P. 1
סיכום בית שני

סיכום בית שני

|Views: 1,714|Likes:
Published by share321
תקראי את זה ,
זה מאוד יעיל :)
תקראי את זה ,
זה מאוד יעיל :)

More info:

Published by: share321 on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

.

רפסה םעל שדקמ תנידממ
:עקר
-מ רתוי הכשמנ ינש תיב תפוקת 700 תנשב ןויצ תבישב התישאר ,הנש 538 ןברוח רחאל המויסו ס"הנפל
תנשב ינש תיב 70 .תידוהיה הרבחב ק"מהיב לש ותויזכרמ לע דומלל ןתינ הפוקתה שמ .הריפסל
לש ינשה ןיינמל !יסוהל י"הונ# 70 תמיתחלו אבכוכ רב דרמל ומדקש ינשה לש הפוקתה תא הריפסל
תנשב הנשמה $00 תוכלממה ,סרפ תכלממ ןו%לשל הנותנ התייה הדוהי ולאה ינשה &להמב '.הריפסל
לש הפוקתל %רפ# .תימורה הירפמיאהו תוי%סינלהה 80 תיב ת"הנהב תיאמצע התייה הדוהי הב הנש
.'יאנומשח
:לארשי תכלממ לש הציק
תנשב לארשי תכלממ תא השבכ תירושאה הירפמיאה 738 הצלאנש ידבכה יסימה בקע .ס"הנפל
ה .התוא ושבכו לארשי תכלממ לע אבצ ע ולע ירושאה .דרמ (רפ ירושאל לשל לארשי תכלממ
הל ונתנו ירכונ ואיבה ה (ראל .יירהנ ראב ירוזא המכב תוא ורזיפו הכלממה יבשות תא ול"ה
) וארקנו (ראל ואבוהש ירכונה ע ובברעתה (ראב ורתונש לארשי תכלממ יבשות .תועקרק
ועמ%נו וללובתה תירושאה הירפמיאה יבחרב ינוש תומוקמב ורזופש לארשי תכלממ ילו"ה .ינורמושה
.לארשי תכלממל (קה אב &כ .לארשי על ינשה &להמב ודבאו ירכונה ןיב
:הדוהי תכלממ לש הציק
ירחא $50 ילבבב דרמ יקיוהי &למה .תילבבה הירפמיאה התלעו תירושאה הירפמיאה ה%%ומתה הנש
ע דחי לבבל הל"וה אוה -ריחמה תא ליש ןיכיוהי ונבו רוצמה ןמזב תמ אוה .הדוהיל אבצ ע ולעש
תנשב .וב דרמ והיקדצ " &א הדוהי לע &למל והיקדצ תא ריתכה לבב &למ רצאנדכובנ .ירחא יבר
58* לבבל הל"הו שדקמה תיב תאו ריעה תא בירחה ילשוריל ואבצ ע רצאנדכובנ רזח ס"הנפל
וכיסל האר# .לבב תול" תפוקת הליחתמ ןאכ .שדקמב ויהש שדוקה ילכ תא חקל ןכ ומכ ,יבר יבשות
מ"ע רפסב 7 דע ,&למה המלש י"ע הנבנש ןושאר תיב ןברוחמ# 'ןושאר תיב תפוקתל י"ולונורכ חול -
ופלח ןויצ יבש י"ע ינשה ק"מהיב תמקה 50 '.הנש
:לבב תולג
תא הילע ופכ אל ילבבה . היתווצמו הרותה יקוח לע תונדפקב ורמש לבבל ול"ש ןימינבו הדוהי ינב
!ילחת ושמיש ה .ינושארה תסנכה יתב ומק לבבב .הבר תונלבוסב ילו"ב ו"הנ ה .תוברתו תד
שינעה +הש ינפמ קר וצראמ הל" עהש וריבסה והיעשיו לאקזחי ,והימרי יאיבנה .ברחש שדקמה תיבל
.לא"יהל ייואר לבב ילו"ש הארי +השכ אובת הלוא"הש קפס הל היה אל ,ויא%ח לע ותוא
מ"ע רפסב ,0-,, יידוחייה הינייפאמ תא כסל .ידימלתה ע רובעל ,ינש תיב תפוקת -י"ולונורכ חול -
מ"ע -הפוקתה לש ,, -
.הלו"ב אצמנ ינשה וקלחש עמ קלח אוה ידוהיה בושייה ןושאר תיב ןברוחמ.
.שדקמה תיב ביבס יבבוס עה ייח וז הפוקתב.
תוירפמיאל !ופכ היה וב ינש תיב תמועל ,תינידמ תוריחמ ללכ &רדב לארשי ע הנהנ ןושאר תיב ימיב.
.תיאמורהו תינוויה ,תיסרפה -תורז
.תורז תויוברת ע ש"פמהו רז ןו%לשל תופיפכה לל"ב תינחור הסיסתב הנייפאתה ינש תיב תפוקת.
תאיצי זאמ .ירבעה הרבאב ורוקמ ."ירבע" היה לארשי ע לש ןושארה שה -ידוהי -שה רוקמ#
תכלממ ה"לפתה כ"חא .'בקעי# לארשי לש וינב ויה ה ןכש "לארשי ינב" " לארשי ע ארקנ ירצמ
ןכל .ייו"ה ברקב העמ%נ לארשי תכלמ .'ןימינבו הדוהי %בש ינב ויה הדוהי#הדוהיו לארשיל לארשי
.+ה ידבוע לכלו לארשי על יכיישה לכל ללוכ ש "ידוהי" שה השענ
.תיסרפה הפוקתב הדוהי -ןושאר קרפ
-ןויצ תבישו שרוכ תרהצה -לבב תול"
.תדה םוחתב םהיתודמעו ילכלכה םבצמ ,םדמעמ :לבב תולגב םידוהיה
תול"ה יהוז . ימעה ברקב ועמ%נו הירפמיאה יבחרב ורזופ ,ינושאר ול"והש י%בשה תרשע ינב
אוה יכ תול"ה ע% תא ע% אל ידוהיה עה תובר הילע יעדוי ונא ןיא , לארשי ע לש הנושארה
.תירושאה הרבחב ןי%ולחל עמ%נ
:םדמעמו ילכלכה םבצמ -לבב ילוג
רצחב ותריש הש ידיעמה יירו%סיה תורוקמ נשיו ,לבבב ב%יה ו%לקנ ןימינבו הדוהי ילו".
.ילבבה להנימב יבושח ידיקפת ואלימו תוכלמה
תכמות ,(ראל ןויצ יבש ילוע רשאכש הדבועה יפל תאז תוארל ןתינ .ןיוצמ היה ילכלכה בצמ.
.בר שוכרבו בהזב ,!סכב הלו"ה תודהי הב
.יריעז ירכיאו ,יוול ,ידיקפכ וקסעו ,לבב זכרמ ,רופינ ריעב ובשי ידוהיה בור.
ויה ילו"ה .הדוהיב הראשנ (ראה תלד ,יהוב"ה תודמעמה ינב תא רקיעב התל"ה לבבש ןייצל שי.
.חור ישנאו יליכשמ ,הדוהיב עה לש תיליעה
:תונלבוסב םהב וגהנו ,םילוגה לע םתנומא תא ופכ אל םילבבה
.ול רמשנ "הדוהי &למ" וראותו אלכהמ ררחוש ןיכיוהי &למה .
.רמשנ ילו" ייולהו ינהוכה לש דמעמ " .
.הלו"ב י%בשה שארב ודמעש תובאה ישאר ויה ינקזה.
.ןויצ תבישו +ה רבד תא ופי%הו ה"הנהה ע ה " ונמנ והיעשיו לאקזחי ,והימרי -יאיבנה .
