P. 1
Rosenberg, Yehudah Yudel: "Sefer Pri Yehudah"

Rosenberg, Yehudah Yudel: "Sefer Pri Yehudah"

|Views: 310|Likes:
Published by Jacobus Swart

More info:

Published by: Jacobus Swart on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2010

pdf

text

original

יאאאהחשחאאני

א א א
1
"(]
1
ש 181ש
יש
הדוהי
מישודיח םישורימ לע השמח
ישמוח
הרות
לע
יפ
ם"דרפ רשא
יננה
ת"ישה
תבישיב םירבה
םיבישקמ .ילוקל םיתצבק רימעב הנרוג
ינא
ריעצה
הדוהי לדוי גרעבנעזאר
ר"כ
לארשי
קחצי
.ל"ז
רמוח עזנמ

הרוהי דימח
.ל"צז
דילי תנידמ
,ןילופ
ק"פוחה
,לאערמנאמ
,הרנק
קיתעמה
ל"ומו רפס רהזה שודקה הקתעהב תירבע
רבחמהו הננרה םירפמ םיממרופמ רבכש .וממדנ
מ=-
-49-=4ל=י
איירוגליכ
םופדנ
ךש
'ר קותכ)5ש
נרעיבניידד
תנס
ה"ציר2ר
ק"פל
ה
_
ש=4=
י4-י
88)פ]:~ןוה
שךשהה
ק7==ן2םשני
"==ן
)0א]אזגאו]5
811ט 16" 01 60015 11י" 11ז51 11ט 0ת
ת03]א8]תס.
י0ס]]
ז8661 6,
]8]1נ
)גאגסג.
ה40אזא]ג]י 01 ז8662 )1]ט1
ש018תני 1ט6. 2. 811שסז8נ
ןןפנח6"]ש
5נ!10ומ8
](זט1.
יו.
א860ז
)עג~ש4
בפנ)נעצויענלצ
ה ו ע ת ק ו ה ו כ נ ס ל א י נ ט ר נ ט
www.hebrewbooks.org
ע " י ח י י ם ת ש ס " ז
מץ: 8ץ8וו8מו8
]חפמ8
מפפת ה85 5818] זהו5
ן
םסאא2א
ך-0פש2?
געשתטש 13)א 5314
11219 אצ 8100שצת,
972-0777
ק18( ז5]
972-0178
קו8(
תמ)
81: פימוופמו8 15 5858] 1הו5 01 םסקץ מסטחמ טפוטצפ ג
510]8 800ש הפמ]8עש 8ופ9פ1םו5םח
געפחט8 161" 4409
11204 א.ץ. 8]00שץח,
436-1165 )718(
רפסה הזה המלוצ לע
ידי
םיחא גרעבנעדלאג
ןתינו גישהל ונממ ספוט ,ךרוכמ ריחמב ,ריבס :לצא
ס"מיב
ןזייאלגיב
4ץפחט8 161" 4409
436-1165 )718(
תכרקה הכהמה הורכ האכנ .רבדי
מע
ף
ו"שע
יה
יבד
הי גהנתמ
'צא
ייבתמ
םייפס ביתכל המדקה תיהתהב
*יפסה
הבו
י
עי
ינפמושר
המ ליבשבו
ימ
חי הדה קוקחל ריתמטער
טעב לזרב תרפטו םקלהל בקעיב םציפהלו .לארשיב
ןכבו
םכרדב לש ראש
םירבהמה ךלא םג
יכנא
בותכל המדקה הרצק
ירפסל
.הו
לע הלגשה
ינפמ
המ 1 לכוא בישהל .תאזכ אלה עודי המ ררמאש
ח ל" הארהש ה"בקה השמל מבר לכ המ דימלתש קיתז דיתע שדחל .הרותב
ןכו
ונחנא םיללפחכ םישקבמו
ןתו"
ונקלה
,"ךתרותב לכמ הז
ןבומ
דועש
אל ורמגנ לכ םישוריפה לכו םישודיחה שיש שרפל שדהלו
ונתרותב .השודקה
םגו
ןבומ
לכש ח"ת שי זל קלח הרותב השודקה
ןה
הרותב בתכבש
ןהו
הרותב פ"עבש
יפל
וקרוש ותמשנ שיש וחכב שדחל הרותב המ אלש ולכי
ד, תור תשארה ם .שדחל םגה ם2טקש הבע
ינתממ
,םמורחאה
לכו ופו ןעי
יכ.
הזש שודיחה ךייש
שרושל ותמשנ
יק
הז ןטקה
עפש2ע זל
ןמ
ננימשה
עפש
ןש .ד"בח בותככ ביהי המכח
ןימיכחל
.'וגו
ןעמל
שרפי
ץרתיו
ראביד
הויא
ןינע
השק .הרותבש
םג איבא
ןאכ
המ חמש םירב םירחא זבתכ םתמדקהב םתארפסי תולצטא14
לע םתרכחמ המ אכומש רפסב. םידיסה
'יס
.ל"קת ליהתמש פש םט בוצעו8
ימ
ןכת
חור .'ה לעו הז .רמוא
ךירצ
תעדל ה"בקהש רזוג
ימ
"היש
פכח
המכו לדגת ותמכח המכו םירפס רבחי
ןה
תוכלהב דומלתבש
ןאי
שוריעצ
תוארקמה הרותבש וא תודוסב תווונגה .הב לכו
ימ
פפשנש
וילא רבר פמכח
לוביו בותכל וניאו ובתוכ ז"רה לזוג תסנכל לארשי אוהו בשחנ
דבאמל םמ
םינתונש .ול וילע בותכ איבי טפשמב לע לכ .םלע2 םרוגש םלענש 8וודיח
בוטה הלנתנש וילא
יפל
אלש .ובתכ
ךיראהו
םש רתוי
ןינעב
.הז דועו הנהכ
ואיבה םירבחמה תולצנתה
ןינעב
,הז
ינאו
ףיסוא לע םהירבד המ ושרדש ל"זח תבש ה'מק, ):
פ"הע םיאבה
שרשי' בקעי
ץיצי
חרפו
,לארשי
ינת
'ר ף]וי
ולא ח"ת
לבבבש
ןישועש
ןיציצ
םיחרפו
,הרותל
ירה
דאובמ רבדש לודג אוה
ףא
םג קר תיישע ןיציצ
םיחרפו .הרותל אלה םה םישוריפ םירואיב םיקודקדו ראבל ערתלו המ
הארנש הרותב ומרנש וויאב תוא וא הבית הנוכ .תרתסנ
יכ
8לה דע ןיצדקה
הרותבש
ןהש
תודיקנ
ןיגת
םימעטו שרד ק"ער
ילית
םילית .תובלה רשאכו
רמאנ ביהי המכח
ןימיכחל
.ףגו ב-א
ךיא
לכסי םכחה עולבל תנתמ ת"ישה
וז
עפש המכחה הנותנה ול
ןמ
םימשה הדיבאהל
יתלבל
ונהי םירהא אנממ
לכב רוד ,רודו
אלה לע הצ רמאנ וציפי ךיתוניעמ
~4צ18
אטמ 8ממשתש

בותכיש .םירחאל
*8.
*
המרקה
ןרבחמה
לעי
.הלאשה ליבשב
ימ
ז לכוא בישהל
ירבד
ם"במרה ל"ז םיעוריה הפ
4בתנש םאש ולעפתי
ירבדמ
וירוביה לע לכ םינפ דחא
ןמ ףלא
רוסל
ערמ תוטהלו ובל
ףררל
.םיבוט
יארכ
ול לכ
ותחרט .ולמעו תאזו הבושת
םיבוס םירקנמהל .ללבב אלה לכ לעב הרש ביוחמ שורחל עורזלו ביכרהל
יעוטנלו
לכו
ןיפכד
יתיי
,לוכייו לכו אמצ אבי .התשיו םאו אל .וישכע אלה
לכל ןמז
תעו לכל .ץפח
ךכו
אבינ איבנה .סומע הנה םימי םיאב םואנ

יתחלשהו
בער
ץראב
אל בער םחלל אלו אמצ םימל
יכ
םא עומשל תא
ירבד
.'ה
ןכו
יתישע
תרזעב ת"ישה
יתטקל
רימעכ הנרוג תא
ירבר
הרות
'יהש
יברד
רברל
ינפל
םירבח םיבישקמ
ילוקל
תבישיב
שרלש
ןףןיףרגלםכ
לנ, .ק"ש
יתעטנו
םהמ
ןג
םע
ץע
ירפ
לע
ן"ג
תוארדס .הרותבש ויהו וירפ
לכאמל והלעו .הפורתל
ץןזו ףיסוהש
יל
ץמוא
רבחל הז רובחה אוה םולחה
יתמלחש
רבכ הז המכ
םינש אלו והחכשא .םלועל
יכ
ךכ
ורמא ל"זח םולחהש רשא אל
חכש*
ןמיס
אוה םייקתיש : אראו
ימולחב יתעטנש
םיצע .ןגב הנהו
ןמ ץע
לודג דחא ופטנ
ןמ
ויניסנס םשג לש
,הועש הועשהו הטשפתה לע
ץראה
ביבסמ ץעהל
חטשב .לודג
ינאו יתרמע
לצא ץעה
יתיארו
םישנא םיאב רבעס
ינשה
לש
ץעה
תוארל שודיח אלפנ .הזה זא
יתארק
םהל לוקב
יודג
וברקיש
וטקליו הועשה וחקיו םהל .םנוצרכ
ןמו
לוקה לורגה
יתקעצש
יתררועתנ
.יתנשמ הנהו םולח רורב
יתנבהש
.ונורתפ
יכ
הועשה איה האב
ןמ
םיציצ
םיחרפו .םיקותמ ולא םה םיציצה םיחרפו הרותל 'ילעש רמאנ םיקותמ שבדמ
תפונו .םיפוצ ומכו שררש 'ר
ףסוי
פ"הע
ץיצי
הרפו .לארשי הועשהו איה
האב תושעל הנממ .תורנ בותככ
יכ
רנ הוצמ הרותו .רוא התעו וכל
ומחל
ימחלב
ותשו
ןייב
.יתכסמ
התעו
הדיא
'הי
יע
ידסח
יידגה
ידסע
יתיכיש
תייהי
ייכב
יייי
ייטפשמ
ךתרותו
לארשיל תרשלו שרוקב תולהקב .תושודק
יתלפתו יתשקבו
לאל
ןוילע
ינקזחיש ינצמאיו
תעל
יתנקז
ךיראהל
םימי לכוגש איצוהל רואל םלוע
ראש
ישודיח
הרות .ילש דועו
ינרזעי ינלהנל
ריעל ונשדק
.םילשורי הכזאשו
תוארל אובב
ןויצל
לאוג הרהמב ונימיב
ןמא
:
-
םויה םוי 'ג ה"ר ררא
ינש
ןי:ב*ן~כ
י:ב
ההמש הודהו
*"פ'
ושישי כיטיהל
.ק"פי
'יאייטנאמ
.הדנק
ף~עי,
בוטה רבוי בוטל
ןב
םינוקו
ילש
גלפומה הרותב המבחב האריבו ברה
םהרבא מהצי י"נ
יימית
תבישי 'ד קח?י
זנחיא
ייעש
יי
תקתעהכ
םיבתנח םרדסלו
..סופדל
ינאו
וכרבמ הכזיש ררסל פופדל
ישודיה
פרות ו*ש
*
ז
ירפ
תישארב
הרוהי נ
5
.תישארכ
ישקי
םייס הרותה םע .התלחתה
י"ע
תוביתה
י"עו
.תויתואה
'ב תוביתה
ןה
יארשי
.תישארב 'בו תויתואה
ןה
:בץי
לכהו
.רחא אתיאד ק"הווב סחנפ ).כר( לארשיש
ןיב ע"הוא
ןיישמנ
ומכ
_בלה
.ףוגבש ל"וו לארשי רבע ןול
ה"בק אבל לכד .אמלע
יכהו
ןוניא
.לארשי
ןיב
ראש
ןימע
אבלכ
ןיב
.ןיפייש המנ
ןיפיישד
אל
ילכי
םקימל אמלעב
וליפא אעגר אדח אלב .אבל
יכה
ןימע
והלכ אל
ןילכי
םקימל אמלעב
ןאלב
.יארשי .ל"כע הזו עורי
ןבומו
סחיהש לש לארשי לעש םהירי עפשנ .תויח
םויקו ע"הואל אוה ליבשב ולבקש הרותה איהש רוקמ םייח לכל .םלועה
יכ
ךכ
הנתה ה"בקה םע השעמ תישארב םאבש ולבקי לארשי הרותה ..םייקתי
םלועה םאבו ואל .*וכו
ךכלו
שי תומדל םג הרותה תמועל לכ םלועה ומכ
בלה תמועל
ףוגה םהמש תואצות .םייח
לנ הז ומרנ םויסב תלחתהו .הרותה לארשי תישארב עצמאבו
.תויתואה
.בל
זמרי
יכ וה
לארשי
ןהו
הרותה תארקנש תישאר םה תניחבב .בל
יכ
ומכ בלה תמועל
ףוגה
םייקתמ
ףוגה
י"ע
.בלה
ךכ
לארשי תמועל 4ע"הוא
ךכו
הרותה תמועל לכ םלועה םהמש תואצות םייח :
יפואנ
יחא ימיי יקיעש יכ
הייתה איה דמינש הבמפ תייהי ונל בל ..בוט
רמאמכ ל"וח אל שרדמה אוה רקיעה אלא .השעמה
ךכלו
.תדוקנ
זכרמה לש הרותה
ןה
תויתואה
:בץ~
2
תדסארב
איב .ףגי שייפ
י
י
י יעש
יפ
תייטשפ
ךירצ
רמול וליאכ
'בתכנ
תישארב .אורב עודיו תישוק
ן"במרה
ל"ז אלהש שי המכ
.תישאר
ילב
.תוכיטס הנעאו םג
ינא
ריעצה
יקלח
רועב
ירוצ ינוקו יפל יחכ ינואו
שרפל השעמ תישארב 'יהיש םיאתמ לע
יפ
תמכח הלבקה לעו
יפ
,תמכח
.רקחמגה ואריו לכ
ימע
ץראה םצ םהימכח לכהש זמרנ הרותב
יהשודקה
םידקאו תערל תביזאק תישאר שרופי הרותב 'גב םינפוא : ןפוא
/א נחישאר
הויא .ןמז ותועמשמש אוה ומכ תלחת .תלחתהו
ןפואבו
הז חרכומ אובל
תוכימסב תוקיבדו הביתל .וירחאלש ומכ תישארב תכלממ .םיקיוהי
3התו
תישאר ותכלממ לבב : ןפוצ
.'ב תישאר בסומש לע הזיא רבד בושח
וא
עלח
בוט .דתויב
ירה
הו תועמשמב .תובישח
ןפואבו
הו אובי םג
ילב
נחוכימס
תוקיבדו הביתל .וירחאלש ומכ
ןברק
תישאר .ובירקת םתישאר רשא
'ונתי
.'הל אריו תישאר .ול םימעפלו אובי
ןפואב
הו םג .ךמטנב ומכ
נוישאר
ךנגד
תישארו זג ךנאצ
: ןפוא
.'ג תישאר הרומה לע
ןמז ךורא
םירק .רבכמ
הזו םש
ףדרנ
םע םדקמ םעו .םינפלמ ומכ ריגמ תישארמ תירחא נבדקמו
רשא אל .ושענ בותכהש רמאי
ןינע
דחא תולמב תונוש וכרדכ ר"דע גהצילמ
ומוגרתו
יוהמ
ןמ
אלוא אפוסל
ןימדקלמו
אלד
.אדיבעתא
ןינעכ
.תישארמ
תאוכ תעדוה םינפלטו התוא .תילג ומכו םינפל לארשיב א"שן )'ט
ומוגרתש
.ןימרקב לכבו
ןתוא
תומוקמה
ןויכמה
אוה
ןמו ךורא
.רבכמ
ןכו
קוספב נשטיו
א"ה
ןג ןדעב
.טדקמ
ומוגרת .ןימרקלמ הצרי שרפל ןיאש
ותועמשמ נטנש
ןגה
6,
ירפ
תישארב
הדדהי
ןגה
התואב העש םרט םשיו םש תא .םיאה אלא
ןויכמה
אוה רבכש םינפלמ
עטנ
ןג
.ןדעב
קךנןךד התעמ ונאש םיאוד םוגדתהש פולקנוא לע תישארב ארב וניא
םגרתמ
אתימרקב אלו אתישאדב אלו .שירב ומכ םגרתמש לע תנושארב
'לעו
תישאי
ךנגד לעו
יהתו
תישאר ותכלממ .לבב אלא םגרתטש
ןימדקב
.ארב
ירה'
הארנ רודב אוהש שרפמ תבית תישארב
ןפואב
'גה ותועמשמש אוה
ןמזב
םידק
ךוראו
.רבכמ
ירהו
הז וליאכ
בתכנ םדקמ ארב וא םינפלמ .ארב
םנ.
ןבומ
התע
י"שרש
שרפמ תישארב לע
ךרד
שררה
ןפואב
.'בה תישארש
הרומ' לע רבר .בושח והזו ליבשב הרותה ליבשבו לאדשי דועו דועו רכזנכ
.ר"דמב לבא ר"דע טשפה רחב
יגשד
שרפל
ןפואב
.'א שוריפש תישארב
תלחתהו' .האידבה
ירהו
הז וליאכ בתכנ תישארב .אורב םגהו תישוקש
ן"במרה(
לע
י"שריפ
תצרותמ המב .יתבתכש מ"מ הז קהוד המ
ךרצנש
רמול
ארב וליאכ בתכנ .אורב
י"שרו
קחדנ שרפל
ךכ
ידכ
'יהיש
ןבומ
לכל .םדא
)כנמל4.
רחאל הלגתנש םסרפתנו דופה רודכש ץראה
םייק םלועב
ןמז ךורא
הברה הזמ
ןמוה
ונאש םיבשוח
ןמז
תאירב ,םלועה שי
ןיבהל
,ןיאש
תאז הריתפ ללכ
ירבדל
ונתרות .השודקה
יכ
אלה
ךכ
אוה םג
,תטיש
ל"זח
ןירדהנס(. ).זצ ר"א אניטק
ןכו
אנת
יבד
והילא תיש
יפלא ינש
הוה אמלע
רחו; .בורח דועו אינת 'יתווכ םשכ תיעיבשהש תטמשמ הנש תחא 'ול
םינש
ךכ םלועה טמשמ
ףלא
םינש תעבשל
יפלא
.הנש ר"דמבו אתיא ר"א
-הדוהי
רב
ןמיס
יהי
ברע
ןיא
ביתכ
ןאכ
אלא
יהיו
.ברע
ןאכמ
'יהש רדס םינמז
םדוק .ןכל
ןבומו המד רמאש םרוק
ןכל
ונייה
ןמזב
הבושי לש
זראה
הטימשב .תמדוקה
ףאו
םג
ןמזב
הנברוח 'יה דדס םינמז
י"ע
תפקה הנבלה
םע ראש
יבכוכ
תכל ביבטמ שמשהל ומכ
ןמזב
.בושיה רועו אתיא ר"דמב
ר"א והבא דמלמ 'יהש ארוב תומלוע
ןבירחמו
דע ארבש תא .ולא רמא
ףיד
ןיינה
יל
.ףכו
ןיאו
ונל הגשה הנבהו
ןוצרב
ארובה
ןיבהל
עודמ השצ הככ
ןויכ. ןיאש
ונל הגשה הנבהו תוימצעב .תיהולאה הנהו
ןכ
םג
ימכח
-רקחמה
םיבתוכ' םיתפומ םיכתוח רודכש
ץראה
ברחנ הזיא םימעפ רחאו
ךכ
שדחתנ .ובושי
דפסבו שודקה ארקנה רפס הנומתה ראבמ
ךיא
הזש םלועה 'יהי ברחנ
הנבנו( ד םימעפ דגנכ 'ז תוטימש .לבויבש לכ הטימש
'1 יפיא
.הנש תשש
םיפלא, בושי
ףלאו
הנש .ןברוח
זכו
בתכ
ןואגה
ונבר
ייחב
םשב םילבוקמה
תשרפב .רהב אלא שיש
יקולח
תועיד שיש םירמוא וזש הטימש תיעיברה שיו
םירמוא חש הטדמש .הינשה
ןכו
תעד לעב רפס הנומתה הטימשש וז תארקנ תטימש
דחפה' הדובגהו דגנ הריפס הינש
ןמ
'ז תוריפסה
ןיאדקנש
ימי
םלוע וא תונש
.םלולו. איבמו 'יאד
ןט
תוא 'ב הלודגה תביתבש .תישארב תעדלו ראש םילבוקמה
םיאינמ-
"אד
זמרו
ןמ 'ד ןיגתה לע~ו תוא 'ב תביתב .תישארב הנהו םג ארפסב
אתועינצד אקדפ האמדק אבומ לע קוספ)ו
זראהו
התיה והת והבו .'ובו הזו
ונושל, אתיש
יפלא
ןינש ןיילת
אתישב
יאמדק
'וכו בירחתא אלכ רסידתב
יתעש
ביתכד: התיה והת והבו ףגו
'וכו
ןיגב
ביתכד ארב רתבלו ביתכ התיה אהד
תוה .יאדו
ףוסבלו
והת והבו .ךשחו בבשנו 'ה ודבל םויב .אוהה .ל"כע
אצויה
ירפ
תישארב
,ההוהי
ד
7
נ4צויק,
וול לכמ הז אוה_ רפל
ןפ
שוריפ שרח השעמב תישארב
ףוריצב
תמכח
הלבקה םע תמכח .ירקחמה שרופיו תבית תישארב לע
יפ
ןפוא
'גה
ונרכזש ומכ םגותש סולקנואה
ןימרקב
.ארב
ןכא ךרצנ
םידקהל המ םכסומש
תמכחב הלבקה לכש תומלועה םיק1חתמ עבראל .תוגררמ נתוליצא
~.האירב
.הריצי .הישע םלוע
תוליצאה ערונ אלו גשומ תגשהב
ןב
.םרא בותככ תשי
ךשח
ורתס .'וגו םג םלוע האירבה תגשה תטעומ וב בותככ א"רוב .ךשח
לבא םלוע הריציה שי וב הגשה רתומו רוקחל וב בותככ ר"צוי .רוא הוו
םלוע הריציה וב שמשה אוהש זכרמ ראשל
יבכוכ
תכל םהש
יאתבש
'קרצ
םיראמ -
הגונ בכוכ .הנבל שמשה אוה רגנ תריפס .תראפתה ראשהו השש
יבכוכ
תכל םיפיקמה שמשהל םילבקמו ונממ םתראה םה רגנ תשש
'תורי5סה
רסח הרובג חצנ רוה רוסי .תוכלמו הנבלה איה רגנ תריפס .תוכלמ המו
ןמזבש ןורחאה
ואצמ
יזוח
םיבכוכה רוע הזיא
יבכוכ
תכל רתוי םילודג
רתודו םיקוחר תעונתש םתפקה תרשוקמ םצ .שמשה שי רמול םהש דגנ 'ג
תוריפס תונושארה לש םלוע .הריציה
ןיאו
תמכח הלבקה םע תמכח
4רקחמה
ןירתוס'
.ז"אז
םלועו הישעה אוה הז םלוע
ימשנה
ונהנאש םיבשוי 4וילע
ימכחו
רקחמח
והארקי םשב רורכ .ץראה לעו
יפ
תמכח הלבקה רורכ
זראה
איה
תניהבב תוכלמ לש םלוע .הישעה הנבלהו איהש תוכלמה לש םלוע הריציה
תבשחנ תגררמל רתכ םיועל .הישעה ומכ תומלועב םיהובגה תריפסש תוכלמ
לש םלוע הובגה תישענ תגררמב רתכ םלועהל .ויתחתש
יפכו
תרירמ
ימכח
הנוכתה שי קהרמ ןמ
רורכ
ץראה
רע הנבלה ם"ר םיפלא תואסרפ נתוילגנא
לעו קחרמ הזה אצמנ ק"הוזב פ"הע םימשה םימש 'הל
ץראהו ןתנ ינבל
םרא תטיש 'ר אבא רודכש
ץראה
בבוסמ הרשעב םיעיקר
ןיעכ
.תועירי
םהבו הברה םיבכוכ םיעבשהו םירש
יפלאו
םיפלא םיכאלמ תרשל לבתה
.
האולמו לע
יפ ןוצר ןובר
לכ .םימלועה
ןתואו
םיעיקרה םה רגנ רשע
תוריפסה לש םלוע הישעה הנבלהש איה רתכה
ץראהו
איה .תוכלמה לצו
ןתוא
םיעיקרה אתיא ר"דמכ תישארב רמאש 'ר אהא םשב 'ר אנינה ויבעש
לש עיקר אוה סטכ .הזה 'רו עשוהי ר"ב 'ימחנ רמא םיתשכ שלשו .תועבצא
הנבלהו תפקמה תא
זראה
איה לגלגב וא עיקרב
ירישעה
רתויה .הובג
יעו
עיקר
ןושארה ךומסה ץראל
רמא
י"בשר
ר"רמב תשרפ אציו ובש רמוע
תיג שרקמה הלעמלש אוהו קוחר
ןמ ץראה
קר ו"ל םיפלא .תומא שיו
ןיבהל
והזו קר דגנ
ץרא
לארשי לבא ראשב תוצרא לוכי תויהל שיש קחרמ רתיי
ןס ץראה
רע עיקר .ןושארה והזו רוסה וימאש
ל"זח ץראש
לארשי אובג
לכמ .תוצראה
ןווכמה
אוה
זראש
.
לארשי הבורק רתוי עיקרל ןושארה
ראשמ .תוצראה
רוע
ךרצנ
תערל תמכחש הנוכתה הרומ רורכש
זראה
רשוקמ םע
הנבלה רוע ררסב .רחא אוהו המ
ןהיתשש
ורחי תופיקמ תא שמשה ןמזב
לש הנש .תחא
דכלו
ובשחי
ימכח
הנוכתה םג תא רורכ
זראה
בכוכל לחא
ןיב ראש
יבכוכ
תכל םיפיקמה תא .שמשה םג עורי רורכש
ץראה
דבלמ
~תפקה
שמשהי' רחי םע הנביה שי ול רוע העונת הריהמ תרחא המ
ץראהש
1בבוס
8
ירפ
תישארב
הדרהי
לע הרטק ביבס המצע
ןמזב ד"כ .תועש זשיעש
יצחב
רודכה תמועלש
שמשה אוה םוי ויצחבו
ינשה
הליל :
לכמ
הז שי
ןיבהל ןברוחהש לש
ףלא
יעיבש:ו
בסומ קר לע םלוע 4וישעה
רבלב אוהש רורכ
ץראה םלוע
ימשגה
.דבלב לעו הז ורמא
ימכח
דומלתה אתיש
יפלא ינש
הוה אמלע דחו .בורח
ןיאו
הז
ןברוחה עגונ
.ללכ
םלועל הריציה ובש שמשה חריהו ראשו
יבכוכ
תכל
ירזמ
םימשה םע .םאבצ
ןמזבו ןברוחה
לטבתנ רשק הנבלה םע רודכ
ץראה
אלש ףיקת
הנבלה נחא
ץראה
קרו
ףיקתש
תא שמשה ומכ ראש
יבכוכ
.תכל
יכ
הנבלה הכירצ נחויהל
תניחבב תוכלמ לש םלוע .הריציה
ןכו
םג לטב ןמזב ןברוחה
רשק
ץראה
םע
שמשה .הפקהב
יכ
תיקחרתנ דאמ
ןמ
שמשה אלש עיגי הילא רוא
-4עמשה
תיסכתנו הלוכ םימב
ךשחו לפרע
ףוטעי
.התוא ראשנו ץראהל קר נועונת
הינשה בבוסתש ביבטמ המצעל ומכ לגלגה בבוסמה ביבס .ודטק
יכ
.העונת
11
זוחנ
הל דימת אלש
ףפורתי
קצומ
ץראה
אלו וחומני
יבגר
המדאה .םימב
הזו קוח תוקחמ
קבטה
עודיכ :
הנה1
התעמ
יפי
הטיש וז ראבתי
ןוכנל
השעמ .תישארב קרש קוספ
ךושארה
רבלב אוהש תישארב ארב בסומ לע
ןמזה
םרוקש .ןברוחה נהביתו
תישארב ראבתת
ןפואב 'גה
יתרכזש
התועמשמש לע
ןמז ךורא
םידקו
-רבכמ
םינפלמ ומכ םגרתש סולקנוא
,ץמדקב
ירהו
הז ומכ םדקמ םינפלמו .ארב רהזו
רמאש דוד
ךלמה
םינפל
ץראה
תדסי .ןוגו הזו קוספה ןושארה
תישארב :שרב
עידומ ונל
ןיאש םלועה
ןומדק
ומכ .ארובה קד םדוקש
ןברוחה ןמז
בר
.ארב
םיהלא תא םימשה תאו .זראה תא םימשה תוברל תורלות םימשה
ןפיארקנש
אבצ .םימשה תאו
ץראה
תובדל תודלות
זראה
התיהש תבשוימ םע
.םיארבנ
ומכ .וישכע רחא הז תרפסמ הרותה
ןברוחמ
.ץראה
ץראהו
התיה והת
-והבו
י"ע
ןברוחה
לש
ףלא .הנש
ךשחו
הילע
יכ
התסכתנ םימב הקחרתנו
ןמ
דומשה
חריהו קחרמ בר .דאמ רחא הז תרפסמ הרותה לולכש .ץראה חורו
יפיהלא
תפחרמ לע
ינפ
.םימה
ןאכ
י"שריפ
ר"דע שורד םע רוס והזש אסכ
-דובכ
דמוע ריואב
ףחרמו לע
ינפ
םימה .'וכו לעו
יפ
המ
יתבתכש
שי ןיבהל
והזש חכ
יהולא
אבש הילע רחא
ףלא
תונש
ןותבש שדחל
ןתילו
חכ םייחה
.ץראהל
םיארבנהלו .הילע ארקנו הז חב
יהולא
םשב אסכ רובכ
ןויכ
אבש מחורשהל
ותניכש לע .ץראה דוסב הנהו ןפוא
דחא
ץראב
.עודיכ
רחא הז תרפסמ הרותה רדס תושדחתה
.ץראה
רמאיו םיהלא
יהי
רוא
.ףגו היהש חירזמ רוא שדח
ןמ
אסכ דובכה ףחרמה לע
ינפ
םימה ריאהל לע
רודנ .ץראה
ןעיו
יכ
םג
ןמזב ןברוח ץראה
אל לטבתנ התעונת תידימתה
רשא ביבסמ .הרטוק דועו התיה תבבוס תלגלגתמו תוריהמב הריתי
.הברה
רתוי
ןמ ףקיה דחא ד"כב תועש
ידכ
ראשתש התוישקב אלו ףפודתת
.ךכרתתו
ברעתהל םע םימה תושעהל קקר ךשמב ףלאה
.הנש
ךכלו
היה רואה
ךשחהו
םישמתשמ .איבוברעב
יצח
רודכ רוא
יצחו
רודכ
ךשח עגר רחא .נעגר
ךכיפל לרביו
ןיב
רואה
ןיבו
.ךשחה רוג לע
וראה
בבוסתש לע הרטוק ןקר
ףקיה
דחא ד"כב .תועש ז"יעו 'יהי לע רודכ ץראה
ב"י תועש רוא
יצחב
רודכה דגנכש אסכ .דובכה ב"יו תויש
ךשח
ויצחב
ןותחתה
:
םויב
ירמ
תישארב
הרךהי ה
9
'
םייב
ינשה
איב אריבה עיקר
ךותב םימה ביבסמש .ץראל הזשו עיקרה
קלחי תא םימה וברתנש דאמ לע
ץראה
ידכ
לכויש תויהל תומוקמ
לש .השבי םאו
יאשי
בהואה רוקחל הממ ארבנ עיקר ךותב .םימה ונבישא
המ
רל
לואשל .תולודג לאש םרוק .תונטק
ךל
רוקחו הממ תארבנ
.הפילק
השקה לעש תציב .תלוגנרת
רחא הז בותכ שעיו םיהלא תא .עיקרה אוהש
ןושל
עקת
ואשנש .פלעמל
וקיחרהו
קחרמ בר
ןמ
םימה םיבבוסה תא
ץראה
לידבהו
ןיב
םימ .םימל
,פגו
ורדתסנ הרשע םיעיקר ומכ תועירי ביבסמ
ןיב
רודכ
ץראה ןיבו
.לגלג
.הבבלה
ןעמל
'יהי םיוע הישעה תומילשב םע םיעיקר דגנכ רשעה תוריפס
םהכש הברה םיבכוכ םע םיעבשה םירש םעו
יפלא
םיפלא םיכאלמ תרשל
לבתה האולמו
ןוצרכ
ארובה ומכ
יתרכזש
ליעל תטיש 'ר .אבא ומכו רודכש
ץראה
לגלגתמ
ןכ
םי?גיגתמ ומע םג םיעיקרה םיבבוסה תא .ץראה
-ךכלו
םילשורי הלעמלש דימת דגנכ םילשורי .הטמלש
רשאכו האר ארובה
ןיאש ץראה
יארכ
שמתשהל םע הז רואה עיפומה
,ןמ
אסכ ודובכ זנג הזל ,רואה והזו רמאנש םויב
יעיברה
רמאיו םיהלא
יהי
תורואמ
עיקרב םימשה לידכהל
ןיב
םויה
ןיבו
הלילה /ונו ויהו תורואמל עיקרב
םימשה ריאהל לע .ץראה
ךכו
אוה ונינע ה"בקהש הוצ רודכש
ץראה
רוזחי
ומוקמל בורק לא שמשה ומכ 'יהש םדוק .ןברוחה םגו 'יהתש
ץראה
,תרשקנ
ם8 הנבלה םהינשש ודחי ופיקי תא שמשה
ךשמב
ה"סש םימי לבקל רואה ןמ
שמשה ז"יע רודכש ץראה
בבוסי לע ורטק תמועל שמשה ךשמב
לש ר"כ תועש
ןעמל
לירבהל
ןיב
םויה
ןיבו
.הלילה םגו הנבלהש
ףיקת
תא
ץראה ךשמב
שדוח םימי
ןעמל
ויהי תותואל םירעומלו םימילו .םינשו והזו רמאנש
.רוע
םעפה שעיו םיהלא תא
ינש
תורואמה םילודגה 'וגו
ןתיו
םתוא םיהלא עיקרב
םימשה ריאהל
יע
.ץראה
ןיאו
שוריפה לש שעיו תועמשמ .האירב קר
.ונינע
ןוקית
תורדתסהו ומכ שעיו םיהלא תא .עיקרה
ןווכמהו
אוה
ןיקתהש
רדיסו
תפקה
ץראה
הנבלהו תא שמשה
ןפואב ןתנש
תא
ינש
תורואמה עיקרב םימשה
ריאהל לע .ץראה לושמלו םויב שמשה הלילבו .הנבלה
ידכ
לידבהל
ןיב
רואה
ןיבו ךשחה ןיב
םויה ןיגו
.;ולילה םגו ויהיש תותואל םידעומלו םימילו .םינשו
תחחו בותכל
ןתיו
םיהלא תא
ץראה
תמועל שמשה חריהו וריאיש לע
..ץראה
בתכנ ןתיו םתוא לע .תורואמה
ךרדכ
םיבותכה םינינעב השקש
ןיבהל
םירבדמש
ןושלב ןבומה
רתוי שיאל ,טושפ
ןיבמהו ןיבי
ביחרהל ראבלו שוריפ
הזה
יתבתכש
רוציקב
ןינע
השעמ .תישארב
ץרתלו ךררב
הז הברה
-.תוישוק
תומוצע םישקמש
ימכח
.רקחמה םגו שי
ץרתל ךררב
הז המכ םינינע םיאלפנ
רשא
ירמאמב
ל"זח ס"שב .םישרדמו
בגא ריכזא
יתיארש
ןואגהל
לעב תראפת לארשי שוריפב
..תוינשמה
שורדהב
ךרד
םייהה בתכש
ןינעב
השעמ תישארב
ןיעכ
המ
.יתבתכש לבא אל
שריפ לע ןוכנ
תועמשמ םיקוספה
ןינעב
תושדחתה לולכש .ץראה םג
יראש
'יל
היראמ לע
שבתשנש םש
ןינעב
תייחת .םיתמה םאו רוזעי
יל
ת"ישה
4פייחב
תואירבבו ראבא
ביחראו הטיש וז נ"לב רפסב רחוימ רשא ארקי
ומש
לבוקמ* "רקוחו ריאהל הברה םיכשחמ רואכ .רקב דיכ 'ה הבוטה
ילע
:
ץראהו
10"
ירפ
תישארב
הדוהי
ץראהז
התיה
יהת יהבי
.'יגי אתיא ר"רמב 'ר והבא רמא תליחתמ ותיירב
לש םלוע הפצ ה"בקה
ןהישעמג
לש םיקידצ ןהישעמו
לש .םיעשר
ד"הה
יכ
עדוי 'ה
ךרד
םיקידצ .'וגו
ץראהו
התיה והת .והבו ולא
ןהישעמ
'
לש .םיעשר רמאיו םיהלא
יהי
.רוא ולא
ןהישעמ
לש .םיקידצ לבא
יניא
עדוי הזיאב םהמ
זפח
םא השעמב ולא םאו השעטב .ולא ןויכ
ביתכד אריו
םיהלא תא רואה
יכ
.בוט
יוה
םהישעמב לש םיקידצ ץפח
וניאו
ץפח
םהישעמב לש .םיעשר .כ"ע אישוקה עודי
ךיא
ר"ס ת"ישהש
ץופחי
השעמב
.םיעשיה םג
ןיא ןבומ
ורמא ד"הה
יכ
עדוי 'ה
ךרד
םיקידצ .'וגו ךיא
'
חכומ הזמ עדויש 'ה תלחתמ ותיירב לש םלוע השעמ םיקידצה
השעמו םיעשרה :
ל"וו
פ"ע
ירבד
ח"הוא קוספב אריו 'ה
יכ
הבר תער םדאה
ץראב
חגו
םחניו .'ה איבמו םש
ןינעה
לש העירי הריחבו
ירבדו
ם"במרה קרפב

תוכלהמ .הבושת ל"זו
יכ
הלעתי ומש אוה ותעדו .דחא
ןיאו
ותעד לש
םרא הלוכי גישהל רבד הז לע וירוב .'וכו
ןיאו
ונב חכ תעדל
ךיאה עדוי
ה"בקה תא םיאירבה .םהישעמו לבא ערנ
יאדו
השעמש םדאה אוה דיב
םדאה
ןיאו
ה"בקה וכשומ וישעמל .'וכו בתכו ז"ע ח"הוא ת"ישהש הצרישכ
לוכי לולשל העידיה תגשומה ותעיריב לבל הנעדי םגה העידיהש הנשי
.המצעמ
יכ
וניא תניחבב םדא העידיהש
ץוח
ונממ רמול ענמי אלו .הנעדי
'
יכ
ת"ישה אוה ותעדו דחא וניאו
ךירצ
תתל בל תעדל לכונש רמול וילע
רשאכד אל
ןתי
בל אל .עדי כ"פעאו לוכיבכ ונשי הניחבב וז תעדל העידיב
הניאש העירי תבייחמ השעמז
]םדאה
והזו כ"האש אל טיבה
ןוא
בקעיב
.'וגו ז"עו זמר ם"במרה ורמאב
ןיאו
ותעד לש םדא הלוכי גישהל רבד הז
לע וירוב .'וכו
ךכלו ןיא
םוקמ תנעטל םיעשרה תעיריש ארובה תחרכמ
.םהישעמל
יכ
תעידי תעשר םיעשרה תגשומה ותעיריב 'תי הללש העידיהמ
ךכלו
הריחבה .תישפח לבא השעמ םיקידצה אל ללש העיריהמ םהבו .חמו
הביסלו וז התיה תאירב .םיועה םג
ןיא
םוקמ
ןועטל
לע השעמ םיקידצה
ותעידיש תחרכמ םהישעמל
ןיאו
עיגמ םהל םולשת .רכש
יכ
הנה ת"ישה
ץפהי
םלשל םהל
יכ
בר רסה אוה .ל"כע
ז"פלו ל"י
והזש תנווכ 'ר והבא ורמאב לבא
י"א
הזיאב םהמ 4ץפח
ל"ר
ןויכ
לכהש 'יה
יופצ
.וינפל התעמ שי לואשל וזיאב תעידי םישעמה
ץפח
תעדל אלו הללש .ותעידימ םא השעמב םיקירצה וא השעמב .םיעשרה
יכ
לע
יתש
תועידיה שי תושקהל אלהש ותעידי תחרכמ .םהישעמל המלו
שינעי םיעשרל המלו עיגמ רכש בוט .םיקידצל לבא
ןויכ
רמאנש אריו םיהלא
תא רואה
יכ
.בוט
יוה
םהישעמב
יש
םיקירצ .ץפח 'יפ השעמבש םיקירצה
ץפח
תעדל אלו ליש ותעידי .תאזה םולשתו םרכש אוה לע דצ תדמ .דסחה
וניאו
ץפח
םהישעמב לש .םיעשר 'יפ תעידיב הועמ םיעשרה
וניא
ץפח
תעדי
יכ
ללש העידיה אלש םחירכת םהישעמל קר 'יהת םהל הריחב .תישפה
התע
ןבוי
כ"ג ורמא ר"הה
יכ
עדוי 'ה
ךרד םיקידצ .'וגו והזש תניתנ
,
םעט ארקמהל .וינפלש בותכש כ"ע אל ומוקי םיעשר .טפשמב שוריפ כ"עש
אי,
'יהת
םיעשרל המוקת טפשמב קר .הלפמ םיאטחהו
ןיא
םילוכי אצמהל תרעב
םיקידצ
ירפ
הישארב
הדרהי ו
1 ו
םיקירצ~ םגה השעמש םהינש 'יה
יופצ
.וינפל ןעי
יכ
ערוי 'ה
ךרר
.םיקירצ
שוריפ, תעידיבש
ךרר םיקירצ אוה
ץפחי
תערל אלו הללש .ותעידימ לבא
ךרר
םיעשר .רבאת ל"ר תעיריש
ךרר םיעשרה רבאת ללשתו ותעירימ 'תי וניאו
ץפח
התערל
ירכ
אלש
"הת
םהל תנעט חרכהה
ןמ
העיריה :
תבשיו'
םייב
יעיבשה
יכמ
יתכאימ
ישא
.השע
ךירצ ןיבהל ןושלה
.התיבש
ןכו
יכ
וב תבש לכמ .ותכאלמ
"הש
ךירצ
רמול
ןושיב
החונמ בותככ
הנ31 םויב .יעיבשה לבא התיבש אוה
ןושל
הקספה עצמאב .הכאלמה ליבשב
וזי" העינמ .בוכיעו הזו אל
ןכתי
יפלכ
ארובה .'תי ל"יו ר"רע ורמאש ל"זח
םיקיזמהש וארבנ ש"עב ןיב
.תושטשה
אלו קיפסה אורבל םהל תופוג
יכ
שרק
.םווה ה.ו אלפ רמוי לע ארובה 'תי אלש .קיפסה לבא
ןינע
רברה אוה
.ןויכמבש
השע
ךכ
ה"בקה
ירכ
תוארהך םלועל חכש תבשה אוה לולשל חכ םיקיזמה
.א"טסהו
יכ
ימ
ערוי המ 'יה םלועה לבוס
ןמ
םיקיזמה םא םג תופוג 'יה .םהל
כ"עו ליבשב תשודק תבשה תבש קיספהו ה"בקה ותכאלמ עצמאב
ירכ
עירוהל
תשורקש תבשה לטבמ חכ .האמוטה והזו רמואש תבשיו םויב
יעיבשה
לכמ
.ותכאלמ 'יפ לכ ותכאלמ ונייה רמג .ותכאלמ והזו רמג תכאלמ םיקיומה םהש
תיוספה לש תדמ
ןידה
אלש ארבנ םהל תופוג ריסחהו רמג .םתכאלמ
ייבשב
תוארהל' םיועי תשודקש תבשה
יטבמ
חכ םיקיזמה שייחמו תוחכ האמוטה
;א"טסהו הזבו
ןבוי
רקבמהש היוח תבשב ל"צ תבש איה קעזלמ האופרו הבורק
.אובי
יכ
לכ תולחמה םיאב םלועל תועצמאב תוחכ .םיקיזמה טשפתמש תאלח
םתאמוט םלועב םרוגה לכל
ינימ
.תולחמ תבשבו צ"א קעזל לטבל חכ האמוטה
ןויכ
תשורקש תבשה ומצעמ לטבמ חכ האמוטה שילחמו חכ א"טסה לכו
ןיניר
.ןירבעתמ אליממו האופר הבורק אובל םוקמב ש?ש הנומא המילש
ךכש
אוה
.תמאב. 1"יעו
רקבמהש רמוא תבש אוה קעזלמ קזהתנ םש הנומאה הכב תשורק
תבשה ז"יעו האופרה הבורק אובל :
ימכהז
ץעה
רשא
ךיתיוצ
יתלבל
לכא ונממ .תלכא רמאיו םראה 'וגו איה הנתנ
יל ןמ ץעה
.לכאו אתיא ר"רמב ד"א אבא רב .אנהכ
יתלכאו
ןיא
ביתכ
ןאכ(
אלא .לכואו
יתלכא
.לכואו .כ"ע הזו אלפ םדאש
ןושארה
ויעי וינפ לכ ךכ
רגב
.ת"ישה
ראבתיו םדקהב רמאמ ל"זח
ןילוח(
ט"לק ):
ולאש
יאנופפ
ברל הנתמ
זמר
ןמהל ןמ
הרותה .ןיינמ רמא והל
ןמה ץעה
רשא ךיתיוצ
יתלבל
לכא ונממ
.תלכא .כ"ע
ךירצו ןיבהל חמ .רמאק ל"יו הנהר אבומ הלאש אדמגב הליגמ
.שררמבו
ינפמ
המ ובייחתנ לארשי זא הילכ .ו"ח שיו העיד תחא
ינפמ
ונהנש
ותרועסמ
לש ותוא .עשר םעטו הז
ךירצ
רואיב
יכ יארוב
ןמה
אל

הטוש
עריו בטיה לצאש לאישי שי הפורת לש .הבושת
ףאו
םא םאיטחי הליכאב 'יתשו
יש
רוסיא
ןיא
דוע הז רבד השק כ"כ םייקתתש תרזג הילכ ו"ח לע םע .לארשי
יכ, יאדו
רצב םהל ושעי הבושת רפוכיו םהל אוהו ראשי
.ןויזבב
ךכלו ןבומ
ףהש
וי
ןמהל
הזיא
ךמס ןמ
הרותה
ןיאש
תלעומ הבושת לע תליכא תולכאמ
.תורוסא
ןויכ ףוגהש
םטפתנ
ןמ
רוסיאה אצמנו וב םר בלחו
.אמט התע ל"י
תאזש. התיה תלאש
יאנופפ
ןיינמ

ול
ןמהל ךמס ןמ
הרותה ןיאש
ליעומ
הבושה: לע הריבעה לש תולכאמ .תורוסא
לע
12
ירפ
תישארב
הדוהי
ן
לע הו בישה םהל בר הנתמ הז קוספה
ןמה ץעה
.'וגו הצר רמול
ןאכמש
חקל ול
ןסה
'יאר
ןיאש
הבושת תלעוס הריבעל .וזכ
יכ
אלה םדא
ןושארה לוכי
תויהל ול הנעט
,תקדוצ
המ
ךכב
אטהש תליכאב
ץע
תעדה ר"וט םרגו ומצעל
התימ רגנ
ןוצר
.ת"ישה אלה רמאנ ול לכמ
ץע ןגה
לכא .לכאת ללכבו הז םג
ץע
.םייחה כ"או 'יה לזכי םדא תושעל תבושת לקשמה
ןקתל
אטחה
י"ע
'לכאיש
ץעמ
םייחה אלו .תומי
ןויכו
וענמש ארובה הזמ ומכ רמאנש התעו
ןפ חלשי
ודי תקלו םג
ץעס
םייחה לכאו
יחו
.םלוצל עמשנ הומ
ןיאש
הבושת תלעומ
לצ הריבצ לש תליכא רוסיא
ןויכ אצמנש
ףוגהב
בלח םדו לש .רוסיא
ז"יפעו שי
ןיבהל
כ"ג המ
ןעטש
םדא
יתלכא
.לכואו אלו זיעהש ו"ח דגנ
ארובה .'תי קר
ןווכמה
אוה לצנתהש
ינפל
ת"ישה הנעטב וז רמאו תמא
יתאטחש
.יתליכאב
יבא
התע
ינא
לכוא הליכא .תרחא ונייה
ץעמ
םייתה
ןקותיו
.אטתה
לבא תמאב העט
ןמה הזב
יכ
אל
ןיבה
שיש הצע תושעל הבושת אל
ער
י.ע
תבושת לקשמה רמשהל דאמ תולכאממ .תורוסא
יכ
םא תושעל הבושת
-י"ע
,םיתינעת
לכבו תינעת טעמתנ
ןמ ףוגה
בלה .םדו
ףאו
םא ראשנ טעמ בלח םדו
לש רוסיא לטב
ףלאב
גלחב םדו לש רתיה תליכאמ רתיה לכאש רבכ הממו
לכארא רהא .תינעתה דע רוסיאהש
ךפהנ
רתיהל
י"ע
לוטיבה
ןיאו ןאכ ףוגב
דוע
רו*יא .ליכ הובו
ןבוי
כ"ג המ בותכש רבעיו
יכררמ
'וגו עמשש רתיאל
'רוונל
תינעת .חטפב
יכ
אי 'יה ול הצע תרחא :
ה4*אאאהש994
נוישארצ
ירפ

:וש14
הףךהי
ץ 13
םיני~ םירקי
ןמ יניקח
רתזה 50
יפוריצ
תויח.אה
יט
חביח .תיטארב
*תרטארב
ףוריצ
שאר תיב
דוס רברה המכחב הנבי .תיב
ימ
הצורש תוארל
תא
ךימה ןיא
ול
תושר ותוארל אלא
ותיבב ולכיהו אוהש םשה
."ינדא"
יכ
לכיה 'יגב ."ינדא" הזו דוס קוספה 'הו
לכיהב .ושרק
ןיאש
תושר
ריכזהל םשה ה"יוה
יכ
םא
י"ע
םשה ."ינדא"
ןינע
הז ארקנ דוחי ה"בוק
.היתניכשו לעו הז זמרמ
ףוריצה
1וא*ר :ךינב
ש"אר זמר לע םשה .ה"יוה ת"יב
זמר לע םשה ."ינדא" תאז אוה תישאר רקיעו לכה : אניקת( :)האתילת
.תישאר1ב
אייטמיגב
יש
רפסמ
ןטק
.ג"י רפסמכ ה"בהא רפסמכו .ר"חא ומר
בייחש םדא רוסמל ושפנ דחאב תבהאב .ונובר ומכ ושרדש ל"זח
לע קוספה תבהאו תא א"ה .'וגו לכבו
ךשפנ
וליפא לטונ תא .ךשפנ לכבו
ךדא1(
הז .ךנוממ
ינעש
בושח .תמכ
ןה
ופוג
ןהו
ונוממ
ךירצ
רוסמל תבהאב
ונובו ליבשב הנומאה 'הב .רחא רובעבו
ןתוא
םיקידצה ארבנ .םלועה הזו
אוה
ןויסנה םיריתעש לארשי תוסנהל םיעבשב הנש לש תולג .ןורחאה
ימו
וניא8" רסומ ושפנ ופוג ונוממו תבהאב ונובר תעשב .ךמשה וליאכ ריזחה
םלועה והתל והבו : המרקהב(
ןוקת )'ו
:
.תףשא411ב
ףוריצ
:ךיר:ב .שא
.תירב הז תירב הלימה אוהש רגנכ תוא ד"וי
ןמ
םשה
ייו1,
הזו רטונש ותירב םוגפלמ
ותוא שי וב תואה ד"וי
ירהו
אוה
יואר
ארקהל .שיא
ןכו
השאב םא איה העונצ שי הב תואה קז איהו
היואר( ארקהל .השא םאבו ואל קלתסנ םהמ םשה
ץןי
ראשנו שא .שא
יכ
שא
ןתלכו"
םילבוסו טוביח דבקה .םהייחב העשהש
ןתקחוד
לכב םוי םילכוסו קחוד
ץרפנו
םר תחתמ םהינרומצ הדובעמ השק .סנרפתהל לבא
ימ
רטונש ותירב
ארקנ שיא קידצ .םימת וליבשבו םןמייקתמ םימש .ץראו ביתכדכ םא אל
יתירב
םמוי חיילו תוקח םימש
ץראו
אל .יתמש דועו זמרמ
ףוריצה ןריירכב
שא
רטו:הש
והירב לצינ שאמ םונהיגה ותרוצו המושר תדמב .תוכלמה
ימו
קסועש הרותב
תארקנש .שא בותככ ונימימ שא תר .ומל ותרוצ המושר םלועב לש תדמ
תראפתה : המדקהב(
ןוקת )'ז
:
*תיטא*ר1:
ףוריצ
ארי
*תכט
.תבש וז הניכשה .השודקה הרהזא אריל ללחלמ
תא תבה
ךימ
תבש אתכלמ ט"לב תוכאלמ
ןהש
רגנכ ט"ל .תויקלמ
בותכ: ורמשו
י"ב
תא .תבשה וז תב הריחיה לש ה"בקה תניכש וזע איהש
הרימש לארשיל לכב תבש .תבשו
ימו
ללחמש תבש ןיא
אוה רומךו
ןמ
~ה"בקה
תבשו הלוקש לככ .הרותה
ךכיפל
ימ
5לחמש תבש
וליאכ ריזחה םלועה
והתל
.והבו והזו
ךמסנש
תישארבל
ץראהו
התיה והת .והבו רוכזל תויהל ארי .תבש
יכ'
םא
ואל
ירה
והת .והבו וילעו רמאנ תא שדקמ 'ה אמט ללח הכלממ הידשו :
המדקהב(
ןוקת )'ז
:
.תישארב
יייצ
ארי .תבש
תייתיאה ת"בש
וזקייטינ
תבש" תירב" .הרות"
א"רי בסומ לע .ןתשלש אריל לוליחמ .תבש ל"אמס לא רחא אוה
לולימ .תבש שחנ תשא םינונז ולש איה הללח .הנוז זמר אריל םגפמ תירבה
אלשי ונסינכי רוסיאב תושרב .רו ארילו
ןמ תוסג בלה םסו תומה לוכיש תויהל
דומלת1
14
ירפ
תישארב
י
הרוהי
דומלתב .הרות
יכ
הכז השענ ול םס .םייח אל הכז השענ ול םס .תומה בותבכ
תבעותר 'ה
ךכ
הבג .בל
הניכשהו הניא הרזש וילע : אנוקת( )ןיעברא :
,ןיישאר12
ףוריצ
נב
,תישאר יי
ת היוי3 םע הדוקנ הלכיהב זמר לע בויב
שרקמה .היעמיש וז תרמ תוכלמה לכש תורואמה ןיריאמ
-,הב
ןוקיתו ןכשמה
אוה הרוצה לש השעמ תישארב
ןגו
.ןרעה
יע
הז רמאנ ושעיו לכ
םכח בל
ישועב
הכאלמה .'וגו והמ לכ םכח .בל הז אוהש םכח המכהב ב-יבו
תוביתנ .הלש
ןהש ןיללכנ
תששב
ימי
תישארב םילולכה הרשעמ
.תורמאמ
.םהו
ב"ל םימעפ םשה םיהלא רכזנש השעמב .תישארב והזו ורמאש עדוי היה
לאלצנ
ףרצל
תויתואה
ןהבש
וארבנ םימש .ץראו
ןהו
ח"כ תויתוא
תואצמנה
'זב
תובית לש קוספה תישארב ארב םיהיא תא םימשת תאו .לראה
ןהילעו
רמאנ
חיכ וישעמ דיגה .ומעל דוע רמאנ התעו לדגי אנ ח"כ .'ה דגנכ ח"כ תויתוא
תורחא שיש 'זב תובית
יש
אהי" המש אבר ךרבמ
םלעי
ימלעלו
י"אימלע
ו"עו ורמא הנועה
ןמא
אהי המש הבר
יכב
וחכ
ןיערוק
וי רזג וניד ..'וכו
ןתואבו
ח"כ תויתוא לש השעמ תישארב תוזונג דוע ד"י תויתוא תורחא
ןהש
ה"יוה
ו"ניהלא .ה"יוה דחיבו ןה
ב"מ תויתוא דגנ םשה .ב"מ
והזו חחפש הרותה
תואב
בב
יש
.תישארב
ןויכ
תואש
בב
איה
ןושל
תיב
יכיהו
זמרמה לע נודס
.תוכלמ"
ףוריצהו
ורישאשרנב
הרומ תאזש תיבה איה רצוא
ךכה תישארו .לכה
הילע רמאנ תארי 'ה איה
,ורצוא
הז רעשה 'הל םיקידצ ואובי וב
: אנוקת(
נ)האמדק
,תישארב
ףוייצ
ארי .תשב
י'א
יתש
תיימ תוכיצנ תויהי
'צא 'כ
..םדא
תאז איה תישאר הדובעה הארי םע .השוב
ךכו
ורמא ל"וח
ימ
ןיאש
ול השוב עודיב אלש ודמע ויתובא לע רה :יניס
ןזקת(
)ח"נ :
*תישארב
ףוריצ ךיש
*באת
.ריש וז הריש תחבושמה לכמ .םירישה בותככ
ריש םירישה
רשא .המלשל ושרדו ל"זח ךלמי
םולשהש .ולש רז
תדמ תוכלמה איתש תבאות תקקותשמו דחיתהל םע
ךלסה
םוישהש .ולש
י"עו
הרות תוצמו תויפתו
יש
לארשי
ישענש
האריב הבהאו איה תחרופ הלעמל הלעמ
דע
ויא חדמ
שקבל עפש
תונוזמ הסנרפו רובע
,לארשי איהשכו תדרוי איה תאלמ
עפשב
'
לכ .בוט לבא הרות תוצטו תולפתו
ילב
הארי הבהאו קא
תוחרופ .הלעמל
רשאכו איה תחרופ היעמל לצא ד"וי הנוילעה תארקנ ריש
ןושלב
.רכז רשאכו
תדרוי לצא 'ה הנורחאה
תארקנ הריש
ןושלב
.הבקנ ליבשבו הז זמרמ
ףוריצה
ריש .כאת
ת'חתהב .הייתה דיהי ע הזקיו
י ' 'איש
בקהש ה
יב
גהנתיש הגהנהב .וז תדמש תוכימה הניכשהו השודקה באתת ףוסכתו
תולעל
היעסל הלעמ דחיתהל םע םלוע .ןוייעה דירוהיו םלועל הזה עפש הצוחנה
י"ע
תדובע לארשי הרלתב תוצמו היפתו ויהיש םע הארי הבהאו : אנוקה( )הארישע :
.תישארב
ףיייצ
יר~הא
.תב
.יישא הז איה
יישא
שיאה .'131 .תב וז תסנכ
.לארשי םיחבשמו תבל הזב .ירשאה ומכ רמאנש
ירשאב יכ
ינורשא
.תונב
ימו
הכוז סנכיל םש .תוחבשתב רשא אל
ךלה
תצעב .םיעשר וז הצע הערה
דצ8 לש
ץע
תעדה בוט .ערו
ךרדבו
םיאסה אל .רמע וזיא
ךרד
.םיאטח וז
רמאנשו הב
ןכ ךרד
אשא תפאנמ .ףגו בשומבו םיצל אל .בשי הויא בשומ .םיצל
ירפ
תישארב
י
הרוהי ח
15
וז ת"יליל םמא לש ברעה בר איהש האמטמ הבשומב .הדנכ
ןכו
ברעה בר
ןיאמטמ
םבשומב םיקידצל םיבשויה םהיניב .הדנכ
ימו
קבדנש הזב .ירשאה
אוהש רתכ שארו הרותהל וילע רמאנ היהו
ץעכ
לותש לע
יגלפ
.םימ הז
ץע
םייחה רמאנש וב והלעי אל לובי :
ןוקת( )ג"י
:
*תישארב
ףוריצ
ארנב .תיש
הז םוי
יששה
םוי
ןורחאה
לש תשש
ימי
.השעמה .
ובו ארבנ םראה .הנורתאל
ףוס השעמ הבשחמב ,הלחת רמאנו השצנ
םדא ונמלצב .ונתומדכ םא םדאה םייקמ תוצמ הלימ העירפו
ירה
אוה ונמלצב
.ונתומדכ םאו ואל .אל םא םדאה רטונ תוא תירבה ומגפלמ רוסיאב
ירה
אוה
.
ונמלצב .ונתומדכ םאו ואל .אל םא םדאה םייקמ רוכז רומשו תבשב
ירה
אוה
ונמלצב .ונתומדכ םאו ואל .אל םא םדאה דחיימ ה"בקהל םימעפ לכב םוי
תאירקב עמש תירחש תיברעו
ירה
אוה ונמיצב .ונתומדכ םאו ואל .אי םאו
םדאה חינמ
ןיליפת
לש די לשו שאר לכב םוי םהש דגנכ רוכז רומשו
ירה
אוה
ונמלצב .ונתומדכ םאו ואל אל :
ןוקת(
:)ז"מ
.תישארב
ףיייצ
ארב .יתש
ןמי
יע
יתש
תיתבש רמאנש
ןהילע
ורמשו
ינב
לארשי תא תבשה תושעל תא תבשה .םתורודל 'ב םימעפ רכזנ
ןאכ
.תבש דגנ רקיע תבש תפסותו .תבש רקיע תבש אעיבק אמייקו דצמ .המצע
תפסותו תבש והז תושעל תא .תבשה
ףיסוהל
לע רקיע תבש
ןמ
תועשה לש .לוח
.
ןהבו
תוריאמ
יתש
תושודקה הניב .תוכלמו הניכש הנוילעה
"ניכשו
.הנותחתה
והמ .םתורודל אלא
ירשא
שיאה
ןתונש
יתשל
תותבשה הריד
ינשב יללח
.בלה .
רעבמו םשמ רצי
ערה
אוהש לוליח תבש :
ןוקת( )ח"מ :
*הי21ארכ
ףוריצ ךנרא
.שנבי
זמר לע המ בותכש רהנו ברחי .שביו
ךכלו
ארב
.םיהלא רמולכ קזחתנ רבגתנו תדמ .ןידה לארשיו םיקעוצ
ןיאו
.ןינענ בותככ זא
יננוארקי
אלו .הנעא לכו הז ליבשב םישועש הרותל השבי
ילב
תודוס
י:דו
הרותה םהש לע
יפ
תמכח .הלבקה םירמואו
ןיאש
הרותב אלא .תויטשפ
רבד הז םרוג קלתסמש תוציבנ
ןייעמה ןמ
רהנה
ןגהו
.יוריה םרוגו תוינע
סלועב תוכיראו .תולגה וא ול ותואל שיאה בטומ ול אלש
'יה
ארבנ םלועב
ארבנשמ :
ןוקת( )ג"מ
:
.!רישארכ
ףוריצ ןרינב
*שאי
זמרל לע המ ר"אד
ןנחוי
בותכ המכחב הנבי
.תיב השלש םירבד
ךירצ
םדא תושעל
יכרדב
םלועה ולאו .ןה
תונבל תיב .ובשומ עטיל םרכ סנרפתהל וב כ"חאו תחקל ול השא דילוהלו םינב
םסנרפל .םהב איו
ךרדכ
םיטושה םיחקולה השא הלחתב כ"חאו םיעטונ םרכ
כ"חאו םינוב .תיב רתויבו
ךירצ
תויהל
ךכ ןמזב
םלועהש דורט רחא הסנרפה
ךירצש ןנוכל
תיב היחתב
ןיכהלו
הסנרפ כ"חאו תחקל .השא לכויו דובעל
וארובל קוסעלו .הרותב ומכ ורמאש ל"זח םא
ןיא
חמק
ןיא
.הרות
יממו
התא
דמל .ה"בקהמ םדוק הנב תיב
ןיכהו
לכ
ינימ
הסנרפ .תונוזמו רחאלו
ןיכהש
תיבה
הסנרפהו ארב תא םדאה ותשאו ודילוהו םינב ושעו בושי .תיבאב כ"עו הליחתה
הרותה םע .תישארב רשאכ
ןיבת
תויתואב אצמת ףוריצ
!ריבב שאר
רמולכ תיב
אוה .תישאר לכהו ןינע
.דחא םעו לכ הז
ךירצ
םדאה לדתשהל
ךררב ץרא
תושעלו םיתע הרותל 'יהיש ולמע
ינשב
םיכרדה
.ולאה
ינפמ
תעיגיש פהינש
תחכשמ
ןוע
: ח"ז( נ"הדמ )תישארב ו
16
ירכ
חנ
י הררהי
,
י4
ע
ן ן
הלא
תיריית .חנ חנ שיא קי1צ םיסת
'רגי דייצ זיבהי
יפכ
זישיה
םשהב .חנ
םג ןיא קדקודמ קספהה שיג קידצ םימת 'וגו םדוק דלויו .חנ ר"דמבו
אתיא הלא תודלות חנ .הנ .אהמתא אל 'יה
ךירצ
ארק רמול אלא הלא תודלות
חנ םש םח .תפיו אלא אחיינ ול אחיינ .םלועל אחיינ תובאל אחיינ .םינבל
אחיינ םינוייעל אחיינ
,םינותחתל אחיינ ז"הועב אחיינ םלועל
,אבה ,ל"כע
ןיאו ןבומ
המב
ץרתמ
.אישוקה
-
םידקנ קוספה ארקיו ומש חנ רמאל הז .ונמחני אלה
יפל
םעט הז
ןכתי
רתוי ותורקל םשב םוחנ אוהש תועמשמ .המחנ ל"יו םשהש חנ רופסו לובמה
זמר)ג לע תשודק תלעמו תרימש
,תבש
םשה חנ זמר לע תבש כ"הדע חניו םויב
.יעיבשה והזו םעטה רמאל הז .ונמחני
יכ
תבשה איה המחנ רתויה הלורג
.לארשיל תרימשב תבש 'יולת תליחמ .ןוע עוריכ שררה פ"הע רמוש תבש
,וללחמ לוהמ .ול 'יפאש רבוע ז"ע רודכ שונא ןילחומ
.ול תרימשב תבש 'יולת
,הלואגה
עוריכ רמאמ ל"זח
ילמלא
ורמש לארשי
יתש
תותבש דימ .ןילאגנ והזו
בותכטז חנו אצמ
ןח
יניעב
.'ה רמושהש תבש אצומ
ןח
יניעב
'ה לצנהי
ןמ
ךובמה
לש הברה .תורצ פ"עא דצמש םינינע םירחא תדמ
ןידה
גרטקמ .וילע
ז"עו זמרמ קוספה הלא תודלות .חנ 'יפ תודלותה לש תרימש תבש .אוה .חנ והז
אחיינ .החונמו ומכ ושררש ל"זח פ"הע
ןעמל
חוני
ךרוש
אוהש
ןושי
האנה
.גנועו םדאהבו זמרמ .חניו
י"עש
תרימש תבש הכוז החונמל החמשו
הסנרפל .תורישעו
ל"יו ז"עש זמרמ כ"ג רופסה לש תוחילש ברועה .הנויהו ברועה חרבש
ק ח"נ זמרמ לע
ןתוא
םירחוסה
ןיאש
םירמוש תבש
יוארכ
םיחרובו ןמ
תבשה
ידכ
חיורהל .ןוממ
ןכו
תכסמב
ןילוח
שרדנ פ"הע םיברועהו םיאיבמ ול .םחל
לצא והילא .איבנה שיו העיד ונייהד .םירחוס פ"כעו שי םהל וזיא תוכז םא
םה
ןיכמת
אתיירואד םיאיבמש םחל הסנרפו סיקסועהל
,הרותב הנויהו אלש
החרב
ןמ ח"נ הבשו םע היע תיז
ףרט
.היפב ומר לע
ןתוא
ירמוש
תבש .וללחמ
םירמואו
יכ
הבוט תרירמ הסנרפה איהש דימ ה"בקה לובסל רמשהלו ?וליחמ
.תבש
ןמ קותמה לש ד"וב שיש ול הטנרפ חוירב אוהו חרכומ ללחל .תבש לעו
הז האב הרטפהה
ינר
הרקע אל .הדלי עודיו שרדה
ינר
.הרקע איש הדלי
םינב .ז"על
יכ
ללחמה תכש וניד דבועכ .1"ע
הזבו
ןבוי
תנווכ שרדמה
ץרתל
אישוקה קיספמש םע שיא קירצ םימת
.'וגו. שרודו תבית חנ
ינשה
לע .אחיינ זמר לע חניו םויב .יעיבשה והזו רמואש
איא אחיינ ול אחיינ .םלועל ל"ר םאש שי אחיינ ול אוהש םייקמ חניו םויב
.יעיבשח הזמ שי אחיינ הבוטו םג לכל םלועה םגו ראשה תואחיינ ומכ בשחמש
.ךלוהו לכו ולא תואחיינה םינבומ אבומכ המכב םירפס םישודק :
ןןנ-
שיא קידצ םימת 'יה .ויתרדב
י"שריפ
שי וניתוברמ םישרוד ותוא .חבשל
לכ
ןכש
וליאש היה רודב םיקידצ 'יה קידצ .רתוי שיו םישרודש ותוא
יאנגל
.
יפל
ורוד 'יה קידצ וליאו
'יה
ורורב
לש םהרבא אל 'יה בשחנ .םולכל
יכ"ע
והזו
ירמ
הנ
הדוהי מ
-17
והוו ארמגמ
ןירדהנס ).חק( 'ר
ןנחוי
שירו .שיקל 'ר
ןנחוי
רמא ויתורורב
ןאלו
תורורב .םירחא שירו שיקל רמא ויתורודב לכו
ןכש
תורודב .םירחא
ןפיבר
םישקמ םאש שי
ךרר
שורדל חבשל המל קחרנ

ןנחוי
שוררל .יאנגל דועו
אצמנ הזכ פ"הע אביו חנ 'וגו לא הבתה
ינפמ ימ
.לובמה
י"שריפ
ףא
חנ
ינטקמ
הנמא ."ה
ןימאמ
וניאו
ןימאמ
אוביש לובמה אלו םנכנ הביתל רע
-והוקחדש
.םימה
.כ"ע
הוו כ"ג
ןמ
ר"רמה ר"אד
ןנחוי
חנ רסוחמ הנמא .'יה
ילולא
ועיגהש םימה
ךע וילוסרק אל סנכנ .הביתל .כ"ע לכו הז אלפ םאה 'יה ול
'רל
ןנחוי
אניט ובלב לע .חנ
םנמא ל"י םגר 'ר
ןנחוי
שרד חבשל קר
ןפואב
.רחא שיר שיקל שרוד
תנווכ .בותכה 'רו
ןנחוי
שרד תנווכ חנ
ךכש בשח חנ ובלב ליבשב .תווינע
.ולש המר ל"אש ה"בקה
יכ
ךתוא
יתיאר
קידצ
ינפל
רורב .הזה הנווכה אוה
יכ
קר רודב הזה אוה קידצ לבא םא 'יה רודב לש םיקירצ אל 'יה בשחנ ,םולכל
ןכו
המ שררש 'ר
ןנחוי
לע קוספה
ינפמ ימ
לובמה 'יהש רסוחמ הנמא אוה
(כ"ג
.חבשל
יכ
ןיא ןויכמה
איש
ןימאה
ירברב
.ה"בקה אלא אלש
ןימאה
אוהש ררבל
יארכ
לצנהל תמחמ .ותוקדצ דועו םעט רחא בשחש
יכ
רשאכ וארי
ינב
ורור
יכ
הער רגנ םהינס
יארוב
וקעצי לא 'ה ורוחיו הבושתב אלו
"הי
.לובמ
ןיעכו 'הו
י"שריפ
לע קוספה
יהיו
םשגה לע .ץראה ל"וו
ינפמ
המ
ןיהל
בותכ
יהיו
.לובמה
אלא
ןרירוהשכ ןרירוה
.םימחרב םא ורוחי ויהי
ימשג
הכרב אלשכו ורזחי ויהי
.לובמל .כ"ע והזו
ןינעה
חנש 'יה רסוחמ הנמא אלש
ןימאה
ורורש
עקושמ
.לכ
ךכ
תוע?,רב דע
ףאש
םג םא וארי םידמועש לע
יחתפ
םנהיג כ"ג אל ורזחי
.הבושתב אלא בשח רשאכש וארי םשגה לורגה ועיגהו דע
ירעש
תומ
יאדוב
ורוחי הבושתב וקעציו לא .'ה זאו אל ויהי םימה לובמל קר וכפהיש
ימשגל
הכרב
.:
ןרא
יתשק יתתנ
ןנעב
התיהו תואל תירב .ףגו םיבר םישקמ אלה תשקה אוה
ןינע
יעבט יקחמ
עבטה רשאכש
ךמוע
ןנע
אלמ םימ דגנ שמשה
.הארנ
וב .תשקה ומכ םא דימענ
ילכ
תיכוכז אלמ םימ דגנ רוא
לשמשה
ורבתשי םיהנב
ינרק
רוא שמשה וכפהיו םימגל םיארנה .תשקב
,כ"או
יאדוב
סג םדוק לובמה 'יה תשקה .ןנעב ל"יו םרוקש לובמה 'יה תשקה
אלש הנוכב .תיטרפ אלא לכבש םעפ הארנ תשקה
יפל
בצמ
ןנעה
רגנ שמשה
וליפאו המכ םימעפ .םויב םלוא רחא לובמה רמאנ תא
יתשק יתתנ
.ןנעב אל
רמא ןתא ןנעב
אלא
יתתנ
רבכמ תוקחב .עבטה
ןכא
םויהמ האלהו אל
.הארתי
השקה הרקמב איש הנזכב .תדחוימ
יכ
םא התיהו תואי תירנ 'וגו רשא קר .תענ
ךרצנש
הזל זא היהו
יננעב
ןנע
לע .ץראה ומכ
י"שריפש
ונייהד רשאכ
-הלעת
הבשחמב
ינפל
איבהל
ךשח ןודבאו
םלועל תמחמ לוקלק .רורה וא התארנו תשקה
.ןנעב 'יפ זאש השעי ה"בקה החגשהב תיטרפ בציתיש
ןנע
םע םימ רגנ
,שמשה
התארנו וב תשקה תואל אלש איבי דוע לובמ :
לקדיד
חנ שיא המראה עטיו םרכ תשיו
ןמ ןייה
רכשיו .'וגו שי קרקרל "יהש
יד
רמול תשיו
ןיי
רכשיו .'וגו הויאלו
ןינע
בתכנ השעמ .העיטנה
-שיו
ןיבהל
פ"ע אבומה .שררמב עטיו .םרכ אב ותארקל .ןטשה ל"א
ךנוצר
.אנעטנש
ורחי
ינא
.התאו ל"א .ןה דימ איבה
ןטשה
-
הלחר הטחשו לע
הפגה
-כ"חא
טחש
ירא
ריוחו לע
ןפגה
.'וכו תוארהל רשאכש םראה התוש הברה
,השענ
ריוחכ
ש 1
לרמ
הנ
הדוהי
ריזחב, .ךלכלתמה שי םישקמ המל
ךרצנ ןטשה
לקלקל טחשלו הלחר
יהאו
.ריזחו אלה 'יה לוכי ריהזהל
ךכ
חנל .הפב םגמא ל"י
ןינעש
לורג זמרנ .ןאכ
יב
הז עודי םדאהש לשמנ
ועל
,ן5גלו בותככ
ךתשא ןפגכ
הירופ
,'וגו
ךכלו
יר"
הז לשמ בוט
ןינבל
םראה לכהש הלות הלועפהב תעשבש
,העיטנה
םחבש
העיטנה תישענ הרהטב הבוחמבו הבוט חמצנ הזמ
ץע
,בוט
םאו האמוטב
השעמב המהב
ירה
שרתשנ הדלותמ הנוכתב הער .אסחבו ומכ
ןפגה
עטנש חנ
תופתושב םע .ןטשה םדאהו דלונה העיטנמ וזכ שי ול הרובע השק ריבגחל
בוטקמ לע .ערה לכו הו ומרנ הזב קוספה לחיו חנ שיא המדאה עטיו .םרכ
1"יעש תעיטנש םרכה 'יה האמוטב תופתתשהב םע
ןטשה
איבה הז
ןייה
וברקב
הנוכת. הער השענש
ןילוח
ללחתנו ותשורקמ אבו
יריל
.ןויזג
ךכלו
ריכימ
בותכה השעמ העיסנה ןעמל
רמלנ הומ רסומ לכשה :
_4)י,י4*שש,);*__
1שא פפ"
רחכאיל.

יא
םרבא
ךל ךל ךצראמ ךתדלוממו
תיבמו
ךיבא
.'וגו אבומ
'וירמנ
החיתפ בותכ
יעמש
תב
יארו יטהו
ךנוא
יחכשו
ךמע
תיבו ,ךיבא
ךי-וצ
ןיכהל.
תנווכ החיתפ .וו ל"יו אישקד היל אלה הו
ךופיה
ררסה ל"ליהש הלחת
תיבגי
.ךיבא ץרתמו
שדדמה. ןיאש
הנווכה לע הכילה תימשגה תינפוגה דבלב
אלא הוצש ול רקיעה תוכשל .רכעה
ןינעלו
החכש ריפש
ןוכנ ךכ
בשוהש םדוק
המ לקנש חכשל ,םדוק ומכ בשוחש קוספהב
יחכשו
ךמע ןיאש
תאו ה תורשק;
קזח לכ
ךכ ףאו םג תיבו
ךיבא
.יחכש והוו רמאש ול
יחכש
ךצרא
םגו
ךתהפשמ
ףאו.
םג תינ .ךיבא
הנהו הז רונד
ןושארה
ירוהיל
ןושארה ךל
,ךל
זומרל תולנבש
"הי
םע
לארשי בצמב לש ךל ךל ץראמ ץראל
ומכ םדא
ךלוהה
םוקמב הלפא רנו וריב
חירזהל לכנ םוקמ .ואוב
ןכו
םע לארשי לכב םוקמ
ולגש הניכשה םהמע שיו
םהל חכה חירזהל רוא הרותה תוכשחב לש תומוא םלועה
ירבוע
.םילילא
ומכ
'יהש
ידוהי
ןושארה
םהדבא וניבא ארקנש ליבשב הז
ןתיא
,יחרזאה לע הירזהש רוא
תיהלאה לכב םוקמ .ואוב השעמו תובא
ןמיס
.םינבל
ןויכו
זסרנש
ןאכ ןתויג
לש לארשי שי
ןיבהל
ז"פע שוריפ 'ב בתכש
י"שר
ל"ז לע קוספה היהו
,הכרב
אוהו .שררמהמ לוכי
ןימתוח ןלכב
ל"ת היהו .הכרב
ךב ןימתות
.ףכו הרואכיו
ןיא ןבומ ןינעה
םולכ אנקתמ םרא
,ונבב
שיו שרפל
הצד- עודי תוכזש םהרבא
וניבא איה ותרמ תרמ רסחה תטנכה םיחרוא ןתילו
רשעזש לכמ הקרצו .םיינעל תוכי קחצי וניבא וני-ה ותדמ תרמ הרובגה דובעל
ת"ישהל- תריסמב שפנ 'יחבב אציו קחצי חישל הרשב .'וגו אלש בותכ
ךליו
קחצ* אלא .אציו רמולכ אציש לכמ
ןינע
םלוע הזה לוטיבב .תוימשגה ת(כזו
בקעי וניבא ונייה ותדמ תדמ תראפתה הו תכ הרותה דמוש םע
וינב רתויבו
םע
ירפ
ךי
הרוד'
י
_19
םע ףסוי
יכ
המ דמלש הבישיהב לש םש רבעו
,עודיכ
הזבו שי ןיבהי
החטבהה חיטבהש ה"בקה
,םהרבאל לוכי
ויהי
ןימתוח
.ןלכב םתוח ונינע רמג
ףוסו ץקו
,תולגה
ךכו
רמא ול רשפא בושחת ץקבש
תולגה אל ולאגי אלא םא
'והי לארשיל לכ 'גה םיתוכז לש 'ג .תובאה אל ןכ
יכ
הז רבד .השק אלא
ךב
ןימתוח ןגמ
.םהרבא םגש תוכזב תדמ םהרבא תדמ דסחה איהש הקדצ תלימגו
םידסח דבלב כ"ג וכזי .הלואגל בותככ ןויצ
טפשמב הדפת היבשו :הקדצב
יכלחכד
קדצ
ךימ
םלש איצוה םחל
ןייו
.,וגו והכרביו רמאיו
ךורב
םרבא לאל
ןוילע
.'וגו
ןה
עודי תשרד ל"זח םירדנ( )בל אוה
ןהכ ןיאו
וערז
ןהכ
יפי
םידקהש תכרב דבע תכרבל .ובר שי
ישרפמ
הרותה ןיאש
הארנ םהיניעב
רמול ליבשבש הז
.שנענ םנמא ל"י ליבשבש 'ג םירבד .שנענ
יכ
דבלמ הו
ןיא~, ךרד
דובכ םידקהל תכרב דבע תכרבל
,ובר דוע 'יה הזב
ןורסח
רחא
אלש 'יה תלוכיב הכרב וז םייקתהל
ןויכ
אלש םידקה הכרב .וברל אתיאדכ
ק"הוזב תשרפ
יחיו
ם"הע
ךרביו
תא
ףסוי
רמאיו .,וגו
איבמו םשב
יבר
רזעלא
לכבד. רתא
ןאכרבד
וכירטצא אכרבל
יעב
ה"בק אכרבתאל אתימדקב רתבלו
ןכדבתא
,ןינרחא
יאו
ה"בק אי
ךירבתא
אתימדקב
ןוניא ןאכרב
אל .ןימייקתמ
.ל"כע דועו אתיא
ןיעכ
הז ק"הוזב תשרפ אשנ
ןינעב
תכרב םינהכ פ"הע תכ
וכרבת תא
ינב
,לארשי ר"אד רזעלא ח"ת תיל אתכרב אתתל חכתשא
ךע
חכתשיו
,אליעל
חכתשאדמו אליעל
ףוא
אתתל .חכתשא
ר"או הדוהי
ןיגב ךכ
ביתכ' ה"כ וכרבת הלחתב כ"חאו תא
ינב
לארשי .ל"כע ותנוכ
יכ
הניכשה
השודקה. תארקנ םשהב .ה"כ
ןויכו
הכרבבש וז לש
יכלמ
קדצ אל אצמנ הלחת
הכרב
וברל
ךכל
אל התיה היואר .םייקתהי כ"או
ירה
רבע לע תרכזה םשה
.הלטבי שנועו הריבע וז רכזנ םיררנב
ףד(
ז ): ףאו
םא
והבשחנ גגושל מ"מ
ןיא
הז הפי
ןהכל
,לודג עודיכ ה"בקהש קדקדמ םע
ויביבס טוחכ
,הרעשה
ןויבו
התיהש הריבע הלופכ שנענ החקלנש הנוהכה וערזמ
2
ז
20
ירפ
אריי הדוהי
אר'ו
ארי"
יייא

ינויאב 'איממ י"שייפ
איה
ןתנש
ול הצע לע הלימה
ךכיפל
הלגנ וילע וקלחב .ר"ב שרדמבו אמוחנת .אבומ המל
ינולאב
.ארממ

םיבהוא ויה ול םהרבאל רנע לכשא ארממו .'וכו אבשכ לצא ארממ לאשו ול
המ התא .ינצעית ל"א ארממ רבדב הזה התא שקבמ .הצע אלה אוה
ךליצה
ןשבכמ
שאה השעו
ךל
לכ םיסנה .'וכו לעו תצקמ רבא רחא התא שקבמ .הצע
השע ותוצמכ .כ"ע הזו אלפ םהרבאש וניבא 'יה
ךרצנ
לואשל הצע םא
םייקל תוצמ .וארוב
שיו רמול ולאבש תוביתה אוה" ןתנש
ול הצע לע
"הלימה זמרנ
ןינע
.אלפנ
הנהד תכסמב םיחספ ון ):
אתיא אתגולפ
יארומאד
א"ח רעבל
ץמח
א"חו לע רועיב
.זמח רקיעו
ןתתגולפ
איה לעב .רועיב ס"מ ארקיעמ עמשמ ס"מו אבהל ,עמשמ
יביתימ
ו"בקא לע ,הלימה
ירה
אבהלד .עמשמ
ץרתמו
םתה
יכיה
.אמינ אמינ
לומל
יכו
אל איגס ואלד והיא .ליהמ ל-ר אלה
ןיא
הוצמה תלטומ לע למה תא
לכ
ינב
.ריעה קר לע ויבא .לטומ
ךכלו ךירצ ךרבל
לע .הלימה לבא תוצמ
רועיב
ץמח
לע לעב
ץמחה
.תלטומ בטומ רמול .רעבל השקמו .דוע
יבא ןבה
יאמ
אכיא .רמימל ל"ר םאש באה ומצעב למ אלה רשפא ול רמול לומל
יכיהו
ןנירש

רמימל לע .הלימה
ץרתמו ןיא
יכה ימנ
באהש למה תא ונב
ךירצ
רמול .ליכל קיספאו ארמגב אתכלה ל"צש לע רועיב .ץמח
שיו הזב תקולחמ .םיקסופה ם"במרהש ל"ז ג"פב תוכלהמ הלימ בתכ באהש
למה תא ונב
ךרבמ
ו"בקא לומל תא .ןבה ן"רהו
ל"ז קלוח
וילע אללכו .לייכ
לכד הוצמ והיאד
ימנ
בייחמ אלא רשפאר דבעמל
י"ע
.רחא ומכ רועיב
זמח
הלימ הטיחשו
ךרבמ
.לעב קרו
ןתוא
תוצמה א"אש רטפהל
ןהמ
אלא
ןמייקשב
ומצעב ומכ
ןיליפת
תיציצו תבישיו הכוס
ךרבמ
.ד"מלב
ןיועיו ן"רב
םיחספד םש
ךיראמש ןינעב
הז בוטב .םעט
ז"3םלד
ל"י םהרבאש 'יה קפוסמ
ךיא ךרבי
לע תלימ .ומצע
יפלש
תעד ם"במרה
יאדו
ךירצד ךרבל
.לומל לבא
יפל
תטיש
ן"רה
אכיהד רשפאד דבעמל
י"ע
רחא
ךירצ ךרבל
.לעב כ"א אוה
ךירצ ךרבל
ו"בקא לע .הלימה דועו קפס
ינש
'יה םהרבא קפוסמ םג
יפל
תטיש
ן"רה
ילואד
תלימב ומצע
ןיא
רמול
רשפאד דבעמל
י"ע
.רחא
ירהש
קוספהמ לומה לומי שרדנ אקודש
ימ
אוהש
לומינ רתומ ול לומל .רחאל
ימיבו
םהרבא
ןיידע
אל

תוצמ הלימ םדוקמ
.הזל
ךכלו
ילוא
ןיא
הז ללכב רשפאד דבעמל
י"ע
.רחא כ"או ףא
יפל
תטיש
ן"רה ךירצ ךרבל
.ר"מלב
ליבשבו הלאש וז
ךלה ץעיתהל
םע ארממ אמתסמש 'יה
רב .ןיירוא ל"או
ארממ בטומש קוספל תעדכ
ן"רה ךרבל
לע .הלימה
יכ
יפל
תעד ם"במרה
ןיא
ןפוא
אלא ביוחמש םהרבא ךותחל
ומצעב הלימה
ךרבלו
.לומל לבא הז
ןפואה
אוה .ןכוסמ שיגרישכ ןירוסיה
לקלקי
ךותחיו
הרטעהב אביו
ידיל
.הנכס ןויכו
שיש ששח הנכס
יאדו
בטומד קוספל תטישכ
ן"רה
םגד
יבא
ןבה ךרבמ
לע
הלימה
ןויכ
רשפאד דבעמל
י"ע
.רחא
3עו
'יפ
אריי
הדוה' אי
21
לעו רבד קפס
ינשה
אכילר .רחא
ןתנ
ול ארממ הצע םגש ליבשב הז בוט
ךרביש
לע .הלימה
יכ
םא ךרבי
לומל 'יהי חכומ פ"ע חסונ הכרבה תוצמש הלימ
ול4, א"א רבעמל
י"ע
רחא ןיאשו
ול םוש הוקת 'יהיש השענ
י"ע
רחא 8"צ
.סנ כ"א 'יהי חסונ הכרבה בכעמ
יתלבל
תושעל ול סנ
ההיש
לומינ
י"ע
עויס
לש ,רחא
ירהש
םא
'יהי השענ ול
סנ הזכ אצמנ ךריבש
הכרב הניאש
"ואר
'יהיי רכינ ותכרבמ וניאש .ח"ת
ןיעכ
אתיאש תכסמב תוכרב ).חל(
אצויכו הזב
איבוו
ן"רה םיחטפר םש םשב .ר"בארה
ךכלו
וצעי ארממ פ"עש
תטיש
ן"רה
בטומ
ךרביש
לע .הלימה תוארהל ותעד רשפאש רבעמל
י"ע
.רחא אוהשו חוטב
השעיש ול סנ 'יהיש לומינ
י"ע
עויס לש .רחא
תסאבו
ךכ
םייתטנ רבדה ומכ אבומש
י"שרב
ןשי ןמ
שרדמה פ"הע
ולומהב רשב .ותירע ל"זו לטנ םהרבא
ןיכס
זחאו ותלרעב הצרו ךותחל
'יהו
אריתמ, 'יהש .ןקז המ השע ה"בקה חלש ודי וחאו ומע רמאנש תורכו ומע
.תירבה ול אל רמאנ אלא .ומע
יכהו
אתיא ר"רמב שרר 'ר
יול
בותכש םצעב
םויה הזה לומנ .םהרבא למ םהרבא
ןיא
ביתכ אלא .לומנ קדב תא ומצע אצמו
ומצע .לוהמ
יכהו
אתיא שררמב .אמוחנת 'יה םהרבא בשוי המתמו
ךיאה
לומי
.'וכו
ןויכ
לפנש םהרבא לע וינפ זמר ה"בקה ותואל םוקמ וצקעו ברקע אצמנו
.לוהמ- ז"כו
'יה לוכי תויהל
י"ע
ךריבש
לע הלימה אלו לומל .ראובמכ
והזו
י"שריפש
ארממ
ןתנ
ול הצע לע .הלימה רמולכ
ךרביש
לע הלימה
תטישכ .ן"רה 'יהיו חכומ ותכרבמ םגש הוצמ וז רשפא דבעמל
י"ע
.רחא
ז"יעו
לכוי תויהל חוטב 'יהיש השענ ול סנ לומ:ול
י"ע
עויס לש .רחא והזו ארממש
םיעטה ותצע וריכזהב םהרבאל םיסנה ה"נקהש השע ול דע .וישכע אמתסמו םג
ןינעב
הז השעי ול סנ :
הזיא םינש
ירחא יבתכ
תאז
יתיאר
הזיאב רפס קידצהש לודגה שורקהו
יברה,
'ר םנוב אחסישרפמ ל"צז רמא שרפל ארממ
ןתנ
ול הצע לע
;הלימה
רמולכ
ךרביש
חסונה לע .הלימה רתויו אל רכזנ םש םוש םעט .רבדב רשפא
יתנוכש
ותבשחמל :
אשיו,
ייניע
אייי הנהי השיש םישנא םיבצנ .יייע אבימ היזב ק
זאמ זיניא
השלש .םישנא אד
ןילא
םהרבא קחצי בקעי ומייקד .הילע הוו .אלפ
ר"דמבו. אתיא ר"א
יול
רהא המרנ ול תומדב
יטוונ
דחאו תומרב
יקדס
דחאו
תומדב .יברע
י"שרפ יטוונ
ןפס
גיהנמ .הניפסה
יקדס
רכומ .תפ
יברע
*ילאעמשי
םגו הז .אלפ ל"יו הנהר לכ
ינימ
תועושי תוכרצנה םראל תוללכנ 'גב
ינימ
תועושי תויללכ
ןהש )א םינב .םיבוט )ב הסנרפ 'תורישעו )ג
האופר .םייהו 'גו
םהרב"תובאה קחצי בקעיו שרושש םתשודק
ןמ
'גה תודמ דסה הרובג תראפת
םה וחתפ
םירעשה םימשב ולעפו לע
ירור
תורוד
ןתואש
'ג תועושיה וכשמוי
.לארשיל םהרבא 'יה
ןושארה ךישמהש
רובע לארשי העושיה לש םינב וליפא
הלעמל
ךרדמ .עבטה ומכ רמאש ול ה"בקה אצ תונינגטצאמ
ךלש
םרבא וניא
דילומ, םהרבא .דילומ הזו חכה לשלתשנ
ןמ
תרמ רסחה שרוש תשורק םהרבא
וניבא איהש 'יחב .הבהא בותככ תבהא םלוע
ךיתבהא
כ"ע
ךיתכשמ
.דסח קחצי
וניבא
ךישמה רובע לארשי העושיה לש הסנרפ .רשועו בותככ ערויו קחצי 'וגו
והכרביי .'ה בותכו
ךל
ונמעמ
יכ
תמצע ונממ .ראמ הזו חכה לשלתשנ
ןמ
תדמ
הרובגה
22
ירפ
אריד
הדוהי
ה'וובגה שרוש תשורק קחצי
וניבא
בותככ ןופצי בהז .התאי
ןדפצו
אוה דצ
לאמש תרמ ,הרובגה בקעי וניבא
ךישמה
רובע לארשי העושיה לש האופר םייחו
ארקנה
ייח
םלוע תוכזב הרותה תארקנש
ץע
.םייח
ךכלו
םיעשרה נבהייחב
םיורק םיתמ ןיאש
םהל
ייח
.םלוע הזו חכה לשלתשנ
ןמ
תרמ תראפתה שרוש
תשורק בקעי .וניבא בותככ ןתת
תמא .בקעיל והזו ונאש םירמוא ןתנו
ונל נורות
תמא
ייחו
םלוע עטנ .ונכותב םגו רמאנ וב חרזיו ול שמשה 'וגו אוהו עלוצ לע
.וכרי שמשהו האיבה ול האופר בותככ שמש הקדצ אפרמו .היפנכב
ומכו
ןכ
ולא 'ג םיכאלמה לאכימ לאירבג לאפרו םה םיחילשה
,םינוממה
איבהל רובע לארשי 'ג תועושי .הלאה לאכימ אוה
ךאלמ
רסחה הנוממו לע 'חכ
.הדלוהה
ךכלו
אוה הלשנ םהרבאל רשבל לע תעושי םינבה
איבהל ול
עפשה
לש חכ .הדלוהה לאירבג אוה ךאלמ
הרובגה הנוממו לע תרובג םימשג
~ויבהל
רובע לארשי עפשה לש הסנרפ .רשועו אוהו חלשנ ךופהל
תא םורס
ןויכ
י"עש
םתעשר ומרג העינמ תעפשהב עפשה לש הסנרפ .רשועו לאפר אוה
ךאלמ
םימחרה
ןמ
שרוש תרמ .תראפתה שיו העיר אוהש כ"ג ךאלמה
לאירוא
,אוהש
'יגנ לאיזר
יכאלמ
עפש .הרותה םשהו לאפר אוה יפל אוהש הנוממ איבהל
עפשה לש האופר םייחו ךשמנה ןמ
חכ הרותה בותככ תואפר
יהת
ךירשל
/וגו
ךכלו
חלשנ איבהל האופר םהרבאל לע הלימה םגו ליצהל תא
-ול
ראשיש .םייחב
ז"2טנ2ד
שי
זיבהי ירבד
ק"הוזה ןאמ ןילא

,םישנא
ןילא
םהרבא קחצי נבקעי
ומייקר .הילע
ןויכמה
אוה רחאש הלימה הארה ול ת"ישה
ןתוא
מ
תועושיה
יש
םינב הסנרפ םייהו תועפשנה לארשיל
י"ע
'ג תורמה 'הרובגרסח
תראפתו שרוש תשורק םהרבא קחצי בקעיו חכב ןתוא
'ג םיכאלמה לאכימ
לאירבג .לאפרו עידוהו הזב םהרבאל תוכזבש תוצמ הלימ וכזי לארשי דימת
ןתואל
'ג .תועושיה עוריכ
י"עש
תוצמ הלימ הלגתנ םראב םשה
.יידש
בותכו
לאו
ידש
ךרבי ךתוא ךרפיו ךבריו
תייהו להקל .םימע
ךרפיו
ונייה .םינב
ךבריו
ונייה .רשוע תייהו להקי םימע ונייה .םייה
הז2:ד
שי
זיבהי
כ"ג זמרה לש תומר ראות םיכאלמה
יטוונ
יקדס
.יברעו
-יכ
ךאלמה
לאכימ הנוממה איבהל םלועל הזה עפשה לש חכ הרלוהה הארתה
תומרב 'יברע ןויכ
לצאש םייברעה אצמנ הז חכה עבטב
תרובגתב הרתי ומכ
אבומש .ארמגב ךאלמהו
לאירבג הנוממה איבהל ז"הועל עפשה לש הסנרפ רשועו
הארתה תומרב
יקרס
רכומ .תפ
ךאלמהו
יאפר
הנוממה איבהל הזי םלועה עפשה
לש םייח הלצהו הארתה תומרב
יטוונ
ןפס
גיהנמה תא .הניפסה
יכ
.םייחה
הלצההו לש
ישנא
הניפסה תנכטמ
ילג
םיה אוה ריב
ןפסה
וילעש להנל גוא
הניפסה
יוארכ
אלש איטחי .הרטמה
דרר2בי
הי שי
ויבהי
כ"ג תיכייש היטפהה אירסי .17
זייכ
יכ13ם,
הב ג
יתפומ
איבנה עשילא
ןהש
'ג תועושיה לש םייח הסנרפ .םינבו
_תפומ
תועושי הסנרפה אוה המ רמאש הל תאו
ךינבו
ייחת
רתונב הכרבתנו תורישעב
ייודל
.תורור תפומ תעושי םינב אוה המ רמאש הל רעומל הזה תעכ היח נוא
תקבוח .ןב תפומו העושיה לש םייח אוה המ היחהש עשילא תא הנב כש
.תימנושה עשילאו
'יה חכב תושעל

