P. 1
הקריסה של תדיראן-אמפא

הקריסה של תדיראן-אמפא

|Views: 1,215|Likes:
Published by amirkurz
כלכליסט, ינואר 2009
כלכליסט, ינואר 2009

More info:

Published by: amirkurz on Apr 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

טסילכלכ 11.12.

2008 ,ט"סשת ולסכב ד"י ,ישימח םוי
5
תושדח
:הגיצמ
.רתוי שימגל ותוא ךופהלו םכסהה תא
הלהנהה תא םימישאמ םידבועה
קוריפ לש בצמל ונעגה" .תורדרדיהב
שה רשעב .לשוכ לוהינ ללגב הרבחה
לגופ לש ותסינכ םוימ — תונורחאה םינ
,םינוש םיל"כנמ הרשע ויה — אפמאל
לוהינ ןונגס ותיא איבה םהמ דחא לכש
.םידבועה דחא רמוא ,"ולשמ לועפתו
לחהה לע שגד םימש םירחא םידבוע
סירק לש תורישה תרבח תא תונקל הט
לש רחסה תביטח תא ליבקמב רוכמלו לט
ישה תא ונינקש עגרב" .אפמא ןארידת
רחסה תא התנק איהו לטסירק לש תור
ונדביאו תוריש תרבחל קר ונכפה ,ונלש
םיפסכ ןכ ינפל סינכהש דואמ בושח סכנ
.םידבועהמ המכ םירמוא ,"הרבחל םיבר
יבגל תונעט םיחוד לטסירקב םימרוג
ידת לש הבצמ תורדרדיהל םהלש רשקה
לש רשקה יבגל הנעט לכ" .אפמא ןאר
.תכרפומ איה הרבחה תורדרדיהל לטסירק
לשב איה הזה בצמל ועלקנ םהש הביסה
רמוא ,"לשוכ לוהינ ןהב ,תורחא תוביס
דוגינבש רפסמה ,לטסירקל רושקה םרוג
אקווד םה ,אפמא ןארידת ישנא תונעטל
.םיפסכ דוע םהילא וריבעה
םיישדוח םידספה
יפסכה הבצמ רדרדיהו ךלה טא טא
החיוורה 2006 ףוס דע .אפמא ןארידת לש
םלוא ,הנש ידמ לקש ןוילימ 3-2 הרבחה
תליחת זאמ יכ םיכירעמ קושב םימרוג
2007 ץרמ תוביבסב לטסירק םע הדובעה
ידמ לקש ןוילימ 3-2 דיספהל הלחה איה
תא השכר אפמא ןארידתש זאמ" .שדוח
פהל הליחתה איה לטסירק לש תורישה
עמה ,קושב םרוג רמוא ,"םוי לכ ףסכ דיס
הרבחה לש םינמוזמה תפירש בצק יכ ךיר
ןוילימ 8-6 לע םינורחאה םישדוחב דמע
כל וחילצה אל תוסנכהה .שדוחב לקש
םילעופה קנבל תובוחה ,תואצוהה תא תוס
לקש ןוילמ 13כל ועיגהו וחפת ימואלו
םינורחאה םישדוחבו ,םיקנבהמ דחא לכל
תא ףנמלו תואוולה דוע תחקל אל ידכ —
,רינשוקו לגופ ,הילעב ולחה — הרבחה
30ב ךרעומש םוכס םסיכמ הילא םירזהל
.המויק ךשמה תא רשפאל ידכ לקש ןוילמ
ומלוש אל רבכ רבמבונ שדוח תורוכשמ
.םידבועה 390ל
הרבחה ילעב ונפ הנש יצחכ ינפל"
ועיצהו ףסכ םידיספמםהשורפיס ,דורממל
.קושב םרוג רפסמ ,"הרבחה תא תונקל ול
כו ,העצהל תונעיהל ורהימ אל לטסירק
להנל אפמא הלחה וכשמנ םידספההש
ידכ סליט ילא םיקסעה שיא םע מ"ומ
.(50%) הצובקה לש הקלח תא ול רוכמל
םותח םכסה היה רבכ רבמטפס ףוסב
שוחנל םלוא ,לגופ ןיבל סליט ןיב
רינשוק תטילשבש (50% הקיזחמה) ןת
הנושאר בוריס תוכז התיה לטסירקלו
,התוא שממל הטילחה לטסירק .הקסעל
םכסהה תריבשב השיכרה תא התנתה ךא
.םיישיא םיזוחל רבעמו יצוביקה
בחה לש םידבועה דעו תמכסהב
רפוע תורדתסהה ר"וי לש וכוויתבו הר
