P. 1
משרד התמת

משרד התמת

|Views: 639|Likes:

More info:

Published by: סניף הצעירים on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

לארשיב םידחואמה םילכירדאה תתומע

םיריעצה ףינס
עקר :
1 . תולכירדאה עוצקמ תא שדחמ בצעל ןויסנ השענ תונורחאה םינשב
לארשיב .

2 . ןיינעב תולעופ תודעו רפסמ מתה דרשמ םעטמ " ת , תחת תודגואמו
תולכירדאו הסדנהל הצעומה .

3 . םילכירדא םג םיבשוי תולכירדאו הסדנהל הצעומב ,
הסדנהה תועוצקממ םה םיגיצנה בור ךא


םייק בצמ :
1 . זאמ 2008 עגופ תיתדימ יתלבו השק העיגפ הנשי רוביצב
םעטמ םילכירדאה מתה " ת .

2 . ומתרנ םיריעצה ףינסו םילכירדאה תתומע הנורחאה הנשב
הנידמה תודסומ לומ םילכירדאה תא גצייל , רפסמ ומייקתה
ךא םישגפמ תואצות אלל .

3 . קוחה ןחבמב תדמוע הנניא תולהנתהה ןמ קלחש ןוויכמ
ןיקתה להנמהו , וע דרשמ " רכשנ ינורכז ד תתומע תא גצייל
םילכירדאה .םילכירדאב םיעגופ דציכ ?
1 . יושירו םושיר :

תנשמ 2008 : המרופר ךילהתב םילכירדא לש יושירהו םושירה
לארשיב . לבא :

• אלל םירורב םידעיו תורטמ תרדגה
• עוציב אלל הנכה המיאתמ
• תרדגהב םילשכ םיאשונה תוחמתהל
• תרדגהב םילשכ םינמאמה םידרשמה
• תניחבב םילשכ תיתלשממה יושירה .

2012 :

רחאל ןפואב הלחוה ןהב םינש שולש ףרוג , המרופרה יכ ררבתמ :

.1 םינושה םיסרטניאה תא תתרשמ הניא
.2 תמרוג םיקזנ םירתוימ , םייתדימ יתלבו םיריבס יתלב .
.3 תעגופ לארשיב םילכירדאה דמעמבו תויוכזב .
תינסרוד המרופרה ךרדה תליחתמ רבכ :
• אל רבעמ תוארוה ונקתוה , ב העיגפה תא תותיחפמ ויה רשא " רוד
רבדמה " ןפואב עגפנש ידיימ .
• המרופרה תושונא תעגופ ב הלא ויהש וא םהידומיל תא ולחהש
תונקתה םוסרפל דע םימושר םילכירדא רבכ ( ראוני 2008 .)
• םילכירדא לש תוילאיצוסה תויוכזב תעגופ המרופרה םיאצמנה
ךילהתב .
• תפרוג הרוצב ומשוי תושדחה תורזגה לכ תיביטקאורטר לע םג
םיקיתו םילכירדא - רשא םע דדומתהל םיכירצ םניא יכ רורב
שדחה ךילהתה .


תדבוע אל תכרעמה :

• רדעיה הרקבו חוקיפ המיאתמ
• רדעיה םירורב םידעי תורטמו
• האצותכ ורצונש תוברה תויעבב לפטל תעדוי אל תכרעמה
המרופרהמ
• םילכירדא תופוקת ךשמב הנעמ אלל םירתונ תוכורא
• ןמז תבכעתמו תעגפנ ןוישיר לבקל םתלוכיו ךראתמ תוחמתהה
תיתועמשמ .
• תוניחבה ןניא תורדוסמ
• ןניא תוניחבב תולאשה תויתדימ
• יבקע וניא תוניחבה ךיראת ( ללכב המייקתה אל הרבעש הנשב
הניחב )!
םילכירדא לע םירבדמ – םילכירדא אלל !
• ומקוה 2 תודעוו - תופיקש אללו םילכירדאה תתומע אלל ךא
• םילוקוטורפ םימסרפתמ אל
• תודעוול םירבחה יונימ תרוצ הרורב אל .
• תודעווה תדובע םויסל דעי ךיראת םסרופ אל


האצותהו ?
• העיגפ ץראב תוילכירדאהו םילכירדאה רוביצב תכשמתמ .
• םעז תכרעמה יפלכ הלוכ , תורשעו תוינפ העיגפה לע
יתלבה תיתדימ

תולועפ דוחי - טושפ הנבמ
• םילכירדאה תתומע הצילמה ריאשהל תא תרדגה לע טושפה הנבמה
הנכדעל ךרוצה תדימבו הנכ .

• 5 רפסה יתב ישאר תא םה םג ועיבה ץראב תולכירדאל
הרדגהה לוטיבל םתודגנתה .