םיתפומ הלאה
ןויכ
תובאהש םהרבא
עקחצי
בקעיו
ףרפ
אר
הרר*די
בי
23
בקעה
ולעפ
םימשב
ירעשש ןתוא
'ג תועושיה ויהי םיחתפנ רובע לארשי
י"ע
חכ הלפתה
ירודל
תורור ומכ זמרנש אררסהב :
ל~שיד
ויניע אריו הנהו השלש םישנא םיבצנ .וילע
י"שריפ
וילע וינפל רמכ
וילעו הטמ
,השנמ
לבא
ןושל
היקנ אוה
יפלכ
.םיכאלמ ותנוכ תועמשמהש
וינפל אוה הענכה דבעכ רמועה
ינפל
.ובר
ךכל בתכנ וילע 'יהיש תועמשמב
תגרדמש םיכאלמה הובג תגרדממ .םהרבא השקמו ח"פשב ז"פלד המל בותכ
אוהו רמוע .םהילע 'יהש ל"צ .םהינפל
ץרתמו .קחודב
יתרמאו
בשייל
י"פע
אתיאד שררמב אבומו תעדב םינקז
ילעבמ
תופסותה ליכאהש םהרבא םיכאלמל
רשב בלחב .ןויכמב
ידכ
רשאכש
ץפח
ה"בקה
ןתיל
הרות לארשיל ונעט
-פיכאלמה
הנת
ךרוה
לע .םימשה רמא םהל ה"בקה ביתכ הרותב אל לשבת
ירג
'בלהב
.ומא םתאו םתררישכ הטמל םתלכא לצא םהרבא רשב .בלחב הזו עודי
םיכאימהש םיארקנ םידמוע בותככ םיפרש םירמוע לעממ ול
ןויכ ןיאש םהל
ר"הצי םתויהל לע ורי םיכלוה הלוע .ררויו ו"פעו שי אוהוןיבהל רמוע םהילע
תחת .ץעה
,יפ
זאש 'יה םהרבא הגררמב הובג םיכאלמהמ ותויהל הגרדמב לש
.םידמוע םיכאלמהו ולפשנ םתויהל הגרדמב לש םישנא
ולכאש ומכ
שישנא
ופלחתנו .תוגררמה םהרבא 'יה תגררמב
ךאלמ
םיכאלמהו תוגררמב .םישנא
כ"שזו אוהו רמוע .םהילע ז"פלו ל"צ המר רמאנש
ןבו
רקבה רשא השע בסומ
לע .לאעמשי
יכ
אלה לושיבה רוסא ומכ .הליכא הרותהו הנתינ קר שרזל
םהרבא בותככ
יכ
קחציב ארקי
ךל
.ערז הזבו
ץרותי
כ"ג המל אל
ןיכה
.םהרבא
ומצעב הרועסה .םיכאלמהל
ירהש
םעטה לש
ךוניח ןבה ןיא
קיפסמ רוטפל נחא
באה קוסעלמ הוצמהב רשא .וינפל לבא
יפל
ל"נה אחינ לכהש השענ תורב
שרוקה הנוכב הקומע ליבשב ריתעה אובל תבוטל םע .לארשי שריפג הו -יתיאר
םולחב לילב תבש )שרוק :
הררא
אנ האיאי .'וגי
י"שריפ
םאש
ןיירע
םידמוע
ןכ
םדרמב הלכ
ינא
השוע
.םהב םאו אל ורמעי
ןדרמב
הערא המ השעא םהל .'וכו
ךירצ ןיבהל
אלה
יאדו
ןינעש
קפסה אוה קר םעטמ .הריחבה כ"או המ ליעות הזל הריריה
רמאש הדרא אנ .האראו שיו בשייל פ"ע אבומה ר"רמב ר"א אבא רב
-אנהכ
רמלמ חתפש מהל םוקמה חתפ לש .הבושת רמאנש הררא אנ .האראו ךירצו
ןיבהל ךיא
זמרנ
ןאכ
חתפ לש .הבושת רשפאו רמול ןויכמה
יכ
םרט ת"ישהש
שינעמ עשרהל ז"הועב ררועמ ותוא
ירוהרהב
הבושת ריאמו ול הראה השודקד
חוקפי ויניע וישעמב .םיערה
ןויכ ןיאש
ת"ישה
ץפח ןדבאב
לש .םיעשר -ןינעו
הז ארקנ הרירי לצא ת"ישה המ ברקתמש לא עשרה תעפשהב הראה השודקד
.וילא
ןינעו
הז זמרנ קוספהב הררא אנ האראו
ירבדכ
יבר
.אבא ז"פעו
'דבומ
י"שריפ יכ
לוכי תויהל
י"עש
הרירי וז אל ודמעי רוע םתעשרב
!אלא
ורזחיש הבושתב :
שגיו
םהרבא רמאיו
ףאה
הפסת קידצ םע עשר .'וגו שי קדקרל םאר
:שקיב
י"עש
םיעברא םיקידצ וטלמי 'ר םיכרכ
ןכו
.האלה כ"א אלה םעפב
ןושארה
הנענ לע .הז םג
ךירצ ןיבהל
יוניש
ןושלה
לכב .םעפ הלחתב רמא
'יתאשנו
לכל םוקמה םרובעב כ"חאו רמא אל .תיחשא ל"יו םהרבאש סנכנ שקבל
:שש
ינימ
תושקב לכבש םעפ
ץפח
לועפל .רתוי השקב 'א הרשעש םיקירצ רלכוי
ןגהל
24
ירפ
א-יד
הדוה'
ןגהל
לע ריע .תחא לעו הז הנענ רשאכש 'יהי
ךכ יתאשנו
לכל םוקמה םרובעב
אלו 'יהי םוש .שנוע כ"חא שקיב
ףאש
םא 'יהי קר העשת םיקידצ לכל ריע
כ"ג
ןיא
תרוש
ןידה
תיחשהל ליבשב
ןורסח
השמח
יכ
ה"בקה
ףרטצי
םע לכ
העשת
,העשתו לעו הז הנענ
ןושלב
אל .תיחשא תועמשמו אל תיחשא אוה
ןפואבש
הזה 'יהי שנוע לכא התחשה
ירמגל
אל .היהת כ"חא שקיב דסח .רתוי
םאש ויהי םיעברא םיקידצ
'דל תורייע וא וליפא קר ו"ל כ"ג סייפתי ה"בקה
ליצהל םתוכזב
ףא
ריע תישימחה םייקל
ירחא
םיבר תוטהל .הבוטל לצניו טועימ
ערה ליבשב בורה .בוטה הנענו םג לע הז
ןושלב
אל השעא אלש השעי םוש
.שנוע כ"חא שקיב דסח .רתוי םאבש ויהי השלש םיקידצ
'גל תוריע וא וליפא
קר
,ז"כ םגה ןיאש
הז בור הארנה לכ
ךכ
מ"מ סייפתי ה"בקה תוטהל
ירחא
םיבר .הבוטל לצניו טועימ ערה ןהש
'ב תוריע ליבשב
'ג תוריעה בורה .בוטה
הנענו םג לע הז
ןושלב
אל השעא אלש השעי םוש שנוע ומכ הבושתב .תמדוקה
כ"חא ליחתה שקבל דסח רוע .רתוי םאבש
'יהי
ךופיה?
ייהיש טועימ בוט
בורהו ער זא פ"כע אל 'יהי
ירחא
םיבר תוערל שונעל םג תא טועימה .בוטה
ךכלו
שקיב פאש
"הי
קר םירשע םיקידצ
יתשל
תוריע וא וליפא קר
י"ח
םיקידצ ולצני פ"כע ןתוא
'ב .תודיעה לעו הז הנענ
ןושלב
אל .תיחשא ונייהד
הילכ .ירמגל לבא 'יהי שנוע קר 'גל תוריעה םיתשו .ולצני כ"חא שקיב דסח
דוע רתוי .רתויו וליפאש םא 'יהי קר הרשע םיקידצ וא 'ט ריעל תחא וא
כ"ג לצנת ם"כע ריע תחאה םגה הזש טועימ רתויה
,ןוטק הנענו
ףא
לע הז
ןושלב
אל תיחשא אלש 'יהת התחשה הילכו
ירמגל
םג ןפואב
.הוה לצנתו
פ"כע ריע תחאה הבוטה :
4רמכאיד
5א חלשת
ךדי
לא רענה לאו שעת ול המואמ
יכ
התע
יתעדי
'וגו אלו
תכשח תא
ךנב
תא
ךדיחי
.ינממ שי קדקדל המל רמא
ןאכ
.ינממ כ"חאו אל
רמא .ינממ םג
ןיא
קדקודמ המ רמאש התע
יתעדי יכ
ארי םיהלא .התא אלה
עודי הבהאהש האיבמ םויקל תוצמ השע האריהו םויקל תוצמ
,ת"ל
ןויסנהו
לש
הדקעה הרוי לע לדוג תכהא סהרכא וארוכל םייקל תוצמ השע
וזכ אוהש
ירמגל
דגנ עבטה םחרל בא לע ונב .ודיחי כ"א
ןכתי
רתוי רמול התע
יתעדי יכ
בהוא
םשה .התא
'רו ריאמ
ףוסב
קרפ 'ה הטוסד קחדנ רמול אריש םיהלא רומאה
םהרבאב ונייה הבהאמ ביתכד ערז םהרבא .יבהוא כ"א השק המל רמאנ
ןושל
הארי :
םנמא
י
י
תניתבש
ינממ"
יתסנ
זינע
קימע דאמ הזכש
ייכתנ יקיע יכתו
ת
הז
ןויסנה
,ןורחאה הנהד לכ הרשע תונויסנ הסנתנש םהרבא וניבא ויה
בותככ תאצמו תא ובבל
ןמאנ
,ךינפל ל"ר ואצמש ה"בקה שרשנש ובבלב הנומא
המילש תודחאב ארובה אוהש דחא
ןיאו
.ינש
יכ
ןמזב
אוהה שבתשנ םלועה
דאמ הנומאב לש
יתש
תויושר לעופ בוט לעופו .ער זימרוה .ןומירחאו וא
יוברב
תיהולא םינטק םילודגו
ילודגו
.םייודג םהרבאו וניבא ארקנ
ןתיא
יחרזאה
יע
חירזהש םלועב זירכהו שיש קר ארוב דחא גיהנמה תא םלועה החגשהב .תיטרפ
לעו רקיע הוה הסנתנ הרשעב תונויסנ ררבתיש לכב םלועה קווח הנומאה ולש
תודחאב' .ארובה
ןיאש
ול םוש קפס לכ אוהש לע
יתש
תויושר לעופ בוט
לעופו .ער
הנהו
ירפ
אריו
הרוהי גי
25
הנמדי
םא קימענ
ןיבהי ןויסנ
הרקעה שי תוארל
יכ
םגה בשחנש ןויסנל
נדחא
5בא
תמאב 'יה
ןויסנ
.לופכ קרו בשחנ ןויסנל רחא
ןעי
יכ
לכה

ןינעב
דחא
ןינעב
ותנומא תודחאב גרובה
ךכלו שי קלחל
ןויסנ
הדקעה לע
ינש.
.םיקלח
קלת

תק אנ תא
ךנב ךריתי
והיעהו .הלועל םאו 'יה וויא קפט בלב,
םהרבא- שיש
יתש
תויושר םימשב לעופ בוט לעופו .ער אל 'יה
ךירצ
תויהל
זירז. ריהמו לכ
ךכ ץורל
טוחשל תא .ונב 'יהש ול בשיתהל רבדב אוהש
ןינע
ירזכא
.ראמ בושחלו
ילוא
אצי רבדה
ןמ
הולא לעופ ער
ףאושה םדל .םראה
'יהו
ול
ןיתמהל
ילואש
ערותי רבדה
יהולאל ינשה
לעופ .בוט אנקתי
ןושארב
דוקפ.1 וייע עונמל .הזמ לבא םהרבא אל בשח ללכ תאזכ קר
ןימאה
ארובב
גיהנמי' רחא לכל .םלועה
ךכלו
זררוה דימ םייקל תוצמ וארוב .הבהאב
ירה
יארוב-
ןויסנ
הז דיעמ לע
קווח ותנומא תודחאב ארובה אוהש רחא
ןיאו
.ינש
קלח
)ב לש ןויסנה
הוה אוה רשאכש עמש םהרבא לא חלשת
ךרי
לא
.רענה- זא
יארוב
'יה םוקמ בנגתהל ובלב רהרהל הזמש הארנ רתויב שיש
יתש
תויושר םימשב לעופ בוט
יעופו
.ער הזשו
ינשה
אוה הויא
יעופ
בוט דקופו
לטבל
ירבר
.ןושארה םאו 'יה םהרבא חקול רימ תא קחצי תכלל ותיבל אלו
ערי* םש לכ .תושדח
ירה
זא דוע אל 'יה ררבתנ לכ
ךכ
קזוח תנומא םהרבא
תורחאב .ארובה
לכא.
י"יח
וריאה וניניע
ןינעב
הז
ינשב
.םירמאמ רמאמ דחא אבומ
י"שריפב
ןמ
.שררמה רמאנשכ ול לא חלשת
ךדי
לא .רענה רמא םהרבא כ"א םנחל
יתאב
.ןאכק השעא וב הלבח איצואו ונממ טעמ .םד ל"א לא שעת ול .המואמ
לא שעת וב .םומ
רועו אבומ
י"שריפב
רמאמ
ינש
ןמ
.שרדמה ואש 'יה םהרבא המתמ
.רמואו' לומתא תרמא
יל יכ
קחציב ארקי
ךל
.ערז תרזח תרמאו חק אנ תא
ךנב
והלעהו .הלועל וישכע התא רמוא
יל
לא חלשת
ךרי
לא רענה .ההמתא ל"א
ה"בקה אי
ייחא
.תירנ
אצומו
יתפש
אי .הנשא אי
יתרמא
ךל
והטחש איא
והלעה .'וכו
ההעו
יע
יפ זתיא ינש יימאמ
ל"זח ראבתי
ןינעה
לע .ןוכנ רמאמ
ןושארה
אב דמלל הנהד
יארו
םאש 'יה הזיא
ץמש
קפס בלב םהרבא שיש
יתש
תויושר: .םימשב 'יהו ול םוקמ בושחל המש עמשש הנושארל חק אנ תא
ךנב
והלעהו .הלועל תאז 'יה תאט הולא לעופ .ער
ןיאו
הז ותוא הולא רמואש ול
וישכע לא חישת ךדי
לא .רענה הזש אוה הולא לעופ .בוט כ"א

ךירצ
תויהל רשאכש
ךא
עמש םהרבא לא תלשת
ךדי
לא .רענה רימ 'יה ול רהמל
תחקי תא קחצי תכלל ומע ותיבל
ילב
םוש הנעט .הנעמו לבא
ןויכ
םהרבאש
אל השע .ןכ קר רועש

לאוש שקבמו
ןתנתש
ול תושר תושעל ונבב הלבח
ירג
םייקל היב פ"כע קלח טעמ
ןמ
יווצה
ןושארה
חק אנ תא
ךנב
והלעהו הלועל
.ינפל
ירה
תאז 'יאר הרורב לע קזוח תנומא םהרבא תודחאב ארובה ןיאש
יתש
תויושו .םימשב המו רמאנש ול הנושארי חק אנ תא
ךנב
אל עמש הויאמ רהא
קו
ותואמ הולא רמואש ול וישכע לא חלשת
ךדי
לא .רענה הזשו אוה הולא
דחא
ןיאו
יינש
ןכו
26
ירפ
אייר
הדוהי
ןכך
רמאמ ל"זח
ינשה
ריאמ וניניע
ןינעב
.הז
יכ
סא 'יה בלב םהרבא
ךימש
קפס תודהאב ארובה בושחל שיש
יתש
תויושר .םימשב
יכו
הז רמאש רל
הנושארל חק אנ תא ךנב ןיא
הז הולאה רמואש ול וישכע לא חלשת ךדי
.לא
.רענה כ"א המל דמע םהרבא זא הומתל
ןועטלו
.רמאל שרפא
יתחיש
יךינפל
לומתא תרמא
יל יכ
קחציב ארקי
ךל
.ערו כ"תא תרזח תרמאו חק אנ תא .ךנב
וישכעו התא רמוא
יל
לא חלשת
ךדי
לא .רענה המ הז המית
ירה
הברה גוויושר
םימשב דחאו לטבמ תדוקפ .ינשה לבא ונאשכ םיאור דמעש םהרבא
*ןועטל
לומתא תרמא
יל
.ךכ בושו תרזח תרמאו
יל
.ךכ וישכעו התא רמוא
יל
..ךכ
לכה
ןושלב
התא תרמא התאו תרמא וישכעו התא .רמוא
ירה
תאז 'יאר
הרורב לע קזוה תנומא םהרבא תודחאב ארובה לכהש רקפנ תאמ 4)רובה
גיהנמ דחאה
ןיאו
.ינש
לעד יפ
לכ הז ראבתי לע
ןוכנ ןושלה
ארי םיהלא םגו תבית ."ינממ"
יכ
,רחאל
שקיבש םהרבא
ןתנתש
ול תושר תושעל וב הלבח רהזנו לאב שעת
ךל
.המואמ רחאלו הנעטה הנעמו 'יהש
ול רגנ .ה"בקה לכמש הז ררבתנ ןקזוח
תנומא םהרבא דחאב
ןיאו
.ינש זא ל"א ה"בקה התע
יתעדי יכ
ארי
,םיהלא
.התא הצר רמול התעש ררבתנ קזוח
ךתנומא
תורחאב .ארובה תאזש
.הנומאה
איה דוסי
,האריה
יכ
ןימאמה
יתשב
תויושר דחאש לוכי לטבל תדוקפ
יינשה
ןיא ךייש
ולצא הארי עומשל םייקלו אקוד תרוקפ הולא .דחא
יכ
ילוא
עדותי
רבדה הולאל
ינש
לטביו תדוקפ .ןושארה
דועו התע
יתעדי יכ
המ אלש תכשח תא
ךנב
תשקבו םייקל המ רסאנש
ךל חק אנ תא
ךנב
והלע;וו .הלועל התא
ןימאמ
םגש הדוקפ איהה התיה
-ינממ"
אלו הולאמ .רחא הזבו םלשנ
ןויסנ ןורחאה בותככ תאצמו תא נבבל
ןמאנ ךינפל
:
אשיי
םהיבא תא
ייניע
אייי הנהי
ייא
רחא .'וגו עודי הברהש מישוריפ
ורמאנ תביתב .ר"חא ל"יו דוע פ"ע עודיה
ןטשהש ץפח
לכב מימ
תוחנ ולש לקלקל
ןויסנ
הדקעה רכזנכ םישרדמב .םינוש השעו תאז רתסהב
אלש
ןיבי
.םהרבא
ףוסבלו
רשאכ דמע םהרבא
ןויסנב
הדקעה רמאנו ול לא
חלשת
ךדי
לא .רעגה רעטצנו
ךליש
ותיבל םקיר
ילב
תברקה .ןגרק
-רובעבו
הז ארבנ ליאה תששמ
ימי
.תישארב זא השע
ןטשה
םג דגנכ הז
.תועינמ
אלש הלעי דיב םהרבא בירקהל תא .ליאה
ןכו
אתיא
יקרפב
א"רד 'ר
-'ירכז
רמוא ותוא ליא ארבנש
ןיב
תושמשה 'יה ץר
אבו ברקתהל תחת .קחצי 'יהו
מ"ס דמוע וניטסמו
ידכ
לטבל ונברק לש םהרבא
וניבא זחאנו
יתשב
רינרק
ןיב
.תונליאה המ השע ותוא ליא טשפ תא ודי תאו ולגר ותילטב לש ..םהרבא
טיבח וירחא האר תא ליאה וריתה .ובירקהו .ל"כע עודיו
מ"סהש ונייה
ןטשה
אוהו ארקנ לא .רחא
יכ
ד"חא זמרמ לע שרוש .השודקה תמועלו הז ר"חא
זמרמ לע שרוש םיהלא .םירחא הזו ר"חאה שקיב לקלקל ןויסנ
הדקעה בולחתכ
ףוסבלו
השע תולועפ עונמל תברקה .ליאה רשאכו טיבה םהרבא
וירחאל ב)ריו
תא ליאה זא האר ריכהו הזל ארקנש .ר"חא
ןיבהו
הזש אוה השעש נוליחתב
השועו ףוסבל
לכ
ןתוא
.תועינמה והזו בותכש אריו הנהו ליא .ר"חא רמולכ
'ב םירבד .האר הארש תא
ייאה
ץר
וילא
ןעמל
.ובירקה הארו םג תא נוז
איקנש
"רפ
אייד
הרוהי רי 27
ארקנש ר"חא השועש תולועפ עונמל .הכרקהה ךכיפלו בתכנ לע תכית ר"תא
םעס
ףקו
.לודג הוש םעט 5ש םערתמ
ףצקכ
לע הז .ר"תאה
םגחו לעש
יפ
קודקד דוקנה שי קוליה ןי3
רחא ה"ריצב
ןיבו
רחא
עו"תפב
יפלש
הז 'יה
ךירצ
תויהל רחא .ה"ריצב םנמא
ןויכ
הרותהש
.הבתכנ
ילב
.תודוקנ
ךכלו
רשאכ שי זמר
ןוגה
לע
יפ ירמאמ
ל"זח שי תושר דערפל
וליאע 'יה דוקינב .ה"ריצ כ"חא
יתיאר
םגש ברה לעב
ילכ
דקי שרופמ הו
רהאה וליאכ בתכנ דוקינב לש ה"ריצ !
למשסאמ4,י.-
-יע
ל

יי
זע ר

צכקטו:גא טי
אב םימיב 'הו
ךריב
תא םהרבא ככב תכסמב ב"ב וט(
ס
יאמק( אבומ אתגולפ 'ר ריאמ 'רו .הדוהי מ"ר רמוא אלש התיה ול .תב
י"ר
רמוא התיה ול תב לכבו .המש הזו איפ
יכ
ןיא ןבומ
המ םאיבה הזל תושעי
אתגולפ הקוחר המו םיצור שרפל וא
ץרתי
י"ע
אתגויפ ,וז
ל"יו 'יהש השק
םהל
יכש
הז קוספה רתוימ אוה
ןויכ
רבכש רכזנ בותכב 'יהש םהרבאל תורישע
הלודנ רלונשו ול .ןב הלאו
ינש
םיאנתה מ"ר
י"רו
םיצור
ץרתל
אישוק וז הזש
קוספה בתכנ רותב המדקה
ןינעל
תוחייש .רזעילא
ירהש
ךרצנ ןיבהל
המ5 ו5
םהרבאל חולשל איבהל קהרממ גויו רוכע .ונב עודמו אל
ןתנ
ול תוהא .גויזל
ומכ השעש כקעי וינבל וחקלש םיטבשה תויחא םישנל .עודיכ
ירהו
'יה רתומ
םדוק
ןתמ
.הרות
ןויכו
הרשש הרזת התורענל
ןכו
.םהרבא
ירה
לוכי 21ויהל
ךשמבש
ת"ל הנש רלונ תב .םהרבאל בטומו 'יה םהרבאל תתל קחציל נויו
תאצוי וכרי שקבלמ ורובע תודלות שיא רחא םגה אוהש .ותחפשממ
ךכיפלו
ל"י
ןינעבש
הז
יגילפ
מ"ר .י"רו תעד מ"ר אוה בותכהש אב רותב
המדקה תתילשל רזעילא ונעימשהל רובעבש הז ךרצנ
מהרכא תולשל
,איבהל
קתרממ גויו קתציל
ןויכ
אלש התיה ול .תב םאש התיה ול תב 'יה השוע םהרכא
ומכ השעש בקעי 'יהש
ןתונ
ול ותב .השאל לבא
ךירצ ןיכהל ךיא
עמשנ ול
מ"רל
ךכ
הזמ .קוספה ל"יו פ"ע עודיה ר"כזש
"גב
.ה"כרב ה"ללקה 'יגב ו"ז
.ה"בקנ
ןויכו
רמאנש 'הו
ךריב
תא םהרבא .לכב 'יפ לכבש םינינע ולש אל

םוש העיגנ לש
ןינע
הללק קר תוכרב
'תוקקוזמ
הזמ עמשנ אלש התיה ול .תב
יכ
םא התיה ול
ךיא
רמאי בותכה 'יהש ול הכרב לכב .םינינע אלה הכקנב שי
תוכייש 5ש .ה5יק
ךכיפיו
5"צ בותכהש אב הנעימשהי
יכ
ןעי
אלש התיה גי
4תב
ןכל

חרכומ חולשל תא רזעילא איבהל קחרממ גויז .קחציל
תעדו
י"ר
כ"ג הזש בותכה בתכנ רותב המדקה תוחילשל .רזעילא לבא
אוה גי5פ
יע
מ"ר דמו5 אבדדאש אתובר וז ונעימשמ בותכה םגהש התיהש ול
םהרבאי תב תארקנש 'יכב
מ"מ אי
ץפח
םהרבא תתי וי
ותוחא .השאי
?ויכ
תשודקש קהצי ה5ודג תשודקמ םיטבשה רובעבי רחבנש היועי .המ.םת ומכו
דיפקהש ה"בקה רתויב לע קחצי רמאש ול לא דרת
.המירצמ רובעבל
רחבנש
הלועל .המימת
ךכו ןיבה
םהרבא
ןויכש
הדיתעש הרותה רוסאל תוחא .השאל
28
*רמ
ייה
הרש
"
הרוהי
ןיא
האנ קחציל אשיל .ותוחא
ךכלו 'יה חרכומ חולשל תא רזעילא איבהל
קחרממ גויז קחציל :
קו~כ8:נ: 'י"נה
םהרבאו ןקז 'ופו
';וו
ךרב
תא םהרבא .לכב
י"שריפ
ל"כב
ן
הלוע 'יגב
ן"ב
רחאמו היהש ול
ןב
היה
ךירצ
ואישהל .השא הזו
האילפ הלודג המ הטנש ןאכ
י"שר
ל"ז
ךרדמ
טושפה וכרדש דימת שרפל פ"ע
שרדמה' ןאכו
רחב שרפל ךרדב
זמר פ"ע אירטמיג אוהש הרואכל ךפיה ןמ
.ר"דמה הנהד ר"דמב אתיא

םישורפ לע .לכב
יבר
ןדוי
רמא
ןתנש
ול .הבקנ
יבר
הימחנ רמא וכרבש המב אלש
ןתנ
ול תב לכ .רקיע
יבר יול
רמא .תלת
לכב
וטילשהש .ורציב לכב השעש לאעמשי הבושת .וייחב לכב אלש רסח
ןירוליק
ולש .םולכ 'ר
יול
םשב 'ר אמח רמא לכב אלש רזח הסנו .ותוא .כ"ע
ירה
הרואכל לכבש ולא
,וה
םישורפ
ןיא
סימעהל
י"שריפ
.ל"נה םנמא ל"נ םגש
ןאכ
אל הטנ
י"שר
ל"ז
ךרדמ
ר"דמה לבא לקש סלפב
ולכש
ךזה
לכ ולא 'וה
םישורפ לע
יפ
הזיא םהמ בשייתי רתוי תמדקה קוספה
'הו
ךרב
תא םהרבא
לכב לא
וגויז לש .קחצי רחבו 'יפב 'גה לש 'ר
יול
אלש רסח ןירוליק
ולש
.םויכ אתיאו
י"שריפב
לעש ר"דמה רצואש
ולש אל רסה
,מולכ שוריפו הזה
אלפ המד
ןינע
הכרב .וז ןיאו
רמול ושוריפ היהש ול לכ בוט .ורצואב
ירהש
תאז
בהכנ הרותב ליעל הזיא םימעפ היהש ול לכ בוט תורישעו הלודג דע
ךלמיבאש ךלה
וילא .ררגמ םגו
ןיא
רמול
ושוריפ אלש דלונ ורצואב םוש ןורסח
.דספהו
ירהש
ןיא
תאז
ללכב
ךכרבי
יכ
םא ללכב .ךרמשיו לבא ל"י הזב הנווכ
הקומע תאזש הכרבה איה תמאב המדקה דוסיו וגויזל לש .קחצי
יכ
פ"ע
ןיד
ידה'
שדקתנ קחצי הלועי המימת בלב םלש לש םהרבא
ןכו
בלב מלש לש קתצי
פ"ע ורובד לש .םוקמ כ"אי
יכה
ערג תדקע קחצי
ורדנמ לש חתפי אלש עדי
ללג לע המ רדנ כ"פעאו השדקתנ ותב תשודקב ןברק
הלוע הלוכש .הובגל
הברהו םישרפמ תא קוספה שעיו הל תא ורדנ רשא רדנ איהו אל העדי .שיא
ל"ר תמחמש לחש הילע תשודק ןברק
הלוע הרסאנ אשנהלמ שיאל לכ
ימי
הייח
חרכוהו' השירפהל
ינבמ
םדא תבשל .הדומיג לעו תחא כ"וכ היה2, לח לע קחצי
תשודק ןברק
הלוע .עודיכ ליבשבש הו היה רוסא ול תאצל
י"אמ
ל"וחל ךיאו
היה רתומ ול אשיל השא הלישכהל תליעמב שדקה
ירהש
הז
יפס
הל ארוסיא
.םידיב ז"עו אב קוספה רמול 'הו
ךרב
תא םהרבא .לכב אלש היה רסח רצוא
ולש .םולכ
יאדובו
לכ רקי ורצוא לש םהרבא
וניא אלא קחצי .ונב ןויכו
פ"עש
ןידה:
היה רסחנ ורצוא
ירחא
.הדקעה
יכ
ליבשב הלחש
וילע תשודק
ןברק
הלוע
ירה
היה ולאכ ונניא דוע ונב לש םהרבא
יכ
םא ולכ .הובגל ל"יקדכ ס"שב
שדקהש
ץמח
רורחשו
ןיעיקפמ ידימ
.דובעש
ךכיפל
וכרב ה"בקה רוזחיקחציש
תויהל ונב .םדקמכ
יכ
לכ הכרב איה ןינע
הפ*וה
ירהו
הז ולאכ
ףיסוה
ול
ה"בקה
ןב
.שדח ו"יעו היה רתומ אשיל .השא תאז איה תנווכ 'ר .יול ז"כו
זמר
י"שר
ל"ז קתמב .ונושל ל"כב הלוע
"גב
.ן"ב ונייה
וכרבש קחציש
ונב
היהי הלוע 'יגב .ןב
יכ
דע התע
ירחא
הדקעה אל היה
הלוע 'יג ולש פולכ
לצא םהרבא
ןויכ
שדקוהש ולכ הובגל בשחנו' ומכ רו
.םהרבאל קרו דצמ מכ
הכרבה
ירה
אוה ולאכ ףסותנ
ול
ןב
שדח לש .ןילוח והזו
י"שריפש
דוע רחאמו
היהש
ירפ
ייה
הרש ץדררהי ן~כ
29
היהש ול .ןב 'יפ רחאמ עדונש ול
ןבהש
היה ול אלו הובגל לע
ןכ
'יה
רירצ
ואישהל .השא ריפשו
ןבומ קוספהש הזה אוה המדקה הבוט רופסהל
לש גוויז קחצי :
4רמכל~יד
א"ה
ינדא
םהרבא הרקה אנ
ינפל
םויה .,וגו
ךירצ ןיבהל
ינפמ
ןמ
בתכנ לע רמאיו םעט .תלשלש שיו רמול פ"ע אבומה ,ר"דמב
ינת
יבר
ןועמש ןב
יאהוי
השלש םה ונענש הנעמב .םהיפ רזעילא דבע םהרבא
שכ
;
המלשו .'וכו
ךכלו
ל"י
יכ
ןעי
רזעילאש 'יה
ןושארה ןמ ןתוא
השלשה
ךכיפל
בתכנ לע רמאיו ולש
םעט תלשלש זמרל
יכ
קר השלש ויהי ונענש
הנעמב םהיפ :
ל~שא~הששי,4
תורלות
הלא
תיייית קחצי ןב
.םהרבא םהרבא דילוה תא .קחצי אישוקה עודי
ןושלה
.לופכ וברו
םיצוריתה .הזב הארנו שרפל תויטשפב הנהד שי 'ב
ינימ
םיסוחי .הרלותב םימעפלש באה אוה לודג רודה
ןבהו ןיא
ול םש לודג .םיועב
זאו גישי
ןבה
סחוי דובכו ליבשב באה םירמואו וילע הנה הז אוה
ןב
לש
ותוא
יודג
.רודה םימעפלו אוה
ךופיהל ןבהש
אוה לודג רודה באהו
ןיא
ול םש לודג
.םלועב וא גישי באה סחוי דובכו ליבשב
ונב םירמואו וילע הנה הז אוה
יבא
ותוא לודג .רודה
רשאכו
ףוסב
אררס תמדוקה רמאנ הלא תודלות לאעמשי
ןב
.םהרבא
בותכהש סחימ לאעמשיל ליבשב ויבא .םהרבא לבא םהרבא אל חיורה ללכ םוש
סחוי דובכו המב דילוהש תא .לאעמשי ךכלו ארדסב וז דמוא הלאו תודלות
קהצי
ןב
.םהרבא
עיגהש קהציל סהוי דובכו ליבשב אוהש
ןב
.םהרבא
ןכו
מג
ךופיהל םהרבא דילוה תא .קחצי עיגהש םהרבאל סחוי דובכו ליבשב דילוהש
תא
,קחצי
יכ
םהינש ויה םיקידצ םיעודג םימסרופמ
ינשב ינימ
םיכרד עודיכ :
וצצירנריי
םיננה הברקב רמאתו םא
לכ
המל הז .יכנא
י"שריפ
רמאתו כ"א
לודג רעצ רובעה המל הז
יכנא
הואתמ תללפתמו לע .ןוירה הברה
ישרופמ
הרותה אל הארנ םהיניעב
י"שריפ יכ
אל
ןכתי
תקדצהש הקבר טרחתת
סאמתו
ןוירהב
ליבשב רעצ .רובעה
ןיועי
שוריפב ן"במרה
רואבו .םייחה ל"נו
שרפל ךרדב .תויטשפ
ןיאד
תנוכ
י"שר
הטרחתנש הסאמו המב ןתנש
הל ת"ישה
.ןוירה קר תנוכ
י"שר
איה הבצעתנש הקבר לע המ התיהש הואתמ תילפתמו
ךא לע
ןוירה
דבלב אלו .רתוי אלו הלע לע התעד הכירצ,ק ללפתהל םג לע
דחא
ןוירהה
אלש
"הי
הל רעצ רובעה דלתשו .לקנב היהו עמשנ התלפת תעב
ןוצר
לע .לכה
ןאכמו
עמשג לכש השא תללפתמה לע ןוירה
הכירצ ללפתהל
דחי אלש 'יהי הל רעצ רובע דלתשו לקנב ערזב לש אמייק :
יב212ך4רצריך
םינבה הברקב רמאתו םא
ןכ
המל הז .יכנא
י"שריפ
חואתמ
תללפתמו לע .ןוירה בתכ
ן"במרה
ל"ז שוריפש הז ונניא .ןוכנ
ןכו
םנ
5,4
י4-~י יה*יד-י
לט ןבע 1,יו ג
ן11 ן
1
םג רואב םייחה בתכ
ןיאש
תעדה תמכסמ שודיפל הז סאמתש תקדצה הנוירהב
דצי רעצה 'וכו .ש"ועי ל"נו ראבל תנוכ
י"שר
ר"דע זמר םדקהב הזיא .םיקודקד
ינפונ
המ הרמא המל הז .יכנא ל"ליהש המל תאז .ינא
י"שריפבו
שי קדקדל
תביתצ, הואתמ הארג .תרתוימכ לעו
ךלתו שורדל תא 'ה
י"שריפ
ריגיש הל
המ אהת .הפוסב ל"ציה המ היהי הפוס :
שיי
בשייי הנהד ןבומ הקברש אל העדי םימואתש הנטבב הבשחו תרבועמש
דלוב .דחא התארשכו רשאכש תרבוע לע חתפ םוקמ שודק סכרפמ דלזה
תאצי
ןכו
תרבועשכ לע התפ תיב ז"ע כ"ג סכרפמ
ךלוה
.תאצל הבשח תמשנש
דלוה ךשמנ ןמ םוקמה ארקנש
ץע
תעדה בוט ערו
-וא
תפייקמ .הגונ
ךכלו
שי
המשנב תאזה
יתש
תונוכת .תונוש םימעפל היטנ בוטל םימעפלו היטנ .ערל
היטנ בוטל אוה ןימאהל
שיש ךוע םלוע ןוילע רשא םש
יוצמ
ןושאר
וילאש
יואר,
ללפתה~ ומכ בתכש ם"במרה ל"ז תוכלהב
ידוסי
הרותה קרפ .'א היטנו
ערל' ונייה תוסרוקיפא גושחל
ןיאש
דזע םלוע אלא .הז הבשחו הקבר
יכ
יאדו
דצמש קחצי אל 'יה
יואר
תכשמה המשנ .וזכ
יכ
תעשב תכשמה המשנה
ןוירהל
זא
יאדוב
'יה קחצי הגרדמב השודק
ילב
הואת תימשג ומכ
"הש
תגרדמ3
השודק העשג 'יהש ללפתמ לע .ןוירה
ךכלו
התלת הקבר
ןורסחה
המצע3 איהש
התיה
יתשב
תונוכת לש בוט .ערו רשאכש הללפתה לע
ןוירה
התיה תגרדמב
.השודקה לבא תעש3 תכשמה המשנה
ןוירהל התיה הואתמ הואתב .תימשג ומכו
לצנתהש דוד
ךלמה
רמאש אטהבו
ינתמחי
.ימא רובעבו הו הכשמנ המשנ
לש בוט ערו :
:ך:רצו
ל"י ןינעש
הז זמר
י"שר
ל"ז שורפל
יתש
תוכיתה ה"ז
י"כנא
ןהש
תוזמרמ
לע תוסרוקיפא לעו הנומא .השודקה תבית ה"ז זמר לע תיסרוקיפא
וניאש
ןימאמ אלא הזב םלועה המב לוכיש גישהל
י"ע
השמחה םישוח .םדאבש
תביתו
י"כנא
זמרת לע הנומא השודקה ומכ בתכש ם"במרה ל"ז תעדל
ןימאהלו
שיש םש םלועב
ןוילעה
יוצמ
ןושאר
ומכ רמאנש
יכנא
'ה .ךיהלא לרבומ
םרומו .תוימשגןמ אבומכו ק"הוזב אציו פ"הע
יכנאו
אל .יתעדי רמא בקעי
יכו
לנ
יאה ילגתא יל
אלו אנלכתסא ערנמל .י"כנא
ןויכו
הבשחש הקבר איהש
תרבועמ םע רלו דחא ובש המשנ לש בוט .ערו הקעצ םא
ןכ
המל ה"ז .י"כנא
ןויכמה
המל הרבעתנ םע המשנ תלעב
יתש
תונוכת תונוש לש ה"ז לשו .י"כנא
לעו
ןינע
הז זמרמ
י"שר
ל"ז המערתהש לע המצע לע התיהש הואתמ .תללפתמו
'יפ התלתש המשאה הב המב רבדבש
ןוירהה
התיה תלעב
יתש
תונוכת תונוש
לש בוט .ערו בוט העשב התיהש תללפתמ לע .ןוירה ערו תעשב השעמ
הרציש השבלא התיהו .הואתמ
ןויכו
ה"בקהש קדקרמ םע ויביגס טוחכ הרעשה
המרג הואתה לוקלק הכשמנש הזל המשנ תלעג
יתש
תזנוכת תונוש לש בוט ערו :
ז"!םעו ז3וי
כ"ג המ
י"שריפש
לע ךלתו .שורדל דיגיש הל המ אהת .הפוסג
ןיא
תנוכ
י"שר
לע הפוס לש .הקבר אלא לע תמשנ רוביעה השקבש
תעדל המ אהת המשנה .הפוסב רמולכ
ףוסב
הייח םא אהת תלעב העשר דע
.ףוסגל וא פ"כעש
ףוסבל
השעת .הבושת ומכ
ההש
לאעמשי
ןב
.םחרבא 'יהש
כ"ג לעב
יתש
תונוכת .תונוש םימעפל 'יה ללפתמ בותככ
יכ
עמש םיהלא לא
יוק
רענה רשאב אוה .םש םגו 'יה ארפ .םדא
ףוטבלו
השע הבושת 4עודיכ
הזבו
ירמ
תורלות קררהי
ןפ
31
הזבי רמאנש הקברל
ינש
םיוג נךנטבב דחא קידצ דצמ לש .י"כנא דחאו עשר
דצמ לש .ה"1 החנ התעד המחנתהו פ"כעש דחא 'יהי ולכ :בוט
ירר:בו.
הי שי
ויבהי
דיע
יבד
איפ
ריא
בקעיש ושעו ואיצוה םהיפמ הויאמ
שרוש .םה רשאכש לאש קחצי תא בקעי
ימ
התא .ינב הנע בקעי
םעפב.
ןושארה
.י"כנא רמולכ הז אוהש
ןמ
דצה לש
י"כנא
השודקד אוה איבמה
ךל
.דיצה ושעו אוה .ךרוכב ומכו
ןכ
איצוה ושע ויפמ אוהש
ןמ
רצה לש ה"ו
המב רמאש
ינכקעיו
ה"ז ,םימעפ השקמו ק"הוזב תביתש ה"ז איה .תרתוימ
התעו'
ןבומ
ויפש דיעה וילע
ינבקעיו
ה"ז .םימעפ רמולכ
ינאש ןמ
דצה לש
ה"ז
ינבקע
םימעפ :
רמנאיד,
לקה
ייק
בקעי םידיהי
ידי
ישע
'יגי .יהכיביי אתיא לע הו ר"דמב
רמאש אה לוק לקד םיכח הידיו
ןיחלשמד
.ןיתימ וז האילפ .הלודג
םגוי לכ רקיע
ןינעה ךרבתנש
בקעי
ןפואב
הז פ"ע החגשה הנוילעה אוה
ןינע
.אלפנ. ל"יו הנהד עודי ק"הוזמ קחציש אוה תניחבב אניד .אישק הקברו 'יחבב
אניד .איפר
ךכלו
רבתסמ קחציש פ"ע וכרד
ץפח ךרבל תא ושע ה?חת
ינינעב
.ז"הוע תאוש אוה כ"ג ב"הוע .ולש בשחו
ךרבל כ"חא תא בקעי
יניגעב
.ב"הוע
ונייהד הכויש תוגרדמל תוהוכג חורל שדוקה האיבנל .המודכו
ינינעבו
1"הוע
יד;
ול כקעיל קפתסהל .טועימב לבא הקבר םא הינמחר הניבה
ךרצנש בקעיל
םג,
ינינע
.1"הוע
ידכ
אהתש ול החונמ תבחרהו תעדה תדובעי .ארובה
רשאכו עודי השעמש תובא
ןמיס
.םינבל תכרבו כקעי איה םעל לארשי
לע
ירוד
.תורוד התאר הקבר חורב שדוקה םידיתעש לארשי תויהל תולגב אלו
'יהי כהל הממ .סנרפתהל ליבשבו לוע תולגה ויהי לארשי םיחרכומ שבלתהל
ידגבב
.ושע םגו םידיהש אל הנייהת
יוארכ
.בקעיל
ןטשהו
גרטקי םהילע לע
רבד הלועה לש השבלהה לעו רבד הלועה תאצמנש .םידיב עבתיו עונמל
עפשה םעמ .לארשי
הנהו רככ וצילמה לע הו םיקידצ .םילודג לארשיש םייח תולגב השעמ
םיסני םיסנרפתמו ומכ
ןמ
.חורה לכו הלוע תאצמנש םלצא םידיהב שיש הב וזיא
העיגנ'
יש
ץמש רוסיא וא הניאש לע
יפ
תישעו רשיה .בוטהו איה ליבשב לוקה
.בקעי.
ידכ
קיו:והל תא םהינב לצא
ידמלמ
.הרות
ידכו
דבכל תותבש םידעומו
לומגלו .םידסח
ייבשבו
תולוע הלאכ םישועש םיטהולה תחורהל
ןוממ
וארקי
םהילע. םישנאה םהש םיטישפמ רועה
ןמ םיתמה
ןמו
.םייחה
ןעסייר( ןופ
עטדיוט ןוא ןופ )עגידעבעל
:
רשאנכד'
העדי הקבי
קחציש אוה תניחבב אניד גישק אוהו קדקדמ דאמ
לכהש גהנתי פ"ע
.ןידה
אוהשו אנקתי וליפא לע םגפ לק
ןטקו
הידהב
ךכל.
הניבה
יאדובש
אל הצרי קהצי
ךרבל
ינינעב
ז"הוע כקעיל הזכ אצמנש וב
וליפא קר הלוע הלק .הנטקו
אוהו דיפקי
ךרבל קר בקעיל הזכ אוהש
יקנ
ילב
םוש
ץמש
.הלוע
ךכיפל
הלרתשה הקבר תמכסהב הניכשה
השודקה קחציש
ךרבי.
כקעיל הזכ
יפלש
ןווג ןוציחה
הארנ ומכ ושע
ןה
וישובלמב
ןהו
תולועב
תולק ,וידיבש
לבא תוימינפב אוה בקעי למעיו
ייבשב
תקזחה לוקה בקעי
אוהש לוקה ,הרות
ךכלו
השויבלה תא בקעי
ידגבב
.ושע זאו רמאי וילע קחצי
לק:י לוק בקעי םידיהו
ירי
.ושע פ"עו הרימא וז
ךרבי 4ותוא
התע
32
י-פ
תיר-וה
ה-והי
התע שי
ןיבהל
תנוכ .שרדמה אה לוק
יקד
.םיכח רמולכ :תוימינפבש
ולש שגרנ לוקה לש תמכח .הרותה היריו
ןיחלשמר
.סיתמ רמולכ
_תוינוציחהבש
ולש שגרנ תולוע םיריהב
ןניאש
לע
יפ
תישעו רשיה .ביטהו םגו השבלההש איה
ירגב
.ושע כ"פעאו
והכרביו תמכמהב הניכשה
,השורקה השעמו תובא
ומיס
סינבל
ירורל
תורוד :
יערין
ךל םיהלאה .'וגו
ךירצ ןיבהל עורמ וכרב םשהב םיהלא תדמ
ןידה
לאלו
םשב ה"יוה תרמ .םימחרה ל"יו הנהד תמאב השק בושהל קחציש אל .בורי
ושעש
אוה עשר בקעיו אוה .קירצ םנמא קחצי בשה םרוקש ותימ לעפי לצא ושע
השעיש .הבושת רשאכו אב בקעי פע חיר
ןג ןדע
ראותב ושע בשח קחצי
יאדובש
השע ושע םויה הבושת 'יהש לעפתנ הממ עמשש ויבאמ רמאש רובעב
ךכרבת
ישפנ
םרטב .תומא הוו עודי םשהש םיהלא אוה תרמ
ןירה
אוהשכ
הרומ לע תרמ .תוכימה לבא םימעפל אוה הרומ לע םלוע הניבה
אוהש םימחר קיתממו .םינירה םיהיאהו א"הב
יאדו
הרומ לע םלוע
.הניבה ושרשש אוה א"ה הנושארה לש םשה ה"יוה .ה"ב םשמו אב 'חכ
הבושתה בותככ ובבלו
ןיבי
בשו אפרו .ול 1"עו ורמא ל"וח םוקמב
ילעבש
הבושת םירמוע
ןיא
םיקירצ םירומג םילובי .דומעל ליבשבו קחציש רבס
.הוש
ושע ונב השעוו הבושת
וברב
םלועמ הניבה רמאו
ןתיו ךל
.םיהיאה רשפאו
והוש רוסה המ אבומש ק"הווב בקעיש אל הצר שמתשהל םע
ןתוא
.תוברבה
םחינהו רובע לארשי לע דיתעל :אובל
ז-םש4ןשפ.]ע~י-
--*
אציו
שניד
בקעי
יגיי
תא ןבאה
לעמ
יפ
.ראבה ךירצ ןיבהל
יתש
תוביתה
ןשניו
בקעי תוארנש .תורתוימ ל"יו פ"ע עודיה תשרד ל"וח השגה וז .הלפת
ןבויו
הו פ"ע אבומה ק"הווב
ירתסב
.הרות ראבהש ומר לע תדמ תוכלמה
הנממש םיקנוי לכ .תונחמה
ןבאהו
הלודג לעש
יפ
ראבה ומר לע
ןבא ףגנ
רוצו
לושכמ וז תדמ
ןידה
ותכבש עבות
ןטשה
גרטקמה
ןיר
לע םלועה ללכב לעו
םע לארשי טרפב עונמל םהמ עפש .הנוילע;ו ו"ע רמאנ ופסאנו המש לכ
.םירדעה ונייה םיבאלמ
ינומה
הלעמ תורישב תוחבשתו םע תולהקמ לארשי
יצובק
הטמ תולפתב .תושקבו ז"יעו וללגו תא
ןבאה
לעמ
יפ
.ראבה וריסהו אל
ביתכ אלא .וללגו ונייה איבוברע ןטשד ןיבברעמד
היל אלש לבוי .גרטקל בקעיו
לעפ
ןינע
הז ודבלב אלש
ךרצנ
תרועל רתא
ןויכ
אוהש

רחבומ תובאבש
חצנו ושעל רשלו ולש .ז"הוצב
ךכל
'יה ותלוכיב וחצנל םג .הלעמל
ז"פעו שי שרפל המ בותכש שגיו .בקעי וז השגה .הלפתל לעפש
ותלפתב
בברעל
ןטשה
קיתמהלו תדמ .ןידה םגו
ןכש
ולכוי לארשי לועפל םהיתולפתב
ולכוין, קוניל תועפשה תובוט
ןמ
ראבה .הנוילעה
יכ
השעמ תובא ןמיס
.םינבל
והוו ווטרש ל"זה פ"הע שגיו בקעי
~יו
יע
יפ
לשמ
ימכ
ריבעמש ..תא
קקפה
ירפ
-
1:ציו
הדוהי זי
33
קקפה לעמ
יפ
תוחילצה
ךצירוהל
וחכש .יודג
ןכו
אבומ .י"שריפכ
ךירצו ןיכהל
לשמה לש קקפ .תוחילצו
יארוכר ןיא ןויבמה
קר טושפכ חכשל תא בקעי הרוכגב
תוימשג .תאזכ לבא ל"י הוש זמר לע תרבעה תרמ
ןירה
גורטקהו
יפט
'ראב
.הנוילע" הזו לשמ .בוט
יכ
ומכ תוחילצ שיש וכותב הקשמ .הכוט רשאכו אוה
םותש קקפכ
יא
רשפא תותשל תונהילו
ןמ
הקשמה .וכותכש
ןיעכו
הז אוה ראבה
הנוילעה
ףאש
םא איה האלמ עפשב בוט שי חכ
ןטשל
גרטקמה ררועל תרמ
,ןידה
עונמל ככעלו עפשה אלש ולכוי לארשי תונהיל
ןמ
ותוא עפש .בוטה קרו
י"ע
תולפת תושקבו רשפא ריכעהל גורטקה קיתמהלו תרמ .ןידה ז"עו רמאנ שגיו
כקעי לגיו
ןבאה
לעמ
יפ
.ראבה עירוהל וחכש לודג םימשב :
ך
נ2
4ז 4ר
ך
הז שי שרפי המ רכזנש תלפתכ
.םשג
רוכז
ןעט
ולקמ רבעו
ןררי
.םימ
רחי כל לגו
ןכא
יפמ
ראב .םימ קכאנכ ול רש לולב שאמ .םימו תוא
ף"כ
לש קכאנכ השק
ןיכהל
תועמשמב
ף"כ
.ןוימרה םג
ןיא
שרפל
ף"כהש
איה
םוקמב .רשאכ
יכ
אלה
יתש
הלא םיניגעה אל ויה
ןמזב
.רחא פ"עו ל"נה שי
שרפל כקציש וניבא רחי ובל הלפתב לגו
ןכא
יפמ
ראב .םימ
ןויכמה
אוה לעפש
בברעל תא
ןטשה
וריבעהו
ןמ
ראבה הנוילעה אלש בכעי תעפשה .עפשה קבאנכ
ול רש לולב שאמ .םיממו רמולכ ומכ השעש בקעי תעב קבאנש ול רש לולב שאמ
.םיממ~ הז ורש לש ושע אוהש כ"ג
ןטש
.גרטקמה םחלנש
ומע ועינכהו .וחצנו
רשאכו השעמ תובא
ןמיס
םינבל ונא םישקכמ רומעיש ונל תוכז כקעי .וניבא
םגש ונחנא לועפנ
ךכ
וניתולפתב קיתמחל תרמ
ןירה
אלש לכוי
ןטשה
גרטקמה
עונמל םשגה לכו עפש .הנוילעה
ךאו
בוט דסחו עפשוי
יפמ
ראבה הנוילעה
יע
םע לארשי :
יו

א
כקעי תא
ינפ
ןבל
הנהו ונניא ומע 'וגו רמאיו 'ה לא בקעי .'וגו
ךירצ
ןיכהל
תורשקתה לש םיקוספ .הלאה ל"יו הנהד בותב
ןתת
תמא .בקעיל
ונייח תגררמכש תרמ תמאה איהש תריפס תראפת הלגתנ ת"ישה כקעיל השענש
הבכרמ התואל .הרמה הנהו
יאדוב
בל בקעי אל רשקתנ בלב
ןבל
םקועמ
יכ
ויה
ה9 תמועל הז
ןאכ
תמא
ןאכו
.תואמר קרו לכ ןמז
ינפש
ןבל
'יה ברט כקעיל 'יה
חרכומ םג כקעי תוארהל ול םינפ תופי אלש תמאב קר ר"רע בותכש םע שקע
.לתפתת לבא רבר הז 'יה ענומ בכעמו תולגתה ת"ישה וילא תגררמב שרוש
ותשורק תרמ תמאה תריפס .תראפתה
ןויכ
זאש אל 'יה בקעי תניחבב תמאה .יוארכ
םגה הזש 'יה כ"ג םשל .םימש מ"מ םרג רבר הז העינמ תולגתהלמ וילא תגררמכ
תרמ .ושרש
ןכא
רשאכ האר כקעי תא-
ינפ
ןבל
ונניאש ומע .הבוטב זא םג
ינפ
בקעי אל ויה םע
ןבל
םושב .תורבחתה ררפנו ונממ
ירמגל
קזחתהו בקעי תדמב
תמאה
יוארכ ילב
םוש .םגפ רשאכו הקלתסנ העינמה הלגתנ
ףכית
ת"ישה וילא
הגררמב וז לש תרמ .ושרש התע
ןבומ
תורשקתה םיקוספ .הלאה ז"פעו שי ןיבהל
כ"ג המ רמאש כקעי .וישנל האור
יכנא
תא
ינפ
ןכיבא
יכ
ונניא
ילא
.'וגו רובעבו
הז
יהלאו יבא
'יה .ירמע
י"כא
.אקייד
ןויכמהו אוה
יכ
ןעי
ודרפנש הז הזמ
.ירמגל
ךכי
הכז תולגתהל ת"ישה וילא תגררמב תרמ .ושרש
יכ י"בא
ומרמ
לע ושרש איהש תרמ תמאה :
34
ירמ
' --י
'
הדוהי
ו
י
ש ל ה
שיצרויו
בקעי ורבי קכאיו שיא ומע רע תולע .רחשה תכסמב
ןילוח
*א"צ(
אתיא בקעיש חכש םיכפ םינטק רזחו .םהילע ךכו
אכומ .י"שריפב
ךירצ
ןיבהלי ןינע
הז לע המ .ומרי דועו אתיא םש ארמגב דח רמא
ירכנכ
המרנ ול
דחו רמא ח"תכ המדנ .ול ר"דמבו אתיא תומרבש העור
ןאצ
המרנ .ול
ךירצו
ןיבהי
זמרה לש 'ג םיתומד הלאה
יכ
יארוב
ןיא
הז אתגולפ לש םירבר .םיטושפ
שיי שרפל פ"ע המ אבומש ק"הוזב פ"הע עקתו
ףכ ךרי
בקעי
,וגו
אוהו עלוצ
לע .וכרי רשאכש האר ורש לש ושע אוהש
ןטשה
אלש לוכי חצנל תא בקעי
.ומצע
ןכל
יעפ
סינכהל תורירק םעב לארשי
ןתואב
יליא
ףסכה
םהש םיכירצ
תויהי
ןיכמת
.אתיירואד וכשמיש םהידי קיזחהלמ
ידימלת
םימכח
יתכו
רומלתה. .תורות והזו
ךרי
.בקעי
יכ
ומכ
ףוגהש ןעשנ ךמסנו לע םיכריה
ןכ.
הרותה תנעשג לע
'יכמות .ףסכב הזו אוה זמרה לש אוהו עלוצ לע .וכרי
הלא.
ירבד
.ק"הוזה
הנהו ונחנא םיאור ןיע ןיעב
הרצ וז אתכקועב אהישמד רכגתמש ראמ הז
חכח השצמ ןטש
ורש לש .ושע
ידימלת
םימכח םידרחה םיסאמנ
יניעב
.םעה
םהיי" תיקחרב .ןויובבו
ןכו יתב
רומלתה הרות םה בצמב לש .תויפש
יכ
ןיא
םירישצה םעב םיצפח םקיזחהל .םכמותל תמועלו הז םיעבתנ
יגעל
םינתונו
קיזחהל ףומתלו ןתוא
יתכ
רפס םשש םישוע ןמ
ירלי
לארשי
ידלי
םירכנ
י"ע
םהירומ םהילצש רמאנ םיעורהו ועשפ .יב םהש םיעור
ןאצ
םישדק םכנחל
ךוניחב
רז דגנתמה הרותי .הנומאלו
י"עו
םהילהנמ םיראותמה םשב .ייבאר
רמולכ .היב-ער םהילעש רמא ושע לא בקעי שי
יל
"בר= .יחא רמולכ םג
יל
שי .םינבר רשהו לש ושע דקופ לע לכ "בר" ותיב תושעל
ןוצרכ
שיא .שיאו
םתואלו םיגיהנמה םיעורהו ןיא
רוסחמ .הסגרפב
רשאכו עורי
ורמאש ל"זח השעמ תובא
ןמיס
םינבל לע
ירוד
.תורור ל"י
יכ
ןעי
הארש כקעי תרובגתש תז חכה לש השעמ
ןטש
רבגתי ראמ תירחאב
םימיה אתבקועב אחישמר
ןכל
םחלנ זא בקעי םע ורש לש ושע לע תורא .והז
ךכיפלו ןוכנ
הפיו
ןינעב
הז ומר הצילמה לש םיכפ .םינטק
יכ
לכ שיא
ךירצ
תויהל ומכ
ךפ
אלמ .ןמש בותככ
ןמשו
לע
ךשאר
לא .רסחי עודיכ
ןמשש
~מר
לע תמכח .הרותה
ידליו
לארשי
ןאצ
םישדק םיארקנ םיכפ םינטק :
ז"!םעך זבומ
'ג םיתומרה ורמאש
ימכח
רומלתה לע ורש לש ושע
ךיא
הארתהש
ינפל
בקעי ומחלהב ומע לע רבד םיכפה .םינטק
יכ
ותואב העורה וא
ברח לש הנחמ ושע םיאצמנ לכ ולא 'ג .םיתומרה אלה אוה הארתי ומכ ח"ת
לע. המיכה שורדל לא .םיתמה אלה אוה הארתי ומכ
ירכנ
ומכ אוהש .תמאב
אלהו אוה הארתי העורכ ןאצ
הנוכיו םשב הרומ תוערל תורוהלו
ןאצ
םישדק
ךוניחב
םידומילו לש .תוסרוקיפא
.ו"פעו
ןבוי
כ"ג בותכה רתויו בקעי ורבל .יוגו הז זמר לע תמחלמ
-
ידירש
לארשי םידרחה םע
ירווע
ןטשה
ורש לש ושע תירחאב .םימיה ואש
רתוי כקעי וחור לש לארשי אבס טצמכ ודכל
ןיאב
רזוע .ךמותו
יכ
םעה וכלי
ךשחב
ירפ
הלשיו
הדוהי חי
35
ךשחכו
אלו
וצרי תכלל וחורכ לש לארשי אבס קר טועימ
ןמ
טועימה ויהי
םידירשה
רשא 'ה .ארוק זאו ראשי כקעי עלוצ לע
וכרי ליבשב תורירק לש
ןיכמתה
,אתיירואד
דע תולע .רחשה רמולכ רע
ץצונתיש
ורוא לש .חישמ ואש
םחרי ת"ישה לע ומע לארשי םאיצוהל הלפאמ .הרואל בותככ םעה םיכלוהה
ךשחב
ואר רוא 17ודג
י י י**
ף
ש 84
:בשיז
בקעי .'וגו ד"ימב ר"א
יול
לשמ חפנל 'יהש חותפ עצמאב .איטלפ חתפו
ונב
יבהז
חותפ .ודגנכ האר תוליבח םיצוק םיסנכנ .'וכו 'יה םש חקפ
רחא ל"א ולאמ התא .אריתמ
ץג
דחא אצוי ךלשמ ץגו
רחא לשמ
ךנב
התאו
.םפרוש
ךכ ןויכ
הארש כקעי וניכא ושעל ויפולאו .אריתנ ל"א ה"בקה ולאמ
התא
,אריתמ
ץג
רחא
ךלשמ ץגו
רחא לשמ ךנב
התאו
ףרוש
תא .םלכ ד*הה
היהו תיב כקעי שא תיבו
ףסוי
הבהל .'וגו ךירצ ןיבהק
יכו
אל
יד
ץוצינב
רחא- שאמ לש בקעי וא לשמ
ףסוי ףורשל
.םיצוקה םג ךירצ ןיבהל
הזיא
קוליח' שי
ןיב
שא
ןיבו
הכהל
ןינעל
.הז
ל"יו הנהד בותכ
ןתת
תמא .כקעיל וז הרות כתכבש הלוכש תמא הרומג
ןיאו
לטבל הנממ וליפא טוחכ הרעשה
ןיאו
רותי הב וליפא הדוקנ .תחא םגו
הלשמג הרות בתכבש .שאל רמאנש ונימימ שא תד .ומל
יכ
איה ומכ שא
תנומש תומילשב םוקמב דתא
וניאז זיזמ .ומוקממ הרותו פ"עבש הלשמנ
הבהלי הניאש תחנומ תומילשב סוקמב דחא אלא הלוע דרויו חרופו םוקממ
םוקמל קלחו
ןמ
תבהלשה רבאנ
ךרדב
.החירפה
ךכו
איה הרות פ"עכש האלמ
תותגולפ תוישוק םיצוריתו ןיערוג ןיפיסומו ןישרודו ןיגלדמו
ומכ תבהלש
תכסממ תכסמל
יכ
איה הינע םוקמכ דחא הרישעו םוקמב .רחא קרו המ או;וש
הכלהי ראשנ עוכק םייופלפהו םניאש
יע
יפ
הכלה .ןיתונ
םג עודי כקעיש רמל תיבב ושרדמ לש םש רבעו םג הרות לעבש .הפ
רחבו ףסויב
לכמ וינב רוסמל ול הרות .פ"פבש אבומכ ר"דמב
יבר
'ימחנ רמא
לכ. תוכלה ורסמש םש רכעו בקעיל
ןרסמ
.ףסויל
יכ יאדוב
ןיבה
בקעי שרוש
תמשנ ףסוי
הנב לש לחר אוהש לגוסמ רתויב לבקל הרות .פ"עבש ןכו
אוה
לע
יפ
דוס עודיכ בקעיש לחדו דגנכ תזריפסה תדאפת .תוכלמו
ןהש
שרוש
הרות בתככש שרושו הרות .פ"עבש םגו
יכ
םשה
ףסוי
חיכומ וילע .הככ
יכ
הרות ם"עבש תפטותנ דימת תוכלהב תושדח תורבסבו .םילופלפו אלדו ףיסומ
.ףיסי
ךרדו
תוארפרפ ל"י והזש זמרה לש
תנותכ .םיספ
יכ
ם"יספ
ישאר
תובית
לש לופלפ" תורבט" תורשי" דמלמ" :
מד2ךג1-
ל"י והזש תנוכ שררמה ליבשבש עינכהל
והכ
יש
ושע ויפולאו אי
יד
דומיל הרות בתכבש דבלב קר ךרצנש
קוסעל םג הרותב .פ"עבש ומכ
ושררש ל"זח
ןינעב
והיקזח
ךלמה
ברחנסו לע קוספה לבחו לוע
ינפמ
ףמש
לבוחש ולוע לש ברחנס
ינפמ
ונמש לש .והיקזח ודקלש הרות פ"עבש
ורואל
לש
36
ירפ
בשיו
הרוהי
י?
ןמש
ויהו םיאיקב םלכ וליפא תוכלהב האמוט .הרהטו ז"פעו
ןבומ
םעטה
יש
ינש
.תוצוצינ
ץג
דחא שאמ לש .בקעי
וז הרות .בתכבש
ץגו
רחא
ןמ
תבהלש
.ףסוי וז הרות .פ"עבש קרו חכב םהינש 'יהי תיב ושע שקל וקלדו
םהב םולכאו א"בב :
ךא*רץ
ותא קיחרמ םרטבו ברקי םהילא ולכנתיו ותא
,ותימהל
י"שריפ
ותא רמכ
ותא ומע רמולכ .וילא ןה
ובר
ןאכ
םישוריפה תנוכב
י"שר
.ל"ז ל"נו שרפל
י"שרש
הצר
ץרתל
ריתי ןושלה םרטבו ברקי .םהילא והזו רמואש הרואכלד תבית
ותא ותימהל התועמשמ ומכ ותא .ומע ל"ר ולכנתהש ותימהל ויהישכ ומע .דחיב
טעמו החכוה שי שרפל
ךכ
קוספהמ התעו וכל .והגרהנו ורמאש תכלל וילא ותארקל
והגרהגו םידיב רשאכ ויהי ומע .דחיב לבא םא שרפנ
ךכ
ירה
.תורתוימ
תוביתה םרטבו ברקי .םהילא
ירהש
'יה
יד
רמול
ואריו ותא קוחרמ
ולכנתיו
.ותימהע םידיב ויהישכ ומע .דחיב ליבשבו הז ורמא התעו
וכל .והגרהנו ךכלו
בתכ
י"שר
רמולכ .וילא
ותנוכ
ךרצנש
שרפל ובשחש חולשל וילא
,קוחרמ
.התימה אלו ותימהל םידיב
ויהישכ ומע .דחיב 1"פלו ןבומ
ריפש ןוספה
פרטבו ברקי םהילא ולכנתיו ותא .ותימהל ונעימשמש הזב
ולכנתהש ותימהל
קוחרמ םרטב ברקי .םהילא המו ורמאש התעו וכל והגרהנו שי בשייל
.תועמשמה
וניכיש םמצע .הזל לע ךרד
בותכה וכל .הננרנ שיו 'יאר
י"שריפל
פ"ע הנוכ
וז
ןמ
ר"דמה ורמאש ל"זח וסיש וב םיבלכה .וגרהל הזו שוריפ ןוכנ
טושפב
ן
--*א**פ4]ע*-4-
י
ה נ ו ה_כ
ריבהן
קר
זיא
וב .םימ אתיא תכסמב תבש אכ( ): ר"א אנהכ שירד 'ר
ןמחנ
רב
ימוינמ
'ימשמ 'רד םוחנת רנ הכונח החינהש הלעמל 'כמ המא
הלוספ הכוסכ .יובמכו ר"או אנהכ שירד מ"בנר הימשמ 'רד םוחנת
יאמ
ביתכד
רוכהו קר
ןיא
וב ,םימ םימ
ןיא
וב
לבא םישחנ םיברקעו שי .וב אישוקה
תמסרופמ וזי,)ד תוכייש שי
ןיב
'ב תושרד
.ולאה
דבלמו הז השק השרדב
'ינשה
ירהש
ןבואר
רמא לא וכפשת .םד
ןכו
הדוהי רמא המ עצב
יכ
גרהנ
תא .וניחא עמשמ םהירבדמ אלש וצר .וגרהל אלהו תאז הבושח החיצר .שממ
ה1ש המוד
ךי~שמל
שיא שאב
יאדובד
שאה
,ונפרשת ומכו
ןכ
ךילשמה
שיא לע
םישחנ םיברקעו
יאדוב
.ונכשני
ירהש
הכלשהב הסשמ וב .םישחנה םגהו
אתיאד
-ארמגב
הסיש וב ביכ הסיש וב שחנ .רוטפ והז קר ןיאש
ד"ב הטמלש
ןיתיממ
.ותוא לבא
ינירב
םימש חצורל .בשחנ ןכו
אתיא ם"במרב
י"פ
תוכלהמ
חצור הכלה 'י םייסמש .םש לכב ולא
ןיא ןיתיממ
.ותוא
ירהו
אוה חצור
שרודו םימד שרוד ונממ :
שיי
ץרתי
לכ הז דמללו תוכז לע םיטבשה םישורקה ומכ בתכש ן"במרה
ל"ז
קרש הרותה תזמרמ
ןכ
ויהש םש םישחנ .םיברקעו לבא םיטבשה אל
ועדי הזמ
יכ
אל ואר ללכ
ויהש םש םישחנ .םיברקעו 1"פלו ל"צ 'יהש רוב
קומע
ירפ
בשיי
הרוהי מי
37
קומו הזכ אלד אטלש היב .אניע רועישו קחרמה אלד אטלש 'יב
אניע עודי
אוהש םירשע .המא
ןבומו
רבדה
ןיאש
קוליח
ןיב
הבוג .קמועל רכזנכ רפסב
הריצי' קמועד םור קמועו תחת םיוש .םה רועישו קחרמה אלד אטלש 'יב אניע
אוהש 'כ תמא אבומ ארמגב ה~וסב .יובמו
ז"פלו
ןבומ בטיה תוכיישה לש 'ב תושרד .ויאה
ןויכד
רנש הכונח
החינהש- הלעמל 'כמ המא הלוספ הכוסכ .יובמכו םעטהו םושמ קחרמבד לש 'כ
המא. אל אטלש 'יב .אניע הומ שי רמלל תוכו לע םיטבשה םישורקה המר
הזמירש הרותה קוספהב רובהו קר
ןיא
וב .םימ םישחנש םיברקעו שי .וב
ונייה. הרותהש תרפסמ 'יהש
ךכ
לבא םיטבשה אל ועדי הזמ ןויכ 'יהש רוב
קומע 'כ המא אלד אטיש 'יב .אניע
דועו דמלנ
ןמ
השרד הינשה לש רובה קר לע השרד הנושארה לש רנ
הכונח' 'יאר תרבסל 'סותה תכסמב הכוס ב( ):
מ"הד .ןויכו רנבד הכונח הרוקו
חפט
יובמד
אל בושח רקיה הלעמל םירשעמ 'יפאו םא םה לע
יבג
םילתכה
אל אטלש והב אניע םושמ .ירטוזד
יפלו
ל"נה שי 'יאר ארבסל וז השרדמ
הינשה לש דובה .קר
ירהש
רובהב לש םישחנ םיברקעו ויה
ילתכ
רובה תועיגמ
תעקרקל .רובה כ"פעאו אל אטלש וב
ןיע
.םיטבשה
יכהו ימנ
קמועב סור רנד
הכונח. הרוקו חפט .יובמד ר"דעו תוארפרפ ל"י תביתש ק"ר
'יגב אוהו"
קומז 'כ ."המא
כ)4%כ)
ץממ
וזרשיד
ורכשיו .ומע
ךירצ ןיבהל
והמ .ורכשיו םאו
י"שריפכ
'יה
יד
בותכל
.ותשיו המלו דוע .ורכשיו םגו תבית "ומע" השק
ןיבהל
.תויטשפב ל"יו
פ"ע. המ ורמאש ל"זח פ"הע תובטו חבט .ןכהו
ןיא ןכהו
אלא .תבש תדועסש
תבש הכירצ הנכה .הבר עמשמ הומ הדועסש וי ולכאש זא דחיב
ףסוי
סע
'יתא 'יה .תבשב דועו ושרד ל"זה פ"הע רכנתיו .םהילא השענש םהל ,ירכנכ
ןינעהו
אוה
ףסויש
קידצה
יאדוב
התרש הניכשה .וילע םיטבשהו
ויהש
םיקידצ
םילודג
יארוב
ויה םיכירצ שיגרהל
ףכית
רוא השודקה הרושה לע .ףסוי לבא
המ השע
,ףסוי
ןימטה
תא לכ ויתוגרדמ ותשודקו השענו םהי
ירכנכ
אלש הרשת
וילע זא תראה .הניכשה לכו הז 'יה לוכי
ףסוי
תושעל קר
תומיב .לוחה
ךיישש
אתורעתא. .אתתיד
ילבו
ת"לדעתא
ןיא
םג אתורעתא
'אליעלד
לבא םויב תבש
שדוק תדועסב .תבשה הזש רבד עודי תשודקש תבש אעיבק אמייקו םג
ילב
אתורעתא .אתתלד זא אל לוכי
ףסוי ןימטהל
.ומצע
יאדובו
'יה םש תראה
הניכשח התואב הדועסה הגרדמב .הלודג םיטבשהו
ושיגרה
היר השודקה תראהמ
הניכשחי ושענו ז"יע .םירוכישכ לבא אל .ןיימ לבלבתנש םתעד ומכ .םירוכיש
אלב, ולכי
ןיבהל ןינע
תארשה רוא הניכשה חירו השודק הלודג הדועסב .וז
ןויכ
ףפויש, בשחנ םהיניעב
ירכני
שיא .ירצמ והזו בותכש ותשיו ורכשיו .ומע רמולכ
ורכתשנו. םע .ףסוי אלש ורכתשנ םע
ןיי
ו"ח אלא םע חיר ותשודק לק ףסוי
:קידצה
אולה
38
ירפ
ץ;מ הררהי
אולה
םתעיי
יכ
שחנ שחני שיא רשא .ינומכ הז אלפ רמאיש
ףסוי
שוריפב
.לע
ומצע אוהש קסוע .םיפשכב דועו אלפ 'יהיש בתכנ הרותב רבד רקש .הזכ
םג סי קדקדל המל הז תכירא
ןושלה שיא רשא .ינומכ ל"ליהש רוציקב
-יכ
שחב שחנ' .ינא ל"יו
ףסויש
רמא
ןויכמב
אנשיל שחנד
ידכ
'יהיש רשפא
ןיבהל
תועמשמב םירבדה
ןינע
.רחא ואלו אקוד .םיפשכ קר
ןככ
ורמאש ל"זח
ח"תש
ךירצ
תויהל םקונ רטונו .שחנכ אתיאדכ תכסמב תבש ).גס( רמא ל"ר םא
תיאר ח"ת םקונ רטונו שחנכ והירגח לע .ךינתמ תנוכו
ףסוי
התיה רמול
-אלה
םכל תעדל שיאש ח"ת
ינומכ
ךירצ
תויהל םקונ רטונו .שחנכ
ןאכו
שי
יל
םוקמ םוקגל .םכב לבא
ינא
אל םוקנא .םכב
ךכ בשח
ףסוי
קידצה
ןשוריפב
'ךש
וירבי .הלאה לבא
ץילמה
רמא םיטבשהל תויטשפב
ןפואב
ורבסיש
ףסויש
השוע
םיפשכ עיבגב הוה
ךכלו
אוה
ילב
רקי דע דאמל
ילב
.ךרע ליבשבו הז
.םתבנג
ותוא אליממו
ןיא
"אר
ןמ
לקה רמוהו ורמאש
ןה ףסכ
'וגו ונבישה
ךילא
.'וגו
ז"פלו אליממ
ץרותמ
כ"ג אלש בתכנ רבד רקש הרותב :
--*לא~ששס"ןי4-
הכונהל
הכטכמככב
תבש אתיא אתגייפ ש"בד ה"בו תגהנהב
ןירדהמה ןמ
.ןירדהמה
.א"שב
םוי
ןושאר
קילדמ הנמש
ןאכמ ףליאו
תחופ .ךלוהו ה"בו םויפירמוא
ןושאר קילדמ תחא
ןאכמ ךליאו ףיסומ
.ךלוהו רמא אלוע
יגילפ
הב
ירת
יארומא
.אברעמב 'ר
יסוי
רב
ןיבא
'רו
יסוי
רב .אדיבז דח רמא אמעט ש"בד
דגנכ םימי
ןיסנכנה
אמעטו ה"בד דגנכ םימי .ןיאצויה א"חו אמעט ש"בד דגנכ
ירפ
גחה אמעטו ה"בד
ןילעמד
שדוקב
ןיאו
.ןידירומ רמא ח"בבר ר"א
ןנחוי
ינש
םינקז ויה
ןודיצב
דחא השע ש"בכ דחאו השע .ה"בכ הז
ןתונ םעט רירבדל
דגנכ
ירפ
.גחה הזו
ןתונ
םעט וירבדל
ןילעמד
שדיקב ןיאו
.ןידירומ
ךירצ ןיבהל
המ ונעימשמ 'ר
ןנחוי
השעמב
ינשד
.םינקז הנהו
'אנידל
ל"י אקפנה .הנימ םעטלד לש םימי
ןיסנננה
םימיו
ןיאצויה
ל"צ ש"בד ה"בו אל
ימייק
אלא רנא שיא ותיבו ומכ רכזנש 'סותב
.םש לבא אמעטל
ינשד
םינקזה
ל"י
ימייקד
םג רנא לכל .א"וא ל"יו ה"שמד קסופ
ם"במרה
ימייקד
רנא
'יכל
א"וא םושמ אלשד םנתב איבמ ארמגב
ירבד

ןנחוי
השעמב
ינשד
.םינקזה
אלא
יאדו
דמלל הכלהל
ךכד
אוה רקיעה :
מכנמכא
שי ריעהל םג
ןינע
רתסנ הזב .ד"סב ל"יד 'רש
ןנהוי
ונעימשמ
יקופאל
אלועדמ רמאש
ירתד יארומא
.יגילפ אלא
ינשד
םימעטה םירשוקמ הז
.הזב םעסו
ינשה
אוה רקיעה אוהש
ףיסומ ןיבהל
םעט .ןושארה ה"שמד
ירבס
ש"ב תחופ
ךלוהו
דגנכ םימי םיסנכנה
יפל
םהש דגנכ
ירפ
.גחה ה"שמו
ירבס
ה"ב
ףיסומ ךלוהו דגנכ םימי םיאצויה םושמ
ןילעמד
שדוקב
ןיאו
.ןידירומ
לבא םעט
ןושארה
ילב
םעט
ינשה
אוה אתלימ
ייב
אמעט
ירהש
ארכיה שי
ןפואב
הז ומכ
ןפואב .הז
.,
ידכ
ירפ
הכדנחי
הדוהי כ
39
ירכו
ןיבהל ןינעה ךירצ
תערל ןירדהמהש
ד"המהמ םה םידיסחה
ישנאו
השעמ םישועש תוצמה הנוכב פ"ע דוס תמכח .הלבקה
ךכו
אוה .ונינע ש"ב
ירבס
םויד
ןושאר
קילדמ הנמש דגנכ תריפס .הניבה
ןאכמו ךליאו
תחופ
ךלוהו
םויבש
ינשה
קילדמ 'ז דגנכ תריפס .דסחה דע םויבש
ןורחאה
קילדמ תחא דגנכ
-תריפס
.תוכלמה הזו ארקנ דגנכ םימי
ןיסנכנה ןיעיפומו
1"הועל
אליעמ .אתתי ת"בו
ירבס
םוי
ןושאר קילרמ תחא רגנכ תריפס תוכלמה
ןאכמו ךליאו ףיסומ
.ךלוהו
דע םויבש
ןורחאה
קילדמ הנמש דגנכ תריפס .הניבה הזו ארקנ דגנכ מימי
ןיאצויה
ז"הועמ תולעתהי אתתמ אליעל םלועל ןוילעה
פ"ע תדובע
ימדאה יכ
יכ
המ השענש
י"ע
תדובע םדאה אוה אתתמ .אליעל כ"הררע
וחתפ
יי
-ירעש
ק"דצ עודיכ ומרמש לע תריפס .תוכלמה ת"אזב אבי ןרהא
לא שדוקה ד
לכא
הנמ דביב
ילב
םעט אל .יד אלא ךרצנש
םימעט ןתואל
יתש
.תונוכה
לעו הו םיאב .םימעטה אמעט ש"בד
ירבסד
תחוט
ךלוהו
דגנכ
-םימי
ןיסנכנה
אוה םושמ דגנכ
ירפ
.גחה ומכד גח תוכסה אוהש גח
ןוחצנה
לש
לארשי םימשב לע 'עה םירש עודיכ
'דהש םינימ םה למס .ןוחצנה תוכסבו
השענ תראה
ןיויפשא;ו ןהש
'ז תורואה לש 'ז תוריפסה ןיעיפומה ןמ
,םלוע
הניכה לארשיל ו"הועכ םיבשויה .הכוסב םויבש ןושארה
עיפומ לארשיל
-רואה
ארקנש אזיפשא .םהרבאד הז רוא תריפס .רסחה
ןכו
ראשב םימיה אליעמ אתתי
דע תריפס .תוכלמה ךכיפלו
ובירקה
ירפ
גחה םויכ ןושארה
רתוי כ"חאו
'יכב
םוי תחופ .ךלוהו
ןכ ךירצ
תויהל םג תורנב הכונח ונקתנש
ןורכזל ןוחצ3
.לארשי
לע םינויה קילדהל תחופ
ךלוהו
הנוכהב ןמ
הניב דע .תוכלמ
אמעטו ה"בד אוה
ןילעמד
שדקב
ןיאו ןידירומ
ומכ לכב םירבד השודקבש
אתתמ אליעל
ףיסומ
.ךלוהו
ינאשו
גה תוכסה
ןויכ
לכבד הנש הנשו
-שדהתנ
םימשב הז
ןוחצנה
לש לארשי לע 'עה .םירש ומכ ונאש םיילפתמ םדוק תעיקת
רפוש רבדי םימע ונתחת .'131
ןכל
ריפש
ךירצ
תויהל לכב הנש תברקה סירפה
תחופ
ךלוהו
רדסכ
ןיזיפשאה
אליעמ .אתתל לבא הכונחב תקלדהש תורנה אוה
ןורכול ןוחצנה
'יהש
ימיב
םיאנומשחה לע .םינויה
ךכל ךרצנ
תושעל הוצמ
'וז
ומכ לכ תוצמה לע
יפ
ללכה
ןילעמד
שדוקב אתתמ .אליעי
ןיאו
.ןידירומ התע
ןבומ
ירבד

ןנחוי
השעמהמ
ינשד
.םינקזה
ןיאו ןקז
אלא הו הנקש 4ומכח
תמכח הלבקה םהמש שי
ןיבהל
אלד אלועכ
יארומאהש
.יגילפ אלא
,ינשש
םימעטה דחא םה דקיעהו אוה םעט
ינשה
:
ז
שגיו
-
40,
יאפ
,שגיו
הררהי,
ע ש
שגיי
יייא
הדיהי
ימאיי
יב ינירא
.'יגי
דירצ
ןיבהי ןושלה
יב
.יגודא
ל"ליהש אנ וא .אנא םג המ הז
ינזאב
.ינודא המו הז
יכ
ךומכ
.הערפכ
ר"דמבו אתיא 'ר הרוהי 'רו 'ימחנ .ןנברו א"יר השגה .המחימל 'ר 'יסחנ
רמוא השגה .סויפל
ןנבר
ורמא השגה .הלפתל
ךירצו ןיבהל ןינע
הלפתה .ןאכ
שיו שרפל פ"ע רמאמ ל"זח קרפ העברא
ישאר
.םינש
קרד
הבר ד"מ
יתבהא,
יכ
עמשי 'ה תא
ילוק
ינונחת יכ
הטה ונזא
יל
.,וגו הרמא תסנכ לארשי
ינפל
ה"בקה
יתמיא ינא
הבוהא .ךינפל העשב התאש עמוש לוקב .ינונחת
יתולד
ילו'
.עשוהי פ"עא הלדש
ינא
.תוצמב
יל
האנ .עישוהל
ךירצו ןיבהל ןויכמה
לש
תשרד .הבר ל"יו הצורש שרפל המ הז רמואש
יכ
הטה ונזא ,יל
ךכלו
שרוד
יבהא
ןושלב
.לעפנ רמולכ זאש
ינא
עדוי
ינאש
הבוהא
ךינפל
רשאכ התא
עמוש לוקב
ינונחת
ףא
םג
ןפואב ךירצש
תויהל
יכ
הטה ונזא .יל ל"ר פ"עאש
הלפתהש הניא
יוארכ
רובעבל ליפתמהש אוה ומכ
לבלובמ
ומכו רוכש אלו
ןיימ' קר
תמחמ תוגאד .תורצו
ךכלו ןיא
הלפתי וזכ הכ הורפל המימשה
ויגפל
.'תי מ"מ רובעבל תבהא ה"בקה .וינבל לוכיבכ אוה ליפשמ
ומצע הטמו ונ1א
ימשמ
םימורמ ברקתהל תויפל וינב
י"ע
ותניכש .השודקה
ןיזאמו גישקמו
לבקל תלפת לכ
,הפ
וה1ו כ"ג המ רמואש כ"חא
יתולד
ילו
.עשוהי ושוריפש
אוה פ"עא הלדש
ינא
תוצמב
יל
האנ .עישוהל
ךכלו
ורמא ל"1ח עדאהש
ללפתמה עדי
ןימאיו
הניכשהש השודקה תבצנ ותמועל לבקל .ותלפת
ז"4מנ,י
שי
ז'בהי 1ינעה זאכ
הדוהיב הארע הרצהש .הלודג
ןיבהו
הוש
שנוע
ןמ
םימשה לע םעשפ דגנ .ףסוי תמחמו ותרצ אל ותלכיבנ'יה ללפתהל
בושיב תעדה
יוארכ
לכותש ותלפת חורפל אליעל
יהבגב
םימורמ
ינפל
.ה"בקה
מ"מ קזחתה רמאו םירוביד הלאכ
ינפל
ףסוי
'יהיש
ןתועמשמב םג הלפת .ה"בקהל
ז"עו. רמא
יב ינודא יפלכ
.הלעמ רמולכ רובעבל אצמנש
יב
ץוצינ
.תיהולא 11
המשנה תארקנש קלח הולא .לעממ חכב ה1
ינא
קזחתמ רמאל רבדי אנ ךדבע
רבד
ינ1אב
.ינודא בותככ
יכ
הטה ונ1א .יל לוכיבכש ליפשי
ונוא
עומשל
ותלפת
ותקעצו'
י"ע
ותניכש .השודקה לאו רחי
ךפא ךדבעב לע
יתונוע
לעו
ינניאש
ללפתמ בושיב תעדה .יוארכ
יכ
ךומכ
.הערפכ ךומכ
ותועמשמ תוימצע תיהולאה
תרתסנד רשא
יהבגב
.םימורמ ה"ערפו ל"י ותועמשמ .תולגתה 1מרמו לע תולגתה
תיהולאה. הזב םלועה
י"ע
הניכש השורקה
ןי1אהל
בישקהלו תולפת
ירבשנ
בל
ןיאש
םחכב ללפתהל .יוארכ והזו רמאש
יכ
ךומכ
.הערפכ רמולכ תולגתהש
תיהויאה הזב םלועה
י"ע
הניכשה השודקה איה ומכ תוימצע תיהולאה תרתסנה
לבקל' תלפת לכ הפ
ףא
הלפתהש הניא
יוארכ
תויהל הל חכ חורפל
יהבגל
םימורמ
ינפל
.ה"כקה
רשאכו עודי לכש השעמ תובא
ןמיס
.םינבל ל"י הדוהיש חתפ 1א רעשה
לש. תוקזחתה תא1ה
ירורל
תורוד רובע .לארשי ונילעו
ןימאהל
הנומאב המילש
ת"ישהש
ןיזאמ
בישקמו תלפת לכ הפ ומע לארשי
י"ע
ותניכש השודקה
תבצנה. תמועל .ללפתמה
ךכלו
לא ענמי שיא ללפתהלמ ליבשב תרוכש אלו
ןיימ
ירפ
שניו
הףרהי אכ
41
.1יומ3
יכ
אשחר אבל .יעבי בותכו בורק 'ה
5רבשנל
כל
ףגו
יבקל
וזולפת
ומנ, .איהש
ךכלו ללפתי לכ םדא תלפתכ רוד הטה
ילא
ךנזא
ינעישוהו
ן
יק:י5.
יכ
ונילע לא
ךרבע
יבא
.'וגו רמאיו
ךרבע
יבא
.ףגו התעו ואבכ
יא ךדבע
יבא
.'וגו ורירוהו
ךירבע
תא תביש
ךדבע
יבא
.ףגו לכ הז
.האילפ
םאה אל 'יה
יר
הרוהיל ארקש ומצעל
תאו ויחא םשב .םירבע
יכ
ןכ ךרדה
ץרא-
סומינו תוכלמה ורבדב
ינפל
.ךלמ לבא המ הז ארקש םג ויבאל חמכ
םימעפ
ךדבע
.יבא שיו
ץרתל
פדקהב דוע קודקד צלפנ תשרפב ץקמ
רמאנש
אריו כקעי
יכ
שי רבש םירצמב רמאיו בקעי וינבל המל .וארתת
ירה
ארקנק
וא. םשב .בקעי רשאכו
ךא לי,ותה בקעי םיכסהל ודריש רוע םעפה
תירצמי 9ע
ןימיגב ףלחתנ
לע םשה .לארשי רמאנש רמאיו לארשי המל םתוערה
יל
.'וגו
רמאיו הדוהי לא לארשי ויבא .'וגו רמאיו םהילא לארשי םהיבא כ"צ אופא
תאו, ושע .'וגו המל הנתשנ זא ומש ארקהל םשב .לארשי
ל"יו הנהד רבר
ןבומה
רשאכש ורפס םיטבשה בקעיל הרצ השרחה ןמ
לשומ, .םירצמ
יכו
לואש לאש שיאה ונל ונתדיומלו .'וגו סגו הז רבד
ןבומה
רוע:עש לעש ויו
ינפ
ףסוי
'יה המור תחפשמל פירבעה אלו 'יה רהרחש לכ
ךכ
ומכ
ישנא
.םירצמ לכמ הז ובשח
םיטבשה
ןיאש
הז
יכ
םא הזש לשומה אוה
ערומ .ושע
ךכלו
אוה ערוי לכ תחפשמ בקעי
ןכו
המ עריאש
.ולצא
רדחפו ה:מ
ילואש
ררועתנ םדגנ תאנש ושע
-עשרה םקנהל םהמ ליבשב האבש .הפשיה
ךכיפלו.
רסא בקעי העיגהש תעה שמתשה~ םע םשה .יארשי
ןויכ
והשש 5ש ושע
וכיב רמאו ול אל בקעי רמאי דוע
ךמש
יכ
םא לארשי
יכ
תירש פע קיהלא
םעו םישנא .לכותו ליבשבו הז ספת וא בקעי תלוגס םשה לארשי
ירכ
קצנל
חכב. הז סשה וחכל לש .ושע
ו"פעו שי
ןיבהל כ"ג המל רמא הרוהי
ינפב
ףסוי ךרבע
.יבא השעש
הרוהי, ומכ השעש בקעי תעב ותארתה םע ושע אריו וינפמ צרקש וא ופןעל
המכ. םימעפ
ךרבע כקעי רותב הלוגס
ךכשל
תמח .ושע
ןכל
השע םג הדוהי ךס
ובשתב. דמועש
ינפל
לשעכ םירצמ אוהש וערומ
לש .:שע הובש ךכתשי
ומעכ :
רמאיו,
ףסוי
ותבכרמ ףגו
אריו וילא לפיו לע ויראוצ .'וגו
י"שריפ
לבא לקעי
אל לפנ לע
יראוצ
ףסוי אלו .וקשנ ורמאו וניתובר
"הש
ארוק תא .עמש
הנהו דבלמ םיקודקרה שי תושקהל אלהש
ןינע
תאירק עמש רלונ כ"חא תעשב
תריטפ .בקעי אתיארכ ר"דמב
יחיו
השרפ ח"צ לע קוספה ועמשו לא
יארשי
.םכיבא. רמא רזעלא
ןב
יוחא
ןאכמ
וכז
יארשי
תאירקל .עמש העשב
"הש
בקעי
וניבא רטפנ
ןמ
םלועה ארק ב"יל וינב רמאו םהל ועמש .'וגו
ימש
שי
םכבבלב תקולחמ 5ע ,ה"בקה
ורמא ול
עמש 5ארשי וניבא םשכ
ןיאש ךבלב
תקולחס: לע ה"בקה
ךכ ןיא
וגיבבלב .תקולחמ אלא 'ה וניהלא 'ה .דחא
ףא
אוה
שרהס. ויתפשב רמאו
ךורב
םש .ו"למכ
ירה
עמשמ
ןאכמ
םרוקש הזל אל

ריע
ןינע
תאירק .עמש רועו שי קרקרל
יתשד
תוביתה אריו וילא תוארנ .רתוימכ
י"שרו
שריפ
ףסוי
הארג לא .ויבא
ךירצו ןיבהל המ הצור הזב :
שיד
שיפל פ"ע אתיאר ק"הוזב ה"בוק אתיירואו לארשיו רח .ןוניא קודיו
רובעבק הז ונא םירמוא התא דחא
ךמשו
דחא
ימו
ךמעכ
לארשי ןוג
ףחא
.ץראג_ ל"יו
סעט
רבדה
יכ
ד"הא 'יגב .ג": והזו התא .ר"הא ה"בקהש שי גל
נ"י
42
ירפ
שגיר
הרוהי
ג"י תודמ ,םימחרה
ךמשו
.ד"חא וו הרותה השודקה עודיכ לכש הרותה ראיה
ויתומש לש .ה"בקה תשרדנו ג"יב .תודמ לארשיו
יוג
ד"חא
ץראב
םשרושש
-ד"חא
הז בקעי וניבא םע ב"י
יטבש
ןורושי
םהש רפסמב .ג"י הנהו
יכ
הז רשאכ -ב"יה
םיטבש םה תגרדמב הנומא ."שולקה לבא םא ו"ח אצמנ לוספ הזיאב טבש
י"ע
םירקשמש הנומאב .השודקה זא רסחנ לארשיב רפטממ ג"י פגפנו דחאה -לש
יוג
רחא .ץראב
והזו לאשש בקעי וינבל םדוק .ותריטפ אמש שי םכבבלב תקולחמ לע
ה"בקה ז"יעו םגפנ ראותה ד"חא .םכלש ו"ע ובישה ומכ
ךבלבש
ה"בקה .דחא
ןכ
םג ונחנא תגרדמב ד"חא
יכ
לכ םיטבשה םידמוע תגרדמב הנומא
.ךושודקה
יוארכ
.םהל ז"פעו
ןבומ
ירבד
שרדמה
ןאכמ
וכז לארשי תאירקל .עמש ל"ר
ןאכמש
אוה דוסיה לש תאירק עמש דסיתנש לע הז לכש םיטבשה םהש
.ללכ
לארשי םידמוע תגרדמב הנומאה השודקה לש תודחא ארובה .ש"תי ז"יעש 'פיואר
ארקהל
יוג
דחא
ץראב
התואב תלעמ ראותה לש ה"בוק .דחא ומשו .-איהש
הרותה השודקה דחא :
לכצנ
הי שי
ויבהי
המ השענש השיגפב איהה עגרב הארש בקעי וניבא .תא
ונב
ףסוי םעפב .ןושארה
יכ
םנמאה רשבתנש בקעי
ףסויש
.יח מ"מ
.היה
ובל ופקנ
ימ
עדוי המ השענ
ףסוי םש 0ירצמב םוקמ האמוט הלודגה דע תארקנש
תורע
ץראה
.עודיכ
ימ
עדוי םא דמוע אוה דוע ותקדצב וא .אל 'יהו .גאוד
בקעי
ילואש
לפנ
ףסוי
ו"ח
ןמ
ותשודק ותנומאו תודחאב ארובה .ש"תי
-ז"יעו
םגפנ תגרדמ תודחאה לש
יוג
דחא .ץראב
ןויכ
רסחנש רפסממ .ד"חא 'יהו
.בקעי
הפצמ קקותשמו תוארל
ינפ
ףסוי
ריכהל תגררמ .ותשורק לבא םג ףסוי ןיבה
-המ
בלבע בקעי הלגתנו
ינפל
ויבא
ףקותב
.ותשודק והזו בותכש אריו .וילא 'יפ
הארתהש וילא ומכ אוהש .תמאב דוסו הז זמר
י"שר
קתמב ונושל בתכש
ףסויע
הארג לא ."ויבא והז
ןושלמ ןיארנ
.םירבדה םעטהו אצמש
ףסוי ןח
יניעב
בקעי רובעב תגרדמ .ותשודק
התעו
ןבומ
רשאכש האר בקעי תא
ינפ
ףסוי
תגרדמב .ותשודק ףסויו
:םע
ראש םיטבשה םהש דחי רפסמב ד"חא
ילב
םגפ ובבוס תא בקעי
.םהיבא .הלגתנ
זא
ינפל
בקעי דוסיה לש תאירק וימש אוהש התא דחא
ךמשו
דחא לארשיו
יוג
דחא .ץראב ומכ השענש כ"חא תעשב .ותר'טכ החמשבו הבר 'יה וא
ןווכמ
_בקעי
תא דוחיה לודגה לש 'ה וניהלא 'ה .דחא ז"יעו הלעתנ זא תגרדמל לוטב תושיה
תריסמו .שפנה בותככ דחא דחאב ושגי חורו אל אבי .םהיניב אליממו
עלתסנ
ונממ
ןינע
תוימשגה קשנל תא .ףסוי והזו דוסה
ירבדב
וניתובר םרמאב זאש 'יה
בקעי וניבא ארוק תא .עמש