הריכמה תא רשפאמש רדסה גשוה ,יניע
חב םידבועה בור תא קיסעהל ךישמהלו
םיקיתו םידבוע 80ש םכסוה דוע .הרב
םוכסב םילדגומ םייוציפ ולבקי ורטופיש
גתה זא םלוא .לקש ןוילימ 4 לש ללוכ
.תועד יקוליח םידדצה ןיב ועל
ידת הבתינ לטסירק לע ץוחלל ידכ
מל םיעיגמש םינופלטה תא אפמא ןאר
,הז .לטסירקל רשייה הלש תורישה תקלח
ינפל ישימח םויב .מ"ומה תא זריז ,ןבומכ
ןידה יכרוע יווילב םידדצה ובשי םייעובש
בו ,םיטרפה לכ תא טעמכ ומכיסו םהלש
.םותחל םירומא ויה רבעשעובשה תליחת
,הקסעב ברועמ היהש םרוג ירבדלש אלא
שקיבו השיכרה תא תוחדל הצר דורממ
רינשוקו לגופ .םיפסונ םיכמסמו תורהבה
ןמז ךשומ אוהש ושיגרה םה .ומיכסה אל
וחב םג תיבהמ ףסכ דוע איבהל וצר אלו
בחה תא קיזחהלו ךישמהל ידכ אבה שד
.ץצופ מ"ומה .הר
לטסירק האיצוה רבעש יעיבר םויב
לעו מ"ומה ןולשיכ לע הסרובל העדוה
.אפמא ןארידת םע תורישה םכסה לוטיב
ימואל קנבל ונפ ,םדצמ ,רינשוקו לגופ
אפמא ןארידת לש בוחה ילעבמ דחא —
סוניכל השקב שיגיש קנבה םע ומכיסו —
.הרבחה יסכנ
ןארידתל לטסירק ןיב מ"ומהש עגרב"
ןיבה ימואל קנב ,ןוטרש לע הלע אפמא
טוקני אל אוה םא סורקי קסעה לכש
דיתע היהש ,ןוזרגרב ד"וע רמוא ,"הדמע
קנב" .ימואל קנב םעטמ סנוככ תונמתהל
םא ,הרבח לש הזכ גוסבש ןיבה ימואל
םילבקמ אל תוחוקלהו תקספנ תוליעפה
קנבה ןכל .רופיסה ףוס הז — תורישה תא
יקנ ןפואב ריבעהלו ןורתפ אוצמל הסינ
."הרבחה לש תוליעפה תא
לטסירק תא םיזרזמ
ןארידתילעבל םג רשפא םיסכנה סוניכ
הרבחה ידבוע בורל ןורתפ אוצמל אפמא
סירקב .הקסע רוגסל לטסירק תא זרזלו
יטויבמיס רשקב רושק םהלש קסעהש ,לט
ורהימ ,אפמא ןארידת תקפסמש תורישל
שוכרתשימשםיכסהלו ןוזרגרב םע תבשל
תרבח היהתאפמא ןארידתלשתורישה תא
קפסל ךישמתש ,תורישו תועקשה מ"מר
ונדבע" .לטסירק ירצומל תורישה תא
רב רמוא ,"ןועשל ביבסמ םימי השולש
תרבח ,לטסירק ןיב םכסהל ונעגהו" ,ןוזרג
תיב םאו ,םייחכונה הרבחה ילעב ןיבו מ"מר
ולעפי םידדצה לכ — ותוא רשאי טפשמה
מ"מר תרבחש הז םכסהב הפיש המ .ויפ לע
אפמא ןארידת לש םידבועה בור תא חקית
."תורישה תא קפסל ךישמתו
יקי יכ ועידוה אפמא ןארידת ילעב"
תבוטל לקש ןוילימ 2 לש םוכסב ןרק ומ
ךומתל איה ןרקה תרטמ .הרבחה ידבוע
שכור לצא וטלקי אלש םידבועב תילכלכ
רחאל הדובע םוקמ ואצמי אלשו הרבחה
רסמנ ,"הלטבא ימדל תואכזה תפוקת םות
צ"חיה דרשמ ,אפמא תצובק רבוד םעטמ
ילעב םימשךילהה לכב" .ץמניטשסניבור
לופיט ףצר לע יזכרמ שגד אפמא ןארידת
דיתעל הנכ הגאד לעו הרבחה תוחוקלב
."הרבחה ידבוע
רמא ,לטסירק ילעב ,דורממ השמ
יש שיחרת לכבש ןימאמ ינא" :עובשה
לש םייתוכיא םידבוע בלשל עדנ ,םוק
."שדחה ןונגנמב אפמא ןארידת
amir.kurz@calcalist.co.il
mickey.peled@calcalist.co.il
28
לקש ןוילימ
םיקנבל בוח
3
לקש ןוילימ
ישדוח דספה
390

