P. 1
מבוא לתולדות הנצרות

מבוא לתולדות הנצרות

|Views: 1,091|Likes:
Published by specials2010

More info:

Published by: specials2010 on Jun 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2010

pdf

text

original

ץכ דוד – תורצנה תודלותל אובמ

ץ
05/03/2009
:המדקה
תללוכ השדחה תירבה 27 םיקרפה תעברא .תורצנה לש תודוסיה םהש םירפס
אוה "ויתמ י"פע הרושבה" הקיתעה תורצנה י"פע .ושי תודלות םה םינושארה
.השדחה תירבה תא חתופ אוה |כלו ,רתויב קיתעה רפסה
אל איה ץכ 'פורפ י"פע qא ,םיבר םייוניש הרבע תורצנה םויה דע םייניבה ימי qוסמ
– ה האמב קר הפוריאב הדלונ תד לש הדיריכ – |וליח הלימה .|וליח הרבע 19 .
ב העיפוה איה תיל>נאב 1863 םי>ולויצוס .הי>ולואיתל אלו תונמואל היה רשקהה .
תורמל .(היצ¡יuרקורויב ,שועית ,היצ¡ינברוא) היצ¡ינרדומל |וליחה תא סחייל םיuונ
תואמב ם> חומצל qישממ יתדה ם¡ילuנמדנופה ,היצ¡ינרדומה 20 – ו 21 ה תונשב .
60 .(םיuנמיuנסהמ קלח) תורצנב םיי¡כרמה םיביכרמה תא םי>ולויצוסה וקדב
– ה האמה qוסמ םירקמה ברב .םיuנמיuנסה עוציבב הדירי התייה םינשה qרואל
19 כ לש הדירי התייה 15% לש התייה הדיריה |יאושינה אשונב . 42% םיאושינב
– כ לש הדירי התייה תויסנכב רוקיבב .םייתד 25% יתד – יתכלממ qוניחב ם> .
– כ לש הדירי התייה 55% .
– ה תונשב 70 .תודהיב הבושתב הר¡חו ,יאקירמא ם¡ילuנמדנופ ,יניימוח עיפוה
םנמוא םה תדה ישנאש ולי> םה .תדל הקי¡ה תמצוע תא קודבל ולחה םי>ולויצוסה
אלו םישנאה לש הנומאה תא ם> קודבל ולחה ליבקמב .חכ לעב uועימ qא ,uועימ
.םייתדה םישעמה תא קר
המuסיסכ תדל סחייתמ אוה .הי>ולואיתה תא םיקהש שיאה היה םייהקרוד לימא
תא םמצעל םיארמ םישנא הכרד ,תונויער תכרעמ איה תד .םייחה תא הליעפמה
הרבחל תור¡ועה תויצקנופ רוציל תדה תא םיאיצממ םישנאה .םייח םה הב הרבחה
י"פע .הרבחה לע רומשת איהש תנמ לע תדה תא הרצי הרבחה .םייקתהל
הרבחב םייונישל המצע תא המיאתה תורצנה qיא איה הבושחה הלאשה םייהקרוד
.םויה דע ב"המי ¡אמ
תורצנ
,םידוהיה ברקב קווישב לחה אוה .הנuקה היסאב תורצנה תא קוושל לחה סולואפ
רפסמ .םיuנמרקסה תעבש ביבס תקסוע תירצונה תדה .תותדה ראשל רבע כ"חא
רפסמ .םמצע םיuנמרקסה ינפל עבקנ םיuנמרקסה 7 >שומה .שודקכ בשחנ
יפרומא רבד qפוה uנמרקס .םיהולאה תא םיניבמ םה וכרד יכ בושח היה uנמרקס
.םדא ם> qירצ qכ (ושי) ישחומ והשמ ומצעל חקל םיהולאש ומכ .ישחומל
בכוכ לבקמ uנמרקס לכ לע .םיבכוכה תuיש י"פע תדבוע תירוקמה תורצנה
.תוומה רחאל םיבוu םייחל הכו¡ אוהו ירצונה תמשנ לע םשרנש
םיuנמרקסה
1
• הליבט BAPTISM תא ץירפשמ ,ותוא בילצמ ,דליה תא לבוu םדא –
דליל םירשוק ,(שודק qידע) םש ול םינתונ ¡או דלווה לע םישודקה םימה
םע דלונ םדא א"כש היה |ויערה .םידש שורי> איה הליבuה .שארה תא
לוכי סקuה תא .דליה תא רהuל איה הליבuה לש דיקפתו ,|ומדקה אuחה
– ה תונש תליחת דע .םירצונ אל qאו ,השיא ,רמוכ .א"כ עצבל 20 לש
– ה האמה 20 דיקפתה .תלבוu לש הרשכה ורבע היל>נאב תודליימה לכ
האמה עצמאמ .םיקדנסה דסומ י"ע החפשמה הבחרוה סקuה לש יתרבחה
החפשמה תבחרה .העברא לע םיקדנסה רפסמ עבקנ הרשע ששה
תנמ לע .תויתחפשמ י"ע קר ועבקנ םירשקש הבושח התייה תיתוכאלמה
רבעש ימ לכ .תוקדנסה דסומב ושמתשה ,תורחא תוליהק םע רשק רוציל
.ירצונכ בשחנ ,הליבu
• היצמרפנוק CONFIRMATION ידכ בוש תעצבתמ .הליבuל המוד -
לי>ב הליבuה תא עצבל qרוצ שיש תונעu ויה .ירצונ םדא ותויה ררשאל
רורשאה תאו ,הדילב הליבuה תא תושעל וuילחה םירצונה .|יבמ םדאש
ה¡ת עבק ."תודליה לש תואמ" םשב רפס בתכ סאירא פיליפ .ר>וב בלשב
םה םידליהש |עוu אוה .תודלי |יא ,תמדקומה השדחה תעה ,ב"המיבש
,םידלי יד>ב ויה אל .םידליל םיר>וב |יב םילדבה ויה אל .םינuק םיר>וב
– ה האמב תודליה יאיצממ .'דכו םיעוצעצ 17 םיביאנ םה םידליהש ונימאה
.אuחל אלו תדל םכנחל לק |כלו
• הנותח MATRIMONY עבקנ |ימ יסחי םויקב .רמוכב qרוצ היה אל –
אלש |ימ יסחיב הריכה הייסנכה .םיינימה םיסחיה י"ע תעצבתמ הנותחהש
.תוביס המכמ רמוכ היהיש qכ לע ושקעתה םיבר םישנא .םיאושינ qרוצל
1 ( |יאושינה ייחמ |uשה שורי>ל
2 ( קלחב ,|ימ יסחי םייקל תומוקמב רוסחמ לל>ב – ב"המי qוסב
.רמוכה ינפב תילאברו תובייחתהב וקפתסה ,הפוריאב תומוקמהמ
3 ( לש >וסכ שמיש רמוכה .ה¡וח לש >וסכ םיאושינל תוסחייתה התייה
.דע
4 ( .qסכ היסנכל סינכה םיאושינה לוהינ .תילכלכה הביסה .
12/03/2009
qשמה – םיuנמרקסה
• ETREME !NCTION " תוומ ל# טנמרק$ " חצמ לע |משב הכישמ
לי>מ קר .תמה 14 ב"המיב .דחא לומ דחא ,רמוכה לומ בכוש ומצע םדאה .
היהש םידדובהמ הרקמ היה ה¡ ,ם¡ילאודיבידניא היה אל |ורקיעב
.ילאודיבידניא ותומ רחאל .םיהולא לומ םדא .|ידה םוי אצמומ ב"המי qוסב
,תומוקמהמ קלחב .םלוכל הרוקש יביuקלוק רבדכ בשחנ תוומה ,םדא לש
– ה סקu םייקתמ היוולה םוקמב WAKE םיאב םלוכו ותיבב בכוש תמה וב ,
והשמל סקuה תא תכפוה הייסנכה ,היצמרופרה ירחא .ונממ דרפיהל
2
םיסקuה ירחא .תורצנב םויה לש היוולה תא תרצוי ,היסנכב ילאודיבידניא
ויה םיוסמ |מ¡ קרפ רחאל .םיחא רבקב חר¡מ |וויכב רבקנ היה םדא |בה
תעב .םוקמ תונפל ידכ רחא םוקמב םתוא םימשו תומצעה תא םיאיצומ
.רודי> לש qילהת עצובו תמ לכל תודרפנ תוקלח ורצונ תמדקומה השדחה
HALLOWEEN ב םייקתמ 31/10 ועי>ה אלש הלאל דעוימ היה .תוומה >ח ,
ב םייקתה ב"המיב .השודק ת>רדל 1/11 ירחא .םישודקה םוי ברע
לע רתוול וצלאנ םיuנuסuורפה ,היצמרופרה HALLOWEEN םיקהל ידכ
יכ ולuבל אלו םויב >חה תא םידקהל וuילחה םה הרשפה לל>ב .השדח תד
.>חה לע רתוול רוביצהמ בוריס היה
• PANANCE % הליחמ יודיוה ב"המי qוסב .אuוחה לש םיאuח לע הליחמ
רמוכהו ,הדוותמ ,המבה לע םילוע ויה םיאuוחה אחספב .יבמופ/ירוביצ אוה
לי>מ םירב> .ואל וא תוחמל םא uילחמ היה 15 לי>מ םישנו 12 םירבוע ויה
שארמ עודי uירפת י"פע יודיוה תא >ווסל רומא היה רמוכה .qילהתה תא
.סעכ ,האנק ,הווא> :חור .שפנה יאuחו qו>ה יאuח (אuחה תובא תעבש)
תוואת :חור ם>ו qו> ם> היה העיבש אuח בא .הוואת ,תולצע ,הליל¡ :qו>
י"פע םיאuחה תא >ווסל ולחה היצמרופרב .עצב 10 תעבשש .תורבדה
לש) קדצו בל ץמוא ,תוניתמ ,הנובת :תולו>ס עבש ד>נכ םה אuחה תובא
תיל>נאל הילביבה םו>רתב .(םירצונ לש קר) הבהא ,הווקת ,הנומא (םלוכ
איה הקדצה םויכ .הקדצה >שומל הבהאה >שומ ם>רות ,הרשע ששה האמב
ינפל ע>רב אuחו םיכילהה לכ תא רבעש ימ ם> .תולו>סה עבשמ תחא
ל עי>מ תוומה PURGETORIA םה םשל עי>מש ימ .אבה םלועל רוד¡ורפ -
) םילקה םיאuחה ילעב VENIAL SINS ) םידבכ םיאuחל דו>ינב ( MORTAL
SINS .םוניהי>ל רשי םיכלוה םהילעש ( |דע |>ל םיעי>מ רוד¡ורפה ירחא
>שומה .םיהולא תא םיאורו PURGETORIA – ה האמב יראלופופל qפה 13 .