• תורמל תוצלמה ולא , הצעומה תולכירדאו הסדנהל הטילחה לטבל
םילכירדאל טושפה הנבמה תא םימושר תונקת יוניש תרגסמב
םילכירדאו םיסדנהמל תולועפה דוחיי
םילכירדאב םיעגופ דציכ ?
2 . טושפה הנבמה לוטיב :
"( טושפ הנבמ " – רדב " םירוגמל תיטרפ היינב כ )
תולועפ דוחי - טושפ הנבמ
תוביס רפסממ הרדגהה לוטיבל דגנתמ ץראב םילכירדאה רוביצ :

.1 םישדוחב םינורחאה לכ םילהנמ רפסה יתב ישאר בר םשר םע חיש
םילכירדאה עצבל ידכ " רושיי וק " דומיל תא רשפאיש םינכתה
םירסחה .
.2 םוש ןיא )!( לע הדיעמה הקיטסיטטס תויתוחיטב תויעב ( והזש
הצעומה לש טדנמה ) ןונכתב ע " םיננכתמה םיריעצ םילכירדא י
טושפ הנבמ .
.3 הדימב רובעל לארשיב םילכירדאה לכ ושרדיי וז הרדגה לטובתו
לש תוחמתה םינש שולש הניחב הפוסבו . יתלב ץחל רוצייש בצמ
םיריעצה םיחמתמה לע ירשפא יאנתב עגפייו הרוצב םתקסעה
תיתועמשמ .
טושפה הנבמה תא ריאשהל םיבייח !
• תרדגהל קוקז ץראב יטרפה קושה טושפה הנבמה – רומשל ידכ
ההובג ןונכת תמרב וילע , תולכירדאל רפסה יתב ירגוב לש .
• תוחמתה ינפ לע תיטרפ היינב םיפידעמש םילכירדא םנשי תכורא
היינבב קרו ךא תעגונה םינש תירוביצ .
• רוסא תופידע תתל תואסדנהה עוצקמל הרורב ( םידומיל םייתנש )
לע ינפ תולכירדאה ( 5 םידומיל תונש ) , בחרמב תואדווב עגפיש
לארשיב ןנכותמה יטרפהו ירוביצה .

תולועפ דוחיי תונקת יוניש תרגסמב טושפה הנבמה תרדגה תא לטבל אל םישקבמ ונא .


• לארשיב םילכירדאה לש תויעוצקמה רופישל ףואשל שי .

• עגפי ולוכ רוביצה רדוסמ ךילהת םייקתי אל םא .

• אלא תויעוצקמ לש רופיש רשפאמ ונניא םויכ ךילהתה ונרעצל
ךפהל , תאז ענומ אוה .


ךשמהל תודדומתה יכרד
םידעצ


1 . ןיקת להנמ : תורורבו תודידמ תושירד לש םוסרפו העיבק
םילכירדא תרשכהל , רוערעה ךילהתב רדס תריצי , רחא בקעמ
תונושה תודעוה .


ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
2 . תופיקש
• םיגיצנ תריחבל םירורב םינוירטירק תעיבק תודעוב
תונושה
• םילכירדאה לש גיציה ףוגה לש ףותישל תורשפא ןתמ
תונושה תודעווב לארשיב
• תובישיה לש םילוקוטורפ םוסרפ
• הלוכ תכרעמה לש םידעיה לש רורב םוסרפ .
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
3 . ה תקספה " יוסינ " םילכירדאה להקב ךשמתמה לוועהו :
רשא דע ותומדקל בצמה תרזחהו תיחכונה המרופרה לוטיב
העיגפה תא עונמל ידכ תונושה תודעווה תדובע םלשות
םילכירדאה רוביצב תכשמתמה .
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
4 . שדחמ רידגהל הרשכהה ךילהת ידעי תא ( תוחמתה ) תאזו
ןוגהו חותפ ךילהב .
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
5 . תונושה תודעווב תויעוצקמ םישיא יונימ רבעב וליבוהש
םימוד םייעוצקמ םימוחתב םירבשמ ורתפו תומרופר
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
6 . תונקת יוניש תרגסמב טושפה הנבמה תרדגה תא לטבל אל
תולועפ דוחיי .
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד

הפוקש תולהנתה םישקבמ ונחנא , לש תנגוהו תיעוצקמ
מתה דרשמ םעטמ תודעוה " ת :
7 . תודעווה תדובע םויס תא ךראתל שי .
םידעצ
ךשמהל תודדומתה יכרד
7 . ךראתל תודעווה תדובע םויס תא .
םידעצ
6 . לטבל אל טושפה הנבמה תא
5 . תויעוצקמ תונושה תודעווב
4 . שדחמ רידגהל הרשכהה ךילהת ידעי תא ( תוחמתה )
3 . המרופרה תייהשה
2 . תופיקש


1 . ןיקת להנמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->