P. 1
aliba60

aliba60

|Views: 57|Likes:
Published by reuvek6957

More info:

Published by: reuvek6957 on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2012

pdf

text

original

,לואש תעבג ,לוכשא תמר ,הלואג ,המלש תמר ,בקעי הונ ,הממור ,ןגו תיב ,דלפכרב ,תיליע רתיב

,שמש תיב תידרחה הירקה ,שמש תיב תמר
ץכ סדרפ ,גוצרה תירק ,תפצ ,ןויצ לת ,דעלא ,םימודא הלעמ ,דודשא ,םיקפוא ,תומר ,הפיח ,תוביתנ ,רפס תירק ,םיסכר ,קרב ינב ,לבוי תירק
ע"נ וניתובר י"תכמ םישודיחו תובושת
יקצילבד לאלצב ברה :ךרוע
הכלה יזנג
ם”רהמ ןושל .2 .תובר םהילע ונפסוה דועו ,רתיבו רסחב ןחבמה רוכב םהירבד ונרבעה .'כ ןורושי ןמסטוג ש”ר ,ח”צ ’מע ג”ק הירומ תלצבח א”ר :רקיעב האר וירוביחו וניבר תודלותל .1
םיטושפה רפס וניבר רביח דוע ,ןמקל ראבתי ונינע רשא תוקולחמה רפס ללוכה ורוביח דבלמ .4 .ז”יש הנומירק ,וינמיסו יכדרמ רוציק רפס רעשב וניבר ראותמ ךכ .3 .ג”ק ’יס ולאצניבורפ
וירוביחל ותמדקה שארב בתכ ןכ .5 .יכדרמהו ף”ירה תוכלהבו ש”ארה יקספב םינמיס ןתנ ,)’רוא הרות‘ ולא םינויצ ונוכ רתוי םירחואמ םיסופדב( דומלתב תואבה תוארקמה רוקמ ןייצ וב
לע וניבר רפסמ הב המדקה איהו ,םולכ אלו םירובגה יטלש םע הל ןיא תמאה יפל ךא ,םירובגה יטלש תמדקהכ םיסופדב הספדנ וז המדקה .ד"יש הטינויבס תרודהמ ף"ירב הנושארל הספדנש
וניבר בתכ ,ד”יש תנשב הספדנש ,ל”נה ותמדקהב .6 .6 'עה א"נ 'מע םילשורי תרודהמ דומלתה תספדה לע רמאמב ץיבוניבר נ"נרה ריעהש ומכו .ןאניטשוי ס"שב השע רשא הלודגה ותדובע
תנשב היצנו יניידמ ארגיא ןתנ יבר .א"ע 'יס באז ןימינב .8 .ף”ירה יפדמ ב”ע ז”ט ףד ק”ומ .7 .ח"ער תנשב ךרעל דלונש רמוא יוה .הנש ג"כ ןב ותויה םוימ ,הנש ג”י וירוביח לולכמ לע עגי יכ
:ב"ע 'ב תועובש ןייע( .ארגיא נ"רל ןווכמה ,'ן"רהמ' םירובגה יטלשב רכזומ וב םוקמ לכב יכ חינהל שי .הבוטנמ תבישי שארל הנמתנ הרצק הפוקת רחאל .הנומירקל רבע םשמו א"צר
םימי ךיראי ערז הארי= .10 .ו"ייראב הנייאד הילא ר"רהמכ דיב תאצמנה הבושת וניבר ריכזמ )ה"ע 'יס( תבש תוכלהב םג .9 .)דועו ,'...מ"ומ ךרד ל"ז ן"רהמ יפ תא הזב םג יתלאש'
.11 'עה י"ע םש הירומ האר .13 .ג”ק ב”ק ’יס ולאצניבורפ ם”רהמ ת”וש האר הישוריג יקסע לע .12 .ל"ז והינב ינב השקה דועו ...ה"הלז והינב ינב השקה :א ,חל ףד ז"ע .11 .ןמא
ו"מק 'מעב טרופמ םיניינע חתפמ
,תבשב גורהל רתומש ןיקיזמה ןידב
ומות יפל ןסרוד שוריפבו
'ג 'מע הכלה יזנג
תבש םויב ערה ןיעל שחל שוחלל
'ה 'מע הכלה יזנג
וילעמ ןחירבהל םישחנ תדיצ
רוקמ ,ז"ט 'מע ק"נרגה תוהגה ,'ז 'מע הכלה ןויע
ג"ס 'מע הכלה
תאצוהו תבשב םיגדהמ םימה תאצוה
םימהמ םיתמ םיגד
'ז 'מע הכלה ןויע
רואיבבו ,ונינמזב םייוצמה םיניכ תגירה
הברו הרפ ןיא הניכד ל"זח ירבד
,א"ל 'מע םיקספו תובושת ,ו"כ 'מע הכלה תארוה
,ח"ל 'מע ומעטו גהנמה ,ה"ל 'מע םיגהנמה יביתנ
יניב ,ט"ס 'מע הכלה רוקמ ,ד"מ 'מע הכלה חיש
ו"ק 'מע ידומע
תבשב הב םיבובזש הבית רוגסל
ק"נרגה תוהגה ,'ו 'מע הכלה ןויע ,'ב 'מע הכלה יזנג
ג"צ 'מע ידומע יניב ,ח"נ 'מע הכלה רוקמ ,ז"ט 'מע
תוראהו תורעה ,א"כק 'מעו א"יק 'מעו י"ק 'מעו
ו"לק 'מע
םייוצמשכ אסכה תיבב םימה תדרוה
םיבובז וללחב
תורעה ,ב"יק 'מע ידומע יניב ,ו"כ 'מע הכלה תארוה
ג"לק 'מע תוראהו
תבשב םישותי תדיצ
תוראהו תורעה ,ט"כ 'מע םיקספו תובושת
ו"לק 'מע
םילמנ שיש םוקמב הכילה
ד"לק 'מע תוראהו תורעה ,ד"ע 'מע הכלה רוקמ
ונינמזבש בצ דוצל
,ח"כ 'מע םיקספו תובושת ,ו"כ 'מע הכלה תארוה
ב"יק 'מעו 'צ 'מע ידומע יניב ,ג"נ 'מע הכלה רוקמ
ןתאצוה – םייעמה ןמ םיאבה םיעלות
'ע 'מע הכלה רוקמ
םדא דצב הדיצ רוסיא
,ג"ל 'מע םיגהנמה יביתנ ,ו"כ 'מע הכלה תארוה
יניב ,ו"נ 'מע הכלה רוקמ ,ד"מ 'מע הכלה חיש
'מע תוראהו תורעה ,א"כק 'מעו ב"יק 'מע ידומע
ט"לק 'מעו ג"לק
שחל י"עו ילוגס רבד י"ע הדיצ ןידב
,ד"ס 'מע הכלה רוקמ ,ז"כ 'מע הכלה רוריב
ב"ק 'מע ידומע יניב
ה"הלז זעוב עשוהי וניבר
םירובגה יטלש לעב

זומת - ןוויס
ב"עשת
תבשב הרישקו הדיצ יניד ז"יש - ז"טש םינמיס ב"נשמו ע"שוט
דומלתה לש ונויבצו ומתוח תא ועבק רשא םימכחה
1
ןמ
םיקלא שיא' ,
2
'לודגה לשאה' אוה ,סופדבש ותינבת תומדכ
טפשמ ןיע רבחמ ,ה"הלז זעוב עשוהי וניבר ,
3
'דאמ ארונ
סינכמה אוה עשוהיו .
4
דועו םירובגה יטלש ,ס"שה תרוסמו
,םיקסופה ישאר וניתובר לכיהב דומלתה רעש יאב לכ
ףד לכב עובט ודי םתוחו ,הרוקמל הכלה ןיכומס שרוד
.להאה ןמ עשוהי שימי אל ,דומלתה יפדמ
,איה הכלהה דוסי ינבאמ זעוב עשוהי וניבר לש ותרות
הארנו ךומס .אשרדמ יבב דימת ןירדבמ ויתועומשו
הכלהל וירבד ועבקנ רבכ 'םירובגה יטלש' רוביח םוסרפל
,ע"ושל ויתוהגהב א"מרה וניבר י"ע םיבר תומוקמב
תולגהב התעו .ע"ושה ילכ יאשונ וניתובר לכ וירחאו
תא ונארהש ירה ,תוקולחמה רפס ,לודגה ורוביח תולגנ
הרורב הנשמ רשא ,םינושארה םירשה דחאכ הקזחה ודי
.םוקמ לכב ומע הרורב הכלהו
םרואל רומאכ רשא ,וירוביח םוש לע עדונ וניבר לש ועמש
ויתוכולהתו ויתודלותמ ןכא .לארשי תיב לכ םיתואינ
רקיעב תאזו ,םש ריעזו ןאכ ריעז םא יכ םיעדוי ונא ןיא
.ונורכז אופיא םה וירבדו ,וירוביח ךותמ טקלנהמ
םהינב ינבמ ,
5
ךורב תיבל ןועמש ר"ב זעוב עשוהי וניבר
תנש תא .היה דרפס תונידממ הינולטאק ישרוגמ לש
םוקמ .
6
ט"ערל ח"ער םינשה ןיב עובקל ןתינ ותדיל
בר חקל חקל םשו לדגתנ םש ,הנידמה הילטיאב ותדלומ
איבמ וירפסב .םהירבחו ,הנומירק ,היצנו ינבר ילודג יפמ
םמשב םאיבמ וניא בורלו ,םתרות ירבדמ הברה וניבר
בתוכ
7
דחא םוקמב .'וכו 'יתובר לכ' 'יתובר' םתסב אלא
.'...ל"ז ארגיא שיא ןתנ ר"רהו ...ילע וקלח יתוברו' :וניבר
ינומכחת ןתנ ר"רהמ ןואגה שישיה' לצא דמלש ירה
עפושמ וניא 'תוקולחמה רפס' ורפס םג .
8
'לא ירמא וירמא
בתוכ )ז"יק 'יס( רתיהו רוסיא תוכלהב .םימכח לש תומשב
י"יזי ונייאד הילא ר"רה םילודגהמ דחא בישה ןכו' :וניבר
אוה הארנה יפכו .
9
'קיפסמ ץורית תויה יניעב הארנ היהו
הילטיא ימכח יבושחמ הנייאד לאירזע יבר לש ודכנ וא ונב
.ק"ירהמ לש ורודב
רייא םדוקו ד"יש רדא רחא קבש לארשיל םייח וניבר
ח"רמ הטינויבס סופד ספלא בר תמדקהב ןכש ,ו"טש
אכודמה חימצהו דילוה רכזנה לכ' :םשרנ ד"יש תנש רדא
ר"מכב
10
א"ייזי ךורבמ זעוב עשוהי הטמב לטומו םירוסייב
.'תעד םדאל ןנוח תרזעב םידימלתה ריעצ ה"הלז ןועמש
רכזומ ו"טש תנש רייא ח"רב וירחא ספדנש ס"שב וליאו
.'ל"ז ךורבמ זעוב עשוהי ר"המכ ףולאה' :ל"הזב וניבר
ךותמו ,
11
והינב 'ר ונבמ ת"ד איבה א"וקמב :ותחפשממ
'רל האשנ תור תרמ ותב .וינפ לע רטפנש ונדמל םירבדה
ףסונ ןב לש ורכז תא .
12
היעמש יבר ויחא ןב ךורב המלש
הילטיא ינבר לש םיקספ ץבוקב ונאצמ ,ךונח 'ר םשב
עזגמ םכח דימלת תב השאל אשנ ךונח 'ר .
13
י"תכבש
ב
ידכנמ ףאו .הטינויבסב ומא תיבל האיבהו ,ירוימאכמ המלש ר"רהומכ
וניצמ ,תוקולחמה רפס די בתכב :ןורכז ונאצמ ויצלח יאצויו וניבר
ףולחב ו"צי ךורב איעשוה יקלחל עיגה הז' :וניבר לש ח"וי םושיר
יקלחל עיגה הז' .'ן"נאש 'ש ןושח ה"כ ו"צי לואש יחא םע יתישעש
והינב ר"חהמכב איעשוה ר"חהמכב והינב ר"חהמכב ךורב תיבל ףסוי
םירחאו זלה רפסה רבחמ ה"הלז ךורב זעב עשוהי ר"רהמכ ןואגה ןב
.'...םירובגה יטלש לעב
יקוסא :דחא בטוק לע םיבוסנ םה ירה ,םלוכ וניבר לש וירוביח
וירוביחל המדקהכו הנכהכ םישמשמ םהו .אתכלהד אבילא אתתעמש
םנמא' :ותמדקהב ש"מכו ,םיטושפה רפסו תוקולחמה רפס םיירקיעה
רפסו תוקולחמה רפסב םיאבה םיקספה ונייה[ תוכיראה הז לכ
הכלה לכ םדא דמלישכ ,ארמגה יפ לע םא יכ רשפא יא ]םיטושפה
,הרומש הילעש םיקסופהו םישרפמה לכב ,הכורע הרורב הפי הנממ
הדמה ןיבי ,הריאמה אירלקפסא ךותמכ םניביו םתעד קמועל דריו
.'הכלהכ רשכוה ימ תורוהל ןיוכיו תעד עדיו םוקעו טושפ ןידב רוקחיו
רפסו תוקולחמה רפס אוה וניבר ירוביחב תרתוכה תלוג רומאכ
יתב דקעב םג אצמנ אלו ,םלועב ומויק עדונ אל הז רוביח .םיטושפה
ןואגה אוה ,היל אילג ןרמטמד לכ רשא לודגה רייתה ףא .םירפסה
איביש ימל האר אל םגו ודגנ תוקולחמה רפס היה אלש ןויכ ,א”דיח
,םירובגה יטלש רוביח והינ אוה תוקולחמה רפס יכ
14
בתכ ,ונממ רבד
.
15
םירשימ הנזחת ונניע רשאכ אוה ןכ אלו
שמחל בורק הזונג הדמחו ,םינושאר תורוד ול וכז אלש המל ונא םיכוז
ורבחמ ק"יתכ םצעב תוקולחמה רפס .ונרודב התלגתנ ,הנש תואמ
יבר ג"הרה ראופמה דיגנה יזנגב התע יוצמ ,ה"הלז זעוב עשוהי וניבר
ס"שה לע םיפוצ הדש ס"חמ א"טילש ןאמדעירפ ןהכה דוד לאומש
.םידבכנ םירפס ראשו
,תובר םימעפ םירובגה יטלש ורפסב וניבר י"ע רכזנ תוקולחמה רפס
םויה ונינפל התע םיולג ,םש הנפה םהילא תומוקמה ןמ םיבר ןכאו
רפסב םירבדה ונאצמ אל םהב תומוקמה ןמ שי ןכא .הז י"כ ורוביחב
.וכותמ רכינכ ,דיה בתכב םלשנ אל רוביחהש םושמ תאז ,ונינפלש
וניבר ףסא ,ףד םישימח תואמ שולשמ הלעמל ולדוג רשא הז רפסב
םירוט העברא רדסל בורק םרדיסו תוקולחה םינושארה תוטיש תא
קדקדלו ררבל וניבר דרוי ,תוטישה רודיס דצל .דומלתה תויגוסו
,םהירבדב ןתונו אשונו
16
םהילע השקמ ,םרוקמו םינושארה תטישב
םיתיעל .
17
השעמל הכלה ןידה קוספלו עירכהל דרוי םיבר תומוקמבו
.
18
הכלהל ומיאתהל וררבמו ונמזב לארשי גהנממ וניבר איבמ תובורק
לכל וררבמש דע ונממ זז אל ,ינולפ אשונב וניבר דמעש ןויכ םיתיעלו
.
19
ונמזב וגהנ רשא תויואיצמה לכ יפלו וינפואו ויטרפ
לקשמה ןמ הארנ והצק ספאו ,םינפל ךירצ וניא הז רוביח לש ותובישח
וקדקדו ,הכלהל וירבד ועבק ,םירובגה יטלש רפסל וניתובר ונתנש
ותנשמ רקיע אוה רשא ,הז רוביחב םקוי םיתעבש .ויתוזימרבו וירבדב
.ותובישח המצע המו ותלעמ הלדג המ ,וניבר לש
דיגנה י"ע בורקב סופדה ח'בזמ לע תולעל דיתע י"כ תוקולחמה רפס
אוהשכ א"טילש ןאמדעירפ ןהכה דוד לאומש יבר ג"הרה ראופמה
ונא הבידאה םתושרב .א"טילש ח"ת י"שעמ םינויצו תוהגהב רטועמ
םהל ,רשוקו הדיצ תוכאלמ ינינעב וכותמ םינמיס המכ םימסרפמ
.הז ןוילג שדקומ
תוקולחמה רפס
שוערפו הניכ שוריפב
,אתגולפ אכיא ,
21
ב"י ףד תבשד ק"פ םתה אתיאד הניכ
20
שוריפב .אי

23
ת"רו ,שוערפה אוה ןבלו הניכה אוה רוחשד שריפ
22
ףסוי ר"רה
הרפש ןימ אוה שוערפד ובתכ
25
ן"במרהו
24
א"בשרהו ,אכפיא שריפ
הרפ הניאש ןויכ ו"גרבלא תארקנה תצפוקה וז הרוחש לבא ,הברו
בתכ ןכו ,אוה תלוכאמ ללכבד גורהל ןיב דוצל ןיב רתומ הברו
תומיב ןתוא תוגרוהש םישנה םנמא ,ת"רכ םעה וגהנו ,א"בשרה
שיש ןויכמ ןהל חנהו ,א"בשרהו ן"במרה ירבד לע תוכמוס המחה
.
26
וכמסיש המ לע ןהל
הלוח יבצ דצה ןידב
אכיא ,
27
ו"ק ףד גרואה קרפ אתיאד הלוח יבצה תא דצה ןידב .אנק
לכי וניאש ףייע ונייהד אנצבוא תמחמ הלוחה י"שרפל ,אתגולפ
תמחמ הלוחהו ,אוה דמועו דוצנד רוטפ ותוא דצה ומוקממ זוזל
ךפהב בתכ
28
תבש תוכלהמ 'י קרפ ןומיימו .בייח ותוא דצה אתשיא
ושפת אוהו ותוא עגיימו וירחא ץרו יבצה רחא םיבלכ חלשמהד
.
29
ח"רפ ןכו .רוטפ אתשיא תמחמ הלוח םאו בייח
םיבובז הב שיו ותבית רגוסה ןידב
,
30
ו"ק ףד גרואה קרפ אתיאד םיבובז הב שיו ותבית רגוסה ןידב .בנק
הביתה תבשב לוענל רוסאש תומורתה לעב בתכ ,אתגולפ אכיא
הביתל יוסכה ןיב רבד םוש וא ןיכס ןתי אלא םיבובז הב שיש
,ריתמו וילע גילפ ו"יש ןמיס ח"א רוטהו .םשמ תאצל ולכויש ןינעב
םהש םהל וכלי םה הביתה תא חתופשכ ירהש ןידוצנ ןניא ירהש
ןיוכמ וניאש דועו ,ושפנ תואכ ןשפותל לוכי וניאש בחר םוקמב
דיגמהו
32
םש ן"רה איבמש
31
א"בשרה תעדלו .ירש ךכליה ןדוצל
ךא ןדוצל ןיוכל וליפא רתומ
33
תבש תוכלהמ 'י קרפ םש הנשמ
ךיראנ
34
ןמקלו .וכותבש המ רומשל ידכ ותבית רוגסל םג ןיוכיש
.ד"סב א"בשרה ירבדב
וכותב רומש יבצ אצמנו ורמשל ותיב לעונ ןידב
חתפה רגס אלש דע ה"עב וב עדויו תיבב אוהש יבצ
35
ןידב .גנק
וירבד ואיבהו בתכ
37
א"בשרה ,אתגולפ אכיא ,
36
ו"ק ףד םתה אתיאד
םדוק עדוי היה םאש ,
39
תבש תוכלהמ 'י קרפ הנשמ דיגמו
38
םש ן"רה
ותיב רומשל ותיב רוגסל רתומש יבצ ותיבב היהש חתפה רגסש
דבלבו ,אליממ יבצה דוצינ הליענה י"עש פ"עאש ,וכותבש יבצהו
תא רומשל ימנ ןיוכתמש אלא ודבל יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש
שיש עדויש דוע לכד ירבסו הילע יגילפ
41
ן"במרהו
40
ן"רהו .תיבה
אל וליפאו תיבה תרימשל ןיוכתמש פ"עא לועניש םדוק תיבב יבצה
.הישיר קיספ יוהד תיבה לוענל ול רוסאש יבצה תדיצל ללכ ןיוכתי
הישיר קיספד ל"יקד ג"עאד ןידמל וניצמנ א"בשרה ירבדל אתשהו
ןיוכתמ וניא הישיר קיספה דיבעד השעמ ותואבש אקוד ונייה רוסא
השועש הישיר קיספה ותואב םא לבא ,ומע רתיה רבד השוע וניאו
דיבע וליפא זא רתיה רבדל םג ןיוכתמו ומע רתיה רבד ןכ םג השוע
יתבתכ ינאו ,וז איה אלוק יכ תמאבו ,ירש ול םג ןיוכמו הישיר קיספ
הישיר קיספה תלוז תושעל רשפיאש השעמ לכד
42
יתובושתב
ןיוכתמ אל יכ ירש הישיר קיספב השעמה ותוא דיבע וליפא זא
א"בשרה ירבדמו ,םש תויארב יתכראהו ,הישיר קיספב ותושעל
.
43
וירבדמ ירבד םה ו"ק יכ ירבדל לודג עויס
בייחמ יאמ םושמ אסרומ סיפמה ןידב
אתגולפ אכיא ,
45
ז"ק ףד םש אתיאד אסרומ סיפמה
44
ןידבו .דנק
קרפ ןומיימו ,הנוב םושמ בייחש שריפ י"שר ,בייחמ יאמ םושמ
ג"מס בתכ ןכו ,שיטפב הכמ םושמ בייחש בתכ
46
תבש תוכלהמ 'י
.ה"ס ןיואל
ךרוצל אלש דצה ןידב
,ז"ק ףד םיצרש הנמש קרפ אתיאד ךרוצל אלש דצה ןידב .הנק
וליפא בייחד קספ
47
תבש תוכלהמ 'י קרפ ןומיימ ,אתגולפ אכיא
ותטישל ךלוה אוהו ,בייח דוצל ןיוכתנש ןויכ ךרוצל אלש ןתוא דצ
ןיואל ג"מסו .הילע בייחד הפוגל צ"אש הכאלמב הדוהי 'רכ קספד
ף"ירה תעד הארנ ןכו ,הילע רוטפד וקספ ו"יש ןמיס ח"א רוטהו ה"ס
הנמש קרפבו .ךרוצל אלש דצה רטפד התרוצכ הנשמה יתיימדמ
צ"אש הכאלמד היל אריבס ף"ירהד רמול אבוט תויאר אכיא םיצרש
.ןועמש 'רכ רוטפ הפוגל
בייחמ יאמ םושמ ןהב לבוחה ןידב
אתגולפ אכיא ,
49
ז"ק ףד םתה אתיאד בייחד ןהב
48
לבוחהו .ונק
לבוחהד בתכ
50
תבש תוכלהמ 'ח קרפ ןומיימ ,בייחמ יאמ םושמ
אצויה וא ררצנה םדל רועיש ןתנ ךכליהו ,קרפמ םושמ בייח
יל השקו .רועה תעיבצ םושמ אוה בויחהש שריפ
51
י"שרו .תרגורגכ
םיצרשב לבוחה לבא ,רוע ןהל שיש םיצקשב לבוחה חנית ושוריפל
ןיאו .םתה אכיא רוע תעיבצ יאמ בייחד םד ןהמ אציו רוע ןהל ןיאש
וליפא רוטפ רוע םהל ןיאש םיצרש ראשד י"שרל היל אריבסד רמול
'מאד המידאהש האיר יבג
52
תופרט ולא קרפב ירהש ,םד ןהמ איצוה
לע בייחד י"שרפ ,םד ןהמ אציש דע םישמרו םיצקש ראשו םתה

54
תופסותהו .
53
רוע ןהל ןיאש פ"עא םד ןהמ אצישמ תבשב ןתלבח
המשנ תליטנ םושמ בייחש י"שר איבהש ןושאר שוריפד ובתכ
ג"מס בתכ ןכו .רקיע אוה הרובחה הב דיבעד םוקמ ותואבש
רועישה ןיא תופסותלו י"שרפל ןיבו .המשנ תליטנ םושמ בייחד
.תרגורגכ
תבשב ןגרוהל רוסאש ןיברו ןירפ ןיארקנש םירבדה שוריפב
תבשב ןגרוהל רוסאש ןיברו ןירפ ןיארקנש םירבדה שוריפב .זנק
,אתגולפ אכיא ,
55
ז"ק ףד םיצרש הנמש קרפ אתיאד ןהילע בייחו
הבקנו רכזמ הרפ אוהש לכד בתכ
56
תבש תוכלהמ א"י קרפ ןומיימ
ןמו םיללגה ןמ ותייוהש לכו ,בייח וגרוהה רפעה ןמ הוהנש וא
ךותבשו רשב לש םיעלות ןוגכ ןהב אצויכו ושיאבהש תוריפה
הליחתכל רתומ היהיש ידימ אכיל הידידלו .רוטפ ןגרוהה תוינטקה
דיגמה וירבד איבהו
57
ן"במרה בתכ ןכו .תלוכאמה אלא וגרוהל
הברו הרפ שי ונימבש ידימ לכד היל אריבס
59
א"בשרהו .
58
הנשמ
ץירשהש רבכע ןוגכ ,רפעה ןמ הוה ןהמ שיש פ"עא הבקנו רכזמ
ימדד ,בייח וגרוהה רכזה ןמ הברו הרפ שי ונימבד ןויכ רפעה ןמ
לבא ,בייח ןגרוהד תודרפהו תויחהו תומהבה ינימב שיש ןיסירסל
רתומו ןה תלוכאמ ללכב םלוכ ללכ היברו הירפמ ןהב ןיאש ןינימ
ןכו .םש הנשמ דיגמה תעד אוה ןכו .הלחתכל ןגרוהלו ןתוא דוצל
ןמ ןיוהנה ןינימ בויחל ריכזה אל ירהש ,ה"ס ןיואל ג"מס תעד הארנ
תלוכאמהו אבויחל הבקנו רכזמ ןירפש ןינימה אלא בתכ אלו רפעה
רכזמ הברו הרפש ןימב אלא ארוסיא אכיל הידידל כ"א ,ארתיהל
.תלוכאמ ארקנ והמ יתבתכ
60
ליעלו .הבקנו
רשוק ינידב
אכיא ב"יקו א"יק ףד םירשק ולא קרפ אתיאד םירשק ןידב .דסק
רשק לכ
62
תבש תוכלהמ 'י קרפ ןומיימו
61
ף"ירה ירבדל ,אתגולפ
רשק רשוקהו ,בייח תבשב ורשוקה ןמוא השעמ אוהו אמייק לש
ןירשוק םדא לכו טוידה השעמ אלא ןמוא השעמ וניאו אמייק לש
וניאו אמייק לש וניאש רשק רשוקהו ,רוסא לבא רוטפ אמייקל ךכ
אוהש רשק לכ םהירבדלו .הלחתכל ורשוקל רתומ ןמוא השעמ
ןכו תבשב ורשוקל רוסא אמייק לש רשק וניאש פ"עא ןמוא השעמכ
אל ןמוא רשקו .
63
תבש תוכלהמ 'י קרפ ןומיימ בתכ יכהו ,וריתהל
רשק יוהד יספלאה ןושלמ הארנ והימ ,אוה ךאיה בטיה יל ררבתנ
ןירשוקשכש הרהזאה אציש ד"לנ ןאכמו ,בטיה קדה ותוא ןירשוקש
רשק אוההש פ"עאו ,תבשב ותוא ןיריתמ ןיאש הז לע הז ןירשק 'ב
ןירהזנ כ"פעא אמייק לש רשק וניאו םויב וב ריתהלו רושקל יושע
.
64
ןמוא רשק יוהד םושמ ותרתהבו ותרישקב
ובתכ ז"יש ןמיס ח"א רוטהו
66
ש"ארהו ה"ס ןיואל ג"מסו
65
י"שרו
קוליחה אלא ,טוידה לש וא ןמוא לש רשקה היהי ןיב קוליח ןיאד
אכיה יכ ,םייקתהל דמוע וניאש ןיבו םייקתהל דמועש ןיב אוה
וא ןמוא רשק אוה ןיב וילע תאטח בייח םלועל םייקתהל דמועש
וניא לבא רתוי וא העבש םימי םייקתהל דמועש אכיהו ,טוידה
רושקל דמועש אכיהו ,רוסא לבא וילע רוטפ םלועל םייקתהל דמוע
לש וא ןמוא לש אוה םא ש"ל הליחתכל רתומ םויב וב ריתהלו
יושעש םוקמב הז לע הז םירשק 'ב רשוקה והדידל כ"או .
67
טוידה
,תבשב וריתהל רתומ ןמוא רשק יוה ג"הכבד פ"עא םויב וב ריתהל
םוקמב וילע הבינע םע רשק תושעל רתומש ש"כו ,ורשוקל ןכו
.םויב וב רשקה ריתהל יושעש
,ןמוא השעמ יכהב ירקמ אל ,וילע הבינעו רשק רשקש פ"עאד ד"לנו
םא תבשב הליחתכל ורשוקל רתומ היהי ף"ירהו ןומיימל וליפאו
אלו ןמוא השעמ אל יוה אל ג"הכבד ,םויב וב ריתהל יושע אוה
תחת רשק השוע םא םהינש תעדלד ד"לנ ןכו .אמייק לש רשק
ןיגהונש ךרדכ ,רתוי וא עובש ךכ םייקתהל יושעש םוקמב הבינעה
דחי ןירשוקו םיסנכמבו ו"טיפויב תועוצר ןינתונש ונינמזב התע
םתוא םיפילחמש דע םימי המכ ךכ ןידמועו םהילע הבינעו רשקב
תבשב ךכ ריתהלו רושקל רוסא ג"הכבד ,ו"טיפויה וא םיסנכמה
המ םימי םייקתהל דמועש לכ אמלע ילוכלו ,םייקתהל דמוע ירהש
.
68
ף"ירהו ןומיימ תעדל וליפאו ןמוא השעמ וניא וליפא רושקל רוסא
א"ליקוב םהל ןיאש תועוצר רוסאל
70
תומורתה לעבו
69
י"ר כ"כו
ןיפילחמשכ ש"על ש"עמ אלא םתוא ןיריתמ ןיאו טנבאב ןירשוקש
ןירשוקש םירשק תבשב ריתהל
71
ם"רהמ רסא ןכו .םיסנכמה
ללכ רשק ןיאש דבל הבינעב והימ .דחי קולחו םיסנכמ ןיסבוכה
םימי ךכ דומעיש הצרי וליפאו תבשב בונעל ירש יאדו הבינעה תחת
הבינעד םיקסופה ובתכ ןכו .ללכ רשק ללכב הניא הבינעה יכ ,םיבר
הליחתכל תבשב הריתהלו התושעל רתומ ללכ רשק היתחת ןיאש
.ללכ רשק ללכב הבינעה ןיאש םיבר םימי ךכ תמייקתמש פ"עאו
אריבסו הז לע גילפ
73
םש יכדרמה וירבד איבהש המ יפל
72
ם"ארו
םיעובש וא עובש ךכ דמועש טנבאה ישארב ןישועש רשקד היל
רשק אלא ורסא אלו ,תבשב הליחתכל ורשוקלו וריתהל רתומ
הנוי וניברל יתיארו‘ :לשמ ךרד .16 .תוקולחמה רפס ורוביחל תומוקמ המכו המכב ןייעמה תא הנפמ םש ,םירובגה יטלש ורפסב וניבר ירבדמ תרתסנ וז החנה ןכש םמצע תמחמ םיהומת וירבד ןכא .15 .םירובגה יטלש ךרע ס”עמ םילודגה םש .14
;)43 ףד( 'ותעד ףוסל יתדרי אל ,אוה ןימ רמוא ינאו רוטה כ"חא רמאש המ םלוא' ;)45 ףד( '...רמולו רוטהו ש"ארה תישוק קוחדלו ץרתל יל הארנ ןיאו בושי םושב יתעד הררקתנ אל רבד ףוס' ;)י"כב 44 ףד( '’וכו ותעד ףוסל יתדרי אל יתוינעב ינאו ’וכו בתכש
ןייעמהו .)12 ףד( ''וכו דאמ םישק וירבדו ינומיימ ירבד םה' ;)90 ףד( ''וכו בתכ ךיא ל"ז קיררהמ לע יתהמתו ;)28 ףד( 'דומלת ןיידע ןיכירצ םירבד 'וכו ארביאמ לאומש ר"רה כ"שמו' ;)15 ףד( 'ינומיימ לע המיתה ןמו' ;)224 ףד( 'ןיהומת דאמ וירבדו 'וכו בתכ רוטו'
םהמע ףסומ םג ללפתיו' ;)39 ףד( 'רימחהל ןוכנו דיחי תעד אוה הז תעדד הארנ' ;)19 ףד( 'ותדועס ךותב תותשל תעד לע םימה לע ךרבי הדועסה םדוקש אוה בוט קפס ידי תאצל רבד ףוס‘ :לשמ ךרד האר .17 .רוביחה ךותב הלאכש תונושל תואמ דוע אצמי
ח"ר לש ריכזה אלו חכשש ימ כ"א 'וכו רסואה ירבדלד ד"נעלנו' ;'ת"ר ירבד לע ןיכמוס ףרוחבו 'וכו ללפתהל םירחאמו םינואגה ירבדכ תושעל םיגהונ ץיקה תומיבש םישורפה לע לבוק ריעצה ינאו' ומוקמו ורוד ינב גהנמ תא חיכומ 1 ףדב ;)37 ףד( 'ד"נעלנ ךכ
הילע לפנש הכיתחה ריכמשכ הליחתכל לבא דבעידב קר יוה אל 'וכו ליעומד אה ע"וכלד הארנ והימו' ;)47 ףד( ''וכו ד"נעלנו הזב ללכ םיקסופה ורבד אל תבשב תויהל לחש מ"הוח ןינעבו' ;)35 ףד( ''וכו תבש לילב ללפתהל ול ןיאד 'וכו תבש ברע לש החנמב
תבשב רמול לארשי תוצופת לכב וגהנש המ והימ‘ :אמגודל האר .18 .רוביחה יקלח לכב תובר הנהכו .םהילע םיכרבמ המכ םימואת תלימב םינושארה תתגולפב הערכה 21 ףד םש דוע הארו .)17 ףד ד"ויח( 'ד"לנ ןכ יתבתכש ומכו הכילשהלו הריסהל שי
לש תואכרעב עבשהל וגהנש המ לע וניבר עירתמ א"וקמבו .)35 ףד( 'רבד אמע ןכו תוטישה בור וושה וז העדלו' ;)32 ףד( ''וכו הארנ ד"נעלו 'וכו הלפתל הלואג ןיב ןיקיספמ ירהש וכמס המ לע יתעדי אל ’ה ידעומ הלא םידעומבו תבשה תא לארשי ינב ורמשו
אמגודל האר .19 .)14 ףד( 'םתעובש לע םירבוע םידוהיה ךיא האר ךלמה רמאי יכ 'וכו םשה לוליח ינפמ 'וכו תמאל עבשהל רהזיל ךירצ יוגה םע ול שיש העובש וזיא לע ידוהיה עיבשמ ולש תואכרעב טפושהו ןיידה םאש יניעב הארנו' :בתוכו רקשל ם"וכע
תישענ הכיתח תיגוסב דואמ וניבר ךיראה 74 ףד ד"וי קלחב .ותנידמב םייוצמה םילכאמה טוריפ ידכ ךות ןינסיכב האבה תפ אשונב הפיקמו הכורא הבושת וניבר ךרע םש ,'ןהל תומדל ד"נלנש המ שרפא ןינסיכב האבה תפמ אצאש םדוקו' :דיה בתכב 17 ףד
.אמש ה”ד ’סותב .22 .א”ע .21 .ז”נק ’יס ןמקל וניבר ירבדב דוע ןייעו ,ב”ע ’ה ףד םירובגה יטלשב םג וניבר םבתכ ולא םירבד .20 .ותמגודכ בחר רוריב ונידיל ואבש םיקסופה ירבדב ונאצמ אלו ,םינושארה תוטיש לכ רוריבבו וטחוסל רשפאו הלבנ
.ב”כ ’לה .28 .ב”ע .27 .’ה תוא םש ףסוי יכרב ןייעו .תאטח בייחד ראובמ םיקסופ ראש לכמד לקהל הלילח רמוא ינאו םהילע בתכו ,וניבר ירבד איבהש ו”כ ק”ס ז”טש ’יס הבר הילא ןייע .26 .אה ה"ד םש .25 .שוערפו ה”ד םש ’יחב .24 .םש .23
םש .37 .ב”ע .36 .םש םירובגה יטלשב וניבר בתכ ולא םירבד .35 .ג”נק ’יס .34 .ג”כ ’לה .33 .א”ע ח”ל ףד .32 .א"ע ז"ק ףד 'יחב .31 .ב”ע .30 .רוטפ אנצבוא תמחמד בותכ א”ע ז”ק ףדב ח”ר ’יפב ונינפלו ,ומשב דיגמה ברה בתכ ןכ .29
א"ס 'יס ב"ח אמק ארודהמ בישמו לאוש ת"וש ןייע .43 .וז הבושת כ”ג וניבר ריכזה א”פק ’יס ןמקל תוקולחמה ’סבו ,יתובושתב ל”צו ישודחב אתיא םירובגה יטלשב .42 .ןנתד אה ה”ד םש .41 .םש .40 .ג”כ ’לה .39 .אה ה”ד .38 .אתפסות ה”ד
’לה .46 .א”ע .45 .ילכ ןקתמ םושמ וא הנוב םושמ בייחד בתכ י”שרש םושמ רשפאו ,י”שר תעד םש בתכ אלו ,ב”ע ח”ל ףד םירובגה יטלשב וניבר בתכ ולא םירבד .44 .ה"ה בלול 'להמ ח"פו ד"ה ט"וי 'להמ א"פ חמש רואב ןייעו ,וניבר ירבדב ךיראהש
.56 .ב”ע .55 .הנמש ה"ד םש תבש .54 .עשוהי ינפ ןייעו ,א”בטירהו ן”במרה ושקה ןכו .53 .ב”ע ו”מ ףד ןילוח .52 .לבוחהו ה"ד םש .51 .ז”ה .50 .א”ע .49 .םש םירובגה יטלשב וניבר בתכ ז”נק ןמיסו הז ןמיס .48 .א”כ ’לה .47 .ז”י
.59 .ן"במרה ירבד םה תמאה יפל לבא ,ומצע ירבד םה 'וכו רפעה ןמ ץירשהש רבכעב עמשמ ילו הנשמ דיגמב ש"מד וניבר רבסו ,א"בשרה תעד והזו םדוק מ"מב בותכה "ל"כע" תובית ורסחנ וניבר לש ם"במרה ירפסבש רשפא .58 .ב”ע ב”י ףד .57 .ב”ה
ב”יק ףד .65 .ו"קס ט"עק 'יס רזנ ינבאבו ז"יקס ב"נ 'יס א"וזחבו םש ףסוי יכרב ןייעו ,א"ס ז"יש 'יס א"מרבו מ"דב הכלהל ואבוה וניבר ירבדו .ץימא רשק אתיא א”מ ףד םירובגה יטלשב .64 .ב”ה .63 .א”ה .62 .ב”ע א”מ ףד .61 .א”י ’יס .60 .םש
וכיראהש םינורחא ראשו ח”בו י”ב ןייעו ,הלחתכל רתומ םויב וב ריתהל יושעה קרד בתכ אפיסבו ,הלחתכל רתומ םימי העבשמ תוחפד עמשמ אשירמד ,אפיסד אקוידל אישק אשירד אקוידו ,רוטהמ וירבד קיתעה וניבר .67 .’א ’יס .66 .ןנברדב ה”ד א”ע
’יס בובל סופד ם”רהמ ת”וש .71 .ג”מר ’יס .70 .ו”פש ’יס יכדרמב אבוה .69 .ו"סרת 'יס ה"יבאר םשב ח"משת 'יס לוזגה בלול קרפבו מ"קתת 'יס תונטק תוכלהבו ו"פש 'יס יכדרמ ןייעו .םש םינורחאבו ו”ט ק”ס א”מב ואבוה ולא וניבר ירבד .68 .הזב
ג
רוסא דועו ,תאטח וילע ןיבייח אוההבד אמייק לש יאדו אוהש
היב יקופסל אכיאד אמייק לש היהי אלש יאדו וניאש רשק ןנברדמ
ותואב רשק םירשוקה ךרד ןכ יכ ,םלועל אוהה רשקה חיני אמליד
לכמ ריתהל יושע םוקמ ותואב רשקה ותוא אמתסמש פ"עאש םוקמ
,
74
ארוסיא אכיאד אוה אוההו ,םלועל ךכ ןכ םג ותוא ןיחינמ םוקמ
ותוא ןיריתמש אלא םלועל ךכ ותוא ןיחינמ ןניא יאדובש רשקב לבא
.ירשק יאדו אוהה םיעובש וא עובש ףוסב
השע כ"אא וילע בייחל אמייק לש רשק ארקנ ןיאש ם"אר רמאק דוע
וילע בייח וניא הריפתה שארב ןישועש רשק ךכליהו ,רשק ג"ע רשק
תעד םא ינקפוסמו ,רשק ג"ע רשק וניאד ןויכ םייקל יושעש פ"עא
וליפא ןיבייחמ יאדוד הארנ תצקו ,דחא רשקב בייחל ןומיימו ף"ירה
טוח רשוקו ,ןמוא השעמ אוהש דוע לכ םייקל יושעה דחא רשקב
ראש וליפאד ןויכ ואל וא ןמוא השעמ ירקמ יא אנעדי אל הריפתה
רשק הריפת לש טוחה שארב ןישוע ךכ ןיטייחו ןינמוא ןניאש םדא
רופתל הצורשכ טוחה שארבש רשקד בתכ תרופ ר"רהו .
75
דחא
קספנשכ דחא רשק ןירשוקש םיידרג לש רשק ןכו ,וילע בייח
ךלוה לכהו ,דחא רשק אלא וניא וליפא וילע בייח םייקתמו טוחה
'בב םייקתמ רשק שיו דחא רשקב םייקתמ רשק שי יכ םויקה רחא
דחא רשקב ןימייקתמש םירשק שיד ה"ס ןיואל ג"מס בתכו .םירשק
ד"לנ ןכו .
76
דחיב םישאר 'ב רשוק ןיאו ושארב לבח רשוקש ןוגכ
ידכ התיעצמאב הקספנש ה"גנירטסא ןירוקש העוצרה רשוקל ה"הד
בייחש רשק יבג לע רשק השוע וניאש פ"עאש המילש התושעל
לע הז םירשק ינש השוע םאו ,םלועל ךכ םייקתהל דיבעד ןויכ
ירהד לכה ירבדל בייח המילש התושעל ידכ הקספנש העוצרב הז
העוצרה בונעלו .םלועל ךכ םייקתהל דיבע םגו אוה ןמוא השעמ
ךכ םייקתתש פ"עא ירשד אטישפ המלש התושעל ידכ הבינעב
ם"אר ירבדל ףאד ד"לנו .הבינעה תחת רשק היהי אלש אוהו םלועל
רשקב וליפא בייחמ אל הז לע הז םירשק 'ב השעיש דעד רמאקד
דיבעד ןינע לכב אכיא אהימ ןנברד ארוסיא םוקמ לכמ ,אמייק לש
.רשקה םייקתהל
ףד םירשק ולא קרפ אתיאד לבחב ילדה תרישק רוסיא ןידבו .הסק
אקודד ובתכ ז"יש ןמיס ח"א רוטהו
78
ש"ארה ,אתגולפ אכיא ,
77
ג"יק
קרפ ןומיימו ,ירש ידרגד לבחב לבא ורשוקל רוסא אמלעד לבחב
קיסמ
80
יכדרמו ,לבח לכב רוסיאל םתס בתכ
79
תבש תוכלהמ 'י
.
81
רוטה ירבדכ
סובאהו הרפה שארב רושקלו ותיב ךותמ לבח תאבה ןידב .וסק
היל אריבסד י"שר ירבדל ,אתגולפ אכיא ,
82
ג"יק ףד םתה אתיאד
לבחה םא ש"ל ,םייק ינשה חיניו דחאה שאר ריתי אמש ןנישייחד
הרפה שארב ורשוקלו ואיבהל רוסא אמלעד לבח וא ידרג לש
םעט ביהיד
85
ןומיימ ירבדלו .
84
םש יכדרמה תעד אוה ןכו .
83
סובאהו
חיניו דחאה שאר ריתי אמש שייח אלד לבחה לוטלט םושמ רוסיאה
ידרג לש לבח הידידל כ"א ,אוה ןמוא השעמ אל ג"הכבד ינשה שאר
,סובאהו הרפה שארב ורשוקלו ואיבהל ימנ רתומ לטלטל רתומש
רוטה תעד הארנ ןכו .ןהב רוסא לוטלטהש רוסא אמלעד לבח לבא
.הזב ד"בארהל תרחא הטישו .ז"יש ןמיס ח"א
ומות יפל ןסרוד שוריפבו תבשב גורהל רתומש ןיקיזמה ןידב
יבתכ לכ קרפ אתיאד תבשב גורהל רתומש ןיקיזמה
86
ןידב .הפק

89
תבש תוכלהמ א"י קרפ ןומיימו
88
ף"ירה ,אתגולפ אכיא ,
87
א"כק ףד
ו"יש ןמיס ח"א רוטהו
92
ן"רהו
91
יכדרמו
90
ש"ארהו ה"ס ןיואל ג"מסו
,וירחא ןיצר ןיא וליפא ןינע לכב ןגרוהל רתומ ןיקיזמ השמחד ןיוש
ךותמו ,רוסא ואל םאו ןגרוהל רתומ וירחא ןיצר םא ןיקיזמ ראשו
היל אריבסד ,תבשב רשבה ץקועש שוערפ גורהל ת"ר ריתה ךכ
אכילד וליפא יריימ וירחא ןיצר םא ןגרוהל רתוהש ןיקיזמה ראשד
היל אריבס אל ןומיימ והימ .
93
ןללכב יוה ימנ שוערפו הנכס והב
ץרשכ ןגרוהל ירש הנכס אכיל וליפא ןומיימלד ת"אד ,אהב היתווכ
ריתי ךאיהו הילע בייח הפוגל צ"אש הכאלמ הידידל אה ,וירחא
הידידלד רמול חרכה יאדו אלא ,ארעצ םוקמב אתיירואד רוסיא
הידידל ךכליהו ,הנכס ןהב שיש יריימ ןתגירה רתוהש ןיקיזמה לכ
יכדרמהו .הנכס היב תילד ןויכ שוערפ גורהל רוסא היהי ןינע לכב
דוצל וליפאו םתוא וגרהיש ישישק ןנברל ןניזח אלד ןואג םשב בתכ
ובתכ
95
'סותהו .
94
ליעלדכ איה אמלעב ארמוח הדיצה והימ ,םתוא
כ"א אלא םתוא ןיגרוה ןיא ןיקיזמ השמחה וליפאד ח"רו י"ר םשב
וירחא םיצר וליפא םתוא ןיגרוה ןיא ןיקיזמה לכ ראשו ,וירחא ןיצר
שוערפ גורהל רוסא ימנ והדידלד יאדובו ,
96
ומות יפל ןסרוד אלא
.וצקוע וליפא תבשב
אכיא ,
97
א"כק ףד םתה אתיאד ומות יפל ןסרוד שוריפבו .ופק
יפל ןיקיזמה תסירד רתיה םעטד עמשמ
98
י"שר ירבדמ ,אתגולפ
וירבדמ הארנ ךכל ןיוכמ םא לבא ,ךכל ןיוכמ וניאש ינפמ אוה ומות
וליפאד ובתכ
99
הנשמ דיגמו ן"רהו א"בשרהו ן"במרהו .רוסאד
תסירד יבגו .הזל תויארב ן"רה ךיראהו ,ימד ריפש ךכל ןיוכתמ
וליאד ,דבלב קורה תסירדל ןיוכתמד ל"צ ןיוכתמב ימנ ורשד קורה
רוטה ןכו ,ע"כד אבילא רוסא יאדוד ד"לנ תומוג ייוושאל ןיוכתמ
ןיוכמ וניאש ןויכ רתומד ]בתכ[ קורה תסירד יבג ו"יש ןמיס ח"א
.תומוג ייושאל
תנמ לע התיה אל ותיישע תלחתש פ”עא םלועל ולטבמו ךלמנ םימעפש רשק לכ ןנברד הדלות“ םיאריה ןושל לבא ,בייח וניא םלועל וחינה כ”חאו אמתסב ורשק םא ’יפאד וניבר ירבדמ הארנ .74 .ו”פש ’יס .73 .ד”ער ’יס םיארי .72 .א”ה י”פ מ”גה ,ד”לת
רזנ ינבא ’ושתב ריעהש ומכ ,אתגולפ ןאכ ןיאו םיאריה ירבד ךשמה םה ולא ג”מס ירבד תמאב לבא ,םיאריה לע גילפ ג”מסהד שרפמ וניבר .76 .וניבר ירבדב ראיבש המ ח”נ ללכ םדא תמשנ ןייע .75 .ב”קס א”פק ’יס רזנ ינבאב ןייעו ,”םש םלועל חינהל
,ידרג לבחל אמלעד לבח ןיב ’מגב קלחמ אידהלד ע”צ .83 .א”ע .82 .ב”יקס ז”יש ’יס הבר הילא ןייעו ,אמלע לש לבח לבא יכדרמה בתכש הממ אוה וניבר לש וקוידד הארנ .81 .א”צש ’יס .80 .ג”ה .79 .’א ס”וס .78 .א”ע .77 .ו”קס פ”ק ’יס
םירובגה יטלשב וניבר בתכ ולא םירבד .86 .םש .85 .ב”צש ’יס .84 .רוטה ישרפמ ראשו י"בב אוה ןכו ,ידרג לבח רכזנ אל יכדרמבו ,’סותה ובתכש ומכ אמלעד לבח וטא ידרג לבח ןנירזג אלו ,הל לטבמ אל הל ךירצד ידרג לבחד םש י”שר ’יפדכ םעטהו
.ןיצרב ה”ד .95 .א”י ’יס .94 .אסרומ סיפמ יבג הוהד ידימ הלחתכל ירש ארעצ םוקמב ג”לצאש הכאלמב ש”רכ ל”ייקד ןויכד םעטה יכדרמב ןייע .93 .םש .92 .ב”ת ’יס .91 .א”י ’יס .90 .ד”ה .89 .ב”ע ה”מ ףד .88 .ב”ע .87 .ב”ע ה”מ ףד
ןיצר ןיא ’יפא ןיקיזמ השמח ןכו ,וירחא ןיצרב לבא ,וירחא ןיצר ןיאב אידהל ןיקיזמה לכ גורהל לקהל ןיאד שרפל שי ל”בירכ לקהל ןיאד י”ר רמאש המו ,וירחא ץר ןיא וליפא יריימד עמשמ ומות יפל וסרוד שחנד אניד יאהד ע”ליו ,ו”ת ’יס ’סות יקספב אוה ןכ .96
ןייעו .ל”בירכ לקהל ןיאש קסופ אנידלד אלא ושוריפכ ח”ר ירבד שרפמ י”רד ל”י ל”נהלו ,י”שרכ שרפמ ח”רד תומחלמב ן”במרה כ”כו ,ם”במרהו ף”ירה ירבדכ ןידה בתכש ונינפלש ח”ר ’יפ םע י”ר ירבד בשייל לכונ הזבו ,אידהל ןגרוהל רתומ ריפשד ל”י ,וירחא
.םש .99 .אמליד ה”ד .98 .ב”ע .97 .ז”טש ’יס ףסוי תיב
הנכס ב"יאש הלוחב הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
רעצ םוקמבו
ףיעסב םש ע"ושה ירבדד בתכש[ 'ז ק"ס ז"ש ןמיס םהרבא ןגמל
תצקמ םוקמב תובש םושמ רוסאה רבדל ירכנל הרימא ריתמש 'ה
רעצ םוקמב רתומ וכרדכ אלש תובשד ן"במרד אבילא ]יאק ילוח
ףיעס ח"כש ןמיס ע"ושב ותומכ קספש תישילשה ארבסה איהש[
]ידכ ה"ד ח"כס ח"כש ןמיסב[ הכלה רואיבב בתכ ןכ לעו - ]ז"י
ריעהו - ]ילכב אלו[ דיב יונישד - יוניש י"ע אקוד אסרומ סיפמד
רוסאד ,ח"כש ןמיסב -[ א"מרב ה"ל ףיעסד אה ןינעל ו"יה נ"חר
א"גמבו ]הנכס וב תילד הער חור וב ףשנש ימ לע הבלחמ זיתהל
אריתי ארעצ שי םא עמשמד ,]אכיל ימנ אריתי ארעצד[ א"מ ק"ס
ןאכ ןיא ירהו ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ תושעל רשפא היה
וליפא רשאו ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ וליפא רתומו יוניש
ליבשב רנה יוביכל עגונב[ ח"ער ןמיסבכ הנכס וב ןיאש הלוחב
וליפא עמשמו - הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ םיריתמ אל ]הלוחה
הניאש הכאלמ םיריתמ אל כ"ג רבא תנכס לש ס"באש הלוחל
.הפוגל הכירצ
ריתהל ]ינפמ ה"ד א"ע[ ה"לק ףדב 'סותב רכזנ רבדה םצע הנהו
ןמיס ףוס ב"מב בתכש ומכו ,]רעצ םוקמב המצע בולחל[ תקנימב
,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רתומ רעצ תמחמש ]ב"ל ק"ס[ ל"ש
.
1
אסרומ סיפמל וושה 'סותו
יוה חנוגד 'סות תטישש 'ה ןמיס א"קערגה ת"ושב דצה יפל הנהו
'סותה תטיש ריפש יתא כ"א ,הכרדכ תובשב םג רתומו ,רעטצמ
אלש תובשב קר ריתהל ן"במרכ ז"ש ןמיסב טקנש א"גמה לבא
הריתי ארעצבש עמשמ א"מ ק"סב ]ח"כש ןמיסב[ ןאכו ,הכרדכ
ע"צ ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב וליפאו הכרדכ תובש רתומ
.אבוט
תבש[ "תובא ןגמ"ב ל"צז טענב מ"רהמ תטישכ םירמוא ונייה םאו
א"צ ןמיס[ "הכלהב םינייוצמ םירעש"ב ד"וה - ]מ"כמ ה"ד ד"מל ףד
וב ןיאש הלוחבד ,הנכס וב ןיאש הלוחמ ףידע רעטצמש - ]'ג תוא
,רתומ רעטצמבו ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב רתיה ןיא הנכס
ןכו .א"מה תטיש ןכ ןיא ירה ךא - 'סות תטישב ריפש יתא יוה כ"א
םגו ,הכרדכ תובש יוה הרואכלד ,ץוק תאצוהב טחמ ןינעל ןייעל שי
יוה טחמ םאו ,םד איצומשכ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ םושמ שי
.הכרדכ יוה טחמ הרואכל ךא ,אחינ יוניש
,רעטצמ םתסו הברה רעטצמ ,רעטצמ יגוס ינש שיש אמינד תלוז
רעטצמ םתסב אהי הכרדכ אלש תובשב ן"במרה לש רתיההו
אה ריפש יתא אהיו ,יוניש יעב אל אבוט רעטצמב לבא ,חנוגכ
ן"במרש חרכה ןיא םלוא( ה"ל ףיעסב הער חורד אהב ןכו ,תקנימד
ע"ושב הכלהד אבילא הזל ונא םיכירצש אלא ,'סותכ רובסל ךירצ
.)ב"מו
תגירה רתומד ו"מ ק"ס ב"מב ז"טש ןמיסב ריפש יתא ןכ םג הז יפלו
בתכו ,שפנ חוקיפל אלש םג הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב ןיקיזמ
שי הער חורד אהב ןכו .אל וא הברה רעצ ןיב קוליח ב"מה םש
.יוניש ןינע רכזנ אל ולא תומוקמ 'בבו - .אל וא בר רעצ ןיב קוליחה
םושמ םעטה אתיא ןיחש ןידב ]ח"כש ןמיסב[ ח"פ ק"סב הנהו -
ןכתי ל"נה קוליח יפל ךא - אריתי ארעצ ןווכמהש יתבשחו ,רעצ
בר רעצ ב"נשמה ןאכ ריכזה אל ןכלו ,בר רעצ ילב ירייאש רמול
רשפא היה לבא - יוניש ךירצה ל"הבב כ"גו ,ל"נה תומוקמ לכבכ
רעצב שרפנ אישק אפוג אה ךא ,יוניש ןניעב אל בר רעצבש רמול
,ןיחש רעצל תקנימ רעצ וושה 'סות ירהד דועו ,יוניש ךירצנ אלו בר
ילבו בר רעצב ןווכמה ןיחשב םגש אמינ ,םהיניב הזב קלחנ המלו
אל ןכל ,בר רעצב ירייא טחמד רמול רשפא היה הז יפלו - .יוניש
,אנווג אדחב הרואכל ןאכ אתיא לכה ירהד השק ךא ,יוניש ןניעב
.ןיחש ןינעו טחמ ןינע ונייה
'ס תובותכב 'סותה תעדב םיכרד 'ב ןד 'ה ןמיסב א"קערגה הנהו
תובש וליפא רתומד אלאו ,רעטצמ יוה חנוגד והל אריבסד וא ,א"ע
אלש תובשב וליפא רוסא רעטצמ לבא ,הלוח יוה חנוגד וא הכרדכ
רעטצמד אצוי ו"לק תבש 'סות ירבד יפל הרואכל הנהו ,וכרדכ
.הכרדכ תובשב רתומ
הדיצ ינידב
ח"ב ןייע ,)ו"ק תבש( גרואה קרפ ףוס ןנברו הדוהי 'ר תתגולפ ןינעל
םושמ רוטפ רביבל יבצ הדוהי 'רלד ,יתרתב יגילפד[ ג"מפו ז"טו
.הדיצ רסוחמ ןיא וישכעד םושמ בייח ןנברלו ,חורבל ול רשפאד
םש וספתל א"אד ,רוטפ ןנברלו בייח הדוהי 'רל םותס תיבל רופצבו
.]הדיצ רסוחמ יוהו
הללשנ יח לעבהמש יגס אל הדיצ רדג ןנברל הרואכל ןכ םאו
תונולחב יגס אל ןכ לעו ,וילע טלוש םדאה םגש אלא ,ותוריח
שי רבכ הזבד ,רביבב היחל יגס לבא ,רופצ ןינעל תיבב תורוגס
הללשנ אל יח לעבהמש ןכתי יתכאד ג"עאו ,הילע םדאל הטילש
מ"מ םשמ ספטל לוכיו הרוקמ וניא רביבהש ונייהד ,ירמגל ותוריח
.ח"עבה לע טלוש םדאהש המ אוה רקיעה ןכ םאו .בייח רבכ
,ותוריח הללשנ יח לעבהמש המ רקיעהש ןכתי הדוהי 'רל לבא -
טילש אל דוע םדאהד ג"עא ןכ יוה רבכ תורוגס תונולחב ןכ לעו
ןכ לע ,ריקהמ ספטיש ןכתי דועש ןויכ רביבב היחב ךפיהלו - וילע
שי רבכ הזכ ןפואב ללכ ךרדבד ג"עא ןכלו ,ותוריח הללשנ אל דוע
.ירמגל ותוריח הללשנ אל מ"מ ,וילע הטילש
הרואכלד דועו ,הרוקמ רביבב הדוי הדוהי 'ר יכו ןויע ךירצ ךא
.לתוכה ךרד האצוי הניא היחש עמשמ
םושמ ח"בה תעדב ראבמש 'ב תוא ץ"ק ןמיס רזנ ינבאב ר"וש -
.םילתכה לע הכירס י"ע חורבל לוכיד
,קסעתמכ יוהו קיזי אלש שחנ דצד אהד רמול רשפא היה הז יפלו
לבא ,ותוריח הללשנכ קר יוה הזבד םושמ ,ןנברל רתויב ריפש יתא
.םדאה תלשממ ידיל אבכ אל
לש הבית ןינעל המורתה לעב לע ותגשהב ז"טש ןמיס רוט ןייעו
הב שי םא הביתה לוענל רוסאש המורתה לעב בתכש[ םיבובז
רוטה בתכו ,]הביתל יוסיכה ןיב רבד םוש חיניש אל םא ,םיבובז
הרואכלו ,םשמ וחרבי חתפישכש ]הזב קדקדל צ"אש[ ארבס
הללשנ םיבובזהד ג"עא ונייהו ,ןנבר תרבסכ יהוזש רמל רשפא
תעדלו - .וחרבי חתפישכד םדאה תלשממ תחת םניא מ"מ ,םתוריח
רקיעהד הדוהי 'ר תטיש פ"ע רמימל ריפש יתא היה המורתה לעב
.ןנברכ ןניקספ ירה ךא - יח לעבה לש תוריח תלילשב יולת
םיבובזד אה לש רבסה בתכש 'ב תוא ח"כ ןמיס א"וזחב ר"ושו
.ש"יע ,ודי תחתכ יוה שחנבד בתכ לבא ,ודי תחת םניאד
ם"במרד אבילא רמול ריפש יתא יוה שחנד אה ןינעל ל"נה יפלו
הכירצ הניאש הכאלמ ןינעל הדוהי 'רכ ל"סד ג"עא ,ריתהל קספד
ותטישד אבילא הדוהי 'רל ןכ ורמא 'מגבד רמול רשפא היהו ,הפוגל
םג ירה כ"או ,הז רבד שי ןאכ ירהו ,ותוריח תלילש ןניעבש ומצעב
ןנברכ ןניקספשכ לבא ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב בייחמ ןכ
ןוערג ןאכ שי םוקמ לכמ ,הדוהי 'רכ אמלעב רובסנ םא וליפא יזא
.הכאלמה םצעב
_______________
אלש יוהד ןויכ עורז רואמ םעט דוע בתכ ל"ש 'יס םש ב"מבו( .1
ב"מב בתכ "דוביאל ךלוה"ד דוסיו - דוביאל ךלוהש קרפמ ךרדכ
שיו ירמגל םיריתמד םינושאר שיד ]בוט ה"ד[ ל"הבב כ"ש ןמיס ףוס
הניאש הכאלמ םושמ קר ובתכ 'סותד ןויכ ילואו ,ןנברדמ םירסואש
הניאש הכאלמ םא הרותה ןמ וליפא רוסאד עמשמ ,הפוגל הכירצ
א"פ ק"ס ח"כש ןמיס ןויצה רעשב קיידש ןיעכ ,בייח הפוגל הכירצ
ךרד יוהשכ די רחאלכ קרפמ םא יכ יוה אל םדאבש ןנירמא אלד
הניאש הכאלמד אה אלולש 'סותמ עמשמד םושמ ונייהו ,הבילח
,"הכאלמה השעמ"ב די רחאלכ יוה אלו ,בויח יוה הפוגל הכירצ
הפוגל הכירצ הניאש הכאלמד אה אלולש קיידל שי נ"ה ןכ םאו
הרותה ןמ בייח היהו ,"הכאלמה תילכת"ב יוניש יוה אלו ,בויח יוה
.)בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ד"מל
גרבנדלו םנוב החמש יבר ןואגה
ה"הללצז החמש תניב
ד
תושע רכז
ה"ב
יתדבע רשא יתדובע תא ,םילפשה לכ לפש י'נע ינא יתאמ תאז
,ץפח ירבד אוצמל ,ימשל יל ,הזה םויה דע ידועמ יתברו יתחפטו
רדס לע םירוט 'ד יקלח לכב י'טוקיל רתב י'טוקיל ,והנינ י'אטוקיל
בותכל היה היה יתיואמו יצפח ימי לכו .שקבמה לע לקהל הכרעמה
יבר הנש ןאכ ישרדמ תיבב יל היה רשא שודיח הזיא וידבו רפסב
הכלה רבדב קפס הזיא ילרוגב לפנ רשא ןמזה תעב רמגמל אה
ונוריהזהש ומכו ,הרות אצת הזה ן'ויצמ רשא יתונורכזב אניוה לייטמ
ידכו ןמוזמל טרפ הל ן'ה שרוד איה ן'ויצ ,םינויצ ךל יביצה ל"זר
א'מרג ןיד שקבא רשא רבדה םוקמ ותואב קרפ ותואב חורטל אלש
תיב ילתוכו עדויה אוה 'הו .רירג ידיד רתבו והושע רבכ רשא תא
לטלוטמו הלוג תויהל ינתאצמ רשא האלתה לכ תא וחיכוי שרדמה
םירוסא ןנבר יכלמ ןאמ ךלמה ירפס רשא םוקמ הרות םוקמל
םירבד םהמו ,אתוקניד אסריג יתועבצא רשעב יתעגיו ,םש םיוצמו
אל רשא םוקמב שדקב תרשל יתסנכנ רשא ןמזב םיבותכ םה רשא
אשאד ןירועיבו ארונד ןיקוקז יד רתאב
5
ורמא תמאבו ,יואר יתייה
אטשוק לבא ,הכוזכ הכוז וניאש תא ושעו ,אחפנ רב לייעמ ןאמ
אימשמ אתוגרג שיר וליפא
6
ורמא יכהו ל"זר ונודמיל רבכד אוה
ןכ יפכו ןיכרעבש תוחפ ילע יכרע ימוקמ תא ינא ריכמו ,היל ומקומ
ח"יצל ידכ ת'ורוא טקללו ם'ינוכ תושעל הבר אכירצ תאזל יא ,יבל
תחת דחכא אלו ,וירוב לעו וינפוא לע רובד רבד ץפח ירבד אוצמל
ש"מכו ,תונורכז תושעל רודו רוד לכב ל"זר ונוריהזהש המ ינושל
הזיא אצמי אצמה כ"ג ןייעמ הזיאד רשפאו ,עודיכ ץעוי אלפ ברה
אלש ידכ א"עלו ,יאשפנ יאדח יאשפנ יאדחו תוכז ןילגלגמו שודיח
אבש מ"כד ח"הס ברה ונריהזהש ומכו ,רבד םלענו הארי לבב רובעל
,ןנברד אתוטל וב שי רפסב בותכו ובתכ אלו שודיח רבד הזיא ודיל
ןב 'ס תמדקהב ןיועיכו ,ןברקל בשחנ הבתוכה אנד לבק לכ אברדאו
יל התיה תאז ו'והד ןילא כ"ע ,ד"שע ןיפסירק ט"ירהמ ברהל םהרבא
יתארקו .םימשה ןמ ןכ ול ונודי תוכז ףכל יתוא ןדהו ,בתכה לע אבל
בותכה ש"ע הלועפה לע הרומה םשה דבלמ ,תושע רכז ומש תא
םשד הריתי תובר תאז דועו ,דסח תושע רכז אל רשא ןעי םילהתב
ךסב רובעא יכד אוהו ,הזכ ו"רנ ך'למ י'בא םשו ייוניכו ימש והנמ ז'מר
רמל ןב יטיאוגרא בקעיו ,שמחו ףלא תוביתה םע ת"ושע ר"כז הלוע
הלפת ינאו .ןידד הינבשוחכ ןידד הינבשוח ,ןכ הלוע םהרבא יבא
קיסאל הכוז היהאו הכלה רבד םושב לשכא אלד הלילע ארונ לאל
ץבקיו לא תיב הלענו המוקנש ר"היו ,אתכלהד אבילא אתתעמש
.א"ריכ לארשי ומע יחדנ
ו"יה יטיאוגרא בקעי רבדמה יפ רבחמה ןטק םילקבש לק ה"אנ
]תבאוכ ןש תריקע .םד איצוהל תוקולע תדמעה .תבשב םד תזקה[
'יס ח"א בטיה ראב ןייע ,ןמוא ידי לע םד זיקהל ירש יא .תבש .אנ
ןינעל ןכ םג ןייעו .
7
ךוראה רתיהו רוסיא םשב ש"מ ג"קס ח"כש
ק"ס םש א"גמב תבשב ירש יא םד איצוהל ידכ תוקולע דימעהל
ץ"מר ת"ושב ןייעו ,ח"לקס םש בטיה ראבב םג אבוהו ,]ג"נ[ )ב"נ(
'יס ח"א םשה תדובע 'סב ןכ םג ןייעו ,רוסאל הלעהד י"ח 'יס ח"אב
,ש"ע ח"א השמ בישה ת"ושבו ,בחורבו ךרואב ש"ע בוט םוי ןינעל 'ד
תוא ד"ע ג"עק ףד ב"צ 'יס החנמה ירויש סירטנוקב תבש תחנמ 'סבו
'ו תוא ג"ע 'ז ףד ידשב ראב סירטנוקב דמח ידש 'סבו ,ש"ע 'גו 'ב
ןייע ,רעטצמו וינישב ששוח םא ןינעלו .ד"שע הקולע תדמעה ןינעל
אבוה
8
ז"טהל ןייעו ,ם"וכע ידי לע ואיצוהל ריתהד 'ג ףיעס םש ם"רומ
א"מ 'יס בקעי ילהא ת"ושב דוע ןייעו .ד"שע ב"קס םש בטיה ראבב
ןינעל ב"ע 'פ ףד ח"ק תוא בוט םוי תכרעמ ח"א תוריפ ןינקב אבוה
וב ששוחה ןיאש תבאוכ ןש רוקעל תוילג לש ינשו בוט םויו תבש
.ד"שע א"ע ד"מ ףד ח"א א"ח םהרבאל רוכז דוע ןייעו .בכשמל לפונ
]תבשב תירובב םידי תציחר ןידב[
וידי ץוחרל רוסאד 'י ףיעס ו"כש 'יס הגהב ם"רומ בתכ .תבש .בנ

9
םירובג יטלשה םשב איבהד ח"קס םש בטיה ראב ןייעו .תירובב
ריתהל ןכ םג דדצש ד"י 'יס 'ג ללכ ח"א םידרו תנגה םגו ,ןיריתמ שיד
תחת וניא ר"וגה רפס תעכו .ש"ע ןכ םישועה דיב תוחמל ןיאד בתכו
'יס ףוס ח"אב קינולש ינברמ הלעי הדואי 'סב הארי האורהד ,ידי
םירבדו .ש"ע ןכ תושעל הליחתכל ריתהד ןכ ר"וגה םשב איבהד ג"ל
יתויהב התע ןהו .קודו ,ומשב ט"האבה ש"מ םע םימייק םניא וללה
רמא רמו אדח רמא רמד הנהו יתיאר םירפס תחתמאב הבישיב
ברה םלואו ,ש"ע ר"וגה ירבד תליחת ק'תע אצי ט"האבהד אוהו ,אדח
ןייעמה האריש ומכ וירבד ףוסו ותנקסמ ק'תע קידצ הלעי הדואי
רתומ הליחתכל וליפאד איה ותנקסמד םירורב םירבדהו ,םש וירבד
שיא ןב 'סב הנארת ךיניעו .רבדב ללכ רוסיא ששח ןיאו ןכ תושעל
יאהב היל אחינ אלד ו"ט תוא ד"כ ףד 'ב הנש תוכלה ורתי תשרפ יח
בושו .ד"שע רוסאל ותעדד
10
ןרהא די ברהל םג איבהד ש"ע ,אריתה
ש"עו ,ברהל השע רכזד ג"מ תוא הז 'יסב םייחה ףכ 'סב יתיאר
הבושת ב"ע ג"סק ףד רפסה ףוסב והילא הפ 'סב דוע ןייעו .דוע
לע קלחד המלש לש וניד תיב ברה תבושת
11
םש איבהו ,הזב הכורא
ץ"ירהמכ 'ומה ברה ומע םיכסה םגו ריתה ל"ז אוהו ,םידרו תנג ברה
.ןנברד ד"שע ,איפלעובא
]בוט םויו תבשב םירחהל[
ח"א ם"דשרהמב ןייע ,בוט םויב וא תבשב ןימירחמ יא .תבש .גנ
ואבוהו ,ז"ט תוא ו"ש 'יס ח"אב ם"יכרבה לע א"דיח ברהלו ,'ח 'יס
דוע ןייעו .ש"ע 'ח תוא א"ע ד"צק ףד החונמ תיב 'סב ןכ םג וירבד
תבושתב ירטו ליקשד יאמ ךרואב ב"וט תוא םש ג"ח ריבדה חתפב
ם"במרה לע ויקומינב לאומש ליעמ 'סב דוע ןייעו .וזלה ם"דשרהמ
,ד"שע ג"ע ט"נ ףד ד"י תוא וז תכרעמ ןרהא תיב 'סבו ,ג"ע ו"ט ףד
.ל”ז רבחמהברהדי תחתמולוכינפלעןקותמו הגומהז רפסלשקתועונידיל’ההניאו וניכז .ריבכמלסופדהתויעטובוברו םינושמקובולעספדנההז קלחםגרעצההברמל .3 .’רפסהתחיתפ‘ ,בקעי ךרי ת”וש .2 .בקעי ךרי ת”ושורפסתמדקהבל”ז בקעי יברונבןושל .1
יבר,אישנםייחיבר,ונאפיפדודיבר,לאיזועיחריאמןויצןביבר,הקניאוקםהרבאןויצןביבר,יחרזמלאילמגיבר:תונמלשיםהמ,מ”כבורוביחבםהירבדמאיבהףאו,הלהצוחמואטשוקבורודימכחםעןתמואשמבאבויתובושתמהמכב.4.הזהגומקתועפ”עתומילשבוסיפדהל’הונכזי
.א”עט”סקףד .11 .ףסויתיבתוהגהףוסבו”כש’יס .10 .’גתואב”עד”כףדתבש.9 .’אק”ס .8 .ה”כןידט”נללכ .7 .ב"עא"צב"ב .6 .ב”עה”פמ”ב .5 .דועו,יראדנאפלארזעילאהמלשיבר,ןאבאסדודלאפריבר,ביבח'ןהשמיבר,יקאשקחצייבר,לאירארזעילא’בקחצי
ע"נ וניתובר י"תכמ םישודיחו תובושת
ללה םולש ברה :ךרוע הכלה יזנג
ה"הלז יטיאוגרא בקעי יבר ןואגה
אטשוק ד"בא
םירקי םירוביח לש םרבחמו ,אתביתמ שירו אתמ שיר ,ןיד תיב בא ,הרות ירדח לכב יקבו קהבומ בר .היה םיעדונה אטשוק ינואג ןורחא ,ה"הלז יטיאוגרא בקעי יבר אלפומה ןואגה
הרותל ,םימשל וירוה והושידקה ותדיל םוימ .ה"הלז יטיאוגרא םהרבא יבר
1
'ןייוצמה ןיידה םלשה םכחה' ויבאל ב"כרת תנשב היקרוטבש יאוייק הטרואב דלונ .הרותה תועוצקמ בורב
יתייהו םידומילב עומשל הרותה תאז םא יכ יתעמש אלו יתיאר אל ימא תרמו יבא רמ יפתכ לע הסירעב לטומה ןטק יתויהב יתונטקב םגש' :
2
וירבדכו ,הרוהט 'ה תאריו הדועתו
.'הניב ירמא ןיבהל 'ה ינעיגהש דע ןנברד םהירבד תא אמצב התוש
,יאוייק הטרואב היה היה יתדלומו יתדוסיד רמוא עיבא םדק ןה' :וירבד ולא ,בקעי ךרי ת"וש ורפס תמדקהב ומצע אוה רפסמש המ דבלמ הברה ונעדי אל וימי תורוקו ויתודלות לע
יתסנכנו הכוזכ הכוז וניאש תא ושעש דע ,םש ויה רשא םינברה יכרב לע םגו ,דובכ ותחונמ יטיאוגרא םהרבא יבר מ"הדה ש"החה והינ אוה ש"ארה א"א ר"טע יכרב לע יתלדגתנ םשו
ארתאד יראמל יתוא תונמל םיצור ויהד םיעדוי םה םש םירדה רשאכ ,הררשהמ יתחרב םלועמד ,יתבוטב אלש יחרכ לע היה יתסינכד םימורמב ידהסו .ארתאד יראמל שדקב תרשל
םלוא ,קדצה ןיד תיבב שדקב תרשל יתוא ונימו היתיחדו וזלה הרשמה לבקל יתיצר אל לרוגה אציו יתוא ורחב רשא רחאו ,המדאה לע יח היה רשא ר"טע א"א ןמזב ןומדק ןמזמ
יתשמשש רחאו .ארתאד יראמל שדקב תרשמ תויהל םישנא המכ י"ע ינוחירכה ומכש לע ארתאד יראמ לש הרשמה היהד ה"הלז ר"טע קדצה ומלוע תיבל רטפנד תובר םינש רחא
.'...הרשמה תא יתבזעו תוביס המכל א"עי אטאלאג אתמל רודל יתאבו יתדלומ םוקמ יתרקעו יתציחממ יתאצי םינש המכ
ונידיב ודרשש וירוביחמ .ודי תביתכב ורתונ םבורו סופדב ואב םקלח ךא רשאכ ,הרותה תועוצקמ המכב אילפהל םירדוסמ וירחא ל"ז וניבר ריתוה םתוכיאו םתומכב םילודג םירוביח
ד"ויו ח"וא קלח לע ויתובושת ש"ת תנש לובנטסיאב וספדנו ולע םכותמ .ךורע ןחלש יקלח 'דב השעמל הכלה תובושת ללוכה לודגה ורפס אוה ,בקעי ךרי :ולא תא תונמל שי
אפלא ס"ע םירדוסמ םיאשונ לולכמב הכלה ירקחו תונורכז תוכרעמ ללוכ ראופמו לודג רוביח ,תושע רכז .
4
י"כב ורתונ מ"וחו ז"עהא קלח לע םהש ויתובושת יבור רשאכ ,
3
דבלב
הלגמ ,א"טילש ללה מ"ירגה ר"ומאא תיירפסב רמתשנש דיה בתכב ןויע .רסחב אוה הקול ,ג"כשת תנש םילשוריב סופדב אבש ףא הז רפס .הבורמ תואיקבבו םוצע ףקיהב אתיב
דוע הילעו ,םיסיפדמה ינפל הדמעש הרסח אמק ארודהמ פ"ע אוה ספדנה הז קלח םג ,דועו תאז .סופדב אב אל ןיידע ובור רשאכ ,ירוקמה רוביחהמ שילשכ אלא וניא ספדנה יכ
ןחלשה לע םיקומינ תצקו ,אתוקניד אסרגמ ם"במרה לע םישודיח תצק' ,ןטקה בקעי .ס"שה תותכסמ בור לע םישודיח ,בקעי םכשיו .םירוציקו תונורסח ריבכמל סופד תויעט ופסונ
תותבשב יתשרדש תושרד םגו ,םיהלא יננח רשאמ אשרדד ילימ אתשרפו אתשרפ לכב רעזמ טעמ ...יתיברו יתחפט רשא ילמע לכמ יקלח הז' ,בקעי רמאיו .'אתוקניד אסרגמ ךורע
.)י"כ רפסה רעש( '...תורחא תושרדו תודפסהו אתרצעל אחספ ןיבו הבושת תבשו לודגה תבשו הלכ תבש ןהו הנשה
םולשת .הנושארל רוא הזב האורו תספדנה הרודהמב הרסחנ איה םגש רבחמה תמדקה םשארבו ,ל"נה י"כ ארתב ארודהמ תושע רכז ורפס ךותמ תבש ינידב םיכרע המכ ונינפל
תחיתפב וירבדכו ,וימי לכ ובל תלאשמ היה הז רשא ,קידצ ןוצר תושעל ונבבל םע רשאכ םלשומב וירוביח לכ סיפדהל 'ה ונכזי .םיאבה תונוילגה דחאב ה"יא סיפדנ םיכרעה ראש
םישודיחו די יבתכ המכ רז אלו ואר יניע רשאכ םלכאי שע ףוסבד הלילו םמוי יתועבצא רשעב יתעגי רשא ילמע לכ היהי ךיאד ישפנ הכבת םירתסמב םימיה לכש תמאבו' :ורפס
.'...אנביתי הוה אדחפ איההב םויה לכו ...ינומדקש םינושארה לש םינברמ
ה
ק"הסב דוע ןייעו .ש"ע ה"צ תוא ו"ש 'יס מ"דנה ד"ח םייחה ףכ 'סבו
ידשב דוע ןייעו .ש"ע 'ד תוא 'ה 'יס מ"חל תצק 'ומינב ןטקה בקעי
ףד םיכרד קבא 'סבו ,ש"ע א"י תוא 'א 'יס םירופכה םוי תכרעמ דמח
א"רהמ ת"ושמ איהו בחורבו ךרואב
12
א"מ 'יס ןמקלו ,ח"כ 'יס א"ע ה"נ
.ב"שע ךליאו א"ע ה"פק ףד ג"ח ריבדה חתפ דוע ןייעו .ש"ע אפפל
]בוט םויו תבשב םיינפוא תביכר[
םניאו םילגלג 'ב וב עובקש שדחמ אציש הנטק הלגע ןינעל .תבש .דנ
דחא םדא י"ע ךלהמ אוה אלא םדא ינב אלו תומהב התוא םיכשומ
םא ,
13
טילקיסיב ותוא ןירוקו ,וילגרב םילגלגה תא החודש וב בשויה
'יס א"ח םילעפ בר 'סב ןייע .אל וא ט"ויו תבשב הזב ךולהל רתיה שי
הוצמ תושעל ךלוהש וא ול םיכירצ םיברש ימל ריתהל הלעהד ה"כ
ול ןיאו הוצמ רבדל וליפא וא אמלעב לויט ךרד ךולהל לבא ,הלודג
אל וילגרב ךולהל לוכי אוהד אלא ט"ויו תבשב הזב ךליש חרכה
רשא םש תוטמשהבו ד"שע ,בוריע הב שיש ריעב םא יכ הזב בוכרי
שיד םירמוא יתעמש דוע ה"דב ש"מד אלא .רפסה תליחתב אבוה
לבה הז םגו ,ונקתל אביו תבשב לוקלק הזיא הזב היהי אמש שוחל
ונל ןיאד דועו ,לקלקתהל לולע הז ילכ ןיאד אדח ,רמאהל ןתינ אלו
הלגעב םיכלוהד ינא האור ר"מהחאד ירמאד אנא .ד"שע ,'וכו רוזגל
ךולהל ידכ מ"וכת הנקתל םיבכעתמו לקלקתמו םימעפ המכ וזלה
םיבכורל האורה האריש ומכ העימשמ הלודג היאר אהת אלו ,םכרדל
שיאה השמ ומש הז מ"דנ 'סב ע"עו .םוי לכב םישעמ וזכ הלגע ג"ע
ןינעל םגו ליבומיטוא ןינעל ש"ע ךליאו ב"ע ח"עק ףד תוטמשהב
בר ד"הד ד"ת 'יס םייחה ףכ ומש הז מ"דנ 'סבו ,ד"שע טילקיסיב
'סב ע"עו .ש"ע רימחהל םינורחאהמ תצק תעדד בתכו וללה םילעפ
ח"כ 'יסב ש"ע הז ןינעב בתכש יתיאר תחא היארבד לודגה םי מ"דנ
ע"עו .םירימחמה לש םמע םקומינו םמעטד הארנו .ידי תחת וניאד
ול יתיארו ג"ח ידבע ליכשי 'ס רואל אצי ה'תעב הנהו .ט"ע תוא ןמקל
אינע אנא ש"מכ וירבד לע קלחו וזלה םילעפ בר ד"הד ב"י 'יס ח"אב
.ד"שע ט"י 'יסב דוע ש"עו ,הזב ש"מ ד"שע
]תבש םויב ערה ןיעל שחל שוחלל[
ערה ןיעל ןוגכ ק"ש םויב שחל רמול ירש יא יתקפתסנ .תבש .הנ
,תחא ףכ סירטנוקב עבצאב הרומ ה"סב א"דיח ברה איבהד ב"צויכו
'יס ד"ויבו ,ש"ע ה"מ ףיעס ח"כש 'יסו 'ז ףיעס ו"ש 'יס ןרמו רוטב ןייע
תוטמשהבו ד"ע ח"נק ףד םש ריבדה חתפבו ,ש"ע א"י ףיעס ט"עק
ב"ח בלל הפיב ע"עו .ריתהד ח"פ 'יס ג"ח םייח בל 'סבו ,ג"ע ד"כש ףד
תבשב ר"היע שחל שוחלל רתומש ה"ה ז"יפלו ,ל"זו בתכש ו"ש 'יסב
ןייעו .ש"ע 'וכו י"רכ אלדו מ"רה םשב א"ע ב"ל ףד ובלכה 'סב ש"מכו
שי יא ארקיעאו .ש"ע ו"סקס ו"ש 'יסב מ"נה ד"ח םייחה ףכ 'סב כ"ג
ףוס א"ה תכרעמ םיניד תפיסא דמח ידשב ןייע ,לוחב וליפא רתה
.ד"שע ז"יק ללכ 'ל תכרעמ םיללכבו ל"ט תוא
]תבש םויב הלפתה ירודיסב בותכה העדומה רדס תרימא[
תפוקב שדקב תרשל יתסנכנשכ רעטצמ יתייה ימי לכ .תבש .ונ
ירבד םהל רמולו רקבב ק"בש לכב םהל שורדל הרות הנשמ
דומלל םגהנמד ללכב יתיארו ,אצויכו אמויד אנינעמ תצק םישוביכ
יתדמל ינא םגו ,שדחב א"פ הלפת ירודיסב בותכה אעדומה רדס
ונירוד ינברמ רוד רחא רוד םדק ימימ םודק גהנמ הזש יתוארב םהמע
ינא םגד הביס יהוזו ,ללכ רבדה לע רערעיש םהמ דחא םוש ןיאו
התיה אמוש פ"כע לבא ,םהירחא יתררגנו רירג אשיר רתב אפוג ינע
אלו ,ועבטה הינדא ימ לע עדוי יתייה אלו רבדב ססהמ יתייהו יבלב
ריבדה חתפב בגא ךרד יתאצמש דע ,הז ןינעב רפס םושב יתיאר
היה אברדא הלודג הנוכב םידמול ויה וליאד ברה בתכד ץ"ר 'יס ג"ח
םיבשד הזמ ונל אצויד תבש לכב התוא םידמול ויה םא בוט רבדה
הפשה ןמ הדמולל ישניאד והיימופב אלגרמד רחאמ לבא ,הבושתב
ןכד ונב דיעה דעהו ,שדחב א"פ היהי םא יד םמע לב םבלו ץוחלו
אבר ארבג ןאמ יזח אתו .ש"ע ה"הלז א"מ לש ושרדמ תיבב גהונ אוה
היל היטמנ ןוירפאו אתודהס רקי ןל יגסתו אתלמד הלע דיהסמ אק
ד"כש ףד תוטמשהב םש ע"עו .יתעד תא חינהד החמש ינרזאתו
.ש"ע ג"ע
]םיברה תושרל םידי יתבב תאצל[
הניצה ינפמ
14
טנאוג 'קנה תבשב תאצל םידי יתב ןינעל .תבש .זנ
ילבשב ןייע ,םיברה תושרב תומא 'ד םכילויו ודימ םאיצוי אמש
הפי רשק ןרשוק םא ךא ןירסוא שיד בתכש א"ע ו"כ ףד טקלה
'יס ח"אב ןרמ וקספו ,ש"ע רתומ יפלתשמ אמליד שחימל אכילד
ןחלש רוציקב ע"עו .א"לקס ט"האבו
15
ז"טב ש"עו ,ז"ל ףיעס א"ש
תקולחמ ברה םג איבהד ו"טס ד"פ 'יס דירפצנאג המלש 'רהל ךורע
לקהל שיד 'תכ דחי םידי 'ב םמחל יושעה 'ושנאמב לבא 'תכו ,הזב
ףכ 'סב ע"עו .לקהל ט"האבב םג אבוהו םש ז"טה בתכ רבכו .יפט
.ד"שע םש ד"ח םייחה
]םדא ינב ותוא םיאשונש אסכב תבשב תאצל[
תאצל םילוכי םא ןינעל א"י 'יס הדוהיב עדונ ת"ושב ןייע .תבש .חנ
ןיגאג בל חמשיב ןייעו .םהידי ןיב םיוגה ותוא ןינעוטש אסכב תבשב
ב"ח קדצ יחבז 'סבו ,'ב תוא ב"כקת 'יס ח"א ר"בחמבו ,'ד 'יס ח"א

