P. 1
Luna Tempera- Hebrew Book- לונה טמפרה

Luna Tempera- Hebrew Book- לונה טמפרה

|Views: 175|Likes:
Published by api-3721021

More info:

Published by: api-3721021 on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1

הרפמט הנול
בתכ : רוגנא יתימארוגנא יתימאל תורומש תויוכזה לכ 2007 ©
ןגומ רפסה פע " םירצוי תויוכז קוח י . קיתעהל רוסיא לח
תונשל בתכב רושיא אלל בותכהמ םיקלחב שמתשהל וא
היינפ לכל : 0 il . net . netvision @ dvdangor

2
המדקה :

דחאכ ינחורהו ימשגה םויקל תועמשמ שופיח רחא יתרת ייח תונש ךשמב ,
אבו ברקתמה יפוטואה םולחה רחאו ימצע שומימ רחא , ףסומ ךרע תתל יתיסינ
וניתואצמהל , תואצמיהל י , וניפאב תבשונה חורה ללכל . טלפיהל הבושתל חיננ
המצעמ , לוכה תולככ , ע םירומש רתויב םילודגה תודוסה תודוסי ךותב קומ
ונלש םוקיה , ונלש םויקה .
םויקה ידכב אל , םוקיה , םש רחא םש םיפדור דוסהו דוסיה .

ןחתומה , דיתע ןמזב םייקתמ רשא , היצפסנוקה ילבח תא ררחשל הסני
םדא לכ ךותב היובחה תיתבשחמה , תינידמ הרבח ירפ , הנבהו קוריפ ידכל
תימוי םויה הרכהה תוינבת לש .

אל , ניא יהוז םייחה לע הניק ה , יצרא רואיב לש ונוזחל ןוצר אלו , אלא ,
שדח םלועל דיתע ןוזח , תתשומה יגולונכט םלועב שבגתמש םולח לש וחתפל
רוהט יתמדא ינחור סיסב לע , תורחא םילימבו - שפנה לש ןמתסמה בוריעה
היגולונכטהו תונוכמה םלועב .

' הרפמט הנול ' שר תא תראתמה העירי תבחר הריצי הניה תורודשתה ת
ילאירו יעדמ ןפואב רחמה םלוע תאו תידיתעה . םירקחמ לע תכמתסמ
ייוושכע ם עדמה ימוחתמ , בושחמה , היגולונכטוננה , הקיסיפורטסאה ,
הרובחתה , האופרה , באה ללחהו החט . תוירסומ תולאש תמדקמ תנחובו
צות תא הקיטסימה םלועל תיגולונכטה המדקה ןיב שגפמה תוא . תדחאמ
ןיב אנויצרה ל י יוזהל , השחמה יילכל םתוא תכפוהו ןוימדהו תואיצמה ןיב
שפנה יכבנ לא הקמעהו .

שעותמ סדנוהמ ינדיתע םלוע לא וסנכיה - עדימ טלשנ . מצוע ידיגאת לא ה
םיאלנ יתלב , יעבט ןואג לש קחדומה וחומ ךרד , תירותסמ היווחל
תישונאה הסיפתה תוהמ תא תונשל הדיתעש .3
תמישר םיקרפ :1 . ה לרוא יר
2 . ןוטנילק
3 . ןטאהנמ
4 . סקמול
5 . וגוי
6 . תיתחת הרובחת
7 . ה קראפ
8 . יווק ה ג לרו
9 . SSI
10 . ינמז רושיק
11 . קית
12 . ג ' הקיס
13 . ג ' ינוקרמ ןוסיי
14 . ' ולוה - ףרג '
15 . ןוקיליס
16 . ןימסי
17 . טיע לע
18 . צנואל יטיס ' ר
19 . ןוירוא טייל
20 . הרפמט הנול
21 . הרזח ךרד ןיא
22 . םיבולש םילכ
23 . שדח ןדיע
4
לרוא ירה

" יופצ היה הז . ענמנ יתלב הז ירה . לכ ומכ ךירצ םייחב רחא רבד
תורקל לולע הזכ רבדש היצפואה תא תחקל . אל םאו , םירבדה זא
םכרד תא ואצמי . ךכ דימת םה . ךותב םייח םייפוקסורקימ םיאת ומכ
ןשבכ וא רופכ , ללחב וא הבל ךותב . םוקיה תא עונמל רשפא יא ".

" ןכ , כה העונתב לו . םיכסמ ינא . םימ לוכה . תוחשל עדוי התאו ? " ,
לאש אוה יתוא .

" רופיס ןיאב רמגנו ליחתמ רופיסה לכ . הזכ םג אוה ילש רופיסה ".

" םדא ןב לע עיפשהל בייח הזכ ןוסא לש גוס לבא . שיגרמ אל התא
יהשלכ הרוצב ךילע עיפשמ הזש ? " , רתח .

" אלש הווקמ ינא . תכמות החפשמ יל שי , הבורק ךכ לכ אל םא . שי
םיימשמ תואכ תוחא יל . דיתע יל שי . א ינא תומולהמה תא דורש ,
ויהיש תושק , ימצעל הז תא בייח ינא . ימינפה קזוחה תא בייח ". ,
יתרמא .

" הזמ תאצל ךרדה יהוז ". , ךייח " . תרחא ךרד ןיא , םע םילשהל אלא
דיתעל ךרדה תא סלפלו םייקה . תלוכיה יפ לע דדמנ םדאש עדוי התא
םלועה תלבקל ילש תימינפה ".

" ד לבא " ר , סנה חרוכמ הפ ינא בי תו . ךתיא םיכסמ ינא . ןיבמ ינא , ךא
הפ תויהל ךרוצ יל ןיא ".

" לופיטל דגנתמ התא ? "
" אל ןיטולחל . ןאכל יתחלשנ תוביוחמכ , הנידמה תשקבכ . עדוי ינא
ייח לולכממ דרפנ יתלב קלח והזש , םוקיהש ןימאמ ינא ךא , יפכ
רמאנש םדוק , יל גאדי - הפיקע וא הרישי הרוצב םא ןיב . םש םייחה
5
לוכבו םוקמ . םייקהמ קלח אוה ךלש לופיטה . וא שחכתמ אל ינא
ותוא יל תתל ךממ ענומ . וישכעו ןאכ טושפ ינא . רבעה , הווהה
ילש דיתעהו - דבלב ילש םה . הווח ינא םיננסמה יפ לע םתוא
ילש םיישיאה , ךלש אל . יל תוארהל הסנמ התאש םלועה תפקשה
תילופיטה החישה ךרד , ןויערכ איה , סיפ לכ וא רמאמ רחא עדימ ת
רגאמ ךות לא סנכלו יערא וא דקוממ ןפואב וב לקתיהל לוכי ינאש
ילש עדומ תתה וא עדומה , םיימינפה םייונישה תא עצבל ךכבו
תודרשיה ךשמה תבוטל םיינוציחהו י םלועב . תרמוא תאז , לוכי התא
ךחורב רשא לכ יל רמול . ללכ דגנתמ אל ינא ". , תא יתרבסה
יתפקשה .

" בוט . ל ינא זא וזה החישה תא ךישמהל ןוכנל האור א . ץילמא ינא
הנוש הרוצב ךב לפטל הדעוול . תאצל לוכי התא ". , וירבד תא םייס .

היה הז ךכ . רבעה ןמ החיש , יתלשממה גולוכיספה ןיבל יניב , הסרפ
ישאר לעמ היפנכ . תוידיימה תויצטונוקה ללגב ילוא ןוסאל ילש , יפכ
חומה םתוא שרפמש .

ןכו , אל דחא ףא בצמהש בשח תללוכ המחלמ ידכל רדרדי יוושכעה
רוזאב - םינמוימ םילייח יפלא תורשע , תיחשמ ילכ , יעצמא השילג
תופחרו ירשפאה םדקהב ורגוש ברק . ןוויכל םכרדב ויה םידרומה
הבקסומ .

" ונל ןיא תומיע הלודגה תשביה תנידמ םע . ונא
םדגנכ תיזחב חותפל םיניינועמ אל . םימחלנ ונא
כז לע וניתויו ונצראב םיישפוח ןירוח ינבכ .
הלודגה םע רבדב םיצור אל . "

יעצמא לכב םירדשמו םירזוח ויה תורודשתה םיירשפאה . תומכ
םדמ הבוקע המחלמל הליבקמ וז גוסמ תרושקת הרציש תוערפהה .
תא חתפשכ ויניע הארמל ןימאה אל םדא ףא ירושיק עדימה דיינב .
םימחר אלל תויתרתחמ תוערפה .
6

ירה וז תמועל לרוא , הירליטראה תומולהמ תא תופצל ולכי אל
תודבכה ותחנש אב םהילע תקסופ יתלב המיחל לש םייעובש םתו .

" רוקמב םיניינועמ ונא היטבמאה , תא קר םיצור
הרזח ונל עיגמש המ . םימיואמ תויהל אל . אל
טחסיהל . אל םילצונמ תויהל .
ונלש איה הנחתה "...

טקנ רבכ זורכה ךשמהו ע . ידיימה רדשה תא יתלביק וז הדוקנב -
הלוהב המישמל ןומיז .

" לע ונתנידמ הבקסומב הירבח םע דחאתהל
לשממה תא ליצהלו . הלודגה ךל הקוקז ".

יותיפ םג היהש ןבומכ טידרק , רורטה לכל םיכסמ יתייה אל תרחא
ףרט תייחכ יילע ףעש הזה סואמה תיליל דעל ייח תא הנישו . ןיא
הרירב . אל םא םיכסא על תחלשמ עיגת ירצו . יל ןיא ענכיהל אלא
תרודשת רורשא הווסמב הוולשב .

יכ יתרכזנ תדיחי דגנ םחליהל יתיסינ םעפ ה רוהיט , ןתפמל עיגהש
הלהו יתיב הפי הלע אל .

" ךל קיזת קר תודגנתהה . ךתחקל ונל חנהו ענכיה ". , םהמ דחא רמא .

" הפצא המו ? ונוכמ םה ת . פקתהב םידימע םיטובור תימוטא ה , םע
יופיצ ישונא הרואכל העטמ . בוט , תוכזה תודוקנב יל םחנתא . " , ךכ
ייתפש לע ךויח יתילעהו יתרהרה . םידומילב ער ךכ לכ יל היהש אל ,
יכ םתס סוליפל קשחה יב הלע ביתנ הלועפ יביטנרטלא .
ברקה הדשב יתובצייתה תא בייח ילש יאבצה ןויסינה . םילייח ,
םידקפמ , תיאו םירישכמ םיתו .

7
" עבטב בושחה ביכרמה איה תורשקתה , המחלמב םג ךכו . " , יל דהדה
הנחמב יתוא ךירדהש אוהה לוקה " טיע - לע " , טורחה יחצנה וטפשמב
דימתלו זאמ יחומב .

הנכהה תינכותב םימדקומ םידומיל תרגסמב יתלביק יתרשכה תא
תילייחה . ולא ויה 3 שדח עדימל קסופ יתלב אמצו הוואת תונש ,
רוהט ןיינעמו . הדימה לע הרתי רתוימ יל הארנ לוכה תעכש המכ דע ,
דצה ןמ ןנובתמל היה ןתינ ייחב הבוטה הפוקתב אצמנ ינא יכ קיסהל ,
תולייחה תאז ללכבו .

" רוזאב יללכ םולשל םירתוח ונא . ישונא אל
חכשיהל ונל תתלו חוכה תנחתמ ונתוא קתנל
תויח ומכ . תותימ תוצרוח הטלחה יהוז . יגנ ונא ע
ןוקיליסה ירשק תא שדחמ ביכרנו הבקסומל
ונחטש תא ליטנ םהילע . שואיי לש דעצ והז , ךא
ורהזיה . םיחצנמ דימת םישאוימה . המ ונל ןיא
הלודגל אל חטבו דיספהל . וא בברעתהל הל לא
ל ברעתה . נ ונאשכ עיגי ןורתפה רכ עי ".

םורזל וכישמה םינוכדעה לא תורודשת דיינה , ונדועב םע םיפסאנ
חר ילולסמ לא רשייה תורישה תופ םייפקיהה טוישה .

תייה תופסאתהה ה הזפוחב לאמינימ ןונכתבו י ; נא םיש , םידיאורדנא ,
םיטובור םיסדנוהמו ושע רוגישה ינקתמל םכרד תא - םידרפנ
מ יריקי ה טבמב ם תרודשת דבלב .

יכונא יתרקענ םג ךכ . הטלוקפה ירבח לכ םע ןווכמ ירדחב יתבשי
תיכ תייצלומיסב ה . אמה רועישה הז היה הפוקתב יתרבעש רתויב ףל
הנורחאה , הבתכנ הנכותהו הגרדוש תימלועה םינותנה תשר ןכש
דחמ ש . תובותכ , רושיק תודוקנ , ה תייגולונכט ' ולוה - ףרג ' ןיבה
תיבכוכ - השידחה תרודשתה תכרעמ - תורוקמכ יחבו םימצעב שומיש
8
למשח , רושיק תודוקנו עדימ ןוסחא . אה םזינגרואה לכ שומישל ירשפ
תרמוחכ חומ קשממ תרזעב תלעפומ בשחמ - קיודמ ןיע .

רוספורפ לא תורישי וטיבהב תטנפהמה ותאצרה תא אשנ סנוקא
יינושיא , ויתולימ תא יתשגרה ךכ תוחפל וא , " ןכ ומכו , םיבוטה
םכינבמש , םינייטצמה , ידי לע םירזוחמ םמצע תא אוצמל דוע םילולע
ורקימל תוכייתשמה קנע תורבח - ת הנכו . בורקה דיתעב יכ רעשמ ינא
תיתלהנמ הייפצ לש םינש רחאל הפקותל סנכת הרשכהה . ךילהה
ע רשפאתי " תיביטקורטסנוק הלבגמ וויהש רחסמ ירעפ ןיב רושיג י
דיתעה רוד תבוטל . ךפהיי הבשחמ תוטלשנ תותשרב ףסכנה שומישה
תימלועה תיגולונכטה תוברתל בורקה רושעב שיגנל , התע תעל ךא ,
משי דבלב ילעפמ ךות רקחמל ש . םייביטקודורפה הלוגסה ידיחי
בחרה רוביצה ינפל הב שמתשהל וכזי ילוא רתויב . םייתניב , זכרתנ
ב ' ולוה - ףרג ' לובג הצק דע היתונוכת תא הצמנו המשב הרדגוהש יפכ
היתולוכי . תע םרט הנושארה הכושמה לעמ ץופקל םכל לא ". , רהימ
ינקיניצ םיטנדוטס םתוא תא דיפסהל ה תא ריכזהל ורהימש ם ש ם
" סמטסיס הטוי " , ולוהה תרושקתה לש אבה רודל הצירקכ - תיפארג ,
ידי לע התנקנש תינכפהמ הרבח ' ולוה - ףרג ' פל תאזו דבלב םייתנשכ ינ
חותיפ בקע סובמ ס חנעפמ קשממכ חומה תלועפ יופימ - ןיב רשקמ
ונאנ - תודונתל היגולונכט תויבצע תויטנגמורטקלא .

" החילס , רוספורפ . ולוהה תכרעמה - רבכ תדבוע תירוביצה תיפארג
הנקתכ םינש . ה תא דחיימ המ ' ולוה - ףרג ' הכ דע ונרכהש הממ ? " ,
וגוי לאש , ירבח התיכל .

" םיינרדומה םיכרצה לע תונעל ידכב ותבילב הנוש יתונכתה סיסבה
אובל םידיתעהו םייחכונה . תכל יקיחרמ םימושייה . עדימה רבעמ
רתוי ריהמ , יחה לע הנעיו םה רשאב םיבוש , תוימדהב םא ןיב
ויתאוושה תוילאקיסיפ ת ולוה םינכתב םא ןיבו - םיחבושמ םייפארג .
תחא אמגוד ךל ןתא : שמתשמה תא ומידקי דיתעה לש ונאנ יכירדמ
ע ויתובשחמב " םדק הבשחמ תודונת לש תקיודמ האירק י - תויתרכה .
9
עמשמ יתרת , ךלש תולועפב ךתוא םידקי בשחמה . תשרהו התא
השקמכ תחא , דיבעמ לומ דבועכ אל - םייח ךרדכ אלא ".

ב שומישה תשר ' ולוה - ףרג ' ילותב דוע היה , םירקחמל , םירקוח ,
םיאפור , ו םינעדמ םירוספורפ , ש תוקידבב וללכנ הטבה , בלש הנכהה
ףותיש תמרב שומישל " ירוביצ " ללכל ייסולכואה ה - וב םויל הנכהכ
תייגולונכט םיטנווק תססובמ הטוי ריוואל קשות ימלועה קושה .

תייגולונכט ומ לש רצותכ החתפתה הטויה לונכט ירצ ווקה תייגו יטנ ם ,
נוקה יכמות - םיטיב , הצואת וספתש םינשב םלועב תיקוויש 2010-
2020 , תישונאה תוחתפתהה תגספ תא התוויהו ה תיתבשחמ מ רחש
הירוטסיהה תיגולונכטה , הנשל הנשמ תללכתשמכ , ציבל יביכרמ יעו
ושמו םיליעי םוטא םירפ , תירואית תא תצפנמכ ה " םיטוח " לודג לש
תמדוקה האמה ינעדמ .

ודגאתה םויה םיווח ונאש תינגרוא תשר תריציל םייסיסבה םיכילהה
תימלוע הקוח ידכל ה תשר לש םימידקמה עוציבה יכילה םורט ' דיינ '
הקיתווה – יילאסרבינוא םילבגהו תוויצ יקוח ם תא םיללוכה ' יקוח
לבגומה רובידה שפוח םי ' , ו ' טסופה םירצויה תויוכז יקוח -
םייטסינרדומ ' כ ושרשוהש םינעמנ יתלב הנישש הנוב ידיתע דעצכו
מ עדימל השיגה ןפוא תא תנש 2040 ע " ומואנב הלודגה אישנ י ' לא
רבעמו םיימשה ,' תשרה ינחבאמ לומ , יכ ונעוטב , " חתופמ הכ ןדיעב
צוי לא םדאה תוברקתה תא שדחמ םוי לוכב םיווח ונא וב ור ,
תויגולונכטב רופסניא , ב תיתוכאלמ הניבו יח םזינגרוא תריצי - ןיא
טרפה תעד רגסהל םוקמ תימלועה הייסולכואה ללכל ותלבגהו ,
תא לצנל תשר הסנתמ לוכל תושרהל םילוכי ונניא תאז תורמלו
ךרעה ירקי םינותנה , ל תולקב םלצנלו םציפה תלבסנ יתלב םלגמכ
זובמ תונתנהנ ךות יהולא דיקפת תזב . ירה תאזבש , תמחלמ תובקעבו
ירוביצה עדימה שפוח תכשמתמה , שי ריבגהל תא ןיצקהלו השיגה
עדימה סופמילואל , ל רובידה שפוח , תומר ידכל יוטיבהו הריציה
יוסח עדימ רומישל תוגווסמ ףותיש , יאבצו יתלשממ ינוגרא . ינא
שדח ימלוע רדסל ארוק ! "
10

קשממ תריציל ףסונ דעצכ םי לבגומ םי ה לוכל תוישיא תוקירז ורדחו
עדימה ירגאמ לא תורבחתהל יגולונכט ירשפאו יוהיז תואכ אשנ
םידעוימה . אמגודכו , תכרעמל ףשחיהל שקיבש ימ לכ הטויה
יבלשב תינויסינה ה תקירז רובעל בייח היה םיינושארה הטוי - ךילומ
יתרגש ךילהכ , יטרדנטסה ןוקיליסה בבש םע הבלושש - ה ' דיינ ,'
ה דע הוויהש םלועב יראלופופה אשינה תרושקתה יעצמא תא םוי .

באש הטויה רודכ לכ תא הסניכו ןוקיליסה תויטבמאמ היתורוקמ תא ה
ילזונה ןוקיליסה רושיק תודוקנל םרז טלפש םכחותמ בבשל ץראה
הוויהו לעה תייטבמאל ופסאנש עדימה ירובצמ תא - ךילומ . דיקפתכ
יזכרמ , תייגרנאמ לצונמה חוכ המירזמ הנחתה םימה , היגרנאהו חורה
תנשב הססוב רבכש תימלועה תיראלוסה 2037 הלעפה ידכל
םיגייס אלל הלודג תחא הללוסל םלועה תא הכפהב תינושאר .

" רוספורפ , " תוינרתחה ויתולאשב וגוי ךישמה , " יכ ךכב יד אל
הלוכ שמשה תכרעמ , תכלה יבכוכ לע , היתועונת לע , תורתונמ
ע תבצוימו " דבכ ינזאמ י - ללח , תובשחמב טולשל םג הצור םדאה
טרפה לש רתויב תוסומכה ? ורקאמ בושמ - ורקימ ? "

" הזה רתסנה שומישה תבוטל דיעהל לוכי יניא , םייק אוה תמאבו םא ,
היהי אלש המ וא יוושכע שומישב . וז היגוסב רמול לכוא דחא רבד ,
ביחרהל ולכות רתיה לעו היגולויצוסה וא תרושקתה ירועישב -
הה לע הטילשה תדקוממ אוה ןומ . פתיהל ךירצש ימ ס - ףידעו ספתיי
ךכש . םויאכ תשרב שומישה תא בישחי אל רשי םדא וא קוח רמוש
ויתחת . םיכסמ םדא ןיא םאו , תשקב שיגהל לוכי דימת אוהש ירה
תשר רותיו ".

יירבד תא עימשהל בייח יתייה " . רוספורפ החילס . הבושחה הדוקנה
וגוי לש ותלאשב , יתעד יפל , איה קוחכ אלש תשרב שומישב ששחה
ע " קוחה ישנא י . ע רבד לש ופוסב באשנ ירה עדימב ןומטה חוכה " י
םירתנמ . חורס רתנמ ןכתייה ? " , יתגאד יתעבה .
11

הבושת ידכל ויפ רעפ סנוקא , תוימואתפב ונתשה וינפ תרשאו . תוא
התיכה תייצלומיס תא רתיכ דח בהבהמ . " הזוה ינא יכ ןכתיי . יתששח
תומיעה יכ לע ילזונה ןוקיליסה תויטבמא ץוציפל עיגי , ךא אל
רהמ ךכ לכ הרקי הז יכ יתרעיש ". , בל תמושת תא הנפהו סנוקא רמא
המר תועדוהל םידמלתמה - החישה תורודשת לע הטלתשהש הלוגס .

נאטלומיס ןפואב י ההז , הפוחד תיטרפ העדוה ירדש לע התלעוה
ןוחטיבה תוחוכמ רתויב , מילה תרושקתה לע הליפאהש תידו .

ילשאמ הרגיש רבדכ יתאיצי תא תווסהל יילע היה , ירשבב ןעדמכו
םייתכלממה תורודשתה תשרל התשיג תא יתמסח , רשקת אלש ידכב
ברקה הדש לא הרידה ןמ הזפוחב יתאיציו יתונגראתה תא .

" ג ' ןוסיי , אצוי התא ןאל ? " , הרגש ךרדכ הלאש .

" םיל רבעמ רקחמ תופסאתה . היסאב והשמ , ןיס ארנכ ה ". , יתנניס
וד יתחלשו " צמ ח דומילה תשר לא ב " . תוחשל םג ילוא , לויט
רצרצק . " , ימינפ רומוהב ידידל יתכחיג , " לזונ לש היטבמאב תוחשל
לאטיגיד י ךימס "...

ימוחת לכמ ןווגמו רישע עדימ םכותב ונסחא ןוקיליסה תויטבמא
ל ליבקמב םייחה כ ילאודה םשומיש נחת ו תיאליע חוכ ת , תא ולצינש
נת דוביע לש יאוול רצותכ םיישפוחה םינוטורפהו םינורטקלאה תועו
כ היגרנאה יוצימל עדימ למשח , חוכ , םינותנ , םיירוביצה םיידוסהו .

ךכו , תשרה עדימה תרבעה תויורשפא תובקעב החתפתהש ג לע יב
ירדת למשח םיירעזמ ורצונש םייק רמוח לכ יבג לע , יח םא ןיב ,
חמוצ וא םמוד , לש בולישב ונחת ת חוכ המצוע תובר - תדוקנ התוויה
ליוכמ הרירב ףס לעב שדח םלועל חתפמ , םיבתונמ הצק ישמתשמל .

12
אל חטבל ךא תויטבמאה לע םינויע םימרוג תוטלתשהמ וששחש ויה
תעכ םיווח םה התמגודכש תללוכ הפקתמל ופיצ . תציפקב םויא והז
רועש ןיאל תכל תקיחרמ הגרדמ . הבקסומב ןוקיליסה תייטבמא
סב הנכ .

תוינגרואה העסהה תודיחי , תשרה לש הדוחיי תא תונייפאמה
תיאבצה , תופסאתהה ידכל םיריהמ טויש ילולסמב ונתוא ועיסה
רוגישה הדשב .

ריכמ יניאש תכרעמ ישנא השולש לש םאת לא ףסאתה יאת , העובכ
תרבחתמ תיטסלא . הווהתמ לגעמב ונבשייתה , הזב הז םיננובתמ
תוחקופמ תודח םייניעב העונת לכל .

" המ זא , היסור אמאל רוזעל םיכלוה ? " , םהמ דחא יתוא לאש
תילותיה הצירקב .

" ינא ש הווקמ ןכ ". , תשמחל רבעמ החישה תא חתפל אל יתטלחה
קפואה לא האישנה תוקד .

הנע ישילשה , " עב והשיתמ הרקי הזש יתעדי ינא בורקה דית . היה הז
ןיטולחל יופצ .

ב ונתוא ודימעה וניתואסיכ תופילח ונילע שיבלהל ידכב תיכנא הרוצ
ןגמ .

" יילע בוהאה בלשה הז . הככ יתוא השיבלה אל ילש אמיא וליפא ". ,
דחא ותוא קחצ .

ונמוקימ תא השרד הלוהב הדוקפ :

" אנ רוגישה ינקתמב דגאתהל םיאבה :
הביטח L חטשמל 51 .
13
הביטח A חטשמל 52 .
הביטח F חטשמל 53 ".

הטלפ ףוסיאה תדיחי עקרקה לא ונתוא . שגרומ הז וישכע . הז וישכע
יתימא . תיחשמה הדשב חטשמה ןוויכל ץר ינא קנעה דויצה סומע
ירליטראה . מה יביבסמ םיצר ןו - םיהובג , םיקנע , ח םינוס , םיירירש ,
םירצוימ וא םיסדנוהמ .

" דלי "! , םהמ דחא רמא , " רקובה לע רתוי לוכאל ךירצ התא ".

" ישארה הלועפה סדנהמ . רמ ךליבשב ינוקרמ , לייח ". , תא יתקזיח
ןרקומה ביתנב יתענו יתדמע , תזמורמ לוטיב תעונתב .

יתדיל תנשב יכ הבשחמה , 2039 , ידימ םדקומ היה תא לבקל ידכב
תירבועה הפיחדה , ימיכסמ ויה יירוה םא קפס יב הלעמ ךילהל ם
הנש םלועה ריוואל ץבצבמ יתייהו היה אלול תימחרה הסדנהה
רתוי רחואמ , ריעה יבשותל תיטנג הדולי בייח אל קוחהשכ דוע .

" יטנג םורט דילי ינא , הככ ימצע תא בהוא ינאו ". , יתרהרה העש
םינומההש ורדתסה לע קרבה יחטשמ הארמהה הדשב . ףוסכה הנבמה
הצורמכ ייניעב קיהבה טישכת לע שטולמ ךרע רקי . חטשמה ילילג
וכישמה תולעל ישה תודוקנל םיעיגמה ינורחא תא רוג .
" דימתלו תחא םויאה תא לסחלו ךירצש ומכ הז תא תושעל םיבייח ,
תיטלחה הבוגתב , רותב םיאבה היהנ ונחנא תרחא . " , קרש יינזואב
םייאלכ דיאורדנא המוק הבג לעשכ ופוג כרע האשינ ראה ת הירליט
תינבומ , העונתה תואושמ לע ותעיספ יחוורמ תא ריבגהו .

" יעצבמ ןיצק 4900224 , נפל ךילע מחל תו " תדוקנב אשינה ל
הבורקה תולצפתהה . ןלהל תדוקנ ןויצה ".

טוטרש ךרד לוה ו - ג אר הדש תועיריל ברקתמ ידועב ילומל הלע יפ
םייטפילאה חוכה , ןמשה ףסכה חטשמ לא תורבוחמה תועורז ןתוא .
14
שמשה ינרק תעיגפב ומצע ריבגה רוגישה הדש תא דקפש םוחה
חטשמב .

" תה ינזאמ תילבולגה תוממח ... " , הלוע הפמש העש ימצעל ךחגמ ינא
הנירקה ןנסמ לע תורבחתהה את זאמ יפוג לא ףסוותהש ינגרואה .

תדעוימה ןויצה תדוקנ לא יתוא תוליבומ תורעמהו םילגתמ םיחתפה .
יינושיא לע טלתשמ ךשוחו תמלענ שמשה . תרוטרפמט תא ןזאמ רוק
הרדהב ילש ףוגה . ה הלומה ינוציחה תמלענ ת . טקש טלחומ . רב קר עק
ךומנ תוכרעמ םוהמה .

תועגרנ יינזוא ו ארקאה םירדשה םיקספנ םיי - עוגרמ . יבומ חתפה ל
ישארה המחלמה רדחל חתפנו יתוא , " הנה תורכומ םינפ " , יתיגה .

עקרקב עלבנ עוסמה . ידקפמ תושרב ינא . ירשב התעמ – רקפה .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי . תלשוש וזיאמ רכוז דוע התא םא ההות ינא םימעפל
א עיגמ הת "! , ימכש לע חפוט אוה " . תעגעגתה י רבח ךיילא ! אוב אוב ,
וזה הדמעב בש . תצק טפטפל ליחתנ הארמהה רחאל דיימ ונחנא ".

" התא אלוליא , דומללו ךישמהל ףידעמ יתייה . לובג םכל ןיא , םתא ".

" רטקל קיספת , דוקפ . הילע חוספל רשפא יאש תרשרש תיילוח התא .
כרעמ סדנהמו תרושקת ןיצק ול ינש ןיאש תו . לע ךתוא ףידעמ ינא
יתצלפמ םייאלכ ןיב וא תויטמוטוא תולועפ ינפ . דוע ונלש םינמזה
ורזחי , רבח ". , יטנגה רהוטה ימי לע ורדה דוהב חצינ .

" לקנב ונתוא ופילחי םהו אובי םוי . רקי ריווא םיזבזבמ םתס ונחנא
םתניחבמ ".

" ששש ... תומוהמ הפ יל ררועת לא קר , ג ' ןוסיי . אירמהל הצור ינא
םלוכ םע דחי . תימינפ תוכתמ תירקת וזיא דוע ךירצ אל ינא ".
15

" הז תא יל רכוז דוע התא ? ןימאמ אל ינא ! הזיא יתלמשח לוכה ךס
קוח ערופ , ךתיא לזאזעל , ןטפק . ול עיגה הז ".

" בוט , בוט . ךלש תכרעמב זכרתתו הבוט יל השעת . הזיא הארת
הנשה ךל ונאבה בוציע . רבד הזכ תיאר אל דוע , ילש החטבה ".

לרנג םינש הז ירבח היה סקמול . ול היה ול לחיימ םדאש המ לכ .
ףסכ , הארמ , כח ןויסינו המ . אוה בשחנ מ ןיצקל ןשיה רודה , ינומכ .
הגרהנש הניצק וזיא םע בזכנ הבהא רופיס דבלמ , רומג רדסב אוה .

" דיקפתה ותואב ןיידע ? " , הזכש ךורא םוגמג ןימ יל אצוי , כ יפש
הפוגמ לזונה םדה ןורכיז םע בברעתמ .

" םדקתהל ןאל ןיא הזמ רתוי , קרמ " , הדמעה לע יל עיבצמו
תשדוקמה תיתשרה לומ לא דצרמ המוקימש תורמל .

" ונ , המידק . םירחאמ הנוש אל התא ". , יל ץרקו רמא .

רשוא אלמתמ ינא , ךייחל אלא לוכי אל ינא ןהב תודוקנה ןה ולא
לא ויחה ותוא תא וי ונינשל רכומה ך . היגולונכטה יכ המכסה ןיעמ ,
אהת רשא אהת , תישונא המרב היהנ דימת ונחנא הדיחא , הריכזמה
גאגה ילוטנ תודליה ימי תא ונל ' יישפיטה םיט ם . ונייהש ןמזב דוע
הנוכשה תובוחרב קחשל םעפ ידימ םיצר . ה לש הווחמה ה תינדי הנווכ
םימיה םתוא תא יל ריכזמ .

" ןכ , ןכ " , אוה לא םדקתמ ינאש העש ילש ךויחה םע םיכסמ הדמעה
ךישממו , " ןאכ התאש בוט . םלוכמ בוטה תא םיכירצ ונחנא . ץוחו
הזמ , ילאמרונ והשימ הפ היהיש ךירצ ינא , ינומכ . " , יינזואב עימשמ
תורודשתה ייקוסיעל הנפתמש ינפל .

16
גווסמה עדימה לא רבחתמו אסיכב בשייתמ ינא . לע תוחנומ םיידיה
ףוסמה . יל ץוחנה עדימה לכ תא לבקמ ינא : הירליטרא תויומכ ,
םיתיובמ םיליט , םיחטשמ טוריפ , תוביטח , תודיחי , םילייח , תונוכמ ,
רושכמ ינכט , יאופר , ןוזמ דויצ , םוריח הכישממ המישרהו . כ שי מ ה
םירפושמ םימגד , בל םש ינא . יתרכהש הממ ךכ לכ םינוש םהש אל
הרבעש הנשב , םיארנ ךא תצק רתוי תאז תורמלו בוט , טוריפ
תה ךכ לכ רכומ היה אל םלועמ היינכו - יתעצבש עצבמל המוד
דקתשא . דיחא הנבמ , םוקמ הריאשמ אלש הרישיו הדח הפקתה
ןוימדל . יביבסמ טיבמו םינותנהמ ןמז קספ ימצעל חקול ינא . תווצה
ותונרע אולמב . םהיתומוקמב םיבשייתמו םיעיגמ ןיידע םהמ המכ .

הנרקהה ישארה ת ריכזמ ה רביד יבסש היזיוולטה תפוקת ימי תא יל
םהילע . ה םוחתב קסעתהל יתוא ףחדש אוה תותשר . תשר לע וירופיס
ה טנרטניא , וולה ירודיש לע י ןי , לע יתוא וכשמ תיראלולס תרושקת
ל סנכיהל םלוע בושחמה ליגב רבכ םוחתב םישדח םיאיש רובשלו
15 .

המחלמה רדח בצמל רבע " ההכ " ו תויטטניסה ה הקהב הרוחש
רושכמלו ףסכה חטשמל תוידוגינב ונאנה - תיכוכז . יטסלאה בוציעה
דימתכ םיענ היה רוביחה יעגמ לש קלקלחהו - האנהה יאישמ דחא
הנוכמל ףוגה ןיבש בולישה אוה . לו ימצעל יתשרה ו רירבשל קר
תיבה דויצה ןיב תוושהל היינש תיאבצה היגולונכטה ראפל ישיאה י ,
שמה תתעובמה הרקויל תיחשמה יעצמא תא תתר ו לוכה ןעמל " םולש
ימלוע " . יניע לומ לא תועיפומ הנבלה שודיק תויתוא .

" ןנסמה תרמוח ןכדע . הלועפ רשא ? "

םא ותרמוח תא ןכדעל יילע יכ יל תתואמ הנירקה ןנסמ רישכמ
קה הדובעה תעשב וביכרהלו ךישמהל ינוצרב ר הב . הל יתפדעה ריס
ייניעמ םתוא יתקדיהו לא םתוא ייסנכמ הנבמ תורישה , עלבנ אוה םש
תיטנגלא תוסנכתהב .

17
ל םאתהב םינותנה תא גיצהלו יפוג לא רבחתהל ןקתמל יתירוה תייעב
ילש הייארה , קתינ אוה ךא - " רהמ ךכ לכ אל , ריעצה ידידי . דוע שי
מכ רוגישל תוקד ה . דימת ומכ רוכמ ". , ריעה סקמול תויטסקרסב
תרדהנה , הל לגוסמ אוה קרש וזכ " . םירחאה תא םידקמ דימת התא .
לכ יל יתמלענ ןאל ףוס ףוס יל דיגתו ברקל תונואגה תא ריאשת ילוא
תאזה הנשה ? " , יזא זמר , " תאצמ ילוא הנשה אמש וא ךייח תבהא תא
ייחב תפדעה יחצנה קוורה ? " , ופאל ריווא תפיאשב םייס .

קחצ תונידעב ית יידי תועבצא תא יתשרפו " . אל , ןיידע יושנ אל , בא ל
םימיה ןמ דחאב םינפ יל ריאי לזמה ילוא . שפחמ ןיידע ינא , התא
יתוא ריכמ ". , טמשיי ןיינעה יכ הווקתב יתבשה .

" ידימ רתוי שפחל ךישמת םא , האיצמב אלו םישופיחב קוסע היהת .
ינא תאז תמועל "... , עקתנו רמא . עדיש םידיחיה ןיב ינא יכ חכש אוה
הילדוא לע רופיסה ןמ .

לע יתלכתסה באוכ טבמב וי . ול רבע אל ןיידע הז " . ןכ , דורשנ ונחנא ,
סקמול . דורשנ ונחנא . םיבייח ".

" 51,52,53 ןכומ ".

סקמול ושאר תא הנפה ןתינ תואהשכ , באכה טוח תא ףיעהל הסנמכ
היינש רירבשל ולו ץתינש . " ןמוקמב תוביטחה ! האמ רוגישל ! " , גאש
הכסמה תא ליעפהו .

יתבשי הב תכרעמה םוקיממ , רדשה וג תא תוארל היה ןתינ ריאמה
וינפ לש ןוילעה רוזאה תא . פש תוועמ ביבחת ןמ הז היה י םע יתחת
םיכופה םירדש אורקלו תוסנל םינשה , םירבוע םהש רחאל דחוימב
ילאוזיו לוברע ירוחא םתרוצ תא הנשמה , ןיוהיז לע השקמו ןיטקמ .
ןוקיליסה תדסק ושארל שבחש הפוקשה יבחה עוצעצה התייה לע ב
הנש רבכ הז סקמול תישילש תופיצרב . יתיסינ הדסק יכ ימצע ענכשל
הדיחיה הביסה אל איה וז אוה הייטעב ןכיס שדחמ םעפ לכ ושפנ תא .
18
ב עודי היה םלועמו זאמ תא םישרהל זעה ונוצר ךכבו לשממה ידקפמ
וינפל ךלה ומש ' , טיע סקמול - לע ' .

" 60 רפוסו רוגישל " , מב זירכה ומ תוככרתהה ךלה דוקיפה תכרעמ ל .

תוכרעמל םירבוחמה לכ תא גיצה ישארה ךסמה , יעצבמה םדיקפת
תיתבשחמה תונכומה תמרו . יוביגה בלש יפוסה תונרעה תקירס לש
יתוא אילפה דימת , ןוכיסל תואכ יחרכה היה ךא לאמינימ י .

" ינפל קודב חטשמה םורטל יתסנכנש עגרהמ תושעל יתלוכי רבכ המ
5 תורופס תוקד ? ימ םורטה תא רבוע יתייה אל םא אל , יתרבע לבא .
תיתבשחמ הלועפ וזיא , תונשל תלגוסמש אצמנב שי תינחור וא תיסיפ
יתסינכל הקידבה ןיב תורתונה תוקדב ילש הרכהה בצמ תא
חטשמל ? " , יתינעו יתלאש .

" ילאמרונ אל ףיכ היה הז ". , תוכורא יתוא הקשינו הרמא .

" אל , אל , " תולק יתדגנתה , " ע יכח תיבה דיל ונל רוצעי עוסמהש ד ,
לקשמה יווישמ יתוא איצוהל ילכות זא ". , יתקחצ .

התיב לא הבורקה רושיקה תדוקנל ונעגה , דיב די ונזחא .

" ךתוא תבהוא ךכ לכ ינא , ג ' ןוסיי . תעדל בייח התא ". , השקיב .

" ךתוא ינאו . רוהט ךלש יפויה , ןימסי . הפיה השיאה תאש בשוח ינא
םלועב רתויב . תה ישנה יפויה תומלג . םלשומ טאוליס ". , יתרמא
יעבצאו תנמסמכ תא רוטנוק הפוג .

" םיימשה לע לכתסת . םיבכוכה תא הארת . טושפ אוה הזה הלילה
ונליבשב םלשומ . קזח יתוא קשנתש הצור ינא ". , לכב הזחאו השקיב
יפוג .
19
" םיבכוכ ? " , יתקחצ " . הימונורטסא רועיש לכ םתוא האור ינא . יל ינת
וח תצק םהמ שפ "...

שבדמ קותמ לויטכ הכרא הקישנה . ירעש לע הדי תא הריבעה ןימסי
ויתוצקב הקחישו " . תרעטצמ ינא , ג ' ןוסיי ". , עתפל הטלפ .

" המ לע ? " , יתאלפתה .

הטמ תוטומש הידיו ינממ םיקחרתמ ולחה הלש ףוגה תועונת , האלה
ינממ " . םלשומ התא . לוכה ךל שי . ןואג התא . םיבכוכה ... וכה ל ".

" ינממ תקחרתמ תא המל ? " , יתלאש " . המינפ סנכאש הצור אל תא ? "

" אלש ףידעש תבשוח ינא . יד ". , תובוצע םייניעב הטיבהו הריטפה .

" ןימסי , ךכ תגהנתמ תא המל ? יוליבמ ונרזח הקד ינפל קר ירה
בוטו רוא ולוכש םיהדמ . וזה תוכפהתהל ךל םרג המ ? " , יתלאש .

" ילש םירוההש ףידעש תבשוח ינא דחי ונתוא וארי אל ". , הרמא .

" םואתפ ךכ ? הז תא יל תושעל הלוכי אל תא , וישכע אל ".

" תרחא ךרד ןיא , ג ' ןוסיי . ןיבהל בייח התא לבא ךתוא תבהוא ינא
הבהאמ םיבושח רתוי םהש םירבד שיש . הריירק שי , דיתע יל שי .
ךל םיאתמ הזה דיתעהש תבשוח אל ינא ". , ריבסהל התסינ .

" שוח תא המל תתוועמ הרוצב תב ? ידומילה לולסמה ותואב ונחנא ,
רתוי וא תוחפ . עדמב ינאו האופרב תניינעתמ תא . הנוש ךכ לכ הז ?
הזמ בורק רתוי והשמ שי םא , יל ידיגת . עומשל הצור ינא ". ,
ינושלב יתלבלבתה .

20
" ןויגה רסוחב רבדמ התא . עגריהל ךירצ התא . ךכ ףידע הז , ינא
תשקבמ ".

" הזש תרמוא תאז יפוס . אשונה תא ילקשת . טפשמה תא דיגהל וליפא
תרמא אל תא . ונלש םירושיקה , ויהיש המכ דע םיהובג , םניא
תמאהמ קמחתהל שפנל םירשפאמ . יל ידיגתו הצוחה התוא יאיצות
הזה טפשמה תא ". , יתננחתה .

" דרפיהל ונל ףידעש תבשוח ינא , ג ' ןוסיי . " , התצרתה המלענו
שא תוטשפתהב הנבל .

" 1,2,3,4,5 ... רוגיש "!

חטשמב דער . ייתובשחמ לופרעב עלבנ סקמול לש ולוק , ףחדה
יטנאה - ינויצטיברג יבג לא ותוא ריבעהו יפוגב דבוכה זכרמ תא הניש .
" שי ונ תרזוחה הקידבב ןויגה " , כסה יתמ הענכהב ו יכ יתעדי ונינפ
לבא םדא יירחא ריאשא אל יכו תפותל דחא יתוחא דבלמ , תבשוחש
רטמל יתסטש שפונו דומיל תו חרזמה תוצראב . םיצוריתה דחא
תונידמב יתוא רתאל הבוט ךרד ןיא ירהש םלועב רתויב םיבוטה
ררושה תשרה רוסיא בקע ישילשה םלועה םש הדיפקב . " לויטב ינא ,
לויט הזיא "!

וקתינ םיחטשמה המדאה טקש םערב . וב יביטמיטלואה עגרה והז
םדועייל םירבוחמ םיחכונה , םדויצל , מל םרישכ , תונוכמל
הירליטראה לוכי לכ תיחשמ ילככ םב רוצא חוכה תא םישיגרמו .
ריווא שחר שולח חליפ תא רדחה ללח םימרזב ענו םיינוימד ןירקמכ
ונכרד סוליפ תא םיימימשה םיביתנב .

" ג ' ןוסיי , הפיקת ינותנ תא רבעה "

ריבעהלו ליחתהל יילע דקפ סקמולמ ישיא רדש הפיקתה ינותנ תא
חאה םדעיל םינור , תאז יתעציבו ויתמדקהש תורמל דועב דעומ
21
תונורחאה תוקדה ךלהמב ו ותעידי אלל , וא ויתובשחמ תא ארוקכ
יתרגשה ךילהה תא הפוצכ . ןכלו , יל ץורקל וכרד יהוזש יתנבה
הסיטה עצמאב םולשל . ינותנ תא תולגל רושיאה תובכש תא יתרסה
ינכטה הענהה רדחמ וסנכנש םיחטשמה ףחר . פה צ ךורדת תא ית
תודיחיה לכל הפקתהה - ה וינותנו דיקפת לכ או . תשרודה המישמ
הובג זוכיר , ו ףא לע םייטמוטואה בשחמה יבושיח , תכרעמה לע
תמאותמ תויהל ילאוזיו ת ןפואב תייעב ץוצת יתמ תעדל ןיא יכ טלחומ
בשחמ תיארקא .

תויופצ םלועל ןה ןויגיה תורסחו . םעפ רחא םעפ , הרוק רבדהו
ונמל דבלב תוכרעמה יס , שכ ויגיהה ן קר ולו שבתשמ יבשחמה
היינשל . הדוקנה התואמ שחרתמה לכ ותוא לע דבוע ןכמ רחאל
ה י תוועמ ןויג , ' ףחס תייעב ' . ו תכל קיחרמש דדוב ןותנ לכ תא תיבשמ
תרושקתה תכרעמ . יכ דע תוירשפא אל ךכ לכ תועפותב יתלקתנ רבכ
םלועב םלשומ רבד ןיאש יל המדנ , אנה תורמל תיגולונכטה תורו .

" םלשומ ? היהי אלו היה אל , אל םג ינפל םוי ץק תושונאה . " ,
ימיא ירבדב יתרכזנ . " םלשומ היהי ףוסה , רכז ראשיי אל יכ דע
הזה תכלה בכוכ לע םדאהמ ".

" םינש דובעל לוכי יגולונכט רצומ לבא , הריבש יתלב הנוכמכ , רוציכ
יאמצע , יפ לע המצע המיצעמש המכח הנכותכ היצנגילטניא
תתתשומ . תומלש אל הז ? " , ןיבהל יתיסינ .

" רתוי בכרומו לודג לולכמהש לככ , לדג הלקתל יוכיסה ךכ ". ,
הריבסה " . ו םדאה , םלשומ םיתיעל תינוציח הארנה , ךכ וניא אוה , ןה
ץוחבמ ןהו םינפבמ . םימגפה תא תווסמש ולוה תוינמגוד ןתוא לכ
טיגיד רופיא יחמומ תרזעב םהלש םינטקה לא י - המ עדוי דשה
ןשארב ללוחתמ . תומלשל ונתוא ףוחדל ידכב הדעונ היגולונכטה - ךא
האידיא קר המצע הינפב איה , שבגתהל הסנמה לפרועמ ןויער קר
םיינאכמ םייוטיבב . לקלקתמ וניאש דויצ ןיא , הלבתמ , עגתשמ וא
םעפל םעפמ - ורצוי ומכ , אוה ךכ . היגולונכטה איה ךכ . אבאו ינא
22
םיפחוד ךלש םדא היהת התאו אובי םויו רקחמה ימוחתל ךתוא
בושח , הנימאמ ינא ךכ . ךא ג ךל עד ' ןוסיי , םלועב םלשומ רבד ןיא .
םלוכמ בוטה תויהל לוכי התא , םע םלש וא םלשומ היהת אל ןיידעו
ךמצע . ךלש ימינפה שגרה איה תומלשה . קספהו ךמצע םע םלש היה
לשה תא ףודרל רחאב תומ ". , תא הפטילו הרמא ירעש , העש
תא יתינישש רדס תוצפקמה תופיקשה תובכש . גיאדמ ןותנ ץפקמ
ו לייח יכ עיבצמ ברק ירושיא אלל םדרנ . ת וילא יתחלש ענמ תבוג ,
הרהזא תרודשת ףוריצב .

למשח תכמכ םה תויחומה םלהה תוכמ תטלשנ חומה תפילקל , ףא לע
ץחל תוססובמ ןהש יטנגמורטקלא . החילשה לע תורוהל יתאנש
הב הז גוסמ הארו , םלועלו אל תינהנ י םירחא לש םלבסמ . לא יתרזח
תונכומה תמר אשונב יתבושת - " םרוג היהי דימת , תלועפ וא ןותנ
שמתשמ תופצל לכוי אל בשחמהש , ורצי רשא םדאכ אוה ןכש , ירהו
םלשומ םדא ןיא ".

יחה ףקשה תוציחמו הרפסומטאהמ ונאצי ןתרואת וריבגה תוינוצ
לע יוציפל ןדבוא רואה יקיקלח תומכ . הלק קותינ תשוחת הפיקה תא
ינחורב ןהו יסיפה רושימב ןה תווצה .

" וד " ןכדועמ יאופר ח , ךתושרל ".

צ ' רטר , ריכבה אפורה , ריבעה יללכ ינפוג בצמו בושיחה ינותנ תא יל
חטשמה יבשוי לכ לש . יללכ ןויצ 99.5 הרעה תפסות םע ' הקידב
הניקת המרונ רדגב ' . האופר התייה ידיצ שלחה זאמ ןימסי ימי , לע
ןכ ילומ םינותנה תא חנעפל תוסנלו טיבהל יתכשמה : םיטיצוקיול ,
םיליפורטואנ , םיטיצופמיל , םיליפוניזואא םיטיצורטירא ,
ןיבולגומה , םיטיצובמורט ...

" ףוצרפה תא תושעל קיספת יניצרה הזה . " , ןיטולחל יתעתפוה
ידיל דמוע סקמול תא יתיארשכ " . ינותנ ם , םינותנ . תרושקת סדנהמ ,
אנ אצ רוביחהמ . " , תוזילעב שקיב " . דע העש יצחכ לש העיגר ונל שי
23
הלודגה הכמל . הזה רקיה ןמזה תא ספספל ןכומ אל ינא . חצננ םנמא
דימת לבא ןטק ידגנ יוכיס שי . תויהל בייח . ונ ? " , ושארב ןהנה
תענמנ יתלב התייהש הבושתל .

יתחתמתה רוחאל , תוקומע יתמשנ ו יתינע , " לולסמל יתסנכנ םידומיל .
יביסנטניא . דבל תצק יתוחא . הדובע . תורבח תצק . תא רכוז אל התא
וזה הפוקתב ךמצע ? " , םעט רסוחב יתבשה .

חנאנ סקמול " . םיעגפנ ויהי אל םא , מזא ינא ברעה דוע ךתוא ןי
תראופמ החוראל ינובשח לע , רחבתש ןכיה . חטשמ וליפא חקינ
דחא ! " , מו קחוצ אוה ךישמ , " תובושת יל בייח התא , ריעצ רוחב רמ .
רחא ןמזב ךלש רופיסה תא ךישמנ . ךלש םינותנל רוזחת ... " ו לע חפט
ימכש . " יוא "! , ויניעב הריעבו רכזנ עתפל " . עטקה תא רכוז התא
תיבכוכה הפיכב ? "

" תנתשה אל , סקמול . " , יתקחצ . " שממ ".

" ה לש רתויב תוידוסה תופיקתה תועצבתמ ךכו ' הלודג ' , םירבח ". ,
הייפצה תפיכב סקמול םאנ " . רתויב תובושחה תולועפה הז םוקממ
תוליחתמ . אבה רודה יליעפ רותב בישחמ אבצהש םילייח םתא .
סמ הרשכה הפ רובעי דוע םכקלח תיבי , החלצהה ךורעשב יולת
םכינחבמב . זא דע ךא , ילש םתא ". , המ תוינרמויב ךחיג .

" החילס , דקפמה ". , יתלאש .

" ןכ , ייח ל ? " , הנע אוה .

" חטשב ףחרה ילכ לא תודוקפה תואצוי ןאכמ םאה ? " , יתניינעתה .

" ןבומכ , הרוק לוכה ןאכ . יככותמ הרישי הדוקפ ידעלב זז אל דחא ףא
הזה רקנובה ". , האגתה .

24
" הייטס יבושיח םע המו ? "

" המ םע ? " , עתפומ לאש .

" הייטס . םשמ םג םיארנ ןאכמ םיארנש םירבדה לכ אל . עדימה
לה יניוו , אהיש קיודמ המכ דע , ישונאה ןותנה תא תופצל לכוי אל
ברקה תעב הנתשמה . ידיימ תויהל רומא הבוגתה ןמז . וישכעמ
וישכעל . "

" הקלחמל ךמצע תא ריבסהל הצור התא ? " , תוברברתהב ףקת
תזמורמ .

" דוקיפה רדח ךותמ תויורבתסהה תא בשחל םוקמב , םבשחל שי
ל ךכבו יעצבמה ףחרה ילכ ךותמ םייטנוולרה םינותנה לכ תא סנכ
יחכונה ףקותה רוקמה תחת . ןנובתמה יניעב איה תואיצמה . םג ךכ
תויהל הכירצ תיאבצה הבישחה ". , טקש וירחא ריאשהו דהדה ילוק
הפיכה ללחב ררתשהש .

" םינותנה תטיש ללכשמ היהת התאו אובי םוי יכ ןימאמ ינא , יארוט
ג ' ןוסיי . ועפ ךרד תא עבקיש אוה ןוצרה ךתל ". , דקפמכ בישהל רהימ .

" 50 ינש בלשל "

" קרמ , ע ינש בלשל םיסנכנ ונחנא דו רפסמ תוינש . ישושג תקירס
ללח הנורחא ". , סקמול עיתרה .

" יתחלש דעוימה ברקה רוזיא לעמ םישושג חוליש תשקב . רוזאה
קמועב הפוממ 1000 ק " עבורמ מ . קירסה ןמ ונל הפצמ יכ הלוע ה
תודגנתה לש 500 תוחוכ רזייל . דגנ תקירסב ולגתנ אל םישושגה
ימל ורזחו ןמיס ריתוה אלל םמוק - חיגנ תטלחומ העתפהב , דקפמה ".

25
ןוחטיבב ךייח סקמול . אוה לכ רסח ילולימה עדימה יכ ןיבמ
תועמשמ , ןמ יל אצויש עטוקמה ךירדתל ןיזאהל ךישממ אוה ךא
הפה .
" ינש בלש "

יתרבחתה הרזח זלהש רחאל תכרעמל הפצפצ ב תודוקנ תארתה
קהוב . סקמול ו בבותסה לודגה ךסמה לומ לא דמענ - תגצמל הכחמ
תנכדועמה הקירסה םינורחאה הקירסה ינותנ ךמס לע תשבגתמש .

וכה ל בצמב םינכדועמ יחכונה הדשה , לודגה דעו ןטקהמ . וישכע
רורב . רוזאל טקשה תא ריזחנו חצננ ונחנא . הטלחהה שממה לש ל
איה החקלש יברמה ןמזה . ת ןונכ רתויב טעומה הלועפה . הלודגה לע
טילחהל היה שי םא ימלוע רורט םויא ןודינב , תוברעתה יכרוצל
תידיימ .

תגצמה התניש ו התיווז לרוא ירה וארנ ירשפא דצ לכמ ךסמה לע
מב םירצק ןמז יעטקב םיערופה רפסמ תא תחלשמכ דחוי , יבכרה ם ,
ה תופחר , ה דויצ , ה קשנ םתושרבש , תרושקת ילכ , שכמ םירי , ילכ
תואווסהו תואשמ .

ישארה גטרטסאה עציב םייפוסה בושיחה ינוקית תא םחלשו בשחמל
ישארה . ב תמדוקה הקירסה לומ יתבלצה ייטס לש תולועפ ה , האוושה
הייפצו - םינווכל ןוקית ינותנ תחילש ךות ךסמה לא הרזח םיבציימה
ינוויכ תא ףחר תענמנ יתלבה תולצפתהל הנכהכ חטשמה .

הביטח L ל לצפתת ליבומה חטשמב - 5 תודיחי
התיחנה רחאל . עקרקה חוכ A , זכרמ תא ףגאי
יפ בוקסינאטס תא השמייו םיערופה דוק , גיהנמ
םידרומה . עקרק חוכ B , תשר לע טלתשי
ביואה תדקפמל ךומסבש תרודשתה . עקרק חוכ
C , זכרמה ביבס רצבתי . עקרק חוכ D , שמשי
תורצבתהל יוביג . עקרק חוכ E , רשקמ הביטחל
26
A , 52 היתוחוכ לע הללכב . הביטח A תא רצבת
המוחתב םיערופה תוחוכ - חווט : 500 רטמ
ילאמיסקמ . חטשמ 53 ןמ שחרתמה תא רתנת
טעמל תויתדוקנ לוסיח תולועפ עצבתו ריוואה
תווצ F - 3 ינימל רזפתיש - תודוקנב םיחטשמ
תוידועיי דקומ .

םינותנה תרבעה לע יתרקיבו הכישמה תגצמה קייבוסה םייביט
ו םישקובמה תוחוכל שכ סקמול לש ונוצר תא העיבשה ץווכתה ורטנס
ודדחתה וינפ ירירשו ינרקוד שלושמכ ילג ביס תשקמכ . בוליש
לרנגה תא וריתכהש רכיהה ינמסמ היה וינפ תעבהו יטלחהה םיידיה
סקמול " תיתחת אלל ראבל " ינבומב " לובגה םה םיימשה ." תווצה
ב עמל קתורמ היה דוקיפה רדח תא ראבו אירקה לרנגהש העש ויתוכר
טקשה ללחב תיפוסה תגצמה . תועמשמ תרסח תילולימה תרושקתה
ןימוי תקיתע תרוסמכ רדחומה לרומה דבלמ .

םירידסה םילייחה יפלא תורשע , לע םיסיוגמהו םיעובקה תשולש
ויה הפיקתה יחטשמ םינכומ , ו םיכורד ינפל עגר איש תמרב םיבושק
הרידחה סומטאל הרזח הרפ . ןכש דקפמה ףוסמ לומ בשי רבכ סקמול
ח טב ותוא ליפהל ףא הלולע הז גוסמ ה . האוושה תוקידב יתכרע
ברקל םילייחה רוגיש ינפל תונורחא .

" ללחל הסינכ 0 " , יבחרב שגרוה לק לוטלטו רוזיפה תכרעמ הריהצה
חטשמה . חורה בשמ לאוטריווה י יינזואב ףושנל רזח םוהמהכ
חטשמה תונפדב שגנתמה . נע תסמ נ הנבל םי הצבקתה איש תוריהמב
ינמיל ףוסמה גצ לע תובהלב תרעובכ .

הנוילע הבכשל חטשמהמ הארנה תא יתחתפו יניע טבמ תא יתתסה
הפוקש לש ףקיהב 85 םיזוחא . היה ףטושה םינותנה רטמל דעבמ
לכב ולגתה רופסניא תורהוז תוגספו םלענ ןבולה יכ תוארל רשפא
רבע ולח תונמא תריציכ תימ . םירק םימ לש בוליש , רוק יצע
27
טשפתמ חרקו םיישיבג לש םורכה עבצב םיבברעתמה יעצמא הקירס
םייליל .
יתתסה םינותנה תא תינשמ הבכשל ידכב תופצל ויעבצב הזחמב
םייתימאה . תא ומסחו םיערופה לע ותייבתה ןוכיא יבלצו טהל תודוקנ
עבטה יפויב הוולשה הייפצה . לוטיב תעונת החלש יע תיווזל יינ
ענמנ יתלבל הטילשה תא ריבעמכ ףוסמה . יפוג תא לבלב חרזמה ףונ
יתוחא לש התומדו ה יישוח תא אמיס תמאה תעדל תשקבמ .

" וטל ךילע תעכו םינחבמה תפוקת ףוסב רבכ התא ס דועו שופנל
יילע אונשה םוקמב ך ? המל הז תא יל השוע התא ? ינוגרא ייה - קט
םיליבומהמ םלועב םירזחמ ירחא ךי התאש המ לכו לאמשמו ןימימ
דבל לייטל הז תושעל הצור ו הפיא עדוי דשב ! השקבב , חקית תוחפל
םש רתומש והשמ וא יסיסב תרושקת יעצמא ךתיא . תננחתמ ינא . וא
תישע ילוא ער והשמ ךל י , ג ' ןוסיי ? יתיא רבד " , הרמא .
אלל יילא תדמצנ איה הנואתב ופסנ ונירוהש זאמ הסנמו הקספה
לע תוצפל תורדעיה ם רושימב ןה הייחמה רתונש לודגה ללחבו
םנדבואב . מוקמ תא תחקל הסנמ ה ימיא לש , נל וא תואיגש ןקתל טוק
הנוש השיגב , םירוהה תרגשכ אל תלקולקה .
יתכעמ הידי ינשב יתדמצהו תילאמשה הנזואל יפ תא , " יניבת , סט ינא
רהמ רתויש המכ רוזחל הווקמו חרזמב לויטל . ישה תא בייח ינא יונ
הזה לולסמה ץחלב דומעא אל תרחא ימצעל . ומכ דחיב לוכה עט תו
הלודג תחא . אובל היה בייח הז . יתוא יניבת , ילשא . יל לק אל
הלאה םייחבו םידומילב , םירוהה אלל דחוימב . " , תוצרחנ יתרמא
תא יתבבוסו יפוג רקשה תמצעמ םלשומ קפס יקלח קפסה . ילוק
פ תע חטשמל ילשא ןיבש קחרמב דהדה עלבנו קחרתה הפוצר
קב ו ףוסמל רבוחמה ישאר דוקד .

הללכש הלק םינותנ תייטס םע ןנכותמכ תמלשומ התייה הלועפה
יביתנ ה םילייח םמוקימו , ה ןיב ןומזתו העיספ יקחרמ עקרקה תוחוכ
םיחטשמל .
28
םיהדמ קוידב םיערופה תוחוכ לעמ ובצינ םיחטשמה תשולש . םרוג
אל העתפהה בזכא . תא תוארל הפיצ ימ " הלודגה " תוריהמב תברעתמ
תררחסמ הכ . ונא וניתוחוכ אל ףא .

שממתה ןוחצינה . םתלועפ תא עצבל ולחה חטשמ רחא חטשמ
ל ליבקמב דיינ תורודשתו סקמול לש ויתוארוה , ורבעש יעצמאכ
רותינ , ינממו יכרד .
השגרוה אל הפיקתה , גרותש תגצמל עלוק ןפואב התמדו רחאמ הז הל
תוקד רפסמ ינפל קר תורופס , הרוהט תיכוכז תפצרכ . ןמ תוארמה
ףוסמה , לרנגה לש ויתוארוה , ברקה לש תונושה תיפצתה תויווז
ומד חטשה ילייחו ביצקת ריתע ןוטרסל הדיפקב ןכוהש . יתלועפ
תיברמ תוליעפו תוריהמ לע הרימש ךות תונידעב המרז . יתשגרה
ןנובתמכ הזחממ הנהנה דצה ןמ ידיוולוה .

וגפס וניתוחוכ הזב ודמעו יפוסמב ופצנש תולק תועיצפ הז רחא
תומדקומה תונכהב . גרהנ אל דחא ףא . המישרמ הרוצב ולעפ םינגמה
ולל ושרהו םימירזמ םהש ךות חור רוקב םחליהלו ךישמהל םתוא שב
ומכ ךרוצה יפל תונטק ןילנרדא תוי ומד רוזחמל .
המיחלה בלמ הנופ דחא השק עוצפ קר . וילע היה אל יבל . יארוט
ץאנל ץירפ ,' הפיקת לייח גרדושמ רמ םייסיפ םינותנ לעב םימיש
הראב תיאשח תוליעפב היהש " תענומה הלועפה לע הטלחהה ןמז ב
לרוא ירהב . " הנטייקב םהש םיבשוח וללה םיבדנתמה " , יתרכזנ
מב רידסה תורישל ירבח לש וטפש , בייד , אה תא ןייצש הטודקנ
הטרחנש וזה תיניצה בטיה ישארב . רמאנ םנמא ךא תונוש תוביסנב
תייה היצטונוקה ה תענמנ יתלב .
פרמל םודא דוקו םוריח תקיטסיגול לע יתירוה א יתננובתהש העש ה
חתפ לא תברקתמ יוניפה תפחרב 3-Z חטשמ לש 52 . רחאל דימ
לכמ הבושחה תפחרה העיגה - בוקסינאטס .

הגשוה תירקיע הרטמ .

29
הביטח L ה תוחוכל הפרטצהו ינש בצמל הרבע ףחר העצבתה םשמ
םיערופה תוחוכ לוסיח לש תיפוסה הלועפה . םוקמ לכב שא תוירטפ .

" ה המלשוה המישמ . "

םהיחתפ תא םיאלממו תופחרב םינעטנ םיחטשמה תשולש . הזחמ
ש המישנ רצוע שדחמ םעפ לכ דיערמ . ומצע הארמה ללגב קר אל
ומשל , תדחוימה ותועמשמב אלא , יכ העידיבו ןוחצינה תרימאב
רקב נ בו הרא לא הרזח הרפסומטאהמ אצ " ב הלודגה .


ב יתננובתהשכ יתוא הפיצה הלקה תשוחת וניתוחוכ הרזח םכרדב
הלבקה יפוסמל דוקיפה רדח לא תרשואמ יתלב הסינכ הערא זאשכ
ישארה הרומג העתפהבו . השע דציכ יל רורב אל דחא תא םיערופה
ןאכ דע וכרד . וד תא יתרשיק דימ " ע ץירפ לש רסחה דויצה ח ם
לדחמה , ידימ רחואמ היה הז ךא . םלועל שונא תועט וא בשחמ תועט
עדא אל .

לש ונוויכמ עיגה קזח רוא חתפ הסינכה . ןבומ הזה עגרב יל , תורמל
ילש תיחומה הנבהה יכ העיגה בצעמ היינשה תינוילימ לש רוחיאב
חומה תפילקל הייארה , ש תורשפא הנשי יכ ץוציפה תא דורשא אל .
סקמול ממ זז אל ךא ומוק תושעל הסינ המ יל רורב . יכ רעשמ ינא
יהשלכ ךרדב ןוסאה תא עונמל וכרדב היה , עגמ ברקב םא , יריב םא
דוקיפה רדח לש םוריחה דוק תלעפהב םא וא קוידמ .

ועה לכ תא ףיעה שפתנ יתלב ןבול רדח לש ינשה והצק לא םידמ
האלה דוקיפה יפוסממ המחלמה . אזו לזמ ירב ויה םירבוחמה ללגב ת
תכרעמ הנגהה מה מ דחא לכ ביכרמש תילאמיני םיפוסמה , ינאשכ
םהילע הנמנ . הנגהה ףא לע , לכב יתשח ילג לוטלט תשוחת יפוג ירבא
המצע בר רצקש יתונרע תא . עטקנ ערקנ ילש הרכהה טוח .

ןנע רוחש תועדומ אלל .
30

ןוטנילק

םילוחה רדחב יתררועתה . ל רדח קנו ןב קובמ את יבג לע בוכש י ר
לפוטמה יכרוצ לכל גאדש : םייאופר םירמוח לש תרקובמ תוקרזה ,
הלוחה בצמ לש היצזימיטפואלו בוצייל םד ץחלו םוח תודידמ
םאתהב .

