P. 1
נוירולוגיה שנה ד- קורס אינטגרטיבי טכניון

נוירולוגיה שנה ד- קורס אינטגרטיבי טכניון

|Views: 3,317|Likes:
Published by Hii Hello

More info:

Published by: Hii Hello on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

היגולוריונ

4.3.12

וריונ - תינילק/תידוקפת הימוטנא
ןמגינוה היבליס 'פורפ

:תיגולוריונה הנחבאה תונורקע
- .הלוחה ינמיסל םימרוגש םי/עגנה תא םקמל ךירצ ,והשלכ ןוויכל ונתוא הליבומ הזנמנאהשכ
- .עגנל םאתהב םיהז ויהי הקידבב אצמנש םינמיסה
- ,עגנה חתפתה הבש הרוצל םאתהב קר .תלדבמה הנחבאל עיגהל רשפא

:חומה
- :םיאור הרפסימה לכ לש ילרטלה דצהמ
- תילטנורפ הנוא - הרפה לש ירוחאה קלחה ,סוקלוס לרטנסה אוה הלש לובגה - לרטנצ - סוריי'ג
- תילאטיירפ הנוא
- תילרופמט
- תילטיפיסקוא
- הלוסניא - יה ,סוקלוס לרטלה לש םייתפשה ךותב רופא רמוח לש יא ומכ תרתסומה הנוא אלל טעמכ א
'עמל תורחאו ,תירלוביטסווה 'עמל התוא תורשוקש תודובע טעמ שי .םויה דע תינילק תועמשמ
.תיביטינגוקה
- :ילאידמ טבמב
- תילנטורפה הנואה לש םיילאידמ םינפ ← .סוקלוס לרטנסב אוה לובגה
- תילאטיירפה הנואה לש תוילאידמ םינפ ← .טלובה סוקלוס לטיפיסקואוטיירפה דע
- הנואה ןאכ הבורב תיארנ תילטיפיסקקואה
- םינפב תילרופמטה הנואה תאו ,תילטנורפה הנואה לש ילאזבה קלחה תא תוארל רשפא :תונותחתה םינפב
.הלש תונותחתהו תוילאידמה
- סופמקופיהה לש סוקנואה :בושח הנבמ - Uncus of hippocampus - םיבצמב יתועמשמ דיקפת קחשמ
ב היילע שי םהב - ICP ← הלוחב העיגפ לש ילרגטניא קלח הווהמו ,םוירוטנטה ךותל היצאינרה השוע אוה
ו - ICP .רבגומ
- ה וב רבועש רוח שי עצמאב ;לודגה חומל םולברצה ןיב דירפמש הרודה לש לופיק = םוירוטנט -
midbrain .
- :ןותחת טבמב
- תילאזבה הנואה לש בטוקה תא קר םיאור
- לרופמטה הנואה לש תונותחתה םינפה תי
- סוקנואה תטילב תא םיאור
- רדח ןיב רבחמש ,טקודווקאה אצמנ ירוחאה קלחב ,ןיירבדימה אצוי םשמ 3 ו - 4 .
- ב[ ילטנוזירוה ךתחב - 2 ןימי( םינוש םיהבג - :])ךומנ רתוי
- ףקיהב - סקטרוקה תא הווהמש רופא רמוח
- זכרמב - תפילקל )םיירוסנס( םילועו )םיירוטומ( םידרויש םינוסקא = ןבל רמוח חומה
- הלוסניא - .סקטרוקה עצמאב רופא רמוח לש יא
- ב םיארנש רופא רמוח לש םייאה - 2 ה ידיצ - lateral ventricles תילאזבה הילגנגה םה - םיניערג 'בק -
.םינוריונ לש םיפוג
- רדח 3 - עצמאב רצ דואמ ללח - מ - 2 רדח לש םיידדצה תוריקה תא הווהמ = סומלתה אצמנ וידיצ 3 .
- ב ילרטל הנבמ םיעבצ ינימ לכ - lenticular nucleus - .םינוסקא י"ע טדואקה שארמ דרפומ
- ה ןיב קלח רמשנ ןיידעש הארנ ,רתוי הטמל ךותחנ םא - putamen המ קלח( - lenticular nucleus ל ) -
caudate nucleus - םוטאירטסואנהמ םיקלח םה הלא - neostriatum - דואמו ,הנבמ תניחבמ םיהז
קפת תניחבמ םימוד .דו

- ףקש 7 שי :תילאזב הילגנג :הטמל 2 םילודג םיניערג מ :תיפוקסורק
- יתשק הנבמ - caudate nucleus בנזו ףוג שאר לעב , - לש ימדקה לובגל עיגמו דרוי ,סומלתה לעמ ךלוהש
ילרופמטה הנואה ,ילרטלה רדחה ← חומב םירוזא ינימ לכב עגפיהל לוכי
- lenticular nucleus ל קלוחמ : - 2 ע םיקלח :םיירקי
- ןמטופה - )ריהב לוחכ=( רתוי ההכ ינוציח - םשב תימוטנא יצח תידוקפת 'חי טדואקה םע דחי הווהמ
םוטאירטסואנ
- םודילפה - )לוחכה לש ההכה קלחה( רתוי רוויחה ימינפה קלחה - םינוש ודוקפתו ולש םיאתה
.םוטאירטסהמ
- סומלת - .םודאה ןיערגה
- הלוספק לנרטניא - ןיבש תיווזה רוקיטנלהו סומלתה ,טדואקה - םיביסה לכ םירבוע ובש תמוצה והז
הרטנוקה דצב םידוקפתה לכב הערפהל םורגל לוכי הזה רוזאב ןטק עגנ .ךפיהלו ףקיהל הפילקהמ - .ילרטל

:חומה עזג
- תיטפואה המזאיכה - תילטנורפה הנואה לש םיילאזבה םינפב תימדק תאצמנ
- המזאיכל תחתמ - הקיסרות הלס - הזיפופיהה תא וכותב קיזחמ
- ללוכ 3 םינבמ :
- ןיירבדימ - מ ןבל רמוח לש תוילגר - 2 הלעמל םידדצה
- סנופ - עצמאב בחר הנבמ
- הטגנולבוא הלודמ - ,ןותחת הנבמ 2 תוטלוב תודימריפ
- ירוחא ןוסכלאב אלא ,חומהמ רשי דרוי אל חומה עזג ← .ילזרוד ארקנ ירוחאהו ,ילרטנו ארקנ ימדקה קלחה
- מ לחה - CN3 דעו CN12 סיסקאב םיאצמנ םיניערגה .חומה לש ימדקה קלחהמ םיאצוי םיילאינרקה םיבצעה לכ ,
.חומה עזג לש
- CN1 )ירוטקפלוא( - בכרומ אלא ,בצע לש דחא שוג אל אוה ,)טיילפ םרופירבירק( הזורבירק הנימלה ךרד רבוע
.דיאומתיאה יחתפ ךרד םירבועש ,םיטנמליפ הברהמ
- חומ עוזעז לש בצמב ,םיעגפנ וללה םינטקה םינוסקאהמ קלחש חיכש דואמ ;וללה תומצעה ינפ לע זז חומה ,
חירה שוחב העיגפל םרוג הזו ← anosmia - .תיתועמשמ הלבחה רשאכ יתועמשמ אוה חירה דוביא כ"דב

:םיילאינרק םיבצע
שי 12 תוגוז CNs
- 22 1 - :חומה סיסבב םיאצוי
- 1 - ירוטקפלוא
- 2 - קיטפוא - עיגמ המזאיכל הרוחא
- 324 - :ןיירבדימה לש ימדקה קלחב הצוחה םיאצויו ,ןיירבדימב םיאצמנ םיניערגה
- 3 - רוטומולוקוא
- 4 - ראילכורט
- 5262728 - .םינוש םיהבגב סנופב םיאצמנ םיניערגה ,סנופה לש ילרטל ימדקה קלחב םיאצוי
- 5 - :לנימגירט
- זאבו דיב השלוחב הדירי תשגרה םע םיעיגמש םישנא שי .תסלה רוזאל דע עיגמ הזו ,ראווצה רו
טוחב העיגפ .חומה קוידב אל םגו ,הרדש טוח אל רבכ הז יכ ךבוסמ הז ,העיגפה תא םקמל םיסנמשכ
דע ןוילעה הרדשה C2 ילניפסה ןיערגה יכ ,םינפה לש ןותחתה קלחב השוחתב הערפהל םורגל הלוכי
דע עיגמ סונימגירטה לש C2 ← דואמ ההובג העיגפ שי םא הרדשה טוח לש ← הערפהמ לובסי הלוחה
.הרדשה טוחב העיגפ וזש תורמל ,םינפה תשוחתב
- סנופהמ אצוי :ירוסנסה קלחה ← םינפה לש תוירירהו רועה :הרטמה ירביא תא בבצעל תורישי ךלוה
- ה אוה סונימגירטה - CN רתויב לודגה ירוסנסה
- 6 - :סנסודבא
- סוטקר לרטלה רירש תא בבצעמ ← דצה ותואב ןיע .תילרטל תלכתסמ אל
- 7 - facial :
- ירוטומ רקיעב ← המסיטלפ ללוכ ,םינפה ירירש לכ תא בבצעמ - .םיטמק תעינמל בושח
- 8 - :ראילכוקולוביטסו
- יתכלוה וא יבצע הז םא תעדל םיצור םא ;ותוא םיקדוב אל םיגולוריונה םוימויה ייחב - תקידב עצבל ךירצ
רזע - .העימש תקידב
- תירלברצוטנופה תיווזה - שי ;חומה עזגל ביבסמ ותוא םירבחמש ילוקנודופ שי םולברצל 3 ילוקנודופ -
םיאצוי וזה תיווזב .םולברצל ורוביחו סנופה ידיצ ןיב תימוטנא תרצונ וזה תיווזה .ןוילעו יעצמא ,ןותחת
CN7+8 .דחיב
- םש לדגש לודיג שי - acoustic neurinoma - אווש יאת לש לודיג מ )המורביפוריונ( ן - CN8 ← לככ
לע ץחול אוה לדג אוהש CN7 םולברצה לעו ← :לע ןנולתי הלוחה
- העימשב הדירי - הלחתהב בל םש כ"כ אל
- םינפה הנבמב יוניש
- תוביצי רסוחו דואמ השק תרוחרחס - .םולברצב העיגפ םגו ירלוביטסווה קלחה ללגב
- הכילהב רדסב אל והשמ לע ןנולתמ
- 212 211 210 9 - :הלודמהמ םיאצוי
- 9210 - העילבב םיברועמ
- 9 - סקנירפה ירירשו ,רקיעב יתשוחת
- 10 - ךרה ךחה תא בבצעמ ← היצנופ 2לוק ירתימ ← .רזומ רבדמ ,בוט לעתשמ אל הלוחה ,העיגפב
- 11 - ו סויזפרטה ירירש תא בבצעמ - SCM :
- לאמשל שארה תייטב - לעפומ SCM ינמי
- םייפתכ תמרהב “( )"הצור אל - לעפה .סויזפרטה ת
- 12 - ןושלה תועונת ← תא דיגהל לוכי אל יכ ול הנתשה לוקה ,הליכאב היעב לע ןנולתי הלוחה :העיגפב
ןושלב תורושקש תויתואה לכ ← הירתראנא/הירתראסיד
- הניקת אל 'קנופ = סיד
- תמייק אל 'קנופ = נא
- הצוחהו ןיערגהמ - ילאינרקה בצעה - .ןיערגה לעמ תושענ תויובלטצהה לכ .תילרטלומוה איה העיגפה
ה אוה ןיערגה - lower motor neuron

:תירוטומה תכרעמה
- .השלוחב רבודמ דימת אל ,השלוח לע ןנולתמ הלוחשכ
- Palsy ,קותיש = paresis השלוח =
- דורי חוכ ,םירירש תשלוח םיאצומ הקידבבשכ ← ה 'עמב העיגפ תויהל הכירצש רמוא הז ,םיבצעה 'עמ תניחבמ -
UMN וא/ו LMN - .םירירשה קזוח לע םיארחאה םה יכ
- 'עמה רתי לכ - הרטסקא ,תירלברצ - יהשוזיאב עיפשהל הלוכיש הקומע השוחתו ,סיסבה יניערג םע תילדימריפ
םירירשה תלעפה לע הרוצ - .םירירשה קזוח לע תועיפשמ אל

Pyramidal tracts :
- סולוקנומוהה - .ירוטונה סקטרוקה ינפ לע םיירוטומה םינוריונה לש יפרגופוטה בוציעה הארנ ךיא ריבסמ
- הרפה - סוריי'ג לרטנס - הפילק לש פירטס - primary motor area/cortex ← תיפרגופוט הרוצב םירזופמ וילע
כ )ףוגה ינבמל סחיב( ה ל - UMNs .ףוגה תיצחמ לש
- .תונידע רתוי תועונת וא ,תועונת רתוי שיש לככ ,לודג רתוי אוה גוצייה
- .דיה תמא תמועל לודג רתוי ןושלהו םינפה גוציי ,ןכל
- .חומה תפילק ג"ע םיאצמנ םינוריונה
- ןותחתה ילרטלה גוצייב - ראווצו םינפ
- ךשמהב - דיה ףכ ← .לדוגאה לש לודג דואמ גוציי
- ךשמהב ← המא ← עורז ← שכ ךריה לש ןוילע קלח - 2 .םיילאידמה םינפב תויולת םיילגרה
- תילקיטרוק איה העיגפה םא ,ועגפי םיילגרהש יוכיסה :תילרטל העיגפב ,רמולכ - .ךומנ אוה

:םינוסקאה לולסמ
- לש םינוסקא םיאצוי הפילקהמ UMN - הלוספק לנרטניאב תרבחתמו תכלוהש הפינמב םידרוי ←
- חומה עזג לש ימדקה קלחב תדרל םיכישממ
- ב - 1/3 הלודמה לש ןותחתה ← ( היצזוקד 10% )תינילק יטנוולר אל ,דצה ותואב םיראשנ
- ינשה דצב םיכישממ :הז ירחא ← הרדשה טוח לש תידדצה הדומעב םידרוי

:הרדשה טוח
- .תירוחאו תימדק ,תילרטל הדומעל קלוחמ
- חומל דוגינב - הלודמ ,סנופ ,ןיירבדימ הרדש טוחו - .הפילק ןיא = רופא רמוחב םיפוטע אל
- .)חומב םיילאזבה םיניערגה ומכ( רופא רמוח שי עצמאב קרו ,ןבל רמוח אוה ביבסמה לכ
- :עצמאב רופאה רמוחב
- תירוחא ןרק - תיתשוחת
- תימדק ןרק - תירוטומ ← ה לש םיפוגה םיאצמנ ןאכ - LMNs ← כ"חא םיכלוהש םינוסקא םיאצוי םהמ
ש רוציל האלהו ןאכמ .םיירוטומ םיבצעו םישרו - תויובלטצה רתוי ןיא - רירשה דעו םיפוגהמ העיגפ לכ
.דצה ותואב אטבתת
- עצמאב - ןטק רוח ← central spinal canal - .םירדחה לש קד ךשמה
- ה לש םינוסקאה יביס = ןבלה רמוחה - UMN :
- תימדק הדומע - תימדקה הרוסיפה דע תימדקה ןרקהמ
- תילרטל הדומע - תירוחאה ןרקה דע ימדקה ןרקהמ
- תירוחא הדומע - תירוחאה הרוסיפה דע תירוחאה ןרקהמ ← ה אצמנ םש - gracillis .
- לש םינוסקאה UMN תימדקה ןרקב םיאתמה הבוגב הספניס םירצוי ← האלהו תימדקה ןרקהמ - 'עמ הליחתמ
ה - LMN .

:םינפה לש םיירוטומ םיבצע
- ה יניערג - CNs - .הרדשה טוחב תימדקה ןרקל םיווש
- יניערג 324 ןיירבדימה הבוגב הספניסו תיטרפ היצזוקד םישוע
- ב העיגפ ,ןכל - UMN הרטנוק אטבתת ,םיילאינרק םיבצע לש - םיניערגה לכ יכ ,אטבתת אל איה םלוא .תילרטל
ה לש - CNs צ"וד בובצע םילבקמ ← .יוטיב ידיל אובת אל איה ,תידדצ דח העיגפב ,ןכל
- ה לש תועיגפב - UMN - ה טעמל ,העיגפ תוהזל לכונ אל - facial nerve .

Lower motor neurons :
- ( חומה עזגב םיניערגבו תימדקה ןרקב םיאצמנ םיאתה יפוג CNs .)
- .הרטמה ירביאל תורישי םיעיגמ םה םשמ

ב העיגפה תונומסת - UMN :
ב העיגפ לכ - UMN :ינשה דצב תאטבתמ
1 . דורי םירירש חוכ - ( סיזארפ = השלוח paresis ← ) ( היגלפ = קותיש plegia )
2 . רבגומ ירירש סונוט - = תיביספ הרוצב םינתונ םירירשהש תודגנתהה spacticity
3 . = םירבגומ םירזחה hyper reflexia
4 . םייגולותפ םירזחה תעפוה ← אוה ינייפואה babinsky sign = extensor plantar response .
5 . רחואמ םירירש לודלד - disuse atrophy - ה ךרד בובצע םילבקמ םירירשה יכ - LMN םירמוח ינימ לכ םיעיגמו ,
םישדוח ךות תירוק היפורטאה .םירירשה תא םיקזחתמש - .םירירשב שומיש רסוח לש 'קנופ איהו ,םינש

ב העיגפה תונומסת - LMN :
1 . דורי םירירש חוכ - היגלפ דע סיזארפ
2 . = דורי םירירש סונוט hypotonia / flaccidity
3 . = םימלענ וא םידורי םירזחה hypo/arreflexia
4 . = טלובו םדקומ םירירש לודלד muscular atrophy - רירשה לא עיגמ אל יוריג םוש יכ ← הדמ לבוס רירשה -
תיגולויזיפורטקלא ,שדוח ךות הז תא תוהזל רשפא תינילק ;ריהמ דואמ היפורטא לש ךילהתל סנכנו היצוורנ
חא רבכ הז תא םיאור .םייעובש יר

:השלוח/קותיש יסופד
- היפורטא אלל היגלפונומ ← ב דושחנ - UMN הרטנוק - :ילרטל
- תינמי עורזב השלוח - .ילאמשה סקטרוקב ןטק םקוממ עגנ
- היפורטא םע היגלפונומ ← LMN
- תינמי עורזב םירירש לודלדו השלוח ← יראווצ הרדש טוחב עגנ
- :היגלפימה
- דצ ותואב םינפה תא תללוכ םא - .ךרדב וא הלוספק לנרטניאב היעב שפחנ
- םינפ תוברועמ ילב קותיש ← הלודמל תחתמ עגנ שפחנ - לש ןיערגל תחתמ CN7 .
- היגלפארפ - ב קותיש/השלוח - 2 :םיילגרה
- ב העיגפל םימיאתמש םינמיס שי םא תוארלו ,הרדשה טוחב העיגפ לכ םדוק שפחל ךירצ - UMN ב וא -
LMN .)הניווקא הדואקב העיגפ(
- היגלפירדווק/היגלפרטט - לכב העיגפ 4 :םייפגה
- צ"וד סנופ וא הלודמ ,יראווצ הרדש טוחב העיגפ

:תירוסנסה תכרעמה
:תיחטש השוחת
- 'פמטו באכ ,עגמ הריבעמ
- הרדשה טוח לא ףקיההמ העיגמ ← ירוחאה ןוילגנגה תא םירבוע ← תיתשוחתה ,תירוחאה ןרקה ךרד םיסנכנ
← מוקה ךרד ידגנה דצל םירבוע םיינרקה ןיב רבחמש רופא רמוח לש קלח = הרוסי
- סומלתל ינשה דצב םילוע ← .דצה ותואב סקטרוקל
- ךשמב וא הסינכה הבוגב ינשה דצל תרבוע ,דחא דצמ העיגמש תיחטשה השוחתה לכ 2 .לעמ םיטנמגס

:הקומע השוחת
- ימרג ,ירירש( קומע באכ ,)היצרביו( הדונת ,)היצפסוירפורפ( חנמ הריבעמ תיביטנימירקסיד השוחת ,)'וכו
תוהזל תלוכיה( 2 .)םיוסמ קחרמב םייוריג
- תיחטשה השוחתל דוגינב - ןוילגנגה ךרד ,ירוחאה שרושה ךרד תסנכנ הקומעה השוחתה ← ןרקה ךותל תסנכנ
ל דע חומה עזג לש תירוחאה הדומעה ךרד הכישממו תירוחאה - 1/3 הטגנולבואה הלודמה לש יעצמאה ← םש
זוקד השוע .היצ
- ב קר ינשה דצל תרבוע הקומעה השוחתה ,רמולכ !הרדשה טוחב אלו ,חומה עזג
- :הרדשה טוחב הקומעה השוחתה תוליסמ DCML - gracillis + cuneate

Sensory dysfunction :
:ל תועיגפה תא םיקלחמ
- :םייבויח םינמיס
- היזתסארפ - יוריגל הבוגת הניאש השוחת - 'וכו הפירש תשוחת ,לומינ
- באכ
- הינידולא - )ביאכמ אל יוריג( וב םיעגונשכ באכ שיגרמ הלוח ← .יוריגל הבוגתב תוויע שי
- היזגלארפיה - באכל השק דואמ הבוגת
- :םיילילש םינמיס
- היזתסאופיה - השוחתב הדירי
- היזתסאנא - ללכב השוחת רסוח - רידנ יד
- היזגלאנא - .באכ שיגרמ אל

הרקמ רופיס 1 :
- ןב 50 הזמ .ד"לימ לבוס , דצמ םירבדב לקתנ ,הייארב הערפהל בל םש הנורחאל .שאר יבאכמ לבוס םישדוח 'סמ
.ןימי
- תינפוג הקידבב :
- .תוניקת םייניע תועונת ,הניקת הייאר תודח ,הניקת הפשו הניקת בחרמב תואצמתה ,האלמ הרכהב
- ןוויכל האור הניא לאמש ןיעו ,ןימי ןוויכל האור הניא תינמי ןיע ,היאר תודש תקידבב הקידבה רתי .ןימי
.הניקת
- :הנחבא right homonymous hemianopia .ילאמש ילטיפיסקואה רוזאל הרורגמ האצותכ
- היפונאימה ← ינשמ וא ינושאר ,ילודיג ךילהתל ונתוא איבמ יטיאה ךלהמה .ילטיפיסקואה רוזאל ונתוא איבמ
.סצבא וא ,)הז הרקמב ומכ(
- גב תיתרכוס העיגפ לע בושחל םילוכי ונייה .ריבס תוחפ הז ןכלו ,תופסונ תועיגפ ןיא לבא ,ד"לי לל

לולסמב העיגפ optic nerve :
- יטפואה בצעב איה העיגפה ,הרוחאו ןיעה לגלגמ ← .דבלב ןיע התואב
- הלאמש הארת אל לאמשו הנימי הארת אל ןימי ןיע :המזאיכב העיגפ - תא ול םיסכמש סוס ומכ( תילרופמטיב
.)םייניעה
- Optic tract פוה ל ך - optic radiation - תילטיפיסקואה הנואה דע חומה ךותב ← דצה תא הארי אל הלוחה
הרטנוק היפונאימה = ידגנה - .תילרטל
- ה לש ןוילעה קלחב העיגפ - radiation ילאטיירפה ← ןותחתה קלחב היהי טנרדווקה
- תילרופמטה הנואב ןותחתה קלחב העיגפ ← ןוילעה קלחב היהי טנרדווקה

הרקמ רופיס 2 :
- תב השיא 75 .לאמשמ םייפגב תימואתפ השלוח לע תננולתמ ;ד"לי ,תרכוסמ תלבוס ,
- םוקימ ← תינמי הרפסימה
- היגולויטא ← הרטניא םומיד - .ילרברצ

הרקמ רופיס 3 :
- ןב 70 .ןוימ רדחל הנפ ,
- ןימי דיב טלוש וניא תועש 'סמ הזמש רסומ
- הערפה םגו ןימימ םינפה לש לק תוויעב הניחבמ ותשא .רובידב
- :תיגולוריונ הקידבב
- תוארוה יפ לע תודוקפ עצבמ ,וילא רבודמה תא ןיבמ ,רע הלוחה ← הקינרו אל
- רבדל הסנמ רשאכ - בר ישוקב אטבתמו םתוא ףילחמ ,םילימ שפחמ ,יטיא אוה רובידה בצק ← םיאתמ
.הקורבב העיגפל
- טמיסאו תינמיה דיה לש תינוניב השלוח האצמנ :ירוטומ דוקפת תקידבב .ינמיה דצה תערל םינפה לש היר

- הרפה לש ןותחתה קלחב איה העיגפה - המידק רתוי תצקו ,סוריי'ג לרטנס - .הקורב לש זכרמה אצמנ םש
- הרטנוק איה העיגפה - תילרטל - .לאמש דצב
- הפילקב העיגפ - .ףוגה לכב העיגפ ןיא
- הפילקב תמקוממ העיגפ לע םיבשוח - דקפתמ ,הרכהב שיאה יכ ← בחרנ העיגפב .הרכה רסח היה אוה ,ת
- .םומיד והשזיא וא תילובמא העיגפב רבודמש יאדוול בורק

חומה עזגב העיגפ לש ינילק םורדניס - crossed signs :
- ה דוקפתב הערפה - CNs לש דצה ותואב העיגפה - ןיערגה ירחא איה העיגפה
- גוסמ תירוטומ הערפה UMN רטנוקה דצב ה - ילרטל - ןיערגה לעמ איה העיגפה
- הרטנוקה דצב תיחטש השוחתב הערפה - ילרטל
- העיגפה דצב תירלברצ הערפה

הרקמ רופיס 4 :
- תב הלוח 78 .ד"ליו תרכוסמ תלבוס ,
- ןימי ףעפע תחינצ :ןוימ רדחל האוב םרט םוי - .תימואתפ העפות
- :תינפוג הקידבב
- .ןימימ ןוילע ףעפע לש אלמ סיזוטפ
- ה בצעה י"ע םיבבצועמה םירירשב השלוח - 3 ןימימ
- דצ ותואב יבויח יקסניבב ןמיסו םירע םירזחה םע לאמשמ םייפגב הלק השלוח
- ןימימ ןיירבדימ :העיגפה - .םטוא

:רוכזל בושח
תחא ןיעב סיזוטפ םע עיגמ הלוחו ,תיבצע העיגפב רבודמשכ - העיגפ לש קרו ךא האצות תויהל הלוכי האלמ סיזוטפ
בצעב 3 שי יכ , 2 וילעה ףעפעה תא םימירמש םירירש :ן
- הרבפלפ רוטבל - .לודגהו קזחה רירשה והז
- ילסרט רירש - תיטתפמיס בבצועמ ןטק רירש ← קלחכ ,ףעפעה לש תיקלח החינצל םורגת תיטתפמיס העיגפ
.רנרוה תנומסתמ

ףקש 28 בצעב העיגפ : 3 :
B לאמש - אלמ סיזוטפ
B ןימי - הצוחה הטונ הלוחה ןיעה ← סנסודבא אוה דבועש בצעה - lateral rectus .
D לאמש - הנימי לכתסהל הלוכי הלוחה
D ןימי - הלאמש תלכתסמ הלוחה - .סוטקר לאידמה לש קותיש שי יכ אל הלוחהו ,הלאמש תכלוה האירבה ןיעה
F לאמש - י"ע בבצועמ סוטקר רוירפוסה יכ תממורתמ אל הלוחה ןיעה ;הלעמ תלכתסמ האירבה ןיעה CN3
F ןימי - אל הלוחה ןיעה ;הטמל תלכתסמ האירבה ןיעה - .ןיעה תא דירומ סוטקר רוירפניאה ,עצמאה וקב

Superior oblique - י"ע בבצועמ CN4 - ןיקת

הרקמ רופיס 5 :
- ןב רבג 70 ןימי דצמ םינפה לש תוויע לש העפוה לשב האפרמל עיפומ
- :תינפוג הקידבב
- תוניקת םייניע תועונת ,האלמ הרכהב
- לאמשמ רתוי לודג ןימי ןיע חתפמ
- ןימימ ילאיבלוזנ טמק לש החטשה
- ןימימ חצמה יטמק תומלעיה
- הניקת תיגולוריונה הקידבה רתי
- בצע קותיש :הנחבא 7 .ןימימ

סילאיצפב העיגפ CN7 :
- :ל קלוחמ סילאיצפה ןיערג
- ןוילע ןיערג - :תא םיבבצעמש םינוריונה םיאצמנ וב
- סילטנורפ - חצמה רירש
- ילוקוא סירלוקיברוא - םייניעה ביבס
- ןותחת ןיערג - .םינפה לש ןותחתה עובירה ירירש תא בבצעל םיכלוהש םינוריונה םיאצמנ וב
- מ םינוסקא לבקמ ןוילעה ןיערגה - UMN הרטנוקה דצהמ םגו דצ ותואמ םג - ילרטל
- מ םינוסקא לבקמ ןותחתה ןיערגה - UMN הרטנוק דצמ - .דבלב ילרטל
- גפ שי םא :ךכיפל תירוטומ תיתפילק העי ← לש ןותחתה עובירה ירירש לש קותיש/השלוחב יוטיב ידיל אובת
הרטנוקה דצב ,םינפה - .ילרטל
- דצ ותואב םייפגו םינפה לש ןותחת עובירב קותיש לש העפותל ← תילרטל הרטנוק איה העיגפה ← central-
fascial .
- סנופב העיגפ ← ןיערגב העיגפ ← קלחה םגו ןוילעה קלחה םג .םיעוגפ ןותחתה
- סנופהמ קותיש - בוס וא יראילקונ - יראילקונ ← .דצה ותואב םלוכ םינפה תיצחמ ירירש קותיש

ףקש 31 :
סילאיצפ לש השלוח :ןימי ← ןימיב הפה תיווז תחינצ ,ןימיב רתוי לודג ןיע חתפמ
יפקיה סילאיצפ :לאמש

הרקמ רופיס 6 :
- ןב רבג 75 ,יפקתה םירוזדורפ רופרפמ לבוס ישוקו רובידב הערפה לש תימואתפ העפוה לשב ןוימ רדחל עיגמ
.העילבב
- ןימי לגרו דיב תומדריה שיגרמ ,ןכ ומכ
- :תינפוג הקידבב
- תוירטמיס םינפ ,תוניקת םייניע תועונת ,האלמ הרכהב
- לאמשב םמורתמ אל ךיחה
- העילב רזחה קפוה אלו ןימיל טסומ לבנעה
- ינופסידו ילאזנ לוקב רבדמ הלוחה
- הדירי ןימי דצמ וגו םייפגב םייחטש השוחתב
- הלודמב העיגפ :הנחבא תינמי


תויתאפוריונ
יקצינרי 'פורפ

ףקש 1 :
ךתח EM םידיחא אל םיביס הברה ומכ הארנ יפקיה בצע לש - םיקד םיביס ,)רוחשב עבצנ( ןילאימ םע םיבע םיביס שי
.'קנופ לש םיוסמ גוס שי ביס לכל .ןילאימ אלל םיביסו ןילאימ םע

:ירפירפה בצעה יביס
- A - :ןילאימ םע םיביס
- אמג ,אפלא - < םיריהמ 39 m/sec םיירוטומ ;
- אטב - םיארחא ,םיירוסנס לק ץחלו חנמ ,טטר ,עגמ לע
- אתלד - small myelinated - תוריהמ - 5-30 m/sec ← ימונוטוא ,רוק ,ןושאר באכ ;םיימונוטואו םיירוסנס
הרפ - .ינוילגנג
- C - תוריהמ :ןילאימ אלל םיביס 0.5-2 m/sec - ינש באכ ;תוציפק ןיא יכ דואמ יטיא - ימונוטוא ,םוח ,באכה רקיע
טסופ - ע לכב .ינוילגנג ,ירפירפ בצ 60-70% גוסמ םה םיביסהמ C .

באכ - מ בכרומ - 2 :םילג
- לג 1 - ל ךייש - Ad .םקוממ ,דח באכ ,
- לג 2 - ל ךייש - C רתוי םומע ,

:םייגולוריונ םימוטפמיס גוויס
יבויח םוטפמיס - :בצעה לש תוליעפ ףדוע
- :ירוטומ ה ךרואל םדקתמ ןיקת אל פ"פ = היצלוקיספ - LMN תא ליעפמו , .הזה בצעל ךיישש רירשה
- :ירוסנס
- ( באכ Ad, C )
- היזתסארפ - ץוצקע - יביסב תפדוע תוליעפ Ad
- היזתסארפיה - עגמל תרבגומ השוחת
- הינידולא - .באכה ףסב הדירי ;באוככ שגרומ ,ביאכמ אל ילמרונ ןפואבש יוריג
- היזגלארפיה - .רתוי באוכ וישכע ,ביאכמ יוריג
- :ימונוטוא
- סיזורדיהרפיה - תעזה רתי – יטתפמיסראפ לשכ
- לושלש – יטתפמיסארפ לשכ

ילילש םוטפמיס - :תוליעפ רסוח
- :ירוטומ סונוטב הדירי ,קותיש ,השלוח
- :ירוסנס באכ/השוחת רסוח - .רבוע אל עדימה
- :ימונוטוא
- היצנטופמיא – יטתפמיסארפ לשכ
- תת - יטטסותרוא ד"ל - הדימעל הביכשמ רבעמב ד"ל לש הקיפסמ היילע יא/הליפנ ← דע תרוחרחס
ןופליע – יטתפמיס לשכ .

:םיירפירפ םיבצע לש תויגולותפ
1 ) Wallerian degeneration : יפקיהה בצעב ךתח ןוגכ ,יתדוקנ קזנ ← :תאז תובקעב ורקי םירבד 'סמ
1 . הרטמה רביא דעו ךתחהמ ילטסידה עטקה - ןילאימה לוורש ;םימי המכ ךות ונניאו ןוונתמ לש ראשנ ןוסקאה .
2 . רפה הצקה ץינהל ליחתמ ילמיסקו םימי 'סמ ךות - דחאש עגרב .םינוויכה לכל ןוסקא לש םישדח םישאר םיאצוי
דואמ היהת הזה בצעה תחימצ .חומצל וקיספי רתיהו ,תאז השעי אוה ,וכותב חומצל יבצע לוורש אצמי םהמ
תיטיא – כ - 1 מ"מ / .הרטמה רביאל רוביח היהיש חינהל ריבס רבד לש ופוסב .םוי
3 . קזנה םא לכ ,הרוק אוה םא םיעדוי כ"כ אלו ,החימצ לש דואמ ךורא ךילהת הז ,הרטמה רביאמ קוחר תיסחי אוה
.היצקנופ ןיא דוע
4 . ולש חמוצה שארה לע םישיקמ םא ,חמוצ בצעה רשאכ - רומא בצעה וילא רוזאב ץוצקע תשוחת ררועמ הז
חומל רסמ הריבעמ ירוסנסה בצעה הצק תלעפה ?ןכתיי הז דציכ .עיגהל ← רביאב והשלכ יוריג לע עדימ לבקמ
החימצה הצקב ,חמוצה בצעה .רוקמה - תולעת לש דואמ הובג זוכיר ול שי ינאכמ ץחלל תושיגר ןטק רבד לכו ,
חומל הלעמל עיגהל לוכי ירוסנסה לבא ,עיגהל ןאל ול ןיא יכ םולכ תושעל לוכי אל ירוטומה .פ"פ וב ץיפקמ ←
רוסנסה סקטרוקב םיאתמ רוזא יוריג ה ע"החלממ יתפרצ רקוח ש"ע ,לניט ןמיס ארקנ הז .י - 2 .
5 . תוירוביחה תא םילשהל חילצמ אל אוהו ,ידמ לודג רבחתהל ךירצש קחרמה םיתיעל ; בצע םיחקול ,הז הרקמב
.םהיניב םירבחמו רחא םוקממ ירוסנס
6 . :תיסאלקה אמגודה .שדחמ ןמאתהל ךירצ זאו ,ירוקמה לוורשל אל איה החימצה םהבש םיבצמ שי ןינת תועמד
לש קותיש ירחא CN7 - תוטולבל עיגיו חמצי ,קורה תוטולב לא חומצל ךירצ היהש ןוסקאהו ,תוירוביחב קתנ היה
עמדה ← .וכביו ,לכוא וארי

2 ) segmental demyelination - :ןילאימב העיגפ
- תינוסיח הערפה ב"ע כ"דב איה הלחמה )הרב ןאיליג :סופיט בא( ← .ןוסקאב עוגפל ילב טעמכ ,ןילאימה קוריפ
- םירסח םא :הכלוה םסח רצונ 2 ףצרב ןאווש יאת הלעמו ← הברה שרוד הז .ןוסקאה ךרואל עווג לאיצנטופה
ךעוד רהמ דואמו ,היגרנא דואמ ← .תירוסנס 'קנופ ןיאו תירוטומ 'קנופ ןיא
- .שדחמ ונביי ןאווש יאתש ךירצ ,ששואתת וזה 'קנופהש ידכ
- השכ וילע ונרבידש בצמה תמועל רתוי המלשו הרצק איה שדחמ ןאווש יאת תיינב ,רבוע ינומיאה ךילהת
.תינאירלאווה היצרנגדב .רתוי םיבוט יופירהו הזונגורפה ןכל

3 ) Axonal degeneration :
- .תורחא תויסקוטו תוילובטמ תולחמ דועו ,תרכוס ןשארב ,תוימטסיס תולחמב כ"דב רבודמ
- העיגפ שי .ולש ןוסקאה תא רמשל ןוריונה לש תילובטמה תלוכיב
- אתה ףוג לש ירעזמה לדוגל סחיב ,םיכורא דואמ םה םינוסקאה - הזו ,הזה ךרואה לכל םורזל םיכירצ םירמוח
.תוילובטמה תולחמב דחוימב השק
- תילמיסקורפ םדקתמו תילטסיד ליחתמ קזנה – dying back בצעה לש .
- ב םג הרוק הז - RF יכ תופורת , .דועו תומיוסמ 'ומ
- Anesthesia dolorosa – .רוזאב השוחת ןיא ךא ,)קלדומ ילאטסידה רוזאה( חומל רדושמ באכ

:םיירפירפ םיבצעב תועיגפ לש ףוגב רוזיפה
- תיפקיהה 'עמה לכב עגופש ,ימטסיס ךילהת :היתאפוריונילופ איה הצופנה תינבתה ← םייברג איה יוטיבה תרוצ
,יסאלק ןפואב .תופפכו ירוטומה ינפל עגפנ כ"דב ירוסנסה ;תועבצאה תוצקב ליחתמ הז - םיצוצקעב ליחתמ
םיילגרב השוחתב התחפהו ← בלשב .ספטמ טאל טאל הז .םיילגרה תופכב השלוח םג העיפומ ךשמהב קר
הזה ךילהתל ופרטצי םיידיה םג ,םיוסמ - טעמכ ןכלו ,םיילגרב רשאמ םיידיב רתוי רצק אוה ןוסקאה לש קחרמה
ת .םדוק תועוגפ םיילגרה דימ
- דחא בצעב העיגפ :היתאפוריונונומ ← בצעה לש הרטמה רביאב השלוחו תיתשוחת התחפה ( carpel tunnel ) .
- םייפקיה םיבצע 'סמב העיגפ שי :סקלפיטלומ היתאפוריונונומ – ונומ תועיגפ תינייפוא וזה הנומתה .ילופ אל ךא ,
.דועו סופול ןוגכ ,ןגלוק תולחמל

יונילופ :היתאפור
:הקינילק
- םיילטסיד םיירוסנס םימוטפמיסו םינמיס - םייברגו תופפכ
- היפורטאו תילטסיד השלוח ← ב העיגפ דעב רבדמ - LMN
- םירזחהב הדירי ← ב העיגפ דעב - LMN
- םייטנוולר םיימונוטוא םייוטיב

:היגולונורכ
- למיסקורפל לטסיד תומדקתה - dying back - אתה ףוג יפלכ ,הרוחא םיתמ םיבצעה
- כ"דב תונוילע ינפל תונותחת םייפג
- ( ףוגה torso רחואמ בלשב עפשומ תויהל לוכי ) - פתהל לוכי בחרתיש היזתסאופיה לש עצמא וק חת

1 ) axonal ← :תיתרכוס היתאפוריונ
- החיכש דואמ - 4-6% תיתרכוסה 'כואהמ
- ב רתוי הרומח - type 1 תמועל type 2
- החיכשה הרוצה - motor polyneuropathy - distal chronic symmetrical sensory :
- ב םיליחתמ - large fiber :
- ;תויזתסארפ ,םיצוצקע
- השוחת רסוח לבקנ :הקידבב - חנמ ,היצרביו ,עגמל - הכילהב תוביצי רסוח
- השלוח העיפומ :ךשמהב
- ב םיליחתמ - small fiber :
- םיילגרה תופכב םיבאכ םע םיעיגמ - תיטתפמיס העיגפ ,הפירש תשוחת ← .תומודא םיילגר תופכ
- ןוונתהל ליחתה בצעה םא ךא ,באכ ושיגרי םה הלחתהב - .השוחת רסח םוקמב היהת הפירשה
חומהו ,אצמנ אוהש הפיאמ םיסלופמיא חלוש עוצפה בצעה ,והצקבו יתקלד אוה בצעב קזנה ךילהת
היה בצעה וב ירוקמה רוזאב יוריגל הז תא םגרתמ ליחתהל רומא ← תומידר = הזרולוד היזתסאנא
.תבאוכ
- focal neuropathy :
- painful diabetic ophthalmoplegia :
- ל קזנ שי םא - CN3 ןימי דצמ ← ילרטל טבמ ,ףעפע תחינצ - ל תודגנתה ןיא - CN6 בחרומ ןושיא ,
.)תויהל רומא(
- בצעב םיינוציחה םה ןושיאה יביס - ועונת יביס ;םיירוטומוליפופ .םינפב םה םייפעפעהו םייניעה ת
- זוברנ הזווה לש םטוא שי :תרכוסב ה - בצעה תא םיבבצעמש םדה ילכ ← אוה הזל שיגר יכה רוזאה
תועגפנה ןה םיימינפה םיביסב תויולתש 'קנופה ןכל ,קומע יכהה הז ← ירירשו ףעפע 'קנופב העיגפ שי
רומש ןושיאה ,םייניע - .בחרומ היהי אל
- גוסמ העיגפ יהוז ןאירלוו - בצעה לש 'קנ תוומ שי ← .היינב היהתו ןיקת אתה ףוג ,הבוט :הזונגרופ
- Diabetic radiculopathy :
- בצעה שרושב העיגפ
- חותינ שרדנ אל הז הרקמב םלוא , שרושה לע קסיד לש ץחל הקחמ העיגפה
- iabetic amyotrophy D :
- תיתרכוס הביסמ רירש לודלד
- לודלד לש החיכש אל תנומסת וז םיבצע / ילרומפה בצעב היתאפוריונונומ ללגב ,ךריה רירשב באכו
.רוזאב
- .ורזחי 'קנופהו ששואתי בצעהש דע םישדוח המכ חקיי

* חומב לודיג םע הלוח ← לדגו ךלוה ← היצאינרהל םרוג ← לע ץחל שי םא CN3 הזה בצמב - ה 'קנופה - 1 עגפיתש
ןושיאה הז ← והז surgical paralysis of CN3 , .גרוריכוריונל אורקל ךירצו
רומש ןושיאה םא ← medical paralysis of CN3 ← .גולוריונל ארקנ

2 ) Segmental Demyelination :
- הד הלוח לש ןוסקאב - יביטנילאימ ← .וכרואמ לודג קלחב םורע השענ ןוסקאה
- וכרד פ"פה תכלוה לע רבגתי אל בצעהש ךכ קיפסמ אוה ךרואה םא ← .הכלוה םסח היהי

:תיסאלקה הלחמה AIDP ( הרב ןאיליג וא GBS :)
- ןיאלימב תעגופש תיתקלד הפירח הלחמ
- .הרדשה טוחל בורקש רוזאב ,םישרושב רתוי תירוק העיגפה
- כ העיפומ הלחמה - ascending weakness - .הלועו תילטסיד היחתמש השלוח לע ןנולתמ הלוחה
- המישנה ירירשב השלוח :הנכסה ← םושנל לכוי אל הלוחה .תומיו
- .תועירפמ תוחפ ,תוירוסנס תועפות טעמ שי
- תוימונוטוא תועפות םג שי - ינוילגנג הרפה קלחב ןילאימ שי ← תויהל תולוכיש ,ד"לב תוציפק תויהל תולוכי
.תונכוסמ
- :תידיאוזפרט הלחמה build-up ← לפ וט ← .םירומש םינוסקאה יכ ,כ"דב םלשו בוט םוקיש
- לחמה םהב םילוח הברה שי ,םלוא תקלדהמ םג עגפיהל םילוכי םינוסקאהו ,הפירח איה ה ← תויהל לוכי זא
.בוט תוחפ היהי םוקישהש
- :הנחבא
- acute polyneuropathy
- תקידבב CSF - םיאת אלל ,הובג ןובלח זוכיר - albumin/cytology dissociation .
- תיבצע הכלוה תקידב - ךרדה ךרואל הכלוה ימסח וא תיטיא הכלוה םיאור
- :לופיט
- ינורקע ןפואב - הלחמ יהוז self limited ← שורדה לופיטה – TLC
- תיתמישנ העיגפל ששחמ םינושארה םימיב בוקעל םיבייח ← .תיתמשנה ברעתהל ךירצ ,היעב שי םא
- ןוגכ םיירוטלודומונומיא םילופיט IVIg סיזרפ המזלפ , ה תרחא ,ותיא םיליחתמ( - IVIg )ואצי - קר םינתינ
הרזע ילב תכלל םילגוסמ אלש םילוחל ← .התרמוח תאו הלחמה ךשמ תא רצקמ

CIDP - ומכ GBS :תינורכ לבא
- ל המוד ,תינורכ הלחמ - GBS .רוזיפה תניחבמ
- ןוחבאל לש תוחכונ תשרדנ 8 תוחפל תועובש ; .ההז ןוחבאה רתי
- תתל ןתינ :לופיטל הנוש הביגמ IVIg םידיאורטס וא , - ב ליעי ב אל לבא ,ינורכה בצמ - GBS .
- ל סחיב האלמ תוחפו רתוי תיטיא תוששואתה - GBS .

:היתאפוריונילופ לש תויגולויטא
1 :תושכרנ תויתאפוריונ )
- םיילובטמסיד םיבצמ :
- תרכוס
- תיתיילכ הלחמ
- ןימטיו רסח B12 - ןוקיתל הלק יכה הביסה ; החימצה ,)כ"דב יטנג עקר( הגיפס תת וא יתנוזת רסח
הנש יצח תחקול כ"דב תילנוסקאה
- סיזודיאולימע
- :תוינומיא
- GBS
- CIPD
- לנולקונומ - היתאפומאג - .היתאפוריונה תומלעיהל םרוג הלש קוליס ;היתאפוריונל תמרוגש תינדגונ היצקרפ
- Plexitis - יראווצה סוסקלפב כ"דב ,סוסקלפה לש תקלד – ילאיכרב םוהיז רחאל , ← לכב םיבאכ תעפוה
םימי 'סמ ךשמל דיה ← .השלוח תחתפתמו ,םיכעוד םיבאכה םידיאורטס םינתונ ; השלוחהמ תוששואתהה
.המלש דימת אל איהו ,םישדוח תכרוא
- Multifocal motor neuropathy – ל המוד תוגצייתה ,תירוסנס העיגפ ןיא - ALS
- :תוימוהיז
- רטסוז ספרה - תרוצ תויחופלש בלש ;הרוגח ← ךעוד ← םיבאכ - טסופ היגלריונ - ( תיטפרה PHN )
- תערצ - .ודוה ומכ תומיוסמ תוצראב החיכש הביס
- Lyme - ב"הראב םייק ,הילרוב לש גוס
- HIV - .השוע אוהש תורצה לכ ןיב איה היתאפוריונ
- Cancer related :
- יבצע הנבמל לודיג לש הרישי הננסה ← םורגת סוסקלפה תננסה .תידקומ היתאפוריונל
- היפרתומיכ - דימודילת ,לוניטלפ ,לוסקט ,ןיטסירקניו - ןקלח ,היתאפוריונילופל םורגל הלוכי ןהמ תחא לכ
הדימע תיסחי היתאפוריונב תנייפואמ לוניטלפ .אל ןקלחו תוכיפה - .ראשנ קזנה ,הפורתה תקספהב םג
ןיטסירקניו - וגמ םירמוח תרבעהבו ,םילובוטורקימב עגופ .ילטסידה ןוסקאל אתה ף
- תויטסלפואנארפ תולחמ - subacute sensory neuropathy – לודיגה םע םינמז תולת ןיא – םג הלוכי
.םינשב ותוא םידקהל םינדגונ anti-HU .הזל הנחבאה תא םירשפאמ
- :תופורת
- יטנא תופורת - תפחש - INH - ןימטיו םע הלוחה לע ןגהל םיבייח B6 .םינמיסה לע לקמש ,
- לוקינפמרולכ - הז ללגב שומישב אל טעמכ
- םיניטטס - היתאפוריונו היתאפוימל םרוג ;בחרנ שומיש
- ןוראדוימא - .בצק תוערפהל הפורת
- :םיניסקוט
- תודבכ תוכתמ תלערה – ןסרא ,תיפסכ ,תרפוע
- םייתקוסעת םינלער - הרבדה ירמוח ונגרוא( - םיינגרוא םיסממ ,)םיטפסופ
- :תוינאכמ תוביס
- לע ץחל בצע יפקיה - היתאפוריונונומל םרוג
- היתאפולוקידר - שרוש לע ימרג הנבמ וא קסיד לש ץחל ← .השלוחו השוחתב תוערפה ,םיבאכ
- העודי אל היגולויטא - ב - ⅓ .םייתאפוריונילופה םילוחהמ

2 :תויטנג תויתאפוריונ )
- Hereditary motor sensory neuropathy - HMSN - תירוטומ תברועמ - .רתויב החיכשה איה תירוסנס
- HSN - דבלב ירוסנס
- SMA - דבלב ירוטומ
- hereditary neuropathy with predisposition to pressure palsies - HNPP - ץחל בקע םירירשה קותיש
בצעה לע ← .לופיט ןיא .תיטנג ןחבאל ןתינ .םהילע רומלשו םיבצעה תא דפרל ךירצ .ידימת קזנ

HMSN :
- type 1 : ארקנ tooth disease - marie - charco
- היפורטא שי - ורפה םירירשב לודלד םהלש בובצעב העיגפ ללגב ,םיילאינ היפורטסיד( – םירירש לודלד
)תירירש הלחמ ר"ע
- הד שי - היצנילאימ - הנבנו קרפתמ ןמזה לכ ןילאימה ← דואמ םינשה םע םישענ םיבצעהו ןילאימ ןומה שי
םיבע ← .םיליעי תוחפ
- .יטיא ןפואב תמדקתמו ,ריעצ ליגב הליחתמ הקינילקה
- א"ו לגרה ףכב ההובג תשק שי "שיטפ תועבצ - הלעמ יפלכ תורקדזה .תודלי ליגמ היתאפוריונל תודע =
- תושלוחהו םיצוצקעה - .רחואמ רתוי ליגב תועיפומ
- עוגפה ןגה יוהיז 2 תיטיא הכלוה :הנחבא
- type 2 : צק ,תילנוסקא הרוצ השק רתוי ת

HSN :
- type 3 ( תיתחפשמ הימונואוטסיד : Riley Day :)
- תיביסצר הלחמ
- םיזנכשא םידוהיב העיפומ
- םילוחה תירוסנס תוליעפ ירסח - גו ,באכ םישיגרמ אל התיברמב תימונוטוא תוליעפ ירסח ם
- הרצק םייח תלחות – ה תונש - 30 םייחל

SMA :
- Spinal muscular atrophy - hereditary motor neuropathy .
- שי 4 .הזונגורפבו העפוהה ליגב ןכלו ,יוטיבה תמצועב תונושש תולחמ יגוס
- Type 1 - תלחמ Hofman - erding W – רתויב השקה :
- הפרה קוניתה תנומסת - .ןיקת ןפואב רבגומ סונוט םוקמב
- םייח תלחות - הנש דע
- העודי הקיטנג
- ןושלב תויצלוקיספב תנייפואמ ← !קוניתב בוט אל
- 4 - 2 ype T - .רתוי תולקו תורחואמ תורוצ

:תוינאכמ תויתאפוריונ
- הדיכל תונומסת םיחתפמש םישנאב רבודמ - entrapement .
- יפקיה בצע לע ינאכמ ץחל שי ← ,היזתסארפ יפורטא ,השלוח ,באכ ,היזתסארפיה ה – 3.5 ירמלפה דצב תועבצא
- םיזז תוחפ יכ הלילב עורג רתוי כ"דב - ץחלנה בצעה לע ץחלה .םויב רשאמ רתוי חתפתהל לוכי
- :םינחבמ
- לניט ןמיס
- לנאפ ןמיס - היינשה לא תחא ןתוא םיצחולו ךופה םיידיה תופכ תא םיקיזחמ - ינאידמה בצעל יפיצפס
ל הקידב( - carpal tunnel syndrome .)
- .ןוסקאה םג עגפיי ךשמהב ,עגפנ ןיאלימה הלחתהב
- :לופיט
- היצזיליבומיא - ,בצעל החונמ רשפאמ הלק קיפסמ איה םא תנומסתהו - תרפתשמ
- תימוקמ םידיאורטס תקרזה :רתוי השק הגרדב ← בצעה רורחשו תקצבה תדרוהל
- חותינ - דוכלה בצעה רורחשל – דואמ חלצומ
- :םיינייפוא תומוקמ
- Carpal tunnel syndrome - .צ"וד הז בורל ;עגפנ ינאידמה בצעה
- קפרמב ליידנוקיפאל ןונרקלואה ןיב - ה בצעה עגפנ ירנלוא
- הלוביפה שארל תחתמ - ילאינורפה בצעה לש הפרות 'קנ ← drop foot תירוסנס , - לש ימדקה הדשה
.לגרה ףכ בגו קושה

Sural nerve - רבוע אל entrapment דבלב ירוסנס יכ ןיינעמ אוה ךא , ← היספויב בצעכ הזב םישמתשמ - ןוחבאל
.קותיש םרגיי אל יכ ,רקיעב יתקלד ךילהת ןיב רוביח תמלשהל הסיפ ונממ תחקל ןתינ ,ףסונב 2 .)הצנה רחאל( םיבצע

:תויתאפוריונ םע םילוח תכרעהל תוליעי םד תוקידב
- רכוס - תרכוס ןוחבא
- םד תעיקש - ןגלוק תויעבל
- סירת ידוקפת - דיאוריתופיה םזי םרוג איה היתאפוריונל
- היצסקיפונומיאו סיזרופורטקלא ןיאטורפ - ןוחבאל היתאפומאג לנולקונומ
- ןימטיו תומר B12
- ANA, RF - ןגלוק תולחמ – סלקפיטלומ סיטיריונונומל םירושק
- Anti-HU ab - תיטסלפואנארפ תנומסתל רושק
- HIV ab
- CADP – MAG, GM1 ab
- כ תוכתמ תקידב )ןתשבו( םדב תודב
- תויטנג תוקידב

תילמשח הנחבא - lectrodiagnosis E :
1 ) Nerve conduction :
:תירוטומ הקידב
- ינאידמה בצעה יוריג ← בבצעמ בצעהש רירשהמ הטלקה ← .פ"פ תדידמ
- ןויבח – distal latency - הרטמה רתאל יוריגה םוקממ עיגהל פ"פל חקול ןמז המכ
- הדוטילפמא - .ילמשחה 'נטופה תריציל ולעפוה רירש יביס המכ
- הד הלחמ שי םא - :תיביטנילאימ
- ןויבח ךורא רתוי - תוריהמ תדרוי הכלוהה
- רמשית הדוטילפמאה
- תילנוסקא הלחמ שי םא - :תיתרכוס היתאפוריונילופ ןוגכ
- בצע יביס םירסח ← .ולעפוי רירש יביס תוחפ יכ הנטק הדוטילפמאה
ב ,רמולכ - nerve conduction הד תועיגפ ןיב בוט יד לידבהל לכונ - .תוילנוסקא תועיגפל תויביטנילאימ
ב לידבמ דימת אל הז - 100% .םירקמה תיברמב בוט דבוע הזה טפסנוקה ךא ,

:תירוסנס הקידב
- .ירוטומ רשאמ ירוסנס רתוי יוטיב תונתונ תויתאפוריונה בור
- תיתייעב בצעה לעמ הטלקה - ורקימ שי - .רירשב םיטלווילימ תמועל םיטלוו
- 'נטופ קיפהל רשפא היהיש ידכ ,בצע אצמנ ןכ ךא ,רירש ןיא ובש םוקממ טילקהל ךירצ ,ןכל .ילמשח
- םימש :תועבצא :ירשפא םוקמ 2 עבצאה לע תויתעבט תודורטקלא ← .הדוטילפמאו ןויבח םילבקמ
- דח םותסש שי תירוטומה 'עמב - ינוויכ - הספניס ← .בצעה תא תורגלו רירשה תא ליעפהל רשפא יא
- הז תא ןיא תירוסנסה 'עמב - ל תכלל רשפא - 2 .רבדה ותוא תא לבקלו ,הכלוהה תניחבמ םינוויכה

:שממ הכלוה תוריהמ טילקהל םג ןתינ
- ב תורגל ךירצ - 2 .ןמזב ךרדה תא קלחלו 'קנ
- הרוהט הכלוה תוריהמ אלו 'וכו פ"פ תוחתפתה לש ןמזה תא םג לולכי ולש הדידמו תחא 'קנב יוריג - אל הז ןכל
.קיפסמ
- קפרמב ירנלואה בצעה תדיכלב ← עגפנ ןילאימה ← .הכלוהב תויטיא
- ב םירגמ - 4 'קנ לבקנו 3 הכלוה תויריהמ - תוריהמב יוניש הארנ ,הדיכל שי םא ךא ,תוריהמ התואל םיפצמ -
.ינאכמה ץחלה םע דוכלה עטקב
- .הדיכלה ירחא רזחושת תוריהמה ,םינוסקאה ועגפנ אל םא
- םיילגר :תוניקת תויוריהמ < 50m/sec < םיידי , 40m/sec

2 היפרגוימורטקלא ) - EMG

םוכיסל :הזונגאידורטקלא
- Nerve conduction הד תולחמ ןיבל תוילנוסקא תולחמ ןיב לידבהל רזוע - תויביטנילאימ - .תוירוסנסו תוירוטומ
- EMG תירוטומה 'עמה לע .תירוסנסה 'עמה לע םולכ רמוא אל - :יב לידבמ
- יבצע קזנ - תינטנופס תוליעפ ,תולודג 'חי ,דורי סויג
- ירירש קזנ - ,םדקומו אלמ סויג הכומנ הדוטילפמא - .סויג ,תדדוב 'חי
- .ןילאימ םע םילודג םיביסב קר םילפטמ דחיב םהינש
- םינטק בצע יביס ליבשב - :םירחא םילכ ליעפהל ךירצ
- ימרת יוריג
- םיימונוטוא םיטסט - .החונת ייוניש ומכ תויצלופינמל ד"לו קפוד לש הבוגת םיקדוב

:תירפירפ היתאפוריונב לופיט
- תיגולויטא
- תיטמוטפמיס :
- םייתאפוריונ( םיבאכ ךוכיש – תיסחי םידימע – )םיליעי םניא םייתקלד יטנאו ןיגלטפוא ,לומקא
- ,תונותחתה םייפגב ץחל תושובחת( םזיטטסוטרוא MC אפלא , - תויטמימוטפמיס – ד"ל תולעמ תופורתה לכ
)יחומ םומידל םורגל תולולעו
היספליפא
רליש קחצי ר"ד

:המדקה
- תחא יהוז .היגולוריונב תובושחה תולחמה
- אלה אפורה םימעפ הברהש הלחמ וז - .הנממ םלעתהל לגוסמ אל גולוריונ
- היספליפאה תא ןייפאמה - םהיניב טקש לש תוכורא תופוקת םע ,)תוקד 'סמ( םירצק םיפקתה לש הלחמ יהוז
םימי( - .)םינש

:תורדגה
1 :יטפליפא ףקתה )
- יפקתהה הז םינוש דואמ םייטפליפאה ם הזמ – .םתוא רידגמש ףתושמ ינילק ןייפאמ ירסח
- םיעבונ םיינילקה םינמיסה פמ םיילקיטרוק בצע יאתב תרבגומ תילמשח תוליע .
- יטנ ,םיינוציח םימרוגמ עובנל לוכי יטפליפא ףקתה םהינש לש בוליש וא סקטרוקה לש הי ; ב רבודמ - 2 םירבד
.הזמ הז םינוש דואמ
- קיפסמ אירבה סקטרוקה תא ףוחדנ םא קזח - .יטפליפא ףקתה רוציל לכונ
- המישנ רסוח לש ינוציק בצמל םתוא ףוחדנ םא אלא ףקתה םייחב ושעי אלו היספליפאל הייטנ םע םישנא -
.םלועל ףקתהל םורגי אל הז אירב םדאב
- :תואמגוד
- ( למשח תוכמב לופיט ECT ) - םירטאיכיספ םילוחב שמשמ - ול ןיאש חומב ,יטפליפא ףקתהל םישנא סינכמ
.ןילוסניא י"ע הז תא םישוע ויה רבעב .הייטנ
- אירב םדאב הימרתנופיה - אוה דימת טעמכ .יטפליפא ףקתה השעי ןיקתל ןרתנה תא ריזחנ םא - .קיספי הז
- Photoparoxismal - תורוא יבוהבה לש רגירט - לוכי הז ,םלוא .הייטנ םע םישנאב קרו ךא ףקתהל םרוג
דיחיה רגירטה תויהל - הל םרוג הז .אל וא לפטל םא תוטבלת

2 ) ה תלחמ :היספליפא
- התוהמב - הייטנ םע םדאב רבודמ חומה לש םירזוח םיפקתה רצייל - .לעופל האציש
- :היספליפאה תרדגה recurrent unprovoked seizures : םירזוח םיפקתה - תוחפל 2 לש שרפהב 24 תועש
תוחפל ← רבודמש רידגהל ןתינ ינש ףקתה ירחא קר .היספליפאב
- הכיפה תינוציח הביס אלל
- םיארקנ הכיפה תינוציח הביס ר"ע םייטפליפא םיפקתה - acute symptomatic seizures - ,היספליפא אל הז
.הנוש אוה לופיטהו ,השק דואמ תויהל לוכי הז ךא
- יתפורת לופיט בקע הימרתנופיה ,לשמל ← ךרוצ ןיא הז ירחאו ,ךיפהה בצמהמ ותוא איצוהל ךירצ לופיטב
.םרוגה תא ונרתפ יכ ,םיפקתהל יתעינמ

היגולויזיפותפ :
:ףקתה ןמזב
- דדובה ןוריונה תמרב תרבגומ תילמשח תוליעפ - רי רתוי שי י את לכב הי
- םיאתה ןיב תינורכניס תילמשח תוליעפ
← תינורכניס רתי תוליעפל תסנכנ תשרה

:םימרוג
המל ה :םייטפליפא םיפקתהל הטונ סקטרוק
1 . ( תוינוי תולעתב תויצטוממ האצותכ ,בצעה יאת לש תויליבטיסקארפיה channelopathies םירוטפצרו )
2 . היציביהניאב הדירי יביטקלס ןפואב
3 . הניקת אל הרוצב שדחמ תרבחתמו תעגפנ תילנוריונה תשרה :רתויב הבושחה הביסה : תוירוביחב םייוניש
תיבצעה תשרה ← יחתמ םירתונה םיאתה יבצע קזנ תובקעב תילנוסקא הצנה לש ךילהת םיל ← םע תשר תרצונ
ןיקת אוה דדוב את לכש תורמל ,רתי תוירוביח

בצעה יאת לש תויליבטיסקארפיה :
- ןרתנ תולעתב היצטומ  היצביטקאניאב היעב  עובק המינפ ןרתנ םרז  דדוב פ"פ םוקמב פ"פ תרדס
- ןגלשא תולעתב היצטומ  תוחפ תודבוע  פ"פ תרדס

הצנה :חומה תמקרל קזנ רחאל
- ורקימ - סופמקופיהה לש הנומת - .םיפקתהל החיכש רוזא
- רוזאב םירבחתמ סוריי'ג הטנד יאת CA3 .הכומנ תוירוביח שי ןיקת ןפואב ;
- )'וכו סיטיגנינמ ,םישק םוח יפקתה( יהשלכ המוארט רבע סופמקופיהה ← םיתמ םיאת
- ותמש םיאתל רבוחמ היהש ימ - םינוסקא ול שי וישכע םירבוחמ אל ← ימל שדוחמ רוביח לש הצנה ךילהת
.תשרב עגרכ םייקש
- תירוקמה תשרה תמועל תרבוחמ רתוי הברה תשר תרצונ ← .היצקיפילפמא רובעל לוכי לנגיס לכ

:היגולוימדיפא
- איה היספליפא החיכש הלחמ - מ תוחפ תצק - % 1 'כואהמ .
- ליג לכב ליחתהל הלוכי - הברה ךא ,תודליב ליחתהל הלוכי .הנקזב/תורגבב םימעפ
- :םייטפליפא םיפקתה
- ה י :הנשל תוערא 1/1000 - וייחב הנושארל יטפליפא ףקתהמ לבוס
- תוחיכש םייחה ךרואל : 7% - םהייח ךלהמב ,דחא תוחפל ,יטפליפא ףקתה םהל היהי - םוח יסוכרפ ללוכ אל
( 3% הקיטנגב יולת , - ליג דע יסופיט ןפואב ,םידליב עיפומ ;תולעל לוכי הז 3 .)
- :היספליפא
- תוחפל םע םישנאב רבודמ 2 םיפקתה
- תוחיכש םייחה ךרואל - 0.7% הליעפ היספליפא םע 'כואהמ
- ה י תרבטצמ תוערא - םייחה ךרואל היספליפאל יוכיסה – % 3.5 - 3
- לופיט ילבו םיפקתה ילב םייתנש = יופיר
- היספליפאה תלחתה ליג )הניחבל רוכזל( ,ריעצה ליגב רתוי : ליגב רתוי דוע רגובמה ןיבל ןיב ; - תוריבסה
רתוי הכומנ - 1/2000-2500 .ינשה ףקתהה יפל הלחתהה ליג תא םירידגמ .

