You are on page 1of 2

‫הכנסת השמונה‪-‬עשרה‬

‫הצעת חוק של חברי הכנסת‬

‫ג'מאל זחאלקה‬
‫חנין זועבי‬
‫פ‪2829/18/‬‬

‫הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע‪ ,‬התשע"א–‪2011‬‬
‫הגדרות‬

‫‪.1‬‬

‫– בחוק זה‬
‫נזק עקב אסון טבע" – נזק שנגרם לרכושו של אדם עקב תופעת טבע"‬
‫בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך חריג‪ ,‬או עקב הצטברות‬
‫חריגה של תופעות טבע‪ ,‬ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף ‪2‬‬
‫;שהוא אסון טבע‬
‫‪.‬השרים" – שר האוצר ושר הפנים"‬

‫הכרזה על אסון טבע ‪.2‬‬

‫הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר הפנים‪ ,‬שניתנה א((‬
‫לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי‪ ,‬על השירות‬
‫ההידרולוגי או על המכון הגיאולוגי‪ ,‬ועל גבולות האזור או האזורים עליהם‬
‫‪.‬חלה ההכרזה על אסון טבע‬
‫הכריזה הממשלה על אסון טבע כאמור בסעיף קטן )א(‪ ,‬תחליט ב((‬
‫מהי מסגרת התקציב הכולל שיוקצה לשם הערכת הנזקים עקב אסון‬
‫‪.‬הטבע ולשם תשלום הפיצויים בשל הנזקים כאמור‬

‫זכות לפיצויים‬

‫‪.3‬‬

‫מי שנגרם לו נזק עקב אסון טבע זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי חוק‬
‫‪.‬זה‬

‫ניכוי סכום ביטוח‬

‫‪.4‬‬

‫שעה שבאים לשום פיצויים המגיעים לפי חוק זה בשל נזק )להלן –‬
‫– הפיצויים( ינוכו מהם הסכומים הבאים‬

‫שמאות‬

‫‪.5‬‬

‫;כל סכום ששולם או שישולם על פי חוזה הביטוח עבור אותו נזק‬

‫)‪(1‬‬

‫כל סכום ששולם לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע )פיצוי בשל נזקים )‪(2‬‬
‫‪1.‬לתשתיות לחקלאות(‪ ,‬התשמ"ט–‪1989‬‬

‫‪ 1‬ס"ח התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.20‬‬

‫לא ישולמו פיצויים אלא אם כן הנזק הוערך בידי עובדי משרד א((‬
‫‪.‬הפנים שהוכשרו לכך‪ ,‬או בידי שמאים שהשרים מינו לעניין זה‬

‫‪.‬השרים יקבעו את אופן פעולתו של מערך השמאות לפי סעיף זה‬

‫ב((‬

‫השרים רשאים לקבוע כי הנזק יוערך עוד לפני מתן ההכרזה על ג((‬
‫אסון טבע לפי סעיף ‪ ,2‬ואולם הערכת הנזק כאמור תשמש לעניין תשלום‬
‫‪.‬פיצויים רק לאחר הכרזה כאמור‬
‫ביצוע ותקנות‬

‫‪.6‬‬

‫השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל עניין‬
‫‪.‬הנוגע לביצועו‬
‫דברי הסבר‬

‫כיום לא קיים מנגנון ממלכתי לפיצוי על נזקים מאסון טבע‪ .‬הצעת החוק באה להסדיר את‬
‫הנושא וליצור מנגנון פיצויים במקרה של אסון טבע‪ .‬יש לציין שבמדינות אירופה וארצות הברית‬
‫קיימים מנגנונים לטיפול ופיצוי במקרה של אסון טבע‪ .‬החוק המוצע מתייחס לאסון טבע‪ ,‬דהיינו‬
‫לנזקים הנגרמים עקב תופעות טבע בהיקף חריג או בעוצמה חריגה או הצטברות תופעות טבע‪,‬‬
‫שהממשלה הכריזה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 2‬המוצע‪ ,‬שהוא אסון טבע‪.‬‬
‫הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת על‬
‫שולחן הכנסת השבע‪-‬עשרה )פ‪ (2162/17/‬ועל שולחן הכנסת השמונה‪-‬עשרה )פ‪.(525/18/‬‬

‫‪--------------------------------‬‬‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬
‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬
‫כ"ז בטבת התשע"א – ‪3.1.11‬‬