תפסונ תוהש אלל , אל יתעתפה הברמלו הטימה ןימ םוקל יתיסינ
ודגנתה יתשגרה תיסיפ ת . עוריאה ינפלכ לק יתייה . ישאר יתמרה
יתזזהו אל ידכב םידדצל ותוא ומוקימ תא ןכ העתפה יל התפצ הפ ךא
המיענ אל - ותפל םיקזח תפות יבאכ ישפנל יתוא בוזעל ונאימו , ךא
עדונ אלל הצוחה ךרד שפחמכ שואייה תדעצב יתלחתה תאז תורמל .
ימוקמב יתדמענ . יפוג בצמ תא קרסו ידי לע דמענ לופיט רישכמ .
בהבה רחאל . קתה םיאתה דחא לש ונוויכמ טמ תוחא יילא הבר תלפ
תוריהמ םיידי תועונתב יב הריצפהש . הסנמ איה המ יל רורב אל
רמול , תשטשטמ יתייארו לפרועמ ישאר . ישאר לע יתלפנ . ךשוח .

" ג ךל םולש ' ןוסיי . ררועתמ התא ףוס ףוס " , ילשא יילא הרביד .

אתב בכשל יתרזח , ןיידע בואכ , יתחקפ ייניע הנוט עמשל ה לש ךר
ךאלמה ילש רמושה . השבל איה אל עוריאל השובלכ ברע תלמש
םיאתמ . ש היינפ תשראו דימתמ חונינ היה הרוע י ורד אולמב יילא
ןתמצע ה תא רשוא התוא ףקתש טנפהמה . ויח ךא םמורתהל הסנמ הכ
בואכה יחצמ לע היתותפש תא החינמ איהשכ תחא תבב רצענ . " התא
ףרה אלל ןכתסמ , ךל קשחתמ קרש המ השוע , יחרא לכ םע לייטמ
יבס יחרפ םלועה ב , עצפנ , לו לבחנ תובשחתה אלל םינוכיס חקו
ךתוחאב , ו ךתוא בוהאל הרומא דוע ינא ךכ רחא ? שפנ תבהא ? "

טלפמכ ייניע ילגלג תא טיסמ ךא ישאר תא םירהל לדתשמ , " ילשא ,
יתריקי , רעטצמ ךכ לכ ינא . ךל רקשל ךירצ יתייה אל ". .
31
יב הריצפמ תרמואו , " ששש .... תעדוי ינא , ה תעדוי ינא לוכ . רבכ
םילייטמה ראש יל ורפיס . א חרטת ל . ךלש תוחוכה תא רומש . קזחתת
ךכו בלש רחא בלש הזה םוקמהמ תאצל לכות . וי התא ינא המכ דע עד
םילוח יתב תאנוש . " , וננשל העודי הנועטה הביסהשכ המייס .

םילפוטמה ןיב לייטש רישכמה תא ןמיז ידי לעש ןועשה . רחאל
עיגה תוינש רפסמכ ה קרוס ןגטנר ןנוכתהו תקידבל CT תדיינ .
אוה ישאר לעמ םמורתה . םוליצה תא םתח ןטק ץופצפ לוק . תואצות
םלוס תיחומ העיגפ תמרמ לבוס ינא יכ ועיבצה ןועשה 5 ללכש
ןורכיז דוביאו ינוניב יחומ עוזעז A 0400 - C 0400 . ועיפוה ןכ ומכ
אלק המוארט טסופו יערא רצק ןוחכישל תורשפא וללכש תורעה תיס .
ידיימה לופיטה ןמז ךשמ - םיימוי . מ לופיט ןמז ךש אלמה - םייתנש
לש ןוכיס םע 15% ינורכ בצמל .

ימיע רבדל שקיב אפור . ול עיפוה זלהו הנרקהה רותפכ לע יתצחל
לעמ יאת .

" ךל םולש , ג ' ןוסיי . ד ימש " דייר ר , תיחומ המוארט תויעבל החמומ .
םילוחה תיבב אצמנ ךניה ינבש ןוטנילק המוארט תקלחמב קרוי ו .
איה הנשה 2070 . ךיראתה : 15 ילויב , ישילש םוי . תיבל תעגה
קסרתהב ךתרכה תא תדביאש רחאל םילוחה תירוביצ תפחר לש תו
ינוניב בצמב דנליאתב - השק . תוקירז ללכ ךל ןתינש ינושארה לופיטה
ונאנ - תונקתמ וטלפיש ףוגה תכרעממ ךות ךלש 15 הז עגרמ םוי .
כ רדגומ ךבצמ תע כ ביצי . אצמנ ןיידע התא יכ וליג לופיטה תויראש
ידיימ ןפואב היעבב לפטל ונתורשפאב ןיא יכו יחומ עוזעז לש בצמב
ופלחי יאוולה תועפשה לכ יתמ עובקל ןיפוליחל וא . הקלחמה תויחא
מח םויב ברקה ךרורחש דע השקב לכל הנעמ ךל ונתי ישי . חונ אנא
ל ןעמ ךתואירב . מ םיישיאה ךייטרפ לכ וילע אתה תיתחתב םידקפו
בכוש התא . השקב לכ לע תונעל חמשא ". , אפורה םתח .

" תואיצמב ךכ הארנ אוה םא תעדל ןיינעמ , הריסמ הנרקההש וא
תובוט םינש המכ ונממ ". , תולק ימיע ץצולתהל ילשא התסינ .
32

" ונאנ - תונקתמ . ילש ףוגל הרידח לש תאזה השגרהה תא אנוש ינא .
שפאש בשוח ינא םימעפל םיזז םתוא שיגרהל ר ". , תדריגו יתרמא י
תונבצעב ינטב תא .
אה תולבחה תרקתו לילכ ומלענ םרט יפוג יקלחב תומוד שמשה אל
זע שממ אלפ חרואב םימגפה תא השיגדהו רחאמ אשונב הר .

" זוזל קיספהל ךל העיצמ ינא , דבכנה ינוקרמ רמ . ךל רמא המ תעמש
אפורה . דוע 48 ה רוזחנו רורחש לבקת תועש התיב . יתעמשש עגרב
ה לע הנואת יתלעפה קרממה תא . ךדובכל חצחוצמ תיבה ". , המכיס
התופנחתה תא .

לשא יליבשב תיבה תא התקינ אל םלועל י . ןיכמ יתייהשכ אל וליפא
ךלמה דיכ תוחורא הל . ךכ קר יכ הליבשב דחוימב לשבל יתבהא
יתמישמב יתחלצה םא עדוי יתייה . ףאו הרקיש אל םלועל איה ייה הת
תקרוז תא ה תוחלצ א לכו םעט םא רוזחמה חפל רשייה תואלמה
בל לקולק היה לכואה ל תונידעה הנושל תוטו .
" לזוא ילש רוקיבה ןמז , ילש הפי . רוזחא דוע ינא . םייתניב התא
םילוחה תיב יבחרב הפ בבותסהל הסנת לאו ךמצע לע רומשת . ןיא
תכלל ןאל ךל . בייח ינא ת השיגפל סוטל . תבהוא ". קשינ יתוא ה
ב מ צ בו יח יידי , רחאל הבבוס ילשא תאצל התנפו השאר תא .

" ילשא , ראותה "... , יתשחל .

" לא גאדת , יתיחד רבכ ותוא רשפאה תדימב . החנמה םע רשק יתרצי
בסהו תשרה ךרד ךלש ר היעבה לע ול ית . חלשו םיימעפ בשח אל אוה
תמישר תא יילא םינמזה השדחה . קמחתהל לוכי אוהש בושחי אלש -
ה ונלש דחא רפסמ או , יל רמא אוה ".

א קיחצהל הסנמ ילשא לש הנוט תרשואמה תודליהמ יל רוכז יתו
ילש , תמאב בצמהשכ תורידנ םיתיעל קר הנורגמ אצוי אוה תעכ ךא
33
רומח . " וישכעו , חונת . ייב . " , לופיטה אתל תחתמ לא הדריו המייס
יטפילאה אשנמב .

ץנאל ץירפשכ ייניע יתמצע ' ףחרמ לומ וג יפ . חווידה ומכ אלש
יאופרה , ץנאל ' הטמ ייפעפע תא יתדרוהשכ םג ףחיר . " הנשי
וללה םיאתה ןימ דחאב הפ אוה יכ תורשפאה ". , יתרהרה .

הבשחמה וקל יתוא ריזחה ילשא לש השאר יתואיצמה . " הסנת לאו
בבותסהל "... , יינזואב םיפחרמה הנישה ילילצ ךותב יל הרמא .

רשפא םיפוקשה תונורדסמה תונשל םעפ ידימו ייניע חוקפל יל ו
ינמז תא םיענא ןעמל החונת . תויחא , פור םילפוטמו םיא . םיררחתשמ ,
םילפטמו םימשרנ . לש תקסופ יתלב העונת תרבעה עדימ ולוצינו
התיבה רוזחאשכל תפטושה תוביוחמה תא יל וריכזה .

ו ופלח תועשה ונאנה יליפט - םהלש תא ושע תונקתמ . חתה רבכ ל ית
שיגרהל םיקסופ יתלבה שארה יבאכ תורמלו הבשחמ לולצ .

כ שמשה תרקת העשב םוי לכ התב 20:00 , ליבקמב הגאדש ינפל אל
לופיטה תודיחיל , הקרסו הרקבה יאתב םילוחה לכ יכ , םינכומו
החיחצ הנישל .

חולישה ירדחו םיאפורה תווצב ןיחבהל לגוסמ יתייה יאצמה םוקממ .
כ םש ויה - 5 דע 10 שיש םיאפור תויחא םדיצלשכ חותפ לגעמב וב
דיינה םילוחה תיב רושכממ בטימ םתושרלו . יאדכ יכ ןויערה יל ץר
ירשפאה םדקהב טרופסה ימי תרגשל יל רוזחאו , אירבאשכל . חפנ
ידיצמ תעשופ החנזה בקע ןטק םירירשה . תא םנמא בייח יפוג
ךא החונמה יתשש וזחל תיביסמ תינפוגו תיבוריא הדובעל ר .

" סדנוהמה םי " , האנק ןוטב , " םהל שי םירירש הזיא הארת . םהו
םיצמאתמ אל וליפא . ךכ ודלונ טושפ םה . עשפ אל הז ? " , יתרכזנ
המיחלה הדשב לייחה לש ויתורימאב .
34
םהל קרו ךא םירומשה תודוסה תא םהל שי , ןוכנ הז , םיבייח םה ךא
תרסח םתכרעמ תא קזחתל ידכב תנקותמ םייח ךרדב דימתהל
םימגפה . ותה רא , הדובעה , דיתעה . תויעבה לכ , םירוצעמהו תואנהה
ישארב דחא הנקב ולע ייחבש . תיווזב בכשל גנועה יל היה אל ןמזמ
ייח לע בר הכ ןמז רהרהלו העיגרמ הכ . ןמזה לוצינ ףצר יתחנהש
ייתורטמל תויובייחתהבו םיעוריאב שודג היה דצל וריתה אלש
םינש רבכ ישפוחל תאצלו אטבתהל יבש יתנהנה תובר .

םיטנדוטסה , להנמו םירומה טיסרבינואה ה . מ םיפצמ םלוכ מ בוטל ינ
רתויב . הרוהטה תישונאה הווקתה ינא " . יעבט ןפואב דלונ . אל
סדנוהמ , טבושמ , ץאומ לופיטב וא יהי אלש המ אוה ןיידעו ה
ונרפס תיבב ןושארה ". , ןמדוג ןורהא ימיאל רמא , רפסה תיב תבישיב
ינפל ידוסיה יתכלממה יתכלממה לבונ סרפב יתייכז לע העידיה
רתויב ריעצה יאקיסיפל .

" ונדליל ילאמיסקמ ימצע יוטיב שפוח ןויערב ונכמת דימת ילעבו ינא .
ךירצ אלש תומוקמב ףוחדל אלו בייחל אל . וננב יכ תחצינ הדבועו
םימישרמ םיגשיה גיצמ ". , הוואגב ימיא הבישה .

תש החישב להנמה רדחב ובשי ימיאו יבא ידיתע תא העבק . " אוה
ויתולוכיל םורתתש תכרעמל קוקז . לע םכל ץילממ ינא לולסמ
תואטיסרבינואה ןוגרא לש ןווכמה " דרווראה ." השדחה תשרה
הקינעמ טרפב םיכנוחמלו םיאליגה תובכש לכל םינזואמ םידומיל .
תשרל םכתא רבחנ ונא ה הפצ ה חורפל םכדליל רשפאתש תינויסינ
רקחמ ימוחתב םיינכדע . " , ןמדוג םייס .

בהאש ריעצה רוחבה יכ אצי ךכו תותשר , תורודשתו םיבשחמ
ה תא םישג דלונ לכ לש ומולח - יתלשממ חופיט ; יהוז תינכות
ש עיגהו תומדוקה םינשה תורשע תצורמב םיבלשב התנבנ ה אישל
הפצה תשרב .

35
" ומצע וב יולת ריעצה רוחבה לש ודיתע . לא ונמז בטיממ שידקי םא
תשרה , ןכתיי םייוסינב ףתתשהל ףא לכוי יכ םייעדמ תכל יקיחרמ
ןומימב הנידמה . " , לש ולוק עמשנ גיצנ וינ תייריע - שמ אלש קרוי
ה דצב ואסיכמ אלל וינפו רדח הארמ עיבמ תונווכ , הצופק הפש טעמל
םיקודה םייחל ירירשו , וב עגרהמ ו ינא ונסנכנ להנמה תשיגפל יירוה
ה תדחוימ , תרודשתב רידגה אוהש יפכ יירוה םע תיגיגחה , םדוק םימי
ןכל .

" םכלש טקיורפב ףתתשהל חמשנ ונחנא " , טטור ולוקו יבא רמא
הנותמ תושגרתהמ " . ידימלת לכ ןיבמ רחבנ וננב יכ ונל אוה דובכ
הנידמה תא תרשל רפסה תיב , אל םתא יכ קפס לש ץמש לכ יל ןיאו
ונממ ובזכאתת . דחוימ ילש דליה ". , ומה ותאצרה תא יבא םייס הרז .
ותוא יתקביחו יבא ייניעב יתלכתסה ינא . לג תוינצוק תורומרמצ
םלענש דע תויארקאב וב ענו יפוגב טשפתה .

םויה ותואב םהייחב םירשואמה ויה יירוה . םוי יכ ימצעל יתרעיש אל
תויהלמ ולדחי םה דחא .

ירורחש ךילהת תלחתהל העיגה תוחא .


הנמ א ןט

הנמ א ןט חא אלו יתדלוה ריע איה םלועבש ןוה םוש דעב התוא ףיל .
ב תכל יקחרמ םייוניש הרבע הרוטקטיכראה - 50 תונורחאה םינשה ,
חוכה תויתשתו תוכרעמ גורדשו םיקחשה ידרוג תונשייתה קוח זאמ .

הלביק תכשמתמו תיטיא הגרדהב תוקיהבמו תושדח םינפ ריעה ,
דחוימב היינבה ירמוחב יתמגמה שומישה רואל םיינכדעה - תוגוסגס
ונאנ םיעבצ ללשב לקנ יעוגיפו המדא ישער ינפב תודימע תוחישק
םינווגמ םירמוחו . ונאנ תוגוסגס תופוסכ , אטמ תויל , ו תופוקש ונאנ
36
הארמה תגוסגס הדימעה ל ליבקמב ובלושש תידדצ דחה םיבוציע
בחרמה תורוצ ללשב םייסדנה םיינוטקטיכרא עקרקה יאוות יפ לע .
תוקדסיה רחאל שדחמ הנבנ הבור ורדרדיהו ת לש הקוזחתה בצמב
בויבה תכרעמ , תשרו רוידה תודיחי םישיבכה הנשיה . סונמ היה אל
הללכש תשדוחמ היינב ךרוצל תומלש תונוכשו םירוזא תונפל אלא
תתה הרובחתה ךרעמ גורדש - יעקרק , תוכרעמ ו רוהיט זוקינ , םימ ,
למשח , תשר , רושיק , תרושקת , ל סיסבו תורודשת היוותה לש
הרובחתה תיליעה הריהמה םייטרדנטסה םירוגמה ינבמל ליבקמב .

הפ יתלדג יתרכהו תועתפהה שודג תובוחרה ךבס תא , ישנא תא
ריעה , הייפוי תא , הירועיכ , הינוכיסו היתובטה .

ידידל , רטנס א קראפ ל היה רתויב רישעמהו ידוחייה םוקמה לוכב
ריעה יתודלי זאמ , יאנפה תועש תיברמ תא תולבל יתבהא םש
יה וז תיבה הרבחה ירועש לש תומ - םיירפס , תורמלו ורבע תאז םינש
תובר זאמ תינהנ י הנורחאל םש ; תולטמה , תוסיטה , םייוסינה
םייגולונכטה םייתדבעמהו , ייחמ תוקחרתההו תויעדמה תושיגפה
תובוטה תואנהה תא חוכשל יל ומרג םייתרגש הרבח לש תונטקהו
ה םייח .

טב יל הרתונש הדיחיה תוזחאיהה התייה הז םוי םצע דעו יתודלימ עב
םיבכוכב תוננובתהה , רזע ירישכמ תרזעב רחאלו תניוזמ יתלב ןיעב ,
ביבחתכ חא ףחסיהל יל םרגש ל ללחה לש ובוט ר ידומיל
מהבו הימונורטסאה תיבב תבחרומה הקיסיפורטסאה ידומילל ךש
ןוילעה רפסה .

יסדנהה ןתרוצ לע םיבכוכה תוכרעמ , רוביחה תויווז , חרמ ןק
ונתוחכונ תא רידגמה דיחיה םרוגכ יתבשחמ תא וקתיר ןתוירוזחמו
רדגומ יתלב ללחב ענה ימימש רודכ לע םדא ינבכ . לש רידאה לדוגה
םוקיה תוארמ , סומסוקה , תויסקלגה , טלשה קירו תויליפרעה ופחס
ףוסניא יקחרמל ייתובשחמ תא , ידכ דע ל ששח תינפוג החנזה .

37
םעפ ידימ , ליבשב קר ךרוצה ןיינעבש , רקיעב יאופרה , אצוי יתייה
דמ םע ריעה ףונמ הנהנו דיינה רשוכה ךיר ; ךא ליעפמו רזוח יתייה זא
תיפולחה תואיצמה תורשפא תא שקבמו ךירדמהמ םיפונ יל איצמהל
תוננובתהל םישדח . יבחר לכמ תונושמו תונוש תומדא לע יתצר
םלועה , םינתשמ ריווא גזמ םיאנתב , ו תודרומבו תוילעב םיילאוטרי
ישפנ תוואכ . עבטה לש דיסחכ אל ךא םש יתייה , אלא הצירעמכ
בהלנה תיגולונכטה תואיצמה לש תירקשה תלוכיה תא יל הקינעהש
תואיצמהמ חורבל . יינכש תא ךפוהו תכל קיחרמ יתייה םעפ ידימ
הצירל ייערו , יילע םידוהא תוחפה תא , ראות יפיל , תויומדל
וא תוירחסמ וק יטרסמ תויומד עונל םייסאלק . םינתשמ יל ויה
םתכיפהב יתצפחו יתסאמ םהבש םירוזאל דחוימב שארמ םירדגומ
רחאל . םיצע , תוגיגחל םיכפוה ויה םייטרדנטס םיליבשו תואשדמ
דבלב ייניעל וגצוהש ראפ .

הרא " ב ו תא ןמצעל וצמיאש תודיחיה ןה הפוריא תונידמ תייגולונכט
תלילסו רחאמ תרודשתהו רושיקה תותשר ענמנ יתלב רשק התוויה ן
ראש םע וללכש םיגרדושמה ןקתה יוות םיכמותה םירוגמ ינבמ ב ונאנ
תורודשת ו תוססובמ תכרעמ תייגולונכט הנרקה תיתביבס , תיתשר
הנבמה תונפד םע םואיתב תילגעמו , ןוניסה תובכשו שמשה תורקת
ויראלוקלומה ת חוכה תויטבמא לע ססבתהב תחא השקמכ ולעפש .

" בוש ךורב ך , התיבה " , היתועורז תא הטשפ תומיענה ייפלכ , " המכ
תעגעגתהש י ךיילא . הכורא הכ הפוקת רדעיתש יתיפיצ אל ". , המתח
ילשא תלבסנ ךא תינצקוע המינב .

א ונתכירד עגרמ ונתוא הבחס תילעמה הרובחתה תמוצל ץוחמ ל
תתה - תיעקרק . ןאכ , ינבמ תמגודכ םימוטאה תומוקמה ראשל דוגינב
םירוגמה , םירחא םיילירטס םירוזאו , המכסה התייה הפ לעבש יכ
יוטיבה שפוח יתרבחה טרפבו יתרתחמה יטילופהו לבקמ םי יוטיב
םלוה רשכו - ןיעב ה קוח ה תמלעתמ .

38
םיאלמ ויה תוריקה , רתיה ןיב , תד יליעפ ולתש תוינרתח תוקבדמב
םיינוציק עבטה יכרעל הרזחה ןעמל - םיטושפה םייחל הכיפהה םורט
נרדומה תי . יתעמש ףא הביבסב הפ תורג תומלש תוחפשמ יכ , אל םא
בויבה תכרעמ ךותב , םיישונא אל םיאנתב עקרקל תחתמ תוחפל יזא .
םדידל םה , הבשחמה ךרד תא לספל גאד לשממה יכ םינעוט
ריעה תוכתמל רוציי לעפמכ תינו , תוגוסגס יכוכזו ו ת , תויחל ופידעהו
םיגרדושמה םימוחתל ץוחמ לא , יחתה ושרדש ההובג תיתרבח תובי .
ה םירוזאה התייה ריעב טלפמה תרירב תת - םייעקרק , שומיש ךות
ינטשפ תשקיעה םתעד תצפה ידכל תירוביצה הרובחתב .

" תשעותמ ריע ? עבטה תא םיפידעמ ונחנא "!

תירבה לש תירויצה הפשה בותיכבו ילאסרבינואה ת תועמשמ לבקמ
חמה םדאל התמדש תרחא א ןפואב ותביבס תא ביר דחוימב םיל , ףאו
ימצע ןברוח לע תזמרמה הלועפ עצבמ .
ינא , ימצעלשכ , ילאסרבינואה תירבה תא יתדמל ת גוחל ףסותכ קר
םירסמה ללש תנבהל יחרכה תרושקת יעצמאכ הטיסרבינואב הבוח
םיימלועה , הדרפהל תנתינ הניאש תפרוג תימואלניב תרושקתכ , יב ן
ליכשמ םדא התא םא ואל םא ןיבו .

" פדור םכרד יכ םיניבמ םניא וללה עבטה י םייח ךרדכ ספתית םלועל
תחוור . עבטה לע הרימש דעב םנמא ינא , תושקיעל לובג שי ךא .
וללה תוקבדמה תיילת לע םתוא םירצוע אלש לבח . שומיש והז
לש הצופתה תמישרב לקולק ' ימלוע םולש ןעמל ' . תמשרנ יתייה אל
עצובי יכ תעדוי יתייה אלול ונינש םשב לש בוטרוקב תולועפ םהב ו
תיטילופ התסה . קרש םהלש לזמ 10% ייסולכואהמ ה תלגוסמ הפ
אורקל ןיבהלו תא םירסמה םימכחותמה וללה . " , העש ילשא הרמא
םירוגמה ןיינב לא ונינפש .

" ג ' ינוקרמ ילשאו ןוסיי , הריד 7 "


39
דע ונתוא האיבה תילעמה םיריידה ינותנ תומיא רחאל הרידה . ףא לע
לכ יכ האישנה קיתב םיחנומ ויה ןיידע םירדשמה םירישכמה
ידיצלש , ולש תא השע דימת לתשומה ןוקיליסה בבש .

דבלב תורשפא רדגב ןיידע התייה הלתשהה יתדלונ ינאשכ , םויכ -
הלודגה לש הקוחב הבותכ איה , הל ברסל ןיאו . תובישח יתסחיי אל
רדסמה ןחלושה לע ייצפח תא יתחנהו אשונל תפסונ .
שה ןחלו רזומ ןפואב םיצפחה תא חינהו קיתה תא חתפ . יכ יתנבה
אל הפוקת יתרדענ ןכא הארנכ יכו ןחלושה תורדגה תא התניש ילשא
ןמז לש תלטובמ . םינפה בוציע יעבצו הרואתה יכ ןיחבהל היה ןתינ
ימעט תא םאת אלש חרואב ונוש . לכ תא שדחמ הרידגה טושפ איה
תיבה .

" ילשא , לוכל הפ הרק המ תוחורה ? הזה תיבל תישע המ ? " , יתרמא
תקסורמ האילפ תאירקב .

תנ ביגהל הרהימש ילשאב רחאלו הדיחיב קרוס טבמ ית . " בוט , המ ונ
הצור התא , ךתוא ואצמש דע תוריק לע הפ יתספיט ינא םמדמ וומל ת .
ךתמשא יהוז , קוידב ךלש תוביוחמהמ חרבת לא האבה םעפב
ןמוציעב . יוניש אוה תמלישש ריחמה תיבה תריוואב לק תירקתבו
חוטב תוומ לש . הפי אל ? " , הנעט בחר ךויחב רבע לכל ושרפנ הידיו
ילותיהה הבוביס יירחא תבקוע םיעבצה תרטממשכ .

יתמעז , " וללה וקסידה יעבצ לע רתוול תלוכי אל ? והשמ תוחפל
ןטק "! , ייתולימל בישקהל הנאמ איה , יזא הליחתה עקר תקיסומ
יינזואב תמלוה . איה ייח תא תגגוח איהש הנעטב רוצעל הבריס
םישדוחמה .

" ימיזגת לא , תוומ ףס לע םש יתייה אל . רפסמ תולבח לוכה ךס ". ,
ךא ילשא הדקר התאנהל .

40
ףוסבל , יסופיט אל דעצב , ביואה לא יתפרטצה , ןכש " לכות אל םא
םתוא סיבה - םהילא ףרטצה " , הלילה תועש דע הכשמנ הגיגחהו
פמ יווילבו תונטקה תויאליזרב ןטב תוינדקר לש עית , הדרוהה
יתיירורעשהו הנורחאה ת ילשא לש .

" המכ לע םיטידרק תרתיו וזה הרואפתה לכ רובע ? " , תולדל יתיסינ
עצמאב עדימה ביט תו שערה .

" ךניינעמ אל , דוקרתו קותשת זא ילש הנתמה יהוז . גפ עובש דוע
תוינדקרב שומישה . ןתיא בוצק ןמז ךל שי ". , הכייח ישמהו זזפל הכ
םיפותה ינגנ םע הרכה אלל ".

ןושיל הכלהש רחאל , תוימלוע תושדחב יתנכדעתהו רושיקל יתילע ,
הלכלכב , הקיסיפב , ימלועה תואטיסרבינואה לטרופבו , דוגינב
תיתואירב הנישב עוקשל יפוגל םדוק ןתא יכ ילשא לש היתורצפהל .

" ןמז הווש עדימ , הווש ןמזו ףוסניא . ןיבת ילשא ... " , יתרמיה .

יל ריבעהש םישדחה םינחבמה יכיראתב תוכורא תוקד יתננובתה
ןקידה טימש דרווראה , ילעבל רצנ ימיקמו תואטיסרבינואה תשר
הנושארה הפצה . ירוקיבמ דחאב ישיא ןפואב וריכהל גנועה יל היה י
הילטיאב תיעישתה ןונערה תפיסאב , יתיאר הנושארלש תורמל תעב ו
ב הטיסרבינואל יתלבק סובב רשא ודרשמ ןוט .
ע ונל רבעוה תומוצע תויומכב עדימו םימוחת לש בחר ןווגמ " יקית ג
םיינתוואר ןוקיליס ינייטצמל תואכ לבת . קיתה לעופ ןפואב ירדחב
תורודשתה ךרד קספה אלל ןכדועמו עבק . ינדיה םוריחה דוק ךמתש
ילאסרבינואה תירבב ת טימש ךרעש רצק העבשה סקטב ונל רבעוה .

" רמל םכילע םייטמוטואה ןוקיליסה יבבש תו ינדיה דוקה תא תעדל
יוגש עדימ תצצפה וא הרידח לש הרקמ לכ לע . םימדוק םיעוריא
ועפב ךמותה ינדי ישיא דוקב ךרוצ ונשי יכ ונתוא םידמלמ תול
תורשואמ אלה תוסינכה רוזחיש . םינצילה תא רוצעל לכונ אל םלועל
41
וללה השעמה ינפל , נ ךא מלל טלחהב לכו םהינפב ןנוגתהל דו רומישל
ונרקחמו וניתודובע ". , להק לע טמש חצינ םיטנדוטסה וסחייתהב
ל תימלועה םירקאהה תצובק " בולג - גניניפס " ןטק םויא וויה הירבחש
תורודשת תשר שמתשמ לכל דירטמ ךא םה רשאב .

ירדח תא הפיצה ץוח תנרקה . ב יתרבע קיתה תובכש ןי תוימדקה
רדחה לכיהב וחתפנש :

א הימונורטס
סיפ הקי
תולכירדא
היגולונכט
הלכלכ
הירוטסיה

ילש הימונורטסאה תיירפס קחרמ יריתע םיבכוכ יקשממ הללכ .
הקיסיפה , לחה ו ןוטוינמ דע םיינויצטיברג יטנאה הכישמה חוכ יקוח .
תולכירדאה , במ בא ינ - םיינדיתע סופיט תשר יכמות .
בושחמה תייגולונכט , ה ןוקיליסה ידבעממ םינושאר .
השדחה הלכלכה , טירטס לווה תוררופתהמ לחה .
תומחלמה , יחכונה ינאירוקה תומיעל דעו בלצה תועסממ .

וקתיר וריא לש דמימ תלת ירוזחש דחוימב יתוא םיירוטסיה םיע :
ידנמרונל השילפה , םלועה תומחלמ , חריה תאייחה , םידאמ ו סולכא
ףקיהב הנורחאל ופסוהש םינושארה תכלה יבכוכ יביסמ .

לולסמל רזה ירבחב יתרכזנ , ןדרא וגוי , ררוגתהל הרבע ותחפשמש
ב " חריה לש ךושחה דצ " , הביזעה ינפל עגר תאז רידגה אוהש יפכ .
רושיק לע םירמוש ןיידע ונא םי ידימת םי , הנורחאה םעפב יכ תורמל
תיארש וי יקלטיאה סנכב הנושארה םג התייה תיסיפ .

42
ל יתקפסה יירוה תומ יינפל דוע חריה תבשומב ורקב . תוברקתהה
הרפסומטאל תירוזאה ווגמה תשקה יעבצ ללשב יינע תא הפיצה םינ ,
תיתוכאלמה ןוזואה תבכש עבצ , ילושמ תפטעמה יעבצשכ תוכישמל ם
רויצ לש וקלחמ תוקתעומכ תוישפוח לוחכמ דב טסינויסרפסקא י .
רוגש יתלב היה הז הארמ , הסונמה עסונל םג . ימעטל , דחא הז היה
מהמ תוזח תויווחהו וחיצנהש תא יירוה ונורכיזב אלל םינקתפרהכ
תואל , סופיטב םהלש םייחצנה עובשה יפוס תא תולבל וברהו רחאמ
ספא - רומישה ישתכמ ןיב הדיבכ - םהינש לע דוהאה יוליבה לולסמכ .
לויטה םי חצנוהש ו ידי לע דעתמה גנתמ ה ךותמ תופוקת ילצא םינ קית
אה ישי .

יתחתמתה יתבכשנו דחב ןקידל יתעדוהשכ יר תררשואמ .

סקמול

תלדב הסינכל רושיא תשקב העמשנ ךרעל רקובב םייתש העשב
תישארה . טקניטסניאב יתמק יאבצ רודח ילומ לא עיפוה רבכ לרנגהו
רושיאה תשקבב .

" קרמ , םוריח הרקמ הז חתפת " , הביחה םשב תרודשתב יל רמא
יל ץמיאש .
יתבג יתמרה . ל לרנגה לע היה רוסא דמציהב יתלד חתפל עיגה
הלודגה לש םישביה םיקוחל ' , לפרע יכסמ ' . די תלזואב , יתרשיא
ו הלועפה נכה חתפ י סקמול תא הלעה ןותחתה הס .

ותוא יתאשנו דבכה יפוג תא יתמרה חוריאה בחרמ לא .

הקזוחב ידי תא ץחלו יתמוקל הלע לרנגה , " קרמ , ידידי , ךכ לכ ינא
ךתוארל חמש . םלשו אירב התא בושח יכה הזו ."

43
יתינע המר תואתשהב , " ייח ינא ? סקמול , ייח התא ! ףאמ יתעמש אל
רשק שיא , לו ו תחא תרודשת עצבמה זאמ . םנמא לפרע ךסמ , ןכ ,
תטלחומ הטלעב יורש יתייה לבא ".

לרנגה הצרתה ךישמהו תשלוח המינב , " ןיבהל בייח התא , בקע
רומשל םיבייח ונייה ןמדזמ תורישב חרזא ךתויה תמר לע
תידוחיי תויטרקסיד , ךלש ומכ םירקמב רקיעבו . ךתוא ונלהבה
ןויסינ רחאל בורקה םילוחה תיבל תורישי תוטלתשהה לרוא ירהב .
ודרש אל םיבר , ןייצל בייח ינא , ו דבלב ךיינזואל . והשמ ךל שי
תותשל ? " , ו רמא תינתמיאה ותתיפלמ הפרה תעכ קר .

תוכורא תוקד דוע וב יתטבה לש רחאל ףא םימה תא םג םילולצה .
ףשנתה אוה , ובטימב היה אלו .

" וכה ל רדסב ? " , תיווע יינפ לעו יתלאש .

" ףסונ םוריח בצמ ונל שי . םיטרפה לכ תא עדוי יניא , הז עגרל ןוכנ ,
לש םיחטשמה רוזאב ידיימ ןפואב בצייתהל בייח התא ךא הדגוא
50 ." טלפ קפס כ הדוקפ השקבכ וא .

" יתואירב בצמב אל ינא ןיקת , סקמול . ינוצר תורמלש ששוח ינא
בוטה , הטימל יתוא ררחשי הדיחי אפור לכ , ינא המ ןיבמ התא םא
רמוא ". , יתקחצ .

רשואמ היה אל סקמול , ותבוגתב טיעמהל . יטפשמ תא ףדרש עוריאה
יופצ יתלב היה . 2 גתנ םיינתמיא אבצ ישנא סקמול ירוחאמ ול . םהבוג
הדבועה תא ריתסה אל םפוג הנבמו ילייח םה יכ ברק םיסדנוהמ .

" תוא וחק ם "! , יילא ברקתה םילייחהמ דחאו סקמול םהילע דקפ
םייקנע םידעצב . םיבר ןושלב דקפ עודמ יתנבה אל עגרל .

" וזה הרוצב עודמ לבא ? " , תוינחוכה לע יתאלפתה .
44

" ןיא הרירב יל , קרמ . רעטצמ ינא ". , סקמול שחל .

ו הרע התייהו הארנכ ילשא הז תוקד רפסמ , לא שגינ ףסונה לייחה יכ
הנישה ירדחל קשונה םיחרואה בחרמ הצק , ילשא הל הדמע םש
האופק הנישה תלמשב השובל הילע הבוהאה הדורוה .

" ילשא ? ןאכ השוע תא המ . ךלש רדחל יסנכת , הזב לפטמ ינא ". ,
הווהתמה ףוריטה תא רוצעל יתיסינ .

" תישע רבכ המ , ג ' ןוסיי ? " , הסועכ ילשא הלאש .

" סיסבל עיגי אוהשכ טילחנ ונחנא הז ". , הרזחב סקמול הל הנע .

" ינוצרל דוגינב הז . וקיספתש שקבמ ינא "! , ליעוה אלל יתמעז .

הרעש המחלמ בישהל יתטלחהו הרושכ אל רבדה יכ יתנבה . יתכרעה
תא יתלגלגו בצמה תא ךירדמ ידיימ םוריח בצמל ןווכמה הפיקתה .

" לעפומ םוריח בצמ . פ ימוקימ והוז םיצרו ".

ךורעש תויומדה לפכשמו ההובג תורידתב הבהבה שמשה תרקת
םיבנג ינפב הנגהל , תיבה תא ץיצפה םיסנאו םיזזוב ב ילשא ילופכש
גו ' ןוסיי םיריבכה וירבחו ןיועה ידידי תא הלבלבש המרב . תמצעמ
וחו הרואתה ס ץר םינואה ר קית לאו הנישה רדח לא סקמול ןוקיליסה
ילש .


יבה תרקת ת םולהל הכישמה תא השטשטו םיחכונה ייניעב
םתואצמתה תיבב . ו יילגר תא יתחקל תא תולגל הנישה רדח לא יתצר
קמול לש וממז ס , ךא רבכ זלה ו יתוא םידקה יילא ןוויכ לוטמ . יתרצע .
ותוא יתיהיז לוטמכ ףוסכה . בע אוה ד לע ןרק לוק תדקוממ ןיפוליחלו
45
לע יתבכש ףרש . תדקוממ ןרקב לוקה תכמ הלוכי תא ץצופל רוע
ףותה ךינזואבש . ןרק ףרשה ךפוגמ קחרה ךשאר תא ףיעת , לאו
תוליוכמה המצועה תומר תא חכשנ הלש , לכל דעבמ תורדוחה
ונאנה תובכש - תוגוסגס .

" סקמול ךל יתישע המ ? וזה הרוצב גהנתמ התא עודמ ? " , וב יתרעג
וידיב קדההש העידי ךות .

מ תחאה ילגר םע עונ אלל יתדמע רדחה ןמ האיציה יפלכ תינפו , ךות
הצוחה חורבל הסנא הריי םאש הנווכ . תא דורשא אל יכ יתחנה
דבלב ןויער רדגב אוה החירבה ןויסינו הציחלה איה ןרקהו רחאמ
תידיימ הציחלה חווטל .

" הטיסרבינואה תודובעמ תחאב תויקוח אל תולועפ תעציב התא
ךלש , תדוקנ הוויה ךבשחמ יכ םידשוח ונאו םיניוע םימרוגל רושיק .
םיערופב תכמת . םיקוחה לע תרבע , םייח תנכיס םלשת ךכבו . " ,
ויתודשח תא סקמול םכיס .

" המ ? ! וללה תויוטשה תא םכל רכמ ימ ? " , יתיסינ רחא בוקעל
תיבב ררשש ףורצה ןועגישה . התקעצ תא חוריאה םחתמ ןמ יתעמש
לש ילשא .

" הז םע וקיספת וישכע "! , יידי תא יתמרה יקיתב רפח סקמולש העש .

" ןויגיהב םירבדמ אל םתא . תורושק ילש ראותה תודובע ךיא
הנידמה ןוחטיבל םיערופלו ? " , יתלאש .

תא זחא לייחה ילשא רוחאמ יתוא קביח ורבחו . תא עציב סקמול
עמל קיתה ינותנ תא חלשו וממז יכרוצל תיאבצה תרודשתה תכר
הקידב .

46
תא ףיצהו לעפוה רודיבה ךרעמ לש הנישה רדח י . הבמסה תוינדקר
וילייחו סקמול םע וגגח . עונל יתחלצה אל . הזחא קנח תשוחת . לייחה
םושנל השק יל היהו הפרה אל .

קית רבעל םרוה ישארשכ הטימה לש טבמה תדוקנמ רדחב יתיפצ
האישנה . אוה היה ןתמה בצמב יתיבב היה אל דחא ףאו . יכ יתעבשנ
ד לוכל תיתימא התייה השוחתה רב לע תובשחמב יתפחסנ עגרלו
התע הז עריאש ןויזיחה .

לוחה יתב ךרד תיטמוטוא חלשנ יבצמ לע חווידה י םימרוגה לכל ם
רבדב םיעגונה , רהרהלו ףיסוהל המב יל ןיאש ךכ .

נ זוהכ יתדמע ילשא תא ריעהל יתבשחו קיתה לומ ה . " עותעת ? " ,
קיתב ומשרנש תונורחאה תולועפה לע רבוע ימצע יתלאש .

ןיעידומה יכירדתב יתרכזנ " . בצ םיעצבמב תוגהנתהה תסילופ םייא
ןכמיע רשק תרצוי הדיחיהש איה ךפיהה אלו . רשק תריצי תונויסינ
םה ונמיע ןכוסמו ינויגה אל דעצ . רושיק ןיא םיחרזא תושרב
חטבואמ . ענומה דעצ םכמימ וניתורושב םיתרשמה םיחרזאה ןכסל
ייח תא םה ו / םתוהז תא סינכהל וא תורוחשה תומישרל , לעב
חרוכ םכ , תשלובה ןיעה לש , הניזאמה תורודשתה יעצמא לוכל
םייקב . ןוכיסה תלק תיחרזא תשרב תורודשת יכ םייק םימרוגל השיג
הז גוסמ עדימ רחא םירתה , ה תצובק תוברל - ' לבולג - גניניפס ' ,
עדימה רורחשל תלעופה . "
יב םלה ישאר הדקפמה םע רשק רוציל יתשקיבו , ףא לע םילבגהה ,
ררמצמה ןויזיחה לש ויטעב רקיעבו . םושיר םוש אצמיי אל יכ יתעדי
תומודאה תורודשתה לע , תוגווסמה .
אלל רדשה םויס עגרב ומצע תא דימשמ היה עדימ לש הז גוס
ןמיס וירחא ריאשמ . תא חצפל םרוג ףא חילצה אל םויה דע תונגהה
ולא עדימ ינכת לש תושקונה , ילש ןומיזה םג ךכו ברקה הדש לא
םימי רפסמ ינפל דיינל תורישי עצובש .

47
לוכיש ירשפא רבד לוכ יתשפיחו םינשיה עדימה ייוביג תא יתחתפ
גל יתוא ליבוהל סקמול לרנ , יאבצה רדשה רוקמל וא , אל רבד ךא
יתכחב הלע . זוכירה תלוכיב יתואירבה יבצמ תא יתמשאה
יתגצהש תמצמוצמה , עונלמ קספ יפוגש דע הווחמכ ולו תוכרעמל
תוימינפה .
ריכמ יניאש םישנא , השיגב תויועט תואצותה ויה הצק אלל תובותכו
יתחתמאב גישהל יתחלצהש תודיחיה . רושיקה תורדגהל יתסנכנ
םייארקא םירפסמ יתיסינו םימושרל םיבורקה םיילאיצנטופ ייוביגב -
ה תולועפ וריעהש ודירטהו פסניא םלועה יבחרמ םיימינונא םישנא רו ,
לחה חבטמב תונטק תוערפהמ , הדובעב , רודשת עצמאב ו פסונ ת ו ת
ינויגה יתלבה ףוריטה תא קיספהל יל םרגש ימיטניא עוריאב הלכו .

" ןמזה תא ימצעל ףרוש קר ינא . ונאנה לש תויזה - וללה םילכוא "! ,
סעכב יתארק .

המק ילשא יתרציש ברה שערהמ ירבעל התנפו , " ךל הרוק המ ,
ג ' ןוסיי ? שי אל התא המל ן ? יכ ןכתייה רע ךתוא יתעמש תועשב
אה תונורח ? אפורה תוארוהכ חנ אל התא עודמ ? לע סימעהל המל
החונמ ךירצ אוהש ןמזב קוידב ךשאר , לוכמ הבושח החונמ . " , הקהיפ
הפשפשו ןזואה תא ילאמשה ת .

" ןיבמ אל ינא . ייתובשחמ תא תושטשטמ תופורתה , יל תומרוגו
ההלב תומולחל , תמ ינא הזמ ץוחו םינורחאה םיאשונב ןכדע
ש תודוה יתדספה זופשאל ב םילוחה תיב ". , ץוריתה יכ הווקתב יתינע
עלביי .

" בוזע , אירבהל ךלש חומל חנהו קיתה תא השקבב . תא ךשומ התא
ולש תלוכיה הצקל ףוגה . עגרה הזב קיתה תא ךל הבכמ ינא ". , הרמא
הקדצו .

ש תוצצורתה תא העיגרמ ילשאשכ הטימב בכשל יתרזח יכותב ,
" םיימוי . דוע םיימוי יתועמשמ רופישב שיגרת התא . האופרל ןת
48
הלש תא תושעל ". , הרמא ונאנל הנווכתהו - ורקימ ס םידקרמה םיפוק
ילש ףוגה תוכרעמב .

חא " הכישמה כ , " םילוחה יתב תשרל תולעל לכות דימת הזמ ץוחו
ךנקנק לע לואשלו . " , ךובנ השכ יתוא הריאשהש תוטשפב הצרק .
" ירצ התא ךתוא ריעסמש ץחלהמ ררחתשהל ך . םה םינורחאה םימיה
רתויב םישקה . ימצעב תאז יתיליג ינא , פוקת תא רכוז התא םא ו ת
םידומילה םינש ינפל ילש ". , הכייח הקדצו . " בלשב אצמנ התא
הלוח דוע התא יכ ןיבמ אל טושפ התאו ךייחב עירכמ . ץיאת לא
ךייתובשחמב . תא ךל וחדייש םירושיא ךל יתקפיס ראותה םויס
םייעובשל םיבורקה תוחפל ". , ו הטלפ תויהל הליחתה תרסח
נלבוס תו . " וישכעו , םיניינעה תא בוזע ןושיל רוזחו וללה , לייטמ
ןמאנ ".

ב יתחנאנ המכסה . ו רדחה תא האצי ילשא הלמלמ הצוחה הכרדב
העלבנש שואיי תלימ בולישב הצוחה היתוארמ ריוואה תפיאש .
יתנתמה היתורצפה תורמלו קיתה תא יתילעהו םדריתש .
" ןילוח תוחיש יירבח םע לולסמל רושיקה תשרב יתשגרה תא ורפשי .
ילשא החילס ". , רדחה תציחמל רבעמ לא יתלצנתה .

וגוי

וגוי תא יתרתיא . חריב , רוזאב שתכמה ןטקה , וירוגמ תיב . העשה
תעכ , יפ לע תיחריה הרקבה תכרעמ , םויה ירהצ .

דוקנמ תותיא לביק וגוי תדיינה ןוקיליסה ת .

" תלבק ךרושיאל הניתממ תרודשת גמ ' ינוקרמ ןוסיי .
םוקימ : ןטאהנמ , קרוי וינ , הרודכ " א .
רשאמ התא םאה ? "

49
לוקב ול רמאנ ה ונעה ג תכרעמה לש . םינפ יתילעו םיימעפ ץמצמ וגוי
ומיע םינפ לא . וגוי תא ףתשל יתטלחה יפוגו יחור בצמ תורמל
ייתויעבב . פכ יל שמיש אוה הרצ תעל גולוכיס , תורישהש תורמל
יאופרה דבע ןווכמה 24 הממיב תועש . רבח תצע הפידע יכ יתחנה
השקונ אפור תוארוהמ בוט .

" ןימאהל אל ! ג ' ןוסיי . ךל הרק המ ? תאזה הרוצב שובח התא עודמ ?
לויטה ? לויטהמ הז ? "! , היוצח המהדתב םעז .

" לאשת אלש בוט רתוי , וגוי . םירבחל רקשל אנוש ינא . ינא לבא
בוט רתוי הברה בצמב , הדות . םינחבמה םע המ ? רודכל עיגמ התא
ץראה ? ראותה תלבקל קר וא ? " , אשונה תא תונשל יתרהימ .

" תיבהמ ןחביהל ףידעמ ינא , חריב הפ , ג ' ןוסיי . ירדח ךיא עדוי התא
ילש זוכירה לע םישקמ הטיסרבינואה ". , וגוי הנע .

" ךה ונייה הזש בשוח ינא . בה תכרעמ דרווראה לש תדיינה הקיד
תודומצ ןוחבא תומלצמ םע רדחב הבישיל ךרע תווש . בוט שיגרא םא
רתוי , ןוטסובב רבכ ןחבא ינא ". , יתדמע יתגצה .

ונכראה ב ונתחיש םיגוחה לע , לומ וגוי לש תולהנתהה ךרדו םינחבמה
טיסרבינואה ה , ה הרואכלש י י הת ילשמ הנוש ךכ לכ אל . ןחבמ
רב דמע הקיסיפורטסאה ונניעמ שא , םישקה םינחבמהמ דחא היהש
רוטקטיכראה ןחבמ ול דמע ינשה ודיצמו לולסמב ה תויתשתהו ,
ףסותכ תחקל ונבייחתהש ו עדימ ראותל תודוקנ תריבצכ , יתלב קלחכ
ונממ דרפנ .

" ץראה רודכ המ זא ןיידע ךל ארוק אל ? " , יתלאש . עו ךייח וגוי הנ
םיעוגעגהש תורמלש תוטשפב ה םיזע , ןיידע המכמ חריב תויחל ףידע
וללכש תוירקיע תוביס : הרפסומטא תיתוכאלמ , ןזואמ ריווא גזמ ,
הכומנ העישפ תמר תבכשו הייסולכוא תיתוכיא .

50
" ךא , ראותה תלבקב רקבל אובא , ג ' ןוסיי . שגפינ יכ ךל חיטבמ ינא
תינשב . ילשא םולש המ ? ןיידע התא רשקב ןימסי םע . שי
תויוחתפתה ? " , לאש עגפו ץרמב באכה תדוקנב . ולפנ יינפ .

" הנממ יתעמש אלש םיבר םישדוח רבכ . תורחא ואובי לבא . ינא
הכחמ . תודוס ונל ןפוצ דיתעה ". , יתחנאנ .

" טילחת התא רבכ הז ". , תיאליטרעה ותפקשהב וגוי טקנ .

יירוקיבב יתרכהש רבעשל יתרבח התייה ןימסי םינושארה סופמקב
טיסרבינואה ה , בעוה קר םהב םימיב םיננוחמה לולסמל יתר . ינא
ירטה םימשרנה תרובחו כרע םי נ ףחרה לש ימשר יתלבה סקטה תא ו -
קסיד , ו הרובגל תואכ חטשמ לע ץמואל היצטיברג יטנאה . רחאמ
האופרה םוחתב היה ןימסי לש תוחמתההו הרזעה תאז ללכבו
הנושארה , יב הלפיטו יילא הצר ימוחתמ קחרה יתפעוהש רחאל
מה ונת רואל חטש הע תינוצר יתלבו הדח - היתרכה ךכו .

תייה ןימסי הנושארה יתבהא ה לע התלעש ןוטרש , ו זאמ הדירפה
ואר םייתרבחה וניסחי ץוצינ םישדוח המכל תחא , ונא שגפמ לכבש
ו הרבחב ונדיתע תא םיננכתמ רושימב רבדלמ םיענמנ ישיאה .

" דועב 10 תללכושמ תיטרפ הקינילק יל היהת וישכעמ םינש " ,
הריהצה תויביסרגאב .

ימיע רשק רוצילמ הקספ איה תונורחאה םינשב , ינאו יתרתונ דיחיה
םזיש תורודשת . יל הרסמש יפכ , הלודגה תובייחתהה תומכ בקע
טבשל תדעתמ איה הרבחל המצעל קונית דח םאכ תויחלו - תירוה .
וניסחי וררופתה םייביסמ םידומיל לש ענמנ יתלב רצותכ , ףא לע
הברקה תיפרגואיגה . ןיידע ינא םהב םידיחיה תומוקמה האור ויז תא
םה הינפ הרשעהה יגוח ץוחה - ייאטיסרבינוא ם .

51
" ןכ , םיסחיה וניניב ויהש יפכ תויהל ורזחי אל םלועל . םגו שדח ןיא
תעכ הארנה יפל היהי אל . תושונא תא םדקל ונודינ , וגוי . תויח ונחנא
היגולונכטה , תאז עדוי התא ". , ב ןהנהש וגויל יתרמא המכסהל ושאר
תצחומ .

תינרדומה ריעה לש תשקיעה םייחה תרוצ , בר םוקמ הריאשה אל
ןמזל םיעושעש , הנידמה יחפוטמל אל דחוימב . תומישמה תומכ ,
עדימה , אצמנב ירשפא םוחת לכ םע הרכההו םיליגרתה השרד
םידומילל תילאטוט תובייחתה , ןקידה תרדגהכו , " ךרד תוצירפ
תויגולונכט , תויעדמ , פר תויגולומסוקו תויאו ישונאה ןימה תא וליבוי
המדיקו רשוא ייחל םלועה דיתע ןעמלו וננעמל תיאליע . םיכורב
ויהת . "

ילש הייחמה תואצוה תא המצע לע החקל הנידמה יירוה תומ רחאל
םויכ ונתושרבש תראופמה רוידה תמוק תא ונל הרכשו ילשא לשו .
םינכדועמהמ היה רוידה ןיינב וכרדו אצמנבש לכ תא עצבמ יתייה
דומילב תולטמ רושיק תולועפו תושרדנה ידומילהו יתרבחה רושימב .
תישעמ הניחבמ , ללכ תיחרכה אל תיבה ןמ האיציה , ךא םעפ ידימ
םעפב יתאצי רויסל ריעה תובוחרב לכעל תא וחכשנש הרבחה ייח
עדימה תיליפרעב ינממ , הריוואמ םועטלו תויונחב רקבל תינוריעה .
םיתיעל התרבחו ילשא םע דחי רודיבה ינבמל סנכנ יתייה תוקוחר
ג הבורקה ' הקיס , תא רוקחל ידכב יוליבה ןמזמ יתיניפ ליבקמבו
הנבמה תרוטקטיכרא , םירדשמה וירוטיע תא , תרושקתה תומר תא ,
תשרה ינייפאמ תא , תויומכו תועמטומה תרודשתה תולעת גוס תא
קב תונימז ויהש תולדנ יתלבה ירוביצה עדימה ןוקיליסה דיינ ירושי .

ש תורמל ג ' הקיס תצקו הנשב ינממ הלודג התייה , דימת ילשא
ומש ןובשח לע הרדבתה םלשומה גוזכ ונתוא הניימדו ונית , " ג ' ןוסיי
גו ' הקיס , תוא םיימשמ " .

" ג ' גוז היהנ אל םלועל ינאו הקיס . אוושל תניימדמ תא . םע ינא
ןימסי ". , רמול יתגהנ .
52

" תניימדמה ינא ? תא דחי תויהל ורזחתש בשוח דוע ה ? " , החדבתה
ינובשח לע ילשא .

ג ' תולבל התברה הקיס םישגפמב םייתרבח םייסיפ ןמזה בורבו
ל יתאניק חכונ הייח םימוהה , יילא דוגינב . תוקוחר םיתיעל וניליב
דחי וניפצו רתויב םייתרקויה םינרקאב חפנ יטרסב . ג ' הבהא הקיס
קורה תורפוא תא דחוימב , הקיסומה םירוענהו . םינוויכל יתכשמנ ינא
היגולונכטו עדמ יטרס לש תוינוימד . רוביחה וניניב תלוכיב רמגנ
דבלב תיסיפה , םעפ רחא םעפ יתוא המישרה התוינוציחש תורמלו ,
ישיא רשק םוזיל אלש יתטלחה , יתלבה ייתובשחמל דגנ לקשמכ
ןימסי לע תוקסופ .

" ג ' ידידי ןוסיי , עדימ תעכ ךל ריבעמ ינא הלגתהש שדח םיבושיחב
תויפצתו םייחרי הדבעמ . ךנמז םע ביטי רבדה יכ ןימאמ ינא ". , רמא
וגוי ולא םינותנל הרישי השיג יל התייה אלו רחאמ קדצו .

םידמולמ אלה םישנאל , תובכש תויטמתמ תואחסונ רטמכ וארנ ולא
ייפארג םירויצ םע םיינויגה אל עדימ יצבקב תורזופמ ם םיכתחו
ה םייתדבעמ ב םימכתסמ ףוסניא םירפסמ תובברו לש תורוש בותיכ
ילאסרבינוא .

" דרווראה - נ . א . ס . א - םיבולש םילכ
חריב היינבה תבחרהל תינכות ".


" הזה טקיורפה לע יתעמש אל םלועמ ". , יתרמא .

" טקיורפ הז . םויה קר יתלביק . תנכדעתה אל ןיידע התאו הארנכ
םיטרפב . חא הזב ץיצת " כ . ךתעדל קוקז ינא אשונב . " , וגוי בישה .

53
וגוי ש םיטנדוטס לש לודג תווצמ קלח הוויה ביחרהל המישמ לביק
תמייקה תיתשתב יוניש אלל םירוגמה ינבמ תא קוח סיסב לע תאזו
" םיבולש םילכ " . השק המישמ רתויב תירשפא ךא .

" חוכ תייגרנאב ףסונ שומיש אלל היינבה תא ביחרהל איה המישמה .
אה תומכ תא שורפל שי םינבמה ןיב הווש ןפואב תילזונה היגרנ
םינשיל םישדחה , עו םייחה תכימת תוכרעמב קיזחהל ןייד . לזאפ ". ,
וגוי קחצ .

" רתויב תושקה תומישמל תסחייתה דימת , ירגתא קחשמב ומכ ". ,
וגויב יתאנק תא יתנייצ .

" ו הבוט חורב תומישמה תא תחקל שי הנהמ . לא לולצל רשפא ךכ קר
ךות ינותנה יקמעמ ם ". , ותפקשה תא טשיפ .

מ םינעדמ - נ . א . ס . א הינרופילקב רקחמה תודבעממו , םאתהב
תוינשמהו תונושארה תוינוגראה םהיתורטמלו םתמישמל " רוד רוציל
םינעדמ לש שדח " , ידומילה תולובגה תא וצרפ תא וביחרהו םי
יתב ללכל םהיתוחולש רפסה ל םייצראה םיאליג לש בחר ןווגמ ,
טרפב בו תוללכמב ינוא תואטיסרב , ו תא תופוקת םירקבמ ויה
" דרווראה " ךות הווקת היומס תאיצמל רודה ןואג ףוס לש אבה
ה האמה - 21 . הארמ רקיעב רקנמ ילכ ףחרה םייביטרופסה םתרזעבש
וגהנ םרוקיב םע עיגהל .

דימלתה ןיב הלועפה ףותישש םימעפה ןמ תובר לע שלח םינעדמל םי
ללחה ימוחת , ו תמישרל וגוי סנכנ ךכ טקיורפב םיפתתשמה , רקיעבו
ולש תוניוצמה ללגב .
וגוי ןיבל יניב המכסהה תא הרבע לבגה ואטיסרבינואה ת , ךא
ה לאכ אשונל ונסחייתה םייביטנרטלא םירושימב עדיה תבחר
תרבעהכ רודיב יצבק , רוזחש , תויווח יעטקו תרודשת .

" דבלב ךיניעל אוה הזה עדימהש עדוי התא ". , וגוי רמא .
54

" אד לא הג . ןיבמ ינא . אשונב ילש תוגשהה תא ךל חלשא תועשב
תובורקה " , םירפסמה לע לעניהל תצק יל היהי יכ יתעדיו יתרמא
ב םידצרמה ה ךלהמ חפל בורקה עובש תו , הפיצ הל תבקונה הרוצב
וגוי , דעבמ הפקשנ ותנבהו וינפ תוויעל םיבאודה .

לש הלועפה ףותישל ףסונב דרווראה הרא תולייח םע " ב , דבע ית
רפסמ םימעפ בקע ריוואה ליח לש תיגולונכטה הללכמה םע םעפ
תמישר שארב עיפוהל יתכשמה ותוכזבש רישעה יאבצה יתוריש
תרושקתה יסדנהמ םינייטצמה , יתרבצש תוכזה תודוקנל תודוה
עפ ךלהמב תורוגשה עצבמה תולו ןהב יתפתתשה , אלש סקמוללו
כמ הפרה י ינורש .

ץוח רגתאש יתטלחה - מ ילולסמ יינפב גיצה וגויש גוסה תמגודכ
חריב םינבמה ירוגמ תבחרה - תיטנטוא הייפצ וא ןויצ וב ןיאש , אלא
ירובעב ינויסינ ליגרתכ יונב , אהי תא ךכשל רתויב בוטה ןמזה
יתעיצפ , חונאו יאדכש ילשא לש תובקונה היתושירד תמועל ו לייטא
ריעה יבחרב , תוסנל ידכב םיימוי םויה םייחה תרגשל רוזחלו , " המכו
תש נשל בוט היהי ךכ םידק י ונ ". , הנעט .
תוילגתו םינורחאה םיגורדשה לע רפסמ םילימ ףיסוה דוע וגוי
תוניינעמ חריהמ ודכב עדימה יצורעש ללשב רדשל םיטעמ ץראה ר
םיירשפאה תרושקתה יצורעה , ללכב םא .

" ןכות דוקימ ... ותוא ףוקעל םיכרד ויהי דימת ". , וגוי ןייצ .

וביצה המגמה ץרא רודכ תועידי תא םוחתל התייה תיר , חריה ו םידאמ
יתרושקת ללככ ל יעצמאכו ' דוקימ ןכות ' , קוח תא הררגש הלועפ
םצמוצמה יוטיבה שפוח שבגתהש ללכה םינכתה רוזנצ תובקעב
תרושקתה תשרב םימלוע , וידרה , היזיוולטה , עונלוקה , םוסרפה
רו תש הנשיה טנרטניאה ךות יישפוחה םינותנה םוצמצ יטרס וללכש ם
סקס , שפ ע , תומילא , ה רוסיא ידכל םיישיא טנרטניא ירתא הנרק
םוצמצו בשחמה תוכרעמב הלעפהה יצבק .
55

יבס , צ ' םור , סנואה ישעמ תוללותשה תובקעב יכ יל רפסל גהנ ,
תינרדומה הרבחהמ דרפנ יתלב רצותכ ומרגנש הזיבהו חצרה
ה האמה תליחתב - 21 קוח ףסוה ץירממ הרא תקוחל " הש ב תא ליבג
שפוח עדימה ויגוס לע סיסבכ שדח יכוניח וקל ןקתמ - תא רציש וק
ה תונש לש ריעצה רודה - 50 תיחכונה האמה לש , " תויהל ךירצ התאו
רעונה לש השדחה תומלגתההמ קלח התא יכ חמש הזה , ידכנ
רשכומה " , השקה ותלחמ ינפל םימי יינזואב יבס ריהצה .

וגוי ובה תעשל יביל תמושת תא הנפה ץראה רודכב תמדקומה רק
ו מ האלמו תיתימא המלחהב םתח יתווקתל ףיסוהו בלה לכ , " לא
א יכ חכשת דיתעב שגפינ דוע ונחנ . ץילממ ינא יאנפ תינכות ןיכת יכ
תניינעמ , בש שדחה יחפנה הרפואה תיבב ףא ילואו תישימחה הטמס .
ינכת דימת תוגצהה תותוועתמ םכרדב ונילא . צ ' וא , וגימא . " , םתח
צירקב המלענ תרודשתה ךסממ ותופקתשהו ןיע ת .

םייניע יתמצעו הטימה לע ישאר תא יתחנה . וא ןימסי ג ' הקיס , יתידב
תוינוימד תויצאוטיס הצקב ול הניתממ ןחה תמלעש תומולח ךיסנכ
םלועה לש ינשה . " אלו תולפט תובשחמל ןמז יל שי ףוס ףוס
תוינויגה . " , יתקחצ . קחשמה יימדל יתכשמהו יילע בבחתה םיטירסת ן
עגרה תא הווחכ םיירשפא .

השארב ןקידהו ילומ התלע לולסמל ייתימע תאובב עטוקכ תא תייזה
" אל םלועל ץרא " ויתורהצהב , " םימי המכ , ג ' ןוסיי , אל הזמ רתוי
לכוא . יתואירבה ךבצמב בשחתהל לדתשא , ודל ליבקמבו " יאופרה ח
םילוחה תיבמ יל רסמנש . ךתתיכב ןושארה יתייה דימת . מ דוא
א םייסמה ןחבמל עיגת אל םא בזכאת ראש םע ךיירבח . תורבח
קר תוכחמ תולודג תלבקל ךלש ראותה , פתת יכ תווקמו קושל הנ
ןתולעבבש יתרקויה יחרזאה , דחוימב ' ולוה - ףרג ' תיבכוכ ןיבה . רבכ
יילא וחלשנ רסירתכ תולוכיש תוידוחיי תורשמ ךתוא ןיינעל . ינא
כ הווקמ םדקהב ונילא רוזחת י . תאזב , ףוסמ ינותנ תא ךל ןרכנסמ ינא
ךלש הטיסרבינואה . יהי םה נימז ו כ דועב רושיקל םי - 10 נש תוי
56
התעמ . םייתניבו , םולש ". , ךכ הריאשהש ותומלגתה תא ןקידה םייס
לש ןנכותמה דיתעל דרח יתוא תליחת תידועייה הרשמה .


תיתחת הרובחת

תוליל המכ רכוז יניא , ל יתבכש תוינש וא תועש יתטימב עונ אל , ךא
יכ רמוא יתרמג יתציחממ ץיצמה רואה תבוטל העיצפה שמשהשכ
בישקא קראפל יתאיציל יתננוכתהו ילשא תצעב , תומוקמה דחא ילוא
ףאו םלעהל יתלוכי םהבש םידיחיה רפסמ םימיל .

יכ יל הארהו ויתותוא תא ןתנ תואירבה רקבמ 85% יבצמ ףרמ
תוליעפל רזח ילאמיסקמה ינפוגה ו ה הניקת . החוורל יתמשנ , " חא ,
םישוע םה המ םיעדוי הלאה םינטקה םיקרחה םש , ילשא הא ! " ,
ויתומצע תא ץלחל ןכומו רבע לכל חתמתמ יפוגשכ יתקעצ .

הפנע תינפוג תוליעפ לע רומשל יל בושח היה , ייח בור רשאכ רקיעב
חוכה תוריתע עדימה תוכרעמ לומ לא בושי יתייה , לא יתוא תומחות
ןחטש , קיספהל תונאממ ץיפקהלו םייפוסניא בושמ ינותנ , רחאמו
שדחה רודה רצות יניאו סדנוהמה - יפוג לע רומשל בייח יתייה
רגבתמה . תאז דבלמ , השיאל יתבייחתה אל ןיידעש .

" םיסדנוהמה רוד , ברקתמ יננה "! , יתמהנ .

ןורחאה לבויב ופסונש טרופסה ימוחת ןווגמ לע קראפה תבחרהו
תסירה ןובשח ביבסמש םינשי םירוגמ יתב , גורדש קוחל םאתהב
תשרה , תא וכפה לארטנס קנע ריעל קראפ תי המצע ינפב , הילאש
נשכ הנש ידימ ומרז י י ם יצחו ראילימ ד םירקבמ .

57
ףחרה טרופס דחוימב יילע בבחתה - תא ףילחהש יטנגמה קסיד
יליעה גניטראקה . שלוחה טרופסה יגוס לכ םי ה האמה לש - 20 ולביק
ופידע םישרגמה לדוגבו םוקימב הנושאר ת . עונלוקהו הרפואה יניינב
יחפנה , רוזחשה ירוזא םיירוטסיהה ו כי ו לוהה רודיבה תול ו - יפארג ת
ולוגמ ויה קראפה לש תרתוכה ת םיינרדומה וינבממו יריתע
העקשהה .

ץראה רודכ לע תודאיפמילואה בורש םינש רשעמ הלעמל רבכ הז
ןאכ תושחרתמ , ופסה יעוריא לכ םיבושחה םיירגתאה םיקחשמהו טר
רתויב .

גזמ לותיה ךרעמ - חצ ריווא םירזמ יפקיהה ריוואה , הרוטרפמט
תנזואמ , ל תאזו ילאמיטפוא ריווא גזמ ידכל הביצי חור קוידמ דדמ
וללכש םינושה טרופסה יפנע לש : ןודיכו קסיד תופידה , תוציר
םחלפב םיכוראו םירצק םיקחרמל בחרה , תוכושמ , מ תוציפק קחר
הבוגו , לגרודכ יקחשמ , לסרודכ , לובסייב , יקוה , יבגור , די רודכ ,
םימ רודכ , הייחש יצקמ , עקרק יליגרתו תונמוא , ןולתאירט , ףורגא ,
טייש , חרק לע השילג אושנמ הכורא דוע המישרהו . םיימלוע םיסנכ
םייתרקוי תרושקת ימוחתב , היגולונכטוננ , יגולונכטויב ה , הנכות ,
ןוזמ , תואלקח , הרובחת , היגרנא החטבאו ללח .
ינוגרא היגולונכטה , היגולויבה , האופרה , םייבכוכ ןיבה ורחב
ראפב ק תוסנכתהה םוקמכ סנכיה י ידיאה עדמה תדיעוו תמגודכ ילא
תיתוכלמה יעוריאו ללחה תונכוס .

