You are on page 1of 52

‫שומות‬

‫ספר החוקים‬
‫כ' באב התשע"ב ‬

‫‪ 2381‬‬

‫‪ 8‬באוגוסט ‪2012‬‬
‫עמוד‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012-‬‬
‫  תיקונים עקיפים‪:‬‬
‫  חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ - 1951-‬מס' ‪17‬‬
‫  חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪ - 1962-‬מס' ‪5‬‬
‫  חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ - 1965-‬מס' ‪99‬‬
‫  חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ - 1968-‬מס' ‪29‬‬
‫  חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪ - 1970-‬מס' ‪53‬‬
‫  פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪ - 1971-‬מס' ‪27‬‬
‫  חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪ - 1984-‬מס' ‪72‬‬
‫  חוק העבירות המינהליות‪ ,‬התשמ"ו‪ - 1985-‬מס' ‪16‬‬
‫  חוק בתי דין מינהליים‪ ,‬התשנ"ב‪ - 1992-‬מס' ‪12‬‬
‫  חוק החומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ - 1993-‬מס' ‪7‬‬
‫  חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל‪ ,‬התשנ"ד‪ - 1994-‬מס' ‪5‬‬
‫  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪ - 1995-‬מס' ‪142‬‬
‫  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪ ,‬התש"ס‪ - 2000-‬מס' ‪78‬‬
‫  חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות‬
‫  הכספים ‪ 2003‬ו–‪ ,)2004‬התשס"ג‪ - 2003-‬מס' ‪16‬‬
‫  חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו‪ - 2005-‬מס' ‪2‬‬
‫  חוק רישוי עסקים (תיקון מס' ‪ ,)27‬התשע"א‪2010-‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪*2012‬‬
‫פרק א'‪ :‬מטרה והגדרות‬
‫מטרת החוק‬

‫‪.1‬‬

‫חוק זה מטרתו להסדיר את קיומם של שירותי כבאות והצלה במדינה‪ ,‬לשם הצלת חיי‬
‫אדם ורכוש‪ ,‬הגברת הבטיחות באש‪ ,‬כיבוי דליקות ומניעת דליקות‪.‬‬

‫הגדרות‬

‫‪.2‬‬

‫בחוק זה —‬
‫התשנ"ג—‪1993‬‏‏‪1‬‬

‫"אירוע חומרים מסוכנים" — כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים‪,‬‬
‫זה — חוק חומרים מסוכנים);‬
‫"אירוע כבאות והצלה" — דליקה וכל מצב סכנה אחר שרשות הכבאות וההצלה מטפלת‬
‫בו בהתאם לתפקידיה;‬
‫"אמצעי בטיחות אש והצלה" — אמצעים המותקנים בנכסים‪ ,‬דרך קבע או באופן ארעי‪,‬‬
‫ומיועדים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לכל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מניעת דליקות והתפשטותן;‬
‫(‪ )2‬‬

‫כיבוי דליקות‪ ,‬צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות;‬

‫(‪ )3‬‬

‫מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם;‬

‫(‪ )4‬‬

‫הצלת חיי אדם ורכוש;‬

‫(‪ )5‬‬

‫דרכי תקשורת;‬

‫(‪ )6‬‬

‫כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה;‬

‫(בחוק‬

‫"בעל נכס"‪ ,‬לעניין מקרקעין — מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעלים‪ ,‬או מי שזכאי‬
‫להירשם כבעלים כאמור ומחזיק כדין במקרקעין‪ ,‬וכן חוכר לדורות; ואולם אם היו‬
‫המקרקעין מקרקעי ישראל אשר לחוכר לדורות זכות בהם או לגביהם — החוכר‬
‫לדורות בלבד;‬
‫"הוראות כבאות והצלה" — הוראות שהוציא הנציב לפי סעיף ‪(10‬א)(‪;)1‬‬
‫"הוראות הרשות" — הוראות הכבאות וההצלה ופקודות הכבאות וההצלה;‬
‫"חוק גנים לאומיים" — חוק גנים לאומיים‪ ,‬שמורות טבע‪ ,‬אתרים לאומיים ואתרי הנצחה‪,‬‬
‫התשנ"ח—‪1998‬‏‏‪;2‬‬
‫"חוק הסכמים קיבוציים" — חוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז—‪1957‬‏‏‪;3‬‬
‫"חוק יסודות התקציב" — חוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה—‪1985‬‏‏‪;4‬‬
‫"חוק המחשבים" — חוק המחשבים‪ ,‬התשנ"ה—‪1995‬‏‏‪;5‬‬
‫"חוק המים" — חוק המים‪ ,‬התשי"ט—‪1959‬‏‏‪;6‬‬
‫"חוק העונשין" — חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז—‪1977‬‏‏‪;7‬‬
‫"חוק רישוי עסקים" — חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח—‪1968‬‏‏‪;8‬‬
‫* ‬
‫‪ 1‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪ 3‬‬
‫‪ 4‬‬
‫‪ 5‬‬
‫‪ 6‬‬
‫‪ 7‬‬
‫‪ 8‬‬

‫‪702‬‬

‫התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (‪ 25‬ביולי ‪ ;)2012‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה‬
‫— ‪ ,672‬מיום כ"ה באדר התשע"ב (‪ 19‬במרס ‪ ,)2012‬עמ' ‪.600‬‬
‫ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.28‬‬
‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.202‬‬
‫ס"ח התשי"ז‪ ,‬עמ' ‪.63‬‬
‫ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪.60‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.169‬‬
‫ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.226‬‬
‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪.204‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫(גמלאות) [נוסח משולב]‪,‬‬
‫המדינהמשולב]‪,‬‬
‫(גמלאות) [נוסח‬
‫חוק שירות‬
‫המדינה‬
‫(גמלאות)" —‬
‫חוק שירות‬
‫המדינה‬
‫(גמלאות)" —‬
‫"חוק שירות‬
‫"חוק שירות המדינה‬
‫התש"ל—‪1970‬‏‏‏‪ ;9‬התש"ל—‪1970‬‏‏‏‪;9‬‬
‫(מינויים)‪ ,‬התשי"ט—‪1959‬‏‏‪;10‬‬
‫התשי"ט—‪1959‬‏‏‪;10‬‬
‫שירות המדינה‬
‫(מינויים)‪,‬‬
‫המדינהחוק‬
‫(מינויים)" —‬
‫המדינהשירות‬
‫(מינויים)" — חוק‬
‫"חוק שירות‬
‫"חוק שירות המדינה‬
‫(משמעת)‪ ,‬התשכ"ג—‪1963‬‏‏‪;11‬‬
‫התשכ"ג—‪1963‬‏‏‪;11‬‬
‫(משמעת)‪ ,‬המדינה‬
‫המדינהחוק שירות‬
‫(משמעת)" —‬
‫המדינהשירות‬
‫(משמעת)" — חוק‬
‫"חוק שירות‬
‫"חוק שירות המדינה‬
‫הכבאות‪ ,‬התשי"ט—‪1959‬‏‪;12‬‬
‫התשי"ט—‪1959‬‏‪;12‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הכבאות‪,‬‬
‫הכבאות" —‬
‫שירותישירותי‬
‫"חוק— חוק‬
‫"חוק שירותי הכבאות"‬
‫והבנייה‪ ,‬התשכ"ה—‪1965‬‏‏‪;13‬‬
‫התשכ"ה—‪1965‬‏‏‪;13‬‬
‫חוק התכנון‬
‫והבנייה‪,‬‬
‫והבנייה" —‬
‫התכנון‬
‫התכנון‬
‫"חוק— חוק‬
‫"חוק התכנון והבנייה"‬
‫זה;פרסומו של חוק זה;‬
‫מיום‬
‫חודשיםחוק‬
‫פרסומו של‬
‫שישה‬
‫מיום‬
‫הרשות" —‬
‫כינוןחודשים‬
‫שישה‬
‫"יום‬
‫"יום כינון הרשות" —‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪(13‬א);‬
‫בסעיף ‪(13‬א);‬
‫"כבאי" —‬
‫"כבאי" — כמשמעותו‬
‫הממשלתית שהוקמה‬
‫שהוקמה‬
‫הממשלתיתהרשות‬
‫ולביוב" — מועצת‬
‫מועצת הרשות‬
‫הממשלתית למים‬
‫למים ולביוב" —‬
‫הממשלתיתהרשות‬
‫"מועצת הרשות "מועצת‬
‫המים; ‪124‬טו לחוק המים;‬
‫לפי סעיף‬
‫לפי סעיף ‪124‬טו לחוק‬
‫ימיםתקופה של ‪ 30‬ימים‬
‫עולה על‬
‫אינהשל ‪30‬‬
‫תקופה‬
‫בנכס‬
‫להחזיקעל‬
‫אינה עולה‬
‫שזכותו‬
‫בנכס‬
‫להחזיקמי‬
‫שזכותו— למעט‬
‫מי בנכס"‬
‫"מחזיק‬
‫"מחזיק בנכס" — למעט‬
‫אדם הגר בבית מלון;‬
‫מלון;‬
‫ולמעט‬
‫ולמעט אדם הגר בבית‬
‫כהגדרתה בסעיף ‪;82‬‬
‫בסעיף—‪;82‬‬
‫הביטחון"‬
‫כהגדרתה‬
‫"מערכת‬
‫"מערכת הביטחון" —‬
‫וההצלה‪ ,‬או למלא את‬
‫למלא את‬
‫הכבאות‬
‫וההצלה‪ ,‬או‬
‫מחוז ברשות‬
‫הכבאות‬
‫ברשות מפקד‬
‫שמונה להיות‬
‫מפקד מחוז‬
‫להיות— מי‬
‫שמונהמחוז"‬
‫"מפקד מחוז" — מי "מפקד‬
‫וההצלה; הכבאות וההצלה;‬
‫מחוז ברשות‬
‫הכבאות‬
‫ברשותמפקד‬
‫תפקידיו של‬
‫תפקידיו של מפקד מחוז‬
‫בחוק–יסוד‪ :‬מקרקעי ישראל‏‪;14‬‬
‫מקרקעי ישראל‏‪;14‬‬
‫כמשמעותם‬
‫בחוק–יסוד‪:‬‬
‫ישראל" —‬
‫כמשמעותם‬
‫"מקרקעי ישראל" —"מקרקעי‬
‫ברשות הכבאות וההצלה‪,‬‬
‫וההצלה‪,‬‬
‫כמסייע‬
‫הכבאות‬
‫ברשות‪(17‬ג)‬
‫לפי סעיף‬
‫כמסייע‬
‫מתנדב‬
‫להיות‪(17‬ג)‬
‫שמונה סעיף‬
‫מתנדב לפי‬
‫להיות— מי‬
‫"מתנדב"‬
‫"מתנדב" — מי שמונה‬
‫בהתאם להוראות חוק זה;‬
‫אושרה חוק זה;‬
‫להוראות‬
‫והתנדבותו‬
‫והתנדבותו אושרה בהתאם‬
‫וכלי תחבורה ציבורית;‬
‫ציבורית;‬
‫מקרקעין‬
‫תחבורה‬
‫"נכסים" —‬
‫"נכסים" — מקרקעין וכלי‬
‫זה;שמונה לפי חוק זה;‬
‫והצלה‪,‬‬
‫לפי חוק‬
‫כבאות‬
‫שמונה‬
‫נציב‬
‫והצלה‪,‬‬
‫"הנציב" —‬
‫"הנציב" — נציב כבאות‬
‫אחרת;אם כן נאמר אחרת;‬
‫נאמרד‪ ,‬אלא‬
‫ועובדים כאח‬
‫אלא אם כן‬
‫כבאים‬
‫כאחד‪,‬‬
‫ועובדים —‬
‫"עובדי הרשות"‬
‫"עובדי הרשות" — כבאים‬
‫‪(10‬א)(‪ ;)2‬לפי סעיף ‪(10‬א)(‪;)2‬‬
‫שהוציא הנציב‬
‫לפי סעיף‬
‫פקודות‬
‫שהוציא—הנציב‬
‫פקודות והצלה"‬
‫"פקודות כבאות‬
‫"פקודות כבאות והצלה" —‬
‫חדש]‪ ,‬התשל"א—‪1971‬‏‏‪;15‬‬
‫התשל"א—‪1971‬‏‏‪;15‬‬
‫המשטרה [נוסח‬
‫חדש]‪,‬‬
‫פקודת‬
‫המשטרה—[נוסח‬
‫פקודתהמשטרה"‬
‫"פקודת‬
‫"פקודת המשטרה" —‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪(13‬ב);‬
‫בסעיף ‪(13‬ב);‬
‫והצלה" —‬
‫כמשמעותו‬
‫"קצין כבאות‬
‫"קצין כבאות והצלה" —‬
‫ומעלה;טפסר משנה ומעלה;‬
‫שדרגתו‬
‫משנה‬
‫והצלה‬
‫טפסר‬
‫כבאות‬
‫שדרגתו‬
‫והצלהקצין‬
‫בכיר" —‬
‫כבאות‬
‫והצלה‬
‫קצין‬
‫כבאות‬
‫בכיר" —‬
‫"קצין‬
‫"קצין כבאות והצלה‬
‫והצלה שהוקמה בחוק זה;‬
‫בחוק זה;‬
‫לכבאות‬
‫שהוקמה‬
‫הארצית‬
‫והצלה‬
‫הרשות‬
‫לכבאות‬
‫וההצלה" —‬
‫הכבאות הארצית‬
‫"רשות— הרשות‬
‫וההצלה"‬
‫"הרשות"‪,‬‬
‫"הרשות"‪" ,‬רשות הכבאות‬
‫לאומיים;בחוק גנים לאומיים;‬
‫כהגדרתה‬
‫גנים‬
‫הלאומיים" —‬
‫כהגדרתה בחוק‬
‫והגנים‬
‫הלאומיים" —‬
‫לשמירת הטבע‬
‫והגנים‬
‫"הרשות‬
‫"הרשות לשמירת הטבע‬
‫ישראל‪ ,‬התש"ך—‪1960‬‏‏‪;16‬‬
‫התש"ך—‪1960‬‏‏‪;16‬‬
‫רשות מקרקעי‬
‫ישראל‪,‬‬
‫מקרקעיבחוק‬
‫כמשמעותה‬
‫— רשות‬
‫בחוק‬
‫ישראל"‬
‫כמשמעותה‬
‫"רשות— מקרקעי‬
‫"רשות מקרקעי ישראל"‬
‫שאושרה לגביו תכנית‬
‫תכנית‬
‫שטח‬
‫לגביו‬
‫טבע" —‬
‫שאושרה‬
‫כשמורת‬
‫או שטח‬
‫טבע" —‬
‫כשמורתלאומי‬
‫בתכנית כגן‬
‫לאומי או‬
‫"שטחכגןשאושר‬
‫"שטח שאושר בתכנית‬
‫לאומי או כשמורת טבע;‬
‫כשמורת טבע;‬
‫אואותו כגן‬
‫המייעדת‬
‫כגן לאומי‬
‫והבנייה‪,‬‬
‫המייעדת אותו‬
‫בחוק התכנון‬
‫והבנייה‪,‬‬
‫כהגדרתה‬
‫כהגדרתה בחוק התכנון‬
‫כשמורתלאומי או כשמורת‬
‫שהוכרז כגן‬
‫לאומי או‬
‫טבע"כגן— שטח‬
‫שהוכרז‬
‫כשמורת‬
‫אושטח‬
‫לאומי —‬
‫כשמורת טבע"‬
‫שהוכרז כגן‬
‫לאומי או‬
‫"שטח שהוכרז כגן "שטח‬
‫לאומיים;לחוק גנים לאומיים;‬
‫סעיף ‪(22‬א)‬
‫לפיגנים‬
‫לחוק‬
‫טבע לפי סעיף ‪(22‬א)טבע‬
‫השר לביטחון הפנים‪.‬‬
‫הפנים‪.‬‬
‫"השר" —‬
‫"השר" — השר לביטחון‬
‫‪ 9‬‬
‫‪ 10‬‬
‫‪ 11‬‬
‫‪ 12‬‬
‫‪ 13‬‬
‫‪1 4‬‬
‫‪ 15‬‬
‫‪ 16‬‬

‫ס"ח התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.65‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.86‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.50‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.199‬‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫ס"ח התש"ך‪ ,‬עמ' ‪.56‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,17‬עמ' ‪.390‬‬
‫ס"ח התש"ך‪ ,‬עמ' ‪.57‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪703‬‬

‫פרק ב'‪ :‬הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫סימן א'‪ :‬הרשות ותפקידיה‬
‫הקמת רשות‬
‫ארצית לכבאות‬
‫והצלה‬

‫‪.3‬‬

‫תפקידי רשות‬
‫הכבאות וההצלה‬

‫‪.4‬‬

‫נציב כבאות‬
‫והצלה‬

‫‪.5‬‬

‫(א) מוקמת בזה הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים‪.‬‬
‫(ב) ‬

‫רשות הכבאות וההצלה היא רשות ממלכתית ארצית‪.‬‬

‫(ג) ‬

‫השר יקבע את סמל רשות הכבאות וההצלה‪.‬‬

‫(א) ואלה תפקידי רשות הכבאות וההצלה —‬
‫(‪ )1‬לפעול לכיבוי דליקות‪ ,‬למניעת התפשטותן ולהצלת חיי אדם ורכוש‬
‫מדליקות;‬
‫(‪ )2‬‬

‫לפעול למניעת דליקות לפי חוק זה;‬

‫(‪ )3‬‬

‫לפעול לחילוץ ולהצלת לכודים;‬

‫(‪ )4‬‬

‫לפעול באירוע חומרים מסוכנים לפי חוק זה;‬

‫(‪ )5‬למלא תפקיד המוטל עליה כארגון עזר או כגוף הצלה בהתאם להוראות‬
‫כל דין;‬
‫(‪ )6‬לבצע פעולות נוספות לשם הצלת הנפש והרכוש‪ ,‬שלביצוען נדרש ציוד‬
‫הנמצא בידי הרשות‪.‬‬
‫(ב) ‬

‫הרשות‪ ,‬לשם מילוי תפקידיה —‬
‫(‪ )1‬‬

‫תכשיר ותאמן כבאים ומתנדבים;‬

‫(‪ )2‬‬

‫תכשיר עובדים וכבאים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים;‬

‫(‪ )3‬‬

‫תקים‪ ,‬תכשיר ותפעיל יחידות של כבאים;‬

‫(‪ )4‬‬

‫תקים ותחזיק מיתקנים וציוד;‬

‫(‪ )5‬‬

‫תנהל חקירות בעניין דליקות וגורמיהן;‬

‫(‪ )6‬‬

‫תפתח ידע ותקבע אמות מידה מקצועיות;‬

‫(‪ )7‬‬

‫תכין תכניות לקידום ולפיתוח הרשות;‬

‫(‪ )8‬‬

‫תערוך תרגילים משותפים עם גופי הצלה אחרים;‬

‫(‪ )9‬‬

‫תקיים פעולות הסברה והדרכה בתחום הבטיחות באש;‬

‫(‪ )10‬תעודד מחקר ופיתוח בתחומי פעילותה;‬
‫(‪ )11‬תשתף פעולה עם רשויות כבאות והצלה מחוץ למדינה‪ ,‬לרבות לשם סיוע‬
‫הדדי במתן שירותי כבאות והצלה‪ ,‬כפי שיורה השר;‬
‫(‪ )12‬תבצע פעולות נוספות ככל הדרוש למילוי תפקידיה‪.‬‬
‫סימן ב'‪ :‬נציב כבאות והצלה‬

‫‪704‬‬

‫(א) השר‪ ,‬באישור הממשלה‪ ,‬ימנה נציב כבאות והצלה אשר יהיה הדרג הפיקודי‬
‫העליון ברשות הכבאות וההצלה; הנציב יהיה עובד המדינה ויראו אותו ככבאי לעניין‬
‫חוק זה‪.‬‬
‫(ב) ‬

‫הנציב מופקד על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה לפי חוק זה‪.‬‬

‫(ג) ‬

‫תקופת כהונתו של הנציב תהיה חמש שנים‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫תנאי כהונה‬
‫שהתקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫כנציבכלמיאלה‪:‬‬
‫שהתקיימו בו‬
‫כשירמילהתמנות‬
‫להתמנות כנציב‬
‫כשיר‬
‫‪.6‬‬
‫‪.6‬‬

‫תנאי כהונה‬

‫הולם בהתחשב בהיקף‬
‫בהיקף‬
‫פעילות‬
‫בהתחשב‬
‫הולםהיקף‬
‫בגוף בעל‬
‫פעילות‬
‫פיקודי‬
‫בעלאוהיקף‬
‫ניהולי‬
‫ניסיוןבגוף‬
‫פיקודי‬
‫בעל‬
‫הואאו‬
‫(‪ )1‬ניהולי‬
‫(‪ )1‬הוא בעל ניסיון‬
‫פעילותה של הרשות;‬
‫פעילותה של הרשות;‬
‫(‪ )2‬‬

‫הוא בעל תואר אקדמי;‬
‫(‪ )2‬אקדמי;‬
‫הוא בעל תואר‬

‫נסיבותיה אין הוא ראוי‬
‫הוא ראוי‬
‫חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין‬
‫מהותה‪,‬‬
‫שמפאתאו‬
‫בעבירהחומרתה‬
‫הורשעמהותה‪,‬‬
‫בעבירהלאשמפאת‬
‫הורשע) הוא‬
‫(‪3‬‬
‫(‪ )3‬הוא לא‬
‫להתמנות לנציב; להתמנות לנציב;‬
‫המדינהחוק שירות המדינה‬
‫לעניין זה לפי‬
‫שנקבעושירות‬
‫ככללפי חוק‬
‫לעניין זה‬
‫שנקבעונוספים‬
‫ככלכשירות‬
‫בתנאי‬
‫נוספים‬
‫עומד‬
‫כשירות‬
‫בתנאי הוא‬
‫(‪ )4‬הוא עומד (‪ )4‬‬
‫(מינויים)‪.‬‬
‫(מינויים)‪.‬‬
‫הפסקת כהונתו‬
‫בהתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫מאלה‪:‬‬
‫כהונתו‬
‫תקופתאחד‬
‫בהתקיים‬
‫כהונתותום‬
‫לכהן לפני‬
‫תקופת‬
‫יחדל‬
‫תום‬
‫הנציב‬
‫לכהן לפני‬
‫יחדל (א) ‬
‫הפסקת(א) ‬
‫כהונתוהנציב ‪.7‬‬
‫‪.7‬‬
‫של הנציב‬
‫של הנציב‬

‫(‪ )1‬‬

‫כתב התפטרות לשר;‬
‫לשר;‬
‫במסירת‬
‫התפטרות‬
‫התפטר‬
‫כתב‬
‫הוא‬
‫במסירת‬
‫הוא התפטר (‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫(משמעת); המדינה (משמעת);‬
‫המדינהחוק שירות‬
‫פוטר לפי‬
‫שירות‬
‫מתפקידו או‬
‫הועבר לפי חוק‬
‫הואאו פוטר‬
‫מתפקידו‬
‫הוא הועבר (‪ )2‬‬

‫ונציב שירות המדינה‪,‬‬
‫המדינה‪,‬‬
‫לממשלה‬
‫שירות‬
‫המשפטי‬
‫לממשלה ונציב‬
‫המשפטיעם היועץ‬
‫התייעצות‬
‫היועץ‬
‫השר‪,‬עםלאחר‬
‫התייעצות‬
‫(‪ )3‬השר‪ ,‬לאחר (‪ )3‬‬
‫להנחת דעתו אחד מאלה‪:‬‬
‫אחד מאלה‪:‬‬
‫שהוכח‬
‫דעתו‬
‫לאחר‬
‫להנחת‬
‫מינויו‬
‫שהוכח‬
‫לבטל את‬
‫לאחר‬
‫החליט‬
‫החליט לבטל את מינויו‬
‫כראוי;את תפקידיו כראוי;‬
‫תפקידיוממלא‬
‫ממלא) אתהוא אינו‬
‫(א‬
‫(א) הוא אינו‬
‫שישה חודשים‪ ,‬למלא‬
‫למלא‬
‫חודשים‪,‬על‬
‫לתקופה העולה‬
‫על שישה‬
‫העולהאו‬
‫דרך קבע‬
‫לתקופה‬
‫או ממנו‪,‬‬
‫נבצר‬
‫דרך) קבע‬
‫(ב) נבצר ממנו‪( ,‬ב‬
‫את תפקידו;‬
‫את תפקידו;‬
‫חומרתה או נסיבותיה אין‬
‫נסיבותיה אין‬
‫מפאתאומהותה‪,‬‬
‫חומרתה‬
‫מהותה‪,‬אשר‬
‫מפאתבעבירה‬
‫הורשע‬
‫אשר‬
‫הוא‬
‫בעבירה‬
‫(ג) הוא הורשע (ג) ‬
‫הוא ראוי לכהן כנציב;‬
‫הוא ראוי לכהן כנציב;‬
‫חוק שירות המדינה‬
‫המדינה‬
‫להוראות‬
‫שירות‬
‫בהתאם‬
‫להוראות חוק‬
‫בהתאםמתפקידו‬
‫מתפקידו הושעה‬
‫(ד) הוא הושעה(ד) הוא‬
‫חודשים‪.‬על שישה חודשים‪.‬‬
‫לתקופה העולה‬
‫על שישה‬
‫(משמעת)‪,‬‬
‫(משמעת)‪ ,‬לתקופה העולה‬
‫כהונתו בתום ‪ 30‬ימים‬
‫ימים‬
‫תפקע‬
‫בתום ‪30‬‬
‫(א)(‪,)1‬‬
‫כהונתו‬
‫בסעיף קטן‬
‫כאמורתפקע‬
‫התפטרות(א)(‪,)1‬‬
‫כתבבסעיף קטן‬
‫כאמור‬
‫הנציב‬
‫התפטרות‬
‫כתב) מסר‬
‫(ב) מסר הנציב (ב‬
‫השרר‪.‬למועד מוקדם יותר‪.‬‬
‫מוקדם יות‬
‫למועדהסכים‬
‫זולת אם‬
‫השר‬
‫ההתפטרות‪,‬‬
‫כתבאם הסכים‬
‫מסירתזולת‬
‫ההתפטרות‪,‬‬
‫מיום מסירת כתב מיום‬
‫הסמכויות הנתונות לכבאים‪.‬‬
‫הנתונות לכבאים‪.‬‬
‫מוקנות כל‬
‫הסמכויות‬
‫כל לנציב‬
‫מוקנות(א) ‬
‫סמכויות(א) הנציבלנציב ‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫ואצילת סמכויות‬

‫סמכויות הנציב‬
‫ואצילת סמכויות‬

‫למעטוהצלה בכיר‪ ,‬למעט‬
‫כבאות‬
‫בכיר‪,‬‬
‫לקצין‬
‫והצלה‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫כבאות‬
‫לקצין לפי‬
‫מסמכויותיו‬
‫לאצולחוק זה‪,‬‬
‫מסמכויותיו לפי‬
‫לאצולהנציב רשאי‬
‫(ב) הנציב רשאי (ב) ‬
‫כיבוי הקמת צוותי כיבוי‬
‫להורות על‬
‫והסמכותצוותי‬
‫‪,10‬על הקמת‬
‫להורות‬
‫והסמכות סעיף‬
‫‪ ,10‬רשות לפי‬
‫הוראות‬
‫להוציא סעיף‬
‫רשות לפי‬
‫הסמכות‬
‫הסמכות להוציא הוראות‬
‫לפי סעיפים ‪ 31‬ו–‪.32‬לפי סעיפים ‪ 31‬ו–‪.32‬‬

‫תובענה בנוגע‬
‫תובענה בנוגע‬
‫כהונתו או‬
‫הנציב‪,‬אוהפסקת‬
‫כהונתו‬
‫מינוי‬
‫הפסקת‬
‫הנציב‪,‬בעניין‬
‫בסמכויות‬
‫לשימושמינוי‬
‫בסמכויות בעניין‬
‫הבאה להתנגד‬
‫לשימוש‬
‫תובענה‬
‫הבאה להתנגד‬
‫תובענה ‪.9‬‬
‫‪.9‬‬
‫למינוי נציב‪,‬‬
‫למינוי נציב‪,‬‬
‫כהונתובית‬
‫הפסקת לחוק‬
‫לעניין סעיף ‪24‬‬
‫לחוק בית‬
‫ומעביד‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫לענייןעובד‬
‫ומעבידמיחסי‬
‫הנובעת‬
‫עובד‬
‫כתובענה‬
‫תיחשב מיחסי‬
‫לאהנובעת‬
‫כתובענה‬
‫השעייתו‬
‫השעייתו לא תיחשב‬
‫הפסקת כהונתו‬
‫או השעייתו‬
‫או השעייתו‬
‫לעבודה‪ ,‬התשכ"ט—‪1969‬‏‏‪.17‬‬
‫התשכ"ט—‪1969‬‏‏‪.17‬‬
‫הדין‬
‫הדין לעבודה‪,‬‬

‫הנציב ג'‪ :‬סמכויות הנציב‬
‫סימן ג'‪ :‬סמכויות סימן‬
‫הכבאות הרשות‬
‫רשות הוראות‬
‫הרשות‬
‫וההצלה‪,‬‬
‫וההצלה‪,‬‬
‫תפקודה של‬
‫לענייןהכבאות‬
‫של רשות‬
‫רשות‪,‬‬
‫תפקודה‬
‫הוראות‬
‫לעניין‬
‫להוציא‬
‫רשות‪,‬‬
‫מוסמך‬
‫הוראות‬
‫הנציב‬
‫להוציא‬
‫מוסמך (א) ‬
‫הוראות(א) ‬
‫הנציב ‪.10‬‬
‫‪.10‬‬
‫מוסמך להוציא לגביו‬
‫לגביו‬
‫הנציב‬
‫להוציא‬
‫שנקבע כי‬
‫הנציבזהמוסמך‬
‫כיבחוק‬
‫עניין‬
‫שנקבע‬
‫התקינהזהובכל‬
‫עניין בחוק‬
‫פעולתה‬
‫הבטחתובכל‬
‫הבטחת פעולתה התקינה‬
‫רשות‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫להלן‪:‬‬
‫הוראות‬
‫הוראות רשות‪ ,‬כמפורט‬

‫לעניין רשות הכבאות‬
‫הכבאות‬
‫ועקרונות‬
‫כלליםרשות‬
‫שיקבעולעניין‬
‫ועקרונות‬
‫והצלה‬
‫כבאותכללים‬
‫שיקבעו‬
‫הוראות‬
‫כבאות) והצלה‬
‫(‪1‬‬
‫(‪ )1‬הוראות‬
‫וההצלה — באישור השר;‬
‫וההצלה — באישור השר;‬
‫שבהם נקבעו הוראות‬
‫הוראות‬
‫בנושאים‬
‫נקבעו‬
‫הפרטים‬
‫אתשבהם‬
‫בנושאים‬
‫הפרטיםשיקבעו‬
‫את והצלה‬
‫כבאות‬
‫שיקבעו‬
‫פקודות‬
‫(‪ )2‬פקודות כבאות(‪ )2‬והצלה‬
‫וההצלה‪ .‬הכבאות וההצלה‪.‬‬
‫נוספים בתחום‬
‫הכבאות‬
‫פרטים‬
‫בתחום‬
‫והצלה או‬
‫כבאותנוספים‬
‫כבאות והצלה או פרטים‬

‫‪ 17‬‬

‫ס"ח התשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪.70‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪705‬‬

‫(ב) היתה סתירה בין הוראת כבאות והצלה לפקודת כבאות והצלה — עדיפה הוראת‬
‫כבאות והצלה‪.‬‬
‫(ג) ‬

‫לעניין חוק זה רואים את הוראות הרשות כדינים‪.‬‬

‫(ד) הוראות הרשות אינן טעונות פרסום ברשומות והן יפורסמו באתר האינטרנט של‬
‫רשות הכבאות וההצלה‪.‬‬
‫(ה) קבע היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬לאחר התייעצות עם הנציב או מי שהוא הסמיכו‬
‫לכך‪ ,‬כי יש להוראת רשות נגיעה או חשיבות לציבור‪ ,‬היא תהיה טעונה פרסום גם‬
‫ברשומות‪.‬‬
‫מבנה הרשות‬
‫ותחנות כיבוי‬

‫‪.11‬‬

‫תחולת חוק שירות‬
‫המדינה (מינויים)‬
‫וחוק שירות המדינה‬
‫(משמעת)‬

‫‪.12‬‬

‫כבאים וקציני‬
‫כבאות והצלה‬

‫‪.13‬‬

‫(א) בכפוף להוראות לפי סעיף ‪ 12‬ו–‪ ,13‬הנציב יוציא הוראות רשות שעניינן מבנה‬
‫הרשות‪ ,‬יחידות הרשות ופרישתן למחוזות‪ ,‬תפקידיהן של היחידות השונות ותפקידיו‬
‫של הדרג הפיקודי המופקד על יחידות אלה‪.‬‬
‫(ב) ברשות יהיו תחנות כיבוי במספר‪ ,‬במקומות ובשטחי פעולה כפי שיורה הנציב‪,‬‬
‫בהסכמת השר‪.‬‬
‫(ג) על רשות הכבאות וההצלה מוטלת החובה והאחריות להבטיח את רמת כשירותה‬
‫ועובדי הרשות באמצעות הכשרות‪ ,‬אימונים וציוד הולמים על פי משימות יחידותיה;‬
‫הנציב יקבע בהוראות הרשות את הכשירות הנדרשת מהרשות ומעובדי הרשות לשם‬
‫מילוי תפקידיה‪ ,‬את פריסת המערך המבצעי‪ ,‬את זמני ההגעה הנדרשים לאירוע כבאות‬
‫והצלה ואת הרכב צוותי הכיבוי וגודלם‪.‬‬

‫פרק ג'‪ :‬כבאים‪ ,‬עובדים ומתנדבים‬
‫סימן א'‪ :‬כבאים ועובדים‬
‫(א) ברשות הכבאות וההצלה יהיו כבאים ועובדים בתקן מאושר של הרשות‪.‬‬
‫(ב)‬

‫(‪ )1‬עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות‬
‫המדינה (מינויים)‪ ,‬וכן הוראות חוק זה‪.‬‬
‫(‪ )2‬‬

‫עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות הנציב ובפיקוחו‪.‬‬

‫(ג) על אף האמור בכל דין‪ ,‬השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה‪ ,‬בהסכמת‬
‫שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫אחרות מאלה החלות בשירות המדינה‪ ,‬לעניין ארגון וניהול כוח אדם ברשות‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪ ,‬לרבות בעניין קבלת כבאים לרשות ומינוים‪ ,‬ובכלל זה תקנות הקובעות דין שונה‬
‫מזה שנקבע בחוק שירות המדינה (מינויים)‪.‬‬
‫(ד) תקנות לפי סעיף קטן (ג) יכול שיקבעו גם הוראות לעניין כשירותם של עובדי‬
‫הרשות וכללים ומבחנים תקופתיים של אלה‪.‬‬
‫(ה) על עובדי הרשות יחולו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬ככל שלא נקבע‬
‫אחרת בחוק זה‪ ,‬וכן הוראות לפי חוק שירותי הכבאות כל עוד הן עומדות בתוקפן‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪(147‬ג)‪.‬‬
‫(א) כבאי הוא מי שעבר קורס כבאים בסיסי ומשרת במשרה הקבועה בתוספת‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫(ב) קצין כבאות והצלה הוא עובד הרשות שקיבל הכשרה מתאימה לכך‪ ,‬כפי שקבע‬
‫הנציב בפקודות כבאות והצלה‪ ,‬והנציב הסמיכו כקצין כבאות והצלה‪.‬‬

‫‪706‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫הראשונה קצין כבאות‬
‫כבאות‬
‫בתוספת‬
‫הראשונה קצין‬
‫במשרה הקבועה‬
‫לשירותבתוספת‬
‫למנותהקבועה‬
‫במשרה‬
‫רשאי‬
‫לשירות‬
‫למנותהנציב‬
‫(ג) הנציב רשאי (ג) ‬
‫הנציב בפקודות כבאות‬
‫כבאות‬
‫שקבע‬
‫בפקודות‬
‫לכך כפי‬
‫הנציב‬
‫מתאימה‬
‫הכשרהשקבע‬
‫שקיבללכך כפי‬
‫מתאימה‬
‫כבאי‪ ,‬או‬
‫הכשרה‬
‫שהוא‬
‫שקיבל‬
‫והצלה‬
‫והצלה שהוא כבאי‪ ,‬או‬
‫והצלהי‪ .‬ויראו אותו ככבאי‪.‬‬
‫והצלה ויראו אותו ככבא‬
‫נוספותבצו‪ ,‬משרות נוספות‬
‫משרותלקבוע‪,‬‬
‫המדינה‪ ,‬רשאי‬
‫לקבוע‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫שירות‬
‫רשאי‬
‫נציב‬
‫המדינה‪,‬‬
‫התייעצות עם‬
‫נציב שירות‬
‫עםלאחר‬
‫השר‪,‬‬
‫התייעצות‬
‫(ד) השר‪ ,‬לאחר (ד) ‬
‫המשרה המנויה בו יחולו‬
‫נושאבו יחולו‬
‫המנויה‬
‫המשרהשעל‬
‫נושאדליקות‪,‬‬
‫וחקירת‬
‫דליקותשעל‬
‫דליקות‪,‬‬
‫מניעת‬
‫וחקירת‬
‫בתחום‬
‫דליקות‬
‫ברשות‪,‬‬
‫ברשות‪ ,‬בתחום מניעת‬
‫חלקן‪ ,‬ובשינויים שיקבע‪.‬‬
‫שיקבע‪.‬‬
‫ובשינוייםאו‬
‫חוק זה‪ ,‬כולן‬
‫חלקן‪,‬‬
‫כבאיםאולפי‬
‫זה‪ ,‬כולן‬
‫חוקעל‬
‫החלות‬
‫זה לפי‬
‫כבאים‬
‫הוראות חוק‬
‫הוראות חוק זה החלות על‬
‫שלוהגנת הסביבה של‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנתועדת‬
‫ובאישור‬
‫הפנים‬
‫המדינה‬
‫שירות ועדת‬
‫ובאישור‬
‫נציב‬
‫המדינה‬
‫בהסכמת‬
‫שירות‬
‫השר‪,‬‬
‫(ה) נציב‬
‫(ה) השר‪ ,‬בהסכמת‬
‫הראשונה‪.‬התוספת הראשונה‪.‬‬
‫התוספתלשנות את‬
‫רשאי‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫הכנסת‪ ,‬את‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות‬
‫הוראות לעניין דרגות של‬
‫דרגות של‬
‫לקבוע‬
‫לעניין‬
‫רשאי‬
‫הוראות‬
‫המדינה‪,‬‬
‫לקבוע‬
‫שירות‬
‫נציברשאי‬
‫המדינה‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫שירות‬
‫השר‪,‬‬
‫בהסכמת) נציב‬
‫(ו‬
‫(ו) השר‪,‬‬
‫וקציני כבאות והצלה‪.‬‬
‫והצלה‪.‬‬
‫כבאים‬
‫כבאים וקציני כבאות‬
‫הכבאי‬
‫בתפקידזה‪,‬‬
‫לפי חוק‬
‫לכל עניין‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫אותו‪,‬‬
‫רואיםלפי‬
‫בישראל‪ ,‬עניין‬
‫אותו‪ ,‬לכל‬
‫כשהוא‬
‫כבאי‪,‬רואים‬
‫בישראל‪,‬‬
‫כשהוא דין‪,‬‬
‫האמור בכל‬
‫דין‪,‬אףכבאי‪,‬‬
‫‪.14‬בכלעל‬
‫בתפקיד האמור‬
‫הכבאי על אף‬
‫‪.14‬‬
‫מקום תפקידו בכל מקום‬
‫בכלומילוי‬
‫התייצבותו‬
‫על תפקידו‬
‫ומילוי‬
‫להורות‬
‫התייצבותו‬
‫עלבכל עת‬
‫ומותר‬
‫להורות‬
‫לתפקיד‪,‬‬
‫בכל עת‬
‫ומותרזמין‬
‫כנמצא‬
‫כנמצא זמין לתפקיד‪,‬‬
‫בהתאם להוראות הנציב‪.‬‬
‫בהתאם להוראות הנציב‪.‬‬
‫הרשות‪,‬זיהוי‬
‫מדים ותגי‬
‫ותגי) זיהוי‬
‫יענוד‬
‫להוראות‬
‫בהתאם יענוד‬
‫מדים הרשות‪,‬‬
‫להוראות‬
‫לבוש‬
‫בהתאם‬
‫יהיה כבאי‬
‫תפקידו מדים‬
‫כבאי לבוש‬
‫יהיהמילוי‬
‫בשעת‬
‫תפקידו‬
‫מילוי (א) ‬
‫מדים (א‬
‫בשעת ‪.15‬‬
‫‪.15‬‬
‫שלותעודת המינוי שלו‬
‫המינוי את‬
‫ויישא עמו‬
‫תעודת‬
‫משפחתו‪,‬‬
‫עמו את‬
‫ושם‬
‫ויישא‬
‫משפחתו‪,‬שמו‬
‫הנושא את‬
‫ושם‬
‫לעין‬
‫שמו‬
‫גלוי‬
‫זיהויאת‬
‫הנושא‬
‫תג זיהוי גלוי לעין תג‬
‫ככבאי‪.‬‬
‫ככבאי‪.‬‬

‫שלותעודת המינוי שלו‬
‫יציג את‬
‫המינוי‬
‫אדם‪,‬‬
‫תעודת‬
‫אתכלפי‬
‫יציג זה‬
‫לפי חוק‬
‫בסמכויותיואדם‪,‬‬
‫חוק זה כלפי‬
‫המשתמש‬
‫בסמכויותיו לפי‬
‫המשתמש כבאי‬
‫(ב) ‬
‫(ב) כבאי‬
‫דרישתו של אותו אדם‪.‬‬
‫עםאדם‪.‬‬
‫אותו‬
‫מיד עם דרישתו שלמיד‬
‫(ג) ‬

‫הקשור להיותו כבאי‪.‬‬
‫כבאי‪.‬‬
‫להיותועניין‬
‫אדם בכל‬
‫הקשור‬
‫עניין כל‬
‫לבקשת‬
‫זהותובכל‬
‫פרטיאדם‬
‫לבקשת כל‬
‫ימסור את‬
‫זהותו‬
‫כבאי‬
‫את פרטי‬
‫כבאי ימסור (ג) ‬

‫סכנהשבהן קיימת סכנה‬
‫בנסיבות‬
‫קיימת‬
‫יחולו‬
‫שבהן‬
‫בנסיבותלא‬
‫(א) עד (ג)‬
‫יחולו‬
‫קטנים‬
‫סעיפים לא‬
‫(א) עד (ג)‬
‫קטניםלפי‬
‫החובות‬
‫סעיפים‬
‫(ד) החובות לפי (ד) ‬
‫בחיי אדם או ברכוש‪.‬‬
‫ברכוש‪.‬‬
‫לפגיעה‬
‫לפגיעה בחיי אדם או‬
‫כאמור בסעיף קטן (ד)‪,‬‬
‫קטן (ד)‪,‬‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לפיבסעיף‬
‫כאמור‬
‫החובות‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לפי מילוי‬
‫החובות את‬
‫הנסיבות שמנעו‬
‫חלפואת מילוי‬
‫(ה) חלפו הנסיבות(ה) שמנעו‬
‫האפשר‪.‬מוקדם ככל האפשר‪.‬‬
‫האמורות‪,‬‬
‫ההוראותככל‬
‫האמורות‪ ,‬מוקדם‬
‫הכבאי את‬
‫ההוראות‬
‫יקיים הכבאי את יקיים‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪18‬‬
‫עיטורים‬
‫יחול גם על‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪,18‬‬
‫הסוה‪,‬ר‪,‬יחול גם על‬
‫ובשירות בתי‬
‫הסוהר‪,‬‬
‫ישראל‬
‫במשטרתבתי‬
‫העיטוריםובשירות‬
‫במשטרת ישראל‬
‫‪ .16‬חוק‬
‫עיטוריםחוק העיטורים‬
‫‪.16‬‬
‫במקום "המפכ"ל" יקראו‬
‫"המפכ"ל"‪ ,‬יקראו‬
‫בחוק האמור‬
‫במקום‬
‫בכלר‪,‬מקום‬
‫אלה‪:‬האמו‬
‫בשינוייםבחוק‬
‫בכל מקום‬
‫ומתנדבים‪,‬‬
‫בשינויים אלה‪:‬‬
‫כבאים ומתנדבים‪ ,‬כבאים‬
‫העניין‪ ,‬במקום "פקודות‬
‫"פקודות‬
‫במקוםלפי‬
‫"מתנדב"‬
‫העניין‪,‬‬
‫"כבאי" או‬
‫"מתנדב" לפי‬
‫או יקראו‬
‫"שוטר"‬
‫"כבאי"‬
‫במקום‬
‫"הנציב"‪,‬יקראו‬
‫"הנציב"‪ ,‬במקום "שוטר"‬
‫"הרשות הארצית לכבאות‬
‫יקראו לכבאות‬
‫הארצית‬
‫"המשטרה"‬
‫ובמקום "הרשות‬
‫"המשטרה" יקראו‬
‫"הוראות הרשות"‬
‫יקראו ובמקום‬
‫הרשות"‬
‫קבע"‬
‫קבע" יקראו "הוראות‬
‫והצלה"‪.‬‬
‫והצלה"‪.‬‬

‫סימן ב'‪ :‬מתנדבים סימן ב'‪ :‬מתנדבים‬
‫מתנדבים‬
‫מתנדבים לה‪.‬‬
‫מישראל ומחוצה‬
‫במתנדביםלה‪.‬‬
‫מישראל ומחוצה‬
‫להסתייע‬
‫במתנדבים‬
‫וההצלה רשאית‬
‫הכבאותלהסתייע‬
‫רשות רשאית‬
‫הכבאות(א) וההצלה‬
‫(א) רשות ‪.17‬‬
‫‪.17‬‬

‫(ב)‬

‫ממתנדבים או משניהם‬
‫משניהם‬
‫מכבאים‪,‬‬
‫ממתנדבים או‬
‫מכבאים‪ ,‬מורכבת‬
‫יכול שתהיה‬
‫מורכבת‬
‫כבאים‬
‫שתהיה‬
‫כבאים(‪ )1‬יכוליחידת‬
‫(‪ )1‬יחידת (ב)‬
‫יחידה)‪(.‬בסימן זה — יחידה)‪.‬‬
‫כאחד (בסימן זה —כאחד‬
‫ממתנדבים בלבד‪ ,‬בכפוף‬
‫בלבד‪ ,‬בכפוף‬
‫מורכבת‬
‫ממתנדבים‬
‫יחידה שתהיה‬
‫מורכבת‬
‫להקים‬
‫שתהיה‬
‫רשאי‬
‫יחידה‬
‫הנציב‬
‫להקים‬
‫(‪ )2‬הנציב רשאי (‪ )2‬‬
‫יביאביןהנציב בחשבון‪ ,‬בין‬
‫בחשבון‪,‬‬
‫הנציבכאמור‬
‫יביאמידה‬
‫כאמוראמות‬
‫בקביעת‬
‫מידה‬
‫שיקבע;‬
‫מידהאמות‬
‫בקביעת‬
‫לאמות‬
‫לאמות מידה שיקבע;‬
‫ליערכיבוי‪ ,‬קרבתה ליער‬
‫מתחנות‬
‫קרבתה‬
‫ריחוקה‬
‫היחידה‪,‬כיבוי‪,‬‬
‫שלמתחנות‬
‫ריחוקה‬
‫המתבקש‬
‫היחידה‪,‬‬
‫מיקומה‬
‫את של‬
‫המתבקש‬
‫השאר‪ ,‬את מיקומההשאר‪,‬‬
‫אלה‪ .‬הנובעת מכל אלה‪.‬‬
‫הסיכון‬
‫מכל‬
‫ורמת‬
‫הנובעת‬
‫לחורש‬
‫הסיכון‬
‫או לחורש ורמת או‬

‫(ג) ‬

‫התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫אלה‪:‬‬
‫כלאם‬
‫מתנדב‬
‫התקיימו בו‬
‫אדם להיות‬
‫מתנדב אם‬
‫להיות למנות‬
‫מחוז רשאי‬
‫מפקד אדם‬
‫רשאי למנות‬
‫מפקד מחוז (ג) ‬
‫הסכמה הציג כתב הסכמה‬
‫כתב שנים —‬
‫הציגלו ‪18‬‬
‫טרם—מלאו‬
‫אםשנים‬
‫ואולם‪18‬‬
‫מלאו לו‬
‫שנים‬
‫אם‪15‬טרם‬
‫ואולם לו‬
‫שנים מלאו‬
‫(‪ )1‬מלאו לו ‪ )1( 15‬‬
‫אפוטרופסו;או מאת אפוטרופסו;‬
‫מאת הוריו או מאתמאת הוריו‬

‫‪ 18‬‬

‫ס"ח התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.38‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪707‬‬

‫(‪ )2‬הוא עומד בתנאי כשירות כפי שקבע השר‪ ,‬לעניין השכלה‪ ,‬הכשרה מעשית‬
‫ומקצועית‪ ,‬כושר גופני‪ ,‬מצב בריאותי ועמידה בבחינות; בתקנות לפי פסקה זו‬
‫רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגי מתנדבים שקבע‪ ,‬לרבות לעניין גילם;‬
‫(‪ )3‬הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת‪ ,‬שמפאת מהותה‪,‬‬
‫חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מתנדב;‬
‫(‪ )4‬‬

‫ועדת בוחנים שמינה הנציב המליצה על מינויו כמתנדב‪.‬‬

‫(ד) באירוע כבאות והצלה‪ ,‬כאשר קיים חשש לפגיעה מיידית בחיי אדם או ברכוש‪,‬‬
‫יהיו נתונות למתנדב בעת מילוי תפקידו סמכויות אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫כשהוא פועל בנוכחות כבאי ולשם סיוע לו — כל הסמכויות לפי סעיף ‪;21‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫ביחידה שאישר הנציב לעניין זה —‬
‫(א) עד בואו של כבאי — כל הסמכויות לפי סעיפים ‪ 21‬ו–‪;22‬‬
‫(ב) לאחר הגעת כבאי‪ ,‬בנוכחותו ולשם סיוע לו — כל הסמכויות לפי‬
‫סעיף ‪.21‬‬

