P. 1
10712 - קלאסיקה בחקר התקשורת - סיכומים למבחן

10712 - קלאסיקה בחקר התקשורת - סיכומים למבחן

5.0

|Views: 3,761|Likes:
Published by Ronny Portuguez
סיימתי את הסיכומים. בהצלחה.
סיימתי את הסיכומים. בהצלחה.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ronny Portuguez on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

- תרושקתה רקחב הקיסאלק ןחבמ

היבמולוק תלוכסא
' ' " , " ק טרבורו דלפסרזל פ לופ תנגרואמ תיתרבח הלועפו ירלופופ םעט םינומה תרושקת
) ןוטרמ 1948 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
- . וינב היבמולוק תטיסרבינואב החתפתה היבמלוק תלוכסא היבמולוק תלוכסאל םיכייתשמ ןוטרמו דלפסרזל
- ה תונשב קרוי 40 , . תרושקתב תואורה תיטסיסקרמ ואינה השיגה ןוגכ תויתרוקיבה תושיגל דוגינב
( ) היבמולוק תלוכסא טילשה דמעמה חוכהו ןומהה ילעב ידי לע םינומהה לש לוצינל ןונגנמ םינומהה
, ." " תועד קוזיחב איה תרושקתה לש העפשהה רקיעש הרובס הלוכסאה תולבגומ תועפשה ב הנימאמ
. - תטלחומה העפשההו תירוע תתה טחמה לש הסיפתלו רבעל דוגינב תאזו םייקה יתרבחה בצמהו תודמע
תבכרומכ הרבחה תא האור רשא תידוקפת תינבמה השיגה הניה היבמולוק תלוכסא ינייפאממ קלח
. הלוכ הרבחה לש ןיקתה דוקפתל רזועה דיקפת ונשי תכרעמ לכל רשאכ תונוש תוכרעממ
. היבמולוק תלוכסאב תטלשה הסיפתה וז הלוכסאב רתויב םיעודיה םירקוחה ינש םניה ןוטרמו דלפסרזל
, , . עבטה יעדמל תומדיהל היגולויצוסה לעש הנימאה רמולכ יטסיביטיזופ רקחמב הלגדש תחאכ התייה
הרבחה תא רוקחל תנמ לע םיילכשו םיינויגה תונורקע לע םיססובמה םייעדמ הדובע ילכו תוטיש חתפל
. , ירקחמ ינפ לע םייתומכ םייריפמא םירקחמ הפידעמ וז השיג תיביטקייבואו תילרטינ תינוציח העפותכ
. . ירקוח תודידמו םירקס ידי לע ועצוהש להק ירקחמב שומישה תא וביתכה השיגה ירקוח םיינתוכיא
. םהילע החתמנש תרוקיבה תורמל תאזו תרושקתה יעצמא לש תוקזח תועפשהל םג םיעדומ ויה הלוכסאה
. וידרה ירקחמ טקיורפ היה הלוכסאה לש םימסרופמה םיטקיורפה רחא
דחפהש םינעוט םהש ךכב היבמולוק תלוכסא ינייפאמ יוטיב ידכל םיאב ןוטרמו דלפסרזל לש םרמאמב
לכב עונלוק תיבו תיב לכב ןותיעו וידר םנשיש הדבועהמ עבונ אוהו לפרועמ דחפ וניה תרושקתה יעצמאמ
. תדימ לע רבד רמוא וניא הז ףקיהש םינעוט ךא בחרנה הכירצה ףקיהב םיריכמ םירקוחה דמצ בוחר תניפ
, בצמה תרימש לש תלבגומ העפשה רקיעב שי תרושקתל רמולכ רוביצה לע תרושקתה לש העפשהה
. שומישב םינייפאתמ ןוטרמו דלפסרזל הקזח העפשה שחרתהל הלוכי םימיוסמ םירקמב קרו םייקה
. תאזו תאלממ תרושקתהש םידוקפת השולש םירידגמ םירקוחה דמצ הלוכסאל האיב םייתומכ םירקחמב
. הלוכסאה לש תידוקפת תינבמה השיגל םאתהב
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ :( ) השולש םינומהה תרושקת יעצמא ינפמ םיחוור תוששח
○ לכב םתואצמיהמ תעבונה םינומהה תרושקת יעצמא לש הברה םתעפשהמו םתמצעמ ששח
.םוקמ
○ יכרצל סרטניא תוצובקו םוסרפ יכרצל תרושקתב םיילכלכ םידיגאת םישועש שומישהמ ששח
.הלומעת
○ רוביצ לש יטתסאהו יתוברתה ומעט רודרדל םינומהה תרושקת יעצמא לש םתמורתמ ששח
.םינכרצה
○ : םינומהה תרושקת יעצמא לש יתרבחה דיקפתה
○ , שיש הבשחמל הביסהו יתועמשמ יתרבח דיקפת תרושקתה יעצמאל ןיא דלפסרזלו ןוטרמ יפל
םה יכו םנמזל םינודא םניא םהש תרושקתה להק לש השוחתהמ תעבונ הבר העפשה םהל
. תכירצב אלמתה םהל הנפתהש ןמזה בורש ןוויכמ רתוי םייונפ םישיגרמ אל םה םימורמ םישח
. םינושה תרושקתה יעצמא
○ :( ) ( ) השולש םינומהה תרושקת תוכלשה םידוקפת
○ תוירוביצ תויגוסלו םישיאל דמעמ תקנעה - בל תמושתל םיכוז םה רשאכ הלוע יתרבחה םדמעמ
" " . יאדכ וא בושח אוה רוקיסה אשומש םינכרצל םיתתואמ תרושקתה יעצמא תרושקתב
, " : . דקומב דומעת תמאב בושח התא םא ילגעמ דוקפת וניה דמעמה תקנעה ול בישקהל
, , יאדווב התא םינומהה לש בלה תמושת דקומב דמוע התא םאו םינומהה לש בלה תמושת
.( ) ." ןוטרמו דלפסרזל בושח
○ תויתרבח תומרונ לש הפיכא - לש הליחתו ירוביצה רסומה תא םימאות םניאש םיבצמ תפישח
. תוגירח יפלכ םיינלבוס תויהל הייטנ הנשי בצמה ןוקיתלו יונישל תנגרואמ תיתרבח הלועפ
. ובש בצמב םדאה תא הדימעמ הגירחה לש הפישח רוביצב תעדונ הניא איה דוע לכ המרונהמ
. לש םינווגב תישענ ללכ ךרדב תרושקתב תודמעה תגצה דגנ וא דעב הדמע טוקנל בייח אוה
. ןבלו רוחש
○ םומיס - תופתתשהכ העידיה םצע תא תוארל רתויו רתוי הטונ רוביצהש ןוויכמ ילילש דוקפת
. , . לעופב היישעל שדקומה ןמזה םצמטצמ הנזאהו הייפצ האירקל ןמז רתוי שדקומש לככ הליעפ
○ : תרושקתה יעצמא לע תולעבה הנבמ תעפשה
○ . " " תיתרבח תוימרופנוקל םיליבומ םירחסוממה תרושקתה יעצמא העדה לעב אוה האמה לעב
, םה הרבחה לש תיתרוקיב הכרעהל תואנ סיסב םיקפסמ םניא תרושקתה יעצמאש קר אל
, . " תרושקתה יעצמא ינמממ תיתימא תיתרוקיב םלוע תפקשה לש תוחתפתהל לושכמ םיווהמ
, תנמ לע םייקה יתרבחה הנבמל תרוויעה תונמאנה התוא תא םידדועמ םיירחסמה םיפוגה
- " " . - אלש תילכלכ תיתרבחה הניפסה תא לטלטל םיצור םניא םה םייקה ווק סוטטסה לע רומשל
. , יעצמא םילקבש לקה יונישל וליפא ולעפיש םהילע ךומסל ןתינ אל ןכלו םדמעמ רערעתי
. יעצמא יפלכ המישאמ עבצא םינפמ םה ירלופופה םעטה לע םיעיפשמ םינומהה תרושקת
תויגולונכט לש ןתעפוהו יממעה ךוניחה לש תפרוגה תוטשפתהה םעש םינעוטו תרושקתה
. , לש תילדנ יתלבה תומכה רתוי יחטשו דודר והשמל תויונמאה וכפה םינומה תרושקתל תושדח
יטתסאה םעטה תתחשה לע הדיעמה המגוד איה טרסל טרסמ ההז םתנוכתמש םיטרסה
. , ןוטרמ תינבת התוא יפל קוידב תורצוימש תולבונלטל תורכמתמה םישנה תומכ ילאוטקלטניאהו
, - , ךא םיארוק םדא ינב רתוי םנמא היגולונכטה תוטשפתהו תוחתפתה לשבש םינעוט דלפסרזלו
. , - םיארוק םהש המ תא יתרוקיב ןפואב עימטהלו ןיבהל ךיא םיעדוי םדא ינב תוחפ
○ :( ) השולש תויתרבח תורטמ ןעמל הלומעתל תרושקתב שומיש
הליעי היהת תרושקתה יעצמאב תויתרבח תורטמ ןעמל הלומעתהש תופצל ןתינ םימייקתמ ולא םיאנת השולש רשאכ
.רתוי
○ :היצזילופונומ , , תמייקתמ הניאש טעמכ וא תמייקתמ אל םינומה תרושקתב רשאכ תרצונ
, הלומעתה רשאכ תרצונ איהו תוירוביצ תוימדת וא תוינידמ יווק םיכרע תצפהל תודגנתה
, . םינומה תרושקת יעצמא לש להקה ליגר בצמב םינומהה תרושקת יעצמאמ תרדענ תידגנה
. , , םימכסמ דלפסרזלו ןוטרמ לופונומ רדעיה םיחיטבמה םיירחסמו םייטילופ םיבר םירסמל ףשחנ
תנזואמ המב היהת תודגונמה תויטילופה תולומעתלו הדימבש ךכב היצזילופונומה יאנת תא
, – תרושקת יעצמא לש תטלחומ היצזילופונומ ךא תילוש היהת האצותה תרושקתה יעצמאב
םייקתהל יושע הז בצמ תרכינ הדימב רוביצה לע עיפשת תויתרבח תורטמ ןעמל םינומהה
. , בצמב םלואו ינוחטיב רבשמב וא םויאב תונותנה תויטרקומדב םג ךא תוירטירוטוא תונידמב
, םיירחסמו םייטילופ םיבר םירתוס םירסמל ףשחנ םינומהה תרושקת יעצמא לש להקה ליגר
. לופונומ רדעיה םיחיטבמה
○ :לועית , רבודמש רקיעב להקה לע עיפשהל תויושע תרושקת יעצמאב הרבסה וא הלומעת
. סופדש רחאל תולבוקמ אלו תוינשדח תודמע לבקל עונכשב אלו תומייק תודמע לש לועיתב
. , תוחוור תונומא רחא וא הז ןוויכב ןתוא לעתל ןתינ וססבתה תיללכה הדמעה וא תוגהנתהה
הלומעת לש םיחלצומ םירקממ הארנכ תועבונ םינומהה תרושקתה לש םוצעה החוכב
. תודמע לועיתל תוליעיב אופא ושמיש םינומהה תרושקת יעצמא תמוסרפמ וא תיטסילופונומ
. , הלא תודמע תונשל ידכב םהב השענש שומישל תודע ןיאו טעמכ לבא דוסי
○ : םינפ לא םינפ המלשה תישיא ןיב תרושקת םע דחיב תרושקתה יעצמאב הלומעת לש בוליש
" - - . טקפא תרצוי תישיא ןיבה תרושקתה ןוטרמו דלפסרזל יפ לע הלומעתה תעפשה תא הריבגמ
. , ," וא גיצנ לש העפוה םינומהה תרושקת לש םירסמה תא תקזחמו תרשאמ רמולכ עירכמ
. , דמעמ ול הקינעמו תובישחהו תוימיטיגלה תא תלמסמ םינומה תרושקת יעצמאב ומש רוכזא
– . חיטבמ ימוקמה ןגראמה לגעמב רבודמ םיימוקמה םיאתה לש םדמעמ לע ןירקמ הז דמעמ
. , ימוקמה ןגראמה לש דמעמל ףקות הנקמ ימואלה םאונהו ימואלה םאונל םיניזאמ רוביצ
, " " טלחומ טעמכ יגולוכיספ ןילופונומ לש םיאנתב םילעופ םה רשאכ רתויב םיליעי םינומהה תרושקת יעצמא
, - - , ךא םינפ לא םינפ עגמ םע בולישב םילעופ םה רשאכ ןיפוליחל וא תומייק תודמע לש לועית איה םתרטמ רשאכ
. הלועפ שפוח ונשי תודגונמ תולומעתלש ןוויכמ וידחי וללה םיאנתה לכ םימייקתמ תוקוחר םיתיעל קר
- , םינפ עגמ לש םיימוקמ םיזכרמ ןיבל םינומהה תרושקת יעצמא ןיב קודהה הלועפה ףותישש ןוויכמו היטרקומדב
, - יעצמאש םיקיסמ ןוטרמו דלפסרזל ןנכותמ יתרבח יונישל תורתוחה תוצובקב ירשפא וניא טעמכ םינפ לא
. לבגומ םינומהה תרושקת יעצמא לש יחכונה םדיקפת םהל תכיושמה תיתרבחה המצועה תא םירסח תרושקתה
. - , םיאנתה ווק סוטטסה לע רומשל ףא םיניינועמ הטילשה ילעבש רמול ןתינו תוילוש תויתרבח תויגוסל ורקיעב
יתרבחה םינבמה תרימשל םיעייסמש הלא םה םינומהה תרושקת יעצמא לש תיברמה תוליעיה תא םירשפאמה
, . תודמע יונישל עגונה לכב הקזח העפשה תרושקתל סחייל ןתינ אל ןכל םתונשל ןוצר אלל םימייקה יתוברתהו
, . , ןוטרמו דלפסרזל םירזוח וז העיבק תורמל תומייק תודמע רומישל עגונה לכב תאז סחייל ןתינ ןכ ךא תומייק
- , םידיגאת ידי לע תנמוממה תירחסמה םינומהה תרושקת לש החוכ ינפמ םיריהזמו םרמאמ לש הנורחאה הקספב
. םייקה יתרבחה הנבמה רומישל אקווד תמרותו םילודג םיירחסמ
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
, . גיצה הזועת םע םזיביטיזופ בליש הז רקחמ תולבוקמ ויהש תונוש תושיג ןיב רושיגו תרושקתה רקח יופימ
. הפוקתה התואב תרושקתה יבגל תומייק ויהש דוסיה תוחנהמ תובר דגנ תונעט ןעטו םישדח םיגשומ
" " לש תולבגומה תועפשהה רבדב תטלשה המגידרפ ה תא ודילוהש ימל םיבשחנ דלפסרזלו ןוטרמ
. םינומהה תרושקת
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
. . - תויגוסב המגודל םימייקתמ ןיידע המלשהו לועית היצזילופונומ םינוירטירקה תשולש ןמיו ו ןוסנומיס יפ לע
, . היזיוולטה ןיב רוביחה תועצמאב תמייקתמ המלשהה דגנו דעב הדיחא תיזח הנשי תומיוסמ תויתושדח
, . , רבעש ץיקב התייהש הנגפהה ללגב םויכ ןיגוריסל יטנוולר םומיסה ןועיט דועו תיבה יגוח ןיוולה טנרטניאה
. ונתפוקתל יטנוולר תוחפ אוה םלועב תורוקש תוכפהמ ללגבו
, תישענ הלש תוליעפה בורו םילעב לש ןטק רפסמ ידיב זכורמ תרושקתה לע תולעבה הנבמ םויכ םג ףסונב
. ןוהה ילעב לש םיילכלכה םיסרטניאל םאתהב
ידי לע תושענש תומוסרפ וא יטילאירה יטילפ תמגודל יטנוולר וניה דמעמ קינעמכ תרושקתה יעצמא דיקפת
." " םיבכוכ
, איהש תויטסב םא ןיבו למרנל תניינועמ איהש תויטסב םא ןיב המרונהמ תויטסב תדקמתמ תרושקתה
. ןתפיכאב תניינועמ
: ןמיוו ןוסנומיס לש םרמאמ ךותמ תובושח תודוקנ
○ ןפואב רבדי רקוחש תעדה לע הלוע אל םויהו יתרוקיב ןפואב תרושקתה לע ורביד ןוטרמו דלפסרזל
.הזכש
○ תא םיניבמ אל םהש איה ללכב היבמולוק תלוכסא לעו טרפב ןוטרמו דלפסרזל לע החתמנש תרוקיבה
.( ) לשמל טרופקנרפ תלוכסא תלבגומ העפשה הל םיסחיימו הקזחה העפשהה
○ . דסממה םע ודבע םהש ךכ לע התייה תפסונ תרוקיב
○ תרושקתה לש התויהמו הרבחב חוכ יסחי לש אשונה לכמ םימלעתמ םהש התייה תירקיעה תרוקיבה
. הטילש לש ןונגנמ וא ילכ
) " : " גוצרה הטרה םיימוי וידר יתיכסתל הנזאה חותינ הלואש היווח לע 1941 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
- - ה תונשב קרוי וינב היבמולוק תטיסרבינואב החתפתה היבמלוק תלוכסא 40 , . תויתרוקיבה תושיגל דוגינב
ןומהה ילעב ידי לע םינומהה לש לוצינל ןונגנמ םינומהה תרושקתב תואורה תיטסיסקרמ ואינה השיגה ןוגכ
." " ( ) רקיעש הרובס הלוכסאה תולבגומ תועפשה ב הנימאמ היבמולוק תלוכסא טילשה דמעמה חוכהו
, הסיפתלו רבעל דוגינב תאזו םייקה יתרבחה בצמהו תודמע תועד קוזיחב איה תרושקתה לש העפשהה
. - תטלחומה העפשההו תירוע תתה טחמה לש
תבכרומכ הרבחה תא האור רשא תידוקפת תינבמה השיגה הניה היבמולוק תלוכסא ינייפאממ קלח
. הלוכ הרבחה לש ןיקתה דוקפתל רזועה דיקפת ונשי תכרעמ לכל רשאכ תונוש תוכרעממ
. היבמולוק תלוכסאב תטלשה הסיפתה ןוטרמו דלפסרזל םניה וז הלוכסאב רתויב םיעודיה םירקוחה ינש
, , . עבטה יעדמל תומדיהל היגולויצוסה לעש הנימאה רמולכ יטסיביטיזופ רקחמב הלגדש תחאכ התייה
הרבחה תא רוקחל תנמ לע םיילכשו םיינויגה תונורקע לע םיססובמה םייעדמ הדובע ילכו תוטיש חתפל