.|uשהמ קלחכ בשחנ דליה .הליפתל הביסה היה יכ יחרכה היה ה¡ה דסומה
םידליה לש היעבה תא רותפל ידכ .םוניהי>ל qלה ותדילב תמש דלי
– ה תא האיצמה LIMBO ימו הליבu ורבע אלש םידלי םה םש אצמנש ימ .
|>ל ובמילב םיאצמנה תא ריבעי אוה הייחתל םוקי ושישכ .ושי ינפל יחש
.|דע LENT לש תופוקת יתש שי תורצנב .תיביuקלוק הרפכ לש הפוקת
םי>ח ויה םיירוקמה םי>חה .תינרדומה הירוuסיהב אצמוה דלומה >ח .םי>ח
האמב אצמוה דלומה >ח .םידוהיה לש הנש חול יפ לע ו>>חנש םיידוהי
.םדא |ב היהש ועבק ,ושי לש ותוהמ לע ויהש םינושארה םיחוכיוב .היינשה
.תדלוה םוי רתיה |יב ,¡"ת ול קפסל םיכירצ ויה ה¡ ע>רב 25 רבמצדב
הדלונו םוי ותואב התמ שמשה םי>ולואיתה י"פע ,רתויב רצקה םויל בשחנ
רבעמה .שמשל וללפתהש םישנא ויה לופוניuנuסנוקב .השדח שמש
י"פע רתויב בושחה >חה .רצק היה םיהולאל ללפתהל ,שמשל ללפתהלמ
ב ,ה¡ה ריצה 25 היה |כ ומכ .(האדוהה >ח) התרה השודקה הירמ ,ץרמב
25 .ושי לש הלימ תירב היה ראוניב |ושאר .ביבאה לש |ושארה םויה ץרמל
.הייחתל םק ושי וב םויה – אחספ ביבס ענ תורצנה לש יתימאה ריצה LENS
םייקתמ 40 לש qילהת תרבוע הליהקה לכ ו¡ה הפוקתב .אחספ ינפל םוי
לש |ושארה םויה .'דכו |ימ ייח ,רשב תליכא |יא .רוהיu LENS ארקנ ASH
WEDNESDAY יודיוה תא םישוע ינפל םוי . SHROVE TUESDAY ולש .
3
םילבנרקב .םילבנרק םישוע ויה םישנא ידסנדוו שא ינפל םימי העברא
םייראלופופ רתוי ויה םילבנרקה .ינשה םע דחא |ובשח רו>סל ו>הנ םישנאה
.|וכיתה םיה |>אב Good Fríday םק ושיש ירחא .בלצנ ושי וב םויה אוה
ץראה לע יח אוה הייחתל 40 ארקנ םימשל הלע אוהש םוי ,םוי
ASCENSION DAY םיימשל הלעש ירחא . 10 ויה ושי לש ויחילש םימי
םימי הרשע ירחא .|ואכידב ארקנ >חה ,ועדי אלש תופשב רבדל וליחתה םה
PENTACOST .>דה היה תורצנה לש ירוקמה למסה .
19/03/2009
• (הרומכ) םירדסמ – orders – ה האמה דע .םירמכל רפס יתב ויה אל - 12
תדובע לש הדימל רחאל .תיניuל םיעדוי ויה אל .ויבאמ הרומכה תא ולביק
.הרומכה תא רשאל qירצ היה qושיבה ויבאמ הרומכה
• הסימ eucharíst תונוש תוסימ ויה >ח לכל .דבלב רמוכה י"ע העצוב - -
תינוויב ללפתמ ,םישודק םימ ר¡פמ היה רמוכה .qתושמ |יער> תולעב
םחלה תאו ושי לש ומדל |ייה תא qפוה היה רמוכה ה¡ ירחא .תיניuלבו
) ושי לש ורשבל canon ידכ להקל ב>ה םע |ונקה תא עצבמ היה רמוכה .(
qכמ רחאל .סנה תא תוארהל להקל בבותסמ היה ה¡ ירחא .ותוא וקחי אלש
.(|ודאה תליפת) ושיה י"ע לוכיבכ הבתכנ הליפתה .הליפתה התייה ירחא
- ה אב |ונקה communíon דחאתמ היה םיללפתמה להק .ושי םע דוחיא
ידכ להקל |תינ אל |ייה .דבלב םחלה י"ע אחספב קר ושי לש ופו> םע
תא איצממ ושי השדחה תירבב .|יי ם> לבקמ היהש רמוכל להק |יב לידבהל
ה האמב .יתמל הרושבב סקuה 16 תרות (א : תורות יתש הייסנכה העבק
(ב .הסימב אצמנ תמאב ושי – תיתימאה תוחכונה transubstantíatíon
םינויפא ילעב אלא םייתימא םניא |ייהו םחלה – (רמוחל תוהמ תכיפה)
.אדיר> ושי לש ומדו ורשבב רבודמ השעמל .דבלב ושמתשה הייסנכה
חיכוהל ,רמוחה לש תוהמה שיו רמוח שיש רמואש וuסירא לש היפוסוליפב
.ו¡ה הדוקנה תא qכ לע םיהולאל ריכ¡הל התשענ הסימש ונעu היסנכב
םדאה לע סעכ םיהולא .ושי לש ותומ י"ע םלוש םירצונה לש בוחהש
חלש םיהולא .|דע |>ל סנכנ אל דחא qא ¡אמו ,הדוקפ בוריס לע |ושארה
.תישונא יאuח לע רפיכ ותומש ,ונב ,ושי תא אוה ,םדא ם> היה ושיש |וויכמ
.תושונא יאuח לע רפכל לוכי
הבושח התייה הסימה םייח םירבחל .םיירפכל רקיעב הבושח התייה הסימה
הליפתכ
4

רובע ללפתהל ידכ הסימב םישמתשמ ויה םייח םיביוא .רבח לש ותואירבל
םיללפתמ ויה הסימב םישמתשמ ויה םיתמ םירבח .ביואה םע קדצ תיישע
.םייח םהשכ ם> "חווד" םיתמ םיביוא לע .|דע |>ל תמ לש ותע>ה רובע
ויה ב"המי qוסב .תמייקה תכרעמה תא ע¡ע¡ל תנמ לע העי>ה תויuנuסuורפה
qוסב איבהש המ ,םהב לפuל החילצה אל הייסנכהש םירבד השולש
.היצמרופרל
1 ( היצלפניא .בערמ תוומל qא האיבהש תיuסרד םיריחמ תיילע –
2 ( תומחלמ .ב"המי qוסב הפוריאב תומחלמ רתוי הברה –
3 ( (הרוחשה הפי>מה) רבדה ב – 1350 qות ותמ הפוריא יבשותמ שילשכ
.הפי>מהמ האצותכ וקחמנ הפוריאב םימלש םירו¡א .םייתנש
וב¡כאתה םישנא .םישנא לצא תויתדה תושוחתה תא וריב>ה וללה םירבדה תשולש
לכתסהל ולחה םישנא .םייעבu לע תונורתפ אוצמל וסינו ,ל"נה תוערואמה בקע
רבד לש ופוסב איבהש המ ,תיחכונה תדב ,בוu אל המ |יבהל |ויסינב תורצנה לע
.תיתייסנכה תכרעמב תויעב שי יכ סעוכ םיהולאש ונימאה םישנא .היצמרופרל
לע תוריכש ימד הייסנכל םלשל םיכירצ ויה םירכיאה .דאמ הרישע התייה הייסנכה
ירבד תוריחמ – עינומיש .םיקחש עיקרה וריחמש לכוא תונקל םוקמב עקרקה
םידיקפתה ילעב לש תורשמה תא םיעבוק ויה םיליצאה .qסכ תרומת שדוק
היה רמוכ .הסימ תויהל הלכי אלש qכ םירמכ ויה אל תומוקמ הברהב .הייסנכב
המכמ הרשמ םיביכרמ ויה םימעפל .םירמכ ולשנ םוקמ לכל אל ,|קת לש >וס
ד"וע היה כ"דב qושיב .היסנכב םיפושיב ויה אל .םירמכב רסוח היה .םינקת
.אמורב בשיש יתייסנכ Benefít of cíergy |יד יתבב uפשיהל רמוכה לש ותוכ¡
.היסנכל םיברוקמ לצא התייה ו¡ה הבוuה ב"המי qוסב .הייסנכה לש הייסנכ
לש יפואה .היסנכב םיאבחתמ ויה םיניירבע הברהש qכ ,תוריר>שכ השמיש
הלחתהב .תוסימ עצבל היה ודיקפת .uושפה םדאה יניעב |ח אצמ אל םירמכה
םייפוא לא ם> וסחייתה ורצונש תויעבה ירחא קר ,דחא qא |יינע אל םהלש יפואה
.םירמכה לש Monastícísm :תורי¡נה reguíar ,רי¡נ secuíar ויה םירי¡נה .רמוכ
יפל תוסימ םיעצבמ ויה .םיר¡נמ תשר qאו םיר¡נמ ומקוה |מ¡ה םע .םידדובתמ
מ לחה .הנמ¡ה 1209 םירי¡נ לש שדח >וס םקוה fríar םיעצבמו םיבבותסמ ויהש
.תוסימ uעמכ היצמרופר םע .םיר¡נמל םיכייש ויה היל>נאב הייסנכה שוכרמ עבר
.הלuוב תורי¡נה הפוריא לכב Induígences רuש שכור היה אuוח .הליחמ רuש
תויהל בייחש ויה תויצנ>ולדניא לש תונורקעה .שנועה תא עצבל היה אלו הליחמ
הייסנכה ,םיאuח לע רפכל םילוכי םישודקו ושיש םיבוu םישעמ קנב שי ,שנוע
מ .םישודקו ושי ועציבש םיבוuה םישעמה תא רוכמל הלכי 1095 ואציש םילייח
ושי>רי םילייחש מ"ע הליחמ ירuש םע וכלה ,ושי רבק תא ררחשל הדוהי ץראל
– ה האממ לחה .רמוכ םתיא היה אל יכ ,ותומי םע תיתד םיחוuב 15 ,בלצ יעסמ |יא