16
הז 'יסב א"ח םייח חור 'סבו ,א"ע ז"כ ףד ה"כ 'יס ס"וסב רשא 'ושתב
.ד"שע תבשב תאצל הצר אלו אטשוקב ותויהב אדבוע הוה הידידבד
וז תכרעמ םהרבא תא הדפ 'סבו ,]ג"מ[ 'יס םהרבא ןעיו 'סב ע"עו
ע"עו .'זנה בל חמשי ברהל השע רכזש הנהו ה"ד א"ע ט"י ףד 'ד תוא
יוברב תאצל לכות םא הלכ ןינעל ח"כ 'יס א"ח קחצי רמאיו 'סב
לארשי י"ע םיברה תושר אכילד אכיה אסכ י"ע ט"יו תבשב םימשג
ןינקבו ,ב"ל תוא 'א 'יס ט"וי תכרעמ דמח ידש מ"דנ 'סב ע"עו .ב"שע
ז"ק ק"ס א"ש 'יס ד"ח םייחה ףכב ע"עו .
17
ב"ע ה"ע ףד ח"א תוריפ
ךותב ש"ע ח"אב ב"י 'יס מ"נה ג"ח ידבע ליכשי ע"עו .הזב ש"מ ש"ע
.ט"י 'יס םשו ג"ס 'ושתה
]ב"סיהש םוקמב רונתה תפש לע םיקשמ חינהל[
םוקמב תרעובמה חאה תפש לע םיקשמ חינהל רתומ םא .תבש .טנ
'יסבו י"סהרבו ד"י ףיעס ח"יש 'יס ח"אב ןרמל ןייע ,וב תדלוס דיהש
,א"ס ו"ער 'יס ח"א ם"רומ ןייע ,יוגל הרימא ןינעלו .ז"י ףיעס ח"כש
תיב ת"ושבו ,ה"ס ז"ש 'יס ןרמל ע"עו .ח"בה םשב ש"מ םש א"גמו
,ג"קס ד"יקת 'יס ףסוי יכרב ןייעו .י"ר 'יס ב"ח םייח בל ,ו"נת 'יס דוד
ףיעס ה"כש 'יס ןרמל ע"עו .ה"כ 'יס ףסוי תנותכ ת"ושו ,םש ר"בחמו
בישמו לאוש ת"ושו ,ד"ע ה"צ ףד תורוא לטו ,י"ח 'יס ל"קחהלו ,ב"י
.ןנברד ד"שע ד"י 'יס ב"ח ת"המ
]בוריע ןיאש םוקמב ופנטי אלש וידגב היבגהל[
בוריע ןיאש םוקמבד ב"ע ב"צ ףד ל"ז ליוו י"רהמ בתכ .תבש .ס
תילטב אצויה
18
'ירמאדכ ,םיכורא םהשכ וידגב היבגהל רוסא
להקיב ד"והו .ל"כע ,תאטח בייחמ יבר ופיתכ לע חנומו תלפוכמ
ו"ע ףד השמ לש וידיב ע"עו .א"ע ה"ל ףד א"ש 'יס ח"אב המלש
'יסב דירפצנאג המלש 'רל ךורע ןחלש רוציקב כ"ג ןייעו .ש"ע א"ע
אלש וידגב תצק היבגהל רתומ טיטו שפר םוקמבד בתכש א"יס ד"פ
.י"ס ו"נ ללכ םדא ייחב כ"כו .ש"ע רוסא ירמגל םהיבגהל לבא ופנטי
]םירחוסה ץוביק םוקמל תבש םויב הכילה[
םויב ךלילד בתכש ז"סק 'יס ץ"בעי תלאש ת"ושב ןייע .תבש .אס
,אמלעב לייטל וליפא א"סרוב ארקנה םירחוסה ץובק םוקמל ק"ש
ןניחמ אל גוהנ אלד אכיהו ,ןידבע תואי ךליל אלש גוהנד אכיה
וניאו ונוממ תלצהל ךלוה םאו .אמלעב לייטל ךלוהש ןויכ והיידיב
לע ןוחטב ברע ול דימעהל ובוח לעב שקבל קר הכאלמ םוש השוע
אוההכ ,הכרב וילע אבת רימחמה מ"מו ,ןאכלו ןאכל םינפ שי ,ובוח
תבש תבשחמ לוחב וליפא רודגלמ ענמנד
19
תבשד ב"כפד אדיסח
ט"דה ירקע 'סב םג ד"הש יתיאר בושו .ש"ע ורכש ול םלש םוקמהו
.'ו תוא ב"ע ה"כר ףד החונמ תיב 'סבו ל"ג תוא ד"י 'יס ח"א
]תבשב ףרוחה רונת תלד רוגסלו חותפל[
ידכ ףרוחה ימיב םישועש
20
סאבוסה ע"ע ולאש לואש .תבש .בס
שי םא םותסלו חותפל ידכ חתפמ ומכ םש שיו תיבה לכ םמחתיש
אנמו ,החתופל רוסאד הארנ ד"עלו .תבשב םותסלו חותפל רתה
ט"נר 'יסב י"בה ןרמ ואיבהו ט"נ 'יסב ןשדה תמורתה ש"ממ הל אנימא
ןימחה וב םיחינמש רונת ,ל"זו 'ז ףיעס םש ט"השב הכלהל וקספו
המיתס התוא רותסל רתומ טיטב ותוא ןיקרושו ףדב ויפ ןימתוסו
רתומ תושחול םילחג וב שי םאו ומתוסלו רוזחלו ןימחה איצוהל ידכ
רוסא לארשי ידי לע לבא א"יקס םש א"גמה בתכו .כ"ע ,יוג ידי לע
רוסא וחתופל ןידה אוהד ןשדה תמורתב עמשמו ,הישיר קיספ יוהד
בותכו ,םילחגה ריעבמ חורהד תושחול םילחג וב שיש עדוי םא
ךרד חיפמ חורהש ינפמ רונתה םותסל ןירסוא שיד ןשדה תמורתב
אוהו ,חותפ היה וליאמ רונתה רתוי ריעבמו חופמל ימדו ןטק בקנ
.ש"עי ,'וכו ריתהל ומשב ב"ק 'יס א"מר 'ושתב כ"כו ,ריתהל הטונ
הדומ ןשדה תמורתה ףא וכותב רעוב שאהשכד יל הארנו ,דוע בתכו
'יסל ימד אלו ,הרהמ הבכנ שאהד יובכ םרוגד ירמגל ומתוסל רוסאד
האור ךנה .ד"כע ,רונתב כ"אשמ תיבב הברה ריוא שי םתהד
21
ז"ער
שממ אוה ןימייק ןנאד המבד ,רוסאל ןדיד ןודינל אצוי ולא וירבדמד
חורה סנכיש ידכ חותפל יושע הזה חתפמהד ,יובכ םרגו ריעבמ
הכותל ומוח רומשיש ידכ איה כ"ג המיתסהו ,הנריעביו הלעמלמ
ןפואבו ,הכותב רעוב שאהו תושחול םילחג אוהו ,רתוי קלדוי אלו
הדומ אכה םותסל ריתהד ןשדה תמורתה ףאד א"גמה בתכ רבכ הז
רתומד םעטה בתכש ו"קס םש ט"האבהל ןייעו .ראובמכו רוסאש
ןריסהל אלש םייקל השוע אוה םא אקודד המיתס התוא רותסל
ש"ע ,םייקל יושע וניא הז ףד לבא הריתס םושמ רוסא היה תבשב
י"סוס ד"יש 'יס ןרמב אידהב א"כו ,י"בב אבוהד יכדרמהמ ואיבהד
תושחול םילחג שי אלש רונתב םא יכ רמאנ אל ז"כד הארנו .ד"שע
רוסא םייקל יושע וניאד ףא אכה ןכ אל ,םייקל יושע וניאש רתומ זא
ב"י 'יעס ו"מ ללכ םדא ייח 'סבו ,ע"רז 'יסב ע"עו .רומאה םעטהמ
בורק אוהשכ קולד רנ דגנ ןולח וא תלד חותפל רוסא ,ל"זו בתכש
םרוג תלדה תחיתפד ללכ חור ןיא וליפאו חור ונבכי אמש םהל
חותפל רוסאד אטישפו ,ןולחו תלד רוגסל רתומ לבא ,עודיכ חור
אלא םש ןיא םא וליפא םהל בורק שא לש הרודמהשכ ןולחו תלד
הניאש חורב חתפי אמש ןנירזגו הרודמה ריעבמ חורהד היוצמ חור
חותפל רוסא ןכלו ג"י 'יעסב דוע בתכו .ש"ע יאדוב ריעבי זאו היוצמ
רונתב שא שי ןיידע םא רחמ ךרוצל םילכאמ וב םינימטמש רונתה
ןידה אוהו ,ףרוחה תיב לש רונתה ןכש לכו ,ריעבמ ותיחתפ ידי לעד
.ןירתאב יקואו הנימ ןודו ,ש"ע הבכמ אוה הז י"עד ומתוסל רוסאד
'יס ח"אב ןרמל ע"עו .ש"ע ד"נ תוא ט"נר 'יס ג"ח ריבדה חתפב ע"עו
חאה וחכשד אכיהב ברה לאשנד ד"ק 'יס םימ טעמ ת"ושבו ,ב"קת
ןינעב אבוט ירטו ליקשו ,אל וא ותוסכל םילוכי םא ש"עב תרעובמ
ולכאתנ רבכשל תורעובו תושחול םילחג הסכמ ןיב עדי קליחו הז
ע"עו .ב"דשע 'וכו ירש יאדוד םילחגהל רפאה הסיכ רבכד םילחגה
ל"ק ףד 'פ 'יסל השדח החנמ 'נוקב ע"ש רוציק לע תבש תחנמ 'סב
תודוא הבושתה עצמאב ב"כ 'יס יבצ ץרא ת"ושמ איבהש ב"סב ג"ע
לודגה ךרוצה תעלש םש בתכו ,תבשב ףרוחה תיב רונת יפ תמיתס
וכותל םסיק סינכי םאש עודי םאו ,ירמגל ומתוס וניא םא לקהל שי
בתכו .כ"ע ,לארשי ידי לע וליפא םותסל לקהל שי הילאמ קלדי אל
וב סנכנש םסיקה קלדיש שוחל שי םאד וירבדמ עמשמו ,ל"זו ברה
,לודג ךרוצל אל םא ם"וכע ידי לע וליפא ומתוסל לקהל ןיא וילאמ
בר ןמז רחא מ"דנה 'סב ע"עו .כ"ע ,הזב רהזיל ןיגהונ ןיא םלועהו
ג"ע ו"כר ףד תוטמשהב לאיזע יטפשמ ומש הז מ"ומ הנש 'מ ומכ
.ד"שע ךליאו 'דו
]ךכל דעוימה ילכב תבשב שאה יוביכ[
עראי םא ,הקילדה תובכל ידכ יושעש
22
הבמולוטה ןינעל .תבש .גס
ערז ת"ושב ןייע ,אל וא תבשב רתומ םא הפירש הזיא תבשב ו"ח
ןכ תושעל הליחתכל רוסאל הלעה הכלה תאזד ד"מ 'יס א"ח תמא
סונקל ןיא ושע רבכ דבעידב םאד אלא ,ארוסיאכ ישניאל יזחמד
.ש"ע ]'ב[ תוא ד"לש 'יס ר"בחמב כ"ג וירבד ואבוהו .ד"שע ,םתוא
הז 'יסב א"ח םייח חור ה"סב ף"יבחה ברהל כ"ג יתיאר בושו
א"דיח ברה האיבה רבכש קרפ ותואב ר'ש רכז אלו ,האיבה ברה םגד
ו"ל תוא א"ע א"י ףד תרופכה תיב 'סב ע"עו .שדח לכ ןיאו םש
.ד"שע
]תבשב םימב םינשושו םיחרפ תניתנ ןידב[
יפנע דימעהל רתומד 'י ףיעס ו"לש 'יסב ם"רומ בתכ .תבש .דס
םהש םינשושו םיחרפ םהב ויהי אלש דבלבו תבשב םימב תונליא
המ י"בגהב םש ג"הנכה בתכו .ש"ע םימה תיחולחלמ םיחתפנ
ס"אליפאדנארט ןוגכ םידרו םימ ילכ ךותב ןתיל םעה ןומה ןיגהונש
םיחתפנ םידרו ןתואש רומג רוסיא אוה ב"צויכו ס"אניואלקו
ןתיל ןיאש ל"ירהמ םשב הפמה לעב בתכ רבכו םימה תיחולחלב
ג"הנכה ירבד איבהד א"יקסב ט"האבהל יתיאר רבכו .ש"ע 'וכו םימב
ד"מ ףד םירמת תופכ ה"סב ח"במרהמ ג"הרהל תיוה יזח הנהו .ש"ע
י"שרפ ,ל"זו בתכש ס"המ ג"ע ד"ע ףדב 'וכו השא תלבקמד 'ינתמב
םיריזחמש המד אטישפד ונעידוהל אב המ ןנובתהל שי ,שומכי אלש
סדהב שי םא יקופאל אבד האריו ,שומכי אלש ידכ אוה םימל בלולה
,םיריזחמ ןיא זא םימה י"ע חתפתהל םיליגרו סדה יבנעמ םיחרפ
קודקדמו .ש"עי ג"הנכ 'סבו ש"עי א"יס ו"לש 'יס ם"רומ בתכ ב"צויכו
אלא וריתה אל בלולה וליפאד עמשמ ןיריזחמ ינתקד הנשמה ןושל
ןיריזחמ תבשב ,ל"זו ל"ז י"שרפדכו ,והולטנש םוקממ םימל וריזחהל
וא םימב היה אל ארקיעמ םאד עמשמ ,כ"ע םויה הולטנ ןאכמ ירהש
לש רחא דכ ךותל אלא ומוקמל וריזחמ וניא םא םימב היה וליפא
בתכש םש ם"רומ ןושל ךותמ םנמא .םימב וחינהל לוכי וניא םימ
אל םלועמד וליפאד עמשמ ,םימב תונליא יפנע דימעהל רתומו
תתל רסאש המב הנימו ,ירש םימב םתתל אב התע אלא םימב ויה
עמשמ ןכו ,םימב הליחת ויה אלשכ ונייה םימב םינשושו םיחרפ
םימב הליחת םתוא םישלד יל עמשמ ידידלו ,םש ג"הנכ ןושל ךותמ
םוקמב םימל ןריזחהל וליפא םינשושבו ,רוסא ןליא ףנעב וליפא
.ד"כע ,רוסא ויהש
הז 'יסב םחל ךרע 'סב ש"קירהמ ברהל הרפסאו יתיזח הז תא םלואו
םימב םירוגס םינשושו םיחרפ דימעהל רסואש ימ שי ,ל"זו בתכש
םירועשו םיטחד ,איה הריתי ארמוחו ,םימב םיחתפנש ערוז םושמ
היה אלש שדח רבד םיחמצמ םה םימב ןמז ודמעי םא ב"צויכו
םש ןיאו דבל םיחתפנש םירוגס םינשושו םיחרפב כ"אשמ ,םדוקמ
יתיאר בושו .ד"כע ,וניתוצראב ששוחש ימ ןיאו ,יוצמ היה אלש רבד
ןייעו .דבל י"בגהב ןרהא די ברה כ"ג םאיבה וללה ח"במרהמ ירבדש
ג"הנכה ירבד איבהש רחאד 'ז תוא ןנברד ם"יכרבה לע א"דיח ברהל
א"ער 'יס ב"ח בלל הפיב ע"עו .ש"ע ש"קירהמ ברהל השע רכז
ב"ע 'נ ףד תבשב ןייעו .ב"ל ףד 'ב תוא ו"לש 'יסבו ו"ט ףד 'ב תוא
הלטיל ימד ריפשד
23
י"שרפו ,'וכו אתסוקילס יאה םתה ירמא יכהד
זיזמ וניאו םוי דועבמ קלחוהו הבשומ םוקמ בחרוה ירהש הריזחהלו
,ו"ס ו"לש 'יסב רוטהו תבש 'להמ ה"כפ ם"במרה וקספו ,ש"ע רפע
וטקנ אלד אלא .םש רוהטה ונחלושבו םש י"בבו א"יש 'יסב ע"עו
,רתומד ןריזחהל םנושלב אב אלו אקוד ןאיצוהל םא יכ םיקסופה
חתפנ םא מ"מ רפע זיזמ וניאש םושמ אוה י"שר לש ומעטד ףאו
בושו .ח"ל ףיעס ח"ש 'יסב ןרמל ע"עו ,רתומד עמשמ הזל שח אלו
בחותש םיבשעו םיחרפ ינימ ,ל"זו ג"ס ב"י ללכ םדא ייח 'סב יתיאר
םילעב םזחואל רתומ םהב חירהל םיחל ויהיש ידכ ש"עמ רפעב
ןתשרשהב הצור וניא םגו ושירשה אלש אוהו םריזחהלו םאיצוהלו
םריזחהל רתומד אידהל ךל ירה .ד"כע ,םעירזהל ללכ ןיוכמ וניאו
ידכ אוה רפעב וחינמד םעטהו דחא לכהד םיממ רפע אנש יאמו
םיחתפנד ףא םימב נ"הה כ"או םריזחהלו םלטיל וריתהו םיחל ויהיש
ו"לש 'יס םייח חור 'סבו ,ד"נרת 'יס ןחלושה ךרע 'סב ע"עו .קודו
ו"נ ףד ד"נרת 'יסב סאאה המלש םרכ 'סב ע"עו ,ד"נרת 'יסבו 'ג תוא
ףד 'ל תכרעמו א"ע 'ג ףד גורתא תכרעמ א"ח םהרבאל רוכזבו ,ד"ע
.ש"ע א"ע ט"מ
]תבשב תע יבתכ תאירק[
ירטש תורקל רסאד ג"י ףיעס ז"ש 'יס ח"א ןרמל ןייע .תבש .הס
ןינעלו .תבשב 'וכו אצויכו תונובשחו תובוח ירטש ונייהד תוטוידה
ב"סק 'יס ץ"בעי תלאש ת"ושב ןייע ,םיתעה יבתכמ ונייהד ס"אטיזאג
קחרתהלו רימחהל יואר םירחוסהל ךא רורב רוסיא וניאש בתכש
.ש"ע אצויכו תורוחס כ"ג עידוהל ןיליגר ןפוסבש ינפמ ןתאירקמ
,ד"כ ףד ב"ל תוא ד"י 'יס ח"א ט"דה ירקע 'סב כ"ג ד"הש יתיאר בושו
םייחה ףכ מ"דנ 'סב ע"עו .'ה תוא ב"ע ה"כר ףד החונמ תיב ברה םג
.ש"ע ן"ח ק"ס ז"ש 'יס ד"ח
.אתסוקילס ה”ד .23 .הבאשמ= .22 .'ב ףיעס .21 .םומיח רונת= .20 .ב"ע נ"ק ףד .19 .א"ע ז"מק תבש .18 .ז”ע תוא .17 .’ב ףיעס ב”כקת ’יס .16 .ו”כ ק”ס .15 .תופפכ= .14 .םיינפוא= .13 .א”ע ט”נ ףד .12
ו
תבשב ןקה חוליש תוצמ
.'וכו רורד רופצ דצה .ע"ושב .'א ףיעס .ז"טש ןמיס
- .תבשב ןקה חוליש תוצמ ןינעל 'ק ןמיס ח"ואח רפוס םתח ת"וש ןייע
היפנכב הספותלו ודיב חלשל ךירצ רשא ם"במרהלד בתכש םש ןייעו
תילכתל ןווכמו ,הרומג הדיצ ל"וה הדיצ תרסוחמ םא יזא ,החלשלו
,'וכו כ"חא החלשלו וידיב התוא דוצל הוצמה ךכ יכ איהה הכאלמה
הדיצ תרסוחמ הניאב םגד םש ע"עו - תאטח בייחש קפס ילב אטישפו
.הצקומ םושמ הזב שי
ןנברד רוסיאב היל אחינ אלד אשיר קיספ
רתומד א"חה בתכ רחא רעצ וא הניצ רעצ שיש רוקה ןמזבו .'ה ק"ס ב"מ
,רופיצה תדיצב ללכ הצור וניאו רוקה ןמ ליצהל קר ותנוכ ןיא םא לוענל
.ןנברדב אשיר קיספ יוהד ג"עא אתיירואד הדיצ וב ןיאד ןויכ
ךורעה תקולחמ איבהש[ שי ה"ד ל"הב ח"י ףיעס כ"ש ןמיס ןמקל ןייע
]ןנברדמ רוסיא הזב שי םא היל אחינ אלד אשיר קיספב םיקסופה ראשו
.]ןנברד רוסיאב ל"חינ אלד ר"יספ יוהד ןאכ ןוגכ ןינעל[ ןוילגב םש כ"שמו
רביבל וא תיבל רופצ תדיצ
ם"במרהו ף"ירה ריכזה אל המל ר"אה המתש המד עדו .דצה ה"ד ל"הב
.'וכו רבכ ,תופוע ראשל רורד רופיצ ןיב מ"נה
קוליח ןיא ם"במרהו ש"ארה ף"ירה תעדלד בתכו הזב דמעש[ ח"ב ןייע
םתוא דצשכ אלא אתיירואדמ בייח וניא םירפצ ראש םגו ,ףועל ףוע ןיב
.]החמש תניב רודמב ןאכ הזב כ"שמו ,ש"יועי - לדגמל
םיחותפ תונולחה ןיידעש םוקמל רופצ סינכהל
קפתסהל הרואכל שיש המ הפ איבהל יתרמא דוע .םהש ה"ד ל"הב
רביב וא חותפ ןולחה וא החותפ תלדהו תיבל ףוע סינכה םא וננינעב
.ןנברד רוסיא וליפא אכילד רשפא ,הרוקמ וניאש
- הליחתכל רתומד חיכוהל כ"שמ[ 'ז תוא ץ"ק ןמיס ח"וא רזנ ינבא ןייע
.]אנידל ע"צב ראשנו ותייאר החד 'ח תואב כ"חאו
הלוחו ןקז רגיח תדיצב רוסא לבא רוטפ
.רוטפ הלוח וא ןקז וא רגיח 'וכו דצה .ע"ושב .'ב ףיעס
רוטפ אידהב רבחמה ראיב אלש המד[ ןיא ה"ד ל"הב 'ג ףיעס ןמקל ןייע
.]אוה רוסא רוטפד 'א ףיעסב בתכש המ לע ךמסד ,רוסא לבא
הסנרפ ךרוצל דיצ דוצל
ג"מפ ןייעו ,]מ"ד[ ןתיול תחמשל הכוז וניאו .םיצל בשומ .א"י ק"ס ב"מ
.הזב בתכש המ
,דיצ דוצל רתומ םא הבושתב 'י ןמיס ת"ודהמ-[ הדוהיב עדונ ת"וש ןייעו
ינעל אלא הנכס הב שיש וזכ הכאלמ הרותה הריתה אלש ד"ות בתכש
.]ותייחמ ךרוצל הז השועש
ומוקממ זוזל לכוי אלש ח"עבל םורגל
הזכ תופייעד אידהב ל"סד י"שרל יתקפתסנד עדו .הלוח וא ה"ד ל"הב
הזיא רחא ףדר םא ןידה ךיא ,כ"חא והדוצה רוטפ כ"עו דוצינכ בישח
םא 'וכו ומוקממ זוזל לוכי וניאש ףייע השענש דע ודוצל ידכ ףועו היח
.הז רובע בייח
,'וכו םישחנ לע םישחולד אהב[ ג"מק ק"ס ב"מ ח"כש ןמיס ןמקל ןייע
רתומ מ"מ ,וספתל לכונש דע ומוקממ זוזל לוכי וניא שחלה י"עד ג"עא
.]תיעבט הדיצ ז"יאד
ח"עבל ףייע והשעש י"ע הדיצ
תופייע תמחמ ומוקממ זוזל לוכי וניא םאד יתבתכש ומכ .ד"ואב ל"הב
ל"סד י"שרל יתקפתסנד עדו .א"נו לקשה תיצחממ מ"כו ,רוטפ ע"וכל
םושמ םג הז רובע בייח םא ,'וכו דוצינכ בישח הזכ תופייעד אידהב
.ךכב הדיצ ךרד ןיא רשפא וא ,ודיב וספת אלש ףא הדיצ
וליהבהו 'וכו ודוציש םיבלכ חלשמהד אהב[ םש לקשה תיצחמב ןייע
הרואכל עמשמ ]ם"במרה םשב א"גמה איבהש ,וספתו בלכה ועיגהש דע
ילואו ,בלכה וספתש םג ןניעב אלא ,תופייעה תא םרגש המב יגס אלד
.ףייע ךכ לכ יוה אל םש
אנצבוא לש אהכ תופייע והזד עמשמ הנשמ דיגמה ירבדמ הרואכל ךא
תמחמ שריפש לאננח וניבר שוריפ תא ם"במרה ירבד לע איבהש[
אלדמ תמאב ותחכוה הרואכלו ,]בלכ תמחמ םיפייע ויהש ןוגכ אנצבוא
ףייעבד עמשמ ןכ םא ,]"וספתו" ימנ ןניעבד[ בייחל אדירג תופייעב יגס
,לקשה תיצחמ ירבדכ אלד עמשמ הרואכל ןכ םאו - הדיצ ןינע ךייש
והשעש אפוג אה ידי לע בייחתמ היה יזא רוטפ ףייעב םאד עמשמ כ"גו
.ףייע
דצהד ם"במרב וטקנד המ לע[ השקהש 'ב ק"ס ז"מב םידגמ ירפ ןייעו
א"אבו ,ץורל לוכי דוע םש ילואד ,]'וכו םיבלכ חלשמהד אהמ בייח ףייע
.ש"יע ,תאז בשייל בתכ 'ד ק"ס
דיצה דימ רבכ דוצנה רבד לוטיל
אוה חקל כ"חאו ולש עויסה אלב בלכה וספת םאו .הדיצ יוה ה"ד ל"הב
בלכה י"ע דמועו דוצינ רבכד ,תאטחמ רוטפ כ"ג הרואכל ,בלכה דימ
.רוטפ ינשה ורבחל ונתנו דחא ודצ םאד אתפסותב אתיאד יאמד אימוד
- הליחתכל רתומ םגד בתכש גרואה קרפ ףוס א"בשרה ישודיח ןייע
.'ה ףיעס ןמקל ןייעו - .ו"יה ש"מר
ויפנכ תחת רופיצ ול הסנכנד אהב[ א"בשרה ישודיחב םש ןייע ךא -
רוסאש אלא ,הלטיל וליפא רתומ אתיירואדמד בתכש ,הרמשמו בשויד
בתכש[ ןאכש רמול רשפא ןכ םאו ,]הצקומ לוטלט םושמ לטלטל
.הצקומ םושמ ולטיל פ"כע רוסא ]רוטפ ןושל אתפסותה
דוצינ ונימב יוה יא םירובד
ונימבש רבד ללכב אוהד י"בב עמשמ םירובדו .ג"י ק"ס ב"מ .'ג ףיעס
והמ ב"ע ו"ל ףד הציבב םש רמאקד המו .ו"ט ק"ס צ"העשבו .דוצינ
.דוצינ ןנימב ימנ םירובדד ל"מק ל"ר ,'וכו דוצינ ונימבש רבד אמיתד
םירובד םאד ,ןכ שרפל י"בה תחכוה ראבמש[ 'ג ק"ס ז"מ ג"מפ ןייע
,היל אחינ אלד ר"יספ איוה אשיר קיספד אנווגב כ"א דוצינ םנימב ןיא
ןויכ ןועמש 'רכ ימקואל א"אד 'מגב םש ושקה המל ךורעה תטישל כ"או
,אשיר קיספב רתומ היל אחינ אלב אה ,רוסאד אשיר קיספב הדומד
.]ןתדיצב היל אחינ ז"ירהו דוצינ ונימב םירובדד כ"ע כ"או
וב םיבובזש הנטק הבית רוגסל
וחרבי םשמ םלטיל ילכה חתפי םאש םוקמב
עירכהש ז"טב ןייעו ,'וכו ל"סד רוטה תעד אוה .ןיליקמ שיו .ז"ט ק"ס ב"מ
ילוא קדקדלו ןייעל ךירצ ןיא ות ויניעב הארש םיבובזה חירפהש ןויכמד
אתלמב אשיר קיספ קפס אלא יוה אל הזד ןויכ ,םיבובז הזיא דוע םש שי
.'וכו ןנברד
ךא ,]רוטה לע - וילע קלוח שוריפב וניצמ אלש[ "טרפב" בתכש ז"ט ןייע
.ןנברד אתלימב פ"כע קר ןכ עירכה ב"מהש הארנכ
וירבד ףוסב ךא ,ןנברד וא אתיירואד ןיב קלחל הצרש הכלה רואיב ןייעו
יוה אל השועש השעמב רוסיא שי םא קפסד[ ז"טהכ חיכוהל בתכ
וב ןתיל רתומד והניפש םחימב[ ףוריצ ןידמ ותייאר ךא ,]ר"יספ הזב
אתגולפ ב"מה בתכ 'פ ק"ס ח"יש ןמיסבו ,]ףוריצל ןיוכתמ וניאד םימ
.ןנברדמ קר וא הרותה ןמ רוסא םא ]ףרצל ןיוכתמב[
ןנברד ירתב היל אחינ אלד אשיר קיספ
,ירש ע"וכלד א"מרל ל"ס הלודג הבית לבא .הנטק הבית .ו"ט ק"ס ב"מ
,היחש דחב הספותל לוכי היה אל הכותב דמוע םדא היה םא וליפאד
ירת יוהד םושמ ל"ר .ח"י ק"ס צ"העשבו .דוצינ ונימב ןיאש רבד אוה םגו
.]ג"מפ[ ר"יספ יוהד ג"עא ןיוכמ וניאב רתומ ה"ושמ ,ןנברד
קיספד ל"סש ןאכ א"מרה ירבדל ןייצמש[ 'ב ק"ס צ"העש ז"לש ןמיס ןייע
בתכש[ 'י ק"סב םש דוע ןייעו ,]רתומ ןנברד ירתב היל אחינ אלד אשיר
רוסאד ,רבתשהל םילוכי םהימסקש תודבכמב םידגב דבכל עגונב םש
יוה םשו - יאדכ ןיא הליחתכל מ"מ ,היל אחינ אלד ר"יספ אוהש ףא
.]ןנברד ירת
תויתוא םהב שיש תוגוע תליכא ןידב ]'א תוא א"ס ןמיס[ שיא ןוזח ןייעו
ןאכ םאד[ ב"כ ק"ס צ"העש מ"ש ןמיס ןייעו - ]הזב רימחהל דדצמש[
םש לקהל שיש ןכש לכ ,ג"מפה לקיה הלודג הבית רוגסל ז"טש ןמיסב
.]תויתוא ןימכ הילע שיש הגוע תריבשב
ירתבד םינורחאה ירבדל םש בתכש ו"ט ק"ס ב"נ ןמיס א"וזחב ןייעו
מ"ש 'יס ה"ד א"ס ןמיסבו .ל"חינ אלד אשיר קיספב ןנירמחמ אל ןנברד
.הזב קפקפש ופוסב
'יס ד"ויב י"בה ירבד איבהש[ ג"לק ןמיס א"ח ח"ואח השמ תורגא ןייעו
ןויכ ורעש טוחסי אמש שוחל ןיאו תבשב לובטל רתומד בתכש ט"צק
רוסיאד ףאד מ"ורגאב ז"ע בתכו ,רעשב הטיחס ןיאד קספ ם"במרהד
אלד אשיר קיספ ז"ירה דוביאל ךלוה םימהש ןויכ מ"מ ,הזב שי ןנברד
כ"או ,םש ל"הבבו ח"י ףיעס כ"ש ןמיס 'יעו - .]ןנברד רוסיאב היל אחינ
קסופ ז"כבו ,ןנברדב היל אחינ אלד אשיר קיספב אוה ךורעה לש ונויד
אלו ל"חינב וליפא רעשב הטיחסה םצע לכד אלא - .היתוכ אלד ע"ושה
.ןנברד ירתב אשיר קיספ יוה ןכל ,ןנברדמ אוה דוביאל ךלוה
ןקזו הלוח רגיח תדיצב רוסא לבא רוטפ
'ב ףיעסד אניינע איההב םג .רוסא לבא רוטפ דוצינ ונימב ןיא ה"ד ל"הב
.םש מ"מה ירבדמ חכומש ומכ רוסא לבא רוטפ
'לה י"פב ם"במרה בתכש[ הדוצמה ןמ קרפמד אה לע קר ןדדמ ונייה
וא ןקז יבצ דצ לע לבא ,רתומ ורמא אל המל מ"גמב המתו ,רוטפ ד"כ
.]הזב ללכ ןד אל רוטפ ם"במרה בתכש רגיח
דוצינ ונימב ןיאש רבדב הדיצב הדוהי 'ר תעדב
בייח ןישותיו ןיערצ ןיזג דצה םש אתיאד 'וכו ימלשורימ .ד"ואב ל"הב
וכרדש רבד לע אלא ןיבייח ןיא רמוא הדוהי 'ר היה ןכו ,רטופ הדוהי 'רו
.ודוצל
המצע אתפסותהמ כ"שמ[ ופוסב םישחנ ה"ד ל"הב 'ז ףיעס ןמקל ןייע
,דוצינ ונימב ןיאש רבדב רוטפל איה הדוהי 'ר תעדש ,רטופ הדוהי 'רש
.]'וכו היה ןכו ימלשוריה תפסוהמ ריכזה אלו
םיבובז הזיא דוע םש שי םא קדקדלו ןייעל לוכישכ הבית תריגס
וניא ה"אלב אכהד ,הזב מ"נ ןיא םיבובז ןינעל וננינעבו .ןכלו ה"ד ל"הב
אקיפס אוה כ"או ,דוצינ ונימב ןיאש רבד ל"והד ,ןנברד רוסיא אלא
.ןנברד
.ירורבל אכיאד ןויכ ע"צ הרואכל
אשיר קיספב רבעשל קפס
תומחלמב ן"במרה ירבדמ ז"טה ירבדל היאר יתאצמ ןכא .ד"ואב ל"הב
רבעשל קפסב יולתה רבדב םגד ירה ,'וכו והניפש םחימה יבג הריכ קרפ
.רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד ןנירמא כ"ג
תועדב הזב כ"שמ[ א"י 'י תוא כ"ר ןמיס ד"ויח רזנ ינבא ת"וש ןייע
כ"ומכ איבהו ,רבעשל אוה קפסהד אכיה אשיר קיספב םינושארה
.]ז"טהכ ותעדש הריכ קרפב ן"במרהמ
והניפש םחימב םיבורמ םימ תניתנ רתיהב
רמאקו ףרצמ אלה ארמגה השקמו 'וכו והניפש םחימה יבג .ד"ואב ל"הב
הדומ אה םינושארה ושקהו ,רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד איה ש"ר
םחימל םימ ךופשל רוסא וניא יכהלד ן"במרה ץריתו ,אשיר קיספב ש"ר
הברה םמחתנש פ"עא ףוריצל עיגה אל אמשד ,ףרצמל ןנישייח אלו
.'וכו ירה 'וכו ש"יע הפרטצנ רבכ אמשו ,ותוא וענמ םימהש
ארבס יאה םושמד בתכש[ 'סותה ירבד שוריפב א"בשרב םש ןייעו
ףסוי תיב ןייעו ,]ללכ אשיר קיספ הז ןיא ירה ףוריצל עיגה אל אמשד
אכהד[ ן"רו 'ותה םשב םחימ ה"ד ]-ב"י ףיעס לע ןיוצמה-[ ח"יש ןמיס
םמחתהלמ ותוא םיענומ וכותבש םימהש ינפמ אוה אשיר קיספ ואל
קיספ ואלד כ"ומכ בתכש[ 'פ ק"ס ב"מ ח"יש ןמיס ןמקל ןייעו .]רתויב
.]ףוריצל ז"יע ילכה עיגי אלש רשפאד ,אוה אשיר
ל"חינ אלד אשיר קיספב קפס
םש שי םא קפס שישכ לקהל ז"טה תערכהו .םיליקמ שיו ה"ד ל"הב
'ט ק"סב ג"מפה כ"שמ יפל םילכוא הביתהב שי םא טרפבו ,םיבובז
.'וכו םשד םיבובזה היל אחינ אל יאדובד ןיקשמו ןילכוא שיש הביתבד
שיש הביתבו-[ היל תפכיא אלל היל אחינ אל ןיב קלחל בתכש םש ןייע
.]רתיהל דדצל רתוי שי ל"חינ אלד ןילכוא הב
היל אחינ אלו ןנברד רוסיאב אשיר קיספ
ןיקשמו ןילכוא שיש הביתבד ט"קסב ג"מפה כ"שמ יפל .ד"ואב ל"הב
קיספ אוהו ןילכואה תא ופנטיש םשד םיבובזה היל אחינ אל יאדובד
.ריתהל רתוי דדצל שי ,היל אחינ אלד אשיר
תורוניצה ה"ד 'ה ק"ס ]ו"נ ןמיס דעומ ח"וא-[ 'ח ןמיס שיא ןוזח ןייע
אלב ןנברד רוסיאבד ג"ק תבשב 'סותה ירבדמ איבהש[ רגסומב ופוסב
.]ןאכ ג"מפה ירבדל ןייצו - רתומ היל אחינ
ז"טה בתכש ,וילגרב גלש סרוד ןינעל[ 'י ק"ס כ"ש ןמיס ז"מ ג"מפ ןייעו
אשיר קיספד ג"מפה בתכ ,ר"יספ יוהד ןידה רקיעמ רוסאל ךירצ היהש
םש ןייעו - היל אחינ אלד אשיר קיספ יוה הרואכלו ,]רוסא ימנ ןנברדב
םש א"גמה ירבדמ עמשמד ג"מפה כ"שמ[ 'כ ק"ס א"אב ]כ"ש ןמיסב[
ז"טב[ ד"יש ןמיס ןייעו ,]רימחהל שי ןנברדב ל"חינ אלד ר"יספב םגד
תמורת ירבדב םש היגהש[ ז"טה תהגה יפלש ,םש ג"מפבו ]'ב ק"ס
,רוסאד אשיר קיספ הוהד םוקמב לתוכב ץוענ ןיכס תפילש יבג ןשדה
,ןינב םושמ אתיירואדמ בייח וניא הרפעל אלא צ"או אמוג השועד ג"עא"
תנקסמד אצוי ,]"רוסאד אמוגה ביחרהל ר"יספ הוה יאד הדומ כ"ע מ"מ
ותהגהב םש ז"טהו ,ןנברד רוסיאב אשיר קיספ רוסאל ןשדה תמורת
אלו ןנברד רוסיאב אשיר קיספ יוה כ"א ,לקלקמ יוהש אמוג רפוחב ירייא
]כ"ש ןמיסב[ ג"מפה כ"שמ ריפש יתא כ"א ,רוסא תאז לכבו היל אחינ
ותטישל א"גמהל יאקד ןכתי 'כ ק"ס א"אב כ"שמ לבא ,ותטישל ז"טל
.רתיהל הזב ל"ס אנידד ארקיעמש הארנ 'ה ק"ס ד"יש ןמיסב םש רשא
הדיצ תכאלמב לוכי וניא הזד אנידו ושעש םינשד שודיחב
ולענ ,בייח וינפב דחא לענו תיבה ךותל סנכנש יבצ .ע"ושב .'ה ףיעס
.םיבייח םינש ולענו לוענל לוכי דחא ןיא .םירוטפ םינש
םינש לש הכלהה ]ע"ושו ם"במרב 'מגב הדיצ ןינעל[ ןאכ אתיאד אה
ןנת רבכ אהו ,]לוכי וניא הזו לוכי וניא הזד[ ש"רד אתגולפ ןכו ,ושעש
ילואו .]ג"כה 'י קרפ[ חמש רואו ]ב"ע ו"ק[ תמא תפש ןייע ,האצוהב הל
ןניזחד ומכו - הדיצה ךרד אוה ןכד ינאש הדיצד ד"ס היהש רמול רשפא
ןייעו - בלכה יוסיש םע םדאה ףתתשהל רשפא וז הלועפד ם"במרמ
,םידייצה ךרד אוה ןכש םושמ ראיבש ]ג"י ק"ס[ צ"העשו ]'י ק"ס[ ב"מ
'או ףדר דחאשכ ןכ אמינ אל םדא ינב 'בבד בתכש ]צ"העשב[ ש"יועיו
ךרדה אוה ןכש רמול הזכ ד"ס םש היה מ"מד רמול רשפא ןכ םאו ,ספת
וניא הזב פ"כע ילואד ד"ס יתכא היהו .אלד ל"מק הז לע ,א"נב 'ב י"ע םג
,אחרוא יוה ןכ ןאכ פ"כעד ,ןועמש 'ר הדומ הזבד לוכי וניא הזו לוכי
.ןועמש 'ר גילפ ןאכ םגד ל"מק
לוענמ אלב לוענה תלד
יבצה ןיאש ןויכ לוענמ אלב וליפאו תלדה םתסש ונייה לענו .'כ ק"ס ב"מ
.חורבל לוכי
ונייה לענ םוקמ לכבד ףאד בתכש[ .'א תוא ב"צק ןמיס רזנ ינבא ןייע
.]לוענכ הפגה ירקמ חורבל לוכי וניאש יבצה יפלכ מ"מ ,לוענמב
שדח ףועב בולכ תלד תליענ
אלש 'וכו ףוע הנק םאב דאמ רהזיל שי ז"פלו .'וכו דחא לענו ה"ד ל"הב
רצק םוקמה םשש הרומג הדיצ בשחנ הזבד ,בולכה תלד תא םותסל
ב"מבו ב"יסב ןמקל ןייעו ,תיבב אוהשכ כ"אשמ ,היחש דחב היל אטמו
.םש
ףועבד[ .ךלהו ה"ד ל"הב 'ו ףיעס ןמקל ןייעו - ח"נ ק"ס ב"מב םש ןייע
,בולכה םוקמל הדיצ רסוחמ אוהש תיבה ןמ הרומג הדיצ הזב יוהד שדח
.]הדיצל ןיוכתמ וניאשכ וליפא תלדה תריגסב רוסא ןכלו
גרבנדלו םנוב החמש יבר ןואגה
ה"הללצז הכלה ןויע
ז
הבשחמל הדיצ המדקשכ
עדונ כ"חאו ,וכותב יבצש עדי אלו חתפה לע בשיב ה"הו .בייח ה"ד ל"הב
המדקש ינפמ ךשחתש דע רומשלו בשיל ול רתומ ,יבצ םש שיש ול
.]ויטוקילב ן"במרה[ הבשחמל הדיצ
םש ג"מפה ד"ע ןאכמ ריעהש[ .'ה ק"ס צ"העשב ט"יש ןמיס ןמקל ןייע
בתכו ,יכה דבעמל ךירא אלד הבשחמל השעמ המדקש הז ןוגכב בתכש
.]וירבדל היאר ךירצד צ"העשב םש
םישוע םהש ןפואבש אלא לוכי הזו לוכי הז
לוכי וניא הזו לוכי וניא הז
ןפואב השועש אלא לודג חכ לעב היה םא וליפאו .דחא ןיא ה"ד ל"הב
ךירצש תחא עבצאב השועש ןוגכ ,ותושעל לוכי היה אל ודבל אוהש
קרפ תופסותה םשב ש"ות[ .בייחו לוכי וניא ירקמ ימנ ,רחאה תעויסל
.]ש"יע ן"במרהו א"בשרה כ"כו ,עינצמה
,א"שרהמב םש ןייעו .רמא ה"ד א"ע ג"צ ףד - עינצמה קרפ תופסותה
וניא הזד אנידא םג ימייק 'סות ירבד םא כ"שמב ,תמא תפשו ,םאר ינרק
לוכי אוה חוכבש ןפואב םג אוה םא ,רטופ ש"רש[ לוכי וניא הזו לוכי
הארנ א"בשרהו ן"במרה ירבדמו .]ודבל לוכי ןיאש ןפואב השועש אלא
.הז לע 'סותה ירבד וקיתעה ל"הבהו ש"ותה ןכו ,ינווג לכא ימייקד
ןושארה םקש רחא חתפה לע בשויב - רבכ דוצנש רבדב הדיצ
זז אל ןושארה ךלהש תעבש יריימו .ול ךלהו .ה"כ ק"ס ב"מ .'ו ףיעס
.א"מכ אלד 'וכו ט"וי תופסות .ט"כ ק"ס צ"העשבו .ללכ ומוקממ ינשה
מ"חלה ירבד תוחדל כ"שמ ג"כה תבש 'להמ י"פ[ הנשמה תבכרמ ןייע
םיטש יצע ןחלשבו ]לומתאמ דוצנש יבצ ינפב חתפב דומעל ריתמש
ינפב לעונו חתופהד ט"יותה ירבדכ טקנו ,א"גמה תישוק בשייל בתכש[
ג"צק ןמיס רזנ ינבא ןייעו - .]הליענו הליענ לכ לע בייח םויה לכ יבצה
.'י תוא
םושמ חתפב בשויה ינשה רוטפו חתפב בשיש ןושארה דמועש ןפואה
יבצה תדיצ
ץוחבמ בשי ינשהש ךופיהל היה םאד 'וכו יריימו .ול ךלהו .ה"כ ק"ס ב"מ
ךלהש תעב ומוקממ םוקל ינשה ךירצ היה כ"א ,םינפבמ ןושארהו
לע בשיל ינשה רזוחשכו ,יבצה תדיצ הלטבתנ אליממו ,ץוחל ןושארה
.הדיצ םושמ בייח אוה ירה חתפה תא אלמל ומוקמ
ותמיאמו ,חתפה ןמ קלח לע בשוי 'אה םאש רמול רשפא אהד ןויע ךירצ
סיזוק מ"רה ישודיחב בתכ ןכו-( ותוא דצש רבכ ארקנ ,יבצה אצוי אל
אצויו ןושארה םקשכו ,ראשנה קלחב ינשה בשי ןכ רחאו ,)ח"מדנה ל"צז
.ינשה תמחמ המיאה שי םשמ
רוסאה רבדל םג ותנוכ רשאכ רתיה תכאלמ השוע
עדוי םא ותיב ילכ רומשל ידכ ותיב תא לוענל רוסא .ה"כ ק"ס ב"מ
צ"העשבו .םהינש ליבשב ןיוכתמ םא כ"שכו ,'וכו פ"עא וכותב יבצ שיש
דסחה ביתנב 'ז קרפב דסח תבהא ירפסב יתבתכש המ ןייעו .ג"ל ק"ס
רשפא אלד איגוסב ב"ע ה"כ םיחספד ס"שה ןמ םש יתרריבש ]'ב[ תוא
.הרותה ןמ רוסא יאדוב הזד ןיוכמקו
לשבמש הרידקב רשב הברמ ןינעל[ ג"י ק"ס ב"מ ח"יש ןמיס ןמקל ןייע
העדהכ רקיעהש דסח תבהא ורפסב ררבל כ"שמל ןייצש ,הלוחל הב
קרפ לארשי הנחמב ןייעו .ןוילגב םש כ"שמו ,]אתיירואדמ הזב תרסואה
אוהש אכיה האצוה ןינעל[ ךרואב הזב כ"שמ םש ה"גהבו 'ב ףיעס א"ל
- ןוצרב אוה ותצקמו סונא אוה ותצקמ לעו ,תחא תבב אשמב הברמ
'א דיב פ"כע םתוא אשונשכ ונלש ר"הרב רתיהל םיפוריצ המכ בתכש
.]יוג י"ע א"אש םוקמב -
םיינרפצ תרסהד - בייחו ה"ד[ ל"הבב 'א ףיעס מ"ש ןמיס ןמקל ןייעו
.ןוילגב םש יתבתכש המו ,]הפוגל צ"אש הכאלמ ירקמ הליבט ךרוצל
תריגס ריתמש א"בשרה תעד רואיבב כ"שמ[ ד"צק ןמיס רזנ ינבאב ןייעו
.]תיבב יבצ שישכ וכרצל תלדה
תיבב יבצש ול עודי רשאכ ותיב רומשל תלד תליענ
עדוי םא ותיב ילכ רומשל ידכ ותיב תא לוענל רוסא .ה"כ ק"ס ב"מב
קר רתומ וניא א"בשרהל םגד ילואו .ג"ל ק"ס צ"העשבו .וכותב יבצ שיש
ימלשוריהד אנשיל ריפש יתא הזבו .ותיב תרימש ליבשב ותנוכ רקיעשכ
.א"בשרב אבוהש
ירבד ךשמה ןינעל בתכש[ ג"כ הכלה 'י קרפ הנשמה תבכרמב ןייע
תולעהלו ותולעהל ןיוכתנו רהנב עבעבמ קונית האר יבגל ימלשוריה
עמשמ ז"טה ב"פב ם"במרה ירבדמש ,רתומ ]ומע םיגד לש[ הלמנ
רתיה ילבבב רכזוה אלדמ ,הלמנה ףא תולעהל בושחי אל הלחתכלד
.]יבצה דעבו ודעב לוענל
תבשב לולה תלד תריגס
ז"יפלו ,'וכו אנידל ט"יותה ירבד ונקתעהש ב"מב ןייע .ול ךלהו ה"ד ל"הב
עריאו תיבהב ףועה לגרוה אל ןיידעו תבשה םדוק שדחמ ףוע הנק םא
.'וכו כ"חא ורגסל רוסא ,תלדה חתפנש
אל לולה תריגס רוסאל כ"שמ[ רוסאד ה"ד ל"הב ב"י ףיעס ןמקל ןייע
.ןוילגב םש כ"שמו ,]םישדח תופועב אקוד
תיבב לגרומה ףוע ינפב ןטק תיבב תלד תריגס
תיבה םא לבא ,היחש דחב היל אטמד רצק תיבהשכ אקודו .ד"ואב ל"הב
לע ורזג אל ג"הכ ,'וכו ומצעמ אוה אבו תיבב לגרומ רבכ ףועהש וא לודג
.ג"מפ - א"פ תצק דוצינ רבכש ירחא תלדה תחיתפ
כ"ומכ כ"שמ[ א"י תוא ג"צק ןמיס רזנ ינבא ןייעו - א"י ק"ס א"א - ג"מפ
ךותב תלוגנרת ול שיש ימ וטאד" ט"יותה לע א"גמה תהימת בשייל
ותושרבש ףועו היחבד בתכו ,"ומתוסל רוסא אהי חתפה החתפנו ותיב
.]הזב ריתהל שי ןנברדמ םרוסיאש
לע ורזג אל[ ןטק תיבב וליפא תיבב לגרומ רבכ ףועהשכד עמשמו -
כ"שמו ]רוסאד ה"ד[ ב"י ףיעס הכלה רואיבב ןייעו .]תלדה תליענ
םע א"גמה לש אתגולפה לש ןפואב קר ןאכ לקימ ילואד ,ןוילגב םש
ןכתי הרימש םשל אידהל רגוסב לבא ,]'א םעפ דוצינ רבכש[ םינורחאה
.ןנברדב םג רוסא הזבש
וילעמ ןחירבהל םישחנ תדיצ
תימהל םישחנה ןיליגר ןיאש םוקמב וליפא ונייה .ז"כ ק"ס ב"מ .'ז ףיעס
הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב אמלעב בייחמד ם"במרהל וליפאו ,'וכו
יוהו ללכ הכאלמ ירקמ אל הזד ל"סד םושמ אמעטד ובתכו ,הזב הדומ
.אמלעב קסעתמכ
הזב ןיא ם"במרהלד עמשמ ופוסב דוצל ה"ד ל"הבב ב"י ףיעס ןמקל ןייע
.ןנברדמ רוסיא וליפא
םש כ"שמב ד"הוסב בייח ם"במרהלו ה"ד ל"הב 'ח ףיעס ןמקל ןייעו -
.רבחמל רשאמ רתוי אלוק ם"במרהל ןכתי םא ןוילגב
ם"במרהל החילה איצוהל אסרומ סיפמב רתיהה םעטב
לכונ 'וכו אסרומ סיפממ םש ארמגה איבהש המ םג .םישחנ ה"ד ל"הב
ל"זו ,תבש תוכלהמ 'י קרפב ם"במרה ןושל םדקהב הז ןפואב רמול
הסיפה םאו ,'וכו הכמה יפ ביחרהל ידכ תבשב ןיחש סיפמה ז"י הכלהב
אוהשכד אוה ותנוכד ל"נו .ד"כע ,רתומ ז"ירה הבש החילה הנממ איצוהל
זאו ,ןישוע םיאפורהש ךרדכ הכמה יפ ביחרמ אוה הפ הל תושעל ןיוכמ
החילה איצוהל קר אסרומה עקבמ םא לבא ,'וכו שיטפב הכמ ללכב אוה
.ללכ הכאלמ רמג ללכב הז ןיא כ"ע ,הביחרמ הניא
)ו"לר דומעב( ה"ק אתליאש רומא הלאש קמעהב בתכ הז ןיעכ
רתומ ןכלו ,ללכ חתפ הז ןיא םתסנ ףכיתו החיל איצוהל בקונבש-[
.]ע"וכל
ם"במרה תעדל החיל איצוהל אסרומ סיפמ רתיהב
,הביחרמ הניא החילה איצוהל קר אסרומה עקבמ םא לבא .ד"ואב ל"הב
.וב ןייעמהל מ"מה תנוכ אוה הזו ,ללכ הכאלמ רמג ללכב הז ןיא כ"ע
כ"שמ[ ה"ס ק"ס צ"העשבו 'צ ק"ס ב"מ ח"כ ףיעס ח"כש ןמיס ןמקל ןייע
רבד יוהד ומשב איבה א"גמהש 'בה ושוריפב הנשמ דיגמה תנוכב שרפל
.]ש"יועי - ןיוכתמ וניאש
ברקע לע הרעק תייפכ רוסיאב הדוהי יבר תעדב
יבר רמא הנשמב א"כק תבשב אתיאד אהמ תושקהל ןיאו .ד"ואב ל"הב
,תאטחמ ול ינששוח רמאו ברעב יאכז ןב ןנחוי 'ר ינפל אב השעמ הדוהי
בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמד ותטישל ליזאק הדוהי 'רד וטושפבו
.הילע
לכב ןנירמאד אהו" וז הנשמב בתכש ד"כ קרפ תבש תוכלה[ ג"הב ןייע
,הילע בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמאד איה הדוהי יבר אתכוד
.]"אהמ אלא ארקיע הל ןחכשא אל
םישותיו ןיערצ ןיזג תדיצב רטופד י"רד אמעטב
אפוג י"רד ג"יפ אתפסותב אידהב ראובמה יפל טרפבו .ד"ואב ל"הב
.דוצינ ונימב ןיאש רבד רטופ
אהב םעטה בותכש ימלשורימ איבהש[ ןיא ה"ד ל"הב 'ג ףיעס ליעל ןייע
ןיבייח ןיא רמוא הדוהי 'ר היה ןכו" אתפסותבש וז אתיירבב רטופ י"רד
.]"ודוצל וכרדש רבד לע אלא
דוצינ ונימב ןיא שחנד םירבוסהל האופרל שחנ דצ
,רוטפ דוצינ ןיאש רבדב ןירבוס ונאד יהנו 'וכו תוחדל שיו .ד"ואב ל"הב
.ןנברדמ רוסא אהי מ"מ לבא
,רעצ ששח םושמ ריתהל רשפא רבכ ןנברדמ רוסא קר םא ירה ע"צ
.רעצ ששחב םג רוסאל ךירצ היה תאטחמ ששחד יאכז ןב ןנחוי 'ר קרו
ם"במרה תעדל - המקנ ךרד לבוח
המהבב וא המקנ ךרד םדאב הלבח השע םאו .'ל ק"ס ב"מ .'ח ףיעס
בייחש ם"במרה תעד ,ררצנ וא םדה אציו הז ןפואב וריבח לש ףועו היח
.ינווג לכב הזב
אקוד םא כ"שמ 'ה ק"ס ]ה"נ ןמיס דעומ ח"וא[ 'ז ןמיס תבש א"וזח ןייע
תעדלד - רעצל ןיוכמב םג וא[ ץוחל ומד תכיפשב ותמח ךכשמב
ךרוצל הטיחס רתיה םעטב יולת קרפמ םושמ בייח לבוחד ם"במרה
.]ש"יועי - תוקלשו םישבכב ןפוג
םדא רשבב ךוכיחו הטיבצ האכה
לוכיש האכה תבשב יח םוש תוכהל אלש דאמ רהזי כ"עו .'ל ק"ס ב"מ
.ע"וכל רבדב שי רוסיא פ"כע יכ ,הרובח ידיל אובל
םייסמ א"ס ק"סבו-[ .םדא תאכה ןינעל ב"סו א"ס ק"ס םייחה ףכ ןייע
דע קזוחב ורשבב זחואש וא קוחש ךרד וריבח תא הכמה וליפאד
.]םירפוס ירבדמ רוסא ,םדאתנש
ירויש-( תבש תחנמ םשב 'ה ףיעס טחושה תכאלמ םלוע תירב ןייעו
ןיב רועה תא רבחל אלש רימחהל יוארה ןמד[ )'נ תוא 'פ ןמיס החנמה
פ"עא ,ורוביחמ םדה קתינש ששח םושמ )פינק( ןירוקש ויתועבצא ינש
םצעל קר בתכ תבש תחנמבו - ]רוסא אהימ ןנברדמ םייקתמ וניאש
וניאב וליפא רוסא ןנברדמד[ םש ראובמה םעטה תא בתכ אלו ,וז הרעה
ורבדנ זא דוע ןייעו .]הרובח השוע םושמ הזב שיש בתכ אלא - םייקתמ
תומימדא לש תומישר השענ ודי לעש ךוכיח ןינעל ב"סק דומע א"ח
.]הזב רימחהל שיש[
ןשה תאצוה
ללכב אוהד אתיירואד הכאלמ אוה ןשה תאצוה הז יפלו .'ל ק"ס ב"מ
רואיבב ןייעו ,א"חהו ג"מפהו ג"קס ח"כש ןמיסב א"מ כ"כ[ האופרל לבוח
.]'וכו הכלה
ןודל כ"שמ[ רעטצמו ה"ד 'ג ףיעס ח"כש ןמיס הכלה רואיבב םש ןייע
אהי אלשו ,אצויש םדה ןינעל - היל תפכיא אלד אשיר קיספ יוהד הזב
.]ש"יע ,אתיירואד רוסיא הזב
רוע םהל ןיאש םיצרש ראשב םדה ררצנ
.הרובח המש אל תרזוחה הרובח ל"יקד םעטה .בייח וניא .ב"ל ק"ס ב"מ
ז"ק תבש[ םש י"שרמ מ"כו ,ם"במרהל הנשמה 'יפ .א"נ ק"ס צ"העשבו
.ןינמ ה"ד ]ב"ע
.ררצנ ה"ד ב"ע ו"מ תופרט ולא קרפ ןילוח י"שר ןייע
קחשמ ךרוצל הדיצ
היל הוהד םושמ רוטפו ג"הכו קחשל ןוגכ .ךרוצל אלש .ג"ל ק"ס ב"מ
אלש ללכב כ"ג והזד .ב"נ ק"ס צ"העשבו .הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמ
.ם"במרהמ חכומ ןכ ,ךרוצל
אקוד ונייהד 'ד ק"ס ףוס ]'נ ןמיס דעומ ח"וא-[ 'ג ןמיס שיא ןוזח ןייע
הנוכה םא לבא ,ןדוצלו רוזחלו ןררחשלו ןדוצל ןהמע קחשל בהוא םא
.ךרוצל הז ירה הדיצה רחא ןהב קחשל
תבשב םיגדהמ םימה תאצוה
םג בייח תמש דע וחינה םאו 'וכו רהנה ןמ םיגד דצה .ג"ל ק"ס ב"מ
.המשנ תליטנ םושמ
ה"ה א"יפ ם"במרה לע חמש רוא - לפסה ןמ םימה ךפש םא ה"ה
ירווכב אריפ יפקא א"ע ב"ע ןישודיקב 'מגב שדח שוריפ ז"פע ראבמו-[
.]ש"יועי ,אתבשב והב ודצו ליזאו אתבשב
םימהמ םיתמ םיגד תאצוה
לש תיבחה ןמ גד לוטיל י"אל הוצי אלש רהזיל ךירצ כ"או .ג"ל ק"ס ב"מ
.םימה ודספיו תומי אמש אריש פ"עא ,השביב וחינהלו םימ
ותמ רבכש םיגד תאצוה ןניעל כ"שמ 'נ ןמיס א"ח -[ דופאה בשח ןייע
.]םימה ודספי אלש ידכ םימהמ
המשנ תליטנב רועיש יצח
ויריפנס ןיב עלס בחורכ שביש דע וחינה םא וליפא אלא .ג"ל ק"ס ב"מ
המשנ תליטנ םושמ כ"ג בייח ,םימה ךותב וריזחהו סכרפמ אוה ןיידעו
הכירבה ןמ גד לוטיל י"אל הוצי אלש רהזיל ךירצ כ"או .תויחל י"א בושד
.םימ לש תרחא הכירב ךותב ףכית ותוא ןתיל והוציש אל םא 'וכו
ןמ גד תיילש ןינעב ו"ט ןמיס ב"ח )רגניטיא( יולה א"ירהמ ת"ושב ןייע
הכירבל םריבעהל ךרוצ שיו ,דספה שיו םיער םימה ושענב הכירבה
ןייעו - תבשב רועיש יצח רוסיא ןיאד רבוסד הארנכו ,ריתמש ,תרחא
םימל ץוח גדהש עגר לכבד ריאי תווחה םשב בתכש[ לקשה תיצחמב
ןמ רוסא רועיש יצח ל"יקד ןויכד ש"הצחמב ז"יפל בתכו ,תצק שבייתמ
.)י"וחה תא כ"ג איבה אוהו( ]הרות רוסיא יוה ג"הכ כ"א ,הרותה
יצח ראשל ימד אל עלסמ תוחפב ןאכש רמול רשפא היה הרואכלו -
והל םיקו ,תואיצמ הז אלא רועיש ךייש אל המשנ תליטנבד ,רועיש
.עלסכ רועישל עיגהשכש אוה המשנ תליטנש ל"זחל
תבשב לבוחד אבויחב
הימקל רבחמה קספד המ יפל הרואכלד דוע עדו .לבוחהו ה"ד ל"הב
כ"א ,רוטפ ל"צאש הכאלמ ל"סד כ"ע כ"א ,רוטפ ךרוצל אלש ןדצהד
רבחמהל ל"סד רשפאו ,ל"צאש הכאלמ יוה אה לבוחב בייחמ יאמא
ח"ער ןמיסב א"מה בתכש ומכו ,הפוגל הכירצה הכאלמ יוה הלבח םתסד
.ש"ע אצורית דחל ל"שר םשב
םאו ,המקנ ךרוצל איה הלבח םתס אמתסמ אהד ,ןויע ךירצ הרואכל
ל"סד םושמ קר בייח ם"במרל םגו ,ד"בארו ם"במר תתגולפב אילת ןכ
.בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמבד
רוטהל ל"ס םאד תורוא לטה תישוק לע[ םש םהרבא ןגמב ןייעו -
קספ תבשב ורבחב לבוחב המל כ"א ,רוטפ הפוגל צ"אש הכאלמד
לש םיה םשב ץרתל א"גמה איבהו ,ןימולשתה ןמ רוטפד מ"וחב רוטה
ל"י דועו ,הפוגל הכירצ יוה םד אציש ותעדו הבירמ ךרד לבוחבד המלש
בתכש המ לע ןה ןויע ךירצ הז רבדו ,]אפוגל ךירצ יוה הלבחד אמתסד
.הלבח םתסב ףוסב בתכש המל ןהו ,הבירמ ךרד ןינעל הליחתב
ונכשי אלש ליבשב םיקיזמ םניאש םיצרש דצ
ליעל ונישקהש אישוקה רסוי ונירבדב םג .בייח ם"במרהלו ה"ד ל"הב
ראש דצב[ רוסא לבא רוטפד בתכ יאמא ע"ושה לע )םתס וא ה"דב(
והיימתסד םושמ אוהש םעטה ן"רה םשב א"גמה כ"שמ יפל – םיצרש
ונכשי אלש ליבשבד 'ז ףיעסב בתכ הלחתמ אהו ,]וקיזי אלש ידכ ןידוצינ
ןיוכתנשכ קר וליקה אלד ,אחינ ונירבד יפל לבא ,היתווכד נ"הו ,רתומ
ךרוצל אלש הדיצד ףא ,דוצל ןיוכתנשכ אל לבא ונכשי אלש ליבשב
.ןנברדמ פ"כע רוסאו ל"צאש הכאלמ יוה התיה
אלא ,םיקיזמ ינה םג רבחמל םגש רמול לכונ רבכ הז יפלד ונייהו
.ונכשי אלש םושמ קר דוצל אידהל ןיוכתנ אלשכ רוסיאהש
ונייהו ,םיקסופ ראשלמ ליק רתוי ם"במרהלש ןפוא שיש וניכז מ"מו -
םג ונכשי אלש ליבשב דוצל הצור אוהו ,קזיה ךכ לכ ןיאש אנווגב
,הפוגל הכירצ הניאש ללגב הזב רתיה ןיא רבחמלד ,הלק הכישנ יאהל
ךכ לכ ןיא םאש רמול קחודו - קסעתמ אוה ףוס ףוסד רתומ ם"במרהלו
.קסעתמכ יוה אל הזבש ןנירמאד ןנירמחמ ם"במרל םג יזא הזב קזיה
שוערפב הלילמ
ן"רה תרבסמ איבהש ר"אה תייארו .ודיב ונללמי אל ה"ד ל"הב .'ט ףיעס
ןיא וננינעל ,הגירה וטא ורזג אלו םיניכב הלילמ א"רל וליפא ריתמד
וב ןיאש רבדב יפט וליקה אתוסיאמ םושמ םינכבד רשפאד ,כ"כ היאר
.אתיירואד ששח
הלילמ ןינעל מ"מ ,הרותה ןמ רוסא הניכ תגירה רזעילא 'רלד ג"עא ונייה
.שוערפב אלו אתוסיאמ םושמ םינכב קר וליקה אתיירואד ששח וב ןיאש
ח
םיללגה ןמ ווהתנש םישמר תגירה רוסיאב
,'וכו ארמגה השקמדמ רוסא אוהד היאר איבהל שיו .רתומ ה"ד ל"הב
הזב שיש ד"ס היה אל ר"ופש המו ,הגירהל הוש הדיצ ד"סה יפלד ירה
.הליחתכל רוסא אוהד עמשמ ה"יפאו הלעמ
תצפוקה הרוחשה תגירה רסואש ףסוי ר"ה תעדב בתכש[ ח"ב ןייע
רוסא דוצינ ונימב ןיאש רבדב ףאד ,הדיצמ הגירה אפידע אלד םושמ
.]הגירה ןכש לכ ,הליחתכל
הניכ תגירה רתיה םעטב
וא ,העיזמ הוהתנש םושמ רשפא הניכ ןינעל רתומש המו .ד"ואב ל"הב
.ירמגל וריתה אתוסיאמו ארעצ םושמ
קלחל שי הליחתכל רתיה ןינעלד ולא םימעט 'ב ריכזהש[ ר"אב ןייע
.]"וצקועד ורעצמד ןויכ וא ,הליחתכל רתומ העיזמ אבה אקודד"
רוטה ןושלב קיידמש[ וגרוהל רוסאו ש"מו ה"ד ב"ע ח"ע ףד ח"ב ןייעו -
רתומש הניכבו ,"ץראה לעמ אקודו" בתכ שוערפ תדיצ רוסיא יבגלש
אלולו - ]ץרא ריכזה אלו 'וכו וידגב לעמ החקולב ילימ ינהו בתכ הגרוהל
ץרא טקנ אל ארתיהב ירייאד הניכבש רמול רשפא היה ילוא ושדק ירבד
ותוא תסאממ אלו ותוא תרעצמ אלד ןויכ הגרהל רוסא ץראב אוה םאד -
.ורסא אל ןכל סואימ תצק שי ץוחבמ וידגבב לבא ,ללכ
אמינ םאד ,הכלה רואיבב ורכזנש םימעטה 'בב יולת הז ילואד ר"וש
העיזמ הוהתנבד אמינ םא לבא ,ל"נכ קלחל רשפא ירה סואימ םושמ
הז םעטל םג ילוא ךא - עקרק יבג לעב וליפא רתומד ןכתי ןכ םא ינאש
.סיאמד םעטל פ"כע ןניעב
רעצ םוקמב תובש
הכירצ ןיאש הכאלמ ןל אריבסד ןדידל והימ .ו"מ ק"ס ב"מ .'י ףיעס
םושמ ירש ללכ נ"וקיפ קפס ןיאש ףא ,אריסאד אוה ןנברדמ הפוגל
.קזוי אלש ידכ אמלעב ארעצ
תבשב ריתהל שוחל ןיא ארעצ םוקמבד[ א"מרב 'א ףיעס ז"יש ןמיס ןייע
רואיבבו ,]ורזג אל רעצ םוקמבו ,ןנברד רוסיא אלא וניאד ,רשק ג"ע רשק
ו"יש ןמיסב ש"מכ ארעצ םוקמב תובש לע ורזג אלד םש בתכש[ א"רגה
.]ש"ע 'ט ףיעס
תובש וב ורזג אלש רעצה רדג
אמלעב ארעצ םושמ ירש ללכ שפנ חוקיפ קפס ןיאש ףא .ו"מ ק"ס ב"מ
י"ע ףאד אנווג יאהכ םינטק םישמר לכו ליעלד שוערפ כ"אשמ ,'וכו
.ןגרוהל רוסא ינהב יאה ילוכ רעצ אכיל ןתציקע
השאל רוסאד א"מרב כ"שמ לע[ ג"יק ק"ס ב"מ ח"כש ןמיס ןמקל ןייע
בתכו ,הנכס הב תילד הער חור וב ףשנש ימ לע תבשב בלחהמ זיתהל
ח"פ ק"ס םש ע"עו - ]ירש ה"אל אה ,אכיל ימנ אריתי ארעצד ב"מב
]ארעצ םושמ אוהד ןנברד רוסיא אסרומ סיפמב וריתהש ןיחשד כ"שמ[
.כ"ש ןמיס שירד ןוילגב כ"שמ ןייעו - .אריתי ארעצל ןווכמה הארנכו -
.]הזב כ"שמ החמש תניב רודמב ןאכ 'יועיו[
רעצמה יוגו תוירע רחא ףדור תגירהו - שמרו היח תגירהב לקלקמ
לארשי
ל"צ הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמב בייחמד ם"במרה תעדל .ו"מ ק"ס ב"מ
ןיצרב ןכלו ,שפנ חוקיפ קפס אוה אלא יאדו ןיתיממ ןיאש ,רמאק יכהד
.ירשו אתנכס ששח אכיא וירחא
ףדור תגירה ןינעל 'ז הכלה תבש תוכלהמ ד"כ קרפ ךלמל הנשמ ןייע
ונרהזוהש הרותבש םישנוע ראשכ יוה םא קפתסהל בתכש[ תוירע רחא
דח ה"ד ג"ע ףדבו ה"ל ןירדהנסב 'סותהמ איבהו - .תבשב שונעל אלש
,אטחהמ וליצהל תבש לוליח רחא ףדור תגירה ןניטעממד אה ןינעל
ול שיד ןויכ ןוקית בישח החיצרהד ,הרובחב לקלקמ בישח אלד ובתכש
.]ז"ע טועימ ךירצ המל םישקמ ןכלו - הרפכ
ךרוצלב אמלשבד ,'סותה ירבדב ןויע ךירצ הרואכלו ,'סותב ש"יעו -
קר יוהו ןאכ שי ןוקית הזיא הריבעמ הלצהל לבא ,ןוקית יוה הרפכ
תנכס ןיאשכ םיקיזמה שמרו היחב םג ירהד ר"וש ךא - קזיה ענומכ
,בייח הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמש ם"במרל בויח שי ]םגרוהשכו[ תושפנ
.ןוקית כ"ג יוה אלא הרובחב לקלקמ יוה אלו
ךירצ ןיאש הכאלמד ןועמש 'רד אבילא 'סותה ירבדב ןויע ךירצ ךא -
הרפכל ךירצב לבא-( ]תבשב וגרהל רוסאש טעמל ךירצד[ רוטפ הפוגל
וקלסמש קיזמ קלסמכ קר הרואכל יוה ןאכ לבא - הפוגל ךירצכ יוה
ג"צ[ עינצמה קרפב י"שר תרדגה יפל ע"צ יתכאו - .)ושפנב אטחי אלש
הכאלמ לכד" - הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ירדגב ]ןועמש 'רו ה"ד ב"ע
,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוה וילעמ הקלסל אלא הכירצ הניאש
איה תבשחמ תכאלמ ואל ךכלה ,הל ךירצ היה אלו ול האב אל ונוצרבד
,ורבקל ותאצוהב הוצמ שי רבכ תעכש תמ תרובקמ אנש יאמו - ]"ש"רל
.ןאכ אמינ נ"ה ,בסנש המ לכב הצורמ אלש אלא
לע בייחד י"רד אבילא קר םש 'סות תישוקד נ"היאש רמול רשפא ילואו
,ונגרהי הזש ד"ס יוהד ריפש יתא ןועמש 'רל לבא ,הפוגל צ"אש הכאלמ
ןיאש ל"מקו-( תבש לוליחמ וליצהל ליבשב תבש לוליח ול אהי אלו
.)החיצר ןיד םושמ רוסא אליממו ,הגירה ןיד וילע
ד"סה לע 'סות כ"שמב פ"כע הז לכד רמול רשפא ילוא פ"כע םלואו
וליצמ היה םש וליאש ןכתיו ,ושפנב הריבעמ תבש ללחמ תלצה ןינעל
טעמתנש וישכע לבא ,ןכ היה תוירעה רחא ףדור רדג םג יזא ושפנב
קר הז יוה ןכ םא ,םגפ םושמ ינאש תוירעבו ,תבש ללחמו ז"ע דבוע
,שמרו היחב ומכו לקלקמ הז ןיאש ןכתי ם"במרהל יזא ,קיזמ קלסמכ
.שמרו היחב ומכו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ קר הז ילוא י"שרל לבא
ףדורד )ב"ע ג"ע ןירדהנסב( הדוהי 'רד אבילאד ךלמל הנשמב ש"יועיו[
ףא גרהנד אטישפ כ"א ,אלטקל השפנ הרסמד םושמ גרהנ תוירע רחא
םושמ גרהנד ןנברד אבילא קר היל אקפתסמו ,ףדורכ בישחד תבשב
.]תבשב ותוא ןיגרוה םא - המגפא דיפק אנמחרד
,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ קר יוה ןועמש 'רלד םירבדה םינכ םאו
רעצ שישכ שמרו היח גורהל רתומש ומכ רמול רשפא ילוא ןכ םא
לודג רעצמ ערג אל ]תוירע יבג[ אנמחר דיפקד םגפ יאה כ"א ,לודג
,)תושפנ תנכס ילב וליפא( התוא רעציו הכיש ןכתישכ טרפבו ,םתהד
גוסמ שמרו היח םג הרואכלד ,שמרו היחד אהל שממ המוד ירה הזבד
ותוא םג ,ץקועו הנושמ הז ח"עבש םיעדוי לבא ,תצקוע ןתכישנ ןיאש
רוסיא ןיא ןאכ ירהו ,החיצר רוסיא וב ןיאשכ םדא נ"ה כ"או ,גורהל רתומ
.החיצר
ירהד ,ורעצלו לארשי תא תוכהל הצורש יוג גורהל רתומש ןכתי ז"יפלו
ינב תוצמ 'ז םייקמ וניאב ונייהו - שמרו היחל המודו החיצר רוסיא וב ןיא
ירה םש ז"טה תעדל וא םימייקמב לבא .ח"נק ןמיס ד"וי ך"ש ןייע - חנ
.אדירג רעצמ לארשי תלצה ליבשב רתוה אל ילוא ,החיצר רוסיא שי
םיקיזמ ןיאשכ ברקעו שחנ לע ילכ תייפכ
.]ר"א[ .ילכ ןהילע הפוכש ה"הו .םסרודל .ז"מ ק"ס ב"מ
ןווכמה ילואו - ]רתומ ונכשי אלש ליבשב דוצלד[ 'ז ףיעס ליעל ןייע
ערג אל מ"מ ,ףוסבל וקנחי ילכה ידי לעד ג"עאד שודיח ןניעומשאל הזב
.ומות יפל סרודמ
דוצל רשפאש םוקמב ומות יפל גורהל
.]ר"א[ ילכ ןהילע הפוכש ה"הו .םסרודל .ז"מ ק"ס ב"מ
גישהש דודל הלהתב ןייעו - ונוצרכ תושעל הזב לוכיש הרואכל עמשמ
יפל סורדי רשפא יא םאו ,ילכ הפכיד אתיא א"בשרה ישודיחבד הזב
.ומות
םילמנ תגירהמ תוריהז
וכוליה ךרד וליפא םישמרו םיצקש ראשו םילמנ םנמא .ח"מ ק"ס ב"מ
.ןסרדל רוסא
שיש םוקמב הסירד ןינעב אראו תשרפ הינש הנש יח שיא ןב ןייע
.םילמנ
ןיצר םניאו םיפושינה םישחנ
ברקעו שחנ ול ונמדזנשכד אתיא ארמגב .ברקעו שחנ ןוגכ ה"ד ל"הב
םש ז"ע רמאקו ,ןגרהל ול ונמדזנש עודיב ]ש"ארו ף"ירב א"כ[ תבשב
ןיצר ןיאש יריימ כ"עו ,ש"ארהו ף"ירה הז וקיתעהו ,וב ןיפושנשב יריימד
קר רתומ ןיא ןיצרב ףאד ילוא וא ,ןיצרכ יוה הזד אלוע ל"מקו ,וירחא
ם"במרה וקיתעה אלש המ לע אלפתא ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,וב ןיפושנב
.הז תא ע"ושהו
םישחנ ול ונמדזנ 'מגב םש אתיאד המד[ ישרפמד אמית וליפאד ונייהו
תבשב ירה מ"מ ,לוח ןינעל םג יאקד ]ןגרהל ול ונמדזנש עודיב םיברקעו
.ליעלד 'א ךרד יפל וירחא ןיצרכ הזב םהש ןמיס הז
תאז בישחנ אל מ"מד ל"ס לוח יבגל ישרפמ םא ילוא ןויע ךירצ ךא
לע יאק אל 'מגהד ןויכ הז יאנת םג ןניעב ןיצרלד ל"ס אל םגו ,םיצרל
ןאכ שיד כ"ע מ"מ ,לוח ןינעל יאק יא וליפאד ל"היב תנוכ ילואו .תבש
ןיא הרואכלד ע"צו - תבשד איגוסב תאז ואיבהדמ תבשל מ"קפנ םג
.הזל חרכה
הפצר ג"עש קורב ףושפש
ב"ס ז"לש ןמיסד אתגולפב אילת הפצר ג"עו .ט"מ ק"ס ב"מב .א"י ףיעס
.אכה ה"ה ינווג לכב םש רסואד א"מרהלו ,ש"ע ףצורמב תיבה דובכ יבג
םידדצ בתכש[ שיו ה"ד ל"הב םש ןייע םיפצורמ ריעה יתב בור םאו
םיתבה בורשכ לקהל ןיא החדהבש םעטה[ ןוילגב םש כ"שמו ]ריתהל
ק"ס צ"העשב םתהד ןודנל תומדל רשפא אכהד ןודינ ילואו - ]םיפצורמ
יתב לכ םאד ארבתסמד בתכש ,ץראה לע הדיבכ תיבח דדצל ןינעל[ ז"י
ןיאד[ א"נ ק"ס ףוס ב"מב ןמקל ןייעו - ]הזב רימחהל ןיא םיפצורמ ריעה
אכילד אנדיאה קור ג"ע הסירדב א"גמה תרמוח ףצורמ תיבב רימחהל
.]קורב דיפקד
רשפא יאש ימד[ דוע ה"ד 'ב רוט א"ע ז"מ ףד המכח תישאר ןייע -
אלו וילגרב הסכי תבשבו ,וילגרב ףשפשי תסנכה תיבב קורי אלש ול
.]הפצר אוה םא אלא ףשפשי
ףצורמה תיבב קור לע ףושפש
ותיבב וליפאד הארנו כ"שמב ב"מב ןייע .אתוסיאמ םושמ ירש ה"ד ל"הב
וניא וטא ףצורמ ונייהד ,הריזגל הריזג ןיעכ יוהד םגו ,'וכו ףצורמ אוהשכ
ג"מפ ןייעו ,'וכו תומוג תוושהל ןיוכיו חכשי אמש ףצורמ וניאו ,ףצורמ
.ד"כ תוא א"אב
ףושפש לש רוסיא םצע לע ןכ בתכש ם"במרה ירבד לע יאקד םש ןייע
םא ,הריזג קר יוה ףצורמ וניאב וליפאש ןויכש ג"מפה ריעמ הז לעו ,קור
יפל וסרוד לש רתיהה לע יאק ל"הבה לבא ,הריזגל הריזג יוה ףצורמב ןכ
כ"שמכו תומוג הושי אמש לש ששח שי דוע אתוסיאמ אלול רשא ומות
.לקהל הזב טילחה ןכ לע ,'נ ק"סב
הדיצ רתיה ןינעל - ע"ושהל ותושרבש ח"עב
ח"עב ינימ לכ ללוכ .ותושרבש ףועו היח .ב"נ ק"ס ב"מ .ב"י ףיעס
.תוברת ינב ושענו תיבב ןליגרהש
.ו"כ ק"ס א"א םידגמ ירפ ןייע
א"מרהלו ע"ושהל םידרומבו תוברת ינב םניאב ןטק רצחב הדיצ
.רוטפ ןדצ םאו ,ותושרבש ףועו היח דוצל רוסאד א"יו .א"מרב .ב"י ףיעס
,תאטח בייח ןדצ םא ודרמש ףועו היח ראש ןכש לכו סוסו הרפ לבא
.רקיע ןכו
ןידרומב א"מרלד ראבתמד ו"כ ק"ס א"או א"י ק"ס ז"מ םידגמ ירפ ןייע
.לודגב קר ודרמ אלבו ,]תחא היחשב ןגישהל לוכיש[ ןטקב םג רוסא
שיר ל"הבב ןאכ ןייעו - רוסא םא הידידל ע"צ ןטקב תוברת ינב םניאבו
.ןוילגב םש כ"שמו היח ה"ד
רסוחמ וניאש[ ןטקב רוסאד א"יד בתכש 'א ףיעס ףוס ז"רגה ע"וש ןייעו
.ודרמכ םניד א"מרל ןטקב תוברת ינב םניאד היל אריבס ילואו ,]הדיצ
,אתפסותה םשב גרואה פ"וס א"בשרה בתכש הממ ריעה י"נ נ"חרו -
ותיב לעונל המוד הזדו ,רוטפ םינפבמ ודצו 'א אבו חתפה לע 'א בשיבד
ינב םניא םתסמ אעירג ודרמד ל"נכ אמינ םאו ,רתומ םגד עמשמ ורמשל
תוברת ינב םניאב ירייא םשד[ א"מרה לע םשמ השקי אלד אחינ ,תוברת
.ע"צ ז"רגה ירבד לע ךא ,]ןטקב רתומד
הז ןפואבד וילע טולשל ומע קבאהל ךירצ דוע םא קלחל שי ילואו
,ג"הכב ז"רגה ירבד םיקונ כ"או דרמש תוברת ןבמ ףידע אלד אטישפ
ינבו ודרמד אהמ ףידע כ"ע שדח ףוע םתסב ירייא ל"היבד אה לבא
ג"עא תאז לכב בייח ןטק םוקמל סינכמשכ בויח ןינעל םלואו( .תוברת
ירא קרו ,וילע ותטילשב אוה םצעב רבכ יכ ,ומע קבאהל ךירצ דועש
רחא ןנברד רוסיא ןינעל לבא ,יקזרוגל סינכיש דע בייח וניאש ינאש
.)ל"נכ קלחל ןכתי םש אצמנ רבכש
ףוע םתס לע בתכ ז"נ ק"סב קרו ,ג"מפה יקוליח ראיב אל ב"מבו
ןטקב םג רוסא ודרמד ראיב אל ט"נ ק"סב לבא ,לודגב ירייאד ותושרבש
.ע"צו -
ק"סב ליעל הנהו ,ןפוא לכב רוסא ודרמד ןכתי םירבדה תמיתסמ םלואו
ברעל אב אל םאד עמשמ ,ברעל אבב םג ודרמב רבחמל רוסאל בתכ ז"נ
אלב קר בייח ודרמד ,הזב קלחל א"מרד אבילא בתכ ט"נ ק"סבו ,בייח
בויח י"בלד ראבתמ םידגמ ירפבו( הזב יגילפ אל ירה כ"או ,ברעל אב
אלא תאז ריכזה אל ב"מה לבא ,רצחב םג א"מרלו ,םיברה תושרב ודרמד
כ"ג ודרמב ב"מלש אמינ םא ןכ םאו - )אל וא ברעל אב ןיב קוליחה קר
רוסאל םא קר אוה א"מרל י"ב ןיב אתגולפהש אצי ,לודגב קר רוסיאה
רוסא ודרמב ב"מל םגש ל"נכ אמינ םא לבא ,לודגב ודרמ אלש ףועו היח
שי ןנברדמ קר רוסא ע"וכלד ברעל אבשו ודרמב םג כ"א ,ןטקב םג
.ןטקב םהיניב אתגולפ
ותושרבש ףועו היח ןידצה םינטק
ףא ,ןתוא ובנגי אלש ששוחו ץוחל תופועה ואצי םאו .ז"נ ק"ס ב"מ
ןיא םתוא ןידצ םינטק תוקונית םא מ"מ ,םידיב ומצעב ןספתל רוסאד
.ןדיב תוחמל ךירצ
ןיב קלחל םא כ"שמ ש"יעו - .ןוילגב םש כ"שמו 'ס ק"ס ב"מב ןמקל ןייע
.)הפידר ךרד אקוד ןאכ ימקואל ךירצ ילואד( הפידרל הדיצ
תיבל סנכתש ידכ תלוגנרתב הירוחאמ היחד
וירחאמ ףועה תוחדל רתומד הדוגאה םשב א"מה איבה םג .ז"נ ק"ס ב"מ
.תיבל סנכיש
.'מ ףיעס ח"ש ןמיס ליעל ןייע
תלד תליענ םע אוה םא תיבל תלוגנרתה תסנכה רתיהב
וירחאמ ףועה תוחדל רתומד הדוגאה םשב א"מה איבה םג .ז"נ ק"ס ב"מ
.תיבל סנכיש
םאו .די רחאלכ הדיצ יוה היחד ךרדד בתכש דוצל ה"ד הכלה רואיב ןייע
,ותושרב ןנברד אתלת שי כ"או ,תלדה רוגסל כ"חא רוסיא אהי פ"כע ןכ
.לודג תיבו ,די רחאלכ
רזנ ינבא ןייעו ,רוסיא שי םא ןויע ךירצ החותפ תראשנ תלדה םא םלואו
ע"ושב עמשמד בתכו ,םיחותפ תונולחו רופצב ןדש 'ז תוא ץ"ק ןמיס
.חור י"ע וילאמ רגסי כ"חאש אנווגב ןאכ ןודנהד םג ןכתיו .רוסאד ז"רגה
הדיצ רוסיא וב ןיאש ףועב הפידרו היחד
דיהמ טמשנ ןיאש ףועה ותוא לש וכרד םאד בתכ א"חבו .ז"נ ק"ס ב"מ
.'וכו ןטק תיבל ףא הפדורל וא היחד י"ע הסינכהל רתומו ,'וכו ומכ
יוה אל הפידרבד ןכתי ןכ םאו ,הצקומ רוסיא םושמ היחד טקנ ןאכ
םושמ קר ןודינהו ,הזב הדיצ ןאכ ןיאש ינאש ןאכ אלא ,די רחאלכ
.הצקומ
םישדח תופוע ינפב תלד תליענ
רוסיא הזב שי תיבב ולגרוה אלש םישדח תופוע ויה םאו .ח"נ ק"ס ב"מ
לש תלדה לוענל רוסא בולכל ןמצעב וסנכנ םא וליפאו ,אנווג לכב
.בולכה
סנכנ שדח ףועהש עריאש ןוגכב[ לענו ה"ד ל"הב 'ה ףיעס ליעל ןייע
החתפנב םגד[ ךלהו ה"ד ל"הב 'ו ףיעס ע"עו ,]ולש בולכה ךותל תבשב
דצב בויחהד[ ט"י ק"ס ב"מב 'ה ףיעס ליעל ןייעו .]ורגסל רוסא תלדה
.]תיבל וסינכהש ןיבו וילאמ תיבל סנכנשכ ןיב ,תלדה לענשכ אוה יבצ
הז ןפוא טקנ ןאכ קרו ,וסינכהש וא ומצעמ סנכנ ןיב קוליח ןיא ןכ םאו -
.שדח ףועב רוסאל שודיחה תא רתוי ןניעמשאל
ודרמש םייח ילעבב הדיצ בויח
ודרמש אוהו 'וכו ףועו היח ראש ש"כו בתכש והזו .ט"נ ק"ס ב"מ
הזיא וא הדוצמ שקבל ךירצש דע ותושרמ וחרבו ירמגל סוסהו הרפה
.ותיבל ברעל םיאב ןיא םגו ,וספתל תולובחת
,רצחב ןהשכ וליפא אוה ודרמב בויחה א"מרלש ג"מפב בתכש המ יפל
ויה וליאש ,הדירמה רדג והזד ונייה ברעל אב אלש ןאכ בתכש המ ןכ םא
.רצחב תעכ םהשכ וליפא אוה בויחה לבא ,ברעל םירזוח ויה אל ץוחב
רבחמהל - ודרמש םייח ילעבב בויח
ןינל אלא ברעב ותיבל ןירזוח ןניאו וחרבו ודרמש כ"ג יריימ .'ס ק"ס ב"מ
הדוצמ ילב ןספתל השקו םימה לע ןינלש אזווא רבו אזוואכ ,הדשב
.ןתוא הדוצה תאטח בייח הזבד הדומ רבחמה םגו ,הלובחתו
יפלו - םיברה תושרב אוה ודרמ לש בויחה רבחמהלד בתכש ג"מפ ןייע
קר אוה בויחה יזא ,רצחב ןהו ודרמב ירייא ט"נ ק"סב בתכש המ םא הז
.א"מרל
תיבל ןסינכהל םישדח תופוע רחא ףדורה ןטק שירפהל צ"אש המ
ןילוגנרתו ןיזווא הנק םא ה"הד דומלנ הזמד םינורחאה ובתכו .'ס ק"ס ב"מ
תוקונית םאו 'וכו לודג תיבה םאד הארנו ,'וכו ןיליגר ןניא ןיידעו שדחמ
ט
.ןדיב ןיחומ ןיא ןכ םג ,הזה תיבה ךותל ןריזחהל םתוא ןיפדור םינטק
רשא העדה יפל הזב ןנילזאד ןכתי ןכ םא ,ןיחומ ןיא ןאכ קרד עמשמ
ק"ס ב"מב ש"יעו ,ושירפהל ךירצ ךוניחל עיגהבד ג"מש ןמיס א"מרב
םש ךא( ןנברדל אתיירואד ןיב קלחל םדא ייחה םשב בתכש המ 'ז
ז"יפלו - )הדוגאה םשב ןידה ירה ןאכו ,הערכה ךרדב הארנכ ןכ קליח
ךוניח רדגד ,ךוניחל ועיגהש ירייא אמתסמ םינטק תוקונית בתכש המ
הרואכלו .'ג ק"ס ג"מש ןמיסב ש"יע ,רוסאש ול םירמואש ןיבמש אוה
ג"יל ועיגה אלש דוע לכ אלא ,דאמ םינטק אקוד ואל םינטק בתכש המ
.הז ןושלב ע"צו - הנש
בתכש היחד ומכ הזש רמול רשפא ,ןיפדור ןאכ בתכש ןושלב הנהו
ק"ס ב"מב ליעל לבא - די רחאלכ יוהש )דוצל ה"ד( הכלה רואיבב ליעל
.ש"יע ,ןידצש םינטק ןינעל בתכ ז"נ
ותושרבש ןילוגנרתו ןיזווא תדיצ
'וכו בתכ םיאריב ןכו 'וכו םחורי וניבר ןכו 'וכו חקורה ןכו .א"יו ה"ד ל"הב
העבראה ולאבש אלא ,רימחהל הטונ ותעד אנקסמב ינומימ תהגהב ןכו
רוטפ ותושרבש ףועו היחד םתס קר ,ןילוגנרתו ןיזווא אידהב רכזנ אל
ןלדגש םיירבדמ ףועו היחב ירייא הנשמהד רמול לכונו ,רוסא לבא
כ"אשמ ,הדיצ םהב ךייש אהיש ןנבר ורזג ז"עד ,תוברת ינב ושענו ותיבב
.ורואיבב א"רגה דדצמ ןכו ,'וכו םייתיב םהש ןילוגנרתו ןיזווא
ןיב א"רגה קלחמש[ תאז הטיש לע השקהש דוצל ה"ד ל"הבב ןמקל ןייע
אחינ "העבראה ולא" תעדב ןכ םאו - .]ףועו היח ראשל ןילוגנרתו ןיזווא
.הזב וקלחי אלש שרפל רתוי
תיבב לגרומה ףוע ינפב תלדה תריגס
וליפאו .'וכו ז"פלו כ"שמב דוצל ה"דב ב"מב ןייע .רוסאד ה"ד ל"הב
ונרגסי אלש רהזיל שי ,בולכה חתפנו בולכה ךותב תופועה ויה םא
רוכז רפסב עמשמ ןכו ,הצוח ואצי אלש םדוצל הזב ןיוכמ אוהש ןויכ
םילוגנרת לש לול רוגסלו חותפל ל"זש הכרב קיזחמ םשב םהרבאל
.רוסא תבשב
םעפ רבכ דוצינש רבדב הדיצ רוסיאל כ"שמב[ ה"כ ק"ס ב"מב ליעל ןייע
תלד תריגס רוסאל ז"יפל כ"שמב[ ול ךלהו ה"ד ל"הבב םש ןייעו - ]'א
ל"הב ירבד תוטשפמד ןויע ךירצו - ]תיבבש שדח ףוע ינפב חתפנש
ונייהו ,ח"נ ק"ס ב"נשמבש וירבד שיר לע ימייק ןאכ וירבדד עמשמ
ףועבד עמשמ ל"הבב םש ליעל ירהד ע"צ כ"או ,שדח וניאש ףועב
ןייע ,ןטק תיבב וליפא םש עמשמו ,תלדה רוגסל רתומ ותיבב לגרומה
רבכש אנווגב וליפא הרואכל םש עמשמו - .ןוילגב םש כ"שמבו םש
םש ןיוכתנ הזב ילוא ךא - .ברעל אובל ליגר אוהד ןויכ ,סנכנ בושו אצי
ןינעל אל לבא ,רוגסל רתומ חתפנב ןכ לעו ,דוצינכ אוהש רידגהל קר
םתס בתכ ןאכ וליאו ,רוגסל ריתמ חתפנב פ"כע לבא ,ירמגל אצי םא
.רוסיאל
שדח ףוע ןינעל ונייהד ,ב"מבש םירבדה ףוס לע יאק ןאכש רמול קחודו
ןינעל אל יריימ הז רשא ,'וכו ז"פלו םש בתכש המ לע וירבד ןויצ ירהד(
.)שדח ףוע
תרימשל רגוסש אנווג לע קר יאק םש בתכש המש רמול רשפא ילואו
םעפ דוצינ רבכש אכיה[ א"גמהו םינורחאה תתגולפב יולת רשא ותיב
םג ג"הכ ורזג אלד רמול שי ןנברד רוסיא קר יוהד הזב ןכ לע ,]'א
- .ןנברדב םג לקימ אל הזב הדיצ םשל אידהל רגוסב לבא ,םינורחאל
.םדוצל ןיוכמש ןויכ רוסאש ריכזה וירבד שירב ןאכ ירהו
ןטק תיבב דמועה לול תריגס
םאד ,רצחב דמוע לולהש וא לודג תיבהש יריימד הארנו .ד"ואב ל"הב
.לולה רוגסל רתומ ןטק תיבה
םייח ילעב דוצל ןירסוא שיש 'א ףיעס ףוס ז"רגה כ"שמל וליפא ילוא
,שממ וספתל ןינעל קר הז ילוא ,היחש דחב וספתל רשפאש םוקממ םג
רשאמ רתוי וספתש ירקמ אל ןטק רתוי דועש םוקמב ורגסל ןינעל לבא
.םדוקמ היה
לודג תיבבש לולב םירוגסה תופוע תלכאה
אלש ןינעב םליכאהל כ"ג לכוי לודג תיבה םא וליפאו .ד"ואב ל"היב
.חורבל ולכויש ירמגל לולה חתפי
אלש רוגסי כ"חאו ,חתפה םוקמ תא ופוגב אלמי אוהש הצע דוע שי
.הריגסה ינפל קלתסי
ל"צז א"וזחהמ כ"שמ הנוכנ החונמ רפס םשב תוכלה הנושב ןייעו -
רהזי ,הדיצ ששח וב שיש תפרל וא לולל סנכנ םאש ג"י ףיעסב-[
אלש ידכ חותפה חתפה ללח תא ופוגב ףכית אלמי תלדה חתופשכש
.]הדיצ רוסיא לע תלדה רגוסשכ רובעי
תוקיזה ושעי אלש ידכ בולכל ותושרבש תופוע תסנכה
קר כ"ג אוהד הדיצ רסוחמ וניאש רבד אוה אלה םגו .דוצל ה"ד ל"היב
אימודו ,דספה םוקמב לקהל שיש רשפא ןנברד ירת יוהד ןויכ ,ןנברדמ
אכיאו ובנגי אלש ששוח םאד 'ח ןמיסב ןימינב תאשמה קספד המד
םוקמב די רחאלכ הדיצ אוהש ,תיבל תלוגנרתה תייחד ןניליקמ דספה
.התיבל אובל הלגרוהש ןוגכ ,ןנברדמ קר הדיצ רוסיאה היהיד
תובשב וליקהש וניצמ אלד השקהש[ 'י ק"ס ד"כ ןמיס רפס תליגמ ןייע
תילד ירכנל הרימאד תובשב אלא ,דספה וא הוצמ םוקמב תובשד
ירבדב השקתנש[ ב"ע א"ס ףד תורוא לט ןייעו .]ש"ועי - השעמ הב
תלוגנרתד ב"ע ח"כק - ןינפמ קרפב הנשמהד בתכש ןימינב תאשמה
אובל הלגרוהש תלוגנרתב ירייא ,סנכיתש דע התוא ןיחוד החרבש
ל"נמד השקהו ,אדיספ םוקמב יוהד רתומ ה"ושמו ,ןנברד יוהד התיבל
אלש ןיבו הלגרוהש תלוגנרתב ןיב ירייאו ,ינתק אמתס ןיתינתמד ,אה
איבמו ,הדיצ יוה אל ג"הכבד םושמ אוה םתוחדל רתומש המו ,הלגרוה
דחב הל יטמ אלו אוה בחרד ןויכד" הדוגאה םשב ו"כ ק"סב א"גמה כ"כש
.]"הדיצ יוה אל היחש
ירבדל וקיתעהב ןימינב תאשמב םשו - ןימינב תאשמבו א"גמב ןייעו -
לש רדגב יוה תיבש שריפ הארנכו ,בחר םוקמד אהב םייס אל הדוגאה
גישהש דודל הלהת ןייע-( די רחאלכ הדיצ יוה החודש שדיח ןכלו ,ןטק
קלחי ןימינב תאשמה ילואו - יבצ רחא ףדרב ומכו די רחאלכ הז ןיאד
.)תלוגנרתב אלו ןכ אחרוא יוה יבצבד
,בחר םוקמ ןינעב הדוגא לש םעטה איבהש םהרבא ןגמהל ןה ןכ םאו -
ןימינב תאשמהל ןהו ,)בחרו ותושרב ונייה( ןנברד ירת לש ןינע ןאכ יוה
לע יאק ןימינב תאשמה וליאד-( די רחאלכו ותושרב לבא ,ןטקב ןכתי
.)ןנברד אתלת יוה ןכ םא ,לודג
יאק םאו ,די רחאלכ לש ןנברד דח קר ןימינב תאשמל יוה םידרומבו
אתלת םש שיש ודרמ אל ומכ יוה אלש אלא - ןנברד ירת יוה בחר לע
.ןנברד
רקיעדו ,הדוגאה םשב א"גמה ירבד תוטשפכ ליזא תורוא לטה םלואו -
.ותושרבו בחר םושמ רתיהה
וקיזי אלש ליבשב םישדח תופוע ינפב תלד תריגס
ףא כ"או ,'וכו אובל ולגרוה אלש םישדח תופועב ךא .ד"ואב ל"הב
הכירצ הניאש הכאלמ ללכב אוהד וקיזי אלש ליבשב קר םסינכישכ
קסעתמד ל"סד םיקסופה בורל ןנברד רוסיא פ"כע הזב שי ,הפוגל
.הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ללכב יוה ונכשי אלש ליבשב
בתכש[ ונכשי אלש ליבשבד אה רואיבב ם"במרהלד ל"סד עמשמ
- ןנברד רוסיא םג ןיא ]קסעתמ יוהשכ ללכ הדיצ הזב ןיאד ליעל ל"הבה
תליגמ ןייע( םישדח תופועב אתיירואד רוסיא שיש ןפואב וליפא ונייהו
.)ןכא ה"ד 'ה ק"ס ד"כ ןמיס רפס
ןטק תיבב אצמנה שדח ףוע תדיצ
לגרוה אל ףועה םאד וניד איצוה הזמו .ותושרבש ףועו היח ה"ד ל"הב
ודצשכ ונייהו ,הדיצ רוסיא וב ךייש ברעל ובולכל אובי אלו תיבהב ןיידע
.]ןטק וא לודג תיב אוה םאב יולת םינפב ודצ םאד[ ץוחבמ
וניאכ יוהד רוסא יתכא לבא ,א"מרה תעדל בויח ןיא קרד ןכתי ןטקב םג
לבא ,לודג ןניעב ןידרומ ןיאבש םידגמ ירפב עמשמ רשא תוברת ןב
.ןידרומכ יוה תוברת ןב וניאו ןטקב םג ןידרומב
ג"מפה קליח ייוברל דיבעו תוברת ןבבד םגהד ,ךכל חרכה ןיא ילוא ךא
.ע"צו - קלחל ןיא ילוא ןטקב לבא ,]רוסא תבשבד[ ט"ויל תבש ןיב
.ע"ושה ד"ע ליעל כ"שמ ןייעו -
ןושארה המוקמ םג תרכמ הניאש שדח ףועב הדיצ
ןתואד א"מה בתכש המ ,ז"צת ןמיסב םש השמ דמחה ל"זו .ד"ואב ל"הב
ןבולכל ןיאב מ"מד ,ללכ יל הארנ אל 'וכו ולגרוה אלו שדחמ הנקש
ילו .רחא בולכל ואובי הז בולכל ואובי אל םאו ,וילע ןתונוזמו ברעל
םוקמב התוא הנקשכ א"כ א"מו ןימינב תאשמה ירייא אלו 'וכו הארנ
.ןושארה המוקמ תא ריכת אלש קוחר
הרואכל ךא - .ינהמד רובסי השמ דמחה םג הזכ ןפואבד ןווכמהש ןכתי
תושרה הפלחתנש ידי לעד השמ דמחה תנעט רקיעש רמול רשפא היה
םש תרכמ אלש פ"עא רחא םוקמב םג כ"עו ,םידרומכ ושענ אל ןיידע
ןימינב תאשמב םש בתכש המ ריפש יתא הזבו ,תדרומכ יוה אל ןיידע
ןידרומ ןה תיבה ןמ ןיחרובשכו" ,ולגרוה אלו קושה ןמ הנוק םימעפלש
אלא דרומכ יוה שדח ףוע לכ אלד ותנוכ ןכתי ןכ םא ,"'וכו ןיחונ ןניאו
.דרומ אוה חרוב אוה םא זא ,ריכמ אלש ןוגכ שדחב
אמייק לש וניאש רשק
ירקמ אל םימי העבש דעד רמול ןיליקמ שיו .א"מרב .'א ףיעס .ז"יש ןמיס
.אמייק לש
.הכלה ןינעל בתכש המ םניאש ה"ד הכלה רואיב 'ד ףיעס ןמקל ןייע
.ןוילגב םש כ"שמו א"כ ק"ס ב"מב ןייעו ,ןוילגב םש כ"שמ ןייעו
רשקה תעירקב ריתמ םושמ בויח
ורשקל רתומ ןמוא השעמ וניאו אמייק לש וניאש רשקו .ע"ושב
.ותרישק ןינעל ומכ וניד ותרתה ןינעל ןכו הגה .הליחתכל
ערוקה תכאלמ יבג -[ רשקה תעירק ןינעל בתכש המ תורוא לט ןייע
םושמ בויחל ימנ ןניעב םא ןודל בתכש - תוריפת יתש רופתל מ"ע
ערוק םושמ םג םייתש הזב בייחתי םאו ,רשקה תא םג ערקיש ערוק
.]ריתמ םושמ םגו
ם"במרה תעדל ןמזל רשק
השעמ אוהו אמייק לש וניאשב םג רבחמא אגילפ וז העדו .'ה ק"ס ב"מ
העדלו רתומ רבחמהלד ,ןמז הזיא רשקה םייקתיש ותעד היהו ,טוידה
.'וכו רוטפ וז
,רבחמה תטיש יהוזש ם"במרה תטישלד[ וניאש ה"ד ל"הב ןמקל ןייע
םייקתהל יושעב וליפא רתומ טוידה השעמ אוהו אמייק לש וניאש רשק
םויל ןיב קוליח ןיא ם"במרהלד ראבמש[ 'ו ק"ס צ"העש ןייעו - ]ןמז הזיא
ןמזל רשק ם"במרהלד בתכש[ 'א ק"ס ז"מ םידגמ ירפ ןייעו .]ןמזל וא דחא
ם"במרהלד[ 'ג ק"ס שיר א"א ןייעו .]אמייק ןיאש ירקמ הנש יצחל ףא
ףא הליחתכל רתומ ,ןמוא ןיאו םלועל תמייק הניאש רשק לכ עמשמ
וניא םא ם"במרהלד[ ד"י ק"ס לקשה תיצחמ ןייעו ,]הברה םימיל אוהש
ןמזל יוהד ג"עא ,הבורמ ןמזל ונייהד אמייק לש וניא םגו ןמוא השעמ
.]הליחתכל ירשד רשפא עצוממ
ז"רגה ע"ושב ןייעו .ם"במרהל םג רוסיאל בתכש םירובגה יטלשב ןייעו
ם"במרהלד בתכש[ 'ו תוא ח"עק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייעו ,רוסיאל ל"סד
.]הליחתכל רתומ ןמזל טוידה השעמ
.הזב גישהו ם"במרהל רוסאד ז"טה תעדל שריפש יכדרמ רמאמ ןייעו
.ם"במרהל רוסאד עמשמ כ"גד םיטש יצע ןחלש ןייעו
תבש יאצומב ריתהל תעד לע תיציצ תרישק
אמייק לש ירקמ אל תבש יאצומ לילב ריתהל יושע םא לבא .'ו ק"ס ב"מ
.הליחתכל רתומו ללכ
תיציצ רושקל רוסאד םעטב כ"שמ[ 'כ ק"סו 'ו ק"ס א"א םידגמ ירפ ןייע
הוצמ םוקמב פ"כע רתומ אהיו ,תבש יאצומב וריתהל תעד לע תבשב
ןמ רוסא ךרדה ןכ יכ ולטבמ םימעפלש לכד ץריתו ,תוירבה דובכו
.]הרותה
רשקה ריתהל םוקמב לבחה קותינ
וקתנל רתומ וריתהל לוכי וניא םא וריתהל רתומש רשק לכו .'ז ק"ס ב"מ
.ךרוצל אוה םא
,םילכבש תומתוחב אוה ןכש[ 'יו 'ח 'ז ףיעס ד"יש ןמיס ליעל ןייע
אמייק לש רשק ואלד ריתהל לוכיש ףא עקרקבש תומתוחב כ"אשמ
.]רתוס הזב יוהד וכתוחל רוסא מ"מ ,יוה
הוצמ םוקמב אמייק לש וניאש רשק
רתומד ע"ושה קיתעהש המש ריאמ תיב רפסב בתכ .ג"י ק"ס ב"מ
.'וכו לבא ,רוטהו ם"במרה תעד קר אוה ,הוצמ םוקמב
תחכוהד ראבל כ"שמ[ ופוסב הבינע ה"ד ל"הב 'ד ףיעס ןמקל ןייע
,הוצמ רבדל אמייק לש וניאש רשק רושקל רתומד אהל ם"במרה
י"שרל כ"אשמ ,ותטישל ם"במרהל אוה ,הנשמ דיגמב בתכש רוקמהמ
.]רוקמ הזל ןיא
םייופר םירשק ינשמ אוהש רשק
רשק לכד ארבתסמו ,ןמוא לש רשק והמ ןיאיקב ונא ןיאו .ד"י ק"ס ב"מ
רשק לכב םירהזנ ונא ךכל ,ןמוא לש יוה בטיה קדה ותוא ןירשוקש
ןירשק םתוא וליפא ל"ר רשק םוש כ"שמו ,'וכו םירשק ינש לש אוהש
.'וכו
ינש םא דרש ישובלה בתכש המ תא םג לולשל ןווכמה םא ןויע ךירצ
רשקה ינפוא תא םג לולכל קר ןווכמה ילוא ךא - ןויפרב םירשקה
אה לבא ,רוסא םירשק 'ב םה םא מ"מד ,רתיהל הז ןמיסב םיראובמה
תלוז ,"בטיה קדה"ד אה הזב ריכזה כ"ג ירהו - רתומד ןכתי דרש ישובלד
ךא ,בטיה קדהכ הז ארקנד קפס יוה ינווג לכב םירשק 'ב תרוצד אמינד
.בטיה קדה הזש אמינ ךיא הפורמ ףוס ףוס םא הרואכל
ת"ס לש הרוגחב םירשק 'ב השענשכ
רתומד הז ןמיסב ןמקל ןיראובמה םירשק ןתוא וליפא .ד"י ק"ס ב"מ
.דחא רשקב אקוד ונייה ,ריתהלו רושקל
השענש הרות רפס לש רשק ןינעב ז"י ק"ס ב"נ ןמיס[ שיא ןוזח ןייע
אמייק לש רשק הז ןיא אליממ השענד ןויכד ,ותרתה ןינעל םירשק 'ב
רתיה םג ןאכ שיו ,ריתהל אלש וגהנש גהנמה הזב ןיאו ,וריתהל רתומו
.]הוצמ םוקמ לש
ןמוא רשק בשחהל קדוהמ רשק רדג
ןמוא השעמו רשקד ע"ושב קסופד המד דוע עדו .רשוקה ה"ד ל"הב
הרואכל ז"פלו .'וכו ריפש קדהימ אל רשקה ותוא וליפא אוה ,בייח
רשפאו ,דאמ קזח רשקהשכ ארקנ ןמוא השעמש בתכש ז"טה לע ע"צ
ךרדכ ,ומצעמ א"ושב רתינ היהי אלש ונייה דאמ קזח אוהש ותנוכד
.'וכו ותיישע ןוקית ןפוא עדויה ןמואה
וליפא קתנהל לוכי וניא םא אוה הזב רדגהד בתכש םיטש יצע ןחלש ןייע
השעמ בישח טוידה ואשע וליפאו וידימ 'אב וריתהל לוכי וליפאו ,חכב
.טוידה רשק בישח ןמוא ואשע וליפא חכב קתנהל לוכי םאו ,ןמוא
םייק תויהל וכרדש רשקה ריתהל ותבשחמ ליעומ םא
םלועה לש וכרדש רשקד הארנד הזב ג"עצ ד"נעפלו .ד"ואב ל"הב
רשק םש לטבל רשוקה תבשחמ רתב ןנילזא אל תועיבקב ותושעל
םשב א"גמה איבהש ומכו הזב רוסאד יל איעבימ אל ןנברדמו ,'וכו ונממ
.וב לכה
.ז"י ק"ס צ"העש ןייעו ,'כ ק"ס ףוס - א"גמה
וריתהל כ"חא ותעדש רשק
,תועיבקל ותושעל םלועה לכ ךרדש ונלש ןינעבד הארנו .ד"ואב ל"הב
רפסב בתכ ןכש יתאצמ כ"חאו ,רוסא אתיירואדמו ותעד רתב ןנילזא אל
.ריאמ תיב
וניא ףוסבלש הרתה השעמש[ 'ג תוא ח"עק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייע
.]ערפמל רתיה םרוג
תועיבקל ותושעל ךרדהש רשק - ןמזל רשוק
תועיבקל ותושעל םלועה לכ ךרדש ונלש ןינעבד הארנו .ד"ואב ל"הב
ג"מפה תישוק ץרותי הזבו ,'וכו רוסא אתיירואדמו ותעד רתב ןנילזא אל
.ונריתי ש"צומלש בושחי ,תבשב תיציצ ןישוע ןיא המל
וריתה המל[ 'ג ק"ס א"אב ג"מפה תישוק ץרותת ל"הב ד"יפל הרואכל
,]הליחתכל רתומ םימי 'זמ תוחפל יושעה רשקד א"יל הוצמ ךרוצל רשק
'זל אוהש עודיש הזכ רשק גוסב ירייאד ןאכ םג ל"פא ל"הב ד"יפל כ"או
רשקב וליפאד ונייהו( ומויב ריתהל בשוחש המ ינהמ אל כ"עו ,םימי
.)הוצמ םושמ קר רתיהה כ"עו ,ותבשחמ ינהמ אל ןנברד רוסיא לש
תעדלד 'ב[ ק"ס ז"מב ג"מפה כ"שמ ןינעל ל"הב ד"יפע ריעהל שי ןכו
ריתיש בושחיש יפט ףידעד ,הוצמ תדידמל רשק וריתה אל ם"במרה
םש רושקל ליגרש הדמ הנק שיש ןוגכב ירייא םא הנהו .]םימי 'ז ךות
אלא ,טעומ ןמזל קר אהיש תעכ ותעד ינהמ אל ל"הב ד"יפל כ"א ,םלועל
.]'ג ק"ס א"אב[ ותטישל ליזא ג"מפהד
רושקל תנמ לע אלש ריתמ
א"כ ריתמב בייוחמ וניאש יל האריד בתכ ש"ארה הנה .וניד ה"ד ל"הב
ע"צ ןידה רקיעב הנהו .'וכו אמייק לש רשק רושקל תנמ לע ריתמב
םג אלה ןכשמד אימוד הזב ןניעבד אמינ םא ףאד ,ש"ארה ירבד לע יל
.'וכו ערוקב
ריתמד ש"ארה ירבד רואיבב כ"שמ[ ו"פק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייע
י
אלד אלא ,לקלקמד רוטפ םושמ ז"יא רוטפד רושקל תנמ לע אלש
מ"ש ןמיסב שובלה ד"יפע ותמ לע ערוקמ בשייל כ"שמו .הכאלמ בישח
מ"ע בישח רופתל דמועב כ"ומכו ,בותכל מ"ע בישח בותכל דמועבד
.]ש"יועי ,רופתל
ןקתל תנמ לע ערוק
,רופתל מ"ע ןניעבד אידהב הנשמב אתיאד ערוקב םג אלה .ד"ואב ל"הב
מ"ע ערוקב ה"הד ל"יק ה"פאו ,ארמגב אתיאדכ היה ןכ ןכשמבד םושמו
.ש"יע מ"ש ןמיס ףוסב חכומש ומכו ,ןקתל
הברה םשב ןכ איבהש[ אלו ה"ד ל"הב ד"י ףיעס מ"ש ןמיס ןמקל ןייע
.]הזל תויאר המכ איבהש[ קחומה ה"ד ל"הב 'ג ףיעס םש ע"עו ,]םינורחא
טוח לש דחא שאר רשוקב ג"מסה ירבד רואיבב
ורואיבב ש"יעו ,םש ג"מס .לבח לש ה"הו .טוח לש דחא שארב ה"ד ל"הב
.ש"ארהמ
.]ג"מסה לע ןייטש א"רהמ ירואיב-[ ירואיבב
הריפתה טוח שארב רשק
כ"ג הריפת לש טוחה שארבד ש"ארהמ ירואיבב ש"ייעו .ד"ואב ל"הב
המו .]יכה אידהב אתיא םירשק ולאו קרפ יכדרמבו[ דחא רשקב יד
ינש רשקשב יריימד ש"ארהמ שרפמ ,'וכו ןרשקש אוהו ארמגב אתיאד
.דחי טוחה ישאר
.י"בב ד"וה - יכדרמבו
ותנוכ םא יכדרמה ירבדב ןודל כ"שמ ב"י ק"ס[ 'ג ןמיס א"וזח ןייעו
.]רחא טוח וב בוחת ןיאשכ אקודב
רפותה תכאלמב רשוק םושמ בויח
קר הנשמה בשוח וניאו ,ןרשקש אוהו ארמגב אתיאד המו .ד"ואב ל"הב
.רפות תכאלמ
דוע ותעדש ירייאד בשייל 'ח תואב כ"שמ[ פ"ק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייע
.]ש"יועי - םירשקה ריתי ףוסבלו הברה רופתל
שדח לענמב תועוצר תסנכה
תבשב תועוצרה ןתיל רוסא שדח לענמב לבא .ז"ט ק"ס ב"מ .'ב ףיעס
.אנמ ןקתמד ,בחר בקנה םא וליפא
ןינעל - ח"ס ק"ס[ םש צ"העשבו ג"ל ק"ס ב"מ 'ח ףיעס מ"ש ןמיס ןייע
ןיד רשא אכה ה"ה ןכ םאו - בייחד בתכש ]הליחתב תסכב ןיכומ ןתיל
.םתהד אהמ דמלנ הז
לענמה ךותב ולטבל יושע ןיאש ךורש סינכהל
אלד םישדח םיסנכמב וליפא וסינכהל ירש טנבא לבא .ז"ט ק"ס ב"מ
.רידת איצוהלו סינכהל יושע אוהו ,םתה היל לטבמ
לבח וא רחא לענמ גוס לש ךורש םש בחותשכ לענמ ןינעל ה"ה ילוא
.םש ולטביש ךייש אל רשא קד
םיבקנה רתיב וליחשהל לענמבש ךורש
קדוהמ ןיאש י"ע ולגר בורמ ולענמ טמשנש םישרפמ שיו .ז"י ק"ס ב"מ
.רחא בקנב העוצרה ןתיל הצורו
טמשנ ןכלו םשמ ףלשנש אלא רחאה בקנב םג היה רבכש ירייא הרואכל
ןויע ךירצ ךא - .]רתומש[ יקיתעד אהכ יוה ריזחמשכ ןכ םאו ,לענמה
רוסא םא ,שומישל יואר היה רבכו ,םיבקנ בורב ךורש וב היהש לענמב
ז"יעד ןויכ ילואו ,םלועמ םש היה אלד ג"עא םיבקנה רתיב םג ובחותל
.אנמ ןקתמ יוה ירמגל ונוקית לע לענמה םלשנ
,בוטב שומישל יואר היה רבכו ,םיבקנ הברה שיב ןויע ךירצ יתכא ךא -
לש תולובי ריסמד אהמ ףידע אל מ"מ ילואו - ךכ ראשיש הארנ אלד קרו
.רוסיאל ב"ש ןמיס ראובמד ]דגבה יופיל ותנוכש[ םידגב
רחא לענמב התיהש העוצר - לענמל הליחתב העוצר תסנכה
ןקתמד רוסא הלחתמ םש התיה אלש השדח העוצר לבא .ח"י ק"ס ב"מ
.אנמ
הארנכו - בויח שי הזב םגד עמשמו - ב"ל ק"ס ב"מ מ"ש ןמיס ןמקל ןייע
וב התיה אלש הז לענמב מ"מ ,רחא לענמב התיה רבכ וז העוצרד ג"עא
.אנמ ןקתמ יוה הליחתמ
יוג י"ע רצ בקנל תועוצרה ריזחהל
רוסא רושקל ןיליגר ןיאש םוקמב וליפא רצ בקנהש םוקמבו .'כ ק"ס ב"מ
.חרוט ךירצד
ורוסיאד ]'ט ק"ס א"א[ םידגמ ירפב עמשמו ,אנמ ןקתמכ יוהד בתכ ז"טב
א"גמלד בתכש םש ןייעו ,הברה ךרוצב יוג ידי לע רתומ ןכ לעו ,ןנברדמ
ךרוצ ןיאב םג[ יוג ידי לע רתומ םא קפתסנ כ"עו ,אחריט םושמ רוסיאה
.]הברה
ןויצה רעשה ןויצב ןוקית
ןמיסה ףוסב ז"טה בתכש המו ,םינורחא הברה דועו א"מ .'י ק"ס צ"העש
.וילע וגישהו והמת רבכ ךופיהל
אה לע ז"ט ק"סב ןייצל תכייש וז תואו - ןויצב ס"ט ןאכ שיש הארנ
הז לעד ,םש לטבמ ןיאשכ םישדח םיסנכמב תועוצר סינכהל רוסאד
.ןכ בתכ ז"טה םג 'כ ק"סד אהב לבא ,ז"טה ד"ע וגישה
דגבה תכאלמ רמג רחא השענש רשקו הריפת קותינ
וא ורשקו ןמואה רזחש קר חתפנ רבכ וליפא .הגה .א"מרב .'ג ףיעס
קתנל רוסא ןכלו ,)ד"יח םחורי 'ר( ןישוע םינמואהש ךרדכ דחיב ורפת
ג"עא ,םישוע םינמואהש ךרדכ דחי םירופתה םילענמ לש גוז ךותחל וא
.אמייק לש הניא הריפתהד
א"מרה ירבד שירד ,הזב ריעהל בתכש המ 'ט תוא דודל הלהת ןייע
א"מרו י"בה ד"ע ריעהל כ"שמ ןייעו ,הריפת ןינעל ןאכו אנמ ןוקית ןינעל
םחורי וניבר ירבדב 'ז תואב ראיבש המ יפל[ םחורי וניבר תעד ןינעל
תכאלמ רמגנש םדוק םינמואה םירשוקש רשק אקוד רוסאל ותעדש
םג וירבדל ןימדמ א"מרהו י"בהו - אנמ ןוקית םושמ ותחיתפב שיו ,דגבה
םושמ ותרתהב ןיאש ,דגבה תכאלמ רמג רחאל השענש רשקו הריפת
.]רשק תרתה םושמ אלא אנמ ןוקית
ב"ע 'ג תוכמ א"בטיר ד"יפע ריעהל בתכש המ 'ח תואבו םש ןייעו -
ןישועש ךרדכ הריפתבד ת"ר םשב בתכש-[ םידגב יסבכמ ריכזהש
םג אנמ ןקתמ רוסיאה אהיש ,]ילכ רמג םושמ בייח םידגב יסבכמ
ב"ע 'ג תוכמב[ ן"במרה ישודיחב םש ש"יועי -( .כ"חא לש הריפתב
ןווכמהש רמול רשפא םא ןויע ךירצו - םידגב ירפות ריכזהש ]ת"ר םשב
.)כ"חא לש ןוקית תריפתב םג וא ,'אה הריפתה תעב קר
תמייקתמ הניאש הריפת
.ה"ע ינפב ריתהל ןיאו ,אמייק לש הניאש הריפתב ןיריתמ שיו .א"מרב
יניד לש אהכ אוה הזב תמייקתמ הניא רדגד 'ה ק"ס ז"טב ןאכ ןייע
ךא( ןכ בתכש ז"י ןמיס ףוס 'ג ללכ םידרו תניג רפסב ןייעו - רשק
הבושת ירעש ןייע - תמייקתמ הניאש הריפתב רימחמכ קוספל ל"ס
לע רומשל הריפת ןינעל םידרו תניגה ירבד איבהש[ 'ג ק"ס מ"ש ןמיס
וניבר תעדל תלוז ריתהל ןיאד ,טחמה תטמושו תרזוח כ"חאש ,םיטמקה
.)]תמייקתמ הניאש הריפתב ריתמש לאוי
אמייק לש הניאש הריפתב ערוק
.אמייק לש הניאש הריפתב ןיריתמ שיו .א"מרב
אליממ ושענש הרישקו קובידד[ ה"מ ק"ס ב"מ מ"ש ןמיס ןמקל ןייע
ןמיס ןחלשה תוצק ןייעו - ]ערוק םושמ וב ןיאו רפותל המוד וניא
ןאכ םיריתמהכ ןניטקנ םאד בתכש 'ב-[ 'א תוא ףוס ןחלשה ידבב ה"מק
ןימחה ךותב םינתונש סיכה טוח קותינ ה"ה ,אמייק לש הניאש הריפתב
.]וקתנל יושעו לכאמב אלוממה
'א םוימ רתוי ומייקל סבוכ ורשקש רשק
םוי ותואב ריתהל יושע ןכ םא אלא רבדב ןירימחמ שיו .א"כ ק"ס ב"מ
.הסיבכה לש
א"יכ יוה ,ןיליקמ שיו םירמוא שי 'א ףיעסב בתכ א"מרהד ןויכ הרואכל
.'ב תוא ףוס ד"ויל םידגמ ירפ יללכ ןייע - לקהל ןנברדבש א"יו
קתנל רוסאל א"ביר כ"שמד ל"שרהמה םשב[ 'ה ק"ס ז"טב ןאכ ןייע ןכו -
כ"א .]ירשד אטישפ הרישקב לבא ,הריפתב אקוד אוה ראוצה תיב רשק
רתוי ןניעבד ל"ס ,הריפתב אתגולפל בתכ ןכש א"מרהש אצוי וירבד יפל
.י"ז ןוגכו דחא םוימ
.ןוילגב םש כ"שמו םניאש ה"ד ל"הב 'ד ףיעס ןמקל ןייעו -
ורועיש - סבוכ ורשקש רשק תחיתפ
רמג אוהד שיטפב הכמ םושמ בייחו .אוה אנמ ןקתמד .ב"כ ק"ס ב"מ
אלו ה"ד ל"הבב מ"ש ןמיס ףוסב ןייעו ,י"שר .ד"י ק"ס צ"העשבו .הכאלמ
.הז תודוא ןינעה ףוסב םש ונבתכש המ
אנמ ןקתמ רועישכ אוה הזב רועישהד[ .ופוסב בייחו ה"ד ל"הב םש ע"עו
.]תוריפת 'ב אוהש ערוק רועישב אילת אלו ,ול ךירצה רבד יפל אוהש
דגבה תכאלמ רמג רחא השענש רשק קותינ
,קתנל רוסא ורשקו ןמואה רזחשכ אקודד ש"שיהל ל"סד .ג"כ ק"ס ב"מ
ןמואה ורשקשכד רשפא םעטהו[ .א"מה כ"כ ,ירש תורישק ראש לבא
כ"חא וקתנמו וכתוחשכ שיטפב הכמ םושמ הזב שי הכאלמ תעשב
דגבה רמגנ רבכש רחא ורשקנש תורישק ראש לבא ,הכאלמ רמג אוהד
.]כ"חא וקתנמשכ שיטפב הכמ םושמ הזב ךייש ןיא
םדוק השענש רשק ןיב כ"ומכ קלחמש[ 'טו 'ח 'ז תוא דודל הלהת ןייע
רמג רחא השענש רשקל ,שיטפב הכמ םושמ וקותינב שיש דגבה רמג
ןוילגב ןאכ כ"שמ ןייעו .]אנמ ןוקית םושמ ןיא הזבש דגבה תכאלמ
השעש הריפתה תחיתפ רוסיאד[ ד"כ ק"ס ב"מב ןמקל ןייעו - א"מרה
ןמיס הרות תעד ןייעו .]ותכאלמ הרמגנש דע ורפתש אקוד אוה ןמואה
דגבב בחתנש םסיק איצוהלד בתכש[ ןוילגה ילושבש הגהבו ב"ס ב"ש
אהימ רוסא לבא ,שיטפב הכמ םושמ הזב ןיאד ג"עא ,הגיראה רמג רחא
אכיה ע"צו ,]ןכ ראיבש ב"נשמ ןייע היגמה ףיסוהו ,ג"הכב םג הליחתכל
הרואכל עמשמ 'ט ק"ס ]ב"ש ןמיס[ צ"העשב ןייעו - ןכ ראיבש עמשמ
קליחש המב ןכו ,םיצוקה ןמ השרפהו רועינמ כ"שמב םש ןייע ,רתומד
.ם"במרהל ןבל בוהצד אהמ
הליחתב ןמואה לש רשק ןיב קלחמו ,ןכ ראבמד ו"ס ז"רגה ע"וש ןייעו
.סבוכה לש רשק ןיבל
ישודיחב לבא ,םידגב ירפות בתכש ב"ע 'ג ףד תוכמ ן"במר ןייעו -
.םידגב יסבכמ בתכ א"בטירה
הזב הז ורשקתנש תוחישמ קותינ
אלו תוחישמה ורשקתנש תנותכד בתכ ש"שי רפסבו .ג"כ ק"ס ב"מ
ןמז לכב וריתהל אלא יושע וניא ירהש ,ןקתנל ע"וכל ירש ריתהל לכוי
אלא תנותכה לש רשקה ריתהל ליגר וניא םאו .'וכו ירקמ אלו ,הצריש
.ריתהל רוסאד ומכ קתנל רוסא ,תבשל תבשמ
רתומ וריתהל דמועה טוחד ראבמש ,ז"י ק"ס ג"נ ןמיס-[ א"וזח ןייע
ורקיע לכש ןמואה ואשעש טוח כ"אשמ ,וריתהל וילע חרוטשכ וקתנל
רתומ ןכלו ,רוסאו ותכאלמ רמג יוה קותינב ירה ,וקתנל אלא דמוע וניא
לע המיתב ראשנו ,ןריתהל םידמועש ןויכ ורשקתנש תוחישמ קתנל
.]תבשל תבשמ אלא רשקה ריתהל ליגר וניאשכ קתנל רוסאד כ"שמ
תועטב השענש רשק
וניד ,רשקנ הנוכ אלבו הבינע תושעל וכרד םא מ"מו .ג"כ ק"ס ב"מ
.]א"ח[ םוי לכב ריתהל יושעש רשקכ
דמועב ףא וריתהל רתומש הנוכהד ז"י ק"ס ב"נ ןמיס -[ שיא ןוזח ןייע
.]אמייק לש רשק ירקימ אלד ,האבה תבשל דע ומייקל
םירופתה םילענמ גוז קתנלו ךותחל רוסאד אהב
ערוקכ בושח אוהד םושמ הארנ םעטהו .ךותחל וא קתנל .ה"כ ק"ס ב"מ
.ןקתל תנמ לע
.מ"ש ןמיס הכלה רואיב ןייע - ומוקמב ןקתל תנמ לעכ הז יוה ןאכו
ןמזל יושעה רשק ריתהל יוגל הרימא
אוה םא וליפאו ,תודימתל אלו ןמזל יושע אוהש רשק לכ .ה"כ ק"ס ב"מ
הברה ךרוצל אוה םא ריתהלו רושקל י"א י"ע לקהל שי ,ץימא רשק
.תובשד תובש יוהד
וטקנש[ יכדרמ רמאמב ןייעו - 'ו תוא ח"עק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייע
אוהו ןמזל רשקד אלא ,ז"טהו םירובג יטלשהכ אלד ם"במרה תעדב
השעמ ם"במרהלש אמינ יא ןכ םאו - ]הליחתכל רתומ טוידה השעמ
.'א תובש קר הזב יוה ירה ,אמייק לש יוה ןמזל וליפא ןמוא
רובב םיעובק םניאש ונלש םיילדב ילדה לע לבחה תרישק
החישמבד אפוג ילדה לעש לבח קספנשכ ה"הו .ו"כ ק"ס ב"מ .'ד ףיעס
.רוסא לבחבו רתומ טנבאו
ע"ושה קלחמש ומכ[ ונלשל םהלש םיילד ןיב קוליח ןיא הרואכל הזבו
.]ראבל ילד רשוקב
דחא םוימ רתוי ןמזל יושעה רשק
רתוי וליפאד ,ךרוצה םוקמב לקהל לודג דעס הזמו .םניאש ה"ד ל"הב
.ןיידע ללכ אמייק לש ירקמ אל דחא םוימ
ףיעס ףוס ז"רגה ע"וש ןייעו - רימחהל ר"א םשב ו"ט ק"ס םייחה ףכ ןייע
ליעל ןייעו - .ירכנ ידי לע לקהל שי הברה ךירצ כ"אא ,רימחהל בתכש 'א
.ןוילגב םש כ"שמו א"כ ק"ס ב"מ
ישודיח ןייעו - רימחהל ל"סד עמשמ 'ב ק"ס א"א םידגמ ירפ ןייעו
.'י ףיעס ד"יש ןמיס א"קערגה
רשק ג"עש רשק לע הבינע
השע םא וליפאו .הגה .אוה רשק ואלד רתומ הבינע .ע"ושב .'ה ףיעס
.רתיה וב ןיגהונ הטמל דחא רשק
תאצל שייבתמו ,םילענ יכורשב ןוגכ הז ג"ע הז רשק רבכ שיב
םא ,הבינע םתושעל רתומ םא ןויע ךירצ ,הצרא םיררגנ םיכורשהשכ
.רתומש המצע ינפב הבינע השועכ הז וא ,רשקה קזחמ םושמ הזב שי
.רתומש ארבס תייטנ שי הרואכלו -
ימגב הרישק
ז"נק תבשמ עבונ אוהד מ"הרה בתכ ןידה רוקמו .הבינע ה"ד ל"הב
אלהו ,תבשב ןירשוקו ןידדומו ןיקקופש ונדמל םהירבדמו םש אתיאד
אלד ם"במרהל ל"סד ל"צ כ"עו ,'וכו ימגב הדיקמה תא ורשקד אתיא םש
,המהב לכאמל בוש יואר וניאש שבי ימגב היה השעמהד אלא ,י"שרכ
.'וכו ןנברדמ פ"כע רשוק םושמ וב שי שבי ימגבד ל"סו
העוצר היל קספיאד ארמגה ד"ע א"ע ב"יק-[ םירשק ולא קרפ ש"שר ןייע
יזחד י"שרפו ,המהב לכאמל יזחד חל ימג לוקש והבא בר ל"או ,הילדנסד
ימגד 'יפ ןיתליכמ ףוסבד ש"שרה בתכו ,לוטלטל יוארד המהב לכאמל
]אמייק לש רשק תויהל היל לטבמ אל המהב לכאמל יואר אוהש יפל
אלו ,המהב לכאמל יוארש ימג טקנ יכהלד י"שר כ"שמ לע[ ז"נק ףדבו
אוהד ש"שרה בתכ ,שבישכ קתנמד ,אמייק לש רשק תויהל היל ליטבמ
'כ ק"ס ףוס א"א ג"מפ ןייעו - ]אמייק לש וניאש רשק ותויהל ףסונ םעט
.]אמייק לש רשק ךייש אל ימג לשבד כ"שמ[
המהב ילכואב הרישק
אלד ,תבשב ןהב רושקל רתומ המהב ילכוא .ד"ל ק"ס ב"מ .'ו ףיעס
ב"ויכו חל ימגב אקודד א"חה בתכו ,]ם"במר[ אמייק לש רשק וב ךייש
.קתנית שבייתישכד
רושקל רתומ ם"במרה תעדל א"קערגהלד[ ב"י ק"ס ד"כש ןמיס ןייע
םש ןייעו - ]הזב לקהל ןיאד כ"שמ ש"יועיו - ינווג לכב המהב ילכואב
רתומו - ק"ש רשק ירקמ אל קרי לש תודוגאכ דוגאד[ קר ה"ד ל"הבב
.]ע"וכל
ןיטוח תריזשל םילבח לתופ ןיב קוליחה
.רשוק םושמ בייח םילבח לתופה .ד"ל ק"ס ב"מ
'ב תואב ב"ע ה"צק ףד תוכלה יטוקילב מ"דש ןמיס ףוס ןמקל ןייע
ןוילגב םש כ"שמו ]הווט םושמ בייח כ"ג םתוא רזושו ןיטוח חקולהד[
ותיישעש לתופ ןיבל ,טוח תרוצל רמצה קודיה איהש היוט ןיב קלחל[
א"קערגה ישודיח ןייעו( ]ףוסבל רשק רשוקו הז ג"ע הז םירשק ןיעכ
'ג ףיעס הז ןמיס א"רגה רואיב ןייעו ,ןוילגב םש כ"שמו ד"יש ןמיס
ה"ד ל"הב 'ח ףיעס ד"יש ןמיס לע ט"נ ןוילגב אבוה-[ ןוילגב םש כ"שמו
.)]תולתוח
םיקד ןימינ ןיב קלחל בתכש[ 'כ ק"ס א"אב הז ןמיס ףוס םידגמ ירפ ןייעו
ןייעו .]רשוק םושמ ובויחש םיבעו םיסג םיטוחל ,גרוא םושמ ובויחש
.]ו"כ ללכב[ םדא תמשנו ]ה"כ ללכ[ םדא ייחב
.'א תוא ב"פק ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייעו -
א"נ ןמיס[ א"וזחב ןייעו ,תולתוח ה"ד 'ח ףיעס ד"יש ןמיס ל"הב ןייעו
.]ג"י ק"ס
ולטבל ךלמנש ןמזל רשק
פ"עא ,םלועל םש ולטבמו ךלמנ םימעפלש רשק לכ .ד"ל ק"ס ב"מ
צ"העשבו .ןנברדמ רוסא םש חינהל מ"ע התיה אל ותיישע תליחתש
.ש"ע ,א"אב הזב קפתסנ ךכל םש ןייע אל ג"מפהו .ב"כ ק"ס
ע"עו - ]ןנברדמ וא ת"המ ורוסיא םא קפתסנש[ 'כ ק"ס שיר םש ןייע
.]הרותה ןמ רוסא ךרדה ןכ יכ ולטבמ םימעפלש לכד בתכש[ 'ו ק"ס ףוס
אי
תטעומ הנתמ
ב"ס ז"טש 'יס
תבשב היח רחא בלכ הסשמ ןידב
ונייה י"קס ב"מבו ,'וכ הדיצ יוה תבשב היח רחא בלכ הסשמה :א"מרה 'כ
,וספת בלכהו בלכה תא הסישש המב קר ,ללכ השעמ ומצעב השע אל םא
יבצה חרבש ןוגכ ,הזל השעמ כ"ג ומצעב השע םאו ,ןנברדמ הדיצ קר יוה
יוה ,ז"יע בלכה וגישהו וירחא ףדור אוה היהו ,עגיו ףייע היהו בלכה ןמ
יוה וספתו בלכה עיגהש דע וליהבהו וינפב דמע קר םא 'יפאו ,הרומג הדיצ
.ל"כע ,ןידייצה ךרד ןכש ,בייחמו הדיצד הדלות כ"ג
תכאלמב םיקסוע בלכהו אוהש ונייה ,םידייצה ךרד ןכש כ"שמ הנהו
הנהו ,ךרדה איה ךכד ןויכ הידיד הדיצ השעמ בישח ךכ םושמו ,הדיצה
ךרד ןכש" ארבס יאהל עיגהל ב"מה ךרצוהד המ ב"מהד אטהיר םופל 'ואכל
יא טרפבו[ השעמ כ"כ בישח אלד וליהבמו וינפב דמועב קר אוה ,"ןידייצה
אלא ,וליהבהל םישעמ השועש אקוד וניא ב"מה 'כד וליהבמ יאהד אמינ
יגסו ,השעמ ימנ יוה הזב ,וליהבהל ידכ םש ומצע דימעמש ותדימע םצע
ארבסה הזב 'יפאו ,]הזב ןיידע ע"צו ,םידייצה ךרד ןכש םושמ בייחמו יכהב
.הידיד השעמ עירגד םושמ הדלות קר ןיידע יוה םידייצה ךרד ןכד
אוהד ל"רד ונייהו ,ב"מה ןושלכ ,הרומג הדיצ יוה וירחא ףדורב כ"אשמ
שרפתמ ןכ ."ןידייצה ךרד ןכש"ל עיגהל צ"לו ,הדיצ לש הכאלמ באה
.ב"מה 'ל תטהירמ
,ארבס יאהל עיגהל ךירצ ףדורב םג ילואד קפתסמ ג"י תוא צ"השב לבא[
.]ש"ייע ,רוטפד לוכי וניא הזו לוכי וניא הזכ יוהד םושמ
,ןידייצה ךרד ןכש םעטל עיגהל ךירצ ה"ושמד ראבמ םש צ"השה הנהו
יאדוד ,וליהבמ היה אוהו והדוצ וריבח היה וליאמ ש"מ ה"לאד םושמ
קר וניאד ,יבצהל וליהבהו דמעש רובעב הדיצ םושמ בייחמ היה אל
םצע השוע םשד ,לוכי וניא הזו לוכי וניא הזמ ערגו ,וריבח תדיצל עייסמ
ףדור בלכהשכ ןאכ םג כ"או ,הזל אמרג קר אוהד אכה כ"אשמ ,הכאלמה
ךכד ,"ןידייצה ךרד ןכש"ל ךרצוה ןכלו ,אמרג קר היהי וליהבמו דמוע אוהו
.ד"כע ,בייחמו הדיצד הדלות יוה ןכל ,הדיצ ךרד איה
המ לא תפרטצמד ערג הסשמב ןאכד קלחל רשפא אלהד ,ע"לי 'ואכלו
,וירחא ףודרל ובלכ תא הסישש המב ותלועפ םג ,וליהבמו דמוע אוהש
,]אוה וחכמ אלו ומצע חכמ דיבעק ח"עבש ףא[ בישח הידיד השעמכו
הדוצמ השוע ש"מ 'ואכלד ,הדוצמ השועש ומכ יוהד בייחתי ה"ושמו
ןנברדמ אלא ה"ל ירהד ,ימד ירמגל אל יאדו םנמא[ דוציש ובלכ הסשממ
ה"ושמ כ"או ,]הדוצמ השועכ שממ ה"לו ,ב"מה כ"שמכ ובלכ הסשמש אה
קר םא כ"אשמ ,ולש הדיצ השעמכ בישח וליהבמו דמוע םגו הסשמשכ
.ק"ודו ,עייסמ קר אוה זא וריבח תדיצ ינפב ליהבמו דמוע
ד"ס ז"טש 'יס
ז"חאל םג וא דימ דוציש אקוד 'יעב יא הדיצב א"וזחה תעדב
הכותל היחה הסנכנ ותסירפ תעשבו הדוצמ סרופה :ל"זו ח"יקסב ב"מה 'כ
א"גמה 'כו ,רוסא לבא רוטפ הכותל כ"חא הסנכנ םא לבא ,תאטח בייח
,םירבכע וב דוצל הדוצמה תבשב דימעהל אלש רהזיל שיש חכומ ןאכמד
.ב"מה ל"כע ,ז"י תבש תופסות יקספב כ"כו
אה לע ,ןיא ה"ד ב"ע ז"י תבשב 'סותה ירבד אוה ןיד יאה רוקמ הנהו
ודוציש ידכ אלא םיגדו תופועו היח תודוצמ ןיסרופ ןיא הנשמב םש 'יאד
הדוצמ שריפ םא ימנ תבשבד ג"עא :ל"זו 'סותה 'כו ,ןיריתמ ה"בו ,י"ועבמ
הדוצמ שורפל ורזג מ"מ ,ואל םא דוצי םא עדוי וניאש ,תאטח בייח וניא
ינתק יכהד ,דוכלי ותסירפ תעשבש ןוגכ ,תאטח בויח ידיל יתא םימעפד
.ל"כע ,בייח הכותל סנכנו ףועל וא המהבל הדוצמ סרופה אתפסותב
םיטח ןתונהד ב"נר 'יסב א"מה כ"שמב ןד א"קס ו"ל 'יסב ח"וא א"וזחה הנהו
איבה םש ב"מבו ,הכאלמה השוע וניאד ןויכ ,בייח וניא םימ לש םייחרל
,ןעבטב ןילגלגתמו ןיכלוה םייחרה ינבאד ןויכד ,ןיקלוח םינורחאה לכד
.הדיצב ומכ הניחטה השעמ ונייה ןכותל םיטיחה ןתונשכ
לע ב"מה הזמ חיכוהש הדיצ יבגל ןודל ל"נה תבשב 'סותה ירבד איבמ ז"עו
.הדיצ ומכ יוה הניחטד 'כש ,הניחט
כ"שממד ,םותס 'סותה ןושל הנהד ,'סותה תנוכב א"וזחה 'כ הליחתבו
קרד עמשמ ,"דוכלי ותשירפ תעשבד ןוגכ תאטח בויח ידיל אתאד ןינמיזד"
.תאטח בויח ןאכ ןיא ןמז רחאל קר דוכלי םא לבא ,בייח ותשירפ תעשב
'יפא ירהש ,ןמז רחאלל דימ ןיב קלחל םתנוכד ,ןכ רמול א"א יאדו לבא
ןמז רחאל יל המו דימ יל המו ,היחה חכב השענ הדיצה דימ דצשכ
וא דימ יוה יא ש"ל ןכלו ,היחה י"ע כ"חא הילאמ תישענ הדיצ תכאלמד[
,בייח הכותל סנכנו םתס ינת 'סותה ואיבהש אתפסותב ןכו ,]ןמז רחאל
םא עדוי וניאש 'כש םהירבד תליחתב ןכו ,ןמז רחאל וא דימ ש"לד עמשמו
ל"לוה ה"לאד ,ןמז רחאל 'יפא בייח היהי דוצי םאד עמשמד ,ואל וא דוצי
.דימ דוצי םא עדוי וניאד
ירייאד םירבד ראשל ד"ל הדוצמ תסירפד פ"עאד 'סותה תנוכד יאדו אלא
רקיע השוע תבשב והל דיבע יא ולאד ,'וכו ויד ןירושכ םש הנשמה
,'ודכו י"ועבמ ורושיש כ"כ י"ועבמ םושעיש ורזג ןכלו ,תבשב הכאלמה
םא 'יפא ללכ הכאלמ ןאכ ןיא ףוסבל דוכלי אל םא ירה הדוצמ תסירפ לבא
'סותה 'ית ז"עו ,םירבד ראשב ומכ והב 'ירזג אל ילוא כ"או ,תבשב והשעי
ןוגכ כ"שמו .היח דוצי םא ונייהד תאטח בויח ידיל יתא ןינמיזד ,'ירזג מ"מד