‫דין משמעתי‬

‫‪.18‬‬

‫העדר זכאות לשכר‬
‫והעדר יחסי עובד‬
‫ומעביד‬

‫‪ .19‬‬

‫מתנדב לא יהיה זכאי לשכר או למשכורת בעד שירותו‪ ,‬ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד‬
‫בינו ובין הרשות‪.‬‬

‫תחולת חוק שירות‬
‫הציבור (מתנות)‬

‫‪.20‬‬

‫דין מתנדבים כדין עובדי ציבור לעניין חוק שירות הציבור (מתנות)‪ ,‬התש"ם—‪1979‬‏‪.19‬‬

‫סמכויות כבאי‬
‫במילוי תפקידו‬

‫‪.21‬‬

‫סמכויות קצין‬
‫כבאות והצלה‬

‫‪.22‬‬

‫(א) על מתנדב לא יחול חוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬ויחול עליו דין משמעתי‬
‫בהתאם להוראות לפי חוק שירותי הכבאות‪ ,‬כל עוד הן עומדות בתוקפן לפי הוראות‬
‫סעיף ‪(147‬ג)‪.‬‬
‫(ב) מפקד יחידה שהוא כבאי יהיה מוסמך להעמיד לדין משמעתי מתנדב בעבירה‬
‫שנקבעה לפי חוק שירותי הכבאות כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬ולהטיל עליו עונש של‬
‫התראה או נזיפה או להפסיק את התנדבותו‪ ,‬בלבד‪.‬‬

‫פרק ד'‪ :‬הטיפול באירועים‬
‫סימן א'‪ :‬סמכויות לטיפול באירוע‬
‫כבאי רשאי‪ ,‬כדי לטפל באירוע כבאות והצלה או למנוע את התפשטותו‪ ,‬להציל חיי אדם‬
‫או רכוש‪ ,‬ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין‪ ,‬לשם מילוי תפקידו ובהתאם לפקודות‬
‫כבאות והצלה לעניין זה‪ ,‬לעשות את כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬להיכנס לכל מקום שאירוע כבאות והצלה מתרחש בו או עלול להתפשט אליו וכן‬
‫למקום סמוך שקיים צורך להיכנס אליו;‬

‫‪ 19‬‬

‫‪708‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫להשתמש ברכוש ולפגוע ברכוש;‬

‫(‪ )3‬‬

‫לעשות כל פעולה סבירה הדרושה בנסיבות העניין‪.‬‬

‫מצא קצין כבאות והצלה כי קיימת סכנה לפגיעה בחיי אדם או ברכוש או כי נדרשות‬
‫הפעולות המפורטות להלן כדי למנוע התפשטות אש‪ ,‬בשל אירוע כבאות והצלה‪ ,‬רשאי‬
‫הוא‪ ,‬כל עוד קיימים הסכנה או החשש להתפשטות האש‪ ,‬וככל שהדבר נדרש לצורך‬
‫מניעת הסכנה האמורה או התפשטות האש‪ ,‬לעשות שימוש בסמכויות המפורטות‬
‫בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ ,)3‬לשם מילוי תפקידו‪:‬‬

‫ס"ח התש"ם‪ ,‬עמ' ‪.2‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫לצאת ממנו‪ ,‬עד לבואו‬
‫לבואו‬
‫עדאו‬
‫אליו‬
‫ממנו‪,‬‬
‫להיכנס‬
‫אדםלצאת‬
‫מכל או‬
‫ולמנוע אליו‬
‫מקום‪,‬להיכנס‬
‫מכל אדם‬
‫שטח או‬
‫ולמנוע‬
‫לסגור‬
‫(‪ )1‬לסגור שטח או(‪ )1‬מקום‪,‬‬
‫של שוטר למקום; של שוטר למקום;‬
‫מהאירועכתוצאה מהאירוע‬
‫העלול להיפגע‬
‫כתוצאה‬
‫באזור‬
‫להיפגע‬
‫האירוע או‬
‫בשטח העלול‬
‫או באזור‬
‫אדם‬
‫האירוע‬
‫לדרוש מכל‬
‫אדם בשטח‬
‫(‪ )2‬לדרוש מכל (‪ )2‬‬
‫להיכנס למקום שקבע;‬
‫שקבע;‬
‫ממנו או‬
‫לצאתלמקום‬
‫להיכנס‬
‫או בו‪,‬‬
‫נמצא‬
‫ממנו‬
‫שהוא‬
‫לצאת‬
‫במקום‬
‫נמצא בו‪,‬‬
‫להישאר‬
‫להישאר במקום שהוא‬
‫קיימים הסכנה או החשש‬
‫שבוהחשש‬
‫הסכנה או‬
‫או באזור‬
‫קיימים‬
‫האירוע‬
‫בשטחשבו‬
‫הנמצאבאזור‬
‫האירוע או‬
‫בשטחאדם‬
‫להורות לכל‬
‫אדם הנמצא‬
‫(‪ )3‬להורות לכל (‪ )3‬‬
‫לשם הצלת חיי אדם או‬
‫אדם או‬
‫חיוני‬
‫באופןחיי‬
‫הדרושההצלת‬
‫חיוני לשם‬
‫סבירה‬
‫באופן‬
‫הוראה‬
‫הדרושה‬
‫בהם‪ ,‬כל‬
‫סבירה‬
‫הוראהאש‬
‫להתפשטות‬
‫להתפשטות אש בהם‪ ,‬כל‬
‫האש‪.‬או התפשטות האש‪.‬‬
‫הפגיעה‬
‫התפשטות‬
‫הפגיעהאואולמניעת‬
‫רכוש‪ ,‬או למניעת רכוש‪,‬‬
‫ביצועכפיית‬
‫כפיית ציות‬
‫ציותכאמור‬
‫פעולות‬
‫כאמור‬
‫לשם‬
‫פעולות‬
‫ביצוע רכוש‬
‫לשםאדם או‬
‫רכושכלפי‬
‫בכוחאוסביר‬
‫להשתמשאדם‬
‫רשאיסביר כלפי‬
‫כבאיבכוח‬
‫להשתמש‬
‫כבאי רשאי ‪.23‬‬
‫‪.23‬‬
‫ו–‪.29‬לפי סעיפים ‪ 22‬ו–‪.29‬‬
‫שניתנו‪22‬כדין‬
‫להוראותסעיפים‬
‫ציותכדין לפי‬
‫שניתנו‬
‫כפיית‬
‫להוראות‬
‫ו–‪ ,28‬ולשם‬
‫‪ 21‬ציות‬
‫כפיית‬
‫בסעיפים‬
‫בסעיפים ‪ 21‬ו–‪ ,28‬ולשם‬
‫לטיפול באירוע‬
‫לרשותומתנדבים‬
‫(א) באירוע‬
‫מתנדבים‬
‫באירוע‬
‫באירוע‬
‫העומד‬
‫לטיפול‬
‫האדם‬
‫לרשותו‬
‫העומדבכוח‬
‫שאין די‬
‫האדם‬
‫והצלה‬
‫בכוח‬
‫כבאות‬
‫שאין די‬
‫והצלהקצין‬
‫כבאות מצא‬
‫‪( .24‬א) ‬
‫מצא קצין‬
‫‪.24‬‬
‫שנים ומעלה‪ ,‬והתנדב‬
‫והתנדב‬
‫ומעלה‪,‬בן ‪18‬‬
‫שנחזה להיות‬
‫לאדם‪ 18‬שנים‬
‫להיות בן‬
‫להרשות‬
‫שנחזה‬
‫לאדםהוא‬
‫להרשותרשאי‬
‫הוא והצלה‪,‬‬
‫כבאות‬
‫כבאות והצלה‪ ,‬רשאי‬
‫בפעולות הכיבוי וההצלה‪.‬‬
‫לסייעוההצלה‪.‬‬
‫הכיבוי‬
‫וההצלה‪,‬‬
‫בפעולות‬
‫הכיבוי‬
‫בפעולותלסייע‬
‫לסייעוההצלה‪,‬‬
‫לסייע בפעולות הכיבוי‬

‫לו הסמכויות כאמור‬
‫כאמור‬
‫נתונות‬
‫הסמכויות‬
‫מתנדב‪ ,‬ויהיו‬
‫נתונות לו‬
‫יראו בו‬
‫מתנדב‪,‬זה‪,‬ויהיו‬
‫לפי סעיף‬
‫יראו בו‬
‫שהתנדב‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לפי מי‬
‫(ב) מי שהתנדב (ב) ‬
‫הוראות סעיף ‪ 18‬לא יחולו‪.‬‬
‫ואולםלא יחולו‪.‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫‪(17‬ד)(‪,)1‬‬
‫הוראות‬
‫בסעיף‬
‫בסעיף ‪(17‬ד)(‪ ,)1‬ואולם‬
‫מעשהקטן (א) בשל מעשה‬
‫לפי סעיף‬
‫שהתנדבבשל‬
‫סעיף קטן (א)‬
‫נגד אדם‬
‫לתובענהלפי‬
‫המשפט שהתנדב‬
‫ביתנגד אדם‬
‫לתובענה‬
‫המשפט יזדקק‬
‫(ג) לא יזדקק בית(ג) לא‬
‫באותו סעיף קטן‪ ,‬והמקים‬
‫והמקים‬
‫כאמור‬
‫סעיף קטן‪,‬‬
‫והצלה‬
‫באותו‬
‫כאמורכיבוי‬
‫לפעולות‬
‫והצלה‬
‫כיבויסיוע‬
‫במסגרת‬
‫לפעולות‬
‫שעשה‬
‫סיוע‬
‫מחדל‬
‫במסגרת‬
‫או מחדל שעשה או‬
‫אחריות בנזיקין‪ .‬אחריות בנזיקין‪.‬‬
‫וחומרים‬
‫(א) וחומרים‬
‫גיוס ציוד‬
‫או‬
‫ציוד אדם‬
‫גיוסבחיי‬
‫מיידית‬
‫אדם או‬
‫לפגיעה‬
‫חששבחיי‬
‫מיידית‬
‫שמתעורר בו‬
‫חשש לפגיעה‬
‫והצלה‬
‫כבאות בו‬
‫שמתעורר‬
‫אירוע‬
‫והצלה‬
‫כבאותבעת‬
‫אירוע (א) ‬
‫בעת ‪.25‬‬
‫‪.25‬‬
‫בנסיבות מיוחדות‬
‫בנסיבות מיוחדות‬
‫העומדיםבחומרים העומדים‬
‫בחומריםבציוד או‬
‫מצאאוכי אין די‬
‫בציוד‬
‫והצלה‪,‬דיאם‬
‫כבאותכי אין‬
‫אם מצא‬
‫קצין‬
‫והצלה‪,‬‬
‫כבאות רשאי‬
‫ברכוש‪ ,‬רשאי קציןברכוש‪,‬‬
‫הנדרשותהפעולות הנדרשות‬
‫לצורך ביצוע‬
‫הפעולות‬
‫כל אלה‬
‫ביצוע‬
‫לצורך את‬
‫אלהלעשות‬
‫כאמור‪,‬‬
‫את כל‬
‫באירוע‬
‫לעשות‬
‫לטיפול‬
‫כאמור‪,‬‬
‫לרשותו‬
‫לרשותו לטיפול באירוע‬
‫באופן דחוף‪:‬‬
‫באופן דחוף‪:‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫הנמצאים בחזקת כל אדם;‬
‫בחומריםכל אדם;‬
‫הנמצאים בחזקת‬
‫בחומריםבציוד או‬
‫בציוד אולהשתמש‬
‫להשתמש (‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫בחומרים‪.‬בציוד או בחומרים‪.‬‬
‫סיוע ושימוש‬
‫בציוד או‬
‫ושימושלעניין‬
‫לכל אדם‬
‫סיוע‬
‫הוראות‬
‫לתת לעניין‬
‫לכל אדם‬
‫לתת הוראות (‪ )2‬‬

‫סעיף להוראה לפי סעיף‬
‫בהתאם‬
‫ציודלפי‬
‫להוראה‬
‫וההצלה‬
‫בהתאם‬
‫הכבאות‬
‫וההצלה ציוד‬
‫לרשות רשות‬
‫הכבאות‬
‫רשותאדם‬
‫לרשותהעמיד‬
‫(ב) העמיד אדם (ב) ‬
‫מיד עם תום הטיפול‬
‫הטיפול‬
‫תוםממנו‪,‬‬
‫שנלקח‬
‫למי עם‬
‫שהתכלה‪ ,‬מיד‬
‫שנלקח ממנו‪,‬‬
‫חומר‬
‫למעטלמי‬
‫שהתכלה‪,‬‬
‫חומרהציוד‪,‬‬
‫למעטיוחזר‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫קטן (א)‪ ,‬יוחזר הציוד‪,‬‬
‫ממועד מתן ההוראה;‬
‫ההוראה;‬
‫מתןיומיים‬
‫תעלה על‬
‫שלאממועד‬
‫יומיים‬
‫תקופה‬
‫תעלה על‬
‫שלא בתום‬
‫והצלה או‬
‫כבאותתקופה‬
‫באירוע בתום‬
‫באירוע כבאות והצלה או‬
‫את התקופה לתקופה‬
‫לתקופה‬
‫להאריך‬
‫התקופה‬
‫את הנציב‬
‫רשאי‬
‫להאריך‬
‫הנציביומיים‪,‬‬
‫רשאיבתוך‬
‫באירוע‬
‫יומיים‪,‬‬
‫הטיפול‬
‫בתוך‬
‫הסתיים‬
‫באירוע‬
‫לא הסתיים הטיפוללא‬
‫באירוע‪.‬לשם טיפול באירוע‪.‬‬
‫שהדבר דרוש‬
‫לשם טיפול‬
‫דרוש ככל‬
‫נוספת‪ ,‬ככל שהדברנוספת‪,‬‬
‫הציוד לרשותו‪ ,‬בשיעור‬
‫בשיעור‬
‫בהחזרת‬
‫לרשותו‪,‬‬
‫הכרוכות‬
‫ההוצאותהציוד‬
‫הכרוכות בהחזרת‬
‫לתשלום בעד‬
‫ההוצאות‬
‫ציוד זכאי‬
‫לתשלום בעד‬
‫(ג) בעל ציוד זכאי(ג) בעל‬
‫כאמור בסעיף קטן (ו)‪.‬‬
‫בתקנות (ו)‪.‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫שייקבע‬
‫שייקבע בתקנות כאמור‬
‫וההצלה הכבאות וההצלה‬
‫לרשות רשות‬
‫הכבאות‬
‫שהועמד‬
‫לציודרשות‬
‫שהועמדנזקלרשות‬
‫לציודאו נגרם‬
‫נזק ציוד‬
‫הוחזר‬
‫נגרם‬
‫ציוד) אולא‬
‫(ד) לא הוחזר (ד‬
‫הציוד הציוד בעד הציוד‬
‫את בעל‬
‫בעד‬
‫המדינה‬
‫אוצרהציוד‬
‫את בעל‬
‫המדינהיפצה‬
‫אוצרקטן (א)‪,‬‬
‫יפצהסעיף‬
‫להוראה לפי‬
‫סעיף קטן (א)‪,‬‬
‫בהתאם‬
‫בהתאם להוראה לפי‬
‫דמיד‪.‬שימוש בעד הציוד‪.‬‬
‫ישולמוהציו‬
‫שימוש בעד‬
‫לציוד‪ ,‬וכן‬
‫שנגרם דמי‬
‫נזקישולמו‬
‫כלוכן‬
‫לציוד‪,‬‬
‫שנגרם בעד‬
‫כאמור‪ ,‬או‬
‫כל נזק‬
‫הוחזר‬
‫שלאבעד‬
‫שלא הוחזר כאמור‪ ,‬או‬
‫גובהם תינתן בתוך ‪45‬‬
‫בתוך ‪45‬‬
‫תינתןובדבר‬
‫קטן (ד)‬
‫גובהם‬
‫בסעיף‬
‫ובדבר‬
‫כאמור‬
‫קטן (ד)‬
‫פיצויים‬
‫בסעיף‬
‫כאמורמתן‬
‫פיצויים בדבר‬
‫מתן החלטה‬
‫(ה) החלטה בדבר(ה) ‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים ממועד‬
‫ממועד‬
‫ישולמו‬
‫והפיצוייםימים‬
‫ישולמו בתוך ‪30‬‬
‫והפיצוייםפיצויים‪,‬‬
‫בקשה לקבלת‬
‫פיצויים‪,‬‬
‫הגשת‬
‫לקבלת‬
‫ממועד‬
‫בקשה‬
‫ימים ממועד הגשתימים‬
‫מתן ההחלטה‪.‬‬
‫מתן ההחלטה‪.‬‬
‫הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫של והגנת‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנת ועדת‬
‫ובאישור‬
‫הפנים‬
‫האוצר‬
‫ועדת‬
‫ובאישורשר‬
‫האוצרבהסכמת‬
‫(ו) השר‪ ,‬בהסכמת(ו) שר השר‪,‬‬
‫פיצויים‪ ,‬לרבות המועד‬
‫המועד‬
‫לקבלת‬
‫ציודלרבות‬
‫פיצויים‪,‬‬
‫של בעל‬
‫לקבלת‬
‫בקשה‬
‫ציוד‬
‫להגשת‬
‫של בעל‬
‫הדרכים‬
‫לענייןבקשה‬
‫להגשת‬
‫הוראות‬
‫הוראות לעניין הדרכים‬
‫בציוד‪ ,‬החזר הוצאות‬
‫הוצאות‬
‫השימוש‬
‫דמיהחזר‬
‫בציוד‪,‬‬
‫שיעור‬
‫השימוש‬
‫הפיצויים‪,‬‬
‫קביעת דמי‬
‫הפיצויים‪ ,‬שיעור‬
‫בקשה‪ ,‬אופן‬
‫קביעת‬
‫להגשת‬
‫להגשת בקשה‪ ,‬אופן‬
‫שלא שולמו במועדם‪.‬‬
‫במועדם‪.‬‬
‫שולמוכאמור‬
‫תשלומים‬
‫לגבישלא‬
‫כאמור‬
‫הצמדה‬
‫תשלומים‬
‫והפרשי‬
‫ריביתלגבי‬
‫הצמדה‬
‫ותשלום‬
‫ותשלום ריבית והפרשי‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪709‬‬

‫(ז) הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו) לא יחולו על ציוד שהועמד לרשות רשות‬
‫הכבאות וההצלה לשם טיפול באירוע כבאות והצלה שאירע בנכס בבעלותו של בעל‬
‫הציוד‪.‬‬
‫(ח) לא תהיה לאדם כל עילת תביעה על פי כל דין בשל נזק שנגרם לציוד שהועמד‬
‫לרשות רשות הכבאות וההצלה בהתאם להוראה שניתנה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬או בקשר‬
‫להוצאות שנגרמו לו או רווח שנמנע ממנו עקב העמדת הציוד כאמור‪ ,‬אלא לפי הוראות‬
‫סעיף זה‪.‬‬
‫(ט) ‬

‫בסעיף זה —‬

‫"בעל ציוד" — לגבי ציוד הרשום לפי דין — הבעל הרשום‪ ,‬ולגבי ציוד אחר — מי שהוכיח‪,‬‬
‫בדרך שתיקבע בתקנות‪ ,‬כי הוא בעל הציוד;‬
‫"ציוד" — לרבות חומר‪.‬‬
‫שימוש במים‬

‫‪.26‬‬

‫סמכויות כבאי וקצין‬
‫כבאות והצלה‬

‫‪.27‬‬

‫תפקידים בעת‬
‫אירוע חומרים‬
‫מסוכנים‬

‫‪.28‬‬

‫סמכויות בעת אירוע‬
‫חומרים מסוכנים‬

‫‪.29‬‬

‫(א) לשם טיפול באירוע כבאות והצלה רשאי כבאי להשתמש במים מכל מקור‬
‫הנמצאים בכל מקום ובציוד ובמיתקנים הדרושים לשם כך‪.‬‬
‫(ב) רשות הכבאות וההצלה תשפה אדם בעבור מים שהשתמשה בהם לפי סעיף זה;‬
‫השר יקבע את אופן השיפוי ואת גובהו בהסכמת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב ובהסכמת שר האוצר‪.‬‬
‫(א) כל סמכות הנתונה בפרק זה לקצין כבאות והצלה‪ ,‬נתונה‪ ,‬בהיעדרו של הקצין‪,‬‬
‫לכבאי בעל הדרגה הבכירה באירוע‪.‬‬
‫(ב) סמכות הנתונה לקצין כבאות והצלה בפרק זה תהיה נתונה רק לקצין כבאות‬
‫והצלה המשרת במשרה הקבועה בתוספת הראשונה‪.‬‬
‫סימן ב'‪ :‬טיפול באירוע חומרים מסוכנים‬
‫בעת אירוע חומרים מסוכנים ובעת תרגיל היערכות לקראת אירוע חומרים מסוכנים‪,‬‬
‫נוסף על כל תפקיד‪ ,‬יהיו לכל גורם המנוי בפסקאות (‪ )1‬ו–(‪ ,)2‬התפקיד האמור לצדו‪:‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫לעובד הרשות שקיבל הכשרה מתאימה לכך —‬
‫(א) גילוי‪ ,‬זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים בעת אירוע חומרים מסוכנים;‬
‫(ב) ‬

‫(‪ )2‬‬

‫הערכת סיכונים בעת אירוע חומרים מסוכנים;‬

‫לקצין כבאות והצלה שקיבל הכשרה מתאימה לכך —‬
‫(א) מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל לפי בקשתם‪ ,‬לגבי אחד‬
‫מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אופן הטיפול בחומרים מסוכנים‪ ,‬כדי למנוע‪ ,‬לצמצם או להפסיק‬
‫סכנה לאדם ולסביבה;‬
‫(‪ )2‬‬

‫הנחיות התנהגות לציבור ולגופי הצלה;‬

‫(ב) בפסקה זו‪" ,‬קצין משטרה" ו"קצין צה"ל" — כהגדרתם בסעיף ‪90‬א לפקודת‬
‫המשטרה‪.‬‬

‫‪710‬‬

‫(א) כאשר קיים חשש לקיומו של אירוע חומרים מסוכנים‪ ,‬יהיו לעובד הרשות‪ ,‬נוסף על‬
‫הסמכויות המנויות בסימן א'‪ ,‬ולשם ביצוע תפקידיו לפי סעיף ‪ ,28‬הסמכויות המפורטות‬
‫להלן‪:‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫שיש למי מהם יסוד‬
‫יסוד‬
‫מאדם‬
‫למיאומהם‬
‫האירוע‬
‫מאדם שיש‬
‫הנמצא באזור‬
‫האירוע או‬
‫באזוראדם‬
‫הנמצא מכל‬
‫אדם לדרוש‬
‫(‪ )1‬לדרוש מכל (‪ )1‬‬
‫ומענו לו את שמו ומענו‬
‫שמולמסור‬
‫אתאליו‪,‬‬
‫בקשר‬
‫למסור לו‬
‫אליו‪ ,‬מידע‬
‫לאירוע או‬
‫קשרבקשר‬
‫לאירועישאולומידע‬
‫להניח כי‬
‫להניח כי יש לו קשר‬
‫אותו;אחרת המזהה אותו;‬
‫רשמית‬
‫המזהה‬
‫תעודה‬
‫אחרת‬
‫זהות או‬
‫רשמית‬
‫תעודת‬
‫תעודה‬
‫לפניו‬
‫זהות או‬
‫ולהציג‬
‫ולהציג לפניו תעודת‬
‫שיש למי מהם יסוד‬
‫יסוד‬
‫מאדם‬
‫למיאומהם‬
‫האירוע‬
‫מאדם שיש‬
‫הנמצא באזור‬
‫האירוע או‬
‫באזוראדם‬
‫הנמצא מכל‬
‫אדם לדרוש‬
‫(‪ )2‬לדרוש מכל (‪ )2‬‬
‫מסמךכל ידיעה או מסמך‬
‫למסור לו‬
‫ידיעה או‬
‫בקשר אליו‪,‬‬
‫למסור לו כל‬
‫או מידע‬
‫אליו‪,‬‬
‫לאירוע‬
‫קשרבקשר‬
‫מידע‬
‫יש לו‬
‫לאירוע או‬
‫להניח כי‬
‫להניח כי יש לו קשר‬
‫לרבות פלט‪ ,‬כהגדרתו‬
‫כהגדרתו‬
‫"מסמך" —‬
‫לרבותזו‪,‬פלט‪,‬‬
‫בפסקה‬
‫"מסמך" —‬
‫ביצועזו‪,‬תפקידיו;‬
‫בפסקה‬
‫לצורך‬
‫תפקידיו;‬
‫הדרושים לו‬
‫הדרושים לו לצורך ביצוע‬
‫בחוק המחשבים; בחוק המחשבים;‬
‫לו מכל חומר שיש לו‬
‫חומר‪,‬‬
‫שלשיש‬
‫חומר‬
‫דגימות‬
‫ליטולמכל‬
‫או חומר‪,‬‬
‫מדידותשל‬
‫אודגימות‬
‫ליטול‬
‫בדיקות‬
‫מדידות או‬
‫(‪ )3‬לערוך בדיקות(‪ )3‬או לערוך‬
‫מסוכן;שהוא חומר מסוכן;‬
‫חומר להניח‬
‫שהוא סביר‬
‫יסוד סביר להניח יסוד‬
‫סביר להניח שבאותו‬
‫שבאותו‬
‫להניחלו יסוד‬
‫אם יש‬
‫סביר‬
‫שופט‪,‬‬
‫בלאלוצויסוד‬
‫אם יש‬
‫במקום‬
‫שופט‪,‬‬
‫חיפוש‬
‫בלא צו‬
‫לערוך‬
‫במקום‬
‫(‪ )4‬לערוך חיפוש(‪ )4‬‬
‫חומר להניח שהוא חומר‬
‫שהוא סביר‬
‫להניחלו יסוד‬
‫חומר שיש‬
‫יסוד סביר‬
‫ולתפוס‬
‫שיש לו‬
‫מסוכנים‪,‬‬
‫חומריםחומר‬
‫ישולתפוס‬
‫מסוכנים‪,‬‬
‫מקום יש חומרים מקום‬
‫לצמצום היקף אירוע‬
‫אירוע‬
‫רכוש או‬
‫או היקף‬
‫לצמצום‬
‫חיי אדם‬
‫רכוש או‬
‫להצלת‬
‫הדרושאו‬
‫חיי אדם‬
‫להצלתככל‬
‫הדרוש והכל‪,‬‬
‫מסוכן‪ ,‬והכל‪ ,‬ככל מסוכן‪,‬‬
‫יוחזר במידת האפשר‬
‫האפשר‬
‫כאמור‬
‫במידת‬
‫שנתפס‬
‫יוחזר‬
‫חומר‬
‫כאמור‬
‫תוצאותיו;‬
‫אושנתפס‬
‫חומר‬
‫מסוכנים‬
‫תוצאותיו;‬
‫חומרים‬
‫חומרים מסוכנים או‬
‫נתפס‪ .‬ולמי שממנו נתפס‪.‬‬
‫מסוכנים‬
‫שממנו‬
‫חומרים‬
‫אירועולמי‬
‫מסוכנים‬
‫חומריםתום‬
‫האפשרי לאחר‬
‫תום אירוע‬
‫ובהקדם‬
‫ובהקדם האפשרי לאחר‬
‫(ב) ‬

‫קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן —‬
‫בסעיףכן —‬
‫אלא אם‬
‫כאמור‬
‫סמכויות (א)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫הרשות‬
‫עובדכאמור‬
‫סמכויות‬
‫הרשותיפעיל‬
‫(ב) לא‬
‫לא יפעיל עובד‬
‫סימןנתונות לו לפי סימן‬
‫שיהיו‬
‫הסמכויותלפי‬
‫בתחוםנתונות לו‬
‫מתאימה שיהיו‬
‫הכשרההסמכויות‬
‫קיבלבתחום‬
‫מתאימה‬
‫הכשרה הוא‬
‫(‪ )1‬הוא קיבל (‪ )1‬‬
‫הנציב;כפי שהורה הנציב;‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה זה‪,‬‬
‫(‪ )2‬‬

‫נוספים‪ ,‬ככל שהורה השר‪.‬‬
‫שהורה השר‪.‬‬
‫כשירות‬
‫ככל‬
‫בתנאי‬
‫נוספים‪,‬‬
‫עומד‬
‫כשירות‬
‫בתנאי הוא‬
‫הוא עומד (‪ )2‬‬

‫לאחר דיווח‬
‫ושמירתקצין‬
‫סיומו‪ ,‬ידווח‬
‫ידווח קצין‬
‫מסוכנים‪ ,‬וכן‬
‫לאחר סיומו‪,‬‬
‫חומרים‬
‫אירוע וכן‬
‫מסוכנים‪,‬‬
‫חומרים של‬
‫דבר קיומו‬
‫אירוע‬
‫היוודע‬
‫עם של‬
‫דבר) קיומו‬
‫היוודע (א‬
‫דיווח (א) ‬
‫ושמירתעם ‪.30‬‬
‫‪.30‬‬
‫דינים‬
‫דינים‬
‫במשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫לממונה‬
‫להגנת‬
‫האירוע‬
‫לממונהעלבמשרד‬
‫האירוע והצלה‬
‫כבאות והצלה על כבאות‬

‫ממונה במשרד להגנת‬
‫שללהגנת‬
‫במשרד‬
‫מסמכויותיו‬
‫לגרוע ממונה‬
‫מסמכויותיו של‬
‫סימן זה כדי‬
‫לגרוע‬
‫בהוראות‬
‫(ב) אין בהוראות(ב) סימןאיןזה כדי‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫כהגדרתו בחוק החומרים‬
‫החומרים‬
‫ממונה‬
‫כהגדרתו—בחוק‬
‫ממונההסביבה"‬
‫במשרד—להגנת‬
‫הסביבה"‬
‫"ממונה‬
‫להגנת‬
‫במשרדזה‪,‬‬
‫"ממונה בסעיף‬
‫(ג) בסעיף זה‪( ,‬ג) ‬
‫המסוכנים‪.‬‬
‫המסוכנים‪.‬‬
‫סימן ג'‪ :‬צוותי כיבויסימן ג'‪ :‬צוותי כיבוי‬
‫כיבוי מפעלי‬
‫‪( —.31‬א) בסעיף זה —‬
‫בסעיף זה‬
‫צוות (א) ‬
‫‪.31‬‬

‫צוות כיבוי מפעלי‬

‫שנקבע לפי סעיף קטן (ב);‬
‫מיוחדיםקטן (ב);‬
‫אשלפי סעיף‬
‫שנקבע‬
‫מיוחדיםסיכוני‬
‫שמתקיימים בו‬
‫סיכוני אש‬
‫מקום‬
‫כל בו‬
‫שמתקיימים‬
‫"מפעל" — כל מקום"מפעל" —‬
‫מנהלו או המחזיק בו‪.‬‬
‫לרבות בו‪.‬‬
‫או—המחזיק‬
‫מפעל"‬
‫מנהלו‬
‫"בעל‬
‫"בעל מפעל" — לרבות‬
‫מפעלים סוגים של מפעלים‬
‫הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫סוגים של‬
‫הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫שלוהגנת‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנתועדת‬
‫באישור‬
‫הפנים‬
‫ועדתהשר‪,‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬באישור(ב) ‬
‫נמל ים‪ ,‬שדה תעופה‬
‫תעופה‬
‫תעשייתי‪,‬‬
‫מפעלשדה‬
‫נמל ים‪,‬‬
‫כוח‪,‬‬
‫תעשייתי‪,‬‬
‫כגון תחנת‬
‫מפעל‬
‫כוח‪,‬זה‪,‬‬
‫תחנתסעיף‬
‫הוראות‬
‫עליהםכגון‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫שיחולו‬
‫שיחולו עליהם הוראות‬
‫ומקום אחסון‪.‬‬
‫ומקום אחסון‪.‬‬
‫הכשרה כיבוי בעל הכשרה‬
‫במפעלו צוות‬
‫כיבוי בעל‬
‫לקיים‬
‫צוות‬
‫מפעל‪,‬‬
‫במפעלו‬
‫לקייםלבעל‬
‫להורות בצו‬
‫לבעל מפעל‪,‬‬
‫בצו רשאי‬
‫הנציב‬
‫להורות‬
‫(ג) הנציב רשאי (ג) ‬
‫למקום האירוע‪ ,‬ולסייע‬
‫ולסייע‬
‫וההצלה‬
‫האירוע‪,‬‬
‫הכבאות‬
‫רשותלמקום‬
‫וההצלה‬
‫כוחות‬
‫הכבאות‬
‫רשותלהגעת‬
‫דליקה עד‬
‫באירועכוחות‬
‫לפעוללהגעת‬
‫לפעול באירוע דליקה עד‬
‫מפעלי)‪.‬צוות כיבוי מפעלי)‪.‬‬
‫(בחוק זה —‬
‫האירועכיבוי‬
‫למקום— צוות‬
‫(בחוק זה‬
‫הגיעה‬
‫האירוע‬
‫בפעולותיה עם‬
‫הגיעה למקום‬
‫לרשות‬
‫לרשות בפעולותיה עם‬
‫הסמכויותנתונות לו הסמכויות‬
‫כמתנדב‪ ,‬יהיו‬
‫נתונות לו‬
‫יהיומפעלי‬
‫כיבוי‬
‫כמתנדב‪,‬‬
‫חבר צוות‬
‫מפעלי‬
‫כיבוייראו‬
‫דליקה‬
‫צוות‬
‫אירוע‬
‫בזמןחבר‬
‫דליקה יראו‬
‫(ד) בזמן אירוע (ד) ‬
‫סעיף ‪(24‬ג) יחולו עליו‪.‬‬
‫והוראותעליו‪.‬‬
‫‪(24‬ג) יחולו‬
‫סעיף ‪,21‬‬
‫לפי סעיף‬
‫לפי סעיף ‪ ,21‬והוראות‬
‫הרכבו של צוות כיבוי‬
‫בדברכיבוי‬
‫הוראותצוות‬
‫הרכבו של‬
‫בדברלתת‬
‫הנציב‬
‫הוראות‬
‫לתת רשאי‬
‫קטן (ג)‬
‫הנציב‬
‫רשאיסעיף‬
‫בצו לפי‬
‫(ה) בצו לפי סעיף(ה) קטן (ג)‬
‫אחרת הדרושה למילוי‬
‫הוראהלמילוי‬
‫הדרושה‬
‫אחרת וכל‬
‫פעולתו‪,‬‬
‫הוראה‬
‫וכל דרכי‬
‫אימוניו‪,‬‬
‫פעולתו‪,‬‬
‫הכשרתו‪,‬‬
‫אימוניו‪ ,‬דרכי‬
‫מפעלי‪ ,‬ציודו‪,‬‬
‫מפעלי‪ ,‬ציודו‪ ,‬הכשרתו‪,‬‬
‫תפקידו‪.‬‬
‫תפקידו‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪711‬‬

‫צוותי כיבוי‬
‫לשטחים פתוחים‬

‫‪.32‬‬

‫הסכם להקמת‬
‫צוות כיבוי‬
‫כחלופה לצו‬

‫‪.33‬‬

‫עזרה מחוץ‬
‫לישראל‬

‫‪.34‬‬

‫עזרה בשטחי‬
‫המועצה הפלסטינית‬

‫‪.35‬‬

‫הקצאת כבאים‬
‫בתשלום‬

‫‪.36‬‬

‫(א) הנציב רשאי להורות בצו לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ולגופים‬
‫האחראים ליערות ולחורשים‪ ,‬לרבות הקרן הקיימת לישראל‪ ,‬לקיים צוותי כיבוי בעלי‬
‫הכשרה לפעול באירוע דליקה בשטחים שבאחריותם עד להגעת כוחות רשות הכבאות‬
‫וההצלה למקום‪ ,‬ולסייע לרשות בפעולותיה עם הגיעה למקום האירוע (בחוק זה‬
‫— צוותי כיבוי לשטחים פתוחים)‪.‬‬
‫(ב) בזמן אירוע דליקה יראו חבר צוות כיבוי לשטחים פתוחים כמתנדב‪ ,‬יהיו נתונות‬
‫לו הסמכויות לפי סעיף ‪ ,21‬והוראות סעיף ‪(24‬ג) יחולו עליו‪.‬‬
‫(ג) בצו לפי סעיף קטן (א) רשאי הנציב לתת הוראות בדבר הרכבם של צוותי כיבוי‬
‫לשטחים פתוחים‪ ,‬ציודם‪ ,‬הכשרתם‪ ,‬אימוניהם‪ ,‬דרכי פעולתם‪ ,‬וכל הוראה אחרת‬
‫הדרושה למילוי תפקידם‪.‬‬
‫(ד) ‬

‫צו לפי סעיף קטן (א) המורה דבר לגבי אחד מאלה יינתן —‬
‫(‪ )1‬לגבי רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים — לאחר התייעצות עמה‬
‫ובהסכמת השר להגנת הסביבה;‬
‫(‪ )2‬לגבי יערות וחורשים — לאחר התייעצות עם הגוף האחראי להם ובהסכמת‬
‫שר החקלאות ופיתוח הכפר;‬
‫(‪ )3‬‬

‫לרשות מקומית — בהסכמת שר הפנים‪.‬‬

‫כחלופה לצו לפי סעיף ‪ 31‬או ‪ ,32‬רשאי הנציב לכרות הסכם עם בעלים של מפעל‪ ,‬או‬
‫עם גוף כאמור בסעיף ‪ ,32‬להקמת צוות כיבוי מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים‪,‬‬
‫לפי העניין‪ ,‬ולהסדרת הנושאים המפורטים בסעיף ‪(31‬ה) או ‪(32‬ג); פקע או בוטל הסכם‬
‫כאמור‪ ,‬רשאי הנציב לתת צו לפי סעיף ‪ 31‬או ‪.32‬‬
‫סימן ד'‪ :‬עזרה מחוץ לישראל‬
‫(א) השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫לעניין הושטת עזרה בתחום הכבאות וההצלה מחוץ לישראל‪.‬‬
‫(ב) הנציב רשאי‪ ,‬לבקשת שר החוץ ובאישור השר‪ ,‬להורות על הושטת עזרה של רשות‬
‫הכבאות וההצלה לטיפול באירועים מחוץ לישראל‪.‬‬
‫(א) בסעיף זה —‬
‫"ההסכם" — הסכם הביניים הישראלי‪-‬פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‪,‬‬
‫שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני‪ ,‬ביום ד'‬
‫בתשרי התשנ"ו (‪ 28‬בספטמבר ‪ ,)1995‬לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו;‬
‫"המועצה" — המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם‪ ,‬ועד לכינונה — הרשות‬
‫הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;‬
‫"שטחי המועצה הפלסטינית" — השטחים הכלולים מעת לעת בתחום הסמכות‬
‫הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם‪ ,‬וכן כל שטח רצועת עזה‪.‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫לעניין הושטת עזרה בשטחי המועצה הפלסטינית לפי בקשת המועצה או רשות‬
‫מוסמכת מטעמה‪ ,‬בתחום שירותי כבאות והצלה‪.‬‬
‫סימן ה'‪ :‬הקצאת כבאים בתשלום‬

‫‪712‬‬

‫(א) בסימן זה‪" ,‬קצין מוסמך" — קצין כבאות והצלה בכיר שמפקד המחוז מינה לעניין‬
‫סימן זה‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫אירוע)— פעולה או אירוע)‬
‫(בסימן זה‬
‫פעולה או‬
‫כלשהו—מטעמו‬
‫(בסימן זה‬
‫אירוע‬
‫מטעמו‬
‫פעולה או‬
‫כלשהו‬
‫לרגל‬
‫אירוע‬
‫אדם כי‬
‫פעולה או‬
‫לרגל ביקש‬
‫(ב) ביקש אדם כי (ב) ‬
‫הציבור מהתרחשות‬
‫מהתרחשות‬
‫הציבורשמירה על‬
‫וציוד לשם‬
‫שמירה על‬
‫לשםכבאים‬
‫וההצלה‬
‫הכבאותוציוד‬
‫וההצלה כבאים‬
‫תקצה רשות‬
‫תקצה רשות הכבאות‬
‫לפעולה או לאירוע כבאים‬
‫לאירוע כבאים‬
‫לכךאולהקצות‬
‫לפעולה‬
‫המוסמך‬
‫להקצות‬
‫לכךהקצין‬
‫רשאי‬
‫המוסמך‬
‫והצלה‪,‬‬
‫הקצין‬
‫כבאות‬
‫רשאי‬
‫אירוע‬
‫אירוע כבאות והצלה‪,‬‬
‫הפעולה או האירוע‪,‬‬
‫האירוע‪,‬‬
‫מקומם של‬
‫הפעולה או‬
‫היקפם‪,‬שלטיבם או‬
‫מפאתמקומם‬
‫טיבם או‬
‫מצא כי‬
‫היקפם‪,‬‬
‫מפאת אם‬
‫בתשלום‪,‬‬
‫מצא כי‬
‫וציוד בתשלום‪ ,‬אםוציוד‬
‫מתקיימים תנאים אלה‪:‬‬
‫וכיאלה‪:‬‬
‫תנאים‬
‫והצלה‪,‬‬
‫מתקיימים‬
‫וכיכבאות‬
‫אירוע‬
‫והצלה‪,‬‬
‫להתרחשות‬
‫אירוע כבאות‬
‫קיים חשש‬
‫קיים חשש להתרחשות‬
‫ניתןשהשר קבע כי ניתן‬
‫האירועים‬
‫אוקבע כי‬
‫שהשר‬
‫הפעולות‬
‫האירועים‬
‫הם מסוג‬
‫הפעולות או‬
‫או האירוע‬
‫מסוג‬
‫הפעולה‬
‫האירוע הם‬
‫(‪ )1‬הפעולה או (‪ )1‬‬
‫כבאים וציוד בתשלום;‬
‫בתשלום;‬
‫וציוד להם‬
‫להקצות‬
‫להקצות להם כבאים‬
‫נדרשלרבות כאשר נדרש‬
‫כל דין‪,‬‬
‫כאשר‬
‫הוראות‬
‫האירועלרבות‬
‫הוראותאוכל דין‪,‬‬
‫הפעולה‬
‫האירוע‬
‫התקיימו לגבי‬
‫(‪ )2‬התקיימו לגבי(‪ )2‬הפעולה או‬
‫והגורם המוסמך החליט‬
‫דין‪,‬החליט‬
‫המוסמך‬
‫והגורםלפי כל‬
‫או אישור‬
‫היתרדין‪,‬‬
‫לפי כל‬
‫רישיון‪,‬‬
‫אישור‬
‫לאירוע‬
‫היתר או‬
‫לפעולה או‬
‫לפעולה או לאירוע רישיון‪,‬‬
‫וציוד לכיבוי אש או‬
‫כבאיםאו‬
‫לכיבוי אש‬
‫בהקצאת‬
‫מותניםוציוד‬
‫האישור כבאים‬
‫מותניםאובהקצאת‬
‫האישורההיתר‬
‫כי הרישיון‪ ,‬ההיתרכיאוהרישיון‪,‬‬
‫לחילוץ‪.‬‬
‫לחילוץ‪.‬‬
‫התקיימושנוכח כי התקיימו‬
‫אלא לאחר‬
‫שנוכח כי‬
‫לאחרבתשלום‬
‫אלאוציוד‬
‫כבאים‬
‫בתשלום‬
‫המוסמך‬
‫וציוד‬
‫הקצין‬
‫כבאים‬
‫יקצה‬
‫המוסמך‬
‫הקצין לא‬
‫(ג) ‬
‫(ג) לא יקצה‬
‫היקפם‪ ,‬טיבם ומקומם של‬
‫ומקומם של‬
‫טיבםנוכח‬
‫שמצא כי‬
‫היקפם‪,‬‬
‫ולאחר‬
‫(ב)‪,‬נוכח‬
‫שמצא כי‬
‫בסעיף קטן‬
‫ולאחר‬
‫האמורים‬
‫התנאיםקטן (ב)‪,‬‬
‫התנאים האמורים בסעיף‬
‫בתשלום‪,‬ביןוזאת בשים לב‪ ,‬בין‬
‫בשים לב‪,‬‬
‫וציוד‬
‫וזאת‬
‫כבאים‬
‫בתשלום‪,‬‬
‫להקצות‬
‫מקוםוציוד‬
‫כבאים‬
‫להקצות יש‬
‫מקום האירוע‪,‬‬
‫הפעולה או‬
‫הפעולה או האירוע‪ ,‬יש‬
‫השאר‪ ,‬לאלה‪:‬‬
‫השאר‪ ,‬לאלה‪:‬‬
‫מהתרחשותהציבור מהתרחשות‬
‫לשם שמירה על‬
‫הציבור‬
‫אחרות‬
‫שמירה על‬
‫בחלופות‬
‫לשם‬
‫להשתמש‬
‫בחלופות אחרות‬
‫האפשרות‬
‫להשתמש‬
‫(‪ )1‬האפשרות (‪ )1‬‬
‫באירוע;בפעולה או באירוע;‬
‫אווהצלה‬
‫כבאות‬
‫בפעולה‬
‫אירוע‬
‫אירוע כבאות והצלה‬
‫האירוע‪ ,‬לרבות היותם‬
‫היותם‬
‫הפעולה או‬
‫האירוע‪ ,‬לרבות‬
‫הציבוריים של‬
‫הפעולה או‬
‫הפרטיים או‬
‫הציבוריים של‬
‫מאפייניהם‬
‫הפרטיים או‬
‫(‪ )2‬מאפייניהם (‪ )2‬‬
‫מסוים או למטרות רווח;‬
‫לציבור רווח;‬
‫מיועדיםלמטרות‬
‫מיועדים לציבור מסוים או‬
‫וההצלה ועל כבאים‪,‬‬
‫כבאים‪,‬‬
‫הכבאות‬
‫וההצלה ועל‬
‫הכבאותשל רשות‬
‫רשותתפקידיה‬
‫שלמילוי‬
‫תפקידיהעל‬
‫ההשלכות‬
‫(‪ )3‬ההשלכות על(‪ )3‬מילוי‬
‫כבאות והצלה אחרים‬
‫אחרים‬
‫באירועי‬
‫והצלה‬
‫לטפל‬
‫כבאות‬
‫הרשות‬
‫באירועי‬
‫יכולתה של‬
‫הרשות לטפל‬
‫השלכות בדבר‬
‫יכולתה של‬
‫לרבות‬
‫לרבות השלכות בדבר‬
‫ולמנוע את התרחשותם‪.‬‬
‫ולמנוע את התרחשותם‪.‬‬
‫בתשלום‪ ,‬יורה על מספר‬
‫וציודמספר‬
‫יורה על‬
‫כבאים‬
‫בתשלום‪,‬‬
‫להקצות‬
‫וציוד‬
‫מקום‬
‫כבאים‬
‫להקצותכי יש‬
‫מקוםהמוסמך‬
‫הקצין‬
‫החליטיש‬
‫המוסמך כי‬
‫(ד) החליט הקצין (ד) ‬
‫הרשות‪.‬שבהוראות הרשות‪.‬‬
‫שבהוראות המידה‬
‫בהתאם לאמות‬
‫המידה‬
‫בתשלום‪,‬‬
‫שיוקצו לאמות‬
‫הציודבהתאם‬
‫בתשלום‪,‬‬
‫והיקף‬
‫שיוקצו‬
‫הכבאים‬
‫הכבאים והיקף הציוד‬
‫אירועים‬
‫ממלכתיים‬
‫תשלום בעד‬
‫בעדיידרש‬
‫תשלום לא‬
‫יידרשסעיף ‪,36‬‬
‫וציוד לפי‬
‫כבאים‪ ,36‬לא‬
‫להקצות סעיף‬
‫המוסמךוציוד לפי‬
‫הקצין כבאים‬
‫להקצות‬
‫החליט‬
‫הקצין‪.37‬המוסמך‬
‫אירועיםהחליט‬
‫‪.37‬‬
‫ממלכתיים‬
‫והפגנות‬
‫מאלה‪:‬‬
‫אחד‬
‫שהוא‬
‫מאלה‪:‬‬
‫לאירוע‬
‫אחד‬
‫ההקצאה‬
‫שהוא‬
‫לאירוע‬
‫ההקצאה‬
‫והפגנות‬

‫שהממשלה שרים שהממשלה‬
‫שקבעה ועדת‬
‫ועדתכפי‬
‫לאומית‪,‬‬
‫חשיבות‬
‫ממלכתי בעל‬
‫אירוע‬
‫(‪1‬‬
‫שרים‬
‫שקבעה‬
‫לאומית‪ ,‬כפי‬
‫חשיבות‬
‫ממלכתי) בעל‬
‫(‪ )1‬אירוע‬
‫בפקודות כבאות והצלה;‬
‫שייקבע‬
‫וכפי‬
‫זה‪,‬‬
‫לעניין‬
‫הסמיכה‬
‫הסמיכה לעניין זה‪ ,‬וכפי שייקבע בפקודות כבאות והצלה;‬
‫מחאהוכן משמרת מחאה‬
‫המשטרה‪,‬‬
‫לפקודת‬
‫לפקודת בסעיף ‪83‬‬
‫תהלוכה‪83‬כהגדרתן‬
‫תהלוכהאסיפה או‬
‫(‪ )2‬אסיפה או (‪ )2‬‬
‫משמרת‬
‫המשטרה‪ ,‬וכן‬
‫כהגדרתן בסעיף‬
‫הנדרש בעבור הקצאה‬
‫תשלום‬
‫למעט‬
‫ציבורי‪,‬‬
‫או‬
‫מדיני‬
‫אופי‬
‫בעלי‬
‫בעניינים‬
‫הפגנה‪,‬‬
‫או‬
‫או הפגנה‪ ,‬בעניינים בעלי אופי מדיני או ציבורי‪ ,‬למעט תשלום הנדרש בעבור הקצאה‬
‫אירוע כבאות והצלה‬
‫מהתרחשות‬
‫מהתרחשותהציבור‬
‫הציבורשמירה על‬
‫וציוד לשם‬
‫לשם כבאים‬
‫נוספת של‬
‫והצלה‬
‫אירוע כבאות‬
‫שמירה על‬
‫נוספת של כבאים וציוד‬
‫לדעת הקצין המוסמך‪,‬‬
‫בהם‪,‬‬
‫שיש‬
‫באמצעים‬
‫להשתמש‬
‫המארגנים‬
‫של‬
‫כוונתם‬
‫עקב כוונתם של עקב‬
‫המארגנים להשתמש באמצעים שיש בהם‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪,‬‬
‫דליקה‪.‬להתפרצות דליקה‪.‬‬
‫להתפרצותממשית‬
‫סכנה‬
‫סכנה ממשית‬
‫עיון‬
‫ועררחוזר‬
‫לעיון‬
‫בבקשה‬
‫לפנות‬
‫בבקשהאדם‬
‫‪ ,36‬רשאי‬
‫סעיף‬
‫רשאילפי‬
‫המוסמך‬
‫לפיהקצין‬
‫החלטת‬
‫הקצין על‬
‫החלטת (א) ‬
‫‪ .38‬חוזר(א) ועררעל ‪.38‬‬
‫חוזר‬
‫חוזר עיון‬
‫לעיון‬
‫לפנות‬
‫אדם‬
‫סעיף ‪,36‬‬
‫המוסמך‬
‫ההקצאה‪ ,‬והוא רשאי‬
‫בבקשת‬
‫ההחלטה‬
‫קבלת‬
‫מיום‬
‫ימים‬
‫‪30‬‬
‫בתוך‬
‫המחוז‪,‬‬
‫מפקד‬
‫לפני‬
‫לפני מפקד המחוז‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת ההחלטה בבקשת ההקצאה‪ ,‬והוא רשאי‬
‫לבטלה‪.‬לשנותה או לבטלה‪.‬‬
‫המוסמך‪,‬‬
‫החלטת‬
‫הקצין את‬
‫לאשר את החלטת לאשר‬
‫הקצין או‬
‫לשנותה‬
‫המוסמך‪,‬‬