םידבוע
500
ףלא
תוחוקל
36
ףלא
שדוחב םירוקיב
200—170
לקש
הרבחל רוקיב תולע
:ןוזרגרב לואש ד"וע
הז םכסהב הפיש המ"
חקית מ"מר תרבחש
לש םידבועה בור תא
ךישמתו אפמא ןארידת
"תורישה תא קפסל

ילעב ,דורממ השמ
ןימאמ ינא" :לטסירק
,םוקיש שיחרת לכבש
םידבוע בלשל עדנ
ןארידת לש םייתוכיא
"שדחה ןונגנמב אפמא

ילעב" :אפמא רבוד
ועידוה אפמא ןארידת
לש םוכסב ןרק ומיקי יכ
תבוטל לקש ןוילימ 2
ידכ ,הרבחה ידבוע
םידבועב תילכלכ ךומתל
שכור לצא וטלקיי אלש
"הרבחה

ר
יב
א

ול
יצ
ןח לבויו ןמדלו יבא :םימוליצ
למשח ירצומ ןוקיתל לארשיב הלודגה
הליפנה
11.12.2008 ,ט"סשת ולסכב ד"י ,ישימח םוי
4
טסילכלכ
אפמא ןארידת
דלפ יקימו ץרוק רימע
ונה רבשמהמ ועגפנ תורבח טעמ אל
לש הרקמב .הנוש אבה רופיסה ךא ,יחכ
ירצומ ינוקית תרבח — אפמא ןארידת
הרבחה הכלה — ץראב הלודגה למשחה
םיבר תובוח הרבצ ,טאל טאל הרדרדיהו
.קוריפ ךילהל הסנכנ ףוסבלו
ילב ונשי אלש ,הרבחה ידבוע 390
,םדיתעל רשאב תואדויאה לשב תול
ואצישכ יתרושקת רוקיסל עובשה וכז
אל םה וליפא לבא ,תורעוס תונגפהל
ידת תסירקל איבה המ ירמגל םיניבמ
רתויל תוריש תנתונש הרבח ,אפמא ןאר
המלו ךיא .הנשב בא יתב ןוילימ יצחמ
ןוילמ 28כ לש תובוח הרבחה הרבצ
אל ובש בצמל העיגה ךיא ?םיקנבל לקש
רדנ עודמו םידבועל תורוכשמ המליש
ימולש לש אפמא תצובק – הילעב וש
יול לש ןתשוחנ תרבחו שקנ ו'גו לגופ
ןממל ידכ תיבהמ ףסכ איבהל — רינשוק
"טסילכלכ" ?חפותו ךלוהה ןועריגה תא
.ךובסה רופיסה לע רוא טעמ ךפוש
,2001 תנשב המקוה אפמא ןארידת
ןתמ אוה התוליעפמ 70%מ רתוי םויכו
שמ וא םיאבוימה םירצומל םיתוריש
,םיררקמ) לטסירק תרבח ידי לע םיקוו
ראש .(דועו םישביימ ,הסיבכ תונוכמ
.םינגזמ לש הקזחאו ןוקית איה תוליעפה
וחב םירוקיב ףלא 36כ תכרוע הרבחה
םירצומ ןוקית ךרוצל תוחוקל יתבב שד
.(םויב תואירק 1,600כ)
אפמא ןארידת השכר 2007 תליחתב
,הלש תורישה תביטח תא לטסירקמ
ידת ויפלש םכסה לע ומתח םייתשהו
וקית ללוכה תוריש קפסת אפמא ןאר
.לטסירק ירצומל תוירחאו תוכרדה ,םינ
ןארידתל לטסירק הריבעהש םולשתה
יפלו רכמנש רצומ לכ רובע היה אפמא
רדיש םירצומה רפסמ יבגל הכרעה
לש הנש ירחאש אלא .לעופב ןוקית וש
תשרדנ איהש הרבחל רבתסה הדובע
הליחתב ךרעוהש הממ תואירק רתויל
