P. 1
רשימת משפטים בגיאומטריה

רשימת משפטים בגיאומטריה

|Views: 1,507|Likes:
Published by Sharon Mograbi

More info:

Published by: Sharon Mograbi on Oct 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

- 1

-

םיטפשמ תמישר החכוה אלל תורגבה תניחבב טטצל ןתינש הירטמואיגב
) ךוניחה דרשמ לש רתאה ךותמ (
תויווז - סיסב יטפשמ :
1 . ל וז תא וז תומילשמ תודומצ תויווז - 180° .
2 . ז ו וזל וז תווש תוידוקדק תויו .
3 . תיווז ה יתש םוכסל הווש שלושמל תינוציח תויווז יאש תוימינפה הל תודומצ ןנ .

םישלושמ - סיסב יטפשמ :
4 . ה םוכס תויווז אוה שלושמ לש 180° .
5 . שלושמב , ז לומ ו תווש תועלצ תוחנומ תווש תויו .
6 . תישילשה עלצהמ לודג שלושמב תועלצ יתש לכ םוכס .
7 . שלושמב ) תועלצ הווש וניאש ( , רתוי הלודגה עלצה לומ תחנומ תיווז רתוי הלודג .
8 . ושמב של ) תויווז הווש וניאש ( , ה לומ תיווז רתוי הלודגה תחנומ עלצ רתוי הלודג .

םייקוש הווש שלושמ :
9 . םייקוש הווש שלושמב , וזל וז תווש סיסבה תויווז .
10 . םייקוש הווש שלושמב , הצוח תיווז שארה , ה ןוכית סיסבל הו סיסבל הבוג םידכלתמ .
11 . ) ךופה טפשמ ( ב םא הצוח שלושמ תיווז הבוג אוה , שמה זא אוה שלו םייקוש הווש .
12 . ) ךופה טפשמ ( ב םא הצוח שלושמ תיווז ןוכית אוה , םייקוש הווש אוה שלושמה זא .
13 . ) ךופה טפשמ ( ןוכית אוה הבוג שלושמב םא , םייקוש הווש אוה שלושמה זא .

הפיפח יטפשמ :
14 . הפיפח טפשמ צ . ז . צ .
15 . הפיפח טפשמ ז . צ . ז .
16 . הפיפח טפשמ צ . צ . צ .
17 . הפיפח טפשמ יעיבר צ . צ . ז - הו תועלצ יתש תיווז הלודגה עלצה לומש םייתשה ןיבמ .

הבושח הרעה : ז ישימח הפיפח טפשמ םג שי . ז . צ , וב שמתשהל רוסא ךא ! ןויווש תוארהל ךירצ
ע תישילשה תיווזה " ז הפיפח טפשמ תרזעב ףופחלו שלושמב תויווז םוכס י . צ . ז (

םיליבקמ םירשי :
18 . ילש רשי ידי לע םיכתחנ םיליבקמ םירשי ינש םא זא יש :
א . יתש לכ תויווז וזל וז תווש תומיאתמ .
ב . יתש לכ תויווז וזל וז תווש תופלחתמ .
ג . גוז לכ םוכס תויווז דח - אוה תוידדצ 180° .

- 2 -

19 . ) ךופה טפשמ ( רשאכ ישילש רשי ידי לע םיכתחנ םירשי ינש , םא שי גוז תויווז תווש תומיאתמ , זא
םיליבקמ םירשיה ינש .
20 . ) ופה טפשמ ך ( רשאכ ישילש רשי ידי לע םיכתחנ םירשי ינש , םא שי גוז תויווז זא תווש תופלחתמ
םיליבקמ םירשיה ינש .
21 . ) ךופה טפשמ ( רשאכ ישילש רשי ידי לע םיכתחנ םירשי ינש , גוז םוכס םא תויווז דח - אוה תוידדצ
180° םיליבקמ םירשיה ינש זא .