השיגפבש וז השענ אלימט ולצא
ןינע
דוחיה
'לש
תאירק .עמש ךכלו
אל הלע זא לע ותעד קשנל תא ףסוי
:
ינ:בך
הדוהי רע
זנואו
הלשו
ץרפו
חרזו תמיו רע
ןנואו ץראב ןענכ
ויהיו
ינב
ץרפ ןורצח
.לומחו שי קדקדל תביתב ויהיו איהש תרתוימ ל"ליהש
ינבו
ץרפ ןורצח
.לומחו הלעו לע
יתעד
רשפאש בשייל פ"ע
ירבד
ק"הוזה תשרפב
ירחא
ר"א אבא ביתכ רועלאו
ןב ןרהא
חקל ול תונבמ לאיטופ ול השאל דלתו
ול תא סחנפ הלא
ישאר
תובא םיולה .םתוחפשמל .הלא אהו סחנפ
יודוחלב
.הוה
ביתנו
ישאר
תובא .םיולה אלא
ןיגב
בדנד והיבאו תתימ
ןוהמרג
.ותימ בוהימ
ןוהשפנ
ירפ
שניו
הרןהי ככ
/43
ןודשפנ
אל ותימ .'וכו
ןינעהו ןבומ םהינחמשנש ורבעתנ ונקתתנו
סחניפב
'ראובמכ
.םש ז"5לו רעפא רמול םג
ןאכ ךכ תומוונש רע
ןנואו
ונקתתנ
י"ע
לוגלג
ךורצחב
לומחו
ינב
.ץרפ עודיכו דוסב תוצמ .םובי והזו רמואש תמיו רע
ןנואו ץראב ןענכ
ויהיו
ינב
ץרפ ןורצח ,לומחו רמולכ תומשנש רע
ןנואו
ושענ כ"חא
ינב
..ץרפ
שיו לואשל עודמ אל ולגיגתנ
ץרפב חרזו ומכ אוהש
ןינעה
רוסב תוצמ
.םובי ז"ע ל"י רבדש הז הלות תבשחמב .םביה
יפלו
הרוהיש אל התלע
.ללכ
לע ותער
תעשב השעמ תאזש איה רמת
בושחלו
ןינעב
תוצמ ,םובי
ךכל 'אל
וכשמתנ תומשנ רע
ןנואו ץרפל
.חרזו קרו רחאל המתנש רוסה רמגנ הז
ןוקתה
י"ע
תבשחמ
ץרפ
.רוכבה לכ הז
ינא
בתוכ לע
ךרד
רשפא םגה אוהש בורק תמאל .:
%ם541פק=%
ו ה
ץרביו
תא
ףסוי
רמאיי .'וגו
ךירצ ןיבהל
המ התיה
ןאכ הכרב .ףסויל םג
ליא
ןבומ ןויכמה לש ארקיו םהב
ימש
םשו .יתובא ל"יו הנהד בקעי ןץפח
ןאכ
ויתוכרבב עיפשהל השנמב םירפאו השודק הלורג םתולעהל תגררמל וינב
יטבש
,ןורושי
לבא התיה העינמה השנמש םירפאו אל ויה וינב קר
.וירכנ
ןיאו ןירוק
תובא אלא .השלשל לכו המ םיפנעהש םיקחורמ
ןמ ףוג ץע
ננייחה
טעמתמ םהב תראה .השורקה
ןכל ךרצנ
בקעי תושעל ומכ המרקה
ןינעל
.הז
ונייהו תולעהל הלחת תא
ףסוי
התואל הגררמ הלורגה לש .תובאה ז"יעו
'לכוי
כ"חא םירהל תא. השנמ םירפאו התואל הגרדמה לש ,םיטבשה והזו
ןינעה
לש
ךרביו
תא
ףסוי
רמאיו הילע םיהלאה רשא וכלהתה
יתובא
וינפי םהרבא 'קתציו
םיהיאה העורה
יתוא
.'וגו תאז איה הכרב
ףסויל
וכריבש 'יהיש
ילכ יואר
עפשויש וב תראה השורקה לש םיהלאה רשא וכלהתה
יתובא
וינפל שהרבא
.קחציו םגו תראה השורקה לש םיהלאה העורה
יתוא ירועמ
דע םויה .הוה
ונינעו
ףסויש
הלעתי תגרדמל תובאה עפשויו וב תראה 'ג תוריפסה רסח דורובג
תראפת
ןהש
שרוש השודקה לש 'ג .תובאה רחאו הלעהש תא
ףסוי
רתכרבב
תגרדמל תובאה רמא הכרב לע השנמ םירפאו הלעהו םתוא תגררמל .םיטבשה
והזו רמאש ארקיו םהב
ימש
םשו
יתובא
םהרבא .קחציו
ונינעו
י"עש
.הלעתנש
ףסוי
תכרבב בקעי תגרדמל .תובאה
ןכל
ומכ ארקנש
ימש
םשו
יתובא
םהרבא
קחציו ראשב םיטבשה ונחנאש םהיתובא םהו םינושארה.תורלות .ונלש
ןכ
ארקי
םג השנמב םירפאו
ימש
םשו
יתובא
םהרבא קחציו וליאכ 'ג תובאה םה
םהיתובא םהו תודלות םינושארה ונלש :
ןןיובז
ףוחי
םימי
ןכשי
.'וגו רכששי רומח םרג .'וגו םידקה
ןלובז
.רכששיל
ןכו
תברבב השמ חמש ןלובז ךתאצב
רכששיו .ךלהאב לבא םילגרב ןכו
תכונתנ םיאישנה םדקוה רכששי .ןלובזל
ךירצ? ןיבהל
םעט .רבדה ל"יו פ"ע
עודיה רכששיש
ןלובזו
ושע .תופתוש רכששי רמלי הרות ןלובזו ךמתי
ותוא
.הסנרפנ אצמנ עפשהש תכרצנה רכששיל תעפשנ
י"ע
רוניצה לש .ןלובז ןינעו
44
ירפ
יהיו הרוהי
הכרבה איה חכ תכשמה עפשה רוקממ תוכרבה םלועל .הזה התע
ןבוי פעט
רבדה
ןינעבש
תוכרב
ךרצנ
םידקהל ןלובז
.רכששיל
ןויכ
י"עש
רוניצ לש
ןלובז ךשמנ
צתעס םג רובע .רכששי לבא לכב ראש םינינע
יאדו
יואר
םידקהל
רכששי'
ןלובזל
ינפמ
תזבישח
4דמול
.הרותה
הזבו שי
ןיבהל
כ"ג םעטה
ף"קז
לודג לע סשה
ןלובז
כ"אשמ ראשב
.םיטבשהל
יכ
תינבת
ףקז
לורג אוה רוניצ רשי םע 'ב .תודוקג ןעמל
עדי
ןלובז
רכזיו עפשהש עפשנש וילא
י"ע
רוניצה ולש אית אל ורובע .דבלב
יכ
ופא
רובע םהינש
ןלובז
.רכששיו
ךכלו
לא בושחי ןלובז ןתונש
רכששיל הבדג וא
.הנתמ קד
ןתונט'
ול וקלה
יוארה
עיגמהו :ול
ךד3,
שי חיכוהל
ןאכמ
הצילמ הבוט רובע .לארשי הנהד אתיא תובאב
יבר
רזעלא
ןב
הירזע רמוא םא
ןיא
המק ןיא הרות םאו
ץא
הדות
ןיא
.חמק
ןבומ'
רבדה לארשיש םינעוט םיעבותו םא
ןיא
חמק
ןיא
.הרות ת"ישהש עיפשי
םהי םדוק הסנרפ כ"חאו
ודמלי .הרות םימשבו אמתסמ שי םמעוט
ךופיהל
םא
ץא הרות ץא
,חמק
לארשיש ודמלי םרוק הרות כ"חאו
ןתני
םהל .הסנרפ םגהו
ע"בארש ריהה םדוקמ םא
ץא
חמק
ןיא
.הרות מ"מ שי םמירטקמ
ןלנמ ךכש
אוה אמליד אכפיא .ארבתסמ לבא הזמ בקעיש מיבא
ןכו
השמ ונבר ומידקה
קובז רכששיל שי היאר
תכנש
רבדה ומכ זהש רי .ע"באר קדצהו םע לארשי
ה"בקהש
ךידצ ןתיל
םדרקמ לארשיל הסנרפ
ץיעו
ודמלי הרות :
ם*ז
וסכש
יובסי
יהה
סמל .דבוע שי קדקדל עודמ רמא
יהך
אוהש
תשל
ועצ
ל"ליהו היהו ןושל
.החמש ל"ה
ךרדב
זמר פ"ע אתיאש שרדמב לנבסל
הלוע לש .הרות
ןויכמהש
אוה ז"יעש הטיש ומכש לובסי הלוע לש .הרות וא
"יהיו"-
רמולכ רעצה הרצהו 'יהי אליממ סמל .דבוע סמל
ןושל
.הסונמ רע?הש
הרצהוו וסוני .וינפמ וא סמל רעצהש הרצהו וסמי אליממ סמהכ גנוד
ינפמ
בעא
עודיכ הרותהש תארקנ שא בותככ ונימימ שא תד ומל ן
ז
תתפתו
ףרפ
תומש
הףצדי
-
גכ
45
של מכ עזר
חתפתר
יהאיתי
תא רליה .'ונו קודקרה עורי ל"צהש ארתו תא
*דליה
תויתואהו 'ה
ף
תוארנ .תורתוימכ ר"רמבו איבמ אישוק .וז ל"זו
ארתו אל רמאנ אלא .והארתו ר"א
יסוי
רב אנינח התארש ומע .ה'ניכש רמולכ
והארתו הניכשל םע .רליה .כ"ע הרואכלו
ןיא ןבומ
.וצורית
יכ
אלה והארתו
אוה
ןושל
.רכז הניכשו איה
ןושל
.הבקנ שיו בשייל ותנוכ הנהר םג ק"הווב
השקמ אישוק .וז
ץרתמו
יכה
.אנפילוא אמ'שר אכךמר אתינורטמו אחכתשא
היב
ןוניאו
אמושר ו"אוד .א"ה .כ"ע
ךירצו ןיבהל
תנוכ .ק"הוזה לבא שי
ןיבהל
וצוריתש לש שררמה ץוריתו ק"הוזה רח .אוה עוריכ שרושש תמשנ השמ אוה
תריפסב
ת"ראפת;ו הרוקמש אוה תוא
ן
לש םשה ה"יוה .ה"ב רוקמו הניכשה
השורקה תארקנש
ןושלב ק"הוזה םשב אתינורטמ איה תוא
ץד
הנורחא לש
םשה ה"יוה .ה"ב אצמנ תמשנש השמ םע תראה הניכשה השורקה
ןוניא
אמושר
אכלמד אתינורטמו ארקנש אשדוק ה"ב .היתניכשו ז"פעו
ןבוי כ"ג תנוכ ח"ביר
ורמאב רמולכ והצרתו הניכשל םע .רליה ל"ר רובעבש הז אב זמרה
יתשב
תויתוא תורתיה
ן

ןויכ
תואש
ן
זמרת לע שרוש תמשנ .השמ תואו
ץד
זמרת
לע הניכשה ,השורקה
ךירצו ןיבהל
לכש הז עירומ ונל בותכה קר
ןעמל
.תער
לבא תב הערפ
יאדו
אל הריכה .תאז רבתסמו ומכ אבומש רואב םייחה לעש
הרותה התארש ומע רוא :לורג
*ךמכ14יד וייא 'ה המ הז
ךריב
;ףגו
ירכ
ןיבהל
םעט 'ג
תותוא .הלאה הטמב
תערצב םימבו ל"נ םהש םירומ לע תלשממ ה"בקה לכב לבתה .האולמו
ירכ
איצוהל םבלמ לש לארשי וחכשש הנומאה תורחאב ארובה לשומה גכב
ויהו םיעקושמ ומכ םירצמה הנומאב תשבושמה לש
יובר
,תוהולא
ונייהר
םיכאלמש םירשו םימשבש םיבכוכו תולזמו םה םילשומ .ז"הועב רע הערפש
ראפתה אוהש הבכרמה הולאל ארבש רואיה .סולינ רובעבו הז ועקתשנ לארשי
ט"מב ט"ש
ןויכ
ונימאהש
יוברב
תוהולא ומכ
ייוג
.ץראה רע רמאנש םהילע
איצוהל
יוג
ברקמ .יוג לעו הז גאר השמ םאש עיצי
ינפל
לארשי
ןימאהל
תורחאב .ארובה אל ונימאי
ילב
תותוא .םיתפומו
יכ
ףילחהל
הנומא אוה רבד
.השק רובעבו הז הוצ ול ה"בקה תוארהל םהל ןתוא
ןג
תותואה ז"יעש וניבי
תלשממ וחלשמ אוהש לשומ .לכב
םעט רברה
יכ
לכ םירברה םיאצמנה לע
?ראה
םיקלחתמ פ"ע
יקוח
עבטה
השלשל .םיגיס םהש םיקצומ םיריוא .םילזונו
ןתואבו
'ג תותואה וריכי ועריו
שיש ארוב רחא אוהש לשומ .לכב תוא
ןושארה
הטמהב אוה
יכ
ץע
בשחנ
גוסהב לש ,םיקצומ הזבו תואה וארי תלשממ ה"בקה קצומב וכפהל וליפא עע
לעב
יח
םגו וריזחהל לא .קצומה תוא
ינשה
תערצב אוה תוארהל ותלשממ
.םיריואב
יכ
תערצ האב
ןמ
לוקלק ריואה תיחשמה תא םר .םראה
ןכו
בתכ
ן"במרה
לעש הרותה תכמב
ןיחשה
לע קוספה היהו .קבאל 'יהיש קבאה רשא
השעי
ןמ
תופה ומוקמב
ןתונ ןיחש
לע לכ
ץרא
םירצמ הקלהש תא ריואה
תושעל
46
ירפ
תומש
הרוהי
תושעל .ןכ תוא 'גה תוכפהתה םימה םרל אוה תוארהל ותלשממ
*סילזונב
ןעמל
ונימאי תודחאב ארובה אוהש לשומ לכב רדשמו
יקוח
עבטה ונוצרכ :
4ף,כל4יד:
וייא 'ה המ הז
ךדיב
רמאיו הטמ .ףגו
ךירצ ןיכהל
םעטה לש 'ג
םיתפומ .הלאה ראבתיו ר"סב םדקהב הזיא .םיקודקד
)א עודמ קיספה
ןיג
תוא
ןושארה
ינשהו
רמול
ןעמל
ונימאי
יכ
הארנ
ךילא

יהלא
םתובא
'וגי הרואכלש הארנ םוקמש הז קוספה תואי רתוי רחא
ןינע ינש
.תותואה
רחאו. םויס קוספה ונימאהו לוקל תואה
ןורחאה
ל"ליה ונימאיש
יכ
הארנ ךילא

יהלא
םתובא ,'וגו
)ב המ הז רמאש לוק תואה
ןושארה
לוקו תואה .ןורחאה
הזיא לוק 'יה .םש
עודמו תואב 'גה אל רמאנ .לוק )ג עודמ תואב 'גה
ךופהל
םימ םרל אל רמא
ילוא
אל ונימאי םג .וא המב קזח תוא 'גה
ןמ
'ב תותוא
.םינושארה םאו שי םעט אוהש תמאב רתוי קוח כ"א 'יה
יד
תואב 'גה רבלב :
ירנכי,
זרתי
יכ
הז ל"י
ינשש
תותוא םינושארה ויה
עגונב
יפלכ
ת"ישה
יפלכו
םעה .לארשי אוהו תואש
ןושארה
עגונ ןינעב
קוזיח הנומאה תודחאב
ארובה .'תי
יכ
ללגב תוכירא דבוכו תולגה ועקתשנ לארשי ט"מב
ירעש
האמוט
ןוי3
חכתשנש םהמ הנומאה תורחאב .ארובה ומכו םירצמה
ןכ
לארשי
ונימאה שיש
יתש
תויושר לעופ בוט לעופו .ער רבדו הז עודי
ןמ
ק"הוזה םישרדמו תכש האמוטה
ללכב ארקנ םשב שחנ לע םש שחנ .ינומדקה אוהו שרושה לש לכ
ינימ
תואמוט
םיפשכו הדובעו .הרז ומכ רמאנש לצא םעלב אלו
ךלה םעפכ םעפב תארקל
.םישחנ
ומכו אבומש ר"דמב הרמא ול הנורטמ 'רל
יטוי יהלא
לודג .ךיהלאמ
רמא הל .המל הרמא ול העשב הלגנש םכיהלא השמל הנסב ריתסה השמ וינפ
אלי .רתוי לבא העשב הארש תא שחנה אוהש .יהלא דימ סניו השמ .וינפמ
רמא הל אלה וניהלאמ אל 'יה
ול השמל םוקמ :חורבל
הז:בי זבוי
הנוכ הקומעה לש תוא
.ןושארה תכיפה הטמה שחנל ןמו
שחנה
.הטמל רמלל הוב
יארשיל
תעד המב עגונש
יפלכ
.ת"ישה םניבהל שחנהש
םע לכ ויתוחכ
ןיא
אוה תושר
ינפב
.ומצע קר רוקמש ואצומ אוה
ןמ
הטמ
םיהלאה תדמ
ןידה
השקה לש ה"בקה ארבנש
ידכ
שינעהל לע ורי .םיעט,רל
ומכו רכונש ק"הוזב פ"הע םיהלאהו השע
וארייש
.ויגפימ המ .השע השע תא
שחנה- ארשס, ארחא םע לכ תוחכ האמוטה
ידכ
אלש 'יהי םלוע .רקפה הובו
ליפ;7 המיא רחפו לע לכ
יבשוי
.יבת הצרישכו ה"כקה רעבי חור האמוטה
ןמ
זראה
שחנהו
ךפהי
הטמל .םיהלאה ותויהל ללכנ .השודקב
ךכלו
הוצ ה"בקה השמל תישאר לכה תוארהל לארשיל תואה לש תכיפה
הטמה שחנל שחנהו .הטמל םתוארהל ןיאש
שחנה תושר לשומו
ינפב
.ומצע
ןיאו יתש
תויושר .םימשב קר לכהש הלות תושרב ארובה רחא דיחי .דחוימו
הזבז ןבומ
המ רמאנש רחא הו תואה .ןושארה
ןעמל
ונימאי
יכ
הארנ
ךילא 'ה
יהלא
םתובא .'וגו
ןויכ י"עש
הו תואה
ןושארה
לקנ 'יהי םדמלל תעד
ןימאהל
תודחאב ארובה ומכ ונימאהש םתובא :
תואי
ינשה
יש
תערצ איה המב עגינש
יפלכ
םע .לארשי םניבהל אלש ושאיתי
בושחל
ףיא
לוכי תויהל ה"בקהש רחבי םעב םשוגמ הזכ עקושמה לכ ךכ
תאמוטב .םירצמ םעטו רבדה אוה
יכ
ומכ םשהש שחנ אוה םש ללוכה לכ
ינימ
תזחכ
ירמ
תדמש
הדוהי דכ 47
תוחכ4 האמוטה .םיפשכהו
ןכ
םשה תערצ אוה םש ללוכה לש תאש תחפס .תרהבו
ןהש
דגנ 'ג תוריבעה האנק הואת .דובכו
יכ
תאש ותועמשמ תואשנתה הצורש
תויהל' הובג
ינינעב
ז"הוע אשנתהל לע ראש םישנא
י"ע
ותאנק רחאל הובגה
.ונממ תחפטו ותועמשמ-
חפסנש ךשמנו
לכי תוואת ז"הוע
ילב
.השוב תדהבו
ותועמשמע תוריהב תופיתהו
ינפב
םישנא
ידכ
וקלחיש ול .דובכ ולאו 'ג תורמ
תוערו
ןה
יבא
תובא לכל .תוריבעה
ןרובעבו
אב שנועה לש 'ג
ינימ
.תערצ
ךכלו
אג תוא
ינשה
תורוהל לארשיל
יכ
ומכ תערצהש האב לע םדאה שנועב תודמ
תוערה בלבש
ןהש
האנק הואת .דובכו
ןכ
האופרה תערצל
"ולת
.בלב איהו
הבושתה בותככ ובביו
ןיבי
בשו אפרו .ול
יכו
ןינע
הז דמינ
ןמ
תואה .ינשה
תאבהבש ודי לא קיחה אוהש דגנ בלה לוכי תויהל שנוע תערצה םא אצמנ
בלהצ האנק הואת .דובכו ומכו
ןכ
לוכי תויהל תאבהב ודי לא קיחה איצויש
םשמג האופר תערצהל םא השעי הבושת
ןקתיו
תודמ תוערה .בלבש
יכ
רקיעה
אוה' בל בוט אנמחרו אבל .יעב
ןמו
תוא הזה
ודמלי לארשי הניב שיש הוקת
םהי ואפריש ורהטיו
ןמ
תאמוט םירצמ
י"ע
.הבושת
והזו רמאנש 'יהו םא אל
ונימאי
ךל
אלו ועמשי לוקל תואה .קשארה הז
לוקה
ונייה לוק השמ היהש ךירצ
םדמלל תעד
ןיבהל
םעטה לש תוא
ןושארה
אוהש
ןעמל
ונימאי תודחאב ארובה איהש תנומא תובאה םהרבא קחצי .בקעיו
אלו ונימאי
ירבר
השמ
יכ
ורמאי המ ונחנא תומדהל וניתובאל .םישודקה אלהש
ונחנא םיעקושמ תאמוטב .םירצמ תאזל רטאנ ונימאהו לוקל תואה .ןורחאה הז
ולוק
יש
השמ
י"עש
תוא
ןורחאה
םדמלי תער
ןיבהל
לוכיש תויהל
ךכ
תאצל
ןמ
האמוט;ו סנכילו לא השודקה
י"ע
.הבושת הזבו ץרותמ ןושלה
לוק תואה
ןושארה
לוקז תואה .ןורחאה לוק תוא
ןושארה
אוה םרמלל
ןינע
הנומאה תודחאב
.ארובה
לוקו תואה
ינשה
אוה םדמלל
ןינעה
לש בשו אפרו ול :
הצרנו
יבינ
זינעב
תיא .מה שיי
ימול
הזש תוא 'גה אל אב ליבשב רמלל
לארשיל הניב רבדב הנומא
י"ע
ולוק
יש
.השמ קר אוהש אב
ךררב
הצע
הפורתו לעש
ודי ומישי בק
ןימאהל
לוקל
ינש
תותוא .םינושארה םעטו רבדה אוה
ה"בקהש עדי רובעבלש רצוק תור הדובעו השק ויה לארשי לפשב בצמה דאמ
םוריע, .הירעו ויהו םיסכמ םהימירעמ
ןיטוטרמסב
ייולב
.תובחס
יכ
אל 'יה םהל
תועמ תונקל .תולמש רובעבו ויהש כ"כ
יכומנ
חור אל סנכנ םהינזאב ולוק לש
השמ םינינעב םיילכש דמלנה
ינשמ
תותוא .םינושארה
ידכו
תואשנל טעמ םחור
הכומנה, אב תוא 'גה
ןמ
תכמ םד םעידוהל ז"יעש ורשעתי בורקב וגישיו
יד
ףטכ.
תונקל תולמש תוכרצנה .םהי
ןכו
אבומ ר"ומב .אדאו ר"א
ןיבא
יולה
.יברב
תכמס םד ורישעה .לארשי דציכ
ירצמה
לארשיו תיבב רחא תיגיגהו האלמ .םימ
ירצמהשכ,
ךלה
תואלמל
ןותיקה
הכותמ האיצומ האלמ .םד לארשיו התוש םימ
ךותמ
.תיגיגה
ירצמה
רמוא זל
ןת
יל
ךדיב
טעמ םימ
ןתונו
ול ושענו .םד רמוא
ולי התשנ
ינא
התאו
ןמ
הרעק .תתא

לארשי התוש םימ
ירצמו
,םד היהשכו
חקוו לארשימ םימדב

התוש .םימ
ןאכמ
ורישעה .יארשי
הזבו שי
ןיבה?
המ רמאש ה"בקה .השמל היהו םא אל ונימאי םג
ינשל
תותוא", הלאה אלו
ןועמשי
.ךלוקל תבסו רבדה איה לפש םבצמ
יכומנו
.תור
ןה
ליבשב. הז הארת םהל תפומ 'נ לש תכיפה םימה םדל רובע .םירצמה
ןעמל
עיבי
ורשעתיש
48 .
ירפ
.
,
זהמש.
,-
הדוהי
ורשעתיש ז"יעז:בורקב אשני םחור ומיש,ו בל' עומשל ןיבהלו
ולוק לש
:השמ
דומילהב אצויה
ןמ
ינש
תותוא םינישארה :
קדל5ןרר הרפצ רצ תרכתו תא תלרע הנב עגתו ולגרל רמאתו
יכ
ןתח
םימד
-התא
.יל
ךירצ ןיבהל
הזיאל
ןינע
רפסמ בותכה
ךכש
.הרמא הזיאו םעט התיה
הכירצ
ןתיל ליבשב םויק תוצמ .הלימ םג
ןיא
קרקודמ המ הרמאש התא .יל
ןהד
יפל
שוריפ םוגרתה
ןהו
יפל י"שריפ
התיה הכירצ רמול התא ונל
ןויכ
רבדהש
עצנ .םהינשל דוע שי קרקרל עודמ התקל רצ .לומל םולכ ייה רסח
'םהל
הזיא .ןיכפ
שיו בשייל פ"ע אתיאד תכסמב ז"ע )ז"כ( אתגולפה םעטב
ירכנד
אל
_.לומי
בר רמא םושמ התאו תא
יתירב
.רמשת
'רו
ןנחוי
רמא ביתכר לומה .לומי למה
אוה .לומי
יאמ
.והייניב אכיא והייניב .השא ברל אכיל השאד ואל תב הלימ ..איה
'רלו
ןנחוי
אכיא אתתיאד
ןאמכ
אליהמד .אימר
ןיאו
היב הכלה .הרורב ר"רויבש
ר"סר קסופ רבחמה 'רכ .ןנחוי א"מרהו קסופ .ברכ הנהו אבייא ברר
:המדמש
תוצמב הלימ השא .ם"וכעל אצמנ םאש הלמ השא
ןיא
הז םויק תוצמ .הלימ
ךרצנו
רוזחל לומלו םעפ תינש ונייהד תפטה םד ומכ
ןירהש
אוה םא למ .ם"וכע
כ"או
ןיינמ
החקל הל הרפצ וזיא ייאר
וא זמד השאר תרתומ -לומל
תטיטכ 'ר .ןנחוי
םנמא הרפצ תמכתומה התארה תחיקלב רצ לומל תוצמש הלימ בויחה הל
ומכ
.הלעבל
ןעי יכ
םשה הרפצ זמרמ לע .הז .יפל םשהבש הרפצ שי .תויתואה
ר"צ .ה"פ הלימ 'יגב .ה"פ והוו הנתנש םעט הרמאו
יכ
ןתח
םימר התא
.יל
ל"ד הוצמהש לש
ןתח
םימר ונייה תוצמ הלימ
ךייש
םג
יל
תסישכ 'ר .ןנחוי
.יל
.ימשל ןנש
הרומ
ימש
.הרפצ
ףוריצ
ר"צ .ה"פ ה"פו
'מינב
.היימ הזמ החקל
הרפצ 'יאר זמרו איהש תרתומ לומל תטישכ יר
,ןנחוי הזבו
ץרותמ
לכה
.:
כםא~אכם
,
ו
א ר א
אר.
יא
םהרבא לא קחצי לאו בקעי לאב ?דש
.ימשו
'ה אל
יתערונ
.נסהל
י"שריפ
אל
יתעדוה
ןיא
ביתכ
ןאכ
אלא אל
.יתערונ אל
יתרכנ
פהל
תדמב תיתמא
ילש
'ילעש ארקג
ימש
.'ה
ןמאנ תמאל .ירבר
ירהש יתחטבה
אלו .יתמייק .ל"כע ךירצו ןיבהל
וירבר ,םישורקה
המ תאז אל
יתרכנ
םהל תרמב תיתמא
ילש
'ילעש ארקנ
ימש
.,ה
)א ךיא ןכתי רמול ת"ישהש 8ל
'יה רכינ תובאהל תדמב תיתמאה .ולש
יכו
רשפא רמול 'יהש תובאהל קפס
אקפס תדמב תמאה לש ה"בקה ומתוחש .תמא אלה
יארוב
ויה םינימאמ הנומאב
המילש תריסמב שפנה ת"ישהש אוה םיהלא .תמא
ןיאו
קפס
יאדובש
הנומאה
המילש םהלש התיה הרכהב הרומג העודיו .הרורב אל תנומאכ םישנה םישנאו
.םיטושפ )ב
יכו
םשה לא
ירש
ןיא
הרומ ו"ח לע תדמ תיתמא ולש 6ייקל
ותחטבה
יכ
םא קר םשה ה"יוה ..ה"ב
_םנ'המו
נניצמש הרותב הברה .תוכרב
תועושיו
ירפ
ן:ראר
הרוהי
ץנ 49
תועושיו תורמאנש אקוד םע םשה
ךא .ידש אלו 'יה ששח הזש פשה א5
םייקי ותחטבה :
י4ו:כי
זי3הי
ךרצנ
םידקהל לכש ויתומש לש ה"בקה םירומ לע היתודמ
-שי
תומש םירומש
ךע
תדמ .דסחה שי תומש םירומה לע תדמ
ןידה
יהרובנהו
שיו תומש םירומה לע תדמ .םימחרה הנהו תדמ
ןידה ןבומ
לכל אוהש פלשל
שיאל
יע
יפ
ויעפ אקוד
.םוצמצב
תדמו דפחה אוה עיפשהי
ימי
יכ
יבוט
הברה רתוי לעמ
יפ
ולעפ רשאכ קר
ןיא
העינמ בוכיעו .רבדב תרמו פימתרה
אוה ףאש םג םא שי העינמ בוכיעו רבדב תושעל הבוט םע .ימ
ןעי
יכ
אוה
וניא
יאדכ
הזל תמחמ שיש גורטק וילע ליבשב ויאטח
יוארו
.שנועל פ"מ
ררועתנ וילע תונמחר תדממ םימחרה עפשנו ול העושי
ןמ
םימשה
י')ע
אתורעתא .אליעלד הוו עודי 'גש תוריפס תונושארה
ןמ
'זה תוריפט לש
ימי
השעמה .ןה הריפס 'א תארקנש םשב .דסח וז תדמ רסחה רשא
'ילע
ומרי םשה
.לא
ביתככ דסח
יא
לכ .םויה הריפס 'ב תארקנ םשב
.הרובג וז תדמ
ןידה
'ילעש זמרי םשה םיהלא םגו םשה
יין2,
םהש םירומ לע .םוצמצ הריפס

וז תרמ םימחרה תארקנה םשב ."תראפת" איהו תארקנ םג םשהב
ת~כא
,ילעו
זמרי םשה ה"יוה .ה"ב
הזו
ןבומ
תולגתהש תיהולאה התיהש לצא תובאה וריכהשו ותגהנה םהמע
'יה תדמב דסחה תדמבו .הרובגה ונייהד המ ה"בקהש הסינ םתוא המכב
תונויסנ תאז 'יה פ"ע תדמ .ןידה רשאכו
ודמע תונויסנהב השע ת"ישה םהמע
רסח הברה רתוי לעמ
יפ
.םלעפ לבא דוע אל וריכה תובאה ותגהנה
י"ע
תדמ
.םימחרה
ןויכ
תובאהש אל ויה םיכירצ .חונמחרל
ןעי
יכ
אל ויה םושב םעפ
בצמב הזכ ויהיש םיואר שנועל
י"ע
גורטק דצמ םהישעמ אלה .םיבוט
יכ
דימת
ויה הגרדמב הלודג דצמ .םהישעמ םיקידצ םירומג .םישודקו אלו

ךייש
םלצא ע"לדתא לש תונמחר
י"ע
תדמ .םימחרה קרו תולגב םירצמ ויהש םערז
תולפשב דצמ םהישעמ םיעקושמו ט"מב ט"ש אלו ויה םיואר הלואגהל דצמ
.ת"לרתא זא
ךרצוה
ה"בקה תוארהל ערזל תובאה וריכיש ועדיו תגהנה תדמ
.םימחרה פ"עאש םניאש
יאדכ
םניאו םיואר .לאגהל מ"מ 'יהת ע"לדתא
ולאגיש רצמ תדמ םימחרה :
ז"4םעד
שי
ןיבהל
ירבד י"שריפ
ל"ז שרפמש תועמשמ .בותכה אראו לא תובאה
לאב
.
.ידש ל"ר דעש זא 'יה ה"בקה עדונ רכינו תובאהל קר
ותוגהנהב לש םשה
לא
אוהש תדמ .דסחה לשו םשה
י4ןש
אוהש תדמ
הרובגה .םוצמצהו לבא דוע אל

ה"בקה רכינ םהל תדמב תיתמא *ולש
'ילעש
ארקנ
ימש
'ה תמאל תא .ירבד רמולכ פ"ע תדמ םימהרה תארקנש
תמא
ייתאב
ע עא פ םביאש
יאדכ
םיואיי דצמ םהישעמ העושיל הלודגה
.תאזה
ירהש
יתחטבה
אלו .יתמייק
ןויכ
דצמש תדמ
ןידה "ה
העינמ בוכיעו
י"ע
.גורטק התעו האב תעה
ןעי
יכ יתעמש
תא תקאנ
י"ב
רשא םירצמ םידיבעמ
םתוא רכזאו תא .יתירב ןכל
רומא
י"בל
3נא
/ה וז תדמ םימחרה תארקנש
."תמא" 'יהיש
רכינ לארשיל תדמ תיתמא
ילש
םחרל םהילע ע"לדתאב
'יהיש
יתאצוהו יתלצהו יתלאגו יתחקלו
חכב 'ד תויתואה לש םשה ה"יוה .ה"ב
ליבשבו הז
ונקתנ 'דה תוסוכ לילב חספ .עוריכ
ידכ
אלש ושאייתי לארשי ,ןמ
הלואגה
50
ירפ
אראו
הרוהי
הלואג" .המילש ם"עאש םאש ו"ח 'יהי רורה ולכ בייח ומכ
"הש
,םירצמב
מ"מ ויהי םילאגנ תדמב םימחרה :
יקהיר-
םויב רבר 'ה לא השמ ץראב .םירצמ
ישרפמ
הרותה והמת
ןאכ
קיספהש
המיתסב אלו רכזנ המ .היהש ל"נו שרפל פ"ע ללכה ורמאש ל"וח
יכ
יהיז
דיגי .רעצ לעו
יפ י"שריפ
קוספהב רמאיו השמ
ינפל
'ה .'וגו והוש
הרימאה רמאש הלעמל
ןה
ינב
ןארשי
אל ועמש
ילא
הנשו בותכה
ןאכ ןויכ
קיספה2,
ןינעה
.'וכו הזבו ןבוי
המ רמואש
יהיו
םויב רבד 'ה לא השמ
ץראב
.םירצמ, הזש בסומ לע המ רכזנש תלחתהב אררסה .אראו רבדיו םיהלא לא
השוב 'וגו אראו לא םהרבא
.'וגו
כ"חא 'יה רבריו השמ
ןכ
לא
י"ב
אלו ועמש
לא- השמ 'וגו השענו רעצ רתוי לודג לארשיל
ןמ
הרזגה לש רבכת .הדובעה
הזו זמרנ
ןאכ המב רמואש
יהיו
םויב רבד 'ה לא השמ
ץראב
.םירצמ
יכ יהיו
דיגז .רעצ ונייהו השענש זא רעצ רתוי לורג לארשיל דבוכמ .הדובעה אצמנ
רזוחש הנושו לכ
ןינעה
ררסכ רכזנש ליעל
ץרותמו לכה טושפב :
מעב~יי
השמ
יא
'ה לע רבד םיעדרפצה .'וגו
ךירצ ןיבהל
הנהד ןכ

.
דוע 'גב .תוכמ תוכמב ברע רמאנ אציו השמ םעמ הערפ רתעיו
לו) .'ה תכמב דרנ רמאנ אציו השמ םעמ הערפ תא ריעה שרפיו ויפכ לא
.'ה תכמבו הבראה רמאנ אציו םעמ הערפ רתעיו לא .'ה עודמו אקוד ולאב
עברא תוכמה רמאנ ורסש
י"ע
תלפת .השמ
םידקנו
המ השקהש קידצה שורקה 'ר החמש םנוב אחסישרפמ .ל"צז ל"זו
הרואכל השק
יכו
וכרד לש חילש ללפתהל ומצעמ רובע
ימ
חלשנש
.וילא
יכ
השמ 'יה קר חילש הערפל 'יהו
ךירצ
תושעל ותוחילש אלו
,רתוי
'יהו ול תושר רמול
ינפל
ת"ישה
ירבר
הערפ חיטבמש חלשל תא לארשי
רחא5 וריסיש .תוכמה לבא אל ללפתהל .ורובע רמאו שיש בשייל הנהר
תאיציג םירצמ הלגתנ ת"ישהש אוה גיהנמ .םלועה אוהו ארובה רדשמש
תוקה עבטה .ונוצרכ םג ררבתנ ת"ישהש רחב ול תא םע לארשי .ותלוגסל
זאו הצר ת"ישה תוארהל עיבטהש תכרעמב םימשה תוקחו עבטה םיביוחמש
ענכהל תייצלו קידצהל רודבש הצריש לועפל רבד דגנכ תוקח .עבטה וליפאו
דימעהי
ירטשמ
םימש בותככ שמש
ןועבגב
.םוד םאו וריסי תוכמה קר רמאמב
ת"ישה .דבלב 'יה תכרעמ םימשה תוקחו עבטה םיחרכומ גהנתהל פ"ע םעבט
.ןושארה תלוזו ת"ישה אל 'יה תלוכיב לועפל רבד דגנכש תכרעמ םימשה
תוקחו' .עבטה
ךכלו
הצר ת"ישה תוכמהש וריסי
י"ע
תיפת השמ קידצ .רורה
ירב
תוארהל ונוצר 'תי 'יהיש
ךכ
.תורודל קידצה רזוג ה"בקהו םייקמ
ףא
םג רבדב דגנכש
יקח
.עבטה כ"ע וירבד .םישודקה
ידוע
םידקנ המ עודיש לכש םיאצמנה םלועבש םיבכרומ
ןמ 'ד
.תורוסיה
םימ ,רפעו
שא .חורו היהו השענ פ"ע
ןוצר
ארובה 'תי
יקוח
עבטה
'יהתש, תבכרה 'ד תודוסיה לכב םיאצמנה
,םלועב
אל הושב לצא םלוכ קר
יפל,
ךרע בצמ .ארבנה עודיו שרושהש לש
ןתוא
'ד תודוסיה
ןה
'ד תויתוא
לש, םשה ה"יוה .ה"ב לכו םירקמ םיערה .םלועבש ומכ בער וא תולחמ
ל"חר. םיאב פ"ע הרזג
,הנוילעה
ןה
ללכב הנידמ ןהו
טרפב לצא .דיחי 1"יע
ןיאש
ירמ
אראו
הררהי
ןכ ן
5
ןיאש
'ד תורוסיה
לקשמב הבכרהה .המכנה רבגתהבו הברתהו דוסי דחא רתוי
.יוארהמ וא
ןטקתהב
טעמתהו דוסי דחא רתוי
יוארהמ
אבת .הרצה
י"עו
תלפה םיקידצה רויבש
ןקתנ
.לכה
יכ
קידצה
ייפתמש
םשהל ה"יוה ה"ב
אוהש שרוש
ןתוא 'דה
.תודוסי לעופ ותלפתב ורזחיש

תודוסיה תויהל
הבכרההב 'יוארה םויקל םיארבנה
ןה ללכב ןהו .טרפב
התע
איבנ
יאבי
.ןינעה שיד תוארל ולאש
עברא .תוכמה עדרפצ ברע
דרב הברא 'יה לכב הכמ הרקיע
ןמ
דוסי דחא לש
ןתוא

.תודוסיה
יכ
תכמ עדרפצ הרקיע
ןמ
דוסי .םימה בותככ הטנ תא
ךדי ךטמב
יע
תורהגה 'וגו לעהו תא .עדרפצה תכמ ברעה התיה הרקיע
ןמ
רוסי
.המדאה בותככ ואלמו
יתב
םירצמ תא ברעה םגו המדאה רשא םה
/ילע
ל"ר דב?מש ואביש וצבקתיו המש ותיח .רעי 'יהת השענ םג זמדא םירצמ
תכמל .ברעה
ןמש
המדןה וציצי וברתיו לכ
ינימ
תויח תוער ומכ 'יהש
תעשב תאירב
םלועה רמאנש אצות
ץראה
שפנ היח .הנימל תכמ דרבה התיה
הרקיע
ןמ דוסי .שאה בותככ 'הו
ןתנ
תולוק דרבו
ךלהתו
שא הצרא
,וגו
יהיו
דרב שאו תחקלתמ
ךותב
.דרכה תכמו הבראה התיה הרקיע
ןמ
דוסי
.חורה בותככ 'הו גהנ חור םידק
ץראב
'וגו רקבה היה חורו םידקה אשנ
תא .הבראה
לכמ
הי שי
ןיבהל
פ"ע
ירבד
קידצה אחסישרפמ ל"צז .ל"נה ת"ישהש הצר
תוארהל
ןתואב
'ד תוכמה לכש תחא 'יה רקיע הלש תדלותמ דוסי
דחא לש 'ד .תודוסיה
ןעמל
תעד לכש 'ד תודוסיה םיביוחמ ענכהל
וא
ריסהל וא
ןקתתהל
י"ע
תלפת השמ קידצ .רודה
ידכ
ךכש
גהנתי תורודל
יקידצש
רודה ולשמי לכב 'ד תודוסית חכב םתלפת םנקתל בצמב
.בוטה
הזבי ריסת לכ הלחמ לכו הרצ .הקוצו םרמאכ ל"ז קידצה רזוג ה"בקהו
םייקמ תויהל
ךא
בוט לארשי~ :
כ),-*צן4~15:נ)
אב
רבד
אנ
יניאב
םעה
ייאשיי
שיא תאמ והער השאו תאמ התוער
ילכ
ףסכ
ילכו
.בהז שי .תושקהל )א המ הז
ינזאב
.םעה )ב
הויאל
ןינע
לפכנ
ןאג
הו .יווצה לכה רבכ רמאנ
ךכ
תשרפב .תומש 'יהו
יכ
ןוכלת
אל וכלת
םקיר הלאשו השא התנכשמ תרגמו התיב
ילכ
ףסכ
ילכו
בהז תולמשו .ןוגו
)ג ךיא ןכתי
אורקל תא םיירצמה םשב והער .התוערו

רמאנש ףוסב
ארדסו
ינבו
לארשי ושע רבדכ השמ ולאשיו םירצממ
ילכ
ףסכ
.'וגו
המ
הו
רבדכ .השמ אלה הז רבד .ה"בקה
ל"יו
52
ירפ
אב
הרוהי
ל"יד
הנהד םגה
ינבש
לארשי אל ולזג לכ הז
ןמ
,םיירצמה קר רשבש
הכלהכ דיבער שניא אניר 'ישפנל
ןפואב
וניאש לוכי
ןודל
םע
רמ
ףיקתהש
.ונממ ומכו אבומש ארמגב שררמבו ןמדבש
תיב
ינש
ועבת
ישנא
םירצמ לארשימ
ינפל
סורדנסכלא
ןדקומ
תא
ילכה
ףסכ
ילכו
בהז
.וחקלש
םישש אובר
ינב
לארשי םהמ תעב םתאיצי .םירצממ בישהו םהל העיבג
ןב
םסוק לארשיש םיעבות
ןמ
םיירצמה רכש הדובע
יש
'ס אובר ודבעש
םלצא
י"ר
הנש לכל תוחפה
ןמ
רניד רניד רעב לכ םוי .םויו כ"פעא אל
הצר ה"בקה השמש רבדי הככ שוריפב לארשיל םשב .ה"בקה
ןויכ
מ"מש
הארג תאז
ןיעכ
.תואמר המו רמאנש תשרפב תוסש 'יהו
יכ
ןוכלת
אל וכלת
סקיר .'וגו
ןיא
הז
יווצ
לארשיל קר ה"בקהש רמא השמל
ךכש
םייתסי .רבדה
םנמא ןאכ
םדוק םתאיצי רמא ה"בקה השמל ךיא
רבדי
ןינע
הז
יארשיי
7ע ךרד
זמר אלו שוריפב .ומשב ונייהו םשבש ה"כקה רבדי השמ הככ
ומכ רמאנש .ןאכ רבד אנ
ינואב
.םעה רמולכ רבדיש
ןפואב
לכש םעה
ועמשי םסרפתיו רברה םג .םיירצמהל ולאשיו שיא תאמ והער השאו תאמ
התוער
ילכ
ףסכ
ילכו
.בהו
שיו
ןיבהל ןינעה
ם"ע המ רכזנש
ףוסב
תכסמ .תינעת
ג"בשרא אל
ויה םימי םיבוט לארשיל השמחכ רשע באב םויכו םירופכה םהבש תונב
לארשי תואצוי
ילכב
ןבל ןילואש
אלש שייבל תא
ימ
ןיאש
ול .כ"ע
ירה
ליבשבש םוי בוט לודג החמשו הלודג שי גהנתהל םלוכש
ואצי
ילכב
-ןבל
.ןילואש
יכ
םא אל 'יהי
ךכ ןיא
7וכי תויהל החמשה תומילשב רשאכ
ינעה
.שייבתי
והוו הויצש ה"בקה השמל רבדיש
ךכ
יגואב
לכ םעה
_.םוסרפב
רשאכש םיכלוה גוחל גח ןושארה
לש םוי בוט לודג חומשיו החמשב הבר םעפב
ןושארה
רחא תולג .ךורא רשאכו אצמנ םהב הברה םיינע
ילב
םילכ םיאנ
ילבו
תולמש תופי .יוארכ כ"ע אל וארתי לכ שיא השאו םויב בוט לודגה
הזה
יכ
םא םילכב .םילואש ולאשיש שיא תאמ והער .לארשי
השאו תאמ
התוער תייארשי .'וגו
ןעמל
אל ושייבתי םיינעה
'יהתו תחמש גחה .תומילשב
הומו 'יהי
ןבומ
אליממ לארשיל רשאכש אל קיספי םהל לואשל
,שיא
תאמ והער השאו תאמ התוער
יכ
אל אצמנ .םלצא זא
יאדוב
ורמאי
'לארשי
השמל המ .השענ אלה
וניתב .םקיר ואו בושי םהל .השמ כ"א
ירה
:שי
םכל םוקמ רמאל .םיירצמהל ךיא
אצנ םירצממ .גוחל אלה םסרפתנ
ירבד
ה"כקה לכש שיא השאו אל הארתי הזב גחה לודגה
יכ
םא
ילכב
ףטכ
ילכו
בהו .םילואש
ןעמל
אל ושייבתי .םיינעה המו השענ םא אל אצמנ
.ונלצא
רשאכו ועמשי םיירצמה .ךכ זא
ןויכ
םיפצמש
רטפהל .לארשימ
ורמאי םה
םמצע .לארשיל לא וגאדת תודא הו לאו 'יהי םכל הומ בוכיע .תאצלמ
יכ
ונחנא לאשנ םכל לכ המ ךרצנש
.םכל הזבו ץרותמ
לפכ .םיקוספה ץרותמו
ןושלה
.תועיר םגו
ץרותמ
המ רמאנש
ינגו
לארשי
ושע רבדכ .השמ אלו
רברכ .ה"בקה
ןויכ
אלש
ועמש םשב ה"בקה שוריפב לואשל
תאמ .םיירצמה
קר
ועמשש
ךכ
רבד השע רתיהש םהל לואשל
ןמ
םיירצמה :
רבד
אנ
יניאב
םעה
י
ייאש יגי
יכ
ףסכ
יכי
ק
ז
ימאנ
ינבי
לארשי
ושע רבדכ השמ
ולאשיו םירצממ
ילכ
ףסכ
ילכו
בהז
"תולמשו
ליעלו
ירמ
אב
הרוהי זכ
53
יי:יז
ארדסב תומש רמאנ הלאשו השא התנכשמ תרגמו התיב
ילכ
ףסכ
ילכו
בהז
,תולמשו
ךירצ ןיבהל
עורמ קוספב רבד אנ אל רמאנ .תולמשו ל"יו פ"ע
ר"דמה תשרפ .אראו ר"א
ןיבא
תכממ םד
ורישעה .לארשי דציכ 'וכו רמוא ול
ירצמה
התשנ
ינא
התאו
ןמ
הרעק .תחא לארשי התוש םימ
ירצמו
.םד 'יהשכו
חקול לארשימ םימדב
')ה התוש .םימ
ןאכמ
ורישעה .לארשי
ןכו
אתיא םג
ק"הוזב
ווהר
ןינבזמ ןול
לארשי אימ .אנוממב ז"פעו שי ץרתל
םעפבש
ןושארה
ארדסב תומש רמא ה"בקה הלאשו השא התנכשמ 'וגו
,תולמשו
יפל
הזש 'יה
םדוק
תכמ םד זאש ויה לארשי םיינע םילודג םורע הירעו טושפ
ילב
םירגב
ויהו םיסכתמ
ייולבב
.תובחס
ךכל
רמאנ השמל .תולמשו םשו ארדסב תומש
רמאנ ךליו
השמ ופסאיו תא לכ
ינקז
לארשי 'וגו רמאנו םהי
ירבד
ה"בקה
רמאע השמל ויאשיש םג .תולמש לבא ןאכ
ארדסב וז רבדמש תעהמ רחאש
תכמ םד רבכש ורישעה
.יארשי
ןבומ
רבדה
ףכית~ו
ונק םהל .תולמש ךכלו
אל
רמא דוע ה"בקה
ולאשיש םג .תולמש אמתסמו םג השמ רמא םהל םעפב תינש
זר ילכ
ףסכ
ילכו
בהז אלו ריכזה .תולמש לבא לארשי
ורכז המ רמאנש םהל
םעפב ןושארה
ולאשיש םג .תוימש אלו וקרקד לכ
ךכ
לע הז םעפבש תינש
אל רכז השמ .תולמשו
ךכל
ושע ומכ ועמשש
ירבד
השמ םעפב .ןושארה והזו
רמאנוו
י"נבו
ושע רבדכ השמ .'וגו
ונייה ומכ ועמשש םעפב
ןושארה
ירבד
השמ ולאשיו םג .תולמש םגה אלש 'יה
ךרצנ
םהל לכ
ךכ
:
יקליד
םצעב םויה הזה איצוה 'ה תא
י"ב
ץראמ
םירצמ לע .םתואבצ ושקה
ישרופמ
הרותה הזש קוספה הארנ רתוימכ רבכש רמאנ
ךכ
,הלעמל דוע
ש* קדקדל שיש המכ םייונש
ןיב
'ב םיקוספ .הלאה הלעמל רמא
ואצי
לכ תואבצ
.'ה ןאכו
רמאנ איצוה .'ה הלעמל רמאנ ואציש לכ תואבצ 'ה אלו ריכזה
ינב
.לארשי
ןאכו
רמוא איצוה 'ה תא
ינב
.לארשי דועו רמואש לע .םתואבצ עמשמ
תואבצש אוה
ןינע
רחא
ינבו
לארשי ןינע
.רחא דועו ךיא
רמאי ואציש לכ
תואבצ( .'ה אלה הז רתוס המל עודיש
ואציש קר קלח .ןטק עוריכ תשרד
ל"זח פ"הע םישומחו
ולע .י"ב רוצו ךירצ ןיבהל ןושלה
יהיו
הזש ריגי
רעצ .עודיכ ל"ליהו .היהו
ל"יו הזב הנהד םע
י"ב
וקלחנ םירצמב לע 'ג .תותכ תכ 'א תטועמה
םהבם, םילועמהו םהבש
ויהש
ןכומ ןמוזמו
תאצל תוקקותשהב הלודג
ןעמל
ולכוי תויהל םע .שודק םה וארקי םשב תואבצ .'ה תכ 'ב ויהש םיעקושמ ט"מב
.ט"ק לבא דוע 'יה רשפא .םנקתל ויהו ם-חסופ לע
יתש
םיפיעסה םא תאצל
וא .אל םהילעו ולעפ תותואה םיתפומהו וצרתיש .תאצל לבא
ןוצרה
םהלש 'יה
הלות .קפסב ליבשבו
וזיא הבס אל הבוט הרקש םהל כ"חא וטרחתנ לע םתאיצי
םירצממ ורמאו ונרכז תא הגדה .'וגו תכ 'ג רתויה הבורמ םה ולקנקתנש
ירמגל
הבכנו םבבלב קיז עזגה ץוצינו שודקה לש תובאה .םיטבשהו םלצאו אל ולעפ
םג תותואה םיתפומהו
וצרתיש תאצל ותמו .הלפאב וא ורמאכ ורמאש ל"זח
םיעשר םהייחב םיורק םיתמ
וברעתיו
ייוגב
ץראה
:
ו"8כגגד
וצרותי .םיקוספה הנהד קוספב הלעמלש רמוא ואציש לכ תואבצ 'ה
םמצעמ ליבשב םתבושת הלודגה ארקהל םע .שודק ליבשבו הז
רמא .יהיו דיגי רעצ רובעבל קרש קלח
ןטק
ויהש םיואר ארקהל תואבצ
54
י-פ
אב
ה-והי
'ה ואצי .םמצעמ
ןאכו
קוספב
ינשה
רברי לע תורא תכ 'בה
ויהש
פיולת
,פידמועו
םהילעו רמאנ איצוה 'ה תא
י"ב
ץראמ
םירצמ ומכ לעב .םחרכ נימו
רמואש לע .םתואבצ
ותועמשמ
ףסונ
לע
ןתוא
תואבצ 'ה תכ 'אה ואציש
.םמצעמ םגו
ןאכ ןוכנ
ןושיה
.יהיו דיגיש רעצ לע 'יהש ךרצנ
התוא נוכ
'בה םאיצוהל ומכ לעב .םחרכ םגו ריגי רעצ לע תכ 'גה ראשנש הלפאב
.םירצמב הובו ץרותמ לכה :
-
-
*
ל)8444*סי)1
--4
-
י**
ף
444
44ו 4ש' /
4רמל*יר
השמ לא םעה 5א וארית ובציתה וארו תא תעושי 'ה .'וגו שי
ןודקדל
יכ
"םעה" עודי
איהש הגרדמ .התוחפ אלהו 'יה םהיניב
ןתוא
בותכהש
רמוא םהילע ואשיו
ינב
לארשי תא םהיניע 'וגו וארייו דאמ וקעציו
ינב
לארשי
יא
.'ה םניאו םיארקנ םשב ."םעה" הנהו רואב םייתה שריפ ובציתה וארו
ןווכתנש
רמול םהל ובציתיש הלפתב תומכ ויהש םידמוע םיקעוצו לא 'ה .*וכו
שרדמבו אתיא רמאש ה"בקה השמל המ קעצת
ילא
רבכ המדק םתקעצ .ךתקעצל
לכמו הז השק עודמ ארקי םתוא םשב ."םעה" םגו המל רמא םתאו
יןושרחת
אברדא אלה הבוט םתקעצ לא .'ה םימוגרתבו אבומ וקלחנש זא םע 5ארשי
'דל
.תותכ
ןהבו
התכ תחא הרמאש 5בלבנ םתוא עימשהל לוק הלהב
ךרדב
ישנא
.המחלמ םהילאו רמא השמ םתאו .ןושרחת
ןיאו
הז ןבומ
לע
יפ
טושפ ויהש
םישפט הלאכ בושתי
ודיחפיש תא ליח םירצמה
ישנא
המחלמ םע
יבכר
יזרב
י"ע
תוקעצ לש הלהב :
רשאנכי
שי הבי" םינפ היותל
יתימא
ם,יפי
דידב
.טושפ הנהד םע
יאיש
וקלחנ זא 'בל
.תותכ התכ תחא וארקנש
ינב
לארשי םהו
ימר
הלעמה
וקעצש לא 'ה
.הלפתב
התכ 'ב
ומערתהש לע השמ הפצוחב וקעצו
ילבמה
ןיא
םירבק .סירצמב הלא ויה ברעה בר םגו
ינטק
הנמא .לארשינש הזבו ןבוי
רמאיו השמ לא םעה
יא
.וארית הנה ללכ הזב לכ ללכה 5ארשי אורקל
.םתוא
םשב ."םעה"
ןויכ
םגש בצמה לש
ינב
לארשי
ימר
הלעמה ולפשנ .ויניעב םגה
ויהש םיקעוצ םיליפתמו לא .'ה הזו
יפל
ויהש םיארמ הארי דחפו לודג בותככ
וארייו .דאמ
יכ
אלה רחא לכ םיסנה
וארש דע זא םירצמב אל ויה םיכירצ
תוארהל הארי דחפו לודג לכ .ךכ קר תויהל חוטב קזח
ת"ישהב םירצמהש אל
ולכוי תושעל םהל לכ .הער סהילעו בסומ המ רמאנש רמאיו השמ לא םעה
לא .וארית
יב
ןיא
האנ םכל תוארהל הארי דתפו .לודג הזש דיעמ םגש םתא
ינטקמ
.הנמא קר ובציתה הלפתב וארתו תא תעושי 'ה .'וגו
לאו תכ
ןבה
םילפשה רמא 'ה םחלי םכל םתאו .ןושרחת רמולכ
ינניא
ץפח
םכמ לכ רבד קר תאז םתאש .ןושירחת
ורגסת תא םכיפ
'לאו
ומערתת
?רבדב
.הפצוח המלו ולקלקת םכתמוערתב םג תא
ינב
ילארשי
םיאריה םימילשו :
ןוכמ
ירפ
חלשב
הרוהי חכ 55
קנמ
ותבשי
תיעפ 'ה שדקמ .,וגו םשרנ לע שדקמ םעטה
ף"קז
.ל"ודג אוהו
רמוא .ינושרד שיו בשייל פ"ע אבומש ק"הוזב איער אנמיהמ ו"ע .קוספה
אדוקפ
ינבמל
אשדקמ אתתל
,וכו
האלצלו היוגב אתולצ לכב אמוי .'וכו
יאהו
יב
אתשינכ
ךירטצא
ינכסל
הינ
ירופשב יגס
.'וכו ז"פעו ל"י םעטהש
ף"קו
ל"ודג לעש תבית שדקמ הרומ לע
ןידה
אבומש ע"שב ח"וא תיבש תסנכה
ךירצ
תויהל הובג לכמ
יתב
.ריעה
ךכלו ף"קז ל"ודג לע שדקמ טעמ הז תיב תסנכה נ
ל:כ
היחמה רשא
יתמש
םירצמב אל םישא
ךילע
יכ ינא
'ה .ךאפור
לאישוקה
.תמסרופמ םא
ןיא הלחמ האופר .המל ל"יו הזש בסימ לע ריואה לעו
םימה םיכרצנש דימת האופרל אפרל םתוא
ןמ
ריואה אמטה
יא יקנ
קיזמה
.תוירבל ומכ וארהש
ימכח
רקחמה אצמנש ריואב םיעיות םינטק דאמ
ןיארקנה
"ןעליצאכ*
ןיאש ןיארנ ןיעל
ילב ילכ
"פאקסארקימ" לדגמה תא תוארה הדמב
הלודג .דאמ
ןמו
ריואה םיאב םימל םיאיצומו סרא .ארוג לכו תולחמה םידלונ
ןתואמ
תוירב תונטקה עודיכ
ימכחל
.האופרה שיו לואשל
ןיאמ
םיארבנ
ןתוא
.םיקיזמה ז"עו שי .הבושת הנהד ונא םיאור תעכ לכש
ירוביד
םישנאה םיאצמנ
.ריואב
י"עו
חכה לש "אידר" לכונ עומשל
ילכב
ארקנש "ןאפאידר" תא
תולוקה תוקעצו
ירובידו
םישנא
יפלאמ
תואסרפ .קוחר אצמנ לכש תוללקה
תוקעצו םירובידו םיער םירעוכמו םיאצמנ .ריואב לכמו הז אמטנ ריואה
םיארבנו
וב
ןתוא
םיקיזס םינטק .םייסראה
ילולו
ה"בקהש אפרמ תא ריואה
םימהו אל 'יה רשפא תויחל .םלועב
ז"פעו ל"י קוספבש הזה זמרנ ריואהש שודקה אצויה תויפמ לארשי
ןמ
לוק הרות הלפתו תכרבו תוצמה טרפבו תשרפ תרטקה רתויבו לבה
יפ
תוקונית
לש תיב .ןבר לכ הז הקנמ תא ריואה אפרמו ותוא רעבל
ןתוא
.םיקיומה םאו
ריואה
יקנ
םג םימה םייקנ .םה
ירהו
הו ומכ האופרב תוימשג רשאכש םימה
םישק תואירכל םיברעמ םהב ןימ חלמ תיממה תא תוירבה םייסראה לטבמהו
תא סראה אצמנש .םימב
ךכו
איה האופר תוינחורה השענש
י"ע
תולוק .השודקד
רשאכו רסח ריואב
ןתוא
תולוק השודקד רסח האופרה תוינחור אפרמש תא
.ריואה והזו רמואש בותכה םא עמש עמשת לוקל א"ה .,וגו וא לכ הלחמה
רשא
יתמש
םירצמב אל םישא .ךילע
יכ
הזב רשא עמשת לוקל א"ה
ינא

.ךאפור ונייה ז"יעש אפרנ ריואה םימהו
ןמ
םיקיזמה :
אב~יי
םעה
יטקיי
יבד
םיי
ימייב
.'וגי שי קדקדל תביתש ר"בד הארנ .רתוימכ
'יהש
לוכי רמול וטקלו םוי ומויב וא לכב םוי .םויו ל"יו אבש זמרל
ןינעש
תדרוה םחל
ןמ
םימשה
ךייש
.רימת והז עפש הסנרפה עיפשמש ת"ישה
.לארשיל ו"עו רמוא לכש םעה םילוכי טוקלל םחל
ןמ
םימשה ונייה עפש הסנרפ
י"ע
ר"בד םוי .ומויב ר"בד זמר לע
ירוביד
הלפתה תאירק עמש הנמשו הרשע
לש תירחש החנמ בירעמו םגו רובד לש תכרב .ןוזמה
ךכו
אבומ
ןאכ ק"הוזב
ל"זו ר"א
יסוי
לכ
ןוניא
ינב
אתונמיהמ
ןאעב
לכב אמוי אמויו אלאשל והיינוזמ
ה"בקמ האלצלו
ןוהתולצ
.הילע
יכ
לכ שיא אוהש לעב הנומא
ןיסאמו
ה"בקהש
ןתונ
םחל לכל .רשב שי וחכב
לועפל תכשמה עפש הסנרפ
י"ע
תולפתה לש לכ
םוי םויו
י"עו
תכרב ןוזמה .הנוכב הזו ר"בד םוי ומויב :
נקיה
55,
*רפ
"ישב
הרוהי
?יה

ונברקב םא
,ןיא
אביו .קלמע
ךירצ ןיבהל ןושלה
ונברקב ל"ציהש
.ונכותב
ןינעבו
תוכימסה הזל תמחלמ קלמע שי הברה .תושרר םנסא
ירעש
תושרד אל .ולעננ םג
ךירצ ןיבהל ןינע
תמחימ קלמע לכב רור .רורו
םידקנו רמאמ ל"זח רשכ םיחכטבש ופתוש לש .קלמע עורמ אקוד .קלמע ל"יו
תמחלמש קלמע לכבש רוד איה הפילקה תפאושה אמטל תויפ
ךארשי
תולכאמב
.תורוסא וזו הריבע הרומח .ראמ
יכ
הריבע
ץוחמש ףוגל
הלוכי קחמהי
י"ע
הבושת ,הנניאו לבא םא
ףוגה םטפתנ תולכאמב .תורוסא הברתנו
ךותב ףוגה
בלח םדו .אמט אלה
ףא
םא השעי הבושת מ"מ ראשנ ףוגב
תאלח
.האמוטה
תאזו התיה תצע םעלב ערז .קלמע בותככ
ןארקתו
םעל
יחבזל
ןהיהלא
.'וגו
אליממו לקנ
'יה ותפתיש .תונזל
ןכו
התיה םג תצע
ןמה
ערז קימע
ונהיש
םידוהיה ותדועסמ לש ותוא עשר
,שורושחא ז"יעו
יכוי
טולשל
יע
לארשי
.ונוצרכ
והזו ורמאש ל"זח רשכ .םיחבטבש הז חבטה ראפתמש אוהש רשכ וניאו
הצור דומעל תחת תחגשה ארמ ארתאד תוארהל ול וניכס תייצלו תונקתהל
.ולמ, והז
ןמיס
אוהש ליכאמ .תופרט
ךכיפלו
אוה ופתוש לש
,קלמע
ל"ר
תפילקש קלמע
ןנקת
ובבלב :
ז"1ם17ר
שי
זיבהל זינע
.השרפה הנהד םדוק
ןתמ
הרות אל היה דוע תולכאמ
תורוסא םעל לארשי .דבלב
ןינעהו
לש תולכאמ תורוסא ליחתה דרישכ
,ןמה,
ריהזהו השמ לארשיל שיא לא רתוי ונממ דע .רקב
ןבומו
םאבש רתוי רע
רקב רובעי ואלב לש לא .רתוי רתונו רוסא .הליכאב המו בותכ אלו לאועמש
השמ וריתויו
,וגו
ףצקיו
םהילע .השמ הזמ
ןבומ
ליחתהש זא
ןיב
לגרשי
תומוערת תונולתו לע השמ
ןינעב
הז .רוסיאה ולאשו תולאש
ןש תוסרוקיפא
רשאב המ תפכיא הליכאב המ .אוהש אלה םייברקב השענ ןמ
לכה .לבז
וזיאו
השודק
ךייש
ברקב
ינבה
םייעמ םיאלמה .לבז וקפתסנו
ןימאהל ןינעב
השודק
ברקבש
ינבה
.םייעמ והזו
ךופיהה
הממ רמאש דוד ךלמה ךתרותו ךותב
,יעמ
אלו ונימאה תורשפאב רמאל לכו ברק תוילכו ורמזי .ךמשל
והזו רמואש בותכה לעו םתוסנ תא 'ה רמאל שיה
'ה ונברקב םא .ןיא
רמולכ וקפתסנש םאה םג
ונברקב
ינבב
םייעמה םיאלמה לבז לוכי כ"ג תויהל
וזיא .השורק כ"או המל ונל םירוסיא .הלאכ
ןויכו
ולפנש קפסב הז רימ אביו
קלמע םחליו םע לארשי .םידיפרב ושרדו ל"זח ופרש םהידי
ןמ
.הרותה אלה
ערואמ הז 'יה
םדוק
ןתמ
.הרות לבא הז בסומ לע תרות הרהזאה לכאמב רוסיא
"הישכ
ןמה
רתונ
'יהש
ןינע
הז לק .םהיניעב 1"יעו הרבגתנ תפילק קלמע אביו
םחלהל םע .לארשי
והזו
םייסמש המחלמ
'הל קלמעב רודמ .רודו
ונייהו המחלמה םע תפילק
קלמע ויפתושו םיאצמנה לכב .רוד אלה םה ק"הוזהש ארוק םתוא םשב
ןידש
ןיאדוהי
םישקבמה אמטל תא לארשי תולכאמב .תורוטא והזו תמאב המחלמ
.תוידימת ומכו זאש רמא השמ לא עשוהי רחב ונל םישנא אצו םחלה .קלמעב
םישנא
יתרת
.עמשס םיקירצ םגו םימכח
ישנא
.ליח
ןכ
םג לכב רוד רודו
ךרצנ
רוחבל' םישנא םיארי םימלשו םגו םימכח
ישנא
ליח
וניביש
ךיא
רעבל תפילק
קלמע
ןמ
יתב
לארשי :
--*)-=ש4ן*מ.],*,4_
ירמ.
ורתי
הרןהי מכ
57
,פ4י4י
עמש'ו'
ייתי
ףני
תא
יכ ישא
השע םיהלא השפל לארשילו ומע ,'ונו
י"שריפ
שרדמהמ המ העומש עמש אבו תעירק ס"י תמחלמו
,קימע
ךירצ ןיבהל
עורמז ררועתנ ורתי לכ
ךכ
עכ יתש
הלא אבל .רייגתהל
יכו
רשעה תוכמ תאיציו
םירצמ. 'יה לק .ויניעב דוע שי קדקדל
ןושלהב השמל לארשילו .ומע המ
םעטה. ופתתשנש
ןאכ
השמ .לארשיו המו םעטה לש תבית ומע .ןאכ ןמקלו
קוספהב רחיו ורתי רמאנ קר רשא השע 'ה לארשיל אלו רכזנ השמל
אלו רכזנ .ומע
ל"יו ורתיש אל לעפתנ לכ
ךכ ןמ
ראש תותואה .םיתפומהו
ןויכ
בשחש
רשא. קר ליבשב השמ השענ לכה וא וחכב וא .ותוכזב לכו תלעמ תובושחו
לארשי' היולת השמב .םגיהנמ כ"או
ןיא
דוע היאר םהמ תולדגל לארשי ורחבנש
לכמ' םימעה םתויהל םע ותלוגס לש ה"בקה .חצנל לוכיו תויהל רחאלש תתימ
השמ וראשי לארשי תגרדמב ראש .םימעה
ךכלו ןיא יאדכ
דוע ליבשב הז
ץורל
ריינתהל' קברתהלו םעב .יארשי
קרו
יתשב
הלא תעירק ס"י תמחלמו קלמע ררבתנ ול תמאה חכהש לש
לארש* אוה רקיעה תמאבשו בושח דאמ םע ?ארשי
יניעב
ה"בקה רחבו םהב
לכס םימעה םעל .ותלונמ
יכ
אלה סנהב לש תעירק ס"י רמא ה"בקה השמל
הס קעצת
ילא
.'ונו אבומו ר"רמב
יפל
וקעצש
ינב
יארשי
לע םיה ומכ רמאנש
וקעציו.
י"ב
לא .'ה רמא ה"בקה השמל המ קעצת .ילא רבכ
יתעמש
.םתקעצ
ירה:
סנהש לש תעירק ס"י השענ חכב תלפת לארשי דבלב אלו חכב
תלפת, .השמ
םנו סנהב לש תמחלמ קלמע ררבתנ .ךכ רמאנש היהו רשאכ םירי השמ
ודי' רבגו לארשי .'ונו אתיאו הנשמב ח"רד
יכו
וידי לש השמ תושוע המחלמ
.'וכו אלא
ןמזב לארשיש
ןילכתסמ
יפלכ
הלעמ םידבעשמו תא םבל םהיבאל
םימשבש ויה .ןיחצונ
ירה
תאז 'יאר הינש חכש לורנלארשי ראמ
יניעב
ה"בקה
םנ.
יתלב
.השמ
יכו
וחכ לש השמ הלות םחכב לש
,לארשי
ךכלו
לעפתנ ורתי
ליבשב
יתש
הלא אקוד תעירק ם"י תמחלמו קלמע ריינתהל קבדתהלו
םעב לארשי :
ז"3םנ2ו זביי
תא רשא השע םיהלא השמל .לארשילו שוריפ םהינשש
;ןילוקש
ליבשב השמ ומכ ליבשב לארשי ליבשבו לארשי ומכ ליבשב .השמ
ןכו
םג. ןבוי
תבית ומע
,ןאכ
ןויכ
י"עש
תעירק ס"י תמחלמו קלמע ררבתנ ורתיל
יארשיש
םה םע ותלוגס
ימלועל
.דע םגו השמ רפיס ורתיל .הזכ תאש לכ רשא
השע 'ה הערפל םירצמלו היה לכה לע תודוא
.לארשי ל"ר ליבשב תובישח םע
לארשי'
יניעב
ה"בקה השענ סנה לש תעירק .ס"י
ןכו
ליבשב תובישח םע
יארשי
םליצה ה"בקה
ךרדב
לכמ האלתה רשא םתאצמ איהש תמחלמ קלמע :
העראד:
הזחת ןכמ םעה
ישנא
ליח .'ונו
ךירצ ןיבהל
המ תאו תמדקה תשרפ ורתי
תשרפל
ןתמ
.הרות טרפבו תעדל םירמואה הזש 'יה רחא ןתמ
.הרות
ל"יו
53
ירמ
ורתי
הררהי
ל"יו הוש תמאב המדקה הצעו הבוט םויקל קסעה הרותב לופלפבו ..תוכלה
ויהיש םיקידצ דבלב לומ םיהלאה לועפל תועושי רובע לארשי
י"ע
ואיביש
לדוגב םתקדצ םתשודקו תא םירבדה לש .לארשי ונייהד תושקבה תולפתהו -לש
לארשי לא םיהלאה תושעל
.םתשקב
םהשו וריהזי וחיכויו תא םעה .םייקל
תוצמ הרותה תושעלו םישעמ .םי~וט םגו דכומש םיקידצ םישודקו ויהי
ימינואג
םינברו
יבשוי
לע
ןידמ
וקסעיש הרותב קמועב תופירחבו
ןיבהל
תורוהלו
ריתהל תונוגע לכו תולאש תושק .הכלהכ
יכ
םהינש דהאכ לצא םדא דחא
ןוה
רבד .השק אצמנ ורתיש היה שיא
יקוטילפ
החמומ תתל הצע הבוט תגהנהל
םע לארשי ויהיש ם"ירומודא םיקידצ .דבלב
ימכחו
םינואג םינברו
יבשוי
לע ןידמ
.דבלב והזו םויק הרותה :
4ךרכו
תא םוי תבשה ושדקל .'וגו
יכ
תשש םימי השע 'ה תא םימשה תאו
ץראה
ןוגו
כ"ע
ךרב
'ה תא םוי תבשה .והשדקיו תורבדהבו לש הנשמ
הרות רמאנ רומש תא םוי תבשה ושדקל 'וגו תרכזו
יכ
דבע תייה
ץראב
'םירצמ
;וגו
לע
ןכ ךוצ
א"ה תושעל תא םוי .תבשה
ךירצ ןיבהל יקולח
,,םימעטה
לש תרימש תבש
ןיב
תורבד תונושארה תורבדל .תוינשה
ל"יו הנהר עודי תרימשש תבש ללוכ
יתש
.תוצמ השע אלו .השעת
תוצמ השעה איה גנעל תא .תבשה ומכ ושרדש ל"זח .רוכז והרכז לע
ךייה
תכרבב .שודיקה תוצמהו אל השעת איה אל השעת וב .הכאלמ שיו
ןיכהל
תוצמהש השע לש גנע תבש אוה
ןינע ינחור
לש .השודק
ורמאו ל"זח
-לכ
גנעמה תא תבשה םינתונ ול הלחנ
ילב
.םירצמ אלו ורמא לכ גנעתמה
_.תבשב
יכ
תועמשמ גנעמ אוה םדאהש םורגי תבשל המשנהלו הרתי ולבקיש
_גונעת
.ונממ ז"יעו םדאהש קסוע תבשב הרותב הלפתו
יא
תבשה המשנהו
:הריתי
םילבקמ גונעת .ונממ ןכו שי ןיבהל
תוצמהש ת"ל אוה רתויב
ןינע
.ימשג
ףוגהש
קסועה הכאלמב לכ תומי לוחה חוני הכאלממ םויב .תבשה
םג הז עודי רוכיש אוה ללוכ תוצמ השעה רומשו אוה ללוכ תוצמ ..ת"לה
ךכלו
תורבדב תונושארה לש רוכז רמוא םעטה לש
ןינע
ינחור
השודקד
;פ"ע
תגהנה ארובה .'תי םעטו הו עגונ רתויב לא .המשנה
יכ
ןעי
םעש םוי תבשה
רמגנ תאירב םימש
ץראו
חניו םויב
יעיבשה
וכרבו .ושדקו כ"ע עפשנ וב לכל
'םדא
המשנ הרתי םע תופסות .השודק
ךכלו ךירצ
םדאה םויב תבשה םורגל .גונעת
תבשחל המשנהלו הריתי קסעב הרות הלפתו דבלמ גנעה לש שלש
,תודועסה
לבא תורבדב תוינשה לש רומש רמוא םעטה לש ןינע
ימשג
ךיישש
רתויב
םישנאי םיטושפ םניאש
ינב
.הרות והוו רמואש תרכזו
יכ
דבע תייה
זראב
'םירצמ
'וגו כ"ע ךוצ
א"ה תושעי תא םוי .תבשה םייקל פ"כע תוצמ ת"ל לש רומש אלש
תושעל וב .הכאלמ םגו גנעל תא
ףוגה
ימשגה
הליכאב .היתשו
יכ
לצא
'םישנא
םיטושפ
ןינעה
לש המשנ הריתי איה הליכא היתשו .הריתי ומכ
י"שריפש
.תכסמב
הציב ).יט(
ל"זו המשנ הריתי בחור בל החונמל החמשלו תויהלו חותפ
.החורל
לכאיו התשיו
ןיאו
ושפנ הצק .וילע ל"כע :
ז"3סעד
שי
1יבהל
שודיקבש 5י5 תבש רכינ 'ב םימעטה לש
ינש
.תורברה
ןורכז
השעמל .תישארב הז םעטה ןינעב
ינחור
השודקד פ"ע תורבד .תונושארה
רכז תאיציל .םירצמ הי םעטה
ןינעב ימשג
פ"ע תורבד .תוינשה
ןיבמהו
ניבי
-
יהה קול
ירפ
ורהי
הררהי 5
59
קוליהה
ןיב ןורכז ןיבו
.רכו ,
יכ
תופסות
ן"ונ ןורכזב
זמר לע
ן"ונ
ירעש
.הניב
םהמש עפשנ תופסות השודק םראהל קסועה הרותב הלפתו םויב .תבשה
רררבו
ללכ ארקנ תראה ד"בה םגו אקיתע .אשידק אתיאדכ ק"הוזב ד"הה זא גנעתת לע
.'ה לע 'ה
יאדו
יאהד
אתעש אילגתא אקיתע .אשירק לבא םישנאל םיטושפ רמאנ
םרזבעב םעטה רכז תאיציל
םירצמ
ילב
ן"ונ
הריתי :
םתא
םתיאי
ינ ןמ
םימשה
יתרבד
.םכמע אל
ןושעת
יתא
יהיא
ףסכ
יהלאו
בהו אל ושעת .םכל םיקורקדה ובר
םאש רמלנ טושפב הזש
הרהזא לע הדובע הרז .השק
)א המ הז תורשקתה לש תניתנ .םעט
יכ
ןעי םתיארש
ןמש םימשה
יתרבד
םכמע כ"ע אל ושעת .ז"ע )ב המל
'לפכ
הרהזא .וז אלה תאז ריהזה תלחתהב תרשע תורברה המו שדיח .ןאכ

ןויכר
שיש קספה םעט רחא אל
ןושעת
יתא
ןיא ןבומ
לע המ בסומ גל
.ןושעת
)ד םייסמש אל ושעת .םכל תבית םכל הארנ .רתוימכ
ל"י רחאלש
ןתמ
הרות רמא ה"בקה לארשיל רוביד
ןושארה
רותב
המרקה הרהזאו
ןינעל
םויק הרותה הוצמהו
ינש
םיללכ
.םילורג ללכ
)א לאש
המדי םראה השועש הבוט ת"ישהל םויקב הרותה .הוצמהו
"םאשו
עשרי םורגי ו"ה הער .ול ו"ח
בושחלמ .ןכ
ןכו
בותכ בויא( )ה"ל ננבה
םימש הארו רושו םיקחש והבג .ךממ םא תאטח המ לעפת ול .'וגו פא
תקדצ המ
ןתת
ול וא המ
ךרימ
.חקי והזו המ רמאנש .ןאכ םתא 'םתיאר
יכ
ןמ םימשה
יתרבד
.םכמע ונייה
ךה
המ רמאנש טבה םימש הארו רושו
םיקחש והבג .ךממ
ךכלו אל ןושעת
.יתא רמולכ לא
ובשחת םתאש ןושעת
יתא
וזיא הבוט .םכתדובעב
ןיבעבו הז
ךייש ןושלה
.הישע ר"דע ררמאש
ל"זח רתוי הממ לעבהש תיב השוע םע .ינעה השוע
ינעה
םע לעבה
'תיב
ונייהו
ךה
המ רמאנש םא תקדצ המ
ןתת
.ול
ירהש
אוה בשוי פימש
בכורו .םיקחש
ללכ

יהלא
ףסכ
יהלאו
בהז אל ושעת .םכל רמולכ לא
רשמשת
םע
ינינע
תוהולא ונייהד הרותה הוצמהו קר ליבשב םכתבוט םכתאנהו
ןעמל
תוברה םכל 1"יע
ףסכ
.בהזו הזבש ללחמ תשודק תיהולאה האיצומו
.ןילוהל והזו ורמאש
ל"זח אלו םודרק רופחל .הב ק"הוזבו אתיא לכ המ
ןידבעד
והיימרגל .ןירבע הזבו
ןכתי
ריפש ."םכל" ל"ר קר
םכתאנהל
םכתבוטלו .תוימשגב
ךא תנוכש הדובעה הכירצ תויהל ליבשב
תושעל
ונוצר
לש
ןתונ
הרותה אוהש ארובה ךרבתי
ומש חירי .חוחינ
רמאש
השענו ונוצר :
ז
נמשיו
60
'רפ
-בפשמ
'
הרוהי
םיטפשמ
אי
ירח""הת
םיבר תיעיי איי הנעת
יע
ביי תיטני
ייחא
םיבי
*תיטהי
י"שריפ
שי ארקמב הו
ישרדמ ימכח
לארשי לבא
ןיא ןושל
ארקמה בשוימ
ןהב
ךע וינפוא .'וכו רחאלו איבהש
י"שר ישרדמ
ל"זח םגו שוריפ םוגרתה
יפל2,
לכ םינפואה
ךרצנ
קומדל בשייל ארקמה בתכ
י"שר
ל"זו
ינאו
רמוא ובשייל
לע וינפוא .וטושפכ
ךכו
.ונורתפ אל
,יהת
ירחא
םיבד .תוערל םא תיאר םיעשר
ןיטמ
טפשמ אל רמאת ליאוה םיברו םה
יננה
הטונ םהירחא .'וכו לבא םג
יפל
י"שריפ
השק
ןיבהל
המ הי רמואש אי 'יהת
ירחא
םיבר .תוערל ל"ליהש אל
הטת וא אל .הטנת םג ןיא ןבומ
יפל י"שריפ
ןושיה
לופכ תוטנל תוטהל 'יהש
יד
וא תוטנלב וא .תוטהלב םג
ךירצ ןיבהל
עודמ רמוא היחת תוטנל אוהש
ןושל'
.לק כ"חאו רמוא תוטהל
ןושלב
.רבכ
ךיאו
אוהש הארנ רורב ארקמש הז
רמוא
ןיא
הצע
יכ
םא
ינושרדתש
ותלחתמ ד* ופוס :
םבכמבל!
שי סימעהל
וימויהב
אי
'יהת
הנוכ הקומע
ןינעל
הכלה לש ןיד
שדוחמ
.ד"סב הנהר ם"במרה ל"ז תוכיהב ןירדהנס
ט"פ בתכ המכ םינפוא
יקוליה
תוכלה שישכ
יקולח
תועד ןירדהנסב
לש ג"כ ש"ועי בטיה .קרה קדה
.בטיה לבא דוע שי
ןפוא
אלש ורכז .ם"במרה אוהו ורמאשכ א"י
יאכז
א"יו
בייה דחאו רמוא וניא עדוי
ופיסוהו .םינש דחאו
ןמ
םיפסונה רמוא .בייח
ינשהו
ףטונה
רמוא כ"ג
וניא .עדוי אצמנ שיש א"י םיכזמ ב"יו םיבייחמ
םינשז םירמוא וניא .עדוי
ןפוא
הז אל אצמנ
ירבדב
.ם"במרה לבא רבתסמ
ךירצ2,
תויהל רזוח
ןידה
.הלחתבכ םינשו םירמואה
י"א
ןאמכ
והיינתילד .אימד
ומכ רכזנש
ןיררהנסב יהלש
ק"פ ר"אד והבא
יאה
רמאקד
י"א
ןאמכ
'יתילד
.ימד כ"או
ךרצנ ףיסוהל
םינש םירחא :
ז"4מלל יתקפתסנ
ויהשכ א"י םיכזמ א"יו םיבייחמ דחאו רמוא
י"א
ופיסוהו
.םינש רחאל
ןמ
םיפסונה המ ותעד רמאו .בייח
ירה
שי א"י
םיכומ' ב"יו .םיבייחמ התעו רמאישכ ףסוג
ינשה יאכז
'יהי ב"י םיכומ ב"יו
םיבייחמ אציו .יאכז ומכ קספש םש ם"במרה רחאלש הפסוהה םנ הצחמב לע
הצחונ אצוי .יאכז לבא המ השעי הז
ףסונה
ינשה
םא
יפל
ותעד אוה .בייח
רמאישכו בייח 'יהי א"י םיכזמ ג"יו םיבייחמ ואו אצי .בייח כ"א ךירצ
ןוינו
םא רתומ הזל
ףסונה
'בה קלתסהל רמולו וניא עדוי
ידכ
ההיש
א"י
םיכומ ב"יו םיבייחמ םינשו םירמואה
י"א
זאו וכרטצי .ףיסוהל לוכיו תויהל
םאש ופיסוי םינש םעפ /ב ויהיו ה"ב רבלמ םינשה םירמואה .י"א
ורמאי
םינש םיפסונה .יאכז
ירה
'יהי ג"י םיכזמ ב"יו םיבייחמ אציו .יאכו
ףאו
םא רמאי קר דחא םהמ
יאכו ינשהו
רמאי .בייח זא ויהי ב"י םיכזמ
ג"יו םיבייחמ בושו וכרטצי .ףיסוהל
ירה
לוכי תויהל
י"עש
הפסוהה אצי
.יאכז המלו ול תאז לעש ויפ אצי .בייח וא רשפא רוסאש ול קלתסהל רמולו
י"א
קר חרכומש רמול
יפכ
ותעד
ןויכ
ררבנש תויהל .ןייר
ןינעו
הז
ךירצ
אנויע הבר :
ר"עפלנו
ירפ
םיטפשט
הרוהי אל
61
ד"עפינו
דצמ ארבסה וניאש ביוחמ רמול ותעד אוהש ביית לעש ויפ אצי
.בייח דועו רשפא רמול רתוי לעש
יפ
דשוי םידמלמ ותוא רמול
י"א ידכ
ופיסויש םינש םירחא
ילואו
אצי .יאכז הלעו לע
יתעד
סימעהל
ןינע
הז
ירבדב
ארקמה אל 'יהת
ירחא
םיבר .תוערל רשאכש שי םיבר תוערל לבא
םיברה אוה קד
י"ע
דחא
ןמ
םינשה םיפסונה
ןפואב
.דכונה זא לטומ לע
ינשה
אלש
"הי ירהא
םיבר .תוערל קר רמאיש
יניא
.עדוי
ידכ
ופיסויש דוע פינש
םירחא
ילואו
לע םהיפ אצי .יאכו הובו
זרותי
ןושלה
אלו .'יהת רמולכ 'יהיש
בצמב לש אל וליאכ
.וניא
יכ
הז רמואה
י"א
ןנירמא
ארמגב
יאהד
רמאקד
י"א
ןאמכ
היתילד .ימד
רחא הו רמוא בותכה אלו הנעת לע בר .תוטנל
ןנישדדו
ארמגב
ןירדהנס
).ול( אל הנעת לע בר אלש קולהי לע אלפומ ד"בבש
ךכלו ןיליהתמ ןמ
.ןוטקה
הובו ןוכנ ןושלה
לק .תוטנל ל"ר
ףאש
היטנ ה5ק אל הטני קולחל לע
ילודגה
כ"חא רמוא
ירחא
םיבר תוטהל
ןושלב
.דבכ דמולכ היטה הרומג אלש רסחי
םולכ ןמ
תעד .םיברה הובו
ץרותמ לכה ;ד"סב
ילולו יתעדי יתנויכש
הוב
תמאל שדהל
ןיד
שדה היה ההונ
יתעד
תהמשב בל :
ם:ר~ד:בעד
תא א"ה
ךרבו
תא
ךמחל
,וגו
יתרסהו
הלחמ .ךברקמ
ךירצ ןיבה5
עודמ רמא
ךרבו ןושלב
.דתסנ כ"תאו רמא
יתרסהו
ןושלב
,תכונ
ל"ליהש ריסיו וא .יתכרבו ל"יו
יכ
ךרבו בסומ לע
ךאלמה
דכזנש םדוק הנה
יכנא
חלש
ךאלמ
.ךינפל
ןעי
יכ
תוכרבה תועפשנ םלועל הוה
ןמ
הגרדמ
הנורחאה לכל דחא דחאו תויטרפב
יוארכ
.15
ןינעו
הו השענ
י"ע
ךאלמה
ארקנש
ךאלמ
לאוגה .עודיכ
ךכיפל
רמאנ
ןאכ
.ךרבו
י"עש
ותוא
ךאלמה
ןיהת
תחלשנ םכל .הכרבה לבא תרסה הלחמ תואפרל תא הלוחה רבכש שנענ
י"ע
תדמ ןידה
לש התוא הגרדמ .הנורחאה
ךרצנו
הז הלוחה תעושיל האופר האבה
הגרדממ רתוי הובג איהש תדמ םימחרה תארקנש .ם"ימש ומכ ונאש םירמוא
האופד המילש
ןמ
ם"ימשה .אקוד דשא םש ריאמ םצע םש ה"יוה ה"ב רוקמ
.םימהרה
ךכיפל
רמאנ הזב .יתרסהו הז דבדמה ומצע אוהש םשה ה"יוה ה"ב :
םתרנבנגר
תא א"ה
ריבי
תא
רמחי
'יגי
יתורסהי
הלחמ .ךברקמ שי קדקדל
עודמ רמוא
ךברקמ
אלו .ךממ ומכ רמאנש דיסהו 'ה
ךממ
לכ
.ילוח ל"י פ"ע עודיה
ישיפנד
תולהמ םייברקה
יוברמ
לכאמ .הקשמו
ךכיפלו
וריהוה ל"וח
ןיטיג( )ע לוכא שילש התשו שייש חנהו .שילש
סיעכתשכל דימעת לע .ךאולמ
ןכו בתכ ם"במדה ל"ז תוכלהב תועד .ד"פ
אל לכאי םדא דע אלמתתש .וסירכ אלא תוחפי ומכ עיבד .ותעבשמ הזבו
שי
ןיבהל
.בותכה
ךרבו
תא
ךמהל
תאו
ךימימ
אלש ךדטצת
לוכאל תותשלו
.הברה קר לכאתש אעמק אוהו
ךרבתמ
.ךיעמב ו"יעו
יתורסהו
הלחמ
.ךברקמ ל"ר תולחמה תודלונה םייברקהב ורוסי אליממ אלו 'יהת
ןהל
הטילש םייברקהב
ךלש
:
שלט,
םימעפ הנשב הארי לכ
ךרוכו לא
ינפ ןודאה
.'ה ןאכ
שי האילפ הלודג
עודמ רסמנ הרוסמ תויהל קיספ
ןיב ןודאה ןיבו
.'ה םג עודמ ארקנ
ןאכ
ה"בקה םשב .ןודאה תביתו
ןודאה
איה תרתוימכ שיו
ץרתל
האילפב
תרהא
62
ירפ
םיפפשמ
הרוהי
תרתא אתיאר .ק"הווב
יארו
ארדב אד
ןאמ
ינפ ןודאה
.'ה אר
יבר
ןועמש
רב
יאחוז
הילער רמתא שלש םימעפ הנשב הארי לכ
ךרוכז
לא
ינפ
ןודאה
.'ה
.כ"ע'
ירקבמו
רהוזה ואצמ
ןאכ
םוקמ
ץורחל
ומיניש
ךיאהד ןכתי
רמול .ךכ
לבא- תמאה הרוי וכרר לכהש .ןוכנ
יכ
ושרד
ךכ
ינפמ
הרוסמ וו רסמנש
תויהל קיספ
ןיב ןודאה ןיבו
.'ה
ןאכמ הארנ אבש זמרל המ ושרדש ל"זח
בייחצי םדא ליבקהל
ינפ
ובר שלשב .םילגרה
יכ
לע
יפ
הרוסמ וז לש
קיספןי ארקמב הז הארנ תביתש
ןודאה ןיא
רבוחמ לא תבית .'ה אלא
ירהש
ה! וליאכ בתכנ
ןודאה
לש .'ה הז קידצ רודה ארקנש
ןודא
לש ה"בקה
ומג ורמאש ל"זח קידצה רווג ה"בקהו .םייקמ והזו רמואש ק"הוזב
ןאמ
ינפ
ןודא;1
'ה אר
י"בשר
אוהש קידצ רודה אוה
ןודאה
לש
.'ה
הזבו ץרותמ
לכה
ר"סב ךרדב
.תמא רשפאו םוקמש וחינה
יל
:
-א.0848)=)ו
המורת
רבל
לא
ינב
לארשי וחקיו
יל
,המורת
תאמ לכ שיא רשא ונברי ובל וחקת
תא .יתמורת תאזו המורתה רשא וחקת .םתאמ
ןיבהל
תכירא .ןוש5ה םגו
ןיבהל
המ תביתבש
יתמורת
ףסותנ
תוא
ף
תביתבו המורתה
ףסותנ
תוא
ץד
שי
שרפל
ךררב
זמר בותכש
יכ
היב 'ה רוצ .םימ5וע ושרר ל"זח םלוע הזה ארבנ
וףב
םלועו אבה ארבנ .יב אתיאו ק"סב תויטשפש הרותה אוה רגנ
ינינע
ו"הוע
תודוסו. הרותה רגנ
ינינע
.ב"הוע ז"פעו שי
ןיבהל
זמר .ארקמה
י"תמורת
והז
ףוריצ
תמורת ר"וי ומרמ 5ע תודוס .הרותה ךירצ
חקיל חק5 אקוד םדאמ לורג
שיא קירצ תואיש וי5א המ רמאנש רשא ונבדי .ובל לבא ה"מורתה ףוריצ

הטורת ומרט לע תויטשפ הרותה וחקת תק5 .םתאמ 5"ר תאמ לכ
ןיבמה
תויטשפ הרותה :
ךשעז
י5
שרקמ
יתנכשו
.םכותב לככ רשא
ינא
הארמ
ךתוא
תא תינבת
ןכשמה
תאו תינגת לכ וילכ
ןכו
.ושעת םיקורקדה םיעודי ל"ליהש
ןכ
ושעת
והמ .ןכו םגו ל"ליהש ושעי והמ .עעעת
י"שריפבו
איבמ תשרד ל"זח
ןכו
ושעת
.תורודל' בסומ אנידל
ןינעב
תופסות ריע תורזעו וא .םילכ םנמא שי שרפל
ךררב
ומר בסומש לע
ןמז
תולגה אלש 'יהי
יארשי5
שרקמ םע םילכ .הלאכ
י"עו'
המ םייקתי זא
יתנכשו
.םכותב לע הז רמאנ
ןכו
ושעת .תורורל ל"ר הלאש
ילכ
ןכשמה
םה רומיל ללכל לארשי רחי םע השמ לכבש רור
ןכש
ושעי
ןתוא
םינינעה סהילעש םירומ
ילכ
.ןכשמה ז"יעו םייקתי
יתנכשו
םטותב םג
ןמזב
.תולגה ומכ בותכש שטיו
ןכשמ הלש להא
ןכש
.םראב םישנאהש םמצע ויהי
םוקמב להאה לש .ןכשמ
ןויכמהו
אוה
יכ
ומכ 'יהש ןכשמב ןורא
הרונמ
ןחלש
חבווו תרטקה חבומו
.הלועה
ןכ
ויהי םיאצמנ
ןתוא
סיניגעה ללכב .לארשי
יכ
םיקירצה םישורקה םהש םוקמב השמ םה תניחבב ,ןוראה םינואגה םינברהו
םמ תניחבב הרונמ בותנכ הרות .רוא םירישעה םיכמותה
ידימלתק
םימכחה םה
'יחבב
ירפ
המורת
הרןהי
כ5
63
החב2
ןחלשה
שדקמבש
ינפמ
םיסנרפמש
ידמולל
.הרותה םידיסמ םימימת
םירשיי םיללפתמה לכב םוי הנוכב םה 'יתבב חבומ תרטקה חבומו .הלועה
אצמש ללבהש לארסי םה תניחבב שרקמ וילכו ה"כקהש הרשמ ותניכש
.םכות2 ומכו ושרדש ל"זח
יתנכשו
וכותב אל רמאנ אלא .םכותב
1"פעו שי
ןיבהל
תשרד ל"זח
ןכו
ושעת .תורורל םתנוכ איה ה"כקהש
עידו" השמל
ךיא םייקתי
יתנכשו
םכותב ןמוב
.תולגה ז"ע רמא
ןכו
ושעת
'יס .תורודל תורודהש לארשי םע םיגיהנמה םהלש םה םמצעב ושעי
ןכ
ומכ
םירומ4,
ילכ
.ןכשמה לאו ויהי תורודה םמצע תניחבב
ןכשמה
םע .וילכ 1"יעו
םייקתי םהב דימת המ רמאנש
יתנכשו
םכותב :
זרדענבןכנ% זוראה
ויהי םידבה אל ורוסי .ונממ
ךידצ ןיבהל עורמ הדיפקה
הרותה לע
ידב
ןוראה אלש
ורוסי ונממ רתוי
ןמ
ידב
ןחלשה
.חבזמהי רועו לעפהש רוס
ןכתי
רתוי
ילעבב
םייח
ילעב
.ןוצר םילכבו
ןכתי
רתו'
ןושלה
לא וחקוי .ונממ ל"יו
ךרדב
זמר
ןוראהש םע תוחויה
ןמרי
לע
םיקידצ"
ידימלתו
םימכחה םהש תניחבב תבש םיכרצנו סנרפל םתוא
י"ע
םישנא
םירשי
יבידנ
בל הרותהש הרקי .םהיניעב ומכ
ןלובזש 'יה סנרפס .רכששיל
הלאי םישנאה ם'ארקנ
ןיכמת
אתיירואד םהילעש רמאנ
ץע
םייה איה םיקיזחמל
ה2 'יכמותו .רשואמ 'יהו םוקמ בושחל קרש ו"הועב ויהי .םירשואמ
ךכיפל
רמאנ תועבטב
ןוראה
ויהי םידבה אל ורוסי .ונממ
יכ
םידבה םה ליבשב
ההיש
אשינ' םהב
ןוראה
ומכ
ףוגהש
אשינ
י"ע
םילגרה
יכמות
.ףוגה הוו ומר לע
םישנאה םירשי ןיכמת אתיירואד םיסנרפמה
ידימלתל
םימכח .ו"הועב אל ורוסי
ונמס םג .ב"הועב
ןתניש
םהל םוקמ
ןגב ןדע
תנוכשב
ידימלתה
םימכח ויהש
םיסנרפמ .םהל
ןויכ
שיש םהל קלח הרותהב ורמלש םתוא
ירימלת
םימכח םהו
ומכ
ןיפתוש
.ותדותל אתיאדכ ארמגב הטוס ).א"כ( ןועמשכ
יחא
הידזע 'רכו
ןנחוי
יבד
.האישנ לבא מא קר ללהכ אנבשו םהילע רמאנ פ"ע ק"ב םא
ןתי
שיא תא לכ ןוה
ותיב
הבהאב זוב ווובי ול :
2רמשו
תא
ןתלשה ץותמ
תכרפל תאו הדונמה תכונ
ןתלשה
לע עלצ
ןכשמה
הנמית
ןחלשהו ןתת לע עלצ .ןופצ שי קדקדל הביתהש "ןתת"
הארג .רתוימכ
'יהש
יד
תביתב "תמשו" בסותש לע
ןחלשה
ומכ לע .הרונמה וא
ההש
ול
רמול תמשו תא
ןחלשה
זוחמ
תברפל לע עלצ
ןופצ
תאו הרונמה .'וגו רוע
שי קדקדל ל"ציהש תאו
ןתלשה
.ןתת ל"יו למרנש ןאכ ןינעה
ורמאש ל"זח
הצורה םיכחהל םירדי הצורהו רישעהל .ןיפצי כ"א לוכי םדא בושחל
י"עש
הלפת דבלב לע עלצ
ןופצ
"הי
עפשנ ול .רשוע
ךכלו
ומרי בותכה ןאכ
אלש
יד
הזב .דבט קר עדי םדאה
ךרצנש
הזל דוע רבד .דחא אוהש תניתנ .הקוצ
והזז רמואש "ןחלשהו" רמולכ םא שקבת ךשמויש ךל
עפש רשוע
ןמ
.ןחלשה
אתיאדכ .ק"הווב ח"ת
ןחלשמ
םחלד םינפה
ןאכרב ןיקפנ ןמתמ
אנוומו
.אמלעי הנה
ךרצנ
הזל "ןחת" לע עלצ .ןופצ ונייה תניתנ הקדצ םע הלפת
לע עלצ .ןופצ םהינש ודחי םיבוט
:
כם=4א~כם
התאו
64
ירפ
הוצת
;הדוהי
-
יה
4ש 4
44
; ;גג ;
י
התאי
הוצת תא
ינב
לארשי וחקיו
ךילא ןמש
תיז
ךז
תיתכ רואמי
ןתולעהל
רנ .ךימת שי קרקרל המל בתכנ .ךילא שיו שרפל ךרדב
זמר פ"ע
.ר"דמה
איכמש
ןאכ
קוספה
יכ
רנ הוצמ הרותו .רוא ןכו
אבומ המכב תומוקמ
'הרותהש
הלשמנ
ןמשל
תיז המכמ .םימעט הזו עודי רומילבש הרותה שי 'ד .םירקע
)א ןיאש
שדתל רבד הכלה
ןיאש
ול החכוה וא פ"כע אתכמסא הרותב .בתכבש
יכ
םג המ אוהש הכלה השמל
יניסמ
והוכמסא .ארקא