.תול"ב " הראשנ תידוהיה ה"הנהה רמולכ
.ק"מהיב רדעיהב ייקל רשפאש תווצמה תא ומייקו תידוהיה תדה לע תואנקב ידוהיה ורמש לבבב
ורמש יבר.תיבה ןברוח רכזל וצ ומכ יימואל ןורכיז ימי ויק ,תבשה תרימש ,הלימ תירב -המ"וד
.י"אל היעו"ע" תא ירישב וא%יבו ןיסחויה תלי"מ לע
תוליפתה .ברחש ק"מהיבל !ילחת שמשל -תמקה תר%מ .ינושארה תסנכה יתב תא ומיקה ילו"ה
.'ק"מהיבל (וחמ תונברוק תאלעה הרסא הרותה# .בירקהל היה רשפא יאש תונברוקל !ילחת ויה
הנשה ישדוח ,הכולמה תחפשמ ללוכ ידוהיל ונתינש יילבב תומש ) תילבב העפשה " תוארל ןתינ
.ןוויס רייא ,ןסינ ומכ יילבב תומשב ונמוס
:בושח דיקפת היה תולגב לארשי יאיבנל
ןיא ליבקמב ,הלוא"ה אובתש דע מויק לע רומשלו וקמב ססבתהל לבב ילו"ל ארק והימרי איבנה
.ילשורי ולשל ללפתהל קיספהל
+הש ןוויכמ וצראמ הל" עה .הברק הלוא"הש ילו"ל חי%בה ןברוחה תא הזחש לאקזחי איבנה "
-תושביה תומצעה ןוזח# .ויא%חמ רה%יה עהש הארי +השכ אובת הלוא"ה .ויא%ח לע ותוא שינעה
זל לאקזחי ,-$7 '
.ונתשהש ייחה יאנתל ידוהיה י"הנמה תא ומיאתה ילו"ה -רומאכ
-ימרו" השולש י"ע הרשכוה לבב תול"ב לארשי ע לש תיתד) תינחור -תימואלה ותמוקת -וכיסל
לארשי יאיבנ.
ןויצל עה לש הקומעה הקיזה.
.הייובשל ילבבה לש ינלבוסה סחי.
:עקר :סרפ תכלממ
רושא תכלממ -ה האמהמ רוזאב ה%לש - / -ה האמה דע ס"הנפל 7 תכלממ תא הבירחה איה .ס"הנפל
תנשב לארשי 7$0 .ס"הנפל
לבב תכלממ ינשה ןיב רוזאב ה%לשו רושא תכלממ תא השבכ *05-53$ &למ רצאנדכובנ .ס"הנפל
-ה ק"מהיבו ילשורי תא בירחה לבב , .לבבל יבשותה תא הל"ה אוה .
תנשב 53/ תא דסייל לחהו לבב תכלממ תא שרוכ שבכ ס"הנפל .תיסרפה הכלממה
:ןמזה -כ ןוכיתה חרזמה רוזא לע ה%לש תיסרפה הירפמיאה $00 # .הנש 330-53/ .'ס"הנפל
.שרוכ &למה דסיי הירפמיאה תא
רדנסכלא לש ותעפוה דע קיתעה לועה עדיש רתויב הלוד"ה הירפמיאה התייה תיסרפה הירפמיאה
.ןודקומ
-היתולובג מ"ע הפמ האר# .היכרותו ירצמ ,י"א ,ןונבל ,הירוס ,קריע ,חרזמבש סרפמ ,7 '
:תיסרפה הירפמיאה ינייפאמ
."יכלמה &למ" דמע הירפמיאה שארב.
.סרפ ןו%לש תחת יימוקמ י%ילשכ ושבכנש יכלמה תא וריאשה יסרפה.
תוביצנ &ותב הווחפ התייה הדוהי.תונידמ וא "תווחפ" וארקנש תונ%ק תודיחיל הקלוח הירפמיאה.
.רהנה רבע
,המחלמ תעשב ןוילעה איבצמה ,דיחי %ילש היה אוה .&למה לש י%רפה וניינק ויה הירפמיאה יח%ש.
.ןוילע ןיד תיב ןיעמ וויהש יצעוי העבשב רזענ אוה .ולש ימיב ןוילע %פושו
דמע תושרל .ול יפופכ ויהו &למה י"יצנ ויהש ילשומ -ינפרדשחא י"ע הלהונ הרידאה הכלממה.
.&למה תודוקפ תא עצבלו יסימ תוב"ל היה ודיקפת .יסרפה אבצה
. ררועל אל ולדתשהו יתד שפוח םהל וקינעה ,םישובכה םימעה יפלכ תונלבוסב וגהנ םיסרפה
לבבו רושא יכלמ וגהנש תוינידמל דוגינב התייה וז תוינידמ .הייפכב הטילש תשוחת םהב
.ןוטלשב דורמל םהילע תושקהל ידכ ושבכש םימעה תא םהיתונידממ תולגהל וגהנש
:תיסרפה הירפמיאב םימעה יפלכ שרוכ לש תוינידמה

-שבכש ימעה יפלכ תינלבוס תוינידמב %קנש רואנו ינלבוס &למכ ריי%צמ שרוכ.
.יסרפה ןו%לשל ינומא ורמשיש יאנתב ,יימוקמ י%ילש ידיב ןו%לשה תא ריאשה אוה יתיעל -
תא שוכרל ידכ יסימב הילע דיבכה אלו יחצונמה ימעה ברקמ ידיקפו יצעוי הנימ אוה-
.תונמאנ
ילאה ילספ תא מוקמל בישהל ילילאה ידבועל ריתה ,ילא ישדקמל ופסכמ רת " אוה -
.יסורה ישדקמ קישו לבבל ול"והש
חקלש שדקמה תיב ילכ תא ריזחהל וידיקפמ שרדו שדקמ תא שדחמ תונבל ידוהיל ריתה ןכ ומכ -
.שדקמה ןמ רצאנדכובנ
.יבר הדהאו הרקויל הכז אוה וז תוינידמ בקע
י"ע .ותחפי דרמל ייוכיסה -שבכש ימעה יפלכ ינלבוס היהי א -י%ילופ סר%ניא &ותמ לעפ אוה
.וב דורמל ןוצרו קנ תשוחת ענומ אוה ישובכה ימעה ע הלועפ !ותיש
.םידוהיה לע התעפשהו הרהצהה ןתמל תוביסה ,הנכות :שרוכ תרהצה
הרהצהה ןכות מ"ע רפסב# - ,8 '
תנשב 538 .לבבל ול"והש ידוהיל הדעונש תירבע הפשב הרהצה שרוכ סרפ ס"הנפל
ארוק שרוכ .ילשוריב תיב ול תונבל וילע דקפ +ה יכ שרוכ ראתמ "שרוכ תרהצה" -הנוכמה הרהצהב
רפסב העיפומה הרהצהב .ילשוריב ברחנש שדקמה תיב תא שדחמ תונבלו צראל בושל לבב ידוהיל
ידוהיל שרוכ הרוה ןכ ומכ .הבוח אלו תושר איה י"אל הבישה יכ שרוכ ריהבה ,ד-ב +א קרפ ארזע
תודיקפה לא חלשנש ריכזת !סונ הרהצהל .תומורת תועצמאב ילועב &ומתל לבבב יראשנה
תודימ תא שרוכ %רפמ ריכזתב .שדקמה תיינב לש ייפסכו יילהנמ יניינעב קסועה תיסרפה
חקלש שדקמה ילכ תא ריזחהל הווצמ אוה ןכ ומכ ,הנביי הממ ,ובחור המו והבו" המ ,שדקמה
.רצאנדכובנ
.םילשוריב תיב ול תונבל שרוכ לע דקפ 'ה*
ק!מהיב תא תונבלו םילשוריל תולעל לבב ידוהיל ארוק שרוכ*
.תומורת י!ע םילועב וכמתי תולגב וראשייש םידוהיה*
רצאנדכובנ י!ע וזזבנש שדקמה ילכ תא ריזחהל הווצמ שרוכ *
".הנביי הממו ק!מהיב האריי דציכ ראותמ #רוצמ ריכזתב*
:הרהצהה ןתמל תוביסה
, . .ישבכנה ימעה יפלכ שרוכ %קנש תינלבוסה תוינידמב הרהצהה ןתמ תא יריבסמה שי
2 . -ונו%לש סוסיב -יקהבומ יי%ילופ יעינמ &ותמ הרהצהה תא ןתנ שרוכש ינעו%ש שי
ילושב %ולשל הצור אוה .תומילאו חוכ י"ע אלו הנבהו עונ יכרדב %ולשל הצור אוה
תדהא תא שוכרל הסנמו ,שבוככ אלו ררחשמכ ריי%צמ אוה ןכל ,תודירמ עונמלו הירפמיאה
אבצל עייסי י"אב יסרפ -ורפ ידוהי בושייו ירצמ תא שובכל הצר שרוכש ינעו% .ימעה
.ירצמל וכרדב יסרפה
3 . לע לארשי תא שינעהל ידכ +ה י"ע אבוה רצאנדכובנ -!סונ רבסה ונשי לארשיב יאיבנל
.לארשי ע תלוא"ב ליחתהל דעונש +ה ידיב רישכמה אוה שרוכ וליאו יבורמה יא%חה
"הרהצהה תועמשמ :םידוהיה לע העפשהה
, . ,וצראמ עה תול"ו ןושארה ק"מהיב ןברוח -לארשי תודלותב בוצע קרפ תמייסמ הרהצהה
.ק"מהיב תא תונבל ידכ י"אל היילעה תא תשדחמו
$ . .ידוהיה על זכרמ הווהמ בוש ילשורי
3 . .ויה דע ייקש זכרמ -הצופת לש "ד רצונ
0 . .י"א-לארשי תרות-לארשי ע ןיב רשקה קוזיח
5 . .רוזיאב הדוהי לש הדמעמ רוזיח
* . .ולע י%עמ קרו שוכרבו !סכב ילועב וכמתו לבבב וראשנ ידוהיה בור הרהצהה תורמל
7 . תנשב המלשוה ינשה ק"מהיב תיינב 5,5 .שדקמ ריעל הכפה ילשורי ,ס"הנפל
$ןימא %מסמ איה שרוכ תרהצה םאה ירקוח שי .ירקוחה ןיב תקולחמ ררוע הרהצהה חסונ
תמועל .ק"מהיב תיינבל יקוח !קות "יצהל שקיבש ידוהי רפוס לש !ויז השעמ איה הרהצההש ינעו%ש
.הנמיהמ הרהצהה יכ ינעו%ה ירקוח שי
:הנמיהמ הניא הרהצההש %כל םינועיטה
.תירבעב יתוכלמ וצ סרפ סרפ &למ שרוכש ןכתיי אל.