:ונתושרל דמועש עדימה
- הזנמנא – הילע םיכמתסמ בורל ,הבושח יכה
- תינפוג הקידב – דצ ינמיס ,הלבח ינמיס – תיביטמרופניא אל בורל
- רזע תוקידב – EEG הימדה ,

:תוינילק תולאש
1 . וז םאה ?היספליפא דח הבושת הל ןיא םימעפ הברה ;הנעמל השק יכה הלאשה יהוז - לוקוטורפ ןיא .תיעמשמ
.אל וא היספליפא הז םא העיבקל רורב
2 . :היספליפאה גוויס תמיוסמ הלחמל היספליפאה תא ךיישל רשפא יא םירקמ הברהב - שיש םיעדוי בורל
גוויס ךירצ ןכלו ,תעבונ איה הממ אל ךא ,היספליפא ךרואל 3 :לופיטו הזונגורפב ורזעיש םיריצ
- היספליפאה גוס - תידקומ/תיללכ
- ףקתהה גוס
- יפיצפס םורדניס
3 . ?היספליפאל הביסה המ

:תוינילק תונומסת
1 . םישנאה בור :ףלוח הרכה ןדבוא - סמ ףלעתה םדא םע ,הרכה רסוחמ אצמנ ,םימעפ ' / .תוינוצר אל תועונת ילב
אל תועונת לש הזנמנא ןיא כ"דב .ותוא האר אל דחא ףא יכ תוינוצר
2 . קותינ/לובלב לש תוערואמ )"אפוק"( ןמזב תופיצר רסוח/
3 . תוינוצר אל תועונת - שארה לש תועונת ,םיסוכרפ ,תודיער - DD .ןוסניקרפ ןוגכ העונת תוערפה :

תלדבמ הנחבא – :תוינוצר אל תועונת ילב/םע הרכה ןדבוא תוערואמ
- יטפליפא ףקתה – יללכ ינולק ינוט בורל
- וידרק - וזו הפוקניס :יראלוקסו - תילאגו – ,הריפש בצק תערפה הריאממ בצק תערפה , ילרוטסופ ד"ל תת
- תינגוכסיפ תנומסת
- ,הרגימ :תורידנ תוערפה TIA תוילובטמ תוערפה ,הניש תוערפה , - תויטנג

תילאגווזו תופלעתהל דוגינב - ואתפ איה ןאכ הליפנה ירחא היפרההו ,תימ לובלבה ןכלו תיטיא תוררועתהה .ךשוממ

הרכה ןדבוא לש ערואמ רחאל םדא עיגמ - ?היספליפא לע בושחל איבי המ
- תיתועמשמ הלבח - והשמ עקנ וא רבש ← .היספליפא לש ןוויכל דואמ ךליי
- .ןושלה דצב השק ןושל תכישנ
- ו תופייע לובלב ךשוממ ילטקיא טסופ – לובלבה הפוקניסל דוגינב( ךשוממ אוה ) - 15-30 םימעפל ;תוקד
לובלבה ןמז המכ עדנ אל הזנמנאב - הזיא םירסח ויהיו ,ול הרק המ רפסי אוה 30 תוקד
- הניש ךותמ םיליחתמה תוערואמ
- :םיקהבומ תוחפ םיאצממ
- תוינוצר אל תועונת = סוכרפ - שלח ןמיס הז ןכל ;)תוציפק( הפוקניסב םג תויהל לוכי הז ךא ,זמרמ
היספליפאל ← לכ אל .יטפליפא ףקתה אוה סוכרפ
- ןתש ירגוס לע הטילש ןדבוא

5.3.12

היגולותפ - היצנמד
יקסבדולו ר"ד

:הרדגה
- ןורכיז ןדבוא בקע תילאיצוס ,תיביטינגוק תורדרדתה איה היצנמד הדימל תלוכיו .
- .תימוימויה דוקפתה תלוכי תא םג דבאמ אוהו ,דבוא חמצמ םדאה תא לידבמבש המ לכ ,ךשמהב
- .רתוי םייסיסב םידוקפתב תועיגפ םג תופסוותמ

1 :רמייהצלא תלחמ )
- היצנמדל רתויב החיכשה הביסה יהוז - טעמכ הווהמ 2/3 .היצנמדה ירקממ
- .ליגה םע הלוע רמייהצלא תוחיכש
- ב - 10% .רמייהצלא לש יתחפשמ רופיס שי םירקמהמ

5 לש תוירקיע 'בק AD :
1 . sporadic late onset – )תורידנ רתיה( החיכשה ; יתפשמ וא יטנג עקר אלל ,רגובמ ליגב הליחתמ
2 . familial late onset
3 . familiar early onset
4 . associated with down syndrome - ליגל םיעיגמ םה םא 40
5 . תורחא תויביטרנגד תולחמל רשק

:היגולותפ
מ :תיפוקסורק
- ןיקת חוממ ךומנ טעמ לקשמה ,ןטק הארנ חומה
- היפורטא תוארל רשפא יקלוס לש הבחרה ךכ תובקעבו יריג לש חומב םימיוסמ םירוזא לש , – רוזאב דחוימב
.םיילאטיירפ םירוזאבו הלדגימא ,תוילטנורפ תונואב ןכ ומכ ;סופמקופיהב ,ילרופמט
- םיילטיפיסקוא םירוזא ,ירוטומ סקטרוק - .ןמז ךרואל תירוטומ הניחבמ םירומש םילוחה ןכלו ,םירומש
- יפיצפס אל ךא ינייפוא הז לכ
ףקש 8 : ילטיירפהו ילטנורפה רוזאב םיבחרומ םיצירחה
ףקש 9 : ירנורוק ךתח - רמייהצלא ןימימ – ו יפורטא סופמקופיהו ילרופמט סקטרוק לאמשמ ;קמוצמ ,ץווכמ - ןיקת

:תיפוקסורקימ
.םייתנחבא ,רמייהצלא לש םיינייפוא םייוניש רפסמ םנשי
- חומב םיידיאולימע םידבור - םג םיארקנ neuritic / senile plaques - םיאתה ןיב םיאצמנ ליפוריונ( – תיתשמ
תיאת ץוח ) :
- מ בכרומ דיאולימע Aβ םידיטפפ תיטנמליפ אלו תיטנמליפ הרוצב .)תיזופיד(
- .םייניבה רוזאב דיאולימע לש העיקשמ ליחתמ קאלפה
- ,הלחמה לש רתוי םדקתמ בלשב ,ךשמהב .ינווינ יוניש םירבוע קאלפה ךרד םירבועש םינוסקאה םג
- קאלפ תעיקש קר םיאורשכ ,ןושאר בלשב - ארקנ הז diffuse plaques .
- םיינווינל םיכפוה םינוסקאה ובש ,לשבה קאלפב - ארקנ הז neuritic plaque
- .קאלפ לש םינוש םיבלש חומ ותואב תוארל רשפא ,ךשוממ ךילהתהש ללגב
- תימיכויב הקידב ןיאטורפופילופאו טפלוס ןרפה תוהזל ןתינ : E םיפסונ םינובלח ןכו ,
- neurofibrillary tangles - :ןוריונה ףוג ךותב םיבשוי
- י"ע רצונ tau proteins
- םייביטרנגד םיביס רובצמב רבודמ םיסג ןוסקאה ךותבו ןוריונה ףוגה ךותב
- קלח ,ןוסקאהו ןוריונה ךותבו ,ןוטלקסוטיצ שי ןוריונה ףוגב םירבוחמה ,םילובוטוריונ לש 'עמ אוה דלשהמ
י"ע םהיניב tau protein - .אתה דלש הנבמ תא דחיב קיזחמש ,קבד ומכ ,בציימ ןובלח
- Tau protein ירוזחמ ןוחרז רבוע - היצלירופסופ - הד - היצלירופסופ
- ב - AD ,תורחא תויביטנרגדוריונ תולחמבו tau protein רפיה רבוע - היצלירופסופ ← קבדכ דקפתל קיספמ
← םינובלח ירובצמ לש םיטגרגא הנוב ← כ םיארנ - tangles .
- קרפתמ ןוטלקסוטיצה
- היתאפויגנא דיאולימע - םינטקה םיקרועה ךותב דיאולימע יעקשמ
- granulovacuolar degeneration - .חיכש אל ךא ינייפוא
- hirano bodies - חיכש אל ךא ינייפוא .

ףקש 12 : diffuse plaque :
- .חומב םינוריונה הנבמ תא הליג ףסכ תעיבצ תוכזב לאכאק ונומר
- יקסבו'צליב תעיבצב םישמתשמ םויהו ,ראשנ ףסכ תעיבצ לש ןורקיעה - .דיאולימעו םינוסקא תעבוצ
- היגולופרומ תוארל ידכ ,יקסבו'צליב תעיבצב רקיעב םישמתשמ חומב ךא ,דר וגנוקב םג עובצל רשפא .תבלושמ
- .רגרוגמ רמוח תרוצב דיאוימע תעיקש הנומתב תוארל רשפא
- .םינוסקא ןאכ םיאור אל

ףקש 13 : mature (classic) plaques :
- םינוסקא דיאולימעה ךותב תוארל רשפא - .קאלפה ךותב םיטוח ןיעמ
- .קאלפה ךותל םיעיגמש םינוסקא םיחלושש םינוריונ תוארל רשפא

ףקש 14 תעיבצ : H&E רשפא : םייניבה רמוח ראשמ הנוש דואמ ,ידיאולימע קאלפ זכרמב תוארל
ףקש 15 : םייטירואנ םיקאלפ הברה - םייביטרנגד םינוסקא תוארל רשפא ןכ ומכ ;םינוסקאה תא םכותב תוארל רשפא
יקסבו'צליב תעיבצב קר תוארל רשפא הז תא .קאלפה ךותל םיסנכנש םיבע דואמ
ףקש 16 : .םיטיירואנ םיקאלפ
ףקש 18 :
- םינטק םד ילכ תונפדל תועיגמש ולאכו ןוריונה ףוגל תועיגמש תוחולש שי טיצורטסאל - םינוריונה ןיב ךווית הווהמ
.הביבסל
- םיטיצורדנדוגילוא - .ןילאימ לש הקוזחת אוה םדיקפת
- רדסב אל והשמ ןוריונה ףוגב - .רגרוגמ ףוגה לכ ןאכו ,לוגס ןיערגהו הדורו 'וטיצה ,ןיקת ןפואב
ףקש 19 : שלושמ תרוצב םינוריונ :יקסבו'צליב תעיבצב - םיקאלפהמ םתוא לידבנ ךכ – םוח םוקמב - םיארנ םה , ריהב
םירוחש – יביס םיליכמ tau .
ףקש 20 : םהיניב םיקאלפו םינוריונ - .הלודגה תומכה ללגב ,רמייהצלאל תינייפוא דואמ הנומת
ףקש 21 ינגומוה יליפוניזואא רמוח לש העיקש תוארל רשפא : דורו - .םדה ילכב דיאולימע
ףקש 24 :
- granulovacuolar degeneration - רוגרג הכותבו הלאוקו םיאור - .ןוריונ לש 'וטיצב
- רגיס תרוצב ףיפוג - hirano bodies - .יקסבו'צליבב עבציי אל ;םייניבה רמוחב םינובלח לש זוכיר והז

לש הזנגותפ AD :
- דיאולימע תעיקש ( Ab-peptide ) יטירקה ךילהתה הז - הלוח לש חומב םייונישה בורל םרוג AD .
- דיאולימע :העיקשל סיסבה Ab-peptide - לש קוריפ לש רצות והז APP = amyloid precursor protein .
- APP - סנרט ןובלח - .םינוריונ ללוכ םיבר םיאתב םייק אוה ךא ,אתב ודיקפת המ עודי אל ,ילנרבממ
- ,יעבט ןפואב APP חה ךלהמב ךותיח רבוע ולש םיי עצמאב םשב םיזנא י"ע α-secretase ← םא אל ,ךותיח שי
רצונ Ab-peptide .
- ב - AD יהשלכ הביסמ , , APP תוזאטרקס י"ע ךותיח רבועו אתה ךותל הזוטיצודנא רבוע β ו - ϒ תווצק ירוזאב ,
םוקמב α ל םיאתמ קוידבש עטקל ךתחנ אוה זאו , - Ab-peptide .
- המל ירמגל םיעדוי אל .םיחתפתמ םייונישה לכ
- לש יהשלכ תוליעפש תוארל רשפא β ו - ϒ ב םילוח אלש םישנאב םג תמייק תוזאטרקס - AD - י"ע תאז םיאור
ל המוד ךרואו ףצרב םינובלח תוחכונ Ab-peptide ב - CSF . תורבטצהל םורגל ידכ ,הזכ בר ךותיח שרדנ
.הלחמב ומכ דיאולימעה
- Ab-peptide גרגא ךשמהב רובעל לוכי .חומב דיאולימע עקשמל ךופהלו היצ

ףקש 29 : EM – ןוטלקסוטיצ – per helical filaments – הלריפס תרוצב ,םייגוז םיטנמליפ כ"דב
ףקש 30 לש 'קלומ םה םילוחכה תובנזה : tau protein היצלירופסופרפיה רבועשכ ; - קרפתמ לובוטורקימה ← tau
.םיסג םילירביפוריונ רצוי
ףקש 31 : תוחתפתה לש םיבלש NFT ← A ,ןוריונב ירלירביפ סג רמוח תעיקש תלחתה : B הפלחוה המסלפויצה לכ :
C : םימעפל ארקנ tombstone - ה עקשמ קר הז סרהנש ןוריונהמ ראשנש המ - tau protein .

וא דיאולימע TAU ?
- לש הזנגותפב רתוי בושחה ןובלחה והימ ,םירקוחה ןיב בר חוכיו שי AD .
- םיאצמנ םהבש םינוריונה 'סמש רמול רשפא ,תיגולותפו תינילק NFT - ,היצנמדה תגרדל הבוט רתוי היצלרוקב
ש רמוא אל הז ,םלוא .םיקאלפה 'סמל רשאמ - tau .בושח רתוי

Familial AD :
- ןואד תנומסת םע םילוח - חתפל הייטנ תיומד היצנמד ריעצ תיסחי ליגב רמייהצלא - 40 .
- ל ןגה יכ רבתסמ - APP םוזומורכ ג"ע אצמנ 21 תיימוזירט ילוחלו , 21 לש רתוי הלודג תומכ שי APP ← טקפא"
לש dosege " - .רמייהצלא תוחתפתהל ןוכיס ריבגמ
- םיארקנש םינובלח שי presenilin1,2 - םוזומורכ ג"ע םימקוממ 14 ו - 1 – תוחתפתהב םיבושח םהש עודי
יכ הלגתה ךשמהבו ,רמייהלצא מ קלח םיווהמ םה לש סקלפמוק ϒ - זאטרקס ← תוחתפתה תודדועמ וב תויצטומ
םה .קאלפ דיאולימע ב םיעיפומ - early onset familial AD .

:ןיידע תוחותפ תולאש
- הנבמבו הרוצב עגופ אוה קוידב ךיא ךא ,םייניבה רמוחב עקוש דיאולימע ?היצרנגדוריונל דיאולימע ןיב רשקה המ
ןוריונה - .ןיידע רורב אל
- ו דיאולימע תריצי המל - NFT ןיב רשקמ המ ?דחיב םיכלוה 2 ?תימיכויב הניחבמ םינוש םיכילהת
- חומב םימיוסמ םירוזאב קר םיארנ םייונישה המל )ילרופמטבו סופמקופיהב רקיעב( ?

לש תיגולותפ הנחבא AD :
- הכ דע וילע ונרבידש המ לכ - .היצנמד אלל םג ,םישישקב תוארל ןתינ
- וללה םייונישה לש םייוניש םה aging brain .
- אוה לדבהה יתומכ - ב וללה םייונישה תא הארנ - AD .ןקדזמ חומ תמועל ,תיתועמשמו הלודג רתוי הברה תומכב
- היתאפויגנא דיאולימע - םישישקב יחומ ד"טשל רתויב תוחיכשה תוביסה תחא )ןורש לאירא( .
- ?רמייהצלא לש הקינילקב תכמותש הנחבא םינתונ ךיא ,ןכ םא
- ףקש 37 : םיקאלפ תורוצ לש תומכס - הלוחה ליגל םיוושמ ← .הנחבאל רזוע
- ןב םדא לצא 30 - sparse plaques יגולותפ הז ← early onset AD
- רגובמ םדא לצא - sparse plaques םולכ רמוא אל

2 ) DLB - םע היצנמד Bodies Lewi :
- מ ןכו ןיטיווקיבוימ םייונב יאול יפוג - a-synuclein ו , .ןוסניקרפ תלחמב הרגינ היצנטסבוסב םיארנ
- ב - DLB .הרגינ היסנטסבוסב םגו םילקיטרוק םינוריונב םג םיארנ יאול יפיפוג
- .הלחמב ןוסניקרפ לש םינייפאמ תויהל םילוכי ,ןכל
- יה הארנכ יאול יפיפוג םע היצנמד י כ םדוק תגווסמ הת - AD םייונישה םתוא תא תוארל ןתינ יכ , ( 60-80%
)םילוחהמ . ,ףסונב .םיילקיטרוק םינוריונב יאול יפיפוג םג תוארל ןתינ
- תיסחי החיכש הלחמה םויה – הביס 2 .היצנמדל

ףקש 39 :הרגינ היצנטסבוס :
- )םותכ( ןינלמוריונ טנמגיפ - .הרגינ תויהל הרגינ היצנטסבוסל םרוגש המ
- זכרמב ןטק דורו ףיפוג תוארל רשפא - .יאול ףוג והז
ףקש 40 : טרוק ןוריונ .יאול ףיפוג םע ילקי
ףקש 41 : ןיטיווקיבויל העיבצ

Pick disease :
- הרידנ הלחמ
- תילרופמטו תילטנורפ היפורטא
- תיפוקסורקימ - םינוריונה תומכב הדירי
- ןובלח תעיקש tau ןוריונה לש 'וטיצב םילוגע םייטנמליפ םיפיפוג תרוצב רתיב ןחרוזמ – pick bodies ל דוגינב( -
AD )ןוסקאה ןווינ םג ךשמהבו 'וטיצב םיטנמליפ תרוצב איה העיקשה םש
:ףקש ילרופמטו ילטנורפ םירוזאב היפורטא
:ףקש ןובלח םיליכמה הבחרו הנמש 'וטיצ םע םינוריונ tau
:ףקש יקסבו'צלב תעיבצ – םיאתב ועקשש םירוחש םיפיפוג18
היגולותפ - תולחמ תוירלוקסוורברצ
יקסבדולו ר"ד

- תיטסיטטס הניחבמ תובושח דואמ ןה תוירלוקסוורברצ תולחמ - 'סמ תוומ םרוג 3 .ב"הראב
- תומוד תוירלוקסו תוערפהל םורגתש רתויב החיכשה הלחמה - סיזורלקסורתא ← AS םד ילכ תמיסחל תמרוג
.הימכסיאו
- תויעבל החיכש דואמ הביס תיטסיטטס םג איה ד"לי תוירלוקסוורברצ ← םיריבש םדה ילכ יכ ,םומידל תמרוג
.ד"ליב רתוי

:תוירלוקסוורברצ תולחמ גוויס
- :הימכסיא
global ischemia
focal ischemia - תימוקמ היעב שי
- םומיד

:הימכסיא
Global cerebral ischemia :
:םימרוג
- היסקופיה
- קוש
- יביסמ םומיד
- יטפס קוש
- הימנא
- בל םוד

ב :רוכזל בושח ש ,םינוריונ לש תונוש 'בק שי חומ .הנוש איה ןצמחב רוסחמל ןהלש תושיגרה
- .סיסבה יניערגו חומה עזג ומכ רתוי םיקיתע םירוזא תמועל ,ןצמחב רוסחמל םישיגר רתוי סקטרוקואינה ירוזא
- ןושאר לבוסש רוזאה - סופמקופיה ← םולברצ ← .םירוזאה רתי
- אוה שיגר יכה רוזאה סופמקופיהב CA1 - sommer sector - .םינוריונה 'סמב הדירי םש םיאור
- ידניא םה הייניקרופ יאת ל שיגר דואמ רוטק - GCI .
- ךשמנ עוריאה םא - .תומוקמה לכב םינוריונ תוומ שי
- םא GCI םיבר םינוריונ לש תוומל םורגל ידכ קזח קיפסמ היה ← .יחומ תוומ םיעבוק םיאפורה
- בו ,הנוכמל רבוחמ ןיידע ראשנ הלוחה - PM :םידחוימ דואמ םייוניש הארנ respirator brain - םייטורקנ םייוניש
.םייח םירוזאו חומה לש
- .דימ םיחתפתמ אל םייונישה
- :םימדקומ םייוניש 12-24 hr ← ילנוריונ תוומ ← .היצנטסיסנוקו היצרולוקסיד לש םייוניש שי
- :םייטוקאבוס םייוניש 24 hr-2w ← םילודג םייוניש רבכ םיאור ;תירלוקסו היצרפילורפ ,םיגאפורקמ ,סיזורקנ ←
זנתה קמנ .יתול
- ירחא :ןוקית ייוניש 2 w ← יביטקאיר סיזוילגו תיטורקנה המקרה תרסה - סיזוילגורטסא ← תילאילג תקלצ הארנ
.ותמ רבכ םינוריונה ךא ,קזנה תא םקמל ללמוא ןויסינ והז .םייקמנ םירוזא ביבס

ףקש 90 : respirator brain - ו תילאטיירפ ,תילרופמט הנואב םייקמנ םירוזא תוארל רשפא םירוזא .סופמקופיה
םירומש - .סומלתופיה ,סיסבה יניערג ,חומה עזג
ףקש 92 : 'ורקימב תוארל ןתינש ןושארה ןמיסה - ךות 24 - 12 תועש ← red neurons - איה 'וטיצה .םימודא םינוריונ
םיצווכתמ םה ,הימכסיא םירבוע םהשכ .לוגס ןיערגהו ,הדורו כ"דב ← חוורמה .םדמדא עבצב תישענ 'וטיצה ןיב
.בחרתמ ותביבסל ןוריונה
ףקש 93 : ( תיתועמשמ העיגפ .םיאת םהב ןיאש םימלש םירוזא שי ;סופמקופיה CA1 .)
ףקש 94 םיעיגמ : MQ םיליפורטיונ םהירחאו ← .תלוספה תא םיעלוב MQ םיניאטורפופיל םיעלוב ← יאתל םיכפוה
הברה םע ילקיטרוק רוזא םיאור .ףצק MQ .יקמנה המקרה תא םיעלובה

* יונ ךות םיעיפומ םיליפורט 72 מ ,תועש םיגאפורק - .םימי המכ ירחא ,רתוי רחואמ

Focal Cerebral Ischemia :
- הקפסאה תא םסוחש ימוקמ והשמב רבודמ
- :םימרוג
- סיזובמורת – סיזורלקסורתא ר"ע בורל ; ץופנ םוקמ – ,דיטורקה לש היצקרופיב MCA
- ףיחסת
- :רתוי םירידנ םימרוג
1 . Primary angiitis of CNS - arteritis - הרידנ תיתקלד הלחמ חומב םד ילכ לש . תועיגפ ,םיריעצב כ"דב
הנחבא .חומב םינוש םירוזאב תונוש תוימכסיא – תנווכמ םיתיעל טחמ תיספויב CT .
2 . CADASIL - תחפשמ הלחמכ הלחתהב הראותש הלחמ יהוז הביסהש הלחמ יהוז .דנלוהב 'פשמב תי
ב היצטומ איה הלש - Notch3 ← םויה .תונטק תוימכסיאו חומב םד ילכב םינובלח תעיקשב הוולמ
.רידנ בצמ והז .הזה רמוחה תא תוהזל ןתינ רועב םינטק םיקרועב םגש ררבתה
19
3 . תילרברצ היתאפויגנא דיאולימע - לל םג םישישקב עיפוהל הלוכי ,רמייהצלאמ קלח א AD .

ףקש 96 : םיבוהצ םיקאלפ תעיקש תוארל רשפא - םימסוח - םיקרוע תשרט יהוז ; .םיפוקש םה חומב םיקרועה
ףקש 97 : ךותב לורטסלוכ ישיבג סובמורת .ירט
ףקש 98 : of CNS primary angiitis – ולא .םד ילכב םיירט םיבמורט תוארל ןתינ ,םיטיצופמיל ףקומ יתקלד םד ילכ
תשרטה יקרועמ םינטק רתוי הברה םד ילכ – רתוי םינטק םירוזאב תילאקופ יטלומ העיגפ – .תטשופמ רתוי
ףקש 99 : CADASIL - ש םינטק םד ילכב ינגומוה רמוח תעיק ללחה לש תרכינ תורציה םע – .דיאולימעל המוד

Cerebral infarction :
- .םטוא שי המיסחה רחאל
- נורוק םיקרועב חתפתמש סובמורתה א .לאמש רדחמ חומל עיגהל םילוכי ונממ םיקלחו קרפתהל לוכי םייר
- םתסמה ילעלע לע םיבמורת םע בלב םימתסמה לש תולחמ שי ← .חומל םיקלח עיגהל םילוכי
- חומב םיקרוע לש רותנצ םישוע םויה - חותפל ןויסינב תנכוסמ העפות ואר םינושארה םיבלשב .המיסחה תא -
םטואל םימרוגו ,חומה ךותל םימדקתמ ויה רותנצב קאלפ יקלח ← ,קרועה תא חתופש דחוימ רישכמ וחתיפ
.קאלפה תא םיקנמ ךשמהב .םיילטסיד םירוזאל תומדקתה םינטק םיקיקלחמ עונמל ידכ תשר ומכ חתפנ

:םטוא לש היגולותפ
- ימכסיא םטוא - ב א"דכ י"ע הננסה יל
- יגרומה םטוא - יה ,קמנ חתפתהש ירחא י ר הת ה - היזופרפ - יקמנה רוזאל םד תמרזה שודיח ← ימד ךפוה רוזאה
ורקמ : ל המוד - GCI ; מ םייוניש הארנ םימי המכ ירחא קר .ורק
:ורקימ
- תונושארה תועשב – ורקמ2ורקימ םייוניש ןיא
- רחאל 12 תועש – רופא עבצת לבקמו הכר רתוי חומ תמקר – discoloration
- רחאל 2-3 םימי – יתולזנתה קמנ ,םימב רישע ,יתסיידל ךפוה חומ
- ךשמהב – הטסיצ = ףוקש לזונ םע ללח רצונ
:םיפסונ םיבלש
- 1-4 םימי - םימודא םינוריונ )ץווכתמ ןוריונה ,'וטיצל ןיערגה ןיב שטשוטמ לובג ,םיקצומל םיכפוה ,'וטיצב לד עבצ(
 ב יפיצפס אל ןמיס ,הימכסיאל ןמיס - PM ← רדסב םיארנ ודרשש םינוריונה לכ :ךשמהב
- דע 48 תועש - םיליפורטיונ לש הפקתמ
- ירחא 48 תועש - הילגורקימו םיגאפורקמ לש יוביר טיצויטסיה( לעפושמ וקמ )ימ – .תיקמנה תלוספה יוקינ
- קמנה רוזאב תועובש המכ ירחא - חומב רוח הארנ - יוביר תוארל לכונ ללחה תונפדב .לולצ לזונ םע ללח/הטסיצ
םיטיצורטסא לש - .תקלצ ןיעמ

ףקש 104 לש ירט עוריא םע חומ : FCI סקטרוקב םייוניש תצק תוארל רשפא ; - ןבלל רופאה רמוחה ןיב לובגה
.שטשוטמ .תונטק תויצטיווק שי ;רופאה רמוחה לש יוביע שי
ףקש 105 : םיילזב םירוזאו ילרופמט רוזאב ;םדקתמו בחרנ דואמ םטוא - .תררופתמ חומה תמקר
ףקש 106 : .םטואה רוזאב רתונש ללחה תא תוארל רשפא

תוירלוקסו תולחמ לש הרישע הירוטסיה םע ,םירגובמ לש תוחיתנב - א .תויחומ תוטסיצ םיאור םיעוריאל תויודע ןה ול
,ההובג אל ולש 'קנופה תובישחהש רוזאב תויהל לוכי קמנה .תינילק אטבתמ יחומ עוריא לכ אל .ורבע םהש םייחומ
.הז תא ןחבאל לכוי אל אפורה םגו ,הז תא שיגרי אל םדאהו

ףקש 107 : ירחא 48 - 24 תועש - םימודא םינוריונ תוארל ןתינ
ףקש 108 : קה רוזאה תופפורתה ילקיטרו ← םיגאפורקמ תוליעפ ← .)הטמל ןימי( ףצק יאת
ףקש 109 : בחרנ יגרומה םטוא ← .םייקמנ םירוזא 'סמ שי ;)ץחב ןמוסמ( סיזובמורת תוארל רשפא

:םומיד
- :תוביס ינימ לכמ תורקל לוכי חומב ינטנופס םומיד
- ינושאר ד"לי
- ינשמ ד"לי - המוטיצמורכויפ ,יתיילכ
- איה ד"לי תירקיעה הביסה ךא הדיחיה הביסה ← ילובמא ,םימוהיז ,סיטילוקסו ומכ םיכילהת תויהל םילוכי
םייטפס - דייח םע ףיחסת ק י .םומידו םד ילכ סרהל םימרוג ,חומל םיעיגמש ם
- תיתועמשמ הדירי םע םישנא לצא םירביא ינימ לכב םימומיד תויהל םילוכי ,השירקה 'עמב תוערפה
.'וכו םיטיצובמורת ,השירקב
- םימומיד סומלתופיהו סנופ ,ןמטופ :םימיוסמ םירוזאב םימקוממ כ"דב ד"לי י"ע םימרגנש – םיקומע םירוזא ביבס
.חומה לש יזכרמה קלחה ריצ
- תילאזבה הילגנגב םימומיד תוארל רשפא םימעפל - gnaglionic hemorrhage , וא תילאנטורפה תונואב
תילרופמטהו – .רידנ דואמ
- תשרטל ד"לי ןיב רורב רשק שי .םיקרוע
- סיזונילאיה תחתפתמ ,תשרטל רשק ילב םג - ןילאיהה .םד ילכב ינגומוה רמוח תעיקש סרוה רירשה תא
20
ולש הקיטסלאה תא דבאמ קרועשכ .קרועה לש הקיטסלאהו ← ד"לב םייוניש לע ביגהל קיספמ ← ולש ןפודה
תירירבש דואמ ← .םימומידל םורגל לוכי

ףקש 112 : סיזונילאיה
ףקש 113 : ףטש םד
ףקש 114 : סיסבה יניערגב ד"טש
ףקש 115 רדח תיעקרקב םומיד םג שי ;סנופב םומיד : 4 - .םיבושחה םיזכרמה לכ םיאצמנ םש יכ תינלטק העיגפ יהוז
ףקש 116 : םוח עבצ םהל ןתונש ,ןירדיסומהב םיננוסמ ויתונפד ךא ,ללח ראשנש הארנ ןאכ םג - .םדמדא
ףקש 117 : ירפ הנואב ילקיטרוקבוס םומיד .תילאטי

:ילדיאונכראבוס םומיד
תויהל לוכי םומיד :
- דיפא ילרו - הרודל תלוגלוגה ןפוד ןיב תיטמוארט העיגפ בקע כ"דב ל חומ
- ס ילרודבו - םיכרה םימורקל הרודה ןיב
- בוס - נכרא ילדיאו - םיכרה םימורקל חומה ןיב ; דל החיכש יכה הביסה בוס םומי - ילדיאונכרא ← המזירוינא

Aneurysms /saccular Berry :
- ל םיסנכנש םינטקה םיקרועבו ,חומה לש םינטקה םיקרועב תומזירוינא - pia .
- המזירוינא ,םד ילכ ןפוד תבחרה איה וז םע 2 :תוירקיע תונכס
- .ילדיאונכראבוס םומידל םורגלו ץצופתהל םיוסמ בלשב הלוכי
- םידמוע םימ םע ץרפמ איה המזירונא ← .יבמורטל בוט םוקמ
- רידנ כ"כ אל - 2% תוחיתנה ללכמ יארקא אצממכ תומזירונא תוארמ .
- כ - 90% - .םייזכרמ םיפנע דיל ,תימדקה היצלוקריסב
- העודי אל היגולויטא ; ןוכיסב 'כוא מ :תויטנג תולחמ ,םינשעמ ,ד"לי : ,ןפר PCK - .רוביח תמקר תולחמ
- ליגב השיא :יסופיטה הלוחה 50-60 .
- םימורקב .םיקומעה םירוזאל םד םיקפסמו חומל םירדוחה םינטק םיקרוע שי םיכרה
- םירדוח םיקרוע לש יזופיד םזפס איה תירקיעה הנכסה - אב הימכסיאל םרוג הז םיקומעה םירוז - סיסבה יניערג
הו י .סומלתופ
- חומה ירדחל םג רודחל לוכי אוה ,בחרנ ילדיאונכראבוסה םומידה םא - ה .ןכוסמ דואמ ךוביס הז דואמ הנחבא
ירבמול רוקינ םישוע םא ,הרורב ← ה - CSF .םד הברה ליכי
- עוריאה תא דרוש םדא םא ← סיזורביפ םירבוע םימורקה ,םומידה רוזאב
- ילדיאונכראבוס רוזא לש סיזורביפ ← זוקינ תמיסח CSF ← סולפצורדיה – תורבטצהו חומה תבחרה CSF
יללחב .חומה
- םיעוריאה ןכלו ,הראשנ המזירוינאה םמצע לע םירזוח וללה

ףקש 122 : .רדחה ךותב םד שירק ;חומה תמקרב םימומיד טעמ םג שי ;דואמ בחרנ ילידאונכראבוס םומיד
ףקש 123 : הצצופתהש המזירוינא ← .הסורה חומ תמקר
ףקש 124 : .המזירוינא י"ע םרגנש םומיד

דג ןה םא ךא ,ילדיאונכראבוסה חוורמב םנמא תואצמנ תומזירוינאה בור קיפסמ תולו - חומה ךותל ףחדיהל תולוכי - הז
.המזירוינאה השעמל הז ךא ,חומה ךותב אוה םומידה וליאכ האריי

ףקש 126 : ל ;יקסב'צליב תעיבצ ה .'ורקימ דחוימ רבד םוש םיאור א א נ .העורק המזירוי
ףקש 127 : .רדחל הצירפ םע ,הלודג המזירוינא
ףקש 128 : ב המזירונא - ACA םינפב ד"טש םע

תומזירוינאב לופיט היצזילובמא ;חותינ : - ב .תוטיש ינימ לכ שי .המזירוינאה תמיסחל יטתניס רמוח תרדחה - ⅓
שי םירקמהמ multiple aneurysms .תירשפא איה עוריאה תונשיה ןכלו ,
21
היספליפא – ךשמה
רליש קחצי 'רד

:גוויס
:היספליפא יגוס
- תידקומ - ליחתמ ונממש ןיקת אל רוזא שי םשמ .דחא דקומ שי כ"דב ;ליחתי אוה ונממ דימתו ,ףקתהה
.חומה לכל טשפתהל וא טעמ טשפתהל ,דקומב ראשיהל הלוכי היספליפאה
- תיללכ - חומה תפילק לכ ינפ לע ז"וב הליחתמ - דקוממ הליחתמ אלו ,תיזופיד הרוצב הליחתמ איה תחא תבב
.תטשפתמו

:תיללכ היספליפא לש םיפקתהה יגוס
- ףקתה יללכ ינולק ינוט : :ןשיה םשה( יסאלקה ףקתהה והז grand-mal ← )
- ףקתהה תליחתב רבכ הרכה דבאמ הלוחה ןכלו תברועמ חומה תפילק לכ
- שי ףקתהל 3 תוזאפ הקדכ ךשמנו )האלמ המוקב םדאה( :
- תינוט - חתמנ לכה – 20 'נש
- תינולק – םיסוכרפ – םיפקתה םיילגרב תוחפ תצק ,םיידיב רקיעב ; ץומצמ תויהל לוכי – 40-45 'נש
- טסופ - )ףקתה=סוטקיא( תילטקיא - רשפא יא ,םירגוס לע הטילש דוביא ,קומע רופוטס ,םירוחרח
ותוא ריעהל בוט אל הארנ , - .וזה הזאפב קר הלוחה תא םיראתמ םימעפ הברה מ לחה - 15 דעו תוקד
1-3 .רגובמ םדאב תועש
- רחאל 15-30 תוקד – שאר יבאכ םע םיררועתמ .םירירשו
- ( סיזילוימודבר שי םיתיעל CPK )ףקתה רחאל םיפלאב
- םישדוח המכ לכ שחרתהל לוכי
- סנסבא ףקתה )הרומש הרכה( :
- ו אפוק םדאה - 10-20 ריוואב ההוב תוינש ← האלמ תוליעפל הרזח
- תורקל לוכי תואמ - םויב םימעפ יפלא
- םידליב רתוי חיכש “( םיבורמ םיפקתה כ"דב ,)"התיכב םיקתנתמ
- :סונולקוימ ףקתה
- )"הלהב" ומכ( םיידי תציפק
- שי םא םיילגר תוברועמ ← לופיל יושע םדא – השק תיאופר היעב
- .'ויזיפ םג ,םיבצמ דואמ הברהב חיכש דואמ
- ה הביסה יכ יגולויזיפ :החיכש – תידעלב טעמכ הנישל תורע ןיב רבעמב “( הציפק וא ,"הליפנ תשוחת
)תימואתפ - .'כואהמ יצחב םייק
- הזשכ ע ןמזב הרוק תונר – םע ,יגולותפ יוכיס הובג הזש יטפליפא ← תוארל ליבקמב ךירצ תילמשח תוליעפ
ב תרבגומ - EEG .
- ינוט ףקתה – םיוסמ בלשב הקיספמש הפיצר םירירש תחיתמ
- ינולק ףקתה – דבלב סוכרפ ,תיסחי רידנ
- ינוטא ףקתה – תויביטינגוק תועיגפ םע םישנאב ; תושק תוליפנ ךכ תובקעבו סונוט ןדבוא

← םיפקתה יגוס רפסממ םילבוס םילוחה בור
.הניש רסחב תידקוממ רתוי תרמחומ תיללכ היספליפא*

:תידקומ היספליפא לש םיפקתה יגוס
.ףקתהב רורב ןויגיה שי ןאכ ,םיפקתהב ןויגיה םוש ןיא תיללכה היספליפאבש דועב
ל םיפקתהה תא םיקלחמ - 3 :םיגוס
1 . טושפ ידקומ ףקתה - simple partial(focal) seizure – ףקתהה לכ ךרואל רומש ןורכיז ,האלמ הרכה
2 . בכרומ ידקומ ףקתה - complex partial seizure – ףקתהה לש יקלח ןורכיז ןדבוא ,הרכהה בצמב יוניש ←
ןורכיז תוכרעמ תוברועמ – צ"וד ילרופמטה רוזאהו רקיעב סומלתופיה
3 . נולק ינוט ףקתה ינשמ יללכ י – secondary – תברועמ חומה תפילק לכ
← םיפקתה יגוס רפסממ םילבוס םילוחה בור

:הרכהה בצמ יפל ףקתהה גוס תא םירידגמ
1 :טושפ ידקומ ףקתה )
- ירמגל הרומש הרכה - ופוס דעו ותליחתמ ףקתההמ לכה רכוז ← טושפ ידקומ
- ומצע דקומב ףקתה ← ףקתהה דקומב היולת ףקתהה תקינילק יטפליפאה - לככ .ברועמ חומב רוזא הזיא
הלודג רתוי היצאירווה ךכ ,רתוי ןטק אוהש :
- ירוטומה רוזאה דיל ← שארה תוקירז ,ןיעב ,ףתכב ,דיב םיסוכרפ ,תוציפק :ירוטומ יוטיב - תא תוארל רשפא
סולוקנומוהה ךרואל םיסוכרפה ( jacksonien march ) .
- ירוטומה רוזאה דיל ← תושוחת ,םילומינ ,לדוג תוויע ,)חיכש( הייאר/העימש/חיר תויזה ,תורזומ deja-vu ,
הד - 'וכו )ץוחבמ םמצע לע םילכתסמ( היצזילנוסרפ - ןיטולחל הנוש והשמ שי הלוח לכל טעמכ ותואב ךא ,
תיפיטוארטס הנומת שי הלוח – היספליפאל ינייפוא .
22
- ןטק דקומ תורמל םילודג דואמ םיסוכרפ ונכתיי

2 ידקומ ףקתה ) :בכרומ
- הרכהה בצמב יוניש - ףקתההמ קלח רכוז אל ← בכרומ ידקומ
- דקומה תברקל תוטשפתה )סומלתה ירוזא( - !םייטפליפאה םיפקתהה לכמ רתויב חיכשה גוסה והז
- ילטנורפ רוזאב כ"דב דקומה - ילרופמט
- :םייוטיב
- הרואא ב - ½ "המידקמ השוחת" :םירקמהמ - ומצע ףקתהה תליחת רבכ הז ← ,לעוג תשוחת :חיכש
רזומ םעט/חיר ;הלעמל הלועש תירטסגיפא - טושפה ידקומה ףקתהה הז simple partial(focal) seizure
ו וילא עדומ הלוחהש .תוקתנתהה ינפל םישח
- ףקתהב : יטסנמא הלוחה - :תוינוצר אל תועונת תצק ,ההוב ,אפוק
- מוטוא םזיט - תורזוח תויטמוטוא תועונת : ,הנתשה ,תוטשפתה ,הייתש תומילא תועונת
- םייניע תייטס ,שאר בוביס
- םיידיב תורזומ תוחונת
- ףוג יצחב סוכרפ - חיכש תוחפ
- ךשמהב - אוה קתנתמ ןורכיז דבאמו
- תוררועתהב - לק לובלב הרכה רסח אל ךא ,

3 :ינשמ יללכ ינולק ינוט ףקתה )
- טושפ ידקומ ףקתהכ ליחתהל לוכי  בכרומ  יללכ
- יללכ ףקתהכ רשי ליחתהל לוכי - סוכרפו הרכה דוביא ← דימת ינשמ לכל דואמ רהמ טשפתה ךא ,דקומל
סקטרוקה – יללכ ףקתהכ הארי תינילק

םינוש ויהי םיפקתההו ,דחא דקומ שי םילוחה בורב - .הנוש יוטיב ,דקומהמ הנוש הרוצב וטשפתי
:היספליפאה גוס
- תידקומו תיללכ היספליפא ןיב הנחבא :היספליפאה תלחתה ליג פ"ע
- ליגב הליחתמ :תיללכ 25 ה תונש דעו( - 50 ) – ה תונש דע - 20
- רגובמ ליגב רקיעב ,ליג לכב :תידקומ
יללכ וא ידקומ ףקתה םע תויהל לוכי דלי*
- םדקומה םוקימ :תידקומ היספליפא - ילטיפיסקוא < ילטאירפ < ילאטנורפ < ילרופמט

:היספליפאל תוביס
- פוידיא ט תי - לודגה םקלח ,הרורב הביס ןיא – יטנג ; יללכ ףקתה בורל
- תיטמוטפמיס - והשמל ינשמ - סקטרוקל קזנ לכ ; ידקומ ףקתה בורל
- יטנג
- שאר תולבח
- םימטוא - CVA אוה
חיכש יכה
- םייחומ םימומיד
- םילודיג - טועימ
- ימוהיז CNS
- תויסלפסיד
תוילקיטרוק
- רוזאה לש היפורטא
ילרופמטה ילאידמה
- תויצמרופלמ
תויראלוקסו

:רזע תוקידב
תומיד - MRI :
- היספליפאל הביסה תאיצמ :תימשר הרטמ
- היספליפא לש הנחבא קוזיח

EEG :
- היספליפאב רקיעב שמשמ גוויסל ילכ 2 ירקיע יתנחבא ילככ
- שי 2 :םיגוס
1 . יפקתה - ילטקא
2 . ןיב - יפקתה - הרטניא - ילטקא
- םושרל םיצור :ילאידיא ןפואב EEG ףקתה ןמזב - .תולאשה לכ תא רתופ
- ב קפתסהל םיצלאנ ,םיחיכש אל םה םיפקתהה בורלש ןוויכמ - EEG םיפקתהה ןיב
- טושפ רישכמב רבודמ - רבגמל תרבוחמש הדורטקלא שי ו םינוש תומוקממ םימשור
- ןיב םושירב תוארל רשפא המ - :יפקתה
- אל םדאהש תויוצרפתה א שיגרמ ןתו - שמנ תוכ כ - 3 תוינש ← םיפקתהל הייטנ לע דיעמ – היספליפאל ןמס
ההובג תוריבסב .
- יללכ הז םא תוארל רשפא - ב םשרנ ידקומ וא ;םירוזאה לכב ז"ו - .םיוסמ רוזאב תויוצרפתה לש םושיר
- ה תקידב תונורסח - EEG :יפקתה ןיבה תושיגר ב קר :הכומנ - 1/2 תוערפהה תועיפומ םילוחהמ ב - EEG ןיב
.םיפקתהה

23
EEG :יפקתה
- יפקתה םושיר םיגישמ םא - .תונורסח הל ןיאש הקידב וז
- היעבה - ךירצ םיפקתה הברה שישכ עצבל <( 1 )עובש/ - ואדיו םע דחי ףצרב םושיר זופשאב םישוע – video
EEG ב ףקתהה תא סופתל תוסנל ידכ , - EEG .םיפקתהה תא ררועל ידכ ,יתפורת לופיט םיקיספמ ,ףסונב .

:היספליפאב לופיט
תילופיט דואמ הלחמ יהוז - .האופרה לש תולודגה תוחלצהה תחא הז היספליפאב לופיטה
שי 2 :לופיט לש תוזאפ
- ךשוממ ףקתהב םדא - ףקתהב לפטל םיבייח - חיכש אל הז
- םיאבה םיפקתהה תעינמ - 99% וטיסהמ יתעינמ לופיט הז תוילופיטה תויצא – תויטפליפא יטנא תופורת
- בור הנש ךות םירזוח םיפקתהה
- נאה בורב ןמזה םע הרימחמ אל היספליפאה םיש

?לפטל יתמו םאה
- איה הנושארה הלאשה - :ףסונ ףקתהל יוכיסה המ
- דדוב ףקתה ירחא ← 50%
- ירחא 2 םיפקתה ← 80% - הז ללגב ינפל איה הרדגהה 2 הלעמו םיפקתה
- ירחא 3 םיפקתה < ← 90%
ףסונ ףקתהל הובג ןוכיס שי םא ← םילפטמ
- ןוכיס הובג ונשיהל ףסונ ףקתה ת : תיגולוריונ תוכנ , תומידב אצממ , ב םיניקת אל םיאצממ - EEG
- ףקתה ירחא 1 - .תרוקיבל םיכלוה כ"דבו ,הלאשה הלוע
- הניחבמ תיתואירב - אבה ףקתהל תוכחל הווש
- ףקתהה לש ישיאה ריחמה המ תא ןובשחב תחקל ךירצ - יתרבח טביה ,הדרח ← ישיאה ריחמה בושח
.לפטל םא םילקוששכ
- ןושאר ףקתה ירחא לפטל ליחתהל ימיטיגל ,ןכל
- תה ירחא :ללכ ףק 1 )יטפליפא סוכרפ לש הנחבא( ← חרכהב אל – הלוחה לש הטלחה ירחא ; 2 2 לש הנחבא(
)היספליפא ← לפטל
- דחא ףקתה ירחא לופיטל םילשב אל םישנא הברה - םהל ןיא זאו ,הלחמה תא םילבקמ אל ןיידע םה תונעה
.לופיטל הבוט

:תולבגמ
- הניש רסוח ,לוהוכלא :םיפקתה תורגמש תויצאוטיסמ תוקחרתה
- הייחש ,)ןורחא ףקתהמ הנש רוסא( הגיהנ :ןוסאל םורגי ףקתה ןהב תויצאוטיסמ תוקחרתה

:לפטל דציכ
- יטפליפא יטנא לופיט :ןושאר וק ( anti epileptic ) יתפורת ← תופורת ןה ולא תעינמל םיפקתה ( anti
seizures ) םיכשוממ םיפקתה תקספה/ - ידוסיה םרוגה תא תורתופ אל
- תידוסיה היעבב לופיט - .תוקוחר םיתיעל

יטנא תופורת - :תויטפליפא
- לעמ םויכ תומייק 15 דח םילוקוטורפ ןיא .הלועו ךלוה ןרפסמו ,תופורת - .םייעמשמ
- תויעב תופורתל שי ,תיגולוקמרפ הניחבמ - ,תופורתה בורל דוגינב ןיא ,תיגולוקמרפ היצקיפיסלקל ןונגנמ ןיא ןאכ
תוחפשמל הקולח - .תדרפנ החפשמ איה הפורת לכ
- יטנא הפורת לכ ,דחא ןפוד אצויל טרפ - דיחי ןב לש 'פשמ איה תיטפליפא - הנושש רמוח אוה םהמ דחא לכ
'וכו ןונגנמ ,הנבמב - .הרקמב ואצמנש םירמוח םלוכ
- תלבוקמ הקולח - תונשי תופורת ה תונש דע ואצי( - 70 ) תושדח/ ה תונשמ ואצי( - 90 ) ← לע יכ הנשמ אל הז םויה
.טנטפ ןיא רבכ תופורתה לכ
- .תוירטאיכיספ יטנאו תויזגלנאכ םג תוליעי
- ךורא ףדמ ןמז – תחא הפורתב דימתמ הלוח

:תונשי תופורת
םורב - ה האמב לפטל וליחתה - 19 םיטרוטיברבה תעפוה םע שומישמ האצי ,
- םיטרוטיברב
- ןיאוטנדיה
- ןיפזמברק – תידקומ היספליפא דגנ רתויב הליעיה בחרנ שומישב ןיידע
- valproic acid – תיללכ היספליפא דגנ רתויב הליעיה
- םינפזאידוזנב
- דימסקוסותא
תונשי תופורת י"ע ןזואמ אלש ימ* – תושדחה י"ע ןזואי אל הארנכ


24
:תושדח תופורת
ןתיא ליחתהל ףידענ )תונשיל דוגינב( תורידנ ל"ת ךא ,תונשיל ההז תוליעיה יכ
- )לקימל( ןיגירטומל
- ןטצאריטרבל )הרפק( - הבושח
- מאריפוט )סקמפוט( ט - הבושח
- הרפ - ןילבג
- הבג - ןיטנפ באכב לופיטל רקיעב

:הלועפ ןונגנמ
1 . תמיסח לש תיקלח חתמ תויולת ןרתנ תולעת – ,ןיפזמברק :היספליפאל ידוחייש הובג רדתב ירי תעינמ
ןי'גירטומל ,ןיאוטנדיה
2 . ה תרבגה - GABA םיטרוטיברב ,םיניפזאידוזנב :
3 . עת תמיסח ל חתמ תויולת ןדיס תו – בושח תוחפ

:הפורת םירחוב דציכ
- תוליעי
- ל"ת
- שומיש תוחונ
- ריחמ - לס תואירבה

1 :הפורתה תוליעי )
- היספליפאה גוסו ףקתהה גוס י"ע עבקנ
- תידקומ היספליפא - )לוטרגט( ןיפאזמברק :הליעי יכה
- תיללכ היספליפא - :הליעי יכה Valproic acid
- ה ת ר תושדחה תופו - רל תודבוע לע בו 2 התוחפ תוליעיב ךא םיגוסה

2 :ל"ת )
- תויטרקניסוידיא/ןונימ תויולת
- בצמ יולת הלוחה - תוינגוטרט

3 :תונשיו תושדח תופורת תאוושה )
- ההז תוליעיה - תונשיה תופורתל תמיוסמ תופידע םע
- ל"ת - תונשיה תופורתה תא םישטונ םילוח רתוי הברהו ,ל"ת תוחפ הברה שי תושדחב :לודג דואמ לדבה םיאור
.תולבסנ יתלב ל"ת ללגב
- 30%60% "תמ וקיספה( הנש רחאל לטקמל םע םיראשנ תורמל םיראשנ תוחפ לוטרגט .)ףקתה היהש וא ל
.תושק ל"ת ללגב ,רתוי ליעי אוהש 30% לוטרגט םע םיראשנ ןכ – .תלבסנ הפורתה

4 :שומיש תוחונ ) ןתמ IV , תופורת ןיב היצקארטניא – ךרד דבוע CYP450 - תולולג לשמל

:היספליפא ילוח לש הזונגורפ
ל םיקלחתמ םילוחה - 3 :םיגוס
- ½ - םינתינ הפורת לש ריבס ןתמ י"ע ןוזיאל ← םיפקתה ספא
- כ - 20-25% םילוחהמ - תופורת לש היצניבמוק י"ע ןוזיא
- כ - 25-30% - תופורת י"ע םינזאתמ אל - יתפורת לופיט תורמל םיפקתהמ לובסל םיכישממ םה - intractable
drug resistant .םישק דואמ םילוח םה ולא .

תויתפורת אל תויצפוא - ספליפאל :תטלשנ יתלב הי
- חותינ – 5% - טפליפאה דקומה תתירכ י – ההובג תוליעי
- בוציק ה בצע סוגאו - הכומנ תוליעי
25
היגולוידרוריונ
ד ” ר תירוד רשדלוג

:חומה תיימוטנא תומיד
- 'וכו רופאו ןבל רמוח :היקלח לכ לע המיכנרפ
- םיליכמה םיללח CSF יקלוס ,תונרטסיצ ,םירדח :
- חומה ימורק - הרוד ,דיאונכרא ,היפ
- תומצע
- םד ילכ
:ונתושרל םידמועה םיעצמאה
- :ןגטנר
- םיליגר םימוליצ - הברה םינתונ אל
- היפרגויגנא - אל וא ינשלופ תויהל לוכי
- היפרגולאימ - ללחל ,םיבצעה 'עמ ךותל דוגינ רמוח תרדחה ידיאונכראבוסה ב להמיש - CSF ; שומישב אל
ץראב .
- CT - מניד שי ןמזה לכ ,םלוא ;רתויב שימשה יעצמאה והז א תוריהזה תדימבו ,ונלש תונבהבו תולוכיב הקי
םיקדבנה םילוחה תבוטל םיטקונ ונאש - .ושמשי םה יתמ דע רורב אל זא
- US :
- םיידיטורק םיקרוע - המירז תוריהמ תדידמ ,םיקאלפ ,תורציה
- םידולייב - הרדשה דומע ןכות לע תולכתסה ;םיספרמל תחתמ תלוגלוגה ךותב ללוחתמה תא תוארל - ללגב
.ימרג לושכמ רדעה
- חותינב - ב שמתשהל ןתינ ,ימרג קלח םידירומש עגרב - US .הנווכהל
- Trans-cranial dopler - םד תמירז לע תולכתסה ← םיקדובו ,תילרופמטה םצעה לע רמתמה תא םימש
ב המירז - MCA .
- :תיניערג האופר
- דואמ בחרנ שומיש
- לכ הקירס תוקידב - תויתכרעמ ללכ וא תויפוג
- MRI : .הבוט הייפצ רשפאמ

:ליגר ןגטנר םוליצ
Head Plain XRays :
- םייניש ,תלוגלוגה ראתמ ,תומצע - ןבל ,יקאפואוידר .ההובג המקר תופיפצ ללגב רפוס תושוע םה - אל( היציזופ
)לאמשל ןימי דצ ןיב דירפהל ןתינ
- ריווא - םצעל סחיב דואמ הכומנ ותופיפצ יכ ,יעבט דוגינ רמוחב אלמ וליאכ - יטנצולוידר ← ,םיסוניס ,ריווא יכרד
.םיילאזנ םיללח
- םייתכתמ םיטנמלא – יקאפואוידר )םיינישב תרתוכ(
- תומקר תוכר - ןושל
- תלוגלוגה תלוכת תא תוארל ןתינ אל - CNS , םד ילכ )םיסוניס ,םייניעה תובורא( םיללחה ןכות ,

CT :
CT :חומ
• CSF - רוחש
• ןבלה רמוחה - רפרפא
• רופאה רמוחה - רתוי ריהב
• לזונ ← ןבל רמוח ← רופא רמוח ← םצע
• ילדיאורוכה סוסקלפה - ןבל ,ריעצ ליגב דייתסמ - אל הז .יגולותפ
• ב תומקר תופיפצ - CT - :דלפסנואה 'חיב דדמנ
1 . תכתמ - לעמ 1000
2 . םצע - 1000 2
3 . םד - 60-100 2
4 . תויודייתסה 100 2
5 . רופא רמוח 25 2
6 . ןבל רמוח 20 2
7 . CSF אוה 5 2
8 . םימ 0
9 . ןמוש 100 -
11 . ריווא 1000 -
• :תונורתי
• ןימז
• דואמ ריהמ
• ףירח םומיד לש לק יוהיז
• תויודייתסה יוהיז
• :הכומנ תופיפצ םע םיכילהת
1 . הרטסקא םימ - םירלולצ - וא תינגוזו תקצב
תיסקוטוטיצ
2 . םיירלולצופיה םיעגנ
3 . היצלמולפצנא ,סיזוילג
4 . סיזורקנ
5 . תורבטצה CSF רחא לזונ וא
6 . ןמוש - תומופיל
7 . זג - ינגורטאיא ךילהת ,חותפ רבש
• כילהת :ההובג תופיפצ םע םי
26
1 . תוכתמ
2 . היצקיפיסוא ,םצע תריצי
3 . היצקיפיצלק
4 . םימומיד - יטוקאבוס ,יטוקא
5 . םיירלולצרפיה םיעגנ
6 . ההובג ןובלח תמר


ףקש 12 :
• ילטנורפה רוזאב ךילהת - .וילא תנווכמ ילרטנווה רדחה ןרק
• .תודייתסה וא םומיד תויהל לוכי הז
• םדשכ םדה ילכמ ץרופו המקרל סנכנ - .ירטמיסו לוגע היהי םומיד ,בורל .הלוע ותופיפצו שרקנ אוה
• תירטמיס תוחפ תודייתסה - הז הרקמב ינויגה רתוי הז ןכלו - לבס ,םיניצק סרוקב לייח( הקינילקה יפל םג
.)םומיד ומכ יטוקא ךילהת אל ,םישדוח 'סמ ךשמב שאר יבאכמ
• קטרוקה ןיב איה תודייתסהה .הביבסב תקצב ןיא ,ןבלה רמוחל ס
• ל חלשנ - MRI .יתועמשמ והשמ אל הזשו ,תודייתסהב רבודמש רשאל ליבשב
• .המויגנמה סונרבקל ינייפוא דואמ הז

:דוגינ רמוחב שומיש
• ףקש 13 :
• דוגינה רמוח ןתמ ירחא דימ םיעבצנ םדה ילכ IV ← .םידירו םג ךשמהבו םיקרוע הארנ
• םימעפל ,סוסקלפ דיאורוכב .דיוסמ ונניאש רוזאב העיבצ הארנ
• ?חומב םדה ילכ לש העיבצ םיאור אל המל BBB ← םא BBB עוגפ - .העיבצה תא תוארל יוכיס שי
• ףקש 14 :
• הקידבבו ,םואתפ לפנ הלוחה - קתושמ ילאמש ףוג גלפ לכ ← ףירח םטוא
• .םוקמ ספות ךילהתל םיאתמ הז .םירדחה תא קחודו קנע חפנ ספותש רוחש רוזא
• אכ שי .םיאתהמ וחרב הארנכש םילזונ לש היצגרגא ן
• .ןבלהו רופאה רמוחה ןיב לובגה לכ לש שוטשט שי
• םירדחה ןוויכל תילאידמ הנופ דוחה םע שלושמ תרוצ ← תת/ףירח םטוא והז - הירוטירטב קנע ףירח
לש MCA ללגב רורב היצקרמד וק םיאור . end-arteries .הנושארה הממיה ירחא םטואל ןוכנ הז .
• ה ילכ .קנע םטואה ןכלו לודג דואמ עגפנש םד
• רתוי ןטק ילכ םיסחיי םא - .רתוי ןטק חטש לע קר ,םינייפאמה םתוא תא הארנ
• תתה בלשב - ילרטלה רדחה לע םוצע ץחלו תקצב שי ,ףירח ← .קחדנ עצמאה וק
• ה לש הירוטירטה תרתונ תינמי הרפסימהב - PCA ךכו ,ןבלל רופא רמוח ןיב לדבהה רמשנ םשש ךכ
.)קוחד לכהש ךכ( תילאמשב םג

ףקש 15 :
• םוקמ ספות ךילהת - ףירח םומיד - .ההובג תופיפצ שי
• ינמי ףוג גלפ לש קותיש ול שיו לפנ הלוחה - .ימואתפ ךילהת
• ד"לי ול שי ילוא - .ינטנופס יביסמ םומידל םיתיעל םרוג
• רוזא שי :ןימי הרפסימהב רוחש - לש םדה תקפסא רוזא ACA .ןימימ
• הרטסקא לזונ יוביר םע )רוחש( ףירח םטוא םגו )ןבל( ףירח םומיד םג שי הלוחב - .ירלולצ

ףקש 18 :
• לאמש - plain film - שי ןימימ ;הלבחל ןמיס תוארל השק 3 םוקמ תא םינמסמש םינידע םיליבקמ םיווק
.סוחדה רבשה
• עצמא - CT - הכמה םוקימ תא תוארל רשפא
• ןימי - CT - םיניכס ומכ המינפ וסנכנש םצע יקלח ← הערקנ הרודהש םיחוטב ← ןיא ןיידעו ,קושב רוזאה
.םומיד

ףקש 19 :
םימומיד שי
• ןימי - ינוציח םומידו ילרודיפא םומיד - מ םיאצמנ - 2 .םצעה ידיצ
• תוכר תומקרל ןולח ורידגה יכ רבשה תא םיאור אל - מהה .הבושחה איה ןאכ המוט
• CT - .םימומיד תמגדהל ריהמו ןימז יכה
• .ןוימ רדחל דימ אבוהו ,רטמ יצח הבוגמ ותטיממ לפנש קוניתב רבודמ
• .רצק ןמז ךות תוומל םורגל לוכי הזכ םומיד
• לאמש - םימיוסמ תומוקמב םינטק םימומיד ← .הזה הלוחל שיש תויורשפאה לע רוא ךפוש הז
• םיכרד תנואתב רבודמ .םוליצה עוציב ינפל םיימוי
• םימומידה תומוקמ - לש תועיגפה גוסמ diffuse axonal injury .
ףקש 20 :
• ב - CT ןיוצמ תוכתמ תוארל ןתינ
• קדבנה לש ןיעה לגלג ךותב יתכתמ סיסר :לאמש
27
• ןימי - לאמש דצב ,ןיקת ןפוד םוקמב ;תובוראה תא תוארל רשפא - םוקמ ספות ךילהת שי ;רסח ןפודה
רדוחש תלוגלוגלו הבוראל - .ילודיג ךילהת
• םימדוק םיעוריאו תופיפצ ,לדוג ,הרוצ ,םוקימל םאתהב - לע םילכתסמשכ תוער אל תונקסמל עיגהל ןתינ
.םימוליצה
• .ירבלובורטרה ןמושהמ רוחש רתוי םיסוניסב ריוואהש תוארל רשפא

ףקש 21 :
• המינפ הכר המקר תוטשפתהו ,םצעה תוועתהל םרוגש ךילהת :לאמש
• דוגינ רמוח ןתמב - העבצנ הכרה המקרה ← הזל ןיאו טעמכ .המויגנינמ = הרודהמ חמוצש ילודיג ךילהת
.תלדבמ הנחבא

:עבוצ דוגינה רמוח
1 . םד ילכ
2 . הזיפופיהו לועבג
3 . תוגנינמ
4 . ילדיאורוכ סוסקלפ
5 . תויריר
6 . קור תוטולב

יצקידניא :דוגינ רמוחל תו
• םייגולותפ םד ילכ
• ינשמ וא ינושאר לודיג - ןיא כ"דב BBB
• יתקלדו ימוהיז ךילהת - רבוש BBB

תונורסח CT :
• תנניימ הנירק ← .םידליב רקיעב ,ענמיהל םילדתשמ
• דוגינ רמוחב ךרוצ
• םייתכתמ םינבממ םיטקפיטרא

ל תויצקידניא - CT :
1 . המוארט - ב םג תוארל רשפא רתיה תא יכ ,בושח יכה - MRI ב תיארנ אל הפירח המוארט ;רתוי בוט וליפאו -
MRI הרטנוק הברה שי יכ - .תויצקידניא
2 . םטוא - ןשי וא ףירח
3 . חומה לש תוילמונא
4 . םילודיג
5 . םיימוהיזו םייתקלד םיכילהת

CT ש"מע - :תויצקידניא
1 . תינורכ וא הפירח המוארט
2 . וא תוילמונא םיימוטנא םיטנאירו
3 . קסיד לש הינרה
4 . תוימרג תועיגפ
5 . םיילרבטרווארפ םיעגנ
6 . םימוהיזו תוקלד

ה לש טסרטנוקה - MRI מ בוט רתוי - CT המוארט טעמל ,תויצקידניאה בורב - קר CT !