. , ירקחמ ינפ לע םייתומכ םייריפמא םירקחמ הפידעמ וז השיג תיביטקייבואו תילרטינ תינוציח העפותכ
. . ירקוח תודידמו םירקס ידי לע ועצוהש להק ירקחמב שומישה תא וביתכה השיגה ירקוח םיינתוכיא
. םהילע החתמנש תרוקיבה תורמל תאזו תרושקתה יעצמא לש תוקזח תועפשהל םג םיעדומ ויה הלוכסאה
. וידרה ירקחמ טקיורפ היה הלוכסאה לש םימסרופמה םיטקיורפה רחא
) םזיביטיזופ םייתומכ םירקחמ בולישב היבמולוק תלוכסא ינייפאמ יוטיב ידכל םיאב גוצרה לש הרמאמב
, . ( תועפשה תא תספותש היבמולוק תלוכסאל המודב תוארהל התסינ גוצרה הלש להקה ירקחמב םירקסב
" " , תוניזאמה יכ האצמ איהש ךכב םיקופיסהו םישומיש ה תשיגב ליעפכ להקה תאו תולבגומש תרושקתה
. םינושה םיכרצה לע תונעל תנמ לע םיתיכסתב תושמתשמ תונושה
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ :( ) םימרוג ינש הנזאהל הכישמ ימרוג
○ תואיצמ ויה וליאכ ןהילא וסחייתה אלא ינוימד וא יודב והשמכ הרדסה תא וספת אל תוניזאמה
. ןיב לדבהב וניחבה אל ןקלח ןהלש תוישיאה תויעבהמ קלחכ תוניזאמה יניעב ובשחנ תויעבהו
. ןקחשל תומדה
○ , הברקה תדימל םאתהבו תינכתב שיש תויעבה גוסל םאתהב תוינכתה תא ורחב תוניזאמה
. תויעבה םע דדומתהל תנמ לע הרדסב תויעבב ורזענ ןהש רמול רשפא ןהלש תויטרפה תויעבל
. ןהלש תויטרפה
○ :( ) השולש םיקופיס לש םיירקיע םיגוס
○ - ישגר ןקרופכ הנזאה " , ," " תונמדזה תודרח הבר תושגרתה לש היווח וראית תוניזאמה
" " . , ," ולכויש תנמ לע םירופיסה תא ולצינ ןהש ףא ןועטל ןתינ בצע וא החמש העתפה תוכבל
- " " , םוי םויב קורפל תושרומ ןניא יכ ושיגרה התואש ןלצא רבטצהש ישגרה ןעטמה תא קורפל
. קר אל יכ העידיב הלקה תשוחת ושיגרה ןה החפשמה ליבשב תוקזח תויהל תוכירצ םהו ןוויכמ
, . ךכו םירוביגה תא וריהזה תוינכתה תעב וידרה םע ורביד ףא תוניזאמהמ קלח תורצ שי ןהל
. . תויומדה ךרד תוינקתפרהה תאו תושגרתהה תא תווחלו םיוולש םייח להנל ופידעה ןה האלה
, םרגש המ ךשמנ אוה דוע לכ ןתשגרה תא רפישש דעומ רצק המודמ סיזרתק קפיס םירופיסה
, תינכתמ רתויל ללכ ךרדב םישנה וניזאה סיזרתקה תשוחת לע רומשל תנמ לעש ךכל
" " . ירופיסל ץוחמ תוישגרה תויווחה תא שממל ךרוצה תא ןהמ הכסח הנזאה יכ ושח םישנה תחא
, . תווחל הרחב הכרד תוהדזהל הרחב איה התיא תומדה תא תויומדב האצמ השיא לכ וידרה
. , , " " וז תונלבוס הילע קולחל וא הב דדוצל הלש תויווחה תא תווחל תומדה לש תואיצמ ה תא
. תונוילע תשוחת תוניזאמל הקינעה ףא םימעפל
○ - תעגיימה םייחה תרגש לש שדחמ בוציעל ךרדכ הנזאה לש תוהדזהה יכ הרובס גוצרה
. - תושח תוניזאמה םוי םויה תורצמ חוכשלו ןהייח תא ןווגל ןהל תרשפאמ תויומדה םע תוניזאמה
. תסחיימ גוצרה תורדסב תויומדה םע דחיב תולטלטהו תואקתפרהה תא תווח ןמצע ןה יכ
. , הרדסה ןמזב היתורצ לכ תא חוכשל הניזאמל תמרוג הנזאהה יכ תנעוטו הבר המצוע תורדסל
, , אלו ןוויכמ תאזו תויומדה לש בצעהו החמשה הקיטנמורה תורצה תא תווחל תשפחמ הניזאמה
. םינושה םירופיסה יכ םינפ הדימעמ הניזאמה ישיא ןפואב ההז המצועב תאז תווחל הל אצוי
- , איה איהש השגרה אלא תויומדה םע השגרהל רבעמ אוהש והשמב רבודמ המלועב םישחרתמ
, . רופיסהש השח איהש עגרבו היתורצ תא חיכשהל תנמ לע םירופיסב תשמתשמ איה תומדה
. , , הניזאמה תרחא הרדסב רוחבלו הנזאהה תא קיספהל הלוכי ףא איה היכרצ לע הנוע אל רבכ
, , איה תעגיימה הייח תרגשל המודה רופיסל ןיזאת אל איה היכרצ לע הנועה רופיס תשפחמ
, " " , היהיש התניחבמ יתואיצמ היהיש רופיס תשפחמ ןמזב וב ךא הרגשה תא רובשל תשפחמ
. ," " , תוניזאמה םיחוטב רמולכ םידמחנ םיסחי לעו תומוקמ לע עומשל תשפחמ איה ריבס
,( ) " " ךות עגריהל ןמזב ובו תויומדה ךרד םישגרמ םייח תויחל תורשפאה תא ןמזב וב תושפחמ
. תוניינועמ ויה אל תוניזאמה יכ הדבועה תא בושו בוש השיגדמ גוצרה הירגיס ןושיע ידכ
. ןהל ורקי הרדסב םירוקה םירבדהש
○ – םוימויה ייחל םיכירדת תקפסמכ הנזאה : תוירקיע תורוצ שולשל םיכירדתה תא תקלחמ גוצרה
○ . , דימתמ םיעוריא ףצר םעיצהב םמעשמו ינוטונומ םויקכ ספתנה םלועל תועמשמ תקנעה
. תישממה ןתחפשמל לדומכ רופיסב החפשמה תא תואור תוניזאמה
○ , םהש ךכ ידי לע תואריהל לוכי אוהש יפכ םייאמ הכ וניא םלועהש הניזאמל השוחת תקנעה
. םינוש םייתייעב םיבצמל תוגהנתה תואחסונ הל םיקפסמ
○ , , ןלצא רצווית ןיפוליחל וא ולכויש תנמ לע תוניזאמל םילימ ןתמ םגוית ידי לע םירבד תרבסה
. , ןביבס שחרתמה תא רתוי בוט ןיבהל תולוכי ןהש השוחת
ןהינפל בצינה םלועה תכרעהב המשייל ןתינש היגולואידיא ןהל תקפסמ הנזאההש ושח תוניזאמה
.לעופב
, , תעב וב ךא םירופיסל הנזאהה ןמ והשמ ודמל יכ תוריהצמה תוניזאמה לש תודמע הגיצמ גוצרה
, " " . " " ךא ץועיי ולביק תוניזאמה ישממ םושיי ינפ לע ילאיצנטופ ץועיי תופידעמ תוניזאמה יכ הריבסמ
, - , ןוילימב הכזת םא השעת המ תמגודל תוניזאמה לש םוי םויה ייחל יטנוולר וניא הזה ץועייה לעופב
.לוד
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
, ' ןובסה תורפוא ובשחנ הרקחמל דע ויתועפשהבו ןובסה תורפוא רנא זב הקסעש הנושארה התייה גוצרה
. תורפוא תודבוע ןתועתמאבש החסונה תאו טמרופה תא התהיז גוצרה רקחמ םשל תובושח קיפסמ אלכ
. התייהש ןוויכמ תרושקתה רקחב םיקופיסהו םישומישה תלוכסאב תיצולח תרקוחש תבשחנ בוצרה ןובסה
. ןיבל ןכות חותינ ןיב הבליש ףסונבו ןובסה תורפואמ תוניזאמה תוקיפמש םיקופיסה תא רידגהל הנושארה
( ) להק יפוא תא רתוי טרופמו בכרומ ןפואב ןייפאל הל רשפאש המ תונויאר תועצמאב להק רקחמ
.תוניזאמה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
' , , יזכרמ רנא זכ תובשחנ גוצרה ידי לע הרדגוהש החסונבו טמרופב םויכ םג תושמתשמ ןובסה תורפוא
, ידי לע םירצונש םיקופיסבו םינכתב םיקסועש םיבר םירקחמל סיסבכ תושמשמו תירלופופה תוברתב
. . תרושקת ינכת תכירצמ קיפמ אוהש םיקופיסבו ישנה להקב םידקמתמש םיבר םירקחמ םנשי תורדסה
. םינוש םילהק לש הנבהו תרושקתה םוחתב תויזכרמה תחאכ תבשחנ םיקופיסהו םישומישה תלוכסא
ןיב ןיחבהל להקה לש ישוקה ןוגכ םייוושכע םירקחמב םג םמצע לע םירזוח גוצרה לש היאצממ קלח
. להקה לש תיתרבחה הביבסהמ קלח ןה תויומדהש השוחתהו ןקחשה ןיבל תומדה
: גוצרה לש הרמאמ לע עקר
○ - ה תונשב תוירלופופ ויהש תוימוי תוינופוידר תורדס לש תוניזאמ הרקח 40 - . כ הכשמנ תינכת לכ 15
. , , היינשה ירחא תחא תוינכת רשע םימעפל ףצרב ורדוש תוינכתה תוקד
○ ." " םיקרפהמ דחא לכ הנממ תוצלחיהו הרצב תוכבתסה הנוכמה העובק החסונ הנשי ןובסה תורפואל
. , אבה קרפל הניכמה הלאשב םייתסהו םדוק עוריא תגצהב חתפנ
○ , : תודדובמ ךומנ יתרבח דמעממ תיב תורקעכ תוניזאמה תא תראתמ גוצרה תוניזאמה להק ינייפאמ
. תויומד ןהל ןיאש ללגב םהלש םייחה לוהינל רושקש המ לכב תוצעל תוקוקזו תיתרבח הניחבמ
, . , ללכ ךרדב ןה תוניזאמה ךכל ףסונב תורדסב תויודבה תויומדה לע תונעשנ ןה תואיצמב תויתועמשמ
. ףסונב ןהב תורדושמש תומוסרפה לש רקיעבו תורדסה לש העפשהל תועדומ דימת אלו ןוחטב תורסח
הנזאהה ךרד וא הבשקהה ךרד ןהלש יתרבחה דמעמה תא תורפשמ ןהש תושיגרמ תוניזאמה ךכל
, . אוהש םימשרמבו תונורתפבו וידרב לודג ןומא ועיבה תוניזאמה ןכ ומכ רתוי הובג דמעממ תויומדל
. ןהל קפסמ
○ . להקכ ספתנ להקה הבש םיקופיסהו םישומישה תלוכסא לש תונורקעה תא םאותש רקחמ הכרע גוצרה
. , , תועיגפה תוניזאמה לע הקזח העפשה שי וידרלש תנעוט םג גוצרה לבא ילנויצרו עדומ ליעפ ןררב
, . םזיפקסא לש ןבומב קר אל תוניזאמה לש םייחהמ קלח תויהל וכפה תורדסה התעדל תועדומ אלהו
. ירצויל הנותחתה הרושבש ךכ םינוש םיבצמב בושחל ןיאו גהנתהל ךיא דמלמש לדומ לש גוסכ אלא
. תורדסה לש ירודיבה ךרעל רבעמ תוירחא שי תורדסה
○ : טרופקנרפ תלוכסא ןיבל גוצרה ןיב רושיקה
○ , , הזככו תרושקתהמ חומ תפיטשל ןותנש הזככ יביספכ ספתנ להקה טרופקנרפ תלוכסאב
, , . תא תראתמ גוצרה סביל תרמוא המוד ןפואב תרושקתה תרזעב םיפיוזמ םיכרצ אלממש
, , , תרושקתה לומל םינוא רסח וליפאו דדובמ רקונמ יביספ להקכ אלא ליעפ להקכ אל תוניזאמה
.( ) , תירבגה תילכאירטפהו תיטסילטיפקה הרבחהו
○ , , היזטנפ לש גוס םישנל תורכומ םצעב ןובסה תורפוא גוצרה יפל סביל תרמוא ךכל ףסונב
, . תא תקזחמ הנזאה ןכ ומכ ןהלש םישקה םייחל הקיזמו תפיוזמ הביטנרטלאכ תשמשמש
, . ןיבל גוצרה לש םיאצממה ןיב ןוימדהש ךכ תומוסרפלו תיבה תודובעל תוניזאמה לש דובעשה
. בר אוה טרופקנרפ תלוכסא
○ הנזאהב יוטיב לבקמש תוניזאמה לש עדומ אלה ףחדה אוה גוצרה לצא אצמנש ףסונ ביטומ
, . ומכ אוהש חותינב להקה תא חתנל םירקוחה דצמ הייטנ שי טרופקנרפ תלוכסאב םג תורדסל
. , . להקה לפוטמה לש עדומה תתב העפשה רתאל הסנמש יגולוכיספ חותינ
טרופקנרפ תלוכסא
) ' " : " רמייהקרוה סקמו ונרודא ו רודואית םינומה תאנוהכ תורואנ תוברת תיישעת 1972 ,
1994 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
תיישעת יכ הנימאמו תוקזח תועפשה םע ההדזמ רשא טרופקנרפ תלוכסאל םיכייתשמ רמייהקרוהו ונרודא
, םיטרס תועצמאב ההובגה תוברתה תא תדדרמש ענ טרס לע םידודר תוברת ירצות תרציימ תוברתה
. תיישעת הלקה תוברתב תוידוחייה תא םילטבמ ינש דצמו רבדה ותוא םיעמשנו םיארנש הקיסומו םירפס
, ילעב לש הטילש תרציימו יטילאירה תוינכת תמגודל רתויב בחרה להקל הנופה תוברת תרצוי תוברתה
. תיתרבח הגרד התואב םיאצמנ םלוכש בושחל רוביצל םימרוג םהש ךכ ידי לע ףיקע ןפואב ןוהה
, , ןוכמב ולחה םבורש תורפס ירקוחו םיאקיטילנאוכיספ םיגולויצוס םיפוסוליפמ תבכרומ טרופקנרפ תלוכסא
תמחלמ תפוקתב קרוי וינב היבמולוק תטיסרבינואב טלקמ ואצמ ןכמ רחאלו טרופקנרפב יתרבח רקחמל
. היינשה םלועה
, םינומהה תא םידרהל ודעונש םיבזוכו םיהז םירסמ לש רוציי ספ תירלופופה תוברתב ואר הלוכסאה ישנא
ןוהה ילעבל רשפאלו ןזואמ םלועהש הילשא חופיט ידי לע דיחא ילכלכ דמעמ ונשיש בושחל םהל םורגל
. םינומהה לש םבג לע ףסכ חיוורהל
, , תוברת תא םינייפאמה םיטסיפיקסאה םיביכרהש םינעוט הלוכסאה יגיהנמ ינש רמייהקרוהו ונרודא
לכמ בוטה אוה ונלש םלועהש הילשאה חופיט ידי לע ינומגהה חוכה לע תרוקיבה תא עונמל ודעונ םינומהה
. בוליש לשב תוינכת תעקוה לש בצמל דע תרושקתה יפלכ םינדשח םה ץוחב םש תורחאה תויורשפאה
. םאתהב תימואלה דחיה תשוחת חבזמ לע המיזמכ התמשאהו וידחי הכומנו ההובג תוברתמ הקיזומ
. דמצ תרושקתה יעצמא לע םילודגה םידיגאתה לש תולעבה זוכיר תא םישיגדמ םה טרופקנרפ תלוכסאל
. הלוכסאל םאתהב םיילכלכ םיסרטניא ךותמ תלעופ תוברתה תיישעתש הדבועה תא םישיגדמ םירקוחה
, הז ךרד ןויוושה תיילשא תא םישיגדמ םירקוחה םג ןויווש תיילשא תרצוי תרושקתהש ךכ לע תרבדמש
. , ירקמ ןפואב םג דחאו דחא לכל עיגהל הלוכי החלצהש רסמ םיריבעמו םלוכל םישיגנ תוברתה ירצותש
, םינעוט םירקוחה םיעושעשו םחל ןומהל קפסמ טילשה דמעמהש ךכ לע הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב
לש ופוסבש םידודרו םיתוחנ רודיב ירצות קר תקוושמ טילשה דמעמה ידי לע תטלשנש תוברתה תיישעתש
. תרציימ תוברתה תיישעתש ךכ לע הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב הלוכ תוברתה תמר תא םידירומ רבד
, תיישעת תא םיכרוצש םיחרזאהש ךכ לע םירבדמ םירקוחה םג םיפיוזמ םיכרצ תאלממו תבזוכ העדות
תחסה לש וא םיטסיפקסאו םיירודיב םיכרצ רקיעב םיאלממו רתויב בוטה אוה םבצמש םיענכושמ תוברתה
. ןוימדה תא םישיגדמ םירקוחה ךכ להקל םיקוושמש םידיחא םינכת לע הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב תעד
. שדחל ןוצר אלל העובק החסונ יפ לע ורצונש םינושה םינכתה ןיב

2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ , רוציי ספ לש םירצות אלא םניאו םיירחסמ םידיגאת ידי לע םיטלשנ םיימוימויה הייוטיב לכו תוברתה
. םייחה ימוחתב הדחאה רצויה יתיישעת
○ , , ךא םיתוחנ םירצומ תרציימ דבלב חוור ילוקיש ךותמ תלעופה רבד לכל היישעת הניה תוברתה תיישעת
. הירצומל שיש שוקיבה תא הוואגב הגיצמ
○ . . יפ לע םירצוימ להקה לש ויתושירד תאו ומעט תא םיבצעמ םיטרדנטסו םיהז פופ ירצומ לש רוציי ספ
. המצע לע תרזוחה החסונ
○ . תורחאה תוישעתהמ רתוי םינמממה חוקיפל השיגר תוברתה תיישעת
○ רצומה שי דימת וליאכ שוחי ןכרצהש תנמ לע םידיחא םירצומ לש םינוש םיגוס תרציימ היישעתה
. . , דבלב ןיע תיארמל ןווגמ וניה ןווגמה הכירצהמ קמחתהל לכוי אלש ידכו ורובע קוידב םיאתמה
○ , םיישממה םייחה ןיב ןיחבהל השקתמ הפוצהש ןפואב תואיצמה ףוקישכו רישי ךשמהכ הירצומ תא הגיצמ
