P. 1
שדות אלקטרומגנטיים - דף נוסחאות מאינסוף

שדות אלקטרומגנטיים - דף נוסחאות מאינסוף

4.5

|Views: 1,489|Likes:
Published by Willy

More info:

Published by: Willy on Mar 15, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

For more please visit – www.nsof.

info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
תודיחי
3 2
[ ] ; [ ] ; [ ] ; [ ]
N V A C A
E H J
C m m m m
ρ · · · · ·
3 6
9 12
10 ; 10
10 ; 10
m mily micro
n nano p pico
µ
− −
− −
· · · ·
· · · ·
םינומיס
:תרזגנ ןומיס
dF
dx
:רוטקו לש ביכר ןומיס
( , , )
x y z
F F F F ·
תורדגה
:יללכ
:םייקתמו םוקאוב ונא זא תרחא רמאנ אל םא
0 0
; ε ε µ µ · ·
:הפש יאנת
.בחרמב תמיוסמ הדוקנב םייקמ ןורתפה המ םירידגמ
:הלחתה יאנת
.םיוסמ ןמזב םייקמ ןורתפה המ םירידגמ
:רוקמ
ןעטמ :אמגודל .הדש יווק םימייתסמ וא םיליחתמ הבש 'קנ
.ילילש וא יבויח ילמשח
:ירלאקס הדש
( , , ) f x y z Φ ·
:ירוטקו הדש
ˆ ˆ ˆ
( , , ) ( , , ) ( , , )
i j k
F f x y z i f x y z j f x y z k · + +
) רמשמ הדש IrrotationaI :(
( ) ( ) 0 0 F F ds F ∇× · ⇒ ∇× · ∇ ∇× ·
∫∫
r
הדש ךותב םוקמל םוקממ ןעטמ תרבעהל תשרדנה הדובעה
.לולסמב היולת אל רמשמ
:הרvה הדש אוה והשלכ טנאידרג ךותמ רזגנש ירוטקו הדש לכ
.ילמשח הדש לשמל ,רמשמ
) תורוקמ אלל הדש SoIenoidaI :(
0 ∇× · F
םירוגס םילגעמב םיאצמנ ולש םיווקה ,תורוקמ אלל הדש הז
.יטנגמ הדשל המודב
:ילאידיא \ילומ
.תיפוסניא תוכילומ םע ךילומ אוה ילאידיא ךילומ
.ילמשח הדש ןיא ילאידיא ךילומ ךותב
.יטנגמ הדש ןיא ילאידיא ךילומ ךותב
:ףטש
ˆ
S
S S
F da F n da φ · × · × ×
∫∫ ∫∫
ירוטקוה הדשה ןיב שרפהה F לע למרונה ןוויכב סנכנהו אצויה ,
תפטעמ חטש S .
:יחטשמ ףטש
היעבה
ירוטקו הדש ןותנ F :
ˆ ˆ ˆ
( , , ) ( , , ) ( , , )
i j k
F f x y z i f x y z j f x y z k · + +
חטשמ ןותנו S :(תירלקס היצקנופ)
( , , ) 0 ( , ) S x y z z g x y · ⇔ ·
:חטשמה ךרד qטשה תא בשחל םיצור
ˆ ?
S S
F ds F n ds × · × × ·
∫∫ ∫∫
ןורתפה
:למרונה בושיח
ˆ
S
n
S

·

לשמל ,םייוסמ רושימ לע חטשמה תא םיליטמ xy תא םיבשחמו ,
ןיב םדקמה dxdy -ל ds :
{
1
1
ˆ ˆ
1
ˆ ˆ ˆ ˆ cos
cos
ds dxdy
n z
n z n z ds dxdy θ
θ
·
·
×
× · × × ⇒ ·
ביצנ זא ,חטשמה ךרד qטשה תא םיבשחמ ונאש ינפמ
םוקמב הדשה תייצקנופב z תא , ( , ) g x y .(חטשמה)
( , , ( , )) F x y g x y
:לרגטניאה י"ע qטשה תא בשחנ תעכ
1
ˆ ( , , ( , ))
ˆ ˆ
S S
S
F n ds F x y g x y dxdy
S n z

× × · × × ×
∇ ×
∫∫ ∫∫
:(רמשמ הדשב) יווק לרגטניא
( )
( , , )
( , , )
, ,
( ) ( ) ( )
d e f
x y z
C a b c
f d e
x y z
a b c
dx
F dl F F F dy
dz
F x dx F y dy F z dz
¸ _
÷
· × ·
÷
÷
¸ ,
· + +
∫ ∫
∫ ∫ ∫
:הרvה
םהש בל םישל שי םייפוסה םילרגטניאה תא םישוע רשאכ
ראש תא ונפלחה) דבלב היצרגטניאה הנתשמ לש היצקנופכ
הילע המוקעה תייצקנופ יפל היצרגטניאה הנשמב םינתשמה
.(לרגטניאה תא םישוע
:תומויסקא
1 ( .הדשמ עפשומו הדש רצויה ילמשח ןעטמ םייק
2 ( .דדובכ אלו qיצרכ ןעטמל סחייתנ
3 ( .ןעטמה רומיש קוח םייק
:םהוא קוח
}
תיחפינ םרז תופיפצ
תילוגס תוכילומ
o J E · ×
1 2 3
:סקוטס טפשמ
( ) ; ( , , )
S C
F da F dl dl dx dy dz ∇× · ·
∫∫ ∫ Ñ
:סנרול חכ
:סנרול חכ לעופ ןעטמה לע
0
( ) µ · + × F q E v H
:לווסקמ תואוושמ
:ידאראפ קוח
(ילמשח הדש רצוי ןמזב הנתשמ יטנגמ הדש)
0
0
;

הדובע qטש
c לש הפשה אוה
c dS S
S
E H

E dl H da

µ
µ
·

∇× · −


× · − ×

∫ ∫∫
142 43 1 42 43
Ñ
עיקשהל שיש הדובעה תא בשחמ לרגטניאה לש לאמש qגא
.רוגס לולסמב ןעטמ תרבעהב
:לווסקמ jוקיתו רפמא קוח
(יטנגמ הדש םירצוי ,םרז + ןמזב הנתשמ ילמשח הדש)
0
0
;
דבלב תיחפנ םרז תופיפצ

הדובע qטש
הצוחש םרז
חטשמה תא
c לש הפשה אוה
c dS S S
S
d
H E J
d
d
H dl E da J da
d
ε
ε
·
∇× · +
× · × + ×
∫ ∫∫ ∫∫
1 442 4 43
142 43 142 43 142 43
Ñ
:סואג קוח
ρ
.תיחפנ ןעטמ תופיפצ -
η
.תיחטש ןעטמ תופיפצ -
λ .תיכרוא ןעטמ תופיפצ -
( )
{
0
0
;
דבלב תיחפנ ןעטמ תופיפצ
V S חפנ לש תפטעמ חטש
הרוגס תפטעמ ךרד qטש
יכרוא ןעטמ טנמלא
יחפנ ןעטמ טנמלא יחטש ןעטמ טנמלא
S dV V
V
V V S !
E
E da dv
dV " dV da dl
ε ρ
ε ρ
ρ ρ η λ
·
∇× ·
× ·
· · + +
∫∫ ∫∫∫
∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫ ∫
1 442 4 43
1 442 4 43
%
142 43 123
Ò