ףקש 32 :
• לאמש - .קסידה לש רורב רוטנוק ,לזונ םע ילרודה קשה תא םיאור ,ליגר קסיד
• ןימי - קסידה תצירפ .ותוהזל ןתינ אלו ץוחל ינמיה שרושה ,קשה לע ץחל תלעפהו רוחאל

ףקש 33 :
• .יתקלד ךילהת י"ע לוכא ףוגה ,תודומצ תוילוח שי
• סיטילאימואיטסוא :ןימימ הלעמל - .םצעב הרטסווקסו רוח
• המולאימ לפיטלומ :ןימימ הטמל

Spine Plain XRays :
• תומצע לש בוט יוהיז
• םע יבחורה ןולוקה תא םיאור הלוכתו ריווא
• םייתיילוח ןיב םיחוורמ - םוקימה קר ,הארנ אל קסידה
• .התלוכת תא אל ,הרדשה תלעת תא דודמל ןתינ
• הרטניאה , ילרודה קשה תא תוארל ןתינ אל - .'וכו הרוד

Myelography :
28
• סיסמ דוגינ רמוח םיקירזמ ,ובש םיצחלה תא דודמלו לזונ בואשל םוקמב ךא ,ינתומ רוקינל ההז הקידבה
םיבמ ← ב להמנ - CSF ← אלל םימוקימו ילרודה קשה לש ינוציחה ראתמה יוהיז CSF .
• דוגינה רמוח - .יקאפואוידר
• .בצעה שרושב העיגפל הנכס שיו ,ינשלופ הז ,םלוא
• ב תויהל לוכי טחמה הצק ילרודבוסב וקלחבו ,ילרודה ללחב וקלח ← זאו ,ןוכנ םוקימ אדוול ידכ םימלצמ
.טחמה תא םיאיצומ
• .לכה קודבל ידכ םינוויכ ינימ לכל הלוחה תא םילטלטמ
• םויה הגוהנ אל רבכ וזה הקידבה - יוריגל םורגל לולע דוגינ רמוח ,תוילירטס תויעב ,תווצ הברה שרדנ
.ילאיגנינמ
• ב יולימה ימגפ - F CS .הניווקא הדואקה םה
• שי יכ ,וז הקידבב םישמתשמ אל שממ ץראב MRI .
• .ינשמ ןפואב קר הרדשה טוח תא םיאור ,תנניימ הנירק ,דוגינ רמוח ,ןמזו תווצ תשרוד ,תינשלופ :תונורסח

ףקש 8 :
• םינורקמ יולימ ימגפ ומכ ,ינשמ ןפואב תומגדומש תורוטקורטס :לאמש - פ שי ןותחת ינמי קלחב ;םיבצע םג
רחא יולימ ← הלאכ םימגפ דוע שי .םוקמ ספות ךילהת ← .תובורמ תומורויונו תורורגל דשח
• ינוסכלא חנמ ,הלוח ותוא :לאמשמ ינש - .םיבצעה תאו תורורגה תא תאור ;םישרושה תא תוארל ידכ
• ףקומ קולב = הרדשה טוח :ןימימ ינש CSF הרדשה טוחש רמוא הז .םלענש דע ,ןטקו ךלוה ללחה ; ךלוה
.ילדאיונכראבוסה ללחה ח"ע בחרתו
• .סוסה בנז ישרוש תא ינשמ ןפואב םיאור :ןימי
← הרטניא לודיג םע דליב רבודמ - ירלודמ - יטלומ - .ילטנמגס

MRI :
• קזח דואמ יטנגמ הדשל ףוגה תא םיסינכמ - יפ 30,000 .א"הודכ הדשמ
• ימוטא תא םיררועמו וידר ילג םינתונ ,יטנגמה הדשה תעפשה תחת םדאה ףוגב ןמימה - םימה םע םירבדמ:
ףוגב .”
• :הנומתה לע םיעיפשמה םירוטקפ
• :המקרל םירושק
• םינוטורפ תופיפצ
• תופיפצ T1, T2
• flow

• :ליעפמב םייולת
• TR
• TE
• flip angle
• דוגינ רמוח


ףקש 38 :
• ב טסרטנוקה המכ השיחממ הנומתה - MRI תמועל טלוב רתוי הברה CT .
• .רופא רופאהו ,ןבל ןבלה רמוחה
• לזונה - רצק ןמז ירחא םימגודו ,ךורא דואמ רורחש ןמז ול שי ← ךומנ אוה לנגיסה
• ןמושה - .הובג לנגיס שי רצק ןמז ירחא רבכ

ףקש 40 :
• ןיב האוושה CT ו - MRI
• MRI םיפירח םימומיד אל םגו תויודייתסה בוט הארמ אל
• רתיב ב רתוי בוט םיאור םירטמרפה - MRI .

ףקש 41 :
• :לאמש T1 - ,ןיעה לגלגב ההכ לזונ CSF .רופא רופא רמוח ,ןבל ןבל רמוח ;ההכ
• :ןימי T2 - ;ריהב רופא רמוח ,ההכ רתוי ןבל רמוח CSF םד ילכ םיאור ;דואמ ןבל - .םירוחש ,הריהמ המירז

ףקש 42 - multiple sclerosis :
• הלעמל לאמש - T1
• הלעמל ןימי - T1 דוגינ רמוח םע ← לודגה עגנה ביבס העיבצ ;םיילקיטרוקה םדה ילכ תא בוט רתוי םיאור ←
ב העיגפ שי ,תיקלח תיתעבט העיבצ - BBB .
• הטמל לאמש - תינוטורפ תופיפצ גציימ
• הטמל ןימי - T2 - ןטקה עגנה תא בוט יכה םיגדמ
ןילאימב תועגופש תולחמ לש תיסאלק המגדה יהוז ← ב תוארל רתוי לק - T2 .ןתוא טילבמש

ב תורוחש תויגולותפה בור - T1 ב תונבלו , - T2 ← .המקרה יביכרמב תויולת ןה
רורחש ןמז תולעב ןה תויגולותפה בור T1,T2 .ךורא

29
ףקש 43 :
• :הטמל לאמש T1 דוגינ רמוח ילב
• ץוח לזונ לש הטלבה :הלעמל לאמש - ישפוחה לזונה יוכיד ;יאת ← תוארל רשפא הז .רדחל עגנה ןיב לדבה
.םינטק םיעגנב דחוימב בושח
• הלעמל ןימי - T2 ← תקצבל רבוחמ ילרטלה רדחהש םשור ןאכ שי ;ידילוס םיוסמ עגנ שי
• הטמל ןימי ← .דוגינ רמוח תקרזהב עבצנ הזה עגנה
← .תמיוסמ הרטמ שי וב םישמתשמש סנווקיס לכל

ףקש 44 :
לש תפסונ אמגוד MS
םיעגנ יוביר שי םינייפוא
ב תואריהל םילוכי אל םבור - CT .דוגינ רמוח ילב וא םע ,
ןהב םידשוח רשאכש תויגולותפ שיש ,םויה םיעדוי - ל קדבנה תא חולשל םעט ןיא - CT ל רשי אלא , - MRI .

ףקש 45 :
.סיסבה יניערג רוזאב םולכ םיאור אל :הלעמל לאמש
סנווקיס יוניש :הלעמל ןימי - T2 GRE - תוהזל לוכי .םינידע םימומיד

ב דוגינ רמוח - MRI :
םוינילודג - ןמז רצקמ ,יטנגמארפ T1 יתועמשמ ← תעבצנה המקרהמ לבקתמש תואה תא לידגמ
לש היצסקלר םג רצקמ T2 .תיסחי חינז הז לבא

ףקש 47 : םוינילודגה תוכזב םיעגנ לש יוהיזה תלוכיב יתועמשמ לדבה תוארל רשפא

לש תולבגמו תונורסח MRI :
• בר ןמז ךרוא
• םימיוסמ םילוח לש היצנימילא
• ריחמו תונימז
• היצזיטרדנטס רדעה
• םיפירח םימומידו תויודייתסה יוליגב תוחנ

:תונורתי
1 . ללכב תנניימ הנירק ןיא
2 . םינוש םירושימ תוהזל רשפא
3 . ןיב הלועמ טסרנוק תומקרה
4 . המקרה תא רידגהל ןתינ םימעפל
5 . םד ילכ לש הבוט הכרעה
6 . הרוצב היפרגולאימ תייומד הנומת תוארהל לוכי
תינשלופ אל
7 . .םייגולויזיפו םיימניד םיכילהת תכרעה

MRI :הרדש טוחב
ףקש 54 םייטסיצ םיעגנ רתאל לק ;רישי ןפואב הארנ : - מ ,תוינגומוה .תוטשפתה תדי
ףקש 55 :
ףקש 56 תמועל םיטרפ רתוי הברה םיאור :ינורכ רבש : CT

ןיב האוושה CT ל - MRI :
םיילגרב השלוחו חותינ רחאל םימי 'סמ םישק בג יבאכ ←
ףקש 57 :
• CT לאמשמ - תעדל רשפא יא .הרדשה תלעת ךותב םיטרפ םיאור אל ךא ,הרדשה תלעת ןכות תא םיאור
.ילרודה קשב שי המ
ףקש 58 :
• MRI - לוקוטורפ T2 - אוה ןבל CSF ;רוחאמ ץחול והשמ םיאור ;ומצע טוחה הז רוחשה ,
• לוקוטורפ T1 דוגינ רמוח םע - .ילרודיפא סצבא לש תינייפוא הנומת

:היפרגויגנא
• .היצזירטטק ךרד ,תינשלופ תינדי הרוצב העצוב
• ,בר תווצ שרדנ ,הבר תנניימ הנירקל תפשוח ,הכורא הקידב וז רקיעבו דוגינ רמוח שרדנ - .תינשלופ
• ןתינו םימוליצ המכ םימלצמ .םדה ילכ תא רתוי בוט תוארלו ,תומצעה תא קוחמל ןתינש ואר ןמזה ךלהמב
.ידירו בלשו יקרוע בלש תוארל
ףקש 63 :
• ןימי - ידירו בלש - ירלוגו'ג דירו ,ילטיגס סוניס
• לאמש - יקרוע בלש - ,סיטורק ACA, MCA

:תויצקידניא .םד ילכב תויצמרופלמ ,תומזירוינא

30
CT :היפרגויגנא
• ילופיט אל ,ןוחבאל

MRI :היפרגויגנא
• .דוגינ רמוח תקרזה אלל ,ןחבאל ןתינ
• דוגינ רמוח תפסוהב - .הבוט רתוי הברה היצולוזרב םדה ילכ תא םיאור
• םידירוו םיקרוע ןיב דירפהל רשפא - המירזה ןוויכל םג תסחייתמ םד ילכ תיימדה .םהלש

ב - MRI .ןזואה רוזא לש קמועל הימוטנאה לכ תא דומללו תדרל ןתינ

DWI - MRI : ה רשאכ ,הרקש רחאל תוקד 'סמ ףירח םטוא תוארל ןתינ ,םימ 'קלומ לע םילכתסמ - CT .רוויע דוע

Tractography :
• תרזעב MRI תילאידמרפה הליסמה לע דקמתהל ןתינ
• ב םיטילובטמ לע לכתסהל ןתינ - MRI .


31
6.3.12

תיביטינגוק הימוטנאורוינ - תיתוגהנתה
רד ןורהא '

:םייביטינגוק םידוקפת
תוגהנתהו םייביטינגוק םידוקפת לש לולכמב רבודמ ← ךותב טרפה לש תיתאו תיתרבח תוגהנתה הרבחה .
:לע רבדנ
- זוכירו בשק ידוקפת
- הפש ידוקפת
- ןורכיז
- םייתוזח םידוקפת
- סיסקרפ
- םיילוהינ םידוקפת

:תורדגה
- לש םיילטנמה םיכילהתל סחייתמה יללכ גשומ :בשק מ עוריאב דקמתהל הריחבה ס ו םי
- תידיימה םתובישחל םתהב הנוש הבוגת םילעמ םיהז םיעוריא רשאכ הפצנ בצק תוסיו
- דוביע יבאשמ תינפה :תיגולוכיספה המרב ל םיפדעומ הבוגת יצורעו א רי ו .תיתוגהנתה יתועמשמל ךפהש ע
- .עוריאל תיגולוריונה הבוגתה ךשמו המצוע ,תויביטקלסב יוניש :תיגולוריונה המרב

:זוכירו בשק ידוקפת
- .םירחאה םידוקפתל בל םישל ונל םירשפאמ ,רתויב םיבושחה םה זוכירו בשק ידוקפת
- :םידוקפת הברה לש םורטקפסב רבודמ
1 . arousal - תוררוע - הבוגתה תלוכי לש תיללכה המרה
2 . vigilance - ךשמתמ בשק - ב עוגפש המ הז ;ןמז ךרואל בשק לע רומשל תלוכיה - ADHD .
3 . Orienting - םיאתמה בחרמ/ןמזל בשק תיינפה
4 . selective attention - .רחא יוריג ינפ לע םיוסמ יוריג תפדעה
5 . Shifting of attention
6 . divided attention - םיעוריא 'סמ לש ז"וב דוביע
7 . executive functions - :םילהנמ/םיילוהינ םידוקפת
- הרטמל תנווכמ תוגהנתה לע הטילש - קודבל ,םידעצ ןנכתל ,םוזיל םירשפאמש םידוקפתה םה ולא
.ךירצ םא התוא ןקתלו ןיילנוא הלועפה תא
- לו ,ונלש םידוקפתה םע תושעל םיצור המ טילחהל ונל םירשפאמש ולא םה סייט ומכ לועפל א
.יטמוטוא
- הרפה סקטרוקב םיאצמנ ולא םידוקפת - ילטנורפ
- .תולטמ ןיב רובעל ישוק ,תויתאפא :העיגפ שישכ

:בשק סקירטמ
בחרתמל בל םישלו םיינריע תויהל תלוכיה - מ תבכרומ - 2 :תוכרעמ
- ARAS - הלוע תכרעמ - bottom up regulation : סומלתל חומה עזגמ הלוע - תילקיטרוק תוררוע תרשפאמ
/םוהיז בקע תעגפנ איהשכ .יתשוחת עדימ לש טלק/רבעמ ךרד CVA המוארט/ ← .המוק
תונרע לע תיארחא – בשקל שרדנש םיוסמ סונוט .
- Corticofugal projections - תדרוי תכרעמ - top down regulation : ילטנורפה רקיעב ,סקטרוקהמ תדרוי
הו ילטאירפ ; .תעדומ הריחב ,תועמשמ ,היצביטומל תוסחייתה ךרד בשק תתסוומ

:יגולוריונ רופוטס
- ב תיביטקלס העיגפ - bottom down regulation
- ןשי ומכ הארנו בשוי/בכוש הלוח וב בצמ - .הלועפ ףתשמ אל
- .הלועה 'עמב ןיקת אל והשמש רמוא הז
- ותוא ריעהלו תורגל ןתינ תורצק תופוקתל ביאכמ יוריג י"ע ןיינעל הנעי אוה ןהבו , - .תדבוע תדרויה 'עמה ,רמולכ

חמצ - :תיביטטגו המוק
- ב תיביטקלס העיגפ - top down regulation
- .רע הארנ ךא ,המוקב אצמנ
- הלילב םינשיו םויב םירע םה - יכ ARAS תוליעפ תושעל םילגוסמ אל ןכלו ,סקטרוקב תבחרנ היעב שי ךא ,ןיקת
מ תיתבישח .תמיוסמ הרטמל תנווכ

- בשק לע רומשל ידכ – :)רקיעב םיילאטנורפ םירוזא( הרכה ךירצ שרדנ ,האצרהב הבושח תומד סנכת םא ,לשמל
תושעל shifting םגו ,הילא בלה תמושת לש disengagement – יוריגמ קתנתהל רמולכ ,האצרההמ קתנתהל
רחא יוריגל רובעלו דחא ; בושחש המל םירזוח כ"חא – shifting .ףסונ
- לש המלש 'עמ שי NT :בשק ידוקפת תרקבמש Ach - Da םהיניב ןילמוגה יסחיו

32
ADHD :
- םידלי :'כואב החיכש 3-4% םירגובמ , 1-4%
- מלענ( תויביטקארפיה ,תויביסלופמיא ,בשקב הערפה :תונמתסה םירגובמב ,ליגה םע ת - )טקש רסוח
- ליגל תלבוקמו תינייפוא אלש המצועב ןה תוערפהה ומ ןניאו ,קדבנה תרחא וכיספ/וריונ הלחמ י"ע תורבס

:םוירילד
- הה ןה בשקה יביכרמב הערפה ח"יבב החיכשה יכה תינילקה תונמתס
- םיוסמ ןמזל בשק לע רומשל חילצמ אלש ימ - .םוירילד/לובלב
- שי בשקה ידוקפתב הערפה – לש דוקפת רסוח ARAS תומידר שי ךכמ האצותכו , - ב הערפה ,הרכה יבצמ ישוק
םיבצמ ןיב רבעמב
- םהש ללגב םירבד דומלל םהל השק ,םיינרע אל
- המל בל תמושת ןיא יכ עוגפ ןורכיזה ןמזבו םוקמב תואצמתה רסוח ,הרוקש
- רפה תויהל תולולע ה םייביטינגוקה םידוקפתה לכב תוע א ח םיר
- םייתפורתהו םיילובטמה םייונישה לכמ האצותכ תמרגנו ,רהמ יד תחתפתמ כ"דב תנומסתה :םיריכמ ונחנאש
.דועו 'ודנא תוערפה ,םוח ,תופורת ,םיטילורטקלא
- ח"יבב החיכש יכה הביסה - ק יבצמב עגפייש ,ינפוגה ןזאמב םייוניש םילבוס תוחפש םינקזב רקיעב זוכיר בש -
םוירילד / ילובלב בצמ
- :םוירילדל ילובלב בצמ ןיב לדבהה
- ילובלב - יטילורטקלא תוערפהב רקיעב םרגנ ;טקש בצמ .ם
- םוירילד - תיטתפמיס הלעפה םע קר ,רבדה ותוא - הז .םתוא רושקל ךירצ םימעפלו ,תועיגפל הנכס שי
.םיררועמ םימסו םיטסילוהוכלא ןייפאמ

:בשק תיינפה תוערפה
- יביטקלס ןפואב העוגפ תויהל הלוכי בשק תונפהל תלוכיה - ארקנ הז spatial neglect .
- ה ,וזכ העיגפ שי רשאכ ,םימעפ הברה בשק םינפמ אל וילא רוזא - היזונגוזואנא םג וב שי - ,םייק אוהש םיעדוי אל
.היעב וב שיש םיעדוי אלו
- תינמיה הרפסימהה )ילטאירפה רוזאב רקיעב( ל ,בשק תנווכה לש אשונב תיטננימודה איה - 2 .םידדצה
- הרטנוקה דצל קר בשק ןיווכהל תלגוסמ תילאמשה הרפסימהה - .ןימי ונייהד ,ילרטל
- תילאמשה הרפסימהב )יחומ עוריא :חיכש יכה( העיגפ שישכ - היהי אל neglect תא השעת ןימי הרפסימה יכ ,
.בשקה תנווכה
- תינמיה הרפסימהב העיגפ היהת םא - ילאמשה יפוג ץוחה ללחה הסוכמ אל ← םלעתהל םילוכי םילוח מ - ½
.הז דצב םלועה לכמו ילאמשה ףוגה
- Neglect - ןווכל תלוכיב הערפה חונזה רוזאהו ,תינמיה הרפסימהב איה העיגפה כ"דב ;תיפוג ץוחה ללחל בשק
.ילאמשה אוה
- רפהה בשק תנווכהב אלא תירוסנס הניא הע – םימלעתמ ךא םיאור ← םדא ותוא לש היצביטומה תרבגה
.ולש בשקה תא ןיווכהל לכות חנזנה רוזאל סחייתהל
- ה תקידב - neglect - .'וכו העיגנ ,הייאר :שוח רפ השענ
- Double stimulation תא םירגמ : 2 יוריג שי דצ הזיאב םילאושו םייניעה ← ההוזת אל תחא די - תומלעתה
.ילאמשה הדשהמ

:הפש ידוקפת
:םיגשומ
- היזאפא - הפש ידוקפתב הערפה
- היזפסיד - הרומח אל הערפה
- הירתראסיד - רובידב הערפה

רוזאה ירפה - :ינאיבליס
תילאמשה איה הפש ידוקפתל תיטננימודה הרפסימהה .הפש ידוקפת לע יארחאש רוזאה והז ,םדאב - ב - 98%
.)םיילאמשו םיינמיב(
- הקורב - :ימדקה רוזאה ןותחתה קלחב אצמנ ה( - operculus ) תילטנורפה הנואה לש : BA-44, BA-45
- הקינרו - :ירוחאה רוזאה ב אצמנ - ⅓ ה לש ירוחאה - superior temporal gyrus תילרופמטה הנואב ; לע יארחא
.)ןורקיעב ליירב תנבה םגו( תרבודמ הפש תנבה
- ןבל רמוח יביס י"ע םירבוחמ ולא םירוזא - arcuate fasciculus
- מ םד תקפסא לבקמ רוזאה לכ - MCA

:הפש ידוקפת תכרעה
1 . :ינטנופס רוביד
- הקדב םירבדמ םילימ המכ - = ןיקת < 50 הקדל םילימ הזמ תוחפ ,  ףטוש אל רוביד
- הפשה תניגנמ - הניגנמ ןיא םימעפל לשמל ןוסניקרפב
2 . comprehension - :הפש תנבה
33
- אל/ןכ תולאש ?םייח ךל םיארוק םאה :
- ?הפצרה הפיא :תוילברו תודוקפ ← הרקתו הפצר יל הארת ← ןולחו הרקת ,הפצר יל הארת ← םישוע םא
םייוקיל ןחבאל רשפא ,תמדקתמ הקידבהש לככ .תובכרומ רתוי תודוקפל רובעל רשפא ,ןיקת הז תא םינוש .
ה ידוקפת - midline םייזפא םילוחב םג םירומש – ,םייניעה תא חתפת"( תוניקת תוקידב לע ךמתסנ אל
)"םוקתו הפה תא רוגסת
3 . Repetition - :הרזח השקבב יירחא רוזחת - )םיינויגה אל םג( םיטפשמ ,םילימ ,םירפסמ ( םימגתפ אל ךא no
if's, and's or but's )
4 . Naming - :םויש הפשב תוחיכש םילימל )הפ ,ןזוא ,ףא( תוחיכש אל םילימלו )גוחמ ,םזבא ,ךונת(
5 . word fluency - :םילימ ףטש
- יגהל רשפאש תמיוסמ הירוגטקל תוכיישש םילימ תומכ הקדב ד - :םומינימ 12-14
- לשמל - .ריכמ התאש תויחה לכ תא דיגת
- םילימ ףולשלו ןורכיזה רגאמ תא קורסל תלוכיה תא קדוב הז - .ןכות = תיטנמס הירוגטקל ךייש הז
- תוליחתמש םילימ םישקבמ תילגנאב :לילצ ותואב תוליחתמש םילימ = ימנופ םילימ ףטש םישקבמ ,ףסונב
ב - F/A/S תירבעב ; - י/ש - .תומש ללוכ אל
- .תמיוסמ תואב תוליחתמש םילימה לכ = תויתוא ףטש שקבל רשפא
6 . ו האירק :האירקה תנבה םיינשה ןיב רשק ןיא ; אורקל קדבנהמ םישקבמ .המושרה הארוהה תא עצבלו טפשמ
7 . הביתכ

- המצע ינפב תדמוע וללה 'קנהמ תחא לכ - ןלוכ תא קודבל ךירצו ; .היזאפא = ןהמ תחאב העיגפ
- רחא יוקילל סחיב תחפומ יוקיל ,רחא והשממ רתוי = "ןיקת" :תויקנ ןניא כ"דב תויזאפא
- םוישב הערפה שי תויזפסידה לכב – .היזאפסידמ המלחהה ךלהמב םלענש ןורחאה דוקפתה םג והז

:הפש ידוקפתב תושכרנ תוערפה
היזאפא - הפש ידוקפתב הערפה ← :תויהל הלוכי העיגפה
- תימדק - ורפ םירוזאב םיילטנ - הקורב ←
- :רוביד
- ףטוש אל - non-fluent >( 50 )הקדב םילימ
- יטמרגא – רושיק תולימ אלל ; יקודקד הנבמ אלל
- יתרתאסיד - יקנ אל ,םגמגמ - סולוקנומוהב העיגפ ללגב
- :הפש תנבה
- ןיקת - הקינרווב טלשנ הז יכ
- תירוחא - ורופמט םירוזאב - םיילאטיירפ - הקינרו ←
- ףטוש - fluent
- Jargon speech - ל ,הברהו רהמ םירבדמ תומייק אלש םילימ םיאיצממ םימעפ - הפש םיאיצממ :םזיגולואנ
- תויזרפארפ םישוע םימעפל ( literal – תיטנמס ,תויתוא תפלחה – )םילימ תפלחה
- גב תולתכ ,הביתכב העיגפ םג שי כ"דב דימת עיפומ אל הז ךא ,העיגפה לדו
- הפש תנבהב הערפה היהת ← הלוחה תויוטש ךא ,ףטשב רבדי

:היזאפא יגוס
:םתירוגלא
- non-fluent ← תוימדק רקיעב תועיגפ
- fluent ← :תוירוחא תועיגפ
םהמ דחא לכב - הנבהב הערפה אלל/םע ←
ב םהמ דחא לכ - הרזחב הערפה אלל/םע

1 ) Global aphasia :
- חיכש יכה
- non-fluent הרזחב הערפה 2 הנבהב הערפה 2 - דביא הלוחה הפש ידוקפת
- קרועב ,תירלוקסו כ"דב איה העיגפה MCA ש ינפל , ולש לוציפ שי ← לודג םטוא םילבקמ
- םע ךלוה הז כ"דב היגלפימה תינמי ; קותיש ןיא םא  רבודמ ב - 2 םיפיחסת )תילאמיסקורפ העיגפ אל( - בצמ
םוריח םיפסונ םיפיחסתל ןוכיס , )הניחבל רוכזל(

2 ) Broca aphasia :
- non fluent הרזחב הערפה 2 הניקת הנבה 2
- קודקדב היעב שי ,םילימ איצוהל השק

3 ) vernicke aphasia :
- fluent הרזחב הערפה 2 הנבהב הערפה 2 ה יביסב העיגפ( - Arcuate fasciculus )הקורבל םיעיגמש
- היזאפא הקורבמ חיכש רתוי
- םילאטיירפ םירוזאב תיסאלק איה העיגפה - םיילרופמט
34
- קותיש ןיא
- םה לולע אוה ,םייק הזש עדוי אל אפורה םאו ,ןוימ רדחל עיגהל םילולע ירטאיכיספ הערפהב רבודמש בושחל ת
- םישריח אל םה ← !הפש םיניבמ אל ךא ,םיעמוש םה

4 ) Conduction Aphasia :
- Fluent הרזחב הערפה 2 הבוט הנבה 2
- Arcuate fasciculus חל םיבושחה םיביסה םה הרז - הקורב ןיב רושיקה הקינרוול
- ה ירוזאב תמקוממ העיגפ שישכ - arcuate fasciculus ← הניקת הפש תנבה ,ןיקת רוביד ףטש םע םדא לבקנ
הרזח תושעל תלוכי ןיא לבא - ארקנ הז conduction aphasia .
- בל רמוחב תועגופש תולחמ היזאפאל תומרוג אל ן כ הארנכ ;וז ה רוזאב תילקיטרוק העיגפב רבודמ - arcuate
fasciculus .
- טלוב דואמ - .םירפסמ לע רוזחל תלוכי רסוח

5 ) Trans cortical aphasia :
- שי 3 :םיגוס
- trans cortical motor
- trans cortical sensory
- mixed trans cortical
- :ינייפואה non fluent ,הנבהב הערפה , הניקת הרזח
- ירוזאב ד"לב הדיריב רקיעב הרוק הז water shaped area infarction ← םדה תקפסא לש םיקוחרה םירוזאה
הברה יכה םיעגפנ ← " תואה תרוצב םטוא לבקתמ C ”

:ןורכיזו הדימל
תוילרופמט תונוא :ןורכיז יניינעל םיבושחה םירוזאה - סופמקופיה = םיילאידמ םירוזא רקיעב - סוריי'ג לפמקופיהארפ
כש םינבמ וא ,הניקת הריכזל םיבושח םינבמ לע םירבדמ .ןורכיזב העיגפ שי םיעגפנ םה רשא

2 :םיבושח םילגעמ
- :זפפ לגעמ סופמקופיה ← סקינרופ ← ידוב ירליממ ← ימלתוליממ טקרט ← סומלתב ימדק ןיערג - לגעמה והז
.םיירליממה םיפוגה ירוזא ועגפנ הידמר ידליב* .תוירושיק לש יסאלקה
- :ףיקמ לגעמ םיילפמקופיהארפ םירוזא ← )םוזולק סופרוק לעמ( סוריי'ג טלוגניס ← basal forebrain םע
nucleus basalis of minert - .רמייהצלא תלחמב ןוונתמ ,יגרנילוכ ןיערג

:הדובע ןורכיז
- ןורכיזהו בשקה 'עמ ןיב רבחמ
- קתל שארב עדימ קיזחהל תלוכיה יהוז היצלופינמ וילע תושעלו ,הרצק הפו
- ל לשמ - וכזל :םירפסמ תמישר ךופה רדסב םתוא רמול זאו ,םתוא ר
- גוקה 'קנופה תחא יהוז ונל שיש תובושחה תויביטינ
- האלה ךישמהל ךיא םיטילחמו ,תיוושכעה היצאוטיסב ןתוא םירכוזו ,רבעב ונלש תויוסנתהה תא םיוושמ ונחנא -
הדובעה ןורכיז תוכזב רשפאתמ הז = תוישיאל סיסבה היצנגילטניאלו .
- עגמ תשוחת ,לוק ,הנומת תוינש 'סמל רומשל תלוכיה – ומלענש רחאל םג
- Digit span - :ןיקת 6 ( המידק תורפס 7.7 )עצוממב ← .תוצובקב םידמול ,לעמ

:םיגשומ
- עדי תשיכר לש ךילהת :הדימל
- הפילשל ןכומל ךפוהו עקתנ ,ןנושו דמלנש המ םהבש חומב םיכילהתה :ןורכיז
- ןורכיזה אוה reconstructive - תצק הרוצב הרזחב ותוא םירכוזו ,היצלופינמ ול םישוע ןורכיז םילעמש םעפ לכ
/ברק םלה ירחא לופיטב שומיש םישוע וזה תילגתב .הנוש PTSD האופר לש םירשקהב דואמ בושח הז ,ןכ ומכ .
ז לותשל הבר תולקב רשפאש רבתסמ יכ ,תיטפשמ י הלעמ הז .םידליב דחוימב ,תונורכ תונמיהמ לש הלאש
.טפשמ תיבב תודעה

:ןורכיז תורוצ
- explicit/declarative memory - ונחנאש םירבד )םיעדומ( םיעדוי םתוא םיעדוי ונחנאש - :המ
- semantic memory - "עדוי ינא" ןכות לש ןורכיז
- episodic memory - ידחוימ םיעוריאל ןורכיז ם "רכוז ינא" ישיא ןויסינלו
- implicit/procedural memory - םיעדוי ךיא םיעדוי אל לבא ,םיעדויש םירבד - :ךיא
- .רתנספ לע ןגנל ,םיינפוא לע בכרל ,לשמל
- לוגרת י"ע תושכרנש תויונמוימל ןורכיזב רבודמ
- ה ןורכיזה לע תודבוע תומוסרפ - implicit

:םוקימ
35
- םולברצהו סיסבה יניערג לע בשוי ילרודצורפ ןורכז
- עדי רוקל תורושקש 'עמ לע בשוי יביטרלקד םירשקמה םילגעמלו סופמקופיה ,סקט

HM :
- .םסרופמ יכה יטסנמאה הלוחה
- ליגב 19 .םיטלשנ יתלב םייטפליפא םיפקתהמ לבס זאמו םיינפואהמ לפנ
- יטפליפאה סוקופה תאצוהל חתונ ← קלחה ואצוה חותינב ( סופמקופיהה לש םיימדקה םי 1953 )
- אוה ,חותינה רחאל א ,אירב היה שדח עדי שוכרל תלוכיה תא דביא לב
- ז םוש שכר אל וירחאל לבא חותינה ינפל הרקש המ לכ תא רכז אוה י םישדח תונורכ
- גפש םישנאה תא ללכ רכז אל ש מחנ דואמ היה ,חותינה רחאל הלועפ ףותישו ד
- קופיההש ודמל ךכ םישדח םירבד דומלל ידכ בושח סופמ
- בתכ אורקל דומלל חילצה ןכ אוה יאר - ןורכיזל ךייש הז יכ סופמקופיהב אצמנ אלש ,ילרודצורפה

:םינושה תונורכיזל חומה ירוזא תובישח
- ידוזיפא ןורכיז - סופמקופיהב יולת
- )תודבוע( יטנמס עדי לש ןורכיז - סקטרוקואנב יולת
- ילרודצורפ ןורכיז - סיסבה יניערג

:םיכילהת
- הדימל - ןוניש תללוכ
- רצק חווטל ןורכיז
- כיז ךורא חווטל ןור
- תורכזיה - )חיננ ,רמוחה תא תוריכזמ ןחבמב תולאש לשמל( הרזעב וא ינטנופס ןפואב

:היזנמא
:תינילקה הקידבה תורטמ
- ה םיילאוטקלטניאה םייוקילה רשקהב היזנמאה תרמוח רוריב םירחא - עגפנ ןורכיז לש גוס הזיא
- ינילקה הנויפא
- :ב היעב שי םאה
- ימל תמוקע ?ןורכיז ד ה ב החוט
- דודיק ? תחא םעפ ירחא םירכוז אל
- םע םיחילצמ ןכ ;תינטנופס םולכ םירכוז אל ?הפילש תונעל םיזמר - יאקירמא ןחבמב ומכ

:תידרגורטנא היזנמא שדח רמוח דומילב היעב

:תידרגורטר היזנמא
- וכזל תלוכיב היעב הלחמה תליחת ינפל ורקש םיעוריא ר – ןורכיזב "רוחש רוח" ןיעמ
- רד תנואתב מעפ הברה ,שאר תלבח םע םיכ המצע הנואתה תא רכוז אל עגפנה םי

:תיטסנמא תנומסת
- .תידרגורטר היזנמא םג םימעפ הברה ,תידרגורטנא הערפה שי כ"דב
- טנאידרג שי תידרגורטרל כ"דב - עוריאהש לככ רתוי בוט ותוא םירכוז ,רתוי קוחר
- "רוחש רוח"כ עיפוהל הלוכי – ןורכיזה דוביא ינפל םג ומדקש םירבד ללוכ כ"דב ,ןיקת אל עטקמ – ןמז היה אל
.דודיקל קיפסמ
- םיטסילוהוכלאב רקיעב הרוק
- זוכירו בשק ,היצנגילטניא תרימש

1 ) Korsacoff - Wernicke :
- םיטסילוהוכלאב הנושארל הראות
- ןימאיתב רסח בקע תמרגנ
- :ןוכיסב 'כוא
- תולבקמ אלו הברה תואיקמש םישנ ןימאית - םורדיברג סיזמארפיה
- הנוזת תת
- ןוירהב םישנ
- ב האייחה ירחא - cardiac arrest - .היסקואנאל שיגר סופמקופיהה
- סיטילפצנא סרפה
- :רתויב החיכשה תנומסתה יהוז
- היתאפולפצנא הקינרו
- הזוכיספ ףוקסרוק
- הקינרו הלחתהב העיפומ היתאפולפצנא - .םייניע תועונתב הערפה ,לובלבכ
36
- 1/3 ,)ולפוט אלל/םע( ןיטולחל ואירבי 1/3 ו תיקלח ואירבי - 1/3 ואירבי אל – התומת 17%
- ןימאית :לופיט IV ידיימ
- ששואתמ הלוחה םא )לופיט ילב/םע( לולע אוה ,רטפנ אלו ז השעמל( הזוכיספ ףוקסרוק חתפל יסאלקה בצמה ה
תנומסת לש נמא תיטס ← ) תידרגורטר היעבו תידרגורטנא היעב .טנאידרגב
- הידמר ידלי לש הנחבאה יהוז

2 ) TGA :
- תפלוח תילבולג היזנמא
- םייניב ליג/םירגובמ םילוחה – לעמ 50 .
- קובב םימק בושו בוש הלאש התוא לע םירזוחו ר  ידוזיפאה ןורכיזב היעב
- ינמז ןורכיז רסוחו לובלב שי – ןוימל עיגה אוה המל ןיבמ אל אוה
- דע ךשמנ בורל ,ףירח עוריא הז ,ןוימ רדחב תועש המכ ןכמ רחאל םלענו ; רזוח אל הז בורל ( 95% ) .
- רקובה תועשב ןימ יסחי םויק רחאל םג תורקל לוכי הז ,שאר תולבח רחאל ,דואמ םימח/םירק םימב היהש ,
)םזידיאוריתופיה( תוילובטמ תוערפהל רשקהב .
- םיירלוקסו םיעוריא לש רשקהב תורקל לוכי הז ב( - PCA ) - ב המירזב הערפה )סופמקופיה( םילרופמט םירוזא .

:םיילוהינ םידוקפת
- הרטמ תנווכמ תוגהנתה עצבל תלוכיה תא םיתסוומש םייביטינגוק םידוקפת 'בק םיאתמ
- שורד תוגהנתה יוניש רוטינ ,תולועפ קיספהלו םוזיל תלוכי :םיללוכ
- םירטמרפ 'סמב היולתה תיביטינגוק תלוכי
- :םוקימ חומה תפילק - הרפ םירוזא רקיעב וסרוד :םיילאטנורפ - וטיברוא ,םילרטל - םיילטנורפ
- וסרודה רוזאב העיגפ - ודואספ( ילרטל - )אכודמ
- וטיברואה רוזאב העיגפ - ודואספ( ילטנורפ - )יאתפוכיספ
- ב העיגפ - Ant. Cingulate circuit
- םוי לכ עיפוהל תולוכי תונוש תועיגפ – לופיטב ישוק

Frontal lobe syndromes :
העיגפמ האצותכ .תוגהנתהה לע טולשל תלוכיב היעב שי ,םיילטנורפה םירוזאב
Dr.Zorro - טרחו ,הלחמה תא חתיפש גולוקניג AZ ולש תולפוטמ םישנ לש ןנטב לע ← לבס אוה .ןחבוא ךכ
.םיילטנורפה םירוזאה לש ןווינ םע היצנמדמ

תוקידב םיילטנורפ םידוקפת תכרעהל םידוקפת םיברעמה :םיילוהינ
- digit span
- תקידב go-no go : 2 ל - 1 , 1-2  1 ל - 2 , 2 ל - 0 ; היצרבסרפ = ינשה בלשב העיגפ

תילטאירפה הנואה
:היסקרפא
- ,השוחב הערפה אללו ,היצנידרואוקב תוערפה וא םיקותיש אלל ,הלולצ הרכהב יוצמה םדא הב הונת תערפה
הלועפ עוציבב היעב = תבכרומ הלועפ עוציבל תמדוקה ותלוכי תא דבאמ תילברו הדוקפל הבוגתב תירוטומ
.)העדצה לשמל(
- .)תירוטומ הלועפ( הלש םוגרתה תלוכיל )הדוקפה( הפשה תנבה ןיב קתנ :םרוג
- תויסקרפאהמ קלחב תרמשנ יוקיחה תלוכי

פה הנואה םע הירשקו תילטיפיסקואה הנואה :תילטאיר
:היזונגא
- תנבומ הנניאש הניקת תישוח הסיפת
- רתויב החיכשה – תיתשוחתו תיתעימש םג תמייק ,תילאוזיו - דחא ישוח רביאל לבגומ כ"דב
- וב שוחי אוה םא( הזמ דיגהל עדוי אל ךא ,עבצה תא רמולו חתפתמ קיתעהל לוכי ,בטיה האור םדא ,לשמל –
)הלימה תא אצמי אוה
- תיסאלק המגוד – .)עבוכ איה ותשאש בשחש שיאה( םינפ יוהיז תלוכי רסוח :היזונגפוזורפ הז םא תעדל םיעדוי
.)רבד ותוא םה םיניסה לכ אל( לשמל החפשמ בורק הזש והזי אל ךא ,ונימ תאו םדא
- תילטאירפל תילטיפיסקואה הנואה ןיב רשקב :העיגפה םוקימ – inf.longitudinal fascicilus ןימימ רקיעב


37
ירוטומה ןוריונב העיגפ תונומסת
רמ בקעי ר"ד

polio syndrome - Post ( סיטילאימילופ ) :
- ב תעגופש תימוהיז הלחמ יהוז - LMN .
- ןוסיח שי םויה
- קותישל תמרוגש ,הלחמה לש תופיגמ םלועבו ץראב ויה רבעב - ירחא .ףוגה לכ םיתיעל ,תמיוסמ הפג לש כ"דב
.יהשלכ תוכנ םע ורתונ ךא ,וששואתה םידליה ,יהשלכ הפוקת
- .תיזכרמה םיבצעה 'עמב העיגפ ןיא
- ב - 15 הנש ליגב םואתפ ,תודליב וילופ םהל היהש םישנאש בל ומש ,תונורחאה 40-50 לע ןנולתהל וליחתה
.הרזח הלחמהש וששח םהו ,השלוח החתיפ םהלש האירבה לגרהש וא ,הלוח התיהש לגרב השלוחה תורבגתה
- ב רבודמ - polio syndrome - post :
- ילטלקסולוקסומ - לת ו ונ ה קרפ לש תוקיחש ;םישוחמו םיבאכ לש ת .'וכו קסיד תוצירפ ,ךרי
- ינגוריונ - האירבה/הלוחה לגרב השלוחה תורבגתה - .ללשנ הז ךא ,סוריווה לש היצביטקאיר שיש ובשח
ןווינ אוה םרוגהש איה םויה הרעשהה - דבאל ךירצ ,יביטינגוק וא ירוטומ יוטיב תוארל ידכ 30-40%
וילופ ילוח ךא ,יוציפ יעצמא שי .הזמ תוחפ ףאו םינוריונהמ ודביא רבכ ןטק ליגב 20% םעו ,םינוריונהמ
ליגבש ךכ ,םינוריונ םידבאמ םינשה 50 רועמה לובג תא וצח ע ןנולתהל םיליחתמו ,תינילקה תוב .השלוח ל
ש תימדק ןרק ןיב קחרמה יכ ,אירבה דצב םג עיפוהל לוכי הז דוב םינורקימ הז לאמשו ןימי דצ ל ד י ןכלו ,ם
היהש דיצהש ריבס so called אירב ,וילופב ועגפנ אלש םירתונה םינוריונה ,ףסונב .הליחתכלמ עגפנ םג
.רתוי םדקומ וקחשנו ,רתיב ודבע
- תפסונ תופייעתה תעינמו תיסחי החונמל םתוא ןיווכהלו ,וילופה לש תונשיה אל וזש לפוטמה תא עיגרהל ךירצ
.םינוריונ לש

(SMA) Spinal muscular atrophy :
תוקוניתב תאטבתמש ,תיטנג הלחמ floppy babies - סונוטופיה םע ודלונ םירגבתמ וא , .

ALS :
- ירג ול תלחמ
- amyotrophic lateral sclerosis
- תינווינ הלחמ יהוז )בצעב העיגפל תינשמ( התביסש םויה דע הרורב אל
- :ב תעגופ
1 . חומה עזגו הרדשה טוחב תימדקה ןרקב בצע יאת
2 . הרדשה טוחב םיילדימריפ םילולסמ - lateral cortico-spinal tract
- תידוחיי דואמ הלחמ - ב העיגפ לש ןה םייגולוריונ םינמיס "ע תנייפאתמ - UMN ב ןהו - LMN .
- LMN :
- םירירש תשלוח
- םירירש לודלד/ןווינ - ב הרוק אל - UMN שומיש רסוח לש ןווינ דבלמ ; הלוחה תא טישפהל בושח
- תויצלוקיספ - ןיקת ןפואב םג תועיפומ ,רירשה לש תוציפק )תוריפש( רקיעב תוארנ ;ץמאמ ירחא בורל
( םייניעב ןוריונה לש "הסיסגה ירופרפ"/תוינטנופס תויוקרפתה ב - EMG .)
- דורי סונוט
- םידורי םירזחה
- UMN :
- )תויטספס( רבגומ סונוט
- השלוח
- םירזחה תורע
- םינמיס 'צ ,יקסניבב( םיינלוח )קוד

ילוח ןוחבאב היעבה ALS :
- .תחא תבב םיעיפומ אל ל"נה םינמיסה לכ יכ ,דושחל וא תוהזל השק דואמ הליחתמ הלחמהשכ
- םיבברועמ אל םינמיס תויהל םילוכי הלחתהב ,ןכ ומכ - קר UMN קר וא LMN ← .הנחבאה תא בכעמ

םינמיס םע הלוחב :םירורב
- תויצלוקיספ ,םירירש לודלד ,השלוח :הארנ ← לש העיגפב קר רבודמש בושחל םילולע LMN הפצנ הזכ הלוחב .
.םיידיג םירזחה ויהי אלשו דורי היהי סונוטהש
- תינפוג הקידבב - רבגומ סונוטו ,םירבגומ םירזחה הארנ ← ל דישחמ דואמ - ALS .
- לש םינושאר םינמיס םע םיעיגמ םילוח ,םימעפל תא םירציימש םירירש תשלוח ללגב ,הירתאסיד / היגפסיד
העילבה וא רובידה – קורה תא עולבל םהל השק( רויר ; יטמוטפמיס ןורתפ – )ןיסקוט םוינילוטוב תקרזה .
- שוחת תוערפה ןיא ה - .הרוהט תירוטומ הלחמ יהוז
- .רחא והשמב רבודמש דושחל ךירצ ,םיבאכ וא םילומינ לש תונולת שי םא
- א בורל םירגוסב העיגפ ןי - .המל הרורב הבושת הזל ןיא .הרדשה טוחב העיגפ שיש תורמל
- ב העיגפ ןיא םייניעה ילגלג תועונת .עולה ירירש ומכ םינפב םירירש ברעמ קותישהש תורמל : CN3,4,6 אל כ"דב
םיברועמ ; לשב ,אלמ קותיש שישכ ,םירחואמ םיב םימעפל רשקתל הדיחיה ךרדה ףועפע/ץומצמ י"ע איה .
38
- קלח רירשב העיגפ ןיא : 'וכו לוכיעה 'עמ/דרקוימ - .תימונוטוא העיגפ ןיא

:היגולוימדיפא
- תיסחי הרידנ הלחמ יהוז - רקחמ הברה הילע ןיא ןכל םי - “ תופורת חותיפל "המותי הלחמ
- M>F )רתוי טעמ(
- :'כואה תובכש לכב עיפוהל הלוכי
- ה רושעב רקיעב ,ליגה םע הלוע הלחמה תוחיכש - 4 - ומכ .תורחא תוינווינ תולחמ הברה
- םיריעצ םירוחב לש םירקמ טעמ שי ; תיטנגה הרוצה טעמל ,םידלי לצא םיאור אל כ"דב תיתחפשמ
- תירטמיס יתלב הרוצב ליחתהל הלוכי הלחמה
- טלחומ קותיש ידכ דע ,םייפגב תמדקתמ השלוח
- ךות תמדקתמ הלחמה 3-5 המישנה ירירש לש תוברועמל דע יוהיזה עגרמ םינש
- ישק )היגפסיד( העילבבו )הירתראסיד( רובידב םי – םייפגב העיגפה ינפל אטבתהל םילוכי

:ןוחבא
- רקיעב - ינמיס :תינייפואה תינילקה הנומתה יפל UMN+LMN
- EMG - :םירחא םימרוג תלילשל םג
- NCT - תקידב םיבצע תוכילומ – הניקת ב - ALS םינושארה םיבלשב תוחפל ,
- EMG - רירשה תקידב - םייוניש בבצועמ אל רירשל םיינייפוא : תינגוריונ העיגפ ינמיס לש המגדה
תטשופמ – ב תוחפל היצוורנ הד - 3 /םייפג 2 ילאינרק בצע 2 םייפג
- MRI יראווצ - םירחא םימרוג תלילשל
- Cervical myelopathy - ה והז - DD תוברועמל דיחיה LMN+UMN ← רוזאב הרדשה תלעת לע ץחל
ראווצה  םירירש לודלדו תויצלוקיספ הארנ םיידיב ללגב LMN ב םיילגרבו - UMN ( 2 יקסניבב עגפנ
םירע םירזחה ) תוברועמ ןיא ,רמולכ . LMN .םיילגרב
- MRI הקינילק 2 2 EMG .לידבהל ורזעי
- המ רהזיהל ךירצ - MRI עיפוהל תולוכי , 2 תועיגפה - תלחתה איה לבא )היתאפולאימ( תורציה תויהל הלוכי
ALS חותינ ירחא רדרדתהל ךישמי הלוחה , ← לע קר םיכמתסמ אל MRI .ויפ לע םיחתנמ אלש חטבו

:הלחמה םרוג יבגל תוירואית
- םיזנאב רסח super-oxide dismutase - SOD ← ללגב התלע וז הרואית .םיקרפתמ אלש םיישפוח םילקידר
10% ב רסח םע םייתחפשמ םירקמ לש - SOD מ ול שי ילואש ודשח ןכלו .תועמש
- מטולג ט – :תירוטטיסקא א.ח רתיב דובעל םינוריונל םרוג  םינוריונ לש תמדקומ תונקדזה היעב שי ילוא ;
ולש קוריפב ← Rilutek לוזוזיר/ - הפורת :תיגרנימטולג יטנא תאפרמ אל תא 'דוח 'סמב בכעמ , ה .המשנהב ךרוצ

:לופיט
- העודי אל הביסה יכ ,יביטינפד לופיט ןיא
- עזג יאת תלתשה – ינויסינ
- ךמות לופיט :
- PEG - תויצריפסא/היגפסיד שוחל ליחתמ הלוחשכ
- CPAP - ,תיביזבניא אל המשנה תנתינ ,םישדוח 'סמל תדבוע לק היהיש ךכ ,הלילב המישנה ירירש לע
.םויב םושנל רתוי
- םא שארמ טילחהל תורשפאה תא םילוחל םינתונ םויה םה המשנה םיצור .תיביזבניא
- יעצ תיסחי הלוח ר יתמישנ ישוקמ לבוסש דיינו - זחהל ןתינ הימוטסואכרט םע תיבב םינש המכ קי
- היפרתויזיפ
- רובידב יופיר ,קוסיעב יופיר
- תישפנ הכימת

39
7.3.12

Multiple Sclerosis
'פורפ יש ןירפ

לחמב רבודמ ה AI - .רזל ימצע ןיב ןיחבהל תלוכיה תא תדבאמ ןוסיחה 'עמ
MS ןהש תולחמל תכייש cell mediated AI diseases - ,תרכוס ןוגכ :םיאת י"ע תומרגנש תולחמ RA .סיזאירוספ ,
,סופול :םינדגונ "ע תומרגנש תולחמ MG סיטידיאורית ,הרב ןאיליג , ← המזלפ :תוילופיטה תוטישה תחא - סיזרפ -
.ונממ םינדגונה ןוניסו םדה תאצוה
המזלפ - ל המיאתמ אל סיזרפ - MS .םיאת ןנסל ןתינ אל יכ

:הלחמה ינייפאמ
- היגולויזיפותפ : יזכרמה ןילאימה עגפנ )תלוגלוגהמ בצעה תאיציל דע( ← ירוטטלס רבעמ ןיא ← רבוע לנגיסה
.טאל רתוי
- םיריעצב רתויב החיכשה תיגולוריונה הלחמה יהוז - ליג 20-40 .
- םידליב םג העיפומ הלחמה - pediatric MS .
- םיבצמ םג שי ליג ירחא םיעיפומש 50 .
- .הלחמה םע דדומתהל חווט ךורא אוה לופיטה ,הלחמל אפרמ ןיידע ןיא
- ךותו ,דואמ השקכ הבשחנ הלחמה ,םינש המכ ינפל דע 3-4 .עיצהל המ שי םויה .םילגלג אסכל וסנכנ םינש
- :תורוצ המכ שי
- Relapsing-remitting - תוגופהו םיפקתה :החיכשה הרוצה
- Primary progressive
- יפ 3 םישנב - נומרוה טנמלא שיש הארנכ א .רורב אל ,יל

רוזאמ רבעמל יטירקה ליגה high risk ל - low risk : ליג 13-15 - ל ןוכיסב הדירי הארנ תודליה ליגב םירגהמב - MS .

:היגולוימדיפא
MS .הוושמה וקמ תוקחרתהה םע התוחיכשב הלועו הוושמה וקב הרידנ
:םיירשפא םימרוג
- הקיטנג - הרפ - םייטוגיזונומ םימואת :תיטנג היציזופסיד 30% םייטוגוזיד תמועל 3% .
- רק םילקא - :םיסוריו רתוי
- סיטילפצנא תובקעב ןילאימה יוניש לש הירואית ← רז השענ ןילאימה ← רוציי Abs .
- .ןילאימה תא הנישו חומל סנכנ יפיצפס סוריו :תפסונ הירואית
- רוא תוחפ ← ןימטיו תוחפ D :
- םינשב ןימטיו רסוחש ןמתסמ תונורחאה D תולחמב יטנוולר אוה AI .תובר
- ןימטיווש רבתסמ D ןוסיחה 'עמל בושח דואמ
- ה תולחמה לכבש םיעדומ םויה - AI ןימטיו תומר ירחא בוקעל בושח D .רסחב לפטלו
- תילאריו הלחמ ← תוליעפל תסנכנ תינוסיחה 'עמ ← קל םילוחל םיצילממ ,ןכל .םיפקתה רתוי ונכתיי .םינוסיח לב

:הזנגותפ
3 ל םינייפאמ - MS :
- תירלוקירטנווירפו תירלוקסווירפ תקלד - םיאת לש הננסה םיאור - T cells
- הד - היצנילאימ - תקלדה ללגב - הר שי יכ ,ךיפה תויהל לוכי ןיידע הז - .היצנילאימ
- םינוסקא ןדבוא - ךיפה יתלב בצמ הז ,ךתחנ םגו עגפנ ןוסקאה םא - לופיט ,ןכל תא עונמל לוכי תקלדב םדקומ
.ךיפה יתלבה קזנהו ןילאימה סרה

לש תיגולונומיאה הדקסקה MS :
- .הדקסקה תא ליחתמ המ םיעדוי אל
- יאת T היצביטקא 'קלומ םהינפ לע םיאטבמ םגו ,היצרפילורפ םירבועו םידדונ םה :רתי תוליעפב םילעפושמ
תונוש ← ב לתודנא םע היצקארטניא םירבוע - BBB ← היזהדא 'קלומ םהינפ לע םיאטבמ ← ךרד חומל םירדוח
ה - BBB .
- חומב הילג יאת םע היצקארטניא םירבוע ושלפש םיאתה :חומה ךותב - םיטיצורטסא ,הילגורקימ - םה ולא
APCs חומב ← תפסונ הלעפה ← רקיעב ,םייתקלד םיניקוטיצ תשרפה TNFa ו - IFNϒ ← סיסקטומכ ←
יאת םיכשומ B ו - MQ .
- לגה יאת אוה ןושארה T ה לגה ;ןילאימל םייפיצפס - 2 .יפיצפס אל רבכ אוה
- יאת B םינדגונ םישירפמ – יאת לש הלחמ וזש ובשח םעפ B .ךכ אל הזש םיעדוי םויה ךא
- דגנ רקיעב תנווכמ העיגפה ה םיטיצורדנדוגילוא – ןילאימה ישירפמ םיאת ← הר( םוקיש - .יקלח )היצזינילאימ

:תוחקלתהל רגירט
- יטפוידיא - הובג םח – יתביבס וא םוהיז
40
- סרטס - המוארט – ד.ת

:םינוש םיגוסמ תויעב לש 'בק יהוז ,תחא הלחמ הנניא הצופנ תשרט
- Benign : ףקתהל ףקתה ןיב טקש לש םינש תורשע שי - היה םא .רתוימ לופיטמ ענמיהל ידכ הז תא ןחבאל ךירצ
ה ןיב ןיחבהל לוכיש רקרמ - benign type םירחאל - ,רוכזל ךירצ לבא .הזכ רקרמ ןיידע ונל ןיא ךא ,ןיוצמ היה הז
.לופיט םיכירצ םילוחה לכ אלש
- remitting type - elapsing R : חיכשה הרוצה תוריעצ םישנב רקיעבו ,םיריעצ םישנאב ה - תוגופהו םיפקתה - ןיא
.עובק סופד םוש .םינשה םע הלוע תוכנה תמר
- econdary progressive S : םע וליחתה RR type םימילחמ אלו ףקתה שי ,המ ןמז ירחא ,םילפטמ אל םא ךא ,
ירמגל - םע הלוח לכב רבד לש ופוסב עיפוהל יושע הז .סיזוילג = תקלצ :חומב .תקלצב תמרגנ ףוגב תקלד לכ
RR type . מ תוחפ - 50% מ - RR חקול ,םילופיטה רואל .הז בלשל םירבוע 15 .הז בלשל רובעל םינש
- Primary progressive : פומ ( רתוי רגובמ ליגב העיפומ הלחמה םהב םילוחבו םירבגב רתוי עי 40 ,2 .)םישנ םג
עיגמ הלוחה .הרדשה טוחב העיגפ םע םיפקתהה 'סמ תא םצמצמש לופיט - םע הלוחל םיאתי אל PP type .
ענומש לופיט ךירצ תא תומדקתה ה .הלחמ
ה טעמל - benign יכ לופיטל םיקוקז םילוחה ,)הבוט דואמ איה םידדוב םיפקתהמ המלחהה( - time is tissue .

:ףקתה תוחפל ךשמנש יגולוריונ רסח 24 תועש ; תורדרדיה :תינבת .םישדוח 'סמ דע ךשמיהל לוכי  וטאלפ 
.המרונל הרזח
:היסימר הקימאניד ןיא – .םישדח םינמיס תעפוה וא םינמיסה תרמוחב

:תוכנ
דרפנ ךילהת
- דע 4 דיינ = ללוכ
- 4-6 תודיינל עויס = ללוכ
- לעמ 7 םילגלג אסיכ = ללוכ

- .דבל םילחמ כ"דבו םימי המכ ךשמנ בורל ךא ,יטמרד דואמ ףקתהה
- .לופיט ןתינו ,דבל רובעי ףקתההש הכחנ אל ,רומח הז םא
- הלחתהב IV high dose ל לורדמולוס - 6 םימי ← 3 םימי 1 gr ו - 3 םימי 0.5 gr .
- תושעל ךירצ ןכמ רחאל tapering down עונמל ידכ rebound ןוזינדרפ ירודכ י"ע ףקתהה לש - םיימוי לכ
ב םידרוי - 5 mg .

ב דושחל יתמ - MS :
- )ןוליו ךרד תוארל ומכ( תחא ןיעב כ"דב ,תשטשוטמ הייאר לע תננולתמו הריעצ הרוחב ←
- MS ב תנייפואמ - optic neuritis - .הייארה בצעב תקלד
- ןיעה לגלג ירוחאמ אלא ,ןיעב אל איה היעבה יכ ,תוארל לוכי אל םייניע אפורש היעב וז ךא - retro-bulbar
neuritis .חומל ןיעה ןיבש לולסמב איה היעבה .
- ב עגפנ רשא ,יזכרמ ןילאימב ףקומ יטפואה בצעה יכ הרוק הז - MS .יתקלד ךילהתב
- :הקידב וק ,םיעבצ תייאר הז עגפנש ןושארה רבדה ןיעבו ,םודא והשמ תוארל הלוחל ןתינ :םודא לכ םד
.רופא ודיגי הלוחה ןיעבו ,םודא ודיגי האירבה
- ב העיגפ לש םינייפאמ - optic nerve :
- תודח הדירי ה תודשו הייאר
- םיעבצ תייאר הדירי
- ןיעה תעונתב םיבאכ - .תקצבל תמרוג בצעב תקלדה
- ל הבוגתב בחרתי עוגפה דצב ןושיאה :ילסקודרפ ןפואב )ותוצווכתהו ןיקתה ןושיאה תראה ירחא( רוא -
חומל 'ופניא תרבעה ןיאש ללגב - .ןאג סוקרמ ןמיס
- ש"מע לש ןילאימב העיגפ :
- ב רוזא לכ ,השעמל - CNS .הרדש טוחו חומה עזג ,ןוחומ ,חומהמ ,עגפיהל ילאיצנטופ אוה
- הלחמל סופד םוש ןיא - הלוח ותואב אלו םילוחה ןיב אל - לוכי ףקתה לכב .רחא והשמ עגפיהל
- Transverse myelitis - ירוסנסו ירוטומ ללוכ תיבחור תקלד ← םהינש וא ירוטומ/יתשוחת סלפ - אלל
לש תוערפה ונכתיי .שאר ינמיס העיגפה הבוגל םאתהב ,םירגוסב הטי ץופנ יכה , - .יבגו יראווצ
- לאינרק םיבצעב העיגפ י :םהיניב םירוביחה וא םי
- 3 ו - 6
- 7
- 8
- העיגפ תילרברצ – % 50 : תוערפה מ"וש ( היסקטא .רומרט ,דורי םירירש סונוט ,היצנידרואוק ,)
- תוישפנ תויעב – קוחצו יכב יפקתה

:הנחבא
MRI :
41
- אל הריחבה תקידב יהוז ב ח ןו MS
- תרדגהל םינוירטירק MS :
- :םוקמב רוזיפ Multiple lesions - אה רמוחב( ןבלה רמוחה רוזאב םוקימ רופ - )יסאלק תוחפ .
- )תינורכ תקלדה םהב( םינשיו )הפירח תקלדה םהב( םיליעפ םיעגנ :ןמזב רוזיפ – .םיפקתה תרדס ורבע
- )םוינילודג( דוגינ רמוח תקרזה - B : העיבצה םע הרדאה רבעו עבצנ וישכעש עגנ ← ליעפ עגנ והז - הצירפ שי
ה לש - BBB בורקב ףקתה ץרפתי ילואש רמוא הז ,עגרכ ףקתה ןיא םא .תקלדה ללגב ; אלש םיעגנה ראש
העיבצב ונתשה - .םימדוק םיעגנ אלא ,םיליעפ םיעגנ אל
- רוחש עגנ – C : הר רבעש עגנ לע דיעמ - הפרחה ירוזחמ( םיפקתה 'סמב היצביטקא - )העיגר – יפורטא רוזא

CSF - LP :
- דח אל וא םיילובג םירקמב םישוע - .םייעמשמ
- לש לבגומ רפסמ oligoclonal bands םינילובולגאמגה רוזאב ,הזרופורטקלאב – מ רתוי אל - 10 םינגיטנא
- םיבצעה תכרעמל לבגומ – ב קר אצמנ - CSF ימטסיס אל =

:לופיט
1 ) IFNb :
- :תומייקה תופורתה
- Avonex - ,עובשב םעפ ןתינ IM
- betaferon - ,םיימויב םעפ הקרזה SC
- rebif - ,םיימויב םעפ הקרזה םג SC
- :לופיטה לש ל"ת
- עפש תויומד תועפות שי םילוחהמ קלחל ,םינושארה םישדוחב ת - השלוח ,היגלאימ ,תופייע ,םוח
- לומקא תחקל ,ןושיל םילוחל םיעיצמ ירחא וא ינפל - תעפשב םישועש ומכ
- עיפומ הז םהב םילוחה לצא - הז לופיט לש תועובש 'סמ רובעכ לקומ

2 :ןוסקפוק )
- ."עבט" לש לגדה תפורת יהוז
- תקרזומ הפורתה SC םוי לכ
- א :ןורתיה ל"ת טעמכ הל ןי
- :הלועפ ןונגנמ ע מ טפיש השו - Th1 ל - Th2 םיניקוטיצ : TGFb, IL-4, IL-10 .

3 ) ) Tysabri Natalizumab ( :
- תנתינ הפורתה IV .שדוחב םעפ
- :ןונגנמ .חומל תקלד יאת תדידנ תעינמ
- .היזהדא 'קלומ דגנ תלועפ איה
- לופיטב היעבה .'עמה לכ לע אלו םיינגותפה םיאתה לע קר םיעיפשמש אדוול השק :יביטלדומונומיא
- םהיניב םימוהיז :םיכוביסה דחא PML י"ע םרגנש JCV .ןוסיחה 'עמ תשלחה ללגב ,
- ב םילוחה ירחא בורקמ בוקעל םיבייח ,ןכל - MRI .הקינילק 2 םישדוח 'סמ לכ
- מ רתוי הב לפטל אל םילדתשמ - 1-1.5 yr יסה זא יכ .הלוע ןוכ
- םע םישנאב םילפטמ אל anti JCV

4 ) fingolimod :
- תנתינש הדיחיה הפורתה PO
- ןוסיחה תכרעמ יוכיד ,תובר ל"ת :תויעב

:לופיטה תוליעי
- םיפקתה תוחפ
- םידיאורטס םישרוד אלש רתוי םילק םיפקתה
- ב - MRI - .םישדח םיעגנ ןיא
- ל ךפה אל( תוכנב היילע ןיא - secondary progressive )


42
היגולותפ - חומ ילודיג
יקסבדלוו ר"ד

:המדקה
- מדקתהה תיגרוריכוריונה הקינכטב הרושק תו : fMRI , wake-up neurosurgery , stereotactic brain biopsy
- םתוא חתנל ןתינ םויה ,םיחיתנ אל ובשחנ רבעבש םילודיג
- ש ףסונ רבד םיאנילקה תושירד :םוחתה לע עיפשמ
- שי היגולותפב 2 ירושימ :תוחתפתה
- רקחמב םישודיח
- השירד הרטמ ןווכמ לופיט אוצמל םיגולוקנואו םיאנילק לש תרבוג - יש םינוש חומ ילודיג יגוסב ליעי היה

ףקש 183 תנשמ היצקיפיסלק : 2000 לש WHO

:המוטיצורטסא
- כ םיווהמ 'בקכ - 80% .םירגובמב םיינושארה חומה ילודיגמ
- םילוכי ךא ,תורפסימהב כ"דב :םמוקימ .חומה עזגו םולברצב םג תויהל
- תוריאממה תגרד – grade : תיפוקסורקימ תוריאממ תגרד - ההובג וא הכומנ תויהל הלוכי
- Stage – .לודיגה תומדקתה יבלש
- תעיבצב הברה םישמתשמ GFAP ו - Ki67 לופופ דואמ ,יביטרפילורפ רקרמ( א .)דחוימב חומ ילודיגב יר
- GFAP םיטיצורטסא לש 'וטיצ עבוצ - ירטיצורטסא לודיגב רבודמש חיכוהל דעונ הז - םגו םיניקת םיאת םג עבוצ
.םינוש םילודיג יגוס ןיב ןיחבהל רוזעל לוכי הז .םייביטקאיר
- Ki67 אתה לכ תא עבוצ ב םיאת טעמל ,יטוטימה רוזחמב םי - G0 )החונמב םיאת( - ,הזוטימל םיננוכתמש םיאת
וטימל םיסנכנ הירחא דימו ,הקולחב םיאצמנ ,הז ← עבוצ אוה ,רמולכ לש ןיערגה תא םיליעפש םיאתה 'כוא
.םילודיגה לש היצרפילורפה תייצקרפ תא םיגדמ אוה ךכ .תיטוטמ הניחבמ

Grading :
- Grade1: pilocytic astrocytoma - א לש תוקד תוחולשב ןייפואמ םיטיצורטס - תיסחי הבוט הזונגורפ
- Grade2: Fibrillary diffuse astrocytoma םירחא םירידנ םיטנאירוו - תוומל םורגל לוכי ךא ,יביסרגא אל
- Grade3: anaplastic astrocytoma - ריאממ לודיגל בשחנ
- Grade4: glioblastoma - ריאממ לודיג

תניחבמ לדבה הברה ןיא Ki67 ןיב grade 1+2 תוטשפתה הז םהיניב לידבמש המ .םייגולופרומ םייוטיב תניחבמ םגו ,
לודיגה ← grade 2 אוה diffuse – םירורב תולובג אלל מ לידבהל , - grade 1 .לבגומ לודיג אוהש
רתוי תולקב איצוהל ןתינ המוטיצורטסא קיטיצוליפש רמוא הז - האלמ התירכל עיגהל רשפא ← ריפש לודיג תאצוה ←
רבמ בורה .םיאי
תאז תמועל FDA - םירוזאב עוגפל אל ,תאז םע דחיו ,רשפאש המכ איצוהל הסנמ גרוריכה ;לובג אלל לודיג
.לודיגה םע רשאמ עוגפ רתוי הלוחה תא איצוהלו םיבושח םיידוקפת
ב תולעל 'נטופ ול שיו ,לדגו חתפתמ אוה ,לודיגה תא םיאיצומ אל םא - grade - םינשה םע grade 2 ל ךפוה - grade
3 .רתוי רעוס השענ ךלהמה לכו
המוטיצורטסא קיטיצוליפ - ל רבוע אל כ"דב אוה ,םלוא .יטיא דואמ אוה ךלהמה ךא ,ןמזה םע לדג - grade 2 .