ירuש ב"המי qוסב .םייתד תודסומ תונבל מ"ע תורuשה תא תרכומ הייסנכה ¡א
5
רבעמה בלשב בשוי רחא והשימש |מ¡ב תיחפהל ידכ הייסנכה י"ע םירכמנ הליחמ
ויה .שנועה עוציבל יפילחת ילככ דקפתל ולדח תורuשה .םוניהי>ל |דע |> |יב
ירuש ירכומל וד>נתה םירמכ הברה .תויצנ>ולדניא תריכממ וסנרפתהש םישנא
תועמשמה תא דביאו ,ידמ ירחסמ תויהל qפה דסח לש |יינעהש ונעu םישנא .בוחה
םישנוע עצבל וצר אל יכ ,בוחה ירuש תא תונקל וכישמה םישנא לכה תורמל .ולש
,םיכירצ םהש תורישה תא םישנאל תנתונ אלש תחאכ השפתנ הייסנכה .םינוש
ישנאמ ופיצ םישנא .תופי>מ ,תומחלמ ,היצלפניא ומכ תויעבב הלפיu אל איה
רפסמ ודמע הייסנכה ינפל .לעופב הרק אלש המ ,םימסוק תויהל הייסנכה
ונפ םישנא .תדה לש החוכ תרב>ה ,היצמרופר , היישעמ תא |קתל :תוביuנרuלא
.םייעבu לע םיקיפאל

26/03/2009
תוי>ולונכu אל qא ,תויתרבחו תוי>ולואית תויעב |ורתפב הקסע ב"המיב תוילותק
.המחלמו היצלפניא ומכ
.ק¡ח רתוי היהנ םישודק לש אשונ ,תדה תורמל םישנאה לש םתומ תובקעב
|יב םיכוותמכ םישמשמו םדא ינב לש ורצחב םיבשויש םדא ינב םה םישודק
עוצקמ לכל |כל ,םישנא לש תויעבב |יבהל qירצ היה qוותמ .םיהולאל םישנאה
תא הריכ¡מה היצאוuיסב וא ,עוצקמ ותואב וייחב קסע כ"דבש ולשמ שודק היה
– ה האמהמ .םדא לש ויתויעב 12 .(היצ¡ינונק) םישודקה אשונ תא הסכינ הייסנכה
– ה האמהמ .(היצקיפיuיב) qרובמ תויהל רומא שודקה |ונאקב םושיר ינפל 17
םירב> ויה םלוכ uעמכ םישודקה .|ונאקב םשריהל ידכ םיסינ ינש עצבל תשקבמ
.םינבל 50 ,םירמכ 20 – ה תונשב ארב ינשה סולואפ |נחוי .םישנ 80 – כ הברה
300 תידיע איה רתויב תיתייעבה השודקה .םינבל אלו םישנ םהב ,םישדח םישודק
דע ,ר¡נמב דנלוהב הרתתסה האושה תעב .תוילותקל הרצנתהש הידוהי – |ייuש
תנשב יכ |ונאקל הסנכנ .ץיוושואב החצרנש 1987 םשה תא הדלונש הדלי הלביק
תא הל קפדש לומקא לש קובקב העלב הדליה .(|ייuש תידיע) הuקידנב ה¡רת
סנה ה¡ש |עu ינשה סולואפ |נחוי י"פע ,האירבה הדליהו הללפתה הייסנכה .דבכה
.|ונאקל סנכיהל ידכ qירצש
ונעu םילותקה .רבמצדב ישישה אוה ולש םויה .סלוקינ שודקה – סואלק הuנס
למסל ותוא וכפה |כלו דלומה >חל הברקה לל>בו םידליו םילוחל תונתמ איבהש
.דלומה >ח לש
בלככ עיפומ .ינא>פ שודק – תרופנו> שודקה
שודק ברעמב .בלכ לש qוצרפ םע עיפומ םיסקודותרוא לצא – רפוuסירכ שודקה
.תומל לוכי אל ,העיסנה qלהמב רפוuסירכ לש העיסנ הארש ימ .תועיסנה לש
6
םישימח האמ םע תרשרש .הירמ הווא :תדחוימ הליפת הל שי – השודקה הירמ
qוסב .הירמ לש למסל הכפה (םיליהתב םיקרפ םישימח האמל ליבקמב) םי¡ורח
.ת¡ורחמה םע ובבותסה םירצונ הברה ב"המי
|כלו ,|דע |>ל סנכיהל qירצש הממ םיבוu םישעמ רתוי שי םישודקל ם> ,ושיל ומכ
.םישנאל םיקלוחמ םה
.וילע רמושש ה¡כש qאלמ שי םדא לכב ,םדא ינב ינפל ודלונש םיכאלמ ויה
ינימ לכל תומצעה תא םיקלחמ ויה םה .םישודקה תופו> לע םירמוש םירצונה
ופו>מ קלח דיל היהיש יוכיס שי םייוסמ םוקמב ללפתי םדא םאש הנומאב ,תומוקמ
.וילא סחייתי שודקהו ,שודק לש
תומוקמל ל>רל ולע םישנא .םיאuח לע הרפכל qסונ קיפאל וכפה ל>רל תיילע
.םישודקה ויח םהב 2 :םה רתויב םיבושחה תומוקמהמ
1 ( ) דרול LOURDES לוכיבכ התכ¡ש ,תר>פמ םירכיא תב התייה תקדנב – (
הלביק איה .יהולא רוקיבל 18 תויהל הכפה .השודקה הירמ לש םירוקיב
– ב .הרי¡נ 1933 אל איהש העבק תילותקה הייסנכה .השודקל הכפה
.uקידנב תפוקתב סנ היהש החוuב
2 ( לצא רפכב העיפוה השודקה הירמ – המיuאפ 3 םיתיבפלאנא םידלי
,סוuנס הד הי'צול תישילשה הדליה .הנושארה המחלמב ותמ םהמ םיינשש
דע היח 2005 :תודוס השולש היסנכל הרפיס ,
• תומל םיכלוה םינושאר םידלי ינש
• מ"הירבל חלשנ בו'צברו> .תומחלמ הנייהת אל תורצנל תר¡וח היסור םא
.תורצנל התוא רי¡חהל מ"ע
• .םירמכ >ורהל םיסנמ
.ללכה לש םתלחנ איה םישודקה |יינעו ל>רל תוילע
תא רותפל וסינש הלאכ ויה ,תויעבה |ורתפל תויעבu לעל ונפש הלאל uרפ
.תורצנב תויעבה
1 ( ) qילקיוו |ו'> 1330-1384 ) uנדוuסכ דרופסקואל עי>ה – ( 1354 היה (
.(הנשי היפוסוליפ) דומיל םוחת ,עוצקמ – םירבד דאמ הברהב יביuברסנוק
|עוu .תועש וכשמנ תושרדה .הייסנכבו התיכב שרוד היה .ילקידר יתד היה
רוסא .ופיעהל |תינ חרוס אוה םא .שודק אל |כלו םדא י"ע אצמוה רויפיפאש
qרוצ |יא |כל ,םונהי>ו |דע |> |יב םייניב בלש |יא .םירישע םירמכ ויהיש
רוקמ .םישודק |חלופ ,ל>רל תוילע ,תויצנ>ולודניא ד>נ אצי .םיuנמרקסב
– מ .אשניהל םילוכי םירמכ .שארמ עובק לרו> .שדוקה יבתכב קר תוכמסה
1380 - ל ד>נתמ .תיל>נאל שדוקה רמוח תא ם>רתל שיש רמוא אוה
transubstantíatíon .ורבצנש םיבוuה םיבכוכה תuיש תא לuבמ אל אוה .
םיעבשה תונשמ .הנומאה קר אלו םיעבוק םישעמש תוילותקל המודב |עוu
םדאש איה ,ה¡כ תויהל qפהש הביסה .ירוביצ לאוuקלuניא תויהל qפוה
7
היה לעופב היל>נאב uלשש ימ .ולש ץירעמה היה היל>נאב ק¡חה |ohn of
gaunt ב .הלוח היהש ,ישילשה דראודא qלמה לש ונב , 1378 qיסנה
.הלד>ש qילקיוו לש תוילקידרה לל>ב ותכימת תא ריסה
– ב 1378 הייסנכה לש תול> המייתסה .הייסנכב לוד>ה ערקה היה
ב הליחתהש 1305 היה רויפיפאה .תפרצב אלא אמורב אל בשי רויפיפאה .
ב .הילuיאב תוערפ לל>ב תפרצב 1378 רוקיבה תעב רויפיפאה תמ
םיתפרצו םהלשמ רויפיפאה תא רוחבל וuילחה םיקלuיאה .הילuיאב
.ינשה דצה לש םינימאמה תא םירחה רויפיפא לכ .םהלש
ב 1379 ויהו ורתיו אל םיינשה .qתושמ רויפיפא רוחבל וuילחה תויסנכה
דע ,הפוריאב םירויפיפא השולש 1417 תאצל תונמד¡הה תא לצינ qילקיוו .
.תילותקה הייסנכה ד>נ
ב 1381 .ורuס ק'> י"ע םי>הנומ םירכיאה .םירכיאה דרמ היל>נאב היה
.תופסונ תודירמל הליבומ היסנכב ולש דרמש |יבה qילקיוו
.תרתחמב םייקתהל וכישמה qא קוחל ץוחמ ואצוה םה םידרולה דרמ ירחא
.יuילופ ב> ם> qירצ אלא םיבושח םירבד די>הל קיפסמ אלש |יבה qילקיוו
.יuילופה ב>ה תא דביא יכ qוסה דע יתד יונישמ חילצה אל אוה
תוביסנ לל>ב הרכהל וכ¡ אל qא ,השדחה תורצנה ירשבממ ויה סוחו qילקיוו
הרומ לש תרשרש םה ר'תולו סוח ,qילקיוו .סופדה לש ומויק יאו תויuילופ
.דימלתו .
02/04/2009
2 ( .יכ'צ – סוח |אי 1372 – 1415 וייח qשמב תויהל qפה .רוספורפ היה .