.ןותנה חפנב םיאצמנש םינעטמה לכ תא םכוס ןימי qגא
:הרvה
לע לרגטניא השענ םא
ρ
יכרוא וא יחטש ןעטמ םג חפנב שיו
ל לרגטניאה תא דירפנ ןכל ,לרגטניאה לש תורדבתה לבקנ 3
.םייפוס םילרגטניא
:סואג קוחל םיפסונ םיחותיפ
{
( )
2
0
לאיצנטופ
V E ds E d
E V
E dl E d s
ρ
ε
× · ∇ ×
∇ · · −∇
× · ∇×
∫∫ ∫∫∫
∫ ∫∫
r r
r
r
ur r ur r
Ò
Ñ
:(תורוקמ אלל הדש) םייקמ יטנגמ הדש
( )
0
0
0 ;
0
VS חפנ לש תפטעמ חטש אוה
S dV
H da
H
µ
µ
·
× ·
∇× ·
∫∫ Ò
:jvטמה רומיש קוח
{
;
דבלב יחפנ ןעטמ טנמלא
יכרוא ןעטמ טנמלא יחפנ ןעטמ טנמלא יחטש ןעטמ טנמלא
S חפנ תא qטועש רוגס חטשמה אוה
S dV V
V
V V S !
V
d
J
d
d
J da dV
d
dV " dV da dl
ρ
ρ
ρ ρ η λ
·
∇× · −
× · −
· · + +
∫∫ ∫∫∫
∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫ ∫
1 442 4 43
%
142 43 123
Ò
סנכנה תוחפ אצויה םרזה בשוחמ לרגטניאה לש לאמש דצב
הרוגסה תפטvמל .
.חפנהמ סנכנ/אצויש ןעטמה בשוחמ לרגטניאה לש ןימי דצב
:תורvה
- ילאיצנרפידה קוחל ילרגטניאה קוחהמ עיגהל ידכ
םילדגל םילדגה לכ תא qיאשהל ךירצ
.םיילאיצנרפיד
- היעבה רשאכ קר ילרגטניאה חוסינה םע דובענ
שמתשהל לקו (תיזטרק ,תילילג ,תירודכ) תירטמיס
קוחב שמתשנ רחא הרקמ לכב ,לרגטניאב
.ילאיצנרפידה
תויללכ תוילנוגותרוא תוטנידרואוק
- אל ,םיילנוגוטרוא םיריצ לע קר םירבדמ ונחנא
.םירשי חרכהב
- u1,u2,u3 .יהשלכ תוטנידרואוק 'עמ םיגציימ
- ds .ךרואב יוניש =
$ $
µ
2 2 2
( , , )
1
i
i i i
i
i i
r xx y y z z x y z
dx dy dz
#
d$ d$ d$
dr
$
# d$
· + + ·
¸ _ ¸ _ ¸ _
· + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
· ×
$
r .יללכ םוקימ רוטקו אוה ÷
h רושימב הזוזת אוה וכרע ,ירטמה םדקמה אוה ÷ ) xyz ( .
:\רוא
$
( )
3 3
2
1 1
;
דחא רושימב קר הזוזת
i i i
i
i i i i
i i
ds # d$
dr ds # d$ $ dr # d$
· ·
· ·
· · × × · ×
∑ ∑
:חטש
µ µ
1
2 2 3 3
da $ ds $ ds · × × ×
.למרונה ןוויכ םע חטש טנמלא
:חפנ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
· · dV ds ds ds # # # d$ d$ d$
תוילילג תוטנידרואוק ( , , ) φ r z :
2 2
1
1
2
3
0
0
1 cos
sin ;
1
r
z
z r r
z r z r
$ r x y
x
y
$ g
o#er%ise x
$ z
# x r
y r # r
z z
#
da # # ds ds r dr d
dv # # # ds ds ds r d dz dr
φ
φ φ
φ φ
π
φ
φ
φ
φ
φ

¹
· · +
¹
> ¹ ¹
· · +
' '
¹
¹
¹
·
¹
¹ · · ¹
¹ ¹
· ·
' '
¹ ¹
·
·
¹
¹
· · × ×
· · × × ×
1
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
הרvה :
z
da לע תפטעמה תא ונלטהש רחאל רצונש חטשה אוה
רושימ ,φ r
2
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
תוירודכ תוטנידרואוק ( , , ) θ φ r :
2 2 2
1
2
3
2
2
0
0
0 2
1 cos sin
sin sin ;
cos
sin
sin
sin
r
z
r
r r
$ r x y z r
$
$
# x r
y r # r
z r
# r
da # # ds ds r d d
dv # # # ds ds ds r d d dr
ϕ
θ φ θ φ
θ φ θ φ
θ θ π
φ π ϕ
φ θ
φ θ
θ
θ
θ θ φ
θ θ φ
¹
· · + + >
¹
¹
· · < <
'
¹
< < · ·
¹
¹
¹ · · ¹
¹ ¹
· ·
' '
¹ ¹
·
·
¹
¹
· · × ×
· · × × ×
הרvה :
r
da רושימ לע תפטעמה תלטה רחאל רצונש חטשה - , θ φ .
טנאידרג
( 1, 2, 3)
∇×Φ
$ $ $
:
µ µ µ
1 2 3
1 1 2 2 3 3
1 1 1 1
∇×Φ · + + ×Φ
1
¸ ]
d d d
$ $ $
# d$ # d$ # d$
טנגרביד
∇×F
:
µ µ µ
( ) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1( , , ) 1 2( , , ) 2 3( , , ) 3
0
1 2 3 2 1 3 3 2 1
1 2 3 1 2 3
( , , )
1
li
1
$ $ $ $ $ $ $ $ $
V
V
F F F F F $ F $ F $
F divF Fda
V
d d d
F F# # F # # F # #
d$ d$ d$ # # #
δ
δ
δ

· · × + × + ×
∇× · ·
1
∇× · + +
1
¸ ]
∫∫ Ò
- רוטור curI
∇× · · F ro F c$rl F
:
( )
µ µ µ
0
1 1 2 2 3 3
1 2 3 1 2 3
1 1 2 2 3 3
1
li
1
i ביכר
i
i ai
i C
F F dl
a
# $ # $ # $
d d d
F
# # # d$ d$ d$
F# F # F #
δ
δ

∇× · ×
∇× ·

142 43
Ñ
םיילאיxנרפיד םירוטרפוא
: (רוטקו) טנאידרג
- ןתיש ןוויכב הדשה לדוג היהי הדוקנב טנאידרג
.ילאמיסקמ יוניש
- .תויראלקס תויצקנופ לע קר לעופ טנאידרג
:תויזטרק תוטנידרואוק
ˆ ˆ ˆ x y z
x y z
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ ∂
:תוילילג תוטנידרואוק
$
1
ˆ ˆ φ
φ
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ ∂
r z
r r z
:תוירודכ תוטנידרואוק
1 1
ˆ ˆ
ˆ
sin
r
r r r
θ φ
θ θ φ
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ × ∂
:jאיסאלפל
2 2
; F F ∇ Φ · ∇∇Φ ∇ ≠ ∇∇
- טנגרביד Div :(רלקס)
- חפנה יקלח הדוקנמ אצויש qטש אוה טנגרביד
.הלש
- .תוירוטקו תויxקנופ לv קר לvופ
- = טנגרבידה זא חכ יווק ןיא םא 0 .
:הרדגה
0
li
V
V
F da
F
V
δ
δ
δ