.היתואצוה תא לעופב הלעהש המ —
תרבח רובע תיבל יאנכט תחילש תולע
.לקש 200 דע 170כ איה םינוקיתה
לטסירקל ונפ אפמא ןארידת ילהנמ
וררבתה תומדקומה תוכרעההש ונעטו
םתחנ םכסההש רחאמו ,תונוכנ אלכ
תא תולעהל לטסירקמ ושקיב הנשל
,תאז םע .תמלשמ איהש יתנשה םוכסה
תקפסמש תורישה יכ ונעט לטסירקב
בחהשו ויד ליעי וניא אפמא ןארידת
םימרוג ירבדל .יוארכ תלהונמ הניא הר
ל"כנמהו םילעבה ,דורממ השמ ,קושב
ילעב תשירדל םיכסה אל ,לטסירק לש
תא תולעהל אפמא ןארידתב הטילשה
.םהל םלשמ אוהש םוכסה
םשא םכסהה
היה ,אפמא ןארידת ילהנמ רובע
וקסעוה ותרגסמבש יצוביקה םכסהה
רשפא אל אוה .הסמעמ הרבחה ידבוע
תוחפ םידבוע רטפל ,לעייתהל הרבחל
םג רבדה .תוחפ םהל םלשל וא םיבוט
תורחת להנל הרבחה לש התלוכיב עגפ
תוחוקל .תורחא םינוקית תורבח לומ
ושכרש רצומה לע הגפ ןרציה תוירחאש
ופידעה םינוקית תורישו חוטיב ושפיחו
ינפ לע ,רתוי םילוז ,םירחא םיתוריש
.אפמא ןארידת לש הלא
הדבכ הסמעמ היה יצוביקה םכסהה"
םידבועהש ןוויכמ ,אפמא ןארידת לע
רפסמו הדובע תועש לע םימותח ויה
הל הלכי אל הרבחהו לבגומ תואירק
הזה בצמה ןכל .תורחא תורבחב תורחת
תורמל .קושב םרוג רמוא ,"םיחוורב סגנ
תונשל וסינ אל הרבחה יטינרבק ,הז בצמ
ב
ילילצל רקוב ידמ םיררועתמ ונא םינורחאה תועובש
לכה וניתויעב לכ ןורתפל םינווגמו םיירוקמ תונויער
ףאו תוינרצנוקה ח"גאה םוחתב ,ינויסנפה םוחתב תוילכ
תויקוחה ,תויעוציבה תולבגמה ןהמ .הקוסעתהו יארשאה יאשונב
?םירומאה םימוחתב םידעצ תלעפהב הנידמ לכ לש תוילכלכהו
עדימ ןיא לארשי תנידמבש ךכ לע תססובמ תיעוציבה הלבגמה
עדימ הל שי .לארשיב תוחפשמה לש ןוהמו הדובעמ תוסנכהה לע
תוסנכהה םלוא ,הדובעמ תוסנכה לע רוחיאב עיגמה דבלב יקלח
עצבל הליעי ךרד לכ ןיא הלא םיאנתב .תוחוודמ ןניא ןוהה יחוורמ
יאלמ לע וא תוחפשמה לש תוסנכהה תמר לע םיססובמה תונורתפ
.ןהלש יזיפהו יסנניפה ןוהה
.ילילשה הסנכהה סמ טקיורפ ןולשיכב םיפוצ ונא הלא םימיב
ירחא "תשפחמ" הנידמהו ,רזחה תשקבב ונפ םיטעמ קרש ררבתמ
עדומשימ םגו ,קוחה לע עמשהשלחה הייסולכואהמ קלח קר .םיאכז
אלמל השירדב הוולמ איהש םושמ ,רזחה תשירדמ בורל ענמנ ול
תשרל יופצ המוד לרוג .סמה דיקפ לומ הדימעבו םינוש תוח"וד
ופמ תוח"וד אלמל םיאכזה ןמ שורדתש,ינויסנפה ןוכסיחל ןוחטיבה