צ ' םור ןעט הנשיה ותומלגתה לע קראפה יכ , יפויב ומחתמ תא רמיש
עבטה , םימגא , תויח ינג , צע למסכ הרישע הייחמצו םירימת םי
ןורחאה ישחומה תיוושכעה תיתיישעת םורטה הפוקתל . ידידל ינא
ךכ לע יתעד תא תתל לוכי יניא .

גאלפ ה ךירדמ רבכ רבחתה ייתועבצאל יתייהו ןכומ ףסונ לויטל
קראפב דומילה תחולשבו . תוארל הארמב יתצצה ידגבב יתוא
58
ישארלש םייטסלאה טרופסה יעוזעזה ענומ שימגה ם חטשו ףסות
דיינה עבטומה ויתחתמ .

" נווכתה אלש עדוי התא ת הריהמ הכ הרזחל י םייחה תרגשל . אל הז
ךתואירב תא ןכסל לולע ? " , לש הלוק יוקיחב יתרמא ילשא . " רבכ
םילוחה תיב אפור םע יתקדב , תדדועמ הבושת יתלביקו , הכילה יכ
יסיפה רושימב יתמלחה תא ץיאהל הלולע , וכתמ יניא ץורל ןו
םיקחרמל הדימה לע הרתי יפוג תא ץמאל וא . תא שח ינא
תולבגהה . " , תוירשפאה היתוגאדל יתבושת תא יתניימד .

רחא יתרת שארה ןגמ ירדחב אוהש יתנבהש דע תורופס תוקד דוע
ישאר לע חנומ רבכ . יכ יתששח יתעד אמש וא השבתשה יתייאר
יילע הפרטנ ש ףא לע היה שארה ןגמ וקשו קיקד ף םירוטיע םע םילד
תשר ירוביחו םיילאמינימ . קשממ רוביח תא יתלעפה ךירדמ ה דיינ
ל ררקמה לא יתינפו ןגמ הרק הייתשל .

" םירק םימ " , יינפל השגוה האלמ סוכו יתרמא . םימה תא םגול ,
דחאב יתוחא העציבש תורדגהה יונישב יתרכזנ מ םהה םימיה ן ,
דבלב החיתמ ךרוצל , דועב רגב רקה לזונהש לחלחמ ינו יחומ ריכזמ
יל רחא םעפ םעפ לדבה תא תמיתח לש םמעט ה םימ ה ימל םיינקת
החיתמה ילשא לש .

" ילשא , קראפל אצוי ינא ". , ו יתרמא תא קשממה ךרד יתנמזה
תיתחתה הרובחתה .

" ןמז יאת םואית : 45 תוינש . "

תייה ילשא לש הנוצר תא עיבשהל ןכומ י םרטש תא האצי הרדח .

ריפ ילעמה םחתמ הצקב חתפנ ת םיחרואה דריו ת תדוקנ דע הטמ י
םע רושיקה תיתחתה הרובחתה . טידרקה ינותנ תא ןעט הסינכה קרוס
59
ילש םיישדוחה . טנדוטסל הקנעוה הרובחתב תלבגומ יתלב העונת
תינוריעה .

" םינותנ רגאמ קרוס "

ישיאה םינותנה רגאמ תבלצה ורשפא רוביצה יקרוס , יאופרה ,
יתלשממה , צה אהו יאב יחרז , םידיוצמ ויהו יללוחמב ןגטנר םייחפנ
ינפוג בצמ חותינ וללכ ןהיתולוכיש ינטרפ יתואירבו , םד תוקידב
תוינרק לע הרימשו תואירבה ךרעמ לועיי ידכל תיספא האולחת . לכ
א תמי חרזא הלגתנש תרחא וא וז הלחמ תוצרפתה לש ןוכיס תמרב ,
םימרוגל תוארתה ריבעמ היה טלפה רדשמ ליבקמב םייטנוולרה
נל חרזא לכ אשונש םיישיאה בבשה ינות , יתרבעשכ היה םג ךכו
רוביצה קרוסב .

ג ' ינוקרמ ןוסיי - טנדוטס . ליג : 31 .
יתואירב בצמ : ןיקת ) לופיטב (

ומשרנ ביצי דוקפת ינותנ תיניעה ףקשב תונוב תורעה םע תילאמשה ,
ודו תוישיא " יללכ בצמ ח . יאב דחוימב םיליעי םיקרוסה םיחרזא רות
קוח יערופ , תא םיבחוס םניא וא יטנג יוניש ורבעש ילתש ןוקיליסה .
ינוציקה גוסהמ םירקמב , ערופה תא לרטנמה םלה לג ליעפמ קרוסה
קוח ישנאו ויה דושחה תריצעל םיקנזומ .

םירושע רפסמכ ינפל , עה תריקס התייה תלבוקמה הקירסה תיני
תאזו יביטמיטלואה יוהיזל יעצמאכ תורמל ןוקיליסה יבבש תלתשה .
ה הייארה ןוקיתל רזייל ילופיטש רחאמ הלשכ הטיש , ולוה יניע -
פירט , תודסק תבכרה ו הנירק יננסמ םייתבכש ומרג הדח היילעל
יוגשה יוהיזה תמוקעב ה , םיפח םיחרזא לש םירצעמל הליבוהש
עשפמ , ולת יפלאל ליבקמב ןרקמ המרגנש הייאר ןדבוא לש תונ
רותינ קרוסה . הרקמה לוכמ רומחה ב עריא - 2049 רירגש גרהנ וב
אווייט ן הראב " האצותכ ב מ ילוק םלה לג תועט רחאל קרוסה לש
תיארקא תלועפב יוהיזה , ןיעה תוקירס תא קוחל ץוחמ לא האיצוה .
60

" הנתשת םלועל תויארקא תויועטב הנכסה , היגולונכטה יגוס לוכ לע
םויקה ינמזו . י םג ךכו םלשומ יתלב ריצי איה םדאה ללכ ואר
םה רשאב ויתוריצי . הפי השיא אמגודל וחק - םלועל ינוציחה היארמ
תוימינפה ףוגה תויעב תא וא שפנה יעצפ תא ריתסי . ירצומ םג ךכ
היגולונכטה . םימלשומ וארי ינושאר הארמב , יתלבו םיפיושמ
םירידח . הז רדחב הנומט תמאה . תרחא םיניבמ ונחנא . " , הצרמה ןעט
ילש קיטסיטטסל ה .

את י גזמתה לא יכרדב יתייהו תוינומהה העסהה תודיחי םע ידעי .
תויורשפא םע הענהה תולוכי תא הבליש תיתחתה הרובחתה
םייחה ימוחת ןווגממ תוימוסרפ , יצורע תריחב תייצפוא לש תפסותבו
םייפוסניא עדימ .

תובכש הרובחתה תופוקשה רשפא ו ללחב תוהבל םישמתשמל
םיאתל ץוחמו ךותבש ב ה תגוצת הריחבל םאתהב יסיסעה עדימ
תישיא . לכל ורבעוהש הבוח ינכת ויה םיחרזאה ומתוח תא ועיבטהו
ישיאה ידעלב ןעמנכ - םינולע , םירקס , בושמ יפד , תובוח , תויוכז ,
לשממ תועדוה דקוממ םוסרפו . טבמה דגנמש ללחב רישיה אוה
רדושמה הנומתהו לוקה ץורע תא דדובש .

ע תא ירמגל יתקתינ םיתיעל ןיטולחל םלעתהל יתיסינו לוקה ץור
הבוחה תועדוהמ , ךא דחוימב רזע אל הז . תורמשנ ויה תועדוהה
םלבקל ןכומ יתייהש העשב תוצפוקו לתשומה ןוקיליסה בבשב ,
ירושיא רחאל ץלואמה . םימעפה תיברמב , ביוחמ יתויה בקע
הרבחל , ל ומדקתה יתלשממה הנומימלו הת , הבוחה ינכת ורבעוהש
ושלח יילא לע ללחה ימוחת , ה הטוי - היגולונכט , היגולונכטויבה
רקחמ יטקיורפו םיישעמ , תמר תא ולעהו יתוא וקתיר םתיברמש
ל יתייפצ דשה תלבק וירחא אבהו אבה ר , תיקדייח תיברתכ .

עש ה יתוא בבוסב יתננובתהש , העיסנה תרעמב , ןיחבהל יתלוכי
הברק תולצפתה תנחתב .
61

יבצה ינימיל בחרתהש עקרקה חטשמ תודיחי יכ ע הרובחת תופסונ
ונילא רבחתהל תודיתע . הדליב יתנחבה וז הרטמל רצונש חוורמב
הלבקה חטשמ לע קפס תדמועה הנטק , קפסו לע העיסנה ךרד .

תונושארה הייח תונשבכ הדליה , ו הדורו הלמש השבל הבוב הקיזחה
הדיב . הרזעל הינפו קירבמ בוהצ הרעיש . תוריהמב הברקתה איה
ירבעל , הו ןיבמ היה יאת םוקימש רחאל דחוימב הרבג השוחת
העיסנה ןוויכל םינושארה . תמשנ י המוקממ הקתענ , רעפנ יפו . אולה
דא יכ ירשפא יתלב הזכש םוקמב דומעי ם , םייחב אצייו . טוישה ביתנ
הנקמ וניא ותוריהמו , הרובחתה יאנכטל אל ףא , םתדובע תא עצבל
ולאכש םיאנת תחת , ןכ םא אלא , חתה הבתונ םיכרדב הרוב
תויביטנרטלא , תת היגרנא תייעבב הלפוט וא - תישאר .

יתנגה טקניטסניאכ המידק וטשוה יידי , התייה ונטש הב תוריהמה ךא
ההובג הכ יתנבהו לכ םייק אל יכ יוכיס םינטקבש ןטקה ולו המלעהש
הריעצה הברקה תושגנתהה תא דורשת . ץופקל יתיסינ , עידוהל ,
הרזעל ףנפנל , בבותסהל , תרודשתב עידוהל , וחלל ןצחל לע ץ
מה הקוצ , תחא ףא עצבל יתקפסה םרטב ךא תולועפהמ תרווכ הסנכנ
טוישה הדליה תא התצחו םלועל םש התייה אל וליאכ .

" עגרה הז הרק המ ? " , יתראשנ רבע לכל ישאר תא יתבבוסו הפ רועפ
םיקישמ םיאתמ תויושגרתה רתאל הסנמכ . " ןיטולחל המלענ הדליה .
תייה אל הדייאתהו התייה וא םש ה ? ונייה יזא התייה םא רבכ יאדווב
םירצוע עמשנ היה םוריח לילצו טוישה תא ונרבעב . " , יל יתיהת .
" םיקרח ונאנה . הרק אל הז . " , ימצע יתענכש " . לע חוודל בייח ינא
םיעוריאה . תרודשתב םריבעא ".

םיטבמ יתבנגהו יכרדב יתכשמה יתוא םיבבוסה לש םהינפ תשראב
אתב םיליבקמה םי ינויזח תא תמאל ידכב , ןכאו - וגהנתה םלוכ
םכרדכ ; הדליב ןיחבה דחא אל ףא . ןודאה קרוסמה ש ב את ירוחאה
וינפלש ריוואב תובתוכ וידיו תרודשתה םע רביד . קוסע היה אוה .
62
מה תרבגה תרדוס יינפלמש הבירצ תכרעב היינפב הלפיט התפצנו
תיחישמה התוולשב . יה ידיצלש םיריעצה גוז תוליעפ עצמאב ה
תיתרבח , עדימ תרבעה וא קחשמ ידדה טהלב םיקחוצ םהינששכ
ןימזמ .
יתצצה להקב םיעסונה , הרושכ וגהנתה םלוכ ךא . ףוסמ תא יתקדב
הרובחתה , ו תוערפה אלל םייתרגש םינותנ לע עיבצה זלה , וא תולקת
םיגירח םישגפמ . ךובמכ יחומ .

יינפל ךרדה הפעתסה החקלו קראפה לא יתוא . יאת קתנתה ןומהה ןמ
בתונו ריפל יילע בוהאה .


קראפה

תדוקנ תא יתנכדעו ןורחאה עגרב יתטלחה תא יתיניש דעיה האיציל
רחואמ ריפב . ירוקמה ןונכתה , היה תטיסרבינוא תחולשב רוצעל
דרווראה קראפבש , יכ תווקלו ימ לבקל לכוא יתחלצה אלש ףסונ עד
תורודשתה ךרד , ךא הז םוקמב א יתחקל ת ףחר תורחתל ימצע - רודכ ,
תויורחת לע יל העידוהש תשרב ןטק רוריב רחאל טרופס
תעכ תושחרתמה .

" ימואל רינרוט - נ וי - ג דגנ קרא ' יטיס יסר .
חטשמ 2 ןופצ ".

חטשה ינפל יתילעו רתויב הבורקה הדוקנב יתדרי .

יטנאה חטשמ - הסמ ועירה םיבהלנ םידדועמ יפלאו ייניעל שרפתה
רבעל תה רוזאה םוח . תומהלתהה , להקה , תעונתו םייפכה תואיחמ
הדיעה שרגמה לע םינקחשה להנתמ בושח קחשמ יכ עגרה הזב .
עקרקה תייחד ינגמ תא םהילגרל ושבלש םינקחשה , ריוואב וחש
המצועה אולמב , םישלוגכ לפמב ילזונ . ותריבצ בצמ תא הניש רודכה
63
ש ותעונתש רחאל קר עיפוהו וב הטיעבה וא הפידהה תעשב החכ ,
ריוואה עצמאב עונ אלל ןיתממכ .

כ ינפל - 15 םינש ךרעל יעוצקמה יכרד תא יתלחתה קרשכ ת םוחתב
עדמה , הללכמה תרחבנל יתלבקתה , לספסה ףילחמל יתבשחנ ךא
הרצ תעשל לדחמ תרירבכו . הרובחבש םינכתסמה תא ובהא תונבה ,
כה תויווכמ וששח אלש וא רוד ךפהש העש תיחנהש המיאה תכממ
הסמל הכופה ןגוה אל קחשמ תועונת ירקמב עקרקה לע חנצו
דחוימב תוריהמ תועונתו .

ש דע תוכורא תוקד קחשמב יתננובתה טפושה תקירש םדאה יומד
תא הדיערה ףותה רוע ב יינזוא ןורחאה ועבר תא המתחו .

יינפל ועיפוה םהשכ הטיסרבינואה תחולשל יכרדב רבכ יתייה .
לש הארתה 30 תוינש ש המ לכ הז ייניע תיתשרב יל היה . " רוצע
לואשתל . תמר תוחיטב - םודא . "

רטועמה החולשה םחתממ ואצי םה יתוא ופיקהו . וזה הרובחה גיהנמ
השארב היה , ה תונשב הובג רבג - 50 וייחל , ודיעה םיטטרושמה וינפ
ןוקית לע ינויב , לע םיזמרמכ תונכוסמ תויוליעפ לש רבע .
םתוכייתשה תא וריגסה לשממה יוות . " ג ינוקרמ ' ןוסיי , םיכירצ ונחנא
הלוהב תופיחד תמרב ךתיא רבדל . וב תפחרל ונתיא א ". , רמא
רישי רבעמ ריפ לע עיבצמשכ .

התנחש קנע תפחר לא יתחקלנו יקפואה טוישה ילולסמ לא יתסנכנ
קראפה לש ינוציקה ודיצל . ץוחמ לא ףיקשהש רחסה ןוינקב ינחבה
קראפל , צקב אצמנ ינא יכ יתרעישו יברעמה וה . רה לא לכ וסנכנ תפח
םיינתמיאה םיוולמה . לגעמב ונבשייתה ירוחאה תפחרה לש .

" ששח לא , ג ' ןוסיי . ךתתיכמ תימעל רוזעל ידכב הפ ונא , ןדרא וגוי .
הזיילא ימש , תחלשמה בצעמ ינאו " , ךומנה רמא , תא גצייו הארנכש
לש יגולוכיספה דצה הרובחה , " יבוט לופ רקוחה והזו צובק םעטמ ת
64
שמשה תכרעמ לש תוריקחה , ה - ,".SSI רוחבה לע ורוה וינפו רמא
ינתמיאה . תפסונ הייחד אלל , וגוי לש ותנומת התלעוה לע יינפל
תיתשרה תטלוקה תא יתרסהש רחאל ישארמ םיעוזעזה ענומ יפ לע
םתשקב .

" םויה שומיש ול היהי אלו הארנכ " , תא ץחומ דחפשכ יתרהרה
יתנבה . " ןכ , ריכמ ינא ותוא . וגוי , חטב . יה ינפל םיבוט םירבח וני
חריל רבעש . ול הרק המ ? " , דעור ילוקו יתלאש .

" ררבל םיסנמ ונחנאש המ הז , ינוקרמ רמ . ותיא יתרביד םאה
הנורחאל ? " , ינויבה לאש .

" ןכ , תועש רפסמ ינפל , תונפל ה רחש לש םוי הז . תרודשתב יתרביד
יבה ן - וכ כ תיב . עודמ ? ." וטלקוה ייתולימ רדחה ללחב . " אוה םאה
ע שקובמ " קוחה י ? םיבוטה יירבחמ דחא אוה וגוי . אל םלועל אוה
ותונימאב עגפייש רבד השעי . דמלתמ ןעדמ אוה , ינומכ קוידב . ונא
ןעמל תויוליעפב קרו ךא םיקסוע םודיק לשממה . " , המינב יתרמא
רבדה רשפל תעבות .

" תב היה המ ונל רפס ו ןכ החישה ". , שו ינויבה ףקת וטטר ויחל יריר
ותונלבס תעיקפ תואל .

" םיילוש םיאשונ ינימ לע ונרביד . הצירפ ונתחישב היה אל
תיתוחיטב , רחא וא הז םרוגב עגפתש וזכ . םינותנ ונרבעה
ייאטיסרבינוא ם , ללכ ךרדב םישוע ונאש יפכ , ונשגפמ תא וננכתו
ידיתעה . לבקב דחי שגפנש ונרמא ת ולש ראותה רודכב " אה . אל ינא
במ הפ הרוק המ ןי ". , המולעתל לאושכ הריבס תומימתב יתנעט .
ילוק ינותנ להונל יתוא ולאשש םירקוחה לש םנוצר תועיבשל וחתונ
רושיקבו תורודשתב עדימה תורבעב " דרווראה - נ . א . ס . א ."

65
" ינוחטיב הצירפ הערא יכ ונל עודי ת דרווראה לש עדימ רגאמב -
נ . א . ס . א א דיפקב ורקענ תוליבומה תובקעה ך ה . םיטוחה דחא התא
ונלש םיליבומה . וגויו התא ".

" תוידיתעה וניתוחיש לע םכל חוודל חמשא ינא . הלועפ ףתשא . המ
םיכירצ םתא ? " , יתלאש .

" תשרל הרידחה רוקמ תא ןכאל םיסנמ ונא עגרכ . איה תשרה ונלזמל
דבלב תימינפ , ירבח ידכל םצמטצמ םידושחה רפסמש ךכ לולסמל ךי .
ת לכמש איה היעבה הנוע וניאש דיחיה אוה וגוי התיכה ידימל
ונתאירקל . " , יבוט רקוחה הנע .

" ןייצל יל השרוא םא , ינוקרמ רמ , הקומע הדות ךל בח ינא . תודוה
ייאטיסרבינואה ךירקחמל ם , ג ' ןוסיי , " , גולוכיספ עיתפמב יילא הנפ
הצובקה , " תשרב רשקתל לגוסמ יתחפשממ הכנ רכמ . ךל הדומ ינא
בל ברקמ ". , טלפ הזיילא טנטפל ןווכתהו עיתפמה ויוליג תא
רובע יתחתיפש יתחפשמה " מ תימלוע תרושקת ינוקר " ןב יתויהב
22 , יבס רובע דחוימב ידי לע חתופש רקחמ , בקע תיסיפ לבגוהש
ןומימ ךרד תימלוע הקנפשוג לביקו הרידנ םירירש תלחמ , חותיפ
ותכיפהו ע ףדמ רצומל " הילגנאב יתחפשמ י .

" ךל הדות . נא תא םיכירעמש םישנא תילאוזיו שוגפל חמש י
ייתואצמה . תומוצע קופיס תושוחת יל קינעמ הז ". , שקבתמכ יתינע .

" ןכ , ןכ . הקירסה תא הלענ דימ ". , םינפ טבמב הזיילאב יבוט רעג
דבלב .

םיצוצקע םיילמשח תורודשת רבעמו . וקרסנ יירבד . תמא רבוד ינא .

" יקוא , ררחושמ התא . ערפהה לע החילס ה . רשק ונמיע רוצ אנא
תויוחתפתה ויהיו הדימב ". , הזיילא שקיב .

66

םנמא יתררחוש , ימוי ךא דורו היהי אל רבכ יתננכתש יפכ . והשימ
לקלקל גאד רבכ ו . ןכ לע הרתי , בוטה ירבח אצמנב וניא . לע יתבשח
תיבב ףוסמה . רשק ומיע רוצא רוזחאשכ דימ . " םירקוחה יכ ןכתיי
םיעוט ? ועט יכ ןכתיי םדיב ת ". , יתבשח . " אלל םלעיי אל םלועל וגוי
םדקומ ןונכת , עידוה אלל םלעיי אלש חטבו . "
מ וגוי תא ינוימדב יל רדתסה אל והש םואתפ םתס ךכ םלענ . הלועפה
וישעמ תא הנייפא אל , יתרכה ינאש יפכ .

ותומד ריעצה ןדרא לש העש יינפ לא הפקשנ יתחנהש ןגמ תא
וזעזה הו ישארל םיע יתמדקת קראפה לולסמל רוסל הווקתב ,
השכ ה ךירדמ םיביתנה תא הווארב יל גיצמ וילא רבוחמה דיינ
םיירשפאה יינפל , דהשכ תחולשל ךר " דרווראה " םודאב תבהבהמ
העצוב םרטש המישמכ .

הטיסרבינואהו עדמה ישנא ברקב ןעודי לש םשו דובכ יל היה .
רבדב העגנ םירקוחה תוגהנתה יכ יתבשח . י יתחפשמ תלשוש העוד
םלועב תרושקתה מ הלעמל הז יקסעה - 170 הנש . םישנא מ םוקמ לכ
םש ינאשכ םיחכונ תויהלו ימשב תעגל וצר . תחא תאז תוביסה
מהש לייטל יתטע םיל רבעמ , ש הדבועה םע דחא הנקבו ייברוקמ בור ,
ררוגתה יתחפשממ רכינ קלחו יידוד ינב ו הילגנאב וריסחהו יירוקיבב
עתפה רוה תומ רחאל דחוימב יי . תא יתבהא אל ןויערה ינא יכ
חפוטמ , םיטוחב ךושמל הלוכי החפשמה יכ קרו ךא . ןימאהל יתיצר
ימצע תוכזב םויכ יתעגהש ןאל יתעגה יכ , ינורשיכ תוכזב , ילכש
ייתולוכיו תויעדמה . ןייטעב תוליעה תחא תאז עגמב אובל יתטעמה
םע החפשמה רוביצהו טרפב , ןורחאהש מ מ חיצנהל רה ייתונומת
ו ייתובוגת תולפטה סרפסקאה תורודשתב ב ' דיתעה יסדנהמ - תשר F-
PH-D ,' " דיתע אשונב הבוגת יל ןיא סחייתא אלש חטבו תרודשתה
יתחפשמה לעפמל , וישכע אל . לכואה רדחל ךרדב ינא - הבר הדות ".

67
הנשל תחא בוטה רדסה ןעמל , שגפיהל הילגנאל סט יתייה ייבורק םע
ימיא לע תונורכיז תולעהלו , אש מ םש ת אשונ ינא התחפש , תרומל
יבא לש וחור .
יתאשנש הטלחהה לוע תא יתבהאו ןיטולחל יאמצע יתייה , החכוהכ
ימשל תחצינ ללחה םירדגומ יתלבה , תותואכ םיינרתח תולבגמל
עיקרה , ללגב קר וא " לוכי ינא יכ " .

לעה תמצעמ תילגנאה , ףואשל ןאל שי יכ דימת יל הריכזה , יכו
ילש הכושמה איה ל לו תוסנ תוותשה םימיה ןמ דחאב םתלודגל .
םירקמה ןמ תוברב , חונ היהשכ דחוימב , יתלשוש תא יתמשאה . אל
כ ימצע לע דיעהל יתיצר היגולונכטל רוכמ , הזכ יתויה ףא לע . אל
יתיצר , איה ךא הפטע יתוא ב שדחמ םעפ לכ היפנכ , ראשנ עבטהשכ
רוחאמ . " םימיה ןמ דחאב הרקי הז ילוא . אוה ילש עבטה םוקיה ". ,
תימצע המטסיסל ךפהש הנשנו רזוחה יטפשמ תא יתטטיצ .

הנבמל יכרדב יתייה טיסרבינואה ה ילגר תא חינהל יתחלצה ףוס ףוסו
תא ןכדעלו וכותב את תוכז תודוקנ ףוסיא יכרוצל תוחכונה .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי , םדק רוספורפ - הנש 7 ולוה תרושקתל - תיפארג .
נ ףוסיא תודוק - 157 . תורודשת תוניתממ - 52 ".

עדימה ול רבטצהש ירדעהב היה לודג אושנמ , ויאשונ ןווגמו םירעה
לופיטה תלוכי לע תידיימה .

" הבר הדובע יל הכחמ , רוזחאשכל תובר השגה תודובעו םיליגרת
התיבה . " , יתבשח . " רתוימ היה תאז לכב יאבצה עצבמה ילוא , סנכנו
תידומילה הלומהה עצמאב , יללכה לוכה ךסב ךא , אל התייה יל
תרחא הרירב , ברקל תונעיהלו תייצל אלא . ויה תרושקתה יצורע
םיערופה תמחלמל רתויב בוטה דעה . היה ךכש בוטו . חמש ינא לע
יחתנ עצבמב ".

68
לכיה וחש החולשה י רדחה ללח לע ונרקוהו םלועה לכמ השיג ינותנב
םיאשונ יפ לע םירחבומ . יטבמ תא דקמל אוה תושעל יילעש לכ
חאב םהמ ד . דימלת לוכל רתויב בוטה רוקמה התייה עדימה תיירפס .
ןורכיזה יסיטרכ תא ונכדעו ונגרא םדאה ייומד פע " ףוסמ י
טלקה / טלפ . תא םירסומו םיסנכנ ויה םידחוימ םיחילש יבבש עדימה
דחה ל םתפסוה ידכל ומויב םוי םיש לשלו רגאמ תויטבמאל םתחי
ןוקיליסה תוימלועה , קוממ עדימ לש םירקמב ד , םהמ האלעהש
םיקיודמ עדימ תורוניצמ קרו ךא התשרוה .

רכזנ ו ןקידב ית ףוסמל יתשגנו ויתורצפה ה תורודשת . תולבגהה לע
תריצי תורודשת םע יצרמ הטיסרבינואה ב הרתוה וויכ דח שומיש ינ
דבלב םירשואמ םיפוסמ ךרד , זלה תמגודכ .

" פורפ ' סנוקא יאק , תרודשת , ןוטסוב "

עיפוה אוהו יתשקיב הרצק הנתמה רחאל . " דבכנה ינודא םולש , רמ
ינוקרמ . יפוס ןפואב ךתשפוחמ תרזחה ? " , ירומ ויפא תא חניק ךורא
תורודשתל םינפה ולוה - יפארג תו , הטיסרבינואה תשר יריחבמ .

" םלעיהל יתנווכתה אל , רוספורפ , היה הרגשה תריבשל ךרוצה ךא
רשפתמ יתלב , רחאל 5 דומיל תונש םיפוצר . חה שקה םג םלועב קז
תבשונה חורה חכונל ףפוכתמ " , ידועב תמזגומ תוניצרב יתרמא
רישימ ףוסמה ךותל יטבמ תא .

" הא , ג ' ןוסיי . ידימלת ןיבש ץוצינה אוה התא , הדשב הז לופית אנ לא
ברקה , רטמוליק םויסה וק ינפל . " , םיווקב זמר ךישמהו םיבע , " ךא
הרקמ לכ לע , אה ל ןכומ התא ם ה תלבקו ראותה םויס הרשמ
תדעוימה ? תרבח ' ולוה - ףרג ' םינותנ , םייניע ןויליכב ךל הפצמ . אל
הרבחב ךתוריש תא יתחטבה , תא חינהל דעתמ התא יכ יתנעט ךא
םדרשמב ךילגר תופכ , םימי עובשל קר וליא , ןוצרמ ןויסינ תפוקתל
ישפוח . יתוא בזכאת אל , ןוכנ ? " , לדג ויתובג ןיבש רומיקהו לאש .

69
" םכחה ירומ , " , יפב תיבויח הרושבו יתינע , " חמשא תא תרשל
םיסרטניאה ילשו ךלש םיידיתעה , ינמזמ עובש לוזגי הז םא וליפא
רקיה . הזמ ץוח , ' ולוה - ףרג ' , לועב הדיחיה הרבחה הניה הל שיש ם
דימה תויטבמאל ידעלב רשק ורקימ תחפשמ םע ףותישב ע - הנכות . םג
מת אל תכרעמה תסדנה םא אצ ינייעב ןח , והשמ דומלל לכוא דימת
שדח . הזמ ץוחו , תיעצבמ רבכ הטויה םש קר . " , יתעבצה הצק לע
עבצא תירכל יתקשנו תילאמשה הכרה . לע הבבחתה וז העונת
סנוקא רוספורפ , דוקה ןיב רוב הרעפו ה ו יתא הרומכ ולש יעוצקמה
יניבו , הרושה ןימ דימלתכ .
יאק הלעה דיימ תא וכויח ינטשה וינפ לע , יפלכ ורמקתה וינזואו
הלעמ . רוספורפה לש וינפ יטנג יוניש ורבע - יטסלפ , האצותכ ועגפנ
מ יוסינ ימוטא הפי אל הלעש , אזו רחאל וינפ תא רזחשל ידכב ת
הפירש תדבעמב הללותשהש םיטנווקה - תתל הקיסיפ - היגרנא ,
דקתשא . קנעה תפירש זוזת לש רצותכ החתפתה םימוטא ת הגירח
האציש ללכמ היגרנא לש ללח המדמב םתניחב ידכ ךות הטילש
הרוחש . ורקחמ םדוקה לש רוספורפה , לע ססבתהש ינושאר רקחמ
הטיסרבינואה תשרב יתמסרפש , םיינושארה םיאנתה תא רוציל הסינ
תכל יבכוכ לש םתורצוויהל , םמשב וא רתוי רכומה - ה " לודגה םוב " ,
תא חתנלו םיטנמלאה םתווהתהב .
יכ לע יל בח אוה ןיזגמב םסרפתה ומש ' עדמה ימויקה ,' ליבומה
לועב ם תויראלופופ תוירואית תחכוה םוחתב , ו לכב ינלמגתל הסינ
תוירשפאה םיכרדה . הבריק יתשגרה כ המח חפשמ תית סנוקא יאקל ,
וב יתתנ אולמ תא ינומא , כ ותוא יתבשחהו ךמות דומע תדיחיל
דומילה .

שכ רקיעב וחתפתה ונלש תודידיה ירשק ונדבע תועש יבג לע תועש
םוקיה לש תולודגה תומולעתה חונעפ ךרוצל הדבעמ יאנתב , והנבמ
וירמוחו , החלצה אלל האלמ . תשר תוארוהל דוגינב לעפ יאק
תיתייעב הדוקנ וויהש םיישיא םירשק יתיא חתיפו הטיסרבינואה
דחוימב םוחתב דומילה ינבמ .

70
" ונ , בוט המ , ו בוט שיגרתש רקיעה רוזחת ילה הרגשל םדקהב תידומ .
ךתיא רבדל יתחמש . קיתה תא יתנכדע ךלש , םינורחאה יירקחמב .
םאתהבו ךייתורעה תא יל תתל לכות םא חמשא . זא , דע
ןאכ ". , תרודשת ףוסמה יתבשייתהו המייתסה רוביח לע טק עגר
ףוסמה .

ה הטמ םייפעפעה תא יתדרו יילע הטלתשהש השלוחה תאפמ .
םידדצל יתטבהו ייניע תא יתאשנ .
מ דבל היירפסב םדאה ייומד , םחתמב דיחיה יתייה היירפסה .

" תמצמוצמ תנוכתמב םידבוע ונאו ישיש םוי םויה . דוע 5 ונא תוקד
החולשה ירעש תא םירגוס רומישל םינותנ . תא רקבלו בושל לכות
כ דועב וננועמ - 45 וישכעמ תוקד . העסהה חטשמ לע הלע אנא .
הדות ". , חטשמהו לעופה רמא דיצל ןיתמה י . דצבש ינועשב יתצצה
הארמל יתעזעדזהו ךירדמה ףלחש ןמזה .

" ישיש םוי , 22:30 "

" עגר ןיב יל קחמנ םלש םוי יכ ןכתייה תחא היינשבו ? ןמזה דציכ
רהמ הכ יל רבע ? שמשה הדרי הנהו יתפעפע קר יכ היה המדנ
קפואב המלענו . "

ךרד לש ןוניסה תוציחמ החולשה , חיטש תא תוארל היה ןתינ
כה התפיכ תא ףטעש םיבכו . דיינה ינותנ תא יתקדב , אוושל ךא . ףא
השדח תחא העדוה אל . יתוא שפיח אל דחא ףא . לכ ןאכ יל יתבשי
יתנשיו םויה . עוערה יבצמ לע יתסעכ , שלחה יפוגו .

" וללה םילכוא ונאנה , תולובג אלל העדותה תא יל םימסרכמ
יתרכה תא םישטשטמו . םינקיניצה וקזוחי ". , הרה תר לע יתבשחו י
תקבדמ יטיפרג ילשמ תירוקמ תיתרתחמ .

71

לרוגה יווק

ל ץוחמ רבכ יתייה התיבה יתרזח תא יתמאיתו החולש הרובחתה םע
תיתחתה . ןוזמה תשרל רוסל יתטלחהו תושק יתוא ףקת בערה ריהמה
רתויב הבורקה .

תמושת תא וכשמ קנע תומישר יביל השיגה ךרד לע וליפעהו .
תוררועמ תונרקה ןובאית , םיטלס , םינגוטמ , םילשובמ , תוקרי , צ ' ספי
רשבו ףוע . השקה הריחבה .
שנא ינומה יל וריהבהו םייטמוטואה םילולסמה תא ושדג םי יכ
וראשיי םלועל טרופסה תויורחת . תדחוימ הנמ חקא יכ יתטלחה
אשינ ימעפ דח שגמ תפסותב התיבה , ריפל ךרדב יתליכא לע לקהל
הרובחתה .

" החילס , דא ינו . ריכמ אל ינא ה והשפיאמ ךתוא ? " , לאש ה תרבג יתוא
םע תכשומו הריעצ לש הפילח צמינא תמרגולוה הי הפוצח .

" ג ימש ' ינוקרמ ןוסיי . ךל רכומ חטבל ינא תורודשתהמ , תא םא
היגולונכטה ימוחתב תניינעתמ . " , יתינע הרגיש רבדכ טפשמשכ
יחומב קחשמ אבה הלצהה .

" ןוכנ , ךתנומת תא יתיאר תוינכותב ןכותה םדקתמ רעונל . ךמיש
רכזוה ץולחכ ריעצ תרושקתה םוחתב ולוה - רג א יפ ת . ןייעל הברמ ינא
עדמה ירושיקב . ינונ ימש , דואמ םיענ . שוגפל החמש ינא ףוס ףוס
םירושיקב עיפומש והשימ . תרכומ היהא דחא םוי ינא םג . אל המ
םיאור ? " , הרמא , תוינלוקב הקחצ תררמצמ תא יל הטישוהו הדי .

הרזח יתצחל ה רפסמ תא הל יתרסמו השיג ילש ישיאה . יתזעה אל
ינא יכ הדבועה תא הינפב ןייצל דלוס לש םכרעמ םהינימל םינעודיה ,
תאזו ריתמ ירוביצה עדימה שפוחש ללגב םהלש השיגה ירפסמ תא
72
הנורחאה תויטרפה תפיט תא םהמ ענומו יצרא ןותנכ תוכזה וא
םיטקש םייחו תוניפל . אל ןעודי תויהל יתרמייתה , יתחרב חטבלו
וללה םייחהמ .

הרובחתה ריפ ןוויכל יימעפ יתמש ףצר יאתל יתסנכנו תיתחתה
תוישיא רושיק תודוקנ רבעל םיידועיי .

ףצרה את ליכה כ - 50 םיבשומ לצפתהו רושיקה תודוקנב , םג םהב
תעל תעמ םישדח םיאת ףסא , דיחא הרובחת ללחל םיכפוה . יתשגינ
שקמל ת םיבשומ הטקש , םירזיבאה תא יתרסה םיינוציחה תאו יילעמ
ןנווכתמה שגמה , הליכאה תלועפ םויס רחאל .
וילאו ונממ םיקבדנו םיררחתשמ םיאתשכ השקמב יתענ . יתבשי
יינזואל ומרזש עדימה תונרקהב יתטבהו טקש . ימצע תא יתאצמ
שפנהו יאופרה יבצמ לע רהרהמ תפעתסמ הרופא השגרהשכ י
ייקרועב . וקבדנש םישדח םיאת , םיבורקה םיבשייתמה יכ וריהבה
ילש דעיה תדוקנל דע םתעיסנ תא וכישמי יילא , הקוחר תחאל אל םא
רתוי ףא .

" תיתחתה הרובחתב םויה םיבבותסמ םיישירח םיסופיט , " , יתרמא
ידידל המ תאילפב , " הלעמ ללוחתמה שערה רואל דחוימב , תואמ קר
הלעמ םירטמ " , אוושה יסיטרכו שער יריצב ינוימד תא וחנה םייווק ה
תומכו . ילומש בשומב הרבחל יתיפיצ אל , תותמה תוקדב קוידב ךא
וללה , ה הממורת הינפ תא ריתסמ הרעששכ .

" הפייע ? " , לאוש ימצע תא יתראית ןחה תמלע תא החישה םשמו
הלילה לש תונטקה תועשה ךותל הל הכישממ , ןגב ילוא וא ה הריצי .
" ףוגב הכרבתה איה הפי " , ייתורעהב יתכשמה , תותסומ ייניעשכ
הנרקהה ירודישמ דחא יפלכ הרבעל ללכ טיבמ אלכ .

" תעכ רוחבל יילע רושיק תדוקנ וזיאב יל דיגהל ילוא עדוי התא ? " ,
הרמא עיתפמ ןפואב ימוקימ ןיב םיצפוק המרגולוהה ינותנשכ
המוקימל .
73
הברקה תופעתסהב לוציפל רדגוה אתהו התלע םיכרדה תפמ .

" תודרפהה ןמז : 15 תוקד . "

" םיפי ןיידע הינפ , םבור תא ריתסמ הרעש יכ תורמל " , יתגגח
תוננקמה ייתורעשהב . יתדדיח הקולחה תא רשאל ידכב םינותנה תא .

" הדות " , מא איה הר היתועבצאשכ פטלמ תא תוכרב ת ףכ היינשה .
" רדסב ךלש דיה ? " , תחיש חתפל הסנמכ תמלשומ תויתפכאב יתלאש
ילוח ן .
" וה , ןכ , " , הנורגמ הגה איצוה אלל הקקחצ איה , " תרבוע טושפ ינא
ילש לרוגה יווק לע " , רבדל ןיבמכ יתנהנהו הרמא . " תא תעדוי יתדוד
םינש הז יעוצקמ ןפואב ךכב תקסועו דיה ףכ תרות ". , עגרל הרצענ
הכישמהו תכשמתמ החיש תחונתל רבעמכ הילגר ינש לע הבשייתהו ,
" םא תלכתסמ טושפ ינא םיידיב יוניש שי ". , יתוא הריאשהו הרמג
הינפ לע שלוח קירבמה הרעששכ ירותסמ ךובמב .

" המ ? תונתשמ םיידיה ? תרמוא תאז , יוניש וא חותינ אלל ? המ
הנווכה ? " , תניינעתה י החישה ךשמה ידכל תוניצרה אולמב .

" םינקיטסימה םירומא ךכ , " , הבישה , " לרוג תועונת יפ לע תאזו
ךייחב ".

" רוג ל ? " , ב יתלאש ליוואל יתוא הכפהש תרמגומ העתפה , " רמולכ ,
םיידיה יווק לע תועיפשמ ייחב תולועפ ? תקתרמ הירואית יהוז , ךא
תקיודמ איה םאה איה הלאשה ? "

" שפ תא הפי טו " , יתיאר אל יכ ףא לע ימינפה ילוקב הל יתרמא
התוהז . ןחה תודוקנ ןיב טטושמכ לחהו קרה הרוע לע לעננ יטבמ
ג לעש הפו . איה הקקחצ ו םכחותמ רופיא ילכ האיצוה האסיכמ ,
התוירותסמ לע תרמוש .

74
" קויד ? " , הלאש אה תדיחיו הילגר תונוהב לא הדימ הרבע רופי , " והז
םיעדמל ךיישש חנומ . כ אלה ך ? " , ןיבש ריוואה תא הטיטרהו הלאש
ונינש . " קיודמ שיא התא יכ החינמ ינא . רמ "... , הרמא ידכב תורגל
ינורג תא .

" ינוקרמ ". , איהו יתרמא השארב הנהנה .

" יסחי חנומ אוה קויד , ימעטל ". , הדדיח .

" רמולכ ? " , יתלאש ימצעל יתינעו , " דחא אוה קויד . ספא וא דחא .
ומכ םיבשחמ ". . ל יתבושת א התוא המישרה .

סקרק תיפשאכ הילגר תונוהב ןיב רבע ןטקה רופיאה רישכמ . עפומ
םיעפמו רצק . תזכרתהו יתקתתשה הילגרב י . כמה לגרמ רבע ריש
ןהובל ןהובמו לגרל .

" ספא וא דחא אוה קויד , ןוכנ הז , ינוקרמ רמ . תויהל לכות םאה ךא
ךמצעב בשחמה ? עדמהש וא עדמב קוידה תא ףילחהל לכות םאה
םימיה ןמ םויב ךתוא ףילחי ? אוהש םיעבוק ונחנאש המ אוה קויד
קיודמ . דחא ספא וא , ךא רתיה , רתונ דוע חהל וניתוטל ". , ו ה רוציע
ב רועפ הפב ינריאשה םייסמה להקכ תונוהבה קחשמב ההוב ידוע
טנפוהמ .
רישכמ תא וב הנמטו המיע הבחסש ןטקה הקית תא החתפ המלעה
תרזעב רופיאה תונוהב תילאמשה הלגר .

" ךתוא יתנבהש חוטב אל ינא . " , הבריק תשוחת יתשגרהו יתרמא
הרזה המלעה לא תפדוע . איה יכ יתשח תברקמ ילא יתוא ה
תירותסמה התוינוציחב , יחרוכ לעב .

" רבסה ץוחנ רבד לכ אל ". , יתמכסה םרטב הרמא , " םירבד שי
הבושת אלל וראשיי יכ ףידעש . רתוי בוט ש עדנ אל ". תא הרמא
הינפמ רעישה תא הטיסהו ןורחאה הטפשמ .
75

" ג ' הקיס ? "! , רולדגמכ וחקפנ יינע ה הקזוחב ריאמ ותסוה יידיו
רוחאל . " תא תאז ? ! ןימאמ אל ינא " , יתקנחנש טעמכו יתרמא
השובמ . " הפ השוע תא המ ? "! , תססוהמ תומערתהב יתלאש .
םלועל תמייקתמ התייה אל וז החיש יכ יתפדעה .
שכ הפיסוהו החנמ וק לע הדיפקה איה הידי תופכ תא יל הארמ ,
" תאז תמועלו , דעומ דועבמ תעדל ףידעש םירבד שי . " , המייס
היתוכלשהב תויפוסוליפה ונינשו ונלחתה קוחצל .

תדוקנ התואב תדרל ונטלחה ה ג לש התיבל הבורקה רושיק ' הקיס .
עקרקה לא ונתוא הלעה ריפה הריוואה תא הוולמ הכורא הקיתששכ ,
דעומ דועבו תדיינה העסהה לע ונרתיו , קויד רתיל וא , ךכ התשע איה
הדיגהב , " דע לגרב תצק תכלל הצור התא ל יתיב , יב ומכ םהה םימ ,
ג ' ןוסיי ? ." יתבגה םונל יתיצרו שלח יתייה רבכ יכ ףא לע בויחב
יתטימב .

גשכ דצל דצ םייתלצעב תודדל ךכ ונכשמה ' תא הטיהלמ הקיס
ייתושגר , " ךתוא יתיארש הנורחאה םעפה זאמ טעמ אל תלדג , התא
עדוי ? היה רבכ הז ןמז המכ ? תקתנתה ראותל דומלל יתלחתהש זאמ
הביבסה לוכמ . יפא ילשאל האב יתייהשכ ול , ףוס ףוס , תייה התא
תורחא תויובייחתהב קוסע ךרדחב רגוסמ תיבב אל ללכבש וא . אל
תעדל ךרד התייה . " , ייתושלוח תא הפשחו טעמב המישאה
תונבצעמה .

" ןכ , " , יתבשה , " בצמל עדומ ינא , בצמה תא תונשל לוכי ינא ןיא ךא
הזה . םילזוג םידומילה ייחו תידיתעה הדובעה א ינממ ןמזה תופיט ת
יל רתונש ישפוחה ".

" ףיכ םה םידומיל ךליבשב ךא . תיברמב ףייכמ התא יכ רמול רשפא
ךנמזמ , םיסחייתמ םירחא םישנאש דועב , םירקמה ןימ תוברב ,
המישמכ הדובעל . " , ג הקזיח ' ייח ךרד תא הקיס , הפיסוה ליבקמב ךא ,
" עבטה תא רתוי תבהוא ימצעלשכ ינא , ריכמ התאש ומכ רבכ יתוא
76
ןמז ןומה ". , תוכיוחמ הינפו יילא השאר תא התנפהו . " התע הז הנה
דנליאתב םירה לויטמ יתרזח , ראש ך םימי םיישדוחכ . הפוקת יתרדענ
ןכל םדוק םג הטעמ אל , תאז תעדי ירה לבא . ךתוחאל יתרפיס , וא
ימש תא םתרכזה אל אמש ? " , ןכ םג ילשא םע הרשיק יכ הזמר
ולא םימיב ףפורתמ .

כ רכוז אל וא רכוז , ןורחאה הנוט רואל דחוימבו בישהל בייח יתייה ,
" ןכ , ןכש בשוח ינא . אל , ןוכנ אל הז . ע תרבדמ ןכ איה םהה םימיה ל ,
דחיב םיאצוי ונייהש , וגרהנ ילש םירוההש ינפל דוע , תרכוז תא ".
יתרצענו יתרמא .
ג ' הקזוחב יידי תא הקיזחהו ייפלכ הפוג תא הבבוס הקיס , תואל
דיע דו . וננזוא דצל וקרש ףחר ילכ , תורומרמצ ריבעה הרק חור בשמו
יפוגב .
" הווקמ ינא ונלש םירשקה תא קדהנ בורקבש , ג ' ןוסיי ".

ךכ לע יתיהתו דחוימב ךושח היה בוחרה , גש העש ' יל הריבעה הקיס
יופצ יתלב ןפואב ובחרתהש ןושיאה יירוח ךרד קומעה הרעצ תא .
יתשעתה דימ . " ןיידע דחא ףאו לכ תורמל חקלה תא דמל אל
וללה תונואתה . תלוספה םע לזאזעל תירסממה ללחב וזה , רבדנ אלש
יתיישעתה ןיסקוידה לע ירמגל רחא אשונ הזש . " , הנווכב יתרמא
אשונ ריבעהל . " ונלש ץראה רודכ לע הרימשה אוה יזכרמה אשונה
לשממה תא ןיינעל ךירצש , היסורמ םיערופ תוצובק אלו ". , יתמייס
ה תא יירוה לש תרובעמה תנואתמ יתעד תחס .

תוללותשמ דוע הנואתה תורודשת ייתומולחב , כ לש םתומשגתה
רתויב םייסיסבה יידחפ ב תוללותשמ שא תובהל , תפטעמ יציג יקלחו
םיצרפתמש תגוסגס ל רבע לכ ב ש קנע ץוציפ ה פוקסלטה תא דיער
ירוטקווה , פוקסלט לש רותינה ' ולוה - ףרג ' ןוסאה תא דעיתש .
םילבאה לוכל ורבעוה ויתונומת , נ ינעדמל ןחוב ןבאכ שמישו . א . ס . א
תולוספל יפוסה לוסיחה תינכותב ולחהש ללח תויתרתחמ , ךא
אוושל , התע תעל ןוכנ .

77
ירחסמ זכרמ ינפ לע םיפלוח ונאשכ טק תוקד רפסמ דוע ונכשמה
רוגס , תרחואמה העשה רואל . ןרותה תחקרמה ןתיבמ שולח רוא קר
הלפאב םחלינ קנעה הנבמה הצקב . תרואתש יתטלקו יביבסמ יתטבה
בוחרה ללכ תלעופ הניא , הבכנו קזח רואה תינמז הלקת בקע ילוא
בושו בוש , ת תנצס ךותמכ י יחפנ ןורטא .
ג םע ילש החישב תוקומע עוקש יתייה הזה ןמזה ךשמ לכ ' הקיס , ילוא
תורכיה תונש לכ הז המיע יל התייהש רתויב תניינעמה י המיע , כ דע י
יתביבסל בל םישלמ יתלדח .

" ג ' ןוסיי , " , התנפ יילא שכ ערמ הלוק שפיטה תונש תא יב די - הרשע
יכותבש , " תעכ ךממ דרפא ינא , ץופקאו רשקב תויהל דוע ךישמנ ךא
םכתא רקבל , ריעל יתרזחשמ תעכ . רשקה תא קדהל בוט ןמז הז . " ,
התוא ליבויש דיינה ףחרה ןקתמ לא הלוע הדועב ינממ הדרפנו הרמא
התיב לא .
םולשל יתפנפנו ידימ תימשר הרוצב הדי תא יתצחל , לע רזוח
התע הזש ירחסמה הנבמה דצלש הנורחאה רושיקה תדוקנל ייתובקע
ונרבע .

ןגמ תא יתחנה לש תוליצנל רודיבה תייצפוא תא יתלעפהו שארה
100% , ו יתודבאתה ךילה הז היה ךוראה חווטב יכ תורמל ינסרהו
ל הו םיבצעה תוכרעמ העימש , תמר תא ימצעל םירהל יתפדעה
אה תוירקיע תוביס יתשמ ףוגב ןילנרד : תחאה , רע ינריאשהל ידכב
יתונרע בצמ חכונל , היינשהו , " בוט , תא שגופ ינא םוי לוכ אל
ג ' הקיס , ילותבה םירוענה ליג תא יל ריכזמש ןמז התיא ריבעמו ."
הדוקנה תארקל בוחרב רפסמ םידעצ ךלוה ידועב , ב יתננובתה בוחר
יביבסמש . יה אל ןמזמ הנתשה ןומהו הפ יתי , שדחמ הנבינ וא ץפוש .
רעמ כ יכ יל ריעהל ידכב הקספוה רודיבה ת דיינה ךרעמ תא ליעפה
ואירבה הקירסה תוגיאדמ תואצות תגצהל ליבוהש ית , ךא תורבתסמ
שחתהב יפוגב םילייטמה םירמוחה תומכב ב .

" תושישת תמר - תינוניב "

78
בע םינווגמ ףחר ילכ ישאר הבוגב ור בוחרה תרואת רואלו , קוידבש
תולקועמה ליבשה תונפדב לועפל הרזח , תא תופצל השק יל היה
ברקתמה - קר ילואו ימואתפה הרואתה יוניש ללגב .
ילכ ףחרה הטילש דביאו הארנכ זכרמה לומ רשי וקב יתייהשכ
ירחסמה . היה ילכה ידיימ תושגנתה ביתנב ו ימיע הנבמה םע בקע
בה ימוקימ יופצ יתל , הלילה לש וז העשב .
ייחב הכוראה היינשה וז התייה ; חטתשהל הרטמב יפוג תא יתקרז
הטמ ירשפאה םדקהבו , ו רחאמ לוכמ רתוי ישאר תומלש תא יתרצנ .
בכרה ןוחג ךותמ הצרפש הרידאה ריוואה ןרק תא יתשגרה ,
תיארחאה ןונגנמל יטמוטואה םוריחה תמילב . ולשכ בכרה תוכרעמ .
ע אל רבד יתיפצו רז ה ילכב הכומנ הביטקפסרפ תדוקנמ שגנתמ
רחסמה תויונחמ תחאב לובג תא הצרפש המצועב תו ויגיהה ן . חאל ר
ףוקישה ןרקמל רבעמ ותרידח , ןורחאה ןגמה המילבל , ילכ קסיר
התלוכת לע תונחה תא ףחרה , בר סרה וריאשהב הכותב םלענו
רבע לכל רזפתהש .

תמק י ששואתהש רחאל ירשפאה םדקהב יפוגש ימואתפה עוזעזהמ ית
גפס התע הז , קינעהל לכוא םא תוארל ידכב תלוכיה תדימב יתצרו
גהנל הרזע ףחרה ילכ .
םיבורקה ץוליחה תוחוכ תא רתוימ סוסיה אלל יתקעזה , תרזעב
דיינה , ותאישנ לע יתכריבו .
יומד םע דחי ןרותה אפורה אצי תופורתה תונחמ דיבעהש םדאה . םה
םדבל ורתונ אל יכ ךות 30 תוינש ינפל הלעו לחוימה תווצה עיגה
םוריחה תוילעמב חטשה - תווצ 911 כ הנמש - 5 םישנא םינמוימ ,
תופילחב םידיוצמ וממ ץחל םייגולונכטה םירזעה בטימבו תונג .

" זוזת לא ! תונחהמ קחרתה "!

ירבעל וקעצ , יילע רבג םלהה ךא . עקרקה לע התיחנהו שתומ יתייה
תא תתל הלחה תותוא הי . יתטבהו תקסורמה תונחה לא יתברקתה
הכותל . םינפב היה אל ףחרה בכר . יבחרב יתלוכי בטימכ ויתשפיח
תוסירהה , אוושל ךא . תונחה הצקב ןטק חתפ , ודיצ רבעל רהוצ ןימכ
79
הנבמה לש ינשה , ירוחא ןולח וא האיצי תלדכ ילוא שמישש , לבלב
ויתומר לכ לע יכותבש יסיסבה ןויגיהה תא . רל יתדמע דבל עג , ךא
ימולשל ולאשו יתרזעל ואבש םישנא ףקומ . ימוקמ לע יתאפק
בהו ט ףגומ וא רוגס היהש ירוחאה האיציה חתפב ית , רוא ינצינ םע
ב םיצבצבמ תעברא תיפקיהה הרואתה חכונל ויתוניפ . ןימאמ אלכ
בוש יתלכתסה ירוחאה רהוצבו רחסמה תונחב בושו .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי , תונחהמ קחרתה םרהו ריוואב ךידי . " , ירבעל קעצ
םוריחה ישנאמ דחא .

" ש תויהל לוכי אל ה הזה ןטקה חתפה ךרד רבע בכר . תויהל לוכי אל
ינויגה , חא וא וז הרוצב וכרד רבע ןכ םא ךא הזה חתפהש ירה תר
החוורל ץורפ וא חותפ רבכ היה , וכרד רובעל לכויש ידכב . חתפה ךא
רובעיש ידכב ידימ ןטק , במ תורשפאה יזא התישארמ תלטו . היה ךא
בכר . תולובג תא ץרפ אוה תונחה . ןיבמ אל ינא . " , ופלח תובשחמ
רוזח ךולה ישארב הנכות דוקב םיגאב תקירסכ , םוריחה תווצשכ
יילא ברקתה םירורב אלו םיינלוק הזירכ תולוקבו . רתוי היה אל תא
ליצהל ימ , הטמ טמשנ יפוג יכ םימחר אלל .

אלכ המלענו הלברעתה יתרכה התייה , תימואתפ תרודשת תעיטקכ .SSI

םייאופר םירזיבאב דיוצמ רדחב יתררועתה םייביסמ . היה רדחה
תרקתב ראומ יטוח - שמש , םייתלשממ םידרשמ הנייפאש , ילוח יתב ם ,
תויריע יתב , םיינוגרא םידרשמ , ייה תורבח - תויתרקוי קט םתס וא
ברה ופסכ תא זבזבל ול קשחתהש והשימ . ינא יכ יתחנה םיידיב
תויעוצקמ , םמוסמ וא םדרומכ בוכש יפוג תא יתשח ךא , תו תח
קזח ילקימיכ רמוח לש העפשה . ב שמתשהל ושרוהש םידיחיה רמוח
80
םיחמומ םיאפור וא לשממה ישנא ויה הזה . תורכומ םינפב יתנחבה .
רפסמ תועש ינפל קר הז יתוא רצעש םירקוחה תווצ , לרטנסב קראפ ,
נ עוריאב הפוצכ יילעמ ןכר ריד .

טפשמל טפשממ רהבתה םלוק , " א היה ףידע דוע םיניתממ םתייה ולי
תוקד רפסמ "... , רחאב עטקנו .

" רדסב הז , במ ונחנא םיני . " , רזח אוהה לוקה .

" םכדגנכ תתלו תאשל לוכי יניא . " , ףסונ לוק רמא .

" ררועתמ אוה , סה יכ ועד ךא דבלב םכדיב תוירחאהו ןוכי ". , עמשנ
ירבג לוק יא ץבצבש רדחה ללח ךותמ םש , עודי אל ןוויכב .

" ג ' ןוסיי , ג ' י ןוסי , עמוש התא ? רבדמ הזיילא הז . ג ' ןוסיי "...

יתרכה תא יתדביא . ךשוח . הרהבתהו הרזח הנומתה . " הזיילא . התא
יתוא רכוז ? קראפב לומתא ונשגפנ . ץירעמ . םיידיב התא יכ ךל עד
תובוט , תעכ . ריהמה ךלופיטל גאדנ ונחנא . קר ונילע ךתוא לואשל
ולאש רפסמ ת , תויב ףוחד ןיינעהש ןוויכמ "...

עטקנ ולוק תונבצעב ריהמ רובידב לחה הבע ןוטו . לוקה תא יתיהיז
ויתולאשל תונעל יילע דקפש דירטמה .

" ג ' י י ןוס , לופ רקוחה רבדמ . עדוי התא םאה ךתוא לאושו רזוח ינא
ןדרא וגוי ןכיה ? לומתא וב תלקתנ םאה ? ע רצי אוה םאה רשק ךמי ?
תימואל תובישח לעב אשונ והז . םדקהב וניתולאש לע תונעל ךילע .
יוחיד לבוס וניא ןיינעה . " , ץרפ תא העיגרה הזיילא לש ודישכ קיספה
תולאשה .

81
הפיט םמורתהל יתיסינ , באכ יפוג ךא . טב יתוא ודירטהש םיבאכה םר
יתליפנ , ישונא לבסל םיירשפא יתלבכ תאש רתיב תעכ ושגרוה .
לובח הנועמו , יתלוכי בטימכ תונעל יתטלחה .

" י אוה צ רשק ימיע ר םושלש , יתרמאש יפכ , םויה יכ החנהב אוה
יל העראש הנואתה ירחאש םויה ". , רמא רבדמה טבמב יתטבהו ית
םהיניע לש , ינוצר יתלבכ שגפנש .

" ויה ךיראתה המ ם ? " , הבושת יתלביק אל ךא יתלאש . יתממורתה
ייתהו םינורחאה ייתוחוכב יתבש . וראית אל יתוא םיבבוסה , הארנכ ,
ךכל לכוא יכ ןמ םיעתפומכ תינשב ושגפנ םהיניעש ןוויכמ תאזו
םעפה הנורחאה .

" ךיראתה תא עדוי ךניא ? " , הזיילא לאש " . היה המ רכוז התא םאה
לומתא ךיראתה ? " , יתבושת תא לביק אלו ךישמה .

ןוזמ תרתי קרממכ ויפ לע ודי תא ריבעהו חנאנ לופ , אל ךא . שואיי ,
הזמ רתוי אל . םיגאדומ ויה הזיילא לש וינפ , רסמ ריבעמכ יתודידי .
ה תונש עצמאב היה אוה - 40 וייחל ומיע ביטיה ופוגו , והבוג ףא לע .
ה ושאר י הפיט לודג ה , ףוגה תויצרופורפל תיסחי רצק ורעשו . קרבה
ע תא גגיזש יני י ףוקשה ויניע ןרקממ היה . םינרקמה גוס תא יתרכה
ה בצה יתוליעפמ ולל תיא , תא רקיעב ושמישש ישבוח חטשה ,
םיירטאיכיספ ו תא ישנא האפרמה םידיינה .
ךותמ וללה םינותנה תא וחתינ םדאה ייומד אל ןכלו ימינפה םדבעמ
ךכל םיקוקז ויה , םדא יומד וניא יכ תואדווב יתעדי ןכל , ןב אלא
ידוחייה ורוע עבצ תורמל שונא . תעפות רבודמה יכ יתחנה יאוולה
םייאופר הקירס ירישכמ לש . נה " תולחמ תרסהל רקיעב ודעונ ל
תושק , ןוגכ : סדייא , יחה ו םהינימל ןטרסה תולחמו ףרוטה קדי ולעפ
רזייל תונרקה לע ספא היצטיברג יאתב תוימוטא תת .

ייתולוכי בטימל רדחב םיחכונה ראש תא יתרקס , םאה עובקל ידכב
ע שונא ייומדב רבודמ " תוננובתה י םהישמנב " . השקש רבד שי םא
82
טנמגיפה ייוניש תא הז תינוציחה רועה תפטעמב תוקחל לש םי
ןחה תודוקנ תונטנטקה ילאמודנרה רעישה תורזפתה תאו ת לע
רועה ". , רוספורפ לש ויתולימ יתרכזנ ויבל זורק - הקיטובור .

" ןכבו , " לופ רמא , " החכש תועפות לע וננמז תא םיזבזבמ ונא םאה
הינימל ם , וא ונתוא םדקיש עדימ ונל תתל לכוי רוחבה אמש המב
הפ הרוקש ? " , הרתי תונבצעב םייסו .
" וב ץיאהל ונל לא , ףוס ףוס ררועתה אוהש בוט . והשמ רבכ הז . " ,
הזיילא ול חלש , ושארב ןהנה רוחאמ אפורהו .

החישה לא ףרטצהל יתיסינ , " ףוס ףוס תרמוא תאז המ ? ינא ןמז המכ
ןשי רבכ ? ינא ןכיה ? " , יסיסב ןויגהל יבצמ תא איבהל הרטמב .

ןבלה שובל םע ץעייתהל רדחה לש קחורמה ודיצל רס הזיילא .
לופ םע יתראשנ " . ג יל בישקת ' ןוסיי . התא ימ עדוי ינא , ךניא ךא
קפסהמ תונהיל לוכי , ןויאמה לש החפשמל רושק התאש ללגב קר
ןוילעה . " , תונימא אשונל יטנוולר אלה ךוישה חכונל יתעתפוה י , ךא
יתקתש תונעל ןוצר רדעיהב .

ברקתהל ןבולמה אפורה תא החנהו םיטרפה תא טשפל טילחה הזיילא
יתטימ לא . " האר , ינוקרמ רמ . ךתליפנ ירחסמה זכרמה די לע המרגנ
מ האצותכ תורבגומ תויחומ תולועפ . תתל םילוכי אל האופרה יעצמא
תכשוממה ךתרכה רסוחל תקיודמה הביסה תא ונל . תרבעוה לא
ןוטנילק יאופרה זכרמה , ב ונתקלחמ לא רחאלו - .SSI ונל עודיה לכ
ןשי התאש אוה רבכ תולועפו םיפוצר םימי השולש חומה
ךלש תויטפוניסה לע תועיבצמ יחתמ תודונת - תוינוציק הנוא . " ,
ריהבה קולחה שובל ריבסה .

" םלוכ לע דובעל לוכי התא , לבא אל יילע . ינפל וגוי םע תרביד התא
5 ליל תו . םויה םוי רבכ ינש שדח עובשל . " , םייאמה ןוטה רזח .

" ינש םוי ? "! , יתאלפתה .
83

" הזה ןיירבעל רשק ךל ןיאש ךליבשב דואמ הווקמ ינא . ךתבוטל ". ,
לופ ךישמה .

" ןיירבע ? תועט םכל שי "! , תומשאהה לע יתמעז .

" תיתלשממ הריקחב התא , םילוחה תיבל ךריבעהל םאה טילחנ ונאו ,
רטשמ הריקחל וא תית ךרורחשל ידיימה . " , לופ רמא ו ויתולתשה
רתלאל יתוא ץוחמל תולגוסמכ וארנ תוינויבה " . יפ לע טילחת התא
ךיתובושת . הרא אבצל יחרכה התא " ךתוא ךרבמ ינא ךכ לעו ב .
ישיאה ךקית תא יתקדב . היה אלול רבדה רחא םוקמב תייה ןמזמ הז .
ןיטולחל . סמה זכרמב םש תללועש המ ירחא דחוימב ירח . " , ןוטבו
יגולוכיספה ונוחצנ תא םייס הז רורט ליטמ םויא .

" יתישע ינא ? תוחורה לכל יתוא ףיעהו טעמכש ילכ םש היה , וישכעו
םשא ינא ? "! וי ינא רשא לוכ תא ךל רפסמ ינא עד . היה וגוי
ישימח םוי ליל תרודשתב . והז . ןכ ינפל ? אל יעצבמ דיקפתב יתייה
הב ןמזמ לרוא יר . ךכ לשממה ה תלמוג יתוריש לע יל ? " , יתינע סעכב
בר ראווצה ירירשב יל ביאכהש , לופ ךא דג תנמכ , קעוצ לחה
תופיקתב .

רדחהמ לופ תא איצוהו יתרזעל אב הזיילא . דצב דמעש אפורה , תע
הלהנתה החישה , יילא ברקתה , ו תויתרגש תוקידב יב עציב ריבעה
ל קרוסה ינותנ תא הזיילאל זלה לש ףוקשה ונרקמ . תאז יתעדי יכ
תולועפה , תוארנ םניא םהש תורמל חטשה ינפ לע , ןיבמל תוראובמ
תורודשתה רבדב , םישארה ןוהנהו תולקה םהיתועונתמ תאז דבלבו
רושיא תואל . ןיב קותינה תא עצבל ירשפא יתלב ףאו רתויב השק
שארה תעונת ןיבל ןרקמל תורדשמה םייניעה תועונת
ה תיביטקניטסניא . ודשתה יקיתוו תור , םבצעממ וא , יתמגודכ , בל ומש
וללה םינטקה םיטרפל .

84
" הרהזא תחת אצמנ התא יכ ךריכזהל יילע תעכ . לע ונל חוודל ךילע
ךמיע וגוי לש תרושקת תריצי ןויסינ לוכ . השעי אוה יכ םיכירעמ ונא
וניתושקבל תונעיהל ךכב םיריצפמו תאז , תרחא , עויס רדעהב ,
הריבע רבדל ףתושכ בשחית . ינא יטרפ תא ךלש דיינה לא ריבעמ
ןורכיז תויעבל החמומ אפור לשו ילש תורשקתהה . ותוא שוגפל לכות
ל בורקה תואירבה דרשממ תוינתה אלל ךתיב . יריחבמ היינפה יהוז
לשממה . םיבר םיגייס םע ררחושמ התא הז בלשב . הנתמכ תאז האר
ךילא ינממ . " , רמא הזיילא ידיצלש הקידבה את די לע בשייתהו .
יב לופיטה לש םויסמ בלשב יכ יתחנה , אתה ךותב יתייה . לוכי יניא
קיודמה ןמזה תא ךירעהל , תעכ ןמז ףא ךירעהל לכוא אל םצעבו .
עמשנ יאופר לופיטה יבצמב רופישל הדיחיה הרירבכ יל .

" רשק ימיע הרצי יתוחא םאה ? יתוא שפיח יתחפשממ והשימ םאה ?
םירבח ? הטיסרבינואהמ והשימ ? " , יתלאש הגאדב .

" נב ךלצא ורמשנ תורודשתה לוכ ויהש יפכ דיי . ונעגנ אל ונא
רבדב ". , רמא ןורחאה יתנומא תא וב יתתנו .