,ותסירפ תעש ירקמ הסורפ איהש ןמז לכ הנוכה ,דוכלי ותסירפ תעשבש
.בייח ןמז רחאל דוציב םג יאדו לבא ,הסירפה השעמ המייקתמש ונייהד
הזל וכרצוהש המו ,דימ ותסירפ תעשב דוכלי וטא איה הריזגהד םתנוכ נ"א
אלד רמול םוקמ שיד םושמ ל"י ,תאטח בויח היהי ןמז רחאל םגד ג"עא
ןיריתמשכד 'ישייח הזב ,דימ בייחתמ תבשב תאז השועב םא אלא 'ירזג
ל"י דימ הכאלמה ןיאש רבדב לבא ,תבשב רחאתיד ןינמיז הכישח םע ול
מ"מד ומייס ןכלו ,הדוצמה איצויו רוכזי ךכו ךכ ןיבד ,רזגימל ךייש אלד
יוה ןמז רחאל דוכלי םא םגד יאדו לבא ,דימ דוכליד ןינמיזד רזגימל אכיא
.תאטח בויח
השעמ יבגלד ,תאטח בייח היהי ירקוקו יחלב 'יפאד א"וזחה ףיסומ ז"יפלו
חכב השענ הדיצה רקיעד ןויכ ,ירקוקו יחלל הדוצמ ןיב קוליח ןיא םדאה
.]ט"ויב איבהש ירכנב ז"יפל כ"שמ ש"ייעו[ היחה
,ןטושפכ 'סותה ירבד 'יפ ט"קס ז"טש 'יס א"מבד ר"וש :א"וזחה 'כ כ"חאו
הכותל היח סנכנ ותשירפ תעשבו הדוצמ שרופה ,ךכ םנושל קיתעהש
דוצי םא עדוי וניאש ,רוסא לבא רוטפ הכותל כ"חא סנכנ םא לבא ,בייח
ירבד 'יפ א"בטירב ןכו ,רוטפ הכותל כ"חא סנכנבד אידהל 'כד ירה ,ואל םא
.ע"צו ,א"מהכ 'סותה
הכאלמהד ונייהד[ םדא חכב אוה הדיצ רקיעד ז"יפל ל"צד א"וזחה 'כ כ"או
ןכלו ,דצ םדאהש המ הרקיע אלא ,אליממ תישענש המ הניא הדיצ לש
העשבד אתפסותה ןושל שרפל ךירצ םהירבד יפלו ,]ןלהלדכו דימ אקוד
,ואל םא דוצי םא עדוי וניאד 'סותה כ"שמו ,בייח אוה זא סנכנ שרופ אוהש
ל"י ,דוצי אל ילואד רמול וכרצוה יאמאו ,בייח אל ז"חאל דוצי םא 'יפא ירה
רורב אל ןאכו ,יוה אליממ םשד לושיבו היפאל ימד אלד םיעטהל אוהד
.ללכב הדיצ היהיש
ןיאד ,דימ ירקמ המ ,ז"חאלל דימ ןיב קולחד א"מהל דומלת ךירצ ןיידע ךא
הדוצמה זוחאיש 'יעבד רשפאו ,הבורמ קספהל טעומ קספה ןיב קלחל
ןיבל דימ ןיב קוליח שי ירקוקו יחלב םג ז"יפלו ,דימ ירקמ הז קרו ודיב
לע הדוצמה שירפהש וחכמ הדיצה אהתש 'יעבד רשפאו ,ןמז רחאל
,]ט"ויב םיגד איבהש ירכנב לקהל ז"יפל כ"שמ ש"יעו[ דימ והזו ,דוצינה
.א"וזחה ד"תכע
לושיבו 'יפא ומכ ךכב ןכרדש תוכאלמ אקוד והימו :ל"זו א"וזחה 'כ כ"חאו
םייחירל םיטח ןתונב והימ ,דימ 'יעבד רשפא תורחא תוכאלמ לבא ,הדיצו
אתיירואד בויח ןאכ שיד ל"ז םינורחאה ירבד ןיארנ ,דימ השענ הכאלמהש
.ל"כע ,ךכב הניחט ךרדד ןויכ
יפל אוה ,בייח ןמז רחאל 'יפאד הליחתב 'כש המ לכ ותעדב ע"לי 'ואכלו
ךיא א"מה ירבד איבהש ירחא לבא ,'סותה ירבד ראבל הליחתב כ"שמ
חכב אוה ורקיע הדיצ תכאלמד א"וזחה קיסמד ,'סותה ירבד שרפמש
רשפאש ךיא ןפוא וירבד תליחתב כ"שמ היל אדזא ות אליממ כ"א ,םדאה
.תורחא םינפב 'סותה ירבד ראבל
ןכרדש תוכאלמ אקוד והימו כ"חא א"וזחה כ"שממד ,ברל ינא ךירצ םנמא
,ןמז רחאל 'יפא בייח והבד לושיבו 'יפאד והיידהב הדיצ לייכו ,'וכ ךכב
אקווד הדיצד ןיידע טילחה אלד עמשמ ,דימ אקוד תוכאלמ ראש לבא
כ"חאו ,הליחתב ןאכ כ"שמכ וירבד תליחתב 'כד א"קס ח"ל 'יסב ןכו ,בייחמ
בייחימ אלד טילחה אל ןיידעד עמשמ ,ע"צב ראשנו א"מהל ד"וסב איבמ
.ןמז רחאל
הארנ ,ע"צב חינהו ח"ל 'יסב וירבד לע רזחש רחא :א"טילש ק"חרגה תרעה
.ל"כע ,ותרבסמ רזח אלד
אוה אלהד ,'וכ אקוד והימו כ"שמב א"וזחה ןושל שרפל י"א ד"נעל םנמא
םימ לש םייחרב םיטח ןתונד א"מה כ"שמע וירבד שיר לע אתשה ךשמנ
הדיצמ חיכומו ,ז"ע קלוח ב"מהו ,השעמה והיא דיבע אלד םושמ רוטפש
אתאד יאמ 'א ,םינודינ 'ב ןאכ שיד אצמנ כ"או ,בייח ימנ אליממ יתאד 'יפאד
בייחד ג"הכב יא 'ב ,בייחד ב"מהו רוטפד א"מה טקונ הזד ,בייח יא אליממ
'יפא בייח לושיבו 'יפאבד ,ז"חאל 'יפא וא דימ אוהשכ אקוד יא אליממ לע
,ז"חאל 'יפא וא דימ אקוד יא וישכע דע א"וזחה ןד הזב הדיצבו ,ז"חאל
לבא ,דימ ב"ל היפאו לושיב אקודד א"מה ירבד לע אתשה 'כ המ כ"או
םושמ אוה א"מה ןודנ אה ,דימ יעב אל ימנ הניחטו ,דימ 'יעב תוכאלמ ראש
.ז"חאל םושמ אלו אוה אליממד
,'וכ ךכב ןכרדש תוכאלמ אקוד והימו כ"שמב א"וזחה תנוכ שרפל שי ילואו
ימנ אליממ השענ כ"חא םא 'יפא ,אוה ךכב ןכרד 'יפאו לושיבש ותנוכ ונייה
בייחימ אלד ל"ר ,דימ 'יעבד רשפא תורחא תוכאלמ לבא כ"שמו ,בייחמ
םנמא ,]ז"חאלו דימ לש לע אלו ,אליממ לש ןודנ לע ותנוכו[ אליממ לע והב
.בייח אליממ 'יפא ה"ושמו ,ךכב הניחט ךרדד םושמ בייחמ והימד 'כ הניחט
הדיצ אתשה ללוכ א"וזחהש המ תמדוקה 'וקה ימנ בשייתי ילוא ז"יפלו
,ןמז רחאל בייחמ אל הדיצד א"מה םשב קיסמ אלה ,לושיבו היפא ידהב
לייכד המו ,ןמז רחאל בייח אל הדיצד נ"האד ל"יד ,היפאו לושיבכ ה"לו
לע גישהל ב"מה ש"מכו ,אליממ ינהמד אה לע ונייה והיידהב הדיצל והל
,דימ קר בייחימ ימנ הדיצד ףאו ,אליממ 'יפא בייחמד 'יזח הדיצמד ,א"מה
וליפא בייחד אה יבגל מ"מ ,ןמז רחאל םג בייחד לושיבו היפאמ קולחו
.ידדהב םללכ אליממ
אקוד הדיצב תכרצמד ןויכ ס"כסד ,הזב בשייתי אלד רמול שי ןיידעד אלא
חכב איה הדיצ רקיעד ל"צד םושמ םעטה א"וזחה ריבסה אלה כ"א ,דימ
כ"או ,אוה םדאה חכ םושמ אוה דימ תישענשכד ,אליממ ז"יא כ"או ,םדאה
הדיצ אה ,בייחימ ימנ אליממד אה יבגל לושיבו היפא ידהב וללכ יאמא
םדאה חכב בישח דימ דצשכד ,בייחימ אל אליממ םג ,דימ אקוד 'יעב יא
אלד תמדוקה ותרבס יפל אתשה ליזאד א"וזחה תנוכד כ"עו ,אליממ אלו
הדיצ רקיעד בייח אליממ 'יפאו ,בייח ןמז רחאל םג הדיצד אלא ,א"מהכ
.היחה חכב
,דימ אקוד 'יעב הדיצד כ"ג ל"ס אוה ירהד ,ךכ אל 'יזח ב"מה ירבדמ םנמא
ב"נר 'יסב הינימ חיכומ ה"פאו ,ח"יקסב ןאכ א"מה ירבד תא איבמש ומכו
בייחד אהמ ,בייחימ אליממ םגד םימ לש םייחרב הניחטד א"מה 'כד אה לע
יוהד ל"ס ה"פאד 'יזח ,בייח דימ אקוד הדיצבד פ"עאו ,אליממ לע הדיצב
.בייח דימ קרד פ"עא אליממ
אקוד בייח הדיצבד א"מהד אהל ריבסהד א"וזחה תטיהרמ 'ואכל םנמא
שרופש העשב אקודד טקונו[ םדאה חכב הדיצ רקיעד םושמ אוה ,דימ
חכב השענ אלא אליממ השענ ח"ל הדיצ 'ואכל כ"א ,]היחה לע שרופ וא
.ז"כב ברל ינא ךירצו ,ע"צ ןיידעו ,םדאה
הזב קפתסמ א"וזחהד ,אוה הדיצ ןינעב א"וזחה ירבדמ הלועה 'ואכל הנהו
אל ז"חאל לבא ,בייח דימ אקודד א"מהכ אוה אתפסותהו 'סותה תנוכ יא
דומלת ךירצ א"מה תעדל 'יפאו ,בייחמ כ"ג םויה לכ 'יפאד אמלד וא ,בייח
.דימ ארקנ המ
ןהכה ןתנו
א"טילש ץישפוק ןהכה ןתנ יבר ןואגה
"םולש תבהא" הארוהה תיב ינברמו שמש תיב תידרחה הירקה ארתאד ארמ
א ןמיס
)ז"טש 'יסל( הדיצ ןינעב
שי תיבבד םושמ תיבל רופיצ תדיצ רוטפ םעטב י"שר ירבד רואיב .א
תונולח
רופצ א"כחו ,בייח תיבל יבצו לדגמל רופצ דצה רמוא י"ר ב"ע ו"ק 'ינתמ
אל רמוא ג"בשר ,בייח ןירביבלו רצחלו הניגל )ח"ב ,תיבל( יבצו לדגמל
.בייח הדיצ רסוחמ וניאש ,רוטפ הדיצ רסוחמ ללכה הז ,ןיוש ןירביבה לכ
איה וזד ,בייח ,ז"עלב רייטשמ ,לדגמל וסינכהש דע רופצ דצה ,י"שריפו
יבצו ,תונולח ךרד ול אצויש ךכב דוצינ וניא תיבל וסינכה םא לבא ,ותדיצ
ןיא רצחל וא הניגל וסינכה םא לבא ,וינפב לענו ותיבל וסינכהשמ דוצינ
.הדיצ וז
ראובמ 'מגב אלהו ,תונולח ךרד אצויד י"שר בתכ יאמא םינורחאה ושקהו
ןכו ,תונולח ךרד אצוי וניאד ףאד עמשמו ,רורד רופצב יריימד םושמ אוהד
תיבב תונולח שיד יריימ םאו ,תיב לע הרוקמ רביבד אהמ 'מגב ושקהדמ
ה"שמו תונולח וב ןיאד רשפא םתהד ,הרוקמ רביבמ ללכ השק אל כ"א
,תונולח םושמ םעטה ןיא אנקסמל ןיב א"והל ןיב כ"או ,ונממ הדיצ יוה אל
ןיאד ומכ ,תופועב הדיצ יוה אלד אטישפ תונולח וב שי םאד ע"צ דועו
.בייח וניאד חתפ דוע שיו חתפה תא לענ םאד ןניעמשאל אכירצ
תיבל סינכהש רופצ לבא :בתכד )בייח ה"ד( א"ע ד"כ ףד הציב י"שר ןייעו
וסינכהש יבצ וא ,הדיצ ןאכ ןיאו תונולח ךרד ול אצויש ,רוטפ וינפב לענו
אוה אמעט דחד עמשמו .כ"ע ,הדיצ וז ןיא וינפל לענו רביבל ץוחה ןמ
,הז םוקמב הדיצ ירקמ אלד י"רד אבילא תיבל רופצו רביבל יבצד אה
ירבדמו ,הזל הז תוכייש הז ןיא תונולח םושמ אוה תיבב םעטה םאו
השעמב טרפ רסחמד אלו ,ללכ הדיצ הז ןיא והייוורתבד ראובמ י"שר
.הדיצה
תעכ חורבל הלוכי הניאו ,תיבב תורוגס תונולחהד יריימ יאדוד הארנהו
ףאד ,י"רל רביבלו הניגל יבצד אימוד רופצב רוטפ ה"פאו ,תונולחה ךרד
וסינכמש המ ארקנ הדיצד ל"סד ונייהו ,הדיצ וז ןיא חורבל לוכי וניאד
יכהלו ,ותושר תחת םהשכ םש וזחאל םדא ינב ךרדש ליגרה ומוקמל
יבצ זוחאל ומוקמ הז ןיאש ,רביבלו הניגל אלו תיבל אקוד יבצד י"רל ל"ס
ןיידע ךירצד ,ודי תחת אוהש ארקנ וניא ןיידע רביבל וסינכהשכו ,םש
,תיבב תונולח אכיאד ןויכד ,הדיצ וניא תיבל רופצ יכהלו ,ותחקל הלועפ
אלא רופיצ לש ותדיצ םוקמ הז ןיא כ"א ,חרבי תונולחה תא חתפישכו
א"והל י"שר יאק ז"יפלו[ .ק"ודו ,ומוקמ אוה םשד בולכ ןימכ ונייהד ,לדגמל
א"והה יפל 'ינתמ שרפמש י"שר לש וכרדכו ,רורד רופיצב יריימ אלד
.]'מגב
יבצ דצב י"ר לע יגילפד ןנבר תעדב אנקסמל א"ווהה ןיב לדבהה רואיב .ב
)תיבל רופיצב ןנבר ודומד םעטבו( רביבל
,םינפוא 'בב ל"שפאו ,בייחד ל"סו רביבל יבצב י"ר לע יגילפ ןנבר הנהו
,ותדיצ םוקמ ךירצ ןיאד ל"סד וא ,ותדיצ םוקמ יוה רביבב םגד ל"סד וא
,הדיצ השעמ כ"ג והז וספותל לכוי לקבש םוקמב סופת אוהש לכד אלא
םה םגד עמשמ ,לדגמל אקודד רופצב י"רל ןנבר םידומד אהמ הרואכלו
,ותדיצ םוקמ יוה רביבב םג יבצבד ל"סד אלא ,ותדיצ םוקמ ךירצד םידומ
אוה לדגמל רופצ )םירמוא םימכחו ה"ד( 'א ד"כ הציב י"שרב עמשמ ןכו
רצחלו הניגל ףאד ,תיבל ונסינכיש דע צ"א יבצ לבא ,תרמא רשאכ ותדיצ
אוה ,רופצב לדגמ םימכח םיכירצד אהד עמשמו .ל"כע ,הדיצ יוה רביבלו
ןטק רביב ןיב קלחמד אנקסמל 'מגב םלוא .ותדיצ םוקמ ךירצד י"ר םעטמ
לקב םא יולתד עמשמ ,היחש ירתו היחש דחב יטמ םא יולתו ,לודג רביבל
.ע"צ 'ואכל י"שר ירבדו ,ותדיצ םוקמב יולת ןיאו ,וספותל לוכי
ומתס ךאיה כ"א ע"ליו ,ןטק רביבב אקוד יריימ 'ינתמד 'מגה תנקסמל ע"ליו
,בויחל םיוש םירביבה לכ ןיא אה ,רביבלו רצחלו הניגל םהירבד םימכח
גילפ אל ג"בשר 'מגה תנקסמלד ללכמ ה"דב ןמקל ראובמ י"שרב םנמאו
.יגילפ יאמב ןיבהל שיו ,יגילפ א"והבד עמשמו ,שרפמ אלא ק"תא
,הדיצ רואיבב םינפוא 'ב ךנהב יגילפ אנקסמהו א"וההד ,הזב הארנהו
ה"הלצז ןי'צרוט קודצ רזעלא יבר ןואגה
תוכלה הנוש רפס רוביחב ףתוש
א"טילש יקסביינק ח"רגה תורעה םע
בי
םוקמבד ונייה ,ותדיצ םוקמב אקוד יוה הדיצד י"רכ ימנ ל"ס ןנבר א"והבד
יכהלו ,ותדיצ םוקמ יוה הניגלו רביבל יבצד ירבסד אלא ,םש וזחאל ליגרד
ףא ןנברד אבילא א"ווהל תמאבו ,לודג רביבל ןטק רביב ןיב קוליח ןיא
תיבל רופיצ ךדיאמו ,ותדיצ םוקמ הזש יפל בייח מ"מ וספתל לקב וניאש
,ל"נכו תונולח שי ירהד ,ותדיצ םוקמ ז"יאש יפל רוטפ וספתל לקבש ףא
הדיצ רקיעד ,ותדיצ םוקמב יולת לכהד ןנברד אבילא א"ווהל ל"סד םושמו
יבגל םג ןנברו י"רד אתגולפ 'מגה ילתד ונייהו .ותושרל סנכנש המ אוה
םוקמ ירקמד ןנברכ ןירביבה ןמ היח ןידצ ינתקד הציבד 'ינתמד ,ט"וי
אתיירבו ,]םש וספותל תולובחת ןידע ךירצד ףא[ ותושרב ימנ יוהו ,ותדיצ
.ותושרב אוהש ירקמ אלד י"רכ ןידצ ןיאד
'ינתמד אהו ,ןנברל הדיצ יוה תיבל תופועב םג תמאבד 'מגה תנקסמו
רופצב יריימד אלא ,ותדיצ םוקמ יוה אלד םושמ הז ןיא ,אל תיבל רופצד
אלא לקב ותחקל א"אד ,תיוזל תיוזמ תטמשנו הדשבכ תיבב הרדד רורד
הדיצ יוה ריפש תופוע ראשב לבא ,רוטפ יכהלו הדיצ השעמ דוע ךירצ
רמול צ"א כ"או .םש ותדיצ םוקמ ןיאד ףא ,חורבל לוכי ןיאד ןויכ תיבב
ךירצ ןיאד ל"סד אלא ,ותדיצ םוקמ יוהד םושמ ונייה רביבב יגילפד ןנברד
ירקמ ימנ וספותל לכוי לקבש םוקמל ונסינכיש לכד אלא ,ותדיצ םוקמ
ונייה רביבל ףא םימכח ירמאקד יאמד ישורפל ג"בשר יתאד ונייהו ,הדיצ
.הדיצ רסוחמ וניאשכ
י"ר לע יגילפד יאמ רקיעד םושמ ,םתס רביב םימכח וטקנ יאמא ש"או
ףאד ,תיב צ"אד ירמא הזלו ,ותדיצ םוקמ ךירצ ןיאש ירבסד המב אוה
רורד רופצב יריימד םושמ אוה ,אל תיבב רופצד אהו ,הדיצ ירקמ רביבל
כ"אשמ ,רוטפ יכהלו ףסונ הדיצ השעמ ךירצ אלא ,לקב ותחקל א"אד
הז ןיאד ףא ,חורבל לוכי ןיאד ןויכ תיבב הדיצ יוה ריפש תופוע ראשב
.םתדיצ םוקמ
ימנ רביבא רביב יכהל תיתאד אתשה 'מגב רמאקד אה בטיה ש"א ז"יפלו
יקומד רחא הז ץוריתל ןניצרתמד ונייהו ,ןטקב אה לודגב אה ,אישק אל
יוה רביבד םושמ ןנברד אמעטד רמול צ"אד ראבתמד ,רורד רופצב הל
רוטפ תיבל רופצד אהו ,ותדיצ םוקמ ךירצ אל ןנברלד אלא ,ותדיצ םוקמ
םושמ וניא רביבב ןנבר יבייחמד אהד ימנ ל"שפא כ"א ,טמשנד םושמ
יריימ בייחמד 'ינתמו ,הדיצ ירקמ וספות לקבש לכ אלא ,ןתדיצ םוקמ יוהד
ןושלמ םנמא .לודג רביבב ןירביבה ןמ דוצל ירסאד אתיירבו ,ןטק רביבב
הרואכל ראובמ ,ןנברכ והייוורת והנימקואל יכהל תיתאד אתשה י"שר
.ונירבדכ אלד
יאק הרוקמ וניאד אה הרוקמד אה ץוריתד ול הארנד בתכש ש"שר ןייעו
לבא ,תבש תכסמד וניתנשמ קר אוה יקומד רורד רופצד אהד ,אנקסמל
תופוע ראשב םא יכ ,רורד רופצב יקומ אל ןירביבה ןמ ןידצ ןיאד אתיירב
אה הל יקומד אה לע יאק יכהל תיתאד אתשה כ"או ,הרוקמ וניאש רביבבו
רשפא ז"ה ןירביב ינימ 'בב הל תימקומד ןויכ ,הרוקמ ןיאב אה הרוקמב
י"שר םגד א"שרהמב 'יע םנמאו .לודג רביבב אה ןטק רביבב אה ימקואל
,רורד רופצב יקומ - אל תיבל רופצ ינתקד 'ינתמד בתכד ,ש"שרכ אלד ל"ס
לדגמל רופצ דצהד 'ינתמ קרד ד"כ ףד הציב י"שרב אידהל ראובמ ןכו
אתיירב םגד שרפמד ב"פ ס"וס ד"וי ז"טב 'יעו[ .רורד רופצב הל םיקומ
,ש"ייע ינושרגה 'יחב ןכו 'ינתממ וילע גישה כ"הקנבו ,רורד רופצב יריימ
.]םיקיתע םירבדהו ,כ"הקנהכ בתכד ז"צת 'יס ח"ואב ח"רפב ע"עו
ןידצ ןיאד אתיירב יאדוד ,ש"שרה שוריפכ י"שר שרפל לוכי אל מ"מו
ראשב 'יפאו ,אטישפד אדח ,הרוקמ וניאב הל יקומ אל ןירביבה ןמ תופוע
דועו ,ל"מק יאמו ללכ דוצינ וניא הרוקמ וניאש ןויכד אטישפ ימנ תופוע
הרוקמ םא קוליח ןיא היחבו ,דוצינ ה"ל היחד י"רכ אתיירבל תמקומד ןויכ
הרוקמב 'יפאו היחמ ףידע אל תופועב םגד אטישפ כ"או ,הרוקמ ןיא וא
א"ווהב םגש תמאבו ,אתיירבה ךכ שרפל א"ווה היה אל יאדו כ"או ,ןידצ ןיא
תופוע ןידצד הציבד 'ינתמד ונייה ,הרוקמ ןיאב אה הרוקמב אה רמאקד
תופוע לבא ןירביבל יבצ אקוד ינתקד תבשד 'ינתמו ,הרוקמב ןירביבה ןמ
הציבד הנשמ ןיב הריתסה לבא ,ןנברד אבילא והייורתו ,הרוקמ ןיאב ,אל
הב הרזח 'מגהש יאדו ןכש ןויכו ,ךכ בשייל וצר אל ט"ויב הדיצד אתיירבו
'וכו רורד רופיצב אה וצרית תוינשמה ןיבש הריתס לע ירהד ,הז ץוריתמ
הרוקמ 'יפא תופוע ה"ה כ"א ,ןנברכו לודג רביבב ימקומד אנקסמל ןכו[
ריתהד ןימינב תאשמה לע גישהל 'ט ק"ס ז"צת 'יסב א"גמה כ"שמכו ,רוסא
כ"שכ ,דוצינ וניא הרוקמ רביבב היחבד ןויכד א"קער 'יחב השקה ןכו .הזב
'ינתמ ןיב אישוקה ונייהד ,ימנ תופועא תופוע אישוקה לע כ"או ,ףועב
'ינתמו ,תופוע ש"כו דוצינ וניא היחד י"רכ אתיירבהד ל"צ ,אתיירבל הציבד
.]הרוקמבו ףוע ה"הו דוצינ היחד ןנברכ
ונייהו ,ןנברכ והייוורת ,]תופועא תופוע[ הל תימקומד ןויכ י"שר 'יפ הזלו
אה ןטק רביבב אה ימנ רמול רשפא כ"א ,הציבד 'ינתמו תבשד 'ינתמ
אלד ונייה יכהל תיתאד אתשהד אידהל הציבב י"שר כ"כו .לודג רביבב
אתגולפ תושעל ךירצ אלד ונייהו ,יאנתד אתגולפב 'ינתמ ימוקואל אקיחד
'ינתמד ןנברכ יתא ריפש הציבד 'ינתמד ,תבשד 'ינתמל הציבד 'ינתממ
יאדוד ללכ אתיירבמ יריימ אלו ,)אנקסמל י"רכ םגד רשפאו( תבשד
רביבב אהו ,ןנברכ איתא ימנ אתיירבד רמול רשפא ירה כ"א ,י"רכ אתיירב
.לודג רביבב אהו ןטק
ז"עו ,ומוקמ יוהד םושמ יבצב הדיצ יוה רביבד םעטד ד"סה יפלד אצמנו
,הרוקמ 'יפא ומוקמ יוה אל תופועבד םעטה כ"עבו ,אל תופועד קויד אכיא
צ"אד ןויכ יבצב דוצינ יוהד רביבד אה רמימל ןנבר ללכ ותא אלד ןויכ
.ומוקמ רביב יוה יבצבד אלא ,הדיצ
,תטמשנד םושמ אל תיבו רביבד םעטהו ,רורד רופצב 'יתש ירחא םנמא
אלא ,ומוקמ םושמ הז ןיא הדיצ יוה רביבל יבצבד םעטהד ל"שפא כ"א
]ןטק רביב[ וספותל רשפא לקבש לכ מ"מ ,ומוקמ הז ןיאד ףאד םושמ
יכהלו ,ומוקמד יאנתל ךירצ ןיאד י"ר לע ןנברד אתגולפ רקיעו ,הדיצ ירקמ
ימנ ינתק אלד אהו ,הרוקמב תופוע ה"ה כ"או ,הדיצ יוה ימנ רביבב יבצ
ימנ ינתקד הציבד 'ינתמב כ"או ,הרוקמ וניאב יריימד םושמ כ"עב תופוע
.הרוקמב יריימ םתהד כ"עבד םושמ ,ןנברכ איתא ריפש תופוע
אתיירב םג כ"א ,ןנברכ ימנ הציבד 'ינתמ יקואד ןויכ י"שר רמאקד הזו
,ומוקמ ךירצ ימנ ןנברד ד"סד ארקיעמד ונייהו ,ןנברכ רמול רשפא
הציבד 'ינתמ ליזא אל כ"או ,רביבבו תיבב ומוקמ יוה אל יאדו תופועבו
ינתק רביב םתס םתהד[ לודג רביבב הציבב 'ינתמב יריימ א"והבד ,ןנברכ
רביבמ ןידצד רמול ךירצ היה כ"לאד ,לודג רביבב ימנ עמשמו ,םהמ ןידצד
י"שר בתכ ןכו[ ומוקמ ירקמ רביבד םושמ י"ר לע והייתגולפד כ"עבו ,]ןטק
השק יכהלו ,]דוצינ ירקמ רדג ףקומ אוהש לכד ד"סקד הציבב 'ינתמב
.ומוקמ רביב יוה אל תופועבד עמשמ תבשד 'ינתמבד ,תופועא תופועמ
אמעט רקיעו טימתשמד םושמ רורד רופצב אשיר יקומד אתשה לבא
ינתקד אפיסו ,םש דוצינ וניאד םושמ רורד רופצב י"רל םידומד ןנברד
'ינתמ ןיב תקולחמ אכיל כ"או ,הרוקמ וניאב יריימד םושמ רביבל יבצ
,ןנברכ איתא אתיירב םגד ל"שפא ריפש כ"או ,תבשד 'ינתמד ןנברו הציבד
ל"סד ןנברד םעטה רקיעד ןויכ ,ןטק רביבב יריימ הציבד 'ינתמ כ"עבד
הל םיקומד ןויכו ,וספותל רשפא לקבד םושמ ,יבצב דוצינ יוה רביבב
רשפא כ"או ,תבשד 'ינתממ הריתס היהי כ"לאד הציבד 'ינתמ אתמיקואב
'ינתמב ריישד יאמו ,ןנברכ איתא םגו לודג רביבב יריימ אתיירבהד רמול
.אתיירבב שרפמ
'ינתמ תמקואד ןויכמ ונייה ,'והייורתו' י"שר רמאקד המ התעמ ראובמו
כ"א ,ןטק רביבב יריימד אתמיקואב תמקואל ךירצ ךכ ןיבו ,ןנברכ הציבד
שרפמ יוהד ףידע יכה אברדאו ,אתמיקואב ימקואל רשפא אתיירבה םג
ןיב קלחמ ןיאד הציבד אתיירבו 'ינתממו ,'ינתמב םיתסד יאמ אתיירבב
םג רוסאד אכיהו ,רתומ תופועב םג היחב רתומד אכיהו ,היחל תופוע
ןיא רביבל היחד הציבד 'ינתמב ןנברד אמעטד ראובמ ,ףועב רוסא היחב
.וספות לקבד םושמ אלא ,ומוקמ יוה רביבד םושמ הז
ןנברד ,הרוקמ וניאש רביבב יריימד תבשד 'ינתמב תופוע ינתק אל יכהלו
תופועב ינתק יאו ,ומוקמ הז ןיאד םושמ יבצב רסאד י"ר לע יגולפל ותא
א"וה אלא ,וספות לקבד םושמ ןנברד םעטד םיעדוי ונייה אל הרוקמבו
כ"עב ,תופוע אלו יבצ ינתקד אתשה לבא ,ומוקמ יוה רביבבד םושמ
,חורבל םילוכי תופועו חורבל לוכי ןיאד דוצינ יבצו ,הרוקמ וניאב יריימד
.וספותל לוכי לקבד םושמ ןנברד םעטד ראובמו
ןנברד אמעטד חירכהל ידכב אוה 'מגד אירטו אלקשה לכד רשפאו
,יגילפד ללכמ הכלה רמאק י"רל ייבא השקהד הזו ,דוצינ לקבד םושמ
הציבד 'ינתמה ירבד לכמד ונייהו ,ןטק רביבב אנמיקוא אהו י"שר שריפו
ג"בשר כ"עב כ"או ,וספות לקבד םושמ ןנברד אמעטד חרכומ אתיירבהו
רשפא מ"מד םושמ ,ג"בשרכ הכלהד ל"צ מ"מד ל"ס ףסוי ברו ,שרפמ יוה
,דוצינ יוה דימת אל ןטק רביבב 'יפאד ןנבר לע ףיסוהל אב ג"בשרד רמול
.אנירחא אנשילל הציבב י"שר כ"שמכו
ךייש תבשבד םושמ ,תבשב אלו הציבב י"שר ןכ רמאקד הזד רשפאו
ירמאקד הציבב לבא ,כ"שמכו י"רדא ןנבר יגילפ יאמב שרפל אבש רתוי
אתיירבא ךמס הנשמבד אלא ,ןטק רביבב יריימ כ"עב אתגולפ אלב ןנבר
ןכו .קולחל אבש רתוי רבתסמ יכהלו ,ג"בשר רמאק יאמ כ"או ,שריפ אלו
,שרפמד ג"בשרכ הכלהד בתכד תבשב הנשמה 'יפב ם"במרהמ עמשמ
.ג"בשרכ הכלהד אלא ןכ בתכ אל הציבבו
םינפוא ינש שיש ראבתיו( לודג תיבל יבצ תדיצ ןינעבו ,יקזרוגל ירא דצה .ג
)ןנברד אבילא הדיצב
ירא דצה י"שריפו ,ולש יקזרוגל וסינכיש דע בייח וניא תבשב ירא דצה 'מג
קזרוגל ונסינכיש דע ךלוהו תיחשמ סעוכשכש ,ותדיצ הז ןיא וספות 'יפא
וספות 'יפא הדיצ וניא םאד ע"צו ,הבית ןימכ ול יושעה רמשמ תיב ,ולש
אה ,יוה יאמ ולש הביתל וסינכה יכ כ"א ,ונממ תאצל לוכיש םושמ ודיב
.תחא היחשב וספותל לוכי וניאש ומכ יוה
,הדיצ יוה אל תחא היחשב וספותל לוכי וניא םאד ןנברלד ףאד הארנו
לוכי וניא םא ףא ונייהו ,הדיצ יוה ומוקמ אוה םאד הדוהי 'רד אה ל"ס מ"מ
טילש אוהש ירקמד ונייה היחש דח יעבד םעטה לכד ,תחא היחשב וספתל
רבכ ירקמו ותחקל הדיצ השעמ רבכ צ"אד ןויכ ,ז"יע דוצינ ירקמו וילע
.ותטילש יוה ומצע הז םש וזחאל ךרדש ומוקמב אוהש לכ לבא ,ותושרב
תילכת הזו ותדיצ םוקמב אוהד ןויכ ,יקזרוגל ירא דצד אה ראובי הזבו
.הדיצ ירקמ ותדיצ
'ינתמ לע 'מגב ינתק ,ולש קזרוגב ונסינכיש דע יראב בייח וניאד אה הנהו
.הזל תוכייש יאמ 'ואכלו ,וינפב לענו תיבל סנכנש יבצד
וסינכמ וא ודיב וספותש ,דחאה ,הדיצב תורוצ 'ב אכיא ת"נשמ יפל םנמא
לש ומוקמל וסינכמש ,ףסונ ןפואו ,ודיב ומכ יוהד וספות לקבש םוקמל
בייח תיבל יבצד ימנ אמעט ונייהו ,ותושרב אוהש ירקמ ימנ הזד יבצה
,רביבב אלא ןטקו לודג ןיב ג"בשר קליח אלד ונייהו ,לודג תיבה 'יפא
ונסינכיש דע בייח וניא יראבד רמא ז"עו .הדיצ יוה ינווג לכב תיבבד םושמ
אלא ,ודיב וספות ונייהד הדיצ לש ןושארה ןפואה תא ןיאד ,ולש יקזרוגל
.תיבל יבצד אימוד ותדיצ ירקמ זאד ,ומוקמל וסינכמש ינשה ןפואה תא
םוקמ יוה םשד ,תיבל יבצד ןידה אפוג אוה ולש יקזרוגב ירא ןידד אצמנו
.בייחו תיבל יבצ ומכ ותדיצ
וניאש ,רוטפ הדיצ רסוחמ ללכה הז 'ינתמב ינתקד אה שרפל רשפא הזבו
םג אהד ע"צו ,ג"בשר ירבדמ והזד ראובמ םינושארבו ,בייח הדיצ רסוחמ
דצש לכ אליממו ,בייח וניא רביבל יבצד ל"ס אהד ,ללכה הז רבס הדוהי 'ר
.ןירביבה ןמ דוצל רוסא י"רלד ליעל 'מגב ראובמכ בייח רביבהמ ותוא
ל"סו ,ומוקמ וניאש םושמ ,אל רביבל יבצד אהד רבוס י"רד ל"שפא ד"יפלו
ונייהו ,ותילכת םוקמל ונייה ,ומוקמל םיסינכמשכ איה הדיצ תכאלמד
אלו ,ףועל בולכד אימוד יוהו ,םש לדגש םוקמ יוהד בייח תיבל יבצ קרד
םוקמב וניאד ףא דוצינ אוה לקבש לכד הדיצ לש ןושארה קלחה ל"ס
םושמ י"רד םעטב ד"כ ףד הציבב י"שר בתכד הזו .הדיצ ירקמ ותדיצ
.הדיצ יוה אל ותילכת רמגב יוה אלד לכד ל"סד ונייהו ,ותדיצ רמגנ אלד
,י"רכ יתא אל הדיצ רסוחמ וניאש לכ ללכה הזד ג"בשרד ל"שפא התעמו
לכ ונייהו ,הרומג הדיצ השעמ ךירצ וניאש ונייה הדיצ רסוחמ וניאש לכד
.וספות לקבש
,הדיצ רסוחמ ןידמ אוה ולש קזרוגב יראד אהד עמשמ ם"במרב םלוא
תיבל רופצ חירפה םא לבא" :ט"יה י"פב ל"זו ,ונחקיש דע ופדורל ךירצד
רחא ףדרש וא ,םימ לש הכירבל םיה ןמ ורקעו גד חירבהש וא ,וינפב לענו
,הרומג הדיצ וז ןיאש ,רוטפ ז"ה ,וינפב לענו בחר ןילקרטל סנכנש דע יבצ
ירא דצה ךכיפל ,םשמ תוא דוצלו וירחא ףודרל ךירצ ותחקל אבי םאש
יקזרוגל יראד ראובמ ."הב רסאנ אוהש ולש הפיכל ונסינכיש דע בייח וניא
אלש ןטק םוקמ ךירצד ינפמש בתכד ,לקב וספות וניא כ"לאד םושמ אוה
ולש הפיכל קר בייח וניא ירא ךכיפל ,ותוא דוצלו וירחא ףודרל ךרטצי
םשד ,שממ וידיב דצב יריימ אלד וירבדמ תצק עמשמו[ .וספותל לק םשד
הזבו ,וינפב לעונו םוקמל וסינכמש הדיצב יריימד אלא ,הדיצ יוה יאדו
.]ותחקל לק ז"יעש וב רסאנש תיב אקוד ךירצ יראבד רמא
ותטילשל ח"עבה תסנכה וא תוריחה תלילש - הדיצ .ד
לכ 'מגבו ,בייח הדיצ רסוחמ וניאש ,רוטפ הדיצ רסוחמ ללכה הז 'ינתמ
הרואכלו .הדיצ רסוחמ יוה אל היחש דחב יטמו הירתב טיהרד אכיה
רסוחמ ןיאשכו ,דוצינ ירקמ אל הדיצ רסוחמד אכיה לכד ,אוה שוריפה
םיגד ןידצ ןיא הציבב ןנתד אה 'מגב ילתדמ ןניזח ןכו ,דוצינ ירקמ הדיצ
אכיה לכד ונייהו ,רביבב אצמנש רחא דוצל יבגל אוה םתהו ,םירביבה ןמ
אכיה לכו ,הדיצ םשמ ותחיקל יוה אל בוש ,הדיצ ירקמ םוקמל ותסנכהבד
.םשמ ותוא דוצל הדיצ שי בוש הדיצ ירקמ אל םשל ותסנכהבד
יטמ אל יא םג כ"אד ,ח"עבמ תוריחה תלילשב הדיצ ירקמ אלד ראובמו
איה הדיצ תכאלמ תוהמד אלא ,ח"עבה סופתו דוצינ אוה מ"מ היחש דחב
דוע ךירצד ונייה הדיצ ןיידע רסוחמד לכו ,ותטילש תחת רבדה תא השועד
.ותטילשב אוהש ירקמ אל ,וספותל הלובחת
לוכי אלש תורחה תלילש יוה הדיצ תכאלמ תוהמ יאדוד ל"שפא םלוא
אוהש ונייה היחש דחב היל יטמ ךירצד אהד אלא ,ח"עבמ ונממ תכלל
תושעל לוכיו ול ךירצה ץפח ול שיש ותדיצב לעפד ,הדיצ השעמב יאנת
ןוקיתב רסח וב שמתשהל ידכ תפסונ הלועפ ךירצד אכיה לכו ,וצפח לכ
ןאכ ןיא מ"מ ,הדיצ השעמ יוהד ףא ח"עבמ תוריחה תלילשד ,הדיצה
.רבדב לעפ אלד הכאלמ
,רוטפ הלוחו ןקזו רגיח ,בייח ןשיו אמוס יבצ דצה ר"ת 'מגב אתיא דוע
יאמא ןיבהל שיו .ייוברל ידיבע אל ינה ייוברל דיבע ינה ,ינה ש"מו ינה ש"מ
ותטילשב היה אל םדוקמ ןכו ,ותוריח ללש מ"מ אה ,הלוחו ןקזב רוטפ
ל"צו ,ול ךלוהו קלתסמ היה וחקול היה אל םאד ,ותטילשב אוה התעו
תולקבד ןויכ הדיצ ירקמ וניאד ,הדיצ השעמ תובישחב ןורסחה םתהד
.וחקול
תוחלקמ ויה םא ברשה תעשב ףא רמוא יאבהמ ןב רזעלא ןיבגחד אהב ןכו
,דוצינ וניא בגח לכ םתה אהו ,חקיל תונמוזמ ןהד י"שריפו ,רוטפ תואבו
רחא ףדורש הדיצב דימת אה ,םהמ דחא תולקב חקול אוהד תפכיא יאמו
בייח ןשיו אמוס יבצ דצב ןכו .תולקב דוצינ רבכ אוה וספות רשאכ יבצ
ךיישד ןויכ מ"מ וטמשנ אל וישכעד ףא ,םדא די ןישיגרמשכ ייוברל דיבעד
םהמ דחא לכ יפלכ אה ,בייח תוחלקמב יאמא כ"או ,הדיצ ירקמ וחרביש
תוחלקמ ןהש 'יפ ח"רב והימו[ תולקב חקולש ןל תפכיא יאמו ,חורבל לוכי
.]ןאכלו ןאכל ךליל חכ ןהב ןיאש
םוש ךירצ ןיאד ןויכ ,הכאלמה השעמ תובישחב ןורסח יוה ןיבגחבד הארנו
תכאלמ םא רשפא הזו ,הכאלמ השעמ ירקמ אל דחא סופתל ידכ הלובחת
השעמה תושעל הלובחת צ"אש לכד ל"י הזב ,תוריחה תלילש איה הדיצ
והז ח"עב לע הטילשהד רמאנ םא לבא ,הכאלמ השעמ ירקמ אל הדיצ
רבדה השע ךיא קוליח ןיא כ"א ,ותושרב רבדהש המ הכאלמה השעמ
.ק"ודו ,ותושרל וסינכה מ"מד ,ותושרב
יבצבו תופועב הדיצ יוה תיבב םא הנד 'מגהד ,'מגה ירבד ל"שפא הזבו
,היחש ירת ךירצש לודג רביבמ ןטק רביב קולחד 'מגה תנקסמו ,רביבב
'מגה תלאש התיה המ כ"א ח"עבה לע תוטלתשה אוה הדיצד אמינ םאו
ךירצו ,רביבלו לדגמל 'ינתמב ינתק יאמא דועו ,הדיצ השעמ יוה הז םא
כ"עב אלא .אל וא הדיצ רסוחמ םא יולת רקיעה אה ,ןטק רביבב והנימקול
ול שיש המ 'הכאלמ תובישח' ךירצד אלא ,הדיצ יוה תוריחה תלילשד
.דוצינ יוה המכ דע ןודיל ךייש הזבו ,הדיצה ןמ תלעות
ב ןמיס
)ז"יש 'יסל( רשוק ירדגב
'מגה תייגוס .א
רשקו םילמגה רשק ,ןהילע ןיבייחש םירשק ולאו ב"ע א"יק הנשמ
ירטקד ארטק אמיליא ,םינפסה רשקו ןילמגה רשק יאמ 'מגבו ,םינפסה
אלא ,אוה אמייק לש וניאש רשק יאה ,אדירטסיאב ירטקד ארטקו אממזב
.אפוג אדירטסיאדו אפוג אממזד ארטיק
ןמוא השעמ אוהש ןויכ ןילמגה רשקב אקוד בויחהד ם"במרהו ף"ירה תעד
ןילמגה רשק 'יפה הזו ,]םתס רשקב הבושח הכאלמ יוה אל ה"אלבד[
'מגה תישוקו ,םישוע םינפסהו ןילמגהש רשק ונייהד ,םינפסה רשקו
השעמ יוהד ףא ונייה ,אוה אמייק לש וניא אממזב ירטקד ירטקב אמיליא
לש ימנ ןניעבד 'מגל היל םיק מ"מ ,]םינפסה רשקמ יריימ אהד[ ןמוא
רמא ,יוה אכיה ןכשמב הרישק )ב"ע ד"ע( 'מגל היל אטישפ ןכו ,אמייק
רמא אלא ,אוה ריתהל מ"ע רשוק אוהה ,םילהא תודתיב ןירשוק ןכש אבר
אטישפד ןניזחו .'וכו ןירשוק אמינ םהמ הקספנש תועירי יגרוא ןכש ייבא
יבג כ"חא 'מגה הרמאק ןכו .רוטפ אמייק לש וניאש רשקבד 'מגל היל
ארטקד ירטק ונייהו ,רוסא לבא רוטפד םהילע םיבייח ןיאש םירשק שי
הזו ,ןמוא השעמ יוהד ןויכ רוסא ז"כבו ,אמייק לש רשק יוה אלד ,אממזב
לבא רוטפ אמייק לש וניאב ןמוא השעמד א"ה י"פ ם"במרה לש ורוקמ
.]א"ס ז"יש 'יס א"רגה כ"כ[ רוסא
,אמייק לש רשק היה ןכשמבש םעטמ וניא אמייק לש רשק ןניעבד אהו[
רשק וניא הזד 'מגה השקמ ןכשמב ויהש םגה םילהא תודתיבד ןניזח אהד
רשק בישח אל אמייק לש וניאש רשקד והל םיקד ונייהו ,וילע ןיבייחש
הכאלמ ירקמ אל הזו ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמד ,תבש ןינעל ובייחל
ןכשממ ןניפליד םושמ רשפא ןמוא השעמב כ"אשמ ,בייחתהל הבושח
השקמ אלד אהו .ןישוע ןוזלח ידייצש 'מגה קיסמדכ ,ןמוא רשק םתה יוהד
,ןמוא השעמ וניא 'יפא בייחיל אכהמ ףלינ כ"אד ,םילהא ירשוקב 'מגה
וניאש רשק יוהד ןויכ ,ןכשממ ללכ ףלימל א"אד ,השקמ אפידעד ונייה
.]ל"מכאו ,אמייק לש
אינתו ,תאטח בייח אדח ינת ,לדנסו לענמ תועוצר ריתה ,א"ע ב"יק ףדבו
אל לענמא לענמ ,הליחתכל רתומ ךדיא אינתו ,רוסא לבא רוטפ ךדיא
רתומ ,ןנברדב רוסא לבא רוטפ ,יפכשואדב תאטח בייח ינתקד אה ,אישק
ירטקב אה יפכשואדב אה ,אישק אל לדנסא לדנס ,אזוחמ ינבדב הליחתכל
השעמ יוה יפכשואד ירטקד ף"ירב ראובמ ירת יבד ירטקו .והניא ירטקד
מ"מ ,אמייק לש יוהד ףא והניא ירטקד ירטקו ןנברד ירטקו ,אמייקו ןמוא
ןמוא השעמ אלב אמייק לש רשקד רוקמה אוהו ,אוה ןמוא השעמ ואל
.רוסא לבא רוטפ
ןמוא לש רשק .ב
.ירמגל רתומ ןמוא השעמ וניאו אמייק לש וניאש לכ ם"במרהו ף"ירה תעד
לבא ,םלועל אקודד )וניאש ה"ד( ז"יש 'יס ל"הבה בתכ אמייק לש רדגבו
גי
ז"טה םנמאו ,ןמוא השעמ וניאשכ רתומו ,אמייק לש יוה אל ןמז הזיאל
אוה אמייק לש וניאש רשקד ראבמ ]תוינשמה לע א"קערב מ"כו[ א"קסב
השעמ אוהש לכו ,אמייק לש יוה ה"אלב אה ,ומויל ריתהל יושעב אקוד
.ע"צו ,בייח ןמוא
ותושעל ןמוא ךירצש רשק אוהש ל"שפא הרואכל ןמוא השעמ רדגבו
,תובישח יוה אל תולקב והשוע דחא לכש רשק לבא ,בושח רשק ירקימד
,והשועש ימב יולתש ם"במרה תעדב ןיבה )םש( מ"כב אבוה ך"מרה םנמא
יאמ בוט רשק יוה םאד ז"ע השקהו .רוטפ ואל םאו בייח והשוע ןמוא םאד
ןילמגה רשקמ ןמוא רשק לש רוקמהד ןויכ ,וירבד רואיבו .והשוע ימ מ"פנ
,]א"רגה כ"שמכ[ םינמוא ןהש ונייהד יפכשוא ירטקד ירטק ןכו ,םינפסהו
תושעל ןמוא אוהש רמוא ןאמו ,תונפסל םינמוא םה ולא םינמוא הרואכלו
ןיידע לבא ,והשוע ןמואהד ונייה ןמוא השעמד ך"מרה ןיבה ןכלו .םירשק
בויח רתוי שי ןכל תונפסל ןמוא אוהש ןויכ רמול איה ארבס המ השקה
.רשק השועשכ
ותונמואל רשקה תא ךירצ ןמואש לכד ןמוא השעמב רואיבהד הארנ םלוא
לוקלק היהי אלש ידכ בוט רשק השוע ןמואד ונייהו ,בוט רשק והשוע יאדו
ש"מכו ,הרישקה תוכיאב רדג אוה ז"פלו ,ף"ירה ירבדמ נ"כו ,ותונמואב
ןאכמד בתכו ,ןמוא רשק אוה אמש ןיששוח אבוט קדהימד רשק לכד ג"שב
קדהתמ הזכ רשקד ןויכ הז ג"ע הז םירשק 'ב תושעל אלש הרהזא אצי
ןמוא רשק ירקימ מ"מ הזכ רשק תיישעל ןמוא צ"אש ףאש ראובמו ,בטיה
אלד אמלעב ארמוחכ קר ותנוכד הארנ םלוא ,בטיה קדהתמש תמחמ
אלק ףד 'יע םנמא[ ז"יקס ב"נ 'יס א"וזחב כ"כו ,ןמוא לש וניאשכ בייחתמ
יפלו ,]ע"צו ,םירשק 'ב יוה םשו ,תאטח בייח ותילט ץייצ םאש ןיושו א"ע
ןחלוש 'סב אידהל כ"כו ,)רשוקה ה"ד( ז"יש 'יס שיר ל"הבה ירבדמ הארנה
ז"ע גילפד ש"ארהו ,ןמוא רשק יוה קתנתי אל םלועלד רשקד ,םיטיש יצע
לוכי םימעפלד הזכ רשק ףאד ל"סד םושמ ונייה ,ןמוא רשק צ"אש ל"סו
.ןמוא רשק צ"אד בייח םייקתמ ללכ ךרדבש ןויכ מ"מ ,קתנתהל
ףא ,ןמוא רשק ןניעב יא ש"ארהו ם"במרה תקולחמ רואיבב הארנ דוע
ןיאד ם"במרהו ף"ירה תעדב הארנד ,קתינ וניאש רשקב יולת ע"וכלד
גוסב יולת אלא ,אל וא קתנתהל לוכי הזה רשקה םא תואיצמב יולת הז
השעמ יוה קתנתי אלש ןידיפקמד אכיה ןישועש הזכ רשק גוסד ,רשקה
וניא תעכ ובצמ יפלד אלא ,קתנתמ םימעפלד רשק גוסב לבא ,ןמוא
ןמוא השעמ וטקנ עודמ כ"לאד ,ןמוא השעמ ירקמ אל ,קתנתהל לוכי
חיכש אה ,םינפסהו ןילמגה רשק אחיכש אלד אתלימ ורמאו ,זמר ךרדב
רשק גוסב יריימד הנווכהד כ"עב אלא ,קתנתמ וניאש רשק תושעל דאמ
לכב ןירימחמ ןכלו אוה רשק הזיאב ןיאיקב ונא ןיאד אלא ,קתנתמ וניאש
גילפ יאמא השקתנד )רשוקה ה"ד( ז"יש 'יס שיר ל"הב 'יעו .םירשקה
אלש רשק ךירצ ש"ארהל םג יאדו אה ,ןמוא השעמב ף"ירה לע ש"ארה
רשק השעי םא ףא ם"במרהו ף"ירה תעדלד ,ש"א ונירבדלו ,ש"ייע קתינ
והז תואיצמבש ןויכ ש"ארלו ,רוטפ ,קתינ הז רשק גוסש אלא ,קתני אלש
.ה"שייע ,ל"הבה תנוכ הזד רשפאו ,בייח קתינ וניאש רשק
קפסב אוה רשק לכ ירהד ,אריבב אמייק לש וניא לש רתיהה לפנ ז"יפלו
לקיה א"מרהד אלא ,אמייק לש וניאש המ היב ינהמ אלד ןמוא רשק
,ארעצ םוקמב קר םה םירתיהה לכד )ב ,וכ( םדא ייחב כ"כו ,ארעצ םוקמב
כ"שמד 'ו ףיעסב א"מרה תעד הנהו .ןמוא רשק ז"יאש ןניכמס זאד ל"צו
,רוגאה תעדכו הטמלמ דחא רשק השעב 'יפא ונייה רתומ הבינעבד ע"ושה
,]ע"ושה ןושלכ[ ללכ רשק ירקמ אלד ,םייקתהל יושע 'יפא רתומד טושפו
קר רתומ רשק ג"ע הבינעד םינורחאה םשב ט"כקס ב"מה כ"שמ יפל םלוא
ילד םירשוקו הקולח יחתפמד םירתיהה לכ יאק ריפש ,אמייק לש וניאשכ
ירבדמ לבא .םיטש יצע ןחלש 'סב כ"כו ,רשק ג"ע הבינעב 'וכו החישמב
עמשמו ,דבלב דחא רשק לע יאק םירתיהה לכד עמשמ ד"יקס ב"מה
ף"ירה תעדב ג"שה תעד ןכו ,רוסא אמייק לש הוה יא דחא רשקב םגד
דחא רשקבד ראובמ ג"מסה תא קיתעהש א"מרה ירבדמ םלוא ,ם"במרהו
ןחלש 'סבו א"רגהבב כ"כו ,אמייק לשב 'יפא רתומו ,ללכ רשק ירקמ אל
רתיהה ןל ינהא ןכיה םיכרד 'ג ןאכ ראבתנ כ"או[ .ז"רגהו א"חו םיטש יצע
.]ק"ודו ,אמייק לש וניאד
אמייק לש יא םינושארהו י"שר תקולחמ .ג
םלועל דמועש וא וריתהל ותעד ןיא
ןיאד םינושארה בורו ש"ארו ]תולודג תוכלהב יתאצמ ןכו[ י"שר תעד
ןמזל וא םלועל ונייהד רומג אמייק לשד אלא ,ןמוא רשקב ללכ יולת
יושעבו ,תאטח בייח ]םינושאר המכב ןכ אתיאו ,א"גמה ש"מכ[ הבורמ
םילמגה רשק םישרפמ םהו .רתומ םימי עובשמ תוחפ וא ומויל ריתהל
י"שר 'יפ ,אממזב ירטקד רשקו .אמייק לש רשק יוהד םושמ םינפסהו
רשוקו ,םייעובש וא עובש םש חינמ םימעפלד םושמ רוסא לבא רוטפד
יפכשואד ירטקב ב"יק ףדב ןכו .דומעב וא דתיב ןותנש רחאה שאר ריתמו
רוסא לבא רוטפ ןנברד ירטקו ,םלועל םייק אוהד םושמ י"שריפ ,בייח
לש רשק והימו ,רושק אוהשכ ולעונו רושק אוהש ורשוק םימעפד םושמ
אלש קחודב ותוא ןירשוקו ותוא ןיריתמ טיטה תעשבש ,יוה אל אמייק
ךירצו קחודב ןירשוקד ,אזוחמ ינבד ירטקו ,ולגרמ טמשיו טיטב קבדי
.רתומ ,תיברע וריתהל
םיוסמ ןמזל יוהד םושמ ונייה רוסא לבא רוטפד אהד עמשמ הרואכלו
רועישו ,שדח וא םייעובש וא עובש אלא הבורמ ןמזל אלו ,םלועל אלו
)ד"ער 'יס( םיאריב םלוא .הזב תועיד המכ איבמש י"ב 'יעו ,ונעדי אל ןמזה
םימעפלו ,ריתהל יושעש רשק אוהד רוסא לבא רוטפ לש רדגב בתכ
אממזב ירטקד בתכד )ו"פש 'יס( יכדרמ 'יעו ,םלועל ןכ םייקתיש ךלמנ
ןנברד לענמ שרפמ י"רו :ל"זו ,ןנברד לענמ 'יפב םינושארה תקולחמ אוה
םא יכ םהילגר לעמ ןהילענמ ןיצלוח ןיאו ןירשוקו ,קחודב ותוא ךרוכ
,ןהישובלמב ןיבכושו לוח לש תולילה לכב ןידמולש יפל ,תבש ילילב
ךותב תועוצרב טנבאה ישאר 'ב רושקל רוסא כ"א ,רוסא לבא רוטפ ךכלה
לענמ שרפמו ריתמ ץיממ א"ר םנמא ,'וכו הבינעב םא יכ תבשב םיסנכמה
ןילוכיש ןויכ םלועל ךכ םיחינמו םיכלמנ םימעפו ,חוירב םירשוק ןנברד
רוסאד אמייק לש וניאש רשק י"ר תעדלד ונייהו .כ"ע ,רושק ךכ איצוהל
לש רשק וניאד ןויכ רתומ ןמזל םג ם"ארה תעדלו ,ןמזל וחינמשכ אוה
רוטפ יוה הזב וריתיש חרכה ןיאש ןכ ןיחינמ םימעפלד אכיהד אלא ,אמייק
]םיאריה ש"מכ[ אממזד ירטקד רשקב םג ןכ שרפמד ל"צו .רוסא לבא
תא ריתהל לוכי ירהד ,הזל חרכה ןיאד ןויכ ןמזל ןמזמ ריתהל יושעד ףאד
ןכלו ,ןכ ריאשיו ךלמיש ןנישייח י"שר כ"שמכ דחיב רושקש ומכ רשקה
.רוסא לבא רוטפ
יולת אמייק לש רשקד בתכ )רשוקה ה"ד ףוס( ז"יש 'יס שיר ל"הבה הנהו
,ומויב וריתהל ולש ותעד םא 'יפאו ,אמייקל ותושעל הז רשק ךרד םאב
ארטקכ ,ןכ אוה שימשתהש תמחמ ןה םלועל ותושעל הז רשק ךרדד ןויכ
החישמב ילד ןכלו ,םלועל רושקל יושע הזה לבחהש ךירצ םגו[ יפכשואד
ףדב ראובמכו ,םלועל רשק החישמ םע ןישוע ןיאד ןויכ אמייק לש יוה אל
יבד לדנסד ג"יק ףד אתיאדכו ,םלועל ןכ והשועש םדאה תמחמ ןהו ,]ג"יק
לבחהו לענמה תמחמש פ"עא[ םלועל והשוע םדאה ןיאד ןויכ רתומ ירת
המ ליעומ ןיא םלועל תושעל וכרד םאד ראובמו ,]םלועל ותושעל וכרד
אהמ ג"מפה תישוק תא ל"הבה בשיימ הזבו .םייקתהל תעכ השוע ןיאש
אהמ א"קערגה תישוק תא ןכו .וריתהל בושחי ,תבשב תיציצ ןישוע ןיאד
שי ז"פלו .וריתיש בושחי ,שדקמב הקספנש רונכ לש אמינ רושקל רוסאד
ןסינכהל רשפא יא ןיליפת אצומהד ).גק( ןיבוריעב 'מגה ירבד תא בשייל
םלוא ,אמייק לש וניא היהיש בושחיו והשעיד השקו ,רושקל ךירצד םושמ
בושחי םא ףא בייח םלועל רשק תושעל ךרדהד ןויכד ,בשוימ ד"יפל
ךרד ןיאש ןויכ י"רל 'יפא בייחתי אל הבינעב מ"מד 'סותב כ"שמו[ .וריתהל
גוסב םג יולתד ונייה ,רחמל ותוא ריתיד יאדובו ,ןיליפתב הבינע ריאשהל
.]ק"ודו ,רשקה
ונייהו ,ב"יק ףד י"שר ירבדמ פ"כ עמשמ הז דוסיכד בתכד ל"הבב ש"ייעו
ףאד עמשמ ,םייעובש וא עובש חינמ םימעפש ינפמ ארטק ה"דב בתכש
אוהשכ וצלוחש םימעפש ןנברדב ה"דב ןכו ,העשל חינהל ותעד התעד
ב"צו .שדח וא תבש םייקתמש םימעפו אתרמוחדב ה"דב ןכו ,רושק
רוסא לבא רוטפד אהב י"שר ירבדמ ונעמש אל ןאכ דעד ,ל"הבה ירבדב
םימעפל םאד וניצמ אל בויח יבגל לבא ,רוסא ןמזל ןחינמ םימעפ םאד
'םימעפ' ןושלמ היאר ןיא יכה ואלבד ותו ,בייח היהיד םלועל תויהל וכרד
בויח םרוג ןיא םלועל ןחינמ םימעפש המ ל"הבה ירבד יפל םג אהד ,י"שרב
אהד ,םלועל ראשיש ליגר םא אקוד אלא ,]ריתהל מ"ע השוע תעכ םא[
םשב ל"הבב איבהש ומכו ,ןנברדמ קר רוסא םלועל ןכ ןחינמ םימעפל
,ןנברדמ רוסא ולטבמו ךלמנ םימעפלש רשקד ד"לקס ב"מב כ"כו ,םיאריה
ב"כקס צ"העשב ש"ייעו ,םש חינהל מ"ע התיה אל ןתיישע תליחתש פ"עא
,ןנברד וא אתיירואד יוה יא הזב קפתסמד )כ"קס א"א( ג"מפה לע גישהד
,ןמזב יולת ןיאד םיאריהכ רוסא לבא רוטפד אהב ל"ס י"שרד הארנ 'ואכלו
ןיחינמ םימעפלד אתיא םיאריב והימו ,ןתוא ןיחינמ םימעפל םא יולת אלא
.םייעובש וא עובש ןכ ןיחינמ םימעפד אתיא י"שרבו ,םלועל ןכ
דצמש לכד אוה רדגה אלא ,םלועלב רבדה יולת ןיאד ל"ס י"שרד הארנו
בצוק ןיאש לכ ונייהד ,אמייק לש רשק יוה ותוא ריתהל חרכה ןיא ותיישע
ראשייש אקודב הבשחמ ול התיה אלש ףא ,בייח ותוא ריתיש ותעדב
ריתיש ןמז ומצעל עבק אל אוהו ותוא ריתהל חרכה ןיא קרש אלא ,םלועל
ןחינמ םימעפלש לכ יכהלו ,בייחו ,אמייק לש רשק ללכב אוה ירה ,ותוא
אוהש פ"עאו ,רוסא לבא רוטפ ןמז תועיבק אלב םייעובש וא עובש ךכ
םימעפלש רחאמ ךא ,ריתהל מ"ע אוה תעכש פ"עאו ,ותוא ריתהל טילחה
יגס הרותה ןמש פ"עאד ,ןנברדמ רוסא כ"ע ,ותרתהב ךרוצ היהי אלו ךלמנ
מ"מ ,ריתהל דמוע בשחנ ז"יעד ,רשקה ריתהל ותעדב טילחה אוהש המב
אלא ,רשקה תא וב ריתי אלש םייוסמ ןמז דצמ םעטה ןיאו .רוסא ןנברדמ
חרכה ןיא ומצע דצמ רשקהש ,וריתהל רומג חרכה ןיאש רשק בשחנ הזש
,ךלמנ אהיש ןכתי ירהש ,תטלחומ הניא ריתהל ותעד םגו ,וריתהל רומג
רוסא כ"עו ,רתינ תויהל יאדווב דמועה רשקל ייוושאל החכב ןיא כ"עו
וליפא ירש זאו ,רשקה ריתהל תטלחומ ותעדשכ אלא רתומ וניאו ,ןנברדמ
,ז"חאל וריתהל יאדווב דמועש רשק והז ס"כוסד ,בר ןמז רחאל אהי םא
.םיאריה תעדכו ,הליחתכל רתומ כ"עו
קר םאו ,בייח וריתהל ותעד ןיא םאד ,ותעדב רבדה יולת תמאבד אצמנו
ד"ע( 'מגה ןושל עמשמ ןכו .רוסא לבא רוטפ ריתהל ותעד ןיא םימעפל
ןניזח ,ק"ש וניאש רשק יוהד י"שר שרפמו ,ריתהל מ"ע רשוק אוהה )ב"ע
לש רשק יוה אל ריתהל מ"ע אוה םאד ,רשקה תיישעב ותעדב יולתד
.תובא ןגמ 'סב ןכ ר"ושו .רשקה גוסב אלו ,אמייק
םירשק ולא 'פו ,ב"ע א"נ ףד ,ב"ה לודג ללכ 'פ( ימלשוריהמ הארנ ןכו
,התיה העשל אלו ,םירתימה ןירשוק ויהש ןכשמב התיה הרישק המ )א"ה
ןויכמ ןוב רב י"רא ,םלועל אוהש ימכ רובידה פ"ע ןיעסונ ויהש ןויכמ י"רא
הלחתמד ונייהו .העשל אוהש ומכ ץראל ןסינכמ אוהש םוקמה ןחיטבהש
ןיאד ,ריתהל ותעד ארקנ ןיא רובידה י"פע אוהש ןויכד ימלשוריה רמאק
ןיאש םושמ אמייק לש ירקמ ימנ םלועל ז"יאש פ"עאו ,ריתהל ןמז בצוק
היהת יאדו כ"א ץראל ןסינכהל ןחיטבהש ןויכ לבא ,ל"נכו ריתהל ןמז בצוק
.ריתהל ןמז בצוקכ ומצע הזד ,אמייק לש וניאש רשק יוהו ,הרתה ןאכ
וכרצנש ןוזלח ידייצמ ריתמו רשוק )ב"ע ד"ע( 'מגב 'יפליד אהמ הארנ ןכו
לש רשק ארקנ ז"כבו ,תותשרה תא ביחרהלו רצקל ידכ ריתהל םימעפל
לש רשק ירקמ אידהל וריתהל ותעד ןיא ותיישע םצעבד ןויכ ונייהו ,אמייק
.ק"ש רשק ירקמ אל יאדו וריתהל ותעד םא לבא ,אמייק
םירשוקשכ ןנברד לענמב בתכד א"ע ב"יק ףדב י"שר ירבד ונבוי ז"יפלו
ולעונו רושק אוהשכ וצלוחש םימעפש ,קחודב ןירשוק ןיא םהילגר ביבס
ותוא ןיריתמ טיטה תעשבש ,יוה אל אמייק לש רשק והימו ,רושק אוהשכ
,"וצלוחש םימעפ"ש י"שר בתכד ןויכד ע"צו .כ"ע ,קחודב ותוא ןירשוקו
ןיאד אטישפ אה ,אמייק לש רשק יוה אל יאמא םעט תתל ךירצ עודמ
כ"שמ יפל 'יפאו .םימעפל אלא םייקתהל דימת דיבע אלד ןויכ ,בויח הזב
םינושאר המכ תעד תמאב אוה ןכו[ הז רשק ךרדב רבדה יולתד ל"הבה
,ש"א כ"שמ יפלו .בויח ןיא יאדו הזב מ"מ ,]ןלהל י"הזעב ראוביש ומכ
ןמזב כ"א ,הרתהו הרישק אלב ךכ ושבולד ןויכ ןנברד לענמב אכהד
ומכ יוה מ"מ ריתמ םימעפלד ףאו ,ללכ וריתהל ותעד ןיא רשקה תיישע
ןכלו ,בייח ןריתהל רשקה תיישע תעשב ותעד ןיאש לכד ,ןוזלח ידייצ
רשקה תיישע תעשב כ"א ,יאדוב ותוא ןיריתמ טיטה תעשבד י"שריפ
ךרטציש טיט היהיש חרכה ןיאד ןויכ ,רוסא לבא רוטפ מ"מו ,ריתהל ותעד
,ריתהל ותעד יאדו אממזב ירטקד ירטקבו ,ךכ וחיני םימעפלו ריתהל
םייעובש וא עובש ךכ ןחינמ םימעפלד ריתיש חרכה ןיאש ןויכ מ"מו
ג"מסב שרופמ ןכו ,םיאריה תעדכ והזו ,רוסא לבא רוטפ ןכל ,הלבגה אלב
ירואיבב שריפ ןכד ל"ת יתאצמ בוש .רתומ ןמזלו םיאריכ י"שר תעדד
ףאד ,ןמזב יולת ןיאו רתומ וריתהל ואשעש לכ י"שרלד ג"מסל ל"שרהמ
רתומ ,הליחתב ורשק ןכ ד"עו וריתיש רורבש לכ מ"מ ,בר ןמזל יושעש
'יפא י"שר יפלד אידהל ראובמד ג"מסב 'יעו[ .םיאריה תעדכו ,הליחתכל
ירואיבב כ"כו ,םלועל םש םימעפל םילטבמ ןיאש ןמז לכ רתומ ןמזל 'יהי
.]ג"מסל ןייטש א"רהומו ל"שרהמה
בתכד ,ריתהל ותעדב יולתד ]א"ע ז"לק ףד[ םיאריה ירבדמ הארנ ןכו
תליחתש פ"עא ,םלועל ולטבמו ךלמנ םימעפש רשק לכ ןנברד הדלות
.'וכו םירשק ךל שי ןנתדכ ,םש םלועל חינהל מ"ע התיה אל ותיישע
היה אל ותיישע תליחתבד םושמ בייח וניאש םעטהד וירבדמ ראובמ
.םש ןלטבמ םימעפלד ןויכ רוסאד אלא ,םלועל וחינהל ותעדב
אידהל הארנ ]א"ע ז"פ ףד ,ד"יח ב"י ביתנ[ םחורי וניבר ירבדמ והימו
עמשמו ,ותעדב יולת ןיאו אל וא םלועל תויהל דמוע רשקה םא יולתד
תעכ השוע אוהד ףא ,םוי לכב ריתהל וכרד רשקה םא ךפיהל ה"הד ימנ
םישועש םירשק שי ,ללכה ךל הנהו :םחורי וניבר ל"זו .רתומ וחינהל
וילע םיבייחש אמייק לש רשק והזו ,הנש וא הנש יצח םימי דומעל םתוא
עובש וא םימי 'ג וא אלא ,םיבר םימיל כ"כ וניאש רחא שיו .'וכו תאטח
,]רספאב הרושק תעבטהש[ תעבטה וזב ןישועש רשק אוהו ,םייעובש וא
המהבה תא גיהנהל ידכ תעבטב ןירשוקו הכורא העוצר וא לבח ןיחקולש
לבא רוטפ וריתמהו ורשוקהו ,'וכו םיטעומ םימי םש דמועו ,הרשוקל וא
לכבש רשקה אוהו ,ריתהלו רושקל הליחתכל םירתומ םהמ שיו .רוסא
ביבס שובלמה וא קולחה תפשמ ןוגכ ,התוא ןיריתמו םירשוק דימת םוי
,םיבר ןיטוחה ישאר םש שיש ןוגכ ,םיבר ןירושק ויהיש 'יפאו ראווצל
ןיטוחה םתואמ תצק רתה םע ושבללו וטשפל םימעפל קחודב לוכיו
לש תודאנ יפ ירשק ןכו ,הליחתכל רתומ ז"כע ,םירושק םירחאה וראשיו
לכו הכותבש רשבה רומשל היפ לע דגב ןירשוקש הרדק לש ןמשו ןיי
חינמ םימעפלו ,הברה תויפ תודאנב ויהיש 'יפאו ,הליחתכל ןירתומ ב"ויכ
ה"פא ,ולש ןטקה הפב ןיי סינכמו איצומו ,הברה םימי רושק לודגה הפה
לבחב תיבה חתפ ריתהלו רושקל הליחתכל רתומ ןכו ,הליחתכל רתומ
'או הלעמל 'א םירשק 'ב םש שיש 'יפאו ,וכותבש המהבה רומשל ידכ
,הטמ לש ותוא אלא ריתמ וניא המהבה איצוהל הצורשכ םימעפלו ,הטמל
רושקל יושעש רחאמ ,הליחתכל םהינש ריתהלו רושקל רתומ הז לכ
לכב רושקלו ריתהל םייושעש תועוצר ישאר ןכו ,םוי לכב דימת ריתהלו
רתיה ילב ופוגמ הרוגחה איצומ םימעפלש 'יפא ,הליחתכל ןירתומ םוי
.םחורי וניבר ל"כע ,ויתולגרמ ךרד ןוגכ תועוצרה
דימת םייקתהל יושע רשקה םא יולת רקיעהד םחורי וניבר ירבדב ראובמ
םימיל תעכ ותעדש 'יפא ,דימת חותפל יושע רשקהשכו ,תאטח בייח זאד
עמשמו[ ךכ וחינמ םימעפלש ףא ןמשו ןיי תודונב ריתמ ןכלו ,רתומ הברה
אידהל כ"ג ראובמ וירבדבו ,]רתומ ךכ ראשיש הזה םעפב ותעדב םא םגד
לבא רוטפ םלועל םיחינמ םימעפל םאד םיאריהו י"שר תעדכ ל"ס אלד
ללכ ךרדבש לכ םלוא ,תאטח בויח אכיא הברה םימיב הידידל אהד ,רוסא
אוהש אכיה אוה ןנברד רוסיאהו ,ןנברד רוסיא אכיל דימת חותפל יושע
.ןמזב יולתד ג"מסהו ז"ואו יכדרמבש י"רה תעדכו ,ןמזל
רשקה ריתמ ללכ ךרדב םאד ל"ס םהד םושמ ,י"שרפמ וטנד םעטה הארנו
ורשוקש אכיה 'יפא רתומ ,םיבר םימי וא םלועל םייקתמ םימעפלש 'יפא
שרפל םילוכי ןיא ןכל ,]םחורי וניבר ירבדב ראובמש ומכו[ םיבר םימיל
אכיל ונלטבי 'יפא מ"מד ,היל ילטבמ םימעפלש ינפמ ןנברד לענמ םעטב
םושמ ןנברד לדנסב ושריפ ןכלו ,םייקתהל דמוע רשקה ןיאד ןויכ ארוסיא
לש רשק ומכ הארנד םושמ ןנברד ורזג הזבו ,עובש םייקתהל דמועד
,ותעדב יולתד אלא ,רתומ ריתהל ותעדש לכד ל"סד י"שר כ"אשמ ,אמייק
םימעפלד ןויכד שרפמ ריפש ןכלו ,בייח אמייק לש היהיש ותעד םאו
לש רשק היהיו םש ונלטבי אמש ,וריתהל ותעד 'יפא ורזג ךכ םייקתמ
.אמייק
ל"ס םיאריהו י"שרד ,בויחל ק"ש רשקד אהב תועיד 'ב אכיאד ז"יפל אצמנ
ילוטב ג"יק ףדד אה ןכו ,ריתהל מ"ע רשוק 'מגה תועמשמכו ,ותעדב יולתד
.ותעדב יולתד ונייהד הילטב
'ב איבה וב לכבו ,ז"ואהו םחורי וניבר ד"כו[ יכדרמבו ג"מסב י"רה תעד
ותעדב יולת ןיאו ,אמייקל ותושעל ךרדש רשק גוסב יולתד ]םישוריפה
ותושעל ךרד םאו ,רתומ ריתהל ותעד 'יפא אמייקל רשקה ךרד םאד ,ללכ
,אתוובר ךנהכ איתא ל"היבה ירבדו[ .רתומ אמייקל ואשע 'יפא ומויל
.]ל"קו
אכילד ריתהל ותעדד ףא ,אמייקל ותושעל ךרדה םא י"שר יפל והימו
תעד יפלו ,אמייקל ותוא םישוע םימעפל םא רוסא לבא רוטפ מ"מ ,בויח
.י"שרמ םיליקמ םה הזבו ,רתומ םימעפל םאו ,בייח אמייקל ךרדה םא י"ר
םימעפל ךכ ןיחינמ ןיא םא רתומ םיאריהו י"שר יפל ,ןמזל ותעדד אכיהו
כ"ג עמשמו ,רוסא לבא רוטפ ןמזל םא י"ר יפלו ,םיבר םימיל וא םלועל
.ותעדב ללכ יולת ןיא םהירבד יפלד ,ןמזל תושעל ךרדה םא יולתד הזב
פ"כע אכיאד בתכו ,בייח םלועל תושעל ךרדה םאד בתכד ל"הב 'יעו
,ל"נכו םינושאר ראשכ ל"ס והיא אהד ע"צו ,םיאריה םושמ ןנברד ארוסיא
יבויח םלועל תושעל ךרדב םהירבד יפלד אלא ,םיאריד אה ל"ס אל והניאו
יל איעבמ אל ןנברדמד כ"שמב ,וירבדב ללכנ ז"כש תמאב ךא[ .אכיא ימנ
תמאב הזו ,ש"ייע 'וכו אכיא ימנ אבויח וליפאד אלא ,םיאריב כ"שמכו ,'וכו
.]ל"נכו םינושאר ראשכ
ראובמו ,ב"כק 'יס ש"בירה 'ושתב 'יע ,אמינו תיציצמ ב"מה תישוק ןינעלו
,ק"שק יוה ,ריתהל ךרוצ ול ןיא ז"חאו ןמזל רשקב ךרוצ ול שי םאד םש
.מ"כאו ,ב"מה תישוק בשייתי ז"יפלו
וחינמ םימעפלש רשק .ד
היל תיאד אכירצ אל ,הקולח יחתפמ השא תרשוק א"ע ב"יק ףד 'מגב
י"שר 'יפו ,ל"מק הל ליטבמ ילוטב והיינימ אדח אמיתד והמ ,ישד ירת
יה יעדי אלד ןויכו ,אמייק לש רשק יוהתו הל ליטבמ ילוטב אמיתד והמ
תרתמ 'ינתמ ירהד המית :ש"שרה בתכו .ל"מק ,ורסתיל והייוורת והיינימ
ןמקל ןנימקומד י"בארד המהבה ינפל ןירשוקד אימוד ,םהינש רושקל
לטביש הזיאב כ"או ,חתפה ידיצ ינשב ומצעב י"שריפו ,ירסיא יתרתב
יפלו .יעדי אלד רמול י"שר ךירצ ט"מד ל"רו .ד"כע ,ארוסיא היב דיבע
,וריבח ריאשהלו דחא לטבל הביס םוש ןיא תמאבד י"שר תנווכ כ"שמ
השוע ןיא יאדו רשקה תיישע ןמזב מ"מ לבא ,לטבת דחאד ןכתיד אלא
די
רשקכ יוה כ"א ,לטבתמ ןהמ דחאד ןויכ ד"סד אלא ,םייקתהל תעד לע
הזיא קפס םושמ הנווכה ןיאו ,והייוורת רסתיל כ"או ,םימעפל ןילטבמש
םהמ דחא לכד והייוורת ורסתיל ןנברדמד אלא ,אמייק לש רשק יוה םהמ
אתיירואד ארוסיא 'יפאד י"שר תנווכד רשפאו .םימעפל לטבתהל יושע
כ"א ,הז וא הז תויהל לוכי הזו לטבמ םהמ דחאד ןויכד ,דחא לכב היהי
ךרוצ ול ןיא ותיישע תעב ירהש ,ריתהל מ"ע השוע וניאש רשק לככ יוה
ןיא ומצע דצמו ,אקווד הז רשק ריתיש טילחה אל ירהש ,וריתהל תעד וא
.רתומד ל"מק ,וריתהל חרכה
ונייה ,המהבה ינפל ןירשוקד י"באר יבג ןמקל י"שרמ קיידל ש"שרה כ"שמו
תא חתפ רשאכד אמיתד והמב םש ג"יק ףד י"שרב 'יע ,ןהינש ןירשוקד
רמול ךירצ המ השק ש"שרה ירבד יפל םג ןכ םאו ,ןוילעה לטבמ ןותחתה
תנווכ םש םגד כ"עב אלא ,ןוילעה ונייהד םהמ דחא רמול יגס אה ,םהינש
יריימד ינשה 'יפב כ"שמ יפל םגו ,הלעמלש המ השועש רקיעהד י"שר
יבגל אתיאד יאממ ףידע הזד ונעימשהל י"שר הצר םתה ,חתפה ידיצ ינשב
שיד םושמ סובאב רושקל רתומ הרפב רושק םא קרד ,סובאבו הרפב לבח
רושקל רתומ סובאב רושק היה םא ןכו ,סובאבש התוא ריתיד החכוה
אוה םהינש תא רושקל כ"אשמ ,הרפד אה ריתיד החכוה שיד םושמ הרפב
,םהינשב רתומ חתפה ידדצ 'בבד ל"מקו ,לטבתהל ליגר ןהמ דחאד ,רוסאד
הרפבד נ"האו ,]ג"יק ףדב ל"צז ה"מארגה כ"כו[ לטבי דחאד ןנירמא אלו
נ"ממד םושמ אלו ,םהמ דחא לכב רוסיאה ,ללכ רושק היה אל םא סובאבו
)ב"יק ףד ףוס( י"שר ןושלמ קיודמ ןכו ,ש"שרה ןיבהש ומכ ארוסיא דיבע
התיה אלו ,חתפה ידיצ ינשב םויה ןירשוקש ירוסיא ירת אנירחא אנשיל
אלו ,הב היולת הניאד ףא ונעימשהל אבד ןניזח .כ"ע ,לומתאמ הב היולת
אלד ונייהו ,רוסיא דיבע נ"ממ כ"או ,םירשקה 'ב דיבעד אה ונעימשהל
ףאד שודיחהד אלא ,םהמ דחא וא םהינש דיבע םא יאדו ירקימל ןאכ ךייש
ת"נשמכ ונייהו .סוביאו הרפב ומכ אלו ,הרשקל רתומ ללכ היולת הניאד
היה אל הזבד ,אמייק לש ותושעל ךרדהש המב יולת וניא י"שר יפלד
,אמייק לש ותושעל ךרד יוה אל יאדו םהינשבד ןויכ ,םהינש רוסאל ךייש
םימעפלד ןויכ רוסא םהמ דחא לכ י"שרל לבא ,קפס םושמ קר רוסא יוהו
,םירוסא םהינש כ"או ,וריבחמ רתוי דחא חותפל הביס ןיאו ,ךכ וחינמ
.ק"ודו ,םהמ דחא לטבל ןיוכתמ וניאו ,םהינש ריתהל ותעד תמאבד ל"מקו
ושימשת ךרד אוהש רשק .ה
רוטפ ומויל ריתהל יושע וניאש לכד ל"סד ךנה יפל ה"קס ז"טה השקה
יריימד והדידל ל"צד בתכו ,ראוצה תיב ריתהל רתומ ךיא כ"א ,רוסא לבא
'מגה יריימד רמול לודג קחוד אוהד ,ע"צ רבדהו ,הימויל וריתהל םיליגרש
.ג"הכב אקוד
םירמת לש תולתוח א"ע ו"מק 'מגב אתיאד אהא ימנ השק הז רבד הנהו
תולתוחהד י"שריפו ,ח"ס ד"יש 'יס ע"ושב אבוהו ,ךתוחו עיקפמו ריתמ
םויב םילשבתמ םניא הרואכל הנהו ,םיער םירמת םש ולשבתיש םייושע
.ןמזל יושע אלהו ע"וכל ריתהל רתומ ךאיה כ"או ,רתויו עובשב אלא דחא
בר ינת :ל"זו )ב"ע א"נ ףד( ב"ה ז"פ ימלשוריב השקה וז אישוק תמאבו
אלש דבלבו ריתמו ערוק םירמת לש אייליפו םירמת לש לסיח איעשוה
,תורגורג הנממ לכול תיבחה תא רבושכ השענ ,הרתה וז ןיאו ,רושקי
ףדב ח"רהו .כ"ע ,לעונו חתופכ השענ ,ריתמו רשוק איקסד לש םינזא
רשוק איקסיד לש םינזא :ל"זו תצק יונישב ימלשוריה תא איבה א"ע ה"ע
יפלו .ל"כע ,ריתמו רשוק םירמת לש תולתוח ,לעונו חתופכ השענ ,ריתמו
.רושקל אלו ריתהל קר רתומ תולתוח יבגל ונינפלש ימלשוריה
קר אוה אמייק לש וניאש רשק לש ןנברד רוסיאה לכד הזמ ןניזח פ"כע
הרתההו הרישקה י"ע אוה רבדה שומיש םא לבא ,ושימשת ךרד וניאשכ
ל"ס םירמת לש תולתוח יבגלד אלא ,הרתהו הרישק השעמ ללכ ןאכ אכיל
אוהש ותרתה קר ושימשת ךרד וניאד ,תרתומ הניא הרישקהד ימלשוריהל
ארוסיא אלא בויח אכיל הרישקה לע םגד הארנו[ ותליכא ךרדב חרכומ
הזבו ,ושימשת ךרדמ איה הרישקה םג אייקסידב וליאו ,]ק"ודו ,אמלעב
לש ושימשת ךרד אוהד ןויכ ראוצה תיב ריתמבד ,ז"טה תיישוק בשייתת
.ריתמ תכאלמ ללכ ירקמ אל ,ריתהל חרכומד תנותכה
'יסד אה לע )ב"קס א"א( ז"יש 'יסב ג"מפה קחדנש המ ימנ בשוימ ז"יפלו
םג רתומ ומויל יושע םאד ,עיקפמ אלו ריתמ עקרקבש תומתוחד י"ס ד"יש
רתומד אהד בתכ םש ג"מפהו ,ריתהל םג רוסא רחמל אוה םאו ,עיקפהל
ש"צומל ריתהל יושע םא לבא ,ומצע תבשה םויל יושע םא אקוד עיקפהל
ה"ס 'יס ד"התהד דועו ,לודג קחוד אוהו ,עיקפהל אלו ריתהל קר רתומ
כ"או ,רתומד אמייק לש וניאש רשקד אהמ עיקפהל רתומש הז ןיד דמל
.םנידב שי קוליח המ
ריתהל רתומ מ"מו ,םימי המכל יושעד יריימ יאדו ונירבד יפל םלוא
ירהד העקפהב כ"אשמ ,ח"רבו ימלשוריב אתיאדכ לעונו חתופכ השענד
לכד ).הל( ןיבוריעב י"שר בתכ הריתס יבגל ףאו ,לבחה תעירקל דמוע ןיא
ואל חתפהל דמועד םעטמ ונייהו ,הריתס אכיל אמלעב חתפ תיישע אוהש
'יס א"מה ןיבה ןכו ,רתוסכ הארנד רוסא ןנברדמ מ"מו ,הלע הריתס םש
.ה"ס 'יס ד"הת 'יעו .י"קס דיש
ןמשו ןיי תודאנו הקולח חתפמד אה 'מגב השקמד אה ראבל הארנ הזבו
,הכאלש ירתו ישד ירת היל תיאד אכירצ אל ,אטישפ רשב לש הרדקו
ןניקסע אל ימ ןמשו ןיי תודאנד אה ע"צ הנהו .ילטבמ ילוטבד אמיתד והמ
אמלשבו ,ריתהל רתומ יאמאו ,םינדיעו ןדיע ורצואב םיחנומ תודאנהד
םעפ םוש ןיאו ריתהל ותעדש לכד )'ג תואב( ונראיבש םיאריהו י"שרל
ראשו י"ר תעד יפל לבא ,ש"א ,ןנברד רוסיא אכילו רתומ ,לטבמש
אוהד ןויכ כ"עבו ,רתומ אכה יאמא כ"א ,רוסא ןמזל אוהש לכד םינושאר
ךרד אוהד ןויכ ונייה ,'אטישפ' 'מגה תנווכ אפוג הזו ,רתומ ושימשת ךרד
'מגב רמאקו ,]הלע יתאק אמייק לש וניאש רשק םושמ ואלו[ ושימשת
יוה אלד ונייהו ,הל אחיורד צ"ל הכבס יטוחב ןכו ,ישד ירת היל תיאד צ"ל
רמאקד אהו ,אמייק לש רשק וניאש םושמ רתומו ,ושימשת ךרד חרכהב
הז יבגל לבא ,ק"ש רשק יוה כ"לאד ונייה ,הרעש לע הסח השא 'מגב
אל ות רשקה תרתה אלב הפלושל רשפאד ןויכ ושימשת ךרד אל אוהש
.ושימשת ךרד יוה
םימעפלד ףא אכבס יבגל בתכד םחורי וניבר ירבד בטיה בשוימ הזבו
אהד י"בה השקהו ,ימד ריפש ןידירומ ללכ ךרדבד ןויכ מ"מ ,ךכ ןיריאשמ
רמאק אפידעד 'יתו ,הרעש לע הסח השאד ,ךכ ןישוע ןיאד אתיא 'מגב
,אתועינצ תמחמ יכה ידבע אלד איקספ יבגל י"שר רמאד המב ראיב ןכו[
ראובמה יפלו .]שדח רבד איצמהל י"שר ךירצ היה יאמאד ,ןכ רמול ע"צו
איהש חרכהב היה םאד 'מגב רמאקד אפוג והזד ,םחורי וניבר ירבד ש"א
וניאש רשק םעטמ רמול ךירצ היה אל ,הרתהו הרישק י"ע תשמתשמ
'מגב רמאקד ונייהו ,ושימשת ךרד הזש םושמ ירש ימנ ה"אלבד ,ק"ש
אלב ןידירומ םימעפלד ,ךכ ושימשת ךרד ןיאו אחיורד אלא ,אטישפ
אהי אלש ידכ הרעש לע הסח השאד 'מגב רמול ךרצוה כ"עו ,הרתה
מ"מ ,אחיוורד וריתהל חרכומ ןיא ומצע דצמש פ"עאד ,אמייק לש רשק
,ירשו ,ללכ אמייק לש וניאש רשק הווהו ,רשקה תא הריתמ איה השעמל
וז 'מגמ רתומד ךכ םיריאשמ םימעפל םאד הז ןיד דמל םחורי וניברו
אטישפ ןכ םא דימת םלועל ךכ םיריאשמ ןיא םאד ,יריימ יכהב פ"כעד
אנקסמל םגש חרכהבו ,התכודל 'מגה תיישוק ארדהו ,ושימשת ךרד אוהד
הסחד םושמ הריתמ איה בור י"פעש אלא ,ךכ םיריאשמ םימעפל ןיידע
.הרעש לע
,תיברע ןתוא ןיריתמש אזוחמ ינבד תועוצרד אהמ ז"ע השק הרואכלו
ל"ופית 'ואכלו ,הלע ןניתאק ק"ש וניאש רשק םושמד םינושארה וראיבו
השק רתויבו ,ק"ש וניאש רשקד רתיהל ןניעב יאמאו ,ןשימשת ךרד יוהד
תחא םעפ ןיטשופש ונייהד ןנברד לענמד םישרפמד םינושארה תעד יפל
אוה לענמה לש שימשת ךרדד ףא ,רוסא לבא רוטפ הז םושמו ,תבשב
ןיטשופ םימעפלו ,תצקמב אחיורב ירייא כ"ג םשד הארנו .רשקו הרתהב
ףוס 'ג 'יס 'יעו[ .בטיה ק"ודו ,ןשימשת ךרד ירקימ אל כ"או ,ךכ ןתוא
.]א"קס
ג ןמיס
)ג"ס ז"יש 'יסל( אמייק לש הניאש הריפתו הרישק
תבש תוכאלמ ראש ןיד המ ןכו ,הרישקמ הריפת דומלל רשפא םא .א
לש רשק וניאש סבוכ ורשקש רשקמ ראוצה תיב ןיריתמ :ג"ס ז"יש 'יס
רבכ 'יפא הגה ,אוה אנמ ןקתמד שדחמ ותוא ןיחתופ ןיא לבא ,אמייק
ןכלו ,ןישוע םינמואהש ךרדכ דחי ורפת וא ורשקו ןמואה רזחש קר חתפנ
םינמואהש ךרדכ דחי םירופתה םילענמ לש גוז ךותחל וא קתנל רוסא
לש ןיב הריפתב קוליח ןיאד ,אמייק לש הניא הריפתהש ג"עא ,ןישוע
ןיאו ,אמייק לש הניאש הריפתב ןיריתמ שיו ,אמייק לש וניאל אמייק
.ץראה םע ינפב ריתהל
רמאנ רשוקב קר םא ונייהד ,תרתומ אמייק לש הריפת יא תקולחמה רוקמו
א"ביר :ל"זו ןינמוט המב 'פ ר"מגהב ראובמ ,הריפתב םג וא אמייק לש ןיד
רופת היה םא לבא ,ןיריתמ ןתסיבכ תעשב רשקתנ םאש ראוצה תיב 'יפ
הז ןקתנל רוסא ,לענמ לש גוז םינעצרה ןיקבדמש ומכ וא ראוצה תיב 'יפ
,אמייק לש הניאש הריפתל אמייק לש הריפת ןיב קוליח וניצמ אלש ,הזמ
,דיבע םייקתהל ואלו ליאוה הריפתב 'יפא ריתמ לאוי וניברו ,ידיב איפרו
תוריפת יתשב השקמ ):גע( 'מגהד ונייה[ לודג ללכ 'פב ןמקל ןנירמא ןכו
חתופה רוביח הז שרפמו ,ם"בשר םשב ה"יבאר בתכ ןכו ,]אמייק אל אהו
אנש יאמ ).טמ( 'מגב רמאקד אה שרפמד ותנווכו ,דומעה ךות ונייה 'וכ
יוה ראוצה תיב חתופבד ונייה[ רוביח וניא הזו רוביח הז ,תיבח תפוגממ
תפוגמד ןינמוט המב 'פב יכדרמב כ"כו ,תיבח תפוגמב כ"אשמ ,רוביח
.ר"מגה ל"כע ,]תדמוע לטניל ירהש ,רוביח וניא תיבח
םושמ ,רוסא אמייק לש הניאש הריפתבד אהד א"ביר ירבדב ראובמ הנהו
לאוי וניברו ,הריפתב כ"אשמ ,אמייק לש הניאש ןידה רמאנ רשקב קרד
,רחא םעטמ ריתמ דחא לכד םהירבדמ עמשמ םלוא ,ןיקלוח ם"בשרו
שרפמ ם"בשרו ,אמייק אל אהו 'מגב השקמד ןניזחד בתכ לאוי וניברד
םגד ןניזח ,רוביח הניאש םושמ תיבח תפוגמב רתומד 'מגב רמאקד אהמ
'יעו .רבדב תוטיש 'גו ,רתומ היה רוביח יוה אל יא ראוצה תיב חתופב
תיבח תפוגמ וזו ראוצה תיב חתופ רוביח וז בתכד ןינמוט המב 'פ יכדרמ
רתומש חיכוהל שי ןאכמו ,י"שרפ ןכו ,תדמוע לטניל ירהש ,רוביח וניא
תיבח 'פ ןנירמאד אהל המודו ,ש"עמ ומתסש רונתה יפ תמיתס רותסל
אלו ןייה איצוהל ןיוכמד םושמ תבשב איטרובב אתיבח זרבמל ירשד
מ"מ ,ןיוכמק אחתיפלד םושמ רוסאד םתה קיסמד ףאד ל"רו[ חתפ תושעל
.]יכדרמה לע עשי ידגבבו ש"נא 'יחב פ"כו ,רתומ יכה ואל אהד עמשמ
,הרישקל הריפת המדמו ,הריפתב םיוסמ רתיה אוה לאוי וניבר תעד יפלו
ראובמ ןכו ,תוכאלמה לכב רתיה וניאו ,תרתומ ק"ש הניאש הריפת םגד
גוז עורקל רתומ בתכו ,לאוי וניבר ירבד איבמד )ה"ס 'יס( תבש 'לה ז"ואב
,'וכו ל"ז יולה ןובמ לאוי וניבר תעד ןכו ,םינעצרה ורפתש םילענמ לש
רפות המדמד ראובמ .יפכשואד תועוצר יבג םירשק ולאד ינהל ימד אלו
וניאד תיבח תפוגמל והמדמד בתכו ,ם"בשר ירבד איבמ כ"חאו ,רשוקל
תוכאלמ ראשב םג ז"יפלו ,תדמוע לטנהלד םייקתהל דיתע וניאד ,רוביח
,םויקל דמוע וניאש לכ רתומ הריתסב םגו ,תדמוע לטנהלד םושמ רתוה
.תדמוע לטנהלד ןויכ רונתה יפ רותסל ריתמ ןכלו
םינושארה תקולחמ רואיבב ג"קס 'ב 'יס ליעל ת"נשמ פ"ע הארנ הרואכלו
רשוקל תוכאלמ ראש תומדל ךיישד המ ז"פלד ,אמייק לש רשק ןידב
רשק םא יולת אמייק לש וניאד םינושארה תעד יפל קר ונייה ,ריתמו
הכאלמ ותיישע ירקמ אל הז רשק ריתהל ךרדש ןויכד ,ריתהל דמוע הז
לש םניאש ג"הכבד ,הזל תוכאלמ ראש תומדל ךייש ריפשו ,הבושח
רשוקבד םיאריהו י"שר תעד יפל לבא ,הבושח הכאלמ ורקימ אל אמייק
ריתהל מ"ע רשק םא מ"מ ,ריתהל דמוע וניאש רשק אוהד ףא ,ריתמו
רמול ןכ ךייש אל ,]ךכ ןיחינמ םימעפל םא ןנברד רוסיא שיד אלא[ רוטפ
ןכלו ,רוטפ היהי ורתוסל ידכ ןינב הנובד אכיה וטאד ,תוכאלמ ראשב
ראוצה תיב חתופמ אמייק לש הניאש הריפתב רתיהה תא ם"בשרה דמל
אוה םתהד ,ףלימל ללכ ךייש אל ריתמו רשוקמ וליאו ,תיבחה תא רבושמו
םתה אהד ,אמייק אל אהו 'מגב השקמד אהמ ףלימל אכיל ןכו ,רחא ןינע
דמולד לאוי וניבר תעדבו ,ריתהל יושעל היאר הניאו ,םייקתהל יואר וניא
אוהד ק"ש וניאש רשקב שוריפה םאד ל"י ,'אמייק אל אהו' 'מגה תיישוקמ
תמחמ אמייק לש וניא רשקה םא קוליח ןיאד ל"י התעמ ,ריתהל יושע
הריפתב םגד ןניזחד ףילי ריפשו ,ומצע י"ע וא םדא ינב י"ע ריתהל דמועש
ךדיאכ לאוי וניבר תעד ז"יפלו[ .רתומ ריתהל ותעד םאש ןידמל ונא
תוכאלמה לכל הזמ ףילי אל כ"פעאו ,םיאריהו י"שר לע יגילפד אתוובר
.]ריתהל יושעד אלוק כ"ג וב שיד אידהל 'מגב ןחכשאד ,הריפתל םא יכ
תיב טוח חתומד בתכד )רפות תכאלמב( םיאריב אידהל יתאצמ ןכו
לבא ,רתומ םייקתהל יושע וניא םאד בתכו ,רפות םושמ בייח הריפתה
וליאו .ש"ייע ,]בייחו[ הריפת לש טוח חתומכ יוה ךכ ןיחינמ םימעפל םא
םעטו .רוסא לבא רוטפ ךכ ןיחינמ םימעפל םאד בתכ ריתמו רשוקב
שי רפותב כ"אשמ ,ריתהל תנמ לעד ןיד אכיא ריתמו רשוקבד ,רבדה
םימעפל םייקתהל יושעש לכו ,ללכ םייקתהל יושע וניא םא רתיה קר
רוסא םלועל ךכ ןחינמ םימעפלד אכיה ז"יפלו .בייחו הבושח הכאלמ יוה
,ריתמו רשוקמ דמולש לאוי וניבר תעד יפל לבא .תוכאלמ ראשו רפותב
םלוא ,ךכל יושעב יולת ריתמו רשוקבד םינושאר ראשכ שרפמ אוהד ונייה
םימעפל םא ףאד ראובמ םחורי וניבר ירבדמד ה"קס 'ב 'יס ליעל ונבתכ
רתוסו רפותב ןוגכ תוכאלמ ראשב םג כ"או ,רתומו בויח אכיל ךכ ןחינמ
ןאכ םיאריה 'דמו ,ש"ייע ןכ דימת םייקתהל יושע וניאשכ רתומ היהי
.ק"ודו ,הילע גילפד עמשמ
הרות יניד ראשב אמייק לש וניאש רשק .ב
םעטמ אמייק לש רשק ןניעבד ומכד םינושארה תעדב ונראיבש המ הנהו
,תבש תכאלמב קר אוהד ל"שפא ,תוכאלמה לכב ה"ה ,הכאלמה תובישח
'סותב ראובמ ןכו ,רשק ראשב כ"אשמ ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמד
לש רשק יבגל ,)ח"רא ה"ד א"ע ז"צ םשו ,יכו ה"ד ב"ע ו"צ( ןיבוריעב
רוטפד אה תבש יבגלד ונייהו ,רשק ירקמ אמייק לש וניאד ףאד ,ןיליפת
"רשק םש" יבגל כ"אשמ ,תבשחמ תכאלמ יוה אלד םושמ אוה ,ק"ש וניאב
אכילו .םש א"בטירה 'יחב מ"כו .ק"ש יוה אלד ףא רשק ירקמד ריפש
םושמ ,רושקל רתומ היהיו ומויב ריתהל בושחי כ"אד 'סות יפל ייושקאל
ותעד 'יפא ק"ש ירקמ אמייקל והשועש ליגרש רשק לכד 'סותל ל"סד
)ח"רא ה"ד( םש 'סותה ירבדמ נ"כו ,ק"ש רשק יוה ינווג לכב יכהלו ,ריתהל
ונייהו ,בוט רשק תושעלו ריתהל דמוע ומתס הבינעבד ובתכד א"בטירהו
רשק ראשבד עמשמ ,ק"שק יוה אל הז רשק ריאשהל תוליגר ןיאש ןויכד
.ריתהל מ"ע אלש אוה ומתסד ןויכ ותעד ליעומ ןיא
,תבשחמ תכאלמב ןיד וניא ק"שאו ק"שקד י"שרו םיאריה תעדל םנמא
רשק םש ואל ריתהל מ"ע רשקד ,רשק םשב ןיד אוהש רמול ךירצ כ"עב
ןכשמב התיה הרישק יאמ )ב"ע ד"ע( 'מגה רמאקד אהב ל"צ ןכו .הלע
,ע"צ 'ואכלו ,אוה ריתהל מ"ע רשוק אהו ,להאה תודיתי ןירשוק ויהש
,תבשחמ תכאלמב ןורסח יוה ק"אש רשקד םינושארה ראשל אמלשבד
םלוא ,הבושח הכאלמ יוה אל מ"מ ןכשמב היהד ףאד 'מגה השקמ ריפש
םויקל יושע הז רשקד פ"עא ריתהל ותעדב םא םגד םיאריהו י"שר תעדל
השק כ"א ,תבשחמ תכאלמב ןיד הז ןיאד תוכאלמ ראשב וניא הזו ,רוטפ
תודיתיב היה ןכד ןויכ ,בייח ריתהל מ"ע םגד ןכשממ ףלינ אל תמאב יאמא
.רשק םש הזל ןיאד ,ללכ אוה רשק ואל הזכ רשקד ל"צ כ"עב אלא ,םילהא
אכיה ליעומ ןיא רשק יעבד אכיה ]ןיליפת ןוגכ[ הרותה יניד ראשב םג כ"או
זאד ,ריתהל מ"ע רשק השעיש ןיבוריעב רמול א"א ןכלו ,ריתהל מ"ע אוהש
םש ןיבוריע י"שר ירבד בטיה קיודמו ,שובלמ וניאו ןיליפתל םג לוספ היהי
הרישקד ,אוה הרישק םושמ אמעט אמלא בתכד )אתשהו ה"ד א"ע ז"צ(
רשקבד ונייהו ,ל"כע ,אמייק לש רשק תבשב רושקל רוסאו ,הכאלמ בא
.לוספ ה"לאד ק"שק תושעל ךירצ ןיליפת לש
והילא וניבר תטיש ץרתמד ןילוחד ק"פר יכדרמ תוהגה ירבד ןבומ ז"יפלו[
םש ןיבוריעב 'סות השקהו ,םוי לכב ןיליפת לש רשק תושעל ךירצש
אנמחרד ר"מגהב 'יתו ,תבשב ןרשקל רוסא יאמאו ,ק"שק יוה אל כ"אד
ם"ארו י"שר תעדכ ל"ס והילא וניברד ונייהד ל"שפא ז"יפלו ,רשק וארק
אל הלוכ הרותה לכב תמאבו ,הלע "רשק םש" ואלד ונייה ק"שאש רשקד
,אמייק לש וניאש ףא רשק וארק אנמחר ןיליפתב רשקבד ןויכו ,רשק יוה
,רשק יוה ק"שאש רשק םגד ל"סד 'סות יפל לבא ,תבשב בייח אליממ
ריפש ,תבשחמ תכאלמ םושמ רוטפ תבשבד אלא ,רשכ תמאב ןיליפתבו
מ"מד יוה יאדוד ,רשק וארק בותכהד המ ינהמ אלו ,והילא וניבר לע השקה
.]ק"ודו ,תבשחמ תכאלמ םושמ תבשב רוטפ
,בנעימ והניבניעלו ןיליפת יבגל השקמ ןיבוריעב 'מגהד ,ע"צ ןיידע םלוא
ךירצד ןויכ ןיליפתב רשכוי ךיאו ,ללכ הלע רשק םש ואל הבינע הרואכלו
'מגהד ,ללכ השק אל והימו ,ללכ רשק םש צ"א ןיליפתבד ןניזחו ,רשק םש
הבינע הידידלו ,ןיליפת סינכהל םש רסואד הדוהי יברד אבילא ןכ השקמ
'מגה השקמ יאמד 'סותב השקה רבכו ,ןיליפתל ינהמו אתיילעמ הרישק
יצורית 'ב והימ ,תבשב רוסאו הרישק יוה הבינעד רבס י"ר יאדו אה ,יבנעלו
כ"א ,הרישקב י"רד ןנברכ 'יפא ימקואל הצרד 'א 'יתד ,י"שרל יגס אל 'סות
כ"אד ,ןכ רמימל אכיל אמייקל יושע ןיאד ינשה 'ית םגו .רשק םש ירקמ אל
'יתו ,'סותהכ השקהד א"בטירה 'יח 'יעו .ליעל כ"שמכו ןיליפתל םג לוספ
היה הזבו ,איה הרישק ואלו אבוט אעירגד הדומ י"ר םג העשל אוהש הזבד
.ע"צ ןיידעו ,תבשחמ תכאלמב קר ןורסח יוה הזד ל"שפא
םש ןורסח םושמ וניא ,רשק ירקמ אל הבינעד אהד מ"גהל ל"סד רשפאו
תחאב וריתהל לוכיד םושמ ב"ע א"יק תבש 'מגב ורמאש ומכ אלא ,רשק
ואל הבינעד םיאלכבו תיציצב ןניזח והימו ,בושח רשק יוה אלו ודימ
ז"עז םירשק 'ב ךירצד ןניעבד בתכ ).גק( תומביב ש"ארב ןכו ,איה הרישק
.ע"צו בשייל שיו ,איה הרישק ואל הבינעד ,הבינע אלו
ד ןמיס
םהיניבש קוליחהו רשוקו גרואו הווט ירדגב
הווט הוה דבל תיישע יאו הווט רדג
ה"ד ףוסב( ב"ע ד"צ ףדב י"שרב 'יעו ,הווט לש רדגה והמ ןייעל שי )א
היתועבצא ןיב היתורעש תנקתמש :ל"זו תסקופ רואיבב בתכד )הווט
ולטונשכו הינפ לע קצב ןימכ החטש[ ינשה ןושללו ,ךרכנ אוהשכ ותטשפו
היוטד ןושאר ןושלב ראובמ .טוח ןימכ קצב ותואמ השוע ]רשבה םידאמ
תיישע אלא ףוריצ וניא ינש ןושללו ,טוח ושעיש דע ןימינ ףרצמד אוה
.ןיטוח תיישע אוהד הווט תכאלמל ימדד ונייהו ,טוח
אוהו ,בייחו הווט תדלות ז"רה דבלה תא השועה :ו"טה ט"פ ם"במרה בתכו
העברא ךרוא ]י"ופד תצקב ה"כ ,טוח[ ונממ תווטל רשפאש רבד דבליש
םידבלה תיישעב היוט ריכמ יניא ,בתכ ד"בארהו .ינוניב יבועב םיחפט
ךומ לע ךומ ןתונו ,דגב ג"ע ןחטוש ץפונמו ןבולמ רמצה חקול אוהש יפל
רבחתמש דע וקדהמו דגבה םע וכרוכו םימב וחיפטמו ,הבע השענש דע
,עדוי יניא היוט ול ארוק רובחה הז םאו ,וילאמ דבלה השענו השקתמו
.ד"בארה ל"כע ,'וכו הנוב תדלות אוהש ןבגמכ אוהש רתוי הארנו
ןימינ רוביח אוה היוטד י"שרב ןושאר ןושלכ ל"סד הארנ ם"במרה תעדבו
כ"אשמ ,ןימינ רוביח יוהד הווט יוה םידבל תיישע ןכלו ,דחאכ והשועש דע
וט
חרכהבו ,טוח ןאכ השענ אל ירהש ,הווטל וניינע ןיא י"שר לש 'ב ןושלל
.ד"בארכ הנוב תדלות דבל תיישע
הגירא וניא דבל תיישע יאמאו ,גרוא רדג
הדלות וניא םידבל תיישע יאמאד השקהד ג"כ 'יס ח"בלרהמ 'ושת 'יעו )ב
תיישע ומכ אוה דבל תיישע ןכו ,םידגב תיישע אוה גרוא אהד ,גרואד
יוה םייווט םיטוח רוביח אלא ,םידגב תיישע יוה אל גרואד בתכו ,םידגב
וניא ,]םייווט םיטוח אלו[ ןימינ רוביח קר יוהד ןויכ דבל תיישעבו ,גרוא
המדמ 'מגהד ןניזחד המד ל"צ ד"פלו .ש"ייע ד"ותכע ,גרואל ללכ המוד
םישוג עלוק הזל הז ןימינה רבחמש רחאד ונייה ,גרואל רעש תעילק
.דגב תיישע וניאש פ"עא גרוא יוה הזו ,דחיב םישוג
פ"עא דגבה לע קש ףסומ 'מגב רמאקד א"ע ד"ס ףד י"שרב ראובמ ןכו
,ותב ראוצב הלותו ןימינ 'ג עלוק ינע ןכש ,יזח יאמל ,אמט גירא וניאש
,העובצ םיזע לש הצונ לש הוטמ לש ןיטוח 'ג - ןימינ 'ג עלוק י"שר בתכו
רמאדכ ,יווט אוהש רחאמ ותגירא איה וז התעילקו ,ותב ראוצב הלותו
וניאש פ"עא רמאקד אהו ,גירא היל ירקד ).זנ( ןיקרפ שירב אתלילח יכיתב
לש תורשרש אתלילח יכית ,םש י"שרפדכו[ שממ גירא ואל רמולכ גירא
ןייווט ןיטוח רוביח לכד י"שר ירבדמ ראובמ .כ"ע ,]תולוגעו תולולח ןיטוח
ןיטוחב יוהד אכיה לכ ,הגירא תארקנ תורשרש תיישע םגו ,הגירא ירקמ
אלו ,ןייווט ןיטוח ונייהד הווטמ לש ןימינב יריימד י"שר 'יפ כ"עו ,ןיווט
.ןייווט ןיטוח לש ןרוביח ירקמ הגיראד ח"בלרה ירבדכו ,אדירג ןימינ
אוהו ,גרואד הדלות יוה ןימינ עלוקה בתכ ט"יה ט"פ ם"במרה לבא
הווה כ"ג דוחל ןימינ אלא ןייווט ןיטח ןניאש ףא עמשמו ,ימלשוריהמ
תדלות יוה ןימינ תעילקד .ד"ס ףד 'מגה ירבד תא ראבמ ןכו ,גרוא תדלות
לש הדלות אוה םידבל השועהד ם"במרה בתכ יאמא ב"צ כ"או ,הגירא
.הווט
ש"מכ אל וא יווט יוה םאב רבדה יולת ןיאד ם"במרה תעדב ל"צו
ונייה היווט לש רוביח גוסד ,רוביחה גוסב אוה קוליחה אלא ,ח"בלרהמה
אוה םידבל השועה ןכלו ,דחא רבד השענש דע אמינל אמינ קיבדמש
.טוחב טוח תסנכה לש רוביח ונייה הגירא וליאו ,הווט תדלות
גרוא םושמ אל יאמאו ,הווט וא רשוק םושמ בייח םילבח לתופ
י"פ( ם"במרה בתכ יאמא השקהש )א"קס ז"כ 'יס( םדא תמשנב 'יעו )ג
איבהו ,הווט םושמ יבויחל ל"וה ,רשוק םושמ בייחד םילבח לתופב )ח"ה
ימלשוריב אתיאד ,הווט םושמ בייח רזושהד ימלשוריה םשב חקורהמ ןכ
'יע והימו ,רזוש ונייהד שרפמו ,הווט םושמ בייח רזוממ דיבעד ךה
,םידבל השוע ונייה רזוממ דיבעד ךה שרפמ ם"במרהד בתכד מ"הכרמב
מ"מה כ"שמכ[ הווט םושמ בייח םידבל השועד ם"במרה לש רוקמה הזו
יפל ל"צ ןכו .]ימלשוריה אוה הזד מ"הכרמה שרפמו ,ימלשורי אוהד
,היווט תכאלמ ונייה ןימינ רוביחד דבל יבג ם"במרה תעדב ונראיבש המ
.הווט יוה אל ןייווט ןיטוח רזושב כ"אשמ
םושמ אלו רשוק םושמ בייח םילבח לתופהד אה ראובמ ,ונירבד יפלו
,דחא טוח השעיש דע שממ קבדנ אלד ןויכ הווטל המוד וניאד ,גרואו הווט
ןיאד גרואל המוד וניא םגו ,רשוקל המודו הליתפה י"ע אוה רוביחה אלא
ח"בלרכ ם"במרל ל"סד אמינ םא לבא ,טוחב טוח תסנכה י"ע םש רוביחה
םושמ בייח ןיווט ןיטוח רבחמד אכיה לכד אלא ,רוביחה תוכיאב יולת ןיאד
רמול שי ןיידע םנמא .גרוא םושמ בייחל ל"וה םילבח לתופב כ"א ,גרוא
ירקמ אל םילבח לותיפ מ"מ ,ןייווט ןיטוח רוביח איה הרדגהה םא ףאד
ובייחל א"א יאדוו הווט םושמ מ"מו[ .ק"ודו ,הגירא לש רוביח וניאד ,גרוא
ם"במרהל ש"כו ,םייווט םיטוח םא יכ ןימינ קוביד הז ןיאש ,ח"בלרל םג
השוע ז"יאש ל"י י"שרב 'ב 'יפל םגו ,ל"נכו שממ 'א רבד השענ וניא ירהש
רוביח אוה הווטש ח"בלרה ד"עו( הריזשה ינפל ןיטוח רבכ םהש ,טוח
.]ק"ודו ,)םיטוח רוביח אלו ןימינ
הווט םושמ ובויחש רזוש שי םאו ,הווט תדלות רדגב ףסונ דצ
םושמ בייח ןיטוח תיישעב םגו ןימינ רוביחב םגד רמול רשפא והימ )ד
דחא דצב המודד ז"פב מ"מה כ"שמכ אוה הדלות רדגד ונייהו ,הווט תדלות
הנוב םושמ בייח ןבגמד הנובב ןניזחד ומכו ,רומג ןוימד וניאש פ"עא ,באל
רבדל רבד רוביח אוהד הנובל המודד ונייהו ,)ג"יה י"פ( ם"במרה כ"שמכ
בייח להא תיישעו אמוג רפוחו חתפ חתופ םגו ,)ו"ה ז"פ( ם"במרה כ"שמכ
תילכתה תמחמ אוה הנובל ןוימדהו ,רוביח םוש הזב ןיאד ףא ,הנוב םושמ
היתווכ ימנ יכהו ,]'א 'יסב תוכיראב ראבתנש ךרד לעו[ תיב תיישע לש
רשפא ריפש ןכלו ,ןימינ קוביד י"ע ןיטוח תיישע אוהד היווט תכאלמב
בייח ןיטוח תיישעב םגו ,הווטד הדלות םושמ ןימינ קוביד לכב בייחל
וניא םילבח לתופד אהו .היווטל הזב המוד אוהד ,הווטד הדלות םושמ
רוביח יוה אלו ,דחא טוחכ תישענ אלד םושמ ונייהד ל"צ ,הווט םושמ בייח
טוח ןישענד ןיטוח רזושבד רשפאו ,רשוק םושמ בייח ןכלו ,םידרפנ ןיטוח
,רשוק יוה לתופד םיטש יצע ןחלוש 'סב כ"כו ,הווט םושמ בייח שממ דחא
,רוביחה תוכיאב קוליחהש ם"במרהד אבילא ונירבדלו[ .הווט יוה רזושבו
.]הווט תדלות ז"ה שממ 'א רבד השענש לכש ל"י יאדוב
ה ןמיס
םהיניבש לדבההו ןחוטו ךתחמו ערוק תכאלמ
רתוסו קחומ תכאלמ ירדגו
ריינמ הכיתח ערוק ןינעב ל"הבה ירבדב ןתמו אשמ .א
תולצל ריינה ןיכתוח ןיאו סרחה תא ןירבוש ןיא :ב"ע ב"ל הציב 'ינתמ
ד"פ( ט"וי 'להב ם"במרה פ"כו ,אנמ ןוקת םושמ םעטה 'מגב רמאקו ,וב
,ש"יע ,ןנברד תודלותה ןיב וללכ ם"במרהו ,ו"ה ג"כפ תבש 'להבו )ה"ה
ריינה ןיערוק ןיאו סרחה ןירבוש ןיא :ל"זו ג"יס מ"ש 'יס ע"ושב וקיתעהו
יוהד אנמ ןקתמכ יזחמד ןנברדמ יוהד ונייהו ,ילכ ןקתמכ אוהש ינפמ
,ןקתל מ"ע ערוק םושמ בייח וניא יאמא השקה ל"הבבו ,פ"בכמ םושמ
וא ןיקובד תוריינ קרפמהד ד"יס םש ע"ושבו י"ה י"פ ם"במרה כ"שמכו
דועו ,בייחו ערוק תדלות ז"ה ,דבלב לקלקל ןיוכתנ אלו ןיקובד תורוע
,]א"משנהו ג"מפה ושקה ןכו[ ןנברדמ אוהש עמשמ ם"במרה ןושלמד
ערוק םש הזב ךייש אלד שדח רבד א"וה אניפתסמד ילול :ל"הבה בתכו
,םהינש ןוקיתל ךירצ אוהו עצמאב רבד הזיא ערוקשכ םא יכ ןקתל מ"ע
רבד הזיא ערוקשכ כ"אשמ ,אנרד הב לפנש העיריב ןכשמב היהש ןיעכו
לקלוקמ וא ךורא אוהש דגבה תא הזב ןקתל ותנווכו ,דצה ןמ דגבהמ
ערוק םש הזב ךייש אל ,ללכ הזב ןקותת אל תערקנה הכיתחהו ,ותפשב
דגבה תא ןקתמ אוהש אנמ ןקתמ ונייהד רחא םש םא יכ ,ןקתל מ"ע
בייח רומג ןוקית אוה םאו ,]ךתחמ םושמ בייח ךותיחה לע דיפקמ םאו[
,ןנברדמ אוה רומג ןוקית וניא םאו ,דגבהו ילכה רמוגד שיטפב הכמ םושמ
ףדבו ,וב שמתשהל ידכ םלש ריינמ ריינ תכיתח ערוק םאד בתכ ז"פלו
ללכב הז ןיא ,כ"ג ולקלקמד רשפאו ללכ ונקתמ וניא ריינה ונממ ערקנש
שמתשהל ךירצו םיערק המכל ריינה ערוק םא ז"יפלו ,ןקתל מ"ע ערוק
ם"במרה ןושלמ השקהו .ןקתל מ"ע ערוק אוהד ,בייח ןהמ דחא לכב
אקודד עמשמו ,לקלקמ אוהש םושמ רוטפ דיספהל ערוקהד 'י הכלהב
תוחדל שיד בתכו ,בייח דצ הזיאב ןוקית שיש ריינ ערוקב לבא ,דיספהל
כ"שמד אימוד ,דיספהל ללכב יוה הערוקש הכיתחה תא ךילשמש ןויכד
ףאו ,לקלקל ותנווכד רוטפד הרפעל צ"או אמוג רפוחב ז"יה א"פב ם"במרה
.ד"כע ,הז לכב ע"צו ,רפעהמ האנה ול שיד
ןיא רפעב םתה אהד ,הרפעל אלא צ"או אמוג רפוחל המדמש המב ע"צו
הדשבו הנוב םושמ תיבב הכאלמ יוה אמוג השענש המב קר ,הכאלמ םוש
תא לקלקמ אוה ותכאלמ השעמב הזל ךירצ וניאש לכ כ"או ,שרוח םוש
.העירקה ונייהד הכאלמה השעמב ןקתמ ןאכ לבא ,תיבה
תיבב קר אמוג רפוחבד ]מ"מה תעדב מ"כהו[ ך"מרה כ"שמ יפל טרפבו
ם"במרהד ,הארנ רבדה םעטבו .הדשב כ"אשמ ,רומג לוקלק יוהד רוטפ
בייח רחא רבדב 'יפא ןוקית שיש לכ כ"או ,בייח ג"לצאש הכאלמד ל"ס
ךרוצ שיש לכד ,התחשה ךרד יוה אל פ"כעד ,ותמ לעו ותמחב ערוקכ
,התחשה ךרד יוה תיבב רפוחב םלוא ,תיחשהל הנווכ אלב והשוע םדאל
התחשה ךרד ואל הדשב כ"אשמ ,רפע רובע ותיב בירחהל יושע םדא ןיאד
.ל"מכאו ,הדשב אמוג השוע רפעל ךירצ םדאשכד ,אוה
,"ולקלקמד רשפאו ראשנב ןוקית השוע וניאד" ל"הבה בתכ יאמא התעמו
םושמ בייח וניא יאמאו ,אוה התחשה ךרד ואל ריינמ הכיתח ערוקב אהו
לקלקמ ואלו ,הכיתח וזיא תחקל ךכל יושע ריינהד ירייא אל ימו ,ערוק
.ראשה תא אוה
חתופד ל"סד ןויכ ,ללכ השק אל י"שרלד םיירגוסב םש ל"הבב כ"שמ םג
כ"שמכ םעטהו ,ערוק םושמ ואלו שיטפב הכמ םושמ בויחה ראוצה תיב
םש הזב ךייש אל העירקה תעב דימ רכנמ ןוקיתהד לכד ףוסב ל"הבב
יושמד אוה 'מגה תרבסד נ"ה כ"א ,ותעירקב ילכ השועד ןויכ ללכ ערוק
.ללכ ערוק םש הזב ךייש אל כ"ע ,ותעירקב אנמ היל
העירקה כ"א ,ןוקית שורד דגבלד ראוצה תיב חתופבד קלחל שי הרואכלו
לוקלקו תריתס ותלועפ ערוקד ,הלע ערוק םש ואלו ןוקית המצע איה
אוה ומצע העירקהד אכיה כ"אשמ ,ןוקית הזיא םושמ והשועד אלא רבדה
םוקמב הכוראב ונראיבש ומכו ,הלע ערוק םש ואל רבדה ךרוצו ןוקית
.ש"ייע ,]םיצעל ךירצו רמוזד איגוסב[ רחא
ריינה תא לקלקמד ,העירק תלועפ יוה יאדו ריינה תא ערוקב לבא
תהימ אהד אלא ,ולקלקמ ערוק אוהשכו ,לודג רבדל יואר ךורא אוהשכד
ול שיו הריתס אוה ותלועפד ןקתל מ"ע ערוק יוה כ"או ,ןוקית ול שי
ל"הבב בתכש ומכו[ ריינה לוקלקו העירק אוה ותלועפ נ"הו ,רבדב ןוקית
תיישוק ארדה התעמו .רבדב ךרוצו ןוקית הזיא ול שיש אלא ,]הינימ ליעל
ערוקב ערוק בויח אכיל יאמא ,י"שרל ןיבו ם"במרל ןיב ,התכודל ל"היבה
.ע"צו ,וילע תולצל ריינה תא
,בייח םיערקה ינשב שומיש רובע ערוק רשאכ םנמאד ,הזב הארי רשאו
אלא ,דצה ןמ ךתחמ עצמאה ןמ ערוק ימלשוריהמ ל"הבה קיידש ומכו
ערוק ירקמ אל המודכו דצה ןמד ל"הבב שרפמש ומכ הזב רואיבה ןיאד
םיערקה 'בל ךירצ ןיאד ןויכד אלא ,יוה ערוקד וירבדמ עמשמו ,ןקתל מ"ע
מ"ע יוה רבדל ךירצו ערוקש אכיהד השקה ןכלו ,ןקתל מ"עב רסחימ
דצ ןקתל אלא םינשל ותושעל וניא העירקהש לכד רואיבה אלא ,ןקתל
,םינשל רבדה תושעל ונייה העירק תלועפד ,הלע ערוק םש ואל ,דחא
םינשל םערקיו וידגבב קזחיו ק"ומב 'מגהמ הזל ךמס ל"הבה בתכש ומכו
ונייהו .כ"ע ,'וכו םינשל אוהש עדוי יניא םערקיו 'אנש עמשממ ,םיערק
קסעתמ וניאד לכד הזב רדגהו ,העירק םשב רסחמ םינשל וניא םאד
ונממ דירומו רבדה לש ןוקיתב הצור אלא ,םינשל רבדה תא תושעל
'ודכו אנמ ןקתמ ונייהד ,רחא םש אלא ערוק תכאלמ ללכב וניא ,הכיתח
ונייהד עצמאב ערוק ימלשוריה תנווכ כ"ג הזו ,דגבה תא הזב ןקתמ אוהש
ןוקיתב קר קסעתמד ונייה דצה ןמ ךתחמו ,םינשל היהי רבדהש הצורד
.הלע ערוק םש ואל םינשל רבדה תושעל קסעתמ וניאו ,רבדה
יוהד ףא ערוק םושמ בייח ראוצה תיב חתופבד ל"סד ם"במרהל םג ז"יפלו
תא עורקל ותילכתד העירק השעמ י"ע אוהש ןויכ מ"מ ,"ןוקית תלועפ"
הדלות יוה ,םידרפומ אלא םירבוחמ ויהי אלש םיקלח 'בל תושעל רבדה
םינשל ריינה תא תושעל ותוקסעתה ןיאד ריינה ערוק כ"אשמ ,ערוק לש
.הלע ערוק םש ואל ,ךירצ אוהש ריינה ןוקיתל אלא
,ערוק םושמ בייח םיערק המכל ערוק םאד ל"הבה כ"שמב ןודל שי ז"יפלו
היהיש ונייהד ,םיקלחה ינש ןיב רשק ןיא מ"מ םיערקה 'בל ךירצד ףאד
היהיש ע"פב ןוקית ול שי ריינ תכיתח לכב אלא ,דרפנב םהינש תא ול
,תוריינ ינש ול אהיש ידכ ותעירקב ותנווכ םא םנמא .ושימשתל ןכומ ריינ
העירקהו ,םינשל דחא רבד דירפמש ,ערוק םש םצע והזד ערוק יוה ריפש
.בטיה ק"ודו .םידדצה ינשל תסחייתמ
םינטק םיקלחל רבדה תדרפה אוה ןחוט רדג .ב
יאה השנמ בר רמא ב"ע ד"ע 'מגב אתיאד ,ןחוט תכאלמב ג"הכ ונאצמו
,ןחוט םושמ בייח ]שאה ריעבהל םיקד םיצע ,י"שריפ[ אתליס תילסד ןאמ
.ךתחמ םושמ בייח אתחשמא דיפק יא ישא בר רמא
ונייהו ,ךתחמ םושמ קר אכיא אתחשמא דיפקבד 'מגה תועמשמ הרואכלו
,ךרוצ הזיאלו תמייוסמ הדמב ךתוח אלא ,ריעבהל ידכב ןכתוח ןיאד
רבד השועד ןחוט תכאלמ תוהמד םושמ ןחוט םושמ בייח וניאד םעטהו
ןמ קלדיש ידכ םינטק םירבדכ הזה רבדה תא ךירצו ,תונטק תוכיתחל לודג
.הלע ןחוט םש ואל ע"פב ןוקית אוה דחא לכד אכיה כ"אשמ ,'ודכו שאה
'ואכלש ,'שאה ריעבהל' םיקד םיצע בתכש י"שר ירבד םיקדקודמ ז"יפלו
לבא ,םירחא םירבדל וא שא ריעבהל והל יעבימ םא ןל תפכיא המ ב"צ
לכ היהיש ידכב הניא םיצעה ךותיח תנווכד ראבמ י"שרד ,ש"א ונירבדל
םיקלחל רבדה תדרפה םשל אוה ךותיחה אלא ,שומיש הזיאל יואר דחא
ויהיש םיקד םיצעל ךתוח םא כ"אשמ ,ןחוט םושמ אכיא זא קרד הברה
,הלע ןחוט םש ואל ,תלד חותפל וא ויניש ץוצחל ןוגכ ,שומישל םייואר
,ןחוט םושמ בויח ןיא ויניש וב ץוצחל םסיק םטוקבד ג"ל הציבב ראובמכו
ךותחי םאד 'מגה תועמשמב ןיאד ,דחא ץע קר אוהד םושמד רמימל אכילו
ךותיחב םג ןחוט ךיישד אכיה םנמא .ןחוט םושמ וב היהי םימסיק 'גו 'ב
תוקד ןאשע םאו )בייח ה"ד ב"ע ד"ע( תבשב י"שר כ"שמכו ,בייח דחא
םושמ בייח םיתש תחאמ םגד עמשמו ,ןחוט ז"ה שלש וא םיתש תחאמ
הדרפההד ,שלש וא םיתש תחאמ תושעל ידכ אוה ךותיחה םתהד ,ןחוט
ל"הבב ב"מה םנמא[ .ןחוט ךייש הזבו ,םידרפנ םיפוג ול ויהיש ידכ אוה
'מגה ירבד קיתעה )נ"קס צ"העש א"כש 'יסבו דחא ה"ד ה"ס ב"כש 'יסב(
,אכיא ימנ ןחוטד ל"סד עמשמו ,ךתחמ םושמ םג בייח אתחשמא דיפק יאד
יוה אל תמאב יאמא היל אישק הוהד םושמ ,"םג" תבית אתיל 'מגבד ףא
שיש לכ הרואכל ת"נשמ יפל םלוא .'םג' תבית ףיסוה קודקדב ןכלו ,ןחוט
.]ןחוט םש אכיל ךתחמ
תכתמ לש ןושל חקולה ןכו :ה"ה ז"פב בתכד ם"במרה ירבדב ראובמ ןכו
םיצע רסונה ו"טפ ח"פבו ,הניחט תדלות ז"ה ורפעמ חקיל ידכ ותוא ףשו
תונהילו ורפעמ תונהיל ידכ אקודד ם"במרה קדקד ,ןהלש תרוסנב תונהיל
חרממ םושמ בייח וקילחהל ידכ ףשד אכיה כ"אשמ ,בייח ןהלש תרוסנב
ג"לצאשמד קספ ם"במרהד ףאו ,ךתחמ םושמ וא שיטפב הכמ םושמ וא
ןחוט םש ואל םיקלחה תדרפה רובע ךותיחה השוע וניאש לכ מ"מ ,בייח
.הלע
תונהיל ןיוכתמ וניאש לכ ,תכתמ לש ןושל ףשבד ב"ה ז"פ מ"הכרמב ש"יעו
ואל הכאלמל ןיוכתמ וניאש לכ הדלותבד ,הלע הכאלמ םש ואל תרוסנב
רחא םוקמב הזמ ונבתכ רבכו[ הפוגל ךירצ ןיאש לכ הלע הכאלמ םש
ואל תרוסנה יפלכ הז םעטמו ,]הזל תואמגוד המכ ונאבהו ,אוה ןכ יאדוד
,םיקלחל םתוא קלחמש םיצעה יפלכ ןחוט וניא יאמא ב"צ מ"מו ,אוה ןחוט
ואל תכתמהו םיצעה ןוקיתב קסעתמד ןויכד ,ש"א ונראיבש המ יפל םלוא
אוהש לדוגב ץע ול היהיש ידכ םיצע תריסנ אלא ,אוה םיקלח תדרפה םש
הכאלמ השענ םשד ומצע תרוסנה יפלכ אלא ,הלע ןחוט םש ואלו ,ךירצ
ןיוכתמ וניאש לכד מ"הכרמה רבדל עיגהל ךירצ הזב ,םיקלח דוריפ לש
.ז"ע הכאלמ םש ואל
אכיא רתוס םש ואל ןקתמ אוהש לכד רתוס ירדגב .ג
תתסמב לאומשו ברד אתגולפ אכיאד ב"ע ב"ק ףדב רתוס יבגל וניצמ דועו
בר והלוכבד ,ארמד אניפוקב אתפוש לייעבו ,םילוגנרת לש לולב בקנו
אלא ,רומג ןינב ירקמ אלד ,הנוב ואלד ל"ס לאומשו ,הנוב םושמ בייחמ
,בייח אוהש לכ חדוקהד 'ינתממ 'מגב השקמו ,פ"בכמ םושמ ובויח
רמג ואל לאומשל אלא ,אניינבל אתרוח רחד ןאמכ יזחימ ברל אמלשב
,אוהש לכ אוה רומג ןינב ימנ יאה ןינב יוה בקנד ברל י"שריפו ,אוה הכאלמ
רמאד לאומשל אלא ,רוחה חדוקש ןינבל ליעוה ירה ונאלמיש פ"עאו
הז לבא ,פ"בכמ רמימל אכיא לולב בקנ אמלשב ,אוה הנוב ואל בקונ
יאמא תושקהל אכיאו .'סותב ש"ועי ,אוה הכאלמ רמג ואל םותסל דמועש
שיש ב"העב ליעל ורמאד ומכ ,תונבל מ"ע רתוס םושמ בייח וניא לאומשל
אוהו רתוס היהיש בקנ חדוק אוה םאו .הנוב יוהד ומתוסו ותריבב בקנ ול
אוה רתוסבד אוה רואיבהד אלא .בקנה תא םותסל ונייהד ,תונבל מ"ע
םושמ בייחמ אלש ףא לאומשו ברל כ"אשמ ,ןינבה תסירה ןעמל אכיה
בקנהש אכיה כ"אשמ ,תיבה לוקלק אוה רתוסד ,וניא רתוס םג לבא ,הנוב
.ןוקית אוה
בקנהד ,אוה רתוס ואל תיבב השענש המ יפלכ נ"האד ,תושקהל שי ןיידעו
י"ע תיבה ןמ איצומד רפעהו םינבאה יפלכ מ"מ לבא ,תיבה תריתס יוה אל
אלא ,תיבהמ םתוא רתס וישכעו תיבה קלח ויה םהד ,הריתס יוה רוחה
קסעתמו םיקלחה ינשב הריתס יוהד אכיה קר יוה רתוסד אוה רואיבהד
רפעה תאצוה תסחיתמ ןיא תיבב ןוקית השועש לכ לבא ,תיבה סורהל
קסעתמשכ כ"אשמ ,סורה והשוע םלש רבדב ונייה הריתסד ,הריתס םשל
ז"יע ןוקית השענ תיבבד ןויכ ,הריתס ןאכ השענש ירקמ אל תיבה ןוקיתב
.הריתס אלו
בתוכ וא קחומ - 'חה גג קחומ .ד
,בייח תחא תוא היגה ב"ע ד"ק 'מגב אתיאד אה תצק שרפל רשפא הזבו
וגתל ולטנש ןוגכ רמא אבר ,ןינייז 'ב ואשעו 'ח לש וגגל ולטנש ןוגכ 'מגבו
.רפסל ומילשהד יריימד י"שר בתכו ,ש"יר ואשעו 'ד לש
עמשמ ןכו ,םיתש בייח ינת אלדמ ,בתוכ םושמ קר בייחד עמשמ 'מגבו
תחאו בתוכ םושמ תחא ,םיתש בייחד אתיא ימלשוריב םנמא ,ם"במרב
,גתה תליטנב 'דה ןכו ,גגה תליטנ י"ע ת"יחה קחמנ ירהד ,קחומ םושמ
ואשעב קחומ םושמו בתוכ םושמ בייח 'א גת בתכד ימלשוריב אתיא ןכו
.'ד ש"ירמ
השע אלש פ"עא 'חה לכ קחמנ ותלועפ י"ע ירהד ,ןידב אוה ןכ הרואכלו
ולוכב הביתכ השעמ השע אלד פ"עא בתוכד אימוד ,ולוכב הקיחמ השעמ
קחומב נ"ה ,תויתוא לש הביתכ השענ ותלועפ י"עד ןויכ ,בתוכ ירקמ
.בייחתהל ךירצ
,'ד לש וגתו ת"יח לש וגג לטנבד ,ךרדה הז לע שרפל רשפא ונירבדל םלוא
סחייתהל לוכי וניא ,תוא תיישע ונייהד ראשנב ןוקית תושעל ותלועפד ןויכ
בייחד ארקיס ג"ע וידל ימד אלו ,קחומ בישחילד תוא לוקלק השעמ הזל
תוא אוה ארקיסה םתהד ,]ם"במרה הקספו ,ט"י ףד ןיטיג אתיאדכ[ םיתש
כ"אשמ ,ארקיסה לש תואב הקיחמ השעמ יוהו ,תרחא תוא וידהו תרחא
.הקיחמ השעמ בשחמל לוכי אל הביתכ השעמ יוהד בתכה ותואב אכה
קר אכיא תעכד ןויכד ,קחומ השענ ת"ילדה יפלכד ל"ס ימלשוריה והימו
לכב הקיחמ השעמ ןאכ השענ כ"א ,םלועב ללכ אכיל ת"ילדו ,ש"יר תוא
.ירמגל תרחא תוא אוהד תואה לכב הביתכ השעמ םגו ,תואה
תוא יפלכ קר תסחייתמ הניא קחומ תכאלמד ןויכד ל"ס ילבבה םנמא
,ש"ארה האיבהו ,אתפסותב אתיאדכ קחומ ירקמ ויד שוטשט ה"הד ,אקוד
וגגל קחמד המב קחומ אוהד רמימל אכיאד המ כ"א ,ם"במרה קספ ןכו
יוה הזד ןויכו ,ש"ירל ת"ילדמ הנתשנד תואה הזב לעפד הזבד ןויכמ ,'דד
.הקיחמ השעמ ירקמל לוכי הניא הביתכ השעמ
א"טילש זיוהנירג ןויצ ןב ג"הרהל הבורמ כ"שיי
םירבדה תכירעב הבורמה ועויס לע
זט
א"טילש ץישפוק ןהכה ןתנ יבר ןואגה
שמש תיב תידרחה הירקה ארתאד ארמ
"םולש תבהא" הארוהה תיב ינברמו
הרורב הנשמ רדס לע םינויצו תוראהו תורעה
החותפ תלדהש תיבל ח"עב סינכמ
החותפ תלדהו :םידוצנ םהש ה"ד ל"הואיב 'א ףיעס ז"טש 'יס
,הזב כ"שמ ז"קס צ"ק 'יס ז"נבא 'יע - 'וכו חותפ ןולחה וא
.ח"קסבו ש"יע
םיה ןמ גד הלוש
תכירב ךותל וחירבהו ורקע םא לבא :'ד ק"ס ב"נשמ ז"טש 'יס
חירבה אתיא ם"במרב – 'וכו טמשנ םא םגש הדיצ יוה אל םימ
.'וכו םימ לש הכירבל םיה ןמ ורקעו גד
תיבב רופיצ שישכ רוקה ינפמ תלד תליענ
ןיא םא לוענל רתומד א"חה בתכ :'ה ק"ס ב"נשמ ז"טש 'יס
אתיירואד הדיצ וב ןיאד ןויכ 'וכו רוקה ןמ ליצהל קר ותנוכ
רופצל צ"יאד ןויכד םושמ - ןנברדב הישיר קיספ יוהד ג"עא
.רתומד ר"ספב ןנברד ירת יוהו ,הפוגל צ"אש הכאלמ יוה
'קלדכ ,ןנברד רוסיאב היל אחינ אלד ר"ספ יוהד ל"צ רתויו
ןמקל 'יעו ,ןוילגב יתנייצש המ ש"יעו ,ח"ס צ"העש א"כש 'יס
.ח"י צ"העשבו ח"יקס
תבשב וב םיבובזש הלודג הבית רוגסל
ןנברד ירת יוהד םושמ :ח"י תוא צ"העש 'ג ףיעס ז"טש 'יס
דוע יוהו - הישיר קיספ יוהד ג"עא ןיוכמ וניאב רתומ ה"ושמ
כ"ש 'יס כ"שמכ ןנברד קר יוה היל אחינ אלד ר"ספד ,ןנברד
,שיו ה"ד ל"הב ןאכ 'יעו .ןוילגב םש כ"שמ 'יעו ,שי ה"ד ח"יס
תוא ז"לש 'יסב ר"וש .ל"נד ר"ספ יוה הבית םתסבד עמשמ
היל אחינ אלד ר"ספ יוהד םושמ א"מרה ירבדב בתכד 'ב
.ןנברד ירתב
ןנברד אתלמב אשיר קיספ רוסיאב
אבומה ד"התכ אלדו א"מ :א"כ תוא צ"העש 'ד ףיעס ז"טש 'יס
כ"שמו .םש א"יקס ב"נשמ 'יעו - ה"קס ד"יש ןמיסב א"מב םש
ואיבהו ,ןכ אידהל בתכד א"רגהבב ד"יש 'יס ש"יע ,א"רגהבמ
ד"התה םגד בתכד א"רגהבב םש 'יעו .א"יקס םש ב"נשמה
.ש"יע ןנברדב 'יפא רוסא ר"פד רבוסו וב רזח
ותבישיב ךישמהל רתומ םא יבצה ינפב חתפה לע בשי
חתפה לע בשיב ה"הו :בייח ה"ד ל"הואיב 'ה ףיעס ז"טש 'יס
ול רתומ יבצ םש שיש ול עדונ כ"חאו וכותב יבצש עדי אלו
- הבשחמל הדיצ המדקש ינפמ ךשחתש דע רומשלו בשיל
ראשיל רוסא ,הדיצ לע רבעו וכותב יבצש עדי םאד עמשמ
א"בשרה 'יח 'יעו .ע"צו ,דבע דבעד ארוסיא ןנירמא אלו ,םש
.הזב ןדד בשי ה"ד 'קל ל"הבב ר"וש .ז"ק תבש
ל"היבב ןוקית
.תריגס - תחיתפ :ול ךלהו ה"ד ל"הואיב 'ו ףיעס ז"טש 'יס
םיגדל םג ותנווכשכ קונית תלצהל הדוצמ תסירפ
ןנירמאד המל המוד :'וכו דצה ה"ד ל"הואיב 'ז ףיעס ז"טש 'יס
ג"עאו והלעמו הדוצמ שרופ רהנב עבוטה קוניתב ד"פ אמויב
איבמד ז"י צ"העש ח"כש 'יס 'יע - םיגד דצתימל ןיוכמקד
.ש"יע רתומ םא הזב םינושאר תתגולפ
םיצרש ראשל םיצרש 'ח תדיצ ןיב קוליחב
ןיא םיצרש ראש לבא :ח"כ ק"ס ב"נשמ 'ח ףיעס ז"טש 'יס
היה ותנוכש אל םא ךרוצל אלש ןידוצינ והיימתסו תורוע ןהל
– דוצינ ונימבש רבד אוה םא בייח אוה זאו ךרוצ הזיאל אידהב
ותואל אוה והיימתס כ"א ,דוצינ ונימבש רבד אוה םאד ע"צ
םעט ן"רה םשב א"מ םשב בתכד וא ה"ד 'קל ל"הב 'יעו .רבד
.הנמש ה"ד ל"הב ןאכ 'יעו ,ם"במרהלו ה"דבו ש"יע ,רחא
החילה איצוהל ותנוכשכ אסרומ סיפמ רתיה םעטב
עקבמ םא לבא :'וכו םישחנ ה"ד ל"הואיב 'ז ףיעס ז"טש 'יס
רמג ללכב ז"יא כ"ע הביחרמ וניא החילה איצוהל קר אסרומה
ח"כש 'יס 'יע - וב ןייעמהל מ"מה תנוכ והזו ללכ הכאלמ
.ע"צו ,ה"ס צ"העשו צ"קס ב"נשמ
ל"היבב םינוקית
.י"רל - ש"רל וליפא איתא :'וכו םישחנ ה"ד ל"הואיב ז"טש 'יס
.ןועמש 'רכ - הדוהי 'רכ הנשמהד :םש
ונכשי אלש ליבשב ודצשכ ילכ ךות שחנ סינכהל
בתכש םולש רהנ רפסב ןייעו :ט"ל תוא צ"העש ז"טש 'יס
ואובי אלש ידכ ןוכנ ןיא הדיצ ראש ךרדכ ילכ ךותב םסינכהלד
- ם"במרה ןושלמ ונידל חיכומו וכרוצל םדצ אוהש ודשחל
אלד ,ג"הכב רוסא ם"במרה תעדל קרד ל"שפא 'יה הרואכל
כ"אשמ ,קסעתמ וניאד הארנ פ"כעו ,קסעתמכ כ"כ יוה
רשפא ,ורזג אל אקזיהבו ג"לצאשמ םושמ םעטהד ןדידל
.ק"ודו ,ג"הכב םג ירשד