×
∇× ·
∫∫ Ò
) תויזטרק תוטנידרואוק
x
F

ביכר x לש
F
:(
y
x z
F
F F
F
x y z

∂ ∂
∇× · + +
∂ ∂ ∂
:תוילילג תוטנידרואוק
( ) 1 1
φ
φ

∂ × ∂
∇× · + +
∂ ∂ ∂
r z
F
r F F
F
r r r z
:תוירודכ תוטנידרואוק
2
2
(sin ) ( ) 1 1 1
sin sin
r
F F r F
F
r r r r
φ
θ
θ
θ θ θ φ
∂ ∂ × ∂ ×
∇× · + +
∂ × ∂ × ∂
CurI / Rotor :(רוטקו)
- .הדוקנב הדש לש תוילוברעמ ראתמ
- .תוירוטקו תויצקנופ לע קר לעופ רוטור
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ
i j k
F
x y z
F x F y F z
∂ ∂ ∂
∇× ·
∂ ∂ ∂
× × ×
:תויזטרק תוטנידרואוק
ˆ ˆ ˆ
y y x x z z
F F F F F F
F x y z
y z z x x y
∂ ∂ ¸ _ ¸ _ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ _
∇× · − + − + −
÷ ÷ ÷
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ , ¸ , ¸ ,
:תוילילג תוטנידרואוק
$
( ) ( ) 1 1
ˆ ˆ
φ φ
φ
φ φ
∂ ∂ × ¸ _ ¸ _ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ _
∇× · − + − + −
÷ ÷ ÷
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ , ¸ , ¸ ,
z r z r
F r F F F F F
F r z
r z z r r r
:תוירודכ תוטנידרואוק
(sin ) ( ) 1 1 1
ˆ
ˆ
sin sin
( ) ( ) 1
ˆ
φ φ θ
θ
θ
θ
θ θ φ θ φ
φ
θ
∂ × ∂ × ¸ _ ¸ _ ∂ ∂
∇× · − + −
÷ ÷
× ∂ ∂ ∂ ∂
¸ , ¸ ,
∂ × ∂ ¸ _
+ −
÷
∂ ∂ ¸ ,
r
r
F r F F F
F r
r r r
r F F
r r
:תונוכת tוכיר
:טנאידרג תונוכת
( ) ( ) ( )
, תוירלקס תויצקנופ
∇× Φ×Ψ · ∇×Φ ×Ψ + Φ× ∇×Ψ
Φ Ψ ⇐
:טנגרביד תונוכת
( ) ( ) ( )
( )
2
2
F F F ∇× Φ× · × ∇×Φ + Φ× ∇×
∇× Φ×∇Φ · ∇Φ + Φ×∇ Φ
:רוטור תונוכת
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
2
0
0 F
F F F
F F F
A & & A A &
∇× ∇×Φ ·
∇× ∇× ·
∇× Φ× · Φ ∇× + ∇×Φ ×
∇×∇× · ∇ ∇ − ∇
∇ × · ∇× − ∇×
yלוהמלה טפשמ
י"ע תינומרה היצקנופ לש טנאידרג ידכ דע רדגומ ירוטקו הדש
.ולש רוטורהו טנגרבידה
המ תעדל ןתינ ,ירוטקו הדש לש רוטורהו טנגרבידה םינותנ םא
לש ןייסאלפלה :תמייקמה היצקנופ לש טנאידרג ידכ דע הדשה
.ספא אוה היצקנופה
2
;
ˆ ˆ ˆ
( , , ) ( , , ) ( , , )
0
ןותנ
i j k
F F
F f x y z i f x y z j f x y z k
∇ ∇×
⇒ · + + t ∇Φ
∇ Φ ·
1 42 43
הפש יאנת
ברקתנ רשאכ םיילמשחהו םייטנגמה תודשל הרוק המ
:םרt לvב חטשמל וא jוvט חטשמל
k .(וק ךרד תרבוע) תיחטשמה םרזה תופיפצ -
S
∇ ) יחטשמ טנגרביד - 2 םוקמב םידמימ 3 .(
רושימ רובע - לשמל xy :
x y
∂ ∂
∇ · +
∂ ∂
1 1 , E H עיבצמ למרונהש חטשמה לש דצב תודשה -
.וילא
2 2 , E H .למרונה ןוויכל דגונמה דצב תודשה -
1 2 , J J
.תויחפנ םרז תויופיפצ -
$
$
$
$
$
0 1 2
1 2
0 1 2
1 2
1 2
( )
( ) 0
( ) 0
( )
( )
יכנא ביכר
יקישמ ביכר
יכנא ביכר
יקישמ ביכר
S
n E E
n E E
n H H
n H H k
d
n J J k
d
ε η
µ
η
× − ·
× − ·
× − ·
× − ·
× − + ∇ · −
:הרvה
Et מ) \ילומה תפשל בורק (יקישמ הדש) 2 דימת (םידדxה
.ספא היהי
:ילאידיא \ילומ
:יטנגמו ילמשח הדש וכותב תאשל לוכי אלש רמוח
0 ; 0 in in E H · ·
yלוהמלה תאוושמ
רסח חוותב תינומרה תינמז תולת ילעב תודש רובע םילג תאוושמ
:(רוקמהמ קוחר) תורוקמ
{ }
2 2
0
2
2
0
ˆ
!" ( , , )
ˆ ˆ
( , , ) ( , , ) 0
j
E E x y z e
E x y z ' E x y z
'
c
ω
ω
− ×
· ×
∇ × + ·
¸ _
·
÷
¸ ,
הקיטטס יtאווק
:יללכ
- .םרז םייק
- .(ןמזב הנתשמ) ילמשח הדש רצוי הז םרז
- .(ןמזב הנתשמ) יטנגמ הדש רצוי ילמשחה הדשה
- הנתשמ) שדח ילמשח הדש רצוי יטנגמה הדשה
.(ןמזב
- ...האלה ךכו
( ) (0) 0 (1) 1 (2) 2
0
(0) 0 (1) 1 (2) 2
0
(0) 0 (1) 1 (2) 2
0
(0) 0 (1) 1 (2) 2
0
###
##
##
##
n n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
E e e e e
H # # # #
J j j j j
ω ω ω ω
ω ω ω ω
ω ω ω ω
ρ ω ρ ρ ω ρ ω ρ ω

·

·

·

·
· · + + +
· · + + +
· · + + +
· · + + +
- :ל"נה רבסההו תואחסונה יפל
- e0 .םרזהמ רצונ
- h1 -מ רצונ e0 .
- e2 -מ רצונ h1 ...האלה ךכו
- ÷ וז אמגודב e1, e3, h0, h2 .ספא םה
- היה אל םא e0 .םימייק ויה ןכ םה
:תורדגה
T רוזחמ ןמז -
τ תכרעמה תא רובעל לגל חקולש ןמזה -
D - ןקתהה ךרוא
C רואה תוריהמ -
2 2
; k
( C
π π ω
ω
λ
· · ·
םיאנתהמ דחא םימייקתמ םא הקיטטס יtאווק חינהל רתומ
:םיאבה
1 1
)
*+
( (
π π τ × ×
<< <<
םינתשמ תפלחה עצבנ τ ω · .
:הקיטטס יtאווקה תואוושמ
.jורחאה דומvב תאוושמ tוכיר האר
3
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
םייטטס תודש
:תורדגה
:יחפנ ןעטמ
( $) ( $) $ dq r r dv ρ · ×
:יחטש ןעטמ
( $) ( $) $ dq r r da η · ×
:יווק ןעטמ
( $) ( $) $ dq r r dl λ · ×
:יתדוקנ ןעטמ
( $) dq r
:םייתדוקנ םינvטמ םירxויש הדש
$
2 ( )
$
0
1 ( )
ˆ
( )
%
i
i
r r
i
i
dq r
E r i
r r
πε

· ×


$
( )
ˆ
i
r r
i
×
ןווכמ עיבצמה הדיחי רוטקו אוה
$ r
ןווכל
r
.
:qיצר ןעטמהש המויסקאה פ"ע
$
2 ( )
$
0
( ) 1
ˆ
( )
%
i
i
r r
i
i
dq r
E r i
r r
πε

· ×


:הרvה
ןעטמה תופיפצ ÷ המצע הדוקנב .בחרמב םלה אוה יתדוקנ ןעטמ
:יתדוקנ ןעטמ רובע ןכל .תיפוסניא
( ) ( $) r q r r ρ δ · × −
:(ילמשח) ירלקס לאיxנטופ
qוסניאמ ןחוב ןעטמ איבהל ידכ עיקשהל שיש הדובעה :הרדגה
.הדוקנל
דע דיחי היהי אוה ,הדש ךותמ לאיצנטופ םיאצומ רשאכ :הרעה
.עובק ידכ
:יתדוקנ jvטמ רובv
r - תא אוצמל םיצור ונא אב הדוקנל תישארהמ רוטקוה
.לאיצנטופה
' r - .ןעטמה אצמנ הב הדוקנל תישארהמ רוטקוה
0
1
( )
% $
q
r
r r πε
Φ · ×