םינומהה תרושקתל ם> הנפ .>ארפ תuיסרבינואב הלהנה שיאו רמוכל
תושרד .תיניuלב אלו תינמר>ב אלו תיכ'צב שרד .תושרד אשנו היכ'צב
הימהוב |יב .qילקיוו לש תונויערה תא ר¡חיש סוח .םעל ונפוה תיכ'צב
לש תונידמה יכיסנ לש םהיאושינ לל>ב בורק רשק היה הינuירבל (היכ'צ)
אקווד ואלו הייסנכה לש רסומה ה¡ ותוא |יינעש המ .תונידמה יתש
אלו ,תיuרקומד רתוי תויהל תבייח הסימהש |ימאה אוה .הלש הי>ולואיתה
.שדוקה יבתכב אורקל לוכי םעה לכש |ימאה .|ייה תא לבקי רמוכהש קר
,רדסב אל רמוכה םאש רמוא .תויעב תרצוי איה םא ,תוכמסל ד>נתהל |תינ
הuיסרבינואה .תויצנ>ולודניאל ד>נתה .רדסב אל םיuנמרקסה ם> י¡א
רותפל הסנמ דנומסי>י¡ רסיקה ,הניווב םייתניב .סוח לש |ורuפכ השמיש
תומרופר תושעל שי ,דחא רויפיפא קר היהיש עבוק אוה .לוד>ה רבשמה תא
ומירחהש חונ היה אל סוחל .(סוחו qילקיוו) הריפכב לפuל שי ,תונuק
בתכמ ול |תונ רסיקה . (ץיווש – הינמר>) ססנוקל עי>הל ששוח אוה .ותוא
אוה ססנוקל עי>מ אוהש ע>רב .רויפיפאמ המוד החuבה + םרח יא לע
לש וירבד תא לוספל |כומ היה אל סוח .הריפכ לע uפשנו אלכל סנכנ
ץיקב .qילקיוו 1415 המק – >ארפל ועי>ה תושדחהשכ .>רהל אצוה אוה
8
תיuילופ תואמצע שרד רוביצה .יתדו יuילופ |וuלש ד>נ תירוביצ תוד>נתה
qירעה אוה .הימהוב לש שוביכב אצייו ד>נתה רסיקה .דנומסי>י¡מ תיתדו
קרו ,ירסיקה עבצה תא qודהל וחילצה םיכ'צה ,תועש המכ qשמיי שוביכהש
רחאל 13 המייקתה תיכ'צה הייסנכה .הימהוב תא ב¡עו רתיו רסיקה ,הנש
.תימור תורמ תחת תאצמנ אלש תדרפנ הייסנככ
3 ( ) ר'תול |יuרמ 1483 – 1546 - ( 31/10/1517 םוסרפ 95 לש תו¡תה
|ב .הינוסקסב דלונ .תויuנuסuורפו תוילותקל תורצנה תא קלחמש ר'תול
דמל .יתייסנכה qוניחה תר>סמב דמל .הרישע דאמ החפשמל
) דרופרייא תuיסרבינואב eurfurt – ב .( 1502 |ושאר ראות לביק
,םיuפשמב 1505 .ינש ראות לביק
– ב 1505 תפוסב ומצע תא אצמו הuיסרבינואמ הר¡ח qרדבש רפיס
ללפתה .יונפ שודקל ללפתהל qרוצ היה ,ותוא קר¡ קרבש |עu .םימער
ירוכ לשו םימער לש השודק איה יכ (השודקה הירמ לש המא) |א השודקל
םר¡ל qרuצה .היה ם> qכ .יח הפוסהמ אציי םא רי¡נל qופהל חיuבה .םחפ
ב .סוני uסו>וא תושארב יאuיסרבינואה ר¡נמב ילאמשה 1507 תויהל qפה
.רמוכ
- ב 1508 רבע ו¡ הנשב .השעיש הכפהמה לש תוהמ |יבהל לחה
.למלמל לחהו הפצרל לפנ ר'תול ,םיבצע תוuuומתה
– ב 1508 .q"נתל רוספורפכ >רבנuיו תuיסרבינואב הדובע לביק
|ומי¡ לביק םייתנש רחאל .הבושח אלו הנuקכ הבשחנ הuיסרבינואה
.ולש ר¡נמה תא >צייל אמורל
– ב 1517 ץניימ ריעב ם> qושיביכרא תויהל שקיב uחרבלא qושיביכרא
העבש י"ע רחבנ הירפמיאה לש רסיקה .הינמר> לש ינשה דצב תאצמנש
בתכמ בתוכ uחרבלא .ץניימ לש qושיביכרא היה םהמ דחאשכ ,םישנאה
– ה ואילל 10 התייה ואיל תא םיינעמש המ .רויפיפאה (י'צדמ ואיל)
תיינבל המורתל הרומתב דיקפתה תא uחרבלאל חיuבמ ואיל .תונמואה
הנופ uחרבלא .qסכל השקבב ל>ופ תחפשמל הנופ uחרבלא .הלארדתק
ול |תונ ואיל .םיל>ופל האוולהה ר¡חהל תוברע תלבקל השקבב ואילל בוש
|יב קלחתמ סנכנה qסכה .האוולהה ר¡חהל תויצנו>ולודניא רוכמל רושיא
.uחרבלאו ואיל ,םיוולה
ב .ר'תולל היצנ>ולודניא רוכמל שקבמ uחרבלא 31/10/1517 ר'תול
תא םסרפמו |ויע םויל םישנא |ימ¡מ 95 ד>נ םירבד םנשי תו¡תב .ולש תו¡תה
.רויפיפאה
הרכמנו הספדוה ר'תול לש הנמ¡הה .סופד רבכ היה ר'תול לש הפוקתב
.ר'תול תא םסרפש המ ,הפוריאב
9
תריכממ qסכ דיספהל לכיש uחרבלא היה בי>הש |ושארה היהש ימ
ר'תול לש תו¡תב |ודל |כומ היה אלש רויפיפאה היה ינשה .תויצנ>ולודניא
וקיתשיש םינאיuסו>ואל הנופ אוה .תד יאשונב עובקל תוכמסה אוהש עבוקו
ויה תויצנ>ולוניאה תא רכמש ימש לל>ב םיברעתמ אלש ר'תול תא
.qסכ ודיספהש םינאקינימודה ,סוuסו>ואה ישנא לש םירחתמה
אל qירדירפ .ואילמ בתכמ אוה ם> לבקמ הינוסקסמ סכודה – qירדירפ
ם> סעוכ אוה .הינוסקסב הלימ ול שיש uחרבלא לע סעוכ אוה .רבד השוע
.ר'תולל אלמ יuילופ יובי> |תונ qירדירפ .תויצנ>ולודניאה תריכמ לע
) |ושארה |אילימיסקמ רסיקה 1493 – 1519 הק¡ח הירפמיא הנוב (
|ה יכ ,דצ תחקל לוכי אל |אילימיסקמ .ויתורuמב ול קי¡מ ר'תול ,הפוריאב
|ימ¡מ |אילימיסקמ .תיuילופ ול קי¡הל הלוכי ר'תולל ותוד>נתה |הו ותכימת
,היילביבהמ קר uuצמ ר'תול .>רבסואא תדיעוב עיפוהל ר'תול תא
הנמ¡הה .היילביב לש תונושרפה לע ם> רבדל ותוא איבהל םיסנמשכ
.תיתקוסעת ר'תולב עו>פל ידכ התשענ
ילויב היצמרופר שיא תויהל qפה ר'תול 1519 תuיסרבינואב עיפומ אוה .
םהיאצאצ הב ודמיל .תיביuברסנוק הuיסרבינואל הבשחנ >יצפייל .>יצפייל
שב>ל לחה אוה האצרהה רחאל קר .>ארפמ שרי> סוחש םירוספורפה לש
.תויביuמרופרה ויתועד תא
ב 1520 לביק ינויב .שקיע דאמ היה .תינמר>ו תיניuלב םירפס םסרפ
.רפוככ ¡רכוי , וירפס תא qורשי אל םיישדוח qות םאש רויפיפאמ בתכמ
ב .רויפיפאה סוuסירכיuנאה ד>נ רפס םסרפמ אוה הבו>תב 1521 ר'תול
.ימשר |פואב הליחתמ היצמרופרהו ,םרחומ
23/04/2009
qשמה – ר'תול
– ב 1520 הלק תד איה תירוקמה תורצנה .תורצנל שדח י>ולואית qרוצ שיש |יבה
ולש הרותה תא ראתמ אוה .|ימאמל תיתייעב qא הלק רתוי תויuנuסuורפה ,קווישל
:תולוס שולשל
1 ( ) דבלב הנומאה SOLA FIDE תרמל תווצמ תריבצ רתוי |יא – (
תעב השדחה תירבב ותאירקבש רפסמ רתול .תוומה תעב תונבשחתה
– ב ר¡נמב ותויהש 1512 םשמו ,םיאמורה לא סולואפ לש בתכמ ארק ,
,םדאה לש ועבuמ האב אל תווצמ תיישע .דבלב הנומאב קדצי םדאש |יבה
תורסח |ה תווצמה .תיהולאה תוסחב תווצמה תא תושעל ול םר> ושי אלא
.דבלב הנומאה י"ע |דע |>ל עי>הל |תינ |כל ,ומצע םדאמ ואב אל יכ qרע
.יתייסנכה יכרריהה רדסה תא רסחמ רתול ,ו¡ ותעיבקב
2 ( ) דסח SOLA GRATIA ריבסהל |תינ אלש בכרומ הכ אוה דסחה – (
לש |ושארה רודב .רחאל עי>מ אלו דחא םדאל עי>מ אוה עודמ
10
וב רחבי םיהולא םאה הלאשהמ םירסייתמ םישנא הברהש תויuנuסuורפה
.דסח ול קינעיו
3 ( ) שדוקה יבתכ SOLA SCRIPTORA לצא רויפיפאל דוקינב – (
יבתכב איה םיuנuסuורפה לצא הייסנכה לש הנוילעה תוכמסה ,םילותקה
םי¡מר אלל וuושפכ וניבהל שי uסקuה תאש |עוu רתול .שדוקה
.(הלבק) תודוס וא תושרד ,(תויר>לא)
רתול תא הליהבה ו¡ה האוושהה .הי>ולואיתב סנסנר עציבש םדאכ שפתנ רתול
ותוא רבד ,ישפוחה |וצרה לע ם> רבדמ סנסנרה ,ם¡ילאודיווידניאל רבעמש |וויכמ
.לכו לכמ ללוש רתול
לירפאב 1521 הדיעווב סמרוו ריעב עיפומ אוה .הנורחא םעפ עיפומ רתול
.ישימחה לראק ישימחה רסיק ונשי .םרח תחת אצמנ רתול . םש המייקתהש
.ותרות לע חוכיוו להינ אוה הדיעווב .הדיעוול ישיא |פואב רתול תא |ימ¡מ לראק
רצבמל חלשנו ונורuפ היהש qירדירפ י"ע ,לוכיבכ שפתנ רתול הדיעווה םויסב