. . םיפוצה לש םלועה תפקשה לע טרסה לש ותעפשה תקזחתמ ךכ טרסה ןיבל
○ , םע רקובב תרחמל דעו הדובעה םוי םותמ םידבועה לש םחומל הקוסעת קפסל הדעונ תוברתה תיישעת
. הדובעל םבוש
○ . , , , תטלשה היגולואידיאה דסומה םיכרעה ץומיא םדאה שפנ דובעש
○ . תיתיישעת הכירצ תוברתל תונמאה תכיפה
○ . , תואיצמהמ החירב הבישח אלל עושעש
○ . . , ץמאמב ךרוצ ןיא דמעמה ליבשב ודבעש הלאככ אלו לזמ ירבכ םיחילצמהו םיבכוכה תגצה
○ . םיכירצש תומוקמב תרוקיב חיטהל רוקמב תודבוע תגצה
○ . םזילטיפקה יללכל דוגינב להנתמש ימ יפלכ תונלבוס רסוח
○ . . ךלמה אוה ןכרצה םיגזמתמ תומוסרפהו היישעתה ירצומ
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
○ תיתטיש ךכ לכ הרוצב תוברתהו תרושקתה תיישעת לע תיטסיסקרמה הסיפתה לש תונורקעה תא ומשיי
.( ) תרזוח הקימעמו
○ הרבחב לעה הנבממ קלחל הבשחנ םהילא דעש תוברתל וסחייתהו תיטסיסקרמה השיגה תא וכפהש
. , חוור ילוקיש ךותמ תלעופש רבד לכל היישעתל
○ םיגשומה תא ורידגהש םינושארה ויה םיפייוזמ םיכרצו תבזוכ העדות תיישעת לש העפשההמ קלחכ
. םדאה לע תוברתה אל וילע רביד סקרמש יתרבחה יונישה וא ךילהתה המל הלאשל רבסההמ קלחכו
.שממתה
○ . םייקוויש םינכתל רוביד ינכת ןיב בוברעה תא ורקיבש םינושארה ויה
○ ( ) טפשמל קוושמ לבא תודיחאב ןייפואמש רוציי ספכ תוברתה תקפה תא גשומ וגישמהש םינושארה ויה
. ידוחי והשמכ להקה
○ " להקה תא ךפוהש חומ תפיטש לש ןונגנמכ ב הראב תירלופופה תוברתה תא ורקבש םינושארה ויה
. תיטילופו תידמעמ העדות רסחו יביספל
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
: םויכ םג
○ .( ) ןוה ילעב םימרוג לש ןטק רפסמ יידיב תטלשנ תרושקתהו תוברתה תיישעת
○ . הילעבל םייתועמשמ םיחוור הבינמש רבד לכל היישעת איה תרושקתהו תוברתה תיישעת
○ , ) . הזל הז םימוד םינועושעשה םידיחא םירצות רציימש רוצי ספכ תישענ תוברתה ירצות תקפהש הארנ
. , .( הזמ הז םינושכו םידוחיכ להקל םיקוושמ וללה םירצותה לבא ןמצע לע תורזוח יטילאירה תוינכת
○ . ) תויומסה תומוסרפה לש ןיינעה לכ יקווישה ןכותל ירודיבה ןכותה ןיב שוטשט שי תוינכתהמ לודג קלחב
○ . תידמעמ העדות ןובשח לע אבש ןפואב תוירלופופ תוינכתב הייפצל םירכמתמ םיפוצ דואמ הברה
○ . איה וזכ החלצהש ןימאהל להקל םרוגש המ תוינחילצמכ תוברתה תיישעת ידי לע תוגצומ תונוש תויומד
. דחא לכ רובע תירשפא
) ' " " ןימ גנב רטלו ינכטה קותעשה ןדיעב תונמאה תריצי 1968 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
' תוברתה תיישעת יכ הנימאמו תוקזח תועפשה םע ההדזמ רשא טרופקנרפ תלוכסאל ךייתשמ ןימ גנב רטלו
, םירפס םיטרס תועצמאב ההובגה תוברתה תא תדדרמש ענ טרס לע םידודר תוברת ירצות תרציימ
. תוברתה תיישעת הלקה תוברתב תוידוחייה תא םילטבמ ינש דצמו רבדה ותוא םיעמשנו םיארנש הקיסומו
, ןפואב ןוהה ילעב לש הטילש תרציימו יטילאירה תוינכת תמגודל רתויב בחרה להקל הנופה תוברת תרצוי
. תיתרבח הגרד התואב םיאצמנ םלוכש בושחל רוביצל םימרוג םהש ךכ ידי לע ףיקע
, , ןוכמב ולחה םבורש תורפס ירקוחו םיאקיטילנאוכיספ םיגולויצוס םיפוסוליפמ תבכרומ טרופקנרפ תלוכסא
תמחלמ תפוקתב קרוי וינב היבמולוק תטיסרבינואב טלקמ ואצמ ןכמ רחאלו טרופקנרפב יתרבח רקחמל
. היינשה םלועה
, םינומהה תא םידרהל ודעונש םיבזוכו םיהז םירסמ לש רוציי ספ תירלופופה תוברתב ואר הלוכסאה ישנא
ןוהה ילעבל רשפאלו ןזואמ םלועהש הילשא חופיט ידי לע דיחא ילכלכ דמעמ ונשיש בושחל םהל םורגל
. םינומהה לש םבג לע ףסכ חיוורהל
, תוברת תא םינייפאמה םיטסיפיקסאה םיביכרהש םינעוט רמייהקרוהו ונרודא הלוכסאה יגיהנמ דמצ
לכמ בוטה אוה ונלש םלועהש הילשאה חופיט ידי לע ינומגהה חוכה לע תרוקיבה תא עונמל ודעונ םינומהה
. ץוחב םש תורחאה תויורשפאה
, ' תיטילופה תויתמגמה לומ לא ההובגה תונמאה תא וביצה רשא הלוכסאה ירבח ראשל דוגינב ןימ גנב רטלו
. , הלש תויצקנופה תא םג אלא היצזירלופופה לש תויצקנופסידה תא קר ול ריהבה תירלופופה תוברתה לש
. , ךא תונמאה תוריצי לש תינומה הצפהב הפלחוה םינאיזומל הילעשו רוקמה לש ינכמ קותעשש הדוה אוה
' . לע עונלוקה תא חביש ףא ןימ גנב ןויוושל תמרות הירפירפל זכרמה תא איבהל תורשפאהש ןימאה םג אוה
. רוקמ אלל תונמא ותויה
, ' ךכ לעו ינכטה קותעשה רצויש תודיחאה לע רבדמ חוורהו הדחאה לע הלוכסאה ינועיטל םאתהב ןימ גנב
. םינומהל הכירצ רצומכ םתוא קוושל תנמ לע הלודג הדימ הנקב םירצומ רציימ קותעשהש רובס אוהש
– ןויווש תיילשא בושח – ךכ תוברת תכירצ תובקעב ןויוושה תיילשא תא השיגדמש הלוכסאל םאתהב
, ' תונמואו תוברת ךורצל להקה לכל תרשפאמש תונמואה לש היצזיטרקומד רצוי קותעשהש רובס ןימ גנב
. יתימא יתרבח ןויווש אלל לבא
– - - תמר תא םירקבמש הלוכסאה ינועיטל םאתהב תבזוכ העדות םיבזוכ םיכרצ תוברתה תמר תדרוה
' , םרוג קותעשהש ןימ גנב ןעוט ךכ םתרזעב םיאלממ םינכרצהש םיבזוכה םיכרצה תאו הדוריה תוברתה
, םיירודיבה םיכרצה תא םתועצמאב אלממ ומצע להקהש ךכ םיירודיבו םייחטשו םידיחא םינכת לש םרוצייל
. ( ) תוברת תכירצל תינתנהנו תירודיב השיג ץמאמו םיבזוכ םיכרצ םהש ולש
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ תונמאה תאיצי לש הליהה ןדבאו ינכט קותעש ' - גיצהל רשפאמ ינכטה קותעשהש ןעוט ןימ גנב
' . , יכ ןימ גנב ריבסמ ףסונב םהילא עיגמ היה אל םלועלש תומוקמבו ונממ קתונמב רוקמה לש םיקתעה
." " וישכעו ןאכ ה תשגרה תא רמולכ הלש הליהה תא תדבאמ איה הריציה תא םיקתעשמ רשאכ
○ - הגוצת תורטמלו ןחלופכ תונמא ' םויהו ןחלופ יסקטל ודעונ םילספה רבעב יכ אשונה תא שיגדמ ןימ גנב
' . , . לש תונומתה יכ שיגדמ ןימ גנב תיתימאה ןתובישח תא תורסח ןה רמולכ הגוצת םשל םיגצומ םה
ןחלופכ תונמאל רתויב המודה םוחתה וניה ורטפנש םיריקיה
○ - ? תורחא תויונמא ןיבל עונלוקה תריצי ןיב המ ' ינקחש ןיבל עונלוקה ינקחש ןיב דירפמ ןימ גנב
, , ונשי ןכלו יחה קבדיפה תא םילבקמ םניא םה להקה תוחכונ הרסח עונלוקה ינקחשל יכ הנעטב ןורטאתה
. תונבכוכה ןחלופב ךרוצה
○ " - לש םסחי תא הנשמ תונמאה תריצי לש ינכטה קותעשה תורשפא להקה לע קותעשה תעפשה
. - ." להקה תיתרוקיבה השיגה תא םיחנוזו תינתנהנ תירודיב תונמאמ םינהנ םינומהה תונמאל םינומהה
. הסיפתל רבעמ ללחהו ןמזה ידממ תא חתומ טרסה רתוי בר ץמאמ ונממ תשרודש תונמאהמ דלוס
. תואיצמה לש תישוחה
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
○ . , הקיטילופהו הרבחה תוברתה לע היגולונכטה לש העפשהל סחייתה
○ .( ) . הלוכסאה רתיל דוגינב םינכתה תא תוחפו היגולונכטה תא רתוי שיגדה
○ " ' . לש היצזיטרקומד כ תאז בישחה ןימ גנב םיקתעושמ תוברת ירצותל תויבויחה תוכלשהל םג סחייתה
."עדיה
○ . , , וללה םיגשומה ךמס לע תונוש תונמא תורוצ ןיב הוושהו קותעשו יוקיח הליה ןיב םיסחיה תא רידגה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
תושיגנ רתוי הברה תויהל וכפה קותעשה לש תויורשפאה תילטיגידה תרושקתהו םינומהה תרושקת ןדיעב
. יבחרב להקל תולקב דודנל םילוכי תונמאה ירצות המצע תואיצמהמ תויתועמשמ רתוי וליפא םיתיעלו
.םלועה
) " " לטנוול ואל ןומהה ילילא ןוחצינ 1961 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
, תוברתה תיישעת יכ הנימאמו תוקזח תועפשה םע ההדזמ רשא טרופקנרפ תלוכסאל ךייתשמ לטנוול ואל
, םירפס םיטרס תועצמאב ההובגה תוברתה תא תדדרמש ענ טרס לע םידודר תוברת ירצות תרציימ
. תוברתה תיישעת הלקה תוברתב תוידוחייה תא םילטבמ ינש דצמו רבדה ותוא םיעמשנו םיארנש הקיסומו
, ןפואב ןוהה ילעב לש הטילש תרציימו יטילאירה תוינכת תמגודל רתויב בחרה להקל הנופה תוברת תרצוי
. תיתרבח הגרד התואב םיאצמנ םלוכש בושחל רוביצל םימרוג םהש ךכ ידי לע ףיקע
, , ןוכמב ולחה םבורש תורפס ירקוחו םיאקיטילנאוכיספ םיגולויצוס םיפוסוליפמ תבכרומ טרופקנרפ תלוכסא
תמחלמ תפוקתב קרוי וינב היבמולוק תטיסרבינואב טלקמ ואצמ ןכמ רחאלו טרופקנרפב יתרבח רקחמל
. היינשה םלועה
, םינומהה תא םידרהל ודעונש םיבזוכו םיהז םירסמ לש רוציי ספ תירלופופה תוברתב ואר הלוכסאה ישנא
ןוהה ילעבל רשפאלו ןזואמ םלועהש הילשא חופיט ידי לע דיחא ילכלכ דמעמ ונשיש בושחל םהל םורגל
. םינומהה לש םבג לע ףסכ חיוורהל
. תלוכסאל המיאתה ותשיג תרושקתה ידי לע םדאה חוכ תוסיוכ ןהב האר תויפרגויבה תא שריפש לטנוול
תרכומ איה ןכלו םינומהל עיצהל המ ןיא תירלופופה תרושקתלש ךכב הנימאה וז הלוכסאש ךכב טרופקנרפ
" " . , ועיפוהש םירוביג םתואמ קלח ויה וללה םיבכוכ ה םיבכוכה תאו הקינכטה תא ביבסמ הילשאה תא םהל
, . , , , ףסונב הקיזומה וא םירפסה םיטרסה תוינכתה תא רוכמל ידכב קר ודעונ תויפרגויבהו תויפרגויבב
. , ," " םזימרופנוקה תאו ווק סוטטסה תא תרשמש המ ימוימויה רכומ ה א ונל תורכומ תויפרגויבה
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ תוצובק יתשל םירקוסמה םישנאה תקולח -
1 . . , , - " " רבודמ עבטה יעדמו םיקסעה היישעתה םיינרציה םייחה ךותמ וחמצש םישנא רוציי ילילא
' ' .' , וגיצה רשא ןילפא צ ילרא צ ומכ םינרדב םג וללכנ וז הצובקב וכו םירש םינעדמ ךוניח ישנאב
. םלועה תמחלמ ינפל תויפרגויבה תא ונייפא רוצייה ילילא םהלש תונמאל תיניצר השיג
.הנושארה
2 . . , , , - " " דועו תונמגודה רודיבה טרופסה יאנפה םוחתל םירושקה םישנא הכירצ ילילא
○ - ( ) עברא תועמשמ לש תוירקיע תוירוגטק
1 . םייגולויצוס םיטביה . רוביג לש יתרבחה וא יתחפשמה רשקהה ארוקל גצומ וז הירוגטקב
, . וא רתוי םירגובמ םיבורק םע םירשקב םירוהב רבודמ יתחפשמה רשקהה תניחבמ היפרגויבה
, . ללכ ךרדב םירכזומה םירבחה יתרבחה רשקהה תניחבמ םימדוק תורודמ םינומדק תובא
. תא םיכיישמ םייגולויצוסה םיטביהה היפרגויבה רוביג לש הריירקל וליעוהש הלאל םילבגומ
, המל ומרתש םירומב רבודמ םא ןיב רוביגה לא תיתחפשמה תשרומהו תישיאה הירוטסיהה
, , , תורביחה ינכוס לכו םשנ אוהש הביבסב ריוואה לכא אוהש לכואה ולש םיביבחתה םויה אוהש
. ארוקל רשפאל הניה וז הירוגטק תרטמ םויה אוהש םדאה לע ועיפשהו ורבעב שגפ אוהש
, ולש תיעוצקמה הריירקל רושקש המ תא קר ריכנש גאוד בתוכה תעב וב ךא רוביגה תא ריכהל
. יפ לע הבתכב ללכ םירכזומ םניאו םימולע םיראשנ םייטרפה וייחב םיבושח םירחא םיקלחו
רייטצמ רוביגהו תויתרבח תודבוע לש תיביטימירפ תיטסיניוורד הסיפת ןיעמב רבודמ לטנוול
. ורבע לש רצותכ
2 . םייגולוכיספ םיטביה . עודי ביתנ היה רוביגה לש וביתנש תוארהל הניה וז הירוגטק תרטמ
. תעב ךפה הילא תומדה לש תירוטאינימ תומד רוביגה היה ותודלי יבלש ךלהמב רבכ שארמ
. , , תעכ תויהל ךפה אוה וילא םדאל ןומידק התוויה קר ותורגבתהו ותודלי תפוקת רמולכ ותורגב
דלונש םדא דוע וניא אוה רוביגהש םיארוקל תוארהל תנמ לע הנתינ וז הירוגטק לטנוול יפל
. שארמ וב עבטומש דועיי ול שי רשאכ םלועל חיגה אלא םולעו ךר לאיצנטופכ
3 . םיירוטסיה םיטביה , - . לוכי אוה תעב וב ךא ותביבס תא ןרמתל לוכי וניא םדאה לטנוול יפ לע
. טושפ אלא והשלכ חמשמ טקניטסניאל הרושק הניא החלצהה ןוכנה ןמזבו ןוכנה םוקמב תויהל
: . החלצהל םינוכתמ ינש םנשי תשחרתמ 1 . . ןוכנה ןמזב ןוכנה םוקמב תויהל תונמדזה 2 . ךרד
. וישכע אצמנ אוה וב םוקמל רוביגה תא ואיבהש םיישקו םילושכמ הפוצר הכורא
4 . רמאמה בתוכ לש ינושל חותינ , , . הביתכה תרוצ לע םילכתסמ לטנוול ונל ריבסמ ינושלה חותינב
. תונתינה תונושה תואמחמה תוסנכנ וז הירוגטקב רוביגה תא ןייפאמ בתוכה הב ךרדה לעו
, , , תויהל לוכי רמולכ ןתמצועב אלא ןמצע תואמחמב הנניא איה תובישחה היפרגויבה רוביגל
." ... " "... " "... " , רתויב ה םלוכמ בוטה יכה אוה המגודל ישילש וא יבויח ביטלרפוסב רבודמ
, , וידחי תוכומנו תוהובג םילימ לש בוליש םילימה תריחב םג תסנכנ וז הירוגטק ךותב ףסונב
, , םילימב שומיש שיש לככש בושחל ארוקל ומרגיש תולובחת תווהל הקינכטה ומכ קוידב ודעונש
. הנשי הבתכה לש הפוסב הבתכב בתכנל רתוי ההובג תובישחו תועמשמ הנשי ךכ רתוי תוהובג
תינכתה תא וא שדחה טרסה תא האר םרט םאש ול ריהבהל תנמ לע ארוקל תדעוימה תפסות
, , םדקהב ךכ תושעל דואמ ול יאדכ שדחה קסידה תא עמש םרט וא רוביגה עיפומ ובש השדחה
. – , ולש ולוכ דספהה היהי תרחא ירשפאה
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
○ . / תיטסילטיפק תיברעמה תירלופופה תוברתב החלצה ירופיסו תויפרגויב קמועל רקח
○ . - ( ) ינכרצ םזילטיפקל תונרציו השק הדובע לש םיכרע רוציי ילילא ינרצי םזילטיפקמ רבעמה תא ההיז