.םנוה לע םג ילואו ,םינוש תורוקממ םהיתוסנכה לע םיטר
שי םיילאיצנטופ םיאכז המכ םילקבש לק גשומ ןיא הנידמל
.עצבתי רבדה דציכ תמאב תעדוי איה םא קפסו ,ןוחטיבה תשרל
יינע תבוטל תראופמו תדבוכמ הקיקח תרבעהמ קחרמהש ןאכמ
.קפסב לטומו בר אוה םושייה דעו ונמע
תילכלכהו תיקוחה הלבגמה
אליממו ,ץ"גבל אלמ ןפואב הפופכ הנידמה ,ר"כלממ הנושב
הכירצ היינשה ינפ לע תחא הצובק הפידעמה תילכלכ העצה לכ —
,תענומ וז הלבגמ .םירורב םירבסהבו םינוירטירקב הבוגמ תויהל
תיביטקלס תוברועמ ,לשמל
,תוינרצנוק ח"גאב הנידמה לש
לע תוקפנומה ח"גאהמ הנושב
יפ עבקייש ןוירטירק לכ .הדי
המ קלחב השונא העיגפ ושור
תלבסנ יתלב הפדעהו תורבח
.תורחאה לש
םג תמייק הילפאה תנכס
,המגודל .ןוחטיבה תשר אשונב
טבומ האושת תעבוק הנידמה
ךסוח לכל תילילש הניאש תח
עי םישנא םתוא םאה .רגובמ
?יתיינמ לולסמל רובעל ופיד
רוסא יכ איה הלשממה תבושת
וקל םילולסממ רובעל היהי
לש םיפיה םימיל רוזחל םידיתע ונא יכ הארנו ,ןוויהל וא תופ
ןכ ומכ .1979ב תינועבצה היזיוולטה לש ןוקיחמיטנאו ןוקיחמה
ישק םירנויסנפ ינפ לע 67-57 ליגב םירגובמ הנידמה הפידעמ
ךכב שי םאה .ןוכסיחהמ הובג זוחא ודיספהש למג תופוק ילעב םיש
.קפס ?תוריבסו ןויגיה
תיביצקתה הלבגמה
עמ ןובשח לע אוביש ףסכ הלוע תינכות לכ יכ רורב ונלוכל
.םיסמ תאלעהל איבתש וא ,ןוחטיבהו ךוניחה ,תואירבה תוכר
תוסחייתהו תוריהזה תדימל איה תינכותה םושייל השק הלבגמ
.תיזחת לכ לש תוימיספה תויצפואל
ונייה םינורחאה םייעובשב .תיטילופה הלבגמה איה הלבגמ דוע
םילוקישב תוברועמ תוילכלכ תועצה לש אכדמה הזחמל םידע
הארנכ םידע היהנ םיבורקה תועובשב .תוריחב ברע לש םייטילופ
תפה יפוא תא עובקל וכרטצי תסנכל םידמעומה ;המוד הזחמל
ךא ,דיחפמ וא עשעשמ הזחמ ,ילכלכה רבשמל םייוארה תונור
.ןינרמ אלש רורב
תידיימ הסירקמ הלצה הדעי ןיאש תיתלשממ תוינידמ ,ךכ םא
סחייתהלו תינכות לכ לש רושיאב רהזיהל הכירצ תכרעמה לש
תוטלחהב הגשמ לכ .תוילכלכו תויביצקת ,תויעוציב תולבגמל
.השק יעוציב ןגלבב וא ידיתע יביצקת רבשב ונל הלעי םויה
שאר תכשלבו רצואב ,לארשי קנבב םייעוצקמה םידבועה יכ יואר
םושמ תטלחומ איה הלא םימיב תישיאה םתוירחאש ועדיי הלשממה
.םהלש תורחביהה ייוכיסל קר תעכ םייארחא םיאקיטילופהש