.תינמר>ל ,השדחה תירבה תא ,רתול ם>רת ,אבחתהש |מ¡ב .אבחתהל >רוברוו
תא שפתש ימ .יתו>יהנמ רוחל םר> ,וינימאמ לצא רתול לש בצמ יב>ל תואדוו רסוח
תויהל הכפה תויuנuסuורפה .uדשראק היה >רוברוו תuיסרבינואב ומוקמ
– ב .םישעמב ם> uלא הרותב קר אל תינכפהמ 1522 ר¡חו ררחתשמ רתול
לכב יuילופ ילכל תכפוה היצמרופרה .דוקיפה תא שדחמ שופתל הuיסרבינואל
תויuנuסuורפ תמרו>ש המ .שוכר לע המחלמב אצמנ רו¡אה .הייסולכואב תובכשה
ושענ תופיקתה .הייסנכ שיא היה רו¡אה שאר ברל יכ ,יתד עקר לע המיחל איה
.םיררחשמ אלא םישבוכ אל םהש ונעu םיuנuסuורפה ,תדה םשב
םירכיאה תא דדועמ uדשראק .תותיבשל השדחה תדה תא לצנמ qומנה דמעמה
תא לצנמ uדשראק .תויuנuסuורפה |עמל םיקבאנ םהש qכב ,םיחומה
אלש |וויכמ ,|יינעהמ םיצורמ אל םיuנuסuורפ .תינכפהמ תורuמל תויuנuסuורפה
.םייחר¡א םיינכפהמכ ספתיהל וצר
יאמב 1525 לי>ב 21 אכדל ,רתולב םיכמותה םיליצאה תא |>ראמ הסהמ פיליפ
ר¡וח uדשראק .ותוא םי>רוהו רל¡הומ סמות תא םיספות םה .םירכיאה דרמ תא
.ץיוושב הרשמ ול רדסמ רתול .הuיסרבינואל
qפה רתול .תויuילופ תוכלשה ם> שי תיתד הכפהמלש |יבה רתול ,דרמה תובקעב
|יבה אוה .םייקה יuילופה |וuלשל ומצע תא רשקו ירכיא יuנאל דרמה תובקעב
הכפה תדה .תיתדה הכפהמה תא ליחנהל לכוי אל אוה תיuילופ הכימת אללש
qלה רתול .םהלש הנידמב תדה היהת המ עבקש ה¡ אוה |וuלשה .הנידמהמ קלחל
תונשל ילב הנידמל תדה תא תונשל םיuילשה תא ענכשל הסינו הינמר> תונידמל
.הנידמה לש יuילופ – יתרבחה הנבמה תא
לצר .תיuילופו תימואל |יבל תכפוה היצמרופרה |מ¡ה םע - תילקידר היצמרופר
ת>ציימה הצובקה .רתול לצא רשאמ לוד> רתוי הברה יuסימה |יינעה םילקידרה
.םיר>ובמ םישנאל הליבuה תא םישוע םה .םיuסיuפב – אנאה םה םילקידרה תא
ויה תוכמסה תורוקמ םלצא .םכותב אצמנ לאהש הלאכ – םיuסיאuנאכ ובשחנ םה
תודרפנ תוצובקב ואב םיuסיuפב אנא .םיהולאהמ ולביקש םי¡מרו שדוקה יבתכ
11
םיענכושמ ויה .qרה אלל םניב ופלחוהש םישנה תא ם> ללכ רבד .יuרפ |יינק אלל
ראורבפב .םיהולאמ ולביקש םירסמה qמס לע השדח הרבח תונבל םהילעש
1534 םוקמ לש ומיקהו התוא ור>ס רuסנומ ריעה לע וuלתשה םיuסיuפב אנא
.ריעה לע וuלתשה םילותקה הנש רובעכ .|דיילמ |אי תושארב יuרפ
– ב 1525 – ב .םידלי השיש םהל םידלונו רבעשל הרי¡נ םע |תחתמ רתול 1529
) ד>נ qמסמ ו>יצה םינרתולה qמסמ ו>יצה םילותקה הבש םיליצא תדיעו התייה
PROTEST תא דחאל הצור הסהמ פיליפ ו¡ה הנשב .תויuנuסuורפה |אכמ (
תאו רתול תא |ימ¡מ פיליפ .ץיוושב םיuנuסuורפ הברה לל>ב ץייוושו הינמר>
רתול .יל>ניווצ םע |ודל |כומ אל רתול .דוחיאה לע |ודל (ירציווש >יהנמ) יל>ניווצ
םעפה איה ו¡ .הליבuה לע היילביבמ קוספ "יפו> ה¡" |חלושה לע הריבה םע בתוכ
,יתדה uסקuה לע םיכסהל םילוכי אל םיuנuסuורפה תדה י>יהנמ ינשש הנושארה
.qוקש לוכיבכ תויהל רומאש
30/04/2009
&'יניוולק
• ) |יוולק |ו'> 1509-1564 אב אוה ם>ש qכב רתול תא ריכ¡מ (
דומלל הuיסרבינואל חלשנ והומכ אוה ם> ,תססובמ uעמכ החפשממ
.חורה יעדמו הי>ולואת דומלל רבע ויבא תומ רחאל qא ,םיuפשמ
• -ב 1533 'נואה רוuקר תא ענכשל חילצהו ,יuנuסuורפ תויהל qפה
.יuנuסuורפל qופהל דמל אוה הב
• -ב 1536 תדה תודסומ" :ולש רתויב בושחה רפסה תא םסרפ
."תירצונה
• לוכי אל qא תפרצמ הילuיאל ר¡וח אוהשכ ליחתמ |יוולק לש רופיסה
>רובסרuשל עי>מ אוה qרדב .תונידמה יתש |יב התייהש המחלמה לל>ב
הילuיאל וכרדבש |יוולקל רמואש ,יuנuסuורפ רי¡נ ,רסוב |יuרמ תא ש>ופו
תא ססבל וליבשב םוקמה ה¡ יכ |יוולק |יבמ הבנ'¡ב .הבנ'¡ל ץופקי
רתוי לק ול היהי |כלו uעומ םש היה םיבשותה רפסמש ינפמ ,תויuנסuורפה
ויה רבכ םלוכ |כל ,המוח תפקומ התייה הבנ'¡ qסונבו ,םהילע uלתשהל
.וליבשב םי¡כורמ
• עובקל םש ריכב ענכשל אוה הבנ'¡ב השוע |יוולקש |ושארה רבדה
,םיuנuסuורפ תויהל םינומא עבשיהל וילע הבנ'¡ חר¡א תויהל הצורש ימש
הבנ'¡ב םלוכו ,|וuלשה תא ספות |יוולק הנש qות .|יוולק לש םיקוחה ינפל
תתל דיחיה היה אוה ,qסונב .םיuנuסuורפ תויהל םיכפוהו ול םיעמשנ
םסרפל םירחאל רשפאיש רחא תרושקת יעצמא היה אלו ,הייסנכב תושרד
.םידליל qוניחב ם> תויuנuסuורפה תא ליחנמ אוה ,|כ ומכ .םהיתועד תא
.תירuילאuוu הנידמ לש >וסל הבנ'¡ תא qפה םצעב |יוולק
• -ב 1538 תא ספת אוהש וניבה םה רשאכ ,ריעהמ |יוולק תא םיקרו¡
qשמבו ,תקפקופמ הרוצב |וuלשה 3 .>רובסרuשב רסוב |יuרמ םע בשי
• רחאלו ,uסיuפב-הנא לש ותנמלא םע |תחתה |יוולק 3 ר¡וח םינש
.וידעלב םילוכי םניאש וניבה היבשותש ינפמ הבנ'¡ל
• |ה ולש תובושחה םינשה 1541-1564 םירמכה |יב דחיא אוה .
אוהו ,המילאה תויuנuסuורפה ¡כרמל הבנ'¡ תא qופהל הסינו ,םיuפושל
םירנויסימ תויהל םישנא הדמילש ,הימדקאה qרד תא¡ תושעל הסנמ
חלש תא¡ה הפוקתה לכב .םיuנuסuורפ תויהל תפרצב םישנא וענכשיש
-כ |יוולק 150 יתלב הרוצב חילצה םהמ דחא לכ רשאכ ,תפרצל םירנויסימ
12
|תוא qופהלו תפרצב םירעה תודוסי תא רערעל וחילצהו ,הלי>ר
לכש qכ ידכ דע ,תויuנuסuורפה ¡כרמ תויהל הכפה הבנ'¡ .תיuנuסuורפל
.תדה תא ץיפהו היסנכ הב םיקה הבנ'¡ל עי>הש םע
&'יניוולקה תונורק(
• :היצניט$דרפ עבוק אוה ותועצמאבש םיהולאה לש יחצנה וצה"
רחבנ םדא לכ ,|כל ,...שונאה ינבמ דחא לכב תושעל ונוצרב המ ומצעל
,רמולכ ."תוומל וא םייחל שארמ ולרו> ר¡>נו ,תויורשפאה יתשמ תחא לכל
וירבד תא הב>מ אוהו ,דלונ םדאהש ינפל דוע uסקuב שארמ עובק לכה
תא uפוש םיהולאש םצעב רמא |יוולק .ולואפ לשו ושי לש םהירבדב
.ויכרד תא |יבהל רשפא יאו ,|וילע uפוש ומכ םישנאה
• :םויה דע וב םישמתשמש ,דחוימ םילימ רצוא עבק |יוולק election ,
יתלבה הייסנכהו ,|יעל תיארנה הייסנכה תא שיש qכב ,הייסנכו ,תירב
.(ושיו םיהולא דיל םיבשויש הלא) |יעל תיארנ
• תדועסו הליבu :םיינש קר שי םיuסינוולקה לצא ,םיuנמרקסה יב>ל
.הסימה םוקמב (הuסירקוא) לאה
• םדאה qיא ,רמולכ ,האירקה >שומ אוה עבק |יוולקש qסונ >שומ
וא הרומ לשמל ומכ תוחילש םע עוצקמ) הרבחה תאו ולש |כשה תא תרשמ
תויהל לוכיש ינפמ ,עוצקמ חרכהב אל איה האירקה |יוולק לצא .(אפור
םינמיסה דחאש רמוא |יוולק .בוu |ב תויהל אוה ולש דועייהש תובוחר הקנמ
האירקה ,|יוולק יפל .הבוu האירק אוה ושי וא םיהולא דיל תבשל םדא לש
חילצמ יאקיuילופש ינפמ ,יאקיuילופ תויהל איה |יוולק יפל רתויב הבוuה
יפ םלשת חילצמ אל התא םאו ,|uק |םיהולא לש >וס אוה 2 ,אבה םלועב
:םיימעפ uשפי עור> יאקיuילופ ,|יוולק יפל .>רהלו לבסל תמר>ש ינפמ
.םיהולא י"ע אבה םלועבו ,הירוuסיהה י"ע ה¡ה םלועב
• קוידב -םלועל הלוא> איבמ םדאה הבוu האירק תר¡עבש רמא |יוולק
תודוקנ רבוצ םיבוu םישעמ השועש ימש ,םירמוא םילותקהש הממ qפיהה