:יתדוקנ אל jvטמ רובv
( $)
0
1 1
( )
% $
r
r dq
r r πε
Φ ·


.בחרמב םייתדוקנה םינעטמה לכ לע אוה לרגטניאה
:לופיד
d - .לופידה ינעטמ ןיב קחרמה
0 רוטקו ןיב תיווזה - r ריצל y .
cos
2
, q d
d
θ
≡ ×
הדוקנב לופיד רצויש לאיצנטופ r :
$
( )
2
0
3
0
1 cos
( )
%
2cos sin
%
r ,
r
,
E r
r
θ
πε
θ θ θ
πε
Φ ·
· × + ×
r
$
ריצמ תדדמנ 'הטט' תיווזה !בל ומיש y ריצמ אלו x .
:חותיפ
:םיבוריק
1 2
1
1 , 1
1
cos ; cos
2 2
a x x
a x
d d
r r r r θ θ
≈ + × <<
− ×
≈ − ≈ +
0 1 2
0
0
2
0
1 1
( )
%
1 1 1
( )
%
1 cos 1 cos
2 2
1
1 cos 1 cos
% 2 2
( ) cos
%
q
r
r r
q
r
d d r
r r
q d d
r r r
q d
r
r
πε
πε
θ θ
θ θ
πε
θ
πε
1
Φ · −
1
1
¸ ]
1
1
1
Φ · −
1
− +
1
¸ ]
1
· + − +
1
1
¸ ]
Φ ·
r
r
r
םיפוקיש
- .תכתמו בחרמב ןעטמ םע היעב הנותנ
- .בחרמב הדשה / לאיצנטופה תא םישפחמ
- .תכתמהמ םלעתנו ,ןעטמ תכתמה ךותב רוצינ
- שדחה ןעטמהו ירוקמה ןעטמה לש היציזופרפוס
.הפשה יאנת תא תמייקמ
:הרvה
/ לאיצנטופה תא םישפחמ ונא ובש םוחתה ךותל qקשל רוסא
.הדש
:רודכ \ותל jvטמ ףוקיש (קראומ אל רודכה)
d .םיריצה תישארמ ירוקמה ןעטמה קחרמ ÷
D .םיריצה תישארמ qקושמה ןעטמה קחרמ ÷
q .ירוקמה ןעטמה ÷
Q .qקושמה ןעטמה ÷
R .רודכה סוידר ÷
2
;
+ +
) " q
d d
· · −
jוסאופו סלפל תואוושמ
:סלפל תאוושמ
2
0 ∇ Φ ·
:םומיסקמ םומינימ טפשמ
-
Φ
.והשלכ םוחתב סלפל תאוושמ לש ןורתפ איה
- ןכל
Φ
ילמינימ וא ילמיסקמ ךרע לבקל הלוכי הניא
לכונ ךא) ותפש לע קר אלא ,הז םוחתב טלחומ
.(qכוא לבקל
- םא
Φ
םוחתה ךותב זא - םוחתה תפש לע עובק
.עובק ותואל הווש אוה
:הרvה
.דיחי אוה סלפל תאוושמל ןורתפ
:טלחומ םומיסקמ
2 2 2
2 2 2
0 & 0 & 0
d d d
dx dy dz
Φ < Φ < Φ <
:טלחומ םומינימ
2 2 2
2 2 2
0 & 0 & 0
d d d
dx dy dz
Φ > Φ > Φ >
:jוסאופ תאוושמ
2
0
ρ
ε
∇ Φ · −
:הרvה
טפשמש ןוויכמ עובק ידכ דע דיחי אוה ןוסאופ תאוושמל ןורתפ
.ןוסאופ תאוושמל qקת אל םומיסקמ-םומינימה
םינתשמ תדרפה - סלפל תאוושמ jורתפ
:תויtטרק תוטנידרואוק
:היvבה
2 2 2
2
2 2 2
0
#
d d d
dx dy dz
&C
¹
∇ Φ · Φ+ Φ+ Φ ·
¹
'
¹
¹
:םינתשמ תדרפה
2 2 2
2 2 2
( ) ( ) ( )
$$ $$ $$
0
#
$$ $$ $$
; ;
0
x y z
x y z
- x . y / z
- . /
- . /
&C
- . /
k k k
- . /
k k k
Φ · × ×
¹
+ + ·
¹
'
¹
¹
≡ − ≡ − ≡ −
+ + ·
:ילאיווירט jורתפ
2 2 2
0
( )( )( )
x y z
k k k
A & x C ) y E F z
· · ·
Φ · + × + × + ×
:ילאיווירט אל jורתפ
2 2 2
0 ; 0 ; 0
( ) ( )
( )
( cos( ) sin( ))( cos( ) sin( ))
( cos( ) sin( ))
y y x x
z z
x y z
j k y j k y j k x j k x
j k z j k z
x x y y
z z
k k k
A e & e C e ) e
E e F e
A k x & k x C k y ) k y
E k z F k z
× × − × × × × − × ×
× × − × ×
≠ ≠ ≠
Φ · × + × × × + ×
× × + ×
· + +
+
% % % %
% %
:תורvה
- ןיבמ דחא תוחפל kx, ky, kz ידכב בכורמ תויהל בייח
םמוכסש םייקתיש 0 .
- םייטרפ תונורתפ םימכוס רשאכ
0
sin() sin'()
n
n
A φ

·
·

תא םוכסנ n -מ 0 מ אלו 1 .
:תוילילג תוטנידרואוק
:היvבה
2 2
2
2 2 2
1 1
0
#
d d d d
r
r dr dr r d dz
&C
ϕ
¹ Φ Φ Φ ¸ _
∇ Φ · × + + ·
¹
÷
' ¸ ,
¹
¹
:םינתשמ תדרפה
( )
( )
2
2
2
2
2
2
( ) ( ) ( )
1 1 1 $$ $$
$ 0
#
$$
$$
1
$ 0
z
z
+ r / z
d /
r +
+ r dr r /
&C
/
k
/
d
r + + k
r dr r
ϕ
ϕ
ψ ϕ
ψ
ψ
ψ
υ
ψ
υ
Φ · × ×
¹
× × × + × + ·
¹
'
¹
¹
¹
¹ ≡ −
¹
¹
¹
≡ −
'
¹
¹
¸ _
× × − + · ¹ ÷
÷
¹
¸ , ¹
םיאבה הפשה יאנת !בל ומיש םילוכי :(דימת אל ךא) םייקתהל
(0) (2 )
(0) (2 )
(0) ( )
$ $
, + +
π
π
ψ ψ
ψ ψ

·
·
< ∞
:ילאיווירט jורתפ
2 2
0
( ln( ))( )( )
z
k
A & r C ) E F z
ϕ
υ
ϕ
· ·
Φ · + × + × + ×
:jושאר ילאיווירט אל jורתפ
2 2
0 ; 0
( ) ( cos( ) sin( ))
( )
z
k
A r & r C )
E F z
ϕ ϕ
ϕ
υ υ
ϕ ϕ
υ
υ ϕ υ ϕ

≠ ·
Φ · × + × × × + ×
× + ×

:ינש ילאיווירט אל jורתפ
2 2
2 2
0 ; 0
( )( cos( ) sin( ))
( )
z z
z
z z
z z
z z
k
k
AJ r &N r C )
Ee Fe
ϕ ϕ
ϕ
υ υ ϕ ϕ
γ γ
υ
γ
γ γ υ ϕ υ ϕ
× − ×
≠ ≠
≡ −
Φ · + +
× +
:הרvה
תייצקנופ J .לסב תייצקנופ איה
תייצקנופ N .ןמיונ תייצקנופ איה
תא אוצמל לכונ J, N .תועודי תואלבט פ"ע
:תוירודכ תוטנידרואוק
:היvבה
2 2
2 2
2
2 2 2
1 1
sin
sin
1
0
sin
#
d d d d
r
r dr dr r d d
d
r dz
&C
θ
θ θ θ
θ
¹ Φ Φ ¸ _ ¸ _
∇ Φ · × + ×
÷ ÷ ¹
¸ , ¸ ,
¹
¹
Φ
+ ·
'
¹
¹
¹
¹
:םינתשמ תדרפה
( ) ( )
2
2
2
( ) ( ) ( )
sin sin
0 $ sin $
1
#
+ r (
d d
r + (
+ dr ( d
d
d
&C
θ ψ ϕ
θ θ
θ
θ
ψ
ψ ϕ
Φ · × ×
¹
· × × + × ×
¹
¹
¹
+ ×
'
¹
¹
¹
¹
םיאבה הפשה יאנת !בל ומיש םילוכי :(דימת אל ךא) םייקתהל
(0) (2 ) (0) (2 )
(0) ( ) (0) ( )
(0) ( )
; $ $
; $ $
,
( ( ( (
+ +
π π
π π
ψ ψ ψ ψ

· ·
· ·
< ∞
:םינתשמ תפלחה
4
#
1
r
#
r 2
r
y
x
q+
q-
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
( )
2
2
2
( ) 2
2
cos (
1
$ ( 1)
(1 ) ( 1) 0
1
$$
$
$
d
r + l l
+ dr
d d( m
$ ( l l
d d$ $
m
θ
θ
ψ
ψ