.תיב ול תונבל וילע דקפו וילא הל"נ יהולאשו לארשי יהולאב ןימאה שרוכש ןכתיי אל.
:הנמיהמ הרהצההש %כל םינועיטה
.ונושלב ע לכל היתודוקפ תא סרפל ו"הנ סרפ יכלמ ."ירח וניא תירבעב שומישה.
התרוצ ,קריע די לע תוריפחב התל"תנש ליל"ה תבותכ לשמל -הפוקת התואמ תורחא תודועתל האוושהה.
.ירחא ימעב "הנש ומכ ידוהיב "הנ שרוכש הארנ וז הדועת יפ לע .&כ היורק איה ןכלו ליל" תרוצ איה
ןיב קבאמה .הגהנהה ברקב תוצובק ,םיבשה יגיהנמ ,םינושארה היילעה ילג בכרה
"הלודגה הנוהכה ןיבל דוד תיב יאצאצ
$םהלש םיעינמה ויה המו םילועה ויה ימ
-כ .(ראל ולע %עמ קר ,ידוהיה ברקב הבר תוש"רתה הררוע שרוכ תזרכהש תורמל 50 !לא
ירחא .ק"מיבב מוקמל רוזחל וצרש ינהוכה -הוב"ה דמעמה ינב רקיעב ויה ילועה.ילוע
.תוחפשו ידבע " ופר%צה .שוכר וא1ו החפשמ ןאכ וריאשה יכ ולע
םילועה יגיהנמ -
* ו"ציי ה .הדוהי &למ ןיכיוהי לש ויאצאצ -לאיתלאש ןב לבבורזו רצבשש ודמע ילועה שארב
.תוכלמה תלשוש תא
.שדקמה תיבב ןורחאה לוד"ה ןהוכה לש ונב קדצוי ןב עושוהי "ציי הנוהכה תלשוש תא.
החוור לל"ב לבבב ראשיהל ו%ילחה ה .!סכבו שוכרב ילועל ועייס לבבב וראשנש ידוהיה
הדוהימ הרישע התייהש לבב תא בוזעל ישוקהמו &רדה תואלתמ וששחש ילו" ויה ,תילכלכ
.ילכלכ "וש"שמ ונהנ ילו"הו
יקהל !אש לאיתלאש .'קדצוהי#הנוהכה ןיבל 'לאיתלאש# תי%ילופה ה"הנהה ןיב תוחיתמ התייה
תיינב ירחא .י"אב ייתדה ייחה וקישבו ק"מהיב תיינבב קפתסה קדצוי וליאו תיאמצע הכלממ
ה"הנה ע הרתונש תי%ילופה הריזהמ ומלענ דוד תיב יאצאצו הנוהכה לש החוכ קזחתה ק"מהיב
.דבלב תיתד
:םילועה לש םיעינמה
.ילשורי תוסירה וקיש ,ק"מהיב תמקה -יול" עינמ.
.הליפת דקומל ק"מהיב תכיפהו דוד תיב תכלממ תא שדחל ןוצר -!סונ עינמ.
".ןויצ תא ונרכזב וניכב ש,ונבשי לבב תורהנ לע" -הלו"ב הלפשהה תשוחתו ןויצל יעו"ע"ה.
:שדקמה תיב תיינב .ב
& :היינבה %ילהתב םיבוכיעהו שדקמה תיב תיינב .
היינשה הנשב .תונברוק וילע בירקהל ולחהו חבזמ ומיקה ה ילשוריל ילועה ועי"השכ דימ
.יחמומ ואבוהו ירמוח ונקנ &כ של .ק"מהיב לש ותיינבב ולחה ןויצ תבישל
תנשב המייתסה היינבה תכאלמ 5,* -כ ירחא# .ס"הנפל $0 היה אל אוה 'שרוכ תזרכהמ הנש
ק"מהיב תא ורכז ה .ינקזה לצא הבר תוש"רתה הררוע היינבה תמלשה .ומדוקכ ראופמ
.שדחה ק"מהיב לש ותולד הארמל רעצמ וכבו &למה המלש הנבש ראופמה
ייתלצמב !סא ינב יוולהו תורצוצחב ישובלמ ינהוכה ודימעיו +ה לכיה תא ינובה ודסיו"
ינקזה תובאה ישארו יוולהו ינהוכהמ יברו...הלוד" העורת ועירה עה לכו...+ה תא ללהל
יריכמ עה ןיאו...לוד" לוקב יכוב היניעב הזה תיבה הז ודסיב ןושארה תיבה תא ואר רשא
"קוחרמל דע עמשנ לוקהו הלוד" העורת יעירמ עה יכ עה יכב לוקל החמשה תעורת לוק
+" ארזע# ,0-,3 '
:ק!מהיב תיינבב םיבוכיעה
, . מצע תא וארש ןורמוש תווחפ יבשות הלא -"ןימינבו הדוהי ירצ" דצמ תוערפה
ה "ש הנע%ב ק"מהיב ןיינבב פתשל ושרדו ול"והש י%בשה תרשע ישרוי
שדקמה ינובל לכנתהל ולחה ה ןויצ יבש י"ע וחדנש ירחא .+ה תא ידבוע
.יסרפה ןו%לשל יבתכמו ימויא תועצמאב
ופתיש אל ןויצ יבש .ול"וה אלו (ראב וראשנש ידוהיה ויה הש ןכתי ) 2הדוהי ירצ ויה ימ#
.+הב הנומאה קוזיחו ילילא תדובעמ תורה%יה לש &ילהת ורבע אל ה יכ שדקמה תיינבב תוא
תא ריזחהל וכר%ציש וששח ה -ורזח הלאשמ תעכו ילו"ה תומדא לע ו%לתשה ה יכ ירעשמ
'.היינבה תא ושבישו ועירפה ןכל .תומדאה
2 . ידיקפה ורהימ אל שרוכ לש ותארוה תורמל -הדוהיב ררשש השק ילכלכ בצמ
רוסחמו שבוי תרוצבמ הלבס י"א ןכ ומכ .שורדה עויסה תא ילועל שי"הל
.&ומנ היה לרומה &כ תובקעב .האובתב
3 . רקחו לשומה ברעתה ,השדוחשכו היינבה הקספוה ינשה &להמב -היינבה ןוישיר
שרוכ י"ע ונמזב ןתינ ןוישירהש ול ובישה עה ינקז .היינב ןוישיר ידוהיל שי א
ידוהיה ולכי ) הדועתה האצמנש רחאל קר .&למה &זנ"ב יאדווב אצמנ אוהו
.היינבב &ישמהל
:ןויצ יבש ןיבל םניב %וסכסה תישארו םאצומל םירבסה -םינורמושה
.ןורמושה -בשומ רוזיא לל"ב הב קבד "ינורמוש" יוניכה .לא תיב דע ןופצה לבחב ובשי ינורמושה
לע בישוה רושא &למ בירחנסש יבר ירכונו ,י%בשה תרשע יאצאצמ ידוהי לש תבורעת ויה ה
וקיזחה תיתד הניחבמ .שבכש ימע יפלכ היל"ה לש תוינידמ -ולש תוינידמה תר"סמב י"א תמדא
ה .הלש ילאל ןחלופ ופיסוה הילעו ,המימי ימימ ןורמושב ה"והנ התייהש לארשי תדב ינורמושה