תבשב ןשה תאצוה רוסיאב
עמשמ יכדרמ רמאמבו :'ל ק"ס ב"נשמ 'ח ףיעס ז"טש 'יס
םדה תלבחד תאטח בויח אלו וב שי רוסיא קר ןשה תאצוהד
ה"ד ל"הב ג"ס ח"כש 'יס 'קל 'יע - הפוגל צ"א ז"יע השענה
.ש"יע ,רעטצמו
אסרומ סיפמב םד תאצוה
וריתהש אסרומ סיפמב וליפאש :ט"מ תוא צ"העש ז"טש 'יס
ב"לקס ח"כש ןמיסב א"מה ריהזה ה"פא ארעצ םושמ ל"זח
ה"פקס ב"נשמ ש"יעו – 'וכו הרובח ידיל איבי אלש האריש
.ג"ס צ"העשו
הברו הרפ אוה םא שוערפ
םגש פ"עא שוערפ לבא :ח"ל ק"ס ב"נשמ 'ט ףיעס ז"טש 'יס
הנהו ד"אב הגרהל ה"ד 'קל ל"הב 'יע - הברו הרפ הניא איה
.תמאב
הברו הרפכ בישח םא רפעה ןמ ווהתנ
וצריתש המ אוה לודג קחודו :הגרהל ה"ד ל"הואיב ז"טש 'יס
תבשד ק"פ ן"רה – ר"ופכ בישח רפעה ןמ ווהתנד ןויכד וילע
.]ופוסב ף"ירה יפדמ 'ה ףד[
יופר רשק תרישק
מ"ר לע יגילפ ןנבר יכ :'וכו רשוקה ה"ד ל"הואיב ז"יש 'יס
הכלהו ןיבייחד ירבסו רוטפ וידימ תחאב וריתהל לוכיד רמאש
'יחבו ןיליפת אצומה 'פ תומחלמב ן"במרב םלוא - םתומכ
ןניקספ יופר רשקבד ראובמ ז"צ ףד ןיבוריעב םש א"בטירה
.ש"יע ,רתומד מ"רכ
ןמוא השעמ אוהש רשקב ז"טה תעדב
קזח אוהש ותנוכד רשפאו :'וכו רשוקה ה"ד ל"הואיב ז"יש 'יס
'סב כ"כו – ומצעמ ןפוא םושב רתינ היהי אלש ונייה דאמ
.םיטש יצע ןחלש
ומצע םוי ותואב ריתהל יושע וניאש רשק רדגב
אל ש"צומב ריתהל יושע םא לבא :'ו ק"ס ב"נשמ ז"יש 'יס
לילב רשוק םא והימו ,הליחתכל רתומו ללכ אמייק לש ירקמ
'יעל שי - 'וכו תועש ד"כמ תוחפ לכד ירשד ל"י מ"מ 'וכו ק"ש
ד"כ ךות אוהש ז"כ ג"הכב רתומ ש"ומב ריתהל יושע םג םא
וריתהל ותעדו תבשה םויב ורשק םא ליעל כ"שמ ןכו ,תועש
לכד ראובמ ו"טר 'יס ז"וא ח"רהמבו .תועש ד"כ ךות רחמל
.םוי ותואב אלד ירקמ תועש ד"כ ךות ףא רחמל אוהש
עמשמ תבש לילב ורשק םא יבגל ןכו .ג"מפה תמיתס מ"כו
ש"ומב לבא ,ומצע תבש םויב וריתהל ותעדשכ קר רתומד
'ב הנווכה אלא ,ד"ל תועש ד"כו .רוסא ד"כ ךות אוהש ףא
.הלילו םוי ונייהד תונוע
'א םוימ רתוי ןמזל רשק
- םימי העבש דעד רמול ןיליקמ שיו :'א 'יעס ע"וש ז"יש 'יס
וז העדל לודג דעס איבמש םניאש ה"ד ל"הב ד"ס 'קל 'יע
.ךרוצה תעב לקהל
וריתהל רתומש רשק תרתהו קותינ
אבי אלש ה"ע ינפב ןכ תושעל ןיאו :'ז ק"ס ב"נשמ ז"יש 'יס
.ג"כקס 'קל 'יע - רתוי לקהל
ריתהל מ"ע אלש דחא רשק תיישע
םיראובמה םירשק ןתוא וליפא ל"ר :ד"י ק"ס ב"נשמ ז"יש 'יס
דחא רשקב אקוד ונייה ריתהלו רושקל רתומד הז ןמיסב ןמקל
רוסא עובש וא םוי ותואב חותפל ךרד ןיא םאד ראובמ הז -
הבינעב א"מרה לש רתיההד יאדו ז"יפלו ,דחא רשקב 'יפא
,אמייק אלב אוה קרד אטישפ ןותחת רשק םע 'יפא ה"סב
םלועל םג רתומ 'א רשקבד םיטש יצע ןחלוש 'סב 'יעו
ילד ןירשוק לש רתיהב השקתנו ,]כ"כ ז"רגה םגד ינמודמכו[
,ןמוא השעמ וניאש ןיעדוי ונאד ינווגב יריימד בתכו ,ד"סד
יושע םא יולתד רשק ג"ע הבינעב םינורחאה תעד יפל וא
כ"כו ,םולכ ואל 'א רשקד ראובמ א"חב םג ,אל וא ריתהל
.ש"יע בתכ ה"ד ז"יקס ב"נ 'יס א"וזחב
ק"שק רושקל מ"ע ריתמ ןניעבד ש"ארה ירבדב
ןניעבד אמינ םאד ףאד :'וכו ומכ וניד ה"ד ל"הואיב ז"יש 'יס
ה"הד ל"יק ה"פאו 'וכו ערוקב םג אלה ןכשמד אימוד הזב
םג ב"נשמה ירבדלו ,הזב 'יחב כ"שמ 'יע - ןקתל מ"ע ערוקב
.ש"יע ,הזב אקפתסמ יאמ ע"צ ג"ע ףדב 'סותה לע
ןמוא השעמ ירקמ םא טוחה שארב רשק
רבוסד ןניזחד ןויכ :םירשק ינשכ וניד ה"ד ל"הואיב ז"יש 'יס
א"מרה רבוס 'וכו קדהתמ טוחה שארב דחא רשקד ג"מסה
ע"צ – אמלעב םירשק ינשל אוה הוש ןמוא השעמ ןינעלד
ירקמ כ"א ,ג"מס תעדל רשק םניאד ןויכד רמול רשפא ךיאד
לש וניאש כ"ג רשק שי יאדו אהד ,ם"במרה תעדל ןמוא רשק
דומלל רשפא ךיא פ"כע לבא ,ןיאיקב אל ןנאד אלא ,ןמוא
.ג"עצו ,ג"מסהמ הז
ראוצה תיב חתופ לש ורוסיא
- שיטפב הכמ םושמ :ב"כ ק"ס ב"נשמ 'ג ףיעס ז"יש 'יס
ראוצה תיב תחיתפד רוסיאד ובתכד ב"ע ח"מ ףד 'סותב
אוהד עמשמ ,איצוהלו סינכהל יושעה חתפ יוהד םושמ אוה
הנובבד ובתכד לול ה"ד ב"ע ב"ק 'סותב 'יע ,הנוב םושמ
יתאצמ ןכו .שיטפב הכמב אלו איצוהלו סינכהל חתפ יעב
אוהו ,הנוב םושמ אוהד בתכו ,'סותה 'יפ איבמד םיאריב
,ןאכ א"רגהב 'יעו ,םילכב הריתסו ןינב ןיאד םושמ ז"ע קלוח
.הלע ןניתא הנוב םושמד ט"בפ יכדרמב מ"כו
דחי םירופתה םילענמ קותינ רוסיא םעט
הארנ םעטהו ,ךותחל וא קתנל :ה"כ ק"ס ב"נשמ ז"יש 'יס
א"מרמ אהד ע"צ – ןקתל מ"ע ערוקכ בישח אוהד םושמ
הכמ םושמ יוהו ,ראוצה תיב תחיתפ ומכ אוהד עמשמ
ךייש אל הריפתבד בתכד א"מרה ירבד םויסמ םנמא .שיטפב
,ב"נשמה בתכש ומכ אלא ,הז םושמ אל אוהד עמשמ ,ק"ש
רוקמ איבה א"רגהבב ר"וש .ע"צ "ןכלו" א"מרה כ"שמ כ"או
לבא ריתמ עקרקבש תומתוחד אהמ רוסא ןמזל הריפתד הזל
רשק אלד ריתמ ינתקדמ ,י"ס ד"יש 'יסב אבומה ,עיקפמ אל
הריתסו ןינב םעטמ םתהו ,עיקפמ אל ה"פאו אמייק לש
וניאש לכ ונייהד ,הזל תוכאלמה לכ ןנימדמד ןניזח ,ןניתא
תוכאלמה לכב ל"ס 'ב העדו ,הכאלמ בישחמ ימנ אמייקל
ןוילגב כ"שמ יפל וליפאו ,הכאלמ בישחמ אל אמייקל הניאש
םושמ אוה ראוצה תיב תחיתפב םגד רשפא ב"כקס ב"נשמ
.א"מר 'כש "ןכלו" ןושל ש"או .יכדרמב מ"כו ,הנוב
תריפתו םילענמ תריפתד עמשמ יכדרמ ק"ה ןושלב והימ
,אדח אתלימ םהינש ,ורפת וא ורשקנ רזחש ראוצה תיב
בתכ םחורי וניבר קר ,ערוק םושמ אוה םהינשבד עמשמו
'יס ז"ואב ע"עו .שיטפב הכמ םושמ אוה ראוצ תיב תחיתפד
חתופד ,תרחא הריפת גוס אוהד כ"ג וירבדב ראובמד ה"ס
םג יא ןדו ,ראוצה תיב ןיריתמד אה לע יאדו 'מגד ראוצה תיב
ןיחתופד אה םע תוכייש הזל ןיא ז"יפלו ,רתומ ג"הכ הריפתב
"ןכל"הד רשפאו ,ע"צ א"מרהד ןכלו יאה ז"יפלו ,ראוצה תיב
לבא ןיריתמ קר עמשמד ,ראוצה תיב ןיריתמד אשיר לע יאק
ןיריתמ םג שיו ,רוסא הריפת ןכלו רמאקד הזו ,אל הריפת
.ק"ודו ,הריפתה
כ"שמ יפל - אקוד ונייה :ט"כ ק"ס ב"נשמ 'ה ףיעס ז"יש 'יס
.ע"צו ,ןוילגב םש כ"שמ 'יע ,חרכומ הז רבד ד"יקס
םיקד םיטוחל לבח תדרפה
ןיוכמ וניאו ןדירפמהו :ד"ל ק"ס ב"נשמ 'ז ףיעס ז"יש 'יס
ד"יש 'יס ליעל 'יע - ]ם"במר[ ריתמ םושמ בייח לקלקל
יפלו ,ע"וכד אבילא אל הזד בתכד ,תולתוח ה"ד ח"ס ל"הבב
א"וזח 'יעו ,ב"לקס ב"נשמב ש"יעו ,ןכ ןל אריבס אל ע"ושה
.ג"יקס א"נ 'יס
םלועל םש ולטבל ךלמנש ןמזל רשק
– קפתסנ ךכל םש ןייע אל ג"מפהו :ב"כ תוא צ"העש ז"יש 'יס
.ןנברד וא אתיירואד יוה יא קפתסנד ל"ר
ולטבל ךלמנש ןמזל רשק
,כ"קס - א"אב הזב קפתסנ ךכל :ב"כ תוא צ"העש ז"יש 'יס
.ו"קס ע"עו
אבילא" ללוכמ א"טילש רקוט באז קחצי ג"הרהל הבורמ כ"שיי
הז רודמ תכירעב הבורמה ועויס לע הממור ףינס "אתכלהד
זי
תבשב תרתומו הרוסאה הדיצ .זטש ןמיס
שי ןכל רוסא לבא רוטפ הכותל כ"חא הסנכנ םא לבא תאטח בייח הכותל 'יחה הסנכנ ותסירפ תעשבו הדוצמ סרופה א
רשפאו בייחש דימ ארקנ המ שרפתנ אלד א"וזחב בתכו )ח"יקס( םירבכע וב דוצל הדוצמה תבשב דימעהל אלש רהזיל
בייח ןמז רחאל דוצינ םא םגד רשפאד תצק קפקפמש ש"עו דוצינה לע הדוצמה ןתונש וא ודיב הדוצמה זוחאיש ןניעבד
ןניעבד רשפא תורחא תוכאלמב לבא הדיצו לושיב היפא ןוגכ ךכב ןכרדש תוכאלמב ז"כ והימ )'א ןיד ו"טקת 'יס ל"עו(
'יעו ש"ע א"קס ח"ל 'יסו א"קס ו"ל 'יס ח"וא( ךכב הניחט ךרדד ןויכ ןתונשכ דימ ןחטנ ןיא 'יפא בייח הניחטבו שממ דימ
הבכמ ןינעלו ריעבמ םושמ בייח םא העיגמ 'יוצמ חורש םוקמב םיצע לצא שא ברקמה ןינעל ב"יקס ד"י 'יס ק"ב א"וזח
.)א"י ןידו 'ג ןיד ב"נר 'יס ל"עו ש"ע אמרגבו וחכב הקשמו
דמוע וא וירחא ףדור אוה 'יהו עגיו ףיע 'יהו בלכהמ יבצה חרבש ןוגכ השעמ השע םא תבשב 'יח רחא בלכ הסשמה ב
בלכהו בלכה תא הסישש קר ללכ השעמ השע אל םאו םידייצה ךרד ןכש בייח וספתו בלכה עיגהש דע וליהבמו וינפב
םיצל בשומ םושמ םיבלכב דוצל רוסא לוחב ףאש א"יו ]בייח ןיא בלכה דימ כ"חא וחקל 'יפאו[ ןנברדמ הדיצ יוה וספת
.)ה"כ ןיד ז"ש 'יס ל"עו יוה ה"ד ל"הבו א"י י"קסו ב"ס( ג"מפ 'יעו ןתיול תחמשל הכוז וניאו
תלדה ורגסב יכ בייח ודיב ןיידע וספת אל 'יפא וילע רגסו וכותל ח"עבה סנכנש דע תולובחת השעו תיבה רעש חתפ ג
וא[ תיבל ונסינכיש דע בייח ןיא תויח ראש וא יבצ דצה ןוגכ וב דוצינ אוהש םוקמ אוה םא אקוד והימ הדיצה הרמגנ
אוהש ףא ונעיגיש םדוק שפנהל ךירצ אלא תחא הצירב וספתל םילוכי ןיאש לודג אוה םא לבא ]םיחותפ ויתונולחו הרוקמ ןיא 'יפאו[ תחא הצירב וספתל לוכיו לודג ןיאש ]םש םלדגל תופקומה תופיפרק ונייהד רביבל
.)'ד 'ג 'ב א"קסו א"ס( בייח םש והדוצה אליממו ןנברדמ אלא רוסא ןיא הרוקמ
וא ןולחה םא ןנברד רוסיא שי םא קפתסהל שיו חורבל ןילוכי ה"לאד ןימותס ויתונולח םגו הרוקמ לודג ןיאש רביבל וא 'ג ןיד ל"נכ לודג ןיאש תיבל ונסינכיש דע בייח וניא תופוע ראשו הנוי ינבו םירות ןוגכ םירפצבו ד
.)םהש ה"דו רופצ דצה ה"ד ל"הבו ג"קסו א"ס( ןנברדמ רוסא יאדו תחא הצירב וספתל לוכי ןיאש לודג רדח אוהש אלא רוגס ןולחה םא לבא הרוקמ ןיא רביבה וא חותפ תלדה
וסינכה 'יפא ה"אלב לבא וב דוצנ אוהש לודג בולככ השענה ץע לש לדגמל הנסינכיש דע בייח ןיא הספותל השקו תיוול תיוזמ תטמשנ הנטוק בורמו םיררושמו ןליא יפנעב םירדה רתויב םינטקה םהש רורד רופצבו ה
קר ותנוכ ןיא םא רוגסל רתומ רחא רעצ וא הניצ רעצ שיש רוקה ןמזבו םש דוצינ ןיאש ג"עא ןולחהו חתפה רוגסל רוסא ןולחה וא חתפה ךרד תיבל רורד רופצ סנכנ םא ןכל ןנברדמ ורוסיא ןימותס ויתונולחו ןטק תיבל
ילכ רומשל ידכ ותיב תא לוענל רוסא ןכל ר"פ יוהד ללכ ןיוכמ ןיאש ג"עא רוסא אתיירואד הדיצ וב ךיישד ףועו 'יח ראשב לבא )]א['ח ןיד ד"יש 'יס ל"עו( ןנברדב ר"פ יוהד רופצה תדיצב ללכ הצור ןיאו רוקהמ ליצהל
.)רופצ דצה ה"ד ל"הבו ה"כ 'ה 'ב א"קסו א"ס( וכותב יבצ שיש עדוי םא ותיב
.)ד"קס( הב רסאנ אוהש ולש הפיכל ונסינכיש דע בייח וניא ירא דצה ו
דצהו )ת"המ בייח הכירבהמ דצהד ןיא ה"ד ל"הב ז"צת 'יס ל"עו ד"קס( ןיקדסלו ןירוחל טמשנ םש םגש הדיצ יוה אל םימ תכירב ךותל וחירבהו ורקע םא לבא הדיצ יוהד בייח םימ לש לפס ךותל םיה ןמ גד הלושה ז
]וילע וחינמשכ םש עבצאה ךשמנו םשמ ריר בז אלא שממ שבי וניא 'יפאו[ ויריפנס ןיב עלס בחורכ שביש דע 'יפא וא תמש דע וחינה םאו הדיצ םושמ בייח תומי אלש םימ לש לפסב ףכית ונתנ 'יפא רהנהמ םיגד
רהזיל ךירצ ןכלו דבל המשנ תליטנ םושמ בייח עלסכ שבייתנש דע וחינהו םש דמועו דוצינ אוהש םימ לש לפסמ והלעה םא ןכו תויחל לוכי וניא בושש המשנ תליטנ םושמ כ"ג בייח סכרפמ אוהשכ םימל וריזחהו
י"ע ןניליקמ ןנברד רוסיא אוהש ח"עב לוטלטו םימ לש תרחא הכירבב ףכית ונתיל והוציש אל םא אתיירואד רוסיא יוהד םימה ודספיו תומיש אריש פ"עא השביב וחינהלו םימ לש תיבחהמ גד לוטיל יוגל הוצי אלש
.)]ב[ז"י ןיד ז"ש 'יס ל"עו צ"השו ג"לקס( הזב יוג
.)ה"כקס( ונלטלטי אלש דבלבו ותדוצממ ותוא קורפל וא וכותבש יבצה ינפב תיבה תא חותפל רתומ ח
םא תצק ךלהל ןילוכי 'יפא רגיח וא ןקז וא ץורל לוכיש םדוק ןטק 'יה םא לבא ]בויח וב ןיא ןימוס ןהשכ טמשהל ןכרד ןיאש םינימבו[ םדא די ןישיגרמשכ טמשהל ןכרדש בייח אמוס וא ןשי םינימ ראש וא יבצ דצה ט
התחקל רוסא המוקממ זוזל הלוכי הניאש פ"עא ךרדה לע תחנומ הלוח תבנרא אצומה ןכלו ןנברדמ ורוסיא תופייע תמחמ ומוקממ זוזל לוכי ןיאש כ"כ ףייע וא ]]ג[בייח הלוחד א"יו[ הלוח וא תחא הצירב וגישהל לוכי
.)וא ה"דו יבצ דצה ה"ד ל"הבו 'ט 'ח 'ז ו"קסו ב"ס( הצקומ םושמ התחקל רוסא ה"אלב םגו
.)וא ה"ד ל"הב( ודיב וספת אלש פ"עא הדיצ םושמ םג הז רובע בייח םא רגיח השענש דע רבד הזיאב והכהש וא בייח םא ומוקממ זוזל לוכי ןיאש ףייע והשעש דע ודוצל ףועו 'יח רחא ףדורה קפתסהל שי י
תחתמ טמשהל ןייושע ןיא יכ רצ םוקמב ןרגסלו ןספתל רתומ ותיבל רוזחל ועדי אל ץוחל ואצי םאו ותיבב ןיידע ולגרוה אלו שדחמ םתוא הנק 'יפאו ןנברדמ 'יפאו ללכ הדיצ והב ש"ל תומהב ינימ םהש סוסו הרפ אי
ורוסיא ןיא ה"לאד[ ברעל ותיבל ןיאב ןיא םגו וספתל תולובחת הזיא וא הדוצמ שקבל ךירצש דע ותושרמ וחרבו סוסהו הרפה ודרמ םאו םהינפב לעונו וסנכיש דע ןפדור אלא הצקומ םושמ ודיב םלטי אל ךא םדא די
.)צ"השו ט"נ ד"נקסו ב"יס( ותיבב הלחתמ ולדגתנ 'יפא תאטח בייח ןדצ םא ]ןנברדמ אלא
]לותח 'יפא[ ןנברדמ ןדוצל רוסא לבא ]םדא לכ לצא[ אתיירואד הדיצ בויח וב ןיא ]לודג ותיבו ותיבב בולכ ול ןיא 'יפאו[ ברעב ןתיבל ןירזוחו תוברת ינב ושענו תיבב ןליגרהש ונייהד ותושרבש תופועו תויח ינימ לכ בי
קר בולכל ןסינכהל ןיוכתמ םאו רצ םוקמה םשש ןהלש בולכה םוקמל םש הדיצ רסוחמו לודג אוהשכ תיבב תופועה סינכהל אלש רהזיל שי ןכלו ]ד[תחא הצירב וגישהל לוכי ןיאש לודג תיבב םינפב וא ץוחב ןהשכ
]ה[םדוציש יוגל רמול רתומ םג םדיב תוחמל צ"א םתוא ןידצ םינטק תוקוניתה םא מ"מ םידיב ומצעב ןספתל רוסאש ףא םובנגי אלש ששוחו ץוחל תופועה ואצי םאו לקהל שיש רשפא תיבל תוקיזה ושעי אלש ידכ
תולוגנרתה ןמ שיש ומכ דיה ןמ טמשנ ןיאש ףועה לש וכרד םאו תחא הצירב וגישהל לוכי ןיאש לודג תיבה םא תיבל סנכיש וירחאמ ףועה תוחדל רתומו ותיבל רוזחי אליממש ידכ חרבי אלש ףועה ינפב דומעל רתומו
ה"ד ל"הבו ח"נ ז"נ ג"נ ב"נקסו ב"יס( הלש בולכל וא ןטק תיבל ףא הפדרל וא 'יחד י"ע הסינכהל רתומו תיבב רבכ הלגרוה םא ע"וכל ללכ הדיצ רוסיא הב ןיא 'ירחא ףודרל צ"או תבשוי איה הספתל ןיצורשכ ףכיתש
הלילה דע ןיתמהל רשפא םא והימ )]ו[א"כ ןיד ה"ש 'יס ל"עו( הצקומ אוהש ףא םידיב וזחאל םגו ודוצל דספה ששחו ח"בעצ םוקמב לקהל שי הזב תועד שיו ןנברדמ ורוסיאד ןויכ ותושרבש ףועבד בתכ א"וזחבו )'יח
.)ז"טקס ב"נ 'יס ח"וא( ללכ לקהל ןיא
ןטק תיבה םאש רצחב דמוע לולהש וא לודג תיבב ונייהו הב ןל תיל רוגסי ומצעב יוגה םאו יוג י"ע לולבש תופועהל תבשב ליכאהל רתומ לבא ונרגסי אלש רהזיל שי בולכה חתפנו בולכה ךותב תופועה ויה 'יפא גי
רהזי הדיצ ששח וב שיש תפרל וא לולל סנכנ םאש בתכש הנוכנ החונמ 'ס ףוסבש א"וזח יקספ 'יעו רוסאד ה"ד ל"הב( חורבל ולכויש ירמגל לולה חתפי אלש ןינעב םליכאהל לוכי לודג תיבה 'יפאו לולה רוגסל רתומ
.ןליכאהל רתומ ח"עב הזיא ב"י ןיד ד"כש 'יס ל"עו )הדיצ רוסיא לע תלדה רגוסשכ רובעי אלש ידכ חותפה חתפה ללח תא ופוגב ףכית אלמי תלדה חתופשכ
ולדג אל םאש לודג רצחה םא רצחב וחרב 'יפאו תאטח בייח ןדצה הלובחתו הדוצמ ילב ןספתל השקו םימה לע ןינלש אזווא רבו אזוואכ הדשב ןינל אלא ברעל ןתיבל ןירזוח ןניאו וחרבו ודרמש ותושרבש ףועו 'יח די
םינכומו םידמועו וב ןידוצנש רצ םוקמל ןסינכהל רוסא ןכו ןדוצל ע"וכל רוסאו הדיצכ יזחמ ןספתל חונ ןיאו ודרמש ןויכ מ"מ ברעל ןתיבל ןמצעמ ואובי יכ הדוצמ םהל צ"א וישכעש פ"עא הדוצמ םיכירצ ויה א"נב ןיב
ה"ד ל"הבו 'ס ו"נ ה"נקסו ב"יס( הרוקמ אהיש כ"ג ןניעב ףוע יבגלו ןנברד רוסיא 'יפא אכיל הדוצמ םהל צ"א ה"אלבד ןטק רצחב םיאצמנ םא לבא ץראהמ ההבגהב אלש 'יפא םהידיצבו םהיראוצב ןתודדל וא םשפתל
.)צ"השו םספתל
לש תלדה לוענל רוסא בולכל ןמצעב וסנכנ 'יפאו יוג י"ע 'יפא תיבהמ ואצי םא ןדוצל רוסאו בייח ןדצה הפשאב רקנת אלא תיבל דוע ורזחי אל ואצי םאו ותיבב ללכ ןיליגר ןיא ןיידעו שדחמ ןילוגנרתו ןיזווא הנק םא וט
ומצעמ אבו תיבב לגרומ רבכ ףועהש וא[ תחא הצירב 'יל יטמ אלד לודג תיבה םאו ותיב רומשל ןיוכמ 'יפא כ"חא ורגסל רוסא תלדה חתפנו תיבב ויה םא ןכו רוסא תיבב תוקיזה ושעי אלש ןיוכמ 'יפאו םהינפב בולכה
רתומ אדיספ ידיל אביש ששוחו תיבהמ ואצי םאו תבשה רחא דע ולצא רושק 'יהיש רצק תיבהו שדחמ ףוע הנוקשכ יואר ןכל ללכ הזב רהזיל א"אש יפלו ותריגסו תלדה תחיתפ לע ורזג אלד רשפא ]]ז[ומוקמל ברעב
דוצל ה"דו ךלהו ה"דו לענו ה"ד ל"הבו 'ס ח"נקס( םדיב ןיחומ ןיא כ"ג לודג תיבל ןריזחהל םתוא ןיפדור םינטק תוקונית םאו דיספמ וניא ליצמה לכ יוגל רמאיש וא תחא הצירב ונעיגי אלש לודג תיבה םא יוג י"ע ןסינכהל
.)ה"ל ןיד ד"לש 'יסב ע"עו א"חה םשב ב"י ןיד ז"צת 'יס ל"עו תבש 'הל המדקהבו
ףועו 'יח ןיד הל שי תיבה ךותב איהש ז"כ ברעב הבולכל אבל הלגרוה תיבה ךותב קר המצעל רוזחל עדת אל תיבהמ אצת םאו הצוח תאצל החינה אל יכ תיבהל אבלו תאצל הלגרוה אל ןיידעו שדחמ ףוע הנק םא זט
.)'יח ה"ד ל"הב( ולגרוה אלש םישדח תופועכ הניד ץוחל התצי םא לבא אתיירואד הדיצ הב ןיאש ותושרבש
.)םש( ע"צו ןשיה הבולכל רוזחת הוחיני םאש ןויכ ותיבב הלגרוה אלש ףא אתיירואד הדיצ הב ןיאד הארנ בורק םוקממ וריעב 'א לצא שדחמ ףוע הנק זי
םיבגחו ]ח[דוצינ ונימב ןיא ירקמד םיקסופה בור תעד םירובד לבא דוצינ ונימב ירקמ םיגדו ןנברדמ אלא ורוסיא ןיא ]ךרוצ הזיאל ןדצ אוה םא 'יפא[ םיבובזה ןוגכ דוצינ ונימב ןיא םא לבא וילע בייח דוצינ ונימבש לכ חי
.)ו"כ ןיד ל"עו ג"י ב"יקסו ג"ס( הזב תועד שי םירוהט
םירובדה ולכויש ידכ כ"כ תרווכה לע תלצחמה קדהי אלש ןוגכ ]ט[םידוצנ ויהיש ר"ספ אהי אל םגו דוצל ןיוכתי אלש דבלבו םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב םירובד לש תרווכה פ"ע תלצחמ ןיסרופ טי
ז"טש ןמיס
.הז ןינעב 'ט תוא ה"עשב ןמקל כ"שמ ע"עו .א
.לודג דספה םוקמב אקודד 'ט תוא ה"עשב ש"עו .ב
הלוח ןיב תקלחמ ארמגהו ,רוטפ הלוח םתסב בתכ ע”ושב הנה .ג
הזב םינורחאה וקלחנו .אנצבוא תמחמ הלוחל אתשיא תמחמ
אוהד ראובמ ןקזל הלוח הושהש הממד ז”טה תעדד ,ןרמ תעדל
,י”שר תעדכו בייח אתשיא תמחמ לבא ,רוטפד תופייעה תמחמ
אמתסב בתכ ןכל ם”במרהו י”שר הזב וקלחנד ןויכד בתכ ח”בבו
יוהד כ”כ הלוח אוה םא ןיריכמש המ יפל רוסמ רבדהו ,רוטפ הלוח
ע”ושב םתסדמד בתכ א”רגהו ,אנצבואב ןיבו אתשיאב ןיבו ,דוצינכ
בייח אנצבוא תמחמ לבא ,אתשיא תמחמ אוהד הלוח םתס ונייה
,ג”י ק”ס ח”הכבו וא ה”ד ל”הואיבב הזב ןייעו .ם”במרה תטישכו
.ע”וכל רוסא ג”כב ארוסיא ןינעל מ”מו
לכד אהמ םינורחאה לכ ושקהו ,ןדוצל רתומד בתכ ע”ושב .ד
’יעו ,’גה ךנהמ דח אל הזו ,תלתמ דבל רוסא לבא רוטפ תבש ירוטפ
ינב רפסבו י”ק ק”ס ח”הכו ר”או א”אב ג”מפו ז”טב כ”שמעו .י”ב
וירבדלו ,ןרמ תעד בשייל ךיראה ח”ל ’יסב תמא ערזב הנהו .ןויצ
םידרומ םניא ץוחב םהשכ וליפא ונייה ודורמי אלש ע”ושב כ”שמ
ומיכסהו ,ותעדב השמ דמחה כ”כו ,םספותל חרוט צ”או ,ללכ
ףא ,םיליקמה דיב תוחמל ןיאד בתכ אנ חקוי רפסבו .הכלהל ןכ
תשרפ ח”אב ןייעו .ןרמ תוארוה ונלבקד ןויכ ,םירימחמ פ”הורד
םידרומ םניא כ”אא לקהל ןיאד הארנו ,רימחהל קספד ’ח תוא אראו
מ”מ ,ןרמ תעדכ ןניטקנד אמינד ףאד ,לקב םספותל חונו ץוחב םג
רשפאו ,לקימ ל”נה ח”אבה םג הזבו ,הזמ רתויב לקיה אל ןרמש א”י
תלוגנרת לש הכרד םאד הז ןידב ןאכ ב”נשמב כ”שמ ללכב והזד
שיד דוע רשפאו[ .הספותל ירש תבשוי הדוצל ןיצורשכ ףכיתש וז
ל”הואיבב הזב כ”שמע ,םיירבדמב קר רימחהלו םייתבב קר לקהל
.]ש”ועי ,א”רגה דדיצש המו יריאמה םשב דוצל ה”ד
דספה םוקמב אקוד ירש כ”עו ,תובשד תובש דצמ בתכ ב”נשמב .ה
אהד ,רתוי ריתהל שי םנמא .ה”עשב םשו ז”ט ןיד ז”ש ’יסב ל”נכו[
ה”עשב ל”עו ,דספה ילב םג יוגב ירש כ”עו ,רתומ לארשיל םגד א”י
ןדידל מ”מו ,אללכ יאה ב”נשמהל ל”ס יא םשו ,ב”כ תוא ד”יש ’יסב
.ש”ועי ,אוה יכה
.ה”עשב כ”שמ ש”ועי .ו
.’ד תוא ה”עשב ל”ע .ז
בשייד ו”ט תוא צ”העשב ןייעו ,דוצינ ונימבד ראובמ י”בבו .ח
המכ כ”כו ,י”בה ד”ע ו”ל ףד הציבב א”שרהמה תיישוק
.םינורחא
.אתיירואדב ר”ספ ל”וה ןרמ תעדל תמדוקה תואב ל”נהל .ט
תוכלה ירעש
ןואגה ןרמ
א"טילש יקסביינק םייח יבר
א"טילש ןועמש ןב יח בקעי ג"הרה
"םולש תבהא" - הארוהה תיב ינברמ תוכלה הנוש
חי
םניא מ"מ ירהש םדוצל ןיוכתמ 'יפא רתומ תרווכהב לודג רוח 'יה םאו ר"פ יוה ללכ רוח וב ןיאשכ לבא רתומ םירובדהל אידהל הארנ ןיאש פ"עאו םשמ תאצל םילוכיו ןטק רוח הזיא תרווכב שיש וא קחודב פ"כע תאצל
.)דבלבו ה"ד ל"הבו ח"י ז"יקסו ד"ס( ללכ םידוצנ
ןכו םשמ תאצל ולכויש ןינעב הביתהל יוסיכה ןיב א"ד םוש וא ןיכס ןתי אלא וחרבי םשמ םלטל ילכה חתפי םאש ג"עאו ]י[וב ודוציש ר"פ יוהד תבשב וב םיבובזש םילכ םותסל וא הנטק הבית רוגסל אלש רהזיל שי כ
ידימב ר"פ קפס יוהד םיבובז הזיא דוע םש שי ילוא קדקדלו ןייעל צ"א בוש ויניעב הארש םיבובזה חירפה םא והימ םיבובזה חירפי ירמגל רוגסל הצור םאו רתומ םיבובזהל אידהל הארנ וניאש ףא הביתב ןטק רוח שי םא
םדא 'יה 'יפאד ]א"וזחה םשב ד"כ ןיד כ"ש 'יסב 'יעו[ רוגסל רתומ ןינע לכב הלודג הביתבו הארש םיבובזה חירפה םא רימחהל ןיא יאדוב 'יל אחינ אלד ר"פ יוהד ןיקשמו םילכוא םש שי םא טרפבו )ג"כ ןיד ל"עו( ןנברד
תופלעתהל םרוגה ףירח לזונ ראש וא ט"ילפ ססרל רסאש הנוכנ החונמ 'ס ףוסבש א"וזח יקספב 'יעו שיו ה"ד ל"הבו ז"ט ו"ט ד"יקסו ג"ס( דוצינ ונימב ןיאש רבד אוה םגו תחא הצירב הספתל לוכי 'יה אל הכותב דמוע
.)החותפ תלדה וא ןולחה םא רתומ קונית וא הנכס וב ןיאש הלוח ליבשב כ"אא חותפ ןולחה 'יפא םיבובזה
יבצש הליענה תעב עדישכ אקודו ]ןנברדמ ורוסיא ה"לאד[ תחא הצירב ונעיגיש לודג וניא תיבה םא בייח לוענמ אלב 'יפא חתפה תא וינפב דחא םתסו ]םידיב וסינכה םא ש"כו[ תיבה ךותל וילאמ סנכנש יבצ אכ
רומשלו בשיל ול רתומ יבצ םש שיש ול עדונ כ"חאו וכותב יבצש עדי אלו חתפה לע בשי םא ןכו רוסיא הזב ןיא יבצה םושמ תלדה חותפל אלש כ"חא ןיוכתנ 'יפאו רוטפ יבצ םש שיש ול עדונ כ"חא םא לבא וכותב
לוענמב הלענל רתומ םותס רבכ חתפהו תיבל יבצ סנכנ םאו ]'ד ןיד ח"יש 'יס 'יע דיזמב בשי םאו[ ול עדונשכ בשיל ול רוסאש םינושארב עמשמ תוכאלמ תגגשב וא תבש תגגשב חתפה לע בשי םא לבא ךשחתש דע
.)בשי ה"דו בייח ה"דו לענו ה"ד ל"הבו ג"כ 'כ ט"יקסו ה"ס( רתיהב םתסש ןויכ אציש ידכ תלדה חותפל צ"א כ"חא יבצה רתינ םא 'יפאו תלדה תא רוגסל רתומ תיבב רושק יבצה 'יהשכ ןכו
.)ה"כקס( םש וחינמו ךלוה תיב ול שי םא וא ךשחתש דע ורמשמו בשוי אלא הצקומ םושמ ודיב התחקל ול רוסא דמועו דוצינ רבכד ףא ותוסכ יפנכ תחת רופצ ול הסנכנ בכ
.)'כ ןיד ל"עו ןכלו ה"ד ל"הב( ן"במרב חכומ ןכו המודכו יבצ םש שי םא קפוסמו תלדה לוענל הצורש ןוגכ אתיירואד הכאלמב 'יפא רוסאל ןיוכתמ וניא םא רתומ רבעש רבדב 'יפא ר"פ קפס לכד ז"טה תעד גכ
לוכי וניאו ןנברדמ ורוסיא לוכי וניאש הזו בייח לוכיש הז םהינש והואשעו לוכי וניא ינשהו ומצעב תושעל לוכי דחא םאו םיבייח דחי םינש ולענו לוענל לוכי 'א ןיא םאו אתיירואדמ ןירוטפ חתפה תא םינש ולענ דכ
.)ןיא ה"ד ל"הבו ב"כקסו ה"ס( רחאה תעויסל ךירצש תחא עבצאב השועש ןוגכ ותושעל לוכי 'יה אל ודבל אוהש ןפואב השועש אלא לודג חכ לעב 'יפא ארקנ
'יפאו ןושארה י"ע דוצינ רבכד ןויכ רתומ יבצה ליבשב ותנוכ םא 'יפאו ודצב בשיל ינשה לוכי ואלמו חתפה לע 'א בשי םאו הדיצה תישענ ודי לעש בייח ינשה והאלמו ינשה בשיו והאלמ אלו חתפה לע דחא בשי הכ
ץוחבמ ןושארהו תיבהל םינפבמ ינשה חתפה ללחב ובשי םהינשש וא תיבה ךותל ךלהש ןוגכ ללכ ומוקממ ינשה זז אל ןושארה ךלהש תעבש ןפואב אקודו רתומו רוטפ ינשהו בייח ןושארה ול ךלהו ןושארה דמע
אלמל ומוקמ לע בשיל ינשה רזחשכו יבצה תדיצ הלטבתנ אליממו ץוחל ןושארה ךלהשכ ומוקממ םוקל ךירצ ינשה 'יה כ"א םינפבמ ןושארהו ץוחבמ בשי ינשה םא לבא ומוקמ לע אוה ראשנ ןושארה ךלהשכ אצמנו
.)ה"כ ד"כקסו ו"ס( הדיצ םושמ בייח חתפה תא
אלא וירחא ןיצר ןיאו ןתכישנב תימהל םישחנה םיליגר ןיאש םוקמב 'יפא רתומ ונכשי אלש ליבשב םאו דוצינ ונימבש רבד ירקמד בייח האופרל םא השק ןתכישנש ןיקיזמה םישמר ראש וא תבשב םישחנ דצה וכ
ותדיצב ןיוכמ 'יפאש רשפא תימהל ןכרדש תומוקמבו ןיעה תיארמ ינפמ ןוכנ ןיא הדיצ ראש ךרדכ ילכ ךותב םסינכהל לבא הזב ורזג אלו הפוגל צ"אש הכאלמ יוהד ןרשוקל וא ילכ ןהילע תופכל רתומ ןמוקמב ןידמוע
לבא םדוצל רוסא הקוחר אששח אלא אכילד המודכו ללכ וירחא ןיצר ןיא םאו )וא ה"דו דצה ה"ד ל"הבו צ"השו ז"כ ז"סל ךיישו ו"כקסו ז"ס( רתומ ןהינשל ןיוכמ םאו ע"צו םלועה ןמ ןרעבל הוצמש ןויכ רוטפ האופרל
.)ג"מק ק"סו ה"מס ח"כש 'יס( תיעבט הדיצ הז ןיאד םמוקממ זוזל ולכוי אלש םהילע שוחלל רתומ
ךרוצל ןדצה םיצרש ראש לבא קיזהל ןכרד ןיאש םיצרש ראשב ה"הד א"יו ךרוצל אלש אידהב 'יה ותנוכש אל םא ךרוצל ןידוצנ והיימתסד בייח ןדצה 'וגו בצהו רבכעהו דלוחה ונייהד הרותב םירומאה םיצרש הנומש זכ
ןנברדמ ורוסיא םתס ןדצש וא ג"הכו ]ד"קס 'נ 'יס ח"וא א"וזח .ךרוצל ז"ה הדיצה רחא ןהב קחשל הצור םא לבא ןדוצלו רוזחלו ןררחשלו ןדוצל ונייה[ קחשל ןוגכ ךרוצל אלש לבא ]דוצינ ונימבש רבד אוה םא[ בייח
וקולח לע אוהשכ םג ןיליקמ שיו וכילשהלו ודוצל לוכי וצקועו ורשב לע אוה כ"אא ודוצל רוסא תצפוקה הרוחשה איהש שוערפו ו"ל ןיד ןמקלדכ וגרוהל םג רתומד רשפאו ודוצל רתומ וקיזהל וירחא ץר ץרשה םאו
רתומו הזב רימחהל ןוכנ יאדוב דיב הליטנ ילב ץראל וליפהל ול רשפא םאו ןיליקמה דיב תוחמל ןיאו ]תצקוע הניא םא ורשב לע 'יפא[ הלחתכל רימחהל ןוכנו ]אי[הציקע ידיל אבי ןפ וכילשהלו ודיב ולטיל םינפבמ
.)'א ןיד ה"רע 'יס ל"עו צ"השו וא ה"דו הנומש ה"ד ל"הבו ז"ל ו"ל ה"ל ד"ל ג"ל ח"כקסו 'ט ח"ס( וילעמ םליפי קר הדיצ יוהד ודיב םלטי אלש רהזי ךא תבשב םישוערפמ םידגבה תולפל
רחאל ורשב לבח םא םגו םד תרגורגכ אציש דע בייח ןיאו שדד הדלות אוהש קרפמ םושמ לבוח בויחד א"יו ןמקלדכ בייח אוהש לכ םדה ררצנ וא אוהש לכ םדה אצי 'יפא ןכלו המשנ תליטנ םושמ בייח לבוחה חכ
שיו הלבחה ןמ ויתחת ץבקתנש םדה י"ע העיבצ רועישכ רועה עבטצנש ןוגכ עבוצ םושמ ףא בייחש םימעפ מ"מו הנושאר העדכ ומיכסה םיקסופה בורו ]הפוגל צ"אש הכאלמ יוה םדל צ"א םא וז העדלו[ בייח התימ
.)לבוחהו ה"ד ל"הבו ט"כקס( וז העיבצב ךרוצ הזיא ול
ינפמ ררצנב אל לבא םד ןהמ אצי כ"אא ןהב לבוחה בייח וניא ךר ןרועש םיצרש ראשב לבא בייח 'א םוקמב ץבקנו ףסאנ אלא םד ןהמ אצי אלש פ"עא תורוע ןהל שיש םיצרש הנומשב וא ףועו 'יח המהבב לבוחה טכ
ידכ םתוכהל םלועה ךרדש ןוקית ירקמ הזד א"יו רוטפו לקלקמ אוה ה"לאד ומד םע ובלכל ליכאהל םדה וב ררצנש רשבל וא ןינע הזיאל וא ובלכל הלבחה םדל ךירצשכ אקוד אוה בייח לבוחד אהו .ותומדקל רזוחש
הזב שי רוסיא ע"וכלו ]ד"מ ןיד מ"ש 'יס ל"עו ותמחב ערוקה ןכו[ ואל וא ןקתמ ירקמ םא הזב תועד שי םדה אציו הז ןפואב ורבח לש ףועו 'יח המהבב וא המקנ ךרד םדאב הלבח השע םאו שבכיל חונ אהיש םשילחהל
ל"עו( הזב ןילשכנ םלועהו הרובח ידיל אבל לוכיש האכה תבשב יח םוש תוכהל אלש דאמ רהזי ןכלו הפוגל צ"אש הכאלמ כ"ג 'יה 'יפאו תבשה ךרוצל 'יפאו ןירוסא מ"מ ןירוטפש ףא תבש תוכאלמ לכב ןילקלקמה לכד
ח"מ ז"מ ה"מ ג"מ ןיד ח"כש 'יסו 'ח ןיד ז"כש 'יס ל"עו רוסא ה"ד ל"הב ד"יש 'יסו לבוחהו ה"ד ל"הבו ב"ל א"ל ל"קסו ח"ס( הרובח השוע כ"או רשבב עלבנש םד איצומ ךוכיחה י"עש ןיחש ךוחל רוסא ןכו )'ז ןיד ט"לש 'יס
.)ז"הזב 'יפאו 'ינימ הברדב 'יל םיקד ןימולשתמ רוטפ גגושב 'יפא תבשב ורבחב לבוחהד ד"קס א"ירת 'יס ל"עו ט"מ
ח"כש 'יס ל"עו ל"קס( הפוגל צ"א ז"יע השענש םדה תלבחד תאטח בויח הזב ןיאש א"יו האופרל לבוח ללכב אוהד אתיירואד הכאלמ אוה ןש תאצוה ז"פלו בייח המהבב וא הנכס וב ןיאשכ האופרל םדאל םד זיקמה ל
.)א"ע ןיד
הבקנו רכזמ םיאבו םיברו םירפש ח"עב אקודו רבד הזיאל ול ךירצ םא המשנ תליטנ םושמ בייח ]ט"כקס ב"ס 'יס ח"וא א"וזח ,הפירט איה 'יפאו[ ג"הכ לכו הקינחו האכה וא הריחנב ןיב הטיחשב ןיב ח"עב גרוהה לכ אל
שי רפעה ןמ התיוהש ןויכ מ"מ הברו הרפ ןיא כ"גש פ"עא שוערפ לבא הרקמ ךרד וידגב לע ןיב ורשב לע ןיב האצומש םוקמ לכב הגרוהל רתומו 'ירב אבישח אל העיזה ןמ האבש הניכ לבא רפעמ וא נ"וז יציבמ וא
]ץופקל הרוחשה ךרדד רתומ תדמוע םא הסנמ 'יה מ"רגהו[ וצקוע 'יפאו הגרוהל רוסאו הדוצל רתומ שוערפ וא הנכ אוה םא הלילב ול קפס םאו ]הברו הרפ שוערפ םגד א"יו[ בייחו הבקנו רכזמ ארבנ וליאכ תויח הב
רחא אב כ"חאו סכרפמו ח"עב טחושה בתכש ה"כקס ב"ס 'יס ח"וא א"וזחב 'יעו צ"השו הגרהל ה"דו רתומ ה"דו רוסאו ה"ד ל"הבו א"מ 'מ ח"ל ו"לקסו ט"ס( קפסמ הגרוהל רתומ םא ע"צ םישוערפ םש יוצמ ןיאש שארבו
.)'א ןיד ב"לש 'יס ל"עעו ןושארה בייח ותטיחש תמחמ וילאמ תמ םאו ינשה בייח ותימהו
.)אל ה"ד ל"הבו ט"לקסו ט"ס( וללומל רתומ םא ע"צ שוערפ וא הניכ םא ול קפס םאו ונקרזיו ודיב ונלטי אלא וצקוע 'יפא וילא רוזחי אלש וחכ שיתהל ודיב שוערפ לולמל רוסא בל
אריו לקהל םלועה וכמס ז"עו ןגרהל םג ]בי[ןיליקמ שיו ןקרוזו ודיב ןללומל רתומ ןכו ]הגירה ומכ יוהד רוסא הז םג שוערפב לבא[ םימב ןקרזל רתומ מ"מו שוערפ גורהי אמש ורזגד םגרהי אל םינכמ וידגב הלפמה גל
.)אל ה"ד ל"הבו ג"מ ב"מקסו ט"ס( םישוערפ םש יוצמ ןיאש ע"וכל םינכ גורהל ול רתומ ורשב וא ושאר הלפמה לבא רימחהל ול שי םימש
ווהתנש םיעלותה אקודו הניכב אלא וריתה אלו ןנברדמ רוסא לבא ןגרוהה רוטפ ושפעתנש רחא ווהתנ םא תוינטק לש םיעלותהו רשב לש םיעלות ןוגכ ב"ויכו ושיאבהש רחא תוריפה ןמו םיללגה ןמ ןתייווהש םישמר דל
.)רתומ ה"ד ל"הבו א"מקס( ןגרהל אתיירואד רוסיא ןהב שי ושפעתנש םדוק שולתב 'יפא וא רבוחמב תוריפב םילדגה ןתוא לבא ושפעתנש רחאו ושלתנש רחא תוריפה ןמ
ירבדמ םירבדה רוקמ הנהו .רוסא ןנברד ילימב ר”ספד ראובמו .י
ש”ר רסא אל כ”עד וירבד החד י”בב ךא ,רוטה ואיבהש ת”העב
,דוצינ ןנימבש םירובדב אלא ר”ספב תרווכה לע תלצחמ סורפל
,ר”ספב ירש ןיוכתמ וניאש לכ דוצינ ןנימב ןיאש םיבובזב לבא
שוחל אלש ושאר לקי ימ ת”העבד הימופמ קפנד ןויכד םייסו
הזל עיגהל ךירצ םש י”בב הנושארה היחדל םגו[ .םהירבדל
ש”מכו ,י”בה לע ח”בה תיישוק בשייל ידכ ןנברדב ר”ספ ריתהש
,ת"העב לש הז ןיד ןרמ טימשה ע"ושב ןאכ הנהו .]ו”קס ר”מאמב
י"בב ד"יש 'יסב ראובמכו ,ריתהל אנידל ל"סד רמול םוקמ היהו
וב רזחו ,ד"י תוא שיר ה"עשב םש ליעל אבוהו ,ד"התהכ קספד
שאר לקי ימ כ"שמד רשפא וא ,שאר לקי ימ ,י"בב ןאכ כ"שממ
,הזב שאר לקי ימ םדוצל אלו םשרגל לקב רשפאש ןויכד ותנווכ
ע"ושב ךא ,שאר לקי ימ ןכלו ,ג"הכב הדוי ד"התה םגד רשפאו
ךדיאמ ךא .הזב ת"העב ירבד תא טימשה ןידה רקיע תא בתכד
ארמוחל קוספל ע"ושה ןרמ תעד הארנד תומוקמ המכ דועב וניצמ
תא חותפל ןיאד בתכ ]י"בב ש"ועי[ 'א 'יעס ז"ער 'יסב הנהד ,הזב
יוהו ג"לצאשמ יוה יוביכ םתסו ,חורה ונבכי אמש רנה דגנכ תלדה
ה"מק ףדב ן"רה ד"יפע םינורחא המכ וז היאר וחדו ,ןנברדב ר"ספ
קלחל םיאיקב לכה ןיאד ג"לצאשמ לכב ןכו ,יוביכב רימחהל א"ע
כ"שמ 'א תוא ה"כ 'יס א"ח ןויצל רואב ע"עו ,ג"לצאל ג"לצ ןיב
תואב ז"ער 'יסב םש ה"עשב כ"שמ ע"עו .הזב ארבס רובסל דוע
תונפל לוכי וניאב ]ד"י ןידב ןאכ[ ב"יש 'יסמ חיכוהל שי דוע .'ב
יוהו ,די רחאלכ ל"וה הרואכלו ,שלותד ר"ספד ,וכרדכ שמשמי אל
,ה"נ הרעה 'א קרפ אובמב כ"ששב טקנ ןכו ,רוסאו ןנברדב ר"ספ
,אתיירואדמ אוהד בתכ ב"יש 'יסב םש ח"בהד ,וירבדב ע"צ םנמאו
ב"יו א"י 'יעס כ"ש 'יסמ חיכוהל שי דוע .םשמ היאר ןיא ז"יפעו
וידי לוטי אלש רהזיל ךירצד קספד ]ה"עשב ש"ועי ,ו"ט ןידב ןאכ[
ףשפשי אלש רהזיל שי ןכו ,םקסרי אלש גלש םהב שיש םימב
םש טקנ םנמאו ,ארמוחל קספו ןנברדב ר"ספ יוהו ,חלמב וידי
םינורחא המכ כ"כש יפכו[ ל"פאו ,רהזיל שיד תירוהז לש ןושל
שי דוע .רשפאד אכיה רהזי אלא ,ירש ןידה רקיעלד ותעדד ]ג"הכב
לכואב ריהזהד ]ט"כ ןידב ןאכו[ כ"סב ע"ושב םש כ"שממ חיכוהל
ךרד יוהד ףאו ,עבוצ םושמ וידגבב תועובצ וידיב עגי אלש םיתות
,תירוהז לש ןושל בתכ םש םג םנמאו ,ןנברדב ר"ספ אוהו ךולכל
אוה םימעפד םתהד ל"יעו .ע"צו ,ןמיסה ףוסב ה"עשב כ"שמ ש"עו
תואב וירבד תליחתב םשו ,ה"כ 'יס ףוס א"ח ןויצל רוא ןייע ,ןקתמ
ףטתשי אל 'ד 'יעס ו"כש 'יסמ חיכוהל שי דוע .ותבשחמב ילתד 'א
ר"ספ יוהו ,וילעש םימ רישפמש ינפמ הרודמה דגנכ םמחתיו ןנוצב
חיכוהל שי דועו .הציחר תריזג רקיע ללכב אוהד רשפאו ,ןנברדב
ופוג בגניש ךירצ רהנב ץחורה ]'י ןיד ןאכ[ ז"סב ע"ושב םש כ"שממ
,ןנברדב ר"ספ יוהו תילמרכב א"ד וילעש םימה םע ךלי אלש ,הפי
.ררקתהל ידכ ראשנש םימה תיחולחלב היל אחינד ל"יד רשפאו
ץוחרל רוסאד ]ג"י ןידב ןאכ[ ט"סב םש כ"שממ חיכוהל שי דועו
רחאלכ יוהד ,ןנברדב ר"ספ יוהד ףא רעישה תא םירישמה םירבדב
חוליג ומכ יוהד ,די רחאלכ ח"לד םינורחא המכ םש ובתכ םלואו ,די
ק"ס צ"העשב ו"לש 'יסב ב"נשמה חיכוה דוע .אתיירואדמ יוהו םסב
רהזיל שיד בתכש םש ע"ושה ירבדמ ]ב"י ןידב ל"הושב ןאכ[ ט"ל
וא תודיתי ג"ע וחינהלו ,עקרקהמ בוקנ וניאש וליפא ץיצע לוטיל
בתכ םש םג םנמאו ,ןנברדב ר"ספ יוהו ,ערוזו שלות םושמ ,אכפיא
ררוגמ חיכוהל שי דועו .ל"נכו רומג רוסיא אלו רהזהל שי ןושל
אלש דבלבו ,ץירח תושעל ןיוכתמ וניאשכ לספסו אסכ הטמ םדא
אוה ל"הושבו ,'א 'יעס ז"לש 'יס ע"ושב ןרמ וקספו ,ר"ספ אהי
חרכה וניאד ףאד וז היארב דדצל כ"שמ ה"עשב ש"עו ,'ו ןידב
ןאכ וניצמ מ"מו .ש"ועי ,רוסאל ה"כ םירבדה תועמשמ מ"מ ,רומג
יפכ דדצנ םא ףאו ,רוסיאל קוספל ל"סד ןרמ תעדל תויאר הרשע
תומוקמ המכב ונעמש הרהזא אלה מ"מ ,תויארה תוחדל ונדדיצש
המכ םגו ,ל"נכו ןנברדב ר"ספב לקהלמ רהזיל שיד ע"ושב ריהזהש
ארקיעאד דועו ,רוסיאל רתוי םיטונ םקלח ונדדצש תויחדה ןמ
ש"מכו ,קפקפל שי ד"יש 'יסמ ןרמ תעדל לקהל רוקמה אתלימד
ח"הכב םש ש"מכו ,ןנברד עבראו תלת יוהד ד"י תוא ה"עשב םש
שי הרואכלד אלא .רוסאל הרוי ןנברד דחבד רשפאו ,ו"ט ק"ס
ךותל ןתונו הרבכב ןבת לטונד 'א 'יעס ד"כש 'יסב ןמקלדמ חיכוהל
ריתהד ירהו ,ןיוכתמ וניאש ןויכ ,וילאמ לפונ ץומהש פ"עא ,סוביאה
תצק עמשמ ןכו ,ר"ספ ה"לד רמולו תוחדל שיו ,ןנברדב ר"ספ
'ב תוא ח"י ללכב םדא תמשנב ןייעו[ .א"ע מ"ק ףד תבשב י"שרב
.ש"ועי ,רחא ןפואב החדד אלא ,ר"ספ יוהד ךפיה י"שרמ חיכוהד
רימחהל ל"נה לכמ הארנ כ"עו .]תבשה תתיבשב וירבדב כ"שמעו
תוכירא וניצמד ,לודג ךרוצ םוקמב לקהל שיד אלא ,ןנברד ר"ספב
,ןאכלו ןאכל תויארב הכרעמ תארקל הכרעמ םינורחאה ירבדב הזב
ךרוצ םוקמב לקהל שי כ"עו ,ל"נכו ןרמ תעדל דדצל שיד םגו
וא ,הניצ םוקמב ןנברד הדיצב ר"ספ וליקהש 'ה ןידב ל"נהכו ,לודג
ע"עו ,לקיה ה"קס ג"יש 'יסב ומצע א"גמהד ,ם"וכעל הרימא םוקמב
אלד ר"ספ אוהד ןפואב ןכו .םש ה"עשבו ג"ל ןיד ג"נר 'יסב ליעל
תרבס הזב שי מ"מ ,ורימחה םינורחא הברה הזב םגד ףא ,ל"חינ
ףוריצב םגו ,הזב לקהל ל"סד אל ה"דוס א"ע ג"ק ףד תבשב 'סותה
אתיירואד רוסיאב ףא ל"חינ אלד ר"ספב לקהל ל"סד ךורעה תטיש
ופרצל לקיה ןרמ ףוריצ ןינעל מ"מ ,ותומכ הכלה קספנ אלד ףא[
ה"עשבו ד"כ ןידב דוע ש"עו ,ה"כ ןידב ןאכו ,ח"י 'יעס כ"ש 'יסב
,רימחהל שי לקב רשפאש םוקמב ל"חינ אלדב םג םנמאו .]םש
ימ י"בב בתכ ןרמו ,ל"חינ אלד ר"ספ אוה םיבובזה תדיצב אלהד
בתכ ל"חינ אלד ףא תועובצ וידיב כ"ש 'יס ףוסד אה םגו ,שאר לקי
,א"א ה"ד ל"הואיבב 'ג 'יעס ז"ער 'יסב ב"נשמב ע"עו .רהזיל שי
תואב םש ןויצל רואב ע"עו .רימחהל שיד 'י תוא צ"העש ז"לש 'יסבו
,הרותה ןמ רקיע ול ןיאש ןנברד רוסיא םוקמב רתוי לקיהד 'גו 'ב
ןנברד רוסיא ראשב לבא ,אתיירואד רוסיאל ללכ עיגהל לוכי אלו
.ל"נכו לודג ךרוצ םוקמב אלש רוסאל שי
וצקוע וניאב לבא ,וצקועב אקוד ריתהו הזב רוסאל ןרמ תעד .אי
ןויכ ורשב לע וליקה םינורחא המכו ,רוסאד עמשמ ורשב לע וליפא
צ”העש ןייעו ,םינפבמ וידגב לע וליקהש שיו ,דימ וצקועל לוכיד
וליקהש שיד ד”ע ק”ס ח”הכ ןייעו ,ןאכ ש”מכ קספו ,תועידה איבהש
מ”מו ,הדיצ הזב ש”לד ,דמועו דוצינכ יוה םינפבמ וידגב לעש דצמ
.רתוי לקהל שי שפשפבד ה”ע ק”סב םש ע”עו .ל”נכו ג”כב רסא ןרמ
.ל”נכו רוסאל ןרמ תעד .בי
תוכלה ירעש
טי
.)]גי['ב ןיד מ"ש 'יס ל"עו ב"מקס( ר"פ יוהו רמצה ןמ קתנמש םושמ המודכו םילעוש תורועמ םינכה םדא חקי אל הל
צ"השב 'יע ןהירחא שפחל רתומ םא וינפל וארנ אל םאו[ ונממ ןיחרוב 'יפאו וירחא ןיצר ןיא 'יפא תבשב םיגרהנ ןמזהו םוקמה יפל תיממה רבד לכ ג"הכו הטוש בלכ ןוגכ יאדו םיתיממו םיכשונ םהש שמרו 'יח לכ ול
הפוגל צ"אש הכאלמ לע ורזג אל תצקוע הכישנ ןתכישנו ןעבטב םה ןיקיזמש ןויכ ללכ נ"וקיפ קפס ןאכ ןיאש ףא ןגרוהל רתומ וירחא ןיצר םא ןיתיממ ןיאש םוקמ ג"הכו ברקעו שחנ ןוגכ ןיקיזמ ראשו ]ו"כ ןיד ל"עו
תופכל רתומ לבא ןגרוהל רוסא וירחא ןיצר ןיא םאו ]וילעמ םחירבי אלא ל"נכ ותוא ןיצקוע ןהשכ ףא ןגרוהל רוסא יאה ילוכ רעצ אכיל ןתציקע י"ע ףאש ג"הכ םינטק םישמר לכו ןישוערפ כ"אשמ[ קזוי אלש רעצ םושמ
םגו ןיצר והייוורת יעבד רשפא ךא וירחא ץרכ יוה סעוכו ואנוש האורשכ הקירש ןיעכ השועש שחנה ךרדכ וב ןיפושנ םאש רשפאו ןיוכמ וניא וליאכ ומצע הארמש אלא ןיוכתמב 'יפאו ומות יפל ןסרודל וא ילכ ןהילע
.)צ"השו ןוגכ ה"ד ל"הבו ח"מ ז"מ ו"מ ה"מ ד"מקסו י"ס( ןסרודל רוסא ותכילה ךרד 'יפא םישמרו םיצקש ראשו םילמנו ,ןיפושנ
ראש גורהלמ רהזיל שיש ש"כו םדיב תוחמל שי ןכל םילכאמה תוסכל לוכי םגו אקיזה ירב אל מ"מ לכאמב לפונשכ הנכס אוהש םלועה םירמואש ףאו ומות יפל הסרדל 'יפאו ן"יפש ןירוקש תיממש גורהל רוסא זל
.)'יפאו ה"ד ל"הבו ח"מקס( תוריפב םיאצמנה םיעלותו םישמר
ןאכ לבא חרמתיש ותנוכו ורבח ג"ע רבד הזיא חרממשכ אלא חרממ םושמ הזב ןיאו רתומ לספס ג"ע לבא ]ףצורמב ןיקפקפמ שיו[ ]די[רוסא ףצורמב 'יפאו תומוג הושמ םושמ עקרק ג"ע קור וילגרב ףשפשי אל חל
םימעפל אוה חרממ אליממו קורה לע סורדל ןיוכתמש ףא ]זט[וכולה ךרדב וילע סורדל כ"ג רתומ נ"כהיבבו ]וט[ללכ ףשפשי אלש רהזיו וילע ולגר גיצהלו קורה םוקמל ךליל ול רתומ עקרק ג"ע םגו עלבנ אהיש הצור
החילבו ל"נכ ףושפש ילב ולגר גיצהל אלא וילע סורדל ידכ קורה םוקמל ךליל רוסא לבא וכולה ךרדב אקודו ]זי['ישיר קיספ יוה אלו תומוג תוושהלו חרמל ןיוכתמ ןיאש ןויכ טעמ ףשפשמש הסירד תעשב יוצמש
.)ו"ט ןיד א"נק 'יס ל"עו צ"השו א"נ 'נ ט"מקסו א"יס( ג"מפ 'יעו נ"כהבב ומכ ]חי[קורב םג ותיבב לקהל שי ףצורמ תיבב ןכו נ"כהבב ומכ ותיבב םג וניד םטוחהמ וא הפה ןמ תאצויה
תבשב הבינעו הרישק ןיד .זיש ןמיס
תעד 'יפאו םיקסופ הברהל תאטח בייח וידימ תחאב וריתהל לוכיו ]ב[טוידה השעמ אוהו ריפש קדוהמ אל רשקה 'יפאו ]א[וריתהל ותעדב ןמז בצוק וניאש ונייהד םלועל ךכ 'יהיש וכרדש ןוגכ אמייק לש רשק רשוקה א
התוא ןירשוקו העוצר לש תעבט וב ןינתונו ומטוחב למגל ןיבקונש םילמגה רשק ןוגכ )רשוקה ה"ד ל"הבו החיתפבו א"קסו א"ס( דימת םייקתהל יושע הזכ רשק םלועה לכבש ןויכ ]ג[ינהמ אל ומויב וריתהל 'יה רשוקה
העוצרה לכות אלש לענמה ךותב ןתיישע תעשב םינעצרה ןירשוקש לדנסו לענמ תועוצר ירשקו דימת םייקתמ רשקה ותואו הניפסה שארבש בקנב העוצרמ תעבט ןימכ ןישועש םינפסה רשקו םלועל םש תדמועו
.)'ד 'ג ב"קסו א"ס( ב"ויכ לכ ןכו םלועל םייק אוהו תאצל
]םיקסופ המכ תעדל לקהל ןיאש ריאמ תיב 'סב דדצמ ]ה[הוצמ ךרוצל 'יפאו[ טוידה השעמ אוה 'יפאו ןנברדמ רוסא לבא רוטפ תחא ודיב וריתהל לוכי ןיאש קזח 'יה 'יפא ]ד[ןמזל אלא ורשוקל וכרד ןיאש רשק לכו ב
ריתהל יושע םאש ]ז[ןיליקמ שיו ומויב ירקמ תועש ד"כמ תוחפ לכד רתומד ל"י ומצע תבש םויב ריתהל יושעו ק"ש לילב ורשוק 'יפאו ]ו[הלחתכל 'יפא ורשוקל רתומ ש"ומ לילב ןוגכ םויב וב וריתהל וכרד םא לבא
.)םניאש ה"דו רשוקה ה"ד ל"הבו ג"י 'ו ה"קסו א"ס( הזב לקהל שי ךרוצה םוקמבו ורשוקל רתומו ללכ אמייק לש ירקמ אל םימי העבש דע
רשק ירקמ הזיא ןיאיקב ונא ןיאש יפלו םויב וב וריתהל יושע 'יפא רושקל אלש ]ט[רימחהל שי ]ח[ןינע םושב ומצעמ רתינ 'יהי אלש ץימא רשקהו בטיה קדה ותוא ןירשוקש רשק לכ ונייהד ןמוא השעמ רשקה םא ג
החישמ וא טוח וא לבח לש 'א שארב רשק השע םא לבא דחיב םירבד 'ב רשוקשכ ונייהו ]י[הז לע הז םירשק ינש אוהש ]רתומד ןמקל םיראובמה ןתוא לכ 'יפא[ רשק םוש ריתהל וא רושקל אלש רהזיל שי ןכל ןמוא
םירשק 'ב 'יפא ריתהל רתומ רעצ םוקמב והימ ]ריתהל וא רושקל הברה ךרוצל אוה םא לקהל שי יוג י"עו[ ןמוא השעמ ירקמו ריפש קדהתמד םירשק ינשכ וניד )'מ ט"ל ןיד מ"ש 'יס ל"עו( הריפת לש טוחה שארב וא
.)שארב ה"ד ל"הבו ה"כ ו"ט ד"יקסו א"ס( רעצ םוקמב ורזג אל ןנברד רוסיא אלא וניאו ללכ אמייק לש וניאש ןויכ
ה"ע ינפב ןכ תושעל ןיאו ךרוצל אוה םא וקתנל רתומ וריתהל לוכי וניא םא וריתהל רתומש רשק לכו אוה ןכ וריתהב םג הלחתכל רתומ וא רוסא לבא רוטפ אוהש לכו וריתה לע ןיבייח ורושק לע ןיבייחש רשק לכ ד
בייח ותרתה י"ע ןוקית שיש לכד םיקסופה בור תעד לבא ןנברדמ אלא רוסא וניא ה"לאד אמייק לש רשק רושקל מ"ע השועשכ אלא ריתמ בויח ןיאש ]אי[ש"ארה תעדו )'י ןיד ל"עו ז"קסו א"ס( רתוי לקהל אבי אלש
.)וניד ה"ד ל"הב(
הטמל רשק תושעל רוסא ב"ויכו ]גי[בלולב ןוגכ ]בי[ןמז הזיא לע אמייקל אוה םא לבא רתומ םויב וב ריתהל יושע םא הטמל 'א רשק השע םאו אוה רשק ואלד דימת ןכ םייקתיש ותעדו הפי וקדהמ 'יפא רתומ הבינע ה
.)'ה ןיד ד"כש 'יסו 'ט ןיד א"נרת 'יס ל"עו הבינע ה"ד ל"הבו ט"כקסו ה"ס( הז ג"ע הז תובינע יתש תושעל יאשרו דבלב הבינע אלא
.ה”עשב כ”שמב ש”ועי .גי
ראובמכ ,ףצורמב ףשפשל ירש ’ב ’יעס ז”לש ’יסב ןרמ תעדל .די
.םש ה”עשבו ’ח ןיד ז”לש ’יסב ןמקל ןייעו .ב”נשמב ןאכ
הסירדה תעבש יוצמש ףא ,ומות יפל סורדל םג הזב ריתה ןרמ .וט
הזב שחד אכיל אנדיאהד ןויכד בתכ א”גמבו ,טעמ ףשפשמ
םטוחה ןמ וא הפה ןמ תאצויה החילמ ץוח ,הזב רימחה אתוסיאמל
הארנ הרואכלו ,קורב ףא ריתהו א”גמה ד”ע קלח ר”אבו .ןמקלדכ
ןמזל ןרמ ןמזמ הנתשהש רמול ארבס ןיאד ,אתוסיאמ בישח ןרמלד
.ע”צו ,ל”ירהמ ירבדמ היאר איבה א”גמהש טרפבו ,א”גמה
רשפאד תמדוקה תואב ל”עו ,ןידה רקיע לע ותוא ריאשהד ונייה .זט
תיב םתסבכו ףצורמב לבא ,ףצורמ וניאשכ ז”כו ,ג”כב לקהל שיד
.ל”נכו ןרמ תעדל ףשפשל םג ירש תסנכה
םיכסהו ,שובלב ה”כו ,אשיר קיספ ל”והד ל”סד ףא ריתה ז”טה .זי
ז”טה לש רתיהה תרבסב ראיב ג”מפה הנהו .א”י ק”ס ר”מאמה ןכ
לבא ,וכוליה ךרדב אוהש ןויכ תומוג ייוושאד הכאלמה ירדגב וניאד
,אתוסיאמ םוקמב ורזג אל ןכל ,ןנברדמ רוסא ר”ספד ל”ס ר”מאמב
.תוירבה דובכ םוקמב םהירבד ודימעה אלד
ףצורמ וניאב אלא רסא אלד ,ףשפשל וליפא ירש ןרמ תעדל .חי
.ל”נכו
ז"יש ןמיס
קספש ם"במרהו ף"ירה תטישל י"בב ןרמ ןושל תוטשפ הנה .א
םידמל וניצמנו ה"דב ש"מכו ,שממ םלועל בישח אמייקד ,םתומכ
,םלועל דומעיש ד"ע ורשוקל ךרדש רבד רשק ירקימ אמייקד
םש איבהו ,ןמזל םירסואד ש"ארהו י"שר תעדל קוליחה בתכ כ"חאו
ג"מפב כ"כו ,י"שר תעדל לכהד עמשמו ,ןמזה ןינעל תוטיש המכ
קרו ,ק"ש וניא ירקימ הנש יצח ףא ם"במרה תעדלד א"קס ז"שמב
רשוק תכאלמ תליחתב תורוא לטב כ"כו .אמייק בישח םלועל
ף"ירה תעדל החיתפב ןאכ ב"נשמה ירבד הזו .םינושאר המכ תעדל
המכב ותעד הליג אל ןרמד בתכ ד"קס ר"מאמב םנמא .ם"במרהו
כ"שמד י"בב דמולד ל"צו ,וילע בייחתהל אמייק לש רשק יוה
יפלכ כ"חא לבא ,ש"ארהו י"שר ירבדל אוה רוסיאל םימיה רפסמ
ןיב מ"נ ןיא מ"מ ,י"שר ירבדמ איבהש ףא אמייק לש רשקב בויחה
שדוח וא םימי הנומשל םש איבהש תועידהו ,הזב ם"במרהל י"שר
,ע"ושב עירכה אל הזבו ,ם"במרה 'ישל םג ןכ ל"פא ,הנש יצח וא
ןינעלד בתכ ר"מאמב לבא ,ל"נכו םלועל תרדגהב וליקה פ"הורו
'ד תוא ה"עשב ןמקל ןייעו ,תורמוחה לכ תא רימחהל יואר השעמ
רשוקש ןנברד רשקב בתכד 'ב הנשמב ם"במרהל מ"היפב ר"וש[
.]ע"צו ,םלועל ירקימ אמייקד עמשמו ,עודי ןמזל
ארמוחל שח םנמא[ ש"ארהו י"שר תעדכ קספד א"מרה 'ישכ ז"כ .ב
ןרמ תעדל לבא ,]'ג ןידב ןמקלדכו ם"במרהו ף"ירה תטישל םג
רשקו ןמואב אקוד תאטח בייח ם"במרהו ף"ירה תטישכ קספש
.אמייק לש
.’ה תואב ה”עשב ןמקל ןייע .ג
לבא ,ןנברדמ רוסא ןמזלד והיימיעדו ש”ארהו י”שר ’ישכ אוה .ד
שי ןנברד רוסיאד ם”במרהו ף”ירה תטישכ קספ ע”ושב ןרמ
הזב שיו .ק”ש וניאו ןמוא השעמ וא ,ןמוא השעמ וניאו ק”שקב
וניא םאו ,דחא םויל וליפא רוסא ןמוא אוה םאד ,ארמוחו אלוק
ןורחאה ןידה הזב םנמאו ,םלועל וניאש לכ ןמזל וליפא ירש ןמוא
םג ןמזל רוסאל ’ג תואב םירשק ולא פ”רב םירובג יטלשה בתכ
שוריפב ב”ערב ראובמ ןכו ,ם”במרהו ף”ירה תטישל ןמוא וניאשב
,ןמזל רוסאל בתכ ב”נשמבו ,ם”במרה תטישכ בתכ א”מבד ,הנשמה
ב”ערהד ל”צ םנמאו ,ישכר ירתא היבכראד וילע השקה א”קערגהו
ןאכ ז”רגה ירבדב ראובמ ןכו ,ם”במרה תטישל ןמזל רוסאל ל”ס
ןיאד בתכו ,םירובג יטלשה ד”ע גילפ א”קס ר”מאמב םנמא .’ב תוא
,א”קס ז”שמב ג”מפב כ”כו ,ם”במרהו ף”ירה תעדל ןמזב תוקולח ’ג
ראובמהל םגו .החיתפב ןאכ ב”נשמה כ”כו ,םינורחא המכ כ”כו
ןמזל רוסיא ןיאד חכומ ,י”בב ןרמ ירבדמ ’א תוא ה”עשב ליעל
רימחהל שיד הארנ השעמ ןינעל מ”מו .ם”במרהו ף”ירה תעדל
דועו ,ש”ארהו י”שר תעדכ ל”סד םינושאר הברה שיד אדח ,הזב
םירמוא שיד דועו ,ל”נכו ןמזל םירסוא שי ם”במרה תטישל םגד
,’א תוא ה”עשב ל”נכו ,אמייק לש רשק ל”וה םימי הנומשמ רתויד
,ןמזל רוסיא ןיאד ל”סד ףא ,ד”קסב ר”מאמה רימחה דבל הז םעטמו
ןמוא השעמ ל”וה םירשק ’ב לכד א”יד דועו .םש ה”עשב ל”נכו
כ”עו ,’י תוא ה”עשב ןמקל ש”מכו ,ם”במרהו ף”ירה תעדל רוסאה
םימי העבשמ תוחפב לבא ,םימי העבשמ רתויב הזב רימחהל שי
רשפאו ,ירש ם”במרהו ף”ירה תעדל אהד ,אלוקל וב ןנילזאד ל”י
דוע ע”לי םנמא .ןנברדמ אוהד טרפבו ,ש”ארהו י”שר תעדל םגד
הבינע רשקב לבא ,’י תוא ה”עשב ןמקל ראבתיו ,ןמוא השעמ ןידמ
כ”שמ ה”עשב ןמקל ןייעו ,םימי העבשמ תוחפב םג ירשד יאדו
לע ל”נה ותיישוקב א”קערגה לע גישהש דודל הלהתב ר”וש[ הזב
,ןנברד רשקל ןכ בתכ מ”היפב ומצע ם”במרה אלה ,ארונטרבה
אלא ,רימחהל שיד יאדו ז”יפעו ,עודי ןמזל םירשוקש רשק אוהד
.]ןמז הזיא ראבתנ אלד
לש וניאש רשק רושקל ירשד ם”במרה ירבדכ קספ ע”ושב .ה
אקוד ונייהו ,הרות ירועישמ דחא דודמל ןוגכ ,הוצמ ךרוצל אמייק
ב”נשמה ואיבהו א”גמה בתכו ,ב”נשמב ש”מכו ,רחא ןינעב א”אשכב
.ם”במרה תעדל ירש ה”אלב ןמוא אלבד ,ןמוא השעמב ונייהד
ראובמו[ .ק”שקב טוידה השעמ ירשד ה”הד בתכ ה”קס ר”מאמבו
כ”לאד ,’א ןידב ל”נכו ,ותעדב אלו םלועה ךרדב יולת ק”שקד ל”סד
,ןנברד רוסיא ריתהל ךרטצנ אלו ,ק”שצומב וריתהל ותעדב בושחי
יולתד ותטישל ליזאד הארנו ,ב”קס ז”שמב ג”מפה כ”כש תמאבו
כ”שמ ןייעו .הוצמ ךרוצל ק”שק טוידה השעמב רסא ןכלו ,ותעדב
.]ב”י ’יס תבשל םישודיחב תמא ערזב ולא ם”במרה ירבדב
ןרמ תעד אלה ע”ליו ,ל”נכו ןמוא וניאב אקוד ירש ןרמ קספלו .ו
ןמקל כ”שמעו ,רוסאד אהמ ש”מו ,ןמזל הריפת ריתהל י”בב
.ו”ט תוא ה”עשב
וניאש ןפואב ןדידל ריתהל שי ןאכ ליעל ה”עשב ראובמהלו .ז
.ןמוא השעמ
ה”ד ל”הואיבב כ”כ ,ןפוא םושב ומצעמ רתינ אהי אלש ’יפ .ח
מ”רכ הכלה ןיא אלהד היאר איבהש ש”עו ,רשקו ה”דו רשוקה
םגד ראובמו ,רשק ה”ל תחא דיב וריתהל רשפאש רשק לכ רמאקד
’יסב ש”הוצקב ןייעו .ש”ועי ,ןמוא רשק יוה קזח כ”כ וניאש רשק
,ץימא רשק אקודד קיסהו ,ב”נשמה ירבד החדד ש”הדבב ג”כק
.’י תואב ןמקל ה”עשב ע”עו ,ז”טה ירבדכו ף”ירה ירבדמ מ”כשו
.ם”במרהו ף”ירה ’ישכ ע”ושה קספכ אנידמ ונייה ןדידל .ט
ש”מכו ,םינורחא הברה ומיכסה ןכו ,םירובג יטלשהמ הז ןיד רוקמ .י
,י”בגהב ג”הנכהו ש”ותהו ר”אהו השירפהו א”גמהו ןאכ א”מרה
ג”קד המדאה ירפו ,א”חו ל”סחו ז”רגה ע”ושו ,תונורכזה רפס ד”כשו
,ת”עשה ואיבהו י”כרבה בתכ ךדיאמו .םינורחא דועו ע”שצקהו ד”ע
רשא ותרוגחב םירשק ינש רושקל גהנמה טשפ וניתולילגבו :ל”זו
,והייטועימב ילטבד אטועימד אטועימ אלא הל שחד תילו ,וינתמב
בתכ ד”מ ’יס ב”ח םילעפ ברבו .ל”נה םינורחאה ךפיה אוה הרואכלו
דיב תוחמל אלש מ”נו ,ותעד הליג אלו גהנמה תא איבה י”כרבהד
וליפאו ,רוסאל קיסהו ל”נה םינורחאה תועד םש איבהו ,ןיליקמה
יטלשב ראיבש דרש ישובלה ד”יפע אוהו ,ירמגל קדוהמ וניא םא
,ירש ללכ קדוהמ וניאבו ,אנידמ רוסא קזוחב קדוהמבד םירובג
רשק קרד בתכ ג”מפבו .ארמוחלו םיאיקב ונא ןיא קדוהמ וניא םאו
ח”הכב םנמאו ,םיאיקב ונא ה”אלה ,םיאיקב ונא ןיא בטיה קדה
ירבדל הזב ןייצו ,קדוהמ וניאש רשקב אוהד גהנמב ראיב ג”כ ק”ס
ותרוגח לע רבדמ גהנמה אלהד ,הזב ראבל שיו .דרש ישובלה
ןיקד ןיטוח ינשב קרד ,ץימא רשק וב תושעל א”או ,וינתמב רשא
רשפאו ,קדוהמ וניא הבע אוהש ותרוגחב ךא ,קזוחב קדהל רשפא
רשקב ריתהל היאר איבהל ןיאד הארנ כ”עו ,וליקה ג”הכב קרד
קדוהמ וניאב ע”לי ךא .םירסוא ל”נה םינורחאה לכש טרפבו ,ץימא
’ב תוא אשת יכ תשרפב ח”אבה כ”כו ,ורסא ל”נה םינורחאהד כ”כ
בתכ ’ח ’יס םימ טעמ ת”ושב םנמא .ל”נה גהנמה הארש םגה ,רוסאל
החישמב ילדב לבח רשוקב ריתהש ד”ס ע”ושה תעדל היאר איבהל
רשוקד עודי רבדהו ,אמייק לש וניאו טוידה רשק יוהד ,טנבאב וא
יטלשה אלהד ,וז היאר לע השק םנמאו .בטיה קדה םירשק ’ב
,ם”במרהו ף”ירה תעדל םהירבד ורמא ל”נה םינורחאה לכו םירובג
וניבהש ירהו ,ם”במרה ןושל אוה ירה ילדב לבח רשוקד הז ןידו
וא ,ויבוע תמחמ ריפש קדהימ אל לבחד רשפאו ,הריתס הזב ןיאד
ע”ושה לע ורפסב הזב שיגרהש ר”וש .א”פואב וא דחא רשק ושעש
,םירובג יטלשה ירבדכ ע”ושה תעדב רמול קחוד כ”פעאד ,אנ חקוי
’יסב םימ טעמ ורפסב כ”חא דוע יתאצמ םגו[ .ג”קסב וירבדב ש”ועי
בתכו ,י”כרבהו םירובג יטלשה ד”ע כ”שמ איבהש ,פ”עו ה”דב ו”כ
העבשמ תוחפב םש לקיה מ”מו ,תקולחמה עלסב סנכי ימ מ”מו
םנמאו .וז ארבס חכמ לקהל השק כ”עו ,]’ד תוא ה”עשב ל”עו ,םימי
םירשק ’ב רושקל אלש וגהנד אהד בתכ ז”י ק”ס ב”נ ’יסב א”וזחב
’בב יוה הקולח יחתפמ השא תרשוק אהד ,אמלעב ארמוח אוה ז”עז
ל”הואיבב ז”ע בתכ ב”נשמה םנמא ,אוה רשק ואל ה”אלבד ,םירשק
,ןפוא םושב ומצעמ רתינ וניאש ץימא רשקב יריימ אלד רשקו ה”ד
חכמ ריתה ’א הבושת ט”כ קרפב ןויצל רואבו .טוידה רשקב אלא
תטישל םגו ,ם”במרהו ף”ירה םע ש”ארהו י”שר תקולחמ אדח ,ס”ס
רשקד ירבסו ,םירובג יטלשה ד”ע יגילפד אכיא ם”במרהו ף”ירה
אכיהד הארנ כ”עו .וב םישמתשמ םינמואהש רשק אוה ןמוא
ישובלהכו ,ןמוא יאדו אוהד רשפאד ,רימחהל שי ריפש קדהימד
,ל”נה לככו הז יבגל גהנמה חכמ ריתהל היאר ןיאד םגו ,ל”נה דרש
ה”אלב אהד ,ךרוצ םוקמב לקהל שי ריפש קדהימ אלד םוקמב לבא
.’ד תואב כ”שמ ה”עשב ליעל ע”עו .ע”צו ,רעצ םוקמב לקיה א”מרה
ןינעל מ”מו ,קלוח איבה אלו ש”ארה תטיש איבה י”בב ןרמ הנה .אי
ח”הכ ןייעו ,ע”וכל רוסא ןנברדמד י”בב ש”מכו מ”נ ןיא השעמ
.ז”י ק”ס
,ןניטקנ יכהו םירימחמ םינורחאה בורד ט”נ ק”ס ח”הכ ןייע .בי
כ”א ,ןמוא השעמ בשחנ וניא יאדוד ןויכד הארנ הרואכל םנמאו
ע”עו ,’ד תוא ה”עשב ל”נכו ,םימי ’זמ תוחפב רימחהל שי ןדידל
.הבינעב םג םיכייש םבורד םימי ’זמ רתויב רימחהל םיפוריצה םש
ה”עשב ל”נכו ,ןנברד רשק לכ הוצמ ךרוצל ירש ןרמ תעדל .גי
יאצומב ריתהל בושחיש ינהמ יא ןינעל כ”שמ םש ל”עו[ ’ה תוא
אלא רוסא וניאו ,רשק ג”ע הבינע ירש כ”עו ,]םדגאי בושו ט”וי
םנמאו .’א ’יעס א”נרת ’יסב ע”ושב ש”מכו ,רומג רשק ורשוק םא
ילעב ונימב בלולה םידגואש וניגהנמל הזב לקהל הרואכל שי דוע
תוכלה ירעש
כ
רעצ םוקמב אלש 'יפאו ]די[האבה תבש דע וחינהל ותעדו ש"עב השענ 'יפאו הז ג"ע הז םירשק 'ב 'יפאו )ג"כקס( םוי לכב ריתהל יושעש רשקכ וניד רשקנ הנווכ אלבו ]םייקתיש ותעד 'יפא[ הבינע תושעל וכרד םא ו
.)ז"יקס ב"נ 'יס ח"וא א"וזח( החנמ תאירקל ריתהל רתומ רשק השענו תבשב תירחשב ת"ס ללוגה ןכו קתנלמ ריתהל רתוי בוטו וריתהל רתומד הזמ רעצ ול שיו ולענמ רשקנב ש"כו וריתהל רתומ
.)א"כקסו ג"ס( הסיבכה לש םוי ותואב ריתהל יושע כ"אא רבדב ןירימחמ שיו ]זט[ותיבל ב"העבה ונחקיש דע קר םייקתהל יושע וניאש אמייק לש רשק וניאש ]וט[סבוכ ורשקש רשקמ ראוצה תיב ןיריתמ ז
שדחמ החיתפכ התע בושח ןכלו[ ןקתני וא ןיטוחה ךותחי כ"אא וריתהל לוכי ןיאש דע בוטב ורשקו ןמואה רזחש קר ]חי[חתפנ רבכ 'יפאו ]זי[שיטפב הכמ םושמ בייחו אוה אנמ ןקתמד שדחמ ראוצה תיב ןיחתופ ןיא ח
.)ה"מ ןיד מ"ש 'יס ל"עו ד"כ ג"כ ב"כקסו ג"ס( ותכאלמ הרמגנש דע ותוא ןירפותש ןישוע ןינמואהש ךרדכ דחיב ורפתש וא ]אנמ ןוקית םושמ רוסאו
הריפתב ןיריתמ שיו אמייק לש הניאל אמייק לש ןיב הריפתב קוליח ןיאד אמייק לש הניא הריפתהד ג"עאו ןקתל מ"ע ערוקכ יוהד ןישוע םינמואהש ךרדכ דחי ןירופתה םילענמ לש גוז ךותחל וא קתנל רוסא ןכו ט
.)ט"ל ןיד מ"ש 'יס ל"עו ה"כקסו ג"ס( ה"ע ינפב ריתהל ןיאו ]טי[אמייק לש הניאש
אלא ה"ע ינפב השעי אל ךא דגבה רמגנ רבכש רחא ורשקנ קר ןמואה ורשק אלש ןויכ שיטפב הכמ הזב ש"לו רשק ירקמ אל הצריש ז"כ וריתהל יושעש ןויכ ןקתנל רתומ ריתהל לכוי אלו תוחישמה ורשקתנש תנותכ י
קתנל רתומ תבשל תבשמ ריתהל ליגר 'יפאד א"וזחה תעדו )ג"כקס( ]'ו ןיד ל"נכ רשקנו הבינע תושעל וכרד כ"אא[ ריתהל רוסאד ומכ ןקתנל רוסא תבשל תבשמ אלא תנותכה לש רשקה ריתהל ליגר ןיא םאו אענצב
.)ז"יקס ב"נ 'יס ח"וא( ןריתהל קר ןכתחל דמוע ןיאש התחשה ךרד אוהש ןויכ ה"ע ינפב אלש
םיסנכמב 'יפא וסינכהל רתומ טנבא לבא אנמ ןקתמ יוהו םש ולטבמד תושדח םיסנכמו לברסב וא ]םינשי םילענמב 'יפא ]כ[הלחתמ םש התיה אלש השדח העוצר וא[ םישדח םילענמב החישמ וא תועוצר ןתיל רוסא אי
רושקי אלש דבלבו רתומ רושקל ןיליגר ןיאש םוקמב בחר בקנה םאו רוסא רצ בקנה םא םירחא םיבקנב ןסינכהלו ןאיצוהל הצורש וא לענמה תועוצר ולפנ םאו רידת איצוהלו סינכהל יושעו םש ולטבמ ןיאש םישדח
.)'כ ח"י ז"י ז"טקסו ב"ס( ]אכ[ןריזחהל רוסא בחר בקנה םא 'יפא ןשארב רושקל ןיליגרד םיסנכמו םילענמב ונלש תועוצרב ומכ רושקל ןיליגרש םוקמבו טמשי אלש ושארב רשק
.)ד"לקס( הלביש דע םלועל םש ולטבמו ךלמנ םימעפלש םיסנכמה תועוצר רושקל רוסא ךכלה ןנברדמ רוסא םש חינהל מ"ע התיה אל ותיישע תלחתש פ"עא םלועל םש ולטבמו ךלמנ םימעפלש רשק לכ בי
וב ךייש המהב ילכואב םגד א"יו ]בכ[רוסאו ןבתכ וניד קתנימ אלד ןיבלול לש ןילעב ןכו ב"ויכו שק לבא קתנת שבייתישכד ב"ויכו חל ימגב אקודו אמייק לש רשק םהב ש"לד תבשב םהב רושקל רתומ המהב ילכוא גי
.)א"ע ןיד ח"ש 'יסו 'ה ןיד ד"כש 'יס ל"עו הבינע ה"ד ל"הבו ד"לקס( אמייק לש רשק יוהד ולטבמ םא ריתמו רשוק
העש יפל קר םש ורשקל בושחי 'יפאו לבחב אל לבא ]גכ[אמייק לש וניאש רשק יוהו םש ולטבמ וניאש ב"ויכו בושח אוהש טנבאב וא החישמב ]ורשוק ילדה לבח קספנ םא ןכו[ םימ וב בואשל ראבל ילד ןירשוק די
וניא הבורמ ןמז םש דומעל דיתע וניאו םשמ לוטילו רוזחל דיתעו םיעובק םניאש ונלש םיילדב לבא רובב םיעובקה םיילדב מ"הו אמלעד לבח וטא ורזג גרוא לש לבח 'יפאו ]הבינעב אל םא[ ולטבל ךרדד ןויכ רוסא
.)ח"כ ז"כ ו"כקסו ד"ס( אמייק לש רשק
םילבח 'ב רושקל רתומ ןכו ק"ש רשק יוה אלו םהינש תא ריתי אמתסמד רושק ינשה שאר חיניו םש ךרד הנאיצויו 'אה שאר ריתי אמש 'ישייח אלו חתפה ישאר 'בב 'יפא אצת אלש ליבשב הרפה ינפב לבח ןירשוק וט
ןויכ םייק ינשה שאר חיניו 'אה שאר ריתי אמש 'ישייח אלו גרוא לש לבחב סובאבו הרפב רושקל רתומו .רוסא 'אל לטבל ותעדב םא לבא וז םימעפלו וז תא ריתמ םימעפד דחאל 'יל לטבמד 'ירמא אלו וזמ הלעמל וז
לכב רתומ סובאב ורשקל הצורו הרפב רושק 'יהש וא הרפב ורשקל הצורו סובאב רושק 'יה םא לבא )ל"יו 'ט ןיד ה"ש 'יס ל"עו( הרפו סובאב ורשקל מ"הו ונחיני אמש 'ישייחד רוסא אמלעד לבחב לבא בושח אוהש
.)]דכ[א"ל ןיד ח"ש 'יסב ונבתכ הצקומ לבח םא ןידו ד"ל ג"ל ל"קסו 'ז ו"ס( ינשה שאר ריתמו רושק תויהל וחינמ רבכ 'יהש רשקה ותוא אמתסמד לבח
ריתהל ילב הטשופל הלוכיו 'יופר איהש פ"עא תוסכל רעשה לע תשבולש הכבס יטוחו 'א רשק אלא כ"חא ריתת אל םא ףא קחודב השבוללו הטשופל הלוכיו םיחתפ 'ב הל שיש פ"עא הקולח יחתפמ השא תרשוק זט
ריתת אלו רשבה איצוהל הלוכיש פ"עא רשב לש הרדקו ןייה איצוהל לוכי ןהמ תחאבו ןירשוקו וכותל ןילפוכש םינזא 'ב ול שיש פ"עא ןמשו ןיי תודונו שובלמ תעשב לגרה לע ןתוא ןירשוקש לדנסו לענמ תועוצרו
.)ד"יקסו רשקו ה"ד ל"הב( ליעלד ינה לכב ןכו ]הכ[הז לכב ןירימחמ ץימא רשק וא םירשק 'בבד 'ג ןיד ל"עו רשקה
א"וזחה םשב ו"כ ןידב םש אבוהש המלו ח"כ ז"כ ו"כ ןיד ד"יש 'יס ל"עו תולתוח ה"ד ח"ס ד"יש 'יסב ל"הבו ד"לקס( ]וכ[םיקלוח שיו ריתמ םושמ בייח לקלקל ןיוכמ וניאו ןדירפמהו רשוק םושמ בייח םילבח לתופה זי
.)ש"ע ם"במרה לע קלוח ןיאד ל"י ז"פל
רבדב רשק דצמ רתיה דוע שי כ”א ,המהב לכאמל יוארד ,בלולה
ה”עשב ןמקל ראובמכו ,םכסומ הז ןיא ךא .המהב לכאמל יוארה
,בלולה ילעב בטיה קדה םקדהל א”אד דצמ ןייעל שי דוע .ב”כ תוא
.’י תואב ליעל כ”שמ ןייעו
ע”ושה קספלד ,’טו ’ד תויתואב ה”עשב ליעל כ”שמ ןייעו .די
.םוי ותואב וליפא ןמוא השעמ רוסאל שי ם”במרהו ף”ירהכ
,םירבדה רוקמב ראובמכ ,הריפתה עורקל ירשד רופתב ה”הו .וט
ירבדמ תושקהל שיד אלא ,ש”ועי ט”י תוא ה”עשב ןמקל ש”מכו
כ”לאד ,ןמוא רשק ירקימ אל אכהד ובתכד ןאכ ש”בלהו ש”ותה
,רוסא רשוק ט”מ ,ירש רפות יא הרואכלו ,ם”במרהו ף”ירהל רוסא
רסאד ע”ושה תעדל אישק תמאבו .רפותמ ןמוא רשק ערג אלד
כ”עבו ,הריפתב ריתה ז”כבו ,ןמוא השעמב אמייק לש וניאש רשק
אלא ,העשל ןינב ומכ בייח אהי עורקל מ”ע רופתי םא יאדוד ל”צ
לוכי וניאד ראוצה תיבד אהכו ,םויק הל ןיא הריפתה תרוצ םא
’יס ’ג ללכב ר”וגב ר”וש[ ירש הזב ,העירקה אלב דגבה תא שובלל
ע”ושבד המו .ש”מד ,ירש רשקב םג ג”הכבו ,]וז ארבס בתכש ח”י
,ראשהל לוכי ותומצע דצמשכ ונייה ,אמייק לש וניאש רשקב רסא
ש”ועי ו”כ ןיד ןאכ[ ’יו ’ז ’יעס ד”יש ’יסב ליעלד אהמ הזל היארו
לש וניאד ריתהל רתומד עקרקבשו םילכבש תומתוחב ,]ה”עשב
ןמוא רשקב וליפא הזבד ,ןמוא רשק אהי אלד ךירצה אלו ,אמייק
,רשקה תרתה אלב רובב וא ילכב שמתשהל א”אד ןויכ ,ירש
ש”ותהכ אלד הז םנמאו .ירש כ”עו ,ותומצע דצמ אמייק לש וניאו
רוסאל א”מרה איבהש םחורי וניבר תעדכ ל”סד רשפאו .ש”בלהו
ל”ס ,ןיליקמהכ קספש ע”ושב לבא ,םויק לש וניאש הרישקו הריפת
.האבה תואב ע”עו .הזב דוע ע”צו ,הזב ריתהל
בתכד ,וז העדכ ראובמד ו”ר ’יס ףוס ה”יבארב ןייעו ,שובלה ד”כ .זט
רחא רועיש טקנד אהו .ימייק יקותניאל םורכמישכ םויב וב ריתמד
רחא רועיש אוהד ,ש”א תמדוקה תואב ראובמהל ,’ב ןידב ל”נהמ
ותעדב ילתד אלו ,אמייק רב וניא ותואיצמ דצמש רשק בשחהל
אקוד ל”סד ז”טהד ,וז העדכ ןניטקנ ןדידלד הארנו .ל”נה ק”שקבכ
.דחא םויב רוסאל ל”ס אל ןרמ םשו ,ל”נהמ היאר איבה םוי ותואב
.ה”עשב כ”שמ ש”ע ,ו”כ ןיד ד”יש ’יסב ליעלדמ ז”ע השקהש המו
דע בר ןמז םייקתיש סבוכה ורשק אלש בתכ שובלה ןושלב םנמאו
תיבל עיגמש דע בר ןמז חקולש תוזירא ז”יפלו ,ונממ ונחקי הזש
הז ןידב כ”שמ ןייעו ,הקבדהה םוקמב ןחתופל רוסא אהי ,חוקלה
.ג”מ ןידב ל”הושה לע מ”ש ’יסב ןמקל
השקו ,רופתל מ”ע וניאדמ ערוק םושמ וב ןיאד י”בב ראובמ ןכו .זי
ל”הושב ש”ועי ,ערוק םושמ בייחד ג”הכב בתכ ד”י ’יעס מ”ש ’יסבד
.הזב כ”שמ ה”עשב םשו ,ח”מ ןידב
האבה תואב ןמקל אבומה י”שר תטישכ אלד אוהו ,א”מרה כ”כ .חי
דודל הלהתה ןכו ז”רגה ע”ושבו .ןמזל הריפת יוהד ןויכ ריתמד
וליפא ורסא שיטפב הכמ לש אתיירואד רוסיא יוהד אכהד ובתכ
וניאדמ ,ןנברדמ ערוק ורוסיאד םילענמ לש גוזב ךשמהב לבא ,ןמזל
ש”מכו ,ה”ע ינפב ריתהל אלש בתכו ,ןיליקמ שי איבה ,רופתל מ”ע
,ןמזל רוסא ןכלו בתוכ א”מרהד השקה ומצע ד”להתב םנמא .י”בב
ןיד ואיבהש םינושארה ראשו יכדרמה ןכו ,םהל דחא ןידד עמשמו
עמשמו ,םילענמה תא קתנמהל ראוצה תיב חתופה ןיד וושה הז
תואב ןמקל ה”עשב כ”שמ ןייעו .ז”ע םג ונייה לקהל שי ש”מד
רתומ ןידה רקיעמד ונייהו ,ה”ע ינפב ריתהל ןיאד הערכההד האבה
ןיא םירבדה רוקמבד ףאד רמול רשפא םנמאו .הז ןיד לע םג יאק
מ”מ לבא ,ןנברד ידימב קר לקהל םיכסה א”מרה ,םהיניב לדבה
ןידב םג לקהל ל”סד הארנ ,םירסואה תא איבה אלדמ ע”ושב ןרמ
.האבה תואב ןמקל ע”עו ,ןמזל אתיירואד
תיב חתופה ח”מ תבשד אהמ םירבדה רוקמו ,י”בה עירכה ןכ .טי
,רוביח ה”לד רוטפ הפוגמב כ”אשמ ,רוביח יוהד בייח תבשב ראוצה
ןויכ רוביח ח”ל הפוגמה לבא ,רוביח ולוכ גראנשכ דגבה י”שריפו
תיב חתופב בייח הליחתב הגיראב קרד ראובמו ,תדמוע לטניהלד
הריפת יוהדמ ,רוטפ חתפנש רחאל ותוא רופתי םא לבא ,ראוצה
תוכמב א”בטירה י”פע וירבדמ הלועהו ,ז”ע יגילפ םש ’סותו ,ןמזל
רוביחה ןיאד הפוגמב כ”אשמ ,רומג רוביח יוה הריפתד ב”ע ’ג ףד
יכדרמה בתכ י”שר ד”יפעו .רוסא ןמזל אוהד ףאד ראובמו ,קזח
יוהד רונתה יפ תמיתס חותפל ירשד ה”ס ’יסב ד”התהו ב”כש ’יסב
ד”יש ’יסבו ’ז ’יעס ט”נר ’יסב ע”ושב וקספו ,י”בה ואיבמו ,ןמזל
לש גוזב יכדרמה ירבדמ ןמיסה ףוסב י”בה איבה בוש .’י ’יעס
,רתומ םייקתהל דיבע אלו ליאוהד בתכו ,ןקתנל ירש יא םילענמ
ה”הו ,ןידה רקיעמ לקהל קספד ונייהד ,ה”ע ינפב ריתהל ןיאד אלא
,’ז ןידב ל”נכו ,ראוצה תיב ןיריתמד ג”סב קספש המל םעטה אוהו
.רפות ןיא ןמזלד ל”נה י”שר תטישכ אוהו ,ו”ט תוא ה”עשב ש”ועי
,רופתל מ”ע וניאד ןויכ ערוק ןידמ בייחמ אלד אהד י”בב כ”שמו
חתופה לע יאק ,ערוק םושמ בייחתמ היה הז םעט אלבד עמשמו
,ערוק םושמ אלו שיטפב הכמ םושמ בייחד הליחתכל ראוצה תיב
הריפתב רוסאל ראובמד ’ז ’יעס מ”ש ’יסב ןמקלדמ ז”ע השקד אלא
םיבחר םיבקנה כ”אא ,וקדהל די תיבה ךותב טוח ןתיל רסאד ,ןמזל
ףא[ ריתהל שי ןאכ ראובמהלו ,לוגיעב הריפתב םינקותמו תצק
ליעל כ”שמ ןייעו ,ןמזל שיטפב הכמב י”שר ירבדכ הרות רוסיאב
א”מ ןידב ל”הושה לע ה”עשב םש כ”שמ ןייעו .]תמדוקה תואב
.רבדה בושייב
לענ ובתכ א”חהו ז”רגהו ש”ותהו א”גמה לבא ,ר”אהמ ורוקמ .כ
,ןשי לענמב רוסא וניא תושדח תועוצרד עמשמ הרואכלו ,השדח
שי ח”מ ףדב ’מגב י”שר ירבדמ הרואכלו .ןחלשה תוצקב קדקד ןכו
תביתד ,וכותל םלועמ ויה אלש יתדחב בתכד ,ןאכלו ןאכל קדקדל
,אנמ היל דיבע אתשהד בתכ ךשמהבו ,ןיכומא יאקד עמשמ ויה
הז רכל םריזחהל יקיתעד בתכ ךשמהב ןכו ,רכה לע יאקד עמשמ
,ירש הז רכמ ולפנש ג”הכב קרד ןיכומא יאקד עמשמו ,ונממ ולפנש
היל תביתב קוחדל רשפאו .ריסאו םישדח בישח רחא רכ יבג לבא
אלה ארבסה דצמ םגו .דחא ילכ וישכע ושענ דחי םהינשד ותנווכד
םג רוסאל שי כ”עו ,הצקומ ל”וה ןכל םדוקו ,ילכ היל דיבע אתשה
ארבס ש”ל ונלש םילענמ לש םיכורשב הרואכלו .םישדח ןיכומב
ם”במרה ’ישל םגו ,לענל ותסנכה םדוק םג ילכ היה ךורשהד ,וז
םילענמב ךייש אל הז םג ,רופתי אמש םושמ ןיכומה תניתנ רוסיאד
שדחד י”שר ירבדמ קדקד ו”כ י”סר םימ טעמ ת”ושב םנמא .ונלש
קיסהו ,א”גמהמ ל”נה קודקדה החדו ,ןשי רכב וליפא ןיכומא יאק
ילכ היהד ףאד ,ןשי לענמב ףא העוצרה סינכהל רוסאל שי ג”כבד
ומכ אוהו ,הז שומישל ילכב ןוקית דיבע אתשה מ”מ ,ארקיעמ
טרפבו .ה”ל ק”ס ח”הכב ה”כו ,רוסאל ב”נשמה ןאכ םיכסהש
,ד”ע ףיסוהל אלא ,א”גמה ד”ע קולחל אבש עמשמ אל ז”קס ר”אבד
.ב”נשמה דמלש נ”כו .ל”נה םימ טעמ ת”ושב קדקדש ומכו ,ש”ועי
.דועו נ”ס ו”ט קרפ כ”ששב ןייע ,רוסאל ונינמז ינורחא ומיכסה ןכו
אלהד ,’יסה ףוסב םש םימ טעמב קפקפ אתלימד ארקיעא םנמא
,ל”נכו רופתי אמש אוה ןיכומה תסנכה רוסיא ם”במרה תטישל
הזב קפתסה ןרמד בתכש ש”עו ,שדחב וליפא ונלש םילענמב ש”לו
,וטמשנב קר רתיהה ע”ושב בתכ השעמל ןכלו ,ם”במרה תעדב
טעמב םש בתכ כ”עו ,לענמב ויה אלש םישדח סינכהל אל לבא
ןויצל רואבו ,ךומסל מ”ע ול שיד לקימה דיב רועגל ןיא מ”מד םימ
.ןטק י”ע ךרוצ םוקמב לקיה ’ד הבושת ט”כ קרפ
ירבדמ השקה םשו ,ש”ארהו ’סותה ירבדמ י”בב ורוקמ .אכ
אמש ןנירזג אלד עמשמו ,רושקי אלש דבלבו בתכש ימלשוריה
ק”שק רושקל תוליגר ןיאד יריימ ימלשוריהד י”בב ’יתו ,רושקי
ם”במרה ד”יבה י”בב הנהו .הריזגל הריזג ןנירזג אלו ,ןנברד ל”והו
רשפאד ,ש”ארהו ’סותה ד”ע גילפ יא אידהל בתכ אלו ,ימלשוריבכ
ע”ושבו ,ם”במרה תעדל םג ןכ רמול רשפא ימלשוריב ובושיי י”פעד
אמש הריזג ריכזה אלו ,רוטה ןושלמ הנישו ,ם”במרה ירבדכ בתכ
ךיראהו ,דועו ר”מאמו ש”הנו ש”ועב םינורחא המכ ובתכו ,רושקי
ןויכד ,לכתשמו ה”דמ ו”כ ’יס םימ טעמ ת”ושב י”בה רואיבב הזב
השעמ וניאש ז”כ ןנברד רוסיא יוה ק”שק השעי םא ףא ם”במרהלד
תוליגר שי םאד ראובמו .וז הריזג ע”ושב ריכזה אל ןכל ,ןמוא
.ע”ושהו ם”במרה תעדל ףא רסאי ,ןמוא השעמ םגו ק”שק רושקל
ןיכומה סינכהל רוסאל ם”במרה תטיש אלהד ,אוה ןכ כ”עבד הארנו
,רוסא אהי תועוצרה רופתל ךרדש םוקמב כ”או ,רופתי אמש דצמ
גישהש המ ז”יפעו .אתיירואד הרישק ששח שיש םוקמב ה”ה כ”א
,הז ןיד טימשהש ןרמ לע המתש השמ דמחה ד”ע םש םימ טעמה
שי ןיידעד ל”י ,ם”במרהו ף”ירהכ קספד היתטישל ליזאד ץריתו
רושקל תוליגר שיש םוקמב ס”וסד ,ע”ושה תטמשה לע הומתל
,ה”כד יאדו אנידל מ”מו .הריזג יאהל אכיא ןמוא השעמו ק”שק
.םינורחאה כ”כו
ילעב ךייש אלד בתכ א”צר תוא עבצאב הרומב א”דיחרה הנה .בכ
אל ונימב בלולה תא םידגואש וניגהנמל ןכלו ,הרישק ןיד בלולה
רשק וליפא ריתמד עמשמו ,ט”ויב ודגואל לוכיו ,הרישק הזב ךייש
אידהל םימי תדמחב כ”כו ,המהב לכאמל יוארדמ ונייהו ,רומג
א”דיחרה ד”ע השקה שדקה ירעשב םשו ,רומג רשקב וליפא ירשד
ןכו ,שבייתתשכ קתנתתש ןפואב אקוד ירשד י”שר ירבד קודקדמ
בלולה ילעב ירשד אהד בתכ ב”קס א”נרת ’יסב ןחלושה ךרעב
תעד ה”כשו ,רוסא רומג אתיירואד רשק לבא ,הבינעו רשקב אקוד
ל”צ םנמא .ט”י ק”ס םש ח”הכב ואיבהו ,םיקסופ המכ כ”כו ,ף”ירה
לכאמל יוארש לכ םתסב בתכ ד”ה י”פב ם”במרהד ל”ס א”דיחרהד
תא ןרמ טימשהדמ ךא ,ירמגל ירשד ראובמו ,רושקל רתומ המהב
.רוסיאל הארנ כ”עו ,הזב ף”ירה תעדכ ל”סד עמשמ ם”במרה ירבד
רחא דצמ לקהל שי םנמא .א”נרת ’יסב םש ה”עשב הזב כ”שמ ע”עו
םוקמב רתומו ןנברד רשק ל”והד ,בטיה קדה קדוהמ רשקה ןיאשכ
.םש ע”ליו ,ג”י תוא ה”עשב ל”נכו ,הוצמ
וניאב יריימד ם”במרהו ף”ירה תטישכ קספש ןרמ תעדל ל”צו .גכ
.’ג ןיד לע ה”עשב ל”עו ,רוסא כ”לאד ןמוא רשק
.ה”עשב ש”ועי .דכ
ה"עשב ל"ע ,ץימא רשק ןינעלו .ןמוא רשקב אנידמ ןדידלו .הכ
.'י תוא
ל”הואיבבו ’חו ’ז ’יעס לע ד”יש ’יסב ב”נשמב כ”שמ יפכ ונייה .וכ
ןיא ןאכ איבמש א”וזחה ד”יפל םנמא ,קולחל ןרמ תעדד םש
ירבד ונאבהד ,ה”עשב םש כ”שמבו ו”כ ןידב ש”עו .הזב תקולחמ
םש אקודד ,הזב תקולחמ ןיאד רשפאד כ”ג בתכש ןויצל רואה
.ש”ועי ,הזב הדוי ם”במרהש רשפאו ,ןמזל יוהד ריתה
תוכלה ירעש
אכ
הכלה רוקמ
א”טילש ךאברעיוא לאירזע יבר ןואגה
"םולש תבהא" - הארוהה תיב ינברמו ןגו תיב ”תובישיה יכינח“ ד”מהיב בר
רוסיאה תוגרדב םינושארה תוטיש
:תוגרד 'ג הזב שיד א"ע ב"יק 'מגב ראובמ תבשב ריתמו רשוק בויחב )א
הזב וקלחנו .הליחתכל רתומו ,רוסא לבא רוטפ ,אתיירואדמ בויח
השעמ אוהש רשקבד א"ה י"פ ם"במרהו ף"ירה תטיש :אנידל םינושארה
אתיירואדמ רוסא ,םלועל םייקתהל דמועש אמייק לש רשק אוהו ,ןמוא
אמייק לש וניאו ןמוא השעמ וא ןמוא השעמ וניאו ק"שק ,תאטח בייחו
,אמייק לש וניאו טוידה השעמ ,ןנברדמ רוסא לבא רוטפ ,)ד"קס ןלהל 'יע(
ןיאד ש"ארהו י"שר תטישו .א"ס ז"יש 'יס ע"ושה קספ ןכו .הליחתכל רתומ
םלועל דמועש רשק אוה םאד ,אמייקב קר יולת לכהו ,ןמוא השעמ ןיד
אוה םאו ,רוסא לבא רוטפ םימי 'ז דע 'א םוימ אוה םאו ,אתיירואדמ בייח
.םש א"מרה קספ ןכו ,הליחתכל רתומ 'א םויל קר
א"י ,אתיירואדמ ז"ע בייחד אמייק ארקנ המ תוטיש המכ הזב איבה י"בבו[
רשקב אקודד םיקסופה תטיקנ ךא ,עובשמ רתוי א"יו שדוח א"יו הנש יצח
וניאבו .ןנברד קר יוה ךכמ תוחפבו ,אתיירואד בויח יוה םלועל דמועש
דעד וא ,ק"ש וניא יוה 'א םויב קר םא תקולחמ א"מרה איבה ,רתומד ק"ש
דעס שיד בתכש )םניאש ה"ד( ד"ס ל"האיבב 'יעו[ ק"ש וניא ירקימ םימי 'ז
רושקל רתומד םינושארה ובתכד אהמ ,ךרוצה םוקמב הזב לקהל לודג
םא ףאד עמשמו ,"הבורמ ןמז םש דומעל יושע וניאש" רובב ונלש םיילד
,בוצק ןמזל אלא יושע וניאד קר םינושארה תנווכד ק"עצו .םוימ רתוי אוה
בויחלד םיקסופה תטיקנו .]'א םויל קר והשוע אוהד נ"הא תמאב לבא
ק"ס ב"נשמ 'יעו .ןנברד יוה הזמ תוחפבו ,םלועל רושקיש ןניעב אתיירואד
רשק לכד וב לכה םשב ד"ל ק"ס ב"נשמב 'יעו .ד"מ ק"ס ד"יש 'יסבו א"כ
התיה אל ותיישע תליחתש פ"עא ,םלועל םש ולטבמו ךלמנ םימעפלש
.]ןנברדמ רוסא ,םש חינהל מ"ע
םירשק ינש רושקל ןיאד בתכ - א"ס ףוס א"מרב אבוה - ג"הטלשה הנהו
תעדלד טקנד ונייהו .ןמוא השעמ ארקנ המ םיאיקב ונא ןיא יכ ,ז"עז
'סב ךא ,רוסא לבא רוטפ ק"ש וניאש ןמוא השעמ םג ם"במרהו ף"ירה
הדוהי ברב א"ע ב"יק ףדב 'מגהמ ז"ע השקה תבש 'סמ לע לארשי ישא
ןינמיז ,והיא היב קיפנד ןינמיז ,ילדנסד אגוז ל"והד ,אדיסח אלס ברד הוחא
לוחבד ז"ע ול השקהו ,תאטח בייח ל"או ייבאל לאשו ,אקוני היב קיפנד
רתומ יכה יא ל"א ,אקוני היב קיפנד ןינמיז ,אנא היב קיפנד ןינמיז ימנ
,םוי לכב וריתמש רמולכ יכה יא ול רמא בושד שרפמ י"שרו ,הליחתכל
רמאשכ ז"כעו ,תאטח בייחל ד"ס יאמ כ"לאד ,ןמוא לש רשק יוה יאדובו
תעדל ףא אמייק לש וניאד אכיהד כ"עו ,הליחתכל ריתה ק"ש וניאד ול
.ןנברדמ רוסא ןמוא השעמ וניאו אמייק לשב קרו ,רתומ ם"במרהו ף"ירה
ףיעס ףוסב א"מרה ןכא .ג"השהכ אלד ,)'ט ףיעס( ןחלושה ךורעב קספ ןכו
החיתפב ב"נשמה כ"כו ,הזב םג ששוחד ג"הטלשה ירבד תא איבה 'א
ירבד בושייב ל"צ םהירבדלו .רוסא לבא רוטפ הזב םג ם"במרהו ף"ירהלד
ףוסבלו ,ןמוא השעמ יוה םגו יפכשוא םג אוהש בשח הליחתבד ל"נה 'מגה
.ןמוא השעמ יוה אלד םגו ץימא רשק וניאד םג ררבתנ
,ןמוא השעמ וניאד אכיה רבחמה תעדלד ג"מרפהמ איבה ה"קס ב"נשמבו
רוסא א"מרהל קרו ,הליחתכל רתומ ,ןמז הזיא אלא םלועל דמוע וניאו
רבחמה תעדל ףאד ראובמ )'ב ףיעס( ז"רגה ע"ושב ךא ,הזב הליחתכל
דמוע וניא םא ףא ,םימי העבשמ רתויל ורשוק םא טוידה השעמב רוסא
.םלועל
דוסיב ןד )ג"פק 'יס ח"וא( רזנ ינבא ת"ושב הנהד ,םתתגולפ ראבל ןכתיו
תבשבד םושמ אוה םאה ,אמייק לש רשק ןניעב רשוק תכאלמבד ןידה
,ללכ רשק םש וילע ןיא ק"ש וניאש רשקד םושמ וא ,םייקתמה רבד ןניעב
םושמ אוה םאד ,הזב יולת ל"נה ןידהד ל"יו .'בה דצהכ חיכוהש ש"ייעו
םג ןמוא השעמב ןנבר ורסאד אה כ"א ,םייקתמה רבד ןניעב תבשבד
וניאב כ"או ,אמלעב הריזג קר יוה םייקתמה רבד וניאש ףא ק"ש וניאב
הריזגכ יוה ק"ש וניאש רשק םג יוה םא ,ןנברדמ קר אוה כ"גד ןמוא השעמ
רמאנ םא לבא .ריתמש ג"מרפה תעד והזו ,רסאנ ורזגש המ קרד ,הריזגל
ז"יפל אצמנ ,רשוק םשב רסח ק"ש וניא םאד ,רשוק םשב יאנת אוהד
'ב תא רסחשכו ,אמייק לשו ןמוא השעמב אוה הרות הרסאש רשקד
רשק םש הילע יוהד לכ ורסא ןנברש המד ל"יו ,רשק וניא ולאה םיאנתה
םלועל ק"ש וניאש טוידה השעמב םגד ז"רגהל ל"ס ריפש כ"עו ,והד לכ
.אתיירואד רשק םושמ הריזג רוסאו ,ןנברדמ רשק לש םש פ"כע הילע יוה
אמייק לש רשק רדגב ל"האיבהו ז"טה תתגולפ
,רשוקה םדאה תעדב יולת רבדהד ז"טה תעד ,אמייק לש רשק רדגבו )ב
ז"יפלד ל"האיבב בתכו .ש"ייע ,ומויל וא ןמזל וא םלועל רושקל ותעד םא
וריתהל הרישקה תעב ותעדב םא ,אפוג ןינפסהו ןילמגה רשקב 'יפא
המכבו איגוסב ןייעמהו ,אלפ הזד בתכו ,הליחתכל וליפא רתומ ומויב
ןיא תועיבקב ותושעל םלועה לש וכרדש הזכ רשקד הארי י"שרב תומוקמ
ןנברד לענמד אהו ,ונממ רשק םש לטבל רשוקה תבשחמ םע בשחתהל
םישוע םניאש םישנא םתוא לש ןכרדד םושמ ונייה ,ק"ש וניאש רשק יוה
.תועיבקב םהלש רשקה תא
תבשב תיציצ ןישוע ןיא המל ג"מרפה תיישוק בשייל ל"האיבה בתכ ז"פעו
רושקל רוסאד ןיבוריעב 'מגב ורמאד אה ןכו ,ש"צומב דימ וריתהל בושחיו
הכוסב בלול לש דגאב ןכו ,יול ןב לש רוניכב םש ןכו ,תושדח ןיליפת
הזב יוה אל ז"טהלד הלילב וריתהל תעד לע ונרשקי אל המלד ,ב"ע ג"ל
לש ותושעל םיליגר םדא ינבש רשקד הזמ ראובמ כ"עבו ,אמייק לש רשק
הילע יוה רצק ןמזל ותוא רושקל רשוקל הביס הזיא ןמדזנש ףא ,אמייק
.ק"שק לש םש
ונאבהש ב"יק ףדב 'מגה ירבדמ ,ל"האיבה ירבד לע תושקהל שי הרואכלו
היה םימעפל באה םג םשד ןויכד ,אקוני לש לדנס לש רשקב ד"קס ןלהל
לש תויהל לדנס לש הז רשק ךרד םש ירהו ,אמייק לש וניא יוה וב אצוי
.םימעפל וריתהל ותעד היה הדוהי בר קרו ,אמייק
רשוקה םדאלשכ ילימ ינה ,םלועה ךרדב יולתש ל"האיבהל םגד הארנ ןכא
רדג תא עבוק הז ירה רחא גהנמ ול שי םא לבא ,ולשמ תיטרפ ךרד ןיא
רתינ תויהל דמוע הז רשקד ,וכרד דצמ אלא ותעד דצמ אלו ,ולצא אמייקה
לש ךרדה הז הרקמב כ"א ,הזב אצוי ונבש ליגר היהש םש ןכלו ,הז ןפואב
ל"האיבה לש ונושלב ה"כו .אמייק לש תויהל דמוע וניאש איה הז רשק
,"םייקתהל רשקה ךרד ןיא ולאכ םישנאלד" בתכש ,ןנברד ילדנס יבגל םש
,ךכ אוה א"נב םתוא לש ךרדה לבא ,א"נב 'ב לש הרקמ הזש ףאד רמולכ
ךרד ול ןיאשכ אקודו ,וכרד יפל ןנילזא ולשמ ךרד שי רשוקל םא לבא
.םלועה גהנמ יפל ןנילזא ולשמ
ותושעל ךרדהש רשקו ,רשקה לש וכרדב יולתד ב"נשמה תעד יפל ע"ליו
ת"ס לש הבינע רשקב ז"יפלו ,ריתהל ותבשחמ ינהי אל אמייק לש
הזב ליעוי אלד ,םימי המכל דמוע כ"דבו ,תבשב החנמב ותוא ןירשוקש
המכל ותושעל הז רשק לש וכרדו תויה ,ק"שצומב וריתהל בושחי םא ףא
איה ולש ךרדהש ןפואב אוה ותעד ינהמ אלש יאמ לכד ל"יד אלא .םימי
םינתשמ םניאש ןיליפתו רוניכו בלול תיציצ ןוגכ ליגר רשקב כ"עו ,תרחא
ת"סב כ"אשמ ,וכרד רתב אלא ותעד רתב ןנילזא אל הזב ,ךרוצה יפל דימת
רשקהד ונייהו ,תועש המכל קר דמע רקובב והורשקשכ רשק ותוא ירה
,אמייק לש םש ול דחייל ןיא כ"עו ,ולש ךרדה אפוג הזו ןינעה יפל הנתשמ
ריתהל ותבשחמ ילב וליפאד דוע רשפאו .כ"חא ריתהל ותבשחמ ינהמו
לש םש ול ןיאו ,רצק ןמזל קר רושקל םימעפל ךרדהש ןויכ ,ינהי כ"ג
.ע"צו ,אמייק
רתומ ק"ש וניאו ןמוא השעמ וניאש לכ ם"במרהו ף"ירה תעדל הנהו
,ןנברדמ קר רוסאד 'זמ תוחפ אוה ןאכ ש"ארהו י"שר תעדל םגו ,הליחתכל
הארנ היה ז"יפלו .הליחתכל רתומד ל"ייק הזבד הוצמ םוקמ יוה ת"סבו
רימחהל וגהנש שי לבא .ל"נכ ת"ס לש רשקב הליחתכל לקהל שיד 'ואכל
.הכירכ קר תושעלו הזב םג
המ ינהי אלד ל"האיבה יפל רימחהל שי כ"ג 'ואכל תובינע לש רשקבו
רבדכ בישח הז םגד רשפא ל"נה יפל ךא ,כ"חא וריתהל מ"ע רושקיש
ריפשו ,רשקה תא ריתמש הברה יוצמ רבדהד ןויכ ,העובק ךרד ול ןיאש
.ל"נכו ותעד ילב ףא וא ותעד ינהי
לש וכרדש רשקד הארנד" םש ל"האיבה ןושל הנהד ,קפתסהל שי דוע
םש לטבל רשוקה תבשחמ רתב ןנילזא אל תועיבקב ותושעל םלועה
ע"ליו ,וריתהל ותעדש םוקמב רוסיאל םש וירבד לכב ה"כו ,"ונממ רשק
,םלועל רושקל רשוקה תעדש ןפואב םגד ,אלוקל םג ורמאנ וירבד םא
רתומו ותבשחממ ל"פכיא אל רצק ןמזל רשקנ הז רשקש ךרדה םא מ"מ
רוסא םלועל ורשקש ןויכ ל"האיבה תעדל םג הזבד אמלד וא ,וריתהל
.ע"צו ,וריתהל
ז"טה לע ריאמ תיבה תיישוק בושיי
תא החדו ז"טה לע השקה כ"גש ריאמ תיבהמ איבה םש ל"האיבב )ג
רשק יוה וריתהל תיחרכה הביסו םרוג ןאכ ןיאש רשק לכד קיסמו ,וירבד
לש ונממ לטבל הדירומו הלעמ הניא רשוקה לש ותבשחמו ,אמייק לש
.]ד"להתב ה"כו[ .ש"ייע ,רשק
הדיקמה תא ורשקד תבש 'סמ ףוסב 'מגה תיגוסמ ז"טה לע המת םש מ"בבו
ךשמב שבייתמ ימגהד ם"במרהו י"שר ובתכו ,הוצמ לש הדידמ םשל ימגב
םאו ,הוצמ ךרוצל רתומו ק"ש וניאש רשק ל"וה אליממו ,ערקנו ןמזה
תא םיכירצ ויה אל םש ירה ,רשוקה תעדב יולת אמייק לש רדגד אמינ
ריתהל םתעדב תונתהל םילוכי ויה כ"או ,הדידמה רחא דע אלא הרישקה
יאמא רחא םעטל ם"במרהו י"שר וכרצוה יאמאו ,כ"חא דימ הרישקה תא
.ק"שק בישח דימ וריתהל ותעדבד אכיה םגד כ"עו ,ק"שק וניא
ותבשחמ יפל עבקנ אמייק לש רדגד ותעדל םגד ,ז"טה ירבד רואיבב הארנו
הביסמ האב רשקה תא ריתהל ותבשחמש אכיה אקוד ונייה ,רשוקה לש
ידכב איה רשקה תא םוי ותואב ריתהל ותבשחמ לכ םא לבא ,תינוציח
אצי אל ןיידע ז"טה יפל םג הזב ,תבשב רשוק תכאלמ רוסיאב לשכי אלש
הרישקה תעשב עבקוה אל אוה השעמל ירהד ,אמייק לש רשק ללכמ
ןאכ ןיאו ,רשקה תא כ"חא ריתהל ךכ םושמ ךרטציש ק"ש וניאש רשקל
,תינוציח הביס ןאכ שי רשאכ קרו ,רשקה תא ריתהל ידכב תמייק הביס
,רשקה תא ריתהל ותוא החירכמ הניא וז הביסש פ"עאד ז"טהל ל"ס הזב
.ק"ש וניאכ בישח וריתהל ותעדב היה הרישקה תעשבש ןויכ מ"מ
ירחא הריתהל תעד לע הדיקמה תא ורשק אל יאמא בשוימ ז"יפלו
ללגב קרו ,רשקה תא דימ ריתהל תינוציח הביס םוש ןיא םשד ,הדידמה
.ק"שק ללכמ קיפנ אל ןיידע הזבו ,ריתמ אוה רוסיאה
,ז"חאל רשקה תא ריתהל ותוא החירכמה הביס ךירצ מ"בהלד אצמנ
פ"כע ךא ,וריתהל ותעד םא ותוא החירכמ הניאש הביסב םג יגס ז"טהלו
יולת לכה ל"האיבהלו .יגס אל רוסיאמ לצנהל קר איה הרטמהש ןפואב
.אל וא ריתהל וכרד כ"דב םא
ןמוא השעמ רדגב ל"האיבהו ז"טה תתגולפ
,דאמ קזח רשקהש אוה "ןמוא השעמ" רדגד ראובמ )א"קס( ז"טב )ד
תוצקב ןייעו ,)'א תוא םירשק ולאו פ"ר( םירוביגה יטלשהמ עמשמ ןכו
לבא .םיקסופ הברה ןושלמ עמשמ ןכש איבהש )ד"קס ש"הדב( ןחלושה
תעדלד ,הנשמב ראובמד אהמ ז"טהכ אלד חיכוה )רשוקה ה"ד( ל"האיבב
ןנבר תעדל לבא ,רשק וניא וידימ תחאב וריתהל לוכי וניאש רשק מ"ר
,קדהימ אלד רשקב ירייאד םש 'מגב ראובמו ,ןמוא השעמ לש רשק יוה
ןמוא השעמ רדגד בתכ ןכלו .ןמוא השעמ ירקימ קזח וניאשכ םגד חכומו
,ןפוא םושב ומצעמ רתינ תויהל לוכי וניאש ןפואב רדוסמ רשקהד אוה
תיישוק בשייל כ"שמ םש ש"הוצקב 'יעו .ש"ייע ,חתפי ותוא וריתי םא קרו
.ל"האיבה
שיד ,)ל"נה( םירוביגה יטלשה ירבד תא איבה ףיעסה ףוסב א"מרה הנהו
יוהד ,אמייק לש וניא םא וליפאו ז"עז םירשק 'ב לכ ריתהל אלש רהזיל
.ןמוא לש רשק והזיא ןיאיקב ונא ןיאד ןמוא השעמ אוה םא קפס
ןמוא השעמ רדגד ז"טה תעדלד ,ל"נה תוטישה י"פע וקיפס תא ראבל שיו
םג םאו ,םירשק 'ב לש קזוחה תדמב אוה קפסהד ל"י ,דאמ קזח אוה
ןמוא השעמ רדגש ל"האיבה תעדלו ,ןמוא השעמ ירקימ וזכ קזוח תגרדב
תמאב אלא ,תוגרדב הזב קפתסהל ךייש אל כ"א ,ומצעמ רתינ וניאש אוה
םירשק ינשב םג םייק הז יאנתו ,ומצעמ רתניל לכוי אלש ןניעבד יאדו הז
הז ןינעד וא ,"ןמוא השעמ" לש ותוהמ והז דבל הז םא אוה קפסהו ,ז"עז
םג היה םינמואל תאז דבלמ ךא ,רשק םשב יאנת קר אוה ומצעמ רתינ לש
ןיאש ז"עז םירשק 'בבו ,ןמוא השעמ יוה הזב קרו ,הרישקב תדחוימ הרוצ
.ןמוא השעמ ירקימ אל וז הרוצ
םניאש ז"עז םירשק 'בב קר אוה קפסה לכ ל"האיבה תעדלד אצוי ז"יפלו
םילוכיו ףפור אוה רשקהש םירשק 'בב לבא ,םמצעמ רתניהל םילוכי
ה"כו .ןמוא השעמ יוה אל יאדו הזבד ,קפסל םוקמ ןיא םמצעמ רתניהל
.קודהו ץימא רשק אוהש םושמ רימחהל דצהד בתכש םש ג"הטלשב
,ןמוא לש יוה בטיה קדה ותוא םירשוקש רשק לכד ד"י ק"ס ב"נשמ 'יעו
רשק יוה םירשק ינשד ,םירשק ינש לש אוהש רשק לכב םירהזנ ונא ךכלו
ףא כ"א ,קזוחה תדימב אוה קפסהד ז"טה תעדב נ"שמ יפל םנמא .ץימא
רשקה םאד ,ל"נהמ ךפיהל בתכש דרש ישובלב ה"כו .קפתסהל שי ףפורב
ף"ירהלו ,ןמוא השעמ יוה יאדובו ,הזב קפתסהל ןיא ץימא יאדוב אוה
םא אוה קפסהו ,טעמ ףפור רשקה םא קר אוה קפסה לכו ,רוסא ם"במרהו
.קדוהמב ןיאיקב ונא ןיאד ץימא ארקנ הז
,ראוצה לע תחפטמ תרישקב םינורחאה םיריהזמש המד אצמנ ל"נה יפלו
ש"ובלה יפל קר ונייה ,ז"עז רשקב אלו הבינע לש ךרדב קר תושעל שיד
יפלו ,ףפור ךרדב השענש יאדו הזב ירהד ,א"מרה רימחמ ג"הכבד
אל יאדוד ללכ א"מרה קפתסנ אל הזב ל"האיבה תעדב ליעל ראובמה
.ןמוא השעמ יוה
א"מרה תערכה
ןיא ארעצ םוקמבד הכלהל א"מרה קיסמ ,א"מרה לש וקיפסב םג מ"מו
הנהו .ורזג אל רעצ םוקמבו ,ןנברד רוסיא אלא וניאד ,וריתהל רתומו שוחל
הידידל כ"או ,ללכ ןמוא השעמ לש ןיד ןיאד ש"ארהו י"שרכ קסופ א"מרה
ללכ ןיאו אמייקב קר יולתד ל"נה ש"ארהו י"שר תעד )א ,אקיפס קפס יוה
השעמ אוה םא קפס )ב .אמייק לש וניאד ומויל אוה ןאכו ,ןמוא לש ןינע
ף"ירהל ףא אמלד )ג ,קפס דוע אכיא א"קס ל"נה יפלו .טוידה וא ןמוא
םנמא .ש"הרעב כ"שמכו ,ק"ש וניאש ןמוא השעמב רוסיא ןיא ם"במרהו
לש ןידה תא םיקסופש ם"במרהו ף"ירה תעדב יאק ששוחש ג"הלשה
קסופש רבחמהל םגד ג"מרפבו ה"קס א"גמב 'יע ןכא .ש"ייע ,ןמוא השעמ
ןמוא השעמב רוסיאה לכד ,ןנברד אקיפס קר יוה מ"מ ,ם"במרהו ף"ירהכ
א"א( ג"מרפה ובתכ רימחהל םיששוחד םעטהו ,ןנברד קר אוה ק"ש וניאש
א"מרהל לבא .העידי ןורסח לש קפס יוהד םושמ )ו"קס( ר"מאמהו )ד"קס
.ס"סל ףרטצמ העידי קפסד )ד"קס ה"נ 'יס( ד"ויב ך"שה בתכ רבכד ,ירש
א"מרה לקיהש םעטה והזד ובתכש ד"קס דודל הלהתבו ז"רגה ע"ושב 'יעו
יוהד הז הרקמב קר איה אלוקה ז"יפלו ,אקיפס קפס םושמ רעצ םוקמב
ךרוצ הזיא לכ יוה ארעצד ובתכש םש ד"להתבו ה"קס ר"אב 'יעו[ ס"ס
וריתה רשוק לש תובשד יללכ ןיד ןאכ רמאנ אל לבא ,]רשקה י"ע ץחלנש
ומכו ,תובש יוהד םושמ אוהד עמשמ א"רגה ירבדמ םנמא .ארעצ םוקמב
.]תועט אוה ז"יש 'יס כ"שמו[ ט"ס ז"טש 'יסל ןייצש
בתכו ,טוידה רשקב ירייאד י"כרבהמ איבהש א"קס ןאכ ת"עשב 'יעו
אטועימ אלא ז"ע םידיפקמ ןיאו ,רושקל גהנמה טשפ וניתולילגבד
ויתולילגבד ראיבש )ג"כ תוא( םייחה ףכב 'יעו ,הל שחד תילו אטועימד
ז"מ 'יס והילא הזחמ 'סב 'יעו .כ"כ קדוהמ רשק ורשק אל י"כרבה לש
.הזב כ"שמ
וילאמ השענש רשק
תושעל וכרדש רשקד א"ייחה םשב איבה )ג"כ ק"ס ףוס( ב"נשמב )ה
לכד ע"צו .םוי לכב ריתהל יושעה רשקכ וניד ,רשקנ הנווכ ילבו הבינע
ינש הז ירה יתכא לבא ,אמייק לש וניאכ יוהד אוה הנווכ ילבד ןורסחה
א"וזחב 'יעו .ותנווכב יולת וניא הזד ןמוא השעמ יוה אמלד שוחינו ,םירשק
'ב לכבד ג"עאו ,ארעצ םוקמב אלש ףא רתומד בתכש )ז"י ק"ס ב"נ 'יס(
חיכוהו[ וגהנש אמלעב ארמוח קר אוה הז ןיד מ"מ ,א"מרה רימחמ םירשק
'מגב עמשמו ,םירשק 'בב יריימד הקולח חתפמ השא תרשוקד 'ינתממ ןכ
,גהנמ ןאכ ןיא וילאמ השענש םוקמבו ,]ע"צו ,ןמוא השעמ היהיש צ"אד
ג"הלשהש ז"ע ססובמ רתיההש א"וזחה ירבד יפלו .ןידה לע דימעהל שיו
השעמב לבא ,םירשק 'בב קר םה א"ייחה ירבד לכ כ"א ,ארמוח קר אוה
.ת"סל עגונב ב"קס ליעל 'יעו .וילאמ השענ לש רתיה ןיא שממ ןמוא
תבשב 'א רשקו ש"רעמ 'א רשק רשק
,דחא רשק היה ש"רעמ םאב קפתסנ )ד"ל 'יס ףוס ו"ח( ם"שרהמ 'ושתב )ו
בתכד אהל תאז תומדל בתכו ,רשוק ירקימ םא ,רשק דוע ףיסוה תבשבו
,רתומ ישילש רשק ףיסוהל ותעדב םאד קיסמו ,רפסל ומילשהו תחא תוא
.ש"ייע ,רוסא אל םאו
םג םצעבד חכומ ףיעסה ףוסב א"מרה ירבדמד רמא ל"קוצז ר"ומאאו
אלא ,טוח לש הצקב השענ םא ןוגכו ,רשק םש הילע יוה דחא רשקב
'ב םש ןניעב ןכלו ,דחא רשק י"ע םייקתהל לוכי וניא םיטוח 'ב רבחמבד
,םייקתהל לוכי ינשה רשקה םג ירה םירשק 'ב רשוקד אכיה לבא ,םירשק
.תבשב הכאלמה לכ תא השעש אצמנו
הצקב דחא רשקב רוסאל א"מרה כ"שמד בתכש )פ"ק 'יס( ז"נבאב 'יעו
אל לבא ,רוביח ידיל איבמ רשקהד ,םיטוח 'ב לש הצקל הנווכה ,טוחה
תושעל רוסא דחא טוחב םגד עמשמ דועו ב"נשמהמ לבא ,דחא טוחב
דדוב רשק תושעל רתומד א"טילש ח"וממ יתעמש מ"מו .הצקב דחא רשק
.קזח וניא הז רשקד ןויכ ,ןוליינ תיקשב
ןמוא השעמו אמייק לש רשק ירדגב
בכ
י"ש 'יס
'ה ףיעס
םדא ידיב ורמג בישח יאמ םיקסופה תועד רואיבב
,'וכו היל ילכאד ישניא אכיאד וזח אלו וזחד םיקומיצו תורגורג .ע"וש
םייואר םניא םא לבא ,אל אל יאו ,הצקומ תרותמ היל קיפנ הינמזא יא
.איה אתלימ ואל הנמזה ,םנימזהו
ילכאד ישניא אכיאד ןויכ מ"מ ,םילכוא םניאש םתואמ אוהש פ"עאד עמשמ
.ירש ,םהילע ותעד ןתנש רמולכ ,םנימזה אוהו
יאצקתאד וגימ 'ירמאד המ לכש םיקסופהמ איבה )ט"י ק"ס( ב"מבו
םיקומיצו תורגורג ןוגכ ,םימש ידיב ורמגש םירבדב אקוד והז ,'וכו ש"היבל
לבא ,הינימ היתעד חסאו ןנועמה םוי היהיש ןכתיו ,המחה י"ע םירמגנה
יאדובש ףא ,ש"עב םימ םהילע ןתנש םירמת ןוגכ םדא ידיב רמגנש רבד
הינימ היתעד חסא אל ה"פא ,םימה אלו םירמתה אל ש"היבב םייואר םניא
.ש"ע ,םירמתה םעט וטלקיש רחמל דע ןתוהשהל ודיב אהד ,תבשה םויל
וניא םדא ידיב ורמגש רבד לכש וב לכה םשב י"בב אבוה ןידה רוקמו
רתומ ,'וכו םימ םהילע ןתונש םירמתה ולאש רמימל יעבד תיאו ,הצקומ
י"בה וילע ריעהו ,ךרוצה יפכ והש םא םדא ידיב ורמגש םויב ןתותשל
תורגורגמ רב תוריפ ראשד אתיא ).ה"מ תבש( 'מגב ירהש ,ןיהומת וירבדש
ינפמ םעט ןתיל ךרצוה המל כ"או ,ש"רד אבילא הצקומ והב תיל םיקומיצו
השקה דועו ,]תואיצמב וקלחנש 'רנ 'ואכלד ב"צ וז 'וקבו[ םדא ידיב ורמגש
לכה םע קלחנ י"בהש רמולכ .ד"כע ,םדא ידיב ורמג יוה אל יאדו ינהד י"בה
םירמתב םגש .ב .צ"ורגמ ץוח ש"רל האצקה דוע וניצמ אלש .א ,יתרתב וב
,םדא ידיב ורמגל בשחנ ז"יא מ"מ ,ןכומ היהי רבכ הז רחמל דעש ול ירבש
.ירש י"בה םעטל ןיבו וב לכה םעטל ןיב מ"מו
לכה ירבד תא איבה דרש ישובלבו ,ריתהל הכלהל ד"קס ז"טה תאז איבהו
,וב לכה ירבד תא בשייל בתכו ,םדא ידיב ורמגד םושמ רתיהה םעטש ,וב
'מגהמ חכומ ןכו ,םדא ידיב ורמגכ בישח רחמל דע רמגיש ול ירבש ןויכש
ש"היבב תוחתור תורידק םתסש ,תבש יצחל הצקומ תיגוסב ):ז"כ הציב(
ןויכד םש י"שרפו ,םדא ידיב ורמגש ןויכ ,ירש כ"פעאו הליכאל םייואר ןניאו
אקוד ואל כ"עו ,ותייחד תמחמ ותעדמ היל הצקמ אל םויב וב ונקתל ודיבש
ןויכד ותנווכ אלא ,ונקתל ודיב ןיאו אוה חתור ש"היבב אהד ,ונקתל ודיבש
ש"מכ הארנ רתויש בתכ ךכלו ,םדא ידיב ורמג ירקמ ומצעמ ןקותיש ירבש
הבכש רנב יאמא וב לכה ירבדל השקה בושו ,ןיהומת י"בה ירבדו וב לכה
רנה הבכי ןמשה תומכ יפלש ול ירב ירה ,יאצקתאד וגמ םעטמ רוסא
.קוליחה והמ ראיב אלו קלחל שיש בתכו ,םדא ידיב ורמג בישחו תבשב
םידמת ינהד ישרדב ברה םשב איבה )םשבו ה"ד :ז"כ( הציבל יריאמה 'יחבו
ידיב ורמגו ליאוה תבשב ןהמ תותשל רתומ ש"רעמ םימ םהילע ןתונש
,םדא י"ע אב יוחידד ג"עאד ,יל ןיארנ וירבד ןיאו יריאמה ז"ע בתכו ,םדא
יוחידה תעשבו ליאוהד רמול רשפא מ"מ ךא ,םדא ידיב וניא אהימ ונוקית
י"ע רמגהל ופוסש לכד נ"א ,אתעד ייוצקא אכיל רחמל ןה תויוארש עדוי
,רורב יל הארנ הזו ,ירקמ םדא ידיב ורמג הליחתמ וב הז השעש השעמ
וילע קלחנ יריאמהו ,וב לכה ש"מכ ל"ס ישרדב ברהש ראובמו .ד"תכע
מ"מו םדא ידיב ורמג ז"יא םנמאש .א ,םינפ ינשב ובשייש אלא ,י"בה ש"מכ
ורמג ירקימ הז ףאש ל"שפאש .ב .ותעד הצקמ וניא רמגי יאדוש ןויכד ,ירש
כ"שמ ןיעכ הזו ,ואב םדא השעמ י"ע הזב ונוקת תליחתש ןויכ םדא ידיב
ןכתיו ,דחי תורבסה ינש ללכ ש"ובלהש אלא ,וב לכה ירבד רואיבב ש"ובלה
וניא 'ואכל ינשה ןפואב כ"שמ תמאב ירהש[ .דחא 'יתל ותנוכ יריאמה ףאש
הז ךיא ,םדא השעמ י"ע השענ ויוחיד תליחתש ל"פכא המד ,ללכ ןבומ
.]םדא ידיב וניא ןוקיתה רמגש העשב םדא ידיב ורמג תויהל וכפוה
ש"היב ףא ירהש ,ןרתיהב רחא םעט יל הארנ מ"מו :יריאמה בתכ כ"חאו
הצקומ רוסיא םש ןהילע לח אלו יוחיד ורקיא אלו ,ןייה גוזמל ןה תויואר
ירבד ץרתל כ"שמב היל אחינ אל יריאמהד עמשמ 'ואכלו .ד"כע ,ש"היב
ורמג ירקמ אל ג"הכש וילע תושקהל ש"מכ ל"ס היפוג אוהו ,ישרדב ברה
והז 'ואכל ,רתיהה םעטב בתכש ארבסה םגו ,י"בה תרבסכו םדא ידיב
,הנוש ןידה דמת יבגלש ןכתי םנמא ,םירמת יבגל ריתהל י"בה כ"שמ ןיעמ
יואר ז"יאש ףא רמולכ ,ש"היבב ןייה גוזמל ןה ןייוארש יריאמה ש"מכו
רבדש םירמתב כ"אשמ ,היתשל יואר היהי ןיי םע הז ברעי םא מ"מ ,ע"נפב
.הז םעט ךייש אל י"בה םהילע
כ"שמע ושקהש שיש בתכ )םירבדה ללכו ה"דוס( םש יריאמה 'יחב הנהו
י"ע רמגהל ופוסש נ"א ,יואר תויהל ופוסש יוחידה תעשב עדוי םאש ראבל
וקילדהש רנ כ"אד ,םדא ידיב ורמג ירקמ ,הליחתמ וב השעש הז השעמ
תובכיל הפוס ש"היב ירהש ,היוביכ רחא לוטלטב ירתשית תבש התואב
והל ייונשל אנליכיו ז"ע בתכו ,םדא ינב י"ע תישענש הקלדהה השעמ י"ע
היואר ירה אכה ,היתעד חסא ירמגלו ש"היב לוטלטב ףא הרסאנ ירה ,םתה
ןנאד ,יל הארנ הנימ אפידעד אלא ,ירמגל יאצקתא אלו ש"היב לוטלטב
ןיא אכה לבא ,יזחד ןנירמאק םדא השעמ י"ע ןוקיתה רמג ידיל אובל ופוס