תוששואתהל דע תופסונ תועש יתחנ י . ילשא םע רשק רוציל יתיסינ ,
אוושל ךא . םע רשק רוציל יתזעה אל החפשמה יבורק , דע אל תוחפל
יבצמ תא עדא רשא , הזמ ץוחו , ל יתיצר אל ימוקימ תא ריגסה .

יינפל רהבתמ לחה והנבמשכ ןיינבל ץוחמ לא יתלבוה . רישע דויצ ,
לזונ תוכרעמ , ןויב ישנא , םירקוח , םינכוס , םירטוש אל המו . תווצ
שכ יינפ לעמ רבע קנע חאלו הנושארל יתדעצ ליבומה ןורדסמב הנור
יזכרמה ןיינבה ריפל . םייאופר הקידב ינותנב ןעטנ ילש דיינה
םיפסונ . מ רדס יתרבע אל םלוע הכ תוקידב ת תיביסמ יתישעש יפכ
ןורחאה עובשב . ש בושחל יתנאימ " יכותב היעב לע עיבצמ לוכה םא ,
ןוכנ ןכא הז ".

תא יתאיציב יל ןיתמה ףחר ילכ ןיינבה , קנעה תויתואשכ - SSI
הנבמה לע תושלוח ףיושמה יתעלותה . רוזאה תיתשת יכ יתנחבה
85
יתעמשש יפכ התייה יעצמאמ ירופיסמו תרושקתה ם םירעושמ ; אלל
תויזכרמ רושיק תודוקנ , וא יולג יתחת ריפ ינמיס עונמל ידכב תאזו
ןיוע הרידח ןויסינ . תיזכרמה ריעהמ קתונמ , ינבממ םורע - טעמל ץוח
תיזכרמה תעלותה . הביבסמ , וסכ םיקלח םיחטשמ םיפ - םימנוד תואמ
בו ףוקיש לש גרוסמ קהו ןוניס תובכשב תולתופמ יקשונ קחש .
םגוס לכ לע חטשמה לע ויה םיבר ףחר ילכ - תופחר , תורובעמ , ילכ
םיניוזמ תיחשמ , סמו אבצ תוחוכ יתיאר אלש םישידח םילכ רפ
םלועמ , תותשרה ןמ םיפטושה םינוכדעה תורמל . יונ תויחמצ
קה אילפהל תובצועמ ילגעמ ךובמב יזכרמה הנבמה תא ופי . יתלצינ
הצוחה יתאשינ ובש רצקה ןמזה תא תמצוע תא לכעל ידכב הנבמה ןמ
תידוחייה תיתשתה תסירפו ינוטקטיכראה בוציעה . עסוש ךדיאמ
ב בוציעה רהוט ףלוחה ןמז , ב רסוח תואדווה , הטילשה לוטנ בצמב
בו םיברקה םינחבמה תובישח .

תדעוימה יתעסהל רשייה יתוא וליבוה םינויפ ינש . ואצי הזיילאו לופ
וכהש אדוול ידכב קר הנבמה ןימ הרושכ ל , וכרדב ךישממ לופשכ
הפיקתה , תודחה ויתועונתו תוצופקה ויתפשב . ריאשה טלחהב הזיילא
הנוב םשור ימיע , טלוב ןורתי רתתסמ אוהש ןכיה יכ יתויהב קלח
לוכל תרכומ החפשממ . הבוטה הרוצב השענ יב לופיטה יכ יתעדי
הבוטל יינפ יכו רתויב .

ה לש ףחרה ילכל יתלעוה - SSI םע דחי לעמ ונממורתהו םיוולמה
ריעה זכרמ ןוויכל עקרקה .

" ש דיינה תא ןיעטה הזיילא םיירטאיכיספו םייאופר םינותנב יל " ,
ןפצומה עדימה תא יתקדבו ימצעל יתרמא . קפס לש לצ לכ יל היה אל
העסהה יכ מ תוריקחה ןיינב הלחה קר , ישיאה רושימב . " הווקמ ינא
אה תא הארא ינאש הנורחאה םעפה וז יכ וללה םישנ ". , יתידב .
יכ הדבועב יתמחנתה ה רתיה ה יבכר ל תועיסנ טויש ללכ לשממ
שי םיהבגב דע לש םירי תואמ שמח טמ עקרקה ינפמ םיר . םענ טוישה
ימיע , לבנ םיידגנ חור יבשמ תומכחותמה ןוזיאה תוכרעמ ךותב וע
הו ונ ג תא יל ריכזמ לחה ברקתמה ף ' הקיס .
86

יכבנ וינ - יטיס קרוי ולגתנ על י יינ . העיסנה תיברמב וקתש םינויפה
םיטיישהו זכרתה םתלועפב ו . ה תדיינה לא התקיסנב הלחה תיתכתמ
ןיינב גג , םילוחה תיבכ יתיהיז ותואש ' ןוטנילק ' יתרקיב רבכ ותוא .
" ייחב , םילגעמב עסונ ינא ". , יתכחיג ונפוה םירורב יתלב םיטבמו
יילא .

יב לפיטש אפורה םע תיסיפ יתשגפנ םילוחה תיבב הנושארל , הלהו
שדחמ יבצמ תא ךירעה . שדוחמ לופיט יל םשרנ , הקירז ללכש
תבכועמ תירטאיכיספ .

" שדחמ ךייתוחוכ הנבתו תיבב בכשת םא היהי ףידע , ג ' ןוסיי ". , אוה
רורחשה את ךותמ רמא " . ןכ ומכ , תת תוחיש ךל עבוק ינא - תויתרכה
ישארה רטאיכיספה םע , ד " המרוב טפולק ר , ובה תועשב רחמל רק
תורחואמה . יק תלב ? " , דיינה עדימל ןווכתהו לאש . יתאצמו יתרשיא
תיתחתה הרובחתב הרזחב ימצע .


ינמז רושיק

הרידה חטשמל דע יתוא ליבוהש ןיינבה ריפב יתילע . טקש . תורואה
םייובכ . תיבב אל דחא ףא . זאמ שומישב התייה אל רודיבה תכרעמ
ישימח לילב יאליזרבה דוקירה " . ילשא ? " , אש דיחיה היה ילוקו יתל
הרידב .

יינב יתרכזנ תעכ קר ילשאמ תורודשתה תא יתקדבו ד , אוושל ךא .
ירדחל יתסנכנ . תועדוה רפסמ ףיסוהש קיתה םע םינותנ יתבלצה
תופסונ תוילוש . תוימוסרפ תורודשת , םינחבמ ינותנ המכ , ינוכדע
םיינויח םירושיק לש תרצוקמ המישרו תשר .
87
" יצש ינויח עדימ הנה בר ןמז הז ול יתיפ ". , המישרה תא יתלגלג
ייפעפע תרזעב . םידומילה לולסמל יירבח לש תנכדועמ המישר ,
םירומ לש םצמוצמ רפסמל םיינמז םירושיקו . לש הרדחל יתשגינ
ביבס יתננובתהו ילשא .

ירבעל דעצו וילגר לע דמע ינויבה רדחה רמוש . םישימחכ היה והבוג
ותרוצו רטמיטנס ו הרזח ה קיחצ יתוא ה םעפ לכ שדחמ . הבציע ילשא
ותוא ה הנוזחל םאתהבו השפנ תוואכ דרדרוו . םיבבוש םיטרס
ילשא לש הלוקב יל רמאשכ ושארלש שקה עבוכמ ורזפתה , " ג ' ןוסיי ,
ךתוא שפחל תיבהמ יתאצי . התא הפיא , לזאזעל ? גיאדהל קיספת
יתוא ".

ףדועה לקשמה תא הלבס אל ילשא , דע חינז היהש המכ , לש
כמה םידיינה םיריש . וצרכ תאז הריבסה איה הנ " היישפוח ראשיהל
ת לועמ יתרושק " , ו " םייתכתמ םיטירפמ הייקנ " , תיחצנה התנעטב ,
" ונתדילב בבש ליתשהל ונתוא םיבייחמ קיפסמ אל , םיכירצ דוע ונא
םימהזמ דועו דוע ףוגה לע סימעהל ? " , םעפ ידימ הרמאו הרזח
תעבוקמ הרטנמכ .

ילשא ו ג ' הקיס ויה םדה ירשק טעמל רבד לוכל תויחאכ תורבח
םייתחפשמה , ודדיצו ב הבשחמ תיאליטרעה טקשהו עבטה דעב
ישפנה .

" ה ן תועיגמ היינשל תחא ". , קוחצמ יתעקפתהו הבובהשכ תינויבה
שיגדה ה העדוהה תא הטילקה איהש העש ילשא לש היתועונת תא
תיטאנפה . םצעב , ילה הנוכמה תרזעב םיילותיה ועמשנ םלועל תינצ
וזה .

ץפקל טובורה םייס םרט רדחהמ יתאצי . םימ יתשקיבו ררקמל יתרזח
םירק , ירדחל יימעפ יתמשו יתקחצ , היה םימה לש םמעטש רחאל
ץומח ירפ חלפכ - קותמ " . וזה הבבוש יתוא עיתפהל הכישממ אל איה .
ךירצש ומכ הפ תותשל רשפא יא םימ וליפא , תאזה ילשאה ".
88

יצבק לע קיתה תא יתחתפ ו . הנתשה אל רבד .
" ילשא ? " , תכרעמה לא הלש הסינכה םושיר תואל יתעתפוה . " איה
תגאדומ ארונ התייה חטב . " , יתקסה , ךא אל הבשחמ ךכל יתתנ
תפסונ , ו רחאמ ה התייה " תידימתה תמלענ " ש תולבלו תאצל התברה ,
םימלש םימי היתורבחו הירבח לצא ןושיל .
יוניש אלל תכרעמה יתוהמ - א תושקב רפסמ תויקיתב טוטיחו רותי
תוינשמ דומיל .

" ןורכנס עצבא , םינפ לכ לע ". , ו יתרמא ןורכנס תולועפ יתעציב
לע ולעהש תימדקה הבכשה ודמה טרפמה תא תורודשתה לש קי
ירדעהב תולועפהו . םיברקה םינחבמל רמוחה לע יתרבעו יתבשי .
יתטלחהו טקש תצק יל היה , הקירזה תורמל , תמר תא ךימנהל אל
ומה םיברקה םידעומל ילש תונכ .

ש אדוול ליבשב ירדחל סנכנ ינויבה ןצילה תיבב דיחיה ןיזאמה ינא ,
תויטרפ תועדוהב יטרדנטס ךילהכ . " ילשאמ תיטרפ העדוה ? " ,
וררמטצה יינפו דחפ יתפקתנ .

" רשק יתיא רצי וגוי , ג ' ןוסיי . " , גונעה הלוקב רמא אוה " . יאדכ
ונממ תורודשתה תא קודבתש . והב הז ל . הקוצמב עמשנ אוה . " , קספו
יילע ררחתסהו ותוריהב תא הניש רדחהשכ ורובידמ . " רכז אצמת אל
תרודשתל . תובקעה תקיחמב יתוא החנה וגוי . שקבמ אוה שוגפל
ךתוא םינפ לא םינפ . "

" םינפ לא םינפ ? "! , לא יתוא הבייח השיגפה תועמשמו יתאלפתה
חריה " . תאז תושעל הצראש עודמ ? " , חפו יתלאש ץוצל ולחה ייד
הלעמ . חאה םימיה ירמגל הנוש תועמשמ ולביק םינור לע ופחרו
הדישחמ ןגוע תדוקנ תאיצמל ןויסינב ישאר , תובורמ ןה ויהו .

" התוא רתאל בייח ינא . ג םע השגפנ איה ילוא ' הקיס ? " , יתרהרה
הנורחאה לש רושיקה ירפסמב יתרכזנו .
89

רתוי בושח יל הארנ ילשא לש המוקימ תאיצמ לוכמ .
ןוסאה תונומת יירוה לש ב ולעו ופצ שכ הליהבמ תודח ח ינוימד ו גג
יילע .

םיפסונ םיזמר יתשפיחו ילשא לש הרדחל יתסנכנ . " איה ילוא
הפ והשמ הריאשה ? " , תינייפוא אל תונבצעב יתרמא . יתכפה
םוקמ לוכב יתשפיחו .
תחתמ לא יתאצי ףאו תיבה ראש לא יתרבע רחא ריפל , בוחרה ינפל
קו תרבוגה יתדרחל קהבומ תואכ הלוקב יתאר .

" ילשא ! ילשא ! קיחצמ אל הז ! תא הפיא , לזאזעל ? "! , בוחרב יתקעצ .

דיינב תישיא העדוה .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי . הרטשמה תנחת לא שג אנ
ךירוגמ םוקמ לא הבורקה ".

םישרמ יותיעב , םינוסח םירטוש השולשו ידיל התחנ הרטשמ תפחר
יילא ודרי , ח םלוכ תישממ הרוצ ירס .

" ירצועל םיאב הנה " , לע חוויד רבכ םינכשהמ דחא יכ יתרעיש
תרסח יתוגהנתה ויגיהה ן .

" התא ג ' ןוסיי ינורקמ ? " , ודיב ולוה ןרקמשכ םהמ דחא לאש . יתנבה
רוא תודוקנכ םשמ תאצל הדיתע ילשא לש תיחפנה התנומתש דימ
תוינועבצ .

" ןכ , ינא הז . יתוחא תא םתאצמ , ןוכנ ? " , הבושתה תא יתעדיו יתלאש .

" מממ ... ןכ , םירעטצמ ינא . תעדי ךיא ? " , לאש םהמ דחא . " ה אי ייה הת
תורדשב חרבו עגפ תנואתב תברועמ סטייג . תא ונל רשא אנא
90
התוהז ". , רטושה רמא עדימה יל ןיאמ עתפומכ , ילשא לש התנומתו
העוצפו הלובח , הרכהה תרסח , םילבגומ םיעבצב יינפל הגצוה
תעינמל רבדבש תוישחומ .

" רדסב הז , המלש התוא יל הארת ". , תואצות תא ןיבמ ןוטב יתדקפ
הנומתה תא דדיחו לידגה רטושהו הנרקהה . ג ' הקיס יתארקל הדעצ
םיימשה ןמ ןמיסכ .

עגרל יתפשפש רידנה הארמל ןימאמ אלכ יינע תא . םירטושה תווצ
שודנ האצמה ירפכ חדוקה ינוימדמ ופדנ תפחרהו . ח יתרכה לא הרז
םילבהה לבה תא תולגל התומלש .

" ג ' הקיס ! הפ ! הז ינא ג ' ןוסיי "! , חמש ית ארל התו .

הרעשב התכה חורה ךוראה רזופמהו חורב ול ףנפנתהש , הלחה איהו
היפלכ יתחלשש תוימואתפה תואירקה חכונל ירבעל תולק ץורל .
האצישכ תושעל הגהנש יפכ םייתנפוא םידומצ םידגב השבל איה
תא שפחל הלילה ינודעומב הלזמ . בורמ וצצנ תונסכולמה היניע
ןבומ יתלב רשוא . מענ איה ייחלל הקשנו ילומ הד , ןווכמב אל ,
ירבח טקניטסניאכ . ייחל המידאה יתכובמ .

" ילשא תא עיתפהל ףוס ףוס יתאב , ונשגפנ אלש בר ןמז ירחא ". , איה
ינוציחה םירוגמה ריפ ןוויכל תוטונ הילגרו טהלב הרמא . " יסינ ית
רושיקב תרודשת ךתיא רוציל , תועדוה טלפ ילש דיינה המ םושמ ךא
האיגש - םעפ רחא םעפ ". , עט תולצנתהכ התנ .

" אל , תיבב אל איה . איה הפיא עדוי אל ינא םצעב , תרמוא תאז , ילוא
ענ עודמ וא ןכ המל , עדוי שממ אל לבא ... ש רזומ ןויזח יל היה ... " ,
קספה אלל יתמגמג .

ג ' תיטגרנאה הקיס תועטוקמה ייתולימ תא סרסל המוקממ הצפק רשי ,
ו דוע ךובנ שיגרא אלש ידכב ילוא , " המלענ ? תגגוח טושפ איה ילוא
91
התמשנ תא , תושעל הליגר איהש יפכ ? " , הניבמ אלכ הלאש תא
יבצמ . " םישדח םירבח רפסמ השכר רבכ חטב איה , םעפה זאמ
התיא יתרבידש הנורחאה ".

" אל , רתוי הפ שי יכ ןימאמ ינא הזמ . הז רורב אל . ילעת יאוב . " ,
יתרמא יתפטילו נת ידכל הינתומ תא ריפ רבעל הלק תומדקתה תעו
םירוגמה . ג ' היתובג תא םירהש עתפומ ינקפס טבמ יב החלש הקיס
הלעמ .

םירוגמה תמוק לא ונעגה . הריפ תא הללג תעבטה . שגרוה טקשה
דימתמ רתוי .

" הפי בוציע הזיא , ג ' ןוסיי . ןויערה הז ךלש ? " , ג הלאש ' ידכב הקיס
השקונה חרקה תריווא תא רובשל .

" אלש ןבומכ . ולא ילשא לש םיידעלבה היתונויער םה . תבייח תא
תוינדקרה תא תוארל , התוא אצמנש ירחא ילוא ". , סחייתהל יתנאימו
תינשב בוציעה אשונ לא . לש הרדחמ תכחוגמה הנוכמה תא יתנמיז
ונבשייתהשכ ילשא ב חוריאה םחתמ .

" רשק יתיא רצי וגוי , ג ' ןוסיי " , ילשא לש הלוק עמשנ " . יאדכ
ונממ תורודשתה תא קודבתש . לוהב הז ".

ג ' רבדה רשפל רזומ טבמ יב הצענ הקיס " . וגוי הז ימ ? " , לאש ה .

" הטיסרבינואה תתיכל ירבח והז . חריל ורבע וירוהו אוה היסורמ
םינש המכ ינפל , לולסמה תלחתה םורט ידומילה ילש . נא םיברמ ו
שב תונטקה הלילה תועשב תרודשת תוחי ". , יעוריאב רכזנכ יתרמא
תשר . " רשק ומיע רוציל חילצמ יניאו םלענ אוה . דיינה תא יתחנה
הנעי רשא דע תוינויסינ תורודשת תריציל . שדח ןיא התע דע . תא
םימ הצור ? " , יב הכה הז זאו יתלאש .

92
" םימה ! " , ררקמל יתשגינו יתקעז . יפארגה קשממה יינפל גצוה
םימ שקבמכ . יונישה תורדגהל יתסנכנו הביתה תצפקה תא יתלצינ .

" הנורחא הסינכ -
ילשא , םוי א ' , 08:40 "

" םוי א ' ? רבכ טעמכ יצחו םוי הזה תיבב ךרד אל דחא ףאש . והשמ
הל הרק "! , יפוג תא יבבוסו יתטלפ ג לש הנוויכל ' הקיס .

הדמענ איה . " םימה םע הלש עטקה המ ? חה הז ךלש ליבומה טו ? " ,
ג הלאש ' הקיס . " הרידב ילצא םג תאז תושעל הגהנ איה , םעפ ידימ .
קובקבב רסמ והז םאה לבא ? " , הרתי תונקפסב הכישמה .

" תעדל לוכי יניא . ינמזה רושיקה , וב יתרכזנש בוט ". , יתרמא
ירדחב קיתה לומ בשייתהל יתרהימו .

ג ' ידי לע הבשייתהו הסנכנ הקסי . יש תא יתנוויכ ללחל תכרעמה רוד
ייתולועפמ םשרתהל לכות איהש ידכב רדחה .

" רדח ". , תכרעמה לע יתדקפ " . תוסנכנ תורודשת תבית ". , יתרמא
ונלומ התלע קנע תמישרו . תושדח תועדוה ויה אל יופצכ . " שפח
ינמז רשיק ". , ו יתרמא תועדוה יתשל םצמוצ תועדוהה רפסמ - תחאה
םדוקה רטסמסה ףוסמ היינשהו השדח .

" ןוילע , חתפ ". , ילומל החתפנ המישרהו יתרמא . " תרודשת רוצ
השדח . ינמז רושיק - רוספורפ סנוקא ". לעפוה רותיאה ךרעמו .

" סנוקא יאק רוספורפ ,
דרווראה , ןוטסוב .
רושיאל ןיתממ ".

93
סנוקא רוספורפ הרתי תוביבחב יילא הנפו תרודשתה תא רשיא , " וה ,
ריעצה ירוחב . ףוס ףוס יכ האור ינא לע יל עידוהל יתרשקתה
ךיאושינ . דואמ םיענ סנוקא רוספורפ . ךמש ? " , הנפו הילא .

" ג ' הקיס ". , היופצ אל תונשייבב הרמא .

" אל , אל סנוקא . א ... רמולכ , רשקתמ ינאש הרטמה אל יהוז
הליבשב , תורמל גל המחה יתשגרה ' הקיס . ןיינע והז גיאדמ . יתוחא
המלענ תיבהמ םימי המכ רבכ אוד ינאו המולשל ג . השקב יל שי
הרידא . ללכ ךרדב ןהו תוקזח ןטב תושוחת יל שיש עדוי התא
תויתימא . דחוימב גירח ןפואב שקבמ ינא - יל חתפת יכ תורשפא שיה
תא יתכלממה רושיקה ? לוהב ןיינע והז ". , הבושתל יתששחו יתמייס
האציש ויפמ .

" המ ? ! תעגתשה התא , ג ' ןוסיי . אל םלועל , ליבשב אל וליפא ך . אל הז
חוכיוול ןותנ . רותיאה תרטשמ רושיקל שג םירומח הכ םיניינעה םא .
אל , אל , לע תאזו דבלב םידומיל יאשונב תויהל תורומא תורודשתה
םכילע לקהל תנמ , םיטנדוטסה , ראותה ינחבמ תארקל . יכ עדוי התא
תטלקומ וזה תרודשתה , ג ' ןוסיי , עהל בייח היהאו םימרוגל הריב
םיכמסומ . כ ףידע י הרטשמה רושיק תא חתפת . דעונ ינמזה רושיקה
יניינעל תוניחבה םורט ם דבלב םיידומיל . התאש אשונ דוע שי
וילע ביחרהל ןיינועמ , םעפה דומיל יאשונבו ? " , תא סנוקא ךימנה
ולוק .

" ולוהה תדובעל ינוצר תא רשאמ ינא - ףרג ". , ןיינעה תא יתרזחה
ונקל , " אנא , הבורקה יתעגה תא םהל רוסמ ". , יכ הווקתב יתרמא
עריא התע הזש תוטשה ץרפ , תפלוח הדוזיפאכ חכשיי .

" ראות תא לבקת םדוק , ריעצה ידידי . ךל לא רהמ ךכ לכ ץופקל . ןיא
ולוהב ךתוארל הצורש םדא - ףרג ינממ רתוי . ךמוקמ תא חיטבא ינא ,
ןקידה לש תויפיצב דומעת התאו . " , הצירקב יל ריזחה .

94
הריאשהב המייתסה תרודשתה ינושלב רירמ םעט . ישאר תא יתיטה
ידיצ לע יתנעשנו ךות לא ץיצמכ לעת ו רושקת ת תומותס ת .

" סקמול . ורתאל בייח ינא . יל רוזעל תלוכיה תא ול שי , תא
םירישכמה , םינותנה , לוכה . "

" סקמול ? אבצהמ ךלש דקפמה ? ותיא רשקב ןיידע התא ? " , האלפתה
ג ' הקיס .

" שממ אל , תרשמ ןיידע ונחנא ךא תומיוסמ תולועפב דחי םי , קלחכ
הלודגל יתורישמ ".

" הזב גישת המ ? הרטשמה םע רשק רוצ ".

" ה יל םיניתממ םה - SSI . הניפ לכב . ה יכ הווקמ ינא לש תורודשת
תורתונמ אל ילש קיתה . יתוארל שקבמ וגוי יכ תעדל םהל רוסא ".

" אבצ שיא אוה לבא . םימי רפסמ לכ רושיק םיפילחמ םה ".

" יאוולה ךכב רמגנ היה הזו . ןוציק דקפמל בשחנ אוה . עורג רתוי הז .
ותוא יבהאת םא עדוי אל ינא לבא ןורתפ שי . תחא םעפ תאז יתישע
הטיסרבינואהמ ".

" קוידב הז המ ? " , הלאש .

" תיחרזא תרודשת רסח אוה . ןוכנ ? םילוכי ונחנא נכיהל ס ירגאמל
יחכונה רושיקה תא תווללו םייוסחה עדימה ". , יתנדיע .

" חתל הרידח תאז חוכה תונ . תויטבמאל , ןווכתמ התא . ללכב ךל שי
הז תא תושעל תינכטה תלוכיה תא ? " , אש תעתפומ הל . " ונחנא
הנושאר הגרדמ תילילפ הריבעב םינכתסמ . ךתוא וספתיי םא , םייחה
95
םישק רתוי הברה היהי ךלש וישכע םהש הממ . " , המ תא הריבסה
רבכ יתעדיש .

יתלחתהו ימוקממ יתמק ירורהסכ רדחב בבותסהל .

" ךלש קיתה ירחא בקוע אל דחא ףאש חוטב התא ? "

" ידיימ ןפואב הז תא תושעל ךרד לכ יל ןיא . תצק חקיתש הלועפ שי
ןמז . רוזחש תודוקנ ". , יתרבסה .

" ןמזה תא הווש הז . ךלש םייחה לע הפ םירבדמ ונחנא , ג ' ןוסיי ".

" קית , םינותנ רוזחש תלועפב לחה תסומ םיצבקו םיר תדוקנמ לחה
תרוקיב 15 ילויב , תומדקומה רקובה תועש . יוחיא תגרד 0 " , יתרמא
וינותנ לע לועפל לחה רוזחשה ףוסמו בשחמל . " חקית וזה הלועפה
ןמז טעמ אל . דוע רוזחלו רדחהמ תאצל רשפא תועש רפסמ ". ,
גל יתרמא ' יתיא המיכסהש הקיס .

" הרירב ךל ןיא , רותיאה תרטשמל חוודל אלא . התא בייח . עדנ הככ
הנידמהמ האצי איה םא , עידוהל ילב ימואתפ לויטל . ריכמ התא
התוא . " , השקיב .

" ילוקישל דוגינב הז , לבא הז צה ע ןוכנה ד . "

ותיאה תרטשמ רושיק תא ליבקמב יתחתפ ר . יתעדוה תא יתרסמ
ףוסמה רטושל .

" יחרזאל ןוקיליסה בבש רותיא תלועפ הלודגה עצובת 24 לחה תועש
מ שקב רותיאה תלועפ ת , האצי אל ןכאש םיחפסנ םימרוגמ הינתהבו
השמתשה וא הנידמה תא חרה תורישב ץוחה תופ - תוירפסומטא ". ,
םלקד גיצנ ףוסמה יטמוטואה .

96
" םיליגרה םילהנה . עדוי ינא ןכ . הדות . " , תא יתמייסו ימצעל יתלמלמ
השקבה .

ג ' רצי תא עיגרהל התסינ הקיס אה םחתמל רובענ יכ השקיבו יי חורי ,
תולעל הלחה יופצ יתלב ןפואבו לע היתולאש רבע יעוריא , ילוא
תכשוממ החיש להנל ךרוצה ללגב , ןמזה תחיכשל יעצמאכ , וא
הבשחמל טלפמכ .

" ג עדוי התא ' ןוסיי , םע הרק המ קוידב יל הרפס אל םעפ ףא ילשא
ךלש םירוהה , עדוי התא ? ל יתשקיבש םעפ לכ יל הרמא איה תעד
תנואת התייה וזש הנייצ אל הזמ רתויו ללח תלוספ ". , תעדל השקיב .

" תמאה ןעמל , אשונב ןייצל המ רתוי יל ןיא ". ןייפאש סעכב יתבשה
ייתובוגת תא ןיינעב , " םהש אוה עדוי ינאש המ לכ םכרדב ויה דחאל
תלוספשכ חריה ישתכמב םהלש םירדהנה עובשה יפוסמ תירסממ
העות זגל התוא הערקו ללחה תרובעמב השגנתה םיר . המחלמה
הכישממ ןיידע תלוספב , וישכע רקיעב , לא חולשל לוכי חרזא לוכש
ץוחמ הרפסומטאל ולש ישיאה לוגירה ןייוול תא ". , ןקיניצכ יתמייס .

" לשממה תלחנ ויה םינייוול םעפש בושחלו ". , הריעה .

" ללחה לא תולעהל לוכי דחא לכ םויה ' דעתמ ,' וא ' ןנובתמ ' . תורבחה
וללה תורציימה תולוספה יוקינ תוירחאמ תורענתמ . םינש רבכ
ליעוה אלל םהב יטפשמה קבאמה ךשמנש ". , יתטריפ .

" רוזעי אל הז . ףסכ ליבשב לוכה ושעי םה . ןוכיסב רבודמ םא וליפא
םדא ייח ".

" ןכ , ךכ היה דימת הז לבא . הירוטסיהה ךרוא לוכל ".

" ע ללחב תדמשומ הבר תלוספש םירמוא " יטמוטואה םידייאמה י םי ".

97
" רבד רתופ אל ןיידע הזו . תויומכ לע תועזעזמ תונומת יתיאר ינא
סנוזאמאב תותחונש תורידא ללח תלוספ . םלועמ עבטה ןוזיא תרפה
תינוציק הכ התייה אל . ינש דצמ ךא , ירקש ןייפמקמ קלח והז ילוא
עבטה ינוגרא לש . וללה םינותנה תא תמאל רשפא יא ".

" יגולונכטהו הרצי היגולונכטה תסרוה ה ". , ץחמה טפשמ תא הטלפ
ילשא תא ןייפאמה .

הבישיה תכרעמב ךרה עצמה לע ונחוורתה החבשב תולעל ונלחתהו
ילשא לש , םוקמ לוכב טעמכ םילייטמ ונייהש םהה םימיה לע
ירשפא , דחי ונתשולש - ינא , גו ילשא ' הקיס . יתשגרהו המרז החישה
חונינ . ג לש היינפ לע רזפתהש ךרה רואה ' סה הקסי תא ריג הייפוי .
שדחמ התוארל יל םרגש שדח המ רבד הב היה - רבודמה יכ יתששח
תישפנה יתורגבתהב אוה .

" המ זא , וס ףוס דימתלו תחא ןטאהנמב עקתשהל תאב ף ? " , יתיסינ
םיישיאה הייח לע עדימ תולדל .

" ילוא , ילוא "... , הקחצ " . םייחב ודסמי אל יתוא , בלש והשזיאב לבא
לע בושחל םג ךירצ דיתעה , עדוי התא . החפשמ לע , לעב לע , לע
הז לוכו םידלי ". , התוקיתמב הכייחו .

" םידלי ? והוא , ינממ קוחר תצק הז , וישכע . בשוח ינא "... , יתלטיב .

" ןפוא לכב , םילודג רבכ ונחנא , ג ' ןוסיי . שפיטה תונשב ומכ אל הז -
רתוי הרשע , ינב ונייהשכ 15-16 . חאה יתניחבמ תייה דימת התא
טקה ילשא לש ן , דוע אל רבכ המ םושמו . ונייה דוע םעפש הזמ ץוח
הבוגה ותואב . וישכעו , ךילע לכתסת ". , הדיב הטטרש .

יכותב רשש ברה ששחה ללגב ילוא , ללגב ילוא יונישה ה לחש עיתפמ
גב ' הקיס , גב ילוא ללגב ילוא וא יתוא ופיצהש תורזומה תושוחתה לל
תצובק הפרוע דצלש םידומחה םישמנה - תה הל יתקשנו הילא יתברק
98
תונידעה היתותפש לע קחישש ינוגססה רואה בוציע ללגבש הארנכו
הרידה תוניפב ול . ג ' תועונתב הלחהו תעתפומ התייה אל הקיס
תוידדה . ונמצע תא ונדבא ונפחסנו לילה תועשל תונטקה ה . עוריאה
ותשוחתו ןיטולחל יופצ יתלב היה תולתיהה יוזה םולחכ .

עגרל ייה ולא םי הטנלפה לע םידיחיה ונ , שכ םיגזמתמה עבט ירוצי ינ
לא םוקיה ו ר תא םיאלממה םימכ יעבצב ותוא םיפטושו ללחה קי
ייראטנלפ תשק ם .

ג ' דוגיבה תא החינהו הרזחב השבלתה הקיס דומצה הפוג לע הרזח .
םינימאמ אלכ ינשב דחא םיהוב ונמצע ונאצמ . םיטרחתמ ילוא . אל .
תימינפה השוחתה יב הזחאש תדוקנ התוויה ןגוע סוחיי תדוקנכ הנוב
הטיטרמ . יתשגרה תא התוימינפ הרוצב ו הדח פה זאמ הרורב השיג
ונלש תשדוחמ תיתחתה הרובחתב , ךות לא ןנובתמכ ןקנק , שודג
רצואב , ותלוכתו רסח ת המישנה תפטוש יינפ תא .

" ג ' הקיס ". , ענמנ יתלבכ המש תא יתרמא .

" ןאכ ינא ". , לע הפוג תא הרדיס וצ ותר .

" רדסב תא ? " , בייח יתייה .

" רדסב ינא ". , יסיפה שגפמה תא התצימש תטלחומ תוטשפב התנע ,
שכ הרורבה ןתועמשמל תודדובה םילימה תא ראפמ הלוק ןוט .
" הלועפל דע בורקה רבל ץופקלו הריוואה תא רובשל ךל קשחתמ
תכרעמב םש השוע התאש וזה ? " , יישוח תא יל העיצהו הרמא .

" ןכ , נל שי סמ ו דחי ןמז קיפ ". , ימיע ררגנש רוגשה יטפשמ תא יתטלפ
ןימסי ימי זאמ . " רמולכ , החמשב ". , יתדדיח .

הריוואה רואל דחוימבו ןמז הברה ךכ לכ רחאל הבזכאל יתשקיב אל
תעתעתמה הפטעש רדחה , תורורב הזיחא תודוקנ אלל . עגרל יתקדב
99
לע דמעש רוזחשה לש תומדקתהה בצמ תא 15% . תכרעמה
קרמכ הח . הינותנב תכפהתמ .

תלכעתמ יתנבהשכ חוריאה בחרמ לא יתרזח . " רב , תרמא באפ ?
ףיכב . אל המל ? " , ילגרהכ אלש יתרמא . יתאציש הנורחאה םעפה
ה תומוקמהמ דחאב תולבל קוידמ אל םינש רפסמ ינפל היה ולל ,
תרכזומה םע הדירפה טסופ קוחר רבעב .

של ךירצ יכ רמוא הרמג יפוג תא הפטעש הגאדה םיצחלה תא ררח
נאציו לא םירוגמה ריפ ךרד בל םישמ אלל תיתחתה הרובחתה לא ו
חטשה ינפל תחתמ , גשכ ' יעורזב יתוא תכשומ הקיס , דיקפתב תגיהנמ
עצבמ יוליבה . קיודמב רכוז יניא המצע ךרדה תא . יתפחסנ יוהד
הינפשכ הירחא הדש תא תורתכמ יתייאר יליפרע .

" אוב , אוב , קמה תא ךל הארא ינא יילע בוהאה םו , רוצית ילשא ילוא
כהו דיינב רשק ךתיא ו זא דע חכשיי ל ". , יכ יתששחו הרמא
היתורימא יתגאד ךוכירל ודעונ . " ןווקמ התא , ןוכנ ? "

" םלועלו זאמ ". , האגתמכ יתינע , יכ יתעדיו הלש תא התשע איה .

גו לצופמ אתל ונסנכנ ' לע העיבצה הקיס הדוקנה יחרזמה ת הקדכ
יתיבמ העיסנ . פ לא ונאצי חטשה ינ . לע בוהאה יוליבה םוקמ הז היה
ג ' הקיס , הנעט ךכ , " רוסאה הקשמה " , וגולה רמא - ףרג יחפנה
גוס לש תופלחתמ תונרקה םע הנבמל ץוחמ ללותשהש תואקשמה י
םידוקיר תריוואבו הנבמה יככותב םיעצומה תזמורמ . רבעב יתעמש
ילשאמ םוקמה םש לע , ו רחאמ ג םע תולבל התברה ' הקיס ינודעומב
הלילה , םשל ברקתהל יתזעה אל םלועל ךא , תונשייבה תמחמ ילואו
ילש .

" ולאכ תומוקמל יתוא האיבמ התייה אל םלועל ןימסי ". , יתשחל
ימצעל . הכייחו הבבותסה יכ הרעהה תא העמש הריבגהו הארנכ
ונצקועב ת מ ןיע תצירקב הוולמ תזמור .
100

הסינכה םאתמ לומ ודמע , ומהה רותב םיניתממ ינ . הרטשמ תפחר
ו ונדיל התחנ ודרי םינוסח םירטוש השולש הנממ , הרטשמה ידמב
יילאסרבינואה ם .

" ןימאמ אל ינא . יילא םיברקתמ םה ". , ה ג יפלכ יתרע ' התנפהש הקיס
יילא הביל תמושת אולמ תא .

" התא ג ' ןוסיי ינורקמ ? " , ודיב ולוה ןרקמשכ םהמ דחא לאש . יתנבה
לשא לש תיחפנה התנומתש דימ הדיתע י רוא תודוקנכ םשמ תאצל
תוינועבצ , יתוא דקפש ןויזיחה תא םאת בצמהו , ינפל הז רפסמכ
תועש .

" ןכ , ינא הז . עדוי ינא , יתוחא תא םתאצמ , ןוכנ ? " , יתלאש יתששחו
עדוי ינאש הבושתה .

" ןכ , םירעטצמ ינא . ךל חווד רבכ ? םע ונבלצהו העידיה תא ונלביק
ףוסמב םינותנה . תעדוה לע התורדעיה ןמזמ אל , ונרתיאו ךתוא ךרד
ךתיבב חכונ תייה אלו רחאמ בבשה " , םהמ דחא הנע . " התייה איה
סטייג תורדשב חרבו עגפ תנואתב תברועמ . תא ונל רשא אנא
התוהז ". , העוצפו הלובח ילשא לש התנומתו רטושה רמא , תרסח
הרכהה , רבדבש תוישחומ תעינמל םילבגומ םיעבצב יינפל הגצוה ,
מכ ןמ הפוצ ויזיחה ן .

" רדסב הז , המלש התוא יל הארת . תאז יתיאר רבכ , ינמודמכ " ,
רקהה תואצות תא ןיבמ ןוטב יתדקפ הנ הברקה דדיחו לידגה רטושהו
יפכ הנומתה תא יתיארש שארמ .

ג ' םע םילשהל תברסמכ םירורמת יכבב הלחה הקסי בצמה .

" הרק הז יתמ ? " , העתפהב יתלאש .

101
" א םוי לילב ' . לככ איה ונל עודיה ךות לא הטייש ירחסמ זכרמ , דומצ
ישארה ורקימה יביתנל , שכ פחרה הסנכנו התטילש הדביא הלש ת
תונחב תימדק . מל ונלז , הלעפ אל תונחה העשה התואב ללכ רפסמו
םצמוצמ היה םיעגפנה . אלל דובעלמ וקספ יטמוטואה טוישה תוכרעמ
ישממ ןויגיה ".

" ל ועידוה אל המלו התע דע י ? בכ טעמכ ורבע ר 24 תועש ". , יתמעז .

םינותנ ובילצהו ינשל דחאה וששחל םירטושה ינש .

" םשר ךלש דיינהש רחאל ךילא החלשנ הנוילע תופידעב העדוה
ךתיבב רוידה תדיחיב תוחכונ , ךרעל םייתעשכ ינפל . העדוה
ה רחאל תוקדכ הרסמנ הילגנאב ךתחפשמל עוריא . ןעמנכ זרכוה ךמש
רישכ אל , אל ןכלו תלביק ה תא דיינב ןוכדע . השעמל , ינוקרמ פיליפ ,
ןודנולמ , חוכה יופיי תא ונל רשיא טעומ רפסמ תוקד ינפל קר .

" רישכ אל ? רומג רדסב ינא ". , רשקה קחר ידוד לש ותומדו יתרמא ,
פיליפ , םינש שולשכ ינפל יחומב המשרנש יפכ התלע , םעפה
ןודנולב יתרקיבש הנורחאה .

" פיליפ ןעט םג ךכ , ךא ונדיב שיש םייאופרה םינותנה יפ לע אל .
העידיה תא ךל רוסמל התייה רותיאה זכרממ הארוהה ישיא ןפואב ,
תרודשתב אלו . ונחנא רבע יבצממ ןויסינ ידומל . "

" בתנה רשק תא םתקדב ? יתלב הטילש וא הרידח הערא ילוא
קוחרמ תרשואמ ? תנווכמ הנואתה ילוא ? " , תוארפב יתנעט .

" אל ולאכ םירבד םלועל םירוק . ןכבו , םויה דע ורק אל תוחפל .
ה רטשמה ףוקמב יגולוכיספ ןוחבאל אובל הצרת , ג ' ןוסיי , ילוא וא
תאזל קקדזת ךתרבח ? " , ו רטושה לאש לש הנוויכל וטבמ תא הנפה
ג ' הקיס תאכודמה .

102
" רומג רדסב ונחנא ". , יתסעכ " . דבל רדתסא ינא , הדות ". , יתרמא
הרזעה תעצה תא יתיחדו . " ג ' יס הק ? " , השאר יתקזחה . " ג ' הקיס ? " ,
עיגרהל יתיסינ ה קר היתועמד ךא ורבגתה .

" ברעה תא םייסנש ףידע , ג ' ןוסיי . תויהל הצור ינאש השיגרמ ינא
דבל ". , הלש לע הדמע .

" דבל ? החוטב תא ? ונללגב אל הז , ןוכנ ".

" ונללגב המ תעדוי אל ינא , רוזחא ינאש ףידעש תבשוח ינא לבא
התיבה ". , הדרפנ המ תודחב ינממ , הל המלענו הייכוב תדוקנב
הבורקה רושיקה , המהדת הכומ יתוא הריאשמ , לומ לא דמוע ןיידע
םיססוהמה םירטושה .

" ג ' ןוסיי ? " , ידי לע דמעש רטושה לאש .

חשה יכ דיינהמ רושיא יתלביק וז הדוקנב תרודשת הלעה רוז יתלב
ןווכמב הקחמנ ייתוששחלש היופצ , דמה תרתוכה השארבו תבבו -

" ג ' ןוסיי - ןמואי אל טושפ הז . רבכ יל הנעת .
וגוי הז . החיתפל רשא ".

ו העדוהה תא יתיחד עדימה תא ריתסמכ דקפתלמ יתקספ " . םה
ה םע דחי םידבוע - SSI " , יככותב יתרביד . חווידה יכ יתרעיש
ענמנ יתלב םירקוחל , " תרודשתה תא ימצעב קודבאש ירחא אל ".
לאשו יילא שגינ רטושה ולשל תינשב ימ . יתינע אל .

" ןמדוג למס . עגר אובל ןכומ התא ". , ש ודידיל רטושה רמא תא קרס
תא רשיאו ינפוגה יבצמ תשרה ינותנ .

103
" רדסב היהי אוה . לבקמ אוה לופיט , תומיתחה תא הארת . רתוי
ול עיצהל םילוכי אל ונחנא תיגולוכיספ הרזעמ . " , עדימ תא טישוהו
ורבחל קרוסה .

" ור התא בנש הצ התיבה ךאי , ג ' ןוסיי ? " , תוכמותכ וידיו .

" עגרכ ןיינועמ ינניא אל , תודות בר ךא . תיתחתה הרובחתל דעצא ". ,
תכלל ןנוכתמכ יתרמא .

רמאו רושיאה חול תא ילומ שיגה רטושה , " הברקה התאו רחאמ
ןיינעל רתויב תכמסומה תיתחפשמה , חוכה יופיי רחאל , קקדזת
הפירשה רודיס תא רשאל . הצרתה תעכ תאז תושעל ? ךתחפשמ
העצהה תא התחד הילגנאב . " , תובית תא חתפו תונידעב לאש
רושיאה .

" רזפתהלו ףרשיהל הצור איה תומת איהשכ הרמא דימת ילשא
ריוואב , יחצנה עבטהמ קלחכ . הפירש תא רשאמ ינא ". , רפסמב
תולק תועונת , אושנמ תודבכ ךא , שורדה תא יתעציב .

בשח אל יחומ . דבע אל . םדא יומדכ יתייה הז ןמזל הווצמה לע
ותדובע . וגולה יירוחאמשכ יילע לפנ ימלוע - ץפקמה ףרג " הקשמה
רוסאה " , יינושיאב ףרשנ הלודג םישנא תצובקו תרצוק תא העיבמ
לבסנ יתלב שערב החור , תביסמל סנכיהל תשקבמ תחלוקה רבה . קר
םמויקב יתשגרה תעכ , םירושיאה רמג רחאל .

" ינא יסש בשוח יתמי ". , תא יתטמשו יתמגמג המיתחה ינווכמ ידיצל
ה הבכש .

" ןכ , הדות . בושו , ונא ךרעצב םיפתתשמ , ג ' ןוסיי . אצמנ וניפוסמ
ךתושרל 24 היעבו אשונ לוכ לע הממיב תועש . תונפל שושחת לא
ונילא ". , םידמה שובל רמא , ירבח םע סנכנו רושיאה דפ תא סינכה ו
תפחרה לא , ו ההימת תולימ םישחולכ ןורחאה םטבמ תא יב םיקרוז
104
תוציחמה ורגסנ ינפל . ןורחאה לש ויפמ אציש טפשמה וליפא , " התא
הפ ותוא ריאשהל רדסב הזש בשוח ? " , יתנבה הצק תא גדגד אל .
רחא םוקמבו םש יתייה .

ימוקימ תא הרתיכו יילע הטלתשה באפהמ תעקובה הקיסומה . תצובק
תפצש םיריעצ דגונמ תושוחתב יב התהב הזחמב ה ישפנ קוחירב תו
ימוהת . חתה יב הלחלחו םיימשל יתטבה ימש לש הסואמה השו
םילולצה עיקרה .
" םתא םג , ילשא םג וישכעו . " , ומצע ךותמ אצוי טפשמהשכ יתרמא .
ייניעב הלודג הכישחו יוליבה םוקמ די לע דבל דמוע יתראשנ , דועב
דיינה תשקב " החיתפל רשא " תיתשרה לע הטורח . םא יתיהת
א השקבה ןימאהל ברסמכ יחומב העקתנ אמש וא איה תיתימ
שחרתמל . " לובגה םה םיימשה ". , תחצינה המולהמה תא יתחנה .

יתקעצ םיצנצנמה םיבכוכה לא . םילבמ רפסמ םיינרקס הארנ
ברקתמכ ימוקימ לא .

" ילשא "!


קית

הרידה חטשמל דע יתוא ליבוהש ןיינבה ריפב יתילע , כ ופוג תא בחוס
שאוימה םדאה לש השכ םוקיב רתויב ךשוח ה מיא ליט ות יכ יניבהב
ג ' ה אל הקסי ימ ימיע הריאש דיינ רשק תריציל עד .

הרידה תוניפב ינועבצה רואה ןפואב קלדנ יאמצע , יתאשנ אלו רחאמ
הרישי הדוקפ . ימ םע היה אל ךא והשימ םע רבדל יתיצר . תעכ ילוא
יגולונכטה חורה ךלהב טלובה ןורסיחה תא יתשגרה . " מל שגא ףוס
שופיחה ". , ךכמ עבנ . םייח חור לוטנ ףלועמכ יתבשי תפצר לע
105
הרידה ימארקה ת . תופסונ רוזחש תועדוה לע עירתה בשחמה , םרטו
תהמ תאצל יתמכסה יירירש תא העביקש תיטפואה תמדר .

תא יתנרכנס דיינה ימינפה הברה יתעתפהלו תכרעמה קית םע ולגתנ
כ - 30 תורזחושמ תועדוה תורתסומכ תכרעמב הביס אלל קיתה
תקדצומ . קיר היה דוקה רוקמ . תא תעדל ךרד התייה אל ע תלי
הקיחמה .

" תינכט הלקת , וא תכרעמ תליפנ ןווכמ שוביש . חיכוהל ךרד יל ןיא
ןהמ תחא ףא , םיידימה םיעצמאב אל ". , יתששח .

תועדוהה אשנ ו תא ה ובותיכ וגוי לש בבודמ , םעפ רחא םעפ , ארוקכ
הרזעל ש הנירק תפוסמ תישמ . דיינב ורבטצה תועדוהה ואלימו יילעש
ויצח דע ותלוכת , האלמ הגוצתל םינתינ אלש םיבר םיצבק םיאשונ .

" החיתפל םינתינ אלש םיצבק תואשונ תועדוהה "

םתרבעה יתרשיאו הייחדה תארוה תא יתפקע , הרקמ לכ לע , חיצנהל
רוצאה עדימה תא .

" בחהל ינכטה עדימה תא ילשאל שי םא ינקפוסמ המרב תורודשת אי
תטטרושמ הכ ". , תוכלשהה תא יתדדיח .

עדל בייח לופ יכ יל רורב היה ךכמ ת , ענומ דעצכ תודשחל תוילילפ
םמיע ואשנש תורודשתה . ךא , םוקמ יל הריתוה אל רוזחשה תלועפ
תורעשהל ףסונ .

" ' גניניפס לבולג ?' " , ןימאמ אלכ יתלאש " . יבשחמלו םהל המ ? רקאה
דמלתמ ? רשפאה יהמ תו ? םייוכיסה םהמ ? " , תא יתבשיח
וקיטסיטטס ת הרידחה . " ' גניניפס לבולגה ' תא וביצה רבכ ' דרווראה -
נ . א . ס . א ' םהלש תויאליעה תורטמהמ דחאכ . תאז לכבו ? " , יתרהרה .

106


וילאמ ןבומכ ףקתשה דחא רבד . " הסונמב ןיידע וגוי " , קדובכ יתרמא
תועדוהה יכיראת תא . ינפל הז העיגה הנורחאה העשכ , יתסינכ םרט
הרידל , יקיתב תורישי הלבקתה אל ךא . יל רורב היה יכ ןוניס תלועפ
וא תטילש תקחורמ המרג ךכל " . יירחא םיבקוע םה " . ינא יכ יתנבה
ללגב ילואו ילש בשחוממה עדימה תא ףתשמש והשלכ בקעמב אצמנ
דבלב רוזחשה תלועפ . יידיב תועטש יתלליפ .

ל בשי תשרה לש רחאה הצקב וא תרש ו תורודשתל ןווכש יטמוט
קיתה . תודובעמ קלחכ יתרביחש הנכות יתלעפהו ירדחל יתסנכנ
תרודשתה גוחב תופטושה הטיסרבינואה . התייה תידוחייה הנכותה
לולסמל יירבח ןיב הקלוחו ייוסינ יבלשב . הלש תומדקתמה תורדגהב
רתאל יל תרשפאמה דוק תרוש יתרדחה א המוקימו תשרה רושיק ת
הנכותה לש . נ רותיא תלועפל דוקה תא יתבתי תורבוחמה תותשר לש
יתכרעמל רדוח והשימ ןכא םא תעדל יתשקבו יקית לא .

" רדגה טרופל תשר ת הנכות ' ג ' ןוסיי Z 3 '
תקירס םישמתשמ . "

רצק יביסמ רדחה תרואתב . ימארקה חטשמה תודוקנ תעינמל לעפוה
ו תוהובג חתמ הבכ קיתה תוירזכאב ריתומ חא םוהמה שער ויר
יס נאטלומ י , ו יכ ןכתיי ןויסינ ללגב קר יתעציבש רותיאה . היה תעכ
רורב יל , " הזוה אל ינא . קיתב תקסוע תנווכמ די ".
ללכ קלד אל אוה ךא תינשב קיתה תא ליעפהל יתיסינ . תולועפ
ס יכ ולעה דיינה ןמ תופסונ ןורכנ ה םיינשה ןיב תרושקת הלדח
תכרעמה קיתב היעב לע ועיבצהו . לכוא אל תעכ םיצבקה תא חותפל
םיוולנה דיינה םע ףותישב , ינוציח רוקמל תורבחתהב אלא , וא
הרז קית תכרעמל . ןוחטב רסוח יתשגרה , ייתועונת יכ תורשפאו
תוטלקומ .

107
עהל יתלחהו ילשא לש הרדחל יתסנכנ ינל ריב די ילש תרודשת לכ
תירשפא עדימ : תוחוד , תולבק , תויובתכתה , תונומת . יתלדתשה
ה תא אוצמל הלש םיישיאה םירושיק , הריתסהש תוציחמב וארנש
תובישח תורסח הרואכל . דיינה ינוציחה םירקמב לעפ ילשא לש
יתוכאלמה ןצילה ךותב ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ בכשו תורידנ . צוה יתא
רבחתהל יתשקבו דיינה תא ונממ . יתשגרה ףאו םייקה לכ תא יתילד
חונב אל , ןיבל תוישיאה תויובתכתהה ןיב ללומ כויש עדימ ריאהל ל
הרקמה לע רוא , עקושה הרוככ ומחפב .
ילשא לש הרדחב ןרקמה תא יתנעטה . ילש קיתה ומכ אלש , ןרקמה
רודיבה תכרעממ קלחכ תוטושפ תולועפ אשנ . תא דיינ ןמ יתרבעה
וגוימ תורתסומה תועדוהה ימרז . קוחה לע רבוע ינא יכ יתעדי , יכו
יילע תא ןכל םדוק עדייל ה ירקוח - SSI םיינדשחה , רבכ היה ךא
ךכל ידימ רחואמ . עדימה רבעש הגרדהב יתוא ףטש :

" המלשוה רוזחש תלועפ . חתופ תורודשת ":

" םיבולש םילכ " -
ג ' ןוסיי , ובשייתהה ייוסינ ת ' תצאומ היינב ' עוציב רב וניא , לולעו
תא ןכסל תמייקה הבשומה לש בוצייה הנבמ . רצקה חווטב , תודיער
המדא . ןכמ רחאל , יללכ לשכ םייחה תוכרעמב . תא תאזב יתפריצ
יתעציבש םיבושיחה . השגהה ינפל , ךתעד הווחו הילע רובע אנא .
םיפרוצמ םיצבק : א 2 estimate. וגוי .

" השקבב " -
הנוע אל התאו העש הפלח . קוסע התא ? וגוי .

" םיבולש םילכ 2 " -
ג ' ןוסיי . הנוע ךניא עודמ . ךל חלוש ינא העיגה אל העדוההו הרקמב
תינשב . ובשייתהה ייוסינ ת יתעד תא חינמ אל חריה לע . יפ לע
ייתוכרעה , ללחה למנמ םינורחאה םימיב עיגמש דויצה ידכב דעונ
ילאמינימ ביצקתב השדח תובשייתה םיקהל . ביוחמ ינא שיגהל
ה תואצות תדעוול היינבה . יתחלשש םינותנה לע רובע . ייב .
108

" ףוחד "! -
ג ' ןוסיי . ןימאהל אל טושפ . כתסת ל ולוהב - תונומת ה ל ול . רבכ היינבה
תויופצה תויעבה תורמל הלחה . לשכ לע עידוהל זעה אל דימלת ףא
ירשפא , םירוב תאצל אל ידכב תאזו . ריילק וליפא , תא בישחמ ינאש
התעד , התבוטל תיזחתה תא המקיע . םדידל , םיעטומ ייבושיח , ךא
קדוצ ינא ימעטל . וגוי .

" םש התא ? ג ' וסיי ן ? " -
הנטק המדא תדיער םויה השגרוה , ץורע ףא ךא תרודשת עידוה אל
ךכ לע . רעהב םיזגמ ינאש תויהל לוכי תוכ ? הפי םדקתמ טקיורפה
המישרמ היינבהו . השדח הרוצ תלבקמ ונלש הבשומה . ץופקת ילוא
רבכ ? וגוי ...

" בוט , התא הפיא ןיבמ אל ינא "! -
נ . א . ס . א - קיורפה תרזעל ונתוא ומתר דרווראה ונחרוכ לעב ט , תעכו
עדימה סיסבמ ונתוא דירוהל םיסנמ םה . ושרדו הדעווב יב ורמעתה
טוטיחה תא קיספאש . ייתוינפל םינוע אל תובשייתהה יגיצנ . ידידי
דבכנה , ץורע ףאב הנוע ךניא . רבכ הז הסנמו הסנמ ינא ינש הליל
תופיצרב . התא ןכיה ?

" היינבה רתא " -
םויה יתשגינ יאשחב ינבה רתאל תויונפה תועשה ןובשח לע הי . ינא
רתויב תיתייעב ךא תירשפא היינבה יכ ןימאמ . תודוקנ יתפסוה
היגרנאה רוקמל תורבחתהו עקרקה יאוות יפ לע תיזחתל תופסונ
םייקה . םש םוליעב הבשומה תלהנהל םתוא חלשא . אל יכ הווקמ ינא
רתאב יב וניחבה .

" שדח עדימ "! -
ונורחאה תועשב תרודשתב יתייה הנוע אל התא ךא ת , ריאשמ ינא זא
המכ עדוי ימה יתעדוה תא תאזב . טלחהב םכלש הלודגה יבשות
היינבה לש עטקה לע םיצוחל . קדוצ ינאש ילוא ודיגי וישכע . ' היינב
109
תצאומ ' ... םהל שי דחפל ליחתהל המ . תיזחתה לע םינותנה תא הארת
יינבה םע הוושתו ילש לעופב ה . רבכ איה ה פש תוכרעמ לע העי
םייחה לש המרב תויללכה 5% הכישממו תולעל . היגרנאה חוכ ןזאמ
רערעתה . םש םוליעב םינותנה תא שיגא ינא . ןוקיליסה תייטבמא
ופצש יפכ הדימע הניא ונלש . המ וא ןואג ינא ? ! וגוי ... רבכ הנעת !

" הבשומה תצעומ דובכל " -
בר םולש . נ לולסמב הסדנהל טנדוטס ינא . א . ס . א - דרווראה . יננה
וש תצאומה היינבל ייתוכרעה תא תאזב חל . תמייק יכ רעשמ ינא
תידיימ הנכס . םיפרוצמ םיצבק : holograph (rapid) ,
estimate.4D , ,moon .core silicon's .
יוסח קתעה : ג דוק רוקמ . מ .


" ג ' ןוסיי , בוטה ידידי " -
ךל הרק המ ? ןימז אל ךלש דיינה . החלצה אלל ךתוא רתאל הסנמ ינא
שה בטימ ךרד ישארב תולועה תוטי . רשק רוציל יתזעה אל םע
ךתוחא , תורמל רושיק םוריחה תראשהש ונמזב . קקדזא אלו יל הנעת
ול . יתוא גיאדמ התא . מ תרזח קר לויט חרזמב . וישכעו ? בוש התא
לייטמ ? ראותה תוניחב תא חכשת לא . וגוי .

" בושמ " -
יתמייס עגרה קיתה תרודשת לע הפיקמ תיללכ הקידב ,
הרקמל ץראה רודכל רדשמ אל אוהו .
ןיקת לוכה .

" היינב 1 " -
רתאב אבא םע יתרקיב . ידימ םיביסמ םינבמה . רמא אבא
רוטקטיכראהש ה ייפויב המיהדמ ה . תופצל המל שיש ןבומכ .
פע תופסונ תורעה יתמשר " חטש ינותנ תביאש י .

" ולה ? "
110
והשימ שי ?

" היינב 2 " -
שומה גיצנ םע היוסח תרודשתב יתמייס עגרה הב . תא ול יתרבסה
טקיורפל עגונב ילש םיאצממה ' תצאומ היינב ,' תא טילקה אוהו
פע תכרדומה יתסיט " יחכונה לדומה י . םש םוליעב ראשיהל יתשקיב
להנמ לומ ובשייתהה ת .

" ןואג ינא "! -
הבשומה תלהנממ רשק יתיא ורצי , ףצה רושיקה ךרד . יניינועמ םה ם
שגפיהל ימינונאה ןעדמה םע . האור התא ? תונואגל המורת שי . םה
מ םינעדמה יכ תיגיגח יל ועידוה - נ . א . ס . תואצות חונעפ לע םידבוע א
ילש יפצה . תנבה ? ילש הדובעה לש חונעפה לע םידבוע םה ! ןואג ימ
אמיא לש ? וגוי , ינא הז .

" הבשומה תלהנמ " -
םיעובצ , ג ' ןוסיי . תורודשתב תאז ריבעהל רומא אל ינא , התא לבא
םיזמרה תא ןיבת . הגצהה תא קיספהל רשפא יא . ונחנא םיפולאה ,
יירבח . א םיפולאה ונחנ , ףוסה דע ) רמה ? .(

" המדא תדיער " -
עיגה הז . רתוי הקזח המדא תדיער . םש הז לע עמוש אל התא ךיא
םכלצא ? הבשומה לש רושיקה תא חתפת .
הבכשב הז הלעמל ןימי דצב הנוילעה .
ג ' ןוסיי ? דבל הפ ינא ...

" אמיא קר שי חא ת " -
תויוטשמ עגתשהל קיספהל ךירצ ינא יכ יל תרמוא ילש אמיא . תופוס
דימת היהיו ויה שמשה , תויוטש שקשקל המ יל ןיאו ... םתס ינא ילוא
םישוגיר שפחמ ? ןפוא לכב , ה ג ומצעל ארוקש ילש רבח ' ןוסיי . התא
ותוא ריכמ ?

111
" םיימש לזמ " -
םיימשמ לזמ , ג ' ןוסיי . םויה יתגרהנו טעמכ אבא םע . תא בייח ה
הז לע עומשל . וגוי . וישכע ןימז ינא .

" דבכנה ינוקרמ רמ " -
רותסמ םוקמ לא יתדרי . ירתאל םיסנמ יכ דשוח ינא .

" ג ' ןוסיי ? "
ינויגה אל הז , ןוכנ לבא .

" ילשא ? " -
ילשא ךתוחאל םיארוק , ןוכנ ? רושיקה תא יל שי בוט . םומיסקמ ינא
ךליבשב העדוה הלצא ריאשא , רושיק תפלחהו הרקמב תרבע וא
הקומע הנישל . ץראה רודכ לע ללכב התא ?

" נ . א . ס . א " -
לשממ ישנא יירוה תיב תא ורקיב ושקיבו ריבעהל לכ תא םהל
וילע יתדבעש עדימה , םיינושארה םיבושיחה ללוכ , השגהה םורט .

" דיינ " -
ךלש דיינה תא ליעפמ אל התא המל ?

" היינב 3 " -
ה לדומ תא יתרבעה - 4 תלהנמל ןכדועמה יד תובשייתהה םאתהב
תמייקה תיתשתל תורבחתהה יפ לע ייונישל . יעב תמייק ה .
תויוסח תורודשת להנמ ןיידע ינא . ךתרזעל קוקז .

" ג ' ןוסיי ? "
התא הפיא ?112
-" דיינ 2 "
תנעטה נכות י ה םיבבש רותיאל ילש קיתב . הז המכ דע עדוי אל ינא
יקוח , לבא ךתוא גישא ךכ ילוא יכ הווקמ ינא . קר ךירצ התא סינכהל
המינפ ךלש חוטיבה רפסמ תא םירתואמה תמישרל ףסותו . הסנמ ינא
דיינל ךל ריבעהל םג , אוושל ךא . וזה העדוהל התוא ףרצמ ינא .
םיפרוצמ םיצבק : Locator.prog

" היינב 4 " -
המל לאשת לא , הז תא תושעל בייח יתייה לבא . ינותנ תא יתמסרפ
וירוביצה תורודשתב יפצה ת . ' תצאומ היינב תטלחומ הנכס וא ,' ךכ
רמאמל יתארק . הפ היה ןאגלב םלש , הרידחה תא ורתיא םה לבא
תוקד רפסמ רחאל , רתלאל העידיה תא ודירוהו .

" נ . א . ס . א 2 " -
וילאמ רורב ךכ לכ היה הז ? ינא הזש םיעדוי םה .
העש יצחכ ינפל םירוהה םע רשק ימיע ורצי .
יילא ךרדב . SSI ה -

" ץורע רבוע " -
רדשא אל ןאכמ רתוי . רבדנ םייפולח םיעצמאב . ןוירוא טייל .

תורודשת ףוס .

ןיבמ אלל תומותסה תורודשתה ןיב יתלגלג . םיצבקה תא יתחתפ
םיפרוצמה " . וללה םינותנה לע רובעל ןמז תצק יל חקיי , " , יתרמא
ימצעל , " וא קית תדמע בייח ינא לבא תא דבעל ידכב תישאר תרגסמ
ה לכ וללה םייטמתמה םינותנ . ףרוטמ הז . ." חתפנ עדימה לוכ אל
ייניעל , דבלב בובידה אלא . הבכש יתפדפדו א ימישרתב הבכש רח
דיינה תרזעב חתפיהל ומיכסהש םייחפנה המירזה . התייה הגוצתה
טאמכס היה עדימהו הכומנ י ןיטולחל . קיתל תורבחתה שרד דיינה
ועירתהב םסחנו :

113
" קיתל דיינה ןיב תרושקת תלקת . תא קודב אנא
פ קיתה תוליע . " ,

רבכ יתעדיש תא ןיבמ אלכ טלפ . " שאב הלע קיתה , ינאש המ הז
קודבל ךירצ " , ןווכמ יתלב סעכב יתטלפ . תולעל לחה רחשה
ימ לע יתבכשנו ירטה הנדבוא תא בואכל ילשא לש התט .

ה - SSI הסינכ רושיא שקיב , היה אל הז םעפה ךא מ ינוימד .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי . ה ןאכ - SSI א תדוקפב תידיימ רותי . יכ םישקבמ
ריפה תוליעפ תא רשאת . " , ע רמאנ " םש םולע ןכוס י .

" תרודשתה תעונת תא וליג םה , לע תתוא תרשה ילש תולועפה ". ,
יתשחל כ יתטימ לעמ התלע םתנומתש .

ןסר יחולשכ וארנ םהיתועונת ךא ימיע רבדל ושרד םה םילחיימה
ברקל . םהינב היה אל לופ . בהל יתחלצה ח שיאב ןי רבכש הרטשמ
ע רביד תומדוקה תוירקתה ןימ תחאב ימי , החנה אוה יכ יתרמיהו
םירוגמה ןיינבל םתוא . הסינכה תא יתרשיא אל , ףוסאל יתלחתהו
חמ רפסמ ןווכתמ רדס יא ערוזכ עורפו ינבבוח ןפואב ייצפ .

" רקיעה לצינ עדימהש . וקיתשי אל םה יתוא . " , יתינפו יתבשח
ירהוצל תיבה .

לע יתבצייתה אלל ענכ ריפה םוהמה תא יתעמשו ןולחה תרגסמ
ינוצר . ןוניסה תבכש ךרד יתרדחשכ ריאה שולח תירחש רוא . יתנבה
םירוחבה יכ ב ושמתשה ךרד הפיקע הרידה חטשמ לא אובל . אל
יתאלפתה . בוצק היה ןמזה . ו ילומל הסרפתה םוהתה יכ חטבל יתעדי
םוריחה ביתנ לש ינשה ודיצב יל ןיתממ והשימ ידיבו הרירב ספא .

ישארבו המינפ יתלחתשה ורבע סת ןווגמ לש תונומת םיירשפא םיטיר
ה ב שחרתהל םידיתע היינש הברקה . היינשה הפחסנו הקדל הכפה
114
ל יפוסניא ללח , ייחמ םירחבנ םיעוריאב השודג תישפוחה יתחינצב
הטמ . יתתיחנ םלב ףוסיאה ךרעמ .

" הפ השוע תא המ ? " , דיה תא יתלאש התשוהש נמירהל י .

ילשא הניתמה ביתנה לש ינשה ודיצב יל . תולובג אלל היתקביח
ברסמכ ררחשל ה . בחתה ףורצ םוח תשוחת תרובעמכ יפוגל הר
התנחתב תנגועה , תוכרבו הנדעב הטייש .

" תייה הפיא ? " , הירטסיהב יתלאש " . התמ תאש יתבשח , ועידוה םה
תגרהנש יל םהל יתנמאה ינאו הנואתב , המ ."...

א העטק ילשא הריהבהו ךרה הלוקב יתו , " םיאב םה וישכע ןמז ןיא
סופתל ונתוא , המ ללגב עדוי התאו . ולש תונויערהו וגוי . המב הארת
ונתוא ךביס אוה ! רהמ וב וישכע . ןאכ ראשיהל הצור אל התא . " ,
הרמא , חוכ לוכב הכשמו ידיב הזחא ה .