םיעבורמה תחפשמ :
22 . ןוסכלאה ישארה ןותלדב תא הצוח תויווז שארה , ול ךנואמו ינשה ןוסכלאה תא הצוח .
23 . תיליבקמב יתש לכ תויווז וזל וז תווש תוידגנ .
24 . תיליבקמב וזל וז תווש תוידגנ תועלצ יתש לכ .
25 . תיליבקמב הז תא הז םיצוח םינוסכלאה .
26 . גוז לכ ובש עבורמ תויווז אוה תווש תוידגנ תיליבקמ .
27 . עלצ יתש לכ ובש עבורמ אוה וזל וז תווש תוידגנ תו תיליבקמ .
28 . אוה תוושו תוליבקמ תועלצ גוז ובש עבורמ תיליבקמ .
29 . אוה הז תא הז םיצוח וינוסכלאש עבורמ תיליבקמ .
30 . ןיועמב ה תא םיצוח םינוסכלאה תויווז .
31 . תיליבקמ הצוח אוה ןוסכלא הבש תיווז איה ןיועמ .
32 . ןיועמב ינוסכלאה ם הזל הז םיכנואמ .
33 . תיליבקמ סכלאה הבש איה הזל הז םיכנואמ םינו ןיועמ .
34 . ינוסכלא ןבלמה הזל הז םיווש .
35 . תיליבקמ איה הזל הז םיווש םינוסכלאה הבש ןבלמ .
36 . םייקוש הווש זפרטב ה תויווז ותוא דילש וזל וז תווש סיסב .
37 . ) ךופה טפשמ ( וב זפרט ה תויווז ותוא דילש וזל וז תווש סיסב אוה זפרט םייקוש הווש .
38 . םייקוש הווש זפרטב לאה הזל הז םיווש םינוסכ .
39 . הזל הז םיווש םינוסכלאה וב זפרט אוה זפרט םייקוש הווש .

םיחטש בושיחל תואחסונ :
40 . םיחטש בושיחל תואבה תואחסונב שמתשהל ןתינ :
א . ועלצ עובירל הווש עוביר חטש ) רמולכ , עובירב עלצה (
ב . בחורהו ךרואה תלפכמל הווש ןבלמ חטש .
ג . יבקמה עלצ תלפכמל הווש תיליבקמ חטש וז עלצל הבוגב תיל .
ד . וז עלצל הבוגב עלצ תלפכמ תיצחמל הווש שלושמ חטש .
ה . ןיועמ חטש ןותלדו ווש םי םינוסכלאה תלפכמ תיצחמל .
ו . םיסיסבה םוכס תיצחמב הבוגה תלפכמל הווש זפרט חטש .
ז . וסוידרש לוגיע חטש r ל הווש -
2
r π .

- 3 -
תיווז רשי שלושמ :
41 . רשי שלושמב תיווז תה רתיה תיצחמל הווש רתיל ןוכי .
42 . ) ךופה טפשמ ( רשי שלושמ אוה הצוח אוה התוא עלצה תיצחמל הווש ןוכיתה וב שלושמ תיווז .
43 . וז רשי שלושמב םא ו תי , ז ו לש הדח תיו 30° , ז לומ בצינה זא ו רתיה תיצחמל הווש וז תיו .
44 . ) ךופה טפשמ ( וז רשי שלושמב םא ו חמל הווש בצינ תי רתיה תיצ , ז הז בצינ לומ זא ו ש תיו ל 30° .
45 . סרוגתיפ טפשמ : רשי שלושמב תיווז , רתיה עובירל הווש םיבצינה יעוביר םוכס .
46 . ) ךופה טפשמ ( תיווז רשי אוה תישילשה עלצה עובירל הווש תועלצ יתש יעוביר םוכס וב שלושמ .
הבושח הרעה : קר רמול רתומ " סרוגתיפ טפשמ " , וא " סרוגתיפל ךופהה טפשמה " , ךרוצ ןיא
ואולמב טפשמה תא בותכל !!