¹
× × · × +
¹
¹
¹ ¸ _ ¸ _
− × + × + − ·
' ÷ ÷
− ¸ , ¸ , ¹
¹
≡ − ¹
¹
:ילאיווירט jורתפ
( )
0
ln )*n
2
m l
C
A & ) E F
r
θ
ϕ
· ·
¸ _ ¸ _ ¸ _
Φ · × + + + ×
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
:jושאר ילאיווירט אל jורתפ
( )
1
0 0
(cos )
0
sin( ) cos( )
m תקזחב אל
l l
l l
l m
m
m m l
m
&
Ar
r
C m ) m ,
θ
ϕ ϕ
∞ ∞
+
· ·

¸ _
Φ · +
÷
¸ ,
× × + ×
∑∑
123
P .רדנ'גל תייצקנופ איה
.הלבטמ חקלת היצקנופה
:אמגוד
:יתדוקנ רוקמ
0
0
1 , ·
:לופיד תוגהנתה
0
1
1
1
cos
sin
,
,
θ
θ
·
·
4 :לופירדאוק - םינעטמ
0
2
1
2
2
2
1
cos(2 )
3
sin(2 )
cos(2 ) 1
,
,
,
θ
θ
θ
· +
·
· −
:סלפל תאוושמל הvגהל תוטיש
1 .
( )
0
0
d
J
d J E
J E
ρ
σ
σ
− ¹
∇ · ·
¹
⇒∇× · ∇ × ·
'
¹
· ×
¹
2 .
{
$
1 2
0
0
( ) 0
0
s
d
k n J J
d
E
k E
η
σ


− ¹
∇ · + − ·
¹
¹
⇒∇ ·
'
¹
· ×
¹
¹
142 43
:הפש יאנת תאיxמל תוטיש
$ $
0 0 0
J E
J E n E n
σ
φ
⊥ ⊥
· ×
· → · → × · ×∇ ·
:לאיxנטופו הדש טוטרש
:לאיxנטופ
:תבצה י"ע לאיצנטופ יווש םיווק טטרשנ
cons φ ·
:אמגודל
1
1
x y cons
a
y a cons
x
φ · × × ·
· × ×
:הדש
1 . .דבלב הדשה ןוויכ תא טטרשנ
2 . ךנואמ היהי דימת הדשה ,לאיצנטופ הווש חטשממ האיציב
.חטשמל
3 . .לאיצנטופ יווש םיווקל ךנואמ היהי דימת הדשה יווק ןוויכ
4 . .הדש יווש םיווק אלו הדש לש ןוויכ דימת רייצנ
:סלפל תאוושמ jורתפל תויללכ תורvה
- רובענ דבוע אל אוה םא .ילאיווירטה ןורתפב ליחתנ
.ילאיווירט אלל
- םוחתה ךותב םג זא ,יפוס הפשה לע לאיצנופה םא
.('נימ / 'סקמה טפשמ פ"ע) יפוס היהי אוה
- הפש דיל הדשה לש (יטנגנט) יקישמה ביכרה םא
.עובק אוה הפשה לע לאיצנטופה זא ,ספא הווש
- קרו ךא עפשומ חטשמ יבג לע (הדובע) לאיצנטופ
.חטשמל קישמש הדשה לש ביכרהמ
E dl φ · ×

- יא ןיא לבא הדשה לש יכנאה ביכרב תופיצר יא שי
.לאיצנטופב תופיצר
$
1 2 1 2
0
( )
d d
n
dn dn
η
φ φ φ φ
ε

×−∇ +∇ · + ·
jוסאופ תייvב jורתפ
:םייקמש יטנגמ וא ילמשח הדש לע רבדנ
0
E f ε ∇× ·
.(לאיצנטופ) המודק היצקנופ ול ןיא ןכלו רמשמ אל הז הדש
לש םוכסל קרפל ןתינ הדש לכ 2 ילעב (ינגומוהו יטרפ) תודש
:תואבה תונוכתה
0
0
p #
#
p
E E E
E
E
· +
∇× · ¹
¹
'
∇× ·
¹
¹
ףוסניא שי) וננוxר יפכ רוחבל לכונ יטרפה הדשה תא כ"דב
ינגומוה הדש קר ורובv שי ,ותוא ונרחבש vגרב \א ,(הלאכ
.דחא
לש האוושמב תודשה תא ביצנ םא E :לבקנ
0 0 0
0 0
0
0
( )
p #
p #
p
E f E E f
E E f
E f
ε ε ε
ε ε
ε
∇× · ⇒∇× + ·
⇒∇× +∇× ·
∇× ·
142 43
תא אוצמל לכונ תעכ Ep לע היצרגטניא י"ע f .
תא Eh .הייעבה לש הפשה יאנתו לאיצנטופה תרזעב אוצמל לכונ
ינגומוההו יטרפה ןורתפה לש הפשה יאנת לש םוכסש רוכזל שי
.ירוקמה הדשה לש הפשה יאנת תא םייקל םיבייח
הקיטטס-וטנגמ
:םייקמ יטנגמ הדש
0 0 0
; 0 H J H µ µ µ ∇× · ∇× ·
:יטנגמ qטש
0
S
Hds µ Φ ·
∫∫
:רבס-ויב קוח (םרז תופיפצ י"ע יטנגמ הדש תאיצמ)
:םייקמה יטנגמ הדש רובע קר ןוכנ
0 H ∇× ·
( $) $
2
$
( $) $
2
ˆ
1
$
%
$
ˆ
$ 1
%
$
r r r
V
r r r
J i
H dV
r r
J dV i
dH
r r
π
π
×
·

×
·

∫∫∫
:הרvה (םרזה תופיפצ תאיצמל ישומיש)
J da dl J dV 0 dl × × · × · ×
:(יטנגמ) ירוטקו לאיxנטופ
2
0
A J µ ∇ · −
$
0
$
$
% ( $)
V
J r
A dV
r r
µ
π
×
·

∫∫∫
:חותיפ
ולש 'בידהש ירוטקו הדש לכ 0 הדש לש רוטורכ גיצהל ןתינ
) רחא ירוטקו A .(
0
0 0
2
0
( )
( )
H A
J H A
A A J
µ
µ µ
µ
· ∇×
· ∇× · ∇× ∇×
∇ ∇ −∇ ·
לש םוכסכ ראתל ןתינ ירוטקו הדש לכ 2 :םירחא תודש
1 2
A A A · +
:רשאכ
A1 ינויצטוריא ÷ A2 ידיאונולוס -
2 1
0 0 A A ∇ · ∇× ·
:ןכל
0 1 2 2
2
2
0
0
2
0
( )
0
( )
H A A A A
A A A
A A J
A J
µ
µ
µ
·
· ∇× · ∇× + · ∇×
⇒ · ⇒∇ ·
∇ ∇ − ∇ ·
∇ · −
1 2 3
:רשק טושפ םוחתב יטנגמ הדש
:(םירוח אלל) רשק טושפ םוחת תרדגה
.םוחתב ראשהלו תדדוב הדוקנל הרוגס המוקע לכ yווכל ןתינ
:הרvה
יאנתה זא - םרז םרוז אל "רוח"ב ךא ,רשק טושפ וניא םוחתה םא
.םייקתמ ןיידע ל"נה
םוחת ןותנ D (רשק טושפ) םרז תופיפצ תמרוז וכותבש Jin
םרז תופיפצ תמרוז ול yוחמו Jout .
םוחתב רצוויש יטנגמה הדשה D הדשה לש היציזופרפוס אוה
מ רצונה Jin מ רצונה הדשהו Jout .
,רמולכ Hin ו Hout קר םירדגומ (םימרזל המאתהב) \ותב
םוחתה D .
0 0
;
0 0
in o$
o$ in
o$ in
H H H
H H
H H
· +
¹ ¹
∇× ≠ ∇× ·
¹ ¹
' '
∇× · ∇× ≠ ¹ ¹
¹ ¹
רובע Hout :םייקתמ
2
0
0
o$
m
o$
m
H
H
¹
· −∇×Φ
¹
'
∇× · ¹
¹
∇ ×Φ ·
תא אוxמל ידכב H
in
.רבס-ויב קוחב שמתשהל jתינ
היxtירלופ
:יללכ
- .ילמשח הדש תחת ילאידיא אל רמוח לע רבודמ
- אל םינעטמו םיישפוח םינעטמ םימייק רמוחב
.םיישפוח
- היxtירלופ ינvטמ םיאצמנה םיישפוח אל םינעטמ -
.לופידב
חפנב) בטוקמ רמוחב םינvטמ V :(
P - (P .םילופיד לש תיחפנ תופיפצ (לודג
" חפנ לעב בטוקמ qוגב ןעטמה כ"הס - V .
0
( ,
" " " · + ·
(
" לש הפשה לע יחטשמ ןעטמה כ"הס - V .
(
S dV
" , da
·
· +
∫∫ Ò
,
" לש חפנב היצזירלופה ןעטמ כ"הס - V .
,
S dV
" , da
·
· −
∫∫ Ò
.םילופיד לש qסואכ בטוקמ רמוחל סחייתהל ןתינ
:םיישפוח אלו םיישפוח םינvטמ לש תויחפנ תויופיפx
F ,
ρ ρ ρ · +
p
, ρ · −∇
F
ρ .םיישפוח םינעטמ תופיפצ -
,
ρ .תיחפנ היצזירלופ ינעטמ תופיפצ -
:היxtירלופ רובv סואג טפשמ
p
,
S dV V
"
, da , dv
ρ ·