םילותקהו ,הלוא> לש האצות םה םיבוu םישעמש רמוא |יוולק .אבה םלועב
.םיבוu םישעמ לש האצות איה הלוא>ש םירמוא
• ?ושי לש ודיצל תבשל דעוימ אוהש הל>מ םדא qיא :qכ איה תינבתה
התא ,רובה תיתחתל עי>מו לכה דיספמ התא |כמ רחאל ,ילמרונ םדא התא
qל היהש הממ רתוי qל בוu qוסבלו ,הבושתב ר¡וח ,ושי תא הל>מ
אוהש ומצע תא ענכשל חילצמו ,ה¡ה qילהתה תא רבועש םדא .הלחתהב
המ ,םוצע ימצע |וחuיב לעב םדאל qפוה ,םיהולא לש ודיצל תבשל דעוימ
חכל ה¡ה חכה תא ם>רתל הצור ה¡כ םדאש ינפמ ,|כוסמ םדא רצויש
ונימאה םיuסינוולקהש יפלש ינפמ ,םיכלמ חצרל םר> ה¡ רבד .יuילופ
םיכלמשו ,יuנuסuורפל ותד תא רימהל |כומ וניאש ימ תא חוצרל רשפאש
.הלוד>ל ודעונ אל םילותק ויהש
• -ה ירנהל ומר> תפרצב םיuונו>והה 4 ומצע תומדל תפרצב ¡א qלמש ,
.|וuלשב ראשיהל תנמ לע תא¡ו ,יuנuסuורפ היהש תורמל ,ילותקל
חצרנ רבד לש ופוסב .תפרצב ם¡יניוולקה תחלצהל םיארחא םיuסונו>והה
-ה ירנה 4 .ותו¡חתה לשב יuאנפ הרומ י"ע
• -ב 1685 -ה ירנה לש ודכנ , 4 -ה יאול , 14 לכ תא קר¡ ,
.תפרצב ויהש םיuנuסuורפה
• לש הירואיתה יפל ,התייה םיuסיניוולקה לש תילכלכה העפשהה
."ם¡ילuיפקה חורו יuנuסuורפה סותאה" רפסה תא בתכש ,רבוו סקמ
וא םיל"כנמ םהש םילותק הלוד> הרבח םושב |יאש רבוו רמוא ורפסב
13
שיש רמא רבוו ?הלכלכב םיחילצמ אל םילותקה עודמ .הלכלכב םירועמש
|פואב דובעלו הלכלכב קוסעל םישנאה תא עינמש תויuנuסuורפב והשמ
|מ¡ה לכש םישנא םה םיuסיניוולקהש רמא רבוו .qסכ חיוורהל ידכ יתuיש
םיכפוה קר םה ,qסכה תא םיאיצומ אלו הענצב םייח םהש |וויכמו ,םידבוע
דדמ היה םיסיuינוולקה לצא qסכה ,qסונב .םירישע רתויו רתוי תויהל
,יתד רבדכ ליחתה ה¡ש |עוu רבוו .םיחילצמ םישנא םהש היארלו החלצהל
תלפונ תדהש רבוו רמוא רפסה qוסב .םיuנuסuורפה לצא ל>רהל qפה qא
-ה האמב 18,19 איה תויuנuסuורפה תונידמב תולהנתהה לכ qא ,
.תיתד הניא הנידמה םא ם> ,תיuסיניוולק
• םישנא עודמ הלאשל הנע רצלוו לקיימ םשב יאקירמא |וירוuסיה
תויהל אלו ,אל וא רחבנ אוה םאה דחפב תויחלו םיuנuסuורפ תויהל ורחב
qכל עדומ יuנuסuורפ תויהל רחובש ימש רמא רצלוו .uקשב תויחלו ילותק
תורצ דוע שיש דועב ,םיניינעה תא להנמו םלועב הuילשב והשימ שיש
.'וכו תולחמ ומכ םלועב
.
07/05/2009
היל)נ*
לש םייניב בלש רובעל הכירצ התייה תילותקה היל>נא .םינuרופ ובשי היל>נאב
– ה ירנה .ם¡יניוולקל עי>הל ידכ תויuנ uורפ 8 לע רומשל ידכ רכ¡ |ב qירצ היה
– ה ירנה לש ורופיס .םירודואתה תלשוש 8 .היל>נאב יuילופ qפהמל םר>
םירחא .הלעמל האב איהו היצמרופר הצר אל םעה םיעבשה תונשמ םירקחמה
¡אמ .םיuנuסuורפה םירמכה יפלכ אקווד התייה םעה לצא האנשהש וארה 1964
.תיל>נאה היצמרופרה לע תושדח תונקסמ |נשי
• .תונוילעה תובכשהמ העי>ה היצמרופרה
• – כ החקל היל>נאב היצמרופרה 50 .הנש
• ונבש ,םיליצאה לצא רקיעב ,היל>נאב תוילותק לש םיסיכ ויה
.םרצחב תוילותק תויסנכ
– ה ירנה .תויuנuסuורפו תוילותק |יב תקלוחמ התייה היל>נא 8 – ב דלונ 1491 .
– ה ירנה ,ויבא .רותראל ינש היהו החפשמב רוכב היה אל 7 .|וuלשה תא ספת
לי>ב 15 היל>נאל רדיסש רבד ,השיאכ |ו>ראמ הנירuק תא רותראל רדיס אוה
– ה ירנהו ,תמ רותרא כ"חא םישדוח השימח .דרפס םע םימח םיסחי 8 .qלמוה
,ינשה ירחא ותמ הנירuקו ירנה לש םידליה .הנירuקל רותרא םוקמב אשינ אוה
ירחאו 4 |א ולש תתרשמב בהאתה ירנה .הדרש ירמ תבה קר ,ותמש םידליה
ותוא תשרל הלכיש תב ול התייהש qא לע .הנירuקמ שר>תהל הצרו ,|ילרוב
אל איה יכ הנירuקמ שר>תהל בייח אוה .|ב ה¡ היהיש הצר ירנה ,תיקוח הניחבמ
,יקוח הנירuקל ויאושינש םיחוuב ויה אל םיל>נא הברה יכו |ב ול דילוהל החילצה
,|יאושינה תא רשיאש רויפיפאש ועבק םי>ולואית הברה .ויחא תשא התייה איה יכ
.qיחא תשאל אשניהל |יאש עבקש ארקיו רפס לע וכמתסה םה .ותוכמסמ >רח
יסחי ומייק אלש |וויכמ ימשר |פואב םיאושנ ויה אל רותראו איהש הרמא הנירuק
14
.ובכש וליאכ בשחנ ,הדימ התואב ונשי םהש הדבועה םצעש ועבק םי>ולואיתה .|ימ
ולש םיאושינה qכש |וויכמו ,םיאושנ ויה רותראו הנירuקש חיכוהל הצר ירנה
יכ םידוהיל הנפ ירנה .|ישורי> רשאי רויפיפאש |ימאה |כל ,םייקוח םניאו הנירuקל
|וויכמ .ודעב דיעהל םילוכיו ,שדוקה יבתכב םילוד>ה םיניבמה םהש |ימאה
– ה האמב היל>נאמ ושרו> םידוהיהש 13 תא אצמ םש ,הילuיאל םישנא חלש אוה .
ירנהל |יא |כל ,םירוסא ויחא תשאל םדא םיב |יאושינש עבק לאפר .לאפר וקרמ
היה רבדה דרפס תודהי לצא .¡נכשא תודהי יב>ל |וכנ היה רבדה .םירכ¡ םידלי
םע |תחתמ ידרפס ידוהי אמורב |מ¡ ותואב .ה¡ה uרפה תא ריתסה לאפר .רתומ
ש>פנ ,היל>נאל עי>מ לאפר .לאפר לש םירבדל הריתסב דימעמה רבד ,ויחא תשא
.ברסמ ירנה .תפסונ השיאכ |ילרוב |א תא תחקל ול עיצמו ירנה םע
– ה סויuנמלק רויפיפאה 7 תא רשאמש בתכמ ול בתכו ירנהל רו¡על הצר
ומצע לע ¡ירכי םא אלא שר>תהל תיתד תורשפא ול |יאש |יבה ירנה .|ישורי>ה
.רויפיפאמ קתנתהלו תיuנuסuורפל היל>נא תא qופהל ירק ,היל>נאב יתד >יהנמכ
ירנהל חקל 7 – ב .היצמרופרה תא עצבל םינש 1529 – ב .היצמרופרה הליחתה
1532 |א .דוסב םינתחתמ ירנהו איה כ"חא םישדוח המכו ,|וירהל הסנכנ |ילרוב |א
אל רבד לש ופוסב .היל>נא תכלמ םימיל ,הנושארה 'תב¡ילא תא הדילוה |ילרוב
אשינ .בוש אשניהל ידכ >רוהל |ילרוב |א תא איצומ ירנה .דרשש |ב ירנהל דלונ
.ותוא תשרל ידכ דרשש |ב תדלל ול םר> אלש המ םימעפ עברא דוע בוש
:היצמרופרה לש תואצותה
ויהש םידחפ הברהמ ררחתשה ,היל>נאב תויuנuסuורפה תא ומצע לע לביקש ימ
.תיל>נאל ומ>רות q"נתהו הילביבהו תוליפת ירפס .תוילותקה תעב םהל
עדי השרד איה יכ ,הלכשהה םע םישנאל התנפש תד התייה תויuנuסuורפה
.תדה תא לבקל ושקתה |כל ,םיתיבפלאנא ויה היל>נאב םיחר¡א בר .האירקב
.םיבר לצא הלבקתה איה םש םכלו בותכו אורק ועדי םישנאה בר הוב>ה דמעמב
אוה ,היצמרופרה עוציבב .היל>נא לכ תא uעמכ השבכ תויuנuסuורפה uאל uאל
תואבה תוכפהמל םילכ רצי אוה .היל>נאב |שיה יתדה רuשמה לוסיחל םילכ רצי
אלו uנמלרפב םיקוח qרד היצמרופרה תא ריבעמ ירנה .תישונאה הירוuסיהב
qלמה .הקיקחו יוסימל םיכסהל וילע היה היצמרופרה תא ריבעהל ידכ .ה¡רכהב
תא ריבעהל ותuלחהב .uנמלרפה תuלחהב יולת היה יכ שלח היה היל>נאב
qוסבש דע ,םירחבנה תיב ידיל בר חכ |תנ השעמל אוה ,uנמלרפב היצמרופרה
.וירכועב היה רבדה
,הייסנכה תומדא לכ תא םילאמ ירנה .(ירuנ'>ה) ינוניבה דמעמה תא רצוי ירנה
qסכה םעו ,םיליצאל תומדאה תא רכמ אוה .הכולמל בר רשוע סינכמ רשא רבד
ופוסבש ,םירכיאל המדאה תא ורכמ םיליצאה ם> .תפרצ ד>נ המחלמל אצוי אוה
חוכל qסונב םירבוצש ,םירישעב בשוימ uנמלרפה .uנמלרפב ובשי רבד לש