.ל"כע ,השעמ י"ע יוחיד ידיל אובל ופוס הברדאו ,ןוקית ידיל אובל ופוס
הצקומ אוה רנהש .'א ,רנמ אנש יאמ ש"ובלה 'וקל 'ית ינש וירבדב ראובמו
,יואר וניאש תמחמ אלא הצקומ וניא דמתה כ"אשמ ,ש"היבב רוסיא תמחמ
הצקומ וניאו ונממ ותעד חיסמ וניא בוש ,יואר היהי רחמלש עדויו רחאמו
רבכ יואר בישחד תמחמ הצקומ וניא דמתהש ותנוכש ל"שפא דועו[ ללכ
דמת ינאשד 'ית דועו .]ןייב וגזמל לוכיש הלעמל יריאמה ש"מכו ,ש"היבב
תבשה ךשמב וב השענש ןוקיתהו ,הליכאל ורישכהל איה ונוצר תילכתש
היהיש ותנווכ אברדא רנב כ"אשמ ,לוטלטה תא ריתמה אוה וישעמ חכמ
כ"עבש ףאו ,ונוצר ז"יא הבכיש המו ,הצקומ אוה ירה העש התואבו ,קולד
ראבתנ הזבו ,םדא ידיב ורמג בישח אל וישעמ תילכת ז"יאש ןויכ מ"מ הבכי
ונייהו ,םדא ידיב ורמג ירקימ וישעמ י"ע ויוחיד תליחתש ןויכש ליעל כ"שמ
יאדושכ ךכלו ,ונוקית ידיל עיגיש וישעמב ונוצר תילכתו רקיע והזש ל"רש
היפוג יריאמהד 'רנ ןאכ ד"יפלו .םדא ידיב ורמג ריפש ירקימ תבשב רמגיי
'רנ ןכו ,י"בה תרבסכ אלדו ,םדא ידיב ורמג ירקימ ג"הכבש יכה ל"ס ימנ
וב השעש הז השעמ י"ע רמגיהל ופוסש לכש הריחבה תיבב כ"שממ תצק
.םדא ידיב ורמג ירקמ הליחתמ
ירכנ לש רטלפ תפ םילכואש םוקמש ,)'ו תוא( ה"כש 'יס ז"רגה ע"ושב 'יעו
,םירכנ הבורש ריעב ,םויה תיפאנש תפ 'יפא ,תבשב ונממ חקיל ןיריתמ שי
ז"ע בתכו ,'וכו לארשי ליבשב אלו םירכנ ליבשב תיפאנ םתסה ןמ זאש
ש"היבב הסיע וא חמק התיה םא 'יפא ,הצקומ ןידמ התוא רוסאל ןיא םגו
ןכ םירמוא ןיאש יפל ,'וכו יאצקתאד וגמ םירמוא ןיא ,'וכו ןיצקומ ןהש
וילאמ הבכש רנ ןוגכ ,הכשחשמ וילאמ יואר השענו ןקתנש רבדב אלא
תבשב ונוקית רמגנש ונייהד םדא ידיב ורמגש רבד לכ לבא ,הכשחשמ
וניא ודועב ש"היבב 'יפא ,ללכ הצקומ םושמ וב ןיא ,םדא י"ע יואר השענו
,תבשב ונממ תונהילמ ש"היבב ללכ ותעד ונממ הצקמ וניאש ינפמ ,יואר
וירבדב ראובמו .ד"כע ,'וכו םויב וב יואר ותושעלו ונקתל אוה ודיבש ןויכ
רמגי יאדוש ףא ,םדא ידיב ונוקית רמג השענ אלש לכש י"בהכ ל"סד
.םדא ידיב ורמג בישח אל תבשב
תוחתור תורידק םתסש הציבב 'מגהמ ש"ובלה 'וק השק וז ארבסלש אלא
םניא םשש פ"עאו ,תבשב םנוקית רמגיש יאדוש ןויכ ירשו ,ש"היבב ןה
יתמיא שאה לעמ םריסהל ודיב הזש ןויכד ל"צו ,םדא השעמ י"ע תוררקתמ
ןיידעש תורידקמ ישקית יתכאד אלא ,םדא ידיב ורמג ירקימ ,ךכב ץופחיש
םילופכ הליכאל העש התואב םייואר ויה אלו ,ש"היבב םלושיב רמגנ אל
.ז"כב אבוט ע"צו ,םש 'מגב וריכזהש םישדעו
ףא ירש םדא ידיב ורמגש רבדש ,ז"רגה ע"וש ירבדמ דומלל שי דועו
.)ז"ט ק"ס א"מ 'יס( א"וזחה רבוס ןכו ,ש"היבב יואר וניאשכ
בתכו ,הנקהמ וטמשל ירשד וסבכש קולח יבגל ז"טס ח"ש 'יס ליעל 'יעו
מ"ע חפוט היה םאש ,י"ועבמ תצק שבייתהש יריימד )ג"סקס( ב"מב םש
הז ירה םינורחאה וילע והמתו .'וכו יאצקתאד וגמ אכיא ש"היבב חיפטהל
הזב כ"שמ ש"יעו[ תבשב שבייתיש עדויש ןויכ םדא ידיב ורמגכ בישח
םויבו ץוחב וחינמב יריימד ל"ז א"זשרגה םשב איבה כ"ששבו ,]ךרואב
הזיאב עדויו תיבב וחינמ םא לבא ,שבייתי םא עדוי וניאש ,'ודכו ןנועמה
.רתומ שבייתי ןמז
אקוד ונייה םדא ידיב ורמגש י"בהכ ל"סד ,ב"מה תעדב ראבל רשפא היהו
ב"מה ירהש ,ןכ רמול השקש אלא ,ידימ וילע השקי אלו ורמוג םדאהש
.י"בהכ אלדו ש"ובלה ירבדכ םירמתה יבגל ןאכ בתכ
םירמתבש ,תבשב קלודה רנל םירמתה ןיב קלחל ב"מהל ל"סד ראבל הארנו
וניא תבשב רמגייש יאדו םאש 'ירמא הזב ,םייואר םניאו םיחדנ םמצע םהש
ומצע דצמש רנב כ"אשמ ,יואר היהיש רחאל ולטלטל ירשו ,ותעד חיסמ
,רוסאה רבדל סיסב השענש החדנ תבהלש וב היהו רחאמ אלא ,יואר אוה
ךירצ קרו ,יואר אוה םלועלש ג"הכבו ,יואר דימת היה ומצע סוכה לבא
וריתהל םדא ידיב ורמג ינהמש ונאצמ אל ,רוסיאה וילעמ רוסיש ןיתמהל
המ בטיה ראובי ז"יפלו ,]ז"יעכ בתכש ז"ט ק"ס א"מ 'יס א"וזח 'יעו[ לוטלטב
תמחמ החדנו ,יואר אוה ומצע דצמ דגבה ירהש ,בוטר דגב ב"מה רסאש
'יסב ראובמכו ,ולטלטל םימכח ורסא ךכלו ,טוחסי אמש 'ישייחד ,רחא רבד
.הזב ע"ליו ,ךכ קלחמש ימ ונאצמ אלש אלא ,ו"מס א"ש
ש"היבבו ,וידגב םע רהנל לפנש םדאב ןידה המ יריאמהד אבילא ע"ליו
םישדע הרידקה ךותל ול ולפנש םדא וא ,ושבייתה כ"חאו םיבוטר ויה
ושענו םלושיב רמגנ כ"חאו ,הליכאל םייואר ויה אלו ש"היבב וחדנש 'ודכו
'ואכלד ,ומצע םדאה י"ע התשענ אל הייחדה ולא םינפוא ינשבש ,םייואר
ורמג ירקמ ,ןוקיתה ךרוצל השענ יוחידהו ,םדא י"ע ויוחידש לכש כ"שממ
השעמ י"ע וניא יוחידה אכה אהד ,רוסאל שי ג"הכבד עמשמ ,םדא ידיב
החד ומצע םדאה רשאכש ראבל הארנו .הזב םעטה והמ ב"צו ,םדאה
והיינמ היתעד חסא אל ג"הכב ,ןקותמ היהיש ךרוצל היה ונוצרו ,םתוא
ןיתמהל ןמז ותואב ותעד היה אל ומצעמ החדנב כ"אשמ ,יוחידה ןמזב 'יפא
.ונקותי רבכ יתמ םהילע
'ו ףיעס
הצקומב העיגנ רוסיא
)ג"קס( א"גמבו .וב עגי אלש דבלבו ,ילכ וילע תופכל רתומ לבא .ע"וש
םושמ ונייה וב עגי אלש דבלבו כ"שמש ד"הורת םשב י"בה כ"שמ איבה
,הצקומב תעגל ירש אמלעב לבא ,הצקומה ךרוצל איה העיגנה ןאכש
ךרוצל העיגנה ןיאש ףאש ,שודיח אכה 'יזחו .ד"כע ,ב"מס ח"ש 'יסב ש"מכו
יוסיכהו רחאמ אלא ,העיגנה םצעמ תלעות םוש ןיא ירהש ,שממ הצקומה
ףא בישח ,הצקומב עגיש ילב ותוסכל א"או ,ותלעותל אוה הצקומה לש
תעגל ןאכ רוסאש םעטה רקיעבו[ .ק"ודו ,רוסאו הצקומה ךרוצל העיגנה
הציבב אכה יריימד ןויכ אוה םעטהש בתכש )ב"כ ק"ס( ב"מב 'יע ,הצקומב
תקולחמ רואיבב ונכראהו ,ש"יע מ"מה םשב י"בהמ אוהו ,תלגלגתמ איהש
.]ב"מס ח"ש 'יסב הזב םינורחאה
'ז ףיעס
רוסיאל ודחייש רתיה רבד
ולטלטל רתומ ןפוא הזיאב םינורחאה תועד רואיב
,ש"היב הילע היהו התע הילע ןיא 'יפא וא ,תועמ הילע שיש הטמ .ע"וש
אל םגו תועמ התע הילע ןיא םא לבא ,'וכו יאצקתאד וגימד ,הלטלטל רוסא
,י"ועבמ הילע םחינהו תועמל הדחי 'יפא ,הלטלטל רתומ ש"היב הילע היה
,'וכו םהב חינהו ךכל דחייב ןירסוא שיו הגה .ש"היב םדוק םקליסש ןויכ
,י"ועבמ ונממ תועמה איצוהש פ"עא תועמ לש סיכ לטלטל רוסא ןכלו
.'וכו רתומ ומוקמ וא ופוג ךרוצל והימ ,'וכו השעמ וב השע כ"אא
אוה ןכ םנמאש ,מ"וג ךרוצל ריתהש א"מרה ירבד לע בתכ )ה"קס( א"גמבו
ירהו ,ש"ארב ןכ דמל ךאיה י"בה לע השק תמאב ךא ,ש"ארה תעדל י"בב
'כו ,כ"ח תמחמ הצקומכ יוה כ"או ,ירוזמו ירייז יכיסל תאז המיד ש"ארה
הצקומל המידש ש"יע ,'ה תוא תבש 'להמ ה"כפ( מ"הגהב עמשמ ןכש
העד אלא ש"ארה תעדכ ז"יא א"גה םשב י"בה כ"שמו ,'סותהו )צ"ורגד
ךרוצל אלש רתיה ןיא ודחיי םא ע"וכלד א"גמה בתכ מ"מו ,הזב תרחא
וירבדב ראובמו .ד"תכע ,רוסיאל ותכאלמש ילככ בישח תוחפה לכלד ,מ"וג
אלש ולטלטל רוסא םיליקמה תעדל םגש .'א ,יתרתב ע"ושה לע קלוחש
םירסואה תעדל .'ב .ירמגל לוטלטב ריתהש ע"ושהכ אלדו ,מ"וג ךרוצל
.מ"וגוצל רתומש םתעדב א"מרה ש"מכ אלדו ,מ"וג ךרוצל ףא רוסאש ל"ס
.א"גמה ירבדכ בתכ )ה"כקס( ב"מבו
תבש( א"בשרה םשב ט"ער 'יסב ליעל כ"שמ איבהש א"קערגה תוהגהב 'יעו
,רוסיאל ותכאלמ ירקמ אל רנש ד"בארה םשב ץ"בשרה תבושתמו ):ב"כק
,ש"יע ,וילע חנומ רוסיאהש אלא רוסיא תכאלמ שמשמ וניא ומצע אוהד
םיחנומ קר אלא רוסיא תכאלמל תשמשמ הניאש הטמב ה"הד ל"י ז"יפלו
תעדכו ,ירמגל הלטלטל ירשו א"למש ילככ הניד ןיאש ,תועמה הילע
לושיבל התכאלמש הרידקש )כ"קס ב"מ ח"ש 'יס( ליעל 'יעו[ .ע"ושה
ב"צ 'ואכלו ,).ג"כק תבש( א"בשרהמ ורוקמו ,רוסיאל ותכאלמש ילכ בישח
,הרידקל רנ ןיב קלחל שיו ,רוסיאל ותכאלמ בישח אלש רנמ אנש יאמ
,רוסיא תכאלמל תשמשמ המצע איהו ,הדי לע םילשבמ הרידקבש
א"בשרב ראובמ פ"כע ,]הליתפלו ןמשל סיסב אלא וניאש רנב כ"אשמ
הטמה לטלטל ריתהש ןאכ ע"ושה תעדלש 'ואכל ל"י ז"יפלו ,א"גמהכ אלד
ט"ער 'יס א"גמה ש"מכ אלדו ,ירמגל לטלטל רתומ כ"ג רנבש ה"ה ,ירמגל
.א"למש ילככ ונידש ב"יקס
תבשה תסינכ רחאל הצקומה חנוהשכ רוסאה רבדל סיסב ךייש םא
יריימ ,תועמ הילע שיש הטמש עמשמ ע"ושה ןושלמש )ד"קס( א"גמה בתכ
:דמ( תבשב 'סותה ש"מכ ,הלטלטל רוסא מ"מו ,ש"היבב הילע ויה אל 'יפא
תעד לע תבשב תועמה קונית וא יוג חינהש ןפואב ונייהו ,)הילע שי ה"ד
רסוא םדא ןיא ירה ה"לאד םושמ אוה לארשי תעדל ךירצש כ"שמו[ לארשי
רוסאה רבדל סיסב 'ירמאד ל"ס ע"ושהש ל"רו .ד"תכע ,]ולש וניאש רבד
ח"ש 'יס ליעל 'יעו .'סותה תעדכו ש"רעמ חנוה אלש ףא ,תבש עצמאב
לכאמל םייואר םניא םאש ,ןחלשה לע םיחנומה ןיפילקו תומצע יבגל ז"כס
ירבד תא )נ"קס( א"גמה םש איבהו ,םילפונ םהו אלבטה תא רענמ המהב
אלהו ,רענמ אוה ךאיה המית ושקהש )םירמוא ה"בו ה"ד .ב( הציבב 'סותה
תומצעה חינה 'יפאש םהירבדב ראובמו .ש"יע ,רוסאה רבדל סיסב אוה
'ג ראבל וכרצוה ךכלו ,רוסאה רבדל סיסב םש ז"ע ךייש מ"מ ,המצע תבשב
והיא ש"מפלש א"גמה ז"ע 'כו ,רוסאה רבדל סיסב 'ירמא אל םהבש םינפוא
אל ות ש"היבב רתיהה לע הצקומה חנומ היה אל םאש ד"יקס ו"סר 'יסב
ח"ש 'יסב 'יעל ןאכ כ"שמב א"גמה ןיוכתנ הזלו ,רוסאה רבדל סיסב בישח
תוהגהבו ,הזב כ"שמ ב"קס ה"סר 'יס א"גמב 'יעו .תועמה רענל רתומ יא
.)ךורע דומלת ה"ד( םש א"קערגה
,תבש עצמאב ףא סיסב רוסיא שיש ראובמ 'ואכל )ח"קס( ז"טב ןכא
וילע ןתיל ינהמ ,תבש עצמאב רתיהה לע רוסיאה חנוה םאש םש כ"שממ
ךירצ המ םשל 'ואכלו .ש"יע ,תבש יצחל הצקומ ןיא אהד ,ולטלטלו רתיה
הצקומה רענל לוכי רוסאה רבדל סיסב ןיד רתיהל ןיא םא ירה ,רחא רתיה
א"קערגה תוהגהב עמשמ ןכו ,העש התואל רסאנד ל"סש חכומו ,וילעמ
.הזב כ"שמ ח"קס ח"מ 'יס א"וזח ע"עו ,)ל"זנה ה"סר 'יס(
ירקימ יא ,דבלב רוסיאה ראשנו רתיהה תא וריסהש רוסיאו רתיהל סיסב
רוסאה רבדל סיסב
,רוסיאו רתיהל סיסב ןחלשהש ינשה 'יתב ובתכ ל"נה הציבב 'סותה הנהו
תומצעה תא וילעמ רענל רתומ ךכלו ,לכואה םג וילע חנומ ירהש
חנומ היה הליחתב םנמאש השקה םש ש"שרה תוהגהבו .ש"יע ,ןיפילקהו
רחאל מ"מ ךא ,רתומהו רוסאה רבדל סיסב היהו ,לכאמה םג ןחלשה לע
רוסאה רבדל סיסב יוה בוש ,תומצעהו ןיפילקה קר וראשנו לוכאל רמגש
ירקמ אל ג"הכו ,אליממ תלוספה ראשנ לכואה לטונשכ כ"חאש 'יתו ,ודבל
ות ,סיסב השענש העשב תעכ חינה אלש לכש וירבדמ ןניזחו .ש"יע ,סיסב
ג"מפב 'יע ןכא ,תעדל החנה השעמ י"ע היה ותליחתש ףא סיסב ירקימ אל
הילע חנומש הנוילעה הפמהש ז"טה כ"שמ יבגל )א"קס ז"שמב ט"ש 'יס(
'יס ליעל ראבתנש המ 'יעו[ תורנל סיסב איהש ןויכ הלטלטל רוסא תורנה
םדוק תולחה חיניש רובידה ףוסב ג"מפה םש בתכו ,]ז"טה ירבדב ט"ש
ךירצ עודמ 'ואכלו .ד"כע ,רנה קוליס רחאל רקוב דע םיחנומ ויהיו ש"היב
רחאל תולחה תא איצומשכ אלהו ,רנה קוליס רחאל דע תולחה וראשיש
ראשנ רנה אלא םידיב החנהב רנל סיסב הפמה השענ ןיא ,תבשה תסינכ
.ש"שרה ש"מכ אלדו סיסב ירקימ כ"פעאד 'יזחו ,אליממ
ןחלושה לע חנומ היה םא מ"מ :ד"ותב בתכש ו"ס ז"ער 'יס ז"רגה ע"ושב 'יעו
רתיהלו רוסיאל סיסב השענ ירה ,םחל םג ש"היבב ונייהד - תבשה תסינכב
רנהל סיסב השענ אל ונממ םחלה וקליסש רחאל ףאו ,תבשה תסינכב
וילעמ ליפהל ורענל לוכי ךכיפלו ,תבשה תסינכ רחא רבכ אוהש ןויכ ,ודבל
וראשי כ"אא הפמה תא לטלטל רוסאש ג"מפה ש"מכ אלד הזו ,'וכו רנה
ראשנ םאש ש"שרהכ ל"סד חרכה ןיא םנמא ,רנה קוליס רחאל דע תולחה
הארנ רתויד ,רוסאה רבדל סיסב השענ וניאש 'ירמא אליממ ,ודבל רוסיאה
תבשב רתיהה לע רוסיאה חנוה םאש ,)ל"זנה( א"גמהכ ל"ס ז"רגה ע"ושש
תסינכ רחא אוהש ןויכ םעטהד כ"שממ עמשמ ןכו ,סיסב ללכ השענ אל
.]ק"ודו ,ח"י תואו א"י תוא ןדיד 'יסב ז"רגה ע"ושב ע"עו[ .תבשה
רוסיאה ךרוצל רוסיא לעמ חנומה רתיה
רוסאה רבדל סיסב ירקימ יא
,ושבייל הנק וב ובחתו ותוא וסבכש קולח )ז"טס ח"ש 'יס ליעל( ע"ושה בתכ
,אוה תעדמ חינמ כ"אד השקו :בתכ םש ח"בבו ,הנקה לעמ וטמשל לוכי
סיסב ירקמ אלד ל"יו .רוסאה רבדל סיסב הוהד רוסא אינקמ אתנותיכ 'יפאו
לע חנומ רתיהה אתנותיכב לבא ,רתיהה לע רוסיאה חנומש אכיה אלא
רוסיאה אוהש אינקמ רתיהה אוהש אתנותיכל ףילשקד אכיהו ,רוסיאה
רוסאה רבדל סיסב רוסיא שיש רמול רבס ח"בהש רמולכ .ל"כע ,ימד ריפש
הכלה רוקמ
א”טילש ןהכ םולש יבר ןואגה
"ףסוי תרופ" תבישי שאר
גכ
תנותכה חקיל לוכי ךאיה השקה ךכלו ,רוסיאה ג"עמ חנומ רתיההשכ ףא
כ"אא סיסב רוסיא ןיאד 'יתו ,רוסאה רבדל סיסב התשענ אלהו ,הנקה לעמ
ב"צ 'ואכלו .רוסיאל סיסב רתיהה שמשמ זאש ,רתיהה לעמ חנומ רוסיאה
א"והד ל"י ילואו ,רוסאה רבדל סיסב היהי ג"הכבש ד"סק יאמד ,וירבדב
ענענמ אוה ירה רתיהה חקיל הצור םאו ,רתיהב עגונ הצקומהש אכיה לכד
הצקומה רשאכ קרו ,א"זש בתכ ז"עו ,רוסאה רבדל סיסב בישח ,הצקומה
.]ע"ליו ,ד"ס ק"ס ח"ש 'יס ליעל ב"נשמ 'יעו[ .סיסב בישח רתיהה ג"עמ חנומ
ןפואב קלחל שיד ז"ע בתכו ,ח"בה ירבד איבה )ד"י ק"ס ז"שמ( םש ג"מפהו
אכה לבא ,רוסיאל שמשמ רתיההשכ ונייה רוסאה רבדל סיסבש ,רחא
םא םלועלד ל"י ז"יפלו ,קולחה לטלטל ירש קולחהל שמשמ הנקהש
חנומ רתיההשכ ףא ,רוסאה רבדל סיסב ירקימ רוסיאל שמשמ רתיהה
ז"שמ( ג"מפה כ"שמ )ד"ס ט"ש 'יס( ליעל ונאבה רבכו ,רוסיאה ג"עמ
םג רוסיאל הטונ ותעדו ,הזב קפתסהל שיש )המדקהה ףוסב ח"ש ס"ר
.רוסיאה ג"עמ חנומ רתיההשכ
ח"בה תקולחמ תא איבהש )ז"טס ח"ש 'יס( ם"שרהמל הרות תעדב 'יעו
י"ש 'יסב י"בה כ"שממ ח"בה ירבדל היאר איבהל שיש ז"ע בתכו ,ג"מפהו
אלש הציבה לע ילכ הפוכשכ רהזהל ךירצש אמעט ונייהש ,מ"מה םשב
.ש"יע ,ותעיגנ תמחמ ענענתהל הלולעו הלגלגע איהש ןויכ ,הציבב עגי
ףא סיסב ירקימ רוסיאל שמשמ רתיהה רשאכש ג"מפהכ אמינ יא 'ואכלו
עגונשכ סיסב השענד ל"ופית ,אמעט יאה ל"ל כ"א ,רוסיאה ג"עמ חנומשכ
םא רוסאה רבדל סיסב היהיש א"א ג"מפהל ףאש יאדו הזד[ רוסיאב
רקיעהו ,ג"מפה ירבדל אתילד חכומ הז םעט ובתכ אלדמו ,]וב עגונ וניא
רבדל סיסב םושמ הזב ןיא רוסיאה ג"עמ חנומ רתיההש לכש ח"בה ש"מכ
.ד"תכע ,רוסיאל שמשמ םא ףא ,רוסאה
עצמאב ףא רוסאה רבדל סיסב ןיד שיד ד"מד אבילא איה ותחכוה לכ הנהו
בותכל ל"והד ע"צקו ,המצע תבשב ילכב הסיכש יריימ אכה אהד ,תבש
ש"מכו ,טומפ ןוגכ אלא ירייא אל ג"מפהש ל"י וירבד רקיעב םנמאו .תאז
ונייהו ,ינשה דצל הטי אלש דחאה ודיצב רתיה ילכ וילע חינמש םש ג"מפה
ךירצ וניאש רבדב לבא ,אקוודב העיגנ י"ע רוסיאה תא שמשמ רתיההש
,תורנ הילעמו תולחה תא הסכמש הנוילעה הפמב ןוגכו ,רוסיאב עגיש
'ואכלו ,רוסאה רבדל סיסב בישחד ט"ש 'יס שיר ז"שמב ג"מפה בתכש
אה ,תולחה לעמ חנומש ףאו ,תולחל םג סיסב הפמה בישחהל םוקמ היה
,ןותחתל סיסב ןוילעה בישח ןותחתה תא שמשמ ןוילעהש לכ ג"מפהל
,]תולחה[ רתומהו ]תורנה[ רוסאה רבדל סיסב ןידמ ריתהל ל"וה כ"או
וניאו ,תולחב עגית הנוילעה הפמהש ךרוצ ןיאש רחאמ ,הזב רואיבה אלא
לע ילכ יוסיכב ה"הד ל"י ז"יפלו ,סיסב בישח אל ג"הכו ,יוסיכ קר ךירצ
סיסב בישח אל יוסיכ קר ךירצו הציבב עגי ילכהש ךירצ וניאש ןויכ ,הציב
ןויכ ,רוסאה רבד ךרוצל העיגנ בישח ג"הכש )ו"סב( הלעמל ונבתכש ףאו[
כ"כ בושח ז"יא סיסב ןיד יבגלד ל"י ,רוסיאה ךרוצל איה החנהה רקיעש
ת"עדה ירבדל םוקמ ןיאש ירה הזב ונא םינכ םאו ,]ק"ודו ,רוסיאה ךרוצל
.]ןורדבש ש"רגה ודכנ וירבד רואיבב ךיראהש המ םש ת"עדב הרעהב 'יעו[
ןמשה תא לבקל רנה תחת ילכ ןתיל רוסאד אה יבגל )ה"סר 'יס( ליעלו
לש רנ תחת ילכ חינמ םאש )ה"קס( ב"מה 'כ ,ונכיהמ ילכ לטבמ םושמ
לטבמ בישח אלו ,ירש ויתחתש המ קלדי אלו וכותל הועשה לופיש הועש
ילכה ןיאש ןאכ ה"הד ל"י ז"יפלו .ש"יע ,דימ ורענל לוכיש ןויכמ ונכיהמ ילכ
דימ הציבהמ ילכה םירהל לוכי ירהש ,סיסב השענ הציבה לע הפוכש
בשוימו ,הצקומה רענמש םושמ רתומ םשד ומכו ,וב שמתשהל הצרישכ
.ג"מפה לע ת"עדה השקהש המ
תחת ותתל ירש רתיה רבד ילכב שי םאש בתכ ב"קס ףוס םש א"גמב הנהו
םש א"קערגה ז"ע בתכו .רתיהה בגא ולטלטל לוכי ירהש ,ןמש לבקל רנה
לוכיש ןויכמ ,ןמשה לבקל רנה תחת ילכ ןינתונ ןיאש הל תחכשמ אל כ"אד
ןתנש םדוק תחא העש סיסב היהש םושמ יאו ,רתיה רבד כ"חא חינהל
ז"יפלו .ש"יע ע"צב ראשנו ,תבש יצחל הצקומ ןיאד ל"יק אה ,רתיה וכותל
רבדל סיסב ירקימ יא ףא ,תבשב הציבה לע ילכ הפוכשכ ןאכ םגד ל"י
וילעמ חינהל לוכי העש לכב אהד ,ונכיהמ ילכ לטבמכ ז"יא מ"מ ,רוסאה
רמול י"בה ךרצוה ךכלו ,א"קערגה ש"מכ ולטלטל רתומ היהיו ,רתיה רבד
.ק"ודו ,העיגנה רוסאל רחא םעט
גגה שארב תוריפ ול שיש ימ ע"ושה בתכש )ז"ס ח"לש 'יס( ןלהל 'יעו
רתומ לבא ,גגבש הבורא ךרד תבשב םלשלשל רוסא ,אבש רטמ האורו
,םהב עגונש ןפואב ףא תוריפה תא הסכמש יריימ תוטשפבו .ןתוסכל
רוסיאל שמשמ אהד ,רוסאה רבדל סיסב יוה אה ג"הכב ג"מפה ירבדלו
,דספה םושמ הזב וריתהד ראובמ םשד ל"יו ,]ת"עדה לש וכרד יפל ונייהו[
.דספה םושמ וריתה הז ףאד ןכתי כ"או
ןופלטה ןוגכ ,הצקומה ילכ תבש ינפל םיסכמש יוצמש המב ןודל שיו
אמינ יא ל"רו[ ג"מפה תעדל רוסאה רבדל סיסבכ בישח יא ,'ודכו פייטהו
ןיד הזב ןיאש א"י ה"אלב א"למכ םניד יאד ,כ"ח תמחמ הצקומכ םנידש
ירהש ,רוסיאהל שמשמ ירקימ אל הזד טושפ 'רנו ,]רוסאה רבדל סיסב
.תבשה דובכ ינפמ אלא יוסיכה חינמ וניא
י"פע ,א"למש ילככ םנידש הסיבכ יבטא יבגל בתכ )ט"יס ו"טפ( כ"ששב
,מ"וגוצל קר םלטלטל ןיא ךכלו ,)א"ל ק"ס א"א ח"ש 'יס( ג"מפה כ"שמ
יאו ,הזב אכיא רוסיא יאמד ב"צ א"למש ילככ םנידש ןינעה רקיעבו .ש"יע
םושמ אלא ימצע רוסיא וניא אה ,תבשב הסיבכ חוטשל רוסאש םושמ
התיה םאש איעבמ אל הנהו ,]םש כ"ששב ןוכנל ריעה ןכו[ ןיעה תיארמ
ןיא ה"אלבו תבשה לכ הרוסאש ב"מה תעדש ש"היבב הבוטר הסיבכה
ירבד יפל רוסאה רבדל סיסב ושענ םיבטאה םגש אליממו ,הלטלטל
רבכ הסיבכה םא 'יפא אלא ,רוסיאה ךרוצל םישמשמ םה ירהש ,ג"מפה
ג"עמ חנומ רוסיאה םאש ח"בה יפל ןודל שי מ"מ ,י"ועבמ השבי התיה
כ"א ,רוסיאהל שמשמ רתיהה ןיאשכ ףא רוסאה רבדל סיסב בישח רתיהה
,בטאל סיסב השענ דגבהש ירה ,םיבטאה הסיבכה ג"עמ חנומ היהש ןאכ
רוסא היהי ןאכ ,רוסאה רבדל סיסב ןיד א"למש ילכב 'ירמאד תועדה יפלו
קר הלטלטל ןיא ירהש ,תבשב השבלל ךירצ כ"אא הסיבכה תא דירוהל
םשגה הילע אובי אלש ששוחש הסיבכה דירוהל הצור אוה םאו ,מ"וגוצל
סיסב השענ דגבה ןיא ירהש ,רתומ היהי הזב ג"מפהל םנמאו ,רוסא 'ואכל
.ז"כב ע"ליו ,ךפיהל אלא בטאל שמשמ וניא אוהש ןויכ ,בטאל
רתיההמ תצקמ לע חנומה רוסיא
רוסאה רבדל סיסב ןידמ רסאנ רתיהה לכ םא
לטלטל רתומ תועמ וב חכש םא לבא ,'וכו דגבב רופתה סיכב ןכו .הגהב
לע תועמה ןיאו ליאוה תועמל סיסב השענ דגבה לכד 'ירמא אלד ,דגבה
,ויפ אלא דגבל רופת וניאש סיכב יריימד ל"קס ב"מה 'כו ,'וכו דגבה רקיע
דגבב רופת ולוכ םא לבא ,]ונלש םייסנכמ לש סיככו[ יולת ומצע סיכהו
שי ז"יפלו .ש"ע ,סיסב השענ דגבה לכש ןנירמא ]הצלוח לש סיכ ןיעכו[
רנה םוקמ קרש הנוילע הפמ יבג ט"ש 'יס שיר ג"מפה כ"שמע ריעהל
יפל 'ואכלו .ש"יע ,ינשה היצח לפקל רתומו ,רוסאה רבדל סיסב בישח
וב ואצמנש סיכה םוקמ קרש 'ירמא אלו ,דגבה לכ רסאנ יאמא וירבד
ךרדהש הפמב אקודד קלחל שי םנמא .רוסאה רבדל סיסבכ בשחי תועמה
ןיאש דגבב כ"אשמ ,םירוסא םדבל תורנה םוקמש ג"מפה בתכ ,הלפקל
הפמה יבג ג"מפה כ"שמ בטיה בשוימ ,הזב ונא םינכ םאו .ויצח לפקל ךרד
השק 'ואכלש ,]תולחלו תורנל[ רתומלו רוסיאל סיסבכ הנידש הנותחתה
כ"או ,רוסיאל סיסב תבשחנ הפמה לכ ןיאש הנוילעה הפמהמ אנש יאמד
םלועמ קלח ותוא ה"אלב אה ,רתיה חנומ הפמה לש ינשה קלחבש יל המ
הפמ לפקל ךרד ןיאש ל"יד ,ריפש יתא ל"נהל םנמא .רוסיאל סיסב היה אל
הילע חנומשכ ךכלו ,רוסיאל סיסב הפמה לכ ג"הכב אליממו ,הנותחת
.ק"ודו ,רוסיאו רתיהל סיסב אבישח רתיה םג ש"היבב
,תועמ םהב שיו 'ודכו ווב םיסופתה ןחלשבש תוריגמ
לוטלטב רסאנ ןחלשה לכ םא
רופת סיכ היהשכ אקודד )ז"קס( א"גמה םשב בתכ )א"ל ק"ס( ב"מבו
,תועמהל סיסב השענ דגבה ןיאו דגבל לטב סיכהש 'ירמא הזב ,דגבב
הבית ךותב תועמ שי םא ןכו ,ולטלטל יאשר תועמהמ דגבה רעני םאו
הלטב ןכלו ,ןחלשהמ הביתה איצוהל לוכי וניאש ןינעב יושעו ,ןחלשבש
רושק קר סיכה םא לבא ,תועמהל סיסב השענ ןחלשה ןיאו ,ןחלושה יבגל
תרבוחמ הניאשכ הביתב ןכו .דגבל לטב וניאו ע"פב ילכ סיכה יוה ,דגבל
ןחלשה תא לטלטל רוסאו ,סיסב בישחו ויבגל הליטב הניא ןחלשל
.ול סיסב השענ ןחלשהו רתוי בושחה רתיה רבד ןחלשה לע חנומ כ"אא
,ןספותש ןטק ו ָ ו ןימכ שי קרו ,םאיצוהל רשפאש םויכ םייוצמה תוריגמבו
.טושפו ,רבוחמכ יבישח אל
ןפואב קפתסהש )ז"קס א"א( ג"מפה ירבד איבה )ח"כ ק"ס( צ"העשבו
ןחלשהד ,הביתה תא ףא לטלטל ירש יא רתומה רבד ןחלשה לע חינהש
,רוסיא איהש הביתל םגו רתיהל סיסב שמשמש ןויכ לוטלטב רתומ ומצע
המצע הביתב שי כ"אא ינהמ אלד רשפא הדבל הביתה תא לטלטל ךא
א"נב תעדבש ןויכ ריתהל שי דחמד 'רנ קפסה רואיבו .ש"יע ,רתומה רבד
רשפאש ןויכ ךדיאמו ,דחא ילכל בשחנ לכה וכותבש הביתהו ןחלשה
הביתה תא לטלטי ךיא כ"או ,םילכ 'בכ בישח הביתה תא ירמגל איצוהל
רתוי 'רנ ארבסמו ,דבלב הצקומ הב שיש דועב ןחלשה ףוגמ הניאשכ
הביתה םאש עמשמ וירבדמו .הביתה תא לטלטל רוסאל שיו הז דצכ
בושחה רתיה ןחלשה לע שישכ הלטלטל ירשד יאדו ,ןחלשל תרבוחמ
תעכ ס"וסד ע"ליו .דחא ילככ לכה בישחו ןחלשה יבגל הליטבד ןויכ ,רתוי
תא םג לטלטמ וניאו ,דבלב הצקומה םע הביתה תא אלא לטלטמ וניא
מ"מ ךא ,רוסיאל סיסב הניאד יהנו ,הצקומה לוטלט תא ריתמ המו ,רתיהה
,דגבב רופתש סיכב םנמא .ב"צו ,הכותב הצקומה דועב הלטלטל לוכי ךיא
רתיהל סיסבכ בושח דגבה לכ ג"הכבד יאדו ,רתיה רבד ינשה סיכב שיו
.טושפו ,ולוכ לטלטמ ותצקמ לטלטמשכו ,דחא רבד לכהש ,רוסיאו
םתמחמ הטימה תרסאנ םא הטימ ג"עש תועמ
םילטב תוטורפ הזיא קר םכותב שי םאש א"חה םשב )םש( ב"מה בתכ דוע
תוטורפ הזיא ליבשב ונחלושו ודגב לטבמ םדא ןיאד ,ןחלשהו דגבה יבגל
ירשד תוסוכ ירוישל ימדד בתכש 'ג תוא א"משנב ז"ס ללכ םש א"חב 'יעו[
ראובמכ( סוכה יבגל ילטבו םירוישה יבישח אלד םושמ ,סוכה לטלטל
,ל"צז לואש אבא צ"ברגה םעפ ל"א ז"יפעו .])ז"ל ק"ס ב"מ ג"כש 'יס ןלהל
,רתומש ,הטמה תא לטלטל ךרצוה כ"חאו ,הטמב תועמ חינהש דחא יבגל
המכ םניא םא 'יפאו ,תועמ ליבשב ותטמ תא לטבל ןכומ אל םדאש םעטמ
שדוחמ ז"כש תמאבו .תועמ םש חינהל ךרד ןיאש ןויכ ,רתומד ל"י תוטורפ
ןבא חכש ןכו ,רוסאל אידהל בתכ ז"ס ע"ושהו ,תעדמ חינה ירהש ,דאמ
םאו ,סיסב בישח הצקומ םש שי םא ,חינהל ךרד ןיאש ףא 'ודכו תיבח פ"ע
.ב"צו קלחל שיו ,רוסאל ךירצש יאדו תעדמ חינמ
לבא ,תועמ דימת הב חינמש הביתב יריימ ז"כד א"חה םשב ב"מב 'כ דועו
רתומ תועמ םש שיו םחל התע הב ןיא 'יפא ,'ודכו םחל הב חינמ כ"דב םא
ןחלושה כ"דבש ןויכ ,הביתה תא לטלטל רוסאש ףא ,ןחלושה תא לטלטל
,רתיהו רוסיאל סיסב ןחלושה יוה אליממו ,רתיהל ותכאלמש ילכ אוה
םש םיחינמ ללכ ךרדבש ינפמש ןכתי ךיא ,הומת הז םגו .ע"צב ראשנו
.רתומה רבדל סיסב ןחלושה בשחי רתיה לש םירבד
'ח ףיעס
ןתובישחב םיוש םהינששכ רוסיאו רתיהל סיסבב ןידה רוקמ רואיב
ןוגכו ,'וכו ולטלטל רתומ ,רתומה רבדו רוסאה רבד וילע שיש ילכ .ע"וש
ורוקמש י"בה בתכו ,רוטהמ אוהו .'וכו רוסאה רבדמ בושח רתומה רבדש
ןנילטלטמ הוה ןמחנ בר יב ןניוה יכ אבר רמא ).ז"מ תבש( 'מגב אתיאד אהמ
לטלטל רתומש רמולכ[ םיצע ירבש הילע אכיאד ג"עאו ,אמטיק בגא אנונכ
תוסכל יוארש תבשב הצקומ וניא אוהש ןויכ ,רפא הילע שיש התחמה תא
רתיהל סיסב ז"ירה מ"מ ,םיצע ירבש םג התחמב שיש ףאו ,קורה תא וב
לוטלטב י"רו ש"רד אתגולפ יבגל אינתד אהמ הילע ןנישקאו ,]ירשו רוסיאו
ייבא רמא ,לטלטל רוסאש הליתפ ירבש הב שי םאש ןיושו ,תבשב רנה
ןיאש ןויכמ הליתפ ירבש םהל תובושחש 'יפ םש י"שרבו .ונש אלילגב
)ונש אלילגב ה"ד( םש 'סותבו ,ילטב אל ךכלה םייוצמ ןתשפ לש םידגב
בושח היה אל ךכלו ,םהל יוצמ היה ןמשהש ת"ר 'יפ ןכלו ,וילע ושקה
רמולכ .ד"תכע ,ת"ר שוריפכ םה רוטה ירבדש י"בה 'כו ,ללכ םהיניעב
אלא ,רוסיאו רתיהל סיסב לטלטל ירשד 'ירמא אנווג לכב ואלש 'ית 'מגבד
רתיהה םה םיוש םאש עמשמו ,יפט בישח רוסיאהש םש יריימ י"שרלד
,םתובישחב םיוש רתיההו רוסיאהש םש יריימ ת"רלו ,ימד ריפש רוסיאהו
בתכ הזלו ,יפט בושח היהי רתיההש 'יעבד עמשמו ,ילוטלטל ירש אל ךכלו
רתיההש ןוגכו ,רוסיאו רתיהל סיסב לטלטל ירשד בתכש רוטהש י"בה
םאו רוטה בתכ ךשמהבש ףאו ,ת"ר תטישב ליזא ,רוסיאה ןמ רתוי בושח
י"בה ןיבהש ל"צ ,רוסא ג"הכב קרש עמשמו ,רוסא רתוי בושח רוסיאה היה
.אקוד ואל והזד
בתכ )ל"קס( צ"העשבו ,רוסא םיוש םהינש םאש בתכ )ג"ל ק"ס( ב"מבו
םהינשש ןיבו םיבושח םהינש םא ןיבד )'ח תוא ז"ס ללכ( א"חה םשב
ןכ בתכ ש"ותהש בתכ )'ב תוא( א"משנב םשו .ד"כע ,רוסא םיבושח םניא
ע"ושה בתכ הליחתבש ,ןאכלו ןאכל ע"ושב קיידל רשפא 'ואכלו ,ומצעמ
םיוש םהינש םאש עמשמו ,לטלטל רתומ רתוי בושח רתיהה םא אקודש
,לטלטל רוסא רתוי בושח רוסיאה םא לבא ע"ושה בתכ כ"חאו ,רוסא
י"בה ירבד תא א"משנה איבה ז"עו ,לטלטל רתומ םיוש םהינשש עמשמו
םא ת"רל ןיבו י"שרל ןיבש עמשמד ,ע"צ י"בה ירבדש 'כ הליחתבו ,ל"נה
,רוסא םהל הבושח הליתפהש י"שרלד ,רוסא תובישחב םיוש םהינש
םהל היהש 'כש ת"רלו ,רוסא םהל בושח היה ןמשה םגש ףאש עמשמ
עמשמו ,רוסא ה"פאו םיבושח םניא םהינש כ"א ,ןמש םגו ןתשפ הברה
תנווכ בשייל רשפאש א"משנה בתכ בוש ךא ,רוסא תובישחב םיוש םאד
.ש"ע ,הלעמל וירבד ונראיבש ומכו י"בה
ל"סד ,ירש שומישל יואר וניאש רפאב ףאש ן"במרה ירבד תא איבה י"בבו
,םיצע ירבשהו רפאה ינפמ תרסאנ הניא שימשתל היואר איהש התחמהש
,רוסאה רבדל סיסב תישענ הניא ךכלו ,ילכל םילטב םהש םושמ םעטהו
)הוה ה"ד .ז"מ תבשבו ,אנונכ ה"ד :א"כ הציב( 'סותב אתיא הז ןיעכו .ש"ע
ל"ס 'סותהד אלא ,ד"י ק"ס ג"כש 'יס ןלהל א"גמב אבוה ,תוסוכ ירויש יבג
תמחמ תרסאנ סוכה ןיא ךכלו ,םיצע ירבשמ יפט ערג תוסוכ ירוישש
רפאה תא םג םש שיש ואל יאו ,יפט יבישח םיצע ירבשה לבא ,םיירישה
.ן"במרהכ אלד והזו ,התחמה תא לטלטל רוסא היה
דצה ןמ לוטלטל ךרטציש ומצע איבהל רתומ םא
,רתיהה םע ונלטלטי אלו ,ונרעני הידוחל רוסיאה רענל לכוי םא ןכו .הגהב
רוסיאה היה םא לבא ,י"ועבמ רוסיאה םע רתיהה היהש אלא יריימ אל ז"כו
.'וכו ינהמ אל דבל וילע
היה ש"היבב םאש א"מרה ירבד רואיבש ז"טה כ"שמ איבה )ז"ל ק"ס( ב"מבו
,ש"היבב הצקוה רבכש ןויכ ,רתיהה תחנה כ"חא ינהמ אל רוסיאה חנומ
השענ וניאו תבש יצחל הצקומ ל"והד ,תבשב הצקומה וילע חנוה םא לבא
,רתיהו רוסיאל סיסב בישח ךכבו ,רתיה רבד וילע ןתיל ירש ךכל ,סיסב
.ד"תכע ,רוסיאה תא רענל לוכי וניא םא לכה לטלטל רתומו
לוטלט רתיהל ךרטציש ומצע איבהל הליחתכל רתומ םאה ןייעל שי הנהו
ןטקל וא יוגל ול רמואו ,ןטק דיב וא ודיב הצקומ ול שיש ןוגכו ,דצה ןמ
,הליחתכל לטלטל יאשר היה הז אלבש ,'ודכו הריגמב הצקומה חיניש
.דצה ןמ לוטלט רתיהל ךרצוה התע וליאו
ילכב שי םאש ,)ו"קס ה"סר 'יס( ליעל ב"מה כ"שממ חיכוהל רשפא 'ואכלו
בגא ולטלטל לוכי אהד ,ןמשה לבקל רנה תחת וחינהל רתומ רתיה רבד
.דצה ןמ לוטלט ידיל ומצע איבהל הליחתכל ירשד חכומו .ש"יע ,רתיהה
רתיה םורגל ךירצ אוה ךכלו ,ןמשה ליצהל ותנוכ םש ס"וסד תוחדל שיו
.ירש יא ע"לי ,חרכהב הזל ךרצנ וניאש ןפואב ךא ,הז
רמוא יאדת ןב א"ר 'וכו ןבתב הנמטש הגפ ר"ת ).ג"כק תבש( 'מגב ןייעו
א"רכ הכלה ןמחנ בר רמא ,םהיליאמ תורענמ ןהו רכרכב וא שוכב ןיבחות
הימש אל דצה ןמ לוטלט ןמחנ בר רבסד ארמימל 'מגב ושקהו ,יאדת ןב
הלגתנו ץראב ונימטהש שולת ןונצ[ אלגופ יאה ןמחנ בר רמאהו ,לוטלט
בחור היה םא[ רוסא הלעמל הטממ ,ירש הטמל הלעמלמ ]י"שר ,ושאר
,]י"שר ,ושאר הלגתנ ירהש ללכ רפעל לוטלט אכילד ,רתומ הלעמל ןונצה
,ןונצה לעמש רפעה תא לטלטמש ןויכ הלעמל הטמלמ רסאש הממו
,רוסא דצה ןמ לוטלטש עמשמ ,ןונצב אלא ומצע רפעב עגונ וניאש ףא
ושקה אלגופ יאה ה"ד םש 'סותהו ,איההמ נ"ר היב רדה 'מגה הצריתו
ט"מ כ"או ,דצה ןמ לוטלט ש"כו רוסא רועינ 'יפא חינמב יא ,יריימ יאמב
לעש תועמב ומכו ,ירש ךרוצל רומג לוטלט 'יפא חכושב יאו ,ירשד ןאמד
חינמב יריימד וצריתו ,דצה ןמ לוטלט ש"כו ,ירש ומוקמ ךרוצלש רכה
ירבסד והייתטישל ילזאו[ רענל ירשו סיסב בישח אל ךכלו ,לוטיל מ"ע
דצה ןמ לוטלטש ד"מלו ,]תבשה לכ ד"ע חינה םא אלא סיסב ןיד ןיאש
,דצה ןמ לוטלט ךרטציש ןינע ותואב חינהל ול היה אלש םושמ אוה ,רוסא
ןמ לוטלט ידיל ומצע איבהל םדאל רוסאש 'סותהמ חכומו .ש"יע ד"כע
ע"צו ,רוסא דצה ןמ לוטלטד ד"מל ירייא אה 'סותהש תוחדל שיו ,דצה
.הזב
רוסיאו רתיהל סיסבכ תיבחה ןיד ןיא ט"מ ןבא הילע חינהו ןיי האלמה תיבח
תעדמ חינה םאש ,תיבחה יפ לע ןבא חינה יבגל ד"ס ט"ש 'יס ליעל הנה
)םחינה םאו ה"ד( ל"האבה בתכ ,הלטלטל רוסאו ןבאל סיסב תיבחה השענ
שי וליפאד ,]ר"או ש"ות םשב ש"החמו א"קערגה םהו[ םינורחאה םשב
ובתכו ,רתיהלו רוסיאל סיסב תיבחה השענד ןנירמא אל ןיי תיבחה ךותב
חנומש ןבאהל א"כ סיסב השענ אל הלעמלמ תיבחה יפד םושמ םעטה
תא איבה )'ב תוא ןחלושה ידב ב"יק 'יס( ש"הוצק רפסבו .ל"כע ,הילע
עיגמ אל ןייהש ךכב המד ז"ע המתו ,םינורחאה ירבד תאו ל"האבה ירבד
ןבאהו ,תיבחל יוסיכ שי םא אמלשבו ,דחא ילכ לכה ירהו ,תיבחה יפל
תאצמנ םא לבא ,דוחל ןבאל סיסב יוסיכהש רמול ךייש ,יוסיכה לע אצמנ
םע הלכלכבש ומכו ,רוסיאלו רתיהל סיסב הז ירה הכותב ןייהו תיבח פ"ע
תוריפ םש ןיאש הלכלכבש דצ ותואבש רמול ךייש אל ,הכותב ןבאו תוריפ
.ש"ע ,אכה ה"ה כ"או ,הדוחל ןבאהל סיסב בישח
שי םא ילכה ךותבש ,היתונפוד יבועל ילכה ךות ןיב קלחל בתכ בושו
םשש היתונפוד יבועב ךא ,רתיהלו רוסיאל סיסב בישח ריפש רתיהו רוסיא
ילכה ריוא ךותבש פ"עא רוסיאל סיסב בישח ,רתיהל ללכ שמשמ וניא
ןבאה םא ז"יפלש 'כו ,)א"קס ז"שמ( ג"מפב ז"יעכ אצמש ש"יעו ,רתיה חנומ
הרצק תיבחהש ןוגכ ,םינפבמ תיבחה תונפד לע תיבחה ריוא ךותב תחנומ
ע"צב ראשנו ,הידוחל ןבאל סיסב תישענ אל ,הלעמלמ הבחרו הטמלמ
ןבאל סיסב תיבחה יפ בישח ג"הכב 'יפא הימעד םינורחאהו ש"ותה יפלו[
.]ןבאהמ הטמל אצמנ ןייהש ןויכ ,הידוחל
אלא ,הלכלכה יפ לע חנומ ןבאה םאש ,תוריפ תלכלכ יבגל םש בתכ דוע
סיסב ושענ תוריפהד ל"י ,תוריפב תעגונ ןבאהו תוריפ האלמ הלכלכהש
תא טומשל לוכיש הלכלכב בקנ שי םא 'יפא ךכלו ,םהילע חנומה ןבאל
לע ןבאה תא חינהל ותנווכ התיה אל םאש 'כש אלא ,רוסא םשמ תוריפה
,םש החינמ היה תוריפ םש היה אל םא םגו ,הלכלכה יפ לע אלא תוריפה
הלפנ ןבאה םאו .םיצקומ םניאש ירה ,ןבאל סיסב תוריפה ושענ אל ילוא
שיש ,ימד ריפש ,הלכלכבש רוחה ךרד םטמושל לוכיש וא ,הלכלכהמ
הפמה תישענ אלש ,ןחלושה לעש הפמ לע תדמועה הרונמל תאז תומדל
ןחלושה לע אלא הפמה לע הרונמה אהתש ול צ"אש יפל הרונמל סיסב
דכ
,]ל"זנכ םש ז"טה תעדכ אלדו ,סיסב בישח אלד ט"ש 'יס א"גמה תעדכ הזו[
.ש"יע ד"תכע
ןינעל ל"זנה 'סותה ירבד תא איבה )ו"טה תבש 'להמ ה"כפ( חמש רואבו
םושב וניצמ אלש אלא ,חינהב יריימ םלועלד רחא ןפואב בשייל 'כו ,אלגופ
יצקמ אל שיניאל יזחד ידימ לכד ,רוסאה רבדל סיסב השענ לכאמש םוקמ
ףאש תיבחה ןיד םג ראיב הזבו ,]ח"ס א"יש 'יס א"מרה כ"כו[ הינימ היתעד
לכואש םושמ ,ןבאל סיסב השענ הבש ןייה ןיא מ"מ ,הילע ןבא חינה םא
ןויכ ,רתיהלו רוסיאל סיסב תישענ הניא תיבחהש המו ,סיסב השענ וניא
רבדל סיסב תארקנ תיבחה ךכל ,ןבאה קוליס אלב ןייה לא עיגהל א"אש
איצוהל לוכיו ,תיבחב בקנ שי םאש ראובמ ד"יפלו .ד"תכע ,דבלב רוסאה
ש"מכ אלדו ,ןבאל סיסב השענ וניא ןייהש ןויכ ,ירש ,'ודכו שק י"ע ןייה תא
.ש"הוצק
ולוכ תא לטלטמ וניאשכ רוסאה רבדל סיסבב ידדצ קלח לטלטל רתומ םאה
ןויכ ,זרבה תא חותפל רוסאש ןכתיש ,תיבחבש זרבב קפתסהל שיד אלא
.ע"צו ,תיבחה ינפודמ קלח אוה זרבהו ,רוסאה רבדל סיסב תיבחה לכש
,תועמ וכותבש הביתב שיש ןחלש יבגל )א"יס ב"יק 'יס( ש"הוצקב ןייעו
)ב"קס( ש"הדבב ליעל כ"שמ פ"ע הנהו :בתכ ד"ותב )כ"קס( םש ש"הדבבו
ה"ה ,רוסאה רבדל סיסב תיבחה יוה ,היפ לע ןבאו ןיי הב שיש תיבחד
בישח ,רוסיא רבד חנומ ןחלשה לעו ,םירתומה םירבד הב שי םא הביתב
ןחלשהש ןפואב קפתסהל שיד אלא .אדירג רוסאה רבדל סיסב ןחלשה
םא ,ןחלשהמ תטמשנ הניאש הבית וכותב שיו ,רוסאה רבדל סיסב אוה
ןידכ הנידו ןחלשל הליטב איהש אמינד וא ,הביתה איצוהלו סינכהל רתומ
.]ל"זנה תיבח לש זרבב ונקפתסהש המ ןיעכ והז 'ואכלו[ ןחלשה
סיסב איוהד ,היפ לע ןבאהש ןיי תיבחב 'ירמאד ןויכד םש קפתסה דוע
ןפואב ןידה ךיא ,אדוחל ןבאל סיסב ווה תיבחה ינפודש ןויכ ,ןייל אלו ןבאל
תיבחה יוה םאה ,רתיה חנומ תיבחה פ"עו רוסיא חנומ תיבחה ךותבש
הבג לעש ךכב המ 'ואכלד ,רתיהל סיסב ווה תונפדהש ןויכ רתיהל סיסב
רוסאה רבדל סיסב איוה רוסאה רבד שי הכותבש ןויכ ,רתומה רבד יוה
אמינ יאד אלא .דוחל אוה הכות ךכ דוחל אוה הבג לעש ומכו ,הכות דצמ
,רתיה רבד חנומ היה ןחלושה לעו תטמשנה הביתבש תועממ השקי יכה
רבדל סיסב אוה ןחלשהש ל"י ז"יפלד ,ה"ואל סיסב ןחלשהש 'ירמאד
חנומש רתיהה ינהמ אלו ,ןחלושה ךותבש הביתבש תועמה דצמ רוסאה
הזב ריתהל )א"ל ק"ס( ב"מב ד"וה )ז"קס( א"גמה 'כ יאמאו ,ןחלשה ג"עמ
ךכלו ,]ןחלשבש הביתל תיבחה ןיב קלחל לודג םוקמ שי וירבד אלולו[
סיסב ילכה לכ יוה הלעמלמ ילכה ג"ע חנומה רבד אקודד ל"צש בתכ
סיסב השענ ילכה ךות חנומה רבד לבא ,]לגרו ןכ ושוריפ סיסבד[ הזל
רוסא אליממש אלא[ ןוילעה קלחה אלו רבדהמ הטמלש ילכה קלח קר
תיבחה פ"ע ןבאב ןכ לעו ,]סיסב אוהש ותצקמ םושמ ילכה לכ לטלטל
הלעמלש תיבחה קלח ותוא לבא ,ה"ואל סיסב יוה וב ןייהש קלחה ותוא
דבלב רוסיאל סיסב תיבחה הז ינפמ תישענו ,ןבאל קר סיסב אוה ןייהמ
םוקמ השענ ,וכותב רוסיאו ילכה פ"ע רתיה חינמב ז"יפלו ,הלטלטל רוסאו
אלא[ ודבל רתיהל סיסב ןוילעה קלחהו ,ה"ואל סיסב וב חנומ רוסיאהש
ןחלושב םגש ש"א ז"פלו ,]רוסיאה םוקמ םושמ ה"ואל סיסב ןידכ הנידש
.ה"ואל סיסב ןחלושה ךות םג אליממ השענ רתומה רבד וילע שי םא
תיבחה ךותב תחנומה ןבאב )ב"קס( ליעלד וקיפס תא טושפל בתכ הזבו
,הטמל הרצו הלעמלמ הבחר עופישב תיבחה היושעש ןוגכו ,ןייה לעמ
ש"עו ,רוסיא אוהש ןוילעה קלחל סיסב שמשמ לכהש ןויכ סיסב יוהד ל"יד
.הלכלכ ןידב 'מגהמ ןכ קיידל הצרש דוע
ארגא ת"וש םשב ,סיסב ןידב שדחל וירבד שירב םש ש"הדב בתכ דוע
לכ ראשיש ד"ע רוסיאה חנומ םא אלא סיסב השענ ןיאש ד"מלש ,אמר
לבא ,תבשה לכ רתיהה ריאשהל ותעדש ימנ 'יעב ה"ואל סיסבב ,תבשה
יוה ,תבשה לכ היהי אל רתיההו ,תבשה לכ היהי רוסיאהש ותעדב םא
ןחלושה לע םחל שי םאש ןנירמאד ןחלשו הפמב ךכלו ,רוסיאל סיסב
הזו ,תבשה לכ םש חנומ היהי םחלהש ךירצ ,רנל סיסב ווה אלו ,ירש
.ןייעו ,שודיח
רסאנ םא ויתחת רחא רתיהל שמשמ ורקיע ךא רוסיאל סיסב אוהש רתיה
סיסב ןידמ
'יפא אוה סיסבש ז"טה תעדש איבה )ד"כ ק"ס ט"ש 'יס( ליעל צ"העשב
םיגהונש המ ןוכנ וניאש ז"טה 'כ ךכלו ,א"גמכ אלדו ,יארקא ךרדב וחינה
הפמה ירקמ הפמב תורנל ךרוצ ןיאש ףאד ,תורנ הילע היהש הפמ ריסהל
ז"רגהו ריאמ תיבה םגש ןויכ ,א"גמהכ עירכהל שיד צ"העשה 'כו .סיסב
אלא וניא הצקומ רוסיאו ,א"גמה תעדכ דדצמ העיצקו רומה ןכו ,יכה ל"ס
,לקהל שי ה"אלב הפמבד צ"העש בתכ דועו .לקהל ןיעמוש יכהל ,ןנברדמ
אל הילע חינהש רנהו ,ןחלושה תוסכל אלא היושע הניא הפמהש ןויכ
,סיסב בישח אל ךכל ,ןחלושה לע ריאהל אלא ןיוכתנ הפמה לע וחינהל
.ש"ע ,י"שר ירבדמ ריאמ תיבה חיכוהש ומכו
תאז ראבלו ,שודיח תפסות שי י"שרמ חיכוהש ריאמ תיבה ירבדב הנהו
סיסבד אניד יבגל )םש ט"ש 'יס( י"בב ,איגוסה רקיע תא הליחת םידקנ
המב קרפ ףוסבו :ל"זו בתכ ,תבשה לכ רוסיאה חנומ היהיש ךירצ םא
היה םא ,לטינ וניאש רבדב הסיכו לטינה רבדב ןמט יבג ).א"נ תבש( ןינמוט
ןיא םא י"שר בתכ ,ריזחמו לטונ וניא ואל םאו ,ריזחמו לטונ הלוגמ ותצקמ
היביבס הנפי רמאת םאו ,הנזחאי המב ול ןיאד לוטי אל הלוגמ היפ תצקמ
,יוסיכה לופיו הדצ לע הנטיו הינפודב הנזחאיו ,אוה לטינה רבדו ליאוה
םתה אנמיקוא אה ,תלפונ איהו הדצ לע הטמ תיבחה יפ לעש ןבאה ןנתדכ
ןיא ותצקמ הלוגמד אכיהו ,רוסאה רבדל סיסב השענ חינמב לבא ,חכושב
)וא ה"ד םש( תופסותה ושקהו ,וילאמ לפונ יוסיכהו ודדצמש לוטלט הז
אוה דציכ ,ןתוא ןילטלטמ ןיאו רמצ יזיגב ןינמוט ).ט"מ םש( ןנתדמ וילע
בישח אלד םת וניבר רמוא ןכ לעו ,תולפונ ןהו יוסיכה תא רעונ ,השוע
חינהש לכד י"שר ירבדמ אידהב עמשמ ,תבשב ולטיל ותעדש ןויכ חינמכ
תבשב ולטיל ותעדש יפ לע ףא ,תבשה תסינכב םש וראשיש תעד לע
יכה וליפאו ,הל אדיבע תבשב הלטיל תעד לע הנמטה אהד ,חינמ ירקימ
אוהש יל הארנ ,יוסיכה תא רעונ ןנתדמ וילע ושקהש המו .חינמ הל ירק
,הילע ילכ תרות שיש הרדק לש יוסיכ לטונ ).ט"מ( בתכש ,הזמ רהזנ ל"ז
יושע ןיאש ,םהל סיסב תישענ אלד ,ןל תפכיא אל הילע ןהש בג לע ףאו
הרדקה יוסיכ לע םחינהל אל וללה ןיזיגד רמולכ .ל"כע ,הרדק תוסכל אלא
רבדל סיסב השענ והב רמימל אכיל ךכליה ,הרדקה ןימטהל אלא ןיוכתנ
ל"כע ,רכה לע תועמו תיבח יפ לע ןבא חינמב רמימל ךיישדכ ,רוסאה
יוסיכמ ,סיסב ןישוע ןניאש רמצ יזיג אנש יאמ ושקה 'סותהש רמולכ .י"בה
וניאש לכש ובתכ ךכלו ,סיסב השוע לטינ וניאש רבדמ אוה םאש הרידקה
קליח י"שרש י"בה בתכ ז"עו ,סיסב השוע וניא תבשה לכ ראשיש ד"ע חנומ
השענ וניא יוסיכה לע םחינהל ןיוכתנ אלו ליאוה ןיזיגה יבגלש ,רחא ןפואב
התוסכל הרידקה לע וחינהל ןיוכתנ יאדוש הרידקה יוסיכ ךא ,םהל סיסב
יתמיאש י"שר ןאכ שדיחש ונייהד ,רוסיאל סיסב הרידקה השוע ריפש
.הליחת הנוכב רתיהה לע רוסיאה חינה רשאכ קר סיסב ןיד 'ירמא
לטלטל רסואש ז"טה לע ד"ותבו ,תובית המכ הזב ףיסוה ריאמ תיבב ןכא
]הפמה ןילטלטמש ז"טה בתכש גהנמה רמולכ[ גהנמהו :ל"זו בתכ ,הפמה
תנכומ הפמהש ןויכ ל"או ,]ז"טה ל"ר[ בתכדכ הנושאר העדל ףא עבונ
ריאמ תיבה בתכ ז"עו ,ז"טה ל"כע[ תורנל סיסב תישענ אל ןחלשה ךרוצל
ירבד ןה ןהו ,]י"שרמ חכומדכו הנוכנה איה תוחדל ז"טה בתכש וז ארבסש
אלד ,ןל תפכיא אל הילע ןהש ג"עאו 'וכו יוסכה לטונ בתכש םניעב י"שר
ףיסוהו ,הז 'יס י"בה ואיבה ,הרידק תוסכל אלא יושע ןיאש ןהל סיסב תישענ
אלא ןיוכתנ הרידקה יוסכ לע םחינהל אל וללה ןיזיגב רמולכ בתכו ורואיבב
רנהו ,ןחלשה תוסכל אלא הניאש הפמה אוה שממ ג"הכו ,הרידקה ןימטהל
ל"כע ,ןחלשב ריאהל אלא ןיוכתמ הפמה לע וחינהל אל הילע חינהש
ןיזיגה ןיאש י"בה 'כש המ דבלמ ,הפמב ןכו רמצ יזיגב רמולכ .ריאמ תיבה
ןאכ חנומ וניא ומצע יוסיכהש םג ףסונ ,הרידקה לע אלא יוסיכה לע םיאב
תחנומ הניא כ"ג הפמה ןכו ,הרידקה תוסכל אלא ןיזיגל סיסב שמשל ידכ
ןויכ ,רוסיאל סיסב תישענ הניא ךכלו ,ןחלשה תוסכל אלא תורנל סיסבכ
,ויתחתש רתיהל לטב אוה ירה ויתחתש רתיהה תא שמשל אבש ג"הכבש
,ריאמ תיבה ןאכ שדיחש תפסותה והזו ,וילעש רוסיאל סיסב השענ וניאו
בשחת אל המל ,ןחלשל הלטב הפמה םאש ,ב"צ תצקד אלא[ .בטיה ק"ודו
ךכ רוסיאל סיסב ןחלושהש םשכ אכפיא אמינו ,וילא תלטבתמש ןחלשכ
.]סיסב בשחת הפמה
וניא ויתחתש רתיהה תא שמשמה רבדש ריאמ תיבה תרבסש תמאבו
ה"ד :כ"ק תבש( 'סותה ירבדב הונאצמ רבכ ,וילעש רוסיאל סיסב השענ
םאו וכרדכ לעונו חתופש 'מגב םש אתיאד ,תלדה ירוחאש רנ יבגל )חתופ
לע עובקש ונייה תלדה ירוחאש רנש וראיב םש 'סותבו ,התבכ התבכ
יוה אל םגו :ובתכ ד"ותבו ,רתיהה תורבס תא ראבל וכיראהו ,המצע תלדה
ןיאש רמולכ .ל"כע ,תיב בגא לטבו אוה בושח תיבד ,רוסאה רבדל סיסב
אוה בושח תיבהש ןויכד ,רוסאה רבדל סיסב םושמ לוטלטב תרסאנ תלדה
שמשמה רבדש ריאמ תיבה תרבס ןיעכ והזו ,תיבה יפלכ הליטב תלדהו
איבהו ,וילע אצמנש רוסיא תמחמ רסאנ וניאו ,וילא לטב אוה ירה רתיה
לוטלטב רוסיא ןיאו :ל"זו )ג"ס ז"ער ןמיס( ז"רגה ע"ושב 'סותה תרבס
רנל סיסב תישענ אל תלדהש יפל ,הב עובקה הצקומה רנה םושמ תלדה
.ש"יע ל"כע ,רנהל אלו ולצא הלטבו תיבל תשמשמש ,הבושח איהש ינפמ
םג כ"אד ,עקרקל תרבוחמ תלדהש םושמ 'סותה תרבס רקיעד רמול ןיאו
לוטלטמ םג בשייל וחרט םש 'סותה וליאו ,ג"הכב ךייש אל הצקומ לוטלט
הנממ לטבמ עקרקל תלדה רוביחש ל"ס אלד ראובמו ,ש"יע ,הצקומ
'יס רוטב ןייע :ל"זו )'ג תוא( םש א"נוקב ז"רגה כ"כו ,הצקומ לוטלט רוסיא
והל יגסד םושמ ,סיסב לע םולכ וצרית אלש תוינומיימ תוהגהבו פ"רת
יכדרמו 'סותה לבא ,ללכ לוטלט ןאכ ןיאו תרבוחמכ אבישח תלדהד אהב
לוטלט וב ךייש אלא ,יכה והל אריבס אלד ללכמ ,סיסב יוהיל אלד וצריתש
םהירבד איבהש ז"רגה ע"ושו 'סותהד ןניזח פ"כע .ש"יע ל"כע ,ומצעב וב
.ריאמ תיבה ש"מכ ל"ס
היה םאש ,)ד"ותב ו"ס ז"ער 'יס( ז"רגה ע"ושב בתכש המ בשייל שי ז"יפעו
בושח וניא ה"לאד ,תבשה ךרוצל[ םחל םג תבש תסינכב ןחלושה לע חנומ
ינפמ ק"הלי 'ואכלו ,'וכו רתיהלו רוסיאל סיסב השענ ירה ]רוסיאהמ רתוי
א"גמה תעדל ריתהל שי ה"אלב ירהו ,ןחלשה לע רתיה ןתיל ךירצה המ
'יסב יכה ל"ס ימנ ז"רגה ע"ושו ,תורנל סיסב תישענ אל הפמהש םעטמ
אלא ,הפמה לע אקוד הרונמה תא חינהל ךרוצ ול ןיאש םעטמו[ ט"ס ט"ש
ןחלושה ףוגב הרונמל םוקמ ןיאש ינפמו ,ןחלושה לע היהיש ותנווכ רקיע
רתיהל סיסב יוהו ,רנלו הפמל סיסב ןחלושה כ"או ,]הפמה לע וחינמ ומצע
.ירתשלו רוסיאו
וילע ןיא ויתחתש רתיהל שמשמ הצקומל סיסבהש לכש ,ל"נה יפל לבא
מ"מ ךא ,המצעל תרתומ הפמה םנמאש ריפש בשוימ ,רוסיאל סיסב ןיד
תשמשמש ןויכד ,רוסיאל ףסונ הפמה לעמ חנומה רתיהל הבושח הניא
םעטה ראיב ט"ש 'יסב ז"רגהש ףאו[ ןחלשל הליטב איה ירה ןחלושה תא
ארבס לע גילפ אל מ"מ ,ןחלשל תשמשמ הפמהש בתכ אלו ,י"בה ירבדכ
.]ל"נכ ז"ער 'יסב חכומדכ וז
לוטלט ןיאש 'סותה כ"שמ ראבל בתכ םש א"נוקב ,היב אנירייאד בגאו
ירשד דצה ןמ לוטלט יוהד רשפא םעטהו :ל"זו ,הצקומ לוטלט בישח תלדה
ובתכש[ י"מגהו רוטהו ,האיציהו הסינכה ונייהד ,רתומה רבדל ןיוכתמשכ
ואבש רשפא ]הצקומ לוטלט הב ךייש אל עקרקל תרבוחמ תלדהש ןויכש
תלדה ירוחא ענצומ היהי אלש הכונח רנה ליבשב לוענל ןיוכתמ םא ץרתל
קפתסהל וירבד ףוסב ותנווכו .ל"כע ,ע"צו ,אסינ ימוסרפ היהיו ,החותפה
ןיוכתמשכ לבא ,דצה ןמ לוטלט ירקמד םימיכסמ י"מגהו רוטה םג אמשד
קפתסה ךא ,רוסאה רבד ךרוצ ירקמ ענצומ היהי אלש הכונח רנ ךרוצל
.ק"ודו ,רתומה רבד ךרוצ בישח הוצמ רבד ךרוצ אמשד
א"יש 'יס
'א ףיעס
רוסאה רבדל סיסב הטמה תישענ םא ש"רעמ הטמב לטומה תמ
קונית וא רככ שי םא ,הקילדה ינפמ אריש םוקמב לטומש תמ .ע"וש
ונכפהיש י"ע ולטלטמ 'וכו קונת וא רככ ול ןיא םאו ,םהידי לע ולטלטמ
.דצה ןמ לוטלט יוהד הטמל הטממ
,הזב יולת ,הנממ תמה קליסש רחא הטמה לוטלט ןינעלו :'כ ג"קס ב"מבו
סיסב תישענ אלד ,הטמה כ"חא לטלטל רתומ ע"וכל ש"היבב יח היה םאש
רואמהו רסוא ש"ארה ש"עב תמ םא ךא ,ש"היבב יאצקתא אלד ןויכ תמל
כ"חאו תבשה לכ הילע תמה חנומ היהיש הליחתמ ותעד היה םאו ,ריתמ
.ל"כע ,)ש"ות( הלטלטל רוסאו סיסב הטמה תישענ ע"וכל ,הנממ והוקלס
לאומש רמא הדוהי בר ,המחב לטומה תמ רמתיא אתיא ):ג"מ תבש( 'מגב
וילע חינמ רמא ברד הימשמ אימלש רב אנינח בר ,הטמל הטממ וכפוה
,דצה ןמ לוטלט תמב וריתה יא וקלחנ רמולכ ,ולטלטמו קונית וא רככ
ןיא יאנתכ אמיל 'מגה ז"ע הרמאו ,וריתה אלש ל”ס ברו וריתה לאומשלש
ןיליצמש יתעמש שיקל ןב הדוהי 'ר רמא ,הקילדה ינפמ תמה תא ןיליצמ
'מגה התחדו ,דצה ןמ לוטלטב וקלחנש ד"סקו ,הקילדה ינפמ תמה תא
שיקל ןב הדוהי 'רד אמעט ונייהו ,לוטלט הימש דצה ןמ לוטלט ע"כד אל
.'מגה ד"כע ,ייובכל יתא היל תירש אל יא ותמ לע לוהב םדאש ךותמד
ש"מכו ,לוטלט הימש דצה ןמ לוטלט אתכלהד בתכ )ט"י 'יס ג"פ( ש"ארבו
ןינעב קלחל ךירצ כ"עד ש"ארה ףיסוהו ,'וכו דצה ןמ לוטלט ע"וכלד 'מגב
לטונ קרפב ןמקל וליאו ,לוטלט יוהד ל"ס ןאכ בר ירהש ,דצה ןמ לוטלט
,]ש"ע ,בר ונייה בר יב ירמאש בתכו[ לוטלט יוה אלד בר יב ירמא ).א"מק(
).במק( ונינש ירהו ,הטמל הטממ רענל רוסאל בר יצמ ךיא השקה דוע
לע הטמ תיבח פ"עש ןבא ,תולפונ ןהו רכה תא רענמ רכה לעש תועמ
ןאכ םג דימעהל ךירצ כ"ע מ"מ ,חכושב יריימ םתהד ףאו ,תלפונ איהו הדצ
ש"ארה בתכ ךכלו ,ריתה לאומש ךיא כ"לאד ,תבשב תמש ןוגכו חכושב
דצה ןמ לוטלט וריתה אלש ,רוסא וכרצל תמה לטלטמו ליאוה ןאכש
ש"רעמ תמ םאש ש"ארהמ 'יזח .ש"ארה ד"תכע ,רתומה רבד ךרוצל אלא
םילכה לכ קרפב בתכ רואמה לעב ןכא ,רוסאה רבדל סיסב תישענ הטמה
רבדל סיסב תישענ הטמה ןיא הטמה ג"ע תמ ןכו ,)ף"ירה יפדמ :ז"מ(
תמ 'יפאו ,רתומה רבדל סיסב ברעבמ תישענ ירה תבשב תמ םאש ,רוסאה
]הטימ ךירצ תמה ןיאש ל"רו ,תכרצנ רמולכ[ הכירצ הטמה ןיא לומתאמ
תא ןיטמוש ןנתדכ ,עקרק בג לע וליטהל אלא ךירצ וניא ומצע לכו ,תמל
ל"סד ירה .ל"כע ,סיסב ול תישענ הטמה ןיא ךכיפלו ,ןנטציש ידכ 'וכו רכה
תויהל תמה ךרוצ ז"יאש ןויכ ,תמל סיסב תישענ הטמה ןיא אנווג לכבש
םמחתי אלש ידכ עקרקה לע ותוא וחיניש ול בוט רתוי אברדאו ,הטמה לע
.חירסיו
ל"ס ש"ארהש אלא ,הטמל ךירצ תמה ןיא ע"וכלד םתקולחמ ראבל שיו
ד"הורתכ רבוסש )א"קס( ט"ש 'יס ז"טה תעדכו ,סיסב בשחנ כ"פעאש
,סיסב בישח ימנ יארקאב אלא הביתב םיצפחה תא חינמ ןיא םא 'יפאש
ש"יעו ,ו"קס םש( א"גמה תעדכו ,סיסב השענ וניאש ל"ס רואמה לעבו
םתקולחמד 'רנ ב"נשמה כ"שממ םנמאו ,)רואמה תעדב ןכ חיכוהש א"גמב
,רוסאה רבדל סיסב השענ ,תבשה לכ ד"ע חינה אלש רבד לכ םא איה
בתכש והזו ,סיסב השענ וניא רואמה תעדלו סיסב השענ ש"ארה תעדלש
ש"ותב ה"כו[ סיסב השענ ע"וכל תבשה לכ ראשיש ד"ע וחינה םאש
רואמה תרבס 'ואכלד ב"צ תצקו ,]ש"יע אידהל )ב"מה ירבד רוקמ אוהש(
וחינה םא ףא כ"או ,סיסב תישענ הניא ךכלו ,הטמל ךירצ תמה ןיאש ןאכ
ןויכש 'ירמא ג"הכבש רמאנ כ"אא ,סיסב השוע וניא תבשה לכ ראשיש ד"ע
לע היהי תמהש ךכב הצורש ותעדב הליג תבשה לכל וחינהל ותעדבש
.ע"ליו ,הטמה
'ד ףיעס
קונית וא רכככ ולטלטל םיריתמ הילע חנומש הטמה וא תמה ידגב םא
םא לבא ,םורע תמל אלא קונית וא רככ וכירצה אלש רמואש ימ שי .ע"וש
.קונית וא רככ צ"א ותוסכב אוה
תמל םילטב םידגבה ירהש ,הז ןידב דאמ קפקפ )ימ שי ה"ד( ל"האבב
סיסב תישענ הניאש ,הילע בכושש ותטממ ערג אלד ,םהב שובל אוהשכ
,הטמה םע ולטלטמש יגס אלו קונית וא רככ 'יעב כ"פעאו ,)ל"זנכ( רוסיאל
,וידגבמ וטישפהלו הטמהמ וטמשל ותעדבש ףאש אמעט ונייהד כ"עבו
.ש"יע ד"תכע ,ויבגל לטב ז"ירה תמל שמשמ הז תעכש ןויכ
א"קערגה 'יחב השקהש המ הזב 'ית ,הטמה יבגל ל"האבב כ"שמ הנהו
יאמא 'ואכלש ,'וכו קונת וא רככ ול ןיא םאו ע"ושה כ"שמע )א"ס( ליעל
הניא איה ירהו ,הטמה לע חנומ תמהש ל"ופית ,קונית וא רככל ללכ 'יעב
לע 'יחב השקה ןכו ,קונית וא רכככ איה בשחתש אליממו ,סיסב תישענ
אל עודמ ע"צקד תמאבו[ .ש"יע ,ג"עצב ראשנ םשו ):ג"מ תבש( 'מגה
.]ללכ ב"מה וריכזה
תאו ,תומוקמ המכמ א"קערה לע השקהש )ג"כ ק"ס ז"מ 'יס( א"וזח 'יעו
לטלטמד יכיהד הארנ לבא :ל"זו ,רחא ןפואב בשייל בתכ א"קערגה 'וק
הארנ ,וריסמ וניאו רתיהה ריסהל רשפאד ןויכ ,י"ע אשינ רתיההו הצקומה
רבדל סיסב הצקומהשכ יאדו אלא ,'וכו רככהל הליפט הצקומה וליאכ
ןידב וניאשכ ףא ךכלהו ,הצקומהל סיסב השענ רתומה רבדמ ףידע רתומה
םה וירבד הנהו .ש"יע ל"כע ,לוטלטב רוסא רועינב רשפא םא מ"מ ,סיסב
ארבס הלת אל ל"האבהש אלא ,תמל הליפט הטמהש ל"האבה כ"שמ ןיעמ
רקיע א"וזחל ךא ,ימ תא שמשמ ימ אלא ,הטמל המו הלעמל אצמנ המ תאז
.הטמל ימו הלעמל אצמנ ימ רבדה
ולטלטמו ולצא וחינמש 'יפ ,קונית וא רככה יבגל 'כש )א"קס( א"גמ 'יעו
לעמ קונית וא רככה חיניש 'יעב אלש וירבדב אידהל ראובמו .ל"כע ,ומע
בתכ ג"מפב אברדאו ,ינהמ ימנ תמה ידצב חינמ 'יפא אלא ,אקווד תמה
אוה ז"כו .ש"יע ,תמה יוזיב םושמ ,וילעמ אלו תמה דצב חיניש 'יעב אקודש
ה"ס ח"ש 'יס ליעל ע"עו[ .ל"נכו השק ז"יא ל"האבל םנמא ,א"וזחה ירבד דגנ
.]ש"יע הזב ונכראהש המ
'ה ףיעס
ולטלטל רתומ וילע חנומ תמהש רבדל וא תמה םוקמל ךירצ םא .ע"וש
אל ,אוה רתומה רבד ךרוצלד ןויכ הטמל הטממ וכפוהש ונייהד ,דצה ןמ
םירבד ראשב אל לבא ,דבלב תמב אלא קונת וא רככ י"ע לטלטל וריתה
.לוטלטב םירוסאה
ירהו ,הטמל הטממ ונכפהיש ךירצ המל תמה םוקמל ךירצ םא ב"צ 'ואכלו
ךירצב אקוד תוטהל אלא ירש אלד אהד )ה"ס ט"ש 'יס( ליעל ע"ושה בתכ
ךירצש[ היטהה ול קיפסה אלו תיבחה םוקמל ךירצב לבא ,תיבחה ףוגל
ירש אל יאמא נ"ה כ"או .ש"יע ,'וכו םלטלטל לוכי ]םש ב"מ ,םוקמה תא
א"מרה כ"שמפל רמול שי ילואו .ב"צו ,תמה םע הטמה לכ תא לטלטל
ולטלטל רוסאו ,ורענל שי רוסיאה רענל רשפאש אכיה לכד ח"ס י"ש 'יסב
.ילכה לכ לוטלט י"ע ןנירש אל רחא ןפואב רשפאש אכה ךכל ,רתיהה םע
םשד ונייהו ,ו"כ ק"ס םש ב"מבו ה"ס ח"ש 'יס ליעל 'יע בתכ )ח"יקס( ב"מב
לצל המחמ 'יפא רוסיאל ותכאלמש ילכ לטלטל םיריתמ שי ע"ושה בתכ
כ"שמש ראבל שיו ,ןאכ ע"ושה כ"שמל רתוס הז 'ואכלו ,קונית וא רככ י"ע
רתיה ןיא ,ופוג תמחמ הצקומ ןוגכ תמל ימדד הצקומבש ונייה ןאכ ע"ושה
.קונית וא רככ י"ע לטלטל
'ו ףיעס
תמה ךרוצל להא תושעל וריתה םא
וזיזהל וצר אלש וא ולטלטל םוקמ םהל ןיאו המחב לטומה תמ .ע"וש
הכ
הז ,'וכו הטמלמ םהל םח ,וידדצ 'במ םיבשויו םדא ינב ינש ןיאב ,ומוקממ
.'וכו הילאמ היושע הציחמ תאצמנ ,'וכו ותטמ ףקוז הז ,'וכו תלצחמ איבמ
ךרוצל השועש רכינ היהיש ידכ וזה החרטה לכש ראיב )ט"י ק"ס( ב"מבו
וכרטציו תמה חירסי אלש ארייתמ םאש א"גמהמ איבה כ"קסבו ,יחה
,להוא תיישע אלב היהיש ךא ,אידהל תלצחמ וילע סורפל רתומ ,תאצל
ןיאש קחצי 'רכ ל"ייק אלד ןדידלד ר"אה םשב בתכ )ד"כ ק"ס( צ"העשבו
.ש"יע ,תאצל וכרטצי אל םא 'יפא רתומ ,לטינה רבד ךרוצל אלא לטינ ילכ
טקנ אקודו :ד"ותב בתכ )ותטמ ףקוז הז ה"ד :ג"מ תבש( י"שרב הנהו
תלצחמ רדהו ,אשירב הבישיל תוטמה ואיביש ,אשירב הטמלמ םהל םח
םופקזיש העש רחאל דע ןהידיב התוא ןיזחואו ,לצל ןהילע שורפל
אתרודמ יאה ).א"ק ףד ןיבוריע( ןנירמאד אוהה יכ היל הוהד ,םוטמשיו
הוהד ,אל להאה ךרוצל תוטמ ארקיעמ ייותאל לבא ,ירש הטמל הלעמלמ
הליחתב יארע להא ןישוע ןיא ל"יקו ,ןינב ךרדכ הלעמל הטמלמ היל
ןיאשכ 'יפא יארע להא תושעל רוסאש א"ס ו"טש 'יסב 'יעו .ל"כע ,תבשב
.ןיסדנוק 'ד לע חינמש ןוגכו ,תוציחמ
אוהש ארכיה דבעמל רשפאד המכ לכד וראיב )םח ה"ד( םש 'סותבו
.ש"ע ,ןנידבע יח ךרוצל
ילכ ןיא קחצי בר רמאד יאמא וז ארמימל אתיא 'מגב אהד השקהש י"בב 'יעו
עמשמו ,'וכו םדא ינב ינש ןיאבש ורמא ז"עו ,לטינה רבד ךרוצל אלא לטינ
ליבשב תמל הציחמ ןישוע לטינ וניאש רבד ךרוצל ףא לטינ ילכ ד"מלד
הוטימשה ה"שמד רשפאד בתכו ,רוטהו ם"במרה ןכ וקספ ט"מ כ"או ,תמ
אהתש אמעט ונייהד ל"ס רוטהו ם"במרהש בשייל בתכו ,ש"ארהו ף"ירה
יחה רעצ ליבשבו ,יארע להא ןישוע ןיאש םושמ ,הילאמ תישענ הציחמ
המו ,וריתה אל תמה ךרוצל ךא ,]הטמל הלעמלמ[ יונישב התושעל וריתה
ןיאש אוה טושפ רבדד והל עמשמד םושמ ש"ארהו ף"ירה הוטימשהש
.ש"ע ,רעטצמש יחה ךרוצל אלא יארע להא תושעל רתיה
לבא ,אקוד קונית וא רככד יכדרמ תוהגה םשב בתכ )ב"קס( השמ יכרדבו
רבד ךרוצל אלא לטינ ילכ ןיאד ןל אמייק אהימ ילכ יבגלד ,אל ילכ ראש י"ע
אמייק אהד ,םעטב םינוכנ םניא ולא תוהגה ירבדו וילע בתכו .ל"כע ,לטינה
'מע י"ב( י"ש ןמיס ליעל ראבתנש ומכו ,לטינ וניאש רבדל ףא לטינ ילכד ןל
ראובמ אהד ,םהירבדל שוחל יוארש רשפא םוקמ לכמו ,)רבד לכ ה"ד ב"ר
,הב עגי אלש ךירצ םוקמ לכמ ,לטינ וניאש רבדל לטינד בג לע ףאד ליעל
תעגל רוסאש ,י"ש 'יס ליעל י"בה ואיבהש ד"הורתה כ"שמפל ונייהו[ ל"כע
.]הצקומה ךרוצל הצקומב
,הצקומב עגיל ןיאש םושמ אוה רוסיאה םא ירהש ,אבוט םישק וירבדו
אמינ יאו ,ילכמ קונית וא רככ ש"מו ,עגיל רוסא קונית וא רככ י"ע ףא כ"א
רתויבו ,ילכ י"ע כ"ג ריתהל שי הז ןפואב כ"א ,עגונ וניאש ןינעב השועש
המ כ"או ,ומצעב תמה תא לטלטל רתומ קונית וא רככה י"ע ירהש השק
כ"א ,קונית וא רכככ ינהמ ילכ םאו ,תמב קונית וא רככה עגונש ןל תפכא
.תמב עגיש ףא ודי לע ריתהל שי
,'וכו ל"ייק אהימ ילכ יבגלד כ"שמב יכדרמה ןושלב היגה ןויצ ינב רפסבו
ירבד רוקמד ,לטינה רבד ךרוצל אלא לטינ ילכ ןיאש ל"יק תמ יבגלד ל"צד
כ"שמ לכל צ"יא ז"פלו ,יכה בתכ םשו ד"ר 'יס ה"יבארהמ םה יכדרמה
.הזב ה"יבארהכ ל"סד אמינ יא ם"במרה לע י"בה 'וק בשוימ ןכו ,מ"כרדה
הלעמלמ אתרודמ יאה ורמאד אה יבגל )א"י 'יס ד"פ( הציבב ש"ארב הנהו
הלודג הרודמ ןישועשכ 'יפ בתכ ,'וכו רוסא הלעמל הטמלמ ,ירש הטמל
םיצע םהילע ןינתונו ,הביתה תונפד 'ד ןיעכ םיצע לש תורוש 'ד ןישוע
םיצעה זחאי דחא אלא ,הליחת תונפדה השעי אלש רמאקו ,הלעמלמ
,'וכו ןינב ךרד הז ןיאש ,ןהיתחת תונפדה השעי דחאו ,ודיב תונוילעה
הב ריישו אידוב ךורכ ןיבוריעד ארתב קרפב רמאד אהו ש"ארה השקהו
ול רתומ היהיש ידכ תבשה םדוק חפט הסורפ תלצחמ חיניש ונייהו[ חפט
,תוציחמ אלב ףא להא ירקמד אמלא ,רוסא הז אלבו ,]תבשב הכישמהל
רקיע םשד בשייל ש"ארה בתכ דועו ,בושח ןינב יוהד םתה ינאשד 'יתו
להא ירקמ אל הזכ יארע ןינבו אתרודמב כ"אשמ ,להא תיישעל ותנווכ
רבכ ול שיש םתה יריימד )'י - 'ט תוא( נ"ברקה םש ראיבו ,תוציחמ אלב
תבשבש ןויכ ,'אה 'יתב ש"ארהל היל אחינ אלד אהו ,)תויושע( תוציחמ 'ד
אנייסו[ להא בישחד םושמ רוסא אנייסד ת"ר ירבד איבה )'ג 'יס( ןילות 'פ
תיישעל ותנווכ רקיע םגו 'ית ךכלו ,תוציחמ עבוכב ןיאש ףא ,]עבוכ ונייה
ד"תכע ,ירש תוציחמ ןיא םא להאל ותנוכ ןיאש הרודמב כ"אשמ ,להא
)א"נ ק"ס א"גמבו מ"ס א"ש יס( ליעל ע"וש 'יעו .נ"ברקה י"פע ש"ארה
.ש"יע ,עבוכה יבגל הכלהל ןכ קספש
יאמא לצל ןיוכתמ םא תוציחמ אלב להא בישחד ש"ארהל תושקהל שיו
אלש י"בה ריתהש המו ,שממ לצל םתנוכ ירהו ,יח ךרוצל אכה רתומ
,עבק להאכ בישח לצל ןווכתמב ש"ארל לבא ,יארע להאב אקוד הז רעטצי
.]הזב כ"שמ ז"קס ו"טש 'יס דודל הלהתב 'יע .ה"א[ .ע"צו
'ח ףיעס
רפעב ןומטה ןונצב םיניד המכ רואיב
ץראב ןמטש ןונצ ךכלה ,רתומ רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט .ע"וש
.'וכו ולטונ ,העירזל ןיוכתנ אל םגו ,שירשה אלו םילוגמ וילע תצקמו
העירזל ןיוכתנ אלב אקודש עמשמ ןאכד א"גמה 'וק איבה )ז"כ ק"ס( ב"מב
ןערזש ןיטחש )ה"ס י"ש 'יס( ליעל ע"ושה כ"שמל רתוסו ,ןטקלל רתומ
תאז 'ית רבכש ב"מה בתכו ,ןטקלל רתומ ושירשה אל ןיידעו עקרקב
,הזב רואיבהו ,רפעב םיסוכמ ויה אל ןיידע םיערזהש יריימ ליעלד יריאמה
'יס( ןמקל ב"מה ש"מכ אוה ,העירזל ןיוכתנשכ רוסיאה םעט לכ ירהש
ןויכד ,ושירשהש רחא םג םיערזה טוקלל יפולחאל יתיל אלד )מ"קס ו"לש
,'וכו ורזג םערזל ןיוכתמ םגו ,םיערז ראשכ עקרקב םינומטו םיבוחת םהש
.ןנישייח אל רפעב הסוכמ וניאשכ אליממו
ץראהמ ןונצה תחיקלד רתיההד םינורחאה םשב בתכ )ח"כ ק"ס( ב"מה
תומוגה כ"חא תוושהל אבי אמש רוסא תיבב יאד ,הדשב ןינומטשכ יריימ
ןרקב ןיחנומש רפעו לוחב ןינומט םה םאש ב"מה ףיסוהו ,תיבה עקרקבש
הלוגמ היה אל וליפאו ,ןאיצוהל רתומ ויכרצ וב תושעל ןסינכהו ,תיוז
רפעבש ל"רו .ל"כע ,ח"לס ח"ש ןמיסב ליעל ראבתנש ומכו ,הלעמלמ ללכ
יתכאד ,ב"צ 'ואכלו ,ח"ש 'יסב ראבתנש והזו ,הצקומ םש וילע ןיא ןכומה
,אל וא ןכומ רפעה םא אנש יאמ הז יבגלד ,תומוג הושי אמש םושמ רסתיל
נ"הא לבא ,רפעה לוטלט רוסיא ןינעל קר אוה ריתהל ב"מה כ"שמש ל"צו
,ב"ויכו חוחית רפעב ןוגכו ,תומוג תייושה ששח ןיאש ןפואב אקוד יריימד
.ש"יע ,ג"מק ק"ס ח"ש 'יס ב"מה ש"מכו
םושמ ןילכואב ןיאד ,תבשה לכ םש תויהל י"עבמ םש וחינה 'יפאו .הגה
הימיעדו א"גמה תעדכ הזב ראיב )ט"כ ק"ס( ב"מבו ,רוסאה רבדל סיסב
ןיד ןיא ולא ןילכואבש אלא ,סיסב ןיד ןילכואב ךייש אלש ותנווכ ןיאש
ותעדב ןיאש רחאמ רפעל סיסב ןונצה השענ ןיא ןאכש ונייהו ,סיסב
,לכואל שמשמ רפעה אהיש הברדא אלא ,רפעל שמשמ לכואה היהיש
סיסבכ לכאמה שמשיש ונוצרו ,לכאמ לע הצקומ חינמשכ אמלעב ךא
)ו"טה תבש 'להמ ה"כפ( חמש רואה םנמא ,סיסב ןיד ךיישד יאדו ,הצקומל
.י"ש ס"וס ליעל וירבד ונאבהו ,ש"יע ,ללכ סיסב םישענ ןיא םילכואש ל"ס
ב"יש 'יס
'ג – 'א ףיעס
תוירבה דובכ םושמ וריתה המ
אקוד א"י ,הגה ,'וכו חנקל םינבא לטלטל וריתה תוירבה דובכ םושמ .ע"וש
ירש ימנ י"הרל תילמרכמ וליפאד א"יו ,)י"שר( םינבא לטלטל רתומ רצחב
.)'סות( 'וכו
ירת 'יפא וריתהש 'סותה לש םמעטש בתכ )ימנ אהד ה"ד( ל"האבבו
אלא וריתה אלש ל"ס י"שרד ל"י ז"יפלו ,תוירבה דובכ םושמ ןנברד ירוסיא
הצקומ רוסיא אלא וריתה אלש רמול ןכתיו ,ארוסיא דח קר שיש ןפואב
וא י"שרכ ל"ס יא ע"ושה תעדב ע"צ ןכו ,הזב ע"לצו ,האצוה רוסיא אלו
.הזב ןלהל ע"עו ,'סותכ
ול דחוימש ס"כהיבב לקיהש ףאש ר"אהמ איבה )ב"י ק"ס( צ"העשבו
י"ועבמ ןיכהל ךירצ היהש היל 'ירמא אלו ,םינבא תבשב סינכהל רתומש
,תילמרכמ איצוהל לקהל ןיא ג"הכב מ"מ ,]ש"יע ב"קס ב"מב ז"כ ראובמכו[
מ"מ ,תוירבה דובכ םושמ מ"כב וריתה םימכחש ףאש ז"כמ ןניזחו .ש"יע
.אידהל וניצמ אלש המב ןנברד רוסיא לכ ריתהל םילוכי ונא ןיא
אמש ןנישייח אלו ,וב חנקל רתומ םיבשע וב ולעש רורצ .)ג"ס( ע"וש
ףא ירשד עמשמ ע"ושה ןושלמד א"גמהמ איבה )ב"י ק"ס( ב"מבו ,ושלתי
רצוק רוסיא הזב שיש ףא ,תוירבה דובכ ךרוצל ץראה לעמ רורצה היבגהל
כ"שמבו ח"סו ה"ס ו"לש 'יס ןמקל ע"ושל ןייצו ,שלותכ יזחימד ןנברדמ
רהזיל שי בוקנ וניא 'יפא ץיצע )ח"ס( ע"ושה בתכ םשו ,ל"האבו ב"מב םש
'יפא ה"ד( םש ל"האבה בתכו ,תודיתי ג"ע וחינהלו עקרק ג"עמ ולטילמ
שי בוקנ ץיצע תהבגהבש ל"סד ם"במרהכ ע"ושה תעד 'ואכלד )בוקנ וניא
ןדיד ףיעסמ ריעה ךא ,בוקנ וניאשב ףא םימכח ורזג ךכלו ,הרות רוסיא
חנומה םיבשע רורצ ירהו ,םיבשע וב ולעש רורצ היבגהל ריתהש הארנש
רוסיא הזב שיש ם"במרהכ ל"סד אמינ יאו ,בוקנ ץיצעל ימד עקרקה לע
תרבסד כ"עבו ,תוירבה דובכ םושמ הרות רוסיא ריתהל ל"וה אל ,הרות
קנוי בוקנ וניא סרח םא ):ז( ןיטיגב 'סותו י"שר וקלחנש םושמ אוה ע"ושה
,ש"יע ,קנוי ץע וליאו קנוי וניא סרחש ךפיהל וא ,קנוי וניא ץע וליאו ,בוקנכ
.ש"יע ז"ל ק"ס םש צ"העשב כ"כו ,תועדה יתשל ששחו
דובכ ךרוצל לקהל ןיאש רבוס י"שרש ןניזח א"ס ליעלד ,הזב ע"צ 'ואכלו
רוסיא אכה וריתה ךיא י"שרל כ"או ,ןנברד ירת אלו ןנברד דח אלא תוירבה
,הצקוממ האצוה רוסיא ינאש אמשו ,הצקומ רוסיא דבלמ ןנברדמ השילת
.ק"ודו ,וריתה הצקומ רוסיא קר אלש ןאכמ חכומ מ"מו ,הזב ע"לצ ןיידעו
תוירבה דובכ ךרוצל םיליקמש ע"ושהל ל"סד ןאכמ חכומד רמול ןיא ןכו
.ד"ודנב ריתה היפוג י"שר אהד ,א"ס ליעלד 'סותכו ,ןנברד ירוסיא ירת ףא
'ה – 'ד ףיעס
ויה ,'וכו קתני אלש הנכס םושמ ,לוחב 'יפא סרחב חנקל רוסא .ע"וש
,הנכס םושמ אכיל םה םיקלחד ןויכד ,םיקלח סרח ינזאו רורצ תבשב וינפל
םושמ ה"ד( ל"האבבו )ז"ט - ו"ט ק"ס( ב"מבו .'וכו סרחה ןזואב חנקמ
ןיא וז הנכס םושמש אלא ,םיפשכ תנכס םג שי סרחבש ראיב )הנכס
וריתה הזב ,'וכו קתני אמש 'ישייחד קלח וניאשכ קרו ,הצקומ רוסיא םיחוד
,קלח אוהשכ ףאו ,סרחב חנקל רוסא םלועל לוחב ז"יפלו ,הצקומ רוסיא
ןכא .ק"ודו ,תבשב וינפל ויה בתכו ע"ושה קדקדש והזו ,םיפשכל 'ישייחד
הנכס םושמ ןאכ וריתהש המד ל"ס שובלהד איבה )ד"קס א"א( ג"מפה
ירש ימנ לוחב ד"יפלו ,םיפשכ םושמ ןיא סרח ינזאבו ,םיפשכ תנכס ונייה
.ע"ושה תעדכ עמשמ 'וריבש איבהש ר"א 'יעו ,ש"יע ,ע"ושהכ אלדו
'ו ףיעס
רבוחמד הצקומ לוטלט ןידב
םושמו ,םזיזי אלש דבלבו םירבוחמ םה 'יפא םיחל םיבשעב םיחנקמ .ע"וש
)ט"י ק"ס( ב"מבו ,קריב אלו ןליאב אלא ורמא אלד אכיל רבוחמב שמתשמ
,השילת םושמ םרובח םוקממ םתוא טומשי אלש ונייה םזיזי אלש בתכ
.ש"יע םהרבא ןגמכ אלדו ,ש"ותו ר"אהמ ורוקמ הרעה )ב"כ ק"ס( צ"העשבו
ישובלבו ,ןיצקומ םהש ונייה םזיזי אלש ע"ושה כ"שמ 'יפ )ו"קס( א"גמה
אוה קוחר תצקו ,העיגנב רתומ הצקומד ,הזזה אלב חנקמו 'יפ דרש
,רחא ןפואב א"גמה תנווכ תא ראיב ג"מפבו .ל"כע ,ג"מפב 'יעו ,תואיצמב
פ"עאו ,רבוחמד הצקומ אוהש םושמ אוה ודיב םזיזי אלש ש"מ א"גמלד
רבד ךרוצל 'יפא ירש ופוגב לוטלטד ,ופוגב חנקמו ,המהב לכאמל יוארש
,ודיב םיבשעה תא ספותש ראיב דרש ישובלהד רמולכ .ד"כע ,רוסאה
ודיב עגונ אל אוה ג"מפהל כ"אשמ ,םיבשעה תא זיזי אלש דבלבו 'כ ךכלו
.םיבשעב
תוריפב אלא וניא רבוחמד הצקומד והל אריבס ש"ותהו ר"אה ןכא
םהש ןמז לכ לבא ,והניצקא לומתאמ והניטקל אלדמד ,'וכו םישלתנה
,רבוחמב שמתשהל רוסיא שי אלא ,רבוחמב הצקומ רוסיא ןיא םירבוחמ
כ"שמ ךכלו ,ןליאב קר אלא רבוחמב שמתשהל רוסיא ןיא םיבשעבו
.םש ש"החמב ד"והו .םהמ שולתי אלש רהזיש ונייה םזיזי אלש ע"ושה
ורסאנ םאה תבשב ושלתנשכ רבוחמב הצקומ היל תילד ןאמל
ושלתנש םיבשע ,רבוחמב הצקומ ןיאש ל"סד ר"אהו ש"ותה יפל ע"ליו
וא ,תבשב ושלתנש תוריפב ומכ הצקומ םושמ םירוסא םאה תבשב
,ש"עמ םשלותל ול היה תוריפב אמלשבד ,הצקומ ךייש אל םיבשעבש
םדועב םהב שמתשהל היה לוכיש םיבשעב כ"אשמ ,וצקוה םשלת אלדמו
.ותעדמ םצקה אל םלועמ כ"או ,םהב חנקל םירבוחמ
בתכו ,'וכו וב חירהל רתומ רבוחמ סדה ע"ושה בתכש )י"ס( ו"לש 'יס 'יעו
םיכרה םינק ןינעל ליעל ומכ וניד ודיב ולטלטל ןינעלו ח"מ ק"ס ףוס ב"מה
ףאו ,ז"טכ אלדו ש"ותהו ר"אה כ"כש ןייצ )ב"מ ק"ס( צ"העשבו ,א"סב
'יפא הצקומ רוסיא וב שי ימנ םיבשעבד )ו"ס ב"יש 'יס( א"גמה תעדד
כ"שממו .ל"כע ,םש םינורחא הברה וילע ושקה רבכ ,םירבוחמ םדועב
רתוי שי םירבוחמ םניא םאש עמשמ ,םירבוחמ םדועב 'יפא צ"העשה
שיש םידומ ש"ותהו ר"אה םג הזבו ,הצקומ םושמ םירוסאש רמול םעט
,ושלתנש םיבשעמ םירבוחמ םיבשע אנש יאמ ,הזב ב"צש אלא .הצקומ
תבשב ושלתנ םאש ב"מה ירבדל מ"מו ,ל"זנכו תוריפל המוד וניא ירהו
ב"מה ראיבו ,םיבשעב חנקי םיבשעו רורצ )ה"ס( ע"ושה כ"שמ ,םירוסא
,ש"ותו ר"אל םג ש"עמ םישולתב אלא הז ןיא ,הצקומ יוה אלד םושמ
ןהש ינפמ םישביב םיחנקמ ןיאש ףיעסה ףוס אוה ע"ושב םש שודיחהו
.רשבה תא ןיכתחמו ןידח
רבוחמב הצקומד אניד יאה רוקמ
דח אנונמה ברו אדסח בר ,םיבשעו רורצ וינפל ויה ).ב"פ( תבשב 'מגב
ןיאו םיבשעב חנקמ רמא דחו ,םיבשעב חנקמ ןיאו רורצב חנקמ רמא
,אוה לוטלט רב ואלד )רורצב חנקמ וניאו ה"ד( םש י"שרבו ,רורצב חנקמ
רבוחמב שומיש םושמו ,םזיזי אלו רבוחמב ןהשכ םיבשעב חנקמ ךכלה
והזו[ 'וכו ןליאב אלא ורסא אלד ):דל ףד( ןיבוריעב 'ירמאדכ ,רסתימ אל
.]ו"סב ע"ושה רוקמ
ןמ וב ןיבאושש ךפ[ חיפטב הרושק איהש הרומז ):ה"כק( תבש 'מגבו
אל ,ןיא הרושק םש 'מגבו ,תבשב הב ןיאלממ ]י"שר ,ןיעמה ןמ וא רובה
ךירצ 'וכו לקד לש תוירח אינתד ג"בשרכ אלד 'ינתמ אמיל ,אל הרושק
הבשחמד ג"בשרמ 'יזחד רמולכ ,רושקל ךירצ ןיא רמוא ג"בשר ,רושקל
אמית 'יפא תשש בר רמא ,רושקיש אקוד 'יעבש עמשמ 'ינתמבו ,ינהמ
יכה יא ,]ןפגה ץעב רמולכ[ היבאב תרבוחמב ןניקסע יאמב אכה ,ג"בשר
איהש ןויכ תשש ברלד רמולכ ,'גמ הטמל ,עקרקל רבוחמב שמתשמ אק
'יפא רמא ישא ברו ,רושקיש 'יעבו הצקומ איה ירה עקרקל תרבוחמ
היהת רחמל אמש )הריזג ה"ד( י"שרבו ,םוטקי אמש הריזג השולתב אמית
ילכ השוע אצמנו ,םוטקל החונו הכר איהש ךותמ הנמטקיו הכורא ול
ךכלה ,יכה רזגימל אכיל הבישיל תוירחב לבא ,שיטפב הכמ םושמ בייחו
.'מגה ד"תז ,ל"כע יגס הבשחמב
תואלמל רוסאש הרומזד אניד תא איבמש )ט"ל ק"ס( ח"ש 'יס א"גמ 'יעו
,ל"נה י"שרכו ישא בר לש ומעט תא איבמו ,ש"רעמ הילע בשחש פ"עא הב
רבוחמבש עמשמ 'מגבש בתכ כ"חאו .ש"יע ז"ה ג"כפב ם"במרה קספ ןכו
תא איבהש ש"החמב ש"יעו .רשק כ"אא רוסא םיחפט 'ג ךותב 'יפא עקרקל
הניאש השק הרומזה םא ישא בר יפל 'ואכלש ז"ע בתכו ,ל"נה 'מגה לכ
ךירצ עקרקל רבוחמ הז םאש א"גמה כ"שממש אלא ,ירש םטקיל החונ
ישא ברש דמל א"גמהש ראבמו ,תשש ברכ םג ןניקספד עמשמ ,הרישק
לבא ,רחא ןפואב הנשמה בשיימ דחא לכש אלא ,יגילפ אל תשש ברו
בר ירבד תא םג א"גמה בתכ ךכלו ,תשש ברכ ל"ס ישא בר םג םלועל
אל ם"במרה עודמ השק ז"יפלש אלא .ד"תכע ,רבוחמב הצקומ שיש תשש
.רבוחמב הצקומ ןינעל מ"קפנ הזב שי ירה ,תשש בר ירבד איבה
חנקמ ,םירבוחמ םיבשעו רורצ וינפל ויה בתכש ).ב"פ ףד( יריאמב 'יעו
עמשמ הזו ,םשלתי אמש םירזוג ןיאו ,םירבוחמ םהש דועב םיבשעב
.םשלתי אלש ונייה םזיזי אלש ע"ושה כ"שמש ליעלד ר"אהו ש"ותהכ
חיפטב הרושקו הכורא ןפג לש הרומז יריאמה בתכ :ה"כק ףדב םנמא
תרבוחמב נ"א ,תרבוחמב אל לבא השולתב 'יפ וז הרומזו ,'וכו הב ןיאלממ
אל םא אה ,ש"רעמ ילדב הרשקנש 'מגב הושריפ ןכו ,'וכו ט"גמ תוחפבו
הרוסיא מ"מו ,'וכו הרומז לוטלט םושמ אלו ,רוסא הדחיש פ"עא הרשקנ
ישא ברכ ל"ס יא ב"צ 'ואכלו .'וכו השאר אהי אמש םוטקי אמש הריזגמ
תרבוחמב יריימ אל ישא בר ירהו ,רבוחמב נ"א יריאמה בתכ עודמ כ"א
ברל תשש בר ןיב תקולחמ ןיאש א"גמהכ רבוסש רשפאו ,השולתב אלא
,רבוחמב נ"א טקנ ךכלו ,רבוחמב הצקומ שיש רבוס םג ישא ברו ,ישא
ירבדב ע"צ ז"יפלד אלא ,השולתב ישא בר לש ומעט תא איבה בושו
לכו ,רבוחמב הצקומ ןיאש יריאמהמ עמשמ ב"פ ףדב ליעל ירהש ,יריאמה
.םשלתי אמש קר אוה רוסיאה
גילפ ישא ברש ל"סד רמאנ כ"אא ,ר"אהו ש"ותהל הרומזמ השקי ןכ ומכו
ם"במרבש ומכו ,ישא ברכ הכלהו ,רבוחמב הצקומ ןיאש ל"סו תשש ברדא
.ישא בר ירבד קר איבה
הרומז יבגל א"גמהכ קספ ח"ש 'יסבש ,הריתס הנשי ב"נשמה ירבדב 'ואכלו
מ"מ ,םוטקי אמש ששח ןיאש השק הרומזב 'יפאו ,רוסא רבוחמ הז םאש
ש"ותכ קספ ו"לש 'יסבו ב"יש 'יסב וליאו ,רבוחמב הצקומ םושמ רוסא
.ב"צו ,ר"אהו
ואלד םושמ רורצב רסאד ןאמו :בתכ םיבשע יבג .ב"פ ףדב ן"רה 'יחב הנהו
עמשמו .ל"כע ,םשלתי אלש אכיה לכ רתומ םיבשעב לבא ,אוה לוטלט רב
'יפ :)היבאב תרבוחמ ה"ד( בתכ :ה"כק ףדב הרומז יבגו ,ר"אהו ש"ותהכ
אהבו ,הרישקב תדספנו תוריפל תדמוע איהש יפל הלע דיפק אמתסמד
רמולכ .ל"כע ,ב"צויכ לכ ןכו ,הל תלעומ הבשחמ ןיאו הריתהל השעמ 'יעב
,תשש בר לש ומעט והמ ב"צ ,רבוחמב הצקומ ןיאש ב"פ ףדב ד"פלד
דחוימ ןיד והז כ"או ,הלע דיפק אמתסמ תרבוחמ איה רשאכש בתכ הזלו
וראבנ םא יריאמב ןכו .ל"נכו ינאש הרומז ןידד ,ב"מה בשוימ ז"פלו ,הרומזב
אלש ששוחש ינאש הרומזב םתהד ,מ"קל ,רבוחמב רוסאל ותנוכש ן"רהכ
.דספית
ד"והו ,א"י 'יס ח"ואח[ )שאייע( הדוהי תיבה תא ז"יפל בשייל שי ןכו
לטלטל רוסיא םוש ןיאש בתכש ,])ז"ל ק"ס רצוק תכאלמ( תבשה תתיבשב
לבא ,ולוכ לטלטמש רבד אלא לוטלטב רסאנ אל םלועמש ,רבוחמה רבד
,הרומזמ השק וילע םגו ,ש"יע ,רוסיא ןיא ותצקמ לטלטמש רבוחמה רבד
.ינאש הרומז ןידש ריפש יתא ן"רה יפל ךא
למשחה גתמ תזזה
ול שישכ ולטלטל רתומ םא למשחה גתמ לע ורבד ונינמז ינורחא הנהו
,רבוחמב הצקומ לוטלטל ותומדל ונל שי 'ואכלו ,יובכ למשחהו תבש ןועש
,רוסאל שי א"גמהלו ,ירש רבוחמב הצקומ ןיאש ל"סד ר"אהו ש"ותלד
תקולחמב הז ןינע תולתל הצרש ןויצ ילאש ת"ושב םעפ יתיארש ינרוכזו
אקודש ןויכ ,וזיזהל רוסא ע"וכל למשחבש ל"י ךדיאמ ןכא .ל"נה םינורחאה
הצקמ םדא ןיאש ןויכ ,רבוחמב הצקומ ןיאש ר"אהו ש"ותה ובתכ םיבשעב
הצקמ םדאה תבשב למשחה רוסיא דצמש למשחב כ"אשמ ,ותעדמ םתוא
.ע"ליו ,ותעדמ תאז
וכ
םדאב הדיצ רוסיא
דלי שינעהל רוסא םאה ןכ םאו ,םדאב םג הדיצ רוסיא ךייש םאה :הלאש
.לוענמב רדחב ותוא רוגסלו
םדאב שיד בתכ )ב"כה תבש 'להמ י"פ( ם"במרה לעש ץבוק 'סב :הבושת
,יבשב תחקלו םחלהל םיליגרש רחאמ דוצינ ונימבש רבד יוהד ,הדיצ רוסיא
םיקסופה לכו )ד"ס ט"לש 'יסב( םינושארה םשב א"מרה ירבדמ ךא .ש"ייע
םעטמ קר רהוסה תיבב םדא סופתל ורסאו ונדש ,)ו"כ ק"ס( ח"הכ ללוכ םש
,הדיצ רוסיא םדאב ןיאש ראובמ ,הדיצ םושמ אלו תבשב ןודל רוסאש
,המחלמ יובש ומכ תועיבקב םדאה שימשת ךרוצל הדיצ אקודש רשפאו
קר אלא ,םדאה שימשת ךרוצל הניאש הדיצ לבא ,םדאב ףא הדיצ ךייש
ת"וש ירבדמ עמשמ ןכו ,םדאב הדיצ רוסיא הזב ןיא ,עיתרהלו שינעהל ידכ
ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה תעדו ,ה"שייע )ב"כ ק"ס ט"פק 'יס( ח"וא ז"נבא
םדא ינבמ טמשהל וכרדש הטושב אקודד )ה"קס ז"טש 'יס( המלש ןחלושב
ינה לכמ כ"א ,הדיצ רוסיא םדאב ןיא אנווג לכב ה"אלבו ,הדיצ רוסיא שי
,ושינעהל ידכ טעומ ןמזל לוענמ םע רדחב דלי תריגסב ןיאש 'רנ םימעט
שנוע אוהש ןויכ ,ןיד תיישע לש ששח אל ףאו ,הדיצ רוסיא לש ששח םוש
.םכנחל ידכ םינטקה תא שינעהל םיליגרש
דדמנ םדא ןב הזיאב - תחא היחש רועיש
ןילוכיש תיבל םסינכמשכ אוה הדיצד ראובמ ד"קס ז"טש 'יס ב"מב :הלאש
דדמנ הזד אמינ יאו ,הז דדמנ א"נב הזיאב ןודל שיו ,תחא היחשב וספתל
םדאה לבא וספתל לוכי וניא ינוניב םדא ןבשכ ןידה היהי המ ,ינוניב םדאב
םגש ןטק רתוי תיבל ,דאמ לודג תיבמ היח דצשכ ןידה המ ןכו .לוכי ןכ דצש
.תחא היחשב וספתל םילוכי ןיא וב
,ש"ייע ,עירכה אלו הזב קפתסנ )א"קס ו"טפ( א"ח ינש טוח 'סב :הבושת
ימכח תצקמ ךא ,ינוניב םדא יפל דדמנ הזש הבישיה ימכח תצקמ תעדו
תטיהרמש רחאמ ד"נעל 'רנ ןכו ,דצה םדאה יפל דדמנ הזש ל"ס הבישיה
תרמשמ ג"חב דעומ להא 'סו ,)א"ע ד"כ ףד( הציבל א"בשרה 'יח תונושל
דע דוצינה רחא ףדורש ,ובתכש םינושאר דועו ,)א"קס ישש ךרד( שדוקה
תצק עמשמ ,םהירבדב ש"ייע ,'א היחשב ולטיל לוכיש רצ םוקמל וסינכהש
אקפנ אלד 'רנ היהי אלש ךיאו ,ז"ע בייח 'א היחשב וספותל לוכי דצהש לכד
יכהד טרפבו ,ארמוחל אתיירואד אקיפסד הזב רימחהל שיו ,אקיפס ידימ
לודג תיבמ דצבו .הילע בייחש הדיצ יוה ,דוצינל בושח הז ול םאש ארבתסמ
כ"שמכ ,הדיצ הזב ןיאש 'רנ ,'א היחשב וספותל םילוכי ןיאש ןטק תיבל דאמ
.ש"ייע ,הדיצ רוסיא הזב ןיא הכירבל םיהמ ודצהש גדב )ד"קסב( ב"נשמב
'ודכו םילמנב הדיצ ןידב
ןייעל שי .רוטפ הלוח וא רגיח ,בייח 'וכו ןשי יבצ דצה :ב"ס ז"טש 'יס :הלאש
רבדב אקודב אוה הלוח וא רגיח אוהש איה םג ןנברדמ רוסאד המ לכ םאה
'ודכו הלמנב םאה ךא ,הלוח אוה התעש קרו ,יבצ ומכ הדיצ רב אוהש
אמליד וא ,ןנברדמ רוסא ג"הכב םג םאה םדוצל ךירצש םהב ש"ל םלועלש
.ג"הכב הדיצ ללכ ש"ל
םושמ בייח תעלותו ןוזלח דצהש בתכ )י"ח ד"י ביתנ( םחורי 'רב :הבושת
'סבו ,)'ק ק"ס דצ( תוכאלמה תרותב א"טילש ץילרק נ"רגה תעד ה"כו ,דצ
הזב שוחל א"טילש בישילא ש"ירגה תעדש בתכ )ז"ס א"כפ( שיאה ירשא
ץבוקב א"טילש רנזאוו ש"רגה תעד ה"כו ,ש"ייע ןנברדמ הדיצ רוסיאל
הרעה ז"כפ( כ"ששב ל"צז א"זשרגה תעד ךא .ש"ייע )'נ דומע( ו"ח יול תיבמ
ד"יר 'סותב ראובמכ ,הדיצ רוסיא הזב ןיאש )ד"קס( המלש ןחלושבו )ה"מק
םיספותש ןויכד ,לולבש ונימיב םיארוקש המ וניא טמוחד )א"י ףד( הגיגחב
,)ב"קס ט"נ 'יס( ד"ח רשוי ירעש ת"ושב כ"כו ,הדיצ הזב ש"ל תולקב ותוא
'רנ ןכו ,]ונב יפמ[ םולש ירבד ת"וש לעב ל"צז יחרזמ ש"רגה תעד ה"כו
כ"שממ הרומח רתוי הניא הלמנש הארנ תוטשפבו רחאמ ,הכלהל רקיעה
,םדוצל רתומ םיטמשנ םניאש ןויכש ותושרבש ח"עבב )ב"י ףיעסב( ע"ושה
םושמ קר תוריפו תוקרימ תעלות תאצוהב ונדש םיקסופה לכ ירבדמד דועו
,הדיצ רוסיא הזב שיש ל"סד ו"ירל הזב וששח אלש עמשמ ,הצקומ וא ררוב
.הבישיה ימכח תעד ה"כו ,םילמנב ה"ה כ"א
ונינמזבש בצ דוצל
,יטיא דאמ וכוליהו ןוירש וילע שיש ונינמזבש בצ םאה ןייעל שי :הלאש
וא אתיירואדמ אוה םאה רוסיא שיד אמינ םאו ,הדיצ רוסיא וילע שי םאה
.ןנברדמ
.'ג הבושתב ל"נכ וניד :הבושת
הרונמ םע ררקמ תחיתפב רבעשל הישיר קיספ ןידב
םא הישיר קיספ קפס ןידב ךיראה ןכלו ה"ד ג"ס ז"טש 'יס ל"הבב :הלאש
ז"פל ןודל שיו .ז"טהל היאר איבה ףוסבלו ,הזב ןדו ,רתומ ז,טהלד ,רתומ
אוה כ"או ,הבש הרונמה תא קתינ םא עדוי וניאשכ תבשב ררקמ תחיתפב
.הזב הכלהל ןניטקנ ךאיהו ,ז"טהל רתומ היהי םאהו ,הישיר קיספ קפס
,םוחה תסינכ םע לעופ ותחיתפ י"עו ,יובכ ררקמהש ןפואב ןודל שי ןכו
הרוטרפמטב תעכ בצמה המ קפס אוהש ןויכ רבעשל קפס 'ואכל כ"ג אוהו
ןודינב יולת םאה כ"או ,אל וא ותחיתפב קלדי םא יולת הזבו ,ררקמה לש
.הזב ןניטקנ ךאיהו ,ל"נה
ליעוהל דמלמ ת"ושל איבה )םש תורעהבו ו"טס י"פ( כ"שש 'סב :הבושת
ע"וש תעד ךא ,רתומ הז ז"טה םשב ל"הואיבה ירבד יפלש בתכש )'נ ס"וס(
רימחהל )'ח 'יס( ח"וא באוי תקלח ת"ושו )א"קס א"נוקב ז"ער 'יסב( ברה
תוא ו"קס ז"טש 'יס( המלש ןחלושב ל"צז א"זשרגה תעד ה"כו ,רוסאש הזב
ןינעלו .ש"ייע )'ה ק"סוס ב"קס ח"יש 'יסב( הזב כ"שמב ע"עו .ש"ייע )'ב
ןייע ,לועפל ליחתי ז"יעש ששח שיש לעופ וניאש העשב ררקמ תחיתפ
רואב כ"כו ,רתומד םימעט המכמ הלעהש )'י 'יס( א"ח המלש תחנמ ת"ושב
וחתופל אלש רימחמה ךא ,הכלהל רקיעה ןכו ,)ב"ס א"מפ( ב"ח ןויצל
.ב"עת םירימחמה תעדל שוחל לעופ וניאש העשב
תבשב עצפ דרגמב םד תאצוה ששח
םדאב ןכו םיצרש 'חב הלבח רוסיא אכיאד ראובמ ה"ס ז"טש 'יסב :הלאש
הרובח ול שיש םדאב ןידה המ ע"ליו .ל"קס ב"מב ראובמכ ,םד איצומ םא
וא ,םד איצוי אמש שוחל שי םאה ,תבשב םדרגמו ב"ויכו וילגרב םיעשפ וא
םושמ ןודל שי ןכו[ םש ב"מב ראובמכ םדאב רוסא ררצנב םד אצוי אל 'יפא
.]זזוג םושמ הזב ןודל שי םא ,דוריגה י"ע אצויש רוע ףוליק
,םד אציש ר"ספ היהי אלש ידכ תחנב דרגל לדתשי הליחתכל :הבושת
,הברה הזמ רעטצמ םא ךא ,םש םינורחאבו )ז"ס ב"יש 'יס( ע"ושב ראובמכ
ךכחיש י"ע יונישב דרגל לקהל שי ,םדה ררצי וא םד אציש ר"ספ םא ףא
דוריגד 'ב ,ג"לצאשמ 'א ,ןנברד ירת יוהד ןויכד ,רבד הזיאב עצפה םוקמ תא
הז ןיעכו .רעצ םוקמב ירשד ל"י ,י"חאלכ םד תאצוה ל"וה רבד הזיאב ופוג
ל"והד ןפואב ופוג חוניק יבג )ב"קס ו"ע 'יס( ג"ח רשוי ירעש ת"ושב בתכ
אל הזש ןפואב תחנב דרגי רועה ףוליקב ה"הו .ש"ייע ,םד אצי ז"יעש ר"ספ
,שורפל דמועש הארנש רועה בור רבכ ףלקתה םאו ,ףלקתיש ר"ספ היהי
ךוכיח י"ע וריסהל רתומש בתכש )'ע 'יס( ה"ח רשוי ירעש ת"ושב ןייע
.ש"ייע ,יונישב
בורקב תומל דיתעש ח"עבב לובחל
תליטנ ינפמ אוה הלבח רוסיאל םעטהש בתכ ט"כקס ז"טש 'יס ב"מב :הלאש
תומל דיתעש ח"עבב לבחשכ בייח םא ןודל שי ז"יפל ,םוקמ ותואבש המשנ
.הינמיס בור וטחשנש רחאל תומל תסכרפמה המהבב ןוגכ ,בורקב
ףאו ,המשנ תליטנ םושמ ז"ע בייחד בתכ )ה"קס( ז"שמב ג"מפב :הבושת
רזעיחא ת"ושב ,וירבדב קפקפ )ג"קס טחושה תבשה ךסומ( ךוניח תחנמבש
אידהב בתכש )ו"לק ףד( תבשב ד"יר 'סותל איבה )ג"קס ג"ל 'יס( ג"ח
)ט"כ ה"כ ק"ס ב"ס 'יס( ח"וא א"וזחה כ"כו ,בייח תבשב הפרטב לבוחהש
.ש"ייע ,בייח תסכרפמ גרוהב ףאד
םד תאצוה הזב שישכ הנכס וב ןיאש הלוחל הקירז תושעל
ןיאשכ האופרל םדאל םד זיקמ אוה םאד בתכ ל"קס ז"טש 'יס ב"מב :הלאש
.הפוגל הכירצה הכאלמ אוה םגו ,ןקתמ ללכב אוהד ,ע"וכל בייח הנכס וב
וא דירוה ךותל תנתינה הקירז תושעל ריתהל דצ שי ז"יפל םאה ןודל שיו
זאד ל"יד ,הנכס וב ןיאש הלוחל המודכו ]דירוה ךותב אלש[ רועל תחתמ
.הפוגל הכירצה הכאלמ םדה תאצוה בישח אל
דירוב לבא ,רתומ דירוב הניאש הקירזד בתכ )ז"ס ג"לפ( כ"ששב :הבושת
שוחל שי ,דירול עיגה טחמהש אדוול םדה תאיציל ךירצש ןויכד רוסא
.ס"באשוחל הרתוה אלו ,הרותהמ רוסאש הפוגל הכירצה הכאלמכ בישחד
םהל ךומסב םיקרח דגנ סיסרת ססרל
רוסאו 'וכו ודוצל רוסא 'וכו שוערפ :בתכ ט"ס ז"טש 'יס ע"ושב :הלאש
ססרמ וניאשכ םיקרח דגנ רמוחב ססרל תבשב רתומ םאה ןודל שיו ,וגרהל
םשל ואביש ששח שיש תיבב םוקמ םתסב וא םהידיצב אלא ,שממ םהילע
ןיידעש ןויכ םאהד ,ז"יע ותומיש ששח שיש ןפואב .א הזב ןודל שיו .םילמנ
ימדו ,רוסא וא רתומ םאה ,ותומי םשל ואבי םה םא קרו ,םהילע זיתה אל
קר אלא ותומי אל םא םג הדיצ םושמ רוסאל שי םאה .ב .יוביכ םרגל תצק
.הלוח וא ה"דוס 'ב ףיעסב ל"הבה קפתסנש ומכו ,ז"יע ושלחי
חותפ ןולח ריאשמו ,שממ םהילע אלו תיבה ריוא םתסב ססרמב :הבושת
,)ד"סק ףד( ד"ח ןורושי ידוסי 'סב ,ז"יע ותומיש ששח שי ךא ,חורבל ולכויש
ובתכ )ב"כ 'יס( ט"ח רזעילא ץיצ ת"ושו ,)ו"ל 'יס( א"ח תובושת ץבוקו
המכ דוע תעד ה"כו ,רתומד בתכ )ו"ס ה"כפ( ח"מדנה כ"ששבו ,רוסאש
'סב א"וזחה תעד ,םתוא שילחי קר סוסירה רמוחש ןפואבו .ונירוד ימכחמ
,רוסא ה"אלב לבא ,רתומ קונית וא הלוח ךרוצלש )ה"נ דומע( הנוכנ החונמ
דצב ססרמבו .םדא לכ ךרוצל ףא ןכ תושעל רתומ הימיעדו ל"נה כ"ששלו
ןולח ריאשמו ,ינשה דצבש םיקרחה וחרבי ז"יעש ידכ ,םיקרח וב ןיאש
רוסאל רימחמ )א"י ק"ס ש"הדבב ב"כק 'יס( ןחלושה תוצק 'סב ,חותפ
א"ח ינש טוח 'סב ךא ,םיקרחה דגנכ תועטב ססריש ששח שיד ,הזב םג
א"כפ( שיאה ירשא 'סב כ"כו ,רתומ ג"הכבד בתכ )ה"כק דומע ב"קס ו"טפ(
הימיעדו כ"ששה תעדלש ש"כו ,ש"ייע א"טילש א"שירגה םשב )ח"סוס
ןפואבו ,רתומד הכלהל רקיעה ןורחאה ןפואבד 'רנ הכלהלו ,רתומש טושפ
מ"ע ול שי ,הזב םיליקמה לע ךומסל הצורה ךא ,רימחהל יואר ןושארה
.ךומסיש
ונינמזב םייוצמה םיניכ תגירה
ח"לקס ב"מב ראיבו ,הניכ גורהל רתומד קספ ט"ס ז"טש 'יס ע"ושב :הלאש
ןניזחד ונינמזב םיניכב ונקפתסנו .העיזה ןמ האב אלא הברו הרפ הניאד
םניא אמליד וא ,ןגרוהל רתיהה םהב ךייש ןיידע םאה ,תוברו תורפ םהש
.ןגרוהל רסאי םויכ ךכיפלו ע"ושה םהב רבידש םיניכה
ןכש ןויכד בתכ )4 הרעה 355 דומע( ד"ח והילאמ בתכמ 'סב :הבושת
ה"כו ,ונניעל תיארנש תואיצמה תמחמ הנתשמ ןידה ןיא ,ל"זחב שרופמ
'ק 'יס( ג"ח םולש ירבד ת"ושב כ"כו ,)ארקי קחציב( ל"צז א"זשרגה תעד
בתכ )א"כ ףד( הדיצ ךרע יטנורפמאל קחצי דחפ 'סב ךא .ש"ייע ,)ד"קס
תעד ה"כו ,)ז"ט ו"ט ק"ס( תבשה תרות 'סמ מ"כו ,הזב רימחהל שיש
ושאר לע ססרל לקהל שי הברה רעטצמש ןטקל ךא ,א"טילש א"שירגה
'סב ראובמכ ,רתומש 'מגד אניד תוטישפ לע ךומסלו ,םיניכ לטוקש רמוח
.ש"ייע ומשב )ג"יס א"כפ( שיאה ירשא
לוחה תומיב םירעצמה ח"עב ראשו שוערפ תגירה
אל הנהו ,'ודכו שוערפ תבשב גורהל רוסאש ראובמ ט"ס ז"טש 'יסב :הלאש
תומיב גורהל רתומ םאה ונקפתסנו ,לוחה תומיב ןידה המ הזב רבחמה ןד
וא ,לכואה תא םיסיאממו םיסואמש ינפמ םישנא םירעצמה ח"עב לוחה
.אל וא ח"עב רעצ םושמ הזב שי םא ,םדא םושל עירפמ וניאשכ םתס גורהל
הזב ןיאו םגרוהל רתומ ,ותוא רעצמש םדאה ךרוצל אוהש לכ :הבושת
ותוא תורעצמ םניאש ןפואבו .םיקסופה לכב ראובמכ ,ח"עבצד רוסיא
רוסיא הזב ןיאש בתכ )'י 'יס( ת"מ ד"ויח י"בונ ת"ושב ,םגרוהל הצורו
לוכשאה 'סמ ןכ חיכוהל )ט"ה חצור 'להמ ג"יפב( ש"ואב כ"כו ,ח"עבצד
םושמ ןכ תושעל רוסאש בתכ )ג"מ ה"פ( ןילוח א"ער 'סותב ךא ,ש"ייע
.ש"ייע ח"בעצ
םיבובז וללחב םייוצמשכ אסכה תיבב םימה תדרוה
רוסא םימל םישוערפ סינכהלד ראובמ ב"מקס ז"טש ןמיס ב"מב :הלאש
םיבובז םייוצמשכ ז"יפל רתומ םאה ונקפתסנו ,שממ הגירה ומכ אוהד
רתומ םאה ,םימב םטשישכ ותומיש אשיר קיספו אסכה תיב ללח ךותב
.תבשב םימה תא דירוהל
יאש המ ךא ,הלסאהמ רשפאש המכ םחירפהל ךירצ הליחתכל :הבושת
רתומ ,ב"ויכ דועו הלסאבש םימה ךותב םיחושש ןוגכ ,חירפהל רשפא
י"ח קחצי תחנמ ת"ושב ראובמכ ,ותומיש ר"ספש וליפא םימה תא דירוהל
ח"מדנה כ"ששב פ"כו ,)ד"צ 'יס( ו"ח יולה טבש ת"ושו ,ש"ייע )ז"כ 'יס(
.ש"ייע )ז"יס ג"כפ(
החשמה תקלחהב ךרוצ ןיאשכ הכמ ג"ע החשמ חרמל
חרומשכ קר חורימ רוסיא ךייש אלד בתכ ט"מקס ז"טש 'יס ב"מב :הלאש
חרמל רוסיא שי םאה ז"פל ןודל שיו ,חרמתיש ותנוכו וריבח ג"ע רבד הזיא
.החשמה תקלחהב ךרוצ ןיאש ןפואב הכמ ג"ע החשמ
,ש"ייע )ח"נ הרעה ג"לפ( כ"ששב ראובמכ םיקסופה תקולחמ הז :הבושת
תרוצ יהוזש לכד ,םש כ"ששב כ"שמ ןיעכ ל"י םירסואה תעד רואיבבו
,חרממ רוסיא הזב שי ,רועב ועילבמו וקילחמש המב רבדה לש ןוקיתה
םילענ חרומהד ,םיקסופה םשב )ז"ט ק"ס ז"כש 'יס( ב"נשמב ראובמכ
,רועב החשמה תא עילבהל ותנווכש פ"עא ,חרממ םושמ בייח החשמב
,ןכשמבש תורוע קחממל ימדו ,רועה ןוקית תרוצ יהוזש םושמ ונייהו
םושמ ונייה ,חרממ רוסיא ןיא עקרקב קורה תעלבהבד ב"נשמה כ"שמו
.בטיה ק"ודו ,םלועה ןמ קורה דוביא קר אלא ,עקרקל ןוקית הזב ןיאש
ןיאש פ"עאד ,םירסואה תעד תא ראבל בתכ )א"קס ד"יפ( א"ח ינש טוחבו
ןויכ פ"כע ,עצפה םוקמ לכ לע הרזפל אלא ,החשמה תא קילחהל ותנווכ
לע הקילחהל ונוצר אלא ,רועב החשמה לכ עלביתש ונוצר ןיאש ןכתיש
,הכלה ןינעלו .חרממ רוסיא הזב שי ןכל ,רועב טאל טאל עלביתש ידכ רועה
)ז"ט ק"ס ב"נ 'יסב( א"וזחה תעד ה"כו ,הזב ורימחה םינורחא המכש ןויכ
הזב רימחהל שי ,ש"ייע חורמל ילב עצפה לע החשמה תא ךילשהל שיש
דימצמש ידי לע ףוגה לע וילאמ כ"חא תחרמנ החשמהש המו ,וירבדכ
,י"חאלכו וילאמ השענ הזש ןויכ ,םולכ ךכב ןיא ,םוקמ ותואל דגב וא דב
ודי בגב י"חאלכ עצפה םוקמ לע הרזפלו החשמה תא ךילשהל לקימהו
,םוקמ לכל עיגת החשמהש קר אלא ,הושב הקילחהל ןיוכתמ וניאו ,ב"ויכו
.ל"מכאו ,ךומסיש המ לע ול שי
תבשב םיקדוהמ םניאשכ ז"עז םירשק ינש תיישע
רשק םוש ריתהל אלש רהזיל שיד א"מרה בתכ 'א 'יעס ז"יש ןמיסב :הלאש
םירשק ינש תיישעב ןידה המ ז"יפל ונקפתסנו ,הז לע הז םירשק ינש אוהש
תיישע וא ,תיציצה יטוחב םייושעה םירשקה ןוגכ ,םיקדוהמ םניאשכ ז"עז
רשק ףיסוהל רתומ םאהו ,שארה תחפטמב םיקדוהמ םניאש םירשק ינש
.רבכמ הז םייושעה םירשק ינש ג"ע תבשב
,םויב וב ריתהל יושעו ,םיקדוהמ םניאש םירשק ינש תיישעב :הבושת
גהנמ אוהד בתכש ת"עשה איבהש י"כרבה יריימ יכהב ד"נעלו[ לקהל שי
ריתהל דמועש ןויכ תוטשפבד ,ש"ייע הרוגחבש םירשק ינש רושקל טושפ
ל"י ז"יפלו ,קדוהמ רשקב םתוא רשוק אלש יאדו ,םעפ לכב הרוגחה תא
,םיקדוהמ םירשק ינשב יריימ א"מרהד ,י"כרבל א"מרה ןיב תקולחמ ןיאד
רימחהל שי ,ןמז ךרואל םייקתהל דמוע םאו .]ג"כ ב"כ ק"ס ח"הכב ןייעו
א"זשרגה םשב )ז"סק הרעה ו"טפ( כ"ששב כ"כו ,תבשב ותושעל אלש
'רנ םירשק ינשה ומכ קדוהמ וניא םא ,רשק דוע ז"ע ףיסוהלו .ש"ייע ,ל"צז
השועב קפתסה )םש ג"חו ,ג"עק הרעה ו"טפ( כ"ששבש פ"עאד ,רתומש
,קדוהמ רשקב אקוד והזד 'רנ ,ש"ייע ,רתומ הז םאה םירשק ינש ג"ע רשק
ינש לע קדוהמ רשק ףיסוהל לבא .רתומש 'רנ קדוהמ וניאש רשקב לבא
רשקל םירשקה ינש תא ךפוה ז"יעש ןויכ ,רוסא םיקדוהמ םניאש םירשק
.קדוהמ
הבינע תרישקב רשק תיישע רוסיא
היושעה הבינע תרישקב רשק תיישע לש רוסיא שי םאה ונקפתסנ :הלאש
ןפואב ג"ע הבינע אלב דחא רשק תיישעב ןידה המ ןכו ,ראוצה לע יונל
םיארקנה קיטסלפ יטוח י"ע וא תכתמ יטוחב ןוגכ ,רתינ וניאו ע"נפב דמועש
.םינוקיזא
קרפתמ רחאה השאר תכישמבו ,ראוצה לעש יונל הבינע רשקב :הבושת
הבינעכ הנידד ל"צז א"זשרגה םשב בתכ )ח"נס ו"טפ( כ"ששב ,רשקה לכ
,הקרפלו התושעל רתומ ,תעל תעמ ךות הריתהל יושע םא קרו ,רשק ג"ע
,דבלב הבינעכ הנידד בתכ )ד"יס ח"פ( רשוק 'לה שלושמ ליא 'סב ךא
,הריתהל רתומ בר ןמז הרושק התיה םא ןכו ,םלועל תבשב הרשוקל רתומו
רקיע ד"נעל 'רנ ןכו .ש"ייע ,א"טילש ק"נרגה ומע םיכסהש בתכ הרעהבו
,הבינעה תא וכותב םיבחותש אמלעב ףולפל הזש יל וארהש המ יפל
,רשק םע היושעה הבינעב לבא ,הבינע רשקה לכ קרפתמ הלק הכישמבו
בתכ ל"נה שלושמ ליאב ,רושק רשק ןיידע ראשנ רחאה השאר ךשומשכו
מ"כו ,םויב ובל וליפא הרשוקל רוסאש ,טוחב שארש 'א רשקכ הנידש
המלש ןחלושה ירבדמש ףאו ,ל"צז א"זשרגה םשב ל"נה כ"ששה ירבדמ
"םולש תבהא תרבח" תבישי י"עש הארוהה תיב ינברו ימכח
א"טילש היננח רשא יבר ג"הרה תכירעב הכלה תארוה
זכ
הכלהל ןכ 'רנ אל ,ש"ייע הזב לקהל ותעדש 'רנ )ד"י הרעה ז"יש 'יס(
.השעמל
)ו"סק הרעה ו"טפ( כ"ששב ,ומצע ינפב דמועה תכתמ יטוחב 'א רשקבו
.הזב קפתסה )ג"קס ד"לפ( ינש טוח 'סבו ,בייחש ל"צז א"זשרגה םשב בתכ
השעמ הזש ןויכד בתכ )ד"י ק"ס( םש ינש טוחב ,םינוקיזאב הרישקבו
ת"ושב ךא ,ש"ייע רשוק רוסיא הזב ןיאש הארנ ,הרישק השעמ אלו קודיה
תבשד י"פב( ם"במרה כ"שממ חיכוהל בתכ )ח"נ 'יס( ה"ח רשוי ירעש
ךרדב אלש םיטוח קדהמב ףאד הזמ ראובמד ,בייח ןילבח לתופהד )ח"ה
יניעבש ןוקיזאב הרישקב ש"כ כ"א ,רשוקד 'ואד רוסיא הזב שי ,הרישק
דועב ב"שייע ,רשוק רוסיא הזב שיש יאדו ,הרישקל בשחנ הז םלועה לכ
כ"ששב ןכו ,)א"ס ב"כפ( שיאה ירשא 'סבש ףאו .רוסאל איבהש תויאר
,רתומש א"טילש בישילא ש"ירגה םשב ובתכ ,)ב"פ הרעה מ"פ( ח"מדנה
ומע םיכסה א"טילש א"שירגהש איבהש )א"קס( ל"נה רשוי ירעשב ןייע
וב רזח הנורחאלש המודמכו ,תבשב ןוקיזאב םירבד רושקל רוסאש
הזלו ,]א"טילש בישילא מ"רגה ונבמ יתנבהש המ יפכ[ רוסאלו רימחהל
.הכלהל רקיעה ד"נעל נ"כו ,הבישיה ימכח בור ומיכסה
תבשב הבינע רשק תריגסו תחיתפ
אלא ,ש"ע לכ רשקה תושעל וכרד ןיאו תבשב הבינע בנועש םדא :הלאש
אמליד וא ,דיבע ריפש םאה ,הבנועשכ תבשב חתפה רצימו ביחרמ קר
.הליחתכל הבינע רשק תיישע םעפ לכ ירקמ ג"הכב
ראשו ,ל"נה שלושמ ליאו כ"ששב ראובמכ ,רתומש טושפ :הבושת
.ונימיבש םירבחמ
ת"סה תחפטמב הבינע ג"ע רשק תריגסו תחיתפ
םאה ןכו ,ת"סה תחפטמב הבינע ג"ע רשק תושעל רתומ םאה :הלאש
.ת"סה תחפטמב הבינע ג"עש רשק חותפל רתומ
וריתהל תעד לע וניא םאש בתכ )ה"נק ק"ס 'פ 'יס( תבש תחנמ 'סב :הבושת
ג"שרהמ ת"ושב כ"כו ,תבשב וחתופל וא ותושעל רוסא תעל תעמ ךות
אלא ,דועו )ג"נס ו"טפ( כ"שש ,)ז"קס ד"לפ( ב"ח ינש טוחו ,)'ס 'יס( ח"וא
םלועה גהנמש ,ל"צז א"זשרגה םשב בתכ )ח"עק הרעהב( םש כ"ששבש
תוחרואב כ"כו ,אמעטב אתלימ ש"ייע ,וכומסיש מ"ע םהל שיו ,הזב לקהל
.ש"ייע ,א"טילש א"שירגה םשב )ז"ט הרעה י"פ( תבש
םייוסמ ןמזל ותוא םישועשכ אמייק לש רשק רוסיא
ותוא םיכילשמ כ"חאו
ןמזל רשק םישועשכ אמייק לש רשק לש רוסיא שי םאה ונקפתסנ :הלאש
אוהש תומכ ותוא םיכילשמ ךרוצ דוע וב ןיאו ןמזה רבועשכו ,םייוסמ
ןכו ,הפשאה חפל תקרזנה הפשא תיקשב ןישועש רשק ןוגכ ,הפשאל
וא קונית לש ודיב יוהיז ותב רפות וא רשוק רוסיא שי םאה ונקפתסנ
.ןמיסל הדילה רחאל םישועש תדלויל
,ותושעל רוסאש בתכ )ה"מ ק"ס ח"כש 'יס( המלש ןחלוש 'סב :הבושת
הכוסב י"שריפו ,ט"ויב ותושעל רוסאש ,בלול לש רשקמ הז תא חיכוהו
,תימלוע וריתהל ששח וניאש ןויכ ,אמייק לש רשק בישחד )ב"ע ג"ל ףד(
ךירצש ראשנ השעמל ז"כב ,הזב לקהל םינפ הארה כ"חאש ףאו .ש"ייע
כ"ששב ה"כו .ש"ייע )'ב תוא ד"כ ק"ס( מ"ש 'יסב כ"כו .הזב רימחהל
,)ה"ס ג"פ רשוק( שלושמ ליא 'סב כ"כו .ש"ייע )ז"ס הרעה ב"לפ( ח"מדנה
.ש"ייע ,א"טילש ק"נרגה תעד ה"כשו ,ש"בירה כ"כש ףיסוה םש הרעהבו
,ש"ייע הזב לקהל םינפ הארה )ו"ט 'יס ז"טח( רזעילא ץיצ ת"ושבש ףאו
לש ודיב יוהיז ות תרישקבו .ל"נכ הזב רימחהל שיש 'רנ השעמל הכלהל
תושעל ריתהל ל"צז א"זשרגה םשב בתכ )ו"כ הרעה ו"לפ( כ"ששב ,קונית
מ"פ( ח"מדנה כ"ששבו ,הוצמ ךרוצל יוהד ןויכ ש"צומב וריתהל מ"ע ק"עק
ןיעכ רגסנש ןפואבו ,רוסא הזב הז םיקבדנ םהיתוצקשכד בתכ )ב"לס
,ש"ייע רתומש א"טילש א"שירגה םשב בתכ ,וריסהל א"או ץחלנה רותפכ
.ש"ייע ו"ט 'ושתב ליעל וניד ראבתנ ןוקיזאב רשקנשכו
תבשב תילטל תילט לש הרטע רוביח
'ודכו תפסות דגבל סינכהל רוסאד ראובמ ו"טקס ז"יש 'יס ב"מב :הלאש
י"ע ןמז ךרואל תראשנש תילט לש הרטעב ןייעל שיו .'וכו היל לטבמד
,םש םיספתנ ז"יעו ,תילטלו הרטעהמ םינצחל תציחל י"ע התוא םירבחמש
.רפות וא אנמ ןוקית םושמ הזב ששח שי םאה
)א"נ 'יס( ג"ח יולה טבש ת"ושו ,)ב"מ 'יס( ז"ח ורבדנ זא ת"ושב :הבושת
ג"ח השמ ראב ת"ושו ,)ב"צ 'יס( ג"ח המכחה לצב ת"ושב ךא ,רוסאד ובתכ
םשב )ד"עס ו"טפ( כ"ששו ,)ו"ט 'יס( ףייטש י"רהמ ת"וש םשב )ח"כ 'יס(
'סו ,)ד"כ הרעה א"פ( הדוהי ימלש 'סב כ"כו ,רתומד ובתכ ל"צז א"זשרגה
וליפאד ,א"טילש א"שירגה םשב דועו )א"כס ב"יפ רשוק( שלושמ ליא
יונל אלא הרטעב ןיאש ןויכד ,ךורא ןמזל הרבחל רתומ השדח הרטעב
רימחמהו ,הכלהל רקיעה 'רנ ןכו .ש"ייע תילטה תכאלמ רמגל בישח אל
.ב"עת הזב
הכלה רוריב
ח"עב תגירהב הדיצ תכאלמ שי םא