· −∇×
∫∫ ∫∫∫ 123
142 43
Ò
:היxtירלופ jvטמ רומיש קוח
, p
,
d
J
d
d
J ,
d
ρ ∇ · −
· −
:יטנגמ חכ טנמומ
0
N m H µ · ×
:יטנגמ לופיד טנמומ
5
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
m .יטנגמה לןפידה טנמומ אוה
םרז םרוז הב האלול לש לופיד טנמומ אוה Ì חטש תלעבו S .
.ןימי די ללכ יפל עקנ טנמומה ןוויכ
m 0 S · ×
:ילמשח בוטיקו יטנגמ בוטיק
דדוב לופיד
:ילמשח בוטיק
p qd ·
:יטנגמ בוטיק
0 m
m q d µ ·
םילופיד לש תיחפנ תופיפצ
:ילמשח בוטיק
,
:יטנגמ בוטיק
0
1 µ
היצזירלופ ינעטמ לש תיחפנ תופיפצ
:ילמשח בוטיק
; ;
, , , ,
d d
, J , J
d d
ρ ρ · −∇ · ∇ · −
:הפש יאנת
1 2 1 2
ˆ ˆ ( ) ( )
, , , ,
d
n , , n J J
d
η η − · × − ⇒ − · × −
:יטנגמ בוטיק
0 0
( ) ; ( ) ; m
m m m
d d
1 J 1 J
d d
ρ µ µ ρ · −∇ × · × ∇ · −
:הפש יאנת
0 1 0 2 1 2
ˆ ˆ ( ) ( )
m m m m
d
n 1 1 n J J
d
η µ µ η − · × − ⇒ − · × −
:תילמשח תויליבטפסוס
χ
תלעפהב תולתכ לופידה יוניש תא ראתמה עובק ("יחק") -
.םינוש םינווכמ הדש
0 0
0
; 1 ;
r r
, E
) E , E
ε χ ε χ ε ε ε
ε ε
≡ × × ≡ + ≡
≡ + ·
:תורvה
-
χ
.הצירטמ םג תויהל לוכי
- לכמ ילמשח הדשל ביגמ = יפורטוזיא רמוח
.ןפואה ותואב םינוויכה
:םיבטוקמ םירמוח - היxtירלופ
0
0 0
1 2
1 2
1 2
0 1 2
ˆ ( ) 0
ˆ 0 ( )
ˆ ( )
ˆ 0 ( ) 0
F
F
F F
) E , E
& H 1
d)
H J n E E
d
d
E & n ) )
d
) n H H k
& n & &
ε ε
µ µ
η
ρ
µ
≡ + ·
≡ +
∇× − · × − ·
∇× + · × − ·
∇ · × − ·
∇ · × − ·
תוכתמ רובv םיללכ
1 .לאיצנטופ הווש qוג איה תכתמ .
2 .ספא אוה תכתמה לע\ךותב הדשה .
3 .הדש יווק "תמסוח" תכתמ .
:אמגודל זא ןעטמ אצמנ ןוילעה ודצמש יפוסניא תכתמ חטשמ
.ספא הדשה ןותחתה ודצמ
גניטנייופ טפשמו גניטנייופ רוטקו
S
.זבזובמה קפסהה qטש אוה גניטנייופ רוטקו -
S
, תורוקמה היגרנא המכ ÷ תורוקמה קפסה תופיפצ -
.תכרעמל םיקפסמ
d
, . (םהוא קוח ךותמ) הכלוהה ידספה קפסה תופיפצ -
, e #
2 .ילמשח/יטנגמה הדשה לש היגרנאה תופיפצ -
p
, .ילמשח בוטיקב עקשומה קפסהה תופיפצ -
&
, .היצזיטנגמב עקשומה קפסהה תופיפצ -
( )
( )
{ {
( )
0 1 0 1
2 2
0 0 0
( ##) ( ##)
1 1
2 2
S d
,
&
e #
S d , & e #
S
, ,
S
,
,
d
2 2
d
S E H E E H H
d
S , , , , 2 2
d
d ,
E H J E J E E
d
d1 d
H E H
d d
σ
µ ε µ
∇×
+
· × · + × +
−∇× + · + + + +
−∇× × + × · × + × +
¸ _
+ × + +
÷
¸ ,
1 42 43
123
142 43
1 4 4 442 4 4 4 43
תונוש
:(jוכנ דימת) תיטמתמ תוהt
$ $
( ) ( )
d
n n
dn
Φ · ∇ Φ× · ∇Φ ×
:קפסה
, V0 ·
:רודכ לש חפנ
3
%
3
V + π ·
:רודכ לש תפטvמ חטש
2
% S + π ·
:jירג תוהt
( )
2
2
s dV V
da dV φ φ φ φ φ
·
×∇ × · ∇ + ×∇
∫∫ ∫∫∫ Ò
:יפוסניא לית לש הדש
0
2
E r
r
λ
πε
· ×
$
:יפוסניא לית לש לאיxנטופ
0
ln
2
ref
r
r
λ
φ
πε
¸ _

·
÷
÷
¸ ,
ב תמקוממ) הנוvט הקסיד לש לאיxנטופ Z=h ( ריx לv Z :
2 2 0
0
( )
2
+ z # z #
σ
φ
ε
1
· + − − +
¸ ]
( ) ( )
( )
2
2
0 0
0
2
z z + z z
η
ε
Φ · − + − −
:(תישארב םקוממ) םייפוסניא םיטוח לש לופיד
0
cos
2
d
r
λ ϕ
πε
×
Φ · ×
ריx לv יטנגמ הדש Z :םרt הב םרוtש תvבטמ
( )
2 2
3
2 2
0 2
%
0+ z d
H
+ z
π
ϕ
π
× ×
·
+

$
:לבק
0
; V E d E
η
ε
· × ·
:jוvט יפוסניא חול
0
0
0
2
0
2
z
E
z
η
ε
η
ε
¹
>
¹
¹
·
'

¹
<
¹
¹
:jvטמב jוvטה יפוסניא לית לש הדש
µ
0 0
; ln( )
2 2
E r r
r
λ λ
πε πε

· × Φ ·
ריx לv הtכרמש תvבטמ הדשו לאיxנטופ z -ב z = d :
2 2 3+ 2
2 2
0 0
1 1
ˆ ;
% % (( ) )
( )
q q z
E z
z d +
z d +
πε πε
×
Φ · ·
− +
− +
ריx לv אxמנש ידמימ תלת לופיד לש הדש y :
(לופידהמ דואמ םיקוחר ונא ובש בצמ רובע קר ןוכנ)
0
ˆ sin sin
2
p
E r θ ϕ
πε
·
:יבמולוק חכ
1 2 1 1
2 2
0 0 0
; ;
% % %
q q q q
F E
r r r πε πε πε
· · Φ ·
:לאיxנטופו הדש
היצקנופ) לאיצנטופ םייק האבה האוושמה תא םייקמה הדש לכל
. (המודק
0 E E φ ∇× · ⇒ · −∇
:םירחא
( )
( )
0 0 2
2 1 2
2
1
;
1 ; 1 ; 1 ;
imp
j
k jk jk jk
C
e e e e j
π
π π π
µ
η µ ε
ε
+
· × ·
· · − · − ·
0 0 0 0
0 0
sin( ) ;cos( )
2 2
sin' ; cos'
2 2
jk jk jk jk
x x x x
e e e e
k k
j
e e e e
ω ω ω ω
ω ω
× − × × − ×
− −
− +
× · × ·
− +
· ·
sin( ) sin'( )
2
cos( ) cos'( )
2
sin( )
sin ( ) ; sin ( )
x x
x x
e e
j x j x j
e e
j x x
ax bx
c ax c dx
ax a b
π−∞