ונצר םיאמוסמכ , הרורב ךרד אלל , רבע לכמ קזב תורואכ . " אל םה
ה ונב וניחב ". , ה בוחרהשכ ענכשמכ יתעבק תת רושיק תודוקנל לצפת
תויעקרק .

רושיקה תדוקנ יפלכ ונפוה המולא ירצ תורוא , תא םיפשוח
ונימורעמ . " ילשא ! הרירב ןיא ! המינפ ץופקל םיבייח ונחנא " ,
יתחרכה .

ונצרפב הרובחתה ריפ ךות לא ונלפנו ונינפ תופסונ תויורשפא ילוטנ
יטבה םוסחמ תא תוח . השק התייה הליפנה , םוקל ונחלצה ךא
ךרד תוטלמהב ךישמהלו תורישה יכרד םיעוסמה יאנכט לש
הרובחתה . הרוסא התייה הסינכה , היה אל ךא ונל דיספהל המ .
הסיכמ האיצוה ילשא ץחל ילוענמ לרטנמ .

" הז תא תגשה הפיאמ ? " , דויצה לע יתאלפתה .
115

" תרתחמה ישנאמ ותוא יתחקל , ג ' ןוסיי . ל וישכע םיחרוב ונחנא םש .
חטבומ ךמוקימ , הגאד לא . יירחא אוב " , םלועמש תלד החתפו הרמא
יתיאר אל .

רדחל יתסנכנ . םירדח לע םירדח , ד אלל םוטא ךובמכ ר האיצי ך .
ישנא תא תעכ עומשל ונלוכי וחטיבה ן ובקעב םיקלוד ונית " . ןוחטיב
וא SSI " , ו יתיהת תינפה י תא ישאר , אוצמל ידכב קר מצע י ךותב
ןבלו ןטק רדחב . יירחאמ תרגסנכ הסינכה . ג ' םש דמע ףסונ ןוסיי
רדחה עצמאב . שמ אל אוה . יתננובתה ילש יתומדב ןימאמ אלכ .

" ימצע ינא היה הזה לופכשה " , ייניעל הפקשנש הנומתב יתרבנ .

ה " ינא " אבצה ידמב שובל היה , הלודגה ליח . יתברקתה וינפ לא
בורקמ ויוות תא יתרקחו , צמ וינושיא ירוח ךות לא ץי . יתנתמה
ליעוה אלל הבוגתל . וענ אל וירירשו זז אל ופוג . ופוג תא יתנחב ,
וביבס יתבבותסה - " הז ףוגה ילש " . ברקתמ שער . ןמז יל היה אל .
ייתובקעב יכ יתרכזנ םישנא תצובק האבה תלדה ךרד יתכשמהו .
ךותב הפלח תיפולח תואיצמ תשוחת חומה תנוא , רקוד באככ .
שמ חוכב ימצע תא יתכ ךותמ טויסה , יתלב חרק תבכש עקבמכ
תיארנ . הקעצ לוק איצוהל שקיב ילוקו הקספ יתמישנ . הז עגרב ,
פ תא יתחק החירזה רואל ייניע .

" אבצ . אבצ ידמ . " , תא ערוקכ יתרמא העווזה ירוכ .

יכ יתעדי סקמול תא אוצמל יילע .

ג ' הקיס

דויצה בטימ תא ימצע לע יתאשנ ינכטה ה םיאתמ םויה ךשמל - דיינה ,
ןגמה ו טקלמ ה םימ הרקמ לוכ לע ץורפיש .
116

רותיאה תנכותב ןנובתהל יתיסינו רקובב םדקומ הנבמה תא יתאצי
וגוי יילא חלשש . יינה רודשת תורוקמל ץוחנ אוה יכ ןעט ד תופסונ ת ,
דובעלמ קספש קיתב תויוצמ ויהש . קזח רוקמל רבחתהל יילע היה
רתוי . ח הפוכתה העדוהה המצע לע הרז :

" ינוציח רוביחב בייח דיינ "

" ג ' הקסי ? המולשל קודבל בייח ינא ". , היתובוגתב יתרכזנו יתרמא
ב שמא תודירחמה " רוסאה הקשמ ." יתצר אלש הדבועהמ יתמלכנ
הירחא המחנל , הרושיק תא רתאל חוכשל תאז ללכבו . יכ יתשח איה
התרזעל יכונאו יתרזעל תאצל לכות .

" דחאתהל ונילע . החפשמכ הבושח עגרכ איה . יילא בורקה םדאה איה
רתויב . " , םיצוק תרוטע ךבס ךרד סלפמכ יתרמא .

יתרבחתה ל תרודשת ראווצ דיינה יתנעטהו תא לש דיינה ינותנ לשא י .

" ןותנ רתא : ג ' הקיס "

אצמנ .

" ג ' דואלק הקיס . סמ רושיק ' : CS:612.0.54.083 "

שופיחה ףוסמב תשר ינותנ יתבלצה , תנומתו התלע התיב לע דיינב
תויתשרה . . הבזכא יל התפיצ ב ה תוליעפ תרודשת .

" תרודשת דיינ - ףקת אל "


" המ אלא , עבטה ירחוש . תרודשתה ינותנמ תדרל ידכב לוכה ושעי ". ,
דחאכ ילשאב יתרכזנו יתקחצ .
117

הירוגמ םוקמ לא תאצל יתטלחה , לגרב י י - ףא לע קחרמה , יתפדעה
תיתחתה הרובחתב שמתשהל אל . לח ייתומצעב דהדה ןיידע ימו
וארוב לע ספטמה לצכ יילגרב הזחא דחפ תשוחתו . " הכילהה ילוא
רהמ רתוי יפוגמ ולאה םיקרח ונאנה תא יל הקנת "... , תא יתעשעש
יפוג .

תנומת בוחרה יינפל השרפתה . םוי םויה תוירב העש יב וננובתה
םכותב יתכלהתהש , ךורא ילגר לויטל דיוצמ יתויה בקע . תורמל אלש
םיליבקמה תובוחרב בר הכ ןמז הז יתדעצ , ייניעל הפשחנש הנומתה
םירוגשה דיינה ימישרת םע דחא הנקב התלע .
תגוסגס ינבמ תשר תי , ונאנ חטשמכ - ןשונ ינורטקלא , וכותב ףרצמה
ילולסמ תשר םילתופמ תשוחנ יבוציעכ רופסמ םיבר . ןוניסה תובכש
ןטש ירהוצכ רואה תא םיעלובה , אה תומכ אהת וילע תננקמה רו .
לכמ םידיינה םוחתה ידוק רואיב תא יתשקיבו תותשרב יתננובתה
תאז רשפאש ןיינב . מ םינבמ רקיעב ולא ויה םיירחס , קסע ילעב וא
םתיבמ ולעפש , םיפסונ םילפט םינותנו רושיק ירפסמ ףוריצב .
" הרזע ךירצ ? " , " םולש ". , " ונלש ריעל אבה ךורב ". , " הא , התא הז ,
ןוכנ ? " , " לוכי ש תויהל ךתוא הריכמ ינא ? " , תורחא תונושמ תודיקו .
יפוצרפ תא והיז ילוא וא ןמדזמ ריית ינא יכ ורעישו יאדווב .

הכילהה הצק תא יתרבגה . " ריעה תובוחרב דעוצ ינאש ןימאמ אל ינא
תקדצומ הביס אלל " , יתוא הדירטהש הדוקנה לע יתעבצה . םיתיעל
ולא םיבצמב ימצע יתאצמ תוקוחר , תאזו ל יביסמה שומישה רוא
תדיינה הרובחתב יתעציבש . תויתשתב יתעצבש ינכטה חותינה
םיניינבה בש וצבצ רושיקה תודוקנ ירוביח ןיב , יתטפשנ יכ ודיעה
םייגולונכט םייחל לוכי לוכ ףש תרדקב יובשכ םיינטרפ . יתצפקה תא
רעושמה דעיה נהו י רתוי הרצק תינבת לע זמר די .

הריצע האלמ . רוגמה ןיינב ג לש םי ' הקיס , הינותנב הפצנש יפכ
םיבלצומה ילשא לש , יינפל דמע . חינהל אמש וא סנכיהל םאה יתיהת
השפנל הל . תסניש הזירז ףטח תעונתב ףוסמל יתשגינו םיינתומ י
118
הסינכה . לע לא יתוא ףחסו יינזואב ןגנתה הבהא ריש . ישפנ תולעתה
המוציעב התייה , תטלשנ אלכ . " ןכ , התוארל בייח ינא " , יתרמיז
תלוגלוגב י . תענמנ יתלב הבריק תשוחת . " ןכ , " , יתדמע תא יתקזיח
תינשב " . ינשל דחאה דמציהל ונילע , וישכע דחוימב ".

" םולש . תא לבקל רשפא ג ' הקיס ? " , תוארל יתאלפתהו יתלאש
גש ' התרידל הפתוש הפריצ הקיס .

" ג ' הקסי ? " , ןרקמה לע הרוחבה התנע . " התא ימ ? " , הלעמכ הלאש
בואב .

" ןכ . איה ןאכ הרג , אל ? " , העקפ יתונלבסו . " ג ' דואלק הקסי ". ,
בוש יתשרד .

" וזה הרידל לומתא יתסנכנ ינא . ןכל םדוק ןאכ רג ימ גשומ יל ןיא .
םירודיס עצמאב ינא . וישכע הקוסע שממ ינא . הפ ריאשהל הלוכי ינא
ךוותמל העדוה , הצור התא םא . " , ידדצל טיבהל יל המרגו הרמא
בהל ברסמכ ןי .

" ג ינא ' ינוקרמ ןוסיי . התרבח לש חא ינא . ג תא שפחמ ינא ' הקיס . " ,
יתניבל רבעמ התומ לע העידיה תא ךילשמכ יתרמא .

" תינשב תבותכה תא קודבתש יאדכ ילוא , רוחב . " , תא המייסו
החישה , רבדמ בלב יתוא הריאשמכ .

ג ' תבוטל האחמ תואכ תרושקתה ירישכממ קתנתהל וגהנ ילשאו הקסי
בס הרודכ תבי " עבטה לע הרימשו א - " סרוה וא הנוב דעצ " , יתלאש
תופוקת ימצע תא .

כ יובי ןרקמ רוידה ורוקמ תדוקנב לזופכ יתוא ריאשה , ליעוה אלל .
יתקחרתה רוחאל קיודמה ימוקמ תא ךירעהל ידכב קרו . " הז ןיאה
התוא יתחקל וילא םוקמה תיתחתה תבכרהמ ? " , יתבצהו יתלאש
119
השק הדיח ירובעב . יב תוכהל םיכישממ יפוגב םירמוחה יכ יתחנה
םילג , בוחרה תניפב דבל ימצע יתאצמו ירושיקמ ימוקימ תא ךירעמכ
תיתשתה , לומ הקחצש היוזהה תואיצמל ייתומולח ןיב םילפרועמה
יינפ .

אוהש דע בר ןמז רבע אל יתוא אצמ . עיתפמב ידיל הרצע תפחרה
נה את דיל בשוי לופ הפצנ הרסוהש הציחמהמו גה .

" ג המ זא ' ןוסיי ? ךתוא יתספת וישכע , ףוס ףוס ? " , לופ ץקע .

" ל ןווכתמ התא המ ? " , רבדל יתפכ יתלאש .

" עדוי התא , תורודשתה . אוב , ףחרל סנכ , שי ל רבדל המ לע ונ . " ,
לופ רמא צוויכש השקונ המינב ורטנס תעבג תא ה . הפצנ אל הזיילא
ומיע .

" םכל רתומ לוכהש םיבשוח םתא , םתא . ע םכל אבש המ םישו ". ,
יתכלשה לופ לא יתפצוח תא .

" הלשממה ונחנא . ונל אבש המ דימת םישוע ונחנא , ג ' ןוסיי ". , בישה .

" ירסומ הז םא איה הלאשה ? בשוח אל התא הז לע ". , יתסעכ .

השקבל תונעיהל יילע ץחל ימינפה ילוק . יתלחתהו יילגר תא יתאשנ
רל קומא זוחאכ ץו , קדצומ הביס אלל לענו ת ליבש ךותב יתמ י ה
תרכומ אל הטמס לש םיכובסה .

" ןפצוח הזכ , ונל חורבל לכותש בשוח התא ? " , תא יתעמשש יתבשח
ףחרה ןוויכמ ולוק .

" הבובל יתוא וכפהת אל םתא תיתכתמ ! " , ךות לא יתסנכנו יתטלחה
יתאצמש בורקה תיתחתה רושיק . תרודשתה יעצמא תא יתלעפה
120
םלוכ תחא תבב , וניצ לע דיבכמכ רשקה תור . יתללפתה תלועפש
לע השקתו םינותנה תרבעה בצק תא טאת תיביסמה בושיחה רותיא
ימוקימ . תודוקפ ללכש הווצא ץבוקב יתשמתשה האלול ויפוסניא ת
רבעב יתנכהש ינא ןכיה תעדל ילשאמ עונמל ידכב , תומ רחאל
םירוהה , דחי םהינש ומכ הגהנתהש ללגב תאזו .

כומ ביתנ ץר ימצע תא יתאצמ המדאל תחתמ לא ר . םוקמה תא יתרכה
יתעד תא חינה אל אוהו . ו שמשה יעבצב הרואתה יספ תונפד הלעתה
ינורכיז תא וררוע .

" רבעב ןאכ יתייה רבכ ". , יתשח .

יאנכט לש םיעוסמה תורישה יכרד ךרד תוטלמהב יתכשמה
הרובחתה . הרוסא התייה הסינכה , ימולחל המד םוקמהו . יתעדי אל
לחה והמ דיגהל תואיצמה יהמו םו . מ לרטנמ די לע בכש ץחל ילוענ
תורישה תלד . ותרזעב תלדה תא יתחתפ לע יתילעו עוסמה את
ינכטה . יינפל ועצוה העיסנ יביתנו הראוה יינפלש ךרדה , ל אל ינפ
ומוקמל ץחלה לרטנמ תא יתסנכהש .

" םש ותוא ריאשה ימ ? " , יתרמא ילומ תדמועכ ילשאו . ותוא יתבתינ
ה ייתחת לא קראפ , ףחרה חטשמ לא - קסיד .
נפל יתילע חטשה יי ר ךא תפח ה - SSI יפורפב םש יל התכיח הנתמה ל
ייתועונת תא הפוצכ ךומנ . ידואמ לכב תויקסדה ןקתמ לא יתצר .

זרכ לופ , " ג ' ןוסיי , ךתערל םיצור אל ונחנא . לואשתל רוצע אנא .
ךכב עגפנ אל ונחנא . לע םיעדוי ונחנא תורודשתה . הז עגונ תוחאל ך
ילשא . התא רוצעל ןכומ ? " , וירבד תותימאב קפסו רמא . יתחטב אל
שיאב רתוי . וישנא לכ ותיאו ףחרה ילכמ דרי לופ , רצוע די תעונתב
תא רחא ףודרל םישקבמה תוסועכ םינפב יי . םתבוטל ענ ויפ .
האלה םהמ יתכשמה , יל הנתינ יכ ןימאמ אלכ ידדצ תא ןחוב
שגפמה לע רתוול תורשפאה .

121
ס חטשמה ינשה ודיצב תדרל יל רשפאו קראפה תא בב . לופ יכ יתנבה
יילע רתיוו פה םע , ינומאב תוכזל ידכב קר ילואו . " לע עדימ הזיא
בושח רבדמ אוה ? ינממ הצור אוה המ ? " , בושו בוש ימצע תא יתלאש
ןיבמ יניאש תובוחרב ךלהתמ , הו יירוגמ תנוכש ןוויכל רוזחל רקיע .
רכומ תיב די לע יתרבעש דע העש הפלח . יתרצענ . ביבס יתלכתסה .
רבד יל רמא אל בוחרה םש , תיבב ינא יכ יב התכה השוחתה ךא .

" ג לש תיבה ומכ הארנ הז ' הקסי . זכרמה די לעש בוחרל קיודמ קתעה
ירחסמה ". , ייתובשחמ ודהדה .

" ג ' ןוסיי "! , רמאנ ילוק .

ג ' הקיס הל התחנ ביתנה דצב , הארקו הבשומ םוקממ יל . אל רבד
רתוי יתוא עיתפי . ש העש יחצממ העיזה תבכש תא יתיחמ יתבשייתה
הינפב ןנובתמכ יתקתשו הדיצל .

" ילשא לע והשמ תעדוי תא , ןוכנ ? " , הבושתל תונעוט יינפו יתרמא .
" ןכ . " , תוצרחנ התנע הסנכנו הפיחרה הבוגל . " עדת התא םג " ,
תעדונ אל ךרד לא ונינפו הכישמה . לענ ילכב הסומע ךרד ךות לא ונמ
הרובחת , יתנב ריעה לש םיקוקפה םיב , המוהה הזכרמ לא .

" יתוא תחקול תא ןאל ? " , יתרצפה .

גב יתננובתה ' תטנפהמ העיקשב ההובכ הוונה הקיס . וחיכשה הילגר
תויוזהה ייתואלת תא ינממ .

" יוא , ןוטנילקב השיגפה םויה . לא יתוא תחקול אל תא יכ הווקמ ינא
ספה אוהה גולוכי ". , יכ יתעדיו וז העשב רומא יתייה יתהל לומ לא בצי
ה שפנה יכבנב לפטמ . תרזחה י ליעפה הבצמל תרודשתה תכרעמ תא ,
שכ יפוסניאה בושמה תלועפ תא יתרצע , יכ ןימאהל ןאממ לשכ .
ליגרה ובצמל תרודשתה בצמ תא הריזחה הריצעה .

122
ו בר ןמז רבע אל תעדוה ןקידה ל הכחמכ הבהבה תסנכנה התלחתה .
ג תא יתפתיש ' הייפצב הקסי :

" ג ' ןוסיי . יילא ועיגה םיגיאדמ םינותנ . הז יל ררבתה
יכ התע ךל היה אלש םיגווסמ רקחמ ימוחתב תלעפ
רושיא תקזח םהילע . יסלמ ךממ ללוש ינא תא םי
םיאשונה ורהבויש דע ראותה . ןיינעה יכ ןיבמ ינא
יתלשממ לופיטב , תוחפ אל . ךתבוטל הווקמ .
טדימש ןקידה . "

המייתסה ןקידה תרודשת עקבמכ ת אתה ללח תא .

" תאלפתמ אל ינא , ג ' ןוסיי ". , ג הרמא ' ייתוששח תא תרשאמכ הקיס .
" וילאמ ןווכמכ יל חירמ ןיינעה . לע התלע ילשא יכ השיגרמ ינא
התוא ומילעה טושפ םהו בושח עדימ . ךלש רבחהש הזה רבדה הז המ
הליג ? " , הינפו הלאש ס תורומח רב .

" םירבדה ןיב רשק שיש תבשוח תמאב תא ? " , ןמ קמחתמכ יתרמא
ששחה יתכשמהו , " ןכ םא , תכרעמה תא חצנל לכונ אל םלועל . תא
הז תא תעדוי חטב . ונתוא ומילעי םג ףוסב , בורקב דואמ הרקי הזו . " ,
הווקת לוטנכ יתכשמה .

ג ' יילא השאר תא התנפהו המערתה הקסי " . תונשל לכוא ינא םא אל
השמ ו "! , הרמא תושיחנב .

גב םג דושחל אלש יתלוכי אל ' םוקמ םושמ םואתפ העיפוהש הקסי .
המצועב טועבל ולחה תוידיאונרפה ייתושוחת . תא יתעגרה ינורג
ש ב י םיתעובמה וידחפ תא איצוהל שק .
םוסרפה תונרקהמ בטימ ונביבסמו תיזכרמה הרדשה ינפ לע ונפלח
תודקוממה . תינפה י תא רודיש דיינה לא ב ייכר .

123
" ג ' הקיס . םתיא אל תא , ןוכנ ? םייניעב יל ילכתסת ". , יתרמא יתזזהו
הייחל תא ינוויכל .

" דחא ףא םע אל ינא . ימצע םע ינא . ילש תמאה םע . " , תמינב הרמא
גה איה יכ יתעדי הייטעבש תרכומ הכה תויטסיאוגאה ' תיתימאה הקיס
יתרכהש , יל רקשת אל םלועלש וז . הטבמ תא בוש יב הנתנ תרזוחכ
טפשמה לע .

הבוגה ידמ תטיש לע ודבע ףחרה יביתנ . םינוילעה םיביתנה
הלהנמה תופחר תבוטל ורמשנ םיחוורמהו , ןוגראהו לשממה . רוביצה
תנווכמה תיתחתה תרובחתמ רקיעב הנהנ , ללכה תבוטל הלעפש .
שגפמ תודוקנ וויהו םינוילעה םיביתנה םע ופפח רוגישה תודש יביתנ
מה ןיב תודדוב םיסלפ .

" בוט , הנכומ תא סל מ לע יל רפ המוהמה ה ? ליצהל ימ תא ןיא . איה
התמ רבכ . " , תעדל יתעבט , ךא ג ' הקיס ידכל התוריהמ תא הריבגה
תנכוסמ הפיקע , רורב אל לולסמב הטש . " םיטש ונחנא ןאל בצקב
הזה ? " , התנע אל איה . " ןמזו םקמ לוכב ונתוא ונרצעי וצריי םא ,
ג ' הקיס ". , יתעד יתחנה נפל הי . " הזמ ץוחו , קוחר וישכע ילש ראותה
םעפ יאמ . ילש דיתעה ןיטולחל רורב אל וישכע יל הארנ " .

" המ הז התאש ךלוה תונשל ". , העבק יילא הטבמ תא הרישיהו .


סנוקא

הפוצמה ןמ ךרא טוישה , ו יכותבש ףחסה שגר ללגב ילוא .
ןוטסוב . ונתחנ םחתמב לש ירוחאה הטיסרבינואה ויצש יפכ לע יתו
ג ' הקיס .

124
יב וניחבי יכ יתששח . מה שארמ יתיפצש יפכ םדאמ קיר היה םוק .
התחורא תא הללכ םיירהצה תעש . השוחנ יתעדו הדרי הציחמה
יממז תא עצבל .

" דובעי הז , ג ' ןוסיי . ןימאהל בייח התא ". , הרמא ג ' הקסי ו הקשנ לע
המחנ וא דודיעל תואכ ייתפש . העורז תא יתפטיל יתאבהו יילגר לע
ה עקרק . החטבאה בצמ תלעפה םע ומלענש הינפב בוש יתטבה .
יתלעפה םירועישה תמישרב יתננובתהו ודיינ לע שארה ןגמ תא
םייחכונה . סנוקא רוספורפ תא תאצל רומא היה ועב ותתיכ כ ד - 5
תוקד . ןמז תא תולבל ףידעמ אוה יכ יתעדי םיצרמה ןיינבב הקספהה
יתמוק ברה , םש ותביק תא דעסי צניו ל ותחונמ תא .

הנבמל הסינכה עוסמב ול יתנתמה . " וה , בוטה ילא ! םג אוהש ידידי
ידימלת ! ג ' ינוקרמ ןוסיי . לילכ תמלחה רבכ םאה ? ינא האור ךיילגרש
דימתכ ביצי ךפוגו עקרקה לע . רשוכ לע רמוש ןיידע ? "! , סנוקא להצ
תושגרנ ינקביחו .

" יאק , םלשו אירב ינא . הקספהל שגינ ? " , ו יתרמא ורושיאל יתלליפ .

" ןכ , ןבומכ . מ גורחא ינא ילגרה , ףלאה םעפב . ךנעמל קר , ג ' ןוסיי ".
סנוקא רוספורפ הסינכבש םדאה יומדל יתסינכ תא רשיא ונילעו
תונוילעה תומוקל ריפב . " אוב , ךתוא עיתפא ינא . " , ונרצענו יאק רמא
ץוחמ לא הלוכ ריעה לע השלחש תספרמה תמוקב סקלפמוקל
דומילה .

וע וליגמ ריסה ףאו ול אימחה ןקותמה ור תובר םינש . ףא םיתיעל
כ המדנ ליגה ותוא ינב ונא י , ידכב ילואו ב חתפתנ י נ י דחוימ רשק ונ
םינשה םע רמתשנש , הדבעמה הרקמ זאמ .

" יילע בוהאה םוקמה הז , עדוי התא . םיאשונב ךתיא רבדל יילע אוב
םידבכ . " , יאק רמא .

125
קל ונשגינו ימכש תא ףטע אוה עיגרמה ףונה ןימ םשרתהל הצ . ןמ
א ופיקהש םינווכמה הרובחתה יאת יפלאב תופצל היה ןתינ הקעמה ת
דעיה תופחרו הטיסרבינואה םחתמ ש לא ונפ ינבמה םחתמל ץוחמ .
םיטנדוטסה ללכל רבד םשל הכפה תספרמה , תוניוצמה תגספל דעיכ .
טעמ קר םלגר ףכ תא חינהל ושרוה םיטעמ י וז המוק לע .

ףונה יתמשנ תא רצע , ותקעומ תא וילעמ ריסה סנוקאו רחאמ .
" ןיינעל רבדנ וישכע , ג ' סיי ןו . ךתייעשהו ןקידה לע עדוי ינא , יל רצו
ךתוחא לע . א יתרזע תא שקבל תאב יכ חינמ ינ .". יאק ה תא תיחנ
ותמולהמ , יפמ ייטפשמ תא באושכ .

" ןוכנ . ךל עדונ דציכ ילשא לע ? " , ייניע יתרעפ .

" וחרה ךתחפשמ תדחוימ תובשחתה השקיבו ןקידה םע רשק הרצי הק
תוביסנה רואל . ויכו םינחבמ ידעומ " ב . הרטשמה םג יכ רעשמ ינא
ךכב תברועמ , ףחר תנואת התייה וזו רחאמ ". , ריהבה .

" ףסונב תויאופר תויעב יל שי , יאק . תולודג תוששח יבילב ,
וגוי לש ורופיסל תורושקה . אשונב רשק ךמיע הרצי רבכ הרטשמה ?
יידיל ורסמנש םינותנה ינטרפ רתוי ףא ילוא ".

" מוחתב םילעופ םה יכ יתנבה םיליבקמ םי , ךילא ועיגה ףא יכו ? " ,
טפשמה ףוסל קחדנ הלאש ןוטשכ רמא .

" ןכ , יאק . לכ םדוק , הפ תראשנ וזה החישה יכ ןיבמ התא ". , יאק
ןהנה יתכשמהו , " יל ןיא ויידע שארב קר הז ילואו רבדל תוחכוה
ילש - השממל יתאבו הלודג הבוט יל בח התא לבא . שי יכ ששוח ינא
הליגר תומלעה םתסמ רתוי ןיינעב . ויתולועפ דימת ויה וגוי לש
ו תובשוחמ תוקיודמ . םינומא יל רומשל בייח התא , םינשה לכ ירחא
וללה . " , א בילש תא יתרמ ר י חותפל הצ בר ןמז .

126
" ע הז יכו ונאנ לופיטב אצמנ ןיידע התאש ןיבמ ינא לע עיפשהל לול
ויגיהה ן ךבש , ךכמ עמתשמה ןוכיסה תא תחקל ןכומ ינא ךא . המ
ךנוצר ? " , סנוקא לאש וטבמ תא יילא רישיהו .

" לש תוארשהל קוקז ינא ' ולוה - ףרג ' . המר 5 . םייח לש ןיינע הז
תוומו . " , יתרמא .

" תאז דבלמ לוכה , ג ' ןוסיי . יתרשמ תא דבאל לולע ינא . שקבמ התא
ל איצמהל ינממ לולסמה תא תמייס םרט ךדיתע תא ך . עבקאש ינא ימ
תולרוג ? " , האצרהה תטישב טקנו .

" ילשא . עבקנ רבכ דחא לרוג , יאק . וז העשב םנק לע תולרוג דועו ,
ילש ללוכ . אשונב ךתוא ברעל ץפח יניא . תוחפ עדתש המכ , בטיי ךכ
יל ךלו ". , תוגספה ריווא תא הכתח הנורחאה יתלימו .

תא ףשפש סנוקא ורטנס , " לתהל לכותש בשוח התא ןמז המכ
תונוטלשב ? " , סוסיהב לאש .

" רתויש המכ . הבושתהש העש םיידי קוביחב תבשל לוכי אל ינא
םינכוס לש ךסמ ירחאמ םש יא הל תרתתסמ ילוא יתוחא לש התומל .
ל עדומ אל התא יכ רעשמ ינא ' םיבולש םילכ ' ". , יתרמיה .

" םיבולש םילכ ? םיבולש םילכ . ק והז ינא והשמ וא יוסינ לש דו
שחנמ ". , רמא .

" עדוי אל תמאב התא ? ז הממ רומח רתוי ה יתבשחש ךכ םא . אל וגוי
םניחל רתתסמ . השיגר הדוקנב עגנ אוה . "

" השיגר ? ךיא דועו ! קדצב וירחא םיפדור םה . תורוקמל רדח אוה
םייוסח , יל רסמנ ךכ . חצרכ הרידח . התא דקתשא הרקמה תא רכוז
םע גרה כוסה ן ".

127
" םימעפ ןוילימ רבכ ותוא יתעמש . ינממ ךוסחת . רחא רופיס הז
ירמגל . םייאשח םינכוס ףושחל דעונ הז . ל ' גינינפס לבולג ' תולובג ןיא
ןיטולחל הנוש הרקמ והז . תושעל בייח התא ינעמל הז תא . ןעמל
םיבוטה םימיה , יאק ".

פרמה חטשב בבותסה סנוקא ובג ירוחאמ תובלושמ וידיו תס , יכרמ ן
חטשמה יפלכ ושאר . תנחבהו הטמ יתטבה תוריעז תודוקנב י
הנבמל תוברקתמה , תוגרוסמה תומוקה לא םירדוחה הרובחת יאתו .

" רצק וננמז , " , סנוקא רמא " . שגינו דיינה תא יל ןת ןעטמל . דגנ הז
רתוי בוטה ילוקיש ". , הרצ תעשל יתימא רבחכ גהנתהו רמא . " םא
ת י ספת , מרמב לוכה תעצב יכ ןעטא ה , ךל עודי ". , ושאר תא הנפה
רדחל יתוא ליבוהש העש . " טעמכ ויהי ךלומל וחתפייש השיגה ינותנ
םילבגומ יתלב . הערל םהב שמתשת לא , ג ' ןוסיי . " , ריהזה " . יקוא , ןת
םינפב קזח ףורגא יל . תומקר תקידבל ןעטא יתוא ורקחי םא . האירקה
תיחכונה העשה לע עיבצת . הפ . " , קמתהו ויחל לע עיבצה יווישב ד
לקשמה .

" יתוא ריכמ התא , יאק . יל חאכ התא . לועל רעציש רבד השעא אל ם
ךתוא ". , וינפ לע יעורז תחנ תא יתפרעהו יתרמא .

ה ןעטמב יתבשייתה בבש . בבש ירדת לא הנוויכ ילומש הדמעה
ה ןוקיליסה יתבוטל םייוניש וב העציבו ימינפ , ראותה תא םייסמכ .
ורסוה יילעמ תולבגהה , לוכו ילש םינותנב ושפשפי אל דוע , יינפ
המולעתה תא חצפל .

סנוקא רוספורפ ףוסמה ןמ הלועפה םושיר תא קחמו תושעל לידגה .
בושו ךולה תומישרה לע לכתסהו חנאנ אוה , ירוריפ ליבש תא הפנמכ
םחלה .

" רופיצ ומכ ישפוח התא ". , יל רמא , " דיינה תא ליעפת וישכע ,
רוספורפ דבכנה ינוקרמ ".
128

רמא םולח םישגמכ וינפ לע הלגנ ךויח הצקשכ , ךרדב קר ילואו
תצלואמ . " הזה עגרל ןיתממ ינאש בר ןמז הז , ג ' ןוסיי ". , יאק רמא
הדהאב . " ןיינבה ןמ אצנ אוב וישכע . םעפל וכחי ןילוחה תוחיש
תרחא , היהת םא . " , יב ץיאמכ םייס .

םהינפלש תא וטלק אל ונינפ לע ורבעש םיצרמ ינש ונלזמל . סנוקא
וינפ תא ריתסה . ךרד ןיינבה תא ונאציו דעוימה ריפל הרהמב ונסנכנ
הרובחת את ג לש הבכר דיל רצעש ינוציח ' הקיס , אל ידכב קר ולו
הסינכבש םדאה יומד ךרד רובעל .

" והז . ךדיתע תא עבקת התא קר וישכעמ . " , ונקבחתהשכ יל רמא
םולשל .

" דימת ךכ היה אל הז ? " , יתלאש .

" כ עדוי אל ינא םש יתישעש המ תא טולקל םהל חקיי ןמז המ , לבא
ךירצ התאש המ לכ תא תושעל רהמל ךל יאדכ םדקהבו ". , יל רמא
ךישמהו תופירחב סנוקא , " ל תונכהה םיראתה תקולח וליחתי דועב
לודגה םויה תארקל םימי רפסמכ הפ . ש אוה לודגה לזמה ילוא טימש
תונטקב קסעתהל יונפ יכה אל . קמ טעמ אל ונל שי תיבב םיגירח םיר
התאו רפסה , ךלזמ עורל , ולש המיענ יכה אלה המישרל תסנכנ . חק
הז תא ןובשחב ". , סנוקא רמא .

אהו שארו תודבכב ישארב יתנהנה גב יתצ ' ףחרל תולעל הקיס
םיאתמ .


129
ג ' ינוקרמ ןוסיי

התיבה הרזח ונטש . גו ינא ' הקיס . דיוצמ היה הבכר ב םינוכדעה בטימ
םינורחאה , לכש ל תא הנבמה ימינפה ונאנה - ש יטסלא ונילע רמש
תירשפא הנואת ינפמ .

" יטסלאה תא ךל שי ? הפי ! הלועפב דחא יתיאר אל דוע . " , הל יתרמא
ןוילעה דופירה חטשמב יתעגנו ךויח יצחב .

" הווקמ ינא הארנ אלש םג . ינא ילוא ךכ לכ ץוחל תויהל קיספת םא
ילש אסיכב םג חונב שיגרהל לכוא . גנ אוב בושחנו ךלש הרידל עי
האלה . ךלש םייניעה תא הארת , חופנ שממ םה תו ". , יל הריעה
יתוא איבהש םותסה בצמה תא ףשפשמכ התקדצ תא יתעמטהו
הבכרל .

" השענ המ דואמ בוט ןויער יל שי ". , חרצ דיינהשכ יתרמא .

" ג ' ינוקרמ ןוסיי . תלשכ גולוכיספה תשיגפל עיגהל
ה תיבב ינילקה םילוח . עבק אנא תעכ השדח השיגפ ".

יתעדי אלש תא ינממ השקיבו הנוילע תופידע תעדוה ילומ התלע ,
לש סואמה לטרופה בוציעב םילוחה יתב , יעבצב ייניע תא ףטעש
םודא - בהבהמ ןבל , תעקוש הניפס תוארתהכ .

גל ישאר יתבבוס ' ו הקיס הארמב התוא יתפתיש .

" השדח השיגפ ? " , קמחתהל הסנמכ יתרמא .

" ונ , תא המ הזה אשונב תושעל ןווכתמ ה ? " , לע תזמורכ הלאש
םיפסונ םירבד .

130
" הרירב יל שי ? ברסמכ בשחא עיגא אל םא תוכנ לעבכ וא םה זאו ,
שונאה ייומד , רמ הטילש תקידבל התיבה יילא ועיגי קוח - גוס
יילע אונש יכהש תוקידבה ". , יסעכ תא יתמתח .

" דחא ףאל דוע תרמא אלש ריתסהל ךל שי ללכב המ , ג ' ןוסיי ? " ,
ג הקחצ ' םיטבמהו ראווצה תועונת תא יל הריכזה ךכבו הקיס
םידדוחמה לש ילשא .

ילרטינ םינפ תעבהו הטמ טבמה תא יתדרוה ת יינפ לע התלע , אלל
הליחת הנווכ . ג ' הקיס , החילצה איה דציכ יתעדי אל , הניבה דימ לבא
התשעש תא .

" החילס , ג ' ןוסיי . יתנווכתה אל טטחל . רתשכ יל רפס חונב שיג . " ,
השחל הרשייתהו ולוהה המוקעה םע - תנוכש לא תנווכמה תיפארג
ילש םירוגמה .

ידה יב טיבמ רז לש השוחת יב התכה הר . " הפ היה והשימ . " , יתרמא
גל ' ס רוהש העש הקי י תינוניב הרואתל ןווכתהל שמשה תרקתל ית
הכר ' , םייניב ךסמ ,' תויתביבסה תונרקהה תוריהב תמר תא ללכש .
ננובתה ביבס ית יתשגרהו לעופב הנתשה אל רבדש תורמל יכ ,
םמוקמב הרידה ייצפחו וחנוה , ןמזמ אל יתיבב רקיב רז םדא .

" עדוי התא ךיא ? " הלאש " . וד תא קודבת " הקעזאה ח ". , םרט הרמא
התשירד תא תלטבמ התייהש האבה יתלועפ תא םילשהל יתקפסה .

" רבד היהי אל םש םג ". , היה ךכ ןכאו .

ודה " לע ח םשרנ אל רבדו ה . תוננובתה הללכש החטבאה תכרעמ
דרפנב רדח לכב הכרדו שמשה תרקתמ הפיצר , םיעוריא המשר אל
םיגירח .

131
" תרמוא תאז המ , השגרה ? היציאוטניא ? הז תא שי דחא לכל ". ,
התדמע תא הראיב .

" ריבסהל לוכי קוידב אל , תאזה השגרהה תא יל שי לבא . " , יתחתפנ
היפלכ . בכ ןמזה וליאכ שארמ הרק ר , םיקזבהב הלוע ותשוחתו . "

" תניינעמ היפוסוליפ תאז , ג ' ןוסיי . ץרופל המיאתמ איהש בשוח התא
ונלש ? " , הלאש .

" העוט ינא ילוא , שי ךא הפ היה והשימש השגרה יל . תאש הווקמ ינא
הזכ והשמ וא עגושמ ינאש תבשוח אל ". , ייניע יתדרוה .

" הפקשה לכל החותפ ינא ". , הקחצ " . ינא ךירצ התא הנורחאה
הנממ שייבתהל ".

הפקשה ? לע םיכשמהב רופיס הז אלפ דלי דחוימ םירומו אלש
תועמשמ תא ןיבהל וחילצה ויטפשמ םירשקההו םניב . הביסה םג תאז
ספא ןמזב הז לע הלעי גולוכיספה יכ עדוי ינאש , ץמאמ אלל ". ,
םיישיא םייוליג ףשוחכ יתרמא .

" םתס הזש תויהל לוכי , לבא ינא תלוכי ומכ םינפב הז תא שיגרמ
יובינ . םירבדל היציאוטניא לש תינבומ תלוכי אלא יעבט לע אל הז .
תוריהזב רמוא ילוא , םידלונה ראשמ דחוימו הרופ הכ ינא הללגבש
םייעבטה . זאמ תובר םינש רבכ קיחדמ ינאש ילש תוימינפה תאז
םהלש םייתפשה תא םקעל וליחתה םיידוסיה רפסה יתבב םירומהש
תויוטש יתרבדשכ . ' תויוטש ! ' ובשח םה ךכ . הז תא רומשל יתפדעה
ילש ןטבב , המ םושמ חותפ רתוי שיגרמ ינא ךתיא לבא ". , יתכשמה
עסמב .

" יציאוטניא תולוכי ךל שיש תויהל לוכי ה תוהובג , ג ' ןוסיי , וא ילואש
הככ שיגרמ התא ללגב בצמה יתואירבה ךלש ? ןפוא לוכב , ג ' ןוסיי .
132
לכתסת אלש ךיא הז לע - ויראלוקלומה תופורתל ת תועפשה שי
ףוגה לע תוקזח . ןהמ תחא איה ךלש הירואיתה . " , תמאל הדגנתה .

" האור תא ? ינש םדא לוכמ לבקמ יתייהש םיטפשמה גוס והז -
ינויגהה ודיצ לע בצמה תא ריהבהל תונויסינ , יעדמה . קלח אוה עדמה
קפס וב ליטהל ליחתהל יל רוסאו ינממ . השרא אל ינא ימצעל
ףחסיהל תומלועל םיליבקמ , הצוצמ ישירהמ תכל וא . עדמ שיא ינא
רוספורפ תעכו ... ילוא ינמז , יתיווחש הדבועה תא הנשמ אל הז לבא
ילאנויצרה םלועהמ רבסה םהילע ןיאש תויווח יתודליב , םלועהמ
ונלש ינרדומה , ועביקהמ ן רידגמש יחומה ונלוכ תא , בייח ינאו
םהל דגנתהל . יתוחא כע תובושתה לכ תא תעדוי ויש . " , הבג יתמרה
הלעמ ייתותפש תא יתצמיקו .

יניעמ עתפל יל הגלז העמדו היינשה לומ דחא ונדמע , הביס אלל
תקדצומ . לפנ יינפ טלשנ יתלב תושגר ץרפב יתלחתהו ו הנדבוא לע
ילשא לש . ג ' קבחל הרהימ הקיס ינ נעיגרהלו י . תעלב קורה תא י
רפתהל רכז לכ יתבגינו םדקהב תוק . רוחאל יתזז .

" ךל רתומ . ךל רתומ ". , ג הרזח ' םיימעפ רתיהה לע הקיס . רתיה
ישפנ . " רדסב הז . הזה בלשה תא יתרבע ינא םג , רתויש הארנכ
ךממ םדקומ ".


" אל , אל . תעד לולצ ראשיהל ךירצ ינא , ב וישכע דחוימ , ילשא .
החילס , ג ' הקיס ". , טשפנ ירוע יכ השוחתב יתרצענו יתרמא .
יתלכתסה ג לע ' הפ לעב היתושירד םע יתמכסהו הקסי ו ףועפעב
שולח .

הנוש היה אל רבדו ירדחל יתסנכנ , תיבה ראשכ . " החונמ תרואת " ,
הרקתה רבעל יתטלפ .

133
םדקתמה עדמה בוטב אלמו תיבה ירדחמ לודגה היה ילש רדחה . תניפ
לש הימדהה ידימת ןפואב הנרקוה שמשה תכרעמ . יתרגס אל םלועל
התוא . יתייה ןווקמ 24 תונש , יידיל ונאנ קירזמכ . הרצא תכרעמה
ללח תועסמ תא ביאכמ קוידב הכותב , מ לחה - 1969 ב ה תתיחנ חרי
הלודגה לש הנושארה .
יובכ היה קיתהשמ תעכ , ' תמאה בצמ ' םישושג לש תומישמו ללח
יובכ היה תויחכונ . הנרקהה תדיחי ךותב עבטומה ינושארה עדימה קר
טלב . כרעמה לע דחא טבמ ה ת ליעפ וניא ןיידע קיתה יכ יל ריכז . חיר
ייריחנב הלע רזומ .

" ףורש חיר הפ שי ". , ג הרמא ' ירדח לא הסנכנשכ הקיס . איה
קתה ש ונוויכל הבר קיתה ל , ומוקימ לע העדי אלש תורמל רדשמה .

" הפמ אב הז , ג ' ןוסיי ." היטפשמב ימש לע הרזחה תא יתכריב , ילואו
וא רוכזל יל רזע הזש ללגב קר יבצמב ות .


" ןכ . הז המ עדוי ינאש בשוח ינא . יתרמאש ומכ , היה הארנכ והשימ
הפ ". , אוהה לופ לש ההומתה הלועפה יל הרהבתה תעכ קרו יתרמא .

" אל אוה ה מ הז ללגב קר יירחא ףודרל ךיש . םהש המ אוה קיתה
ר ד וירחא ופ . יילע תאז בחוס ינאש ובשח הארנכ םה . וקדצו ". ,
יתרמא ע יתעבצהו ל לתש דיינה ישארבש " . והשמ םיעדוי אל םה
דחא . הפ לוכה יל שי ". , לע יתכריבו ה ףסות ונאנ - ללכושמה דיינ
םוקמ לוכל ימיע יתבחסש הדמע יומיד תולוכי יל הנתנו . ד ידו
הילגנאמ , ג ' ו גר ' ינוקרמ , יל קינעה תאז םיטעומה וירוקיבמ דחאב
קרוי וינב , ינויסינ ינכט טרפ לע ססבתהבו תחתיפש יאנפה תועשב י .
" סופיט בא - אבה ףסותה ". , תרודשתל יתארק אשונב הנושארה .
" הלועפב שגפיי ףסותה יכ יתששח . יתיעטש האור ינא , ילזמל . "

" הלועפ ? " , ג הלאש ' הקיס .

134
" ןכ "... , יתמגמג " . חרזמב יתייה שממ אל ינא , האור תא . הז וישכע
הנשמ ךכ לכ אל . לוכה ךל רפסל לוכי ינא . תרכוז תא החישה תא
לומתא ? ילש הרומהמ יתשקיב , לומתא רדחב ונייהשכ , תא
עדימל רושיק יל חתפיש תורשפאה . ריוואה ליחב ליעפ חרזא ינא
יעצבמה . ילשאמ דוסב ךכ לע יתרמש . תולועפהמ תחאב יתייה
תויעצבמה , פסל יתלוכי אל לבא ר הל איה יכ תייה ה סעכמ תעגתשמ
ורמל ייח תא ןכסל ךישממ ינאש ךכ לע םייחב אל ונלש םירוההש ת
הל ראשנש ןורחאה ינאו , ויכו " ב , הניבמ תא ". , ףורפרב יתרמא
טעבש תומיענ יאה יבצמל םיאתהש לומ ינושלב ךבתסמ יתייה ןיי
תגאדומה ילשא . וישכע יתלביק טבמה ותוא תא גמ ' הקסי .

" קדוצ תא ילוא . ש תורשפאה הנשי הפ היה רבכ והשימ .
ךלש תויציאוטניאה יד תוקזח , ג ' ןוסיי . " , הרמא הלבח לע העיבצהו
קיתב תינוציח , " הז תא הארת ."!

" ילמשח רצק לש רצותכ םרגנ הזש בשוח ינא " , החונמ רסח יתבגה .

" ךילע תעדל הכירצ ינאש והשמ דוע שי , םיכישממ ונחנאש ינפל ? " ,
ונדיתע לע תזמרמכ הלאש .

" אל תצק ינאש יבשחת חטב תא לבא הברה דוע שי לאמרונ י . " ,
תמאב יתשייבתהו יתרמא .

" עבטה תשא ינא , רבד לכל החותפ ינא . ילשא התייה םג ךכ . ינא
בעמש תולוכיב הנימאמ ר . הז םע חונב אל שיגרמ התא המל ? "

" ג ינא יכ ' ינוקרמ ןוסיי , תחפשמל רצנ םיסדנהמ , םירוטקוד ,
םירוספורפ , ימוחתב םיצולחו םינעדמ תימלועה תרושקתה ןיבהו
תיטקלג . ינא וללה םיאפרה תוחור לש ןוויכב בושחל לוכי אל
שארב יל תוצצורתמש , הז תא תוארל החילצמ אל תא ךיא ? " , יתעבת
ןיבתש .

135
" ךלש תובשחמה תא הניבמ ינא . הלאש יל שי . תישע םעפ התא
תויצטידמ , ג ' ןוסיי ,? הל תונעל יתששחו הלאש .

" שממ אל . לבא ש בשוח ינא אלש תושוחת םימעפ רפסמ יתשגרה
יה לש הניבה המר ףאב תויתואיצמ ןתוא רידגמ יתי י םלועה תא
אוה ולש וטבמ תדוקנמו ינרדומה . " , י אלש ביתנב יתכשמה תא עד
ונוויכ , " יארת , הז לע רבדל יל חונ שממ אל . רבד קוידב אל הז
םדוק יתרפיסש , ילשאל אל וליפא . דואמ שיגר בצמב אצמנ ינא . ינא
וישכע הלאה םירבדהמ קתנתהל ףידעמ . " , תא זקינש יפא תא יתחניק
יתועמד י תורוצעה .

" וללה תושגרה לע ךמתסהל ךל יאדכ , ג ' ןוסיי . םתוא דבכ . םה
ה לש רצותכ תומרגנ ה ינא ךלש ימצע . תושוחתהמ םלעתהל ךל לא ". ,
ג הרמא ' הקיס .

" לוכה ךל רפסא תונמזהב ילוא . עדוי אל ינאש הברה ךכ לוכ שי
ליחתהל הפיא קוידב . ןוכנ יכה ילוא ש דיגהל ךכ שיגרמ ינא זאמ
ייק ימצע תא רכוז ינאש ם , םירבדב דקמתהל בייח ינא וישכע לבא
םירחא . שארה לעמ ךבוסמ הככ םג ינא . " , תא יתרזחה רודכה
רוגיש תואל ןיתממכ ישרגמל . יזא יתכשמה , " םדאה אוה סקמול
לכויש ידיחיה ילוא ךופשל תצק יביבסמ שחרתמה לע רוא . לוכ
הילאש תכובסתה ותרזעב רהבתת עדומ אלל יתסנכנ . יל בח אוה .
יל רוזעי אוה . רבח אוה , ןכ . "

" שיאש בשוח התא עודמ אבצ תעכ ךל רוזעל לוכי ? " , ג הלאש ' הקיס
תומימתב .

" קקדזאש םייאבצהו םייתלשממה עדימה יגוויס לכ תא ול שי תישאר
םהל , הנשנ ןפואב ייתומולחב עיפומ סקמול תאז דבלמו . " , יתינע
נמכ גיהה תא תוצרל הס ג ויפ לע ןוי ' המלוע תא התנב הקיס , " אוה
ןגוע תדוקנ יליבשב למסמ , קנ חתפמ תדו . ומולשל לואשל בייח ינא . " ,
ונינש תא זחאש קומאה תא תיציר םג ךכבו , " עוריאה רחאל רקיעב
136
דחי ונרבעש . וללה םישקונה םייאבצה םיקוחה תא אנוש ינא . וליפא
לוכי יניא ומולשל . לבא םאב אצמיי , לכונ וכרד הבושתה לע תונעל -
עודמ וגוי ןכיהו ףדרנ ינא ? רבע ןושלב ראשיי הז יכ הווקמ ינא , תעל
התע ". , יפוגו תודבכב יתפשנתה מ אלש ףפוכתה ת לא ונוצר הנבמ ךו
אלה תישמשה הנרקהה לע תובשחמל ינריזחהש ןווקמ ותלוכתו קיתה
הרורב יתלבה ותסירק םרט יתלצהש .

" תאז לכבו , ג ' ןוסיי . תפסונ תורשפא הנשי . דובעלמ קספ ךלש קיתה
לקתהו ק ל . ועמשמכ וטושפב . םיפרשנ םעפ ידימ םירישכמ . כי לו
ונלש שארב קר אצמנ לוכהש תויהל ". , ג הרמא ' עורגה תא הקיס
לוכמ .

" םיזוה אל ונחנא , ג ' יס הק . תנווכמ די הפ שי . ו ענכושמ ינא חיכוא ינא
ךל ". , יתושיחנ תא יתרהבה .ה ולו - ףרג

ל ברע תארק . ונעגה יתאפל לש טופישה םוחת " ולוה - ףרג םינבמ "
ירברפב הנמ א המוהה ןט , היישעתה ינבמ תדוקנב .

" םלענ ונלש עבטה - ותוא רוכז "

םיפצנ יתלבכ ביתנה ידיצמ וחיגה תופסונ תויתרתחמ תואמסיסו .
יכרד תויווז - ולוהה תננוסמ הסינכ לע ועיבצה . ונלזמל , תוקד וסנכנ
סמ תריגס ינפל רפ תוציחמ תוליבומה טנגמורטקלאה ריעה יככות לא
הנטקה .

" טופיש םוחתל םתסנכנ ' ולוה - ףרג ' "

137
' ולוה - ףרג ' רושיקה תדוקנ תא התוויה תיצראה וינ לש - םוחתב קרוי
עדימה ימלועה " . ןאכ ליחתה לוכה םצעב " , גל יתרבסה ' הקיס .
תויב הלודגה ןוקיליסה תייטבמא הלודגב ר םלועבו , ש הל הבכ
שדחה םיחטשב םי , תויטבמאה לא תרשוקמ תוינשמה , תא תוצממה
שמשה לש םילדנ יתלבה למשחה תורוקמ , המדאה , םימהו חורה .
תויבכוכ ןיבהו ףאו תוימלועה תורודשתהו תרושקתה ינותנ לוכ
ה ה לא תורשוקמ ' ולוה - ףרג ' , הלודגה ךרד תורבוע . איה הביל בל לש
מה םלועב הלודגה םינותנה תמצעמ תא הביכר ' ולוהה רושיקה תשר -
תיפארג ' .

לצפתה ףצה ביתנה , וברתה וינומיסו . ונינפל םיבר םינוויכ . " הז
הפ ." , והשימ רמא . ג וא ינא ' הקיס , הנשמ היה אל רבכ הז .

" תישאר הסינכ - ' ולוה - ףרג '

םייתסה ינומהה הדובעה םויו רחאמ ךופהה ןוויכל וענ םילכה בור .
ו יירוחאמ ויה םילכ רפסמ יינפלמ . דצב רצענ םהמ דחא , תפחרו
ודובכל התנפ רוטיש .
תוציחמו םהיתרשב ונכדוע רבכ הנתמהה ינותנ תא יל ורשפא ןוניסה
םכרד העונתה , " ביתנב םדקתהל אנ 1 . הדות " , העדוה הצפק .

" ונינפל בלש עירכמ ". , בר ריווא הצוחה יתפשנ .
ג לש ףחרה ילכ תוריהמ ' הקיס הכעד . מה יחתפב רצענ ילכה םחת
יזכרמה . " הרוק הז ". , יתשחל ו ילכה לא עיגה שונא יומד לחהו
האקלהה רדסמב . ורסוה ףחרה ילכ תוציחמ .

" בר םולש , ג רוספורפ ' ינוקרמ ןוסיי . הריהמה ךתעגה לע ךל הדות .
לוהינה תדעוו " הגמוא " , ךל הפצמ רדחב 501 , ןוילע ףגא 5 A .
ןידרוק לשומה ו וילוחיא תא רסומ תעכ ךמיע שגפיי אל , בושל ךילע
לא עיגהלו וז הרטמל רתוי רחואמ דעומב ונירעש , הנתמה תחולשל
7 , ןותחת ףיצר 1H . אנא העגהה ינותנ תא לבק . בכר ' ולוה - ףרג '
ךתדובע םוימ לחה ךל ןתניי עובק ישילשה . ךלש תחרואה , ג ' הקיס
138
דואלק , ןוילעה ףגאב םיחרואה ירדחב ןיתמהל ץלאת . הדובעו הדות
המיענ . " , אה רמא ל ריבעהו דיאורדנ ילכה תכרעמ םיביתנה ינותנ תא .

לא וקסנ םיראומה םינבמה - םהיבג לע םיתתשומה תונולחה יפלאו לע
תורוונסמ תוילג תורוצ ורצי . םוחת הצק תא ופקיש הביבסה יבצעמ
תא ונירקהו חטשה רה יביתנ םיקחרמל תויעקרק תתה תוסינכהו ףח ,
ןנובתמה לש תישיאה וטבמ תדוקנמ .

נילע ףגאל ליבומה ןוילע ביתנ לא ו . ןוטרסב ןיחבהל ונלוכי וניתחת
לא קבדנש םיגדמ אוהשכ הרצקה ונתעיסנב ונתוא הווילו בכרה ידיצ
ג לש הבכרו רחאמ ךרדה תא ונל ' לע לעפוה הקיס " בותינ ינדי ."
יטמוטואה טוונה תלעפה תא השרד תכרעמה , ג ךא ' הלשב הקיס
הריטפה המ תולצנתהב , " ל ןיידע ינא לחל תכמוס א תונוכמה לע ןיטו
הלאה , יל חלסת ".

ןוויכ לוכמ יילא וקעז םיבר ולוה ינותנ . לולסמ לא קבדנ ףחרה ביתנ
ה ג תא חירכהש הדמצה ' הקיס , התונשקע תורמל , ונכרד תא ךירדהל ,
תנזואמ היצטיברג תוחוכב ותוא ףטוע אוהשכ , חוכ תא תלטבמה לש ה
טוישה ךרעמ .

" היגולונכטהמ סונמ ןיא , ג ' הקיס . אל וא יצרת םא . " , קחוצכ יתרמא
התרותל . " הלש םידבע ונלוכ ".

" ינמז לולסמ הז , ילש דומח . םיקתנתמ דימ ונחנא ". , קוידבו המייסשכ
לילכ התזיחא המלענ היתולימ תא בחר התיחנ חטשמ לא ונפחדנו
דומאל יתלוכימ .

" חטשמל םתסנכנ 0 - הטילש קוחרמ ".

וילעה סלפמה ןיב היה חטשמה תחתל ן לקשמ ספא רוזאב ןו .
רופסניא ןוניס תובכשו בחר ללח . םיפחרמכ ונח םינווגמ ףחר ילכ
ונביבסמ קיר ללחב . רבע לוכמ םיתתואמ םיביתנו תורואשכ ונרצענ
139
וינה תכרעמו טו תיטמוטואה תא תנכאמ ותריצעל ילכה האלמה .
" וללה הימדהה ינחבמ לכ תא יתרבע המ ליבשב ? ליגב דועו 13 ! ינא
תמ דבל תבחוס דוע ינא יפוג תא תוחפלש ךכב תמחנ . " , הקחצ
יגולונכטה םלועה יצוליא לע תרבוגכ הלק תושגרתהב .

לש תוציחמה תאיצי לא ודמצנ טנגמורטקלאה יעוסמ ילכה וחנהו
ףגא רבעל ונתוא 5 A . הז בלשב , ג ' התוא יתיארו ינממ הדרפנ הקסי
ינימימ תקחרתמ הדיבכ עוסמב ש רוב רעפנ היתחתמשכ ומוקמ תא
םיפוקש הנתמה יאת ואלימ . תממ וליכה םה י ודמענש םיבר םינ
םירובד תצירטמכ םמוקמב םיפפועמ . םולשל הל יתפנפנ יתאשינו
האלהו הנממ םסחש םוטאה הנבמה לא יתייאר תא . רצ ריפב רבעמ
תונולחו תורואב ףוצר ףגא דועו ףגאל חתפנ .

" הלבק יפגא "

ודמע אילפהל םיבצועמ ולוה יטלש םיפגאל תוסינכה דצב . A 1 , A 2 ,
A 3 , A 4 , A 5 . קרוס תוציחמ דחאו ןוילמשכ יתחקלנ ןורחאה לא
םיעבצב , יכרד תורבוע תונוש תויופיפצבו תורוצב .

" םינותנ תקירס "

" םינותנ תקרס ". , יבילב יתרמא , " םינותנ תקידב , תינוציח הבלצה
תימינפו . נפ תא ולביקש ינפל דוע לוכה יילע םיעדוי רבכ םה יי
הכרבב . ךליבשב הז , סנוקא ". , מ יתששחו ראותה תימרת יוליג .

" אבה ךורב , ג ' ןוסיי ". , קצומה חטשמה תלחתהב שונאה יומד דמע .

" םולש , םולש . ונרביד עגרה הז ינמודמכ , אל ? " , תא יתלאש ויחא
הסינכה תציחמב דמעש ןושארה לש םואתה תישארה .

" רתויב ןוכנ . החלצהב ךכרד תא תחלצ , ע לא תדעוימה השיגפה רב .
עדימ לש ףדוע ןעטמ בחוס ךניה יכ וליג עדימה תוקירס יבבש .
140
ךתושרב , אשונב ונפתשת םא חמשנ . וליג אל ונלש הבלצהה ינותנ
תויטבמאב יוצמה ןיב הפיפח תויתשרה םינותנל ךלש םיישיאה .
הנפתתשכ , תישה תא רשא אנא ףו . הדות ". , תועמשמ תא דמיגו בישה
יקה עה םו ש יוושכ טשפומ ןיפנא ריעז ידכל יל .

" ןכ , ןכ , השיגפה רחאלו החמשב . ליכמו ישיא עדימ וניה עדימה
ילש םיכוזה םירקחמה תא ףסונב , השיגפל שארמ יתנכה םתוא ". ,
ולא םירקחמ יכ יתעדי ךא יתרמא , לש היירפסה התואב ויהש תורמל
וגוימ עדימה , ןקתל יתרהימו וקרסנש םינותנה ויה אל , " קלח
ותנהמ ל וצפוה אלש םיישיא הדובע ירמוח םה םינ ןכלו םרוג ףא
תורז םהלש תומיתחה . השקבב ". , תונימאה יאלג יכ יתלליפו יתרמא
יילע םינווכמ אל , ןיידע .

" ןבומ . ןאכמ ךשמה אנא ". , תא יתמייסש עגרב שונאה יומד רמא
הנורחאה יתרבה . םהלש הבוגתה ןמז , תאצוה טפשמ וזיאל הנשמ אלו
הפהמ , זיאב אשונ ה , ןוט הזיאבו , מכ היה י ךעדש רחאל היינשה תינויל
לוק דגנמש שונאה .

לודגה םלואה לא יתסנכנ . םינוויכב יינפל וכלהתה םישנא האמכ
םינוש . יגוס לוכב יתנחבה - םיסדנוהמה , ינימ וליפאו שונאה יומד
תוילברו תוריש תופחר , תווצ יאשונ , דחאה תולצפתמ םכרדש
והערמ . געמ לא יתשגינ םלואה זכרמב דמעש רדוהמה הלבקה ל .

" עדימ זכרמ - ולוה - ףרג - ףגא 5 A ".

יברקתהב לא יתונפוד ו תישנ תוזח לעב ףסונ דיאורדנא יילע לעננ
פוימ המיהדמ י הי , כ רוא תכיסנ - םרט השמש תכרעמ תאש סומסוקה
וניליג .

" בוט ברע , ג רוספורפ ' ינוקרמ ןוסיי . ולוהל אבה ךורב - םינותנ ףרג .
א הגירח 3 ךקיתב התלגתנ . ןתמה אנא . שדח דעומ תעבק םרט
141
םילוחה תיבב גולוכיספה תשיגפל " ןוטנילק ." עדוימ התא םאה
אשונב ? " , יתשלוח תא הפשחו הלאש .
" ןכ , ןכ . התע הז דדמנ לוכה ". , המ קוידב יתנבה אלו יתרמא יתרמא ,
האולמב הלבקתה יתבושת ךא .

" המוארט תרבע ןמזמ אל יכ הארמ יאופרה ךקית תישפנ השק . םאה
תעכ ךתדובע תא ליחתהל לכות יכ ךתעדב ? " , תינשב התכה .

" םינותנה םייתואירבה ילש לע םידמוע 95% הז םוי רואמ לחה . ינא
הנושארה יתמישמל ןכומו תיתואירב רישכ ". , הדש לייחכ יתדקפתה ,
דדונתהל םיליחתמ ילש ףוגה ינותנ יכ יתנחבהש רחאל .

" ןיוצמ . הדש תילעמל שג 5 . רדח אוה ןורדסמה הצקב ןושארה רדחה
501 . הריהמ תומלקאתה ךשמהו הדות . הזירז המלחה , ג ' ןוסיי ". ,
תפסונ בשחמ תלועפל הניתממכ םדנ הלוקו הרמא .

עוסמה תא יתיהיז יילגרב זחאש . יתאשינ ינמיה ריקה לא רשייה .
הנבמה דצ לע ספטמ לחהו ונוויכ הניש עוסמה . םידדצל יתננובתה
א יתיארו חרתמו ןטק הלבקה לגעמ ת ןיטולחל םלענש דע ינממ ק
תילוסיפ ךרדו עוסמה לע הטלתשה . שיגרמ אלל יתאשינ םירטמ האמ
רדחה חתפ רבע לא . ירבעל קהב ורפסמ : 501 . דבל יתייה אל .

" תויחונב ןיינועמ היהת םאה ? " , יניב הדירפמ עלצכ שונא יומד לאש
ידיתע ןיבו .

" אל , הדות . רדסב ינא ". , בשה ית .

" החלצהב ". הל דק ותעונת ךרעמו רמא יתומדקת .

רדחל יתסנכנ לודג טקשו , הנבמה תמועל ונמוקימ תא ףקישש
םוצעה . רדחה תווצק לוכמ וארנ תוברה תוציחמה . םידבועה ,
תוענ ןויצ תוילבטו תולטמה . הל הבשי רדחה עצמאב לוהינה תדעו .
142
שארמ םיחושקה םיסדנוהמה תשולש תא יתיפצ , ללוגמ ירופיס תא
יילאיטנדוטסה הלבקה ם .

" רוספורפ ". , אשנ םניבש יעצמאה תא ותלימ הנושארה .

" םלוכל בר םולש ". , ןותמ לוקב יתרמא .

" ונלומ בש אנא , ינוקרמ רמ . " , חתמנה הבישיה אתב יתישע ךכו
יפוגל דמצנש . ךישמה אוה , " ףוס ףוס ךמיע שגפיהל םיחמש ינא .
בצ סינכת יכ עיבצמ ישיאה ךקית ףגאל שדח ע 5 . דולייה אוה התא
ןוילעה האורש ןושארה יעבטה . םייניע ןויליכב ךירחא בוקענ ונא ,
ג ' יי ןוס . וננעמלו ונתיא חטבומ ךדיתע . ה ךורב הגמואל אב . " , רמא
תיתכתמ המינב םייסו .

" הדות , םכתרזעל אובל לכוא יכ הווקמ ינא . " , תוימתסב יתרמא
תינייפוא .

" דק ןנובתהו חוורתה אנא המי . הת ליחתמ הלבקה ךיל ". , תא שביג
טפשמ הייפצה ול תובר םינש יתנתמה , ילולסמ תא יתלחתה זאמ
תושונאה דיתעל שרודכ .

" הז והז ". , תושגרתהב ימצעל יתבשח , לוכ תא חכוש טעמכ
יביבס שחרתהש , יתוגהנתה תא וריכעהש תוגאדה תא קיחדמכ
הנורחאל " . הרוק הז וישכע , ג ' ןוסיי ". , על יתשגדה ימצ . יתשגרתה
יירוה תונוצר תא םישגמכ .
יתוא קביחו יינושיאב ול ץפק יבא , " וה , ידלי . מכ נא ה תעגה יכ חמש י
םולה דע .". הפרטצהו קוביחה תא הנחב ימיא . רצונו העיגה ילשא
בהוא לגעמ . ךכרמ םוחב יתפטענ . " ידלי , תאז תישע . םיאג ונחנא
ךב ". , ימיא הרמא . םייח ירסח םינפ האשנ ילשא . יניע ה ומצענ
רשייה יתבשחמ תא חיטהש יוזבה ולוהה ןירקמ ךות לא סנכנ השארו
הצוקעה תואיצמל .

143
" רשא אנא תליחתל ךילהה ". , ינמיה שקיב .

לש םוצע ןווגמ לע שלח הלבקה ןחבמ ללח לא ורדחוהש עדיה ימוחת
ילש הבוגתה ינמז תא ונחבו רדחה , חומה תואירק תא , ייניע תוזוזת ,
ץחלה תומר ייתומישנו .

הקיסיפ , הקיטמתמ , יגולונכטונאנ ה , הימונורטסא , הירוטסיה ,
תרושקת .
יינושיא ךות לא תופחסנה תופיט רטמכ וכשמנ תויעבה . תובכש לע
תובכש יבג , ב היולת הלועה ישוקה תמרש תמר יתחלצה תננכותמו
תמר תאיצמל ה - IQ תקיודמה ילש . " תמאה ןחבמ והז . וב דומע ". ,
ךרד יתנניס תולאשה לפמ .

ב ןחבמה תא יתמייס - 33 דבלב תוקד . היה לוכי אל הלבקה תווצ
ותובהלתה תא ריתסהלמ . ל היה םניב שחלה הו יופצ א ז תא יל ריכ
םימערתמה הזיילאו לופ , ילשא תא , ג תא ' ץוחב יל הניתממה הקיס ,
םלענש וגוי תא - ייח תא ףיקמה דוסכ " . םישלחתמ םה המ ? " ,
יינזוא יתחתמו .