יניעב .לארשי תדל ושחכתה אל לועמ הו ידוהי ויה ןכא היתובאמ יבר יכ ידוהי מצע תא ואר
י"הנמה לל"בו רוזאב ירכונה ע תבורעת יאושינ ואשינש לל"ב ,ירומ" ייו" ינורמושה ויה ןויצ יבש
.ומייקש יילילאה
:ןויצ יבש ןיבל םינורמושה ןיב %וסכסה תישאר
.תודהי תא ןי"פהלו חיכוהל ידכ ותיינבב עייסלו !ר%צהל ינורמושה ושקיב ינשה ק"מהיב תיינב לחהשכ
ולביק ןויצ יבש קר תנע%ל .שרוכ תאשרה תא רתוס פותישש קומינב תוא התחד ןויצ יבש תו"יהנמ
תדובעב !תשל ןיאש הפקשהה איה פתשל ובריסש &כל תיתימאה הביסה .שדקמה תיינבל שרוכמ רתיה
י"אל ואבוהש ירכונ ינורמושב ואר ןויצ יבש.לארשי וא הדוהי ינב לש יאצאצ ניאש ישנא שדקמה
תודהיהש ןוויכמ .ירוה% ידוהיל ובשחנ אל ה .ידוהיה י"הנמל ומד הי"הנמש תורמל רושא &למ ידיב
אלו (ראב ובשיש ישנא !רצל וצר אל,יילילאה י%נמלאה לכמ הרה%יהו ,לבב תול" ןמזב יוניש הרבע
.לבבב ויה
.ק"מהיב ןיינב תא איפקהל ותוא לדשל ןויסינב יסרפה &למל ינורמושה ונפ הייחדה תובקעב
וכישמה ליבקמב &א ודהייתה ,הימ%ופוסמבש התוכמ ועי"הש ינורמושה יכ ןייצמ יכלמ רפס רבחמ#
-ה האמב הארנכ ,ינשה &שמב קר .ילילא ןחלופ ייקל 5 ירושק ויה וליפאו ןי%ולחל ודהייתה ה
לחה ,יזיר" רהב ינורמוש שדקמ קוהשכ קר .ילשוריב תודבוכמ תוידוהי תוחפשמל ןיאושינ ירשקב
'.ידוהיל ינורמושה ןיב ערק רצונ ופוסבש ית"רדה &ילהת
:ירסומו ילכלכ ,יתד זכרמ :םידוהיה םייחה זכרמכ שדקמה
וססבתה ק"מהיבו ילשורי .ידוהיה ללכ יניעב יזכרמ דמעמ ריעל הקינעה ילשוריב שדקמה תמקה.
השארבו שדקמ תנידמכ הספתנ הדוהי .לארשי ע לש יתדהו י%ילופה דקומל ובשחנו תימואלה העדותב
."ק"מהיב ביבס תנכושה המוא"כ ידוהיה תא ןייפא סויבילופ ינוויה ןוירו%סיהה .הנוהכה הדמע
שדקמה תא ר%פ שוירד -יסרפה &למה ) תוילכלכ תוב%הל התכז ןכלו שדקמ ריעל הכפה ילשורי.
ר" הז השעמ .ןו%לשל תונמאנ תא חי%בהל ידכ ונתינ וללה תוב%הה , יסימ ולשתמ וינהוכו
ייתרבח ירשק ורצונ .הרישע תיתרבח הבכשל ינהוכה וכפה ה"רדהב .הנוהכה דמעמ תוקזחתהל
י"יהנמ לע .ןיאושינ ירשק !או ,ינכשה ימעה לש תוהוב"ה תויתרבחה תובכשה ןיבל ניב יילכלכו
דמעמ קזחתהו ,לענ הכולמה דמעמ רמולכ .לבבורז תפוקת רחאל רתוי יעמוש אל דוד תיב יאצאצמ
.הנוהכה
ידוהיה יפלכ "ו ןו%לשה יפלכ עה לש ו"יצנלו י%ילופ "יהנמל לוד"ה ןהוכה &פהנ ןמזה &שמב.
אוה ,הנוהכה תחפשממ היה ואצומ .שדקמה יניינע תאו שדקמב ןחלופה תא להינ לוד"ה ןהוכה .תוצופתב
דע דיקפתב ןהיכ אוה .ריעל ימ לש הרידס הקפסאלו ילשורי לש הנוח%יבל ,יסימה תייב"ל יארחא היה
.ייולהו ינהוכה י"ע &רענ ק"מהיבב יתדה ןחלופה .ונבל השוריב הנוהכה הרבע זא קרו ותומ וי
. ילכלכ טביה םג היה ק!מהיבב הדובעל ייח ילעב לש תפ%וש הקפסא השרדנ ןחלופה ויקל -
ייולהו ינהוכה -וב יתרשמל הקוסעת רוקמ שמיש שדקמה .חבזמל יצעו ,תרו%קל ימשב ,תונברוקל
" .רשעמו תומורת ןתמ י"ע הב &ומתל שרדנ (ראב עה .הנבמה תקזחאל יארחא ויהש ידבועלו
תא הקזיחו תופתושהו תוכיישה תשוחת תא עה ברקב הקימעה המורתה .תומורת י"ע &מת תול"ב עה
תומורתו תונתמ ואיבהו ילשוריל ל"רל ולע עה ינומה &כל !סונב .ילשורילו ק"מהיבל הקיזה
ק"מהיבל דו"ינב # .עה תומורתמו תיסרפה תוכלמה ביצקתמ הנמומ שדקמה תוליעפ רומאכ .ק"מהיבל
'.וישרויו &למה המלש י"ע ותוליעפו ותמקה הנמומ ש ןושארה
-ינוילעה תודמעמה יפסכו תונמלאו ימותי יפסכ וב ורמשנ ןכלו ,ן"ומו שודק וקמ היה ק"מהיב.
.הלוצאהו הנוהכה
י%פשמ דסומ# .ןירדהנסהו לוד"ה ןהוכה -תידוהיה ה"הנהה תודסומ לש בשומ וקמ היה ק"מהיב.
הב ופתתשה הכלה יניינעב " הקסעו הרות דומילל שרדמ תיב ללכש %פושו קקוחמ 70 דע 7, 'ירבח
,הרות ירפס לש הה"הב וקסע שדקמה רצחב ובשיש ירפוס .הרותה תארוהל זכרמ " שמיש שדקמה.
.רוביצל הרות ורוהו תוליפתו ירומזמ ורביח
תא ונפה יללפתמה לכ תוליפתה ןמזבו תסנכה יתבל וכלה ,שדקמל יבורק ויה אלש הלו"ב ידוהיה.
.י"אל (וחמ " ק"מהיב תויזכרמ לע דיעמה רבד -ילשורי ןוויכל הינפ
:ק!מהיב לש ותובישח :םוכיסל
.ייתרבחהו יילכלכה יינידמה ,ייתדה ייחה זכרמל &פה ק"מהיב.
.י%ילופ חוכ " היה לוד"ה ןהוכל .יידעלב י"יהנמל וכפה הו קזחתה ינהוכה דמעמ.
.שדקמ ריעל הכפה ילשורי.
.יהולא ע רשקה תאו לארשי ע לש תימואל-תיתדה הייחתה תא תלמסמ ק"מהיב תיינב.
.ה%ילפה תיראשו ןויצ יבש ןיב דוחיא.
.הרז הדובעמ רה%יהש ימ קר סנכיהל ולכי ק"מהיבל -ירכונהו ידוהיה ןיב הדרפה.