× · × · ×
+
× · ·
· ·

1
( ) ( )
0
N
n l kN
n l k
f f
∞ − ∞

·−∞ · ·−∞
·
∑ ∑∑
$ $
2 2
( ) c
S C S
d
n J J ds kn dl ds
d
η × − + ·
∫ ∫ ∫ Ñ
:jושאר רדסמ ר"דמ
( ) ( )
$
x x
y a y b + × ·
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
, 0
1
x
a dx
x
x x
x
e c
y b dx c
µ
µ
µ
µ

· ·
· × × +

:ינגומוהב יולת יטרפה jורתפה םא - ר"דמב
,ימצעה ךרעה תא ול םיבשחמ ,ןימי qגאב רביא רביא םיכלוה
.יטרפה ןורתפב םיאתמ רביא החסונה יפל םירצויו
רביאה תא תחקל םיבייח ימxv \רv ותואב םימvפ םילקתנ םא
.רתויב ההובגה הקtחה לvב םונילופה םv
0
0
0
0
[( ### ) cos( )
( ### ) sin( )]
m x k
p k
k
k
y x e c x c x bx
c x c x bx
α×
· × + + × +
+ × + + × % %
k םונילופה לש ההובג יכה הלעמה -
( ) x
f .ןימי qגאב
m שרושה לש יובירה - λ (ינייפואה םונילופב) ףגאב vיפומש
.jימי ףגאב םגו לאמש
:תינובשח הרדס
0
0
1
( )
2
n
n n
a a n d
n
S a a
· + ×
+
· + ×
:תיסדנה הרדס
2 1 1
0
1 1
;
1 1
N N N N
k N k
k N k
q q
q q q
q q
+ +

·− ·
− −
· × ·
− −
∑ ∑
:הרvה
1
0 1
k k
k k
q q
∞ ∞
+
· ·
·
∑ ∑
:תוירטמונוגירט תויוהt
6
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
2 2
2 2
2 2
2 2
2
2
2
sin( ) sin
cos( ) cos
)*n( ) )*n
)*n co) 1
sin cos 1
1 )*n 1+ cos
1 co) 1+ sin
sin(2 ) 2sin cos
cos(2 ) cos sin
cos(2 ) 2cos 1
cos(2 ) 1 2sin
)*n(2 ) 2 )*n +(1 )*n )
sin(3 ) 3sin %si
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α
α α α
α α α
α α
α α
α α α
α α
− · −
− ·
− · −
× ·
+ ·
+ ·
+ ·
·
· −
· −
· −
· −
· −
( )
3
3
n
cos(3 ) %cos 3cos
sin sin 2sin( + 2 + 2) cos( + 2 + 2)
sin sin 2sin( + 2 + 2) cos( + 2 + 2)
cos cos 2cos( + 2 + 2) cos( + 2 + 2)
cos cos 2sin( + 2 + 2) sin( + 2 + 2)
sin cos 1+ 2 sin( ) sin( )
sin sin
a a
a a
a a
a a
a
α
α α α
α β β β
α β β β
α β β β
α β β β
α β β α β
α
· −
+ · + −
− · − +
+ · + −
− · − + −
· + + −
( )
( )
1+ 2 cos( ) cos( )
cos cos 1+ 2 cos( ) cos( )
sin( ) sin cos cos sin
sin( ) sin cos cos sin
cos( ) cos cos sin sin
cos( ) cos cos sin sin
)*n( ) ()*n )*n ) +(1 )*n )*n )
)*n( ) ()*
a
a
β β α β
α β β α β
α β α β α β
α β α β α β
α β α β α β
α β α β α β
α β α β α β
α β
· − − +
· + + −
+ · +
− · −
+ · −
− · +
+ · + −
− · n )*n ) +(1 )*n )*n )
)*n( ) )*n )*n )*n( ) )*n )*n
*,csin *,ccos + 2
α β α β
α β α β α β α β
α α π
− +
+ − − · +
+ ·
תואוושמ tוכיר
:תוילרגטניאה לווסקמ תואוושמ
:ידאראפ קוח
0
c dS S
E dl H da

µ
·

× · − ×

∫ ∫∫ Ñ
:לווסקמ jוקיתו רפמא קוח
0
c dS S S
d
H dl E da J da
d
ε
·
× · × + ×
∫ ∫∫ ∫∫ Ñ
:(תורוקמ םv הדש) סואג קוח
{
0
יכרוא ןעטמ טנמלא
יחפנ ןעטמ טנמלא יחטש ןעטמ טנמלא
S dV V
V
V V S !
E da dv
dV " dV da dl
ε ρ
ρ ρ η λ
·
× ·
· · + +
∫∫ ∫∫∫
∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫ ∫
%
142 43 123
Ò
:(תורוקמ אלל הדש) םייקמ יטנגמ הדש
0
0
S dV
H da µ
·
× ·
∫∫ Ò
:jvטמה רומיש קוח
{
יכרוא ןעטמ טנמלא
יחפנ ןעטמ טנמלא יחטש ןעטמ טנמלא
S dV V
V
V V S !
d
J da dV
d
dV " dV da dl
ρ
ρ ρ η λ
·
× · −
· · + +
∫∫ ∫∫∫
∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫ ∫
%
142 43 123
Ò
:הפש יאנתו תוילאיxנרפידה לווסקמ תואוושמ
:ידאראפ קוח
$
0 1 2
; ( ) 0 E H n E E

µ

∇× · − × − ·

:רפמא קוח
$
0 1 2
; ( ) H E J n H H '

ε

∇× · + × − ·

:סואג קוח
( )
$
0 0 1 2
; ( ) E n E E ε ρ ε η ∇× · × − ·
:(תורוקמ אלל הדש) םייקמ יטנגמ הדש
$
0 0 1 2
0 ; ( ) 0 H n H H µ µ ∇ · × − ·
:jvטמה רומיש קוח
$
1 2
; ( )
d d
J n J J k
d d
ρ η
Σ
∇× · − × − + ∇ · −
:םימרt
0
2
0
li [ ]
li [ ]
cos
תיחפנ םרז תופיפצ
חטשמ ךרד םרז
A חטשמ ךרד םרז
d
da
A
A
dq
0 Amper
d
d0 A
J i
da m
J da dl J dV 0 dl
d0 J da J da
0 J da
α
· ·
· · ·
× × · × · ×
· × × · × ·
· × ·
∫∫
$
0
li [ ] תיחטש םרז תופיפצ
ךרוא טנמלא הצוחש םרז

dl
d0 A
' i
dl m
' +
d0 ' dl
η ω· · ·
· × ×
· × ·
$
:לוביק
Ì ; םרז - V ; חתמ - Q ןעטמ -
+
+
0 d" d d"
C
dV d dV
V
· · ·
g
:תוארשה
Ì ; םרז - V ; חתמ -
φ
qטש -
+
+
V d d d
!
d0 d d0
0
φ φ
· · ·
g
:תויtטרק תוטנידרואוק - סלפל תאוושמ jורתפ
( ) ( ) ( ) - x . y / z Φ · × ×
:ילאיווירט jורתפ
2 2 2
0
( )( )( )
x y z
k k k
A & x C ) y E F z
· · ·
Φ · + × + × + ×
:ילאיווירט אל jורתפ
2 2 2
0 ; 0 ; 0
( ) ( )
( )
( cos( ) sin( ))( cos( ) sin( ))
( cos( ) sin( ))
y y x x
z z
x y z
j k y j k y j k x j k x
j k z j k z
x x y y
z z
k k k
A e & e C e ) e
E e F e
A k x & k x C k y ) k y
E k z F k z
× × − × × × × − × ×
× × − × ×
≠ ≠ ≠
Φ · × + × × × + ×
× × + ×
· + +
+
% % % %
% %
:תוילילג תוטנידרואוק - סלפל תאוושמ jורתפ
( ) ( ) ( ) + r / z ψ ϕ Φ · × ×
םיאבה הפשה יאנת !בל ומיש םילוכי :(דימת אל ךא) םייקתהל
(0) (2 ) (0) (2 )
(0) ( )
; $ $
, + +
π π
ψ ψ ψ ψ