יוהד[ ךשי אלש ידכ תבשב ברקע דוצל רתומד .אכק תבשב ןנת
,תבשב ןיקיזמ גורהל רתומד ל"ביר רמאו ,]הפוגל צ"יאש הכאלמ
אלא רתומ הדיצ קר אלד שדיח ל"בירד ]לכ ה"ד[ 'סותב ובתכו
רכזוה אלד יקסרבופ ח"ירה ינריעהו ,אתלימ אמסרפימד הגירה ףא
'ב ורתוה המל השקו ,גורהל רוסא הדיצ י"ע רשפא םאד םיקסופב
ןיא יח לעב גרוה םאד הזמ עמשמו ,המשנ תליטנו הדיצ םירוסיא
.ד"כע ,הדיצ םושמ ןאכ
דצהד ראובמ :זק תבשב הנהד ,אתלימ ךה רואיבב הארנ רשא
,בייח הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ד"מל בייח ונקיזי אלש מ"ע שחנ
וניא ירהש ,ןיוכתמ וניא ןידמ םג רטפי אל המל ריעהל שי וטושפבו
יוהד םושמ כ"עו ,ללכ ול ךירצ וניא אלה יכ שחנה תא דוצל ןיוכתמ
תעד יפל ריעהל שי ןכא ,ןיוכתמ וניא רוטפ ןיא ג"הכבד אשיר קיספ
נ"ה ,רוטפ היל אחינ אלד אשיר קיספד ].ו תובותכ 'סותב[ ךורעה
.ע"צו ,שחנה תדיצב רטפי
םאה ,הדיצ רוסיא דוסיב רוקחל שי הנהד ג"קס 'נ 'יס א"וזחה ראיבו
יאדו ז"יפלו ,ותוא דעיש המל דוצינה רבדה תא רישכמש המב ורקיע
שמתשהל ל"חינ אל ירהש ,ל"חינ אלד ר"יספ בישח שחנ תדיצד
,לויטה תוישפח יח לעבהמ ענומש המ אוה הדיצה רדגד וא ,שחנב
בישח שחנ תדיצב ףאד ס"שה ירבד בטיה םיראובמ ז"יפל רשאו
דיספיו דבאי שחנהש אידהל ןיוכתמ ירהש ,היל אחינד אשיר קיספ
.ותוישפח תא
דחאכ דצו וגרוהש לכש[ 'סותה ירבד רואיבב הארנ ז"יפל רשא
תוהמ היה וליא יכ ,]המשנ תליטנ תכאלמ אלא הדיצ תכאלמ ז"יא
וגרה םאד יאדוב כ"א ,ושומישל ורישכמ אוהש המ דצ תכאלמ
תכאלמ דוסיש א"וזחה ירבדמ נ"שמל ךא ,וזמ הלודג הדיצ ךל ןיא
ןכ יכ הנה ,הצריש םוקמל ךליל ותוישפח ונממ עונמל אוה הדיצה
,ח"עבה לש ותויח לכ תא לטיבש אלא ,ותוישפח ענמ אל וגרהש לכ
.ראובמ אוהו
,ונקיזי לבל תבשב שחנ דוצל רתומד ה"כה תבש י"פ מ"ר 'יעו[
שחנ תדיצ רתיהד :זק תבשב שרופמ אלהד םינורחאה ושקהו
ז"ה תבש א"פב מ"רה תעדו ,ג"לציאש הכאלמ יוהד םושמ אוה
המ דבלמד ז"יה תבש י"פ יולה ח"ר 'יחב בתכו ,בייח ל"ציאשמד
ירהש א"וזחב המתו ,ןיוכתמ וניא םג יוה הפוגל צ"יאש הכאלמ יוהד
ח"רגה ירבד רואיבב ל"צ נ"שמלו ,ופוגל צ"יאש קרו ודוצל ןיוכתמ
.]ותכאלמל וניכהל אוה הדיצ תכאלמד
תוינומיימ תוהגהב בתכ הנהד ,אתלימ ךה ראבל ףיסוהל שיו
תבש ג"כפ ש"ואבו ,רתוס בישח ילכ ףרושהד א"קס תבש ג"כפ
ףרושה ןכו ,ילכה יוליכ אלא ילכ תריתס ןאכ ןיא ירהד השקה ב"ה
ןיא ירהש ,קחומ םושמ בייח וניאש יאדוב בתכ וילע בותכש ןוילג
רחונה ןכו[ בתכהו ףלקה יוליכ אלא ןוילגה לעמ בתכ תקיחמ ןאכ
ףרושה ןכו ,םישדקב םומ ליטמ םושמ בייח וניא םישדק תמהב
.]רבוש םושמ בייח וניא חספ תומצע
ריטקמהד ה"ה ב"פ תבשב ימלשוריהל ןייצ :גל תומבי ס"שה ןוילגבו
הצורש ינפמ ךכל םעטהו ,לשבמ םושמ בייח חבזמה ג"ע םירבא
אלא לושיב תכאלמ וב ןיאש ראובמ םש ןידומלתב וליאו ,ןלוכיעב
הפירש השעמ אלא לושיב השעמ לש אצפח ז"יאד ,הרעבה תכאלמ
ב"קס 'כ ללכ םדא תמשנבו ,]א"ה תבש ב"יפ מ"מב בתכ ז"יעכו[
רהב ןיועיו ,ב"צ 'יס ד"וי ס"תח 'יעו ,םידומלתה הזב וקלחנד בתכ
.ריעבמ תכאלמ יבצ
אוה הכאלמה רקיע לכד ,הדיצ תכאלמ ןינעל הארנ התווכד רשא
הדיצה רחא םא אקוד והז רשא ,יח לעבה ןמ תוישפחה לטיבש המ
לש אצפח ןאכ ןיא ירה וגרה םא ךא ,תוישפח אלב יח אוה ירה
דוצינ אוהש ףאו ,המשנ תליטנ איה הכאלמה םש יכ ,הדיצ תכאלמ
רקיעד א"וזחה ירבדמ נ"שמל רתויבו ,דוצינ יח לעב ןאכ ןיא מ"מ
ישפח רבד ןיכמש המ אלו[ תוישפחה לוטיב אוה הדיצ תכאלמ
.נ"שמ לכ םייקל שי יאדוב ,]וכרצל
ראובמכ ,הדיצ םיגדב ןיאד בתכ 'ב 'יס ג"פ הציב ש"שיב הנהו
רבד רצוק םושמ בייח ארווכ דייצד אוההד ב"ה ז"פ תבש ימלשוריב
ראובמ :זק תבשב ןידומלתבו ,הדיצ הזב אכילד עמשמ ,ולודיגמ
ו"קס ז"צת 'יס א"מה וילע גישהו[ המשנ תליטנ םושמ בייחד
,]הלושה ה"ד :זק תבש י"שרב ראובמכו ,דוצינ גדב יריימ םתהד
שרופמ אלהד ,ש"שיה לע המת ז"צת 'יס ]נ"קה לעבל[ םייח ביתנבו
נ"שמלו .ג"עצו ,הדיצ םושמ בייח ןוזלח דצהד .הע תבשב ןידומלתב
םימה ןמ והיבגה םא ךא ,הדיצ םושמ בייח םימב ותוא דצ םאד ל"י
.הדיצ םושמ אלו רצוק םושמ בייח ,דחאכ ותדיצו ותתימד אנווגב
ןידב רקח ח"כ הכאלמ ב"ל הוצמב ח"חנמה לע תלוס תחנמ רפסבו
םושמ בייח יא ,גרהנ הז ידי לעו היחב ץח הרויב יתקפתסנו ,ל"זו הז
הדיצ ירקימ אלד אמינ ימ ,דבלב המשנ תליטנ םושמ וא ,כ"ג הדיצ
ןווכ ןוזלחב םש ימלשוריש רמול לכונ ילואו ,םייחב ראשנב אלא
הזש רבוסש ,הזב יולתש רמאו ,בייח יא ותוא דצ ועצפש הזבש ,ןכ
ג"הכב הדיצ יוהד חכומו ,ץח תיירי י"ע קר ודוצל רשפא אל שחתה
.'וכו
ליזא ימלשוריהד ל"י כ"א ,ל"נה םדא תמשנה ירבדמ נ"שמל רשא
גרוהה התווכד כ"או ,לושיב םושמ בייח ףרושהד ותטישל הזב
םג .ז"ע גילפ ילבבה ןכא ,הדיצ םושמ בייח דוצינ וניאש ח"עב
ךייש הנינע ןיא הדיצ תכאלמ לש אצפחהד ימלשוריה תעדד ל"י
םלוא ,ותכאלמל ישפחה רבד ןיכהל ודוסי אלא ,ח"עבה לש תוי ִ חהל
הכאלמה דוסיד םושמו ,הדיצ םושמ רוטפ גרוההד חיכוהל ראבתנ
.ח"עבה תוישפח לטבל אוה
ל"י תמ גד דצהד ה"גהב ב"קס א"י תוא ררוב לט ילגאב ןיועי הנהו
בתכ ז"יפעו ,המהבה לש תויחהל ךייש וניא הדיצ ןיד דוסיד ,בייחד
רמאנ אל ןיקלחומ ןיפוג ןיד דוסיד ,ןיקלחומ ןיפוג ןיד הזב ןיאד
ונינע ןיא הדיצש ןויכו ,תויחהל יכייש ךשימ ןידה ףוגש םוקמב אלא
גרוהב ףא הרואכל וירבדלו ,ןיקלחומ ןיפוג ןיד הב ןיא תויחהל ךייש
הדיצ םושמ וב ןיאד הרואכל ליעל ראבתנ ןכא ,הדיצ םושמ בייח
.נ"שמכו
דיצה השעמ לע ושע תא קחצי הויצש המ רבדב דודיח
ךילת ךילכ אנ אש התעו ]ג"פ ז"כפ[ תודלות תשרפב בותכ הנהו
דיצ דוצל הדשל אצי ושע הנה .דיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו
,תודומחה ידגב אלב דיצה ילכ םע אציו ,קחציל םימעטמ איבהל
אלהד ,דוצל תודומחה וידגב תא ושע חקל אל המל ריעהל שיו
תויחה לכ ויה ולא םידגב שבול היהשכד י"שרבו שרדמב אתיא
ילכב דוצל ול רמא קחציש ןויכד הארנו .ןידוצינו ולצא תוצבקתמ
ידגבב דוצל אצי אל ןכל ,ךתשקו ךילת אנ אש ורמאמכ דיצה
.]ז"טס ז"טפ[ שרדמה לע ו"זרהמ שוריפב ןכ ר"וש ,תודומחה
תא דמלל קחצי ךרצוהש המ לע ריעהל שי ןיידע הרואכל םנמא
הדשה אצו ךתשקו ךילת אנ אש ול רמאש ,דיצה השעמ לע ושע
שיא דיצ עדוי היהש ושע לע דיעה בותכה אלהו ,דיצ יל הדוצו
ושעל ול רמאי םא קחציל ול ידו ,דיצה תכאלמ לכ בטיה עדיו ,הדש
ול תפכיא המו ,הלכואו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו
.ע"צו ,ושע דוצי ןפוא הזיאב קחציל
רבד לע השקה 'סותה ילעבל םינקז בשומב הנהד ,הזב הארנהו
הדיצו ,היה חספ לש ט"וי אלהד ,דיצ דוצל ושעל קחצי רמאש המ
ןכ ראובמכ ,חספה ברעב היהש ל"י הרואכלש ףאו ,ט"ויב הרוסא
דיצ דוצל ול רמאו ,ןסינ ד"י םויב ושע ונבל ארקש ןתנוי םוגרתב
קחציש ל"קוצז ןיקסיד ל"ירהמ ישודיחב בתכ ןכו ,ברעל איבהל
ןיועי ןכא ,דוצל רוסא ט"ויבד ,דוצל חספה ברעב ושע תא חלש
,היה חספה לילב ושעל קחצי רמאש הז השעמד ד"יק זמר טוקליב
איה הכורע הנשמ אלה ,ט"ויב דיצ דוצל רתוה ךאיה ע"צ בושו
.ע"צו ,ט"ויב דוצל רוסאש :גכ הציבב
ראיב ם"ארה הנהד ,גרבנזייא םהרבא ןבואר 'ר ג"הרהמ יתעמשו
םייח ילעב דצ היה ושעש ,ךתשקו ךילכ אנ אש ושעל קחצי רמאמ
ותדיצו ,רשכה ןפואב םתוא טחוש היה ומצע ץחה רשא דח ץח י"ע
אחינ התעמו ,]:ל ןילוחב אברד השעמכ[ דחאכ ןיאב ותטיחשו
ראבתנש המ י"פע ]ט"יב דוצל רתומ היה ךאיה[ 'סותה ילעב תישוק
,הגירה םושמ אלא הדיצ םושמ בייח ןיא תחאכ הגירהו הדיצבד
.ט"ויב תרתומ שפנ לכוא ךרוצל הטיחשו
חקיל ושעל קחצי ול רמא המל בטיה בשוימד הארנ התעמ אלה
וידגב תא ושע חקי לבל והוויצש אוהו ,דיצ דוצל תשקהו ץחה תא
והזו ,ט"ויב דוצל רוסאו אוה ט"ויד ןויכ ,םהב דוצל תודומחה
ןתוא דצ אהיש ם"ארה ירבדכ ונייהו ,ותשקו וילת י"ע דוצל והויצש
םא יכ הדיצ תכאלמ ךכב ןיאד אצמנ כ"או ,ץחה י"ע דחאכ ןטחושו
ךרוצל ט"ויב הרתוה המשנ תליטנ תכאלמו ,המשנ תליטנ תכאלמ
המ םעטב :גכ הציבב ן"במרה ד"יפל לפלפל שי ןיידעו[ שפנ לכוא
י"הקבו א"יקס צ"ק 'יס ח"וא ז"נבאב כ"שמעו ,ט"ויב הרוסא הדיצש
.]מ"כאו ,ן"במרה ירבד רואיבב 'כ 'יס הציב
שחל י"עו ילוגס רבד י"ע הדיצ ןידב
.אק ןירדהנסב אתיא הנהד ,יברבר ילשאב אילת רבדה תמאב ןכא
י"שרפו ,וקיזי לבל תבשב ןגרהל םיברקעו ןישחנה לע ןישחולד
ראבבו ,הדיצ םושמ ךכב ןיא אוה שחל ךרדד ןויכד ]ןישחול ה"ד[
בשחנ וניא הלוגסו שחל ךרד הדיצד י"שרב ראובמד בתכ םש עבש
,תבשב שוחלל רתומ הכאלמ וניאד ט"המ רשאו ,הדיצ תכאלמכ
:זק תבשב שרופמ אלהד ז"ע השקהו ,רוסא םידיב הרומג הדיצ לבא
.ע"צו ,רתומ םידיב הדיצ ףאד
:זק תבשב שרופמ הנהד ,עבש ראבה תישוק בושיב הארנ וטושפבו
הזל ,רוטפ הפוגל צ"יאש הכאלמ ד"מל קר אוה שחנ תדיצ רתיהד
ד"מל ףא ירשד מ"פנו ,הדיצ השעמ הז ןיא שחל ךרדד י"שרפ ריפש
רמול ךירצ כ"ע עבש ראבה תעדבו ,בייח הפוגל צ"יאש הכאלמד
דוצל רתומש ורמאש המו ,הדיצ תכאלמ בישח שחל ךרד הדיצד
השקהש והזו ,רוטפ הפוגל צ"יאש הכאלמד ד"מכ קר יאק שחל ךרד
.ירש הרומג הדיצ ףא כ"אד
הדיצה ןינעכ ז"ירה תודומחה םידגב י"ע אבש הדיצ ןינע ירה התעמ
הדיצד םש ןירדהנסב י"שר תעדב נ"שמל כ"או ,שחלה י"ע אבש
םלוא ,תודומחה ידגב י"ע הדיצ רוסיא ןיא נ"ה ,הדיצ הניא שחל י"ע
נ"שמ אחינ בוש ,רוסא שחל י"ע הדיצ ףאד עבש ראבה תעדל
הז יכ ,תודומחה וידגב תא חקי לבל ושע תא תווצל קחצי ךרצוהד
.הרומג הדיצכ בשחנ
י"ע שחנ תדיצד ,לכה תעדל םירבדה םייקל הארנ תמאב ןכא
ידגב חינמב ןכא ,תיעבט הדיצ השעמ הזב ןיאו ליאוה ירש שחל
דוצינ כ"חאו הדוצמ חינמכ הז ירה ,ח"עב דוצל הדשב תודומחה
מ"מ ודיב יח לעבה דצ אלש םגה ,הדיצ םושמ בייח אוהש יח לעבה
,התווכד תודומח םידגב תחנהב ףא כ"או ,הכאלמ לש העבט איה ךכ
םע דחאכ ח"עבה טוחשיו ותשקו וילת חקיש קחצי ול רמא ןכלו
.הדיצ תכאלמ ךכב ןיאש ,הדיצה
רחא ודוצינו תודוצמ סרופהד )ןיא ה"ד( :זי תבש 'סותב ובתכ הנהו[
תיבב הזב ךיראהו ,אתיירואדמ רוסא וניא הדוצמה תסירפ תעש
ח"חנמ 'יעו ,ט"קס א"אב ז"טש 'יס ח"וא ג"מפב ןיועיו ,'כ 'יס םירפא
עמשמ 'סותה ןושלד בתכש ג"קס ח"כ תוא תבשה ךסומ ב"ל הוצמ
הארנ ארבסמ וליאו ,תבשב דוצי םא עדוי וניאש םושמ קר אוהד
ת"וש 'יעו ,השעמ השע אלש ןויכ רוטפ תבשב דוציש עדוי םא ףאד
.]מ"כאו ,ז"כב לפלפל שיו ,א"קס ז"נ 'יס ח"וא קחצי תיב
א"טילש ךבילרק יכדרמ ג"הרה
"םולש תבהא" - לאפר תרות כ"ור
חכ
םיקספו תובושת
,תולקב םיספתנו בצו הלמנ ןוגכ יטיא םכוליהש םייח ילעב
הדיצ רוסיא םהב שי םאה
רגיח ,בייח אמוס וא ןשי יבצ דצה :אתיא )'ב ףיעס ז"טש ןמיס( ע"ושב
לבא רוטפ :בתכ )'ט ק"ס( הרורב הנשמבו .רוטפ ןקז וא הלוח וא
פ"עא ,ךרדה לע תחנומ הלוח תבנרא םימעפל אצומשכ ןכ לעו ,רוסא
,ןנברדמ הדיצ יוהד ,התוא חקיל רוסא המוקממ זוזל הלוכי הניאש
.הצקומ םושמ התוא חקיל רוסא יכה ואלבו ,ל"הבב ןייעו ,בייחד א"יו
ןדצה הרותב םירומאה םיצרש הנומש :אתיא )'ח ףיעס םש( ע"ושבו
ןיד רבחמה ראיב הלחתמ :בתכ )ח"כ ק"ס( הרורב הנשמבו .בייח
וישכעו ,ךרוצל ןידוצינ והיימתס םינימה ןתואבד ,ףועו היחב הדיצ
שיש םינימה ןתואבד ,קוליח שי והבד ,םיצרש תדיצ ןיד רבחמה ראיב
בצהו רבכעהו דלוחה הרותב םירומאה םיצרש 'חה אוהו ,תורוע ןהל
.הז ךרוצל כ"ג ןדצ אמתסמד ,הדיצ שי ,רמוגו
)ה"מ ףיעס ז"כ קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשבו
ןיאש הלאכ םייח ילעבד ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ םשב בתכ
ןוגכ ,חורבל םכרד ןיאו םתחקל רשפא לקנבש ונייהד ,הדיצ םנימב
םושמ םידיב םתחקל רוסא לבא[ הדיצ םהב ךייש אל ,בצהו הלמנה
ךרדבש הלאכ םייח ילעבב אלא ןנברדמ רוסא אלד ,]הצקומ רוסיא
לקנבש 'ודכו הלמנב כ"אשמ ,הלוח אוהש אלא ,הדיצ וב תכייש ללכ
לש רדג הז ןיא םוקמ לכמ ,אבחתהל הכרד םא םג ,התחקל רשפא
הלאכ וליפא אלא ,םישנא ןיב ןייוצמה םייח ילעבב קר אלו ,הדיצ
לקנבו ,חורבל םכרד ןיא םא ,בצ ןוגכ ,ללכ םישנא ןיב ןייוצמ םניאש
אלו םשפותל רוסא הצקומ םושמ קרד רבתסמ ,םהב זוחאל רשפא
םתוריח ללושש ףאד ,ןקזו הלוחכ םנידש רבתסמ יכ ,הדיצ םושמ
ו"ק ףד תבשב תוחלקמה םיבגחמ חכומ ןכו ,םילמנב םג ןכו ,רתומ
איה הלמנהשכ םגו ,דצ הז ןיא םספותל לוכי לקנבו ליאוהד ,ב"ע
תכאלמל ךייש אל אובחמה רחא שופיחה םוקמ לכמ ,הלש אובחמב
ובתכש ,ןכש ה"ד ב"ע א"י ףד הגיגח ד"יר 'סותב ראובמ ןכו .הדיצ
ןכ םאד ,לולבש םיארוקש המ אוה הרותב רומאה טמוחש ןכתי אלד
טעמ םא יכ זוזל לוכי אלו ,דמועו דוצינ אוה ירהד ,וב ךייש הדיצ יאמ
המ אל אוה הרותב רומאה בצ םגש רבתסמד הארנ ךכ םושמו ,רתויב
דודל הלהתב םג ןייעו .טאל דאמ ךלוה אוה ירהש ,בצ םיארוק ונאש
.הדיצ היב ךייש אלד ,הניכ תדיצ יבגל ןכ בתכש א"י ק"ס ז"טש ןמיס
רפסב :ל"הזב ל"קוצז ןרמ לאשנ )ה"סת 'מע ב"ח( תבשה רואמבו
אלד :ל"הזב )א"טילש( ת"כעמור בתכ התכלהכ תבש תרימש בושחה
,הדיצ םהב תכייש ללכ ךרדבש הלאכ םייח ילעבב אלא ןנברדמ רוסא
לקנב רשפאש המודכו הלמנב ןכ ןיאש המ ,הלוח וא ןשי אוהש אלא
,הדיצ לש רדג הז ןיא םוקמ לכמ ,אבחתהל הכרד םא םג ,התחקל
ןניאש הלאכ וליפא אלא ,םישנא ןיב ןייוצמה םייח ילעבב קר אלו
רשפא לקנבו ,חורבל םכרד ןיא םא ,בצ ןוגכ ללכ םישנא ןיב ןייוצמ
םושמ אלו םשפותל רוסא הצקומ םושמ קרד רבתסמ ,םהב זוחאל
,הרותב םירומאה םיצרש הנומשמ אוה בצ אהד ע"צו .ד"כע ,הדיצ
ןמיס ע"ושבו םיצרש הנומש קרפ שיר תבש הנשמב ראובמ הז לעו
וריעה רבכ םיבר :ל"קוצז ןרמ בישהו .בייח ןדצהד 'ח ףיעס ז"טש
ינא םג תמאבו ,םיצרש הנומשה ןיב אוה בצ ירהש ,הזמ ואלפתה םגו
ונאש המד בושחל ליגר יתייהו ,הזמ ףיסוהל זא יתרכזה אלש רעטצמ
'סותב ךכ רחא יתיאר םגו .'קה הרותבש בצה ללכ ונניא בצ םיארוק
בתכו ,י"שר לע קלוחש ,"טמוח" ןינעל א"י ףד הגיגח תכסמ לע ד"יר
יתיאר םגו .רגיחכ ונידו טאל ךלוה אוה ירהש ,טמוחה ותוא הז ןיאד
אלו ,"בצה ןודרח" אוה הרותב רומאה בצד ובתכש םירקוחמ אבומ
המכב ראובמ םגו ,ןוירשה לעב בצה תא הז םשב םיארוק ונאש המל
.םהירבדכ רבתסמ ריפשו ,עדרפצל המוד בצש תומוקמ
וירבדכש ןייצל יוארה ןמ :תבשה רואמה לעב בתכ םש הרעהבו[
,תורהט תכסמל המדקהב ם"במרהל תוינשמה שוריפב ראובמ הארנ
םירומאה םיצרש הנומשהש בתכש ירחאש ,'ט 'מע חפאק תרודהמב
ןוגכ םישמרהו םיצקשה ראשו :ל"הזב בתכ ,םיאמטמ הרותב
ירה .ל"כע ,אמטמ וניאו רוהט לכה ,'וכו ןוירשה בצ ינימו םיעדרפצה
בתכ ת"הע ה"צדרה 'יפב םגו .ןוירשה בצ וניא הרותב בותכה בצהש
ןוירשה לעב בצה הז ןיא ,"אנורדח" - ימלשוריו ןתנוי םימוגרתה יפלש
.]האטל ןימ אלא
ל"קוצז ןרמ ראיבש בתכ )'ב הרעה ז"טש ןמיס( המלש ןחלושבו
סופתל הדיצ לש הכאלמ בישח אלד ,בצב הדיצ ללכ אכילד פ"עב
םוש אלבו ,הצירו תולדתשה םוש אלל ןבא ומכ ותחקל רשפאש רבד
,ודיב סופתכ ל"והו ,ללכ תולובחת ןניעב אלו ,דוצנה דצמ תודגנתה
.םולכ שדיח אל ותסיפת י"עד ,הכאלמה רקיעב רסח אליממו
םחורי וניברש יל ריעה א"כח ךא :ל"קוצז ןרמ בתכש 'ד ק"סב ש"ייעו[
'וכו תעלות ןוגכ םיצרש ראשו" שרופמ בתכ ב"פ ףד י"ח ב"י ביתנ
שממ יוה תעלותו ,"רוסא לבא רוטפ ךרוצל אלשו ,בייח ךרוצל ןדצה
.ב"פ ןמיס תבש ןולובז ירעש רפסב ןייעו .]ע"צו ,הלמנכ
הדיצ רוסיא ןיאד א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
אמתסמ הנשמב בותכש בצו ,רהמ תכלל לוכי וניאש ןויכ ,בצ דוציל
ןכו .םידיב ולטלטל ןיא ןכל ,הזב שי הצקומ רוסיא םלוא .רחא בצ הז
רוסיא ןיא הרואכלד א"טילש ץישפוק םהרבא יבר ןואגהמ יתעמש
.ונינמז לש בצב הדיצ
םירפא יבר ןואגהו א"טילש ךאברעיוא לאירזע יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
ןכ תמחמו ,בצ ןוגכ יטיא םכוליהש םייח ילעבד ,א"טילש טלבנירג
ודיב ונספתי אל ךא ,תבשב הדיצ רוסיא םהב ןיא ,תולקב אוה ספתנ
.הצקומ רוסיא םושמ
תונוזלחו םיעלות תדיצ :בתכ )ח"יק 'מע ג"ח( תבשב תבש תוכלהבו
ףא ,םיברקעו םישחנ םיעלות ןוגכ ןדוצל ךרדש םיצקש ראש ןכו בצו
.ןדוצל רוסא תעלותו ןוזלחו בצכ טאל טאל םיכלהמש
םישמרו םיצקש ראשו" א"ע ז"ק ףד תבש 'ינתמ :בתכ תורעהבו
וניברבו ,םיברקעו םישחנו םיעלות ןוגכ י"שרבו ,"בייח ךרוצל ןדצה
תונוזלחו תעלות ןוגכ םיצקש ראשו" )ג"ע 'פ ףד( א"ח ב"י ביתנ םחורי
א"ע א"י ףד הגיגח י"שרב ראובמ ןכו ,"בייח ךרוצל ןדצה םיברקעו
הפילקב לדגה א"צמיל ןירוקש ץרש ןימ" אוה הרותב רומאה טמוחד
דחא אוהו ,םש םגרתמב ש"מכ "לולבש" ונילצא ארקנה אוהו ,"דימת
תא ןידצ ב"ע 'ו ףד ק"ומב ונינשש והזו ,הרותב םירומאה םיצרש 'חמ
םש י"שרבו ,ךולהי סמת לולבש ומכ ביתכד 'וכ תושיא יאמ ,תושיאה
ראובמ ןכו .הדיצ לולבשב שיש אידהלו .כ"ע ,"ןוצמיל ןירוקש לולבש"
ונייה תשחורה הנבל הניכד םש כ"שמל ,א"ע ב"י ףד תבש 'סותב
א"רלד ,ב"ע ז"ק ףד תבשב אתיאדכו הדיצ הב ךייש כ"או ,שוערפ
השקה רבכש תמאבו .דוצינ ונימב ןיאד םושמ רוטפ י"רלו ,בייח
,היב אכייש הדיצ יאמ טמוח והז םאו" םש הגיגח ד"יר 'סותב וילע
םנמאו .כ"ע ,"רתויב טעמ םא יכ זוזל לוכי וניאו ,דמועו דוצינ אוהש
דוצינ אוהש יפל" לולבשה לע קר איה ותישוקד ראובמ וירבדב םג
םיעלותו תונוזלח לע אלו ,"רתויב טעמ םא יכ זוזל לוכי וניאו דמועו
ותכילה ןיא לולבשה לבא ,תיטיא איהש קר ,ןתכילה תרכינו םיזזש
םיעלותכ ח"עב ראש לבא ,דמועו דוצינ יוהד ל"ס ןכלו ,ללכ תרכינ
,הדיצ והב ךיישד םחורי וניברו י"שרב 'ינתמב םניד שרופמ תונוזלחו
ףאד ל"ס י"שרו ,ותכילה רדג יפל דחא לכ םתוריח תלילש יהוזש
ותכילה תרכינ ןיאש ןויכ ל"ס ד"ירהו ,תוריח תלילש ןאכ שי לולבשב
.תרכינה תוריח וז ןיאו ,דמועו דוצינכ יוה
ריתהש ל"נה ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ ירבד תא םש איבה בוש
םיעלותב םגד ראובמד ל"נה לכמ ל"צז ןרמל יתחלש רבכו :בתכו
'סותב םגשו ,םתוריח תלילש והזש ,אתיירואד הדיצ ךייש תונוזלחו
ותכילה ארכנימ אלו ,זוזל לוכי ןיאד לולבש יבגל קר ןכ בתכ אל ד"יר
שוערפ ונייהד םינבל םיניכ יבגל א"ע ב"י ףד 'סותב חכומ ןכשו ,ללכ
יתעמשו ,בייח ןדצה א"רלד ב"ע ז"ק תבשב ראובמכ ,הדיצ ןהב ךיישד
.ןכמ רחאל ויתומישרב ןכ םשר רבכ ל"צז ןרמש
הדיצ ךייש ינה לכבד א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ םשב םש םייסמו
ד"י קרפ( תבש תוחראב ובתכ ןכו .םתוריח תלילש יהוזש אתיירואד
.הזב רוסאל א"טילש ןרמ םשב )א"כ הרעה
לאומש יבר ןואגה םשב בתכ )'ש 'מע( השעמל הרורב הנשמב ןכו
,בצ וא הלמנ ןוגכ םטיאל םיכלהמה םייח ילעבד א"טילש רנזאו יולה
םתדיצ תא ריתהל ןיאו ,רגיחה ןידכ ןנברדמ הדיצ רוסיא םהב ךייש
.תבשב
,הדיצ רוסיא שי םילמנב םא ןד )א"כק 'מע א"ח תבש( ינש טוחבו
הנומש ,א"ע ז"ק ףד תבש תכסמב ןנת :'ז ק"ס צ"העשב םש בתכו
ארקיו( ינימש 'פבו ,בייח םהב לבוחהו ןדצה הרותב םירומאה םיצרש
בצ ירה ע"צ הרואכלו ,'וכו בצהו רבכעהו דלוחה םהש )ט"כ ,א"י
םיבצ יגוס שי כ"אא[ חורבל לוכי וניאו ,דמועו דוצינ בצמ לכב אוה
ןודינ היה םאש רשפא מ"מו ,]'ינתמ ירייא הזבו חורבל םילוכיש
,םידמועו םידוצינ יבישח םילמנ םא ןייעל שי אתיירואד הדיצב ל"נכ
םוקמ לכמ ,הלמנה תא סופתלו תשגל לוכי תעכש ג"עאד רשפאש
,רחא םוקמל וכלי אל ןמז רחאל אובי םא ףאש וביבס רגוסש ןויכ
הרומג הטילשב םה ךורא ןמז רחאל ףאש ןינעל ת"המ הדיצ יבישח
.ע"צו ,ולש
רוסיא שיד א"טילש ץילרק םיסנ יבר ןואגה יפמ יתעמש השעמלו
.בצו הלמנ ןוגכ ,יטיא םכוליהש םייח ילעבב הדיצ
תא יתלאשו :בתכ )ו"נק 'מע דצ תכאלמ( תוכאלמה תרות 'סב ןכו
ןוירשה בצ וניא בצ הרותב רמאנש המ רשפאד א"טילש ץילרק נ"רגה
יא ה"ד ב"ע ד"י ףד תועובשב י"שרמ עמשמש ומכו ,רחא ןימ יוה אלא
המד ,בישהו .עדרפצל ןימודש האטלהו בצה ומכ בתכש ,אמטמ ץרש
,ןוירשה בצל הנווכה ונייהו ,בצ ןירוק ונאש המ אוה הרותב רמאנש
תצק המוד אוהש ,בצה הארמ ריבסהל ותנווכ י"שרב אתיאד המו
טמשנו ץפוק אוהש ויפואב עדרפצל המודש ותנווכ ןיאו ,עדרפצל
ףיסוהו ,תצק ןוימד םהיניב שיש והארמו ועבצב אלא ,םוקמל םוקממ
,הדיצ םושמ בייח והדוצה םוקמ לכמ ,חורבל לוכי וניאש ףא בצד
םיבצ שיש עמשש ,רמא דועו .ותוריח םצמצ אוהו וחוכ אוה הזד ןויכ
.הדיצ ךייש יאדוב ןהבו ,חורבל תולוכיש תורבדמב םילודג
תבשב דירוה ךותל הקירז
האופרל םדאל םד זיקמ אוה םאו :בתכ )'ל ק"ס ז"טש ןמיס( ב"מב
אוה םגו ,ןקתמ ללכב אוהד ע"וכל בייח ,המהבב וא הנכס וב ןיאשכ
.תואפרתהל ידכ וז הלבחב התע הצור אהד ,הפוגל הכירצה הכאלמ
)ח"נ ףיעס ב"ל קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשבו
תידירו ךות הקירז תקרזהבד ל"קוצז יקסמרבא י"רגה ןרמ םשב בתכ
טעמ איצוהל םיכירצ אפורה תעד יפלש ןויכמ ,הרות רוסיא הב שי
.הקרזהה ינפל םד
ק"ס ח"כש ןמיס א"מה :בתכ ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ םשבו[
בישח הער חורמ ליצהל השאמ בלח חוליקד ,ובתכ םש שובלהו א"מ
םש בתכ ןכו ,ג"יק ק"ס ב"מב ש"ע ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
ש"ע ,קוניל הצריו קוניתה האריש ידכ עקרק יבג לע בלוחב ג"מפה
יבג לע ומכ בישחד רבתסמ ןאכ םג ימנ יכהו ,א"פ ק"ס צ"העשב
שירב ראובמכ ,המשנ תליטנ ימנ היב תיאד םד ינאש ךא[ עקרק
עמשמד אהו ,יפט ליק דוביאל ךלוה םגו ,]ע"צו ,םיצרש הנומש קרפ
אוהד ןכתי ,הפוגל ךירצכ בישח םילותב םדש ב"ע 'ה ףד תובותכב
םא תוארהל וא תוארל הצור ןיידע ,םדה אצי רבכש רחאל םגש ינפמ
בישח תמ תאצוה םגש ףאו .אכה כ"אשמ ,םילותב םד וא רופיצ םד הז
רבקב אקוד םיצורו הברה וילע ןידיפקמש פ"עא ,הפוגל ךירצ ןיא
ןיאש המ ,ורבוקל ידכ אוהש ףוס רתב ןנילזאד םתה ינאש ,דחוימ
א"מהמ דמלש שד תכאלמב תורוא לט 'סב יתיאר םג .םילותב םד ןכ
ךותל השאה ידדמ בלח ףיטהל רתומש ,ןזואב באכ ול שיש ימב ל"נה
ד"נעפל םלוא .ש"ע ,הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמ ל"והד םושמ ,ןזואה
ףד תבש ןייע ,בייחד האופרל איצומהמ ש"מד ,דאמ םיהומת םירבדה
תא לואשל ידכבד ,ב"ע ה"ע ףד תבש ן"רה ישודיחב םג ןייעו .א"ע 'פ
והמת רבכ א"מה לע םגו ,הפוגל הכירצכ בישח הדנ םד לע םכחה
'ו ףד תובותכ לע האלפהב יתיאר םג .ןושמש תוריזנבו ש"ותב דואמ
ןעמל ,הפוגל הכירצכ בישח הינש האיבב םגד בתכש ,והימו ה"דב
כ"חא אצמי םא םילותב םדב תולתל ןיא ות ,םד אצמי אל םאש תעד
ןיא םגו ,קפס קר הזש ג"עאד ןניזח ירה ,ש"ע ,תרחא םעפ לעבישכ
בישח יכה וליפאו ,םילותב םד אוה םא םדב לכתסהל ללכ ךירצ
םילותב םד ינאשד ,רשפא ךא .ןדיד ןודינב ש"כו ,הפוגל הכירצכ היל
ןכלו ,אל וא םד שי םא תוארל ךכל דמוע םוקמ ותואבש הזה םדהש
ריפש םילוכי בלחו םד םתסב כ"אשמ ,הפוגל ךירצכ ןינע לכב בישח
אלו ,הפוגל הכירצ בישח הז ירה םתוא ךירצ שממ םא קרש רמול
עקרקה לע הטחסמב טחוסהש הארנ ארבסה דצמד ,דוביאל ךלוהשכ
.ע"צו ,הפוגל הכירצ הניאכ בישחד ,יוארכ תלעופ איה םא תעדל ידכ
'מע א"ח האופר יכרע( המלש ןחלושב ל"קוצז ןרמ כ"שמ דוע ןייעו
.])א"ס
בישילא ש"ירגה ןרמ םשב בתכ )ט"מ 'מע( השמ בישי ת"ושב ןכו
,הנכס וב ןיאש הלוחל תבשב תידירו הקירז תושעל רוסאש א"טילש
.איה היוצר םד תרירצש
ןתיל דירוה ךותל תוקירז :בתכ )ז"טר 'מע ד"ח תבש( ינש טוחב ןכו
לארשי ידי לעו ,יוג ידי לע קר רתומ ,הנכס וב ןיאש הלוחל תופורת
.רוסא
לאירזע יבר ןואגה ,א"טילש ץישפוק םהרבא יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
הקירזד ,א"טילש טלבנירג םירפא יבר ןואגהו א"טילש ךאברעיוא
םד טעמ איצוהל ךרוצ שיש ןויכ ,קירזהל רוסא תבשב דירוה ךותל
הנכס וב שיש הלוחל קרו ,דירוה ךותל הסנכנ הקירזהש אדוול ידכ
.תבשב דירוה ךותל הקירזהל רתומ
לבא :בתכ )ב"י תוא ד"י קרפ ו"ט ןמיס ח"ח( רזעילא ץיצ ת"ושבו
תבשב ידוהי י"ע םתושעל רתיה ןיא דירוה ךותל םישועש תוקירזה
ידכבד ,האופרל לבוח ג"הכב ל"והד ,הנכס וב שיש הלוחב אל םא
חרכה דימת שי דירוב ןוכנה םוקמה לא הסנכנ טחמה םא תעדל
,טלובו לודג דירוהשכ אל םא ,םד תצקמ קרזמה ךות לא םשמ בואשל
ןמיס ע"ושב ןיועיו ,םד תורירצב דימת םדאתמ הקירזה םוקמ םגו
תחת ררצנ אלא םד אצי אלש פ"עא םיבייחש קספנש 'ח ףיעס ז"טש
ןכו ,ףסוהי רכז ת"ושב םג הזב ש"מ ןיועי ןכ ומכו .ש"ייע ,רועה
בויח ןיא כ"פעא ילוא ךא .ש"ייע ,לבוחהו ה"דב םש הכלה רואיבב
יכ םדה תורירצ ףוגל ךירצ וניאו תויהב ,דירוה ךותלב םג אתיירואד
ל"והו ,דירוה ךות לא הקירזה תניתנ ןווכמ םא ריכי כ"יעש המל םא
.הרפעל אלא ךירצ ןיאו אמוג רפוחכ הפיא
:ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמל בתכ ו"ל תוא 'ב קרפ ז"י ןמיס ט"חבו
ךותל הקירז תיישעב םגש רמול דדצל ב"י תוא ד"יפב ירפסב ש"מע
.'וכו םדה תרירצ ףוגל ךירצ וניאו תויהב ,אתיירואד בויח ןיא דירוה
קפתסמ ט"מ יתעדי אל :ל"זו בתוכו יבל תמושת תא ה"רתכ ריעמ
תא חותפל חילצהש תעדל ידכ אלא םדה תא ךירצ וניא ירה ,רבדב
ינהנה דואמ הנהו .ל"כע ,הפוגל ךירצכ בשחי ת"כהמ כ"או ,דירוה
ירבדב דוע ןייעל יתנייצ ירה ירפסב םשבו ,ירבדל םיכסמ ר"תכש
עובקלמ יתרהזנ ךא ,ירבדל קוזיח יתפסוה םשבש ,'י תוא ו"טפב ןלהל
םינואג המכ לע יתעמשש תויהב ,]ןכ יתעדש םגה[ תורמסמ הזב
אמגודל הנהו .הרות רוסיא הזב שי ןכש וטקנש ונירודב םימסרופמ
ארקנו ,רמד וידימלתמ דחא תעכ ל"והש רפס לע ןיע התע הז יתפעה
ינפ לע טעמכ עובט רמד אקנפשוגו ,"התכלהכ תבש תרימש" םשב
ןואגה לש ויפמ עמשש איבמש ול יתיארו ,ויבג לע דמוע ותויהב ולוכ
רוסיא שי דירוה ךותל הקירזבד ל"סש )א"טילש( יקסמרבא י"רגה
בתוכ תאז דועו .הקירזה ינפל םד טעמ איצוהל םיכירצש ןויכ ,הרות
לע ךא .ל"ז א"וזחה םשב םג )י"נ( רגניזלש ר"ד ול רמא ךכש רפסה
א"וזחהמ עמשש רגניזלש ר"ד רמא יל יכ ,ןיכומס ול ןיאש ול דיגא הז
בשח א"וזחהשכו ,ריתהל שי יאדוב דירוה ךותל אלשד ,הז קר אוה
דירוה ךותל איה התיישע לע םהיניב הרבודש הקירזהש הליחתמ
ר"דה ול רמא החישה ךשמהבשכ לבא ,היפא לע ורקחל ליחתה
רמאו ותריקח ךשמה תא א"וזחה קיספה ,דירוה ךותל וניאש רגניזלש
אלש ןפואב ,התושעל רתומש הלאש לכ ןיא ירה רבדה ךכ םא :ול
.דירוה ךותב איהשכ לע ד"וח ול םייס
שודיח רבד דוע תולעהלמ הזב ענמא אלו :בתכ םש ז"כ ןמיס ףוסבו
,תבשב דירוה ךותל הקירז תיישע ןידל עגונב תעכ יתעדב הלועש
םיקקזנה דירוהמ הלאכ םד תופיט המכ תאצוהב הרות בויח ןיאד
לעו ,דירוה ךותב דיקפ דקפימ המה הלא תופיט יכ ,הקירזה ךרוצל
יתאצמש הממ ידיד יליחו ,לבוח םושמ םתאצוה לע םיבייח ןיא ןכ
רתומ םא לאשנש ג"מ ןמיס ל"ז ביבח ןב ם"רהמל לודג לוק ת"ושב
םידירווב דיקפ דקפימ םדד בישהו ,הנכס וב ןיאש הלוחל םד זיקהל
בוש לדנוז ףסוי ג"הרה
רפס תיירק
טכ
ירהו ,'וכו תובותכד ק"פב 'סותה ש"מכו ,המשנ תליטנ םושמ וב ןיאו
םדה אלא המשנ תליטנ םושמ וב שי םד תאצוהבד ורמא אלד אידהב
הזקהה ןמ אצויה םדו ,אל דיקפ דקפימד לבא ,הרובח תמחמ אצויה
תפיט אצת אלש א"א הזקהה םדב אכהד ג"עאו .אוה דיקפ דקפימ
,'וכו בייחימ אל ה"פא ,המשנ תליטנ םושמ וב שיו ,הרובח תמחמ םד
קיפהל אלא הניא הזקההש ,הרובח םד לצא אוה קסעתמ ימנ יכה כ"או
םדל ךירצד םושמ אל הזקהה אכהו ,'וכו םידירווב ץבוקמה םדה יוביר
ואל הזקהה םד אכהד ,דועו .ול קיזמ םד ותואד םושמ אלא ,הזקהה
ביבח ןב ם"רהמהל ל"סד ירה .ש"ייע ,'וכו דיקפ דקפימד אוה קרפמ
םדד ,המשנ תליטנ םושמ הזב ןיא םידירווה ןמ םד תאצוהבד ל"ז
וננודינב םג ןכ רמול שיד ןידה אוה ןכ םאו ,םידירווב דיקפ דקפימ
תופיט המכ תאצוהב המשנ תליטנ םושמ הרותה ןמ בייחל ללכב ןיאד
.םשב דיקפ דקפימ הלא םימד יכ ,םש םידמועו םיצבוקמה םד
:ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמל דוע בתכ ה"כ ןמיס 'י קלחבו
יל בתכש הממ ומעט תא הנשמ ובתכמב ה"רתכש יכנא האור הנהו
בתכ זאד ,ירפסמ ינימשה קלחה רואל אציש תעב זאמ תוטישפב
םדה תאצוה בשחנ דירוה ךותל הקירז תיישעבש קפסל םוקמ ןיאש
ידכ אלא םדה תא ךירצ וניא ירהד ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
ילא ובתכמב ג"כ היל טקנ תעכו ,דירוה תא חותפל חילצהש תעדל
םצעלו .הפוגל הכירצה הכאלמכ ריפש הז רבד בושחל ,הכופה הטיש
האור יניא ד"נעפל ,ךכ לע תעכ ותעד קמנל ובתכמב בתוכש םירבדה
םושמ בייח לבוחד ם"במרה תטישמ איבמש המד ,ערכה ידכ םהב
ךירצ וניאו קיזהל ןיוכתנש פ"עא וריבחב לבוחב םג בייחמו ,קרפמ
קרפב ם"במרה הנה ,ןקתמכ בישחו ותעד הררקתנש ינפמ ,םדל
ןמ אציש םדל ךירצ היהיש אידהב ךירצמ 'ז הכלה םש תבשמ 'ח
ןווכתנש פ"עא וריבחב לבוחב םג 'ח הכלהב בייחמש המו ,הרובחה
הזב ומעט רקיע ,םדל ךירצ וניאש פ"עאו ,'וכו וחור תחנ ינפמ קיזהל
בייח אוהש הפוגל צ"אש הכאלמב י"רכ קסופש ותטישל ליזאד םושמ
שיר תוינשמה לע א"ערגה תישוק לעו .םש מ"מה ראבמכו ,הילע
,תושומנ הב וכלה רבכ ,ונממ עייתסהל הצור ג"כש םיצרש הנומש
תמאב הלע אבו ,'ישוקה לע תמאב ריעסמ םש םלשורי תראפתבו
קרפמ ןכו השיד לכד ,קרפמ םש וילע ןיא םדל צ"או טחושבד הז חכמ
שודיח איצוהל ןיא םינפ לכ לעו .ש"ייע ,שדינה רבד םושמ ורקיע
םושמ םג ם"במרה בייחמ אלש עודמ לאושש 'ישוקה חכמ הכלה
ם"במרהש הקוספה הכלהה ונינפלש ןמזב ,א"ערגה לאושש ,קרפמ
תמאב בתוכש וניצמ יכהו ,קרפמ םושמ ג"הכב תמאב בייחמ אל
ם"במרהלו .ב"ל 'יס תבש 'לה הניב ירמאב ם"במרה תעדב ןכ ראבל
לבוחב בייחמד ןויכמ ירה ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב בייחמד
דצ הקירזה תיישעל דירוהמ םד תפיט תאצוהב שי כ"א ,קרפמ םושמ
םש קסופ ירהד ,אבויח רועיש ידכ הזב ןיאד הזב אוהו ,רחא לקימ
פ"ר א"ערגהב םג ש"ועי ,תרגורגכ איצויש דע קרפמ םושמ בייח וניאד
הארנ ןיד ןמ רבד רבד רמול דוע ג"כ ףיסומש המו .םיצרש הנומש
ה"דות ב"ע 'ה ףד תובותכב ראובמד ,םילותב םדל המוד הז ןודנד
ז"רה הלותב איה םא תוארל םדל ךירצש ןויכד י"רה רבוסש ,םדל
ח"וא ג"מרפהל אצמש המ איבמו ,הפוגל הכירצה הכאלמכ ימנ בישח
תפטה ןינעל םילותב םדמ דומלל ימנ בתוכש 'ז ק"ס ז"מב א"לש ןמיס
הזמ דמול ןכלו ,םילותב םדב ומכ הפוגל הכירצכ בישחד ,תירב םד
ןעמל םד אצי תמאב םא תוארל בטיה לכתסמש ןויכ אכה ימנ ה"הד
הנה .הפוגל הכירצ בישח ריפשד ,דירוה ךותב אצמנ טחמהש תעד
םצעב הצור אוה םילותב םדבד ,ללכ םימוד םינודינה ןיא ד"נעפל
אוה הזב םדה תייאר םצעו ,אוה םילותבמ רשאמ הזה םדה תאיצי
תירב םד תפטה ןידה אוה ןכו ,חור תחנ ול םרוגו ומצעל ול הרטמ
לעו ,וארוב תוצמ כ"יע םייקמש ותעד בשיילו ותוארל ול הרטמ איה
תאצוה כ"אשמ לבא ,הפוגל הכירצה הכאלמכ ריפש םיבשחנ ןכ
לכו ,תיתומצע הרטמ לכ ול ןיאש וננודינ לש דירוהמ םדה תפיט
טחמה םע ןוויכ םא כ"יע חיכוהל ידכב יעצמאל אלא אב וניא ומצע
םדה תפיט תאצוה ידעלב ךכ לע חכוהל לוכי היה וליאו ,דירוה לא
םג רורבשכ הפיטה םיאיצומ אל תמאב רשאכו ,רתוי היל אחינ היה
ל"וה אלד רמול םוקמ שי ג"הכב ןכלו ,דירוה לא ונוויכש הז ידעלב
לבוחל ימד אלד רמול שי ןכ ומכו ,הפוגל הכירצה הכאלמכ ןכ לע
,ללכ האופרל הניא המצעלשכ הז םד תפיט תאצוהד םושמ האופרל
םג וירבדב ה"רתכ איבמש המו .וירבדב ג"כ םג הזמ שיגרמש ומכו
ג"עאו ,הרות רוסיא הלימ םד תציצמב שיד תבש 'מגב ראובמהמ
,דלוה ןכתסי אלש ידכ קר והשעמ לכו ,םדה תא ללכ ךירצ ןיאד
ב"ע 'ה ףד תובותכ לע בקעי תיבב אנ ןייעי ,לבוח םושמ בייח ה"פאו
הפוגל הכירצ הניא יוה הזד אמינ יאד םש 'סותה לע הזמ השקמש
רמאד אה השק ןכ םא ,ךלכלתי אלש ליבשב קר םדהל ךירצ ןיאש ןויכ
הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ אה ,אתיירואד הכאלמ אוה הציצמד
ש"מפל ץרתמו ,דלוה ןכתסי אלש ידכ קר םדהל ךירצ ןיאד ,איה
תליטנ ןוגכ ,רבדה חיבשמ אוה הליטנבש לכבד ד"צר 'יס ש"בירה
הציצמבד ריפש יתא ןכלו ,'וכו בייח ןתליטנב רבדה הפייתנש םינרפצ
דוע ןיועיו .ש"ייע ,בייח ןכלו קוניתה תואירב חיבשמ םדה לטונשכ
לכ קר ,זזוג אקוד ואלד ימנ חיכומש ב"ל 'יס תבש 'לה הניב ירמאב
דוע בתוכו ,הפוגל הכירצה הכאלמ יוה ודי לע ןקתנו הפיתמה רבד
,אתיירואד הכאלמ יוה אל האופרל לבוח םג ןכ םירבוס םניאה תעדלד
ןיאש הכאלמ קסופד ןאמל ןנברד רוסיא קר יוה אל הלימד הציצמ ןכו
תאצוה ןינע תומדל ןיאד וא ,פ"נממ כ"או .ש"ייע ,רוטפ הפוגל ךירצ
ןאכב ןיאד ןויכמ ,הציצמד איההל הקירזה ןוניכל דירוהמ םדה תופיט
הרטמ לכ הל ןיא םגו ,האופרל האב הניאד ,ללכ ףוגל החבשה םושמ
ןאמל ןנברדמ םא יכ יוה אל הציצמב םג תמאבד וא ,ל"נכו המצעלשכ
.הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ רטפד
םוקמב תתל רתומ :בתכ )'ב ףיעס ו"ל קרפ ב"ח( ןויצל רוא ת"ושבו
איצוהל ךרוצ שיש ףאו ,תבשב הלוחל דירוב יוריע וא תוקירז ךרוצה
לכ דירוה ןיאש םוקמב( דירול הסנכנ הקירזהש אדוול ידכ םד טעמ
אלל הקירזה תא סינכהל החמומ ךכ לכ קירזמה ןיאש וא ,טלוב ךכ
הניאש הכאלמ יוהד םושמ ריתהל שי ןכ םגש הארנ ,)םד תאצוה
אוה ןאכ ירהש דועו .םדב שמתשהל ךירצ ןיא ירהש ,הפוגל הכירצ
ראובמכו ,ןנברדמ אלא רוסא וניא הרובחב ףא לקלקמו ,לקלקמ
לקלקמ יוהד ןויכ ןכלו ,'ז הכלה תבש תוכלהמ 'ח קרפב ם"במרב
ךרדה ןפוא לכבו ,הלוחל ריתהל שי ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב
.ןפוא לכב ירש יאדו הזבו ,הנכס וב שיש הלוחל אוה היזופניא תתל
סחניפ םייח יבר ןואגה תרעה אבומ )ד"ר 'מע( תדלויה תרותב ןכו
הכאלמ יוהד ד"נעלנ :דירוה ךותל הקירז יבגל בתכש ל"צז גרבנייש
אמלעב ןמיסל אלא ומצע םדל ךירצ ונניאד ,הפוגל הכירצ הניאש
.דירול טחמה תא סינכהש
קירזהל רתומד א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
הכאלמ יוהד ,האופר םושמ רתומש םוקמב דירוה ךותל תבשב הקירז
.םדב שמתשהל ךירצ ןיא ירהש ,הפוגל הכירצ הניאש
הנוכנ החונמ 'סב א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגה בתכ ןכש ר"וש
)האופר רתיה םוקמב( רתומ :א"צ ק"ס המלש החונמב ה"נ 'מע
,תחרכומ הקירזה תעשב םדה תאצוה ןיא יכ ,םדא ןבל הקירז תושעל
.ןיוכתמ וניאש רבד הז ארקנ םד אב םא ףאו
תבשב רירשה ךותל וא רועל תחתמ הקירז
תיישע ןינעב :בתכ )'א תוא א"ס ןמיס א"ח( יולה טבש ת"ושב
רימחהל ינא ליגר ,ךכל ןכומה טחמ ידי לע וליפא תבשב תוקירז
,בוש יתנייע דבכנ הרקמו הלאש י"ע םנמא ,הנכס םוקמב אלש
המוד וניאו ,ץוק תאצוה ךרוצל חתפ תיישעמ רומח וניא הרואכלו
אלו חותפ חתפ היהיש הצורד םתה ינאשד ,אסרומ סיפמ לש חתפל
סינכהל קר ומצע חתפה ךירצ ןיא הקירזב םגש עודיו ,דימ םתסי
םיששוח םניא םא האופר תסינכ וא טחמ תאצוה יל המו ,האופרה
טרפב ,דימ םתסיש ןפואב תושעל םידיפקמ הברדאו ,דימ םתסיש
ינפמ םד איביש חרכה ןיאש ןפואב דירוב אל רירשב םינתונש הקירזב
ח"כ ףיעס ח"כש 'יס ןייע ,אמלעב לקלקמ קר יוהד ףא ,לבוח ששח
ישודיחב בתכש המ הזל ףרצל שיו .םש י"שרבו א"ע ו"ק ףד תבשו
וניא ףוגה תחיל ידי לע דימ םתסנש בקנד ,א"ע ו"ל ףד הכוס ש"שרה
םולשו סח תופירט ןינעל יכ םאו ,תופירט ןינעל םג ללכ בקנ רדגב
לכו ,אפורטציאל איזח ל"נה ןינעל םוקמ לכמ ,היאר ילב הז לע ךומסל
יכ רחא ןודינ ןיאו ,תבשה ינפל האופרה ילכ ולשבתנ םא ןבומכ הז
אביש אניטמ ,ל"נה םיאנת לכב האופרה סינכהל טחמה תציקע םא
.ע"צ ןיידעו ,ארישכמ
יפ ביחרהל ידכ תבשב ןיחש סיפמה :בתכ 'א תוא ט"ע ןמיס 'ח קלחבו
םאו ,אפורה תכאלמ איה וזש ,שיטפב הכמ םושמ בייח ז"ה 'וכו הכמה
כ"שמכ אמעט ונייהו ,רתומ הז ירה החילה הנממ איצוהל ידכ הסיפה
תא לוטיל רתומ ןכלו ,דימ םותסתו רוזחת םא ששוח וניאד א"גמה
ןירדהנסו ,א"ע ז"ק ףד תבש ןייע ,םד איצוי אלש רהזיו ,טחמב ץוקה
תבושתב יתבתכ ט"המד עדו .ב"ע ב"כק ףד תבשבו ,ב"ע ב"פ ףד
ףוגל תבשב האופר תוקירז תיישע ןינעב ,א"ס ןמיס א"ח יולה טבש
םא רימחהל וניכרדש י"פעאד ,עודיה האופרה ילכ טחמ תביחת י"ע
ריתהל דדצל שי לודג ךרוצ םוקמב םוקמ לכמ ,הנכס קפס םוקמב אל
איצוהל אסרומ סיפמהו ,ץוקה איצוהל חתפ תיישעמ רומח וניאד
סינכהל קר ומצע חתפל ךירצ ןיא הלא תוקירזב םגש עודיו .החילה
אה הברדאו ,האופרה לזונ תסנכה וא ץוק תאצוה יל המו ,האופרה
ןיאש ,רירשב ש"כמו דירוב ןיב ,דימ םתסיש ןפואב תושעל םידיפקמ
,הז ןינעל לקלקמ ל"וה תצק אבי םא םגו ,ללכ םד אוביש חרכה םג
בקנד א"ע ו"ל ףד הכוס ש"שרה ישודיחב כ"שמ םש יתאבה םגו
ךומסל ןיאש ףא ,ללכ בקנ רדגב וניא ףוגה תחיל י"ע דימ םתסנש
ילכש יאנתבו ,יפורטצאל יזח ןאכ לבא ,הפירט רוסיאב ו"ח הז לע
ןיאש הלוח לש הרקמב תבשה ינפל םילשובמ ויה 'וכו טחמה הקירזה
ע"עו .דוע ה"שעיו ,ל"נה הקירזה תביחת ול ונרתה ונאש ,הנכס וב
אלשכ תבשב הקירז לבקל רימחהל 'ב תוא ז"פר ןמיסב םש כ"שמ
.ש"ייע ,תבשב ולבקל חרכה היה
רפסבו :בתכ )'ט תוא ד"י קרפ ו"ט ןמיס ח"ח( רזעילא ץיצ ת"ושבו
תיישע לש הלאשהמ םש רבדמש יתיאר ו"ט ןמיס הטילפ תשורי
י"ע קר היישעה ריתהל םש ותעד אוהו ,רכוס ילוחל תבשב תוקירז
ליחתה םאב קר ןכ םגו ,'יפוג לכ היל ביאכד הלוח אוה םאב קרו ,ם"וכע
ומכ ריתהל שי ד"נעפלו .ש"ייע ,םדוקממ תוקירזה תיישעב רבכ
רכוס דגנ הקירז תיישעבש םש רפסה עבוקש המ ןוכנ אלו .יתבתכש
איבמש ג"ח ןורושי ידוסי רפסב יתיאר ןכו .םד ררצנ הוהתיש חרכהב
)גרעברעבליז( ןימינב תנשמ ת"ושו 'מ ןמיס ג"ח ןורכז ינבא ת"וש
,הנכס וב ןיאש הלוח אוה רכוס תלחמב הלוחד ,תאזכב ןכ םג ולעהש
רתומ ,ןילוסניא ףוליז הדועס לכ ינפל ול ופלזיש םיאפורה תדוקפו
חתפ השוע אפורה ןיאד םושמ ,לארשי אפור י"ע וליפא תאז תושעל
לש ונוצר והזו ,בקנה םתסנ רשבהמ טחמה תאיצי רחאל ףכיתד ,ללכ
ירבדו .ש"ייע ,לועפי אלו םש ךרד ןילוסניאה אצי ןכ אל םאש ,אפורה
,'ו תוא 'א ןמיס ב"ח תוליבא וב לכ רפסב םג םיאבומ ןורכז ינבאה
יתאצרה רשאכו .םירבד לש ןפוגב ןייעל י"חת םירפסה ןיאו .ש"ייע
רמא ונמזב יכ )י"נ( רגניזלש ר"ד יל רמא ,םיאפורה רבח ינפל ל"נהמ
ךותל אלו רועל תחתמ קר םישועש תוקירזש ל"ז א"וזחה ןואגה םג ול
ךכל קוקזש עבוק אפורהש הלוח לכל תבשב ןתושעל רתומ ,דירוה
סדרפה ןוחריב יארקאב יתיארש המ דחכא אלו .הנכס וב ןיאש וליפא
ר"ד ברה תאמ האופרל ויבא הכמ ןינעב רמאמ םש ספדנד ז"ישת רייא
,ןילוסניאה תוקירז תודוא לע בתוכ רמאמה ףוסבו ,סנ ךורב לארשי
יפכו ,תינמזה תיגולוטאפה חותינה תמכח יפלו האופרה תמכח יפלד
הרובח דימת תושוע הלאכ טחמ תוביחת ,פוקסורקימב הארנש המ
לכ םדה ררצנ לע םג םיבייח תבשב ירה כ"או .ש"ע ,ררצנ םדהו הנטק
,םיניעל הארנ אהי אוהש לכהש תהימ ןניעבד רמול שי םלוא ,אוהש
פוקסורקימ ךרד הארנש פ"עא ,םדא יניע הארמל הארנ אלש לכ לבא
תעדו בוט ת"ושב הזה ללככ בתוכש וניצמדכו ,ללכ הארנ ארקנ אל
.'כ ק"ס ח"י ןמיס ת"רדב ש"ייע ,ג"נ ןמיס א"וקב ת"ודהמ
)ח"נ ףיעס ב"ל קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשב ןכו
המצעלשכ הב ןיא ,תירירש ךות וא תירוע תת הקירז תקרזה :בתכ
.הרות רוסיא
תוקירז :בתכ )םירואיבב 'כ ףיעס ו"ל קרפ( ןויצל רוא ת"ושב ןכו
אצוי ןיא ירהש ,רתומד טושפ תירוע תת הקירז וא רירשל םיסינכמש
.רוסיא םוש הזב ןיאו ,םד
תבשב הקירז תושעל רתומ :)ז"טר 'מע ד"ח תבש( ינש טוחב בתכ ןכו
,םדה אציש אשיר קיספ וניאד ,]האופר םושמ רתומשכ[ רירשה ךותל
,םד אציש אשיר קיספ אוהש השעמ תעשב םיאור םימעפל םנמאו
.הזב ךישמהל רוסא יזא
םהרבא יבר ןואגהו א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
ךותל וא רועל תחתמ תבשב הקירז קירזהל רתומד ,א"טילש ץישפוק
.האופר םושמ רתומש םוקמב רירשה
םירפא יבר ןואגהו א"טילש ךאברעיוא לאירזע יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
םוקמב רירשה ךותל תבשב הקירז קירזהל רתומד ,א"טילש טלבנירג
.םד אצוי ןיאש ןויכ ,תבשב האופר רוסיא םושמ הזב ןיאש
תבשב םישותי תגירה רוסיא
ןכ םא אלא ודוצל רוסא שוערפ :אתיא )'ט ףיעס ז"טש ןמיס( ע"ושב
ודיב וללמי אל ףאו :א"מרה בתכו .וגרהל רוסאו ,וצקועו ורשב לע אוה
.ונקרזיו ודיב ונלטי אלא ,ונגרהי אמש
איה םגש יפ לע ףא שוערפ לבא :בתכ )ח"ל ק"ס( הרורב הנשמבו
תויח הב שי ,רפעה ןמ התיוהש ןויכ םוקמ לכמ ,הברו הרפ הניא
םא וליפאו ,המשנ תליטנ םושמ הילע בייחו ,הבקנו רכזמ ארבנ וליאכ
.וגרהל רוסא וצקוע שוערפה
יאהכ םינטק םישמר לכו שוערפ :בתכ )ו"מ ק"ס( הרורב הנשמבו
ףא ןגרהל רוסא ינהב ,יאה ילוכ רעצ אכיל ןתציקע ידי לע ףאד ,אנוג
.וילעמ םחירבי אלא ותוא םיצקוע םהשכ
לכ תא הזב שיו ,תבשב םישותי גורהל רוסאש ןידה אוה הז יפלו
.םישוערפב ראובמש םינידה
גורהל רוסא :)א"י ףיעס אראו תשרפ ב"ש( יח שיא ןבב בתכ ןכו
ורהזיו ,למג גרוהכ שותי וא שוערפ גרוהה לכו ,ןישותיו ןיבובזו הערצ
םייוצמה םישותיב טרפבו ,םתחגשה ןיע וילע םישל הז רבדב םעה
אבוט םדאל ביאכד ןויכו ,המה םיבר יכ ףתרמה ךותב ץיקה ימיב
עגרכ םהילע דיה תחנהב ולאש ,ופכב ונכיו הרחי זא ותציקע תמחמ
םישל ךירצ לוחה ימיב יכהב ליגרד רחאמו ,תתוש םמדו וללמוא
.שותיה וא שוערפה גורהיו חכשי אלש תבשב דאמ ותחגשה
תבשב םישותי תדיצ
אוה כ"אא ודוצל רוסא שוערפ :אתיא )'ט ףיעס ז"טש ןמיס( ע"ושב
ףא - ודוצל רוסא :בתכ )ו"ל ק"ס( הרורב הנשמבו .וצקועו ורשב לע
.ןנברדמ רוסא פ"כע דוצינ ונימב ןיאש רבד אוהד
ורזג אל הציקעד ארעצ םושמד ונייה :בתכ )ז"ל ק"ס( הרורב הנשמבו
וצקוע בתכש והזו ,וכילשהלו ודוצל רתומו ,הדיצ רוסיא לע ןנבר
לע אוהשכ םג ןיליקמ שיו ,]אוה אקוד וצקוע יאהד א"רגה כ"כו ,א"מ[
רשפא םאו ,הציקע ידיל אבי ןפ ,וכילשהלו ודיב ולטיל םינפבמ וקולח
.הזב רימחהל ןוכנ יאדוב דיב הליטנ ילב ץראל וליפהל ול
דוצל םיליקמה דיב תוחמל ןיאד ראובמ )ג"ס ק"ס( ןויצה רעשבו
,םדאה ףוג לע אלו ,דגבה לש ימינפה ודצב םיאצמנ רשאכ םג םתוא
.הליחתכל רימחהל ןוכנהו
חיכשה רבדב רהזיל יואר :בתכ )ע"ק ק"ס 'פ ןמיס( תבש תחנמבו
,ותוא םירעצמו םיכשונש םישותיו םיבובז ינימ וינפ לע םידמועש
העיגנב טעמכ ןגרוה אוהו וינפ לעמ ודיב ןריבעהל הצור םדאשכו
הכאלמד ל"סד ןדידל ךא .םגרהי אלש אשיר קיספ יוהו ,אמלעב
ןדיד ןודינב לקהל שי ילוא ,הילע םיבייח ןיא הפוגל הכירצ הניאש
.ןריבעהל קר םגרוהל ןיוכתמ וניא פ"כעש ןויכ
)א"כ הרעה ה"כ קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשבו
לבא ,ףוגה רעצ שיש םוקמב אלא הדיצ רוסיא וריתה אלד בתכ
רוצרצ וא ,רדחב ףפועתמה בובז ןוגכ ,שפנה רעצ רעטצמש םוקמב
ושפתל רוסא ,ותחונמ תא עירפמ ורוצרצ שער לוקו ,תיבב אצמנש
,הנהד הארנו ה"ד 'ז ןמיס ףוס א"ח המלש תחנמ ןייע ,הצוחה וקרזלו
דואמ לודג ורעצש םגה ,שא תובכל רוסא םימייוסמ םיאנתבד היארהו
.ףרשנ ושוכר לכש ותוארב
ףפועמה בובזד א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
קרד ,הצוחה וקרזלו ושפתל רוסא ,ותחונמ תא עירפמו רדחב
קר וב שיש םוקמב לבא ,ףוגה רעצ םושמ הזב שיש וריתה שוערפב
.וריתה אל שפנה רעצ
תבשב סוסיר
רזפמ חורהו תבשב חורב קקורה :אתיא )ז"י ףיעס ט"יש ןמיס( א"מרב
.הרוז םושמ בייח ,קורה
ןיוכתמ וניאד ןויכ ,הזל ששוחש ימ וניאר אלו :בתכ )ז"ס ק"ס( ב"מבו
.הכלה רואיבב ןייעו ,]א"ער ישודיח[ הרוז ךרד הז ןיאד ש"כו ,ךכל
קפתסנ 'כ 'יס רגיא אביקע 'ר 'ושתב :בתכ )רזפמ ה"ד( הכלה רואיבבו
'א תופיטה רזפמ חורהו ,ןולח ךרד תיחולצמ םיטעומ םימ ךפושב
הברה דדצל הלעהו .הרוז םושמ בייח יא ,ןאכל הנופ 'או ןאכל הנופ
אלא ,ןכ ל"ס אלד מ"ש ימלשוריה םיקסופה והוטימשהדמ ,לקהל
ולוכב לבא ,לכוא ךותמ תלוספ ררבמד ,ררוב ןיעכ אוה הרוז תכאלמד
אוהד דדצל שי א"מרה תעדל ףאו ,הרוז םושמ בייח וניא תלוספ
הרוז ןיא ןכ ,עקרק ילודיגב אלא רמעמו השיד ןיאד ומכד ,קורב אקוד
אלד םימב אל לבא ,עקרק ילודיג ארקנ םדאו ,עקרק ילודיגב אלא
היל אחינ אלד אשיר קיספו ,היל אחינ אלד דועו ,עקרק ילודיג יוה
אוהד ימלשוריה תנווכד שריפ השנמ יפלא רפסבו .ש"ע ,םיריתמ שי
'יפ ,אמגוד ד"ע אוהו ,חורה י"ע םיברה תושרב תומא עברא ריבעמב
קקורב ןכ ,בייח יכה וליפא ותעייסמ אוה חורהד ףא הרוזב ומכד
ל
.ןוכנ אוהו ,בייח כ"ג חורה י"ע ותרבעהד
)ו"ל ןמיס א"ח( א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמל תובושת ץבוקב
םשב ט"יש ןמיסב א"מרה בתכש המ יפלש סוסיר םצע רבדב :בתכ
,הרוז םושמ בייח רזפמ חורהו תבשב חורב קקורהש ימלשוריה
רבכ אה םושמ יא ךא ,םיקד םיקלחל קלחתמ סוסירב םג הרואכלו
וליפאד ל"ז א"קער םשב הכלה רואיבב ש"ע ,ריתהל םינורחאה ודדצ
אל ,עקרק ילודיגכ ובישחהל שיש קורב אקוד הזד ל"י ימלשוריהל
קרוז םושמ אוה ובויחד ימלשוריה תנווכ םישרפמ שי םג ףאו ,םימב
.םיברה תושרב תומא 'ד
םושמ סוסירב ןיאד ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרממ יתעמש ןכו
ט"יש ןמיס המלש ןחלושב ל"קוצז ןרמ םשב בתכ ןכו ,הרוז רוסיא
.ז"י ףיעס
םושמ ססרל רוסאל ןיאד בתכ )ו"כ ןמיס ו"ח( קחצי תחנמ ת"ושב ןכו
ש"ייע ,וידי השעמ לכה אלא םולכ השוע חורה ןיאד ,הרוז רוסיא
.תוכיראב
שמתשהל רתומ :בתכ )ד"י ףיעס א"ל קרפ ב"ח( ןויצל רוא ת"ושב ןכו
'יס ףוסב א"מרה בתכ :בתכ םש םירואיבבו .תבשב ריוא ססרמב
הרואכלו .הרוז םושמ בייח קורה רזפמ חורהו תבשב קקורה ,ט"יש
םינורחאה ובתכ רבכ ךא ,חורל הרוז םושמ שי ססרמב ףא הז יפל
דועו .ש"ע ,'ח תוא םש י"כרבב ש"מכו ,הזל ששחש ימ וניאר אלש
לע םינורחאה והמת הנהד ,רתומ א"מרה תעדל ףא ססרמבש הארנ
,הזמ הז םדירפמ אוהו ,םינימ ינשב קר אוה הרוז אלה ,םש א"מרה
ג"ע ףד תבשב ראובמכו ,ררוב תכאלמ ןיעכ איה הרוז תכאלמ ירהש
םג הארו ,הרוז םושמ קורב שי המל ןכ םאו ,ררוב ונייה הרוז ונייה ב"ע
קורב םג תמאבש א"מרה תעדב הארנו .רזפמ ה"ד םש הכלה רואיבב
קקורהו ,קור ימ םע ועינו וחיכ םש ברועמש םושמ ,םינימ ינש שי
דחא ןימ קר שיש סוסירב ,ז"יפלו .ולא םינימ ינש תרזפמ חורה חורב
ןידכ ,עקרק ילודיגב קר אוה הרוזש רשפאש דועו ,ירש א"מרהל ףא
א"ער תובושתב ש"מכ ,עקרק ילודיג יוה םדאו ,תורחא תוכאלמ המכ
רוסיא הזב ןיאש רשפא סוסיר רמוח לבא ,רוסא קורב ןכלו ,'כ ןמיסב
ןיאש םינורחאה ובתכ רבכ השעמל םינפ לכ לעו ,א"מרהל ףא הרוז
ססרמב שמתשהל רתומו ,ליעל ש"מכו ןאכ א"מרה כ"שמל םיששוח
.תבשב
םושמ סוסירב ןיאד א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
.הרוז
ךאברעיוא לאירזע יבר ןואגהו א"טילש ץישפוק םהרבא יבר ןואגהמו
,תיבה ךותב חורב יירפס רזפל אל רימחהל שיד ,יתעמש א"טילש
.הרוז רוסיא הזב שיש רמול דצ שי )ז"י ףיעס ט"יש ןמיס( א"מרלד
ןודינב ןלהל ד"וה ,)'ב תוא ט"לק ןמיס ו"ח( יולה טבש ת"ושב ןייעו
.םישותי לע תבשב סוסיר
םישותי לע תבשב סוסיר
רוסאו :בתכ )א"י ק"ס ב"כק ןמיס ןחלשה ידבב( ןחלשה תוצקב
,הוה אמלעב אמרגש ףא ,תבשב םירבכעו םיבובזל תומה םס דימעהל
רב ואלד ,תומה םס לטלטל הצקומ רוסיא םושמ רוסא םוקמ לכמ
לע תבשב הליחתכל יער לש ףרג ןישוע ןיאד םושמ םגו ,אוה הליכא
תובשו ט"דה ירקעמ 'פ 'יס תבש תחנמב כ"כ ,םיבובזה ותומיש ידי
תיבב ותוא ןיפלזמש לזונ ןימ ונינמזב שדחתנש המ ןכש לכמו ,בקעי
רוסיא םושמ תבשב ופלזל רוסאש ,םישוערפהו םיבובזה תימהל
םתיממ ירהו םיבובזה לע ודיב ףלזמש הרקי םימעפלש ,המשנ תליטנ
.וידיב
רתומ םא תודוא :בתכ )ב"כ ןמיס ט"ח( רזעילא ץיצ ת"ושב ןכו
שרגלו תולכל ידכ רחא ףירח לזונ וא טילפב תבשב תיבה תא ססרל
קספש ןחלשה תוצק רפס לעבה קדצ ד"נעפל ,םישותיהו םיבובזה
הרקי םימעפלש ,המשנ תליטנ רוסיא םושמ תבשב ופלזל רוסאש
םעטלד ,אנימא ןכ לע רתיבו .וידיב םתיממו םיבובזה לע וידיב ףלזמש
תואיצמה התיה וליא םיקוקז ונא ודיב ףלזמש הרקי םימעפלש הז
תויהב לבא ,ןכ ידי לע ותומי אלש ןכתי שממ םהילע ףלזמ וניאשכד
טשפתמ לזונה שממ םהינפ לע ףלזמ אל םא םגש אוה תואיצמהש
םג כ"א ,םהמ םידחא יאדוב תיממו ,רדחה ללח לכ ינפ לע וחכמ דימ
ןולחהש אכיהב וליאו .וידיב םתיממ וליאכ ימנ בשחימ הזכ ןפואב
שוחל כ"ג םיכירצ ויה זא וא ,ןתימיש אשיר קיספ היה אל חותפ
וידיב ףלזיש הרקי םימעפלש הזל ןחלשה תוצק לעבה תששחל תהימ
העשבד ,דאמ דע הבורק הששח איה יתעדלו ,םתימיו םיבובזה לע
םיבובזהד ,הזמ רהזהל טעמכ רשפא יא רצחה ללחב םיססרמש
תומדל אופיא שיו ,הנאו הנא רדחה ללח לכ ינפ לע ףועל םיליחתמ
תניתנ ורסאש ,ינפמ ה"ד 'סותב ב"ע ז"מ ףד תבשב ראובמהל הז
ילכה היבגי םא יוביכ ידיל אובל לוכיד םושמ רנה תחתש ילכב םימ
ותימאלש ינפמ ,"וליא" ןושלב יתבתכ .ש"ייע ,תוצוצינה תליפנ תעשב
המכ מ"מש טלמי אל חותפ ןולחב וליפא ,תאז םיאורש יפכ ,רבד לש
טלמהל םיקיפסמש ינפל םיתמ םירגפ םילפונ ,יאדוב דחאו ,םהמ
רפסב יתיאר םנמא .חותפ ןולחהשכ םג רתיה לכ ןיא כ"או ,הצוחה
קספש ל"ז א"וזחה ןואגה םשב איבמש רפסה ףוסב הנוכנ החונמ
םא ,קונית ליבשב וא הנכס וב ןיאש ףא הלוח ליבשב ססרל ריתהל
לבא ,ופלעתי םרט טלמהל םכרדש קומינב ,החותפ תלדה וא ןולחה
רורב וניא םשב קספהו ,הזמ אבומ אל ורפסבו ,ןכ הנניא תואיצמה
קספ יכ ,הזמ ךפיהה וליאכ ומשב אבומ םירבדד אשירבד ,ללכב
םיבובז תופלעתהל םרוגה ףירח לזונ ראש וא טילפ ססרל רוסאד"
םירבדד אפיסב ומשב אבומש הממ ךפיהה והזו ,"חותפ ןולחהש ףא
וירבדד אפיסב ילואו .ופלעתי םרט טלמהל םכרד חותפ ןולחבד
,דימ תופלעתהל םרוג וניאש הזכ לזונ גוס הליחתכלמ חקישכ ןווכמה
םגו ,קפס םושמ םג רסוא אירבבד ילוא וא ,הצוחה חורבל םהל ןתונו
הארנ היהי אלש ךיאו ,]ןלהל ןייע[ לזונה לוטלט לש הצקומ םעטמ
אבו ,י"כמ ירוקמ ונניא הז קספו תויהב הז לע ךומסל ןיאד ד"נעפל
איה תואיצמה רומאכד טרפבו ,ררובמ ונניא םג הזל ףסונו ,ינש ילכמ
תמאב שי השעמלו .החותפ תלדה וא ןולחהשכ םג אשיר קיספ יוהד
םג אליממ רבדה ותואו ,םסה לוטלט םג הצקומ םושמ רוסאל םוקמ
ולוטלט ריתהל םוקמ שי םא אוה לודג קפסו ,וננודינב טילפה לוטלט
ךרוצל םצעב אוה לוטלטה ירה תישארד ,ופוג ךרוצל הוהד הנעטב
ותושעל רזחמ קרו ,םישותיהו םיבובזה תימהל ונייהד ,רוסיא תיישע
היישעה ול רתותו ,אשיר קיספ אהי אל רוסיאהש םיכרדו םינפואב
רוסיא םג ףרטצהב ןכ לעו ,קוחד רתיה אוהש ,היליד ארעצ םושמ
קר רתומ ופוג ךרוצל לוטלטד ,רקיעה אוהו ,תינשו .רוסאל שי הצקומ
הצקומד ,ופוג תמחמ הצקומ רוסיא אל לבא ,רוסיאל ותכאלמש ילכ
ח"ואב אידהב ראובמכ ,ומוקמו ופוג ךרוצל וליפא לטלטל רוסא הזכ
ירה ןאכבו ,ש"ייע ד"ל ק"ס ב"מו ,םש א"גמו ז"ט ,'ז ףיעס ח"ש ןמיס
שי ד"נעפלו תויהב רתוי ךיראהל ןיאו ,ופוג תמחמ הצקומ כ"ג אוה
קיספבו ןתתמה רבד אוהו ,ע"וכד אבילא רומח רתוי רוסיא וננודינב
.ל"נכו אשיר
תיבה תא ססרל רוסא ד"נעפלד החיתפה ןיעמ םייסאו :םש םייסמו
ריפשו .החותפ תלדב וא ןולחב וליפא רחא לזונב וא טילפב תבשב
ןמיס ג"ח השמ להוא ת"וש םירפסב םג טילפה סוסיר רוסאל ולעה
.הזמ קחרי ושפנ רמוש ןכ לעו .ש"ייע ד"סק ףד ד"ח ןורושי ידוסיו 'ב
ףלזל רתיה ןיאד הזב ךיראמ )ח"מ ןמיס ז"ח( תוכלה הנשמ ת"ושב ןכו
,שממ םיבובזה לע ףלזמ וניאש ןפואב וליפא ,םיבובזל םס תבשב
,ל"ז א"וזחה ןרמ םשב םינורחאה ובתכש יתאצמ בוש :םש םייסמו
לטוק לזונב תיבה ססרל רתומש ,הנוכנ החונמ רפסב וירבד ואבוה
רדחב וא הנכס וב ןיאש הלוח אוה וליפא ,הלוח לש רדחב םיבובז
דיפקהל כ"ג הנתהש אלא ,םיקדייחה תא שרגל ידכ ,קונית וב אצמנש
ןכו ,טלמהל ולכוי םיקדייחהש ידכ ןולח וא חותפ חתפה ריאשהל
הרוה רבכ הנהו .םגרוהל רוסאש ינפמ ןמצע םיבובזה לע ףלזי אל
הלוחל אלא ריתה אל ל"ז השודקה ותעד וליפאד הארנהו ,רודה ןקז
,הנכס וב ןיאש הלוח ןיד ול שיש קוניתל וא ,פ"כע הנכס וב ןיאש
יאה ילוכו ,חותפ חתפה ראשיו םיבובזה םוקמב ףלזי אלש ןפואב םגו
.ע"צו ,ילואו
תירבב בותכש הזה רתיהה בתכ )ט"מ ןמיס ד"ח( ורבדנ זא ת"ושב ןכו
,קונית וא הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל ססרל רתומ יכ 85 דומעב םלוע
המ קר םסרפמ ינא ןיאש דימת יכרדו ,א"וזח ירפסב שרופמ וניא
הנוכנ החונמ רפסב םסרפתנ רבכ הזש תויהו לבא ,וירפסב שרופמש
ימ לע ול שי הזב לקהל הצורהש יתבשח ,אכמס רב היה רבחמהש
ותואב םיאצמנה םירחאל םג הצקומ יוה אל הזב לקימהו ,ךומסל
רתיה ךכ לכ הז ןיא ףוס ףוס לבא ,תיבה לעבה ירחא םיכשמנד תיב
םיבר הז ליבשבו ,ילוח םוקמב אלא ריתמ וניאדמ והדידל םג רורב
אלש רבדה םצעבו .הצקומ יוה יאדוב ןירימחמהלו ,דימת הזמ ןיענמנ
,רבדב רימחהל ול םירמוא לואשל אבהש זמרכ יוה ,הזב יתקליח
תמחמ הצקומ יוה אמתסב אליממו ,הזב לקיש ימ יתיאר אל םלועמו
.שומיש םושל ןיואר םניא תבשבד ןויכ ,םינבאו םיצעכ ופוג
המכמ איבמד ב"כ ןמיס ט"ח רזעילא ץיצל יתאצמו יתשפח תעכו
הצקומ םושמד קיסמד המ םנמא ,אנידל קיסמ ןכו ,רוסאל םירפס
ןיואר םא וליפאד םינבאו םיצעל הז המדמו ,רוסאל שי ןפוא לכב
ןדחי וליאד םינבאו םיצע םגד ,ןבומ וניא ,הצקומ ןייוה ילכ תוסכל
ליגרש ימ םסבו ,הצקומ םשה םהמ עקפנ םלועל רתיה שימשתל
םיצעל םתוא השוע שומיש רוסיאהד רקיעהו ,םהמ עורג וניא ריתהל
םידמוע ירהש ,הצקומ הזב ןיא אליממ רתיה הזיא היה םאו ,םינבאו
קיספ יוה םא הלאשה דבוכה לכו .ראבתנ רשאכו תבשב שומישל
ןמ רוסא יוה ןכ םא אשיר קיספל םש ששוחש ןויכו ,אל וא אשיר
ןיאש הלוח ךרוצל םג רוסאו ,'יל אחינד אשיר קיספ ירקמד ,הרותה
.הנכס וב
ןינעב לאשש המו :בתכ )'ב תוא ט"לק ןמיס ו"ח( יולה טבש ת"ושבו
רוסיא הזב שי םא .א ,אתלתב לאשו ,םישותיה דגנ ירפסב שומישה
.םישותיה גרוהש ומכ בושח םא .ג .הרוז רוסיא שי םא .ב .הביאש
ןפואב הביאש רוסיא וניצמ אלד ,והמ יתעדי אל הביאש רוסיאב הנה
ןכתיו ,הזתהה םרוג הזו ץחל ררחשמ אלא באוש וניא הארנכ םג ,הזכ
,ריש ילכ ןקתי אמש ורזגש ומכ ,ילכ ןקתי אמש םושמ ןייעל היה
םילכ ללכ ןקתל ךרדה ןיא יכ קוחר ששחה םגו ,רוזגל ונידיב ןיא לבא
א"ח הבושתב א"קערגה קפקפש המ עודי רבכ הרוז ןינעב .ב .הלאכ
קוקרל רוסאל ימלשוריה םשב ט"יש ס"וס ח"וא א"מר כ"שמ לע 'כ 'יס
,תלוספמ ררבמב קר ןליד ס"של הרוזד ,הרוז םעטמ רזפמ חורו חורל
בתכו ,'וכו ררוב ונייה הרוז ונייה ה"ע ףד תבשב ס"שה תישוקכ
קר רוסיאהו ,בויח רדגב אל ,רוסיא רדגב קר ימלשוריה איבה א"מרד
הרוזב אקוד הז א"מרל םגד בתכו ,)אקוד ואל א"מרב בויחו( ןנברדמ
,עקרק ילודג המהבש ומכ ,עקרק ילודג רדגב אוהש םדא לש קור
עקרק ילודיג וניאד ןדיד ןודינב ןכ םאו .עודיכ םינושארה יגילפ םדאבו
ךפוש ןינעל א"קערגה בתכש ינשה רתיהד ףאו .אכיל ןנברד רוסיא םג
אוהד ,ןאכ ךייש אל ,ןואגה ריתהד ,םיקלחל הקלחמ חורהו חורב םימ
אחינד אשיר קיספ ל"וה אכהו ,אחינ אלד אשיר קיספ םעטמ דדצמ
,ןנברד קר אוה רוסאד אמינ םא םג אכה םוקמ לכמ ,קלחתיש היל
יגילפד ןנברדב אשיר קיספ ל"וה תוקלחתה י"ע לועפל ןיוכמ וניא םאו
לכמ ,תומוקמ המכב הזב יתכראהו ,עודיכ ד"יש ןמיסב םיקסופה
,םישותי תגירה ששח ןינעלו .אכיל ןנברד רוסיא םגד רקיעה םוקמ
,ןיוכתמ וניאש רבד קר וניא שממ הקשמה םהילע קרוז וניאד ןויכ
ןויצנב 'ר ג"הה ינב דוע ינריעה הלועפה םצע ןינעלו ,אשיר קיספ אל
ראשנ אלו יירפסה דימ דבאנו הדאתמ םימעפ הברהד ט"יאל בקעי
םילאוש םא םוקמ לכמ ,ימלשוריה ירבדל םג המוד וניאו ,חירה קר
תאז הקשמ קורזל קרו ,הזב לקהל אל אבו הרומ ינא הליחתכל יתוא
לודג רעצ שי םא ןכתי םוקמ לכמ ,היירזה תלועפ ילב ריואב ילכה ןמ
ריתהל שי רעצהו ל"נה לכ ףוריצב ,רחא ןינעב רשפא יאו םישותיהמ
.יוניש י"ע רשפא יא םא וכרדכ ילכ י"ע םג
בתכ )ו"ל ןמיס א"ח( א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמל תובושת ץבוקבו
םשב הארוה יתעמש הנה :א"טילש ןרמל ל"צז ןייטשנלרק ךונח ר"גה
תויהו ,תבשב םישותי דגנ "יירפס"ב שמתשהל רתומש א"טילש ןרמ
שקבא - םישנא תואמל וז הלאש תעגונ םישותיה תאילמ ונריעבו
.ואל וא הנוכנ העומש יהוז םא ררבל
דימעהל הנה ,םישותי דגנ יירפסהב שמתשהל ךא" :א"טילש ןרמ בתכו
ריתהל רבוסה ה"מ 'יס ב"ח י"ובשה ןיב אתגולפ םיבובזל םס תבשב
ח"וא המלש ךל ףלאהב ל"ז ק"שרגה ןיבל ,אמרג אלא הוה אלו ליאוה
וחכ הוהד "יירפס"ה תנוכמב שמתשהל ןכ םאו ,רסואד ח"לק ןמיס
טרפבו ,אשיר קיספ הוהו ,המשנ תליטנ םושמ ע"וכל רוסא שממ
םיאיבמ יתיאר התע ןהו .םישותי םיאלמ םיתבה דודשאבד וירבד יפל
םרוגש תבשב טילפה סוסירב שמתשהל רוסאש ל"ז א"וזחהד הימשמ
."הלוח ךרוצל אלא ריתה אל חותפ ןולחש פ"עאו ,םיבובזה תופלעתה
,אשיר קיספב קר הז רוסאל בתכש המ לכד א"טילש ןרממ יתעמשו
חותפ ןולחהש ןוגכ ,םישותיה ותומיש אשיר קיספ אל הז םא םלוא
.רתומ ,םישותיה דגנכ ססרלמ רהזנו
א"טילש ןרמ םשב )ד"מ הרעה 'ט קרפ( הדוהי ימלשב בתכ ןכו
תלד וא ןולחמ ינשה דצמ םחירבהל ידכ רדחה לש דחא דצב ססרלד
.רתומ ,החותפ
שמתשהל ןיא :)ו"ט ףיעס א"ל קרפ ב"ח( ןויצל רוא ת"ושב בתכ ןכו
דגנכ ססרמ אל םא וליפאו ,תבשב םיקרח לטוק סוסיר רישכמב
ותנווכו ,םיחותפ תונולח שיש םוקמב ססרמ םא ךא ,שממ םיקרחה
םיקרחה דגנכ ססרמ וניאש ףא :בתכ םש םירואיבבו .רתומ ,םחירבהל
לכמ ,אמרג אלא וניאו ,םהילאמ םיתמ םיקרחהו ,ריואב אלא ,שממ
םיחותפ תונולח שיש םוקמב ססרמ םא ךא .ןנברדמ רוסא םוקמ
.רוסיא לכ הזב ןיא ,םחירבהל ותנווכו
שיש םוקמב ססרל רוסא :בתכ )ו"ר 'מע ב"ח תבש( ינש טוחב ןכו
,הדיצ םושמ רוסא זאד ,ופלעתיש םהילע עיפשמש םישותי וא םיקרח
םא ךא ,המשנ תליטנ םושמ רוסא םייח ילעבה ותומי הז תמחמ םאו
.אשיר קיספ וניאד רתומ שממ םדגנכ ססרמ וניא
רדחב ססרל רתומד א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
םישותיהש ידכ ,חותפ ןולחהו םישותיה דגנכ אלש םישותי וב שיש
ןכו .סוסירהמ ותומי םישותיהש אשיר קיספ יוה אלד ,הצוחה וחרבי
.א"טילש טלבנירג םירפא יבר ןואגה יל בתכ
ףלזל ירש םאה :בתכ )'ז 'ו 'ה תוא ג"כ ןמיס ב"ח( השמ ראב ת"ושבו
בוט םויו תבשב )לער ןימ( טילפ הנידמה ןושלב ארקנה תוזהלו
םיבובז וסנכי אלש אוה ףלזמה תנווכ רקיע ,םישותיו םיבובזה דגנ
,ןגרהל ללכ ותעד ןיאו ,ואצי רבכמ םש ןנשיש ולאו ,תיבה לא םישותיו
ןיגרהנ ויהי תיבב ןנשיש ולאש רשפא לבא ,הזב היל תפכיא אלו
םתחונממ םדא ינב םיעירפמ םישותיהו םיבובזה ולאו ,הז ידי לע
אפוגד ארעצ אכיאו ,ןשיל םיחינמ םניא הלילבו ,םתציקעב םירעצמו
.םתציקעמ םימעפל םיכוב םילודגה םגו םינטקה םידליהו ,ברו לודג
הרותה ןמ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ןניקספד ןדידלד טושפ רבדה
תליטנ םושמ בייח תבשב ץחב גרוהה יאדוב ,הדיצ ןינעל ומכ ,רוטפ
ןה ףוליזה יפיט ןכו .חצור םושמ וילע בייח ץחב גרוהה ומכ ,המשנ
יוהד ןאכ ןיא הרות בויח הז לכ םעו ,םישותיהו םיבובזה יבגל ץחכ
.ש"יע )ב"ע א"כק ףד( תבשב ראובמכ ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
ןמ בייח וניאו ,םייח ילעב תגירה ןאכ ןיא ףלזמב ןאכש הארנ רתויו
הברדאו ,ץחל ללכ ימד אלו ,הפוגל ךירצש הכאלמב וליפא הרותה
יבג לע רשי ףלזמ וניא ףלזמה אלהד ,רוטפ ג"הכבד הרורב היאר
,רוטפד ץח קרזו רבדל ןווכתנל ןימוד ףוליזה יפיטו ,ןישותיו םיבובזה
ףיסומ דועו .שממ םישותיו םיבובזה לע רשי ףלזל ןווכי אלש דבלבו
ע"ושבד ,רוסאו רוטפ וניאו ,הרות רוסיא ןיא ם"במרהל םג ןאכבד ינא
וא תבשב םיברקעו םישחנ דצה רבחמה קספ )'ז ףיעס ז"טש ןמיס(
ונכשי אלש ליבשב םאו ,בייח האופרל םא ,םיקיזמה םישמר ראש
קרפ( ם"במרה וקספו ,)ז"ק ףד תבש( לאומשד ארמימ אוהו .רתומ
ם"במרה אלה ,ם"במרה לע והמת רבכו .)'ה הכלה תבש תוכלהמ 'י
הזב קספ יאמא ,בייח הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ל"סד ותטישל
'יס( הבר 'ילאהו .)ז"י הכלה 'י קרפ םש( דיגמה ברהב ןייע ,רתומש
)ח"כק ןמיס( יטנאקר יקספו םיאריה 'ס םשב בתכ )ח"י תוא ז"טש
ירקמ אלד הדוהי 'ר הדומ ,ונממ קזיהה חירבהל אלא וניאש הדיצ לכד
הנווכב םיבובזה לע ץחה קרוזש םוקמבד רמול שי ןכ ומכו .הדיצ
הזד אמינ וליפאו .רוטפד הדומ ם"במרה םג ,ןגרוהל אלשו ,ןחירבהל
דיגמה ברה תרבס יפל םינפ לכ לע לבא ,הדיצל ללכ המוד וניא
ם"במרה םג יאדוב ,רוטפ קסעתמכ אוהש הדיצב ם"במרה םעטד ל"נה
וניאש רחאמ ,קסעתמכ יוה המשנ תליטנ יבגלד רוטפ ג"הכבש הדומ
לעו וילע ואובי אלש ידכ ןשילחהל וא ןחירבהל קר ןגרוהל ללכ ןווכמ
לע רשי ףלזל יאדוב הז יפלו .ןתגירהב ללכ היל תפכיא אלו ,ותיב ינב
,רדחה םיפלזמ םאו .ןנברדמ םינפ לכ לע רוסא םישותיו םיבובזה יבג
םיחותפ תונולחהו ,םישותיו םיבובזה יבג לע ףלזי אלש חקפמ אוהו
לבא .ירש הרואכל ,ןחירבהל ותנווכ לכו ,חורבל ןילוכי םיבובזהש
םגרוהל ותנווכ לכו ,םירוגס תותלדהו תונולחהש ןפואב רדחב ףלזל
,אחמקו אימ ףיסוא התעו .ריתהל ןיא םירבדה ולא י"פע ,םליפהלו
היישע ,הכאלמ לכ השעת אל )ב"ע כ"ק ףד תבש( ונידיב לודג ללכ
,אמרג אלא וניא ףוליז י"ע ולא םיצרש תגירהו .ירש אמרג ,רוסאד איה
םיקד לער יפיט יפלא םע לבה וא ןשעכ הארנה ףוליזה םרזה ירהד
ןמז רחא וב עגונה ףרשהו ,אבוט םינמז ןמז ריואב םיחרופ םיקדה ןמ
ןמצעמ ריואב םיחרופ םיקדה םיפיטהד ,אמרג אלא הז ןיאו ,תומי
.הזמ לודג רתוי םרג ךל ןיאו ,ופלזנ םשמש תיחולצהמ ואציש רחאמ
,תסכרפמש ןוזלח ןינעל )דצה ה"ד ה"ע ףד תבש( 'סותב ןייע דועו
ןאכ םגו ,)ה"ל ןמיס ה"ח( ם"שרהמ תובושתב םהירבדב ךיראהש המו
םחכ י"עו ,לערה יפיטב ןתפיפע י"ע םיעגופו םיאב םישותיו םיבובזה
)א"ע 'ז ףד( תוכמב ורמאד אהל המודו ,םתיממה ץחב םיעגונו םיעגופ
םדא דימעהש םירבכעל תומה םסל המודו .ומצע תא איצממל טרפ
םושמ ןהילע בייח וניאש ,םיגרהנו םילכואו םיאב םירבכעהו ,תבשב
יפיטב םיעגופו םיאב םישותיהו םיבובזה ןאכ ןכ ומכ ,המשנ תליטנ
םושמ בייח וניא ג"הכבד הרורב היאר דועו .רורב ל"נכ ,ןיגרהנו לערה
אל
ו"ע ףד ןירדהנס( הדוהי 'ר לע םימכח וקלחנד אהמ ,המשנ תליטנ
ע"וכל רוטפש בלכה תא וב הסיש וא שחנה תא וב ךישהב וליפא )ב"ע
רוטפד אבל הניצ ףוסו אבל המח ףוסל המודו ,הדוהי 'רל וליפא
הב סנכנ כ"חאו תבשב הדוצמ סרופה ןכו ,)א"ע ז"ע ףד םש ןירדהנס(
תותלדהו תיבה תונולח םא וליפא הרואכל ז"יפלו .רוטפ ב"צויכו היח
יוה ןתגירהד יתבתכש ומכ ,ןנברד רוסיאב םרגמ רתוי וניא ,םירוגס
ןאכ ש"כו ,ירש ןנברד רוסיאב אמרגו ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
ןכלו ,לכל עודיכ ,לודג רעצ םוקמב ןנברד רוסיאב אמרגד אמרג יוהד
תבש תשודק תמחמ ינא ארי קר ,ריתהל םוקמ שי ג"הכב םג הארנכ
.רסוא ינא ןכלו הרומחה
םוקמ שי ןיחותפ תונולחה םא רדחה תא ףלזל ןכל :םש םייסמו
ןירוגס תותלדהו תונולחה םא וליפא לקימש ימו ,ךרוצ תעל ריתהל
,ושנעלו וב רועגל ןיא ,םישותיהו םיבובזה דגנ רשי ףלזמ וניאשכ
.ריתמ ינניא ינא לבא ,ךומסל המ לע ול שי פ"כעד ,וריתהל ןיאש םגה
יוה ףוליזה ןינע לכד ,םולכ השעי אלש ץעימ ינא לאוש לכל השעמלו
רבדכ תושעלמ ומצע םדא ענמי םלועבש ןפוא לכבו ,תבשד אתוליז
.ומצע לע לכה לבקל תבש תשודק אוה יאדכו ,ודיב תבש רכשו ,הזה
)ד"ל הרעה ה"כ קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשב
,רישכתה סוסירב ע"ליד ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ םשב בתכ
ןויכ ךא ,הדיצ םושמ היב תיא יא ,םימדרנ וא םישלחנ םיבובזה םא
בישחד רשפא ,ןולחה תא םיחתופ ךכ םושמו םחירבהל איה הרטמהש
.אשיר קיספ אל םג הז יכ ,רתומו ןיוכתמ וניאכ
תבשב ונימיבש םיניכ תגירה
הנשמבו .הגרהל רתומ הניכ :אתיא )'ט ףיעס ז"טש ןמיס( ע"ושב
לכד אוה ,הניכל שוערפ ןיב ןניקלחמד םעטה בתכ )ח"ל ק"ס( הרורב
םייח ילעב לכ תתימ ןניפליו ,ןהל ןניפלי ןכשממ תבשד תוכאלמ
ואלו ,ןהיתורוע ליבשב ןכשמב ויהש םימדאמ םיליא תטיחשמ בויחל
לכו הריחנ וא הקינחו האכה ידי לע ןידה אוהד ,הטיחש ידי לע אקוד
המ ןנירמאו ,בייח המשנ תליטנ הז ידי לע אבש ןויכ ,אנווג יאה יכ
הניכ יקופאל ,םיברו םירפש לכ ףא ,םיברו םירפש םימדאמ םיליא
לבא ,הירב אבישח אל העיזה ןמ האב אלא הבקנו רכזמ האב הניאד
התיוהש ןויכ םוקמ לכמ ,הברו הרפ הניא איה םגש יפ לע ףא שוערפ
םושמ הילע בייחו ,הבקנו רכזמ ארבנ וליאכ תויח הב שי רפעה ןמ
.המשנ תליטנ
ןרמ לאשנ )'ו תוא ח"ל בתכמ רואמה ינינפב ג"ח( תבשה רואמב
הניכד 'ט ףיעס ז"טש ןמיס ע"ושב אתיא :ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה
ןניפליד ח"ל ק"ס םש ב"נשמב אבומ םעטהו ,תבשב הגרוהל רתומ
ליבשב ןכשמב 'יהש םימדאמ םיליא תטיחשמ בויחל ח"עב לכ תתימ
םירפש םימדאמ םיליא המ )ב"ע ז"ק ףד תבש( ןנירמאו ,ןהיתורוע
הבקנו רכזמ האב הניאש הניכ יקופאל ,םיברו םירפש לכ ףא םיברו
הכלה םא םילאוש םיבר .כ"ע ,הירב אבישח אל העיזה ןמ האב אלא
םיציבמ כ"ג םיאב םיניכש םירובסה םויהכ םירקוחה תעד תרתוס וז
תוושהלו םייקל רשפאש וא ,םיברו םירפו הבקנו רכז י"ע םיווהתמה
דגנ הלטב םתעדש יאדו םירתוס םירבדה םאש( וז הכלה םע םתעד
הירבל ונווכתה ל"זחש רמול השקו ,)םייח ונא םהיפמש ל"זח ירבד
ריאי תווח לעב ןואגה זמר הז ןינעלש הארנכד ןייצל שיו .תרחא
ןרמ בישהו .ש"ייע ,תוכלהה רוציקב ז"טש ןמיסב םייח רוקמ ורפסב
.םייניעל הארנ אלש ינפמ ]ל"זח ונווכש רתיהה םעט[ ילוא :ל"קוצז
לצנבנ רודגיבא יבר ןואגהל ב"מה לע ארקי קחציב תוהגהב ןכו
יפל הכלהה תא ועבק ל"זחד בתכ )ח"ל ק"ס ז"טש ןמיס( א"טילש
ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ רמא ןכלו ,הברו הרפ אל הניכש ןיעה תיארמ
.הניכ גורהל םויה רתומד ל"קוצז
ז"שרגה ןרמ םשב ובתכ )ז"מ הרעה ד"י קרפ( תבש תוחראב ןכו
.ונימיבש םיניכ ףא גורהל ריתהל ל"קוצז ךאברעיוא
יתרמא :ךרועה בתכ )4 הרעה 355 'מע ד"ח( והילאמ בתכמב ןכו
לאשנשכ ל"צז ר"ומדא לש ק"פמ שוריפב יתעמשש המ ןאכ םושרל
תואיצמה יפל םניא םהל ונתינש םימעטהש םידחא םיניד תודוא לע
המ רדגב התע םה ירהו ,םינורחאה תורודב יעבטה רקחמב הלגתנש
שולש ."אוה יכה ואלד ןניזחק אהו" תומוקמ המכב תלאוש ארמגהש
הניכהש םושמ תבשב הניכ גורהל רתומד אה .ג ...זא ונודינ תואמגוד
ולאבש ל"צז ר"ומדא רמאו ,)ב"ע ז"ק ףד תבש( הברו הרפ הניא
וניא םעטה הרואכלש ףא ,הנתשמ ןידה ןיא םלועל ולאב אצויכבו
אלוקל ןיב ארמוחל ןיב םידי יתשב ןידב זוחאל שי אלא ,ונל ןבומ
,הרוסא הדיצ ךרע קחצי דחפב ל"ז יטנורפמל י"רה ירבדכ אלדו(
ילב ונמזב ררבתנש ןויכ תבשב הניכ גורהל אלש רימחהל הצרש
,םייח ילעב ראש לככ הבקנו רכז י"ע םיברו םירפ םיניכש קפס םוש
הלבקב ל"זח ועדי הכלהה תא יכ ל"צז ר"ומדא רמא ,םעטהו .)ש"ייע
,םייעבטה םירבסהה ןינעב לבא .'וכו ןויסנה ןמ ועדי םגו ,תורוד ירודמ
םעטהו ,רבסה בייחמ ןידה ,ךפיהל אלא ןידה תא בייחמ רבסהה אל
ונתנ םימעפל םאו ,ןינעב ירשפאה ידיחיה םעטה וניא ארמגב רכזומה
םירבסה שפחל ונילע הבוח ,םהימיבש עבטה יפל ועדי םהש םירבסה
.ונימיבש עבטה תעידי יפל ונוכמ לע ןידה םייקתי םהבש םירחא
תוא ט"כ ןמיסל םיאולימו תוחתפמב ט"יח( רזעילא ץיצ ת"ושב ןכו
חמשא :ל"הזב ינלאש דחא דבכנ אפורש המ ןאכב ןייצא :בתכ )'ב
םהש עדונו רחאמ ,תבשב םיניכ גורהל רתומ םויה םא תעדל דואמ
ףד תבש ןייע( .םודק ןמזב לבוקמכ אלו ,הבקנו רכזמ םיברו םירפ
ז"טש ןמיס ח"ואו ,'ג הכלה תבש תוכלהמ א"י קרפ ם"במר ,א"ע ב"י
יכלמ םיכלמ לש ןנחלש לע התלע רבכ תאזה הלאשה הנהו .)'ט ףיעס
ךרע קחצי דחפ רפסב הל איהו ,הנש םיתאממ הלעמל ינפל םינבר
האלמש תאזה תעב םא וברל תאז הלאשב הנפ רפסה רבחמו ,הדיצ
יח לעב לכ יכ םירמואה ,םירבדב םיקסועה םירקוחה תעד ץראה
:ל"הזב ול בישהו .תבשב הניכ גורהל רתומ ,הציבמ הוהתמו דלונ
ןיא ןכ םאו ,'וכו ונינומדק תלבק לע םידסוימה םינידה תונשל ןיא"
תוישונאה תוריקחה תוחור לכ וליפא ונתרמג י"פע קספנש הממ זוזל
יא וליפא דועו ,'וכו ונב רביד 'ה חור יכ ,וב תובשונו תואב םלועבש
םירפ םירבדה לכש ורמא אל ,והייתנעט לכ אתלימ אהב והל ןניבהי
םגו ,הציבמ הליחתמ דלונה לכש אלא ,הבקנו רכז רוביחמ םיברו
,'וכו העיזה ןמ הוהתמה הציבמ םידלונש םירמאמ תמאתי םיניכמ
ללכ ותונשל ןיאו ,ומוקמ לע םייקו ןוכנו ביציו תמא ןידה ןכ םאו
המ הארו אוב ,ואב בורקמ תושדחה תוריקחה תונאות תמחמ רקיעו
ם"במרה ,הריקח לכבו הרותב םימכחה תובא יבא לודגה רשנה בתכש
."המדא ויצחו רפע ויצחש רבכע לע בטורהו רועה 'פ הנשמל 'יפב ל"ז
קספ יתיאר :ול בתכו ,ובר ינפל לצנתהו רזח קחצי דחפ רבחמה לעבו
,לכמ לכב ארבסל דגנמד ג"עא רשייו רשיי יתרמאו ,םיניכה לע ת"כעמ
םא אוה קפוסמו ךובנ םיקסופה ןיבד רבדב ןימייק ןנא רימחהל יכ ןעי
דוע ש"ייעו .ש"ועי ,'וכו תבשב גורהל רתומ יצילופה וא ויקקודיפה
.ח"פ ד"י רמאמ א"ח םלשה תירבה רפסמ איבמש המ
םייח יבר ןואגה םשב בתכ )א"נר 'מע ד"ח( הכלה רוריב 'סב ןכו
ןכש ש"ייעו .תבשב םיניכ גורהל רתומ ונינמזב ףאד א"טילש יקסבינק
ךיראהש המ דוע ש"ייעו .ל"צז םלוע תירבה לעב ןואגה ויבא תעד
.הזב
שארבש םיניכה :בתכ )ה"מק 'מע ג"ח( תבשב תבש תוכלהב ןכו
םגרוהל רתומ ,שופיעה ןמ םמויקו םתודלות אלא םיברו םירפ םניאש
.ןכ ןידה ונינמזב ףאו ,תבשב
והמתש המ איבה הניכ ךרע קחצי דחפ רפסב :בתכ םש תורעהבו
םיציב י"ע םידלונ םלוכש ,םיברו םירפ םיניכה ףאד האופרה ימכח
םוקמ לכמו .הזב םש קחדנו ,םירצונ םה ךכו ,האור םדא ןיעש םיריעז
אלא ונל ןיאו ,אישוק חכמ ןידה תונשלמ הלילחד םש קיסמדכ טושפ
םייח רוקמב ריאי תווחה םג .ש"ע ,ארמוחל ןיב אלוקל ןיב ל"זח ירבד
הארנ ךא ,ןיברו ןירפ ןניאש ל"זח ד"ע הזב הריקחה לעב תהימת איבה
ב"ע ז"ק ףד דעומ תרמשמב ןייעו .דמוע וניעב ןיידעש םש ול טושפד
ןרממ יתעמשש ומכ ,אתיל ארקיעמ אישוקש ז"ד בטיה םש ראבתנש
ריואה ירהד ,םדאה ןיע יפל הנתינ הרותהש א"טילש בישילא ש"ירגה
תואמ םנשי פוקסורקימב ולכתסי םא לכאמ לכבו ,םיקדייח אלמ
אל םדאה ןיעבש המ לכו ,ללכ ספות וניא הרותה ינידב לבא ,םישמר
,העיזהו םיללגהמ ותווהתה הארנ קר ,הבקנו רכזמ הברו הרפד הארנ
םיליאד אימוד וניאו ,ומויקו ותיירב רקיע תמאב והזש וניד אוה ךכ
םהירישכמב עדמה ימכח לש םתייארו ,םיברו םירפ ןיעבש ןכשמד
הזב ע"שוטה ירבד אלא אנידל ונל ןיא ןכלו ,ק"הותה ינידל ספות וניא
כ"שמ ןלהל ע"עו .הז ןידב רוסיא דצ םוש ב"מה ריכזה אלו ,םויהכ דע
.א"טילש ןרמ םשב
ונינמזבש םיניכ ףאש א"טילש טלבנירג םירפא יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
.תבשב םגרוהל רתומ
םא ע"צ ונינמז לש םיניכ לבא :בתכ )ה"כק 'מע א"ח תבש( ינש טוחבו
םיליטמ ונינמז לש םיניכש ןניזח אהד ,ןאכ םיראובמה ןימה ותואמ םה
.םגרוהל רוסא םיברו םירפ םה םאו ,םיציב
םיניכה תכמ הנהו :בתכ )ו"כק ןמיס ג"ח( יתהקה טבש ת"ושבו
ןיליטמש םיאור ונא ,םידליב רקיעב םויה יחיכשד שארה תורעשבש
םירפסב יתשפחו .םגרוהל רוסאל שי הרואכל ,הברו הרפו םיציב
הנהו :ל"זו בתכש )ו"ט ק"ס ז"טש 'יס( תבש תרות רפסב יתאצמו
קפס יתלבו ,םיברו םירפ שארבש םיניכה ףאש ובתכ עבטה ירקחמ
רמואש ב"י ףדב 'סותה ואיבהש שנאילרואמ י"רה לש םעטה והזד
םיברו םירפש שארבש םיניכד םש קיסמו ,הרותה ןמ םגרוהל רוסאד
רפסב כ"ג יתאצמו .ש"ייע )'א ק"ס( ה"רע 'יסב בתכו ,ןגרוהל רוסא
בתכש ,םש תוכלה רוציקב )ז"טש ןמיסב( ריאי תווחהל םייח רוקמ
םיניכד םירמוא עבטה ימכחד המ לע הזמ ריעה ךורעה ורפסבד
יאדובו .ולש ךוראה 'יפל וניכז אל לבא .כ"ע ,הברו הרפ שארבש
ןמזבד ל"צ אלא ,םהינפל יולג היה לכהד ,הזמ ועדי יאדו ל"זחד
שיד הרואכל הארנ ןכ לעו .הברו הרפ היה אל שארבש םיניכה ל"זח
לעו ,םיברו םירפ םהש ןויכ שארבש םיניכה גורהל רוסאלו רימחהל
ןיאש םגה ,םיניכה גרוהש רמוח רעישה לע ססרל ןכ םג רוסאל שי ןכ
.הלחמ הז ןיא אהד ,האופר םושמ רוסיא
ותעד כ"גו ,א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ םעפ רבידש בתכש ש"ייעו
םיליטמ ונינמזבד שארבש םיניכהש ןיאורש ןויכ ,רימחהל הטונ היה
.םיציב
שיד א"טילש ןרמ םשב ובתכ )ז"מ הרעה ד"י קרפ( תבש תוחראב ןכו
עודי ונימיבש םיניכש ןויכ ,ונימיבש םיניכ תבשב גורהלמ ענמהל
.ארמגב ורכזנש םיניכ ןתוא ולא ןיאש רשפאו ,םיברו םירפ םהש
תגירה יבגל א"טילש ןרמ םשב אבומ )ג"מש 'מע( ארקי רורד 'סב ןכו
הז םויהו ,ל"זח ונווכתה ןימ הזיאל םיעדוי אל ונחנאד ,תבשב םיניכ
.םגרוהל רוסאו הברו הרפש ןימ
םהרבא יבר ןואגהו א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
,תבשב ונינמזב םיניכ גורהל אל רימחהל יוארד ,א"טילש ץישפוק
.םיברו םירפו הבקנו רכזמ םיווהתמש םירמוא םירקוחהש
תבשב הכמ יבג לע החשמ חורמל
יבג לע קור וילגרב ףשפשי אל :אתיא )א"י ףיעס ז"טש ןמיס( ע"ושב
ןיוכתמ וניאש ,ומות יפל וסרדל רתומ לבא ,תומוג הושמ םושמ עקרק
ירש ןיוכמ אל יכ ,אוה חרממ אליממד ג"עא תומוג תוושהלו חרמל
.אתוסיאמ םושמ
,רסימל אכיל אפוג חורימ םושמו :בתכ )ט"מ ק"ס( הרורב הנשמבו
ותנוכו וריבח יבג לע רבד הזיא חרממשכ אלא חורימ ךייש אלד
.עלבנ היהיש הצור ןאכ לבא ,חרמתיש
)ד"ס הרעה ג"ל קרפ תשדוחמ הרודהמ( התכלהכ תבש תרימשבו
דע החשמ חרממ םאד ,ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ םשב בתכ
אלא רסא אלו ,חרממ ירקמ אל ,םדאה ףוגב תעלבנו הסמנ הלוכש
ד"ל קרפבו[ .ףוגה פ"ע הקילחהל הצור אוהו תראשנ החשמהשכ
קזח םייניע באכ לש הרקמבד ,ל"קוצז ןרמ םשב בתכ א"מ הרעה
ךותמ( ןיעה ךותב החשמ םישל רתומ ,םייניע תקלד לש הרקמב וא
,חרממ רוסיא םושמ ג"הכב ךייש אלד ,)ןולקמ תועצמאב וא תרפופש
.]ןיעה ךותב החשמה תא קלח חורמל הנווכ םוש ןיאש ןויכ
ןייעו :בתכש ד"ס הרעה ג"ל קרפ התכלהכ תבש תרימשב ש"ייעו
ב"צ ןמיס תבש תחנמ םג ןייעו( ו"כ ףיעס ח"כש ןמיס הרות תעד
ק"ס ז"טש ןמיסב א"מה ןושלמ קיידמש ,)םש השדח החנמבו 'ל ק"ס
םינפ לכ לע חורמל רתומ החשמ םגש ,)ט"מ ק"ס ב"מה ואיבמו( ד"כ
הרואכלו .רשבה ךותב העילבהל ותנווכד אכיה ,הנכס וב ןיאש הלוחב
וילענ תא חרומהד ,ז"ט ק"ס ב"מב ז"כש ןמיסד אהמ וילע תושקהל שי
תא עילבהל חרומה תנווכד עודי ירהו ,חרממ םושמ בייחד החשמב
ןיאד ,איה א"מה תנווכד רמול שי כ"עו ,םיילענה רוע ךותב החשמה
הצור אוה ירהו ,קורה תא עילבהל ותנווכש םוקמב חרממ רוסיא
תנבהכ אלשו( םלועב ללכ היהי אלשו המדאה ךותב קורה עלבייש
תא עילבהל ותנווכ םנמאד ,ןדיד ןודינב ךייש אל הזו ,)הרות תעדה
,םלועב היהת אלש הצורש ינפמ אל לבא ,רשבה ךותב החשמה
,םיילענה לע החשמ חרומב ןכ ומכו ,השומיש ךרד ךכד אלא ,הברדא
ילואו .החשמב ןינועמ אוהו ,ןרוע ךותב החשמה עלביתש ותנווכ כ"גד
םתה ינאשד ,ז"כש ןמיסד אהמ השק אלד ,הרות תעדה ירבד ץרתל שי
םיילענה ךותב העילבהל החשמה תא חרומה תנווכ ןיאד ,םיילענב
כ"אשמ ,ץוחב תרכינ הקרבהה ירהו ,ןקירבהל םג ותנווכ אלא ,דבלב
ךותב החשמה תא עילבהל ותנווכ ירה ,האופר םשל החשמ חרומב
.ץוחב תרכינ אהתש אלו ,םדאה ףוג
לכ חורמל ול לא הנכס וב ןיאש הלוחד בתכ ג"י ףיעסב םש כ"ששבו
.חרממ רוסיא םושמ ,באכ ךכשל ידכ החשמ
יתעמש ,םדאה ףוג לע החשמ חרממ ןיד רקיעבו :בתכ ד"ס הרעהבו
,ל"צז א"וזחה ןרמ םע ןדש ,גרבנרינ ק"קד הבר ,ל"צז ןיילק י"ארגהמ
וירבד םלוא .לקהל הטונ היה א"וזחהו ,חרממ רוסיא םושמ וב ךייש יא
תא וכילשיש קר ריתמ וניא ז"ט ק"ס ב"נ ןמיסב א"וזחה ירהש ,ב"צ
ח"כש ןמיס הרות תעדהמ םגו .הוחרמיש אלו עצפה לע החירמה
ב"מה איבמ דחא דצמד ,ןיבהל שי םנמא ,ארמוחל עמשמ ו"כ ףיעס
בלחב םהיתורעש תא םיחרומה םישנאה ןתואד ,א"פ ק"ס ג"ש ןמיסב
ק"ס ז"כש ןמיס ב"מב איבמ ךדיאמו ,חרממ רוסיא לע םירבוע ךתוהמ
המלו ,דלונ יוהו סמינו ךתינד םושמ ןמושו בלחב ךוסל רוסאש 'ד
.חרממ םושמ ל"ופית ,ןנברד אלא וניאש דלונ לש םעטה איבהל היל
,דלונ לש םעטה תא בתוכ ב"כ ףיעס ח"כש ןמיסב ומצעב ע"ושה ןכו
,ה"ל ק"ס ןויצה רעשב כ"ש ןמיס ןייעד ,ע"צו ,א"ע ק"ס ב"מב דוע ש"ע
הלוחב לקהל םוקמ שי ,ןנברד רוסיא אלא וב ןיא יאד ,אנידל ע"צו
,םדאה ףוג לע החשמה ינפ קילחמ וניא םא טרפבו .הנכס וב ןיאש
יולה מ"ררהמ יול הטמ ת"ושב יתאצמ ז"חא .לקהל םוקמ שיד יאדו
חרממ םושמ ךייש אלד טילחמ אוהש ,א"כ ןמיס ב"ח ל"צז ץיברוה
אוה ןכו .ש"ע ,אמלעב הכיסכ יוה אלו ,הכמה לע תחרמנה החשמב
תבש ןידב הלאשב הכלה ביתנב ד"ח ריאמ תיבמ ת"ושב תוכיראב
.'ה-'א 'יס
חורמל ןודנב הלאשה רבדב :בתכ )'כ ןמיס ז"ח( קחצי תחנמ ת"ושבו
שי םא ,ופוגב לכה עלבנש דע האופר ךרוצל קוניתה ףוג לע החשמ
םשב תבש תחנמ רפסב כ"שמ הזב איבהו ,חרממ רוסיא םושמ הזב
ןמיסב( קורה תחירמל המודש ג"הכב בתכש ל"ז ם"שרהמה ןואגה
קלחל בתכ ת"כו ,חרממ םושמ הזב ןיא ועילבהל אוהש ןויכש ,)ז"טש
םוש חורימב ןיאו ,םלועה ןמ וקלסלו קורה עילבהל ותנווכ לכ םשד
י"ע הלוחה ףוגב עילבהל אוה ותאופר ןפואש החשמב כ"אשמ ,ןוקית
תבש תחנמב קר האר מ"כ הנה .ד"כע ,חורימ ללכב אוה ילוא ,חורימה
,ם"שרהמה ירבד תא רוציקב איבהש )'ז ףיעס ב"צ ןמיסל תוטמשהב(
ןמיס תבש תוכלה הרות תעדב ספדנ( ם"שרהמה ירבד ףוגב לבא
ףשפשהל רתומ םא מ"כ תלאשב שממ לאשנש )ו"כ ףיעס ח"כש
ןיאש הלוח אוהו ,עלבנו חומינש דע הבע החשמב חופינו הכמ לע
)ב"כ ףיעס( םש אתיאד אהמ איבה םשו ,חרממ יוהד ל"יו ,הנכס וב
אוהש ינפמ בלחב אל לבא ,ןמשב התוא ןיכסו הכמה ידלג ןיריבעמ
ןמשב םגו ,חרממ םושמ רוסא אלו ,דילומ םושמ ונייהו ,'וכו חומינ
םגד )ד"כ ק"ס ז"טש ןמיס א"א( ג"מפה ש"מ יפל ,חרממ םושמ שי
,רתומ המלו ,קורמ ףידע אל ןמש ירהו ,וחרמל רוסא הכמה לע קורב
תעדב בתכ ןכו ,חרממ םושמ אכיל ופוגב עלבנש ןויכד ל"צ כ"ע אלא
ם"שרהמה תחכוה רקיע ירה ,ש"ייע )א"י ףיעס ח"כש ןמיס( םש הרות
קוליחכ רמימל אכילו ,ל"נכ ףוגה תאופר ךרוצל םיאבה םירבדמ ל"ז
)ד"י ןמיס 'ג ללכ( םידרו תניגה ירבדמ איבהש המ הנהו .ל"נה מ"כ
הלהת 'סב הז לע כ"שמו ,)'ח ק"ס ו"כש ןמיסב( בטיה ראבב אבוהש
ב"כ קרפ( חקור השעמ םשב )'ל ק"ס( םש הרורב הנשמהו ,םש דודל
לעש חרממו קחממ תלאש םושמ וריימ המה ,)ג"י ןיד תבש תוכלהמ
ןובאסה ךרד הנהו :ל"זו ,םש םידרו תניגב בתכש ומכו ,תירובה ףוג
השענו ךלוהו החמתמ וב םיצחורש ידי לעו ,דרויו הלוע קר )ףייז(
הניאש הכאלמ םעטמ םש לפלפמ הז לעו .ל"כע ,'וכו םיקלח וינפ
םש דודל הלהתבו ,אשיר קיספו ,ןווכתמ ןיאש רבדו ,הפוגל הכירצ
,קחממ רחא קחממ ןיא וקחממ אוהו קלח וינפש רבדבד םעטמ ןד
ןאכמו :ל"הזב בתכש םש חקור השעמ רפסב כ"ג ירייא הזבו ,ש"ייע
חרממ יוהד ,ן"ובאס ןירוקש תירובב תבשב הציחרה רוסיא דומלל שי
ןכו ,היל אחינד אשיר קיספו ,הכאלמ בא אוהש "חרכהב" קחממו
יתעמש יכ ,דואמ הז לע ריהזהל שיו ,טושפ אוהו םיקסופה ובתכ
קר בתכש א"מרהו .ל"כע ,הז רוסיאב םילשכנ םדא ינב הברהש
הזו ,קחממה אשיר קיספ אוה ואלד ןפואב יריימ ,דילומ רוסיא םושמ
איבהש םש ם"שרהמ ןואגה ירבד ןיבהל שי הזבו .םש ב"מה תנווכ
ץוחרל א"מרה רסאד ,ל"נה תירובד אנידמ ל"נה וירבדל היאר כ"ג
עילבמבד םושמ כ"עו ,חרממ םושמ היל קופיתו ,דלונ םושמ וידי
ףוג תא קחממש המל עגונב ףאד ותנווכו ,ש"ייע ,חרממ םושמ ןיא
המ םוקמ שי ןיידע לבא ,קחממ אוה ואלד ןפואב יריימד ל"י תירובה
קחממו חרממ םושמ ןיא עילבמב םא ךא ,םדאה ףוג לע קחממש
םש )ז"טש ןמיסב( ר"אה יפלד םש ם"שרהמה כ"שמו .ידימ השק אל
,חורימ םושמ אכיא ג"הכב םג )קור יבג( רוטהו ן"רהו י"שר תוטישלד
בל
,א"גמה ירבד בשייל )י"נ( ג"הרה ודכנמ ה"גהב בתכ ריפש ,ד"כע ,ע"צו
תכאלמ םושמ אל חרממ ןושל וריכזהש המד םהירבד שרפמ אוהד
ידכב שי ריפש הזבו .ש"ייע ,תומוג הושמ וחורימבד קר ,חרממ
ףא ילוח םוקמב פ"כעו :ל"זו ,םש ם"שרהמה ירבד תנקסמ לע הכימס
)ז"י ףיעס( ליעלד תועידב אילתו ,א"גמ ד"ע ךומסל שי הנכס וב ןיאש
,)ש"ייע הנכס וב ןיאש הלוחל האופר ינידב( םש םירכזנה םיקוליחו
האופרה יכרד י"פע אדיפק שיש החשמב הז לכד הארנ םנמא .ל"כע
ןכ אל םאד ,ףוגה ךותב ולוכ עילבהל קר ,ןיעב ללכ ריאשהל אלש
האופרל תלעות כ"ג שי םימעפ הברהו ,ןיעב כ"ג םיריאשמ יאדוב
.ד"נעלנכ ,אתיירואד הכאלמ ששח ידיל םיאבו ,ןיעב ראשנהמ
החירמ תודוא לעו :בתכ )'ב ףנע 'ל ןמיס ז"ח( רזעילא ץיצ ת"ושבו
םושמ כ"ג ג"הכב הנשי םא ,היטר ילב ףוגה לע החשמב תבשב
תבשב ףשפשלו תוקנל רתומ םא הלאשל כ"ג האצות הזמו ,חרממ
יול הטמ ת"וש רפסב יתיאר םולה הנה .םיניש תחשמב םיינישה תא
תוקונית ןמשב ךוסל רתומ םא רבד לע לאשנש א"כ 'יס ב"ח )ץיוורוה(
החשמב תוקונית ךוסל רתומ םא ותלאש לע :ל"זו בישהו ,החשמב
לעש היטרב אקוד יתעדל יכ דיגהל יננה ,חרממ םושמ וב ךייש אלו
איהש החשמב לבא ,חורימ םושמ היבג ךייש השק איהש הכמ יבג
וליפאש ןניזח ירהו ,הכיס ומכ קר יוה אלו ,חרמיש ללכ ךייש אל הכר
ונייה ורסאש ןתואל ףא ,חרממל המוד יאדוב תירובב וידי ץוחרל
ו"כש ןמיס א"מר בתכש ומכ ,דלונ יוהו ודי לע חמינש םושמ קר
אלו חמינ אל םגו דלונ םוש יוה אלד החשמב ךייש אל הזו ,'י ףיעס
םגו ,א"מרה םש איבהש בלחל המודו ,היהש ומכ ראשנש ,חרממ
הארנו .יתבתכש ומכ דלונ אכיל הזבו ,דלונ םושמ קר ורסא אל בלחב
לכד ז"כש ןמיס ע"ושה בתכ רבכ אהד ,וב ןיא האופר םושמ וליפאד
תוקונית ינהו ,רתומ האופר אלב וליפא ןמשב ךוסל ןכרד םדא ינבש
י"בה איבהש ךהל המודו ,האופר אלב וליפא ןכוסל וגהנ רבכ ןדיד
ןמשב ךוסל רתומד םיצרש הנומשד ךהד ג"מסה םשב ח"כש ןמיסב
לאומשו בר תתגולפו ,םהב ןיכס ןיאירבש ןמשב ונייה ,הכמה לע
ד"נעל הארנ תוקונית יבג ךכלה ,ןהב ךוסל םיאירבה ךרד ןיאש ןמשב
יתקתעה .ל"כע ,ןכרדכ ןכוסל רתומו ,שוחל ןיא האופר םושמ םג
,וירבדב בר ןויע םוקמ יל שי רשא ל"נה יול הטמ רפסה ירבד לכ
.ראובידכו
המכ תואורה וניניעו ,םנשי תוחשמ יגוס המכו המכ ירה ,תישאר
תוחשמ םגו ,חורימ והב ךייש ריפשש ןפואב תובע ןהש תוחשמ המכו
יא ןכ םאו ,תובעתמ ךשוממ ןמז םיחנומש ךותמ םימעפל תוכרה
תרות ץראה ימעו םישנ ידיב רוסמלו ,ןירועישל רבדה תתל רשפא
.אתיירואד רוסיא ידיל אבו ליבגמה רבדב טילחהל ודיב דחא לכ
לע היטר חרממל המוד החשמה ןיאד אנביהי ול יא וליפא ,תינשו
יכ ,ןנברד ארוסיא ידימ הזב תהימ ןניטלפ אל ירה ,ןכ םג הכמה יבג
ו"מק ףד תבשב 'מגב וניצמד ,הבע ןמשמ תהימ הז אפידע אלד רורב
ןנירזגד םושמ הבקנש תיבח יבג לע ונתיל רוסאד ברל ל"סד ב"ע
וניאש פ"עא רוסא הבע ןמשב ףא ןכלד יריאמה ריבסמו ,הועש םושמ
ג"כ קרפב ם"במרה קסופ יכהו .הועש םושמ הריזגד ,חורימ ךירצ
הריזג ,בקנה תא ןימתוס ןיא ןמושב וליפאד א"י הכלה תבש תוכלהמ
קוספל ומתס א"י ףיעס ד"יש ןמיס ע"ושבו רוטב ןכו ,הועש םושמ
.חרממ אוהש ינפמ ,תיבחה בקנב בע ןמש וא הועש ןתיל רוסאד
בע ןמש םיושמד רתויב דוע בושחל םוקמ היה םהירבד תמיתסמו
תא וקליח אלדמ ,חורימ לש רוסיאה הוש םהינשבו ,הועשל ירמגל
אוה בע ןמשב רוסיאהש שרפלו ,ם"במרה קליחש ומכ םינשל הז
שובלה ירבדב ןכ שרפל ןתינ היה רתויבו ,הועשד הריזג םושמ קר
,וב קבדה רבד בקנה יבג לע םותסל אבשכ לבא" ןושלב בתוכש
הועשב ןוגכ ,חורימ םושמ וב שי םא הנוב םושמ וב ןיאש פ"עא
לעש ירה ,"קחומ םושמ הכאלמ בא אוהש ינפמ רוסא בע ןמשב וא
ןושלב בתוכו םייסמ אוה בע ןמשב וא הועשב חורימה לע םהינש
רשפא יא ךא ,"קחומ םושמ הכאלמ בא אוהש ינפמ" רוסא ןכלש
רסאד אהד אידהב אתיאד םש תבשב 'מגה דגנ הז אהיד ,ןכ שרפל
לש הנווכהד י"שר שרפמו ,הועשד הריזג םושמ קר אוה החשמב בר
,י"שרכ אלד שריפ שובלהש רמאנש אל םא ."בע ןמש" אוה החשמ
רמול ךרצוה ןכל ,בע וניאש החשמב וליפא רוסאל בר תנווכד אלא
שיו ,שממ הועשכ ל"וה ריפש בע ןמשב לבא ,הועשד הריזג םושמ
ןיא ירה בע וניאש ןמש םגו ,קוחד הז ךא ,חורימ םושמ ומצעלשכ וב
אידהב ראבמש םש רוטב י"בב םג ןיועיו ,בקנ םותסל ללכב ותלכיב
יתא תצק חורימ וב ךיישד ןויכד םושמ אוה בע ןמש לש רוסיאד
המד ימנ ראבמש ג"ל ללכ םדא תמשנב ר"ושו .הועשב יפולחיאל
,'וכו קדקודמ וניא ,חורימ םושמ בייח בע ןמשב םגד ע"ושב עמשמש
הכלהל ונשי יאדוב ןנברד רוסיאד ראבתנ ירה םינפ לכ לע .ש"יע
ונשיד ןכש לכמ דועו ה"ה ןכ םאו ,בע ןמש לש חורימב ע"וכד אבילא
תוחשמבד תויהבד רמול שי ילואו .החשמ חורימב ןנברד רוסיא פ"כע
רתויב עורג ז"רה כ"א ,חורימ םהב ךיישש תובע תוחשמ יגוס םנשי
םשב רוסא ןכלו ,בטיה חרמתמה ןמש גוס ןיא םשב רשאכ בע ןמשמ
םנשי אפוג םהבש ןויכמ תוחשמב לבא ,הועשד הריזג םושמ קר ולוכ
תחת תוסנכנ םלוכ תוחשמה לכ ות כ"א ,בטיה םיחרמתמה םיגוס
םושמ קר אלו ימצע רוסיא אופיא םרוסיאו ,חרמתמה רבד לש רדגה
תינלפסיא ה"ד ח"כש ןמיס רוטב י"בב יתיארד אלא .הועשד הריזג
םנמא .ע"ליו ,חורימ הב ךייש אל רתויב הכר איהש החישמבד בתוכש
םש א"גמהד ,ד"כ ק"ס ז"טש ןמיסב א"גמב הזמ ךפיהב הרואכל וניצמ
חורימ םושמ הפצרה ג"ע קורה ףשפשמב בייחתי אל המלד השקמ
חרמתיש ותנווכשכ אלא ךייש אל חרממד רמול שיד ץרתמו ,ומצע
אלוליאד ירה ,ש"ע ,עקרקב עלביש הצור אכה לבא ,וריבח ג"ע רבד
חרממ םושמ בייחל א"גמהל ל"ס הוה עקרקב עלביש הצורד םעטה
.קורמ רתויב הכר ךל ןיא ירהו ,הפצר יבג לע קור ףשפשמב םג
תושקהל תמאב ריעמש ה"ק ק"סב םייחה ףכ רפסב יתיאר םנמא
חיכש אל רתויב הכר החישמבד בתכש 'זנה י"בה ירבדמ א"גמה לע
,ה"ל ק"סב ר"אה םג םירבוס א"גמה ירבדכש ןיוצי לבא ,ש"ע ,חורימ
עמשמד שרופמב וקיידו ,םש א"אב ג"מרפה ,'ל ק"סב תבש 'סותה
ג"ע םש חינהלו תוושהל הצור םא חורימ ךייש ימנ קורבד א"גמהמ
,קחממ תכאלמב תבש תלכלכב לארשי תראפתה ,המודכו הכמ
אצוי םיקסופה הלא לכ יפל ןכ םאו .ש"ע ט"מ ק"סב הרורב הנשמהו
לש ןפוגב החשמ תכיסב חורימד אתיל םושמ רוסאל שיש ןכש לכמד
אהתש המכ איהש החשמ לכד תויהב ,הכמ ג"ע ןתמישב וא תוקונית
יבג לע חרמתי הזש הנווכ ול שי הזכבד ,קורמ הכר תוחפ איה הכר
קספנכ אוהש לכב וליפא בייח חרממב ירהו ,המודכו הכמה וא ףוגה
ל"נה א"גמה יפלד אלא .'ו הכלה תבש תוכלהמ א"י קרפב ם"במרב
תויהב ,החשמב םיינישה ףושפשל רתיה דומלל הרואכל לבא שי
קר הזב תירקיעה ותנווכו ,םיינישה יבג לע חרמתיש ותנווכ ןיאד
,וניא הז תמאב לבא .דימ סמסמתיו עלביש ונוצרו ,םיינישה וקנתיש
םשל קר אוה קורהל ופושפיש לכ םשבד ,קורד איההל המוד וניאד
,הזב תילעות הנווכ לכ ול ןיא הז ידעלבו ,עקרקב עלביש הרטמה
תמדקומ תילעות הנווכ םג ול שיש החשמב םיינישה ףושפישב לבא
קרו ,טק עגרל הככ ראשתו םיינישה לע החשמה תבכש הלעתש
אוה ריפש ג"הכבד ל"י כ"או ,עלביתו סמסמתש ונוצרד אוה ןכמ רחאל
,ותייהשה תוכיאב אלו ותומכב אל חורימל רועיש ןיא ירהד ,רוסאד
החשמ תחישמ המדמ ןכ ם"שרהמהד תעכ יתיארו .בייח והש לכבו
ותבושת תומילשמ םלוא ,א"גמב איההל עלביש ותנווכשכ ףוגה לע
ח"כש 'יסב ח"וא לע םייח תוחרוא רפסב םג אבומש ם"שרהמה לש
א"גמ תעד לע ךמס אלש תאז קר אלד ל"סד שרופמ וניאר ,ב"כ ףיעס
ל"סד תאז םג אלא ,הנכס וב ןיאש ףא ילוח םוקמב םא יכ ריתהל
הזב אכיא הכמ םוקמב אלש ח"עב ףוג ג"ע החשמ חורימד תוטישפב
טושפ ז"יפל כ"או ,עלבנו חומינש דע חרממש פ"עא ,חרממ םושמ
.יול הטמהכ אלדו ,החשמב םיאירבה תוקוניתה לש םפוג ךוסל רוסאד
.הזב ךיראמש המ ש"ייעו
ןינעב לקהל הצרנש המכ דעד עמשנ לכה רבד ףוס :םש םייסמו
רוסיא לבא ,אתיירואד רוסיאמ הז איצוהל הזב קר אוה תוחשמה
החשמב תוקונית תכיסב לקהל םוקמ לכ ןיא ןכלו ,ונשי יאדוב ןנברד
םיינישה יוקינ ריתהל ןיאש תוברל םגו ,יול הטמהכ אלדו ,תבשב
.םייניש תחשמב תבשב
ד"ע ףד( תבש 'סמב :בתכ )ז"טק 'מע א"ח תבש( ינש טוחב ןכו
קילחמ ,י"שרפ .קחממ םושמ בייח תבשב היטר חרממה אתיא )ב"ע
החשמה תא חרממ םא קוליח ןיא הנהו .ל"כע ,הכמה לע תשובחת
לע החשמה תא חרממ םא וא ,י"שרמ תצק עמשמש ומכ הכמה לע
אוהש ה"ד ב"ע ב"ק ףד( ןיבוריע 'סמב י"שר בתכש ןושלכו ,היטרה