" ךל לא חליהל ץ , ג ' ןוסיי ". , דקימש הארנכו יעצמאה סדנוהמה רמא
ה תיילעב וטבמ תא תנרקהש חתמ י ץוח יפלכ " . ה תא תיצח ןחבמ
המיהדמ החלצהב . תמרמ ונלש תויפיצה יכ ךעידוהל םיחמש ונא
וכרעההמ ולפנ אל ךתדובע שפאה םדקהב בלושת יכו תומידקמה ת יר
ףגא לש הנוילעה תוחיטבה תמרב 5 . םיפוצ ונא יבויח דיתע ךל
הנובו . ךל םיאתמה טקיורפב ךתובלתשהל ןכומו ךל ןיתממ ךרדח , לע
ךתריחב יפ ". , םייס .

יילגר לע יתוא םירהו רדחה ידיצל חתמנ אסיכה . " יילא שג אנא " ,
יעצמאה רמא . תולק ךייחו ידי תא ץחל אוה " . ךל םולש , ג ' ןוסיי .
דואמ םיענ . לאידר ימש , הבויטו סונוק והזו " , יבצמכ ויתימע לע ע .
" מ תא ךל אה דיינה תקבד תתה - תירוע , לש ' ולוה - ףרג םינותנ ' .
144
וניתוכרב . תומלקאתהה תמישרל סנכת דימ . " , שובל חא ןמיזו רמא
םודא ידמ - רדחה ךות לא ןבל .

" ךייח יכ עד ונתשי תא ךרושיא עגרמ תקבדמ ' ולוה - ףרג ' . תעכ התא
רפסמ תרשמ 1 הלודגה לש . כנ ונאו ךעוצקמ תא דבכ ךתוא דב .
םיקוח , הנושארה תילבטב םייוצמ םילבגהו םירתיה . עגרב רובע אנא
תיטלחהה ךתופרטצה תא רשאו הז . בייחתתש םיצור אל ונחנא
ולא תואקספ לע רבוע אלל דיקפתל . תילולימ הארקה ףידעת םאה
די הטמב םותח הזוחו ? " , לאידר לאש .

תאזו ץלואמ ןויעב תוברה תואקספה תא יתארקו יתדמע ללגב
יכ תמייאמה הדבועה ךמסמה תובכש רפסמ כ לע הלע - 500 םילע
ש האירקל תוניתממכ ילומל ופצ . ןיבמכ ףורפרב בושו ךולה יתפדפד
ןיינעב . רידחהלו קיפסהל ילש ריהמה חותינה תולוכי תא יתלצינ
הבכשה יאשונ תא תוחפל ילש הבשחמה טוחל הנתשמה . לע יתרצענ
לעה לש ה " א קוחל תויצ י " מעתהו תוכורא וב יתק , לאידר יכ דע
ףסונ טפשמב יילא תונפל שקיב .

" יקוא . רשאמ ינא ". , רדחה ללחל יתטלפ , הטמ תמיתח תא יתרבעהו
קירה ריוואב דיה .

" ןיוצמ ". , לאידר רמא .

יטובורה חאה ו יילא ברקתה הפיחדב יתקרל תחתמ דיינה תא דימצה
ילש רועה עבצ םע הגזמתהש הלק . ומ תיאופר רוא ןרק תא הסס
םינורחאה םיינוציחה הינמיס . אלא דיינה םויקב שיגרהל יתלוכי אל
דבלב העיגנב . ימוקמה רועה עגמ ה ספסוחמ עגמל , תמר תא ץיפקה
ילש גוויסה רתויב ההובגל - 5 לוגס . ןכש יוליע תשוחת יתשגרה
דדוב עגמב יילא ורבחתה תויפוסניא עדימ תוילבט .

" הליעפ הטוי תכרעמ "

145
יב יתוא הכר הנושאר התלועפל תכרעמה : תוילבט , םילעו תובכש .
" קשממה הארנ הככ זא . " , ימצעל יתרמא , הרוכבה עוריאב הפוצ
ילש ןושארה . לש רצותכ קר ילואו יפ לע טשפתה בחר ךויח
ןזואה דצל תוססומתהה . תקבדמ ה הטוי תתה - קלח התוויה תירוע
יפוגמ .

תוילבטה ךרעמב ןנובתמ יתדמע , רנש םילעהו תובכשה הדשכ וא
ןימ ול ךרתשמש תויצרח ץראה תמדא בלחה ליבשל ץוחמ לא .
לבטה שכ יתייאר תוצק ידיצל וסרפתה תוי ומק םיסדנוהמה תשולש
ילומ ורצענו ייפלכ .

" תעד לוכל ןנערמ הזחמ טלחהב הז . תרכהש רחא רבד לוכמ הנוש
םויה דע . תכרעמה לש קמועל לגתסהל ןמז תצק חקיי ךל וליפא . " ,
לאידר רמא תא רישיהו מ ייניע ךותל וטב , " הדובעל אוה עדימה
ימוחתב ןימז היהיו דבלב ' ולוה - ףרג ' דבלב , א אלא תרחא רשוא ןכ ם ,
ינוקרמ רוספורפ ".

הרק די תציחל ישיאה רושימל הנפש לאידר לש ופתכמ החלתשה ,
" כיספה היעבל םיעדומ ונא ךלש תיגולו , ךכמ םיגאדומ ונניאו . םאב
רישה ךל וקנעוי הצרת לש םינבומה םייאופרה םיתו ' ולוה - ףרג ' .
לכיהב הלבקה לגעמ םע ןכדעתהל לכות . 72 תועש וילאנויצפוא ת
םה לעופב ךתדובע תליחתלו ךרעמה תומלקאתהל םומיסקמה ןמז
הז עגרמ . לצנל רחבת םאב ם , םהב השע ךתבוטל ןוכנ שומיש
ונתבוטלו . תולוכיב הרהמב בלתשת יכ הווקמ ינא ' הטוי הגמוא ' .
וק ונ האלהו התעמ ךלש רשקה שיא היהי ס , ףגאב םיטקיורפה להנמ
5 . תילבטב וינותנ 60.00.403 . המיענ הדובע , רבח ' הגמוא ' . "

רדחה תא יתאציו םתדיק ודק השולשה . הלבקה לגעמ לא יתשגינ
ה תולוכי תא יתלצינו הטוי ל הדיקפה םע רשקת , תאז ידכ ךותו
לועפ יתעציב וביצ ףותיש יגוויסב שופיח תו םייר תא אלמל ידכב
ו תדדמנה תומלקאתהה תבוח םילדבהה תא תיתגרדה ריכהל ידכב
ןיבש תייגולונכט ונאנה - םיטנווק ךרשל - הטוי . וארנ םיבר תונורתי
146
ימ הנושארה תורבחתהה םע ד רדחב 501 . שמתשהל יתדמל התע
ןרכנסלו םהב תופצה עדימה תועונתל יתבישח תא . ייתובוגת ובציע
תועונתב קשממה תא ףוגה , שארה , םינפה יקלח , םייניעה הבשחמהו .
ילכ ע ענומכ יגולונכט " תיעבטה היווהה תועונת י . ופחיר ייתושוחת
עדימו תואיצמ לש ללחב , ולוה םקרמ לא החינצ לש - עתעתמ יפארג ,
העדותב דכלנש רורב םולחכ .

" ינוקרמ רוספורפ . החלצהב הלבקה ןחבמ תא יתחלצ יכ החמש ינא
הבר . קנב םא חמשנ טקיורפב ליחתהלו ראשיהל טילחת וז הדו
ינוגרא . ךרובעב דבעוהש עדימה ןלהל ". , הלבקה תדיקפ הרמא
הקירבמה .

סונוק לש ומש תא יניע הטלק הבכשה שארב . ומש לע הבשחמה
החתפ ןווכמ יתלב ןפואב תילבט ' תרודשת השדח ' . יילע יכ יתשגרה
ינשדחה קשממה תא סכנל , מיסקמ הטילשלו ויטרפ יטרפל תילא .

" הדות . יל הניתממ יתדידיו רחאמ םיחרואה רדח לא רוזחא הז בלשב
ןחבמה תואצותל חור רצוקב . הנכדעל יילע . ףידע יכ בשוח ינא
הדובעה תליחתל דע תומלקאתהה ךרעמב שמתשאו . ןותנ ןיידע הז
יתטלחהל , ןוכנ ? " , תומימתב יתלאש .

" ןכ . ןבומכ . ת תכרעמה לש גוויסה תמר יכ תעדל ךילע עגרב םצמטצ
יצי לש דודיבה ימוחתמ ךתא ' ולוה - ףרג ' ירוביצ ףותיש ידכל
תורודשתו תויתלהנמ ש ל הרבחה ". , תומלשומ לוק תודונת הרמא .

" וילאמ ןבומ הז ". , סומינב יתכייח . " ךא תצק םע לזמ הז לולע
תונתשהל " , יבילל יתשחל .

147
ןוקיליס

םישגפמהמ דחאב םיינויעה לש " יבשחמ תויגולונכט ם " , וחקלנ דחאל
םירומשה תומוקמהמ , םיטעמ ינימ , םירזופמה ץראה רודכ לע - המ
ולוהה תורהזאה תא ריהבהש - ונכרד תא יווילש תוברה תויפארג
םשל . " ןושאר טבממ - רבד לוכל הכירב ומכ תיארנ , רוזאב התמקהש
הומת , םמוש , חותפ , ימי , יעקרק תת , חיחצ , ינויגה וא ליבק אל
האיפקמ תוארמ . במ ףסונ ט - א יכ הלגמ םימ אל ללכ ול , הכירב אלא
ףוסכ לזונ לש ותביבס תא ףקשמה ץנצנמו קיהבמ תא עימטמו
םתיגוגז . םיימשה עבצל םאתהב הנתשמ ועבצ , רשק לכ ילב
ומוקימל - יב ואל וא ץראה רודכ תפיכ תחת םא ן , ונווג תא הטמ
עדימה יאת ןוזיאל . ה תפקומ היטבמא בטימב ןגמה דויצ , ידקממ
טנגמורטקלא , םלה ינרק , יחטשמ הדיכל תובע ןוניס תובכשו . " , חתפ
רייסה .
םוקיב לוכמ רומשה רבדה תא הכותב הרצא היטבמאה , תפקשה יפל
םדאה - עדימ . ףוס אלל עדימ .

םהירבגמ לע תורודשתה תוכרעמ , תיתשתו תשרה תוכרעמ
רודישה תולוכי לע הססבתה תימלועה תרושקתה , הטילקה , הריגאה
תהו דראילימב ךרעומה דועי י הגמ - י טו תו היטבמאל .
" ה הלפכמה איה הטוי - 24 שארה עדימה תדיחי לש רפסמב תינו -
טייבה , עדוי אל ןיידעש ימל ". , םידימלתל סנוקא ץרק .
התוררופתה תא ענמ היטבמאה לש ילזונה הבלל תוידוחייה תונוכתה ,
היוניש , התרידח והשלכ עדימ דוביאו , וכ םקומ עדימהו רחאמ תע ל
הנוש םוקמב , רחא עדימ םע בברעתה , תולדל רשפא היה אל םלועלו
תיקוח אל הצירפב ותוא , סמה ךרד אלא םיננ ו לש םיחנעפמה
תויקוחה תותשרה , תיביס לכ הטלפש אשונה לג תא ודביעש ,
האבל התמדוק ןיב הרשיקו תודדוקמו תורשרושמ תוינבת רצויכ .

תוביסנה רואל , לשממה , קוחה תכרעמ , ה צ אב , רטשמה םימרוגו ה
םהינותנ תא םש ורצא םיבר םיינוגרא .
148
והשלכ חתמ רוקמ היה אל היטבמאל . הטילקה ינרק הטלפש , ושרד
רבעמ תא היגרנאה תדבועמה הינשמל היטבמאמ תוטיש רסירתב -
תירפסומטא ץוח וא םינפ תרודשת , היגרנא תועוב רבעמ תדיכל וא
טנגמורטקלא תומולא , המוד רוקמ רדעהבו , ולעפוה ןרק יינשיח
עבטהמ חתמ תורוקמ החפסש הטילקה , ה יאוותמ תודונתמו ריע
םיננע , םיצע , םיחמצ , םייח ילעב שונא ינב וא ךוותב הטלקש .

ונל רסמנ אל םלועל קיודמה תויטבמאה רפסמ . " יטירק עדימ
הנידמה ןוחטיבל . םלוכל עודיכ ', ולוה - ףרג ' הלודגה תא הקיזחמ
ןלוכמ , ול לוכי יניאו רתוי רמ . " , רויסה ךירדמ לצנתה .
מ יתעמש פורפ ' ןנשי יכ סנוקא רסירתכ יוביג תויטבמא , ירוזאב
םייוסח לשממ , אל ידכב תאזו גווסמל יפותישה עדימה ןיב תוושמה
םיילגל יתלב םייוניש רשפאל , חצפמו הרק ירשפא יתלבהו הדימב
ינודז עדימה דוק חונעפל וכרד חלצ ה ירוזא . ךכל יא , דוקה היה
מ היה ףוסכה לזונה תעונת הנבמו הנתשמ תא ןכדעמו הנתש
שדח יטמתמ דוק תניטורב תופסונה תויטבמאה , הנבמב ראלוקלומה י
טלקה יאת לש / טלפ .

" םכתעד תא חינמ אל הז םא , " , היטבמאה לומ סנוקא רוספורפ םאנ ,
" ש םכתא וענכשי ידיצל הפ םירבחהש ירה המילא ךרדב וליפא , אל
םחתמל רודחל ןתינ ". , ובבסש םדאה ייומד תרוש לע עיבצהו רמא
תא טבמאה הי .

" תרבח תוליעפ ' ולוה - ףרג ' םידוקה תונכתב רקיעב תזכרתמ
היתוריש הקינעמו תויטבמאה ןיבש םייבכוכ ןיבה םייתרושקתה
לשממל םייגולונכטה . דריב קור לש םינעדמה תווצ , לש ויחופיט ןב
לשומ ' ולוה - ףרג ' ואלילג ןידרוק , הנבש אוה תויטבמא תשר תא
ב הנושאר הניחבל הדימעהו ןוקיליסה - 2055 . " , רייסה םאנ .
הרידח יתלב התייה תכרעמה , הנשל הנשמ תללכתשמכ , ידדצ לוכמ
תוננובתהה ז ללגבו דימתלו תחא התוא ץורפל יתטלחה תא , קר ולו
ע דגנמ הדמעש הרטמה ללגב יני - וגוי , ו ילשא עופמ יתלב השרפ תחנ
ה תא דבאל יל המרגש ישפנל רקי .
149

ג לש היתודשח ' יחומב ןגנתהל וקיספה אלש הקיס , דשחה תא ולעהו
ילשא תא הגרהו וגוי תא המילעה תנווכמ די יכ . םלעתהל יתלוכי אל
תושקונה םילימהמ , רתוי םיימיטפוא םינמזבש , ןתוא ךיישמ יתייה
תדוגאל תתה םייתרתחמה - תויעקרק .

ג ' רירשה תוגהנתהה תא ריבסהל החילצה הקסי תו תי לילב העקבתהש
ןורחאה םירומישה , ימצע םע בוט רתוי הפיט שיגרהל יל המרג ףאו .

" ג ' ןוסיי , הלילבש עדתש יתיצר קר אוהה םישעמה לוכל יתנווכתה
ילש , ש בושחת אלש דח הדיעמ התייה וז - תימעפ ". , ונסנכנשכ הרמא
ילש הרידל . " אל ילשאש בושחת לא הרפיס ךלש הכישמה לע יל
ייפלכ , יפכ הינפל תידוותהש , חאב ונאציש תוברה םימעפה ןימ ד
דחי ". הקדצו .

דקרמו ץפוקה בר ריעצ להק לשו םייחפנה פירטה יעפומ לש בולישה
תויומדה חכונל תורוצהו יתחתמ תוחלתשמה תובבושה ו ילעמו ו ,
לוהוכלא תואקשמ םע בולישב , ותומכש הזחמ תובר יתיאר אל
תב יידומיל תפוק , יונישל המרג טלחהב יתוגהנתהב יתוהמ .
ולוהה תומכב טולשל יתלוכי דימת אל - יוויש תא הלטלטש פירט
סרה תוחילש תא אלש חטבלו ילקשמ םירוצעמה תרסח ן תא הצרפש
בוטה םעטה תולובג .

" ג ' הקסי , יילע ךתעד תא תונשל ךל םרג המ ? רחא תרת דימת ירה
יסופיט וצמ ' םיסקוסמה וא . נא הירוגטקה לע הנוע ךכ לכ אל י וזה ,
השוע ינאש תוצירה דבלמ . " , יתיהת .

" יתנתשה . ילש הבשחמה התנתשה . האור ינא תרחא תצק םלועה תא .
ילשא לש התומבש תועפשהה תא דומאל יל השק תצק וישכע . ימ
עדוי ? הז ילוא רבגי . " , ןחלושה לע םיישנה היצפח תא החינהו הרמא
דצב םחינהש ייצפחל ידגנה , םיחרואה תרוצתכ .

150
המ םושמ יופצ יתלב ןפוא , ג תא קבחל יתדמעשכ ' תילבט הסנכנ הקיס
ילש הייארה םוחת לא עדימ , תובישח תלעבכ הנוילע .

" לע הנימאמ אל תא ה תייגולונכט הטוי תאזה , ג ' הקיס ". , יתרמא
החישה אשונ תא תונשל ידכב , סומינמ הכייח הדידל איהו .

היה יילא רבעוהש עדימה עודי יתלב םרוגמ , ד חלשנ ךא תוחולש ךר
כרעמ ת ' ולוה - ףרג ' . ילולימ טסקט הליכהש תרודשתה תא יתחתפ
דבלב , הירוחאמ תוהדזה אלל .

" םש אלל -
ךילע םיעדוי םה , ג ' ןוסיי . רהמ עונל ךל יאדכ . רצק ךנמז .
םה הפ היה רבכ . ץירעמה ךלש . "

יתענ אל . ביבס יתלכתסהו ימוקמב יתדמע .
" הז םע וקיספה אל םה , ג ' הקיס . ל לוכה ןיע תיארמ . יל םילבחמ םה
ילש דיתעב . לבסנ יתלב שממ רבכ הז ". , יתמעז .

" הרק המ ? יל ריבסהלו עגריהל ןכומ התא ? " , הלאש ".

" יתיליגש עדימה לע ולע םה ילוא ? ולוה לש םיקרוסהו הארנכ - רג ף
יתאשנש עדימה תלוכת תא והיז ןכ , ראותה תימרת תא וא . רבכ ינא
רתוי חוטב אל ". , יתבבותסהו יתעונת יטסלא ץיפקכ , רסח תעלותכ
הילוח ו תפס לע תבשל יתרהימ ירדח

" רדחב דבל הפ תויהל ןמז תצק ךירצ ינא ". , גמ יתשרד ' האציש הקיס
רדחה תא סוסיהב .

תיבבש דיינה דויצה לש תולוכיה בטימ תא לצנל יתשקיב .
תולעהל ידכב ילשא לש יטובורה ריכזמה םע ויתולוכי תא יתרביח
תא וליצנ בושיחה ןמז תוריהמו עדימה ת , םחוכ תא יתרביח וליפא
רעה ןטק יביבסמש היגולונכטה יעוצעצ לש ך , יתברקתה אל ןיידעו
151
כב וליאו - 11% ןבואמכ ול בכשש קיתה לש בושיחה תלוכימ
יניע תיווזב ירוטסיהרפ .

ימצעל יתרביד " . יופש ינא . וככש רבכ ףוגב ולאה םירמוחה . אל
תייעב יל תויהל הרומא דיאונרפ אל ינאש חטבו תוריהב . אל ינא . ינא
רדסב . איה וגויל רושק הזו התמ . ינממ םיאיבחמ םה המ הלגא ינא .
הבושתה תא הלגא ינא , ילשא ".

הקבדמה לש תוירוביצה תולוכיב יתשמתשה , יובמל יתוא וליבוהש
םותס .

" ךרעמ ' ולוה - ףרג ' - תימינפ תרושקת תשר "

יל רשפא ךומנה יגוויס ינחבמ תימינפ תרושקתו הטוי תומלקאתה
דבלב . ל רבחתהל יתיסינ דוק ה תייגולונכט הטוי ןיב רשקלו תולוכי
דיינל הקבדמה . לא לופיל יל םורגת וזכש הלועפ חתפ עדימה ראב
חטבואמה דודיקה םדוק ןוקיליסה תויטבמא לש .

יביכר ףוסמ תא יתחתפ תונכת תרודשתה , תאש יפארגה ךסמה
יתדמל ויתולוכי ילש תוברה דומילה תונשב , תריציל יתוא שמיששו
דומיל יכרוצל תוידוחיי הנכות תוניטור , םילגעמ תריציו הדובע
ראלוקלומ בא םיי - םייסופיט .

ג תא יתשגרה ' הציצמ הקיס באכ דע תגאדומ יפתכל רבעמ " לוכה
רדסב ? " , הלאש .

" י רדסב היה , יתרמא ". , ישפנל יל חינתש הרבעל יתרטפה .

יתשמתשה לא הקבדמה תא תולעהל יתיסינו ילש ברה יתונכתה עדיב
ףוסמה . הבריס איה . ירשפא יתלב רגתאכ הארנ הז , דוקל סנכיהל
הלש רוקמה - תורדגה תא תונשל היהי ןתינ ותרזעבש תונכתה רוקמ
יתבוטל הקבדמה .
152

" היוגש האשרה . רפסמ תועט AA 55 . דוק 00 FF 492 ".

תא המתחו הקבדמה הנעט ייתונויסינ ש והותב ולע .

יתדדיח ףוקז יתדמענו הרקתה תא . ינטב תא יתקזחה . ףקת בערה
יתוא . התייה אל תאזו ישאר לעמ הפחיר הננע תבכש שמשה ,
הכרד ריעה ימש תא הפקישש . " ץוחבמ הקבדמ לא רודחל ןתינ אל .
םינפבמ קר ". הטויה תרושקת תסדנה ילגעמ תא חנעפמכ יתרמא .

תנכוסמהו הנורחא תורשפאה יידיב הראשנ רתויב . רודחל יילע
ה לש יראלוקלומה הנבמל הקבדמ , תתה תוגזמתהה יאתל - םיירוע .

ג תא יתקבחו רדחהמ יתאצי ' הקיס . " ונ , והשמ תיליג ? " , הלאש
תגאדומ .

" המינפ רודחל ךרד יתאצמ . הטויל . דבל עסונ ינא . "


ןימסי

ותומלגתהבש יפויה התייה איה . ג ומכ אלש ' הקיס , ייה ןימסי הת
אילפהל הרוצע , תרדוסמ , תיטקרפ הבישח תלעבו תנגרואמ .
השק היהת יתכלממה רושיקה תאשרה תגשהל המישמה יכ יתעדי
דחוימב , הרידקה לא ףרטצהל ןימסי תא ענכשל המישמה ומכ אל ךא
תרעובה .

המוקימ תא יתרתיא מה ןיב יתעפוהש רחאל םישרו תרודשתב
תבית יתחתפו תורשקתה .

" ןימסי , ינא יילע תסעוכ ןיידע תאש עדוי ,
153
והשמ יל שי ךא יגהל בושח תמאב ד ךל .
יילא ירזחת . ךלש , ג ' ןוסיי ".

אובל הרחיא אל הבוגתה , ילומ התלע איה דימו .

" ג ' ןוסיי ! ךתוא תוארל החמש ינא המכ וה .
שממ התאש האור ינא בורק .
יתוא עיתפהל ןווכתמ התא ? "

פואב החמש ירשפא יתלב טעמכ ן .

" ןכ , ןכ . רבכ תאז וישכע לבא
אל העתפה היהת , ןימסי אל ? "

" העתפה תאז ךממ , ןבומ לכב .
יתמייס קוידב ינא ןיחבמ התאש ומכ
הרידל ךרדב ינאו הנוזתה גוח תא . "

םיבר םישדוח הז הפפורתה ונינש ןיב תודידיה , טעמכ ישיאה רשקהו
המולשל תורודשתה ינפ לעמ םמורתה אלו . התורבחתהל יתנתמה לש
םירוגמה ריפב ימיע ןימסי . ןפואב יתוא הקביחו יילע הצפק איה
ןוימדל םוקמ הברה ריאשה אלש םישרמ .

" ידימ רתוי םויה החמש תא . הרק המ ? "

" ילש לופיטה ימוחת תא הביחרמ ינא , יתנוזת לופיט תאופר ידכל .
םהלש הנוכמה ףוג תא ןמשל ואובי םיסדנוהמ הברה יכ הווקמ ינא
יתרזעב ". , ריפהשכ הרידה תמוק לע הדעצו ייחלל הקשנ הרמא
רשייתה .

התריד תחוורמהו הלודגה הריהצה ןימסי לש הברה התואמצע לע ,
ו תמדקתמ האופרל תיטרפ הקינילק הליכה . ירזיבא הטוי רזייל , תגספ
154
תמדוקה הנשב קושל הרדחש תיאופרה היגולונכטה . התייה וז
יתרטמ .

" ורחאה םימיב ןומה ךילע יתבשח םינ , ג ' ןוסיי . יה לע יתבשח םימ
ונל ודבאש , ןמזמ םהל ומלענש ". , הזילעה התמגמב הכישמה .

ונילע סלפמל קה הקיניל , םדאמ הקיר התייה וז תרחואמ העשבש .
יגולונכטה הדלימ הצורמכ יילא הכייח ןימסי . תא ןימסיב יתיאר
ישונאה םולחה תומלגתה , וכרד חולצל רתחש ךרדו תרזעב
יצרניאה ה שארה תודלי תומולח לש תינו .

" רמוא התא המ ? " , רושכמה ףקיהב תיתועמשמה הבחרהה לע הלאש .
" ר תא םויל םוימ יתוא העיתפמ ק , ןימסי ". , תומאות תויגרנאב יתינע
תנווכמ ה תלוכי תא וחלצש נחב הת .

הכויח תא הדירוהו ייפלכ הבבותסה איה .
" הרק המ , ג ' ןוסיי ? תא הריכמ ינא הזה רובידה ןוט ". , יילא הברקתהו
ימולשל תשרודכ . אסיכ תא יתשפיחו הטמ ישאר תא יתנכרה
בורקה הנתמהה , ינאש העידיה סמוע תא טלוקכ דיתע רוסמל .

ילשא ןימסיו ורשקנ תויחאכ תא הללוחש הרשע שפיטה תפוקתב
הנושארה ונתבהא . ילשא ונשעמב ונילא דמציהל התברה , תוחאכ
תא הוולמש היינמחר הילוח , הריסמ א םלועה תויטר ת וניניע לעמ .
ףפורתה ןהלש רשקה , ןימסי לשו ילש רשקה םויסל ליבקמב .

" המיענ אל שממ הרושב יל שי , ןימסי . לבא , תאמב ךתיא ןכ תויהל
וחאה םיז . ןילוח תוחישל יתאב אל ". , לצנתמכ יתינע .

" הרושבה המ ? " , אשינה אפורה אסיכב ילומ הבשייתהו תעדל השרד ,
מל ויתועונת תאש בטיה הד , תויטסלאה תוזוזתה תא םיטפוש םא
ילגרמ העיספ קחרמכ ורצענש תוקלחה .

155
" יתוחא , ג ' הקסי ". , יתרמא

" ןכ ? "

" איה ... םימי המכ ינפל ליחתה הז אל , רופיסה לוכ ". , יתצחלנ .

" ליחתה המ ? "

" וגוי , ותוא תרכוז תא . ןיטולחל םלענ , עדונ אל ומוקמ ".

" ןכ , תרכוז . ךלש התיכהמ אוהה ? םלענ ? "

" שיגר עדימ יל חלש אוה יכ קיתה תא יל ףרש והשימ ". , יתסעכ .

" ועפל יסופיט הז תויתרתחמ תול . " , הרמא שאר דבוכב .

" ןכ , עבה לבא הש איה הי - SSI רת ינאש םוקמ לוכב אוהו יבנז רחא
אצמנ . םהב ןיחבמ אל ינא ילוא , ףס לע ינא יכ השגרה יל שי לבא
ומכ ןיאמ ינויח עדימ תאיצמ וה ". , יתבהלתה .

" והשמ הרק הז ללגבו ילשאל ? " , יירבד תא הכישמה .

" ןכ . הלש ןצילב העדוה יל הריאשה איה , ןמזב יתוא שפיח וגויש .
ךכ ירחא , םויה ךשמל המלענ איהש הדובעהמ ץוח רבד יל עודי אל
הלש הפוגה תאיצמ לע יל העידוה הרטשמה הלילבו ". , טעמכו
ריוואב רוסחממ יתקנחנש .

מסי החווצ הנורגמ האיצוהו היפ תא הרעפ ןי םע בולישב קיקד ילוק
הזירז הפ יוסיכ תעונת " . הנימאמ אל ינא . התמ איה ". , הרמא .

" יארת הנה ". , הייאר ידכל רבוחמ היהש הדיינ תא יתנכדעו יתרמא
די לע יל רסמנש עדימה לש תפתושמ הערל יל רוכזה יוליבה םוקמ .
156

" הו - SSI ךתוא ףדור דוע , התא רמוא ? תאזכ הכמ ירחא . םה המ
ךלצא םישפחמ ? וגוי תא ושפחיש . " , הרמא .

" קחרמ םירמוש םה . ילש אבה ךלהמב םיפוצ . יל םישרמ םה
םדקתהל - רתוי חוטב אל ינא ןאל . יתעדל , רתוי םיששוח םה
םתלוכיב ינא רשאמ ילש תולוכיהמ . "

" םיריתסמ םה המ ? "

" הלשממ . 1001 םירבד . הזה יפיצפסה תא ? א עדוי אל ינ , ינא לבא
ךתרזעב הלגא דוע ".

" אל , תשר הפ ךל שיש יל דיגת לא הטוי . רבכ התא רוספורפ ? ! " ,
מוקממ המק ה יאצמיה תביס תא הניבמכ .
" יל שי , יל שי ךיא דועו , המכח האפור . ליעפ ' ולוה - ףרג ' , ךליבשב . " ,
יתינע . " הלודגה תבוטל "! , תויטסקרסב יתירי .

" המ ינאש הצור התאו ? יה ןוכנ המודר א ? תא ה ש שקבמ ךל איצוא
םושירהמ התוא ? " , יתבשחמ לע התלע .

לע ועירתהש םייפתכ תליפנו תויטיאה תועונתה רואל ישארב יתנהנה
תורכומ הבזכא תושגר .

" תומת התא ". , ןוכיסה תא השריפ " . ךתוא תימהל ינממ שקבמ התא ".

" תרחא ךרד יל ריאשמ אלש בצמב אצמנ ינא , ןימסי . יניעטה תא
ךלש תכרעמל דיינה ינותנ . בושח והשמ ךל תוארהל יל שי . " ,
יל חלשש ףרוצמה עדימה לש הרבעהה ךילהב יתלחתהו יתשקיב
וגוי . ותאלעהל םייניע ןויליכב יתיכיח .

" םיבולש םילכ - א בלש תובשייתה ' ".
157

תינייפואה תויטיאב הבבותסהו רדחה לע הטלתשה תיחפנ הגוצת
הלועפ ךשמהל .

" ל הז יל א א הברה רמו , וללה םינבמה . הז הפיא ? " , העש הלאש
רדחב ףצש ברה עדימה תא קדוב יתלחתהש .

" וגוימ הז . וזה הנרקהב תופצל ידכב תובר יתנתמה . הב הפוצ ינא
הנושארה םעפב , ךומכ קוידב , ןימסי . שיש המ תא לכעל יל ינת
הפ ". , תובשייתהה יריצ תא בבוסל יתלחתהו יתשרד .

נבמה תא יתלדגה רדחה לש ילאמיסקמה וחפנל ה . ךולה ותוא יתבבוס
בושו . וגוי לש דודיקה ינותנ תא יתחנעפ , ףרוצמה עדימל ורבוחש
םיצבקב .

" קדוצ וגוי יכ דשוח ינא . םניחל חריה תא ןכסמ והשימ ". , יתרהצה
ןימסי לש התעד תא תיסמכ . " םינותנה תא יארת ". , לע יתעבצה
יה חוכה תשרל רבחתהש םודאה רוזאה תיחר .

" גווסמ רמוח והז , ג ' י ןוסי . ותוא קיזחהל ךל רתומ ? " , לאש ה
הנרקהב תוקומע הננובתהו " . לבא , ירשפא אל הז . תסירק הפ םושר
תיללכ םייח תוכרעמ . תינכות תעדה לע תולעהל רשפא ךיא
תורירש תי וזכש , תגצמב תולכתסהה ללגב קר תאז תרמוא ינאו
תאזה . העוט אוה ילוא , ג ' ןוסיי ? " , הימ התעד תא תונשל הר .

" העוט אל םעפ ףא וגוי . תורודשתה תא יארת ".

הנימאמ ינמיס תוארהל הלחהו תרודשתה תובכש ןיב הפדפד ןימסי .
" םלענ םואתפ אוה זא ? " , הלאש

" םואתפ אל הז . ילוא ילשא תא ומכ ותוא םילעה והשימ ".

158
" ןאכ ףרוצמ הז המ ? ךל חלש אוה תנכות החפשמ יבורק רותיא ? " ,
אלש תורודשתה תאירקב המדקתהשכ ה .

" ןכ , רזעב םגו ת הנוע אל אוה ה . תרמוא תאז ש דיינ ירוביצה יטרפהו
ימז אל ולש םינ . וילא עיגהל ךרד ןיא . ל אל םג - SSI ".

" ךלש הרטמה תא םדקל ידכב תאב , יתוא ךבסל הצור התאו ? התא
תצק יילע בשוח אל ? " , הסעכ .

" בהוא אל ? ! א בהוא דימת ינאש תעדוי תא ךתו , ןימסי . הנשמ אל הז
אל וא רשק ךתיא רצוי ינא םא . יבילו ישארב דימת תא . " , הל יתתנו
ייתוששחל קוזיח .

" ןוכנה אוה ךפיההו . הארנכ תרחא הפוקתב דלוויהל םיכירצ ונייה ,
הנוש ץראב , ג ' ןוסיי . רחא םוקמב חילצמ היה הז ילוא ". , המתח .עמ יתממורתה ףוגה יקרוס יווק יל , ה אתב תא התלעה ןימסיו ילופיט
תורודשתה יענומו םחתמה יננסמ , תייטס תעינמל םיצוחנ ויהש
חותינ ירישכמ .

" ןוכיסה תא תחקל הצור התאש חוטב התא ? תא איצוא ינאש עגרב
ךלש םושירה , יונישה תא דורשי ךלש ףוגה םא - הרטמ היהת התא
ל תחיינ - SSI , ג ' ןוסיי . ול םיפצמ םהש המ תא םהל קינעמ התא .
הומכ ןיאמ הרומח הריבע . ומכ קזח הכ חוכ לומ דומעל ןכומ התא
לשממה ? " , ייניע ךותל הלכתסה .

" ךכ קוידב . חרוב אל ינא . םלומ דדומתא ינא . רבכ ילשא תא
יתדספה - דיספהל יל רתונ דוע המ ? " , יתלאש .

159
" דיספהל המ לוכה ךל שי . ולוה תא - ףרג , ראותה תא , דיתעה תא . " ,
יענכשל התסינ .

" בושח רתוי אל רבד םוש םירבחו החפשממ . תא ךל ריבעמ ינא
וישכע ילש תינכותה . ירשפא הזש תבשוח תא ? " , םדקתהל יתשקיב
ךילהתה םע .

תחקל תעצבמה עורזל הנתנו תכרעמה לע םינותנה תא החתפ ןימסי
תא עצבמכ דוקיפ דוקה תורוש ןכל םדוק יתרדחהש .

םח יתדוקנ םרז הכה מ דע יל ברצו יתכרב דוא . הקבדמה תנומת
ןימסי לש יאופרה דיינה לע ולעוה הינבמו .

" קומע רתוי רודחל אל . לש הקוצמה רדש תא ליעפהל לולע הז
' ולוה - ףרג ' דובא לוכה זאו , ליחתהש ינפלמ דוע ". , יתרדגה .

" םעפ ףא תאז יתישע אל , םער רוספורפ ". , טפשמ תא תטטצמכ
תשרה תינכות לש ץחמה םיפתתשמ ברה הרוכזה וניתודלימ ונל ,
' היסקלגה םער ' .

" תא יל תטטצמ תא ' היסקלג םער ?' " , תדחופמ איה יכ יתעדיו יתרמא .
" ךיילע ךמוס ינא , ןימסי . עיגמ יתייה אל תרחא . ררחשל הלוכי תא
הדובעב זכרתהלו םיצחלה תא . ךתוא ךירצ ינא ".

" ךתוא גורהל ליבשב ? " , הלילשל עעונתמ השארו הצקע .

" ע ותוא ירידחת ירצעתו המינפ דחא רטמילימ ידכ ד ". , תא יתשקיב
עורזה תעונת .

" בוט םשל עיגה אוה . הז תא השוע התאש חוטב התא ? לולע הז
הדימב יחומ םלהל ךל םורגל העוט התאו יהת זאו לוענמ ומכ ה
160
ותוא חתופל הכחמה קתושמ . ל דע ךתוא בוחסל ךרטצא ינא - SSI
יידי ומב , פל קיספי אל ךלש בלהו הדימב םוע ! " , הרמא .

" ידימ רחואמ . רבכ תנעטה דוקה תורוש תא י . תא ירשאת קר
הלועפה "! , המב דחפ תזוחאכ המישנ תרסח ןימסי תא יתשחו יתרמא .
איה צעו העונתה תא הרשיא מ היניע תא ה .

" תינכות תבלצה "

עורזה הרדיש .

" ונ ? הז תא תישע ? " , יתלאש .

הרק אל רבד . יתשח רדסב ינא יכ " . ג ' סיי ינוקרמ ןו , ג ' ינוקרמ ןוסיי ". ,
םייק ינאש תוארל ימש לע יתרזח .

" המייתסה הבלצה "

המלשוה תינכותה . רשקה יתרתחמה הקבדמל דיינה ןיב יתינבש –
דבע . " םינפב ינאו תושעל דחא רבד דוע קר ראשנ . " , יתכייח .

" צוב הז והז ע . חמש התא וישכע ? !" " , הצקע הטמ וטמשנ היפתכו
עב יב תננובתמ המשאה ייני .

" הז תרמוא תאז המ עצוב ? חותינה ? " , יתששח תויוועמ ה .

" ג ' ןוסיי . הקד קוידב ךל שי תא הקיעזמ ינאש דע הרטשמה . יאדכ
חרבתש ". , יל התליגו הטלפ הנושארל הריתסהש תא .

" ךיילא ועיגה רבכ םה ? לבא , יל תרזע תא לבא ". , יתהמת .

161
" ךתוא ליפהל לק רתוי םהל היהי ךכ . מ ינא תרעטצ , ג ' ןוסיי . יתיסינ
יל תבשקה אלו ףוריטה תא ךממ עונמל . חרבת וישכע ! " , הרמא
עפהו ייצפחו יפוג תא יתפסאש רחאל םחתמה תקעזא תא הלי .

ךשוח יתבכש ודה הרידה לע טלתשה - תיתמוק , ןימסי לש לע השקהו
םחתמל הרידח ירקמבכ יתייאר . הדבעמ רבכעכ יתייה . " ןימסי המל ,
המל ? "! , יתקעצ ריפה תא אוצמל הסנמכ ייתובקע לע הרזח יתצר
רישיה , תא רדעהבו תלעת טולימה . לוענ היה ריפה .
ב יפוג תא יתקרז הטמ חוכה לוכ , חמ ךרד ערל יתננוכתהו ןוניסה תוצי
הלעתה הצקב רתויב .

הטבח .

יכרדב ויהו לע לא ואשינ רבכ םייתרטשמה ףחרה יבכר ינרק . יתחקפ
מ תא רתאל הסנמכ ייניע תא ימוקי . הפצרהמ יתוא הכשמ הקזח די .

" ג ' ןוסיי ! רבכ םוק ! תכבתסה תמאב וישכע "! , ךשמ רכומה הלוקו
ףחרה בכר לא יתוא .

" ג ' הקסי , הפ השוע תא המ ? " , העינכב יתוא תררוג איהשכ יתלאש
תטלחומ .

" תורואהש תבשוח ינא ה ךליבשב םה םיברקתמ . תוכחל הצור התא
הפ ? "

" שממ אל ". , יתינע .

בכר הקנזהל םיאתמ הבוגבו טוישל ןכומ היה רבכ ףחרה . יטלוק
ומירה הדיבכה ל דע יתוא ואיבה ה בשומ אסיכ .

לעפוה רותיאה תוילבט עגרב ו ירשפאה ימוקימ ייוליג לע יתבשחמ .
" המיסח ". , יתשקיב .
162

קספוה בבשה - הצירפה תלועפל תואכ . ה ןמ אצי ילש םושירה תשר .

" תכרעמל ץוחמ - דוק וה יאנכט לעפ . "

תננובתמ חורכ יתייה , תיאמצע – תרודשתה תכרעמל ץוחמ , ירוחאמ
םייתלשממה חוכה יבשחמ תכרעמ לש ינתמיא ךוסימ . יתנמאה אל
ילומ ץצורתהל ולחהש תוילבטה ינוילימל תא אשונ םמששכ
תונורחאה ייתובשחמ , היגולונכטב תוליבקל יתרעיש אלש תומרב
תיחכונה .

ולח יל חתפנ הייארה הצקב ןתיאו םייק יתראשנ ותוכזבש ן - דוק
ןמ תאצל תורשפאה תא הנקמכ יל בהבה הטויה תונכת לש רוקמה
םושירה הצראשכל ותרזחה תא רשפאלו יללכה .

" ה - " "STEALTH MODE . הארמ וניאו האור ינא . דבוע הז "! ,
יתחמש .

" דבוע המ ? הפ תישע תוחורה לוכל המ , ג ' ןוסיי ? " , הרעסב הרמא
ידי תא תכשומכ טוישה ת .

" ה הטוי . טושפ הז ןמואי אל ". מא הפוצכ הרוחא יתבכשנו יתר תיווחב
המיעפמ הריצי .

ילכו וקספוה רותיאה תותוא ג לש ףחרה ' ץוחמ ונתוא אשנ הקיס
הנכסה רוזאל . תיביסמה תינוריעה העונתה בטימ םע ונגזמתה .
163
טיע - לע

לא ילאוטריו ןפואב יתכלממה רושיקה תא יתרביח הטויה רחאמ
תבשוה דיינהו , הקבדמה לש םיימצע בושמ ילגעמ ךרד , יכ הווקתב
דובעת הטישה .

" ג רוספורפ ' ינוקרמ ןוסיי .
רושיא דוק – הגרד 5 לוגס ".

עגרהמ תונהילו רוצעל ימצעל יתשרה אל . תוזוחמ לש קנע תמישר ,
םינוגרא , לשממ ידרשמ םהישנא תומשו תוילבט יפלאב ילומ ולע
נ םילעכ תויתבכש חורב םיאשי . ויתס םויב רופיצכ םילעה ןיב יתפע .

הלודגה תולייחל דע יתמדקתה . םשה רחא שופיחב יתדקמתהו -
סקמול , ריוואה ליח תוילבט ךרד לרנג .

יילא החתפנש הנוילעה תילבטה תבכשב יתרחב :

יווגנימה סקמול , לרנג -
הלודגה תוצרא אבצ .
גוויס תמר - רתויב סומכ .
דיקפת : ףולא צבמ יע - תדיחי ץוח טויש
דוק ליעפ : 04.55547001
עבק םוקימ : ש אישנה תורד 56 ,
ריוואה ליח סיסב " טיע - לע ."

" טיע - לע " , ינמודמכ , ליח סיסבל דוק םש היה ףעיה רתויב לודגה
וינב - קרוי , ב תירפסומטא ץוח הפועת יכרוצל םקוהש - 2045 .

" םשל סנכא ינא ךיא לבא ? " , םר לוקב ימצעל יתרמא .

164
" הפיאל סנכיהל ? " , ג הלאש ' הקיס .

" טיעל - לע . הזה דעיה לא עיגהל םיכירצ ונחנא , לש ףעיה סיסב
הלודגה . םש אצמנ ילש דקפמה . סקמול . " , דעי תועמשמ תא יתדדיח .

" הז תאז תושעל םיכלוה שממ ונחנא ? יקוח לש הטוב הרפה דוע
לשממה . הזל לגרתהל הכירצ ינא . תא ץרופ ילשא לש ןטקה חאה
ובג קוחה תול . לגרה היהנ רבכ הז , ג ' ןוסיי ".

" הנממ ןטק ךכ לכ אל ינא , ךס וכה ל היתחתמ הנש . הנש תאז המ ?
ילשא "... , אלכ יינפ לע אשינה ךויחה תא טלוק יטפשמ תא יתעטק
יבצמל םיאתמ .

" בוט הז , בוט הז . הילע רבדל ךישמת . ונינשל רוזעי הז ". , השקיב .

" טיע ירחא - לע , ילוא ".

לימ אלל תרתוימ ה הלימה םוצמצ ידכל תילבטה הסנכתנ " טיע - לע " ,
האלמה הפמה תא ילומ התלעהו , ודארטסוטואו רושיק יכרד ת ולוה ,
רועפה יפ חכונל , ישאר הלעהש הבשחמה ינוויכמ טיישמכ .
וחמו ךותב יתטש סיסבל ץ - יהבוג תא היבגמו ךימנמ .
סה תמר ילש גווי תיתרתחמה ףא לע , סנכיהל יל הרשפא אל ךות לא
םמצע םינבמה , ץוחבמ אלא , קמועבו רתויב תינטרפה המרב ךא
יברמה . " םמצע םינבמה ךות לא סנכיהל לוכי אל ינא . הארנכ ,
לבקל לוכי ינאש המל רבעמ תוכשמתמ גוויסה תומרש , הז ךא
ונל קיפסמ טלחהב ".

" םש האור התא המ יל ריבסהל ןכומ התא ? " , הטהלתה .

" ןמואי אל , ג ' הקיס . וי הז ילש םיעורפ יכה תומולחהמ בוט רת . אלש
יאבצה יתוריש ךלהמב ןהמ המכ יתיאר אלש יבשחת . רבוש טושפ הז
לוכה . טווינה תכרעמ ךות לא עדימה תא ריבעמ ינא . תלביק ? " ,
165
םינווכמה דצל העלבנ יינושיא לע תנרקומש עדימה תבכששכ יתלאש
ג דצלש םיימדקה ' הקיס .

" יה ביתנה תא תנכדעמ רבכ ינא ינד , םשמ ךישמנו ". , הרמא .

" םילימב ראתל רשפא יאש היווח טושפ תאז . המ לכ תא רבוש הז
םויה דע ונרכהש . לייטל היישפוח ילש המשנה וליאכ שיגרמ ינא
ולוכ םלועב ".

" ץוחב המשנה םע ךתוא וספתי אלש קר ". , הקחצ " . בשוח אל התא
הש - SSI ךתוא שפחמ ? "

" עכ יתוא םישפחמ םאש ןימאמ ינא יובכה בבשה ךרד הז ת . םש
השק הבזכא םהל הפצמ . הקזח קיפסמ הקדצה לופל היהת םעפה
הריקחל ירצועל ידכב , תובשחתה רדעיהבש , םייתסהל הלולע
ידיימ רסאמב . הטויה אשונב , לע גשומ םהל ןיאש קפס לש לצ יל ןיא
ללועמ ינאש המ , יתוא הריגסה רבכ ןימסי םא אלא .
ןפוא לכב , טה םיסדנהמל םג היהי רתויב םיבו המ לע עיבצהל השק
םש יתללוחש . " , יתצרפתה .

" ןכ , ןימסי ... והשמ היפלכ שיגרמ ןיידע התא ? " , הלאש .

" םישנה םתא ... ךכ לע רבדל אלש ףידעמ ינא . ידימ רתוי תצק הז
ךבוסמ ".

" תאז לכבו ? " , הריצפה .

" רבסומ יתלב הבהאל תודידי ןיב דקרמה םייניב בצמ ת . ךל עמשנ
כומ ר ? " , זמורכ הלאשב יתינע .

" הזכ רבד הריכמ ינאש תבשוח אל ינא , ללכב םא . אל "! , הריזחה
הציקעב . " ג םע טויש לש העש ' ןוסיי ". , הקחצ " . לש ןטקה חאה
166
ילשא . וב םיאצמנ ונחנאש הזה בצמל עיגא דחא םויש ןימאמ היה ימ ,
ג םע דועו ' ינוקרמ ןוסיי - התיכב בוטה דימלתה ". , קקחצל הכישמה
יו יפרועל וחלשנ תופטלמה היד .

" ג ' דואלק הקיס . הבכשב הלודגה תינדרמהו עבטה תבהוא הנוילעה .
שיש רתויב לודגה ךאלמה קוידב אל תא . דיגהל שי ךל המ
ךתנגהל ? " , יתרקח .

" שי תושוחתה שיאל המו ? " , םייפא תחא הנמכ הבישה .

" תושוחתה שיא "... , הירבד לע יתרזח , " קוידב אל בוט שיגרמ
חאל הנור .. ".

" ןכ המ זא , ג ' ןוסיי ? וישכע שיגרמ התא המ ? הפ ? "

" ךכ לע עיבצהל לוכי קוידב אל ינא , ג ' הקיס , לש השוחת תמייק לבא
רבעמ והשמ שי . עדאש םיצור אלו ינממ םיריתסמש והשמ םש שי ,
תונרקסל ישממ יוטיב ןתונ ינא ייחב הנושארה םעפב ילואו , רקיעבו
תמאה תא תולגל ןוצרכ . ןוצר א ףחדש ילש תודליה ירוביג לוכ ת ". ,
יתרבסה .

ג ' תאפ לא ריעה ןמ האצי הקיס לש הממושה ה ריע ןילופורטמה
תשקה לש םיינועבצה הילג לע תבכורכ . " ומצעל ןתונ ןנוחמה
ה תושגרב ףחסיהל " ילוא והשמ שי ? שדח הז ".

" ילוא קר אל הז . עדומה ןיבש תורבחתה לע תועיבצמ ילש תושגרהה
עדומ תתל , תוחילצמ וליפאו ךל עמשנ הזש ירשפא יתלב המכ דע
ןמזב דיחאה םויקה לש קפסה תא יכותב תולעהל ". , יתפסלפתה .
" עגר , השוע תא המ ןיבמ ינא ! תאזה החישל יתוא תררוג בוש תא ? "

" רבוע התאש המ תא הניבמ ינא , ג ' ןוסיי . ךל השקש יעבט הז לבא
חתפיהל . ילשאו ינא , תאז תמועל , רבדמ ונייה ןומה הז לע תו . ולא
167
ךלש המשנה לש םייוטיבה , רתסנה לש . עדמה , לוכו היגולונכטה
ונביבסמש וזה תומדקתהה , םונגה לש חונעפה וליפא , םילופכשה ,
םייטטניס םיאת תריציל רושקה לוכו םיסדנוהמה , ינאש המכ דע
ביבסמ תעמוש , תוליעפ תא יעמשמ דח ןפואב ריבסהל םיחילצמ אל
חומה , ו התאש ומכ עדוי , המותל דע . ה ללגב הז יכ החינמ ינא חוכ
ש ירותסמה ונתוא עינמ ירמוח ךסמ ירוחאמ . "

ג ' הקסי תוארל ידכב היניע יב הצענ א יתנבה הגפסנ ם . הדידל יתנהנה
וזה תיאליעה הנבהה הצק תלחתהל תואכ , חדהש םיגשומל ק דע ית
םויה , הקיטסימה םוחתב ךורדל אל ידכב קר ילואו .

" ומה ונל ויה םימיהדמ םירופיס ן . עדוי התא , אילפהל םירזומ . ילשא
תינרדומה הרבחב ןותנהמ רתוי םילודג תוחוכב הנימאה דימת . איה
רואל אצת דחא םוי תמאהש הבשח , הרקי רבדהשכ - היהי היסולכואל
רצווייש דיתעל םלקאתהל דואמ השק . תותדה לע תמאה , לע תמאה
םיהולא . ' עבטה לש איה תינחורה תמאה ,' כ יל הרמא ך ". , התלעה
ונורכיז ת .
" וללה םיאשונב , ללכב עבטבו , הילא רגסנ יתייה דימת . אל איה
ילש ןוירשל דעבמ רודחל החילצה . אל איהש יתאלפתה םג הז ללגב
יתאצמהש אוהה לויטה לש תימרתה לע התלע ". , תא יתרדסה
יתמישנ . " ךל רפסל םיהדמ רופיס יל שי . הברהל ותוא יתרפיס אל
םישנא , ונממ ילש דחפה ללגב ילואו . יל רוכז אוהו ישיא רופיס הז
ןיטולחל יתואיצמו יתימא רבדכ . םיקומע דואמ תומולח יל שי , ילוא
רחא םדא לכל םג , הרק אוה וליאכ יל רוכזש דחוימ עוריא שי ךא
םויה . יטסימ דואמ והשמ . ינימאתש חוטב אל ינא ".

" טסימ דחא רבד לע אל וליפאו תאלפתמ אל ינא תעמוש ינאש י .
רפס ".

" ןב יתייהשכ 4 , הנועה תולילמ דחאב רזומ דואמ עוריא יל היה . ינא
ףרוח היה הז םא רכוז אל , ץיק , ביבא וא ויתס , הרוטרפמטה לבא
168
שבי הלילהו תיסחי המח התייה . ונשי ילש םירוהה . תא תרכוז תא
ונלש ןשיה תיבה ? " , יתלאש .

" ןכ , תרכוז ינאש חטב . יה ילשאו ינא םכלש הניגב תוקחשמ וני . "

" ןוכנ . הניגה . ילותבו חותפ הדשל דואמ בורק היה ונלש תיבה ". ,
יתרמא .

" ךלש םיקיחצמה םירואיתה םע התא . ונ ? "

" וילא אובל יל הרוק והשמש יתשגרהו הלילה עצמאב יתמק . יתכלה
אל הזש יתשגרהו יירוה לש הנישה רדחל ילש רדחה ןיבש ןורדסמב
ךלוהש ינא , א הכילהב ןנובתהל יתלוכי ך ".

" ןיינעמ עמשנ ".

" העשה התואב תיבב חותפ היהש דיחיה ןולחה חתפל יתעגה , בורק
מאה רדחל ללפתהל יילע דקופכ ץוחבמ יילע ריאה לודג רואשכ היטב
ולומל . יתבכשנ , ינוצרמ אלש , כ ךרב יתערכו יילגר לע לע ןנובתמ
רואה ". יתרצענו יתרמא .

" ו .. זאו ? " , יב הרעג ךשמהה תא תעדל תשקבמכ .

" והז . האלה רתוי רכוז אל ינא , רזומ היה הז לבא ". , יתרמא .

" בוט ... רזומ עמשנ ". , עבטמה ותואב יל הריזחה . " והז ? "

" קיפסמ אל הז ? " , יתלאש .

" רורב אלו רצק םולח ומכ יל עמשנ ".

" ןכ , םולח היה אל הזש אוה ןיינעה לבא . יתימא היה הז ".
169

" בא ןיינעמ הז רורב לא ל . רתוי םיבוט תומולח יל ויה . בוט הז לבא
התאש רחאה דצל חתפנ . הז תא תמלח אלש שיגהל לוכי התא ךיא ?
ןב תייה 4 יתימא היה הזש רכוז התאו ? תב יתייהשכ ינא 4 וליפא ינא
ימצע תא תרכוז אל , ליגמ ילוא 7 וא 8 ".

" ונורכיז שי יל ת ריעצ דואמ ליגמ , אקווד . וה תא רכוז ינא זאמ ייר
הנש ליג . ךכ לוכ ליגמ םירבד רכוז ינאש האלפתה וליפא ילש אמיא
םדקומ ". , יתשגדה .

" תמאב ? הנש ליגמ ומצע תא רכוזש והשימ לע יתעמש אל . ינא
תרכוז תודלי ונייהשכ , תיבהמ םירוהל הברה ונחרב ילשאו ינא
הנידמל ץוחמ תיתחתה הרובחתב ונאציו . וניצח םג םימעפ המכ
אה תולעתב הפוריאל סונייקו . דבל ! ליגב 12 ! ונעסנש ךל ורמא חטב
הזכ והשמ וא לויטל , לבא תונמה תא הווש היה הזש יל ןימאת
הרזחב ונלביקש ".

" ראשהמ תוצימא ןתייה דימת ןתא . וב םויה תא חכשא אל םלועל
ןתפרטצה ל " סיפ ןירג " ימלועה , םיפוסמב ורדוש ןכיתונומתו
םוקמ לוכב םייטירקה . היה הז קיחצמ ! תמסרופמ יתוחא . רבדנ אלש
הילגנאב יתחפשמ לצא הרצי איהש הקינאפה לע . " , יתקחצ .

" הז תא רכוז התא ? ילש תושובל יובאו יוא "... , הקימסהו הרמא .

" היה הז המ - דגנ םוהיזה "...

" םעטו חיר רסח יקנ ריוואכ ומצע תא תווסהל חילצמש יתיישעתה . " ,
רמוחב תטלושכ הרמא " . וניסה מה ן צי םיזגה תוטילפ לש יראלוקלו ר
יעבט אל ריווא םוהיז לש תויצטומ ןז , פשמש בברעתמו ףוגה לע עי
ונלש םייטנגה םייונישב . םיינוציחה םייונישל םידמצנ טושפ םה
םיימינפהו . ךתיבל בורקה םילוחה תיבב דחא לופיט תרבעש קיפסמ
רוצייה תוישעת תטילפמ הנכסב אצמנ התאו ".
170

" ןכ , ע עדוי ינא ךכ ל . רישי רשק שי יכ תיעדמ חכוה אל ןיידע ".

" תובר םינש דוע תאז דיגהל וכישמי םהו , תא רוצעל אל ליבשב קר
םהלש יגולונכטה רוצייה , עדימה תודיחי תא , ה תוכרעמ תא רושיק ,
עבטה תסירהו םיבאשמ ןוקיר לש ימלועה סרהה תא . " , הדמעו הרמא
התדוקנ לע .

" ס ריווא י יטטנ ".

" ןכ , ריווא יטטניס - תואצמנ רבכ ילואו תוטשפתמ תויצטומה וכרד
םוקמ לוכב , תיתימא תוצרפתהל תוכחמכ . ךתוא דיחפמ אל הז ? "

" תצק ילוא ". , יתינע .

" תונתשהל עבטל םרוג םדאה - היצולובאל . דיקפת תא ונל ןתנ ימ
םיהולאה ? םדאה ייח תא רצקנ וא ךיראנש ונחנא ימ ? ונחנא ימ
כוכ ייחבו עבטב ברעתנש תכל יב ? "

" םידאמו חריה תאייחהל תנווכתמ תא ? " דעב דדצמ אקווד ינא . הז
שמשה תכרעמלו תושונאל םרות . חרפ תויחהל הצור תייה אל
לבנש ? "

" ריחמ לוכב אל . עיגמ הזש החוטב אל ינא ונל . םיכירצ םדוק ונחנא
רתוי םיבוט םישנא תויהל . חתפתהל בייח ונלש רסומה , קר אל
היגולונכטה . " , מא ייפלכ השאר תא התנפהו הר .

" תקדוצ תאש עדוי ינא , םלש םלוע ןקתל רשפא ךיא ךא ? " , יתיהת .

ותמצוע לוכב רהדש ףחרה ילכ תא הפפא הקיעמ הקיתש .
" םייניע חותפל םיבייח ונחנא וזה תרעצמה הדבועה ללגב ילואו .
אמגודל , ללחה רקחב . ונלש ץראה רודכב רבודמ היה דוע לוכ , הז
171
וירחאב היה ונת . תעכ , תירוחאה רצחב לויט ומכ אוה ללחב עסמש -
רהזיהל ונילע . בהז ץצונה לוכ אל ".

" רמולכ ? " , תירוקמה היפוסוליפב ןיינעתהל יתלחתה .

" ץראה רודכ תא םיתיחשמ ונחנא , םירחאו םימלש םירוזא םיחתפמ
םיחינזמ , עבטה תורצוא תא םיעלוב , בכש תא םינקתמ ה ת ןוזוא ,
ה תודוס תא םיחצפמ ףוגה תוניסח תא םילעמו םדא - ליבקמב ךא
ונבשח םעפ יאשמ רתוי לודג ימצע סרהל היגולונכטב םישמתשמ
לכונש . תחא הנוכנ אל הבשחמב םויה , סרהל םורגל םילגוסמ ונחנא
ראותי לב ימצע , יללח הדימ הנקב . הזל םינכומ ונחנא ? םדוקש וא
תלעופ שפנ לוכ לש םיישיאה םיסרטניאה תא ןוחבל ונילע ? ילוא
ץורל םוקמב םייח ונא םהילע םיכרעה תא שדחמ תונבל ונילע
חריה תא תונבלו ? "

" ןכ , ןוכנ לוכה . ךומכ קוידב בשוח ינא . תלאש תולאש תובוט ".

" תובושת םג ךל שי תובוט ? " , העסיש .

" ךכ יתשגרה דימת םינפב קומעש איה תמאה , תאטבתמ תאש ומכ
עגרכ . צמנ ךא עדוי ינא שמ לש הדמעב א תכרעמה שמת , דהש ךכ הע
המצע ךותמ תלטובמ ילש . יטרקונכטו יגולונכט םדא ינא . הלוכי תא
תא יתשגדה ימצע תא רכוז ינאש זאמש רמוא ינאשכ הטקש תויהל
ץראה רודכ דיתעל ייתובשחמ , הלרוגו שמשה תכרעמ . הזמ רתויו ".

" הפי . ךילע העיפשה תצק ילשא ךכב תוחפלש תעדל בוט ".

" אל , ה אל תאז י ילשא התי , ולא ריעצ ליגמ ילש תושוחתה . רבסה ןיא
ךכל שרופמ , תושונאל ארונו םויא דיתע יתיאר וליפא ייתומולחב ךא ,
תירשפא היצאוטיסל דחפ ךותמכ ןכתיי , בוטל ןווכמ דימת ינאש ךכ –
םשל עיגנ אל םלועלש ידכב ".

172
" םיניינעמ םירבד הברה םלוח התא . דוע שי ? "

" ןומה דוע שי , וא לבא ל יל יאדכ אל יל ירחא דחא ךיילע םתוא דירוה
ינשה . םילוחה תיב גולוכיספל םויה דוע עיגהל הצור אל ינא . תא
יתוא זפשאל הלולע "! , יתקחצ .

" ילש ןוימדל תולובג ןיא , ג ' ןוסיי . יתוא תוסנל לוכי התא . ינומכ ימ
םישוח ףוריטב הנימאמ . " , הצרק . " יפוגב ללחב יתפחיר אמגודל ינא
םוריעה , שמשה לומ ".

" בוט הז . הזכ והשמ םג יל שי , המוד ילוא . עמשיי תצק הז בוט
ךרפומ , ךאלמ יתוא חקל םעפ לבא . ךאלמ . רויסל יתוא חקל אוה
המוצעה ריעה ינפ לעמ םירייסמ ונחנאשכ דיתעבו הווהב . ריבסה אוה
וללה םייחה לע יל , ה לע דיתע , הרבחב ימוקמ לע - י לע ידועי . הז
ףלאמ היה ".

" עגרל עגרמ בוט עמשיהל ליחתמ הז . לוכ לע יל תרפיס אל ךיא
םינש ינפל ולאה םירבדה ? םיבהאתמ ונייה וליפא ילוא ? "

" מממ "... , יתטלפ , יתכחיג היינעב תורישי יתלכתסהו .

ג ' הקחצ הקיס , קוחצב ה לגלגתמה ידוחייה , לע תלעננכ הקספ דימו
ךרדה . " הארת , הארת , ג ' ןוסיי ". , הלומ הננובתהו .

" לש טופישה הדשל םתסנכנ " טיע - לע "
" םיאבה םיכורב "

התוממעתהל דע ונמיע האשינו בכרה ינפלמ הפקתשה עדימ תבכש .

םידקמה יאבצה רעשל ונעגה . םידמ ישובל םילייח ינש ונאצי ונלומל
םיחטבואמ . ותל תחנ ונבכר הקזחהה םחתמ ך . ומוקמב עבוק בכרה
הקידב תרטמל .
173

" םולש ". , שכ רמושה רמא ירחא תחא ומלענ ןלוכ ןוניסה תוציחמ
היינשה , הפיקמ תילאוזיו הקידבל " . םכישעמ ? "

" יווגנימה סקמול תא רקבל ונאב , לרנג . ג ימש ' יהוזו ינוקרמ ןוסיי
יתדידי ".

" ישאר ןוחטב ןיבק רושיאבו דבלב עובש יפוסב םה רוקיבה תועש ,
שארמ ". , רמושה הנע .

" ףוחד יד הז . ימש תא עדוי אוה . תא הצוחה ול אורקל ןכומ ה . ונחנא
דצב הפ ןיתמנ ". , יתשקיב .

" לבוקמ אל דואמ ךילה הז . ךירצ ינאש ךתעדוהב המ רבד שי
תעדל ? " , רמושה לאש .

" הז רושק םימי רפסמ ינפל התייהש תיעצבמ תוליעפל . בושח עבצמ ,
םא והשמ ךל רמוא הז ".

תוליעפה הנבמ לא רזחו תואתשמ םינפב יילע לכתסה רמושה . אוה
ךשוחה תבכש ירוחאמ םלענו המינפ סנכנ .

הנתמהה חטשמל ונתוא המירה הקזחהה תבכש . תוקד םש ונבשי
תוכורא , גו ינא ' הקסי , ךשוחה תבכשב םיננובתמ , םדאל םיפצמ
וכותמ אצייש ןושארה .

בכרה ךותב הרבע לחלחכ רוא תבכש .

" ונלש םיבבשה תא םיארוק םה וישכע חטב . ךלש םע המו ? " , ח הדר
ג ' הקיס .

174
" םהלש עדימה רגאמ םע ונלש םינפה יוות תא םיוושמ חטב םה ,
תרחא תורשפא רדעיהב . יוביג תולועפ שי אבצל . "

" ש בשוח אל התא םהילא גלז רבכ יתרטשמה עדימה ? " , הלאש .

" ידימ רתוי םימכח אל םה יכ הווקמ ינא . דבוע הז ךיא תעדוי תא
אבצב . שי ה םינותנה רבעמב עדימ ילבגה ישפוח . "

" אל , תעדוי אל ינא . יתייה אל םלועל תלייח ". , הכייח .

" הא , יתחכש ןוכנ . העוגר תויהל הלוכי תא . ונתוא שפחמ אל דחא ףא
הפ , אל חטבו ורתאי םושירל ץוחמ ינאש וישכע יתוא . ךא םש ינא
םייק וניא . המ תא תוברסמ . וחל תחרב " ןוכנ ל ? " , יתלאש .

" יתחרב ? יתמלענ םימלש םישדוחל חרזמב , םירה ןיב תלייטמ
תורתלואמ תורייעו . םיטקש רתוי הברה םש םייחה , ג ' ןוסיי . אל התא
םש רדתסת . תורודשת םש ןיא , הז ללגב ילוא לבא תבהוא ינא
חרזמה , היגולונכטה תלבגה לע םהלש םיקוחה תא . לוכ תא ךירצ ימ
םימרזה חומב ולאה םינבצעמה ? "

" ינא " , יתקחצ " . לוגלגה םע יתמלשה ילש . הזו היגולונכט תייח ינא
דחא ףאל רוזעי אל . ה ילב לוכי אל ינא םיקותקת ". , יתקחצ .

" הזמ רתוי תצק התאש תבשוח ינא ". , ידיב העגנ .

ץוחב ונרתונו העש הרבע . היצטיברגה ךא בכרה ןמ תאצל יתיצר
התשרה אל תמחותה . הסינכה רעש םע רשק רוציל יתיסינ , אוב ךא
בכשמ רמושה אצי עגרב ךשוחה ת .

" ןיצק תרושקת , ג ' ינוקרמ ןוסיי . ךתוא לבקי סקמול לרנג תעכ . אוה
גירחה ךרוקיב תא רשיא " , יתעתפה חכונל רמושה רמא " . הפמ ". ,
וירחא יתכלהו רמא .
175

וש ינש יוויל םירמ דוקיפה ןיינב לא ותוא .

עיתפמב יילא הנפ דחא רמוש , " סקמול תא ריכמ התא הפיאמ ?
רבעב הפ תתרש ? " , תה דוקיפה תגספב תעגל ןיינע .