המ שדחתנש אל 'יהת
ול הריתס אישוקו םוקממ רחא .הרותבש )ג אלש גנעתהל
יגונעתב
.ז"הוע
םרמאכ ל"ז
ךכ
איה הכרד לש הרות תפ חלמב לכאת .'וכו דועו ורמא
ורהזה
ינבב
םיינע םהמש אצת הרות .לארשיל )ד דומלל הרות המשל הנוכב
תולעהל הניכשה השודקה לבקל עפש השודק תומלועמ םינוילעה עיפשהל
יארשיל
בר .בוט
לכ הז זמרנ קוספהב התאו הוצת תא
י"ב
וחקיו
ךילא ןמש
.תיז וחקיו
אוה
ןושל חקל דומילו כ"הרדע
יכ
חקל בוט
יתתנ
םכל .'וגו הז רקיע
ןושארה
לכש
ןמשה
תיז ונייה
לכ המ ושדחיש
ידמול
הרותה 'יהי
ךילא
.אקוד ל"ר
'יהיש הזל תורשקתה תרותב השמ הרות .בתכבש .ךז זמרי לע רקיע 'בה
תקלהש 'יהי ךז
תורבסב תורורב
ילב
תוריכע לש הריתס אישוקו םוקממ רחא
.הרותבש תיתכ
.רואמל
ומרי לע רקיע /גה תיתכהש קחדהו אוהש
ךופיה
יגונעת
ו"הוע ליעוי ריאהל רואב
.הרותה
יכ
יגונעת
ו"הוע וכשחי רואמ
.הרותה תולעהל רנ .דימת ומרי לע רקיע /דה דומלל הרות .המשל
'םשל
הניכשה השודקה איהש רנ
.דימת הנוכב התויעהל תומלועי םינוילעה לבקל
םשמ עפש השודק עיפשהי לארשיל לכ בוט הלס :
תישנ2ר
חבזמ
יטקמ
תרטק .'וגו
ישרפמ
הרותה םישקמ
ינפמ
המ רחאתנ
השעמ חבזמ תרטקה רחא לכ
ילכ
ןכשמה
רחאו תדובע
,תונברקה ל"יו
הנהד ק"הוזב להקיו ט"יר א"ע ב"עו איבמ
יעבד
אמדקאל אדבוע
_תרטקד
םדוק .הלפתה רהוזבו
םחניפ ).דכר( איערב אנמיהמ .אבומ רמא אניצוב
אשידק רתבד אתולצד
יהיא
אנברקכ
ןאמ
אמייד םוטפ תרטקה רתב הלהת
רודל ליטב אנתומ .אתיבמ שיו
ןיבהל
אניצובד אשידק חיכוה תאו השרפמ
.וז רחאלש תדובע תונכרקה לש
ןידימת
בתכנ השעמ חבזמ תרטקה
.ותרובעו
הו אב ומרל רחאש הלפתה
ךירצ
רמול םוטפ .תרטקה והוו קיידמש רמואו
רתבלד אתולצד
יהיא
אנברקכ .ףכו והזש ומעט
ןויכד
תולפתהש ונקתנ דגנכ
.תונברקה אצמנו הרותב רחאלש תונברקה.תדובע לש
ןידימת
הבתכנ השרפה לש
חבןמ תרטקה .ותדובעו הומ שי חיכוהל תוכייש םוטפ תרטקה רחא .הלפתה
ןאכמ
שי
ןיבהל וקדצש
ירבד
ןואגה ץ"בעי
ל"ז רודסהב ולש בתכש םש
לצא תשרפ תרטקה תלפתב תירחש רדסש תרטקה
ןיא
הז .ומוקמ
יכ
הלפת
תקטפמ
ןיב
תדובע םדה .תורנו דועו תלפתש ח"י הנקתנ דגנכ תטיחש דימתה
םוקמב~ תקירז םדה .תדמוע קרו ההוזה.פ"ע להקיו רכונש ליעל טשפתנ
_נהנמה
ור58י
ירפ
היצה
הרוהי גל
ן65
ורמאל םדוק .הלפתה
ךכלו
השע
ןיעכ
הרשפ רמול תשרפ תרטקה
._הרותגש
םדוק .הלפתה אתיירגהו םוטפד תרטקה רחא הלפתה .ש"ועי רודסגו
ןואגה
,
גרה ש"זרה ל"ז רעשג ללוכה
ןינעג
תשרפ תרטקה חרט גשייל
ירגד
רהוזה
אלש 'יהת הריתס רמאממ רמאמל םגו
ירגדמ
ארמגה .ש"ועי לגא ר"עפל הארנ
'
הרשיה לש
ןואגה
.ץ"געי
ןויכ
תשרפגד סחנפ רהוזהג אגומ רמאד אניצוג
אשידק רמול םוטפ תרטקה רתב .הלפתה
ירה
קיידש רמאו םוטפ תרטקה אלו
אתשרפ .תרטקד
ןכל
חכומ
ירגדכ
ןואגה ץ"געי
רחאלד תשרפ דימתה
ירמול
תשרפ תרט,לה .הרותגש
ןויכו
ונקתש ל"זח תולפתה םוקמג תונגרקה לש
ןידימת
ןכל ןוכנ
רמול רחא הלפתה פ"כע אתיירגה םוטפד .תרטקה ומכ רכזנש
.הרותג
השעמ תבומה רטקמ תרטש רחאל תדובע תונברקה לש
.ןירימת
הובו
.ןיאצוי
תבוח לכ תוערה :
ת ש א
הז
ינתי
יכ
רגעה
יע
םידקפה תיצחמ לקשה לקשג שדקה םירשע
.הרג
לקשה .'וגו שי קדקדל הזיאל
ןינע
ריכזמ
ןאכ
םירשע הרג לקשה
איה אמתסמ 'יה הז רבד .עודי דועו אלהש עבםמ
'יושע .תונתשהל
.ל"יו
זמרמש הזג םעט תיצחמל לקשה הוש רישעל .לרו
יכ
םתס לד ונייה דימלת
.םכח
י"עו
תניתנ תיצחמ לקשה
ןיגי
רישעה
ןכו
ח"תה םהש א"כ
_ע"פב
קר ומכ
יצח
.רגד לע רישעה תעדל אוהש גיוחמ ךמתל
ורשעב ח"תהל
.הסנרפג ז"יעו 'יהי רישעהל קלח הרותהג לש .ח"תה ומכ
ןלוגז ךמתש
.רכששיל לעו ח"תה תערל אוהש כיוחמ עיפשהל לע רישעה ותרותמ
ותשורקו
ןקתלו
.וישצמ ו"עו אג זמרה לש תיצחמ לקשה רישעל לדלו
םהינש .םיוש
יכ
לכ דחא םהמ קר ומכ
יצת
.רגד תומילשהו לוכי תויהל
י"ע
םהינש .ודחי
ידכו
ןיגהל
ומרה לש םירשע הרג .לקשה ךרצנ
םידקהל רמאמ ל"זח
דמאש ל"גיר דיתע ה"בקה ליחנהי
יכל
קידצ קידצו
י"ש
.תומלוע רמאנש
ליהנהל
יגהוא
שי םהיתורצואו .אלמא רבכו וקדקד םיגר
ןינעג
ורמא
.קידצ
.קידצו םגו
ןינעג
רפסמה
י"ש
.תומלוע ל"יו
יכ
רפסמ תוצמה
ןה
ג"ירת
אתיירואד 'זו .ןנגרד דחיג
ןה
רפסמב .כ"רת
ינש
םימעפ .י"ש
ןדגנכו
שי
כ"רת תומלוע םיארגנש רימת
ןמ
םויק .תוצמה
ןהו
םה םרכש לש
ימייקמ
.תוצמה המו רמואש קידצ .קידצו זמרי לע 'ב
ינימ
.םיקידצ םהש
,קידצה
ת"ת דמולש הרות .תולדג קידצו רישעה
ךמותש
קידצהל ח"ת .הסנרפג
ןויכמהו
אוה
ןתואש
כ"רת תומלוע םהש רכש לכ הרותה הוצמהו קלחתי
ןתואל

ינימ
.םיקידצ הזל
י"ש
תומלוע הזלו
י"ש
,תומלוע
לעו הז דמרי
בותכה רמאנש ליחנהל
יגהוא
.ש"י ש"י אירטמיגג
יכה
.הוה .כ"פעאו
םייסמ
65
ירפ
אשה
הרוהי
םייסס בותכה םהיתורצואו .אלמא רמו"כ אימיש ה"בקח םהיתורצוא לש
םיקידצמ ח"ת
ןמ
רצואה לש תנתמ םנח אלש ע-גי םהל
ןמ
רפסמה .כ"רת
י"םעו
שי
ןיבהל
המ רמאנש
ןאכ
םירשע הרג .לקשה
ימרל
לע
.ל"נה
יכ
"םירשע*
'יגב .כ"רת תיצחפו
ןמ
םירשע אוה .י"ש
י"עו
תניתנ
תיצחמ לקשה ורכזי וניביו 'ב
ינימ
םיקידצה לארשיבש תיצתמהש
ןמ םירשע
אוה רפסמב .י"ש קירצהש ת"תה
י"ע
םויק הרותה .הוצמהו קירצהו רישעה
י"ע
יתכימת;
ידמולל
הרותה הכיי לכ דחא רכשהל לש
י"ש
'תומלוע תקדצו
םהינש
ידחי
אוה לקש שרקה תומילשב :
ריטעקל.
אל הברי 'וגו תתל תא תמורת 'ה רפכל לע .םכיתושפנ
ךירצ ןיבהל
אלה קוספב רחאש הז רמוא היהו
י"נבל ןורכזל
ינפל
'ה רפכל לע
.םכיתושפנ הזיאלו
ןינע
רמוא
ןאכ
רפכל לע .םכיתושפנ ל"יו
ןאכש
רברמ
ןינעב
.םינתונה הניתנהש הכירצ תויהל הנוכב וו שקבל תאמ ת"ישה ליעותש הברנ
וז רפכל לע .שפנה
יכ
השגמה
ףוריצב
הבשתמה השקבהו לעפת הרפכה תויהל
רפוכ ,שפנ
אלו
ןתיש
ליבשב ארהוי .דובכו המו רמאנש קוספב רחאה רפכל
לע םכיתושפנ רבדמ
ןינעב
.ת"ישה ותחטבה
ןכש
'יהי 1"יעש ולעפי לארשי
תאמ ה"בקה םתשקב רפכל לע םכיתושפנ
:
~רמכל~י1
'ה לא השמ
יתיאר
תא םעה הוה .'וגו אתיא ר"דמב ערי ה"בקה
המ ובלב לש השמ בשחש
ןיאש
.החילס
ןכל
ארק ותוא וסייפל
רמאו' ול אלה
יתרמא
ךל
דע התאש תנסב המ
ןידיתעש .תושעל רמאנש
רמאיו' 'ה האר
יתיאר
תא
ינע ימע
.'וגו
ותועמשמ
ןידיתעש
תושעל לגעה
.'וכו והזו האר .יתיאר איה היארה
ןיהלש
איה היארה .ןאכש .כ"ע
ןיא ןבומ המ
ה1
ןינע
םויפ .השמל םגו המ הו םייסמש איה היארה
ןלהלש
איה היארה .ןאכש
שיו בשייל רבדה פ"ע אישוקה לש העידי הריחבו הזש
יתרת
.ירתסר
וצוריתו לש ם"במרה
י"ז
עודי ז"עש רמאנ
יכ
אל
יתובשחמ
םכיתובשתמ /וגו
רואבו סייחה
ףוס
אררס תישארב ראבמ
ןינעה
ה"בקהש לוכי לולשל ותעידי
וליאכ אל התיה
י"יעו
ןיא
הריחבה .תשלחנ הז
ןינע
.קומע
ךיאו
אוהש ל"צ
םעטה רוציקב תעידיש ה"בקה הניא תלקלקמ תריחב .םדאה הנהו לכ הז קר
העיריב רבלב ונייהר קר .הבשחמב לבא םא 'יה םג רובר לש ה"בקה הוימרב
'יהיש .ךכ אלה 1"יע אישוקה לש העידי הריחבו הקזחתנ :
ה1נבר זבוי ןינע
.סויפה ה"בקהש 'יה סייפמ השמל המב ועידוהש ליבשבש הז
רמא
יא
האר
יתיאר ידכ
אלש 'יהת הכשחמ דבלב
יכ
םא םג רוביד
.היימרב- ו"יעו 'יהי כ"חא השמל
ןוחתפ
הפ
ץילמהל
לע לארשי שקבלו החילס
לע אטה .לגעה
ןויכ
טעמכש ויה םיחרכומ .הזל הזו היה דסח לודג ונממ
ךרבתי
המ רמאש הנסב האר .יתיאר םנמאה
ךירצש
רמול
יאדוב יכ
ומכ בתכש
ח"הואה ה"בקהש לוכי לולשל ותעידי וליאכ אל .התיה
ךכ
אוה לוכי לולשל
םג- ורובד היימרבש איש לקלקת הריחבה
ןויכ
אלש 'יה רובד .שוריפב
כ"לאש
ידה יאדוב
אל 'יה עיגמ לארשיל שנוע לע אטח .לגעה לבא
ךיא
אוהש פ"כע הליעוה תאו סויפ השמל חותפל 17 חתפ
ץילמהל
לע לארשי
שקבלי תהילס .ןיע והו
םעט .סויפה
ןינעו
ירפ
אשת
הרוהי
'
רל
67
ןינעו
הז זמרנ
ירברב
ר"רמה המב
-םייסמש
האר
יתיאר
איה היארה
ןלהל~י
איה היארה
ןאכש
רמאש ה"בקה
יתיאר
תא םעה הזה .'וגו ותנוכ
י"עש
תרימא ה"בקה הנסב האר .יתיאר תאז איבה הרימאל
ןאכד
יתיאר
תא
םעה הזה
'וגו
אטחב .לגעה
יכ
אה אהב .אילת םאש אל 'יה זא הנסכ רובדה
האר
יתיאר
אל 'יה
ןאכ
רובדה
יתיאר
תא םעה הזה
ףגו
:
םתרמשד
תא תבשה
יכ
שדק איה םכל .'וגו תשש םימי השעי הכאלמ
םויבו
יעיבשה
תבש
ןותבש
שדק .'הל שי קדקדל
ינפמ
המ
רמאנ םימעפל שדק איה .םכל םימעפלו רמאנ שרק .'הל ל"יו מ"פע ורמאש
ל"זח תבשהש האב הנעטב
ינפל
.ה"בקה םלכל תתנ
ןב
גוז
ילו
אל תתנ
ןב
.גוז רמא הל ה"בקה תסנכ לארשי 'יהי
ןב
.ךגוז עודיו
ןינעש
גוזה
ונייה תניחב רכז עיפשמ 'יחבו הכקנ .לבקמ
ךירצו ןיבהל
ימ
םהינשמ
ןתחה
ימו
איה .הלכה םאו בושחנ וטושפכ תסנכש לארשי ונייה םע .לארשי
ל"י שיש
ןינעב
הז 'ב .םינפוא
ןפוא
.דחא םויבש תבשה םע לארשי םה
תניחבב
ןתח .עיפשמ תבשהו איה 'יחבג הלכ .תלבקמ ונייהו םויבש תבשה
םע לארשי עיפשמ תבשל עפש שודק הזב םיגנעמש תא תבשה הרותב
הלפתו הרישב .הרמזו תבשהו אתכלמ תלבקמ עפש שודקה ןמ
םע לארשי
.עיפשמה
ןפוא

ימיבש
לוחה אוה .ךופיהל
תבשהש רבעה אוה 'יחבב
ןתח
.עיפשמ םעו לארשי םה 'יחבב הלכ .לבקמ
יב
לכב םוי םויו
ימימ
לוחה
עיפשמ תבשה רבעש עפש שדק םע תכרב הסנרפ םעל לארשי םהש
םילבקמ התוא עפש .שדקה אתיאדכ .ק"הוזב
יאהד
אמוי
ןאכרבתמ
'ינמ לכ
אתיש
ןיסוי
.ןיאלע לבו דח דחו ביהי 'ינוזמ אתתל לכ דח הימויב איההמ
הכרב
ןאכרבתמד
אמויב .האעיבש
התע
שי
ויבהי
ינשש
הלא םינפואה םיזמרנ םיקוספב הלאה הזב םימעפלש
רמאנ תבשהש איה שדק .םכל םימעפלו רמאנ תבשהש איה שדק
.'ה7
יכ
תגית "םכל" ןבוי
מ"פע ורמאש ל"זח לבה םידומ תרצעב
ןניעבד
ימנ
.םכל
ןויכמהש
אוה לע תאנה .ףוגה
ןויכמהו
אוה םויבש תבשה
ןכוי
םימשב עפש שדק םע תכרב הסנרפ לע לכ
ימי
עובשה אבה רובע םע
.לארשי המו רמאנש שדק 'הל זמרי לע
ןפואה
םויבש תבשה עפשנ עפש
שדק
ןמ
םע לארשי 'הל ונייה .תבשה אתיאדכ ק"הוזב
יאמ
תבש אמש
אשדוקד .ה"ב עפשהו שדק לש םע לארשי ונייה הרות הלפתו הרישכ .הרמזו
תבשהו אתכלמ איה תלבקמה םעמ לארשי התוא עפש .שרק לועפל םימשב
תמועל הז עפש הברב םעל לארשי לע עובש אבה :
ץדהנל
ורמאי םירצמ רמאל הערב םאיצוה גרהל םתוא םירהב .'וגו ומוגרת
יניב
.אירוט הז אלפ
יכ
הזיאל
לינע
רמוא .םירהב ל"ליהש גרהל םתוא
.רבדמב שיו שרפל ם"ע .לשמ לצא
ךלמ
לורג אטח רש דחא
ןמ
םירשה
םינטקה דרמש דגנכ .ךלמה פ"עו טפשמה עיגה ול שנוע וריבעהל
ןמ
לכ
ןימ
תונמתה ורסאלו .רסאמב בשייתה
ךלמה
הזש שנועה רעצמ אוה
יפל
ךרע
אטחה
,אטחש
כ"עו עקתשנ לכ טפשמה וליאכ אוה .לטב
ךלמהו
הויצ םירהל ותוא
רשה תונמתהב לש הגרדמ רתוי .חלודג
ןכו
לכב הנש ומירס ותוא לכב םעפ
רתוי
68
ירפ
אשת
הדוהי
.רת:י רשאנו םרוה רשל לש הגרדמ הנושארה זא הויצ
ךלמה
םייקל
.וב
רתוא
שנועה פ"עש .טפשמה הזבו 'יה רכינ םעז
ףצקו ךלמה
.וילע הנהו ךכ
לצנתה
דוד
ךלמה
.רמאו
ינפמ
ךמעז ךצפקו
יכ ינתאשנ
.ינכילשתו
ז"פעו ל"י םירהש
ןאכד
ותועמשמ .תוממורתה ומכ
יכ
אל אצוממ
ברעממו אלו רבדממ םירה םייהת( )ה"ע םירהכ הטמ אל
ץע
'יעשי(
)'י םירהכו
לוק תורצצחב ב"הד( )'ה התע שי
ןיבהל
תנעט השמ רמאש המל ורמאי
םירצמ רמאל הערב .םאיצוה רמולכ תעבש םאיצוה אל 'יה ליבשב וניטהל
םהי קר
ירכ
ערהל .םהל גרהל םתוא .םירהב רמולכ תעב םירה םתוא הלעמל
רתויה .הובג הזש הרומ
ךמעז ךפצקו
לע םע לארשי .ערפמל והזו רמכ
ןעטש
דור .ךלמה
יכ
ינתאשנ
ינכילשתו
:
שרמכי~יו
אי לכות תוארל תא
ינפ
.'וגו
ךירצ ןיבהל
אלה רמאנ םרוק הזל רברו
'ה לא השמ םינפ לא םינפ רשאכ רברי שיא לע .והער ל"יו
ךינעש
רוברה םינפ לא םינפ
ןיא ןויכמה
תייאר םינפה .לוכיבכ קר
ונינע רובדהש
לא השמ 'יה רשי
ןמ
ה"כקה לא השמ
ילב
תיעצמא וזיא הגרדמ
ןמ
תוגרדמ
תושורק .תוהובגה
ילבו
תיעצמא .ךאלמ אלו
ךייש
םגרתל לע רובר הז אתאו
רמימ
ןמ
םרק
'ה תול .השמ םגו אל 'יה רוברה הגררמב הנטק תארקנש
.הוחמ והזו
ןיעכ
המ רמאנש הפ לא הפ רבדא וב .'וגו
ךכלו ןיא
הזב הריתס
המל רמאנש אל לכות תוארל תא .ינפ
יכ
תייאר םינפה לוכיבכ אוה
דינע
רחא
ירמגל
:
יזיו~דימכקדי
תא
יפכ
תיארו תא
ירוהא
.'וגו ושרד ל"זח דמלמ הארהש
,ה"בקה
השמל רשק לש
ןיליפת
אוהש
ירוחאמ
.שארה הזו
.אלפ
ל"יו
אתיאר תכסמב תבש ).חפ( שרד 'ר
יאמיס
העשב ומידקהש לארשי 4ושענ
עמשנל
ואב 'ס אובר לש
יכאלמ
תרשה ורשקו ךכי
רחא לארשימ
ינש
.םירתכ
ןויכו
ואטחש ודרי כ"ק אובר לש
יכאלמ
הלבה .םוקרפו רמאנש
ולצנתיו
י"נב
תא םירע רהמ .ברוח .כ"צ אתליכמבו 'רד
ןועמש
רב
יאהוי
אבומ פ"הע
ולצנתיו
י"נב
תא םירע .'וגו אוהה
ידע
האלע
ןיליפת
ןישירד
:אעורררו
ןייושד
דיב ההכ ועידעא .ןוהנמ
ןאמו
רתא ביהיתא .ןול רהמ .ברוח .ל"כע
ל"יו
ירבדש י"בשר ירבדו

יאמיס
ןינע
דחא .םה
יכ
תוצמ
ןיליפת
לש די לשו שאר םתדוסי אוה השענ .עמשנו ןיליפת
לש די דגנכ השענ
אוהע, םויק .תוצמה
יכ
דיה איה רבא .הישעה
ןיייפתו
יש
שאר דגנכ
.עמשנ העימש ונייה הנבה הרותב אוהש שארב םוקמ
.הבשחמה
ליבשבו
ורמאש לארשי השענ עמשנו
וכז
ינשל
םירתכ םהש םיירע םיינחור השודק
הלופכ לש הרותה .הוצמהו והזו כ"ג
ירבד י"בשר
רמאש
ונייהד
ידע
האלע
ןיליפת
אשירד .אעורדדו
יכ
םשה
ןיליפת
ותועמשמ
ירע
טישכתו
בותככ
ךראפ
שובח .ךילע ושרדו ל"זח ולא .ןיליפתה
ןכו
תכסמב הייגמ לט( ):
ושרד ל"זח רקיו ולא .ןיליפתה רשאכו ואטח לגעב ולספ
ןיליפתה
םהלש
רכזנש םהב עמש לארשי א"ה 'ה .רחא םהו
ושע
ןמ
דחא .רחא
ךכלו
וקרפ םהמ ןתוא
םירתכ םיירעה
ידע
האלע ןיליפת
אשירר .אעוררדו
יכ
אטח לגעה תוצמו
ןיליפת
םה
יתרת ירתסד
:
תכסמבו
ירפ
אשת
האזרתר~ ה5
69
תכסמ:בו
תיכיב ).יג אתיא
ןיינמ
ה"בקמש חינמ .ןיליפה רמאנש עבשנ 'ה
ונימיב עורזבו .וזוע ונימיב וז הרות רמאנש
ונימימ שא תד .ומל
עורזבו
וזוע ויא
ןיליפת
רמאנש 'ה זוע ומעל
ןתי
.'וכו אתיאו םש ארמגב
םעט" ה"בקהש חינמ ןיליפת רמאש ה"בקה לארשיל םתא
ינתישע
הביטח תחא
.םלועב רמאנש עמש לארשי א"ה 'ה .דחא
ינאו
השעא םכתא הביטח תחא
.םיועב רמאנש
ימו
ךמעכ
לארשי
יוג
דחא .ץראב ומכו
ןיליפתבש
לש
יאהשי
רכזג השרפה עמש לארשי א"ה 'ה .דחא
ןכ ןיליפתב
לש ה"בקה רכזנ קוספה
ימו
ךמעכ
לארשי
יוג
רחא .ץראב דועו םיקוספ הלאכ רכזנכ םש .ארמגב
פ"עו םעט הז ןבומ
רשאכש ולקלק לארשי
י"ע
אטח לנעה תא הביטחה תחא
ושעש .ה"בקהל ולספו
ןיליפתה
םהלש ןויכ ןמש
'ה דחא ושע לא .רחא אליממ
ז"יע- לקלקתנ םג הביטחה תחא השעש ה"בקה לארשיל ולספנו
ןיליפתה
לש .ה"בקה
ןמו
יוג
דחא 'יה לוכי ו"ח תושעהל
יוג
רחא :
פעד ז
שי
ןיבהל ןינעה
הארהש ה"בקה השמל רשק לש .ןיליפת הנהד רחא
אטח לגעה ליפתה השמ לע לארשי 'ב םימעפ אלו הנענ לועפל
תחילס'
ןוע
הצרתישו ה"בקה םע .לארשי קרו םעפב 'גה ללפתהש לעפ השמ
הצרתהש ה"בקה םע לארשי רמאו ול
ינפ
וכלי
יתוחנהו
.ךל לבא אל עדי רוע
השמ םא שי םירבדב הלאה תועמשמ ה"בקהש לחמ םהל, לע
ןוע
לגעה
ולעתנשו
לארשי התואל הגרדמה ויהש םדוק אטח לגעה
י"ע
ושעש הבושת
.תיתימא וא
ילוא
אל ושע לארשי הבושת תיתימא
יוארכ
ןיאו ןאכ
תליחמ
.ןוע קר ה"בקהש הצרתה רמול
ינפ
וכלי 'וגו
יפל
ריבעהש לע ויתודמ אלש
םשינעי לכ .ךכ כ"עו השע השמ
ומצעל הז .ןמיסה םאש הארי
ינפ
ה"בקה
שבולמ'
ןיליפתב
זא עדי שיש
ןאכ
תליחמ
ןוע י"ע
ושעש לארשי הבושת
תיתימא
יוארכ
ונקתו לוקלקה ורזחו ושעו ה"בקהל הביטח תחא
,םלועב ז"יעו
ורזח.
ןיליפת
לש לארשי .ןרישכהל ליבשבו הז ורזח אליממ םג
ןיליפתה
לש ה"בקה .ןרישכהל ךכלו
שיבלה ה"בקה תא
ןיליפתה
ולש רזחו השעו
לארשיל הביטח חחא .םלועב לבא םא הארי
ינפ
ה"בקה
ילב
ןיליפת
זא
ןיבי
דועש
ןיא ןאכ
תליחמ .ןוע
יפל
א?ש ושע לארשי הבושת תיתימא
יוארכ
ךכלו
אל ורזח
ןיליפתה
.ןרישכהי
והזו שקיבש השמ רמאו
ינארה
אנ תא .ךדובכ
ומוגרתו
יניזחא
ןעכ
תי
.ךרקי
והז ,ןיליפתה ומכ ושררש ל"זח רקיו ולא .ןיליפתה ל"או .ה"בקה השמ
השמ
יתעדי
.ךתנווכ לבא אל לכות תוארל תא
ינפ
.'וגו קר תאז השעא .ךל
תיארו תא .ירוחא ךאראש
רשקה לש
ןיליפת ירוחאמ
תערל
ינאש
שבולמ
ןיליפתב ןיבתו ןקתתנש
אטח לגעה
י"ע
ושעש הבושת
יוארכ יתחלסו
םהל :
םנמאה הזש שוריפ הפי ןויערו
חצ ר"סב לבא ךירצ
תערל
ןיבהלו
לכש
ןיננ,
הז ה"בקהש חינמ
ןיליפת
וניא .וטושפכ קרו
ידכ
רבשל תא
ןזואה
בתכנ
.ךכ רקיעו רבדה
ןבומ
קר לע
יפ
דוס עודיה ח"יל :

להקי
70
ירפ
להקיי
הררהי
י י
ש_ ש4 84
להמיו
השמ תא לכ תדע
ינב
לארשי רמאיו םהילא הלא םייבדה רשא הוצ

תושעל .םתוא שי קדקדל
ךיא ךייש ןושל
הישע לע .םירבר םנ
ךירצ ןיבהל
המ
י"שריפש
לע להקיו השמ אוהש
ןושל
ליעפה וניאש
ףסוא
םישנא םיריב אלא
ןה םיפסאנ לע
יפ
.ורוביד .ל"כע המ הצור
י"שר
ןקתל
.הזב ל"יו ותנוכ
קוספהש ונעימשמ
לדוג תורשקתה תדע
ינב
לארשי השמב
.םבר אלש היה
ךרצנ
תורצוצחל אלו םיחולשל םירטושו ליהקהל תא .לארשי
יכ
רשאכ
ךא הצופנ העימשה ןיב לארשי השמש םבר הצור רבדל םהילא
ירבד
.ה"בקה רימ ולהקנ וילא םמצעמ לכ תדע .לארשי
ןיעכו
הז אצמנ תשרפב .וצ ה"בקהש הווצ השמל .רמאו תאו לכ הרעה
להקה לא חתפ להא .רעומ כ"חאו רמאנ שעיו השמ רשאכ הוצ 'ה .ותא
להקתו הרעה לא חתפ להא .רעומ

םמצעמ
ילב
אתעייס לש תולועפ
םישנא .םירחא והזו
י"שריפש
ןאכ
אלש
ףסא
השמ םישנאה םיריב אלא
ןהש
םיפסאנ לע
יפ
.ורוביד ל"ר
יכ
רשאכ
ךא
ועמש לארשי השמש הצור רבדל
.םהמע זא רימ ולהקנ וילא .םמצעמ
ז"פלו
ךכ
שרופי ארקמ .הו להקיו השמ תא לכ תדע .י"ב
י"ע
המ
.םליהקה
י"ע
רמאיו םהילא הלא םירבדה רשא הוצ 'ה תושעל .םתוא תועמשמהו
לש תושעל םתוא שי שרפל ר"רע בותכה תא
ןב
רקבה רשא .השע רנינעש
רשא .ןקית
ןכו ןאכ
ונינע עירוהש השמ לארשיל שקבמש רברל םתא ליבשב
ןקתל
.םתוא ל"ר ליבשב 'יהיש םהל
ןוקית
רחא אטח .לגעה תביתו פתוא
בסומ לע .לארשי תישארו
ןוקיתה
רמאש םהל איה תרימש .תבש ומכו רשררש
ל"וח פ"הע
ירשא
שונא השעי תאז רמוש תבש .וללחמ

לוחמ .ול רליפאש
רבע ז"ע רודכ שונא לוחמ ול תוכזב תרימש תבש :
")'%4פששסיב
פ
ק
ו ד
י
הלא
יייקפ זכשמה זכשמ
.'וגי ל"ןח ושרד
ןכשמתנש
ליבשב
יאטח
.לארשי
ז"פעו ל"י
ךרדב
זמר ת"רהש לש 'ג תובית תונושארה 'יגב םשה .םיהלא
ת"סו 'יגב םשה .ינדא עודיו
ןתואש
ינש
תומש םירומ לע .ןיד שיו
ךיבהל
ןינעה
פ"ע המ אבומש ק"הוזב .חלשב ר"א
ןועמש
ח"ת אתימרקב דכ
ינבתא
יב
אשדקמ אתתל אל
ינבתא
אלא אנידב .אזגורו ר"מכ
יכ
לע
יפא
לעו
יתמח
.'וגו ןיגב
רתאבר אנידר .אירש אנמזלו
יתאר
ןימז
ה"בק
ינבמל
היי אנקתאלו
אנרדב ארחא האלע
ירקאר
.הקדצ ביתכר הקרצב .יננוכת כ"גב םייקתת
י,וכו
הזו אלפ המלר רסיתנ
ןירב
אלו םימחרב אלש
,ברחי ל"יו םעט רברה
ןויכר
הארש ןידיתעש
וארשי אוטחל
ךכל
הנבנ
ןירב
ירכ
טלשיש תרמ
ןירה
שרקמהב
אלו לכ
ךכ
.לארשיב ומכ ורמאש ל"וח 'יהש סנ לע הלכש ותמח ויצעב
.וינבאו
ן"םל
ירפ
ידיק8
הדוהי ול
11
1"פל ל"י
ןינע
הז כ"ג .ןכשמב
יכ
ןעי
הפצש השמ ןידיתעש
לארשי .אוטחל
רכיפל
השע
ןכשמה רוסיב תומשה לש .ןיד ונייה לש תרמ תוכלמה הז
,םשה
.ינרא לשו הניכשה השודקה הז םשה .םיהלא
ירכ
הלכיש ותמח לע ויצע וינבאו
אלו לע .לארשי ז"עו וזמרי ת"רב ת"סו לש הלא
ירוקפ
ןכשמה
'ב .תומש
לש .ןיר
ןיעכ
'יהש שדקמב :
איריי
השמ תא לכ הכאלמה הנהו ושע התוא .'וגו
רירצ
ןיבהל
הזש ,קוספה
הארנ .רתוימכ
ירהש
רמאנ תאז קוספב .םרוקה לככ רשא הוצ 'ה .תא
השמ
ןכ
ושע
ינב
לארשי תא לכ .הדובעה םג
ךירצ ןיבהל
עורמ רמאנ קוספב
םדוקה לכ הדובעה כ"חאו תא לכ .הכאלמה ל"יו הנהר אבומ ק"הוזב תעשבש
תכאלמ
ןכשמה
וילכו 'יה
ךרצנ
תויהל םג הרובע .תוינחור ונייהד
ןווכל
תונוכ
תועידי תעשב הכאלמה
יפכ
ןינע
לכ
ילכ
.ילכו לאלצבו רחבנ תושעל
ןוראה
יכ
אוה 'יה עדוי
ןווכל
תונוכה הגררמב רתויה הלודנ רע ורמאש וילע ל"זח
'יהש עדוי
ףרצל תויתואה וארבנש
ןהב
םימש .ץראו תאוו 'יה
ךרצנ ןווכל
תיישעב
ןוראה ןויכ חכבש הרותה וארבנ םימש .ץראו תשררכ ל"זח פ"הע
תישארב ארב ונייה הכב הרותה תארקנש .תישאר הנהו
ןינעכ
תרובע הבשהמה
ןיא ךייש
היאר
יניעב
רשב
ךאו ערויה תובשחמ לוכי ריעהל לע .הו בותככ
יכ
םראה הארי םיניעל 'דו הארי .בבלל והזו אבש בותכ 'א .עירוהל לככ רשא 4ווצ
'ה תא השמ
ןכ
ושע
י"ב
תא לכ .הרובעה וז הדובע תוינחורה תנווכב בוובשחמח
תומשהו 'יהש
ךרצנ ןווכל
תעשב תיישע
ילכ
.ןכשמה כ"חאו רמוא אריו השמ
תא לכ .הכאלמה וו תכאלמ תוימשגה תיארנש
יניעב
רשב האר ושעש לכה
יוארכ
ךכלו ךרביו םתוא תוינתורב תוימשגבו :
וכקיי
תא
יצחה
ביבס
זכשמי
חבימיי .'יגו
דייצ
ןיבהי עודמ אל רמאנ םג רצחב
י
רשאכ הוצ 'ה תא השמ ומכ רמאנש
ןכשמב
לכו ,וילכ שיו בשייל
:םדקהב
רוע אישוק המלד
ךירצ
רמול לכב
ילכ ילכו
רשאכ הוצ 'ה איה 'יה
יד
-רמול
ףוסבל
השענש לכה רשאכ הוצ .'ה לבא םעט רבדה אוה ת"ישהש הארה השמל
רהב
יניס
ןכשמה
הלעמלש םע לכ .םילכה רסמו השמל תורוסה תונוכהו
ךיישה
לכל
ייכ
.ילכו
ןויכו
'יהש לכל
ילכ
הנוכ תדחוימ
ןכל
רמאנ לכב
ילכ ילכו
דבלב רשאכ הוצ .'1ג1 ל"ר ומכ רסמנש השמל לעב הפ תודוסה תונוכהו לש
.לכ
ילכ ילכו
.ורבלב
ילמלאו
'יה הנוכ תחא לכל םילכה הושב 'יה
יד
רמול
םעפ תחא
ףוטבל
רשאכ הוצ .'וגו
הובו ץרותי
םג אישוק .'א הנהר רצחה 'יה השענ רובעבל אלש
-ולכוי
םיאמט םירזו טנכיל בורק .ןכשמל
ןכלו ןבומ
לעש רהה הארהש ת"ישה השמל
ןכשמה
הלעמלש אל 'יה םש .רצח
יכ
םש אל
ךרצנ
רצח עינמהל םירז פיאמטו
ברקתהלמ .ןכשמל
ךכלו
אל רסמנ השמל םוש הנוכ רוסו תכאלמב
_.רצהה
אליממו אל

ךרצנ
בותכל רשאכ הוצ :
ז
ארקיו
72
ירפ
אדקיי
הדוהי
ארקיו
ארקיר
יא
'השמ
אתיא
י"רמב
המכב תומיקמ רפסבי והילא אטוז קרפ ד"וי
ןתנש
ה"כקה תומואל םלועה תא םעלב 'יהש הלועמ
ותמכחב ומכ
.השמ
לבא השמ רתי רבד רחא .םעלבמ םעלבו רתי רבד דחא .השממ השמב בותכ
ארקיל לא
,השמ םעלבבו בותכ .רקיו םעלנב בותכ עדויו תער .ןוילע השמבו
בותכ,'
ינעידוה
אנ תא
,ךיכרד .כ"ע
םיברו םישקמ .הזב
ןכתיה
הזש:רמול
'אמטה
רתי ול רבד דחא השממ
הלעמבי הלודג רמול וילע ערויש תעד .ןוילע השמו רתי
ול רבד רחא םעלבמ
.
קר
ןינעב ןוטק
הזכ בותכש וב ארקיו םע תואה
ף"לא
רתי .םעלבכמ דועו םגש
תופסותהל תאזה תמצמוצמ ף"לאהש ףסותנש
ול איה תוא .אריעז הארנו הרואכל
םגש ןורתיל
הזה אל הכז תומיישב :
שיך:
שרפי זמרנש הזב קוליחה לודגה היהש .םהיניב והזו עוריכ לעש השמ
רמאנ שיאהו השמ ונע .דאמ םעלבו 'יה .ךופיהל חור הובג שפנו .הבחר
ךכיפיו. ןבומ
תועמשמהש עדויו תעד
ןוילע
ונייה
ןיגרדבש
אתובאסמד נישה
הגרדמ. רתויה .הובג קרו אוה ראפתה רקשב עדויש תצד
ןוילע
.השורקד לעו המ
גישהש. םעלב םש
ןיגרדב
אתובאסמד שי רמול
ךכ
גישהש םש הגררמ רתויה .הובג
לבא: השמ ונבר לדוגמ ותונתונע עדי ומצעב וניאש ערוי
.לכה עודיכ דצבש
השודקה. ורמא םימכחה תילכת העידיה רשא אל .עדנ תילרו הבשחמ אסיפת היב
.ללכ' ךכלו
שקיב השמ .רמאו
ינעידוה
אנ תא
ךיכרד
.ךעדאו וילעו רמאנ
והרסחתו טעמ .םיהלאמ אלש גישה רתוי
ןמ
ט"מ
ירעש
.הניב
הזו עודי תואש
ף"לא
ומר לע ופולא לש .םלוע םגו לע תורמה לש
המכח
,הניבו עוריכ
ףולא
המכח
ףולא
.הניב
ךכלו
םעלב 'יהש לעב הואג הרדענ
ונממ תוא
ף"לא
.ירמגל תורוהל הרדענש ונממ
ירמגל
תגררמ המכח הניבו
.השודקד
יכ
הילע בותכ המכחהו
ן"יאמ
.אצמת ל"ר
ןמ
תדמ
ן"יא
איהש .הונעה
ןויכו'
םעיבש 'יה
ךופיהה ןמ
תדמ
ן"יא
קד היהש תניחבב ש"י חור הובג שפנו
.הבחר'
ךכיפל
אל 'יה לוכי גישהל ללכ המ ומרנש ת"ואב .ף"לא
ךאו
הפצ
ןיגרדב. ןיאתת
ארטסב אתובאסמד אבומכ .ק"הוזב םשו גישה הגררמ רתויה
,הנוילע
לבא השמב רמאנ ארקיו
ף"לאב
תורוהל גישהש לכ המ רשפאש גישהל ןינעב
ופולא. לש .םלוע גישהו ט"מ
ירעש
הניב
ןיעבונה
רוקממ המכחה הנוילעה
.השודקד, לעש הז רמאנ רהנו אצוי
ןדעמ
.עודיכ בתכנו וב תואה
ף"יא
אריעז
זמרל. הזב לע
ינש
.םינינע
ןינע
דחא זמרל ליבשבש תדמ הונעה ולש הכז
הגרדמל. .וז אתיאדכו ק"הוזב
ןאמ
ריעזד והיא בר
ןאמו
ברד והיא
.ריעז
ןינעו
'ב זמרל תגשהבש ופולא לש םלוע גישה לכ
ךכ
דע אבש תילכתל העיריה רשא
אל' .עדנ
ןכו
תגשהב המכח הניבו השויקד אל גישה .לכה
ןויכ
רתויש
ןמ
ט"מ
ירעש
הניב
יא
רשפא
ןבל
םרא גישהל לכ
ןמו
אוהש שבולמ
ףוגב
ימשנ
:
ל:כד'
הז זמרנ
ירבדב
.שררמה םעלבש רתי רבד דחא .השממ ל"ר ןיגרדבש
אתובאסמד גישה הגררמ רתויה .הנוילע
יכ
םש רשפא
ןבל
םדא גישהל
.לכהי לבא השמ אל גישה וייחב לכ
ירעש
המכח הניבו תעדו
ןוילעה
.השורקד
בותככ והרסחתו טעמ .םיהלאמ םגו רמאנ
יכ
אל
ינארי
םדאה
יחו
:
רבד
ירפ
ארקיו
הדוהי ז5
73
רנב4,
יא
ינב
לאישי תרמאו םהילא םרא
יכ
בירקי םכמ
ןברק
'הל ןמ המהבה
ןמ רקבה
ןמו ןאצה
ובירקת תא .םכנברק הברה תושרר שי כ"ותב לע
קוספ' הוה הכלהל םעטב
יפכ
ןושלה
רבר .תרמאו םגו ל"ליהש םרא .םכמ םגו
המ םייסמש ובירקת תא םכנברק הארנ .רתוימכ ראבתיו םג ר"רע ומר םרקהב
אבומש ק"הוונ פ"הע ארקיו לא השמ רבריו 'ה וילא להאמ רעומ .רמאל ל"זו
יאמ'
רמא .היל להאמ .דעומ
יקסעמ
להא רעומ
ןימוד
אנכשמתאל והייבוחב
לארשיד' אלו םייקתי .הימויקב לבא אתווסא .יאהל םרא
יכ
בירקי םכמ
ןברק
.יהלי
ירה
ןל ןינברק ןיגאר
לע .אלכ .ל"כע הוו איפ המ תאו .האופר אלה םא
אל. 'יהי ןכשמ
םג תונברק .ולטבתי ל"צו תנוכ ק"הווה
ןאכש
זמרנ תונברק הלאכ
ןניאש' ןיברקנ
לע .חבומה םהשו םיגהונ םג
ןמוב ןיאש ןכשמ
.שדקמו וניצמו
תושררב ל"וח השמח םינינע
ןיבושהה
:תונברקכ
וינגע

אוה תינעתה םראהש טעממ ובלח ומרו
םשל .םימש תאו בושח רתוי
ןברקמ
ומכ אבומש ק"הווב םיטפשמ ט"יק(
): איערב אנמיהמ ל"וו האכז
אמע: אשירק ואירקתאר אנאע ה"בקר ברקמל
והיימרג
ןינברק
.הימק המכ רמתאר
יכ:
ךילע
ונגרוה לכ םויה ונבשחנ
ןאצכ
.החבט
ןיברקו
והיימרג
ןינאעכ
.אתינעתבו טועימר אבלח אמרו אתינעתר והיא בישח ריתי אנברוקמ
ןיריעבד
,וכו
ש"ועי :
ןינע )ב אתיארכ תכסמב תוכרב ).הנ(
ביתכ חבומה ץע
שלש תומא .הובג
ביתכו רבריו
ילא
הו
ןחלשה
רשא
ינפל
.'ה חתפ חבזמב םייסו .ןחלשב
'רי
ןנחוי
'רו רועלא
ירמאר
והייוורת לכ
ןמו
ק"מהיבש םייק חבומ רפכמ לע
.לארשי וישכעו ונחלש לש םרא רפכמ .וילע .כ"ע ל"ר
ונחלש לש םרא .אקור
והזו, ביתכרכ םרא המהבו עישות .'ה רמולכ אוהש תגררמב םרא םג תעשב
וקסוע.
ינינעב
תוימהב םהש
ינינע
תוימשג ומכ הליכא .היתשו ו"יע אוהש
םורנו תושעל לכה תערב םשל םימש
ידכ
'יהיש ול חכ רובעל .ת"ישהל םגו
אוהש, קרקרמ לכאמש ונחלש 'יהי תורשכב .יוארכ םגו ורמאנש
ירבר
הרות לע
.ונחל~,:
ירה
הו.
ןחלש
רשא
ינפל
'ה רפכמו לע םראה ומכ תונברק חבזמה :
יינצע

אתיאדכ תכסמב תוכרב ו"ט(
):
ר"א אייח רב אבא
י"רא
לכ הנפנה
לטונו וידי חינמו
ןיליפת
ארוקו תאירק עמש ללפתמו הלעמ וילע
בותכהי ולראכ הנב חבומ בירקהו וילע .ןברק ו"עו רמאנ תישאר המכח תארי
.,ה. לופתהל רקבב .ןיליפתב איו תויהל ללכב הלא רמאנש .םהילע
יוה ימיכשמ
רקבב. ד,בש .ופדרי ל"ד ר"כש תחוורה .ןוממ םיפדורש
ןמ
רקבה דע ברעה
ץובק5 ןוה
רובע
ינינע
.ו"הוע
ןיא ןיחינמ ןיליפת ןיאו
.םיללפתמ קר םילהובמ
םיפוחדו
ןמ
רצי .ערה אלה םה םיארקנ
יעשופ
לארשי ןפוגב עודיכ :
יינגו.

אתיארכ תכסמב הכוס ט"מ( ): ר"א רזעלא לורג השועה הקרצ רתוי
לכמ .תונברקה רמאנש השע הקרצ טפשמו רתבנ 'הל .תבזמ ללכבו הז
םו תלימג .םיהסח
יכ
לכ םרא ביוחמ שיגרהל תרצ והער ורועלו .וכמתלו עודיכ
תסנכש לארשי ומכ
ףוג
רחא :בשחי
זמע
)ה אתיארכ תכסמב תוחנמ ).י"ק(
רמא שיר שיקל
יאמ
ביתכד תאז
הרותה הלועל החנמל .'וגו לכש קסועה הרותב הלוע וליאכ בירקה הלוע
74
ירמ
ארקיד
הרוהי
ןנו
לכ .תונברקה ז"עו רמאנ המלשנו םירפ .וניתפש רומלתש הרות םחוכלהב
תונברק בושח תברקהכ תונברקה :
ז"2םעי
שי
7יבהל ירבר
ק"הוזה ןמרנש קוספב הזה האופר הכמהל לש
בברוח
ןכשמה שרקמהו לוטיבו תונברקה
י"ע
םינינעה םיבושחה תברקהכ
.תונברק והוו רמואש םרא
יכ
בירקי ם"כמ
ןברק
.'הל הז ןינע
.)א ם"כמ
'ל"ר
םכמצעמ
ןמ
םכפוג .שממ והזו טועימ בלח םדו
י"ע
תינעת :
ןמ
.ה"מהבה הו
ןינע
.)ב ומרל וישכעש ונהלש
יש
םרא רפנמ וילע רמכ
חבזמה םא םג
ינינעב
תוימהב תוימשגו ונייהר הליכא היתשו אוה תגררמב למרא
ןמ
.ר"קבה הז
ןינע
.)ג אב זמרי לע תורבע םדאה לכב רקב
,םייקמש
תישאר המכח תארי .'ה שיו
ןיבהל
הז פ"ע אבומה ק"הוזב ןברקהש ןמ
רקבה אב
ןקתל
לע אטחה השענש רקבב .רקבב בותככ הכימ( )'ב
יוה יבשוח
ןוא
ילעופו
ער לע םתובכשמ רואב רקבה .הושעי
,וכו
.ש"ועי דועו
_ביתכ
'יעשי( )'ה
יוה ימיכשמ
רקבב רכש ופוררי .'וגו .כ"ע ותנוכו אוה .יכ רקב
רקבו תויתואה תווש .הרוסמב וישכעו
ןיאש
ונל
ןברק ןמ
.רקכה
ירה
המ
אטחש רקבב
ץורל הצוחה
ילב
תלבק לוע תוכלמ םימש ףוררל
רכש
.תחוורה
ןוממ
רובע
ינינע
.ז"הוע השעי הבושת
ןקתיו
הי אטחה
י"ע
תמכשה רקבה
,םייקל
תישאר המכה תארי .'ה בותככ תוזחל םענב 'ה רקבלו .ולכיהב רכזנכו
'ליעל
ירבד
'ר אייח הזבש הלעמ וילע בותכה וליאכ הנב חבזמ בירקהו וילע
.ןברק
ןמ
.ןאצה הז
ןינע
.)ר אב זמרל לע תוצמ הקרצ ח"מגו הזש השענ
י*ע
שיש תורחא לארשיב תבהאו .לארשי רחאש שיגרמ רעצב תרצו וריבח שיאו .תא
והער .ורוזעי והזו רמואש
ןמ
.ןאצה רמולכ
ןמ
עבטה
אצמנש רתויב לצא
ןאצ
ראשבמ
ילעב
.םייח שיש
ןאצב
עבט תורחאה
ןיאש
םימחלנ הז םע הי
ניאו
םיחגנמ הז .הזל םיעמשנו רימת לוקל העורה .םגיהנמ ליבשבו הז ולשמנ לארשי
.ןאצל בותככ לאקזחי( )ר"ל ןתאו
ינאצ
ןאצ
יתיערמ
םרא םתא .'וגו
'ל"ר
םתאש םכלכ םראכ .רחא והזו רמואש
ןמ
.ןאצה רכזנכ ליעי
ירבר
'ר רזעלא
יורג
השועה הקרצ רתוי
ןמ
.תונברקה
ובירקת תא .םכנברק הז
ןינע
.)ה אב זמרל לע רומלת .הרות
יכ
תבית
םכנברק
ונייה םתס
ןברק
.םכלש אל .םכמ אל
ןמ
,המהבה אל
ןמ
.רקבה
,אלו
ןט
.ןאצה
יכ
םא םתס
ןברק
םכלש ארקנש לע .םכמש והזו רומלת הרות אבומכ
תכסמב ז"ע ).ט"י( שררש אבר פ"הע
יכ
םא תרותב 'ה וצפח ותרותבו הגהי
םמוי .הלילו הלחתבש תארקנ הרותה לע ומש לש .ה"בקה והז בותכש נהרותבו
'ה .וצפה
ףוסביו
רמאל םראש הרמול תארקנ לע .ומש והז בותכש
ותרותבו הגהי
םמוי_ .הלילו לעו ןינע
הי זמרי ובירקת תא .םכנברק רכזנכ ליעל
ירבר
שיר
'שיקל
לכש קסועה תשרפב תונברקה בשחנ ול וליאכ םבירקה ג"ע חבימה :
התע זבימ
ךיא
תמאבש
ימרנ
קיספב הז האיפיה
יע
זמז לבריחה ייברכ
.ק"הוזה ולא םה השמחה םינינע םהש םוקמב .תונברקה הזבו
ןבוי
ר"ג
לפכ ןושלה
רבר לא
ינב
לארשי תרמאו .םהילא ל"ר רבד לא
י"נב
הלגנב ןןינע
תונברקה
ןמזב ןכשמה
.שרקמו תרמאו םהילא
יאשחב
ןינע
רתסנה םגש ךמזב
אלש 'יהי
ןכשמ
שרקמו שי השמח םינינע םישעמ םיבוט םהש םיבשחנ
:םוקמב
תונברק רפכל
לע לארשי :
ל4םאשש8"-)ו
ירפ יצ
הדוהי חל
ן5
41 4
נ
ן
וב~
תא
זרהא
תאי
יינב
תמאי
תאז תרות .הלועה
י"שריפ
ןמ
תרות םינהכ -ןיא
וצ אלא
ןושל
זוריז רימ
,תורורלו
ר"א
ןועמש
רתויב
ךירצ
בותכה
.ורזל
םוקמב שיש וב
ןורסח
.סיכ
ןה ישרופמ
הרותה וקחרנ םעטב תתגולפ ק"ת
.ש"רו שיו שרפל ךרדב
זמד פ"ע עוריה הרותהש .תויחצנ וישכעו
ןיאש
.ונל
תרובע .תונברקה מ"מ שי ונל םג תולגב םינינע לש םישעמ םיבוט
'םהש
םוקמב תונברקה רכזנכ ליעל תשרפב .ארקיו
ךכלו
ל"י םגש
ןינע
.תמורת
ןשדה
גהונ .רימת
םעט רברה
ךכ .אוה ומכ תרובעבש תונברקה וררפנ
י"ע
שא חבזמה
.'ד
תודוסיה ע"מרא
ןברקהש
'יה בכרומ .םהמ
ןשדהו
לש
ןברקה
אוהש
ןדוסי
רפעה ראשנ .המראב
יכ
טעמ
ןשד
םרתנש
ןמ ןשד
תונברקה
ןתינ
לצא ןיחבזמה
השענו סנ המראהש החתפ היפ העלבו תא
ןשרה
ומכ
ןוזמ
.עודיכ
ןשדהו
ראשנש
ךלשוה ץוחמ
.הנחמל ראשו 'ג תורוטי לש
ןברקה
ולע הלעמל מע
ןשע
הכרעמה לא םישאה .עוריכ תנוכו םינהכה תרישו םיולה
ירוהרהו
.הבושת
לש םראה בירקמה ולע דע
םכ"א
רכזנכ לכ הז .ק"הוזב
ןיעכ
הז אוה ונחלשב לש .םרא טעמ בוטה ןמ
לכאמה עלבנ
.ראשנו
ףוגב
םדאה
ןיעכ
תמודת
ןשר ןברקה עלבנש המדאב לצא .חבזמה
.תלוספ
לכאמה
ךלשנ ןמ ףוגה ץוחמ
הנחמל ןיעכ
ראש .ןשרה תוכרבה
יעש
'לכאמה
וינפל 1"מהרבו וירחאלש םע תובשחמה תונוכו תובוטה לכ דח םופל
יהיגרד
ןכו
הרותה הלפתו םראהש איצומ ויפמ כ"חא
י"ע
חכ .לכאמה תולוע דע
*ם"ן~
ןמו
לבה הפה שא חור םימו הרותב הלפתו תוכרבו השענ
ומכ השענש
ןמ
מ"רא לש .ןברקה לכו
ןינע
הז ארקנ רוריב
ןיצוצינ ןישירק ןמ
לכאמה
םתולעהל לא .השורקה לכו רקיע תאירב םראה 'יה ליבשב הדובע .וז
יעו
הליכא וזכ ורמא ל"זח וישכעש ונחלשו לש םרא רפכמ וילע ומכ .חבזמה
,הזו
ןהלשה
רשא
ינפל
.'ה
ךכלו ןבומ
הזש םדאה לכואש המהבכ גהנתמו .המהבכ אל
יד
-וניאש
לעופ ררבל תולעהלו
ןיצוצינה ןישירק
לא .השורקה אלא דועש םריסחמ
ןמ
השורקה םדירומו לא האמוטה תושעל חכב לכאמה לכ רבר רוסא .הנוגמו
ןינעבו
הז אוה לכ רקיע תמחלמ .רציה ראמו
ךרצנ
זרזל תא םדאה
4והיש
רהזנ לכב הז :
הז2:ו
שי
זיבהל
המ איבמש
י"שר
ןאכ
ירבד
.םיאנתה ק"ת רמא
ןיא
וצ ןלא
ןושל
זוריז דימ .תורורלו ל"ר בותכהש זמרמ
ןינעש
תמורת ןשרה
גהונ
.דימ ונייה
ןמזב
תונברקהש .םיגהונ םגו .תורורל ונייה
ףא
םג ןמזב
אלש
4יהי
תדובע .תונברקה
יכ
םוקמב תונברקה ונחלש לש םרא רפכמ וילע ומכ .חבזמה
םאו אוה םרא השועש תעדב
ךייש
קסעב ונחלש
ןינע
תדובע תונברקה םע
ןינע
תמורת
ןשרה
רכזנכ .ליעל
המו איבמש ר"א
ןועמש
אלו ש"ר רמא הרומ אלש אב ש"ר קולחל לע
ק"תה קר
ףיסוהל
לע .וירבד רמואו רתויבש
ךירצ
בותכה זדזל םוקמב שיש וב
ןורסח
76
ירפ
. וצ
ה-ןקי
ןורסח
.סיכ תביק םדאה המוד .סיכל םאנ םדאה גהנתמ המהבכ ולכאמב אוה
םרוג קר ןורסה
.סיכ
י"ר
סיכהש ולשי ונייה הביקה ולש רסחמ דיספמו
ןיצוצינה
ןישידק
יכאמבש
ןדירומו
.האמוטל
ןויכו ןינעש
תמורת
ןשדה
המוד תליכאל
.םדאה ר"הציהש לדתשמ רתויב םדאהש
ותליכאב השעי קר ןורסח
.סיכ ךכל
רמאב
ןאכ
וצ
ןושלב
זוריז זמרל תורודל זרזלו תא םדאה אלש לכאי גהנתהל
ומכ המהב
יכ
השעי הזב קר
ןורסח
.סיכ רתומו םדאה
ןמ
המהבה
ןיא
!
כמיאי=כ42
מש נ
י1רקיז
ינב זרהא
בדנ
והיבאו שיא ותתחמ
,וגו
ובירקיו
יגפל
'ה שא הרז
1
ףגו
,,
ןה
לינעב
הז אטחה שי המכ םימעט םישרדמב .ק"הוזבו םעטו דחא
שי ק"הוזב רמואש .ל"זו דחו אהד תמדקמ אנד קפנ אסומנ .ןוהליד ונייהו
רכזנכ ףוסב
םיטפשמ לאו
יליצא ינב
לארשי אל חלש ודי וזחיו תא םיהלאה
ולכאיו' .ותשיו אבומו םש ק"הוזב
יליצא ינב
לארשי אד בדנ .והיבאו אל
חלש ודי קילסד
ןול
רתבל אנמז אלו ושנעתא .אכה
יפלו
םעט הז
ןבומ ןתואש
ינש
םיבותכה המ רמאנש וזחיו תא םיהלאה ולכאיו .ותשיו המו רמאנש ובירקיו
ינפל'
'ה שא הרז
ןינע
דחא ומל אהד אהב .אילת
יפל
הז ל"י הנהד ק"הוזב םיטפשמ אבומ כ"ג הזיא םימעט
ןינעב
וזחיו
תא םיהלאה ולכאיו .ותשיו 'ר
יסוי
רמא הלמ אד אחבשל
ןוהליד
ביתכד ולכאיו
ותשיו' ונזד
ןוהיניע
וריהנמ
,אד
'ר הדוהי רמא הליכא תיאדו ולכא ונזו
.והיימרג
אכהו ורשקתא .אליעל
יא
אל וטסד והייחרוא .רתבל .כ"ע עמשמ
םגש 'ר הדוהי רבוס הזש רמאנ אחבשל .ןוהליד קוליחהו
ןיב

יסוי
'רו
הדוהי .אוה 'רד
יסוי
רבוס ולכאיוש ותשיו וניא .וטושפכ אלא
ויהש
םיעיבש
עבוש
ינהור
הממ ונזש םהיניע ויזמ .הניכשה ר"דע ורמאש ל"זח
ןגבש ןדע
םיקידצ םיבשוי םהיתורטע םהישארב םינהנו ויזמ .הניכשה והוו
ןוזמה
.םהלש
הגרדמלי וזכ וכז בדנ והיבאו .םהייחב
'רו הדוהי רבוס ולכאיוש ותשיו אוה
.וטושפכ
חבשהו םהלש אוה אכהד
ורשקתא .אליעל ל"ר ויהש םיקידצ סילודג לכ
ךכ
םגש תעשב הליכא היתשו
ורשקתה השודקב היודג ומכ תעשב הרות .היפתו הא1ו איה תמאב הגררמ הובג
דאמ תולעהל םינינע םימשגה לכ
ךכ
הלעמל .הלעמ םנמא
ןיא ךכ ןוצר
ארובה
ךרדב
.הרותה ןויכ
תודבעש תאזכ שי הב
ןורסח
יודג
סושמ תיארמ .ןיעה
יכ
תוינוציחכו הארנ תוימשג הטושפ תואתו .1"הוע קרו תוימינפב רעבת שא השודקה
תולעהל לכה השודקל .הנוילעה ואלו לכ אחומ ליבס .אד לקנו תועטל :
ץזערנ7'
שי
ןיבהל
פ"ע
ירבד
'ר הדוהי
ןתואש ינש
םינינעה םירכזנה
ןתואב
ינש
םיבותכה םעט דחא .ומל
יכ
םש רמאנ ולכאיו .ותשיו הליכא תיאדו
ורשקתאו .אליעל
ןאכו
בותכ ובירקיו
ינפל
'ה שא .הרז 'יפ תולעהל שא הרי
.השודקהל לעו הי רמאנ רשא אל הוצ .םתוא ל"ר
יכ
םגה אלש רכזנ הרותב
רוסיא
ירפ
יעמש
הררהי מל
:77
רוסיא לע
ךרד
הז .שוריפב לבא אלה אל הוצ םתוא ה"בקה הדובע נמכוסמ
!
.תאזכ טרפבו לקנש תועטל .לופנלו
הנהו
ןיעכ
הז הארנ לצא
יקידצ
רודה 'ב
ינימ
תודבע .תוקלוחמ שי
!
קידצ םעמכש לכ וימי הנעתמ
ףגסמו ושפנ
ןוזינו ןוומ
ינחור
ויומ
.הניכשה שיו
'
קידצ הארנש םלועהל אוהש לכוא התושו םשל גונעת עסונו תלגעב .בצ הז
ןינע
דתטנ קרש עדויה תובשחמ
ןיבמ תמאה
ןיאו
ונל קפע תורתסנב לש
!
תובשחמ
ינב
.םדא
ןכל בטומ קותשל טטוקתהלמ :
ז
.
,,
ת ז ר
י
ע
םרא
יכ
היהי
ייעב יישב
תאש וא תחפס וא תדהב היהו רועב ורשב
עגנל
תערצ אבוהו לא
ןרהא
.ןהכה שי קדקדל השמחהש תובית היהו
יועב
ורשב עגנל תערצ תוארנ תורתוימכ אוהש
ןושל
.לופכ םגו תואה ד"מל לש
עגנל תערצ תיארנ .הריתי
ןכו ךירצ ןיבהל
המל רכזנ
ןאכ
םשה םוא אלו שיא :
י~ו:כ
ןיבהל
לכ הז .םידקנ שרפל
ןינע
םיעגנה .ןתאופרו
יכ יאדוב
ןיא
תאז
הלחמ הטושפ התאופרש
י"ע ימס
אפרמ ם"ע תניבמ ,םיאפורה קר התביסש
איה תלחמ .שפנה שיו שרפל פ"ע ורמאש ל"זח המכב תומוקמ שיש תוריבע
תורומח
.ןליבשבש
'אב
שנוע .תערצה )א ןושל ערה תמחמ האנק האנשו טיבמו
לע םירחא
ןיעב
.הער
)ב בחר, בבל תכלל רחא רצי ערה תואלמל תואת .ףוגה
)ג ןיע הובג
ףודדל
רחא .דובכ לעו ולא 'ג תודיבע תושק רמא דוד
ךלמ 'לארשי
ינשלמ
רתסב והער ותוא תימצא הבג םיניע בחרו בבל
ותוא אל .לכוא
ןכו
אבומ
יקרפב
תובא 'ר רזעלא רפקה רמוא האנקה הואתהו דובכהו
ןיאיצומ
.תא
םדאה
ןמ
.םלועה
ןיעכו
הו ר"א עשוהי
ןיע
ערה רציו ערה תאנשו תוירבה
ןיאיצומ
תא םדאה
ןמ
.םלועה
ןיע
ערה תבס האנקה .האנש רצי ערה תבס
הואתה לכל רבד .רוסא
תאנש .תוירבה הז
ףדורה
רחא דובכ
ץפחיו
מלכש
והודבכי
יכ יפל
ותעד אוה לודג ראשמ .םישנאה אנושו תא תוירבה
ןיאש ןיקלוח
ול .דובכ
ןויכו שנועש
ןתוא
תודמ תוערה םה םיעגנה
ךכל
ורמא
ןיאיצומ
תא
םדאה
ןמ
.םלועה עודיכ ערוצמהש בושח .תמכ
ותאופרו אל םע
ימס
אפרמ
י"ע
אפוד
יכ
מא
י"ע
ןהכ
אוהש עזגמ
ןרהא
ושרשש
השודקב איה תדמ דסחה .עודיכ כ"עו ותדמ בהוא םולש
ףדורו
םולש
בהוא תא ,תוירבה לכש הז אוה
ךופיה
האנק הואת .דובכו
ךופיההו לש
ןיע
ערה רציו ערה תאנשו .תוירבה
ךכלו
אקוד
י"ע
ןהכ
וחקפי ויניע
ןיבהל
תביס
תערצה .ולש ובבלו
ןיבי
בשו אפרו ול :
הנהו
יכ
זינע
הי
ימדנ
תשדדב ל"זח פ"הע םדא
יכ 'יהי
רועב ורשב תאש דא
תחפס וא .תדהב ורמאו תוארמ םיעגנ םיתש
ןהש
.עברא תאש תדהבו
ןה
'ב .תובא תחפסו אוה
יתש
.תודלות שיו
ןיבהל ןמעהו ךרדג
זמד
יכ
תאש
ונייה
זש
ירפ
עףרזת
הרו:די
ונייה, תואשנתה לע
ורבח
ףאושש
ליפשהל תא .ורבח והוו אבומכ אתפסותב
ןיא
תאש אלא
ןושל
תוהבג בותככ לע םירהה םימרה לעו תועבגה .תואשנה ליבשבו
הז רפסמ וילע
ןושל ערה הכמו והער .רתסב ו"פלו ל"י רוע
יכ
תאש אוה םג
ןושל
.הוחשה ומכ
י"שריפז
פ"הע אש אנ .ךילכ אוהש התואכ
ונינשש הציב( )ח"כ
ןיא ןיויחשמ
תא
ןיכסה
לבא האישמ ג"ע .התרבח הוו עודי ןינעלש
רפסמ ר"הל
שמתש3 לעפהב .ןנש ומכ רשא וננש ברחכ .םנושל דועו וננש םנושל ומכ
*שתנ
ונייהו
ךה
לש .הומשה
.תרהב אוה
ןושל
תוריהב .ךוו' בשוחש
ראפתמו ובלב וישעמש םיכז
.םיריהבו
ןיאשו
ראשב םישנא .והומכ
ךכלו
םיביוחמ קולחל ול .רובכ
ימו
וניאש
קלחט ול רובכ אוה אנוש ותוא םגו בושחי תומומ לש
המקנ .הפיררו
.תחפס אוה
ןושלמ
לפטג .ךשמנו כ"הררע
ינחפס
אנ לא תחא
*תונוהכה
הז
יעבה
הואת שפנו הבהר חפסנש רחא לכ תואת .ףוגה מגה איהש הנוגמ
הרוסאו ךיוהו
רחא תורירש ובל הערה לע
יפ
תצע ורצי .ערה רובעבו הו
בשחנ תחפס
יתשל
תורלות
ןמ
תובאה תאש .תרהבו
יכ
שי 'ב
ינימ
.תואת
תואת תאנה .ףוגה תואתו תרמח .ןוממ תואת תאנה
ףוגה
ומכ תונו תולכאמו
תורוסא איה תרלות תאשה איהש תריבע
ןושל
.ערה עודיכ
תירבש רועמה אוה
ןוימדכ
תירב .ןושלה םגופהו תירב
ןושלה
הריבע וו תררוג הריבעה לש םגפ
תירב רועמה םגו אמטל
ןושלה
רוע רתוי
י"ע
תולכאמ .תורוסא הואתהו לש
תרמה
ןוממ
איה תרלות .תרהבה
יכ
1"יע אוהש
ףרור
רחא רובכה חפסנ תושעל
לכ
ינימ
תונלספ ליבשב תחורה
ןוממ
בשחהל
ןיב
םירישעה ןעמל
והורבכי
.םישנא
יכ יבהוא
רישע םיבר :
ז",מעל
שי
זיבהל ירבר
בותכה םרא
יכ
'יהי רועב ורשב תאש וא חחפס וא
.תרהב ל"ר
ויהיש םיאצמנ וב
ןתוא
עברא תוריבע תושקה
ןיומרנה
תאשב
תחפס .תרהבו המ .ושנוע היהו רועב ורשב עגנל .תערצ 'יפ ןתואש
'ר תוריבע
תושקה
ןיאיבמ
תא
'םראה
לא שנועה
ןהש
וכפהתי ולצא עגנל תערצ לש ןתוא
תומשה .םיעגנ הובו
ןבוי
תוא ר"מלה לש עגנל .תערצ לע
ךרר
בותכה ךרסית
.ךתער ותאופרו איה אבוהו לא
ןהכה
ושרושש אוה תרמ רסחה אוהו עזגמ לש
בהוא םולש
ףרורו
םולש בהוא תא .תוירבה רשאכו קברתי לעב עגנה תורמב
תובוט וללה בשו אפרו ול :
הנהו
םייב
יתיהט
יייע
איבהי ד םינימ .םהש שייפצ
יע
ייא
.בוואי
ינשו
.תעלות
יכ
ולא 'דה םינימ םה ךופיהה
לש תאש תחפס .תרהבו
ומכ
איבמש
י"שר
םשב 'ר השמ .ןשררה
ןכו
אבומ
*ר"דמב
םירפצ ןהש ןינלוק
ורפכי לע אטח ר"הי אפריו
ןמ
.חאש
ץע
ורא בוואו רפכל לע אטח תופירר
רחא דובכה רכונכ
י"שריפב
אפריו
ןמ
תרהב ליפשיו
ופצע .בוואכ
ינשו
העלות
רפכל
לע תריבע לש תואת
ףוגה
תרמחו .ןוממ רוכויש ופוסש רפעל תויהל המר
תעלותו ו"יעו ררקתי
ףוררלמ
רחא תואת
ףוגה
ייחו
םירשב םגו
ףודרלמ
תוברהל
ןוה
.תונלספב
יכ
בוועי םירחאל .וליח
רועו רמוע ץרתל
המל רכו םיעגנב אקור םשה םדא איהש הגרדמ עוובג
אלו רכו םשה .שיא
ןכו
םג 'ר צשוהי א"רו רפקה ורמא
ןיאיצומ
תא םדאה
ןמ
.םלועה
ןבויו ןינעה
לע
יפ
םיברש םישקמ אלה ןנא םיאור
יפלח
םישנא
-
םיאלמה
'רמ
עירזה
הרןהי מ
79
םיאלמקש האנק האנש תואתו תוער םניאו םישנענ .תערצב לבא
ץריתה
אוה
לכש- המ םראהש הלעמב רתוי הובג םיקרקרמ ומע רתוי .םימשב ויביבסו
הרעשנ. .ראמ שנועהו אב ליבשב וריכזהל ררועלו ותוא
ןקתל
המ .םנפש
לבא: שיא לפשה םשוגמהו אבה אמטל
ןיחתופ
ול
ךרר
.רקפהה
ךכלו רכזנ
ןאכ! בותכב םשה םרא .אקוד רמולכ לעב .הלעמ
ןכו
םנ ונויכ
הול 'ר עשוהי
א"רו רפקה :
%
ערוצמ
תאזי
תיית.היהת
'עייצמה
'"יח
יימא
ערוצמהש בושח תמכ רמאנש לא
אנ
יהת
תמכ .'וגו
ידכו
ןיבהל
םהירבד םידקנ המ אתיאד קרפב
תגנא.
יבר
רזעלא רפקה רמוא האנקה הואתהו רובכהו
ןיאיצומ
תא םראה
ןמ'
.םלועה ק"הוזבו אתיא ר"א אבא אה
ןנינת
לע דח
ירכ
ןילמ ןיעגנ ןייתא
לע
ינב
אשנ 'וכו .ש"ועי
ןיבמהו ןיבי
לבש ןתוא
א"י תוריבע
ןה
תורלות
ןתואל'
'ג תרבצ
ןיקיזנ האנקה הואתהו .דובכהו הזו
ןינעה
לש
ןיאיצומ
תא
םראה-
ןמ
.םלועה םגהש
ןיירעש אוה
יח
הזב םלועה מ"מ
ןויכ
םיעשרהש
םהייחג םיורק םיתמ
ירה
הז וליאכ וניא .םלועב 1"פעו שי
ןיבהל
המ ורמאש
ל"זח ערוצמהש בושח .תמכ
יכ
םתמ תערצ ארקמבש ונייה תאש תחפט תרהבו
ןהש שנוע לע
ןתוא
א"י תוריבע בשחמש
יבר
אבא ק"הוזב
ןהט
תודלות
לש' האנק הואת .רובכו
ןכו
םירומ כ"ג תומשה לש
ןתוא

ינימ
.תערצ
יכ
תאש ותועמשמ
.תואשנתה- אנקמש
םישנאל םיהובגה םיבושחהו .ונממ
ךכלו
לרתשי םליפשהל
י"1,
ןושל ערה
.
י"עו
תומרע תורחא
ירכ
לכויש אשנתהל .םהילע תחפס ותועמשמ
חפסנש
ךשמתנו
תולפשב
ןויזבבו לכל תואת .ז"הוע רתויבו הואתל לש
ףואינ
ילב
.השוב, תרהבו ותועמשמ תוריהב המרמש ומצעב אוהש ולכ ריהב
ןבלו
םימת
וישעמב שקבמו וקלחיש ול .רובכ לעו הלא 'ג תובא
ןיקיזנ
רמא רוד ךלמה
ינשלמ'
רתסב והער ותוא תימצא הבג םיניע בחיו בבל ותוא אל .לכוא 1"פל
ןבומ- ןויכר תערצהש לש תאש תחפס תרהבו אוה שנוע ליבשב האנק הואת
דובכני
ןיאיצומש
תא םראה
ןמ
.םלועה
ךכל
ורמא ל"זח ערוצמהש בושח תמכ
וכמסו םהירבר לע
ירבר יבר
רועלא :רפקה
60
ירפ
ירהא הררהי
ירהא
5ם םויב הזה רפכי םכייע רהטל םכתא לכמ םכתאטה
ינפל
'ה .ורהטת
;אתיא
ףוסב
תכסמ אמוי תא וז שרר
יב4
רזעלא
ןב
.הירזע לכמ םכתאטח
ינפל
.'ה
.ורהטת תוריבע ןיבש
םדא םוקמל םוי םירופכה .רפכמ תוריכע
ןיבש
-םדא וריבהל
ןיא
פ"כהוי רפכמ דע הצריש תא .וריבח שי םישרופמ חיכוהש
ךכ
למ
ינפל"
"'ה
ונייהד תוריבע
ן,בש
םדא םוקמל .אקוד ז"פלו חרכה קלחל קוספה
.רמולו
יכ
םויב הזה רפכי םכילע רהטל .םכתא הז
ןינע
.דחא כ"חאו רמוא
יכ
קר לכמ םכיתאטח רשא
ינפל
'ה .ורהטת אלו
ןמ
םיאטחה
ןיבש
םרא ..וריבחל
לעו הז שי םישקמ
ןיינמ
ול שורדל .ךכ
ירה
רשפא רמול לכמש םכתאטח רבוחמ
יצחל
קוספ
.ןושארה פ"כהויש רפכמ לע לכ .םכתאטח
הארנו
יל
רמול קיידמש
ןמ
תבית "ורהטת" תיארנש .הריתי
יכ
שוריפ
טושפה קגספהב אוה ונעת תא .םכיתושפנ
יכ
םויב הזה רפכי ל"ר(
ןהכה
*לודגה
םכילע רהטל םכתא לכמ םכתאטח
ינפל
.'ה ל"ר
י"ע
סנכיש תושעל הרובעה
ינפל
'ה לצא
ןוראה
םע .תרטקה םשו
ינפל
'ה ללפתי שקביו תחילס
ןוע
לע
לכ גארשי
יפלו
הז תבית ורהטת תיארנ .הריתי
ךכלו
שרוד הזמ ע"באר
תביתש ורהטת רמאת דבלמש הז
ןהכהש
לודג רפכי םכילע
ינפל
.'ה שי דוע
ןינע
דחא םתאש םכמצעב .ורהטת
יכ
אל ליעות לע הז תלפת
ןהכה
לודג
תשודקו .פ"כהוי לעו
ךחרכ ןיא
הז
יכ
םא תוריבעה
ןיבש
םדא וריבחל םתאש
םכמצעב ורהטת
י"ע
הצריש תא וריבח :
ה~ריהל
תאז םכי תקחי םלוע רפכל לע
י"נב
לכמ םתאטח תחא .הנשב שי קדקדל
הביתהש "תאז" תיארנ .הריתי םג
ךירצ ןיבהל
ורמא תקחל .םלוע עמשמ
ילב
.קספה אלה
ןמזב
תולגה הלטב תדובע .פ"כהוי שיו רמול אתיאד ר"דמב
פ"הע תאזב אבי
ןרהא
לא .שדקה שרודש הביתה "תאז" תזמרמש לע םיהוכזה
לש תוליבח תוצמ וסנכנש
,ומע
ןהו
.הרות
,הלימ .תבש המורת רשעמו ונייה
הקרצ םיינעל
ידימלת
.םימכח לכבש תחא
ןתואמ
םיתוכוה רמאנ הרותב הביתה
."תאז" תאזו .הרותה תאז .יתירב
ירשא
שונא השעי תאז 'וגו רמוש תבש
.וללחמ
ינונחבו
אנ תאזב לצא .רשעמ
ז"פעו רשפא רמול
יכ
המ רמאנש התיהו ת"אז םכל תקחל םלוע רפכל
'וגו רשוקמ םע תלחתה השרפה רמאנש ת"אזב אבי
ןרהא
לא .שדקה ל"ר םע
ןתוא
םיתוכזה םירכזנה הלימ הרות תבש .הקדצ התעו רמאי התיהו ת"אז םכל
תקחל .םלוע ל"ר ןתואש
םיתוכזה ודמעי לארשיל תקחל םלוע ףא ןמזב
תולגה
רפכי םהילע לכמ םתאטח תחא הנשב :
שיי4ר
שיא תיבמ לארשי רשא לכאי לכ םד
יתתנו
ינפ
שפנב תלכאה תא
םדה '1ג1
יכ
שפנ רשבה םדב אוה .'וגו
יכ
םדה אוה שפנב רפכי כ"ע
יתרמא י"בל
לכ שפנ םכמ אל לכאת םד .'וגו שיאו שיא
י"במ
'וגו רשא
דיצי דיצ היח וא
ףוע
רשא לכאי
ךפשו
תא ומד והסכו רפעב
יכ
שפנ לכ
רשב ומד ושפנב .אוה רמואו
י"בל
םד לכ רשב ולכאת.אל ?כ שפנ לכ רשב
ומד אוה /וגו
.. שי
ירפ
ירהא
הדוהי אמ
.81
שי קדקדל לע לפכ ןושיה
םגו לע
יוניש
ןושלה
'גב .םינפוא ,הלהתבש
רמא שפנ רשבה םדב .אוה כ"חא
יכ
שפנ לכ רשב ומד ושפנב .אוה כ"חאו
רמא
יכ
שפנ לכ רשב ומד אוה :
ירכי
ץרתל
םידקנ המ אבומש ק"הווב המכב תומוקמ םירפסבו .םישודק
סדאבש
אצמנ 'ב .תושפנ )א
שפנ תיהולא אוהש חכ רבדמה חכו .תעדה תארקנו
שפנ היח ומוגרתכ חורל .אללממ )ב שפנ תוימהב שיש םג הב
ץוצינ שודק
ונממש תואצות םייח תואירבו
ףוגהל
לע
יפ יקח
.עבטה תועצמאבו תצירמ םדה
לכב םירבאה חכב עבטה
טשפתנ םייח תואירכו הזמ ץוצינה
שודקה לכל
.םירבאה
יכ
תאז שפנ תוימהבה תרשוקמ םע םדה .ףוגבש
ךכלו
ארקנ
,םד
.שפנה ומכו
ןכ
שי לכל לעב
יח ץוצינ
תוינחור השודקד ארקנש .שפנ וז שפנ
תוימהבה תרשקנש םע םדה .ףוגבש תאזמו שפנה תואצות םייח תואירבו
ףוגל
ח"עבה חכב עבטה
י"ע
תצירמ םדה לכב .םירבאה שיו הזל ץוצינה
לש ח"עבה
האלעה
י"ע
ברקנש .ןברקל םגו
י"ע
רבדמהש לכוא תורשכב רשבה לש ת"עבה
אצמנש וב חכ תויחה
ןמ
םד .שפנה אוהו ךרבמ
ללפתמו דמולו הרות חכב הז
רשבה .לכאש
ףכלו
ורמא ארמגב םיחספ( ).טמ
םע
ץראה
רוסא לוכאל .רשב
יכ
תחת תולעהל
ץוצינ
שודקה
ןמ
יחה
.רבדמל דוע אוה ודירומ וריזחמו .םמודל
ןבומו
רבדה
ןיאש ןינע
הז הוש לכב .ח"עב
יכ
תומהבה םירשכש
ןברקל
אצמנ
ןמדב
שפנ
ינחור
השודקד הדמב .הבורמ תויחו תופועו אלש ורשכוה .חבזמל
אמתסמ אצמנ
ןמדב
קר הדמב הנטק שפנ
ינחור
.השודקד
יכ
קר
ןימ
דחא
ןמ
תופועה רות הנויו ורשכהש חבזמל רובעב םעטה תסנכש לארשי הלשמנ .הנויל
שיו דוע ןימ
'ג ארקנה
יוכ
וקלחנש וילע דומלתב םא אוה המהב וא היח וא
אוהש
ןימ
'ג הירב ע"פב עצוממה
ןיב
המהב
ןיבו
היח .ףועו רוציק רבדה
תושממש םדה אוה חכ המהבה לש .תוימשג שפנהו םדבש אוה
ץוצינ
ינחור
יש
ח"עבה שיש הזל שרוש .השודקב םהינשו םירשוקמ הז הזב :
ך"4םעך
שי
1יבהל
ביטב םעט תוארקמ .הלאה הלחתבש רבדמ לע תודא םד ,המהב
ז"עו רמוא
יכ
שפנ דשבה םדב .אוה תדוקנ ח"תפה תחתש ת"יבה םע
הדוקנה תואבש ת"לד הרומ וליאכ בתכנ ."םדהב" ת"יבהו ותועמשמ ומכ .ךותב
ל"ר לכש םדה לש המהבה אלמנ וכותב שפנ
ינחור
.השודקד דע ליבשבש הז
בשחנ לכ םדה תלעמב שפנ .ינחורה כ"עו
יואר
אוה רפכל אלו .ה:יכאל
רחא הז רבדמ לע תודא םד היח .ףועו רמואו םעט תוצמ
יוסיכ
םדה
הטיחש אלש ,הזבתי
םגה
וניאש
יואר
.רפכל ןעי
יכ
שפנ לכ רשב ומד ושפנב
.אוה תועמשמ תוא ת"יבה לש ושפנב תדוקנב א"וש אוה ומכ .םע ל"ר
ןויכ
ןיאש
רסח םג םדב היח
ףועו
שפנ
ינחור
ץוצינ
.השודקד
ןמו ןונגס ןושל
הז
ונעימשמש
יכ
םג םד היח
ףועו
אוה םע שפנ
ינחור
שי
ןיבהל
יכ
קר קלח
ןטק לש שפנ
ינחור
אצמנ .ןמדב דע
ךרצנש
ונעימשהל
ןיאש
רסח םג ןמדב
ץוצינ
שפנ
ינתור
.השודקד
ךכלו
םגה וניאש
יואר
רפכל מ"מ
ןיא
תוזבל תא
ומד קר והסכו רפעב רוסאו .הליכאב
כ"חא רמוא .דוע םר לכ רשב אל לכאת
יכ
שפנ לכ רשב ומד .אוה
תועמשמ
ןונגס
הז
ןושלה
הרומ רבדמש
ןיגעב
ח"עב םדהש תכו שפנ
ינחורה
םה
ךרעב
לש הוש .הושב
וליאכ ויצח םד
ויצחו
חכ שפנ .ינהורה
ונייהו
ןימ

אוהש

ירמ
ירהא
הרוהי
אוהו עצוממ ןימ
ינש
םינימ .םינושארה היועמ
ןמ
היה
ףועו
תלעמיו המהב אי
.עיגה; ןיאו
הז
יכ
םא .יוכה ףאו
םגש ומד
ןיא יואר
רפכל מ"מ גהונ וב תוצמ
והסכו רפעב רוסאו .הליכאב
ךרדבו
הז םיצרותמ לכ םיקורקדה ונרכזש :
ןנכו4.
ז"פי שי תושקהל כ"אד אצמנש תוינחור השודקד םדב ח"עבה המל רסאנ
םדה .לוכאל אברדא לכאי םדה הלעתיו
י"ע
רבדמה ץוצינ
השודקד
.ובש םנמא אי
ןכ
.רבדה ןויכ
רקיעבש תושממ םדה אצמנ חכ תנוכתו תוימהב
םשוגמה- אצויש םע םרה הטיחשב הזו אצמנ םדב .הטיחשה ץוצינו
תוינחורה
השודקד- אצמנש מדב הטיחשה אוה קר קלח
ןטק
תמועל תושממ םדה אוהש חכ
תוימהב .םשוגמה
ןכו
סג םדב הטיחשה לש היח .ףועו םאו לכאי םדא םד שפנה
לש- המהב היח .ףועו לקנ קבדתהל שפנב תוימהבה לש םדאה
תנוכת תוימהב
םשוגמה' אצמנש םרב .הטיחשה קבדתישמ
ושפנב טעמ תוינחור השודקד לש
שפו
תוימהבה אצמנש .םש ז"יעו םשגתת שפנ םדאה אוהש שפנ תוימהבה ולש
דוע רתוי קזחתתו ולצא היוטנ הואתו םירבדל םיימשג םינוגמ תושעל
השעמ.
.המהב
דועו שי לואשל
ינפמ
המ רתינ םד םירבאה אלש .שריפ ןוגכ
לוכאל
.אצמואב- ל"י םעט רבדה
ןויכ
םדש םירבאה א?ש שריפ
ןמ
רשבה
ץוחל
אלו
הארב. אלו רכינ .ללכ
ירה
אוה בשחנ רשבכ רתומו ומכ .רשבה אלו ורזג ורסאל
וטא םד שפנה
ןויכ
אלש אובי ז"יע תועטל לוכאל םד .שפנה לבא םד שריפש
ץוחי
י"ע
לושיב וא החילמ
ורזג רוסאל וטא םד .שפנה שיו םירימחמ םעטמ
הז םג ששחב שריפ םוקממ םוקמל עודיכ
:םיקסופב
לנ7ז יפ
רכזנה ליעל שי
ןיבהל
םעטה לש אלו
וחבזי דוע תא םהיחבז םיריעשל
.'וגו אוהו
יפל
םידשהש םהש דצמ האמוטה םיטוהל דאמ ףואשל
םברקב
ץוצינ-
.השודקד םילבקמו הזמ םד שפנה חבזנש םרובע םמשל חכ .לודג םיארמו
םישנאהל' םיחבוזה םהל וליאכ םילמוג םהל הבוט רובעב .םדה
ירהו
םידבוע
הזב הדובע הרז םיקחרתמו
ןמ
הנומאה השודקה ן
םישורק
רנב4ן'
יא יכ
תדע
ינב
יאישי
תימאי םהילא םישודק ויהת
יכ
שודק
ינא
.א"ה
אתיא שרדמב םישודק .ויהת לוכי
ינומכ
ל"ת
יכ ינא
.'ה
יתשורק
הלעמל
.םכתשודקמ-
םישקמ לע הז ךיא
לוכי תויהל א"וה לוכי .יגומכ ל"יו פ"ע המ
אתיאד
תכסמב תוכרב ).ו(
ינה
השמח
יכרב
ישפנ
דגנכ
ימ
ןרמא
.דוד אל
ןרמא
אלא- דגנכ ה"בקה דגנכו המשנה .'וכו השמחבש םירבד הוש תמשנ םדאה
.ה"בקהל דחאו ןהמ
המ ה"בקה רוהט ףא
המשנה הרוהט .'וכי
ז"פלו שי ןיבהל
לוכי .ינומכ ל"ר רשפא ובשחת םכתשודקש איה ןיעכ
.יתשודק
ונייהד שיש
בושתל הזיא
ןוימד
טעמ
ןיב
הז .הזל
ומכו ורמאש ל"זר
השמחב2,
םירבד המוד
המשנה .ה"בקהל דחאו םהמ המ
ה"בקה רוהט
ףא
המשנה
ירפ
םישידק
הרוהי
כמ
83
המשנה .הרוהט לוכי םגש
ןינעב
השורק שי רמול .ןכ ל"ת
יכ ינא
.'ה
יתשודק
הלעמל .םכתשודקמ ל"ר
יכ
ומכ
ינאהש
לש םדא
ןיא
תומדל ללכ לא
ינאה
לש
.ה"בקה
ןכ ןיא תומדל ללכ תשודק םדאה וא תשודק המשנה תשודקל .ה"בקה
ותשודקש ותוימצעו תחא .ןה
ןיאו
הז ראות לא .םצע ומכו
ןיאש
תומרל םוש
ארבנ
.ותוימצעל
יכ
ולצא יתי
ןיא ךייש
תומדל
ץוצינ
וא קלח לא .לכה
ןויכ
לכהש הימק אלכ
,אבישח
ןכ ןיא
תומדל תשודק םדאה וליפאו תשודק המשנה
.ותשורקי
יכ
תועמשמ השודק איה .הלדבה אוהש לדבנ לכהמ
ןויכ
לכהש הימק
אלכ .אבישח אלו אצמנ םוש ארבנ ליבנ .לכהמ
יכ
ףא
םג
יכאלמ
הלעמ
ןיא
םהי
ןוימר
ותשורקל .'תי
ךכלו םירטוא פ"ג .שורק
יכ
פ"ג הרומ
ןיאש
ותשורקל
רועיש הבצקו תילכתו .וגישהל לכמו
ןכש
תמשנ .םדאה כ"אשמ
ןינע
.הרהטה
הרהטב~, לוכי תויהל פ"כע הזיא
ןוימד
לש
ןיעכ
תרהטב המשנה תרהטל .ה"בקה
ןויכ םדאהש לוכי עיגהל הלעמהל לש הרהט .תומילשב
ןבהו
:
שיא
ימא ייבאי יאיית
תאי
יתותבש
.ורמשת
ןמקלו
בותכ תא
יתתבש
ורמשת
ישדקמו
.וארית הזמ הארנ ושקהש שלש הלא הז .הול םהש ארומ בא
.םא( תרימש .תותבש ארומו .שרקמ ל"יו םעט רברה
יכ
השלש םינינע שי
םיאיבמה תארשה הניכשה לע .לארשי אלה םה