,ל"כע ,קחממ םושמ בייח חורימ ,היטרבש תומוג קילחמ )חרממ
חרממהד 'מגב כ"שמד ,עדו .רבד ג"ע רבד קילחהל אוה דח םהינשד
החשמה תא קילחהל ונוצרו ותנווכש ןפואב ירייא ,בייח תבשב היטר
תכאלמ הזב ךייש אל ןכ אל םאד ,היטרה יבג לע וא ופוג יבג לע
הזב ןיאד ,הקלחהב ךרוצ ול ןיאו קילחהל ונוצר ןיאשכ ןכלו ,קחממ
קחממ תכאלמ םושמ הזב ןיא ,'ודכו ופוג יופייל וא היטרל ןוקית
לע קור חורימ ןינעל ד"כ ק"ס ז"טש ןמיס א"גמל תוכייש הזל ןיאו[
אלא קחממ ךייש אלד ,קחממ תכאלמ הזב ךייש אלד ,עקרקה יבג
קורה עלביש הצור אכה לבא ,וריבח יבג לע רבד חרמתיש ותנווכשכ
החשמה עלביש ותנווכ החשמ חרומב םג הרואכלו .ל"כע ,עקרקב
אלש ונוצר עקרקה יבג לע קור חרומד ,וניא הז םנמאו ,ופוג ךותב
לע החשמה היהתש ןינע ול שי החשמב לבא ,ללכ הארנ קורה היהי
החשמה לכ עילבהל ותנווכ םאה עירכהלו עובקל השק רבדהו ,ופוג
וחינהל םג ותנווכש וא ,רתומו חרממ םושמ אכיל זאו ,ופוג ךותב
רוסא ג"הכבו ,ףוגה ךותב ומצעמ עלבישו ורשב יבג לע וקילחהלו
םושמ תבשב החשמ חינהל רתומש ןפואב ןכלו .]חרממ םושמ
תא םישל קר אלא ,החשמה תקלחהב ללכ קסעתהל ןיא ,האופר
החשמהש ידכ קילחהלו וחשומל אל ףאו ,הכמה יבג לע החשמה
םא מ"מ ,הקלחהה םצעל ךירצ וניאש ףאד ,הוושב םוקמ לכל עיגת
ךירצ אוה ירהש ,קחממ בישח םוקמ לכל החשמה עיגתש ידכ קילחמ
ןילכואבד ףאו ,אוה דחא רבד לכהו ,םוקמ לכל עיגתש ידכ הקלחהל
קילחהל ידכ אוה ותלועפש שוחל שי החשמב םוקמ לכמ ,ירש ג"הכ
עצפה לע םיחרומשכו :ל"זו בתכש א"וזחה ןושל ןייעו .החשמה תא
תא ךילשהל רתומ ןכו .ל"כע ,החירמה תא וכילשמ קר ,וחרמי אל
הז ידי לעש ףא ,ופוג יבג לע החינהלו תשובחתה יבג לע החשמה
תאצויו ,תרפופש ךותב תאצמנה החשמ .ופוג לע החשמה חרמתי
רוסיא ןיא ,הווש הרוצב ןטק בקנ ךרד תרפופשה לע הציחל י"ע
אלד ,חרממ םושמ החשמה תא איצוהל ]האופר םושמ רתומשכ[
הרוצב החשמה תאיצי תילכתד םושמ ,חרממ תכאלמ ללכ הזב ךייש
הנממ איצוהל המכ תוארל לכוי ךכ י"עש ,תומכה תדידמל אוה הווש
הווש הרוצב היהתש האיציה תרוצ םצעל ךירצ ןיא לבא ,ךרוצה יפכ
המ ןכו ,רוסא וזה תמיוסמה הרוצב ןינועמ אוה םא םנמאו .תחרוממו
ךכש ותנווכו ,'ודכו םרק ומכ םילכאמ תאצוהל תודחוימ תורוצ יוצמש
חרממ רסאד ןאמל חרממ רוסיא םושמ רוסאש אטישפ ,הרוצה היהת
.בע ןמש קר יוהד יפט ליק ןאכו ,ןילכואב
לאירזע יבר ןואגהו א"טילש יקצילבד הירש יבר ןואגהמ יתעמש ןכו
,תבשב ףוגה לע החשמ חורמל אל רימחהל שיד ,א"טילש ךאברעיוא
,החשמה תא רשייל ותנווכ ןיאו ,ףוגב עלביש ידכ ותנווכ לכש ףא
ירעש 'סב ןייעו .הז תא חרמי אלו ףוגה לע החשמה תא חיני אלא
.)'צ ןמיס תבש( ןולובז
ל"נה םירבדה י"פע :בתכ )'ד תוא ו"ל ןמיס א"ח( השמ ראב ת"ושבו
ירשד ,תבשב ןילזוו חורימ ןינעב הכלה וז 'ה רבד ילאושל יתבשה
י"ע תומימדאב הקלנ ורועש קונית ךרוצל ןילזווה חורמל הרואכל
ידכ ןילזווב קוניתה ילגר ןיב חורמל הצור ומאש םתס וא ,תיחולחלה
ג"מק ףד תבש( בע ןמש ומכ וניד ןילזווהד ,תומימדאב הקלי אלש
שורק וניאש רחאמד ,חרממ םושמ אכיל בע ןמשבש םעטהו ,)ב"ע
,)ןיבקונ ןיא ה"ד ףוס יריאמה םש ש"מכו( חורימ ךירצ וניא הברה
,ומצעב החמי אוהו ןילזווה חינהל יגס היה תמאב ןילזווב ןכ ומכו
םושמ הריזג ,תיבחבש בקנ לע בע ןמשה חורמל ורסא תבשבד יהנו
ונל ןיא ונאו ,םה ורזגש המ אלא ל"זח תריזגב ונל ןיא ונא ,הועש
,)ב"כ ק"ס ח"ש ןמיס( א"גמב דוע ןייעו .םימכח תריזג לע ףיסוהל
ןיא אמלעב חינהבד ,לקשה תיצחמה אלפנ ןפואב ראיבש המ י"פעו
ק"ס ז"טש ןמיס( א"גמה וניבר ונל שדיח רבכד דועו ,חרממ רוסיא ןאכ
,וריבח יבג לע רבד חרמתיש ותנוכשכ אלא ךייש אל חרממד )ד"כ
ןכו ,חרממ םושמ רוסא וניא רחא רבדב אוה עלביש הצורשכ לבא
הזו ,קוניתה רועב עלבנ היהי ןילזווהש הנווכה רקיעד ןילזווב אוה
הז ידי לעו ,האוצה וא םילגר ימה לש תיחולחלה רועה לבקיש ענמי
רחאמ ,ריתהל ימצע לע ךומסל יתיצר אל הז לכ םע .הקלנ וניא ורוע
וילע המת רשאכ ג"עצ א"גמה ירבדש טרפבו .הרות רוסיאל עגונש
םוקמ לע חינהל קוניתה םא הצרת םאש לאושהל יתבשהו .'וכו ר"אה
ןקותמה ןמש חקית זא ואל םאו ,בוט זא ,החמי ומצעמ ןילזווהו ,דחא
,קוניתה רוע לע ןמשה חנקתו ,הדי לע תוקוניתל ןמש ונייה ,הז ךרוצל
ארקנש המ ומכ שממ בע רבדב חנקל לבא ,קופקפ םוש ילב ירש הזו
ל"נה ןמשו רעדיופ רזעבו .ןפוא לכב רוסא יאדוב ,ןיטיסעד ונילצא
חוניקב ושמתשי אלו ,שדוק תבש דחא םוי לע יגס היהי ןפוא לכב
ומצעמו ,דחא םוקמב חינהל ירש ןילזוו לבא .ב"ויכו ןיטיסעד ומכ םע
'ל ןמיסו 'ג תוא ט"כ ןמיס ב"חב כ"שמ דוע ןיועיו .ל"נכ החמנ היהי
.ל"ר ןמיס ח"חו 'ד תוא ה"פק ןמיס ג"חו
ד"יש ןמיס( א"גמהש םגהו :ףיסוהל בתוכ )'ז תוא( ב"צ ןמיס ד"חבו
חינהל ירש ןילזווה לבא ,חרמי אמש בע ןמש חינהל רסוא )ז"ט ק"ס
סמנ ןילזווה אלהד ,חרמיש ששח םוש ןאכ ןיא אלהד ,ע"וכד אבילא
.ללכ רוסאל ןיאו ותלועפ השוע ה"אלב םגו ,םוחה תמחמ וילאמ
טלבנירג םירפא יבר ןואגהו א"טילש ץישפוק םהרבא יבר ןואגהמ ןכו
ךרוצה םוקמבו ,תבשב ףוגה לע החשמ חורמל ןיאד ,יתעמש א"טילש
,תשובחת הז לע םישי כ"חאו ,ףוגה לע החשמה תא חינהל לוכי
.וילאמ החשמה חרמתיו
ןרמ םשב בתכ )ד"ל ףיעס ה"עש 'מע ב"ח( שיאה ירשא רפסבו
ורוע ךותל תבשב החשמ חורמל רוסאד א"טילש בישילא ש"ירגה
ד"כ ק"ס ז"טש ןמיס א"גמהש ףאו ,לודג רעצ םוקמב וליפא ,םדא לש
,םלועב היהי אלש ותנווכ םש ,עקרקב קור עילבהל רתומש בתכ
לפנ וא ,ופוג לכב הלוחל בשחנש ןפואב קרו ,רועב היהיש הצור ןאכו
וניאש ןפואב הז םגו ,תבשב עצפ לע החשמ םישל יאשר זא ,בכשמל
אלש רוכזיש ידכ ,ריואה ןמ לופיל הל ןתונ אלא ,החשמה תא חינמ
.חורמל אובי
החשמ חורמל ןיא :בתכ )'ו ףיעס ו"ל קרפ ב"ח( ןויצל רוא ת"ושב ןכו
ןתי ,הלוחל וא קוניתל רעצ שיש םוקמבו ,תבשב הלוחל וא קוניתל
גהנמה :בתכ םירואיבבו .החירמ ילב ךירצה םוקמב החשמה תא
ןמיס ע"ושב הארו ,חרממ ששח םושמ תבשב החשמ חורמל אלש
םישל לקהל שי רעצ םוקמב קרו .םש םינורחאבו ה"כ ףיעס ח"כש
קודיה י"ע( וילאמ חרמתי כ"חאש פ"עאו ,החירמ ילב החשמה תא
לוכי ןפוא לכבו ,חורימה תא השוע אוה ןיאש ןויכ ,)המודכו םידגבה
םוקמב הנתילו ,הלילד אהתש דע ןמש וא םימ םע החשמה תא ברעל
.ךכב ליעומ רבדה םא ךירצה
הארוה ימשב עמש רשא :בתכ )ג"ל ןמיס ד"ח( יולה טבש ת"ושב ןכו
ןפואב ,האופרד הריזג אכילד םוקמב תבשב החשמ חינהל ארתיהל
ירבדמ ע"צ ותלעמלו ,תרפופש ךותמ ץוחלל ןוגכ ,חרממ וניאש
בתכ ,ןיע יבג לע רוליק ןיחינמד אהב ג"ל 'יס תבשד ק"פ ש"ארה
לע וחינהל רוסא תבשב לבא ,'וכו בע אוהש רוליקב יריימד ש"ארה
ראובמ ,'וכו חרמי אמש הריזג וא ,ןינממס תקיחש תריזג םושמ ןיע יבג
הכלהל קספנ ןכו ,אמלעב החנהב וליפא חרמי אמשד הריזג אכיאד
יתכא םוקמ לכמ ,השקה הפיש פ"עא .ח"ל ק"ס ב"מב ש"ע ,ב"נר ןמיס
ןמיס ח"וא רוטב אוה ןכו ש"ארהד ,ש"ארה ירבדל ןדיד ןודינ ימד אל
,רוליקה לע רבכ חרוממש רבד ונייהד ,הבע רוליק חינמב ירייא ב"נר
וכרדכ חינמ אוהו ,חרממ םושמ בייח היה תבשב הז השוע היה ולאו
ג"הכ רוזגל ל"נמ לבא ,ומצעב חורימה השעיד ןנירזג יאדו ,יוניש ילב
אובי אלש הנווכב הנשמו ,חורמ רבד חינמ וניאו ,יוניש ךרד דיבעקד
תנכס וב ןיא וליפא ןיריתמ ז"י ףיעס ח"כש ןמיסב ירהו ,חורימ ידיל
פ"עאו ,יוניש ילב השעי אמש ןנירזג אלו ,יוניש י"ע תובש תושעל רבא
כ"אשמ ,הנושמ וניאש וטא יוניש ןנירזג אל ,ןנברד תובש קר םתהש
םתה אסיג ךדיאל םוקמ לכמ .אתיירואד הכאלמ אוה חרמי םאד אכה
אל אכהו ,יוניש י"ע השועש אלא ומצע תובשה דיבעק אהד ,ערג
ףיעס ד"יש ןמיסבד פ"עאו .אמלעב החנה אלא תובש וליפא דיבעק
חורימ אלב החנהב וליפאד הארנ ,תיבחה בקנב הניתנ ןינעל א"י
ןיריתמ ונאו האופר םוקמב לבא ,אמלעב ונייה ,חורימ וטא ןנירזג
הארנ אירבלד ג"עאו ,הריזג יאה ןנירזגד ל"נמ ,ןינממס תקיחש תריזג
לאנתנ ןברקב ןייע ,ןינממס תקיחש תריזג היב תילד ג"עא ,ןנירזגד
םגו .ונעמש אל ןיידע הלוח םוקמב םוקמ לכמ ,תבשד ק"פ ש"ארב
.לודג ךרוצו הלוח םוקמב אלא הז לע ךמוס אל ינא
רשבה םדאתנש ליגרש קונית ןינעב :בתכ 'ג תוא א"ל ןמיס 'ה קלחבו
והמ ,החשמ חינהל ךירצו ,וירחאלמו וינפלמ ולש הורעה תיבל ביבס
,ג"ל ןמיס ד"ח יולה טבשב יינעב יתדדצ רבכש עד .תבש ןינעל ןידה
י"ע וא ,ללכ חרממ וניאו תרפופשה ךותמ קחודשכ ריתהל םוקמ שיד
,ג"ל ןמיס תבשד ק"פ ש"ארה בתכש ףאו ,חורימ ילב עבצאב ףוטפט
םושמ חורימ ילב םג הבע רוליק תחנהב רוסאד ,ב"נר ןמיסב קספנו
רבכ הכמה לע חינמ םתה ,חרממ תריזג וא ןינממס תקיחשד הריזג
ףיעס ד"יש ןמיסבש פ"עאו .אכה כ"אשמ ,רוליקה לע חרמתנש רבד
ונייה ,ןנירזג חורימ ילב החנהב וליפאד ןנירזג בקנב החנה ןינעל א"י
ןטק קונית ךרוצל לבא ,ןינממס תקיחש תריזג ןיריתמ ןיאש םוקמב
י"ע םירוסי ול שי םא ש"כמו ,ל"נכ הנכס וב ןיאש הלוח רדגב אוהש
אטישפ ,םיעצפהמ םד תדירי ידכ דע םימעפלו ,רשבהו רועה תמדאה
הלהת 'סב בתכש המ יפלו .לקהל רשפאד יוניש י"עו חורימ אלבד
ןינעל קר הנכס וב ןיאש הלוח ןיד קוניתל ןיא ח"כש ןמיס ףוס דודל
.םיראשנ לקהל םימעט ראש םוקמ לכמ ,לכוא תנכה
גל
םיגהנמה יביתנ
א"טילש סקרובד םוקילא ג"הרה
"לארשי תיראש" ץ"דב צ"ומ
תוירבה דובכ לודג
ואיצוהל רתומ אצמנה תמ רבכעד ב"ע א"כק ףד תבש 'מגב אבומ
לש שפנה תחונמל עירפמ הז םא תמ קרח ה"הו ,יער לש ףרג םושמ
הפשא ףכ לע ומירהל ןוגכ ,ודוצל אלב ףא ואיצוהל רשפאו ,תיבה ינב
.םייחה דובכו תוירבה דובכ םושמ תאז לכו ,המודכו
ותומיש אשיר קיספו ,אסכה תיב תלסא ללח ךותב םיבובז םייוצמ םא
מ"מש קספ ז"כ ןמיס 'י קלח קחצי תחנמ ת"ושב ,םימב הנפטשישכ
אוה בשחנו ,םגרהל ותנווכ ןיאש ינפמ ,תבשב םימה תא דירוהל רתומ
הכירצ הניאש הכאלמ אוה םיבובזה תגירהו ליאוהו ,הז ןינעל קסעתמכ
דובכב ןורסח םושמ הזב היהי הלסאה תא ףוטשי אל םאו ,הפוגל
ד"צ ןמיס 'ו קלח יולה טבש ת"ושב וקספ ןכו .רבדה רתומ ,תוירבה
ץילרק נ"רגהל ינש טוח 'סב 'יע( ו"נ ןמיס 'ג קלח דופאה בשח ת"ושבו
.)'ב ק"ס ו"טפ א"ח א"טילש
ןידה רוקמ
ןטשופש ודגבב םיאלכ אצמש ימ יבגל ב"ע ט"י ףד תוכרב 'מגב אבומ
המכח ןיא" א"כ ילשמב רמאנש םושמ אוה ךכל םעטה ,קושב וליפא
ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמ לכ ,"'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו
,םדאל רתויב לודג ןויזב שי םורע ךלוהש םדאש י"פעאו ,ברל דובכ
ינפל בעותמו ץקושמ ךל ןיאש" ב"ע ג"ס ףד תומבי 'מגב אבומש יפכו
םדאה דובכ רשאכ םלוא ,"םורע קושב ךלהמש יממ רתוי םוקמה
,םיאלכ שובלל אל 'ה יוויצ לע רבועש 'ה דובכ לוליח שי ךדיאמו ,ללוחמ
םע הזל הריתס שי הרואכלש האיבמ )םש( 'מגה .'ה דובכל תופידע שי
תצרתמו ,"הרותבש השעת אל תא החודש תוירבה דובכ לודג" ללכה
הכישממו ,לאמשו ןימי םהירבדמ רוסת אל לש ואלב רבודמש 'מגה
תוירבה דובכ כ"יפעאו ,הרותה ןמ אוה רוסת אלד ואל לואשל 'מגה
,תוירבה דובכ ינפמ םיחדנ םימכח ירבד לכש 'מגה תצרתמ ,בושח
י"שר בתכו ,רוסת אל בותכש םושמ ונייה השעת אל החודש כ"שמו
רוסיא לע רובעל םדובכ לע ולחמ ןנבר ,ןנברדמ רוסאש רבדד שרפל
ןנברדמד ןויכ" 'מגה ןושלכו ,תוירבה דובכ שיש ןכיה ןנברדמ אוהש
.)ח"נ ןמיס הירא תגאש ת"וש 'יע( "והיירקיל והולחאד אוה ןנבר ,רוסא
'מגב יאכז ןב ןנחוי יבר ירבדמ םדאה דובכ לע הדפקה ונא םיאצומ
השימח םלשמש רוש בנוגש ימ עודמ ריבסמש ,ב"ע ט"ע ףד אמק אבב
תחת העברא קר םלשמש הש בנגש ימ לש ושנוע ןיבו ,רושה תחת
לש ןדובכ לע סח ה"בקה רמוא יאכז ןב ןנחוי ןבר" :'מגה ל"זו ,השה
אוהש יפל הש ,השמח םלשמ וילגרב ךלוה אוהש יפל רוש ,תוירב
לע בנגה וביכרהש הש" י"שר ריבסמו ,"העברא םלשמ ופתכ לע ונעוט
כ"ומכ ."ןימולשתב וילע ה"בקה לקיה ךכיפל ,וב ומצע תא לזלזו ופתכ
םאש ,ל"ד אעיצמ אבב 'מגב הדיבא תבשה תוצמ יבגל ונא םיאצומ
אוהש ,הבישהל ידכ הדיבאב לפטל ודובכ יפל הז ןיאו ןקז אוה אצומה
הדיבא תבשה תוצמ יבגל רמאנש םושמ ,הדיבאה תא ריזחהלמ רוטפ
,דציכ אה ,םלעתמ התאש םימעפ - )ב"כ םירבד( "םהמ תמלעתהו"
רמאנ ךכל ,ודובכ יפל הניאו ןקז היה וא תורבקה תיבב ןהכ היה םא
'מגה תצרתמו ,'ה דגנ הנובתו המכח ןיא ירה 'מגה תלאושו ,תמלעתהו
תוירבה דובכ םושמש אצוי פ"כע ,םהמ תמלעתהו ביתכד םתה ינאש
.הדיבאב לפטל אל ןקזל וריתה
יבגל הרדגה בתכ ל"ד אעיצמ אבבו ט"י ףד תוכרבב יריאמה ישודיחב
הלחמש שיו ,תוירבה דובכ לע הסח הרותהש יפל" :ל"זו ,תוירבה דובכ
."דובכה תותיחפ ןמו ןולקה ןמ םדאה תא רומשל ידכ היתווצמ דובכב
,ו"ל תוא ב"כ ןמיס תולהאבו ז"ט תוא י"ר ןמיס ד"רוי קלח א"וזחה בתכ
.ויתוירב דובכב ךרבתי םשה ןוצרש יפל ,הבוח אוה תוירבה דובכש
דובכ תליחמ
ןינעה ריבסהל בתכ ב"פ ןמיס ג"חו ז"ס ןמיס א"ח לאיכלמ ירבד ת"ושב
,ה"בקה לש ונקויד תומדב ארבנ םדאהו תויה אוהו ,תוירבה דובכ לש
,םלצב ארבנש םדא ביבח" ד"י הנשמ 'ג קרפ תובא יקרפב בותכש ומכ
אמוחנת שרדמב אבומש יפכו ,"םדאה תא השע םיקולא םלצב יכ
לע הרימשד הזמ אצויה ,"ךלמ לש ומלצל דובכ ונת" ט"י 'יס םיטפשמ
לש ושויבו ,םדא לש וכלמ דובכ תרימשל רדג אוה תוירבה לש ןדובכ
רתומש םוקמבד הארנ ז"יפלו ,םדאבש םיקולא םלצב לוזלז אוה םדאה
ומצע לע רימחהל םדאל ול רוסא ,תוירבה דובכ ינפמ רוסיא תוחדל
ומצעל םורגי ז"יעד ,רוסיאה תא תוחדל אלש ידכב ודובכ לע לוחמלו
דובכב הצור ה"בקהו ,וב שיש םיקולא םלצה תא הזבמ אוה ירהו ,ןויזב
דובכ תוכלהש א"מ ד"פ תובא יקרפב ייחב וניבר בתכ ךכו .ויתוירב
םימותה בתכ ךכו .םיקולא םלצב ארבנ םדאהש הזמ תועבונ תוירבה
דובכ גוהנל םוקמה תרהזא כ"ג וזו" :ל"זו ב"י ק"ס ח"כ ןמיס מ"וחב
ט"מ תוא ב"ב םירועיש ץבוקב ."םיקולא םלצ תוזבל ילבמו ,תוירבה
אלא ,הז דיחי לש ודובכל תוירבה דובכב הנווכה ןיאש תכל קיחרמ
אצמנ ומצע תא הזבמ םדאהשכו ,תוללכב םדאה ינב לכ לש םדובכל
רפס 'יע( .םדובכ לע לוחמל ודיב ןיאו ,ישונאה ןימ לכ תא הזבמש
.)ט"י ףד תוכרב םינשי םג םישדח
םיבכוכ דבוע דובכ
יפכ ,ךאלמה הגרה םעלב לא הירוביד תא ןותאה המייסש העשב
ורמאי אלש ,םעלב לש ודובכ ינפמ 'ל ב"כ רבדמב י"שרב אבומש
עדוי היה אלו ,וינפ לע ותוא החיכוהש םעלב לש ונותא יהוז תוירבה
לע כ"וכאע ,ודובכ לע ה"בקה סח עשר היהש י"פעאש ,הל בישהל המ
הז ןינעל תוירבה דובכ ןיד שי ם"וכעל םגש ונא םיאצומ .םיקידצה דובכ
םדאהש ןויערב שרשומ תוירבה דובכ לש וחוכו תויה ,ושייבל רוסאש
יפכו ,ה"בקה לש ונקויד תומדב וארבנ םיוגה ףאו ,םיקולא םלצב ארבנ
ל"זו ,ד"ימ ג"פ תובאב בוט םוי תופסותו לארשי תראפת לעב ובתכש
ימל וליפא לכל ביטיהל םדאה הארי ךכ םושמד אנתה תנווכו :י"אפתה
אלו ,ודובכו ונוממ ופוגל קזנ ול םורגי אלש כ"שכו ,תירב ןב וניאש
ורתי תשרפ ונרופסה כ"כו .וינפמ ץיצמה םיקולא םלצ ןיבלהל והזבי
,םילפשה םיאצמנה רתי לכמ ילצא רקי ישונאה ןימה לכש :ל"זו 'ה ט"י
כ"כו .םלצב ארבנש םדא ביבח ל"ז םרמאכ ,םהב ןווכמה ודבל אוה יכ
ירבדמ הארנ ךכו .חנ תשרפ ףוס בישמו לאושה לעבל לואש ירבד 'סב
יניד םוחתב החנמ ןורקיעכ םדאה דובכ לש וכרע שיגדמש ם"במרה
ןיידל שיש י"פעא" :ל"זו ,'י הכלה ןירדהנס תוכלהמ ד"כפב ןישנועה
הכירצ העשהש ול האריש המ יפכ סונקלו תודנל תוקלהלו ףוכל תושר
השעת אל החוד אוה ירהש ,ויניעב לק תוירבה דובכ היהי לא ,ךכל
תדב םיקיזחמה בקעיו קחצי םהרבא ינב דובכ ןכש לכו ,םהירבד לש
כ"לאד ,לארשי ינבל אקווד לבגומ וניא תוירבה דובכש עמשמ ,"תמאה
ןכלו .םהב אוה רבודמה לכ ירה ,םהרבא ינב כ"שכו ףיסוהל ול היה אל
רוסיא תושעל לודגל רתומו ,ןטקב םג ךייש תוירבה דובכ ןינעד הארנ
.הזבתמ ןטקהש ששח שי םא ןויזבמ ןטק ליצהל ידכ
הרותל רמומ לש ונב תאירק
הרותל רמומ לש ונב תאירק יבגל ןד א"כ ןמיס ןשדה תמורת ת"ושב
,ויבא יבא םשב אלא ויבא םשב ותוא םיארוק ןיאש קספו ,וארקל ךיא
אוה וירבד רוקמו ,א"מרב ג"ס ט"לק ןמיס ח"וא ע"ושב קספנ ז"כעו
ןיאש םוקמל אקווד איה וז הארוהד ,ז"פ ןמיס האודפמ ם"רהמ ת"ושמ
םא לבא ,ויבא םש תא עדוי להקה ןיאש ,הז םושמ ןבל השוב תמרגנ
םשב ול אורקל רתומ ,ךכמ שייבתמ אוהו ויבא םש הז ןיאש עדוי להקה
ליפיש םדאל ול חונ בהזה קרפ אעיצמ אבב 'מגב ורמא ירהד ,ויבא
ל"זח ורמא אלהו ,םיברב וריבח ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכל ומצע
ול ןיאש הזכ רבד ו"ק ,הרותבש השעת אל החודש תוירבה דובכ לודג
ו"כש ןמיס ד"רוי רפוס םתח ת"וש 'יע( םיאיבנ דוסי אלו הרות דוסי
.)'ב תוא
הפוח ךורעל ריתהש ח"כק ןמיסב א"מרה ת"ושב אבומ הז ןיעכ
קחוד ךל ןיאש םושמ ,תבשה תסינכ רחאל המותי הלכל ןישודיקו
הימי לכ ןולקל הל היהו ,תשייבתמ הלודג המותי התיהש הזמ לודג
אל החודש תוירבה דובכ לודג ירהו ,תולותבה לכמ התונשל טעמכ
רוסא וניאש הזה רבדב ,ךורוי רשא םירבדה לכמ רוסת אלד השעת
.ןנברדמ אלא
תוירבה דובכ םושמ תבשב הצקומ לוטלט
ןמזב .תוירבה דובכ םושמ תבשב הצקומ לטלטל וריתה ל"ז ונימכח
םה םינבא םתסו ,תונטק םינבא םע אסכה תיבב חנקל וגהנ ל"זח
םודחיש םינבא ול ןיאש ימו ,תבש ינפלמ הזל םתוא ודחי כ"אא הצקומ
דובכ םושמ ,הצקומ םהש םודחי אלש םינבא ףא תחקל ול וריתה
םינבאב חנקל לבוקמ ןיא םויהכ .א"ס ב"יש ןמיס ח"ואב אבומכ ,תוירבה
ימב הז ןיד ךייש מ"מו ,הצקומ וניא ס"כהיב לש ריינו ,ריינב אלא
דמועה ריינ ןוגכ ,הצקומ אוהש ריינ אלא חוניקל יוארה ריינ ול ןיאש
דובכ םושמ הצקומ אוהש ףא חוניקל ריינה תחקל לוכיד ,הביתכל
.תוירבה
רחאלכ ערוק םא םלוא ,וכרדכ ריינה ךותחל רוסא ךותח ריינ ול ןיא םא
ךכו ,תוירבה דובכ םושמ רתומש םיקסופה ובתכ )וקפרמב ןוגכ( די
א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ םשב ב"כה א"יפ תבש תוחרא 'סב אבומ
תרחא הצע שי םא מ"מו ,ג"י קרפ א"טילש ץילרק נ"רגהל ינש טוח 'סבו
ךרד וערקל ונממ שקבל שי ירכנ שי םא ןוגכ ,יוניש י"ע ףא עורקל ןיא
ערקי םאו ,הלסאל וכילשהל כ"חאו ךוראה לילסה לכב חנקל וא ,יוניש
םש ת"וש 'יע( ל"נה ינש טוחב כ"כו ,םולכ ךכב ןיא םימה תפיטש י"ע
זא ת"ושבו ,ה"מ ןמיס םלש ךלמ 'סבו ,ז"ט ןמיס ח"וא )קלופ( ןועמשמ
.)ד"כ ןמיס 'ו קלח ורבדנ
הלספנ תילטהש תבשב עדונ
תילטהש תילמרכב אוהשכ תבשב ול עדונ םאד ג"י ןמיס ח"ואב אבומ
,תוירבה דובכ לודגד ותיבל עיגיש דע וילעמ ונריסי אל ,הלוספ וילעש
תילט ןיבו ןטק תילט ןיב טושפל ךירצ הרותה ןמ אוהש ר"הרב לבא
החוד תוירבה דובכ ןיאש םושמ ,םורע דמוע ראשי םא וליפאו ,לודג
םשב א"גמהמ איבהש ט"קס ג"י ןמיס ב"נשמב 'יעו ,אתיירואד רוסיא
לע רבוע וניא םישדח תויציצ ליטהל רשפא יא תבשבש ןויכד יכדרמה
התויצ אלא ,"תיציצ אלב דגב שבלת אל" הרות הרמא אלד ,הרות רוסיא
םישדח תויציצ ליטהל ודיב ןיאש תבשבו ,דגבב תיציצ ליטהל הרות
ותורשפאב ןיאש תבשב אלא רתיה ןיא ןכלו ,םהב שובל ראשהל רתומ
,םילוספ ויתויציצש הליגשכ לוחה תומיב לבא ,םירחא תיציצ ליטהל
ןמיסב ראובמכ ,לודג ול שי כ"א אלא הז דגב שובלל ךישמהל וריתה אל
.)'א ןמיס ח"וא הניב ירמא ת"וש 'יע( ד"י
ףא קחדה תעשב רתומש בתכ 'ה ףיעס ב"י ןמיס א"קער תוהגהב
ןפואו םינפ םושב גישהל ותורשפאב ןיא םא ,הלוספ תילט שובלל
תכלל לכויש ידכ ,תילטה תויציצ ןקתל ותורשפאב ןיאו ,תרחא תילט
םע תויהל ול היהי לודג יאנג יכ ,רוביצה םע ללפתהלו ס"נכהיבל
'סב ןיועי םלוא ,תוירבה דובכ םושמ תילט רדעהב ללפתהלו רוביצה
בשיל אלו רימחהל שיד רבוסד ג"מר ק"ס םדא ייחה לע ךורב תיב
אלב תודיחיב ללפתיש ףידע אלא ,הלוספ תילט שובללו ס"נכהיבב
בקעי ירבד ת"ושו ,ז"ט ןמיס ייחד אניח ת"וש 'יע( א"ערכ אלדו ,תילט
.)ד"כ 'יס ח"וא )בוש(
ויבקנל ךרצנה
,הרות ירבדב וליפא רוסא ויבקנל ךרצנהד בתכ ו"קס ו"צ ןמיס ב"נשמב
אוה םאו ,ץקושמ ופוגש ןמז לכ תוכרב ראשו עמש תאירק כ"שכמו
,םילודג וליפא ויבקנל ךרצנ עצמאבו שרוד וא םיברל הרות דמלמ
קר אוהד ,וצקשת לב לש בצמל עיגה וליפא ומצע תא תוהשל ול רתומ
רתומ םג ןכלד ל"הבב ףיסומו ,החדנ תוירבה דובכ ינפמו ,ןנברד רוסיא
עצמאבש ארוק לעב ןכו ,ליגרכ ךרבלו תולעל הרותל והוארקש ימל
.תוירבה דובכ ינפמ האירקה לכ םייסל ול רתומ ויבקנל ךרצוה
תוליבא
ימ לע תוליבא ןינעב בתכ 'ב תוא ו"כש ןמיס ד"רוי רפוס םתח ת"ושב
ומצע דביאש ימ לע לבאתהל ןיא הכלהלש ףא ,תעדל ומצע דביאש
המילכו השוב החפשמל םורגת תוליבאמ תוענמיה םאש ירה ,תעדל
תוליבא םיגהונש ןויכש תוירבה ורמאי זאש ,וילע לבאתהל םהל רתומ
.תעדל ומצע דבאמל בשחנ וניאש הארנכ וילע
םייחה דובכ - תוירבה דובכ
חינמ המחב לטומה תמ :קספ א"כ הכלה תבש תוכלהמ ו"כפב ם"במרה
תמל אלא רככב לטלטל וריתה אלו ,'וכו ולטלטמו קונית וא רככ וילע
םהו םייחה ןיב הזבתמ אצמנו חירסהש תמ :בתכ ג"כ הכלהבו .דבלב
החודש תוירבה דובכ לודגד ,תילמרכל ואיצוהל רתומ ,ונממ םיזבתמ
ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אלד ואל אוהש ,הרותבש ת"ל תא
ריכזה אל א"כ הכלהבד ,ם"במרה יקספ םירתוס הרואכלד ע"צו .לאמשו
בתכו .תוירבה דובכד םעטה ריכזה ג"כ הכלהבו ,תוירבה דובכד םעטה
וניצמד םוקמ לכב הנהד ,'ב ןמיס )ןיקסעמ( בקעי תיב ת"ושב ץרתל
ןכו ,םייחה דובכ ינפמ אלא וניא הרותבש ת"ל החודש תוירבה דובכ
'מגב" :ל"זו ,)םש( ם"במרה לע מ"מה איבמש יפכו ,ד"בארב םג שרופמ
היקופאל ןמחנ בר והל ארש ארקורדב הוהד אברש איבה ד"צ ףד תבש
שריפו ,הרותבש ת"ל החודש תוירבה דובכ לודג םושמ ,תילמרכל
םהמ קלסל ידכו ,חירסמ היהש ינפמ ,רמאק םייחה דובכד ל"ז ד"בארה
."רקיעו וניבר תעד וזו ,וריתה וחיר
י"עד" ל"נה תבשב 'מגה ירבד ושריפ םישרפמהד בתכ ן"במרה הנהו
,תוירבה דובכ םושמ תילמרכ הרתוהש י"פעאו ,היה קונית וא רככ
המחב לטומ תמ לארשי ךלמ דובכ וליפאש ,רתוה אל לוטלט רוסיא
ןויכד הארנ ילו" ן"במרה 'כו ,"קוניתו רככב אלא לטלטל וריתה אל
אלש ,רתומ קונית וא רככ אלב תילמרכל ואיצוהל ךירצד לוטלטהש
וא רככ לבא ,ודובכ םושמ רתוה תמ אקודד ,ולש האצוהב ףיסומ אהי
."ורתוה ךיא קונית
,םייחה דובכ קר אוה תוירבה דובכד ד"בארה בתכש מ"יפלד הארנו
הקילדב וא המחב לטומה תמ יבגל אבומ ג"מ ףד תבש 'מגבד ל"י
תוירבה דובכ םושמ וריתה אל ןכלו ,ותוא ואיצוי םא תמה דובכ שיו
,םייחה דובכ שיו תיבב לטומ תמהש ד"צ ףד תבש 'מגבו ,לוטלט רוסיא
םייחה םיזבתמש ,םייחה דובכ ינפמ תילמרכל ואיצוהל נ"ר ריתה ןכלו
רואיבב בתכ ורבסה לכש יתאצמ כ"חא .ד"כע ,ותוא ואיצוי אל םא
דובכ םושמ ל"רש ,תילמרכל איצוהל רתומ תיבב חירסהש תמד ,א"רגה
לוטלטב הנוש המ ול השקוהד ןויכ ןכ וחירכהו ,םייחה דובכו תוירבה
הנשמה תבכרמב שרופמב בתכ ךכו .קוניתו רככ י"ע אלא ןנירש אלד
ונא םיאצומ ,םייחה דובכ אוה תוירבה דובכש הז ןויער ןיעכ .)םש(
םידיב ואיצוהל רתומ אצמנה תמ רבכעד ב"ע א"כק ףד תבש 'מגב
ינב שפנ תחונמל עירפמ הז םא תמ קרח ה"הו ,יער לש ףרג םושמ
הפשא ףכ לע ומירהל ןוגכ ,ודוצל ילב ףא ותוא איצוהל רשפאו ,תיבה
.םייחה דובכו תוירבה דובכ םושמ ז"כו ,המודכו
םדא דצב הדיצ בויח שי םאה
תאצל םתורשפאב היהת אלש רדחב םידלי לוענל רתומ םאה ררבל שי
ילעב דצש לכ וז הכאלמ ללכבו ,תבשב הרוסא םייח ילעב תדיצ .ונממ
לטונ םדא דצשכ םג הרואכלו ,םתוריח תא םהמ ללוש אוה ךכבו ,םייח
ילודג רבכ הזב ונד ןלהל הארנש יפכ םלוא ,דצ רוסיא היהיו ותוריח
.םיקסופה
שי םדאב םגד בתכ ב"כה י"פ תבש תוכלה ם"במרה לע ץבוק 'סב
םחלהל םיליגרד ,דוצינ ונימבש רבדל בשחנ אוהו תויה ,הדיצ רוסיא
ז"טש ןמיס המלש ןחלש 'סב אבומ ךכו ,יבשב םישנא תחקלו המחלמב
הזל זמר םינורחאה ואיבהו ,ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ םשב א"קס
ןיועי םלוא ."םנח יביוא רופיצכ ינודצ דוצ" 'ג הכיאב רמאנש הממ
ידכ הדיצ שי קוניתב אקוודד בתכש ט"פק ןמיס ח"וא רזנ ינבא ת"ושב
ךייש אלש טושפ ומצעל שיא אוהש לודג םדאב לבא ,ויבא לא ובישהל
ידוסי 'ס 'יע( התיממ וליצמ אלא וניאד ,ותוא דצ ימ ךרוצלד ,הדיצ וב
.)דצ תכאלמ ןורושי
ללכה תא איבמ הוצמ רנ סרטנוקב )יקצאלפ( לארשי תדמח 'סב
ילעב ראשו יבצ ןוגכ ,דוצינ םנימבש םייח ילעב לע אוה הדיצ רוסיאש
ת"ושב .ןתדיצ לע םיבייח אל ןכלו ,דוצינ ונימב ןיא םדאה לבא ,םייח
תבשב רוגסל םירוהל רתומ םאה ןד א"מ ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ
םיחוטב ויהיש ידכ ,םירוקיבל םיכלוהשכ לוענמב םידליה תא תיבב
םהילע לח אל יאדובד בתכו ,הדיצל בשחנ הרואכלד ,הצוחה ואצי אלש
דל
,םהילע הרימש םשל לוענמב םתוא םירגוס רשאכ ללכ הדיצ לש םש
.הדיצ רוסיא םושמ הזב ןיאו
טקלה ילבש רפסל ןייצמש ג"סר ןמיס ףוס מ"וח רוטב י"בב ןיועיו
תבשב הריבע רבעש ימ" :ןואג ארירש וניברל ולאשש הלאש איבמש
תיבל והוסינכיו ,תבש יאצומל חרבי אמש םידחפמו ,תבשב הזמ ורכזנו
רהוסה תיבל ןיסינכמ ןיאו ןיקלמ ןיא בישהו ,תבשב והוקלי וא רהוסה
חרב םאו ,תבשו ט"ויב ןינד ןיאו ,ןוניא אניד מ"נהד ,תבשב כ"שכו ,ט"ויב
:ל"זו ה"הגהב 'ל ףיעס ט"לש ןמיסב א"מרה קספ ןכו ."םולכ ונילע ןיא
ידכ שנוע הזיא בייחתנש ימ רהוסה תיבל וסינכהלו סופתל רוסא ןכלו"
הזמ ראובמו ."ןיד ללכב הוהד ותוקלהל רוסאש כ"שכו ,חרבי אלש
תיישע םושמ אוה רהוסה תיבל וסינכהלו םדא סופתל רוסיאה לכד
,ב"ע ו"ל ףד הציבב ראובמכ ןנברדמ תובש רוסיא אוהד ,תבשב ןיד
וסינכמו םדאה תא ספותו דצש הדיצ תכאלמ םושמ ל"ופית הרואכלו
.םדאב הדיצ תכאלמ ןיאש כ"עב חכומו ,רהוסה תיבל
חורבל הצורש ימ ןוגכ ,ךרוצה םוקמבד םירבוסה םיקסופ שי ןכ ומכ
םיקסופה םשב ד"יקס ט"לש ןמיסב ב"נשמה בתכ ,ותשא תא ןגעלו
רתוה ךיא אתיירואדמ הדיצ רוסיא שי םא הרואכלו ,ושבחל רתומד
.םדאב הדיצ רוסיא ןיאש כ"עבו ,ןוגיע םוקמב אתיירואדמ הדיצ רוסיא
וחיניו ,תבשה םויב םיצע ששוקמ שיא ואצמיו" חלש תשרפב רמאנ
רוסיא ןיאש עמשמ הרואכלו ,"ול השעי המ שרופ אל יכ רמשמב ותוא
איבמ ו"כ ק"ס ט"לש ןמיס םייחה ףכ 'סב םלוא .םדא תאילכב הדיצ
.א ,תבשב רהוס תיבב השיבח לכ לע החכוה ןיאש עשי ידגב 'סב כ"שמ
רסאמב וסינכהל רתומ היה ןכל ,תבש לוליח לע ספתנ ששוקמהש ןויכ
רדגימל תידיימ הלועפ תושעל ךרוצ היהש ןויכ .ב .תבשב וליפא
א"שרהמה בתכ הז ןיעכו .תבשב ותוא רוסאל רתומ היה ןכל ,אתלימ
הארנ ילו" :ל"זו ץרתמ ומצעב םייחה ףכה םלוא .ב"ע ח"י ףד ןירדהנסב
ונתנש עמשמ רמשמב לבא ,רהוסה תיבל סופתל קיידמ א"מרהד
."והונתנ הסיפתהו רמשמה תיבל אלו ,ורמשל וילע םירמוש
ןיב קלחמש ז"ע ריעהל בתכ דצה תכאלמב תוכאלמה תרות 'סב םלוא
ןיא המהב תדיצב ירהש ,וילע םירמוש תניתנל רהוסה תיבל הסיפת
אלש תיבה חתפ לע םירמוש ונתנו תיבל וספתש לכ ירהש ,הזב קוליח
ותדיצו ,חרוב היה הז ילולד ,םירמושה תדמעה ינפמ ונייהו ,בייח חרבי
ירה ,חרבי אלש םירמוש וילע ונתנש הנוש הז המ כ"או ,אוה םולכ ואל
וניברו ארזע ןבאהש ןייצל יוארה ןמ[ .אתיירואדמ הדיצ הז המהבב
ןרמ .]ק"שצומב קר השמל ששוקמה תא ואיבהש ובתכ )םש( ייחב
ךירצו התימל וניד רמגנש ימב ףאד שדחל בתכ ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה
ינבמ חרובה הטושב אקוודד ,ותוא אולכל רוסיא ןיאש רשפא ,וגרהל
תחתמ טמשהל וכרדש ןויכש ןודל םוקמ שי זא ,תורעיב דדובתמו םדא
םישנא תחקל םיליגרש ןויכ ,דוצינ ונימבש רבדכ בשחנ ילוא םדא די
ותעד לע הלעמ וניאו ,םישנא תרבחב ןמזה לכ אצמנש ימב לבא ,יבשב
י"פעא ,םירטושו םיטפושמ קר חרוב אוה אלא ,םישנאה ןמ חורבל
אוהש םישנא ןיב קר תויהל ודיב הריחבהש הזב תוריח ול שי ןידעש
בושח הז ןיא םישנא ןיב םינפ לכ לע אצמנש ןויכד רשפא מ"מ ,הצור
ירהש ,הדיצ יורק וניא וליצמו ואיצומ ידוהיהו םיב עבוטה ןכלו ,הדיצ
טלוש וניאד תוריחה ונממ עקפ יכה ואלב םגו ,ותלצהב הצור עבוטה
םיאולימו םינוקיתב התכלהכ תבש תרימשב וירבד ואבוה( ומצע לע
,תבש ס"מע )ןוסרואינש( ןועמש תכרב 'סב 'יע( .)ןורושי ידוסי 'סבו
ג"ס תנש בוט רשבמ ירועיש ,ח"פש 'מע ב"ח )רצינש( המלש ירבד 'ס
.)ג"סקת 'מע ןירדהנס ס"מע רעש חתופ 'סבו ,ו"לק דומע
םינש י"ע תישענה הדיצ
,םירוטפ םינפב אצמנה ח"עב ינפב תיבה תלד דחיב ורגסש םינש
הגגשב אטחת תחא שפנ םאו" רמאנש ב"ע ב"צ ףד תבש 'מגב אבומכ
תא השועה אלו הלוכ השועה ,)'ד ארקיו( "'וגו התושעב ץראה םעמ
לכש ןויכ ריבסהל א"ר ק"ס ז"טש ןמיס ב"נשמב אבומש יפכו .התצקמ
םלוא ,ותצקמ אלא השוע וניא דחא לכ ירה ,ולענל לוכי ומצע ינפב דחא
תלדהש ןוגכ( וריבחמ עויס אלב רוגסל לוכי וניא םהמ דחא לכ םא
אל ה"ד ב"ע ו"ק ףד תבשב י"שר בתכש יפכו ,םיבייח םהינש )הדיבכ
והיא אלבד ,הכאלמ דחא לכל ירהו ,םינשב לוענל אוה היחרוא" לוכי
המלשל רשא 'סבו ,ג"צ ףד תבש תמא תפש ישודיח 'יע( "אדבעתמ אל
.)א"נ ןמיס ג"ח )ןמרב(
אבו ,תבשב רצחל סנכנש יבצ" בתכ 'ג תוא אריו תשרפ יח שיא ןבב
ןמ םירוטפ ,םינש והולענ םאו .בייח ,דוצינו וינפב תלדה לענו ב"העב
קלח )רבוחלב( הירא םש ת"ושב ןיועי םלוא ."ןנברדמ םירוסאו הרותה
,םירוטפ הואשעש םינש 'מגב ורמאד המד בתכש ה"צ ס"ס רזעה ןבא
,אתיירואד השע לע םירבוע ןידע ךא ,ןברקו תרכמ םירוטפש ונייה
תוכלה תליחתב ם"במרה כ"שמכו ,"תובשת יעיבשה םויבו" בותכש
םייח רוקמ 'סב בתכ ךכו .השע תוצמ איה הכאלממ התיבשד תבש
תשרפ אמוג תבית רפסב םידגמ ירפה בתכ ןכו .ו"סת ןמיס חספ תוכלה
םירוטפש הואשעש םינשב הרותה הטעימ תבשבש ףאש 'ב תוא ידוקפ
ןנחלא קחצי יבר ןואגה טקנ ןכו .שי הרות רוסיא לבא ,תרכו תאטחמ
םשובה תגורע ת"וש 'יע( ד"י ןמיס ףוס ח"וא קחצי ראב ת"ושב ל"צז
,ב"פ ףד ןילוח רוש רוכב ,ם"במרה לע א"ער ישודיח ,ח"ע ןמיס ח"וא
תבש תוכלהמ 'כ קרפ ירזע יבא ,'ט תוא ג"צש ןמיס ד"רוי רזנ ינבא ת"וש
.)ג"ל תבש הניב ירמא 'סבו ,ו"ה
ם"במרה לש ונושלמד ריעהל בתכ אראו תשרפ םלוע תוכילה 'סב םלוא
רוטפ הז רבד השועהש רמאנש םוקמ לכ" בתכש תבש תוכלהמ א"פב
ורוסיאו ,תבשב ותושעל רוסא לבא ,ןברקה ןמו הליקסה ןמו תרכה ןמ
לכ" בתכ ו"ט הכלה א"פבו ,"הכאלמה ןמ הקחרה אוהו ,םירפוס ירבדמ
,"םירוטפ ,תופתושב םינש הואשעו ודבל התושעל לוכי דיחיש םוקמ
ז"ט ןמיס תויח ץ"רהמ ת"ושב כ"כו .ןנברדמ קר אוה רוסיאהד עמשמ
םויבו השע לע םירבוע ןיאו ,הרותה ןמ ירמגל םירוטפ הואשעש םינשש
ת"וש ,ב"ל ןמיס ח"וא קחצי לכיה ת"ושב ז"כב 'יע( תובשת יעיבשה
ןמיס ח"וא )רטומלרפ( םהש שישרת ת"וש ,ז"טק ןמיס יכדרמ ישובל
.)'ז תוא ב"ל ןמיס ה"ח א"יבי ת"ושבו ,ב"י
הלימ תוצמ ומייקי אל המל ריעהל בתכ ד"י ןמיס קחצי ראב ת"ושב
תבשב ושעש םינשד ןויכ ירהו ,רשפאד אכיה םינש י"ע לומל תבשב
וניאד םינש י"ע לומל רשפא ירה ,ע"וכל םירוטפ לוכי הזו לוכי הזב
םירזחמ אל עודמ השקה דועו .תבש החוד הלימ עודמו ,תבש לוליח
ל"יק ירהו ,תורשפא שיו הרקמב םינש י"ע רוביצ תונברק בירקהל
ןברקה טוחשל רשפא כ"או ,דחא חבז םיטחוש םינשד 'ל ףד ןילוחב
כ"ג הלימ יבג ירהד ,תונברק לצא איה הרתוה תבשד רמול ןיאו .םינשב
ל"ק ףד תבשב 'סותה תטיש ,תבש החוד "ינימשה םויבו"מ םידמולד ףא
.)תבש תוכלהמ א"פ ךלמה די רפס 'יע( היוחד יוהד ןוצרב אלש ה"ד
ושעש םינשד ו"סר ןמיס םייח רוקמה תטיש ליעל ונאבהש יפכ םלוא
ל"י ,םייק אתיירואד ארוסיא לבא ,תאטח ןברק בויח ןינעל רוטפ קר אוה
ושעי םא ףאד ןויכ ,רתיהב רשפא רוביצ תונברקבו הלימב בושח אלד
אלד חיכומ 'ז ףנע ל"נה קחצי לכיה ת"ושב םלוא ,רוסיא שי םינש י"ע
.)'א ןמיס ןח תרות 'סב 'יע( םייח רוקמה ירבדכ
ורמאנ אלש ארבתסמ דועו" :ל"זו בתכ ח"כ ןמיס ויתובושתב א"בשרה
תבש ןינעלד םושמ ,'וכו תבש ןינעל אלא עייסמ לש וללה םירבד
ראובמו ,"'וכו התושעב בותכש םושמ ,םירוטפ ושעש םייתש ןנירמא
ירוסיא לכב אלו ,תבש בויח יבגל אלא רמאנ אל םינשד ארוטפד וירבדמ
יטוחשד הזמ חיכוהש ג"צ ףד תבש עשוהי ינפ ישודיחב 'יעו .הרות
הזה רוטפה רמאנ תבשב קרש עמשמד ,ולעהש םינשב םיבייח ץוח
,ו"קס ב"צש ןמיס ד"רוי רזנ ינבא ת"וש ,ב"פ ןמיס יבצ םכח ת"וש 'יע(
.)ד"י ןמיס ףסוי לש וקלח רפסבו
תא שרפל םולחב ול הלגנש בתכ רהב תשרפ ףוסב המכח ךשמה
בותכד ןכתי" :ל"זו ,"וארית ישדקמו ורומשת יתותבש תא" קוספה
,התימ הילע ןיבייחש תווצמ לע הזו ,תורבדה תרשעב תבש לצא רומש
ןברקו תרכמ ןירוטפ ושעש םינש לבא ,התוא השועה דיחי אקווד הזו
)הרותהמ( הליחתכל םינש ושעי אלש מ"מ לבא ,התושעב בותכש
ת"וש 'יע( ל"נה םייח רוקמה ירבדכו ,"םיבר ןושלב "ורומשת" בתכ
,ח"כ ןמיס ח"וא אמק )םימואת( םהרבאל דסח ת"וש ,המלש ךל ףלאה
קחצי תיב ת"וש ,ז"מ ףיעס שרח ןינעב ת"וש ב"ח ריאמ תיבמ ת"וש
ןמיס ח"יח רזעילא ץיצ ת"וש ,תוחתפמב 'ל ןמיס ב"ח ד"רוי )סיקלעמש(
,ו"ע ה"ע םידומע ל"צז יקסמרבא י"רגהל ןורכזה רפס ,ד"מק ןמיסו ג"י
.)'ז תוא ב"ל ןמיס ח"וא ה"ח א"יבי ת"ושבו
תבשב גגושבו דיזמב דצו רבע
.תבשב דוצינש רבדב תבש השעממ תונהיל רוסיא שי םאה ןודל שי
,וז הדיצמ תונהיל ול רתומש דיזמב תבשב דצו דבע םאש ובתכש שי
השעש וא תבשב לשבמה רבחמה בתכ 'א ףיעס ח"יש ןמיסבש י"פעא
השעש לשבמ הנוש ,םלועל ול רוסא דיזמב תוכאלמ ראשמ דחא
ירחאד ,תונשל א"או היהש הממ רבדה הנתשנו ,רבדה ףוגב השעמ
הנתשנ אל הדיצב כ"אשמ ,יח רבד הזמ תושעל א"א לשיב רבכש
הכלה רואיב 'יע( .תוריח לטונמ אוהש קר ,ח"עבה ףוגב ח"עבה תדיצב
תוכלהב ברה ע"ושבו ,תוכאלמ ראשמ תחא ה"דב 'א ףיעס ח"יש ןמיס
.)ז"טש ןמיס תבש
איצוהש ימד בתכ ב"י ףיעס ב"נת ןמיס חספ תוכלהב ברה ע"ושב
ץמח תליכא לש הוצמה תאצל לוכי ,תבשב תויהל לחש ו"ט לילב הצמ
המוד הרואכל הדיצ תכאלמו .ז"ע ע"צב קיסמד ג"מפב ש"עו ,וז הצמב
גגושב תבשב דצ םאו .רתומ ל"ז ז"רגה תעד יפלו ,ר"הרל ץפח איצוהל
םא תוכאלמ ראשב קפוסמ םדא ייחהד ףא ,הזמ תונהיל ריתהל שי
םג גגושב דצ לבא ,ח"יש ןמיס שיר הכלה רואיבב אבומכ ,תונהיל רתומ
.ז"טש ןמיס ברה ע"ושב עמשמ ךכו ,ריתהל הטונ ל"נה א"חה
תבשב ודוצינו וחרבש םילוגנרת" :בתכ )ז"מ ףד( םינג ןיעמ רפסב
םירוסא אליממו ,תבש תכאלמ םהב השענש םושמ הליכאב םירוסא
סרטנוקב ח"וא יבצ רה ת"ושב ."הליכאב םירוסאש תבש השעמ לככ
יולת הז רבדד ז"ע ריעה ,'ג תוא דצ תכאלמ םירה לט רפסה ףוסבש
א"בשרה תעדלד ,האצוה תכאלמב תבש השעמ ןיד ךייש םא תקולחמב
הכאלמה תישענ אלש ןויכ ,האצוה תכאלמב תבש השעמ ורסא אל
םושמ רסאנד אוה ץפחה ףוג הנשמ הכאלמהש רבדב קרו ,ץפחה ףוגב
ןיאו ,תושרל תושרמ יוניש קר אוהד האצוה כ"אשמ ,תבש השעמ
כ"גד הדיצ תכאלמב ה"ה הרואכל ז"יפלו ,רסאנ אל ,ץפחה ףוגב יוניש
םושמ רוסיאה ךייש אל אליממו ,דוצינה ץפחה ףוגב יוניש השענ אל
.תבש השעמ
תוטישפב בתכש ,םש ה"ד 'ו ףיעס ז"טש ןמיס הכלה רואיבב ןיועי םלוא
רוסיא שי הדיצ תכאלמב ףאד עמשמו ,םלועל רוסא דיזמב דצה לכד
.תבש השעמ לש
סנ ךרד תבשב הכאלמ תיישע
,תיסינ הלועפ י"ע תבשב הכאלמ תושעל רתומ םא םינורחאה וקפתסנ
ויתובושתב רפוס םתחה תעד .אל וא תבשב הכאלמל תאז בשחי םא
אלד ,"םימי תשש" פ"הע להקיו תשרפ ת"הע ושוריפבו )ט"כ ןמיס ו"ח(
הווטה יבג םירמואש ומכו ,ךכב הביתכ ךרד ןיאד ולאמשב בתוכמ ערג
תוינמכח םישנד ג"עא ,ךכב היווט ךרד ןיאד םושמ רוטפד םייח ילעבמ
ש"כו ,ךכב היווט ךרד ןיא איה הריתי המכחש ןויכ מ"מ ,ןכשמב ווט ךכ
.ש"יע ,הביתכל תבשחנ הניאד סנ ךרד הביתכ
תישוק בשייל בתכש ה"לשה ירבדמ םג םיפקתשמ ולא םירבד הנהו
,תבשב תמ וניבר השמד םירמואה לע )ג"יס( םיחספ יברעב ש"ארה
,הרות ירפס ג"י בתכ השמ תמש םויב )ךליו פ"ס( שרדמב אבומ ירהד
םש י"ע בתכד ה"לשה ץריתו ,םויב וב בתכ דציכ תבשב תמ םאו
שי םלוא .תיסינ הביתכב רוסיא ןיאש חכומ כ"א ,סומלוק תעבשהו
השעמש ל"י ילואו ,םדא י"ע היהתש ךירצ ת"ס תביתכ תורשכד ריעהל
ש"ארהד ןכתיו .הרישכ הביתכ יוה םדא ידיב השענש סנ י"עש הביתכ
י"ע היה הזש ץרית אלו ,תבשב ת"ס וניבר השמ בתכ ךיא השקהש
אל הביתכהש רחאמש רבס ,הכאלמ ללכב הניאש סומלוק תעבשה
ו"ח רפוס םתח ת"וש 'יע( .רשכ הזכ ת"ס ןיא םדא י"ע הביתכב תישענ
.)הזב כ"שמ ט"ר ןמיס
םאה קפתסנש המ טושפל )'י רמאמ תוכרב( ןורהא תכרב רפסב בתכ
בשחנש ינפמ רוסאד םירמוא שיד ,תבשב םימותו םירואב לואשל רתומ
ד"יפלו .א"ק ע"מ ןימינב תלחנ 'סב כ"כו ,)ג"ע אמוי 'יע( תבשב בתוככ
רשפאד הארנ ,תבשב תיסינ הביתכ לע םיבייח ןיאד ל"נה ס"תחה
תויתואה ושענ ת"וא תלאשבד פ"עא ,תבשב םימותו םירוא י"ע לואשל
'מגה ירבדמ ריעה םלוא .)ה"ק ןמיס ח"וא ביצי ירבד ת"וש 'יע( תוטלוב
ןוגכ ,הרשעמ הלעמל ןימוחת שי םא םש םיקפתסמש )ג"מ( ןיבוריעב
םיקסופו ,איבנה והילאמ םש טושפל םיצורו ,םשב הציפק י"ע ךלהמב
ע"ושב( א"מרב אבומכ ,ןימוחת שי םשב הציפק י"ע ךלהמבש ארמוחל
ןינעל הכאלמ רדגל תסנכנ תיסינ הכאלמ םגד עמשמו .)ד"ת ןמיס ח"וא
רפוס טע רפסבו ,ז"טק ףד םיחספ 'מגב ם"שרהמ תוהגהב 'יע( .תבש
.)ב"ע ןמיס ד"ח הדשה ירפ ת"ושבו ,'פ ללכ ףוס ג"ח
לכד )'ה ןמיס ב"ל הוצמ ג"ח( תווצמה לע לאומש תודלות רפסב בתכ
ע"ושה ירבדמ תאז דמלו ,הליחתכל וליפא רתומ עבטה ךרדמ וניאש
,וקיזי אלש ןיברקעו ןישחנ לע ןישחולד קספש )ה"מס ח"כש 'יס ח"וא(
איבה )ג"מק ק"ס םש( הרורב הנשמהו ,הדיצ רוסיא םושמ וב ןיאו
'יעו .תיעבט הדיצ וז ןיא מ"מ ,ךכב ןידוצינש פ"עאש הבר והילאה םשב
לקח ת"ושבו .הזב ךיראהש )'אה תכרעמ שיר ,םיללכ( ישי עזג רפסב
השע םא בייח וניא תבש ןינעלד טושפ רבדכ טקנ )ב"כ ןמיס( קחצי
ב"ח( ל"צז ליגנע י"רגהל ףסוי תורצוא רפסב כ"כו .סנ ךרדב הכאלמ
.)'כ ףדו ז"י ףד
רואיבב )הנובלה תעבג ת"וש ףוסבש( העבגה לע סנ סרטנוקב בתכו
םצע לע אלו ,תבשומ ופוג היהיש אדיפקה רקיע תבשבד ,םירבדה
תוחילש ןינעל ריאמ תיב רפסב כ"שממ עודיכ ,הכאלמה תילכת
תישענ הכאלמהד ףא ,תיסינ הלועפ י"ע תישענש הכאלמ כ"או .תבשב
תבש ופוגש ןויכ מ"מ ,לעופב האשעש ומכ תומילשב הזה ןפואב םג
.תבש ןינעל הכאלמ תבשחנ אל ,וידי לעופב הכאלמ ללכ השע אלו
ןידוי 'ר" :)ה"ה ףוס ח"פ אמוי( ימלשוריה ירבדמ וירבדל היאר איבהו
ןדוי 'רד ירה .ש"יע ,"הינימ אקרע ארונו אשידג אתלוג סירפ ימא רפכד
ןינעל הכאלמ בשחנ אלד ראובמו ,תבשב תיסינ הלועפ י"ע שאה הביכ
.)הזב ךיראהש א"ל שורד םינולסמ ןואגהל לחנה יבא רפסב 'יע( .תבש
עודמ השקה ךתולעהב תשרפב 'סותה ילעבל םינקז בשומ רפסב
ירהו ,םוי דועבמ ותופאלו וניכהל לארשי םע םיכירצ ויה ןמה תליכאב
תבשבד ץריתו ,הבשחמה יפל הנתשמ היה ןמהד עמשמ אמוי 'מג ףוסב
א"דיחה כ"כו .ןקתמכ הוהד ומעט ךפהתיש בושחל םהל רוסא היה
ןמה תא תופאל רוסא היהש ומירפ ש"רהמה םשב דוד ינפ ורפסב
הנשמה תבכרמבו ,א"כ תוא ד"י ןמיס ט"דה ירקיעב כ"כו .הבשחמב
.ו"ס תוא חלשב תשרפ קידצ יתפש 'סבו ,חלשב תשרפ אתליכמה לע
םילבוקמה ירבדלש 'ד תוא ו"כר ןמיס םייחה ףכה ירבדמ עמשמ ךכו
יצוצינ ררבמ הכרבה י"עש םושמ ,תבשב תונליאה תכרב ךרבל ןיא
רבדד חכומו ,לכואהמ תלוספ ררוב םושמ הזב שיו ,חמוצה ןמ השודקה
ןיאש םעטה והזו ,רובידבו הבשחמב ףא הכאלמ בשחנ ךכב ונוקיתש
ןיטיג 'סותב ראובמכ ,הבשחמב ףא תבשב תורשעמו תומורת ןישירפמ
.)םש ש"שרב 'יע( הבשחמב ה"ד א"ע א"ל ףד
תבשב גרוההד בתכ 'ז הכלה תבש תוכלהמ ד"כפב חקור השעמ 'סב
המו ץח יל המו ,םנושל טוחש ץח בותככ ,טחוש םושמ בייח םש י"ע
די רחאלכמ ערג אל םש י"ע טוחשל ךירצ ןיאש ןויכ הרואכלו ,םש יל
תכאלממ תאז םידמול תבשב תוכאלמ ט"ל רוסיא דועו ,בייח וניאד
בקעי תוליהקב ז"ע המת רבכו .רובידב אלו השעמ היה םשו ,ןכשמה
,םישחל תבשב ןישחולד ל"יק אהד דועו ה"מ ןמיס אמק אבב תכסמ
ךרד ורפסב א"טילש יקסבינק םייח יבר ןואגה ןרמ תאז ריעה רבכו
ד"ה ב"פ תיעיבש ימלשוריבד ז"ה א"פ לבויו הטימש תוכלה הנומא
בשחנד תיעיבשב תוריפ השעש ןליאל הלוגס תושעל רוסאש אבומ
תבשב םישחנ תשיחלמ הנוש הז המ הנומא ךרדב השקהו ,הדובע
אלו חוני םדאהש הרותה תדיפק רקיעד תבש הנושד ץריתו ,רתומד
הרותה תיעיבשב כ"אשמ ,הכאלמ בשחנ אל השיחלו ,הכאלמ השעי
בתכ הזב אצויכו .רוסא הלוגס י"ע םג ןכלו ,תובשת ץראהש הצפח
.ההגהב 'ב ףנע ד"ס ב"ח םי יקיפא ת"ושב
הכאלמ תושעל רתומ םא ןד ח"פק ןמיס ח"וא ב"ח םייח בל ת"ושב
כ"שממ רוסאל חיכוהל בתכ הליחתבו ,שדוקה תומש י"ע תבשב
ףושיכ וא םש י"ע שפנ גרוההד ח"צ ןמיס ב"ח תונטק תוכלה ת"ושב
ה"הד מ"ש ,וגרהל ץח קרוזכ אוה השעמ דיבע ורובידבד ןויכד רשפא
ןישחנ לע שוחלל רתומש הזמ וירבד לע םייח בלה השקהו ,תבש ןינעל
ז"י ףד הנשמה תבכרמה כ"שמ י"פע בשייל בתכו ,תבשב םיברקעו
ןיאד םושמ ונייה םיברקעו םישחנ לע ןישחולד המד ,עבש ראבה םשב
ןיאש ןויכ הדיצ יבגל קרד ל"י כ"או ,ןכ דוצל ךרד ןיאד ,הדיצ ללכב הז
ובש םשה תויתוא ףרצמש םדא תאירק יבג כ"אשמ ,רתומ ןכ דוצל ךרד
אורקל תרחא ךרד םוש ןיאד ,ךכ אורקל ךרדה והזד ,רוסא םלועה ארבנ
רוסאו ,םלועה תאירבב היה ךכשו ,שדוקה תומש ףוריצ י"ע םא יכ
המ 'ב ק"ס ז"טש ןמיס בטיה ראב 'יע( הכאלמ לכ השעת אל םושמ
.)ה"מר ןמיס ל"ירהמ םשב איבהש
הדיצ םושמ הגירהב שי םאה
כ"ג בייח המשנ תליטנ לש רוסיאה דבלמ םאה ,יח לעב גרוהש םדא
,יח לעבה לש ותוריח תליטנ אוה רוסיאה שרושו תויה ,הדיצ םושמ
רמאנ אל אמש וא ,הדיצ םושמ םג בייח אליממ ,חורבל לוכי ןיא בושו
לבא ,יח אוהש יח לעבמ תוריחה לטונ אוהשכ אלא הדיצ רוסיא לכ
.דצ םושמ בייח היהיש ךייש אל גרוהשכ
ןמיסב ה"יבארה כ"שמ ןייצמ א"ר ןמיס ב"ח )רשכ( םחנמ ירבד ת"ושב
'מגמ וירבדל ךמס איבמו ,דצ םושמ םג בייח םיקיזמ תגירהבש ד"צק
ע"וכל הברו הרפה ןימבש )םש( רמאנש המ לע ושקהש ז"ק ףד תבש
שוערפ דצה אינתו ,הברו הרפד שוערפ ירהו ,המשנ תליטנ םושמ בייח
ןינעל ונייהד ,תימרק הגירהא הדיצ א"רא ,רטופ י"רו בייחמ א"ר תבשב
'יע ,השקמה לש א"והה התיה המ הרואכלו .הדומ י"ר וליפא הגירה
ד"סהש רמול שי ה"יבארה ירבד יפל םלוא ,ן"רה ישודיחב הזב כ"שמ
הל
,ודצ אוהש ןפוא לכב עמשמ ,דצה בותכש הזמ התיה השקמה לש
עשוהי יבר רמוא ז"עו ,הדיצ ללכב כ"ג יוהד הגירה י"ע ודצ םא וליפאו
ןאכד ,'יאר ןיאש ישא בר בישה ז"עו ,השקמש הזו ,םולכמ רוטפ אוהש
המשנ תליטנ םושמ בייח הגירהבו ,הגירה י"ע אלש םתס הדיצב יריימ
.הדיצ םושמ םגו
תלוס תחנמ רפסב הזב קפתסה רבכ הדיצ בשחנ םא ח"עב גרוה ןינעב
בשחנ גרוהד ראובמ ימלשוריבד ןייצמו ,ח"נ תוא ב"ל הוצמ ח"נמה לע
.דצל םג
היהת ,דצ םושמ בייח גרוה םא מ"נהד בתכ )'א ןמיס( ןסינ ימלש 'סב
םגרהל לוכיו שפנ חוקיפ יוהו ,ותוא םינכסמה ברקע וא שחנ וינפל שיב
המ תושעל לוכי כ"א הדיצ םושמ ןיא הגירהבד רמאנ םאד ,םדוצל וא
קרש ףידע ,הדיצ םושמ םג הזב שי הגירהבד רמאנ םא כ"אשמ ,הצורש
.הדיצ רוסיא לע םגו המשנ תליטנ לע םג רובעיו ,םגרהישמ םדוצי
הכלהה רואל תיפוקסורקימ הנחבה
,הבש היגולונכטהו עדמה ישודיח לע ,םיינרדומה םייחה תכרעמ
תכסמ הגיצמ ,םהיתובקעב ואבש ללכהו טרפה ייח ןונגסב תוכופהתהו
םהמו ,הרותה יפוג םושייב - ןביט םצעב תושדוחמ תולאש לש הפינע
.דאמ תוקומעו תולודג תולאש
תולאשלו םיירסומ םיטבלל םיעדומה שפנה ילעב םויהכ םיבר
ינפב הכובמב םידמוע תוצמה ירמוש ,םייחה תועוצקמ לכב ,תויסיסב
,הכלהה דצמ םימעפ ,תונורתפ תושרודה ,ןמרג ןמזהש תובר תויעב
םתוסחיתה תא הרות ינב םיביחרמש לככו ,הקינכטה דצמ םימעפו
תוכלוה ןכ ,םינוש םימוחתב םתוברועמ תאו ,םירושימה לכב םעה ייחל
אל לארשי חצנ םנמאו .תוקימעמו תוברתמ ,תומצעתמו תולאשה
תויעב לכל ןורתפ אצמי םהב רשא ,ובזכי אל ותרות תונייעמו ,רקשי
.ולא
םדא ינבל הנתינ הרות ל"זח ועבקש ללכה ס"שב תומוקמ המכב וניצמ
א"ע 'ל ףד אמויו ב"ע ה"כ ףד תוכרב 'מגה ןושלכו ,תרשה יכאלמל אלו
יניד לכ ןכלו ,"תרשה יכאלמל הרות הנתנ אל" א"ע ד"נ ףד ןישודיקו
י"ע אלו ,םדא ינב לש תיעבט תולכתסהו היאר יפ לע ונל ונתנ הרותה
יפל בשחנ פוקסורקימ ילב םדאה יניעל רכינ וניאש לכו ,תולובחת
.םלועב אצמנ אל וליאכ הכלהה
תבשב הניכ גרוה
םושמ תבשב הניכ גורהל וריתה םימכחש ):זק( תבש 'מגב אבומ
ךרע ,ל"ז יטנורפמל י"רהמ( קחצי דחפ 'סב בתכו .הברו הרפ הניאש
תנש( ונינמזבש אנימא אניפתסמד ואל יא :ל"זו )א"כ ףד הרוסא הדיצ
יח לעב לכד ובתכו ועדיו וארו וטיבה תודלותה ימכחש )פ"ת-ע"ת
י"ע תורורב תויארב וחיכוה הז לכו ,םיציבה ןמ הוה ,היהיש ימ היהיו
קחרי ושפנ רמוש כ"א ,םיזוחא תואמב ץרשה תא םילידגמה םירישכמ
."הניכ אלו שוערפ אל גורהי אלו םהמ
,הבוטנממ לירב רזעלא 'רב הדוהי 'ר ובר תא ךכ לע לאשש םש אבומו
תעד רסח ןכא" :ל"זו ,םירקוחה תעדב קפס ליטהו ארמגה ןיד םייק אוהו
בר יכ תישארב השעמו עבטה תמכח קמועל עיגמ ולכש ןיא ,רקוחה
הממ היאר איבהו ,הזב ותעד לע יטנורפמל י"רה דמע כ"פעאו ,"אוה
םלוא .םלועה תומוא ימכחל ודוה לארשי ימכחש .דצ םיחספב ורמאש
ע"הואמ םירקוחה לכ םינשב תובר תואמ ירחאד עודי ירהד" בתכ ובר
,םינומדקה תלבקו םימכח ירבדל ובש ,תפומהו ןויסנה פ"ע םתריקחב
הריקחה תוחוכ לכ וליפא ,וניתרמג פ"ע קספנש הממ זוזל ןיא כ"א
רמאמ( תירבה 'סב םג ."ונב רבד 'ה חור יכ וב תובשונו תואב תישונאה
שרופמד הזמ םהירבד החדמו ,ע"הוא ימכח תעד איבמ )ח"פ ד"י
ם"במרהו ,המדא ויצחו רשב ויצחש רבכע שיד ו"מ ןילוחד ט"פ הנשמב
ירה ,ל"כע ,הז םידיגמה בורל דאמ םסרופמ ןינעהש בתוכ ש"מהיפב
ןילוח לארשי תראפת 'יע( .םיציבמ אלו גוויזמ אל םידלונש ח"עב שיד
.)ד"ס 'יס ד"וי הכרב קיזחמו ו"מ ט"פ
אלש לכו ,פוקסורקימה רישכמב םיבשחתמ ןיאש ,הז לכמ עמשמו
וליאכ הכלהה פ"ע בשחנ ,רזע ילכ ילב ותשגרהל וא םדא תייארל ןתינ
היה אלש לכש רבתסמו .הארנ אוהש ומכ בשחנ לכה אלא ,םייק וניא
'יס( תעד תווחה בתכש ומכו ,וב בשחתהל ןיא הרות ןתמ ןמזב והומכ
םש םהל היהש" ונייה ונימב ןימ בשחנש המד )'ג ק"ס םירואיבב ח"צ
."הרותה תניתנ תעב דחא
ינפמ רתוהש ,תבשב הניכ גרוה יבגל םינורחאה ריבסהל ובתכ ז"פעו
הוהתמ הניכה ןיאו ,ץרשמ אב ץרש לכש אוה עודיש ,הברו הרפ וניאש
אלא התוארל רשפא יאש דע הנטק הכ הציבה םא יכ ,שממ העיזה ןמ
הציבהש ןויכ ,הציב ןאכ ןיא וליאכ בשחנ מ"מו ,תלדגמ תיכוכז י"ע
ללכנ ךכיפל ,דבלב העיזה ןמ לדג אוה וניניע תואר יפלו ,תיארנ הניא
.הברו הרפ וניאש ורמאש המב
קלח ל"צז רלסד א"רגהמ והילאמ בתכמ 'סב בתכ ךכש כ"חא יתאצמו
םיאור ונאש י"פעאד ,הניכ דוצל רתומ ז"הזב םג יאדו" :ל"זו ,355 'מע 'ד
אלא תבשחתמ הכלהה ןיאש עודי ללכהד רמול שי הברו הרפ הניכהש
איה הניכה תציבש ןויכמש רמול ןתינ הז יפלו ,םישוחל שגרומש המב
ןיא ,הרות ןתמ תפוקתב ללכ התוארל ןתינ היה אלש דע דאמ הנטק
רמוחה ןמ הווהתמכ תבשחנ הניכהו ,ללכ המע תבשחתמ הכלהה
הב ןיאו התוחפ הירבל תבשחנ איה ןכלד ,ונממ תינוזינו וב הלידג איהש
ןרממ הבושת 'ג קלח תבשה רואמ 'סב אבומ ךכו ."המשנ תליטנ ןיד
םעט ילוא" :ל"זו ,ז"הזב םיניכ תגירה ןינעב ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה
."םיניעל רבדה הארנ אלש ינפמ ל"זח ונויכש רתיהה
יכאלמל הרות הנתנ אלש הז ללכ רואל תונוש תוכלה ונא םיאצומ
.הכלהה תועוצקמ ינימ לכב םינוש םיאשונב ,תרשה
םיעלות רוסיא
ךרדו םתרוצל סחייתנ םא רמולכ ,ןיעב םיארנ םניאש םיעלות םנשי
םדא ןיע ןיא םנטק תאפמ ךא ,הרותב רכזנה ץרש ללכב םה ירה םהייח
םיארנ םה זאו ,פוקסורקימה ןוגכ ,םירישכמ תרזעב אלא םתולגל הלוכי
.הליכאב רוסאה ץרש ללכב םניא וללהו ,ץרשכ
םנשיש עמשש ךיא איבמ )ו"ל תוא ד"פ 'יס ד"וי קלח( ןחלושה ךורעה
הלוכי ןיעה ןיאש םיקד םירוצי םיאלמה ,םימשג ימ דחוימבו ,םימ ינימ
ווהתנ םיאורבה ולא ירהש ,םימ םיתוש ונא ךיא :המת ז"יפלו ,םתוארל
תטלוש ןיעה ןיאש המב הרות הרסא אלד איה תמאה םנמא ,םרוקמב
םגש ובתכ םירקוחהמ המכ ירה כ"לאד ,םיכאלמל הרות הנתינ אלד ,וב
עלוב ויפ חתופ םדאהשכו ,םיקדה ןמ םיקד םיאורב אלמ ריואה לכ
ןיאד ןויכ ,אוה ןכ םא ףאו .םהיפ הצפי לבה יאדו אלא ,םהמ המכ
קר וליפא ,תוארל הלוכי ןיעהש המב םנמא .אוה םולכ ואל תטלוש
יבר ןואגה בתכ ןכו .רומג ץרש אוה ,קדה ןמ קד וליפאו ,שמשה דגנ
)ג"נ 'יס ןורחא סרטנוק אנינת תעדו םעט בוט ת"וש( רגולק המלש
בתכש ,)ןבלימ( םינטק םיעלות ןהב ולפנש )ןעפיורג( םיסירגה ןינעב
ולטבתי ז"יעו ,ןתוא ןוחטיש י"ע רתיה )ד"כק 'יס ב"ח( ץ"בעי ת"ושב
יתשב הז רתיה החד ל"נה ןואגהו .םיסירגה ךותב 'ןיבלימ'ה אליממ
לטבמ אוה ארקנ םיצרשה תא לטבל ידכ תישענ הניחטהד ןויכד ,םידי
.הליחתכל רוסיא םילטבמ ןיא ןל אמייקו ,הליחתכל רוסיא
קודבל םיכירצד" :)ל"נה( ץ"בעי תובושתב כ"שמ דגנ םש בתכ דועו
,רתומ זאו 'ןבלימ' דוע הארנ אל םא ,תואר-לדגמ תיכוכזב הניחטה רחא
אל םג לבא ,ריתהל הליעומ םדא לכ י"ע הניאש וזכ הקידב ןיאש
,הניחטה רחאל םג קפסמ םירוסא םיסירגהש המ ןינעלד ונייהו ,"רוסאל
ןפואב ררבל םדא לכ לש ותורשפאב ןיאש ןויכ ,וז הקידב ליעות אל
םא וליפאד ,דועו .לוכיש ימל םג הליעומ הניא כ"עו ,קפסה תא הז
ןויכ ,םירוסא םניא ,תואר-לדגמה י"ע םיסירגה ךותב םיעלות ואצמנ
אלו הלעמ אל וזה הקידבה כ"או ,תואר-לדגמה אלל םתוא םיאור ןיאש
.הדירומ
ןיעה תייארב יולת לכה
תוצמב ןיריוצמה ןיקירס תרסואה ).זל( םיחספ 'מגמ היאר םש איבמו
השקמו ,ןרייצל םהילע ההוש השאהש העשב תוצימחמש ינפמ
לכ ורמאי" :תצרתמו ,”הנעבקיו סופדב הנשעי רשפא“ :)םש( 'מגה
ןעפיורגה כ"אד ל"רד הארנו ,"ןירתומ סותייב יקירסו ,ןירוסא ןיקריסה
ןכלו ,ןירוסא םירחא לשו ,ןירתומ ויהי תלדגמ תיכוכז ול שיש ימל
םהב ןיא רבכש ונל ררבת הקידבה םא םג השעמל ריתהל ךייש אל
ירהד בתכ ,רוסיאל ליעות אל הקידבה םגד ץ"בעיה כ"שמבו .םיעלות
ןיכס לכבו ,םיעלות םימ לכב וארי וזכ תיכוכז י"עש םירמוא םייעבטה
אלא הארנ אלש המב ונל תפכיא אל יאדו אלא ,תומיגפ הטיחש לש
.יתוכאלמ ןפואב
ד"בא ,ל"צז ןיילק קחצי םהרבא 'ר ןואגהמ י"כמ םישודיח יתאצמו
ןיא סותייב יקירסמ היאר איבהש המד ,וירבד תוחדל בתכש ,גרעבנרינ
אליממ ,ןירייוצמה ןיקירס םש ל"זח ורסאש רחאמד ,ללכ ןאכל ןינע ול
'יס( ש"בירה בתכש ומכו ,רוסיאה ללכב אוה הז םשב ארקנש המ לכ
ותוא ןישועש י"פעא הרוסאש )אזעקסיוו( הרפ תניבג ןינעל )ד"צש
ללכב אוה הניבג םשב ארקנש המ לכש םושמ ,דימעמה רבד אלב
אוה ןיאו ,ללכ הריזג ןאכ ןיא ירהש "ןעבלימ"ה ןינעל כ"אשמ ,הריזגה
רורב הקידב י"ע םא וליפא אלא ,הקידבה לע ךומסל רשפא יאש רמוא
.לכב הוש וניאש םושמ הליעומ הקידבה ןיא ה"פא ,ץרש ןאכ ןיאש
ןיע ןיאש המ הרות הרסא אלד ,רגולק ש"רגה לש וירבדמ אצוי פ"כע
םיצורש םינורחאה ןמ שיו .תלדגמ תיכוכז ילב תוארל הלוכי םדאה
תיכוכזב הקידב י"ע םיעלות ואצמנ םאש ץ"בעיה ת"ושב כ"שמד רמול
ידכ תיכוכזב שמתשמ אוהש הנווכה ,םירוסא ולאכ םיצרש תלדגמ
,ישוקב הידעלב םג ץרשה תא תוארל רשפא לבא ,ץרשה יוליגב לקהל
וניא וליאכ הכלהה פ"ע בשחנ ,רזע ילכ ילב תוארל רשפא יא םא לבא
)ו"מ 'ס ד"ויח ב"ח( השמ תורגא ת"ושב בותכ הז ןיעכו .ללכ םייק
םיעלות י"ע ץמחתמש עודיש ףא ,ץמחתנש רבד לכ לוכאל רתומש
םיעלות אלא הרסא אל הרותהש ינפמ ,פוקסורקימב םתוא םיאורש
.קסירבמ ח"רגה רמא ךכש איבהו .םיניעל םיארנש םישמרו םיצקשו
לכו ,םינפל צ"אש טושפ רבדל הז תא םיעדוי ונאד מ"גאב קיסמו
רורבו ,פוקסורקימב ושמתשה אל םידיסחהו םינואגה םירשיה תורודה
.סנואב ףא רבד םושב ולשכנ אלו ,הרותה לכ ומייק םהש
ןיאש םיצרשה תא ריתהל )ג"ל 'יס ג"ח ע"הא( השמ תורגאב בתכ דוע
'יס רתיהו רוסיא רעש( םדא תניבב שרופמב כ"כו .םהב תטלוש ןיעה
אלמ אוהש ינפמ ץמוח תייתש רוסאל תירבה 'סב כ"שמ איבהש )ד"ל
ירהש ,אוה לבהד בתכו ,תלדגמ תיכוכזמ אלא םיארנ םניאש םיעלות
םירחאלש ללכמ ,"התשי אל רכש ץמוחו ןיי ץמוח" :ריזנב הרמא הרותה
רוסיאב םותסת הרותה יכו ,"ץמוחב ךתפ תלבטו" תניחבב ז"כו ,רתומ
הרות הנתינ אלד םושמו ,ןיעה תואר יפל אלא ןינד ןיאד טושפו ,ואל
וניאו םדא יניעב הארנ וניאש המ הרות הרסא אלו ,תרשה יכאלמל
.םינטק םיעלותכ ,ןיעל הארנ
רתיהו רוסיאל הדמ-תמא הניא תלדגמ תיכוכז
תרותבו )ב"מ ףד( ןילוחב ונינשד אהמ ,ךכל רוקמ םינורחאה ובתכו
לכמ ה"בקה ספתש דמלמ" – "ולכאת רשא היחה תאז" פ"הע םינהכ
השמד עמשמ הזמו ,"ולכאת אל תאזו לוכא תאז ,השמל הארהו ןימו ןימ
הארהש המ קרו ,ורסאנש םינימה לכ תא לארשיל הארהו ודיב זחא
םדא ינבל ןתינש המ קר םהל הארה אלד כ"עו ,רסאנ רוסיאל םהל
.רזע ירישכמ ןיידע ויה אלשכ םהימיב תוארל
םיגד יבגל )ג"קס הרז הדובע 'סמ( לארשי תראפתב שרופמב כ"כו
ןיאש לכד םש קיסמו ,פוקסורקימ י"ע אלא םישקשק םהב םיארנ אלש
ונינשש ומכ שובל אהיש ךירצד ,תשקשק ארקנ אל תיכוכז ול הארנ
יאדובו ,ןיעה וב תטלוש אלש הנטק הדוקנ קר וניא הזו ,):אנ הדנ( 'מגב
יפל הארנש המ קר אלא םילוכי ונא ןיא ריתהל ףאו .שובל ארקנ אל
תרזעב םינטק םישקשק "הפולצ" ארקנה גדב םיאור ונאש ,הרותה יניד
וניתובר ובתכ הפי כ"ע ,הז םושמ ו"ח וריתהל ד"ס היהו ,פוקסורקימה
ק"ס ב"פ 'יס הבושת יכרדב ןייע( .רתומ ורמאי אלו רבדה עקתשיש
.)הזב ךיראהש 'א 'יס תמא יאיבנ 'סבו ,ה"מ
בתכ ז"עו ,היאר ילכב תרזחה וקדב וידימלתש ס"תחה תוגהנהב אבומו
,ןכ ושע אמלעב ארמוחלש )ד"כק 'יס ח"ח( א"טילש ךובנרטש מ"רגה
ןואגה חיכוהש ומכו ,היוקל םויה ונלש היארהש וששחש ינפמ ילואו
הניא לימ ז"ט העור תייארש ):דנ( תורוכבמ ל"צז רצלמ ןמלז רסיא יבר
יולת לכהש תורמל כ"א ,הלקלקתנ ונלש היארהש תויהו .וננמזב תכייש
לע ס"תחה רימחה ןכלו ,םויה לש היארה יפל אל מ"מ ,ןיע תייארב
.)ז"כ 'יס ד"וי ליעוהל דמלמ ת"וש 'יע( .פוקסורקימב קודבל ומצע
הרות רפס רשכה
שיש הרות רפס ןינעב הלאש )'א 'יס ב"ח( םירשימ בבוד ת"ושב אבומ
,תלדגמ תיכוכז י"ע םא יכ דוריפה רכינ וניאו ,שודקה םשב העיגנ וב
,העיגנ ארקנ הזש וא ,ןוקית ךירצ היהי אלש ליוג ףקומ ללכב אוה םאה
בתכו ,םשה תשודק ינפמ העיגנה רורגל רתומ םאה היעב הררועתנו
ריפש ,שממ העיגנ הנשיש הארנ היארה שוח יפלש ןויכש רורב הזד
ךירצש ןיד )ג"יס ב"ל 'יס ח"וא( ע"ושב וניצמ הזמ רתויו .העיגנל בשחנ
הקולח וב תיארנ תואה אהת אלש ידכ ,םיבקנ אלל םלש ףלקה אהיש
תעד ,שמשה דגנ קר אלא ןיע תייארב בקנה רכינ וניא םאו ,םינשל
וניא םא קספה בשחנ אלד חכומו .רשכד ח"בה םשב )ו"טקס( א"גמה
בישח ,העיגנה תיארנ תוארה שוח יפלד ןויכ ד"נב כ"או .ןיעל רכינ
דגנ הארנ בקנה םא לסופד םש ז"טה תעדל וליפאו ,העיגנ ללכב
םג םיששוח אלא ,דבל תוארה שוח לע םיחיגשמ אלש ינפמ ,שמשה
.תוארה שוח אוה רקיעה יאדוב לבא ,שמשה דגנכ הארנ בקנהש המל
,העיגנה תיארנ תוארה שוח יפלו ,תלסופה איה העיגנהש ,ןאכ כ"או
.רורגל רתומ אליממו ,רקיעה אוה ןיעה תייארד ,לסופו העיגנ יוהד יאדו
,אמט רוחש וא ןבל רעש ובו תרהב" :)ד"מ ד"פ( םיעגנ הנשמב 'יעו
,"שממ וב ןיאש ינפמ תרהבה תא רוחש רעיש טעימ אמש ןיששוח ןיא
רעישה ונממ אצי רשא בקנה יפל )םש ט"יותב אבומ( ם"במרה שריפו
ןיאש ןויכ נ"הו .ש"יע ,רעשה טעמיש ישחומ רועיש ול ןיאו ,ריעזמ טעמ
.ליוג ףקומ בשחנ תויהל ליעומ אל ישחומ רועיש ול
ןואגהל בתכ )א"י 'יס( ל"צז גרבצנימ ז"ירגהל לארשי תיראש 'סב
א"גמהו ח"בה תעדל וליפאד ,םשל ןוימד ןיבמ יניאו" :ל"זו ןיבעשטמ
אלד םעטה ןיא ,רשכד שמשה דגנ קר ןיעה תייארב בקנה רכינ וניא םא
י"רה כ"שמכ םעטה רקיע קר ,ןיע תייארל רכינ וניא םא קספה בשחנ
,םתסנ וידב סומלוקה וילע ריבעמש בקנד ,םש י"בב אבומ ינרדנסכלא
לבא ,ויבג לע םיבתוכו בקנ ארקנ וניא ,םינשל וב תקלחנ תואה ןיאש
קר ותוא האור תוארה שוחה ןיאש הרעשה טוחכ וליפא קספה שי םא
."ליוג ףקומ ןינעל קספה ירקימ ,תלדגמ תיכוכז י"ע
,הטאר רשא ה"ומ ח"הרה קהבומה רפוסהמ איבה םיאולימב ב"י 'יסבו
רישכהל ו"ת םילשורי ריעבש םיקהבומה םירפוסה וגהנ ךכש דיעהש
י"ע וליפא הארנש לכ ,תואל תוא ןיבש קספה י"ע קופקפ םוש ילב
איבהל ז"ירגה בתכ ,םיעגנל מ"רה שוריפמ היארה לעו .תלדגמ תיכוכז
,"הרעשה טוחכ תואל תוא ןיב" םתה אתיאד ).ל( תוחנמ 'מגמ היאר
םלוא .קיפסמ תואל תוא ןיב ישחומ וניאש הרעשה טוח וליפאד םיאור
,)'א 'יס( םייח יבקע ת"ושב ל"צז ץלוהפלק בקעי יבר ןואגה ודימלת
רועיש טעממ אל המל ררבל שי תמאבד ,ןיבעשטמ ןואגה ירבדכ בתכ
דצמ ןורסחה שחומ ןיאש ףא ירהו ,סירגה רועיש תא הרעשה טוח
היהי יאדוב ,תלדגמ תיכוכז דגנ ןורסחה תא םישנשכ אלה מ"מ ,ומצע
.תלדגמ תיכוכז י"ע הארנש המב טיבהל ןיאד יאדו אלא ,ןורסחה שחומ
ףקיה תא האור ןיעהש רבודמ םשד ,תוחנמ 'מגהמ הריתס ןיא התעמו
הרעשה טוחמ תוחפב איה ותלאשו ,תלדגמ תיכוכז תועצמא ילב ליוגה
.תלדגמ תיכוכז ילב קספהה תא םיאור ןיאש
פוקסורקימ י"ע ליוג ףקומ
'יס ד"ח( תוכלה הנשמ ת"ושב ,ל"צז ןיילק השנמ יבר ןואגה םלוא
יוה העיגנל בשחנ ןיא פוקסורקימ י"ע םאד בתכ )'ט 'יס ז"חבו ח"כק
)ליוג ףקומ ןיאש ה"ד ט"כ ףד( תוחנמ י"שרמ ךכ קיידו ,ליוג ףקומכ
רמולכ ,ןתבכעמ דחא בתכ ינתקד ונייהו ,תרחא תואב תקבדומש" :ל"זו
."ןיליפתו הזוזמל ובכעמ ,התרבחל הקובדה תחא תוא טפשמ תוכלה
ביבס ליוג הארנ ןיאש ,הל ףקומ ליוג ןיאש שרפל י"שרל ל"יה הרואכלו
אקווד תקבודמש ותנווכ ילוא ,תרחא תואב תקבדומש קיידמו ,תואה
מ"מ ,ליוג ףקומ הארנ וניאש ףא ,קבודמ וניאש ןמז לכ לבא ,תואיצמב
ת"וש 'יע( קובד וניאו ליוג ףקומ אוה תואיצמבש ןויכ ,ליוג ףקומ ארקנ
.)א"יקו י"ק 'יס ג"ח ל"צז ץלעו י"רגהל לארשי ירבד
ם"במרה בתכ הנהד )ט"יה א"פ ןיליפת תוכלה( יתהקה טבש 'סב בתכו
תוא לכש ,תואב תוא קבדת אלש ידכ ןתביתכב רהזהל ךירצו" :)םש(
לע ז"ירגה ישודיחב 'יעו ."לוספ היתוחור עבראמ הל ףיקמ רועה ןיאש
:)ד"ה הזוזמ תוכלהמ ז"פ( ם"במרה כ"שממ השקהש ):אל( תוחנמ תכסמ
הבית לכ ןיב חיניו ,רתויב האנ תנקותמ הביתכ בתוכ ,ת"ס ןיבתוכ דציכו"
הזו ,האנ הביתכד םינידב בשחמד עמשמו ,'וכו "הנטק תוא אלמכ הביתו
רוע ףקומב ןורסח תמאבו ,םש בתכש םירבד ראש ומכ אבוכיעל וניא
.ש"ייע )א"ה י"פ( ת"ס תוכלהב ם"במרה כ"שמכ ,דבעידב לסופ
ליוג ףקומ לש ןינעד ,ל"צז גרבצנימ ז"ירגה תעד יפלד ריבסהל בתכו
ןכ דמל ם"במרהד ריבסהל שי ,ןיעה תייאר יפל אלו תואיצמב יולת
ןיעל הארנ וניאד ג"עאו ,ליוג ףקומ תואיצמבש יד ליוג ףקומ ןיד דצמד
הביתו הבית לכ ןיב חיניש הזוזמ תוכלהב ם"במרה בתכ מ"מו .רשכ
רכינ אהי תוא לכו ,האנ בתכה אהיש ךירצש רחאמ ,הנטק תוא אלמכ
קוחרש ויניעב האריש ונייהו ,הרעשה טוח אלמכ וריבחמ דרפנש ןיעל
תוא דרפנ תואיצמב אוהש המבד ,האנ בתכה ז"יעד התרבחמ תוא
.האנ בתכל בשחנ אל ןיעל רכינ וניאו התרבחמ
בשחמ י"ע ת"ס תקידב
לאש רשאו" :בתכש )'ח תוא 'ז 'יס א"ח ח"וא( יולה טבש ת"ושב ןייע
ול
לודג ישוקבש קספה שי קר ,רבוחמ ילאמשה הלגרב אצמנש 'ה תואב
םיקסופה תקולחמ עודי הנה ,הקזח תלדגמ תיכוכז י"ע התוארל רשפא
ז"כ ק"ס ב"ל 'יס א"גמה תעד ,א"ה ארוק קוניתהש אכיה הקד העיגנב
ילודג בורו .א"יס ו"ער 'יס ד"וי 'יע ,רימחהל ך"דרה תעדו ,רישכהל
ףא ,הליחתמ תואה תרוצ תמאב הנתשנ םאד ,הזב םירימחמ םיקסופה
ונל תיארנש םושמ םאו .קוניתה ארוק םא ונעישוי אל ןגוהכ ארקנ אוהש
ליגרה ןיע רתב ,רבוחמ הארנ ןיעלש ןויכ ,תלדגמ תיכוכז י"ע הקספה
,רימחהל אלו לקהל אל תלדגמ תיכוכזב םיבשחתמ ונא ןיאו ,ןנילזא
,האירבו הבוט היאר ול שיש ימב יאדו הז םלוא .אל יאדו לקהל פ"כעו
רצוק םילשהל ידכ תלדגמ תיכוכזב םישמתשמש םימעפ ונחנא לבא
קר תוארה דימעמ וניא תלדגמה תיכוכזה הזכ ןפואבש ,ןיעבש היארה
אטישפ הקזח תלדגמ תיכוכז הזל ךירצד ןדידל לבא ,עבטה תואר לע
תעדו םעט בוט ת"ושב כ"כש איבמ א"מק 'יס ד"חבו .ופרצל ןיאד
ד"וי הבושת יכרדב ןכו ,ג"נ 'יס ןורחא סרטנוק תופירט תוכלה ת"ודהמ
.הזב רימחהל בתכ ד"צ 'יס
וקספ אבומ ,"ם"תס תרמשמ ןוכמ" י"ע רואל אצויה "סומלוק" ןותיעב
)בשחמ( רעטויפמאק י"ע ת"ס תקידב ןינעב א"טילש רנזאוו ש"רגה לש
תומדל םינבר הזיא ובתכש המו ,בשחמ י"ע ת"סה קודבל ןינע שיש
ןניאש תומיגפמ הטיחש לש ןיכס תקידבל בשחמ י"ע ת"ס תקידב
טושפ רבדה ,פוקסורקימ י"ע םיעלות תקידבל וא ,םדא י"ע תושגרומ
התויצש בויחה וא רוסיאה רדג םתהד ,ללכ וננינעל המוד םנינע ןיאש
וניא םדאה ןיעל הארנ ןיאש המ לכו ,םדאל הארנש המ אוה הרותה
רומג רתיה רבדה פוקסורקימב םיעלות םיאור םא ףאד ,רוסיאה ללכב
םאד ,תואיצמב יולת רבדה ירה תונורסחב תויועט ןינעל כ"אשמ ,אוה
אלש המו .ןיליפת םניא תואיצמב ירה ןיליפתב 'א תוא רתי וא רסח
אצמנה לוספהמ םיעדוי אל ונאד קר אוה ,םדאה יניעל הכ דע הלגתנ
ירה ,הנוכמ י"ע ןיליפתב תועטה וניניעל הלגתישכד אטישפ לבא ,םהב
םויה דוע לכ םחינהלו תורחא ןיליפת שפחל דימ ץורל ןהילעב לעש
תועטה תמחמד ערפמל אתלימ יאלגיאד רבעשל ןינעלד אלא ,לודג
ןויכד םינורחאה ז"ע וצילמה רבכ ,ןיליפת תחנה תוצמ לעופב םייק אל
כ"כו ,הוצמה לוטיב לע שנענ וניאד תושעל לוכיש המ לכ ודיב השעד
.ח"פר 'יס ק"עדב
הטיחש לש ןיכס תקידב
ןיא יאדוד )ג"נ 'יס תוטמשהב( אנינת תעדו םעט בוט ת"ושב בתכ
תיכוכז ילכ י"ע היארב תומיגפ ול ןיאש הטיחש לש ןיכסה קודבל ךירצ
,םדא לכל רשפאד המב אלא הקידב ךייש אלד ,היארה שוח לידגמה
אל הקידב בשחנ אל הז ילכ כ"ע ,קוחר ךרדב קר רשפא יאד המב לבא
תורגא 'יעו ,ח"י 'יס( הבושת יכרדב וירבד ואבוהו .רוסאל אלו ריתהל
תולהאו רומ ת"ושב בתכ ןכו .)הזב ךיראהש ו"מק 'יס ב"ח ד"וי השמ
י"ע ןיכסה קדבש ב"ושד )גיצאו ה"דב 'ל 'יס( תואדוהו תוכרב להאב
ףאו ,רז רבד אוהו ,תוארה לידגמה פוקסורקימ תארקנה הטבה ילכ
שי םא ףאו .םינושארה ולבגש הממ רתוי רבד שדחל ונל ןיא קדוב םא
ילכה אלב ןיעל הארנ ןיאש לכ ,תוארה לידגמה ילכ י"ע הארנה המיגפ
,םינושאר לש ןנרופצ הבוטו ,הל שחד ןאמ תיל ,ןרופצב שגרנ וניאו
.ש"ייע
בתכש )ןשוחה תוצק 'סל המדקהב אבומ( ן"רה תושרדב אבומ הנהו
שי םא לשמל ,"תרשה יכאלמל הרות הנתינ אל" ורמאד אה ריבסהל
רמוא ךאלמהו ,המיגפ ןאכ שיש םיניבמ םיכאלמהו ,ןיכסב תומיגפ
לוכאל לארשיה יאשר כ"פעאו ,ןיכסב המיגפ שיש טחשת לא םדאל
,המיגפ שיש ףא תרשה יכאלמל הרות הנתינ אלד ,הטיחשה הזמ
הרות" ורמאש הזו .הרותה הריתה ,שיגרמ אל ולכשב םדא ןבד ןויכד
ןואגה כ"שמ ןיעכ אוהו .הנתינ רבכ הרותה רמולכ ,"איה םימשב אל
,םימב "ןעלליצאב" ד"ע )ד"פ 'יס ד"וי( המלש תמכחב ק"שרהמ
דיבש המב קר הרותה הרסא אלו ,תרשה יכאלמל הנתינ אל הרותהד
הרותה הרסא אל םיניעל הארנ וניאו ודיבש המ לבא ,שירפהל םדאה
ץ"רהמ 'יע( ונל הרותה ןתינש המב הלעמה הזו ,הז רבד תותשלו לוכאל
.)הכוראב 'ט תוא ט"פרת תויפלת לת תרבוחבו ,'ג תוכרב תויח
תרסוא המיגפה ןיא הטיחש לש ןיכסבד םירמוא םינורחאה םלוא
םא םג בושו ,רסוא המיגפה י"ע הלבנתנש רקיעה אלא ,הטיחשב
ןיכסב תומיגפ שי םא ררבל םיעצמא ינימ לכב שמתשנש ק"הות ןוצר
מ"מ ,אדירג ןיעה תייאר לע ךומסנ אלשו ,פוקסורקימה תא םג תוברל
םושב תרסוא הניא ,א"נב ןיעב תיארנ אלש דע כ"כ הנטק איהש המיגפ
הקידב י"ע תושגרנ ןניאש תומיגפ י"ע ורקיע הוהתנ אלד יאדובד ,ןפוא
י"שר האר( הטיחשה תא תלסופ הניא ורקיע ילב המיגפו ,ןרופיצב
.)המגפנ ה"ד א"ע 'י ןילוח
פוקסלטב היאר י"ע תודע
ומצעב אוהש דעה רמאיש" :)ח"ס ח"כ 'יס( תודע תוכלה ע"ושב קספנ
םי ת"ושבו ."בייח אוהש ול הדוה ינפב רמאיש וא ,ול הולהש האר
י"ע וארש םירמואש םידע לע ךומסל רשפא םאה רקח )ג"כ 'יס( לודגה
היאר םאה ןכ ומכו ,היאר יוה םא ,תיכוכז י"ע וא םיניע יתבב ,רחא רבד
.היאר הוה תלדגמה תפקשמ י"ע
איבהו ,הזב קפתסה )ז"ס 'יס ע"הא( קחצי תיב ת"ושבש בתכש ש"ייעו
תא ינולפ גרה הריב חרזמב ורמאש םינש" :).ה( תוכמ 'מגמ היאר
םא םיאור ,םתייה ונמע הריב ברעמב אלה ,ורמאו םינש ואבו ,שפנה
,ןיממוז ולא ןיא הריב חרזמל תוארל םילוכי הריב ברעמב םידמועשכ
,פוקסלט י"ע ואר אמשד קחצי תיבה ריעהו ,"ןיממוז ולא ירה ואל םאו
אבומכ ,קוחרמל םיאור ודי לעש ילכמ העידי ס"שה ילעבל התיה רבכו
המא םייפלא הפוצו טיבמ היהש ג"כל היה תרפופשד ):גמ( ןיבוריעב
.וזכ היאר י"ע ןיגרוה ןיאד ראובמ כ"עו ,םיב םייפלא הדגנכו ,תשביב
אה ,וזכ היאר י"ע בייחל שיד רמאנ םא וליפאד והמת םינורחאה הנהו(
י"ע קר החיצרה תא וארו הריב ברעמב ויהד ןויכ ,הארתה התיה אל
.)לוקמר י"ע ורתהש ץרתל שי ילואו ,הזה ילכה
רשפא יאו ,עצמאב םילתכ שיד ,החכוה ןיאד םיחוד םינורחאה לבא
קוחיר םושמ אלו ,היארה שוח תלדגמה תפקשמ י"ע וליפא תוארל
אל ןכלו ,אחיכש אלד אתלימ אוה זא היהש המד דועו ,דבלב םוקמה
אלש רבדל םיששוח אלד חרופ למג יבגל תצרתמ 'מגהש ומכ ,םיששוח
לארשי תרטע ת"וש ,המכחה לצב ת"וש ,ה"ל 'יס ףסוי יכרב 'יע( חיכש
.)ד"פק 'יס תובא יכרדבו ,ז"ט 'יס ב"ח
,"הפירט" ארקנ ופוגב םייקה יוקיל ןיגב תומל ופוסש יח לעב וא םדא
ףיסוהל ןיאו" :ל"זו )ג"יהו ב"יה הטיחש תוכלהמ י"פ( ם"במרה ז"ע בתכו
ץוח ףועל וא היחל וא המהבל עראיש לכש ,ללכ ולא תופירט לע
,לארשי יניד יתב ןהילע ומיכסהו ,םינושארה תורוד ימכח ונמש ולאמ
ןכו .תויחל הפוס ןיאש האופרה ךרדמ ונל עדונ וליפאו ,היחתש רשפא
ונידיבש האופרה יכרדב האריש פ"עא ,הפירט םהש ורמאו ונמש ולא
ונמש המ לע אלא ךל ןיא ,םהמ היחתש רשפאו ,ןיתיממ ןניא ןתצקמש
.ד"כע ,"ךורוי רשא הרותה פ"ע רמאנש ,םימכח
תורגאו )ג"קס ז"כ 'יס ע"הא( א"וזחו )ד"מר 'יס ד"וי( קיש ם"רהמב 'יע
יבר ישודיחבו )'ד תוא ג"ע 'יס מ"וחו 'ב ףנע 'ג 'יס ב"ח ע"הא( השמ
יכרדו םיעבטה ונתשנ םא וליפאש ושריפש )'ו 'יס םיבתכ( ןמייה המלש
'ט תכרעמ ח"דש ןייע ,םיעבטה יוניש ןינעלו .ןידה הנתשנ אל ,תואופרה
ןיד םוש הנתשנ אלד תבשב הניכ גרוה יבגל ה"הד ל"י כ"או ,'חו 'ה ללכ
קלחב ל"צז קרמיינ א"רגהמ םהרבא לשא 'סב ןייע( .ל"זח ועבקש הממ
.)"תונברדכ םימכח ירבד" רמאמב ב"כ 'יס רסוניג תוריפ
סרטנוקב ב"ח( םירועיש ץבוקב ל"צז ןמרסו ןנחלא יבר ןואגה בתכ
ימכח םתוא ודב אל 'מגבש תונדמואה לכד )'ג תוא 'ו 'יס םירפוס ירבד
הפירטד יניסב רמאנש ומכו ,יניסב ורמאנ ולא ףא אלא ,םבלמ 'מגה
רמולו תושקהל ןיא יאדובד ,עבטה קח אוהד שדוח ב"ימ רתוי יח וניא
תעיקש רחאלו ,תויחל לוכי אוה המחה תעיקש םדוק שדוח ב"י ףוסבד
ועבטוהש עבטה יקוחד ,אישוק הניא וזד ,תויחל לוכי וניא המחה
.ש"ייע ,אוהש לכב ןייוצמ ןיא יאדוב האירבה תליחתב
זנטעש תקידב
ןפואב ןיחבהל שי ,וידחי םיתשפו רמצ זנטעש רוסיאמ לצנהל ידכ
רבכו .םיטוח ראשל ןתשפ טוח ןיבו ,םיטוח ראשל רמצ טוח ןיב ידוסי
ןתשפה רכיהב םעל םינמיס ורסמש םינורחאבו םינושארב וניצמ
,רהמ הבכ קילדמשכ ןתשפ טוח" :ב"ס ב"ש 'יס ד"וי א"מר 'יע ,רמצהו
הלא לכ ךא ,םינמיס דוע ןתנש ך"שב םש 'יעו ,"ףרשנו ךלוה סובנק לשו
:ל"זו ת"פב כ"שמכו ,םהילע ךומסל רשפא רשא םיקהבומ םינמיס םניא
ןתשפ ןה םא עדוי וניאש םיטוח ןינעל בתכש ט"ס י"נפ תובושתב 'יע"
ךומסל הארוהב ובל סגהו ,'וכו וז הקידב לע ךומסל רוסאש ,סובנק וא
."ןידה תא ןתיל דיתע ,ז"ע
ןפואב ודבוע םירחאהו ןתשפה יגוס רשאכ ,םדק ימיב היה ךכ םנמא
רבד םדיב הלע אלו הנחבהה םהל השק התיה ז"כבו ,יביטימירפ
םידמימב החתפתה הקינכטה רשאכ ,הלא ונינמזב רמאנ המו .רורב
תא דבעל םויכ ןתינו ,הגיראה חטש לע הגליד אל וז תומדקתהו ,םילודג
.ישמ לש וא ןפג רמצ לש הריזש ןיעכ התריזשש האלפנ תוקדב ןתשפה
רשב יניע ריאה ,ויתוירב םע אינורטב אב וניא רשא ,ונילע 'ה תלמחבו
עובקל םיביסה תקידבב פוקסורקימה רישכמ י"ע ןיחבהל תעדל םדו
.םינוש םילקימיכ םע תושמתשה י"ע םגו ,םתדלות ןיאמ
אל ןיעל הארנ אלש לכש ליעל ונאבהש המל עגונ הז ןיאש ןבומכ
גיראה ןאכ םלוא ,ללכ ונינפל הארנ ןיא ץרשה םשד ,הרותה הרסא
ןורסח אוה כ"או ,רמצ וא ןתשפ לש הז םא םיעדוי ונא ןיאו ,אצמנ
אצמנה רמוחה אוה המ ונל אדוול פוקסורקימה ליעומ הזלו ,העידי
.)זנטעש ןינעב רהזנלו ריהזמל סרטנוק 'יע( .גיראב
תוליבא בויח
גוהנהו ליגרה םינינעה רדס לא קר םינווכמ הרותה יניד יכ ונא םיאצומ
תואצמה לא ,היתורהזאו היניד סחיל הרותה רדגמ הז ןיא לבא ,זא ינימ
רבדל שי אמגוד תצקו ,םינמזה ךשמב הנדלוות רשא תונוש תולובחתו
ידכ םידרפו םיסוסב סנכיל לוכי וליפאד ):גצ( םיחספב ס"שה ירבדמ
.ש"ייע ,חספה תושעלמ רוטפו ,הקוחר ךרד ללכב הוה חספה תושעל
יפכ ישממה בצמה לא קר היתווצמ הסחי אל הרותהש םושמ ונייהו
ישממה בצמ יפל םא ןכלו ,תולובחתב שמתשהל השרד אלו ,אוהש המ
םיסוסב ןוגכ תולובחת י"עש ףא ,חספ ןברק תושעל סנכיל לוכי וניא
.הקוחר ךרד ללכב הוה חספה תושעל לוכי םידרפו
י"ע תשקשק גדב םיאור םאד לארשי תראפתב כ"שמ ןבומ הז יפלו
תיכוכז י"ע היארד ,ולכאל רוסאו הרהט ןמיס יוה אל ,תלדגמה תיכוכז
הסחי אל הרותהד םיחספ 'מגמ חכומ הזו .הילע ןודל היאר יוה אל
.טושפה בצמה לא קר ,תולובחתו תואצמה לא היתורהזאו היתווצמ
ןינעב ןדש )ה"עש 'יס ד"וי( תעד ףסויו לואש ירבד רפסב בתכ ז"יפעו
םוקמל אבש דע עדי אלו ,בורק ול תמש ימ" :)ח"ס םש( ראובמה
לצא םימחנמ אצמ םא יעיבשה םויב אב םא וליפא ,תמה םש תמש
ררועתנו ."םוי םישולש םולשת םהמע ול הנומו ,הלוע תיבה לודג
קחרממ דחא םויב אובל לוכי םדאו ,לזרב תוליסמ שיש ונינמזב קפסה
רשפאו ליאוה בורק םוקמ ארקנ הז ןוגכב םא ,תואסרפ הברהמ רתוי
הרשע ךלהמ אקודד ל"יד וא ,תיבה לודג םע תונמל לוכי דחא םויב
הרותה יכ ,תומדל ןיאד םש בתכו .רתוי אלו בורק םוקמ ארקנ תואסרפ
יכרד ונתשי תאז ילולד ,תולובחת אלב טושפה ךלהמ קר הרעיש אל
איבהו .םינמזה ךשמב הנדלוות רשא תואצמהה יפל ,םויל םוימ הרותה
ידכ תולובחת תושעל הרותה הבייח אלש ל"נה םיחספ 'מגמ היאר
תרטע ת"ושבו ,א"מ 'יס ץפח ינבא ת"ושב הכוראב 'יע( תווצמה םייקל
.)ג"ל 'יס ד"ויח המלש
תא קודבל ןינע ןיאש )ג"י 'יס א"ח( רכששי תחנמ ת"ושב אבומ כ"ומכ
חיכוהל בתכו .פוקסורקימ י"ע קיודמב עבורמ אוה םא ןיליפתה עוביר
אלש וגיהנהש םינברה לע קלוחש )'ב 'יס ח"וא( ט"דה רקיעב כ"שממ
ונויצ אל כ"אד ,םדא י"ע םצמצל א"אד ששחמ ,ןיליפתה לע ךרבל
עוביר תושעל ישונאה לכשב ןיאש ,םיעבורמ םיתבה תושעל ת"ישה
תושעל הרמא הרותהש חבזמו םילכ תדממ היאר איבהו .קיודמב
ד"וי( השמ תורגא ת"ושב כ"כו .השוע תושעל לוכיש המכ לכו ,םתוא
.)ו"מק 'יס ב"ח
גורתא תקידב
הניא הנחבהה רשאכ ,"גורתאב והשמ" ןורסח לוספ יבגל םינד םינורחאה
כ"עו ,םייתוכאלמ היאר יעצמאב שומיש ךות קר םיעבטה תואר ישוחב
תיארנ גורתאב תיזזחה ןיא םאש )ט"מ 'יס ג"ח( ט"יבמה ת"ושב בתכ
המכ תחא לע ,והשמב ומטחב לוספל ןיא ,תולכתסה י"ע אלא ,ןיעל
,תלדגמ תיכוכז וא תפקשמ י"ע אלא ללכ ןיעל תיארנ הניאשכ המכו
ץ"בעי תנשמבו ,ח"מרת ןמיס בקעי ירוכיב 'סב כ"שמ 'יע( .לוספל ןיאש
ו"לק 'יס הכלהב םיניוצמה םירעש 'סבו ,ו"ס 'יס ל"צז יטלו'ז ב"רגהמ
.)ד"כק 'יס א"טילש ךובנרטש מ"רגהמ םינמזו םידעומ 'סבו ,'ג תוא
םשה תקיחמ
תוארה לידגמ ילכ ילב ןיעל הארנ וניאש ןינעב ספדנ וא בתכנה םש
עמשמ הנהו .ותקיחמ לע ןיקול םא קפתסהל שיו ,הקיחמב רוסא
)ג"ל 'יס( ת"המ הרקי ןבא ת"ושבו )ז"יש 'יס ג"ח( ם"שרהמ ת"ושמ
מ"מד ,פוקסורקימ י"ע םא יכ אורקל רשפא יאש ך"נת יבגל ובתכש
,קפתסהל שי םשה תקיחמ לע תוקלמ יבגל לבא ,דובכ וב גוהנל ךירצ
א"יבי ת"וש 'יע( .ותקיחמ לע ןיקול ןיא ילוא הארנ בתכה ןיאש ןויכד
.)ט"כק ןמיס ד"ח תוכלה הנשמ ת"ושבו ,'כ 'יס ד"ח
תבשב תיציצה יטוח תדרפה
הז תיציצה יטוח דירפהל ךירצ" 'ז ףיעס 'ח ןמיס ח"וא ע"ושב אבומ
אבומו ,א"ע ב"מ ףד תוחנמב 'מגה ירבדמ אוה הזל רוקמהו ,"הזמ
תובית ישאר "תציצ"ש ל"זיראה םשב י"קס םש ג"מפבו 'ח ןמיס ר"אב
םיטוחה ש"ע תיציצ תארקנו" רוטה בתכו ,דימת ויתויציצ דירפי קידצ
םדירפהל ךירצ ןכ לעו ,"ישאר תיציצב ינחקיו" ביתכדכ ,הנממ םידרפנה
ויהיש ךירצד ,רמא ןיטוחה לכ לעד עמשמ ,"הזמ הז" בתכדמו ."הזמ הז
.ב"מ ףד תוחנמ ה"מגר שוריפב ראובמ ךכו .הזמ הז ןידרפנ ןיטוחה 'ח
:ל"זו )ינש קלח ןושאר רעש( תיציצ תוכלהב בתכ רוטיעה לעב םלוא
דצל ןבלו דחא דצל תלכת דירפהל רמאק תלכת ןדיעב ןל רבתסמו"
ונל ןיאש ז"הזבד עמשמו ."תלכתל רכז תושעלו קדקדל הפיו ,רחא
דועו ,בוט גהנמו ןינע קר אוהו ,אנידמ ונילצא גהונ הז רבד ןיא תלכת
,הזמ הז ןיטוחה לכ דירפהל ךירצ היה אל תלכת ונל ויהש ןמזב וליפאד
ינשל ןבלה םידירפמ ז"הזב ןכל ,ןבלהמ תלכתה דירפהל ךירצ היה קרו
.תלכת היהש העשב םיקלחמ ויהש יפכ םיקלח
,הזמ הז תיציצה יטוח דירפהל ךירצד ע"ושב כ"שמע ןייצמ א"גמה
דועבו ,ס"נכהיבל אב םאד א"גמה בתכ ד"יפעו ,רוטיעה לעב ירבד תא
תויה ,םדירפהל ךירצ וניאש ,רוביצב הליפתמ לטבתי תיציצה דירפיש
רואיבבו .ןידה רקיעמ תיציצה דירפהל בויח וניא תלכת ונל ןיאש ז"הזבו
דירפהל ןיבייח רוטה תעדלו ,םיקולח רוטיעהו רוטהד בתכ )םש( א"רגה
תדרפה בויח מ"מ ,תלכת ונל ןיאש םויהכ םג ןכלו ,הזמ הז ןיטוחה
.אנידמ אוה ןיטוחה
הז ןיטוח וקבדי אלש ןיטוחה דירפהל ךירצ שוריפ" בתכ םיארי רפסב
שוריפכו ,הזמ הז םידורפ תויהל םיכירצ םיטוחה לכש ונייהד ,"הזל
ןוזחב ןייועיו .אבוכיעל אוה םיאריה תעדלד א"ת ןמיסב םאר תופעות
לע ךריב םא דבעידב בכעמ וניאש בתכש 'ט ק"ס 'ג ןמיס ח"וא שיא
.יונ םושמ קר אוה דירפהל ךירצש ןידה לכש ,םיכובסה תיציצ יטוח
ת"ושב םלוא .)ח"פ תוא ךלמה ןג סרטנוק( םידרו תנג 'סב בתכ ןכו
,םירשכ םניא םיכבוסמ םהש העשבד עמשמ 'ו ןמיס תושדחה ל"ירהמ
ושע בושו ,לספנ כ"חאו רשכהב השענה רבדד )םש( בתכ ל"ירהמהד
תליחתש ןויכ יושעה ןמ אלו השעת םושמ וב ןיא ,ורישכהל הלועפ
םוי לכב םישעמ ןכו" :ל"זו תיציצמ 'יאר איבמו ,רשכהב היה ןתיישע
ןיטוחה ןילבלבתמש םימעפ ןכו ,ןיריתמו םירזוחו םירשקנ תיציצד
םידירפמו םירזוחש םושמ ידורפל ךירצד ל"יקו ,דחאל המכ ןיכרכנו
,תמאב ןילספנ ןיטוחה וכבתסנש העשבד עמשמו ,"ןירשכתמו םתוא
אל םלועמ ירה ,יושעה ןמ אלו השעת ןיד םע שי תוכייש המ כ"לאד
.ולספנ
ןיטוח תבשב דירפהל רתומ םאה ןודל שי ולא םירבד תמדקה רואל
:ל"זו בתכ ה"ס ןמיס ךלמה ןג סרטנוק םידרו תניג 'סב .וכבתסנש
ןיטוחה דירפמ ,ןתיישע רמג אלש תילטב תויציצ רשוקה ךרד"
רוסא תבשבש הארנ ןכל ,הרישקה תעשב וכבתסנש יפל הזמ הז
ךוביסה ןיא םדירפי אל םאש י"פעא ,הזמ הז תיציצה יטוח דירפהל
,הכאלמ רמגכ אוהד רימחהל יואר תבשב מ"מ ,ןלסופ ןיכבוסמ םהש
בייחש הגירא תעשב דגבב ךבתסנש שק וא תלבי ריסמל המודו
ןכו ."התווכד נ"ה כ"או ,וילע דיפקמ וניאש י"פעא ,ןקתמ םושמ
םאש ג"י ןמיס ןמקל 'יעו" :בתכ 'ח ק"ס 'ח ןמיס הבושת ירעשב
ןואגהל( ף"ירהמ ת"ושב 'יעו ."תבשב םדירפהל ןיא תצק וכבתסנ
י"פב ם"במרה בתכש ומכ אוהד בתכש א"פ ןמיס )י'גארפ ר"רהמ
תדלות הז ירה ןיצוהה ןמ םילבח לתופה" ח"ה תבש תוכלהמ
הרישק אלב ותליתפב לבחה דומעיש ידכ ורועישו ,בייחו רשוק
תדלות הז ירה ליתפה תא דירפמה ןכו ,תמייקתמ ותכאלמ תאצמנש
םירסוא שיש בתכ 'ט ק"ס 'ח ןמיס יכדרמ רמאמ 'סב ."בייחו ריתמ
שי םלוא .םיטוחה ןמ תצקמ קתני אמש םיששוחש ,תיציצה דירפהל
כ"כו ,תבשב תויציצה תא דירפהל רתומש ובתכש םינורחאה ןמ
ןמיס השמ הטמה ירבדמ תאז חיכומו ,ז"י תוא 'ח ןמיס בלל הפיב
רואל תבשב המכשהב תויציצה תא קודבל רוסאש בתכש ג"מת
שיו ,םקדבלו םדירפהל ךירצו םיכבוסמ םיטוחה םימעפלש ,רנה
רתומ רנה רואל אלשכש וירבדמ עמשמו ,רנה תא הטי אמש שושחל
הכלהל םנמא ,'ל ק"ס ח"ס םייחה ףכב בתכ ןכו .תבשב דירפהל
תעדלש ןויכ ל"י ילואו ,םדירפי אלו ףידע השעת לאו בשש קספ
הדרפה ןיאד ובתכ ב"יס 'ח ןמיס ברה ע"ושבו י"קס 'ח ןמיס א"גמה
יטוח ןיב דירפהל תלכת גהונש ןמזב קר אוה בויחה לכד ,תבכעמ
.ק"בשב רוסיא קפסל סנכהל ןיא ןכל ,תלכת יטוחל ןבל
זל
א"טילש ליווט םולש ג"הרה
"םולש תבהא" הארוהה תיב ינברמו "יח שיא ןב יקספ" ס"חמעב
יח ףסוי דוע
א
ן"רהו א"בשרה תקולחמ
הארנ )ו"ה ג"יפ תבש( ימלשוריבו ,ל"זו בתכ ז"ק ףד תבש א"בשרה
ןויכד ,וכותבש יבצו ותיב רומשל ותיב הליחתכל לוענל וריתהש
,רתומ אליממ יבצה דוצינ ךכ ידי לעש פ"עא ותיב ךרוצל אוהש
לוענל ךירצ וליאש ,'וכו דבלב יבצה תא רומשל ןיוכתי אלש דבלבו
.ש"ע ,וכותב דוצינ יבצה אהיש ןיוכתמש פ"עא רתומ ודעב
יניעב םיהומת וירבדו ,בתכ )ף"ירה יפדמ א"ע ח"ל ףד( ג"יפס ן"רהו
אהי יבצה דעבו ודעב לוענל ןיוכתמב וליפאש רשפא ךאיה ,הברה
הכאלמ תושעל ול ריתנ ותיב לוענל ךירצ אוהש ינפמ יכו ,רתומ
דעב לוענל ןיוכתמ וניאש וליפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו .תבשב
יבצה אהי אלש ול רשפא יאשו וכותב יבצהש עדוי אוהש לכ ,יבצה
)דועו ה"ע ףד( ןיתליכמ הלוכב ןנירמאד ונייהו .רוסא וכותב דוצינ
.ש"ע ,תומי אלו הישיר קיספב ןועמש 'ר הדומד
וניצמנ א"בשרה ירבדל אתשהו ,בתכ 'ג תוא םש םירוביג יטלשהו
ותואבש אקוד ונייה ,רוסא הישיר קיספד ל"ייקד ג"עאד ,ןידמל
רתיה רבד השוע וניאו ןיוכתמ וניא הישיר קיספה דיבעד השעמ
רתיה רבד כ"ג השוע ,השועש הישיר קיספה ותואב םא לבא .ומע
םג ןיוכמו הישיר קיספ דיבע וליפא זא ,רתיה רבדל םג ןיוכתיו ומע
.ש"ע וז איה אלוק יכ תמאבו .ירש ,ול
ב
רוסיאלו רתיהל ןיוכתמ
תבשבד ,ל"ז ונב םשב השקה ג"כ ןמיס ח"וא א"ח םילעפ בר ת"ושבו
םש שיש פ"עא ,ותלרע "רשב" לומי רמ רמא ,אתיא א"ע ג"לק ףד
,אוה ןיוכתמ ןיאש רבד ,ארק יל המל אה .היעשי 'ר ירבד לומי תרהב
הדוהי יברל אלא אכרצנ אל ייבא רמא .רתומ ןיוכתמ ןיאש רבדו
רשב יאה ש"רד אבילא ייבאו .'וכו רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד
,'וכו ןיוכתמ אוה ותרהב ץוקל רמואב םרמע בר רמא .היל דיבע יאמ
ותרהב ץוקל ןיוכתמש ג"הכב םג ,א"בשרה תטישל הרואכלו .ש"ע
.ירש רתיהלו רוסיאל ןיוכתמד לכד ,רשב תשרד ילול ףא ריתהל שי
ץוקל ורמאש המ 'מגה שרפי א"בשרהד ,בשייל בתכ ל"ז וניברו
ליבשב קר אלא ןיוכתמ וניאש רמואב ונייה ,ןיוכתמ אוה ותרהב
רשבד ארק ךירטציא הז לעו .ללכ הלימ ליבשב ןיוכתמ וניאו ,ותרהב
.ש"ע ,ג"הכב ףא ץוקל ריתהל ידכ
אכיה לומל רתומש הרבס ןיתעד אקלסב 'מגה הנהד ,ררועל שיו
אל יחדו הלימד השע יתאד םושמ ,הלימה םוקמב תרהב שיש
השע יוה תרהב תציצקד ,'מגה התחדו .תרהב תציצק לש השעת
ךירצ ןכלו ,השעו השעת אל יחדו הלימד השע יתא אלו ,השעת אלו
החוד הלימ תוצמד הארנ וטושפבו .לומל רתומש דמלל רשבד ארק
,יאה ה"ד ב"ע ב"יק ףד 'סותב ןייעו ,הלרעה תרסה ףוג אלו תערצ
ינאשד וצריתו .השעו ת"ל החוד השעד רשבד ארקמ ףלינד ושקהש
,ןכש ה"ד א"ע 'ה ףד תומבי 'סותבו .תותירב ג"י הילע ותרכנש הלימ
ראובמו .ש"ע ,ןידמלמ ןיאד דחאכ םיאבה םיבותכ ינשכ ווהד וצרית
ןיוכמד אכיה קרד הארנ ז"פלו .תערצ רוסיא החוד הלימד "השע"ד
תווצמ ד"מל ה"אלבד ,כ"ג ותרהב ץוקל היל ןנירש הלימ תוצמ םשל
םד תפטה ךירצ ףאש רשפאו ,ללכ הוצמ םייק אל הנווכ תוכירצ
ראיב ייבאד רמול קחודו[ .)ח"י תוא( 'ב הוצמ ח"נמה כ"שמכו ,תירב
.]ח"כ ףד ה"רו ד"יק ףד םיחספ ןייע ,כ"צא תוצמ ד"מל ש"ר ירבד תא
למהד ,ראובמ א"ע א"ל ףד ןילוח רפוס םתחב הנהד ,רמול שי ילואו
תוא( 'ב הוצמ ח"נמב כ"כו .הלימ תוצמ םייק אל הלימ םשל אלש
רפסב םלוא .תירב םד תפטה ךרטציש רשפאו ,הוצמה םייק אלד )ח"י
תוצמד ,בתכ 'ט תוא הנווכ תוכירצ תווצמ ןידב 'מ תוא םיעורה אלמ
תויהבו ,ורשבב תוא םשורו הסואמה הלרעה תרסה התילכת הלימ
,ג"ל ןמיס ח"וא א"ח באוי תקלחב כ"כו .הוצמה המייקתנ השענ הזש
היהיש הוצמה תנווכד 'דכו הלימ ומכ תכשמנ הלועפ איהש הוצמד
םתרבס איבהו .הרשכ הוצמהו הנווכ ןניעב אל ע"וכל הזב ,לומינ ןבה
תא ךתוחהד ,רמול שי ז"פלו .הלימ ךרע םיטוקיל כ"צ תווצמ 'סב
וב ךיישו ,הלימ תוצמ םייק ,אדירג תרהבה תציצק תנווכל הלרעה
.רשבד ארקמ רתיה
,א"ע ז"מ ףד תבשב אתיאד אהמ ,א"בשרה לע םינורחאה ושקה דוע
ינפמ המחב ,תבשב םירובד לש תרווכ יבג לע תלצחמ ןיסרופ ש"ת
הרואכלו .דוצל ןיוכתי אלש דבלבו ,םימשגה ינפמ םימשגבו המחה
יוסיכל םג ןיוכמש ןויכ ,דוצל ןיוכמב ףא ריתהל שי א"בשרה תעדל
.ב"קס ןחלושה ךרע ןייעו .םימשגה וא המחה ינפמ תרווכה
תעב תלצחמה סריפ אל םתהד ,בשייל בתכ םש םילעפ בר ת"ושבו
סרופש ןוגכ ירייא אלא ,םידרוי םימשג הארש תעבו המחה תחירז
ןכלו ,םימשג ודריש םדוק סריפ ןכו ,המחה תחירז םדוק הלילה ןמ
תעשבד ןויכד ,הזב רואיבהו .ש"ע ,רוסא דוצל כ"ג ןיוכתמ םא ג"הכב
תדיצ אכיאו םימשגה ינפמו המחה ינפמ תלעות אכיל יתכא יוסיכה
.הדיצ השעמ ארקנ השעמה םש ,םירובדה
שלותה ר"ת ,א"ע ג"ק ףד תבשב אתיאד אהמ תושקהל שי דועו
אלמכ ,המהבל םא .תרגורגכ ,הליכאל םא ,םידרז דרזמהו ןישלוע
,עקרקה תא תופיל םא .הלק הציב לשבל ידכ ,קסיהל םא .ידגה יפ
.והנינ עקרקה תא תופיל אל והלוכ וטא ,'מגה השקמו .ןהש לכ
שי א"בשרה תטישל הרואכלו .ש"ע 'וכו ןיוכימק אלד ןוגכ ייבא רמא
.ירש רוסיאלו רתיהל ןיוכמש לכד ,עקרקה תופיל ןיוכמב םג ריתהל
ינשל ןיוכמב םג הרואכלד ,ב"צ א"בשרה ירבד הנהד ,הזב הארנהו
אלו רתיה השעמ ארקנ השעמהש רמיי ימ ,רוסיאו רתיה םישעמ
תרימשל ותנווכ רקיעש יריימ א"בשרהד רמול ךירצו .רוסיא השעמ
ותבשחמ רקיע רתב ןנילזא ןכלו ,לפט רבד איה יבצה תדיצו ,תיבה
,בתכש ג"ל תוא ןויצה רעשב ב"מב ר"וש .תיבה תרימשל אוהש
תושקהל בתכ 'ב תוא דסחה ביתנ ז"פ א"ח דסח תבהא ורפסבש
ןיוכמו רשפא אלד ,אתיא ב"ע ה"כ ףד םיחספבד ,א"בשרה לע
וניא א"בשרל םג ילואד בתכו .רוסאל שי ימנ אכה ןכ םאו ,רוסא
יריימ םיחספב םשו ,ותיב תרימש ליבשב ותנווכ רקיעשכ קר רתומ
ףד תבשד יאהד רמול שי הז יפלו .ש"ע ,הושב םהינשל ןיוכמש
ןיוכמד ונייה ,ןיוכמ ותרהב ץוקלד יריימד תרהב יבג ןנירמאד ג"לק
ןכלו ,הלימל ימנ ןיוכמש ףא ולצא ירקיע רבד הזו ,ותרהב ץוקל םג
רשבד אשרד יתאו .הלרעה ךותחל רוסא היה "רשב"ד אשרד ילול
אלל יחדו השע יתא הלימל ימנ ןיוכמד ןויכד ,הלרעה ךותחל ריתהל
יריימד ,םירובד תרווכ לע תלצחמ סרופד יאה ימנ בשייתיו .השעת
ימנ הסכמש המב רתיה ןיא ןכלו ,תירקיע הנווכ איה הדיצל הנווכהש
ראיבש ו"ל ףד הציבב י"שרכ אלד הזו( .םימשגה ינפמו המחה ינפמ
תבשב אתיאד אה ןכו .)םימשגה ינפמו המחה ינפמ ותנווכ רקיעש
,ירש ןכלו עקרקה תופיל ותנווכ ןיאו ןישלוע שלותד יריימד ג"ק ףד
ןיוכמ אלש רמול ךירצ ןיא לבא ,ותנווכ רקיע וז ןיאד ונייהד ל"י ילוא
.ללכ הזל
ג
הישיר קיספ
רוסיאלו רתיהל ןיוכמש לכ א"בשרה תעדלד ונראיב הכ דע הנהו
ןיוכמ וניאב םג ירהד ,ע"צ יתכא םוקמ לכמ ךא .ןיוכמ וניא בישח
.ן"רה השקהש ומכו ,הישיר קיספ יוהד םושמ רוסאל שי ללכ
וניא הישיר קיספד ,ראבל בתכ ב"כ ןמיס ח"וא ט"וי גנוע ת"ושבו
ילב תושעהל א"א וישכע השוע אוהש השעמהד םושמ אלא רוסא
א"אד ףועה שאר קסופה ומכ ,תבשב תושעל הרות הרסאש הכאלמ
,לודג לספס ררוגה וא .המשנ תליטנ תכאלמ ילב שארה תא קוספל
לבא .הרוסא הכאלמ איהש ץירח תיישע יתלב הרירג תושעל א"א
הב ןיא השוע אוהש תיב תליענ ,וכותב יבצו תיב תליענ יבג אכה
תכאלמ הליענב השענ וכותב יבצה סנכנש תמחמ קר ,הכאלמ ךרס
המב ןל תפכיא אל וכרוצל הליענל ןיוכמ אוהש ןויכ יכהל ,הדיצ
הליענל ןיוכמ אוהו ,הכאלמ הב ןיא הליענד ןויכד ,דוצל םג ןיוכמש
ילב דוצל הנווכ יוהד ,דוצל ותנווכב ןל תפכיא אל ,ומצע ךרוצל
תיב תליענא היל ןנימר השוע אוהש ותליענ השעמד ,הדיצ השעמ
לוענל ןיוכתמ םא דוצל ןיוכתמב ףא ירש יכהלו ,יבצה תדיצ לע אלו
הרסא תבשחמ תכאלמד ,ןכ ןידה תבש ירוסיא יבג קרו .ןכ םג ותיב
.ש"ע ,רוסא רוסיאל םג ןיוכמש לכ ןירוסיא ראשב לבא .הרותה
םש ,רוסיאו רתיה תואצות יתש חרכהב ררוגש השעמד ,וירבד ןכותו
ךרדב ררוג אוהש השעמ לבא .רוסיאו רתיה השעמ אוה השעמה
האצות םג הב בברתשנ הרקמב קרו ,רתיה לש תחא האצות קר ללכ
.תבשב ותושעל ירשו רתיה השעמ אוה השעמה םש ,רוסיא לש
.ג"כ ןמיס תבש 'ה א"ח םייח תרמשמב ןייעו
ףד תבשב אתיאד אהמ ד"י תוא ר"אה השקהש המ בשייל שי הז יפלו
.תרגורגכ הליכאל םא ,םידרז דרזמהו ןישלוע שלותה ר"ת ,א"ע ג"ק
םא .הלק הציב לשבל ידכ ,קסיהל םא .ידגה יפ אלמכ ,המהבל םא
תא תופיל אל והלוכ וטא ,'מגה השקמו .ןהש לכ ,עקרקה תא תופיל
ירמאד אברו ייבא אהו .ןיוכמק אלד ןוגכ ייבא רמא .והנינ עקרקה
ראובמו .ש"ע ,'וכו תומי אלו הישיר קיספב ש"ר הדומ והייורת
,הישיר קיספ םושמ רוסיא אכיא ,רוסיאו רתיה ,יתרת שיש השעמבד
רוסיאה השעמש םתה ינאשד ,ריפש יתא ראובמלו .א"בשרהכ אלדו
,רוסיא השעמ ימנ אכיא שלות לכב דימת אלא הרקמ וניא השענש
.רוסא ןכלו
אתייזנד איירכוסמ יאה ,א"ע א"יק ףד תבשב אתיאד אה בשייתי ןכו
,]י"שר ,הוש בקנה ןיאש ינפמ סרח לש תיבח זרבב ןיכרוכש דגב[
ןיוכמק אלד ג"עאו הטיחס םושמ[ אבט אמויב היקודהל רוסא
ראובמו .ש"ע ,תומי אלו הישיר קיספב ש"ר הדומד ,]י"שר ,טוחסל
ריתהל ןיא ,רוסיא תכאלמו רתיה תכאלמ וב שיש השעמב םגד
ראובמלו .ו"ה תבש 'המ א"פ ץבוק 'סב השקה ןכו .הישיר קיספב
האב איה אלא ,הרקמ הניא ןאכ שיש רוסיאה תכאלמד ,ריפש יתא
רוח תמיתסו הטיחס איה הלועפה םש ןכלו ,וז הכאלמב תועיבקב
.תבשב התושעל רוסאו תיבחה
רנ אנת ,ב"ע כ"ק ףד תבשב אתיאד אהמ ,ןויע ךירצ יתכא םלוא
,בר הלע טייל .התבכ התבכ םאו .וכרדכ לעונו חתופ תלדה ירוחאש
הדומ והייורת ירמאד אברו ייבא אהד ,הדומ ןועמש יבר וליפא אהבד
יתש וב שיש השעמד ראובמו .ש"ע ,תומי אלו הישיר קיספב ש"ר
קיספ י"ע אב רוסיאהש ףא ,ותושעל רוסא רוסיאו רתיה תואצות
ןיאש ףאד םשמ ראובמו .ב"קס ןחלושה ךרעה השקה ןכו .הישיר
קיספ יוהד לכ רוסא ,הרקמ קר אוהו השעמה תמחמ חרכומ רוסיאה
.ט"וי גנועכ אלדו .הישיר
ןיטעממ ןיאד אהב ב"ע ג"ל ףד הכוסב אתיאד אהמ ןויע ךירצ ןכו
.ןיטעממ ורמא ןועמש יבר ןב רזעילא יבר םושמ ,ט"ויב סדה יבנע
א"רו ,הליכאל ןטקלש ןוגכ א"רא ,ט"ויב אנמ ןקתמ אק אהו ןניכרפו
קיספ אהו ןנישקמו .רתומ ןיוכתמ וניאש רבדד הובאכ ל"ס ש"רב
יאמב אכהד ןניצרתמו .רוסאש הישיר קיספב ש"ר הדומו ,אוה הישיר
וב שיש השעמד ראובמו .ש"ע ,יתירחא אנעשוה היל תיאד ןניקסע
אב רוסיאהש ףא ט"ויב ותושעל רוסא ,רוסיא תאצותו רתיה תאצות
רוסיאה תאצות אכה ירהו .םש ר"אה חיכוהש ומכו ,הישיר קיספ י"ע
סדה ול שי םא ירהד ,הרקמ אלא הניאו השעמה י"ע תחרכומ הניא
.ארוסיא היב תיאד ןניזח כ"פעאו ,רוסיא תכאלמ אכיל ות רחא
ד
הישיר קיספב הדיצ
,א"בשרה תעדב בתכ 'ד ןמיס תובותכ ל"ז פאקש ןועמש 'ר ישודיחבו
הכאלמה שרוח תכאלמבד ,הדיצ תכאלממ תוכאלמ ראש ינאשד
לבא .ג"הכ לכו ןכ המשנ תליטנב ןכו ,עקרקב ץירח השענש המ איה
יוניש םוש השע אל ירהד ,רמשנ יבצהש המ הכאלמה ןיא הדיצב
שרוחבד ונייה ,םדאה דיב דוצינ אוהש אוה השעמה אלא ,יבצב
ה"ושמו .ארבגב איה הכאלמה הדיצבו ,אצפחב איה הכאלמה 'ודכו
לש םשה ,הכאלמה השעתד ר"ספ אכיאד אכיה תוכאלמ ראשב
ר"ספ אכיא םא ףאד הדיצב כ"אשמ .הדיצ השעמ םג אוה השעמה
אוה רוסיאה לכש ןויכ מ"מ ,הדיצ ארקנ השעמה לש םשהו ,דוצייש
הז יפלו .דוע ש"עו ,רוסיא רבדב ןיא ,הזל ןויכ אל אוהו ארבגה לע
יריימד א"בשרה לע ,תוכאלמ ראשב יריימד ל"נה תויגוסה לכמ מ"קל
.דצ תכאלמב
ןיסרופ ש"ת ,א"ע ו"ל ףד הציבב אתיאד אהמ השק יתכא םלוא
םימשגבו המחה ינפמ המחב ,תבשב םירובד תרווכ יבג לע תלצחמ
רמאד ןועמש 'רל ןאתא .דוצל ןיוכתי אלש דבלבו ,םימשגה ינפמ
ייבא אהו ,ןועמש 'רד ארבסתו ןנישקמו .רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד
אלא .תומי אלו הישיר קיספב ןועמש 'ר הדומ והייורת ירמאד אברו
הדיצ תכאלמב םגד ראובמו .ש"ע ,הדוצמ הנשעי אלש דבלבו אמיא
תעדב בתכש םש א"שרהמב ןייועיש אלא .הישיר קיספב רוסיא שי
וז 'מג האבוה א"ע ג"מ ףד תבשב ןכו .'מגב הז וסרג אלד תופסותה
רוסיא ןיא הדיצבד םושמ ונייהו .'וכו ןועמש 'ר הדומד וז הפסוה אלב
.תבשב א"בשרה תעדכו ר"ספב