.לארשי םע ' י!א -םילשורי -ק!מהיב
:הימחנו ארזע
:ןויצ יבש שוביגל ויתולועפו ותיילע -רפוסה ארזע
ןמזה -ה האמה - 5 -כ .ס"הנפל 80 .ןויצ יבש לש ןושארה היילעה ל" רחאל הנש
.ינשה היילעה ל" שארב דמע הירש ןב ארזע
היה ימ ק"מהיב תפוקתמ ילוד"ה ינהוכה תחפשמל ןב .לבבב ידוהיה י"יהנממ היה אוה 2
.ןושארה
ותויהל !סונב ןהוכ " ) ראות היה ארזעל , רפוס ,+ז ,ארזע "השמ תרותב ריהמ רפוס"# " * '
רמולכ השמ תרות תא עדויה םכח שי .התוא דמללו התוא שרפל ,התוא בותכל עדוי ,
לש ראות איה "רפוס" ראותה תועמשמש ינעו%ש ירקוח תיסרפה הכלממב הובג דיקפ .
רצח ע ירשק ול ויהו ,הילע ביבח היה ,לבבב ידוהיה לש ינחורה "יהנמכ ספתנ ארזע
.&למה
ריכב דיקפ ותויהו ינהוכ תלשושל וסוחיי ,הרומו רפוסכ ודמעמ ,ותוישיא תוכזב -וכיסל
(ראב ידוהיה בושיה לשו לבבמ היינשה היילעה לש "יהנמל ארזע היהנ -יסרפה לשממב
.הדוהי
:ארזע תילעל םימרוגה
. ןויצל בושל ההימכ לבב ילו" ברקב תיתדה הנומאה תוקזחתה הארנכ 'תינחור הביס#-
.הנעמ הל תתל הדעונ ארזע תיילע .וקספ אל י"אל יעו"ע"הו ןויצל ההימכה תא הקזיח
. םייטילופ םיעינמ .סרפ ןו%לש ד"נ ירצמב תודירמ ולחה וז הפוקתב 'תינידמ הביס# -
הכומסה י"אב בושיה לש וחוכ תא קזחל סר%ניא היה ןכלו ןו%לשל ינמאנל ובשחנ ידוהיה
.רוזאב סרפ לש התזיחא תא קזחל &כבו ירצמל
. בושייב השק יתרבח-ילכלכ בצמ לש לרומה תא קזחל &רוצ היה 'תיתרבח הביס# -
'לשל (לאנש ידבכ יסימו תרוצב תונש בקע# השק ילכלכ בצממ ולבסש (ראב ידוהיה
ידכ י"אל הלע ארזע .הרותה תווצמ ויק יאו רוזאה ימע ע תוללובתהו תבורעת יאושינ
.בושייה לש ותרה%לו וקוזיחל לועפל
השדח הפונת תתל שי ותעדל .ער הדוהיב בצמהש עמש יכ לבבמ הלע ארזעש יאדוול בורק
תרות יפ לע תיתרבחו תיתד הקוח דוסייו השדח היילע תועצמאב הדוהיב תיתדה הימונו%ואל
.סרפ תכלממ רושיאב הזו +ה
ותיא תולעל ול ריתה הבו תר"יא ארזעל ןתנ אתסשחתרא &למה ,ארזע רפס תודע יפ לע
&למה ,שדקמה ידבוע ייוללו ינהוכל סממ רו%פ .בהזו !סכ ילכו יפסכ לש תומורת לבבמ
לכ לש ןוילע %פושלו &למה לש וחילשל בשחנ ארזע ,תוי%פשמ תויוכמס ארזעל קינעה
תא ותוא ודמליו הדוהיב עה תא ו%פשיש י%פוש תונמל לוכי היה אוה , רוזאב ידוהיה
.וי%פשמו ויקוח +ה תרות
םילועה ויה ימ תר%מ דוק א .יתרשמו ,ייול ,ינהוכ ,עה תיליעמ ויה ילועה 2
וישכע ,ק"מהיב תיינב התייה היילעה :ןה תורטמה
. .הנידמה תקוחל התוא %ופהלו 'ה תרות תא (יפהל
.תבורעתה יאושינ תעפות תא לטבל*
:ארזע לש ויתולועפ
1 . תוירכונה םישנה שורג השרדש תינלדבה השי"ה תא "ציי ארזע -
יאושינ אשניהל ידוהיה לע הרסאו ידוהיה עה רהו% לע רומשל
שדוק ערז ה ידוהיה יכ ,וקמ לכבו ןמז לכב ימעה לכ ינבל תבורעת
ע תא שינעה יהולא -ארזע לש ותסיפת יפל .יאמ% ימעה רתיו
-עה ישעמ לע לומ" הז .ברחנ ק"מהיבו ותוא הל"יה ןכלו לארשי
,יהולא דסח תוכזב הז -ה%ילפה תיראש .תווצמה ויק יאו תוללובתה
אל -תבורעת יאושינ ןתחתהלו הרותה תווצמ תא רפהל &ישמנ א לבא
.ה%ילפה תיראש ראשית
!רוח ויב .ילשוריב !סאיהל הדוהיב יבשויה לכל העדוה הריבעה ינקזה תצעומ
,+% ארזע# ,צו ורעש תא %רמ ,ויד"ב תא ערק ארזעו ק"מהיב די לע עה (בקתה 3 לע , '
,+י ארזע# .יכבב ררמ -ארזע לש תוש"רה תרעס תא הארשכ עה תויודע יפ , רע" ארזע '
ירש לש הדעוו תמקה לע %לחוה .שר"ל המ שרדו תוירכונ ישנל ואשינש הב
לש המישר המסרופ .ופו"ל הרקמ לכ קודבתש ,,3 תא שר"ל וביוחש ייולו ינהוכ
חתמ רצונו ה%לחהה לע ורמרמתה שורי"ה תריז" הלח ןהילעש תוחפשמה ינב .היתושנ
.ינכשה ימעה ןיבל עה ןיב יסחיב
2 . :םעה ינפב השורפו הרותה תאירק תובושחה תולועפה תחא
עה לכ תא סניכ אוה .ולוכ על הרותה תלחנה התייה ארזע השעש
ומ"רתש ייול ויה ודיצל .הרותב אורקל ידכ הנשה שארב הלוד" הפיסאל
.על הרותה תא ובריק &כ .וי וי תפש התייהש תימראל הרותה תא
.ישימחו ינש תבש ימיב רוביצב הרותב אורקל בייח " ארזע
3 . עבורמ ירושא בתכב םודקה ירבעה בתכה תפלחה שמשמש
(ופנ היה וב שומישה יכ הרותה תצפהל עייס בתכה יוניש .ויה דע ונתוא
.ודקה ירבעה בתכמה רתוי
4 . ולעפ ארזע דצב וידימלת ירזופמ ויה ה .ירפוס ה " ונוכש
ו הדוהיב יבושיב הרות רוביצה תא ודמיל ירפוסה . ירפס תא וקיתעה
.תונקת ונקיתו םעה תא וטפש ,הרותה רפסש על ידוהיה עה &פה &כ
.ירחא ימעמ ותוא לידבמו וייח תא החנמ הרותה
..ןיבמ לכו השיא דעו שיאמ להקה ינפל הרותה תא ןהוכה ארזע איביו... דחא שיאכ עה לכ ופסאייו"
ארזע חתפיו ...(ע לד"מ לע רפוסה ארזע דומעיו ..ויה תיצחמ דעו רואה ןמ ..בוחרה ינפל וב ארקיו
...ןמא ןמא עה לכ ונעיו לוד"ה יהולאה +ה תא ארזע &רביו...היה עה לכ לעמ יכ עה לכ יניעל רפסה
,+ח ארזע# ."הצרא יפא +הל ווחתשיו ודוקיו ,-* '
:ויתולועפו ודמעמ -הימחנ
ןמזה תנש - 005 -כ ,ס"הנפל ,$ .ארזע תיילע ירחא הנש
-$הימחנ היה ימ היהש ידוהי "יהנמ היה הילכח ןב הימחנ סרפ תכלממב הובג דיקפ היה אוה , רש
םיקשמה ינמאנ ישנא קר .תיסרפה הכלממב הריכב הרשמ איה יקשמה רש# .אתסשחתרא &למה לש
" היה אוה .הכלממה תודוס תא וינפל הפשח &למל ותבריק .ןיי ותוקשהל דוחייבו &למל ברקתהל ושרוה
'&למה רצחב יסק%ה לע הנוממ
י!אל הלע עודמ ,תוצורפ ריעה תומוח .ילשורי לש השקה בצמה תא וראית לבבל ואבש ידוהי -2
אוהו דרי ארזע לש ודמעמ ,תבורעת יאושינ ,התשודק תא יללחמו ,נוצרכ הב ישוע ירכונה ירחוסה
.י"אל תולעל ול רשפאיש השקבב &למל הנפ אוה ןכל .הרזעל קוקז היה
ע הלע אל הימחנ .המוחה תיינבל יצעו ילייח ותושרל דימעה וליפאו ותשקבל הנענ יסרפה &למה
