P. 1
אות אתנה-פרק ראשון

אות אתנה-פרק ראשון

|Views: 1,453|Likes:
Published by Eden Kuperman

More info:

Published by: Eden Kuperman on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/09/2012

'תבנא

וגרא ןופיס לע הדעצ איה .לכהל הנכומ איהש הבשח 'תבנא ,ץצופתמה לספה תא השגפ איהש דע 2 תקדוב ,
.ןרותה לע ססונתה ןבלה לגדהש האדיוו איה .םינפב תולוענ ןהש אדוול ידכ תוקיטסילבה תא םיימעפ תקדובו
תא םגו ,יוביגה תינכות תאו .תווצהש ראש םע תינכותה תא הרקיס איה .יוביגה תינכות ליבשב יוביגה תינכות
השפוחכ רקובה תא תחקל ותוא הדדועו ,'גדה ןוסילג ,םהלש ףרוטמה הוולמה תא הטיסה איה ,בושח יכה
תסטהב םיכירצ ויה םהש ןורחאה רבדה .תובלושמה המיחלה תויונמוא תופילא לש תרזוח הייפצב ,ותתקבב
אלש יאמור הנחמ חטשל תינוויה המחלמה תיינוא ףפונמ תוינומיא ידגבב ןקז ריטאס הז ,אל וא ןיוע אוה םא עודי
"! ותומת" קעוצו הלאב
ה וליפא .רדוסמ הארנ לכה רוק תוחפל .גגופתה וליאכ הארנ האירמה הניפסהש זאמ השיגרה איהש ירותסמה
.וישכעל
יה םאה .בושו בוש המצע תא לואשל הקיספה אל 'תבנא לבא םיננעהמ המדרי המחלמה תיינוא ? ער ןויער הז ה
מורה םא המ םיא שכ םתוא םיפיקתמו םילהבנ ויה י וגראה ? םתוא ואר 2 רטמ םישיש .תיתודידי תיארנ אל טלחהב
רשא םירעוב ץפנ יציח תוארל תולוכי רשא תושומח תותשק ,ןרות שארכ רעוב תכתמ ןוקרד ,הזנורב ףוג םע ךרוא
היה אל הז ,בוט .ןוטב ךרד רודחל קיפסמ םיקזח ילכ .םינכשה תא ךרבלו שגפיהל ידכ עוסנל םיאתמ
,ולש תודחוימה תואצמההמ תחא תא םהל חולשל ואילמ השקיב איה .הארתה םיאמורל תתל התסינ 'תבנא
רייצל הצר ואיל .םהילא עיגה העדוההש תווקל שי .הנחמה ךותב םהירבחל עירתהל ידכ ,תיפרגולוה הליגמ
ק המ' ,הריסה ףוג תיתחת לע תיקנע העדוה '? הרו םע התייה אל איה .ןויערה תא הללש 'תבנא לבא ,יליימס
ב ט ו ח .רומוה שוח שי םיאמורלש ה
קוריה חיטשה תא םילגמ ,ולצפתהו הריסה ףוגמ וזז םיננעה .וישכע תגסל ידמ רחואמ - דנלקוא תועבג לש בוהז
תשולש .ינמיה הקעמה ךרואל הרושב ודמעש הזנורבה ינגממ דחאב הזחא 'תבנא .םהיתחתמ הלש תווצה ירבח
.תודמע וספת
ויה הגהב םיזחואה בור .ולש םיפונמהו םידדמה תא קדוב ,ףרוטמ ומכ לכה שירבה ואיל ,ימדקה ןופיסה לע
תאו סוטמ יקלח ,עמש תכרעממ הפועתב טלושה תדלקמ גצ ןיקתה ואיל .סייט הגהמ וא ,לגלגמ םיצורמ
תלוסנוקמ העונתב הטילשה Wii תולעהל היה לוכי אוה . ילכב תוריל .קנשמה תכישמ ידי לע הניפסה תא שאב
רועינ ידי לע םישרפמה תא תולעהל וא .םובלא תריגס ידי לע קשנה תא ה רקב Wii תמועל וליפא .רהמ שממ ולש