דצמ .ןמזה )ב דצמ .םוקמה

דצמ םדאה .ומצע דצמ .ןמזה ונייה .יתותבש םהש םיתבש .םידעומו זצמ
.םוקמה ונייה
.ישיקמ םהש
יתב
תויסנכ
יתבו
תושרדמ םיארקנש שיקמ .טעמ
דצמ .םדאה ונייה
י"ע
םויק תוצמ םישעמו .םיבוט המו רמאנש שיא ומא ויבאו
ואריה ונעימשמ הזב הבס הנושארה תמרוגה 'יהיש שיאה
יואר
תארשהל
הניכשה וילע דצמ .ומצע איהש תלועפ תגהנהו ומא .ויבאו עודיכ רמאמ ל"וח
שיא השאו םולש םהיניב הניכש היורש .םהיניב םאו םג
ומייק תוצמ ורפ וברו
השודקב הרהטבו תוצמכ .הרותה השענ
י"ע
השעמ תובאה הנכה םתורלותל ויהיש
םיואר תארשהל הניכשה .םכותב
יכ
השעמ תובא ושרי .םינב
ךכלו בייחתנ
ןבה
דוביכב ארומו ומא .ויבאו
ןכו
שי בויח דוביכ ארומו
.תבשב רוכז .רומשו
רוכז דוביכ רומשו .ארומ
ןכו
שי בויח דוביכ ארומו .תושדקמב
ןכו
שי בויח
דובכ ארומו
ןינעב
הניכשה השודקה אוהש רוא ג"ירת .תוצמ ח"מר ע"מ
.דוביכ ה"סשו ת"למ .ארומ
והזו םעט תורשקתה
ןתוא
'ג .םינינע .שדקמ .תבש בא .םאו
יכ
רסחהב
תנכה דחא שלשמ הלא שיש םהב םגפ
ירה
תאז העינמ תארשהל .הניכשה
ונייהד םאש שי
ןורסח
ךצמ
םגפ םוקמה וא שיש
ןורסח
ךצמ
םגפ
ןמזה י"ע
לוליח תותבש .םירעומו וא שיש ןורסח
דצמ םגפ תדלותב םדאה וא
ףוגב
םדאה .ומצע לכ הז םרוג תעינמ תארשה .הניכשה קרו ףרטצהב
תונכה לש שלש
הלא דחי עיפות םש רוא שודקה לש תארשה .הביכשה הוו עודי דימלתהש םכח
ארקנ .תבש
ךכלו ךייש
ולצא דימת תופרטצה לש תונכה שלש הלא :ודחי
ץדמכרה
חינות תא
ךתיטצ
אלו אשת וילע .אטח
ןה
הברה םישוריפ ורמאנ
הזב
ןושלה
לש תאישנ .אטח ל"יו
ךוע
ןינעש
החכותה וריב)6 תינתשמ
םינפואב םינוש
יפל
םוקמה
יפלו
ןמזה
יפלו
תנוכת .םישנאה היכומהש ךירצ
בשייתהל המכחב ךיא
.חיכוהל
ימל
חיכוהל הזיאבו
ןמז
.חיכוי רתויבו אלש
רובעי
64
ירפ
מישדדק
הףרהי
רובעי לע המ רמאנש לא חכות
ץל ןפ ךאנשי
.'וגו םגו רהזהל אלש אובי
יריל
ןיבלמ
ינפ
וריבח םיברב
ןיאש
ול קלח .ב"הועל
ךכלו
ל"י 12ותכהש
ןאכד
זמרמ הצע הבוט החכותב לצנהל ששחמ
ןתוא
ימילושכמה
אוהו דויכוהל
ןפואב
אלש תאשל וילע אטח לע אטוחה רברל וילא' .חכוני
יכ
מא
'חיכויש
רובירב לש
ןפוא .רתסנ ונייהר
עידוהל
ךררב
שורר אטחש הזכ אוה .הריבע
.הלורג
יכו
שנועה לע הריבע וזכ לורג .ארונו
ןפואבו
הז אל 'יהי
*חיכומהל
םיאנוש וירברו ויהי
םישגרנ בלב לש הז חיכומהש עלוק וילא
ירבר
רתחכות
רחא
ךכ
יתאצמ
ןיעכ
הז רהזב שודקה :
כ~~א=כש
רמא
רמאיי
ה
יא
השמ
ימא
יא
םינהכה
ינב ויהא
תרמאי םהייא שפנל אל
:אמטי
.וימעב שי קדקדל עורמ אל רכזנ
ןאכ
רובד קר .הרימא רמאיו רמא
.תרמאו ל"יו פ"ע אבומה ק"הווב 'ר קחצי רמא רומא לא םינהכה .ושיחלב המכ
לכר
ןוהירבוע ינהכר
ושיחלב
ךכ
הרימא
ןוהלר
.ושיחלב .ל"כע עמשמ קלחמש
רמול רוברהש אוה לוקב הרימאו איה .שחלב לבא
ךירצ ןיבהל
המל הרמאנ
הוצמ וז אקור
.שחלב
ר"רמבו השרפ א"ל איבמ רברהש רמאנה השיחלב
ףירצ
רמול אקור .השיחלב ומכ 'רש לאומש רב
ןמחנ
ריפקה בישהל 'רל
ןועמש
.השיחלכ רמאו םשכ הורמאש השיחלכ
ךכ
יתרמא
ךל
השיהלב :
5ל"יד
הזב
ינש
.םימעט םעט )א
יפל
לכש
ןינע
תאמוט תמ
ןיא ןבומ
_טושפב
יכ
השק
ןיבהל ךיא
הותשי
ףוג
תמ לש םרא רשכ תלבנל המהב .האמטמש
רועו אמטיש .רתוי קרו פ"ע רוס שי
ןיבהל ןינעה
ומכ אבומש ק"הוזב ק"הסבו
אברראר הזש הרומ לע תלעמ םרא .לארש.מ
ךכלו
רמאנ .השיחלב
יכ
אל לכ
םדא לעב הניב
ןיבהל
,תאז
םעט )ב
ירכ
אלש ומערתי
ליבשב הז ללכ לארשי רמאל הרותהש
'ריפקת
קר לע םינהכ אלש ואמטי .תמל לבא לע לארשי אל .ריפקת חכומ הומ
יכ
לקר
םינהכה ללכב םע שורק םה אלו ללכ .לארשי אלה רמאנ הרותב המכ םימעפ
לע ללכ לארשי
יכ
םע שורק .התא םישורק
.ויהת
עורמו
ואשנתי םינהכה
ןינעב
הז רתוי
ילכמ
.לארשי םורגתו רבדה .האנק
ךכל
ווטצנ אלש
.םסרפי
.רברה קר לכש
ןינעה "הי
רמאנ השיחלב :
ןהנכהד
לורגה ויחאמ רשא קצוי לע ושאר
ןמש
החשמה .ףגו שי קרקרל
-ןושלה
'
קצוי
ןינבב
לעפנ עמשמר םג .אליממ םגו םעטה ח"נומ תביתב ושאר
ארקנש לוקכ .הימת רועו רתאש תבית ושאר רסמנ הרוסמב .ק"יספ לכ
,הז
אוה אלפ רמואו .ינושרר
ל"יו פ"ע אבומה טוקליב .םילהת ואבשכ חושמל
ןהכ
לורג ויה 'םיסינכמ
םינהכ םירימעמו
ודצל םינתונו
ןמש
החשמה
ןמשהו ץר
ומצעמ לע ושאר לש
ןהכ
.לורג ז"פעו שי בשייל
ןושלה
קצוי עמשמר אליממ חכב ןוילע
רתסנ :5ע
ירפ
רמא
הדוהי גמ
.85
יפ
.סנ םגו
ןבומ
םעט ח"נומה תביתב ושאר ארקנה לוקב .הימת ןויכ השעמש
תחשמ]ו
ןהכ
לודג 'יה רבד אלפ הימתמו ךיא ןמשהש
היה
ץר
ומצעמ תויהל
ח"נומו שארב ןהכה
.לודגה רובעבו הז רסמנ הרוסמב תויהל ק"יספ רחא תבית
.ושאר אלש ארקי הצורמב לכ קוספה רובדב .דחא קר קיספיש
ןיתמיו עגרכ
בשיתהי
ותעדב רוכזל היהש השעמב הז סנ .אלפנ םינהכהו םידמועה הרזעב
ודצב לש
ןהכ
לודג ויה םינווכמ הבשחמב הרוהט השודקו
וכזיש תוארל הז םנה
.אלפנה רשפאו הנוכלש וז ןמרנ ת"רב םשה ז"ס .ב"עמ
ןיבמהו ןיבי
:
השש
םימי השעת הבאימ םייבי
יעיבש"
תבש
זיתבש
'וגי תבש איה 'הל לכב
.םכיתובשומ שי קדקדל
ףוסש
קוספה תבש אוה 'הל לכב םכיתובשומ אוה
ןושל
.לופכ דועו השק תישוק ארמגה
ןישודק ):ול(
לכב םכיתבשומ בתכד
אנמחר
יבג
תבש המל .יל
יכ
הז עמשנ םוקממ רחא תוצמהש לש תבוח
ףוגה
תוגהונ, לכב .םוקמ ל"וחב
ומכ .ץראב םגו עודי אישוק תמסרופמה אבומה
י"שריפב
הזיאל
ןינע ךמסנ
תבש לצא םידעומ :
י*ז:כו
ץרתל
לכ 'גה תוישוק םידקנ המ עודיש קולחה
ןיב
תשודק תבש תשודקל
.ט"וי תשודקש ט"וי היולת רשאב וארקת םתוא .םדעומב רמולכ .םתא
לארשיש, םיכישממ השודקה לש רעומה לע הז .םויה
ןויכו
ת"ישהש
ןתנ
לארשיל
הז חכה ןיא
קוליח הזיאב םוקמ םהש .םיבשוי
יפלו
ותוא םילקואה השענ םש
הו דעומה לע
יפ
ןובשח
םימיה לש ותוא .םילקואה ומכו השענש הטמל םיכסמ
ת"ישה עיפויש תשודק הז דעומה םג םימשב .יעממ
לבא תשודק תבש הניא היולת תאירקב תיב
ןיד
הטמל .ץראב אלא איהש
אעיבק( אמייקו אליממ עיפוהל םלועב פ"ע קח
.ימימש כ"או שי
ןאכ
םוקמ
.לואשל ךיא
רשפא תויהל תבש לכב תומוקמה
ץראבש ןמוב
.דחא אלה
ןיב
ישנא
חרזמ
ןיבל
ישנא
ברעמ לעש רודכ ץראה
שי קולח לודג
ןמזב ןמ
שש
דע רשע .תועש םימעפלו דוע רתוי עוריכ
ימכחל
.עיפארגאעגה
ךכל,
שי םוקמ
תועטל רמולו תשורקש תבש אעיבק אמייקו םימשב
יפכ
םילקואה
ץראד
.לארשי' רשאכו
ץראב
לארשי השענ תבש
ןכ
םג םימשב תבש אוה 'הל ותואב
.ןמזה אל םדקומ אלו .רחואמ המלו ושעי
ישנא
תובשומ םיקוחר תא םוי תבשה
יפכ
ןובשח
םילקואה .םהלש אלה
ןתואב
תועשה
ןיא
תבש 'הל .םימשב קר
םשש אוה
ןמז
לש .לוח
םנמא ליבשב הז ךמסנ ןינע
תבש .םידעומל אבש בותכה .ונדמלל תבש
אוה 'הל לכב .םכיתובשומ ל"ר
יפכ
ןובשח ןמז
םילקואה לש לכ בשומ בשומו
עיגמש
וב
ןמזה
לש םוי .תבשה ןכ
םג סימשב לעממ תמועל הז בשומה תבש
אוה .'הל עפשנו השודק המשנו הריתי
ירמושהל
תבש לכבש תובשומ ומכ
םויב. תבשה
ינבל
ץרא
.לארשי
אצמנ םגהש תשודקש תבש אעיבק אמייקו .אליממ מ"מ
ןינעב
הז הותשנ
תבש .םידעומהל לכבש תומוקמ םהיתובשומ לש לארשי םיימושה תא תבשה
השענ ותואב
ןמזה
םג םימשב תמועלש הז בשומה תבש 'הל
ומכ גהונש םידעומב
:
יש:
השמחב רשע םוי שדחל
יעיבשה
םכפסאב תא תאובת
ץראה
וגחת תא
גח 'ה תעבש םימי .'וגו ךירצ ןיבהל
הזיאל
ןינע
ל'פכה .ונושל
ירהש
רבכ
86
ירפ
רמא
הררקי
רבנ רמאנ גח תוכסה תעבש םימי .'הל
ןכו
שי קדקדל המל רמאנ .ךא תמא
ל"זחש ורמא הזב םעט .הכלהל םנמא שי בשייל לכה ר"דע .שורד הנהד
הו דעומה שי ול 'ב תומש .הרותב גח תוכסה גחו .ףיסאה הלתתבו רמאנ גח
תוכסה תעבש םימי 'הל םויב
ןושארה
ארקמ שדק 'וגו םויב
ינימשה
ארקמ
שדק .'וגו
ןינעבו
גח
ףיסאה
רכזנש כ"חא רמאנ .רוצקב םכפסאב תא תאובת
ץראה
וגחת תא גח 'ה תעבש םימי םויב
ןושארה
ןותבש
םויבו
ינימשה
.ןותבש אלו רכזנ ללכ ארקמ .שדק
שיו
ןיבהל ןינעה יכ
םשה גח תוכסה הרוי לע תלעמ
ינחור
ועגרהו
.השודק רשא םישנא םירשי םימימתו
ינב
הרות וניבי חומכ ושיגריו בלב
העפשה .השודק לעש הז רמאנ ארקמ .שדק םשהו גח
ףיסאה
הרוי לע רצ
ימשגה
גחבש הזה רובע םישנא םניאש
ינב
הרות םיקסועו רימת תרובעב
.הדשה אלה םה
ןיא
םישיגרמ
ןיאו םיניבמ המ תאז ארקמ .שדק םלצאו החמשה
איה קר תוימשגב לע וכזש
ףוסאל תאובת
ץראה ןרגב
.בקיו םיאורו שיש םהל
הסנרפ לש לכ בוט לע לכ .הנשה
ךכלו ןיא
רמאנ
ןינעב
גח
ףיסאה
ארקמ .שדק
קר םתס וגחת תא גח 'ה תעבש םימי םויב
ןושארה ןתבש
םויבו
ינימשה
.ןתבש
ירהו
הז פ"כע חומשל תובשלו .הכאלממ תמאו םגש תאז רקי
יניעב
.'ה לבא
ןעי
יכ
ןיא
הז רקיע ותילכת לש
הז .גחה
יכ
רצ
ינחורה
לש ארקמ שדק בושח
.רתוי ךכל
רמאנ
ןינעכ
נח ףיסאה
תבית .ךא עודיכ לכש
ןיכא ןיקרו ןיטועמ ןה
ב
שיאך יכ
הכי
יכ
שפנ םדא תימ .תמיי
ויא
ןבימ
המל רמאנ
ןאכ
תשרפ הכמ
.שפנ וזיאו תוכייש שי הל םע .ףדגמה ל"יו ףדגמהש
סנכנשכ תיבל
וניד לש השמ אציו בייוחמ דמע
ףדיגו
אבומכ .י"שריפב
ןבומ
רברה
.דבלמש
ףריגש
תא םשה 'יה
ףדגמ ףרחמו
םג השמל רובעבל גרהש תא ויבא למירצמב
ןעטו
השמש עגונ .ונידב
יכו
שי ול הנעט תדחוימ לע השמ גרהש תא .ויבא
ןויכו קספש השמ אוהש
ןב
.ירצמה םגה ובשחש
ןיעכ
רזממ לבא מ"מ
ירה
אוה לאוג םרה עבתו םד .ויבא דועו
ןעט
רותסל ליבשב הז קספה תיבמ
יניד
לש .השמ
ךכל
רמאנ
ןאכ
תשרפ הכמ שפנ תוארהל
ןיאש
ול םוש הנעט
העיבתו לע השמ ליבשב תגירה .ויבא
יכ
םגה זאש 'יה דוע םדוק ת"מ
ןיאו
קלחל
ןיב
שפנ .שפנל מ"מ
ירה
ויבא
'יה
.ףדור ויבאו ליחחה תויהל
.הבמ
שפנ הצרש גרהל הלעב לש תימולש .עודיכ
ןתינו
וליצהל .ושפנב תעדלו
רמואה ריכזהש וילע םש וגרוהו
ירה
הז קר םרג התימ ומכ .הסשמ םגו
ינידמ
םימש רוטפ
ןויכ
'יהש ול
ןיד ףדור
הכמו .שפנ בותככ אריו שיא
ירצמ
הכמ
שיא
ירבע
.ויחאמ ז"פעו
ןבומ
תוכימס תשרפ הכמ שפנ
ןינעב ףדגמה
.ירכ
לטבל ותנעט ותעיבתו
לע השמ :
ז
ירפ
רהב
הדוהי רמ
*7
...
ונ

!כל4ד
אל
יאגי
הלאב אציו תנשב לבויה אוה וינבו .ומע וקדקד ם-שרופמה
ןיאש ןבומ
המ הו אוה וינבו .ומע ל"יו ךרדב
ומר פ"ע אבומה 4העדב
םינקז
ילעבמ
תופסותה שוריפ לע הרותה שיש
ןאכ
הנרה מיזמר
ןינעב -יהלואגה
יכו
גישת די רג בשותו
ךמע
'וגו
רכמנו רגל בשות
ךמע
וא רקעל .'וגו -'רגל
ומד לע תוכלמ .ידמ .בשות ומר לע תוכלמ .ןוי וא רקעל תחפשמ .רג זמר
-לע
תוכלמ םודא רקעתש
ןט
.םלועה לעו קוספה אל ונדרי
ךרפב ךיניעל
איבמ
ארמגה
יהלשד
תכסמ תובותכ הרהוא ע"הואל אלש ודבעתשי לארשיב רתוי
.יאדמ
םאו אל לאגי .הלאכ ומר םאכש אל ומייקי תוצמה לש הלאו םיטפשמה
רשא םישת .םהינפל
ילו(
הארנ
ףיסוהל
דוע
ןמרמש
םג לע הלאו םירבדה לש
הנשמ .הרות 1"יצש אל לכות תויהל הלואגה
ןפואב
לש וכו
).:ונשיחא
.מ"מ
רמוא ה"בקה איש חיני תא לארשי תולגב אלא אציו תנשב
.לבויה
רמולכ םויב
ךושמיש
ה"בקה לבויב עקתיו רפושב לודג בותככ 'יהו םויב אוהה עקתי רפושב
.לודג .ל"כע והזו הלואגה לש התעב :
ל"נר
יפיש
הי שי שרפל כ"ג המ רמאנש אוה וינבו .ומע הנהד ונא
'מיאור
אלד רושכא
,ארד לכו המ רחאתתש הלואגה לקלקתנ רתוי רודה .תמחמ
תרתסה וינפ לש .ה"בקה ןיאש
הארנ םלועב םוש סנ .היגנ רתויבו לקלקתנ רוד
ריעצה תובאהש םדוע ללכב .םידרח םינבהו םיקחרנ לעמ
ןחלש
םהיבא
,םיצצולתמו
.םהמ בותככ רסו ערמ .ללותשמ םנמא רשאכ רמאנ הנה
יכנא
חלוש םכל ..תא
והילא איבנה
ינפל
אוכ םוי 'ה לורגה ארונהו כישהו כל תוכא לע םינכ .בלו
םיגב לע .םתובא עמשמ והילאש איבנה השעי םיסנ םילגנ וחקפיו
יניע
-רשב
1"יעש קזחתת הנומא השודקה םינבהו םע תובאה ושעי םולש .םהיניב
ו"עו רמוא
ןאכ
בותכה רשאכש אובת תע הלואגה זא אציו תנשב
.לבייה
אוה וינבו .ומע ומכ 'יהש םירצמב רמאש השמ הערפל לאשש
ימ ימו
..םיכלוהה
רמאיו השמ ונירענב ונינקזבו .ךלנ
ןכו
'יהת
ןמזב
היואגה הדיתעה
ןויכ
.םייקתיש
המ רמאנש בישהו בל תובא לע םינב בלו םינב לע .םתובא
םג ל"י פ"ע
ךרד ילעב
'סותה השרפבש 17 זמרנ .הלואגה
ךרדבש
הז
-שי
שרפל כ"ג קוספה םא רוע תובר םינשב ןהיפל
בושי .ותלואג ל"ר רשאכש .עיגת
םינשב לש
ףלא
יששה
תנש לש םא" דוע ."תובר זא ןהיפל
בושי ותלואג
ירחא
ורבעש ט"י תואמ םינש לש .תולג והוו רכזנכ ק"הו~ב לעש ריש םירישה קוספב
יתעבשה
םכתא תונב םלשורי 'וגו לטיפק .'ה םשו
יתשריפ ןיבמהו
:ןיבי
הא יתותבש
ורמשת
ישדקמו
וארית
ינא
,'ה
ןה
רבכ
רמאנ קוספ הז בושרפב
.םישודק המו שדיח .ןאכ ל"יו פ"ע המ אבומש
י"שריפב
תשרפ
.םישודק
פ"הע
ןעמל
אמט תא
ישדקמ
.'1ג1 תא תסנכ לארשי איהש תשדוקמ .יל .ל"כע
ר"דמבו תישארב א"יפ אתיא
ינת
י"בשר
הרמא תבש
ינפל
ה"בקה ע"שבר
-ןלוכל
שי
ןב ילוגוז ןיא ןב
.גוז ל"א ה"בקה תסנכ לארשי אוה
ןב
.ךגוז
ןויכו
ורמעש
לארשי
ינפל
רה
יניס
רמא םהל ה"בקה ורכז רבדה
יתרמאש
תבשל תטנכ
'לארשי
אוה
ןב
.ךגוז
ונייהו רובד רוכו תא םוי תבשה ושדקל .ל"כע ל"י שרודש
השדקל
ןושזמ
88,
ירפ
רהב
ןהדוהי
ןושלמ'
.ןישודיק אלש דגבת תסנכ
'לארשי
ןישודיקהב
רזגש ה"בקה רמאו
תבשאל תסנכ לארשי אוה
ןב
.ךגוי
1"פעו שי שרפל
ןאכ
תן
יתותבש
ורמשת
ישדקמו
.וארית רחאל בותכהש
םדוקה ריהזמ אל ושעת םכל .םלילא אלש דגבת תסנכ לארשי
ןישוריקהב
איהש תשדוקמ .ה"בקהל אב כ"חא הרהזאה תא
יתותבש
ורמשת
ישדקמו
.וארית
ל"ר
יכ
ומכ
ןכ
אל דגבת תסנכ לארשי
ןישודיקהב
רזגש ה"בקה רמאו תבשהל
תסנב' לארשי אוה
ןב
.ךגוו ונייהו ומכ 'אבומש ר"דמב ם"הע
-רוכו
תא םוי
תבשה ושדקל :
%71יש=%
הב ת
יתתנך.
םכימשג .םתעב
ךירצ ןיבהל ןושלה
םיבר .םכימשג ל"ליהש םשג
ותעב
וא םימשג .םתעב
יכ
אלה םימשגה םניא לש .לארשי רתויו
ןכתי
ןושלה
רטמ בותככ
יתתנו
רטמ םכצרא .ותעב ל"יו זמרמש לע
ינינע
תוימשגה
םיכרצנה תאירבל
ףוגה
קזחלו .וחכ ונינעו אלש ויהי
לארשי םידורט םילהובמו
תגאדס' .הסנרפה לכו
יגינע
ןוויוביפוזו
ןתני
לארשיל םתעב םנמזבו
יוארה
.םהל
ז"יעו אל וקיזי
ףוגהל
:
םו4ך,
אל ועמשת
יל
אלו ושעת תא לכ תוצמה הלאה םאו
יתקחב
וסאמת םאו
תא
יטפשמ
לעגת םכשפנ
יתלבל
תושע תא לכ
יתוצמ
םכרפהל תא .יתירב
שי' קדקדל תכירא לפכו
ןושלה
פ"ג םאו .םאו ל"יו הנהד
יארוב
םא ויה
םילוכי
לארשי םייקל תוצמ הרותה םע רומלת הרות איהש דגנכ .םיכ זא
יארוב
אל
'יה
םוקמ תסילשל החכותה םעב לארשי אל הנימ אלו .התצקמ םנמא בורב
וימחר וידסחו לארשיל האר ת"ישה 'יהיש םיתע הערל 'יהיו השק לארשיל
םייקל תוצמ הרותה .יוארכ טרפבו קוסעל הרותב
ירהש
אתעמש איעב .אתולצ
ךכיפל'
הברה ה"בקה רקי תובישחו וזיאל תוצמ רשא
ןתלוגס
'יהת הבושח וינפל
וליאכ םייק םדאה ראש לכ .תוצמה
ןהו 'ד .תוצמ תבש .ןיליפת .הלימ הקדצ
:
הרימש
תבש בישח םייקכ לכ .תוצמה עודיכ תשרד ל"זח פ"הע
ירשא
שונא
השעי תאז 'וגו
רמוש תבש .וללחמ לא ארקת וללחמ אלא לוחמ .ול
דועו ורמא ל"זח הלוקשש תבש לככ הרותה .הלוכ
ילמיאו
ורמש לארשי
יתש
תותבש דימ
ןב
דוד אב :
תהנה. ויייפת
םע תיבק
ייע
תוכלמ םימש תאירקב עמש הלפתו בושח וליאכ
םייק תיגהו וב םמוי ,הלילו
שיו רמאמ ל"זח שררמב רחוש בוס אבומ
טוקליב' תשרפ .אב ר"א רזעילא ורמא
לארשי
ינפל
םוקמה ונא םיצור עגיל
הרותב םמוי הלילו
ןיאלבא
וגל .יאנפ רמא םהל ה"בקה ומייק תוצמ
ןיליפת
הלעמו
ינא
םכילע וליאכ םתא םיעיגי הרותב םמוי .הלילו
יבר
ןנחוי
רמא
ארקמ אלמ .אוה 'יהו תואל
ךדילע
תופטטלו
ןיב ךיניע ןעמל
"הת
תרות 'ה
ךיפב
ירפ
יתקהב הרוהי המ
89
.ריפבד .כ"ע
ךכלו תארקנ תוצמ
ןיליפת םשב זוע לארשיל ומכ אבומש תכסמב
תוכרב ).1( ןיינמ ןיליפתהש ןה
זוע .לארשיל רמאנש וארו לכ
ימע
ץראה
יכ
םש 'ה ארקנ
ךילע
ואריו .ךממ אינתו
יבר
רזעילא לודגה רמוא ולא
ויליפת
.שארבש
ןכל ןבומ
תוצמש
ןיליפת
איה טירתכ
ינפב
תוינערפה לש החכותה :
תוצמ
היימ הניגמ
יע
לארשי
ינפב
תטילש תומוא םלועה .םהילע ומכ אבומש
ארמגב שרדמבו רמאמ ל"זח רחאש
ןברוחה
אב םהרבא וניבא םוקמל
תיב .שדקמה
ןכתי(
רתוי והזר ק"מהיב
)הלעמלש לאש ותוא
ה"בקה המ
ידידיל
.יתיבב חכותנו םהרבא לע תודא .ןברוחה
ףוסבלו
ריכזה תוכז תוצמ
.היימ ובישה ה"בקה אלה םג תא
יתירב
.ורפה ז"עו
ןנוקמ
והימרי רמאו התאמוט
.הילושב רועו ורמא ל"זח תוצמש הלימ ותרכנ הילע ג"י .תותירב לכמ הז שי
ןיבהל
המכ הלודג תוצמ .הלימ אלולו התאמוט הילושב אל הברחנ תיב שדקמה :
2רוצמ
הקדצ ח"מגו כ"ג הניגמ לע לארשי סירתכ
ינפב
תוינערופה לש .החכותה
ומכ אבומש ר"רמב תשרפ רומא פ"הע לאקזחיד אריו םיבורכל תינבת
די' םדא תחת .םהיפנכ ר"אש 'ר עשוהי ןב
יול
שש םינש הצחמו ושע
םילחג
תומומע ודיב
לש
ךאלמה
.לאירבג רובס אמש ושעי לארשי .הבושת
ןויכ
אלש
ושע הבושת אב
ןקרזל
המיהב עקעקל םתציב לש .לארשי ל"א ה"בקה לאירבגל
חנה
ךל
שי םהב
ישוע
הקדצ ולא
םע .ולא ד"הה אריו םיבורכל תינבת רי םדא
תחת .םהיפנכ .כ"ע דועו
ורמא
ל"זח
יכ
השועה הקדצ טפשמו וליאכ אלמ לכ
םלועה ולכ דסח הכוס( ט"מ .): הזו
ןבומ
רשאכש שי רסח
ןיא
םוקמ שנועל
.ןידה והזו בותכש
ירשא ירמוש
טפשמ השוע הקדצ לכב .תע
יכ
תניתנ הקדצ
רצמ תונמחר בלבש ארקנ טפשמ עוריכ תדמש םימהרה תארקנ .טפשמ ז"עו
ונא םיכרבמ
ךלמ
בהוא הקדצ .טפשמו ל"ר הקדצ לש םימהר בהוא *ה"בקה
יכ'
שי רוע
ןימ
הקדן הניאש לש .םימחר ומכ ושררש ל"זח פ"הע
ךישגנו
-
.הקדצ איהו הניא הבוהא לכ
ךכ
:
ז"4םעו
שי
זיבהי
תוכירא לפכו
ןושלה
לש בותכה .הזה הלחתב רמוא םאו אל
ועמשת
יל
אלו ושעת תא לכ תוצמה .הלאה ונייה םתס תוצמ תורכזנה
.הרותב' כ"חא רמוא לע
ךרד
אל וז
ףא
וז
םאו
יתוקחב
.וסאמת וז תוצמ
ןיליפה
לש רי לשו שאר
ןיארקנש
.יתקח בותככ תרמשו תא הקחה תאזה
.'וגו כ"חא רמוא םאו תא וטפשמ לעגת .םכשפנ וז תוצמ הקדצ ח"מגו תארקנש
.טפשמ כ"חא רמוא
יתלבל
תושע תא לכ .יתוצמ וז תוצמ תרימש תבש הלוקשש
לככ .הרותה כ"חא רמוא םכרפהל תא .יתירב וז תרפה תוצמ הלימ ותרכנש
הילע ג"י .תותירב לכש
ןתוא
עברא תוצמה תוילוגס
ןה
סירתכ
ינפב
.תוינערפה
םרסחהבו' זא שי םוקמ
תטילש החכותה ו"ח לע םע .לארשי לבא לכ
ןמז
אלש
ונלטבי' לארשי לכ
ןתוא
'ד תוצמ תוילוגס
ןיא
החכוחה לכות טוושל םהב :
-44ף=4יי=44
יוכ
90
ירמ
רברמב
הרוהי
כ מ ר כ ר
שיא
יע
ויגי תתאב תיבל םתבא ונחי
ינב
לארשי .'וגו
ךירצ ןיבהל
לע שוזיא
םינינע
סירומ 'ד .םילגדה
יכ יאדו
ןיאש
הז קר סיסכת
ימואל
דבלב
גהנמכ תומוא .םלועה ל"יו הזש עודי םיתוכזהש תוחכהו רתויה םילודג
ןתנש
ת"ישה ומעל לארשי םה הלא .העבראה .הרות .הבושת הלפת .הקדצו
ךכלו
השי
:י ןיבהל ןתואש
'ד םילגדה םי:מדמ לע
ןתוא
'ד :תוחכ
לגר
הנחמ הדוהי המדק .החרזמ הרומ לע חכ .הרותה ומכ אבומש .ר"דמב
חרומ ונממ רוא אצוי .םלועל זמר לע הרותה תארטנש .רוא בותככ
יכ
-רנ
הוצמ הרותו .רוא םג זמרי לע הז המ רמאנש לכ םידוקפה הצהמל הדוהי
*וגו
הנשאר .ועסי אבומו לע הז ר"רמב
ןכש
הרותה תארקנ .שאר רמאנש
.םלועמ
יתכסנ
.שארמ הוו עודי הדוהיש רכששיו 'יה םלצא חכ .הרותה ןלובזו הכזש תונחל
תהת הז לגדה אוה
ןעי יכ
ךמת
ורשעב רכששיל לכויש קוסעל הרותב החונמב :
לגד
הבחמ ןבואד,
הנמית .םתואבצל הרומ לע חב .הבושתה עודיכ
ןבוארש
'יה קסוע .הבושתב
ותיינחו םורדב דצ
ןימיה
זמרמש לע תדמ .דסחה
יכ י"ע
הבושתה השעש הכז תדמל דסחה הלבקתנש
ותבושת חלסנו ענוע
בותכג
ךנימי
הטושפ לבקל .םיבש קרו
י"ע
תדמ דסחה השענ תרפכ 4ןוע
בותככ דסחב תמאו רפוכי
ןוע
:
לנד
הנחמ םירפא םתואבצל .המי הרומ לע חכ .הלפתה
יכ
תחת לגד הז ריה
קר תודלות .לחר איהש הכבמה תללפתמו לע הינב םע לארשי
-הימתו
תררועמ םימחר םהילע
,םימשב
ןמזבו ןברוחה
התיה קר איה חכב לועפל
םימשב תוררועתה לש .םימחר בותככ לוק המרב עמשנ .'וגו
יענמ
ךלוק
רכבמ
'וגו ובשו םינב .םלובגל םתיינחו ברעמב הניכשהש השודקה םלועב הזה
נוכשת
.ברעמב איהו הלעת תלפת םע לארשי המימשה לבקתהל תדמב .םימחרה
רובעבו תור.ה:תה לש לחר רמאנ לע ללכ לארשי
ןבה
ריקי
יל
םירפא 4'וגו
םייסמו םחר ונמחרא םואנ 'ה :
לגד
הנחמ
זי
הניפצ .םתואבצי אוהו ארקנ
ףסאמ
לכל .תונהמה הרומ לע
הכ הקדצה םינתונש םירישעה רשעמ
ןמ ןוממה
םיפסאמש ..םיחיורמו
ז"יעו םירשעתמ דוע .רתוי בותככ רשע .רשעת
ושרדו ל"זח רשע
ייבשב
.רשעתתש ךכלו
לגד הנחמ
ןד
הנפצ בותככ ןופצמ
בהז .התאי דועו ר"דמב
ןופצש
םשמ ךשחה
אצוי .םלועל ל"ר הזש רישעה
ןיאש
וב תעד תושעל
.תובוט
םע ונוממ קר
ףסאמש
תורישעה ומצעל ותאנהלו .דביב
ירה
הז לבהב אב
ךשחבו
.ךלי
יכ
אוה המוד דבועל לגעל .בהזה םיחטוב םליחב בורבו שרשוע
אלו וניבאב .םימשבש עוריכו ףוסבלש
לשכנ טבש
ןד
אטחב
.הז
ידכו
,תורוהל
טבשל
ןד ןוקיתש
תורישעה איה תניתנ .הקדצ
ןכל
ונח ולצא טבש רשא
.טבשו
.ילתפנ
יכ
טבש רשא
ךרבתנ
תכרבב אוהו
ןתי
ינדעמ
.ךלמ
רמולכ
ינדעמהש
ךלמ
רשא ול אל םקיזחי קר
ומצעל .דבלב
יכ
םא אוהש
ןתי
הזמ םג .םירחאל
ןכו
טבש
ילתפנ
ךרבתנ
תכרבב
ןתונה
ירמא
.רפש ומוגרתכ היתנסחאו
יהת
אדבעמ .ןיריפ רמאנו וב .ןתונה רמולכ אלש םקיזחי קר ומצעל .רבלב
יכ
)םא
ןתיש
םהמ םג םירחאל םייקיו
ןתנ ןתת
ול :
4 ה י = 4 ~ 1 4 א ל - -
ירפ
תיעבשי
הררהי
ןמ
י
)9
י4-15
4-
?**
קיףילף4ף
ע,ן 41ועו4העון
ץדז
םויה בוט ארקנ הרותב םוי םירוכבה םגו גח .תועבשה ל"וחו ופיסוה רל
םשה .תרצע אתיאדכ ארמגב הליגמ
):אל( ארוע
ןקית
םהל לארשיל
ויהיש
ןירוק
תוללק תרותבש םינהכ םרוק תרצע הנשמבשו הרות םדוק ועאר
.הנשה שי רמול םעט םשה תרצע הנהד
ינשב
םידעומה חספ תוכסו שי לכל
לגר הוצמ תדחוימ
ינפב
.המצע ונייהד
חספ תליכא .הצמ תוכוס הבישי
הכוסב תליטגו 'ר .םינימ לבא תועובש
ןיא
ול הוצמ .תדחוימ רתומש לכאל
המ הצורש לכבו םוקמ .הצורש
ךכלו
וזמר ונל ל"וח םשהב תרצע הוצמ
.תדחוימ
יכ
תרצע ומיגרת
ןישיגכ
אוהש תועמשמ הפסא .תודחאו שודיו
תשרד ל"זח פ"הע
ןחיו םש לארשי דגנ .רהה
ןחיו
שיאכ רחא בלב
ירחא
'יהש םע לארשי תגרדמב הכהא תודהאו .תומילשכ תאזו םרג ויהיש לארשי
םיואי תלבקל .הרותה רשאכו לכב גח תועבשה ררועתנ םימשב
ןינעה
לש
ןמז ןתמ
.ונתרות
ןכל
ירכ
ויהיש לארשי םיואר לכקל הראהה לש
ןתמ הרות
הנתינ םהל הוצמ תדחוימ גחב תועבשה וזררזיש הבהאב תודחאו תניחבב
ןחיו
םש .לארשי לעו הז הרומ םשה תרצע ותועמשמש הפסא .תודחאו גנייהו
ביתכדכ ופסאה הדיגאו סכל :
תכממב
הייגמ
י(
א
): אתיא אינת 'ר
ןועמש ןב
רזעלא רמוא ארזע
דקית
םהל לארשיל ויהיש
ןירוק
תוללק כ"ותבש םדוק תרצע
,הנשמבשו
הרות םדוק .ה"ר ט"מ
ירכ
היכתש הנשה .'יתוללקו השקמו ארמגב וטא תרצע
ה"ר .אוה
ןיא
תרצע
ימנ
ה"ר אוה
ןנתד
תרצעב לע תוריפ .ןליאה .כ"ע
לבא דוע השק כ"אד חספ
ימנ
'יהי ארקנ ה"ר
ןנתד
םש חספב לע .האובתה
םג
ךירצ ןיבהל
םעטה תרצעש ה"רו ולטבי תא תוללקה .החכותבש
ל"יו
יכ
ומכ ט"ויה לש היר אוה ליבשב רמג תאירב
,םלועה
ןכ
מג
ט"ויה לש גה תועבשה אוה ליכשכ לולכש תאירכ .םלועה אוהו ה"רכש
-'יה
רמג תאירב םלועה .תוימשגב גחבו תועבשה ללכתשנ תאירב םלועה .תוינחורב
עודיכ רמאמ ל"זח
יאנתש
הנתוה ה"בקה םע השעמ תישארב םאבש
רלבקי
לארשי תא הרותה םייקתי .םלועה םאבו ואל ריזחי םלועה והתל .והבו
כ"או
ירה
ןינע
הז ומכ לשמל םכחש לודג שדיח
ינכומ
האלפנ פושעל
רכד
ץוהנ ךרצנו
,םלועהל לבא
ינכומה
ןיידע
התיה תכרצנ הזיאל הכ
ינהור
ומנ חכ
ןירטקעלע
המודכו ונממש דלוי העונת בוביסו
ירימת
יינכומהל
ו"יעש לכות
ינכומה
תושעל הכאלמ .האלפנה
"הו
ןיתממ
ותוא םכחה גישהל
חכ .הזכ לכו
ןמז
אלש גישה חכ
ינחור
הזכ 'יה
ינכומה
קפסב המויק אלו
התיה
ןיידע
רבד לש .אמייק
חהו
םכחה גאוד בשחמו רמאל המ עצב וי
ינכומב
.ולש ךאו
רשאכ גישה ווכ
ינחורה
ךרצנה
ול זא חמש
ותכאימב
יכ
עדי הובש חכה םייקתי תילכת .ינכומה רובעבו הז 'יה
וגהנמ לש
ותוא
םכחה תושעל לכב הנש תוחמש 'ב םימעפ .הנשב החמש תחא םויב
רמגש
תכאלמ
ינכומה
.האלפנה החמשו הינשה םויב גישהש חכ
ינחורה
ךרצגה
םויקל .הנוכמה
ןיעכו
92
_,
*רפ
,תועבשי
.
הרוהי
ןיעסו
הז אוה ןינעב
תאירב .םלועה םויה בוט
יש
ה"ר דחאב
ירשתב
אוה
רובעבל ובש רמגנ תאירב םלועה .תוימשנב ט"ויהו לש גח תועבשה
יששש
ןו?סב
אוה כ"ג ה"ר
תאירבל .םלועה
ןויכ
םויבש הזה ללכתשנ תאירב
ננלועח םע חכ
ינחורה
אלש רוזחי ותתל והבו קר .םייקתיש הזו חכ
ינחורה
דלונ
ידע
ולבקש לארשי תא .הרותה לעו
ןינע
הז זמרת תבית ת"ישארב איהש
ת"ר רובעיר
ןוצ4ו
םיהלא
ולבקיש לארשי ותרועף .:
םעטהו:
תיצעש ה"יי
ייטבי
תא תיחכיתה ל"י
יפל
תרצעבש
ןכו
ה"רב
תואצמנ 'ב תוהכ תואופר תולודג שיש
ןהל
הז חכה אפרל תוללקה
לש' החכותה
ךופהלו ןתוא
.תוכרבל ונייהו
ןתוא 'ב
תוחכה םיארקנש הרותב
םשב .תואופר אלה
ןה
חכ הבושתה חכו .הרותה הבושתה תארקנ האופר
בותככ.
ובבלו
ןיבי
בשו אפרו .ול הרותהו תארקנ האופר בותככ תאופר
יהת
.ךידשל' ביתכו לכלו ורשב .אפרמ
ןתואו
יתש
תוחכה ררועתנ לארשיל ה"רב
.תרצעבו ה"רב ררועתנ חכ .הבושתה תרצעבו ררועתנ חכה לש דומלת הרות
אפרל' תוללקה לש .החכותה
ומכו
לכ
תוזמרנ
ןתוא

תואופרה שירב
ינש
תוארדסה לש .החכותה
שירב תשרפ אובת רכזנ קוספה קעצנו לא א"ה עמשיו 'ה תא .ונלוק כ"חאו
רכונ תשרפ .יודוה לבש הז זמרי לע חכ הבושתה הקעצ םע
.יודו שירבו תשרפ
יתוקחב
זמרנ האופרה לש רומלת .הרות םא
יתוקחב
.וכלת
ןינעש
הכילה
םיקחב ונייה רומלת .הרות ומכ ושרדש ל"זח פ"הע תוכילה םלוע .ול ת"א
תוכילה אלא .תוכלה
ןכו
אבומ
י"שריפב
תשרד כ"ומה פ"הע םא
יתקחב
.וכלת
לוכי הז םויק .תוצמה אוהשכ רמוא תאו
יתוצמ
ורמשת 'וגו
ירה
םויק
תוצמה .רומא אה המ
ינא
םייקמ םא
יתקחב
.וכלת ויהתש םילמע .הרותב
ךכלו
ןקית-
ארזע לארשיל ויהיש
ןירוק
תוחכותה םדוק תדצע םדוקו .ה"ר
ידכ
ריכזהל לארשיל תרזעבש
ןתוא
'ב תוחכה הרות הבושתו
ולטבתי תוחכותה
.לארשימ
ךפהיו 'ה תא תוללקה :תוכרבל
תכסמנב:
תבש
י"פ(
):
י"ת
יששב
שדוחב ונתינ תרשע תורבדה .לארשיל 'ר
יסוי
רמוא
יעיבשב
.שדוחב רמאו אבר ע"כד תבשב הנתינ הרות
לארשיל אלא
יגילפד
אעיבקב .אחריד השקו
ךיאד ןכתי
אתגולפ .תואיצמב
ךיאו
ל"י הזנ ולא ולאו .ח"אד רוע השק תישוק םישרופמה אתיירבהמ ש"ת
ןסינ
ובש ואצי
לארשי םירצממ ו"טב .שדוחל ותוא םויה 'ה
תבשב ליה
רסימחדמ'
ןסינב
'ה תבשב שיר אחרי רייאד .אתבש שירו אחרי
ןויסד
רח
.תבשב
יאו
ע"כ ורבס תבשבד הנתינ הרות אצמנ
ןתמש
הרות 'יה םויב .א"נ
המלו' ונא
םישוע רקיע גח תועבשה םויב .םישמחה דועו השק עורמ אל
רכזנ הרותב שוריפב הזיאב םוי הנתינ :הרותה
ץדנץדי
יתעמש ןינעב
הו ק"כמ ר"ומודא ל"ירהומ רגיא ל"צו
ןילבולמ
רמאש
יכ ינש
םימיה לש גח תועבשה םה השודק תחא הסכ 'ב םימי לש
,ה"ד
קרו הטמל רצמ תוקלחתה הליל םויו שדחתנ הכרב שודיקב .םויה
בורקו רמול תעשבש
ןתמ
הרות 'יה תמאב אמוי .אכירא
יששה יעיבשהו
שדוחב
.דחי
ירהש
וניצמ
עשוהי
ודימלת
רימעה המחה השענו םויה ךורא
ינשכ
םימי
ירפ
תיעבשי
הרוהי זמ
93
.םימי בותככ אלו
ץא
אובל םויכ .םימת םגו אצמנ םשכ' הדמעש המח עשוהיל
ךכ
הדמע .השמל כ"ע :וירבר
האאונד י?
איבהל 'יאר וירבדל םישודקה הזיאמ
ירמאמ
.ל"זח אחיאד ר"דמב
'תשרפ .ורתי ר"א והבא םשב 'ר
ןנחוי ןתנשכ
ה"בקה תא הרותה
רופצ אל .חווצ
ףוע
אל .חרפ רוש אל .העג םינפוא אל .ופע םיפרש אל
ורמא .שודק םיה אל .עזערזנ
תוירבה אל .ורבד אלא םלועה קתוש שירחמו
ירג
ועדיש תוירבד
ןיאש ץוח
.ונממ אציו לוקה רמאו
יכנא

.ךיהלא
תכסמבו אמוי
).כ(
אתיא ר"א
יול ינפמ
המ
ןיא
ולוק לש םדא עמשנ
םויב
ךררכ
עמשנש .הלילב
ינפמ
לגלג המח רסנמש עיקרב שרחכ רסמנה
.םיזראב ר"ת אלמלא לגלג המח 'יה עמשנ לוק הנומה לש .ימור אלמלאו לוק
מר הנ לש
ימור
'יה עמשנ לוק לגלג .המח
רכסבו צשוהי לטיפק ר"וי רכזנ תמחלמב עשוהי םע תשמח
יכלמ
.ירמאה זא רבדי עשוהי 'הל רמאיו
יניעל
לכ .לארשי שמש
ןועבגב
םוד
חריו קמצב .ןוליא םדיו שמשה חריו דמע רע םיקי
יוג
.ויבוא דמעיו
שמשה
יצחב
םימשה אלו
ץא
אובל םויכ .םימת ושרפו םישרופמה המ רמאש
עשוהו
ןושלב
םוד אוה
ןויכ
שמשהש ותכילהב רמוא .הריש רשאכו םורי
שמשה דמעי לע ומוקמ לגלגב ,ולש
דמעו
ךכ
ר"כ .תועש אצמנ ותואש םויה
'יה לודג ומכ
ינש
םימי :
ז"4מעי זבוי
בכיה
ןמובש ןתמ
הרות
יאדוב
רמע שמשה לע םוקמ רחא םודיו
אלש רמא הריש
ידכ
אלש רסני .עיקרב ומכ רמאש 'ר והבא .םשב

ןנחוי
לכש םלועה 'יה קתוש שירחמו ןמזב ןתמ
.הרות
יכ
אל
ןכתי ערגיש
שמשה לכמ םיאצמנה .םלועב
ןויכו
קתשש שמשה אליממ
ךראתנ
סויה סנכנו
םוחתב םויה .וירחאלש םגהו
ןיאש עורי המכ תועש
ךשמנ ןמז
תניתנ
.הרותה
םא קתש שמשה ר"כ תועש םויכ םימת וא תוחפ .הזמ לבא
ןויכ
יאדובש
םג
שמשה קתש
ירה
ךראתנ
םוי
ן"ונה
סנכנו םוחתב לש םוי .א"נ
ףאו םא אל
קתש םויכ םימת מ"מ ותצקמ לש םוי א"נ
יאדוב
שדקתנ תשודקב
ןמז ןתמ
.ונתרות
ןויכו ןנירמאד
תצקמ םויה ולככ
ךכל
ריפש רבתסמ רמול םויש
ן"ונה
םויו א"נה השודק תחא םה אמויכו אתכירא
ןיימד
:
*א*4:ד וצרותי לכ 'גה .תוישוק תמאבש
ירבד ןנבר
ירבדו

יסוי
ולא רלאו
.ח"אד
ןויכ
םויש
יששה
םויו
יעיבשה
שדוחל
ןמ
םהינש השענ אמוי
אתכירא לש
ינש
.םימי
ןכו ץרותי
םג אישוקה פ"עאש תבשבש הנתינ הרותה
'יהש זא םוי א"נה מ"מ ריפש גחש תועבשה ליתתמ םויב
ן"ונה ןויכ
הזבש
םויה ליחתה
ןמז
הרות
ףראתנו
בשחהל
ינש
.םימי םגו ץרותי
אישוק יגה
עודמ אל רכזנ הרותב שוריפב הזיאב םוי 'יה
ןתמ
.הרות
יכ
םא רמאת םויבש
ן"ונה
אוה
ןמז ןתמ
הרות םערתי םוי .א"נה םאו רמאת םויבש א"נה 'יה
ןמז
ןתמ
הרות םערתי םוי .7"ונה
ןויכ
ינשש
םימיה ויה זא םוי דחא .ךורא מגו
אל
ןכתי
רמול שוריפב תושעל גח תועבשה
ינש
םימי ןורכזל ןמז ןתמ
.הרות
ןויכ
לכמש םוקמ 'יה זא בשחנ קר םוי דחא
ןמזל ןתמ
.הרות
ךכיפל
הקתש
הרותה תולתלמ םעט נח תועבשה
ןמזב ןתמ
הרות התלתו םעטה
ינפמ
אוהש
םוי םירוכבה אוהו לפונ דימת םויב .ן"ונה
ז"פעו
94
ירפ
תועבשי
הדוהי
ז"פעו
ןבומ
םעטה םגש ץראב
לארשי שי ןורתי
ורסאל גח תועבשה רתוי
ורסאמ, גח לש םירעומ םירחא עוריכ .ארמגב
ךכלו
אבומ ק"הוזב תשורק גח
תועבשה:
ינש
.םימי םגה רהוזהש רבחתנ
ץראב
.לארשי לכהו תלוע הפי ר"סב :
תכטמנע
תבש ),ח"פ(
י"א
אמח
יב
אניניז ר"מ חיפתכ
יצעב
רעיה 'וגו
המל ולשמנ לארשי .חופתל רמול
ךל המ חופת הו וירפ םרוק
.וילעל. ףא
לארשי ומירקה השענ .עמשנל השקמ תופסותב םש אלה ונא םיאור
םגש, חופת
וילע םרוק .וירפל
ץרתמו
חופתש
ןאכר
ונייה .גרתא רוע השקמ
םש.
,'סותב
המית איבמש ארק חופתכ
יצעב
.רעיה
יאהבר
ארק אל ולשמנ
לא-שי חופתל אלא .ה"בקה ביתכרכ
ןכ
ירור
ןיב
.םינבה ארקו חירר
ךפא
םיחופתכ הוה 'יל
ייותאל
.יפט .ל"כע רמעו המיתב הוצמו בשייל :
ל"נד
ר"סב ץרתי
הנהר שי קדקרל הזב קוספה רמאנש חופתכ
יצעב
.רעיה
המל אל רמא
ןיב
יצע
רעיה ומכ קוספב סרוקה הנשושכ
(יב
.םיחוחה
ןכ?
ל"צ ך~ש
אוה .ונינע הלחתב חבשמ ה"בקה תסנכל
יארשי
איהע
ןיב
תומואה הנשושכ
ןיב
.םיחוחה תמועלו הז תחבשמ תסנכ לארשי ה"כקהל תרמואו
חופתכ
יצעב
רעיה
ןכ
:ירור הז .ה"בקה
ןיב
.םינבה ולא לארשי םיארקנש
םינכ: .םוקמל ומעטו
ךכ
.אוה ומכ תבכרהב
ףנע ןמ ץע
חופת אוהש .גרתא
ךותנ יצע
.רעיה םהש
ינליא
.קרס תלעופ הבכרה וז
ךופהל
תא
יצע
רעיה
לע
יצע
,םיתופת
ךכ
השענ םעב לארשי
י"עש
עיפוהש ה"בקה ויו ורוא
םוינ
ןתמ
הרות הרשהו ותניכש
ןיב
.םינבה
ירה
ליבשב הז םע לארשי ויהש
םימוז זא םדוק
ןתמ
הרות
יצעל
רעיה
ינליאו
.קרס וכפהנ בוטל תויהל םיארקנ
רוז הער ולעתנו תגררמל
יצע
םיחופת אוהש גרתא
ןויכ
ורמאש השענ .עמשנו
הוביו ולבק םהילע לוע םישעמ םיבוט םע לוע .הרות רועו ומירקה השענ
עמשנל ומכ גרתאהש וירפ םרוק וילעל .:
ז"8כל7
שי
זיבהל ירבד
ח"בחל לאשש
ינפמ
המ ולשמנ
ןארשי
חופתל אוהש
.גרתא אלה השעמ הבברהה גהונ םג ראשב .תוריפ ץרתמו
ינפמ
ומירקהש השענ .עמו~נל ומירקהש השעמ םויק תוצמה העימשהל איהש תנבה
ימעט
.תוצמה
ךכלו
וותשנ גרתאהל וירפש םרוק .וילעל רועו ל"י םעט
ליבשבש השענ
עמשנו וותשנ .גרתאל
יכ
ןעי
ולכקש םהילע םויק תוצמה םגו
לוע דומלת הרות
ךבל
םילושמ חופתל אוהש
יגרתא
ונייהו ר"רע רמאמ ל"זח
ןינעב
'ר םינימ .תוכסר גרתאהש שיש וב םעט חירו הרומ לע םישנא שיש
םהב
יתש
הלא .רחי םישעמ םיבוט םע חירה לש .הרות
םג ל"י 1"פעש
ןבומ םעט בוט גהנמל תרמעה
יפנע יצע
רעיה
ינליאו
קרס
יתבנ
תויסנכ גחב .תועבשה אוהש
ןעמל
רוכזנ
יתלבש
תלבק הרותה ונא םימור
יצעל
רעיה
ינליאו
.קרס קרו
י"ע
תלבק הרותה וניכז תולעתהל
ןמ
יצע
רעיה
יצעי
.םיחופת םייקתנו ונב המ רמאנש חופתכ
יצעב
רעיה
ןכ
ירוד
ןיב
םינבה :
תכממננ
תבש
יגייפ
יח
י
ומיב
םייה

ותמ
.הרות ךירצ ןיבהל
ינפמ
המ
אל רכזנ הרותל שוריפב
ןמו
םויה לש
ןתמ
.הרות אלה הז ןינע
רתויה לודג ןיב
ת"ישה ומעו .לארשי הארנו 'יהש
ךירצ
תויהל רכזנ הרותב
קוידב םויה לש
ןתמ
.הרות
ףוסבלו
ונא םיאור
ילתמד ילת
.קפסב
ידיו
ירמ
,
תועבשל
הדרהי חמ
95
ל"יו- זמרגש הזב
ןינע .יודנ עידוהל הרותהש איה תיתצנ
יכ
חיה
הלעמז
ןמ ןמזה
הניאו תרט'קנ .ןמוב אל ומכ
םיצורש
ילק
תעדה
יקרופ
לוע
רמאל' הרותהש הכירצ תונתשהל
יפל
ןמוה
יפלו
רודה לש .ןמזה
ךכלו
ר)ל
רכזנ הרותב שוריפב
ןמז
םויה ?ש
ןתס
הרות :
א 4 4 ~ 3 8 1 א - 4
אע,נ
אשצ
תא שאי
ינב וישינ
.'13ו
וה
טעמכ לכב הנש תארקנ תשרפ אשנ רחא
נח .תועבשה ל"יו םעט רבדה הנהד גח תועבשה
ןמז ןתמ
ונתרות ארקנ
םו* ותנותח םויו תחמש
ובל לש ה"בקה עודיכ שררמב .ק"הוובו עוריו
אתוכלמש אעיקרד
ןיעכ
אתוכלמ .אעראד וכררו לש
ךלמ
ד"וב םויבש ותנותח
השוע החנה תונידמל רובע םישנא םילפש
ירמו
.שפנ
ךכלו
ל"י םגש לצא
ת"ישה'
ךכ
אוה
י"עש
תושרחתה םוי ותנותח
ןמזב ןתמ
הרות שי לועפל
םימשב
י"ע
הלפת
ןתנתש
החנה םעל לארשי .ללכב םישנאלו םילפש
ירמו
שפנ
.טרפנ םצלחל
ןמ
רצימה תויהלו םהל תאישנ .שאר תאזלו האב האירקה אשנ
תא שאר
ינב
ןושרג
םג םה רחא גח .תועבשה
יכ
עודי ק"סמ
ינבש
ןושרג
ומר לע םישנא םילפש םיאצמגש רעצב םיאלמו
ןוגי
.החנאו
ןה ןמ ינינע
תוינחוד
ןהו ןמ
ינינע
.תוימשג ר"רע בותכה
יכ ינושרג
םויה הפתסהמ תלחנב
/;) לעו
ןינע
הו אב למרה לא .השמ
ןכו
םיקידצל לכבש רוד .רודו עודיב
אתוטשפתא4, השמד לכב ארר .ארדו ללפתהל לע לב
ינימ ינב
ןושרג
ןיהיש
םנ ומל תאישנ שאר תוכזב
ןמזה ןתמ
.ונתרות והזו םג .םה ל"ר םגה םהש
ומב םילפטנ םילפשו רצמ .םהישעמ מ"מ חכב
ןמוה
לש םוי ןתמ
הרות אוהש
םוי ותנותח לקנ
י"ע
הלפת לועפל םימשב החנה רובע
ינב
.ןושרג 'יהיש םג
םהי תאישנ שאר םצלחל
ןמ
רצימה
ןה ינינעב
תוינחור ןהו
ינינעב
.תוימשג
והוי ר"רע אבומה ארמגב
ןילוח ).בצ(
וחלש םתמ
יעביל ימחר
אילכתא לע
אילע אלמלאד אילע אל
ימייקתא
אילכתא :
הנכ'
יכיבת
תא
ינב
יאישי
יימא
.םהי
יתש
תיביתה
יימא
םהי השק
היבהי
ל"יו פ"ע המ אבומש ק"הוזב אנהכד
ךירטצא
אכרבל תי אמע .אתוביבהב
לכו- אנהכ אלר םיחר אמעל וא אמע אל
ןימחר
היל אל סרפי
יודי
אכרבל
אמעל .'וכו
ןכו
אוה
ןירה ןחלשב
.ךורע הנהו
ןיעכ
הז אצמנ מ"כב שיש
ךרבמ, ךרבתמו ףירצש
תויהל םהיניב תורשקתה לש הבהא .תוביבחו
ומכו
רמאש קחצי ושעל השע
יל
םימעטמ רשאכ
יתבהא
האיבהו
יל
הלכאו רובעב
ךכרבת
.ישפנ ןכו ןיעכ
הז אבומ רפסב תפש תמא תאמ ר"ומודאה רוגמ
ל"צז' פ"הע םחק אנ
ילא
ינאו
.םכרבא
ןויכמהש
אוה החיקל תוברקתהו לש
הבהא וילא ז"יעו לכוי .םכרבל
ןכו ךייש ןינע
הז לכב תבש שדוק עודרב תבשהש
ןיכמ
עפש תוכרב
םעלי לארשי לע לב
ימי
,עובשה
אבומכ ק"הוזב לכ
ןאכרב
אליעלד אתתו אמויב
אעיב"
95
ירפ
.
אשנ
הדוהי
אעיבש .קיית
ןינעו ןיילת
רמולכ אה אהב .אילת תעפשהש הכרב החדיטדפב
לכל רהח רהאו
ןמ
םוי תבשה היולת
ךרעב
תוביבווה לש לכ דחא דהאו רומשל
תא ם-י תבשה השודקב .גנעו
יפל"
ךרע
השודקה שיאהש שרקמ גנעמו
;תא
םוי תבשה .תוגיבהג
הכ
עיפשמ ול תבשה תוכרב לע לכ
ימי
.עובשה
1"פיו ל"י
יתשהש
תובית רומא םהל םינווכמ הו
ןינעה
רכונש
!ק"הווב
ךירצש
תויהל תורשקתה לש הבהא תוביבחו
ןיב
םינהכה .םעהו תועמשמהו רומא
םהל אוה ר"דע םיקוספה תא 'ה תרמאה .םויה 'הו
ךרימאה
.םויה אוהש
ןושל
תוראפתה לש הבהא .תוביבחו לארשיש םיראפתמ םתבהאב .ה"בקהל
ןכו
ה"בקה ראפתמ ותבהאב םעל .לארשי
ןכו
והז
ןויכמה
לש רומא םהל תכרבב
םינהכ ותועמשמש אוה בוהא .םהל
ןהכהש ךרבמה ךירצ תויהל בוהא
:ביבחו
לארשיל ךרבמש
.םהוא זאו לכוי םכרגל ומייקתיו תוכרגה :
םויב יגשה
בייקה לאנתנ
ןב
רעוצ אישנ רכששי ברקה תא ונברק ..'וגו
אישוקה עורי והמ בירקה בירקה 'ב .םימעפ אמלשב בירקה
ינשה
ביסומ לע .וגברק לבא בירקה
ןושארה
םתס בירקה
ןיא ןבומ
המ
-בירקה
וא
ימל
.בירקה ל"יו ברקהש
ינשה
בתכנש רסה ר"וי רבלמ תויטשפבש בסומ
לע ונברק שי הזב כ"ג זמר אבומכ
י"שריפב יפלש
אנש
ןבואר
רערעו רמאו
יד יגמדקיש
הרוהי
יהא
ינאו
בירקא .וירהא בישה
וי השמ
ךכש
:הווטצנ
יפמ
הרובגה ברקה
ןושלב
.יווצ רמאל םויב
ינשה
לא אישנ רכששי
'4ותא
ברקה .םויה בירקהו
ןושארה
בתכנש אלמ אוהו ,ןושל ליעפה .רחאל
'ל"י
בסומש לע הז טבשה בירקהש וירחא אוהו .ןלובז רמויכ טבשש
-וכששי
אוה בירקהש וילא תא
ןלוגו
תויהל בירקמ וירחא םדוק .ןבואר
ןעי
יכ
ןלובו ךמת רכששיל ונוממב
לבויש סנרפתהל דומללו הרות .החונמב
,ונייהו
ירמאד ישנא
ברק
יבגל
אניהד
ןהדיאו
:
םויב יששה
אישנ
ינבי
דג
ףסילא ןב
.לאועד שי קדקדל שודמ ליעל
:תשרפב
רבדמב רמאנ אישנו
ינבל
דג
ףסילא ןב
.לאוער ל"י
ךרדב
זמר
יכ
.םשה
ףסילא
ותועמשמ אוה
ףיסומש
הניב לכשהו
ינינעב
.תיהולא לעו הז רמוא
אוהש
ןב
לאוער .לאועדו תועמשמ
ןב
שי שרפל ומכ
ןב
.הרוה םעטו רבדה
:אוה
לאועדש זמרמ לע תעד הניבו
ינינעב
.תיהולא לאוערו זמרמ לע תועיר םע
ן
.לא ונייהו תורבחתה תורשקתהו תשודקב .תיהולאה ומכ ושרדש ל"וח פיהע
-
ךעיר
עירו
ךיבא
לא .בוזעת הז .ה"בקה שיו דומלל
ןאבמ
העידיהש
.ינינעב
תיהולא ומכ דומיל תמכה הלבקה
יתלב
תולעפתה בלה רבחתהל רשקתהלו
.תשודקב
תיהולאה
ןיא
הז הלעמ לכ .ךכ
יכ ירה
הו השוע דומיל תמכח הלבקה ומכ
דומיי המכח תרהא .דבלב אלו דוע אלא ננימעפלש
יכוי
לקלקתהל .הזמ
,,קר
-
ךירצש
תויהל לאועד םע לאוער םחונש ודחי הזו בוט :
רבד
ירפ
ךת-עהב הרוהי ממ
.97
ךתיעהב
ר:בשו
יא
זיהא
תימאי
יייא
ךתיעהב
תא תורנה לא לומ
ינפ
הרונמה וריאי
תעבש .תורנה
ךירצ ןיבהל ןושלה
לופכ רבד .תרמאו םג המ תאז
תועמשמ האלעה אלו טושפב ,הקלרה
דועו ל"ליהש וריאי תשש .תורנה
י"שריפבו
אבומ המל הכמסנ תשרפ הרונמה תכונחל ,םיאישנה
יפל
הארשכש
ןיהא
תכונח םיאישנה השלח ותעד אלש 'יה
םהמע הכונחב אל אוה אלו .וטבש ל"א
ה"בקה
ךייח ךלש
הלורג םהלשמ התאש קילרמ ביטמו תא .תורנה ר"רמבו
ףסותנ אלו דוע אלא תונברקהש םה קר
ןמזב
ק"מהיבש םייק לבא
ךלש
,סייק
.םלועל .כ"ע הזו .אלפ אלה
ןברוחב ק"מהיב לטבתנ תראה הרונמה ומכ
ולטבתנש .תונברקה םג
ןיא ןבומ
המ הז סויפה ביטמש תא .תורנה אלה
.'יה
יד
רמול התאש קילדמ תא :תורנה
ם,יד
גשייל פ"ע עודיה רוגידש ונייה הלגנ הרימאו ונייה .רתסנ אבומו ק"הוזב
ק"סבו רשאכש לארשי םה הגרדמב הובג השודקב זא לוכיבכ ת"יש:ד
ריאמ וינפ .םהילא ומכ רמאנש םינפ םינפב רביד 'ה .םכמע
ןינעו
הז ארקנ
תוגורזה לש ה"בקה םע לארשי םינפ
,םינפב ומכ שקיבש דוד .ךלמה ראה
ךינפ
לע .ךרבע רשאכו לארשי הגרדמב הלפש השודקהב זא לוכיבכ ריתסמ
וינפ .םהמ ומכ רמאנש
יכנאו
רתסה ריתסא
ינפ
.םהמ םג עודי השעמש הרונמה
לש תעבש םינקה זמרת לע 'ז תודמ תיהולאה תוארקנה םשב תוריפס
ןמ
דסה דע .תוכלמ
י"עו
תקלרה הרונמה הטמלש
ךשמנ ןמש
בוטה איהש עפש
השודק
ןמ
תומלוע םינוילעה םיארקנה רתכ המכח הניבו לע העבש
ינק
הרונמה
ןהש
'זה תוריפס עיפשהל עפש בוט .תוירבל
וניצמו הרותב דבלמש תדוגע תקלדה הרונמה הנתינ
ןרהאל
וינבלו דוע
הדובע תרתסנ
ץוה
שדקמל איהו הרובע תויחצנ דמלל םע לארשי הרות תרובעו
.ת"ישה
ידכ
ביטהל תא םע לארשי םתולעהלו הגררמב הובג .השורקהב
ומכ רמאנש ורוי
ךיטפשמ בקעיל ךתרותו
.לארשיל בותכו תאו
ימע
.ורוי
רכזנכו קרפב תובא ותדמ לש ןרהא
איהש
ןברקמ
הרותל :
פ"נגי
לכ הז שי
ןיבהל
שיש
ןאכ
יוויצ
הלופכ
ןרהאל
הלגנב .רתסנבו רבד
לא .ןרהא וז ותדובע הלגנה תויטשפב ונייה תקלדה .הרונמה תרמאו
.וילא זמרי לע ותדובע רתסנב איהש הדובע תויחצנ ביטהל תא לארשי
תוינחורב םתולעהל השורקהל
י"ע
רומלת הרות תדובעו .ת"ישה
ידכ
ריאיש
םהייא ת"ישה תעפש ורוא
ןמשו
בוטה םינפ
.םינפב
ז"עו זמרי
ןושלהב
,האלעה
ךתלעהב
תא .תורנה
יכ
םתס תורנ שי תועמשמב םג תומשנ .לארשי
בותככ רנ 'ה תמשנ .םדא ךכו
אוה תועמשמ בותכה ךרדג
.זמר רשאכש הלעת
תומשנ לארשי הגררמל הובג השודקהב
י"ע
הרות תרובעו .ת"ישה זא לעפת
'יהיש לא לומ
ינפ
הרונמה וריאי תעבש .תורנה ל"ר תעבשש תורנה לש הרונמה
הטמלש וריאי לא לומ
ינפ
הרונמה .הלעמלש
ןמשו
בוטה איהש עפש השודק
עיפשי ת"ישה םעל לארשי םינפ .םינפב והזו
ןינעה
לש ביטמ תא .תורנה
י"ה
.הבטה ביטהל תא תורגה
ולא תומשנ םע .לארשי
יאדובו
ןינע
הז מויפ לורג
ןרהאל
98:
'רמ
ץתולעהב הרוהי
ןרהאי
וינבו םגו תאזש איה הרובע תויחצנ םג
ןמזב
םתדובעש שדקמב
לטבתת
י"ע
.ןברוחה וישכעו תולגב תאו איה הדוכע תויחצנ
ידימיתהל
םימכה'
יגיהנמ
רודה םהש תגררמב םינהכה בותככ ורוי
ךיטפשמ בקעיל
ךתרותו
לארשיל :
ופש'
םעה
יסק'י ינחטי
םיחיב /יגי הייאכי
ןיא ןבומ
המל ומערתה לע
*ןמה
איה עודי תתגולפ םיארומאה תכסמב אטוי ).ה"ע(
דח רמא םעט
יכ
םינימה
ומעס .ןמב דבלמ
ןתוא
'ה םינימ םירכזנה ןאכ
.קוספהב א"חו םעט לכ
ןינימה
ומעטי .,וכו כ"א
יאדו
םגש םעט רשב .ומעט
שיו ןיבהל ןינעה
פ"ע המ אבומש ק"הוזב .חלשב
ןילאר
ווהד
ינב
אתונמיהס לכ אמעט והיאד
יעב יכה
םיעט .היל
יקפנ יטקלו
ןאכרבמו
אמש
אשידק' .הילע הוהו לכתסמ עדיו אליעל
יכתסאו
;ומכחב .האלע ד"עו
ןירקא
רוד .העד
ןוניאו
אלד וחכתשא
ינב
אתונמיהמ המ ביתכ .והב וטש םעה וטקלו
ונחטו םיחרב .'וגו והמ .וטו אתוטש ווה
יבסנ
.והיימרגל
ןאמ
חרטא
ןול לכ
.יאה. אלא
ןיגב
אלד ווה
ינב
.אתונמיהמ .כ"ע
ךירצו ןיבהל
תוכייש קוליחה
ןיב
ינב
הנומא
ןיבו
אלש
ינב
הנומא
ןינעל
םעטה לש .ןמה הזו ראבתי פ"ע ללכה הדמב םדאש דדומ הב
ןירדומ
.ול ךכלו
ןתוא
םישנאה ויהש
ילעב
חומ ונימאהו שיש חכב תבשחמ םדאה ותנוכו לועפל
רוחי תוגודזהו תומלוע םינוילעה עיפשהל עפש הזל .םלועה רובעבו הז םיארקנ
םח ררד העד
ילעבו
הנומא
ןויכ
םידבועש תא ת"ישה םג הבשחמב .הנוכו
ךכלו
רדמנ םהל הדמ רגנכ הדמ חכש הבשחמה םהלש לועפי םג הזב םלועה
יתלבל
וכרטצי. רובעל חירטהלו תא םמצע .ןמהב קר לקנבש ומעטי לכ םעט ושקביש
.םועטל כ"אשמ ולא אלש ויה
ילעב
הנומא אלו ונימאה שיש חכב תבשחמ
םדאה לועפל הבטה .םימשב
ךכל
דדמנ םהל הדמ דגנכ הדמ םמבשחמש אל
לכות לועפל םולכ הוב םלועה ךופהל
תא
ןמה
ותואל םעטה .םישקבמש ויהו
םיחרכומ' רובעל השק הניחטב 'הכידו
רחאו לכ םתחרט אי התלע םדיב קר םעט
דשל .ןמשה ךכלו
רמאנ םהילע
וטש .םעה ותועמשמ םיטוש ךופיה
ראותה רוד
העד רכזנכ .ק"הוזב הלאו םה ומערתהש לע .ןמה םהילע בותכ תלוא םרא
ףלסת'
וכרד לעו 'ה
ףעוי
.ובל ק"הווהו םייסמ םש ותואב רמאמה
ןינעש
הזה
אוה דומיי בוט ןינעב
הסנרפ לכל שיא שיאו לכב רוד רודו :
לא
אנ אפר אנ .הל אתיא ארמגב תוכרב ).ר"ל(
ר"א בקעי ר"א אדסח לכ
שקבמה םימחר לע זריבח
ןיא ךירצ
ריכוהל .ומש רמאנש לא אנ אפר אנ
.הל' אלו רכרמק המש .םירמד הזו אלפ ןיאש ןכ
גהנמ .םלועה שיו םיצור קלחל
ןיב
םא ללפתמ וינפב וא אלש .וינפב הזו קחוד .ןבומכ ל"נו קלחל 'רד אדסח
ירייוו
וריבחב ובוהא .ושפנכ אוהו תגרדמב תבהאו
ךערל ךומכ
רשאכש וריבח
הרצב םג ול רצ באכיו ול ומכ .וריבחל
ומכו 'יהש השמ םע ותוחא םירמ
רמאש ול ןרהא לא אנ
יהת
תמכ 'וגו לכאיו
יצח
.זרוב
י"וריפז
ונייהד
יצמ-
ונרשב
ןינעכ
רמאנש
יכ
וניחא ונרשב .אוה
ןפואב
הז
ךייש
רמול
ליפתמהפ,. שקבמו םימחר לע וריבח
ירה
אוה שקבמכ םימחר לע .ומצע ןמו
חיפתה
ירמ
ךתולעהב
הררהי
נ
99
הלפתח הרבלב
ןבומ ןינע שקובמה
ילב
תרכזה םש .וריבח
ןויכ תמאבש אוה
ללפתמ לע וריבח ומכ לע
,ומצע
לבא רשאכ שקבמ םימחר 5ע
הלוח
יניאש
וריב)ו הזמ אל
יריימ

.אדסח
ןפואכו
הז
יאדו
לכשה בייחמ
ךירצש ריכזהל
ומש םגו םש ומא גהנמכ םלועה :
היש
ארקיי
השמ עשיהי
וב ויב
.עשוהי
י"שריפ
ללפתה וילע הי
דעישוי
תצעמ
.םילגרמ
ןכו
אבומ ארמגב .ר"דמבו 1"עו 1מרמ םשה עשוהי תפסוהב
תואה ד"וי 'יהיש םשה ה"י תלחתהב .םשה לבא האילפ הלודג שי .ןאכ
יכ
הארנ, השמש עדי שארמ תצע םילגדמה איצוהל הכיד לע .ץראה כ"א המל
.םחלש רתויבו השק עודמ אל ללפתה םג לע ראש .םילגרמה
ןכ
םישקמ
ישרפמ
.הרותמ דועו שי
ףיסוהל ןיאש ןבומ ןושלה
.ךעישוי ל"ליהש
ךליצי
וא
ךרמשי
:
ל"י
זמרנש הזב
ןינע
רתסנ הנונו .הקומע אוהו רשאכש עמש עשוהי תאיבנ
דדלא דדימו ורמאש השמ תמ עשוהי .סינכמ
ץפק
עשוהי תריסמב שפנ
שממ'
ינפל
השמ .קעצו
ינדא
השמ .םאלכ ארמגבו
ןיבוריע
גס( ): אתיא שנענש
עשוהי אלש 'יהי ול
ןב
.רכז
ןעי יכ
בשחנ
ול
הרומכ הכלה
ינפב
.ובר
יאדובו
עדי עשוהי רוסאש תורוהל
ינפב
.ובר לכא רמא
ךכ
תמחמ רעצה לודגה 'יהש
ול ועמשכ תואיבנה וליבשבש תומי השמ
ןויכ ןיאש
תוכלמ תעגונ
,התרבחב
םוימו, אוהה
ךלה
עשוהי בלנ רבשנ כצענו דע אלש ביהרה ושפנב טיבהל
ינפב
השמ םינפ .םינפב
יאדובו
ןיבה
השמ עשוהיש רמא
ךכ
תמחמ ורעצ
יכ
הלדג
ולצא תבהא ובר 'יהש רשקנ ומע תותובעב הבהא .וירוחבמ
ומב רמאנש ןעיו
עשוהי
ןב ןונ
תרשמ השמ וירוחבמ רמאיו
ינדא
השמ
.םאלכ
ירה
קוספה דיעמ
וילע ותבהאש הלודגה ותורשקתהו הקזחה םע השמ
"הש
ותרשמ
,וירוחבמ
ותאיכה
ידיי
תריסמ שפנ רובעל לע
ןידה
רוסאש תורוהל
ינפב
.ובר הנהו
יאדוב ןכ
םג השמ רעטצנ לע
ןינע
.הז אוהש קקותשה דאמ סנכיל .ץראל לבא
עהי הרזגהש
ןמ
םימשה הלשלזשנש הול םלועה
ויפב לש איבנ חרכומ
םייקתתש אלו לטבת :
םנמא(
שי הצע
יייעל
םימחי םיבי
ומ
תימייעה םיהוגנה םיארקנה םשב
המכח .הניבו םשש ןיריאמ
גיי תודמ .םימחרה תראהו םימחר םיבר
רשא עיפות םשמ לכות לטבל .הרזגה לבא אל לטבל
ירמגל
אלכ .'יה קר
הרזגהש םייקתת
ןפואב
בוט אלש עירת .ללכ והזו ר"דע אבומש ר"דמב .לשמ
ןבש ךלמה
אטח דאמ דגנב ויבא .ךלמה רזגו
ךילשהל
וילע
ןבא
הלודג תימיש
.וב רשאכו
ןב ךלמה
קעצ הכבו השעו הבושת הרומג ורמכנ
ימחר
ויבא וילע
לחמו .ול
ידכו
תרזגש
ךלמה
םייקתת דקפ ךלמה ןוחטל ןבאה
לע קכא קד
ךילשהלו
לע ונב קבאה טעמ .טעמ
וטכ
100
יימ
חיש
הרוהי -'י)
ומנ
ןנ ץפח
השמ תושעל סע האיבנה לש השמ תמ עשוהי: .סינכמ
הלעו
יע
ותער עומשל תשירדל
ינב
?ארשי רברב חוליש .םילגרמ
ןיבשו
םילגרמה
'יהי םג .עשוהי דימעהו רבדה לע תריחב .םראה אוהו תישיארש רבד
ללפתה לע עשוהי ררועל םימחר םיבר וילע
ןמ
םשה .ה"י בותככ
ןמ
רצמה
יתארק
'ה"י יכ
םשה ה"י אוה שרוש תומלוע םיהובגה םיארקנש םשב המכח
הניבו רשא םש
ןיריאמ
ג"י תודמ .סימחרה םייתסיש רבדה
ןוצרכ
עשוהי 'אלש
'יהי חרכומ השמ תומל ליבשב עשוהי .סינכמ םייקתתו תאיבנ דדלא דרימו
ןפואב
אלש עירת .ללכ ונייהד םייתסיש רבדה לכש ראש םילגרמה וצעיתי
איצוהל הביר לע .ץראה
ךאו
עשוהי ודבלב רומעי םרגנכ קעציו הבוטש
ץראה
האמ רשאכו ועמשי לארשי
ירברל
עשוהי אלו .וררמי םייקתת 1"יע האיבנה
עשוהיש אוה .סינכמה אייממו אל
"הי
חרכומ השמ .תומל םאו םייתסי
'רבדה
ךכ
בשח השמ זאש לכוי לועפל םימשב םג תאז איש ושנעי םילגרמה
ירבור
םירקש שנועב לורג לכ ךכ
:
ןץןן
ורמאש ל"זח ל:םתהש השמ םשהל ה"י ררועל םשמ םימחר םיבר לע
.עשוהי רמאו ה"י
ךעישוי ךתרצמ
התאש לבוס ליבשב תאיבנ דרלא .רדימו
תצעמ .םילגרמ רמולכ
ןמש
תצע םילגרמה אובת
ךל
.העושי וניי;וד מייתסיש
רברה פ"ע תריחב .םדאה לארשיש ומיכסי עומשל
ירבדל
עשוהי אלו
ירבדל
םילגרמה
יאיצומ
תביר .ץראה ז"יעו
ןקתתי
.לכה בשחו השמ םייקתיש
ירברכ
ל"זח לכ ללפתמה לע ורבח אוהו
ךירצ
ותואל רבד אוה הנענ .הלחת לבא ןויכ
לארשיש ורחב עומשי
ירבדל
.םילגרמה רועו םגש בלכ ףתתשנ
עשוהיל רברל
בוט לע .ץראה אל םייתסנ רברה ומכ בשחש .השמ תאיבנו ררלא רדימו היה.
חרכומ .םייקתהל הזבו ץרותמ
.לכה םנמאהו לכשש רשיה
ןתונ
והזש שוריפ
.ןוכנ מ"מ שקבא םאש אל
ךכ
'יה םהיתובשחמ רפכי םשה ךרבתי
ירעב
נ
עיאה
ישא יניבע
הב
ייתי
התיא
ץיא
תלכוא היבשוי איה לכו םעה רשא
וניאר הכותב
ישנא
.תורמ קוספב הז שי טעמ חכירא .ןושי
,אוהו
ליבשב םשרנש
ןאכ
םשה ה"יוה ה"ב
ןררסב
ישארב
תובית לש היבשו'י
ץי'ה
לכ'ו .םע'ה זמרל הזב םתביר הערה ורמאש םגש םשה ה"יוה ריאמה םש
רניא
םימחר קר
ןיר
.השק ליבשבו הו
ץרא
תלכוא היבשוי איה :
ץדיץןי
םכל תיציצל םתיארו ותוא םתרכזו תא לכ תוצמ 'ה .'וגו
ישרפמ
הרותה
םיקרקרמ
ןאכ
עודמ
רמאנ םתיארו
ותוא
ןושל
.ריחי אלה 'ד תיציצ
ןה
ל"ליהו ןושלב
םיבר םתיארו .סתוא הנהו וניצמ
ימלשוריב
תוכרב קרפ

ינת
םשב
'ר ריאמ םתיארו םתוא
ןיא
ביתכ
ןאכ
אלא םתיארו .ותוא ריגמ לכש
םייקמה תוצמ תיציצ וליאכ לבקמ
ינפ
.הניכש ןיעכו
הז אתיא ר"רמב ותוא אלו
.םתוא םאש םתישע
ןכ
וליאכ אסכ רובכ התא האור אוהש המור .תלכתל
הרואכלו
ןיא ןבומ
המל וקחרנ שוררל .ךכ אלה ןבומ
טושפב םתיארוש ותוא
בפומ לע ליתפה .תלכת רועו השק וזיא תוכייש שי םתיארול
ותוא םע תייאר
ינפ
.הניכשה המלו אל ורמא
ךכ
תייארב רבר הוצמ .תרחא רבלמו הז ךירצ
ןיבהל
אלהש תלבק
ינפ
הניכש איה הגרדמ הלורג .דאמ
היאו
שי רמול
י"עש
םתיארו ותוא בשחי ול וייאכ לבקמ
ינפ
הניכש :
ירכו
'רמ
ה)ש
הדרקי אנ
~01
ירכז
ויב"י
הי םידקנ המ אתיאר תכסמב תובותכ איק( ):
ושרדש ל"זח פ"הע
םתאו םיקברה א"הב .'וגו
יכו
רשפא קברהל .הניכשב אלא לכ אישמה
ותב ח"תל השועהו איטמקרפ ח"תל הנהמהו ח"תל .ויסכנמ הלעמ וילע בותכה
וליאכ
קבדתמ .הניכשב
ןאכמ
שו תוארל םגהש הזש םדאה ןיא
ותלוכיב רצמ
ותגרדמ תוינחורב קברתהל רשי .הניכשהב רועו רתוי ףאש
םג ותואב ח"תה
קירצהו אוהש תמאב קובד הניכשהב
ןיא
תלוכיב םראה רצמ ותגרדמ
ינחורה
קברתהל .וב מ"מ רשאכ םדאה קבדהמ ותואב ח"תה קידצהו
."ע
םיעצוממ
.םיימשג ונייהד
י"ע
הנהמש ול ונוממב וא השועש ול איטמקרפ ז"יעש לוכי
ותיא ח"תה קידצהו קוסעל הרותב הדובעבו החונמב אובלו לא הגרדמה לש
תוקבד .הניכשהב וא םאש אישמ ותב ח"תל תישענו ותב עצוממל וניב
ןיבו
.ח"תה לכ הז איבמ הזל םראה טושפה תויהל הלעמ וילע בותכה וליאכ אוה
קבדתמ הניכשב :
הבקדד
יניצמ
תכסמב תוחנמ גמ(
): שרדש 'ר ריאמ המ הנתשנ תלכת לכמ
ינ'מ
.ןינועבצ
ינפמ
תלכתהש המוד םיל םיו המוד עיקרל עיקרו המוד
ריפסל ריפסו המוד אסכל .דובכה רמאנש תחתו וילגר השעמכ תנבל ריפסה
םצעכו םימשה .רהוטל ביתכו הארמכ
ןבא
ריפס תומר .אסכ .כ"ע ז"פעו ל"י
תשרדש מ"ר פ"הע םתיארו ותוא שי
ןיבהל
לע
יפ
השרד הינש .וז
יכ
מ"ר
אב תורוהל םגהש םדאהש וניא רב
יכה
דצמ ותגרדמ תוינחורב ותויהל
יואר
תלבקל
ינפ
.הניכשה מ"מ בשחנ הזל םייקמה תוצמ תיציצ
יוארכ
םע ליתפ
.תלכת
י"עש
םתיארו ותוא ליתפהל תלכת השענ ליתפה תלכת עצוממ תויהל
בשחנ. ול היאר וז וליאכ לבקמ
ינפ
.הניכשה
ירהו
הז המוד לשמל ומכ רוא שמשה
יאש
רשפא םראל לכתסהל רשי
רואב
.שמשה
לבא
י"ע
םיעצוממ שי תלוכיב לכתסהל .ורואב עצוממהו לוכי
תויהו' תוכיכז תרחרחש לעש ורי ההכנ
ףקות
.רואה רועו שי לישמהל
ןינע
הז
תלשלשל
ךורא
בכרומה ןמ
המכ .תועבט תעבטו
ןוילעה
תעגמ .המימשה םאו
הכוז םדאה תויהל ול העיגנ תעבטב הנורחאה הטמלמש בשחנ ול עגונכ םימשב
תרזעב תועבטה .תועצוממה
ומכו
ןכ
אוה לשמנהב אוהש
ןינע
רוא
ינפ
הניכשה לעש אסכ רובכה
םימשב .לעממ
יפכש
הארנה
ןמ
םיקוספ הלאה רמאנש תהתו וילגר השעמכ
תגבל ריפסה םצעכו םימשה .רהוטל
ןבומ
םצעש םימשה הארנש ונל הארמב
לוחכ אוהש הארמ תלכת
ירה
אוה המוד תנבלל .ריפסה
ןויכו
תומדש
אסכה אוה הארמכ
ןבא
.ריפס בותככ הארמכ
ןבא
ריפס תומד .אסכ אצמנ
ןיבש
הארמ ליתפ תלכת
ןיבו
הארמ לוחכה לש אסכ דובכה שי 'ג תוגררמ
תועצוממ הארמב עבצ .לוחכה
ןהש
.םי .עיקר .ריפס לכש דחא הארמ לוחכ
ול2, ריהב רתוי .רתויו ונייהד הארמש לוחכ לש םיה ריהב רתוי
ןמ
ליתפה
.תיכת םצעו םימשה ורהטב הארמ לוחכ ולש ריהב רתוי
ןמ
הארמ לוחכ לש
.םיה
ירהש
השק לכתסהל בטיה םצעב םימשה .רוהטה הארמו לוחכ לש
ןבא
ריפסה תוריהב ולש קזח רתוי רתויו דע
יאש
רשפא לכ
ךכ
לכתסהל .וב
ךכלו
ארקנ תנבל ריפסה וליאכ שי ול הארמ תינונבל
יפל
השקש דומעל לע
הארמ, לוחכ ריהבה .ולש התעו שי
ןיבהל
רעשלו תוריהב הארמ לוחכה לש
אסכ
102
ירפ
חלש
הרוהי
אסכ דובכה רשא
ירמגל
יא
רשפא ללכ ללכו
יניעל
רשב טיבהל .וב ומכ
יאש
רשפא טיבהי םצעב רוא שמשה :
לכמ
הי שי ןיבהל
תשרד 'ר ריאמ פ"הע םתיארו ותוא םתרכזו ,'וגו
דיגמ
לכש פייקמה תוצמ תיציצ וליאכ לבקמ
ינפ
.הניכשה
ןכו
המ שתיאש
ר"דמב םאש םתישע
ןכ
וליאכ אסכ דובכ התא האור אוהש המוד .תלכתל
תנווכ םהירבד אוה
י"צש
היארה ליתפב תלכת ועבצש אוה
ןיעמ
עבצ לוחכה
לש אסכ דובכה
י"ע
'ג תוגרדמ תועצוממ הארמבש עבצ .לוחכה שי היארל
וז הליגס ררועל םדאב הריכז לש הארמ הניכשה לעש אסכ רובכה איהש שא
הלכוא הארמ לוחכ ריהב חצ חצחוצמו דאמ
ןיעכ
,למשחה שיו הב ג"ירת
תורוא
ןינמכ
לכ תוצמ 'ה עודיכ
,םיעדויל והזו דוסה לש םתיארו ותוא םתרכזו
תא לכ תוצמ
.'ה
רמולכ הארמ הניכשה שיש הב ג"ירת תורוא
ןינמכ
לכ תוצמ
,'ה
ףאו
שיש אלק
ןליא
המודה
,תלכתל
לבא הליגס וז ררועל םדאב תתוא
הריכזה לש
ינפ
הניכשה
ןיא
אלקל
ןליא
קר אקוד
,תלכתל
יכ
ןכ
דסיי רצוי
לכ
ןיאו
"וני
הגשה
ןיבהל
םעט הז .קחה
התע
ןבומ ךיא
בשוימש תועמשמה לש םתיארו ותוא
.טושפב
םגו
ךיא
בשוימש ןבומו
תשרד
,י"זח ונייהד טושפבש בסומ סתיארו ותוא לע ליתטה
,תלכת
לעו
ךרד
שורד דוסו זמרמ םג לע תלכק
ינפ
הניכשה נ
4151:לאשי,4
ש84 1ש. מ84
ץוקיי
.חרק אתיא
י"דמב
יאמ
.חקי אי םולכ חקל אלא ובל
,ולטנ
ךירצ
ניבהל
תנוכ שרדמה .הזב ל"יו
יע
יפ
בותכה המ
ךחקי
,ךבל ותועמשמש תקל
דומילו בותככ
יכ
חקל בוט
יתתנ
,םכל תועמשמהו לש ולטנ אוה
ןושלמ
תואשנתה הואגו בותככ םלטניו םאשניו לכ
ימי
,םלוע
ז"פעו שי
ןיבהל
תנוכ
שררמה ורמאב אל ם"ולכ .חקל ל"ר אלש דמל תרמ תוינע תויהל תניתבב
.ם"ולכ בותככ ונחנאו ה"מ 'וגו אוהש לוטב תושיה קיזחהלו תדמב .הונעה
אלא
ךופיהל
ובלש .ולטנ רמולכ היבגה ותוא הואגב תואשנתהו לש
ינא
.ךולמא
ז"יעו אב קולחל לע השמ
ןרהאו
:
ץדי:ךן
שיאה רשא רחבא וב והטמ חרפי
יתכשהו ילעמ
תא תונלת
ינב
ילארשי
ךירצ ןיבהל
המ הנתשנ תפומ הזה
ןמ םיתפומה םימדוקה אקודש
י"ע
תפומ הטמה קוספת תונלת
ינב
,לארשי
ידכ
ןיבהל ןינע
הז םידקנ םעט
תקולחמ חרק ותדעו ויהש םלכ
יאישנ
הדעה
ישאר ינב
,לארשי
ואבו הנעטב
יכ
לכ הדעה םלכ םישודק םכותבו 'ה
,,וגו
םעט םהירבד
ואנקתהש לע תודא
הדובע .השודקה
יכ
הרעב םברקב שא הקושתה תדובעל .ת"ישה ושקבו םג
םה תוכזל תגרדמל הדובע השודקה רתויה הלודג ריטקהל
,תרטק והזו ונעטש
וכ לכ הדעה םלכ םישודק
,'וגו
לכו רחא לארשימ לכוי תוכזל הגרדמל וז
'יהיש
יואר
םג ריטקהל תרטק
ינפל
'ה םא הלעתי תגרדמב השודקה .יוארכ
ןיא(
ירפ
היק קרר*ד5
אנ
-103
ןיאו הז ךרר
בוט דימעהל קח הרובעהש היולת קר ערזב
ןרהא
עזגו החפשמה
לע
ךרד .השורי אליממו
ןויכ
אלש ונווכ תמאהל ונעטו
ךופיה ןוצר
ת"ישה
ולשכנ תויהל
ףדור
רחא הלורגה .דובכהו דע תקו~חמש חרק תארקנ תקולחמ
..
אלש. םשל םימש :
הנהו
יכמ
םיתפימה
יאיש
תקולחמב חיק אל ררבנ רוע לארשיל
ךכש
!אוה
ןוצר
ת"ישה תויהל תדובע םינהכ היולת עזגהב .אקוד
יכ
לע תפומה
ופרשנש ועלבנו דוע 'יה םהל םוקמ תועטל רמולו תמאבש םה אל ויה םיקידצ
םילורג ויהיש םיואר תרובעל תרטקה ושנענו ומכ ברנ .אוהיבאו
ךכלו
רוע

םהל םוקמ םערתהל
ןנולתהלו
לע השמ .ןרהאו קרו תפומב לש הטמה
-ררבתנ
לארשיל
ןוצר
ת"ישה תרובעש הנוהכה היולת אקור עזגהב השוריב תובאמ
.םינבל ערזו
ןרהא
רשכומ הזל רתוי
ןמ ח"תה לודגה .לארשיבש
ןה תדובעל
.תונברקה
ןה ךרבל
תא לארשי
ןהו
רהטל וא אמטל .םיעגנב םגהש
ןהכהש
וניא עדוי תוכלה םיעגנ
ךלי
ומע ח"ת לארשי תוארל .עגנה אוהו שחלי
ןהכהל
רמאיש אשט וא .רוהט לעו
יפ
ןהכה
ליחת טפשמ האמוטה .הרהטהו
הזו רוריבה השענ קר
י"ע
תפומ הטמה חרפש הטמ
ןרהא
לקמ שבי
ילב
תוחילחל למגיו .םידקש
יכ
םשה םידקש ותועמשמ תוריהמ לע
ךרר בותכה
חלושה והרמא
ץרא
רע
הרהמ
ץורי
.ורבד םעטו רברה
ןהכהש
רשא אוה עזגמ
.ןרהא
ףא
אוהש המרי לקמל שבי
ילב
תיחולחל לש הרות תימרנש .םימל מ"מ
ןוצר
ת"ישה תויהל םג
ןהכל
הזכ חכה תושעל תדובע .הנוהכה לועפלו ויפב
'יה-ש דע הרהמ
ץורי
ורבד
ןמ
םימשה
ץראל
םייקתהל .ךכ הזבו
ופייקתנ
יתכשהו ילעמ
תונלת
ינב
לארשי :
-
--9~14שא"םו4--
. שח~קץ
ץא5
ודק
תא הטמה להקהו תא הרעה 'וגו
םתרבדו
יא
עלסה םהיניעל
ןתנו
וימימ
תאצוהו םהל םימ
ןמ עלסה .'וגו
ןה ןינעב
ימ
הבירמ ושקתנ
ישרפמ
.הרותה
לכו דחא םהמ שריפ
ךררב
רחא
ךיא השמש 'יה הנשמ
יוויצ
.ת"ישה
,הב.והו
םינפ .הרותל
ינאו יתכראה
רפסב םישורדה
ילש
ןאכו
ריכזא רוציקב השמש
ונבר דבע
ןמגנ
אל הניש .ללכ
ירבדמ
.ה"בקה
יכ
ךרד
רתויה
ןוכנ
אוה ומכ
אבומש םוגרתב
ןתנוי
ה"בקהש רמא השמל תושעל הז תפומה
ינשב
.םינפוא רא
רובדב הפ וא תאכהב
.הטמה
יכ
אל םנחי רמא ול חקיש ותא תא .הטמה
ןפוא