לש החפל הימחנ תא הנימ &למה .אבצ ילייח תפסותב דבל אלא ,ארזע הלעש ומכ ילוע ידוהי תצובק
תוב"ל היה ירקיעה ודיקפת .התביבסו ילשורי לע ידעלבה %ילשהו ,&למה לש ו"יצנ היה הימחנ .הדוהי
.החפכ ויכרצלו &למל יסימ
ילשוריב ההש הימחנ ,$ וניב הלועפ !ותיש ליחתה ילשוריל הימחנ עי"השכ .&למה רצח לא רזחו הנש
."הימחנו ארזע תפוקת" -הפוקתה הנוכמ ןכלו וקזחלו בושייה תא רה%ל ידכ ארזע ןיבל
:הימחנ לש ויתולועפ
, . ילשוריל ביבסמ המוח תיינב
$ . תויתרבח תומרופר
3 . ק"מהיב ילהונ לש שדחמ ןו"רא
0 . י"חהו תבשה תרימש לע הדפקה
5 . יפסונ ידוהיב ילשורי סולכא
* . תוירכונה ישנה שורי"
7 . .עה ברקב הרותה דמעמ קוזיח
1 . םילשוריל ביבסמ המוח תיינב ביבס יאשח רויסל אצי אוה ילשוריל הימחנ עי"השכ -
הכימתו רזע אבצ ,ירמוח ויה הימחנל .המוחה וקישל תינכות ןיכהל ידכ ריעה תומוח
ימעה -ימרו" המכמ הבר תוד"נתה התייה המוחה תיינבל לבא ,החפ היה ודמעמו ,עהמ
ינובל לכנתהל וסינ ה .תסנרפ ע"פית &כבו תבשב רוחסל ולכוי אלש וששח ירכונה
תידוהיה הלוצאהמ קלח " .הימחנ לש וייחב שקנתהל " וסינ ה .ונבש המוחב לבחלו
המוחהו ירכונה ע יניוצמ יילכלכ ירשקב ויה ה יכ וד"נתה לוד"ה ןהוכה שארבו
תוחפשמ ויה ,יבשותה לע הדובע תוסכמ לי%מ הימחנ.תיתרבחו תילכלכ הניחבמ הב הע"פ
קלח .הדובעה תא הילע הפכ הימחנו ובריסש תוחפשמ ויה לבא ,ןוצרמ הדובעל ובדנתהש
תומלשב %עמכ ורמתשנש יקלח ויה .ינובה תא וח%בא קלחו המוחה תא ונב ישנאהמ
%עמכ תונבל &רוצ היהו ירמ"ל %עמכ וסרהנש יקלח ויהו ,ילק ויה הב ינוקיתהו
.שדחמ
ירחא המלשוה המוחה תיינב 5$ יווילב יפתתשמ תבר הידוה תכולהת הכרענ היינבה ויסב .וי
.ינ"נ
תישרה ריעכ ילשורי לש הדמעמ תא הימחנ קזיח המוחה תיינב י"ע. -המוחה תיינב לש תוכלשהה
,יביוא לומ הדימע תלוכיו ןוח%יב ריעל הקינעה המוחה. .הדוהיב
הילע ובצוה תבשבו ברע תארקל ור"סנ ריעה ירעש .ריעה לש ידוהיה הייפוא לע הרמש המוחה.
.הב רוחסלו ילשוריל סנכיהל יירכונ ירחוסמ עונמל דיקפתש ירמוש
אל ה ויניעב יכ הימחנ י"ע הלילשב ונענ ןאכ " &א המוחה תיינבב !תתשהל ושקיב ינורמושה#
בושייה ןיבו ינורמושה ןיב ערקה .החלצה אלל &א המוחה תיינב תא עונמל וסינ ה ,ידוהי ויה
קתנל ומר" - תוירכונה ישנה שורי"ו המוחה תיינבב ,ק"מהיב תיינבב פתשל בוריסה -קמעוה
'כש דיל יזיר" רהב שדקמ הל תונבל ידיתע ינורמושהו בושייה ןיבו היניב %לחומ
. ב תויתרבח תומרופר עוקשל יברל ומר" תרוצבה תונשו יסרפה ולי%הש ידבכה יסימה-
וחילצה אל רשאכו מצע תא וליפאו היתומדא תא ונכשמ יוולה .ירישעהמ !סכ תווללו תובוחב
תומדאה תא ריזחהל תובוחה תא ל%בל ירישעהמ שרד הימחנ .ידבעל וכפה בוחה תא ריזחהל
ןדבוא ושוריפ ידבעל &ומנה דמעמה תכיפה &כ &שמיי בצמה אש ןיבה אוה .ידבעה תא ררחשלו
יא תא הימחנ צמצ &כ .'תמיוסמ הפוקת ירחא לארשי ללכמ אצוי ,דבעל &פוהש ימ# .עהמ קלח
'ינוילמ -ירקנא יתא לש רישה תא עימשהל ןתינ# . ידמעמה ןויוושה
" :ק!מהיב ילהונ לש שדחמ ןוגרא יפסכו שדקמה לע ה%לתשה לוד"ה ןהוכה בישילא תחפשמ
ועיקשה יפסכה תא ,ל"רה יכלוה ואיבהש יפסכהו תונתמה לכ תא המצעל החקל איה -שדקמה
זעמ הימחנ .ק"מהיבמ וקלוס ולא תולועפל וד"נתהש ינהוכה.ירכונ בור , ירחוס ע יקסעב
תוחפשמ תא ריזחמו ,הירכונה ותשא תא שר"מ אוה .לוד"ה ןהוכה בישילא תחפשמ ע תמעתהל
הל קינעמ ) ייולה דמעמ תא קזחמ ,ק"מהיב תורצוא לע ישדח ידיקפ הנממ ,תוחדומה ינהוכה
דיפקמ אוה .תבשה תשודק לע ירמושו ,ק"מהיב רצח לש ירמושו ירעוש ומכ ישדח ידיקפת
הניחבמ בישילא תחפשמ לש הדמעמ תא שילחמ אוה &כ .לבקל יאכז ויהש רשעמה תא ולבקיש
.תי%ילופו תילכלכ ,תיתד
1 . :םיגחהו תבשה תרימש לע הדפקה -תבשה תרימשל תולועפ המכ %קנ הימחנ
ר"ס אוה ןכל .תבש תרימש לש המ"וד תווהל תבייח התייה יתד זכרמכ ילשורי
ירחוסב עו"פל ייא אוה .ירכונו ירחוס ינפל ילשורי ירעש תא תותבשב
ריעהמ תאצל ידוהיל ור"ל &כבו תבשב ריעה ירעשל (וחמ ןולל וזעיש ירכונ
רוחסלו לדבהה תא קימעה &כ .יחתפה לע ירמושכ ייולה תא ש אוה .תבשב
.ירכונה ןיבל ,תבשב ירחוס אלש ידוהיה ןיב
2 . :םיפסונ םידוהיב םילשורי סולכא -ילכלכה הבצמ תא רפשל ידכש ןע% הימחנ
תולעל ידוהי ענכשל לק היה אל , ידוהיה תייסולכוא תא תובעל שי ,ינוח%יב
הימחנ ןכל .ותיבמ קתנתהל השק ול היהו המדא דבוע היה עה יכ ילשוריב רו"ל
רו"ל רובעל &ירצ היה -לרו"ב הלעש ימ -הלר"ה &רע כ"חאו ןיסולכוא דקפמ &רע
.ילשוריל רובעל הדוהי יבשותמ תירישעכ בייחמה וצ איצוה אוה .ילשוריב
3 . -תוירכונה םישנה שוריג %ילחהו תוירכונה ישנב הנכס האר ,ארזע ומכ ,הימחנ
תורעש תא %רמו לליק ,הכיה יכ רפוסמ הימחנ רפסב .ןשור"ל תושיחנב לועפל
ואשינש ינהוכ דיקפתמ קליס אוה .תוירכונ ישנל ואשינש ידוהי לש שאר
&ותמ תונתחתמ אל וללה ישנהש ןע% אוה .ירחא מוקמב הנימו תבורעת יאושינ
ןושלב ירבדמ אל הינב -הדבוע .ידוהיה תא סורהל הנווכ &ותמ אלא הבהא
תוע"ופ ןכלו ןתוברת לע תורמוש אלא תודהייתמ אל ןה ,מיא ןושלב אלא ידוהיה
.שדוקה ערזב
4 . : הרותה דמעמ קוזיח הימחנו ארזע -הנמאהו רוביצב השוריפ ,הרותה תאירק
לכ ינזואב הרותה הרבסוהו הארקוה הנשה שארבו ילשוריב עה תא ופסא
.תוכוסה "ח ימיב " &כ ,יפסאנה
5 . -הנמאה תתירכ 'ןמא תרימא ןושלמ# הנמא לע המיתח סק% &רענ ,ע תפסאב
,באה יתב ישאר .ויהולא ןיבל הדוהיב עה ןיב העובשב כסה התייה הנמאה
שארב עיפומ הימחנ .באה שב הנמאה לע ומתח ייולהו ינהוכה י"יהנמה
ירבדה תא ייקלו הרותה תא רומשל עה תא בייחל הדעונ הנמאה .ימתוחה
-יאבה
דחוימבו# תבשה תא רומשל שי. ,תבורעת יאושינ ןתחתהל ןיא. הרותה תווצמ לע רומשל.