. , - ( ) תונתנהנו תונכרצ יאנפ תוברת לש םיכרע הכירצ ילילא
○ . תירלופופה תוברתה ירצות לע יתומכו ינתוכיא ןכות חותינ ךרעש טרופקנרפ תלוכסאב ןושארה
○ , תוברתב םירבעומש החלצהה ירופיסמ ועבנש םינושה םידיקפתהו העפשהה םיכרעה תא ההיז
.תיברעמה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
○ , . עונלוקב םידלי ירופיסב םיעיפומ םה תירלופופה תוברתהמ דרפנ יתלב קלח םה החלצה ירופיס
. , תונותיעב ידווילוהה
○ . , . םזילאודיווידניא תירקמ החלצה לש ההיז לטנוולש םיכרעה תא םישיגדמ החלצהה ירופיס
○ , . בלשל לבוקמ ןכ ומכו תירלופופה תוברתה לש םיטסקטל וא םירצותל סחיב ןכות יחותינ ךורעל לבוקמ
.( ) ( ) תויועמשמ תקידב תינתוכיא ןיבל םגדמ תיתומכ השיג ןיב
- זוליא לש תרוקיבה רמאמ
1 . תיתיישעתה הכפהמה לש היגיצנ השעמל םה םויאכ םהב האר לטנוולש הכירצה ירוביג
. תויגולונכטו עדי לע תססובמה תישילשה
2 . , , תועצמאב תיתרבח תועינ רשפאמש הז אוה םזילטיפקה אקווד לטנוול לש ותנעטל דוגינב
. הלכשה תועצמאבו הלק הרוצב יתרבחה םלוסב היילע
3 . , " " םזילטיפקה אקווד הדובעה תעיקש תא הרשיב אל יאנפה תוברת רכומ ה לע ותנעטל דוגינב
. הדובעב היילעל איבה ינכרצה
4 . , ינבש תנעוט זוליא םיארוקה לש חומה תא תופטוש תויפרגויבהש לטנוול לש ותנעטל דוגינב
לש תויפרגויב תאירקל אלו םהלש תוישיאה תויפרגויבה תביתכל ןמז רתוי םישידקמ םויה םדאה
.םירחא
וגקיש תלוכסא
" : " לגנא סידלגו גנאל טרוק שושיג רקחמ היתועפשהו היזיוולטה לש תידוחייה טבמה תדוקנ
) גנאל 1953 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
( , ) . םייתרבח םיטביהב תודקמתה םלוע תומחלמ יתש ןיב וגקיש תלוכסאל םיכייתשמ גנאלו גנאל
, םינומהה תרושקת םג רמולכ יתרבחה רדסה בוציעב יזכרמ םרוג הניה תרושקתהש איה הלוכסאה רקיע
םיישונא םירשק לש תיזכרמה ךרדה איה ללכב תרושקתש הנבה ךותמ תישיא ןיב תרושקת לש תורוצל םגו
. םייתרבח םייחב
:היצקארטניא
○ . םינווגמו םינוש םדא ינב ןיב תויוככחתהל קר לקשמ
○ . - ףתתשמ הפוצו תויפצת ןוגכ רקחמ תוטישב שומיש
○ תויופצ אל תויולקתיהבו תויבמופ תויצקארטניאב תוננובתה ידי לע תוילגתל עיגהל רשפאש ונעט
. םירז םע
○ . םישגפנ ויה אל תרחאש תומלוע ןיב הגזימש תואנותיעל לקשמ ונתנ
רודישה תעפשה תא וחתינו ורקח םהש הדבועב וגקיש תלוכסאב יוטיב ידיל אב םירקוחה דמצ לש םרמאמ
. תספותש השיגלו היצקארטניאל םאתהב תאזו חטשב להקה לע ומצע עוריאה לש העפשהה לומ םיפוצה לע
. יתרבחה רדסה בוציעב יזכרמ םרוגכ תרושקתה תא
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
רקחמה תנבהל ודעונ ןה ךא הבושתה ןניא תונושארה תודוקנה תשולש
○ : רקחמה תרטמ . האוושהו הקידב בר להק תופתתשהב ירוביצ עוריא לש רודיש חותינו רקחמ
. היזיוולטל דעבמ םיפוצה וטלקש תונומתה ןיבל םיפתתשמה לש לעופב היווחה ןיב
○ : ועוציב ןפואו רקחמה תטיש , ופצש םינתיפצת ינשו תונוש תודוקנב עוריאב םיחכונ לש תיפצת
. היזיוולטב עוריאב
○ : עוריאה תארקל תרושקתה התנבש תויפיצה םידע תויהל ושקיבש םדא ינב ויה עיגהש להקה
. , היווחה לע רבדל םיפוצל המרג תרושקתה להקה לדוג לשב עורפ עפומל ופיצ םה גירח עוריאל
. " " היזיוולטב הייפצ ינפ לע םש תויהל לש
:םיאצממ
○ : היזיוולטב ורודיש ןיבל חטשב עוריאה ןיב האוושה תא המיצעה תינויזיוולטה טבמה תדוקנ
, , " " . הכירעב שומיש היה הרחב איהש יפכ עוריאה תא הראיתו הרדיס היזיוולטה עוריאה
. , ךשמב רותראקמב ופצ תיבב םיפוצה תוניירקב םיעטק לע הרזחב 40 דועב תופוצר תוקד
. , תא קר וגיצה תומלצמה תוקד עבראמ רתוי אל וב הפצ וב תופצל חילצה םא עוריאב להקה
. םהדנ םירקוחה דמצ וילא ונפ תומלצמה רשאכ קר עירה להקהו ןוידטצאב םישיואמה תומוקמה
, תריצי ידי לע םמעשמ ףאו עטוקמ הרוצ רסח עוריאב םייח חור החיפמ היזיוולטה יכ תולגל
" " . עוריאה תא הפליס היזיוולטה דציכ תולגל ועתפוה ףאו תוניירקו םוליצ תועצמאב המרד
. ," " תוקסופ יתלב תואושת לש הילשא הרצי בהלנו רעוס כ להקה תא הראית רשאכ יתימאה
○ : עוריאה לש תינויזיוולט הינבהל םיעצמא
: תיגולונכט היטה . המ רחב היזיוולטה תווצ עקרו תיזח לש םיחנומב עוריא תינבהו םיעוריא ףצר
בושח
.רדשל
:השגה . תמיוסמ הייאר תיווז תניתנו םוקמל םוקממ םירבעמה ןיב רושיקכ תונשרפ
: תידדה העפשה , יפלכ םיקחשמה םינקחשל להקה תא ךפוהש המ להקו יומיב היגולונכט ןיב רוביח
, . ןיבל עוריאה ןיב םויה רדס ןיבל בוחרה ןיב שגפמה תדוקנבש ןיבה םירקוחה דמצ תיבב םיפוצה
. , , , יתמו ןכיה םלצל המ תטפושל הכפהו הפיקשמכ הדיקפת לע הרתיו תרושקתה היזיוולטה
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
, , : לש יוליגו תרושקת רקחמב היפרגונתאב שומיש תרושקתה שדחה ירוביצה בחרמה תא ורקח גנאלו גנאל
. ךא הידמה יעוריא לש םכרד תליחת תא האר םירקוחה דמצ היזיוולטה ידיב שיש תואיצמה תיינבה יעצמא
. ולא םיעוריאל אורקל דציכ ועדי םרט םה
תושדחב וקסעיש םירקוח לע עיפשהו תרושקתה ירקחמ לע ומתוח תא עיבטה גנאלו גנאל לש םרקחמ
. . תרושקתה רקחל היגולופורתנאה תסינכ תא ןייצמ םג םרקחמ ןתוא ןיבהל ןתינש ןפואבו
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
" . . ןיידו ץ כ הידמ יעוריא רתויו רתוי שי םויכ םיפוצה לע םילודג םיעוריא לש היזיוולט ירודיש תעפשה
. גנאלו גנאל ואר אלו ואר המ םיריבסמ םרמאמב 1992 " םיגנאלה דמצ וארש עוריאה תא ןיידו ץ כ וניכ
, ." " יעוריא ןוגכ ימלוע לדוג רדסב םיעוריא םא ןיב ונימיב הרגשבש רבד םניה הידמה יעוריא הידמ עוריא כ
, , םיסקט ןוגכ ינידמ לדוג רדסב םיעוריא םא ןיבו סרבינוי סימ תריחב סקט הדיפמילואה לש טרופסה
.' וכו םייתכלממ
: " ןיידו ץ כ הבוגת רמאמ
: ואר גנאלו גנאל המ
1 . . םימשמ עוריאב םייח חור החיפמ היזיוולטהש
2 . . יתימאה עוריאה תא הפליס היזיוולטהש
3 ) . . לכ תא הגיצה אלו הדמע הטקנ עוריאה לש רשקהה תא הנייצ אל היזיוולטהש הדבועהמ ודרטוה
.(םידדצה
4 .(" " ) . , . הקיתשה תלריפס ל סיסב חכוותהלו תוושהל להקה םע ןודל ולכי אלו םיעיגפ ובשי תיבב םיפוצה
: ואר אל גנאלו גנאל המ
1 . ' . הידמה יעוריא רנא ז תא והיז אל
2 - . תונמאנב רזחשתו תואיצמה לש אלמ דועית עצבת היזיוולטהש ושרד םה יקלח אוה דועיתהש וניבה אל
. " " בוחרב תואיצמ ה תא
3 . " " . תודגונמ תועד א תוערפהל םוקמ ןיא ןכלו הרתכה גוסמ עוריאב רבודמש וניבה אל
4 . / . . היזיוולט האורו בשויש להקב ופצ וקדב אל תיבב להקל וסחייתה אל
" - - " דלנוד קחרממ תוימיטניא לע תונחבה תיתרבח הראפ היצקארטניאו םינומה תרושקת
) ' להוו דרא צירו ןוטרוה 1956 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
( , ) . - םייתרבח םיטביהב תודקמתה םלוע תומחלמ יתש ןיב וגקיש תלוכסאל םיכייתשמ להוו ו ןוטרוה
, םינומהה תרושקת םג רמולכ יתרבחה רדסה בוציעב יזכרמ םרוג הניה תרושקתהש איה הלוכסאה רקיע
םיישונא םירשק לש תיזכרמה ךרדה איה ללכב תרושקתש הנבה ךותמ תישיא ןיב תרושקת לש תורוצל םגו
. םייתרבח םייחב
:היצקארטניא
○ . םינווגמו םינוש םדא ינב ןיב תויוככחתהל קר לקשמ
○ . - ףתתשמ הפוצו תויפצת ןוגכ רקחמ תוטישב שומיש
○ תויופצ אל תויולקתיהבו תויבמופ תויצקארטניאב תוננובתה ידי לע תוילגתל עיגהל רשפאש ונעט
. םירז םע
○ . םישגפנ ויה אל תרחאש תומלוע ןיב הגזימש תואנותיעל לקשמ ונתנ
רודישה תעפשה תא וחתינו ורקח םהש הדבועב וגקיש תלוכסאב יוטיב ידיל אב םירקוחה דמצ לש םרמאמ
- , היזיוולטב חוריאה תוינכתב תונוסרפה ןיב םייתרבח הראפה םיסחיב תמייקה היצקארטניאה תא םיפוצה לע
. תיבב םיפוצה ןיבל
, תוינכת לע עיבצמ רמאמה ךכ םייתרבחה םייחב קחרממ ףתתשהל לוכי םדאהש הלוכסאה ןועיטל המודב
תופתתשה ךרד םיסחי תכרעמ לשו תיתרבח תוחכונ לש הילשא םיתיעלו השוחת תורציימה הלאככ חוריאה
.קחרממ
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ : - םייתימא םייתרבח םיסחי תמועל היזיוולטה ישיגמ םע םייתרבח הראפה םיסחיה םיסחיה
. , הנוסרפה הלאכ םניא םה ךא םייתימאה םיסחיל םמצע םימדמה םיסחי םניה םייתרבח הראפה
הנוסרפה לש הרישי החישב רבודמ וליאכ תוגיצמה תויוגהנתהבו תווחמב תיבב הפוצה לא הנופ
, . אוהו הפוצה דצמ תוירחא וא ץמאמ תוביוחמ תשוחת אלל םימייקתמ ולא םיסחי הפוצה לא
, , . םיביוחמ םידדצה ינשו קותינב ישוקה םייק םייתימא םייתרבח םיסחימ תע לכב שורפל יאשר
. , םילק תינויזיוולטה הנוסרפה םע םיירבח הראפה םיסחיה ינשה יפלכ דחא תרחא וא וז ךרדב
, , , , תרזוע תנתונ הוולש העוגר דימת איה תומיענ אל תועתפה הניכמ אל הנוסרפהש ןוויכמ רתוי
. תושירדב האב אל םעפ ףא איהו
○ ? תינבנ איה דציכו תינויזיוולט הנוסרפ יהמ - עיגהל החילצמ רשא תיסופיט תומד
. " " םלוע ךותב ןועביק לש השוחת הפוצל תקפסמ איה םירז םדא ינב ינומה םע תוימיטניא ל
.הנתשמ
○ - םיפוצה םע תוימיטניא לש הילשא תריציל תויגטרטסא , החישה ןונגס תווחמה תקתעה
. , . ןיב תולובגה שוטשט תימשר אלו הלילק תמרוז החיש לע הרימש תיתרבחה הריוואהו
- קלח םג אוהש קיסהלו שוטשטב שוחל להקל םירוגש ןפואב םידבועה תווצ ןיבל הנוסרפה
.(' , ) . וכו תיבב םיפוצ םע רשק להקה ךותמ תולאש להקה םע גזמתהל הלודגה החפשמהמ
○ - ותנווכהל םיכרדהו להקה דיקפת , , התמכח התבהאמ וילע הפיערמ הנוסרפהש בוהאה ןבה
. יקיפמ ידי לכע ןווכמ תיבב להקה וילע הצילממ איהש םירצומה תא תונקל שרדנו היתועצה
" " , םיגדמ רשא ןווכמ להק כ ןפלואב להקב םישמתשמ םה תוקינכט רפסמ תועצמאב תינכתה
," " יפלכ םישחור םהש דובכה תא םיארמ םייעוצקמה םירזועה הנוכנ ה הבוגתה תא תיבב להקל
, " " , " " , - המח תיתימא כ הנוסרפה תא םיגיצמה רוביצה יסחיו התובישח לע תותיאכ הנוסרפה
. " " המודכו תיטפמיס
○ : - היזיוולטה יפוצ לצא םייתרבח הראפה םיסחיה םיאלממש םידיקפתה
○ " " יתרבח דמעמ תלעב תומד םע םיסחי תכרעמ ב תוסנתהו םייתרבח םידיקפת לש םוליג
. הפוצה לשמ רתוי הובג
○ . הפוצה ייחב םייתימאה םישנאהמ רתוי תמלשומ דימת איה הנוסרפה תמלגמש תומדה
○ . ונממ םינושו םירחא םישנא לש םתוגהנתה לע הכרדהו עדימ תלבק
○ . , רצק עגרל הז םא םג הלעמ תמר תוישיא לש סחיל םיכוזש ימכ םיגצומ הרושהמ םדא ינב
○ - םייתימאה םייחה לע תטלתשמ הילשאהשכ יפלכ םיקזח תושגר םישחה םישנא םנשי
. לצא רקיעב ץופנ הז בצמ םייתימאה םייחב רשק התיא רוציל םיסנמ ףאו תינויזיוולטה תומדה
, , , רשפאש תונמדזה לכב הבהא םישפחמ רשא תיתרבח םידדובמ םידדוב םירגובמ םישנא
. התוא אוצמל
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
, ' - םייתרבח הראפה םיסחיה לע ועיבצה חוריאה תוינכת לש רנא זה תא ורקחש םינושארה ויה להוו ו ןוטרוה
, םינויזיוולטה םיעצמאהו תויגטרטסאה לע ועיבצה תיבב םיפוצה ןיבל תינויזיוולטה הנוסרפה ןיב םימייקתמש
, תכרעמ ךותב םיאלמתמש םיקופיסה תאו םידיקפתה תא ורידגה תוימיטניאה תיילשא הרצונ םתועצמאבש
, םיטלתשמ םייתרבח הראפה םיסחיה םיינוציק םירקמבש ןיבהל םינושארה ויהו הפוצה רובע תאזה םיסחיה
. תויתימא תויתרבח םייסחי תוכרעמל ףילחת הפוצל םיווהמו םייתימאה םייחה לע
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
- , , ' להוו ו ןוטרוה םיסחייתמ םהילא םידיקפתהו םיעצמאה תויגטרטסאה ירלופופ רנא ז ןניה חוריאה תוינכת
. . םלועה לכב חוריאה תוינכת לכב העיפומ תוימיטניאה תיילשא םויה דע שומישב ןניה
, , תא םיפילחמ םישדחה הידמהו תויתרבחה תותשרה טנרטניאה ןדיעב דחוימב םישנא הברה דובעב
. םדיצל םימייקתמ תוחפל וא םייתימאה םייחב םיסחיה תוכרעמ
, תורפואב יטילאירה תוינכתב םג תומייקתמ אלא חוריאה תוינכתב קר תוחכונ אל תוינויזויוולטה תויוישיאה
.' וכו ןובסה
וטנורוט תלוכסא
) " " סיניא דלורה תרושקתה תייטה 1951 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
. ' . וטנורוט תלוכסא ןהול קמו סיניא םניה וז הלוכסאב םיירקיעה םירקוחה וטנורוט תלוכסאל ךייתשמ סיניא
, : תרוצו םוידמב תודקמתה הרבחהו םדאה לע תרושקתה לש העפשה תוירקיע תודוקנ שולשב תקסעתמ
. - , תיתרושקת טבמ תדוקנמ תישונאה הירוטסיהה לש חותינו הנבה ןורחאו ומצע רסמב אלו רסמה תרבעה
. וז הלוכסא יפ לע תרושקתה תויגולונכט לש תויתרבחה תועפשהה רקחב וקסע וז הלוכסאב םירקוחה
, וללה םיכרדהו עדימ דמעמ ונחומ ןתועצמאבש םיכרדה תא םחות הפוקת לכב יטננימודה תרושקתה יעצמא
. ןיב םיקלוחמ תרושקתה יעצמא וז השיג יפ לע ונלש תויתרבחה תוכרעמה תאו ונתוישיא יסופד תא תובצעמ
.( ) ( ) םידיינ בחרמ וא םילטנמונומ ןמז ינפ לע םירשגמה הלאכ