‫ניתן לערור לפני ועדת‬
‫לפני(א)‬
‫סעיף קטן‬
‫חוזר‬
‫בבקשה‬
‫בבקשהמפקד‬
‫מחוזהחלטת‬
‫מפקד על‬
‫(ב) על החלטת (ב) ‬
‫ועדת‬
‫לפילערור‬
‫ניתן‬
‫לעיון(א)‬
‫סעיף קטן‬
‫מחוז לפי‬
‫לעיון חוזר‬
‫ההחלטה בעיון החוזר‪.‬‬
‫קבלת‬
‫מיום‬
‫ימים‬
‫‪30‬‬
‫בתוך‬
‫(ג)‪,‬‬
‫קטן‬
‫סעיף‬
‫לפי‬
‫שהוקמה‬
‫ערר‬
‫ערר שהוקמה לפי סעיף קטן (ג)‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת ההחלטה בעיון החוזר‪.‬‬
‫(ג) ‬

‫קטן (ב)‪ ,‬ואלה חבריה‪:‬‬
‫ואלהסעיף‬
‫בעררים לפי‬
‫בערריםערר‬
‫ימנה ועדת‬
‫השר‬
‫השר ימנה (ג) ‬
‫חבריה‪:‬‬
‫שתדון קטן (ב)‪,‬‬
‫לפי סעיף‬
‫שתדון‬
‫ועדת ערר‬
‫(‪ )1‬‬

‫והוא יהיה היושב ראש;‬
‫יהיהאו‬
‫הנציב‬
‫סגנו‪ ,‬ראש;‬
‫היושב‬
‫הנציב או סגנו‪ )1(,‬והוא‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪713‬‬

‫(‪ )2‬עובד המדינה שהוא משפטן הכשיר להיות שופט בית משפט השלום‪,‬‬
‫שימנה שר המשפטים;‬
‫(‪ )3‬‬

‫עובד המשרד לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(ד) השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬רשאי לקבוע את סדרי הדין בוועדת‬
‫הערר‪.‬‬
‫(ה) החלטה בערר לגבי הקצאת כבאים וציוד לפעולה או אירוע או לגבי מספר‬
‫הכבאים או היקף הציוד הדרושים לשם שמירה על הציבור מהתרחשות אירוע כבאות‬
‫והצלה בפעולה או באירוע‪ ,‬טעונה הסכמה של יושב ראש הוועדה‪.‬‬
‫(ו) ‬

‫החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים‪.‬‬

‫ייעוד תשלומים‬

‫‪.39‬‬

‫אחריות לקיום‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אש והצלה‬

‫‪.40‬‬

‫חובת האחראי‬

‫‪.41‬‬

‫האחראי חייב למלא אחר כל הוראה לפי כל דין בעניין בטיחות אש והצלה‪ ,‬במועד‬
‫שנקבע לכך‪ ,‬ולהחזיק אמצעי בטיחות אש והצלה במצב תקין‪.‬‬

‫תקנות בדבר‬
‫נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אש‬
‫והצלה‬

‫‪.42‬‬

‫(א) לשם מניעת דליקות והתפשטותן‪ ,‬כיבוי דליקות‪ ,‬צמצום נזקיהן וחילוץ לכודים‪,‬‬
‫רשאי השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬לקבוע הוראות בעניינים‬
‫המפורטים להלן ואת האחראי לביצוען‪:‬‬

‫התשלומים שיתקבלו בשל הקצאת כבאים וציוד בתשלום לפי סימן זה ייווספו לתקציב‬
‫רשות הכבאות וההצלה לשם כיסוי הוצאות הקצאת הכבאים והציוד לפי סימן זה‬
‫ובהתאם לפקודות כבאות והצלה‪.‬‬

‫פרק ה'‪ :‬בטיחות באש‬
‫סימן א'‪ :‬נקיטת אמצעים‬
‫(א) האחריות לקיום הוראות בעניין בטיחות אש והצלה (בחוק זה — הוראות בטיחות‬
‫אש והצלה) חלה על בעל נכס ועל מחזיק בנכס (בפרק זה — האחראי); לעניין זה‪ ,‬יראו‬
‫אדם העוסק בתחזוקת שטחים משותפים בנכס כמחזיק לעניין השטחים המשותפים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬השר רשאי לקבוע כי לעניין סוגים של נכסים או‬
‫לעניין סוגים של אמצעי בטיחות אש והצלה‪ ,‬האחריות לקיום הוראות בטיחות אש‬
‫והצלה מוטלת על הבעלים בלבד‪ ,‬על המחזיק בלבד‪ ,‬או על האדם העוסק בתחזוקת‬
‫השטחים המשותפים בנכס בלבד‪ ,‬או על גורם אחר שקבע‪.‬‬

‫(‪ )1‬התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם‪ ,‬קביעת איכותם‪,‬‬
‫תחזוקתם ובדיקת תקינותם‪ ,‬תרגול השימוש בהם וקבלת אישור בטיחות;‬
‫(‪ )2‬אופן החזקתם של נכסים לסוגיהם‪ ,‬לרבות בעניין סדר וניקיון‪ ,‬גיזום וסילוק‬
‫צמחייה‪ ,‬מיקומם של מיתקנים‪ ,‬אחסנה‪ ,‬שמירת דרכי מילוט פנויות ותחזוקת‬
‫יערות וחורשים‪ ,‬והכל בכל הנוגע לבטיחות אש והצלה;‬
‫(‪ )3‬‬

‫כללי התנהגות שעניינם בטיחות אש והצלה;‬

‫(‪ )4‬חובת העסקת ממונה בטיחות אש והצלה בעסקים‪ ,‬במוסדות ובארגונים‬
‫לסוגיהם‪ ,‬תפקידיו וכן דרישות לעניין כשירות‪ ,‬הכשרה והסמכה של הממונה;‬
‫הוראות פסקה זו יחולו על גופים כאמור שהיקף פעילותם מצדיק זאת‪ ,‬בין השאר‬
‫בשל רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות של הגוף‪ ,‬ממספר השוהים במקום‬
‫שבו הוא פועל ומשטח המקום;‬

‫‪714‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫בטיחות אש והצלה על‬
‫והצלה על‬
‫אשבנושאי‬
‫ותרגול‬
‫בטיחות‬
‫הדרכה‬
‫בנושאי‬
‫פעולות‬
‫ותרגול‬
‫הדרכהשל‬
‫פעולותעריכתן‬
‫של חובת‬
‫(‪ )5‬חובת עריכתן(‪ )5‬‬
‫דרישות לעניין כשירות‪,‬‬
‫כשירות‪,‬‬
‫לסוגיהם‪ ,‬וכן‬
‫דרישות לעניין‬
‫ובארגונים‬
‫לסוגיהם‪ ,‬וכן‬
‫ובארגוניםבמוסדות‬
‫מדריכים‪ ,‬בעסקים‪,‬‬
‫ידי במוסדות‬
‫ידי מדריכים‪ ,‬בעסקים‪,‬‬
‫והסמכה של המדריכים‪.‬‬
‫המדריכים‪.‬‬
‫הכשרה‬
‫הכשרה והסמכה של‬
‫(ב) ‬

‫האמור—בסעיף קטן (א)(‪— )2‬‬
‫אף (א)(‪)2‬‬
‫עלקטן‬
‫בסעיף‬
‫על אף האמור(ב) ‬
‫התייעצות עם הרשות‬
‫הרשות‬
‫לאחר‬
‫ייקבעועם‬
‫התייעצות‬
‫לאחרלהלן‪,‬‬
‫המפורט‬
‫ייקבעו‬
‫לשטח‬
‫להלן‪,‬‬
‫הנוגעות‬
‫המפורט‬
‫תקנות‬
‫הנוגעות) לשטח‬
‫(‪1‬‬
‫(‪ )1‬תקנות‬
‫השר להגנת הסביבה‪:‬‬
‫הסביבה‪:‬‬
‫ובהסכמת‬
‫להגנת‬
‫הלאומיים‬
‫ובהסכמת השר‬
‫הטבע והגנים‬
‫הלאומיים‬
‫לשמירת‬
‫לשמירת הטבע והגנים‬
‫לאומי או כשמורת טבע;‬
‫כשמורת טבע;‬
‫שהוכרז כגן‬
‫לאומי או‬
‫כגן שטח‬
‫(א) שטח שהוכרז(א) ‬
‫(ב) ‬

‫לאומי או כשמורת טבע;‬
‫כשמורת טבע;‬
‫בתכנית כגן‬
‫לאומי או‬
‫כגןשאושר‬
‫שטח‬
‫בתכנית‬
‫שטח שאושר (ב) ‬

‫כהגדרתם בחוק הגנים‬
‫מוגניםהגנים‬
‫טבע בחוק‬
‫כהגדרתם‬
‫מוגנים ערכי‬
‫שנמצאים בהם‬
‫שטחיםערכי טבע‬
‫שנמצאים בהם‬
‫(ג) ‬
‫(ג) שטחים‬
‫הלאומיים;‬
‫הלאומיים;‬
‫התייעצות עם הגוף המופקד‬
‫הגוף המופקד‬
‫עםלאחר‬
‫ייקבעו‬
‫התייעצות‬
‫וחורשים‬
‫לאחר‬
‫ליערות‬
‫ייקבעו‬
‫הנוגעות‬
‫וחורשים‬
‫תקנות‬
‫(‪ )2‬ליערות‬
‫(‪ )2‬תקנות הנוגעות‬
‫הסביבה ובהסכמת שר‬
‫ובהסכמת שר‬
‫השר להגנת‬
‫הסביבה‬
‫בישראל‪ ,‬עם‬
‫הייעור להגנת‬
‫עם השר‬
‫שטחי‬
‫בישראל‪,‬‬
‫מרבית‬
‫הייעור‬
‫שטחיניהול‬
‫על ניהול מרבית על‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר;‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר;‬
‫ייקבעו זכויות בהם ייקבעו‬
‫היא בעלת‬
‫מקומיתבהם‬
‫בעלת זכויות‬
‫היאשרשות‬
‫פתוחים‬
‫מקומית‬
‫שטחים‬
‫שרשות‬
‫לגבי‬
‫פתוחים‬
‫שטחיםתקנות‬
‫(‪ )3‬תקנות לגבי (‪ )3‬‬
‫בהסכמת שר הפנים‪.‬‬
‫בהסכמת שר הפנים‪.‬‬
‫מיוחד‬
‫בטיחות צו‬
‫‪.43‬מיוחד‬
‫צו‬
‫והצלה כפי‬
‫אש‬
‫והצלה כפי‬
‫אשבעניין‬
‫אמצעים‬
‫נקיטתבטיחות‬
‫אמצעיםעלבעניין‬
‫לצוות בכתב‬
‫רשאינקיטת‬
‫בכתב על‬
‫לצוותהנציב‬
‫רשאי (א) ‬
‫(א) הנציב ‪.43‬‬
‫אירוע להתרחשות אירוע‬
‫משמעותי‬
‫להתרחשות‬
‫קיים חשש‬
‫משמעותי‬
‫חששמצא כי‬
‫מיוחד)‪ ,‬אם‬
‫צוכי קיים‬
‫מצא‬
‫זה —‬
‫(בחוקאם‬
‫מיוחד)‪,‬‬
‫שיורה‬
‫שיורה (בחוק זה — צו‬
‫התרחשות אירוע כאמור‪.‬‬
‫בשלכאמור‪.‬‬
‫אירוע‬
‫הציבור‬
‫התרחשות‬
‫לבטיחות‬
‫הציבוראובשל‬
‫לבטיחותוהצלה‬
‫כבאות והצלה או כבאות‬

‫דעת מקצועית בכתב‪,‬‬
‫בכתב‪,‬‬
‫מקצועיתחוות‬
‫שהוצגה לפניו‬
‫חוות דעת‬
‫לאחר‬
‫לפניו‬
‫שהוצגהאלא‬
‫צו מיוחד‬
‫לאחר‬
‫הנציב‬
‫ייתןאלא‬
‫מיוחד‬
‫(ב) לא ייתן הנציב(ב) צו לא‬
‫בעניין‪ .‬את עמדתו בעניין‪.‬‬
‫עמדתו להביע‬
‫אתאפשרות‬
‫בדבר‬
‫להביע‬
‫לנוגע‬
‫אפשרות‬
‫ולאחר שנתן‬
‫ולאחר שנתן לנוגע בדבר‬
‫האמצעים המנויים בצו‪,‬‬
‫המנויים בצו‪,‬‬
‫לנקוט את‬
‫האמצעים‬
‫האדם שעליו‬
‫לנקוט את‬
‫הנציב את‬
‫יפרט שעליו‬
‫מיוחדהאדם‬
‫הנציב את‬
‫יפרט בצו‬
‫(ג) בצו מיוחד (ג) ‬
‫זמןדיחוי או בפרק זמן‬
‫בלא‬
‫בפרק‬
‫המנויים בו‬
‫האמצעיםדיחוי או‬
‫המנויים בו בלא‬
‫לנקוט את‬
‫האמצעים‬
‫לקבוע כי יש‬
‫לנקוט את‬
‫יש הוא‬
‫ורשאי‬
‫ורשאי הוא לקבוע כי‬
‫פרק שלא יעלה על פרק‬
‫בפרק זמן‬
‫יעלה על‬
‫הרשות —‬
‫זמן שלא‬
‫בהוראות‬
‫הרשותזה— בפרק‬
‫בהוראותלעניין‬
‫נקבע פרק זמן‬
‫לעניין זה‬
‫שיקבע‪ ,‬ואם‬
‫שיקבע‪ ,‬ואם נקבע פרק זמן‬
‫שנקבע בהוראות הרשות‪.‬‬
‫הזמןהרשות‪.‬‬
‫הזמן שנקבע בהוראות‬
‫דעתו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצורך‬
‫אתלצורך‬
‫השאר‪,‬‬
‫ייתןביןהנציב‬
‫דעתו‪,‬‬
‫את זה‪,‬‬
‫הנציבסעיף‬
‫סמכותו לפי‬
‫אתזה‪ ,‬ייתן‬
‫סעיף‬
‫להפעיל‬
‫סמכותו לפי‬
‫(ד) בבואו להפעיל(ד) את בבואו‬
‫לביצועמי שאחראי לביצוע‬
‫יתרה על‬
‫שאחראי‬
‫ולמנועמיהכבדה‬
‫יתרה על‬
‫בנכס‬
‫הכבדה‬
‫בטיחות באש‬
‫בנכס ולמנוע‬
‫נאותה של‬
‫בטיחות באש‬
‫לקיים רמה‬
‫לקיים רמה נאותה של‬
‫הפעולות‪.‬‬
‫הפעולות‪.‬‬
‫לחרוגשיש בו כדי לחרוג‬
‫כדיעסקים‪,‬‬
‫רישוי‬
‫שיש בו‬
‫עסקים‪ ,‬חוק‬
‫רישוי לפי‬
‫רישוי‬
‫חוקטעון‬
‫עסק‬
‫לגבילפי‬
‫רישוי‬
‫מיוחד‬
‫עסקצוטעון‬
‫(ה) ניתן צו מיוחד(ה) לגביניתן‬
‫בשינויים המחויבים‪:‬‬
‫המחויבים‪:‬‬
‫לאותו חוק‪,‬‬
‫בשינויים‬
‫חוק‪,‬סעיף ‪7‬‬
‫הוראות‬
‫לאותו‬
‫יחולו‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫הוראותלהלן‪,‬‬
‫המפורטים‬
‫מאחדיחולו‬
‫מאחד המפורטים להלן‪,‬‬

‫(ו) ‬

‫תנאי הרישיון;‬

‫(‪ )1‬‬

‫תנאי הרישיון;(‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫האמור‪7.‬ג‪(1‬א) לחוק האמור‪.‬‬
‫לפי סעיף‬
‫שנקבעלחוק‬
‫האחיד‪7‬ג‪(1‬א)‬
‫לפי סעיף‬
‫המפרט‬
‫שנקבע‬
‫תנאי‬
‫האחיד‬
‫תנאי המפרט (‪ )2‬‬

‫בסעיף ‪(42‬א)(‪ )1‬עד (‪.)5‬‬
‫עד (‪.)5‬‬
‫מהמפורטים‬
‫בסעיף ‪(42‬א)(‪)1‬‬
‫כל אחד‬
‫מהמפורטים‬
‫"אמצעים" —‬
‫בסעיףכלזה‪,‬אחד‬
‫"אמצעים" —‬
‫בסעיף זה‪( ,‬ו) ‬

‫לעניין‬
‫ובחורשים‪,‬כללים‬
‫בשטחים‬
‫לרבות‬
‫ביערותבשטחים‬
‫ובחורשים‪ ,‬לרבות‬
‫ביערותבטיחות אש‬
‫כללים לעניין‬
‫בטיחות אש‬
‫לענייןלקבוע‬
‫כלליםרשאי‬
‫לקבועהנציב‬
‫רשאי (א) ‬
‫כללים (א) ‬
‫לעניין הנציב ‪.44‬‬
‫‪.44‬‬
‫יער וחורש‬
‫יער וחורש‬
‫כללים בעניינים אלה‪:‬‬
‫אלה‪:‬‬
‫ובהם‬
‫בעניינים‬
‫קטן (ב)‪,‬‬
‫כללים‬
‫בסעיף‬
‫ובהם‬
‫המפורטים‬
‫המפורטים בסעיף קטן (ב)‪,‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫לכלי רכב לכיבוי אש;‬
‫גישהאש;‬
‫לכיבוי‬
‫דרכי‬
‫לכלי רכב‬
‫דרכי גישה (‪ )1‬‬

‫ובחורש‪ ,‬לרבות ברזי כיבוי‬
‫ברזי כיבוי‬
‫ביער‬
‫לרבות‬
‫וכיבוי‬
‫ובחורש‪,‬‬
‫אמצעי גילוי‬
‫וכיבוי ביער‬
‫והצבה של‬
‫אמצעי גילוי‬
‫(‪ )2‬שלהתקנה‬
‫(‪ )2‬התקנה והצבה‬
‫ושילוט של בארות מים;‬
‫ושילוט של בארות מים;‬
‫יערהפרדה בין גושי יער‬
‫לשם‬
‫גושי‬
‫הדרושים‬
‫הפרדה בין‬
‫והחורש‬
‫היער לשם‬
‫הדרושים‬
‫בתחום‬
‫והחורש‬
‫הפרדה‬
‫היער‬
‫אמצעי‬
‫(‪ )3‬בתחום‬
‫(‪ )3‬אמצעי הפרדה‬
‫חורש למבנים סמוכים‪.‬‬
‫סמוכים‪.‬‬
‫יער או‬
‫למבנים‬
‫חורשאו בין‬
‫וחורש‬
‫וחורש או בין יער או‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪715‬‬

‫(ב) כללים כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף המופקד על ניהול‬
‫מרבית שטחי הייעור בישראל‪ ,‬עם עובד המשרד להגנת הסביבה שהשר להגנת הסביבה‬
‫הסמיך לעניין זה ובהסכמת עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר ששר החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר הסמיך לעניין זה; ואולם —‬
‫(‪ )1‬כללים הנוגעים לשטח המפורט להלן‪ ,‬ייקבעו לאחר התייעצות עם הרשות‬
‫לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ובהסכמת עובד המשרד להגנת הסביבה‪:‬‬
‫(א) שטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע;‬
‫(ב) ‬

‫שטח שאושר בתכנית כגן לאומי או כשמורת טבע;‬

‫(ג) שטחים שנמצאים בהם ערכי טבע מוגנים כהגדרתם בחוק הגנים‬
‫הלאומיים;‬
‫(‪ )2‬כללים לגבי שטחים פתוחים שרשות מקומית היא בעלת זכויות בהם‪,‬‬
‫ייקבעו בהסכמת עובד משרד הפנים ששר הפנים הסמיך לעניין זה;‬
‫(‪ )3‬כללים לגבי אמצעי גילוי וכיבוי ביער ובחורש המוחזקים בידי מערכת‬
‫הביטחון ייקבעו בהסכמת עובד משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה ששר‬
‫הביטחון או ראש הממשלה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬הסמיך לעניין זה‪.‬‬
‫(ג) ‬
‫אישור תכנית יער‬
‫וחורש‬

‫‪.45‬‬

‫הוראות בדבר חובת‬
‫אספקת מים‬

‫‪.46‬‬

‫לעניין חוק זה רואים את הכללים לפי סעיף זה כדינים‪.‬‬

‫(א) לא יבצע אדם נטיעה של יער או חורש חדש (בחוק זה — נטיעה) שלא על פי תכנית‬
‫נטיעה לעניין בטיחות אש והצלה (בחוק זה — תכנית נטיעה); תכנית הנטיעה תכלול‬
‫פרטים שקבע הנציב‪.‬‬
‫(ב) המבקש לבצע נטיעה יגיש תכנית נטיעה למפקד המחוז שבתחומו נמצא היער‬
‫או החורש‪.‬‬
‫(ג) מצא מפקד המחוז כי תכנית הנטיעה עומדת בכללים שנקבעו לעניין זה לפי סעיף‬
‫‪ ,44‬יאשר את התכנית‪.‬‬
‫(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה לפי כל דין‪ ,‬לרבות חובת רישיון‪ ,‬היתר‬
‫או אישור‪.‬‬
‫(ה) בסעיף זה‪" ,‬מפקד מחוז" — לרבות קצין כבאות והצלה שמפקד המחוז הסמיך‬
‫לעניין סעיף זה‪.‬‬
‫(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף ‪ ,26‬השר‪ ,‬בהסכמת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת אספקת מים הנדרשת לצורכי טיפול באירוע‬
‫כבאות והצלה‪.‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫הוראות בדבר התקנת צנרת ומיתקנים לאספקת מים כנדרש לצורכי טיפול באירוע‬
‫כבאות והצלה והגבלת השימוש בהם לצרכים אחרים; הוראות בדבר התקנת צנרת‬
‫ביערות ובחורשים ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף המופקד על ניהול מרבית שטחי‬
‫הייעור בישראל ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪.‬‬
‫(ג) השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫הוראות בדבר אספקת מים לברזי כיבוי‪ ,‬לרבות במקומות ציבוריים‪ ,‬בשטחים פתוחים‪,‬‬
‫ביערות ובחורשים‪ ,‬לצורך כיבוי דליקות; על תקנות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות‬
‫סעיף ‪(42‬ב)‪.‬‬

‫‪716‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫שמפיקפיאו מספק מים על פי‬
‫מספקמימים על‬
‫יחולו על‬
‫שמפיק או‬
‫ו–(ג) לא‬
‫(ב) מי‬
‫קטניםעל‬
‫סעיפים יחולו‬
‫לפי ו–(ג) לא‬
‫קטנים (ב)‬
‫סעיפיםתקנות‬
‫(ד) תקנות לפי (ד) ‬
‫הממשלתית למים ולביוב‬
‫הרשותולביוב‬
‫הממשלתית למים‬
‫ואולם מועצת‬
‫הרשות‬
‫המים;‬
‫מועצת‬
‫ואולם לחוק‬
‫המים;סעיף ‪23‬‬
‫הפקה לפי‬
‫‪ 23‬לחוק‬
‫רישיון‬
‫רישיון הפקה לפי סעיף‬
‫לבקשת השר או ביוזמתה‪.‬‬
‫ביוזמתה‪.‬‬
‫אלה‪,‬‬
‫השר או‬
‫בעניינים‬
‫לבקשת‬
‫כללים‬
‫אלה‪,‬‬
‫לקבוע‬
‫בעניינים‬
‫כלליםהשר‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫לקבוע‬
‫רשאית‪,‬‬
‫רשאית‪ ,‬בהסכמת השר‪,‬‬
‫אשמפקחי בטיחות אש‬
‫בטיחות ב'‪:‬‬
‫סימן ב'‪ :‬מפקחי סימן‬
‫חוק הסמכת‬
‫מפקחיחוק‬
‫בסמכויות לפי‬
‫בטיחות אש‬
‫בסמכויות לפי‬
‫אשמפקחי‬
‫הרשות‪,‬‬
‫בטיחות‬
‫עובדי‬
‫מפקחי‬
‫הרשות‪,‬מבין‬
‫עובדילהסמיך‪,‬‬
‫מביןרשאי‬
‫הנציב‬
‫להסמיך‪,‬‬
‫רשאי (א) ‬
‫הסמכת(א) ‬
‫מפקחיהנציב ‪.47‬‬
‫‪.47‬‬
‫בטיחות אש‬
‫בטיחות אש‬
‫אלא אם כן התקיימו‬
‫התקיימו‬
‫כן מפקח‪,‬‬
‫יוסמך‬
‫אלא אם‬
‫מפקח‪ ,‬שלא‬
‫יוסמך ובלבד‬
‫שלאמפקח)‪,‬‬
‫ובלבדזה —‬
‫מפקח)‪(,‬בחוק‬
‫או חלקן‬
‫כולן —‬
‫(בחוק זה‬
‫זה‪ ,‬כולן או חלקן זה‪,‬‬
‫בו כל אלה‪:‬‬
‫בו כל אלה‪:‬‬

‫הוא נסיבותיה אין הוא‬
‫חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין‬
‫מהותה‪,‬‬
‫שמפאתאו‬
‫בעבירהחומרתה‬
‫הורשעמהותה‪,‬‬
‫שמפאת‬
‫בעבירהלא‬
‫הורשע) הוא‬
‫(‪1‬‬
‫(‪ )1‬הוא לא‬
‫ראוי להיות מפקח; ראוי להיות מפקח;‬
‫חוק נתונות לו לפי חוק‬
‫שיהיו‬
‫הסמכויותלפי‬
‫בתחוםנתונות לו‬
‫מתאימה שיהיו‬
‫הכשרההסמכויות‬
‫קיבלבתחום‬
‫מתאימה‬
‫הכשרה הוא‬
‫(‪ )2‬הוא קיבל (‪ )2‬‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה השר;‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה השר;‬
‫(‪ )3‬‬
‫(ב) ‬

‫נוספים‪ ,‬ככל שהורה השר‪.‬‬
‫שהורה השר‪.‬‬
‫כשירות‬
‫ככל‬
‫בתנאי‬
‫נוספים‪,‬‬
‫עומד‬
‫כשירות‬
‫בתנאי הוא‬
‫הוא עומד (‪ )3‬‬

‫ברשומות‪ .‬תפורסם ברשומות‪.‬‬
‫לפי סעיף זה‬
‫תפורסם‬
‫זהמפקח‬
‫הסמכת‬
‫לפי סעיף‬
‫הודעה על‬
‫הסמכת מפקח‬
‫הודעה על (ב) ‬

‫סמכויות‬
‫מפקחלפי‬
‫שהזדהה‬
‫מפקח‪,‬לפילאחר‬
‫שהזדהה‬
‫לאחררשאי‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫מפקח‪,‬‬
‫רשאי לפי‬
‫הוראות‬
‫ביצועזה‪,‬‬
‫לפי חוק‬
‫הוראות על‬
‫לשם פיקוח‬
‫(א) ביצוע‬
‫פיקוח על‬
‫סמכויות(א) מפקחלשם ‪.48‬‬
‫‪.48‬‬
‫סעיף ‪— 49‬‬
‫סעיף ‪— 49‬‬

‫לפניו תעודת זהות או‬
‫זהות או‬
‫ולהציג‬
‫תעודת‬
‫לפניוומענו‬
‫ולהציג שמו‬
‫למסור לו את‬
‫שמו ומענו‬
‫את אדם‬
‫לדרושלומכל‬
‫אדם למסור‬
‫(‪ )1‬לדרוש מכל (‪ )1‬‬
‫אותו;אחרת המזהה אותו;‬
‫רשמית‬
‫המזהה‬
‫תעודה‬
‫תעודה רשמית אחרת‬
‫הדרושיםאולומסמך הדרושים לו‬
‫מסמךכל ידיעה‬
‫למסור לו‬
‫ידיעה או‬
‫כלבדבר‬
‫הנוגע‬
‫למסור לו‬
‫מכל אדם‬
‫לדרושבדבר‬
‫אדם הנוגע‬
‫(‪ )2‬לדרוש מכל (‪ )2‬‬
‫כהגדרתו בחוק המחשבים;‬
‫המחשבים;‬
‫בחוקפלט‬
‫לרבות‬
‫כהגדרתו‬
‫"מסמך" —‬
‫לרבותזו‪,‬פלט‬
‫בפסקה‬
‫"מסמך" —‬
‫זו‪,‬הפיקוח;‬
‫לשם‬
‫לשם הפיקוח; בפסקה‬
‫למסוראו ציוד‪ ,‬וכן למסור‬
‫שלוכןחומרים‬
‫ציוד‪,‬‬
‫דגימות‬
‫חומרים או‬
‫או ליטול‬
‫מדידותשל‬
‫בדיקות‪ ,‬דגימות‬
‫לערוךאו ליטול‬
‫(‪ )3‬מדידות‬
‫(‪ )3‬לערוך בדיקות‪,‬‬
‫לנהוג בהן בדרך אחרת;‬
‫אחרת;‬
‫בדרךאו‬
‫בהן אותן‬
‫לשמור‬
‫לנהוג‬
‫למעבדה‪,‬‬
‫והדגימותאותן או‬
‫למעבדה‪ ,‬לשמור‬
‫והדגימותהמדידות‬
‫את‬
‫את המדידות‬
‫(‪ )4‬‬
‫(ב) ‬

‫נכס‪.‬עת סבירה לכל נכס‪.‬‬
‫לכלבכל‬
‫להיכנס‬
‫עת סבירה‬
‫להיכנס בכל (‪ )4‬‬

‫האמור—בסעיף קטן (א)(‪— )4‬‬
‫אף (א)(‪)4‬‬
‫עלקטן‬
‫בסעיף‬
‫על אף האמור(ב) ‬
‫למגורים ומשמש למגורים‬
‫לשמשלמגורים‬
‫ומשמש‬
‫המיועד‬
‫למגורים‬
‫היחיד‬
‫לשמש‬
‫לתחום‬
‫המיועד‬
‫מפקח‬
‫היחיד‬
‫לתחוםייכנס‬
‫מפקח) לא‬
‫(‪1‬‬
‫(‪ )1‬לא ייכנס‬
‫שטחים משותפים בבניין‬
‫יראובבניין‬
‫משותפים‬
‫שטחיםזה‪ ,‬לא‬
‫משפט; לעניין‬
‫ביתלא יראו‬
‫שלזה‪,‬‬
‫לעניין‬
‫פי צו‬
‫משפט;‬
‫אלא על‬
‫שלד‪,‬בית‬
‫בלבד‪ ,‬אלא על פי צובלב‬
‫ומשמש למגורים בלבד;‬
‫למגוריםבלבד;‬
‫לשמשלמגורים‬
‫ומשמש‬
‫המיועד‬
‫למגורים‬
‫היחיד‬
‫לשמש‬
‫כתחום‬
‫המיועד‬
‫מגורים‬
‫מגורים כתחום היחיד‬
‫לשמש למגורים ומשמש‬
‫המיועדומשמש‬
‫היחידלמגורים‬
‫לתחוםלשמש‬
‫המיועד‬
‫להיכנס‬
‫רשאיהיחיד‬
‫לתחום‬
‫מפקח‬
‫להיכנס‬
‫(‪ )2‬מפקח רשאי (‪ )2‬‬
‫המותקן במקום‪ ,‬בשעה‬
‫בשעה‬
‫והצלה‬
‫במקום‪,‬‬
‫המותקןאש‬
‫והצלהבטיחות‬
‫אשאמצעי‬
‫בדיקת‬
‫בטיחות‬
‫אמצעילשם‬
‫בדיקת בלבד‬
‫למגורים בלבד לשםלמגורים‬
‫בנכסבגיר המחזיק בנכס‬
‫בכתב של‬
‫המחזיק‬
‫הסכמה‬
‫של בגיר‬
‫בכתבלכך‬
‫הסכמהניתנה‬
‫מראש‪ ,‬אם‬
‫ובתיאום לכך‬
‫סבירהאם ניתנה‬
‫סבירה ובתיאום מראש‪,‬‬
‫עמו מועד כניסה אחר‬
‫יתואםאחר‬
‫כי כניסה‬
‫מועד‬
‫לבקש‬
‫המחזיקעמו‬
‫ורשאי יתואם‬
‫לבקש כי‬
‫המחזיק)‪,‬‬
‫ורשאי —המחזיק‬
‫(בסימן זה‬
‫(בסימן זה — המחזיק)‪,‬‬
‫לנכס‪.‬‬
‫לנכס‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שולמה אגרת בטיחות‪,‬‬
‫בטיחות‪,‬‬
‫בנכס וכי‬
‫שולמהזהאגרת‬
‫ההוראותוכילפי חוק‬
‫קוימוזה בנכס‬
‫לפי חוק‬
‫מפקח כי‬
‫ההוראות‬
‫קוימומצא‬
‫מפקח כי(‪ )1‬‬
‫(‪ )1‬מצא (ג)‬
‫בטיחות)‪ — .‬אישור בטיחות)‪.‬‬
‫אישור (בחוק זה‬
‫ההוראות‬
‫זה —‬
‫קיום‬
‫(בחוק‬
‫ההוראות על‬
‫לאחראי אישור‬
‫על קיום‬
‫ייתן לאחראי אישורייתן‬
‫בטיחות‪ ,‬ויכול שיקבע‬
‫שיקבע‬
‫אישור‬
‫ויכול‬
‫בטיחות‪,‬של‬
‫תקופת תוקפו‬
‫לענייןאישור‬
‫תוקפו של‬
‫הוראות‬
‫תקופת‬
‫לענייןיקבע‬
‫הוראותהשר‬
‫(‪ )2‬השר יקבע (‪ )2‬‬
‫והצלה או לפי כל סוג‬
‫אש סוג‬
‫לפי כל‬
‫בטיחות‬
‫והצלה או‬
‫אשאמצעי‬
‫סוגי‬
‫בטיחות‬
‫אמצעי הנכס‪,‬‬
‫סוגילפי סוגי‬
‫שונות‬
‫הנכס‪,‬‬
‫תקופות‬
‫תקופות שונות לפי סוגי‬
‫אחר שיקבע‪.‬‬
‫אחר שיקבע‪.‬‬

‫זיהוי‬
‫זיהוי מפקח‬
‫מפקחאלה‪:‬‬
‫בהתקיים כל‬
‫אלה‪:‬‬
‫זה‪ ,‬אלא‬
‫חוק כל‬
‫בהתקיים‬
‫אלאלו לפי‬
‫הנתונות‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫בסמכויות‬
‫הנתונות לו לפי‬
‫יעשה שימוש‬
‫בסמכויות‬
‫מפקח לא‬
‫יעשה שימוש‬
‫מפקח לא ‪.49‬‬
‫‪.49‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫תפקידו;בעת מילוי תפקידו;‬
‫מילוי) הוא‬
‫הוא בעת (‪1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫תפקידו; אותו ואת תפקידו;‬
‫תג המזהה‬
‫גלויואת‬
‫אותו‬
‫באופן‬
‫המזהה‬
‫ועונד‬
‫מדיםתג‬
‫באופן גלוי‬
‫הוא לובש‬
‫מדים ועונד‬
‫הוא לובש (‪ )2‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪717‬‬

‫(‪ )3‬יש בידו תעודה החתומה בידי הנציב‪ ,‬המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו‪ ,‬שאותה‬
‫יציג על פי דרישה‪.‬‬
‫דרישה לתיקון‬
‫ליקויים‬

‫‪.50‬‬

‫צו הפסקה מינהלי‬

‫‪.51‬‬

‫הליכי מתן צו‬
‫הפסקה מינהלי‬

‫‪.52‬‬

‫(א) ראה מפקח כי לא קוימו בנכס הוראות לפי כל דין בעניין בטיחות אש והצלה‪,‬‬
‫ימסור לאחראי את פירוט ההוראות שלא קוימו (בסימן זה — הליקויים)‪ ,‬וידרוש ממנו‬
‫לתקן את הליקויים בלא דיחוי‪ ,‬או בפרק זמן שיקבע‪ ,‬ואם נקבע פרק זמן לעניין זה‬
‫בהוראות הרשות — בפרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן שנקבע בהוראות הרשות (בחוק‬
‫זה — דרישה לתיקון ליקויים); האחראי יתקן את הליקויים לא יאוחר מהמועד הנקוב‬
‫בדרישה לתיקון ליקויים‪ ,‬ידווח על כך למפקח‪ ,‬וימציא אישורים על כך כפי שידרוש‬
‫המפקח‪.‬‬
‫(ב) מי שקיבל דרישה לתיקון ליקויים‪ ,‬רשאי להגיש עליה השגה בכתב לפני הנציב‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים מהיום שנמסרה לו‪.‬‬
‫(ג) הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של דרישה לתיקון ליקויים‪ ,‬אלא אם כן‬
‫הורה הנציב אחרת‪.‬‬
‫(ד) הנציב רשאי לאשר את הדרישה לתיקון ליקויים‪ ,‬לבטלה‪ ,‬לשנותה או לתת כל‬
‫הוראה אחרת בעניין‪.‬‬
‫סימן ג'‪ :‬צו הפסקה מינהלי‬
‫(א) מצא מפקד מחוז כי הופרה בנכס הוראה לפי חוק זה‪ ,‬במעשה או במחדל‪ ,‬בעניין‬
‫בטיחות אש והצלה‪ ,‬וקיים יסוד סביר להניח כי ההפרה עשויה לגרום לפגיעה בחיי אדם‬
‫או לפגיעה חמורה ברכוש‪ ,‬רשאי הוא לצוות על האחראי בכתב על הפסקה או הגבלה‬
‫ארעית של השימוש בנכס‪ ,‬בסגירת החצרים או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה‬
‫בנסיבות העניין (בחוק זה — צו הפסקה מינהלי)‪ ,‬בהתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬ההפרה יוצרת חשש מיידי וממשי לבטיחותם של השוהים בנכס או‬
‫בסביבתו (בסימן זה — נסיבות דחופות);‬
‫(‪ )2‬לא קוימה דרישה לתיקון ליקויים שנמסרה לאחראי לגבי אותה הפרה‪,‬‬
‫בפרק הזמן שנקבע לה‪ ,‬ככל שנקבע;‬
‫(‪ )3‬בששת החודשים שקדמו להפרה היתה בנכס הפרה דומה‪ ,‬שבשלה נמסרה‬
‫לאחראי דרישה לתיקון ליקויים‪ ,‬ופרק הזמן שנקבע לה חלף‪.‬‬
‫(ב) מי שמוסמך לתת צו הפסקה מינהלי ייתן את הצו רק לאחר שהתייעץ עם היועץ‬
‫המשפטי של רשות הכבאות וההצלה או עם מי שהיועץ המשפטי מינה לכך (בסימן זה‬
‫— היועץ המשפטי); ואולם מצא מפקד מחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות‪ ,‬ויש לתת צו‬
‫הפסקה מינהלי בלא דיחוי‪ ,‬רשאי הוא לתתו‪ ,‬והצו יובא לעיון היועץ המשפטי‪ ,‬להבעת‬
‫עמדתו סמוך לאחר נתינתו‪ ,‬ולא יאוחר משלושה ימים לאחר נתינתו‪.‬‬
‫(א) צו הפסקה מינהלי יינתן לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע את‬
‫טענותיו לפני מפקד המחוז או מי שהוא מינה לכך‪ ,‬ככל שהדבר ניתן‪ ,‬ובדרך המתאימה‬
‫בנסיבות העניין‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬מצא מפקד מחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות‪ ,‬ויש‬
‫לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי‪ ,‬רשאי הוא לתת את הצו אף אם לא ניתנה הזדמנות‬
‫לנוגע בדבר להשמיע את טענותיו; ואולם בהתקיים נסיבות כאמור‪ ,‬תינתן הזדמנות‬
‫לנוגע בדבר להשמיע את טענותיו בתוך ‪ 48‬שעות ממועד מתן הצו‪.‬‬

‫‪718‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫שלושים של‬
‫מיום תוקפו‬
‫צו מיום‬
‫ימים‬
‫תעלה על‬
‫שלושים ימים‬
‫לתקופה שלא‬
‫תעלה על‬
‫שלאיהיה‬
‫מינהלי‬
‫לתקופה‬
‫הפסקה‬
‫יהיה‬
‫מינהלי צו‬
‫תוקפו של‬
‫הפסקה‬
‫‪ .53‬צו (א) ‬
‫של) צו תוקפו של‬
‫תוקפו (א‬
‫‪.53‬‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫אולא תוקן הליקוי או‬
‫הליקוי כי‬
‫תוקן שוכנע‬
‫המחוז‪ ,‬אם‬
‫מפקד כי לא‬
‫רשאישוכנע‬
‫המחוז‪ ,‬אם‬
‫שנקבעה‪,‬‬
‫מפקד‬
‫התקופה‬
‫בתום רשאי‬
‫שנקבעה‪,‬‬
‫שניתן;‬
‫שניתן; בתום התקופה‬
‫הצו האמור לתקופות‬
‫לתקופות‬
‫תוקפו של‬
‫האמור‬
‫הצואת‬
‫להאריך‬
‫תוקפו של‬
‫ניתן הצו‪,‬‬
‫שבשלהם את‬
‫הצו‪ ,‬להאריך‬
‫ההפרה‬
‫תוקנה ניתן‬
‫שבשלהם‬
‫לא תוקנה ההפרה לא‬
‫האמורות יפקע תוקפו של‬
‫תוקפו של‬
‫התקופות‬
‫האמורות יפקע‬
‫ימים; בתום‬
‫התקופות‬
‫שלושים‬
‫בתום‬
‫ימים; על‬
‫יעלו יחד‬
‫שלושים‬
‫על שלא‬
‫נוספות‬
‫נוספות שלא יעלו יחד‬
‫הצו‪.‬בעבירה נושא הצו‪.‬‬
‫נושאלדון‬
‫המוסמך‬
‫בעבירה‬
‫המשפט‬
‫ביתלדון‬
‫המוסמך‬
‫המשפטעל ידי‬
‫ביתכן אושר‬
‫ידיאם‬
‫אלא‬
‫הצו‪,‬על‬
‫הצו‪ ,‬אלא אם כן אושר‬

‫בטיחות אש והצלה‪ ,‬או‬
‫והצלה‪ ,‬או‬
‫הוראות‬
‫הפרתאש‬
‫בטיחות‬
‫בדבר‬
‫הוראות‬
‫הפרתאישום‬
‫בדבר כתב‬
‫המשפט‬
‫אישום‬
‫כתבלבית‬
‫המשפטהוגש‬
‫(ב) הוגש לבית (ב) ‬
‫הפסקהלא יינתן צו הפסקה‬
‫בשלצוההפרה‪,‬‬
‫לא‪58‬יינתן‬
‫סעיף‬
‫ההפרה‪,‬‬
‫שיפוטי לפי‬
‫הפסקה‪ 58‬בשל‬
‫לפי סעיף‬
‫למתן צו‬
‫שיפוטי‬
‫בקשה‬
‫הפסקה‬
‫הוגשה‬
‫הוגשה בקשה למתן צו‬
‫הפסקהיש לתת צו הפסקה‬
‫המחוז כי‬
‫לתת צו‬
‫ישמפקד‬
‫מצא‬
‫המחוז כי‬
‫דחופות‪ ,‬אם‬
‫נסיבות מפקד‬
‫אם מצא‬
‫בהתקיים‬
‫אלאדחופות‪,‬‬
‫נסיבות‬
‫מינהלי‬
‫מינהלי אלא בהתקיים‬
‫מינהלי בלא דיחוי‪ .‬מינהלי בלא דיחוי‪.‬‬
‫הפסקה‬
‫האלה‪:‬את הפרטים האלה‪:‬‬
‫הפרטיםהשאר‪,‬‬
‫יכלול‪ ,‬בין‬
‫מינהליאת‬
‫הפסקה השאר‪,‬‬
‫יכלול‪ ,‬בין‬
‫מינהלי צו‬
‫תוכן צוצו‬
‫הפסקה ‪.54‬‬
‫‪.54‬‬
‫מינהלי‬

‫(‪ )1‬‬

‫הנכס שעליו הוא חל;‬
‫פרטיחל;‬
‫שעליו הוא‬
‫פרטי הנכס (‪ )1‬‬

‫תוכן צו הפסקה‬
‫מינהלי‬

‫המחדלהמעשה או המחדל‬
‫או תיאור‬
‫המעשה זה‬
‫הצו‪ ,‬ובכלל‬
‫תיאור‬
‫למתן‬
‫עילהזה‬
‫ששימשהובכלל‬
‫למתן הצו‪,‬‬
‫ההפרה‬
‫תיאור עילה‬
‫(‪ )2‬תיאור ההפרה(‪ )2‬ששימשה‬
‫הוראות הדין שהופרו;‬
‫שהופרו;‬
‫וציון הוראות הדין וציון‬
‫(‪ )3‬‬

‫לבקש את ביטול הצו‪.‬‬
‫הזכותהצו‪.‬‬
‫בדברביטול‬
‫לבקש את‬
‫בסעיף ‪57‬‬
‫הזכות‬
‫האמור‬
‫האמור בסעיף(‪ 57 )3‬בדבר‬

‫צו בהליך‬
‫המצאתדין‬
‫בהליךכתב בית‬
‫שבהדיןמומצא‬
‫בדרךבית‬
‫כלפיו כתב‬
‫ניתןמומצא‬
‫שבה‬
‫שהצו‬
‫למיבדרך‬
‫כלפיו‬
‫יומצא‬
‫מינהליניתן‬
‫הפסקה שהצו‬
‫יומצא למי‬
‫מינהלי צו‬
‫המצאתצוצוהפסקה ‪.55‬‬
‫‪.55‬‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫קירשל הדבקתו על קיר‬
‫בדרך‬
‫— על‬
‫הדבקתו‬
‫של סבירה‬
‫בשקידה‬
‫אדם בדרך‬
‫סבירה —‬
‫בשקידהאותו‬
‫לאתר את‬
‫אדם‬
‫אותוניתן‬
‫ואם לא‬
‫לאתר את‬
‫אזרחי‪ ,‬ואם לא ניתןאזרחי‪,‬‬
‫הצובמקרקעין; בגוף הצו‬
‫לעין‬
‫בגוף‬
‫הנראה‬
‫במקרקעין;‬
‫מקום אחר‬
‫על לעין‬
‫הנראה‬
‫חיצון —‬
‫קיראחר‬
‫מקום‬
‫ובהיעדר‬
‫חיצון — על‬
‫קירהנכס‪,‬‬
‫ובהיעדרשל‬
‫חיצון של הנכס‪ ,‬חיצון‬
‫היום ושעת ההדבקה‪.‬‬
‫ההדבקה‪.‬‬
‫ושעתיירשמו‬
‫המודבק‬
‫המודבק יירשמו היום‬

‫מינהלי‪,‬צו ביצוע צו‬
‫ביצוע צו‬
‫הפסקה מינהלי‪,‬‬
‫הפסקהלביצוע‬
‫באופן סביר‬
‫לביצוע צו‬
‫הדרושות‬
‫פעולותסביר‬
‫לנקוט באופן‬
‫הדרושות‬
‫מוסמך‬
‫פעולות‬
‫לנקוטמפקח‬
‫מוסמך(א) ‬
‫(א) מפקח ‪.56‬‬
‫‪.56‬‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫למפקח‪ ,‬לפי בקשתו‪,‬‬
‫בקשתו‪,‬‬
‫לפיתסייע‬
‫המשטרה‬
‫כך;למפקח‪,‬‬
‫תסייע‬
‫המשטרהלשם‬
‫בכוח סביר‬
‫להשתמש כך;‬
‫רשאיסביר לשם‬
‫והואבכוח‬
‫והוא רשאי להשתמש‬
‫להשתמשכך‪.‬בכוח סביר לשם כך‪.‬‬
‫סביר לשם‬
‫רשאית‬
‫והיא בכוח‬
‫להשתמש‬
‫של הצו‪,‬‬
‫רשאית‬
‫בביצועו‬
‫בביצועו של הצו‪ ,‬והיא‬