אוה תפומה רתויה לודג רבדיש לא עלסה
ךפהיו עלסה ןיעמל
.םימ ר"דע בותכה
יכפוהה
רוצה םגא .םימ ז"עו רמאנ םתרבדו לא עלסה םהיניעל
ןתנו
.וימימ וימימ .אקוד רמולכ
ךפהיש עלסה
ןיעמל
.םימ
ןפוא )ב םאש
.הארי
ןיביו ןיאש
םע לארשי
יארכ
תוארהל םהל תפומ לודג אלפנו ראמ .הזכ דא
איצוי םהל םימ
ןמ
.עלסה אוהו עלסהש 'יהי השענ ומכ מתפ ועבניש
,מימ
וכותי
ןמ
םוהתה ואציו ונממ
לע .השביה ר"דע בותכה חתפ רוצ ובוזיו
ימימ
1"עו
104
ירפ
תקה
הררהי
ז"עו רמאנ תאצוהו םהל םימ
ןמ
.עלסה םתס םימ אוה רשא םוהתב .ץראה
תועמשמו תאצוהו
ןינבב
רבכ ונייה קזוחב .רי
ןיאו
תז
יכ
םא
י"ע
האכה
.הטמב ליבשבש הז רמא ול ה"בק:ו חק
ךתא
תא .הטמה
אצמנ 'יה"רברהש הלות בצמב הגרדמה לש םע לארשי התואב .העש
םאש ויהי זא
יארשי
הגררמב הנוילע 'יהי
יאדכ
תוארהל םהל תפומ רתויה
לודג אלפנהו דאמ
י"ע
רובד .הפ םאו ויהי זא
יארשי
הגרדמב הלפש 'יהי
השענ םהל סנה
ןפואב
ינשה י"ע
האכה .הטמב
ירכו
ןוחבל
רבדה ההת השמ
לע םנקנק לש לארשי לאשו .םתוא ועמש אנ םירומה ןמה
עלסה הזה איצונ
םכל .םימ רמולכ םאה םתא םינימאמ רשפאש תושעל םכינפל תפומ אלפנ הזכ
איצוהל םכל םימ
ןמ
עלסה הזה .אקור אל
ןמ
םימה תחתמש
ץראל קר עלסש
הזה
ךפהי ןיעמי
.םימ הלאש וז איה
ןיעכ לאשש ה"בקה לאקזחיל איבנה
תוהתל לע ונקנק
ךיא
אוהש
ןימאמ ןינעב
תיחת םיתמה רמאו .ול הנייחתה
תומצעה .הלאה לאקזחיו בישה רמאו התא .תעדי רמולכ רברה הלות ךתעידיב
םאסו התא תערש רשפאש תויהל
ךכ
ירה
הו ולאכ השענ .ךכ
יכ
תעירי
ה"בקה איה הישע
ןיאו
ימ
עינמי בכעיו איצוהל רבדה חכמ .לעופל םאו ויה
זא לארשי םיבישמ השמל הבושת הנוכנ תוארהל םהש םינימאמ
יאדוב
לוכיש
תויהל
ךכ
י"ע
ןוצר
ה"בקה זא ויה לארשי
יאדכ
'יהיש השענ םהל תפומ
אלפנה
י"ע
רובר .הפ לבא
ןויכ
לארשיש וקתש אלו ובישה .םולכ 'יה הארנ
השמל םניאש םינימאמ רשפאש תושעהל תפומ אלסנ .הזכ רובעבו הז
ןיבה
השמ' לארשיש םיאצמנ הגררמב הלפש
ןיאו
יארכ
תוארהל םהל תפומ אלפנ
ראס
י"עש
.רובד רועו אריתנ השמ אלש רלוי הזמ לוליח
.םשה
יכ יפל
ותניבמ
בצמב תגררמ לארשי בשח ובלב אלהש כ"א רברה
ירה
לוכי תויהל רבריש
לא עלסה עלסהו ברסי
ןתילמ
.וימימ
ןויכ ןפואבש
הזכ אל הויצ ה"בקה
תוארהל תפומה
י"עש
רובד
יכ
םא
י"ע
.האכה םאבו ברסי עלסה 'יהי
יניעב
לארשי קוחשל ללחתיו םש םימש לע .ודי ךכלו
ספת השמ
ןפוא
ינשה
תושעי
תפומה(
י"ע
.האכה הזש
ןפואה
אוה רורב רתוי אלו אבי רבדה
ידיל
לוליח .םשה
תמאבו שי דמלל תוכז לע לארשי
יכ
המ וקתשש אלו ונע םולכ לוכי
תויהל
יפל
ויהש סעכב לע השמ הזיבש םתוא תורקל םהי םשב
'םירומ
שיש
ותועמשמב םינברס םידרומ אל
ןומא
.ומב םגו לע השמ שי דמלל תוכז המב
ארקש םתוא .םירומ
יכ
אלה שי םשהב םירומ 'ר תועמשמ רכזנכ .שררמב רחאו
םהמ אוה םירומ תא .םהירומ כ"או ןיא
הזב
ןויזב
לכ .ךכ
הזבו
ןבוי
בותכה עריו השמל םרובעב
יכ
ורמה תא וחור אטביו .ויתפשב
רמולכ'
יוטב
הניאש היואר הנוכנו לכ .ךכ
יפל
לוכיש תויהל התועמשמב
ןויזכ
.לארשיל לכו הז
'יה
יפל
ורמהש תא וחור
ישכו
חכ לבסה לש השמ רובעבו
הז אל רמשנ זא לכ
ךכ
תויהל רהזנ
יוטבב
םיתפש אלש ולכוי בושחל הנוכ
הער
ירבדב
.השמ
ףררבו
הז
יתשריפ יתצריתו
הברה םיקודקד תוארקמב
ירמאמבו
ל"זח םירבדמה ןינעב ימ
.הבירמ
ירברו
םוגרתה
ןתנוי
םה ןירוליק
.םיניעל
ינאו
קר
יתפסוה
יתשריפו
תוארקמה ד"סב
ויהיש רבד רובר לע .וינפוא
תוארהל אלש הנ"ש השמ ונבר ללכ
ירבדמ
.ה"בקה רקיעו אטחה 'יה המ
ארקש; לארשיל םשב םירומ
ןכו
אבומ .שרדמב שנענו
יפל
ויביבסש הרעשנ
ראמ
4רפ
תקח
הדוהי
גנ
05 ז
ראמ; ארונו הלילע לע
ינב
.םרא םנמא
ךכ
רירצ
תויהל רבקיש השמ רברמב
תובוט? רוד רברמה ורמעיש ומע תייחתב םיתמה ומכ רכונש שררמב :
רבבשזיד(
םעה םיהלא4, השמבו המל ונתילעה םירצממ 'וגו חלשיו 'ה
סעב
תא םישחנה .'וגו אביו םעה לא השמ ורמאיו
ונאטח
יכ
זנרבר
'הב .ךבו ללפתה לא 'ה .'וגו
ךירצ ןיבהל
עורמ ריכזה לכב הו
ןינעה
םעה
אלו
ינב
.לארשי רועו
ינפמ
המ בותכ הלחת רכריו םעה םיהלאכ .השמבו
כ"חאו רמאנ ורמאיו ונאטח
יכ
ונרבר 'הב .ךבו תחתו םשה םיהלא רמאנ םשה
.ה"יוה םג
ןיא ןבומ
המ
י"שריפש
ןמ
ר"רמה לע רבריו םעה םיהיאב
.השמבו וושה רבע .ונוקל המ הצור
ץרתל
.הוב רועו אלה אצמנ תמאב ארקנש
השמ שיא םיהלאה :
שיד(
בש"י
יכה
פ"ע עודיה םתסש םע ולא
ברעה .בר םהבש 'יה שרשנ תועט
הערפ וימוטרחו
עבטהש אוה .םיהלאה ומכ רמאש הערפ אל
יתערי
חא
.'ה הוש חג הלעמלש
ךררמ עבטה אוהשו ?וכי דדשל
יקח
עבטה .ונוצרכ לעו
תוכמה אלש ועדי ורמא עבצא םיהלא .אוה ל"ר השמש לוכי תוארהל
י"ע
הטמה תוחכ םירתסנ
יקחב
עבטה םהש
ןיא
םיעדוי .רוע קרו ונימאה םשהב
ם"יהלא אוהש 'יגב .ע"בטה לבא תנומא לארשי איה ומכ רמאנש תעריו םויה
תובשהו לא
ךבבל
יכ
'ה אוה .םיהלאה רועו בותכ וער
יכ
'ה אוה .םיהלאה
ל"ר םשהש ה"יוה ה"ב אוה גיהנמה לשומהו ךררב
.עבטה אוהו הנשמ דדשמו
יקח.
עבטה ונוצרכ תוארהל םיסנ תואלפנו :
הנהו רחאל רבעש
ןמז
בר רבדמב אלו ואר םיסנ תואלפנו .םישרח בוש
ררועתנ, םהב ותוא תועטה לכש וחכ לש השמ םע ויתואלפנ הארהש 'יה לכה
תוחכב םירתסנ
יקחבש
.עבטה אוהש חכה לש םשה .םיהלא ויהו םיקפוסמ
תנומאב חכ רתוי
ןוילע לש םשה ה"יוה .ה"ב ברעהו בר ותיסה תא לארשי
ותפתנו הברה םהמ ולפנו תועטהב לש קפס הנומאה םשהב ה"יוה ה"ב :
ןקדןו,
רמאנש רבריו םעה םיהלאב השמבו .'וגו
ורמאו
ל"וח וושה דבע .ונוקל
ל"ר ורמאש לכש וחב לש השמ אוה
י"ע
הטמה חכהב לש םשה םיהלא
אוהש ווכ רתסנ
יקחב
.עבטה הושו חכה אוה .ונוק
ןיאו
רוע חכ רתוי
ןוילע
השמו. ונוקו םיוש .סה
ךכלו
ושנענ תכישנב םישחנ
יכ
ותוא
ןושל
ערה אוה
ןושלה
ערה לש שחנ
ינומרקה
תיסהש םדאל
ןושארה ןימאהל
תאירבש םלועה
'יה חכב עבטה לש
ירפ
ץע
תערה בוט .ערו םאבשו םרא
ןושארה
לכאי
ירפמ
ץעה
לכוי םג אוה אורכל םלוע הזכ :
רשאכו ואר שנועה וניבהו םאטח וא אביו םעה לא השמ ורמאיו ונאטח
יב
ונרבר םשהב ה"יוה .ךבו
ודותה לע םתאטח לופכה
ואטחש דגנ םשה ה"יוה
רגנו. ,השמ
יכ
תמאב ארקנ השמ רבע .'ה וקעצו לא השמ ללפתה לא םשה
ה"יוה. רסיו ונילעמ תא .שחנה
ןויכו
ושנענש ליבשב קפס הנומאה םשהב ה"יוה
ךכל
הנתינ םהל האופרה טיבהל הלעמל תוארל שחנ .תשחנה
וניביש
ךיא
וכלהש
ירחא
לבהה
ולבהיו תושעל השעמ .שחנה קר רקיעהש ומכ ושררש ל"זח
יכו:
שחנ
תיממ וא .היחמ אלא
ןמזב
ויהש םילכתסמ
יפלכ
הלעמ םירבעשמו תא
םבל םהיבאל .םימשבש אוהש םשה ה"יוה .ה"ב ויה םיאפרתמ :
הנתממו
106
'רמ
תקה
הרוהי
הנתממי
'אייחנ
לאייחנמי .תומב תכסמב תובא ו"פ ר"א עשוהי ןב
יול
לכב םוי םויו תב לוק תאצוי רהמ ברוח תורכמו תרמואו
יוא
םהל תוירבל הנובלעמ לש .הרות לכש
ימ
וניאש קסוע הרותב ארקנ
ףוונ
.'וכו
ןיאש ךל ןב ןירוח
אלא
ימ
קסועש .הרותב לכו
ימ
קסועש דימיתב הרות
ירה
הז .הלעתמ רמאנש הנתממו לאילחנ לאילחנמו .תומב
הז .אלפ
יכה
אל אצמנ תויאר תורחא תוררובמ קסועהש
ךורותב
.הלעתמ איבמו 'יאר קוספמ רקיעוק 'יארה רסת
ןמ
רפסה םגו ךרצנש
שמתשהל
ךרדב
.זמר םישרופמהו ובתכ
ךמסש
ומצע לע המ רכזנש
ףוסב
קוספ םדוקה רבדממו .הנתמ וז הרותה הנתינש רבדמב הנתמ .לאושיל
ופיסוהו הזב קוווד לע קחוד
ןבומכ
:
ישד:כי
ץרתל ךרצנ
עירוהל הנשמבש. וי ובר תואחסנה אסריגהב לש קסוע
הרותב וא רומלתב הרות תישענו ומכ .רקפה ונייהר
יתיארש
חסונ
דחא לכב 'ג תומוקמה קסוע
,הרותב
חסונ
ינש יתיאר
םעפבש
ןושארה
סרוג
'יסוע
.הרותב
ינשבו
םימעפ רחאש
ךכ
סרוג קסוע דומלתב .הרות
חסונ 'ג
ינשבש
םימעפ םינושארה סרוג קסוע .הרותב םעפבו 'גה
'סרוג
קסוע הרותב .רידת רועו חסונ שרה
יתיאר
םעפבש
ןושארה
סרוג קמוע
הרותב רידת
ינשבו
םימעפ כ"חאש סרוג קסוע .הרותב רבדהו טלוב
ןיאש
ןאכ
אחסונ תררובמ .תלבוקמו םיסיפדמהו וא םיקיתעמה ושע .םיתועט
יניעבו
הארנ !וסונהש "רידת" אוה
יארוב
תועט השענש ו"יע רמעש מוקמב
דחא
ישאר
תובית קסוע .ת"תב 'יהו השק קיתעמהל
ינפמ
המ רמוע
-ינשב
תומוקמ קסוע .הרותב םוקמבו רחא קסוע דומלתב .הרות כ"ע הלע לע
ותעד תושעל
ןוקית
הזש ת"רה
"ת"תב"
וניא הרומ לע דומלתב .הרות 4)לא
הזש הרומ לע הרותב" "רידת לבא אלה םג
יפל
ותער תשבושמה אל
ןקית
.םולכ םגו רקיע רבדה לש רידת
ןיא ןבומ :
םנמא
תמאה הייי וכרד אחסונש תיתימאה אוה ומכ
יתרמעהש
ןאכ
.הלעמל
ינשבש
םימעפ םינושארה
ךירצ
תויהל קסוע" ."הרותב קרו םעפב 'גה
ךירצ תויהל לכו"
ימ
קסועש דומלתב "הרות .'וכו ונינעו אוה םעפבש 'גה
ףיסומ
אנתה רמול לכש
ימ
קסועש רומלתב .הרות ל"ר לכ
ימ
וניאש לוכי
דומלל הרות ומצעב אלא קסועש דומלתב .הרות ונייהד רזפמש תועמ לע תית
םירחאש ודמלי ,הרות
ירה
הז .הלעתמ ל"ר הלעי חילציו
,ויקסעב
אלו
יד
אלש
ינעי
הזמ אלא רשעתיש רתוי רתויו הלעיו הלעמ .הלעמ והזו ביתכדכ
ץע םייח איה םיקיזחמל הב היכמותו .רשואמ ושרדו ל"וח ביסומש לע
ן.כמת
.אתיירואד
ןאכו ףיסומ
'ר עשוהי
ןב
יול
הזב רמואש םתס
ירה
הז .הלעתמ
ןושלש
הז לובסי דוע
ןינע
.דחא ונייהו
יכ
דבלמ הלעתמש רשועב החלצהו
דוע םג הלעתת ותמשנ בשחהל הגרדמב לש קסוע .הרותב ןויכ שיש ול קלח
הרותהב הפוג סירחאש םידמול לע
ידי
ותכימת ותרזעו .ונוממב ומכ *יהש
ןלובזל
קלח הרותהב דמלש .רכששי
ז"פלו
ןגומ
בוטב םעט
"ארה
ןמ
קוספה הנתממו לאילחנ לאילתנמו
.תומב ל"ר רשאכש
ןמ
תנתמ
ףסב
לש םרא השענ .לאילחנ ונייה
י"עש
ת~תמ
ופסכ םידמול הרות תארקנש לאילחנ לע איהש תלחנ לא
ןתנש
םעל
.יארשי
ומכ
ירמ
תקד
הדשדי רנ
107
ומכ רמאנש הרות הוצ ונל השמ השרומ תלהק .בקעי
ירה
ז"יע הכוז
-'יהיש
לאילחנמו .תומב ל"ר הזש
ןתונה
הנתמ הלעתמ
ןמ
הרותה הפוג תדמלנש
י"ע
ותכימת וליאכ אןה ומצע רמול .הרותה התע םינבומ בטיה
ירבד
ל"ביר
,םהש
רבד
רובד לע
וינפוא
ילב
קחור
ןיאו
דרצנ
ףיסוהל
םולכ :
ל
4,4~
ב ל ה
ץדצרער
הכל אנ הרא
יל
תא םעה .הזה
ךירצ ןיבהל
המל
ףסותנ
תוא
:ץן
תביתב .הכל שיו זמרל הזב לע
יפ
ליכ עוריה תמכחב הלבקה נכשהש
ה"יהא םשהו ה"יוה תויתואה
ןיא ןה
תניחבב רכז חכ עיפשמה הרומה לע
.רסח תויתואהו
ץןץף ןה
תניחבב הבקנ חכ לבקמה םוצמצהו הרומה לע .ןיר
רשאכו תויתואה לש
ןתוא
תומשה
ןה ןררסכ
תויתואהש לש תניחב רכז
ןה
םרוק תויתואהל לש 'יחב .הבקנ הרומ לע הלועפ לש רסח .םימחרו רשאכו
ןה
אלש
ןרדסכ
תויתואהש לש 'יחב הבקנ
ןה
םדוק תויתואה לש 'יחב
.רכז הרומ לע הלועפ לש תרמ .ןירה הזו עורי קלבש םעלבו ויה
ילודג
רורה ארטסב .ארחא םשמו וניבה
ךיא
אוה דצב השודקה
יכ
הז תמועל
,הו
השע .'וגו
ךכלו
רמא קלב התעו "הכל "אנ "הרא ."יל "הכל "אנ "הבק ."יל
יפוסבש
תובית אצמנ םשה ה"יהא אלש ,ררסכ
תויתואה לש 'יחב הבקנ
ןה
םרוק תויתואהל לש 'יחב
,רכז
ירכ
ררועל
ןיד
לע םע לארשי
ןמ
.םשה
,ה"יהא
ןכו
םג םעלב רמא "וניל "הפ "הלילה ."יתובישהו םג רמא "הכל
"הבק "יל ."ותוא רועו רמא תושעל "הבוט "וא "הער ."יבלמ לכב הלא םש
ה"ןוה אלש .ררסכ תויתואהש לש 'יחב חנקנ
ןה
םרוק תויתואהל לש תניחב
.רכז
ידכ
ררועל
ןיד
לע םע
יארשי
ןמ
םשה .ה"יוה
זויכו
קלבש 'יה ובש
דצב א"טסה הגררמב רתוי הלורג םעלבמ
ךכל
רזאתה ררועל
ןיד ןמ
ננשה
ה"יהא אוהש הובג םשהמ .ה"יוה מגהו אוהש םשה הרומה לע םלוע הניבה
רוקמ .םימחרה מ"מ
ןיניר ןירעתמ
הנימ .עוריכ לבא םעלב רזאתה ררועל
ןיד
יע
םע לארשי קר
ןמ
םשה .ה"יוה לעו הז בותכ ךפהיו
א"ה
ךל
תא
הללקה הכרבל .'וגו ל"ר ךפהש
תויתואה
ןתויהל
.ןרדסכ
ןכו ןמה
עשרה רמא
לכו "הז "ונניא "הוש "יל ומכ .םעלב לבא
יכררמ
קירצה לעפ ותלפתב
'יהיש
ךפהנו
.אוה
ךישמהל
הכרב םימחרו לע םע לארשי :
הנב יי
העבש תוחבימ
ןכהו
יל
הזב העבש םירפ העבשו .םיליא
ךירצ
ןיבהל ןינע
העבש תוחבזמ
ןכו
תונברק העבש .העבשו םג
ךירצ ןיבהל
המ ורמאש ל"זח לכ המ לארשיש םילכוא ז"הועב חכמ תוכרבה םכרבש םעלב
.עשרה המ םעטה לש
ןתוא
.תוכרבה ראבתיו פ"ע המ ורמאש ל"זח
ןמ
ויתוכרב
לש ותוא עשר לכונ
ןיבהל
המ
"הש
וביב .םללקל 1"פל ל"י םעלבש
הצר רוקעל ו"ח תא םואל
ילארשיה י"ע
תוללק
ןיעו
ערה שילחהל ריבעהלו
תא
108
ירפ
קלב
הדורי
תא תודומיה תוחכהו םעש לארשי
ןעשנ
.םהילע
ןה
תודוכיה תוחכהו רשא
תוימשגב
ןהו
תודומיה תוחכהו רשא .תוינחורב םהו המה רפסמב
.העבש
רסחהבו דחא םהמ שלחנ םואל .ילארשיה
ולאו .םה
.)א
ץרא
.הכוט )ב תולייח
יוברו
.ןיסלכוא םגו תוהכ תוינחורה
סהש : )ג
,הבושת

.הרות )ה .הלפת
)1
תיב .שרקמה

.תוכלמ
ולאו העבש
תוחכה, וכז לארשי
י"ע
תובאה םישודקה םהרבא קחצי .בקעי םהש םיארקנ
הבכרמ הניכשהל .השודקה חכהו לש תוכלמ
יחצנ
אב םהי כ"חא י"ע
דוד
ךלמה
ארקנש לגר
יעיבר
לש .הבכרמה לצאו רוד רבדמה 'יה הז חכה לש תוכלמ
י"ע
השמ ונבר ומכ רמאנש
יהיו
ןורשיב
.ךלמ ושרדו ל"זח הז השמ :
ינסנכר יכינה
הי1תב שי תיאיי
ינשש
ת1חכ נישאיה ם םהש ץרא
הבוט
יוברו
ןיסלכוא
םעל לארשי חיטבה ה"בקה םהרבאל קחצי .בקעיו
םהרבאל רמאנ אש אנ
ךיניע
הארו
ןמ
םוקמה רשא התא םש '1ג1
יכ
תא
לכ
ץראה
רשא התא האור
ךי
הננתא ךערזלו
דע .םלוע
יתמשו
תא
ךערז
רפעכ
יראה
דועו רמאנ ול
יכ
ךרב
הברהוךכרבא הברא תא ךערז
יבכוככ
םימשה .'1ג1 קחצילו רמאנ
יתיברהו
תא
ךערז
יבכוככ
םימשה
יתתנו
ךערזל
תא לכ תוצראה לאה .'וגו בקעילו רמאנ
ץראה
רשא התא בכוש
'ילע
ךל
הננתא ךערזלו היהו
ךערז
רפעכ
ץראה
תצרפו .,1ג1
ןכו
תוחכה לש הרוזו
הלפתו וכשמנ םעל לארשי
י"ע
'ג .תובאה .הרות אתיאדכ תכסמב אמוי ח"כ( ):
םהימימ לש וניתובא אל הקספ הבישי םהמ לכש דחא םהמ 'יה
ןקז
בשויו
.הבישיב .הלפת אתיאדכ תכסמב תוכרב ו"כ(
): תויפת תובא .םונקת
חכו
יששה
אוהש תיב שדקמה
ךשמנ
םעל לארשי
י"ע
בקעי .וניבא
ומג רכזנש תשרפב אציו בכשש כקעי םוקמב תיב שדקמה הארו םולוזב
םלסה
יכאימו
םיהלא םילוע םידרויו .וב םג הארנ ול םולחב ומכ לפקתנש
ויתחת לכ
ץרא לארשי רמאנו ול
ץראה
רשא התא בכוש 'ילע
ךל
הננתא
.ךערזלו תוארהל וי רקיעש לכ
ץרא
לארשי אוה םוקמ .ק"מהיב ז"עו
רמא בקעי המ ארונ םוקמה הזה ןיא
הז
יכ
םא תיב םיהלא .'1ג1
ןבאהו
תאזה רשא
יתמש
הבצמ 'יהי תיב .םיהלא חכו
יעיבשה
אוהש חנה לש
תוכלמ
יחצנ
ךשמנ
םעל לארשי
י"ע
השמ דודו
ךלמ לארשי
יח
םיקו לעש
םהינש
ורמא ל"זח אל" "תמ :
ןעיו
יכ
רסחהב חכ דחא
ןמ ןתוא
העבש תוחכה שלחנ 1"ח םואל
.לארשיה
ןכל
'יה ובלב לש ותוא עשרה םעלב םללקל סינכהלו ןיע
ערה
ןינעב ןתוא
העבש .תוחכה ליבשבו הז
ןיכה
העבש תוחבזמ םגו תונברק
לש העבש .העבשו ה"בקהו לדוגמ ותבהא םעל לארשי תובאלו םישודקה
ךפה
תא הללקה .הכרבל דעש תאיב חישמה ויהי םיאצמנ לצא לארשי
ןתוא
העבש .תוחכה
ףאו
םג חכ תוכלמה
יכ
אל רוסי טבש
.הדוהימ םא
אל הלגנב 'יהי רתסהב :
ץד:ךנ~
אובנ ראבל לכ ןתוא
תוכרבה רמאש םעלב השלשב םימעפ ךיא ןהש
תובסומ לע
ןתוא
העבש תוחכה רשא
יכ
תיב לארשי ןעשנ
.םהילע
םעפב
ןושארה רמא
יכ
שארמ םירוצ ונארא תועבגמו ונרושא
ןה
םע דדנל
ןכשי
.'1ג1 שאר םירוצ ולא םה תובאה םישודקה םהרבא קחצי
בקעיו
ויעפש
רובע
ירפ
-קלב
הדוףי הנ
109
רובע לצרשי חכה לש
ורצ
הבוט רשא ונכשי 'ילע החונמב דרנל צלו
וברעתי .םיוגב כיחא רמא
יט
הנמ רפע
בקעי .'וגו בוסי הזב לע חכה
ינשה
"היש
םע לארשי הבורמ תויייהב
ןיסלכואבו
רפעכ
ץראה
יבכוככו
.םימוה
יתשש
היא תנחכה
דשמנ
סעי
יארשי
ןמ
םירוצה .תועבגהו
םעפב תינש רמא תוכרבה
ןהש
תובסומ לע 'ג תוחכ תוינחורב
ןהש
הבושת הרות .הלפתו אל טיבה
ןוא בקעיב אלו האר למע .לארשיב הזב
בוסי לע חכ הבושתה
ךשמנש לארשיל
י"ע
קחצי וניבא שרוש האריה תרמו
.ןידה
י"עש
חאדי שנועה דרועתנ אטוחה תושעי הבושת זאו קחמנ
ץתמנו
.לכה איו הארי למע אטוחה קד םרצוי
ןיכשי
ותניכש םכותב
יכ
אוה הצור
הבושתב : תעכ דמאי בקעיל לארשייו המ לעפ .לא הזב בוסי
יע
חכ
הרותה
ךשמנש לארשיל
י"ע
'ג תובאה אלש הקספ הבישי .םהמ והזו
ימכ
אבומש
.י"שריפב רוע דיתע תויהל תע
ןהש
םיבשוי וינפל םירמולו הרות
ויפמ
ןתציחמו םינפל
יכאלממ
תרשה .'וכו
י"עו
חכ הרותה לטבתנ לכ תוחכ
.האמוטה אלו שחנ בקעיב אלו םסק
יארשיב
: ןה
םע איבלכ םוקי
יראכו
אשנתי אל בכשי רע לכאי
ףרט
.'וגו הזב בוסי לע חכ הלפתה תאירקו עמש
ךשמנש לארשיל
י"ע
'ג .תובאה ומכו אבומש
י"שריפב
ארמגמ תוכרב
שררממו אמוחנת אלמלאש חרוט רובצה ויה
ןיעבוק
תשרפ קלב תאירקב עמש
םושמ רמאנש הב
ןה
םע איבלכ םוקי
יראכו
,אשנתי
ףוטחל
תא תוצמה שובלל
תיציצ תורקל תא עמש חינהלו
ןיליפת
'וכו :
םעפבו תישילשה רמא תוכרבה רשא ובוסי לע חכ
יששה
לש .לארשי
הז חכ תיב .שדקמה לעו חכ
יעיבשה
הז חכ תוכלמ .יחצנ והזו דמאש המ
ובט
ךילהא בקעי
ךיתנכשמ
.לארשי ולא תונכשמה
יתבו
םישדקמה אבומכ
.י"שריפב םילחנכ ויטנ תונגכ
ילע
.רהנ וז עפש תוימשג עפשנש לארשיל
םילחנכ
י"ע
תדובע תיב .שדקמה םילהאכ עטנ 'ה .'וגו וז עפש תוינחור
תוראה תושודק עפשנש לאדשיי
י"ע
תארשה הניכשה
יתבב
םישדקמה .םהלש
יכ
עפש השודק תוינחודה ראותי חירב בוט איהש תאנה המשנה איו תאנה
ףוגה
: לזי םימ וילרמ וערוו םיטב .םיבר בוסי הזב לע חכה לש תוכלמ .יחצנ
ונייה אבומכ ארמגב
.ןיררהנסד שקיב רמול אל 'יהי םהל ךלמ ןב
.ךלמ רמא
לוי םימ .וילרמ שקיב רמוי אל
"הת
ותוכלמ תטלוש .תומואב דמא ועדזו
םימב .םיבר שקיב רמול אל אהת תמיא .ןתוכלמ רמא אשנתו .ותוכימ באו
ןמחרה
אוה םירי
ןרק
תוכלמ תיב רור הרהמב ונימיב :
קדמ ובוט
ךילהא
בקעי
ךיתונכשמ .לארשי ךירצ ןיבהל לע המ ומרי
ןושלה
לופכ
יונישו
.ןושלה ל"י פ"ע עוריה םישנאהש םהש הגררמב
הלפש םיארקנ םשב .בקעי ולאו םהש הגררמב הובג םיארקנ םשב .לארשי
ןכו
עורי םשהש להא הרומ לע תריד .יערא םשהו ןכשמ
הרומ לע תריד
.עבק ל"זחו ורמא וישכעש תולגב
יתבה
תויסנכ
יתבו
תושרדמ םה שדקמ
טעמ םוקמב תיב .שרקמה הזבו שי
ןיבהל
המ ובוט
ךילהא
.בקעי
ונייה
םתואי םישנא םיגרקנה םשב בקעי סיאבש
יתבל
תויסנכ
יתבו
תושרדמ קר
ללפתהל .ןוופחב כ"חאו םיחדוב םקמ
,םתכאלמל רובעבש הו סיארקג
םלצא
יתבה
ס ו 1
ירפ
קלכ
הרוהי
יתבה
תויסננ
יתבו
תושרדמ קר םשב .םילהוא
ירה
םהל םג םילהואה פיבוט
,םה
לבא
ךיתונכשמ
.לארשי ל"ר
ןתואל
םישנאה
ימר
הלעמה םיארקנה םשב
.לארשי םהל אל
יד
םשה .םילהוא קר כשה .ךיתונכשמ
יכ
םה םיבשוי
יתבב
תויסנכ'
יתבבו
תושרדמ דבלמ הלסתה םג קוסעל .הרותב רובעבש הז םיארקנ
םלצא םשהב תונ:שמ אלו םשהב םילהוא :
יוא(
ימ
היחי ומשמ .לא תכסמב
ןיררהנס ).ו"ק( שרד שיר שיקל
יוא
ימל
היחמש ומצע םשב .לא
י'"שריפ
השוע ומצע .הולא .ל"כע הז .אלפ רשפאו
רמוי'
ןויכמה
לע הז היחמש ומצע רחאל התימ םשהב .לא והוו ומשמ .לא ל"ר
שרודש, תורקל תא ומש םשב .לא אהו היאר
יתשש
תוביתה ו"משמ ל"א
אירטמיגב צעעפ כ"ת ת"פצ .מ"גהפט אכילד
ידימ
אלד אזימר אתיירואב :
-
י
--1.),.:שאג4.מ.),*
ףפ
םה
יכד
יימא
יננה זתינ
י'
תא
,תייב
.םייש אתיא ר"דמב רמא ה"בקה
ןידב
אוה לוטיש תא .ורכש
ךירצ ןיבהל
תנווכ .שרדמה ל"יו 'יהש השק
שרדמהי אלה רכש הוצמ
יאהב
אמלע .אכיל
ךכלו
רמוא ה"כקהש
ןתנ
קספה
לעש
יפ
ןידה ךכ
אוה סחניפש לוטי רכש הוצמ וז
יאהב
.אמלע לבא
ךירצ ןיבהל
םעט
,רבדה
ראבתיו פ"ע עודיה לכמש הוצמ הוצמו םייקמש םדאה ארבנ
ךאלמ
בוט .םימשב אוהש
ןכומ
תויהל ורכש לש ותוא םדאה םלועב .ןוילעה םג
עורי םעטה ונתנש ל"זח פ"הע תגרהו תא השאה תאו המהבה .וגרהת אלה
המהב המ .האטח אלא הזש ליבשב אלש ורמאי וז איה לקתנש הב .ינולפ
אהתז תרכזמל
ןוע
אטוחהל רחאל רפכתנש .ואטח
ירהו
הז
ןויזב
השובו לע
.םנח רבדהו
ןבומ ןויכש
גרהנש
ירמז
רפכתנ ואטח ומכ לכ
יבייה
תותימ
.ד"יב הנהו התעמ םא אל חקי סחניפ ורכש .ז"הועב אלא 'יהיש ארבנ ומ הוצמ
וז
ךאלמ
םימשב ותויהל םש רובעב ורכש לש .סחניפ
ירה
הז
ךאלמה
'יהי
תרכזמל
ןוע
השובלו
ירמזל
םלועב
ןוילעה
לע .םנח
ירהו
הרמא הרות ליבשב
ךכ
תאו המהבה .וגרהת ךכיפל
אצמנ לעש
יפ
ןידה ךייצ
סחניפ לוטיל ורכש
םלועב הזה .אקוד אלו 'יהיש ארבנ התואמ הוצמ
ךאלמ
בוט םימשב ותויהל
םש רובע ורכש
לש .סחניפ
ידכ
רחאלש רפכתנש
ירמזל
לע ואטח אל
"הת
ול דוע םימשב תרכזמ
ןוע
הפרחו השובו לע םנח :
ןכמ,
יימא
יננה
זתינ
יי
תא
יתייב
.םייש
"ביה
םימעט
ינת3
ישיפמ
הרותה לע ו"או העוטקה תביתבש .םולש הזש אלפ
יכ
אלה קספנ
לסופ תואה הלספנו רפסה .הרות ל"יו הזש רבד חרכומ ךירצש תויהל תוא
תחא הרותב תקספנ תקלחנו .ןיאצחל אתיאד תכסמב
.ןיבוריע
).א"כ( לע המ
ביתכפי
ימ
דדמ ולעשב םימ םימשו תרזב
ןכת
.'וגו אצמנ לכ םלועה ולכ
דחא
ירפ
םחניפ
הררהי
ןנ
1 1 1
דחוט תשלשמ םיפלא םיתאמו .הרותב הארנ רמול
ןויכמה
הזב תויחש םלוע
הז"'
ומויקיו אוה קר ןמ
'ג םיפלא םיתאמו םיקלח .הרותב והוו ר"רע ורמאש
ל"זח םלועהש
'יה
ךלוה
טשפתמו רעגו וב ה"בקה רמאו ומלועל
יד
איש
טשפחי .רתוי
יכ
'יה לוכי טשפתהל רתוי רתויו קינהל תויח
ןמ
לכ .הרותה
עודיז המ ורמאש
ישרוד
תומישר שיש הלבק
ןיאצמנש
הרותב 'ס אובר
.תויתוא. ומכ הרומש 1"ע ןוקירטונה לש תבית .ל"ארשי שיי םיש'ש אוב'ר
תויתו'א .הרות'ל
ןויכו
הזש םלועה לבקמ חכ ומויק קר
ןמ
דחא תשלשמ םיפלא
םיתאמז .הרותב אצמנ םאש קלחנ 'ס אובר תויתוא לע 'ג םיפלא םיתאמו
.םיקלח הלעי
יכ
קלח רפסמי ז"פק
יצחו
תויתוא
ןהמש ךשמנ חכ םויקה הזי
.םלועק כ"או
ןבומ
חרכומש תויהל תוא תחא הרותב תקספנ תקלחנו
ןיאצחל
:
םנמא
ריע
ריצנ ויבהי
עיימ הקספנ תיא ו"או אקוד אלו תוא
,תרחא
םגו המל אקוד תואה ו"או תביתבש םולש אלו הביתב .תרחא ל"יו
םעט רברה
יפל י"עש
קספנ הז השענ
ןמ
ו"אוה תוא ר"וי םע וק דמוע
.תחתט
ירהו
הז וליאכ בתכנ
יתירב
םילש .תימראב שיו המכ תובית לש
תימרא .הרותב אצמנ אלש
ףסותנ
איו רסזונ רפסמ .תויתואה םגו אל
יקלקתנ
תועמשמ תבית .םולש
ןויכ ןושלבש
תימרא םילש ותועמשמ ומכ
םימת ומכו
םלש .תירבעב
יכ
פ"הע חנ שיא קידצ .םימת ומוגרת רבג
יאנו
.םילש פ"העו
אביו בקעי םלש
ומוגרת אתאו בקעי .םילש
ירה
ןושלבש
תימרא
יתירב
םילש אוה ןיעכ
יתירב
םימת .תירבעב הוו
ןבומ
תועמשמש םימת אוה
ןיעכ
תועמשס .םולש
ןויכ ןינעש
םהינש אוה .תומלש
יכ
םא
ןיא
םולש
ןיא
םולכ
וליאכו רסח .לכה
ךכיפל ןיא
קספנ הז לסופ תא רפסה הרות
ןויכ
אלש ערגנ
איו
ףסותנ
רפסמ .תויתואה םגו
ןיאש
קוליח לכ
ךכ
תועמשמב .ןינעה
ןכו
אוה.
ןידה
לכב קספנ אצמנש הרותב םאש אל הנתשנ
ירמגל
תועמשמ הביתה
י"ע
קספנה
ןיא ךירצ
איצוהל רפס הרות תרחא
י
לבא
ייע
דיצנ
תתי םעט עודמ
יפנ
לרוגה לע תואה
ו"או תביתבש םולש
ןאכד
אקוד אלו לע תבית םולש םוקמבש
.רחא
ל"יו םעט הוב פ"ע המ
אתיאש תכסמב תובא
ןבר ןועמש ןב
לאילמג רמוא לע השלש םירבד םלועה
םייק לע תמאה לעו
ןירה
לעו .םולשה אתיאו שררמב ר"א אנומ
ןתשלשו
רבר
רחא .ןה השענ
ןירה
השענ תמא השענו .םולש רמאנש תמא טפשמו םולש
וטפש .םכירעשב כ"ע אצמנ
יכ
ןעי
השעש סחניפ תא
ןידה ירמזב
השענ
תמש השענו .םולש םרגו הזב םויק םלועה
ךשומש
תויח
ןמ
1"פק
יצחו
תויתוא .הרותבש
ןכל זמרנ
ןאכ ןינע
הז :
ז
רבדי
112
ירפ
תיטמ
ף
ח דד
ןרווכ;צל
-נ2ךף
השמ
יא
ישאר
תוטמה
ףבל לארשי רמאל הז רבדה רשא הזצ
ןיה
ךירצ ןיבהל ןוטלה ינבל
לארשי ל"ליהש לאו
ינב
.יארשי דועו
.והמ
.רמאל שי שרפל ךרדב
זמר ה~ומש רביד םע
ישאר
תוטמה
ץנע
ירסומ 'םתבוטל
ךיא
םהירבדש ויהי םיבשחנ לצא
ינב
לארשי
ועמשיו ותייציו .םהירבדל הצע
הזל אוה תרימש תירב
הושלה
עהיש םירהזנ רבדלמ םע
ינב
לארשי םירבד
,םילטב לכמו
ןכש
םירובד שיש םהב דונדנ רוסיא ומכ קבא ר"הל תונציל
רו
,תולי קר הרימאהש םהלש
"הת
םירבדב לש השודק תארת םימש .רביב דאו
עהי תגרדמב הפ
.שודק ויהיו םידבוכמ מיעב תוטמה
,םהירבדו
ויהי .םיעמשנ
ץנע
הז זמרנ
האכ
רבדיו השמ לא
ישאר
.תוטמה רבידש םהילא
.הגהנה
הצעו
ךיא
ויאיש ףיעב
לארשי תגידמב
ישאר
.תוטמה ויהיש םידבוכמ םהירבדשו
עהי .םיעמשנ רמאו םהל הצעהש הז? 'אוה
ףבל לארשי רמאל הז רבדה רשא
הוצ .ך מימ דומלל םהמע ךרד
הרותה הוצמהו תארת .םימש קר תאז רבלב
"הת
הרימאה םהלש מבי .לארשי אלו
"היש
םהל הפ לש רקפה רבדל
,סהמע
'יפא םירבד םילטב :
ל)י
לחי ורבד
ןככ
אצ"ה
ץפמ
.השעי הנה אעדל ושרד ל"זח הברה
_חוכלה
לפכב .עשלה לבא דוע שי קדקד? המל רמא לככ אצעה .עפמ אלה
ףה
יד
רמול לכ איו .לככ שינ שרפל ךרדב
נמר הזש שיאה רשא אל לחי
ףרבד
ל"ר רהזנש דימת איש רבדי רקש דחא הפב רחאו .בלב קר
ויפש ובלו
,ןיוש
רבדל .תמא הז שיאה שי ול חכ רשא לככ אצויה ויפמ
ןכ
.השעי
.'ל"ר
ורובידש םורגת לועפתו .הישע ונייהו לועפיש םימשב
"היש
השענ
_:וירבדכ
ומכ אוהש ללפתמ וא ומכ אוהש ןתונ
הכרב הזיאל שיא ןכ
םייקתי :
ץףז
רבדה רשא הוצ .'ה
י"שריפ ןמ
.ירפס השמ אבנתנ הכב רמא 'וכו םיאיבנהו
ואבנתנ הכב רמא .'וכו
ףיסומ
םהילע השמ אבנתנש
ןושלב
הז
.רבדה הזו
אלפ
ןיאש ןבומ
הזיא ןינע
האובנ שי
,ןאכ ל"יו תמאבש תרתה םירדנ תועובשו
איה
ןינע
האובנ עגונש הלואגל
,הנורחאה
יכ
הלואג הנורחאה
"ולת
ןידב
לש
תרתה םירדנ .תועובשו והזו לע
יפ
ורמאש ל"זח ה"בקהש םייקמ לכ .הרותה
כ"א ךייש
םג ולצא
ןידה
לש תרתה רדנ .העובשו
ןכו
אבומ ר"דמב 'פ אשנ
פ"הע לחיו השמ פ"העו בשאו .רהב בשיש ריתהל ורדנ לש .ורצוי
יכ
ןעט
.השמ
ינפל
ה"כקה רמאו לכ
ןקז
הרומש הארוה םא
וצרי ולבקיו םירחא ותארוה
ךירצ
אוה המייקל .הלחת התאו
ינתיוצ
לע תרפה םירדנ ןיד
אוה ריתתש תא
ךרדנ
רשאכ
ינתיוצ
.'וכו
ומכו
לכ
הלואג הנורחאה היולת ןידב
לש תרתה רדנ
.העובשו אתיאדכ רמאמהב
ינוקת
רהזה
םיגהונו רמול םדוק לכ .ירדנ םק
יבר
ןועמו
לע .יהולגר עודיכ .םיניבמל הגרדמו וזכ לש תרתה רדנ העובשו
ורצויל אל גישה םוש איבנ דבלמ השמ איער .אנמיהמ
ןינעו
הז זמרנ
ידבדב
.ירפסה ראשש םיאיבנה
ואבנתנ קר הכב .רסא ומרהו אוה האובנהש תרמאנה
ןושלב
ירפ
הדממ
הדוהי זנ
13
,1
ןושלב
ה"כ איה האב ןמ
תדמ תוכלמה תארקנש ה"כ .עודיכ והזו חכה
.ארקנש
רוביד שפ אתיאדכ רמאמהב חתפ .והילא תוכלמ .הפ
ךכלו ןיא
ראשל םיאיבנה
הגרדפ וז לש תרתה רדנ העובשו םשהל .ךרבתי לבא השמ
ףיסומ
םהילע
אבנתנש ןושלב
הז .רבדה אוהש ארקנ אניבשוש אכלמד .עודיכ
ךכלו
שי
-וחכב
ריתהל רדנ העובשו אצויש
ןמ
חכ הפה .אליעלד
ןיבמהו ןיבי
:
- --44ל)מ*8אאס~ל4-י
.1~
ששף

ף
,שש
ש~ עע
בהנכיו
השמ תא אצימ םה עסמי םה
יע
פ ה הלאי םהיעסמ ,.םהיאצומל
הברה שי קרקרל .ןאכ )א
המל ונעימשמ
ןאכ
השמש בתכ לע
'יפ
.'ה אלה הז רבד עודי לכש המ בתכש השמ 'יה לע
יפ
.'ה )ב ןושלהש
.יופכ )ג המ הז
יוניש
.ןושלה הלחתב םהיאצומ םהיעסמי כ"חאו םהיעסמ
.םהיאצומל )ר הזיאל
ןינע
עידומ ונל תומשה לש ב"מ .תועסמה )ה
המ איה
תועמשמה לש
ןתוא
ב"מ תומשה לש .תועסמה
יכ ירה
אל 'יה םש םדוקמ
תומוקמ םע תומש הלאכ קר 'יהש רברמ .הממש )ו םג ןיא ןבומ
תועמשמה
לש תבית םהיאצומ :
ל"ר זינעה
ר"דע .בותכה
יכ
אל לע םחלה ודבל היחי םדאה
יכ
לע לכ
אצומ

'ה היחי .םדאה ל"ר רקיעש תויח םדאה הניא
ןמ
תליכא
םחלה .דבלב
יכ
הז קר תוימשג דבלב תליכאכ .המהב לבא רקיע תויחה
איה תוינחורה לש .הייכאה ונייהו םאש שי הליכאהב אצומ
יפ
.'ה והז המ
איצומש ויפמ תוכרבה לע הליכאה היתשו ןוקיתכ
.ל"זח הומו השענ
ןוקית
םחלהל וא .הקשמהל ז"יעש הלעתנ רבדה
ןמ
םמוד .חמוצל
ןמ
חמוצ .יחל
ןמו
יח
.רבדמי םגו שי ז"יע היעמ תוינחור םדאהל .ךרבמה לבא םא רסח
אצומה
יפ
.'ה
ירה
הז דוע דירומ תא םחלה
ןמ
תגררמ רבדמ םמודל .לבזו
תאזו איה לוקלק .לודג ל"זחו ושרד לעש שיא הזכ רמאנ לזוג ויבא ומאו
רמואו
ןיא
עשפ רבח אוה שיאל .תיחשמ אבומו םירפסב םישודק םימעפלש
ןמדזנ ןמ
םימשה םדאהל העיסנ הקוחר
קר ליבשב השעיש םש אצומ
יפ
.'ה
ונייהד תוכרב תולפת וא
ירבד
,הרות
הזבש איצומ
ןיציצנ
ןישידק
םיכיישה שרושל
ותמשנ
ןמ
םוקמ לפש הלעמו
ןתוא
השודקהל :
ז"2סנ7ך
ל"י תועמשמהש לש םהיאצומ רמאנש
ןאכ
זמרמ לע
ןינעה
לש אצומ
יפ
.'ה ב"מהו תועיסנ ושעש רוד רברמה
'יה
ידכ
לכבש םוקמ
םתיינח 'יהי השענ םש
ןוקית
רתסנ
י"ע
אצומה
יפ
'ה לש רוד .רברמה
תאזו ארקנ .םהיאצומ לע םש האצוהה איצומש
יציצנ
השודק םוקממ חרונמ
רבדמ .הממשו הלעמו
ןתוא ןשרושל
.השודקבש
ןכלו
שי
ןיבהל
ךתואבש
תומשה לש ב"מ תועסמה זמרנ
ןוקיתה
השענש םש
י"ע
אצומה
יפ
'ה לש
רוד 4רבדמה
2
הוו
14 1
ירפ
ףעממ
קןררןןי
הזו ןינעה
זמרנ קוספהב בתכיו השמ תא םהיאצומ םהיעסמל לע
יפ
.'ה
רמולכ' בתכש לכ םהיאצומ םיכיישה .םהיעסמי ונייה המ השעש רוד רברמה
אצוס.
יפ
'ה לכב .םהיעסמ
ךיאו בתכ .תאז לע הז רמוא הלאו םהיעסמ
.םהיאצומל' רמולכ הלאש תומשה לש םהיעסמ םירומ םיזמרמו לע
*םהיאצומ
ונייזו. לע אצומה
יפ
'ה לש רוד רברמה לעו םינוקית םירתסנה
ושענש לכב
ןתוא
.תועסמה. םג ל"י
יפל
חז לעש
יפ
'ה וניא רביחמ בסומו לע בתכיו .השמ אלא
רבוהמו בסומו
יע
.םהיאצומ רמויכ השמש בתכ תא םהיאצומ םהיעסמי רשא
םהיאצוס' היה לע
יפ
.'ה ר"דע בותכה
יכ
לע לכ אצומ
יפ

היחי םדאה :
כתנכיו'
השמ תא םהיאצימ עסמי םה
יע
פ ה הלאי םהיעסמ .םהיאצומל
ךירצ
ןיבהל
יונש
ןושלה
הלחתבש רמא םהיאצומ .םהיעסמל כ"חאו רמא
םהיעסמ( .םהיאצומל לייו הנהד תמאב אל ויה ללכ רבדמב תומש הלאכ לש
ןתוא-
.תועסמה
יכ ירה
אל 'יה םש םוקמ בושי קר רבדמ .הממש אלא השמש
' ונבר ארק
ןתוא
תומשה לכל תועסמה .תוינחהו שיו הזב
יתש
.תואילפ )א
ןיאמ
חקי ול השמ תורקל
ןהל ןתוא
.תומשה )ב
אלה
יפל
רכזנה תשרפב
ךתלעהב
לע-
יפ

ונחי
פ"עו 'ה .ועסי לכה
יפל
תולעה
ןנעה
יפלו
רשא
ןכשי
.ןנעה
םימעפל.
ןכשי
ברעמ דע .רקב םימעפיו םימוי
וא
שדוח וא .םימי כ"או 'יה
לוכי תויהל תוחפ
ןמ
ב"מ תועסמ וא .רתוי עורמו אקוד ב"מ .תועסמ
ןבומו
רבדה' שיש
ןאכ
םעט רתסנ
ןה
תאירקב
ןתוא
תומשה
ןהו
רפסמב ב"מ תועסמ :
ןינעו
רבדה אוה לכבש תוינחה תועסמהו השענ םש
י"ע
הדובע השודקה
לש רוד רבדמה רוד העד
ןוקית
םוקמה איצוהל תולעהלו םשמ תוציצנ תושודק
ויהש היבשב םוקמב רבדמ הממשו אוהש םוקמ תטילש .א"טסה לעו
יפ
ןוקתה
השענש םש הוצ ת"ישה השמל ארקיש לכל הינח הינחו םש הזכ הרומה רתסהב
לע.
ןוקתה
השענש .םש ליבשבו
ןתוא
םינוקתה 'יה
ךרצנ
אקוד ב"מ תועסמ :
פעד' ז
ראבתי הז .קוספה לאש אלפתנ לע רפסמה לש ןתוא
ב"מ .תועסמ םגו
אל אלפתנ לע תאירק .םתומש ליבשבו הו רמאי בתכיו השמ תא םהיאצומ
םהיעסמל. לע
יפ
.'ה םעט םהיאצומ אוה תועמשמ לש תאצות תילכתו גש-מה ןמ
.עסמה ליבשבש
ןוקת
הז
,יה
.עסמה ומכ
ןושל
אצויה ונל .הזמ והזו עידומש
בותכה תאירקבש
ןתוא
תומשה ב"מל תועסמה בתכ השמ
ןורכזל
םיוע
י"ע
תאירק
ןתוא
תומשה תא םהיאצומ םהיעסמל פ"ע .'ה
ןיבמהש ןיבי
תאצות לכ עסמ
.עסמו' ל"ר התילכת והז
ןוקתה
השענש םש
י"ע
לכ עטמ
,עסמו כ"חאו רמיא
הלאו םהיעסמ .םהיאצומל ל"ר ז"פעש
ןבוי
כ"ג המל
ךרצנ
רפסמה לש ב"מ
תועסמ .אקוד לעו הז רמוא הלאש ב"מ םהיעסמ ויה םיכירצ תויהל ליבשב
.םהיאצומ ל"ר ליבשב תואצות םהלש םהש םינוקתה ושענש םש
י"ע
תאצוה
ןיצוצנ ןישירק
םתולעהי ןרוקמל
השודקהב :
לבניד
ןרהא
להכה
לא רה רהה לע
יפ
'ה תמיו םש
,וגו
שדחב
ישימחה
דחאב
.שדחל הז אלפ אלש אצמנ הרותב םוי התימה לש םוש
ןב
םדא
יכ
םא
ןרהאב_
.ןהכה הזיאיו
ןינע ךרצנ
ונל תעדל טייצראיה .ולש ל"יו הנהד עודי
שדחהש בא
ןכומ
תוינערפל לש
ןברוח
תיב
ןושאר
תיבו .ינש
ןנירמאו
ארמגב
תיבש-
ןושארה
ברחנ ליבשב לוטיב .הרות תיבו
ינשה
ברחנ ליבשב תאנש םנח
אלש
ירמ
יעסמ
הדוהי חנ
15 1
אלשי 'יה תודחא לארשיב וקלחתנש תותכל תותכ תונוש תאנשו םנח התיה תררוש
.םהינ'ב ומכו ונאש םיאוד ר"הועב וננמזב
ןיידעש
הז
ןטשה
דקרמ .וניניב אתיאו
קרפב תובא רמאש ללה
יוה
וידימלתמ לש
ןרהא
בהוא םולש
ףדורו
םולש
בהוא תא ת~ירבה
ןברקמו
.הרותל
ירה
ןרהאש רמל תא וידומלת
ךופיה ןתוא
יתש
תובסה, לש .ןברוחה 'יהיש םולש הבהא תודחאו .לארשיב םגו
וברקתיש דומלל .הרות
ז"םלו הארנ רמול םעט
ןוגה
הרותהש תרכומ ונל םוי טייצראיה לש
ןרהא
ןהנ;י
אוהש ח"רב .בא
ידכ
רוכזנש
ךרדש
דומלה לש ןרהא
איה האופרה
הכמהל לש ןברוח םע לארשי
ןברודו
יתב
םישדקמה השענש 'ב םימעפ שדוחב
.ב~
ןעמל
תעד תכלל ויכרדב לש
ןרהא
ומכ רמאש .ללה לדתשהל 'יהיש
הבהא תודחא .םולשו םגו קזחתהל דומלתב .הרות ו"יעו הכ1נ הלואגל
*המילשה
שדוחהו בא
ךפהי ןוששל
החמשלו :
לעיז
ןרהא ןהכה
לא ר;ו רהה פ"ע 'ה תמיו םש יוגו שדחב
ישימחה
דחאב
.שדחל שי שרפל דוע ר"רע זמר הזיאל
ןינע
בתכנ הרותב טייצראיה
לו
תהא
.ןהכה ז"יעש בתכנש הרותב םוי התימה לש
ןרהא ןהכה
זמרנ ונל
רדס
ןיזיפשאה
לש גח תוכסה ארקנש גח .ףיסאה
ןויכ
שיש 'ב תואחסנ
'הזב
שי
ןירדסמ ןתוא
רדסכ .ןתדלות םהרבא קהצי בקעי
ףסוי
השמ
ןרהא
,דוד
חסונו ל"זיראה אוה םהרבא קחצי בקעי השמ
ןרהא ףסוי
.רוד והזו רגנכ רדס
'ז תוריפסה לש 'ז
ימי
ןינבה
דסח הרובג תראפת חצנ רוה רוסי .תוכלמ עודיכ
.םיעדויל שיו
ףרצל ןאכל
המ
יתעמשש
וא
יתיאר
רפסב םשב לודג דחא פ"הע
תשרפב .םחניפ תיארו התוא תפסאנו לא
ךמע
םג התא רשאכ תמ
ןרהא ךיחא
ףסאיו,
לא .וימע
ףוסבו
תשרפ וניזאה רמאנ תמו רהב רשא התא הלוע
המש
ףסאהו
לא
ךמע
רשאכ תמ
ןרהא ךיהא
דהב רהה ףסאיו
לא
,וימע שיש קדקדל
המל רמאנ םג" "התא הזש הארנ רותי .ןדשל דועו שי קדקדל
ןתואבש
ינש
תוארקמה רמאנ
ןושל
לופב התימ 4הפיסאו
שיו
ןאכ
זמר
ןינע
אלפנ תעדל ותואבש םוי עובשב לחש טייצראיה לש
ןרהא
לוחי םג
ןכ
ותואב םוי עובשב אזיפשאה לש
ןרהא
גחב .ףיסאה לשמל
םאשו לח ח"ר בא םויב 'ג עובשב 'יהי םויב 'ג עובשב
גחבש
ףיסאה
אזיפשאה
ולש לכב הנש .הנשו רמאו ה"בקה השמל
יכ
ךכ
"הי
םע םוי התימה
.ולש
השמש תמ םויב

.רדא
ותואבו םוי עובשב לחש וב 'ז רדא לוחי כ"ג
ותואב
םוי עובשב אזיפשאה לש השמ גחב
ףיסאה
לכב הנש .הנשו
ןינעו
אלפנ הזה
זמרנ קוספהב תפסאנו לא
ךמע
םג התא רשאכ תמ
ןרהא ךיחא ףסאיו
לא
הימע
ל"ר
ומכ םויש התימה לש
ןרהא
םויו אזיפשאה ולש גיב
ףיסאה
וליחי דימת
םהינש הושב םויב רחא .עובשבש
ןכ
םג התא םוי התימה ךלש
םויו אזיפשאה
ךלש
גחב ףיסאה וליחי דימת םהינש הושב םויב רחא .עובשבש הזבו
זרותמ
ןושיה
םג" ."התא םגו
ץרותמ
לפכ
ןינעה
לש התימ הפיסאו זמרל לע גח ףיסאה
:
ה:ר27 זבומ יכ ילול
הבתכש הרותה םוי טייצראיה לש
ןרהא
אל 'יה ערונ ונל הז
.זמרה קרו ז"יע הבתכש הרותה םוי טייצראיה לש
דרהא
ז"יעו הבתכש
הרות" תפסאנו לא
ךמע
םג" "התא רשאכ תמ ןרהא .ךיחא ז"יעו הבתכש הרותה לפב
ןינעו
לש התימ .הפיסאו ןמ שלש הלא שי ונל הז זמרה אלפנה ררסש
ןיזיפשאה
םה
ומכ
ןקיתש
ל"זיראה :
--.וןומעו844~),1י--
רמאו
6
,
1
ירפ
םירבד
הדוהי
םירבד
4רמכל4ד
םכייא תעב אוהה רמאל אל לכוא
יובל
תאש .םכתא הנה קיספמ
עצמאב
ןינעה
רבדב וניאש הזמ .ןינעה
יכ
ךשמה םירבדה אוה
.אובל
המל עריאש לארשיל
י"ע
אטח .םילגרמה ויהש
םינכומ סנכיל
ץראל
השענו
בוכיע
י"ע
אטח .םילגרמה רחאלו קוספה 'ח האר
יתתנ
םכינפל תא
ץראה
ןוגו
'יה ול רמול קוספה ט"י עסנו ברוחמ .'וגו המלו קיספה עצמאב םע
ןינעה
לש
יוניס
.םיניירה
ל"יו הזבש לצנתה השמ השעש פ"ע רוברה לכ תוצעה אלש ודרמי
לארשי .ה"בקהב ךכלו
זמרנ
ןאכ
המב רמאש םמשאו םכישארב רסח .ר"וי ושרדו
ל"זח
ןאכמ
םהיתומשאש לש לארשי תויולת
ישארב
,םהינייד 'יהש םהל תוחמל
ןווכלו
םתוא
ךררל
.הרשיה
אבומכ .י"שריפב
ןויכו
הארש השמ ריכהו לארשיב
םילולעש תותפתהל
ןמ
ברעה בר .אוטחל םאו אל 'יה השמ הנממ םרוקמ לכ
ןתוא םיטפושה .םירשהו

םהל כ"חא
ןוחתפ
הפ
ןועטל
אלש 'יה םהל
ימ
ןווכיש
םתוא
ךרדל .הרשיה
יכ
השמ ודבלב 'יה הגרדמב לש שיא םיהלאה א?ו
'יה ותלוכיב אובל חכותהל םע 'ס אובר םישנא .תויטרפב
ךכיפלו
ותפתנ לקנב
ןמ
ברעה בר .דורמל ליבשבו הז קיספה השמ עצמאב ןינעה
רותב המדקה
אטחל .םילגרמה תוארהל לארשיל השעש לכ המ 'יהש
ותלוכיב .תושעל
"הו
הנממ םהל לכ
ןתוא
םיטפושה םירשהו םישנא םימכח םיעוריו םהש ורזעי
ןווכל
תא ללכ לארשי תויטרפב
ךררל
.הרשיה כ"פעאו םג תאז אל ליעוה :
הוצאי
תא םכיטפיש תעב איהה רמאל עומש
ןיב
םכיחא םתטפשו קדצ .'וגו וטי
קדקדל
ןושלהב
.עומש ל"ליהש .ועמש םגו המל רמא
ןיב
ימכיחא
ל"ליהש
ועמש
םכיחאל וא תא .םכיחא ל"יו
ןושרהש
עומש ןאכד
אוה .הנבה
יכ
םתס םש
לעפה עומש לולכי םג תועמשמ .הנבה ומכ ועמש עומש לאו .וניבת
ומעטש
ועמש הנבהב לבא םתא אל .וניבת
ןויכמהו
אוה םיניידהש וניבי תעב טפשמהש
אב םהינפל וליאכ םה םיבשוי
ןיב
.םהיחא ונייהו וליאכ
ינש ילעבה
םיניד םה
.םהיחא
ךכלו
אל וטני רחאל רתוי .ינשהלמ
ןבומו
םאש 'יה בתכנ
ועמש
םכיחאל וא תא םכיחא אל 'יה רכינ ללכ שיש
ןאכ
הז .זמרה
יכ
'יה ןבומ
לכל
טושפב והזש תועמשמ תעימש
ןזואה
:
יכ
'ה ךיהלא ךכרב
לכב השעמ
ךדי
עדי ךתכי
תא רבדמה לודגה הוה .,וגו
הז .אלפ המ ונעימשמ ת"ישהש ערי .ךתכל וזיא אתובר שי .הזב שיה רבר
רוס
ןיאש
ת"ישה .ערוי לכמ ןכש
הכילה לש 'ס אובר .םישנא ל"יו
'לעפהש
עדי ןאכד
ותועמשמ אוה .הבהא ומכ םדאהו .ערי ומכו
ימענלו
.ערומ
ושוריפ
בורק בהוא .רידיו
ןינעהו
שי
ןיבהל
פ"ע בותכה הכ רמא

יתרכז
ךל
דסח
ךירוענ
תבהא
ךיתולולכ ךתכל
ירחא
רברמב
ץראב
אל
.העורז והזו רמואש
ת"ישהש
ךכרב
לכב
ישעמ
.ךרי ליבשב .המ אל ליבשב םישעמ .םיבוט קד
'יהש
יר
ךכרבל
לכב השעמ
ךרי
ליבשב עדיש ךתכל
תא רברמה לודגה .הזה
ל"ר ליבשב
ותבהא
ךתוא י"ע
ךתכל
וירחא רבדמב לורגה הזה :
ו*-
-.94~מאאאשיםי
ו
ע ב ד ת ם
ירפ
ן:-תאי הררהי מנ
7 ו
ןנהתאו
מתרנבעל(

םיהיא השעמ
ייי
םדא
ץע ןבאו
רשא אי
ןוארי
אלו
ןועמשי
אלו
ןולכאי
איו .ןחירי
ןה עודי תויחהש אצמנה תוירבהב
קיחתמ
השמחל
ינימ
תושגרה וא .םישוח םהש היאר העימש חיר םעט .שושימ כ"א
ךירצ ןיבהל
עודמ אי רכז םג שוח
ישימחה
רמול אלו .ןוששמי ל"יו
יכ

םישוח םינושארה אצמנ םחכ םשרשו תוימינפב .ףוגה שוחו
ישימחה
אוה
תוינוציחב
ףיגה
איהש השגרהה רועב
ןוציחה
הסכמה תא .ףוגה הנהו 'ד
םישוח
םינושארה םא
וצכקתי
לכ
ימכח
םלועה לב ולכוי
סינכהל םג דחא םהמ
יתלבהב
לעב .יח לבא שוח
ישימחה
שי תלוכיב וביכרהל
םמודב לע
יפ
תוחכ עבטה
.םירתסנ;ז רשאכש עגי וב רבד המ הארתי וב וזיא העונת וא הדערה
ןיעכ
השגרה
יש
שוח .שושימה
ךכלו
אל רכזנ
ןאכ
שוח שושימה
יכ ןיא
הז שוחה
ןמיס
קהבגמ לכ
ךכ
לע חכ םייחה .ףוגבש ריכזמו קר 'ד
םישוח םינושארה
םהש
ןמיס
קהבומ
יתמאו
לע חכ םייחה
ףוגבש
:
םתשקנבי.
םשמ תא ה א תאצמי
יכ
ונשרדת לכב
רבבל
.,וגו שי קדקדל ליחתמש
רמול םתשקבו
ןושיב
םיבר םייסמו תאצמו
ןושלב
.דיחי םגה אצמנש
ןיעכ
הז המכב תוארקמ םעפש רבדמ
ןושלב
דיחי
ררדב
ללכ לע םע .לארשי
םעפו רבדמ
ןושלב דיחי
ךרדב
.טרפ לבא רבדמשכ
יונישב
ןושי ןינעב הלועפ
תחא.
יאדוב ךירצ
.םעט
שיו ריבסהל הזב פ"ע רכזנה ק"הוזב א"ח .ג"ק ל"זו
יבר
הדוהי חתפ
עדונ םירעשב
,היעב
ח"ת ה"בק קלתסא הירקיב והיאד זינג םיתסו איולעב .איגס
ואל אתיא אמיעב אלו הוה ןמ אמוי
ירבתאד
אמלע ליכיד אמייקל לע אתמכח
.היייד אלו ליכי אמייקל .היב
ןיגב
והיאד זינג םיתסו קלתסאו אליעל .אליעל
והלכו
יאלע יאתתו
אל
ןייוכי
.אקבדתאל דע והלכד
ןירמא ךורב
דובכ 'ה .ומוקממ
יאתת ירמא
והיאד
.אליעל לע םימשה .ודובכ
יאלע ירמא
והיאד .אתתל לע
לכ
ץראה
.ךדובכ דע והלכד
יאלע יאתתו ירמא
ךורב
דובכ 'ה .ומוקממ
ןיגב
אלד עדיתא אלו הוה
ןאמ
לוכיד אמייקל .היב תאו תרמא עדונ םירעשב
.הלעב אלא
יאדו
עדונ םירעשב .הלעב אד ה"בק והיאד
עדיתא קבדתאו םופל
יאמ
רעשמד היבלב
יכ
.דח המכ לוכיד אקבראל אחורב .אתמכחד םופלו
יאמ
רעשמד היבלב
יכה
עדיתא ,היבלב כ"גבו עדונ םירעשב
ןוניאב
םירעש .אבלד
לבא עדיתאד אקדכ תואי אל הוה
ןאמ
ליכיד אקבדאל עדנמלו .היל .י"נע
עמשמ הזמ שרודש קוספה עדונ םירעשב .הלעב ה.בקהש עדונ גשומו
יכי
רחא
יפכ
המ רעשמש ובלב
יפכו
המ לוכיש גישהל חורב .ותמכח ומכו סדאהש
רעשמ
ובלב
ךכ
ה"בקה עדונ
ול .ובלב והזו כ"ג ר"דע בותכה דיבו םיאיבנה
.המדא, די ראות .חכי ל"ר לכש איבנ איבנו גישמ
ןינע
הולאה ותואב
ןוימדה
רשא
יפכ
וחכ רעשמש ,ובלב
ןויכ
לכלש דחא דחאו המדתי ול
ןינע
תיהולאה
יפכ
וחכ לוכיש גישהל ותמכחב :
לנכמ:
הז שי
ןיבהי
ישקבמש
'ה םלכ םיוש
ןינעב
השקבה .השירדהו
יכ
םלכ
םיצפח םיקקותשמו גישהל
ןינע
תיהולאה הנוכו תחא .ומל לבא
ןינע
ת:)-צכה
18 1
ירפ
ןנהתאו הרוהי
האיצמה המ אוהש אצמנ גשומו םישקבמהל םישרודהו ןיא
םיכ םיגישמ .הושב
קר לכש רחא רחאו
יפכ
המ רעשמש ובלב
ךכ
.גישמ
ןיאו
המור הגשהה לש
רחא הגשההל לש .ינשה הזבו
ןבוי
ארקמה םתשקבו
ןושלב
.םיבר לבא תאצמו
רמאנ
ןושלב
.דיחי
יכ
לכ דחא רחאו אצומ גישמו
יפכ
המ לוכיש נישהל
ותמכחב
יפכו
המ רעשמש ובלב :
ןיקדד
םירברה הלאה רשא
יכנא
ךוצמ םויה לע
ךבבל םתננשו
ךינבל
.'וגו
שי קרקרל עודמ רמאנ םתננשו .ךינבל אלו רמא תדמלו םתוא
ךינבל
ומכ
השרפב הינש אוהש
ןושל
טושפ
ןבומו
.רתוי ל"יו שיש תועמשמב
ןנש
.דודח גותככ םא
יתונש
קרב .יברח ונינעו
תופיקת תלטהו המיא לע
-ונב
לבקיש וילע לוע הרותה .הוצמהו םנמא תאז לוכי תויהל קר רשאכ באה
ומצעב אוה ארי ררחו לע
ירבר
םיהלא םייח גהנתמו לע
יפ
.הרותה לבא
םא באה אוה ןמ
םישפחה אל ליעות חרכהה ולש לע ונב .תופיקתב
יכ
לקנ
תויהל
זמוח
ןב ץמוה
תויהלמ
ןיי ןב
.ץמוח והזו רמאנש ויהו םירבדה הלאה
רשא
יכנא
ךוצמ םויה לע .ךבבל זא לכות םייקל םתננשו .ךינבי
ךלהל
-ומע
תופיקתב לבקיש וילע לוע הרותה הוצמהו :
המדב4ו
היהת
יני
יכ
רמשנ תושעל תא לכ הוצמה תאזה
.'וגו
ישרפמ
הרותה
וראיב םעטה לש הקרצו 'יהת ונל
םינפואב .םינוש
יתיארו
רואב מייחה
בתכש תביתש הקדצו בוסת לע הניכשה השודקה 'יהתש תארקנ .ה"קדצ אוהש
.םימחר ותגוכ אלו ק"רצ אוהש .ןיד לבא
יפל
הז
ןכתי
רתוי רמול ונכותב אלו
.ונל םנמא שי
ףיסוהי
לע וירבד םישודקה .ר"סב
יכ
רשאכ הניכשה
,השודקה
האלמ
ןיד
תארקנו ק"דצ זא תארקנ םשהב םיהלא הרומה לע .ןיר תביתו 1"גל
אירטמיגב .ם"יהלא וגאו םיללפתמ אל ו"נל 'ה אל .ו"נל םשהש ה"יוה 'אוהש
םימחר אל
ךפהי
ו"ח לע ו"נל אוהש םשה םיהלא הרומה לע .ןיר והזו רמואש
ןאכ
רשאכש רמשנ תושעל תא לכ הוצמה .תאזה זא הניכשה השורקה תנכושה
ךותב
ינב
לארשי םימעפיש איה תניחבב ו"נל תארקנו םשהב םיהלא הרומה
.יע
.ןיד 'יהת תניחבב ה"קדצ הרומה לע .םימחר טרפבו
ןאכש
שי שארב
-ת"קדצ
ו"או רובחה
ןבהו
:
ז
2ויהו
ירמ
בקע
הרוהי - ם
19 ו
קזיקדד בקע
זועמשת
תא םיטפשמה הלאה םתרמשו םתישעו םתוא רמשו א"ה
.ךל
תא תירבה תאו רסחה .'וגו םיקודקד רתויה םילורג הזב קוופה .אוה
,ןא
ףוסב ןנחתאו
םייסמ תרמשו תא הזצמה תאזה תאז םיקחה תאז םיטפשמה רשא
יכנא
ךוצמ
םויה .םתושעל ןבומו רבדה ליבשבש תביתש םויה הארנ רתוימכ
ושרד ל"זח
יתש
.תושרד םויה .םתושעל אלו רחמל .םתושעל דועו
.םויה
םתושעל רחמלו לבקל .םרכש עורמו
ףכית
רחא הז רמוא היהו בקע
ןועמשת
.ףגו בשוח הנומו רכש לורג לש עפש הכרב החלצהו םינב םייח תונוזמו
.האזפרז
יכש
הז אזה רכש םיועב .הזה )ב
עורמ קוספהב
ףוסבש ןנחתאו
.רמוא
תרמשו תא הוצמה זואו םיקחה תאו .םיטפשמה
ןאכו
רמוא קר םיטפשמ דבלב :
5"יד
אישוקש הנושארה תצרותמ .הינשב הנהד עורי הוצמש איה ללוכ ןתוא
תוצמה שיש רמול
ןהב
םימעט .םינוש תעדש םדאה לוכי שיגרהל הגשה
םעטו .ןהב שיו הזב
יקולח
תועיר שיש םירמוא
ןיאד
שורדל
ימעט
.תוצמה
יכ
רתסנ
ןמעט
תעדמ .םראה םשהו םיקח ללוכ
ןתוא
תוצמה
ןיאש
ונל םוש הגשה
.ןמעטב םשהו םיטפשמ ללוכ
ןתוא
תוצמה לכשהש
ןבייחמ
תבוטל בושי הנירמה
תבוטלו תוכילהתה
ןיבש
םרא .וריבתל
ןהו ןתדוסי
לע םימגט םינכומ
.ילב
םוש .קפס
ןכו
שי םג ע"הואל םיטפשמ עגונב ררסל בושי הנירמה
יפכ
המ ורבש
ימבלמ
םהו םיפלחנ םלצא םינמזב םינוש
יפכ
הנירמ הנידמו ריע .ריעו
לעו
יפ
הז וקלח םיקסופה תא ג"ירתה תוצמ העבראל .סירוט םהש תרוא
.םייח הרזי .העד
ןבא .רזעה
ןשזח
.טפשמה 'ג םירזט םינזשארה םידמוימ
~לע
תוצמ .םיקחו רוטו
יעיברה
רסוימ לע קלח םיטפשמה .דבלב
ןבומו
רבדה 'נש
םירוט םינושארה
ןה לע תוצמה רקיעהש
ןהלש
עגונ רתויב
ןינעל
..המשנה
ןילפטנו
םג
ינינעל
.ףוגה אלו
ןכ
רוט
.יעיברה
יכ
רקיע םיטפשמה עגונ רתויב
ינינעל
ףוגה
תוכולהת
ןיבש
םרא .וריבחל
ןילפטנו
םג
ינינעל
.המשנה
התע שי
ןיבהל
יכ
המ ושררש ל"זח םויה םתושעל רחמו לבקל 'םרכש
בסומ רתויב לע תוצמ םיקחו
ןרקיעש
עגונ
ינינעל
.המשנה ךכלו
רקיע
ןרכש
םלושי םלועב .תוטשנה לבא םיטפשמה
ןרקיעש
עגונ
ינינעל
ףוגה
םלושי רקיע
םרכש הזב םלועה :
ז"3ם5י
וצרותי 'ב .תוישוקה
יכ
רחאל םייסש ארדסב
ןנחתאו
תרמשו תא הוצמה
תאו םיקחה תאו םיטפשמה 'וגו םויה .םתושעל תביתש םויה האב רובעבל
'ב תושרדה ושררש ל"זה רכונכ .ליעל
ןעמלו
אלש דומעי לאושה האתשמכ
לאשיו כ"אד רחמיש לבקל םרכש הממ לכאנ םלועב .הזה
ךכיפלו
אב 'ףכית
קוספ הז תלחתהב ארדסה בקע עידוהל השררש 11 רחמל לבקל םרכש בוסת
קר לע תוצמ םיקחו
ןהש
רוט ח"וא רוט ר"וי רוט .ע"הא לבא רבדב
.קלח
.םיטפשמה היהו בקע
ןועמשת
תא םיטפשמה .הלאה
ןתני
םכל םרכש
.ז"הועב
עפש הכרב החלצהו םינב םייח תונוומו .האופרו
יבא
ףזסב
ארדס וז רבדי תודא רכש תוצמה תשרפב היהו םא
,עזמש
ועמשת לא
יתוצמ
.'וגו רקיעש םרכש אל םלושי .1"הועב
ןויכ
תוצמהש
:ןיעגונ
רתויב
20 1
ירמ
מקע
הרוהי
רת:יב
ינינעי
.המשנה םנמא
ןויכ ןילפטנש
םג
ינינעל
.ףוגה
ךכל םלושי םג
ן"ה:עב
רכש .טע1מ .נייהד
החגשההש הנ1ילעה הארת
יקחש
עבטה אי דיוי
םהב .לוקיק אל ריואב אלו .ץראב
יכ
םא
יתתנו
רטמ םכצרא ותעב הרוי שקלמו
תפסאו
ךנגד
.'וגו אלו רכזנ ההואב השרפה רכש לודג לש בור עפש הכרב
החלצהו ומכ רכ:נש
ןאכ
תלחתהב ארדסה רכש ,םיטפשמה
קרו רמאי רכשש
תוצמה ז"הועב אוה
יקוחש
עבטה ויהי םירמשנ
יעש
םדי תלכאו תעבשו :
קדיןדד בקע
ןועמשת
תא םיטפשמה הלאה .'וגו ומוגרת
יהיו
ףלח
יד
.ןולבקת
ךירצ ןיבהל
תנוכ םוגרתה תביתב
ףיח
לע תבית .בקע עודמ אל םגרת
לידב
יד
ןולבקת
וא
ירא
.ןולבקת ל"יו זמרמש הזב דסח לודגה השועש ת"ישה
םע לארשי לבקמש ם;ומ םתדובע השודקה תרותב
ןיפולח
השועו םע לארשי
ףוליה
רובעבש םתדובע הוודקה עיפשמ םהל לכ .בוט
יכ
םא ו"ח 'יה
ת"ישה
קדקדמ ונמע עיפשהל ונל עפשה קר
יפכ
ךרע
היוש לש .ונתדובע ומכ תקמב
השענש
5ינקה י"ע
ףסכ ןימולשת
יפכ
ךרע
ויווש לש .חקמה זא אל 'יה ונל ו"ח
המוקת דגנ תדמ .ןידה
ןויכ
הברהש תונורסח תוערגמו אצמנ .ונתדובעב
ןכי
השוע ת"ישה דסח לודג םע לארשי לבקמש ונתדובע תרותב .ןיפולח פ"עו
ןידה
ןימולח
והיינתא וליפא תוהפב הושמ .הטורפ
י"עש
לבקמש רבד המ תרותב
ןיפולח לכוי
ותונקהל 1"יע רבד רקי .דאמ לכו
יניד
האנוא
ןיא ךייש ןינקב
.ןיפויח
ןכו
השוע ת"ישה םע ומע .לארשי םגהש םא קדקדי
ונתדובעב פ"ע
ןיד
איה הוש קר .טעמ מ"מ לבקמ ת"ישה ונתדובע תרותב .ןיפולח ז"יעו
ןיא
לובי
תדמ
ןידה
גרטקל לע ונתדובע איהש .רעצמ
ךיאו
איהש עיפשמ ונל ת"ישה
ףלח
ונתדובע תועפשה לכמ
ינימ
תועושי :
םגי
תא העיצה חישי ה א םב
יגו
'
תכסמב הטיס
,.1ל1
אתיא אנת הערצ אל
הרבע .םהמע השקמו אהו ביתכ
יתחלשו
תא הערצה
ךינפל
,וגו
תומש( )גכ
רמא ל"בשר לע תפש
ןדריה
הדמע הקרזו םהב הרמ .'וכו בר אפפ רמא
יתש
תוערצ .ויה אדח השמד אדחו .עשוהיד השמד אל רבע עשוהיד .רבע
י"שריפמו
שי תוארל חיבומש
ךכ
הממ בותכהש בשחמ קר
ולא 'ג תומוא
יוח
ינענכ
.יתחו
א"שרהמהו א"חב םשד בתכ הזש .קחוד
יניעבו
אלפי עודמ אל השקמ ארמגב
ןמ
ארקמה .ןאכד רמאנש
ןכ
השעי א"ה לבל םימעה רשא התא ארי .םהינפמ
םגו תא הערצה חלשי א"ה םב .'וגו עמשמ בסומש לע לכ 'ז תומואה
ירבדכ
בר .אפפ ע"צו :
נכגאי. יאדכ
איבהל
ןאכ ןינע
.ירקתמ הנהד םירקבמה ואצמ
ןאכ
םוקמ .תושקהל
היא אצמנ
ןיס ץרש ףוע
הזכ ליטמה סרא קחרממ .תיממו אלה אל רכ~נ
םושב םוקמ הירב .וזכ קרו לע שחת דבלב ורמא ארבנש ליבשב
ןכשמה
אלשו
היה קר
ימיב
.השמ
ידבו
בשייל רבדה לע
יפ
םכרד ל"י הנהד
ימכח
רקחמה
ינינעב
תואופר
ואצמ
ןמוב ןורחאה
יללוחמש
המכ תולחמ תושק
ןה ןימ
תוירב תונטק דאמ
ןניאש
תוארנ
ןיעל
טושפ
ילב ילכ
לדגמ תוארה תואמל .םיפלאלו ןהו ןיארקנה
םנושלב
ןיבארקימ
וא .ןיליצאב ןיאצמנו
ריואב .ם.מבו רשאכו םיצרפתמ
ףוגב
םדאה
ןיליטמ
סרא לש תולחמ תושק
ןכתסנו
.םדאה
ימכחו
רקחמה םילאוש
עודמ
ירפ
בקע
הדוהי אמ
ן
12
עודמ' אל אצמנ זמר אזימר
ןתואמ
תוירב תונטקה אל הרותב בתכבש אלו
.דומלתב
םהו םיראפתמ עדונש םהל תושדח הריציכ המ אלש
עדונ השמי םגו
א?- המלשל .ךלמה
שיו בישהל םהל לע
יפ
םכרו
ןתואש יתש
תולאשה רתפת אדח ,רתרבחב
יכ
תאז הערצה איה תוירב תונטקה רשא וארקי
זהל זיבארקימ
וא
.זיליצאב
הו! ם~ הערצ אוה ומכ .הרעצ ותועמשמש אוה רעצ .רעצמו רמולכ
ןטק
דאמ
ןיאו
וב שממ ליבשב
,ותונטק
תויתואהו ר"ע תופלחתמ םדקומב רחואמו ומכ
הלמש .המלש השבכ .הבשכ הנהכו .תובר תמאו המ ורמאש ל"זח אבילד
ידימ
אלד אוימר אתיירואב :
*ןףקזך' םא חכש חכשת תא א"ה 'וגו
יתודעה
םכב םויה
יכ
דבא .ןודבאת שי
קדקדל לע
ןושלה
ה"יהו עודיכ אוהא' הרומ לע .החמש ל"ליהו
יהיו
אלו
,ה"יהו
ל"יו הזב לע
יפ
המ
יתעמשש
וא
יתיארש
ןרפסב
לש םיקידצ םעפש
תחא 'יה גורטק., לודג םימשב לע ללכ .לארשי וחכותנו
ךאלמה
לאכימ םע
ןטשה
.גרטקמה
ןטשה ןעט
לארשיש םירבוע לע הרותה תולקב שאר טאשב .שפנ
ףאו
םג. םניא םיבצעתמ םיטרחהמו לע הז קר םהש םיחמש םהיכרדב .םיערה
ךאלמהו
לאכימ
ץילמה
לכ2, המ לארשיש םירבוע לע הרותה אוה קר תמחמ דבוב לוע
.תולג. טעמבו םיסנאנ םה םהיברדב .םיערה אברדאו םה םיבצעתמ רתסב םבבל
לע תוריבעה םיאלמו דימת רסומ תוילכ )שינעסייבנעסיוועג( לע תוריבעה
.םישועש חצנו
ךאלמה
לאכימ תא
ןטשה י"ע
לאשש תא .ןטשה אברדא םא
ךירבדכ ךל איבהו םא עריא
ףא
םעפ תחא השעיש
ידוהי
החמש התשמו
רובעב השעש וזיא .הריבע
ז"פעו ראבתי אדקמ .הז היהו םא חכש חכשת תא א"ה .'וגו ל"ר רשאכש
'יהת! הגרדמב הלפש וזכ דע םגש וחמשת לע המ םתחכשש תא םשה .ךרבתי
ירה
תאז תולפש היוזב דאמ הדירמלו
.תבשחנ
ליבשבו הז ובשמת םכילע תמח
.םיהלאה;
יתודעהו
םכב םויה
יכ
דבא .ןודבאת לבא לכ
ןמז
לארשיש ןיא
םיאצמו בצמב לפש
יוזבו
הוב דוע שי םוקמ
ךאלמהל
לאכימ
ץילמהל
בוט רסחו
אלש םייקתי ו"ה הללק וז לש דבא .ןודבאת קר םייקתיש םחר
ונמחרא :
-18,ק
תבשב
122
ירפ
חאר
הדוהי
אר ה
השרד תבשל
ןיכרבמש
שרוח .לולא
תבשב
היה םיכיבמ שריח .יייא איה שרוחה
ןתינש
ונל רותב
ןמו
הנכה
.לכש
רחא
ןיכי
ומצע םויל ןירה
לש שאר הנשה םויו .םירופכה
יכ
ומכ
'לכבש
םוי
יששה
אוה םוי הנכה
ךירצש םראה
ןיכהל
לע תבש .שרוק
ימו
חרטש
-ומצע
ברעב תבש לכאי .תבשב ומכ
ןכ
אוה שרוחה לולא אוהש שרוח
יששה
.אוה
ןמז
הנכה לכש רחא
ןיכי
ומצע שרוחב הזה םע הבושת םישעמו םיבוט הכויש
שרוחב
יעיבשה
אוהש שרוח
ירשת
בתכהי הנשל .הבוט המו םיכרבמש
'-שדיחה
תבשב הזה אוה המדקה הנושארה ונאש םיל:פתכ שדהיש ה"כקה ונילע תא
שרוחה הזה םייחל .םולשלו
ןוששל
.החמשלו העושיל .המחנלו 'יהיש ונל
:שרוח
בוט
ילב
תורצ תוגארו
ןירוסיו
ירכ
לכונש בשייתהל בושיב תערה
וובשחב
שפנה תושעל הבושת םישעמו םיבוט
ןיכהי
ונמצע םויל .ןירה לבא ךירצ
ויכהל
םעטה לש הז חסונה ורחבנש אקור
ןתוא
'ג תוכרב ליפתהל
ןהילע
:
י"דנג
זיבהי
םידקנ ,מ .ארדסה האר
יכנא
ןתונ םכינפי םויה הכרב
'וגו
'רשא
ועמשת לא תוצמ א"ה .'וגו שי קרקרל עורמ רמוא האר
ןושלב
.ריחי
ןתונו
םכינפל םויה
ןושלב
.םיבר ראבתיו
ןינעה
םרקהב המ ורמאש
.ל"זח
שררמב .הבר הזו .םנושל האר
יכנא
ןתונ
םכינפל .םויה והז רמאש בותכה ועמש
וניזאהו לא והבגת
יכ
'ה .רבד ועמש
ירברל
הרות וניזאהו
ירברל
.הרות והמ
לאו
,והבגת
לא והבגת תא הבוטה אובלמ .םלועב
יכ
'ה .רבר
ןכיהו
.רביר ןמא
ובאת םתעמשו בוס
ץראה
.ולכאת םאו
ונאמת םתירמו ברה
ולכואת
יכ יפ

.רבר והמ םא ובאת םתעמשו
ףגו
ר"א רזעלא
ףייסה
רפסהו וררי םיכורכ
ןמ
.םימשה רמא םהל םא ושעת המ בותכש רפסב הזה םתא םילוצינ
ןמ ףייסה
.הזה
םאו אל ושעת םתא
ןיגרהנ ףייסב
.הזה םוקמבו רחא אוה .רמוא אנת
יבר
ןועמש
ןב
יאחוי
רככה לקמהו ונתינ םיכרוכמ
ןמ
.םימשה רמא םהל םא םתרמש תא
הרותה
ירה
רככ .לכאל םאו ואל
ירה
לקמ תוקלל .וב ר"א
יול
המל רבדה המוד
דבעל רמאש ול ובר
ירה
קיינומ לש .בהז םאו ואל
ירה
םילבכ לש .לזרב
ךכ
רמא ה"בקה םא םתישע תא
ינוצר ירה
בוטה .הכרבהו םאו ואי
ירה
..הללקה
רוע ר"א רזעלא רמאשמ ה"בקה האר
יכנא
ןתונ
םכינפל םויה הכרב .הללקו
האב הערה
"ל8מ
לע השוע .הערה הבוטהו האב לע השוע .הבוטה כ"שז
יפמ
ןוילע
אל אצת תוערה .בוטהו ל"כע :
ירנבדמ
שידמה היה שי רימיי
זינע
קימע תגהנהב .םייעה
יכ
הממ 'שיירש
לא
והבגת תא הבוטה אובלמ .םלועב הממו רמואש הבוטהש האב
אלימט לע השוע .בוט שי ןיבהל
ה"בקהש ארקנה בוט ביטמו אוה עיפשמ
רוקממ הכרבה עפש הכרב לכמ בוט הזל םלועה
ילב
.ףרה תאוו עפשה עפשנ
ךררב
ללכ
ילב
םוצמצ לש ךרר
.טרפ קר םוצמצש עפשה
תהבגהו בוטה
.14לש
אבת לע הז םלועה איה דצמ
ילבקמ
עפש .בוטה לכש רחא וניא לוכי לבקל
רתוי
יפכמ
המ אוהש
ילכ
ןכומ
יוארו
לבקל שי םרא אוהש
ילכ
ןכומ
יוארו
לכקל הברה .הבוט שיו וניאש
יואר
לכקל קר טעמ
ןמ עפש
.נוטה שיו רניאש
ירפ
ה:ה
מרךהי

ד23
יואד
לבקל .המואמ אליממו האב וילע .הערה ומכ
םוקמב
ןיאש הרוא רנסכת
תוכשה .ארונ
ףאו םג תאז שי
ימ
וניאש
יואר
קר אוהש ללכב םלשמו ריאנושל
לע וינפ .וריבאהל
ןינעו
תנכה םראה לכויש תויהל
ילכ
ןכומ
יוארו
לבקל נופש
בוטה הלות וישעמב .םיבוטה ומכ רמאנש אררסג .וז הכרבהו רשא ועמשת
ץלא
תוצס א"ה עוגו
שיו רמול
ןינעב
הז לשמ בוט
ןמ
יואמ
.ןירטקעלאה הז רבר עורי
ישיש
קחרמב הנוכמ הלורג םשש השענ תכאלמ לבהה לש םרז
ןירטקעלאה
.רשא
םורזי
ילב
ףרה
םיקחרמל
ףרהכ ןיע ךרר
יטוח
תוכתמ לכל תיב תיבו רשא פהב
ןכוה
הזל תורונמ לש
ירודכ
תיכוכז םורזיש םכותל
ןירטקעלאה
לכל רורכ רורכו
יפכ
.וכרע שי םילבקמ הברה
ןירטקעלא
רואהו לורג .סהמ שיו םילבקמ תוחפ
םינחונו רוא .תוחפ אצמנ תלרגהש רואה םוצמצו רואה
ןיא
הלות .עיפשמב
ןירטקעלאה
יכ
םא תנכהב
ירודכ
תיכוכז םילבקמה תא .ןירטקעלאה שיו
ררורכ
תיכוכז םילקלוקמ
ןיאש
םתלוכיב ללכ לבקל רואמ .ןירטקעלאה ומכו
ןכ
לשמנהנ
ה"בקהש בוטה ביטמו עיפשמ עפש הכרב לכמ בוט רוקממ תוכרבה
ילב
*ףרה
םוצמצהו אוהש תהבגה בוטה אלש לכוי אובל לע םישנאה הלות
.םילנקמהב
לכש וחא
יהאו
יפכ
המ אוהש
ילכ יואר
ןכומו
לבקל
דכ
עפשנ וילע שפש
הכרבה
יניעממ
העושיה :
ןטו
זתיא
'3 םי'שמ"
יימאש
י"יה
שיימהב ףייס .דפסי
יככ
.לקמי
ויינומ
לש בהז םילבכו לש .לזרב שי
ןיבהל
לשמנה םהמ 'ג
ינימ
הכרב .הללקו
רפסה הכרב
ףייסהו
.הללק רככה הכרב לקמהו .הללק קיינומ לש בהז 7וכרב
םילבכו
ך" ךזרב
.הילק
ןינעו
ף
תוכרבה םהלש אוה 'ג
ינימ
תועושי רתויה
.תולויג
ןהש )א םייח .םיבוט
)ב הסנרפ .חוירב
)ג תוריח
ילב
רובעש לוע .תולג
תכרב העושיה לש םייח םיבוט היולת רפסהב אוהש רומיל הרותה .השורקה
הילעש רמאנ
ץע
םייה איה םיקיזחמל .הב הללקהו לש
ףייס
יבוועל
הדותה
איה
ךופיה
תכרב .םייחה תכרב העושיה לש רככה ונייה הסנרפ .חוירב 41ללקהו
לש לקמה אוה תוינע תחקל לקמ רוזחלו לע .םיחתפה
ןכו
הרומ צירטמיגה
לש ל"קמ אוהש
י"נע
.ל"רו תכרב העושיה לש קיינומ בהז אוהש טישכת רקי
הרומ לע
ינב
ןירוח
םיכלוהה םינרעמל
יטושכתב
.בהז הללקהו לש
ילבכ
לזרב
הרומ לע לועה לש דובעש תוילג ומכ םיריסאה
ילבכב
.לזרב תאז איה תנוכ
ל"זח
ןתואב 'ג
םילשמ לכש הז ללכנ הכרבב הללקו רמאנש קוספהב האר
יכנא
ןתונ
םכינפל םויה הכרב הללקו :
ז"4מלך זביי
המ רמאנש האר
יכנא
ןושלב
ריחי
ןתונ םכינפל םויה
ןושלב
.םיבר
יכ יכנאה
אוה
ןתונה
ילב יר
עפש הכרב רוקממ תוכרבה
ילב
ףרה ןמ
לכ
יניס
תועושיה
ךררב .ללכ לכש רחא רחאו לבקי ותואמ עפשה
יפכ
המ *יהיש
ילכ
ןכומ
לבקל לכ רחא רחאו
יפל
.ותגררמ
ומכ ונרכזש לשמהב לש רואמ
.ןירטקעלאה םוצמצהו איהש תהבגה עפשה הלות בצמב םילבקמה לכ רחא
ינפב
.ומצע
וניאש לוכי לבקל רתוי
יפכמ
המ אוהש
יואר
לבקל
יפל ךרע
ותנכה
*הזל
ךכלו
רמאנ האר
ןושלב
.ריחי ריהזמש לכל רחא רחאו
ךררב
יטרפ
לכש רחז
הארי
ןיכהל
ומצע ותויהל
ילכ
ןכומ
לבקל תכרב עפש בוטה האבה
ןמ
מימשה
כ"חא רמוא בותכה ה~יאב
ןפוא
לוכי םראה תושעל הנכה .וז רמואו הכרבהו
רשא
24 1
ירפ
האי
הדוהי
רשא ועמשת
יא
תוצמ א"ה רשא
יכנא
הוצמ םכתא .םויה ו"יעש
הכזי
לכ דחא
יפל
ךרע
ותנכה לבקל עפש הכרבה איהש תללוכ
ןתוא
'ג .תועושיה םייח .םיבוט
הסנרפ .חוירב תוריח
ןמ
דובעש תולג :
התע
שי
זיבהי
היפתה תבשב םיכיבמז .שדוחה והשדחי ה"בקה ונילע לעו לכ
ומע לארשי םייחל .םולשלו
ןוששל
.החמשלו העושיל .המחנלו
יכ
םייחל
.םולשלו וז תכרב העושיה לש םייח םיבוט ומרנכ לשמהב לש
ףייס
.רפסו
ןוששל
.החמשלו וז תכרב העושיה
יש
הסנרפ חוירב זמרנכ לשמהב
יש
רככ
.לקמו העושיל .המחנלו וז תכרב העושיה לש תוריח
ןמ
דובעש תולג הכזנש
תוארל תמחנכ
ןויצ
םילשוריו הרהמב ונימיב
ןמא
:
לההמ
שמיח המקב
יחת יפסי
העבש .תיעיבש רבכ
יתלאשנ ירהר
רמאנ
תשרפב רומא רע תרתממ תבשה תיעיבשה ורפסת םישמה .םוי כ"א
עודמ אל רפסנ
ןובשח
רפסמה המכ םיסי שי דע החנמה .השדחה ליחתנו תונמל
לילב 'א םויה ט"מ םוי החנמל .השדחה שיו
ץרתל
ליבשב~ו הז רמאנ
ןאכ
לחהמ שסרח המקב לחת .רופסל 'יפ רפסמהש בוסי לע לחה שמרח
.המקב
ונייה םוימ תאבה רמעה אלו לע תאבה החנמ השדחה :
שיא
תנתמכ
ידי
תכיבכ ה א .'יגי
ךייצ
זיבהי וישי"
תנתמכ ורי .תכרבכ
ל"ליהש שיא תנתמ ודי
ןתי
תכרבכ .א"ה ל"יו ומרש הזב רשא
יפל
ךרע
תנתמ ודי
ןכ
'יהת
ךרע
תכרב ת"ישה
ןתיש .ול והוו לע
ךרד
בותכה םככ .רגכ
ינומכ
.ךומכ לכו
ףיסומה ןתיל
ופיסוי ול
ןמ
םימשה הכרב .
יכ
ביחרי א"ה תא
ךלבג
ףגו
תרמאו הלכא רשב
יכ
הואת
ךשפנ
לכאל רשב
ןוגו
תחבזו
ךרקבמ
הגו תיכאו
ךירעשב
לכב תוא .ךשפנ
ךא
רשאכ לכאי
תא
יבצה
תאו ל.אה
ןכ
.ונלכאת םיקוספ
ולאה
יארוב
םישקבמ םירמואו .ינושרד
יכ
ןיא ןבומ
תוכירא
ןושלה
אלל
ךרוצ
ורמאב
יכ
הואת
ךשפנ
לכאל .רשב םאה
אל
יד
המב רמואש םדוק תרמאו הלכוא .רשב
ירה
הז רבד
ןבומה
םאש הצור
לכאל רשב אוה הואתמ .הזל
ןכו ןיא ןבומ
הזיאל
ןינע
ליפכה וירבד אלל
ךרוצ
רמואו תלכאו
ךירעוב
לכב תוא .ךשפנ םאה אל
יד
המב רמואש תוכאו
ךירעשב
.דבלב
ירה
הארנ וליאכ הרותה תשקבמ וא פ"כע תמכסמ םדאהש לכאי
רשב לכב תואת ושפנ .המהבכ
יארובו
שי הוב הנוכ .תרתסנ
ןכו ןיא ןבומ
תוכייש קוספה וירחאלש ורמאב
ךא
רשאכ לכאי תא
יבצה
.'וגו והמ
ךא
י"שריפו
.עודי הזו
ןינעל
הכלה דבלב לבא תועמשסב וטושפ לש ארקמ הז .קחוד
םג
ןיא ןבומ
הזיאל
ןינע ךיראמ
לשמב לש
יבצ
.ליאו םאו
ונעימשהל
ךניא
רהזומ
ןלכאל
.הרהטב אלה תאז רמוא שוריפב אמכה רוהטהו ודחי .ונלכאי םאו
ליבשב שרדה םגש
יבצ
ליאו
ןינועט
הטיחש אחיאדנ תכסמב
ןילוח
4.חכ( ירח
'יה ול רסול תאו רוציקב בותכב םדוקה לצא תחבזו רשאכ .ךיתיוצ ומכו
בשתמש םש רקב
ןאצו
'יה ול
ךימסהל
םהל םג
יבצ
.ליאו
יתיארו
שוריפהב
ילכ
רקי שרפמש המ רמאנש .ךא ל"ר
ךא
יאנתב
הז
אלש 'יהי לגרוס תליכאב רשב ונלכאיו רשאכ לכאי תא
יבצה
תאו .ליאה
אמתסמש וניא לגרומ תליכאב םרשב
יכ
תויח הנה
ןהו
ירסוחמ
.הדיצ תמחמו
חרוטה אוה טעממ .ןתליכאב
ךכ
לכאי וליפא םתס .רשב הזו שוריפ רקי .ל"כע
הנהו
ירפ
האר
הדןהי
גמ
25 ן
הנהו הז תמאב
ןויער
בוס לבא אלה ז"פל כותכה רתוס .ומצע
ןויכ
קוספבש םרוקה
רמוא לכב תוא ךשפנ לכאת .רשב ליפכהו וירבר תלכאו
ךירעשב
לכב תוא
.ךשפנ והזו תועמשמ לש
יובר ילב
.םוצמצ
ףכיתו
רחא הז רמוא
ךא
טעמל
י
י~דכ
בש'יל לכ הלא
םיקורקדה
ךררב זמר
ךרצנ
םירקהל 'ב .תומדקה
המדקה )א ם"במרה קרפב 'ד תוכלהמ
ידוסי
הרותה בתכ שפנש
םראה איה תער הרתיה היוצמה ושפנב לש םדא איהו תרוצ םראה םלשה
.ותעדב הניאו שפנה היוצמה לכל שפנ היח הבש לכוא התושו דילומו
שיגרמו .רהרהמו אלא איהש רוקמ תעדה הניאו הכירצ המשנל ומכ
המשנהש
הכירצ
ףוגל
אלא תאמ 'ה
ןמ םימשה .איה .כ"ע
ירה
יפל
תטיש ם"במרה
םשה שפנ איה הגררמ רתויה הובג .םדאבש םשהו המשנ בבוסת קר לע
שפנ תינויחה תיעבטה המויקש
ףוגב
י"ע
חכ תמישנ ריואה .וברקב תטישו
ם"במרה
ךכ
איה
ינפמ
הרותבש רכזנ קר םשה שפנ .םרא
יאדובו
ןיא
בותכה
רברמ שפנב תיעבטה .תימהבה קר שפנב ,תיהולאה
ךכלו אוה רמוא תאזש
שפנה תיהולאה איה .לכה המו רמאנש אל היחת לכ המשנ אוה םש ללוכה
לע לכ רשא תמשנ חור םייח .ויפאב םינואגהו םילבוקמה םיקלוח
יוילע
םתטישלו שי םדאב דבלמ שפנ תינויחה תיעבטה תימהבה םג שפנ .תיהויא
רועו הלעמ רתוי הובג תארקנש .חור הובגו םהינשמ רוע הלעמ
'תארקנש
.המשנ ומכ רמאנש רנ 'ה תמשנ .םדא אצמנ
יפל יתש
תוטישה םתסש שפנ
םדא רכזנש הרותב
ןיא ןויכמה
לע שפנ תינויחה תיעבטה המהבה הבש לכוא
התושו דילומו שיגרמו .רהרהמו אלא
ןויכמהש
אוה לע שפנ .תיהולאה
יפלש
תטיש ם"במרה איה הגרדמ רחויה הובג תוינחורב .םדאה
יפלו
תטיש םינואגה
םילבוקמה איה הגררמ הנושארה תוינחורב םראה .הלענה הלפשו
למ
חור
.המשנו
המדקה )ב ךירצ תערל לכש םיארבנה םיאצמנה םלועב םיקלחתמ לע
'ד .םיגוס .םהש .םמור .חמוצ .יח .רבדמ םמודה סנרפמ .חמוצהל חמוצה סנרפמ
.יחהל
יחה
סנרפמ .רברמהל
םגהו הארנש םיניעל תאזש הסנרפה איה .תוימשג
םנמא אל .ןכ
יכ
לכב תוימשג שי תוינחור אוהש חכ תיהויא ארקוה םשב
ןיצוצינ ןישודק
י"עש
הז חכה
ינחורה
םייקתנ .ימשגה םהו ןילעתנ ןמ
םמוד
חמוצל
ןמו
חמוצ
יחל
ןמו
יח
.רברמל
ןוצרו
ארובה
ךרבתי
אוה רברמהש אוה
םדאה רחבומ האירבה שי וחכב תולעהל
ןרוקמל ןתוא ןיצוצינ ןישירק
ולעתנש
ןמ םמור חמוצל
ןמו
חמוצ
יחל י"ע
חכבש תליכא רשב לעבה
יח
אוה רברמ
ירבד
הרות הלפתו
ךרבמו לע .הליכאה לבא םא רבדמה לכוא המהבכ
ילב
.הכרב
ירה
תחת תולעהל דוע אוה ריזחמ דירומו תוינחורה 'יהש רשבב
לעבה
יח
.םמורל והזו
ךופיה ןוצר
ארובה .ךרבתי האלעהו וז תארקנ האלעה
.תויטרפ הלעתנש תויטרפב
י"ע
תליכא שיא .שיאו דבלמו הז שי האלעה
תיללכ היעתנש חכ תיהולאה לש לכ הז
ןימה
לעב
יח י"ע
ברקנש ותואמ
ןימה
תונברק לע חבזמה .שדקמבש ונייהו המהב .ףועו לבא
ןימ
לעבה
יח
וניאש רשכ .ןברקל
וגייהד
ינימ
תויחה
ןיא
םהל האלעה תיללכ קר האלעה
תיטרמ
ןינעו
הז קומע אוה אצמנו ראובמ המכב םירפס םישורק :
ץןער3ן ןבומ ןינעבש
תליכא רשב הרמא הרותה םאש ךא
רשפא אל לכאי רשב
יכ
םא
י"ע ןברק
.םימלש זאש
יאדוב
'יהת הא~עה הזל
ןימה
לעב
יה
ללכב
125
ירפ
האי
הרוהי
ללננ
י"ע
תברקה .ןברקה םגו טרפב
י"ע
תליכא רשבה .יוארכ םנמא קוחירב
םוקשו
יאש
רשפא בירקהל .םימלש וא
ןמוב ןיאש
ללכ שדקמ םע .הבומ
הריתה הרותה לוכאל רשב המהב
ףא
ילב
תברקה
ןברק
,םימלש
הוו ארקנ רשב
.הואת חרכהבו רטול רשאכש
ןיא
האלעה תיללכ לוכי תויהל דימת פ"כע
האלעה
,תיטרפ
אצמנ
ןמזבש ןיאש
לוכי תויהי האלעה תיללכ וא
ינימ
ילעבה
םייח םירשכה תונברקל םידמוע הגרדמב תחא םע תויחה םניאש םירשכ
.תונברקל' םלכלש לוכי תויהל קר האלעה .תיטרפ
לעו
ןמזה ןיאש
וב האלעה תיללכ שרד
יבר
םיחספב טמ(
4:
םעש
ץראה
רוסוש לוכאל .רשב רמאנש תאו תרות המהבה .ףועהו לכ קסועה הרותב רתומ
לוכאל רשב המהב .ףועו לכו וניאש קסוע הרותב רוסא לוכאל רשב המהב .ףועו
יר:ו
קדקד רמול רשב המהב ףועו
אלו רשב .היח
יפלו
ונירבד ל"י טיקנד ר"דע
.אתובר אל איעבמ רשב היח
ןיאש
ול קר האלעה
,תיטרפ
רימתש היה רוסא םעל
ץראה
לוכאל .םרשבמ אלא וליפא רשב המהב
ףועו
שיש םהל האלעה תיללכ
י"1"
.גונברקה מ"מ ונמזב לש
יבר
'יהש רחאל
ןברוחה
אלו