טרפב תרושקתה דציכ רקוח סיניאש ךכב וטנרוט תלוכסא לש הינייפאמ יוטיב ידיל םיאב סיניא לש ורמאמב
, לש התונתשה לשב לופיל וא םוקל תולוכי תויוברתה דציכו תויוברתה לע םיעיפשמ ללכב היגולונכטהו
.תרושקתה
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
: . תויטה יגוס יתשל ןעוט סיניא םיוסמ ריצ ינפ לע עדי תרבעהב תרושקת יעצמא לש תוליעיה הניה היטה
. - , - םוידמ םייפרגואג םיחטש ינפ לע בחרמב עדי תיטהו דיתעל הווהה ךרד רבעהמ ןמזה ריצ לע עדי תיטה
, , םוידמ תמועל ןמזה ינפ לע עדיהו עדימה תא רמשל רתוי םיאתי הלבוהל םיאתמ וניאשו דבכ חיינ אוהש
. בחרמה ינפ לע עדימה תרבעהל םיאתי דיינו לק אוהש
יפוא תא תמיוסמ הדימב ביתכה הכורא הפוקת ךשמב םיוסמ תרושקת יעצמאב שומישש סיניא ןעוט דוע
. , המגוד םלעיהלו ןתושימג תא דבאל תויצזיליביצל םרג רבד לש ופוסבו תוברתה לע עיפשה רבעוהש עדיה
. (!!! ) תנשב םירצמ איה םיגשומב ךופה םזינימרטדו דגנ תייטה תועצמאב ןוזיאו הרימשל 4241 ינפל
וחילצה ךכבו םימיוסמ םיכיראת לע םיגחה תא ססבל וחילצה ךכבו הנש חול םירצמה ועבק הריפסה
, לע וטלתשה ךכבו תודימריפו הטינח לש ןויערה תא וצמיא םה ןכמ רחאל ירצמה בחרמה לע טלתשהל
. חיטבהל ליבשב תידגנה היטהה לע וטלתשה םה םמויק לע המייא תרחא היטהש םעפ לכב ןמזה תייטה
, . תונוש תויוברתמו תורז תופשמ ץוחבמ םישלופ ינפמ המצע לע הרמש תירצמה תוברתה םתוראשיה תא
. טטומתהלמ הירפמיאה לע ורמש ךכ ידי לעו
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
." " הדבועה תאו תרושקתה לש התובישח תא ףשח אוה יתרושקת םזינימרטד התייה סיניא לש ותילגת
. ןימאה סיניא תכל תוקיחרמ תואצותל ומרג תרושקתב םירכינ םייוניששו תרושקתמ תועפשומ ויצזיליביצש
" . התובישח התייה רתויב הלודגה ותילגת תימלועה הירוטסיהל חתפמה איה תרושקתה לש הירוטסיההש
, ." םחוכב שיש הסרגו הריחב שפוח םהל הסחיי תורבחלו םידיחיל דובכ הקלח וז הירואית תרושקתה לש
. םתביבס תא בצעלו םלרוג תא עובקל
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
. םייונישל םוקמ ריתוה סיניא םייהדנולב תאז הנכמש יפכ תונקספ רסוח לש היעבמ לבוס סיניא לש ורמאמ
. לש טסקטה תא םיכפוהש הלא םה ולא םיבחרמ תונושמו תונוש תוביסנל המאתהלו םייופצ ילב םימושיילו
, . " " ראשנ טסקטה רמולכ םוקמ לכלו ןמז לכל םייטנוולר תונויער חתפל םיארוקל םירשפאמו שימג ל סיניא
. ודעונ םויה תויגולונכטה בורש הדבועה לשב ונימיל םג המיאתמ וז תויטנוולר בצמ לכבו ןמז לכב יטנוולר
, - : ןעומה אצמנ דחא דצמ ינורטקלאה ראודה המגודל ןמזה תייטה לע ןהו בחרמה תייטה לע ןה טלתשהל
, אוהש עגרהמ רסמה תא אורקל רוחבל לוכיש ןעמנה ינש דצמ רתויב ול םיאתמה עגרב רסמה תא חלושש
, וילא עיגהש רחאל םידדוב םיעגר האירקה עגרב קוחמל רחביש שי ותוא קחומ אוה וב עגרל דעו לבקתמ
. , ללכ ותוא קוחמל אל ףא וא ןמז ךרואל ותוא רומשל רחביש שיו קחרממ
) " : " ןהולקמ לשרמ םדאה תוחולש הידמה תא ןיבהל 1994 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
. ' . ןהול קמו סיניא םניה וז הלוכסאב םיירקיעה םירקוחה וטנורוט תלוכסאל ךייתשמ ןהולקמ
, : תודקמתה הרבחהו םדאה לע תרושקתה לש העפשה תוירקיע תודוקנ שולשב תקסעתמ וטנורוט תלוכסא
- , תדוקנמ תישונאה הירוטסיהה לש חותינו הנבה ןורחאו ומצע רסמב אלו רסמה תרבעה תרוצו םוידמב
. תיתרושקת טבמ
. וז הלוכסא יפ לע תרושקתה תויגולונכט לש תויתרבחה תועפשהה רקחב וקסע וז הלוכסאב םירקוחה
, וללה םיכרדהו עדימ דמעמ ונחומ ןתועצמאבש םיכרדה תא םחות הפוקת לכב יטננימודה תרושקתה יעצמא
. ןיב םיקלוחמ תרושקתה יעצמא וז השיג יפ לע ונלש תויתרבחה תוכרעמה תאו ונתוישיא יסופד תא תובצעמ
.( ) ( ) לש ותקולחל םג תסחייתמ הלוכסאה ףסונב םידיינ בחרמ וא םילטנמונומ ןמז ינפ לע םירשגמה הלאכ
. ' םירקו םימח תרושקת יעצמאל תרושקתה יעצמא תא ןהול קמ
' ' םוידמה דציכ רקוח ןהול קמש ךכב וטנרוט תלוכסא לש הינייפאמ יוטיב ידיל םיאב ןהול קמ לש ורמאמב
, ' . תויגולונכטה תסינכל סחייתמ אוה יתרושקתה םוידמל רבעמ סחייתמ ןהול קמ הרבחה לע עיפשמ ומצע
, רשק אלב םידדובמ םירוזאל תבכרה תעגה תעפשה תמגודל הרבחה לע םתעפשהו םימיוסמ םירוזאל
. הריבעמ איה ותוא ןעטמל
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
." " , ' רסמה אוה םוידמה אלא רקיעה וניא תרושקתה יעצמאב רבעומש רסמה יכ ורמאמב ןעוט ןהול קמ
. רמאנש יפיצפסה ןכותהמ רתוי הברה עיפשמ םהיניב םירשקתמ םישנא וב ןפואה
. ישונא ךילהת וא שוח לש קוזיח וא הבחרה ותויה איה רסמל היגולונכט וא םוידמ םיכפוהש םינייפאמה דחא
. , , : הנשמ הידמב שומישה המודכו לוקה תולוכי תא ןופורקימה םיילגרה תלוכי תא ביחרמ לגלגה תואמגוד
. תודרפנכ םיספות ונאש תויגולונכטש תוארהל שקיב ןהולקמ םישוחה רתיב םישמתשמ ונא ובש ןפואה תא
. םייתרבח םייונישל תואיבמה תוחולש םצעב ןה ונתיאמ
. םהלש תודחה תדימ יפ לע םירקו םימחל תרושקתה יעצמא תא קלחמ ןהולקמ
, ( ) יעצמא תמועל ןותיע ותוא םידדחמו דחא שוחל םינופה תרושקת יעצמא םניה םימח תרושקת יעצמא
.( ) היזיוולט תיקלח בל תמושת לבקמ שוח לכש ךכ תינמז וב םישוח המכל םינופה םירק תרושקת
' תופוקת שולשל הירוטסיהה תא קלחמ ןהול קמ
, , : - תויווחו לקשמ יווישב ויח םדאה ינב רוביד לע תססובמ תיטסיביטקלוקו הרוגס הרבח הפ לעבש תוברת
. , , , - חירו עגמ םעט לוק הארמ ובליש תוימוי םוי
, . , : הסיפת םדאה ינב ןיב קתנ רצי הייארה שוחל תומידק תקנעה לקשמה יוויש תריבש הבותכה תוברתה
. , , . , המודכו הקיקח םייראניל םירופיס תיראניל הבישחל ליבוה תטשפומו תילנויצר תיטסילאודיווידיא רתוי
: ריכזמה ןפואב תישוחה היווב הפיפחל ואיבה םינורטקלאה תרושקתה יעצמא תסינכ תינורטקלאה תוברתה
" " . , - םעפה ךא טבשה תרודמ ל ובש םדאה ינב ריהמו רישי תויהל ךפה לכה הפ לעבש תוברתה תפוקת תא
- םייפרגואגה תולובגל רבעמ םלוכ תא ריכהל תורשפאה ילבולג רפכ תויהל ךפהו לדג ןטקה רפכה
.םיימוקמה
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
יבגלו הרבחה םדאה לע הידמה תעפשה יבגל תונבות ךכ לכ רישי ןפואב חסינש ןושארה היה ןהולקמ
' ." " ינפל דוע הידמב שומישה תא רידגה ןהול קמ ותוא בצעמ םדאה בציעש היגולונכטה ןהב םיכרדה
, ." " הביתכה תרוצ תא םויכ ונל הריכזמ הרורב אל הכ התארנש ולש הביתכה תרוצ הידמ הלימה הרדגוהש
. טנרטניאב הגוהנה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
. ' יבגל ולש תויזחתהמ לודג קלח תויטנוולרל וכפה ונבוה אל ונמזב רשא ןהול קמ לש ויתונעטמ לודג קלח
" " ' . ינפל םינש הברה תויטבשל הרזח לע בתכ ןהול קמ ומשגתה הרבחה לעו םדאה לע הידמה תעפשה
. . - רמול ףא ירשפא טנרטניאה תאו םינייוולה תסינכ תא שארמ הזח אוה םיימלוע ללכה םיצורעה תסינכ
. טרס ךופהי היזיוולטה תסינכ תובקעבש הדבועה תא הזח ןהולקמ רתיה ןיב היצזילבולגה תא הרזח אוהש
, ," " ןיא הזב םג םויכש המ ואידיוה תוטלקל תאז ךיישל רשפא רפס לדוגב תלטלטימ תינסחמ ל עונלוקה
." - " יק ןוא קסיד ה יבג לע םיטרסה תא ריבעהל רשפאו ךרוצ
( ) םהגנימרב תלוכסא םייטירבה תוברתה ירקחמ
) " " סמאיליו דנומייר הרבחו תוברת רפסה ךותמ םוכיסה קרפ 1950-1780 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
. לש תלבוקמה הרדגהל דוגינב םייטירבה תוברתה ירקחמ םייטירבה תוברתה ירקחמל ךייתשמ סמאיליו
, גשומה תא הביחרמ וז הלוכסא תוברתכ תינונקהו ההובגה תוברתה ירצות תא קר תספותש תוברת גשומה
. , החוקל הרדגהה תבחרה ההובגה תוברתל םירושקה אקווד ואל םדאה ידי ישעמ לכ תא וכותב תללוכו
. היגולופורתנאה םוחתמ
. םה תיתרבחה םיסחיה תרעמב ןוידל םייחצנ וא םיידוסי םיכרעב ןוידמ ןוידה תא וריבעה הלוכסאה ירקוח
. רקוחה ןיב םיסחיה ביט תא וניש םה תיבמ םיחפוקמה ךותל םיקוחר םיטבשמ טבמה תדוקנ תא וריבעה
- ." " " " , ואינ טבמ תדוקנ וצמיא םירקוחה ונחנא ה תא רוקחל ולחהו םה ה תא רוקחל וקיספה רקחנו
. תינאישמרג תינומגה תיטסיסקרמ ישמרג – – תא ןיבהל ידכ תינאישמרג השיג תצמאמ הלוכסאה הינומגה
. לש םיחנומב תאטבתמ וזה השיגה תיתרבחה תוביציה תאו יתרבחה רדסה הינומגה . תוצובקה ובש בצמ
,( ) תאזו ןהלש םיסרטניאל םאתהב ןהלש בצמה תרדגה תא תוטילשמ טילשה דמעמה הרבחב תוקזחה
,( ) םיחרזאהו םינומהה תרושקתו ךוניחה תכרעמ ךרד םיחרזאל תרבעומש םיכרע תכרעמ תועצמאב
, , . רדסה ךכו םהב םינימאמ םתוא םימייקמ םה וילאמ ןבומו יעבט והשמכ וללה םיכרעה תא םילבקמ
, . הנעט לבא תרושקתה לש העפשהה לאיצנטופב הריכה הלוכסאה ףסונב םירמשנ תוביציהו יתרבחה
לע םיעיפשמש םימרוגה דחא איה תרושקתהש הרובס אלא תידעלבו תטלחומ העפשה ןיא תרושקתלש
.םדאה
, םג ךכ םדאה ידי ישעמ ללכ תא תללוכש הבחר הרוצב תוברת גשומה תא הרידגמש הלוכסאל המודב
. , , סמאיליו תוירדילוס ומכ םיכרעו תורגנ תוננג ומכ תויוליעפ הב ללוכו הבחרה הרדגהל סחייתמ סמאיליוו
המודב הרחב םינושה תודמעמה ןיב חוכה יסחי תאו םייתרבחה םיסחיה תא השיגדמש טבמ תדוקנ קפסמ
. סמאיליו םג ךכ הלוכסאל המודב הלוכסאב תונוש תוצובק ןיב םייתרבחה םיסחיה לש תובישחה תשגדהל
. םלוע תסיפת תרצוי תמיוסמ הפשב שומיש דציכ ורמאמב םיגדה סמאיליו םילעופה דמעמב רקיעב דקמתה
ךרד הסיפת התוא תא ריבעהלו בחרה רוביצה לש םיסרטניאהמ םלעתהל טילשה דמעמל תרשפאמש
, . ( / ) ףוסבלו הלוכסאה לש תינומגהה השיגל םאתהב תאזו םינומה ןומה םייוטיבב שומיש תרושקתה יעצמא
יאמצע ןפואב שרפלו טולקל להקה לש תורשפאה לעו םייתרבחה םיסחיה לש העפשהה לע רבדמ סמאליו
. תרושקתה ינכת תא
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ ? תוברת יהמ , , תאטבמה תויגולואידיאו תונויער תונומא םלוע תסיפת איה תוברתש ןעוט סמאיליו
. האבוהו היגולופורתנאה םלועמ החוקל וזה תוברתה תרדגה םייתרבח םייוניש יוטיב ידיל האיבמו םיכרע
. , תיבמ הייסולכואל םיקוחרה םיטבשה רקחמ
○ ? םינומה םה ימו ןומה והמ ." " יכ ריבסמ אוה םינומה גשומה לש תחוורה תועמשמה דגנ אצוי סמאיליו
, , , " " תומודק תועד לעבכ רדעכ ללוש וכילוהל רשפאש הזככ ףוספסאכ םינומה ב תוארל הייטנ הנשי
. , . הכפהמה תליחת םע תוברתה לע דימתמ םויאכ םיבשחנ םינומהה ךכ לשב ךומנ יתוברת םעט לעבכו
. אצוי סמאיליו תאז םע דחיב תוינומה תולועפ עצבל הטנש םילעופה דמעמ חתפתהל לחה תיתיישעתה
. דחא ףאש ןעוט סמאיליו היטרקומדל רושקש המ לכב דחוימב םינומה ןיבל ףוספסא ןיב רושיקה דגנ
" " , " " קר אלא םינומה םוש ןיא ןכלו בוחרה ןמ םדאכ אל םגו םינומה מ קלחכ ומצע האור אל ונתיאמ
. סמאיליו תעדל התועצמאב תואיצמה תא ןיבהל לקש תחא החסונל םילאודיבידניא הברה ףפוצל םיכרד
. ונלש םלועה תסיפת תאו הבישח תא םיבצעמ תרושקתב ןהב שומישהו םילימש איהו היעב הנשי
. , " " החסונב רבודמ ותעדל יתוברת וא יטילופ לוצינ יכרצל דעונ ךכל םאתהב םינומה גשומב שומישה
. וינפמ דחפל וא אונשל שיש םינומהל םירחאה םדאה ינב תיברמ תא ךופהל תרשפאמה תיטילופ
○ םינומה תרושקת ןמצע תויגולונכטהש ןעוט אוה רשאכ יגולונכטה םזינימרטדה דגנ אצוי סמאיליוש המדנ
. , ןהב השענה שומישה ןיבל ןניב רורב ןפואב דירפהל שישו ןמצע לשמ העפשה תורסחו תוילרטינ
ריוואל וא בתכל וירבד תאלעה ןמזב בושחי םדא לכ םאש הדוקנ הלעמ רשאכ וז הנעט דדחמ סמאיליו
תויהל תולוכיש תויונשרפה לכ לע בושחל ירשפא יתלב טעמכ היהי עיגי רבדה םישנא המכל הבשחמב
. התוא איה ןומהכ תרושקתה להקב האורה תלזלזמה הסיפתה יכ סמאיליו ןעוט דוע טסקט ותואל
. הרבחה תא תררחשמ וז הסיפת םינומהל םידעוימו םיתוחנכ תרושקתה לש םינכתב תלזלזמה הסיפת
תאזבו ףוספסא לש דמעמ הירבחמ תיברמל תסחיימ איהש ןוויכמ היטרקומדה ןורקע לש אלמ םושיימ
. םהיתועדל שיש ףקותה תא תללוש
○ םינומה תוברת להקה יפלכ הכרעה םילגמ אלש תוברתה ירצוי יפלכ המישאמ עבצא הנפמ סמאיליו
. תיישעת יפלכ רמייהקרוהו ונרודא םיחתומש תרוקיבל המוד סמאיליו לש ותנעט םינופ םה וילאש
. ריכמ סמאיליו ומעט תאו להקה תויפיצ תא םיבצעמה םייתיישעת םייתוברת םירצומ תרציימה תוברתה
ןוויכמ תאזו רתויב בחרה ףתושמה הנכמה לא תונפל םיביוחמ םיטרס ומכ תרושקת יעצמאש הדבועב
. תומדקתההו תוניירואה ידממ תובחרתה יכ לע רצמ םג אוה ךא תומוצע םה םיטרסה תוקפה תויולעש
תונהילו ןיבהל םילכ ול וקינעה אל ךא תוברתה להק תא ולידגה םייניבה תודמעמ ברקב תיללכה
, . םה ןכלו קומע עדימ ןיבהל םילוכי םישנא תוחפ ךא אורקל םילוכי רתוי םיבר םישנא ההובג תוברתמ