‫שניתנה לבעלי חפצים‬
‫חפצים‬
‫ובלבד‬
‫לבעלי‬
‫המצאתו‪,‬‬
‫לאחרשניתנה‬
‫ובלבד‬
‫בסמוך‬
‫המצאתו‪,‬‬
‫לאחריבוצע‬
‫מינהלי‬
‫בסמוך‬
‫הפסקה‬
‫יבוצע‬
‫מינהלי צו‬
‫(ב) צו הפסקה (ב) ‬
‫במטרותכדי לפגוע במטרות‬
‫שאין בכך‬
‫לפגוע‬
‫כדי ככל‬
‫מהנכס‪,‬‬
‫להוציאם בכך‬
‫סבירהככל שאין‬
‫הזדמנותמהנכס‪,‬‬
‫להוציאם‬
‫בנכס‬
‫סבירה‬
‫הנמצאים‬
‫הנמצאים בנכס הזדמנות‬
‫הצו‪.‬‬
‫הצו‪.‬‬
‫לביטול צו‬
‫לבית בקשה‬
‫לביטול צו‬
‫המוסמך‬
‫המשפט‬
‫המוסמך‬
‫להגיש‬
‫המשפט‬
‫לבית רשאי‬
‫מינהלי‪,‬‬
‫להגיש‬
‫הפסקה‬
‫רשאי‬
‫מינהלי‪,‬מצו‬
‫עצמו נפגע‬
‫הפסקה‬
‫מצואת‬
‫הרואה‬
‫עצמו נפגע‬
‫את (א) ‬
‫בקשה (א) ‬
‫הרואה ‪.57‬‬
‫‪.57‬‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫הפסקה מינהלי‬
‫לא תעכב את ביצוע‬
‫ביצוע‬
‫הבקשה‬
‫תעכב את‬
‫לא הגשת‬
‫ואולם‬
‫הבקשה‬
‫לביטולו‪,‬‬
‫הגשת‬
‫בקשה‬
‫ואולם‬
‫הצו‪,‬‬
‫לביטולו‪,‬‬
‫בעבירה נושא‬
‫הצו‪ ,‬בקשה‬
‫לדון בעבירה נושאלדון‬
‫הצו‪.‬‬
‫הצו‪.‬‬

‫מתלה את תוקפו של‬
‫אינהשל‬
‫קטןאת(א)‪,‬תוקפו‬
‫מתלה‬
‫אינהסעיף‬
‫הוראות‬
‫לפי (א)‪,‬‬
‫צו קטן‬
‫סעיף‬
‫לביטול‬
‫הוראות‬
‫בקשה‬
‫הגשת לפי‬
‫לביטול צו‬
‫(ב) הגשת בקשה (ב) ‬
‫תוקפולהתלות את תוקפו‬
‫המשפט‬
‫ביתאת‬
‫להתלות‬
‫המשפטהחליט‬
‫בית אחרת;‬
‫המשפט‬
‫החליט‬
‫אחרת;בית‬
‫המשפטהחליט‬
‫ביתעוד לא‬
‫החליט כל‬
‫הצו‪ ,‬כל עוד לא הצו‪,‬‬
‫יאוחרהאפשרי‪ ,‬ולא יאוחר‬
‫בהקדם‬
‫הצדדיםולא‬
‫האפשרי‪,‬‬
‫במעמד‬
‫הבקשהבהקדם‬
‫הצדדים‬
‫תידון‬
‫במעמד‬
‫הבקשהאחד‪,‬‬
‫במעמד צד‬
‫הצותידון‬
‫אחד‪,‬‬
‫של הצו במעמד צדשל‬
‫ימים מיום ההחלטה‪.‬‬
‫ההחלטה‪.‬‬
‫מתום שבעה‬
‫מתום שבעה ימים מיום‬
‫(ג) ‬

‫לשנותו‪ .‬לאשרו או לשנותו‪.‬‬
‫אואת הצו‪,‬‬
‫לבטל‬
‫לאשרו‬
‫רשאי‬
‫הצו‪,‬‬
‫המשפט‬
‫לבטל את‬
‫רשאי בית‬
‫בית המשפט (ג) ‬

‫רואיםבלי שינויים‪ ,‬רואים‬
‫שינויים או‬
‫שינויים‪,‬‬
‫בלי עם‬
‫המינהלי‪,‬‬
‫שינויים או‬
‫ההפסקה‬
‫המינהלי‪ ,‬עם‬
‫המשפט את צו‬
‫ההפסקה‬
‫צובית‬
‫אישר‬
‫המשפט את‬
‫(ד) אישר בית (ד) ‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪.58‬‬
‫בסעיף ‪.58‬‬
‫כמשמעותושיפוטי‬
‫שיפוטיכצו הפסקה‬
‫הפסקה ואילך‬
‫מאותו יום‬
‫אותוכצו‬
‫אותו מאותו יום ואילך‬
‫הפסקה שיפוטי‬
‫המשפט צו‬
‫הפסקה) שיפוטי‬
‫צו‬
‫המשפט‬
‫רשאי בית‬
‫בית והצלה‪,‬‬
‫בטיחות אש‬
‫והצלה‪ ,‬רשאי‬
‫אשבעניין‬
‫חוק זה‬
‫בטיחות‬
‫בעניין לפי‬
‫זההוראה‬
‫בנכס‬
‫הופרהחוק‬
‫הוראה לפי‬
‫בנכס (א) ‬
‫‪( .58‬א‬
‫הופרה ‪.58‬‬
‫בנכס‪,‬של השימוש בנכס‪,‬‬
‫השימושהגבלה‬
‫הפסקה או‬
‫הגבלה של‬
‫לצוות על‬
‫ההפרה‪ ,‬או‬
‫על הפסקה‬
‫לצוותבשל‬
‫באישום‬
‫ההפרה‪,‬‬
‫בשל לדון‬
‫המוסמך‬
‫המוסמך לדון באישום‬
‫להביא העניין כדי להביא‬
‫כדיבנסיבות‬
‫מתאימה‬
‫לו העניין‬
‫בנסיבות‬
‫הנראית‬
‫מתאימה‬
‫דרך אחרת‬
‫הנראית לו‬
‫אחרת או בכל‬
‫החצרים‬
‫בסגירתדרך‬
‫בסגירת החצרים או בכל‬
‫הפסקה שיפוטי)‪ ,‬וכן‬
‫שיפוטי)‪,‬צווכן‬
‫(בחוק זה —‬
‫הפסקה‬
‫בנכס‬
‫בשימושצו‬
‫(בחוק זה —‬
‫הגבלה‬
‫בשימושאובנכס‬
‫הגבלהשל ממש‬
‫הפסקה‬
‫לידיאו‬
‫לידי הפסקה של ממש‬
‫בעניין תיקון ההפרה‪.‬‬
‫ההפרה‪.‬‬
‫בנכס או‬
‫תיקון‬
‫השימוש‬
‫בעניין בעניין‬
‫בנכס או‬
‫אחר‪,‬‬
‫השימוש‬
‫בעניין תעשה‬
‫עשהר‪ ,‬או אל‬
‫תעשה אח‬
‫אל כל צו‬
‫ליתן כל צו עשה אוליתן‬

‫וביןבעניין ההפרה ובין‬
‫נוספים‬
‫ההפרה‬
‫הליכים‬
‫בעניין‬
‫שננקטו‬
‫נוספים‬
‫הליכיםבין‬
‫שננקטו שיינתן‬
‫שיפוטי יכול‬
‫שיינתן בין‬
‫הפסקה‬
‫יכול‬
‫שיפוטי צו‬
‫(ב) צו הפסקה (ב) ‬
‫שלא ננקטו‪.‬‬
‫שלא ננקטו‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪719‬‬

‫(ג) בית משפט שנתן צו הפסקה שיפוטי רשאי לשנות את תנאי הצו או לבטלו לבקשת‬
‫התובע‪ ,‬או מי שרואה את עצמו נפגע מהצו ואשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו‪.‬‬
‫(ד) בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו הפסקה שיפוטי שנתן אם ראה שהדבר מוצדק‬
‫בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן הצו‪.‬‬
‫שמירת דינים‬

‫‪.59‬‬

‫קיום חקירות‬

‫‪.60‬‬

‫רשות הכבאות וההצלה תנהל חקירות בעניין דליקות וגורמיהן‪ ,‬לפי חוק זה‪ ,‬ולפי‬
‫הוראות הרשות שיוציא הנציב לעניין זה‪.‬‬

‫הסמכת חוקרי‬
‫דליקות‬

‫‪.61‬‬

‫לשם חקירת דליקות‪ ,‬רשאי הנציב להסמיך מבין עובדי הרשות‪ ,‬חוקרי דליקות בסמכויות‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כולן או חלקן (בחוק זה — חוקר דליקות)‪ ,‬ובלבד שלא יוסמך חוקר דליקות‪,‬‬
‫אלא אם כן התקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫סמכויות חוקרי‬
‫דליקות‬

‫‪.62‬‬

‫אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין‪ ,‬לרבות הוראות בדבר מתן צו הפסקה‬
‫מינהלי לפי דין אחר‪.‬‬

‫פרק ו'‪ :‬חקירת דליקות ותחקירים מבצעיים‬
‫סימן א'‪ :‬חקירת דליקות‬

‫(‪ )1‬הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי‬
‫להיות חוקר דליקות;‬
‫(‪ )2‬הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן זה‪ ,‬כפי‬
‫שהורה השר;‬
‫(‪ )3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬כפי שהורה השר‪.‬‬

‫לשם חקירת דליקה‪ ,‬רשאי חוקר דליקות —‬
‫(‪ )1‬לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה‬
‫רשמית אחרת המזהה אותו;‬
‫(‪ )2‬לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרושים לחקירה;‬
‫בסעיף זה‪" ,‬מסמך" — לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים;‬
‫(‪ )3‬לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות של חומרים‪ ,‬למסור את המדידות‬
‫והדגימות למעבדה‪ ,‬לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;‬
‫(‪ )4‬להיכנס לנכס‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס‪ ,‬בלא הסכמה‪ ,‬לתחום היחיד המיועד לשמש‬
‫למגורים והמשמש למגורים בלבד‪ ,‬אם חלפו ‪ 12‬שעות מכיבוי דליקה בו‪ ,‬אלא על פי‬
‫צו של בית משפט; לעניין זה‪ ,‬לא יראו שטחים משותפים בבניין מגורים כתחום היחיד‬
‫המיועד לשמש למגורים ומשמש למגורים בלבד;‬
‫(‪ )5‬לתפוס כל חפץ או מסמך הדרוש לחקירה (בפסקה זו — חפץ); על תפיסה לפי פסקה‬
‫זו יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫(א) חוקר הדליקות יערוך רשימה של החפצים שנתפסו לפי פסקה זו‪ ,‬ובכלל‬
‫זה יפרט את מקום תפיסתם‪ ,‬מועד תפיסתם והאדם שממנו נתפסו ככל שניתן‬
‫לזהותו;‬
‫(ב) נתפס מסמך‪ ,‬יאפשר חוקר הדליקות לבקשת בעל המסמך או מי שממנו‬
‫נתפס המסמך‪ ,‬להעתיק את המסמך‪ ,‬ואולם רשאי חוקר הדליקות לדחות את‬
‫העתקת המסמך לתקופה שלא תעלה על ‪ 30‬ימים‪ ,‬אם לדעתו העתקה כאמור‬
‫עלולה לשבש את החקירה;‬

‫‪720‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫שהוא מחשב או חומר‬
‫חפץחומר‬
‫מחשב או‬
‫שהואתפיסת‬
‫חפץ(ב)‪ ,‬על‬
‫משנה‬
‫תפיסת‬
‫בפסקת‬
‫(ב)‪ ,‬על‬
‫האמור‬
‫משנה‬
‫בפסקת אף‬
‫(ג) על אף האמור(ג) על‬
‫סעיף ‪23‬א לפקודת סדר‬
‫לפקודת סדר‬
‫‪23‬א הוראות‬
‫סעיףיחולו‬
‫כאמור‪,‬‬
‫הוראות‬
‫לחומר‬
‫יחולו‬
‫חדירה‬
‫כאמור‪,‬‬
‫הכוללת‬
‫מחשב‪,‬לחומר‬
‫מחשב‪ ,‬הכוללת חדירה‬
‫בשינויים המחויבים‪,‬‬
‫המחויבים‪,‬‬
‫התשכ"ט—‪1969‬‏‪,20‬‬
‫חדש]‪,‬בשינויים‬
‫התשכ"ט—‪1969‬‏‪,20‬‬
‫וחיפוש) [נוסח‬
‫חדש]‪,‬‬
‫(מעצר‬
‫[נוסח‬
‫הפלילי‬
‫וחיפוש)‬
‫הדין הפלילי (מעצרהדין‬
‫‪32‬א לפקודה האמורה‪,‬‬
‫האמורה‪,‬‬
‫הוראות סעיף‬
‫יחולו לפקודה‬
‫סעיף ‪32‬א‬
‫מחשב‬
‫הוראות‬
‫שהוא חומר‬
‫מחשב יחולו‬
‫העתקת חפץ‬
‫שהוא חומר‬
‫ועל העתקת חפץ ועל‬
‫סעיףמשטרה באותו סעיף‬
‫ולקצין‬
‫באותו‬
‫למשטרה‬
‫משטרה‬
‫הנתונות‬
‫והסמכויות ולקצין‬
‫הנתונות למשטרה‬
‫המחויבים‪,‬‬
‫והסמכויות‬
‫בשינויים‬
‫בשינויים המחויבים‪,‬‬
‫ו"חומר מחשב" — למעט‬
‫"מחשב"למעט‬
‫מחשב" —‬
‫ו"חומר זו‪,‬‬
‫בפסקת משנה‬
‫הדליקות;"מחשב"‬
‫לחוקרמשנה זו‪,‬‬
‫נתונותבפסקת‬
‫הדליקות;‬
‫יהיו נתונות לחוקר יהיו‬
‫ואינו משמש למטרה‬
‫למטרה‬
‫משמשאליו‪,‬‬
‫או נלווה‬
‫ואינו‬
‫והצלה‬
‫בטיחותאליו‪,‬‬
‫או נלווה‬
‫באמצעי‬
‫המותקןוהצלה‬
‫מחשבבטיחות‬
‫מחשב המותקן באמצעי‬
‫שנתפס ממחשב כאמור;‬
‫כאמור;‬
‫מחשב‬
‫ממחשב‬
‫שנתפסחומר‬
‫אחרת‪ ,‬וכן‬
‫אחרת‪ ,‬וכן חומר מחשב‬
‫‪ ,64‬כאמור בסעיף ‪,64‬‬
‫בכתב‬
‫בסעיף‬
‫וחשבון‬
‫כאמור‬
‫בכתב דין‬
‫וחשבוןהגשת‬
‫יוחזר לאחר‬
‫הגשת דין‬
‫שנתפס‬
‫לאחר‬
‫יוחזרחפץ‬
‫(ד) חפץ שנתפס (ד) ‬
‫החפץ לצורכי חקירת‬
‫חקירת‬
‫נחיצותו של‬
‫החפץ לצורכי‬
‫אחרת‪ ,‬בשל‬
‫נחיצותו של‬
‫בשלהמחוז‬
‫אחרת‪,‬מפקד‬
‫המחוזהורה‬
‫מפקד אם כן‬
‫אלא אם כן הורה אלא‬
‫יוחזר עד לסיום ההליך‬
‫לאההליך‬
‫לסיום‬
‫משפטי‪,‬‬
‫יוחזר עד‬
‫לצורך הליך‬
‫משפטי‪ ,‬לא‬
‫הליךדרוש‬
‫לצורךהחפץ‬
‫הדליקה; היה‬
‫הדליקה; היה החפץ דרוש‬
‫הורה בית משפט אחרת;‬
‫אםאחרת;‬
‫משפט‬
‫ביתזולת‬
‫המשפטי‪,‬‬
‫המשפטי‪ ,‬זולת אם הורה‬
‫יכריע בדבר בית משפט‬
‫משפט‬
‫בית זו‪,‬‬
‫פסקה‬
‫בדבר‬
‫יכריע לפי‬
‫חפץזו‪,‬שנתפס‬
‫פסקה‬
‫להחזיר‬
‫שנתפס לפי‬
‫ספק למי‬
‫חפץ‬
‫התעורר‬
‫למי להחזיר‬
‫(ה) התעורר ספק (ה) ‬
‫זכותאו אדם התובע זכות‬
‫דליקות‬
‫התובע‬
‫חוקר‬
‫אדם‬
‫לבקשת‬
‫דליקות או‬
‫חוקרהחפץ‪,‬‬
‫לבקשתנתפס‬
‫החפץ‪,‬שיפוטו‬
‫שבתחום‬
‫השלוםנתפס‬
‫השלום שבתחום שיפוטו‬
‫בחפץ‪.‬‬
‫בחפץ‪.‬‬
‫מניעת‬
‫שיבושלנציב‬
‫להודיע‬
‫לנציב היא‬
‫להודיערשאית‬
‫היאעבירה‪,‬‬
‫לביצוע‬
‫רשאית‬
‫עבירה‪,‬חשד‬
‫מתעורר‬
‫לביצוע‬
‫ישראל כי‬
‫משטרת חשד‬
‫סברהמתעורר‬
‫ישראל כי‬
‫משטרת(א) ‬
‫מניעת (א) ‬
‫שיבושסברה ‪.63‬‬
‫‪.63‬‬
‫חקירה פלילית או‬
‫חקירה פלילית או‬
‫תמלא את‬
‫כי‬
‫או‬
‫זה‬
‫את‬
‫סימן‬
‫תמלא‬
‫לפי‬
‫בסמכויות‬
‫כי‬
‫או‬
‫זה‬
‫סימן‬
‫שימוש‬
‫לפי‬
‫תעשה‬
‫בסמכויות‬
‫לא‬
‫וההצלה‬
‫שימוש‬
‫תעשה‬
‫הכבאות‬
‫לא‬
‫רשות‬
‫וההצלה‬
‫כי‬
‫הכבאות‬
‫רשות‬
‫כי‬
‫פגיעה בה‬
‫פגיעה בה‬
‫להנחיית משטרת ישראל‪,‬‬
‫בכפוף ישראל‪,‬‬
‫להנחייתזהמשטרת‬
‫בכפוףלפי סימן‬
‫בסמכויותיה‬
‫שימושסימן זה‬
‫בסמכויותיה לפי‬
‫תפקידיה ותעשה‬
‫תפקידיה ותעשה שימוש‬
‫בחקירהאו פגיעה בחקירה‬
‫פגיעה פלילית‬
‫או חקירה‬
‫הליכי‬
‫פלילית‬
‫שיבוש‬
‫חקירה‬
‫למנוע‬
‫הליכי‬
‫שיבושכדי‬
‫שהדבר נדרש‬
‫כדי למנוע‬
‫ובלבד‬
‫ובלבד שהדבר נדרש‬
‫כאמור‪.‬‬
‫כאמור‪.‬‬

‫על כך למפקד המחוז;‬
‫המחוז;‬
‫למפקדידווח‬
‫עבירה‪,‬‬
‫לביצועכך‬
‫ידווח על‬
‫חשד‬
‫עבירה‪,‬‬
‫מתעורר‬
‫לביצוע‬
‫דליקות כי‬
‫מתעורר חשד‬
‫סבר חוקר‬
‫דליקות כי‬
‫(ב) סבר חוקר (ב) ‬
‫והראיות למשטרת ישראל‪.‬‬
‫למשטרת ישראל‪.‬‬
‫ממצאי החקירה‬
‫והראיות‬
‫החקירהאת‬
‫המחוז יעביר‬
‫מפקדממצאי‬
‫מפקד המחוז יעביר את‬
‫וחשבון על‬
‫וחשבון דין‬
‫דין‬
‫ממצאי‬
‫בכתב על‬
‫דיןממצאי‬
‫המחוז על‬
‫למפקד בכתב‬
‫הדליקות וחשבון‬
‫חוקרהמחוז דין‬
‫למפקד‬
‫הדליקותיגיש‬
‫חוקרהחקירה‬
‫החקירה(א) יגישבגמר‬
‫‪( .64‬א) ‬
‫וחשבון עלבגמר ‪.64‬‬
‫חקירה‬
‫חקירה‬
‫והפרטים שייכללו בו‪,‬‬
‫שייכללו בו‪,‬‬
‫הדין וחשבון‬
‫והפרטים‬
‫וחשבוןהגשת‬
‫לעניין אופן‬
‫הגשת הדין‬
‫אופןהוראות‬
‫ומסקנותיה;‬
‫הוראות לעניין‬
‫החקירה‬
‫החקירה ומסקנותיה;‬
‫ייקבעו בהוראות הרשות‪.‬‬
‫ייקבעו בהוראות הרשות‪.‬‬

‫את הדין וחשבון ואת‬
‫יעבירואת‬
‫וחשבון‬
‫עבירה‪,‬‬
‫לביצוע הדין‬
‫יעביר את‬
‫חשד‬
‫עבירה‪,‬‬
‫מתעורר‬
‫לביצוע‬
‫המחוז כי‬
‫מפקד חשד‬
‫מתעורר‬
‫סבר‬
‫המחוז כי‬
‫(ב) סבר מפקד (ב) ‬
‫והראיות למשטרת ישראל‪.‬‬
‫למשטרת ישראל‪.‬‬
‫ממצאי החקירה‬
‫ממצאי החקירה והראיות‬
‫דליקות‬
‫חקירת‬
‫צבאי‪,‬‬
‫דליקות‬
‫כחוקר‬
‫צבאי‪,‬‬
‫הצבאי‪,‬‬
‫דליקות‬
‫הממונה‬
‫כחוקר‬
‫הגורם‬
‫הצבאי‪,‬‬
‫לבקשת‬
‫הממונה‬
‫הגורםחייל‪,‬‬
‫להסמיך‬
‫לבקשת‬
‫חייל‪,‬רשאי‬
‫הנציב‬
‫להסמיך‬
‫רשאי (א) ‬
‫חקירת (א) ‬
‫דליקותהנציב ‪.65‬‬
‫‪.65‬‬
‫— צבא הגנה‬
‫— צבא הגנה‬
‫אלה‪:‬‬
‫כל‬
‫בו‬
‫נתקיימו‬
‫אלה‪:‬‬
‫כן‬
‫אם‬
‫כל‬
‫אלא‬
‫בו‬
‫נתקיימו‬
‫צבאי‬
‫דליקות‬
‫כן‬
‫אם‬
‫אלא‬
‫חוקר‬
‫צבאי‬
‫יוסמך‬
‫דליקות‬
‫שלא‬
‫ובלבד‬
‫חוקר‬
‫יוסמך‬
‫שלא‬
‫ובלבד‬
‫לישראל‬
‫לישראל‬

‫שיהיוזה‪,‬נתונות לפי סעיף זה‪,‬‬
‫הסמכויותסעיף‬
‫בתחוםנתונות לפי‬
‫מתאימה שיהיו‬
‫הכשרההסמכויות‬
‫קיבלבתחום‬
‫מתאימה‬
‫הכשרה הוא‬
‫(‪ )1‬הוא קיבל (‪ )1‬‬
‫כפי שיורה השר; כפי שיורה השר;‬
‫נוספים‪ ,‬כפי שהורה השר‪.‬‬
‫שהורה השר‪.‬‬
‫כשירות‬
‫כפי‬
‫בתנאי‬
‫נוספים‪,‬‬
‫עומד‬
‫כשירות‬
‫בתנאי הוא‬
‫(‪ )2‬הוא עומד (‪ )2‬‬
‫כפיכולן או חלקן‪ ,‬כפי‬
‫חלקן‪,62 ,‬‬
‫לפי סעיף‬
‫כולן או‬
‫הסמכויות‬
‫סעיף ‪,62‬‬
‫נתונות‬
‫הסמכויות לפי‬
‫נתונות צבאי יהיו‬
‫יהיודליקות‬
‫לחוקר‬
‫(ב) צבאי‬
‫(ב) לחוקר דליקות‬
‫שיורה הנציב‪.‬‬
‫שיורה הנציב‪.‬‬
‫חקירתאלא לעניין חקירת‬
‫סעיף זה‬
‫לעניין‬
‫אלא לפי‬
‫סמכויותיו‬
‫סעיף זה‬
‫לפיאת‬
‫צבאי‬
‫סמכויותיו‬
‫חוקר דליקות‬
‫צבאי את‬
‫דליקותיפעיל‬
‫חוקר לא‬
‫(ג) לא יפעיל (ג) ‬
‫דליקות כמפורט להלן‪:‬‬
‫דליקות כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫לישראל;צבא הגנה לישראל;‬
‫הגנהשבחזקת‬
‫במקרקעין‬
‫שבחזקת צבא‬
‫במקרקעין (‪ )1‬‬

‫אימונים‪ ,‬לחקירת דליקות‬
‫כשטחדליקות‬
‫לחקירת‬
‫לישראל‬
‫אימונים‪,‬‬
‫הגנה‬
‫כשטח‬
‫לישראלצבא‬
‫המשמש את‬
‫בשטח הגנה‬
‫המשמש) את צבא‬
‫(‪2‬‬
‫(‪ )2‬בשטח‬
‫ממנה;או כתוצאה ממנה;‬
‫כתוצאהצבאית‬
‫או פעילות‬
‫במהלך‬
‫צבאית‬
‫שהתרחשו‬
‫שהתרחשו במהלך פעילות‬

‫‪ 20‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,12‬עמ' ‪.284‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪721‬‬

‫(‪ )3‬בדליקות שבהן מעורב חייל במילוי תפקידו או רכוש צבאי‪ ,‬לעניין אותו‬
‫חייל או אותו רכוש בלבד‪.‬‬
‫(ד)‬

‫(‪ ) 1‬על אף האמור בסעיף קטן (ג)‪ ,‬היתה רשות הכבאות וההצלה מעורבת‪ ‬בכיבוי‬
‫דליקה כאמור באותו סעיף קטן‪ ,‬או במניעת התפשטות האש בדליקה כאמור‪ ,‬יקבע‬
‫הנציב‪ ,‬לאחר התייעצות עם הגורם הממונה הצבאי‪ ,‬מי הגורם שיחקור את הדליקה‪,‬‬
‫ועד לקביעתו לא יפעיל חוקר דליקות צבאי את סמכויותיו לפי סעיף זה‪.‬‬
‫(‪ )2‬הנציב רשאי‪ ,‬בהסכמת הגורם הממונה הצבאי‪ ,‬לקבוע מי הגורם שיחקור‬
‫סוגים מסוימים של דליקות כאמור בסעיף קטן (ג) או בנסיבות נוספות על אלה‬
‫המנויות באותו סעיף קטן או בסעיף קטן זה‪.‬‬

‫(ה) דין וחשבון כאמור בסעיף ‪ 64‬לעניין דליקה כאמור בסעיף קטן (ג)‪ ,‬יועבר לעיון‬
‫צבא הגנה לישראל‪ ,‬ויחול עליו סיווג ביטחוני‪ ,‬כפי שיקבע הגורם שהוסמך לכך בצבא‬
‫הגנה לישראל‪.‬‬
‫(ו) סבר קצין שיפוט בכיר המשרת בחיל המשטרה הצבאית כי מתעורר חשד לביצוע‬
‫עבירה שהיא מוסמכת לחקור‪ ,‬רשאי הוא להודיע לנציב כי רשות הכבאות וההצלה‬
‫לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סימן זה‪ ,‬ובלבד שהדבר נדרש כדי למנוע שיבוש‬
‫הליכי חקירה פלילית או פגיעה בחקירה כאמור‪.‬‬
‫(ז) ‬

‫בסעיף זה —‬

‫"הגורם הממונה הצבאי" — ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצבא הגנה לישראל או‬
‫מי שהוא הסמיך לעניין זה‪ ,‬או מי שראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל‬
‫הסמיך לעניין זה;‬
‫"קצין שיפוט בכיר" — כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו—‪1955‬‏‪.21‬‬
‫תקנות לעניין‬
‫חקירת דליקות‬

‫‪.66‬‬

‫הגדרות — סימן ב'‬

‫‪.67‬‬

‫עדיפות החוק‬

‫‪.68‬‬
‫‪( .69‬א) דברים שהושמעו בתחקיר‪ ,‬פרוטוקול התחקיר‪ ,‬כל חומר אחר שהוכן במהלכו‪ ,‬וכן‬

‫השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירת דליקות לפי סימן זה‪ ,‬ובכלל זה אופן ניהול‬
‫חקירת דליקות וסדרי עבודתם של חוקרי דליקות‪.‬‬
‫סימן ב'‪ :‬תחקיר מבצעי‬
‫בסימן זה —‬
‫"גוף חוקר" — רשות המוסמכת על פי דין לחקור עבירות פליליות או עבירות משמעת;‬
‫"גוף ציבורי" — משרדי הממשלה‪ ,‬או גוף אחר שהשר קבעו בצו;‬
‫"תחקיר" — בירור שנערך ברשות הכבאות וההצלה‪ ,‬בהתאם להוראות הרשות‪ ,‬בנוגע‬
‫לאירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית או אימון‪ ,‬או בקשר אליהם‪.‬‬

‫חיסיון ואי–קבילות‬

‫על אף האמור בכל דין‪ ,‬לעניין תחקיר יחולו הוראות סימן זה‪.‬‬

‫הסיכומים‪ ,‬הממצאים‪ ,‬המסקנות וההמלצות (בחוק זה — חומר התחקיר)‪ ,‬לא יתקבלו‬
‫כראיה במשפט‪ ,‬למעט במשפט פלילי בשל מסירת ידיעה כוזבת או העלמת פרט חשוב‬
‫בתחקיר או בהליך משמעתי‪.‬‬

‫(ב) חומר התחקיר יהיה חסוי בפני כל אדם‪ ,‬ואולם הוא יימסר‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬רק‬
‫לאותם גורמים ברשות הכבאות וההצלה שהתחקיר דרוש להם לצורך מילוי תפקידם;‬
‫הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חומר ארכיוני שזכות העיון בו הוגבלה בחוק‬
‫הארכיונים‪ ,‬התשט"ו—‪1955‬‏‏‪ ,22‬או לפיו‪ ,‬אך התקיימו כל התנאים לחשיפתו לעיון הקהל‬
‫אשר נקבעו לפי החוק האמור‪ ,‬ובלבד שעברה תקופה של עשר שנים מיום הפקדתו‪.‬‬
‫‪ 21‬‬
‫‪ 22‬‬

‫‪722‬‬

‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪.171‬‬
‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪.14‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫(ג) ‬

‫לא יימסר לגוף חוקר‪.‬‬
‫חוקר‪.‬‬
‫התחקיר‬
‫יימסר לגוף‬
‫חומר התחקיר(ג) לא חומר‬

‫הסמיךליועץ‬
‫שהוא העברה‬
‫לכך‪ ,‬לפי‬
‫לכך‪ ,‬לפי‬
‫הסמיך למי‬
‫לממשלה או‬
‫המשפטישהוא‬
‫לממשלה או למי‬
‫יימסר ליועץ‬
‫המשפטי‬
‫התחקיר‬
‫ליועץ‬
‫חומר‬
‫התחקיר(א) יימסר‬
‫העברה(א) ‬
‫ליועץחומר ‪.70‬‬
‫‪.70‬‬
‫המשפטי לממשלה‬
‫המשפטי לממשלה‬
‫בנוגע לסוגי אירועים‪.‬‬
‫אירועים‪.‬‬
‫מסוים או‬
‫לסוגי‬
‫לאירוע‬
‫בנוגעבנוגע‬
‫מסוים או‬
‫בקשתו‪,‬‬
‫בקשתו‪ ,‬בנוגע לאירוע‬

‫מגלהחומר התחקיר מגלה‬
‫לכך‪ ,‬כי‬
‫התחקיר‬
‫הסמיך‬
‫חומר‬
‫שהוא‬
‫מי כי‬
‫הסמיךאולכך‪,‬‬
‫לממשלה‬
‫שהוא‬
‫המשפטי‬
‫לממשלה או מי‬
‫מצא היועץ‬
‫המשפטי‬
‫(ב) מצא היועץ (ב) ‬
‫לאחרר‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬לאחר‬
‫גוף חוק‬
‫הוא‪,‬‬
‫רשאיידי‬
‫חקירה על‬
‫גוף חוקר‪,‬‬
‫בדיקה או‬
‫המצדיק על ידי‬
‫עבירה‪,‬או חקירה‬
‫לביצועבדיקה‬
‫המצדיק‬
‫חשד‬
‫חשד לביצוע עבירה‪,‬‬
‫בבדיקה או בחקירה‪.‬‬
‫בחקירה‪.‬‬
‫או לפתוח‬
‫חוקר‬
‫בבדיקה‬
‫בכתב‪ ,‬לגוף‬
‫להורות‪,‬לפתוח‬
‫לגוף חוקר‬
‫בנציב‪,‬‬
‫בכתב‪,‬‬
‫שנועץ‬
‫שנועץ בנציב‪ ,‬להורות‪,‬‬
‫לכךאולפתוח בבדיקה או‬
‫בבדיקה‬
‫לפתוחהסמיך‬
‫לכך שהוא‬
‫או מי‬
‫הסמיך‬
‫לממשלה‬
‫המשפטישהוא‬
‫לממשלה או מי‬
‫הורה היועץ‬
‫המשפטי‬
‫(ג) הורה היועץ (ג) ‬
‫התחקיר‪ ,‬ואת הסיבות‬
‫הסיבות‬
‫ואתנערך‬
‫שבעקבותיו‬
‫האירועהתחקיר‪,‬‬
‫שבעקבותיו נערך‬
‫האירועאת נסיבות‬
‫בהוראתו‬
‫נסיבות‬
‫אתיתאר‬
‫בחקירה‪,‬‬
‫בחקירה‪ ,‬יתאר בהוראתו‬
‫להוראה דבר מחומר‬
‫מחומר‬
‫דבריצורף‬
‫להוראהלא‬
‫העבירה; ואולם‬
‫לביצועלא יצורף‬
‫החשד ואולם‬
‫העבירה;‬
‫עלה‬
‫לביצוע‬
‫החשדבשלהן‬
‫אשר בשלהן עלה אשר‬
‫שהיה מעורב באירוע‪.‬‬
‫באירוע‪.‬‬
‫מעורב אדם‬
‫חשד כלפי‬
‫שהיה‬
‫אדםעל‬
‫תצביע‬
‫כלפי‬
‫חשדלא‬
‫התחקיר‪,‬עלוהיא‬
‫התחקיר‪ ,‬והיא לא תצביע‬
‫ממצאיהנציב‬
‫סיכום סמכות‬
‫התחקיר‬
‫התחקיר‬
‫העברה של‬
‫לאשר ממצאי‬
‫רשאי סיכום‬
‫העברה של‬
‫הסמיך לכך‬
‫שהוא לאשר‬
‫מי רשאי‬
‫הסמיךאולכך‬
‫שהואהנציב‬
‫‪.71‬מי (א) ‬
‫הנציבהנציב או‬
‫סמכות (א) ‬
‫‪.71‬‬
‫לצורך מילוי תפקידו‬
‫תפקידו‬
‫דרוש לו‬
‫מילוי‬
‫שהמידע‬
‫ציבורי לצורך‬
‫לגוףדרוש לו‬
‫שהמידע‬
‫או חלקו‪,‬‬
‫ציבורי‬
‫לגוףכולו‬
‫התחקיר‪,‬‬
‫חומרחלקו‪,‬‬
‫כולו או‬
‫או חומר התחקיר‪ ,‬או‬
‫בדבר;לאדם הנוגע בדבר;‬
‫התחקיר‬
‫הנוגע‬
‫ממצאי‬
‫סיכוםלאדם‬
‫התחקיר‬
‫ממצאי של‬
‫סיכום העברה‬
‫של לאשר‬
‫העברההוא‬
‫וכן רשאי‬
‫לאשר‬
‫בלבד‪,‬‬
‫בלבד‪ ,‬וכן רשאי הוא‬
‫העברתו תפגע בביטחון‬
‫בביטחון‬
‫חשש כי‬
‫קיים תפגע‬
‫העברתו‬
‫כי אם‬
‫כאמור‪,‬‬
‫סיכוםחשש‬
‫אם קיים‬
‫חומר או‬
‫כאמור‪,‬‬
‫יועבר‬
‫סיכום‬
‫ואולםאולא‬
‫ואולם לא יועבר חומר‬
‫המדינה‪.‬‬
‫המדינה‪.‬‬

‫ממצאיו‪ ,‬לא יועבר לגוף‬
‫יועבר לגוף‬
‫לאסיכום‬
‫ממצאיו‪ ,‬או‬
‫סיכום התחקיר‬
‫(א)‪ ,‬חומר‬
‫התחקיר או‬
‫בסעיף קטן‬
‫חומר‬
‫האמור‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫על אף‬
‫(ב) על אף האמור(ב) בסעיף‬
‫חוקר‪.‬‬
‫חוקר‪.‬‬
‫המטרהר‪ ,‬יקבע את המטרה‬
‫ממצאי תחקי‬
‫יקבע את‬
‫סיכום‬
‫תחקיר‪,‬‬
‫תחקיר או‬
‫חומרממצאי‬
‫העברתסיכום‬
‫תחקיר או‬
‫הנציב‬
‫חומר‬
‫אישר‬
‫העברת‬
‫(ג) אישר הנציב (ג) ‬
‫לעניין השימוש בחומר‬
‫בחומר‬
‫הוראות‬
‫השימוש‬
‫הרשות‬
‫לעניין‬
‫בהוראות‬
‫לקבועהוראות‬
‫הואהרשות‬
‫בהוראות‬
‫לקבוע ורשאי‬
‫הוא יועבר‪,‬‬
‫שלשמה‬
‫שלשמה יועבר‪ ,‬ורשאי‬
‫וזהות הרשאים לעיין‬
‫לעיין‬
‫החזקתו‬
‫הרשאים‬
‫וזהותאופן‬
‫החזקתובדבר‬
‫אופן לרבות‬
‫תחקיר‪,‬‬
‫בדבר‬
‫ממצאי‬
‫לרבות‬
‫בסיכום‬
‫תחקיר‪,‬‬
‫ממצאיאו‬
‫תחקיר או בסיכום תחקיר‬
‫בו‪.‬‬
‫בו‪.‬‬
‫סודיות‬
‫שלא למטרה‬
‫למטרהשימוש‬
‫שלא בו כל‬
‫שימושיעשה‬
‫ממנוכלדבר‪ ,‬לא‬
‫יעשה בו‬
‫דבר‪ ,‬לא יגלה‬
‫תחקי‬
‫ממנו‬
‫חומר‬
‫יגלה‬
‫לעיונו‬
‫שקיבלר‪ ,‬לא‬
‫חומר תחקי‬
‫לעיונו מי‬
‫סודיות מי שקיבל ‪.72‬‬
‫‪.72‬‬
‫זה‪ .‬שנקבעו לעניין זה‪.‬‬
‫הרשות‬
‫לעניין‬
‫להוראות‬
‫בהתאםשנקבעו‬
‫ויפעל הרשות‬
‫להוראות‬
‫נמסר לו‪,‬‬
‫בהתאם‬
‫שלשמה‬
‫שלשמה נמסר לו‪ ,‬ויפעל‬
‫חומרדיון‬
‫‪ .73‬בכנסת‬
‫דיון‬
‫בכנסת ואולם‬
‫התחקיר‪,‬‬
‫ואולם‬
‫בקשתה‪ ,‬את‬
‫לפי התחקיר‪,‬‬
‫תקבל‪,‬חומר‬
‫בקשתה‪ ,‬את‬
‫של הכנסת‬
‫הסביבהלפי‬
‫הכנסת תקבל‪,‬‬
‫של והגנת‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנתועדת‬
‫ועדת הפנים ‪.73‬‬
‫אלא בישיבה חסויה‪.‬‬
‫חסויה‪.‬‬
‫בתחקיר‬
‫בישיבה‬
‫אלא תדון‬
‫הוועדה לא‬
‫הוועדה לא תדון בתחקיר‬

‫פרק ז'‪ :‬עונשין פרק ז'‪ :‬עונשין‬
‫לצוות‬
‫לשטחים הפרעה‬
‫הפרעה לצוות‬
‫במילוי‬
‫פתוחים‪,‬‬
‫כיבוי במילוי‬
‫פתוחים‪,‬‬
‫בצוות‬
‫לשטחים‬
‫כיבוי לחבר‬
‫מפעלי‪ ,‬או‬
‫כיבויבצוות‬
‫בצוותלחבר‬
‫מפעלי‪ ,‬או‬
‫כיבוי לחבר‬
‫המפריע‬
‫‪.74‬בצוות‬
‫המפריע לחבר‬
‫‪.74‬‬
‫כיבוי‬
‫כיבוי‬
‫שנה‪ .‬דינו — מאסר שנה‪.‬‬
‫תפקידו‪,‬‬
‫תפקידו‪ ,‬דינו — מאסר‬
‫שלא‬
‫השפעה‬
‫השפעה שלא‬
‫חקירת‬
‫לביצוע‬
‫הקשור‬
‫חקירת‬
‫לביצועבכל‬
‫דליקות‪,‬‬
‫הקשור‬
‫בכל חוקר‬
‫כדין על‬
‫דליקות‪,‬‬
‫חוקרשלא‬
‫להשפיע‬
‫כדין על‬
‫המנסה‬
‫להשפיעאושלא‬
‫המנסההמשפיע‬
‫המשפיע או ‪.75‬‬
‫‪.75‬‬
‫כדין‬
‫כדין‬
‫שנה‪ .‬דינו — מאסר שנה‪.‬‬
‫לפרק ו'‪,‬‬
‫מאסר‬
‫סימן א'‬
‫דינו —‬
‫דליקותו'‪,‬לפי‬
‫דליקות לפי סימן א' לפרק‬
‫בסעיףבטיחות‬
‫עבירות‬
‫בטיחות‬
‫‪(61‬א)(‪)3‬‬
‫כאמור‬
‫‪(61‬א)(‪)3‬‬
‫או קנס‬
‫בסעיף‬
‫חודשים‬
‫כאמור‬
‫שישה‬
‫מאסר קנס‬
‫חודשים או‬
‫שישהדינו —‬
‫מאסרמאלה‪,‬‬
‫העושה—אחת‬
‫מאלה‪ ,‬דינו‬
‫אחת (א) ‬
‫עבירות(א) ‬
‫העושה‪.76‬‬
‫‪.76‬‬
‫באש‬
‫באש‬
‫לחוק העונשין‪:‬‬
‫לחוק העונשין‪:‬‬

‫לשטחים פתוחים‪ ,‬בניגוד‬
‫פתוחים‪ ,‬בניגוד‬
‫צוות כיבוי‬
‫לשטחים‬
‫מפעלי או‬
‫כיבויכיבוי‬
‫צוותצוות‬
‫מפעלי או‬
‫כיבוי הקים‬
‫צוות) לא‬
‫(‪ )1‬לא הקים (‪1‬‬
‫‪;32‬לפי סעיף ‪ 31‬או ‪;32‬‬
‫הנציבאובצו‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫שנתן לו‬
‫בצו לפי‬
‫להוראה‬
‫להוראה שנתן לו הנציב‬
‫(‪ )2‬‬

‫לתקנות לפי סעיף ‪— 42‬‬
‫בניגוד‪— 42‬‬
‫בניגוד לתקנות(‪ )2‬לפי סעיף‬
‫במצב לא החזיקם במצב‬
‫בנכס או‬
‫החזיקם‬
‫אשלאוהצלה‬
‫בטיחותאו‬
‫והצלה בנכס‬
‫אשאמצעי‬
‫התקין‬
‫בטיחות‬
‫אמצעי לא‬
‫(א) לא התקין (א) ‬
‫תקינותם בניגוד לתקנות‬
‫לתקנות‬
‫בניגודאת‬
‫לא בדק‬
‫תקינותם‬
‫אתבהם או‬
‫השימוש‬
‫אתלא בדק‬
‫תרגלאו‬
‫לא בהם‬
‫השימוש‬
‫תקין‪ ,‬לא תרגל את תקין‪,‬‬
‫לפיבניגוד לתקנות לפי‬
‫בטיחות‬
‫לתקנות‬
‫אישור‬
‫בניגוד‬
‫לקבלת‬
‫בטיחות‬
‫אישורפעל‬
‫לקבלת או לא‬
‫פעל‪(42‬א)(‪)1‬‬
‫סעיף‬
‫לפילא‬
‫לפי סעיף ‪(42‬א)(‪ )1‬או‬
‫סעיפים ‪(42‬א)(‪ )1‬ו–‪(48‬ג);‬
‫סעיפים ‪(42‬א)(‪ )1‬ו–‪(48‬ג);‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪723‬‬

‫(ב) לא קיים הוראות בכל הנוגע לבטיחות אש והצלה לגבי אופן החזקתם‬
‫של נכסים‪ ,‬לרבות תחזוקת יערות וחורשים‪ ,‬והכל בניגוד לתקנות לפי‬
‫סעיפים ‪(42‬א)(‪;)2‬‬
‫(ג) לא קיים כללי התנהגות שעניינם בטיחות אש והצלה בניגוד לתקנות‬
‫לפי סעיף ‪(42‬א)(‪;)3‬‬
‫(ד) לא העסיק ממונה בטיחות אש והצלה בעסק‪ ,‬במוסד או בארגון בניגוד‬
‫לתקנות לפי סעיף ‪(42‬א)(‪ )4‬או העסיקו בניגוד לדרישות שנקבעו בתקנות‬
‫כאמור;‬
‫(ה) לא ערך פעולות הדרכה ותרגול בנושאי בטיחות אש והצלה בעסק‪,‬‬
‫במוסד או בארגון בניגוד לתקנות לפי סעיף ‪(42‬א)(‪ )5‬או ערך פעולות כאמור‬
‫בניגוד לדרישות שנקבעו בתקנות כאמור;‬
‫(‪ )3‬לא נקט אמצעים בעניין בטיחות אש והצלה בניגוד לצו מיוחד שנתן לו‬
‫הנציב לפי סעיף ‪;43‬‬
‫(‪ )4‬לא קיים הוראות בטיחות אש והצלה ביערות וחורשים‪ ,‬ובשטחים המפורטים‬
‫בסעיף ‪(42‬ב)(‪()1‬א) עד (ג) בניגוד לכללים שקבע הנציב לפי סעיף ‪;44‬‬
‫(‪ )5‬הפר חובת אספקת מים לצורכי טיפול באירוע כבאות והצלה‪ ,‬לא התקין‬
‫צנרת ומיתקנים לאספקת מים או הפר חובת אספקת מים לברזי כיבוי‪ ,‬והכל בניגוד‬
‫להוראות התקנות לפי סעיף ‪.46‬‬
‫(ב) היתה העבירה שנעברה לפי סעיף זה עבירה נמשכת‪ ,‬רשאי בית המשפט להטיל‬
‫קנס נוסף‪ ,‬בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה‪ ,‬לכל יום‬
‫שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופה שנקבעה בדרישה לתיקון ליקויים שנמסרה על‬
‫ידי מפקח לפי סעיף ‪ 50‬או בצו מיוחד שהוציא הנציב לפי סעיף ‪.43‬‬
‫(ג) ‬

‫נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד‪ ,‬דינו — כפל הקנס הקבוע לעבירה‪.‬‬

‫עבירה בקשר‬
‫לתחקיר מבצעי‬

‫‪.77‬‬

‫עבירה שהשיגה‬
‫טובת הנאה‬

‫‪.78‬‬

‫עבר אדם עבירה לפי חוק זה‪ ,‬שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח‪ ,‬לעצמו או‬
‫לאחר‪ ,‬רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג‬
‫כאמור‪ ,‬נוסף על כל עונש אחר; לעניין סעיף זה‪" ,‬טובת הנאה" — לרבות הוצאה‬
‫שנחסכה‪.‬‬

‫הפרת צו‬

‫‪.79‬‬

‫מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי‪ ,‬דינו — מאסר שנתיים או קנס‬
‫כאמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק העונשין‪ ,‬וכן קנס נוסף כאמור בסעיף ‪(61‬ג) לחוק העונשין‬
‫או מאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת ההפרה אחרי המצאת הצו‪.‬‬

‫אחריות נושאי‬
‫משרה בתאגיד‬

‫‪.80‬‬

‫(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף ‪76‬‬
‫בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו‪ ,‬דינו — קנס כאמור בסעיף ‪(61‬א)(‪)3‬‬
‫לחוק העונשין; לעניין סעיף זה‪" ,‬נושא משרה" — מנהל פעיל בתאגיד‪ ,‬שותף למעט שותף‬
‫מוגבל‪ ,‬או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה‪.‬‬

‫העושה אחת מאלה‪ ,‬בניגוד להוראות סעיף ‪ ,72‬דינו — מאסר שישה חודשים‪:‬‬
‫(‪ )1‬גילה דבר מחומר תחקיר או עשה שימוש בחומר תחקיר שלא למטרה שלשמה‬
‫נמסר לו;‬
‫(‪ )2‬‬

‫לא פעל בהתאם להוראות הרשות בעניין שמירת סודיות חומר תחקיר‪.‬‬

‫(ב) נעברה עבירה לפי סעיף ‪ 76‬בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו‪ ,‬חזקה היא כי‬
‫נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן הוכיח כי עשה כל‬
‫שניתן כדי למלא את חובתו‪.‬‬

‫‪724‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫הביטחון מערכת הביטחון‬
‫המדינה ועל‬
‫מערכת‬
‫תחולה על‬
‫המדינה ועל‬
‫פרק ח'‪:‬‬
‫פרק ח'‪ :‬תחולה על‬
‫תחולה על‬
‫יחולו גם על המדינה‪.‬‬
‫המדינה‪.‬‬
‫הוראותעלחוק זה‬
‫‪ .81‬יחולו גם‬
‫המדינהחוק זה‬
‫הוראות‬
‫‪.81‬‬

‫תחולה על‬
‫המדינה‬

‫תחולה על‬
‫‪ .82‬בפרק זה —‬
‫תחולה על‬
‫זה —‬
‫מערכתבפרק‬
‫הביטחון‬
‫‪.82‬‬
‫"גוף ביטחוני" — אחד הגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון"; מערכת הביטחון‬
‫— הגדרות‬
‫— הגדרות‬
‫"גוף ביטחוני" — אחד הגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון";‬