זא האלעה
תיללכ ריפש שרד
יבר
םעש
ץראה
רוסא לוכאל
ףא
םג רשב המהב
ףועו
:
*ךערער( רחא לכ ולא תומדקהה ראבתי בוטב םעט השרפ 11 לש רשב .הואת
יכ
ביחרי א"ה תא
ךלובג
'וגו תרמאו הלכא .רשב ונייהו
ןפואב ןיאש לוכי
תויהל האלעה תיללכ ומכ רמואש קוספב 'בה
יכ
קחרי
ךממ
םוקמה רשא רחבי
א";י .'וגו לכמו
ןכש ןמזב
אלש
"הי
ללכ שדקמ םע
,חבזמ
קדקדו בותכה רמול
יכ
הואת
ךשפנ
לוכאל רשב לכב תוא
ךשפנ
לכאת .רשב זמרל
ןיאש
בותכה ריתמ
לוכא? רשב הואת לש תואת
ףוגה
ומכ השעמ .המהב קר
יכ
הואת
ךשפנ
לוכאל רשב
ךשפנ
אקוד וז שפנ תיהלאה ליבשב תושעל האלעה תיטרפ חכל תיהולאה אצמנה
,רשבב
ןיעכו
אבומש תכסמב ק"ב
).בע( ר"אש
ןמחנ
יאה
אלד
ירמא
ךל אתרואב
אלז
ילכא
ארשב .ארותד
י"שריפ
אל
יתקרקד
ומעט לש .רבד
ירה
חכבש
תליכא רשב

לוכי 'ר ןמחנ ןיבהל
גישהלו רתוי
ימעט
.תוכלהה
יאדובו
ןיא
הז
י"ע
תוימשג רשבה
יכ
םא חכב תוינחורה
,ובש ליבשבו הז הרמא הרותה
לכנ תוא
ךשפנ לכאת .רשב אלו לכב תוא
ףוגה
ידכ
ןמשהל
רתוי השעמכ
.המהב והזו
לפכנש רוע קוספב
ינשה
קזחל הרהזא וז רמואו תחבזו
ךרקבמ
'וגי תלכאו
ךירעשב
לנב תוא
ךשפנ
אלו לכב תוא .ךפוג
ידכו ןיבהל
בטיה ןויכמה הזה רמאנ דוע
ךא
רשאכ לכאי תא
יבצה
תאו
ליאה
ןכ
.ונלכאת קוספב הז טלוב
ןויכמה
רתוי ריהומש רמואו תליכאש רשב
ןפואב ןיאש
לוכי תויהל האלעה תיללכ
ךירצ
תויהל תליכא רשב המהב ומכ
תליכא רשב
יבצ
.ליאו ונייהד אל ליבשב תואת
ףוגה
יכ
םא ליבשב תווא .שפנה
תולעהל מכ תיהולאה ארקנש םשב
ןיצוצינ
קשידק אצמנה .רשבב
ן"יע
ףסותיש
םדאה? חכ תליכאמ רשבה דומלל הרות ללפתהלו
ךרבלו
.תוכרבה ו"פלו
ןבומ
בטיה המ רמואש
ךא
רשאכ לכאי .'וגו
ךא
טועימ אוה טעמל תליכא רשבה
לש םע
ץראה
לכואש קר תואתב
ףוגה
ומכ .המהב םגו ןבומ
התע
ןיאש ןאכ
הריתס ללכ םיקוספהב המב הלחתבש רמא תלכאו לכב תוא
ךשפנ
והזש .יובר
כ"חאו רמוא
ךא
.טעמל. לכהו
ןוכנ
ד"סב :
ירפ.
םימ"ש
הףךהי רמ
127
םימפוש
שורד לופלפר
תונמתהל ארמ .ארתאר
םיפפוש
םייטישי
זתת רי
לכב
ךירעש
רשא א"ה
ןתונ ךל ךיטבשל
יטפשו
תא םעה טפשמ
.קרצ
ישרופמ
הרותה םיצמאתמ ראבל רותיה .ןושל
רשא א"ה
ןתונ
.ךל םגו תבית
ךיטבשל
השק
ןיכהל
אוהש .רתוימ םאש
רמא(
ןתונ ךל
ירה
הז ומכ .ךיטבשל םאו רמא .ךיטבשל
ןתונ ךל
המל .יל
י"שרופו'
ןמ
ירפסה
עורי
ירהש
הז וליאכ בתכנ
ןתת ךל ךיטבשל
לכב
.ךירעש
מ?מ
ןיא ןבומ
עורמ אל בתכנ
ךיטבשל
ומוקמב
יוארה
.ול תמאו לעבש
ונרופסה
בתג, שוריפ רתויה טושפ לקו ,ןיבהל
ןתונש ךל ךיטבשל
ותועמשממ אוה
לכב
ךירעש
רשא א"ה ןתונ ךל קלחתש ךיטבשל
אלו המב שובכתש הצוח
ץראל
.'וכו ו"פלו רמוע
ךיטבשל
ומוקמב
יוארה
ול
ילב
.קחוד לבא דוע
השק כ"אד תבית
"ךל"
.רתויכ
יכ
ליבשב הז
יה יר
רמול רשא א"ה
ןתונ
.ךיטבשי רועו הכלהש וז
יד
ןיבהל
י"ע
תוביתה רשא א"ה ןתונ
.ךל בסומש
קר לע ץרא 'ז
ןיממע
'ילעש
ןכתי ןושלה ןתונ ךל
איהש תנתמ ת"ישה
החטבהב, .תובאהל כ"אשמ המ
ושבכיש כ"חא הצוחב ץראל
הו
ןיא
ללכנ
תחטבהב ת"ישה תובאהל
ןיאו ךייש
הב ןושלה ןתונ
.ךל כ"או ות השק תבית
ךיטבשל
.המל דבלמו רותי
ןושלה
רוע שי קרקדל עורמ
ןאכ
בתכנ לכ
ןינעה ןושלב
.ריהי
ןתת
.ךל
ןתונ
,ךל .ךיטבשל אלו רמא ונתת .םכל
.םכיטבשל םגו
ןושלה
וטפשו תא םעה
ןיא
קרקורמ הרואכל םאש תאז הרהוא
םיטפושהל' ל"ליה .גטפשיו ךכלו
הארנ רמול הזש וטפשו תא םעה טפשמ
קדצ הרהזא.וניא .םיטפושהל קר בותכהש חיטבמ רמואו לארשיל םאש ומייקת
תוצמ
יונימ
םיטפושה .יוארכ ונייה ומכ רכזנש קוספב הזה 'יהת םכל אתעייס
אימשר םייתסהל רברה היהיש
וטפשו תא םעה טפשמ קרצ :
ירנכד
זיבהי
וינע
אתעייס אימ2'ר םייקתיש
יטפשי
תא םעה טפשמ קרצ
ךרצנ
םירקהל לופלפ טעמ המ אתיאר שירב תכסמ
ןיררהנס
יניד
תונממ .השלשב השקמו ארמגב .ןלנמ
יגילפ
הזב 'ר 'ישאי
'רו .ןתנוי 'ר
'ישאי ףילי
ביתכרמ
יבג
יניר
תונממ תשרפב םיטפשמ פ"ג .םיהלא ברקנו
לעב תיבד לא .םיהיאה רע םיהלאה אבי רבר .םהינש רשא
ןועישרי
םיהלא םלשי .םינש
ירה
ןאכ
.השלש 'רו
ןתנוי
רבוס םיהלאר ןושארה
.'יפוגל אלא ףילי
םינש
ןמ
פ"ב .םיהלא
ןיאו
ר"ב לוקש
ןיפיסומ
םהילע
רוע .רחא השקמו ארמגב אלא אה
ןנתד
םינש.
יאכז.םירמוא
רחאו רמוא
.בייה .יאכז םינש םירמוא כייח רחאו .יאכז
,בייח אמינ אלר 'רכ ."שאי
ןויכד
אוהש
ףילי
השלש
ןמ
'ג תוארקמ לש פ"ג .םיהלא אלו םושמ
ירחא
םיבר תוטהל כ"א ךירצ
'יהיש תער
ןתשלש
.הוש ץרתמו
וליפא אמית 'ר
.'ישאי
יתיימו
הל ו"קב
ינירמ
.תושפנ המו
:ניר
תושפנ
ירימחד
רמא חנמחר
ליז. רתב
.אבור
יניד
תונממ אל לג .ןכש
תופסותב
128
ירפ
םיטפיש
הרוהי
תופסותבו תכסמר ןירדהנס
םש םגו תכסמב ק"ב ז"כ( ):
השקמ לע
;אה
יגילפד
בר לאומשו
יא
ןנילוא
אנוממב רתב אבור תכסמב ק"ב תכסמבו
-ב"ב
יבג
רכומה רוש וריבחל אצמנו .ןחגנ בר רמא הז חקמ .תועט ליזד רתב
אבור אבורו
י,קניאד
אידרל .ינבו לאומשו רמא לוכי רמאיש
ול הטיחשל
ויתרכמ
ךל
אלו
ןנילזא
רתב .אבור
יכ
ןנילוא
רתב אבור ארוסיאב לבא אנוממב
ןיא ןיכלוה ןוממב
רחא .בורה ובתכ תופסותב אמית רמאקד לאומש ןיאד
םיכלוה ןוממב
רהא .בורה
יאמאו
אל
ףלינ
ו"קב
ינידמ
תושפנ רמאדכ 'ר .'ישאי
וצרתו 'םותב ק"בד םש
יבגד
םינייד
ינאש
בישחד טועימ
והדיד
ימכ
,וניאש
.'וכו לבא
יבג
ןוממ
אכיאד טועימ הקוחו אל
ןנילזא
רתב .אבור
.תופסותבו
ןירדהנסד
םש וצרית ל"צד אבורד אידרל
ינבז
אל בישח
יכ
ךנה
.אבור ךכליה
אל ןניכמס ךהא
אבור
ינידב
תונממ :
הרדא:כלד ינש
םיצוריתה לש .'סותה
ןה
תכסמד ק"ב
ןהו
תכסמד
ןירדהנס
:השק
.ןיבהל לעד
ץרית
'סותה לש תכסמ ק"ב שי תושקהל םאר רמאנ
ךומס
אטועיס הקוחל עמשמ
ןנאר ןיספות
טועימהש בושח
ןאמכ
.אתיאר כ"א המל
ןנירמא
יבג
םינייד טועימהד והדיד בישח
ימכ
.וניאש פ"כעו
ינידב
תושפנ רמאנש רליצהו
הדעה רשאכו שי טועימ םיכומ המל אל הסננ פ"כע םעפ תחא
ףיסוהל
דוע
.םינייד רשפאד ופסותי םיכזמ ןמ
םינייד םישדחה ופרטציו םע
ימינושארה
ליצהל
ןמ
.התימ דוע השק םאד
ןנא ןיספות
טועימהש בושח
ןאמכ
,אתיאד
כ"א המל ארוסיאב לכה
ןירבוס
ןנילזאד
רתב .אבור תבורעתבו שבי שביב
ןימ
ונימב תעד הברה םיקסופ םדאד דהא רתומ ול לגכאל לכ 'ג תוכיתח
'ןויכ
רוסיאהש ךפהנ
.רתיהל אלה םא אנוממב
ןנא ןיספות
טועימהש בישח
ןאמכ
.אתיאד כ"א ךרצנ ךילשהל
הכיתח .תחא המו םעט םיקסופה ןיריתמש
ןמדאל
דחא לוכאל לכ 'ג .תוכיתח אלה
יאדוב
לכוא הכיתח תחא .ארוסיאד
רוציק רבדה הרואכלד
ןיא ןבומ קוליחה המל
ינידב
תונממ גילפ
ילאומש
רבוסו אלד ןנילזא
רתב אבור
ןויכ
טועימהש בישח
ןאמכ
.אתיאד םיניידבו
.לכה
םידומ תעדש טועימ םיניירה בישח
ימכ
.וניאש ומכו
ןכ
ארוסיאב
ןנא ןיספות
רקיעה הכלהל טועימש רוסיאה
ךפהנ
רתיהל רוסיאהו בישח ןאמכ
.אתילד לעו
ץרית
'סותה
ןיררהנסד
שי תושקהל המב
רמואש ל"צד בורהש אבורד אידרל
ינבז
אל בישח
יכ
ךנה
.אבור ונייה ומכ בור םיניידה ומכו אבור ארתיהד
.דגנ
אטועימ .ארוסיאד אלו רכזנ 'סותב םוש םעט קוליחל הזה :
שיד
ץרתי
י"ע
תובורעת לופלפ םע שורד אתדגאד םדקהב המ
.בותכש
ילשמ(
)'ב
יכ

ןתי
המכח ויפמ תעד .הנובתו תבית
ויפמ איה הרואכל
רותי .ןושי 'יהש
יד
רמול
יכ

ןתי
המכח תעד
.הנובתו םנמא 'הארנ
רמול תביתש ויפמ לב בוסת לע ת"ישה קר לע הז שיאה ת"ישהש
ןתי
ול
.המכח
ךכו
איה תועמשמ .ארקמה רשאכ ת"ישה
ןתי
המכח .םדאל בותככ
ביהי המכח ןימיכחל
.'וגו עבונ ו"יע ויפמ לש הו םדאה תעד .הנובתו
:הזש
םדאה
ןיבמ ןווכל
לא תמאה פ"ע תעד .הנובתו ו"פעו שי רמול
יכ
ןעי
התוצש הרותה
ירחא
םיבר .תוטהל
ןכל
אל חיני ת"ישה בורהל ןמ
'םיניידה
תועטל .הכלהב קר
יאדובש
עיפשי םהל המכח
ןווכל
התימאל לש
_.הרות
יפלו
הו
ןבומ
טועימהש
ןאמכ
אתילד
ןונכ
.איש ונונכ
יא
.תמאה המו
;ןתנש
ת"ישה
ירפ
ם-םפיש
- הדוהי המ
129
ת"ישה המכח טועימהל קולחל לע בורה אוה
ידכ י"עש
םלופלפ אצי
'נידה
ררוכמ רתוי :
ךיר~ז~בו
הז וצרותי
יכ
תוישוק .ל"נה ל"יד לעש דוסי הז ודימעה לתופסותב
םהירבד תכסמב ק"ב המ ורמאש
יבגד
םינייד
ינאש
בושחד טועימ
והדיד
ימכ
.וניאש
ןויכ
תערש םיניידה הלות דיב ת"ישה בותככ
יכ

ןתי
המכח .,וגו
ןויכו
רמאנש
ירחא
םיבר תוטהל רו-וב רבדה
"היש
אתעייס אימשד
בורל םיניידה
'יהיש עמשנ םהיפמ תעד הנובתו
ןווכי
יא
.תמאה
ךכיו
טועימד
והריד בושח ומכ .וניאש לבא
יב'ג יניד
תונוממ תונעטב תועיבתו
ןיבש
םדא
וריבחי
ןיא
םוש םעט רמול טועימהד
ישניא יבושח ימכ
.םניאש
ךכלו
ריפש
ךייש
רמול
ךומס
אטועימ הקזחל הוהו 'יל אגלפ אגלפו :
ז"3םעד
ץרותי
כ"ג אישוקה המל ארוסיאב לכה םירומ ןגילזאד
רתב אבור וטקנו
רקיעל רוסיאהש
ךפהנ
.רתיהל ונייהו פושמ
ןינעש
רוסיא רתיהו אוה
כ"ג רבד הלותה
ןוצרב
.ת"ישה רשאכו רוסיאה ברעתנ בורב רתיה
ךייש
רמול
הזב איק הרסא' הרותה הז רוסיאה אלא אוהשכ וניא ברועמ בורב ,רתיה לבא
ברעתנשב בורב רתיה עקפנ
ונממ רוסיאה פ"ע
ןוצר
ת"ישה ומכ הרמאש הרותה
ירחא
םיבר .תוטהל אליממו
ךפהנ
רוסיאה .רתיהל והזו ר"דע ורמאש והניעקפא
ןנבר ןישודיקל
'ינמ ז"יעש חרפנ הנממ רוסיאה לש תשא .שיא
ךיישו
רמול
הזב הפה רסאש אוה הפה .ריתהש הרותהש הרסאש רבד הז איה
.הרמאש
רשאכש רבד הז ברעתי בורב רתיה חרפנ ונממ רוסיאה :
ן"4םלד
ץרותי
כ"ג אישוקה לעש תופסותה ןירדהנסד
ורמאש
ילב
םוש םעט
אבורד אידרל
ינבז
אל בישח
יכ ךנה
.אבור
ןינעבד יניד
תונוממ אוהש
תונעט תועיבתו
ןיבש
םדא וריבחל
ןיא
הז רבד הלותה
ןוצרב
ת"ישה רמול
ןויכד
אבורד אידרל
ינבז ןכל ףא
םא הז חקולה אוה
ןמ
טועימה הטיחשלד
ינבז
דיספי רכומה .םנחב הז רבד
יאש
רשפא רמול .ךכ אברדא
ירה
הרמא
הרותה אל 'לזגת ךיאו
איצונ
ןוממ
םנחב דימ רכומה םרסמל חקולהל
ןבזש
הטיחשל ליבשב הז אצמנש בור
ישניא ינבזד
.אידרל
ךכיו
ריפש ובתכ 'סותה
ןירדהנסד
ל"צד אבורד אידרל
ינבז
אל בושח
יכ
ךנה
.אבור ה"שמו ריפש
רבוס לאומש אלד
ןנילזא
אנוממב רתב אביר לוכיו רמול הטיחשל ויתרכמ
.ךל
וא םעטמ ךומסד
אטועימ הקזהל ל"הו אגלפ אגלפו :
ץןערנ~
רוזחנ שרפל קוספה םיטפוש םירטושו
ןתת ךל
לכב ךירעש
רשא א"ה
ןתונ ךל ךיטבשל
וטפשו תא םעה טפשמ .קדצ
ןה
בור
ישרופמ
הרותה
ומיכסה
י"וריפל
פ"ע
ירפסה
תביתש
ךיטבשל
תרבוחמ הלעמל וייאכ בתכנ
םיטפוש םירטושו
ןתת ךל ךיטבשל
לכב .ךירעש רבדבו אישוקה
עורמ אל
בתכנ
ךיטבשל
ומוקמב
יוארה
ול שי בשייל .טושפב
יכ
ןעי
ושרדש ל"זח
וזיא תושרד הכלהל לע
תבית
ךיטבשל
אתיאדכ
ןירדהנסב
זט(
): םאו תבית
ךיטבשל
התיה תדמוע המוקמב היוארה הל
ירה
זא אל 'יה םוש קחוד
קוספב הזה אלו ושיגרה ל"זח תביתש
ךיטבשל
הנתיג .שורדל לבא
ןויכ
תביתש
ךיטבשל
הבתכנ קחודב אלש םוקמב היוארה הל פ"ע שוריפ טושפה ושיגרה
ל"זח הנוכה הנתינש .שורדל
ךכלו
ל"י דבלמש תושרד ל"זח הכלהל שי דוע תביתב
ךיטבשי
םעט
רתסנ
,נ0,
ירפ
פוש מיט
הרוהי
רתסנ ר"דע הצע הבוט
ןינעב
יונימ
.םיטפושה םעטו ורמא
ךיטבשל
אוה ריהיש
םירהזנ רוחבל טפושב ה~כ
'יהיש
םיאתמ ותואי .טבשה ל"ר 'יהיש ותואמ
.טבש
אל סבשמ טבשל .רחא םאש אל
ןכ
לכות חומצל הזמ העינמ בוכיעו אלש 'יהת
אתע'יט אימשד בו,ככ
יכ

ןתי
המכח' ויפמ תעד .הנובתו אלו םייתסי רברה
תויהל וטפשו תא םעה טפשמ .קדצ
ןויכ
לעש
יפ
בור
ןיא
המוד אטבמ
ןושלה
לש טבש דחא טבשל .רחא ומכו וגיצמש
ןינע
הזכ םיטפושן )ב"י רומא אנ
תלבש רמאו .תלבס דועו דבלמ
יונישה
לש אטכמ
ןושיה
שי םג תונתשה םהיגיב
תוגוכתב תוישפנ תוגהנהו .תוינפוג ז"יעש הבהאה תוימינפב תובבלה
ןיב
טפושה
טבשהו 'יהת טעמ ,ריעזמ
ןויכ ןיאש
ספושה ריכמ שיגרמו לכ
ךכ
תונוכת
תוישפנ לש םיאבה טפשהל
,ויגפל 'יהתו תאז העיגמ בוכיעו אלש לכות תויהל
םש אתעייס אימשד רכזנה בותכהב
יכ

ןתי
המכח ויפמ תעד הנובתו
םייתסיש רבדה תויהל וטפשו תא םעה טפשמ .קדצ
ךכלו
זמרמ בותכה
ןאכ
תריחבש םיטפושה 'יהת .ךיטבשל רמולכ טפושהש 'יהי םיאתמ טבשהל ז"יע
'יהיש ותואמ .טבשה
ןכו
ונינמ1ב
ךירצ
תויהל תוריחבה
ןפואב
,הזכ
ידרפס
םידרפסל
יזנכשאו
םיזנכשאל :
הזנבד
ימאנש
תיצמ
יינימ
םיספלשה
זישיב
ייהי
זתת"
"די שי דיע ומי
.יודג
תונמתהש טפושה 'יהת םכסהב לכ
.להקה וליאכ
לכ םירחובה םה
שיאכ דחא
ילב
תקולחמ
יקוליחו
תועיד רוריפו .תובבל קרו זא רשאכ ויהי
יתש
הלא .ודחי תודחא להקב .םירחובה טפושהשו רחבנה 'יהי םיאתמ להקהל
.םירחובה, ליבשב
יתש
הלא תוצע תובוסה הבתכ הרותה
ןתוא
'ג תובית
ןושלב
דיחי
ןתת" ךל
"ךיטבשל עידוהל ונל
ןפואבש
הז 'יהת אתעייס אימשד רכזנכ
בותכהב
יכ

ןתי המכה
ויפמ תעד .הנובתו םייתסיו רבדה
'יהיש וטפשו
תא םעה טפשמ .קדצ 1"יעו םייקתי ונב בותכה
ןעמל
היחת תשריו תא
.ץראה
ושרדו ל"זח
יאדכש
אוה
יונמ
םיניידה םירשכה תויחהל תא לארשי
ןבישוהלו
לע .םתמדא הרהמב ונימיב
ןמא
:
ק~דנ).
קדצ ףדרת
.'וגו
ךירצ ןיבהל ןושלה
לופכ פ"ב .קדצ םגו
ןיא
קדקודמ
'
הרואכל
ןושלה .ףדרת תועמשמש הפידר איה וחצגל ועינכהל .וליפשהלו
ל"ליהו שורדת וא שקבת וא .השעת ל"יו ךרדב
זמר פ"ע ורמאש ל"זח
ןיא
יובר
רחא
יובר
אלא .טעמל המלשו
ך?מה
רמא לא
יהת
קידצ הברה 'וגו המל
.םמושת והזו קדצ קרצ .ףדרת םא הארת לעב קידצ הברה
ןמיס ןיאש
וכות
.ורבכ
ןכל ףררת
ותוא ליפשתו ודובכ
ידכ
ךאנשיש
אלו אבי עעורתהל
ךמע
ץורפל'
תא .ךישעמ והזו רמואש
ןעמל
היהת תשריו תא .ץראה
יכ
שיא הזכ
אוהש קידצ הברה וכרד תיחשהל ותויח
י"ע
.םיפוגיס דועו וכרד אלש קוסעל
תדובעב
ץראה
השירחב העירזו קר תבשל תירעמב דבדמבש
וא רעיבש
ךרדכ
תכ םייסיאה .םיעודיה דגנכו
יתש
הלא םיכדד םיערה רמאי
ןעמל
היחת ךרדכ
םלועה אלו תיחשת תויח .ךפוג םגו
ןעמל
תשריו תא .ץראה ל"ר קוסעל תדובעב
ץדאה
אלו תבשל .והותכ
ירבדכ
המלש ךלמה
המי םמושת :
אינוג-
ךברקמ ךיחאמ
ינומכ
םיקי ךל
א"ה .,וגו דועו רמאנ רמאיו 'ה
ילא
,וגו
איבנ םיקא םהל ברקמ םהיחא
ךומכ
.'וגו שי תושקהל לע
ןושלה
ינומכ
ירמ
םיטפוש
הררקי
ןמ 131
ינומכ,
.ךומכו אלה אל
ךכ
'יה ומכ רמאנש
ועמש
אנ
ירבד
םא
'יהי סכאיבנ
ןוגו
הארמב
וילא
עדותא םולחב רבדא .וב אל
ןכ
ידבע
השמ 'וגו הפ לא הפ
רברא וב הארמו אלו תודיחב .'וגו דועו רמאנ אלו םק איבנ דוע השמכ .'וגו
שיו בשייל ןיגש
הז בסומ לע תוגרדמ תורתסנה קר לע הלגנה .םטרופמהו
לעו הז רמאי
ינומכ
.ךומכו ל"ר
'יהיש הלגנ םסרופמו עודיו לכל אוהש דלונ
ןמ
בא םאו ךרדכ
לב .ץראה ומכ רמאנש הרותב תדלות השמ ראב כטיה
יולג
עודיו לכל :
ל4שאעהי4-4-
-י4
צת א
ךשנער
יתא
האמ
ףסכ
'וגו ולו היהת השאל אל לכוי החלשמ לכ .וימי
ןמקלו
תשרפב סגוא רמאנ ולו 'יהת השאל 'וגו
אל לכוי החלש לכ .וימי
ןה
ןמז
בר
יתדמע
לע קודקד הזה
ינפמ
המ איצומב םש ער רמאנ אל לכוי
.החלשל סנואבו רמאנ אל לכוי החלש
ילב
.ד"מל אלו
יתאצמ ץרית לע .הז
ןיאר
רמול לכהש דחא
ירהש
אבומ םיקסופב קוליח לודג
ןיב
החלשל
ןיבו
החלש
ןינעל
םאש ורתה איצומב םש ער אלש שרגל קוספמ אל לכוי החלש
וניא .הקול
יכ
קוספ הז רמאנ .סנואב
ןכו
םא ורתה סנואב אלש שרגל קוספמ
אל לכוי החלשל וניא .םולכ
ירה
שיש הזב קודקד .לודג
ךירצו ןיבהל
םעט רבדה :
הנהד
יייא
יניע
ד"סב שיש תואהב ד"מל זמר לודג אנידל תמאבש הנתשנ
הזב
ןידה
סנואב איצומבמ םש .ער הנהד
ןייעמה
תחנמב
ךוניח
הוצמ
ד"נקת
ןינעב
איצומ םש ער הרמאש הרות אלו
יכוי
החלשל הארי בתכש םש
.ל"וו הנהו םסרפתנ תישוק םינורחאה
ךיאה
הרוג הרית איצומב םש ער ול היהת
השאל .'וגו אה ל"ייק אצמנ הב רבד המיז וא
יבייחמ
ןיואל
,וכו
ביוחמ .השרגל
ולד
'יהת השאל ונייה השאב 'יוארה .ול
ןיאו
השע החוד ת"לה
ןויכ יאד
הרמא אל אניעב
,וכו
ראובמכ ם"במרב ג"פב 'להמ הרענ הלותבו הכלה 'ה
ןפואד
תואצוה ר"ש אוה רמואש
יתלעב
אלו
יתאצמ
הל םילותב עדונו
יל
התנזש
יתחת
'וכו ולאו
ןה
ידע
.'וכו הכלהבו א"י בתכ םא רמא אל היתאצמ
הכותב אלו רמא התנזש ויתחת
ףכו
רוטפ פ"כע
ןה עדויש התנזש ויתחת
ןה
תמהמ אלש אצמ
הל םילותב וליפא אלב םידעה איבמש לכמ םוקמ תשאב
ןהכ
הרומא .ול וא השדיקב תוחפ תבמ 'ג םינש םויו דחא ראובמכ איגוסב תובותכד
ףד .'ט כ"א ומזוהב
םידעה
יהנ
ןיקולד
ותוא
םלשמו סנק לבא
ךיאה
'יהת ול
השאל אה איווש הישפנא הכיתח ארוסיאד עודיכ ותאדוהו רתוי האממ םידע
כ"א
ךיאה 'יהת ול השאל .'וכו
ןיועי
םש
ךיראהש
הברה .הזב
ףוסבלו כתכ םש
ץרתי
אישוק וז .ל"זו רשפא בשייל תחכשמד הל 'יהיש
רתומ הב פ"ע
ירבד
ל"מה ט"פ הממ בתכש איוושב הישפנא א"דח וליפא דגנכ
םידע ותאדוהד רתוי האממ .םידע ונייה אקוד רמועב .ורובידב לבא םא רזוח
132
ירפ
אצה
הרוהי
וב לוני רו~חי אלב אלתמא
ןויכ
םידעד ןישיחכמ
ותוא .ש"ע כ"א תחכשמ 7וי
תרתומש ול
ןוגכ
רזחש הדוהו רקשש .רבדה סגו
ידע
באה םיעייסמ
רירכדל
.'ו:ו נ"הכבו רזחש וב תרתומ ול .'וכו והזו הבתכש הרותה ולו 'יהת .השאל
השאב 'יוארה ול ג"הכב רזוחש וירגדב זא שי הוצמ וילע
ןיפוכו
.ותוא לבא
דמוע וירבדב
ירה
וז הניא 'יואר ול רוסאד הב םעטמ איושד
'ישפנל הכיתח
.ארוס'אד ןיאו ןאכ
הוצמ אלא ביוחמש השרגל פ"צא בייחנש .סנקב
ירהש
סנקה
וניא
יולת
הוצמב ולד
ההת
קר וז .הוצמ
.נפב
המצע
,,וכו
ם'יסמו םש הזש
תמאב
ץרית
בוט תישוקל םינורחאה ושיערהש םלוע אישוקב .וז רשפאו םוקמ
וחינה
יל
םינורחאה .ל"ז כ"ע וירבד :
לנ:ד יתעד
ז"פעש שי בשייל ארקמה
יבגד
איצומ םש .ער ולו 'יהת השאל אל לכוי
החלשל
יכ
.וימי הזו םעטה בתכנש החלשל ד"מלב זמרל שיש שורדל ארקמ
הז
ירתב
.ינווג םימעפלש רשאכ הרוסא וילע םעטמ איוושד
'ישפנא א"דח
י"ע
דמועש
ורובידב וניאו רזוח .וב זא שרדנ ארקמה קספהב .עצמאג
ךכו
.ותועמשמ
ולו 'יהז"
;ושאל
אל .לכוי
ןויכ
הרוסאש .וילע קר החלשל לכ .וימי
אוהש ביוחמ .השרגל םימעפלו רשאכ הניא הרוסא וילע
ןפואב
רזוחש .וירבדב
זא שי
ןאכ
הוצמ ביוחמש תבשל .המע 'יהיו שרדנ הז ארקמה
ילב
קספה רחא
אל לכוי קר רוביחב .דחא תועמשמו ארקמה טושפב ולו 'יהת השאל אל
~לכוי
החלשל
יכ
.וימי ה~ו
ךייש
קר איצומב םש .ער לבא םנואב אלד ךייש
איוש
,ישפנא
א"דח בתכנ אל לכוי החלש
ןויכ
תועמשמש ארקמה אוה רימת
רוביחב .דווא הזו
ץרית
בוט הפיו לכואו רמול ה"ב םוקמש וחינה
יל
'וכו :
2ב2כט,ו
ותמלשב
ךכרבו ךלו
'יהת הקדצ
ינפל
.א"ה
ןיא
קדקודמ
לכ
ךכ ןושלה
לש
ךלו ינפלו
פ"ע .טושפ ל"יו ר"דע זמר
ןויכמה
פ"ע עודיה 'םשהש
ה"קדצ
ןמר לע הניכשה השודקה איהשכ תניחבב .םימחר והזו רמואש
ךלו
'יהת
.הקדצ הניכשהש השודקה 'יהת
ךל
םש
ינפל
.א"ה םשש איה ץילמת ךל
ךחבוטל
ומייקתיש תוכרבה לש בכשו ותמלשב :
ק72ךך]ן7ד
ותמבי הרעשה לא םינק~ה .'וגו השגנו ותמבי וילא
יניעל
םינקזה הצלחו
ולענ לעמ
ולגר .'וגו שי קדקדל ותמביש ארתב ארק אריתי .אוה 'יהש
יד
רמול השגנו וילא ,'וגו ל"יו הזב הנהד תכסמב םירדנ בע( ):
אבומ
לאתגולפ
יאנתד
'ר הישאי 'רו
ןתנוי
םא לעבה לוכי תושעל חילש רפהל
ירדנ
.ותשא 'רו
'ישאי רימחמ
ןיאד
לעבה לוכי תושעל חילש םושמ ביתכד השיא ונמיקי השיאו
.ונרפי עמשמ אקוד אוה ומצע אלו .וחילש
וקספו
ף"ירה
ם"במרהו ג"יפב
תונלהמ םירדנ 'רכ
.הישאי ג"עאו ל"יקד אמלעב וחולש לש םדא .ותומכ ינאש
אכה םושמ תריזגד בותכה אוה ביתכד
ירת
ינמיז
.השיא השיא ונמיקי השיאו
.ונרפי עמשמ אקוד השיא אלו חילשה :
ז"4מלו
שי חיכוהי
יאממ
ליפכהד ארק רמול ותמבי .ותמבי
ירהש
ארקב
:השגנוד
ותמבי וילא ףגו
ךה
ותמבי ארק אריתי .אוה 'יהש
יד
רמול השגנו רילא
יניעל
.םינק~ה
ךכל
ל"י םג ןאכ
הזבד
ילג
ארק אלד
ינהמ
חילש תצילחב .לענה
תועמשמב בותכה השגנו ותמבי 'וגו הצלחו .ולענ ותמבי אקוד אלו .החילש
.
ןיאד
ארבס קלהל
ןיב
םא לפכנ דחב ארק אקוד וא לפכנש קוספב .רחא
ירהש
ירמ
אצת
הררהי
-
ןמ 133
ירהו
וניצמ
ןיעכ
הז םישדקב המכב
יתכוד ןנירמאד הנש בותכה וילע בכעל
ףא
לפכנש קוספב .רחא אתיאדכ אמויב א"נ(
): לוכי אל איבי םאו איבה .רשכ
ל"ת בוש רשא .ול הנש בותכה וילע .בכעל
י"שריפו
אתלתד
יארק יביתכ
.ש"ועי
ןכו
תוחנמב טי( ): בר רבס אה
ימנ ינת
היב ארק ביתכד ברקיו תא החנמה
אלמיו' ופכ .הנממ
ירהו
םש כ"ג קוספ .רחא תאזו אתלימ ארבתסמד םאד
ןניטקנ
לפכש
ןינעה
אב אשרדל אבוכיעלד
ןיא
מ"נ םא לפכנ ותואב קוספ וא
קוספב רחא :
1כגהל
תכסמבד אמוי גי( ):
ןנישרד ארמגב ותמבי ותמבי .הביר תוברל
יתש
תומבי תואבה תיבמ .דחא לבא אלה אתלת ותמבי .יביתכ םאו אל
זפחי
שיאה' תחק~ תא .ותמבי התלעו ותמבי .הרעשה כ"תא ביתכ השגנו ותמבי וילא
יני1ל'
םינקזה הצלחו ולענ לעמ .ולגר הזו
ןבומ
ותמביד אמק .היפוגל ארמגבו
אמויד שרוד ותמבי .ינשה ראשנו דוע ותמבי
ישילשה יבג
תצילח לענה אוהש
.רתוימ
יאדובו
הזבד
ילג
ארק אבוכיעל ותמבי אקוד תצילחל לענה אלו
.החילש
אלז ערג
ךה
ארק השיאמ ונמיקי השיאו ונרפי
ןנישרדד
השיא אקוד אלו
.וחילש
ןכו ןאכ
השגנו ותמבי וילא
יניעל
םינקזה הצלחו ולענ לעמ .ולגר ותמבי אקוד
אלי .החילש רבדהו טושפ
.רוסיאל
ןה
ורבע
ךרעב
םיפלא הנש
ןמזמ ילעב
.דומלתה ךשמבו
הז
ןמזה
ויה
יארומא
ןנברו יארובס
םינואגהו ורבחש המכ המכו .םירפס אלו התלע לע םתעד
ריתהל .תאזכ התעו םישדח בורקמ ואב
ילעב
םינרק םיחגנמ הנופצ הבגנו םילופלפב
םיכורא( םא ריתהל הצילח
י"ע
חילש וא .אל שיו םלישמהל הלאל םיפוצה תרפופשב
תלדגמ' חכ היארה תוארל .קוחרמל המו חנומש
ינפל
םהילגר
ןיא .םיאור
םהומכו. ולא םילפלפמה איבהל קהרממ המחל לש הרות אלו
יקייד יארק יוארכ
1
ן - -
-
בת
א
תאבר.
לא
ןהכה רשא 'יהי םימיב םהה תרמאו וילא .'וגו
ישרופמ
הרותה וקדקד
ןיבהל
םעטה לש םימיב .םהה
י"שריפו
ןיא ךל
אלא
ןהכ ךימיבש
ומכ
.אוהש בתכו ז"ע
ן"במרה
ל"ז אלו
יתוניבה
'וכו לבא תברקהב םירוכבה
ימל
םאיכי םא אל לא
ןהכה
רשא 'יהי .וימיכ .ל"כע
ל"יו
י"שרש
זמרמ
ןאכ
לע
ןינע
תאבה םירוכב דיתעש תויהל
ןמזב
.תולגה
והזו' ר"דע אתיאש תכסמב תובותכ הק(
):
בר
ןנע
יתייא
'יל
יאה
ארבג אתנכ
ינדליגד יבד יליג
.'וכו
ילובק
לבקל רמ אלד
ןענמל
רמ
יבורקאמ
.םירוכב
אינתד שיאו אב לעכמ
;ושילש
אביו שיאל םיהלאה םחל םירוכב .'וגו
יכו
עשילא לכוא םירוכב .הוה אלא רמול
ךל
לכ איכמה ןרוד ח"תל וליאכ
בירקמ .םירוכב
הנהו הז עורי
רקיעש סחי ןהכה
'יה ליבשב ורוי
ךיטפשמ
בקעיל
ךתרותו
.לארשיל
ןמזבו
תולגה
ןיאש
קסעה לש ורוי
ךיטפשמ
בקעיל דמוע
יביכ.
.םינהכה
יכ
םא
ידיב ידומלתה
םימכח
ינרבדמ
.אמעד
ירה
םה לארשי
םוקמב
134
ייפ
אבת
הרוהי
םוקמב .ןהכ ומכ אכומש השעמה ארמגכ לצא כר .ןנע םיטפושבו לצא
,'עשילא
לעו
ןינע
תאבה םירוכב הוה הלוע הפי .י"שריפ .ןיא
ךל
אלא
ןהכ ךימיבש
ומכ
.אוהש לאו קדקדת
ילוא
ןיא
הז
ומכ
עשילא איבנה וא ומכ בר .ןנע הורסו
הזב תנולת
ן"במרה
לע
י"שר
:
ימ4ךא
דבא
יבא
דריו המירצמ .'וגו
ישרופמ
הרותה וקדקד
ןאכ
ארקמש .הז
וניא לע
יפ
קודקד
ןושל
.שדוקה
יכ
תלמ דבוא וניא לעופ .אצוי ע"בארה
ונרופסהו ושריפ תימש דבוא תרבוחמ
ימראל
בסומו לע .בקעי ומעטו בקעיש
יבא
'יה
ןמז
המ
ימרא
.דבוא רמולכ
ינע ילב
ןוממ ילבו
תיב .בשומ תליחמבו
םדובכ הז קחוד אורקל בקעיל וניבא סשב .ימרא דועו אלהש דוקנ םימעטה דגנתמ
שוריפל .הז
יכ
ימרא
דוקנ םעטב .קיספמ דבואו
יבא
רבוחמ לע
יפ
דוקנ
.םימעטה
יפלו
םשוריפ ךירצ
תויהל
ימרא
רבוחמ םע דבוא
י"ע
םימעט םירבחמה נ
הארני יי
שיפ' מיאש איה
73ל
.ימראה תלמו דבוא תרבוחמ
יבאל
וניאו
לעופ .אצוי אלא אוהש ר"דע בותכה
יתייה ילככ
.דבוא
יתיעת
.השכ
.דבוא ונת רכש .דבואל
ונינעו אוה
ןבלש
ימראה
םרג תויהל דבוא .יבא ל"ר
בקעיש
יבא
'יה העות השכ דבוא אלו עדי תושל תוצע .ושפנב תבסו רבדה היה
המ
ףילחהש ןבל
ימראה
האל תחת .לחר תאזש התיה הבס הנושארה לעש
הדי דרי בקעי .םירצמל
ינפמ
הוש ףוליחה
םרג
'יהתש האל .האונש ותבהאשו
לחדל לדגתת .רתוי
'יהתשו לחר .הרקע דלתשו לחר תא
ףסוי ףוסבל
ותויהל
ןב
םינוקז בוהא רתויב .בקעיל
ויחאשו ואנשי ותוא רובעב הז דע רהורכמש
.םירצמל
ךכו
לשלתשנ רבדה הבס רחא הבס תורשוקמ וז וזב ומכ תלשלש דע
'יהש חרכומ םג בקעי תדרל .המירצמ
ילולו
ףילחהש ןבל
ימראה
תא האל תחת
לחר אל 'יה םוקמ לכל
ןתוא
.תובסה
יכ
אלה לחר הדבלב התיה תלוכיב תדלל
ב"י .םיטבש
ןעיו
יכ
השעמ ןבל
ימראה
אוה
ןינע
אל הפי םגו אוה רבד עודי
.לכל
ןכל
רביד בותכה
ךרדב
הרצק
ימרא
דבוא
יבא
ומכ ,הוימרב והומכו רבעב
ןדריה
רבדמב הברעב לומ
ףוס
,וגו
:
ךדו ךרימאה
םויה תויהל ול סע~ הלגס
,וגו
רמשלו לכ .ויתוצמ
ךירצ ןיבהל
לפכ
ןושלה
רמשלו לכ .ויתוצמ
ירהש
רמא תאז קוספב
.םדוקה תא 'ה
תרמאה םויה
'וגו תכלל ויכרדב רמשלו ויקח ויתוצמו ויטפשמו .,וגו דועו השק
אלהש ארקמ הז רבדמ תודא .ת"ישה 'הו
ךרימאה
םויה
'וגו רשאכ רבד
.ךל
ירה
ךרימאה
רבדו
ךל ןה
יתש
תוליעפ לש .ת"ישה כ"חאו רמוא דוע תלועפ
.ת"ישה ךתתלו ןוילע
לע לכ .םיוגה המלו קיספמ עצמאב םע הלועפ לש לארשי
רמשלו לכ ויתוצמ המ רמאש ארקמב .םדוקה םג ךירצ ןיבהל
תוכייש תוארקמ
ולאה רחא תשרפ םירוכב .רשעמו
ל"יו םגש המ רמואש רמשלו לכ
ויתוצמ בסומ לע .ת"ישה ומעטו םגש
ת"ישה רמשי לכ ויתוצמ רשא הוצ לארשיל .רומשל והזו ר"דע
ורמאש ל"וח
ה"בקהש םייקמ תוצמה תובותכה .הרותב ןאכמו
דמלנ ומכש לארשיש םיהינמ
ןיליפח ןכ
םג ה"בקה חינמ .ןיליפת ומכ אבומש תכסמב תוכרב ).ו(
ר"א
ןחצי
ןיינמ
ה"בקהש חינמ .ןיליפת רמאנש עבשנ
'ה ונימיב עורזבו .וווע
ונימיב וז
הרות 'וכו עורובו
וווע ולא
ןיליפת
.,וכו
ינה
ןיליפת
יראמד
אמלע המ נניתכ
.והב
ימו
ךמעכ
לארשי
יוג
דחא .ץ-,אב
ימו
חבתשמ ה"בוק
והייחבשב
ילארשיד
ןיא
ירפ
אבה
הרוהי חמ
135
.ןיא ביתכד תא 'ה תרמאה םויה 'וגו 'הו
ךרימאה
םויה .'וגו רמא םהל
,ה"בקה
לארשיל םתא
ינותישע
הביטח תחא ם(ועב רמאנש עמש לארשי 'וגו 'ה ..דחא
ינאו
השעא םכתא הביטח תחא .םלוויב רמאנש
ימו
ךמעכ
לארשי
יוג
דחא
.ץראב .כ"ע
ךכלו
הבתכנ השרפ הנטק וז רחא תוצמ םירוכב רשעמו .רמול
יכ
ומכ ת"ישהש סייקמ תוצמ
ןיליפת
ומכ לארשיש .םימייקמ ןכ
םג ומכ לארשיש
םימייקמ תוצמ םירוכב
רשעמו םייקי םג ת"ישה תוצמ םירוכב רשעמו ומעב
לארשי וארקנש .תישאר בותככ שדוק לארשי 'הל תישאר
ותאובת .'וגו
והזו רמואש 'הו ךרימאה
םויה תויהל ול םעל הלוגס 'וגו רמשלו לכ
.ויתוצמ ל"ר ז"יעש לארשיש ורמשי ויקח ויתוצמו ויטפשמו ומכ רכזנש קוספב
םדוקה
ומייקיו תוצמ םירוכב .רשגמו
ןכ
םג ת"ישה רמשי לכ ויתוצמ םייקל
תוצמ
ןיליפח
תיצמו םירוכב רשעמו ומעכ לארשי םיארקנש תישאר ותאוכת
םלטנל םאשנלו ,םרטעלו ומכ רמואש כ"חא
ךתתלו ןוילע
לע לכ םיוגה רשא השע
.,וגו םייסמו ךתויהיו
םע שודק א"הל רשאכ .רבד והזו בותככ שדוק לארשי
'הל תישאר .ותאובת ז"יעו לארשיש ויהי םיבשחנ לצא ת"ישה תגרדמב שדוק
םעו .שודק 'יהי לכ וילכוא ומשאי הער אבת .םהילע
יכ
'יהי
םהל
ןידה
לש
לעומ .שדקהב ודחפיו ערהל םעי לארשי :
וא:בי רייע
לכ תוכרבה הלאה ךגישהו
יכ
עמשת לוקב .א"ה
ךירצ ןןיבהל
הזיאל
ןינע
ליפכי וירבד רמול דוע םעפה
יכ
עמשת לוקב .א"ה אלה
השרפ וז תלחתמ קוספב םדוקה היהו םא עמש עמשת לוקב א"ה רמשל
.תושעל
.,וגו לעו
יאנת
הז ובוסי לכ תוכרבה תורומאה .השרפב כ"א המל רזוח רמואו
.
ןאכ
יכ
עמשת לוקב .א"ה
ךכש
הז הארנ רותי .ןושל
ל"יו םגש תאז אוה ללכב .הכרבה
יכ
עודי המ רמאנש
ןמשיו ןורושי
.טעביו
ירה
ז"יעש אבש םדאל עפש לכ בוט אוה ששחב ארומבו אלש לקלקתי
תויהל ללכב
ןמשיו ןורושי
.טעביו לעו הז רמאי היהו םא עמש עמשת לוקב
א"ה .'וגו ליבשבו
ךישעמ
םיבוטה לש רמשל תושעלו תא לכ ויתוצמ הכזת
'יהיש ואבו
ךילע
ךכ
תוכרבה .הלאה רשאכו 'יהי ךכ
חיטבמ רמואו ךוגישהו
יכ
עמשת לוקב .א"ה רמולכ אל
יד
אלש לקלקתת אובל תויהל ללכב ןמשיו
ןורושי
.טעביו
יכ
םא אברדא תוכרבהש דוע ונתי
ךב
הגשה תוקשהו רתוי
יכ
.עמשת ל"ר רשא עמשת לוקב .א"ה
ינניא
רכוז רוריבב קר הכודמכ
יל
יתעמשש
ךכ
וא
ןיעכ
הז
יתודליב
הפמ שודק
ןוילע
ר"ומודא ל"ירהומ רגיא
ןילבולמ
ל"קוצז ע.יז א"יכעו :
ןרי4ןש~ש7
םיאלןהנ
ףע
ההכדהה אצמנש רהרזב שרח השרפ
.אבה
קתענו
הלמ הלמב
ןמ ןושל
תימראה
ןושלל
.שרוקה
יבר
ןועמש ןב
יאהוי
ו'ה
חרבי דבדמל דול
ינפמן
תרזג תוכלמה
ןעודיה
םע
,
יבר
רזעלא ונב ורתתסהו םש הרעמב .תחא השענ
'םהל
סנ אציו םרובע ץע ןיבורח ןיעמו
.םימ ולכא
ןתואמ ןיבורח
ותשו
ןתואמ
.םימ
שרדמבן תלהק איבמ ויהש סייכוא
ןיבורח
ןסירמתו היהו והילא איבנה ל"ז
.אב
םהילא לכב םוי
ינש
םימעפ דמלו םהמע שיאו אל עדי .םהמ
םיי
13"
ירמ
אכה
הדוהי
םוי רחא ויהשכ םימכחה םיבשוי תיבב שרדמה
ויה םילאוש .םירמואו
תוללק תרותבש םינהכ םה דגנכ תולגה רחאש ןברוח
תיב .ןושאר תוללקו
הנשמבש הרות דגנכ
ןברוח
תיב
ינשה
תולגו .ןורחאה תוללקב כ"ותבש שי
םהב תוחטבה תוביבחו ה"כקה .לארשיל רמאנש
יתרכזו
תא
יתירב
בקעי .'וגו
רמאנו
ףאו
םג תאז םתויהב ץראב
םהיכיוא אל םיתסאמ .'וגו תוללקבו הנשמכש
הרות
ןיא
םהב החטבה
ןיאו ןהב
המחנ ללכ ומכ שיש תוללקב ,תונושארה אלו
ואצמ הבושת לע הלאש .וז םק
יבר
הדוהי
ןב
יאעלא
.רמאו לבח לע
ןורסח ןב
יאחוי
ןיאו
ימ
עדויש .ונממ םאו שי
ימ
עדויש ןיא
ול תושר תולגל ותוא
:
מכעפ
תהא האר
יבר ימוי
ר"ב הרוהי רקבב הברה תופוע תוחרופ הנויו תחא
תכלהמ .והירחא םק לע וילגר .רמאו הנוי .הנוי תנמאנ תא דוע
ימימ
.לוגמה םעו שורקה ראותמ .ךב
ךל
הפי
ךלו
.האנ
יכל ישעו יל
תוחילש תחא
ןבל
יאחוי
םוקמב אוהש .םש הרזח הנויה 'ינפ
וילא הבציתהו .וינפל בתכ
אקתפ תחא רמאו המ .רמאש םקתו הנויה החקלו אקתפה היפב הפעו לצא
יבר
ןועמש
החינהו אקתפה
ףנכב
.ודגב היה טיבמ
יבר
ןועמש
התואב אקתפה הכבו
אוו
יברו
רזעלא ונב .רמאו הכוב
ינא
לע
יתדירפ
ןמ
.איירבחה הכובו
ינא
לע
םירבד הלאה אל~, ולגתנ .םהל המו ושעי תורוד םינורחאה רשאכ ונייעי
ןינעב
.הז
ךותב ךכ_
או והילא .ל"ז האר םתוא .םיכוב רמא םהל
ןה
תוחילשל
תרחא(
יתייה
ןמוזמ
.וישכע
ינחלשו
ה"בקה
ךכשל
.ךיתועמד
יוא
.יבר
יוא
.יבר
אל 'יה ךהצנ
וישכע תולגל םיקידצהל םירבד .הלאה
ןכא ךכ
רמא .ה"בקה
תוללקב תונושארה
ךזי
ב"ל .תוארקמ םהו דגנכ ב"ל תוביתנ .הרותה תוללקב
תונורחאה שי
ןהב
גינ תוארקמ דגנכ ג"נ תוישרפה לש
יכרד
.הרותה תולגב
ןושארה.
רחאל ןברוח
תיב
ןושארה
ינפמ
לארשיורבעש לע
ןתוא
תוביתנ תוזינג
ןהש'
.תורתסנ הלגתנו םתואטח הלגתנ םצק הלגתנו תומחנ תוחטכהו תובוט .םהל
לבא תולגב
ןורחאה
רחאל
ןברוח
תיב
ינשה
יפל
ורבעש לארשי לע ג"נ תוישרפ
הרותה
ןהש
םיכרד .תולגנה אלו הלגתנ
.םתואטח
םתסצ םג םצק אלו
בתכנ
תוללקהב תוחטבה תומחנו :
םאנר~כ
יגע
םהינפי חיי דחא
יפה2'
םד היעי

יה
יגיגהיתי יש
שא
יאשני
יבר
ןועמש
.ודבל הכג דוע דע לפנש הנישב לצא חתפ .הרעמה אביו
והילא םעפ תינש והריעיו רמאיו' .ול םוק
יבר
ןועמש
ררועתהו .ךתנישמ
ירשא
ךקלה
ה"בקהש
ץפח
.ךדובכב התאו ער לכש תוחטבה תומחנו לש לארשי
ילאב
תוללקה .תוזמרנ אצ הארו ךלמ
בהואש תא .ונב פ"עא וללקמש והכמו תבהא
ויעמ .וילע רשאכו הארמ זגור קזח זא שי וב תונמחר .וילע
ךכ
ה"בקה פ"עא
ללקמש לארשיל
מ"מ וירבד םימחרב םה .םיארנ הלגנב םה
.תוללק
רתסנבו שי
ןהג
הברה .תובוט ולאו תוללקה. םימחרב ורמאנ המ אלש היה ךכ
תוללקב
תונושארה
ןלכש ןידב
קזה .ויה ולאכ תוללקה שי
ןיד
םע .םימחר ומכ בא
בהואש תא ונב העוצרו. רשא הב הכמ זחוא .ודיב השוע המיהנ הבר לוקב
.לודג תואכההו
ןה
תונטק םימחרב :
השקל
יכמ
יי"
תוללקה אוה המ רמאנש םג לכ
ילח
לכו הכמ רשא אל בותכ
ן
רפסג הרותה תאזה םלעי 'ה
ךילע
דע .ךדמשה
ירה
ןאכ
איה החטבה
כ:זמ
ירמ
אבת
הדוהי מט
137
באט לע ונב הבהאב .הבר ולעי
ךילע ןיא
ביתכ
ןאכ
קר .םלעי רמולכ שבכי
ריתסיו' םתוא םוהתב לש םמוקמ אלש ואצי .הצוחה ויהיו םישבכנ םירתסנו
םוהתב .םהלש המו רמאנש רע .ךרמשה אלה הז רבר אלש לכוי תויהל סלועל
ימלועלו
ןמימלוע
ירהש
ה"בקה,עבשנ אלש רימשי תא םע לארשי םלועל
ימלועלו
םימלוע םנורכזשו היהי םייק .רימת בותככ
יכ
רשאכ םימשה םישרחה
'וגו םירמוע
ינפל
םואנ 'ה
ןכ
רמעי םכערז .םכמשו רמאנו הכ רמא 'ה םא ורמי
םימש הלעמלמ 'וגו םג
ינא
סאמא לכב ערז לארשי לע לכ רשא ושע םואנ .'ה
ןויכו
עבשנש םלועלש אל רימשי תא םע לארשי אצמנ המב רמאנש רע
ךרמשה
ןמזהש
ויהיש לכ
ילח
לכו הכמ םימלענ םירתסנו אלש ואצי הצוחה ערהל
.לארשיל. אוה רע ותוא
ןמזה
רימשיש תא לארשי ןמ
.םלועה המ אלש 'יהי
ךכ
םלועל
ימלועלו
םימלוע :
הומה
לש תיללקה ולאה םויסהו םהלש .אוה
ךבישהו
'ה םירצמ תוינאב
ךרדב
רשא
יתרמא
ךל
אל
ףיסות
רוע התוארל םתרכמתהו םש ךיביואל
םירבעל
תוחפשלו,
ןיאו"
.הנוק םג ןאכ
שי תוחטבה תומחנו ריתעש ה"בקה תושעל
לארשיל
ףוסב
.םימיה
ךבישהו
'ה .םירצמ תאז איה התטבה רוזתיש ה"בקה תושעל
יארשיל
תותוא םיתפומו ומכ השעש םהל םירצמב .םינפלמ ומכ רמאנש
ימיכ
ךתאצ
ץראמ'
םירצמ ונארא .תואלפנ
המו רמאנש .תוינאב שי רמול
ןאכ
ומכ תרמאש שוררל וליאכ בתכנ
.תוינענ הלכתש הטורפ ןמ
.סיכה לבא םיריתע לכ ע"הוא אובל םחלהל םע
לארשי תוינאב .םיב ובשחיו רימשהל תא םע לארשי
ןמ
.םלועה םלוכו ועבטי
ךותב
םיה ומכ השעש ה"בקה םירצמהל .םינפלמ םשו 'יהת התמש .הלודג ביתכ
ןאכ
.תוינאג ביתכו םש םירשכו תוינאב םתנר 'יעשי( )ג"מ המ ןלהל
הנר
ףא ןאכ
.הנר
המו רמאנש
ךררב
רשא
יתרמא
ךל
אל ףיסות
רוע .התוארל אוה
יכ
ןמל
םויו ארבנש םלועה אל הארה ה"בקה ותרובג םלועב אלו 'יה תע
ןוצר
ומכ
ךרדב
.אוהה לעו הז רמאנ
יכ
ומכ םתיארש םש םפוס לש .םירצמ
ןכ
ותואב
ךרדה
זפואבו
אוהה אוה ריתע תושעל רוע
ייבשב
םע .יארשי
ירהש
ףוסבל
ופסאתי ע"הוא לכמ
יררצ
םלועה םחלהל םע .לארשי זאו ובשחי לארשי
ורחפיו
ורבאיש
ןמ
םלועה ויהיו םירכמנ םהיביואל םירבעל .תוחפשלו והז רמאנש
םתרכמתהו םש
ךיביואל
.'וגו םתרכמנו אל בותכ קר
.םתרכמתהו רמולכ םתא
ורחפת ובשחתו
ךכ
םכבבלב םתאש
ויהת .םירכמנ לבא אל
ןכ
.'יהי
ירהש
ןיאו
הנוק .ביתכ
יכ
ןיא
ימ
לכויש טולשל לע םע .לארשי לכ הז 'יהי
ףוסב
.םימיה
םימותס םימותחו .םירברה לכהו הלות הבושתב ומכ רמאנש םתרמשו תא
ירבר
תירבה תאזה 'וגו
ןעמל
וליכשת תא לכ רשא .ןושעת
ימ
שיש ול בל
ןיבהל
לכתסי עריו בושל
ונוברל :
רמכא
וי
יבר
ןועמש
הזיאב םוקמ ומרנ תלואג לארשי תוללקב
.ולאה
ל"א והילא
ל"ז לכתסת
ןייעתו
הללקהב רתויה השק
ןלכמ
םשו .ונאצמת לכתסיו
שפחיו
יבר
ןועמש
אצמיו הללק רתויה השק איה המ
.רמאנש ויהו
ךייח םיולת
ךל רגנמ תרתפו הליל םמויל אלו
ןימאת
.ךייחב פ"עאו םיערויש םירבחה
ןמז
ןתוא
םייחה םיולת ונינפל םהו םיקפוסמ
ךכו
אוה .רקיעה םירברהו םיתימא
:
בתכ
138
ףרמ
אבה
הדוהי
בתכ יבי זיעמש
אקתפ תעי ביע החיבהי
יפב
הנייה החיפי
יצא
יבי יסיי
(
בשיש לע םוקמה חלשש םשמ .הנויה היהו
ןיתממ
הכחמו
'
לע .התריזח
רשאכ האר התוא .רמא הנוי .הנוי
ךיא
תא תנמאנ לכמ תופוע .םימשה ארק יילע
.ארקמה אובתו וילא הנויה תעל ברע הנהו הלע תיז
ףרט
.היפב חקל היפמ
אקתפה סנכנו לצא םירבחה הארהו .םהל המה ואר
ןכ
.והמת הכב
יבר
הדוהי
רמאו .יו פ"עא
ןיאש
ונחנא םיעדוי היא אוה .אצמנ לבא םוקמ לופיש
ץעה
םש
.אוהי םוקמה רשא םש
ןב
יאחוי
.אצמנ םש םג םירבחה .ומע ונחנאו 'םיררועתנ
ונממ םידמולו .ונממ
ירשא
וקלח לש
ןב
יאחוי
ה"בקהש השוע ומע .םיסנ אוה
רזוג ה"בקהו .םייקמ דיתעו אוה תויהל שאר םיקידצל םיבשויה
ןגב
.ןדעה
אוהו לבקי
ינפ
הניכשה טיביו ודובכב לש ה"בקה אבש עשעתשהל םע
-םיקידצה
אוהו רמאי .םהל ואוב הוהתשג הערכנו
ינפל
'ה ונשוע :
)הרעה
ישפא ישפאי
בישחי
זייכמבש ויתמה י"בשי
חלשל תא אקתפה םע
הנויה תעל .ברע םגו רשפא רמול המש ארקש
יבד יסוי
תא ארקמה 1)בתו
וילא הנויה תעל .ברע הצנצנ וב חור שדוקה
ןינעב ןמז
.הלואגה ומכ
-,מגנש
רחא
הללקה רתויה השק אצמש .י"בשר דקבב רמאת
ימ
ןתי
ב:4ןנ;
ךנו
רמא 8יער
אנמיהמ ק"הוזב תשרפ סחנפ .ט"יר םדק היליד ב"קע ברח
יב
.אשדקמ רתבלו
היליד דע םולשת
ב;"ן;*ר
היהי
44*ןע
ד"הה
יברע
םתעדיו
יכ
'ה איצוה םכתא
.,וגו ביתכו
יכ
ךדבע
*יירע תא .רענה ביתכו היהו תעל
:ב*ן:;
היהי .רוא
ןכו
רמאנ
ןאכ
ןמרה
אבתו וילא הנויה תעל
בב*ן:;
לכ הז םיאתמ לע
ןמז
דחא לש
ברע .תבש ומכ
יתראיבש
ק"הוזב לעש ריש םירישה
יתאצוהש
רואל םלוע םע
הקתעה
ןושלב
שדוקה לע קוספה
יתעבשה
םכתא תונב .םילשורי ונשרדת
4םשמ
ןיבמהו ןיבי
הזש רפסמה
ןביךע
ונייה המ ראשיש
ןמ ףלא
יששה
רחאל תולכ
תולנה לש ט"י תואמ .םינש הוו
ץק ןורחאה
רתויה .רחואמ רהוזבו שדח
םידקמ 'ב םינש 'יהיש
תירחאב" ."םימיה
יכ
םש בשחמ ןמז ןברוחה

םינש
.םדוק ש"יע
ןיבתו
:
0 ן -
ם'בצנ
רמאו
יייה
וייחאה
םכינב רשא ומיקי םכירחאמ
ירכנהו
רשא אבי
יץראמ
הקוחר .'וגו ורמאו לכ םיוגה לע המ השע 'ה הככ
ץראל
תאזה :'.גו
ורמאו לע רשא ובזע תא תירב 'ה .'וגו שי קדקדל לע
ןושלה
רשא ומוקי םכירהאמ
ןיאש
הו פ"ע קודקד .ןושלה
יכ
ל"ליה רשא ומוקי .םכירחא דוע שי קדקדל
ורמא
יכ
קר םיוגה ולאשי לע המ השע 'ה הככ
ץראל
.תאזה הלאו םיוגה
ורמאי הבושת לע הלאש וז אוהש לע רשא ובזע תא תירב .'ה עודמו
ןיא
ללכנ הלאשב הבושתו וז
םג םינבה רוד
ןורחאה
:
ף5"רן ןאכש
ומרנ המ דיתעש תויהל רוד3
ןורתאה
ארקנש אתיבקע .אחישמד
חנהד לכב
ינינע
םלוע םיגהונה
ןיב
תותכ םישנאה שי םנימימ פיליאמשמו
םיעצוממו
ףרפ
םייצנ
הדוהי כ
139
.םיעצוממו
ןכו
אוה
ינינעב
תונוכת תוישפנ ומכ הנומא .תישונאו תירזכא .תונמחרו
תונרזפ .תונצמקו
קוכיו
אצמהל לצא תובא
ידירש
רודה
ןקזה
םהש םידרה לע
.ח"אד שיו םהל םינב םידמועה דצל
ןימיה
לש .םתובא םגו םינב
ימיליאמשמ
םידמועה רצל לאמשה לש םתובא םהו םישפוח תועדב םיארקנה .םיליכשמ םגו
םינב םיעצוממ םימייקמה הזמ הומו לא חנת .ךדי םנמא שי דוע הוקת 'םהל
ןעי
יכ
הלא םיליאמשמה םניא םישוב דוע דומעל פ"כע הרושב תחא םע .םתובא
לבא הרותה זמרת
ןאכ
דיתעש תויהל רודב
ןורחאה
אוהש
.אתובקע
אחישמד
ןימ
םינב רשא
ףא דומעל דצב לאמשה לש םהיבא הרושב
.תווא
םהמע ושובי .וברסיו םהו ויהי םיעורג הברה
ןמ
.םיליאמשמה
יכ
ויהי
.םירפוכ
.רקיעב וצצולתי
ןמ לכ רבד השורקבש וזביו תא הרותה תאו .הנומאה
'םהילעו
רמאנ םכינב רשא ומוקי .םכירחאמ ומכ רמאש 'יעשי .איבנה םינב 'םיתיחשמ
ובזע תא 'ה וצאנ תא שודק לארשי ורוזנ .רוחא אליממו
ץרותי
םג
.אישוק
'ינשה עודמ םניא םיללכנ
ןיב
םירכנה םילאושה .םיבישמו
ןויכ
םירכנהש
.הלאה
פ"כע
ינימאי
החגשהב
ןמ
םימשה רדסב לש רכש שנועו םלשל םדאל
..ולעפכ
לבא
ןתוא
םינכה םהילעש רמאנ רשא ומיקי םכירחאמ םא סה םירפוכ רקיעב
יאדוב
ןיא
םינימאמ החגשהב לש רכש שנועו קר םילות לכה .הרקמב
ךכלו
םה
אל
ויאשי אלו ובושי הככ : וננובארלו רבכ ונא םיעמוש תאזכ .ונינואב
ןמגו
םיאור הככ .וניניעב ת"ישה םחרי הרהמב ונילע :
ינכ
היצמה תאזה
ישא
יכנא
ךוצמ
םויה אל תאלפנ איה
ךממ
אלו הקחר
.איה
.,וגו
יכ
בורק
ךילא
רבדה דאמ
ךיפב ךכבלבו
.ותשעל שי קדקרל
.לע
וזיא הוצמ בסומ
ןושלה
דיחי הוצמה" ."תאזה ל"ליהש
יכ
תוצמה ולאה
ךושיב
.םיבר שיו םישרופמ ושריפ בסומש
יע
תוצמ .הבושתה אבומו ט"העבב רמול
הלוקשו איה הבושתה דגנכ לכ .תוצמה לבא מ"מ
ךירצ ןיבהל
הזיא
!זמר
ןויכמהש
אוה לע תוצמ .הבושתה
ל"יו זמרה הנהד םייסמ
יכ
בורק ךילא
רבדה דאמ
ךיפב
.ךבבלבו
.ותשעל םאו רמאנ בסומש לע ג"ירתה .תוצמ אלה שי הברה תוצמ
ןניאש
תויולת .הפב
יכ
םג הלא תוצמה
ןיכרבמש ןהילע
ל"ייק תוכרבד
ןניא
יתובכעמ
םג ל"יק
ןיאד
תוצמ תוכירצ .הנוכ כ"או המל רמוא
ךרצנש
םייקל הפב בלבו
.השעמבו
ןכל
ושריפ תאזד בסומ לע תוצמ הבושתה איהש היולת 'גב םירבד
ןהש
םוצ לוק .ןוממ .םוצ ונייה
ףוגיס ףוגה
לקשמב תאנה הריבעה 'יהש להנהנ
.לוק ונייה
יודו
םירכד םע הלפת קמועמ בלה שקבל תליחמ .ןוע .ןוממ ונייה
הקדצ בותככ
ךאטחו
הקדצב .קורפ ז"פעו
ןבוי
המ רמאנש
ךיפב ךבבלבו
.ותשעל .ךיפב הז .םוצ .ךבבלבו הז לוק תקעצ בלה
יודוב
.הלפתו אל
יודו
םיתפ~, .דבלב
יכ
ז"ע רמאנ ליוא םיתפש .טבלי ל"יו םג ןפואב .רחא
יךיפב
הז לוק הלפת םע
יודו
.םירבד .ךבבלבו הז םוצ
ףוגיסו ףוגה
בלהש שיגרמ
הז .רתויב .ותושעל הז
ןוממ ןתיל הקדצ םיינעל םידיב
ונייהד הישע :
ידוע ל"י
ךרדב זמר הוצמהש "תאזה" זמרח לע .הבושת
יכ
הביתה
"תאמ,
הירטמיגב ם"וצ ל"וק .ן"וממ ולאש 'גה םירבד םה
ירקע
.הבושתה הזו
וניאש
ןיבמ
תושעל .הבושת וילע רמאנ ליסכו אל
ןיבי
תא ,ת"אז ל"ר
וניאש
ןיבמ
ליצהל תא ושפנ
י"ע
ל"וק ם"וצ
ן"וממ
םהש אירטמיגב ת"אז ן
תבשו
14~
ירפ
םיכצנ
הדדקי
שורד תשרפל .םיבצנ תכש הבןש
תבשו
יע
א"ה תעמשי
ייקנ
.,וגי בשו א"ה תא
ךתובש ךמחרו בשו
ךצבקו
לכמ םימעה .'וגו שי קדקדל הזב
)א תבשו רע .א"ה
ךיא ךייש רמול
בושנש דע א"ה רוזחל עיגהלו רע םש םגש
יכאלמ
הלעט םילאוש היא םוקט
.ורובכ )ב בשו
ינשה
הארנ רתוימכ לפכו .ןושל )ג םעטהש
י"עיבר
לע בשו
ינשה
ןיא
וחינמ תויהל רבוחמ םע
ךצבקו
.ןבומכ הנהו אישוק 'א שי תושקהל
םג
יע
הרטפהה לש תבש הבוש איבנהש רמוא כ"ג
ןושל
הוה הבוש לארשי ר"ע
.א"ה
ך-א ךייש
רמול ."רע" רועו שי קדקרל רמואש איבנה כ"חא וחק םכמע
םירבר ובושו לא .'ה עודמ רמוא הלחת דע כ"חאו רמוא לא :
ל"יו
רתסנש
ןאכ הנוכ .הקומע הנהר שי
ינש
םינינע ה"בקהש ביתכה לע ומצע
וליאכ לוכיבכ השע םהב אלש .ןגוהכ
ןינע
רחא המ ארבש תא רצי .ערה
אבומכ תכסמב תוכרב ),ב5( ר"א אמח רב אנינח
יימלא
שלש תוארקמ וללה
וטטוטתנ םהילגר לש
יאנוש
.לארשי רח ביתכר רשאו .יתוערה הדוהש ה"בקה
והילאל המב רמאש התאו תובסה תא םבל .תינרוחא דועו בותכ
יתריסהו
תא בל
ןבאה
םכרשבמ .'וגו
י"שריפו
םש לבא וישכע שי ונל
ןוחתפ
הפ אוהש םרג
ונל ארבש רצי .ערה ריתעו ה"בקה
ןקתל
הז רחאל 'יהתש הלואג .המילשה
אתיארכ תכסמב הכוס ).בנ(
שרר 'ר הרוהי ריתעל אבל ואיבמ ה"בקה ר"הציל
וטחושו
ינפב
םיקידצה
ינפבו
םיעשרה .'וכו דוע אתיא םש ונת
ןנבר
בותכ תאו
ינופצה
קיחרא .םכילעמ הז ר"הצי
ןופצש
רמועו ובלב לש םרא .'וכו
ןינע
ינשה
אוה טועימ רוא .הנבלה אתיארכ תכסמב
ןילוח
ס(
1:
בותכ
שעיו םיהלא תא
ינש
תורואמה
.םילורגה
בותכו תא רואמה לודגה תאו רואמה
,ןוטקה
הרמא חרי
ינפל
ה"בקה רשפא;ו
ינשל
םיכלמ ושמתשיש רתכב החא
רמא הל
יכל
יטעמו
תא .ךמצע הרמא וינפל ע"שבר ליאוה
יתרמאו
ךינפל
רבר
ןוגה
טיעמא תא
ימצע
.'וכו הייזח אלר אק אבתימ התער רמא בקה ה' ואיבה
ילע
הרפכ
יתטעימש
תא .חריה ונייהו רמאד שיר שיקל המ הנתשנ ריעש לש ח"ר
רמאנש וכ ריעשו םיזע רחא תאטתל .'הל רמא ה"כקה ריעש הו אהי הרפכ
לע
יתטעימש
תא .חריה םגו תאז ריתע ה"בקה
ןקתל
רחא הלואג המי?שה אלו
.םרוק
יכ
הז
ןבומ
תולגש לארשי עגונ
ןינעב
טועימ רוא .הנבלה
ךכיפלו
ונחנא
םיליפתמ שודיקב הנבלה
יהי ןוצר
תואלמל תמיגפ הנביה 'וכו ומכ התיהש םרוק
הטועימ .'וכו
ןכו
רמאנ היהו רוא הנבלה רואכ המחה רואו המחה 'יהי םיתעבש
'וגו םוינ שבח

תא רבש ומע .'וגו
ןאכמ
הארנ
ןוקיתש
הנביה הלות
תלואגב .לארשי רחאלש תלואג לארשי
ןקותי
תנעט הנבלה הרמאש ליאוה
יתרמאו
ךינפל
רבד
ןוגה
טיעמא תא .ימצע רמולכ
ירה
שי ןפוא
רחא
.ןקתל
ונייהד לידגהל רוא המחה הנבלהו ראשת הרואב ומכ .אוהש והזו רמאנש
דיתעלש אבל
ןקותי ןכ
:
לבא
תאי
ךרצנ ןיבהל
יכ
םגה ה"בקהש ביתכה לע ומצע השעש דגנכ הנבלה
אלש .ןגוהכ הוצו בירקהל ליבשב הז לכב שאר שדוח ריעש רפכל וילע וליאכ
לוכיבג אטח .הזנ מ"מ םיביוחמ ונחנא
ןימאהל ךכש
'יה
ךירצ
תויהל תכוטל
.לארשי ומכ שיש
ןיבהל ןינעב
תאירב רצי ערה אוהש תבוטל .לארשי
יכ
י"ע
שובכ
4רפ
םיבצנ
הדדהי אע
141
שובכ ר"הציה חיורנ רכש בוט ב"הועל אלו לכאת המשנה אמהנ .אפוסכד
ירהש
םיאורב
ילב
ר"הצי שי ול
ילב
רועיש
יכאלמ
.הלעמ רועו ה"בקהש רמוא
יתארב
ר"הצי
יתארב ןילבת
וז .הרותה
י"עש
רומלת הרות לקנ שובכל .ר"הצי הזו רבר
ןבומה
יכ ןעי ה"בקהש
ןתנ
תא הריחב" .םדאל
ןיא
תאז
ןורסח
וקיחב המ אלש
ערי העידיב הרורב אלש ושבכי
לארשי תא .ר"הציה כ"או
ןיא
רהרהל
תומוערתב רגנ ה"בקה לע ארבש .ר"הצי קרו תנעט והילא
'יה כ"פעאש בטומ
'יה אלש ארבנ ליבשב ששחה
ילוא
אל ולכוי
שובכל .ותוא
ףאו
ה"בקהש
הרוה ול רמאו רשא .יתוערה מ"מ לקנ
ןיבהל ןיאש בושחל תאירב ר"הצי
ןינעל אטח לצא .ה"בקה ומכו
ןכ ןינע
ינשה
לש טועימ רוא .הנבלה םגה רסחש
ונל
ירמגל
הנבהה הזב איהו הקוחר .ונתעירימ מ"מ םיביוחמ ונחנא
ןימאהל
ךכש
,יה
ךירצ תויהל תבוטל .לארשי םויבו שובח

תא רבש ומע
ןקתי
םג
תא הלועה השעש .הנבלהל
םנמא
ךיא
אוהש רברה פ"כע תאז רתומ ונל .רמול
יכ ןעי
ה"בקהש
ביתכה לע ומצע
ןתואב
ינש
םינינע השעש אלש .ןגוהכ כ"א אצמנ תטיחשש
ר"הציה ריתעל אובל
ןכו
תרזחה רואה הנבלל ריתעל אובל בשחת ת"בקהל
ןיעכ
תיישע .הבושת רמולכ לוכיבכש ה"בקה השעי הבושת דיתעל אובל רחא
הלואג המילשה
ןקתיו ןתוא
ינש
םירבר ביתכהש לע ומצע השעש אלש
ןגו;וכ
:
4זדנ:
ךרצנ
םירקהל המ
יתבתכש
תשרפב
יכ
אובת ראבל םיקוספה תא

,תרמאה
םויה 'וגו רמשלו ויקח ויתוצמו ויטפשמו .'וגו 'הו
ךרימאה
םויה תויהל
ול םעל הלוגס
ףגו
רמשלו לכ .ויתוצמ שיו קרקרל הזש רמשלו לכ ויתוצמ
קוספבש
ינשה
אוה .רתוימ
יכ
רמאנ
ןכ
קוספב .ןושארה
יתרמאו
בשייל הזש
רמשלו לכ ויתוצמ בסומ לע .ת"ישה רשאכש
יארשי
ורמשי ויקח ויתוצמו
.ויטפשמו רומשי םג ת"ישה לכ .ויתוצמ ומכו רמלנש
ןאכמ
תכסמב תוכרב ).ו(
ןינעל
תוצמ
ןיליפת
ומכש לארשיש
ןיחינמ ןיליפת ןכ
םג ת"ישה חינמ .ןיליפת
ןכו
אוה
ןינעל
תוצמ םירוכב .רשעמו ומכ לארשיש םימייקמ תוצמ םירוכב
רשעמו
ןכ
םג ת"ישה רמשי לכ ויתוצמ םייקל תוצמ םירוכב רשעמו ומעב לארשי
םבישחהל תגררמב לש .שרוק בותככ שרוק לארשי 'הל תישאר ותאובת לכ
וילכוא ומשאי .'וגו
ןירכ
לעומ .שדקהב ומכו רמואש קוספב
ינשה
ךתתלו ןוילע
לע לכ םיוגה .'וגו
שיו רומלל
ןמ
תוצמ
ןיליפת
םירוכבו ת"ישהש םייקמ תוצמה תובותכה
הרותב קר רשאכ לארשי םימייקמ .תוצמה לבא םא לארשי
ןיא
םימייקמ תוצמה
זא םג ת"ישה וניא םייקמ .תוצמה םגהו ר"דמבש תשרפ
יכ
אשת ג"מפ אל
עמשמ .ןכ
יכ
איבמ םש
ןעטש
השמ
ינפל
ה"בקה רמאו לכ
ןקז
הרומש הארוה
םא הצרי ולבקיש םירחא ותארוה
ךירצ
אוה המייקל .הלחת לבא קוליחה
ןבומ
םשש רבדמ םויקב הוצמ לש תושר ומכ תרפה .םידדנ
ןאכו
רבדמ םויקב תוצמה
ןהש
הבוח .ןמייקל הזב
יאדו
רשאכ
ןיא
לאדשי םימייקמ .תוצמה שנוע ןושארה
לארשיל הדמ רגנכ הדמ אוה םגש ה"בקה
ןיא
םייקמ תוצמה תבוטל לארשי :
ק:עףג: אובנ
ץרתל
.םיקורקרה
ןה
רבר עודי
תיישעש הבושת לש אטוחה תבשחנ
הוצמל ג"ירתב .תוצמ והוו רמאנש
ןאכ
הרהזאה לארשיש ושעי .הבושת
תבשו רע א"ה
תעמשו ולוקב .'וגו כ"חא רמוא הלואגהש המילש היולת תבושתב
?ארשי
142:
ירמ
םיבצנ
הדוהי
.לארשי. רשאכש לארשי
ושעי הבושת זא בשו
א"ה תא ךהובש
.ךמחרו רחא
הז רמוא בשו .ינשה רמולכ ז"יעק
יארשיש
ומייקי תוצמ הבושת םייקי םג
ה"בקה תיצמ הבושת לע ןתוא
ינש
םירבד ביתכהש לע
ומצע השעש אלש
.ןגוהכ- ונייהו זמרנשיומכ הרותב
ןינעב
תוצמ ןיליפת
תוצמו םירוכב רשעמו
ז"יעש לארשיש םימייקמ הלא .תוצמה םייקמ םג ה"בקה ןתוא
.תוצמה
ןכו
אוה. תוצמב .הבושת המו םייקיש ה"בקה תוצמ הבושת לע
ןתוא
ינש
םירבדה אוה ומכ .ונרכזש ריתעלש אובל
ונייהר רחא הלואג המילשה טוחשי
תא רצי ערה םגו רוזחי תא רוא הנבלה ומכ התיהש םדוק .הטועימ
יאו
םושמ תנעט הנבלה
יאש
רשפא
ינשל
םיכלמ ושמתשיש רתכב ,דחא לידגי
ה"כקה תא רוא המחה םיתעבש
ומכ הנעטש הנבלה
ןקותיו
לכה :
הזבו
ץרותי ןושלה
תבשו רע .א"ה
יכ ןיא
תועמשמ תבית "דע" תלבגה
.םוקמה קר התועמשמ אוה רמולכ רע םורגתש
ךתבושתב
םגש א"ה השעי
.הבושת רכזנכ קוספב
ינשה
ורמאב םעפ 'ב בשו םע םעט .קיספמ
ןויכ ןיאש
הז
ךשו
ינשה
קובד לא
ךצבקו
לכמ .םימעה קר הזבש הצרי רמוי רחאש בשו א"ה
תא .ךתובש ונייהד לאגיש תא לארשי הלואגב המילש
י"ע
ושעיש לארשי
.הבושה זא לכוי תויהל בשו .ינשה לוכיבכש השעי הבושת
ןקתל ןתוא
ינש
םירברה ביתכהש לע ומצע השעש אלש
ןגוהכ
:
ז"!םעו
ראבתי כ"ג המ רמאנש הרטפההב הבוש לארשי דע א"ה
ןווכמהו..'וגו
אוה ומכ ונרמאש פ"הע תבשו דע .א"ה הזש דע
ןיא
ותועמשמ תלבגה
.םוקמ אלא רמולכ הבוש לארשי רע ולעפתש רבד לודג הזה םגש ה"בקה השעי
הבושת לע
ןתוא
ינש
םירבדה ביתכהש לע ומצע השעש אלש .ןגוהכ םהו
ארכש תא ר"הצי טיעמהו רוא .הנבלה
ותבושתו 'יהת טוחשיש תא רצי ערה
ריזחיי רוא .הנבלה תאזו
ןיא
לוכי תויהל קר רחאל ושעיש לארשי הבושת
לאגיו ה"בקה תא
ומע לארשי הלואגב .המילשה ומכ זמרנש
ןאכ
.הרותב
רחאלש ושעיש לארשי הבושת ומכ רמאנש תבשו דע .א"ה זאו
'יהת
הלואג
המילשה ומכ רמאנש בשו א"ה תא
ךתובש
.ךמחרו זאו םייקי םג ה"בקה תוצמ
הבושמ ומכ זמרנש בשוב
ינשה
ןקתיו ןתוא
מש םירכרה טוהשיש תא ר"הצי
ריזחיו תא רוא הנבלה :
אצויה
יני
יכמ
הז איה ונייעש
לניבתהי
יכהש
היית היב השענש הבישת
.המילש
ךכו
ורמא ל"זח ולכ לכ ןיצקה ןיאו
רבדה הלות אלא .הבושתב
ךכיפלו
השעי לכ דחא
ןובשח
שפנה םימיב םיאהונה רוזחל הבושתב המילש
לכב .םינינע
ןה
םירבדב
ןיבש
םדא םוקמל
ןהו
םירברב ןיבש
םרא
,וריבחל
בותככ תבשו דע א"ה תעמשו .ולוקב ז"יעו םייקתי המ רמאנש קוספב
ינשה
בשו א"ה תא
ךתובש
.ךמהרו םחריש
ונילע באכ לע םינב
ונלאגיו הלואגב
המילש הרהמב ונימיב
ןמא
:
ז
התעו
ירפ
ץייי הדוהי םע
143
שיא"
ההעז
יבתכ
םבי תא היישה תאיה. הדמיי תא
ינב
לארשי המיש ,םהיפב
שי
קדקדל המ אוה
ןויכמה
לש המיש םהיפב ןיאש
הז
ןושל .דומיי
רתויו
ןכתי
רמול המיש .םבבלב ל"יו הנהד ורמא ל"זח רשאכש תב הערפ
האיצוה תא דליה השמ
ןמ
םימה ותריזחה לע תוירצמ הברה קוניל אלו הצד
.קוניל
ידכ
ויפש 'יהי
ילכ
ןכומ דמלל הרות לארשיל רבדלו םע .הניכשה םגהו
לע2,
יפ
ןידה
שי רתיה תקנימב תלכואה
ילכאמ
.רוסיא םושמ םדש רכענ
השענו בלח לספנו רוסיאה םדוק השענש .בלח מ"מ אבומ ד"רויב 'יס א"פ
אלש קיני קונית
ןמ
תילרע םא רשפא .תילארשיב
ןכו
אל לכאת תקנימ תילארשי
םירבד .םירוסאה
ןכו
קוניתה ומצעב
ךרצנ
ורמשל .הומ
יכ
לכאמ רוסיאה
קיומ ול םסמטמש תא וחומ .ובלו
ןבומ
הומ לכ
ןכש
רחאלש קוניתהש לדגתנ
טעמ. ה~ענו דלי
ךרצנש
ורמשל תולכאממ .תורוסא
ףאו
אבילא ד"מד קוניתש
לכוא תולבנ
ןיא
ד"ב
ןוויצמ
וילע .ושידפהל מ"מ הדומ
יאדוב
הזש
ןורסח
לודג, .היבגי
ןויכ
םטמטמש תא וחומ ובלו לבקלמ
ירבד
.הרות
לעו
יפ
הז שי
ןיבהל
המ רמאנש
ןאכ
הדמלו תא
י"נב
המיש .םהיפב
ל"ר 'יהנש רהונ
ירבדש
הרותה ולכוי םישהל .םהיפב ונייה םהיפש 'יהי
םיאתמ
יוארו
אצמהל
ןב
ירבד
הרות ז"יע אלש לעגתי תולכאמב .תורוסא
יכ
י"ע'
תולכאמ תורוסא
ירבד
הרות דגנתי םהיפל םהיפו דגנתי
ירבדל
.הרותה אלו
לכות םישהל םהיפב
ירבד
.הרותה
יכ
םהיפ איקי תא
ירבד
.הרותה
ירהו
הז
המוד;
ךפושל ןיי
בוט תנצנצב שיש וב חיר לש .טפנ לבא םא םהיפ רוהט זא
ירבד
הרות ומייקתי םש :
אובמ
'ג5
הוררמה
ףומבש
הרותה םיבצנ
ך5ףו
וניזאה
א*י
פ - *
*י*י--
עע
.1ןו
*ש;וו
יץי
עודי המ
ןקיתש
ם"במרה ל"ז ג"י םירקע הנומאב השודקה ומכ ספדנש
ג"י
ינא
ןימאמ
.םירודסהב םנסא ברה ץאגה
םכחה םסרופמה ר ףסוי
1נ7" ל"ז דבחמ רפס "םירקעה" בתכ ורפסב הז
ךרדהש ץכנה
אוה קלחל
ןתוא
ג"יה' םירקע םישרשל םיפנעלו םיפעתסמה .םהמ
יכ
שי רמהב םירקע םיללוכ
םהמש םערתשמ םיפנע םירקע .ם"טרפ ולאו םה
ף
םירקע םישרש
.םיללוכה
:וש:ךשמ .םה:ץו
ץד*ת:ר
ןמ:
.םק)כעזץ;
גמ;"; הדח רנ:םעד' .ם;נובזו
שרושה תאיצמ .משה ללוכ ד םירקע םיפעתסמה ונממ .םהש תודחא .ארובה
תקחרה תעמשגה
ןמ
.ארובה ארובהש אוה .ץמדק וייאשו
ףאר
ללפתהל
אל, תתלחל
שרושה הרות
ןמ
.םימשה לתכ ר םירקע םיפעתסמה מממ .םהש תטהצנ
.הרותה' תיתמא .םיאיבנה השמשו ונבר ה"ע

בא .םיאיבנל
שרושה
144
'רמ
םיבצנ
הרןהי
שרושה החגשה רכשל .שנועו ללוכ 'ג םירקע םיפעתסמה ונממ
:םהש
תעידי םשה לכ םיששמ תובשחמו .םישנאה תאיב .חישמה תייחתו .םיתמה
םגה לעבש םירקעה הצור תושעל הזיא
יונש
שרושב
ישילשה
םיפנעהבו
.ולש לבא
ירבד
ם"במהה ל"ז םינ-כנ
יארכו
.םיקצומ
יכ
רכש שנועו הלות
תעידיב םשה בותככ רצויה רחי םבל
ןיבמה
לא לכ .םהישעמ
יכ ידעלב
תאז
:אל
לכוי תויהל םולשת רכש שנועו
יוארכ
תמאב .רומגה
ןכו
תאיב חישמה תייחתו
םיתמה םה םיפנע שרושהל לש רכש .שנועו
יכ
רקיע םולות רכוה רשא
ךייו
הול םלועה
ימשגה
'יהי וא
ןמזב
תאיב חישמה כ"חאו ןמוב
תייחת םיתמה נ
ל3ןך
ךרד
שורד רמאי הזש אוה המ ורסיש ונל
ישנא
תסנכ
'הלודגה
תלפתב
"םומ
לש ה"ר
מ תיכיב
זהש תויכלמ תונורכז
.הורפושו זהי
יגנכ
'ג םייקע םישיש
'היאה
ייעהי
בי
'םיאה יכ
תנמאהב
םירקעה וליה םע םהיפיעס
יוארכ
הכזי םדאה ונירב
ינפל
.ת"ישה תכרב תויכלמ
איה דגנכ רקיע תאיצמ .םשה הרויו לע הז חסונ .הכרבה לע
ןכ הוקנ ךל
א"ה
תוארל תראפתב"הרהמ
ךווע 'וכו
ןקתל
םלוע תוכלמב
ירש
,וכו
וריכי ועדיו לכ
יבשוי
לבת
,וכו
ולבקיו םלוכ םהילע תא לוע .ךתוכלמ
ןכו
תכרב תונורכז הרות
'לע
החגשהה רכשב .שנועו
ןכו הרוי חסונ הכרבה התא רכוז השעמ םלוע דקופו
לכ
ירוצי
.םדק
ךינפל
ולגנ לכ תומולעת .'וכו תכרבו תורפוש איה לע
רקיעה
הרות ןמ
.םימשה כ"עו איה תלחתמ התא תילגנ
ןנעב ךדובכ לע םע
ךשרק
רבדל .םמע
ןמ
םימשה םתעמשה
ךלוק .'וכו םשו הכרבה תורפוש איה
יפל
ןתמש
הרות היה תועצמאב לוק רפוש קזח ראמ והומכ אל הי;ונ
ןמ
.םלועה
ךכל
תארקנ .תורפוש
יכ
תולוקה םידיפלהו ויהש םש רבכ ויה
םלועב אצויכ 'םהב
וא .םניממ לבא לוק רפושה תלוזב רפוש אל היה םלועמ אלו היהי ןכ דע ןמז
.הלואגה אוהש העש םסרפתתש תרות תמאה
ינפב
לכ .םלועה לעו התוא
,תעש
רמאנ 'הו םיהלא רפושב עקתי 'וגו :
ינאו
לכוא ףיסוהי
לע שורד אוהה והזש
כ"ג המ ודסיש ונל
ישנא
תסנכ
הלודגה רמול םימעפ לכב םוי 'ג תוישרפ לש תאירק עמש
ידכ
שרשהל
בלב םראה
ןורכז ןתוא
'ג תורוסי
ישרושו
.הנומאה
יכ
השרפ הנושארה איה רגנכ
רקיעה לש תאיצמ םשה .ותודחאו השרפ הינשה איה דגנכ רקיעה לש החגשה
רכשב .שנועו השרפו תישילשה איה רגנכ רקיעה לש הרות
ןמ
םימשה
יכו
ג"ירתה תוצמ הבש
ןלוכ ןיארקנ
תוצמ .'ה והזו רמואש םתיארו ותוא םתרכ1ו תא
לכ תוצמ 'ה םתישעו םתוא ומכ ושרדש ל"זח תיציצש אירטמינב .ר"ת
.הנמשו
םיטוח השמהו םירשק
ירה
ג"ירת :
ןמכי
המדקה וז אצוי ונל רמול השלשבש תוררסה רשא
ףוסב הרותה םהש
םיבצנ
ךליו
וניזאה
יבייי
ןינעב
'ג םירקע םישרשה םגו םע לכ םיפנעה
םיפעתסמה .םהמ
יכ
תשרפ םיבצנ איה רגנכ שרושה לש החגשה רכשב שנועו
םע 'ג םירקיע םיפנעה .ולש תשרפו
ךליו איה דגנכ שרושה לש הרות
ןמ
םימשה םע 'ג םירקיע םיפנעה .ולו תשרפו וניזאה איה דגנכ שרושה
-ךש
תאיצמ םשה םע 'ד םירקיעה םיפעתסמה .ונממ רועבו
ירוצ ינוקו
שרפא לכב
ארדס ארדסו
ךיא
רבודיש הב רקיעה ארקנש שרוש םגו
ןינע
לכ םיפנעה ולש ::
44=ל~-י,י-
~
--4
לנ
ירפ
מיבצנ
הרןהי גע
5
;14
נ צ
ב
י ם
לכ
אייס
יי
תבבוס תכלוהו לע רקיעה לש החנשה תיסרפ יןרבתי.ארובהש
ומש למוג בוט
ימל
רומשיש ויתוצמ שינעיו
ימל
רובעיש לע .ויתוצמ אוהו
רקיעה ארקנש שרוש ונממש
םיפעתסמ 'ג םידקע םהש םיפנע הזל רקיעה
.שרושה
הלאו םה 'ג םיפנעה .ויש תעידי .םשה תאיב חישמה תייחתו .םיתמה
ןינע
רקיעה שרושה שי תוארל טלוב שארב ארדסה :
םתא
םיבצנ םייה םכלכ 'וגו
ןעמל םיקה
ךתוא םויה ול םעל אוהו 'יהי
-ךל
םיהלאל רשאכ רבר
ךל רשאכו עבשנ
ךיתבאל .'וגו
ירה
הז םולשת רכש
בוט
ימל
רומשיש ויתוצמ : כ"חא ליחתמ םולשתב שנוע
ימל
רובעיש לע .ויתוצמ
ןפ
שי םכב שיא וא
השא 'וגו
רשא ובבל הנופ םויה םעמ א"ה .'וגו רלידבהו
'ה הערל .'וגו ורמאו לכ םיוגה לע המ השע 'ה הככ
ץראל
תאזה 'וגו ורמאו
לע רשא ובוע תא תירב 'ה .'וגו
ירה
הז שנוע רבועהל לע ויתוצמ :
התע
איבא תא םיקוספה םירברמש
ןינעכ
'ג םירקעה םהש םיפנעה
.ולש
ףנע )'א ארובהש
ךרבתי
ומש
ערוי לכ
ישעמ ינב
םדא לכו ..םתובשחמ
רמאנש רצויה דחי םבל
ןיבמה
לא לכ .םהישעמ רקיע הזה רכזנ םיקוספב
.הלאה
ןפ
שי םככ שיא וא
השא .'וגו היהו ועמשב תא
ירבד
הלאה .תאזה
ךרבתהו
ובבלב רמאל םולש 'יהי
יל יכ
תורירשב
יבל
ךלא
.'וגו אל הבאי