) . ' ונרודא לש םתשיג תא הריכזמ וז הדוקנ םג םירלופופ םינמור ןוגכ םיטושפ םירנא זב םירחוב
(רמייהקרוהו
○ תוירדילוסו תפתושמ תוברת הנוש םילעופה דמעמ תוברת יכ הדבועל בלה תמושת תא בסמ סמאיליו
. , תלגוד איה םירחא יכ םא םילאידיא תנועט איה יכ הכרעהל היואר טלחהב ךא ההובגה תוברתהמ ילוא
. , תוברתש ךכב ריכמ סמאיליו תורישבו םזילאודיבידניאב לגודה ינוניבה דמעמל דוגינב תוירדילוסב
. םידימתמ םייונישו תומאתה בייחמה רתויב בכרומ ןוגרא םא יכ דיחאו טושפ הנבמ אל איה תפתושמ
. , , הרבחהמ יעבט ןפואב חומצלו תנווגמ תימאניד תישפוח תויהל הכירצ תוברתה
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
רקיעב יטילופ שומיש הל שיש תואיצמ תינבה רצוי תומיוסמ םילימב שומישהש ןעטש ןושארה היה סמאיליו
.( ) לש תלבגומ העפשה תונויערה תא בליש סמאיליו םילעופה דמעמ ןומהה לומ תוטילאה לש רשקהב
תלוכסא לש םיגולואידיא םירסמו תרושקתב תויזוכיר םע דחיב היבמולוק הלוכסא לש ליעפ להקו תרושקתה
. תוברתהמ קלחכ םילעופה דמעמ לש םיכרעהו תוברתה תא רידגהל ןושארה היה סמאיליו טרופקנרפ
. דמעמ לש תויפותישו תויתליהק םיכרעהש רבס סמאיליו ההובגה תוברתהמ לפונ אלש והשמכו תללוכה
. תרושקת תביבס לש לדומ עיצה סמאיליו תינויווישו תקדוצ הרבח תריציל םיבוט םיכרע םה םילעופה
, יעצמא תוחתפתה לש הירוטסיהה תא חתנל ןושארה היהו תרושקתה יצורע תניחבמ תנווגמו תיטסילרולפ
. םהב השענש יתרבחה שומישה לע שגד ךות תרושקתה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
תרושקתה יקיפמ וב ןפואהמ םיעבונש םייחטשו םידודר םירצות םה תרושקתה ירצותמ לודג קלח םויה םג
. תוברת לש תויוליעפ ןיב הקולחב לידבהל רשפא םויה םג סמאיליו לש ורמאמל םאתהב להקה תא םיספות
, רתוי םייתרבח םיכרעכ םיבשחנ םילעופה דמעמ לש םהיכרע םילעופה דמעמ לש תויוליעפ ןיבל ההובג
, . תושלח תוצובק יפלכ דחוימב םייטילופ םירשקהב הפשב שומיש השענ םויכ םג םילאודיבידניא תוחפו
. . םיצורע יובירב תנייפואמש תרושקת תביבסמ רבעמ שי םויכ םג הרבחב
) " , " לוה טראוטס חונעפ הנפצה 1980 (
1 . ? / / הלוכסאה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ וז הלוכסא ןייפאמ המו םי בתוכה םי ךייתשמ הלוכסא וזיאל
?רמאמב
. גשומה לש תלבוקמה הרדגהל דוגינב םייטירבה תוברתה ירקחמ םייטירבה תוברתה ירקחמל ךייתשמ לוה
, תללוכו גשומה תא הביחרמ וז הלוכסא תוברתכ תינונקהו ההובגה תוברתה ירצות תא קר תספותש תוברת
. , םוחתמ החוקל הרדגהה תבחרה ההובגה תוברתל םירושקה אקווד ואל םדאה ידי ישעמ לכ תא וכותב
.היגולופורתנאה
. םה תיתרבחה םיסחיה תרעמב ןוידל םייחצנ וא םיידוסי םיכרעב ןוידמ ןוידה תא וריבעה הלוכסאה ירקוח
. רקוחה ןיב םיסחיה ביט תא וניש םה תיבמ םיחפוקמה ךותל םיקוחר םיטבשמ טבמה תדוקנ תא וריבעה
- ." " " " , ואינ טבמ תדוקנ וצמיא םירקוחה ונחנא ה תא רוקחל ולחהו םה ה תא רוקחל וקיספה רקחנו
. תינאישמרג תינומגה תיטסיסקרמ ישמרג – – תא ןיבהל ידכ תינאישמרג השיג תצמאמ הלוכסאה הינומגה
. לש םיחנומב תאטבתמ וזה השיגה תיתרבחה תוביציה תאו יתרבחה רדסה הינומגה . תוצובקה ובש בצמ
,( ) תאזו ןהלש םיסרטניאל םאתהב ןהלש בצמה תרדגה תא תוטילשמ טילשה דמעמה הרבחב תוקזחה
,( ) םיחרזאהו םינומהה תרושקתו ךוניחה תכרעמ ךרד םיחרזאל תרבעומש םיכרע תכרעמ תועצמאב
, , . רדסה ךכו םהב םינימאמ םתוא םימייקמ םה וילאמ ןבומו יעבט והשמכ וללה םיכרעה תא םילבקמ
, . הנעט לבא תרושקתה לש העפשהה לאיצנטופב הריכה הלוכסאה ףסונב םירמשנ תוביציהו יתרבחה
לע םיעיפשמש םימרוגה דחא איה תרושקתהש הרובס אלא תידעלבו תטלחומ העפשה ןיא תרושקתלש
.םדאה
, , – ללוכ לוה םדאה ירצות ללכ תא הכותב תללוכש תוברת גשומה לש הבחרה הרדגהל םאתהב תוברת
. תוברתהמ קלחכ תושדחה תא םג גשומב
, – ול שיש הזכ שרפמו ליעפכ להקה תא ספות לוה ליעפכ להקה לע הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב ליעפ להק
. תרושקתה ינכת תא חנעפל תיאמצע תלוכי
, – תושדחהש ןעוט לוה תרושקתה ינכתב םינומגה םירסמ תודוא הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב הינומגה
. / תויטננימוד םלוע תוסיפת תוריבעמ תופקשמ
– עיפשמש המכ ךותמ דחא םרוג איה תרושקתה ויפלש הלוכסאה לש ןועיטל םאתהב המכ ךותמ דחא םרוג
, , תסיפת לע העפשה םרוגכ םדאה לש יתוברתהו ידמעמה יתרבחה ךוישה תא םג ןייצמ לוה להקה לע
. / תרושקתה תא ותנבה תואיצמה
2 . ? / רמאמב םייזכרמה םיאצממה וא ו םינועיטה םה המ
○ : תרושקתה ךילהתב םינושה םיבלשה
1 . . - ינויזיוולטה חישה יללכב שומיש ךות תויועמשמ לש הנפצה הקפה
2 . . - םינושב םילהקל ןכותה תרבעה הצפה
3 . . - הנפצוה הכרדש חישה תרוצ תרגסמב תשחרתמ םילהק ברקה הכירצ
4 . קותעש
○ : חונעפ דעו הנפצהמ , ." / " םייקתמ ותנעטל חונעפ הנפצה ה לדומ אוה לוה לש ירקיעה לדומה
." " הילאמ הרורבו תיעבט כ להקל תיארנש הרוצב תיגולואידיא תרגסמ ךותל סנכומ רסמ ובש ךילהת
. להקל עיגמ הזה רסמה רשאכ תפדעומ תועמשמב ףוטעה יגולואידיאה רסמב ןיחבמ וניא להקה
, , אלא הכירצה ךילהת תא םילשהל הרטמב חישה תא םגרתמ להקה חונעפ לש ךילהת רבוע אוה
, תוברתל סחיב תאזו ןפצוה אוה ובש ןפואל הנוש וא המוד הרוצב רסמה תא חנעפל יושע להקהש
, . םיהז אל םיבלש ינש םנשי תרושקתה ךילהתב לוה יפ לע חנעפמה עיגה הנממש יתרבחה דמעמלו
תדימב יולת יתרושקתה רסמה לש הנבה רסוח וא הנבה םירשפאמש חרכהב םימאות אלו
. ינוגרא ידי לע רצונ אוהו דחא תועמשמ הנבמ ארקנ ןושארה בלשה חנעפמל ןיפצמה ןיב המאתהה
. , הנבמ להקה ידי לע ךרצנש בלשה אוהו םייתש תועמשמ הנבמ ארקנ ינשה בלשהו הקפהה
, , תויגולונכט תועפשה םירצויה לש הנבהה תוקיטקרפ לשמל םינוש םימרוגמ עפשומ דחא תועמשמ
. . תונוש תורוצב םינוש םילהק ידי לע ןבוי םייתש תועמשמ הנבמ המודכו ירוביצה םויה רדס
○ : תויועמשמו םינפצ דע הפשב וא תוברתב םיצופנ ךכ לכ םהש םימיוסמ םינפצ םנשיש ןעוט לוה
. לש ךילהת ורבע םה היינבה לש ךילהתמ םיעבונ םהש ןיבהל ונל השקש ךכ ידכ ןועבט , . רמולכ
. , םהו תודלימ םתוא םידמול ונחנא םיילסרבינוא טעמכ םהילאמ םירורבו םייעבט םהש ונל המדנ
. תועמשמב ותוא ןעוט אוה ולש רסמה תא רצוי ןיפצמה רשאכ הקומע הרוצב ונב םישרשומ
, , ןיבהל הפוצל תמרוג איה תינומגהו תויועמשמה ראשמ ההובג תפדעומה תועמשמה תפדעומ
. , . םייתרושקתה םירסמה ןיב היכרריה רמולכ טילש יתוברת רדס שיש
○ : תוירשפא חונעפ תודמע : חונעפ לש תוירשפא תורוצ שולש שי להקל עיגמ רסמה רשאכ
1 : . תינומגה תטלשה הדמעה תוסחייתהה תרגסמ התואב רסמה תא חנעפמ הפוצה וז הדמעב
. . ףאו ןעומה תנווכ יפל רסמה תא וחנעפי וז האירק ופידעי םיארוקה וא םיפוצה בור ןפצוה אוה ובש
. ותיא ומיכסי
2 : . תניידתמה הדמעה , תועמשמה םע אל ךא תיללכה םירבדה חור םע ומיכסי םיפוצה ןאכ
, . ןתמו אשמ לש ךילהת םייקתמ ךא ינומגהה רסמה תא ןיבמ להקה תרמוא תאז רסמל ןתנ ןעומהש
. ותועמשמ לע
3 : . תדגנתמה וא תינויציזופואה הדמעה תסיפתלו םירבדה תגצה ןפואל ודגנתי םיפוצה ןאכ
, . רסמה ללכ תא חנעפל ךא ןפוצה תא ואולמב ןיבהל יושע הפוצה טסקטהמ תעמתשמה םלועה
. ירמגל תדגונמ הרוצב
3 . . / םתרחבש רמאמב תונכפהמ תונשדחה תא וריבסה
דצמ םהלש חונעיפו ןעומה דצמ םירסמ לש הנפצה לש תרושקתה ךילהת תא ראיתש ןושארה היה לוה
. היהי חונעפהש חרכה אלל להקה לש יתוברתהו ידמעמה ךוישה סיסב לע השענ חונעפה רשאכ ןעמנה
. הנפצהל םאות
. תורגסמ לע םגו היזיוולטה לש ינוקיאה יפואה לע ססובמש הזככ הנפצהה ךילהת תא שיגדהש ןושארה היה
. ןעמנלו ןעומל תופתושמש תועמשמה
( ) הנפצהה ביכרמ תא רשפאמש המכ הפש םוליצ הכירע ינויזיוולטה חישה יפוא תא שיגדהש ןושארה היה
ןיבל ןעומה םע המכסה ןיב תוענש להקה דצמ תוירשפא חונעפ תודמע שולש רידגהש ןושארה היה
. ולש םירסמל תודגנתה
4 . . ונימיב תרושקתב ןוידל םתרחבש רמאמה לש תויטנוולרה תא וריבסה
ספתנש להקה דצמ םחונעפו םירסמ לש הנפצה ליכמש הזככ תרושקתה ךילהת לע בושחל לבוקמ םויכ םג
. שרפמו ליעפ להקכ
. ' םמצע םינכתב תנפצומש היגולואדיא וא הנפצה ריבעמש הזככ בשחנ תושדחה לש רנא זה םויכ םג
. רסמה לש חונעפה לע עיפשמש בושח םרוגכ בשחנ להקה לש יתוברתהו ידמעמה ךוישה םויכ םג
:םיגשומ
המדקה
:ןונאק , . יתדה רשקהב רקיעב תויועמשמ דוע ול ופסונ םינשה םע קוח וא הדידמ טומ השוריפש תינווי הלימ
, . ףסואל איה הנווכה רתוי יללכ ןפואב םינימאמה תא םיבייחמש שדוקה יבתכ תמישר תא אטבמ גשומה ובש
" " . , ילאנויספורפ ןונאק םוחת ותואב תובישחו ךרע תולעבכ רידגה ללכ ךרדב יתוכמס והשימש תוריצי לש
- " " . יברעמה ןונאקה םיוסמ קוסיע ילב לש היואר תוגהנתהל הדימ תומאו םינוירטירק לש ץבוק ותומעמשמ
, תוברתה לש הבוציעב הבר העפשה תולעבל תובשחנ רשא תונמאו הקיסומ תורפס תוריצי לש ףסוא
.תיברעמה
: םיקלח השולשמ בכרומכ ןונאקה תא רידגה םייהדנולב
, . , – • לע תמיוסמ העפות לע תירוקמו השדח טבמ תדוקנ םייחל השדח היאר תיווז תונשדח תונכפהמ
תרושקתה
. – • תויוושכע תועפות םג ריבסהל חילצמ רמאמה המכ דע תיחכונה תואיצמל םג יטנוולר
, . , – • טטצל ותוא דמלל םיכישממ המכ דע הלאשה םייק אוהש ןמז הברה רחאל םג םינשה ךשמב הצרעה
.וכותמ
היבמולוק תלוכסא
ןוטרמו דלפסרזל
- / תרושקתה יעצמא לש תוכלשה םידוקפת
: תוירוביצ תויגוסלו םישיאל דמעמ תקנעה . תרושקתב בל תמושתל םיכוז םה רשאכ הלוע יתרבחה םדמעמ
. " " דמעמה תקנעה ול בישקהל יאדכ וא בושח אוה רוקיסה אשומש םינכרצל םיתתואמ תרושקתה יעצמא
, , " : דמוע התא םאו םינומהה לש בלה תמושת דקומב דומעת תמאב בושח התא םא ילגעמ דוקפת וניה
.( ) ." , ןוטרמו דלפסרזל בושח יאדווב התא םינומהה לש בלה תמושת דקומב
: תויתרבח תומרונ לש הפיכא הלועפ לש הליחתו ירוביצה רסומה תא םימאות םניאש םיבצמ תפישח
. איה דוע לכ המרונהמ תוגירח יפלכ םיינלבוס תויהל הייטנ הנשי בצמה ןוקיתלו יונישל תנגרואמ תיתרבח
. וא דעב הדמע טוקנל בייח אוה ובש בצמב םדאה תא הדימעמ הגירחה לש הפישח רוביצב תעדונ הניא
. . ןבלו רוחש לש םינווגב תישענ ללכ ךרדב תרושקתב תודמעה תגצה דגנ
:םומיס . לככ הליעפ תופתתשהכ העידיה םצע תא תוארל רתויו רתוי הטונ רוביצהש ןוויכמ ילילש דוקפת
. , לעופב היישעל שדקומה ןמזה םצמטצמ הנזאהו הייפצ האירקל ןמז רתוי שדקומש
:היצזילופונומ , , תצפהל תודגנתה תמייקתמ הניאש טעמכ וא תמייקתמ אל םינומה תרושקתב רשאכ תרצונ
, תרושקת יעצמאמ תרדענ תידגנה הלומעתה רשאכ תרצונ איהו תוירוביצ תוימדת וא תוינידמ יווק םיכרע
, , , . םיירחסמו םייטילופ םיבר םירסמל ףשחנ םינומה תרושקת יעצמא לש להקה ליגר בצמב םינומהה
. תולומעתלו הדימבש ךכב היצזילופונומה יאנת תא םימכסמ דלפסרזלו ןוטרמ לופונומ רדעיה םיחיטבמה
, – היצזילופונומ ךא תילוש היהת האצותה תרושקתה יעצמאב תנזואמ המב היהת תודגונמה תויטילופה
הז בצמ תרכינ הדימב רוביצה לע עיפשת תויתרבח תורטמ ןעמל םינומהה תרושקת יעצמא לש תטלחומ
. , םלואו ינוחטיב רבשמב וא םויאב תונותנה תויטרקומדב םג ךא תוירטירוטוא תונידמב םייקתהל יושע
, םיירחסמו םייטילופ םיבר םירתוס םירסמל ףשחנ םינומהה תרושקת יעצמא לש להקה ליגר בצמב
. לופונומ רדעיה םיחיטבמה
:לועית , לש לועיתב רבודמש רקיעב להקה לע עיפשהל תויושע תרושקת יעצמאב הרבסה וא הלומעת
. הדמעה וא תוגהנתהה סופדש רחאל תולבוקמ אלו תוינשדח תודמע לבקל עונכשב אלו תומייק תודמע
. , םינומהה תרושקתה לש םוצעה החוכב תוחוור תונומא רחא וא הז ןוויכב ןתוא לעתל ןתינ וססבתה תיללכה
. םינומהה תרושקת יעצמא תמוסרפמ וא תיטסילופונומ הלומעת לש םיחלצומ םירקממ הארנכ תועבונ
, תודמע תונשל ידכב םהב השענש שומישל תודע ןיאו טעמכ לבא דוסי תודמע לועיתל תוליעיב אופא ושמיש
.הלא
: םינפ לא םינפ עגמ תועצמאב המלשה ןיב תרושקת םע דחיב תרושקתה יעצמאב הלומעת לש בוליש
" - - . טקפא תרצוי תישיא ןיבה תרושקתה ןוטרמו דלפסרזל יפ לע הלומעתה תעפשה תא הריבגמ תישיא
. , ," ומש רוכזא וא גיצנ לש העפוה םינומהה תרושקת לש םירסמה תא תקזחמו תרשאמ רמולכ עירכמ
. , לע ןירקמ הז דמעמ דמעמ ול הקינעמו תובישחהו תוימיטיגלה תא תלמסמ םינומה תרושקת יעצמאב
, – . ימואלה םאונל םיניזאמ רוביצ חיטבמ ימוקמה ןגראמה לגעמב רבודמ םיימוקמה םיאתה לש םדמעמ
. ימוקמה ןגראמה לש דמעמל ףקות הנקמ ימואלה םאונהו
גוצרה
: ןובס תרפוא לש החסונו הנבמ - ה תונשב תוירלופופ ויהש תוימוי תוינופוידר תורדס ןניה ןובסה תורפוא 40 .