:המוטיצורטסא קיטיצוליפ
- .םיריעצ םישנאו םידליב רקיעב ,תיסחי ריפש בשחנ
- סיסקאוריונה רוזאב ללכבו ,םולברצ ,חומה עזגב ותוא אוצמל חיכש - םירוזא םייזכרמ ,םירדחה ביבס חומה לש
.יטפואה בצעב םגו
- הטסיצ םע לודיגה תא תוארל יסופיט דואמ :תומידב - שוגכ הארנ לודיגה .הטסיצה ןפודב

ףקש 188 : םיאת אלל טעמכ םירוזא תוארל רשפא ;תוכורא דואמ תוחולש ( pausi cellular ) - םיירלוקיזוורקימ שיו ,
םיניערגו םיאת תוחולש םידגא ןיעמ םינובש - .יזאפיד הנבמ והז
ףקש 189 : והמ רורב אלש ,ינווינ יוניש תורבוע םיטיצורטסאה תוחולש םימעפל :ינייפוא ףסונ רבד ← םיבע םיביס רצוי
.ריפש לודיג ,המוטיצורטסא קיטיצוליפב רבודמש םיעדוי וללה םיביסה תא םיאורשכ ."לטנזור יביס" םיארקנש
דיג אל םיכילהתב םג תומוילג אל םהש םיינושאר םילודיג וא םייתרורג םילודיג לשמל ,לטנזור יביס תוארל רשפא םיילו
- םביבסמ תיתבוגת סיזוילגל םימרוגו ,טאל םילדג - ךא ,תיפיצפס אל העפות תאז .לטנזור יביס תעפוהל םורגל םילוכי
.הנחבאב תרזוע דואמ
ףקש 190 : םד ילכ יוביר םע םירוזא שי - ומכ הארנ .ילורמולג ב הרדאה ןתונ - MRI םוינילודג םע – םילודיגה ראש
.םיריאממ םה הרדאה םינתונש

:המוטיצורטסא ירלירביפ
- ןבלה רמוחב םקוממש לודיג
- יטיצוליפמ הברהב הנוש אל תיגולופרומ הניחבמ המוטיצורטסא ק
43
- תעיבצ Ki67 - % ךומנ היצרפילורפ
- קוידב לודיג הזש םיאור אל :תומידב ← ןיא חומל לודיג ןיב לובג

ףקש 194 : ב תיביטקאיר סיזוילגמ הז תא םילידבמ ךיא .תוזוטימ םיאור אל ,היפיטא ןיא ,םייפרומונומ יד םיטיצורטסא -
MS .השק דואמ הז םימעפל ?לשמל
ףקש 195 : .םיירלוגריא טעמ םיניערגה ;תיסחי םימימת םיטיצורטסא
ףקש 196 : תעיבצ Ki67 ← רג לש קר איה העיבצה עבצנ דחא את קר ,םיאתה לכ ןיב ;םיאתה יניע ← ליעפ אל
.תיביטרפילורפ הניחבמ

:המוטיצורטסא קיטסלפאנא
- תיזופיד המוטיצורטסא יהוז
- מ הנושב - grade 2 - רמ רתוי היפיטאה ,הלודג רתוי םיאתה תופיפצ תוזוטימה יפל תישענ הנחבאה .המיש
- תובר תוזוטימ םע המוטיצורטסא םיאור םא - עמ הז ל הל - grade 3 ← ךכל שיו ,רתוי העורג תישענ הזונגורפה
ב :תוילופיט תוכלשה - grade 2 בו ,בקעמ טעמל כ"דב םילפטמ אל - grade 3 .יביסרגא לופיט םיליחתמ

ףקש 198 : םינתשמ םיניערגה לדוגו םיאתה תורוצ ;םיפופצ רתוי הברה םיאת - םייפיטא רתוי
ףקש 199 : תוזוטימ תוארל רשפא
ףקש 00 2 : הנמש 'וטיצ םע םיטיצורטסא - רתוי שי םאש םיבשוח ;ינומונגותפ אל הז .םיטיצוטסימג םיארקנ
.תיביסרגא רתוי המוטיצורטסאה ,םיטיצוטסימג
ףקש 201 : לש רתוי הבר העיבצ שי Ki67

המוטסלבוילג :
- לודיגה והז תומוטיצורטסאה 'בקב יביסרגא יכה
- העורג דואמ ולש הזונגורפה
- מ - grade 3 ל - grade 4 : תוזוטימו היפיטא םע ירלולצ לודיג םיאור - לש תרכינ היצרפילורפ וא/ו ,קמנ שי ףסונבו
.לתודנא לש הבר היצרפילורפ םע ,םינטק םד ילכ
- םרובע קיפסמ אל םדה ילכ תלידג בצקש ,םיאתה לש ריהמ הלידג בצק י"ע םרגנ קמנה ← .הימכסיא
- םישירפמ הארנכ לודיגה יאת VEGF ← יאור .ידירולפ דואמ לתודנא םע םינטק םד ילכ לש היצרפילורפ ם
- םידלי לצא רידנ המוטסלבוילג( ליג :המוטיצורטסא קיטיצוליפמ הנחבאל < כ"דב , 55 ,תומיד ,) Ki-67 .

ףקש 203 : קמנ םע ,לודג לודיג
ףקש 204 : קמנ םע רוזאה תא ספותש חומה עזגב קנע לודיג
ףקש 205 : ימ ,םיאתה לש תרכינ היפיטא תוזוט
ףקש 206 : םייראזיב םייתצלפמ םיאת – cell glioblastoma /Munster giant
ףקש 207 : םיאתה לש תרכינ דואמ היפיטא
ףקש 208 : םיאתה לש תרבגומ תופיפצ שי וביבס ,קמנ רוזא - ארקנ הז pallisading - pseudo - ביבס רודיג ןיעמ
רמואש הירואית שי .תורורב אל ןיידע ךכל תוביסה .קמנה ידכ ,הלידג ימרוג םישירפמו םיתמ קמנה רוזאב םיאתהש ת
.)םיעצפ יופירב הרוקש ומכ( םתוא ףילחהל םירחא םיאת דדועל
ףקש 209 : לתודנא לש היצרפילורפ םע םד ילכ תוארל רשפא ילורמולג תרוצב - Glomerular proliferation .
יניערג תמועל ,םדה ילכב )םיפוקש( םיירלוקיזו םה םיניערגה .לודיגה יאת
םינטק םד ילכ לש היצרפילורפ שי המוטיצורטסא קיטיצוליפב םג - הז .תונטק תויספויבב תיתנחבא היעב הווהמ הז
םיינשה ןיב לבלבל ירשפא לופיט תניחבמ תוינלטק תוכלשה ךכל תויהל תולוכיו .
ףקש 210 : GFAP - .המוטסלבוילג יאת לש 'וטיצ עבוצ
חומב רתויב חיכשה לודיגה – .םירגובמ םישנאב דחוימב ,)םחרה ראווצ ,תוילכ ,תואירמ רקיעב( תורורג
ידכ .תורורג תויהל הלוכי הנושארה תינילקה הנחבאהו ,רחא ינושאר לודיג הלוחה לש הירוטסיהב םיאור םימעפל
םא עובקל SOL הרורג וא ינושאר לודיג הז - תורזוע דואמ תוימיכוטסיה תועיבצ .

1 . המוטסלבוילג תינושאר - .ןכ ינפל םייק לודיג ילב ,ןיקת חומב תחתפתמ רתוי םירגובמ
2 . תינוינש - מ תחתפתמש המוטסלבוילג יהוז - grade 2 ל - 3 ל - 4 . רתוי םיריעצ
ינוש שי .לופיטו הזונגורפ תניחבמ לדבה ןיא* .תיטנג הניחבמ

טיצורטסא :הזנגותפ ← :המוטיצורטסא
םינג המכו םייטירק םייוניש המכ שי .תוריאממה תוגרדב תומדקתהלו ,וזה היצמרופסנרטל םיבושח
- P53 - ה והז - TSG ירקיעה - .תוריאממה תוגרדב תומדקתהה ךשמהלו וזה היצמרופסנרטב יטירק דואמ
- םוזומורכ דוביא 19 q - ןיב רבעמב םיאור grade 2 ל - grade 3 .
- RBI gene - המוטסלבוילגל המוטיצורטסא קיטסלפאנאמ רבעמב תובישח לעב
- EGFR - .המוטסלבוילגל המוטיצורטסאמ בלשב הזנגותפב בושח

:תיגולונכט תומדקתה
- םיליעי םילופיט ןיידע ןיא
44
- תוומל דע הנחבא תעיבקמ םייחה תלחות - 8-12 m
- תה םיאורו ,וללה םילוחל םירזוע ןכש ,םישדח םילופיט םיסינכמ טאל ק תומד - לש תודירש 2-3 וליפא םינש .
- MGMT – א"נד ןוקית ןונגנממ קלח  .םייפרתומיכ םילופיט טקפא החוד
- לש היצליתמרפיה שי םילוחהמ קלחב MGMT  לרטונמ  ל דחוימב ,היפרתומיכה תויביטקפא תא ריבגמ -
Temodal הפורתה תא םיקיספמש עגרב .ההובג החלצה האצמנ תונרקה םע הפורתה לש בולישב . – שי
.לודיגה לש תונשיה
- IDH-I – 50-80% הז ןגב היצטומ תולעב תומוטיצורטסאהמ  תימיכוטסיהונומיא העיבצ ,רתוי הבוט הזונגורפ
ל הלידבמ - IDH-I .יתבוגת סיזוטיצורטסאל המוטיצורטסא ןיב

:המוילגורדנדוגילוא
- .הילגורדנדוגילוא לש לודיג והז
- ל םתוא םיקלחמ - grade 2 ו - grade 3 - ןיא 4/1 - תינילק רקיעב איה הביסה
- רורב לובג אלל יזופיד לודיג דימת והז - ןכתיי אל ןכל grade 1 .
- 'וכו תוזוטימו קמנ הב שי רשאכ םג ,המוילגורדנדוגילוא - ומכ תגהנתמ אל grade 4 , רתוי דימת הזונגורפה יכ
.המוטסלבוילגמ הבוט
- תויצקיפיצלקב ןייפואמ דואמ לודיגה :תיגולוידר הניחבמ ( % 90 ) .
- Grade 2 - .קמנ םג ןיא .תוזוטימ ןיא ;ףופצ אל תיסחי ;םיאת הברה וב ןיאש לודיג והז
- Grade 3 - ורמל .קמנ ירוזא םג שי ;תוזוטימ הברה םע ,יביטרפילורפ דואמ תויהל לוכי כ ותוא םיריאשמ תאז ת -
grade 3 .
- 'וגילוא רוקממ המוטסלבוילג שי םא רורב אל םויה - .טלחוה אל ןיידע הז
- תעיבצ GFAP .ועבצייש םשו הפ םיאת ויהי םימעפל .ןורקיעב תילילש היהת
- .תילופיט הניחבמ המישרמ יכה תומדקתהה הגשוה ובש חומב םילודיגה דחא והז
- ניש לע תססובמ וזה תומדקתהה םייסופיט םיילמוזומורכ 'קלומ םייו ← שי םילודיגהמ לודג קלחב לש דוביא
םימוזומורכ 1 p ו - 19 q .
- .םימוזומורכה לש םיינש וא דחא קתועב רסח תויהל לוכי הז
- הזה דוביאה םע ולאש ררבתה ךשמהב - 'ומיכ לש דחוימ לוקוטורפל םישיגר – PCA ןכו , םהלש הזונגורפה
.תיתועמשמ דואמ תרפתשמ
- ( תומוילגורדנדוגילוא קיטסלפאנאב grade 3 ) - .תרזוע דואמש 'ומיכב םילפטמ

ףקש 217 : )ןימימ ןבלה רוזאה( חומה תא ףחוד .סיסבה יניערג תא תננסמ תצק ,ןבלה רמוחב תאצמנ .
ףקש 218 :
- הליגר הילגורדנדוגילואל םימוד לודיגה יאת :הלעמל - ה לש ןייפאמ שי .םילוגע םיניערג - halo ביבס ןיערגה -
הזל םיארוק תורפסב .הריהב 'וטיצ " ןיע תציב " .
- םיקד םירליפק לש היצרפילורפ שי ,ףסונב :הטמל - וליאכ םה .תותשק לש הרוצב םיתיעל ,םד ילכ הברה
.םירוזאל לודיגה תא םיקלחמ
ףקש 219 :
- תויצקיפיצלק תוארל רשפא :הלעמל - .םיהכ םירוזא
- לודיגה יאת לש תוננתסה םיאור :הטמל . םינוריונ םיפיקמ לודיגה יאת - סיזוטלטס
ףקש 220 : םד ילכ יוביר ,קמנ ירוזא ;םייפיטא רתוי םיאת שי ← grade 3 - ךא ,לופיט אלל העורג רתוי הזונגורפה
.המוטסלבוילגמ הבוט רתוי הברה

:המומידנפא
- .ןיטרקוטיצל םיעבצנש לתיפא יאת לש םגו םיטיצורטסא לש םינייפאמ שי וללה םיאתל
- .הרדשה טוחב םגו ,חומב תולעתהו ,חומה ירדח לש םיימינפה חטשה ינפ תא םיפצמ המידנפאה יאת
- םילודיגל םיכפוה םהשכ - ל העיבצ :םהלש תוימיכוטסיהונומיאה תונוכתה לע םירמוש םה - GFAP םגו
ןיטרקוטיצל
- יסופיט 'ורקימ הארמ ,ינייפוא םוקימ םהל שי - .םתוא תוהזל היעב ןיא כ"דב
- םוקימ םילודיגה - .םירדח ביבס כ"דב
- רדח ביבס :םידלי לצא 4 תירוחאה המוגב , הרפוס( - )ילאירוטנט ; הבוט אל הזונגורפ
- הרדשה טוחב הז חיכש יכה םוקימה :םירגובמ לצא ← דוע הניווקא הדואקב הז ינייפוא רתוי ; הבוט הזונגורפ

:תוריאממ גוריד
- 2 - הליגר המומידנפא
- 3 - יטסלפאנא טנאירו
ב תלבוקמה הקולחה וז ןיידע ךא ,םייטסיטטס םייתועמשמ אל תוגהנתהב םילדבהה - WHO

םינוב המומידנפאה יאת 2 :םידחוימ םינבמ
1 . תוטזור - מש םיילגעמ םינבמ ז תוטולב םיריכ
2 . תוירלוקסווירפ תוטזורודואספ - םד ילכ ביבס

45
ףקש 222 : קמנ םע לודג לודיג :ורקאמ
ףקש 223 : הטמל - rosettes like - gland הלעמל ; - הריכזמ תצקש םיאת לש תופיפצ םביבסמו םינטק םד ילכ
תוטולב ומכ תוארנ תוטזורה .תוטזור - .ןמול םע
ףקש 224 : תעיבצ GFAP תיבויח

DD דליב : תירוחאה המוגב םי – המוטסלבולודמ .

:המוטסלבולודמ
- םולברצה לש םינוריונב רבודמ
- םולברצב קרו ךא םייק הזה לודיגה
- םידלי לש לודיגל בשחנ
- םירגובמב םג םימעפל ותוא םיאור ,םלוא - קיפ 2 ליגב 50-60 לובלב הברהל םימעפל םרוג הז ;
- רג חולשל לוכי אוה תומצעל לשמל ,תלוגלוגל ץוחמ תורו
- םולברצה לש סימרווב לודיג םע דלי :יסאלקה הלוחה - .םולברצה לש יזכרמה קלחה

ףקש 226 : זכרמב לודיגה
ףקש 227 : םינטק םיאתמ יונב ( םילוגע small round cell tumor - םידליב םיינייפוא דואמ םילודיג 'בק ) דואמ םיארנ ,
םיריאממ - תוזוטימ ,סיזוטפופא ,סיזרוירק
ףקש 228 : ליפוריונ ,ינגומוה רמוח ןזכרמב ,תוטזור שי – ללח םע הטולב ומכ הארנ הז םש המומידנפאמ הנוש .
ףקש 229 : )םינוריונל רקרמ( ןיזיפוטפניסל העיבצ ← .'וטיצה תא םוחב עבוצ
GFAP .תויטס ינימ לכ םע תומוטסלבולודמ תויהל תולוכי ,םלוא ;ןאכ ילילש כ"דב

:המומידנפאל המוטסלבולודמ ןיב לידבהל בושח
- המוטסלבולודמ - תונרקהל דואמ שיגר - םיאירבמ םידליה
- המומידנפא - ירמגל רחא לופיטה
- םא ענומ ,המוטסלבולודמ םוקמב המומידנפא םינחבאמ ותוא ליצהל לוכיש לופיט דליהמ םי
- הנחבאה תוטזורה תרוצ ,תועיבצ לע תססובמ


46
חומ ילודיג םיינושאר
קוצ הלהצ ר"ד

:תינילק תוגצייתה
- % 15 - יטפליפא ףקתה - )תודליב העיפוה אלש( תינוינש היספליפאב רבודמ רשאכש רוכזל בושח - םיבייח
.תרחא חכוהש דע ,לודיג ול שי וליאכ הלוחה לא סחייתהל ךירצ .יחומ לודיג לולשל ליג לעמ םדא לכ 20 םע
וייחב ןושאר יטפליפא ערואמ – .יחומ עוריא תלילש בייחמ
- והשלכ יגולוריונ רסח - ערואמ םע עיגמש והשימל המוד דואמ תויהל הלוכי רסחה תוהמ ;לודיגה םוקימב יולת
לדבהה .יחומ יחומ ערואמל לודיג ןיב ינורקעה - שי הז ירחאו ,תחא תבב ליחתמ כ"דב יחומ עוריא :טסנואה
לודיגב ;יתגרדה רופיש - .הרמחה שי זאו תיתגרדה איה תורדרדתהה
- לודיג ללוש אל יחומ ערואמ - דחא םויו ,יטמוטפמיסאו ,טאל לדגש לודיג שי - וא ץחל ליעפהל ליחתמ אוה
םומיד עיפומש ← תעפוה .הפירח הקינילק
- תוגהנתה ייוניש - הגרדהב עיפומ הזש ללגב ;תילטנורפה הנואב אצמנ לודיגה רשאכ - לופיטל ונפוי םקלח
ואי ףאו ,יגולוכיספ/ירטאיכיספ ימדה עצבל בושחי והשימש דע ,וזפש .ה
- בוט רבסה אלל וא ,תינייפוא הניאש "תירטאיכיספ היעב" - .דושחל ךירצ
- תוינירקודנא תוערפה - .סומלתופיהה וא הזיפופיהה רוזאב אצמנ לודיגהשכ
- % 20 - שאר יבאכ - אוה רשאכ דושחל ךירצ .ןטק דואמ אוה םילודיגה % ,שאר יבאכ לע םיננולתמה ןיבמ
לש םינייפאמ שי ,לדגו ךלוה וא ,םייגולוריונ םינמיסב הוולמ ICP רבגומ - הוולמ ,ריעהל לוכיש שאר באכ
שט תעפוה ,תואקה/תוליחבב ב העיגפ וא המדאליפפ ללגב הייאר שוט - CN6 ← ךירצמ הז .הייאר תוליפכ
ילש ימדהל הלוחה תח .לודיג תלילשו ה

הרפ - :היציזופסיד
- :שאר תונרקה
- ליבונ'רצ
- תזזגל לופיט - ה תונשב הלחמל לבוקמה לופיטה היה הז - 60 ןופצ יאצויב - ץראל ולעש הקירפא שי וזה 'בקל ;
תיללכה 'כואהמ לודג ןוכיס ← ירחא םינש תורשע עיפוהל לוכי לודיגה .
- ריעצ ליגב יחומ לודיגל לופיט – רחאל עיגהל םילוכי ,הכורא םייח תלחות 20-40 .המויגנמה םע הנש
- תויטנג תונומסת :
- סיזוטמורביפוריונ
- סיזורלקס סורוט
- ןופ - לפיה - ואדניל
- לולס םינופלט א :םייר
- יטטס תודובע הברה שי כ"הס םע ,תויטס 5000 םירקמ תמועל חומ ילודיג לש 12,000 תרוקיב - ואצמ אל
.ןופלטב רתוי ורבידש ולאב םילודיג תוחיכשב היילע
- חומ ילודיגב ולחש םישנא לע רקחמ - .ןמז הברה ורבידש ולא ברקב תוחיכשב היילע ואצמ אל כ"הסב
- לש קיפסמ חווטב םה ילואש םיבשוחש רחאמ ךא ,ןוכיסה תא הלעמ הזש תויודע ןיא :םידליב םינש הברה
לולס ןופלטב יביסנטניא שומיש לש א יר - .רתוי הלודג םתושיגר ילואש ,םידלי ינפמ םיריהזמ
- םילודיגל ןוכיסה תא הלעמ תנניימ הנירקש וליגש עגרב - .ריהמ דואמ היה הז
- לולס םינופלטב תיטנגמורטקלאה הנירקה א .א"נדה תמרב אתה תא תונשל תלגוסמ אל םייר

Neuroimaging :
רשאכ .יחומ לודיגל הדישחמ תונמתסה םע הלוח עיגמ
איה הנושארה הקידבה כ"דב CT חומ - .הבוט קיפסמ אל
:ףקש CT ל הלוחה תא חלשו הזמ רתוי שיש דשח והשימ .רדסב רתוי וא תוחפ הארנש חומ - MRI .
:ףקש MRI - .לודיגה תא תוארל השק אל
םא םג ,ןכל CT הובג קיפסמ דשחהו ,ןיקת - חולשל ךירצ ל - MRI .
ה םא - CT ןיקת אל - ל חולשל ךירצ ןיידע - MRI ה לע רתוול רשפא ןכל , - CT תוקידב תניחבמ דבוע אל ןיידע הז ךא .
.תויניטורה הריקסה

:היגרוריכוריונ
:חותינה תורטמ
1 . לודיגה גוס יבגל ןתינה לככ תקיודמ הנחבא גישהל
2 . ןתינש לככ הבחר התירכ - ומלשב לודיגה תא איצוהל תוסנל יגולוריונה קזנה תרמחהל םורגל ילבמ ,ות
- םויה .יגולוריונ קזנ לש ריחמב םג ,ולוכ לודיגה תא איצוהל ורמא רבעב .העורג הזונגורפ םע ,םיער םה םילודיגה
.התנתשה השיגה
- עוגנ חומה לכ טעמכ רשאכ - .קלח חתנל םעט ןיא
- תושעל םיגרוריכוריונהמ םישקבמ זא תיטקטואירטס היספויב םעו ,הלוחה תלוגלוג לע תרגסמ םיביכרמ :
ל הלוחה םע םיכלוה ,תרגסמה - CT ← .תוטנידרואוקה תא בשחלו סנכיהל רשפא ךיא קוידב בשחל רשפא
תלוגלוגב ןטק חודיק רוח םישוע ← תמיוסמ תיווזו קמועב טחמ םיסינכמ ← המיגד םיאיצומ ← קול היספויבל םיח
← נחבאל עיגהל רשפא ה ע תלבקתמ הגרדב .ןוכיס לש תעדה לע תלבקתמ הגרד םע ,קויד לש תעדה ל
47

:לודיגל לופיטה תמאתה
םיסנמ ,היגולוטסיהל לופיטה תא םיאתהל ,הרמוחה תגרד יראלוקלומה ליפורפ ומצע הלוחלו , - ,ידוקפת בצמ ,ליג
.'וכו תורחא עקר תולחמ
:תופורת
- םידיאורטס - תיחומה תקצבה תא דירוהל םתרטמ ← רופיש הלוחה לש יטמוטפמיס לודיגה ןוחבא ינפל דוע , .
.ןמז ךרואל םתוא תתל אל םילדתשמ ןכל ,ל"ת ןומה שי םידיאורטסלש רוכזל ךירצ
- חומה לש תינושאר המופמילב םישדוח םא ← םילעהל םילוכי םה יכ ,ילדיאורטס לופיט ינפל היספויבל ךלנ
אפרל אל ךא ,לודיגה תא ← .לופיטה תייחדו תרחואמ הנחבא
- הביקה תיריר תרימשל רישכת םע םיבלשמ
- יטנא לופיט - יטפליפא - ךשמהב םיסוכרפ תעינמל וא ,רבכ וסכרפ יכ
- יטנא לופיט - יטנלוגאוק - ל )םירחא םילודיגל ומכ( חומ ילודיג םא .םיילובמאובמורת םיעוריאל םורגל הייטנ שי
דיינ קיפסמ אל הלוחה - ה תא םינתונ עוריא רחאל וא ,יתעינמ לופיטכ תופורת
- יטנא לופיט - ינואכד

:המוטסלבוילג
- חיכש יכה חומה לודיג והז - הווהמ 2/3 .םיינושארה חומה ילודיגמ
- יביזבניא דואמ לודיג והז - ב םיאורש לובגל רבעמ םיננתסמ ולש םיאתה .חומה םע דח לובג ול ןיא - MRI .
- עיגמ גרוריכהו ,חתנל םיצור רשאכ ,ןכל ןיקת ול הארנש לובגל ( MRI )ןיקת יביטרפוא טסופ - אל אוה השעמל
.ול רבעמ םיאת שיו ,ןיקת
- יביסרגא דואמ - רהמ דואמ םדקתמ
- יטסלפאנא דואמ - poorly differentiated
- 'ומיכל הבוגתה - .שארמ התוא ךירעהל כ"כ ןתינ אל
- רב אל רדגומ לודיגה - יופיר : תעצוממ תודירש 12 m .
- ול שי קמנ לש ביכרמ 2 תיטסלפאנא המוטיצורטסא לש םינייפאמ - .לודיגהמ דרפנ יתלב קלח
- םדה ילכ תונפד לש היצרפילורפ ול שי - מ האצותכ - VEGF - םויה םיעדוי .םאתומ לופיט תתל הזב שמתשהל
- הד( המרופיטלומ המוטסלבוילגכ ליחתהל לוכי לודיגה - הכומנ תוריאממ תגרדב המטויצורטסאכ וא ,)ובונ ,רתוי
רתוי ההובג תוריאממ תגרדל היצמרופסנרט רובעלו - רתוי הברה השענ ךלהמה ,עודי לודיג לש םינש רחאל
.תיביסרגא רתויו תניוממ תוחפל תכפוהש המוטיצורטסא םע ,רתוי ריעצ הלוח ןייפאמ הז .רעוס
- הד - השע ;רגובמ םדא כ"דב :ובונ CT .ןיקת היה אוהו םישדוח 'סמ ינפל
:לופיט
- חותינ - מ התירכ דואמ לודיגה םא האלמ התירכל עיגהל רשפא יא ;הלוחה ייוכיס תא תרפשמ האלמ תיפוקסורק
יכשמה לופיט ילב חותינ ,םלוא .םייתייעב םירוזאב אצמנש וא ,לודג - .הזונגורפה תא הנשמ אל לע עיפשמש המ
ל תלוכיה תא דירומ ער ידוקפת בצמ :ידוקפת בצמו ליג הז התירכה תלוכי בצמבש ימ םיחתנמ ןכל .לופיטב דומע
>ליג :בוט יטסונגורפ דדמ .םיפסונה םילופיטב דומעל לכוי אוהו ידוקפתה בצמה רמשי זא יכ בוט ידוקפת 60 ,
KPS < 80 :יקסבונרק דדמ( 100 - ,בוט ידוקפת בצמ 0 - .האלמ התירכ רבע ,)תמ
- הנירק – .םיילוש 2 לודיגה רוזאל תמקוממ ;םייחה תלחות תא תורפשמ הנירק אלל - 3-4 m הנירק םע ; - 12 m .
ליג < םילוחב תמייק תלעותה 70 תויתועמשמ ל"ת . – ב תיתועמשמ .תויביטינגוק תולוכיב העיגפ רקיעב - 2
ליג > םידלי :תויסולכוא 2-3 הנירקל שיגרו ןיידע לשב אל ןילאימה(  ליג < ,)רוגיפ 70 תלעות לוקשל ךירצ ןכל .
תפתושמ הטלחהה .ןוכיס לומ .ותחפשמו הלוחה םע
:ףקש תודירש הלעמ ךמות לופיטל תפסותב םידליב הנירקה תלעות ה תאו הלחמ אלל - median survival .
- היפרתיכרב – וחכוה אל ףוגב םירחא םירביאב תומייק םימעפלש תוקינכט ,לודיגל יביטקאוידר רוקמ תרדחה
.רקחנ ןיידע המוטסלבוילגל ימעפ דח דקוממ לופיט .חומב תוליעיכ
- :'ומיכ
- % ואצמ .ללכב תועמשמ תורסחל תובולע ןיב ויה תואצותהו ,'ומיכה יגוס לכ תא וסינ ,םינש תורשע ךשמב
ע ,םידדוב הבוגת .םייחה תלחות לש תיתועמשמ אל הכראה ם
- ה תונש תליחתב הליחתהש הלודג הדובע בקע ליחתה לודגה יונישה - 90 ב - EORTC הסינ הזה רקחמה .
(לאדומט םשב הפורת תתל TMZ וחקל .) 573 מ םילוח - 85 .הפורתה תא םהילע וסינו ,הפוריאב םיזכרמ
ליג :ויה רקחמל הסינכל םינוירטירקה 18-70 פת בצמ ; בוט ידוק 0-2 אלל ;םידיאורטס לש העובק תומכ ;
המרופיטלומ המוטסלבוילג ;המכסה ;עקר תולחמ - ,תיביסרגורפה הרוצה םע םילוח םג סינכהל רשפא
.םדוק לופיט ולביק אלש יאנתב
- ךשמב הנירק ולביק םילוחה לכ 6 ;)לבוקמה( תועובש ½ לאדומטב לופיט ףסונב ולביק םהמ - הפורת
םינשב החתופש וללה - ב ךשמהבו ,תונרקהה תפוקת לכ ךשמב - 6 לש םירוזחמ 5 .שדוח לכ ףצרב םימי
היינשה 'בקה - .דבלב הנירק הלביק
- :לאדומט
- Alkylating agent , הצוח BBB רתמו , םילודיגב תוליעי התארה ;חומב תזכ .
- טושפ דואמ ןתמ - .תיבב םתוא תחקל לוכי הלוחהש םירודכ
- ל"ת - ןבור .תולקו תוטעמ דואמ GI - תוליחב ← .תאז עונמל ידכ הליחב דגנ רודכ םהל םינתונ שארמ
2% ב הדירי םיחתפמ - CBC  .הזל בל םישל ךירצ
- .קהבומ ןפואב םייחה תלחותב רופיש ואר
48
- המדקתה םהלש הלחמה ךשמהבו ,הנירק קר ולביקש ולא - םהל תתל ךרוצ ןוכנל האר לפטמה אפורה םא
לאדומט - לופיטה לש טקפאה ,ןיידע .רתוי רחואמ בלשב לאדומט לביק םהמ לודג קלחו ,תאז השע אוה
.דבלב הנירק ולביקש ולא רשאמ הבוט רתוי שוריפבש האצות הארמ ,לאדומט םע הנירק לש בלושמה
- םילודיגה תא הניטקה לאדומט
- ל תודירש - 2 yr הנירק קר : 10% ← בלושמ 26.5%
על לוכי הלוחה םא חותינ רוב - חותינ רבוע
אל םא ← היספויב ← בא םירשאמ המוטסלבוילג תנח ← 'ומיכ 2 הנירק

:תוליעפ ןונגנמ
:לאדומט
ל תכייש - alkylating agents - תפסוותמ וזה תיליתמה 'בקהש עגרב .אתה לש א"נדל תיליתמ 'בק הפיסומ איה
סרה לש ךילהת רובעל א"נדל םרוג הז ,א"נדל ← סמל סנכנ אתה .סיזוטפופא לול

MGMT :
- ןינאווגל תיליתמה 'בקה תא ףיסומ לאדומטה םא .א"נדה תא ןקתל ודיקפתש םיזנא והז ← MGMT תא ןקתמ
ולש ןיקתה בצמל א"נדה ← .לאדומטל עירפמ
- היצליתמ 'בק אלל ,יקנ אוה רוטומורפה רוזא םא ← MGMT .לאדומטה תוליעי תא דירומ
- לע היצליתמ שי םא MGMT - דוקפתל תועירפמ תויליתמה 'בקה MGMT ← א"נדה תא ןקתל חילצמ אל ←
.רתוי ליעי לאדומטה
- וזה היצליתמה לע עיפשמ אל לאדומטה - תוחפ וא לזמ רתוי םהל שיש םילוח שי .לודיגה לש תימצע הנוכת יהוז
לזמ - הל ךרד ןיא .לאדומטה תא םינתונש ינפל דוע לודיגה לש וזה הנוכתה תא םיקדוב ,םלוא .הז לע עיפש
.תיגולוטסיהה הקידבל רבעמ הז תא קודבל בושח
- הקידבה ב היצליתמ תוחכונל - MGMT י"ע תישענ PCR .םירקחמב קר אלא תירחסמ הרוצב אל ןיידע ,
- לש 'בק התואב םיקדוב םא 500 היצליתמ ןיא וא שי םא קר םיקדובו םילוח ← הבוט הזונגורפה ,היצליתמ שי םא
יא הנשמ אל ,רתוי .ולביק םה לופיט הז
- 'בקה יפל תופורתה תעפשה תא םיקדוב םא - לאדומט2הנירקל הנירק ןיב היצליתמ אלל ולאב לדבהה - אל
היצליתמ םע ולאב ,תאז תמועל ;יתועמשמ - לאדומט2הנירקל הנירק ןיב לדבהה - .תיטסיטטס יתועמשמ
- בלושמ לופיטו היצליתמ םע - טעמכ 50% ל תודירש - 2 yr .

ה לש םירמאמה - EORTC ב ומסרופ - NEMJ ב - 2005 .םילופיטל תוסחייתהה תא ונישו ,
.הריחבה לופיטל ףרוג ןפואב ךפה בלושמה לופיטה
?היצליתמ אלל םילוחב לאדומט לע רתוול קדצומ םאה
יה רקחמ תושעל רתוי השק םו - שפא יא ר בלושמה לופיטה לע רתוול - .ףיסוהל קר ןתינ
דגנמ - ויה וניבה בר םירקחמ ךירצש ם - .בר סויגו םייזכרמ
וקדב רחאל וללה םילוחה תא 4 ו - 5 םינש :
- ירחאש ואר 4 םינש - קר ורתונ הנירק קר ולביקש ולא 3% תמועל ,םייחב 12% .בלושמ לופיט ולביקש
- רחאל 5 םינש - 10% בלושמה לופיטה תא ולביקש םייחב ורתונ ןיידע - ןדיע ינפל ללכ םייק היה אלש רבד
.בלושמה לופיטה
- ךשמנ הזה ןורתיהש םיאור ךרואל .םינש

םיריכמש םייטנגה םינמסה תא לצנל םיסנמ םויה - ןוגכ VEGF .
:יגולויב לופיט AVASTIN - יטנא VEGF .
ינש וקל תשמשמ ןיטסאבא םויה .


49
11.3.12

היגולותפ – חומ ילודיג – ךשמה
יקסבדלוו 'רד

Primary CNS lymphoma :
- תוחיכשה סדייאה ןדיעב התלע – וז היסולכוא ברקב רתויב חיכשה .
- .םירגובמ ,םייטנטפמוקונומיא םישנאב םג תוחיכשב היילע םיאור
- םיטיצופמיל ןיא חומב - .הרורב אל הזנגותפה ?םיעיגמ םה הפיאמ זא
- .ינושאר אל הז זא ,רחא םוקממ םיעיגמ םיטיצופמילה םא
- וקסווירפ בא יאת לש םויק לע הירואית שי .םיטיצופמילל היצאיצנרפיד רובעל םילוכיש םיירל
- .הרדשה טוחב תוחפ עיפומ הז
- ןוסיח יאכודמב - לש תוברועמ תוארל רשפא EBV .הזנגותפב
- לש תוברועמ םיאור אל םיטנטפמוקונומיא לצא EBV ← יה .תרחא הזנגותפ י םינופלט לש הירואית הת
לולס א .הקדצה הזל ןיא ךא ,םייר
- ןיינעמ לודיג והז - םידיאורטסל דואמ בוט ביגמ ( )השק תיחומ תקצבו חומה לש היצאינרהל ןוכיסה בקע ←
תרבוע massive necrosis ← םלעיהל טעמכ הלוכי תיפוקסורקמ תומידב חומב םירתונ םיאתהש תורמל , .
- .הנחבא אלל רתונ ךא ,בוט רתוי שיגרמ הלוחה ,וזכ הרוצב
- רובעכו ,שדחמ לודגלו ששואתהל לודיגל םינתונ 3 םישדוח םישוע םיחקול ןכו ,שדחמ תומידו בקעמ .היספויב
- .המוטסלבוילגמ הבוט רתוי םלוא ,הבוט אל :הזונגורפ
- .לפטל רשפא

:םיגוס המכ שי
- angiotropic lymphoma - םדה ילכ ךרואל רקיעב
- ירפ םיעגנ - םירזופמ םיבר םיירלוקירטנו
- המוטסלבוילגל המודש שוג
םה םילודיגה לש עירכמה בורה large B cell lymphoma : CD20 ,2 CD79+ .
ףקש 232 : לודיג – לודיג והז גוסמ high grade
ףקש 233 : םינטק םיאת לש ןינסת םיאור םייפיטא – םילודג םינוניערג םע םילודג םיאת - םד ילכ ביבס םג םיננסמ םה .
.חומה תמקר תא
ףקש 234 : הלעמל - המופמיל יאת – )םייפרומונומ םינטק םיטיצופמילל דוגינב( רכינ םזיפרומואלפ העיבצ :הטמל ;
ל תיבויח - CD20 .

:תומויגנינמ
- ה ןיב םה ולא - intra-cranial tumors םיחיכש יכה
- םה וללה םילודיגה dura-based - הרודל םידומצ
- םיווהמש םיאתה המויגנינמל רוקמ - דיאונכראה יאת
- שוג איה המויגנינמ כ"דב המקרה תא סורהל ילב חומה תא ףחוד רשא ,בטיה לבגומ
- םוקימב םייולת םיינילקה םימוטפמיסה – שאר יבאכ ועיפוי םיתיעל
- ל הלוכי המויגנינמה ,םיבושח םירוזא לש הפיחד ןיאש דע תינילק הטקש תויה ← הנחבאב רוחיא
- המויגנינמ En Plaque - יגמ הטילב םע ע - לוגלוגה םצע יוביע ת
- מויגנינמ .ריפש ירמגל לודיג איה ה
- התוא סורהלו םצעה תא ןנסל תולקב תולוכי ךא ,חומה תא ןנסמ אל הזה לודיגה כ"דב ← לוכי הז םצעה ךותמ
תתל עיגהל - .רוע
- לודגה חומב כ"דב :םוקימה - ב - convexity .ש"מעב םג םימייק ;סיסבבו
- ומויגנינממ תולבוס םישנ ת םירבגמ רתוי
- ירגובמ לש םילודיג םה ולא ם - ליג לעמ כ"דב 40
- תזזגב םדוק לופיט הרבעש היסולכואב רתוי ההובג תוחיכש
- סיזוטמוריפוריונ ןגל רשק שי NF2 - םוזומורכ ג"ע 22 - נמ לש םירקמ םע םיפסונ םילודיגו תובורמ תומויגני
- מ הניחבמ םינווגמ יכה םילודיגה תחא איה המויגנינמ 'ורקי - םיפוצרפ דואמ הברה ול שי
- תיגולותפ איה היצקיפיסלקה - מה םיגוסה םיבור תינילק תובישח ירסח םה 'ורקי
- תובשחנ תומויגנינמה בור grade 1 - יפש לודיג תירשפא ולש האלמ התירכש ,םקוממ ר
- דע 20% םהו תומלשב ואצוהש םירקמהמ grade 1 - ומולעתה תחא וז .תונשיה םישוע המויגנינמ לש ת .
- הרודב תומויגנינמורקימ ואר אב התרכנש תישארה המויגנינמה לש רוז – .תונשיה לש בצמ ריבסהל רזוע
- בשייתמ הז ה םע לש הירואית tumor field theory – תילודיג םורט הביבסב חמוצ לודיגה ; וז הירואית התסינ
הלשכנ ךא תונשיהה תא ריבסהל .

:םיבושח םייפוקסורקימ םיגוס
- clear cell, choroid ← grade 2
- rhabdoid, papillary ← grade 3
50

typical meningioma A :
- ,הליגר המויגנינמ מ רתוי תלעב - 4 הדשל תוזוטימ 10 x תרדגומ , grade 2
- !רתויב בושחה רבדה הז תוזוטימה
- לופיט – היפרתומיכ וא תונרקה תתל ןתינ אל ,)הנש יצח לכ תומיד( דומצ בקעמ

Anaplastic meningioma :
- יביסרגא דואמ ,ריאממ לודיג
- לעמ 20 הדשל תוזוטימ 10 x היפיטאו קמנ ,
- תרדגומ grade 3 תונרקה תשרודו היגרוריכוידר םיתיעל , – לודיגה תושיגנב תולתכ

apillary meningioma P :
- :דואמ תיביסרגא grade 3
- יה הרוצה םידליב םיאורש הדיח

ףקש 241 : .ילדיאונפסה סכרה לע תבשויש המויגנינמ תוארל רשפא הקיסרוט הלסל ברוקה רוזאב ;תלוגלוגה סיסב
ףקש 242 : המויגנינמה הז הטמל שוגה - .חומה תמדקב םייזכרמה םירוזאה לע ץחול ,תלוגלוגה סיסבב
ףקש 243 המ הברהב .םיינייפוא דואמ םייתלוברעמ םינבמ םיאור :המויגנינמ לש םיגוס תת : רשפא וללה תולוברעמ
תויודייתסה תוארל - psammoma bodies והז . grade 1 .
ףקש 244 : קמנ ירוזא תוארל רשפא ;תיביסרגא רתוי המויגנינמ ← 3 - grade 2 .תוזוטימה 'סמל םאתהב
ףקש 245 : תונטק תוחולש לש הרוצב ,חומה ךותל הרידח ← ללגב ,רתוי ההובג תונשיהה תוחיכש .סקטרוקה ןוניס
כהש .תיתייעב איה האלמה התיר

םויה grade 2 חומל הרידח םע ךא ,תוזוטימ ילב המויגנינמ םג תללוכ רתוי ףא ,רתוי הובג תונשיה רועיש ללגב ,
)רוע תתל השילפ םג שי םשמ םיתיעל( םצעל שלופש לודיגמ .
כ הז תא םירידגמ חומל הרידח שיש עגרב - atypical .
חבאל לוכי גרוריכוריונה םג הז תא .ן
הז תא ןחבאל השק גולותפל - .הרידחה תא תוארל ליבשב חומה לכ תא ךירצ יכ
חומל הרידח ילב - .האצוהל לקש לודיג איה המויגנינמה51
היגולותפ - הד תולחמ - תויביטנילאימ
יקסבדולו ר"ד

הד תולחמ - :תוימוהיז אל תויביטנילאימ
- םישכרנ םיבצמ ; תיטנג היציזופסיד הרפ םע םיבצמ שי
- ןילאימ סרה - תרבעהב היעב 'ופניאו םיתותיא ← וריונ םיטיצפד םייגול
- הד - הרהש ךכל תמרוג היצזינילאימ - המלש אל וא תבכעתמ היצזינילאימ ← תוראשנ םימעפל וללה תועיגפה
.תוינורכ ,ןמז ךרואל
- ב ןילאימה תיינב - CNS הילגורדנדוגילוא י"ע תעצבתמ

Multiple sclerosis :
- הצופנ יכה הלחמה וז 'בקב
- :הזנגותפ תינומיאוטוא הלחמ - ימצעה ןילאימה תא ןוסיחה 'עמ יאת תפיקת לש האצות
- :םייפרגונתאו םייפרגואיג םירוטקפ
- הדנק ,לארשי ,ב"הראב הנבל 'כוא - ההובג תיסחי תוחיכש
- םיניס ,ב"הרא/הקירפאב םירוחש - רתוי הכומנ תוחיכש
- ב"הראל ורבעש םיניס - 'סמב תמיוסמ היילע שי ל םירקמה ןיסב םיניס תמוע
- הלחמה תוחתפתהב הקזח תיטנג העפשה שי :םימואת תקידבב
- תכרעמ HLA וא DR2 ב יוניש וא - IL2/7 םזיפרומילופ דיטואלקונ , – הבוגתה תא ליעפמש ןונגנמה המ םיעדוי אל
.ןילאימה דגנ תינוסיחה
- יתביבס עקרו יטנג עקר שי ,רמולכ .
- י"ע ליחתמ הלחמה ךלהמ T CD4 ← גמ ןילאימה תא םיפקותו םינושאר םיבי
- תרשרש תבוגת םיליעפמ םה - םיניקוטיצ תשרפה ← םילעפושמ םיגאפורקמ סויג ← םינוסקאה תא םיטישפמ
.הזוטיצוגפ םישועו ןילאיממ
- ל המודש לדומ תונבל וחילצה ,הדבעמ יאנתב - MS םדא ינבב - ןילאימה םע תודלוח לש היצזינומיאוטוא ושע
.ןהלש ימצעה
- יחד ןתונש ילאריו רגירט שי ותוא והיז אל ןיידע ךא ,הלחמל הפ .

:תינילק היצקיפיסלק
- יסאלק
- יטוקא
- הקיטפוא סיטילאימוריונ
- תירטנצנוק סיזורלקס - הד - תרוצב היצנילאימ
לצב תובכש

היגולותפה תניחבמ - .תומוד ןה

:היגולותפ
- םיבר םיעגנ שי
- סיזורלקס - השקונ תירוביח המקר
- םישקונ רתוי תצק םה םידברה - יגשכ סיזורלקסב רבודמש ובשח ,הז תא ול ךא , ב - MS סיזורלקס ןיא השעמל
- םה םירידנ םירקמב ;ןבלה רמוחב רקיעב םיאצמנ םיקאלפה רופא רמוח לובגב םיאצמנ - לש םירואית םג ויה .ןבל
.רופאה רוזאב םיקאלפה תואצמה
- :ורקמ
ףקש 56 : רופאל היצרולוקסיד - ןבלה רמוחב םוח
ףקש 57 : זולאק סופרוק רוזאב ו ם - בכוכ תרוצ םע ,עוקש תצק קאלפ שי
ףקש 58 : רדח רוזאב 3 סיסבה יניערגו
ףקש 59 : סנופה רוזאב ךתח – חומה עזג
ףקש 60 : הרדשה טוחב עוקש רופא קאלפ

Active plaques :
ףקש 61 : luxon phage blue - ןילאימ תעבוצ ; הד ירוזא תוארל רשפא - היצזינילאימ - לוחכב עובצ אלש המ לכ
:םיקאלפ רוזאב חומה תמקר
- תקלד יאת י"ע תננוסמ - )ןילאימ ועלב( הבחר תיפצק 'וטיצ םע םיגאפורקמ םגו ,םיטיצופמיל רקיעב
- הילגורדנדוגילוא יאת 'סמב הדירי
- יבלשב םירומש תיסחי םינוסקא :םינושאר ם
- לכל םיביגמ םיטיצורטסאה ,חומב םיכילהת דואמ הברהב ומכ תיתבוגת סיזוילגורטסא תרוצב רבד
ףקש 63 :
- תעיבצ :הלעמל לאמש H&E - םיגאפורקמ הברה
- ןמושל העיבצ :הטמל לאמש - oil red - ה 'וטיצש םיאור - MQ האלמ ןמושב )ןילאימ לש תוקרפתה(
- םיגאפורקמ אלמ :הלעמל ןימי
- המקרבו םד ילכב םיטיצופמיל :הטמל ןימי
52
ףקש 64 : הד םע עוגפ רוזא ןיב רורב לובג - היצנילאימ )הלעמל( ןיקתו רומש רוזא ןיבל , )הטמל(
ףקש 65 : קאלפה רוזאב םינוסקאה )לאמש( - םירומש רתוי וא תוחפ ; ןימי – ןיקת רוזא
ףקש 66 : ןימי – לש ןיערג MQ . לש 'וטיצה ךותב MQ - תירטנצנוק הרוצב ןילאימ תוארל רשפא
ףקש 67 : הברה MQ תיפצק הבחר 'וטיצ םע יתבוגת טיצורטסא . – הבחר המסלפוטיצ ,םיניערג 'סמ – סיזוילג

nactive plaques I :
- ןילאימ אלל רוזאב תוסירה קר ורתונ
- תקלד ןיא
- םיגאפורקמ הברה ןיא - ולכיש המ לכ תא רבכ וניפ
- הילגורדנדוגילואב השק העיגפ
- יתגרדה ןווינ לש ךילהת םירבוע םינוסקא
- סיזוילג :ףסונב - טלתשמ םייביטקאירה םיטיצורטסאה םי

ףקש 69 : תקלד ןיא ;םיבר םייתבוגת םיטיצורטסא
ףקש 70 : ןילאימ ןיא )לאמש( קאלפה רוזאב
ףקש 71 : ביטרנגד יוניש םירבוע םינוסקאה י - םימעפל םיעוטק ,םילסלוסמ ,םיבועמ
ףקש 72 :
- הלעמל - הניקת הרוטקטיכרא
- עצמאב - םיטיצופמיל תפקתמ ← םיכשומ MQ ← הרל ןויסינ שי ;םינוסקאה תפישח - כ"דב הז ךא ,היצזינילאימ
.חילצמ כ"כ אל
- הטמל - inactive plaque - .םיטיצורטסא לש רכינ יוביר ,ןילאימ אלל םיפושח םינוסקא תוארל רשפא

Shadow plaques :
ןילאימ תצק וב שיש קאלפב רבודמ - הד הז םא םיעדוי אל - היצזינילאימ הר וא ,המלש אל - השלח היצזינילאימ
ףקש 74 : ןילאימ ילב רוזא ;)ההכ לוגס( ןיקת ןילאימ םע רוזא שי ( D ) םייניב רוזאו , – shadow plaque
ףקש 75 : עצמאב םייניבה קאלפ
ףקש 76 : )ץחב ןמוסמ( עצמאב ;לאמש דצב ןיקת יבוע - = הקד ןילאימ תפטעמ shadow plaque

umor like plaques T :
- םירידנ םירקמב - קאלפ דיחי לודג ש .לודיג ומכ תינילקו תיגולוידר הארנ
- ורקימ )היספויב( ,העטמ תויהל הלוכי הנומתה : .המוטיצורטסא ררועמש סיזוילגורטסא םע םיקאלפב רקיעב
- תעיבצב luxon phage blue .המיאתמ הנחבא לבקתת

ADEM - Acute Disseminated Enchepalomyelitis :
- חומה לכב תובורמו תונטק תוידקומ תועיגפ ולא היגולותפב ךא ,תינילקו תיגולוידר תיזופיד העיגפ
- םיילאריו םימוהיז רחאל רקיעב ןוסיח רחאל םג ,
- הלחמ יהוז הרדשה טוח לש םג תוברועמ הב שיש
- מ לדבה - MS :
- MS נש לש ינורכ ךלהמב תנייפאתמ דואמ םי ← םיקאלפב תויליבאירו הברה שי
- ADEM - טעמכ( התומת לש הובג תיסחי % םע ,השק ,הפירח דואמ הלחמ 20% ינב םה םיעגנה לכ ;)
ליג ותוא

ףקש 79 : חומב השק העיגפ
ףקש 80 : בלה רמוחב םיבר םיעגנ ן
ףקש 81 : תורהבתה שי םד ילכ ביבס רקיעב תירטיצופמל - ה - MQ ביבסש המקרב םיעגופו םד ילכמ םיעיגמ

ANHE - Acute necrotizing hemorrhagic encephalomyelitis :
- הרידנ הלחמ AI המוד , תינילק ל - ADEM רתוי העורגו הפירח ךא
- צ םישנאו םידליב רקיעב תעגופ םיריע
- ההובג דואמ התומת - 60-70%
- ל םימוד םייוניש םיאור - ADEM הד לש - צזינילאימ םד יפטשו קמנ םג שי ףסונב ךא ,הי

ףקש 83 : מ הנומתב םד יפטש הברה ורק
ףקש 84 : הד ירוזא הברה - הטמל ;תיקמנ םד ילכ ןפוד ;היצזינילאימ - ד"טש יתעבט ןטק םד ילכ ביבס


53
וגיטרו
יאתבש וי'גרס 'רד

Verto = תיבוביס העונת/השגרה – .תרוחרחסה רואית

.הביבסה לש תובבותסהו ףוגה תוביצי לש השוחת
ףוגה לש הפיחד תשוחת  דצל דצמ ,תירוחא/תימדק
היצליצסוא – םידדצל קר אל ,הטמל/הלעמל תויהל הלוכי העונתה
םיטמוטפמיס דואמ םה בורל – תואקה ,תוליחב – םע ןוימב םירדגומ gated ataxia - הרזעל םיקוקזו לופיל םילולע
הכילהב
Dizziness – רתוי הלק תוביצי רסוח

הטלקהמ םילשהל


54
ןוסניקרפ
רגניזלש הנליא ר"ד

:המדקה
- הראות הלחמה ןוסניקרפ סמיי'ג ,יטירב אפור י"ע
- ליגב 42 ראית אוה 6 ולש תוכילהה ןמזב האר אוהש םישנא
- א םתוא תוערפהו תודיערמ ולבס םישנ הכילה
- ירחא 60 םש ושפיחשכ ,הנש ומש לע הל וארק ,הלחמל

:הלחמה ינמיס
1 . החונמב דער - ב עיפומ - 2/3 רירש תלעפהב קספיי דערה ;םילוחהמ )החונמה תקספה( . היהי םילוחהמ קלחל
.)םיידי תטשוה לשמל( החונתב/העונתב דער
2 . תוידיגר cogwheel - םילוחה לכב םייק הז .םייניש לגלג ומכ הזז איה ,יביספ ןפואב הפגה תא עינהל םיסנמשכ
3 . היזניקידרב - העונתב תויטיא הבשחמבו - רבד לכב - ,רוביד ,אסיכמ המיק הכילה 'וכו
:הנחבאל ךירצ 2 ה ךותמ - 3
הלחמה תומדקתה - דואמ תיטיא .

:םיפסונ םיינילק םינמיס
- םיירוטומ םינמיס םיפסונ :
- freezing - רצ םוקמב הריצע - הפצרה לע ספ תחנהב תכלל וכישמי
- תילרוטסופ תוביצי יא לעמ( 4 )הרוחא םידעצ - !הלחמב םירחואמ םיבלשב קר
- היטנגורקימ
- םיילאינרק םיבצע - fascial - םינפב העבה רסוח
- תונווגמ תוירוסנס תונולת
- תוימונוטוא תוערפה - ,הנתשהב םרזב היעב ,תוריצע ז ןיא )הרגאיו םילבקמ( הפק
- תוירטאיכיספ תויעב - הזוכיספ דע )חיכש יכה( ןואכידמ
- תיביטינגוק הדירי - בו ,םייטרקנוק םה הלחתהב ןורכיזב הדירי עיפוהל הלוכי ךשמה
- הניש תוערפה - ב - 90% םילוחהמ
- רועב תוערפה - םישק םינבל םיעגנ ,רועב םינמוש

:היגולותפ
- רוחשה רמוחב העיגפ שי - הטקפמוק סרפ הרגינ היצנטסבוס ( SNPC )
- ( ראשנ הטלוקיטר סרפ הרגינ היסנטסבוסה SNPR רוחש תוחפ אוה ךא ,)
- ( הרגינ היצנטסבוסה SN חומה עזג ךותב תאצמנ )
- SN םירחא םיניערגל תרבחתמ - סיסבה יניערג - ה תא םירידגמ קלח .םהיניב םילולסמב העיגפ שי - SN קלחכ
םיילאזבה םיניערגהמ - הז חוכיווב
- ש ךירצ ,ןוסניקרפ לש םינמיס ויהיש ידכ - 70% לש םיאתהמ SNPC ותומי
- םירתונש םיאתב - אול יפיפוג שי 'וטיצה ךותב י
- יפיפוגב אפלא םשב רמוח שי יאול - ןיאלקוניס

ףקש 12 : ןוילעה - ןוסניקרפ לש חומ – םייק אל רוחשה רמוחה
ףקש 13 : ;יאול יפיפוג םע םיאת דצב קמ תוארל רשפא יאול יפיפוג שי ןיידעו ,את תמ ובש םו - ולא םה םא םיעדוי אל
.אתה תומ תובקעב ורצונ םהש וא ,אתה תומל ומרגש

היגולותפ - Braak Staging :
- ב - 2003 אפלאל םתוא ועבצו תוחומ וחקל , - ארל ידכ ,ןיאלקוניס םתוא םיאור הפיא םינוש םישנאב תו
- שיש ואר 6 :הלחמל םיבלש
- ןיאלקוניס אפלא םיאור ובש ןושארה םוקמה ← CN1 - ירוטקפלוא tract הטגנולבוא הלודמ 2
- SN - בלשב קר 3
- חירה שוחב הדירי - ןוסניקרפל ןושארה םוטפמיסה )רמייהצלאל םגו( – דערה תעפוה ינפל םינש עיפוהל לוכי
- הרפ בלש - אפלא תעיקש םיאצומ :יטמוטפמיס - יס טקרט ירוטקפלואב ןיאלקונ הלודמבו
- לש תוומ ירחא( יטמוטפמיסה בלשב 70% )םיאתהמ ← ב ןיאלקוניס אפלא םיאצומ - SN

:היגולוימדיפא
- :חיכש טסנוא ליג 40-70
- ליג לעמ 65 - 1% הלחמהמ םילבוס
- םירבגב רתוי


55
:תויגולויטא
1 :הקיטנג )
- רופס הלחמב רבודמש ובשח רבעב א .תיטנג אלו תיד
- ינפל הלחמה תעפוהבש ואצמ ,םלוא ליג 50 יטנג רשק שי )םימואת לע תודובע( ליג ירחאו , 50 .יטנג רשק ןיא
- תועודי םויה 17 .תויצטומ
- יה י ה איהש ובשחש היצטומ הת - הל וארקו ,ןוסניקרפל תמרוגש היצטומ parkin gene הזש ררבתה ךשמהב .
םיריעצב רקיעב עיפומו ,חיכש אל דואמ – יאליג 20-30 .
- םילוח ואצמנ :ןורהא 'פורפ השוג םע םידלי לש םירוה םהש ← לש אצמנ ,םילוחב ןגל תואשנ תקידבב - 1/3
יה םילוחהמ י יצטומ הת השוגל ה - םיזנכשא םידוהיב רקיעב תרסח איהש ןעטנש תורמל( םירחואמה םיאליגב םג ,
.)ולא םיאליגב יטנג ביכרמ
- םיזנאל ףילחת לש לופיט תוכזב תובר םינש תויחל םילוכי םויהש ,השוג ילוחב - ךשמהב חתפל םילולע םה
.ןוסניקרפל המוד הלחמ
- ףסונ ןג ואצמ ךשמהב LRRK2 - .םיאקירפא ןופצבו םיזנכשא םידוהיב חיכש

2 :הביבס )
- MPTP :
- חקרש םס ןוטסדיק יראב םשב הימיכל טנדוטס
- םסה תא ונממ ונקש םישנא - יפ ןוסניקרפ ינמיס וחת
- ש ואר ךשמהב - MPTP ב םיאת גרוה - SN - ה היחה לדומ - 1 ןוסניקרפל
- לע ססובמ :שדח היח לדומ jeff – ה תא ךיפה יתלב ןפואב סרוהש תג יומד רמוח ליכמ ,יניארקוא םס - SN ;
ןונימ תיולת הלחמה תרמוח – העובקו הריהמ הלחמב רבודמ ךא ,יתגרדה יומד
- :תירפכ הביבסב םייחו ראב ימ הפישח בקע הארנכ ,ןוסניקרפ תוחיכשב היילע שי ב .הרבדה ירמוחל ה ןופצ ץרא
.הרבדה ירמוחל הפישח ר"ע ןוסניקרפ ילוח םיריכמ
- :בלח רקיעב ושענ וללה תודובעה .ןוסניקרפ תלחמל רגובמה ליגב בלח תייתש ןיב רשק וארהש תודובע שי
.הנונא םע בלח םיתוש םש יאווהו םייבירקב
- :הנונא רמוח ירפהמ םיצממ םא - ןיסנונא - יברתב ותוא םימשו םיחקולשכ .םיאתה תוליעפל עירפמ אוה ,םיאת ת
המלשה היחב תמש המש םיאור ,םתוא םיגרוהו הנונא םהל םינתונו ,תודלוח - הז SN . .בלח ילב/םע תיסקוט
- שי פולדאווג יאב ה תוחיכש תא ןוסניקרפ ,רתויב ההובגה ואר .המל ושפיח .ןוסניקרפל המוד הלחמ םע םילוחו
ונא הקשמ ותש וללה םילוחהש ."תואירב הקשמ"כ הנ
- :ןיטוקינ .ןוסניקרפב תולחל ןוכיסה תא דירומ יכהש םרוגה אוה ןושיע 3 ךשמל תואספוק 10 תא דירומ םינש
ב ןוכיסה - 62% תולחמל ןוכיסו התומת הלעמ ןושיע ,םלוא . CV - תונורסחהו ומכ .ולש תונורתיה לע םילוע ולש
ןושיע ,ןכ תא טאמ אל ןיטוקינ םגו ,ןוסניקרפ ילוחב הלחמה תומדקתה תוקבדמב .ןוסניקרפ ילוחב ליעי אל
- :ןיאפק ליעי דואמ ; :םירבגב 5.5 .ןגמ טקפא ןיא הארנכ :םישנב ,םירבגב םויב הפק תוסוכ
- :תולמעתה תולחל ןוכיסה תא דירומ )י'צ יאט רקיעב( חכומ ןפואב – ילופיט ןפואב תשמשמ ליגב תולמעתה ;
ריעצה - ךשמהב תוחפ ולח ,רתוי ונמאתה םא - ןוכיסה תא תיתועמשמ הדירומ תיביסנטניא תיבוריא תוליעפ
תולחל – ןונימ יולת יראיניל ןפואב .
- Uric acid יטנא : - יעבט טנדיסקוא עבטב רתויב קזחה תלחמ תוחתפתהל תוחיכש הדירומ תומרב היילע ;
שכ .ןוסניקרפ - UA הלוע םדב ה תא הטאמ ןוסניקרפ תלחמ , םיכפוהש לכואב םינירופ םילעמ םא .הלש בצק
ל ךשמהב - UA - ןפוא לכב .יוסינב עגרכ הז ?הלחמה תומדקתה בצק תא טאמ הז םאה - אל ,טואג ול שיש ימ
.ןוסניקרפ ול היהי
- :לוהוכלא הלעמ UA .)םויב תחא ןיי סוכ(

:היצקיפיסלק
- ינושאר ןוסניקרפ - פוידיא ט י
:תלדבמ הנחבא שי
- Secondary - לודיג ,יחומ עוריא ,תופורת - לש םירוזאב חומב היהיש רבד לכ SNPC המוד הנומתל םורגל לוכי
.ןוסניקרפל ןיטולחל
- Parkinsonism-plus syndromes - תונוש תוינווינ תולחמ – תורזוע אל תופורתה ךא ןוסניקרפ ומכ תוארנ
.רצק ןמז ךות רעצב םיתמו ןוגכ תולחמ ןומה שי corticobasal ganglionic degeneration .'וכו רמייהצלא ,
- Multi system atrophy
- Progressive supra nuclear palsy
- Hereditary - .ןוסניקרפ ומכ תוגצייתמש תוילובטמ תויתשרות תולחמ ןומה שי
- :ןוסליו תלחמ םיריעצב - ליחתהל לוכי רבד לכל ןוסניקרפכ ; חב ןב הלו 20 - ןוסליו לולשל םיבייח

:הנחבא
:ןוסניקרפ הניאש הלחמל ןוסניקרפ ןיב םילידבמ ךיא
- ממ :תירטמיסא הלחמה תירטמיסא תויהל םינשה ךרואל הכיש
- לרוטסופ םירזחה פוידיא ןוסניקרפ םע םילוחב :םיי ט ;םירומש םיילרוטסופה םירזחהה ,תונושארה םינשב ,י
םימלענ םיילרוטסופה םירזחהה ,ןוסניקרפ תומדמש תולחמ םע םילוחב םע הנושארה השיגפב רבכ כ"דב
םיילרוטסופ םירזחה ול ןיא לבא ,דעור תצק אוהו הלחמה תא ליחתה וישכע אוה םא .אפורה ← .ןוסניקרפ אל הז
56
- תיטיא דואמ הלחמ - ןוסניקרפ אל הז ,תרהוד הלחמ שי הלוחל םא
- מכ תועודיש תופורת תינוסניקרפ תנומסת תורש – יתימא ןוסניקרפ אל הז
- וריונ הקידבב הרטסקאה 'עמל םירושק אלש םינמיס :תיגול - )תויטיא ,דער ,ןוישק( תילדימריפ - ןוסניקרפ אל
.ינושאר
- Levodopa - לש ןונימב ןוסניקרפל תנתינש הפורת 4 םויב םירודכ - high dose (1000mg) לביק הלוחה םא ;
ביגה אלו הפורתה תא - .ןוסניקרפ אל הז

תמדקתמ הלחמב לופיט תינורכ – תווצ תדובע :
- אפור
- תוחא
- טסיפרתויזיפ
- קוסיעב אפרמ
- גולוסקס
- תרושקת יאנילק
- יאנוזת
- ילאיצוס דבוע
- גולוכיספ
- תיתצובק הכימת

:םילופיט
1 ) Levodopa :
- ה והז - gold standard םע בלושמ דימת , carbidopa ו - benserazide !
- תה תעינמל ” :ל Dopa decarboxylase inhibitor ( carbidopa ו - benserazide ) - ךופהת אל הפורתה ךכ
הז ;הירפירפב ןימאפודל built in .םינתונש רודכב
- ןימאפודל ךפוהו חומל סנכנ :ןונגנמ - ה סרהב רסחש המ - SN .
- רודכה תא םיחקולשכ - ליעיל בשחנ אוה ןכלו ,םינמיסב רופיש שי דימ .רתויב
- ד"ל תדירי ,תואקה ,תוליחב :ל"ת הידרקיכט , - .הירפירפב ןימאפוד
- :םיירוטומ םיכוביס
- תוינוצר יתלב תועונת תעפוה :חווט ךורא לופיט בקע – .היזניקסיד
- Wearing off response - שי on/off - ,דבוע אל אוהשכו ,ןמז תוחפו תוחפ דובעל ליחתמ אוה םינשה םע
.םיינוסניקרפ םינמיס חתפמ םואתפ הלוחה
- Early morning dystonia – ה ןהוב תעקתנ הלעמל .הז תא ררחשל םיחילצמ אל םהו ארונ באוכ הז ;
- הפורתל הבוגת ןיא - תכשוממ החיקל ירחא
- Freezing - .עודי אל םרוגה ;זוזל חילצמ אלו עקתנ הלוחה ,רצ םוקמב
- :םיירוטומ םיכוביסל ןוכיס ימרוג
- רתוי ריעצ הלוח
- תכשוממ רתוי הלחמ
- השק רתוי הלחמ – םיריעצב ךכ הז דימת
- רתוי הובג ןונימ לש levodopa
- Levodopa ל םג ךופהל עדוי - 3 - OMD ← םיזנאה תא םוסחל ךירצ COMT ← כמש רודכ ורצי תא םג לי
.הבוגתה תא רפשמ הרואכל הז .הזה בכעמה

2 ) B inhibitor) - (MAO Rasagiline - :ןימאפוד קוריפ תמיסח
- .ןמזה םע הרימחמ הלחמה
- הלחמה ךלהמ תא הנשמ אלש יטמוטפמיס לופיט ןתמב - הרמחהו רופיש
- הלחמה ךלהמ תא הנשמ ןכש יטמוטפמיס לופיט ןתמב - תומדקתהב הטאהו רופיש רשאמ תוחפ ךא ,הלחמה
.ובצלפה
- רקחמ TEMPO :
- רתוי םדקומ הפורתה תא ולביקש םילוח - .רתוי הלק היהת םתלחמ
- ובצלפב - הרמחה כ"חאו ובצלפה ללגב לק רופיש ← ימ ומכ אל ךא ,רופיש היה ,ןילי'גסר םהל ופיסוהשכ
.הלחתההמ התוא לביקש
- יטסיטטס חותינ ADAGIO :
- FDA םיסנכתמ אלו םיליבקמ אל םיווקהש חיכוהל שקיב
- ב - 1 mg בו חילצה הז - 2 mg ה י תוסנכתה התי
- ה - FDA ה( תיביטקטורפוריונכ הפורתה לע זירכהל םא טבלתמ )דבלב תיטמוטפמיסכ תבשחנ איה םוי

3 ) DA agonists :
- חומב ןימאפודל ףילחת – תילאזבה הילגנגב םירוזאה תא תורישי תורגמ
- ןתמ ינפל םיריעצ םילוחב םתוא תתל םיצילממש שי levodopa
- לוסקפימרפ ,לוריניפור :שומישב תוירקיעה – ימוי דח ןתמ
- :ל"ת
- תוליחב
- תויצניצולה
- לובלב
- תת - ילרוטסופ ד"ל
- םיילגרב תוקצב
- impulse control disorders ( ,לכוא ,תוינק ,סקס
)םירומיה

57
4 יטנא ) - :תויגרנילוכ
- דערל רקיעב תורזוע – רתוי השק אוהש לככ( השק דערל תרזועש הדיחיה הפורתה – םילופיטל ביגמ תוחפ אוה
)םירחאה
- :ל"ת ,לובלב ,ןתש תריצע ,המוקואלג ןורכיזב תוערפה
- וח הברה ,תוליעי דואמ תורמל ,ןתוא תחקל םיצור םיל ל"תה

5 :ןידטנאמא )
- מוה רוקמב יטנא לופיטכ האצ - ילאריו
- הלועפ ינונגנמ הברה הל שי - ךרד םג DA ךרד םגו Ach
- ל רוטפצרה תא תמסוח - NMDA
- :ל"ת )םיילגרה לע םיווק( סירלוקיטר ודיביל ,םיילגר תקצב ,לובלב
- ןידטנאמא םילבקמש םישנא - חתפל םהלש ןוכיסה ןטק היצנמד - יביטקטורפ טנמלא לק

:ןוסניקרפ הלוחב לופיטה
- הלחמה בצק תא טאתש הפורתב ליחתהל ךירצ - ןילי'גאסר ומכ
- תויטמוטפמיס תופורת ףיסוהל ךירצ - ומכ DA agonists ה יבגל ריהזהלו( - impulse control )
- םע תוכחל ךירצ :רגניזלש ר"ד יפל levodopa .הרירב ןיאשכ קר תתלו ,
- םינתונ ךשמהב קרו ןמז הברה םיכחמ רשאכ ,םלוא levodopa - הברה הפורתה לש םיכוביסה תא םיחתפמ
.רהמ רתוי
- תתל ךירצש םירמואה שי ,ןכל levodopa .הלחתהב רבכ
- דגנהו דעבה תא םילוחל ריבסהל יאדכ - .טילחהל הלוחל תתלו

:תינפוג תוליעפ
- תינפוג תוליעפ עוציבש םישנא לע עצובש רקחמב החינז ; ליגמ לחה ,םישנאה בור ,הנש רחאל 30 הלדגה התייה ,
תינפוג תוליעפ ושעש ולאב ימדקה סופמקופיהה לש 3 ךשמל עובשב םימעפ 40 הזכ היה אל תוחיתמב( תוקד
)יוניש – לדג ילדואקה ןיערגה חפנ ,ןכ ומכ .רמייהצלאה תלחמ רוזא – .ןוסניקרפה תלחמ רוזא
- תינפוג תוליעפ תצלמומ 3 מעפ ךשמל עובשב םי 45 .תוחפל 'קד
- י'צ יאט – 40 עובשב םיימעפ תוקד – רחאל 24 ה תולאקס לכב רופיש היה תועובש .ןוסניקרפ ילוחב םינחבמ
- לו בוהאל ךירצ הלוחה י דימתהל םיבייח יכ ,תינפוגה תוליעפהמ תונה .הב

יחותינ לופיט :
- חומ בצוק תלתשה - רטקלא םימש בסב הדו - לופ / סומלת / סומלת םודי
- עב תמשומ הדורטקלאה בצוקל תירוע תת תרבוחמ ,חומה קמו ; חותינה ןמזב ינרע הלוחה
- תא םינווכמ בוט דוקפת היהי הלוחלש ךכ בצוקה ; .הנוכנ הרוצב טושפ אל דואמ בצוקה ןוויכ
- אפורהשכ ?םיליתשמ יתמ "םייח ןיא" הלוחלש טילחמ - לביק levodopa ,תואירבה לסב הז .םיכוביס חתיפו
.תושק העונת תוערפה םע םישנאב
- .ףידע הז זא ,תודבוע תופורתה םאש וארהו ,םיכוביס שי חותינל
- םיליתשמ דימת טעמכ 2 ינשל תחא תועירפמ ןהו ,תודורטקלא י ה - .םיפפוח תודש תורצוי ןה
- השוע בצוקה המ םיעדוי קוידב אל - ףוחדל רשפא ל תודורטקלאה תא מ תומוק םינוש ןהו , רגת ו הנמ תובוגתל
תונוש ; עודיש המ – .דערה תא רפשמ יוריגה
- :םיחיכשה חותינה יכוביס
- םוהיז - סיטיגנינמל םורגל לוכי
- תרבחמה הדורטקלאב רבש - םישימג םירוביח םירציימ םויה
- םד ילכ ץצופל לולע חתנמה ,ןוכנ ןנכות אל חותינה םא
- תויודבאתה רועישב היילע - אל גהמ הז םא םיעדוי וא ,ומצע יורי יכ םיאירב תרחמל ומוקי םהש ובשח םה58
תויזניקרפיה
ינראדב חמאס ר"ד

:המדקה
- הרטסקא תולחמ לש םיגוס ןהיתש ןה תויטניקופיהו תויטניקרפיה תולחמ - .תוילדימריפ
- הרטסקאה 'עמה - תילדימריפ - רחא העונתה בוציע לע תיא - תרשפאמ 'עמ .הניקת העונת לע תיארחאש תפסונ
הז - .םולברצ
- תויטניקופיהה תולחמה תא תגציימה - .ןוסניקרפ
- .םיגיצנ דואמ הברה שי תויטניקרפיהה תולחמל
- תויטניקרפיה תולחמ - אל ןהילע הרקבהש תוינוצר תועונת וא ,)דער ,םיקיט( תויוצר אל תועונתל תומרוג
.)רתי ץומצמ לשמל( תינוצר

Tremor :
:הרדגה
- לב העונת נוצר ית )תיבצק( תירלוגר ,הרידס כ"דב ,תי - יאו ,תורידס ןניאש תועונתה ראשל דוגינב הז - .תוירלוגר
- דחיב םיטסינוגטנאהו םיטסינוגאה םירירשה ץוויכ לש האצות הז .