חלס ול .'וגו תורתסנה א"הל .'וגו ל"ר אוה הפוצ תורתסנ עדויו לכ .תובשחמ
אוהו ערפי לע
ירוהרה
הדובע הרז לש לכ דיחי דיחיו ודבלב :
ףנע )'ב
אוה הנומאה תאיבב .חישמה פ"עאו המהמתיש םע לכ הז להכחא
ול לכב םוי .אוביש רקיע הזה רכזנ םיקוספהב רשא השרפב 'ל תלחתמה היהו
יכ
ואבי
ךילע
לכ םירבדה הלאה .'וגו תובשהו לא
ךבבל
לכב םיוגה .,וגו תבשו רע
א"ה .'וגו בשו א"ה תא
ךתובש ךמחרו
בשו
ךבצקו
לכמ םימעה .'וגו םא 'יהי
ךחדנ
הצקב םימשה םשמ
ךצבקי
א"ה .,וגו
ךאיבהו
א"ה לא ץראה
.'וגו למו א"ה תא
ךבבל
תאו בבל
ךערז
הבהאל תא א"ה .'וגו
ןה
אל בושחא תא םיקודקדה המ
שיש קרקרל םיקוספב .הלאה ריכזאו קר אישוק תחא ושקהש
ישרופמ
.הרותה
ךיאד ןכתי
רמול למו א"ה תא
ךבבל
.'וגו
ירה
הז לוטב רצי ערה לוקלקו
הריחבה ויהיו םישנאה .םיכאלמכ
ןיאו
הז ךרדה
לש תגהנה םלוע .הזה לבא
השרפ וז תנבומ םא רמאנ לכש הלא םיקוספה םירבדמ המ דיתעש תויהל
ןמזב
תאיב .חישמה
ןיאו ךרצנ יל ןאכ ףיסוהל ךפונ
ילשמ יכ
רבכ
ינמדקה
הזב
ן"במרה
ל"ז
ךיראהש ןינעב
הז
ןאכ
ושוריפב לעש .הרותה
ינאו
איבא וירבד
.רוציקב הזו ונושל פ"הע היהו
יכ
ואבי ךילע
לכ םירבדה הלאה 'וגו :
רבכ
יתיכיה יכ
השיפה תאיה .הייתע
יכ
יכ
בע נ ה אי ויה אלו וארבנ לבא
םה
ןיריתע
.תויהל םעטו תבשו דע א"ה .'וגו בושתש לא 'ה לכב
ךבבל
לכבו
ךשפנ
לכקתו
ךילע
לעו
ךינב
םתורודל תושעל לככ רשא
יכנא
ךוצמ
.םויה רשאכ ושע הלואגב תינשה ביתכד םיאבו הלאב העובשבו תכלל תרותב
םיהלאה .'וגו דועו
ךיראה
.םש לעו המ רמאנש למו א"ה
'תא
ךבבל
כתכ .ל"זו
הארנו
ןס
םיבותכה ןינע
הז רמאש
יכ ןמזמ
האןרבה
.התיה תישר דיב םדאה
תושעל
14"
ירפ
םיבצ:
הדוהי
תושעל ונוצרכ קידצ וא .עשר
יכו
ןמו
הרותה
ןכ
'יהיש םהל תוכו םתריחבב
.בוטב שנועבו םנוצרכ .ערב לבא תומיל חישמה 'יהת הריחבה םהל בוטב
ץפח
.יעבט אל הואתי םבל המל וניאש
יואר
אלו
ץפחי
וב .ללכ איהו הלימה
תרכונה ןאכ
.,וכו בושיו םדאה
ןמזב
אוהה רשאל היה םרוק
ואטח
יש
םרא
ןושארה
.'וכו והוו לוטב ר"הצי השעיש בלה עבטב םישעמ םיבוטה .'וכו
ןכו
רמאנ. לאקוחיב
יתתנו
םכל בל שדח חורו השדח
ןתא
םכברקב
יתישעו
תא
רשא._
יקוחב
.וכלת בל שדחה ומרי ועבטל חורהו ץפחל
.ןוצרו והוו ורמאש
וניתובר פ"הע ועיגהו םינש רשא רמאת
ןיא יל
םהב .ץפח ולא תומי חישמה
ןיא~,
םהב אל תוכו אלו .הבוח
יכ ימיב
חישמה אל היהי םראב
ץפח ןוצרו
.ומצע לבא השע* ועבטב השעמה
יוארה
.בוסהו
ךכיפלו ןיא
םהב אל תוכו אלו
הבומ.
יכ
תוכוה הבוחהו םייולת .ץפחב כ"ע ונושל רוציקב .טעמ
םירברהוי םיקומע :
ףנע )'ג
איה הנומאה 'יהתש תייחת םיתמה תעב הלעתש
ןוצר
תאמ
ארובה ךרבתי
.ומש רקיע הוה רכונ םיקוספב
ףוסבש
.אררסה
יתדעה
םכב םויה
תא םימשה תאו
ץראה
םייחה תומהו
יתתנ
ךינפל
הכרבה הללקהו תרחבו םייחב
ןעמ~
היחת התא .ךערוו הבהאל תא א"ה עומשל ולוקב הקברלו וב
יכ
אוה
ךייח ךרואו
.ךימי רואבו םייחה השקה
ןאכ
'ג .תוישוק

קוספ הז רתוימ
ירהש
רלא.
ךומסב
םרוק הול האר
יתתנ
ךינפל
םויה תא םייחה תאו בוטה .,וגו )ב דוע
ךירו.
קךקדל המל הניש
ןמ
ררסה רמאש הלעמל האר
יתתנ
ךינפל
םויה תא
םייחה תאו בוטה תא תומה תאו .ערה
ןאכו
רמא םייחה תומהו
יתתנ
ךינפל
הכרבה .הללקהו )ג
רוע
ךירצ
קדקרל המל אל רמא איא תרחבו םייחב אלו
רמא תאו .בוטה
ץריתו
םש וכררכ .שרוקב דועו
יתיאר ילכב
רקי קדקרמש לע
המ. רמאנש
ןעמי
היחת התא .ךערוו עורמ ריכוה
ןאכ ךערוו
:
יפלו יכרד
ץרותי
לכה לע
ןוכנ
.ר"סב
יכ
ןאכ
אב ומרל לע רקיעה לש
תייחת, .םיתמה םראהש רשא םייקי תוצמ הרותה וייחב הכוי תייחתל םיתמה
לעש היחת וז
ןכתי
רמול
יכ
איה
ךייח ךרואו ךימי
תעדכ רמואה
ןיאש ןירווח
.ןרפעל
ימו
רשא
ןאמי
םייקלמ תוצמ הרותה אל הכוי .הול הנהו רחאל רמאש
םרוקמ הזל האר
יתתנ
ךינפל
םויה תא םייחה תאו בוטה תאו תומה תאו .ערה
הזבש רברי לע רכש שנועו םלועב .הוה ךכלו ךייש
רמול םייחה בוטהו תאו
תומה תאו .ערה
יכ
םייחב םינושארה שי םוקמ תטילשל תאיצמו ערה .םלועב
ןאכו
ליפכה וירבד עימשהל ןינע
רחא
.ירמגל
רברמש
ןינעב
םייתה רשא דומעי
ףוגה
היחתב רחאל .ותתימ
ןיאש ךייש
וא תטילש תאיצמו ערה םלועב ומכ
םייחב .םינושארה ואש היהי םלוע ולוכש .בוט
והוו רמואש םייחה תומהו
יתתנ
ךינפל
הכרבה .הללקהו ןווכי
הוב לע םייחה תומהו רחאלש התימ .הנושארה
הכרבהו איה םייח םיינשה רומעיש
ףוגה
תייחתב .םיתמה הללעהו איה
התימ תימיועה :
לעו
יפ
הז
ןבוי
בוטב םעט המ רמאנש תרחבו םייהב ןעמל
היחת התא
.ךערזו ה:בש הלגי דוסה לע הויא םייח .רברי אוהו םייחה רשא
ןעמל
היחת התא
.ךערזו' רמולכ .ודחי םעטו רברה שי ןיבהל
לע
יפ
המ ושררש ל"וח תכסמב
.
תינעת ה( ):
ר"א
ןנחוי
בקעי וניבא אל תמ רמאנש התאו לא ארית
ידבע
בקעי
הגו
ירפ
םיבצנ
הדוהי דע 147
ףני
יכ
יננה
ךעישומ קוחרמ תאו
ךערז ץראמ
.םיבש שיקמ אוה .וערזל המ
וערז םייחב
ףא
אוה .םייחב ומכו
ןכ
שי שורדל
ןאכ
המ רמאנש התא
ךערזו
ןווכמה
אוה רשאכש היהי תייתת םיתמה היהי התא
ךערוו
.ורתי שיקמ התא
ךערזל המ
ךערז
םייחב
ףא
התא .םייחב
ןכו
זמרמ לע
ןינע
הז המ רמאנש
קוספנ
ינשה
הבהאל תא א"ה 'וגו הקברלו וב
יכ
אוה ךייח ךרואו ךימי
.'וגו
ןווני הזב לע םייחה רחאש תייחת םיתמה אוהש םייח לש תכירא םימי לכ
ימי
םלוע רשא 'יהי םיקידצל
ודמעיש תייחתב .םיתמה אכומכ
ןיררהנסב ).בצ(
אנת
יברק
והילא םיקירצ ריתעש ה"כקה
ןתויחהל ןיא ןירזוח
.ןרפעל רמאנש 'יהו
ראשנה.
ןויצב
,וגו
שורק רמאי ול לכ בותכה םייחל םילשוריב .'וכו התע
ןבומ
ךיא ךרדבש
הי וצרותי לכ תוישוקה םיקורקרהו
ךררב
תמא :
ףיי א
-1
אררס
יי
תבביס תכלוהי לע רקיעה לש הרות
ןמ
.םימשה לכש הרותה היוצמה
התע ונידיב איה הניתנה השמל ונבר .ה"ע הזו רקיעה אוה רחא
ןמ

םירקע
.םישרשה
ונממש םיפעתסמ
'ג םירקע םהש םיפנע הזל רקיעה .שרושה
הלאי םה 'ג םיפנעה .ולש

תאזש הרותה אל
"הת
תפלחומ אלו 'יהת הרות תרחא תאמ ארובה
ךרבתי
.ומש
)ב ןימאהל
ירברב
םיאיבנה לכש םהירבר .תמא
)ג השמש וסבר היע 'יה בא םיאיבנל םימרוקל
וינפל
םיאבלו .וירחא
ןה
רקיעה אוהש שרושה
ןימאהל
הרותהש איה
ןמ
םימשה
יכו
השמ ונבר הבתכ
לע
יפ
.'ה הז שי תוארל המב רמאנש אררסב וז קוספ ט"י רמאש ה"בקה
.השמל התעו וכתכ םכל תא הרישה תאזה הרמלו תא
י"ב
.'וגו
ןכו
השע השמ
ומכ רמאנש קוספב .'ט בתכיו השמ תא הרותה תאזה .'וגו קוספבו ב"כ רמאנ
בתכיו השמ תא הרישה תאזה םויב אוהה .'וגו
ירכו
אלש העטנ בושחל
יכ
המ
רמאנש הרישה תאוה איה קר תריש וניואה .רבלב
ןכל
רמאנ רוע קוספב ר"כ
יהיו
תולככ השמ בותכל תא
ירבר
הרותה תאזה לע רפס רע .םמת ל"ר רע
תישענש לכ הרותה .תומילשב אוהש
ןמ
תישארב ארב רע
יניעל
לכ לארשי :
והזו אבומש
ןיררהנסב
אכ( ): רמא הבר פ"עא
וחינהש ול ויתובא םראל
רפס .הרות הוצמ בותכל .ולשמ רמאנש התעו ובתכ םכי תא הרישה .תאזה
ם"במרהו תוכלהב ת"ס
ן"פ בתכ .ל"וו תוצמ השע לע לכ שיא שיאו בותבל רפס
הרות .ומצעל רמאנש התעו ובתכ םכל תא הרישה .תאזה רמולכ ובתכ םכל הרות
שיש הב הריש .וז .ל"כע
ירה
עמשנ לכמ הז לעש
יפ יוויצ
לש ה"בקה בתכ
השפ תא לכ רפסה הרות היוצמה התע
וניריב
ןמ
תישארב ארב דע
יניעי
לכ
.לארשי
ירה
הז רקיע לורגה הרותהש איה
ןמ
םימשה :
התע
148
ירפ
.
ךייי הרוהי
התע
יאשנ
תיאיהי םיקמ 'ג
םיפנעה םיקוספהב ארדסבש .וז
ףנע )'א תאזש הרותה אל 'יהת תפלחומ .,וכו רקיע הז שי תוארל שממ
גאדש השמ לכ ךכ
שפיחו הצע תאזש הרותה אל
ףיידזהל,לכות ףיסוהל
וא
עורגל .המואמ קר ראשתש
ךכ תומכ איהש .םלועל
יכ
רחא רמאנש
יהיו
נוולככ
השמ בתכל תא
ירבד
הרותה תאזה לע רפס דע .םמת רמאנ דוע וציו השמ תא
םיולה .,וגו חקל תא רפס הרותה הזה םתמשו ותא דצמ
ןורא
תירב א"ה
יהיהו
םש
ךב
.דעל אתיאו ר"דמב ר"א
יאני
וב םויב בתכ השמ ג"י .תורות ב"י ב"יל
.םיטבש תחאו חינה
ןוראב םאש שקבי טבש דתא
ףייזל
רבד ויהיש םיאצומ
התוא
ןוראבש
:
ףנע )'ב ןימאהל
ירבדב
םיאיבנה לכש םהירבד .תמא רקיע הז
ך"י
תוארל ארדסב וז ליחתהש םייקתהל לעופב ומכ רמאנש תשרפב .םיטפוש רמאיו

ילא
וביטיה רשא .ורבד איבנ םיקא םהל ברקמ םהיחא
ךומכ
יתתנו ירבד
ויפב רבדו םהילא תא לכ רשא .ונוצא היהו שיאה רשא אל עמשי לא
ירגד
רשא רבדי
ימשב יכנא
שרדא .ומעמ
ןינע
הז ליחתה וא םייקתהל לעופב שממ
ומכ רמאנש ארדסב וז קוספ .ד"י רמאיו 'ה לא השמ
ןה
וברק
ךימי
תומל ארק
תא עשוהי ובציתהו להאב דעומ
.ונוצאו
ךליו
השמ עשוהיו וכציתיו להאב
.דעומ כ"חאו קוספב ג"כ רמאנ וציו תא עשוהי ןב ןונ
רמאיו קזח
ץמאו
.יכ
התא איבת תא
י"ב
,וגו
יכנאו
היהא
ךמע
:
ףנע )'ג השמש ונבר ה"ע היה בא םיאיבנל .'וכו והזו ומכ
לרמאנש
תשרפב .ךתלעהכ רמאיו ועמש אנ
ירבד
םא היהי םכאיבנ 'ה הארמב וילא
עדותא .'וגו אל
ןכ ידבע
השמ לכב
יתיב
ןמאנ
.אוה הפ לא הפ רבדא וב ..ףגו
ןינע
הז שי תוארל ארדסב וז קוליחה לודגה
ןיבש
השמ עשוהיל .ודימלת
לככש
ןמז ייח
השמ 'יה ול חכ לודג עיפשהל לע לכ לארשי ותשודק הלודגה
ספתו םתוא
ןסרב
השודקה אלש ותיחשי דוכעל .ז"ע המ
ןיאש ןכ
ירחא
.ותומ
והזו רמאנש קוספב ז"ט רמאיו 'ה
לא השמ
ךנה
בכוש םע
ךיתבא
םקו םעה
הזה הנזו
ירחא יהלא
רכנ
ץראה
.'וגו ליבשבו הז רמא השמ קוספב ט"כ
יכ
יתעדי ירחא יתומ יכ
תחשה
ןתח"ת
םתרסו
ןמ ךדדה
רשא
יתיוצ
םכתא ..'וגו
ןינע
הז אוה החכוה תיתמא תולדגל השמ אלש םק איבנ דוע השמכ :
*-.-
-44(=אשיס9ן
דניזאה
ץה
יכב
תייש
ינייאה
דבידי תיידגב .אייב"
ריאי
אוה17 ודבל גיהנמ תא ומע
לארשי םגו תא לכ םלועה ולכ החגשהב .תיטרפ הלחתההבו רבדי
ןינעב
רקיע
ןושארה
לש ג"יה םירקע ארקנש שרוש
יפל
תעד לעכ םירקעה אבומכ
.ליעל אוהו שיש ארוב גיהנמו לכל םיאורבה אוהשו ודבל השע השועו השעיו
לכל .םישעמה כ"חאו רבדי
ןינעב
'ד םירקיעה םהש םיפנע הזל רקיעה
.שרו17ה אלה םה :
ףנע )'א
ארובהש
ךרבתי
ומש אוה דיחי
ןיאו
תודיחי והימכ אוהו
-ודבל
וניהלא .,וכו
ףנע
ירפ
.:יזא-
--ו-י -כ
149
ףנע )'ב ארובהש
ךרבתי
ומש ול ודבל
יואר
ליפתהל
ןיאו
ותלוזל
יוארי
.ללפתהל
ףנע )'ג אדובהש
ךרבתי
ומש אוה
ןושאר
אוהו .ןודחא
ףנע )'ר ארונהש
ךרבתי
ומו וניא
ףוג
אלו והוגישי
יגישמ
ףוגה
:
שרישה
אוהש רקיעה
ןושארה
שיש אדוב גיהנמו לכל םיאורבה 'וכו הארנ
רודב םיקוספב .הלאה
יכ
םש 'ה ארקא .'וגו רוצה םימת
ולעפ ףגו
לאי הנומא
ןיאו
לוע קידצ רשיו .אוה תחש ול אל .'וגו קוספהב
יכ
םש 'ה
ארקא
,וגו
ריעי עידוהל תישאר שיש םש ה"יוה ה"ב אוהשו .וניהלא המבו
רמואש רוצה םימת ולעפ הרוי אוהש רצויה לעפ ארבו לכה ודבל אוהו השע
השועו השעיו לכל .םישעמה
יכ
םא
ןיא
אוה ודבל השע השועו השעיו לכה
אל.
ןכתי
רמול וילע אוהש רוצה רשא םימת .ולעפ
יכ
קר םויקב לש 'ג םינמזה
ךייש
.תומילש המו רמואש
יכ
לכ ויכרר טפשמ לא הנומא
ןיאו
לוע קידצ רשיו
,אוה הז ללכנ
ירברב
רקיעה ארובהש אוה גיהנמ לכל .םיאורבה
ןויכו
ארובהש
ומצעב אוה גהנמה םיביוחמ ונא
ןימאהל ןיאש
לוע ותגהנהב
יכו
קידצ
דשיו. אוה :
רובעבו הז רמואש אוהש ודבל השוע לכה רבעב הוהו ריתעו
ילב
תרוע
ותלוו קזחי בותכה
ןינע
הזה לבל העטנ בושחי םשהש ךרבתי ןתנ
ונל הרותה
םע ג"ירת תוצמ ז"יעש לבקי ונתאמ הדזע חכו תגהנהל .םלועה םאו אל השענ
ויתוצמכ תיחשנ וחכ .ושילחנו םאו היה
ןכ ןיא ךייש
רסול ותואב רקיע
הנומאה אוהש ודבל השוע לכה רבעב הוהו .דיתעו ןויכ
ונחנאש
ןיפתוש
הישעהב ולש
ףאו
םג לכונ תיחשהל הישעה .ולש
ךכלו
רמוא בותכה םאש הצרנ
בושחל שיש תורשפא תויהל תחש" ."ול ל"ר םאבש לאדשי
ומייקיאל ג"ידתה
תוצמ רלוי הזמ וזיא התחשה .ול
ךכלו
רמוא
"אל"
רמולכ אל
ןכ
.רבדה קר
וינב" ."םמומ ל"ד םמומ לש וינב אוה
ןינע
.התחשהה
יכ
תחת םיאדקנש וינב
םישועשכ ונוצר לש .םוקמ םא
ןיא
םישוע ונוצר םיאדקנ רוד שקע .לתלתפו הזו
ןינעכ
רמאנש םא תאטח המ לעפת וב וברו
ךיעשפ
המ השעת ול םאו תקדצ
המ
ןתת
.ול
יכ
אלה אוה ורבל השע השועו השעיו לכל םישעמה
ילב
תרזע
.ותלוז הזבו רמגנ רקיע הנומא
ןושארה
:
התע
ייחתמ
ביתכה
יבד'
תיכייאב
וינעב
ףנעה
אייבהי'
ךרבתי
ומש ול
ודבל
יואר
ללפתהל ןיאו
ותלוזל
יואר
.ללפתהל םגו
ןינעב ףנעה
ארובהש
ךרבתי.
ומש אוה דיחי
ףכו
אוהו ודבל .וניהלא
ןויס ינשש
םירקע
;ולאה
םימאות
םירשוקמו. הז .הזב ליחתמו בושחל תובוטה השעש ארובה
ךרבתי
תויטרפב
ומעי לארשי
ןיעכ
בא םע ונב .ובוהא
ןה ןמזב
רבעה
ןהו ןמזב
הוהה לכהשו
ודיב תושעל םג דיתעב ונוצרכ
ןיאו
החומ .ודיב
והזו רמואש 'הלה ולמגת תאז 'וגו אלה אוה
ךיבא ךנק
.ףגו דוכז תומי
םלוע .'וגו
ןיבתו
ותבהא ומעל לארשי
יכ
לחנהב
ןוילע
םיוג יוגו
בצי תולבג
םימע רפסמל
ינב
.לארשי .עורמו
ןעי
יכ
קלח 'ה ומע בקעי לבח .ותלחנ
ךכלו
והאצמי
ץראב
דבדמ .'וגו רשנכ ריעי ונק 'וגו והאשי לע .ותרבא לכמ הז שי
ןיבהד.
רקיע הנומאה אדובהש
ךרבתי
ומש ול ודבל
יואר
ונל ליפתהל
ןיאו
ותלוזל'
יואר
.ללפתהל
המבו
50 1
ירמ
דניזאה
ה~רהי
המבו רמואש 'ה דדב ונחני
ןיאו
ומע לא רכנ הרוי לע רקיע
ןונומאה
ארובהש ש"תי אוה דיחי אוהשו ודבל וניהלא ביטמה .ונל
רכלו
שינעי
ידבועל
הדובע .הרז
ןינעבו
הז
ךיראמ
דוע קזחל הנומאה
ןתואב
ינש
.םירקיעה בושחיו
ךיא
ונוצרבש 'יה ביטמ ומעל .לאכשי והביכרי לע
יתמב
ץרא
.'וגו
ךיאו
םאש
ואטחי
ןמשיו ןורשי
טעביו .'וגו והאנקי םירזב .'131 וחבזי םידשל .'וגו רוצ
ךדלי
ישת
.'וגו
ירה
ליבשב הז אריו 'ה
ץאניו
'131 םשינעהל המכב .ןישנוע
יכ
יוג
דבא תוצע המה .'וגו ול ומכח וליכשי תאז .'וגו םא אל
יכ
םרוצ םרכמ 'הו
.םריגסה אלה איה סומכ
ידמע
םותח .יתרצואב ל"ר השעמ לכ שיא .שיאו
יל
םקנ םלישו רשגכ אימתת .םתאס
דע
ןאכ
וכיראה םיבותכה
ירברב
החכות לעש לארשי
ןיבהל
לכמ
.הלא
םינינע םירכזנה
ןתוא
ינש ירקע
.הנומאה ארובהש ש"תי ול ורבל
יואר
ללפתהל
אלו ותלוזל
יואר
,ללפתהל םגו ארובהש דחא אוה ורבל וניהלא
ןיאו
ומע לא
.רכנ
יכ
םא היה תואיצמ לאל רכנ אל היה וחכב שינעהל לארשי ליבשב שטיו
הולא והשע רובעל' לאל רכנ םיהלאל .םישדח
יכ
אלה ןתוא
םיהלא םישרח ויה
םיכירצ ביטיהל םהידבועל אלו חינהל אוביש םהילע
ןישנוע
הלאכ :
רהא
הי
ייחתמ
ירבדב
ןימוחנת
לע לארשי .רמואו
יכ
ןידי
'ה ומע לעו רידבע
םחנתי
יכ
הארי
יכ
תלזא די .'וגו ל"ר רחאל שנועה םחנתי נניטיהל
םהל םחריו םהילע רשאכ הארי
יכ
תלזא .די רמאו
יא
ומהלא .,וגו ל"ר נמגה
רמאש ה"בקה לע
יארשי
יא
ומהלא 'וגו רשא בלח
ומיחבז ולכאי
'וגו
ומיקי
.םכורזעיו מ"מ םחנתי
יתלבל
םשינעי דוע קר ביטיי םהמע רמאיו .םהל ראר
התע
יכ ינא ינא
אוה
ןיאו
םיהלא
ידמע
.'וגו
ןאכ
ריעי בותכה לע תודא רקיע
הנומאה ארובהש ש"תי אוה
ןושאר
אוהו .ןורחא ליבשבו הז רמאי
ןושל
לופכ
יכ ינא ינא
.אוה ל"ר
ינא
ןושאר ינאו
ןורחא
ידעלבמו
ןיא
.םיהלא
ךכלו
נור
אוה ודבלב שי ודיב ערהל ביטיהלו תימהל תויחהלו ץוחמל
אפרלו
ןיאו
ודימ .ליצמ
המבו רמואש רחא .הז
יכ
אשא לא םימש
ידי יתרמאו יח יכנא
.םלועל
.,וגו שי קרקדל הוב עודמ אל 'יה
יד
רמול
יח
.יכנא אוהש כ"ג
ןושל
העובש
ומכ רמאש םילגרמב םלואו
יח
.ינא המלו
ףיסוה
רמול ."םלועל" םנמא
המב רמואש "םלועל" ריעי הזב לע רקיע הנומאה ארובהש ש"תי וניא
ףוג
י'וכו
יכ
םא אוה
ףוג
ירה
אוה לעב לובג .בכרומו עודיכ לכש
ףוג
אוה .בכרומ לכו
המ אוהש בכרומ חרכומ דרפתהל
ןיאו
הז
יח
.םלועל ומכ עודיש ןבומו ןינע
.הז
ימכחל
.רקחמה כ"או ןיא ךייש
אשיש ודי העובשב עבשיל תעובש רקש רמול
יח יכנא
.םלועל
ךכלו
יאדוב
ןבומ ןאכמ
רקיע הנומאה ארובהש ש"תי וניא
ףוג
.בכרומ קר אוהש טושפ תילכתב תוטישפה
ןבלו
אל
והוגישי
יגישמ
ףוגה
אוהו
יח
.םלועל
הזבו םת םלשנו ףוסב הרותה ג"י
ירקע
.הנומאה תורוהל ונל
.2ורותהש
םע הנומאה
ןה
יתש יצח
תומשנ
.תושודק
רשאכו
יתש
הלא תומואת
_תורשוקמו
ודחי
ירה
ןה דחיב תמשנ םדא לעש הז ורמא ל"זח ה"בוק אתיירוא :לארשיו
דח
ןוניא
;
.
ן
'הלה
ירפ
י:.ןאה
הףרקי
ןע
,151
יייי-4
*יי*4=4
-ףייש*4
ץי-*.*י *-**יי
1 1 %;1
~,ע
ג14 לרת11 ונשר ג 4הש/ ;
'קקל4*ו ולמגת תאז
,וגו
אלה אוה
ךיבא ךנק
/ות
ןה
לע
יפ
הרסמה
ןמסנ לע
תוא תביתב.-: 'הלה איהע
ןד
יתבר
איהשו הבית מפב .המצע הוו
ןיפ
תואש תחא בשחת .הביתל םגו המ הז המרה
ידכו
ראבל תאז םידקנ
ןיבהל
לכש רב תער לוכיי ועשהל
ןמעב
המ
ןקתנש
רמול םדוק תיישע לכ הוצמ םשל" דוחי אשדוק ה"ב ."היתניכשו
ךעח
םיענמנ רמוימ תאז םבשחב הזש
ך"ש
קר םיקירצל
ימכח
ה?בקה אלו
יטושפל
.םע הזו .תועט
יכ
לכ הרותה הנתינ לע
יפ
.ס"דרפ
ןכו
תולפתה תוצמהו שי
ץבהל
פ"ע
ןתוא
'ד .םינפואה לכו המ שיש
ןפואב
רוסה שי םג
ןפואב
"טושפה
ןכל ךירצ ץבהל
םג
ענעה
לש םשל דוחי
יע
יפ
םעט לקנש לכל רב תעד וניבהל :
י*1ננ
ץבהל
םידקנ המ אבומש ק"סב םשהש ם"יהלא אירטמיגב .ע"בטה
יכ
הז
אוה חכ תגהנה םלועה לעש
יפ יקח
עבטה עיבטהש ארובה 'תי תאירבב
הז גהנתיש"םלועה פ"ע תוחכ עבטה םילננה .םירתסנהו הזו םיאתמ םע המ
ורמאש ל"זח םשהש םיהלא הרומ לע
היד
יכ
תדמ
עדה
אוה םרמאכ ל"ז בוקי
עדה
תא .רהה רמולכ
ןיאש
תונשל .ןידה
ומכו
לכ
ןיא
תגהנה עבטה תלוכי
תמשל תא רדסה רדוסמה הל תאמ ארובה /תי
יכ
קח
ןמזו ןתנ
םהל אלש רנשי
תא םריקפת :
םשהו ה""ה ה"ב הרומ לע .םימחר תאז איה הגהנהה הלעמלש
ךרדמ
.עבטה אוהו ומכ רוקמ
ץעמל
עיפשמ םשהל םיהלא חכ ם"הה לכו
ףימ
תוחכ
םיכרצנש תגהנהל עבטה םטקב הז .םלועה ןתואו
תוהכה םיטשפתמ
ןמ םימשה
ץראל
תאצל חכמ לעופל הזב םלועה
ןמ םשה ה""ה םשהל
י"נדא
םשהלו מיהלא
ןמו
םשה םיהלא
י"ע ירש
הלעמ תורזמו םימשה לעש םהיפ ומצמצתי
ןתוא
תוחכה תומוקמב םיכרצנה לבתב .האולמו םשהו ה"ףה ה"ב שדחמ ובוטב לכב
םת רימת השעמ תישארב
י"ע
ותעפשה עפשה םשהב
"נדא
םשהבו םיהלא
ם"קל .םלועה בותככ ונרזע םשב 'ה השוע םימש .ץראו רמולכ השוע ןורימתג
ילב
.קספה םימעפלו םשה ה""ה ה"ב דדשמ
יקה
ירדסו
עבטה םתונשל
-רסהב
םימחרבו תבוטל םלועה
יפכ
תוררועתה השעמ םישנאה
ןה
תבוטל ללכה
לןהו
תבוטל .טרפה
ךכלו
ורמא ל"זח םשהש ה"יוה ה"ב הרומ לע תדמ .םימחרה
קרו
י"ע
תרובגת השעמ םיעשרה הנתשנ תדמ םימחרה לע תדמ
ןידה
ד
ץןןד
רבר עודי םינפימש
ויה בור
ימכח
רק1ומה םיסרוקיפא
ורמאו
ןיאש
םלוע
רחא אלא .הז ונייה רקיעהש אוה תוחכ עבטה םיאצמנה הזב םלועה
םיגשומה םישנאל
י"ע
השמחה םישוח .םיעודיה ורמאו עבטהש אוה םיהלאה
ןיאו
חכ
ןוילע
רתוי דבלמ תוחכה לש
ךרד
.עבטה קזחתנו רתויב הז תועטה םלועב
תעב תוטשפתה תוחכ .םיפשכה ונימאהו
ןתואש
תוחכה םה רתויה םיקזח עינכהל
תוקח .עבטה ושחכו חכב םשה ה"יוה ה"ב
והזו אתיאש
ןיררהנסב
ז"ם(
):
ר"א
ןנחוי
המל ארקנ
ןמש
.םיפשכמ םישיחכמש אילמפ .הלעמלש
ןכו
היה תועט
הערפ
ימכחו
.םירצמ הלחתבש רמא הערפ אל
יתערי
תא 'ה .,וגו אלו עדי קר
ןמ
םשה םיהלא רבלב אוהש ללוכ
ירש
הלצמ תורזמו םימשה םהמש םיטשפתנ
תוחכ עבטה הזל .םלועה
ןכו
םג
ימוטרה
םירצמ
ורמא עבצא םיהלא .אוה ל"ר
םגש
15-2
ירפ
וניזאה
ה~רהי
םגש הז או;ו קר חכ רתסנ תוחכמ עבטה השמש ערוי רתוי .םהמ
ןמ1בו ןורחאה
טשפתנ שרחמ הז תועטה םל1עכ
י"ע
ףאזאליפה
סרוקיפאה אזאניפש עודיה
ומירחהש ותוא
ינואג
.לארשי
לבא תנומא לארשי איה .בותככ תעדיו םויה תובשהו לא
ךבבל
יכ
יה
אוה םיהלאה .'וגו ביתכו ועד
יכ
'ה אוה .םיהלא והזו
ךרצנש ץמאהל
םשהש
ה"יוה אוה .םיהלאה ל"ר םשהש ה"יוה אוה רוקמה עיפשמה עפש םויקל םלועה
תודימתב םשהל םיהלא אוהש
ןיעמה
ונממש םיעבונ םיטשפתמו לכ תוחכ עבטה
םיאצויו חכמ לעופל הזב םלועה
י"ע ירש
הלעמ תורזמו .םימשה םגו םשהש
ה"יוה( ה"ב הנשמ דדשמו תוחכ
יקחו
עבטה .ונוצרכ ומכ הארהש ה"בקה
י"ע
םיסנה תואלפנהו לש תאיצי םירצמ ולעונש
ירש
ןעוצ
הימכח .הימוטרחו לעו
הז רמאנ התא תארה תעדל
יכ
'ה אוה םיהלאה
ןיא
דוע ודבלמ :
ז"8םער
שי
1יבהל
טושפב
ןינע
תיהולאה ארקנש םשב אשרוק .ה"ב ןינעו
תיהולאה
ארקנש םשב .היתניכש אשרוק ה"ב אוה םשה ה"יוה ה"ב וניכא םימשבש
רוקמ םייחה רוקמו לכ תוחכה לכו .תומכחה ותניכש1 הגררמב הנושארה םרט
תוטשפתה עפשה לע ץראה
אוה םשה .י"נדא ותוטשפתהו תויטרפב המכבו
םימוצמצ לבתב האוימו איה חכב םשה םיהלא קלחמה עפשה םוצמצב לכב
םירבד םיימשגה תגהנהל עבטה
י"ע ירש
הלעמ תורזמו .םימשה
תועמשמו םשה הניכש שי ןיבהל
פ"ע לכש טושפה איהש ומכ לשמל
ינרק
ירהזו
המח םיעיפומה לע ץראה
ריאהל םמחלו לבת .הא1למו
ימו
ותעדש הרצק
וניאו לוכי םירהל ושאר תוארל שמשה
ותפוקתב לוכי בושחי לע
ןתוא
ינרק
שמשה
ירהזו
המח םיצבקנה םימב וא תיכוכזב חצ ןהש
רקיע רברו דרפנ
ינפב
ומצע
ןיאו
ומל רוקמ שרושו .הלעמי הזו רקש .רומג
ןכו
אוה לשמנהב העותהש
יכרדב
םייחה הצורו תכלל ת1רירשב ובל
ילב
הגאד .דחפו אוה התפתי לקנב
ןמ
ורצי. ערה רמאל
ךרדש
עבטה אוה לכה ןיאו
חכ רחא
ןוילע
טלוש .וילע הזו
רקש .רומג
יעו
הז רמאנ
ןגרנו
דירפמ .ףולא דירפמש
ןיב
ופויא לש םיוע
אוהש םשה ה"יוה ה"ב
ןיבו
ותניכש תנכושה הזב םל1עה הילעש הרומ םשה
.םיהלא
יכ
תמאב םשה ה"יוה םשהו םיהלא םה תודחאב הרומג תועצמאב
םשה .י"נדא ומכ
ןיעמהש קובד
.ורוקמב
ןיעמו
ילב
רוקמ וניא עבונ :
םנ זביי
פע ז תער םירמואה תכסמב ב"ב )הכ(
הניכשהש לכב .םוקמ םתנוכו
איה לע תראה תיהולא רואב שודק ןיאש
הארנ
ןיעי
.ימשג אוהו טשפתמ
הזב. םלועה
ןוכשל
לע םוקמ
יוארה
.הזל ל?כבו הז םג תוחכ םירתסנה
יקחב
עבטה םיטשפתמש
יבתב
.האולמו לכש הז אב חכמ םשה םיהלא לבקמש עפש
וז
ןמ
תראה םשה ה"יוה ה"ב תיעצמאב םשה .י"נדא
ןיאו
תראה השודקה לכות
ןוכשל
לכב םוקמ וא לכב שיא .הושב ומכ
ינרקש
רוא המחה אל ונכשי
ופסאתיו
ץראב
לכב םוקמ לכבו םשג .הושב
יכ
קר םימ
תיכוכזו חצ םינבאו
תובוט' םילגוסמ
יבקי
םכותב
ינרק
רוא .המתה לכ רבד
יפל
ותווזצ .ותוכזו לבא
םיצע םינבאו רפעו םה
ןיא
םילגוסמ רבחתיש םהמע רוא .המחה
ןכו
אוה רואב
שודק לש הניכשה הזב .םלועה אלש
71כשי
לכב םוקמ
וא לכב שיא
.הושב
יכ
קר םוקמב שודק םישנאבו םישודק םש ןנקת
הניכשה
.התראהב לכב םוקמ לכבו
שיא:
יפכ
ותגרדמ .הלענה לבא תומוקמב
םינוגמ אל
ןוכשי
רוא שודק .הזה קר
םש
י*ופ
ךדא";
ץירןרי
-
ן1' 53
ך
םש- חוע חכ
ינחח
לש .האמוט
ןע
םג אל
עכשי
רוא שודקה לש העכשה מישנאב
שלפש, רשא אריקפהב אחמ והל םההעש רמאנ מ לבהב אב
ךשחבו ךלי
!
ןעמנלי
שרשה לארשיב הנ%1 ח בותככ תעדת םעה תובשהו
יא
ךבבל
מ
ך
אוה שיהלאה ה"ףה.םשהש םשהו םיהלא אוהש חכ תנהנה עבטה א םנ
ףש
תוחנ .םידרפנ קר םירשוקמש ודחי
עלכקמו
ץד ןמ
עד

דוחי ה"בוק
כשו .היתנ ונתינ ונל ח"מר תוצמ השע
י"עש
םוי לכ הוצמ ררועתנ רותיה לש
ה"ביק ."תעכשו אוהש תודחאתה עיפשמה םע .לבקמה םשהש ה"ףה אוהש
עיפשמה. דחאתי םע םשה
י"נדא
איהש תניכש וזוע
יהבגב
םימורמ עיפשהל
ותניכשל תטשפתמש
ןוכשל ץראב
איהש תארקנ םשהב םיהלא
יד
.עפש קלחל
תויטרפב לבתל האולמו םייקתיש גהנתיו פ"ע
ךרד
.עבטה םימעפלו םג תונשל
דדשלו' חכ תגהנה עבטה תבוטל ללכה וא תבוטל .טרפה דבלמו הו םורגת דוע
םויק הוצמה
י"עש
דוחי ה"בוק 'יתניכשו
ךשמוי
תראה השודקה
ןמ
הניכשה
השודקה, לע, הז שיאה םייקמש הוצמה לכ דחא
יפל
.ותגרדמ 1"יעש ףסותנ
רוא
שודק
ותמשנב בותככ
יכ
רנ .הוצמ ביתכו רנ 'ה תמשנ .םרא
ןכו ךופיהל
ענמהב םויק ח"מרה ע"מ ענמת עפש בוטה םשהמ ה"יוה ה"ב םשהל םיהלא
טעמתתו עפשה םוצמצב
י"ע
תדמ
ןידה
דע טעמכש 'יהי שבוי
ןיעמה
ז"יעו
ןיברתנ
תורצ םיועב :
הו12י וביי
םעטה
ונקתש רמול םדוק םויק לכ תוצמ השע םשל דוחי ה"בוק
.היתניכשו הנוכהו הזב שקבל םויקבש הוצמ וז םורגנ תוררועתה דוחיה
לש- ה"בוק היתניכשו ונייהר םש ה"יוה םע םשה
י"נדא
םעו םשה םיהלא
עפשויש עפש בוטה
ןמ
ה"בקה לא ותניכש
ןעמל
םייקתי םלועה בצמב .בוט
םגו ןעמל ךשמוי
לע םייקמה הוצמה עפש תראה השודק
יוליעל
.ותמשנ
ןכבו
ןבומ.
לכש רב תעד רמאי םשל דוחי 'וכו
הנוכב .וז
יכ
רובדה הבשחמהו םע
השעמה אוה טוח שלושמה רשא אל .קתני לעפיו תכשמה עפש בוטה
ןמ
רוקמה
לא
ןיעמה
ביטיהל תוינחורב תוימשגבו :
ה1רנןו
אובנ ראבל קוספה 'הל-ה ולמגת תאז םדקהב דוע
ינש ירמאמ
.ל"זח
אתיאד תכסמב תוחנמ )ט"כ( שרד 'ר הדוהי רב 'ר
יאעליא
והמ ביתכד
יכ'
היב ה"יוה רוצ .םימלוע ולא
ינש
תומלוע ארבש .ה"בקה דחא
ץדב
דחאו
.~ב ז"הוע ארבנ
ץדב
רמאנש הלא תודלות םימשה ץראהו
.ם"ארבהב לא
ארקת םארבהב אלא
ץןב
.םארב
יפכו
אבומש םירפסב םישודק עמשמ תואהש
ץן
ונייה
ץ;
הנורחאה לש םשה ה"יוה ה"ב איה תואה הבש ארבנ הז םלוע
ימשגה
ארקנש םלוע .הישעה גהנתיש
ךרדב
עבטה חכב םשה םיהלא אוהש אירטמיגב
.ע"בטה
י"ע
יבקיש
עפש
ןמ
םשה ה"יוה ה"ב תועצמאב םשה .ינדא
תכסמבו תוכרב ).ר"נ( אתיא לכ
ימתוח
תוכרב שדקמבש
ויה
םירמוא דע
ןמ
.םלועה
ולקלקשמ
ןינימה
ורמאו
ןיא
םלוע אלא .דחא וניקתה ויהיש םירמוא
ןמ.
םל~עה דעו .םיועה ןינעהו ןבומ
ולאש
ןינימה
םה םיסרוקיפאה
ידימלת
הערפ
אזאניפשו' םירמואה ןיאש
םלוע רחא רתוי ןוילע .הזמ אלא הזש םלועה אוה
םלוע .דחאה תגהנהו ז"הוע גהנתמש פ"ע
ךרד
עבטה
אוה .רקיעה םישיחכמו
םלועב
.אבה
אצמנ
יפל
םתער תשבושמה םיספותש רקיעל תואה
ץן
הבש ארבנ
הו םלועה םירירפמו התוא
ןמ
םשה ה"יוה .ה"ב םרמאב לכהש גהנתמ קר פ"ע
154
ירפ ינייאה
הרוה'
ךרד
עבטה אוהש םשה םיהלא
יתלב
תיבק עפש ןמ
םשה ה"יוה .ה"ב אליממו
םה םישיחכמ החגשהב תיטרפ ןמ
םימשה רכשל .שנועו תאזו איה רקיע הבסה
םיכלוהש תורירשב םבל ערה
ילב
םוש הגאד רחפו הזיאמ שנוע
ןמ
םימשה :
ףר~ד121
הי ראבתי קוספה
'הל-ה ולמגת .תאז רמולכ םתא
ימכח
'רקחמה
ןורסחב
הנומאה ובשחת תואש
ץד
איה הבית .הרבל םתאו מידירפמ
התוא
ןמ
הרוקמ אוהש םשה ה"יוה .ה"ב םכרמאב הזש םלוע
ימשגה
מלוע
הישעה גהנתמש
ךררב
עבטה אוה םלוע ודב5ב
ינפב
.ומצע וניאו
ךרצנ
תלבקל
עפש
ןמ
םשה ה"יוה .ה"ב
יכ
ןיא
רוע םלוע רחא רתוי ןוילע
.הזמ ךיא
רלמגת
תאז 'הל םכיבא םימשבש
ירחא
םכתואר לכ ןחוא
םיסנ תואלפנו היעמלש
רררמ
.עבטה
ןכלו
םתא םע 5בנ אלו .םכח אלה אוה
ךיבא ךנק
.'וגו לכמו
ןתוא
םיסנה תואלפנהו םתיארש
יד ירו
םכל ןימאהל
םכיבאב םימשבש
אוהש םשה
ה"יוה ה"ב אוהש רוקמ םייחה רוקמו לכ
ינימ
.תועפשה אוה ארובה אוהו
ןתונה
חכ תגהנהב עבטה גיהנמו תא םלועה החגשהב תיטרפ רכשל .שנועו אוהו
ונוצרב ררשמ וא הנשמ
ךרר
עבטה
יפל
תוררועתה השעמ םישנאה
ןה
.תבוטל
םיבר
ןהו
תבוטל דיחי 5ע
יפ
תרמ םימחרה םחרכ בא לע םינב :
רשאכל
םייה תבש הביש
זיכנ
47יפי המ אבימש היזב ק המכב
-תימיקמ
ה"בושתש זמרת רמול
ךל
כושת
הן יבגל
ן יארובו ימכח
הלבקה
םיניבמ
ןינע
הז פ"ע תמכח .הלבקה לבא
יפי
ונכרד ונרמאש לכוי לכ רב תער
ןיבהל
םהירבדב הנוכ .הטושפ
ןויכ
הבסש הנושארה לש
אטוחה אוה
.התפתנש
ןמ
ר";וציה בושחל
ןיאש
םלוע אלא הז גהנתמש
ךרדב
עבטה
ילב
םוש החגשה
לש רכש .שנוע( ןויכו
םלועש הזה ארבנ
ץךב
הנורחאה 5ש םשה ה"יוה
_ה"ב
ירח
הז אטוחה רירפמ תואה
ץן ןמ
תואה ן
ז"יעו רסחמ ערגמו עפש .בוטה
עבונה
ןמ
םשה ה"יוה ה"ב םלועל הזה ריבגמו תרמ
ןירה
.םלועב והזו רמואש
ק"הוזה הבושתהש תזמרמ אטוחהל רמאל .ול בושת
ץן
יבגל
ך י"ע
קוזיח הנומאה
םלועש הזה ארבנש תואהב
ץד
וניא םלוע דרפנ אלא אוהש רשוקמ םשהב ה"יוה
ה"ב ארבש ו"הוע .ב"הועו אוהשו גהנמ לכ תומלועה החגשהב תיטרפ
'רכשל
שנועו ויניעו תוטטושמ לכב .ץראה ז"יעו אריתת אוטחלמ רוע המו תאטחש
ןקתת
חלסנו ךי
:
)כ17
לבנ אלו םכח אלה אוה ךיבא ךנק
אוה
ךשע
.ךננכיו שי קרקרל לע ורמא
פ"ב אוה .אוה 'יהש לוכי רמול
ךנק ךשע
.ךננכיו עמשמ הזמ שיש
ןינע
רחא תולועפב
ךשע ךננכיו
תלועפבמ .ךנק ךכלו ךרצוה
רמול םעפ 'ב ,אוה
רמולכ םגש
ןתוא
'ב תולועפה אוה לעופה םתוא אלו .רחא ךירצו ןיבהל
.הז
ידכו
ןיבהל
םידקנ 'ב
ירמאמ
.ל"זח תכסמב הרנ אתיא ונת
ןנבר
השלש
ןיפתוש
.םראב ה"בקה ויבא ומאו .'וכו ל"ר
יקלחש
םיימשגה םה לש ויבא
.ומאו קלחו
ינחורה
אוה לש .ה"בקה תכסמבו ןילוח )ונ( שרור הז קוספה אוה
ךשע
.ךננכיו רמלמ ארבש ה"בקה תויננוכ .םראב םאש הכפהנ תחא
ןהמ
וניא לוכי תויחל :
ץדנהי
עודי
שיש םימכחתמ
ילק
תערה רמול עורמ לטוה לע םואה בויח 5ורגה
תויהל ביוחמ דבעושמו עומשל תייצלו קר
ירברל
ה"בקה .רבלב 4אלה
'רמ
וניזאה
הרוהי חפ
155
ןוינ
ארמגבש ארוק םתוא 'ג .ןיפתוש ונייה
ינשש
םיקלח םה לש בא םאו ק?חו
דחא לש .ה"בקה
ןנאו
אמייק
ןל
שיש
ןינע
לוטיב בורב דח .ירתב כ"א
דרה
לכונ רמול
ירחא
םיבר .תוטהל םנמא ארבס וז 'יה רשפא בושחל םא
ינש
םיקיהה לש באה םאהו
.ויה
םיוש תובישחב ומכ וקלח לש .ה"בקה ומכ לשמל
'גש
ןיפתוש
וחינה
קסעב הז הנמ הז הנמ הזו .הנמ
ךכלו םה
ןיפתוש
..םיוש
לבא םא
ףתוש רחא חינה קסעהב טעמכ לכ
ןוממה
.ךרצנש 'בו
ןיפתוש
וחינה
וב קר רבד .טועימ כ"א
יארו
ןבומ
רקיעהש לעב קסעה אוה
.ףותישה
.לודגה ראשו 'ב
ןיפתושה ןילפט ןילטבו ףותישהל
לודגה :
ו"3פלר
שי
ויבהל
ןויכמה
.ןאכ רחאל רמואש םע לכנ אלו .םכח
:שרופמ
םעט רברה
ןיבהל
תאירבבש םראה
ףתושה
רתויה לודג אוה
יה"בקה
לעו הז רמוא אלה אוה
ךיבא
.ךנק 5"ר
ךנקתש ךניכהו
תויהל ומכ ..ןק
עוריו
ןקהש
יושע
חונל וב .רופצ
ןקו
ילב
דופצ וניא .םולכ ומכו
ןכ
ןקית ןיכהו
ה"בקה תא
ףוג םדאה תויהל
ילכ יואר
ומכ
ןק
רופצ חונל
רב
וקלח לש ה"בקה איהש .המשנה םאשו הכזי חונת וב השודק הלודג הורו
שרוקה תראהמ הניכשה .השודקה ךכלו רצמ הז קלחה
יארוב
ול התאי
,ארקהל
.ךיבא
ןויכ ףוגהש
ילב
וק~ח
לש ה"בקה אוה קר ומכ
ןק ילב
.רופצ
דכלו
אוה
ףותישה
רתויה .לודג
רחא הז םיעטי
ןינעה
רתוי רמול
יכ
םג

םיקלחה לש
ינש
ןיפתושה
באה םאהו םה
ישעמ
וירי
לש .ה"בקה ליבשבו הז רמאי םעפ

4"אוה"
יכ
הז
ןינע
.רחא אוה
ךשע
.ךננכיו .ךשע תועמשמ הישע וז ונייה
ווקית
רמגו .הכאלמה
יכ יקלח
באה םאהו םה קר תניחבב חכ .ילויה
יתלבו
ךוקיתה
רמגהו השענש
י"ע
חכ ארובה
ךרבתי ןיא
חכ
ילויהה
לש באה םאהו :הוש
.םולכ והזו רמואש רוע .ךננכיו ל"ר
ןמש חכ
ילויהה
לש באה םאהו ארב
ה"כקה תויננוכ
ףוגב
םדאה םאש הכפהנ תחא
ןהמ
וגיא לוכי .תויחל כ"א
ןבומ
ינשש
םיקלחה לש
ינש
ןיפתושה
באה םאהו םניא םיוש םולכ
ילב
'חכ
ארובה .'תי
ןכלו
ולא םימכחתמה רמול
ןינע
לוטיב בורב לטבתיש קלחה לש
ארובה 'תי בודב 'ב םיקלווה לש באה .םאהו םה ללכב םע
יבנ
איו .םכה
ומכו
י"שריפש
לע םע .לבנ וחכשש תא
יושעה
.םהל ל"ר וחכשש המ
יושעש
םהל
ינשל
םיקלחה לש באה םאהו
י"ע
חכ ארובה ,ךרבתי
רשא
ידעלב
בואז
ןיא 'ב םיקלחה לש באה םאהו םיוש םולכ :
פרוח
155
יפ,
-
יי-'
ו"י
',
ש ש- שש1~-
ןע
ג
ה~רישו
הוצ וני השמ השרומ תלהק .כקעי
יהיו
ןורשיב ךלמ ףסאתהכ
ישאר
םע
.'וגו
ישרופמ
הרותה
וקחדנ
שרפל םעט םיקוספ הלאה לכ דחא
יפל
.וכרד לבא
הש, קבהל השמש ומצעב רמאי הרות הוצ
ונל .השמ
ןכו
השק שרפל תא
קוספה
יהיו
ןורשיב ךלמ
בסומש לע .השמ
יכ
ךיא
רמאי השמ לע ומצע
יהיו
ןורשיב
.ךלמ רשאכו
ירבד
הרות שיטפכ
ץצופי
עלס לכוא רמול
יקלח
הזב
רזעב
ירוצ
.יריאמו
יכ
דבלמ תוישוקה םיקודקדהו ורכזנש
ישוריפב
הרותה לע
םיקוספה רשא תלחתמ ארדסה דע
יחי
ןבואר
השק
יל
דוע אישוק תחא
השדח הלודגו איה .יניעב
הנהד אבימ ק"הוזב
ןינעב
תוכרבה
ךריבש
קחצי וניבא
.בקעיל
ל"זו
יבר
רזעלא רמא אתעשב
ךירבד
קחצי בקעיל אל היכרב דע ךירבד
ה"בוקל
.אתימדקב
ןויכ ךירבד
ה"בוקל אתימדקב היכרב .בקעיל אנמ .ןל ביתכד רמאיו
האר חיר
ינב
חירכ הרש רשא וכרב .'ה אכה מייק הכרב ה"בוקל .ףכו
ןכו
ןינעב
תוכרבה
ךריבש בקעי וינבל
ינפל
ותומ אתיא ק"הוזב פ"הע ךרביו
תא
ףסוי רמאיו .'וגו ל"זו לכב רתא
ןאכרבד
וכירטצא .אכרבל
יעב
ה"בוק אכרבתאל
.אתימדקב. רתבלו וכרבתא .ןינרחא
יאו
ה"בוק אל
ךירבתא
אתימדקב ניא
ן
ןאכרב
אל
ןימייקתמ
.ףכו
ןויכו ךירבד
בקעי ה"בוקל
.אתימדקב רתבל
אוההמ רתא
ךירבד
אתימדקב
ךירב
.יונבל .ל"כע כ"או השק עודמ םג השמ
אל השע
ןכ ךרבל
הלחת ה"בקהל םרט
ךרביש
םיטבשהל :
ל"1י
הנהד הצרנשכ עיפשהל תוכרב רוקממ
ןוילעה
לע ללכ וא לע טרפ
ךרצנ
תישאר
ץילמהל
יע
ךרבתמה
ריכזהלו םיתוכז
ולש םליבשבש
אוה
יואר
.ךרבתהל
ןיעכו
הז
יתעמש
תאמ ר"ומודא אניצוב אשידק ל"ירהומ
רגיא
ןילבולמ
ה"לקוצז
ןינעב
תכרב םינהכ רמאש רשא 'גב תוכרבה לש
תכרב םינהכ זמרנ םיתוכזה רתויה םילודג לש םע לארשי םיוארש ךרבתהל
.םליבשב
יכ
הכרבב הנושארה שי 'ג .תובית
ךכרבי
'ה .ךרמשיו הז זמר
לע תוכזה לש
'
תשלש תובאה םהדבא קחצי .בקעיו הכרבב 'ינשה שי 'ה
.תובית ראי 'ה וינפ
ךילא
.ךנחיו הז זמר לע תוכזה לש אתיירוא השמח
ישמוח
.הרותה הכרבב 'ג שי
'ז .תובית אשי 'ה וינפ
ךילא
םשיו ךל
.םולש
הז זמר לע תוכזה לש תבש .שדוק
יכ
ןיא
'ז םימי אלב .תבש רשאכו
תבשה אוה אמש אשדוקד ה"ב
ךכל שי
ןאכ
תלת
ןירשק
ה"בוק אתיירוא
לארשיו
ןוניאד
דח ןליבשבש
םיואר לארשי .ךרבתהל כ"ע וירבד
םישודקה .ע"יז
הנהו ומכ
ןכ
םג תכרבב םינהכ ךרצנ
תויהל הכרב הלחת .ה"בקהל ומכ
אתיאח, ק"הוזב פ"הע הכ וכרבת תא
ינב
.לארשי ר"א רזעלא את
יזח
תיל
אתכדב אתתל חכתשא דע חכתשיד .אליעל חכתשאדמו אליעל
ףוא
אתתל
.חנתשא ר"או הדוהי כ"גב ביתכ ה"כ וכרבת הלחתב כ"חאו תא
ינב
.לארשי
ל"כע
'רמ
, ךנרב הרוהי םע
157
.ל"כע ןווכמה
או;ו הניכשהש השודקה תארקנ םשהב קןי.
.עוריכ בגאן ל"י
םעטמש הז
ןקתנ
רמול םרוק תכרב םינהכ הלפתה "ברעתו" וזש הכרב 41"בקהל
ברעתש ול תריתע לארשי חירל )חוחינ
לכמו הז
ןבומ
יארובש
םג
ןאכ ןתואב
תוכרבה
דרינש
השמ םיטבשהל ךיצנ
תויהל הכרב ה"בקה: הלחת :
ורשובבד
הז שי שרפל
ןאכ
הליחתבש ריכזה השמ םיתוכז םילורגה שיש
.םעל
לארשי םליבשבש םיואר .ךרבתהל ריכזמו הנושארל תוכזה לש תלבק
הרותה .רמואו 'ה
יניסמ
אב .'וגו ונימימ
שא תד .ומל וז .הרותה כ"חא ריכזמ
תוכז תובאה ב"יו
יטבש
.הי לע הז רמאי
ףא
בבוח .םימע
י"שריפ
םג הביח
הריתי בבח ה"בקה תא םיטבשה ארקש םתוא םימע ומכ רמאש ה"בקה
ךקעיי
יוג
להקו םיוג ויהי .ךממ לכ וישורק
ךידיב
םה תובאה .םישורקה המו רמואש
ךיריב
רשפא שרפל ר"רע בותכה
ןה
לע םיפכ .ךיתוקח רמולכ רכזל .םלוע המו
רמואש םהו וכת
ךילגרל
בסומ לע ללכה םע .יארשי ונייהו ומכ בתכש ך"במרה
ל"ז דועו םישרפמ םירחא
ו"יעתהש איה םוקמב א"ה והזו ומכ .וכה כ"א שרופי
ותועמשמש איה האכה ומכ
ךתו
.שמשה וא אוהש
ןושלמ קחור הלפשהו ומכ שיא
.םיככת המו רמואש
ךילגרל
ותועמשמ אוה .ךליבשב ומכ ומוגרתש לע
ךרביו

ךתוא
.ילגרל
ךירבו
'ה ךתי
.ילידב . ונייה .יליבשב
ןווכמהו
אוה םעש
לארשי ללכב םה םינכומ םידמועו דימת לובסל לכ
ינימ
ןירוסי
תריסמב שפנ
ליבשב םתנומא .ה"בקהב ומכ ורמאש ל"זח פ"הע
יכ
ךילע
ונגרוה לכ .םויה
ליבשב המ אצוי
ירוהי
.גרהיל הז ליבשב למש תא ונב הזו ליבשב חינהש
ןיליפת
הזו ליבשב תרימש תבש
,'וכו םאו
ןיא
הגירה שממ םה םינכומ םידמועו
.לובסל
ןירוסי
לש קחוד הלפשהו הסנרפב ליבשב .הנומאה לעו הז רמוא אשי
.ךיתורבדמ אשי אוה
ןושל
העובש ומכ אל .אשת ומכו אשי םויב אוהה רמאל
אל 'יהא .שבוח
ןווכמהו
אוה הזש הכומה לבוסו
ןירוסי
ליבשב הנומאה עבשי
םייקל
ךיתורברמ
.רמאיו אלה הרות הוצ ונל השט השרומ תלהק .בקעי
ךיאו
לכוא רובעל לע
ירבר
.הרותה דע
ןאכ בשחמ השמ םיתוכז רתויה םילורג לש
לארשי רמול םליבשבש םי,אר םה
ךרבתהי
:
רהא
הז השע השמ
ימכ ישעש
קחצי בקעיי
יניתיבא יכיבש
היחת בקהי
יה
והזו רמאש
יהיו
ןורשיב ךלמ ףסאתהב
ישאר
םע דחי
יטבש
.לארשי
רמולכ
ינא
ךרבמ
ה"בקהל היהיש
ךלמ
.ןורשיב לארשיש ויהי הגררמב הלורג
ויהיו םיואר ארקהל ראותב .ןורשי םגו ויהיש בצמב לש
ףסאתהב
ישאר
םע דחי
יטבש
.לארשי רמולכ
ישארש
םעה םיגיהנמה םהלש ויהי
ףסאתהב
רחי .הבהאב אליממו ויהי דחי
יטבש
.לארשי עודיכ ז"יעש
ישארש
םעה
ודרפתנ .האנשב
יכלמ
הדוהי ומחלנ םע
יכלמ
.לארשי אליממ הררש האנש
םג
ןיב יטבש
.לארשי והזו ושררש
ל"זח פ"הע הנובה םימשב דיתולעמ
ותדגאו לע
ץרא
.הדסי המל רבדה המוד
ןיטלפל
לש
ךלמ
יונב
לע
יבג
.תוניפס לכ
ןמו
תוניפסהש תורברממ
ןיטלפ
לעש םהיבג .רמוע
ךכ
הנובה
םימשב .ויתולעמ
יתמיא
לארשישכ הדוגא .תחא לבא
ןניאשב
הדוגא תחא
לוכיבכ
ואסכ .ססורמ לבא ריתעל רמאנ לע
ץע
הרוהי
ץעו
.םירפא ברקו
םתוא דחא לא דחא
ךל ץעל
דחא ויהו םידחאל ךדיב
.'וגו
יתישעו
םתוא
יוגל
דחא ץראב
ירהב
לארשי
ךלמו
דחא היהי םלכל
ךלמל
.'וגו
לכמ
15"
ירמ
הכרב
הררהי
ינמ
הז
ןבומ נונעתש רתויה לודנ ה"בקהל ומעמ לאושי אוה קר רשאכ
לארשי. םינהנתמ
ךרדב
רשיה םתויהל םיואר ראותהב,ארקהל
ןורשי
אלו רוד שקע
.לתלתפו. םנו ריקאכ
ישאר
לארשי םה תודחאב .הבהאב ו"יעש םנ ללכ לארשי
םה תודהאב
.הבהאבו ךבא
םא
ןיש ןכ ןיא
ה*בקהל תחנ ומעמ .לארשי
ךכלו
ירה,
תאז הכרב רתויה הלודנ
ךריבש השמ הלחת ה"בקהל רסאו
יהיו
ןורשיכ
.ך?מ רמולכ
ינא
ךרבמ
ה"בקהל 'יהיש ול נונעת תהנו ומעמ לארשי 'יהיש
ךלמ
םעב .ןורשי םנו
"היש
ףסאתהב
ישאר
.םפה םנו
"היש
רחי
יטבש
.יארשי
הכרבו' וז איה ר"דע בותבה
יהי
דובכ 'ה םלועל חמשי 'ה .וישפמב רחאו
-יבצפ
השמ
יתש
.הלא תרכזה םיתובזה לש לארשי תניתנו הכרב .ה"בקהל ליחתה
ךרבל
תא םיטבשה .תויטרפב
ףוסבלו
היה ךרבמ ללכל לארשי דחי רמאו
ןיא
יאכ
ןורשי
בכר םימש ךרזעב דע התאו
יע
ומיתומב .ךרדת הזו שוריפ הפי
הלעש לע
ינויער
.ד"םב
יכ
ךרדב
הז וצרותי לכ םיקודקדה םגו
ןבומש
בטיה
,,
רדס
ךשמה
םיבותכה :
לעיי
השמ תברעמ באומ לא רה ובנ .'וגו תכסמב
ןישודיק ).חל( אינת העבשב
רדאב תמ .השמ קיידמו םש
ךכ ןמ
.תוארקמ םייסמו אה תדמל העבשבש
רדאב תמ .השמ תכסמבו תוחנמ ).ל( ה"דותב .ןאכמ איבמ תאמ בר רש םולש
ןואנ םעט לע המ
ןיגהונש
רמול קודיצ
ןידה
תבשב .החנמב
יפל
רטפנש השמ
ונבר התואב .העש השקמו
יע
הז 'םותב םש
ירהש
עמשמ המכמ תומוקמ 'זבד
רדאב תמש השמ וב ברע תבש היה אלו .תבשב
ירהש יפל
ןובשח
'יה זא
תבשנ 'ח .רדא .ש"ועי ש"ארבו קרפ
יברפ
םיחספ
ףיסוה
תושקהל הממ אתיאד
ר"דמב תשרפ
ךליו
ד"א
יאני
וב םויב בתכ השמ ג"י תורות 'וכו .ש"ועי תבשבו
ךיאי היה .בתוכ
יתיארו
ןוילגב
ס"שה םש
ןייצש ןייעל
תכסמב הטוס ני( ):
י"שרב
ה"ד
ויו .יגיז הנהו ארמגב םש אתיא שרודש לע קוסמה
ךליו
השמ עשוהיו ובציתיו
להאב .דעמ אנת התוא תבש ויד
יגוז
.התיה
י"ןוריפ
תיחתהב םויה השמל ופוסו
עשוהיי .ל"כע עמשמ תנוכש א"קערנה ריעהי םגש םשמ שי איבהל היאר
ירבדל
בר רק םולש
ןואג
הלעש רהל ובנ תבשב רטפנו .תבשב לבא תישוק 'םותה
ןובשחהמ
רדסבר םלוע אישוק אתמולא איה עמשמד 'זש רדאב 'יה וא ברעב תבש :
ייירלד
םהירבד ל"ז ד"עפלנ ץרתל
יתשש
תועידה תיתמא .ןה 'ז רדא 'יה זא
ברעב תבש השמו ונבר רטפנ .תבשב שיד רמול םויהש דרפנש השמ
לארשיט הלעו לע רה ובנ 'יה םויב 'ז רדא 'יהש ברעב תבש
ןיב
םיברעה רחאל
בתכש ג"י
ירפמ
.תורות םשו לע רהה עשעתשנ ה"בקה .ומע
ומכ רמאנש והאריו
'ה תא לכ
ץראה
/וגו ההתשנו לע רהה םייווב לכ םוי תבשה דע
ןמז
.החנמ
זאו תמיו םש .השמ
ןויכו
דרפנש לארשימ ברע תבש 'זב רדא בשחנ לצא לארשי
ןמו
ותתימ
םוי 'ז .רדא
יכ
ןמ
םוי אוהה אל ואר ותוא .רתוי שיו 'יאר
הקזח
ירבדל
ארמגהמ ק"ומד ).וכ( ןינעב
והייא עשילאו רמואש םש
ןויכד
ביתכד אלו והאר .דוע
יבגל
'ידיד תמכ .ימד לבא םימשב בשחנ
ןמז
ותתימ תבשב
"הש
'ח .ררא השעמו בתבה בתכש תמיו םש השמ
זרותי
ארמגב תוחנמ םש וא 'רכ הדוהי וא 'רכ .ןועמש
דועו
ירפ
הכ-ב
ה-והי מ
159
רועו שי תומדכ היאר הזל אתיאד הטוסב ג"י( ):
לע קוספה לעיו השמ
תוברעט באומ לא רה .ובנ אינת ב"י תולעמ ויה םש
ןעספו
השמ העיספב ,תחא
םאו רמאנ 'יהש תבשב השקת אלה רוסא עוספל העיספ הסג .תבשב כ"או עמשמ
םג
ןאכמ
וחוילעו רהל 'יה ברעב תבש םויב 'ז רדא אלו תבשב :
המו
ןייצמש ןוילגב
ס"שה ריעהל שיש איבהל 'יאר הלעש רהל תבשב
המס ושרדש פ"הע
ךליו
השמ עשוהיו
ובציתיו להאב .דעמ אנת התוא תבש
ישי
ויד
יגוז
.התיה
י"שריפו
תיחתהב םויה השמל ופוסו .עשוהיל לבא תמאב
ןיא
'יאר .םשמ
ירהש
ותואב קוספה רמאנ ארקש ה"בקה השמל עשוהילו רמאו
השמל ןה
וברק
ךימי
.תומי עמשמ אלש 'יה תאז תבשב תמש וב אלא אמתסמ
תבשב .םדוקה
ןויכ ןמש
תועמשמה
ןה
וברק
ךימי
תומל עמשמ רועש
'יה
ול
םימי .תויחל ומכ רמאנש וברקיו
ימי
לארשי .תומל רחאש הז 'יה
יח
הברה
:
לנכלי
דיה הקזחה לכלו ארומה לודגה רשא השע השמ
יניעל
לכ .לארשי
תישארב ארב .'וגו שי רבחל םויס הרותה םע .התלחתה הנהד בותכ
שאר
ךרבד
.תמא עמשמ תלחתהבש הרותה זמרנ תבית
תטא
םנמא
אלה: תבית ת"מא רדסכ זמורמ
יפוסב
תובית לש
י~רב
ןכיהלא
.צרא עודמו
אג. 'גב תובית תונושארה :
שיו רמול הזש הרומ
ןיאש
הרותל םויס הלחתהו קר םויסהש הלחתההו
רבוחמ, הז .הזל תוביתו הרותה
ןה
ומכ לוגיע .לודג רחאלו תבית לארשי
ןמ
קוספ
ןורחאה
ךשמנ
הילא תבית תישארב
ןמ
קוספ .ןושארה לוכיו
תויהל תלחתה הרות;ו
ןמ
ארב םיהלא תא םימשה .'וגו ןכו
וקיתעה
יקיתעמ
םיעבשה .עודיכ
ןכו
םג לע
יפ
קודקד לעפהש אובי םדוק .םשה
יפלו
הו שי שרפל תועמשמ קוספה
ןורחאה
לבש המ השעש השמ
יניעד
לב לארשי 'יה לכה חכב הרותה תארקנש .תישאר
ךכו
אוה תועמשמ
.בותכה לכ רשא השע השמ
יניענ
לכ לארשי
,תישארב ת"יבה תישומיש םשהב
אוהש רזעה לועפל
,רבד ומכ םיהלאב השענ .ליח לארשי עשונ /הב רמולכ
לכש המ השעש השמ
יניעל
לכ לארשי 'יה חכב הרותה :
לכלי
דיה הקזחה 'וגו
יניעל
לכ לארשי .תישארב
ידכ
רשקל םויס הרותה
םע התלחתה ךירצ
קדקדל עודמ םשרנ אחפט אוהש םעט קיספמ תחת
.יניעל אלה בטומ םש םעט .אכרמ
ןכו
שי קדקדל עודמ םשרנ םעט אחפט
תחת תבית .תישארב אלה בטומ םש םעט .אכרמ
ל"יו הזש זמרה לכש תומשנ לארשי שי םהל הזוחא תורשקתהו תויתואב
.הרותה
ךכלו
ורמא
ישרוד
תומישר תביתש ל"ארשי זמרת
ישארב
תובית שי םישש
אוב*ר תויתוא .הרותל םגה שיש הברה הברהו רתוי םעב לארשי
ןכ
.וברי לבא
ןינע
הז ץרותי
יכ
תויתואה לש
ןושל
שדוקה שי םהל םיאולמ
יאולמו
םיאולמ
ןכו
,האלה, לכו המ שיאהש לודג רתוי ותמשנ הבורק רתוי תויתואהל .הרותבש
הזבו ןבוי
לכ לארוי .תישארב 'ג תובית ולאה
ןה
לע
יפ
זמר תורבוהמ
וז .וזל זמרל תומשנש לכ לארשי
ןה
המה תורשוקמ .תישארב רמולכ הרותהב
תארקנש .תישאר ת"יבה תישומיש לש תוקבד תורבחתהו הז םע .הו ומכ תזחא
דיבנ .ינימי לעו הז
ורמא ל"זח ה"בוק אתיירוא לארשיו דח
ןוניא
:
-.9~מיםשאי4")וש-
-
.
ירכ.
אלש ורל שצ
ריינה
קלח
יתנצה ןםנס
ריאיל
ש485
84448884
*
ןה
יתיאר
רבחמש דחא םכתנידמב סיפדה רפס טקל
ירמאמ
יל*זח
תודא תאיב, חישמ
.ונקדצ
ינניאו
הצור ריכזהל ומש םשו
,רוביחה
יכ
:אוה
אצי ורפסב הז ץצולתהל ןמ
ק"הוזה רפסבש ח"וז 'פ קלב אבומ
-
אתעשבד
ןונמדזיד
םופל
ןינמ ןינש
לבויד הטמשו אדחכ והיאד
יךצ-4ף ןמ
אמוי האתיתש
חוה ןמז
הלואגה .המילשה
-
רבחמהו אוהה ביהרה ושפנב רברל
יגעלב
הפש
רבחמש ק"הוזה אל עדי המ רענש
ןטק עדוי הזש
יא
רשפא
'יהיש
"הנש
לש הטמש לבויו .דחיב
הזו תוטש לודג
ןמ
רבחמ הזכ
וניאש עדוי המ תאז קמוע
,נשומה
רצוקו
.גישמה
יכ
לכ
ימ
שיש ול רי תמכתב הלבקה
ןבי
לקנב
ירבד
ק"הווה
םהש םירבד םירורב ומכ 'בש םימעפ 'ב אוה .'ר
יתאבהו
ןינע
הז ק"הוזב .
יתאצוהש
רואל םלוע הקתעהב תירבע קלחב רבדמב םגו רהזב םילהת רהזבו
ריש
םירישה
יתאצוהש
רואי .םלוע םשו
יתבתכ
שיש
ימ
הצרש רמול הזש
תועט
,סופדה
יתבתכו
לע
ןקתמה
אוהה חכשש תילכתה ליבשב המ השענ
כקעי וניבא העור לע ןאצ
.ןבי
ןמו ירבר
הלא
ןבוי
לכ ןיבמ
תנוכ ירהזה
ימו
וניאש
ןיבמ
םודי אלו הסכי רוא שמשה
יריקב
.שיבכע םיברו
ועט
.ועתנו
ובשחש לע תונש הלחתהה
ןמ ףלא
.יששה תמאהו אוה הזש ןובשחה
.בס.ס
לע תונש םיראשנה
ןמ ףלא
.יששה לכהו
ןוכנ
.רורבו רהזבו לודגה בשחמ
-לע
בעף
לנהו לע רמג
ףלא יששה
ןיבמהו
.ןיבי
נברה
לריי נעזאר נרעב
ק"פוח
לאערפנאחכ
)עראנאק(
ז -
קיהעמ"( ל-ומו רפס ק-הוזה הקתעהב תירבע העבש
.)םיקלה
הלנמ תוקומע א
-ד~ו
ק
הי עודי םינייעמל םירפטב אבומש המכב תומוקמ אצמנש תרגא
ימיבמרהמ
ל"ז בתכש דחאל וידימלתמ טרחתנש
יע
ורפט הרומ" ."םיכובנ
יכו
לכ
יכרד
רקתמה איפיסלופהו
ןיא
הז
דרד יתימאה
.הנומאהל
דאו
תמכחב הלבקה
הקבד ושפנ יהב עדותנש
וי
י"ע.
םכח לבוקמ ,דחא וחקפנו ויניע אריו
יכ
,בוט לבא לכב ולא םירפטה אל וארה חטונה לש תרגאה .איהה הנהו
.הניא
םשה
ידיל
רפט
ןשי לשונ
ארקנ םשב
ישוש
ןרר4ןוסכ
ורבח דחא
ידימיתמ
ן"במרה
,ל"ז בורו םירבד רשא וב םה םיטקו?מ
יבתכמ
ן"במרה
.ל"ז
ןכו
אבוט
ע"שב ל"זיראה ,ל"זו בותכ רפטב
ןשוש"
"תודוס
אוהו
ידימלתמ ן"במרה *ל"ז
.ל"כע
יתאצמו
רפטב הזה איבמש ותוא תרגאה םשב ,ם"במרה
יתרמאו
ןעי
יכ
הז רקי ,תואיצמה וגיצא
ףוסב
ירפט
ןעמל
וגנעתי ונממ םיבר
ןכו
.םימלש
הזו
ןושל
רבחמ רפטה
ןשוש"
."תודוט
רןכא 'רבחמה
יתאצמ
ןיב
יבתנ
ן"במרה
ל"ז תרגא תחא החולש ם"במרהמ
י"ז
ודימלתל בושחה 'ר
ףסוי
ל"ז הארקו הלגמ" ."תוקומע תרגאהו
איהה לוק ם"במרה ונושלב ראופמה טוקנ
יתאו
.'וכו אלו לכוא תעדל םא הז
אוה בתכ די ם"במרה ל"ז וא אוהש קתענ
י"ע
דחא .וידימלתמ לבא הארנ
אוהש ,תמא
יכ יתיאר
בותכ
ףוסבש
וימי הטנ רהא תמכה
,הלבקה כ"א
יאדוב
וירבד .םה
ךיאו
ההיש
איבא תרגאה איהה
וטכ ,ויתאצמש
יכ
לנ וירבד םינוכנ
ןיבמל
םירשיו
יאצומל
.תעד .ליכע
ידיונלזרך"
םיענה בישחה 'י
-םוי
ר"ב הרוהי
ע"נ
דסינכיש
ת"ישה
ןנשמב
םייחה הטכחהו ךורשאיו' ךרדב
הרשיה האלפנהו
ןתיו ךל
בל תעדל םילשמה לש םיאיבנה רשא ,ואבנ םידועיהו לש תושפנה וארבנש לע
תעד
ידזס
םיהלאה תומשהז םישודקה םיזמרנה תצקמב
יקוספ
,תואיבנה
.יכ
תעידיב םיללנ ולאה לחנת תשורי תומלועה רשא אל לופת תחת לובג
,רדעהה
הלעתו תלעמל המכחה
,האלפנה
יהתו
ךשפנ
םיכאלמכ
ישודק
,ןוילע ואשניו
ךיכרד
והבגיו
יכרדמ
ןומה
םע
יריבא
,בל לדבתו ךתעידי
תעידימ 'םילכסה
ימוטא
ןזא
.עומשמ
ינו
ךתעודיב
ולא בהאת תמכח הלבקה תרמאו הל
יתוחא
,איה איהו םג איה הרמא
יחא
.אוה
ףרוצמ
המל תיארש
ינפי
תמכחמ הנוכתה
תורעה תואלפנה ךיתררועש ןהב
יתיאר
ךליחנהל
דוצ המכח תלכשומ ןינעב
,הלבקה המכח המויא
,האלפנו
ךמילשהלו
שרושב דחא לכש היתוירקיע
.היפיעטו
םיולת ,וב רויצבו שרושה הזה חנומה ךרדב ךכילואש
הב 'יהת דעוימ
.תעדב
ןוילע
הנטוקשתו
ךתואת
קזחתיו חכ
ךלכש
ררועתיו
ךילא ץפחה
יהלאה
ןיהתו
תכמ
,םימלשה םג גישת לכ .ךשקובמ דבלבו ויהיש םישורד םידבכנ
ימילשמ
ךשפנ
,הרוהטה אלו טטושת
ךתבשחמ ץפחל
ימשג
,םידטפנה רוקחל הא רצויה
ותנומת ותומצעו
ןמ עבטה
,יהלאה
עיקשהל
ןוצר
יריחבה
תלוצמב .םי 'םג
גיהנת
ךשפנ
תולעמב
ןוקיתבו
הנידמה םע
ינב
ךריבח
ישנאו
ךתיב ךיתועונתב
תוישפנה
,תוינפוגהו ראשתו
ךתריחב ךדיב
תלשוט_
יכב
המ אוהש
יידגנ
.ךלכשל תלוז לא תולועפ תודבכנ תורקיו תויצרנה לא תבהא דובכ גספנה
הנפת .רחבתו
ןעמלו
הבהאה תצרמנה רשא הת?ה
ינ?ב
ךניבל ןיבו ךיתובא.
םישודקה
ךעידוא
יב.
בור
ינמז יתייה
ךובנ
תוריקחב תואצמנה תעדל
ןכות
םתתימא
יפכ
ן62
הלגמ תרקומע
יפכ ירשפאה
קחב הגשה
.תוישונאה
יתעגי יתאצמו
תצקמ עגונה .הנומאהל
ךא
רקיע הנומאה אל
יתאצמ
תויתימאב
ילוכה
דצמ הריקחה תויפוסוייפה
יכררבו
.םהיתפומ אל בושחא רמול המב
ונינשש םהש
יתלב
,קדוצ לבא פ"כע
,קדוצ
.יכ
המ ראבינש ונייצא
ןמ
המכחה איהה אל אב תפומ לע
גרתוס
אלא ףאש
םיכרדה תונוגהה הבש םיריספמ לכשה םילבלבמו .תעדה
ךא
לצא
ימכח
היבקה
תויתימאה םיכרדה םילקוסמ
ינבאמ
,לושכמה ודעונ הב תולוקב
םיצרמנ לכ המ לופיש תחת לובג הגשהה .תוישונאה
ךררבו
הז וכרד םיאיבנה
וגישהו לכ המ וגישהש תועדוהמ
,תודיתעה ולעפו תולועפ תורז תואצוי גהנמהמ
.יעבטה תצקמו םהיכרר
יתחקל
םג
ינא
תועידיב
יעבט
,תואצמנה עדונו
יל
לכ' תוקפס תזמוצעה
יתקפתסנש
,םהב וחתפנו
ינפ~
תותלד ,תוכובנה ורסמנו
יריב
תותתפמ המכחה רואיבהו לע לכ םלענ .ינממ
יננהו
ךעיבשמ
אלש הלגת
תודוס הלאה םיקדה תורעההו תואלפנה אלא
ימל
אוהש קר לכשה
יקנו
וישעסב
הכדנו ויניעב
ךלוהו יכרדב
רומילה העידיהו לש תמכח הלבקה .תיתימאה
עד
ךל
יחא יפכ
המ ראבתיש
ירפסב
תמכח
,הלבקה
יכ
תומשה םיהלאה
םישודק ובר ,רפסלמ םירומו םלכ לע תוהמ ,םיכאלמה םיכלוהו הלעמ
רחא הלעמ הגרדמז רחא
,הגרדמ הלעמו תתא איהש ראות הליעה תללוכה
הטושפ
,םהילע וניאש
ףוג
אלו הכ
ףוג
אלו
ךות
,ףוגה םלכו םידמוע םורב
םיציקרה םהש הלא לע הלא הובג לע הובג
ןוימדכ
,םלס לעו םלסה ,םיבלש
לעממו םלסהל ראות הליעה תללוכה הילעש זמר איבנה 'גב
יראות
דוס
,השודקח שיו הל סחי םע ראש תוליעה תוסחיתמה ,הנממ
יכ
םש ךלמה
םע
,םיטפושה תחתו םיטפושה
,םירטוש תחתו םירטושה ,םישמש תחתו םישמשח
םיאצוי
,םיצרה םיכו םיפוחד רבדב
.ךימה תומשהו םה תוחכ םיגהנתמה
ןמ
םיכאלמח תושעל
ןוצר
,םהינוק חינהל הלא תוחכה םלועב לפשה תריוגב פארוב
ומכ שקוביש םהמ הבוטל הכרבלו וא .ךופיהל
ךיאו
'יהיש רשאכ רכזוי ותוא םשמ הרומה לע תתימא .ותשקב ררועתנ
הז חכה םימשב
ימשבו
םימשה סחיתמה התואל .השקב
ימו
גישהש
ןינע
ולא
תומשה םישודקה םריכזיו השורקב ,הרהטבו
יולכיו
ותשקב םע תומשה
,םהה
ויהיו םידחאל ודיב ,ותשוררב עשוי ונממ
וזיאב הלעמ
,הצריש הנפיו ותוא
חכה לא שרודה שקבמהו רוברב
ינחור
לוקבו הממר הקר עמשיש ונממ
ילבמ
,הגה
ןיביו
ונממ םיזמר םתואב םינינעה רשא שררי
,ונממ ואביו ול תארוה
םינינע םישקובמה תוצעו קוחרמ
ואיצוהל ,ויתוכובממ ררועיו ותוא םירברב
םיקומע שרפיו ול תותימא
ןינעה
ילב
םוש .קפס
ןמרזישכו
השיררה רדעהב
השורק ,הרהטו וא
ןפואב
דוגינ
יונישו
ןוצר ןוילעה
טוחכ
,הרעשה זא ורתוי
ול לכ תוקפסה
ישוקב
,לודג
ןברו
לש םיאיבנה חיכוי
ימב
הכירמ םיעדויל
רוס .רברה
ןכל
יחא
ךרוא ךפלאאו
המכח
,ךריהזהל
ןינעבש
תועיריה תומלענה
תורתסנהו התואב המכתה
ךירצ ןיכתש ךמצע
השודקב הרהטו לכב המ
,רשפאש
רמשהל לובנמ הפ לכמו רונרנ רוסיא רשא לבהב אצויה
ןמ
,הפה שוחמו
שושמח 'יהת רהזנ קחורמו
,ראמ
ןיכתו ךשפנ לא עדמה
,תיהלאה זא ןיבת
ליכשתו
ןמ
אצומ רבר
יכ
שיא תורומח
,התא
רחא
הלגמ תומומע במ
163
רחאן הז איבמ םש הזיא תודוס לש הלבק
,תוישצמ םרמגהבו בתוכ
ןושלב ].הז
האד יחא
יכש
ישא
'יהי
רתידייבת"
קיח תגהיני טפשמב
ילב
ןוערג
השעמה
ארונה ,הזה
ראבתי קפסה.ךל רואיבב
יתמא
,קדצו
רהטיו
ךלכש
תוקפסב
תולודג" קוקוב ,ץרמנ דע רשא אל ראשי
ךל
םוקמ קפס
ןינעב
.ךשקובמ עדתו
יחא יכ
לצ בורה אבי
ךל רואיבה
יתימאה
לשמב ,הדיחבו הניחבבו תאזכ
'יהיש חכ לכשה קזח
ןיבהל
!שכ הצילמו לש
ירבד
תעפשה
ךאלמה ץילמה
.ותדיחוי
ןיאו
הז
,אלפ
יכ
ןכ
תואיבנב תויתימאה ואבנתנש םהב ,םיאיבנה
תלוז השמ ונבר ,ה"ע
לכ המ ודיגיש תומולעתמ ,םהיתואיבנ
דבלמ תחכות
,םרסומ
'יה לע דצ לשמה ומכ רמאש ,י"שה םא 'יהי םכאיבנ 'ה הארמב וילא
.עדותא ומכו
יתראיבש
ירפסב
קדירד~כ
מבינכד"ינ
דוחיבו קיח .ינשה לכו המ
קפתסתש
ךל
רואיבמ הרותה
ושוריפו וראבתי
ךרדב
רשא
יתולג
ךילא
,ומעט
תאו הלדג תאו הדי הקזחה
י"ע
הלבקה ,תותימאה קדטצנו לע הרי בור .תוקפסה
יתבהאלי
ךתוא
יהת
ךל ךדבל ןיאו
םירזל קלה ,ךתא
יכ
םא םתואל םננחש
ארובה 'תי .העד
ךילעו
לעו םימודה
ךל
רמא ,איבנה דוס 'ה
ויאיריל
זתידבו
.םעירוהל
רחאנ הז איבמ םש דוע הזיא תודוס לש הלבק
,תוישעמ םרמגהבו בתוכ
ןו2,ןב ן.הז
הא~ז יחא יתימיש רי
תודוס םימותס ,םימותחו םרמש לע חול
,ךבל םרשק
לע ךיתורגרג םרמשו טפשמב ,יוארה םיהלאהו
"הי
,ךמע
יכ
ךיתעדי
ףדורל'
קדצ תבהאב ,דסח
ענצהו תכל םע ,ךיהלא בהוא םולש
ףדורו
.םולש
ןכו
גהנתת
יכב
ךיכרד השודקב הרהטבו תאריבו תבהאו .ךארוב תריקחבו
יקח
עבטה
תאצמנה
ןיבת
ליכשתו פ"ע
יכרד
תמכח הלבקה םהש םירודס
םיאצמנו לאמ ,ןוילע
םיעפשנו .ותתגשהב הנהו
יתארה
ךל
םירשיהלו םתובלב
יתש,
ו תו:ש ולאה תודבכנה תוללוכה הברה תלחתהמ הלבקה תויאיבנה תינברהו
,תוישעמהו
ןה םה
ךוליבוי
לא הגשהה תומלענב
ןיפסומבו ךלצא
תבהאל לכ
,תוירבה
ךיאו בציתהל
ינפב
םיכלמ ,םירשו וזו איה הארוהה הינש רשא
.ךיתירוה הארוהבו הנושארה
ןיבת
יולגב
םלענה ,ןיפסומהו
י"עו יתש
תוגשה
ולאק גישת
ייח
שפנה תיחצנה גנעתתו ויזמ העפשהה תיהלאה תויהל
ןמ
םיקבד" ,'הב
רומאכ םתאו םיקבדה איהב .'וגו םגו גישת
ייה
םלוע הזה
תבהאב שפנה תומילשו
ףוגה
לכב
יללכ ךיתוגהנה
,ךיתעדוהש
"התו
רומש
לכג
ךיכרד
ויהיש
יכרד
םעונ לכו
ךיתוביתנ
.םולש
ךפרצי

ףרצמב
,המכחה
דכירדי(
חרואב הנוכנה
ךבישויו
ןהאב ,םולשה
ןוצרכ ךשפנ
שפנו ליפתמה
ךמולשב
ס"נא :
" 4 =
הבושת םילאושל המ
ןיב
תיכק ת5מקו5"ויראה ק"סרה
י"ז
ןה
םיבי םה םייאישה .רכ
יתימאי
3יתכי
זינעב
הי הביםית היצק פ"ע
.לשמ םכח לודג איצוה לעופל הנוכמ .האלפנ ומכ הניפס .תחרופ לכ
היאור אלפתי דאמ קקותשיו תעדל
ןכות
.הנוכמה הנהו שי ןיב
םיקקותשמה
תעדל
יתש
.תותכ תכ תחא רקהת שרדתו תעדל
ןיבהלו
הזיאב
ןפוא "ה
ותלוכיב תושעל התוא .הנוכמה םתנוכו םהריקחב איה
יכ ילוא
םא ועדי
ךיא
השענ ולכוי םג םה תושעל .הומכ תכ הינש קפתסת הריקחב השירדו תעדי
.המ
אצמנש ,הנוכמהב
היקלח היטרפ .היקודקדו המו הבוטה אבת הנממ
4םלועהל
אלו הלעת לע התעד תושעל .הומכ נהו לשמ אוה תלבקק ל"זיראה דמלת
ךיבהל
הזיאב
ןפוא
השע ארובה
ךרבתי
תא הנוכמה הלורגה האלפנהו לש תאירב
םימש
ימשו
םימשה לבת .האולמו תלבקו ק"מרה ל"ז דמלת קר תעדל
ךיבהלו
תאירב םימשה
ימשו
םימשה
ךיא
םה םימייק המו אצמנ .םהב המו סחיה
'לש
האירבה האלפנה תבוטל .םדאה
ןעמל ןיבנ ךיא
תודוהל ללהלו ארובהל
ךרבתי
ורבעלו לבב בי .שפנו
ידו
הוב
ןיבמל ןיבהל
המ
ץוחנש ןיבהל
רחובהו .רחבי
יכ
הנה
ןינעב
תעידי תיהולאה תדעותל תדובע ת"ישה לכב בל שפנ
דאמו ונחנא םיביוחמ
ןימאהל .בותככ אוה רמא
יהיו
אוה הוצ .דמעיו
ךורב
רמאש
היהו .םלועה הרשעב תורמאמ ארבנ .םלועה לבא תמא תוננובתההש
לש האירבה פ"ע תמכח הלבקה איבת תלעות הלודג תולעפתהל בלה בהלתתש
תמשנ םדאה האריב הבהאו תדובעל .ת"ישה לעו הז רמאנ עד תא
יהלא
ךיבא
.והדבעו .עד איה .תוננובתהה
יהלא
.ךיבא איה .הנומאה והדבעו
יתשב
היא .דחי
ידכ
הדוקנהבש הלכתש העידיה קזחתנ חכב .הנומאה
יכ
פ"ע
.תמכח
םדאה
ןיא ןיבהל
םושב
ןפוא
תעידי תיהולאה .תומילשב בותככ ותלורגלו
ןיא
.רקה תילכתו העידיה רשא אל .עדנ
יכ
דימת
ףוסבל
ראשנ אישוקב הלאשו
ילב
.ןורתפ
ךרצנו קזחתהל חכב .הנומאה
יכ
ןיא
ונל
יד
המכח
ןיאו
ונל
-יד
םישוח ןיבהל
לכה
יוארכ ילב
םוש
יאישוק
ומכ
ןיבהל ךיא
רשפא תוארבל שי
.זיחמ
ךיאו
רשפא תויהל
יוניש
ןוצר
לצא ארובה .'תי
ךיאו
רשפא
יזחאתהל
ה?ידי םע .הריחב דועו המודכ תולאש .ולאכ ונילעו תעדל
ןיבהלו
יכ
יכ
רלא
תוישוקה תולאשהו
ןה ןלוכ
קר
יפל
לקשמ תונטע תעד .םדאה לכו המ וטילחהש
םירקוחה תעידיב תיהולאה פ"ע הריקח
יתפומו
.עיפאזאליפה ודימעהו םיקח
ליבגהל תלוכי ארובה .'תי הזש
ןיא
.ותלוכיב הו
ןיא
האנ .ול הו
ןורסח
.וקיחב
ודימעהו תא ארובה 'תי לבגומ
ןוצרב
לבגומו תלוכיב
ךלמכ
רוסא
ימיטהרב
לכו הז לבה תועדו .חור
יכ
לכ
ןתוא
םיקחה ודבש םבלמ םה םלכ קר
יפל
רצוק תעד שונא ,שונא
לכו הז ללכנ קמועב גשומה רצוקו .גישמה לבא
.תסאב
הנומאבו ארובהש 'תי אוה לכ לוכי םללוכו .דחי
ןיאו ךייש
בושחל םוש
ןורסח
וק-חב ליבגהלו ונוצר ,ותלוכיו
ןנא ךיא
.אוהש פ"ע תמכח הלבקה שי
ןיכהי
הברה רתוי תעידי תיהולאה לעמ
יפ
תמכח הריקחה .עיפאזאליפהו לבא
ףופ
לב
ףוס
ילב
ףוריצ חב הנוסאה
ןיא
טיקשהל תוקקותשה שפנה םג נוסבחב
הלבקה .הדבלב
רבחמה
ץד*ןרץדי
5דרו
.נרעבנעיאר

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->