.זוכירו בשק תערפה לעב היה ואיל ,םייוצחה לש םיטרדנטסה
ש תורושה לע תנמאתמ ,ישארה ןרותה ירוחאמ המידקו הרוחא הדעצ רפייפ ה" .הל ודירו ",םכלש קשנה ילכ תא
.".רבדל םיצור קר ונחנא" ,הלמלמ איה
ה רוביד המסקה ה תא קורזל השוחת התוא האלימ ,םילימה תא העמש 'תבנאשכש קזח ךכ לכ היה הלש ןיכס
יפויה ךרע תא ןיטקהל השק שממ התסינ רפייפ ,הטידורפא תדלי ליבשב .הכוראו הדמחנ החיש רבדלו הלש
יה םויה .הלש הנבל הייפוגו תוקוחש סרקינס ילענ ,םייולב סני'ג יסנכמב השובל התייה א - לש םיבוציע םע הדורו
ולה - עוטקה םוחה רעישה .רפייפל עיגמ הזשכ תעדל םלועל הלכי אל תמאב 'תבנאש תורמל ? החידב ילוא .יטיק
.רשנ תצונ םע ןימי דצב הטמל עולק היה הלש
.ןוסיי'ג ,רפייפ לש רבחה םג היה זאו .ותוא רתאל תולקב ולכי םיאמורה וב םרומ חטשמ לע םוטרחב דמע אוה
לע .הרטמל ומצע תא ןיכה רשא ליבשב עוגר יד היה אוה הזמ ץוח .וברח הצק לע וניבלה ולש תועבצאה יקרפ
ולש תמדוקה הגרדה לש םינמיס ,הלוגס ןמגרא תמילגו הגוט שבל אוה ,הרצקה הנחמה תצלוח לעו ולש סני'גה
טיארפכ תספסוחמ הרוצב האנ הארנ אוה ,ולש תורקהו תולוחכה םייניעהו חורב עורפה ינידנולבה ורעש םע .רו
םורגי ולש רכומה ףוצרפהש תווקל שי ,רטיפוי הנחמב לדג אוה .תואריהל ךירצ רטיפוי ןבש ומכ קוידב ,הטילשבו
.םתוא וציצפיש ינפל ססהל םיאמורל
ל אל איה לבא ,הזב םחליהל התסינ 'תבנא בקוע דימת ,םלשומ ידמ רתוי גהנתה אוה .הזה רוחבב החטב ירמג
בושחל הכישמה איה התבשחמב .ידמ םלשומ הארנ וליפא אוה .דבוכמה רבדה תא השוע דימת ,םיללכה רחא
תא וארת !םיאמור ,ייה" רמאי אוהו רטיפוי הנחמ ךותל גילפנ ונחנא םא המ .ונב דגב אוהו לולעת הז לכ ילוא'
לאה םיריסאה םכל יתאבהש הבינגמה הריסהו ה ! "
קלח היה אוה .היפב רירמ םעט לבקל ילב וב טיבהל הלכי אל איה .ןיידע לבא ,ךכ השעי אוהש הבשח אל 'תבנא
,'תבנא לש רבחה ,ןוסק'ג יסרפ תא החקל הרה ,הרהזא ילב .תונחמה ינש ןיב הרה לש תופלחהה תוינכותמ
יאמורה הנחמל ותוא החלשו ונורכז תא הקחמ לש ותמשא וז התייה אל .ןוסיי'ג תא ולביק םינוויה ,הרומתב .הזה
.יסרפל תעגעגתמ איה המכ הרכז איה ,וילע הלכתסה 'תבנאש םעפ לכב לבא ,ללכב ןוסיי'ג
.הז עגרב םתחתמ תויהל לולע רשא ,יסרפ
דל תבייח ינא" ,המצעל הרמא איה ",הנתא תב ינא" .הכותב רבטצהל הליחתה הלהב .םיהולא ,וא תינכותב קוב
".יתעדב תחסומ תויהל אלו
.הראווצ לע תודבכב םשנו הירוחאמ בנגתה עשורמ גלש שיא וליאכ ,רכומ דער ,בוש הז תא השיגרה איה הז ירחא
אל ללפתהל התצר 'תבנא .הלש םיבצעה ללגב תויהל בייח הז .םש היה אל דחא ףא לבא הבבותסה איה י המ