םיעצמא עטק :
47 . םיעצמא עטק שלושמב התיצחמל הוושו תישילשה עלצל ליבקמ .
48 . ) ךופה טפשמ ( ש עלצל ליבקמו שלושמב תחא עלצ הצוחה רשי ינ י ה , תישילשה עלצה תא הצוח .
49 . ) ךופה טפשמ ( לע ויתוצקש עטק 2 שלושמ תועלצ , עלצל ליבקמ ק אוה התיצחמל הוושו תישילשה " א .
50 . םיעצמאה עטק זפרטב םמוכס תיצחמל הוושו םיסיסבל ליבקמ .
51 . ) ךופה טפשמ ( זפרטב , םיסיסבל ליבקמו תחא קוש הצוחה רשי , יינשה קושה תא הצוח ה .

םינוכית שגפמ שלושמב :
52 . תחא הדוקנב םיכתחנ שלושמב םינוכיתה תשולש .
53 . ןוכית לכ תקלחמ םינוכיתה ךותיח תדוקנ סחיב 2:1 . ) יפ אוה דוקדקל בורקה קלחה 2 רחאהמ ( .

שלושמב םידחוימ םירשי שגפמ ) םינוכית דבלמ ( :
54 . תחא הדוקנב םיכתחנ שלושמב םיהבגה תשולש .
55 . תחא הדוקנב םיכתחנ שלושמב תויוזה יצוח תשולש .
56 . תחא הדוקנב םיכתחנ שלושמב םייעצמאה םיכנאה תשולש .
57 . הצוח לע הדוקנ לכ תיווז יקחרמב תאצמנ וז תיווז יקושמ םיווש ם .
58 . תיווז יקוש ינשמ םיווש םיקחרמב תאצמנ הדוקנ םא , תיווזה הצוח לע תאצמנ איה זא .
59 . עטק לש יעצמאה ךנאה לע תאצמנה הדוקנ לכ , עטקה תוצקמ םיווש םיקחרמב תאצמנ .
60 . עטק תוצקמ םיווש םיקחרמב תאצמנה הדוקנ לכ , עטקל יעצמאה ךנאה לע תאצמנ .

לגעמ - סיסב :
61 . דיחיו דחא לגעמ רבוע דחא רשי לע ןניאש תודוקנ שולש לכ ךרד .
62 . הזל הז םיווש לגעמב םיסוידר .
63 . סוידרה םיימעפל הווש לגעמב רטוקה .
64 . לגעמב , תויווז יתש תווש תויזכרמ ה יתש םא קרו םא וזל וז תותשק ןהל תומיאתמה תווש וזל וז .
65 . לגעמב , תויווז יתש תווש תויזכרמ ה ינש םא קרו םא וזל וז ןהל םימיאתמה םירתימ ווש זל הז םי ה .
66 . לגעמב , םא קרו םא הזל הז םיווש םירתימ ה יתש תותשק םהל תומיאתמה תווש וזל וז .

- 4 -

לגעמ - זכרמהמ םקחרמו םירתימ :
67 . לגעמה זכרממ םיווש םיקחרמב םיאצמנ הזל הז םיוושה םירתימ .
68 . םירתימ דחא לגעמב הזל הז םיווש וזכרממ םיווש םיקחרמב םיאצמנה .
69 . מב לגע , וקחרממ רתוי ןטק לגעמה זכרממ רתימ לש וקחרמ םא רחא רתימ לש , ךורא הז רתימ זא
רחאה רתימהמ רתוי .
70 . רתימה תא הצוח רתימל לגעמה זכרממ ךנאה , ה תא הצוח תיווז ה תיזכרמה המיאתמ הצוחו רתימל
רתימל המיאתמה תשקה תא .
71 . ) ךופה טפשמ ( רתימל ךנואמ רתימה תא הצוחה לגעמה זכרממ עטק .