גוויס - :תוליעפ בצמ יפל
- rest tremor : )היזניקופיה( ןוסניקרפב עיפומ ,החונמב דער
- action tremor : :דיה תלעפהב ,הלועפ תעב עיפומש דער
- ילרוטסופ - תמיוסמ החונתב
- יטניק – יהשלכ העונת םיליחתמשכ
- intentional tremor - הרטמה תארקל עיפומ )העונתה ףוס( - תוירלברצ תולחמב עיפומ
- task specific - לשמל ,תמיוסמ הלועפב קרו ךא עיפומ הפק תייתש יכ/ /ןיכס קיזחמ גרור טע תקזחה
- וזיא ירטמ - ןחלושה לע דיה תא םיצחול רשאכ עיפומ
- יטטסותרוא – ןוסניקרפב ינייפוא ; בישימ רבעמב עיפומ ה רושק הארנכ ,הכילהה תליחתב רבועו הדימעל
.ד"לב ייונישל

:היגולויטא פ"ע גוויס
- :יגולויזיפ לעב ;תופייע ,ץמאמ ,ץחלב עיפומ ;בלה תומיעפל רושק ילוא ;םיטסינוגטנאל םיטסינוגא ןיב סנלב
.םימיוסמ םינייפאמ
- :ינוסניקרפ
- החונמב רקיעב ; רביאה תלעפה – קספנ דערה
- ירטמיסא
- :ינוטסיד
- תינוטסיד החונת תעב עיפומש דער - תל תמרוגש םירירש 'בק ץוויכמ האצותכ ,תינוצר יתלב העונת החונ
.תפסונ תינוצר יתלב העונת שי כ"דב הילעמש ,תילמרונבא
- .רחא והשמ וא דער תויהל הלוכי תתוועמה החונתה תא ןקתל ידכ תישענש העונתה
- midbrain/rubral :
- םודאה ןיערגל קזנמ האצותכ דער ← דערה תורוצ לכב עיפומו ,סג אוה דערה ףוסו תליחת ,החונמ(
)העונת תולחמב כ"דב עיפומ הז . חומה עזג לש - ב חיכש - CVA וא חומה עזג לש MS .חומה עזגב עגופש
- .םולברצל רשק ול שי
- :ירלברצ ב ןייפואמ - intentional tremor

Essential tremor :
- הרטסקאה הלחמה - רתויב החיכשה תילדימריפ
- דערב כ"דב תאטבתמש הלחמ יהוז כ"דב החונמ לש אלו ,החונת וא הלועפ לש
- הברה הזה דערה )ןוסניקרפ( החונמב דערה תמועל ריהמ רתוי
- ףוגה יקלח לכב עוגפל לוכי אוה
- :תוחיכש 3% ב ;'כואהמ - 2 שארה דער ,םינימה ( "no no", "yes yes" ) םישנ לצא חיכש רתוי תצק
- ב עיפוהל לוכי ריעצ ליג ( 5-6 ) ובמה ליגה דע ג ליגב קיפ ,ר 35-45
- 85% - וקפתל םהל עירפמ דערה ימוימויה ד קר ךא 15% הרזעל םינופ םילוחהמ – .לופיט ןיאש םיעדוי םה
- :הקיטנג
- ב - 70% תיטנג החכוה אלל ,יתחפשמ רופיס שי םילוחהמ
- ואצמנ 2 :םינג ETM2, FET1 – ירקחמ ןיידע
- :היגולויזיפותפ
- עודי אל דערל םרוגה
- סיסבה יניערג ןיב לגעמ שי ← סומלת ← ףסונ לגעמו ,סקטרוק ← .םיעוגפ וללה םילגעמה ילוא
- ב שוביש שי יכ םינעוטה שי - NT – הזיא עודי אל
- :לופיט :הרקמב ואצמנ שומישבש תופורתה ,הב לפטל םיעדוי אל ןכלו העודי אל היגולויטאה
59
- ןילרד
- סקוטוב
- לולונרפורפ
- לודימירפ
- ןיפזולק
- ןיטנפבג
- ןיפזאידוזנב
- קמופוט ס
- BTX-A

:הינוטסיד
:הרדגה תילמרונבא העונתל תמרוגו תצווכתמ םירירש 'בק – תינוטסיד החונת תינוצר יתלב העונת הילעמ שי ,בורל .
תפסונ )דער לשמל( .

:היגולויטא יפל גוויס
- :ינושאר הינוטסיד קר – ףסונ יגולוריונ קזנ אלל
- ינשמ )כ"דב( :
- ןוסניקרפ - המצע הלחמה/לופיטהמ ,ןהובה לש הינוטסיד
גוויס :ברועמה רביאה יפל
- Focal – ברועמ דחא רביא ; ליג הלחמה איש 30-40 .
- ל( יראווצ ,)םייניע( םזפסורפלב - 50% די ,ילאיגנירל ,)םזפסה ללגב ראווצב םיבאכ שי ;
- Segmental – ברועמ דחא רביאמ רתוי ; ילאקופהמ םירחואמ םיאליגב הלחמה איש .
- תנומסת Meige ,םייתפש ,לוקה ירתימ ,םייניע( )ןושל - שי jaw opening dystonia ,םירבדמשכ הרוקש
שיו jaw closing dystonia .
- Multifocal
- Hemidystonia
- Generalized - ( םייהנפוא תלחמ torsion dystonia ,) תיטנג הלחמ AD םוזומורכ ג"ע 9 לצא החיכש הלחמה ;
םיזנכשא םידוהי . קופ הינוטסיד שי א תחא הפג לש תיל ש"מע/ יאליגב 10-20 דע םירחא םירביא םיפסונ ;
.היצינגוקב העיגפ ןיא ;ףוסב זוזל לוכי אל הלוחה ;האלמ תותוועתה

:הינוטסידל םימרוג
- תולבח - המוארט
- לופיטל ינשמ - תיגרנימאפודה 'עמה תא בכעמש המ לכ – dopamine antagonists :
- הקיטפלוריונ - תוזוכיספ ,הינרפוזיכס
- תוליחב דגנ - ימרפ ן
- אלה העונתה תא הרימחמ םרוגה לש ןונימה תדרוה/תקספה - תינוצר ← DA-R ןכתיתו םישיגר דואמ
.לופיטה תקספהב רתי תויתועונתו הרמחה
- .בוט לופיט אל הז ןכלו ,רזוח הז לבא ,םירוטפצרה תא עיגרהל ידכ ןונימ תולעהל םיבשוח
- יטנא תופורת םג - תויטפליפא
- רתי יוריג םילבוס אל םיגרנימפוד םינוריונ  ןוסניקרפב לופיט לש רחואמ בלשב םג עיפוהל הלוכי הינוטסיד
- תוילובטמ תולחמ - ןוסליו
- פוידיא ט י - בורה

.העונתה תקפה לע תיארחא תילדימריפה תכרעמה
הרטסקאה תכרעמה - הקירוטומה תוסיו לע םיארחא ןוחומהו תילדימריפ  אלא ,קותישל איבת אל ןהב העיגפ
.הניקת אל העונתל

לופיט :
- Levodopa - ,םירקמה לכב רזוע אל הז .ךומנ ןונימב רבכ םיביגמש םיגוס שי ;הינוטסיד םע הלוח לכל ץלמומ
רזוע הזשכ לבא - ןוסניקרפ ינמיס תוללוכש תויתחפשמ תולחמ שי .ליעי שממ הז - .הינוטסיד
- תילקופ הינוטסידב ← קוטוב :ס
- רורחש ענומ ,רירשה תא קתשמ Ach ב יטפניסה הצקהמ - NMJ ← לבקמ אל רירשה Ach ← .קותיש
- סקוטובה תא םיקירזמ IM/SC .לעופו הספניסל עיגמ אוה ,
- תינוצרה העונתה תא רמשיו ,תינוצר אלה העונתה תא לטביש ןונימב םיקירזמ - יפלו ,ןטק ןונימב םיליחתמ
תא םידירומ/םילעמ הבוגתה .ןונימה
- לע לעופ ןורקיעב alpha-motor neuron לע םג לועפל לוכי ךא , gamma-motor neuron לע םגו
autonomic nervous system יביס , Ad ו - C ← .רתי תעזהב םג ליעי סקוטוב
- רתי ןונימב ;תוטעמ :ל"ת - הרבפלפ רוטבלב ומכ םירירשב רתי תשלוח ← .יקלח סיזוטפ
- ל הקרזהב ליעי - masseter - ירחא לועפל ליחתמ 10 ל לעפיו ,םימי - 3-6 m .

Choreoathetosis :
:תורדגה
- ףוגה לכב תוינוצר יתלב דוקיר תועונת :דוקיר = האירוכ – תילאמיסקורפ טשפתמו תילאטסיד ליחתמ .
- תורזוח 'פרטס תוקלד ← rheumatic fever ← האירוכ םאהנדיס )"עגתשה דליה" :ןוימב(
- Athrosis - תיטיא העונת תילדיאוסוניס ,רתוי
- ballismus - ב חיכש דואמ ;תיקר'ג ,רתוי הריהמ העונת - CVA ערגב ימלתבוסה ןי
60

:תויגולויטא
- תוירלוקסו - CVA
- immune mediated - םאהנדיס
- CP - ןיחומ קותיש
- ובטמ תולחמ תושרומ/תויל - ןוטגניטנה ,ןוסליו

:ןוטגניטנה
- ליגב העיפומ 35-50
- בורל AD םוזומורכ ג"ע 4 ← ( א"ח לש תורזח CAG ) ןגב huntin ← ל קזנ םיאתה תוומו סיסבה יניערג
היצנמד דע תוגהנתהב תוערפהו ,האירוכב אטבתמש
- תוגהנתה ייונישמ ליחתהל הלוכי הקינילקה יפואו יא ,תונוש תוינוצר אל תועונת עיפוהל תולוכי ,תיביטינגוק הדירי ,
,העילבב הערפה ,הכילהב הביצי motor impersistance תודחא תוינשל העונתה תא קיזחהל לגוסמ אל(
החונת התואב - די תציחלב הבילח תעונת ;ןושלה לש הסנכהו האצוה לשמל – תופרהל בייח .)
- ;לופיט ןיא יטמוטפמיס לופיט - דבלב האירוכב תוינוצר יתלבה תועונתה תתחפהל
- תיביסרגורפ תינורכ הלחמ יהוז - ךות םיתמ םילוחה 10-15 םינש תולחמל תינשמ אלא ,הלחמהמ תורישי אל(
.)הטימל קותירה בקע תועיפומש

:ןוסליו תלחמ
- לופיטל תנתינש תילובטמ הלחמ ןמזב הב לפטל םיבייח !
- הלחמ AR :ריעצ ליגב הליחתמ , 10-20
- ןימסלפולורצב טקפד  הובג זוכירב תרתונ תשוחנ  יקש תע .'וכו תוילכ ,םייניע ,דבכ ,חומ :םוקמ לכב תשוחנ
- תיגולוריונ אטבתהל לוכי קזנה - תוינוצר יתלב תועונת ,רומרט ,האירוכ ,הינוטסיד( תונוש וסניקרפ )םזינ
- ירטאיכיספ יוטיב - םילולע ;הינרפוזיכס דעו היצטיגאמ הינרפוזיכס םע תועטב םתוא ןחבאל
- םייניעב - רשיילפ רזייק תועבט הבהבהצ ( 90-95% )םילוחהמ
- ילובטמ יוטיב - תוילכ ס"א ;דבכ ס"א
תינמז וב אלו ,עיפוהל םיבייח םייוטיבה לכ אל*
- :הדבעמ תוקידב
- תשוחנ לש אשנה :ןימזלפולורצ ← םירביאב תעקוש תשוחנהש הארנכ ,ךומנ אוה םא
- ןתש ףוסיא תשוחנל
- דבכ ידוקפת
- CT חומ - ןיקת כ"דב
- םייניע אפור – רשיילפ רזייק תועבט
- :לופיט D - הטאיד ;)תשוחנ לש רוטלק( ןימאליצינפ - קמ ענמיהל )תשוחנ םיליכמ( דבכ ,דלוקוש ,ואק

:טרוטו םיקיט
- הרדגה – קיט )המצע לע תרזוח( תיפיטוארטס הריהמ הרצק תינוצר יתלב העונת :
- לקוו םיקיט םיי - תוחיבנ ,ןורג יוקינ תועונת
- םיקיט םיירוטומ simple - ןורג יוקינ תולוק ;תונידע תועונת
- םיקיט םיירוטומ complex - .'וכו תוחיבנ ;רתוי תוסג תועונת לשמל( תינוצר העונתכ התוא תווסהל הסנמ אוה
)העונתה ףוסב טע תחיקל
- הילאלורפוק )טרוטב םג ינייפוא( - קיט לש גוס הז ;םיללקמ םג כ"דב םהל שי ;םי OCD - ו ,ללמ םיטלופ םה
.תוללקל עיגהל לוכי הזו
- הילאלילפ – םהלש טפשמ/הלימ לע םירזוח ; הילאלוקא – רחא והשימ לש טפשמ/הלימ לע םירזוח
- םיקיט םע םידלי הברה שי - ח הלחמ בקע אלו ,יוקיח ללגב הז םקל
- םיירוטומ םיקיט – םא הנשמ תוחפ םיכשמנ - חמכ םיבשחנ אל םינושארה םיבלשב ןכלו ,יוקיחכ אלא ,הל
.םילפטמ אל םיקיטה לש

:םיקיטה םורטקפס
- יפ ,םירבגתמו םידליב :תפלוח הערפה 4 הנש םומיסקמ ךשמנ ;םינבב - הלחמב רבודמ םא טילחהל ךירצ כ"חא
.אל וא
- תינורכ הערפה single וא multiple .טרוט הז דימת אל ;םילפטמ הנש לעמ :

:טרוט
- תולגתסה תערפה 2 םיקיט
- שי בורל OCD בו - 80% שי ADHD
- Poor impulse control
- יפ 4 םינבב
- 70-80% םייתחפשמ ,םייטנג םירקמ
- הלחמה תעפוה ליג - 8-12
- א העודי אל :היגולויט ל רושק ילוא( - PANDAS – תולחמ AI הרבעה ,'פרטסב תורושקש NT ) , .יטנג לודג קלח
- בלושמ לופיט : יתכרעמ בר ל - OCD םיקיטב לופיטלו תוגהנתה תוערפה 2
- ןידינולק - אפלא - יגרנדא ← םיקיטל ליעי
- ןיפזאידוזנב
- DA-depletion
- ןואכיד ידגונ
- הדרח ידגונ
- הקיטפלוריונ
61
- סקוטוב – רזוע אל םירקמה בורב
- deep brain stimulation (DBS) -
תודבוע אל תופורתהשכ

- :הנחבאל םיקיט םיירוטומ ו 2 םיילקו , 2 ז"וב אקווד ואל OCD לש רופיס 2 ADHD .

:סונולקוימ
:הרדגה .הריהמ ,תיקר'ג ,תינוצר יתלב העונת

:תואמגוד
- יגולויזיפ סונולקוימ - הנישה ינפל - ארקנ hypnogogic myoclonus
- Flapping tremor/asterics - היצטיברגה ןוויכב יביטגנ סונולקוימ - .תיתיילכ/תיטפה היתאפולפצנאב הרוק
- סומיסלבו סונולקוימ ןיב לדבהה - לודגב ;םהיניב לידבהל השק - העונת כ"חאו תילדיאוסוניס העונת שי סומסילבל
.הריהמ הליחתכלמ איה העונתה ,סונולקוימב ;הריהמ
- ךופה הז :םינפב מ - Bell's palsy - םהלש רתי יוריג שי ,םירירשה לש קותיש םוקמב – ותואב ראשנ דימת
ליגר קיטב ומכ דצ רובעל םוקמב ,םוקמ .
- Belly-dancer - .ןטבב תוינוצר יתלב תועונת

:היגולויטא
- יגולויזיפ
- היספליפא juvenile myoclonic - היספליפא יהוז .סונולקוימ שיו רקובב תומק ;תורגבתהה ליגב תורענב רקיעב
ב תוחכוה םע ,רבד לכל - EEG .)דיסא קיאורפלו( ליעי לופיטו גוסמ תיללכ רתוי היספליפא ךשמהב הנשעת ןקלח
grand mal .

:לופיט
- יטנא - פא תויטפלי - לטקימל ,דיסא קיאורפלו
- סקנולק )ןיפזאידוזנב( - ל לופיטה - belly dancer
- סקוטוב - םינפה ירירש ליבשב

Tardive Dyskinesia :
- ופיטל תוינשמ תוינוצר יתלב תועונת יטנא( הקיטפלוריונב ל - )םייטוכיספ
- םירגובמב כ"דב
- לופיט לש הרצק הפוקת ירחא םג עיפוהל תולוכי
- לופיטה תקספה - הז תא רימחהל הלוכי
- ןונימה תאלעה - איבהל הלוכי דבלב תינמז העיגרל
- תוחיכש - 25% תא םילבקמש ולאמ לופיטה
- הזל םרוג תוחפ םויה םייקש לופיטה )תיפיטא הפורת( - לע לעופ תוחפ D2
- :לופיט
- :בושח יכה DA depletors - ןיזנברטט
- ןונגנמ הקיטפלוריונהמ יוכידה תא םילבוס אל םירוטפצרה : ← רתי תושיגר ← ךירצ .תוינוצר יתלב תועונת
אכ תוחפ עיגיש ולי DA ינש דצמ לבא , - אל ןונימ תתחפה ת ןכלו ,הקיטפלוריונהמ דירוהל היעב שי יכ רוזע
ה תא תתל בוט - DA depletor ← ןוסכא תעינמ DA - ךרד היצדרגדו לורטנ MAO-B ← לש יוריג רתוי ןיא
.תוינוצר יתלבה תועונתה תתחפהל בוט יוכיסה .רוטפצרה
- לבא ,םסוח םג ןיאזנברטטה ה - depletion רתויב הבושחה הלועפה הז
- םינתונ יטוכיספ הלוח לכל DA-antagonist רנילוכיטנא 2 םיג - וללה תועפותה תא עונמל ידכ
- םג תלעופ ןימאזנברטטה תיגנרדארונ ,תיגרנוטורסה 'עמה לע
- ל"ת ד ,םזינוסניקרפ ,רתי תוינונשי : י היזיטקא ,תוליחב ,ןואכ

לש םיגוס TD :
- םיריעצב - וג 2 ראווצ לש הינוטסיד
- םירגובמב - וקוב הערפה - ורוא - כ"ות רקיעב ,תילאוגניל עייסמ םינפה רוזאב סקוטוב ;רוביד
- היזיסקומ - תותסלה לש הינוטסיד
- היזיטקא - םיזז ןמזה לכ ,טקש יאב םילוחה - "ע לפוטמ י הקיטפלוריונהמ םרגנשכ ןיזנברטט


62
12.3.12

רירש תולחמ
רלוו ר"ד

ה לש תולחמ - NMJ :
שרפויש ידכ Ach ב - NMJ ← םויצלק תולעת תלעפה תויטפניס הרפ ← ← טסופ םירוטפצר תלעפה - םייטפניס
.םייניטוקינ

Myasthenia Gravis :
- וזה 'בקה תא תגציימה הלחמה יהוז
- הלחמ AI תשכרנ
- וראות םינושארה םירקמה - 1672
- םירירשה תשלוח תופייעב רתוי תטלוב ץמאמבו , .החונמב תפלוחו
- ינפוג ץמאמ עוציב כ"ות םויה ךלהמו - ברעב .רדתסי אוה החונמב ;שלחיי אוה - .םירירש תשלוח
היגולויזיפותפ :
- םירוטפצרה דגנכ םינדגונ שי םיניטוקינה ל - Ach יטפניס טסופה קלחב אלו טטרושמ רירשל תיפיצפס העיגפ(
)תימונוטואה 'עמל - .םירוטפצרה סרהל םימרוג
- שה שי רבממה לש החט א טסופה הנ - תיטפניס
- ב - EM .)הנחבא םשל הז תא םישוע אל( היצקיפילפמיס ארקנ הז :וזה החטשהה תא םיאור
:היגולוימדיפא
- :תוחיכש 2 )ןוחבאה ללגב רתוי תצק ילוא( ןוילימל
- התומת האולחת/ : 3-4% :ץראב( 1-2% םישק םירקמ לש – )המצע הלחמהמ םיתמ אל
- ןוכיס ימרוג התומתל רתוי הובג יוכיס םע רתוי השק הלחמל :
- < ליג 40
- תוריהמב תמדקתמש הלחמ
- המומית – ריאממ וא ריפש לודיג
- םינשה ךשמב התנתשה התומתה - ינפל( רבעב 20-30 yr היה הז ) 30% - .ליעי לופיט שי ,רמולכ
- .ליגב םילועשכ םינימה ןיב הוותשמ הזו ,ריעצה ליגב םישנב רתוי החיכש הלחמה
- :םיקיפ תניחבמ
- ה רושעב םישנ - 3 םייחל
- םירבג - .םירגובמ רתויה םיאליגב
:םימוטפמיסו םינמיס
- ה םירירשה - 1 ףעפעה תמרהו םייניעה תועונת ירירש :םיעגפנש ארטסקא( - )םיירלוקוא ←
- היפולפיד - הלופכ הייאר
- סיזוטפ - ףעפע תחינצ
- .החונמב ףלוחו ץמאמב עיפומ
- יכ הנבחאל םינש תחקל לוכי .ולא םינמיסל סחייתמ אל םדאה כ"דב
- :םיאבה םירירשב רדס יפל תעגופו תמדקתמ הלחמה
- תירבלוב העיגפ )רובידו םינפ תועונת( - ה לש םירירשב - CNs םיכומנה - ,הינופסיד ,הירתראסיד ,היגפסיד
הסיעלב הערפה העילבבו .רבדמ אוה ךיא עומשל רשפא ,לכוא אוהש ןמזב ףייעתמ אוה .
- אווצב העיגפ ר ← לופנ שאר
- םייפגב העיגפ - תונותחתו תונוילע
- המישנה ירירשב העיגפ :ףוסבל ← = המשנהל קקזנ הלוחה myasthenic crisis .
- דע 20% - ב רבודמש ובשח םעפ ;םייניעב קר ראשית הלחמה - 2 םא :ללכה .הלחמ התוא וז ךא ,תודרפנ תולחמ
ירחא 2 yr .םייניעב קר ראשית הלחמה בורל ,םייניעב ןיידע הלחמה
- הלחמה תא רימחהל לוכי םוח וא הלק הלחמ לכ
- :הלחמה תא רימחהל םילוכיש םיבצמו תופורת שי
- םידיזוקילגונימא גוסמ הקיטויביטנא )ןיצימטנג(
- םידיאורטס – לופיטל םישמשמש תורמל
- אטב ימסח
- תומיד תוקידבב ןתינש דוי CT
- ה הלגתת ךכש ןכתיי - MG העודי הלחמה םאש וא הלוחה לש - .הרמחהמ רהזיהל ךירצ
Transient neonatal MG :
- רבועל םאהמ רובעל םילוכי םינדגונה ← מ לובסי דולייה - MG לש הפוקתל 2-3 w .וקרפתי וללה םינדגונהש דע
- הלחמה תא ול ןיא
- הארנ םימעפל floppy baby הדילב
- ,המשנהל עיגהל םילוכי לבא ךכ אל הז בורל .
- ול שיש רמול רשפא יא MG תדלומ הנניא הלחמה יכ
- םינדגונ רתוי שי םאלש לככ  היהיש יוכיס רתוי flopy baby בייחמ אל הז ךא
63
:הנחבא
- הקינילק תופייעתה לכ םדוק :
- תינפוגה הקידבב ותוא ץמאל ךירצ : - הלעמל לכתסהל( םייניעה ירירש לע סרטס תושעל ,ותיא רבדל ←
ןיקת חוכה החונמב םא םג םירירש תלעפה ,)היפולפיד/סיזוטפ ← .חוכב הדירי שי םא תוארל
- :היגולורס
- ל םינדגונ - Ach-R ב םיאצמנ : - 80-85% םילוחהמ
- ב - 10% ןדגונ שי anti-MUSK - רוטפצרב רחא קלחל
- ראשל - והוז םרטש םינדגונ הארנכ
- EMG :
- יביטטפר ילמשח יוריג םינתונ ( 9 ) - ה התוא תא םיליעפמ לש בצקב תירוטומה 'חי 2-3/sec
- הדוטילפמאב הדירי ןאכ םיפוצ ,אירב םדאל דוגינב – לע רומשל םוקמב( רירשה חוכב הדירי לשב
)פ"פ תדוטילפמא
- טנמרקד < 10% - תיגולותפ תבשחנ
- ( דדוב ביס לאיצנטופ תקידב single fiber EMG ) – הלוחב תיגולותפ MG ביס אוה לג לכ : דדוב ; יוריגב
וא ןיקת אל דחא ביסו ןיקת דחא ביס אצמנ יביטטפר 2 .הנוש הדימב םיניקת אל םיביס
- :תומיד
- הזח תומידב המומית שופיח
- ב - MG גונה , ד נ שי ;סומיתה יאת דגנ םה םי cross-reaction ה םע - Ach-R .םדגנ םג םילעופ ןכלו
- ןונגנמה והמ םיעדוי קוידב אל - פ ךילהת שי הארנה לככ סומיתב יגולות ← םינדגונ ודגנכ םירצונ ← םילעופ
.רירשה דגנ םג
- םע םילוח לצא MG ( ההובג תוחיכש שי 10-15% המומית לש ) - סומיתה לש לודיג
- ב - 75% סומיתה לש היזלפרפיה שי
- Tensilon :
- יגולויזיפ ןחבמ והז - edrophonium test )ךיפה חווט רצק(
- רתויל םיפושח ויהי םירוטפצרה םא Ach - .רתוי בוט היהי רירשה חוכ םגש הארנכ
- Tensilon - בכעמ Ach-E ← לש קוריפה לש בוכיע שי Ach ← רתוי Ach ןמז 'חיב יטפניסה חוורמב ←
.חוכ רתוי
- ןוגכ ,יביטקייבוא והשמ םישפחמ :הקידבב ב רופיש הזה ןחבמב םיפצמ .רובידב וא םייניעה רירש תשלוח
.חוכ לש טסוב הזיאל
- וח העפשהה ךות תפל 6 תוקד
- םיניקת םיינירקסומ םירוטפצר לש הלעפה םג שי :ןיפורטא דצב רומשל ךירצ דימת ← הדירי ,הידרקידרב
ד"לב - .תויעב תוצצ םא ןיפורטא תתל םיבייח
:לופיט
- יבכעמ :יטמוטפמיס לופיט Ach-E - )תועש 'סמ( רתוי ךורא חווטל םילעופש ← ןימגיטסוזיפ
- ךא ,םיבצע זג ומכ הז ךיפה
- רתוי תולק תורוצל ןתינ – םירחאה םילופיטל תפסותכ וא ,דבלב תירלוקוא העיגפ ומכ
- תופורתב תוארל רידנ PO קור תשרפה תרבגה ,תוילאידרק :תויטתפמיסארפ תועפשה
- המומית/היזלפרפיה ← סומיתה תא איצוהל םיבייח לופיטל ביגמ אל הלוח םא היסלפרפיהב . םיבייח תא איצוהל
רנו סומיתה םא םג .לופיטל הבוט הבוגת שי ןכו הדימב חותינ תושעל ךירצ םא רורב אל .רתוי הבוט הבוגת הא
.םינדגונה תריציל םרוגש ןמוש שוג םש תויהל לוכי ,היסלפרפיה ןיא
- היצלודומונומיא )תינומיאה 'עמה לע עיפשמ אלש( – יביטינפד לופיט םידיאורטס : )ןוזינדרפ( – ןונימב םיליחתמ
טסלסב םידיאורטס ףילחהל יוצר .םירירש תשלוח הלעמ הלחתהב הז הובגב יכ ךומנ , Aza עיפשמ( ןארומיא/
רחאל 1-6 )םישדוח םיפירח םיבצמב ; ,םירודכ תתל רשפא יא ,השק הלחמ( crisis ) : IVIg וא הובג ןונימב
המזלפ - סיזרפ ; ב םעפ ןתינ - 4 )הלוחל םאתהב עבקנ ,תועובש – דבל םיקיפסמ אל םה כ"דב .
- ליטפומ טאלונפוקימ )טסלס( - .ל"ת הברה הל שי ,קושב השדח

ל םימרוג התומת הלחמהמ .ךירצש ומכ ומשנוה אל ,ןוכנ אל לופיט ,בצק תוערפה :

Lambert Eaton Myastenic Syndrome :
- הרפ איה העיגפה - .תיטפניס
- תויטפניס הרפ םויצלק תולעת דגנ םילעופש םינדגונ שי ← תוחפ Ach .שרפומ
- מ החיכש תוחפ הברה וזה הלחמה - MG .
- ,םיירבלובה םירירשהו םייפגה ירירשב רתוי איה העיגפה הפ העיגפ ןיא םייניעב .
- .המישנה רירשב העיגפ הרידנ
- :רוכזל בושח LEMS תיטסלפואנארפ תנומסתכ הנושארל ראות - ב םרוגה הזש םיעדוי םויה - 40-50% שארב ,
הנושארבו small cell carcinoma .האירה לש
- .לודיגה תא שפחל ךירצ דימת ,ןכל
:ןוחבא
- םינדגונ
- תומיד הזח שופיחל לודיג תואירב – CT ץלמומ( MRI )
64
- EMG : ב - MG ב ,םירומש םירזחהה - LEMS םימלענ/םידורי םירזחהה ; לש תורידתב ,יביטטפר יוריג םישוע 30-
50 ינשל י ה ← ןמזה םע היילע שיו הכומנ הלחתהב הדוטילפאהש תוארל רשפא הובג/ילאמרונ 'טופל - טנמרקניא
מ ךופה( - MG ) - לש השרפה הלעמ ילמשחה יוריגה Ach הספניסל ← הובג רתוי 'נטופה ← .רירשב חוכ רתוי
- ות סולוב הז הקידבה ידכ ך – ףייעתי הלוחה ןמז ךרואל
- :תינילקה הקידבב טקפא ודרפ כ ילס - חוכב היילע שי םואתפ ץמאמה ןמזב לש רבגומ רורחש בקע Ach .
:לופיט
- היצלודומונומיא הלחמ וז( AI ) - ,ןוזינדרפ Aza, IVIg סיזרפ המזלפ ,
- guanidine HCl, DAP - םיריבגמ תיפיצפס לש השרפה Ach יטפניס הרפה רוזאהמ ( העפשה ןיא )תוימונוטוא

:םוינילוטוב
- תשרפה בכעמש רמוח Ach ה לש יטפניס הרפה קלחהמ - NMJ
- )םירומיש תואספוק םהזל לוכי( םוינילוטוב םוידירסולקמ קפומ
- תימונוטוא העיגפ ללוכ ,המישנ ,םיירבלוב ,םייניע :םירירש קותישל םרוג
- תוכחל ךירצ 2-3w יטפניס הרפה רוזאה לש םוקיש היהיו םלעי ןלערהש ידכ  וז הפוקתב המשנה שרוד
- תימוקמ לעופ םוינילוטוב – םייפיצפס םירירש קותישל שמשמ  תימטסיס הבוגת ןיא
- רירשל םוינילוטוב םיקירזמשכ – השלוח קר אל ,ולש אלמ קותישל עיגהל רשפא
- ל"ת ןיא( תיזופיד הרוצב רזפתמו קרזומ רמוחה )תוימטסיס  תצלמומה תומכל רבעמ קירזהל אלש רהזיהל שי

:רירש תולחמ לש הקינילק
- םירירש תשלוח - ליבומה ןמיסה - מ םיגרדמ - 0 דע 5 : 0 ;ןיטולחל חוכ רסוח = 5 ;אלמ חוכ= 4 = 80% ;חוכהמ 3 =
;דבוכה חוכ םע 2 ;דבוכה חוכ ילב = 1 .הפגה תעונת אלל ץווכתמ רירשה = דימת אוה גורידה .קדובה חוכל יסחי
- רתוי םילודג םיילמיסקורפ םירירשב איה העיגפה םא ← תינושאר רירש תלחמ
- הלוחה 'וכו שבלתהל ,דיה תא םירהל ,תוגרדמב תולעל השקש ןנולתי ← תילמיסקורפ השלוח לש יוטיב
- תילטסיד השלוחמ רתוי תטלוב
- רתוי םיילטסיד םירירשב איה העיגפה םא ← וא ירפירפ בצעב העיגפ ירוטומה ןוריונב
- רירשה תסמב הדירי - תטלוב רתוי הברה איהש ירפירפ בצעב העיגפל האוושהב ,תיטיא הדירי יהוז - לודלד .
תטלוב היפורטא - תילמיסקורפ איה השלוחה רשאכ .רירשב תכשוממ דואמ העיגפ וא ,בצעב תיתלחתה העיגפ
הבוט ןיידע רירשה תסמו ← .רירשב הלחמב דושחנ
- שוחת תערפה ה - .רירש תולחמב תמייק אל
- םידרוי םירזחה – דוביאה יפל בצעב העיגפ תמועל טלוב תוחפ הברה הז ;רירשה חפנב הלחתהב הרוק הז םש .

:םוכיסל םירירש תשלוח - .הלק הרוצב םידרוי םירזחה ;השוחתב הערפה ןיא ;לודלד < השלוח ;תילמיסקורפ רקיעב

:תיגולוריונ הקידב
- Gower Sign - )ךרי( ןגאב םיילמיסקורפ םירירש לש השלוח ← ספטל אלא ,הפופש הבישימ םמורתהל לוכי אל
םמורתהל ידכ ומצע לע - .םוקל ידכ םיידיב רזעיהל ךירצ
- Wadling Gait - זוורב תכילה ← םייכריהו ןגאה לש םיילמיסקורפה םירירשה תשלוח ← לגוסמ אל הלוחה
שיהו ,םידדצל ךלוה ,ומצע תא בצייל .םידדצל "חרוב" ןב
- hypertrophy - Muscle pseudo - ודואספ - םייקושה לש היפורטרפיה ← םוקמ תא ךא ,סרהנ םנמא רירשה
רוביחו ןמוש תמקר תספות רירשה ← .ללכב רירש אל הז ךא ,ןרירש םדא לש רירש ומכ האריי הז
- Myopathy - רוירטנא סוטרסה לש השלוח ← .הרוחא תפחדנ הלופקסה

:תורדגה
- היתאפוימ - רירשה לש תינושאר הלחמ
- סיטיזוימ - תיתקלד רירש תלחמ

:הינוטוימ
- רירשה לש היצסקלרב היעב
- .ררחשמ אל אוהו ,דיה תא הלוחל םיצחול
- יבצע יוריג :לעפי רירשש ידכ ← תשרפה Ach ← םירוטפצר תלעפה ← ← 'וטיצל ןדיס תסינכ ← ןיטקא - ןיזוימ
← ל רוזחל ךירצ ןדיס :היפרה םשל - RER - ךילהתב תופתתשמה תולעתה תחאב העיגפ שי םא ← ןיא
.הינוטוימ = הבוט היצסקלר
- Myotonic dystrophy - הבושח הלחמ - .התוא ריכהל בושח לבא ,הילע רבדנ אל

סיזילוימודבר :
- .רירש תמקר לש רבגומ סרה
- אירב םדא לצא םג תורקל לוכי הז - םילייח ,ןותרמ יצר ,תצמואמ תינפוג תוליעפ ומכ ליגר יתלב ץמאמ םישועש
.'וכו םוחב עסמ
- Crush – המוארט ר"ע הכיעמ תנומסת
- רירש םטוא – םד תקפסא רסוח ר"ע
65
- סוקיטפליפא סוטטס םגו ,םייביסמ םיסוכרפ
- לוהוכלא לש תזרפומ הייתש – סיטיזוימ תושעל לוכי
- הימרתרפיה
- Malignant neuroleptic syndrome (MNS) – שומיש תופורת תויטפלוריונ

:הירוניבולגוימ
- רירש לש קוריפב ← ןיבולגוימ תשרפה ← תוילכב שרפומ ← ילובוטה תא םותסל לוכי ← ARF .
- ההכ היהי ןתשה - םודא - רוחש
- .ךיפה יתלב וליפא ,יתיילכ קזנ םרגיהל לולע יכ ,לפטלו ןמזב ןחבאל בושח
- שי םא ARF - הלוחה בצמ תא םירפשמ הזילאידו הבוט היצרדיה  םדקומ ןוחבא שרוד

:רירש תלחמל דשחב יתדבעמ רוריב
:רירש ימיזנא CK/CPK :
- םירירש לש ץמאמ שישכ ← ב היילע שי - CK .
- ,ךדיאמ CK מרונ א ללוש אל יל לחמב ;רירש תלחמ חרכהב רירש ת תכשוממו תיטיא - CK .רומש תויהל לוכי
- רירשה לע הכמ לכ - ה תא הלעמ - CK לשמל ;)תועש 'סמ רובעכ( - תועש המכ ירחא ,הקירז לביק הלוחה םא
הארנ CK רבגומ .
- תקידב עצבנ אל CK ינפוג ץמאמ רחאל
- ב הילע הארנ םא - CK תונולת אלל  הקידבה לע רוזחנ
- CK מרונ א סואג ומכ גהנתמ אל יל - יפ תומר םע םישנא שי 3-4 ןיטולחל םיאירב םהו המרונהמ - .בנז ןיעמ שי
- ןיא ל תינילק תועמשמ - CK .ךומנ
- CK תוימואלניב 'חיב דדמנ - לש חווטב ענ ןיקתה ךרעה 150-200 . לעמ 200  הניקת אל האצות יאדול בורק
- רירשב םיאצמנ םה יכ רירש תולחמב םילוע םג דבכ ימיזנא  םג קודבל יאדכ ,םילוע םה םא CK תוארל ידכ
.אל וא רירשהמ איה היעבה םא

EMG :
- יהוז רירשה לש תילמשחה תוליעפה לש הקידב
- ולש תילמשחה תוליעפה תא תוארל םיצורו רירשל טחמ םירידחמ
- רצונש ילמשחה 'נטופה תא םיקדוב רירשה לש תילמשח תוליעפמ האצותכ
- ה איה רירשה תוליעפ לש תיסיסבה 'חיה - neuron-motor unit
- רירש יביס 'סממ תבכרומ תויהל הלוכי וזה 'חיה - הנתשמ הז ב ולש דוקפתב תולתב ,רירשל רירש ןי
- הארנש םומינימה - מרונ ןפואב םיאור אל .תחא תירוטומ 'חי א דדוב ביס לש תוליעפ יל
- :החונמ בצמב שי ילמשח טקש
- רירשל טחמ םירידחמ רשאכ - ירש יביס םיזיזמ יכ ,הרדחה 'נטופ שי ר - טקש רירשה זאו ,לק ילמשח שער
- ,רירשה תא ץווכל םיליחתמש עגרב 'חי הלועפל םיסינכמ תוירוטומ
- ליעפנ םא תחא 'חי ← תחא 'חי לש 'נטופ לבקנ
- הדוטילפמאו )ןמז( ךשמ שי 'נטופל
- ירטקלאוזיאה וקה תא הצוח 'טנופהש םעפ לכ ← ייצח לכ הזאפ תארקנ ה
- דע תויהל תולוכי 'נטופב 3-4 לעמ ;תוזאפ 4 זאפ תו - יגולותפ הז - יזאפילופ ארקנ
- יתאפוימ( רירש תולחמב :)תו תובורמ תוזאפ ,)ןמז( תורצ ,)הדוטילפמא( תורצק ןה 'חיה
- קזח רתוי חוכ הצרנ םא - סויג תושעל ךירצ recruitment תוירוטומ 'חי לש
- קמה 'חיהמ תינבתב הנוש הארת תפסונה 'חיה תרחא ןהילע תלכתסמ טחמה יכ ,תירו
- רירשב תוירוטומה 'חיה לכ תא ליעפהל הצרנ םא - ניב לידבהל לכונ אל היינשה ךותב תחא וסנכיי ןה ,ןהי -
interference .
- רירש תולחמב )תויתאפוימ( : ו םדקומ סויג שי - interference םדקומ
- םיקדובשכ ,ינורקע ןפואב :םוכיסל - ב - EMG הרדחה 'נטופ שי ילמרונ ← ילמשח טקש ← תירוטומ 'חי סויג
תחא ← = תופסונ תוירוטומ 'חי סויג recruitment ← = 'חיה לכ סויג interference .
- ברה ?רחואמ וא םדקומ סויגה םא םיעדוי ךיא קדובה לש עדיהו ןויסינה הז הזמ ה
יתאפוימ סופד = תושגדומה תורושה*

:רירש לש היגולותפ
- םד ילכב הרישע המקר
- םיביסה - םיניערגו תועלצ יבורמ
- םיביס type 1 – םייביטדיסקוא )יבוריא ץמאמ( ; type 2 – םייטילוקילג )יבוריאנא ץמאמ( .
- :תוידוסי תועיבצ H&E .םורכירט ,
- תוקיאזומ כ"דב ןה רירש תולחמ - אירב וקלחבו הלוח וקלחב תויהל לוכי רירש - הלוכי איה ,המיגד חקינ םא
.הניקת תויהל
- Fiber size - הד תייפורטא - היצברנ - םיניקת םיביס םדילו םייפורטא םיביס הארנ ← וגפ רירשה הביסה ךא ע
ל ירפירפ בצעב העיגפ ןיב תיגולוטסיה לידבהל רשפא יא .תיבצע העיגפ איה - ALS .

66
:תוימיכוטסיה תועיבצ
- םיזנא תוליעפ תקידבל תושמשמ - .'כוטימ אוה העיגפל עקרה ןהב ,םירירש תולחמ ןחבאל רוזעל לוכי הז
- םיביסה יגוס ןיב לידבהל ןתינ ןהבש תודחוימ תועיבצ שי - ולחמ שי ב רתוי תועגופש ת - type 1 ב רתויש ולאכו -
type 2 .
- הימיכוטסיהונומיא - םינדגונ םע העיבצ
EM :
- לבקתמש עדימה תומכש ררבתמ - תומדוקה תוטישל ףסונב - רתויב ךומנ הנטק המיגדהש ללגב רתיה ןיב ,
- קמב הנחבאל עיגהל רזוע ר םיטעומ םי
- אז םישוע הנחבא לש תומיאל ת

Muscle imaging :
- איה םויה הליעומ יכה הקידבה MRI םירירש לש - םיעוגפ םירירש הזיא/ינווינ/יתקלד
- רירשה תיספויב רוזא תא םקמל רזוע םולכ םיאצומ אל היספויבב םיתיעלו תיקיאזומ הלחמה יכ

:יטנג ןוחבא
- תויטנג ןה רירשה תולחממ לודג קלח
- ךירצ יתחפשמ רופיס שי םא ררבל הזנמנאב
- ןג לש דשח שי םא תוקידבה לכ לע רתוול ןתינ םיתיעל – ותוא קר קודבל רשפא
- תורחא וא תויגולותפה תוקידבה תרזעב - ךירצ יטנג הלחמב רבודמ םא תוארל תוסנל
- שדח ןג םילגמ עובש לכ
- בה תא תושעל לכוי יאקיטנגהש ידכ ,םידשוח הלחמ וזיאב דיגהל בושח הקיד - תויצפוא ידמ רתוי שי תרחא

Muscular Dystrophies :
- תודלומ תולחמ תויביסרגורפ רירש תמקר לש ןווינ שי ןהב , טטרושמ שא , רוביח תמקרו ןמוש תמקרב תפלחומ ר
- תוחפל שי 12 םיגוס תת שיו תולחמ – )תוומל תואיבמ( תושק דעו )הלוח אוהש עדוי אל םדאה( תולק תולחממ
- וז 'בק לש לגדה תלחמ - Duschenne muscular dystrophy

DMD :
- םינבב תעגופ הלחמה - X linked ; תויטמוטפמיס תויאשנ - רידנ
- רתוי תיטיא ותוחתפתה ךא ,ותדילב אירב הארנ קוניתה
- ליגב תנחבואמ הלחמה 3-5 יוטיב ידיל האב הקינילקהשכ ,
- יד<תילמיסקורפ :םירירש תשלוח םיילגרבו םיידיב ;תירטמיס ;תילטס
- ,תויטיאב תמדקמ :חוכב הדירי ליג ירחא העיפומ 6-11
- תכלל םילגוסמ אל ליגב :םילגלג אסיכל םיעיגמו 9-13 ליג ירחא אל כ"דב( 12 )
- םידיאורטס םינתונ םא - ב רתוי רחואמ עיגמ הז - 1-2 yr
- :תיגולוריונ הקידבב םינייפאמ Waddling Gait, Gower, pseudo-hypertrophy
- םייקוש םע ,לדלודמ ולוכ הארנ דליה ,תמדקתמ הלחמב תולודג - םג םייקש תורמל( וזה הלחמב טלוב דואמ הז
.)תופסונ תולחמב
- תורוטקרטנוק - ק י םירירשה לש ןואפ - םתוא םיעינמ אל רשאכ
- סיזוילוקס - תרוצ S םירירשב תויעבה ללגב ,ש"מע לש
- היתאפוימוידרק - ליג < רקיעב ;בחרומ :בלה רירשב םג העיגפ שי 15 .
- ילכש רוגיפ - חיכש
- ןורוויע יליל - חיכש
- ליגב תוומ :הלחמה תומדקתה 15-25 - .יבבל לשכ וא המישנה ירירשב העיגפ ללגב
:הקיטנג
- םוזומורכ לש הרצקה עורזב אצמנ עוגפה ןגה X
- .לודג יכה ןגה והז ;ןיפורטסיד ןובלחל דדוקמ ןגה
- המלוקרסב אצמנ ןיפורטסיד - רירשה תפטעמ ← .ערקנ ביסה ,רסח הזה ןובלחה רשאכ
- ןובלחה ןאווש יאת ,הניטר ,הייניקרופ יאת ,סקטרוק ,רירשב אצמנ - .תוולנה תועפותה תא שי ןכל
- 96% ןה תויצטומהמ frameshift - וקה לכו ,דחא סיסב רסח זז ד ← שוד( רסח ןובלח .)רקב( רצק ןובלח וא ,)ן
- 30% - תושדח תויצטומ - תויצטומל ההובג תוריבס שי ,לודג ןגהש ללגב - ס םירקמב רבודמ רופ א אלל ,םייד
.יתחפשמ רופיס
ןוחבא DMD :
- הכילהב השקתמש ןטק דלי :דשח
- ךלוה אל ןיידע אוה יכ ,הנחבאה תא תושעל הנש ליגב השק - .הכילהה תלחתה ליגב הלודג תויליבאירו שיו
- :םורס
- CK - הובג דואמ - ה רושעב םיפלא תורשע - 1 ה רושעבו ,םייחל - 2 ← םיפלא - ה הדילב רבכ .סמנ רירשה -
CK תומר ןיב היצלרוק האצמנש תורמל( דשח ןיא םא הניטורב הז תא םיקדוב אל ךא ,הובג CK תורשע לש
ו הדילב םיפלא - DMD .)
- :דבכ ימיזנא AST/ALT םיהובג - ,דבכ תלחמל רוריב םישועו ,דבכ ימיזנאב הלק היילע לבקנ םימעפ הברה
67
יכ CK הניטורב קדבנ אל ← לש רוריבה תא תושעל יאדכ דימת ,ןכל CK הלוחה תא ריבעהל םתס אל ידכ
.היספויב ללוכ ,דבכ תלחמל תורתוימ תוקידב
- EMG : יתאפוימ סופד
- :היגולותפ
- היצרנגרב םיביס – ביסב יזכרמ ןיערג ;רוביחה תמקרב היילע ;
- בצ ןיפורטסידל תימיכוטסיהונומיא העי - לש תומלעה הארנ העיבצה )תיעצמא הנומת( .
- Western blot : ןיפורטסיד רסח תקידבל השיגר רתוי הטיש
- Becker - ל המוד הלחמ - DMD - רתוי רצק ןיפורטסיד רצונ בקע( stop codon ) ← יוטיבב המוד הלחמה
.רתוי תיטיא הלש תומדקתהה ךא ,הלש
- 3 - ,ןיקת 5 - ,ןובלח ןיא 1 - ןובלחה הנבמב תוויע
- :הקיטנג םויה .היספויבה תא תכסוחו הנחבאל הקיפסמ
:לופיט
- ומצע תא חיכוהש דיחיה לופיטה ← םידיאורטס - .םידיאורטס םילבקמ אלש ולאמ םילגלג אסיכל רתוי טאל ועיגי
.יבבל לשכו תיתמישנ הקיפס יא העינמ ןיא
- רתוי םיינרדומה םילופיטה :
- םיטסלבוימ לש הלתשה - יאת תועצמאב היצרנגר תלוכי שי רירש תמקרל satellite רירש תולחמב ךא ,
.תויעב הברה הז םע ויה .דובעל םיחילצמ אל םהש הארנכ תושק
- Gene therapy - ב הז םע קסעתהל וליחתה - 1988-89 םע םיבלכב םג הז תא וסינ ;םירבכעב DMD שי .
םייוסינ שיו ,תמיוסמ תומדקתה דוע ילוא .םידליב םייוסינ םג וליחתה וישכעו ,םיחלצומ יד 10 ויהי םינש
.תואצות
- םיאשנ תכרעה - םילוח םידלי לש הדלוה עונמל ידכ ; ןוירהה ןמזב - הילש יסיס וא ריפש ימ ; היעבה – ב םיקדו
.ןשוד לש םירקמ םיאור ןיידע ןכלו הלחמה ןהב עודיש תוחפשמב קר68
השוחת תוערפה
'רד יקצינרי

הטלקהמ םילשהל

69
שאר יבאכ
רקרב 'רד

הטלקהמ םילשהל הבורב הבותכ היינש העש ,הנושאר העש
באכה תא ןחבאל םירזוע דואמש םירבדה דחא - !!!הזנמנא
.יטירקו בושח דואמ הז באכה םוחתב הזנמנא

:שאר יבאכ
:שארה יבאכ יגוס
• לופיט אלל םג רבד םוש ול הרקי אל לבא ,תיטמוטפמיס ול רוזעל ךירצ :םיינושאר
1 . הנרגימ
2 . tension
3 . cluster
4 . atypical fascial trigeminal neuralgia
5 . םירחא
• שאר יבאכל תמרוגש יהשלכ הלחמ שי :םיינשמ
1 . סיטיגנינמ
2 . סיטיזוניס
3 . םילודיג
4 . םומיד ידיאכונראבס
5 . המוארט
6 . תיראווצ סיזולידנפס

:םיינושאר שאר יבאכ
• םיינשמהמ םיחיכש רתוי
• םתובישח - םמויק םצעב
• .היובח היגולותפל הרהזא ןמיס םיווהמ אל
• תיתנחבא איה תטרופמ הזנמנא
• .תוילילש רזעה תוקידבו תיגולוריונ הקידב
• תוינילקה תוקידבה .תוילילש הנייהת יטולוסבא ןפואב טעמכ
• והשימל השענ םא CT - PET .והשמ לבקנ ילוא ,הנרגימ ןמזב

:הנרגימ
:הרואא אלל הנרגימ
• תוחפל :הרדגהל 5 :םיאבה םינוירטירקה תא םיאלממה םיפקתה
1 . לופיט אלל ףקתה ךשמ - 4-72 תועש
2 . תוחפל שי באכל 2 :םיאבה םינייפאמהמ
• ידדצ דח באכ
• םעופ יפוא
• תינוניב המצוע - )הליגר תוליעפל הערפה( השק
• )תוגרדמ תיילע( תינפוג תוליעפ י"ע רמחומ
1 . ב תוחפל הוולמ באכה - 1 :םיאבהמ
• האקה וא/ו הליחב - תוינייפוא תוחפ תואקה
• שערלו רואל תושיגר
1 . ינשמ שאר באכ תוללוש )רזע ,תינפוג( תוקידבו הירוטסיה
• :תוחיכש % 15 ,םישנהמ % 5 רופיס ;םירבגהמ :יתחפשמ % 90 - 50 .
• ה רושעב חיכש יכה :טסנוא - 2 לעמ רידנ ;םייחל 40 .
• :ףקתה ירשמ םימרוג
1 . ינפוג ץמאמ
2 . הניש ףדוע/רסוח
3 . ישפנ חתמ
4 . ,בלח ירצומ/הניבג ,םודא ןיי ,דלוקוש :ןוזמ יגוס MSG טמטולג םוידוסונומ( ← post-chinese
restaurant migraine .)
5 . ישדוח רוזחמ
• :היגולויזיפותפ
• רשק שי .תירוסנס םתוא תבבצעמש תילנימגירטה 'עמה ןיבל חומה תא םיפיקמה םדה ילכ ןיב
• .םד ילכ לש ץוויכ/הבחרה אוה באכל סיסבהש ובשח רבעב
• .הזכ והשמ וא םודאה ןיערגב ,חומה עזגב יחומ והשמ שיש םיבשוח :םויה
• יטונרגימה םדאב - .ךומנ רתוי אוה באכ תלעפהל ףסה
• והשלכ רגירט שיש םיבשוח ← חומה עזגב רוטרנג ליעפמ ← היצטלידוזו ← לש רורחש
הביבסל םידיטפפוריונ ← תירוסנסה 'עמה תלעפה ← באכ - .ומצע תא ןיזמש לגעמל םיסנכנ
• הירפירפל חומהמ תידרגורטר הלעפה שי ילוא - תינגוריונ תקלד לש בצמ שי - תיבצע הלעפה ←
.םד ילכ תבחרה
70

:הרואא םע הנרגימ
• הרואא - יונ ןמיס םייתסהל הכירצ הרדגה רפ הרואאה .םירקמה טועימב עיפומ ,הנרגימה תא םידקמש יגולר
וירחא/ףקתהה ךרואל ךשמנש 'וריונ ןמיס שי םא ;נרגמהינפל ← .יסאלק אל הז .יחומ עוריאל דשח
• החיכשה הרואאה - .תילאוזיו
• :תויהל הלוכי הרואא
• תיבויח - םינוש םיעבצ ,זכרמל הירפירפהמ ,גזגיז יווק
• תילילש - הייארה הדשמ קלח תקיחמ
• תוחפל :הרדגהל 2 םיאלממה םיפקתה 3 ךותמ 4 :םיאבה םינייפאמהמ
1 . םיכיפה םייגולוריונ םימוטפמיס רתוי וא דחא
2 . מ רתוי תכרוא םימוטפמיסה דחא תוחתפתה - 4 תוקד ← מ לידבהל - TIA .)תחא תבב תוחתפתה(
3 . העש דע דדוב םוטפמיס ךשמ
4 . םומיסקמ עיפומ שארה באכ .הרואאה ןמ העש ךות
• תוקידבו הירוטסיה - .ינשמ שאר באכ תוללוש

:הנרגימב לופיט
• :ענומ לופיט
• ]הקיטגלנא אל[ :יגולוקמרפ
1 . אטב ימסח - ןילרד
2 . CCB - רוקקיא
3 . יטנא - תויטפליפא - סקמפוט ,דיסא קיאורפלו
4 . יטנא - תויטנסרפד - לורטלא
5 . םינוטורס - םיטסינוגא - לירסרד
• :יגולוקמרפ אל
1 . קבדיפויב - תימונוטואה םיבצעה 'עמ לש תוליעפה תא תיחפהל םישנא םידמלמ - ,ןורווח
.תוליחב
2 . רוקיד - שי .קיפסמ תורקובמ דימת אל ןה ךא ,תוכמותש תודובע שי 2 תוקינכט - רוקידה
.יסאלקה יניסה רוקידה תמועל ,תחא הדובעב שיגר רתוי אצמנ תושיגרה 'קנב
3 . הטאיד - יצפס םרוג םיהזמ םא ;תיתייעב .הזב לפטל רשפא ,יפ
• :םישדח םילופיט
1 . ילטיפיסקואה בצעל לוזיטרוק תקרזה ← סונימגירטב באכל תמרוגש 'עמל רשק שי
2 . תוליעי הארה םג הדורטקלא י"ע יבצע יוריג - תלתשומ SC - .תוטלשנ אל תונרגימל
3 . סקוטוב תקרזה - ילוא .באכ יכוותמ םירמוח רורחש ענומ 2 ירוטומה בובצעהמ רירש קותינ
ה תונרגימ תוחיכש תיחפהל הלוכי םיילאינרקירפ םירוזאל ותקרז ← עצובמ ךא תקולחמב
.תושק תונרגימ שי םא
• ומצע ףקתהב לופיט - יגולוקמרפ דימת טעמכ - :)ףקתהה לוטיב( יביטרובא לופיט ארקנ
• :תויפיצפס אל
1 . תקלד ידגונ
2 . NSAIDs
3 . םיטייפוא - לבוקמ םימעפל ןוימ רדחב קר ,םינתונ אל בורל
• :תויפיצפס
1 . טוגרא - .תורכמתה/תולגרתהל הייטנ ללגב םויה שומישב תוחפ
2 . םינטפירט - שי 4-5 .םירודכב תונתינ כ"דב ,הלאכ תופורת

type headache - Tension :
• ימוימוי טעמכ באכ
• םויה ךרואל רימחמ ,תורחואמה רקובה תועשב ליחתמ
• :הרדגהל 2 :םיאבה םינייפאמה ךותמ
1 . םעופ אל( קודה/ץחול באכ )
2 . צ"וד כ"דב באכה
3 . הלק המצוע - תינוניב
4 . .תינפוג תוליעפ י"ע רמחומ וניא
• :םיגוס המכל םיקלחמ
1 . שדוחל תחא הדוזיפאמ תוחפ :חיכש אל ידוזיפא
2 . :חיכש ידוזיפא 1-15 שדוחב םיפקתה
3 . לעמ :ינורכ 15 שדוחב םיפקתה
• ירפ םירירש תוברועמ אלל וא םע תויהל יושע ל"נהמ דחא לכ - .םיילאינרק
• ונחנאשכ דיאוגרטפ ,רטסאמה ירירש ,ראווצב רבגומ ירירש חתמ לש רגירט 'קנ שפחנ :םילוחה תא םיקדוב
.'וכו
• ירפ םירירש תוברועמ םע - םיילאינרק - דח אל הז( לופיטל םיביגמ רתוי - .)יעמשמ
71