‫"התאמה ביטחונית" — כמשמעותה בסעיף ‪ 15‬לחוק שירות הביטחון הכללי‪ ,‬התשס"ב—‬
‫כמשמעותה בסעיף ‪ 15‬לחוק שירות הביטחון הכללי‪ ,‬התשס"ב—‬
‫"התאמה ביטחונית" —‬
‫‪2002‬‏‏‪;23‬‬
‫‪2002‬‏‏‪;23‬‬
‫ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח—‪1998‬‏‪;24‬‬
‫בגופים‬
‫הביטחון‬
‫להסדרת‬
‫חוק‬
‫—‬
‫הביטחון"‬
‫להסדרת‬
‫"חוק‬
‫"חוק להסדרת הביטחון" — חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח—‪1998‬‏‪;24‬‬
‫"מערכת הביטחון" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫"מערכת הביטחון" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;‬
‫(‪ )1‬משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;‬
‫(‪ )2‬צבא הגנה לישראל;‬
‫(‪ )2‬צבא הגנה לישראל;‬
‫(‪ )3‬יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה‪ ,‬שעיקר פעילותן בתחום‬
‫(‪ )3‬יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה‪ ,‬שעיקר פעילותן בתחום‬
‫ביטחון המדינה;‬
‫ביטחון המדינה;‬
‫(‪ )4‬מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף ‪ 20‬לחוק להסדרת הביטחון‬
‫‪ 20‬לחוק להסדרת הביטחון‬
‫בסעיף‬
‫כמשמעותם‬
‫הביטחון‬
‫מערכת‬
‫(‪ )4‬מפעלי‬
‫ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח—‪1998‬‏‏‪ ,25‬שאינם יחידות כאמור בפסקה (‪ ,)3‬ואשר שר‬
‫בגופים‬
‫‪25‬‬
‫בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח—‪1998‬‏‏ ‪ ,‬שאינם יחידות כאמור בפסקה (‪ ,)3‬ואשר שר‬
‫הביטחון הודיע עליהם לשר;‬
‫הביטחון הודיע עליהם לשר;‬
‫(‪ )5‬משטרת ישראל‪ ,‬שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;‬
‫(‪ )5‬משטרת ישראל‪ ,‬שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;‬
‫"נוהל" — נוהל שנקבע לפי סעיף ‪;96‬‬
‫"נוהל" — נוהל שנקבע לפי סעיף ‪;96‬‬
‫"קצין בכיר" — קצין שדרגתו סגן אלוף‪ ,‬סגן ניצב או סגן גונדר‪ ,‬לפחות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או‬
‫"קצין בכיר" — קצין שדרגתו סגן אלוף‪ ,‬סגן ניצב או סגן גונדר‪ ,‬לפחות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או‬
‫מי שדרגתו מקבילה לדרגה כאמור;‬
‫מי שדרגתו מקבילה לדרגה כאמור;‬
‫"קצין מוסמך" —‬
‫"קצין מוסמך" —‬
‫(‪ )1‬לעניין הגופים המנויים בפסקאות (‪ )3( ,)1‬ו–(‪ )4‬להגדרה "מערכת הביטחון"‪,‬‬
‫(‪ )1‬לעניין הגופים המנויים בפסקאות (‪ )3( ,)1‬ו–(‪ )4‬להגדרה "מערכת הביטחון"‪,‬‬
‫למעט שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים — כמשמעותו‬
‫למעט שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים — כמשמעותו‬
‫בסעיף ‪ 21‬לחוק להסדרת הביטחון;‬
‫בסעיף ‪ 21‬לחוק להסדרת הביטחון;‬
‫(‪ )2‬לעניין צבא הגנה לישראל — ראש מחלקת ביטחון מידע בצבא הגנה‬
‫(‪ )2‬לעניין צבא הגנה לישראל — ראש מחלקת ביטחון מידע בצבא הגנה‬
‫לישראל או קצין בכיר שהסמיך לעניין זה;‬
‫לישראל או קצין בכיר שהסמיך לעניין זה;‬
‫(‪ )3‬לעניין שירות הביטחון הכללי — ראש שירות הביטחון הכללי או עובד בכיר‬
‫(‪ )3‬לעניין שירות הביטחון הכללי — ראש שירות הביטחון הכללי או עובד בכיר‬
‫בשירות שהסמיך לעניין זה;‬
‫בשירות שהסמיך לעניין זה;‬
‫(‪ )4‬לעניין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים — קצין מוסמך כמשמעותו‬
‫(‪ )4‬לעניין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים — קצין מוסמך כמשמעותו‬
‫בסעיף ‪21‬א לחוק להסדרת הביטחון;‬
‫בסעיף ‪21‬א לחוק להסדרת הביטחון;‬
‫(‪ )5‬לעניין משטרת ישראל — קצין בכיר שיסמיך המפקח הכללי של משטרת‬
‫(‪ )5‬לעניין משטרת ישראל — קצין בכיר שיסמיך המפקח הכללי של משטרת‬
‫ישראל לעניין זה;‬
‫ישראל לעניין זה;‬
‫(‪ )6‬לעניין שירות בתי הסוהר — קצין בכיר שיסמיך נציב בתי הסוהר לעניין‬
‫(‪ )6‬לעניין שירות בתי הסוהר — קצין בכיר שיסמיך נציב בתי הסוהר לעניין‬
‫זה;‬
‫זה;‬
‫(‪ )7‬לעניין הרשות להגנה על עדים — מנהל הרשות או עובד בכיר ברשות‬
‫(‪ )7‬לעניין הרשות להגנה על עדים — מנהל הרשות או עובד בכיר ברשות‬
‫שהסמיך לעניין זה;‬
‫שהסמיך לעניין זה;‬

‫‪ 23‬‬
‫‪ 24‬‬
‫‪ 25‬‬

‫ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.179‬‬
‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.348‬‬
‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.348‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪725‬‬

‫"השר הממונה" —‬
‫(‪ )1‬לעניין הגופים הביטחוניים המנויים בפסקאות (‪ )2( ,)1‬ו–(‪ )4‬להגדרה "מערכת‬
‫הביטחון" — שר הביטחון;‬
‫(‪ )2‬לעניין הגופים הביטחוניים המנויים בפסקה (‪ )3‬להגדרה "מערכת הביטחון"‬
‫— ראש הממשלה;‬
‫(‪ )3‬‬

‫לעניין הגופים המנויים בפסקה (‪ )5‬להגדרה "מערכת הביטחון" — השר‪.‬‬

‫סייג לתחולת תקנות‬

‫‪.83‬‬

‫תקנות שנקבעו לפי חוק זה יחולו על מערכת הביטחון‪ ,‬אלא אם כן קבע השר אחרת‪,‬‬
‫ולעניין הגופים המנויים בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ )4‬להגדרה מערכת הביטחון — קבע כאמור‬
‫בהסכמת השר הממונה בשים לב לטעמים של ביטחון המדינה‪ ,‬שלום הציבור וביטחונו‪.‬‬

‫הפעלת סמכויות‬
‫כלפי מערכת‬
‫הביטחון‬

‫‪.84‬‬

‫עובדי הרשות והמתנדבים יפעילו את סמכויותיהם לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון‪,‬‬
‫בכפוף לסייגים שבפרק זה‪.‬‬

‫הפעלת סמכויות‬
‫בעת אירוע כבאות‬
‫והצלה ובעת אירוע‬
‫חומרים מסוכנים‬

‫‪.85‬‬

‫(א) לא יפעילו כבאי‪ ,‬קצין כבאות והצלה‪ ,‬עובד הרשות או מתנדב את סמכויותיהם‬
‫לפי הוראות סעיפים ‪ 26 ,25 ,23 ,22‬או ‪(17‬ד)‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בעת אירוע כבאות והצלה‪,‬‬
‫ובעת אירוע חומרים מסוכנים — את הסמכויות האמורות כפי שהן מוחלות בסעיף ‪,29‬‬
‫במיתקן המוחזק בידי מערכת הביטחון‪ ,‬אלא בהתאם להנחיית קצין בכיר; ואולם הקצין‬
‫הבכיר לא ימנע את הפעלת הסמכויות כאמור אם הדבר דרוש לשם הצלת חיי אדם‪.‬‬

‫התאמה ביטחונית‬
‫ומידע מסווג‬

‫‪.86‬‬

‫לא יפעיל מפקח את סמכויותיו לפי פרק ה' ולא יפעיל חוקר דליקות את סמכויותיו לפי‬
‫פרק ו'‪ ,‬כלפי מערכת הביטחון‪ ,‬אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך‬
‫ובהתאם לכללי אבטחת המידע של גוף ביטחוני; גוף ביטחוני יביא לידיעת הנציב את‬
‫כללי אבטחת המידע האמורים‪.‬‬

‫סמכות כניסה‬

‫‪.87‬‬

‫(א) על אף האמור בסעיפים ‪(48‬א)(‪ )4‬ו–‪ ,)4(62‬רשאי קצין בכיר או קצין מוסמך לעכב‬
‫את כניסתו המיידית של מפקח או חוקר דליקות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬למיתקן המוחזק בידי‬
‫מערכת הביטחון‪ ,‬אם מצא כי התקיים אחד מאלה‪:‬‬

‫הזדהות‬

‫‪.88‬‬

‫(ב) על אף האמור בסעיף ‪(29‬א)(‪ ,)4‬לא יערוך כבאי או עובד הרשות חיפוש במקום‬
‫המוחזק בידי מערכת הביטחון‪ ,‬אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך‪,‬‬
‫בהנחיית קצין בכיר או קצין מוסמך‪ ,‬או אם הדבר דרוש לשם הצלת חיי אדם‪.‬‬
‫(ג) לא נכח במקום קצין בכיר‪ ,‬הסמכויות הנתונות לו יהיו נתונות לבעל הדרגה‬
‫הבכירה ביותר הנוכח במקום‪.‬‬

‫(‪ )1‬כניסתו באותה העת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית‪ ,‬חקירה פלילית‪,‬‬
‫או תרגיל או אימון רחבי היקף או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה;‬
‫(‪ )2‬‬

‫מתרחשת במקום פעילות עוינת;‬

‫(‪ )3‬מתקיימת במיתקן פעילות שהמפקח אינו רשאי להיחשף לה מטעמים של‬
‫ביטחון המדינה או יחסי החוץ של מדינת ישראל‪.‬‬
‫(ב) החליט קצין בכיר או קצין מוסמך כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יודיע על כך לעובד‬
‫הרשות כפי שייקבע בנוהל‪ ,‬וייקבע מועד חדש לכניסתו של המפקח‪ ,‬מוקדם ככל‬
‫האפשר לאחר שחלפה העילה שמנעה את כניסתו‪.‬‬

‫‪726‬‬

‫על אף האמור בסעיפים ‪(29‬א)(‪(48 ,)1‬א)(‪ )1‬ו–‪ ,)1(62‬דרש כבאי או עובד הרשות‪ ,‬מפקח‬
‫או חוקר דליקות מאדם להזדהות לפניו‪ ,‬לשם הפעלת סמכויותיו במיתקן המוחזק בידי‬
‫גוף ביטחוני‪ ,‬וכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני אוסרים על אותו אדם להזדהות‬
‫אלא בפני מי שמוסמך לכך על פיהם‪ ,‬רשאי אותו אדם להימנע מהצגת תעודה מזהה‬
‫ולהציג עצמו בדרך שתיקבע בנוהל‪ ,‬באופן שיאפשר את זימונו לחקירה ככל שיידרש‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫ממצאים‬
‫להשתמש תיעוד‬
‫ממצאים‬
‫שונים‬
‫באמצעים‬
‫באמצעים שונים‬
‫להשתמש דליקות‬
‫מפקח או חוקר‬
‫דליקות‬
‫רשאי‬
‫סמכויותיו‪,‬חוקר‬
‫הפעלת מפקח או‬
‫סמכויותיו‪ ,‬רשאי‬
‫הפעלת‪ .89‬לשם‬
‫תיעוד לשם‬
‫‪.89‬‬
‫בהתאם בהם יהיו בהתאם‬
‫יהיוהשימוש‬
‫תנאי‬
‫בהם‬
‫השימוש או‬
‫תנאיהאמורים‬
‫האמצעים‬
‫האמורים או‬
‫האמצעים הכנסת‬
‫לתיעוד ממצאיו;‬
‫לתיעוד ממצאיו; הכנסת‬
‫הנדרש‪.‬את התיעוד הנדרש‪.‬‬
‫שיאפשר‬
‫התיעוד‬
‫הביטחוני‪,‬אתובאופן‬
‫הגוףשיאפשר‬
‫ובאופן‬
‫הביטחוני‪,‬של‬
‫אבטחת המידע‬
‫של הגוף‬
‫לכללי‬
‫לכללי אבטחת המידע‬
‫מסמך‪,‬ידיעות‬
‫או אומסירת‬
‫כולם או‬
‫ידיעה‬
‫מסירתכולם‬
‫ו–‪,)2(62‬מסמך‪,‬‬
‫ידיעה או‬
‫‪(48‬א)(‪)2‬‬
‫מסירת‬
‫‪(29‬א)(‪,)2‬‬
‫בסעיףו–‪,)2(62‬‬
‫‪(48‬א)(‪)2‬‬
‫האמור‬
‫‪(29‬א)(‪,)2‬‬
‫על אף‬
‫בסעיף‬
‫האמור(א) ‬
‫מסירת (א) ‬
‫ידיעותעל אף ‪.90‬‬
‫‪.90‬‬
‫ומסמכים‬
‫ומסמכים‬
‫העניין‪ ,‬תהיה בהתאם‬
‫בהתאם‬
‫דליקות‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬תהיה‬
‫לפילחוקר‬
‫למפקח או‬
‫הרשות‪,‬דליקות‪,‬‬
‫או לחוקר‬
‫לעובד‬
‫למפקח‬
‫לכבאי או‬
‫חלקם‪,‬הרשות‪,‬‬
‫חלקם‪ ,‬לכבאי או לעובד‬
‫הגוף—הביטחוני‪ ,‬ואולם —‬
‫ואולם‬
‫הביטחוני‪,‬של‬
‫אבטחת המידע‬
‫של הגוף‬
‫לכללי‬
‫המידע‬
‫ובהתאם‬
‫אבטחת‬
‫הביטחונית‬
‫ובהתאם לכללי‬
‫להתאמתו‬
‫להתאמתו הביטחונית‬

‫מסוימים בעלי רגישות‬
‫רגישות‬
‫מסמך‬
‫מסוימיםאובעלי‬
‫מסמךכי ידיעה‬
‫להורות‬
‫ידיעה או‬
‫מוסמך רשאי‬
‫להורות כי‬
‫רשאיקצין‬
‫(‪ )1‬קצין מוסמך (‪ )1‬‬
‫לחוקר למפקח או לחוקר‬
‫לעובדאוהרשות‪,‬‬
‫הרשות‪,‬אולמפקח‬
‫לעובד לכבאי‬
‫או יועברו‬
‫לכבאי לא‬
‫יועברומיוחדת‬
‫ביטחונית‬
‫ביטחונית מיוחדת לא‬
‫שייקבעהרשות כפי שייקבע‬
‫אלא לעובד‬
‫הרשות כפי‬
‫מתאימה‪,‬‬
‫לעובד‬
‫הביטחונית‬
‫מתאימה‪ ,‬אלא‬
‫הביטחוניתהתאמתו‬
‫הדליקות‪ ,‬אף אם‬
‫הדליקות‪ ,‬אף אם התאמתו‬
‫מוסמך);עובד רשות מוסמך);‬
‫(בסעיף זה —‬
‫עובד רשות‬
‫בנוהל (בסעיף זה —בנוהל‬
‫מפקח או חוקר דליקות‬
‫דליקות‬
‫הרשות‪,‬‬
‫עובדחוקר‬
‫מפקח או‬
‫כבאי או‬
‫הרשות‪,‬‬
‫להורות כי‬
‫או עובד‬
‫רשאי‬
‫כבאי‬
‫מוסמך‬
‫להורות כי‬
‫רשאי קצין‬
‫(‪ )2‬קצין מוסמך (‪ )2‬‬
‫מסוים שקבע לגביו כי‬
‫לגביו כי‬
‫שקבעמסמך‬
‫הביטחוני‬
‫הגוףמסוים‬
‫מסמך‬
‫בידי‬
‫הביטחוני‬
‫הגוףהמוחזק‬
‫ממיתקן‬
‫יוציאבידי‬
‫המוחזק‬
‫לא יוציא ממיתקן לא‬
‫במקום שייועד לשם‬
‫לשם‬
‫יישמר‬
‫שייועד‬
‫כאמור‬
‫במקום‬
‫מסמך‬
‫יישמר‬
‫מיוחדת;‬
‫כאמור‬
‫ביטחונית‬
‫מיוחדת; מסמך‬
‫בעל רגישות‬
‫ביטחונית‬
‫הוא בעל רגישות הוא‬
‫למפקח‪,‬אולחוקר הדליקות או‬
‫הדליקות‬
‫הרשות‪,‬‬
‫לעובדלחוקר‬
‫למפקח‪,‬‬
‫הרשות‪ ,‬או‬
‫נגיש לכבאי‬
‫לעובד‬
‫ויהיה‬
‫לכבאי או‬
‫נגישבמיתקן‪,‬‬
‫כך במיתקן‪ ,‬ויהיה כך‬
‫אבטחת המידע של הגוף‬
‫של הגוף‬
‫לכללי‬
‫המידע‬
‫בהתאם‬
‫אבטחת‬
‫העניין‪,‬‬
‫בהתאםלפילכללי‬
‫המוסמך‪,‬‬
‫העניין‪,‬‬
‫הרשות‬
‫לעובדלפי‬
‫לעובד הרשות המוסמך‪,‬‬
‫הביטחוני‪.‬‬
‫הביטחוני‪.‬‬
‫קשורהחקירה ואינו קשור‬
‫לחומר‬
‫ואינו‬
‫קשור‬
‫החקירה‬
‫לחומר שאינו‬
‫מידע מסווג‬
‫כי קשור‬
‫שאינו‬
‫להורות‬
‫מסווג‬
‫רשאי‬
‫מידע‬
‫מוסמך‬
‫להורות כי‬
‫רשאי קצין‬
‫(ב) קצין מוסמך (ב) ‬
‫במסמך הנמסרים לכבאי‬
‫או לכבאי‬
‫הנמסרים‬
‫במסמךבידיעה‬
‫לא ייכלל‬
‫החקירה‪ ,‬או‬
‫ייכלל בידיעה‬
‫הפיקוח או‬
‫החקירה‪ ,‬לא‬
‫או לעילת‬
‫במישרין‬
‫במישרין לעילת הפיקוח‬
‫המוסמך‪ ,‬ובלבד שיידע‬
‫שיידע‬
‫הרשות‬
‫לעובדובלבד‬
‫המוסמך‪,‬‬
‫הדליקות או‬
‫לעובד הרשות‬
‫אולחוקר‬
‫למפקח‪,‬‬
‫הדליקות‬
‫הרשות‪,‬‬
‫לעובדלחוקר‬
‫למפקח‪,‬‬
‫או לעובד הרשות‪ ,‬או‬
‫שהשמיט מידע כאמור‪.‬‬
‫כאמור‪.‬‬
‫אותם‬
‫אותם שהשמיט מידע‬
‫מדידות ודגימות‬
‫תוצאותיהן‬
‫תוצאותיהןשהן או‬
‫מדידות ודגימות‬
‫שהן או‬
‫ו–‪,)3(62‬‬
‫ודגימות‬
‫‪(48‬א)(‪)3‬‬
‫מדידות‬
‫‪(29‬א)(‪,)3‬‬
‫בסעיפיםו–‪,)3(62‬‬
‫האמור ‪(48‬א)(‪)3‬‬
‫בסעיפיםאף‪(29‬א)(‪,)3‬‬
‫ודגימותהאמור‪ .91‬על‬
‫מדידותעל אף‬
‫‪.91‬‬
‫שייקבע בנוהל‪ ,‬ובלבד‬
‫ובלבד‬
‫בנוהל‪,‬כפי‬
‫מסווגות‪,‬‬
‫שייקבע‬
‫במעבדות‬
‫מסווגות‪ ,‬כפי‬
‫יבוצעו ויישמרו‬
‫במעבדות‬
‫מסווגות‪,‬‬
‫ויישמרו‬
‫להיות‬
‫יבוצעו‬
‫עשויות‬
‫עשויות להיות מסווגות‪,‬‬
‫מדידה או נטילת דגימה‪.‬‬
‫עריכתדגימה‪.‬‬
‫למנוענטילת‬
‫מדידה או‬
‫בכך כדי‬
‫עריכת‬
‫יהיה‬
‫למנוע‬
‫שלא יהיה בכך כדישלא‬
‫תפיסה‬
‫הרשות חומר‬
‫חומרעובד‬
‫כבאי או‬
‫הרשות‬
‫יתפוס‬
‫עובד‬
‫אולא‬
‫ו–‪,)5(62‬‬
‫‪(29‬א)(‪ )4‬כבאי‬
‫לא יתפוס‬
‫בסעיפים‬
‫האמורו–‪,)5(62‬‬
‫בסעיפיםאף‪(29‬א)(‪)4‬‬
‫האמור(א) על‬
‫תפיסה (א) על אף ‪.92‬‬
‫‪.92‬‬
‫הגוף הביטחוני יינזקו‬
‫יינזקו‬
‫הביטחונימידי‬
‫הגוףהוצאתו‬
‫מידיבשל‬
‫חשש כי‬
‫הוצאתו‬
‫בשלשיש‬
‫כי חפץ‬
‫דליקות‬
‫חוקר חשש‬
‫יתפוס שיש‬
‫דליקות חפץ‬
‫ולא יתפוס חוקר ולא‬
‫ויכולתו להגן על ביטחון‬
‫שלוביטחון‬
‫הכוננות על‬
‫ויכולתו להגן‬
‫שלו רמת‬
‫הביטחוני‪,‬‬
‫הכוננות‬
‫הגוף‬
‫רמת‬
‫הביטחוני‪,‬של‬
‫משמעותית כשירותו‬
‫משמעותית כשירותו של הגוף‬
‫או על שלום הציבור‪.‬‬
‫הציבור‪.‬‬
‫המדינה‬
‫המדינה או על שלום‬

‫מסויםיוציא חומר מסוים‬
‫הרשות לא‬
‫יוציא חומר‬
‫או עובד‬
‫כבאילא‬
‫הרשות‬
‫עובד כי‬
‫להורות‬
‫רשאי או‬
‫מוסמך כבאי‬
‫להורות כי‬
‫רשאיקצין‬
‫(ב) קצין מוסמך (ב) ‬
‫ממיתקןחפץ מסוים ממיתקן‬
‫מסוים יוציא‬
‫דליקות לא‬
‫וחוקר חפץ‬
‫לא יוציא‬
‫הביטחוני‪,‬‬
‫הגוףדליקות‬
‫וחוקר‬
‫בידי‬
‫הביטחוני‪,‬‬
‫הגוףהמוחזק‬
‫ממיתקן‬
‫ממיתקן המוחזק בידי‬
‫יישמרוחפץ כאמור יישמרו‬
‫חומר או‬
‫כאמור‬
‫מיוחדת;‬
‫ביטחוניתחפץ‬
‫מיוחדת; חומר או‬
‫בעלי רגישות‬
‫ביטחונית‬
‫רגישותכי הם‬
‫אם קבע‬
‫בעלי‬
‫כאמור‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬אם קבע כי הם‬
‫הביטחונישל הגוף הביטחוני‬
‫אבטחת המידע‬
‫של הגוף‬
‫לכללי‬
‫המידע‬
‫בהתאם‬
‫אבטחת‬
‫במיתקן‬
‫בהתאםכךלכללי‬
‫שייועד לשם‬
‫במקוםבמיתקן‬
‫במקום שייועד לשם כך‬
‫הדליקות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫העניין‪.‬‬
‫לחוקר‬
‫הדליקות‪,‬אולפי‬
‫נגישים לכבאי‬
‫ויהיו לחוקר‬
‫ויהיו נגישים לכבאי או‬
‫‪.93‬מיוחד‬
‫צו‬
‫(א )‬

‫מיוחד‬
‫צו‬
‫הממונה‪.‬‬
‫הנציב לשר‬
‫הממונה‪.‬‬
‫יודיע על כך‬
‫הנציב לשר‬
‫ביטחוני‪,‬‬
‫לגוף כך‬
‫יודיע על‬
‫ביטחוני‪,‬מיוחד‬
‫לגוףמתן צו‬
‫מיוחדבטרם‬
‫‪ .93‬צו(א) ‬
‫בטרם מתן‬

‫ביטחוני אם השר הממונה‬
‫לגוףהממונה‬
‫מיוחדהשר‬
‫ביטחוני אם‬
‫הנציב צו‬
‫לגוף‬
‫ייתן‬
‫מיוחד‬
‫‪ ,43‬לא‬
‫בסעיףצו‬
‫האמורהנציב‬
‫אףלא ייתן‬
‫על‪,43‬‬
‫בסעיף‬
‫(ב) על אף האמור(ב) ‬
‫הביטחוני‪ ,‬רמת הכוננות‬
‫הכוננות‬
‫הגוף‬
‫רמת‬
‫הביטחוני‪,‬של‬
‫הגוף כשירותו‬
‫משמעותית‬
‫כשירותו של‬
‫מכך יינזקו‬
‫משמעותית‬
‫כתוצאה‬
‫יינזקו‬
‫סבר כי‬
‫סבר כי כתוצאה מכך‬
‫או על שלום הציבור‪.‬‬
‫הציבור‪.‬‬
‫המדינה‬
‫שלום‬
‫ביטחון‬
‫או על‬
‫המדינהעל‬
‫ויכולתו להגן‬
‫שלוביטחון‬
‫שלו ויכולתו להגן על‬
‫מינהלי‬
‫מפקדהפסקה‬
‫לשר צו‬
‫הפסקה) מינהלי‬
‫צו‬
‫לשר‬
‫המחוז‬
‫על כך‬
‫המחוז‬
‫מפקדיודיע‬
‫ביטחוני‪,‬‬
‫על כך‬
‫לגוף‬
‫יודיע‬
‫מינהלי‬
‫ביטחוני‪,‬‬
‫הפסקה‬
‫מינהליצולגוף‬
‫בטרם מתן‬
‫מתן צו(א) הפסקה‬
‫‪( .94‬א‬
‫בטרם ‪.94‬‬
‫הממונה‪.‬‬
‫הממונה‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪727‬‬

‫(ב) על אף האמור בסעיף ‪ ,51‬לא ייתן מפקד מחוז צו הפסקה מינהלי למיתקן המוחזק‬
‫בידי גוף ביטחוני אם השר הממונה סבר כי כתוצאה מכך יינזקו משמעותית כשירותו‬
‫של הגוף הביטחוני‪ ,‬רמת הכוננות שלו ויכולתו להגן על ביטחון המדינה או על שלום‬
‫הציבור‪.‬‬
‫צוותי כיבוי‬

‫‪.95‬‬

‫על אף האמור בסעיפים ‪ 31‬ו–‪ ,32‬לא יורה הנציב בצו על הקמת צוות כיבוי בגוף ביטחוני‬
‫המפעיל מערך כיבוי עצמאי‪ ,‬אלא בהסכמת השר הממונה‪.‬‬

‫נוהל עבודה‬

‫‪.96‬‬

‫(א) השר‪ ,‬בהסכמת השר הממונה‪ ,‬יורה בנוהל על אופן יישום הוראות פרק זה בגוף‬
‫ביטחוני‪.‬‬

‫הגדרות — פרק ט'‬

‫‪.97‬‬

‫(ב) קיבל השר את הסכמתו של השר הממונה לקבוע נוהל כאמור בסעיף קטן (א) או‬
‫לתקן נוהל קיים‪ ,‬יובא הנוהל או תיקונו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לידיעת ועדת הפנים והגנת הסביבה‬
‫של הכנסת‪.‬‬
‫(ג) ‬

‫בהיעדר הסכמה בין השרים כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יורה בדבר ראש הממשלה‪.‬‬

‫(ד) ‬

‫נוהל ראשון לפי סעיף קטן (א) ייקבע בתוך ‪ 90‬ימים מיום תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫פרק ט'‪ :‬הוראות לעניין פירוק איגודי ערים‪ ,‬העברת עובדים ונכסים‬
‫ותקופת המעבר‬
‫בפרק זה —‬
‫"איגוד ערים" — איגוד ערים לכבאות ואיגוד רשויות מקומיות לכבאות המנויים בתוספת‬
‫השנייה;‬
‫"המועד הקובע" — ה' בטבת התשע"ב (‪ 31‬בדצמבר ‪;)2011‬‬
‫"מיטלטלין" — כהגדרתם בחוק המיטלטלין‪ ,‬התשל"א—‪1971‬‏‏‪;26‬‬
‫"ממונה על הנכסים" — עובד משרד האוצר ששר האוצר הסמיך לעניין נכסי רשויות‬
‫מקומיות ששימשו לצורכי כבאות לעניין פרק זה;‬
‫"מנהל" — המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או עובד המשרד שהסמיך לעניין‬
‫פרק זה;‬
‫"מקרקעין" — כהגדרתם בחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט—‪1969‬‏‏‪;27‬‬
‫"נכס איגוד ערים" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מקרקעין ומיטלטלין‪ ,‬שלאיגוד ערים זכות כלשהי בהם ולגביהם או זכות‬
‫הקשורה עמם ערב יום כינון הרשות‪ ,‬ואשר שימשו או היו מיועדים לשמש את‬
‫איגוד הערים ערב יום כינון הרשות;‬
‫(‪ )2‬הזכויות במקרקעין ולגבי מקרקעין שבתחום איגודי הערים שהיו‪ ,‬ערב יום‬
‫כינון הרשות‪ ,‬קניין הרשויות המקומיות שהיו חברות באיגוד הערים;‬
‫(‪ )3‬זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא הנוגעים למילוי תפקידי שירותי‬
‫הכבאות ושהיו לאיגוד הערים ערב יום כינון הרשות;‬
‫"נכס מחלקה לשירותי כבאות" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מקרקעין ומיטלטלין שלרשות מקומית זכות כלשהי בהם ולגביהם או זכות‬
‫הקשורה עמם ערב יום כינון הרשות‪ ,‬ואשר שימשו או היו מיועדים לשמש את‬
‫הרשות המקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות לצורך שירותי כבאות ערב‬
‫יום כינון הרשות;‬
‫‪ 26‬‬
‫‪ 27‬‬

‫‪728‬‬

‫ס"ח התשל"א‪ ,‬עמ' ‪.184‬‬
‫ס"ח התשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪.259‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫למילוי תפקידי המחלקה‬
‫המחלקה‬
‫הנוגעות‬
‫שהואתפקידי‬
‫למילוי‬
‫הנוגעותסוג‬
‫הנאה מכל‬
‫שהוא‬
‫וטובות‬
‫מכל סוג‬
‫זכויות‬
‫(‪ )2‬זכויות וטובות(‪ )2‬הנאה‬
‫ערב יום כינון הרשות;‬
‫הרשות;‬
‫המקומית‬
‫לרשות כינון‬
‫שהיתהערב יום‬
‫המקומית‬
‫כבאות‬
‫לרשות‬
‫לשירותי‬
‫לשירותי כבאות שהיתה‬
‫רכב;מקרקעין וכלי רכב;‬
‫וכלילגבי‬
‫זכויות‬
‫מקרקעין‬
‫מקרקעין‪,‬‬
‫לגבי‬
‫לרבות‬
‫זכויות‬
‫מקרקעין‪— ,‬‬
‫"נכסים" — לרבות "נכסים"‬
‫מחלקה לשירותי כבאות‬
‫שלכבאות‬
‫לשירותי‬
‫או עובד‬
‫מחלקה‬
‫איגוד ערים‬
‫עובד של‬
‫או של‬
‫עובד‬
‫ערים‬
‫שהיה‬
‫איגוד‬
‫שלמי‬
‫עובר" —‬
‫שהיה עובד‬
‫"עובד עובר" — מי "עובד‬
‫הכבאות וההצלה מכוח‬
‫לרשות מכוח‬
‫וההצלה‬
‫ועבר‬
‫הכבאות‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫לרשות‬
‫תחילתו של‬
‫ערבזה‪ ,‬ועבר‬
‫מקומיתחוק‬
‫תחילתו של‬
‫ברשות מקומית ערבברשות‬
‫חוק זה;‬
‫חוק זה;‬
‫שהיו חברות באיגוד‬
‫באיגוד‬
‫עירייה‬
‫חברות‬
‫מקומית או‬
‫עירייה שהיו‬
‫אזורית‪,‬אומועצה‬
‫מקומית‬
‫מועצה‬
‫מועצה‬
‫אזורית‪— ,‬‬
‫מועצהמקומית"‬
‫"רשות מקומית" —"רשות‬
‫לשירותי כבאות והמנויה‬
‫והמנויה‬
‫מחלקה‬
‫לשירותילהכבאות‬
‫מחלקהשהיתה‬
‫השנייה או‬
‫שהיתה לה‬
‫המפורטאובתוספת‬
‫עריםהשנייה‬
‫ערים המפורט בתוספת‬
‫בתוספת השנייה; בתוספת השנייה;‬
‫מקומית המנויה בתוספת‬
‫רשותבתוספת‬
‫המנויה‬
‫כבאות" —‬
‫לשירותימקומית‬
‫מחלקה— רשות‬
‫להכבאות"‬
‫לשירותי‬
‫מקומית שיש‬
‫"רשותמחלקה‬
‫"רשות מקומית שיש לה‬
‫שירותי הכבאות בתחום‬
‫תחום בתחום‬
‫הכבאות‬
‫שירותי על‬
‫האחראית‬
‫תחום‬
‫מחלקה‬
‫האחראית על‬
‫ומקיימת בה‬
‫מחלקה‬
‫השנייה‬
‫השנייה ומקיימת בה‬
‫של הרשות המקומית;‬
‫המקומית;‬
‫השיפוט של הרשותהשיפוט‬
‫לבין יום כינון הרשות‪.‬‬
‫הרשות‪.‬‬
‫חוק זה‬
‫כינון‬
‫יוםשל‬
‫תחילתו‬
‫יוםזה לבין‬
‫חוק‬
‫שבין‬
‫התקופהשל‬
‫— תחילתו‬
‫המעבר"יום‬
‫התקופה שבין‬
‫"תקופת המעבר" —"תקופת‬
‫א'‪ :‬מינהלת ההקמה‬
‫ההקמה‬
‫סימן א'‪ :‬מינהלת סימן‬
‫וההצלה הקמה‬
‫הכבאות מינהלת‬
‫(בחוק זה‬
‫רשות(בחוק זה‬
‫וההצלה‬
‫להקמת‬
‫הכבאות‬
‫מינהלה‬
‫רשות‬
‫תוקם‬
‫להקמת‬
‫הפנים‬
‫מינהלה‬
‫לביטחון‬
‫תוקם‬
‫במשרד‬
‫לביטחון) הפנים‬
‫הקמהבמשרד‪( .98‬א‬
‫מינהלת(א) ‬
‫‪.98‬‬
‫לכינונה של הרשות‪ ,‬למעט‬
‫הרשות‪ ,‬למעט‬
‫שלהדרוש‬
‫לכינונהכל‬
‫לבצע את‬
‫הדרוש‬
‫כל יהיה‬
‫שתפקידה‬
‫לבצע את‬
‫ההקמה)‪,‬‬
‫שתפקידה יהיה‬
‫— מינהלת ההקמה)‪ —,‬מינהלת‬
‫לממונה על הנכסים‪.‬‬
‫הנכסים‪.‬‬
‫המוקנות‬
‫סמכויותעל‬
‫לעניין לממונה‬
‫לעניין סמכויות המוקנות‬

‫(ב) ‬

‫בראש מינהלת ההקמה‪.‬‬
‫ההקמה‪.‬‬
‫יעמוד‬
‫מינהלת‬
‫בראשהפנים‬
‫לביטחון‬
‫יעמוד‬
‫המשרד‬
‫שלהפנים‬
‫לביטחון‬
‫המשרד הכללי‬
‫המנהל הכללי(ב) של המנהל‬

‫סמכויותזההמנהל לפי פרק זה‬
‫המנהלאךלפי פרק‬
‫הרשות‪,‬‬
‫סמכויות‬
‫ליום כינון‬
‫הרשות‪ ,‬אך‬
‫תפעל עד‬
‫כינון‬
‫ההקמה‬
‫מינהלת ליום‬
‫ההקמה תפעל עד‬
‫(ג) ‬
‫(ג) מינהלת‬
‫לנציב‪.‬ויהיו נתונות לנציב‪.‬‬
‫הרשות‬
‫נתונות‬
‫כינונה של‬
‫הרשות ויהיו‬
‫בתוקפןשלגם לאחר‬
‫יעמדוכינונה‬
‫יעמדו בתוקפן גם לאחר‬
‫לדרוש‬
‫ערים‪,‬סמכות‬
‫מקומית‬
‫מרשות‬
‫מקומית‬
‫מאיגוד‬
‫מרשות‬
‫לדרוש‬
‫ערים‪,‬‬
‫רשאים‬
‫מאיגוד‬
‫לדרושיהיו‬
‫רשאיםהנכסים‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים יהיו‬
‫המנהל או‬
‫הממונה על‬
‫‪( .99‬א) ‬
‫לדרושהמנהל או‬
‫סמכות (א) ‬
‫‪.99‬‬
‫מידע‬
‫מידע‬
‫לעיין ורשאים הם לעיין‬
‫הכבאות‪,‬‬
‫ורשאים הם‬
‫הכבאות‪ ,‬בשירותי‬
‫עניין הקשור‬
‫בשירותי‬
‫ומסמכים בכל‬
‫עניין הקשור‬
‫מידע‬
‫בכל‬
‫ומראשיהן‪,‬‬
‫ומראשיהן‪ ,‬מידע ומסמכים‬
‫בעניין עובדים‪ ,‬נכסים‪,‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫לרבות‬
‫עובדים‪,‬‬
‫מקומית‪,‬‬
‫בעניין‬
‫רשות‬
‫לרבות‬
‫ערים או‬
‫מקומית‪,‬‬
‫איגוד‬
‫רשות‬
‫או של‬
‫ובמסמכים‬
‫איגוד ערים‬
‫ברשומות‬
‫ברשומות ובמסמכים של‬
‫תפקידיהם לפי פרק זה‪.‬‬
‫פרק זה‪.‬‬
‫מילוי‬
‫לשםלפי‬
‫תפקידיהם‬
‫מילוי הנדרש‬
‫והכל ככל‬
‫ותביעות‪ ,‬לשם‬
‫ככל הנדרש‬
‫חובות‬
‫זכויות‪,‬והכל‬
‫זכויות‪ ,‬חובות ותביעות‪,‬‬

‫מסמכים לפי סעיף קטן (א)‪,‬‬
‫אוקטן (א)‪,‬‬
‫סעיף‬
‫מידע‬
‫למסורלפי‬
‫מסמכים‬
‫שנדרשו‬
‫מידע או‬
‫מקומית‬
‫רשותלמסור‬
‫שנדרשו‬
‫ערים או‬
‫מקומית‬
‫איגוד‬
‫(ב) איגוד ערים או(ב) רשות‬
‫ומוקדם ככל האפשר‪.‬‬
‫האפשר‪.‬‬
‫ככלדיחוי‪,‬‬
‫ומוקדםבלא‬
‫דיחוי‪ ,‬העניין‪,‬‬
‫הנכסים‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬בלא‬
‫לממונה על‬
‫הנכסים‪ ,‬לפי‬
‫למנהל או‬
‫לממונה על‬
‫יעבירום למנהל אויעבירום‬
‫והתחייבויותחובות והתחייבויות‬
‫העברת נכסים‪,‬‬
‫חובות‬
‫נכסים‪ ,‬ב'‪:‬‬
‫סימן ב'‪ :‬העברת סימן‬
‫נכסים‪,‬‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫רשימתשל‬
‫זה‪,‬פרסומו‬
‫מיום‬
‫ימיםחוק‬
‫פרסומו של‬
‫מיוםבתוך ‪30‬‬
‫הנכסים‪,‬‬
‫עלימים‬
‫לממונה ‪30‬‬
‫הנכסים‪ ,‬בתוך‬
‫ערים ימסור‬
‫לממונה על‬
‫ימסור איגוד‬
‫‪( .100‬א) ‬
‫נכסים‪,‬איגוד ערים‬
‫רשימת (א) ‬
‫‪.100‬‬
‫חובות‬
‫חובות‬
‫הקובע‪,‬‬
‫המועד‬
‫ערב‬
‫הקובע‪,‬‬
‫הערים‬
‫המועד‬
‫איגוד‬
‫ערב‬
‫של‬
‫וההתחייבויות‬
‫הערים‬
‫איגוד‬
‫של‬
‫החובות‬
‫וההתחייבויות‬
‫הנכסים‪,‬‬
‫רשימת‬
‫החובות‬
‫את‬
‫הנכסים‪,‬‬
‫רשימת‬
‫את‬
‫והתחייבויות‬
‫והתחייבויות‬
‫מפורט בנוגע אליהם‪.‬‬
‫אליהם‪.‬‬
‫בנוגעמידע‬
‫הכוללת‬
‫הכוללת מידע מפורט‬

‫לממונה על הנכסים‪ ,‬בתוך‬
‫הנכסים‪ ,‬בתוך‬
‫כבאות תעביר‬
‫לממונה על‬
‫לשירותי‬
‫תעביר‬
‫מחלקה‬
‫כבאות‬
‫לשירותילה‬
‫מקומית שיש‬
‫מחלקה‬
‫רשות‬
‫שיש לה‬
‫(ב) רשות מקומית(ב) ‬
‫שימשו את המחלקה ערב‬
‫המחלקה ערב‬
‫הנכסים אשר‬
‫שימשו את‬
‫רשימת‬
‫אשר‬
‫הנכסיםאת‬
‫רשימתחוק זה‪,‬‬
‫פרסומו של‬
‫זה‪ ,‬את‬
‫מיום‬
‫ימיםחוק‬
‫פרסומו של‬
‫‪60‬‬
‫‪ 60‬ימים מיום‬
‫הרשותעםהמקומית בקשר עם‬
‫של בקשר‬
‫המקומית‬
‫וההתחייבויות‬
‫של הרשות‬
‫החובות‬
‫וההתחייבויות‬
‫ואת רשימת‬
‫החובות‬
‫רשימתהקובע‪,‬‬
‫המועד הקובע‪ ,‬ואתהמועד‬
‫מפורט בנוגע אליהם‪.‬‬
‫אליהם‪.‬‬
‫בנוגעמידע‬
‫הכוללות‬
‫מפורט‬
‫האמור‪,‬‬
‫המועדמידע‬
‫הכוללות‬
‫המחלקהר‪,‬ערב‬
‫המחלקה ערב המועד האמו‬
‫נכסים‪,‬‬
‫לקנייןהעברת‬
‫על אף‬
‫המדינה‪,‬‬
‫על אף‬
‫שלהלן‬
‫המדינה‪,‬‬
‫בפסקאות‬
‫המפורטיםלקניין‬
‫בפסקאות שלהלן‬
‫המפורטיםיהיו כל‬
‫כינון הרשות‪,‬‬
‫יהיו כל‬
‫הרשות‪ ,‬ביום‬
‫‪( .101‬א) ‬
‫נכסים‪,‬ביום כינון‬
‫העברת(א) ‬
‫‪.101‬‬
‫זכויות‬
‫זכויות‬
‫בכל דין ובכל חוזה —‬
‫חוזה —‬
‫האמור‬
‫האמור בכל דין ובכל‬
‫והתחייבויות‬
‫והתחייבויות‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪729‬‬

‫(‪ )1‬לעניין איגוד ערים — כל נכסי האיגוד וכן הזכויות‪ ,‬החובות וההתחייבויות‬
‫שהיו לאיגוד ערב יום כינון הרשות‪ ,‬למעט זכויות לגמלאות שלגביהן יחולו‬
‫הוראות סעיפים ‪ 105‬ו–‪107‬ג לחוק שירות המדינה (גמלאות)‪ ,‬ולרבות תשלומי‬
‫חובה שהטיל איגוד הערים כדין וטרם נגבו‪ ,‬וכן התחייבויות מותנות‪ ,‬עתידיות‪,‬‬
‫ידועות ובלתי ידועות‪ ,‬וזאת בכפוף לכל זכות שהיתה קיימת בהם ערב יום כינון‬
‫הרשות; הוראות פסקה זו יחולו בכפוף להוראות סעיף ‪ 29‬לחוק יסודות התקציב‪,‬‬
‫ואין בהן כדי לגרוע מתוקפו של חוזה שעניינו שכר או תנאי עבודה‪ ,‬לרבות הסכם‬
‫קיבוצי‪ ,‬שהמדינה היא צד לו כמעסיק;‬
‫(‪ )2‬לעניין רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות — כל נכסי הרשות‬
‫המקומית ששימשו את המחלקה לשירותי כבאות‪ ,‬וכן הזכויות‪ ,‬החובות‬
‫וההתחייבויות של הרשות המקומית בקשר עם המחלקה לשירותי כבאות ערב‬
‫יום כינון הרשות‪ ,‬למעט זכויות לגמלאות שלגביהן יחולו הוראות סעיפים ‪105‬‬
‫ו–‪107‬ג לחוק שירות המדינה (גמלאות)‪ ,‬ולרבות תשלומי חובה שהטילה הרשות‬
‫המקומית כדין וטרם נגבו‪ ,‬וכן התחייבויות מותנות‪ ,‬עתידיות‪ ,‬ידועות ובלתי‬
‫ידועות‪ ,‬וזאת בכפוף לכל זכות שהיתה קיימת בהם ערב יום כינון הרשות; הוראות‬
‫פסקה זו יחולו בכפוף להוראות סעיף ‪ 29‬לחוק יסודות התקציב‪ ,‬ואין בהן כדי‬
‫לגרוע מתוקפו של חוזה שעניינו שכר או תנאי עבודה‪ ,‬לרבות הסכם קיבוצי‪,‬‬
‫שהמדינה היא צד לו כמעסיק;‬
‫(‪ )3‬על אף האמור בפסקאות (‪ )1‬ו–(‪ ,)2‬היה נכס מנכסי איגוד ערים או רשות‬
‫מקומית‪ ,‬זכות במקרקעין או לגבי מקרקעין (בסעיף זה — נכס מקרקעין) לא‬
‫יוקנה הנכס למדינה‪ ,‬אלא לאחר שקבע הממונה על הנכסים את רשימת נכסי‬
‫המקרקעין של איגוד ערים או של הרשות המקומית שיוקנו למדינה (בפרק זה‬
‫— רשימת הממונה) בתוך ‪ 30‬ימים מיום כינון הרשות‪ ,‬ונתן לאיגוד הערים או‬
‫לרשות המקומית הודעה על הכוונה להכלילו ברשימה ‪ 15‬ימים קודם קביעתו;‬
‫הממונה על הנכסים רשאי לתקן את הרשימה בהתאם להוראות לפי סעיף ‪;114‬‬
‫(‪ )4‬ראתה רשות מקומית כי נכס הנכלל ברשימת הממונה לא שימש את שירותי‬
‫הכבאות‪ ,‬רשאית היא לפנות לשר האוצר בתוך ‪ 30‬ימים מיום שנקבעה רשימת‬
‫הממונה בבקשה שלא להכליל את הנכס ברשימת הממונה‪ ,‬ושר האוצר יכריע‬
‫בעניין לאחר שנתן לה הזדמנות להשמיע את טענותיה;‬
‫(‪ )5‬ראה שר האוצר כי נכס איגוד ערים או נכס מחלקה לשירותי כבאות משמש‬
‫גם לשימושים שאינם נוגעים למילוי תפקידי שירותי הכבאות‪ ,‬רשאי הוא להורות‬
‫בצו על הקניית אותו חלק מהנכס למדינה; ציווה כאמור‪ ,‬יהיה חלק הנכס לקניין‬
‫המדינה לפי פרק זה; רשות מקומית רשאית לפנות לשר האוצר בתוך ‪ 30‬ימים‬
‫מיום שניתן צו כאמור‪ ,‬בבקשה שלא לכלול את הנכס בצו; אין בהגשת בקשה‬
‫לשר האוצר לפי פסקה זו כדי לעכב הקניית החזקה למדינה;‬
‫(‪)6‬‬

‫‪730‬‬

‫(א) על אף האמור בפסקאות (‪ )1‬ו–(‪ ,)2‬בתקופה שעד ליום כינון הרשות‪,‬‬
‫רשאית רשות מקומית‪ ,‬משיקולים תכנוניים‪ ,‬להגיש לממונה על הנכסים‬
‫הצעה להקנות למדינה נכס מקרקעין חלף נכס איגוד ערים או נכס מחלקה‬
‫לשירותי כבאות שלאותה הרשות זכות כלשהי בהם ולגביהם או זכות‬
‫הקשורה עמם (בפסקה זו — נכס חלופי)‪ ,‬ובלבד שהנכס החלופי יהיה דומה‬
‫בתכונותיו‪ ,‬לרבות בשטחו‪ ,‬במבנים ובציוד הנמצאים בו‪ ,‬בייעודו ובשימושי‬
‫הקרקע האפשריים בו‪ ,‬לפי כל דין‪ ,‬לנכס איגוד הערים או לנכס המחלקה‬
‫לשירותי כבאות אשר במקומם הוא מוצע‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫החלופי‪,‬פרטי הנכס החלופי‪,‬‬
‫תכלול את‬
‫הנכס‬
‫פסקה זו‬
‫את פרטי‬
‫תכלוללפי‬
‫המקומית‬
‫פסקה זו‬
‫הרשות‬
‫הצעתלפי‬
‫המקומית‬
‫(ב) הצעת הרשות(ב) ‬
‫בבסיסה‪ .‬העומדים בבסיסה‪.‬‬
‫התכנוניים‬
‫העומדים‬
‫השיקולים‬
‫התכנוניים‬
‫ויפורטו בה‬
‫השיקולים‬
‫מנומקת‪,‬‬
‫תהיהבה‬
‫תהיה מנומקת‪ ,‬ויפורטו‬
‫הצעת הרשות המקומית‪,‬‬
‫המקומית‪,‬‬
‫הרשות את‬
‫אם לקבל‬
‫הצעת‬
‫הנכסיםאתיחליט‬
‫אם לקבל‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים יחליט‬
‫(ג) הממונה על (ג) ‬
‫הנכסים את הצעת הרשות‬
‫הצעת הרשות‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים את‬
‫הנציב; קיבל‬
‫הממונה על‬
‫התייעצות עם‬
‫הנציב; קיבל‬
‫לאחר‬
‫לאחר התייעצות עם‬
‫הרשות‪ .‬ביום כינון הרשות‪.‬‬
‫כינון המדינה‬
‫ביוםלקניין‬
‫החלופי‬
‫המדינה‬
‫הנכס‬
‫לקניין‬
‫החלופייהיה‬
‫המקומית‬
‫המקומית יהיה הנכס‬
‫כינון הרשות להקניית‬
‫להקניית‬
‫יותר מיום‬
‫הרשות‬
‫מוקדם‬
‫מועדכינון‬
‫לקבוע מיום‬
‫מוקדם יותר‬
‫מועד רשאי‬
‫הנכסים‬
‫לקבוע‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים רשאי‬
‫(ב) הממונה על (ב) ‬
‫יהיה בכך לשרת את‬
‫אםאת‬
‫לשרת‬
‫למדינה‪,‬‬
‫יהיה בכך‬
‫לשירותיאםכבאות‬
‫מחלקהלמדינה‪,‬‬
‫נכסכבאות‬
‫לשירותי‬
‫ערים או‬
‫מחלקה‬
‫נכסאיגוד‬
‫נכס איגוד ערים אונכס‬
‫הוראות סעיף קטן (א)(‪,)3‬‬
‫יחולו (א)(‪,)3‬‬
‫סעיף קטן‬
‫מקרקעין‪,‬‬
‫הוראות‬
‫יחולונכס‬
‫מקרקעין‪,‬הנכס‬
‫כאמור והיה‬
‫הנכס נכס‬
‫והיה נקבע‬
‫הרשות;‬
‫כאמור‬
‫כינון הרשות; נקבעכינון‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫(ג)‬