- כ הכשמנ תינכת לכ 15 . , , תורפואל היינשה ירחא תחא תוינכת רשע םימעפל ףצרב ורדוש תוינכתה תוקד
." " תגצהב חתפנ םיקרפהמ דחא לכ הנממ תוצלחיהו הרצב תוכבתסה הנוכמה העובק החסונ הנשי ןובסה
. , אבה קרפל הניכמה הלאשב םייתסהו םדוק עוריא
: תוניזאמה להק ינייפאמ , הניחבמ תודדובמ ךומנ יתרבח דמעממ תיב תורקעכ תוניזאמה תא תראתמ גוצרה
. תויתועמשמ תויומד ןהל ןיאש ללגב םהלש םייחה לוהינל רושקש המ לכב תוצעל תוקוקזו תיתרבח
, . , אלו ןוחטב תורסח ללכ ךרדב ןה תוניזאמה ךכל ףסונב תורדסב תויודבה תויומדה לע תונעשנ ןה תואיצמב
. תוניזאמה ךכל ףסונב ןהב תורדושמש תומוסרפה לש רקיעבו תורדסה לש העפשהל תועדומ דימת
הובג דמעממ תויומדל הנזאהה ךרד וא הבשקהה ךרד ןהלש יתרבחה דמעמה תא תורפשמ ןהש תושיגרמ
. , . ןהל קפסמ אוהש םימשרמבו תונורתפבו וידרב לודג ןומא ועיבה תוניזאמה ןכ ומכ רתוי
: םיקופיסהו םישומישה תשיג . , , םג גוצרה לבא ילנויצרו עדומ ליעפ ןררב להקכ ספתנ להקה הבש השיג
. קלח תויהל וכפה תורדסה התעדל תועדומ אלהו תועיגפה תוניזאמה לע הקזח העפשה שי וידרלש תנעוט
, בושחל ןיאו גהנתהל ךיא דמלמש לדומ לש גוסכ אלא םזיפקסא לש ןבומב קר אל תוניזאמה לש םייחהמ
. . תורדסה לש ירודיבה ךרעל רבעמ תוירחא שי תורדסה ירצויל הנותחתה הרושבש ךכ םינוש םיבצמב
טרופקנרפ תלוכסא
רמייהקרוהו ונרודא
: תוברתל דיחא רוציי ספ . הכפהמל האיכ רוציי ספ לע תרצוימ תוברתה יכ םינעוט רמייהקרוהו ונרודא
, , , הלילע וק ותוא ונשי םיטרסה לכל ההז ןפואב תרצוימ תירלופופה תוברתה קותעשה תוברתלו תיתיישעתה
, . , שיש ןוויכמ ךא עובק טמרופ ונשי ןפואה ותואב תושענ תורדסה ןורקע ותוא לע תססובמ הקיזומה לכ
. היהיש תנמ לע הימוחת לכ לע תוברתה תא תדדרמ היישעתה ןוויג לש השוחת הנשי םיהז םירצומ הברה
, - " " ירצות תרציימ ןכמ רחאלו המצע היישעתה ידי לע עבקנש להקה לש ומעט ל המצע תא םיאתהל לק ךל
. תינבת התואב םייונבה םייטרדנטס תוברת
: תומוסרפ םע תוברת לש גוזימ םע תוברת תגזממ תוברתה תיישעתש םרמאמב םינעוט רמייהקרוהו ונרודא
, , " " " . הטישה ירפ םינומגהה םינוכנה םיכרע ה תא ןכרצל רוכמל האב תמוסרפהש םינעוט םה תומוסרפ
, " " . - הטלחה תוכז ול תרשפאמ ךכבו ןווגמ שיש בושחל ןכרצה לע תודבוע תומוסרפה תיתרבח תילכלכה
. םיהז םה הנותחתה הרושבש םירצומ רחבמ ךותב
: ךלמכ ןכרצה , , אוה םא ןיב והשלכ רצומ שוכרל אב ןכרצה רשאכ ןומהל הריכמה תרוצ הניה ךלמכ ןכרצה
, , , וזיא הצור ינא היזיוולט הזיא רוחבל רשפא ןווגמה ףדועמ סרוק ןכרצה ינכות אוה םא ןיבו ירמוח רצומ
. , , , הדיחא החסונ תדמוע םירצומה לכו תורדסה לכ םיטרסה לכ ירוחאמ ךא הפצא טרס הזיאב הארא הרדס
. רבדה ותואב דימת רוחבל רבוח שי חרזאלש טפשמב תאז םימכסמ רמייהקרוהו ונרודא
: הדובע םוי ךשמהכ תוברתה ירצומ ... " ןכותה רחואמה םזילטיפקה ןדיעב הדובעה תכראה אוה רודיב
– - הלא םינקת יפ לע תולועפ לש תיטמוטוא הרדס קר אוה םירכוזש המ רוויח עקר םדק אלא ונניא רהצומה
". הדובעה םוי ךשמהכ םויה ףוסב היזיוולטה ךסמ לא טלפמה תא םיראתמ רמייהקרוהו ונרודא םירחא וא
, , . םינושה םיטרסבו תוינכתב תורדסב הייפצבש םינעוט םירקוחה דרשמה ןמ םדאה לשו טושפה לעופה לש
. לכ תימצע הבישחב ךרוצ אלל תוינאכמו תוטושפ תולועפ עצבמ אוה רשאכ ותדובע םוי תא הפוצה ךישממ
. לע עושעשל ךפוה רודיבה ולא תולועפ עצבל קיספהל ידכב הדובעה םוי ףוסל ןיתממ אוהש תורמל תאז
ילולסמב שמתשמ ךכ םשלו וללה תוינכמה תולועפל בל םישי אל הפוצהש ידכב ץמאמ שורדי אלש תנמ
. , , תירלופופה תוברתב רמולכ וקחשנ רבכש תויצאיצוסא
' ןימ גנב
: תיטנתוא תונמא " " הרוצב הב שגופ םדאהש היווחהמ תעבונה הליה שי תיטנתואה תונמואה תריצי ביבס
. תימעפ דח השוחת הווח הרישי
: ינכמ קותעש . ינש םנשי קותעשל רוקמה לש ונמז ינבל םיקתעהה תא ךפוהש ןפואב תוריצי לש לופכש
, , – , םוקמב רצומה תא ךורצל ןכרצל רשפאמ אוה ול ךרע הוושו רוקמב יולת וניא יאמצע ןושארה םינייפאמ
, תופצל ןתינו בשחמל םידירומש עונלוק יטרס לשמל ומכ ותוא ךורצל םירומא ובש ליגרה םוקמהמ הנוש
. טילבהל ןתינ אלש םירבד טילבהל תורשפאה וניה ינשה ןייפאמה תוכורא תועיסנב בכרב וא סובוטואב םהב
. האצותהו ינכט קותעש וניה הז קותעש תוילאקוו תולקת ןוקיתו היח העפוה לש דנואסה רופיש ומכ רוקמב
. אוהש ךכב סרוקה רמוחל רשקתמ קותעשה ול ךרע הוושו רוקמל קיודמב ההז קתעה הניה הז קותעש לש
, תמייקה הליהה דוביאל םרוג ינש דצמ ךא ןומהל שיגנל עדימה תכיפהו עדיה לש היצזיטרקומד רשפאמ
.רוקמב
:הליה , . , , המגודל יהשלכ היווח וא תונמוא תריצי והשלכ רצומ לש תוידוחייו תוימעפ דחמ תרצונ תויטנתוא
. המישנה רצוע ףונהמ תובהלתהו סופיטה רחאל החלצהה עגר תא שוחל ונל תרשפאמ הובג רהב הייהש
," " ןניא דמעמהמ תושגרתההו תוימעפ דח ה תשוחת ךא עגרה ותוא תא ונל ריכזהל הלוכי ונמליצש הנומתה
. , הנומתב לכתסמ רחאש דחוימב רבד ותוא
:יוקיח , תצפה םשל םינמא ידי לע תונמאב ןומיא םשל םידמלתמ ידי לע תועצבתמש תונמא תוריצי תקתעה
. ןיאש ןוויכמ תאזו ןמצע ינפב תונמאל תובשחנ תוקתעומה תוריציה עצב יפדור םינייקח ידי לעו תוריצי
. יבג לע תישיאה ותמיתח תא ריאשמ ללכ ךרדב קיתעמה ןמאה תאזמ הרתי קיודמ ןפואב קיתעהל תורשפא
" " הרצונ הב הפוקתל המיאתמה תויטנתוא ומצעל רצוי רמולכ וישכעו ןאכ לש הליה לע רמוש ףסונבו הריציה
, . לע רמוש ינומה ןפואב עצבתהל לוכי אל יוקיחהש אוה סרוקה רמוחל יוקיח לש רשקהה ולש תונמאה תריצי
, תוברת ינפמ תונמאה לע רמושש והשמכ קותעשל דוגינב ראשנו ירלופופ והשמל ךפוה אל ןכלו ותוידוחיי
םינומהה
לטנוול
: רוציי ילילא , . , , ךוניח ישנאב רבודמ עבטה יעדמו םיקסעה היישעתה םיינרציה םייחה ךותמ וחמצש םישנא
' ' .' תונמאל תיניצר השיג וגיצה רשא ןילפא צ ילרא צ ומכ םינרדב םג וללכנ וז הצובקב וכו םירש םינעדמ
. . הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תויפרגויבה תא ונייפא רוצייה ילילא םהלש
: הכירצ ילילא - ה תונשב תובתכה ירוביג 40 , , , . תונמגודה רודיבה טרופסה יאנפה םוחתל םירושקה םישנא
. , . הילאוטקאה םוחת תא תוחפו רודיבו יאנפ תינכרצה תוברתה תא םילמסמ דועו
וגקיש תלוכסא
גנאלו גנאל
- עוריאה לש תינויזיוולט הינבהל םיעצמא
: תיגולונכט היטה . בושח המ רחב היזיוולטה תווצ עקרו תיזח לש םיחנומב עוריא תינבהו םיעוריא ףצר
.רדשל
:השגה . תמיוסמ הייאר תיווז תניתנו םוקמל םוקממ םירבעמה ןיב רושיקכ תונשרפ
: תידדה העפשה , םיפוצה יפלכ םיקחשמה םינקחשל להקה תא ךפוהש המ להקו יומיב היגולונכט ןיב רוביח
, , . היזיוולטה ןיבל עוריאה ןיב םויה רדס ןיבל בוחרה ןיב שגפמה תדוקנבש ןיבה םירקוחה דמצ תיבב
. , , יתמו ןכיה םלצל המ תטפושל הכפהו הפיקשמכ הדיקפת לע הרתיו תרושקתה
: יתימא עוריא תמועל ינויזיוולט עוריא " " . הרדיס היזיוולטה עוריאה תא המיצעה תינויזיוולטה טבמה תדוקנ
. , , , ופצ תיבב םיפוצה תוניירקב םיעטק לע הרזחב הכירעב שומיש היה הרחב איהש יפכ עוריאה תא הראיתו
ךשמב רותראקמב 40 , עבראמ רתוי אל וב הפצ וב תופצל חילצה םא עוריאב להקה דועב תופוצר תוקד
. . וילא ונפ תומלצמה רשאכ קר עירה להקהו ןוידטצאב םישיואמה תומוקמה תא קר וגיצה תומלצמה תוקד
, ידי לע םמעשמ ףאו עטוקמ הרוצ רסח עוריאב םייח חור החיפמ היזיוולטה יכ תולגל םהדנ םירקוחה דמצ
" " . יתימאה עוריאה תא הפליס היזיוולטה דציכ תולגל ועתפוה ףאו תוניירקו םוליצ תועצמאב המרד תריצי
. ," " תוקסופ יתלב תואושת לש הילשא הרצי בהלנו רעוס כ להקה תא הראית רשאכ
: ) קחרממ תופתתשה , תא ףילחהל היושעש םינומהה תרושקת תועצמאב תיתרבח תוברועמ לש השוחת
. - (. םיגשומה תמישרב עיפומ אל תישיא ןיבה תרושקתה
- להוו ו ןוטרוה
: םייתרבח הראפ םיסחי . הלאכ םניא ךא םייתרבח םיסחי םימדמש םיסחי םניה םייתרבח הראפ םיסחי
- . , ' ' םייתרבח הראפה םיסחיב יתימאה רבדה אל ךא יתימאה רבדל בוריק רמולכ המאתה התועמשמ הראפ
יתימא יתרבח רשק םהיניב ןיא ךא הפוצ אוה הב תינויזיוולטה הנוסרפל והשלכ רשק ול שי יכ הפוצה שיגרמ
: . שלושמ ונשי ולש ןולסב תשחרתמ הלוכ החישה וליאכ הפוצה שיגרמ רדשמה ךלהמב ידדצ דח והשמ אלא
, . - , ןיב םהיניב םיסחיה הפוצה אוה תישילשה עלצבו חרואה היינש עלצב הנוסרפה תבשוי תחא עלצב רשא
, הדיצמ איהו רחביש תע לכב םוקל יאשר אוהו ןוויכמ תאזו םידדצ דח םיסחי םניה הנוסרפה ןיבל הפוצה
. , / ךסמה ותואבו ץורעה ותואב העשה התואב עובש םוי לכב עיגת
: תינויזיוולט הנוסרפ . הלש תוילילשהו תויבויחה תונוכתה תא ריכמ הפוצה רשא תיסופיט תינויזיוולט תומד
. " " םיכשמתמ םיסחי הגיצמ ליבקמב ןיטולחל םירז םדא ינב ינומה םע תוימיטניא גישהל החילצמ איה
.( ) תורכיה לכמ רתוי הקומע תורכיה לש השוחת ףא שי םיתיעל ץורעה ותואבו העשה התואב דימת העיגמ
. תרכה ידכ דע קומעו ימיטניא הכ ןפואב הנוסרפה תא םיריכמ םהש שוחל ליחתהל םילוכי םיצירעמה תרחא
. . הנתשמ םלוע ךותב ןועביק לש השוחת הפוצל תקפסמ איה הלש םיעינמהו םיכרעה
: - םייתרבח הראפ םיסחי תריציל תוינויזיוולט תויגטרטסא , הריוואהו החישה ןונגס תווחמה תקתעה
. , . םידבועה תווצ ןיבל הנוסרפה ןיב תולובגה שוטשט תימשר אלו הלילק תמרוז החיש לע הרימש תיתרבחה
. - להקה םע גזמתהל הלודגה החפשמהמ קלח םג אוהש קיסהלו שוטשטב שוחל להקל םירוגש ןפואב
.(' , ) וכו תיבב םיפוצ םע רשק להקה ךותמ תולאש
: םייתימאה םייחה לע תטלתשמ הילשאהשכ - הראפה םיסחיה לש םתריצי תא םיראתמ להוו ו ןוטרוה
. הבורמ הייפצל םיפוצה תא ךושמל ליבשב הדעונ םיסחיה תריצי םיפוצה ןיבל היזיוולטה ישיגמ ןיב םייתרבח
. ליבקמב היזיוולטה ישיגמ םע רשקה תיילשאמ האנהו תלעות קיפמ םיפוצה להק לש ובור תינכתב העובקו
. . םייתימאה םיסחיל ףילחתכ םיאב ולא םיסחיש םיבצמ םנשי ךא תואיצמה םלועב תויתימא םיסחי תוכרעמל