:לופיט
• :יגולוקמרפ
1 . יטנא - םיטנסרפד - דימת טעמכ
2 . םיטילויזקנא - ןמז ךרואל ץלמומ דימת אל - ינפזאידוזנב ם
• :יגולוקמרפ אל
1 . קבדיפויב
2 . הקיטגלאנא תקספה - מ םילבוס - rebound headache הזו הקיטגלנאה תחיקל תא קיספהל ךירצ ,
.רובעי
3 . םוי רדס
4 . הניש
5 . םיילקיזיפ םילופיט - .רגירט 'קנ/רבגומ םירירש חתמ שי םא

:םיינשמ שאר יבאכ
:סיטיגנינמב שאר יבאכ
• םייסאלק םינייפאמ אלל קזח שאר באכ
• תחא תבב אל ךא רהמ חתפתמ
• שערו רואל תושיגר
• תואקהו תוליחב
• םוח
• ילאיגנינמ יוריג ינמיס
• הרכהה בצמב יוניש
• םייניעה תויעקרק תקידבב המדאליפפ
• LP יתנחבא

:ידיאונכראבוס םומיד
• םוח ןיא
• רתויב קזח שאר באכ - חלפמ ,תחא תבב חתפתמ ← !!!ןוחבאל יטירק םוטפמיס והז
• שערו רואל תושיגר
• תואקהו תוליחב
• ילאיגנינמ יוריג ינמיס
• הרכהה בצמב יוניש
• םייניעה תויעקרק תקידבב המדאליפפ/םמד ינמיס
• תת םומיד :תומיד - ישיבכע
• LP ימד :

הרקמ ירופיס 1 :
- תב השיא 30 .תופורת תלטונ אל ,תוינורכ תולחמ אלל ,הנמש ,
- ךשמב 3 ילעב ,רקובה תועשב רקיעב םייללכ שאר יבאכמ תלבסו םישדוח הייארב םיוולמ ,תומיעפ ,ץחול יפוא
.אפורל העיגה תואקה תעפוה לשב .רזוח הז זאו תיקלח םירזוע לומקאו ןיגלטפוא .תשטשוטמ
- :רוריב
- תיגולוריונ הקידב - .הניקת הקידבה רתי .סודנופ תקידבב צ"וד המדאליפפ
- הימדה – CT דוגינ.ח םעו חומ – .ןיקת
- ב רבודמ הארנה לככ - ICP .םוקמ ספות ךילהת אלל רבגומ
- תידירוה תכרעמב היעב :דשח – סיזובמורט סוניס
- CTV,CTA - ןיקת
- 2 זופשא LP – החיתפ ץחל םיאצומו רשייל םישקבמ הפ .םייכרבה תא םיפפוכמ כ"דב 250mmH20 דע :ןיקת(
120 )
- ודואספ :הנחבא - ירברצ רומוט – ICP .םוקמ ספות ךילהת אלל ,הניקת הקידב ,רבגומ
- דב תקי CSF – )םיניקת רכוסו ןובלח ,םיאת ןיא( ןיקת

סודנופ תקידבב המדליפפ – םידדוב םימומיד ,הקסיד תולובג שוטשט

הרטניא ד"לי - יטפוידיא ילאינארק ( IIH ) :
- לולצ הלוח
- ראותש יפכ שאר יבאכמ לבוס
תיגולוריונ הקידב – :םיאבה םייונישה תוחכונ וא הניקת
- המדליפפ
- היארה הדשב הלבגה המזאיכה לע ץחל ללגב
- ילרטלה סוטקרב השלוח – לע ץחל בקע CN6
72
- CT – ל םרוגש םוקמ ספות ךילהת אלל - ICP רבגומ
- LP – שושיא ICP לעמ :רבגומ 200 לעמ ,)םינמש אל( 250 )םינמש( ; ב הלוחל םיילגרה תא רשייל םיבייח - LP !
תירבוע החונתב הלוחה(  טחמה תא םירידחמ  )תויתגרדהב םירשיימ
היגולויזיפותפ – ,העודי אל 2 :תויורשפא
- תגיפסב היעב CSF  ב היעב - outflow ה לש - CSF
- ילטיגסה סוניסב ץחלב הילע
:היגולויטא
- NSAIDs
- ןילקיצהרטט
- ןיטנרופורטינ
- ןפיסקומט
- םויתיל
- םידיאורטס – הזש תורמל
לופיטה םג
- הנמשה – חיכש יכה
- ןימטיו A
- גנישוק
- ופיה - PTH
- םזידיאוריתופיה
- הימנא
:לופיט
- רחא בוקעל בושח CN2 - סודנופ תקידב םישוע םיישדוח לכ ,םייניע אפור לצא בקעמב אצמנ אוה – תעפוה
ב העיגפ לע הדיעמ המדאליפפ - CN2
- LP םירזוח – זוקינ CSF
- ביגמ אל הלוח םא – ובמול טנאש - ילטנורפ
- סקומאיד :םינתשמ – א דימאלוזטצ
- הטאיד – הנמשהמ לבוסש ימ
- םידיאורטס – דימאלוזטצאל דימעש ימ
- הנחבא  זוקינ  סקומאיד  םידיאורטס :רזוע אל םא  LP טנאש וא רזוח

הרקמ רופיס 2 :
- תב 25 .
- הקזח םיבאכה תמצוע . הנוילע תסל לש רוזיפב, םינפב םידח םיבאכ לש םירזוח םיפקתה תלבוס שדוח ךשמב
דואמ תוריקד , הפירש , םימרז יפוא ילעב , תוינש םיכשמנ, .
- לב םירבגתמ , רוקל םישיגר ,רוביד , הסיע חור
- : תיגולוריונ הקידב םינפב תושיגר TP ילטיברוארפניא
- :הנחבא Trigeminal neuralgia

רוזאל ץוחמ ,הנותחתה תסלהמ קלח CN5 מ בובצע לבקמ , - C2  ונניא םינפה וקל תחתמ באכ CN5

Trigeminal neuralgia :
:היגולוימדיפא
- תיתנש תוחיכש 4/100,000 ץראב( 280 )םייתנש םירקמ
- םישנב רתוי ההובג תוחיכש
- לעמ העפוה ליג 50 רתוי ריעצ ליגב( – )הצופנ תשרט
- לאמש < ןימי דצ
- ב - 4% וד - )הצופנ תשרט( ידדצ
:םייללכ םינותנ
- כ"דב םיעוגפ םיפנע
2
V ו -
3
V
- יומד ,יפקתה באכ ילמשח םרז
- )רוביד ,עגמ( יוריג י"ע הרשומ וא ינאטנופס ףקתהה
- תודוזיפא הליחת תורידתבו המצועב הילע ךשמהב ,באכ
- ילטיברוא הרפוס :רגירט תודוקנ טעמל( הניקת תיגולורינ הקידב – הרפניא ,הבגהמ בצעה תאיצי רוזא - ,ילטיברוא
)ילטנמ רוזא
- )תינשמ .ט.נ טעמל( הניקת הימדה
םרוגה :באכל
- בצעה אצומ לע םד ילכ לש ץחל
- באכ יביס לש "ירי"  םיינטנופס באכ יפקתה
- בצעה לש "רתי שוגיר"  )הרשומ באכ( רגירט תודוקנ
:יתפורת לופיט
- )ןיטפלירט( ןיפזברקסקוא
- )לירט ,לוטרגט( ןיפזמברק ← ל"ת שי ךא ,הריחבה תפורת = ם"פ ןיא = ןרתנ תולעת תמיסח
- ןי'גירטומל )ןי'גומל ,לטקימל(
- )סקנולק( ןיפזנולק
- יד - )ןיאוטנד( ןיאוטנדיא ליתמ
- )הקיריל( ןילבגרפ ,ןיטנפבג
- )ןפולקב ,לסולקב( לזרויל

73
.הפורתל ביגמ כ"כ אל ןכלו םינשה םע רבגתמ באכה יכ ,תמיוסמ הפוקתל קר רזוע יתפורתה לופיטה םיבר םירקמב
א תופורת ףיסוהל וא לוטרגט ןונימ תולעל רשפא .רזוע אל הז ך
:םיפסונ םיירשפא לופיט
- Block )ןיאקודיל תקרזה( ימוקמ – םיירפירפ םיפנע תאיצי רוזאב – תועש המכל יחכונ באכל רזוע
- Percutaneous Rhizotomies – יחלה ךרד טחמ תרבעה  foramen ovale  ב תרקובמ העיגפ - CN5
ה ןוילגנגבו - gasserion
- Percutaneous Glycerol Injection – ה ןוילגנג ביבס - gasserion ; םירחא תומוקמל טשפתהל לוכי יכ ןכוסמ
- Percutaneous Balloon Compression Rhizotomy – ה ןוילגנגה ביבס ץחל תריציו ןולב חופינ - gasserion
- Radiofrequency Rhizotomy – ה ןוילגנגל הדורטקלא תרדחה - gasserian המומיחו  קזנ ; תומידר :ל"ת
- בצעה אצומ רורחשל חותינ - MVD חותינל המוד הז .םד ילכל בצעה ןיב דירפמ ןולפט דפ : ; אלו תופי תוחלצה
.תומידר השוע
- אמג תנירק – ןוילגנגה רוזאל


74
םירקמ תגצה
ד ,ץרווש ר"ד ” יקסבדולו ר"ד ,רשדלוג ר

:הרקמ רופיס
- תב השיא 39 ליגמ , 20 םעפ לש םיפקתה תרוצב שאר יבאכמ תלבוס כ"דב םיבאכה .ךרעב םייעובשל
.םייליטסלופ םיקזח םיבאכ ,לאמשב םעפו ןימי דצב םעפ ,םיילאינארקימה
- תואקה ןיא .היבופוטופו תוליחבב םיוולמ
- יטונרגימ שאר באכ לע דיעמ
- ךות םישלחנ םיבאכה .הבוט העפשה םע ,ךרוצה יפל םיניטפירט י"ע תלפוטמ 1-2 .תועש
- כש יגולוריונ רוריב הרבע רבעב תקדיב לל FT ( CT ו לוחמה לש ) - EG – .םיניקת
- רסח לע םג עדוי B12 ימופ ףסותב לפוטמ
- כ"דב האירב ,ליעל רומאל טרפ
- 10 זופשאה ינפל םימי – .םדוק וראותש הלאמ םינוש ,שארה לכב םייזופיד שאר יבאכ ולחה
- ,ןוימ רדחב הקדבנ .היפולפיד עיפוה תרחמל .היבופוטופו תוליחב השיגרה םעפה םג תקדיב עצוב CT אלל חומ
.ןיקת היהש דוגינ.ח תקרזה
- תוצלמהל דוגינב התיבה הררחושו רוריב ךשמהל זפשאתהל הברס הלוחה
- רפתשה אל בצמ – ןוימל בוש התנפ םימי עובש רובעכו וכשמה היפולפידהו שארה באכ
- רוריב ךשמהל הקלחמב הזפשוא
- :תיגולוריונ הקידב
- .ןיקת רוביד .האלמ הרכה
- :םייניעב םיאצממ
- צ"וד היצקודבאב הלבגה – הזז אל לכתסהל םירומא הילא ןיעה  לש צ"וד הלבגה CN6 ,סנופב
MLF – ןיב רשקמה ןילאימ םע ןוסקא CN3 ל - CN6 ב צ"וד העיגפ . - MLF הריעצ הרוחבב  טעמכ
דימת MS
- לש תוילקיטרו תועונתב הלבגה 2 םייניעה  ב העיגפ - CN3 ןיירבדימב
- םינושיא רואל םיביגמו םיווש
- הניקת סודנופ תקידב
- RAPD ילילש – ב העיגפ ללוש - CN2 ב סיטירואנ קיטפואב יבויח( - MS )
- ןימימ רתוי ,צ"וד יקלח סיזוטפ
- ןימימ לק יזכרמ סילאיצפ  ב העיגפ - CN7
- דיה לש יקסניבב( צ"וד יבויח ןמפוה םע תונחתה לכב םירזחה תורע – ,תיגולותפ םירזחה תורע לש בצמב
ןרופיצה לש יוריגב תועבצאה לכ תוצווכתה תעונת םילבקמ – )תילדימריפה 'עמב היעבל יוטיב
- םיאצממ ןיא תיגולוריונה הקידבה ראשב
- הניקת תינפוג הקידב
תיתכרעמ בר איה הלוחה לש העיגפה :םוכיסל – םיילאינרק םיבצע לש תוליסמ – )סנופו ןיירבדימ( םירוזא המכב צ"וד
.תוילדימריפ תוליסמו
- :רזע תוקידב
- B12 :םדב 14 – לופיט תלבקמ ,ךומנ
- הניקת הקידבה רתי
- LP – לולצ לזונ – ןיקת
- דע( ןיקת ןובלח ,ןיקת זוקולג 40 םיאת אלל ,)
- Oligoclonal Ig – ה דיל קיפ - IgG – לק יבויח = קד ילנולקוגילוא ספ לבקתה
- :תומיד
- CT חומ – ןיקת
- CTA סיליו לגעמב ראווצה יקרוע לש – ןיקת – לש היצקסיד וא סיזובמורט( יראלוקסו םרוג ללוש
)םיקרועה
- ןוילע לאמש :תונומת - MRI-T1 – ןוילע ןימי ,ןיקת ןיירבדימ – MRI-T1 תרפושמ תוכיאב דוגינ.ח םע –
רדח ירוחאמ ןיירבדימה זכרמב רוחש םתכ 3 ןותחת לאמש . – T2 - ןיירבדימה זכרמב רורב עגנ - הילע
.םיניקת םדה ילכ .עצמאה וקב םימודאה םיניערגה ירוחאמ לנגיסב הרפוסה הנרטסיצה ךרד רבע ךתחה
תירלס – סוניס סונרבקה תא םיאור – ןוילע עצמא .ןיקת - תומיד flaire - ןבלמ ךפוה אוהש ךכ לזונה יוכיד
רוחשל - טלוב םימ וא ןמימ ריבגמש המ לכ - יערגה םיאור .םיעוגנ אל םינ 2 רמוחל תחתמ םיילרטל םיעגנ
.ליעל הראותש היגולותפה תא ריבסהל לוכי יזכרמה עגנה .רדחל םידומצ ,רופאה
- לאמש :אבה ףקש - )ןימי( םיעגנה לעמו ןבלה רמוחה קמועב םג ,םיעגנ הברה םיאור םירדחה הבוגב
- לאמש :ףקש - T2 עצמא , - flaire - ולובגה ,רתוי רורב םיאור ןוילע .םישטשוטמ ת - יראנורוק ךתח T2 – שי
םייניעה תובוראב וא רועל תחתמ ,םייחלב ותוא םיאור אל ןכלו ןבלה ןמושה לש יוכיד – תטלבה
לש סקלפמוקה CN2 - םייניעב קהוב לנגיס שיו ותוא םיאור - רוחשב בצעה תפטעמ  ומצע בצעה ביבס
טעמ שי CSF )"ףושני יניע"(  ש הדוקנ( ומצע בצעה )הבע הרוח - הז CN2 םאות הז .ןיקת הארנש
.הרקמה רופיס תא
- D.D :
- תויביטנילאימ הד תולחמ – ( ןבלה רמוחב העיגפ רקיעב MS רסח , B12 )
75
- םימוהיז – ,סיליפיסוריונ ,םייל( תורזופמ תועיגפ םישועש םייתקלד םיכילהת HIV , PML )
- MELAS – רופאבו ןבלב
- היתאפולוקסו – ומכ ןיעב םיארנ flaire סקטרוקב חומה תפילקב םיעגנ ויה אל הפ ךא
- סיטילוקסו
- ירנוקל םטוא :םד ילכב תועגופש תולחמ – הז הימדה תניחבמ .הקינילקב ימואתפ היה אל הז הפ לבא
ןבל רמוח וא סיסבה יניערגב העיגפ הז ירנוקל םטוא יכ םיאתהל לוכי 1.5cm לבא רטוקב עצוממ
ש הרקמבו דוגינ.חב הרבגה כ"דב העיפומ ורק םיעגנהמ קלח ילוא .םולכ עבצנ אל דוגינ.ח ןתמב ונל
ב תרחא םיארנ םהו היצקיפיסוא/תוטסיצל םיכפוה םה לבא רבעב - flaire .הפ םיאורש המ אל הזו
ליעפ והשמ הזש רמוא םוינילודג – ב העיגפ ןיאש רמוא דוגינ רמוח םע הרבגה ןיא םא .סיזוילג - BBB .
- ךכ תוארהל םילוכי םג םילודיג - תורורג םירקמה בורב .הרבגה םירבוע ןכ םהו םיינשמ םילודיג כ"דב
.םוינילודג י"ע הרבגה תורבוע
- םיינושאר םיכילהת – תוילובמא ?ךכ הארנ ךילהת הזיא - בוס ינורכ והשמל םיאתמ אל - ומכ יטוקא
ונלש הרקמב
- רמוח םע םיעבצנ אלש םיילאקופ יטלומ םילודיג דוגינ – אלש דיחי עגנ שי ךומנ לבשב ןהשכ .תומוילג
.הרבגה רבוע
:רחא הרקממ ףקש ןימי - לאמש .רופאהו ןבלה רמוחה תא ברעמה עגנ - םירבדמ ונאש הרקמל המוד
.וילע
:ףקש ןימי - T2 לאמש , - flaire - םילזנוה יוכיד - רדחל םייכשמה וארנש םיעגנה .םידרפומ םצעב םה

D.D :
- MS - ירטמיס ,הריעצ השיא ,ןבל רמוחב רקיעב העיגפ  לולשל ןתינ אל ,)תיתיימדהו תינילק( ימוטנא רוזיפ שי
ילרופמט רוזיפ – ילנולקוגילוא .רבעב םיפקתהל תיאופר הירוטסיה ךירצ – ןייפאמ דואמ MS .
- רסח B12 – B12 וקכ ןילאימ תזתניסב ףתתשמ - וחב עגופ וב רסח כ"דב .תילופ.ח םע םיזנא תוחפו הרדשה ט
.תמאות כ"כ אל הלוחה לש הימדהה .היצנמדל םג איבהל הלוכי חומב העיגפ ךא ,חומב
- הנרגימ םע םישנאב רתי תנמשה ,ןושיע ,תולולגב שומיש ר"ע תוישירק רתי – .ךכל םיאתהל יושע םימטוא יוביר
.ןושיעו תולולגב שומיש יבגל הרוחבה תא לואשל שי
- ADEM – הלחמ AI תא םדוק .םייניש לופיט וא םינוסיח תלבק ,תילאריו הלחמ רחאל כ"דב ,ימואתפ טסנוא ,
ךילהתב .םימי 'סמב הלחמה AI ל המוד - MS רחאל תועובש םיתיעל .םיגולוריונ םינמיס לש תימואתפ העפוה שי
יזאפונומ .הבוט אל השגרה ,םירירש יבאכ ,שאר יבאכו םוח שי םיתיעל .םוהיזה - וריונ םינמיס םימדקתמ םיגול
תידקומ בר העיגפ וז .םייטפליפא םיפקתה תרוצב םידליב עיפומ ,סומסיגנינמ ,היסקטא ,סיזראפימה .םירזוח אלו
.ילאריוה ימוהיזה ךילהתהמ שאר יבאכו םוחב רתוי הוולמ הלחתהה .ןבלה רמוחב MS - .ילאירוטקפ יטלומ כ"דב
ב ינייפוא רתוי םיילנולקוגילוא םידנב - MS םילוכי . הלחמ יהוז .הרוחבל שיש ומכ םייתיימדה םיאצממ עיפוהל
תמדקתמ – ה ףקתהה ךותב תויצאוטקולפ תויהל תולוכי - 1 וכשמנש 1-6 ל דוגינב ,םישדוח - MS תויוחקלתה םע
.תויסימרו

:תונומת
הטמל :ףקש - ב םיטלוב םיעגנ - flaire בו - T2 – םיאור 2 לאמשמ הלעמל .זכרמב םיעגנ - T1 - דבעידב ךא יוהיזל םישק
ןוילע ןימי .לק הז - עגנה ףקיהב הרוגס אל תעבטכ הז תא םיאור .דוגינ.ח תא ספת דחא עגנ  תועיבצ ןייפאמ דואמ
הד תולחמ לש - תויביטנילאימ – ה יכ ףקיהב איה הרבגהה - BBB .תיגולותפל הניקתה המקרה ןיב לובגב קוידב עגפנ
הז .סקטרוקה ןוויכל םלש היהי דימת .תויביטרנגדוריונ תולחמ וא ימוהיז יתקלד וא ילודיג ךילהתמ לידבמ A - תועבצא
םוסרוד – םירדחל ביבסמ תעבט – ל ינייפוא - MS .

:הלוחה לופיט
- הובג ןונימב םידיאורטס – לורדמולוס - 1gr IV ל - 5 םימי – ב ףקתה רצקמ - ADEM ו - MS
- הלוחה בצמב רופיש לח אל
- םייפגב הלק השלוח העיפוה היסטקאו לאמשמ
- ב רבודמש החנהב - ADEM ב לופיט ףסוה : - IVIG ךשמב 5 םיפסונ םימי – וק 2 לשכ רחאל הריחב לופיטכ
םידיאורטס
- הלוחה בצמב רופיש לח הגרדהב
- .תוישפוח םייניעה תועונת .תצקמב תיטקטא הכילהו לאמשמ דואמ הלק השלוח הרתונ
- ןוזינדרפב לופיט םע הררחוש הלוחה PO – לכ 7-10 הקספהל דע ןונימ םידירומ םימי – תוחקלתה עונמל ידכ
.םיגולוריונה םינמיסה לש

:הנחבא
ב רבודמ הארנכ - ADEM
הארנכ הז הנש יצח לעמ חווטב ףקתה דוע שי םא MS יכ( ADEM תלבגומ איה - דע 6 .)ףקתה ותוא דוע הז םישדוח

:היגולותפ
םד ילכ ביבס תירטיצופמיל הבע הבכש ,יתבוגת סיזוילג םע חומ תמקר :ףקש - םע םיאת תוארל ןתינ .םינטק םיניערג
.לודג רתוי תצק ןיערג D.D ךילהת לש הירפירפ ,תיביטנילאימ הד הלחמ ,םוהיז ,תיפורטויגא המופמיל :
76
בסמ הבוגת וזו )לודיגל העיגה אל טחמה רדחה( םיגדה אל גרוריכוריונהש .לודיגל בי
המופמיל :ףקש - םייפרומואלפ םייפיטא םיאת – high garde - ולש הרקמל םיאתמ אל
תעיבצ :ףקש CD68 לש 'וטיצל MQ – .תירטיצופמילה תיראלוקסו ירפה הננסהה דיל םיגאפורקמ לש הבוגת
לוסקול תעיבצ :ףקש - זפ - הד :ולב - ירפ היצנילאימ - ו םיטיצופמיל םג םיאור .תיראלוקסו - MQ צק םדה ילכמ קוחר רתוי ת
 הד הלחמב רבודמ - .תיביטנילאימ
תויספויב םישוע אל כ"דב ולאכ םירקמב – .םאתהב לופיטו תינילק הנחבא
ב לודיג יומד םיקאלפ - MS – םילודג םידילוס םיעגנ – יחומ לודיג םימדמ תינילקו תיגולוידר – ידכ ץמאתהל ךירצ םש
.תונטק תויספויבב דחוימב ,הנחבאל עיגהל
ו םירטיצופמיל הננסה םיאור - MQ ילודיגב high garde - הגרד המוטיצורטסאו המוטסלבוילג 3
רתוי תוכומנ תוגרדב תאז םיאור םא – דישחמ הז  הד הלחמ לע בושחל ךירצ - .לודיג יומד םיקאלפ וא תיביטנילאימ


77
היגולותפ - ה לש תוימוהיז תולחמ - CNS
לו ר"ד ד ו יקסב

:םייקדייח םימוהיז
- סיטיגנינמ :חומב החיכש יכה תיקדייחה הלחמה
- טיגנינמ קלחל ןתינ ל סי :
- סיטיגנינמיכפ - הרוד
- סיטיגנינמוטפל )בורה( - דיאונכרא ,היפ
- תינורכ וא תיטוקא תויהל הלוכי סיטיגנינמ
- םג תויהל הלוכי סיטיגינמ תיטפסא - ,םיימיכ םירמוח יוריג י"ע תמרגנ ר"ע הימרוא RF .'וכו

:תיקדייח סיטיגנינמ לש היגולויטא
- דואמ הנתשמ הז םינוסיחו לופיט םעו ,ליגל םאתהב
- םידוליי - ו ילוק.יא רקיעב - GBS
- םישישקב - הירטסילו קוקומואנפ
- םיריעצו םירגבתמב - סדיטיגנינמ הירסינ
- הזנאולפניא סוליפומה - .םינוסיחה םע הדרי דואמ תוחיכשה
- ןוסיח יאכודמב - הלאיסבלק ,םייבוריאנא םיקדייח

:היגולותפ
- הלגומ י"ע חומה ימורק לש הננסה ← אלל םיכפוה - םיבועמ ,םיפוקש
- :ורקמ בוהצ ןווגב םירוכע םימורק ףוטע חומ - רופא
- :הלעמלו םידדצב םייונישה convexital סוליפומה ,)קוקומואנפ( - .ילאזב
- הימכסיאו סיזובמורתל םורגל לוכי הז ;םד ילכ הברה שי םיכרה םימורקהו דיאונכראב :םד ילכ תוברועמ ←
.חומב םיטקרפניא
- בוס רוזא - םירדחל רושק ילדיאונכרא ← ל םורגל לוכי - pyogenic ventriculitis
- סיטירברצ ןכתיי םדקתמ בצמב
- חומה ימורקב סיזורביפבו טילפתה תונגראתה :ןמז ךרואל העפשה ןכתית ← זוקינ תמיסחל םרוג CSF ←
.)ולפוטש םירקמב םג( סולפצורדיה

'ורקימ - ףקש 136 - 135 :
- ילדיאונכראבוסה חוורמב םיליפורטיונ הברה
- םד ילכ - .םיסובמורת ;תקלדומ ןפוד ,םיליפורטיונ י"ע םיננוסמ

ףקש 137 מ : :ורק חומה ירדח תוברועמ - ימינפ יופיצ ב היפה לש יתלגומ רמוח
ףקש 138 :
- םייטורביפ םינבל חומ ימורק
- תילרטל רדח תובחרתה הלגומ י"ע - סולפצויפ
- םירדחה תוריק ןיב תויוקבדיה
- ע ,תרכינ דואמ סולפצורדיה םיפיטנ תרוצב ןגראתהש טדוסקא ם
- רדח ךותב סיזורקנו סיזורביפ

:םיסצבא
- חומב סצבא - ומה ךותב תיתלגומ תקלד לש דקומ ח
- היגולויטאה - 'פרטס וא 'פטס כ"דב
- :י"ע תורקל לוכי הז ,םוהיז ירקמ הברהב ומכ :סצבא תריצי יכרד
- חומל םוהיז לש הרישי הסינכ - ;'וכו םיטנאש ,סולפצורדיה זוקינל םירטטק ,יגוריכוריונ חותינ ,העיצפ
- סיטיזוניס לשמל ,םיכומס םינבממ רבעמ
- רוזיפ םדה תמירז םע רחא רוקממ םוהיז לש - םע םתסממ לשמל ,יטטסטמ םוהיז IE
- וה סצבאה ימוקמ סיטירברצ/סיטילפצנא ןיעמ א
- נמ תמועל רדגומו ידקומ ךילהת והז ,סיטיגני
- ודגה חומב אצמנ כ"דב תוילאטיירפ ,תוילטנורפ תונואב ,ל
- םולברצב עיפומ םימעפל
- דחוימ רבד םוש ןיא :ורקימ - חומ תמקר איה הפיקמה המקרה :לדבהה .רחא םוקמ לכב סצבא ומכ הארנ ←
= םיטיצורטסא יוביר glial fibrosis .

:סצבאה תוחתפתה
- ןטק תיתלגומ תקלד לש רוזאמ ליחתמ
- ה י"ע םימיזנא תשרפה :ךשמהב - PMNs ← ביבסמ המקרה סרה ← ללח תריצי
- ומב אלמתמ ללחה הלג - תיקמנ המקר םע םיליפורטיונ
78
- ךדיאמו ,תקלדה רוזא תא ליבגהל תדעוימ דחמש ,היצמרופסנרט ןמזה םע תורבוע סצבאה תונפד - תא ריבגהל
.םוהיזב קבאמה
- ןוערג תמקר - הברה רוזאל איבהל ילככ םישמשמ וללה םדה ילכ ;םינטק םד ילכ הברה הב שי יכ תרגרוגמ
םיליפורטיונ ← ילכ ןפוד תא םיצוח םדה ← .סצבאל םיסנכנ
- תרבוע ןוערגה תמקר םימי 'סמ ךות הלשבה ךילהת ← הליגר תירוביח המקר תישענ ← ביבס הלוספק תרצונ
.סצבאה
- ינורכ סצבא - םייעובש לעמ םייק ← encapsulated - ןפוד ושיגרי םיגרוריכה םג .לבגומ שוג תומידב הארנ
השקונ דואמ ← .סצבאה לש התירכ תושעל רשפא
- מ הז השק תישענ סצבאה ךותל תופורת תרידח םגש איה היעבה ,םוהיזה תוטשפתה תלבגהל ליעי ילככ שמש
הזמ רטפיהל הדיחיה ךרדהו ,רתוי - .חותינ

ףקש 142 : חומב סצבא - .דיחא אל הנבמה
ףקש 143 : ימינפ קלח :סצבאה הנבמ - םיליפורטיונו יטורקנ טילפת )ןבל( ← ןוערג תמקר )םודא( ← הלוספק
פ תיטורבי )ןבל( ← םייתבוגת םיטיצורטסא = תינוציח רתוי - .סיזוילגורטסא
ףקש 144 : ליחתמ קרש ריעצ סצבא - ןטק ללח שי זכרמב ביבסמו PMN .
ףקש 145 : םינטק םד ילכ ו םיריעצ םיליפורטיונ דואמ הברה טיונ תוארל רשפא םיתיעל ;םהיניב ר ו ןמול ךותב םיליפ
םיאת םג תוארל רשפא .תורליפקה םיירושיכ - .םיטסלבורביפ
ףקש 146 סצבא ךרד יבחור ךתח :
ףקש 147 : תיטורביפ המקרל תכפוהש ןוערג תמקר )הלעמל( - תוחפ שי תקלד
ףקש 148 : יצורטסא םע חומ תמקרו םיליפורטיונ הטמל םיט - םיהכה םידורווה םיאתה

:סצבאב לופיט
- תוינרמש תוטיש - הקיטויביטנא
- חותינ – סצבאה םע דחי חומב רוזא תתירכ וא בחר זוקינ :הקיטויביטנאל הבוגת ןיאו הדימב
- חותינ רחאל רזוח םוהיזה םיתיעל

:תיתפחש סיטילפצנאוגנינמ
- רידנ דואמ
- :םלועב תפחשה תוחיכשב היילע שי
- םלועב םיחותפ תולובג - ברעמה םלועל ישילש םלועמ הריגה
- היסרפוסונומיא - ןוסיח יאכדמ םילופיט ;יברעמה םלועב םג ,תפחשה תוטשפתהל תובר םרת סדייאה ןדיע
)םידיאורטס לשמל( - .םויה םיחיכש דואמ
:היגולותפ
- יזופיד ךילהת והז
- מ טילפת םיאור :ורק יתלגומ אל ירטיצופמיל .חומה סיסבב רקיעב
- תיקדייח סיטיגנינמ רשאמ תרחא תצק הארנ טילפתה - ןבל רוגרג םע ,ףוקש יזוניטל'ג אוה - קמנ לש םידקומ
יתניבג - .םתוא םיאור דימת אל
- :דשחל בושח ןמיס arteritis - obliterative end - םיאורש הממ הנוש ,םד ילכ לש תיתקלד הבוגת יהוז
הליגר סיטיגנינמב ← םג םורגל לוכי הז .םהלש המיסח םע ,םדה ילכ תונפדב המיטניאה לש יוביע שי .הימכסיאל
!ינייפוא דואמ הז
- .סולפצורדיהו חומה לש סיזורביפ םג םימעפל םיאור ףוסב
- תפסונ הרוצ )רתוי דוע הרידנ( המולוקרבוט : - הבוגת םע ,יתניבג קמנ לש שוג ןיעמ ,חומה ךותב דקומ
.סצבאל המוד הז .ביבסמ תיטוטמולונרג

ףקש 150 : ןבנבל רוכע טילפת
ףקש 151 : המולונרג – כרומ ו םיטיצופמיל תב - MQ .יזכרמ קמנ םיאור דימת אל .קנע יאת םיתיעל ,םידיאוילתיפא
ףקש 152 : שי MQ יאת ,הדורו 'וטיצ םע ע ל םיינייפוא( סנאהגנל גוסמ קנ - TB .קמנ תוארל ןתינ אל ןאכ ;)
ףקש 153 : הבועמ דואמ המיטניא םע םד ילכ – רצומ םדה ילכ . .ירטיצופמיל ןינסת ףקומ םדה ילכ
ףקש 154 : חומב קמנ רוזא )ןימי( םימורק ; ( זכרמ ) )םיצח( םינטק םד ילכ לש המיסח ; בוס ללחב - ילדיאונכרא רוזא שי .
קמנ לש - )יתניבג אל( חומב טקרפניא - .ומסחנש םדה ילכ ללגב

:םיילאריו םימוהיז
:תילאריו סיטילפצנאוגנינמ
- .המצע חומה תמקר םגו ,םיברועמ חומה ימורק םג
- סיטילפצנאולאימוגנינמ - הרדש טוח םגו חומ םג ,םימורק םג
- פצנאולאימולוקידרוגנינמ סיטיל - ףסונב - םיבצעה ישרוש םג
- ימרוגה םייפורטוריונ םיסוריו :םיחיכשה ם
- םייטנטל תויהל םילוכי וללה םיסוריווה - תעש דע ,םולכ תושעל אלו םינש םש ראשיהל ,םיבצעה 'עמל סנכיהל X
- הרוק והשמ תורורב אל תוביסמ וא היסרפוסונומיאל םרוגש ← .םוהיז לש תוצרפתה
- תונוש םיכרדב םילעופ םיסוריווה - הדל םקלח ,חומב קמנל םימרוג םקלח - 'וכו היצזינילאימ
79
:היגולותפ
- ירפ יראילקונונומ ןינסת - לוקסוו א יר - ;אירב םדאב םש ויהי אל םיטיצופמיל ךא ,םיירונימ םה םייונישה םימעפל
הארנ .םיגאפורקמ ,המזלפ יאת םימעפל ,םיטיצופמיל
- הילגורקימ לש םילודונ – תירטיצויטסיה 'עמ - חומה לש תימוקמ תילאגפורקימ ; ,המחלמב םיפתתשמ םיאתה
.םירובצמ םירצויו
- היגאפונוריונ - ןוריונ הארנ .םיסוריו םיאשונ םה יכ ,הזוטיצוגפ םישועו םינוריונה תא םיפקות הילגורקימ יאת
ףקומה .וללה םיאתה 'בק ןיב םלענ אוה ךשמהבו 'וטיצה תא ול םיסרוהש םיאתב
- :יתנחבא דואמ inclusion bodies 'וטיצה וא ןיערגה ךותב - הנחבאב םירזוע דואמ - םוהיזב רבודמש םיארמ
ילאריו - םיילאריווה םימוהיזה לכב טעמכ עיפומ הז ( CMV )תבלכ ,ספרה , .
- תוימיכוטסיהונומיא תועיבצ םיסוריוול - יוהיזב רוזעל תולוכי ; וזכ העיבצ ןיא םא – תושעל רשפא FISH וא in situ
.הימיכוטסיהונומיאב
- PCR - וא ,היירט המקרמ - םייגולוטסיה םיכתח ךותמ ןיפרפב םג תושעל רשפא םויה ; תומכב סוריו ההזמ
.תילאמינימ

:םיסוריו י"ע תומרגנש תולחמ
- HSV1 :
- חיכש דואמ
- ב עגופ כ"דב הלק הרוצ
- חומה לש םינותחת םירוזאב קמנל םורגל לוכי – תיעצמאו הנותחת תילרופמט הנוא
- יגרומה ביכרמ שי םימעפל
- :םיאור intra-nuclear inclusions - ארקנ Cowdry type A - טמ תיכוכז לש הארמ ןיערגל ןתונ - אל
.דיחא השענ ןיטמורכה אלא ,רגרוגמה ןיטמורכה לש תימינפה הרוטסקטה תא םיאור

ףקש 158 : וסרהנ טעמכ תוילרופמטה תונואה יסיסב – יגרומה קמנ
ףקש 159 : ילרופמט ךתחב םיבחרנ קמנ ירוזא
ףקש 160 : ונ יניערג ;ירטיצופמיל ןינסת וביבס ,םד ילכ םע םינורי nuclear inclusions םייתבוגת םיטיצורטסא שי ;
( cigar like nuclei )
ףקש 161 : רתוי השק הרקמ ; הברה םע בחרנ רוזא םיאור MQ םייפצק - .קמנ ןמסמ ירפ תירטיצופמיל הננסה -
.תיראלוקסו

- CMV :
- רבעב - ב קר עיפוה םיגפ - תירלוקירטנווירפ תקלדל םרוג - חומה ירדח ביבס ← ךשמהבו קמנל םרוג
ב םייונישה תא תוארל רשפאמ הז .תויודייתסהל - US הדילה ינפל ןחבאלו
- ינוסיח יוכיד םע םירגובמב םג חיכש
- סדייא ילוחב חיכש יכה םוהיזה הז םויה ( 20% ה לש תוברועמ - CNS ) ← םירוזאב רקיעב םג עגופ
וא תיקמנ סיטילפצנאל םג םרוג אוה םיבר םירקמב .תונוש תוגרדב ,םירדחה ביבס ,חומה לש םיקומעה
.םירדחל תוכימסה ללגב ,סוסקלפ דיאורוכ לש תוברועמ םג תויהל הלוכי .תירלוקירטנו
- םישרושלו הרדשה טוחל םג סנכיהל לוכי ילאריווה םוהיזה ← painful reticulitis - ל ינייפוא דואמ - CMV
.סדייא ילוחב
- הרורב דואמ כ"דב איה הנחבאה - nuclear inclusions םיינייפוא דואמ - .ףושני לש ןיע ומכ הארנ
- קפס שי םא – ל תיפיצפס העיבצ שי - nuclear inclusions
- לש תררועתה תויהל הלוכי CMV םיאירבב – .תעפשכ עיפומ

ףקש 163 : פא ;רבוע לש חומ תויודייתסה תוארל רש
ףקש 164 : םירדחה ביבס תויצרולוקסידו קמנ םיאור ;רגובמב – תירלוקירטנו סיטילפצנא
ףקש 165 : .םיינייפוא דואמ םייראילקונ םיפיפוג תוארל רשפא ;םינוריונ ,םיטיצורטסא
ףקש 166 : ,םייראלקונ םיפיפוג ,יקמנ חומ תבכש
ףקש 167 : רגסה יפיפוג

- PML :
- י"ע תמרגנש תילאריו סיטילפצנא JCV
- םיטיצורדנדוגילואב עגופ סוריווהש איה תידוחייה העיגפה ← הד - תירקיעה העיגפה איה היצנילאימ הלחמ =
הד תילאריו - תיביטנילאימ תיביטרנגדוריונ
- הריהמ תוחתפתה םע םיילאקופ יטלומ םיעגנכ עיפוהל לוכי
- ילופיט ר"ע ינוסיח יוכיד םע םישנאב חיכש םיכשוממ המופמיל
- סדייא ילוחב דואמ חיכש – ןיב הלועפ ףותישל תנעוטש הירואית שי HIV ל - JCV הירואיתל המודב(
ב ךכל תנעוטש - HIV ו - CMV )
- םיאירב םישנא הברה ילעב סוריווה )םינדגונ םימייק( - ועתי אל הז ינוסיח יוכיד לש בצמ היהיש דע רר
- :היגולותפ
- הד ידקומ - חומב היצזינילאימ חומה עזגו ןוחומ ,לודגה
80
- םיטיצורדנדוגילואב רגסה יפיפוג תעפוה
- םילודג םייראילקוניטלומ םיאתל םיכפוה םיטיצורטסאה

ףקש 176 : ןבל יגופס רמוח – םיגזמתמ םירוזא ,םינטק םירוח רומש רופאה רמוחה ;
ףקש 177 : לוסקול תעיבצ - טספ - ולב - לוחכב ןילאימ עבוצ - = םירוח הברה תוארל רשפא הד - היצנילאימ
ףקש 178 : ,סיזוילג םייפיטא םיניערג םע םייקנע םיטיצרוטסא
ףקש 179 םע וגילוא יאת : nuclear inclusions - intra - רדוסמו לוגע ךא ,חפנתמ ןיערגה - םימייק אל םה
םינוריונ/םיטיצורטסאב - הטמל ץח שאר דיל .ןייפאמ דואמ הז - .יביטקאיר לודג טיצורטסא81
13.3.12

הרכה רסוח
ץיבוקשרה השמ ר"ד

:המדקה
!םוריח בצמ אוה המוק ותוא בצייל הז ,המוקב הלוחב תושעל ךירצש ןושארה רבדה ( ABC ) .

:הרדגה
:הרכה הביבסלו ימצעל תועדומ
:הרכהב העיגפ
- עה לע העיפשמ תונר )תורע רסוח לש יגולויסיפ בצמ איה הניש( – המוק דע
- דוקפת לע העיפשמ יביטינגוק - לובלב ,היצנמד

:המוק רוציתש העיגפ
- ARAS - הרדשה טוחמ העיגמ ← סומלת ← סקטרוק - .תונרעה לע תרמוש
- סנופהמ םיעגנ ןוילעה - ןיירבדימ .תונרעה תדימב עוגפל םילוכי ,סומלתה דעו
- תידדצ דח תילקיטרוק העיגפ - המוקל םורגת אל כ"דב דבלב םיילאקופ םינמיס , .
- העיגפ .המוק דע וליפא ,תונרעב עוגפל הלוכי טלחהב צ"וד תילקיטרוק

:המוקל תלדבמ הנחבא
- in syndrome - Locked : ימדקה סנופב איה העיגפה ; רע םדאה ;ץמצמלו םייניעה תא זיזהל לוכי ,היגלפרטט
.ותיא רשקתל רשפא ,הזל םיעדומ םא .םולכ תושעל לגוסמ אל אוה ךא ,ןיטולחל
- ve state Persistent vegatati : ךלהמ ינורכ העיגפ שי .רומש חומה עזג ;תילקיטרוק העיגפמ תעבונש המוק לש
?המוקמ הנוש הז המב .יביטינגוקה דוקפתה לכב
- המוקב - .הנישו תונרע לש רוזחמ ןיא
- ב - PVS - ךא ,םייניע חתופ םדאה םהבש םיבצמ שי ו הביבסל תועדומ ול ןיא ב ;ותיא רשקתל רשפא יא -
EEG שיש הארנ הנישו תונרע לש רוזחמ .
- "חמצ"כ םירדגומש םישנא - וב םיאצמנ םהש המ כ"דב הז
- Abulia : ביבסמ הרוקש המ לכל תויתאפא – הרכהב םניאש המדנ ,רשק םירצוי אל הרפ תילרטליב העיגפ ; -
תילטנורפ ← .הייצר ילב בשוי אוה
- Catatonia : מ רתויב .הביבסל ביגמ אלו ,רזומ חנמ ספות םדאה ובש ,ירטאיכיספ בצמ - % 90 הז ,םירקמהמ
.ירטאיכיספ בצממ עבונ
- Pseudocoma : .הבוגת הארנ ;תמאב המוק אל הז ךא ,המוק ומכ הארנ תיביסרבנוק איה העיגפה – ינפוג יוטיב
.תישפנ העיגפל א השועש והשימ וא ,םייתדרח םיבצמב םרגנ הז כ"דב .)יר'גנינמ( ומצע ת

:המוקל םימרוג
:)םייתימאה םייחה תא גציימ( רנזופ לש רקחמב
- 65% - מ תוביס ;תוילובט ½ יתפורת והשממ ויה הזמ
- 35% - :תויגולוריונ תוביס הרפוס םיעגנ - םיילאירוטנט ו בוס - םיילרוטנט

:תוגצייתה תורוצ
- הלחמ לש יעבט ךלהממ קלחכ יופצ עוריא - ,םומיד םע הלוח טאלו ,הלדג חומב ולש תקצבהש - עקוש טאל
.המוקל
- עודי יאופר עקר םע הלוחב ,יופצ יתלב עוריא - מ לבוס רשא ,בצק תוערפה םע הלוח :אמגודל יחומ קזנ יסקונא
.בל םוד לשב
- עודי אל יאופר עקר םע הלוחב ימואתפ עוריא - .ןוימב םיחיכש םיבצמ םה ולא

המוקב הלוחב תוינושאר תולועפ רדסב( )הז :
1 . ABCD - ימנידומה בוציי ,המשנה
2 . ןימאית ןתמ - ןתינו ןימאיתב רסח שי םא יכ ,זוקולג ינפל ןימאית תתל ךירצ ;טסילוהוכלא הלוחה םא םיעדוי אל
זוקולג - ובצמ תא רימחי הז
3 . זוקולג ןתמ - אדכ זא ,ןוימב רטמוקולג שי םא אל םא ;דודמל י - תיריפמא םינתונ
4 . ןוסקולנ ןתמ - ןיפרומ לש רתוס ; םידושח םיבצמב ןתינ

:הזנמנא
- עוריאה לע ןתינה לככ תקיודמו תילרטלוק הזנמנא - הרקמה יבגל ןתינש ימ לכ םילאוש
- תופורת ללוכ יאופר עקר
- עוריאה ינפל תונולת
- .הנחבאל עיגהל ידכ יטירק אוה הזה עדימה לכ
82

:תינפוג הקידב
- יללכ הארמ - םיטחמ ינמיס ,טסילוהוכלא עורזב
- :םד ץחל
- ד"לב הדירי : והשמ שי םימעפ הברה .ד"לב הדיריל תוביס שפחל ךירצ זאו ,המוקל הביס תויהל הלוכי
המוקל םורגתש תאז איהו ,ד"לב הדיריל םרוגש ימטסיס
- :ד"לב היילע ב היילע - ICP וא ; hypertensive encephalopathy תיתועמשמ המוקל איבמ אל בורל , ;
תיחומ העיגפ ר"ע המוק םע םישנאה בורב ד"לי הארנ
- :בל בצק הידרקידרב ;היסקונאל ותוא סינכה בל םוד לשמל - ילוא ICP הידרקיכט ;רבגומ - אל ימלוופיה בצמ
.ןיקת
- :המישנ תדקוממ העיגפ שי םא ןיבהל רזוע ןיאורה( – )המישנ םוד דע תיחטשו תיטיא המישנ
- :ףוג םוח ימרתרפיה - שי ילוא היצריפסא תיינומואנפ םישוע המוקל םיסנכנש םילוח הברה ,םלוא ;םוח תלחמ
םיפסונ םינמיס שי םא תוארלו ,הז םע רהזיהל ךירצ ןכל ,רהמ דואמ םוח םיחתפמו - .ילאיגנינמ יוריג ינמיס ומכ
.המוקל םורגל הלוכי םג המצעשכל הימרתופיה
- .םיילאיגנינמ יוריג ינמיס
- :הפהמ חיר ,לונתא תלערה סיזודיצאוטק – ןוטצא חיר תיטפה היתאפולפצנא , - םיוסמ חיר שי םלוכל
- :רועה לע םינמיס פ תויכט תוזומיכא ,)םינמוקרנ( םיטחמ ינמיס , )הימסקוקוגנינמ( החירפ , .

:תיגולוריונ הקידב
- תיגולוריונה הקידבה תרטמ המוקה תביס תא ןחבאל ןויסינ איה
- המוקה םא לידבהל םיסנמ הביסמ איה תיגולוריונ וא תילובטמ
- המוקה קמוע תא דומאל םיסנמ
- הרמחה וא רופיש ךירעהל ןיילסייב היהיש ידכ - בקעמ
- הזונגורפה תא דומאל
- :תינוחבא הניחבמ ,םירחאמ רתוי תועמשמ ילעב תיגולוריונה הקידבה ךותב םיביכרמ שי
1 . הרכה תמר
2 . המישנה תינבת
3 . םינושיא - רוא יוריגל הבוגתו לדוג
4 . תועונת תויביטקלפרו תוינטנופס םייניע - טבמה חנמ
5 . דלשה ירירש תבוגת

1 :הרכה תמר )
:המוק לש םורטקפסה
- alert - ינרע
- lethargy - ינונשי תצק
- stupor - קזח דואמ יוריגב ;הביבסה יפלכ יביטקא אל - ביגמו ררועתמ
- coma - .הז ךותב םג תוגרד שי ;תוליגר תובוגת ןיא
lasgow coma scale G - .המוארט םע םילוחל רקיעב הנבנ ;הרכהה תמרל ירפסמ דדמ תתל דעונ הכרעה רשפאמ
.הלוחה רחא בקעמו
- :ללוכ דדמה motor response, verbal response, eye movement
- םייניע תעונת ,תינטנופס הבוגת ,תודוקפ עצבמ םא םיקדוב - .ןויצ םינתונו

2 :המישנ תוינבת )
- תא םינתונש םידנתמ שי .ריוואה לש טופטואאהו טופניאה
- חומה עזגב םידנתמה ילטנורפה רוזאהמ םיעפשומ הירפירפהמ םיעיגמש םידדממ ןכו , - תמר רקיעב CO2 ,
.היצליטנווה לע העיפשמש
- ריצה ךרואל והשלכ םוקמב העיגפ שי םא ← .העיגפה םוקימל םאתהב המישנ תינבת היהת
- תילקיטרוק העיגפ תילרפסימה/ תבחרנ תומישנ : cheyne-stokes ← ילדיאוסוניס ףרג לבקנ - רהמ דואמ םושני
ךשמב( 40-60 sec םושנל קיספי זא ,) ( 10-20sec ) תועיגפב .םשונ אל טעמכ בושו ,תוריהמ תומישנ בוש ,
תוילובטמ תוילאידרקו .םימעפל תאז הארנ םג , .הבוט ןיידע הזונגורפה
- ןותחתה ןיירבדימה רוזאב העיגפ ש"ע טקודווקאל בורק( תינגוריונ תיזכרמ היצליטנוורפיה :)סויבליס ← תומישנ
.תוריהמ דואמ
- תילרטנו תיניטנופ העיגפ ( תיטואנפא המישנ תינבת : Apneusis ןמז ךרואל הכורא דואמ המישנ :) ← הקספה ←
הכורא המישנ ← הקספה
- ןותחתה סנופב העיגפ : cluster breathing - ל המוד תצק - cheyne stokes רבודמ ןאכ ךא , תוקומע תומישנב
תורצק תוריהמ תוירוזחמב הקספהו - האנפא תמועל רתוי קומעו רתוי רצק אוה תומישנה לש קלחה ןאכ . cs .
- תירלודמ העיגפ : Ataxic breathing - :המישנ לש הרורב תוירוזחמ ןיא ,החוטש רהמ וא .'וכו קיספמ ,טאל הז
השק דואמ בצמ – .העורג הזונגורפ

3 :םינושיא )
83
- תבחרה ןושיאה - תיטתפמיס 'עמ
- ןושיאה ץוויכ - תיטתפמיסארפ 'עמ
- :תיטתפמיס 'עמ סומלתופיה ← חומה עזג ← ילקרות ש"מע ← ןוילע ילקיוורצ ןוילגנגל םיביס ← ידוב יראיליס
← .ןושיאה תבחרה
- ןושיאה תבחרהב העיגפל םורגת הזה ריצה ךרואל העיגפ לכ ← .ןושיאה ץוויכ
- סנופל תחתמ העיגפ – כ"דב תידדצ דח
- סנופב העיגפ – תידדצ וד כ"דב
- :תיטתפמיסארפ 'עמ ידוב טיילוקינ'ג לרטלהמ עדימ לבקמ רלפסוו רגנידא ןיערג ← בצע 3 ← ןושיא ← .ץוויכ
- בצע לע ץחל 3 סיזאירדמ הארנ : - .ןושיאה תבחרה
1 . תילובטמ העיגפ ← :תבחרנ תילקיטרוק העיגפ רואל וביגי ךא ,םיצווכמ ויהי םינושיאה - small reactive
2 . :)סומלת( תילפצנאיד העיגפ תילובטמ העיגפל המוד ← small reactive
3 . :תיניטנופ העיגפ םיביגמ אלש םירצ דואמ םינושיא - pinpoint - ,םיניפרומ תלערהב םג .יטתפמיסה ריצב העיגפ
.הכיס ינושיא תוארל םילוכי
4 . Uncal herniation : רוטנטל תחתמ תילרופמטה הנואה לש הדירי םוי ← בצע לע ידדצ דח ץחל 3 ←
היהי עוגפה ןושיאה .רצ דחאו בחרומ דחא ןושיא :הירוכוזיאנא dilated + fixed .
5 . ןיירבדימב העיגפ יטתפמיס ריצ םגו יטתפמיסארפ ריצ םג : ← םהינשב העיגפ ← אל ךא ,םייניב בצמב םינושיא
:וביגי midposition, fixed .
6 . טה רוזאב ,ירוחאה ןיירבדימב העיגפ ילטק םה ךא ,םיבחרומ ויהי םה בורל ;םייניב בצמב תויהל םילוכי םינושיאה :
)תאז קודבל ןתינ אל( היצדומוקאל ןכ לבא ,רואל ביגהל ולכוי אל - large “fixed” hippus תצק םינושיאה(
.)םידצרמ

4 :םייניעה תועונת )
- ?החונמב םייניעה חנמ המ
- :טבמ לע םיטלושש םירוזא שי
- frontal eye field ל היצזוקד םישוע ,ונממ םיאצויש םיביס שי :ינמיה - PPRF :ילאמשה
paramedian-pontine reticular formation ה . - PPRF ל רשוקמ ילאמשה - CN6 ו לאמשמ - CN3
ןימימ
- Frontal eye field ילאמשה : ל רשוקמ - PPRF ינמיה - ל רשוקמ - CN6 ו ןימימ - CN3 לאמשמ
- FEF נוקה דצל טבמה תא זיזמ הרט - ;ילרטל PPRF יספיאה דצל טבמה תא זיזמ - .ילרטל
- ב העיגפב - FEF לאמשמ איה ףוגב השלוחה ,הנימי הטסי טבמה :ינמיה - עוגפה דצה לע לכתסמ טבמה
.חומב
- ב העיגפב - PPRF שמ איה ףוגב השלוחה ,לאמש הטסי טבמה :ינמיה )תירלודמה היצזוקדה ינפל הז( לאמ .

- טנופס םייניע תועונת שי םאה א ?תוינ
- Roving eyes : דצל דצמ תוזז םייניעה ← הלאמשו הנימי טבמה תא זיזהל תלוכי שי יכ עוגפ אל חומה עזג
← .תילובטמ העיגפ םימעפ הברה וא ,תילקיטרוק העיגפ בורל גציימ

- ?תויביטקלפר טבמ תועונת שי םאה
- ע בצמב טבמה תא רמשל רשפא ינר
- תא זיזהל לש הייצר ןיא :תילקיטרוק העיגפב .עצמאה וקב רמשיי םירקמה בורב טבמהו ,םיצורש ןאל טבמה
- Doll's eyes : דצל דצמ שארה תא םיזיזמ ← תירלוביטסו 'עמ םיליעפמ - םינשייח שי תימינפה ןזואה ךותב
לש הלעפה .ךפיהלו ,לאמש דצב תירלוביטסווה 'עמה תא םיליעפמ ,לאמש דצל שארה תזזהב .העונת לש
מה תא הזיזמ תילאמשה 'עמה .ךפיהלו ,הנימי טב
- ימדק טבמ לע רומשל ידכ הנימי זוזל תורומא םייניעה ,הלאמש שארה תא זיזנשכ - וק לש היצסקיפ
ה( עצמאה - default העונת שי ,רמולכ .רומש ןיירבדימה דע הלודמהמ קלחה לכש רמוא הז .)
.םינוכנה םינוויכל טבמה לש תיביטקלפר
- ז אל םייניעה ,זז שארה רשאכש םיאור םא זכרמל תוז - ילפצולוקוא סקלפר ןיא ← .חומה עזגב העיגפ
- Caloric test : םוקמב ;שארה תא זיזהל רשפא יא המוארטב - םיקתשמו םימח/םירק םימ ןזואל םיקירזמ
דחא דצב תירלוביטסווה 'עמה תא ← ינשה דצב תירלוביטסוה 'עמה קר ← םייניעה תעונת תא םיקדוב ←
- :ןיקת ןפואב cold-opposite, warm-same
- ןיב העיגפב הזוזת הארנ אל :ןיירבדימל הלודמה

5 :תירוטומ הקידב )
- תולכתסה
- סונוט
- באכל הבוגת
- 2 :םיחנמ
- הד - :היצרברצ ולוביטסווה 'עמהמ אוה סונוטה :הלעמו סנופה רוזאמ קזנ - תילניפס ← םיידיה לש היצנטסקא
.באכ יוריגל הבוגתב םיילגרהו
- הד - :היצקיטרוק ;חומה עזג בור לש רומיש ממ תוחפ הז ו םק , תירבלובוקיטרוקה 'עמב הערפה שי ← יוריגב
84
.םיילגרה לש תינוציח היצטורו םיידיה לש היצסקלפ שי :באכ .הבוט רתוי הזונגורפה

6 :תויצאינרה )
- ילקיטרוק עגנ שי םא ל תחתמ היצאינרה הארנ םימעפל : - falx - ינשה דצל תרבועש חומ תמקר שי ← רה הב
תומישנ תעפוה ,תוררוע תמרב הדיריל םרוג הז םימעפ cheyne stokes ינשה דצה לע העפשה ללגב
- בוס היצאינרה - תילאירוטנט - :ידיימ לופיט םישרודש םוריח יבצמ םה ולא
- היצאינרה לקנוא - וילע ץחלו ,םש קוידב רטומולוקואה בצעה לש רבעמ שי ← ףסונב הירוכוזיאנא הארנ
.הרכהב הדיריל
- היצאינרה ןיילדימ - עצמאה רוזאב תחנוצ והשלכ ךילהת ללגב חומ תמקר ← ךא ,הירוכוזיאנא הארנ אל
לש בצמ תוארל לכונ fixed pupils ןיירבדימה לע ץחל ללגב - ; יטתפמיסארפ2יטתפמיסה ריצב העיגפ
תויפיצפס המישנ תוינבתו ,הרכה תמרב הדירי םג היהת
- ןמרופ תייצאינרה - :םונגמ ה - tonsills םונגמ ןמרופה ךרד םידרוי ןוחומה לש ← הלודמה לע ץחל ← לע ץחל
םיינויחה םיזכרמה ← .בל םוד ,ד"ל לש לשכ

:תיגולוריונ הקידב
- .יגולוריונ והשמ וא ילובטמ והשמב רבודמ םא לכ םדוק לידבהל םיבייח
- המישנ תינבת cheyne stock – תילרפסימה העיגפ בקע תילובטמ העיגפב רקיעב
- המדאליפפ – ב הילע לע עיבצמ - ICP
- העיגפה ףקיהו םוקימ לע דומלל ןתינ תיגולוריונה הקידבהמ

:רזע תוקידב
- הדבעמ תוקידב - ,הימקילגופיה ,הימרתנופיה ,הימנא ,תוירלומסואופיה 'וכו לונתא תלערה
- יחומ תומיד – אוה הריחבה תומיד CT : ב ;היצאינרה השעש ילודיג ךילהת ,םומיד - CT ,תעדל השק ליגר חומ
לשמל brain stem stroke ← .הז הרקמב רוזעת תיגולוריונה הקידבה
- EEG , ERP – רתוי םירחואמ םיבלשב

סיס תוילובטמ תוביס שי ט .תויגולוריונ לומ תויסקוט תוימ

:הזונגורפ
- תיתפורת המוק - הכיפה כ"דב איה ,הלוחה תא םיבציימ םא
- תיטמוארט אל המוק - םומיד /ינטנופס CVA ← ב קר - 15% האלמ המלחה שי ; רתוי הכורא המוקהש לככ –
רתוי ןטק המלחהל יוכיסה ; ךות תוששואתה ןיא םא 3 בל םוד רחאל המשנה ורבעש םישנאב םימי – הזונגורפ
.העורג
- תיטמוארט המוק - ךרעב 50% הבוט המלחה ;םייחב םיראשנ - 22%

:יחומ תוומ
- המוק
- תינומצע המישנ אלל
- חומה עזג לש םירזחה ןיא
- רזע תוקידב

- ,תינרק סקלפר ,םינושיא תבוגת gag ,סקלפר caloric test , doll's eyes
- ( הלונק םיסינכמ ,המשנה תנוכממ םדאה תא םיקתנמ :תפסונ הקידב 100% בצקב ןצמח 2-3 םיקדובו )הקד/'ל
ןוצמחל תוחפ ,רורוואל הבושח המישנ( יתמישנ יוריג  :)היצרוטס לע רומשי הלוחה לעמ המישנ ןיא םא 10
ו המשנה אלל תוקד - CO2>60 = יבויח ןחבמ – סנופה רוזאב העיגפ - הלודמ
- Trans cranial Doppler – יחומ תוומ תעיבקל יפוס ןחבמ


85
היגולוריונב םוריח יבצמ
ץיבוקשרה השמ ר"ד

הרקמ רופיס 1 :
- ןב רבג 48 השלוח לשב ןוימל לבקתמ םייתעש ינפל הלחהש לאמש ףוג גלפב תימואתפ
- תרחא הערפה לכ שיחכמ ,לק שאר באכ לע חוודמ  רחא םדאמ הלבקתה הזנמנאה הארנכ
- :תיגולוריונ הקידבב
- הנימי טבמ תייטס )תילרפסימה העיגפ( רוביד ,לאמשמ םינפ בצע לש השלוח ,לאמשמ היפונאימה ,
.לאמש לגרבו דיב תטלוב השלוח ,ירתראסיד
- היעב לכ שיחכמ הלוחה ← לש ביכרמ שי neglect - תילקיטרוק היעב תבחרנ .ןימי דצמ

:תלדבמ הנחבא
- יחומ עוריא - יגרומה/ימכסיא שאר יבאכ לע חווד : – ב קר( יגרומה כ"דב - 15-20% )ימכסיא עוריאב
- השלוח סוכרפ רחאל ילאקופ - Tod's Paresis לודיג םע םדא : ילטנורפ ינמיה סקטרוקב ← סוכרפל םרוג לודיגה
ילאמש ← תועש 'סמ ךשמל םיילנוריונ םינמיס - םימי הלאמש טבמ תייטס אלל ,ילאמש סיזרפ הארנ הז ןמזב ,
)ילטנורפה רוזאה לש הלעפה שי וב יביטקא סוכרפב קר( .
- הימקילגופיה : קופ םיבצמ רוציל לוכי א םייל – דצ ינמיס ב זוקולג קודבל בושח .ץבשל המוד דואמ תואריהלו , לכ
.עיגמש דחא
- תיגלפימה הנרגימ )חיכש אל( - שאר באכ יתועמשמ ← בורב .ףוג גלפ יצחב תיתועמשמ השלוחל םורגל לוכי
קמה ירוטסיה לש הזנמנא לבקל לכונ םיר יתחפשמ רופיסב רבודמ בורל ;תונרגימ לש ה .
- תיביסנטפרפיה היתאפולפצנא )חיכש אל( - אל איה םירקמה בורב ;םיסוכרפל םורגל לוכי הלוכי ךא ,תילקופ
קופ םינמיס רצייל א .םייגרתל רתוי ועיגי םה בורל .םייל
- םוקמ ספות ךילהת - לש ןונגנמב םייטוקא םיילקופ םינמיס רוציי Tod's paresis הרוצב םיחתפתמ םהש ןכתיי ;
תיתגרדה - .תימואתפ הרוצב הרימחהו הנורחאל העיפוהש השלוח
- נוק הבוגת תיביסרב - תינגרוא היעב ןיא , בונ םינמיסה ;ירטאיכיספ וא יתדרח בצממ םיע .יחומ עוריא תומדל לוכי

ףקש 7 : CT :דוגינ רמוח ילב חומ
- ב - MCA יסנדרפיה רתא שי ינמיה - סובמורת
- ל ןיווכמ הז - stroke לש הירוטירטב MCA ינמי
- םינמיסה לכ תא ריבסמ הז

רהמ רתוי לפטנש לככ – ה - outcome .רתוי בוט היהי

רופיס הרקמ 2 :
- תב 80 .יצחו העש ינפל הלחה ,רובידב הערפה לש תימואתפ העפוה לשב ןוימל תלבקתמ
- תיגולוריונ הקידבב - רובידב רכינ ישוק םלוא ,הרומש הנבה הקורב לש היזאפא( – )תירוטומ ךכל רבעמ . - אלל
.תירוטומ ירוסנס הערפה

ףקש 9 : CT :חומ
- :ןוילע ןימי ךילהתל דושחש והשמ םיאור םוקמ ספות – העש ךות הרוקש ינויגה אלש יסנדופיה רוזא
- :עצמא לאמש ב - MRI - .םוינילודג םע הרדאה רבועש ךילהת
- רובידב הערפהה - Tod's paresis .ךישמהש ילקופ ףקתה וא ,ףקתה ירחא
- .ילאטיירפוטנורפ רוזאב אצמנ ךא ,ןותחת תיסחי אוה לודיגה