– ב .יuילופ חוכ ם> ילכלכה 1547 תחאמ ונב דראודא יה ותוא שריש ימו ,תמ ירנה
התייה ,דראודא תא qילחהל הרומא התייהש ימ .םינש שש רחאל תמש ,ויתושנמ
.תוילותקה תר¡חה לע הuילחמו ,הקודה תילותק תויהל |מ¡ה םע הכפהש ,ירמ
הקיקחה .התוא לuבל qרוצ היה ם> qכ ,הקיקחב הרבע תויuנuסuורפהש |וויכמ
15
תא >רוהל איצוהל התרוהו תונלבסה תא הדביא ירמ .|מ¡ |ומה החקל תיד>נה
.םיuנuסuורפה י>יהנמ
.היל>נא ביואכ ספתנ רשא םדא ,ינשה פיליפ ,דרפס qלמל אשניהל הuילחמ ירמ
םתוא ריבעמ |יוולק .תיuסיניוולקה הבנ'¡ל היל>נאמ וחרב םיuנuסuורפה בר
תרתכומ הנושארה תב¡ילא ,ירמ תומ רחאל .םינuירופל םיכפוהו היצ¡ילאקידר
םייתניבש ,היל>נאל םיחרובה תא ה רי¡חמ הלש תויuנuסuורפ .היל>נא תכלמל
ויה אלש |וויכמ ,qלמ ושפיח םיל>נאה ,תב¡ילא לש התומ ירחא .םיינוציקל וכפה
|ושארב סלרא'צ ונב .|ושארה סמיי'> דנלuוקס qלמ היה qלמוהש ימ .םידלי הל
ב qלמוהש 1625 ב . 1637 תמחלמל םר> רשא רבד תוליפתה רפס תא הניש אוה
– ב םיחר¡אה 1642 דע הכשמנ רשא המחלמה , 1649 י"ע >רוהל אצוה הב
.uנמלרפה
לש ופוסב .סלרא'צ םוקמב qלמוהש לוומורק רבילוא היה uנמלרפה ישארמ דחא
– ב ,רבד 1660 .הנותמ תיuנuסuורפ תויהל תיקוח תר¡וח היל>נא

14/05/2009
היצמרופר הרטנוק
םיננוכתמ ,תעמשמ םיריד>מ ,תדה תא הריד>מש תילותקה הייסנכב העונת
,הקמר |וירוuסיהה עבת היצמרופר הרuנוק >שומה .םיuנuסuורפה םע המחלמל
– ה האמה לש םישישה תונשמ .יuנuסuורפ היהש 19 .שומישל סנכנ >שומה
הביסה ."תילותק היצמרופר" ה¡ה בלשל םיארוקש םילותק םינוירוuסיה םנשי
.תויuנuסuורפה תעפוה ¡אמ דאמ ץווכתה ילכלכה סיסבה .תילכלכ ם> איה ר"קל
.תדהמ דאמ הקתנתה תיתייסנכה תכרעמה לכ
&ירויפיפ* :
) ישילשה סולואפ * 1534 – 1544 תיתייסנכה הדיעוה תא סניכש |ושארה היה (
.הריפכב לופיuל
) ישילשה סואילוי * 1550 – 1555 .תירבע ם> עדיש ,ימשיuנא היה ותוא qילחה (
רשא הפארק ,ור¡וע .תודהיה לש תיתדה תורפסה לכ תא qרשו תירבע דומלל רסא
.םידוהי אכידש רוuי¡יווקניא היה
) סולסרמ * 1555 - 1555 דרש ( 22 תסיפת תא ירמ>ל הניש .רויפיפא רותב םימי
.לערוהש הנעu הנשי .סואילוי
) (הפארק) יעיברה סולואפ * 1555 - 1559 .יuנuסuורפ יuנאו ימשיuנא היה – (
.הייסנכה תדיעו תא םעפ qא סניכ אל .םידוהיב ללעתה
) יעיברה סואיפ * 1559 – 1564 .ולש תונקסמה תא בתכו הדיעוה תא םייס – (
) ישימחה סואיפ * 1565 – 1572 הנושארה uב¡ילא תא םירחה .ימשיuנא היה – (
.תיuנuסuורפ התייה היל>נאש |וויכמ
16
– ה ירו>יר> * 13 ) 1578 – 1585 תא |קית .ר"קל יעדמה uנמלאה תא סינכה (
.קייודמ היה אל םדוקה חולל דו>ינב ,ינאירו>ר>ל ותוא qפהו הנשה חול
) ישימחה סוuקיס * 1585 – 1590 תא םייס .תינרדומה אמור תא הנב - (
.הילuיאל םידוהיה תא רי¡חה .שודקה סורuפ לש הלארדתק
qשמב הבשי תיתייסנכה הדיעוה 18 ) הנש 1545 – 1563 .םיבר םיקוח וקקוח .(
.תואבה םינשה שולשל הייסנכה לש תיניצר הדיעו המייקתהש הנורחא םעפ
qחדש ימ .תויuנuסuורפ ד>נ המחלמ ¡ירכהל הנכומ הדיעווהמ תאצוי הייסנכה
המחלמו הייסנכב יוניש וצר אל םימדוק םירויפיפא.ישימחה לראק היה תוuלחהל
לש תולוועה תא |קתל הדיעוהמ שקבמ ישימחה לראק .םירחא םימר¡ ד>נ
םע רוביצה לא אובל לכויש ידכ |קיתוב יוניש ם> אובל הצור אוה .םיuנuסuורפה
הצר ישילשה סולואפ .הינמר>ב הדיעוה תא םייקל הצר לראק .הייקנ רתוי תוילותק
התייהש וuנרuב המייקתה הדיעוה .המייקתה |כא איה םש ,הילuיאב המייקל
עבק סולואפ .תיקלuיא התייה התייסולכוא qא תינמר>ה הירפמיאה חuשב
יבשוי בר חuשב .|ופצמה י"פע אלא יפר>ואי>ה qוישה י"פע אל היהת העבצהש
|יאש תעבוק הדיעו |ושארה םויב .רויפיפאה ירבד תא ושעש םיקלuיא ויה הדיעוה
תפשב שדוקה ירבד תא דומלל qרוצ |יאש ועבק .םיuנuסuורפה םע הרשפ
םיuנמרקסהש uלחוה |כ ומכ .בייחמ םו>רתהו ,תיניuלל ומ>רות םה יכ רוקמה
.םייקו רירש ,היצמרופרה ינפל היהש המ לכו ,םידבוע
תא םיכישממ םה.(םיuסיניוולק אל) םיuנuסuורפ ונמ¡וה ,הדיעוה לש ינשה בלשב
המו |וכנ המ עבקיש ה¡ אוה רויפיפאהש ועבק .ב"המי לש םיילuנמרקסה םי>הנמה
תמסרפמ הייסנכה הנורחאה הנשב .הנידמב םירו¡אב םילשומל וכפה qושיבה .אל
עבקנ .וילע םותחל ביוחמ היה ילותק לכו תוילותקה לש "|ימאמ ינא"ה תא
דע qשמנ סקדניאה .םירוסא םירפס תמישר – סקדניאה 1966 תמישר qא ,
רד>ומ .(תדה יקוח ריצקת) ם¡יקתאקה תא החתיפ הייסנכה .התנתשה םירפסה
תלuבמ הדיעוה |ורחאה םויב .הייסנפל תאצל וביוח םילנידרק .לנידרקה דיקפת
.תלעננ הדיעוהו הלוב איצומ תויפיפאה .תויצנ>לודניאה תא
:תויuנuסuורפב םחליהל םילכ ינש ויה הייסנכל
- .תורצנה תרותב תוריהב
- .תעמשמ
.הייסנכה לש רדסמ ה¡ םיעושיה .םיעושיה ויה הייסנכה לש המשב םחלנש ימ
ורבעש םירו¡אהמ קלח שובכל וחילצה .הפוריאל השדח חור וסינכה
ץוחמ םישדח םילותק ואיבה .('וכו הירuסוא ,היראווב ,|ילופ) תויuנuסuורפל
– ב .תורצנל תוינ>פמ םתוא ורימה .הפוריאל 1534 ) הלויוול סויuנ>יא 1491 –
1556 לבקל רויפיפאה תא ענכשל םינש שש ול חקל .יעושיה רדסמה תא םיקה (
.רויפיפאה לש רושיא
17
עצפנ .יאבצה ותוריש qלהמב הבושתב ר¡ח .יקסאבה אבצב לייח היה הלויוול
אוה ,םישודקה ירופיס םע רפס היה םילוחה תיבב .תורישה qלהמב תוברקה דחאב
רבע .קופיס לבקמ אלו ר¡נמל qלוה הלויוול .יתדל qפהו השודקה הירמ תא |יימד
.הנהנ אל םש ם> םילשוריל עי>ה .הנהנ אל םש ם>ו הנלוצרבב הרעמב רו>ל
רבד ,ידמ יתד היה יכ ונעuש |וויכמ היצי¡יווקניאה י"ע רצענ םידומיל תא םייסשכ
הuיש איצמהל היה ולש |ויערה .ררחושו הכו¡ .הייסנכה יניעב דושח היה רשא
ב םסרופש "םיילאוuרפסה םילי>רתה" רפסה תא בתכ .תורצנה תא םדקתש
1597 , 6 רבדה םא ם> הייסנכה ירבד תא לבקל שיש בתכ .ותביתכ רחאל םינש
רדסמה תא הנב (.|בל אוה ¡א |בל אוה רוחשש תרמוא הייסנכה םא) ינוי>ה אל אוה
םייחה לכל רחבנ לרנ>ה .לרנ> אלא רמוכ ארקנ אל םיעושיה שאר .יאבצ qו> ומכ
.uילחמ לרנ>ה םא ץראה תא בו¡על עבשיהל וביוח ולש םירי¡נה .לכה תא עבוקו
,וש>פנ אל םירי¡נה.דחוימ שוביל היהי אל םירי¡נה ראשל דו>ינב ,םיעושילש עבק
אלו םישנאה ראשכ םי>הנתמ .שדח רוחבל qרוצ שיו תמ לרנ>ה |כ םא אלא
.םייתד םניאש םיישפוח תועוצקמ ם> דומלל ובייוח .םירי¡נכ
¡י>רה רבדה .היuרקוuסיראו |וuלשה לש םייודיוה תא ולביקש הלא ויה םיעושיה
םלועב ם> ,הפוריאל ץוחמ הברה ם> ועי>ה םיעושיה .םירחאה םירי¡נה תא דאמ
תא לבקמש ימ יכ ונימאה יכ תדה |יינעב םיינרשפ דאמ םישנא ויה .שדחה
– ה האמב .בוu ילותקל qופהי |מ¡ה םא ,האולמב אל םא ם> תוילותקה 18 לכב
– ב .ושרו>ו ומרחוה םיעושיה ,תילותק הנידמ 1773 |וישיר תא לuיב רויפיפאה
– ב .םיעושיה 1814 .היסנכל םיעושיה תא רי¡חמ רויפיפאה