ירשפא יתלב היה הז וישכע לבא ,הרזעל המיא םע הארונ השיגפ הל התייהש זאמ ןורחאה שדוחב אל . היה הזו
.הייחב רתויב עורגה םויה
שבתשהל ךלוה והשמש העדי איה .חתמנ הפוגב רירש לכ .קחוצ ,חורב לוק העמש איהש הבשח איה .רבג רוקה
.ועמשנ םיינרק ילילצ ,הטמל קמעב ,זאו .ידימב תגסל ואיל לע הדקפ טעמכ איה .דואמ
.םתוא ורתיא םיאמורה
היעב הל התייה ,ןיידע .ןייוצמ טוריפב יאמורה הנחמה תא ראית ןוסיי'ג .תופצל המל העדי איהש הבשח 'תבנא
ש יפ לודג היה קמעה ,דנלקוא תועבג ידי לע ףקומ .היניע תוארל ןימאהל נ ןטק רהנ .םייוצחה הנחממ תוחפל םיי
הרצונש ךכ עצמאה דיל לסלתסהו דחא דצל לתפתה ' תואה G .ץצונ לוחכ םגאל ןקורתמ ,'
ךרד ינויצ התהיז איה .שמשה רואב הרהז השדחה אמור לש ריעה ,םגאה הצק דיל החנ ,הניפסל תחתמ תורישי
םהילע הל רפיס ןוסיי'גש - היתובוחר םע תועבג עבש לש הנוכש ,םינגהו םישדקמה ,םואיסולוקה ,ןוידטצאה
למ םינגו ,תוינועבצ תוליוו ,םילתפתמה .םיבלב
איהש םייוסמ ןיינב לש הפיכה .תוצלפמה אבצ םע םיאמורה לש ןורחאה ברקה יבגל תויארו תוחכוה התאר איה
אוהש השחינ ה ןיינב םילספו תוקרזמ המכ .םישתכמב תנמוסמ התייה הבחרה רכיכה .ירמגל הרובש התייה טאנס
.םיסורה ויה
צת לבקל ידכ טאנסל ץוחמ לא ומרז תוגוטב םידלי תורשע וגראה תניפס לע רתוי הבוט תיפ 2 ואצי םיאמור .
.תדרוי הניפסהש ןמזב םיעיבצמו םיהוב ,הפק יתבו תויונחמ
ומכ קוידב התארנ איה ,העבג לע הדמע תיאמור הדצמ ,ופשנ םיינרקה וב םוקמב ,הברעמ רטמוליקכ ךרעב
אבצה לש םיירוטסיה םירפסב התאר 'תבנאש םירויאה – יצוקב האלמ ןגמ תלעת םע ילדגמ ,םיהובג תוריק ,ם
רטסילב םע םישומח תיפצת א .תו
,םירעשהמ ואצי םייוצח לש רוט .ישארה ליבשה ךרואל רשי וקב םינבל םיפירצ לש תומלשומ תורוש ,םינפב
.יתימא המחלמ ליפ דמע םהיתורוש ךותב .ריעה רבעל ורהימ םה דועב וצנצנ םהלש תותינחהו תונוירשה
גראה תא תיחנהל התצר 'תבנא ו 2 .םהיתחתמ םירטמ תורשע התייה ןיידע המדאה לבא ,עיגי הזה אבצהש ינפל
לילצב ץצופתה הירוחאמ והשמ זאו .יסרפ לע ףוטח טבמל הווקמ ,להקה תא הקרס איה םוב !
לע לבקתמ אל" .ףעוז לספ לש וינפ לומ המצע תא האצמו הררחתסה איה .הצוחה התוא ףיעה טעמכ ץוציפה
ךותמ לגלגתה תירפוג לש בוהצ ןשע .ןופיסה לע קוידב םש ,ותוא רצי ץוציפהש ררבתמ .חווצ אוה "! תעדה
עמ דבלמ רבד םוש היה אל הטמו םיינתומהמ .לתלותמה ורעיש ביבס ץבצב רפא ,ויפתכ םיינתומהמ .שיש דמ
ינא" .תפלוגמ הגוטב םדא ןב לש תירירש תומד היה אוה הלעמו אל אוה "!קשנ ילכ ילש לובגב וסנכייש םיכסא
ו" ,ןדפק הרומ לש לוקב עידוה חוטב ב ויהי אלש ו רמאש טיבמ 'תבנאב הרי ןוסיי'ג ."!םינווי הזב לפטמ ינא .