ייולהו ינהוכה -וב יתרשמה תקזחאלו שדקמה תדובע ויקל לועפל.,'תבשב רוחסל אל
יפ לע שדקמה תיבל יצע איבהל עה תא הבייח הנמאה. .הנש ידמ לקש שילש ורתלו
אל תיעיבש הנש לכ# .תובוח ת%ימשו תועקרק ת%ימש ויק. .הנשב יעובק ינמזב הלר"ה
תובוחה לכ תא ל%בל שי ה%ימשה תנש !וסב ,רקפה ה תודשה ילוביו תומדאה תא ידבעמ
'ייפסכה
-הנמאה לש התועמשמו התובישח לביק ולוכ עה ובש המואה ייחב לוד" ע"ר היה הז
.יקוחה רפס תא וב הארו הרותה תא ןוצרמ וילע ,בייחמ הזוחל תכפוה הילע המיתחה
םייקל בייח טרפו טרפ לכש לארשי םע לש הקוחל הרותה תא תכפוהו .
תארקה י"ע .דבלב ידיחי תלחנ תובר ינש התייה הרותב האירקה הרותה איה השורפו
ללכה תלחנל הכפה יהולאה ע רישיו ישיא רשק ייקל דחא לכל רשפאמ הרותה דומיל .
ר"ו יתדה ןחלופב ינויחו בושח דוסי הרותה דומיל השענ זאמ .ינהוכ &ווית אלל
.תוידוהיה תוליהקב תסנכ יתב לש תו%שפתהל
דוע אלו שדקמה יאב לכל הווש סחי רצונ רשעמהו תומורתה אשונב תורורב תונקת י"ע
.לוד"ה ןהוכה תחפשמ לש תותיחש ישעמ
:הימחנל םידגנתמה
" הינבו הוב"ה דמעמה ינב ידוהיהו תירכונה הייסולכואה -הימחנל וד"נתה תוצובק יתש
רחסמ יסחי ,יניוצמ יילכלכ ירשק ויה תוצובקה יתשל .בישילא לוד"ה ןהוכהו ינהוכה
-ילכלכה וחתב .תוירכונה ישנה שור" -ישיאה וחתב הב ע"פ הימחנ .תבורעת יאושינו
ת%ימשו ידבעה תרתה .רחסמב וע"פ המוחה תיינבו י"חו תותבשב ילשורי ירעש תרי"ס
תדובעב תומרופרה י"ע ינהוכה תויוכמסב העי"פ -י%ילופה וחתב .ירישעב הע"פ תובוח
ינורמושה ןיב ערק רצונ .החפ לש דמעמ לביק הימחנ -ירכונה תויוכמסב העי"פ .שדקמה
ןיב ערק רצונ .ידוהי מצע ואר הש וליפא תוא החד הימחנ -על ינורמושה ןיב על
תא (יפהל -תילאסרבינוא השי"ב הל"ד הנוהכה -תבורעתה יאושינל ע"ונב -עהו הנוהכה
הל"דש הימחנו ארזע לש תינלדבה השי"ל דו"ינב תאז ברקלו (ראב ירכונה ןיב תודהיה
.עה תודחא תא רמשל ידכ תונלדבב
השיגה לומ תינלדבה השיגה ,ידוהי והימ -הלאשב תקולחמה
:תילאסרבינואה
:תינלדבה השיגה
השיגה יכמות .ןויצ יבשו הימחנו ארזע -
וז השיג ירוחאמ דמועה ןויערה ימעה ראשמ ידוחייו שודק ,הלו"ס ע אוה לארשי ע -
ונימאה ןויצ יבש .ייו"ה ןיב תודהיה תא (יפהלו על ירכונ !רצל ןיא .ולש דוחייה הזו
תרות תא רמשלו תנקותמ הרבח תונבל שי ןכל .ילילאה תדובע לע שנוע איה תול"הש
לע ורסא ה .(וחבמ ישנא תינבנה תפומה תרבחב !תשל יניינועמ ויה אל ה .השמ
תשרל לכוי אל עה ויא%ח לע עה תא שינעי +ה .עה דיתעל הנכס תאז יכ תבורעת יאושינ
ימעה ברקב עמ%יהל הנכס " הנשי .!וסבל דחכיי &כ .ותשודק תא דביא יכ (ראה תא
.יירכונה
:תילאסרבינואה השיגה
השיגה יכמות . ינהוכו ירחוס ,ירישע -הוב"ה ידוהיה דמעמה -
וז השיג ירוחאמ דמועה ןויערה הפיאש . ברקלו ייו"ה ברקב תודהיה תא (יפהל שי -
ימעה לכ ןיב +ה תרות תא (יפנו ייו"ל רוא הייהנ &כ .לארשי יהולאב וריכי ימעה לכש
תרותב ינימאמה רפסמ תא ליד"הל -לארשי ע לש ירסומה ודיקפת והז.ול יוארש יפכ
ונימאה ה .ןהילע עיפשהלו ןהילא ברקתהל ידכ תוירכונ ישנל אשניהל רתומ ןכל .לארשי
.היעשי איבנה אבינש יפכ התצפה תובישחבו לארשי תרות תונוילעב
,הלודג תסנכ ,םעה תפסא,םינקזה ,הלוצאה ,ליבומ דמעמכ הנוהכה :תודסומהו יתרבחה הנבמה
:תסנכה תיב ,םירפוסה ,הצעומה
יארחא היהש ומע%מ לשומ הנימ יסרפה &למה .יסרפה ןו%לשה תחת תיאמצע להנימ תדיחי התייה הדוהי
ילשומ " ויה ילשומה ןיב .&למה רצואל ירבעומה &למל יסימה תייב" לע "ו ןוח%יבהו רדסה לע
.הימחנו לבבורז ומכ ידוהי
י"ע עה "יהנמכ רכוה אוה .לוד"ה ןהוכה דמע עה שארב .הבחר הימונו%ואמ הנהנ י"אב ידוהיה בושיה
.ה"הנההמ ומלענ דוד יאצאצ .תונו%לשהו עה
הנוהכה ואצומש לוד"ה ןהוכה דמע ק"מהיב שארב .עה ת"הנהב הנוהכה לש החוכ הלוע ינש תיב ימיב -
היה אוה .ונבל השוריב דיקפתה רבעוה כ"חאו ותומ וי דע דיקפתב ןהיכ אוה .תסחוימ ינהוכ תחפשממ
.ולוכ לארשי ע לש ו"יצנ היה אוה השעמל .תוצופתב תודהיה ינפבו ,תונו%לשה ינפב עה "יצנ
.תד ישנא ידמוע השארבש הנידמ ,תד ןו%לש היה הדוהיב ידוהיה ןו%לשהש רמול ןתינ
ירוחה" הלא ויה .תידוהיה הרבחב תוהוב"ה תובכשה ינבמ בכרוהש דסומ דמע לוד"ה ןהוכה לש ודיצל
תא הוויה הז דסומ .'ז"% +ב הימחנ# "ינ"סהו היסורגה -םעה תצעומ בא ישאר ויה הצעומה ירבח .