הנידמה תוסנכה לע הנוממה רבעשלו םיליעפ ר"וי אוה בתוכה
הפידעמ הנידמה
ליגב םירגובמ
ינפ לע 67-57
ילעב םישישק
למג תופוק
זוחא ודיספהש
.ןוכסיחה ןמ הובג
ךכב שי םאה
?תוריבסו ןויגיה
קפס
טסילכלכ תמב
ילילש הסנכה סמ
ןוחטיבה תשרו
יאבג םרוי
םע סרוק קסעל החילצמה הרבחה הכפהנ ךכ
םידבועה 390 .םיקנבל לקש ןוילימ 28 לש תובוח
םהל לבא ,םילהנמה יפלכ המישאמ עבצא םינפמ
רוזעי אל רבכ הארנכ הז
רומא אפמא ןארידת לש הלרוג
ןוידב ,בורקה ינש םויב ץרחיהל
שמה תיב תטפוש ינפב ךרעייש
,ךישלא הדרו ביבא לתב יזוחמה טפ
תרבחל התריכמ תא רשאל השקבב
ךישמתש ,תורישו תועקשה מ"מר
.לטסירק תרבחל םיתורישה תא קפסל
לע השגוה הריכמה רושיאל השקבה
יול תירוד ד"וע תינמזה תקרפמה ידי
יפל עובשה תליחתב התנומש ,רליט
מ"ומש רחאל ,הרבחה ידבוע תשקב
רליטיול .ץצופתה לטסירק םע םדוק
םעטמ הנומש ,ןוזרגרב לואש ד"ועו
תיבב םיכילהה תא חתפו ימואל קנב
םיסכנ סנוכ תונמל ושקיב ,טפשמה
.הרבחל
טולקת מ"מר ,השיכרה תעצה יפל
אפמא ןארידת לש התוליעפ תא קר
תונוכמלו םיררקמל תורישה םוחתב
מהו םינגזמה תוליעפ דועב ,הסיבכ
הוותמ יפל .תרחא הרבחל ורכמיי יאל
אלל הרבחה תא מ"מר לבקת הקסעה
,תויוברע וא תונודקיפ ,םיבייח תובוח
תה לכ תא המצע לע לבקת דגנמו
.היתוחוקל יפלכ הרבחה תויובייח
ןיגב קפסתש תוריש לע ,תאז םע
הקזחא יזוחב ןרוקמש תויובייחתה
רחאלש הפוקתב רמולכ) םירצומ לש
היהת איה ,(הגפ תירוקמה תוירחאהש
סב תימצע תופתתשה תובגל תיאכז
.רוקיבל לקש 120 דע לש םוכ
ועמ 150 קיסעהל ךישמת מ"מר
וגצויש ,םידבועה .אפמא ןארידת ידב
ות ,ןייטשנרוה הלילג ד"וע ידי לע
םהל חיטבתש הקסעה עוציבב םיכמ
שפאה חכונ םג תאז — הסנרפ רוקמ
תבהרבח םיקת לטסירק היפלש תור
ךכ ,הלשמ םינוקית ךרעמ ליעפתש
תילכלכ הקדצה היהת אל אפמאלש
םידבועה ,םכסהה יפל .המויק ךשמהל
2.5 ,לקש ןוילימ 4 לבקל םיאכז ויהי
הטילשה ילעב ידי לע ונמומי םהמ
.מ"מר ידי לע רתיהו ,אפמאב
האור תנע
עירכי טפשמה תיב :ינש םויב
אפמא ןארידת דיתע לע
יטפשמה טביהה
יול הרבחה ילעב
(ןימימ) רינשוק
.לגופ ימולשו
תיבהמ ףסכ
ס
יל
ק
יר
ןת
יא
ו ר
יר
ש
יפ
א

ימ
ול
יצ
הרבחה תוקסרתה לש םיעלקה ירוחאמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->