You are on page 1of 3

‫חוק למניעת שריפות בשדות‪ ,‬התש"י ‪1949‬‬

‫‪1‬‬

‫פירושי‬
‫‪.1‬‬

‫בחוק זה‬

‫"צמח" כולל כל דבר שבעול הצומח וכל חלק מצמח‪ ,‬בי שהוא תלוש הימנו ובי שאיננו תלוש‬
‫הימנו;‬
‫"מנהל" פירושו מנהל מדור השמירה על הקרקע במשרד החקלאות;‬
‫"מפקח" פירושו אד שהמנהל מינהו כמפקח לצור חוק זה;‬
‫"שדה" כולל חורשה‪ ,‬יער‪ ,‬ג ‪ ,‬מטע‪ ,‬צדי כביש ודר ‪.‬‬

‫מינוי מפקחי‬
‫‪.2‬‬

‫המנהל ימנה מפקחי לצור חוק זה ובלבד שלכל ישוב יהיה לא פחות ממפקח אחד‪.‬‬

‫איסור שריפת צמחי שלא ברשיו‬
‫לא ישרו אד צמחי בשדה‪ ,‬בי שה מחוברי לקרקע ובי שה תלושי ‪ ,‬ולא יגרו‬
‫‪.3‬‬
‫לשריפת ‪ ,‬אלא לפי רשיו בכתב מאת המפקח‪ ,‬או מאת אד שהורשה לכ על ידיו‪ ,‬ובהתא‬
‫לתנאי רשיו כזה‪.‬‬

‫איסור לשרו חמרי ולהשלי דברי בוערי בשדות‬
‫‪.4‬‬

‫)א(‬

‫לא ישלי אד סיגריה לוחשת‪ ,‬או גפרור דולק‬
‫)‪(1‬‬

‫בתחו של פחות משלושה מטר מצמחי בשדה;‬

‫)‪(2‬‬

‫במדרו ;‬

‫)‪(3‬‬

‫מתו רכבת או כלי רכב בכבישי או בדרכי ‪.‬‬

‫)ב( בלי לפגוע באמור בסעי קט )א( לא יצית אד ולא ישרו כל חומר‪ ,‬ולא ישלי‬
‫חומר בוער או לוחש‪ ,‬או חומר העלול להתלקח‪ ,‬בתחו של עשרה מטר מצמחי בשדה‪ ,‬ולא יגרו‬
‫למעשה מהמעשי האלה‪.‬‬

‫ניקוי דרכי ושטחי סמוכי לה‬
‫המחזיק בכביש‪ ,‬דר ‪ ,‬מסילת ברזל‪ ,‬או צדיה ‪ ,‬או תעלות שבצדיה ‪ ,‬או הממונה על‬
‫‪.5‬‬
‫הטיפול בה ‪ ,‬חייב לנקות ולהחזיק נקיי מצמחי ומכל דבר אחר העלול להתלקח או לבעור;‬
‫וכ חייב הוא לנקות ולהחזיק נקי מכל חומר כזה קרקע ברוחב של שלושה מטר לאור‬
‫גבולותיה ‪ ,‬ולמטרה זו רשאי הוא להיכנס לתחומי קרקע זאת‪.‬‬

‫התקנת קווי בידוד‬
‫)א( המחזיק בשדה חייב‪ ,‬לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובהתא להוראותיו‪ ,‬לנקות כל‬
‫‪.6‬‬
‫חלקה בתוכו שתיקבע בדרישה‪ ,‬ולהחזיקה נקיה‪ ,‬מצמחי ומכל חומר אחר העלול להתלקח או‬
‫לבעור‪ ,‬ובלבד שרחבה לא יעלה על ‪ 10‬מטר‪.‬‬
‫)ב( אד שקיבל דרישה או הוראה לפי סעי )א(‪ ,‬רשאי תו ‪ 15‬יו מתארי קבלתה‬
‫לערער עליה בפני המנהל‪ ,‬והחלטת המנהל תהיה סופית‪.‬‬

‫)תיקו התשי"ט(‬
‫‪.7‬‬

‫)בוטל(‪.‬‬

‫חובה להודיע על שריפות‬
‫אד הרואה שריפה בשדה ואי מכבה‪ ,‬חייב להודיע על כ מיד לתחנת המשטרה הקרובה‬
‫‪.8‬‬
‫ביותר או למפקח בישוב הקרוב‪.‬‬

‫)תיקו התשי"ט(‬
‫‪.9‬‬

‫)בוטל(‪.‬‬

‫ביצוע פעולות מניעה‬
‫‪) .10‬א( לא מילא אד אחרי הוראות סעי ‪ 5‬או ‪ ,6‬רשאי המפקח לבצע הוראות אלה‬
‫במקומו ועל חשבונו‪ ,‬ולמטרה זאת רשאי המפקח‪ ,‬וכל אד שמורשה לכ על ידיו‪ ,‬להיכנס לקרקע‬
‫שבחזקת אותו אד ‪.‬‬
‫)ב(‬

‫הוראות סעי קט )א( אינ גורעות מאחריותו של אד על עבירה לפי חוק זה‪.‬‬

‫זכות כניסה‬
‫‪ .11‬למפקח‪ ,‬לאד שהורשה לכ על ידיו‪ ,‬וכ לכל שוטר‪ ,‬הרשות להיכנס לשדה ולכל מקו‬
‫אחר‪ ,‬לש פיקוח על קיו חוק זה ולש ביצוע הוראותיו‪.‬‬

‫עונשי‬
‫)תיקו התשמ"ח(‬
‫‪.12‬‬

‫)א(‬

‫העובר על הוראות חוק זה למעט הוראות סעי ‪ ,4‬דינו מאסר ששה חדשי ‪.‬‬

‫)ב(‬

‫העובר על הוראות סעי ‪ ,4‬דינו מאסר שלוש שני ‪.‬‬

‫תחולה‬
‫‪ .13‬הוראות הסעיפי ‪)4 ,3‬א()‪)4 ,(1‬א()‪)4 ,(2‬ב(‪ 5 ,‬ו‪ , 6‬לא יחייבו בתחומי שטח מגורי בנוי של‬
‫אזור עיריה‪ ,‬אזור מועצה מקומית או של כל ישוב אחר‪.‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫‪) .14‬א(‬
‫לביצועו‪.‬‬

‫שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי תקנות בכל הנוגע‬

‫)ב( שר החקלאות רשאי‪ ,‬בצו שיפורס ברשומות‪ ,‬להפסיק מפע‬
‫הוראות חוק זה‪ ,‬כול או מקצת ‪ ,‬לתקופות ובשטחי שימצא לנכו ‪.‬‬

‫לפע‬

‫ביטול‬
‫‪.15‬‬

‫תקנות שעת חירו )מניעת שריפות בשדות(‪ ,‬התש"ט‪1949‬‬

‫בטלות‪.‬‬

‫תחילת תוק‬
‫‪.16‬‬

‫תקפו של חוק זה הוא מיו י"א בטבת התש"י )‪ 31‬בדצמבר ‪.(1949‬‬

‫דוד ב גוריו‬

‫דב יוס‬

‫ראש הממשלה‬

‫שר החקלאות‬
‫חיי ווייצמ‬
‫נשיא המדינה‬

‫‪ 1‬ס"ח ‪ ,30‬התש"י‪ ,‬עמ' ‪.32‬‬
‫תיקוני ‪:‬‬
‫ס"ח ‪ ,290‬התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪;205‬‬
‫ס"ח ‪ ,1261‬התשמ"ח )‪ ,(27.7.1988‬עמ' ‪.186‬‬

‫את תחולת‬