· ·
< ∞
:ילאיווירט jורתפ
2 2
0
( ln( ))( )( )
z
k
A & r C ) E F z
ϕ
υ
ϕ
· ·
Φ · + × + × + ×
:jושאר ילאיווירט אל jורתפ
2 2
0 ; 0
( ) ( cos( ) sin( ))
( )
z
k
A r & r C )
E F z
ϕ ϕ
ϕ
υ υ
ϕ ϕ
υ
υ ϕ υ ϕ

≠ ·
Φ · × + × × × + ×
× + ×
:ינש ילאיווירט אל jורתפ
2 2
2 2
0 ; 0
( )( cos( ) sin( ))
( )
z z
z
z z
z z
z z
k
k
AJ r &N r C )
Ee Fe
ϕ ϕ
ϕ
υ υ ϕ ϕ
γ γ
υ
γ
γ γ υ ϕ υ ϕ
× − ×
≠ ≠
≡ −
Φ · + +
× +
:תוירודכ תוטנידרואוק - סלפל תאוושמ jורתפ
( ) ( ) ( ) + r ( θ ψ ϕ Φ · × ×
םיאבה הפשה יאנת !בל ומיש םילוכי :(דימת אל ךא) םייקתהל
(0) (2 ) (0) (2 )
(0) ( ) (0) ( )
(0) ( )
( ) ( ) ( )
; $ $
; $ $
,
+ r (
( ( ( (
+ +
π π
π π
θ ψ ϕ
ψ ψ ψ ψ

Φ · × ×
· ·
· ·
< ∞
:ילאיווירט ןורתפ
( ) 0 ( ln )*n
2
C
m l A & ) E F
r
θ
ϕ
¸ _ ¸ _ ¸ _
· · Φ · × + + + ×
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
:ןושאר ילאיווירט אל ןורתפ
( )
1
0 0
(cos )
0(
sin( ) cos( )
m תקזחב אל
l l
l l
l m
m
m m l
&
m Ar
r
C m ) m ,
θ
ϕ ϕ
∞ ∞
+
· ·
¸ _
≠ Φ · +
÷
¸ ,
× × + ×
∑∑
123
0 0 1
0 1 1
0 1 2
2 2 2
1 ; cos ; sin
1
cos(2 ) ; sin(2 ) ; cos(2 ) 1
3
, , ,
, , ,
θ θ
θ θ θ
· · ·
· + · · −
:רבס-ויב קוח
( $) $ ( $) $
2 2
$
ˆ ˆ
$ 1 1
$
% %
$ $
r r r r r r
V
J i J dV i
H dV dH
r r r r
π π
× ×
· ⇐ ·
− −
∫∫∫
:םיבטוקמ םירמוח - היxtירלופ
0
0 0
1 2
1 2
1 2
1 2
ˆ ( ) 0
ˆ 0 ( )
ˆ ( )
ˆ 0 ( ) 0
F
F
F F
) E , E
& H 1
d)
H J n E E
d
d
E & n ) )
d
) n H H k
& n & &
ε ε
µ µ
η
ρ
≡ + ·
≡ +
∇× − · × − ·
∇× + · × − ·
∇ · × − ·
∇ · × − ·
:תויtטרק תוטנידרואוק
:(רוטקו) טנאידרג
ˆ ˆ ˆ x y z
x y z
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ ∂
- טנגרביד Div :(רלקס)
y x z
F F F
F
x y z
∂ ∂ ∂
∇× · + +
∂ ∂ ∂
CurI / Rotor :(רוטקו)
ˆ ˆ ˆ
y y x x z z
F F F F F F
F x y z
y z z x x y
∂ ∂ ¸ _ ¸ _ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ _
∇× · − + − + −
÷ ÷ ÷
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ , ¸ , ¸ ,
:תוילילג תוטנידרואוק
:(רוטקו) טנאידרג
$
1
ˆ ˆ φ
φ
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ ∂
r z
r r z
- טנגרביד Div :(רלקס)
( ) 1 1
φ
φ
∂ ∂ × ∂
∇× · + +
∂ ∂ ∂
r z
F r F F
F
r r r z
CurI / Rotor :(רוטקו)
$
( ) ( ) 1 1
ˆ ˆ
φ φ
φ
φ φ
∂ ∂ × ¸ _ ¸ _ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ _
∇× · − + − + −
÷ ÷ ÷
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ¸ , ¸ , ¸ ,
z r z r
F r F F F F F
F r z
r z z r r r
:תוירודכ תוטנידרואוק
:(רוטקו) טנאידרג
1 1
ˆ ˆ
ˆ
sin
r
r r r
θ φ
θ θ φ
∂Φ ∂Φ ∂Φ
∇Φ · + +
∂ ∂ × ∂
- טנגרביד Div :(רלקס)
2
2
(sin ) ( ) 1 1 1
sin sin
r
F F r F
F
r r r r
φ θ
θ
θ θ θ φ
∂ ∂ × ∂ ×
∇× · + +
∂ × ∂ × ∂
CurI / Rotor :(רוטקו)
(sin ) ( ) 1 1 1
ˆ
ˆ
sin sin
( ) ( ) 1
ˆ
φ φ θ
θ
θ
θ
θ θ φ θ φ
φ
θ
∂ × ∂ × ¸ _ ¸ _ ∂ ∂
∇× · − + −
÷ ÷
× ∂ ∂ ∂ ∂
¸ , ¸ ,
∂ × ∂ ¸ _
+ −
÷
∂ ∂ ¸ ,
r
r
F r F F F
F r
r r r
r F F
r r
:הקיטטס יtאווק
ןמזב הנתשמ תיטטס הייעב
:חתמ רוקמ רדסמ ילמשח הדש רצוי 0 .
:םרt רוקמ רדסמ יטנגמ הדש רצוי 0 .
(0) (0) (0)
(1) (2)
(0) (0) (0) (0) (0)
0 0 (1) 0 (2)
ˆ 0 ( ) 0
ˆ ( )
e n e e
e n e e ε ρ ε ε η
∇× · × − ·
∇× · × − ·
7
For more please visit – www.nsof.info
םייטנגמורטקלא תודשב תואחסונ ףד
(0) (0) (0) (0) (0)
(1) (2)
(0) (0) (0)
0 0 (1) 0 (2)
(0) (0) (0) (0)
0 (1) 0 (2)
ˆ ( )
ˆ 0 ( ) 0
ˆ 0 ( ) 0
s
# j n # # '
# n # #
j n j j '
µ µ µ
µ µ
∇× · × − ·
∇ · × × − × ·
∇ · × × − × + ∇ ·
ןושאר ןוקית
(1) (0) (1) (1)
0 (1) (2)
(1) (1) (1) (1) (1)
0 0 (1) 0 (2)
ˆ ( ) 0
ˆ ( )
e # n e e

e n e e
µ
ε ρ ε ε η

∇× · − × − ·

∇ · × × − × ·
(1) (0) (1) (1) (1) (1)
0 (1) (2)
(1) (1) (1)
0 0 (1) 0 (2)
(1) (0) (1) (1) (1) (0)
(1) (2)
ˆ ( )
ˆ 0 ( ) 0
ˆ ( )
s
# e j n # # '

# n # #
j n j j '

ε
µ µ µ
ρ η

∇× · + × − ·

∇ · × × − × ·
∂ ∂
∇ · − × − + ∇ · −
∂ ∂
ינש ןוקית
(2) (1) (2) (2)
0 (1) (2)
(2) (2) (2) (2) (2)
0 0 (1) 0 (2)
ˆ ( ) 0
ˆ ( )
e # n e e

e n e e
µ
ε ρ ε ε η

∇× · − × − ·

∇ · × × − × ·
(2) (1) (2) (2) (2) (2)
0 (1) (2)
(2) (2) (2)
0 0 (1) 0 (2)
(2) (1) (2) (2) (2) (1)
(1) (2)
ˆ ( )
ˆ 0 ( ) 0
ˆ ( )
s
# e j n # # '

# n # #
j n j j '

ε
µ µ µ
ρ η

∇× · + × − ·

∇ · × × − × ·
∂ ∂
∇ · − × − + ∇ · −
∂ ∂
8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->