:תוינושאר תוקידב
- !תקיודמ הזנמנא
- תינפוג הקידב
- תיגולוריונ הקידב
- םד תוקידב
- CT חומ - דוגינ רמוח אלל
- ג"קא

.המיסחה תא םקמל םיסנמ

:יחומ עוריא
- ולח יכ םוריח בצמ והז רצ דואמ אוה לופיטל תויונמדזהה ן
- חומ עוריא םע הלוח לכ לופיטל דמעומש י - םלה רדחל סנכנ
- ןמזה יטירק דואמ אוה ןאכ
- תוליעי וקדבש םירקחמ ס"ע tPA כיסה ,רהמ רתוי םילפטמש לככ : רתוי הבוט האצותל יו - רתוי לודג
- ל בל םישל שי - DD - ךרוצ אלל לופיט תתל אל

:יטפליפא סוטטס
- הרכהל הרזח ילב ,םיכשמתמ וא םירזוח םייטפליפא םיפקתה לש בצמ - תוחפל 30 min
86
- תוא םיאורש הלוח לכ ו םייניעה לומ סכרפמ - וב םילפטמ
- ןיוצמ הז ,סכרפל קיספה הלוחה םא
- שמנ םייטפליפאה םיפקתהה בור כ םי 1-2 .תוקד
- ולש םייניעה לומ ,הזה ןמזל רבעמ ךשמנ ונחנאש ףקתה - סוטטסכ וילא סחייתנ תא איצוהל הסננו יטפליפא
מ הלוחה ה .ףקתה
- שי 2 :םיבצמ
- :יביסלובנוק סוטטס רשה לש תוברועמ שי .תיביסרגא רתויש המכ וב לפטל ךירצו ,םייח ןכסמ אוה ;םירי
- אל סטוטס - :יביסלובנוק תוחפ הזש הארנכ .ןמז הברה ךשמנש סנסבא ןיעמב אצמנו ,ביגמ אל טעמכ הלוחה
יוהיזל רתוי השק הז .םייח ןכסמ - טסופ הלוחב רבודמש םיבשוח - קזנה תדימ תא דומאל השק .ילטקיא
.םרוג אוהש ןותמ לופיט .רתוי
- לע תדמוע התומתה 17-26% :ףסונב . 10-23% .עובק יגולוריונ קזנ םע ורתווי
- עס שי יטפליפא סוטטס ןמזב חומב הר :
- .םילכתמ טאל םהו ,םייטגרנא םיביכרמ ןומה לש הכירצ
- .'וכו יסקונא קזנ ,הירונילובולגוימ :תימטסיס העיגפ שי
ינשה תא דחא םיניזמ יחומה קזנהו ימטסיסה קזנה לגעמב - מה הזה לגעמה תא רוצעל איה ונלש הרט
- .ךיפה יתלב קזנ ריאשי םירקמה בורב ,העש לעמ סוטטס
- :ןוכיס ימרוג
- היספליפא לש רופיס - 22-26% - ירקיעה םרוגה
- םדוק יחומ עוריא - 25% - ילאקופ סוכרפ בורל
- תופורתב םייוניש
- תופורת תלערה
- םוהיז
- המוארט
- לודיג
- מ רתויב - 50% רופיס ןיא םדוק

הרקמ רופיס 3 :
- ןב רבג 20
- הזמ העודי תיללכ היספליפא :עקר 5 הרפקו סקמפוט ,טפלדב לפוטמ ,םינש
- לכ םיינולק םינוט םיפקתהמ לבוס :יתפורת לופיט תורמל ל לש תורידתב םיי 1 ל - 10 םימי
- הש ,הנורחאה הממיב תויתבוגתב הדירי בקע לבקתמ יללכ ינולק ינוט ףקתה רחאל העיפו
- ,ותקידבב תועונת ןכו ,תובגה לש תונידע תוימתיר תועונת תוארנ ,ןכ ומכ .ההוב הארנ ,תולאשל תיקלח הנוע
ירפ - .תילארוא
- ב - EEG : יטיא לג זיז םיאור - .הקספה ילב ךשמנ אוה ךא ,סנסבא ףקתה לש תינייפוא תינבת
.ףקתהב יצחו םוי רבכ אוהש הארנכ
ירחא ששואתמ כ"דב אוהש תרמוא החפשמה 1-2 ,תועש .ינייפוא אל הזו
- :ןוימב לופיט םוקימרוד 2.5 mg - )םלוזדימ( ןיפזאידוזנב ← .ששואתמ אוה
- אל סוטטסל אמגוד הז - יביסלובנוק - אלל EEG .סוטטסב רבודמש םיעדוי אל

:לופיט
גרודמ אוה לופיטה ךא ,רהמ לפטל ךירצ יביסלובנוק סוטטסב - :דבכה לא לקהמ
- םיניפזאידוזנב - ןתינ םוקימרוד לשמל IV )םוילאווב םישמתשמ םירחא( ← ב - 50% ףקתהה תא רוצעל חילצמ
- יטנא הפורת תסמעה - תיטפליפא IV ← )ןיטונפה( ןיאוטנד - ןויסינ הברה יכה התיא שי - הובג ןונימב
- :רצענ אל סוכרפה םא המשנהו המדרה ירמוח ןתמ - ובג םינונימב המדרה ירמוח םינתונ םיה
- לטוטנפ המוק - יתייעב דואמ ,טרוטיברב - תיחומה תוליעפה תא קתשל שממ לוכי אוה – סוכרפה תא רוצעל ידכ .
- המדרה ירמוח ןתמ תקספה – .סוכרפה תונשיה

ידקומ סוכרפ – יתועמשמ קזנ השעת אל ףקתהה תריצע יא ; .רתוי דוע ותוא ןכסל יושע יתפורת לופיט
ןפואב סוטטסה לע םיטלוש ןכל .יתגרדה

:תויגולוריונ תולחמב יתמישנ לשכ
- לוקסומוריונ תולחמ הברה שי יתמישנ לשכל ליבוהל תולוכיש תויר
- ושאר תויגולוריונ תולחמב רבודמ םירקמה בורב תוינ
- תוירלוקסומוריונה תולחמב יתמישנ לשכל םידעומש םילוח םדקומ תוהזל בושח
- איבהל הלולע ולא םילוחב תרחואמ היצבוטניא .עובק יתאיר קזנלו ,הינומואנפ תוחתפתה םע היצריפסאל
- י"ע תיתוכאלמ המשנהב ךרוצו תוזטקלטא עונמל ןתינ :ןוגכ ענומ לופיטב שומישו םידעומ םילוח לש םדקומ יוהיז
.הירטמוריפסב שומיש ,םילוחה תבשוה ,תיתמישנ היפרתויזיפ

:הרב ןאיליג
- ה םרוג ה ויב חיכש ידיסלפ קותישל רת שכרנ - 2 ל - 100,000
87
- ימוהיז ךילהת ירחא בורל תמרגנ ,תינומיא הלחמ
- :הלחמה תומדקתה 4 םימי - 4 תועובש
- ב - 50% תיתמישנו תימונוטוא תוברועמ :םילוחהמ
- ב שומיש םע ,תינילק :הנחבאה - EMG ו - LP .
- ץרמנ לופיטב זופשאל םיקקזנ םילוחה בור ← מישנ לשכל ןוכיס תימנידומה הערפה ,בצק תוערפה ,ית
- 30% - יתמישנ לשכ לש תוחיכש
- המשנהה ןמז : 20-30 ממב םוי כ ;עצו - 80% הימוטסואכרטל וקקדזי
- ילוחב םיכוביס GB םימשנומ ילאימוקוזונ הינומואנפ ,סיספס : תוירטילורטקלא תוערפה ,סואליא ,ת
- לופיט המזלפ : - םינילובולגונומיא /סיזרפ
- םימשנומ םילוחב התומת דע : 20%
- :הזונגורפ ,השקה בלשה תא רובעל םיחילצמ םה םא 80% רובעכ יאמצע דוקפתל ועיגי 1 yr

:סיברג הינטסאימ
- הלחמ AI
- החיכש תוחפ
- 15-20% ל ועיגי םילוחהמ - myastenic crisis - יתמישנ לשכ דע תיתועמשמ השלוח ; םיעוריא ושעי קלח
לש םירזוח crisis
- :רבשמל רגירטה
- ימוהיז ךילהת - 70%
- ירחא םילוח הימוטקמית - רבשמל םיסנכנ םהו לופיטה תא םהל םיקיספמ
- תמיוסמ הקיטויביטנא
- םידיאורטסב לופיט - ב - 10% םהמ – הגרדהב ותוא ליחתהל םיבייח
- הרמחהה יוטיב המישנ יישק ,הינופסיד ,היגאפסיד : - .הביכשב דחוימב
- ב םילפוטמש ,םינחבואמ םילוח םה םבור - Ach-Esterase-Inhibitors :
- תשלוח רבשמב אל םהו ,תיגרנילוכ הלערה בקע תויהל הלוכי םירירש ← ,לושלש ,קור לש תרבגומ השרפה
.תויצלוקיספו תוירירש תויוצווכתה
- תיגרנילוכ הלערה לש בצמב :לידבהל בושח - הפוקתל יתפורתה לופיטה תקספה וא ,הפורתה ןונימ יוניש
.תמיוסמ
- :רבשמב לופיט
- םוהיזב לופיט
- שמ תופורתמ תוענמה תוימתירא יטנא תופורתו םירירש תוקת
- םינילובולגונומיא וא סיזרפ המזלפב לופיט
- ךות המשנהמ םילמגנ בורה 10-14 .םוי

חומ ימוהיז :
:סיטיגנינמ לקוקוגנינמ וא לקוקומואנפ ; ןמזב לופיט אלל – ההובג התומת ; המוקב אצמנ סיטיגנינמ הלוח םא – אל
ל תוכחל - CT ו - LP ןוישקו הובג םוח םע הלוח םיאור םא .הקיטויביטנא 2 םידיאורטס 2 םד תויברת תחקל אלא – ןתינ
בס םומיד םג תויהל לוכי( הקיטויביטנא - )ילדיאונכרא
:סיטילפצנא םיירטאיכיספ םיבצמ ,סוכרפ ,לובלב םוחו יטפליפא ףקתה םע םדא .  .הזב דושחל
רהמ רתויש המכ סיטילפצנא ספרה תוהזל בושח – דע לופיט תלחתה .התומת תיחפמ םדקומ לופיט 4 תליחתמ םימי
הלחמה  outcome .רתוי בוט88
יגולוריונ םוקיש
גרבנדלוג ןילטק ר"ד

:הרדגה
תידוקפת תלוכיל הכנה םדאה תא ריזחהל ותרטמש ,יאופר ףנע איה תימוקיש האופר ןתינש המכ דע , תיאמצע -
.יכוניחו יתקוסעת ,ימוקיש ,יאופר לופיט תרזעב ,םימדוקה םייחה לגעמלו ותליהקל ,ותיבל וריזחהל

:םוקיש ינייפאמ םיביכרמ
- ךורא ךילהת
- בר תווצ י"ע השענ - ברו ימוחת - יעוצקמ
- ההובג תולע
- חווט תכורא בקעמ 'עמ וכותב בלשמ
- מוה יפוא לעב א ינ
- וכנב לפטמ תוי ןימו ליג לכב תומדקתמ/תועובק

לש םילדומ WHO תידוקפת תלוכי גוויסל :
- דוקפת תומר פ"ע ילוחו תואירב יבצמ תרדגה
- ( םיידוקפת הכרעה ילכ חותיפ יכרצל ,הדיחא תינילק הפש רשפאמ scales .תולבגומה לש יתומכ יוטיבל )
לדומ 1 - ICIDH ( 1980 :)
הלחמ ← יוקיל ← תולבגומ ← תוכנ
- :יוקיל העיגפ )הייטס/רסוח( תכרעמ/רביאה תמרב ← .ךורא וא רצק חווטל תולבגומל םורגל לוכי
- :תולבגומ דוקפתה תלוכיב םוצמצ ( B-ADL דעו I-ADL ) - טרפה תמרב ← אל הרבחה םא הרבחה תמרל רבוע
.העיגפה ינפל אלימש םידיקפתה תא אלמל רוזחל לוכי אל טרפהו ,תכמות/תרזוע
- :תוכנ .'וכו ילכלכ בצמ ,ךוניח ,ליג ,ןימל סחייתהב ,הרבחב ודיקפת תא עצבל תלוכי רסוח

לדומ ICF ( 2001 ) :
- ןהיניב רשקלו שפנו ףוגל תוסחייתה
- תוענומ/תומרוגש ,תוישיאו תויתביבס תועפשהל םג סחייתמ דקפתל תלוכי

:ימוקישה תווצה
- יעוצקמ ברו ימוחת בר
- :מ בכרומ
- םוקיש אפור - להנמ
תווצה
- תויחא
- םיטסיפרתויזיפ
- קוסיעב םיאפרמ
- םיגולוכיספ
- םיילאיצוס םידבוע
- תרושקת יאנילק
- תוזתורפה לש יאנכט
- תווצה תורטמ :
- תויולבגומו םייוקיל רפשלו ךירעהל
- עונמלו לפטל םיכוביס 1 ו ' - 2 '
- המגיטס ,תוכנה םע תודדומתהב רוזעל
- םייתביבסו םייזיפ םילושכמ ריסהל
- תויוכז ןויוושל תילרביל תמדקתמ הקיחתב רוזעל
םיכנה לש תויונמדזהו
- לכב ךורא חווטל ץילמהלו ןיווכהל ,ץעייל ,תוולל
םיכנל תוסחייתהה ירושימ
- תוליעפ :תווצה
- רטניא - ירנילפיצסיד ת לחה תלבקו ,תווצה ישנאמ דחא לכ י"ע לופיטל םידעי תעיבקו תימוקיש הכרעה : תוט
.תורידס תווצ תבישיב ףתושמב עובש לכ םדקתמ ןפואב השענ הז - םייעובש .
- יבגל הטלחהו ימוקישה ךילהתה לש בלש לכב םיימוימויה םידוקפתהו םינושה םייוקילה לש תיתומכ הכרעה
שמה ךרוצה יפל תויגטרטסא ך - םייטרדנטס הדידמ ילכב שומיש ךות
- יק החפשמ תובישי םו

:תימוקיש האופרב םימוחת
- יגולוריונ םוקיש ,תוירוטומ תועיגפו תולחמ ,הרדש טוחב העיגפ ,תיחומ העיגפ ,יחומ ץבש רחאל : MS .'וכו
- :ידפותרוא םוקיש רירש תולחמ ,םיכבוסמ םירבש ,)הזתורפה תלבק ינפל םקלח( העיטק ירחא - ,דלש
תויגולוטמואר
- םידלי םוקיש : אלמ זופשא אלל ,רקובב ימוחת בר םוי םוקיש
- :יללכ םוקיש בר העיגפ רחאל - ,תיתכרעמ deconditioning המשנהו ךשוממ זופשא ירחא( ← לודלדו היפורטא
ונוש 'עמ דוקפתב הדירי ,םירירש .דועו תויווכ ,תוינורכ תולחמ ,)היתאפוימ ,היתאפוריונ ,ת
- :היגולויזיפוריונ .תונוש תויולבגומ םע םילוחב תויגולויזיפוריונ תוקידב

:תוימוקיש תורגסמ
- ימוקיש ח"יב - לשמל ןייטשניוול תיב
- תימוקיש הקלחמ
- םוי זופשא - םיירוטלובמא םילופיט
- םוי םוקיש - אלל יללכ יאופר לופיט
- תיב םוקיש - ח"פוק לש דיינ תווצ
- םינוש םינוכמ - בר אל רבכ ;לופיטה ףוסב - יכ ימוחת
.תווצה תייצקארטניא תא ןיא

יחומ עוריא רחאל םוקיש :
89
:םייטסיטטס םינותנ
- תונושה תונידמה ןיב לדבה שי
- :לארשיב 15,000 םישדח ץבש ירקמ הנש ידמ
- 25% > םילוחהמ 65 yr
- 30% םינושארה תועובשב התומת
- 30% ב ןמזב לופיט( תויולבגומ אלל םימילחמ - tPA )
- 40% םוקיש תבייחמה תידוקפת תולבגומ םע םירתונ
- 90% הנושארה הפוקתב םידיינ םניא םוקישה לש
- 75% תידוקפת אל הנוילע הפג םע
- 50% רובידו הפשב תוערפהמ םילבוס
- CVA הלחמה איה ה תידוקפת הליבגמה - 2 )תויגולוטמואר תולחמ רחאל( רתויב השקה

:ימוקיש יאופר לופיטב םידעיו תונרקע
- ילאמיטפוא ןוזיא תגשהו ןוכיסה ימרוג רותיאל רוריב תמלשה
- תינוינשה העינמה תוינידמ תעיבק
- :םיכוביסב לופיטו ןוחבא ,תעינמ UTI , DVT , PE ,ץחל עצפ ,תואיר תקלד ,תויצריפסא , באכ ,תויטספס ,םיסוכרפ
יזכרמ יבצע באכ ,ףתכב יגלפ
- תוזוכיספ ,תינוציק הדרח ,יתבוגת ןואכיד לופיטו ןוחבא
- תויביטינגוק תוערפהב יתפורת לופיטו ןוחבא

:םייוקילה תכרעה
- :הקירוטומ תודיינ ,הנוילע הפג דוקפת ,הביצי
- :היצינגוק בחרמב עדימ ןוגרא ,בשק ,הסיפת וזיו( - )ירוטומ ז , י ילוהינ דוקפת ,הבישח ,ןורכ
- :תרושקת העילב ,רוביד ,הפש
- :תוגהנתה תישגר הרקב - תיחומ הלבח ירחא החיכש וזכ העיגפ
Neglect – םוקישה לע רתויב ילילשה ןפואב העיפשמש תיביטינגוקה העיגפה

:םינוש חומ ירוזאב ץבש לש םיינילק םייוטיב
:םד תקפסא
- MCA - פ ,ילרופמט בטוק ,ילרטלוזרוד רוזא ילטנור - ירוחא - לעמ 80% םימטואהמ
- ACA - הרפ - פ תוחפו ,תיביטינגוק העיגפ( תורפסימהה לש ילאידמ קלח ,ילטנור )תירוטומ
- PCA - ורופמט ןותחת חטשמ - ילטיפיסקוא
- ventro-basilar - סומלת ,םולברצ ,חומה עזג

:העונתהו הביציה תרקבב םייוקיל
- ינפל ה אצמנ ילרטנצה סוקלוסה - M1 = primary motor cortex – :העונתה עוציב לע יארחא ה תא ליכמ -
UMN ל הרדשה טוחו ,חומה עזג ךרד הדוקפ עוציבל הדוקפ םינתונש - LMN םורגת הז רוזאב העיגפ :
היגלפימהל השקו תינוניב ,הלק - .םירירשב השלוח תניחבמ אלו ,דוקפת תניחבמ
- הז רוזאל תחתמ ה אצמנ - PMA - pre-motor area ל ףופכב ,העונתה תוביצי תרקבבו ןונכתב ברועמ : - M1
.חומה תפילק םע רוזאה ןכל ,םדאה לש תויתוגהנתה תורטמל ףופכב השענ העונת ןונכת .הדוקפה תא ןתונש
- PFC - Pre-frontal cortex - תוגהנתה תרקבו ילוהינ דוקפתמ קלחכ ,עדימ דוביעל יארחא ה עוציבב העונת .
:יתעימשו יתוזח יתסיפת עדימ םיקפסמה תילאידמהו תירוחאה חומה תפילקב םירוזא םע םירשוקמ
- )קומע ילאטיירפ רוזאב( ילרודצורפה ןורכיזה תריציב םיברועמ סיסבה יניערג - תושעל רשפאמ תובכרומ תועונת
ודמלנ רבכש - אטבתת העיגפ ;הרקב תחת תינוצר העונת .היסקרפאב
- הרפסימהב םיילאידמ םירוזא - cingulate gyrus וידמ , - םיילטנורפ - העיגפ .העונת םוזייו היצביטומ לע םיארחא
הילובא/היתאפאל םורגת םהב םירירש תשלוח ול ןיאש תורמל( – M1 )ןיקת .
- םולברצה םע היצקארטניא - .םייפיצפסה םייתביבסה םיאנתל תיתעונתה תינכותה לש היצטפדא תרשפאמ

קיל :ףוגה תשוחתב םייו
- PSSC - Primary Somatosensory cortex : :תילאטיירפ הנוא לש ימדקה קלחב
- .יוריגה םוקמ יוהיזל יפוטוטמוס ןוגראב ןיחבמו טלוק ;תינפוג השוחת דוביע לע יארחא
- ל םורגל לוכי קזנ - hypoestesia - hemi - הקומעו תיחטש השוחתב תוערפה
- וא היזתסארפיה תויהל הלוכי הינידולא
- omatosensory association area S :
- .'וכו רמוח/הרוצ יפל םיטקייבוא יוהיז ,רתוי בכרומ יתשוחת עדימ דוביע לע יארחא
- זאב קזנ ו :ל םרוג ר
- Astereognosis - סוח ר זיא תוהזל תלוכי ו הרוצ הז = שושימ יפל יתשוחת יוריג יוהיזב הערפה
- Amorphosynthesis - סוח ר הזיא תוהזל תלוכי רמוח הז
- tactile agnosia - תוהזל תלוכי רסוח שושימ יפל - תללוכה הרדגהה יהוז
- :לופיט sensory re-education - ה ןורכיזה רוזחשל םירזוח םייוריג השדח תיתשוחת הפמ חותיפו ,ירוסנס
90

:תוילטנורפה תונואב םינבמב העיגפ לש תימוקיש הכרעה
:יללכ ,זוכיר ,בשק ,ילוהינ דוקפת וגפ הדובע ןורכיז .הדימל תויעב ,)ינפל םוי דמלש ליגרת חכש( ם
הרפ - :ילטנורפ תמיוסמ הרטמל תובכרומ תולועפ ןונכת( ילוהינ דוקפתל רושק ; םיניינעו ןורכיזה לש םיניינעל שומישב
תידוקפת םיכומנ רתוי ) .
וטיברוא - ילטנורפ המאתה( תיתרבח תוגהנתהל יארחא : תיתרבחה הביבסל – )רתוי תלבגומ תוגהנתה  תוגהנתה
יטנא - היציביהניאסיד לש תילאיצוס .תטשפומ הבישחו תויתריצי רסוח ,תיטרקנוק הבישח .
ואידמ - :ילטנורפ cingulum - cingulate gyrus - ילטנורפ רוזאל יכשמה - .בשקו םוזיי ,היצביטומל רושק ;ילאידמ
ישגרה קלחב העיגפ  אל הז .הביצי רסוחו היתאפאל תמרוג וז הערפה תיבמילה 'עמה ךרד .תוחיר ןורכיזב תוערפה
.ןורכיזל רושק םג אלא תיתוגהנתהו תישגר היעב קר ואידמה רוזאה ןיב רשקב איה העיגפה - תיבמילה הנואל ילטיברוא
.היצביטומל הרושקש

א ירפ רוז - טננימוד תילאמש הרפסימה ןיב לדבה שי :ינאיבליס תינמיל תי
:)תילאמש( תיטננימוד הרפסימה
- לש תוברועמ שי .תיתעימש הסיפת ,רצק חווטל ןורכיז ,)תינוצר העונת עוציב( סיסקרפ ,ןובשח ,הפשב תברועמ
.םיילרופמטו םיילאטיירפ ,םיילטנורפ םירוזא
- םורגת ולא םירוזאב העיגפ .היזאפאל

:היזאפא
- .הבותכו תרבודמ הפשב אטבתהל תלוכיב העיגפ
- ןיב ןיחבמ יסאלקה לדומה 8 לש הנוש בוליש יפל ,היזאפא תונומסת 3 :םירטמרפ
1 . רוביד ףטש
2 . רוביד לע רוזחל תלוכי
3 . תיתעימש הנבה
- היזאפא יגוס – רוביד לע רוזחל תלוכי ןיא ןלוכב :
- הקורב - רפ( תירוטומ היזאפא י - )תינאיבליס ← ףטוש אל רוביד
- הקינרו - תיביטפצר היזאפא - תירוחא היעב ← ה הרזח העוגפ
- תילבולג - החיכש יכה - הרזחב םגו הנבהב םג היעב
- תיבטיקודנוק
- סנרט - תילקיטרוק - 3 ךא ,הניקת הרזחה ;םיגוס הפש תנבה ןיאו ינטנופס רוביד ןיא
- )תילנימונ( תיטסנמא - םוישב היעב - תמרוג םהב העיגפש םירוזאב םגו ,)ץופנה( סומלתב איה העיגפה
היזנמאל - ו סופמקופיה הרפו יבמיל רוזא - .תילטנורפ העיגפב םג עיפוהל לוכי הז .יבמיל

:הפשב העיגפל תיביטינגוק העיגפ ןיב לדבה
- הפשב העיגפ - םש ןתמ אלל ,ץפחה שמשמ המל ריבסהל לוכי
- )היצנמד( תיביטינגוק העיגפ - ריבסהל אל םגו םש תתל לוכי אל

:היסקרפא
- י"ע עוציבה ;)ןותחת ילאטיירפ רוזא( ילרודצורפ ןורכיז י"ע ןונכת :תוינוצר תועונת M1, PMA ה י"ע הרקבהו -
PFC .
- הרפ םירוזאב קזנ - תינוצר תירוטומ תוליעפ לש הרקבו ןונכתב עוגפל לולע םילאטיירפו םיירוטומ - עבונ אל
.הדוקפה תנבה/היצנידרואוק/השוחתב תוערפה /השלוחמ
- קזנ א עדי רסוח :תילאמש הרפסימהב עצבל וילע המ וא ,העונת עצבל ךי . ideamotor apraxia - תלוכי רסוח
;תירוטומ תמיוסמ העונת עצבל ideational apraxia - תועונת לש ףצר עצבל תלוכי רסוח )תבכרומ הלועפ(
.תמיוסמ הרטמל
- היינבו שובלל היסקרפא :תינמי הרפסימהב קזנ - רמ ןונכתב תוערפה .העונת לש יבח

אל הרפסימה - :)תינמי( תיטננימוד
- ו היסקרפאל םורגת ןאכ העיגפ - neglect .
- רתוי עגפנ ילטנורפה רוזאה - .רובידב טפשמה רדסו תויטמגרפ ,)היצנוטניא( הידוזורפ לע יארחא
- ילאטיירפ רוזא - תיבחרמ הסיפתל יארחא ← ( דצ תחנזה neglect .)
- ילרופמט רוזא - ,יתעימש יוהיז .הקיזומ

Neglect – דצ תנזה :
- החיכשו הרומח היעב
- השוחת תייעב אלו היצמרופניא לש ילטנמ גוציי לש היעב
- .הייאר הדש לש תוניקתל רושק אל הז םלוא ,ןימי דצ קר ההזמ
- :תנומסתה ינייפאמ
- העיגפל ידגנה בחרמב םיאצמנה םייוריגל תוסחייתה םוצמצ וא תוסחייתה רסוח :ףוגה לש ילאמש דצל ללוכ ,
ילנוסרפ - ויתולבגמו ובצמל תועדומב יוקיל וא רסוח - anosognosia ← הליפנל הנכס ץוח / - ילנוסרפ –
91
הביבסל תועדומ רסוח
- תונש העפותה לע םירבסהה לש תיקלח הנבה וא רסוח לפוטמל םינ
- יעב לש יוהיז רסוחו דצל תועדומ רסוח םג שי יכ ,הלוחל ןכוסמ דואמ הז .תו
- דצב השלוח וא היעב ול ןיאש ןעוט הלוחה ;הנימי עוגפה דצהמ הנופ שארה :הרק המ הלוחה תא םילאוששכ
.ןימי לגר תא םירמ ,לאמש לגר תא םירהל שקבתמשכ ךא ,לאמש
- .לגרה לע הבוט לקשמ תאישנ ןיא ןיכ םילפונו ,הנימי קר תכלל םילגוסמ
- :םייוקילה תכרעהל םיבר םיטסט שי
- BIT - behavioral intention test
- line crossing
- figure coping
- ← כ .לאמש דצב ראשנ תחלצה לע לכוא ;דחא דצב זכרתמ ןועשה לכ :ןועש רייצל שקבתמש

:תוילטיפיסקוא תועיגפ
- יתוזח יוהיזב היעב
- וטיפיסקוא - ילרופמט - "המ"ה עגפנ
- וטיפיסקוא - ילאטיירפ - "הפיא"ה עגפנ
1 . :הייאר הדשב תוערפה היספונירדאווק/ימה ← תינושאר תילקיטרוק הייארב םגפ
2 . םייביטאיצוסא םירוזא - םורגת צ"וד העיגפ ;יוהיזל םירושק )יוהיזב היעב( ילקיטרוק ןורוויעל
3 . :השק תילטיפיסקוא העיגפ
- תירוטומ ןיקת
- ( סומלתב העיגפ ללגב תויביטינגוק תויעב ונכתיי PCA )סומלתה לש ירוחא קלח קפסמ
- יוהיז רסוח - Visual agnosia
- topogram agnosia - התיבה עיגהל לוכי אל עוסנל ךיאו הביבסה תא ההזמ אל יכ
1 . תילרופמט העיגפ - םינפ יוהיזב היעב - prosopagnosia
2 . תילאטיירפ העיגפ - visual apraxia - היעב ;שמשמ המל ילאוזיו ןורכיז ןיא ,ותוא סופתל לוכי אלו רבד האור
ב שי ;םינבמ יוהיזב .יוהיז רדעה תובקעב תוינוצר תולועפ עוציבב תויע

:תיבמילה 'עמב העיגפ
- תורפסימהה לש ילאידמה רוזאב
- הלדגימא - .היוקל תישגר תוגהנתה ,ישגרה קלחב היעב
- סופמקופיה – היזנמא ,ןורכיזב תויעב ; הימכסיאל שיגר יכה רוזאה
- cingulum - cingulate gyrus - ילטנורפ רוזאל יכשמה - .בשקו םוזיי ,היצביטומל רושק ;ילאידמ

:ימוקיש לופיט
ב דקמתמ - 2 :םיקלח
- רוזחש - ןתינש המכ
- יוציפ - תיאמצע תידוקפת תלוכי תגשה םשל

:רוזחש
- ב - functional MRI פא םינוש םירוזאל הרוק המ תוארל רש .תודוקפ ינימ לכ עוציבב
- המכ ,רוזא לכב תוארל רשפא .תמיוסמ הדוקפב ליעפ אוה
- ימוקישה לופיטב - תוטיש ינימ לכב תורזחו תורזח - תודוקפו םייוריג םע ← .דוקפתה תא רזחשל לגוסמ חומה
- השדח תירוטומ הפמ לש היינב םישוע - תובקעב .'וכו םיאתה ןיב םישדח םירשק ,תושדח תוספניס ,הפגה ביבס
.הלועפל םיעיגמ ,תאז
- הדימלב ילופיטה סיסבה שדחמ תירוטומ - קבדיפויב
- .אל וא ידוקפת תויהל לוכי ,אלמ אל םא .אל וא אלמ תויהל לוכי רוזחשה
- ידוקפת אל םא ← .יוציפל םירבוע

:יוציפ 'עמ
- תודיינה רופישל םירישכמ ינימ לכ שי ,תוביס ינימ לכמ רזחשל םיחילצמ אל םא - םירישכמ ,םידס ,םיכמות
םירירשל תודוקפ םינתונש םיילמשח .םימיוסמ
- ופ רופישל םירישכמ תתל ןתינ נ ק לשמל ;תויצ - רופישל drop hand - רשפאמו דיב ךמותה רישכמ תתל ןתינ
מינימ הזיחא א .תיל
- דוקפתל םינוש םירזיבא תמאתה - .יאמצע דוקפת רשפאמה רושכמ
- .דוקפתל הביבסה תא םיאתהל םג ןתינ

:ץבש ירחא תוידוקפת תואצות
- 1/10 ץבש ורבעש םילוחהמ - ע הרזעל םיקוקז אלו תידוקפת םייאמצ
- טעמכ 50% ךות םייאמצע 6 m שהמ החגשהל םיקוקז ראשה ;ץב
- הנש ירחא :
92
- קר 5% ולחל םיידועיס ןיט )דצ תחנזהו תויביטינגוק תויעב( ; 95% - תונוש תוגרדב תולת םע
- 30% דובעל רוזחל םילגוסמ הדובע ליגב

93
20.2.2011
הרדשה טוח
ןמגינוה היבליס 'פורפ
:הרדשה טוח לש הימוטנא
• םונגמ ןמרופה הבוגב ליחתמ - .הלודמה תרמגנש הפיא
• תירבמולה הילוחה לש ןותחתה לובגב םייתסמ L1
• הטמ יפלכ ךישממ םשמ - .ילרודה קשה ךותב סקיסקוקה דע ךלוהש ,הלנימרט םוליפ ארקנש ,יטורביפ טוח
!םילודיג רוציל ידכ קר םש םייק אוה
• הנבמב רמגנ הרדשה טוח רתוי רצ השענו ךלוהש - .סירלודמ סונוק
• הבוגל תחתמ L1 בהשענ יתנחבאה ינתומה רוקינה ,ןכל .הרדש טוח אצמנ אל - 4 - L3 ← ,קשה ךותל םיסנכנ
טחמש עגרב זז הז יכ ,ילמינימ אוה םהב העיגפל ןוכיסה .הרדשה לזונ ךותב םיענש ,םיבצע ישרוש אלמ שי םשו
.תסנכנ
• ש םיטנמגסמ יושע הרדשה טוח :ינשה לעמ דחא ,םינו
• תוילוחה לומ שממ םיאצמנ :םייראווצ םיטנמגס
• 1 - הנושארה הילוחל םונגמ ןמרופ ןיב אצמנ
• 8 - ןיב אצמנ D1 - C7
• לש הבוגב סנכנ ולוכ טנמגסה הבוגו ,רתוי םיחוטש םישענ םה ,םידרויש לככ 2 .תוילוח
• ןיב L1 - D10 - .םיילרקסהו םיירבמולה םיטנמגסה לכ םיזכורמ
• ה טוח קד השענו ךלוה הרדש

:םייפקיה םיילניפס םיבצע
• ל םיבצעו םיביס םיאתוי טנמס לכב - 2 םידדצה
• שי 35 - 32 תוגוז
• .)חוטש אל( יבוע לעב טנמגסה
םימוטמרד :
• .הרדשה טוחב טנמגס ותואב םאצומש םיבצע י"ע םיבבצועמה ,רועה ינפ לע םירוזא
• רומאש עוגפה דצהמ דימת םיליחתמ ,השוחת םיקדובשכ ןיקתה דצה לא שלח תויהל - לק רתוי הלוחל
.הניקת השוחתל היזתסאופיהמ רבעמ שיגרהל
• בגב תילמיסקורפל תילטסיד םיקדוב - הרדשה טוחב העיגפה הבוג תא םיקדובשכ
• הרדשה טוחב העיגפה םוקימל םיבושח םימוטמרדה
• :אמגוד
• ןיב םיאצמנ )הלוקיבלק( חירבה םצע הבוגב C3 ל - D1
• יגפה םא עדנ ךיא ב איה הע - C3 וא T1 ?
• םיידיה תא םיקדוב - הז םיידיב השוחתב הדירי שי םא C3 בגב קר הז םאו , - T1 .

:הרדשה טוח לש םדה תקפסא
• מ רקיעב העיגמ - anterior spinal artery מ רצונש , - 2 םיאצויש ,םיילרבטרווה םיקרועה לש םיפנע
.הרדשה טוח לש ימדקה קלחב םירבחתמו ,ןאיבאלקבוסהמ
• Anterior spinal artery - קפסמ 2/3 הרדשה טוח לש םיימדק
• ⅓ ירוחא - מ םד תקפסא לבקמ - 2 posterior spinal arteries .םיישרוש םיילניפס םיקרועמ םירצונש ,
• ASA יבג עצמא הבוגב ךרעב םייתסמ ← ןיב רוזא T8 - T4 הנכסב אוה - !'ץיבייקמדא
• הזה רוזאל דע הלוע ,הטמלמ עיגמש ישרוש קרוע תקפסא לע ץוחלל לוכיש ,הרדשה דומעב ץחל לכ ,םלוא ;
.ילקיוורצ רוזאב אוה ץחלה םא וליפא ,םדה תקפסאב ינע אוה יכ ,הז רוזאב אטבתי ,םדה

:היתפולאימ/סיטילאימ סרבסנרט
• טנמגס לש בחורל העיגפ 1 וא 2 הרדשה טוח לש
• ףקש 17 : MRI
• םיריעצ םישנא לצא ;ןוסיח ירחא ,םוהיזמ האצותכ תויהל הלוכי - לש קאלפ MS .

Spinal syndrome :
• רוזאב העיגפ D5 - לודיג שי ← גוסמ היהת איה ,העיגפה הבוגב LMN - טוח לש תימדקה ןרקב העיגפ שי יכ
.תועוגפ הנייהת ןלוכ תושוחתה .הרדשה
• יביסה לכ :ןגאלבה ליחתי העיגפה הבוגל תחתמ ויהי םה הרדשה טוח ךרד ודריש ם UMN ועיגה אל ןיידע יכ
.םיאתמה ןיערגה הבוגל
• .םירטקניפסב תוערפה ,ףסונב
94
Sequard syndrome - Brown :
הרדש טוח תיצחמב העיגפ ←
• העיגפה הבוגב - LMN
• :העיגפל תחתמ
• תירוטומ - דצ ותואב
• תיחטש השוחת - ינשה דצב
• הקומע השוחת - דצ ותואב
ינשה דצב באכו דחא דצב השלוח לע ןנולתמ םדאשכ - ב בושחל ךירצ - BSS .

:הרדש טוח תולחמ
1 . המוארט
2 . סיטילאימ
3 . תוירלוקסו
4 . תוילובטמ
5 . םילודיג

anterior spinal artery occlusion :
• הימכסיא היתאפולאימ
• גוסמ םיילגרה קותיש UMN
• העיגפל תחתמ באכו 'פמט תשוחתב הערפה
• radicular pain - ישרוש רוזיפב באכ - םיוסמ טנמגסב רבודמ יכ

subacute combined degeneration of spinal cord :
• רסוחמ םילבוס B12 :
• הטאידל םיגאוד אלש םינוחמצ
• יעמב חותינ ורבעש םישנא
• יעמב העיגפ םהל שיש םישנא
• רסח B12 :היגולוריונב הרורצ הרצ איה B12 ןילאימה תריציב םיזנאוק איה ← ןילאימה עגפנ וידעלב
• .םייפקיה םיבצעו חומ ,הרדשה טוחב העיגפ שי
• :לע ןנולתי הלוחה ,הרדשה טוחב העיגפב
• תובורמ תוליפנ ,הכילהב תוערפה ,תוביצי רסוח - השוחתב העיגפ הקומע
• םיילגרב השלוח - גוסמ תירוטומ העיגפ UMN
• ב תירוטומ העיגפו הקומע השוחתב העיגפ לש הזה בולישה - UMN יעמשמ דח הז ← תקידבל חולשל ךירצ
תיגולותפ היהת דימת אל םד תריפס .םד - .ךפיהל וא תיגולוטמהה תא םידקהל הלוכי תיגולוריונה העיגפה

גרבמור*** - אלו יביטפסוירפוירפ טסט .תוחוקפ םייניעב םג העיגפ היהת ירלברצל :ירלברצ

• תימדק העיגפ - anterior spinal artery occlusion
• תירוחא העיגפ - B12
• תיעצמא העיגפ - הילאימוגניריס

:הילאימוגניריס
• ה לש תובחרתה שי - canal .םיטנמגס 'סמ ינפ לע הטסיצ ומכ
• הרוסימוקב העיגפ שי - תימדקה ןרקה ןיב רוביחה מ - 2 .םידדצה
• דצל דצמ רובעל הרומא תיחטשה השוחתה
• העיגפה הבוגב - ומרתו תיחטשה השוחתב הערפה שי םואתפ - היזגלא - .'פמט/באכ
• םיידיה תקידבב ,ףסונב - ב ומכ תולדלודמ ןה - LMN .תימדקה ןרקה העגפנ יכ
• הטסיצה הבוגל לעמ/תחתמ - .ןיקת לכה
• ראווצ ,ראווצה הבוגב חיכש דואמ - וא הלודמ ןתומה

:תושוחתה לש תובלטצה שישכ
• ה לע שממ הרוחא תכלוהש השוחתה - spinal canal 'פמטו באכ איה - .הנושאר תעגפנש תאז איה
• המידק רתוי םיכלוה םיימלתוניפסה - רחואמ רתוי תעגפנ עגמ תשוחת
95
20.2.2011
לש םיינילק םייוטיבו חומל םד תקפסא CVA
סורג הלב ר"ד
:חומל םדה תקפסא
• :תימדק
• ידיטורקה קרועמ העיגמ - ןייבאלקבוסהמ ןימימ ,הטרואא תשקמ לאמשמ םיאצוי
• ל לצפתמ - 2 לנרטניאו לנרטסקא :םיקרוע
• .דיטורק לנרטניאה ךרד איה חומל םדה תקפסא
• :תירוחא
• ילרבטרווה קרועהמ תרצונש םד תקפסא - שי 2 ב םיאצויש - intervertebral canal .תוילוחה לש
• תא םירצוי דחיב םהינש םיאצוי רתוי רחואמו ,חומה עזגל רקיעב םדה תא קפסמש ,ירליזבה קרועה
.םולברצל ירליזבהו ילרבטרווהמ םיפנע
• ל לצפתמ ,ופוסב - 2 .םיירוירטסופ םיקרוע
:סיליו לגעמ
• .הניקת םד תקפסאו ןיקת חומב םד םיקפסמ םניא לגעמב םדה ילכמ קלח
• ילכ ,םיניקת םד ילכ לע ץחל וא המיסח שיש עגרב .םדה םרוז םכרדו ,הלועפל םיסנכנ סיליו לגעמ לש םדה
• :מ בכרומ
• anterior communicating artery - ןיב רבחמ 2 םיילרברצה םיירוירטנאה םדה ילכ
• 2 posterior communicating arteries - ןיב םירבחמ posterior cerebral artery .דיטורקל
• יאמ םד לבקמ ילאמש חומ תיצחמ :ילמרונ ןפואב .ינמיהמ ינמיהו ,ילאמש דיטורק לנרטנ
• ה חתפיהל םילוכי ,המיסח ללגב םיצחל שרפה שי םא - communicating arteries רבוע םד זאו ,םהינימל
.ינשה דצל דחא דצמ

Internal carotid :ל לצפתמ
• !קימלתפוא אוה ןושארה ףנעה
• anterior cerebral
• middle cerebral

לנרטניאב המיסח שי םא :דחא דצב דיטורק
• רוירטנאה ךרד וא גניטייקינוימוקה ךרד רבוע תירוחאה היצלוקריסהמ םדה - ןכתיי ;םיצחלה ישרפהב יולת
.רוירטסופהמ םגו רוירטנאהמ םג עיגי םדש
• םילרטלוק לש תפסונ 'עמ - :ןיעב
• דיטורק לנרטסקאמ םג םד תלבקמ ןיעה
• המ םד תקפסא עיגהל הלוכי ,חומב המיסח שי םא ,ןכל חומה לא דיטורק לנרטסקא - םדה תמירז
לנרטניאל קימלתפואהמ תכפהתמ - .רלפודב הז לע םילכתסמ

2 יקרוע Posterior cerebral ירליזבה קרועהמ םיאצוי - .תילטיפיסקואה הנואל םדה תא קפסמ

:סולוקנומוה
• תיש םילבקמ ,סולוקנומוההמ םיאצויש םילולסמה תא קפסמש םד ילכב העיגפ שיש עגרב הערפה וא קו
רובידב - .העיגפה םוקימב תולתב
• .סנופב היצזוקד םישועו ,הלוספק לנרטניאה ךרד םירבוע םיביסה
• ןימימ חומה רוזאב העיגפ שי םא ← .לאמש דצב ףוגה לש תירוטומה 'קנופב העיגפ לבקנ

:םיגשומ
• סיזרפימה - ףוגה תיצחמב קותיש
• היזתסאופיהימה - ףוגה תיצחמב השוחתב הערפה

ל קלוחמ חומה - 2 :
• תיטננימוד הרפסימה - לצא ;הפשה זכרמ תא הליכמ % 85 כ .ןימי דיב םיבתוכ ןכלו ,לאמש איה - % 15 םה
.תינמיה הרפסימהב אצמנ הפשה זכרמ יכ ,םיילאמש
• אל הרפסימה - תיטננימוד

:תיטננימודה הרפסימהב העיגפ
• ינמי סיזרפימה - ןימי דצב השוחת תערפה
• ה תינמי תימינומוה היספונאימ
• Alexia - האירקב הערפה
• agraphia - הביתכב הערפה
• acalculia - ןובשחב הערפה
אלה הרפסימהב העיגפ - :תיטננימוד
• היסקרפא

96
anterior cerebral artery :
• םייחטש םיפנע ← רמוחו סקטרוקל םד תקפסא
:לש ןבל
• הנותחת תילטנורפ הנוא
• תילטנורפ הנוא לש ילאידמ דצ
תילאטיירפו
• ימדק םוזולק סופרוק
• םיקומע םיפנע ← :ל םד תקפסא
• רתוי קומע םורברצ
• ןולפצנאיד
• םייבמיל םינבמ
• טאדואקה שאר
• הנרטניא הלוספק לש ימדק קלח
:העיגפ
• לגרב קותיש הרטנוק - תילרטל
• ןתשה לע הטילש רסוח - תילטנורפה הנואב אצמנ יארחאה חומה זכרמ
• תירוטומ היזפסיד - הקורבב העיגפ - .הפשב יוטיבב הערפה
• םוזלוק סופרוקב העיגפ שיו הדימב ← לאמש עורז לש היסקרפא - ןיאש תורמל דיב דוקפת תלוכי רסוח
העיגפהשכ קרו ךא העיפומ וזה העפותה .קותיש אלה הרפסימהב איה - .תיטננימוד
• .תיסחי ןטק קרועה רטוק יכ םיחיכש תוחפ םייחומ םיעוריא

middle cerebral arteries :
• ל לצפתמ - inferior devision ו - superior devision )םהיניב לידבהל תעדל ךרוצ ןיא(
• ןבל רמוחו סקטרוק :םייחטש םיפנע
• םינבמ המכו קומע ןבל רמוח :םיקומע םיפנע ןולפצנאידב

:העיגפ
inferior division :
• הרטנוק היפונאימה סומינומוה - תילרטל - הרטנוקה דצב ,הדש יצחב היארב הערפה - .עוגפה םדה ילכל ילרטל
• אלה הרפסימהב איה העיגפהשכ ,לובלבו היוקל תיבחרמ הסיפת - תיטננימוד - :תילאטיירפה הנואב
• הרטנוק םייפג יוהיז רסוחו תומלעתה - תילרטל
• ssing apraxia dre
• constructional apraxia
• הרטנוק השלוח - תילרטל
• תיטננימוד הרפסימהב איה העיגפה רשאכ - לבא ,הפשה תא ןיבמ אל הלוחה :)תירוסנס( היזאפא הקינרו שי
.תירוסנסה הנבההמ קלח איה םילימה תריצי יכ לבלובמ רבדי םג אוה .הלועפה תא עצבל עדוי
• Streognosis - .תומוצע םייניעב דיב ץפח ההזמ אל

Superior division :
• הקורב רוזאב תיטננימודה הרפסימהב העיגפ שי רשאכ היזאפא ← .תירוטומ העיגפ וז יכ ,רוביד תלוכי יא
• הרטנוק ףוג תיצחמב השלוח - תילרטל

posterior cerebral artery :
• : תא םיקפסמ םייחטשה םיפנעה
• תונואב ןבל רמוחו סקטרוק תוילאידמ תוילטיפיסקוא
• תוילאידמ תוילרופמט תונוא
• ירוחא םוזולק סופרוק
• .ןיירבדימהמ םיקלחו סומלתהמ םיקלח םיקפסמ :םיקומעה םיפנעה
:העיגפ
• תילרופמט הנוא העגפנ םא תילאוזיו היזונגא
• בצע לש קותיש :היגלפומלתפוא 3 ההוב טבמב הוולמ ,
• היספונאימה :תילטיפיסקוא העיגפ הרטנוק - תילרטל
• )היפרגא אלל( היסקלא :תיטננימודה הרפסימהב העיגפ - .האירקב העיגפ
• היצקרופיבה רוזאב תילרטליזב העיגפ ← צ"וד םד תקפסאב העיגפ ← :ילקיטרוק ןורוויע
• רוויע אוהש עדומ אל הלוחה
• םיניקת םיסקלפרה
• םיצפחב לקתנ הלוחה
• האור אוהש םירבד "איצממ" אוה - ש היצטרפרטניאה .תעגפנ הייארה ל

Basilar Artery :
.חומה עזג תא קפסמש ישארה קרועה
העיגפ :
• סנופב העיגפ - המישנו בל ןוגכ םיבושח םיזכרמ ללוכ ← בצע לש קותיש 6 תשלחומ תיבחור םייניע תעונתו ,
• היצזוקדה רוזאב םא ← היגלפירדאווק
• היצזוקדב אל םא ← היגלפימה
• in syndrome - locked אמ אל ;רידנ : .יגלפירדווק ךא ,םייניע זיזמ ,הרכה דב
97
• רתוי תבחרנ העיגפב ← .המוק

:םיילרבטרווה םיקרועה
• ןאיבלקבוס :רוקמ
• .ירליזבה קרועה תא םירצויו הלודמל סנופה ןיב םישגפנ
• :םיפנע anterior spinal artery
• .םולברצה יקרועל םד תקפסא

ב העיגפ - posterior circulation :
• עזגב העיגפ םולברצ/חומה ← היצטיגא( הרכה בצמב יוניש - .)חיכש אל
• ב תילרטליספיא העיגפ - CN הרטנוק סיזרפימה , - תילרטל
• םיבצע :הלודמב העיגפ 12 - 9 .
• 210 9 ← הירתראסיד - היגפסיד ,הפשה יוגיהב הערפה - .העילבב הערפה
• עבצא( הירטמסיד ,היסקטא :תירלברצה 'עמב העיגפ - ,היצנידרואוקב תוערפה ,)ףא היסקטא / תוביצי רסוח
.הכילה לש
• .)תוריקדו תויצרביו ןיב( השוחת תייצאיצוסיד :סונימגירטב הערפה
• היפולפיד :םיתיעל - .םייניעה תעונת יבצעב העיגפ לשב הלופכ הייאר
• Skew deviation - סומגטסינ ,םיליבקמ םניא םייניע ילגלג ← בצעב העיגפ 8 .םולברצ /
• ,תרוחרחס ,תוליחב :םיתיעל .העימש ןדבוא

:ץבש
TIA - transient ischemic attack :
• .תפלוח םד תקפסאב הערפהמ םיעבונש םייגולוריונ םימוטפמיס לש ףלוח עוריא
• ךות תופלוח וללה תועפותה ,הרדגהכ 24 .תועש
• מ תוחפ ךשמנ הז כ"דב - 30 .תוקד
• .'וכו לומינ/ץוצקע וא םיוסמ ןמז קרפ הכשמנש השלוח ראתי הלוחה
CVA - cerebrovascular accident - Stroke :
לעמ ךשמנש ימואתפ יגולוריונ רסח 24 .תיחומ היצלוקריסב הערפהמ האצותכ ,תועש
:ץבש לש םינונגנמ
• % 84 - :םיימכסיא
• כ - % 50 - םייטובמורתורתא - תיתשרט הלחממ םיעבונ - .םיינוניבו םילודג םד ילכ תומיסח
• כ - % 15 - םיילובמאוידרק םיבצמ - לב שי ךותב סובמורת ,םירודזורפ רופרפ :ףיחסתל רוקמ ב
.'וכו היילעה
• כ - % 25 - small vessel disease - סיזונילאיה איה היעבה ;םיירנוקל םימטוא - םינטק םד ילכ
perforating םהלש ןפודב יוניש לחש ← םתסיהל םיטונ ← .םיירנוקל םינטק םימטואל םימרוג
• % 16 - :םימומיד
• % 10 - הרטניא - רברצ :יל
• ד"לי
• היתאפויגנא דיאולימע - דיאולימע ותוא והז ;םדה ילכב םייוניש שי םירגובמ םישנא לצא
.ילקיטרוק רתוי םומידה םוקימ ;רמייהצלאב ףתתשמש
• % 6 - :ילדיאונכראבוס
• תומזירוינא
• AVM malformation - םידליב חיכש רתוי

:תירלוקסוורברצ הלחמ לש הזנגותפ
• % 30 - םיכילהת םיינגוטפירק - היגולויטאה המ םיעדוי אל
• :םימומיד
• % 60 יסנטניארפיה אצממ םיאור ;סיסבה יניערג רוזאב םה - ב ןבל - CT .
• % 40 - .ילדיאונכראבוס םומיד

לש הקינילק TIA :
• ל יוטיב :סקגופ סיזורמא - TIA ןיעב ףלוח ןורוויע לש ← יספיאה ידיטורקה קרועב תורציהל דישחמ - .ילרטל
תמיסח איה העיגפה ophthalmic artery מ שירק תקירז בקע - internal carotid .
• TIA :תירוירטנא היצלוקריס לש
• הרטנוקה דצב תפלוח סיזרפימה - .עגפנש ידיטורקה קרועל ילרטל
• לע ונרבידש המ לכ ebral artery anterior/mid cer
• ינש דצב סיזרפימהו דחא דצמ ילאינרק קותיש ,תוליחב ,תרוחרחס - לש יוטיב TIA תירוחא היצלוקריסב

:םיירנוקל םימורדניס
• pure motor hemiparesis
98
• pure sensory stroke
• clumsy hand syndrome - dysarthresis

Ancillary diagnostic tests :
• ףוגה תיצחמב קותיש לש ימואתפ עוריא םע עיגמ הלוח ← עוריאב רבודמ םא דיגהל רשפא דימת אל
ימומיד וא יתמיסח ← דימ תושעל ךירצ CT .חומ
• :ףסונב
• ג"קא
• :םד תקידב PT, PTT םייניטור םידוקפת ,םיטילורטקלא ,זוקולג ,
• הימכסיאל םומיד ןיב לידבהל םיבייח - ךופה אוה לופיטה יכ ← ע דימ םישו CT .חומ
• ימכסיא ךילהתב םידשוחו הדימב - מ תוחפ לש ןמז קרפב עיגה הלוחה םא :תילופיט השיג שי - 3 תועש ←
ב לופיט םינתונ - tPA - שירקה תסמהל רמוח - .םומידב רבודמ אלש ונחביאש ירחא קר

םע עיגה הלוח TIA :
• ראווצ יקרוע לש סקלפוד םישוע ← םיידיטורק םיקרוע לש תורציה רתאל ← תא רשפאש המכ דע עונמל
ירחא רתוי םיהובג עיפוהל וינוכיסש ,יחומה עוריאה TIA .
• םג םישוע transcranial dopler םישוע םידיטורק לש תורציהל םידשוח םאו CT angiography .

תינושאר העינמ :
ל םיטילחמ םהבש םיבצמ .יחומ ימכסיא עוריא רבע הלוחהש ינפל דוע ,םייתשרט ןוכיס ימרוג םיעודי רשאכ ,לופיט תת
:תיתשרט הלחמל ןוכיס ימרוג
• ד"לי - יחומ עוריאל ןוכיסה תא םיניטקמ ,תיתועמשמ הרוצב ותוא םינזאמ םא ← הרטמה 120/80
• לורטסלוכ - ל עיגהל ךירצ - LDL<100
• AF
• תרכוס - שמ בוט ןוזיאש חכוה אל םיעוריאל תודע תמייק ךא ,םיירלוקסו םייחומ םיעוריא לש תוחיכש הנ
.םינזואמה םילוחב הדירי שיו ,םינזואמ אל תרכוס ילוחב רתוי םיבר םיירנוקל
• םיידיטורק םד ילכ תלחמ
• MI
• ןושיע
• רתי תנמשה
• םזילוהוכלא
יחומ עוריאל ןוכיס תיתועמשמ ריבגמ ל"נהמ דחא לכ

:תינוינש העינמ
רבע רבכ הלוחהש ירחא ,ןוכיס ימרוגל םילופיט CVA וא TIA .
יטנא לופיט תתל לבוקמ - :יטובמורת
• ןיריפסא - תינושאר העינמב ןתינ
• תופסונ תופורת - .תינוינש העינמב
• ב - AF יטנא תופורת : - וידרק םיעוריא רתוי שיש לגב תוינטלוגאוק - .םיילובמא

תיטמוטפמיסא םידיטורק תורציה םילגמ םא - אלל תורציה CVA/TIA :
• .תיעמשמ דח אל השיגה
• ל תולכתסה לש חווטב - 5 .ןכ ינפל אל ךא חותינל ןורתי שיש ואר ,םינש
• מ תוחפ אוה חותינל ןוכיסה םירובעש םילוחל קר חותינ לע םיצילממ ןכל - % 3 .
• םא קר אלא ,םייטמוטפמיסא םילוחל ץלמומ אל חותינ .ירלוקסו עוריאל הובג ןוכיס םהל שי
• .רתוי םיליעי ויה םייטמוטפמיסא םילוחב םיטנטסש תוחכוה ןיא ןיידע

:תינוינש העינמב ןוכיס ימרוגב לופיט
• יטנא לופיט - יביסנטרפיה - םיכומנ ד"ל לע הרימש
• םע עיגמ הלוחה רשאכ ,רהזיהל ךירצ CVA/TIA ירט - הז יכ ,ד"לה תא ידמ רתוי דירוהל אל היצסנפמוק
.םוי ךשמל ומצעב ןזאתהל תוסנל ד"לל םדוק תתל ךירצ .חומל הבוט םד תקפסא לע הרימשל
• לורטסלוכ - תדרוה LDL
• תרכוס ןוזיא - ענומש חכוה אל
• םיניטטס - םיליעי וחכוה
• ןושיע תעינמ - ענומש חכוה אל

יטנא םילופיט - :םייטובמורת
• ןיריפסא - יטנא TXA2 - ב ןוכיס דירומ - % 14 - 13 ירחא TIA/CVA :ןונימה ; 150 - 50 mg הובג ןונימהש לככ .
ה םומידה תנכס ,רתוי - GI דע םיהובג םינונימב ןיריפסאה תוליעיב ינוש אצמנ אל .רתוי הלודג 1500 תמועל ,ג"מ
םיכומנ םינונימ - .םיהובג אל םינונימב שמתשהל איה הייטנה םויה ןכל ,םיינוניב
99
• ומדיריפיד )ןיריפסא2( ל - סקנורגא ארקנ ץראב ← בולישש םיאפוריא םירקחמב חכוה 2 תא דירומ תופורתה
ב יסחיה ןוכיסה - 18% תבכעמ לומדיריפיד .ההובג שאר יבאכ תעפוה תוחיכש :ןורסיח . PDE .
• )סקיבלפ( לרגודיפולק - רוטפצר ךרד תויסטל תורשקתה בכעמ ADP .
• ןיריפסא2סקיבלפ - דמ םילוחה ךא ירשפא הלוחה םא ,היינשל תחא הפורתמ ריבעהל רשפא ;רתוי םיממ
השע stroke .

יטנא םילופיט - :םיטנלוגאוק
• ןידמוק :לשמל
• לש םיבצמב קר םיליעיכ וחכוה AF .תיטמואר בל תלחמ וא יתוכאלמ םותסש וא
• ,םיקרוע תשרט לש םירקמב היצקידניא ןיא strokes .בלהמ ילובמא לש רופיס אלל ,'וכו םירזוח

וח :יטמוטפמיס הל
:הרדגה רבעש הלוח CVA/TIA .ידיטורקה קרועב תורציהל תודע ינפל הנורחאה הנש יצחב
Carotid endarterectomy :
• לעמ איה תורציהה םא % 70 ← תושעל היצקידניא שי Carotid endarterectomy - קאלפה תאצוהל חותינ
תעינמל ליעיכ חכוה .יתשרטה CVA םיירנוקל םימטואב תוחפ ךא .
• הרטנוק המיסח - .םייחותינ םיכוביסל ןוכיס םרוג הווהמ חתונמ אלש ידיטורקה קרועב תילרטל
• .ןיריפסאב לופיט כ"ות וללה םיחותינה לכ תא םיעצבמ ,םויה
• תושעל ךישממ הלוחה םא TIAs ןירפהב לופיט םינתונ , - יטנא - טנלוגאוק - .חותינה כ"ותו חותינל הנכהכ

:הקיטסלפויגנא
• םיטנטס
• :היצקידניא
• severe sypmtomatic stenosis
• חותינל היצקידניא הרטנוק
• םדוק חותינ רחאל םיבצמ
• חותינ רחאל סיזונטס - .תיטונילאיה רתוי אלא תיתשרט אל תורציהה
• .הקיטסלפויגנאה ירחאו ינפל ןיריפסא 2 לרגודיפולק םילבקמ םילוחה
• תוילובמא תקירז ינפב ןגמ םע םידחוימ םיטנטסב םישמתשמ .חומל

:יטילובמורת לופיט
• ןוימ רדחל יחומ עוריא םע עיגמ הלוח ← CT .םומיד תמגדהל
• ורבע אל ןיידעו ,עוריאה תעש תא קוידב םיעדוי םא 4.5 חומה ךותב םומיד םיאור אלו ,תועש ← וללה םילוחה
.יטילובמורת לופיטל םימיאתמ
• דירווה ךותל םילבקמ םילוחה rtPA - ןתינ 0.9 שמב ג"קל םרג .העש ך
• ד"ל ירחא בוקעל ךירצ - תחתמ תויהל בייח 185/105 יטנא תופורת תתל רוסאו , - יטנא וא תויטובמורת -
ךשמל תויטנלוגאוק 24 hr .
• :םומידל ןוכיס
• תרכוס ,תוהובג זוקולג תומר
• םימוטפמיסה תרמוח
• רגובמ ליג
• הרטנוק - :היצקידניא
• בחרנ דואמ םטוא
• < רכוס 400 > וא 50
• יחומ עוריא ורבע יחכונה עוריאה ינפל םייעובש
• יחכונה עוריאל ומדקש םייעובשב והשלכ חותינ ורבע
• .יחכונה עוריאה ינפל םייעובש רותנצ ורבע
• ב לופיטל םימיאתמ אלש םילוח - tPA ← ןיריפסא םילבקמ
• תמדקומ היצביטקא םישוע - ךות םישנאה תא םיליעפמ 24 hr .

ICP :הובג
• לש םינמיס ICP :הובג
• הרכה לופרע
• יטיא קפוד
• הובג ד"ל
• םע הלוחה לוהינ ICP ל שאר תמרה : - 30 לוטינמ ,באכל לופיט ,תולעמ

:םיכוביס תעינמ
• .הדנוז םיסינכמ העילב תויעב שי םאו היצריפסא ינפמ םילוחה לע םירמוש
• עונמל םילדתשמ DVT ← ןירפה םינתונ low molecular weight
100
• תוכיפה י"ע ץחל עצפ םיענומ
• יתעינמ לופיט .םיסוכרפל

וידרק םיכילהת - :םיילובמא
• םייתשרט םיכילהתל דוגינב םיימואתפ דואמ
• הילובמאוידרקל דקומ שפחל ךירצ
1 . AF - רתויב החיכשה הביסה ← ןוכיס 5% .רתוי ההובג התומתהו רתוי םילודג םיעוריאה ,הנשב
2 . MI םדוק ← mural thrombus
3 . יקדייח סיטידרקודנא
4 . הימתירא ילב בל תלחמ
5 . למ םותסש יתוכא
• יטנא :לופיט - םיטנלוגאוק - ןסקלק/ןירפה IV
• יטנא לופיטל וללה םילוחה תא םיריאשמ :ךשמהב - ךורא חווטל יטנלוגאוק - .)ןירפרוו( ןידמוק
• :ןוכיס בושיח
• high >5% per year
• low >3% per year .
• :ןוכיס ימרוג יפל ןויצ םינתונ
• לש הירוטסיה CVA/TIA
• ד"לי
• תרכוס
• CAD/CHF
• < ליג 70
• לעמ אוה םוכסה םא 6 ← ל ןוכיסה - stroke לודג רתוי ← .רתוי רהמ רוריב םישוע
.םומידל ןוכיס ריבגמ לבא ץבשל ןוכיס תיחפמ ןידמוק ןתמ

םע הלוחב ץבש תעינמ AF :
• ךומנ ןוכיס ,ריעצ ליגב - ןיריפסא קר םינתונ
• תופסונ תוימתירא ,הובג ןוכיס ← םומידל ןוכיס םיקדוב ← ומידל ןוכיס םא ךומנ ם - ןידמוק םינתונ - םיסנמ
לע רומשל INR=2-3
• םירגובמה םיאליגה - .םהלש ןוכיסה המ הנשמ אל ןידמוק םילבקמ

ב יוניש םיאורו הפורת םהל םיפיסומ םואתפו ,ןידמוק םילבקמש םילוח - INR - ךראתמ וא רצקתמ ← םא קודבל ךירצ
ת לש העפשהל בל םישל םגו ,השדחה הפורתה ללגב הרק הז .הלוחה תנוז

Patent foramen ovale :
• ב םייק ,בלב רוח - % 10 .הליגר 'כואמ
• יטנא תתל םא חוכיו שי - .אל וא םיטנלוגאוק

:םימומיד
• :תויגולויטא
1 . החיכשה הביסה - ד"לי
2 . ריעצה ליגב - היצמרופלמ
3 . רגובמה ליגב - היתאפויגנא דיאולימע הארנכ איה החיכשה הביסה ← .םירזוח םימומידל הייטנ
4 . םימומידל םורגל תולוכי םג םצע חמ תולחמ
5 . ןידמוקב םילפוטמה םילוח - לש הירוטסיה םע םילוחב יתייעב הז CVA זאו ןידמוק ולביקש ,ימכסיא
םומיד לש ףסונ עוריא היה - דוביר תושעל ךירצו ,ןידמוקב לופיטה תא ריזחהל םא טילחהל השק
.םינוכיס
• .הנוש אוה םומידה םוקימ
• :תינילק
• םע עיפומ הלוחה ICP בחרנ םומידה םא ימואתפ רבגומ ← .סיזרפימה םע ינונשי ,םודר
• .הימכסיאל המוד היהי הז ,םינטק םימומידה םא
• :רתא יפל התומת
• סנופ - ןטק רוזא ← חומה עזג לכ תא סופתי ← ICP רהמ הלוע ← .הריהמ התומת
• םולברצ - יגולוריונ םוריח הרקמ הז םטוא/םומיד ← רדח תא םוסחל לוכי 4 ← acute סולפצורדיה
← .טנאש תסנכה לש הפוחד היגרוריכוריונ ךירצמ

ףקש 164 םירדחל םג ץרפ ,בחרנ םומיד : - הבחר היצאינרה
ףקש 165 רתוי ןטק םומיד : - תוחפ ,סיזרפימה לש יוטיב ,סיסבה יניערגב ICP רבגומ

ךות םומיד לש םימוטפמיס - :יתלוגלוג
101
• שאר באכ
• תואקו הליחב
• םיינויח םינמיסב הערפהו ד"לי
• םיילניטר םימומיד
• םיילקופ םייגולריונ םינמיס - :םוקימב יולת
• הרטנוק סיזרפימה - ילרטל
• הרטנוק היספונאימה - תילרטל
• םייניע תועונתב םג הערפה ,השוחת תוערפה רקיעב :סומלתב
• פירדאווק :חומה עזג קותיש ,סיזר 2 ,םינפה יבצע in syndrome - locked ,םינפה תועונת קותיש ,
.הימרתרפיה ,היצליטנוורפיה
• יספיא םיירלברצ םינמיס :םולברצב - םיילרטל - היסקטא ←
• רדח לש תידיימ המיסח יכ ,הרכהה בצמ ירחא בוקעל ךירצ 4 רפוס םוריח הרקמ הז - .ףוחד

רתוי ד"לל עיגהלו ד"ל דירוהל ךירצ ךומנ - .רתוי רהמ טשפתמ םומידה הובג ד"לב יכ

יטנא םילבקמש םילוח - ךות םומיד םהל שיו םייטנלוגאוק - יחומ ← ןתמל היצקידניא FFP השירק ירוטקפ םהל תתל ידכ
.םומידה תקספהל

:ידיאונכראבוס םומיד םע םילוח
• :םימוטפמיס
• דואמ קזחו ימואתפ שאר באכ
• הרכהה בצמב יוניש :םיתיעל
• :דשחב תושעל ךירצ CT ףוחד חומ ← .ינתומ רוקינ םישוע יבויח םא
• יקסני'זורבו גינרק :םיילאיגנינמ םינמיס םג םיאצומ
• רוקינב העיצפ ללגב וא יתימא אוה םומידה םא קודבל ךירצ - .יתימא אל הז ללטצמ אוה םא
• היה םומידה םא 2 - 1 בוהצ לזונ םילבקמ ,העגהה ינפל םימי - .הימורכורקס
• םומידה :סיליו לגעמב תומזירוינאורקיממ עבונ
• % 85 תימדקה היצלוקריסה רוזאב
• % 15 תירוחאה היצלוקריסב
• :ידיאונכראבוס םומיד גוריד
• דבלב םיילאיגנינמ םינמיס 2 שאר יבאכ
• םיילקופ םינמיס םג שי - .רתוי תמדקתמ הגרד
• :תילופיט השיג
• היגרוריכוריונל םירבעומ ← המזירוינא שופיח ← תוברעתה .המזירוינאה תמיסחל תירלוקסוודנא
• חותינ כ"ות תומזירוינאה תמיסחו ,םיחותינ ושע רבעב - םויה םייק אל הז
• י"ע המזירוינאה תא םימסוחו רותנצ םישוע םויה coil .