, , םינקזה תויתרבחה תויונמוימה ירסח תיתרבח םידדובמה לצא רקיעב םירוק הלאכש םירשק תורצוויה
. " " . , ולאכ שי םיתיעל יגולותפ הז בצמ םינכמ םיבתוכה דמצ םייתימא רשק תריציב םישקתמ רשא םיכנהו
. םיחרואהש ןוויכמש שיגרמ הפוצה םייתימאה םייחב םג תינויזיוולטה תוישיאה םע רשק רוציל םיסנמה
, - " " תחישמ קלח אוהש םתניחבמ םיימוי םוי םיאשונ לע הניה החישהשו יטרפה ומשב הנוסרפ ה לא םינופ
" " . תוחישב ולש ךרוצה תא תופילחמ היזיוולטה םע הפוצה לש ןולסה תוחיש חראמל רוביח ול שישו ןולסה
. םירחא םישנא םע ןולס
וטנורוט תלוכסא
סיניא
- / בחרמ ןמז תייטה
: ןמז תייטה , . הרבחב םיטננימודה ויהי םהש עגרב רודל רודמ עדימ םיריבעמש תרושקת יעצמאל הנווכה
, , , ןיב רתוי לודג רעפ לבא תיסחי םינטק תורוד ירעפ םע רתוי תיסקט תיתרוסמ תויהל ךופהת הרבחה
. תורחא תורבחל המצע הרבחה
: בחרמ תייטה תכפוהו םילודג םיקחרמ ינפ לע עדימ תולקב הריבעמש תינורטקלא תרושקתל איה הנווכה
רתוי םישיגנ םיריעצהש ללגב תיסחי םילודג תורוד ירעפ םע תילסרבינואו תינוליח רתוי הרבחל הרבחה תא
. םירגובמה רשאמ היגולונכטל
: יגולונכט םזינימרטד , לש תוירסומה דוסיה תוחנה לש שדחמ ןוגראב ךורכ בושח יגולונכט יוניש לכש הנעטה
. , יעצמא הלוכ םיתוברתה הרפסה לש ילקידר יונישב השעמלו םייטילופה םיגהנה לשו םיישפנה םילגרהה
, הלאו עדימ םידבעמ וניתוחומ ןהבש םיכרדה תא ידוחיי ןפואב םחות הפוקת לכב יטננימודה תרושקתה
: תישונאה הירוטסיהה תא רבד לש ופוסבו ולש תויתרבחה תוכרעמה תאו ונתוישיא יסופד תא תובצעמ
. תוברתו הרבח
:( ) - / ינשה אלל דחא גשומ ריבסהל ןתינ אל ךופה םזינימרטד דגנ תייטה " תייטה ל ורמאמב סחייתמ סיניא
– – " בחרמ תייטה ןוגכ תרושקת לש םינוש םיגוס ידי לע תומרגנש בחרמב תונוש תויטה תרושקתה
– , ןמז תייטה וא רתוי בחר יפרגואיג רוזאב רתוי בחר להקל םימיוסמ תרושקת יעצמאב תונפל תורשפא
. רתוי בר ןמז ךרואל עדימ רומישל תורשפא
לש ןתומלעיהל הביסה רדסה לש ופוסב התייה ןמז ךרואל םיוסמ תרושקת יעצמאב רתי שומישש ןעט סיניא
/ ." " , הירפמיאה לש הלועפ הניה דגנ תייטה דגנ תייטה ב ךרוצ שי וז תומלעיה עונמל ליבשב ןכלו תוירפמיא
. בחרמב היטהה לע וטלתשהש רחאל המגודל םירצמה ןמז ךרואל המצע רמשל לכותש תנמ לע תוברתה
, , ןיב ןזאל םהל ועייסיש הטינחה תמגודכ םירחא תונויער םג ץמאל וגאד הנשה חול תעיבק תועצמאב
. ןמזה תייטה ןיבל תיבחרמה היטהה
," " הניבמ איה רשאכ ןמז תייטה וא ןמזב תודקמתה תחתפמ תוברתש עגרבש ורמאמב סיניא ןעוט דוע
, . - רמולכ בחרמ ירבחמ םיעצמא חותיפל םיצמאמ תונפהל היושע איה תוליעיב ןמז ינפ לע תרשגמ איהש
. - ןזאמו ןקתמ ךלהמכ דגנ תייטה תריציב הביגמ איה הלש היטהב הריכמ תוברתה רשאכ
. " " וגשומב סחייתמ סיניא ךופה םזינימרטדב דקמתמו דגנ תייטה סיניא לש וגשומ תא חקול םייהדנולב
" " , תרושקתב לקשמה יוויש תרזחהו תנקתמ הבוגתל סחייתמ ךופה םזינימרטד ב םייהדנולבו תויוברתל
. תא תונשל הצלאנ םג תרושקתה לש הירוטסיהה יכ ןייצמ אוה םייהדנולב לש הכרעהה רקחמב המצע
. - לש דחא לגש ןמזב ןמז תרושקת לש ידגנ לולסמ לש חותיפל תרושקתה לש יבחרמה חותיפהמ הנוויכ
. , - , ןמזב תודקמתהה תא ריבגה ידגנ לג ילבולגו ינמז וב דיחא עדימ לע היונבה תרושקת חתיפ תרושקת
– התשע תרושקתהש הלועפ ךופהה םזינימרטדה תא הכותב הליכמ דגנ תייטהש ךכב תאז םכסל רשפא
. לע איה ךופה םזינימרטדבו דגנ תייטהב ךרוצה ןמז ךרואל המצע רמשל תנמ לע תנווכמ תוברעתה אלל
לקשמ יוויש לע רומשלו ןוזיא רסוח עונמל תנמ
: יתרושקת םזינימרטד , יוניש לכש הנעטה תא רמולכ יגולונכט םזינימרטד לש גשומה תא חוקל סיניא
, םיגהנה לשו םיישפנה םילגרהה לש תוירסומה דוסיה תוחנה לש שדחמ ןוגראב ךורכ בושח יגולונכט
. . , האר סיניא תרושקתה לע ותוא ךילשמו הלוכ םיתוברתה הרפסה לש ילקידר יונישב השעמלו םייטילופה
, יעצמאב םייונישהש ןעטו הלא תוירוטסיה תויתוחתפתהב תרושקתה תויגולונכט לע עירכמה ןדיקפת תא
. דוסיה תוחנה לש שדחמ ןוגראב לודגה ךרוצל םימרוגש םייונישה םה תרושקתה
' ןהול קמ
: רסמה אוה םוידמה " " ' םרוג קר אל תרושקתה יעצמאב תוארל שי רמולכ רסמה אוה םוידמה ןהול קמ יפ לע
, . םישרדנש םירושיכהו עדיה יביטקייבוא הכלוה רוניצ וניא םוידמה וינכרצ תא בצעמה םרוג םג אלא ףקשמ
. תא תעבוקה תיתועמשמ הריחבל םוידמב הריחבה תא תכפוה וז העפות ומלצב ותוא םיבצעמ וישמתשממ
. תואיצמה תא םיחנעפמ ונא ובש ןפואה
: םירקו םימח תרושקת יעצמא וא דבלב דחא שוח םיצמאמה תרושקת יעצמא םניה םימח תרושקת יעצמא
. וניה םח תרושקת יעצמאל המגוד ליעפמ אוהש םישוחה ראש תא רשאמ רתוי דחא שוח םיצמאמ ןיפוליחל
. , , – יעצמא וישוח רתיב שומישב ךרוצ ןיזאמל ול ןיאו ןיזאמה לש העימשה שוח לע דבוע וידרה וידרה
. יעצמאל המגוד ההז תיסחי ןפואב דחא שוחמ רתוי םיצמאמה תרושקת יעצמא םניה םירק תרושקת
. יעצמא ההז תיסחי ןפואב העימשב ןהו הייארב ןה שומיש הכירצמ איהו ןוויכמ היזיוולטה הניה רק תרושקת
," " " " תרבוחמה דנואסה תכרעמ תא רפשאש לככ םירק הו םימח ה ןיבש חווטה לע םיאצמנ תרושקתה
" " שומישה תא ררקת ו עמשה תניחבמ םח תרושקת יעצמאל היזיוולטה תא ברקת העימשה ךכ היזיוולטל
.הייארב
: תוחולשכ תרושקת יעצמא , ' היגולונכט וא םוידמ םיכפוהה םינייפאמה דחא ןהול קמ לש ותסיפת יפ לע
, . ןופורקימהו םיילגרל רופישכ לגלגה ישונא ךילהת לש וא שוח לש קוזיח וא הבחרה ותויה אוה רסמל
, , . אוה רמולכ םיישונאה םישוחב שומישה רועיש תא הנשמ הידמב בחרנה שומישה םיינזואה תלוכי רופישל
אלא ןניאו ונידי לע תורצוימ השעמל ונתיאמ תודרפנכ םיספות ונאש תויגולונכטהש ונל תוארהל הסינ
. םינושה ונתלוכי תאו ונמצע תא רפשלו ךישמהל ודעונש תוחולש
: שדח תרושקת יעצמא לש ןכותכ קיתו תרושקת יעצמא , תא םילטונ םה שדח םוידמב םישמתשמ םישנאשכ
: . הריש ויה םינושארה דיה יבתכ לשמל השדחה הרוצה לש ןכותל התוא םיכפוהו הנשיה תרושקתה תרוצ
. - םיבצמ תחיקל ויה ומלוצש םינושארה םיטרסה ריינה לע ותוא ולעהו רובידה תא וחקל רמולכ םירופיסו
, ' . - תוגוזב םימייקתמכ תרושקתה יעצמא תא האר ןהול קמ ךסמה יבג לע םתאלעהו תוגצה וא םיימוי םוי
, , , . תוקוחר םיתיעל אלא תוצממ ןניא תויוברת ותנעטל תרחאה לש הנכות תא הווהמ תחא תרושקת תרוצו
תרושקת תרוצב שומישה תא ביחרהל ידכ תחא אל וב תושמתשמו שדחה םוידמה לש לאיצנטופה אולמ תא
.תמדוק
: ילבולג רפכ . ' רפכה תייווח םדאה ינב ןיב םילדבהו תולובג תולטבמ תושידח תויגולונכט ןהול קמ יפ לע
, , , תועצמאב רקיעב םיעוריא םתואל דע תויהל לוכי ןמזב וב םלועה לכש הדבועב תיצמתמ ילבולגה
.היזיוולטה
םייטירבה תוברתה ירקחמ
סמאיליו
: םינומהו ןומה ." " הייטנ הנשי יכ ריבסמ אוה םינומה גשומה לש תחוורה תועמשמה דגנ אצוי סמאיליו
, , , " " יתוברת םעט לעבכו תומודק תועד לעבכ רדעכ ללוש וכילוהל רשפאש הזככ ףוספסאכ םינומה ב תוארל
. , . לחה תיתיישעתה הכפהמה תליחת םע תוברתה לע דימתמ םויאכ םיבשחנ םינומהה ךכ לשב ךומנ
. ןיב רושיקה דגנ אצוי סמאיליו תאז םע דחיב תוינומה תולועפ עצבל הטנש םילעופה דמעמ חתפתהל
. ומצע האור אל ונתיאמ דחא ףאש ןעוט סמאיליו היטרקומדל רושקש המ לכב דחוימב םינומה ןיבל ףוספסא
" " , " " הברה ףפוצל םיכרד קר אלא םינומה םוש ןיא ןכלו בוחרה ןמ םדאכ אל םגו םינומה מ קלחכ
. התועצמאב תואיצמה תא ןיבהל לקש תחא החסונל םילאודיבידניא
: םילעופה דמעמ תוברת , , , , , ןוידל תויואר סמאיליו יפל ןלוכ תימוקמ תיטילופ תוליעפו תורגנ תוחחפ תוננג
. םייעוצקמ םידיגאתה תמקהל הליבוהש איה וז תוברת ההובגה תוברתה ומכ הווש סחילו רקחמל
. , , . תוירדילוסו םייתרבח םינוגרא תויתליהק תופתוש לע תססובמ םילעופה דמעמ תוברת תוגלפמהו
: תפתושמ תוברתו תוירדילוס ילוא הנוש םילעופה דמעמ תוברת יכ הדבועל בלה תמושת תא בסמ סמאיליו
. , תלגוד איה םירחא יכ םא םילאדיא תנועט איה יכ הכרעהל היואר טלחהב ךא ההובגה תוברתהמ
. , תפתושמ תוברתש ךכב ריכמ סמאיליו תורישבו םזילאודיבידניאב לגודה ינוניבה דמעמל דוגינב תוירדילוסב
. הכירצ תוברתה םידימתמ םייונישו תומאתה בייחמה רתויב בכרומ ןוגרא םא יכ דיחאו טושפ הנבמ אל איה
. , , הרבחהמ יעבט ןפואב חומצלו תנווגמ תימניד תישפוח תויהל
לוה
:הנפצה . םירצומה תכירצ ינויזיוולטה חישה יללכב שומיש ךות תויועמשמ לש הנפצה תישענ הקפהה בלשב
. וזה חישה תרוצ לש התרגסמב תשחרתמ םינושה םילהקה ברקב
:חונעפ . , והז רסמהמ תועמשמ קיפהל שי םילהקה ידי לע רצומה לש הכירצה בלש תא םילשהל תנמ לע
, , . תא רוגסל תנמ לע תאזו תויתרבח תוקיטקרפל בוש ותוא רימהל חישה תא םגרתל ךרוצ שי חונעפה בלש
. . הכירצ ןכתיתש תנמ לע תועמשמה תקפהב ךרוצ שי תוליעיב לגעמה
תועמשמ ינבמ 1+2 : רבעומה רסמב תנפצומה תיגולואידיאה תועמשמה
, . םנשי תרושקתה ךילהתב לוה יפ לע ותוא םיחנעפמה םילהקל םיקיפמהמ
רסוח וא הנבה םירשפאמש חרכהב םימאות אלו םיהז אל םיבלש ינש
. חנעפמל ןיפצמה ןיב המאתהה תדימב יולת יתרושקתה רסמה לש הנבה
ינוגרא ידי לע רצונ אוהו דחא תועמשמ הנבמ ארקנ ןושארה בלשה
, לע ךרצנש בלשה אוהו םייתש תועמשמ הנבמ ארקנ ינשה בלשהו הקפהה
. תוקיטקרפ לשמל םינוש םימרוגמ עפשומ דחא תועמשמ הנבמ להקה ידי
. , , המודכו ירוביצה םויה רדס תויגולונכט תועפשה םירצויה לש הנבהה
. תונוש תורוצב םינוש םילהק ידי לע ןבוי םייתש תועמשמ הנבמ
: תפדעומ תועמשמ , תועמשמה תפדעומ תועמשמב ותוא ןעוט אוה ולש רסמה תא רצוי ןיפצמה רשאכ
, . , רמולכ טילש יתוברת רדס שיש ןיבהל הפוצל תמרוג איה תינומגהו תויועמשמה ראשמ ההובג תפדעומה
. םייתרושקתה םירסמה ןיב היכרריה
: תולבקתה רקח

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->