‫נכסהרשות למכור נכס‬
‫כינון‬
‫למכור‬
‫שמיום‬
‫הרשות‬
‫השנים‬
‫כינון‬
‫חמש‬
‫שמיום‬
‫במהלך‬
‫השנים‬
‫המדינה‬
‫ביקשהחמש‬
‫המדינה במהלך‬
‫(‪ )1‬ביקשה(ג) (‪ )1‬‬
‫להפסיק לעשות בו שימוש‪,‬‬
‫בו שימוש‪,‬‬
‫לעשותאו‬
‫(א)(‪ )1‬או (‪,)2‬‬
‫להפסיק‬
‫סעיףאוקטן‬
‫או (‪,)2‬‬
‫(א)(‪)1‬לפי‬
‫שהוקנה לה‬
‫סעיף קטן‬
‫מקרקעין‬
‫מקרקעין שהוקנה לה לפי‬
‫הנכס לרוכשו במחיר‬
‫במחיר‬
‫לרוכשונמצא‬
‫שיפוטה‬
‫הנכס‬
‫שבתחום‬
‫המקומית נמצא‬
‫שבתחום שיפוטה‬
‫המדינה לרשות‬
‫המקומית‬
‫תציע‬
‫תציע המדינה לרשות‬
‫שווי עדכנית שתתבצע‬
‫שתתבצע‬
‫להערכת‬
‫עדכנית‬
‫בהתאם‬
‫אושווי‬
‫להערכת‬
‫בהתאםהראשי‪,‬‬
‫הממשלתי‬
‫הראשי‪ ,‬או‬
‫הממשלתי השמאי‬
‫שיקבע השמאי שיקבע‬
‫הרשות המקומית להצעה‪,‬‬
‫סירבהלהצעה‪,‬‬
‫המקומית‬
‫הרשות;‬
‫הרשות‬
‫סירבהכינון‬
‫שהיה ביום‬
‫הרשות;‬
‫כפי‬
‫כינון‬
‫הקרקע‬
‫ייעודביום‬
‫לפישהיה‬
‫לפי ייעוד הקרקע כפי‬
‫לעשותאת הנכס או לעשות‬
‫אולמכור‬
‫רשאית‬
‫המדינההנכס‬
‫למכור את‬
‫תהיה‬
‫רשאית‬
‫ההצעה‪,‬‬
‫המדינה‬
‫ממועד‬
‫תהיה‬
‫ימים‬
‫ההצעה‪,‬‬
‫בתוך ‪30‬‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים ממועד‬
‫העדר תשובה כסירוב‪.‬‬
‫כסירוב‪.‬‬
‫תשובהיראו‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫העדר‬
‫דעתה;‬
‫שיקוליראו‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫שימוש לפי‬
‫שיקול דעתה;‬
‫בו‬
‫בו שימוש לפי‬
‫כינוןהשנים שמיום כינון‬
‫שמיוםחמש‬
‫השניםבמהלך‬
‫המדינה‬
‫חמש‬
‫ביקשה‬
‫במהלך‬
‫המדינה(‪,)1‬‬
‫האמור בפסקה‬
‫אף ביקשה‬
‫על(‪,)1‬‬
‫בפסקה‬
‫(‪ )2‬על אף האמור(‪ )2‬‬
‫(א)(‪)1‬לפי סעיף קטן (א)(‪)1‬‬
‫שהוקנה לה‬
‫סעיף קטן‬
‫מקרקעין‬
‫בנכסלה לפי‬
‫שהוקנה‬
‫שימוש‬
‫מקרקעין‬
‫לעשות‬
‫בנכס‬
‫להפסיק‬
‫שימוש‬
‫הרשות‬
‫הרשות להפסיק לעשות‬
‫ביטחון המדינה וביטחון‬
‫וביטחון‬
‫שעניינם‬
‫מטעמיםהמדינה‬
‫לרבות ביטחון‬
‫ביטחוניים‪,‬שעניינם‬
‫מטעמים מטעמים‬
‫ביטחוניים‪ ,‬לרבות‬
‫או (‪ ,)2‬מטעמים או (‪,)2‬‬
‫לעשות בנכס שימוש‬
‫שימוש‬
‫רשאית‬
‫בנכס‬
‫המדינה‬
‫תהיהלעשות‬
‫רשאית‬
‫והצלה‪,‬‬
‫המדינה‬
‫חירום‬
‫תהיה‬
‫טעמי‬
‫והצלה‪,‬‬
‫הציבור‪ ,‬וכן‬
‫הציבור‪ ,‬וכן טעמי חירום‬
‫לפי שיקול דעתה‪ .‬לפי שיקול דעתה‪.‬‬

‫זכויותנכסי‬
‫לרישום רישום‬
‫המדינה‬
‫בקשההמדינה‬
‫זכויות‬
‫המקרקעין‬
‫בקשה לרישום‬
‫יגיש לרשם‬
‫המקרקעין‬
‫הנכסים‬
‫לרשם‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים יגיש‬
‫על (א) ‬
‫רישום (א) ‬
‫נכסי הממונה‪.102‬‬
‫‪.102‬‬
‫מקרקעין‬
‫מקרקעין‬
‫בהתאם סעיף ‪ ,101‬בהתאם‬
‫למדינה לפי‬
‫הוקנו ‪,101‬‬
‫לפי סעיף‬
‫ואשר‬
‫למדינה‬
‫המקרקעין‪,‬‬
‫בפנקסיהוקנו‬
‫המקרקעין‪ ,‬ואשר‬
‫במקרקעין הרשומים‬
‫במקרקעין הרשומים בפנקסי‬
‫כינון הרשות‪ ,‬ובלבד‬
‫ובלבד‬
‫הרשות‪,‬מיום‬
‫כינון‪ 90‬ימים‬
‫מיוםבתוך‬
‫ימיםתוגש‬
‫הבקשה‬
‫בתוך ‪90‬‬
‫המשפטים;‬
‫הבקשה תוגש‬
‫שקבע שר‬
‫המשפטים;‬
‫לטופס שקבע שר לטופס‬
‫האוצר; היתה הבקשה‬
‫הבקשה‬
‫היתהלשר‬
‫הבקשה‬
‫האוצר;‬
‫להגשת‬
‫‪(101‬א)(‪)4‬לשר‬
‫בסעיף הבקשה‬
‫שנקבעלהגשת‬
‫‪(101‬א)(‪)4‬‬
‫המועד‬
‫בסעיף‬
‫שחלף‬
‫שחלף המועד שנקבע‬
‫הרשומיםבמקרקעין הרשומים‬
‫איגוד ערים‪,‬‬
‫במקרקעין‬
‫ערים‪,‬על שם‬
‫מקומית או‬
‫רשות איגוד‬
‫שםעל שם‬
‫עלאו‬
‫מקומית‬
‫רשומה‬
‫רשות‬
‫שםזכות‬
‫לרישום‬
‫לרישום זכות רשומה על‬
‫לבקשה רשימת הממונה‪.‬‬
‫הממונה‪.‬‬
‫תצורף‬
‫רשימת‬
‫המקרקעין‪,‬‬
‫בפנקסי לבקשה‬
‫בפנקסי המקרקעין‪ ,‬תצורף‬

‫הנכסים לרשם המקרקעין‬
‫המקרקעין‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים לרשם‬
‫‪(101‬א)(‪ ,)4‬יגיש‬
‫הממונה על‬
‫יגישסעיף‬
‫‪(101‬א)(‪ ,)4‬לפי‬
‫בקשה לשר‬
‫סעיף‬
‫הוגשה‬
‫לשר לפי‬
‫(ב) הוגשה בקשה(ב) ‬
‫האוצר לאחר ששר האוצר‬
‫ששר (א)‪ ,‬רק‬
‫בסעיף קטן‬
‫כאמורלאחר‬
‫במקרקעין(א)‪ ,‬רק‬
‫המדינהבסעיף קטן‬
‫במקרקעין כאמור‬
‫לרישום זכויות‬
‫המדינה‬
‫בקשה‬
‫בקשה לרישום זכויות‬
‫נתן החלטה בעניין‪.‬נתן החלטה בעניין‪.‬‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪,‬‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫בקשה‬
‫בסעיף‬
‫כאמור לפי‬
‫המקרקעין‬
‫בקשה‬
‫בפנקסי‬
‫המקרקעין לפי‬
‫המקרקעין ירשום‬
‫רשם בפנקסי‬
‫המקרקעין ירשום‬
‫(ג) ‬
‫(ג) רשם‬
‫אוכאמור מסמכים או‬
‫הזכות‬
‫מסמכים‬
‫לרישום‬
‫כאמור‬
‫כתנאי‬
‫הזכות‬
‫יידרשו‬
‫לרישום‬
‫כתנאי ולא‬
‫במקרקעין‪,‬‬
‫יידרשו‬
‫המדינה‬
‫במקרקעין‪ ,‬ולא‬
‫את זכויות המדינהאת זכויות‬
‫ייפוי כוח מאת הרשות‬
‫הרשות‬
‫עסקה‪,‬‬
‫שטרמאת‬
‫זה כוח‬
‫ייפוי‬
‫ובכלל‬
‫עסקה‪,‬‬
‫לרישום‪,‬‬
‫זה שטר‬
‫הבקשה‬
‫עלובכלל‬
‫לרישום‪,‬‬
‫הבקשהנוספים‬
‫אישורים‬
‫אישורים נוספים על‬
‫לכך ששולמו תשלומי‬
‫תשלומי‬
‫הוכחה‬
‫ששולמו‬
‫לכךהמהווה‬
‫אישור‬
‫הוכחה‬
‫מסמך או‬
‫המהווה‬
‫אישורוכל‬
‫הערים‪,‬‬
‫איגודאו‬
‫אומסמך‬
‫המקומיתוכל‬
‫המקומית או איגוד הערים‪,‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫משפטיים‬
‫רשות הליכים‬
‫לה‬
‫מקומית שיש‬
‫שיש לה‬
‫משפטי של‬
‫הליךמקומית‬
‫וכלרשות‬
‫נגדושל‬
‫משפטי‬
‫ערים או‬
‫איגודהליך‬
‫נגדו וכל‬
‫או של‬
‫משפטי‬
‫הליךערים‬
‫‪.103‬שלכלאיגוד‬
‫משפטייםמשפטי‬
‫הליכיםכל הליך‬
‫‪.103‬‬
‫שהיו תלויים ועומדים‬
‫ועומדים‬
‫כבאות‪,‬‬
‫תלויים‬
‫שירותי‬
‫שהיו‬
‫כבאות‪,‬עם‬
‫נגדה‪ ,‬בקשר‬
‫עםאושירותי‬
‫כבאות‬
‫לשירותיבקשר‬
‫מחלקהאו נגדה‪,‬‬
‫מחלקה לשירותי כבאות‬
‫רשות או נגדו‪ ,‬ושל רשות‬
‫ושל ערים‬
‫נגדו‪,‬איגוד‬
‫או של‬
‫משפטי‬
‫להליךערים‬
‫עילה איגוד‬
‫משפטי של‬
‫להליךוכן כל‬
‫הרשות‪,‬‬
‫עילה‬
‫יוםכלכינון‬
‫ערבוכן‬
‫ערב יום כינון הרשות‪,‬‬
‫שירותי כבאות‪ ,‬שהיתה‬
‫שהיתה‬
‫כבאות‪,‬עם‬
‫נגדה‪ ,‬בקשר‬
‫שירותי‬
‫עםאו‬
‫כבאות‬
‫בקשר‬
‫לשירותי‬
‫או נגדה‪,‬‬
‫מחלקה‬
‫לשירותילהכבאות‬
‫מקומית שיש‬
‫מקומית שיש לה מחלקה‬
‫בהליכיםותביעות בהליכים‬
‫ולמעט עילות‬
‫ותביעות‬
‫וקנסות‪,‬‬
‫עילות‬
‫אגרות‬
‫ולמעט‬
‫לעניין‬
‫וקנסות‪,‬‬
‫לרבות‬
‫אגרות‬
‫לעניין עת‪,‬‬
‫לרבותבאותה‬
‫קיימת באותה עת‪,‬קיימת‬
‫לעמוד בתוקפם ויראו‬
‫ויראו‬
‫יוסיפו‬
‫בתוקפם‬
‫המדינה‪,‬‬
‫לעמוד‬
‫יוסיפונגד‬
‫מקומית‬
‫המדינה‪,‬‬
‫או רשות‬
‫עריםנגד‬
‫מקומית‬
‫איגוד‬
‫רשות‬
‫משפטיים של‬
‫משפטיים של איגוד ערים או‬
‫הרשות‪ .‬ביום כינון הרשות‪.‬‬
‫לפי העניין‪,‬‬
‫נגדה‪,‬כינון‬
‫אוביום‬
‫העניין‪,‬‬
‫המדינה‬
‫שללפי‬
‫נגדה‪,‬‬
‫אוהיו‬
‫כאילו‬
‫המדינה‬
‫אותם‬
‫אותם כאילו היו של‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪731‬‬

‫רישום כלי רכב‬

‫‪.104‬‬

‫העברת חזקה‬
‫למדינה‬

‫‪.105‬‬

‫פטור מתשלומי‬
‫חובה‬

‫‪.106‬‬

‫הגדרות — סימן ג'‬

‫‪.107‬‬

‫(א) על אף האמור בכל דין‪ ,‬רשות הרישוי במשרד התחבורה תרשום‪ ,‬לבקשת הממונה‬
‫על הנכסים‪ ,‬את שינוי הבעלות בכלי רכב שהבעלות בהם הוקנתה למדינה; הבקשה‬
‫תוגש בתוך ‪ 90‬ימים מיום כינון הרשות‪.‬‬
‫(ב) אין בשינוי הבעלות כאמור בסעיף קטן (א) כדי לפגוע במשכון‪ ,‬בזכות עיכבון‪,‬‬
‫בזכות אחרת של אדם שלישי או בעיקול שהיו מוטלים על כלי הרכב‪.‬‬
‫(ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובת תשלום כל מס או אגרה שהיתה‬
‫קיימת ביחס לרכב ואין בכך כדי לעכב את רישום שינוי הבעלות בכלי הרכב‪.‬‬
‫(א ) על אף האמור בכל דין ובכל חוזה‪ ,‬המדינה תהיה רשאית לתפוס חזקה בנכסים‬
‫שהוקנו לה לפי חוק זה‪ ,‬ביום כינון הרשות‪ ,‬בכפוף לזכויות של אדם אחר להחזיק בהם‪.‬‬
‫(ב) איגוד ערים‪ ,‬רשות מקומית או אדם אחר המחזיק בנכס שהוקנה למדינה יעבירו‬
‫את החזקה למדינה כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן קבע הממונה על הנכסים מועד‬
‫אחר להעברת החזקה; קבע הממונה על הנכסים כאמור‪ ,‬יעביר המחזיק בנכס כאמור‬
‫את החזקה במועד שקבע‪.‬‬
‫(ג) אין במחלוקת כלשהי על התשלומים שישולמו בשל העברת נכסים‪ ,‬ככל שמגיעים‬
‫כאלה בהתאם להוראות פרק זה‪ ,‬כדי לעכב את העברת החזקה בהם‪.‬‬
‫העברת נכסים‪ ,‬חובות והתחייבויות לפי פרק זה‪ ,‬לרבות רישומם‪ ,‬יהיו פטורים מתשלום‬
‫כל מס‪ ,‬אגרה‪ ,‬היטל או תשלום חובה אחר שיש לשלמו לפי דין או הסכם‪ ,‬ואולם אין‬
‫באמור כדי לפטור אדם מכל חבות של מס‪ ,‬אגרה‪ ,‬היטל או תשלום חובה שחלה על‬
‫הבעלים או המחזיק בנכס ערב העברתו לקניין המדינה‪.‬‬
‫סימן ג'‪ :‬הסדרת תשלומים‬
‫בסימן זה —‬
‫"גמלאי" — מי שהיה ערב יום כינון הרשות גמלאי של איגוד ערים לכבאות או של רשות‬
‫מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות ששולמה לו קצבה מקופת האיגוד או‬
‫הרשות המקומית‪ ,‬לפי העניין;‬
‫"הקצבה" — כמשמעותה בסעיף ‪31‬ב לחוק יסודות התקציב;‬
‫"השתתפות רשות מקומית בתקציב איגוד ערים" — חלקה היחסי של הרשות המקומית‬
‫בתקציב איגוד ערים לכבאות;‬
‫"עובד" — מי שהיה‪ ,‬ערב יום כינון הרשות‪ ,‬עובד איגוד ערים לכבאות או רשות מקומית‬
‫שיש לה מחלקה לשירותי כבאות;‬
‫"תקציב איגוד ערים לכבאות" — התקציב שאושר על פי דין לשנת ‪ ,2011‬לרבות התקציב‬
‫השוטף וכן זכויותיהם הכספיות של עובדים כלפי האיגוד מכוח יחסי עובד ומעביד‬
‫שהיו ביניהם בשל תקופת היותם עובדי האיגוד‪ ,‬לרבות שכר עבודה‪ ,‬תנאי פרישה‪,‬‬
‫גמלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה‪ ,‬וזכויותיהם הכספיות של‬
‫גמלאים כלפי האיגוד מכוח יחסים כאמור‪ ,‬לרבות זכותם לתשלומי גמלה;‬
‫"תקציב המחלקה לשירותי כבאות של הרשות המקומית" — התקציב שאושר על פי דין‬
‫בתקציב הרשות המקומית‪ ,‬לשנת ‪ ,2011‬לרבות התקציב השוטף וכן זכויותיהם‬
‫הכספיות של עובדים כלפי הרשות המקומית מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו‬
‫ביניהם בשל תקופת היותם עובדי הרשות המקומית‪ ,‬לרבות שכר עבודה‪ ,‬תנאי‬

‫‪732‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫לעבודה‪ ,‬וזכויותיהם‬
‫וזכויותיהם‬
‫לעבודה‪,‬הקשורות‬
‫כספיות אחרות‬
‫הטבותהקשורות‬
‫כספיותאואחרות‬
‫הטבותגמלאות‬
‫פרישה‪,‬‬
‫פרישה‪ ,‬גמלאות או‬
‫כאמור‪ ,‬לרבות זכותם‬
‫זכותם‬
‫יחסים‬
‫לרבות‬
‫כאמור‪,‬מכוח‬
‫המקומית‬
‫יחסים‬
‫הרשות‬
‫כלפימכוח‬
‫המקומית‬
‫גמלאים‬
‫הרשות‬
‫הכספיות של‬
‫הכספיות של גמלאים כלפי‬
‫המקומית לשנה האמורה‪,‬‬
‫האמורה‪,‬‬
‫הרשות‬
‫בתקציבלשנה‬
‫המקומית‬
‫הנקוב‬
‫הרשות‬
‫הסכום‬
‫בתקציב‬
‫ולמעט‬
‫הנקוב‬
‫גמלה‪,‬‬
‫הסכום‬
‫לתשלומי‬
‫לתשלומי גמלה‪ ,‬ולמעט‬
‫אש"‪ .‬שירותי כיבוי אש"‪.‬‬
‫"אגרת‬
‫כיבוי‬
‫בסעיף‬
‫שירותי‬
‫"אגרתנקוב‪,‬‬
‫אם נקוב‪ ,‬בסעיף אם‬
‫זכאות‬
‫הנכסים העדר‬
‫רשותלפיצוי‬
‫העדר זכאות‬
‫שהוקנו‬
‫והזכויות‬
‫בשל שהוקנו‬
‫והזכויות‬
‫לפיצוי‬
‫הנכסים‬
‫בשלזכאים‬
‫לפיצוייהיו‬
‫ערים לא‬
‫זכאים‬
‫ואיגוד‬
‫מקומיתיהיו‬
‫ערים לא‬
‫רשות‬
‫ואיגוד‬
‫מקומית‬
‫‪.108‬‬
‫‪.108‬‬
‫לפיצוי‬
‫למדינה אלא לפי פרק זה‪.‬‬
‫למדינה אלא לפי פרק זה‪.‬‬

‫רשותהחל‬
‫תשלומישנים‬
‫במשך חמש‬
‫שנים החל‬
‫חמשבשנה‪,‬‬
‫במשך שנה‬
‫המדינה מדי‬
‫שנה בשנה‪,‬‬
‫מדילאוצר‬
‫תעביר‬
‫המדינה‬
‫מקומית‬
‫לאוצר‬
‫רשות‬
‫מקומית(א) תעביר‬
‫תשלומי(א) רשותרשות ‪.109‬‬
‫‪.109‬‬
‫מקומית‬
‫מקומית‬
‫העניין‪:‬בטור ב'‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫לפי א' או‬
‫להלןב'‪,‬בטור‬
‫כמפורטבטור‬
‫בטור א' או‬
‫להלןשנתי‬
‫כמפורטסכום‬
‫שנתיהרשות‪,‬‬
‫סכוםכינון‬
‫ביום כינון הרשות‪ ,‬ביום‬

‫שנה‬

‫בתקציבמההשתתפות בתקציב‬
‫שיעור מההשתתפות שיעור‬
‫טור ב'‬
‫טור א'טור ב'‬
‫טור א'‬
‫שקיבלהרשות מקומית שקיבלה‬
‫מקומיתקיבלה‬
‫מקומית שלא‬
‫רשות רשות‬
‫רשות מקומית שלא קיבלה‬
‫באותה שנה מענק באותה שנה‬
‫באותה שנה‬
‫באותה שנה מענק מענק‬
‫מענק‬
‫שנה‬

‫‪2013‬‬

‫‪90%‬‬
‫‪2013‬‬

‫‪60% 90%‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪90%‬‬
‫‪2014‬‬

‫‪40% 90%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪80%‬‬
‫‪2015‬‬

‫‪30% 80%‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪80%‬‬
‫‪2016‬‬

‫‪30% 80%‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪60%‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪30% 60%‬‬

‫‪30%‬‬

‫בסעיף קטן זה —‬

‫בסעיף קטן זה —‬

‫בתקציב איגוד ערים או‬
‫ערים או‬
‫מקומית‬
‫איגוד‬
‫רשות‬
‫בתקציב‬
‫ההשתתפות של‬
‫רשות מקומית‬
‫סכום‬
‫— של‬
‫ההשתתפות‬
‫"ההשתתפות בתקציב"‬
‫"ההשתתפות בתקציב" — סכום‬
‫המקומית‪ ,‬לפי העניין;‬
‫העניין;‬
‫הרשות‬
‫של לפי‬
‫המקומית‪,‬‬
‫הרשות כבאות‬
‫המחלקהשללשירותי‬
‫לשירותי כבאות‬
‫תקציב המחלקה תקציב‬
‫הבירה לפי חוק תקציב‬
‫תקציב‬
‫מענק‬
‫חוק‬
‫שנתי‪,‬‬
‫הבירה לפי‬
‫מענק תקציב‬
‫לפי חוק‬
‫שנתי‪,‬‬
‫הפנים‬
‫תקציב‬
‫ממשרד‬
‫איזון חוק‬
‫הפנים לפי‬
‫ממשרד מענק‬
‫"מענק" —‬
‫"מענק" — מענק איזון‬
‫המדורגת באשכול ‪ 1‬של‬
‫באשכול ‪ 1‬של‬
‫רשות מקומית‬
‫המדורגת‬
‫שמקבלת‬
‫מקומית‬
‫הפנים‬
‫רשות‬
‫ממשרד‬
‫שמקבלת‬
‫מענק‬
‫הפנים‬
‫שנתי או‬
‫שנתי או מענק ממשרד‬
‫לעניין זה‪" ,‬חוק תקציב‬
‫תקציב‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫לעניין זה‪" ,‬חוק‬
‫המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫של הלשכה‬
‫המרכזית‬
‫הפריפריאליות‬
‫של הלשכה‬
‫מדד הפריפריאליותמדד‬
‫בחוק יסודות התקציב‪.‬‬
‫התקציב‪.‬‬
‫כמשמעותו‬
‫בחוק—יסודות‬
‫שנתי"‬
‫שנתי" — כמשמעותו‬
‫תשלומים שווים בחודשים‬
‫בשלושהבחודשים‬
‫תשלומים שווים‬
‫(א) יועברו‬
‫בשלושה‬
‫בסעיף קטן‬
‫יועברו‬
‫כאמור‬
‫קטן (א)‬
‫הסכומים‬
‫כאמור בסעיף‬
‫(ב) הסכומים (ב) ‬
‫בתום חודשיים מיום‬
‫מיום‬
‫יהיה‬
‫חודשיים‬
‫לתשלום‬
‫בתום‬
‫הראשון‬
‫המועד יהיה‬
‫ואולםלתשלום‬
‫הראשון‬
‫ואוקטובר;‬
‫יוני המועד‬
‫ואולם‬
‫פברואר‪,‬‬
‫פברואר‪ ,‬יוני ואוקטובר;‬
‫כינון הרשות‪.‬‬
‫כינון הרשות‪.‬‬
‫(ג) ‬

‫האלה‪:‬את העניינים האלה‪:‬‬
‫ברשומות‪,‬‬
‫העניינים‬
‫שיפורסם‬
‫ברשומות‪ ,‬את‬
‫האוצר בצו‪,‬‬
‫שיפורסם‬
‫יקבע שר‬
‫האוצרזה‪,‬בצו‪,‬‬
‫לעניין סימן‬
‫זה‪ ),‬יקבע שר‬
‫לעניין סימן (ג‬
‫(‪ )1‬‬

‫בתקציב איגודי הערים;‬
‫הערים;‬
‫המקומיות‬
‫בתקציב איגודי‬
‫המקומיותהרשויות‬
‫ההשתתפות של‬
‫של הרשויות‬
‫ההשתתפות (‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫של הרשות המקומית‪.‬‬
‫המקומית‪.‬‬
‫הרשות כבאות‬
‫המחלקהשללשירותי‬
‫לשירותי כבאות‬
‫המחלקה תקציב‬
‫(‪ )2‬‬
‫תקציב‬

‫רשויות השתתפות רשויות‬
‫נתונים בדבר‬
‫השתתפות‬
‫בדברעל פי‬
‫תיעשה‬
‫נתונים‬
‫קטן (ד)‪,‬‬
‫על פי‬
‫סעיף‬
‫תיעשה‬
‫צווים לפי‬
‫קטן (ד)‪,‬‬
‫קביעת‬
‫לפי סעיף‬
‫(ד) קביעת צווים (ד) ‬
‫הרשותכבאות של הרשות‬
‫לשירותי‬
‫מחלקהשל‬
‫תקציבכבאות‬
‫לשירותי‬
‫בדבר‬
‫מחלקה‬
‫ערים או‬
‫תקציב‬
‫איגוד‬
‫בדבר‬
‫בתקציב‬
‫ערים או‬
‫מקומיות‬
‫מקומיות בתקציב איגוד‬
‫המקומית‪ ,‬בשנת ‪.2011‬‬
‫המקומית‪ ,‬בשנת ‪.2011‬‬
‫(ה) ‬

‫לשירותילה מחלקה לשירותי‬
‫מקומית שיש‬
‫רשותמחלקה‬
‫שיש לה‬
‫ביקשה‬
‫מקומית‬
‫בסעיף ‪,36‬‬
‫האמור רשות‬
‫אףביקשה‬
‫על‪,36‬‬
‫האמור(‪ )1‬בסעיף‬
‫(‪ )1‬על אף (ה) ‬
‫לאירוע המתקיים מטעמה‬
‫וציודמטעמה‬
‫המתקיים‬
‫כבאים‬
‫לאירוע‬
‫וציודתקצה‬
‫וההצלה‬
‫כבאים‬
‫הכבאות‬
‫רשותתקצה‬
‫וההצלה‬
‫כבאות כי‬
‫כבאות כי רשות הכבאות‬
‫ההקצאה כאמור סכום‬
‫סכום‬
‫בעד‬
‫כאמור‬
‫מהתשלום‬
‫ההקצאה‬
‫יופחת‬
‫הרשות‪,‬בעד‬
‫מהתשלום‬
‫יופחתכינון‬
‫הרשות‪,‬שמיום‬
‫כינוןהשנים‬
‫בחמש‬
‫בחמש השנים שמיום‬
‫"אירוע" — אירוע עירוני‬
‫אירועזה‪,‬עירוני‬
‫בסעיף קטן‬
‫"אירוע" —‬
‫העניין;‬
‫לפיזה‪,‬‬
‫(א)‪,‬קטן‬
‫בסעיף‬
‫העניין;קטן‬
‫כאמור בסעיף‬
‫בשיעור(א)‪ ,‬לפי‬
‫בשיעור כאמור בסעיף קטן‬
‫לעניין בסעיף ‪ )2(37‬לעניין‬
‫‪)2(37‬כאמור‬
‫בסעיףאירוע‬
‫‪ ,)1(37‬או‬
‫כאמור‬
‫בסעיף‬
‫אירוע‬
‫כאמור‬
‫‪ ,)1(37‬או‬
‫לאירוע‬
‫בסעיף‬
‫באופיו‬
‫כאמור‬
‫שדומה‬
‫שדומה באופיו לאירוע‬
‫סעיף‪.‬כאמור באותו סעיף‪.‬‬
‫שנדרש‬
‫באותו‬
‫התשלום‬
‫התשלום שנדרש כאמור‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪733‬‬

‫(‪ )2‬תשלום כאמור בפסקה (‪ )1‬לא יופחת אלא בעד מספר אירועים שאינו עולה‬
‫על מספר האירועים שהתקיימו בשנת ‪ 2010‬מטעם אותה רשות מקומית‪.‬‬
‫בקשה לתמורה‬

‫‪.110‬‬

‫(א) רשות מקומית רשאית לפנות לממונה על הנכסים בבקשה לקבלת תמורה בשל‬
‫נכסים שהם מקרקעין או זכויות במקרקעין או לגביהם (בסעיף זה — מקרקעין) או כלי‬
‫רכב‪ ,‬שהוקנו למדינה לפי פרק זה‪ ,‬בתוך ‪ 60‬ימים מיום כינון הרשות; הממונה על הנכסים‬
‫רשאי להאריך את התקופה הנקובה‪ ,‬לתקופה אחת שלא תעלה על ‪ 30‬ימים נוספים‪.‬‬
‫(ב) בקשת רשות מקומית לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬תכלול פרטים בדבר נכסי המקרקעין או‬
‫כלי הרכב המוקנים מהרשות המקומית למדינה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לרבות שוויים הנטען‪,‬‬
‫וכן תכלול פרטים בדבר שוויין הנטען של התחייבויות הרשות אשר הועברו למדינה‬
‫והתחייבויותיה האקטואריות‪.‬‬
‫(ג) ‬

‫הגישה רשות מקומית בקשה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬לא יאוחר מ–‪ 45‬ימים לאחר קבלת הבקשה‪ ,‬יעביר הממונה על הנכסים את‬
‫פרטיה לשמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו (בסעיף זה — השמאי הממשלתי)‬
‫ולחשב הכללי במשרד האוצר או למי מטעמו (בסעיף זה — החשב הכללי);‬
‫(‪ )2‬השמאי הממשלתי יקבע את שוויים של נכסי המקרקעין המוקנים מהרשות‬
‫המקומית למדינה (בסימן זה — שווי המקרקעין); היתה הרשות המקומית חברה‬
‫באיגוד ערים המפורט בתוספת השנייה‪ ,‬יקבע השמאי הממשלתי את חלקה‬
‫היחסי בשווי הנכסים כאמור בהתאם לחלקה היחסי של הרשות המקומית‬
‫בתקציב האיגוד כאמור בפסקה (‪;)6‬‬
‫(‪ )3‬בקביעת שווי המקרקעין וכלי הרכב‪ ,‬ינוכו ההשקעות שהשקיעה המדינה‬
‫בנכס‪ ,‬לצורך רכישת הנכס‪ ,‬הקמתו או מימונו; לעניין פסקה זו‪ ,‬היה הנכס נכס‬
‫מקרקעין שזכויות בו הועברו מהמדינה לרשות המקומית בלא תמורה או בתמורה‬
‫מופחתת‪ ,‬לרבות במסגרת הפקעה‪ ,‬יראו בשוויו המלא של הנכס‪ ,‬כפי שקבע‬
‫השמאי הממשלתי‪ ,‬בהפחתת התמורה ששילמה הרשות המקומית למדינה‪ ,‬ככל‬
‫ששילמה‪ ,‬השקעה שהשקיעה המדינה;‬
‫(‪ )4‬החשב הכללי יקבע את שוויים של כלי הרכב ושל התחייבויות הרשות‬
‫המקומית אשר הוקנו למדינה‪ ,‬לרבות התחייבויתיה האקטואריות בשל עובד‬
‫או גמלאי (בסימן זה — שווי ההתחייבויות וכלי הרכב); חישוב ההתחייבויות‬
‫האקטואריות ייעשה לפי הנחות אקטואריות ובאופן שבו היה נערך החישוב בשל‬
‫תשלומי פנסיה תקציבית לעובדי המדינה‪ ,‬והכל נכון ליום כינון הרשות; בלי‬
‫לגרוע מהאמור בפסקה זו‪ ,‬היתה הרשות המקומית חברה באיגוד ערים המפורט‬
‫בתוספת השנייה‪ ,‬יקבע החשב הכללי את חלקה היחסי בשווי ההתחייבויות וכלי‬
‫הרכב בהתאם לחלקה היחסי בתקציב האיגוד כאמור בפסקה (‪;)6‬‬
‫(‪ )5‬רשות מקומית החולקת על שומת מקרקעין כאמור בפסקה (‪ ,)2‬תהיה רשאית‬
‫לפנות לוועדת ההשגות שהוקמה לפי סעיף ‪9‬א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי‬
‫ציבור)‪1943 ,‬‏‏‪ ;28‬על הגשת השגה ועל סדרי הדין יחולו הוראות לפי הפקודה‬
‫האמורה‪ ,‬בשינויים המחויבים; החלטת ועדת ההשגות‪ ,‬כאמור בפסקה זו‪ ,‬ניתנת‬
‫לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים;‬
‫(‪ )6‬חלקה של רשות מקומית שהיתה חברה באיגוד ערים בשווי המקרקעין‪,‬‬
‫ובשווי ההתחייבויות וכלי הרכב‪ ,‬יחושב לפי חלקה בסכום ההשתתפות של‬
‫הרשויות המקומיות החברות באיגוד‪ ,‬בתקציב האיגוד בשנת ‪;2011‬‬

‫‪ 28‬‬

‫‪734‬‬

‫ע"ר ‪ ,1943‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.32‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫ההתחייבויות כאמור בפסקה (‪,)4‬‬
‫כאמור בפסקה (‪,)4‬‬
‫ההתחייבויות שווי‬
‫שוויוכלי הרכב על‬
‫המקרקעין‬
‫הרכב על‬
‫שווי‬
‫וכלי‬
‫עלה‬
‫המקרקעין‬
‫(‪ )7‬עלה שווי (‪ )7‬‬
‫ההתחייבויות על שווי‬
‫שווישווי‬
‫ההתחייבויות על‬
‫שוויהמקומית; עלה‬
‫הרשות‬
‫של עלה‬
‫המקומית;‬
‫הרשותלזכותה‬
‫שלההפרש‬
‫יעמוד‬
‫יעמוד ההפרש לזכותה‬
‫של הרשות המקומית;‬
‫המקומית;‬
‫הרשותלחובתה‬
‫ההפרש‬
‫יעמודשל‬
‫לחובתה‬
‫והרכבים‪,‬‬
‫המקרקעיןההפרש‬
‫המקרקעין והרכבים‪ ,‬יעמוד‬
‫שהעבירימים מיום שהעביר‬
‫מיוםבתוך ‪90‬‬
‫המקומית‪,‬‬
‫‪ 90‬ימים‬
‫לרשות‬
‫יודיעבתוך‬
‫המקומית‪,‬‬
‫הנכסים‬
‫לרשות‬
‫הממונה על‬
‫הנכסים יודיע‬
‫(‪ )8‬הממונה על (‪ )8‬‬
‫מהוולחשב הכללי‪ ,‬מהו‬
‫הממשלתי‬
‫לשמאי הכללי‪,‬‬
‫הממשלתי ולחשב‬
‫לשמאילפי סעיף זה‬
‫שהגישה‬
‫סעיף זה‬
‫הבקשה‬
‫פרטילפי‬
‫שהגישה‬
‫את פרטי הבקשה את‬
‫הפרטים של כל נכסי‬
‫להודעתוכלאתנכסי‬
‫הפרטים של‬
‫לחובתהאתויצרף‬
‫להודעתו‬
‫ויצרף או‬
‫לחובתהלזכותה‬
‫או העומד‬
‫הסכום‬
‫הסכום העומד לזכותה‬
‫העומדים בבסיס החישוב;‬
‫הרכבהחישוב;‬
‫בבסיס‬
‫וכלי‬
‫העומדים‬
‫ההתחייבויות‬
‫וכלי הרכב‬
‫המקרקעין‪,‬‬
‫המקרקעין‪ ,‬ההתחייבויות‬
‫‪ 90‬הערותיה‪ ,‬בתוך ‪90‬‬
‫בתוךאת‬
‫הנכסים‬
‫הערותיה‪,‬‬
‫לממונה על‬
‫הנכסים את‬
‫על להגיש‬
‫רשאית‬
‫לממונה‬
‫מקומית‬
‫להגיש‬
‫רשות‬
‫(‪ )9‬רשות מקומית(‪ )9‬רשאית‬
‫הממונה;לה הודעת הממונה;‬
‫הודעתשנמסרה‬
‫ימים מיום‬
‫ימים מיום שנמסרה לה‬
‫שנמסרו ימים מיום שנמסרו‬
‫מיוםבתוך ‪90‬‬
‫הסופית‬
‫ימים‬
‫החלטתו‬
‫אתבתוך ‪90‬‬
‫הסופית‬
‫הנכסים ייתן‬
‫החלטתו‬
‫אתעל‬
‫הממונה‬
‫הנכסים ייתן‬
‫(‪ )10‬הממונה על (‪ )10‬‬
‫הערות הרשות המקומית;‬
‫המקומית;‬
‫לו הערות הרשות לו‬
‫המקומיתמהרשות המקומית‬
‫מהמדינה או‬
‫מהרשות‬
‫המקומית‬
‫מהמדינה או‬
‫המגיעים לרשות‬
‫הסכומים המקומית‬
‫המגיעים לרשות‬
‫(‪ )11‬הסכומים (‪ )11‬‬
‫חמשבשנה‪ ,‬במשך חמש‬
‫במשךשנה‬
‫שווים מדי‬
‫בתשלומיםבשנה‪,‬‬
‫שווים מדי שנה‬
‫בתשלומיםהעניין‪,‬‬
‫העניין‪,‬ישולמו‪ ,‬לפי‬
‫למדינה‪,‬‬
‫למדינה‪ ,‬ישולמו‪ ,‬לפי‬
‫שנים;‬
‫שנים;‬
‫בעלויות עריכת השומה‬
‫השומה‬
‫תישא‬
‫עריכת‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫בעלויות‬
‫תישאלפי‬
‫זה‪,‬בקשה‬
‫שהגישה‬
‫לפי סעיף‬
‫מקומית‬
‫רשותבקשה‬
‫שהגישה‬
‫(‪ )12‬רשות מקומית(‪ )12‬‬
‫הממשלתי או החשב הכללי‪.‬‬
‫החשב הכללי‪.‬‬
‫השמאי‬
‫הממשלתי או‬
‫החישוב על ידי‬
‫השמאי‬
‫או החישוב על ידי או‬
‫(ד) ‬

‫סעיף זה‪" ,‬כלי רכב" —‬
‫רכב" —‬
‫לעניין‬
‫זה‪" ),‬כלי‬
‫לעניין סעיף (ד‬
‫(‪ )1‬‬

‫שמתקיימים בו כל אלה‪:‬‬
‫כל אלה‪:‬‬
‫כליבורכב‬
‫שמתקיימים‬
‫(‪ )1‬‬
‫כלי רכב‬
‫תלת‪-‬אופנוע‪ ,‬אופנוע‪,‬‬
‫אופנוע‪,‬‬
‫לרבות‬
‫תלת‪-‬אופנוע‪,‬‬
‫לרבותפני הקרקע‪,‬‬
‫מכני על‬
‫הקרקע‪,‬‬
‫פניבכוח‬
‫על נע‬
‫מכניהוא‬
‫(א) הוא נע בכוח(א) ‬
‫טרקטורון או מכונה ניידת;‬
‫מכונה ניידת;‬
‫טרקטור‪,‬‬
‫קטנוע‪,‬או‬
‫קטנוע‪ ,‬טרקטור‪ ,‬טרקטורון‬
‫בעל רישיון רכב תקף‬
‫תקף‬
‫והוא‬
‫רישיון‪,29‬רכב‬
‫התעבורה‏‏‬
‫לפקודתבעל‬
‫התעבורה‏‏‪ ,29‬והוא‬
‫נרשם בהתאם‬
‫לפקודת‬
‫בהתאםהוא‬
‫(ב) הוא נרשם (ב) ‬
‫(ג)(‪;)4‬לפי סעיף קטן (ג)(‪;)4‬‬
‫החישוב‬
‫עריכת קטן‬
‫לפי סעיף‬
‫למועד‬
‫החישוב‬
‫עריכת נכון‬
‫למועדהפקודה‬
‫לפי הפקודה נכון לפי‬
‫(ג) ‬

‫או כיבוי אש והצלה;‬
‫והצלה;‬
‫נוסעים‬
‫הסעתאש‬
‫הואכיבוי‬
‫נוסעים או‬
‫הסעתהבלעדי‬
‫(ג) הואייעודו‬
‫ייעודו הבלעדי‬

‫הוא הסעת נוסעים או‬
‫נוסעים או‬
‫הסעתהבלעדי‬
‫שייעודם‬
‫ובלבדהוא‬
‫הבלעדי‬
‫נגררים‪,‬‬
‫שייעודם‬
‫מכונה‬
‫ובלבד‬
‫רכב או‬
‫נגררים‪,‬‬
‫מכונה כלי‬
‫(‪ )2‬כלי רכב או (‪ )2‬‬
‫כיבוי אש והצלה‪ .‬כיבוי אש והצלה‪.‬‬
‫העדר‬
‫עילההטיפול‬
‫הליכי‬
‫‪(110‬א)‪,‬‬
‫הטיפול‬
‫הליכיסעיף‬
‫בקשה לפי‬
‫הגשת‪(110‬א)‪,‬‬
‫‪,101‬סעיף‬
‫סעיף לפי‬
‫הוראותבקשה‬
‫‪ ,101‬הגשת‬
‫מכלליות‬
‫לגרועסעיף‬
‫הוראות‬
‫מכלליותבלי‬
‫העדר בלי‬
‫עילה לגרוע ‪.111‬‬
‫‪.111‬‬
‫לעיכוב‬
‫והזכויות או הגשת‬
‫הגשת‬
‫הנכסים‬
‫בעדאו‬
‫והזכויות‬
‫הנכסיםלשלם‬
‫התמורה שיש‬
‫לשלם בעד‬
‫שישגובה‬
‫סכסוך על‬
‫התמורה‬
‫כאמור‪,‬‬
‫בבקשהגובה‬
‫לעיכובבבקשה כאמור‪ ,‬סכסוך על‬
‫הקניית החזקה בהם‪.‬‬
‫בהם‪.‬‬
‫לעיכוב‬
‫החזקה‬
‫עילה‬
‫הקניית‬
‫לא יהוו‬
‫לעיכוב‬
‫כאמור‬
‫עילה‬
‫תמורה‬
‫לקבלת יהוו‬
‫כאמור לא‬
‫תביעה‬
‫תביעה לקבלת תמורה‬
‫סמכויות בהעדר‬
‫סמכויות(א) בהעדר‬
‫בשיעורים‬
‫או חלקם‪,‬‬
‫בשיעורים‬
‫חלקם‪,‬זה‪ ,‬כולם‬
‫לפי פרק‬
‫הסכומיםאו‬
‫את זה‪ ,‬כולם‬
‫מקומיתפרק‬
‫הסכומים לפי‬
‫העבירה רשות‬
‫מקומית את‬
‫רשות לא‬
‫העבירה (א) ‬
‫לא ‪.112‬‬
‫‪.112‬‬
‫תשלום‬
‫אלה‪:‬‬
‫לגביה הוראות‬
‫אלה‪:‬‬
‫יחולו‬
‫הוראות‬
‫לגביהשהיא‪,‬‬
‫יחולו סיבה‬
‫זה‪ ,‬מכל‬
‫שהיא‪,‬‬
‫סיבה פרק‬
‫שנקבעו לפי‬
‫ובמועדיםזה‪ ,‬מכל‬
‫תשלוםובמועדים שנקבעו לפי פרק‬

‫לרשותהמועברות לרשות‬
‫מההקצבות‬
‫המועברות‬
‫מההקצבותיפחית‬
‫במשרד האוצר‬
‫הכללייפחית‬
‫החשבהאוצר‬
‫(‪ )1‬החשב הכללי(‪ )1‬במשרד‬
‫השווים לסכומים שעל‬
‫סכומים שעל‬
‫שמועברות‪,‬לסכומים‬
‫סכומים השווים‬
‫המדינה‪ ,‬ככל‬
‫שמועברות‪,‬‬
‫מתקציב‬
‫המקומית ככל‬
‫המקומית מתקציב המדינה‪,‬‬
‫להעביר לפי פרק זה;‬
‫המקומיתזה;‬
‫הרשות לפי פרק‬
‫הרשות המקומית להעביר‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬או לא כיסו‬
‫לא כיסו‬
‫כאמור‬
‫(‪ ,)1‬או‬
‫הקצבות‬
‫המקומיתבפסקה‬
‫הקצבות כאמור‬
‫מועברות לרשות‬
‫לאהמקומית‬
‫לרשות‬
‫(‪ )2‬לא מועברות (‪ )2‬‬
‫שעל הרשות המקומית‬
‫המקומית‬
‫הרשותהסכום‬
‫פסקה את‬
‫אותהשעל‬
‫הסכום‬
‫שהופחתואתלפי‬
‫אותה פסקה‬
‫ההקצבות‬
‫שהופחתו לפי‬
‫סכומי ההקצבות סכומי‬
‫המחוזלממונה על המחוז‬
‫או נציגו‬
‫הכללי על‬
‫החשבלממונה‬
‫כך נציגו‬
‫על או‬
‫הכללי‬
‫החשביודיע‬
‫פרק זה‪,‬‬
‫לפי כך‬
‫יודיע על‬
‫להעביר‬
‫להעביר לפי פרק זה‪,‬‬
‫לפקודת העיריות‏‏‪ ,30‬או‬
‫‪ ,30141‬או‬
‫העיריות‏‏‬
‫לפי סעיף‬
‫לפקודת‬
‫סמכותו‬
‫סעיף ‪141‬‬
‫יפעיל את‬
‫סמכותו לפי‬
‫הפנים‪ ,‬והוא‬
‫יפעיל את‬
‫במשרד‬
‫במשרד הפנים‪ ,‬והוא‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫שלמילוי חובותיה של‬
‫הבטחת‬
‫חובותיה‬
‫מילוילשם‬
‫המקומיות‏ ‪,‬‬
‫המועצות הבטחת‬
‫המקומיות‏ ‪ ,‬לשם‬
‫המועצות לפקודת‬
‫לפי סעיף ‪36‬‬
‫לפי סעיף ‪ 36‬לפקודת‬
‫הרשות המקומית‪ .‬הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ 29‬‬
‫‪ 3 0‬‬
‫‪ 31‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,7‬עמ' ‪.173‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪.197‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,9‬עמ' ‪.256‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪735‬‬

‫(ב) ‬
‫דין‪.‬‬
‫הצמדה למדד‬

‫‪.113‬‬

‫תקנות לעניין‬
‫העברת נכסים‬

‫‪.114‬‬

‫העברת עובדים‬

‫‪.115‬‬

‫איסור התקשרויות‬
‫חדשות‬

‫‪.116‬‬

‫איסור העסקת‬
‫עובדים חדשים‬

‫‪.117‬‬

‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מדרכי גבייה אחרות הנתונות למדינה לפי כל‬

‫לעניין פרק זה‪ ,‬השתתפות רשות מקומית בתקציב איגוד ערים ותקציב המחלקה‬
‫לשירותי כבאות של הרשות המקומית יעודכנו ב–‪ 1‬בינואר בכל שנה‪ ,‬לפי שיעור עליית‬
‫המדד החדש לעומת מדד הבסיס; בסעיף זה —‬
‫"המדד החדש" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫בחודש דצמבר בשנה שקדמה למועד החיוב;‬
‫"מדד הבסיס" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש‬
‫דצמבר בשנת ‪.2011‬‬
‫שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין העברת הנכסים לפי פרק זה‪ ,‬לרבות בעניינים‬
‫אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫האופן והמועדים לביצוע תשלומים לפי פרק זה;‬