102
24.2.2011
םיבצעה 'עמ לש תוימוהיז תולחמ
בוט הנלטבס ר"ד
:סיטיגנינמ
:הליכמש תינילק תנומסת
• םוח
• שאר באכ
• יקסניזדורב ,גינרק :סומזיגנינמ
• סיזוטיצואלפ - ב םינבל םיאת תוחכונ - CSF לעמ , 6 .םיאת

:חומה ימורק
• דיאונכרא ,היפ - .םיכרה םימורקה
• הרוד - חישק םורק ;תלוגלוגה םצע לש ימינפה קלחה
• דיאונכראו היפ לש םוהיזב רבודמ כ"דב - ילדיאונכראבוסה ללחב שחרתמ םוהיזה .סיטיגנינמוטפל ןיב , 2
.וללה תובכשה
• לש תוברועמ שי םא 3 סיטיטנינמיכפ :םימורקה

ףקש 4 :
הלגומה תא הסכמ דיאונכראה - .בוהצ
.תלפוקמ הרודה תא םיאור לעמ

:הלחמה ךלהמ
• > ףירח 1 עובש
• תת - ףירח 4 - 1 תועובש
• < ינורכ 4 תועובש

:םימרוג
1 :םיימוהיז )
• םיקדייח
• םיסוריו
• תוירטפ
• האוזוטורפ
• תודוטמנ

2 :םיימוהיז אל )
• תוריאממ - םיגנינמל םיריאממה םיאתה לש הננסה
• ה לש תויתקלד תולחמ - CNS - סיזודיאוקרס
• ימיכ יוריג - ל רמוח תקרזה - CSF )רבעב( היפרגולאימב לשמל , - םילוחל ;תיטרקניסוידיא איה הבוגתה
לוקנואוטמה םייגו - תוילקתמה תוקרזה םינתונ
• סיטילוקסו ,סופול
• תופורתל רתי תושיגר - לופיט לבקמ הלוח IV/PO ןוגכ , NSAIDs )ןיליצינפ( ןהשלכ תוקיטויביטנא וא ←
םגש וליג הנורחאל .תיטרקניסוידיא הבוגת IVIg .הזל םרוג

:תימוהיז סיטיגנינמ
1 יטנלורופ ) - :יתלגומ
• ב הלגומ שי - CSF יברתב ; קדייח חמוצ ת
• םימרוגה - םיקדייח

2 :יטפסא )
• םרג תעיבצב ;םולכ חמוצ אל תיברתב - קדייח תוארל רשפא יא
• :םימרוגה
• םיסוריו
• היכילרא ,המזלפוקימ ,הידימלכ ,היצקיר ,הלצרוב :םיקדייח
• םיטקוריפס
• תיקלח ולפוטש םיקדייח - החימצ היהת אלש ךכל תמרוג הקיטויביטנא
• ,תימיכ סיטיגנינמ 'וכו רתי תושיגר
• .ןגלוק תולחמ

103
:תיקדייח סיטיגנינמ
• השק דואמ הלחמ יהוז
• תויטנלורופה תוימוהיזה תולחמה תחא
• ב החיכש יכה תיתלגומה הלחמה יהוז - CNS - .דועו סצבאמ רתוי
• לעמ :ב"הראב תוחיכש 2.5 ל - 100,000
היגולוימדיפא :
• קוקומואנפ :חיכש יכה םרוגה - % 50
• סיטיגנינמ הירסינ - ב"הראב % 25 .ל"וחמ הז תא םיאיבמ כ"דב ץראב םילוחש םישנא ;רידנ ץראב ,
• GBS - 'פרטס - שדוח ליג דע ,םידולייב קר חיכש - % 15
• סנגוטיצונומ הירטסיל - % 10
• הזנאולפניא סוליפומה - תונורחאה םינשב ;רתויב ההובגה התיה ולש תוחיכשה ,ןוסיחה תא ואיבהש דע
ה םויה .הדרי דואמ תוחיכשה תונסחתמ אלש תורוגס 'כואב ראשנ או - .'וכו ןועבט תירק דיל םיטסינועבט 'בק לשמל
:קוקומואנפ
• ליג ירחא חיכש יכה םרוגה והז 20
• הרפ - :היציזופסיד
• תילקוקומואנפ תואיר תקלד
• תינורכ וא תיטוקא ידמ סיטיטוא וא סיטיזוניס
• םזילוהוכלא
• תרכוס
• הימוטקנלפס - כי אל ןוסיחה 'עמ ,לוחט אלל קקומואנפב םחליהל הלו
• הימנילובולגאמגופיה
• םילשמ יביכרמ רסח
• שאר תמוארט - האירונירו תלוגלוגה סיסבב רבש שי רשאכ ;יעבט ןפואב תוירירב אצמנ קוקומואנפה
לש ףלד( CSF )ףאהמ ← ל קוקומואנפ תסינכ לש רעש - CSF ← תוברתהל םיבוט םיאנת - ןיא
ןיא ,םילשמ ןיא ,םינילובולגונומיא .םוהיזב םחליהל םינבל םיאת קיפסמ
:קוקוגנינמ
• ליג דע םיריעצו םידליב חיכש יכה 20 .
• :הלחמה תורוצ
• רהמ טשפתמו ,ינלטק דואמ תויהל לוכי
• םמצעב םילוח אלש םיאשנ
• הלק תקלדב קר םילוחש םיאשנ - רקיעב ,םירחא קיבדהל םילוכי ךא ,סקנירפוזנב הלק תקלד ,לועיש
.םידלי
• לפטל םיבייח ,ןכל םהב - .הביבסל םינכוסמ םה
• הימסקוקוגנינמ - םדב קדייחה תוטשפתה ← תוילובמא השוע - ןירביפ םע םיקדייח לש תונטק תובשומ -
.הזורקנ םירצויו םיעקתנ ,םינטק םד ילכל םיעיגמש םיסובמורת ןיעמ
:סנגוטיצונומ הירטסיל
• < םירגובמ ,ןויריהב םישנ ,םינטק תוקוניתו םידוליי :'כוא 50 מ , ןוסיח יאכוד - .תשלחומ תינוסיח 'עמ
• תמומ אל קדייחהש ךכ תקפסמ הרוצב םידבועמ אל וא םילשובמ אלש םילכאמ :הקבדהה רוקמ - ,תוניבג
.תולשובמ אל תויקינקנ ,הסח ,המראווש

:ליג 'בק יפל םיחיכשה םימרוגה
• דע תוקונית 3 m :
• GBS - היטקלגא 'פרטס
• םרג םיגתמ - ק.יא : ,ילו
הלנומלס ,הלאיסבלק
• הירטסיל
• קוקורטנא
• 3 18yr - m :
• הזנאולפניא סוליפומה
• קוקוגנינמ
• קוקומואנפ
• םירגובמ - 50 - 18 :
• קוקומואנפ
• קוקוגנינמ
• לעמ 50 :
• קוקומואנפ
• קוקוגנינמ
• הירטסיל
• :ןוסיח יאכודמ
• קוקומואנפ
• קוקוגנינמ
• הירטסיל
• םרג םיגתמ -
ללוכ ,םייבוריא
סנומודואספ
שי תרכוסב(
השק םוהיז
לוכיש ןזואב
לכל טשפתהל
תורוטקורטס
םגו םינפה
.)חומל

:חומל העגה יכרד
1 . תינגוטמה תוטשפתה
104
2 . )םייניש לופיט( הפה ללח ,ןזוא ,םיסוניס :םיגנינמל תובורקש תלוגלוה ינבממ תוטשפתה
3 . תינגורטאיא - ( ג"אא יחותינב םיסוניסל תורידח FESS םילודיג/סולפצורדיהב ילאנוטירפולוקירטנו טנאש ,) -
.חומל םואנוטירפהמ עיגהל לוכי םוהיזה

הזנגותפ - :קוקוגנינמב תיסאלק
• תילאיגנירפוזנ היצזיונולוק
• םיילאיגנירפוזנ לתיפא יאתל השילפ
• םדה םרזל השילפ
• הרטניא תודירש םע הימרטקב - תירלוקסו
• תייצח BBB

:םיינילק םינמיס
• שאר באכ - % 90
• םוח - יטנלרופ םא - % 90
• הרכה בצמב יוניש - < היצטיסקא וא ,הדירי % 75
• םיילאיגנינמ םינמיס - )ףרוע ןוישק( יקסניזדורב ,גינרק - % 50
• תואקה - % 35
• םיסוכרפ - % 30
• םיילקופ םינמיס - % 20 - 10 - ןוגכ ,םיוסמ רוזאב והשלכ יגולוריונ ןמיס לש קותיש ,הפשב הערפה ,סיזרפימה :
ילאינרק בצע
• > המדאליפפ % 1 - ןיעה תיעקרקב ,הייארה בצע שארב תקצב - פוקסומלתפואב לכתסהל ךירצ - חקול הז
תוחפל 24 ירחא עיפוי הזש תועש ICP תובחרתה שי .הייארב תוערפהל םרוג אל הז .עיפוי דימת אל הז ךא ,רבגומ
ארל רשפאו ,רוויעה םתכה לש .הייאר תודש לש הקידבב הז תא תו

:םיילקיזיפ םינמיס
• :קוקומואנפ
• ןזואב אצממ
• םיסוניסב אצממ
• הזח םוליצב םיגירח םיירנומלופ םיאצממ
• :קוקוגנינמ
• טילפת אלל ןורגב םדוא וא ןורג תקלד
• םיבכוכ תרוצב תילאיכיטפ החירפ - דואמ תולודג תויהל תולוכי תוזומיכאה

:םייגולוריונ םיאצממ
• המוק( עוקש דואמ :הרכה בצמ 9 עורג הזונגורפ =
• סודנופ - ל םורגי ילואש םוקמ ספות ךילהת שפחל ךירצ :המדאליפפ - ICP רבגומ ← CT ינפל LP
• ב תוערפה ,סיזרפימה ומכ תוילקופ תויגולוריונ תוערפה - CNs - יחומ סצבא לע בושחל ← CT ינפל LP

לע הדיעמ המדאליפפ*** ICP :רבגומ
• "ע הרוק הז חומב שחרתמש והשלכ ךילהת י - .תיקדייח סיטיגנינמל יטנוולר סצבא .לודיג ,סיטילפצנא ,סצבא
.חומב תורוטקורטסה לכ לש הייטסל םרוג הז
• םישועשכ LP .היצאינרהל םורגל לוכי הז
• שי 3 :היצאינרה יגוס
• בוס - תיניצלפ - ךא ,תוומל תמרוג אל ,תנכוסמ תוחפ יכה היצאינרהה וז ,סקלפל תחתמ םורגל הלוכי
הרכהה בצמב הדיריל - תקצבהו ,לפוטי אל הזה בצמה םא .היינשה לע תצחול תחא הרפסימה
.תנכוסמ רתוי היצאינרה היהת ,חתפתהל ךישמת תחא הנואב
• תילקנוא - השק רתוי בצמ - סוקנואה - תילרופמט הנוא לש ןותחת קלח ← רוחה ךרד סנכנ
ןיירבדימה לע ץחולו ,הטמל םוירוטנטב ← .הזמ תומל רשפא ,לופיט אלל
• תירליזנוט - הלודמה ביבס ,ןוחומה לש ןותחתה קלחה ןה תוליזנוטה ← קלחה םע דחי תוסנכנ ןה
םונגמ ןמרופה ךותל ,הלודמה לש ןותחתה ← הלודמה ךותב בלהו המישנה יזכרמ לע ץחל ← תוומ
.עגרה ותואב ימואתפ
• המדאליפפ שישכ - ICP :תוביס המכמ רבגומ
• ת ךילהת םוקמ ספו - סצבא ןוגכ
• CSF גפסנ אל - םשב הנבמ םש שי ;חומב םיידירווה םיסוניסה ךותל גפסנו סוסקלפ דיאורוכב רצונ
שישכ ;ינויכאפ ש"ע תויצלונרג CSF )תלזנ ומכ( יתלגומ ,ךימס - ךישממ אוה .םש גפסיהל לוכי אל
גפסנ אלו ,רצוויהל ← ICP ב .תיחומ תקצבל םרוג אל כ"דב הז .רבגומ - CT חומה ינבמ לכש הארנ ,
המדאליפפ שיש תורמל ,סצבא ןיא םא .םוקמב - תושעל רשפא LP .
:הנחבא
• תושעל רוסא םהב םיבצמ LP :יחומ תומיד ילב
1 . היצטיגא / לבלובמ הלוח / דורי הרכה בצמ :הרכה בצמב יוניש ← הקידב ול תושעל לכונ אל
105
םיילקופ םינמיס שי םא םשרתהל ידכ המלש תיגולוריונ
2 . םיסוכרפ - סצבא לולשל ךירצ - .דחא סוכרפ קיפסמ
3 . המדאליפפ
4 . םיילקופ םינמיס - קותיש ,יקסניבב CN
5 . הרקמ לכב רוסא - 'וכו היליפומה :תושק השירק תויעב םע םישנא ← ב םומידל הנכס - CSF .
• ונישעש וא ל"נב ללכנ אלש ימל CT רבד םוש אצמנ אלו ← LP ← ::םיקדוב
• לע םילכתסמ CSF ,עבצ : תוכימס - .םיליפורטיונה תומרב יולת ,יתלגומו בוהצ תואריהל לוכי
• ןובלח תומכ - דע ,ילמרונ ןפואב 45 mg/dL ל וליפא תולעל לוכי הז ; - 500 - 100 mg/dL
• רכוס - > ךומנ היהי 40 mg/dL תויהל רומא( 2/3 םדב רכוסה תמועל - םומיסקמ 60 ףקת אל ;
.)םייתרכוסל
• םיאת - הארנ תיקדייח תקלדב Ns PM םינפל םיאת יפלא תויהל םילוכי ; - םהמ ,סיזוטיצואלפ PMNs
)םיליפורטיונ( - 80% .
• םרג תעיבצ - םיקדייח הארנ - ב קר יבויח - % 60
• תיברת - םיכחמ 48 hr תיברתה .תיקדייח סיטיגנינמ לש םיקדייחהמ דחא ףא חמצ אלש זירכהל ידכ
ב קר תיבויח - 80% .
• קיטויביטנא ןתמ ינפל תיברתל םיחלוש ה
• partial treated meningitis - ב תיברת םיחקול םא - 24 הנורחא םעפ חקלש ירחא תועש
.הקיטויביטנא
• ץחל תדידמ - ב - LP תותנש םע קיטסלפ דמ םירבחמ ← ה - CSF דע םיאורו הזה דמל סנכנ אצויש
:ןיקת .הלוע אוה ןאל 18 cmH2O וא 180 mmH2O איה תקלדהשכ הז תא םישוע אל כ"דב .
,תיקדייח .יטויביטנא לופיט ליחתהל ךירצ הרקמ לכב יכ
• PCR - תילילש תיברתה םא - םיקדייח יאת ירבש םישפחמ ← ב יבויח - % 100 - 50 .
• סקטל - היצניטולגא רשפאו ,ריהמ דואמ םג הז ;חמוצ אל אוה םא קדייחה יוהיזל הטושפ דואמ הקידב :
.)ח"יב לכב םייק אל( ןוימ רדחב התוא עצבל
• םד תיברת חקינ - תיברתבו ,תיבויח היהת םדב תיברתהש יוכיס שי CSF .םולכ חמצי אל
:לופיט
• הקיטויביטנא - קדייחל םאתהב
• םידיאורטסוקיטרוק - םלוכל םינתונ םויה ;תקולחמב יונש היה םירגובמבו םידליל קר וצילמה םעפ
• םיסוכרפ ,תוליחב/תואקה ,םוח ,שאר יבאכ דגנ :יטמוטפמיס לופיט

1 יריפמא יטויביטנא לופיט ) - :ליג יפל
• 3 - 1 m ןוסקאירטפצ 2 ןיליציפצא :
• 3 50yr - m ןיצימוקנו 2 ןוסקאירטפצ :
• < 50 yr ןיצימוקנו 2 ןוסקאירטפצ 2 ןיליציפמא :םיטסילוהוכלא 2
• טסופ 2 ילאימוקוזונ - טסופ 2 המוארט - ןיצימוקנו 2 םידיזטפצ 2 ןיליציפמא :םיינפורטיונ םילוח 2 היגרוריכוריונ

( לופיטה ךשמ IV :)
• קוקוגנינמ - בוט יכה ביגמ ← קיפסמ 7 םימי
• ראשה לכ - 14 - 10 םימי

2 :ןוזאתמסקד )
תמזגומ תויהל הלוכי תינומיאה הבוגתה - 'וכו םזפסוזאווה ,תיחומה היזופרפב הדיריה ,תיחומה תקצבה - םלוכ
קדייחה קוריפו הקיטויביטנאה איה הל רגירטהש ,תינומיא הדקסקמ םיעבונ .
ןוזאתמסקדה תא תתל בושח ,ןכל 20 הנושאר הקיטויביטנא תנמ ינפל תוקד ← .הדקסקה תריצעל רזוע
לכ ןתינ 6 ךשמל תועש 4 :םינושאר לופיט ימי
• ךות ץחל תיחפמ - יתלוגלוג
• תיחפמ CSF PMNs
• ב ןובלח תיחפמ - CSF
• ב זוקולג ריבגמ - CSF
• תיחומ היזופרפ רפשמ
• .תושריח לש תוחיכש תיחפמ

:הזונגורפ
• לופיט אלל - םיתמ םלוכ
• % :לופיט םע התומת
• % 7 - 3 - ,הזנאולפניא 'ומה ,קוקוגנינמ GBS
• % 15 - הירטסיל
• % 20 - קוקומואנפ
• % 75 - 40 - ליג דע םידוליי 1 m .םימילא דואמ םיקדייחהו ,תחתופמ אל ןוסיחה 'עמ יכ ,
• :הזונגורפ םירימחמה םירוטקפ
106
• אפורל העגהב דורי הרכה בצמ
• רפ תעפוה ב םיסוכ - 24 תונושאר תועש
• ינמיס ICP רבגומ - הרכה בצמב הדירי ,המדאליפפ
• דואמ ריעצ ליג - ל תחתמ - 1 yr רגובמ וא - לעמ 50 yr
• יטפס קוש - םיקדייחהו םיניסקוטה לכמ האצותכ
• תיתוכאלמ המשנה
• ןמזב אל ,תרחואמ לופיט תלחתה

:םיכוביס
1 . תלעפומ תינומיאה הדקסקה םא תחתפתמש תיחומ תקצב ← ןיקת אל םד זוקינ ,הבוט אל םד תמירז ←
היצאינרה ← .תוומ
2 . טקרפניא - ב סיזובמורת ,םיילקיטרוק םידירו הזובמורת ,סיטירטראמ האצותכ - superior saggital sinus -
דמוע םדה ,הניקת אל םש םדה תמירזו ,חומהמ םד םיזקנמ םיסוניסה ← םיסובמורת רצוויהל םילוכי ← הז תינשמ
ורגל לוכי .תקצבל םג ם
3 . תילרודבוס המאיפמא - ילרודבוס ללחל רדוח םוהיזה ← שמרח תרוצב הלגומ תורבטצה
4 . סולפצורדיה - לופיטל ביגמ אל קדייחהש וא ,לופיטל םיעיגמ אל םא
5 . SIADH
6 . קוש - קוקוגנינמל ינייפוא דואמ ← סואהרטוו תנומסת - לנרדאה ךותב םימומיד = ןוסקירדרפ ← acute
adrenal inssuficiency
7 . בצעב העיגפ CN8 - עגפנש םיילאינרקה םיבצעה ןיבמ חיכש יכה ← העיגפה תעינמל בושח ןוזאתמסקד ןתמ

:העינמ
1 :ןוסיח )
• קוקומואנפ - ליג לעמ ץלמומ 65
• סוליפומה - ליגב םידליה לכל ןתינ 2 m ו - 4 m
• קוקוגנינמ - ב ןתינ ;ןוסיח יאכודמו הינלפסא יבצמב םגו םילייטמל קר ץראב ןתינ .םלוכל ב"הראב הניטור

2 :סיסקליפורפומכ ) :הלוח םע עגמב היהש ימל ןתינ
• סוליפומה - ןיפמפיר - דע םידלי/תוקינמ/ןויריהב םישנל הרוסא ,דואמ תיסקוט הפורת 1 yr .
• קוקוגנינמ - ליג דע םידליב רוסא( ןיסקורפיצ ,)תימעפ דח הקירז( ןוסקאירטפצ ,ןיפמפיר 7 .)ןויריה ,הקנה ,

:תיטפסא סיטיגנינמ
כ"דב הלק הלחמה
:םימרוג
1 . םיסוריו - חיכש יכה - דע
70%
2 . Q-Fever
3 . הלצורב
4 . lyme disease
5 . הריפסוטפל
6 . המזלפוקימ
7 . םילקימיכ
8 . תופורתל רתי תושיגר


:תילאריו סיטיגנינמ
:היגולויטא
1 . סוריוורטנא - ,וקא הייקסקוק - .ץראב ירקיעה
2 . סוריווברא
3 . mumps
4 . ספרה - HSV2 ;חיכש רתוי HSV1 .סיטיגנינמל םורגיש רידנו ,סיטילפצנאל םרוג
5 . LCHM - .ץראב תוחפ ,תורק תונידמב חיכש רתוי
6 . VZV
7 . סוריוונדא
8 . EBV, CMV
9 . HIV

:היגולוימדיפא
• :ב"הראב 75,000 .הנשב םירקמ
• :תיתנוע תוחיכש
• ,סוריוורטנא סוריווברא - ץיק - ויתס
• LCHM - ףרוח/ויתס
• mumps - ףרוח - ביבא
• :םייתנוע אל HSV, HIV,VZV

:תינילק תנומסת
107
• סומזיגנינמ ,שאר באכ ,םוח - רתוי לק ךא ,יקדייח ומכ
• .םיילקופ םינמיס ןיא ,הרכה בצמב םייוניש ןיא

:הנחבא
• המדאליפפ ןיא ,הניקת תיגולוריונ הקידב כ"דב
• LP - :םירבדה םתוא לע םילכתסמ
• םיאת - םיטיצופמיל רקיעב
• ןובלח - ןיקת וא תצק רבגומ
• רכוס - ךומנ םא ;ןיקת - תיטפסא סיטיגנינמ אל הז
• םרג תעיבצ - תילילש
• תיברת - .תילילש
:לופיט
• יטמוטפמיס רקיעב - תוליחב/תואקה ,שאר יבאכ דגנ
• ריבולקיצא - לש םישק םירקמב ןתינ HSV, EBV, VZV
• ילוחב לופיט HIV - יטנא לופיט - ילאריוורטר

הזונגורפ :
• הבוט כ"דב
• הנש ליג דע םידליב - הבוט תוחפ ← .'וכו העימשב תויעב ,זוכירו בשק תויעב ךשמהב ונכתיי

תת סיטיגנינמ - :תינורכו הפירח
:היגולויטא
• תפחש - חיכש יכה - ישילש םלוע תונידמב רקיעב - ;הפוריא ;היסור ;היפויתא )אלכ( םירוגס תומוקמ
• תוירטפ - חיכש יכה - .סוקוקוטפירק
• )תורכמ ,םימ תורוקמ( הריפסוטפל ,)ץראב חיכש( הלצורב ,)סיליפיס( תוטקוריפס :םירחא

:תינילק העפוה
• שדוח דע תועובש ךות םיחתפתמ םינמיסה
• ילירביפבוס םוח
• שאר באכ
• ףרוע ןוישק - טאל חתפתמ
• תוינונשי
• פ :םיילאינרק םיבצעב העיג 3 < 2 < 7 < 8
• :ל םדקתהל לוכי
• םיסוכרפ
• םיילקופ םינמיס
• רתי תוינונשי
• המוק

תומיד - ינפל םלוכל םישוע LP :
• םייפיצפס םיאצממ תוארל רשפא
• היצאינרהל םורגל לוכיש והשמ םיאצומ אל םא - םישוע LP

ףקש 45 ב תומולוקרבוט : - MRI - תלוגלוגה סיסבב עיפומ

ב םיאצממ - CSF :
• TB :
• תעיבצ ZN ← ב םייבויח םיחטשמ - % 30 - 10
• ירחא תיבויח תתיברת 8 - 6 w ← ב - % 70 - 45
• PCR - תושיגר % 75 - 70
• :סוקוקוטפירק
• סקטל - היצניטולגא - < תושיגר ;ריהמ יוהיז תרשפאמ % 90
• םע העיבצ india ink - תושיגר % 50
• תיברת - % 75
לופיט :
• TB - תוחפל םינתונ 4 ךשמל םינתונ ;הלחתהב תופורת 3 m םיקדובו CSF ← םינתונ ,םיקדייח ןיא םא 2
ל תופורת - 10 m ב םיכישממ תרחא ; - 4 תופורת
• ןיצירטופמא :סוקוקוטפירק B .)ןוסיח יאכודמב רתוי הובג ןונימ( ןיזוטיצול 2

:הזונגורפ
• לופיט אלל - ךות ילאטפ 6 - 3 תועובש
• התומת :לופיט םע :
• % 21 םיטנטפמוקונומיאב
• % 33 ( ןוסיח יאכודמב HIV )

108
:םיכוביס
• סולפצורדיה
• ןורוויע
• סיטידיאונכרא
• סיטילוקסו ← םימטואל ןוכיס
• הילאימוגניריס - תורבטצה CSF ב - central canal ← יראווצ :םיחיכש תומוקמ ;םיבצעב העיגפ - העיגפ
ירבמול ;םיידיב - כ לופיטל השק הז ;םיילגרב קר העיגפ ה י - CSF .בוש רבטצמ
• הרדש טוח תייפורטא - ה תורבטצה ללגב עגפנ - CSF .

:סיטילפצנא
• .חומה תמקר לש תילאריו תקלדב רבודמ
• תיקדייח תקלד - סיטירברצ
• סיטילפצנא - .חומה תמקר לש תילאריו תקלד לע םירבדמ דימת

:תויגולויטא
• חיכש יכה סוריווה - HSV1
• :ןפיב japanese encephalitis - םייק אל ץראב
• םיפסונ םיסוריו - ,תרזח ,תבצח ,סוריוורטנא ,סוריווברא :רתוי םילק םירקמ כ"דב VZV

:םוקימ
• :תילקופ סיטילפצנא
• ספרה ← הנוא לש סוקנואב וא ,)תוגהנתהב העיגפ( תילטנורפ הנוא לש ןותחת קלחב העיגפ כ"דב
.)ןורכיזב יוניש( תילרופמט
• VZV תרזח ,תבצח , - םולברצ ← אל הלחמ םג תושעל םילוכי - .)תיללכ( תילקופ
• תילקופ אל - יללכ

:הקינילק
• )סומזיגנינמ( ילאיגנינמ יוריג ןכתיי ,םוח ,שאר באכ
• לובלב - רהמ חתפתמ
• ןורכיזו תוגהנתהב םייוניש
• םיסוכרפ - םייללכו םיידקומ
• הרכה בצמב םייוניש
• םיילקופ םינמיס - ,הפשב םייוניש :דימת טעמכ םיעיפומ ,היזונגוזואנא ,םיילאינרק םיבצעב העיגפ ,םיקותיש
.'וכו הייאר תודש יוניש

HSV1 :
• .יטורקנו יטוקא ירטמיסא יגרומה ךילהת
• .עוגפה רוזאל המזלפ יאתו תירטיצופמיל הננסה שי
• ילקופ - .ןותחת ילטנורפ וא ,)סוקנוא( ימינפ ילרופמט כ"דב
• עיפוהל םילוכי inclusion bodies .םינוריונה ךותב
• ( תידרופס סיטילפצנאל רתויב חיכשה םרוגה והז % 10 .)
• .כ"דב םיקבדנ אל הניקת ןוסיח 'עמ םע ךא ,קור םע עגמב וא הפיאשב קבדיהל ןתינ
• ינושאר םוהיז - ב - % 33 ב ףאה תיריר ךרד סנכנ :םירקמהמ - olfactory bulb ← לש ןותחתה קלחל עיגה
תילטנורפה הנואה ← ( סיטילפצנא )ןוסיחה 'עמ י"ע יוכיד ןיא םא
• ינוינש םוהיז - ןוילגנגל ךומסב ,תילרופמטה הנואל סונימגירטה בצע ךרד םייתפשהמ טשפתמ :חיכש רתוי
ןוסיחה 'עמ לש קוליס אלל םודר ראשנ םשו ילנימגירטה ← חומל תילקורפיצר טשפתמ אוה היצביטקאירב ← סוקנוא
- .חיכש יכה םוקימה והז ןכל

:הנחבא
חב דש - יחומ תומיד תושעל םיבייח ← 'וכו תוחיפנ םיאור אל םא ← :רוקינ םישוע
:רוקינב
• רבגומ ץחל
• מ ךומנ ךא ןיקת ןובלח - 200
• ןיקת וא ךומנ זוקולג
• CSF ימורכותנסק - םותכ עבצו א"דכ לש קוריפ הארנ
• תיברת - השק ← םישוע PCR

:לופיט ריבולקיצא
:העורג הזונגורפ התומת ;המוקו םיסוכרפ 25%

109
28.2.2011
תירוסנס היגולוריונל אובמ
גרבנזייא ןולייא 'פורפ
:סולוקנומוה
• .הרורב דואמ היצזילקול שי תירוסנסה 'עמב
• הרפב אוה תירוסנס הניחבמ חומה לש יפוסה גוצייה - .תילאטיירפה הנואב סוריי'ג לרטנס
• דוקפתל אלא ,ףוגה חטשל ילנויצורפורפ אל גוצייה - .םיגצוימ יכה םירוזאה םה םיידיהו םינפה

:תירוסנס היצזילקול
• .יבצעה קזנה תא םקמל תרזוע דואמ תיגולוריונה הקידבה ,תירוסנס הערפה םיאצומו הלוחה תא םיקדוב םא
• .הימוטנאה תא ריכהל ךירצ ןכלו ,תונוש תומרב תויהל לוכי קזנה
:םימוטמרד
• ימוטמרד יפל גוציי שי ףוגה לכ ינפ לע ם - ,תמיוסמ הדימבו ,הרדשה טוח לש םיטנמגס יפל םיקלוחמ םה
:חומב ,רתוי הנטק
• שי 8 םיילקיוורצ םיטנמגס
• שי 12 םיילקרות םיטנמגס
• שי 5 םיירבמול םיטנמגס
• שי 5 םיילרקס םיטנמגס
• .תילטנמגס העיגפ יהשוזיאל םיאתמש קזנ שי םא תוארל םיסנמ
• : תואמגוד
• קסיד תצירפ ← ב חיכש דואמ ;בצעה שרוש לע ץחול - S1 - L5 ← ב העיגפ - L5 ← קזנ לש רוזיפ
ב יבצע - L5 ← :השוחתה תקידבב
• ךרבו תימדק ךרי - הניקת השוחת
• קושה לש ימינפ דצ - הניקת השוחת
• לגרה ףכ בג ,קושה לש ינוציח דצ - .יתשוחת דוביא
• ןיב קסיד תצירפ 6 - C5 ← ב העיגפ - C6 שרוש ,תויראווצה תוילוחב רתוי דחא שרוש שי( C8 אצוי
הילוחל תחתמ C7 ← ) .לדוגאה רוזאב העיגפ
• :שארהו םינפה
• רוחאמ - םייראווצ םימוטמרד
• םינפב ← שי סונימגירטל 3 םיפנע ← יפיצפס בצע לע אלא ,םיטנמגס לע םירבדמ אל רבכ
:םימוטוימ
• רקיעב ירוטומ אוה םוטוימה לש בובצעה
• ס םג שי .םוטמרדל ףפוח קוידב אל אוה ךא ,ירוסנ
• יטאיסה בצעב תעגופש קסיד תצירפ ← תירוטומ הניחבמ .תירוסנסה לגרה ףכ ללוכ ,לגרה לכ ךרואל עיגת
הככ אל הז - .ךריה רוזאב רקיעב היהי קומע ירירש באכ
:םיסוסקלפ
• .םיירפירפה םיבצעה ןיבל ,םיאצויש םיבצעה ישרוש ןיב ךוות שי
• םישרושה תונוש תורוצב םיגזמתמ ← .םיבצעה לש הריצי שי תויובלטצה ינימ לכב
• לבקנ ,סוסקלפב עוגפל יושעו ,הלעמ יפלכ טשפתמש האירה תגספב לודיג שי םא :תיגולוקנוא הלחמב
.ירפירפ בצעל אל םג ךא ,יפיצפס ןפואב שרושל תוינייפוא אלש תויגולוריונ תונומסת םימעפל
• שק רתוי הברהש והשמב רבודמ .םוקימל ה
• םיאצממה תניחבמ יפיצפס רוזיפל המיאתמ אלש תיגולוריונ תנומסת ,ןוכנה טסקטנוקב - לע בושחל ךירצ
.סוסקלפב העיגפ
:םיירפירפ םיבצע
:םייזכרמ םיבצע המכ רוכזל יוצר
• median - בבצעמ 3.5 תועבצא ← carpal tunnel syndrome .'וכו לומינ ,היזתסאופיהב יוטיב ידיל האב
• r Ulna - בבצעמ 1.5 תועבצא ← םימולהי ישטלמ לש הלחמ - ןחלושה לע קפרמה תא םיניעשמ ויה
• radial - .דיה ףכ בג
• הקיטתסארפ היגלארמ - ב תבאוכ תומידר - lateral cutaneous nerve of thigh םישבולש םישנאב עיפומ :
ילניווגניאה טמגילב רבוע בצעה .לקשמב תיטמרד הדירי רחאל ,תורצ תורוגח ץחלנו ← .תנומסתה תעפוה
:תירוסנס הקידב לע תולכתסה לש תונוש תומר שי
• יזכרמ - הרדש טוח 2 חומ
• םימוטמרד
• םיבצע ישרוש
• םיירפירפ םיבצע

:םימוטפמיסו םינמיס
+ -
תירוטומ תויצלוקיספ
תוינוצר יתלב תועונת
הינוטופיה
השלוח
110
תויטספס קותיש
תירוסנס תויזתסארפ
באכ
הינידולא
היזגלארפיה
היזתסאנא/ופיה - םיבע םיביס
יזגלאנא/ופיה - םיקד םיביס
← םהמ דחא קר וא םהינש
תימונוטוא רפיה - סיזורדיה
לושלש
היצנטופמיא
םזיטטסותרוא

:תואמגוד
• היתאפוריונילופ שי :תרכוס - הקידבב ;םיילגרה תופכב רקיעב - .היזגלאופיהו היזתסאופיה הארנ
• ב העיגפ - C fibers - .הניקת היהת עגמל השוחתהו ,היזגלאופיה קר

:תירוסנס היגולויזיפ
• .חומה לא הירפירפהמ תושוחת הליבומ תירוסנסה 'עמה
• שי 2 :ולאכ 'עמ
1 . DCML :
• שי 3 ,םינוריונ 2 ירפירפ ןוריונ :תוספניס ← חומה עזג לש ןותחת קלחב היזוקד ← סומלת
← ירוסנס סקטרוק 1 '
• וטאנרוק ,סיליצרג :םיניערג .ס
• היצרביוו חנמ ריבעמ - .תוקומע תושוחת
• תדבוע :הניקת םא 1:1 ← היצלודומ ןיא ,הרבגה ןיא
1 . AL - וניפס הליסמ - .תיחטש עגמ תשוחת םגו באכ תרבעה :תימלת
• 3 ,םינוריונ 2 ירפירפ ןוריונ :תוספניס ← ב אתה ףוג - DRG ← לש תירוחאה ןרקב הספניס
הרדשה טוח ← ןוריונ 2
• תבכרומ רתוי 'עמה :תוניחב המכמ
1 . סקטרוקב םינוש םירוזאל העיגמ - רזופמ
2 . םיפסונ םילולסמ - לשמל סומלתופיהל - תיבמיל 'עמ
3 . היצלודומל הנותנש 'עמ - תימניד דואמ
• ילרטלה קלחה - באכ2'פמט
• ילרטנווה קלחה - .לק עגמ

ירוסנסה סקטרוקל תורישי תרבוע איה ךא ,תימלתוניפסה הליסמב םג תרבעומ תיחטש השוחת ה - 1 .'

:ירוסנסה לופיטה תונורקע
• ,שרוש םקמל תוסנל בושח ,לשמל .תיגולוריונה הלחמל/באכל רוקמה תא םקמל הבושח תירוסנס הנולת לכ
.לופיטה ךרוצל ,קסיד תצירפ לע הנולתב
• באכהמ רתוי בוט םוקממ ןמיס ןה תויזטסארפ - .רתוי דח
• היגולויטאב - םיילילשו םייבויח םינמיסל םיסחייתמ
• םימוטפמיס - .םיילילשב אלו םייבויח םינמיסב קר טעמכ לפטל ןתינ
• .םייבויח םינמיסל איה תיטמוטפמיס הלקה
אמגוד :
• הירפירפב - בגה רוזאמ הרעש םיטרומ ← באכ תצקל םרוג
• םפשהמ הרעש םיטרומ רשאכ ← .רתוי באוכ הז
• .םינטלוק לש רתוי הלודג תופיפצ שי ,ןטק רתוי יביטפצרה הדשהש לככ
• ככ םייביטפצר תודש רתוי םיליעפמש ל - .באכב היצמוס לש ךילהת שי
• ולשמ חטש לעב אוה יביטפצר הדש לכ - ןיב הפיפח ןיא .הלשמ יביטפצר הדש שי רועה ינפ לע 'קנ לכל
.םייביטפצרה תודשה

111
28.2.2011
ינורכ באכ
ןוספלוו ןומייס ר"ד
:באכ והמ
• םע הרושק המיענ יתלב תישגרו תיתשוחת היווח .וזכ הרוצב תראותמ וא ,ילאיצנטופ וא יתימא קזנ
• שממ היווח אלא ,השוחת קר אל אוה באכה - ,תושגרמ הקזח דואמ הרוצב עפשומ אלא ,יזיפה דמימה קר אל
.'וכו םדוק ןויסינ ,תונורכז

:באכ לש גוויס
• ינורכ/יטוקא :ןמז חווט יפל
• ןטב ,שאר ,בג :רוזא יפל
• ,יביטפציסונ :ןונגנמ יפל יתקלד ,יתאפוריונ
• יטמואר באכ ,ינטרס באכ :הלחמ יפל

:באכ לש תוירוגטק
יטוקא ינורכ
ךשמ תועש - םימי םישדוח
היגולותפ תמייק ןיא כ"דב
הזונגורפ היופצ היופצ אל
תוולנ תויעב תוחיכש אל ינשמ חוור ,הדרח ,ןואכד
תיבצע הכלוה ריהמ ,יביטפציסונ יטיא
יגולויב ךרע הובג דואמ םייק אל וא ךומנ
יתרבח טקפא טעמ יתועמשמ
לופיט הקיטגלנא רקיעב יטלומ - תופורת ;יתוגהנתה רקיעב ,ילדומ - ינוניב דיקפת

:יטוקא באכ
• :יטמוס
• הנבהל טושפ
• םרוגב םילפטמ - היזיליבומיא/הריפת
• תקלדו באכ דגנ לופיט
• :ילרצסיו
• אמגודל סיטירטנאורטסג ← .ןווכמ לופיט
• ךרע שי .תיגולויזיפ תובישחו

:ינורכ באכ
• בכרומ באכ
• תיתרכוס היתאפוריונילופ :אמגוד - .םיידי ,םיילגרב םיקזח דואמו םיטשופמ םיבאכ
• .דועו ילכלכה בצמב ,ילאיצוסה בצמב ,םייחה תוכיאב הלודג העיגפ שי

Total pain :
• .באכה לש יזיפה טקפסאל םיסחייתמ כ"דב ,םילוח לע םילכתסמשכ
• אל םיטונ .יזיפה לע ףסונב ישגרו ילאיצוס ,ינחור :אוה ינורכ באכ םלוא ,םירבדה רתי לכ תא ןובשחב תחקל

:ןונגנמו היגולויזיפ
4 :באכה תייצלודומב םיבושחה םיבלשה
1 . pain transduction - והשלכ םוקמב תיביטפציסונ הלעפה - יטוקא באכב הרוקש המ הז ← י"ע הלעפה
.םוח ,ץחל ,ימיכ רמוח
2 . Conduction - תירוחאה ןרקל רבוע באכה
3 . transmission & modulation
4 . perception


112
• .ותוא םירתופ ךיאו ,עוגפה בולישה והמ וא עוגפ םיבלשהמ הזיא תוהזל תוסנל ךירצ ,באכמ לבוסש הלוחב
• היצקודסנרט תעינמ :לשמל ←
• )ןיאקודיל תקירז( המדרה
• רבש עוביק

:באכ יגוס
1 . יביטפציסונ - ,יטוקא יביס תלעפה Ad
2 . יתקלד
3 . יתאפוריונ - המצע םיבצעה 'עמב העיגפ
4 . אל - אל/יתקלד - יתאפוריונ - .היגלאימורביפ ןוגכ ,ןהילא סחייתהל ךיא רורב אלש תויעב ללש

הרקמ רופיס 1 :
• ןב הלוח 58
• תורורג םע הטטסורפה לש המוניצרק
• .הנוילע תינמי עורז ,ןבשי ,ןותחת בג באכ
• הקומע תושיגר :הקידבב ולא םירוזאב
• ב תיטטסטמ הננסה :יופימב - 4, iliac crests bilateral - L3 ינמי סורמוה ,

• ?םיברועמ םינונגנמ וליא
• טסואירפה לש החיתמ/העירק/יוריג ,םיבצע תוצק לע תוצחול תורורגה :היצקודסנרט
• ןגאב ילרקסובמולה סוסקלפה תא חתומ/ץחול יתרורג/ינושאר לודיג :יתאפוריונ באכ ← זח באכ ק
.דואמ
• תיתקלד הבוגת ררועל םילוכי לודיגה יאת :יתקלד באכ
• )תילמינימ וליפא( העונתב רמחומ באכה םא ← .ינאכמויב והשמ לע בושחנ
• יתאפוריונ באכ ← 'וכו םילומינ ,םיצוצקע
• .תינפוגה הקידבהו הזנמנאה לע ךמתסהל ךירצ

• הנוילע ןימי עורזב איה רתויב הלודגה היעבהש חיננ ← מש ןכתיי יגולותפ רבשב רבוד
• :לופיט
1 . םצעה תנרקה - .שדחמ לודגל ילוא םצעל רשפאלו ,םייטסטמה םיאתה תא גורהל תנמ לע
2 . באכ ידגונ
• .היעב לכב לפטל ןתינ ךיא תוארלו הלוחה לש תויעבה תא קרפל ךירצ
• :ןגאב
1 . יתאפוריונ באכב רבודמש ריבס ← ןיפאזמברק/ןיטנפבגב לופיט
2 . ורימחי הז הרקמב תונרקה
• םייתקלד םיטשופמ םיבאכ ← NSAIDs .םיטייפוא ילוא ,

הרקמ רופיס 2 :
• תב השיא 75 םע RA השק
• םייכרב ,םייפתכ ,םיידיה יקרפמב םיבאכ
• .ךריה קרפמ לש תוברועמ ןיא כ"דב ,םילודגה םיקרפמב השק תוויע
• תוליעפבו החונמב םיעיפומ םיבאכה
• ןואכיד ,דורי חור בצמ ,דורי ןובאית ,הניש תוערפה

• :םינונגנמ
• יתקלד באכ - תיביטקודסנרט הלעפהל םרוג
• היצקודסנרט - םיעקנ וליפא שי ילוא ,ינאכמ
• הפקתמ afferent ינורכ באכ =
• perception ב הרוקש המ לכ : - CNS ומצע באכל רבעמ - 'וכו ןואכד ← ךרד באכה תא םירימחמ
באכ לש היצלודומה ילולסמ
• יתאפוירונ באכ - בקע םיבצע תדיכל ללגב .םייתקלד םייוניש

לופיט תויורשפא :
• .לופיטהמ גישהל רשפא ןוכיס לומ תלעות הזיאו םינונגנמה םהמ לוקשל ךירצ
• רפשל ךירצ ;תיתוהמ הנתשי אל הלחמה ךלהמ יוניש QOL .
• תיתקלד הבוגת וענמי/ותחפי ,םיבאכ ותיחפיש תופורת תתל ךירצ - NSAIDs יטנא , - TNFa .
• תויתאפוריונל תופורת
• רוא לופיט יפיצפס ידפות - .לשמל די ףכ דוקפת רופישל םינטק םיחותינ
• יטנא לופיט - ינואכד
• סיבנק - .היצלוגרב היעב שי ,הבוט הפורת
113

הרקמ רופיס 3 :
• ןב רבג 26
• תינרדוח העיגפ ירחא םישק םיבאכ
• .רוקל תושיגר ,לגרב עוגפה רוזאב הינידולאו היזגלארפיה ,היזתסארפיה :הקידבב
• וכ ,ילטוט באכ חתפתה תוערפה ,באכמ דחפ ללגב תולועפמ תוענמיה ,הדובע תלוכיב הדירי :לל
.תוילאיצוסוכיספ

• היזגלאנא ,תיתאפוריונ הפורת :תויתאפוריונה תועפותל - .לופיטל תיסחי לק
• .ןובשחב תאז תחקל ךירצ ?תינשמ וא תינושאר איה תיגולוכיספה היעבה םאה :תוישגרה תועפותל

:םוכיסל
• הלוח שי רשאכ .באכה תייצלודומ לולסמב אוה הפיא בושחל ךירצ ,םיבאכמ לבוסש
• ?באכה ןונגנמ והמ
• תוילופיטה תויורשפאה לע בושחל ךירצ - ןומה שי - םיאתהל ךירצ
• ישגרה אשונב - ?גולוכיספ םע תוצעייתה ילוא

114
2.3.2011
תוירלברצ תונומסת
ךולב ןוויס ר"ד
:םולברצה דיקפת
• ןורכנס לע יארחא םולברצה .ונלש תוירוטומה תולועפה
• .תועונת לש היצנידרואוקו מ"ש לש הרקבו ,הלעפה ,עדימ דוביעב תירקיע הנחת יהוז

:הימוטנא
• םייבחור םילפק תרוצב ,רופא רמוח לש סקטרוק
• זכרמה - ןבל רמוח
• :םולברצה קמועב 4 )!!!תומשה תא ריכהל ךירצ אל( םיניערג תוגוז
• 3 cerebellar peduncles - ןילאימ םע ןבל רמוח יביסמ םיבכרומ - חומה עזגל םולברצה תא םירבחמ
.סקטרוקהו סומלתה ,סנופ ללוכ
• Inferior peduncle - חומה עזגמ םולברצל עיגמש 'ופניא
• superior peduncle - הצוחה םולברצהמ תאצויש 'ופניא רקיעב
• סימרו - .םולברצה לש יעצמאה קלחה
• תורפסימה - םיקלחה רתוי םילודגה םיילרטלה ← ל םולברצה תא םיקלחמ - 3 .תורפסימה
• תמועל סימרווב העיגפב הקינילקב לדבה םג שי ןכל ,תורפסימההו סימרווה לש ירקיעה טופניאב לדבה שי
.תורפסימהב העיגפ
• תויגולוטסיה תוקולח - עגרכ תעדל ךרוצ ןיא

:תילנויצקנופ הימוטנא
:עצמאה וקב
• המ עיגמ טופניאה בור הרדשה טוחמו תירלוביטסווה 'עמ
• תילניפסולוקיטרה 'עמה ,תירלוביטסווה 'עמה לע רקיעב איה העפשהה ← לע הרימש לע בושח דואמ דיקפת
.םייניע תועונת לע העפשה שי .מ"ש
• :ל קלוחמ
1 . vestibulu-cerebellum
2 . spino-cerebellum - הייארה 'עמ ללוכ
• :תועיגפ
• ןהלש ןורכנסו םייניע תועונתב היעב
• םירירשה סונוטב העיגפ
:תורפסימהב
• טופניאה רקיע - )סקטרוקהמ קלחו( חומה עזגב םיניערגמ
• :ןאכ תועיגפ “ "םיירלברצ םינמיס - תוינוצר תועונת לש הנידע הקירוטומב העיגפ ← ידמ תמזגומ העונת
עבצא" תוקידבב - ,"ףא “ בקע - "ךרב ← .העונתה תא ןווכל השק
• הנוויכו ןמזב העונת תריצע לש אשונה לכ - וללה םילוחל השק דואמ ← shooting - over .
• .ההז אוה תונושה תורפסימהה לש דוקפתה
• שי יכ( עגפנש דצל םאתהב תילרטליספיא איה העיגפה 2 .)תויצזוקד

לודגה חומל םולברצה ןיב םירשקמה םילולסמ רתויו רתוי םילגמ תונורחאה םינשב - וק םידוקפת ,ןכל .םייביטינג
הרפ תועיגפ ומכ גצייתהל תולוכי תוירלברצ תועיגפ - תוילטנורפ - frontal syndrome .

גצייתהל תולוכי םולברצל תורבחתמש תוליסמה לכב תועיגפ םג .םיירלברצ םינמיס ןתיי ,םולברצב עגפיש המ לכ
.תירלברצ העיגפכ

:תועיגפ לש היצזילקול
Midline Lesions :
העיגפה םא הכילה/הדימע/הבישיב קרו ,הניקת תואריהל הלוכי הטימב הלוחה לש הקידבה ,עצמאה וקב קר איה
.היגולותפ שיש הארנ
:יוטיב
1 . הרוחא לופיל הייטנ ,הכילהב היסקטא ,תוביצי רסוח :מ"שב העיגפ רקיעב לבקנ - .היסלופורטר
2 . ירלברצ סומגטסינ - ילטנוזירוה - הייארה 'עמ םע רושיקה ללגב .תילניפסה

:עצמאה וקב תוחיכש תועיגפ
1 . לודיג - תינורכ תנומסת
2 . ( ןימאית רסח B1 ) - םיטסילוהוכלא ← יטוקאבוס /ינורכ
3 . םייתדוקנ םיירלוקסו םיעוריא - הלוחה לש הקידבה ןיב לדבהה טלוב דואמ תויהל לוכי הז ךא ,חיכש אל
.הרוחא לופיל הייטנה תא דימ הארנ .הדימע/הבישי תמועל הטימב

115
Hemisphere lesions :
:תירלברצואנ תנומסת
:תועונתב הטילשב ישוק :רקיעב
1 . העונת םאתל/ןווכל תלוכי רסוח ,תיסקטא העונת - .םיטסינוגטנאל םיטסינוגא םירירש ןיב םואיתב הערפה שי
• עבצא תוקידב - בקע ,ףא - ךרב - תוניקת אל ← סיזניקוכודאיד
• וילדימריפ תויעב תמועל( !םירירש תשלוח אל הז )ת
1 . :םייניע תועונתב הערפה over-shooting - .הקלח העונתב ישוק ,)סומגטסינ אל( טבמה תא ןווכל ישוק
2 . הירתראסיד - הפב םירירשה ןיב םואית רסוחמ עבונ ← slurring, scanning speech - אל םירירשה
אטבל םיצורש המל םימאותמ - .רובידה עצמאב וחבני םואתפ םהש ןכתיי
3 . ל םורגל לוכי הז .םירירשה ןורכנסב היעב ללגב ,דורי םימעפ הברה :םירירשה סונוט - pendula תקידבב
םיסקלפר - ומכ םירזחה תורע אל הז UMN - .הקיספמ אלו זוזל הליחתמ לגרה

:תויגולויטא
1 . תויתוחתפתה תולחמ - דב הארנ ” :ריעצ דואמ ליגב כ
• היסקטא ךירדירפ - תיטנגה הלחמה - שה תירלברצ רתויב החיכ
• הניקת אל תוחתפתה - )עגרכ ןתוא ריכהל ךירצ אל( תוערפה ינימ לכ שי
1 . הד - :היצנילאימ םיריעצ םילוחב תירלברצ העיגפל תוחיכשה תוביסה תחא
• MS - תירלברצ הערפה םע הנושאר םעפ גצייתמש הלוחב לולשל םיבייח
1 . :)סיטילברצ( תויתקלד/תוימוהיז תולחמ
• םידליב רתוי - ירחא תקלד חור תועובעבא ומכ תילאריו הלחמ
• הפירח דואמ איה תוגצייתהה
• acute disseminated ecephalomyelitis - ADEM - תוימוהיז תולחמ ירחא עיגמ הזש חיכש
1 . :םילודיג
• המוטסלבויגנמה ,המוטסלבולודמ ,המוטיצורטסא :ריעצ ליגב
• תורורג רקיעב :רגובמ ליגב
1 . :תוילובטמ תולחמ
• רסח B1 )ןימאית( - אב םיטסילהוכל
• המדאסקימ - דיאוריתה תוליעפב השק הערפה
• קאילצ - .תירלברצ העיגפ ללוכ ,תיגולריונ העיגפב אטבתהל רתיה ןיב הלוכי
1 . ,סיטילוקסו( ןוכיס ימרוג םע םיריעצ וא םירגובמב :תוירלוקסו תולחמ APLA )'וכו
• יחומ םומיד
• יחומ םטוא
1 . :תופורת
• ןיאוטינפ - יטנא - םורגל לוכיש יטפליפא חיכש אל ;םיירלברצ םינמיסל
• )תופורתה לכ תא רוכזל ךירצ אל( דועו
:יטוקאבוס/ינורכ ךלהמ
• םיריעצב - ,םילודיג לולשל MS סירת תקידב ,ןימאית רסח ,
• םירגובמב - םד ילכ תולחמ ,תורורג לולשל

cerebellar Atrophy - Spino :
• קלח( תיתשרות ,תדלומ תיביטרנגדוריונ הלחמ AD קלחו AR )
• בורל .'וכו היצנמדו דער ,העימשב הדירי ,היתאפוריונ :תירלברצה תנומסתל םיוולנ םינייפאמ שי
• ליג לעמ כ"דב ,םיריעצב רקיעב 18
• בורל - יטיא הלחמה תומדקתה בצק
• םורט ןוחבאל תורשפא שי .הלחמה ינמיס תעפוה תא עונמל ךרד ןיא :םויהל ןוכנ - .יתדיל
• לעמ רבכ ולגתנ 30 םינג - 35 - SCA1 .
• תינורכ תירלברצ הלחמ רוריבב - SCA המ קלח הז - DD .

:היסקטא ךירדירפ
• :היסקטאל תמרוגש החיכש יכה תיתשרותה הלחמה יהוז 1/50,000
• השרות AR
• רובידב תוערפה ,הכילהב תוערפה ,השק היסקטא :תירלברצ העיגפל רתיה ןיב תמרוג
• תילדימריפ העיגפ םג שי כ"דב
• 'עמל ץוחמ תועיגפ םג תומייק :םיבצעה
• תיבבל העיגפ - רקיעב
• זוקולגל תוליבס רסוח וא תרכוס
• הרשעה תונשב ןחבואמ כ"דב - .הדילהמ רבכ יוטיב ידיל האב אל הלחמה יכ
• םורטה ןוחבאה ללגב - .םדוק תאז ןחבאל רשפא ,יתדיל


116
2.3.2011
סרוקה םוכיס
רלימ לאירא 'פורפ
הרקמ רופיס 1 :
• .ררקמב םיילענה תא םש ,לבלובמ םדא
• הנש יצח ךשמב תיביטינגוק הדירי = היצנמד

םש היצנמד יבצמ treatable :
• המוארט ← זקנל רשפא :תילרודבוס המוטמה
• CVA ירלוקסו ר"ע - vascular dementia ← ל חלשנ ;םיפסונ םיעוריא עונמל רשפא - CT .יראווצ רלפוד ,
• רסח :םיילובטמ םימרוג B12 העיגפ ,דיאוריתופיה ,ןימאית רסח , םיטילורטקלא תוערפה ,הילכ/דבכב
• םיטיזרפ ,תוירטפ ,תפחש ,סיליפיס :ינורכ םוהיז
• תולחמ AI לש םירחואמ םיבלש תונייפאמ תויביטינגוק תוערפה : MS
• ,רמייהצלא :תויביטרנגדוריונ תולחמ ALS 'וכו - כ"כ אל treatable
• :תופורת overdose היספליפאל תופורת לש - לובלבב רתוי ןייפואמ כ"דב
• ינגורטאיא
• טסופ המויגנינמ לשמל :ינשמ/ינושאר :םילודיג - .הנירק
• normopressure hydrocephalus - NPH - 2 ןתשב הטילשב היעב 2 תויביטינגוקב הדירי :הדאירט
הכילהב היסקרפא ← :הנחבא .םימלענ םינמיסה ,לזונה זוקינב LP - .הובג ץחלב לזונ אצוי
• ודואספ - וירטאיכיספ תולחמ :היצנמד ת - יטנא תופורת אוה ליעיה לופיטהו ,ןיינעתמ אלו יתאפא םדאה - .ןואכיד
םא הז לע בושחל ךירצ MRI .םיניקת םד תוקידבו

:תויזכרמ תולאש
1 . ?ןמזה חווט והמ
2 . ?הלבח התיה םאה
3 . יעוריא רבעב ויה םאה CVA ?
4 . ?ינוחמצ םאה
5 . ?טסילוהוכלא םאה
6 . ?היבופוטופ ,הרכהב שוטשט ,שאר באכ ,םוח היה םאה - תוימוהיזל ןווכמ

:םד תוקידב
• דבכ ידוקפת
• הילכ ידוקפית
• םיטילורטקלא
• B12, B1
• דיאורית ידוקפת‫גזע המוח:‬ ‫ הכיאזמה האופטית - נמצאת קדמית בפנים הבזאליים של האונה הפרונטלית‬‫ מתחת לכיאזמה - סלה תורסיקה - מחזיק בתוכו את ההיפופיזה‬‫ כולל 3 מבנים:‬‫ מידבריין - רגליות של חומר לבן מ-2 הצדדים למעלה‬‫ פונס - מבנה רחב באמצע‬‫ מדולה אובלונגטה - מבנה תחתון, 2 פירמידות בולטות‬‫ גזע המוח לא יורד ישר מהמוח, אלא באלכסון אחורי ← החלק הקדמי נקרא ונטרלי, והאחורי נקרא דורזלי.‬‫ החל מ- 3‪ CN‬ועד 21‪ ,CN‬כל העצבים הקרניאליים יוצאים מהחלק הקדמי של המוח. הגרעינים נמצאים באקסיס‬‫של גזע המוח.‬ ‫ 1‪( CN‬אולפקטורי) - עובר דרך הלמינה קריברוזה (קריבריפורם פלייט), הוא לא גוש אחד של עצב, אלא מורכב‬‫מהרבה פילמנטים, שעוברים דרך פתחי האיתמואיד.‬ ‫ במצב של זעזוע מוח, המוח זז על פני העצמות הללו; מאוד שכיח שחלק מהאקסונים הקטנים הללו נפגעים,‬‫וזה גורם לפגיעה בחוש הריח ← ‪ - anosmia‬בד"כ איבוד הריח הוא משמעותי כאשר החבלה משמעותית.‬ ‫עצבים קרניאליים:‬ ‫יש 21 זוגות ‪CNs‬‬ ‫ 221 - יוצאים בבסיס המוח:‬‫ 1 - אולפקטורי‬‫ 2 - אופטיק - מגיע אחורה לכיאזמה‬‫ 423 - הגרעינים נמצאים במידבריין, ויוצאים החוצה בחלק הקדמי של המידבריין:‬‫ 3 - אוקולומוטור‬‫ 4 - טרוכליאר‬‫ 8272625 - יוצאים בחלק הקדמי לטרלי של הפונס, הגרעינים נמצאים בפונס בגבהים שונים.‬‫ 5 - טריגמינל:‬‫ יש אנשים שמגיעים עם הרגשת ירידה בחולשה ביד ובאזור הצוואר, וזה מגיע עד לאזור הלסת.‬‫כשמנסים למקם את הפגיעה, זה מסובך כי זה כבר לא חוט שדרה, וגם לא בדיוק המוח. פגיעה בחוט‬ ‫השדרה העליון עד 2‪ C‬יכולה לגרום להפרעה בתחושה בחלק התחתון של הפנים, כי הגרעין הספינלי‬ ‫של הטריגמינוס מגיע עד 2‪ ← C‬אם יש פגיעה גבוהה מאוד של חוט השדרה ← החולה יסבול מהפרעה‬ ‫בתחושת הפנים, למרות שזו פגיעה בחוט השדרה.‬ ‫ החלק הסנסורי: יוצא מהפונס ← הולך ישירות לעצבב את איברי המטרה: העור והריריות של הפנים‬‫ הטריגמינוס הוא ה- ‪ CN‬הסנסורי הגדול ביותר‬‫ 6 - אבדוסנס:‬‫ מעצבב את שריר הלטרל רקטוס ← עין באותו הצד לא מסתכלת לטרלית.‬‫ 7 - ‪:facial‬‬‫ בעיקר מוטורי ← מעצבב את כל שרירי הפנים, כולל פלטיסמה - חשוב למניעת קמטים.‬‫ 8 - וסטיבולוקוכליאר:‬‫ בחיי היומיום הנוירולוגים לא בודקים אותו; אם רוצים לדעת אם זה עצבי או הולכתי - צריך לבצע בדיקת‬‫עזר - בדיקת שמיעה.‬ ‫ הזווית הפונטוצרבלרית - לצרבלום יש פודונקולי שמחברים אותו מסביב לגזע המוח; יש 3 פודונקולי -‬‫תחתון, אמצעי ועליון. הזווית הזו נוצרת אנטומית בין צידי הפונס וחיבורו לצרבלום. בזווית הזו יוצאים‬ ‫8+7‪ CN‬ביחד.‬ ‫ יש גידול שגדל שם - ‪ - acoustic neurinoma‬גידול של תאי שוואן (נוירופיברומה) מ- 8‪ ← CN‬ככל‬‫שהוא גדל הוא לוחץ על 7‪ CN‬ועל הצרבלום ← החולה יתלונן על:‬ ‫ ירידה בשמיעה - לא כ"כ שם לב בהתחלה‬‫ שינוי במבנה הפנים‬‫ סחרחורת קשה מאוד וחוסר יציבות - בגלל החלק הווסטיבולרי וגם פגיעה בצרבלום.‬‫ מתלונן על משהו לא בסדר בהליכה‬‫ 2121120129 - יוצאים מהמדולה:‬‫ 0129 - מעורבים בבליעה‬‫ 9 - תחושתי בעיקר, ושרירי הפרינקס‬‫ 01 - מעצבב את החך הרך ← מיתרי קול2 פונציה ← בפגיעה, החולה לא משתעל טוב, מדבר מוזר.‬‫ 11 - מעצבב את שרירי הטרפזיוס ו- ‪:SCM‬‬‫ בטיית הראש לשמאל - מופעל ‪ SCM‬ימני‬‫ בהרמת כתפיים (“לא רוצה") - הפעלת הטרפזיוס.‬‫ 21 - תנועות הלשון ← בפגיעה: החולה יתלונן על בעיה באכילה, הקול השתנה לו כי לא יכול להגיד את‬‫כל האותיות שקשורות בלשון ← דיסארתריה/אנארתריה‬ ‫ דיס = פונק' לא תקינה‬‫- אנ = פונק' לא קיימת‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->