לגעמ - תויפקיה תויווז ) תינוציחו תימינפ תיווזו ( :
72 . לגעמב , ווז י ת ה תיצחמל הווש תיפקיה תיווז תשקה התוא לע תנעשנה תיזכרמה .
73 . לגעמב , ל תויווז םיווש םירתימו תווש תותשק תווש תויפקיה .
74 . לגעמב , תומיאתמ תווש תותשקל תויווז תווש תויפקיה .
75 . לגעמב , ה לכ תויווז ע תונעשנה תויפקיהה ל רתימ דצ ותואמ רתימה לש וזל וז תווש .
76 . תיווז איה רטוק לע תנעשנה תיפקיה תיווז הרשי ) 90° .(
77 . תיווז תיפקיה תב 90° רטוק לע תנעשנ .
78 . לגעמב , תיווז ל הווש תימינפ תיצחמ יתש םוכס תותשקה ה יקוש ןיב תואולכה תיווז ןהיכשמה ןיבו .
79 . לגעמב , תיווז ל הווש תינוציח שרפה תיצחמ יתש תותשקה ה יקוש ןיב תואולכה תיווז ןיבו
ןהיכשמה .

לגעמ - קישמ :
80 . קישמה לגעמל הקשהה תדוקנב סוידרל ךנואמ .
81 . קישמ אוה והצקב סוידרל ךנואמה רשי לגעמל .
82 . התואמ םיאצויה לגעמל םיקישמ ינש הזל הז םיווש הדוקנ .
83 . עטק ה לגעמה זכרמ תא רבחמ לגעמל םיקישמ ינש םיאצוי הנממ הדוקנל , ה תא הצוח תיווז ןיבש
םיקישמה .
84 . ינשה ודיצמ הז רתימ לע תנעשנה תיפקיהה תיווזל הווש רתימו קישמ ןיב תיווז .
הבושח הרעה : קר רמול רתומ " רתימל קישמ ןיב תיווז " , ואולמב טפשמה תא בותכל ךרוצ ןיא !!

םילגעמ ינש :
85 . םיזכרמה עטק ינש לש ילגעמ ול ךנואמו ףתושמה רתימה תא הצוח םיכתחנ ם .
86 . הקשהה תדוקנ לש םילגעמ ינש ה הזל הז םיקישמ , וכשמה לע וא םיזכרמה עטק לע תאצמנ .- 5 -

לגעמ - המיסח :
87 . ב שלושמ לכ לגעמ םוסחל רשפא .
88 . שלושמ לכ סחל ןתינ המי לגעמב .
89 . םוסחה לגעמה זכרמ שלושמב שלושמה לש תויוזה יצוח שגפמ תדוקנ אוה .
90 . זכרמ םסוחה לגעמה שלושמה תא שלושמה תועלצ לש םייעצמאה םיכנאה שגפמ תדוקנ אוה . .
91 . גוז םוכס םא קרו םא לגעמב עבורמ םוסחל ןתינ תויווז ל הווש תוידגנ - 180° .
92 . עבורמ רומק םוכסל הווש תוידגנ תועלצ יתש םוכס םא קרו םא לגעמ םסוח תועלצה יתש תוידגנה
תורחאה .
93 . כ לגעמב םוסחל רשפא ללכושמ עלוצמ ל .
94 . לגעמ םוסחל רשפא ללכושמ עלוצמ לכב .

תויצרופורפ - סלאת :
95 . סלאת טפשמ : יקוש םיכתוחה םיליבקמ םירשי ינש תיווז , םיינויצרופורפ םיעטק םהילע םיצקמ .
96 . בחרומה סלאת טפשמ : וא תורחאה תועלצה יתש תא ךתוח שלושמה תועלצמ תחאל ליבקמה רשי
היכשמה תא םיינויצרופורפ םיעטקב ן .
97 . ) ךופה טפשמ ( יקוש לע םיצקמה םירשי ינש תיווז העברא םה םיינויצרופורפ םיעטק םירשי
םיליבקמ .
הבושח הרעה : קר רמול רתומ " טפשמ סלאת " , וא " בחרומה סלאת טפשמ " וא " ךופהה טפשמה
ל סלאת " , ואולמב טפשמה תא בותכל ךרוצ ןיא !!