יירג ןוסיי'ג .ינא הז" ,ןוסיי'ג רמא "סונימרט" רכוז ינא ,וא" ".ס ךתוא ךל שיש יתבשח ינא" ,ןטר סונימרט "ןוסיי'ג ,
םיביוא אל םה לבא" "!אמור יביוא םע רבחתהל רשאמ רתוי בוט ןויגיה – קר ונחנא" ,המינפ הקניז רפייפ "ןוכנ הז" "
לכונ קר םא ,רבדל םיצור – המסקה רוביד יסנת לא" ,התוא עטק לספה "! אה" " ילע , .הריעצה יתרבג תא יחינתו
הקיזחהש החכש איהש ררבתמש ,הלש דראה ןויגפב הטיבה רפייפ "!ךלש םיידיהמ ותוא חקא ינאש ינפל ןויגפה
קזבהו לק ץפנ לוק עמשנ "! הפצוח" "?םיידי וליפא ךל ןיא םא ותוא יל חקית ךיא לבא .רדסב ...מא" .ללכב ותוא
וישכעש ,הדימ ןויגפה תא הטמשו החווצ רפייפ .בוהצ לש ",ןמזמ אל ברק יתרבעש ךלזמ" .תוצוצינו ןשע הלעה
הכח" ."!םיימשב הדועב תאזה תפפועמה תצלפמה תא ץצופמ יתייה ייתוחוכ אולמב יתייה םא" ,סונימרט עידוה
ינא ? תצלפמ ילש הניפסל תארק וישכע התא" ,ולש יווה תלוסנוק טלשב ענענמ ודועב המינפ דעצ ואיל ",עגר
עדוי .הז תא תישע אלש איצוהל ידכ קיפסמ היה ולש קחשמה רקב םע לספה תא ףיקתהל לוכי ואילש ןויערה "
התאש הניבמ ינא" ,קשנ הל ןיאש תוארהל ידכ הידי תא המירה איה ",עגרינ ונלוכ ואוב" .הלש םלההמ 'תבנא תא
וכנ ,השדחה אמור לש ריעה לע ןגמ התאש יל רמא ןוסיי'ג .תולובגה לא ,סונימרט ן צ 'תבנא ינא ? תב ,סיי – ,וא" "
ימ עדוי ינא תא ההוב ,ףשר לספה "! תב תא" ,תוקירה תונבלה ויניעב הב הנתא .הוורנימ לש תינוויה הרוצה ,
ה הלאל יוארה םוקמה המ םיעדוי םיאמורה ונחנא .תוניגה לש שוח םוש ןיא םינוויה םכל ! היירורעש תאז 'תבנא ".
תויהל הילע השקה לספה ,התסל תא הצמק ה הלאב קוידב ןווכתמ התא המל" .תיטמולפיד תאז קוידב המו ?