" רידסה יתוריש ןמזב םלועמ הז סיסבב יתרקיב אל . ב היה הז סיס
ישארה ידוקיפה , יתבצוה ינאש דועב ינשמב , תריש סקמול םש
יחכונה ומודיק ינפל ףולא דיקפתב . ול אורקל וליחתהש ינפל ' טיע -
לע ' ".

" טיע - לע "... , רמושה קחצ " . סיסבה םש לע ארקנ אוה קדצבו . ה או
שדחמ ותוא איצמה "! , ראפתה .


םירמושה ינש וסנכנ ימיע הטמ עונל לחהש ןיינבה עוסמ לא , לא
תת הנבמ - יעקרק , רפסמ תוינש רחאל ונלומל חתפנש . תא יתרכה
בוציע ה לש בוציעל אילפמ ןפואב המדש סיסבה ינשמ . נשה וליבוה םיי
תמוק לא יתוא וליעפה ירדח תוציחמ ןיב רבעמ התוויהש םייניבה ת .

" ידידי ! דבכנה ינוקרמ רמ "! , ולוק תא עתפל יתעמש .

" סקמול ? "! , יתלהצ .

יגה אוה קנע ידעצב יילא ע , והבוגל םיאתמכ , בטוחמ , יאליעו רואנ .
" רבע ןמז הנורחאה םעפה זאמ בר דחי ונלש "! , ימכש לע חפטו רמא .
" עדוי התא ש עגרכ השוע ינאש המ לבוקמ אל דואמ . וניניב לבא , ינא
ל בייח ןומה ך . יתוא תצליח תנבצעמ תרודשתמ . ןמז המכב םעפ םה
חומב יל חודקל םיאב . אוב , אוב . ןמזב רצק יד ינא . " , ולוק ךימנה
הרוחא וגוסנש םירמושה ייניע לא לכתסהו .

176
רדח לא יתוא חקל אוה תובישי ידדצ , אלמ היה םירחא םינמזבש
םידקפמ ראשו םיניצקב , יתכרעה ךכ . ייתהו ביבס יתננובתה ונבש
ינשה לומ דחאה .

" ונ , םולה ךתוא איבמ המ ? ע שקובמ התאש עדוי התא " הרטשמה י ?
ודה תא יל וחלש " הדסקב ח . תישע המ ? " , א רשא תא יתוא לאש ינ
עדוי רבכ " . ךילע ןימאמ אל ינא . לודגה סדנהמה . יל עמשנ אל הז
ןוכנ ".

" יל םג רדתסמ אל הז . המכ ללגב יירחא םישפחמ םה יכ רעשמ ינא
םירבד , ךילא יתאב הז ללגב . הרזעל קוקז ינא . חטוב אל רבכ ינא
דחא ףאב , סקמול ". , לודגה יששח תא יתטלפ . " ה - SSI רחא בקוע
ייתועונת . עגרכ יתוא רוצעל הרטשמל ןתיי אוהש ןימאמ אל ינא . שי
הזמ םיבושח רתוי םירבד ".

" ידימ לודג והשמ הזש יתרעיש . ה - SSI , אה ? לוכ לע תכלה םעפה
הפוקה . ךל רוזעל לוכי ינא ךיא הזב ? " , לאש .

" יילע הזה עדימה תא קודבתש ךירצ ינא . ינממ םיצור םה המ ? המל
יתוא םיליבומ םה הפיאלו יירחא םיפדור םה ? שקובמ ינא דחא דצמ ,
ינש דצמ - ינרצעל םיצור ויה םא , ה םה ןמזמ תאז םישוע וי . אל ינא
שפיט ".

וחצמ תא ףשפש סקמול . " ק תצק הז הש , לבא ינא הז תא קודבא ,
ךליבשב , דידי ה י רקי ".

הדות תואכ ישאר תא יתדרוה , רוצעה ריוואהמ ייתואיר תא יתנקורו .
" ךתיא המ ? עצבמהמ ןיטולחל תמלחהש האור ינא . ןיא וליפא
הטירש . םויה םילופיטה ". , יתרמא .

" ילש םינפה ? עצבמ הזיא ? הברה ךכ לוכ ויה . רבדמ התא המ לע ? " ,
לאש .
177

" המכ דועב ףתתשהל תקפסה רבכ ? רבדמ ינא לרוא ירה לע ".

" לרוא ? " , העתפהב הנע " . עיגה רבכ הזש תויהל לוכי אל
תורודשתל ".

" תרמוא תאז המ , עיגה ? םש ונייה רבכ . "

" ונייה ? רבדמ התא המ לע ? בעה תועש שולשכ ינפל קר תא יתר
לע ינושארה ךירדתה עוריאה , בצמה רדחב . "

הלפנ המהדת תכמ יינפ לע . ןימאהל ברסמכ וינושיאב יתננובתה ,
אמוסמכ רוחשה ילוגיעב ההוב . קתושמ " . ןכ , ןוכנ ". , יתשקיבו
ינושלב תועטל ןימאיש .

" ג ' ןוסיי ? הז לע תעמש ךיא ? " , בוש לאש אוה .

" אל , ןיידע יתעמש אל ".

" ג ' ןוסיי . ךלש רישיה דקפמה יתייה ינא 3 םינש . יילא רבד . אל המ
רדסב .

" ונחנא םש ונייה . ונייה . ישארל הרידח התייה . יתעצפנ ינא , התא םג .
םילוחה תיבב יתייה . יתוא רקבל אב ילשא . הל יתרקיש , וליפא .
וישכע התמ ילשא . התמ ... " , רדחה תבכשב יתיהב .

" המ ? התמ ךתוחא ? יתמ ? יל רמוא התא המ ? לרואב ונייה ? " , ףקת
תעדל .

" לוכה יתיאר רבכ ינא , סקמול . פקתהה תא ה , תה תא ןונכ , תא
תודיחיה . ינא םתוא רכוז . םש ונייה תמאב ונחנא . תאצוה התא 3
םיחטשמ . 51 , 52 , 53 . עקרק חוכ A , ו - L . גיהנמה תא ונספת . "
178

" הזה עדימה ךל הפיאמ , ג ' ןוסיי ? יתוא חתומ התא ? ךל רזע ימ ,
פיליפ ? "

" סטייג תורדשב חרבו עגפ תנואתב הסרדנ ילשא , סקמול . איה
התמ ". , א ו יתרמ תוהבל יתכשמה רדחה תוציחמב .

ג לא הצוחה יתוא וליבוה םירמושה ' ךופהה ביתנב הניתמהש הקיס ,
האיציל הכחמכ . אסיכב יתבשייתה .

" וישכע המ ? " , הלאש .

" ה צנואל יטיס ' ר ". , יתינע . " הרפמט הנולל . לזוא ונלש ןמזה . "


צנואל יטיס ' ר

ריהמה עסמה לחה ב יש זאה שומ ג ספאה תודשב יחר היצטיבר ,
םסוניכו קוניזה תייגולונכטל . תורובעמה , יתשכ וארנש תופיט
וימנידוריווא ת תופיושמ דוחכ יסוניס וזכרמב הלעמ יפלכ הטונה
ו היינשל תחאה הארמכ , ןמצע תוחוכב וקיח , בוביסה תויוריהמ תא
תכלה יבכוכ לש ריהמו תוביצי ידכל יו תו דיאורטסא םי קנזוהש ו דיב י
ב וחמתהו שונא לוכי ו ת בוביס תינוציחה תפטעמה לש ריהמ . האצותכ
לעפוה ךכמ נ ךרעמ הכישמה חוכ דוגי - יטנאה - הדיבכ , ש דגנתה ה לוכל
הקיסיפה יקוח ה האמה לש םירכומה - 20 , תולוכי המצעל הרציו
תוריהמו טווינ תמגודכ לולסמה יפקיהה ץראה רודכ לש , תא תסלפמ
ץוחהו םינפה תוחוכב הכרד - ץחל יפ לע תוירפסומטא יתביבס
הנתשמ .

179
ע חתופ ריהמה עסמה " נ לש שונאה יומד תשר י . א . ס . א , דביעש ה תא
ליסה תויטבמא ינותנ ב תיביטקלוקה םתלעפה עגרמ ןוקי - 2050 .
וד יטלפמ דחא " ולעהש תונקסמה ח " טלפ / טלק - ןדיע ללח 1.1 " ,
באה תסדנהל סיסב הוויהו - ינושארה סופיט עונמ היה קוניזה .
יכ ונעט םידיאורדנאה ןתינ תכלה יבכוכ לש דבוכה תעונת יוקיחב
לע םירעהל םלצנלו עבטה תוחוכ הרובחת ילכ תבוטל יילאמיטפוא ם
םויכ רכומה ריהמה עסמה תריציל .

" תייצלומיס העונת תימצע , תדוקנב אישה , ליעפת יטנגמ - םינפ
תיצמת יססובמ תיטנווק ש י תויבטוק ורצי תיראלוקלומ תידגנ לקשמב
ו יבוביסה הענהה י תא ודכל תשחמהל תרמגנ יתלבה העונתה תלוכי
תכלשהו היגרנא סיטה ילכ ןוויכ לכ לא שקובמ , הארנ יתלב קוניזכ
תניוזמה ןיעל - קוניזה תייגולונכט ןלהל " , ייא םתח ' יג ' טפסנוק
Alpha , ןושארה דיאורדנאה דוחיאה לש " נ . א . ס . א - דרווראה " עש דמ
בשחוממ גוויס ילעופ תווצ שארב .

ינא ב יתבהא וימ ךרעמה תלעפהבש היינשה רירבש תא דח ותסינכמ
ו ותובצייתהל דע , יוליע תשוחתל המרגש יתצונ ו לקשמה דוביא ,
רתויבש הנטקל וליאו . םדאה יומד עגרה תא יוניכ – " תשוחת
ה תחפ " , ללגב קר ולו טהל תושוחת חתפל םיטונ םדאה ינב יכ
םיילוש הכ םיאשונל . ונעט םדידל םה , כ רוקמה י " תחפ " ונ עב
לקשמה תוחיפמ .

הדש חולישה היה ונמוקימל רתויב בורקה " קרוי וינ - ואל יטיס צנ ' ר " ,
רתויב לודגה הדשל דוק םש ב כ הנמש ןטאהנמ - 2400 םויב םיחוליש
םייצרא םידעיל , ללחה תונחתל , םידאמו חריה תובשומל .
שיבכע רוככ יונב היה הדשה וביבסמש קנע 360 תוירשפא תוסינכ
וילגעמבו ימינפה י ם ותחנ ורגושו תורובעמ ףחרה . לגעמה זכרמב ,
ימינפה סוידרב - חוקיפה לדגמ ' צנואלה רמוש ' ר ' , הפוצ , רדשמ , בתנמ
רשאמו הדשה תועונת תא .

180
" םהבוג תא וכימני אל םלועל תוסיטה יריחמש הארנ " , יתרמא
גל ' הקסי , חולישה תודש ףוסמב םיריחמה תא יתקדבש העש .

" ריחמב איה הנווכה . צור םה תושרהל םילוכיש םישנא קרש םי
הסיטה תא םמצעל - תיפסכ , רודכל ץוחמ םייחהמ תונהיל ולכוי -
ץראה . ילוא הנווכהה איה ל תישונאה הטילא . " , ג התנע ' הקסי . " ףא
םיפסכב םג םיקסוע וללה םישנאהמ קלחש ןובשחב חקול אל דחא
םירשכ אל . וללה םיווקב תועצבתמ תונמש תואקסע וליא עדוי ימ .
ל התא וספתנש םידמצמה יחולשמ תא רכוז א ? " , הכישמה סעכו
הלוקב .

יתמכסה . ומישהמ דחא היה דמצמה תייגולונכטבש םילקולקה םיש
הטויה ; קוחרמ הטילשל ומרגו חומה תפילקל ודמצוהש עשר יבבש
דנאב םידיאור , ב והמ ומ יגרדושמ ראשבו םיסנד ח - יטנג ל הוויהו א ח ד
תייגולונכט הרציש םילודגה םימויאהמ חמה דגנ שומישל תרת
תושעותמה תונידמה , העש ומצעמ תוללשנ םדאה תולוכי יכ םריכזהל
היגולונכטל רסמתמ אוהש .

" קוחר טלשב םישנא . תוקתקתמ תוצצפ ". , יתנניס .

ג וליפא ' הדגנתה הקיס , םייתרתחמב התכימת תורמל , הכ דעצל
תימצע תודבאתה תאז התניכו ינוציק , וא " תיירי תימצע םינוטופ ."

" תלגוסמ ינאש םידעצל לובג שי תונידמב םחליהל ידכב תחקל
שעתה . דמצמה אוה םיינוציקה םייוטיבהמ דחא . בשוח התא עודמ
וללה תולוכיה תא לצנמ אל לשממהש ? ונ , השיגפב היה ךיאו םע
סקמול ? " , נוציקב אשונ התניש בטימה תא תולגל ידכב ילוא תי
חסיהבו יתעד .

" אוה יל רוזעל חיטבה . אוה תוהמל רוקחיו םינותנה תא קודביש רמא
ןיינעה . רתוי וא תוחפ ". , הנוצר תא תוצרל יתשקיבו .

181
" תובוט ולש תונווכה םא גאדומ ךכ לכ הארנ התא המל זא ? "

" דיתעה תא ימצעל המדמ ינא . הזוח וא ןיימדמ ינא ".

" ימינפה לוקל בישקת , ג ' ןוסיי . טילחהל ךל רוזעי הז ". , הכייחו הרמא
סומינב .

" תויגולומסוקה תוצעה לע הדות ".

יטפילא רעשל בורקה התיחנה רוזאב ונרצע 150 תולעמ , רקנש א םג
ינטשפה ומשב - ' 150 םורד ' . יטמוטואה בכרה תיינחהב ונדרי
לא ףרטצהש תמוח ףחרה ילכ רגאמ חולישה הדש תא הפיקמה
ץראה רודכל ץוחמ םיאצמנה םישנאה תומכ תא םידמואכ ,
יינבב תוננובתהב ינ היינחה םיהובגה .

" דחא םוי המוחה המצע ת חריל עיג . " , ג הקחצ ' הננובתהשכ הקיס
רוחאל .

" ונ , אלמ רבכ ןותחתה סלפמה לוכש יבשחתו ". , יתרמחה .

" םיברקתמ ונחנא , ג ' ןוסיי . םע השוע התא המ בוט בושחתש יאדכ
ךלש תשרה יוהיז , קרוסל סנכנ התאש ינפל , הצור אל התא םא
תודאתהל , הל וא םוקמב וב רצעי ". , הגאד .

" תשר םושיר אלל הלועפה עוציב תא השרמ יאנכטה בצמ . ךכ ,
תימוקמ הניחבמש , ךא ורשואי יפיצפס םוקמב עצבאש תולועפ אל
ןוקיליסה תויטבמאב וארקיי ". , תססוהמ המינב יתינע .

" קדוצ התאש הווקמ ינא , םימיה תא תולבל אל הפידעמ ינא
ב םיבורקה ח תוריקח ירד , ג ' ןוסיי . דמוע התאש המב חוטב היהת
תושעל ".

182
" יתייה דימת ".

יטלששכ ינוציחה לגעמה יעוסמל ונסנכנ - אשינ םיבר ולוה י לא ם
ונתוא םיכרבמכ םיימשה , ל םיעיגמה תא ה יחתפ הדש .
ש תא הנייפא ונכרדו ונילעמ הגגחש תיתיזזתה תוינועבצה רע 150
ליגה תבכשל םאתוהש הריעצה , םיבוהאהמ דחא היה זאמ יילע
ןושארה ירוקיב . .

" ג ' ןוסיי ? השוע התאש המב חוטב התא ? תא ךל וארקי תובכשה
עדימה . " , ג הרמא ' הקיס דרח ןוטב .

" םש תויהל בייח ינא , ילוא םיבשוח םה םג ךכ . רצוע אל ינא
וישכע ". , ייתולועפ יירחאמ יתדמע .

רעשה תסינכל דע לגועמה עוסמה םע ונכשמה רעש ידכל ןוניסה
ארה ינוש , םש המ תיטסקרס המינב ונאוב תא ךריבש םדא יומד דמע .

" רעשל םיאבה םיכורבו םולש 150 דש לש צנואל חולישה ה ' ר .
םכדעי ? "

" מ חרי תבשו ' הרפמט הנול ' , חוריא תיב " הרפמט ןיימ ." " , יתינע .

" ףדוע ןעטמ םיבחוס םניא יכ דיעמ םכלקשמ . לע ריהצהל וצרתה
ףסונ דויצ ? "

" אל ". , התנע ג ' הקיס .

" תה קרוסל ומדק י יוהיזה , השקבב . " , דקפ .

דמע נ דויצה יקרוס רבעל עונישה יעוסמ לע ו , רבעל םימדקתמכ
שה ילגעמ י םיימינפה חול . אבה ןוניסה תבכשש עגרב יכ יתעדי ה
ובעת יכרד ר , עדימה תא ארקת איה רוצאה יכותב .
183

יכרד רבע קרוסה קזבהכ רוא תמולאכ הטויה יאתב דקמתהש הקד
הליגרה הקירסל רבעמ רפסמ תוינשכ ימוקימ לע עקתנו .

תולשלתשה ירוחאמ דמעש לקולקה ןויגיהה תא ריתסהל יתלוכי אל
יניינעה ם , המ הרישי הארוה האצי יכ יתחנהו - SSI חוכה לע דקפש
יתרטשמה יבגמ תדרל " . עודמ ? ינא יכ םהל יד אל עצבמ שומיש
הטויה תקבדמב קוחכ אלש , גוסמ םניא אמש וא יתוא רתאל םיל
םתשרל רדוחכ ? יתחלצה יכ הדבועל םיעדומ םניא יאדווב םה
המינפ ןנתסהל . דובעת ילש קזבה תינכותש ומצעל רעיש ימ ירה ? "

הלש יטיאה תוומה סרא תא שירפת הקבדמה יכ יתששח , קתשתש וא
ג יקלח לוכב יתוא בצמה תרהבהל דע יפו . הכישחל יתנתמה
הששובש תטלתשמה . עפהב החלצהה יאתל השלפ הטויה תשר תל
הבישחה תולוכי תא הגרדישו יחומ . " ינא םאה שומישל גלטוקמ
םמעטמ דמצמכ ? קוחר טלשב םדא ינאש תויהל לוכי , איהש ומכ
הרמא ? לופ לש קוחירה תא ריבסי הז . " , רהבתה ה יינפ לא ששח ,
כזנכ ג םע ילש ןילוח תחישב ר ' ילותפנב דהדהלמ המדנ םרט הקיס
הבשחמה .

תילבט " תוהז תאצקה הנוילע " , ייניע לומ התלע .

" ג רוספורפ ' ינוקרמ ןוסיי . רושיא דוק – הגרד 5 לוגס ".
...........................
" ליעפ "

תא לטבל יתרהימ טהלה תושגר וסמהש העש יתוא ופטעש ואיבה םיע
א ונתוא טידרקה תופוק ל ב ימינפ לגעמ 150 - C .

לובג וק חלוצכ הרבעל יתנהנה , " וכה הרושכ רבע ל . רתוי רבכ הז
ידימ ". , יתדחפ .

184
" האלה ךישמהל אלא ונל ןיא וישכע , ג ' ןוסיי . ךל ארוק דיתעה ". ,


" םהמ דחא תויהל לוכי ינאש תבשוח תא ? " , גל הדרחב יתינפ ' הקסי
הינפב רירש לוכ הדיערמ יתלאששכ .

" םשומישל ילכ התאש ? םידמצמה ומכ ? אלש דואמ הווקמ ינא . ינא
ה תא תאנוש - .SSI לוכה האורה ןיעה . דחא ףאו ןאכ םיאצמנ םה
עדוי אל . וללה האווסהה תוקינכט לוכ םע . " , התנע .

יללצכ ודמע םיסדנוהמ םיחטבאמ ו ת יסיסרת תיווז יבחרב הזתה
לגעמה , ורזופו יסחי רוזיפ תעמטהב הדשב םירתה םירקבמה ןיבכ
חולישה , םיפילחמ םהידגבשכ אבחיהב סמ לכ םתוהמו םעבצ תא רפ
אבה לבחמה ןיע םתוא ההזת לבל תוקד .

" ו ינא תאז לכב םוקמ לוכב םתוא ההזמ ". , גל יתרמא ' הקסי " . אל
םהבוג היהי המ הנשמ , םתכילה תרוצ וא םעבצ . םיכלוה טושפ םה
הרטמ אלל , םישנאה ןיב יארקא לולסמ םישפחמכ . יל םיריכזמ םה
הנכותה ףוסמב תויארקאה םינותנה תואחסונ תא , םיסוניסכ
םיליבקמ םיריצב םיתוועמ םיסוניסוקו . תפסוותמש היצקנופ תאז
םינותנ חווטל ילאמודנר . תויקיז וינאכמ ת . " , יתרמא .

" תואחסונו הקיטמתמ . םתוא ההזמ אל ינאש אלפ ןיא זא . אל םעפ ףא
וללה תועוצקמב הבוט יתייה ".

" תוינגרוא תואוושמב קסע םעפ יאש ימ , הבוט ןיע ול שיו - לוכי
תולעל םיינש וא דחא לע . השימח תוחפל הפ האור ינא ". , יתקחישו
יידי אלל עיבצמכ ייניע םע .

" המ הז ימ תוארל תלגוסמ אל ינא , םירזוע יכה אל ךלש םירואיבהו .
ךרדב םיחרזא ומכ םיארנ םה יל תרובעמל . וע םהש איה הדבוע םיל
ףטוש ןפואב תורובעממ םידרויו , ונממ םיאצויו הדשל םיסנכנ . תאז
185
א עיתרהל ידכב ילוא וצפוהש אשונב םיטעמה םימוסרפהמ תעדוי ינ .
םתוא תוהזל ךרד לוכ האור אל ינא . ףוסמב םירבוע וליפא םה
הרושה ןמ םירייתכ טידרקה . אל ינא םתוא תוהזל חילצמ התא ךיא
תעדוי ".

" הדשל ונסנכנש עגרהמ יילע םילכתסמ םה יכ ענכושמ ינא . יגהנתת
ליגר . "

" התא חילצמ הל יתוא וליפא דיחפ ". , הששח .

" יב םיננובתמש ךל רמוא ינא ". , תא יתחפינ וא יתדמע יתססיב
ילש היונרפה .

טידרקה רעש רבעל ונדעצ , ונניע דגנל דמצוהש דעיהשכ - " הנול -
הרפמט ".

הבורקה האיציה תעש :
18:30 , 18:50 , 19:05

ףיצר :
1D-150

ג ' הקיס ףצה עדימה לע רוזחל הרהימ " . ינפ לגעמ ימ D , הסינכ 1 ,
ג ' ןוסיי . נל שי דוע ו 7 חולישל תוקד . ב ךיא ' הרפמט ןיימ ' ? אל ןמזמ
ץראה רודכל ץוחמ יתייה . וללה תוסיטה תא תאנוש ינא . "

" המיסקמ הבשומה . ןפואב םש םירקבמ ונייה ילש םירוההו ינא
דת רי . אל ונלש תוהשה יכ הווקמ ינא ת םיינש וא דחא הליל לע הלע .
ב םימירזמ קויד רדחה רפסמ תא ונילא , רושיאה תמיתח תאו . ינא
הייפצב ךתוא םידקמ . ילש טידרקה לע הזש ללגב קר אל . " ,
יתצוושה .

186
" לע םכח ק םינט . בוט רדחב ונתוא םישת תוחפל , ינויב רוביג ".

ןולמה ירדח , םמוקימ יפרגופוטה , התיחנה תודשל יסחיה , רוגישה םי
ייפלכ ומרזוהש עדימה תוילבטו םייחריה ולוהה ךרעמ תא ומידקה
ינבמה . תוטלחה תרזעב הבשחמה יקזבהו תוזירז תוילבט יכוותב
הטויה , יפוסה רורשאה תא רפוסכ שביה ךילהה תא יתמייס , קוידבו
זא לחה עוסמה תידיימ עונל , נ ו ג תאו יתוא אש ' לגעמה רבעל הקסי
יעיברה .

לגעמ D - 150 ושחה ןוניסה תבכש תא ונרבעש רחאל ונניעל חתפנ הכ
ונלומל החתפש ו ואולמב חולישה הדש תא תא תורשע ףחרה תוטייש
ה רוגישל תונכומ , תמוקעב ובצייתהש םיווש םיחוורמבו תשק
אילפהל . ייניעל םענ הזחמה , רפוס לש הייגה ףאל המד אלו , ןעונלוק ,
וירוטסיה וא יאזחמ ן ינוידב הפועתה הדש תא םחורב ורעישש
ידיתעה . יתימאה רבדה היה הז . נ יתרצע . עגרה תא יתייח .

" ךל הרק המ ? רדסב התא ? " , ג העתפוה ' הקיס .

" הזחמהמ הנהנ ינא . הפ היהא ינא םימעפ המכ הנשמ אל - וזה הדשה
ה האמה לש תומדקתהה לע לוכמ רתוי הארמ - 21 . םיהדמ טושפ הז
שדחמ םעפ לוכ יתוא . " , יתרוונוס .

" תוריהמ רתוי ויהי םה םינש המכ דוע ". , ה תא המידקה יופצ .

" הנש לוכ ומכ . יל הנשמ אל הז . הז רבד הזיא יארת . ולאה תופחרה .
תישונאה הבשחמה לע םדאה יומד ןוחצינ . תווצש בושחל
ריהמה עסמה תא ונל חתפ םידיאורדנא . "

" הא , רבודמ הז לע . בוט , וללה םידיאורדנאה תא רצי ימ חכשת לא .
ןויערה אל םגו םימייק ללכב ויה אל םה םדאה אלול עסמה לש
ריהמה . רחואמב וא םדוקמב וללה תולוכיב ריכמ היה םדאה . "

187
" לע ףאו ןכ יפ ... חומש רעשמ היה ימ תו יתוכאלמ םי וגהי הזכ רבד , " ,
יתרמא הדשה תלודגב הדומכ . " ישונא חומ לכ םימידקמ ".

" בוהאל םילוכי אל םה ןיידעו ".

וזחא חוליש תויכנוק תיארמל קרו ךא תרובעמה תווצק תא
מה עוסמה ןכמ םיננובת . העבנ סיסבה תייכנוק הרציש ףחרה תולק
לקשמה לוטנ הדשהמ גגחש ביבס ףחרה תטייש , ונקהל ידכב תאזו ת
שמ הל תוריהמ ידכל יספא לק תיברמ ב תחיתפ קוניזה ךרעמ .
פקתשמה תכתמה תוגוסגס ו םיילאטמה היעבצ לע ת ונייפא ינקתמ תא
חולישה , יבצהו ונלומל ערתשהש קנעה הדשהו חוקיפה לדגמ לע ע
תזכרמה ותדוקנכ , ילזרב טומכ קחש עיקרמ דח צובק ןיב עלבנה תו
תוכומנה עיקרה יננע .

ג ' וא הפתיש הקסי ונ ןוצרכ דיינב הליעפהש השוחתה תניגנמב ית ס ף
יילא ברקתהל .

" קספה אלל תקחוצ תאש אלפ ןיא " , יתבשה , " ףוגה תא הרגמ תא
הדימה לע הרתי . ומירמ השוחתה תוניגנמ יוריגה ףס תא ךל ת .
םיבצעה תכרעמב העיגפ םיאבנמ םירקחמ . "

" לשל ונלש תופקשהה גוזימל ענכית םא לק רתוי ךל היהי תחא תומ .
ךמצעב םחליהל ךישממ התא . ןוכנ םסרופמה לכ אל . בייח התא
יתוא ןיבהל ידכב ררחתשהל , ילשא תא . "

" ררחושמה רוספורפה , ינא הז ". , קב קוחצל הל יתמרגו יתרמא הלו
לגלגתמה .

תרובעמה םינפ לא םיעסונה תא הסניכ תתשורמה חולישה תייכנוק
יטנאה יחטשמ ךרד - ימינפ עוסמ לא םיסנכנה תא ואיבהש היצטיברג
החתפבש .

188
תא הרצעש תלגועמה תרובעמה לע ונילע העיסנה תעלות תומוקמב
וננעמל וצקוהש . ןוויכה םדא יומד יתביבס עדימ תנרקהב ונכרד תא .

" קבב הש , סימ דואלק ". , הנעמל יידי תא יתטשוה .

" הדות , דבכנה ינוקרמ רמ ". , הרמא .

ה ברקה האיציה ןמז תרובעמה עצמאב ןרקו , ןוניסה תבכשל ביבסמ
לגועמה סייטה את לש תידדצ דחה .

90 תסיט לש םיבשותה 1D-150 םמוקמב ויה רבכ , רפסמ טעמל
ולעפוה םרטש תומוקמ .

" ונחנא םידבכנ םיעסונ מ םיננוכת
תננכותמה האיציל , תא וליעפה אנא
םכביבס הרישקה תדיבכ . "

ייומדשכ דיינה תויניע לע תרודשת התלע ה םילגעמב ךלהתמ שונא
םיבושיה תא קדובו תומוקמה ביבס , העדוהה לע הרזחל ליבקמב .

" תומיא הקידב - קוניזל ןכומ ".

ללחב הנרקוה רוגישה תיינשל תממוד הריפס תטיישה .

" זחת דיה תא יל קי , ג ' ןוסיי ". , המלעה השקיב .

" הבר החמשב . עגריהל הלוכי תא . 35% םישיגרמ םירגושמהמ
קוניז םורט הדרח תושוחת ".

" ךלש תוקיטסיטטסה םע קיספהל לוכי התא . דחפה תא רוצעי אל הז
ילש . ה םע ינא - 35% ".

189
ונקנזוה .

" הפ היה אל דועש ימל ריבסה רשפא יאש השגרה טושפ הז " , א הרמ
ג ' הקיס .

ירחאש עגרהמ תונהילו הילא ךייחל דבלמ רבד יתרמא אל ינא .

" מ בוט רתוי הז "... , הרמא .

" ךכ ידכ דע אל ". , יתרמא היינש הבשחמבו , " וא תקדוצ תא יל ".... ,
עגריהל תוסנמ ייפעפעשכ םייניע יתמצעו .

" םיעגר המכל םייניע ימצעת . ךל רוזעי הז . " , ידיכ הנממ יתשקיב
תזחוא הלשב .

ג ןיבו יניב הרצונש תכרעמה תא רידגהל יתלוכי אל ' הקיס , ילוא
יתוחא תא הב יתוארב תתוועמכ , םייח תקקוש הרוחב ךדיאמ ךא
תינוציח תכשומו , םיגורדשמ יקנה רודהמ - ינומכ .
ונינש ןיב עגמה תיצמת תא יחומב יתצרה תוזחוא ונידישכ , תוחישה
רצונש הקיטסימה לגעמו תוחלוקה .

" אקה המר ". , ג ' עתפל יל הרמא הקסי , יירבד תא יתרמא םא יתיהתו
םר לוקב . " תמאהמ הקזח ונלש המראקה , ג ' ןוסיי . החנת דוע ילשא
ונתוא ".

" לוכי אל ינא תא לכעל וללה םירבדה . המראק גשומ יתעדל איה
תוחורה םלועמ , יעבט אלה . ל םינושארה םינשב ייח , םינשה ובציעש
תיוושכעה תלעופה שפנה תא ילש , לנויצרה ןעמל יתמחלנ . הטונ ינא
יודבב רשאמ רתוי הארנב ךומתל . "

190
" תאז לכבו שארמ בתכנ לוכה יכ םירמוא . האלמ היפוסוליפה
ןמזה לע תוירואיתב . תעדל ךירצ ךומכ ימ . ךורכ ונלש לרוגה
ןמזה תואלתב . ךלש לרוגה ".

" לרוגה יווק , תנווכתמ תא ". , הרזחב הל יתרמא . " םינשמ ונחנא
וא םת ? "

" שארמ עבקנ לרוגה . םייונישבו ןיע תיארמל ותוא םינשמ ונחנא
םיירעזמ , םייתועמשמ םיארנ ונמצעלש . הלודגה הנומתב , םש היה הז
דימת ". , חורה יגשומל המגינא הפיסוה .

" עובק לרוגה םג ןכל עובק ןמזה , זומרל הסנמ תאז המ הז ? " ,
יתלאש .

" ונחומב עתעתמ ןמזה , תמ םילעופ ונא ןכש יחומה הנבמה ךו ונלש ,
ו ונא וזמ הרתי ףוגה לש םייובש . וממ רענתהל הסנמ המשנה יגש
ץראה רודכ , ירמוחה םוחיתהמ , לא רורחשה תא הנירקמ םיתיעלו
הרזח ףוגה ". , המייס .

" ולאה םיגשומל לגרתהל ןמז תצק יל חקיי ".

" ץראה רודכל ץוחמש ללחה לדוג תא לכעל ךל חקלש ומכ ".

" יע אל ןיידע ותוא יתלכ ".

" ךילעמ ףחרי דימת לרוגה םג . םיגשומה םע םיכסהל בייח התא , ומכ
םייגולונכטה םייחה תא ךמצעל תסניכש . תואיצמל רבעמ תושגרה
אל םלועל מלעיי ו ".

" התייה ילשא םג "... , ץוח יפלכ ישאר תא יתטסהו .

191
יתרעפ ףוקישה תוציחמ ךרד ןנובתהל ייניע . ונייה רבכ הז בלשב
םירומא הרפסומטאה לש תונוילעה תובכשל סנכיהל , ובש וקב
ו לדלדמ ריוואה םינתשמ םיימשה יעבצ , ויבה תבוטל - תובכש
תא תוביכרמה תימלועה ריוואה גזמ ןותימ תכרעמ , תרזועש תוסכל
תופיפצ תא תושלחה ויתודוקנ לע ןוזואה . רואב םיעבצנ ולא םימוקימ
רהוז , אפרתמ היווכ רוזאכ .

" םיהדמ הזחמ הזיא " , מא הננובתהשכ הר ץוח רבעל . " הרק המ ? " ,
יונישה חכונל האלפתה יינפ הארמב .

" ריוואה ירמוח תא םישירפמש וללה םיעבצה םא וישכע ההות ינא
םיעגופ אל םיבציימה םירזוע םה רשאמ רתוי ונב ".

" הנווכה המ , ג ' ןוסיי ? "

" לש תויטטניסה בכוכה . כלשהה תוידיתעה תו . םייונישה דציכ
וקלומה ונאש םייראל םיננוכמ בכוכה לע ועיפשי תעכ ותחימצב -
רחמ . וקחדנש תולאש יב תילעה ךאובב יב ינא זאמ יככותב קומע
המדקהו םייוסינה לש יובש . על תתנ אל וליפא רוצעל תונמדזה ימצ
ךכ לע בושחלו . רחא ףרוטמה ץורמה הז תא רשפא אל ימצע . יאר
חריב עגרכ ללוחתמ המ . פע " י לש תויזחתה י וגו , םיעגופ קר ונחנא
רקובמ יתלב ןפואב םיבכוכב . "

" יתיישעתה טקשה רחא ונפדר ילשאו ינא סומלובהו צנל ישונאה ח
וארוב תא . אוושל . םלועה תא תונשל ירשפא יתלב הז יכ ונבה . עגונב
חריל , תונקסמל ץופקת לא . םשרתהל ונילע םדוק ונניע ומב ".

" ןוכנ הז ". , נתמ לחה יפוגשכ יתשאייתה ייתונוצרל דג " . ילש ףוגה
ףייע רבכ . " , יתרמא יתמצמצ ייניע תא . ג םג יכ יתשגרה ' התשע הקסי
ךכ .

192
פצנ הלודגה ת ונתיאמ תקחרתמכ ה , קלחכ יוהד שוגל התוצבקתהל דע
רמה יטפילאה רודכה תא ביכ , ונלש תכלה בכוכ . תרושקתה ירסממ
ידיצל לילצ עימשה אלל ופלח םיברה תטיישה .

" תמדרנ ? " , תלאש ג תא י ' הביגה אלש הקיס .

ןיזגמב םסרופש רמאמ יתארקש יתרכזנ תרודשתה " עדמ " , אשונב
ס תכמנהל תיטמוטואה טווינה תכרעמ לולסמ ימצעב תושגנתהה ייוכי
העוט - םינשי םינייוול , תוכתמ יקלח , יב ו - לוכמ עורגהו תולוספ
ש םידיאורטסא אל השק םביתנ תא םיזוחאה תאמב דומ .
הבצוה טווינה תכרעמ אלש קיודמו יפקיה הדימ הנקב ןמזמ אל קר
ותומכ היה , שמשה תופוס תא תבשחמ , ללחה ימרוג , תומרו הנירק
ונלש שמשה תכרעמב טויש ילולסמ ןוקית ידכל , הנוב דעצכ
לעה םיחטשב תישפוח הרובחתל - םיילאירוטירט הלודגה לש ,
תיתשתכ ל הרובחת תימלוע תידיתע לו תללוכ םע תונואת תעינמ
ח םיפוג םיילל טרפב .

יתבשחו ייפעפעמ דחא תא יתמרה םולחל תואיצמ ןיב םנמנמ ידועב
ימצעל , " םינש המכ ינפל הליעפ התייה תכרעמה קר וליא , םירוהה
ללחב הרובק יאת ךותב אלו םייחב וישכע ויה ילש . " , לע יתסעכו
ידעצ ה םיגולונכטה תומדקתה םייקנעה .

יחומשכ ישפנ תא עיגרהל יתשקיב ב רשיק תולעהל לחהו ייתושגר ןי
ונורכיז ת א םע םיבוטה יינמזמ ילש , התומ תועמשמ תא ןיבהל ןאימו ,
העש יב הכהש הזה טשפומה חנומה תועמשמ תא לכיע םרטש יפכ
יירוה תא יתדבאש .

" רסח עדימ "

שפחל תשקבמכ ילומל הטויה תכרעמ הטלפ ינותנ תורודשת לש
ילשא , הרימ , יליפו ינוקרמ פ . אל יתלטיב השקבה תא רתל , תלועפ ךא
ה שופיח התלד תקולחמב היונשה התעדוה תא יובכה דיינה תיצמתמ
193
ילשא לש , הלש תועדוהה ןציל ךותב הריאשהש יפכ . לע יתאלפתה
לש תויביטרסאה ססובמ - ה הטוי , האלנ יתלב שפשפמכ .

" רשק יתיא רצי וגוי , ג ' ןוסיי .
ונממ תורודשתה תא קודבתש יאדכ .
לוהב הז ".

הפוס יינזואל דושח ןפואב עטקנ תרודשתה לש . תא חתנל יתשקיב
יתעמשש ןורחאה היינשה רירבש . ינזואו האצות האשנ אל המיגדה
היד הקיפסמ תילקיזומ העימשב הכרבתה אל , יתרעיש ךכ . הטויה
בתוכב הקייד ילימ רשעב אוה רבודמה יכ ה - פק לש תוינש לוקב הצי
רדתב עקר 23,000 ץרה . ה תכירע תוילבט ילומ ולע לילצ
ייתובשחמב , ןיינעה רשפ תא קדהל הסנמכ .

קנעה עדימה רגאמ ןיבל רצקה לילצה עטקמה ןיב האוושה יתכרע
ע ךמתנש " הטויה י , תויטבמא ךרד לוק תומיגד לש ףוסניאל רבחתמכ
ןוקיליסה .

" 110,500 תוירשפא תואצות "

ילומל ורדוס קנע תוילבט תמישר דע ישארב יתיגהש תורוצב
ל השמומש תשבוגמה הרוצתה תולענהל דגנ ייניע , כ לש יתמוק ןיינב
פע תוילבט " י האצותה קויד , לע תודיעמ תונוילעה תומוקהשכ
תוינויגה רתויה תואצותה . תורבתסה יפ לע תורשעל םצמצל יתשקיב
תינגרוא .

בכש לש הרסה לע ועיבצה תונושארה תואצותה תשולש ןוניס תו ,
ו טעמכש הובג רדתב לילצכ תישונאה ןזואל עמשנ וניא , ררוג ךא
תא וירחא לש םולבה לוקה וכרד רבועה ריוואה תמיסח , פע תאזו " י
רדגומה המיסחה תומכ זוחא .

194
" ןוניסה תבכש תא המצעב הריסהש ילשא התייה אל וז םא , הז היה
ינוציח םרוג . היהי אל הזש המ וא ימ ". , יתרמא ריעהש ךומנ לוקב
התחונמ תא . " ושיל יכישמה ן , כ דוע ונל שי םייתעש יצחו דע
התיחנל ". , הרעש ףוטילב יתנניס .

אל יתנעשנו יתבשייתה רוח , " הפ תויהל הלוכי התייה ילשא קר םא
ונתיא ". , יתרטפה .

" וישכע ךתיא ןאכ איה , ג ' יי ןוס . יאו יתיא ת ך . קלח התייה דימת איה
נשמ י ונ . אוושל התמ אל איה ". , התניש ךותמ הלמלמ .

" הז המ ש ינא תואדוול ךלוה ". , יתרמא ןויפרשכ ימצע ךותב יתעלבנו
יפוג לע טלתשמ יסיפ .

ןוירוא טייל

המלשוה התיחנהשכ יתררועתה ףחרה חטשמ לע ונבצייתהו . יתרטנ
דחה תא יתספספש לע ימצעל חריה לש תיטטניסה הרפסומטאל הרי .

" םיעסונה לכל , םיאבה םיכורב חריל .
ןופצ רעשמ תרדוסמ האיצי –D 150 .
צנואל םתסטש הדות ' ר . "

" תונקל ליבשב טידרק קיפסמ יל שי וליאכ תטייש תיטרפ ףחר " ,
ג לש הרבעל יתרטפה ' הקיס .

הלבקה ףוסמל ונאצי , ןוניס תוציחמ ךרדו D, C ו - B רבע לא
ינוציחה חטשמה , יטיסב ומדוקמ לק רתוי ךילההשכ צנואל ' ר .

" םיבשות ןוילימ יצח ליבשב , אל שער הפ םישוע םה ןטק
תוחוקלהמ . " , ג הרמא ' ל ףוסיא תשקבב ונדמענשכ הקיס " ןיימ
195
הרפמט " , ג לש דיינה ינותנש רחאל ' תא האיציה תבחרב וציפה הקיס
ןולמה תיב דוק .

" ףונהמ תונהיל עגר יל ינת . " , יתרמא גל ' הקסי ידי תא יתחלשו
השקב יפ לע הענהה עוסמ תא רצועכ . ריוואה תא ייתואירל יתסנכה
זמה יטטניסה יבאש ןושארה רבדה תא הקחמכ ףיו רחאל תושעל גהנ
תורובעמהמ ותדירי .

תטבה םינתיאה ןולמה תיב ינבמלו םיחטשמל רבעמ י , תבשומל רבעמ
תורייתה םוחתב טלב הרקיעש תינתנהנה חריה יוליבהו ןיבה - יבכוכ .
םיבשותה ןמ טעמ , וגוי לש ותחפשמ תמגודכ , עבק תייחמב ורחב לע
חריה , ןכ יפ לע ףאו , ילש םינשנו םירזוחה םירוקיבה תוהמ , רותב
היגולונכטה םוחת ךותמ ןנובתמ , המישנה ריסחמ הזחמה התייה
הז עגרב יתחכונ ולומש .
" תא תוארל רשפא חריב קר ןיבש רידנה בולישה םירבדה עבט
ץחמה תייגולונכטל ". , יתטבהו יתכייח קוחרמל , קנעה ישתכמ לא
ה עבצל תחתמ לא וערתשהש םילפוקמה רפרפאה יתגרדהה םיימש -
לחלחכ , רוחשל ה רוצע ללחה קיר לש ץראה רודכ לא ונממו .
" םייח רסח היה חריה רבעבש בושחל . עבצ אלל , םמוש . ארתו י
וישכע ".

" וישכעמ הנוש הרוצב םירבדה תא האור אל ינא , ג ' ןוסיי . לש ופוסב
י םייחה רבד האלהו שמשה תכרעמל ץוחמ לא ועיג ". , הבישה
המכוחב .

" ה יתמו םשל עיגי ימ איה הלאש . םישרומ םידיאורדנא קר םייתניב
ה תמישרב ללכיהל םיכורא םיטוישל םינמדזמה םיסנתמ . ףוגה
לוכי אל סדנוהמה ףאו ישונאה טויש לש הז גוסב דומעל . ןמ טעמ
תויעמשמ דח תונקסמ םע ורזח םידיאורדנאה . םיעצבמ םה בורל
הקירס תולועפ תוילוש . " , נ דימלתכ יתינע ןוב .

196
" הטיסרבינואב ךל ורמאש המ הז ". , תיטסילטיפק יטנאכ התנע
תיתימא .

" רחא עדימ ךל שי ? " , יתצרק .

" ךתוא ףתשל הלוכי ינאש אל ". , הרזח הנרק .

ףחר תינומ " סרפסקא הנול " בוציע םע תינחרזו הפוקש הבוהצ
קלקלח ימנידוריווא ו הרצענ לביק םדאה יומדו הילא ונתוא הפסא
תוא ינפב ונ סרטניא ירסח תופי ם . " אבה דעיה : הרפמט ןיימ . " , רמא
תונידעב .

יליעפמ תוינומה יווק םיקוסע םה דועב םידיאורדנאה תלעפהמ ונהנ
םתבישי םוקממ תשרה תלהנהב םויה לוכ , הרוקמ םיתיעלש ב רודכ
ץראה .

" הרפמט ןיימ " חריה תבשומ דצלש לוכמ לודגה ןולמה היה - א בלש ,'
כ ףרגו - 950 וילימ ן ןועברב רלוד . 75 כ וליכה ויתומוק - 700
םירדח .
לכירדאה ילוקישב יתרכזנ , תובשייתהה ידומיל תינבתמ קלחכ ,
םיינוטקט הדרפה תוחול תועצמאב הנבמה סיסב תא םיקהל
םייחריה המדאה ירמוח םע תוגזמתה ידכל ושרתשהש , העורזכ
יעבטה חטשה יאוות ךותמ ול ץפקש ינצוח שתכמ לש תכראומ .

" י ל ליבקמה בוחרב רג וגו " הרפמט ןיימ " , לש הכילה קחרמכ 30
תוקד ". , גל יתרהבה ' הקיס " . רחאל ונלש םיצפחה תא חיננש , ינא
ולש תיבה תא קודבל ץופקא . םיעוסמב שמתשהל הצור אל ינא ". ,
יתרמא גל ' תודדל ונלחתהש העש תושולח הקסי ןיב תויטיאב
יזכרמה חטשמה ןמ םיאצויה .

" אש הצור אל התא ךתיא אובא ינ ? " , העימטה תעכ קר .

197
" דחוימב אל . רתויב ערל וא רתויב בוטל הפצמ ינא . ל ינא עדוי א ". ,
יתינע " . ןווכתמ רשק רצוי אל וגוי יכ יל תרמוא יתשגרה . תייה םא
ותוא הריכמ , לכמ רומח רבדב הפ רבודמ יכ הניבמ תייה . יאדכ
חוטב םוקמב יראשיתש . "

" ה ללגב "... , הלאש .

" ןכ , יאמצע ןפואב תאז השעאש ףידעו . ינא ששוח יכ תא םירתנמ
עגרה הזב ילש תועונתה ". , יתקזיח .

" דבל ךכ םתס ראשיהל הלוכי אל ינא . ךירחא םיבקוע םא , םג זא
ינא הפיא םיעדוי . "

" ' הרפמט ןיימ ' ךיילע ןגת . םינפבמ ךב עגיי אל דחא ףא . "

ל ונעגה ' הרפמט ןיימ ' ונעסוהו יבולה תמוקל . וקה תרוצב הבצוע המ
םיפושח חרי ישתכמ , תפצרמ ונרקוהש תויחפנ תומרגולוה תרזעב
תקהובה יבולה . יבולה ןתיבל דע םיירורפאה םישתכמה ןיב ונכלהתה
קחורמה , תסדנוהמ הלבק תדיקפ ונתוא הלביק םש , הייפויב המיהדמ ,
ןייצל רתוימ , תרתכמ תודימצ תפילח תשבולכ .

" נחנא קיפסמ אל לע םיכלהתמ ו םישתכמ , הפ תוארל ךירצ םג
םיפחרמ םיטואנורטסא ? " , ידבוע תפילחב התוננובתהב יתוא הלאש
ןולמה . יכ ןייצל רתוימ ייפויב המיהדה הדיקפה ה , דחוימב תורואל
הידגב םינוטופה .

" םכל בר םולש , רמ ינוקרמ סימו דואלק . םכאובל וניפיצ . ה תנמז כ ם
העשב העצוב 18:25 תידיימ הרשואו . עדימה לכ םכתושרל דמוע
רדחה ףוסמב . שפוח ושיגרה אנא י י ם הלבקה ףוסמ לא רשקתהל לכב
הלאש לכבו תע . ןייל רמ , רדחה תמוק לא םכתא אישי . השקבב ".

ונילע רדח תמוק לא ריפה ךרד ןייל רמ םע םולשל ול ונחנהו ןולמה .
198
ג ' תגאוד הלחהו ילומ הטימה לע הבשייתה הקיס " . ג ' ןוסיי , אל התא
באש הצור ךתיא או ? " , הלאש .

" ינכתסת לא . הטויה תרזעב םלעיהל לוכי ינא . אל תא . והשימ םא
יתוא שפחי , ןורחאה יטמוטואה םושירה הסינכה תא הז אצמיי אוהש
ןולמל ".

" רדחה רפסמ תאו , חכשת לא ". , הרהימ .

" החוטב תא ןולמה ךותב . םיווקה תא רובעל וזעי אל םה . ןאכ אל . "

" ראשיהל הצור אל ינא הפ ". , קזח יתוא הקביחו .

" עגרית י , ךל הרקי אל רבד םוש . והשמ וא באפל וא יבולל ידרת .
יל יכחת . רושיק תודוקנב רובעל אלש לדתשא ינא , והזי אלש ידכב
ילש תומדקתהה תא . הזב תשרה תונומתמ ול הנהנ לופ ילוא עגרה .
ומצעמ תונהיל ול ינתת לא . ינוויכ דח ןפואב תחטבואמ הטויה . ינא
םושיר ריאשה אלל הילא רבחתהל לוכי . ךתוא ףוסאל אובא ינא . ינא
רבוע הארנ יתלב בצמל ". , הבצוה רבעמה רושיא תילבטו יתרמא
ייניע דגנל .

" םיהולא בצמ - ןכומ "

" והז . רתוי הפ אל ינא . ונניא ינא ". , גל יתרמא ' השארב הנהנהש הקסי
טנגמה ןחלוש לע הירבד תרדסמ הלחהו , רזב םתוא ףסאש תוזי .

" ג ' ןוסיי ? " , ג יל הרמא ' יתאציש ינפל הקיס " . בושח התאש רוכזת
ונל ".

" ונל ? "

" ו יל ילשאל ". , הידי תא הטישוהו בורקמ יילא השגינו התנע .
199

" יתיא וישכע ךלש לרוגה יווק , ג ' הקיס . םימבו שאב ". , לקהל יתיסינ
הריוואה לע .

ג ' קזח יתוא הקשינו יילא הברקתה הקסי , אזל תנווכתמכ םעפב ת
הנושארה . יל וארק תוביוחמה ךא ראשיהל יתיצר . לחה רואה
הכראתה הקישנהשכ םעמעתמ טהל ינמיס ץיפהל לחה יפוגו . יתזז
ו קותמ שבדמ קתנתמכ רוחאל ונקוחצ רואל הרהבתה שמשה תרקת
ףתושמה .

ה תא יתלעפה - " "GOD MODE הטויה ךרד יתאציו ל ץוחמ לא " ןיימ
הרפמט " עצמאב םש הדמע איהשכ תליסמב ומכ קוידב ףחרה ביתנ
תיתחתה תבכרה . תוקזח דוח תורומרמצ יילע הרי יפוג . לא הננובתה
מ יינושיא ןאוסה ביתנה עצמא ". קיודמ לופכש וא הל המוד " , יתבשח .
הדיב הנטק הבוב םע הדורו הלמשב הדלי .

הנוויכל ארוק יתלחתה ןנכותמ יתלב יתייח טקניטסניאב , " הדלי ! יזוז
םשמ "! , יתקעצ הרבעל ץורל יתלחתהו " . יזוז ."!!

יפוג ומצעמ ענכ וחוכ לוכב סט , תא אשונ קנע ידעצב יילגר
םיליהבמ . םעמעתה יביבסמ לוקה המצמטצה יתייאר תמולאו
יטירקה המוקימל , כ - 30 ינממ םירטמ .
דצה ןמ םיננובתמ רפסמ , ללוחתמל םטבמ תא וקרז ןולמה חתפב .
רה ילכ תא תיסיש לודג חוכל יתננחתה מה ףח ת גל לעמ לא םיברק הפו
ואשכ יביבסמו ירבעל וראוה םיקהוב תור , ולחה םיבר ףחר ילכו
םחוכ לוכב רופצל , םהמ תוינחרצה םהיתורהזא תא םינירקמכ
האלהו " . זוז ! רוצע "! , ולוה םיבוציעב תוולמ תוינלוק תורהזא -
תומחות קרס תומוחו םייפארג . לש התוחכונ תא וקזיח תורואה
לל הדמעש הדליה הזוזת א .

הליצהל ביתנה רבעל יחוכ לוכב יתצר , תוומה ביתנמ הזיזהלו הפסאל
םדקהב .
200
יתצפק הזחאל לכ השולששכ ףחר י וברקתה איש תוריהמב ונילא ,
םיטיסמ תולבסנ יתלב שער תומצועב םינירקמו טוישה לולסמ .
צר י ףוסאל ית יידיב התוא ו המצועה אולמב המיע ץורל ודיצ רבעל
ביתנה לש ינשה - הבורקה רושיקה תדוקנל . ולצפתה ייתובשחמ
עדישכ הדוקנה חכונל םשרית הלועפה יכ ית , הדליה ליצהל ינוצר ךא
לע רבג דחפה .
רידא סונייקוא לגמ התוא ףסואכ הילא יתצפק הנורחאה יתמישנב
ופוח לע תחונה . אל יב שגנתה דבכ ףחר ילכ נויסינ רו ו תכרעמה ת
תיטמוטואה לל ףחדה תרירג תא רוצעל החלצה א קחרמל יתפעוהשכ
לש רשעכ םירטמ םי . יתשבלש טרופסה תפילח התסינ חישקהל תא
ברה הליפנה תודוקנ תו , יתבוטלו .
דיינה יכ יתאלפתה תושגנתהה תעינמל שקבתמכ יפוג תא הטה אל ,
אוב ךא ידי לע קתונ אוה יכ יתרכזנ עגרב .

יתשעתה , ידיב יתננובתהו י תוקבחמה . םש התייה אל איה . ב אל יידי
שיבכה לע אלו . יתננובתה רבע לכל . לא סנכנ יב עגפש ףחרה ילכ
הרפמט תורדש לע הדמעש יאופר דויצ תונח ךות . ןרותה אפורה
תונחה תא ואצי ודיצלש שונאה יומדו . תא וריגסה אפורה ידי תועונת
וב וזחאש המהדתהו םלהה . םוריח תורוא םיבר ונרקוה תחילשל יילע
הרזע תיאופר , אלל ךא ףסונ יוחיד - לוכב האלהו םשמ יתצרו יתמק
יחוכ , ףעיה ליבש יירוחאמ לא תחולשל יתוא םירהש ה ןג ינטובה
רקה בו , " ןוירוא טייל " , יבא יל ריכה ותואש . יתשמתשהו יתרצע אל
ליבשה תוידיבש האישנה חוכב . אילפה יתרבע התע הזש עוריאה
ג לש התיב דיל יתיווחש תירקתל ונוימדב ' רודכ לע הקיס ץראה .
ןויזיחה והימו יתימאה היה םהמ ימ יתיהת . יתאלפתה אל רבכ .
ןימאהל יתלחתה .

" לרוגה יווק "... , יתרמא .

יתרטמל יתוא בריקו ךושח היה ןגה . םא תוארל רוחאל יתננובתה
יירחא רת והשימ , דושח ןמיס אלל ךא . ונייפאש םימעמועמה תורואה
201
ה הנידעה ותריוואו ןגה תקיטנמור תא ריהצ שגפמ םוקמ אוה יכ ו
םיבהואל , ךכ קר ןיבהל יתלכשה םינשב תוליבקמה יתורגבל .
ךלהתמ יתלחתהו ישאר תא יתדרוה םיזירז םידעצב , מ טיבמו לא הלע
ונתחנ זאמ הנושארה םעפב ילוא חריה תא םיפיקמה םיבכוכה .
ןויגה רידחהל יתיסינשכ יילע וטלתשה ימצע לובלבו היונרפ תושוחת
ל הדליה ןויזיח רזוחה .

" איה ימ ? התוא ריכמ ינא םאה ? " , הייארה תולוכיב לזלזל יתלחתה
ילש . " ינורכיזמ המ רבד הפיצמ ילש הבשחמה יכ ןכתיי דבואה , וא
יוזיח תולוכיב יתנחינ אמש ? " , ימצע יתלאש .

" ג ' ןוסיי , ג ' ןוסיי ". , הטויה ךותמ רכומ לוק יילא שחל .

" יאק ? " , קראפב ותוארל יתאלפתה . " וע התא המ הפ הש ? תעגה ךיא
ןאכל ? "

" בוט יל בישקת ". , דועצל ינממ שקיבו רמא אוה ידיצבש ךשוחה לא
קראפה " . לע ולע םה ךלש ראותה . ש ליגרתהמ םיעדוי םה ל
פורפה רוס . רתוי ךל רוזעל לוכי אל ינא , ינא תרחא תא דבאל לולע
יתרשמ . םה יכ ךל עד הטויה ךרד ךמוקימ תא רתאל םיסנמ . אל התא
חוטב ". , יינעמ המלענו תיללצה הרמא .
יינפשכ אשדה תוניפ לע יתלפנו תרודשתה תוילבט תא יתחתפ
הרירקה ותוחלמ םיבטרנ . ויגיהה ן תונווקמ ןניא תורודשתה יכ רמא
פא ןיא ןכלו תכרעמה ךרד רדשה תא יתלביק יכ תורש - םושב אל
תירשפא ךרד . לופכשה תולובג , הייארה , ןוימדהו תואיצמה - תמאה
ש הייארב הקודס השקמכ חומל תרדושמה - וקספ . ינא םג ךכ .

רדחב יתבשי ךושחו רצ תרדוהמ תיקסע הפילח שובל םדא לומ .
אוהו ינא קר רדחב ונייה . ריכמ יניאש רז םדא . לילצ אלל זז ויפ .
םינושארה ויטפשמ יתרכהל ורונ יפ לע קר ריבסמה היצנוטניא םלוס
טקנ ובש .
202
םיווקב יל ריבסהו ילומ בשי אוה ינא ןכיה םיינטרפ , ןאכ ינא עודמ
ייבגל אשונה תועמשמ יהמו .

" במ התא ןי , ג ' ןוסיי . ערב םיצור ונניא ךת ". , ובלוש וידישכ רמא
תוחונינב . " תלקתנש םילושכמה לוכ לע רבגתהל ךל רוזענ ונחנא
םהב . ונל בושח התא ". , ךישמה .

ןבומ יתלב ןפואב יתרכה לא יתחגה יכ הארנ יתבישי םוקממ , פכ ץרו
חתפנ עגרה הזש ךסמל רבעמ לא .

" ינא הפיא ? ןאכל יתעגה ךיא ". , יתלאש .

" חריה לע ןיידע התא . ךיילע םישקמה םיבצמל עדומ ינא . ינפלש קר
אשדה לע ףלועמ יתבכשו ךתרכה תא תדביא עגר . וא יתאשנ יילא ךת
הלענ הרטמ לש גיצנכ ". , עיתפה .

" הלענ הרטמ ? הרטמ הזיא ? ונרפ ףדרנל יתכפה אל ויתורטמש ידיא
כ יל ריהבהל ילומ בצייתמ התא תעכו תורורב י בושח ינא . וזיאב
תוכמס ? רכומ ןוגראמ וא הלשממהמ התא ? תא יתיאר אל םלועמ
ךיינפ ". , טורחל ידכב קיפסמ קומע וינפב זכרתהל הסנמכ יתרמא
ינורכיזב םתוא . רמאנה תאו וינפ תא טילקהל ידכב ילומ התלע הטויה
רדחב .

" ימש דוד ' רולפ ג , ה ןוגראמ ינאו ' ןוירטימ ' . ןעדמ ינא . ךומכ , קר
םינוש תצק םימוחתב ". , הנע .

" םכלש ןוגראה לע םלועמ יתעמש אל ". , םש תא ןנשמכ יתרמא
ותוא קרפמו ןוגראה ע ל ילאסרבינואה הפשב ויתויתוא ת . " םתא המ
םישוע ? "

" לע םיבותינ םיעצבמ ונחנא ךלש הרכהה . לודג יוסינמ קלח התא
רתוי , תאז ןיבהל בייח התא . וששחל וא דחפל המ ךל ןיא . רקחמה
203
םדאה לש הרכהה תוהמ ימוחת תא םדקל ידכב דעונ , ויתובשחמ
תתה ידוקפת תא קמועל רוקחלו - עדומ . " , תיעוצקמ תונידעב ריבסה
דבוע תחישכ - דיבעמ .

ינא ןכיה ןיבהל ידכב ביבס ןנובתהל יתשקיב .
ניעל רהבתהש ןורדסמב יתננובתה ילומ בשיש שיאה ירוחאמ יי , תאזו
תולבגומה ייתולוכימ הרתי ייניע תא יתצמיא יכ הדבועה ללגב קר .
ולומ לא קתושמכ יתבשי , תיתבשחמ טלשנכ .

" קוחרמ ילש חומה לע םיטלוש םתא ? " , יתלהבנ .

" מה לע םיטלוש ונניא חו , הרכהה תא םינחוב אלא קחר יעצמאב . שי
אש לוכ לע םימוצע תונורתי הזל יתצובקה ןחבמה תודוסי ר .
יטרפה םדאה לש הרכהה ךותב תונבנ תומלש תויצלומיס , םולחכ
בל דחוימב הנבומש תובוגת תניח םיטקייבואה .

" םיטקייבוא ? ולוהל ךייש התא - ףרג ? " , יתלאש .

" אל ללכ ".

" חומל יל הרדחש הטויה תכרעמ ךרד תאז םיעצבמ םתא ? המ הז
תעדל םישפחמ םתאש ? מל יתוא םתכפה םיתוועתמ ויתובשחמש דמצ
םכלש םיסרטניאה םודיקל ? תטלשנ הבוב תויהל ןכומ אל ינא . "

" הערל ךב עגפנ אל . ונתיאמ קלח התא , ג ' ןוסיי . תייה דימת . קלח והז
ךלש עבטהמ דרפנ יתלב . " , ריזחה .

" ןוירטימ ? םעפ ףא םכילע יתעמש אל המל . םיבשוי םתא הפיא ? "

" ירחא םיאצמנ ונחנא וינ - קרא , ל תבזילא ןוויכ . שושחל המ ךל ןיא ,
ג ' ןוסיי . תיעמשמ דח תאז ךל ריהבהל ליבשב ןאכ ינא . םיידיב התא
תובוט . " , רמא .
204

" ןוירטימ " , יפ שחל םיררקתמ ולחה יינפשכ שיאה לומ . רדחה
תיתגרדה תוחלב אלמתה ךרד רדוחכ הפצנו רדחה ןחלוש .

הכשמ הלודג די שדה ךותמ יינפ תאו אסיכה ןמ יפוג תא א .
ייתואירל ריוואה תא ריזחהל שקבמכ יתלעתשה .

" ךתוא יתיארש יתבשח ". , וק רמא רכומ ל .

" וגוי ? "

" אוב , ןאכמ ךלנש יאדכ . דחי ונתוא תוארל לולע דוע והשימ . "


הרפמט הנול

יה ןוירוא טייל הוויהו וגוי לע ףדעומה תוסנכתהה םוקמ ה קראפ
שפונ בסיהו םירייתל דעויש יריידל בר גנוע הבורקה הבשומבש ם
גייס אלל חריה יבשות לוכלו , התמד וילע החתופש תיתשתהו רחאמ
מ הסיפל מ תקתעו ומצע ץראה רודכ , ראופמ ינטוב ןגכ .
ולש תוברה תורודשתב יל בותכל גהנ וגוי , וויהש תרושקתה ילכ תא
ונינש ןיב יזכרמה , עוגעגה תושוחת תא םיפיצמה םיבר םירקמבש
חרמל ולש אשד יב , יחמצ יקנ םירה ריוואו הי , קראפה לא בנגתמ היה
רוסיאה ףא לע יתלהנמה וב תוהשל הלילה תועשב רושיא אלל
הצעומהמ שרופמ , םינמדזמה םירייתל טעמל .

קראפל ץוחמ לא תוריהמב ונדעצ םיבנגתמכ הארנ יתלב ביואמ ,
תויביטרסאב יתוא ךשומ וגוישכ .

" ילש אובחמל עיגהל םיבייח ונחנא , ג ' ןוסיי ". , וגוי יילא רמא , " ינא
לוכ תא ןכסמ ילש החפשמה ולאה םילולעתב . םא יובא ואצמי יתוא
205
וישכע . ךל הרק המ , תוחורה לכל ? הארנ התא ךיא הארת "! , חתפו
חריה לע ינשה יסיפה ונשגפמ תא .

" התמ ילשא , וגוי . התוא וגרה םה ! קיפסמ אל הז םאו , יכ ךל עד זא
לע ילש דיתעה לוכ תא דימעמ ינא ןטבב יל תוצצורתמש תוחנהה ,
וגוי . העוט אל ינאש יל דיגת "! , תא תולגל יל רוזעיש יתננחתה
תמאה .

" המ ? ! התמ ילשא ? ! א ךתוחא ילש ? התוא וגרה םה תרמוא תאז המ ?
תורודשתה תא יל חלש סנוקאש יתנמאה אל . ךתיא רבדל יתיכיח
םינפ לומ םינפ . חוטב התא ? "

" וטב ןאכ דמוע ינאש ומכ ח . עמשת לוכה תא . ךל חלש סנוקא
תורודשת ? "

" תינוטונומ , ינממ הבוגת אלל . םיספהמ ודרי םה . הזש איה תמאה
רתוי יתוא עיתפמ אל רבכ . ךל עד - סנוקא הבגמ ךילע תאציש עגרהמ
ןוטסובב הטיסרבינואה םחתממ . נל גאוד אוה ו . יכ בתכ אוה טדימש
דואמ בורק תמאה תא תולגל ו ט ל לולע התא יכ ןע לצנ תמר תא
ךלש גוויסה םיילילש םישעמל . שכ הנוכנ יתשחינ תא יתקדב
חולישה תודש לש תוסנכנה תורודשתה . יתיאר ימ לש םשה תא
םש ? " , כשמהו ריבסה ללכב םא עודי אל םרוגמ ונתסונמב דועצל ונ .

" ב שמתשנ אל שיקה יעוסמ רו . לגרב ךלנ אוב . םושירל ץוחמ ינא . " ,
אל םיביתנמ דועצל וגוימ יתשקיב םינמוסמ .

" ןיטולחל םושירל ץוחמ הזכ רבד ןיא . תובקע שי דימת . םילוכי םה
ה ירחא בוקעל ןוקיליסה תויטבמא ךרד ךלש הטוי , ג ' ןוסיי . בייח התא
הפ התאש םיעדוי רבכ םה ילואש ןיבהל ". , וגוי עירתה .

" הזה ןוכיסה תא תחקל בייח ינא , וגוי . לש םירהל םיקוקז םה תוחפל
ל ידכב םירושיא ירחא בוקע ילש גוויסה תמר . רהמ ךכ לכ אל הז .
206
' ולוה - ףרג ' יתפ םירשאמ אל וזכ הבר תולקב םיישיא םינותנ תח .
ל אל וליפא - SSI ". , ימצע תא יתענכש .

" ולוהל םיקוקז אל םהש תורמל - תודש תא קודבל ידכב תורישי ףרג
חולישה . קדוצ התא יכ הווקמ ינא ".

מה חתפ לש רוידה םחתמל תחתמ ונרבע תוידדצ םיכרדב הבשו , קר
םוקימה תא םינכאמ אלו הדימב תאזו םיקרוסב ספתיהל אל ידכב
תויביטנרטלא םיכרדב ונלש . ךרד אל ךרדב ונכשמה , םיטוס
םיראומ תומוקממ , לק רפע לע םיצר , הדיבכה תולובג הצקב
תיתוכאלמה . תודבכ ושענ םילגרה תועונת .