.הדוהיבו ילשוריב תוסחוימה תוחפשמה לש
היה עה ןוצר יו%יב ידיל אב ובש !סונ !ו" םעה תפיסא לע ודמעש ןמז לכב ילשוריב הסנכתהש
וז הפסא דומלתה יפל.הנידמה תקוחכ הרותה לע הימחנו ארזע ימיב הזירכה איה.תובושח תויעב קרפה
"ל עובק דסומל ימיה &להמב התשענ הלודג תסנכ .לוד"ה ןידה תיבו ןוילעה קקוחמה !ו"ה איהש "
ושעו הברה ידימלת ודימעהו ןידב ינותמ ווה" -הלוד"ה תסנכה תוליעפל יללכ השולש ת%רפמ הנשמה
-הברה ידימלת ודימעה ,%פשמ -ןידב ינותמ ויה -ה הלועפה ימוחת רמולכ 'א,אפ תובא# "הרותל "ייס
קר אל -תויושר תדרפהל סיסבה תא ןאכ יאור .תיתכלה תונשרפו הקיקח -הרותל "ייס ושע ,&וניחה
.עה תפיסאו עה תצעומ תא " שי ודיצל אלא תו%לחה %ילחמ לוד"ה ןהוכה
-םירפוסה התייה אל הז דמעמל תופר%צה .קזחתה ירפוסה דמעמ " -עה לש תינחורה ה"הנהה ויה
וקמ תא וספת ירפוסה .הרותב החמתהש דא לכל חותפה דמעמ אלא תובא סוחייב וא שוכרב היולת
ימיב תודהיה לש התומדו הייפוא תא העבק ירפוסה תפוקת .התוא ושריפו הרותה תא וארק ה .יאיבנה
תא וחינה ירפוסה .הלוכ הכלהה כ"חא החתפתה ןהמש תוידוסיה תוכלהה ועבקנ וז הפוקתב .ינש תיב
וניי%צהש ידוהי אלא ייולו ינהוכ אקווד ואל בור ויה הזה דמעמה ינב" .פ"עבש הרותל תיתשתה
י"ע שדוק בתכ תנבה דוחייבו רפס תעידי יציברמו על ירומ ירפוסה ויה דחא דצמ.. .היתועידיב
השודק השדקתנש המצע הרותב ..קוחה ישרפמ דיקפת יאלממ ויה ינשה דצה ןמו .רוביצב הרותה תאירק
עו"נל ילבמ יחתפתמ יקוח י"ע יפלחתמה ייחה יכרוצ קפסל ידכו ,עור"ל וא !יסוהל היה רוסא תיתד
ישאר ירפוסה ויה הז עוצקמב .רבסה שורפ י"ע ,ינוש ישודיח יבותכה לא סינכהל וחרכוה ,בותכב
# "הדוהיב ימצעה ןו%לשל הבורמה תובישח ןאכמו ירבדמה מ"ע +א &רכ ,לוע ע יי ירבד ,בונבוד +ש $03 '
לכל התיינקהו הרותה דומיל תצפה ,עה ברקב היצזי%רקומדה קוזיח -ירפוסה דמעמ תיילע תועמשמ
.וייח תא החנמ שדוקמ רפסש ע -רפסה על ידוהיה עה תכיפה ,הנוהכה ישנאל קר אלו דיחי
תסנכה יתב .וב יסנכתמש תיב אוה תסנכה תיב .תוסנכתה -השורפש ,ה"ו"אניס -תינוויה הלימב ורוקמ -
י"אב ימייק ויה תסנכה יתב .תוצופתבו י"אב ,רפכבו ריעב ידוהיה ייחל זכרמ שמיש תסנכה תיב "
-ה האמב רבכ תוצופתבו , דומלל ,תושרד תעימשל ,הרותב האירקל רוביצה !סאתה תסנכה תיבב .
ןמז לכבו וקמ לכב ייקתהל הלוכי לאה תדובע יכ הסיפתה תא א%יב תסנכה תיב לש ומויק .ללפתהלו
ינמזב הא%בתה תסנכה תיבל ק"מהיב ןיב הקיזה .תונברוק תברקה תועצמאב קר אלו לארשימ דא לכ י"ע
.הליפתה ןמזב שדקמל ינפה תיינפהבו תונברוקה תברקה ןמזל ומאתוהש תוליפתה
:רפסה םעל שדקמ תנידממ -הדוהי
לש הייח זכרמב .הלוכ י"אב רתויב לוד"ה ידוהיה זכרמהו הדוהי לש התריב התייה ילשורי
תבשחנ ותוכזבו ידוהיה לכל הארשה רוקמ היהש , +ה לש ותיב ) ק"מהיב דמע ילשורי
.%רפה לשו ללכה לש יינחורהו ייתדה ייחה זכרמ תא הוויה שדקמה .שדוקה ריעל ילשורי
לש רשואהו תואירבה ,הנשה ילובי ,תוומהו ייחה ,%רפהו ללכה ןוח%יב ,(ראהו עה לרו"
,הל הצוחמו (ראה ןמ ינומה ילשוריל וכשמ י"חה .ק"מהיבב השענב יולת היה לכה -דיחיה
לעב יתרבח ש"פמ התייה יכ עה ייחב רתויב בושחה עוריאל התייה ילשוריל ל"רל היילעה
.עה דוכילל רתש הבר המצוע
יתיעלש ידוהיה .וינימאמ יניעל ויולי" וקמ תאו יהולאה לש דיחיה ונכשמ תא ואר שדקמב
הווחתשהש העשב חור תוממורתהו שדוק תדרח אלמתנ ,שדקמב רקבל לכויש העשל ינש הפיצ
ישועו הרות ירומ עה ישארו הרותה ירומו שדוקה תדובעב ידבוע וינהוכו +ה תיב תא הארו
.על %פשמ
ינשה ק"מהיבל .ידוהיה ללכ יניעב יזכרמ דמעמ ילשוריל הקינעה ןויצ יבש י"ע שדקמה תמקה
&שמב דיחיהו עה ייחב דחוימ וקמ היה *00 תנשב ותכונח זאמ הנש 5,5 ונברוח דעו ס"הנפל
תנשב 70 .הנוהכה הדמע השארבו שדקמ תנידמכ הספתנ הדוהי .הריפסל
' -ק"מהיבב ושענש ירבדהמ קלח#
.ןירדהנסהו לוד"ה ןהוכה -תידוהיה ה"הנהה תודסומ לש בשומ וקמ היה.
. ק"מהיב רצחב ובשיש ירפוסה י"ע הרותה תארוהל זכרמכ שמיש.
.ינוילעה תודמעמה יפסכו תונמלאו ימותי יפסכ וב ורמשנ ןכלו ן"ומו שודק וקמ היה.
.ל"רל היילעל וקמ היה.
.תונברוק תברקה י"ע -לאה ןחלופ וב השענ .שדקמל סנכיהל ושרוה ידוהיה קר.
תואמ &שמב וייח זכרמב דמע שדקמה יכ ,עה תא !ירח רבשמ דקפ ינשה ק"מהיב ברחשכ
אלל " ייקתהל לוכי ידוהיה עהש תורשפאה תא ולעהש הלאכ ויה שואייה תוש"ר דצב .ינש
ייח ויקל תונקת ועבקש ,ליל"בו הנביב ימכח י"ע הכלהה חותיפב הא%בתה וז הפקשה .שדקמ
-רפסה על רבעמ היה אבה בלשה ןאכמ.וב ייקתהש ןחלופבו ק"מהיבב תולת אלל ידוהי
.רפסה עכ ייקתהל &ישמהלו ותודחא לע רומשל ידוהיה על ועייסיש ייח יסופד שובי"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->