ב יתיירורעש – תושרל חמשנ ונחנא .םולש איבהל המישמב ונחנא ,סונימרט ,הרקמ לכב" ,עירפה ןוסיי'ג "! ןוכנ" "
לכונש ידכ תוחנל – זא" ."! דימ ילש ריעה תא ובזע ! וענכיהו םכיקשנ תא וחינה" ,ץייצ לאה "! ירשפא יתלב" " המ
ךל רוטסא ינא .בוזעל ןכמ רחאלו ענכיהל" ,רמא סונימרט ,"! םהינש" ."? בוזעל וא ענכיהל" ,לאש ואיל "? תושעל
,יעוצקמ ןיינעב סונימרט תא רקח ואיל ,"ואוו" "? הז תא שיגרמ התא ! ךחוגמ דלי ,תאזה תישפיטה הלאשה לע
? ףפורל ךירצש םימייוסמ םיכוליה ךל שי ,השק יד עוצפ התא" רקב תא ףילחה אוה ".טבמ ףיעהל לוכי ינא
,שקעתה סונימרט ,"! הז תא רוצע" .לספה דמעמ לע חפטו ולש המוסקה םילכה תרוגח תרזעב גרבמב קחשמה
המה" ."! ירמופה לובגה ירוחאמ תיאמורה עקרקב םירוסא םיקשנ" , גרבמה תא ליפהל ואילל םרג ןטק ץוציפ דוע
"ריעה תולובג" .רפייפ הלאש "? אל םתא" ,רמא סונימרט "! לודג דחא קשנ איה וזה הניפסה לכו" .םגרת ןוסיי'ג
תא הקרס 'תבנא ,רתויו רתוי אלמתה הבחרב להקה .ריעל ךרדה יצחב ויה ןויגלה תוחוכ ,הטמל ."! תוחנל םילוכי
...ו םיפוצרפה םירידא םילא ינש ביבס תוכורכ וידישכ הניפסה רבעל ךלה אוה .ותוא התאר איה , םה וליאכ םישנא
םיבוט םירבח - יסרפ .תיאמור םישרפ תדסק השארל השבח רשא הדליו הצוצק הרוחש תקורסתב ןמנמש דלי
ןוסיי'ג ומכ קוידב ,הלוגס המילג שבל אוה .חמש ךכ לכ ,ולש ךכ לכ הארנ – 'תבנא לש הבל .רוטיארפה ןמיס
ה תא רוצע ,ואיל" .המצועב הזחב םלה ניפס "?המ" .הדקפ איה "ה הפיא קוידב ונתוא ראשה ,יתוא תעמש"
הקיספה הניפסה .ואפק םיטושמה םיעשת לכ .הלעמ יפלכ ותוא ךשמו ולש רקבה תא איצוה ואיל ."ונחנאש
תא טמיק לספה "?וכנ ,השדחה אמור לש ריעה לעמ ףוחיר לע רסואש קוח ןיא" ,הרמא 'תבנא ,"סונימרט" .תדרל
שהל םילוכי ונחנא" "...אל ,בוט" .וחצמ ידכ םילבח םלוסב שמתשנ" ,'תבנא הרמא ,"הלעמל הניפסה תא ריא
'תבנא .ךכב רהרה לספהש הארנ ".תינכט אל .תיאמור המדא לע היהת אל הניפסה ,וזה ךרדב .הבחרל עיגהל
אוה םא התהת דרגמ לכ" "...ןיידע" ,הדוה אוה ",םיינכט םירבד בהוא ינא" .תוינוימדה וידי תרזעב ורטנס תא
לש םיקשנה םיאמורהש החינמ ינא" ,החיטבה 'תבנא "הניפסה לע וראשיי ונ - ונרבעל םידעוצש תוחוכה וליפא
וישכע - בומכ" "?אל ,ךכ םהל רמאת םא ירמופה לובגה יבגל ךלש םיקוחה תא דבכל םיבייח םג ויהי ן סונימרט "!
איל "...'תבנא ,הא" ."?קוח יערופ יפלכ תונלבס הלגמ ינא וליאכ הארנ ינא" ,רמא ןויער הזש החוטב תא" ,רמא ו
רהה .דוערל םהמ עונמל ידכ היפורגא תא הצמק איה "?בוט הז .םש התייה ןיידע הרירקה השג ףחיר קוידב
,תקחוצ תוחכונ עומשל הלוכי איהש הבשח איה ,רתוי םיצוציפל םרגו קעצ אל הזה סונימרטה וישכעו ,הירוחאמ
בנאש תוערה תוטלחהה ןובשח לע החמש איה וליאכ ךכ לכ היה אוה ...הטמל םש היה יסרפ לבא .הטילחה 'ת
התייה איה .בורק תבייח רבדל םילוכי ונחנא .שומח היהי אל דחא ףא" ,הרמא איה ",רדסב היהי הז" .וילא עיגהל
איה ".םיקוחל תייצי דצ לכש אדווי סונימרט .םולשב " .שישה לספ לע הלכתסה הקסע ונל שי .חרחר סונימרט ."?
.חינמ ינא" .הנתא תב ,השדחה אמור לש ריעה רבעל םלוסב תדרל םילוכי םתא ,התע תעל השקבב וסנת לא
סורהל התוא ."

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->