ונשי .תיuנuסuורפ ,תילותק :הפוריאב תוuיש יתש |נשי תיתייסנכה הדיעוה ירחא
ונשי .|וי>יהה לע תויuנuסuורפו ש>רה תא רתוי השי>דמ תוילותקה .י>ולוכיספ רעפ
.םיהולאה םע יעצמא יתלב רשק םהל שיש ונימאה םישנא .הקיuסימ לע ש>ד
uעמכ אוהש בצמל עי>הל לוכי םדא ,םימיוסמ םילי>רת qרדש תרמוא הקיuסימה
.התחד תויuנuסuורפש המ לכ תא השי>דמ איה השדחה תוילותקה .תוהולאב ע>ונ
.הuסירקוהב ושי תוחכונ ,םישודקה |חלופ ,השודקה הירמ לש |חלופ :לשמל
:םירבד השולש התשע ר"קש |עוu יסוב
• .םלועב םוקמ לכב הה¡ תויהל הכירצ תורצנה – סדלנודקמה uקפא
.םיפושיבה י"ע השענ רבדה
• .לאודיבידניא אוה םדאה .תורצנהמ הפשמה תא האיצומ הדיעוה
הליבu ם> qכ .םיאושינ אל םה היסנכל ץוחמ םיאושינהש תעבוק הייסנכה
.הרובקו
• qפהש יודיוה את qרד – םילאודיבידניאל םיכפוה םייביuקלוק םירצונ
שי>דה ם> יתייסנכה qוניחה .תוילאודיבידניאה |יינע תא ושי>דה םה ישיאל
uרפה תא
,לוuיבה ,ר¡ע רשאמ תוילותקל רתוי קי¡ה החפשמה qרע לוuיבש |עוu יסוב
.הקינפ qותמ השענ ,ותעדל
18
========================================
=================
=
04/06/2009
הל+#ה
• תדה אלו |וי>יהה י"פע םייחה תא להנל |וצרה
• הרבחה תא תונשל |וצרה
• תד אלו עדמב הרבחב תוכמסה תא שפחל
תיתרוקיב השי> איה הלכשההש "הלכשהה לש היפוסוליפ" ורפסב בתכ רריסק
תרחא הלכשה |יאש שי>דה .תדה יפלכ תוניוע ה¡ הלכההש ם> |עu יא> .תדה יפלכ
.תויתד יuנאה דבלמ
לכונה היהש |ושארה רמוכה םע הליחתה תדהש |עu רuלוו – רuלוו לש הלכשהה
.|ושארה שפיuה תא ש>פש |ושארה
.תונדורה תומ םע אוביש תדה לש |ורחאה םויה תא תוארל הצור אוהש רמא ורuיד
עדמש |וויכמ .תדה אלו הנובתל qירדמ תויהל qירצ |וי>יההש ונעu ורuידו רuלוו
הבוuה איה רתויב הuושפה הרבחה .םיסינ |יא י¡א ,עבuב תויקוח שיש חיכוה
ויה אל םירמכה םא .אuחה םע דלונ אל םדא .|ומדק אuח |יאש ם> ונעu .רתויב
.לבוס היה אל םדאה ,םדאה לש ושארל תדה תא םיסינכמ
התואב תרבדמ היפוסוליפה .תיuולוסבא תמאל הנעu תדה – תואדוה תייעב
.תיuולוסבא |ושלב תרבדמ היפוסוליפה , הלכשהה ינפל .הפשה
תורשפאו תuלחומ תמאל תנעוuה השי> ,ם¡ינאיסuקה לבוקמ היה הלכשהה ברע
לע ורפסב .uראקד הנר היה השי>ה יבא .qוסה דע הלחתהמ לכה תא |יבהל
היה |תינ q"נתה היה אל םא ם> |עu .הuישה תא איצמה qיא ריבסמ אוה הדוuמ
.הuושפ התויה לל>ב רדחב הבישימ קר תוילותקה תא ר¡חשל
,תורצנה לכ תא |יבהל |תינ םדא לכל שיש םייסיסבה תונויערה םעש |עu uראקד
.|השלכ תולב>מ אלל םלשומ רוצי ה¡ םיהולאש |עוu .םילב>ומו םילוד> |ויער שי יכ
.המויסכא אוה qכל יא םיינוציחה םייורי>ה י"פע םיהולא תא איצמהל לוכי אל םדא
םיהולא לש ומויק םצעו ,םיהולא לש ומויק תא חיכוהל םירורב תונויערב שמתשה
(תיל>עמ הuיש) םלועה לש וביu תא חיכומ
ביבסמ האור ינאש המ לכ י¡א ,המויסכאכ םייק םיהולאו םייק ינא םא uראקד י"פע
.ועבu תא ד>ונ ה¡ יכ המדה תא המיר םיהולאש |כתי אל .םייק ם>
עבשה האמב .תויuרדנuס ויה תועודיה תויעדמה תודבועה יכ המיאתה ו¡ה הuישה
ולחה ,uראקד תרותו תדה |היניב ,תובר תורותו חתפתהל ליחתה עדמה הרשע
19
¡כרמ ,הידוושבו דנלוהב uראקד לש וירו>מש םינעוuה שי .|תוuלחומ תא דבאל
.לופיתש שארמ ולש הירואית תא בתכ יכ םיארמ ,ם¡יאתאה
המ לכ .קיר דלונ םדאש |עu .יתד םדא |ב היה .ם¡ינאיסuרקה תא סרה קול |ו'>
.וייחב שכור אוה עדוי אוהש
הרוקש המל תוביסהש |ועuל ולחה םיפוסוליפ .תואדו רסוח לש היעב הרצונ
עבuה יקוח םה ,עבuב הרוקש המ .םישנאה לש uופישה חuשב אל אוה םלועב
םדא לכ ,יביuקייבוס אוה עדיה .(תויליבפורפה) דימת ויהיש הווקתבו דימת ויהש
.םיעבu לע םירבד |יבהל תורשפא |יא .רחא רבד |יבהל לוכי
רמהל qירצ םדאה – לקספ לש רומיהה .תויליבפורפה יקוח תא איצמהש לקספ
.uסיאיתא וא יתד תויהל איה הבו>תה .אלש וא םייק םיהולאש וא .תדב ותמשנב
אוה דספהה ¡א םייק אל אוה םא ,חיוורה אוה ¡א יתד היה םדאו םייק םיהולא םא
.ירונימ
םייק אל םיהולא םא ,םוניהי>ל םיכלוה יכ דספה ונשי ,םייק םיהולא םא – uסיאיתא
לוד> חוורל תורשפא שיש בצמ לע רמהל הצרי רמהמה לקספ יפל .|uק |וחצנ שי
.תדה ירק – |uק דספהו
הברה .|וי>יהל רבעמ םהש םירבד שי ,לקספ יפל qא ,|וי>יהה תא ללוש וניא רבדה
םירתוומ תוילותק דאמ הברה .תויuסימה ל>ל תואדוה רבשמל ובי>ה םילותק דאמ
.תיש>ר תדל םירבועו |וי>הה לע
החכוהל |תינ אל והשמ םאש ועבק םיuסיאדה .ם¡ייאד רבעל התנפ תויuנuסuורפה
.םייעבu לע םיuנמלא תורצנהמ איצוה |לוu |או'> .וילע חכוותהל qרוצ |יא ,תכתוח
.םירמכה י"ע םשל וסנכוה אלא םייעבu לע םיuנמלא ויה אל תורצנבש |עu
תuלובה תומדה .הרשע הנומש הרשע ,עבשה תואמב חמוצ ינרדומה עדמה
הארמ יתד |עדמ היהש הדבועה .יתד -הרuלוא היהש |וuוינ ק¡ייא רס היה הפוקתב
הלוד> תומכ ,|וuוינ ריאשה ותומב .תדה ח"ע חרכהב תבייח התייה אל הלכשההש
י"פע .םירבדה |יב ה¡ויבמיס תושעל הסינ |וuוינ .ותחפשמ לצא םייתד די יבתכ לש
אוה עדמה ,עדמל תד |יב הריתס לש הרקמבו קיודממ וניא q"נתהש uנרב
|עu .םוי םיעבראב תדרל םילוכי םימ המכ קדב אוה ,>ולואי> היה uנרב .עבוקה
בצמ אוה םויכ א"הדכ בצמו ,המדאה qותמ ואב חנ לובמב ץרה תא ופיצהש םימהש
|וuוינ .רתוול הכירצ תד הריתסה הרקמבש ,ו¡ העדל ד>נתה |וuוינ .תושבייתה לש
– מ רתוי תויהל לוכי םוי .|מ¡ה תרד>הב איה תויתעבש הנקסמל עי>ה 24 .תועש
רפסו q"נתהש רמא אוה .םירעפ קר אלא ,עדמל תד |יב הריתס |יאש עבק |וuוינ
.ה¡ תא ה¡ םימילשמ ,עדמה
אוה רפסב ."תירצונה הי>ולואיתה לש םייפוסוליפה תורוקמה" רפס בתכ |וuוינ
שי ,םלועה לכירדאה אוה םיהולא םאש |וויכמ ,שדקמה תיב תא רוקחל עיצמ
םיuנמלא דאמ הברה שי שדקמה תיבבש |עu .|נכתש |יינבב דבוע אוה qיא קודבל
ולמסש תורונמ הביבסש שמש הלמסש הרודמ התייה |יינבה ¡כרמבש |עu .םייתד
.הימונורuסא ודמל י"נב ותנעuל qכ .תוuנלפ
20
לש םילולסמ שיש |עוu אוה .םיהולאה תא ,|וuוינ תעדל ,וחיכוה הכישמה יקוח
qותל םילפונ אל םהש |וויכמ qא ,הי>רנאה תא דבאמ העונתבש רבד .תכלה יבכוכ
ולש uקאהו ,םיקוחה תא עבק םיהולא .תיהולא הדובע ה¡ ,היצuיוור>ה בקע שמשה
םיקוח י"פע uלוש םיהולא .שדח רדס היהי ,חישמה אובישכ qא ,רדס עובקל היה
םאש |עu .םהל תייצמו םיקוח עבוקש היל>נא qלמ ומכ ,םתונשל לוכיו עבקש
ליעפ |מ¡ה לכ תויהל בייח uילש .uילש היה אל אוה ¡א ברעתמ היה אל םיהולא
לש םיהולאה אוה |וuוינ לש יעדמה םיהולאה .םייק והש םישנאל ריכ¡הל ידכ
ותוא .דבוע םיהולא qיא תול>ל הצרש ,|וuוינ לש עדמל סיסבה q"נתה .q"נתה
תדה |וuוינ י"פע .היצuיוור>ב םוקילו ,תורשכב י"נבל םיקוח תא עבוק םיהולא
.ינשה תא דחא םימילשמ עדמהו
21

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->