ה
ם"במרה תטיש רוריב
ירהש ,א"בשרהכ ם"במרה תעד םגד רשפאד ,ןועמש 'ר ףיסוהו
,תבשב םינבא יבג לע תלצחמ ןיסרופ ,בתכ ה"כה תבש 'המ ה"כפב
ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב םירובד תרווכ יבג לע וא
ךשמה תא איבה אלש ירה .ש"ע ,דוצל ןיוכתי אלש דבלבו ,םימשגה
רמול ךירצד בתכ הנשמ דיגמהו .הדוצמ הנשעי אלש דבלבו 'מגה
ריכזה אל ם"במרהש המית הז ךא .םידוצנ ויהיש ר"ספ ןיאש יריימד
.ש"ע ,ר"ספב רוסיא ןיא הדיצבש א"בשרהכ ל"סד רמול ךירצו .תאז
,ל"זו בתכ ז"ה תבש 'המ א"פ הנשמ ףסכה הנהד ,ןויע םיכירצ וירבדו
ןיבו הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ןיב שיש שרפהה ,בותכ יתאצמ
לכ הכאלמל ןווכמ וניא הישיר קיספ יבגד ,אוה תומי אלו הישיר קיספ
םש היהו ותיב חתפ רגסש ימ ןוגכ ,חרכהב תישענ איהש אלא ,רקיע
.חרכהב תישענ הכאלמהש אלא יבצה תרימשל ןויכ אל אוהש ,יבצ
אלא הכאלמה ףוגל ןיוכתמ אוה ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ לבא
,ל"ז ויבא םשב דיסחה םהרבא ר"ה דוסימ .התילכתל ןיוכמ וניאש
שארבו ד"ק ןמיס רקשאלא ם"רהמ ת"ושב ם"במרה םשב כ"כו .ש"ע
לע שדוק יארקמ רפסב ל"ז איפעלובא ח"רהמו .חקור השעמ רפס
רומשל ידכ ותיב תלד לעונהש ם"במרה ירבדב ראובמש ,בתכ רתא
שיו .ש"ע ,א"בשרהכ אלדו ,ר"ספ בישח ,וכותב יבצ אצמנו ותיב
,ר"ספד אניד ךייש אל הדיצב ,ל"ז ןועמש 'ר רואיב יפלד ףיסוהל
.ר"ספ ןיד ללכ וב ןיאש דצ ןידמ ר"ספל אמגוד ם"במרה איבה ךיאו
.א"בשרהכ ל"ס אל ם"במרהד חרכהבו
תעדכ ל"סד ותטישל ליזא והיאד ,ם"במרה תטיש בושייב הארנו
ח"רגה כ"שמכו ,ירש היל אחינ אלד הישיר קיספד רבס ךרע ךורעה
,ר"ספב םירובד דוצל ירש ןכ םאו .ז"יה תבש 'המ י"פב ל"ז יולה
טושל ואציש אלא ,תרווכב םידוצנ ויהיש םילעבל היל אחינ אל ירהד
דועו .'ג תוא ז"טש ןמיס ח"בה כ"שמכו ,ףוצ איבהל הדשה ינפ לע
,א"ע ג"ק ףד תבש יריאמה איבהש העדכ היל אריבסד רמול שי
קיספ ןיבל ,רוסאש היל תפכיא אלד הישיר קיספ ןיב קוליח שיש
'סותה תטיש ןיב תיעצמא הטיש וזו .ירשד היל אחינ אלד הישיר
ףא רוסאל ןיא ,םתדיצב היל אחינ אלד םירובד תדיצב ז"פלו .ךורעל
'א ףנע ףוס ו"ט ןמיס ח"וא קחצי ןיע ת"ושב כ"שמכ ל"י דועו .ר"ספב
.ןנברדב ר"ספ יוהו דוצינ ןנימב ןיא םירובדד
,ה"קס ז"טש ןמיס בקעי תועושיב ,א"בשרה תטיש רואיבב דוע ןייעו
,)ב"ע ז"נ ףד( ט"סק ןמיס ב"ח האתילת ארודהמ בישמו לאוש
,'ו תוא 'ה ןמיס תבשה תלכלכ ,תבש 'סמל החיתפב לארשי תראפת
יבג רוטה ירבד וראבתי וירבדלו ,ד"צק ןמיס ח"וא רזנ ינבא ת"ושבו
.ל"מכאו ,םיבובז הב שיש הבית תריגס
וכותבש יבצה דוצלו ותיב רומשל ןיוכתמו ותיב לעונ
חל
סכנ והילא ברה
רפס תיירק "אתכלהד אבילא" ללוכ
ומעטו גהנמה
ח"ל ק"ס םש ב"נשמבו ,הגרהל רתומ הניכ לבא :'ט 'יעס ז"טש ןמיס ע"וש
יקופאל ,םיברו םירפש לכ ףא ,םיברו םירפש םימדאמ םיליא המ :ל"זו בתכ
םנמא .הירב אבישח אל העיזה ןמ האב אלא ,הבקנו רכזמ האב הניאד הניכ
ובתכ עבטה ירקחמ הנהו :ל"זו בתכש ז"ט ק"ס םש תבש תרות רפסב ןייע
ףסוי ר"רה לש םעטה והזד קפס יתלבו ,םיברו םירפ שארבש םיניכה ףאש
ילולו ,םגרוהל אתיירואדמ רוסאד רמואש ב"ידב 'סותה ואיבהש שנאילרואמ
ינפמ ,ןגרהל רתומ םידגבב םילדגה םיניכש רמוא יתייה ירבדל דעס יתאצמש
םיברו םירפש שארבש םיניכה לבא ,תושפעו העיזמ קר ןיוהתמ ןניא ולאש
לע םילידגהו ,תלוכאמ כ"ג וארקנ םידגבב םילידגה םיניכו ,גורהל םירוסא
.ר"עה ס"רב ש"מ 'יעו ,םיניכ אקוד וארקנ שארה
ובר םשב איבהו ,רוסאל בתכש "הרוסאה הדיצ" ךרעב קחצי דחפ רפסב ןייעו
רתומ הזו רוסא הזד ,הניכל שוערפ ןיב קולח 'ב הנשמ א"י 'פבו :ל"זו ,ריתהל
ןיוהתנ וא הבקנו רכזמ םיברו םירפ םהש םישמרה ןיב קוליחה אוהו ,וגרהל
.אצויכו ושיאבהש תוריפה ןמו םיללגה ןמ ןתייוהש םישמרה ןיבו ,רפעה ןמ
אניפתסמד ואל יא בתוכה ריעצה ינאו .שוערפ לע םישוריפ ינש מ"מב םשו
היהי יח לעב לכד ובתכו ועדיו וארו וטיבה תודלותה ימכחש וננמזבד אנימא
ושפנ רמוש כ"א ,תורורב תויארב וחיכוה הז לכו ,םיציבה ןמ הוה היהיש ימ
בויח קפסב ומצע סינכי לאו ,הניכ אלו שוערפ אל גורהי אלו םהמ קחרי
ורזחי ,ע"הוא תויאר לארשי ימכח ועמשי םאד אנימא הזה רבדבו .תאטח
ףד תבשד א"פ ן"רו יספלא ןייע .עובק לזמו רזוח לגלגב ומכ םהירבדל ודויו
אוה שוערפה םא םיקסופה וקלחנד ,'ב תוא םש םירובגה יטלשו ב"ע א"ק
םייקו הבוטנממ י"רנ ב"יררהומ ע"מ יפ תא יתלאשש אלא ,רוחשה וא ןבלה
םירקוחה תעד ץראה האלמש תאזה תעב םא יתלאשנ :תאז ותבושתב רתיהה
גורהל רתומ ,הציבמ הוהתמו דלונ יח לעב לכ יכ םירמואה םירבדב םינקסעה
ונינומדק תלבק לע םידסוימה םינידה תונשל ןיאש יתובישהו .תבשב הנכ
תויארב םישיחכמ םירקוחה ןמ הברהש הארת אלה ,ה"א ימכח תריקח ליבשב
אניד ןינעל 'מגב ש"מב םהירבד רותסל ידש בתכ ל"ז ן"במרהו ,ערה ןיע רבד
ןימאמל ךרוצ ןיאו .היתומקב תדמועש העשב ורבח הדש לע דומעל רוסא
קיפסת יכ ,תומוצעו תובר ןנשיש פ"עא ,תונעטו תויאר רחא םוקממ שקבל
דועו .רומג טפשמו ןיד ודסיו ועיבטה הזה רבדה ינדא לעש וניתובר תלבק
,רזוח לזמו עובק לגלגה םא ןינע לע םיחספד 'מגב ש"מ ילצא הנמאנ תודע
תואמ ירחא רבד ףוסו ,ה"א ימכחל ודוהו ןמזה ותואב לארשי ימכח ורזחש
ירבדל ובש תפומהו ןויסנה י"פע םתריקחב ה"אמ םינכותה לכ םינשמ תובר
לכ 'יפא ונתרמג י"פע קספנש הממ זוזל ןיא כ"או ,תינומדקה ונתלבקו ונימכח
.ונב רבד 'ה חור יכ ,וב תובשונו תואב םלועבש תוישונאה תוריקחה תוחור
,תישארב השעמו עבטה תמכח קמועל עיגמ ולכש ןיאו רקוחה תעד רסח ןכא
ועדי אל ה"א ימכחו ,ויאריל 'ה דוסו ,בקעיל וירבד דיגמ בותכו ,אוה בר יכ
רשאכ םתומינפ אלו ,ןיעל הארנה םירבדה תויחטש םא יכ עבטב וניבה אלו
ןניבהי 'יפא ,דועו .ויתושרדב ל"ז ן"רה ש"מכ ,תישארב השעמ ילבקמ וליכשה
רכז רובחמ םיברו םירפ םירבדה לכש ורמא אל ,והייתנעט לכ אתלימ אהב והל
םידלונש םרמאמ תמאתי םינכמ םגו הציבמ הלחתמ דלונה לכש אלא ,הבקנו
אנימ םינכ יציב לע ז"ע 'סמב בתכ ל"ז י"שרו .העיזה ןמ הוהתמה הציבמ
הנומש 'פ תבשד 'גמ אוהו ,סירדניל זעלבו ,ןה ןיקדו ,םינכ יציב ירקתמד אוה
רקיעו ללכ ותונשל ןיאו ,ומוקמ לע םייקו ןוכנו ביציו תמא ןידה כ"או ,םיצרש
רשנה בתכש המ הארו אוב .ואב בורקמ תושדחה תוריקחה תונאות תמחמ
'פ הנשמל 'יפב ל"ז ם"במרה הריקח לכבו הרותב םימכחה תובא יבא לודגה
ריעצה םואנ .ידימ אל ותו ,המדא ויצחו רפע ויצחש רבכע לע בטורהו רועה
.ק"פל ח"עת ירישעה םוצ הבוטנמ הפ ל"ז לירב רזעילא ר"מכב הדוהי
ג"עא רשייו רשיי יתרמאו ,םינכה לע ת"כעמ קספ יתיאר :וילא יתבושת התיהו
,רבדב ןימייק ןנא לקהל אלו רימחהל יכ ןעי ,לכ לכמ לכב ארבסל דגנמד
גורהל רתומ יצילופה וא ויקקודיפה םא אוה קפוסמו ךובנ םיקסופה ןיבד
אוה םאו ,'ב 'א תוא ב"ע א"יק ףד תבשד א"פ םירובג יטלשב רמ ןייעיל ,תבשב
וקרוזו וללומד לכה לעו ,רחא םוקמ לש וא שאר לש םא ,אוה המ וייקודיפה
תויארב ועידוה םירקוחהו ,לוחב 'יפא ודובכ הזו א"פ תבשד ארמגב ןנירמא
ןמ אלא העיזה ןמ םיוהתמ םיציבה ןיאו ,שופעה ןמ אב ןימ ןיאד תורורב
לגלגו עובק לזמ ןינעב ע"הוא ימכחל ודוהו ורזחש לארשי ימכחו ,םייח ילעבה
ימכחד אלא ,םה הלבקה יפמ 'מגב ורמתאד ילימ לכ ואלד עבצאב ורוה ,רזוח
,הלבקה יפמ אלו תישונאה הריקחהו לכשה יפמ םימעפל םה םג ורבד לארשי
לכ ינפמ בושל אלו םתלבקב קזחתהל םהל היה ,תודוהל םהל המל כ"לאד
סוקינרעפאקכ םירבוסה ע"הוא ימכח אכיאו אכיא וננמזב םאו ,ע"הוא תויאר
םניא םהה םירבדהו ,ךפיהל םיחיכומו כ"ג םירבוסה וטעמ אל ,עובק לגלגד
תורורב תויאר איבהל םדאה לכויש עקיטאמעהטאמ ונייה תידומל המכחכ
בישהלו קולחל םוקמ ןיד לעבל ראשי אל רשא דע ךתוח תפומו תויתימאו
,וירבדל 'יאר איבמ דחאו דחא לכו ,הכב רמוא הזו הכב רמוא הז אלא ,םהילע
םגו ,ותלוזו ו"דיבואכ םירקוחה ע"הוא ימכח וטעמ אל ערה ןיע ןינעב םגו
.ונומכ ערה ןיע רבד ונימאהד םהמע הולנ וינילפ
רתומ םאה :הלאש :ל"זו ,רוסאל בתכש ו"כק 'יס ג"ח יתהקה טבש רפסב ןייעו
תבשב ססרל רתומ םאו ,תבשב שארה תורעשמ םיניכ יציבה וא םיניכה תוקנל
.שארבש םיניכה גרוהש רמוח ןימ תורעשה לע
רתומ ושאר הלפמהו ,'וכו גורהל רתומ הנכד ט"ס ז"טש 'יסב 'יע )א :הבושת
.הבקנו רכזמ האב הניאו הברו הרפ הניא הנכד םעטהו ,םגרוהל
ןיאור ונא ,םידליב רקיעב םויה יחיכשד שארה תורעשבש םיניכה תכמ הנהו
,םירפסב יתשפחו .םגרוהל רוסאל שי הרואכל ,הברו הרפו םיציב ןיליטמש
עבטה ירקחמ הנהו :ל"זו 'כש )ו"ט ק"ס ז"טש 'יס( תבש תרות רפסב יתאצמו
י"רה לש םעטה והזד קפס יתלבו ,םיברו םירפ שארבש םיניכה ףאש ובתכ
םש קיסמו ,ת"המ םגרוהל רוסאד רמואש )ב"י ףדב( 'ותה ואיבהש שנאילרואמ
.ש"ייע ,)א"קס( ה"רע 'יסב כ"כו ,ןגרוהל רוסא םיברו םירפש שארבש םיניכד
םש תוכלה רוציקב )ז"טש 'יסב( ריאי תוחהל םייח רוקמ רפסב כ"ג יתאצמו
שארבש םיניכד םירמוא עבטה ימכחד המ לע הזמ ריעה ךוראה ורפסבד 'כש
,הזמ ועדי יאדו ל"זחד יאדובו .ולש ךוראה 'יפל וניכז אל לבא .כ"ע ,הברו הרפ
ו"רפ 'יה אל שארבש םיניכה ל"זח ןמזבד ל"צ אלא ,םהינפל יולג היה לכהד
הטונ 'יה ותעד כ"גו ,א"טילש בישילא ש"יר לודגה ןואגה םע םעפ יתרבדו[
.]םיציב םיליטמ ונינמזבד שארבש םיניכהש ןיאורש ןויכ ,רימחהל
םהש ןויכ שארבש םיניכה גורהל רוסאלו רימחהל שיד הרואכל הארנ ןכ לעו )ב
םגה ,םיניכה גרוהש רמוח רעישה לע ססרל כ"ג רוסאל שי ןכ לעו ,םיברו םירפ
:ל"זו )ז"כש 'יסב( ק"אאב 'יעו .הלחמ הז ןיא אהד האופר םושמ רוסיא ןיאש
הלע אלו ,הטיחס לע יתרהזהו ,שוחימ דצמ תבשב שארל ש"יי ךופשל יתרתה
גוהנ רבכש ,ע"כל ששח ןיאש יתיארו ףכית יתרכזנו ,האופר רוסיא דצמ יתעדב
לכו ,תורעשבש המינכ תימהל ידכ וא ףכית ןשיל ידכ שארל ךופשל םיאירבל
ךפוששכ האופר םושמ רוסאל ךייש אלד אמלא ,ששח ןיא םיאירבל השענה
םיניכ ינהב כ"ע ,םיניכה גורהל א"אה ריתמד אהו .שארה לע םיניכ לטוקה לזונ
קרסל כ"חא ןיכירצ ה"אלבד ,דועו .רוסאל שי ונינמזבד ךנה לבא ,ו"רפ םניאש
,הטיחס ידיל אוביו תורעשה שולתי אמש םושמ רוסאד תורעשה ץוחרלו
םתוא לולמי אלו םגרהי אל לבא ,רתומ וידיב שארבש םיניכה תולפל לבא
השקד ,םריסי אל תורעשהל רבוחמה םיניכ יציבהד הארנו .םגרהי אמשד
םיניכ הלפמבד ר"אה 'כד ג"עאו .תורעש תצק שולתיש ילבמ םריסהל דואמ
תורעשהל קובדה םיניכה יציב ריסמשכ לבא ,רעש שולתי אמש ןנישייח אל
.שולתיש אשיר קיספ יוה
ס"של ןייצו .תויח הל שי םיניכ יציב יא ןדש )ט"ס ט"סש 'יסב( ת"עדב 'יע[ )ג
,םיניכ יציב ושוריפ אבניאד 'סותו י"שרפו ,'וכו 'יח אבניא אהמ )א ,ט"ל( ריזנ
יציבד ראובמד )ב ,זק( תבש 'יעד 'כו ,תויח הל שי םיניכ יציבד עמשמ כ"א
'סותו י"שרמ איבהש המ הנהו .ל"כע ,'יאר ןיא כ"או ,ךכ ארקנש ןימ יוה םיניכ
אוהד עמשמד ,םיניכ יציבמ בתכ ונינפלש י"שרב ,םיניכ יציב אוה הבניאד 'כש
ל"זח ןמזבד עמשמו .]םיניכ יציב ובתכ 'סותה ךא ,םיניכ יציבמ אבש הנכ
.ע"צו ,שארבש םיניכה גורהל ל"זח וריתה ה"פאו ,םיציב ןיליטמ םיניכה 'יה
םיקסופבו ע"ושב יכ ,א"טילש הארוה ילודגמ ימע ומיכסיש יאנתב ד"נעלנכ
.ע"ושה דגנ ונימצעמ רימחהל השקו ,אלוקל קספנ
,שארה תורעשבש םיניכה גורהל אל רימחהל שי 'ואכל )א :הכלהל הלועה
ןכו )ב .רוסאלו רימחהל שי לולמל ףאו ,ןגרוה וניא םא רתומ תולפל לבא
'יאדכ ,יכהב שולתל אובי אמשד רוסאל שי תורעשהמ םיניכ יציבה תוקנל
וכרדד ףועב מ"מ ,די רחאלכ יוה המהבב שלותד ג"עא )'א ,ה"כ( תורוכבב
ליפהל הצורשכ המהבה יעמב לדלדל ךרדה אוה ךכ נ"ה ,בייח שולתל ךכב
.ק"ודו ,הרבוע
ש"ירגה םשב רוסאל בתכש 'ל תוא ד"י קרפ א"ח תבש תוחרא רפסב ןייעו
רתומש ראובמ םיקסופבו ארמגב :ל"זו ,ןטקל קר ריתהו ,א"טילש בישילא
םירפ םניאש ןויכ ,םייח ילעב לש תובישח םהל ןיאו תויה תבשב םיניכ גורהל
ןויכ ,ךכמ ענמהל בוטד םירומה שי ונימיבש םיניכ תגירה יבגל םנמא .םיברו
ורכזנש םיניכ ןתוא ולא ןיאש רשפאו ,םיברו םירפ םהש עודי ונימיבש םיניכש
.ארמגב
.הרעה האר ,ותוא תורעצמה םיניכ ושארב שיש ןטק ןינעלו
רימחהל בתכ ]יטנורפמאל[ קחצי דחפ רפסב :ל"זו בתכ ח"מ ז"מ הרעהבו
ש"ירגה םשב ונעמש ןכו ,ו"ט ק"ס ז"טש 'יס תבש תרות רפסב כ"כו ,הזב
ןכו ,תאז ריתה ז"יס ג"ח םייח בל ת"ושבו ,הזמ ענמהל שיד א"טילש בישילא
.ל"צז א"זשרגה םשב ונעמש
א"טילש בישילא ש"ירגהמ ונעמש ,דאמ ותוא תורעצמ םיניכהש ןטק ןינעל
ךומסל שי לודג רעצ םוקמבד ,םיניכ לטוק רמוח ושאר לע ססרל רתומד
םיקסופה תוטיש תא ףרצל שי דועו[ תאז ריתהלו ארמגד אניד תוטשפ לע
ןטקד ל"מייקו ,ס"באשוחל ןנברד תוכאלמ וריתהש ז"יס ח"כש 'יסב תואבומה
,א"מרב םש ראובמכ ,דאמ םהל ךרצנ אוהש םירבד ןינעל ס"באשוחכ יוה
אלד ה"ד י"ס ב"ש 'יס ל"הב ןייעו ,ג"לצאשמ יוהד ןויכ ןנברד הכאלמ יוה אכהו
.]תרתומ קונית ךרוצל ג"לצאשמ אהתש וז ארבס ףריצש
לכב הגרוהל רתומ הניכ :ל"זו ,קפסב ראשנש ו"ט קרפ ינש טוח רפסב ןייעו
םא ונייה .ב"מב כ"כ ,הרקמ ךרד וידגב לע וא ורשב לע ןיב ,האצומש םוקמ
.שוערפ וטא ורזג הזבד וידגב הלפמשכ אל לבא ,הרקמ ךרד האצומ
רוסיא ת"המ אכילו ,םיברו םירפ םניאש םושמ הגרוהל הניכב רתיההו
םה םא ע"צ ונינמז לש םיניכ לבא .וריתה רעצ םוקמבו ,ורזג ןנברו ,התגירהב
םאו ,םיציב םיליטמ ונינמז לש םיניכש ןניזח אהד ,ןאכ םיראובמה ןימה ותואמ
.םגרוהל רוסא םיברו םירפ םה
:ל"זו ריתהל בתכש 13 הרעה תוחונמ ימב ח"י קרפ הבהא תחונמ רפסב ןייעו
,הבקנו רכזמ םיברו םירפ םיניכהש ונינמזב עדמה ימכח וליגש המ יפלש עדו
תבש( 'מגב ורמאש ומכ אלדו ,םיניכ םהמ םיאצויו םיציב הליטמ הניכהש
בשוי ה"בקהש ש"מ שרפל וקחדש םש ןייעו .םיציב הליטמ הניכה ןיאש ):ז"ק
יפלו .םיניכ יציב ארקנש םייח לעב ןימ ונייהד ,םיניכ יציב דעו םימר ינרקמ ןזו
ז"כע םלוא .וטושפכ ריפש יתא ,םיציב הליטמ הניכהש םויה ררבתהש המ
ןיאו ,דעל םייקו ביציו תמא אוהש יאדוב תבשב הניכ גורהל רתומש ןידה רקיע
אוהש לאמש לע ונל ורמאי 'יפאו ,ל"ז ונימכח ירבדב ללכ קפקפל םילוכי ונא
שרופמב ונל וראיב אל םיאנתהש ד"נבו .םהירבד לבקל ונא םיבייוחמ ןימי
םושמ אוהש וראיב םיארומאהש פ"עא ,תבשב הניכ גורהל רתומש םעטה
,םיברו םירפ םניאש ורבסש המ יפל ןכ ורמאש רמול שי ,םיברו םירפ םניאש
םגרהל רתומש םעטהש רמול שי םיברו םירפ םה תמאבש תולגנ תולגהב לבא
הניכה הליטמש הציבה ירהש ,דבלב הבקנו רכזמ םיברו םירפ םניאש םושמ
םהב שיש שארה תורעשב ומכ המהוז םוקמב אלא ,הניכ הנממ םקרת אל
ד"עלנכ .םוקמ לכב םיברו םירפש םישחתו םיליאל ימד אל כ"או .העיז ילומלמ
הניכ גורהל רתומש םעטה וראיבש ימלשוריב ןייעו .ל"ז םימכח ירבד דימעהל
היח הניא םצע הל ןיאש הירב לכו ,םצע הל ןיאש הירב יוהד םושמ ,תבשב
ראשו שוערפ םג ז"פלש אלא .ש"ע ,תויח ול ןיאש רבדכ ל"והו ,םישדח השש
ןנירמא אידהבו ,ת"המ תבשב ןגרהל רתומ תומצע םהל ןיאש תוירבו םישותי
ל"ס אלד הנימ עמשו ,בייח תבשב שוערפ גרוההש ):ז"ק תבש( ןדיד אדומלתב
.ל"שמכ ל"י מ"מו .ל"נה ימלשוריד אמעט
תחונמה ירבד לע קלחש ז"טק תוא 'ט 'יעס ז"טש 'יס המלש ינדא רפסב ןייעו
קספש 'ו ףיעס ח"י קרפ 'ג קלח הבהא תחונמ ברהל יתיאר הנהו :ל"זו הבהא
:ל"זו עדו ה"ד 13 'סמ הרעהב םש ומעט ראיבו ,ונימיב ףא הניכ גורהל רתומד
הניכ גורהל רתומש םעטה שרופמב ונל וראיב אל םיאנתהש ןדיד ןודינבו
רמול שי ,םיברו םירפ םניאש םושמ אוהש וראיב םיארומאהש פ"עא ,תבשב
תמאבש תולגנ תולגהב לבא ,םיברו םירפ םניאש ורבסש המ יפל ןכ ורמאש
םיברו םירפ םניאש םושמ םגרוהל רתומש םעטהש רמול שי םיברו םירפ םה
הניכ הנממ םקרת אל הניכ הליטמש הציבה ירהש ,"דבלב הבקנו רכזמ"
ןכ םאו ,העיז ילומלמ םהב שיש שארה תורעשב ומכ ,המהוז םוקמב אלא
ל"צז ברה הנהו .ל"כע ,םוקמ לכב םיברו םירפש םישחתו םיליאל ימד אל
ול ודגנתה םיכרבא המכש ריעהו ,הזב רובידה ביחרה ו"נת א"נת םידומע םש
רשאל ךיראהו ,עבטה תואיצמ םהמ םלענש ל"זחב יפוד ליטה לוכיבכש המב
ימכח ןיבש תקולחמב ב"ע 'צ םיחספד איגוסמ אתעייס איבהו ,וירבד םייקלו
,לארשי ימכח תא םלועה תומוא ימכח וחצנש שמשה ךלהמ ןינעב לארשי
תונעטבש קר ,ועט םולשו סח לארשי ימכחש הנווכה ןיאד ריבסה םת ונברד
ג"י תובותכ תצבוקמ הטישה םשב םש ס"שה ןוילגב בותכש ומכ םתוא וחצנ
ןנירמאד ונייהו ,לארשי ימכח תעדכ הראשנ תמאהש ,ל"ז םת ונבר םשב א"ע
םינושאר הברהש ב"נת דומעב םש איבהו ,עיקר ינולח עקובו הליפתב
ועמשמכ וטושפ לארשי ימכח תאדוה לש ל"נה ןינעה תא וספת םינורחאו
קלח םיכובנ הרומב ם"במרה םהמו ,עבטה תואיצמב לארשי ימכח ועטש
בקעי ןיע רפס תליחתב ספדנש רמאמב דיסחה םהרבא 'ר ונבו ,'ח קרפ 'ב
ירבד תא ג"ס ק"ס ג"ש ןמיס המלש ינדאב יתקתעהש יתקתעה ןייע( 'א קלח
ריבסהש ל"ז םת ונבר ףאד ג"נת דומע םש בתכו ,)ל"נה דיסחה םהרבא ונבר
לארשי ימכח ירבד לכש רבוסש םושמ והזש חרכה ןיא ,"םתוא וחצנ תונעטב"
הליפתב םירמואש םושמ רשפא אלא ,הלבקו שדוקה חורו האובנב ורמאנ
ארמגב רומאה ןיב המחה תעיקש ןינעב הריתסה םושמ וא ,עיקר ינולח עקובו
תעד יפ לע ץרית ל"ז םת ונברש ,ב"ע ג"צ םיחספ ארמגל א"ע ד"ל תבש
,תועיקש יתש ןאכ שישו ,עיקרה לעמ הלילב תכלהמ המחהש לארשי ימכח
רואיבה ירבדל ןייצ ד"נת דומעבו ,א"כר ןמיס םת ונברל רשיה רפסב ראובמכ
ימכח ירבד יפ לעש ,לארשי תראפתה םשב וא ה"ד 'ג ףיעס ו"לש ןמיס הכלה
עקרק יבג לע ןיתשהל רוסא ןכלו ,םיערזה תא ןיחיבשמ םילגר ימ עבטה
ימכחל םיסחיתמו םיבשחתמד אמלא .ךורע ןחלושב בותכש ומכ אלשו ,העורז
ודגנ תושק רבד אל לבא ,ןכ וגהנ אלש וילע ריעה הכלה רואיבהש ףאו .עבטה
ןינעב חנ תשרפ ן"במרהל דוע ןייצו .עבטה ימכחל סחייתמ ארקיעמ דציכ
לע ש"רה ירבד החדש 'ה הנשמ םיאלכד 'ה קרפ בוט םוי תופסותלו ,תשקה
ףד ןיבוריע תופסותה ירבדל בוט םוי תופסותה ןייצו ,תודמה ימכח ירבד יפ
ןייצ ןכו .אישוקב וריאשהו ,תודמה ימכחל וסחיתהש ,אכיא אהו ה"ד א"ע ד"י
ילודג ונימיל ודמעש ו"נת דומעב םש איבהו ,ו"קס א"ר ןמיס העד הרויב א"רגל
.עדמה תמכחל סחיתהש המב לארשי
,תומוקמ המכל ןייצש ומכ ןימאת םיוגב המכחד אוה ןוכנו תמא יתעד תוינעלו
תואיצמב ועדי אל ל"זח תפוקתמ תורודה לכש לבקל דואמ השק םוקמ לכמ
תציבש טרפבו ,קחצי דחפ ןואגה לש ורוד דע הציב הליטמ איהש הניכה
אהו ה"ד א"ע ד"י ןיבוריע תופסותה ירבדל המוד וניאו ,ןיעל תיארנ איה הניכה
תודמה ימכחד ,חפט בחור וב שי םיחפט השולש ופקיהב שיש לכ ןינעב ,אכיא
םתהד ,חפט ובחורב שי זא ,בוריקב חפט תיעיבשו םיחפט השולש יוהד םתעד
ןנירמא אלד וחיכוהש םש תופסות ןייע( דודמיש דע אידהל ןיעל רכינ וניא
תציבב ןדיד ןודינב ןכ ןיאש המ ,)םצמוצמ ןובשחב ירייא אלא קד אל אתרופב
תורודמ קזח רתוי היה םהלש היארה שוחד טרפבו ,ןיעל תיארנ איהש הניכה
ףצומ שארהו ,בורל םיניכ םנשישכ טרפבו ,ןודיגי ןודיעי רשאכ םינורחאה
רבסה תתל ןויע ךירצו ,ןבל םורקכ ןיעל תוארנו ,םשו הפ םיציב תוליטמו םהמ
הלעמלו הבוכראה ןמ ךתחנש איגוסב ןייעל שי ןכו ,עבטה הנתשנש שדחל ןכו
ןכ רמול ךייש םאה ,ב"ל ףיעס ז"י ןמיס רזעה ןבא ןייע ,ותשא לע ןידיעמש
הב שי יכ ל"זח ורידגהש םינפלו ללחה ןמ הכמב ןכו ,ייחד ןניזחד ןויכ ונימיב
ןיאד והל אריבסו ,לכל םישחכתמש םירוספורפ שיו שי ונרודבש פ"עא ,הנכס
שיא ןוזח ןייעו .ג"י הכלה 'ב קרפ הטיחש תוכלה ם"במר בטיה ןייעו .הנכס וב
,ותשא לע םידיעמ אלד בתכו ,הזב אצויכב ךיראהש 'ג תוא ז"כ ןמיס רזעה ןבא
.ט"כ הרעה ב"ל קרפ התכלהכ תבש תרימש ןייעו
א"לק דומע קחצי ערזיו ורפסב א"טילש ינרפעז המלש 'ר ןואגהל יתיאר הנהו
ארמגה ןיד םייקל ד"סב ןוכנ רואיב ןאכ עיצנו :ל"זו ,הז תא בשייש 'ג תוא
םיחרפה םג אלהו ,הברו הרפ שוריפ והמ רוקחל שי הנהד ,ךורע ןחלושהו
אלא ,המשנ תליטנ רוסיא םתשילתב ןיאש יאדובו ,םיברו םירפ םיחמצהו
,ינוציח עויס םוש אלל היברו הירפ י"ע קר אוה ותויח לכש רבדש אוה שוריפה
םירקוחה י"ע רסמנ הניכב הנהו .הברו הרפ ארקנ ,המודכו םוח וא חור ןוגכ
םידליה לצאו ,תלוגלוגה ןמ שרפומה רמוחה י"ע הברתמו תרבוע הניכהש
ןכלו ,טועימב ךא הז רמוח שרפומ םירגובמ לצאו ,דחוימב יוצמ הז רמוח
,םירבגמ רתוי םישנ לצאו ,םירגובמ רשאמ רתוי םידלי לצא םיניכה םייוצמ
,הברתמ הניכה התיה אל הז רמוח אלל ל"נכו ,רתוי שרפומ רמוחה םלצאש
הארנו ,םידילומו םיציב י"ע רצונ םצעבש ףא ,הברו הרפ וניאש ימכ בישח ןכל
שוריפו ,"םיניכ יציב ירקמד אוה אנימ" הצריתש ארמגה תנווכ תאזש רמול
יקופאל ,םתיירבל ידיחיה םרוגה םה אל ךא ,םיציבה ןמ םיאב םיניכה םנמאש
,םיציב שי םיניכמ םג םלועלו ,דבלב היברו הירפ ךרדב םיאבה היבר יציב
םויכ ףאש םיקסופה בורכ הכלהל רקיעה ןכ לע ,היבר יציבכ יבישח אל ךא
יתעד תוינעלו .ל"כע ,הכרב וילע אבת רימחמהו ,תבשב םיניכה גורהל רתומ
בישח אל םינקבאה תרבעהל חורה עויס םיכירצש םיחרפבד בתכש המ הארנ
תליטנ" םושמ םהב ןיא המל םעט תתל אבש וירבד טשפו ,הברו הרפה רבדכ
ןכשמב ויהש םימדואמ םיליאמ ןניפלי ירהש ,ומעט ךרצנ אל הזלו ,"המשנ
הברו הרפ לש טרפ םג רסחד ףיסוה ברה אלא ,חמוצ אלו "םייח ילעב" ויהש
העומשה טשפב יל םיארנ אל וירבד רבד לש ורקיעב םנמא .םיחמצו םיחרפב
י"שר ןייע ,ללכ ושוריפ לבוס ןיאו ,םיניכ יציב ירקימד אוה אנימ ב"ע ז"ק תבשד
.כ"ע ,"םהיציבמ םיאצוישכ" םינטק םיניכ ןיתעד אקלס אק םיניכ יציב ה"ד םש
אלא ,ללכו ללכ םיציב לש היוה ןיא אנקסמו ,ןיתעד אקלס קר יוהד אמלא
אלד ,רפסה ןמ רסח וקוליח רקיעו ,םיניכ יציב וארקנ םיניכה תונטק תמחמ
יפל םיניכ יציב ירקמ ריפשו ,םיציבמ יקפנ תמאבד ןויכ יכהב יקוחדל היל הוה
םוש אלל הברו הרפ ןניעבד בתכש המב וירבד לע דומעל דוע שיו .תואיצמה
.םוחו חורכ ינוציח עויס
:ל"זו העיזה ןמ םירצונש םיניכ שיש בתכש 'ח קרפ 'א קלח תירבה רפסב ןייעו
םיוהתמ םה ףאש םלועה תומוא ימכח ורמא ,תומכה ינטק םישמרה ןימב
םיניכ תגירה ןינעב
טל
,םיאורבה ילודגב הככ אוה רשאכ ,םניממ םתובא וערזי רשא ערזמ םידלונו
רשא דאמ דע תומכה ינטקב וליפא םלועב יח לעבו שמר םוש אצמי אלו
שאבנ לכאממ וא חרסנ םוקממ וא ץראה רפע ןמ וא תותפשאה ןמ הוהתי
לע ולפיו ,ריואה ךותב םתומא וליטי רשא םיציבה ןמ ווהתי קר ,המודכו
.םיעלות םהמ איצוי שמשה םוחו ,םירכזנה םירבדה
הז יכ ,רבדל םעט ןתיל ץמאתמו ,הז תעדב קיזחמ םידומל תישאר לעבו
הוהתי רשא םייח ילעבמ דחא וא שמר םוש אצמי אל :)וב ישש רעשב( ונושל
,םינומה ונימאי רשאכ סואמ רבד ראשמ וא שאבנ לכאממ וא תובחס ייולבמ
רקש אוהו ,עבטה קח דגנ אוה הזו ,השדח האירב תוארבהל ךירצ היה זא יכ
רשא לכו ץראה תאו םימשה תא 'ה השע האירבה ימי תששב יכ ,םסרופמ
םינימה רפסמו ,תויהל םידיתע המה רשאו ויה רשא םיאורבה ינימ לכ םהב
רשא היהי השדח הירב ןיאו ,וערגי אלו ופיסוי אל ,םתנוכתמ תא דימת ורמשי
ונל הארנ אל רשא הלאכ םישמר ינימ לכ יכ אוה תמאה םלוא .היה אל רבכ
לע לופי המשמו ,ריואה ךותב םתומא וחינה רשא םיציבהמ ווהתי ,םתויה ןינע
.ל"כע ,םהינימל העלותו המר םהמ איצוי םוחהו ,הלאכ םירבדה
תונטק תוירב שיש ורמא ל"ז םה לבא ,הז רבדב לארשי ימכח תעד אוה ןכ אלו
תותפשאמו ,םניממ םתומא תציב וא םתובא ערז יתלב םיוהתמש תולודג םע
רועה קרפ( הנשמה ןושלב םימכח ונש יכ ,תונטק תוירבו םיעלות םיווהתמ
המדאב ,אמט רשבב עגונה ,המדא ויצחו רשב ויצחש רבכע ,)'ו הנשמ בטורהו
רצונ ומצעמ אלא ,הברו הרפ וניאש רבכע ןימ שי ל"ז י"שר שריפו ,רוהט
אביקע 'ר רכזש אירדנמלסה ןכו .ל"כע ,םיעלות תצרשמה הפשאכ המדאמ
לש ותייארו .םא וא בא אירדנמלסל שי ךיאו ,שאה ןמ הוהתמ )ארמגב םש(
אוהו השדח האירב תוארבהל ךירצ היה זא יכ ורמאש םידומל תישאר לעב
אלו ופיסוי אל םתנוכתמ תא דימת ורמשי םינימה רפסמו ,םסרופמ רקש
םיאורבה ינימ לכו ץראו םימש םיהלא ארב םוימ יכ ,שממ וב ןיא ,וערגי
יניממ עודי ןימ הנממ דימת הוהתיש ץראה עבטב םש ,ריואו םימו שאו
הוהתיש שאה עבטב םשו ,הז ךרעו ןפואב ץראה רפע היהישכ םירבכעה
ווהתיש ריואה עבטב םשו ,הז ךרעו ןפואב שאה היהישכ אירדנמלסה הנממ
עבטב םש ןכו ,הז ךרעו ןפואב ריואה היהישכ דאמ םיקד םיאורב הנממ
וז יח לעב וצרשיו ,הז ןפואב םימה היהישכ וז היח ץרש םימה וצרשיש םימה
םימגאב וצרשיש המ תורהנב םימה וצרשי אל ןכל ,הז ןפואב םימה היהישכ
רשאכ ,היח שפנ וצרשי תודוסיה לכ יכ ,םימ הוקמ ראשו םימיב הזל המודכו
,םתנוכתמ תא דימת ורמשי םינימה רפסמ הזבו ,רכזנה קרפב אביקע יבר רכז
רבד לע ,םסרופמ רקש אוהו בתכ ךיא וילע ינהמתו ,םיערגנ אלו םיפסונ אל
הנשמל ושוריפב בתכ ל"ז ם"במרה יכ ,םסרופמ תמאל וטילחמ ל"ז ם"במרהש
.ל"כע ,הז וארש יל םידיגמה בורל דאמ םסרופמ ןינע אוה :ןושלה הזב רכזנה
רבד יכ ,םיוגה ירקחמ ודיגי רשא לכמ הז ןינע תעד ביטת םימכח ןושלו
רשב תוכיתח הסכנ םאש םדא ךל רמאי םאו ,רבדה ןוכנ תמא םהיפב 'ה
,םינטקה םיפפועמה ןמ םיציב םש לופנל לכוי אלש ןפואב בטיה תיחולצב
הסכנ םאש ול רומא התא ףא ,םיעלות םורי אלו רפעו רפא הנממ הוהתי
הוהתיש תעב הארת ,הפיו בוט הקשמהש דועב בטיה תיחולצב הקשמ הזיא
י"פעא ,דאמב םיקד םיעלות היח שפנ ץרש אלמ היהיש קזח ץמוח הנממ
בוט הקשמה היהשכ הלחתבו ,םינטקה םיפפועמה ןמ םיציב םשל ולפנ אלש
יכ תואורה וניניעו ,היח שפנ ץרש םוש וכותב היה אל ,וילע ליתפ דימצ ןתינו
לכ לש ומאו ויבא הפיא היאו ,ילכה רגסה ימי ךות הברה םיצרש וכותב הוהתנ
הסכמה תא ץוחב ופועי רשא וניממ ומא וא ויבא ףנכ הלג יכ םנמאה ,ץרש
םימה וצרש רשא שפנב הרק רשאכו ,םיציבה תא וכותב ליטהל ילכה לש
ץראה לע ץרושה ץרשב הכ הרקי ,םתובא תיבל םתחפשמ ילב םיקשמהו
ורפו ץראב וצרשו תאזל ,םעבטב םילגוסמה תומוקמו םירבד הברהב תשביב
היאר ןיא ןכל ,םניממ םתומא תציב ילבו םהיבא הטמ תחפשמ ילב ןכ םג הב
הביס הזיא רובעב אוה םיעלות םורי אלש המ רשפא יכ ,תיחולצב רשבמ
ןיאו ,םיעלות איצוהל תלגוסמ הניא איהה הביסב רשא ונתאמ םלענה תרחא
.יעלותה תוחפשמ לכל החכוה הז
רשא םישמרה :ל"זו )יששה רעשב( רכזנה םידומל תישארב בותכ יתאצמ דוע
הנכהו שוערפה םהו ,םייח ודילוי םהמו םיציב וליטי םהמ ללכ םיפנכ םהל ןיא
םידילומ וא םניממ תובא יתלב הוהתמ הניא הנכה םג ותעדלו .ל"כע ,תלופמהו
יכ ,)םיצרש הנומש קרפב( הכורע ארמג דגנ הז םגו ,םיציב םיליטמ וא םייח
דעו םימאר ינרקמ ןזו ה"בקה בשוי רמ רמאהו ,הברו הרפ הניא הנכ םש ל"ז
אוה קוחר עבטה ךרדב ףא ןכ לע ,םינכ יציב ירקיאד אוה אנימ ,םינכ יציב
הקני הקנ םא ירהש ,םדאה תעזמ םינכה תווהתה שיחכהל לכויש ימ יתוילכמ
שבלי דב תנותכ ןכ ירחאו ,רהטו םייח םימב ורשב תא ץחרו ופוג לכ תא םדא
ןיאו ,םויב וב אוהה םדאב הנכה יהתו ,םישדח םלכ םירחא םידגב שבלו שדח
שיאהו ,םיציב םש ליטהל ורשבל וקולח ןיב המש סונכל הירב םושל תורשפא
םיוהתמ םניא םא ורשב לע םינכ ויה ןיאמ םישדח וידגבו רוהט אוה רשא
קרפב( תופסותה ובתכ ןכו ,אוה ןכש לכל םסרופמ הזו ,ומצע םדאה תעזמ
דע ,םדא תעזמ האב אלא הברו הרפ הניא תשרוחה הנכ :ל"זו )תבשד אמק
.ונושל ןאכ
םיחורסו םישפועמ םילכאמו תותפשאה ןמ םיוהתמש המ דבלמש הנמא םגו
תותפשאה לע םינטק תוירב ינימ םיוהתמ ,םיאורב ינטק יניממ םינימ ןמצעב
שי יכ ,תופפועמ תוקד תוירבמ המש ולפי רשא םיציבמ ןכ םג שאבנ לכאמ וא
ןוגכ ,שפועמה ריואב אקוד םהיציב ליטהל םעבט רשא תוקדה תוירבב םינימ
םיליטמ ויה םאו ,המודכו חרסומ לכאמ ביבס רשא ריואה וא תותפשאה ריואב
,ללכ היח שפנ ץרש םהמ הוהתי אל חרסומו שפועמ יתלב םוקמב םהיציב
םאו ,םיגד םהמ הוהתי םימב ולפי םא םיגדה יציב ומכ ,םרוג הזו הז אצמנו
.םרוג הזו הז יכ םיגד םהמ הוהתי אל השביב ולפי
ןיב ה"ד הכלה רואבב 'ד קרפ שיר לבויו הטימש תוכלה הנומא ךרדב ןייעו
םשב ג"פ ג"י רמאמ א"ח תירבה 'סב יתיארו :ל"זו ,ריתהל בתכש םיבשעה ןמ
ןיאש דאמ קד ערז אוה קר ,ערז ילב ומצעמ חמוצ רבד םוש ןיאש םייעבטה
הז ןיאו .ש"ע ,ץראב טלקנו רחא םוקממ ואיבמ חורהו ,תוארה שוחל גשומ
ול ןיאש ארקנ שגרנ ןיאו ןיעה שוחל הארנ ןיאש רבדד ,ונבר 'דל הריתס
םירמוא ,אעראמ אלו ובר אריואמד 'מגב ורמאש תוירטפו ןיהמכב םגו ,ערז
הז ןיאו ,ןהב ןישרשנש המדאב דאמ ןיקד ןיטוח ןהל שיש ונימיב םייעבטה
המדאב חמוצ ןיאש הכלה ןינעל ארקנ הז רכינ וניאש ןויכד ,ל"זח ירבדל רתוס
'מגב ורמאש וניצמו ,יולגב ןיאור ןיאש המב תבשחתמ הרותה ןיאש ,ללכ
הבקנו רכז ילב שופיעה ןמ ןיוהתמש םינימ שי םגו ,הברו הרפ ןיא הניכד
םידומל תישאר 'ס םשב איבהש ח"פ ד"י רמאמ תירבה 'סב 'יעו ,ל"זח ש"מכ
לע לופי הזו ,ריואה ךותב םתומא וחינה רשא םיציבהמ םידלונ םה םגש 'כש
'סבו ,הבקנו רכז י"ע דלונ ןיאש רבד ןיאו ,ולאה םיאורבה ןיוהתנ הזמו ,ץראה
לכ יכ ,תוחרכומ ל"זחמ תוישוקה ןיאו .ש"ע ,ל"זחמ ז"ע בישהל הברה תירבה
ארבנש ארקנ הזו ,ל"נכו הזב תבשחתמ הרותה ןיא םייניעל רכינ ןיאש המ
יכ ,ץמוח תותשל רוסאל תירבה 'ס לעב הצר רבכו ,הברו הרפ ןיאש רבדמ
לעב וילע בישה רבכו ,תלדגמ תיכוכז י"ע םיארנה םינטק םיעלות אלמ אוה
ללכמ ,התשי אל ןיי ץמוח ריזנב ביתכ אהד ,ח"ל 'יס םדא תניבב םדא תמכח
ארקנ הז ןיאו ,הרות הרסא אל םיניעל הארנ ןיאש רבד לכד כ"עו ,ירש ע"וכד
רוסא כ"או ,םינטק םיעלות אלמ ריואה לכש םירמוא םייעבטהד עדת ,םיעלות
תיכוכזב אלא ןיארנ ןיאש קספנ וא העיגנ שי םא ת"סב םגו ,ריוא ףואשל
ןיעה שוחל אלא הנתינ אל הרותהש ,רבד לכבו גורתאב ןכו ,לסופ ןיא תלדגמ
.טושפ הזו ,ליגרה
םושרל יתיאר :ל"זו ריתהל בתכש 355 'מע ד"ח והילאמ בתכמ רפסב ןייעו
תודוא לע לאשנשכ ל"צז ר"ומדא לש ק"פמ שוריפב יתעמשש המ ןאכ
רקחמב הלגתנש תואיצמה יפל םניא םהל ונתינש םימעטהש םידחא םיניד
המכב תלאוש ארמגהש המ רדגב התע םה ירהו ,םינורחאה תורודב יעבטה
שיד אה )א( :זא ונודינ תואמגוד שולש ."אוה יכה ואלד ןניזחק אהו" תומוקמ
סרא ליטמ לותחהש םושמ הזש הריבסמ ארמגהש ,בלכל אלו לותחל הסורד
םעטהו ,ונלש םימב אלא תוצמה ןישל ןיאד אה )ב( .).ג"נ ןילוח( וידי ינרופיצמ
תכלהמ המחה הלילבש יפל )א"קס ז"טב ה"נת 'יס ח"וא 'יע( םינושאר המכל
גורהל רתומד אה )ג( .):ד"צ םיחספ( ןיחתור תונייעמה זא ןכלו ץראה תחת
ל"צז ר"ומדא רמאו .):ז"ק תבש( הברו הרפ הניא הניכהש םושמ תבשב הניכ
וניא םעטה הרואכלש ףא ,הנתשמ ןידה ןיא םלועל ולאב אצויכבו ולאבש
אלדו( אלוקל ןיב ארמוחל ןיב םידי יתשב ןידב זוחאל שי אלא ,ונל ןבומ
רימחהל הצרש ,הרוסא הדיצ ךרע קחצי דחפב ל"ז יטנורפמל י"רה ירבדכ
םירפ םיניכש קפס םוש ילב ונמזב ררבתנש ןויכ ,תבשב הניכ גורהל אלש
,ל"צז ר"ומדא רמא םעטהו .)ש"ייע ,םייח ילעב ראש לככ הבקנו רכז י"ע םיברו
,לשמל ,ןויסנה ןמ ועדי םגו ,תורוד ירודמ הלבקב ל"זח ועדי הכלהה תא יכ
םיבאשנה םימהשו ,בלכה תסורד רשאמ תומל רתוי הלולע לותחה תסורדש
רבסהה אל ,םייעבטה םירבסהה ןינעב לבא .רתוי םימח רקובב תוניעמה ןמ
וניא ארמגב רכזומה םעטהו ,רבסה בייחמ ןידה ,ךפיהל אלא ןידה תא בייחמ
תעידי יפל םהש םירבסה ונתנ םימעפל םאו ,ןינעב ירשפאה ידיחיה םעטה
לע ןידה םייקתי םהבש םירחא םירבסה שפחל ונילע הבוח ,םהימיבש עבטה
.ונימיבש עבטה תועידי יפל ונוכמ
וב ורבדש סראהש ,לשמל ,רמול ןתינ הז דוסי יפ לעו ,ל"צז ק"פמ יתעמש ךכ
ויפרטמ רשב ירייש ןובקרמ לותחה ינרופיצב רובצה ליערמ רמוח אוה ל"זח
לותחה ינרופצ יכ ,בלכ ינרופצמ תונוש לותחה ינרופצש ןייצל שיו .םימדוקה
תא טשופ אוה ףורטל תנמ לע סרוד לותחהשכו ,םיקלח ינשמ תובכרומ
רמוחה ןמ םש ראשנ הפלוש אוהשכו ,קמועב רשבה לא תסנכנ איהו ןרופצה
הסורד ןיא" םתה אתיאד ,הזב םיראבתמ ןידה יטרפו .ףירטמ אוהו ליערמה
ןיא ,אלד ןש יקופאל ,ןרופצב אלא הסורד ןיא ,אלד לגר יקופאל ,דיב אלא
,)לבא ה"ד :ב"נ םש י"שר( סעכב הכמשכ אקודו ,"'וכו תעדמ אלא הסורד
ןכו – .כ"שמ יפל ראובמ הז לכ .).ג"נ םש( "הירהיז ידש ףילשד ידהב" ןכו
םימה רשאמ רתוי םירק ונלש םימ המל תולקב ריבסהל שי ,ונלש םימב
ןכלו ,רהמ ררקתמ ריואה הלילה ךשמב יכ ,ןייעמה ןמ רקובב םיבאשנה
םוחה לדוג תמחמ טאל ררקתמ עקרקה לבא ,םיררקתמ ןכ םג םילכבש םימה
עקרקה ךותב והשש תונייעמ ימ רקובב אליממו ,םויה ךשמב וכותב רבטצהש
רבסהה הניכה ןינעב – .ריואב הלילב והשש םיממ רתוי םימח תויהל םילולע
שגרומש המב אלא תבשחתמ הכלהה ןיאש עודי ללכה לבא ,השק רתוי תצק
דע דאמ הנטק איה הניכה תציבש ןויכמש רמול ןתינ ילוא הז יפלו ,םישוחל
המע תבשחתמ הכלהה ןיא ,הרות ןתמ תפוקתב ללכ התוארל ןתינ היה אלש
ןכלו ,ונממ תינוזינו וב הלדג איהש רמוחה ןמ הווהתמכ תבשחנ הניכהו ,ללכ
רמאיהל ןתינ הז ןיעכו .המשנ תליטנ ןיד הב ןיאו ,התוחפ הירבל תבשחנ איה
הנממש ,ירפה ךותל םאה הליטהש הציבהש ,תוריפב םילדגה םיצרשה יבגל
הלאה םיצרשה ןכלו ,תואיצמב הניא וליאכ תבשחנו ,ללכ תיארנ הניא ,ווהתנ
הליכאב םירתומו וכותב םילדגש ומצע ירפה ןמ ווהתנ וליאכ הכלהב םיבשחנ
ףוס ארפיס( דחוימ יוביר שי הזלש ץראה לע וצרש אלש ןמז לכ ,ירפה ומכ
אצמנ אל םא םגו .הזב אצויכ לכ ןכו .)ץראה לע שמורה ץרשה פ"הע ינימש
וניניע ריאיש לחיינ 'ה לאו ,תמא ןיד ןידהש המלש הנומאב ןימאנ ,ןוגה םעט
.םיאתמ רבסה אוצמל
:ל"זו ,ריתהל קספש - 'ח תוא "טחושה" - ותבשב תבש תוכלה רפסב דוע ןייעו
ןמ םמויקו םתודלות אלא םיברו םירפ םניאש שארבש םיניכה – םיניכ תגירה
.ןכ ןידה ונינמזב ףאו ,תבשב םגרוהל רתומ ,העיזהו שופיעה
והמתש המ איבה הניכ ךרע "קחצי דחפ" רפסב :ל"זו בתכש 20 הרעהב ש"עו
םיציב תלטה י"ע םידלונ ןלוכש םיברו םירפ םיניכה ףאד ,האופרה ימכח
קיסמדכ טושפ מ"מו ,הזב םש קחדנו ,םירצונ םה ךכו האור םדא ןיעש םיריעז
אלוקל ןיב ל"זח ירבד אלא ונל ןיאו ,אישוק חכמ ןידה תונשלמ הלילחד םש
ד"ע הזב הריקחה ילעב תהימת איבה ח"וקמב י"ווחה םג .ש"ע ,ארמוחל ןיב
'יעו .דמוע וניעב ןידהש םש ול טושפד הארנ ךא ,ןיברו ןירפ ןניאש ל"זח
ומכ ,אתיל ארקיעמ אישוקש ז"ד בטיה םש ראבתנש :ז"ק תבש מ"רמשמב
ריואה ירהד ,םדאה ןיע יפל הנתינ הרותהש א"טילש א"שירגה ןרממ יתעמשש
לבא ,םישמר תואמ םנשי פוקסורקימב ולכתסי םא לכאמ לכבו ,םיקדייח אלמ
הברו הרפד הארנ אל םדאה ןיעבש המ לכו ,ללכ ספות וניא הרותה ינידב
רקיע תמאב והזש ,וניד אוה ךכ העיזהו םיללגהמ ותווהתה הארנ קר ,נ"וזמ
לש םתייארו ,םיברו םירפ ןיעבש ןכשמד םיליאד אימוד וניאו ,ומויקו ותיירב
אלא אנידל ונל ןיא ןכלו ,ק"הותה ינידל ספות וניא םהירישכמב עדמה ימכח
םגו[ הז ןידב רוסיא דצ םוש ב"מה ריכזה אלו ,םויהכ דע הזב ע"שוטה ירבד
םתעד לע התלע אלו ,ההימת ןאכ שי 'ואכלש ראבל קר םהירבד ואיבהש 'ופה
.]חצנ ל"זח ןידש ה"נש 'מע ד"ח והילאמ בתכמב 'יעו ,ןכ תמחמ הנתשי ןידהש
שיש בתכש 'ל תוא ג"י ןמיס תושיא תוכלה רזעה ןבא ןחלשה ךורעב ןייעו
םרמא לע ושנענו ורבעש םיאתפ שי :ל"זו ,ל"זח תעד רחא תכלל דימת
הצפי לבהו ,םינש ינש ןיתמהל צ"א םינש ינש םהינב םיקינמ ןיאש ז"המזבש
וששחש אלא ,תומילש םינש יתש םיקנוי ןיא םינב בורש ועדי ל"זח םגד ,םהיפ
א"י 'יעסב ונראב םעטה רקיעד דועו ,]ס"ח[ תושפנ תנכסב אטועימד אטועימל
,דלוה תנקתל ושוחי אל אשנהל ןתוואת ינפמש םישנה תעדל םימכח ודריד
לכ השעת אשנהל תרתומ ןטק ךשמבש רמוא התא םאו ,דיעמ שוחהש ומכ
התואת ינפמ המצעב איהו םישדח הזיא קר ,קניל צ"א הדלוש תוארהל יקדצט
םתמכחו םתשודק לדוג דבל ל"זח וניתוברש ךל רמוא לודג ללכו ,ןכ המדת
לכמ רתוי םלועה תועידיבו תויעבט תומכחב םילודג רתוי ויה דוע ,'ד תרותב
לע דיעמ םהירבד לע קפקפמהו ,םירוהטה םהירבד לע בישהל םימכחתמה
.אלמ הפב הז דיגהלמ שובי יכ םא הפ לעבש הרותב ןימאמ וניאש ומצע
המדאה ןימ רצונש רבכע ןינעב 'ו הנשמ 'ט קרפ ןילוח לארשי תראפתב ןייעו
הרואכלו .תומדקה ינימאמ דגנ הלודג הנעט הזש ןאכ בתכ ט"יותרו :ל"זו
לכהש ןירמואש הלחתה ינימאמל היאר וז המו ,אוהשימ שי אכה ירהד ,הומת
הווהתי כ"פעאו ,תויח םוש וב ןיא םמודהב ירהד ל"רד ל"נ לבא .ןיאמ שי ארבנ
איצות ש"מכו ,המדאהמ םלוכ ורצונש תישארב השעמ תמגוד הזו ,יח ונממ
ךכש םירמוא הרותב םירפוכש תומדקה ינימאמו .הנימל היח שפנ ץראה
דלונ חורפאש ,הציב לכמ היאר איבהל ןיא םלוא ,יח דילומ יח םימלועל היה
ןיגלגלמ םיסרוקיפא יתעמש ינאו .יחמ אצי היפוג םמוד ךה םתהד ,םמודמ
הניאש םירמואו םישיחכמו ,]'א א"צד[ ןירדהנסבו ןאכ תרכזנש וז הירב לע
םכח רביחש יזנכשא רפסב כ"מש המ ןאכ ריכזהל יתיאר ןכל ,ללכ תואיצמב
'א קלח טלעוורוא ארקנה ורפסב ,קניל ומשו תומואה ימכחב םסרופמ דחא
תארקנו ,סיאבעהט זוחמב םירצמ ץראב תאזכ הירב אצמנש ,ז"כש דומע
קלחה רשא ,זיומגנירפש א"לבו ,סולוקאי סופיד םירצמ ןושלב איהה רבכעה
,ץרא יבגרב םימלוגמ ןיידע הירוחאו ,הפי םיראותמ הידיו הזחו שאר הינפלש
.'ה ךישעמ ובר המ רמואו ,רשבל הלוכ ךפהתת םימי הזיא רחא דע
תמכסהמ איבהש המו :בתכש א"לש תוא תישארב תשרפ המילש הרותב ןייעו
,בקעי תלהק השרומ 'ה תרותב םיקיזחמה לארשי ינב ונל םינורחאה םירקוחה
תלבק תוחדל שממ םהב ןיא תורעשה לע קר םיונב רשא םירקוחה ירבד
םילודג רתויה םירקוחה עבטה ימכח רשא םינינע הברהב עודיש ומכ ,ל"זח
ירבדש וטילחהו ורקח םהירחא םיאבהו ,עבטה תמכחב תודוסיו תוטיש ונב
המ רודו רוד לכב ןכו ,ורבדי אוש תומולחו םילבה ירבד אלא םניא םימדוקה
םירקוחה לכל םיארנ 'יהש עבטה תמכחב םיקוח ףאו ,רתוס הז הנוב הזש
םדוסי רקשבש םינורחאה םינמזב הלגתנ ,םתוא זוזל ןיאש תודתיכ םיעובק
המכח יאלפ האלמ איה עבטהש ודוה רבכ םהימכח תצקמו ,שממ םהב ןיאו
.ןדיד ןודינב רבדה ןכו ,תאז התשע 'ה די יכ ,הגישהלמ םדאה לכש הרצק רשא
הזל ךשמנ :בתכש ב"פ ק"ס 'ה תוא םירפס תכרעמ םילודגה םש רפסב ןייעו
דצב ל"זר ירבדמ תצק תוטנל םתעד לע הלעש םילודגה ןמ ויה הנה יכ רמוא
יכ ורבסו ,הבחר םתעדו תויעבטו תוידומילב םימכח ויה םהש הז 'יהו ,המ
םהש םע תעדו המכח ונב םג אלה ורמאש םעט הזו .דבל םימכח ויה ל"זר
והילאו ,שדוקה חור םהל היה ל"זר יכ םבל םושל ל"יה לבא .רתוי םימכח
םהיניב סחי ןיאו ,היקנ איהו ןוילע םוקממ םתמשנו ,והייבג חיכש בוטל רוכז
יתרמא הזו .תמאה ילעבמ תמאה לבקל ונשאר ףוכל ונא םיכירצו .ל"זר ןיבל
חור רשא שיא הזכ אצמנה ]חל ,אמ תישארב[ קוספה תנווכ ז"דע רשפאש
א"בשרה ש"מכ ,ירמגל הושי אלש רשפא ןוימדה ף"כב הנה יכ ,וב םיהלא
כ"או ,תוינשב השמ תאשמ ברה תבושת לע יתזמר רחא םוקמבו .הבושתב
חור רשא שיא וירבד שריפ ךא ,הוש וניאש י"פעא ל"ר ,הזכ אצמנה ורמאב
םע המכחהש םיהלא חור ףרוצ הנהו ,םכח היהיש בכעמ יאדו הזד ,וב םיהלא
לבא ,הנטק הרעה הזו .דאמ יתרצק יכ קודו .הלענ דאמ םוקת איה שדקה חור
.הזב ידו ,ל"זר ירבד לע קפקפל םיבשוחה דגנ תרקי תנפ איה
יתש ולטנש ל"זח ורמאש המ ןינעב ט"צ ןמיס א"ח עשוהי רבד רפסב ןייעו
תומר םירבדה ואצי ונממש אפורהש אלא :ל"זו ,הרשכ המהבה לש תוילכה
תופירט י"חל םעט אצמי יקלא רקח תשפוטמה ותעדב יכ רבסו ,'יל טיקנ אחור
םהבש ןטקהש ,ל"זח תנובתל רקח ןיא יכ ןיבה אלו עדי אלו ,התימ םיאיבמ ךיא
תוסגב שבושמ 'יה ךכ לכו ,םיאפור האממ האופרה תמכחב ףא רתוי לודג םכח
םירקוחה לכ ךרדכ ,םלועל 'יהיש רשפא יא גישה אל אוהש המש רבסש דע
הלגתנש התע דע 'יהש המ רמולכ ,תאז וליכשי ומכח ול לבא ,םיפסלפתמהו
'יהיש רשפאש וניבי רמולכ ,םתירחאל וניבי זא ,וישכע דע ועדי אלש המ םהל
םורממ חור ונילע הרעי רשאכ הלגתי םתירחאל קר ,םיעדוי םניא ןיידעש רבד
.ללכ אישוקה ול השקי אל וז הניבל אוביו ליכשיש ימו ,הרותה יקמע ןיבנו
ןינמ לאוש ינא םהל לבא ,םימכחתמה בל לע לבקתי אל הזש יתעדי םג יתעדיו
תוילכה יתש ולטנד הז רבד הנה אלה ,'יחיש רשפא יאש חטב כ"כ םיעדוי םתא
הזל ןיא תמאב םא וירוב לע רבדה ורקח אל אמתסמו ,אחיכש אלד אתלמ איה
,הפורת םיאצומ ויה ז"ע בל םינתונ ויה וליא אמש ,'יאר וניא וניאר אלו ,הפורת
.ל"נה תולחמל הפורת ןורחאה ןמזב ואצמש ךרדכ
):ז"ק( תבש .א :ל"זו ,רבדב לפלפ בולאפר לאפר ברהש לארשי רנ רפסב ןייעו
ףסוי בר הל ףיקתמ ,תבשב למג גרוהכ תבשב הניכ גרוהה רמוא א"ר אינת
לבא ,הברו הרפ הניאד הניכב אלא רזעילא יברד הילע ןנבר יגילפ אל ןאכ דע
רזעילא יבר – םיליאמ אלא הודמל אל םהינשו ,יגילפ אל םישמרו םיצקש ראש
ןנברו ,נ"טנ וב שיש לכ ףא המשנ תליטנ םהב שיש םיליא המ ,םיליאכ רבס
,ר"ופ הניא הניכו ייבא היל רמא .ר"ופד לכ ףא ר"ופד םיליא המ ,םיליאכ ירבס
םיניכ ד"סק" – י"שר( םיניכ יציב דעו םימאר ינרקמ ןזו ה"בקה בשוי רמ רמאהו
.'מגה ל"כע ,םיניכ יציב ירקימד אוה אנימ ,)"ןהיציבמ ןיאצוישכ םינטק
המשנ תליטנ יא יגילפ קרו ,ר"ופ םניא םיניכ םימכחל ןיבו א"רל ןיבד ראובמ
.ןכשמב התיהש הכאלמל אימד וזכ הירבמ
ירבד ,תבשב תלוכאמה תא ןיגרוה ןיא רמוא א"בשר אינת ).ב"י( תבש 'יעו
םדא רשבמ אלא ר"ופ הניא הניכו" – ןיריתמ ה"ד י"שר 'יפו ,"ןיריתמ ה"בו ,ש"ב
םינושארה וראיבו ,םיניכ גורהל וגהנ אברו תשש ברד 'מגב ש"עו ,"תצרוש איה
.)ן"רו א"בשר ,ן"במר ,'סות ,י"שר( ירייא תבשבד
תא גורהל רתומו" :ל"זו ,ה"בכו םימכחכ קספ ב"ה תבש 'להמ א"יפ ם"במרבו
.ז"טש 'יס ע"ושהו רוטה וקספ ןכו ,"העיזה ןמ ןהש ינפמ תבשב םיניכה
אלש רימחהל בתכ הדיצ ךרע "קחצי דחפ"ב יטנרופמאל קחצי יבר הנהו
םדקש יחמ אב יח לכש עבטה ימכח םיעדוי םויהש ןוויכד ,תבשב הניכ גורהל
םגרוהל רוסאו ר"ופ םה םג כ"או ,הבקנו רכזמ ואב יאדו םיניכה םג כ"א ,ול
ןינעב םלועה תומוא ימכחל ודוהו ורזחש לארשי ימכחו" :ל"זו בתכו ,תבשב
ורמתיאד ילימ לכ אלד עבצאב ורוה ,):ד"צ םיחספ( רזוח לגלגו עובק לזמ
לכשה יפמ םימעפל םה םג ורביד לארשי ימכחד אלא ,םה הלבק יפמ 'מגב
ימכחל( םהל תודוהל םהל המל כ"לאד ,הלבק יפמ אלו תישונאה הריקחהו
,"ע"המוא תויאר לכ ינפמ בושל אלו ,םתלבקב קזחתהל םהל היה ,)תומואה
.ל"כע
תכלהמ המח םויב םירמוא לארשי ימכח" 'מגב םתה ורמאד ,ותייאר ראבנו
המח םויב םירמוא ע"הוא ימכחו ,עיקרה ןמ הלעמל הלילבו ,עיקרה ןמ הטמל
םהירבד ןיארנו יבר רמא ,עקרקה ןמ הטמל הלילבו ,עיקרה ןמ הטמל תכלהמ
ןתממחמ המחהש – י"שר( "ןיחתור הלילבו ןיננוצ תוניעמ םויבש ,ונירבדמ
תייאר ינפמ עבטה ינינעב םהב ורזח לארשי ימכח רמולכ ,)עקרקה תחת
ג"עאד" רמואה ת"ר ירבדב ןייעל ןייצ םש ס"שה ןוילגב םנמא .ע"הוא ימכח
איה תמאה לבא ,תונעטב ןוחצנ ונייה – לארשי ימכח תא ע"הוא ימכח וחצינד
קוספב עמשמד( "עיקר ינולח עקובו" הליפתב ןנירמאד ונייהו ,לארשי ימכחכ
ימכחכ יאד ,הלעמל הלוע ונממו שמשה תסנכנ וב רשא עיקרב שי ןולחד
וטושפכ עמשמ 'מגב ןכש ,שודיח םה ת"ר ירבד ךא .)יל המל ןולח ע"הוא
,לארשי ימכחכ תמאה מ"מד ורמא אלו ,לארשי ימכח תא ע"הוא ימכח וחצינד
מ
ףוס ש"ארב אבומ( םיאריה םהו ,וטושפכ ושריפ םיקסופה לש םבורד דועו
ה"פ מ"חלהו ,)ב"פ תבש( ויתופסותב ד"ירהו ,ט"ל ת"ל ג"מסבו ,)םיחספד ב"פ
.ד"ה תבש 'להמ
אל השא" ).ב"מ( םיחספב הדוהי יבר ירבד תא ל"נה םינושארה הזב וראיבו
עקרקל ץוחמ הלילב והשי םימהש ךירצד עמשמד ,"ונלש םימב אלא שולת
ימכח תעד לע יונב הז ןידד בתכש םש מ"חלב 'יעו ,הלילב םתוא תממחמה
קר ןכתית וז ותעדד ןוויכ – שי תועיקש יתשד רבוסה ת"ר לע המתו – ע"הוא
ז"בדרה ת"וש ע"עו ,ע"הוא ימכחל לארשי ימכח ודוה ירהו ,לארשי ימכח פ"ע
יבד סרטנוקב ח"רפהו ו"צ 'יס ראקשאלא מ"רהמבו ג"נש ףלא ס"וס 'ד קלח
'יעו .הז ןינעב ע"הוא ימכח ינפמ םהב ורזח לארשי ימכחד ובתכש ,ישמיש
םש עשוהי יברו א"ר תקולחמד ראבמה ,"רמוא א"ר" ה"ד ):ה"כ( ב"ב א"שרהמ
איה איה ,)העיקש ונייהד( תיברעמ תינופצ ןרקל עיגהב שמשה ךלהמ ןינעב
ימכחלד ז"פל אצמנו ,):ד"צ םיחספ( ל"נה ע"הוא ימכחו לארשי ימכח תקולחמ
ירבד 'יעו ,)'ח ,'ו ר"ב( שרדמב ראובמ ןכו .הז רבד ארירב יוה אל םמצע לארשי
.ל"דרה ישודיחבו םש יאחוי רב ןועמש 'ר
ינולח עקובו" ללכ סרג אלש תבשל רצוי תכרב תליחת םהרדובאב 'יעו
ינפמ תאז טימשהש ןכתיו ,"התבש ןוכממ הנבלו המוקממ המח איצומ עיקר
.ע"הוא ימכחכ ערכוהש
ימכח תעדל הרורב היאר איבהש )ג"י 'יס ח"וא( 'ב קלח חילצמ ש"יא ת"וש 'יעו
רודכ לש ינשה יצחב ךשוח שי – ונל תחרוז שמשהש העשבד אהמ ,ע"הוא
ז"פל חכומו ,ינשה רודכה יצחב שמשה תחרוז – ךשוח ונלצאשכ וליאו ,ץראה
.עקרקל תחתמ לא הכישממ אלא ,ןמז םושב עיקרל לעמ תמלענ שמשה ןיאד
ימרג תעונתלש ):'כ אמוי( ל"זח תעדד בתכ )'ח קרפ 'ב קלח( נ"ומב מ"רהו
ימכחל לארשי ימכח ןיבש תקולחמב םתעדמ תעבונ ,םוצע לוק שי םימשה
לגלגד ע"הוא ימכח תעדלד ,םיחספב םיעובק תולזמו רזוח לגלג ןינעב ע"הוא
םייסו ,םילגלגה תעונתל לוק שיש רובסל םוקמ ןיא םיעובק תולזמו רזוח
ימכח לש( םתפקשה לע ע"הוא ימכח תפקשה ועירכהש תעדי רבכו" מ"רה
ע"הוא ימכח וחצינו שוריפב םרמוא אוהו ,הנוכת לש וללה םינינעב )לארשי
אל םינויעה םירבדב יכ ןוכנ הזו .)ונתסריגכ הניאו מ"רה תסריג התיה ךכ(
רובסל ךירצ ךכיפלו ,ןויעה וילא ואיבהש יפכ אלא ,רבידש ימ לכ םהב רביד
תוכלהבו )ד"י ,'ג( נ"ומב וירבדב ע"עו .ל"כע ,"וילע החכוהה המייקתנש המ
.)ד"כה ז"יפ( ח"הודק
המדקה יפלו" :)א"ח בקעי ןיעל המדקהב ספדנ( ם"במרה ןב םהרבא ונבר כ"כו
םתנוכת תומלשל םתנוכתו דומלתה ימכח תלעמ לדוג ינפמ בייחתנ אל וז
ןעטנש ,היטרפו היללכ רואבב הירמא רשויבו היקודקדבו הרותה שוריפב
ןימאהלו ,הנוכתהו עבטה תמכחבו תואופרב םהירמא לכב םתעד דימענו םהל
הרסמנ םהלו ,םדיב התמכח תילכתש הרותה שוריפב ןתוא ןימאנ רשאכ םתוא
אלש )םירמא ל"צ( םירמוא םהל םיאצומ ונאש ןויכ ,םדא ינבל םתורוהל
ענומש ורמאש המוקת ןבא ןינעכו ,תואופרה ירבד ןוגכ ,ומייקתנ אלו ותמאתנ
איההמ הז דוסיל היאר איבה ךשמהבו ,"ב"צויכו ,תמאתנ אלש ,םילפנ ליפהל
.ש"ע ,ע"הוא ימכחל לארשי ימכח ודוהד םיחספד
)ו"עש 'יס ,ח"ס( ןיטיג תובושתה קלח םינואגה רצואב ןואג ארירש 'רל ע"עו
ינבמ הזמ הז םיערזה תקיני רועיש ודמל ל"זחד ).ה"פ( תבש 'יעו .םימוד םירבד
,י"שרב ראובמ ןכ( ץרא לש הבושיב םיאיקב ויהש ,ץראה יבשוי ירוחה ריעש
.)םש א"בטירב רתוי דועו
רשפא ,םיחספד איההב לארשי ימכחכ הכלה מ"מד רבוסה ת"ר תעדל םגו
עקוב( לארשי ימכחכ עמשמ הליפתבד ןוויכ ןכ רמול ת"ר קחדנ ןאכ אקודד
המחה תעיקש ןינעב הריתסה בושייב ליזא ותטישלד םושמ וא ,)עיקר ינולח
יתשד ץרית םת וניברש ,):ג"צ( םיחספב 'מגו ).ד"ל( תבשב 'מגב ראובמה ןיב
הינשהו ,עיקרבש ןולחל תסנכנו וניניעמ תיסכנ שמשהשכ תחאה ,ןה תועיקש
מ"חל 'יע( הלעמל םלעהל הלחהו ,עיקרה יבוע לכ תא רובעל המייסש רחאל
תכייש ת"ר תעדד שרופמב ובתכש ו"צ 'יס רקשאלא מ"רהמו ד"ה תבשמ ה"פ
ל"זחב רמאנש המ לכ אלד הדומד רשפא אמלעב ךא ,)לארשי ימכח יפל קר
.הלבקב וא רמאנ שדוקה חורב ,תומכחה ינינעב
לכונ אל ךא ,ל"זח דגנ רימחהלו שוחל שיד קחצי דחפה ירבדב קיודמ םנמא
א"א ,םהלש םתעדמ ודמל המו הלבקב ולביק המ םיעדוי ונא ןיאד ןויכד ,לקהל
שי זאו ,םייעבטה ונתשנד רמאנ כ"אא( רימחהל שוחל קר אלא םדגנ לקהל ונל
.)אלוקל וליפא ןודל םוקמ
ל"ז לאירב הדוהי יבר ובר ירבד לע קחצי דחפה לעב הזב קלח הנהו .ב
תלבק לע םידסוימה םינידה תונשל ןיאד" בתכ רשא )קחצי דחפב םש ד"וה(
פ"ע גוהנל ונל שיד וירבדב ראובמו ,"ע"הוא ימכח תריקח ליבשב ונינומדק
.אלוקל ןיבו ארמוחל ןיב ל"זח
:םינפוא המכב לאירב הדוהי 'ר ירבד שרפל ןתינ הנהו
ינינעב ל"זח ירבד לכד רבוסו ,ליעל רומאה לכ לע אוה קלוחד רשפא )א
ש"בירה ןושל 'יעו( םלועל םהב תועט ךייש אלו ,םולביק הלבקב תומכחה
יפל םנמא ,)ג"פ םייחה רוא ורפסב ץ"בעי דיסחה ירבד 'יעו ,ןמקל ז"מת 'ת
םהב ורזחד םירבוסה םיחספד איההב םינושארה ירבד לכלכי דציכ ע"צ הז
ינינעל השעמל עגונ וניאד םתה אקודד לאירב ברה קלחי אמשו ,לארשי ימכח
וגהנו הכלה וב הקספנש רבדב כ"אשמ ,לארשי ימכח םהב ורזח ,כ"כ הכלה
איבי אלד ,תורודה לכ ועטש רמול ןיא ,תבשב םיניכ גורהל ,תורוד ירודמ ךכ
ידימב אקודד ובתכ ):'ה( ןילוח תופסותהד ג"עאו .תורודה לכל הלקת ה"בקה
לכל לושכמ אכיאד אכה ,םיקידצל הלקת איבמ ה"בקה ןיאד ורמא הליכאד
וליפא לארשי ללכל הלקת איבמ ה"בקה ן