‫(‪ )2‬‬

‫דרכי תיקון רשימת הממונה שנקבעה לפי סעיף ‪(101‬א)(‪.)3‬‬
‫סימן ד'‪ :‬תקופת המעבר‬

‫(א) מי שהיה עובד של איגוד ערים או של מחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית‬
‫ערב יום כינון הרשות‪ ,‬והתקבל לעבודתו כדין‪ ,‬יהיה ביום כינון הרשות לעובד הרשות;‬
‫הנציב יקבע את שיבוצו של עובד למשרה ברשות‪ ,‬בכפוף לתקן המאושר ברשות‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬מי שהיה עובד של איגוד ערים או של מחלקה‬
‫לשירותי כבאות ברשות מקומית ערב יום כינון הרשות‪ ,‬והתקבל לעבודתו לפני יום כ"ג‬
‫בטבת התש"ס (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2000‬יהיה ביום כינון הרשות לעובד הרשות; הנציב יקבע‬
‫את שיבוצו של עובד למשרה ברשות‪ ,‬בכפוף לתקן המאושר ברשות‪.‬‬
‫(ג) מי שהתקבל לעבודתו שלא כדין כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬ולא חל לגביו האמור‬
‫בסעיף קטן (ב)‪ ,‬יראו אותו כעובד שפוטר או כעובד שפרש‪.‬‬
‫(א) החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת‪ ,‬לא יתקשר איגוד ערים בהתקשרות אשר‬
‫תקופתה‪ ,‬לרבות תקופת הארכה שלגביה קיימת זכות ברירה‪ ,‬ביצועה והזכויות והחיובים‬
‫על פיה הם לאחר יום כינון הרשות‪ ,‬אלא באישור מראש ובכתב מאת המנהל והממונה‬
‫על הנכסים‪ ,‬וכן אישור מראש ובכתב של חשב מלווה‪ ,‬אם מונה לאיגוד ערים לפי‬
‫הוראות סעיף ‪ ;121‬התקשרות שלא אושרה כאמור — בטלה‪.‬‬
‫(ב) החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת‪ ,‬התחייבות של איגוד ערים לעשיית עסקה‬
‫במקרקעין או עסקה שהיקפה הכספי עולה על סכום שיקבעו המנהל והממונה על‬
‫הנכסים‪ ,‬לרבות הסכם פשרה וויתור על זכות בהיקף כספי כאמור‪ ,‬טעונה אישור מראש‬
‫ובכתב מאת המנהל והממונה על הנכסים‪ ,‬וכן אישור מראש ובכתב של חשב מלווה‪ ,‬אם‬
‫מונה לאיגוד ערים לפי הוראות סעיף ‪ ;121‬התקשרות שלא אושרה כאמור — בטלה‪.‬‬
‫(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על התקשרות של רשות מקומית בקשר לשירותי כבאות‬
‫והצלה ובקשר עם מחלקה לשירותי כבאות ונכסיה‪ ,‬בשינויים המחויבים ובשינוי זה‪:‬‬
‫במקום "חשב מלווה" יקראו "נציג החשב הכללי"‪.‬‬

‫‪736‬‬

‫(א) החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת‪ ,‬לא יקבל איגוד ערים עובדים חדשים אלא‬
‫באישור מראש ובכתב מאת המנהל‪ ,‬וכן אישור מראש ובכתב של חשב מלווה‪ ,‬אם מונה‬
‫לאיגוד ערים לפי הוראות סעיף ‪.121‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫באמצעות קבלן כוח אדם‪,‬‬
‫כוח אדם‪,‬‬
‫והעסקתם‬
‫באמצעות קבלן‬
‫קבלת עובדים‬
‫והעסקתם‬
‫עובדיםגם על‬
‫זה יחולו‬
‫קבלת‬
‫סעיף‬
‫הוראותעל‬
‫זה יחולו גם‬
‫(ב) הוראות סעיף (ב) ‬
‫אדם‪ ,‬התשנ"ו—‪1996‬‏‏‪.32‬‬
‫התשנ"ו—‪1996‬‏‏‪.32‬‬
‫אדם‪,‬ידי קבלני כוח‬
‫עובדים על‬
‫קבלני כוח‬
‫העסקת‬
‫על ידי‬
‫בחוק‬
‫עובדים‬
‫כהגדרתו‬
‫כהגדרתו בחוק העסקת‬
‫ואולם אותו אדם יהיה‬
‫המינוי‪,‬יהיה‬
‫אותו אדם‬
‫ואולםבטל‬
‫בסעיף זה —‬
‫כאמורהמינוי‪,‬‬
‫אישור— בטל‬
‫בסעיף זה‬
‫כאמורבלא‬
‫מונה אדם‬
‫(ג) אישור‬
‫(ג) מונה אדם בלא‬
‫ידע שהעסקתו טעונה‬
‫טעונה‬
‫שהעסקתו כי‬
‫אם כן הוכח‬
‫אלאידע‬
‫העסקתו‪ ,‬כי‬
‫אם כן הוכח‬
‫תקופת‬
‫בשלאלא‬
‫העסקתו‪,‬‬
‫לגמול ראוי‬
‫זכאיתקופת‬
‫זכאי לגמול ראוי בשל‬
‫לאר‪ .‬ניתן אישור כאמור‪.‬‬
‫כאמו‬
‫אישור וכי‬
‫בסעיף זה‪,‬‬
‫כאמורניתן‬
‫אישורוכי לא‬
‫אישור כאמור בסעיף זה‪,‬‬
‫מקומית לצורכי כבאות‬
‫כבאות‬
‫רשות‬
‫לצורכי‬
‫מקומיתבידי‬
‫רשות עובדים‬
‫העסקת‬
‫בידי‬
‫עובדיםעל‬
‫העסקתיחולו גם‬
‫סעיף זה‬
‫הוראותעל‬
‫זה יחולו גם‬
‫(ד) הוראות סעיף (ד) ‬
‫החשביקראו "נציג החשב‬
‫מלווה"‬
‫"נציג‬
‫"חשב‬
‫יקראו‬
‫במקום‬
‫מלווה"‬
‫ובשינוי זה‪:‬‬
‫במקום "חשב‬
‫המחויבים‬
‫ובשינוי זה‪:‬‬
‫בשינויים‬
‫המחויבים‬
‫והצלה‪ ,‬בשינויים והצלה‪,‬‬
‫הכללי"‪.‬‬
‫הכללי"‪.‬‬
‫הוראות‬
‫הוראות‬
‫ערים‬
‫שמירתאיגוד‬
‫עסקאות של‬
‫איגוד ערים‬
‫החלות על‬
‫עסקאות של‬
‫מהוראות כל דין‬
‫לגרועהחלות על‬
‫כל דין‬
‫מהוראותכדי‬
‫לגרוע סימן זה‬
‫בהוראות‬
‫איןכדי‬
‫סימן זה‬
‫שמירת אין‬
‫בהוראות‪.118‬‬
‫‪.118‬‬
‫מקומית‪ .‬של רשות מקומית‪.‬‬
‫או‬
‫או של רשות‬
‫כהונתו‬
‫הסדרת‬
‫כהונתו‬
‫כבאות‬
‫ומפקח‬
‫כנציב‬
‫כבאות‬
‫חוק זה‬
‫ומפקח‬
‫תחילתו של‬
‫זה כנציב‬
‫ערב‬
‫חוק‬
‫שכיהן‬
‫תחילתו של‬
‫חוק זה‪ ,‬מי‬
‫שלערב‬
‫שכיהן‬
‫תחילתו‬
‫זה‪ ,‬מי‬
‫ביום‬
‫החלחוק‬
‫תחילתו של‬
‫הסדרתהחל‬
‫ביום ‪.119‬‬
‫‪.119‬‬
‫של נציב כבאות‬
‫של נציב כבאות‬
‫כוננה רשות‬
‫טרם‬
‫אם‬
‫רשות‬
‫אף‬
‫זה‪,‬‬
‫כוננה‬
‫חוק‬
‫טרם‬
‫לפי‬
‫אם‬
‫שמונה‬
‫אף‬
‫זה‪,‬‬
‫והצלה‬
‫חוק‬
‫לפי‬
‫כבאות‬
‫שמונה‬
‫כנציב‬
‫והצלה‬
‫אותו‬
‫כבאות‬
‫יראו‬
‫והצלה‪,‬‬
‫כנציב‬
‫אותו‬
‫יראו‬
‫והצלה‪,‬‬
‫והצלה‬
‫והצלה‬
‫כל סמכויותיו לפי כל‬
‫לפיוכל‬
‫תסתיים‪,‬‬
‫סמכויותיו‬
‫וכלראשי‬
‫כבאות‬
‫תסתיים‪,‬‬
‫ראשימפקח‬
‫כהונתו של‬
‫מפקח כבאות‬
‫וההצלה;‬
‫הכבאות של‬
‫הכבאות וההצלה; כהונתו‬
‫לנציב‪.‬יהיו נתונות לנציב‪.‬‬
‫דין יהיו נתונות דין‬

‫איגודי ערים לכבאות‬
‫לכבאות‬
‫עריםביטול‬
‫סימן ה'‪:‬‬
‫סימן ה'‪ :‬ביטול איגודי‬
‫ביטול איגודי ערים‬
‫איגודי ערים‬
‫להיות אישיות משפטית‪.‬‬
‫משפטית‪.‬‬
‫ויחדלו‬
‫אישיות‬
‫הערים‪,‬‬
‫להיות‬
‫איגודי‬
‫ויחדלו‬
‫יבוטלו‬
‫הערים‪,‬‬
‫הרשות‬
‫איגודי‬
‫יבוטלוכינון‬
‫הרשות ביום‬
‫ביטול ביום‬
‫כינון ‪.120‬‬
‫‪.120‬‬
‫ולשםחשב‬
‫חשב‬
‫מלווהביצועו‬
‫הבטחת‬
‫ביצועו‬
‫המנהל‪,‬‬
‫הבטחת‬
‫בתיאום עם‬
‫המנהל‪ ,‬ולשם‬
‫האוצר רשאי‪,‬‬
‫בתיאום עם‬
‫רשאי‪,‬משרד‬
‫הכללי של‬
‫החשבהאוצר‬
‫של משרד‬
‫הכללי(א) ‬
‫‪( .121‬א) ‬
‫מלווה החשב ‪.121‬‬
‫מטעמו (בסעיף זה — נציג‬
‫זה — נציג‬
‫(בסעיףנציג‬
‫מטעמוולמנות‬
‫נציג ערים‬
‫לאיגוד‬
‫ולמנות‬
‫עריםמלווה‬
‫לאיגודחשב‬
‫מלווהלמנות‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫חשב‬
‫של חוק זה‪ ,‬למנותשל‬
‫כבאות לתקופת המעבר‪.‬‬
‫המעבר‪.‬‬
‫לשירותי‬
‫מחלקהלתקופת‬
‫להכבאות‬
‫לשירותי‬
‫מקומית שיש‬
‫לרשותמחלקה‬
‫שיש לה‬
‫הכללי)‬
‫מקומית‬
‫החשב‬
‫החשב הכללי) לרשות‬

‫תפורסם ברשומות ובאתר‬
‫ברשומות ובאתר‬
‫החשב הכללי‬
‫תפורסם‬
‫הכללינציג‬
‫מלווה או‬
‫החשב‬
‫חשב‬
‫נציג‬
‫מינוי‬
‫על או‬
‫מלווה‬
‫הודעה‬
‫מינוי חשב‬
‫(ב) הודעה על (ב) ‬
‫והמשרד לביטחון הפנים‪.‬‬
‫האוצרהפנים‪.‬‬
‫משרדלביטחון‬
‫והמשרד‬
‫האינטרנט של‬
‫האינטרנט של משרד האוצר‬
‫העניין‪ ,‬יצוין בכל מסמך‬
‫לפימסמך‬
‫בכל‬
‫הכללי‪,‬‬
‫העניין‪ ,‬יצוין‬
‫נציג החשב‬
‫הכללי‪ ,‬לפי‬
‫המלווה או‬
‫החשב‬
‫החשב‬
‫שלנציג‬
‫המלווה או‬
‫דבר מינויו‬
‫(ג) דבר מינויו של(ג) החשב‬
‫לשירותי כבאות בכל‬
‫בכל‬
‫מחלקה‬
‫לשירותילהכבאות‬
‫מקומית שיש‬
‫רשותמחלקה‬
‫שיש לה‬
‫מסמך של‬
‫מקומית‬
‫ובכל‬
‫רשות‬
‫הערים‬
‫מסמך של‬
‫ובכל איגוד‬
‫של איגוד הערים של‬
‫בעלאומשמעות כספית או‬
‫כספית‬
‫שהוא‬
‫משמעות‬
‫בעלוהצלה‪,‬‬
‫כבאות‬
‫שהוא‬
‫שירותי‬
‫והצלה‪,‬‬
‫פעילות‬
‫כבאות‬
‫לתחומי‬
‫שירותי‬
‫הקשור‬
‫פעילות‬
‫עניין‬
‫עניין הקשור לתחומי‬
‫תקציבית‪.‬‬
‫תקציבית‪.‬‬
‫יחולוחשב מלווה‪ ,‬יחולו‬
‫מלווה‪ ,‬ערים‬
‫חשב לאיגוד‬
‫עריםמונה‬
‫לאיגודו–‪,117‬‬
‫סעיפים ‪116‬‬
‫ו–‪ ,117‬מונה‬
‫בהוראות‬
‫לפגוע ‪116‬‬
‫בליסעיפים‬
‫בהוראות‬
‫(ד) בלי לפגוע (ד) ‬
‫הוראות אלה‪:‬‬
‫הוראות אלה‪:‬‬
‫התשט"ו—‪1955‬‏‏‪33‬‬

‫התשט"ו—‪1955‬‏‏‪33‬‬
‫ערים‪,‬‬
‫ערים‪,‬בחוק איגודי‬
‫כמשמעותה‬
‫בחוק איגודי‬
‫כמשמעותהערים‪,‬‬
‫מועצת איגוד‬
‫(‪ )1‬מועצת איגוד(‪ )1‬ערים‪,‬‬
‫שסמכויות יושב ראש‬
‫ראש‬
‫יושב מי‬
‫האיגוד‪,‬‬
‫שסמכויות‬
‫ראש מועצת‬
‫האיגוד‪ ,‬מי‬
‫האיגוד)‪ ,‬יושב‬
‫ראש מועצת‬
‫מועצת‬
‫יושב‬
‫זה —‬
‫האיגוד)‪,‬‬
‫(בסעיף זה — מועצת(בסעיף‬
‫במקרקעין‪ ,‬ולא יתחייבו‬
‫יתחייבו‬
‫עסקה‬
‫יעשוולא‬
‫במקרקעין‪,‬‬
‫האיגוד‪ ,‬לא‬
‫עסקה‬
‫ועובד‬
‫הואצלולאלו‪,‬יעשו‬
‫האיגודהאיגוד‪,‬‬
‫מועצת ועובד‬
‫מועצת האיגוד הואצלו לו‪,‬‬
‫תנאי העסקה כהגדרתם‬
‫כהגדרתם‬
‫העסקהלעניין‬
‫תנאי לרבות‬
‫האיגוד‪,‬‬
‫לעניין‬
‫מטעם‬
‫לרבות‬
‫כלשהי‬
‫האיגוד‪,‬‬
‫כספית‬
‫מטעם‬
‫בהתחייבות‬
‫בהתחייבות כספית כלשהי‬
‫לאותה התחייבות אישור‬
‫ניתן אישור‬
‫התחייבות‬
‫לאותה אם כן‬
‫התקציב‪ ,‬אלא‬
‫יסודות כן ניתן‬
‫לחוקאלא אם‬
‫התקציב‪,‬‬
‫יסודות‪33‬א(ד)‬
‫בסעיף ‪33‬א(ד) לחוקבסעיף‬
‫כספית""התחייבות כספית"‬
‫בסעיף זה‪,‬‬
‫"התחייבות‬
‫אם מונה;‬
‫המלווה‪ ,‬זה‪,‬‬
‫מונה; בסעיף‬
‫החשב‬
‫המלווה‪,‬שלאם‬
‫החשב ובכתב‬
‫מראש ובכתב של מראש‬
‫הנחה מתשלומי חובה‬
‫חובה‬
‫במתן‬
‫מתשלומי‬
‫הנחהתשלום‪,‬‬
‫במסמכי‬
‫התחייבות‪,‬במתן‬
‫במסמכי תשלום‪,‬‬
‫בחוזה‪ ,‬בכתב‬
‫התחייבות‪,‬‬
‫בכתבלרבות‬
‫— לרבות בחוזה‪— ,‬‬
‫תוקף דין כדי לקבל תוקף‬
‫לקבל לבית‬
‫משפט או‬
‫דין כדי‬
‫לבית‬
‫לבית‬
‫המוגש‬
‫משפט או‬
‫לביתפשרה‬
‫בהסדר‬
‫המוגש‬
‫לאיגוד‪,‬‬
‫פשרה‬
‫המגיעים‬
‫המגיעים לאיגוד‪ ,‬בהסדר‬
‫אחרת;או בתעודה אחרת;‬
‫פסק דין‪,‬‬
‫בתעודה‬
‫של פסק דין‪ ,‬או של‬

‫‪ 32‬‬
‫‪ 33‬‬

‫ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.201‬‬
‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪.48‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪737‬‬

‫(‪ )2‬התחייבות כספית מטעם האיגוד לא תחייב את האיגוד אלא אם כן חתם‬
‫עליה‪ ,‬נוסף על החתימות הנדרשות לפי כל דין‪ ,‬גם החשב המלווה; על כל‬
‫התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לאיגוד חשב מלווה וכי זו תחייב את‬
‫האיגוד רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור‬
‫— בטלה;‬
‫(‪ )3‬לא יתמנה אדם לעובד האיגוד אלא אם כן אישר החשב המלווה‪ ,‬מראש‬
‫ובכתב‪ ,‬את העסקתו ואת תנאי העסקתו; מונה אדם בלא אישור החשב כאמור‬
‫— בטל המינוי‪ ,‬ואולם אותו אדם יהיה זכאי לגמול ראוי בשל תקופת העסקתו‪,‬‬
‫אלא אם כן הוכח כי ידע שהעסקתו טעונה אישור של החשב המלווה כאמור‬
‫בפסקה זו‪ ,‬וכי לא ניתן אישור כאמור;‬
‫(‪ )4‬הוראות סעיף זה יחולו גם על התחייבויות כספיות ועל עסקאות במקרקעין‬
‫של רשות מקומית בקשר לשירותי כבאות והצלה או בנוגע לעניין מענייניה של‬
‫מחלקה לשירותי כבאות ונכסיה וכן על מינוי אדם על ידי רשות מקומית למחלקה‬
‫לשירותי כבאות והכל בשינויים המחויבים ובשינוי זה‪ :‬במקום "חשב מלווה"‬
‫יקראו "נציג החשב הכללי"‪.‬‬

‫פרק י'‪ :‬הוראות כלליות‬
‫תקציב שנתי‬

‫‪.122‬‬

‫תקציב רשות הכבאות וההצלה ייקבע בתחום פעולה נפרד‪ ,‬בסעיף תקציב המשרד‬
‫לביטחון הפנים בחוק התקציב השנתי; לעניין זה‪" ,‬תחום פעולה" ו"סעיף תקציב"‬
‫— כהגדרתם בחוק תקציב שנתי‪ ,‬כמשמעותו בחוק יסודות התקציב‪.‬‬

‫אגרות וועדת‬
‫הנחות‬

‫‪.123‬‬

‫(א) לשם מימון פעולות הרשות‪ ,‬רשאי השר‪ ,‬בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת‬
‫הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬לקבוע אגרות בעד פעולות הרשות לפי חוק זה‪,‬‬
‫לרבות אגרת בטיחות לעניין סעיף ‪(48‬ג)‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬רשאי הוא לקבוע את שיעורי‬
‫האגרות‪ ,‬את אופן תשלומן‪ ,‬את מועד תשלומן ואת הצמדתן‪ ,‬וכן הוראות בעניין מתן‬
‫פטור מתשלומן‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬תשלום בעד פעילות הרשות באירוע כבאות והצלה‬
‫הנובע מפגיעת איבה או מהתקפה יועבר לרשות מקרן הפיצויים כמשמעותה בסעיף‬
‫‪2‬א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬התשכ"א—‪1961‬‏‪ ;34‬בסעיף קטן זה —‬
‫"התקפה" — כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א—‪1951‬‏‪;35‬‬
‫"פגיעת איבה" — כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה‪ ,‬התש"ל—‪1970‬‏‪.36‬‬
‫(ג) ‬

‫על גביית אגרות לפי חוק זה תחול פקודת המסים (גבייה)‏‏‪.37‬‬

‫(ד) השר ימנה בכל מחוז ועדת הנחות‪ ,‬שתפקידה לדון בבקשות להנחה בתשלום‬
‫אגרות בעד פעולות הרשות באירוע כבאות והצלה או למתן פטור מתשלום אגרות‬
‫כאמור‪.‬‬
‫(ה) חברי ועדת ההנחות הם‪:‬‬

‫‪ 3 4‬‬
‫‪ 3 5‬‬
‫‪ 36‬‬
‫‪ 37‬‬

‫‪738‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫מפקד המחוז או מי מטעמו;‬

‫(‪ )2‬‬

‫היועץ המשפטי של המחוז;‬

‫(‪ )3‬‬

‫מנהל המחוז במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו‪.‬‬

‫ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.100‬‬
‫ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪.78‬‬
‫ס"ח התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.126‬‬
‫חוקי א"י‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,1374‬א) ‪.1399‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫יקבע אמות מידה למתן‬
‫הכנסת‪ ,‬למתן‬
‫אמות מידה‬
‫הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫שלוהגנת‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנתועדת‬
‫באישור‬
‫הפנים‬
‫(ו) השר‪ ,‬באישור(ו) ועדתהשר‪,‬‬
‫הכלכלי של מגיש הבקשה‪,‬‬
‫מצבוהבקשה‪,‬‬
‫לענייןמגיש‬
‫הכלכלי של‬
‫בין היתר‬
‫מצבו‬
‫לעניין(ד)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫כאמורהיתר‬
‫קטןר‪(,‬ד)‪ ,‬בין‬
‫בסעיףפטו‬
‫הנחה או‬
‫הנחה או פטור‪ ,‬כאמור‬
‫והצלה והשימושים שלו‪.‬‬
‫והשימושים שלו‪.‬‬
‫באירוע כבאות‬
‫והצלה‬
‫לרכושו‬
‫כבאות‬
‫שנגרם‬
‫באירוע‬
‫הנזק‬
‫הנזק שנגרם לרכושו‬
‫קבלתלמתן‬
‫מועדים‬
‫רישיון‪,‬‬
‫רישיון‪,‬לשם‬
‫קבלתהרשות‬
‫לשםעובד‬
‫אישורו של‬
‫נדרש הרשות‬
‫של עובד‬
‫אישורו דין‪,‬‬
‫להוראות כל‬
‫בכפוף נדרש‬
‫להוראות כל דין‪,‬‬
‫למתןבכפוף ‪( .124‬א) ‬
‫מועדים(א) ‬
‫‪.124‬‬
‫אישור רשות‬
‫אישור רשות‬
‫מהם‬
‫האישור‬
‫למבקש‬
‫מהם‬
‫ימים‬
‫האישור‬
‫‪21‬‬
‫בתוך‬
‫למבקש‬
‫הרשות‪,‬‬
‫ימים‬
‫עובד‬
‫‪21‬‬
‫בתוך‬
‫יודיע‬
‫הרשות‪,‬‬
‫דין‪,‬‬
‫כל‬
‫עובד‬
‫לפי‬
‫אישור‬
‫יודיע‬
‫דין‪,‬‬
‫או‬
‫היתר‬
‫כל‬
‫לפי‬
‫אישור‬
‫או‬
‫היתר‬
‫הכבאות וההצלה‬
‫הכבאות וההצלה‬
‫קבלת החלטתו בעניין‪.‬‬
‫בעניין‪.‬‬
‫החלטתולשם‬
‫הדרושים‬
‫קבלת‬
‫והמידע‬
‫המסמכים לשם‬
‫המסמכים והמידע הדרושים‬

‫מיום שנמסרו לו כל‬
‫ימים כל‬
‫שנמסרו לו‬
‫שלושים‬
‫מיום‬
‫בתוך‬
‫ימים‬
‫החלטתו‬
‫שלושים‬
‫בתוךאת‬
‫החלטתוימסור‬
‫אתהרשות‬
‫עובד‬
‫(ב) עובד הרשות(ב) ימסור‬
‫החלטת העובד בתוך‬
‫נמסרהבתוך‬
‫החלטתלאהעובד‬
‫נמסרהקטן (א);‬
‫לא סעיף‬
‫(א);לפי‬
‫הדרושים‬
‫סעיף קטן‬
‫והמידע‬
‫הדרושים לפי‬
‫המסמכים והמידעהמסמכים‬
‫שלושים ימים נוספים‪.‬‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ימיםבתוך‬
‫בבקשה‬
‫שלושים‬
‫הנציב‬
‫בתוך‬
‫יחליט‬
‫בבקשה‬
‫האמורה‪,‬‬
‫הנציב‬
‫התקופה‬
‫התקופה האמורה‪ ,‬יחליט‬
‫האינטרט‬
‫‪.125‬האינטרט‬
‫אתר‬
‫הנוגע‬
‫אתר מידע‬
‫הנוגעהשאר‪,‬‬
‫יפורסם‪ ,‬בין‬
‫שבור‪ ,‬מידע‬
‫אינטרנטהשא‬
‫יפורסם‪ ,‬בין‬
‫שבו אתר‬
‫אינטרנטיהיה‬
‫אתרוההצלה‬
‫הכבאות‬
‫וההצלה יהיה‬
‫‪ .125‬לרשות‬
‫לרשות הכבאות‬
‫של הרשות‬
‫של הרשות‬
‫ואזהרות הנוגעות לציבור‪.‬‬
‫הדרכותלציבור‪.‬‬
‫הוראות‪,‬הנוגעות‬
‫וכןואזהרות‬
‫הדרכות‬
‫לציבור‪ ,‬וכן הוראות‪,‬לציבור‪,‬‬
‫מייעצת‬
‫בעניינים ועדה‬
‫לרשות‬
‫הקשורים‬
‫הקשורים לרשות‬
‫לייעץ לנציב‬
‫בעניינים‬
‫שתפקידה‬
‫מייעצת לנציב‬
‫שתפקידה לייעץ‬
‫ימנה ועדה‬
‫מייעצת‬
‫ועדה השר‬
‫‪( .126‬א) ‬
‫מייעצתהשר ימנה‬
‫ועדה (א) ‬
‫‪.126‬‬
‫ולתפקידיה לפי חוק זה‪.‬‬
‫חוק זה‪.‬‬
‫וההצלה‬
‫ולתפקידיה לפי‬
‫הכבאות וההצלה הכבאות‬

‫לחברי הוועדה מי שהם‬
‫שימונו שהם‬
‫הוועדה מי‬
‫ובלבד‬
‫לחברי‬
‫המייעצת‪,‬‬
‫הוועדהשימונו‬
‫המייעצת‪ ,‬ובלבד‬
‫יקבע את הרכב‬
‫הוועדה‬
‫הנציב‬
‫את) הרכב‬
‫(ב) הנציב יקבע (ב‬
‫וההצלה‪ .‬הכבאות וההצלה‪.‬‬
‫וניסיון בתחום‬
‫הכבאות‬
‫בתחום ידע‬
‫בעלי ידע וניסיון בעלי‬
‫להימצא‪ ,‬במישרין או‬
‫במישרין או‬
‫להימצא‪,‬מי שעלול‬
‫המייעצת‬
‫שעלול‬
‫הוועדה‬
‫המייעצת מי‬
‫הוועדהיכהן כחבר‬
‫יתמנה ולא‬
‫לאכחבר‬
‫(ג) יכהן‬
‫(ג) לא יתמנה ולא‬
‫תפקיד שלו או לבין תפקיד‬
‫עניין אישי‬
‫לבין לבין‬
‫שלו או‬
‫כאמור‬
‫תפקידואישי‬
‫לבין עניין‬
‫עניינים בין‬
‫תפקידו כאמור‬
‫ביןשל ניגוד‬
‫במצב‬
‫עניינים‬
‫בעקיפין‪,‬‬
‫בעקיפין‪ ,‬במצב של ניגוד‬
‫אחר שלו‪.‬‬
‫אחר שלו‪.‬‬
‫הנושא עלול לגרום לו‬
‫לגרום לו‬
‫בישיבות אם‬
‫הנושא עלול‬
‫מהשתתפות‬
‫בישיבות אם‬
‫מהשתתפות יימנע‬
‫הוועדה המייעצת‬
‫המייעצת יימנע‬
‫(ד) חבר הוועדה (ד) חבר‬
‫תפקידו לבין עניין אישי‬
‫עניין אישי‬
‫עניינים בין‬
‫תפקידו לבין‬
‫של ניגוד‬
‫במצב בין‬
‫בעקיפין‪,‬עניינים‬
‫של ניגוד‬
‫במצב או‬
‫במישרין‬
‫בעקיפין‪,‬‬
‫להימצא‪,‬‬
‫להימצא‪ ,‬במישרין או‬
‫במסגרת תפקידו בנושא‬
‫בנושא‬
‫יטפל‬
‫תפקידו‬
‫המייעצת לא‬
‫יטפל במסגרת‬
‫הוועדה‬
‫חברלא‬
‫המייעצת‬
‫אחר שלו;‬
‫הוועדה‬
‫תפקיד‬
‫לביןחבר‬
‫שלו;‬
‫אחראו‬
‫שלו או לבין תפקידשלו‬
‫לישיבות‪ .‬גם מחוץ לישיבות‪.‬‬
‫במצב כאמור‬
‫להימצאמחוץ‬
‫כאמור גם‬
‫לגרום לו‬
‫העלול במצב‬
‫העלול לגרום לו להימצא‬
‫המטופל על ידיו עלול‬
‫עלול‬
‫ידיואו‬
‫בישיבה‬
‫המטופל על‬
‫נושא הנדון‬
‫בישיבה או‬
‫המייעצת כי‬
‫הוועדה הנדון‬
‫לחברכי נושא‬
‫המייעצת‬
‫התברר‬
‫הוועדה‬
‫(ה) התברר לחבר (ה) ‬
‫לנציביודיע על כך לנציב‬
‫קטן (ג)‪,‬‬
‫בסעיףכך‬
‫יודיע על‬
‫כאמור‬
‫עניינים (ג)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫ניגוד‬
‫כאמור‬
‫במצב של‬
‫עניינים‬
‫להימצא‬
‫של ניגוד‬
‫לגרום לו‬
‫לגרום לו להימצא במצב‬
‫וליושב ראש הוועדה‪.‬‬
‫וליושב ראש הוועדה‪.‬‬
‫(ו) ‬

‫בסעיף זה — (ו) ‬

‫בסעיף זה —‬

‫בחוק בו‪ ,‬כהגדרתו בחוק‬
‫כהגדרתו עניין‬
‫אחר של בעל‬
‫עניין בו‪,‬‬
‫תפקיד‬
‫שלאובעל‬
‫אישי‬
‫ענייןאחר‬
‫תפקיד‬
‫לרבות‬
‫אישי או‬
‫אישי" —‬
‫"ענייןעניין‬
‫"עניין אישי" — לרבות‬
‫של בעל עניין כאמור;‬
‫כאמור;‬
‫ענייןקרוב‬
‫וכן של‬
‫של‪,38‬בעל‬
‫התשכ"ח—‪1968‬‏‏‬
‫ערך‪,‬וכן של קרוב‬
‫התשכ"ח—‪1968‬‏‏‪,38‬‬
‫ניירות‬
‫ניירות ערך‪,‬‬
‫"קרוב" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫"קרוב" — כל אחד מאלה‪:‬‬
‫צאצא של בן זוג‪ ,‬אח או‬
‫צאצא‪,‬אח או‬
‫הורה‪,‬בן זוג‪,‬‬
‫צאצא של‬
‫צאצא‪,‬הורה‬
‫הורה‪ ,‬הורה‪,‬‬
‫הורה בן זוג‪,‬‬
‫הורה של‬
‫הורה‪,‬‬
‫זוג‪,‬זוג‪,‬‬
‫של) בן בן‬
‫(‪ )1‬בן זוג‪ ,‬הורה (‪1‬‬
‫מאלה‪ ,‬סוכן או שותף;‬
‫שותף;‬
‫כלאואחד‬
‫סוכן‬
‫מאלה‪,‬של‬
‫או בן זוג‬
‫אחד‬
‫וצאצא‬
‫גיסה‪,‬של כל‬
‫גיסאואובן זוג‬
‫וצאצא‬
‫אחות‪ ,‬גיס או גיסה‪,‬אחות‪,‬‬
‫המייעצת או מי מהמנויים‬
‫הוועדהמהמנויים‬
‫המייעצת או מי‬
‫הוועדהלהיות חבר‬
‫המועמד‬
‫שאדםחבר‬
‫תאגידלהיות‬
‫(‪ )2‬תאגיד שאדם(‪ )2‬המועמד‬
‫שחלקו בהון המניות או‬
‫המניות או‬
‫בהוןבו או‬
‫משרה‬
‫שחלקו‬
‫אונושא‬
‫מנהלובואו‬
‫הואמשרה‬
‫נושא‬
‫או (‪)1‬‬
‫בפסקה‬
‫מנהלו‬
‫כאמור‬
‫כאמור בפסקה (‪ )1‬הוא‬
‫בפסקה (‪ )1‬בהם עולה‬
‫עולה‬
‫כאמור‬
‫מהמנויים בהם‬
‫מיבפסקה (‪)1‬‬
‫כאמור‬
‫חלקו של‬
‫מהמנויים‬
‫בשניהם או‬
‫או של מי‬
‫חלקו‬
‫בהצבעה‬
‫בהצבעה או בשניהם או‬
‫על ‪.5%‬‬
‫על ‪.5%‬‬
‫תחולת דינים‬
‫דיניםלמנוע‬
‫תחולתכדי‬
‫למנועואין בהן‬
‫לגרוע מהן‪,‬‬
‫בהן כדי‬
‫ואיןולא‬
‫מהן‪,‬דין‬
‫הוראות כל‬
‫ולא לגרוע‬
‫דין על‬
‫להוסיף‬
‫הוראות כל‬
‫חוקעלזה באות‬
‫להוסיף‬
‫הוראות‬
‫זה‪ .1‬באות‬
‫הוראות חוק ‪27‬‬
‫‪ .127‬‬
‫סמכויותיו כדין‪ ,‬ואולם‬
‫בתחוםואולם‬
‫סמכויותיו כדין‪,‬‬
‫הוראות חוק זה‬
‫נוספותזהעלבתחום‬
‫הוראות חוק‬
‫לקבועעלהוראות‬
‫נוספות‬
‫הוראותגוף‬
‫מכל גוף לקבוע מכל‬
‫אחר‪ ,‬יחולו ההוראות‬
‫ההוראות‬
‫יחולולפי חוק‬
‫הוראות‬
‫וביןאחר‪,‬‬
‫לפיזהחוק‬
‫הוראותחוק‬
‫הוראות לפי‬
‫חוקביןזה ובין‬
‫אי–התאמה‬
‫הוראות לפי‬
‫היתה‬
‫היתה אי–התאמה בין‬
‫לפי חוק זה‪.‬‬
‫לפי חוק זה‪.‬‬

‫‪ 3 8‬‬

‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪739‬‬

‫ביצוע ותקנות‬

‫‪.128‬‬

‫תחילה‬

‫‪.129‬‬

‫תיקון חוק‬
‫ההתגוננות‬
‫האזרחית ‪ -‬מס' ‪17‬‬

‫‪.130‬‬

‫תיקון חוק הבטיחות‬
‫במקומות ציבוריים‬
‫‪ -‬מס' ‪5‬‬

‫‪.131‬‬

‫(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע‬
‫לביצועו‪.‬‬
‫(ב) נקבעה חובת התייעצות לעניין קביעת תקנות או כללים לפי חוק זה‪ ,‬ולא נמסרה‬
‫עמדת הגורם שעמו יש להתייעץ‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום שהועברה אליו פנייה בעניין זה‪,‬‬
‫יראו‪ ,‬בתום אותה תקופה‪ ,‬כאילו קוימה עמו חובת ההתייעצות‪.‬‬
‫(א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יום כינון הרשות הוא שישה חודשים מיום תחילתו‬
‫של חוק זה‪ ,‬ותחילתן של הוראות אלה ביום כינון הרשות‪:‬‬

‫(ג) ‬

‫(‪ )1‬‬

‫פרקים ב' ו–ג';‬

‫(‪ )2‬‬

‫סימנים א'‪ ,‬ב' ו–ה' בפרק ד';‬

‫(‪ )3‬‬

‫פרק ה'‪ ,‬למעט סעיף ‪(43‬ה)(‪;)2‬‬

‫(‪ )4‬‬

‫פרק ו';‬

‫(‪ )5‬‬

‫סעיפים ‪(76 ,75‬א)(‪ )2‬עד (‪;79 ,77 ,)5‬‬

‫(‪ )6‬‬

‫פרק ח';‬

‫(‪ )7‬‬

‫סעיפים ‪ 122‬עד ‪;126‬‬

‫(‪ )8‬‬

‫פרק י"א‪ ,‬למעט סעיפים ‪(130‬א)(‪ 142 ,)1(135 ,)2‬ו–‪;145‬‬

‫(‪ )9‬‬

‫סעיף ‪.146‬‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א) —‬
‫(‪ )1‬תחילתם של סעיפים ‪(43‬ה)(‪ )2‬ו–‪ 145‬ביום תחילתו של חוק רישוי עסקים‬
‫(תיקון מס' ‪ ,)27‬התשע"א—‪2010‬‏‪;39‬‬
‫(‪ )2‬‬

‫תחילתו של סעיף ‪ ,)2(130‬שישה חודשים מיום כינון הרשות‪.‬‬

‫פרק י"א‪ :‬תיקונים עקיפים‬
‫בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א—‪1951‬‏‏‪— 40‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫בסעיף ‪— 1‬‬
‫(א) בהגדרה "ארגון עזר" —‬
‫(‪ )1‬‬

‫במקום פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬הרשות הארצית לכבאות והצלה‏";‬

‫(‪ )2‬‬
‫(ב) ‬

‫פסקה (‪ — )3‬תימחק;‬

‫בהגדרה "חבר ארגון עזר"‪ ,‬הסיפה החל במילה "ולעניין" — תימחק;‬

‫(‪ )2‬בסעיף ‪8‬ג‪ ,‬בסופו יבוא "הוראות סעיף זה לא יחולו על הרשות הארצית לכבאות‬
‫והצלה‪".‬‬

‫‪ 39‬‬
‫‪ 4 0‬‬
‫‪ 41‬‬

‫בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג—‪1962‬‏‏‪ ,41‬בסעיף ‪— 2‬‬

‫ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.40‬‬
‫ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪ ;78‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.1052‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;2‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.888‬‬

‫‪740‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ — )1‬בסעיף קטן (א) —‬
‫"השר לביטחון הפנים";‬
‫הפנים";‬
‫לביטחוןיבוא‬
‫המשטרה"‬
‫"השר‬
‫"שר‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫המשטרה"‬
‫(א) "שרברישה‪,‬‬
‫(א) ברישה‪ ,‬במקום‬
‫(ב) ‬

‫(‪ )2‬‬

‫תימחק;פסקה (‪ — )2‬תימחק;‬
‫פסקה (‪( — )2‬ב) ‬

‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬
‫(‪( )2‬א) אחרי‬
‫אחרי סעיף קטן‬
‫במקומות אסיפות קבועים‬
‫לאסיפות קבועים‬
‫במקומות אסיפות‬
‫רשאי לקבוע‬
‫לאסיפות‬
‫לקבועהפנים‬
‫לביטחון‬
‫רשאי‬
‫ השר‬
‫הפנים‬
‫"(א‪)1‬‬
‫"(א‪  )1‬השר לביטחון‬
‫והצלה‪ ,‬כיבוי ומניעת‬
‫ומניעת‬
‫בטיחות אש‬
‫והצלה‪ ,‬כיבוי‬
‫אשאמצעי‬
‫לעניין‬
‫בטיחות‬
‫הוראות‬
‫אמצעי‬
‫אחרים‪,‬‬
‫לעניין‬
‫במקומות‬
‫אוהוראות‬
‫או במקומות אחרים‪,‬‬
‫דליקות‪".‬‬
‫דליקות‪".‬‬

‫התשכ"ה—‪1965‬‏‏‪42‬‬
‫תיקון חוק‬
‫והבנייה‪—,‬התשכ"ה—‪1965‬‏‏‪— 42‬‬
‫בחוק התכנון‬
‫והבנייה‪,‬‬
‫בחוק התכנון‪.132‬‬
‫‪.132‬‬

‫התכנון והבנייה‬
‫‪ -‬מס' ‪ )1(99‬‬

‫במקום פסקה (‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫‪(18‬ה)‪,‬יבוא‪:‬‬
‫פסקה (‪)3‬‬
‫במקוםבסעיף‬
‫בסעיף ‪(18‬ה)‪ )1( ,‬‬

‫תיקון חוק‬
‫התכנון והבנייה‬
‫‪ -‬מס' ‪99‬‬

‫אשבתחום בטיחות אש‬
‫הכשרה‬
‫בטיחות‬
‫בעל‬
‫בתחום‬
‫והצלה‪,‬‬
‫הכשרה‬
‫לכבאות‬
‫הארציתבעל‬
‫הרשות והצלה‪,‬‬
‫נציגלכבאות‬
‫הארצית‬
‫"(‪ )3‬נציג הרשות "(‪ )3‬‬
‫דעה מייעצת בעניינים‬
‫בעניינים‬
‫ותהיה לו‬
‫מייעצת‬
‫המשנה‪,‬‬
‫לו דעה‬
‫ועדת‬
‫ותהיה‬
‫לדיוני‬
‫המשנה‪,‬‬
‫דרך קבע‪,‬‬
‫יוזמן‪,‬ועדת‬
‫לדיוני‬
‫והצלה‪,‬‬
‫והצלה‪ ,‬יוזמן‪ ,‬דרך קבע‪,‬‬
‫לבטיחות אש והצלה;";‬
‫והצלה;";‬
‫הנוגעים‬
‫הנוגעים לבטיחות אש‬
‫(‪ )2‬‬

‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫קטן‪(,19‬ב)במקום‬
‫בסעיף‬
‫במקום סעיף‬
‫בסעיף ‪ )2( ,19‬‬
‫אשבתחום בטיחות אש‬
‫הכשרה‬
‫בטיחות‬
‫בעל‬
‫בתחום‬
‫והצלה‪,‬‬
‫הכשרה‬
‫לכבאות‬
‫הארציתבעל‬
‫הרשות והצלה‪,‬‬
‫נציגלכבאות‬
‫הארצית‬
‫"(ב) נציג הרשות "(ב) ‬
‫מייעצת בעניינים הנוגעים‬
‫דעההנוגעים‬
‫בעניינים‬
‫ותהיה לו‬
‫מייעצת‬
‫הוועדה‪,‬‬
‫לדיוני דעה‬
‫ותהיה לו‬
‫הוועדה‪,‬קבע‬
‫יוזמן דרך‬
‫לדיוני‬
‫והצלה‪,‬‬
‫והצלה‪ ,‬יוזמן דרך קבע‬
‫לבטיחות אש והצלה‪".‬‬
‫לבטיחות אש והצלה‪".‬‬

‫התשכ"ח—‪1968‬‏‏‪43‬‬
‫התשכ"ח—‪1968‬‏‏‪43‬‬
‫תיקון חוק רישוי‬
‫רישוי‬
‫תיקון חוק‬
‫חוק רישוי עסקים) —‬
‫עסקים) —‬
‫(בחוק זה —‬
‫רישוי‬
‫עסקים‪(,‬בחוק זה — חוק‬
‫עסקים‪,‬בחוק רישוי‬
‫בחוק‬
‫רישוי ‪.133‬‬
‫‪.133‬‬
‫עסקים ‪ -‬מס' ‪29‬‬
‫עסקים ‪ -‬מס' ‪29‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫בסעיף ‪— 1‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫בסעיף ‪— 1‬‬

‫— בסעיף קטן (א) —‬
‫(א) בסעיף קטן (א)(א) ‬
‫(‪ )1‬‬

‫יימחקו; כבאות" — יימחקו;‬
‫"ולשירותי‬
‫כבאות" —‬
‫"ולשירותיהמילים‬
‫המיליםבפסקה (‪,)6‬‬
‫בפסקה (‪ )1( ,)6‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫אחרי פסקה (‪ )6‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי פסקה (‪)6‬‬
‫לכבאות‪;".‬הנוגעים לכבאות‪;".‬‬
‫קיום הדינים‬
‫הנוגעים‬
‫"(‪ )7‬קיום הדינים "(‪ )7‬‬

‫(ב) ‬

‫— בסעיף קטן (ב) —‬
‫בסעיף קטן (ב)(ב) ‬
‫(‪ )1‬‬

‫"השר לביטחון הפנים";‬
‫הפנים";‬
‫לביטחוןיבוא‬
‫המשטרה"‬
‫"השר‬
‫"שר‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫המשטרה"‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬
‫במקום "שר‬
‫בפסקה (‪ )1( ,)2‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫אחרי פסקה (‪ )5‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי פסקה (‪)5‬‬
‫השר לביטחון הפנים;";‬
‫הפנים;";‬
‫לביטחון— עם‬
‫קטן (א)(‪)7‬‬
‫השר‬
‫בסעיף‬
‫(א)(‪ — ))7‬עם‬
‫"(‪ )6‬בסעיף קטן "(‪6‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫"השר לביטחון הפנים";‬
‫הפנים";‬
‫לביטחוןיבוא‬
‫"השרהפנים"‬
‫במקום "שר‬
‫הפנים" יבוא‬
‫בסעיף ‪,9‬‬
‫במקום "שר‬
‫(‪ )2‬‬
‫בסעיף ‪,9‬‬

‫(‪ )3‬‬

‫"השר לביטחון הפנים";‬
‫הפנים";‬
‫לביטחוןיבוא‬
‫המשטרה"‬
‫"השר‬
‫"שר‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫המשטרה"‬
‫בסעיף ‪(11‬א)‪,‬‬
‫במקום "שר‬
‫בסעיף ‪(11‬א)‪ )3( ,‬‬

‫משטרת המחוז‪ ,‬מפקד‬
‫מפקד‬
‫"מפקד‬
‫המחוז‪,‬‬
‫יבוא‬
‫משטרת‬
‫"מפקדהמחוז"‬
‫משטרת‬
‫יבוא‬
‫"מפקד‬
‫המחוז"‬
‫במקום‬
‫משטרת‬
‫‪(14‬א)‪,‬‬
‫"מפקד‬
‫במקוםבסעיף‬
‫(‪ )4‬בסעיף ‪(14‬א)‪ )4( ,‬‬
‫התשע"ב—‪2012‬‏‏‪44‬‬
‫התשע"ב—‪2012‬‏‏‪( 44‬בחוק זה‬
‫והצלה‪(,‬בחוק זה‬
‫הארצית לכבאות‬
‫הרשות והצלה‪,‬‬
‫בחוקלכבאות‬
‫הארצית‬
‫כהגדרתו‬
‫הרשות‬
‫מחוז‬
‫מחוז כהגדרתו בחוק‬
‫מפקד כבאות מחוזי)";‬
‫מחוזי)";‬
‫— מפקד כבאות —‬
‫המחוז‪ ,‬למפקד כבאות‬
‫כבאות‬
‫משטרת‬
‫למפקד‬
‫"למפקד‬
‫המחוז‪,‬‬
‫יבוא‬
‫משטרת‬
‫המחוז‪",‬‬
‫"למפקד‬
‫"לממונה על‬
‫המחוז‪ ",‬יבוא‬
‫‪ ,20‬אחרי‬
‫בסעיףעל‬
‫אחרי) "לממונה‬
‫(‪ )5‬בסעיף ‪5( ,20‬‬
‫מחוזי‪;",‬‬
‫מחוזי‪;",‬‬

‫‪ 42‬‬
‫‪ 43‬‬
‫‪ 4 4‬‬

‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;307‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.511‬‬
‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;204‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.582‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪741‬‬

‫(‪ )6‬‬

‫בסעיף ‪— 28‬‬
‫(א) בסעיף קטן (א)‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )6‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪6‬א)  מפקד כבאות מחוזי או עובד המדינה שהוא הסמיך לעניין זה;";‬
‫(ב )‬

‫(‪ )7‬‬

‫בסעיף קטן (ד)(‪ ,)1‬במקום "בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ ")6‬יבוא "בפסקאות (‪ )1‬עד (‪6‬א)";‬

‫בסעיף ‪29‬ב(א)‪ ,‬במקום פסקה (‪ )4‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )4‬נציג השר לביטחון הפנים להבטחת מטרת הרישוי לפי סעיף ‪(1‬א)(‪ ,)2‬ונציג‬
‫השר לביטחון הפנים להבטחת מטרת הרישוי לפי סעיף ‪(1‬א)(‪;";)7‬‬

‫(‪ )8‬‬
‫תיקון חוק שירות‬
‫המדינה (גמלאות)‬
‫‪ -‬מס ‪53‬‬

‫‪.134‬‬

‫בסעיף ‪(42‬א)‪ ,‬במקום "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון הפנים"‪.‬‬

‫בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪,‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫התש"ל—‪1970‬‏‏‏‪45‬‬

‫—‬

‫בסעיף ‪ ,105‬בסופו יבוא‪:‬‬
‫"(ג) על אף האמור בכל דין או הסכם החל ביום כינון הרשות תשולם לגמלאי‬
‫איגוד לכבאות‪ ,‬ולגמלאי רשות מקומית‪ ,‬מאוצר המדינה‪ ,‬קצבה שלה הוא זכאי‬
‫בהתאם להוראות הסדר פנסיה תקציבית קיים‪ ,‬אשר יחולו עליה הוראות חוק‬
‫זה‪ ,‬והרשויות הפועלות לפי חוק זה יהיו מוסמכות לפעול גם לגבי הגמלאים‬
‫האמורים‪ ,‬כאילו היו עובדי המדינה‪.‬‬
‫(ד) ‬