ןוימד יטפשמ :
98 . צ ןוימד טפשמ . ז . צ .
99 . ז ןוימד טפשמ . ז .
100 . צ ןוימד טפשמ . צ . צ .

תיווז הצוח טפשמ :
101 . הצוח תיווז תימינפ ה לומש עלצה תא קלחמ שלושמב תיווז ל ינש םיעטק הווש םהיניב סחיה רשא
ל ה תועלצה סחי ה תא תואלוכ תיווז המאתהב .
102 . ) ךופה טפשמ ( הז דוקדק לומש עלצה תא קלחמו שלושמ דוקדק ךרד רבועה רשי תימינפ הקולח ,
תורחאה תועלצה יתש לש סחיב המאתהב , הצוח תא תיווז רבוע אוה הדוקדוק ךרדש שלושמה .
103 . הצוח תיווז שלושמב תינוציח , אש י שלושמה עלצל ליבקמ ונ , ש עלצה תא קלחמ לומ תיווזה
הל הדומצה ה תא תואלוכה תועלצה יתש לש סחיב תינוציח הקולח תיווז תימינפה הל הדומצה .
104 . ) ךופה טפשמ ( בועה רשי תינוציח הקולח הז דוקדק לומש עלצה תא קלחמו שלושמ דוקדק ךרד ר
כ תורחאה תועלצה סחי ) המאתהב ( הצוח אוה תא ה תיווז תינוציחה רבוע אוה הדוקדוק ךרדש .
הבושח הרעה : קר רמול רתומ " טפשמ תיווז הצוח " , וא " טפשמ תיווז הצוח ךופהה " , ךרוצ ןיא
ואולמב טפשמה תא בותכל !!


- 6 -

םיעטק סחי םימוד םישלושמב םידחוימ :
105 . םימוד םישלושמב :
א . ןוימדה סחיל הווש םימיאתמ םיהבג סחי .
ב . ןוימדה סחיל הווש תומיאתמ תויווז יצוח סחי .
ג . ןוימדה סחיל הווש םימיאתמ םינוכית סחי .
ד . ןוימדה סחיל הווש םיפקיהה סחי .
ה . ןוימדה סחיל הווש םימסוחה םילגעמה לש םיסוידרה סחי .
ו . מה לש םיסוידרה סחי ןוימדה סחיל הווש םימוסחה םילגע .
ז . ןוימדה סחי עובירל הווש םיחטשה סחי .

תויצרופורפ לגעמב :
106 . לגעמב םא םיכתחנ םירתימ ינש , זא ינשה רתימה יעטק תלפכמל הווש דחא רתימ יעטק תלפכמ .
107 . םא םיכתוח ינש םיאצוי לגעמל ץוחמ הדוקנמ , הווש ינוציחה וקלחב דחא ךתוח תלפכמ זא
וחה תלפכמל ינוציחה וקלחב ינשה ךת .
108 . קישמו ךתוח םיאצוי לגעמל ץוחמש הדוקנמ םא , עובירל הווש ינוציחה וקלחב ךתוחה תלפכמ זא
קישמה .

תויצרופורפ תיווז רשי שלושמב :
109 . רשי שלושמב תיווז , רתיה לע הז בצינ לטיהו רתיה לש יסדנה עצוממ אוה בצינה .
110 . רשי שלושמב רתיל הבוגה תיווז נה עצוממ אוה רתיה לע םיבצינה ילטיה לש יסד .

ףסונבו ... תועלצה רפסמ יפל אוהש עלוצמ לכב תויווז םוכס בושיחל ךרד :
111 . ה םוכס תויווז ש תוימינפה אוה רומק עלוצמ ל 180 (n 2) ° − .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->