‫בסעיף זה —‬

‫"גמלאי איגוד לכבאות" — מי שפרש לקצבה מאיגוד ערים לכבאות לפני יום‬
‫כינון הרשות‪ ,‬והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים‬
‫מקופת האיגוד;‬
‫"גמלאי רשות מקומית" — מי שפרש לקצבה מרשות מקומית שיש לה מחלקה‬
‫לשירותי כבאות‪ ,‬לפני יום כינון הרשות‪ ,‬ערב פרישתו הועסק במחלקה‬
‫האמורה והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים מקופת‬
‫הרשות המקומית;‬
‫"הסדר פנסיה תקציבית קיים" — כהגדרתו בסעיף ‪107‬ג(ב)‪ ,‬ולעניין אופן חישוב‬
‫המשכורת הקובעת תחול פסקה (‪ )2‬להגדרה "תוספת קבועה" כאמור‬
‫בסעיף ‪107‬ג(א)(‪;)1‬‬
‫"יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקת כבאות" — כהגדרתם‬
‫בסעיפים ‪ 2‬ו–‪ 97‬לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‏‪,46‬‬
‫בהתאמה‪;".‬‬
‫(‪ )2‬‬

‫אחרי סעיף ‪107‬ב יבוא‪:‬‬

‫"עובד איגוד כבאות ‪107‬ג‪( .‬א) על אף הוראות סעיף ‪107‬א והאמור בכל דין או הסכם‪,‬‬
‫או רשות מקומית‬
‫הוראות חוק זה יחולו על עובד כבאות בפנסיה תקציבית‬
‫שיש לה מחלקה‬
‫לשירותי כבאות‬
‫שהתמנה לפי חוק המינויים ביום כינון הרשות (בסעיף זה‬
‫— עובד קיים)‪ ,‬בשינויים אלה‪:‬‬
‫(‪) 1‬‬
‫כך‪:‬‬

‫ההגדרה "תוספת קבועה" לעניין פרק ב' תיקרא‬

‫""תוספת קבועה" — תוספת המשתלמת על משכורתו‬
‫היסודית של עובד המתקיים בה אחד משני אלה‪:‬‬
‫‪ 4 5‬‬
‫‪ 46‬‬

‫‪742‬‬

‫ס"ח התש"ל‪ ,‬עמ' ‪ ;65‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.266‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫ידי הממשלה כתוספת‬
‫כתוספת‬
‫שהוכרה על‬
‫הממשלה‬
‫תוספת‬
‫שהוכרה על ידי‬
‫(‪ )1‬‬
‫(‪ )1‬תוספת‬
‫קבועה לעניין חוק זה;‬
‫קבועה לעניין חוק זה;‬
‫הקובעתבמשכורתו הקובעת‬
‫שהיתה נכללת‬
‫במשכורתו‬
‫תוספת‬
‫(‪ )2‬נכללת‬
‫(‪ )2‬תוספת שהיתה‬
‫פנסיה תקציבית קיים‪,‬‬
‫הסדר קיים‪,‬‬
‫תקציבית‬
‫פנסיה לפי‬
‫של עובד‬
‫של עובד לפי הסדר‬
‫באיגוד ערים לכבאות או‬
‫לכבאות או‬
‫לעבוד‬
‫ערים‬
‫המשיך‬
‫באיגוד‬
‫אילו‬
‫אילו המשיך לעבוד‬
‫כבאותעדברשות מקומית עד‬
‫מקומית‬
‫לשירותי‬
‫במחלקהברשות‬
‫במחלקה לשירותי כבאות‬
‫והכל בכפוף להוראות‬
‫להוראות‬
‫משירות‪,‬‬
‫בכפוף‬
‫פרישתו‬
‫למועדוהכל‬
‫למועד פרישתו משירות‪,‬‬
‫מגבילות;";‬
‫מגבילות;";‬
‫עריםקיים באיגוד ערים‬
‫באיגודעובד‬
‫עבודתו של‬
‫עובד קיים‬
‫תקופות‬
‫עבודתו של‬
‫(‪ )2‬‬
‫(‪ )2‬תקופות‬
‫לשירותילה מחלקה לשירותי‬
‫מקומית שיש‬
‫ברשותמחלקה‬
‫שיש לה‬
‫מקומית או‬
‫לכבאות או ברשותלכבאות‬
‫רשות הכבאות וההצלה‬
‫וההצלה‬
‫הכבאותחוק‬
‫שאלמלא הוראות‬
‫כבאותחוק רשות‬
‫כבאות שאלמלא הוראות‬
‫הסדר פנסיה תקציבית‬
‫תקציבית‬
‫לגמלאות לפי‬
‫הסדר פנסיה‬
‫לפי זכות‬
‫נושאות‬
‫לגמלאות‬
‫היו נושאות זכות היו‬
‫ולאלעניין חוק זה‪ ,‬ולא‬
‫שירות‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫כתקופת‬
‫לעניין‬
‫אותן‬
‫שירות‬
‫כתקופתיראו‬
‫קיים‪ ,‬יראו אותן קיים‪,‬‬
‫האמורות הוראות הסדר‬
‫העבודה הסדר‬
‫האמורות הוראות‬
‫לגבי תקופות‬
‫העבודה‬
‫יחולו לגבי תקופותיחולו‬
‫הפנסיה התקציבית הקיים‪.‬‬
‫הפנסיה התקציבית הקיים‪.‬‬
‫(ב) ‬

‫בסעיף זה — (ב) ‬

‫בסעיף זה —‬

‫תשלומים המשולמים‬
‫המשולמים‬
‫קיים" — הסדר‬
‫תשלומים‬
‫תקציבית‬
‫פנסיההסדר‬
‫קיים" —‬
‫"הסדר‬
‫"הסדר פנסיה תקציבית‬
‫מקומיתאו מרשות מקומית‬
‫מרשותלכבאות‬
‫מאיגוד ערים‬
‫לכבאות או‬
‫עריםשפרש‬
‫למי שפרש מאיגודלמי‬
‫בחודשומדי חודש בחודשו‬
‫לשירותי כבאות‬
‫מחלקהמדי חודש‬
‫להכבאות‬
‫לשירותי‬
‫שיש לה מחלקה שיש‬
‫הרשותהאיגוד או הרשות‬
‫אומקופת‬
‫הסכם‪,‬‬
‫האיגוד‬
‫מקופתלפי‬
‫הסכם‪ ,‬רציף‪,‬‬
‫באופן רציף‪ ,‬לפי באופן‬
‫ולאחר מותו — לשאירו‪,‬‬
‫לשאירו‪,‬‬
‫ימי—חייו‪,‬‬
‫מותו‬
‫ולאחרכל‬
‫חייו‪ ,‬במשך‬
‫המקומית‪,‬‬
‫המקומית‪ ,‬במשך כל ימי‬
‫מגבילות;להוראות מגבילות;‬
‫והכל בכפוף‬
‫והכל בכפוף להוראות‬
‫מגבילות" — כל אחת מאלה‪:‬‬
‫אחת מאלה‪:‬‬
‫"הוראות‬
‫"הוראות מגבילות" — כל‬
‫התקציב‪ ,‬התשמ"ה—‬
‫התשמ"ה—‬
‫התקציב‪ ,‬יסודות‬
‫יסודות ‪ 29‬לחוק‬
‫לחוק) סעיף‬
‫(‪1‬‬
‫(‪ )1‬סעיף ‪29‬‬
‫‪1985‬‏‏‪;47‬‬
‫‪;471985‬‬
‫‏‏‬
‫התקציב לשנת הכספים‬
‫הכספים‬
‫לחוק‬
‫לשנת‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫התקציב‬
‫הוראות‬
‫(‪ )2‬הוראות סעיף(‪ 23 )2‬לחוק‬
‫‪ ,1982‬התשמ"ב—‪;1982‬‬
‫‪ ,1982‬התשמ"ב—‪;1982‬‬
‫התקציב לשנת הכספים‬
‫הכספים‬
‫לחוק‬
‫לשנת‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫התקציב‬
‫הוראות‬
‫(‪ )3‬הוראות סעיף(‪ 24 )3‬לחוק‬
‫‪ ,1983‬התשמ"ג—‪;1983‬‬
‫‪ ,1983‬התשמ"ג—‪;1983‬‬
‫התקציב לשנת הכספים‬
‫הכספים‬
‫לחוק‬
‫לשנת‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫התקציב‬
‫הוראות‬
‫(‪ )4‬הוראות סעיף(‪ 24 )4‬לחוק‬
‫‪ ,1984‬התשמ"ד—‪;1984‬‬
‫‪ ,1984‬התשמ"ד—‪;1984‬‬
‫חוק הרשות הארצית‬
‫הארצית‬
‫וההצלה" —‬
‫חוק הרשות‬
‫הכבאות‬
‫וההצלה" —‬
‫"חוק רשות‬
‫"חוק רשות הכבאות‬
‫והצלה‪ ,‬התשע"ב—‏‪;2012‬‬
‫לכבאות—‏‪;2012‬‬
‫לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‬
‫ו"רשות מקומית שיש לה‬
‫עובר"שיש לה‬
‫מקומית‬
‫"עובד‬
‫ו"רשות‬
‫הרשות"‪,‬‬
‫עובר"‬
‫כינון‬
‫"עובד‬
‫"יום כינון הרשות"‪",‬יום‬
‫כהגדרתם בסעיפים ‪ 2‬ו–‪97‬‬
‫בסעיפים ‪ 2‬ו–‪97‬‬
‫כבאות" —‬
‫כהגדרתם‬
‫מחלקה—לשירותי‬
‫מחלקה לשירותי כבאות"‬
‫וההצלה; הכבאות וההצלה;‬
‫לחוק רשות‬
‫לחוק רשות הכבאות‬
‫עובד עובר‪ ,‬שהסדר‬
‫שהסדר‬
‫תקציבית" —‬
‫עובד עובר‪,‬‬
‫בפנסיה‬
‫תקציבית" —‬
‫"עובד כבאות‬
‫"עובד כבאות בפנסיה‬
‫הסדר הרשות הוא הסדר‬
‫יום כינון‬
‫ערבהוא‬
‫הרשות‬
‫כינוןלגביו‬
‫יוםהחל‬
‫הפנסיה‬
‫הפנסיה החל לגביו ערב‬
‫פנסיה תקציבית קיים‪".‬‬
‫פנסיה תקציבית קיים‪".‬‬

‫‪ 47‬‬

‫ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪.60‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪743‬‬

‫תיקון פקודת‬
‫המשטרה ‪ -‬מס' ‪27‬‬

‫‪.135‬‬

‫תיקון חוק בתי‬
‫המשפט ‪-‬מס' ‪72‬‬

‫‪.136‬‬

‫בחוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד—‪1984‬‏‏‪ ,50‬בתוספת השלישית‪ ,‬פרט ‪13‬‬
‫— יימחק‪.‬‬

‫תיקון חוק העבירות‬
‫המינהליות ‪ -‬מס' ‪16‬‬

‫‪.137‬‬

‫בחוק העבירות המינהליות‪ ,‬התשמ"ו—‪1985‬‏‏‪ ,51‬בתוספת הראשונה‪ ,‬בטור א'‪ ,‬בסופו יבוא‬
‫"חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב—‏‪2012‬‏‪."52‬‬

‫תיקון חוק בתי דין‬
‫מינהליים ‪ -‬מס' ‪12‬‬

‫‪.138‬‬

‫בחוק בתי דין מינהליים‪ ,‬התשנ"ב—‪1992‬‏‏‪ ,53‬בתוספת‪ ,‬אחרי פרט ‪ 25‬יבוא‪:‬‬

‫תיקון חוק החומרים‬
‫המסוכנים ‪ -‬מס' ‪7‬‬

‫‪.139‬‬

‫בפקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א—‪1971‬‏‏‪— 48‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫בסעיף ‪4‬א(א)‪ ,‬במקום פסקה (‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )3‬לצורך הצלת הנפש או הרכוש —‬
‫(א) להיכנס לכל מקום שהכניסה אליו דרושה באופן חיוני ולהשתמש‬
‫בכוח סביר כלפי אדם או רכוש לצורך ביצוע סמכות הכניסה כאמור‪,‬‬
‫ובלבד שהשוטר זיהה עצמו לפני מי שנמצא במקום והודיע לו את המטרה‬
‫שלשמה נדרשת הכניסה‪ ,‬ביקש את הסכמתו לכניסה והזהירו כי יש‬
‫בכוונתו להשתמש בכוח לצורך הכניסה; חובת הזיהוי‪ ,‬ההודעה והאזהרה‬
‫כאמור לא יחולו אם נוכח השוטר לדעת כי לא נמצא איש במקום;‬
‫(ב) לעשות כל פעולה הדרושה באופן חיוני‪ ,‬ולהשתמש בכוח סביר כלפי‬
‫אדם או רכוש לצורך ביצוע פעולה כאמור‪;".‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫בסעיף ‪90‬א‪ ,‬בהגדרה "גוף הצלה" —‬
‫(א) במקום פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬הרשות הארצית לכבאות והצלה;";‬
‫(ב) ‬

‫פסקה (‪ — )4‬תימחק;‬

‫(‪ )3‬בסעיף ‪90‬ד(ט)‪ ,‬במקום "צו לפי סעיף ‪ 23‬לחוק שירותי הכבאות‪ ,‬ועל צו גיוס לפי‬
‫סעיף ‪ 24‬לחוק האמור" יבוא "צו גיוס לפי סעיפים ‪ 24‬ו–‪ 25‬לחוק הרשות הארצית לכבאות‬
‫והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‪."49‬‬

‫"‪ .26‬ועדת ערר לפי סעיף ‪ 38‬לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב—‬
‫‪2012‬‏‪.54‬‏"‬
‫בחוק החומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג—‪1993‬‏‏‪( 55‬בחוק זה — חוק החומרים המסוכנים) —‬
‫(‪ )1‬בסעיף ‪ ,1‬ההגדרות "גוף הצלה" ו"ממונה על אירוע חומרים מסוכנים"‬
‫— יימחקו;‬
‫(‪ )2‬‬

‫בסעיף ‪16‬ג‪— 2‬‬
‫(א) בכותרת השוליים‪ ,‬במקום "על" יבוא "בעת";‬
‫(ב) ‬

‫‪ 4 8‬‬
‫‪ 49‬‬
‫‪ 5 0‬‬
‫‪ 51‬‬
‫‪ 52‬‬
‫‪ 53‬‬
‫‪ 5 4‬‬
‫‪ 5 5‬‬

‫‪744‬‬

‫בסעיף קטן (א) —‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,17‬עמ' ‪ ;390‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.948‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬
‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;198‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.573‬‬
‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;31‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.1080‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬
‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;90‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.608‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬
‫ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;28‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.869‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫החל במילים "או בעת‬
‫והסיפהבעת‬
‫במילים "או‬
‫מסוכנים"‬
‫חומריםהחל‬
‫אירועוהסיפה‬
‫מסוכנים"‬
‫המילים "על‬
‫אירוע חומרים‬
‫(‪ )1‬המילים "על (‪ )1‬‬
‫שהוא פועל" — יימחקו;‬
‫שהוא פועל" — יימחקו;‬
‫(‪ )2‬‬

‫יימחקו; (‪ )1‬ו–(‪ — )2‬יימחקו;‬
‫ו–(‪— )2‬פסקאות‬
‫פסקאות (‪ )2( )1‬‬

‫כאמור לגבי הנחיות‬
‫הנחיות‬
‫מקצועי‬
‫לגבי‬
‫ייעוץ‬
‫כאמור‬
‫מקצועימתן‬
‫המילים "וכן‬
‫(‪ ,)3‬ייעוץ‬
‫בפסקהמתן‬
‫המילים "וכן‬
‫(‪ )3‬בפסקה (‪ )3( ,)3‬‬
‫יימחקו;ההצלה" — יימחקו;‬
‫לציבור ולגופי‬
‫ההצלה" —‬
‫התנהגות‬
‫התנהגות לציבור ולגופי‬
‫(ג) ‬

‫בסעיף קטן (ב)(ג) — בסעיף קטן (ב) —‬
‫(‪ )1‬‬

‫יימחקו;מסוכנים" — יימחקו;‬
‫אירוע —חומרים‬
‫מסוכנים"‬
‫חומרים "על‬
‫אירועהמילים‬
‫ברישה‪,‬‬
‫המילים "על‬
‫(‪ )1‬‬
‫ברישה‪,‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫יימחקו;מסוכנים" — יימחקו;‬
‫אירוע —חומרים‬
‫מסוכנים"‬
‫חומרים "על‬
‫אירועהמילים‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫המילים "על‬
‫בפסקה (‪ )2( ,)1‬‬

‫סכנה לחיי אדם" —‬
‫אדם" —‬
‫וצמצום‬
‫לחיי‬
‫מניעה‬
‫"לשםסכנה‬
‫וצמצום‬
‫המילים‬
‫מניעה‬
‫"לשם(‪,)2‬‬
‫בפסקה‬
‫המילים‬
‫(‪ )3‬בפסקה (‪ )3( ,)2‬‬
‫יימחקו;‬
‫יימחקו;‬
‫(‪ )4‬‬
‫(ד) ‬
‫(‪ )3‬‬

‫יימחקו; (‪ )4‬ו–(‪ — )6‬יימחקו;‬
‫ו–(‪— )6‬פסקאות‬
‫פסקאות (‪ )4( )4‬‬

‫סעיף קטן (ג) —(ד) בטל;סעיף קטן (ג) — בטל;‬

‫בסעיף ‪16‬ג‪ )3(— 4‬‬

‫בסעיף ‪16‬ג‪— 4‬‬

‫במקום "על" יבוא "בעת";‬
‫השוליים‪",‬בעת";‬
‫בכותרת"על" יבוא‬
‫השוליים‪ ,‬במקום‬
‫(א) ‬
‫(א) בכותרת‬
‫(ב) ‬

‫יימחקו;מסוכנים" — יימחקו;‬
‫אירוע —חומרים‬
‫מסוכנים"‬
‫חומרים "על‬
‫אירועהמילים‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫בסעיף"על‬
‫בסעיף קטן (א)‪(,‬ב) המילים‬

‫(ג) ‬

‫(ג) בטל‪.‬סעיף קטן (ב) — בטל‪.‬‬
‫סעיף קטן (ב) —‬

‫אזורים‬
‫‪ .140‬חוק‬
‫תיקון‬
‫בחוק‬
‫אזורים‪.140‬‬
‫חופשיים לייצור‬
‫חופשיים לייצור‬
‫לכבאות‬
‫הארצית‬
‫לכבאות‬
‫והרשות‬
‫הפנים‬
‫הארצית‬
‫לביטחון‬
‫והרשות‬
‫"השר‬
‫הפנים‬
‫יבוא‬
‫לביטחון‬
‫הכבאות"‬
‫"השר‬
‫ורשות‬
‫יבוא‬
‫המשטרה‬
‫הכבאות"‬
‫ורשות‬
‫המשטרה‬
‫בישראל ‪ -‬מס' ‪5‬‬
‫בישראל ‪ -‬מס' ‪5‬‬
‫והצלה"‪.‬‬
‫והצלה"‪.‬‬

‫אזורים‬
‫תיקון חוק‬
‫"שר‬
‫במקום‬
‫"שר ‪(52‬ד)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫במקום‬
‫התשנ"ד—‪1994‬‏‏‪,56‬‬
‫בישראל‪,‬בסעיף ‪(52‬ד)‪,‬‬
‫התשנ"ד—‪1994‬‏‏‪,56‬‬
‫חופשיים לייצור‬
‫אזוריםבישראל‪,‬‬
‫בחוקלייצור‬
‫חופשיים‬

‫התשנ"ה—‪1995‬‏‏‪57‬‬
‫הביטוח‬
‫‪ .141‬חוק‬
‫תיקון‬
‫משולב]‪ —,‬התשנ"ה—‪1995‬‏‏‪— 57‬‬
‫הלאומי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הביטוח‬
‫בחוק[נוסח‬
‫הלאומי‬
‫בחוק‬
‫הביטוח‪.141‬‬

‫הלאומי ‪ -‬מס' ‪142‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫תימחק;הכבאות" — תימחק;‬
‫"חוק—שירותי‬
‫הכבאות"‬
‫ההגדרה‬
‫שירותי‬
‫בסעיף ‪,1‬‬
‫ההגדרה "חוק‬
‫(‪ )1‬‬
‫בסעיף ‪,1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫במקום פסקה (‪ )8‬יבוא‪:‬‬
‫‪,287‬יבוא‪:‬‬
‫בסעיף (‪)8‬‬
‫במקום פסקה‬
‫בסעיף ‪ )2( ,287‬‬
‫והצלה‪,‬‬
‫התשע"ב—‪2012‬‏‏‪,58‬‬
‫הארצית לכבאות‬
‫הרשותוהצלה‪,‬‬
‫לכבאות‬
‫בחוק‬
‫הארצית‬
‫כהגדרתו‬
‫הרשות‬
‫מתנדב‬
‫כהגדרתו) בחוק‬
‫"(‪8‬‬

‫"(‪ )8‬מתנדב‬
‫סעיף ‪ 24‬לחוק האמור;";‬
‫האמור;";‬
‫שגויס לפי‬
‫‪ 24‬לחוק‬
‫סעיףמי‬
‫או מי שגויס לפי או‬
‫(‪ )3‬‬

‫יימחק;י"ד‪ ,‬פרט ‪ — 2‬יימחק;‬
‫בלוח י"ד‪ ,‬פרט(‪ — )23‬בלוח‬

‫(‪ )4‬‬

‫יבוא "התשי"ט—‪."1959‬‬
‫"התשי"ט—‪."1959‬‬
‫שירותי הכבאות"‬
‫"חוקיבוא‬
‫הכבאות"‬
‫שירותי אחרי‬
‫בלוח ט"ו‪,‬‬
‫אחרי) "חוק‬
‫בלוח ט"ו‪4( ,‬‬

‫‪ .142‬חוק‬
‫תיקון‬
‫מינהליים‪ ,‬התש"ס—‪2000‬‏‏‪— 59‬‬
‫התש"ס—‪2000‬‏‏‪— 59‬‬
‫מינהליים‪,‬לעניינים‬
‫לענייניםבתי משפט‬
‫‪ .142‬בחוק‬
‫בתי בתי משפט‬
‫בחוק‬
‫משפט לעניינים‬

‫(‪ - )1‬מס' ‪78‬‬
‫מינהליים‬
‫יבוא‪:‬אחרי פרט ‪ 44‬יבוא‪:‬‬
‫הראשונה‪,‬‬
‫בתוספתפרט ‪44‬‬
‫הראשונה‪ ,‬אחרי‬
‫(‪ )1‬‬
‫בתוספת‬

‫תיקון חוק הביטוח‬
‫הלאומי ‪ -‬מס' ‪142‬‬

‫התשע"ב—‪2012‬‏‏‪,58‬‬

‫תיקון חוק בתי‬
‫משפט לעניינים‬
‫מינהליים ‪ -‬מס'‬
‫‪78‬‬

‫"‪ .45‬כבאות והצלה — החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות‬
‫"‪ .45‬כבאות והצלה — החלטה של רשות‪60‬לפי חוק הרשות הארצית לכבאות‬
‫והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‏ ‪ ,‬למעט‪:‬‬
‫והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‏‪ ,60‬למעט‪:‬‬
‫(‪ )1‬החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק‬
‫(‪ )1‬החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק‬
‫האמור;‬
‫האמור;‬

‫‪ 5 6‬‬
‫‪ 57‬‬
‫‪ 5 8‬‬
‫‪ 59‬‬
‫‪ 6 0‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;216‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.327‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.616‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;190‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.649‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪745‬‬

‫(‪ )2‬החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה‪ ,‬הפסקת כהונתו של הנציב‬
‫או השעייתו;‬

‫(‪ )2‬‬

‫(‪ )3‬‬

‫החלטת שר לפי סעיף ‪ 34‬לחוק האמור;‬

‫(‪ )4‬‬

‫החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף ‪ 51‬לחוק האמור‪;".‬‬

‫בתוספת השנייה‪ ,‬אחרי פרט ‪ 22‬יבוא‪:‬‬
‫"‪ .23‬ערעור לפי סעיפים ‪(38‬ו) ו–‪(110‬ג)(‪ )5‬לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪,‬‬
‫התשע"ב—‪".2012‬‬

‫תיקון חוק התכנית‬
‫להבראת כלכלת‬
‫ישראל (תיקוני‬
‫חקיקה להשגת יעדי‬
‫התקציב והמדיניות‬
‫הכלכלית לשנות‬
‫הכספים ‪2003‬‬
‫ו–‪- )2004‬מס' ‪16‬‬

‫‪.143‬‬

‫בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות‬
‫הכלכלית לשנות הכספים ‪ 2003‬ו–‪ ,)2004‬התשס"ג—‪2003‬‏‏‪ ,61‬אחרי סעיף ‪ 95‬יבוא‪:‬‬
‫"דין עובד כבאות‬

‫‪95‬א‪( .‬א) בסעיף זה —‬
‫"חברה מנהלת"‪" ,‬עמית‪-‬מעביד" ו"קופת גמל מרכזית‬
‫להשתתפות בפנסיה תקציבית" — כהגדרתם בחוק‬
‫הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪ ,‬התשס"ה—‬
‫‪2005‬‏‏‪;62‬‬
‫"יום עסקים" — כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות‪,‬‬
‫התשנ"ד—‪1994‬‏‏‪;63‬‬
‫"יתרה צבורה" — כהגדרתה לפי סעיפים ‪ 23‬ו–‪ 60‬לחוק הפיקוח‬
‫על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪ ,‬התשס"ה—‪2005‬‏;‬
‫"יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקה‬
‫לשירותי כבאות" — כהגדרתם בסעיפים ‪ 2‬ו–‪ 97‬לחוק‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב—‪2012‬‏‪,64‬‬
‫בהתאמה;‬
‫"עובד כבאות בפנסיה תקציבית" — כהגדרתו בסעיף ‪107‬ג‬
‫לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪,‬‬
‫התש"ל—‪1970‬‏‪.‬‬
‫(ב) ‬

‫החל ביום כינון הרשות יראו את המדינה —‬
‫(‪ )1‬כמעביד של עובד כבאות בפנסיה תקציבית גם‬
‫לגבי תשלומים שנוכו ממשכורתו של העובד לפי פרק‬
‫זה לפני המועד האמור;‬
‫(‪ )2‬כעמית‪-‬מעביד לעניין קופת גמל מרכזית‬
‫להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית‪-‬מעביד בה‬
‫הוא איגוד ערים לכבאות‪ ,‬או לעניין היתרה בקופת‬
‫גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית‪-‬‬
‫מעביד בה הוא רשות מקומית שיש לה מחלקה‬
‫לשירותי כבאות‪ ,‬הצבורה בשל עובדי כבאות בפנסיה‬
‫תקציבית‪.‬‬

‫‪ 61‬‬
‫‪ 62‬‬
‫‪ 63‬‬
‫‪ 6 4‬‬

‫‪746‬‬

‫ס"ח התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;386‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.638‬‬
‫ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.889‬‬
‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.308‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.702‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫חברהמס הכנסה‏‏‪ ,65‬חברה‬
‫לפקודת‬
‫הכנסה‏‏‪,65‬‬
‫בסעיף ‪87‬‬
‫לפקודת מס‬
‫אף האמור‬
‫על ‪87‬‬
‫(ג) על אף האמור(ג) בסעיף‬
‫תקציבית בפנסיה תקציבית‬
‫להשתתפות‬
‫בפנסיה‬
‫מרכזית‬
‫להשתתפות‬
‫מרכזית של קופה‬
‫מנהלת של קופה מנהלת‬
‫שישרשות מקומית שיש‬
‫ערים או‬
‫מקומית‬
‫איגוד‬
‫רשות‬
‫אוהוא‬
‫עריםבה‬
‫שהעמית‪-‬מעביד‬
‫שהעמית‪-‬מעביד בה הוא איגוד‬
‫למדינה‪ ,‬לא יאוחר מ–‪14‬‬
‫יאוחר מ–‪14‬‬
‫לאתעביר‬
‫כבאות‬
‫למדינה‪,‬‬
‫לשירותי‬
‫תעביר‬
‫מחלקה‬
‫לה מחלקה לשירותילהכבאות‬
‫היתרה הצבורה לזכותו‬
‫הצבורהאתלזכותו‬
‫היתרההרשות‪,‬‬
‫מיום כינון‬
‫הרשות‪ ,‬את‬
‫כינון עסקים‬
‫ימי עסקים מיום ימי‬
‫תקציבית‪ ".‬בפנסיה תקציבית‪".‬‬
‫עובדי כבאות‬
‫בפנסיה‬
‫כבאות בעד‬
‫העמית‪-‬מעביד‬
‫בעד עובדי‬
‫של העמית‪-‬מעבידשל‬
‫"רשות הנהיגה‬
‫תיקון חוק‬
‫הנהיגה‬
‫‪ .144‬חוק‬
‫תיקון‬
‫כבאות‬
‫במקום‬
‫כבאות‬
‫‪(9‬ב)(‪()4‬ב)‪,‬‬
‫בסעיף"רשות‬
‫‪(9‬ב)(‪()4‬ב)‪,66,‬במקום‬
‫התשס"ו—‪2005‬‏‏‬
‫הספורטיבית‪,‬בסעיף‬
‫התשס"ו—‪2005‬‏‏‪,66‬‬
‫הנהיגה‬
‫הספורטיבית‪,‬‬
‫הנהיגה‪ .144‬בחוק‬
‫בחוק‬
‫הספורטיבית‬
‫הספורטיבית ‪ -‬מס' ‪2‬‬
‫הארצית לכבאות‬
‫"הרשות‬
‫לכבאות‬
‫יבוא‬
‫הארצית‬
‫התשי"ט—‪"1959‬‬
‫"הרשות‬
‫יבוא‬
‫הכבאות‪,‬‬
‫התשי"ט—‪"1959‬‬
‫שירותי‬
‫בחוק‬
‫הכבאות‪,‬‬
‫כהגדרתה‬
‫שירותי‬
‫בחוק‬
‫כהגדרתה‬
‫ מס' ‪2‬‬‫והצלה‏"‪.‬‬
‫והצלה‏"‪.‬‬
‫התשע"א—‪2010‬‏‏‪67‬‬
‫רישוי‬
‫תיקון חוק‬
‫‪—,)27‬התשע"א—‪2010‬‏‏‪— 67‬‬
‫עסקים (תיקון מס'‬
‫רישוי ‪,)27‬‬
‫(תיקון מס'‬
‫עסקיםבחוק‬
‫בחוק‬
‫רישוי ‪.145‬‬
‫‪.145‬‬

‫עסקים (תיקון‬
‫מס' ‪ )1()27‬‬

‫במקום פסקה (‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫המובא(‪)3‬בו‪,‬יבוא‪:‬‬
‫(ה) פסקה‬
‫במקום‬
‫בסעיף קטן‬
‫המובא בו‪,‬‬
‫(ה)‪,)5(7‬‬
‫בסעיף‬
‫בסעיף קטן‬
‫בסעיף ‪ )1( ,)5(7‬‬

‫תיקון חוק רישוי‬
‫עסקים (תיקון‬
‫מס' ‪)27‬‬

‫לענייןשהוא הסמיך לעניין‬
‫בכיר אחד‬
‫הסמיך‬
‫והצלה‬
‫כבאותשהוא‬
‫בכיר אחד‬
‫והצלהקצין‬
‫והצלה או‬
‫כבאות‬
‫כבאות‬
‫נציבקצין‬
‫והצלה או‬
‫"(‪ )3‬נציב כבאות "(‪ )3‬‬
‫זה;";‬
‫זה;";‬
‫הפניםכבאות — שר הפנים‬
‫שירותי‬
‫"ולענייןשר‬
‫כבאות —‬
‫המילים‬
‫"ולענייןבו‪,‬שירותי‬
‫המילים המובא‬
‫בסעיף ‪7‬ג‪(1‬א)‬
‫המובא בו‪,‬‬
‫בסעיף ‪,12‬‬
‫בסעיף ‪7‬ג‪(1‬א)‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪ )2( ,12‬‬
‫הסמיכו לכך‪ — ",‬יימחקו‪.‬‬
‫יימחקו‪.‬‬
‫שהוא‬
‫לכך‪— ",‬‬
‫או מי‬
‫או מי שהוא הסמיכו‬

‫ביטולים ושמירת הדינים‬
‫ושמירת הדינים‬
‫פרק י"ב‪ :‬ביטוליםפרק י"ב‪:‬‬
‫התשי"ט—‪1959‬‏‏‪68‬‬
‫חוקשירותי‬
‫ביטול חוק‬
‫הרשות‪ .‬ביום כינון הרשות‪.‬‬
‫כינון‪ — 68‬בטל‬
‫התשי"ט—‪1959‬‏‏‬
‫הכבאות‪ —,‬בטל ביום‬
‫חוק שירותי‬
‫הכבאות‪,‬‬
‫שירותי ‪.146‬‬
‫‪.146‬‬

‫הכבאות‬

‫ביטול חוק שירותי‬
‫הכבאות‬

‫שלמעבר‬
‫הוראות‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫פרסומו‬
‫ערבזה‪,‬‬
‫כנוסחןחוק‬
‫פרסומו של‬
‫הכבאות‬
‫שירותיערב‬
‫חוק כנוסחן‬
‫הכבאות‬
‫שהותקנו לפי‬
‫חוק שירותי‬
‫תקנות‬
‫שהותקנו לפי‬
‫מעברתקנות ‪( .147‬א) ‬
‫הוראות(א) ‬
‫‪.147‬‬
‫לעניין תקנות‬
‫לעניין תקנות‬

‫לפי חוק זה בעניינים‬
‫בעניינים‬
‫חדשות‬
‫תקנותזה‬
‫לפי חוק‬
‫להתקנת‬
‫תקנותעדחדשות‬
‫בתוקף‬
‫להתקנת‬
‫עד יעמדו‬
‫להלן‪,‬‬
‫בתוקף‬
‫המפורטות‬
‫המפורטות להלן‪ ,‬יעמדו‬
‫קודם לכן בידי השר‪:‬‬
‫השר‪:‬‬
‫בידישונו‬
‫בוטלו או‬
‫קודם לכן‬
‫אם כן‬
‫שונו‬
‫אלא‬
‫בהן‪ ,‬או‬
‫בוטלו‬
‫המוסדרים‬
‫המוסדרים בהן‪ ,‬אלא אם כן‬

‫‪ 6 5‬‬
‫‪ 66‬‬
‫‪ 67‬‬
‫‪ 6 8‬‬
‫‪ 69‬‬
‫‪ 70‬‬
‫‪ 71‬‬
‫‪ 72‬‬
‫‪ 73‬‬
‫‪ 74‬‬
‫‪ 75‬‬
‫‪ 76‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫במוזאונים)‪ ,‬התשמ"ז—‪1986‬‏‏‪;69‬‬
‫התשמ"ז—‪1986‬‏‏‪;69‬‬
‫(אמצעי כיבוי‬
‫במוזאונים)‪,‬‬
‫הכבאות‬
‫שירותיכיבוי‬
‫תקנות(אמצעי‬
‫תקנות שירותי(‪ )1‬הכבאות‬

‫(‪ )2‬‬

‫תקנות‬

‫מסחרי)‪,‬‬
‫התשל"ב—‪1971‬‏‏‪;70‬‬
‫מסחרי)‪,‬כיבוי בבנין‬
‫הכבאות (ציוד‬
‫כיבוי בבנין‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫שירותי(‪ )2‬הכבאות‬

‫התשל"ב—‪1971‬‏‏‪;70‬‬

‫(‪ )3‬‬

‫תקנות‬

‫חולים)‪,‬‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;71‬‬
‫חולים)‪,‬כיבוי בבתי‬
‫הכבאות (ציוד‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫שירותי(‪ )3‬הכבאות‬

‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;71‬‬

‫(‪ )4‬‬

‫מגורים)‪ ,‬התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;72‬‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;72‬‬
‫מגורים)‪,‬כיבוי בבתי‬
‫הכבאות (ציוד‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫תקנות שירותי(‪ )4‬הכבאות‬

‫(‪ )5‬‬

‫ספר)‪ ,‬התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;73‬‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;73‬‬
‫(ציוד כיבוי בבתי‬
‫הכבאותספר)‪,‬‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫תקנות שירותי(‪ )5‬הכבאות‬

‫(‪ )6‬‬

‫התש"ל—‪1969‬‏‏‪;74‬‬

‫(ציוד‬
‫הכבאותעינוג)‪,‬‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫תקנות שירותי(‪ )6‬הכבאות‬

‫(‪ )7‬‬

‫תקנות‬

‫(‪ )8‬‬

‫תקנות‬

‫עינוג)‪,‬‬
‫התש"ל—‪1969‬‏‏‪;74‬‬
‫כיבוי בבתי‬

‫תפילה)‪,‬‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;75‬‬
‫תפילה)‪,‬כיבוי בבתי‬
‫הכבאות (ציוד‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫שירותי(‪ )7‬הכבאות‬
‫מלון)‪,‬‬
‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;76‬‬
‫(ציוד כיבוי בבתי‬
‫הכבאותמלון)‪,‬‬
‫כיבוי בבתי‬
‫שירותי‬
‫תקנות(ציוד‬
‫שירותי(‪ )8‬הכבאות‬

‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;75‬‬

‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;76‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,6‬עמ' ‪.120‬‬
‫ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;110‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬
‫ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.40‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;199‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬
‫ק"ת התשמ"ז‪ ,‬עמ' ‪.265‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.268‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.770‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.766‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.773‬‬
‫ק"ת התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.634‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.774‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.767‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪747‬‬

‫(‪ )9‬‬

‫תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים)‪ ,‬התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;77‬‬

‫(‪ )10‬תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה)‪ ,‬התשל"ב—‬
‫‪1972‬‏‏‪;78‬‬
‫(‪ )11‬תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי)‪ ,‬התשל"א—‪1971‬‏‏‪;79‬‬
‫(‪ )12‬תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים)‪ ,‬התשכ"ט—‪1969‬‏‏‪;80‬‬
‫(‪ )13‬תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים‪-‬מתנדבים)‪ ,‬התשמ"ו—‬
‫‪1986‬‏‏‪;81‬‬
‫(‪ )14‬תקנות ‪ 2‬ו–‪ 3‬לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים)‪,‬‬
‫התשל"ו—‪1976‬‏‏‪;82‬‬
‫(‪ )15‬תקנות שירותי הכבאות (העסקת כבאים במשמרות)‪ ,‬התשמ"א—‪1981‬‏‏‪;83‬‬
‫(‪ )16‬תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים)‪ ,‬התשל"ה—‪1975‬‏‏‪.84‬‬
‫(ב) תקנות שהותקנו לפי חוק שירותי הכבאות כנוסחן ערב פרסומו של חוק זה‪,‬‬
‫המפורטות להלן‪ ,‬יעמדו בתוקף עד ליום כינון הרשות‪ ,‬אלא אם כן בוטלו או שונו קודם‬
‫לכן בידי השר‪:‬‬
‫(‪ )1‬תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים)‪ ,‬התשל"ו—‬
‫‪1976‬‏‏‪ ,85‬למעט תקנות ‪ 2‬ו–‪ 3‬לתקנות האמורות;‬
‫(‪ )2‬תקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית)‪ ,‬התשכ"ב—‬
‫‪1962‬‏‏‪;86‬‬
‫(‪ )3‬תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה)‪ ,‬התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;87‬‬
‫(‪ )4‬‬

‫תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי)‪ ,‬התשכ"ה—‪1964‬‏‏‪;88‬‬

‫(‪) 5‬‬

‫תקנות שירותי הכבאות (סמכויות מפקד שירותי הכבאות)‪,‬‬

‫התשל"ט—‪1978‬‏‏‪;89‬‬

‫(‪ )6‬‬

‫תקנות שירותי הכבאות (סמכויות מפקח כבאות ראשי)‪,‬‬

‫התשל"ב—‪1972‬‏‏‪;90‬‬

‫(‪ )7‬‬

‫תקנות שירותי הכבאות (פעולות משותפות)‪,‬‬

‫התשכ"א—‪1960‬‏‏‪.91‬‬

‫(ג) תקנות והוראות שנקבעו לפי חוק שירותי הכבאות כנוסחן ערב פרסומו של חוק‬
‫זה‪ ,‬המפורטות להלן‪ ,‬יעמדו בתוקף כל עוד לא בוטלו בידי השר‪:‬‬
‫(‪ )1‬תקנות שירותי הכבאות (משמעת)‪ ,‬התש"ם—‪1980‬‏‏‪;92‬‬
‫(‪ )2‬‬
‫‪ 77‬‬
‫‪ 78‬‬
‫‪ 79‬‬
‫‪ 8 0‬‬
‫‪ 81‬‬
‫‪ 82‬‬
‫‪ 83‬‬
‫‪ 84‬‬
‫‪ 8 5‬‬
‫‪ 86‬‬
‫‪ 87‬‬
‫‪ 8 8‬‬
‫‪ 89‬‬
‫‪ 9 0‬‬
‫‪ 91‬‬
‫‪ 92‬‬
‫‪ 93‬‬

‫‪748‬‬

‫הוראות שירותי הכבאות (משמעת)‪ ,‬התשמ"א—‪1980‬‏‏‪.93‬‬

‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.777‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.779‬‬
‫ק"ת התשל"א‪ ,‬עמ' ‪.1168‬‬
‫ק"ת התשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪.1146‬‬
‫ק"ת התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.949‬‬
‫ק"ת התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.1576‬‬
‫ק"ת התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.466‬‬
‫ק"ת התשל"ה‪ ,‬עמ' ‪.619‬‬
‫ק"ת התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.1576‬‬
‫ק"ת התשכ"ב‪ ,‬עמ' ‪.2211‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.1141‬‬
‫ק"ת התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.465‬‬
‫ק"ת התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪.1978‬‬
‫ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.1000‬‬
‫ק"ת התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.150‬‬
‫ק"ת התש"ם‪ ,‬עמ' ‪.2181‬‬
‫ק"ת התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.311‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫ראשי לפי חוק שירותי‬
‫שירותי‬
‫כבאות‬
‫מפקדחוק‬
‫ראשי לפי‬
‫כבאותשקבע‬
‫מפקדנהלים‬
‫שקבע (ג)(‪,)2‬‬
‫סעיף קטן‬
‫נהלים‬
‫להוראות‬
‫בכפוף (ג)(‪,)2‬‬
‫להוראות) סעיף קטן‬
‫(ד‬
‫(ד) בכפוף‬
‫זה‪ .‬הנציב לפי חוק זה‪.‬‬
‫חוק ידי‬
‫נהלים על‬
‫הנציב לפי‬
‫לקביעת‬
‫על ידי‬
‫נהלים עד‬
‫בתוקפם‬
‫לקביעת‬
‫עד יעמדו‬
‫כבאות‪,‬‬
‫כבאות‪ ,‬יעמדו בתוקפם‬
‫קטנים (ב) ו–(ג) נתונה‬
‫נתונה‬
‫בסעיפים‬
‫(ב) ו–(ג)‬
‫המפורטות‬
‫בסעיפים קטנים‬
‫המפורטות בתקנות‬
‫לרשות כבאות‬
‫בתקנות‬
‫הנתונה‬
‫כבאות‬
‫סמכות‬
‫(ה) לרשות‬
‫(ה) סמכות הנתונה‬
‫הודעה על קביעה כאמור‬
‫הסמכות; כאמור‬
‫בעלעל קביעה‬
‫הודעה‬
‫יקבע את‬
‫הסמכות;‬
‫והנציב‬
‫וההצלה‪,‬בעל‬
‫הכבאותיקבע את‬
‫וההצלה‪ ,‬והנציב‬
‫לרשות הכבאות לרשות‬
‫תפורסם ברשומות‪ .‬תפורסם ברשומות‪.‬‬
‫בהוראות מכוח חוק זה‪,‬‬
‫החלפתןחוק זה‪,‬‬
‫בהוראות מכוח‬
‫קטן (ב) עקב‬
‫החלפתן‬
‫עקבבסעיף‬
‫המפורטות‬
‫בסעיף קטן (ב)‬
‫המפורטות תקנות‬
‫(ו) בטלו תקנות (ו) בטלו‬
‫השר הודעה ברשומות‪.‬‬
‫ברשומות‪.‬‬
‫הודעהעל כך‬
‫יפרסם על כך השר יפרסם‬

‫תוספת ראשונה תוספת ראשונה‬
‫(סעיף ‪)13‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫כבאי;‬

‫(‪ )2‬‬

‫סגן ראש צוות;(‪ )2‬‬

‫סגן ראש צוות;‬

‫(‪ )3‬‬

‫ראש צוות; (‪ )3‬‬

‫ראש צוות;‬

‫(‪ )4‬‬

‫משמרת; סגן מפקד משמרת;‬
‫סגן מפקד (‪ )4‬‬

‫(סעיף ‪)13‬‬

‫כבאי;‬

‫מפקד משמרת;‬

‫(‪ )5‬‬

‫(‪ )5‬‬
‫מפקד משמרת;‬

‫(‪ )6‬‬

‫תחנה; סגן מפקד תחנה;‬
‫סגן מפקד (‪ )6‬‬

‫(‪ )7‬‬

‫מפקד תחנה; (‪ )7‬‬

‫מפקד תחנה;‬

‫(‪ )8‬‬

‫מחוז;) ‬
‫סגן מפקד (‪8‬‬

‫סגן מפקד מחוז;‬

‫(‪ )9‬‬

‫מפקד מחוז; (‪ )9‬‬

‫מפקד מחוז;‬

‫רישוי; ראש תחום רישוי;‬
‫(‪ )10‬ראש תחום (‪ )10‬‬
‫ראש חטיבת הדרכה;‬
‫הדרכה;‬
‫(‪ )11‬ראש חטיבת (‪ )11‬‬
‫אש;חטיבת בטיחות אש;‬
‫ראש‬
‫בטיחות‬
‫(‪ )12‬ראש חטיבת (‪ )12‬‬
‫ראש חטיבת מבצעים;‬
‫מבצעים;‬
‫(‪ )13‬ראש חטיבת (‪ )13‬‬
‫(‪ )14‬קצין מבצעים;(‪ )14‬קצין מבצעים;‬
‫(‪ )15‬קצין חקירות; (‪ )15‬קצין חקירות;‬
‫חטיבת המבצעים ברשות;‬
‫עובדברשות;‬
‫המבצעים‬
‫(‪ )16‬עובד חטיבת (‪ )16‬‬
‫הספר לכבאות והצלה;‬
‫והצלה;‬
‫בבית‬
‫לכבאות‬
‫הספר מדריך‬
‫(‪ )17‬מדריך בבית (‪ )17‬‬
‫הספר לכבאות והצלה;‬
‫והצלה;‬
‫לכבאותבית‬
‫הספר) מפקד‬
‫(‪ )18‬מפקד בית (‪18‬‬
‫נציב כבאות והצלה;‬
‫והצלה;‬
‫(‪ )19‬סגן‬
‫(‪ )19‬סגן נציב כבאות‬
‫והצלה‪.‬נציב כבאות והצלה‪.‬‬
‫(‪ )20‬נציב כבאות (‪ )20‬‬

‫תוספת שנייה תוספת שנייה‬
‫(סעיף ‪)97‬‬

‫(סעיף ‪)97‬‬

‫מקומיות לכבאות ועיריות‬
‫רשויות ועיריות‬
‫איגודלכבאות‬
‫מקומיות‬
‫לכבאות‪,‬‬
‫רשויות‬
‫ערים‬
‫איגוד‬
‫איגוד‬
‫איגוד ערים לכבאות‪,‬‬
‫(‪ )1‬‬

‫לכבאות — אזור איילון;‬
‫איילון;‬
‫ערים‬
‫איגודאזור‬
‫לכבאות —‬
‫איגוד ערים (‪ )1‬‬

‫(‪ )2‬‬

‫אזור אילת חבל אילות;‬
‫אילות;‬
‫לכבאות —‬
‫אילת חבל‬
‫ערים‬
‫איגודאזור‬
‫לכבאות —‬
‫איגוד ערים (‪ )2‬‬

‫(‪ )3‬‬

‫לכבאות — אזור אשקלון;‬
‫אשקלון;‬
‫ערים‬
‫איגודאזור‬
‫לכבאות —‬
‫איגוד ערים (‪ )3‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫‪749‬‬

‫(‪ )4‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור באר שבע;‬

‫(‪ )5‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור בית שמש;‬

‫(‪ )6‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור בני ברק;‬

‫(‪ )7‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור הגליל המערבי;‬

‫(‪ )8‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור הגליל העליון והמזרחי;‬

‫(‪ )9‬‬

‫איגוד ערים לכבאות — אזור הרצליה;‬

‫(‪ )10‬איגוד ערים לכבאות — אזור השרון;‬
‫(‪ )11‬איגוד ערים לכבאות — אזור חדרה;‬
‫(‪ )12‬איגוד ערים לכבאות — אזור חולון;‬
‫(‪ )13‬איגוד ערים לכבאות — אזור חיפה;‬
‫(‪ )14‬איגוד ערים לכבאות — אזור טבריה;‬
‫(‪ )15‬איגוד רשויות מקומיות לכבאות — אזור יהודה ושומרון;‬
‫(‪ )16‬איגוד ערים לכבאות — אזור יזרעאל;‬
‫(‪ )17‬איגוד ערים לכבאות — אזור נתניה;‬
‫(‪ )18‬איגוד ערים לכבאות — אזור פתח תקוה;‬
‫(‪ )19‬איגוד ערים לכבאות — אזור ראשון לציון;‬
‫(‪ )20‬איגוד ערים לכבאות — אזור רחובות;‬
‫(‪ )21‬עיריית גבעתיים;‬
‫(‪ )22‬עיריית ירושלים;‬
‫(‪ )23‬עיריית רמת גן;‬
‫(‪ )24‬עיריית תל–אביב—יפו‪.‬‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫שמעון פרס‬
‫נשיא המדינה‬

‫‪750‬‬

‫יצחק אהרונוביץ‬
‫השר לביטחון הפנים‬

‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬
‫יושב ראש הכנסת‬

‫ספר החוקים ‪ ,2381‬כ' באב התשע"ב‪8.8.2012 ,‬‬

‫המחיר ‪ 21.06‬שקלים חדשים‬

‫  ‪    ISSN 0334-3030‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