" ןאכמ . ףפוכתת ריווא חקו . השקה קלחה הז . " , וגוי ךירדה .

ררחתסמ ונשאר תא שיגרהל ונלחתהו רתויב לילד היה ריוואה . תמר
םיציפמהמ קוחירה בקע השגרוה ןצמחה תופיפצ .

" הז תא שיגרמ התא , וגוי ? " , יתלאש .

" דמעמ קיזחת , ןאכמ קוחר אל הז . הבורק הטמ הדיריה ".

" הדיריה ? " , יתלאש .

" עתפות התא . םש יתישע המ הארת הכח . חקל ןמז הברה יל אוצמל
ץיפמה תא . הרקמב ותוא יתרתיא . " , יתיאר םרטש המ רבדב האגתה .

" המישנל ריווא םש שיש הווקמ ינא ".

לתשה תרזעב ונכרד תא ריאמ וגוישכ רתויב הכושח ךרדב ונדעצ
ויתועבצא ינרופיצ תומקרבש ןועבצא ןוטופה .

207
" הלאה םילתשל יתמכסה אל יכ רעטצמ ינא וישכע ילוא " , יתנניס .
" רהמ תאז השע , וגוי . ריווא יל ןיא ! "

" רבדת לא ". , שקיב .

תוקד יתשכ דוע ונדעצ המ תוכורא ויהש יתואירל י , תיתשתשכ
םישיבכה הנורחאה תוימואתפב העטקנ לקשמ רסח יתאשינו לא
המדאל תחתמ . ןטנטק רוב באש פלכ ונתוא ישתכמ חטשמ לא הטמ י
אל יעקרק תת דבועמ . ףטש ריווא םרז ייתואיר תא .

" ג ' ןוסיי . ריכת . ילש הדבעמה תאז . " , תמדא לש ונדמענשכ רמא
לוחה .

" הדבעמ ? םולכ האור אל ינא , םשונ ינאש בוט לבא ". , יתקחצ .

תא ריאה וגוי הרעמה רוב . בל לש ו רציימ ת םיציפמ תא ספת ימוח
תיצחמ חפנמ רדחה . יזוחא םירישכמ יקלח ורזופ ינשה ויצחב םידסמ
ןכודו זכרמ קית תרודשתל דעויש י .

" הזה םוקמה הז המ , וגוי ? ץיפמ בל דיל תויהל ןכוסמ אל הז ? "

" ןכ . תולקב ונילא ועיגי אל תוחפל ןאכ לבא ןכוסמ יד הז . תא ונבשכ
נ לש םיטואנורטסאה תווצ לע היה הבשומה תודוסי . א . ס . רצייל א
ינושאר ןצמח , דעוימה חטשה ליבשב , ימ דבלמ היצטיברגה בצי
םרזוהש הרפסומטאל . רכ דמוע התא לש םינושארה תודוסיה לע עג
חריה תבשומ . "

" הזה םוקמה תא תאצמש ןימאהל אל , וגוי . ןואג תכיתח התא ".

" ךירעהל לוכי ךומכ ימ ".

208
" ןמואי אל טושפ הז אל . ךתוא ואצמי אל םייחב הפ . הש אלפ - SSI
עגתשה ? םולכ הפ םיווש אל םהלש םירישכמה ".

יתחקל כב רצק עגר המ לעפתהל יד רוצעה יפוי , תא עטק וגוישכ
הרצרצקה יתוולש " . נ . א . ס . ףתושמה קיתב שמתשהל יילע ורסא א
םע םהל דרווראה . ויהש םינותנהו רקחמה לוכ תא ומירחה םה
הצעומב הפה תא חותפל יתלחתהש זאמ יתושרב ועיגה םהש זאמ
יפולח םוקמ רצייל בייח יתייה . הז לע דבוע ןיידע ינא . תכרעמה ןיידע
אל םיזוחאה תמאב הליעפ . פע " רוסא הטיסרבינואה קוח י יילע היה
ינותנב ךתוא ףתשל " םיבולש םילכ ." ועיגה םג םה יכ רעשמ ינא
ךילא ". , וגוי רמא .

" ועיגה , תא ליצהל יתחלצה לבא םינותנה בור ". , ילוק תא יתכמנה .

" המ ? ! ןימאמ אל ינא . םהילע םירעהל תחלצה ? ךיא ? " , תעדל שרד .

" לש הטויה תא יתלעפה ' ולוה - ףרג ' . דיינהמ ורבעוה םינותנה לכ
ב םידדוקמו ' רתסומ ' . ןימסי . זע ןימסי הנבמה תא תונשל יל הר
הככו יראלוקלומה ולוהל ץוחמ הטויה תא יתלעפה - ףרג , וניב רשקמכ
דיינל . יאנכט דוק ' םיהולא בצמ ' . " , ןוכיסה תמר תא יתרהבה .

" ' םיהולא בצמ ?' קומע רתוי התא ינממ ץובב . תכפה אלש לזמ ךל שי
חמצל " , האילפב רמא .

" לשממה יניע תחת וישכע ונינש . ידעב רוצעל םהיתונויסינ תורמל
םינבמב תופצל יתחלצה , וגוי . לוכה הז . ץירהל ןמז יל היה אל
תוזונגאיד . "

ינבצע רדחב בבותסהל לחה וגוי יל רמאו , " הז םע קסעתהל ונל רוסא
רתוי , ג ' ןוסיי . עפ ולע םה הנבמה לש הנרקה ליעפנש האבה ם םיל
ירדשמב הז תא טולקל חורחרה , ונלש ףוסה היהי הז זאו . סח אל ינא
ילרוג לע - םילולע םה יירוה תא שרגל ןמ הבשומה . "
209

" יל רפסמ אל התאש וזה היינבב שי המ ? " , עבותכ יתלאש .

" המדאה תודיער . לוכה ךל יתרפיס - הזמ רתוי עדוי אל ינא . שאר
מה הצעו , ומצעבו ודובכב , ןלכאלקמ מ ו ןודק , הטילשב לוכה יכ ןעוט
םינעדמל בישקהל םיפידעמ םה תצרמנה יתושקיע תורמלו
םייתימאה , רמא אוה ךכ ןיבמ התא , ' םייתימא םינעדמ ' הזמ רתויו .
זאמ לח הצעומה םע ילש השיגפה א י רוס יללכ םחתמל סנכיהל . לע
טרפב תרושקת יעצמא . סמ יביסמ טוליש שי ביב . יכ רעשמ ינא
האפקוה היינבה , ןיינעה תא קודבל תורשפא יל ןיא ךא . רוסא
יבשותל הבשומה ברקתהל , הכאלמב םיקסועל קר . ורידגה םה תא
היינבה רוזא ןכוסמכ , הזל וארק םה – ןוכיס תמר טב יתוחי - םודא
אפלא ". , יתבשחמב ןמתסהש תא ריבסה .

" אשונה לע ץראה רודכל העיגה אל תחא העידי . היצמרופניאה דודיב
ע טלשנ " לשממה י . םחתמל םיכלוה ונחנא הפמ , וגוי ". , יתשקיב .

" םשל ברקתמ אל ינא . חריהמ שרוגנ ונחנא , ג ' ןוסיי . ןיבמ אל התא
בצמה תרמוח תא . םשל ךתיא אובל לוכי אל ינא . קמחתהל יתיסינ
רתויש המכ םהמ , אוושל ךא . םושל חריה לע הפ חורבל רשפא יא
םוקמ . ענ הזה רובה ךותב תועש יבג לע תועש יתמל , ושפיח םהו
םיעגושמ ומכ יתוא - אוושל םיירשפאה םיעצמאה לוכ תא וליעפה .
ךתוא ודירטה םג חטב םה . תותשרב םיאצממה תא ץיפא יכ יתמייא
ירוביצה ףותישה . דבע הזו יתרתתסה . איצוהל הסנמ ינא זאמ
םיבשותל הרהזא תורודשת . מוקימ לע ולע אל ןיידע י , תמצוע ןכש
בבשה תומיתח תא תשבשמ ץיפמה , אל יירוה אמש ששוח ינא ךא
ודמעי רתוי הזב . " , ןנחתה .

וגוי לש ורוע תא ןוחבל ידכב לואש ןמז יתחקל רמ אלל ג שי שקבמכ
ואצומ תא תעדל . ינשה תא דחא םיריכמ ונחנא זאמ , תודוקנ תצובק
יל הריכזה תינמיה ודי לעש ןח ןופצה יבכוכ תצובק תא , האיפויסק ,
םיזוחאה תאמב אל ילוא ךא . םא יכ יתחנה ורצי םדא ייומד ןרמתל
210
יתבשחמ תא , רצייל םישקעתמ ויהש םיטרפה דחא הז . יתנהנה
יידי תועבצא תרזעב םתוא חתומכ ורימחה יינפ תשראו הנבהל .

" ג םע רשק רוציל בייח ינא ' הקסי . ןולמב דוע איה ". , ץורית יתאצמ
אשונ יונישל .

" ןכ . הסיטב ךתיא המושר התייהש תרבגה . וז ימ ? " , וגוי לאש .

" לש הרבח תאז ילשא . םעפ הילע ךל יתרפיס . ילשא , ילשא ... " ,
רעצב יתרמא .

" ךיא ילשא התמ איה ? הפוגה תא תיאר ? " , ןיינעתה .

" התומ תא לכעמ אל ןיידע ינא , וגוי ". , ל יתכשמה רדחה תא רתכ .
" בוחרה עצמאב םירטוש יילא ועיגה , אב תא יל וגיצהו הלילה עצמ
הלש תונומתה . ש רעסנ ךכ לכ יתייה הרובקה ךילהת תא יתעציב
םוקמב . ידימ זפחנ היה הז ילוא " , יתלמלמ עיבטמכ הנדבוא תא .
" ךלש תועדוהה ללגב התמ איה , וגוי . " , ומישאהל אל לדתשמכ " . ינא
הזב חוטב . הלש רדחה ןצילב העדוה יל הריאשה איה . הזכ שי ךל םג
ב קר טואנורטסאה תרוצ . תיפולח תרודשתל וב תשמתשה , ןוכנ ? "
יתוא קביחו יילא ברקתה וגוי .

" התא תמאב הז זא , ג ' ןוסיי ? התא הז ". , וגוי יב זחא .

הליעפהו קיתה תכרעמל רבחתה וגוי . " רוביח יל רשפאת ". , תכרעמה
רדחה עצמאב התוא הנירקהו הנזה השרד .

" דבוע הז המ ? ! לבא ... תכרעמהש יתבשח דוע הנכומ אל . "

" הזחתמ הזיא יל וחלש אל םהש חוטב תויהל בייח יתייה , ג ' ןוסיי .
לפכשל םהל רשפאמ םויה היגולונכטה ירשפא רבד לוכ . המ עדת ךל
תחתמ רתתסמ . לע יתרהצה אל םעפ ףא ה תרוצ תמישרב טואנורטסא
211
חוטיבה יטירפ ". , ךישמהו ריבסה , " ךתוא ריהזהל בייח ינא . עגרהמ
תא הלענש כרעמב עדימה יבכוכה תרשה ףוסמב ןכדעתי אוה ת , ללגב
רוביחה רוקמ רתלואמה ילש . תנבה רבכש ומכ ץיפמל רבוחמ ינא .
תרחא הרירב יל ןיא . ונילע שפחמ והשימ םא עדימ - רבדה הז
הארי אוהש ןושארה , עדימ תורוקממ םינהנ ונחנא ךכ תוחפל לבא
ייאטיסרבינוא ם םיירוביצו . " , יתטלחה תא שקיבו .

" הז ליבשב ןאכ ינא , וגוי . ש רבד לוכל ןכומ ינא הרקי . רבכ םה םא
ןאכל ךרדב אל . ינותנה תא ךל ריבעמ ינא היהיש ינפל וישכע ם
רחואמ ". , ךכ יתישעו .

" ' הטויה לש רבעמה תא חתפת . ךילע ךומסל רשפאש יתעדי . "

טקיורפ " םיבולש םילכ "
םינותנ ריבעמ . ..

רעמ ה תא החתפ וגוי לש קיתה תכ ולגתנ םימוצעה םינבמהו םיצבק
םירהוז םיעבצב וגוי לש תורעהה םינרקומ םדיצלש ונניע לומל
םיקזח .


" תינשב וללה םינותנה תא תוארל םהדנ ינא , ג ' ןוסיי . יתבשח
חצנל םתוא יתדביאש ". , דובכ תאריב וגוי חצנתה .

ךותב בבותסהל לחהו תכרעמה לומ לא ותבישי םוקממ םמורתה וגוי
קהה כ הנר ריבסמ , " האור התא ? תורעהה תא גיצת . ילש םינותנה
תכימת רדעהב יכ םיארמ םיינוציח היגרנא תורוקמ , יאמ םיעבונש
תילקשמ תוביצי , שדחה םחתמה תודיחא תנכסב היהי . תועפשה
תיבכוכה היצטיברגה תכרעמל הגילזה , ילילשה לקשמה תא ןירקת
ורוקמ לא הרזח - ריה ללכל םייחה תוכרעמ תא תררופמ ח . " , עיבצה
תא וחלשש ויתועבצא תחולש לע םיקיודמה םימוקימל םהינרק
היינבה תומדקתה יכיראת ןיב ףדפדמכ הנבמב , ןורחאה ךיראתל דע .
212

" םיקיודמ ולאה םיבושיחה . תוינגרואה תואוושמה תא תינב התא ? " ,
םיכיראת ךתח יפ לע תגצומכ היינבה תומדקתהב יתננובתה .

" םיכיראתה תא קודבת . ושמ המ ם , ע היינבה תא ץיאהל וטילחה ד
הזה בלשל . לכ ורתיכ האלהו ןאכמ ןווקמה עדימה יתושרבש . ןיא יל
האלהו ןאכמ השענ המ תעדל ךרד , תורשפא שי הזה בצמב לבא , לע
ה יפ ילש םיבושח , הנכסב ולוכ בכוכה יכ . לבא "...

וגוי ומ שערשכ ורבסה תא עטק רובה חתפמ עמשנ רז . אוה לע עיבצה
ויפ . " לוכה הבכ ". , וגוי שחל תכרעמל הנרקהה תא עטקו תרואת תאו
רובה . ךשוח . " הכורא המישנ חק , ג ' ןוסיי . ץוחב והשימ ". , רמא
ברקתהו ינשה תא דחא וניאר אלו רחאמ יילא , תא ונשגרה קר
תידדהה תואצמהה תשוחת .

ל ןצמח טולפלמ קספ ץיפמה לש שולחה שחרהו היצטיברגה קיר
ניסה ריוואה תמירז אוה ףא שירחה תיטט . " זוזת לא ". , וגוי הוויצ
שג לע הכירדב המידק הטנ יפוגש רחאל רוזיפ תכרעממ ינבא שו
ץיפמה . תסינכ ןוויכמ המ רבד רתאל םיסנמכ ועמשנ םיפסונ םישער
רובה .
ונמוקממ ונשמ אל ו תנרקהל םישערה ןיב תוכייש ןיא יכ הווקתב
עדימה ונללוח התע הזש .

ו יב העגנ הרק די התונידעמ רמול יתלוכי אוה רבודמה יכ ירבחב
ויתומישנ תאש תורצה יפרועב יתשגרה . לע ויתועבצא םע חפט אוה
הנתמהל תואכ יעורז .

טקש . עמשנ אל ףסונ שער . הפלח הנכסה , עמתשה ךכ .
" ראה 20% ". , טלפ ףוסבל וגוי תכרעמה רבעל . " דכ תאצל ונל יא
הפמ . ןולמל רזוח התא . עדומה דיחיה התא בצמל . תא ריאשא ינא
ךלש רוקמב עדימה תוידעלב , ינואצמי םאש ךכ , תוקידב תא רובעא
תמאה יאלג . " , וגוי רמא . " קיתב הטילשה תא ךילא ריבעמ ינא . אוה
213
ךמות תלעפהב ןודא לוקוטורפב - קחורמ דבע ". , קשממל רזח " . ינא
תעכ השיג ידוק ךל ריבעמ ".

" תכרעמה ךרד רשקתנ . " , הרזחב יתבגה .

" ישי תור תכרעמה ךרד . ימינפ רוביחב ". , שקיב . " ךילא ריבעמ ינא
טיברשה תא , ג ' ןוסיי . יירוה תיבל רזוח ינא - היהיש המ היהי . התא
הדוקנהמ ךישמת יתקספה הב . תאז בייח התא , יבשות ןעמלו ינעמל
חריה ".

" ילשא ןעמל ". , יתדדיח .

ו הדירפל ונקבחתה צטיברגה תסוומ תרזעב הלעמ היילעב ונלחתה הי
ןתממה .
כ " קיתה יתמצ ךרד הסנ . הנעא אל םא , יילא ועיגה רבכ םה יכ ןיבת .
וניתובקע לע ולעי אלש ידכ האיציב לצפתנ . קחרתת םימושירמ
ךתבוטל - התע דע תירקיעה הרטמה תייה אל םא , לולע הז
תונתשהל ". , וגוי רמא .


" ןיבמ ינא , וגוי . הז ליבשב יתאב ".

ובתה וגויו חטש יפלכ ונילע חטשה ינפ תא רקוחכ ןנ . יפלכ תתואמ
יטיאה תומדקתהה בצק בקע ףסונ ריווא רוגאל יילע יכ יתנבה הפה
ונלש , תונותמו תוישירח תועיספב . רבע לא ונכשמה רוקמ הבשומה .
וגוי בבוס םולשל וידיב ףנפנו וינפ תא . הדירפ תווחמ יהוז יכ יתרעיש
תימשר יתלבו תססוהמ , תואבל .

ה תיתשתה תורוא רושיקה תודוקנ ידיצב וארנ םינושאר .

חריה תא תדקופ הלחה הרזומ המדא תדיער , זאמ הנושארה וירוכזא
אשונב וגוי לש , ו עקרקה יבג לע יתוביצי תא הדיערה . " יתימא הז ,
214
רבדמ םתס אל אוה ". , ו ימצעל יתרביד דח שאר באכ , יכבנמ עיגה
תלוגלוגה - םינפבמ .

בחר הקינאפ לש הזע השוחת התייה ףקיה ת . ימלוע הדימה הנק . םה
ברק ףוסה יכ זא ועדי םלוכו םכרדב ויה .

תימדקה ותאיציל תיבה םינפ ןיב יתצצורתה . רתוי םיחוטב ונייה אל
רבדב . הרזחו םירוחשה םיימשה רבעל הננובתהו ץוחב הדמע ימיא
יילא ". הגאד לא , ןב . רדסב היהנ ונחנא . דיתעב וא וישכע . םה םא
לע ןגא ינא ואובי ךיי . יתיא ראשית התא . דימת . זא וישכע אל םא
רחא לוגלגב " , יל הרמא איה .

עודי יתלב םרוג בקע הלחה תוטלתשהה ידידל - תאז יתיאר ךכ
ןטק דלי לש המימתה טבמה תדוקנמ . עוגפל םיצור םה יכ קר יתנבה
םיבר םיריעצ םירענש הדימ התואב העודי התייה אל הביסהו ונב
טוריפ תא םיעדוי םניא לע םתדלומ ץרא לש הירוטסיהה יכלהמ
םהימרוג .

" אמיא , דחפמ ינא " , כ יתרמא ש יפוג לוכב יתוא תפטועו תקבחמ ימיא .

הכושחה הביבסה אולמ תא הזכיר יתייאר תא המחתש ןיינעה זכרמ
חריב . האושל הכחמכ וב יתיפצ . תופצל הצוחה ואצי םיבשותה
הזחמב . ה םויקב ונלש תונורחאה תוקדה ולא ויה יחכונ , ונעדיש םויקב
םויה דע .

לוכמ עורגל םיפצמכ וניחרי לא םייניעה תא ונאשנ – עיגה אוהו .
םלדוגב םייקנע סרה תורוא , וברקתה םוצעה קחרמה תורמל ופצנש
תענמנ יתלבה תושגנתהל םיפצמכ תרהוד הצובקב .

יתיארו ימיא לע יתלכתסה ביבס םיבשותה לוכ לש םתמישנש
הקתענ , הזחמב םיפוצ תיעבמה .

215
ונלש בכוכה תא דיערמכ שגרוה ףדהה לגו ץצופתה חריה .

לוחה תמדאב ההוב , ךותב תיתרגש הכילה שדחמכ ישאר תא יתמרה
ןולמה יתב ןוויכל הבשומה . יכ יתרעישו ליגרהמ םמוש היה בוחרה
תרחואמה הלילה תעשב אוה רבודמה .

קזבה .
רוקממ רידא םירוונס רוא - ור לחה לע כ יירחא ףד שאמ קלדנ
וילאו תימואתפ ףסונ רוא היינש רירבש רחאל ףרטצה .

" חריה חרזא , א י יוהיז גת אשונ ךנ - ההדזה אנא "

" תיתרגש הקידב קר תאז , ליגרכ גהנתה . " , לנויצרה שקיב .

יתלחתה יתטלחהב ףסונ בוכיע אלל אל דעי יפלכ תפרוטמ הצירב
רכומ לצנמ בה ףקתה תא ה הל רואה רוקמב תוננובתהל , זמ הה תא
םיכרואמ םיפוג ינששכ הנכסה לדוג , םימדקתמ םייאליע ףחר ילכ
ודג תויוריהמב יילא קירה ןימ םילקכ תול .

יניינבה יפלכ יתצר ם ירשפא ךרע ילעב יתיהיזש םינושארה םיהובגה
ךרד אלש תוננתסהל רושיקה תודוקנ , בצמ ףא לע הלגתת יתוהז לבל
הטויה תבכשב ליעפכ בהבהש ןקמחה . " ז ילוא יתוא ריגסמש המ ה ". ,
יתששח .

יילע תורגוס תופחרהש יתשגרה , הקבדמה ףוסמו יתרתיוו אל ךא
תויומכב ןילנרדא םירזהל לחה יפוג לש הקוצמה תותוא תא טלקש
יירירש לוכל תוירטסיה בבר אלל ולעפש , הסנתמכ תיברמ תוליצנבו
הנושארה םעפב השוחתב .

" תכרעמ תרשעה בצמ תינפוג . תוליעי - 135%
לאמיסקמ ןמז י הלועפל - 5:15 תוקד "

216
יניע תיתשרב רוחאל רפס ןמזה . לואש ןמז לע ץצורתמ ינא יכ יתעדי
ידעבמ רצע אל רבד ךא , ל לוכי ינא דוע לוכ אל אשונב יתעד תא תת -
דע הקימחב יתכשמה תחכש הרואתה ירוקרזו םוהמהה .

ףחרה ילכמ םידיאורדנאה יקוניז תא יתיפצ , ומשל יתלוכי ףאו ע תא
תשיקנ םתכתמ הפצרה לע הדבכה , לכתסהל ידכב יתרצע אל ךא
רוחאל .

תיב חתפל יתעגה - ע חסופכ הרעסב ןולמה יפו רושיקה תודוקנ ל ר
ןולמה ירדח , לא תורישי רדחה תמוק לחהש דיאורדנאה רושיא אלל
הלבקה לכיה ירישכמב יתיהוז אלש רחאל תונפקותב יתוהזל ארוק .

םוריחה לולסמב יתשמתשה מ יתלחתהו ידדצה תוגרדמ תיוזב ספט
לקה - יתדיבכ תו , מו ימצעמ קמחתמ ת םיליבומה םיחתפה םושירב ןנוב
ולמה תיב תומוק לא לא ותרידחל דע ן םהבש ינימשה - יזא יתדעצ
יילא חתפנש ינמיה ןורדסמה רבע לא תוריהזב יתמצ בולישב
היגרנאה . םידדצל יתננובתה ףשנתמכ הקזוחב ו יתועונת תא עימטמכ י
כרד לא םדאה ייומד לש תוללובתהה י .

בע לא יתדעצ ו תופעתסהה תיינפ ר לא השיגה ןורדסמ הלגתנ ילומל
דעוימה ירדח . עגרל דע שדחמ תואצמהה בצמ תא ליעפהל יתיצר אל
ומצע רדחה ךותב יתכירד , תבוטל ירשפא יבילא תיינב תבוטל תאזו
םייתסה התע הזש ילגרה ףדרמה .

צב הוולמ סנוקא יאק רדחה חתפב ודמע הזיילאו לופ םירקוחה דמ
ג םע ורבידו ' הקיס . יתרצע יפוג תא הייקנ תודחב רצייל אל ידכב
ר ימ תא וריגסיש םייתביבס םישע ירוחאמ רתתסהל יתבשו ימוק
יתפלח התע הזש היינפה .

" ג ' תא תחקל םינכומ ונניאו ונרובעב היעב תווהל לולע ןוסיי
ןוכיסה ". , חודה ולוק תא יתעמש רקוחה לש ה תא ריבסמכ יבוט
גל ןיינעה תרמוח ' הקסי .
217

" יקל בצמה תא ךופהל םיצור ונניא ידימ ינוצ . םיצור טושפ ונחנא
ורזחי םהש ץראה רודכל ונתיא . שח ונל שי םיינשה יכ חינהל ריבס ש
ושגפנ רבכ ". , לופ ךישמה .

יפתכב השגרוה ודי .

יבה תווצמ םדא יומד דמע ילומלו ישאר תא יתבבוס תיב לש ןוחט
יתוהז תא תעדל שרדו ןולמה .

" השקבב , ההדזה . הקבדמהו דיינה תוהז תא רתאל חילצמ וניא
ךתושרבש . תומוק ימוחתל רז םרוג לש תוננתסה םירקוח ינא
םירקבמה ". , תיוויקו רמא י דחא יכ ירוחאמ ותשקב תא עמש אל
ריקל .

" ג רוספורפ ' ינוקרמ ןוסיי . רדח 538 . םושר . ילש עדימה ןימז אל
עגרכ . ןרותה אפורל יכרדב קוידב ינא , " , הווקתבו ךומנ ןוטב יתרביד
נה יכ " יתכתמה לש ויתודשח תא ררוע אל ל , " רמ ... נומ - טייל ". ,
ולוהה תבכש תא יארוקב סומינה תואב יתכשמה - לש וידמ לע גת
םדאה יומד .

עצוממה ןמזה ךשממ הכרא ותבושת תא רתאמכ םדאה ייומד תקיתש .
יתחנה יפל אוה אבה דעצה יכ יראווצ ביבס הקודה םידיאורדנא תת .

" ןכ . תמואמ . תוהז אלל בבותסהל ץלמומ אל , ינוקרמ רמ . רגאמ
ול ץוחמ רושיקה תודוקנל השיג רשפאמ וניא ןולמה . לייטל לכות אל
בבשב לופיט ינפל ןולמה תיבל ץוחמ . אוצמל לכות ןרותה אפורה תא
שארה הסינכל לוממ הנושאר המוקב תי . אצמנ ךרדח 15 םירטמ
ןאכמ תימורד , כ - 25 תילאמשה תרושיהמ םידעצ . קקדזת םאב
וישכע שקב אנא םידעיהמ דחאל יווילל . דועב 10 םייקתי תוקד
הז ברעל ןורחאה עפומה ןותחתה םיסנכה יבולב – שגפמ
לאטנמורטסניא י רודיבה תווצ תייחנהב יליל " סראטס ירוטנס ."
218
הלבקב ןימז ילאוזיו טרפמ . אפורל רהמת םא , חילצת דוע ילוא
עוריאב ףתתשהל . םיפסונ םיתורישל ינמז ןפואב ךתוא גלטקא תעכ
ןולמב . הדות , בוכיעה לע החילס םיענ הליל ךשמהו , רמ ינוקרמ ".

טרפ ואצמי אל תויתכרעמה תוניטורהש ידכב קרו ויטפשמל יתנהנה
החישה תא שדחל ידכב ףסונ ניניב ו . ל הקרזנ תינוטופ ןרק יפתכ ןוויכ
תינמז דוק תעיבתב רבודמה יכ יתחנהו . ךישמה ידיצמ הקיתש רחאל
סמב דיאורדנאה ולול ל ןוויכ םוריחה ןורדסמ . וב יתננובתה קר םלענ
החישל תתוצלו ךישמהל ידכב יינזוא עמשמל הלהנתהש .

" רבד םכל רמול הלוכי אל ינא , תונהיל ידכב קר ןאכ ונחנאו רחאמ
ונמצעמ . רטמל ונאב אל תרחא ה ". , ג התנע ' הקסי .

" ךכ םא , ג עודמ ' ןאכ אל ןוסיי ? " , ץרפתה לופ .

" ןולמב בבותסהל העש ינפל קר אצי אוה . ולזמ תא שפחמ אוה ילוא
לזמה תונוכמב , תילילה הבשומב וא באפב . הברה ךכ לכ הפ שי
תויורשפא . " , ב יתכמתו הרמא יפוא הקומינ לקלקעה .

" תמא תרבוד תא יכ םיווקמ ונחנא , ג ' הקיס . יהי אל ה נ ונל םיע
ךתשפוח עצמאב ןחבמב ךדימעהל ". , ךישמה לופ .

" ןכ , רמ ... יבוט . הניבמ ינא ". , ג הרמא ' הקיס .

" בוט , זא בוט הליל ךל היהיש , סימ דואלק ". , השולשהו לופ רמא
םהינפב הרגסנש תלדה ןמ וגוסנ .

" הז לע בשוח התא המ ? " , רמא הדובעל ותימע לומ ץעייתמכ הזיילא
ליבקמב .

" רדסב היהי רוחבה . ץראה רודכל ותוא ריזחנו ותוא אצמנ ונחנא
ינפל םלש רגיש ףסונ קזנ ול ם . ולש םשלו ול . לוכה השעא ינא
219
וזה הרצהמ ותוא איצוהל ליבשב . תורשפאה תא יל ונת , השקבב
מ י םכמ . " , רועפה יפ חכונל יאק לש ולוק עמשנ .

" לבגומ ןמז ךל שי , רוספורפ , ברקתמ אוהו וציקל . הווקמ ינא תבוטל
ג ' ןוסיי ופיסל ןימאי אל אוהש ולש ףרוטמה רבחה לש םיר . " , רמא
שלחנ ולוקו לופ ומלענו יזכרמה ריפב וקחרתה השולשהש העש
הטמ יפלכ .

יתבשייתה דבל י ןורדסמב םדאמ קיר ותוארל ץיצמ העונת אלל ,
תא ףרצל הסנמ יקלח תויראש קסרתה התע הזש לזאפה ו ילומל .

" אק י ? " , יתלאש .


הרזח ךרד ןיא

ג ' רדחהמ האצי הקסי .

עגרה לש הטלחהב , צי תובקעב וא ודרשיה ר ת הנבומ , יתלחתה
הירחא בוקעל - תקדצומ הביס יל התייה אל , בצמב יורש יתייה ךא
םהילע ךומסל לכוא אלש םישנא תצובק ריתכהש הצק , יתקדב ןכלו
ג לש התותימא תא קודבל יתשקיב ' הקיס .

" ינא כע תאצוי ויש ". , תא הרגסו דיינב תשמתשמכ המצעל הרמא
הירחא תלדה .

ףסונ םרוג םע תרבדמ איה ןכש ודדחתה יינזוא שוגפל הדיתע ותואש .
לש התחפשמ יבורקב רכזיהל יתצמאתה ג ' הקיס , ואבוהש יפכ
תעידיל ילשא לש היפמ י , קודהה רשקה ימיב , הל שי םאה שחנלו
שומב םיררוגתמה םיירשפא םירכמ הב .

220
" היפלדליפל הרבע תרגובמה החפשמה , ינב ה ןוטסובב םידמול םידוד
- זא הפל הרזח איה ". , הנושארל התוא יתלאששכ ילשא יל הרמא
קתנ לש םינש רחאל רשקה תא ושדיח דציכ .

ב הדרי ילשא הטמ המלענו יזכרמה ריפ . תואלמ תוקד שמחכ יתנתמה ,
הירחא יתדריו - ילש שוחינה - יבולה תמוק .

סנכנ באפל ית קקושה ןולמה המוציעב ותושחרתהו .
ךושחה לכיהב ובשי שיא םייתאמכ , ולוהה הזחמב םיפוצו םיבישקמ -
ה רוא יילאטנמורטסניאה םילילצב גפסנש ינועבצ ם םייפקיהה .

" והשמ תותשל הצרתה , ינוקרמ רמ ? " , יתוא לאש דמעש םדא יומד
חתפב . ךתושרל םידמוע םיפירחהו םילקה תואקשמה בטימ באפב .
ג סימ ' ןחלושב תאצמנ הקסי 15 . ךאוב לע עידוא יכ הצרתה ? " , רמא ,
ותרזע עיצמו ןולמה םיהושה תמישר תא קרוס .

" אל , הדות ךרוצ ןיא אל . רדתסא ינא דבל ". , יתטלפ ב תוריהמ
לעבש םכסהה לע יתכריבו - תיבל קוחה ןימ םירתתסמה ןיבש הפ
ןולמה , של הנשמ לדג תוחוקל רפסמב הכרובש הטיש הנ .
לכיהה םינפ לא ויתועורז חתפו הדיק יל הדק םדאה יומד .

" ןחלוש 15 ? " , חלושה רפסמ תא רתאל הסנמכ ימצע תא יתלאש ן
ולוה הנרקה וא דיינ אלל - תיפארג .

לכיהה עצמא לא יתדעצ , הרתאל הסנמו םידדצל ןנובתמ . תומכ
תונרקהה יתואצמיה תא ריתסהל ורזע תופוקשה , ירוח ךרד ןנובתמ
ציעה ו בו ןונגס םיריהבה םיעבצה .

דמע ת תא הפיקהש עקרב הקיסומה הביגה םג ךכו ןמז ידימ רתוי י
יב תדקמתמב הלחהו ימוקמ תא תרתאמכ םינוש םינוויכמ ינזוא ,
שו הנכותה תאלול לש םביל תמוצ תא תכשומ תומרגולוהה ינרק ל
ילש ףוגה רוטנוקל ץוחמ לא וסנכתהש - םתרוצ תא תונשל תושקבמ ,
221
משל םוקמה לש תימאנידהו תיתריציה תונרעה לע רו . תובכשה
הרטמכ יפוגב תודקמתמ ולחה יילע ונגהש – התוא יתיאר זאו .
ףסונ רוחב םע יגוז ןחלושב םש הבשי איה . ותוא תוהזל יתלוכי אל
תוינועבצהו רואה ןכש התודח תאו יתייאר תא ולבלב םוקמה לש .

ג ' הקסי , התייה ילשא לש היתועידי יפ לע הירבחב העודי םיינוציקה ,
םינכוסמה , םיעגושמה , תורטמ ןעמל םמצע תא םינכסמש תירויצ
כ םרזה דגנ " . יתייה אל וליפא ינאש םירבדב תכבתסמ דימת איה
םהילא תברקתמ ". , ריאהל הגהנש יפכ יחומב דהדה ילשא לש הלוק
ייניע תא ה רואל ג לש היתולועפבש תימלוגה היכרנא ' הקסי .
" םיערופה , ש הלא תויתשתל תחתמ םייח . םהילא תברקתמ אל ינא .
איה - םישנאה יגוס לוכ םע םירשק תרצוי ". , החרטו נגאד תי הלוקב .

" ג ' הקסי ? " , ילוק יתמרה , הו יפל ץוחמ המש תא האיצוה המרגולוה
חל רדחה לל , בצועמ ידמימ תלת טסקטכ , ותוממורתה םע הנתשמ .

ץורל לחהו יתוחכונ תא רתאמכ םוקמהמ םק אוה לא תואיציה תחא
לכיהה לש תוברה , ג ןכו ' היינפ תא ריתסהל השקיבש הקיס .

עפומהמ יתרענתה ןחלושה ןוויכל ץורל יתלחתהו יתוא זחאש .

" ג ' הקסי , הפ השוע תא המ , תוחורה לוכל ? יתרביד ימ םע ? " , יתשגינ
הילא ג לש השאר תא יתבבוס ' הקסי , איה התייה אל הז ךא .

" המ ? " , הלאש .

" אל . ינא עגושמ אל . עגרה תא תייה תאז . עודמ תא תייה אל וז םא
חרב אוה ! " , םלענש שיאה לש ונוויכ לע יתעבצהו יתרמא .

" שיש תבשוח ינא תועט ךל , רוחב ". , הרמא .

222
היצנוטניאה רואל יינזואב ךשמ הלוק . ג התייה אל וז ' היינפ ךא הקסי
האלמה יביל תמושת תא ודכל . ק עגר יתננובתה אה לש הרועב ט השי ,
םדאה יומד עבצ ןיבל וניב ןיחבהל הסנמכ , זא קר ה תרוצב יתנחב
לע הנושמ םישמנ הכרה הרזה השיאה לש , ב ץבקמ םישמנ תבירצכ
עוקעק , אלש עגרה ותואל דע תובישח ול יתסחיי , ביבחתה תמגודכ
םותסה תונורחאה םינשב יב שרתשהש - ו ןכל השאר תא יתזחא , לבל
וצב ןנובתהל לכואש ידכב זוזת תירטמיסה הר .

" החטבא "! , יילא םיברקתמ ולחה םירבג ינשו השיאה הקעצ .

" אל ! םיניבמ אל םתא . הב עוגפל יתיצר אל ! " , יתקעצ , יידי יתחתפ
ןוויכל ץורל יתלחתהו ותסונמ לכיההמ םלענש הלה לש , תא ההזמכ
וירחא ריתוהש תיללצה תיראש .

מואמ הצירל לגרתמכ לכיההמ יתאצי צ ת , ל שגפמ יתמצה לא ליבוהש
ןתיב ל ןולמה תיב ןיבש ץוחה הרפמט תורדש . ןיב תורואתה ילדבה
לע וקחיש ןיידע רוא ימתכ ןכלו םימוצע ויה הרדשל באפה
תויתשרה , הנווכב יילע םישקמ .

םש היה אוה , ץוחב . חה תרזעב רתתסמכ דמע ו ךש , ליעוה אלל .
תיהיז י ומוקימ תא הטויה תזוזת תדיכל תרזעב . יילע לכתסה אוה
הצירה תא שדיחו .

וירחא יתצרו ןתיבהמ יתאצי " . ע רוצ ! עגר ! התא ימ ? "! , צ וילא יתקע ,
רקובה תוציר תא ךרבמ ב רטנס ל קראפ - ו זא קר םידיאורדנאה ינש
יירחא ופדרש םתעונתמ וקספ כ תא יתאציש חתמ ם ןולמה .

הטויהמ עדימ תולדל יתיסינו בירקתל תוננובתהה לידגמ תא יתלעפה ,
וככ ןתינש ל , הייארה ןמז ךשמ תא יתרמש ףאו .

וברצנ םדאה לש ומלצו תומדה חותינ ינותנ הקבדמה יאתב .

223
" יוהיז ךתח : רבג .
ליג 30 , הבוג : 1.87 .
ףוג הנבמ : בחר "

טלמנה םג ךכו ומרז םינותנה , לש ריהמ הצירב ךישמהו רצע א ה
רתויב , וניניב רעפה תא לידגמכ , במה ןיב םינ , תודוקנ תופעתסהה
תולעתו ה יתשת ת תתה - תונפד רוא תא וריזחהש תויעקרק תגוסגס
םיליבשה תורוונסמה . ףדרנה סנכנ וא השיג יעוסמב שמתשה אל ףא
רושיקה תודוקנ לש יוהיזה ימוחתל - תקדצומ הביס יל התייה ןכל
ערופ רשאמ רחא אל אוה ילומ ץרש םדאה יכ דושחל רתתסמה
בבש תאירקמ . " עדוי ינומכ ימ . " , מב הבשחמה הפלח יחו .

אוה הלו ץורל ךישמה יתייאר חווטמ םלעי , רתוול יילע ארוקכ , ךא
אל יתענכנ ו שוחת ו ת הקוצמל תתואמ ולחה יילגר .

ש רבכ הטויה אל תרזעל אובל הלכי ו י ה בלה תומיעפ יכ תתואל הלח ,
יללכה ינפוגה בצמה חותינו העיספה קחרמ , הציר לע ץילממ אל
תפסונ .

" תמישנ תא רדסהו םדקהב רוצע ך "

ומוקימ תא יתדביא טלמנה לש יאוותב תומצמוצמה ייתועידיל תודות
הבשומה תובוחר יזא התתוא הטויה כ י 37 זאמ ופלח תוקד החתפנ
תרבגומה יתציר . דבה יאתו ייתומצעל הרדח העיזה םימשונה ינ וס
יפוגמ חילבמה ףוטפטה תא תודאל , רתי תאשב .

רזחו םלענ אוה . ילאמשל ותוא יתיאר , תכשמה ןוויכב י , תא יפלחו
ייניעל הלגנ הזחמהש םינבמה תרוש .

םירתלואמ קנע ינבמ , לוה יטוליש דודיב תוציחמו םיתתואמ ו
ולוה תבכשכ לחלחכה םעבצ תא ונירקהש תומייאמ - לומ לא ןגמ
יכותב הרבגתהש תעבה תשוחת .
224

ףשנתמ יתרצענ , ייתואיר עיגרהל ערוכ " . אל וגוי םירואיתב םיזגה
ולש . ממ תאז ריע ש , ןאכ תונבל וקיפסה םהש המ . " , ץמואמ םוגמגכ
יתקעצ יזאו ימצעל , " ולה ! ? והשימ ןאכ שי ? ייה ! " , ערופהמ יתשקיבו
ואובחממ תאצל " . אוב , ךמצע תא הארת ! התא הפיא ? " , יתנתמה לא
קרסה ינבמ לומ אוושל ךא .

ייניעב ץמצממכ דימ ויתמרהו ישאר תא יתדרוה .
םש הדמע איה . הדליה . ךותב הנבמה , הדיב הבובה םע .
" הדלי "! , יתקעצ " . םש תויהל ךל רוסא ! יתוא תעמוש תא ? "! , אלו
ילוק ילג תא תמטוק ןוניסה תבכש םא יתעדי . תובכש לא יתברקתה
קהוב לוחכב יפוג תא וריאהש המיאה , ינוזח תא תוארל ידכב קר
ותומלגתהב , תרווכ ךותמ טיבמ תבכש תא הביכרהש םינוטופה
ןוניסה , ינכמ תא הלעי הנומתה בירקת ןעמל הכות לא ישאר תא ס
הבושתה , ימ בורק ילואו ד ןגמה הרואב יתפצוה עגרה ותואב וב יכ י .
ןטנטקה יחומל תספתנ יתלב טנגמורטקלא תכמ . יתוא ספת והשימ .

באכ ישארו ייניע תא יתחקפ . יתבשי לברוכמ דצל רדחה ןורדסמ
תיבב ןולמ , יתנזאה וב םוקמה ותואב , קמ חא םדו , לש םתחישל
ג ' הקסי , הזיילא , סנוקאו לופ .

רדחה תלד לא עיגהל ידכב יילגר לע דימ יתמקו םידדצל יתננובתה .

ג ' הקיס עגרה ותואב יתוארל האלפתהו רדחה תא האצי " . ג ' ןוסיי ! בוט
הפ התאש . ךתוא ושפיחו הפ ויה קוידב םה . תא ריגסהל בייח התא
ךמצע ". , ג הרמא ' הלהבב הקיס .

" םה המ קוידב ךל ורמא ? ךתיא היהש שיאה הז ימ ? " , יתעיז יתיחמ
ו םיטרפ יטרפל יתננחתה .

" שיאה ? רבדמ התא המ לע ? רדחהמ יתאצי אל ".

225
" תאז לכבו , עגרה תאצי ".

" הצוחה יתאציו הקעז תולוק יתעמש . התא תייה הז . ריעהל הסנמ ינא
אוושלו תונורחאה תוקדב ךתוא . טויס ךותמ ומכ םוקל תיצר אל
ק ינלט ".

" הפ ויה םה . םתוא יתיאר . םכותב יאק ". , ןויגיהל יתננחתה .

" הרידח ןוועב שקובמ התא יכ יל ורמא םה אל שומישו תשרב יקוח
הטויה . ףסונב , וגוי םע תשגפנ יכ םהידיב תויאר םג . רמא אוהה לופה
ידעלבש ה הרומה לש תוברעתהה נכנ תייה ךלש רגובמ תורישי ס
תופסונ תולאש אלל אלכל . ךלש רבחה םג ךכו . תונמזה ךל שי
הנורחא , ג ' ןוסיי ".

" וגוי תא וספת םה ? ורשפאה תא ורגס םג חטב םה תדרל ילש ת
השדח העדוהל דע חריהמ ". , לאושכ יתרמא .

" םיטפשמה ןיב ןיבהל יתיסינ , הלילע יל ורכמ ורפיס םה ילוא לבא
תינוימד – ךמוקימ תא ריגסהל ךל םורגל . העדוה ריאשה סקמול
הלבקב . ונתוא רתיא אוה ךיא תעדוי אל ינא , ךב ריצפה אוה לבא
ירשפאה םדקהבו ץראה רודכל חריהמ רוזחל . תחא תורשפא שי
תולגל ". , הבישה .

" ררוואתהל בייח ינא , ןכ ינפל . " , שאונכ יתרמא .

" הטמל באפל יכרדב קוידב יתייה ". , הילע יתלכתסהו הרמא
מ ןויזיחהשכ רב ןגנתהל ליחתמו יב הכ תולילכ חכשנכ ישא . יתננובתה
הב . " הטמל דרא םא רדסב הזש יל תרמא ? אל ? לכתסמ התא המל
ךכ יילע ? " , העתפוה .

" תא ... ןולמב אל רבכ םהש החוטב ? "

226
" ל יתרשקתה יתאציש ינפל הלבק . העש יצח ינפל ובזע רבכ םה . " ,
הבייחתה . הכישמה יתינע אלשכ , " רדסב התא ? אוב , תותשל ךלנ
והשמ . "

ונדרי באפה תא ונסנכנו הטמל . יתדמענ . התלגתנש הנומתה ייניעל
ימולחל אילפמ ןוימד התמד , ןויזחל וא היזהל . ךובנ יתייה .

" ןחלוש ? 15 " , יכונא יכ וילאמ ןבומ רבדה וליאכ דיאורדנאה רמא
תא תווחל דמוע יתיזח רשא .

יתרבע ע ג ם ' בקעש הנרקהה זרכמ ךרד הקסי םיסנכנכ ונירחא
םישדח תאצל ד ןחלוש לא םהירוח ךר 15 דעוימה .

" באפל תדרל תיצר הרטמ וזיא ליבשב , ג ' הקסי ? " , הסנמכ יתלאש
יכותב בכרומה תא שרפל .

" יתוא תדדוע רזוח התאש ינפל תולבל . רדעית ןמז המכ יתעדי אל -
וישכע הזמ ץוחו , רתויב רצק יוליב ונל רתונ יכ ןכתיי , ינפל
חריהמ ונתוא םידירומש . לצנל אל המל ןמזה תא ? " רחמ ןיאכ הלאש .

" יתוא רוצעל ועיגיש םהל תוכחלו תבשל לוכי אל ינא . םיריתסמ םה
ובשייתהה לע תויתימאה תויעבה תא חריה יבשותמ ת השדחה ".

" תושעל עיצמ התא המ ? םירוקיבל רוגס רתאה יכ ועידוה םה . אל הז
ךל קיפסמ ? "

" וזה היינבב והשמ םש שי . אל יתוא רוצעל םהל ןתא לל רבסה א . המ
דירוהל הז םיצור םהש חריהמ יתוא ה לכ תא חיכשהלו ןיינע , המכ
רהמ רתויש . םהל ןתא אל " , יתרמא .

" איהה היינבה די לע וגוילו ךל םיכחמ רבכ םה ילוא ? התא דוע המ
תולגל לוכי ? תורודשתב רבכ ואיצוה אל םהש ? " , הלאש .
227

" םסרופ רבכ הז ? " , יתעתפהל יתלאש " . נאש תחכוש תא ליעפמ אל י
דיינה תא . יכרד תורבוע אל תויטמוטואה תושדחה ". , יתרהבה .

" היינבה לע תימשר העדוה העשכ ינפל ואיצוה םה תידיתעה . לוכה
םש רבסומ . כ - 30,000 כ דועו םשל ורבעי הלודגה ןופצמ - 30,000
םלועה יבחרמ . םייתסהל תננכותמ היינבה דוע הנש יצחכ . דוע המ
תעדל הצרת ? " , התנע .

" והז זא . יתוא ורגס םה . אצומ ךרד יל ןיא . לקה ףרטל יתכפה עגרה
םילקבש , וגוי םגו . ןיינעה תא וקיתשי םה הככ . תודועת םע עגושמ ,
ודיגי םה . ותעדמ אציש יתפורת יראלוקלומ ןונימ םע לפוטמ . םה ךכ
תימרתה לכ תא וקיתשי " , לשממה תונווכ תא יתחנעפ .

" יה אל ילואש תמייק התי לחתההמ ה ? " , הצקע .

םחנתמכ הרועב יתעגנ " . ג ' הקסי . תעדוי תא . הזה רופיסה לכ אלול ,
וזה הרוצב םיריכמ ונייה אל ילוא ". , ךורב הינפ תא יתפטיל .

" וייחב יונישהמ בוטה תא אצומ םדאה . ולש עבטה הז , ףא לע
והש תוילילשה תויווחה רובעל לולע א . תודש לע קפרתנ חצנל
םיקורי ". הרמא ג ' הקסי , ח י ידי ףכ לע הלותלתחכ הקנפתהו הכי .
התקר ןוויכל יתדריו החצמ לע יידי תא יתרבעה , ןיב םישמנה תצובק
הלש . םהינב יתרצענ .

" ג ' הקיס "! , ךותמ קעוצכ שולח לוק עמשנ עפומ לכיהבש הקיסומה .
מרה ולוהה הלומהה עצמאב דמוע לופ תא וניארו ונשאר תא ונ -
ג הלימהשכ תיפארג ' ססונתמ הקיס ואב ת ושאר לעמ ידמימ תלת ןפ .

" ינא הז ". , הל יתרמא ימוקממ יתמקו ןיבמכ . " שיאה ינא הז "!

228
תה לופ ירצועל ןוצרכ ייפלכ ץורל ליח , הצירב יתחתפ זא קר לא
רורמת י האיציה .

" שיא הזיא ? ג ' ןוסיי , אל ! רוצע ! ךליבשב ףידע הז ! " , יילא הקעצ
ג ' הקיס .

הרפמט תורדש ןוויכ לא לכיההמ יתאצי . ר לולסמל רבעמ לא יתצ
יתדמענו טוישה . פוה לופ ייתועונת תא רקסו האיציה תלדב עי . ופוג
הצירה תא יתשדיחו ינוויכל ענ .

רהבתהל ולחה תובשחמה זאו ץר ינא ןאל יתעדי אל הליחתב .
" טלמנה ינא . הז ינא . ג ' יב הדגב הקיס . " , תא ריכמכ ימצעל יתרמא
יינפלש ךרדה . א תוארל רוחאל יתננובתה ותצירב ךישממ לופ ת
יירחא . יתרצענ אל . חריב יכרד תא הפימו יתרזעל אב ןויזיחה , ביתנכ
ידיתע םייח .

םיניינבה היינשה ימעפב הנושארב םהב הפוצכ יינפל ושרפתה .
םיברה הרהזאה יטלשל ליבקמב יתוא גיאדהש אוה ררשש טקשה .
םיליממ םוצע היה הזחמה . שדח םלועל חתפ . " םיבולש םילכ ". ,
ס יתננובתהו ימצעל יתנני רד ינוטקטיכראה אלפה לומ לא ך תבכש
הלוחכה ןוניסה .

" רוצע "! , יירוחאמ לופ גאש ייפלכ ןוטופה חדקא תא ןווכמ .

יתבבותסה " . ינממ םיצור םתא המ ? "! , יכרדב שוחנ .
" ג ' ןוסיי , תכבתסה קיפסמ . יתיא אובו לוכה בוזע . רודכל רוזחנ
ץראה . התא רבלו ךישמהל בייח אל חו ". , ענכשמכ םאנ .

" ינממ םיריתסמ םתא המ ? " , תעדל יתעבת .

" םולכ םיריתסמ אל ונחנא , ג ' ןוסיי . תאש ןיבהל בייח התא ונל םרוג ה
ימלוע הדימ הנקב קזנ ". , יינזואל אלש עדימ טלופכ רמא .
229

" תרמוא תאז המ ? ו הז תא ללועמ ינא ךיא ? " , עומשל יתמהדנ .

" ןיבהל בייח התא ". , וב רוזחל הסינ , " ש עדימה וגוימ ךילא חלשנ
ל עגונב " םיבולש םילכ " חריה תא תאצל רומא היה אל . עדימ היה הז
הטויה לא רודחל תקפסה זאמו גווסמ , ךלש תולחתשהה דוק תא ערוז
ןוקיליסה תויטבמאב . םיטעמ אל רבכ תא לפכשל וקיפסה ךרד
םייוסח עדימ ירגאמל ךתסינכ , ךלש רוקמה דוק ךרד . הכיפהמ תרצי
נאש עגרה הזב הב םימחלנ ו . ל דציכ םיעדוי ונניא תאזב םחליה . התא
ונתיא אובל בייח . םימיאתמה םירושיכה ךל קר . " , לחהו רמא
קנע יידעצב יילא ברקתהל .

" רתוי ברקתת לא "! , יתרמא רוחאל דעוצכ ןוניסה תבכש יבגלו
תינתמיאהו הלוחכה . " יל רקשמ התא "!

" יד , ג ' ןוסיי . עגרה , ףוסאל ונל ןת חולישה הדשל ךתוא . ונל רוזע
ךל רוזענו ".

תפחר SSI איש תומצועב הריאמ לולסמה תמוקעל רבעמ התלגתה
יתייאר תא תורוונסמ .

" ןכ ? יירוחאמ דמועש הזה רבדה םע המו ? הללגבש הביסה אל הז
יירחא םיפדור םתא ? "! , יתקעצ .

" המ ? היינבה ? הב דחוימ המ ? " , לאש

" המדאה תודיער , ימה תרתסה עד , טקיורפה רותיכ . תא םינכסמ םתא
אוושל חריה . םלעתהל םיכישממ םתאו רפוה תיתשתב ןוזיאה
וגוי לש תורהזאהמ . ול םתישע המ עדוי אל ינא , ותוא אל הז לבא
ריכמ ינאש וגויה . הבשחמה תא יל שבשל םכל ןתא אל ינא . עדוי ינא
תושעל םילוכי םתא המ . םידמצמל םישוע םתאש ומכ . "

230
" תאז בה היע , ג ' ןוסיי . תוילשא רציימ ךלש חומה . םרט ךלש לופיטה
תויצריפסנוק לע יתיא רבדמ רבכ התאו רמגנ ? יכ ךל חיטבמ ינא
תא רובעת ךמוקישל שיש רתויב בוטה לופיטה ".

ונממ ודרי םיפסונ םישנא העבראו תחנ ףחרה ילכ , יילא םיברקתמ .
" ג ' ןוסיי , ב תחנב יתיא או . חורבל ןאל ךל ןיא ". , רמא .

הדמעש הנטקה הדליה לע יתבשחו תיקנעה ןוניסה תבכשב יתננובתה
ינויזחב םוקמה ותואב ןוטופה םוסחמל רבעמ , היתיאר ףא עגרל
םחתמה םינפב .

מכ הלעפוה הטויה תוילבטה תואמ לא ייתובשחמ תא תוצמל הסנ
תויטרדנטסה .
םירבג ברק הקתפרהה ףוס יכ רורב יל היהו יילא וברקתה םיפסונ .

" ג ' ןוסיי , הז תא השעת לא ! ת התא י ףרש "! , יאק לש ולוק יל קעצ
הבכשה רבע לא דועצל יתטלחהשכ . יתבבוס רתוומכ ישאר תא
שכ נצס ו ת ילומ תולוע .

הווכנ יפוג ןוניסה תבכשב , יל תולגנ יינפשכ ימצע ירחא ףדורו ץר
רוריבל . ףדרנ ע " תופחר י . ג םע בשוי ' באפב הקסי . יבכוכ תא רקוח
ודליב עיקרה ית . ילשא לש התומב הפוצ . וגוי לש וישמנב ןנובתמ .
ןויזח באפה . השאר בבוסמו הרזה לא שגינ - תינבת תוהזל ץמאתמ
ב תצובק התקרלש הישמנ . קזבה .

א הטויה םישמנה תרוצ תא הצמי יתבשחמב תוא הבבוסו ייפלכ ה
תחתפנ תינבתב - יופצ יתלב ןפואב תרודשת תילבט רשאמ .

" רשק רצוי ...
ולש םילכ םיב - תתמואמ המסיס ".

הטויה ןוניס תכבשב יוהד עבצ לע העיבצה - הרבעל יתבבותסה .
231
יתדעצ תבכש ךרד רה םוהמה שחר תא העטקש ןוניסה תפח , דעוצכ
רוחש רוח ךרד - ודיצ לא םויקה לש ינשה .

" אל "! , יאק קעצ .

הבכשה יככותב יתעלבנ .


" םיבולש םילכ "

ינשה הדיצב יתייה ןוטופה תמוח לש , ירשפא אל רבדכ . יתננובתה
םלש ותוארל עתפומכ יפוגב . ךשוחה תרואתב היילעו ילמשח שחר .
התבעתה ןוניסה תבכש , הריחשה הכרד הייפצה תורשפא תא המסחו .
ינשה הרבעמ תוארל יתצמאתה , תא דבלב אלא ואר אל ייניע ךא
לאוטריווה ריקה י . םיבועמ רוא ינרק ןה תובכשה יכ העידיה ,
אנב םיבלושמ םיפופצ תכתמ יקיקלח ונ - תכתמל רואה תא םיכפוה
הנתשמ ינועבצ רוא , תמא לש הרכהבש , תינרדוח תיסיפ העיגנב וא ,
םיאיבמ בכרומה הרשוע תא הנבהל איה יכ ל רבעמ הדרפהה תלוכי
םיפושח םינושיא לש . ל יתדעצ לש ודיצ הדש תא םסחש קנע ףסכ ריק
יתייאר . יקלחב יפצ םינבמ םיעוטק ךרד וצבצבש םירוביחה תופיקש
םיגרוסמה ןורחאה ךותבש ו יתשמתשה תינועבצה תילילה הייארב
תרבגהל הטויה לש יוצימ ששחה רואל יביבס תמייקה השולח הרואת
תבצועמ יתלבה עקרקה תיתשתמ .

ודיצל יתענ םסוחה ולוקיעל דע ו ריעה אולמ ילומל החתפנ זא
שכ ודמע םיישירח קנע יניינב טקטיכרא תוצלפמכ ילומל הרו תוממוד .
ףא היח שפנ . רמוש ףא . ה תורזומ ףא הרבג שכ רשע היינב תונוכמ תו
יכ רכינו רבע לכב ורזפתה ומוציעב ןיידע טקיורפה , הנתמהב אלא .

" הז לכ תא תונבל וקיפסה יתמ ? " , לא הכורא המישנ יתחקלו יתלאש
ייתואיר , רמוחה תמצוע תא גפוס .
232

תעכ קר , קירה ללחב ילוק םדנש רחאל , ה נב אלל םשונ ינא יכ ית
זאמ הערפה ןוטופה תבכש תא יתיצח . החנוה רבכ ריוואה תיתשת -
ג הכ הדימ הנקב הלועפ המולעתה תוהמ לע הריאמ הלחהש לוד , וא
תא הרידגמ התוהמ .

" לודג הכ חטשל ירה , תוחפל םיקוקז םייעובשל ידכב קר םימי
םיציפמה סיסב תא בוצחל ". , לוקב ימצעל יתרמא " . הז דציכ ע הדמ
ריהמ הכ בצקב הלית לע ריעה ? ו םאה תחת היינבה הלהנתה דציכ
טלחומ הטלע הטעמ ? הדובע תומכ עצבל םילגוסמ םיינכט םילכ וליא
טעומ הכ ןמזב הלודג הכ ? ברועמה היינבה תווצ והימ ? ןיא עודמ
יל רוזעל הלוכיש תחא יוהיז תיוות ? " , יתיהת תוהומת תולאש יבילב
ולא ו ביעה טקשה יילע ביבס בוש יתננובתהשכ . " ינא יכ ןכתייה
הזה קנעה םוקמב דיחיה םדאה ? ןכיהו םילכה תא שייאמ ימ
םירמושה , תעדל יתוא םיאיבמ ויה רבכ הז גוסמ רחא היינב םוקמבש
םמויק לע ? "

יתשמתשה ב םיידימה הטויה יעצמא הערפה אלל יתצפקהו לכ תא
תוננובתהה יעצמא , תשרל רבחתמכ סה תא קרוסו הפצה הביב
העונת תדיכלל . " לוכ עגר ל לולע רמוש ץופק , וא םדא יומד ילכ
ש יטובור תא רוצעי ילש תומדקתהה . ינא טילקמ לא עדימ תסיפ לכ
רגאמ עדימה , ילשא ". ו יתרמא תעל השממתה אלש הגאדב יתכלהתה
התע .

רבע לוכמו דיל אבה לוכמ יתטלקה - קנע ינבמ , תונוכמ , םיציפמ ,
םישדח םייחל סיסב - לע הנול לע האבו תשממתמה הנכסה ףא
הרפמט . " חריה ימוחתל ץוחמ הזה עדימה תא איצוהל חילצא םא ,
זפמ אלוסי אלש ךרע לעב עדימ הז היהי . רוהט בהז ". , יתרמא
יתביבסה דועיתב יתכשמהו . " תוידוסה תיתלשממה הלעת היינבבש
תלאש תא רוביצה ךרוצל אלש םדא ייח ןוכיס יבגל , תורמלו
ש ויתורהזא ןדרא וגוי ל , נ םעטמ הנומש טנדוטס . א . ס . א . תא דומאל
ולא תונכס . םיימינפ קרס יבושמ ". , דעתמה לא יתרביד .
233

ןופצ ןוויכל יתענ - חטשה לדוג תא תווחלו ךישמהל ידכב ילוא דע
יל היהי ןתינש המכ . תייאר ךרד םינבמה אולמ תא טולקל יתיסינ
תיליעה הטויה , ימה םינבמל רבעמו תוציחמה ךרד םייד . םתומכ
יתנבה תא המיהדה , הייארה דצל ףסוותמ םישרתכ ולעש רחאל
תילילה . " היינבה ףקיהב וטיעמה ולוהה ימישרת ". ,
יתגאד . " תובשייתהה הרומא ב טלקיהל יפצת ו ת יחרזא ו ת , ןכ םא אלא
ויווז ולבגוה ת תשרה רוביחב ןויצה . הזכ רבד ושעיש המלו ? עודמ
יוסחכ היינב טקיורפ גלטוקי ? " , סנמ היעבה תא ריהבהל ה .

לוגע הבישי םוקמ לא יתעגהש דע ייתובשחמב דוכל יל יתדעצ - קר
ימוקימ תא יתנכיא זא ; צל יתבשייתה ד תימלוג קנע תבחר הדמעש
םינבמ הנומש עצמאב ר המוק יב הורתיכש . ננובתה ןוויכל ית
ה םיבכוכה םכותב םיעלבנ . ירצועל ואוביש יתיכיח , אציי והשימש
ימש תא קעזיו - הרק אל רבד קיעמה טקשה דבלמ ךא . " היינבה רתא
הסינכל רוסא . םאה ל םג - SSI ריגסאו אצא יכ םיכחמ םה אמש וא
ןוצרמ ימצע תא ? " , יבילב יתלאש .

רגאמל סנכיהל יתיסינ ןיבה הטויה - יבכוכ - ע יתמסחנ ךא " תוחתפמ י
יושיר , ףא לע ' םיהולאה בצמ ' . שמתשמכ יתוא והיז ןוקיליסה ירגאמ
ןיוע וירחא יתרתש עדיממ יתוא וקתינו .

יקוח יתלב שמתשמ - האשרה 001 - ירוביצ

חתפמ תא רוסאל תונורחאה תוקדב קר ולו הארוה האצי יכ יתחנה
הטויה ילש ישיאה , ןושאר דעצכ ירודימל תויטבמאמ ןוקיליסה ןכלו
רשקמ רוקמ יתשפיח .

" הש הדיחיה הביסה - SSI םהל ןיאש ללגב איה ןאכל סנכנ אל ךרד
המינפ ". , ימצעל תמאה תא ריהבהל יתלחתה " . םהל היהת אל המלו
הסינכ ? םילוכי לוכה םה ירה , העוט ינא אמש וא ? " , ךותמכ לאוש
ךובמ . " ל קר םאה - נ . א . ס . תירשפא הסינכה א ? "
234

ינפל ילש קיתה לא וחלשנש יפכ וגוי לש ויתועדוה תא יתלגלג
ו תינושארה ותומלעיה קתה יכ בותכה ןיבמ יתקסה הדיחיה תרוש
נ יגיצנ ךרד העצבתה ול התייהש . א . ס . א , יתלבה הנקסמה ןאכמו
תרשפתמ .

" רצותכ רוקמב ךייתשה טקיורפה ללח ינוגרא , לוענל םהל עודמ ךא
ה ןוגכ הלשממ ימרוגל ףאו רוביצל ותוא - SSI םירחאו ? םה ןיאה
הלועפ ףתשל םירומא ? "

ןודא לוקוטורפב רושיקה קשממ תא יתילעה - דבע יחו תורוקמ יתשפ
קפס יבילבו ירשפא רדש , " ןוטופה תומוח . ומסוח םה םאה תא ת
ה ירדת ם ? " , תיטמוטוא רבד אצמנ אלשכ , יתרדחה תינדי דוק תא
וגוי לש השיגה תוא תמצעו השולח , רשקה תותנשב רתויב הכומנה
תכרעמה יכ הדיעה תחא הרתוא .

" וגוי בשחמ ףוסמל אבה ךורב - דרא ן , ץוח שמתשמ . "

קוטורפה חלצ וגוי לש לו . רתסב ותושיחנ תא יתצרעה .
קיתה תא יתלעפה קחרה קשממב הפצנה תא יילא הריבעה הטויהו
תדמע וליאכ תתה הדובעה רדחב י - וגוי לש יעקרק , ולוה קשממב -
וילבט לא רבחתהש בחר יפארג תיתשרה ת , תשוחתל ליבקמב
תיבחרמה תואצמהה . יילא רביד וגוי לש ותומדב קתעומ גצימ .

" נא תאז האור התא יכ הווקמ י ,
חריהמ ילש ןורחאה רדשה והז יכ .
ה - SSI וצ יתחפשמו ידגנ איצוה
העדוהל דע הבשומב הייהש רוסיא
השדח . םישרוגמ ונחנא , םילימ רדעהב
רתוי תומיענ , ץראה רודכ לא הרזח .
הרפמט הנול םולש ".

235
וה המייתסה תכרעמה לש תיטמוטואה החיתפה תעד , הרדחוהש
חת הנווכב םכחותמה אובחמהש הרקמל יפיצפס ןעמנ אלל הלי
הלגתי . " קיתה לש ומוקימ תא ריגסה אל וגוי . ליעפ ןיידע אוה ".
נובתהו תולועפה תילבט תא יתחתפ לא סנכיהל יל רזעש דוקב יתנ
ךות ןוניסה תבכש - " םיבולש םילכ " . תבייח הרוצה יכ יתטלחה
רדוסמ תודוקנ רפסמ רשאמ רתוי קצומ המ רבד תויהל תויארקאב תו .
" ןימאהל בייח ינא . ךתוא קודבנ אוב ". , יתרמא .

" נ . א . ס . א . דוקה ". , יתטלפ .

ישאר לעמ ושלחש םיבכוכה לא יתטבה .

" קית , ךרד תועודיה םיבכוכה תופמ תא הלעה ' דרווראה - נ . א . ס . א - טנ '
דוקה ןותנ םע האוושה עצבו ' םיבולש םילכ ' . " , תיוויק י רושיק יכ
גוי לש יתרתחמה וקית ליעפ ןיידע ו .

" הלבקה האצמנ אל "

" ינויגה אל הז . ןוויכה תויהל בייח הז . ייח לכ ךכ יתנמאה ירה . לכ
וללה תודוקנה , םינמיסה , תויארקאה ןחה תודוקנ . םיבכוכה
יארקא ןפואב םירזופמ םמצע תויסקלגהו , חלתשמ עבטכ . אלש עודמ
ןיב הלבקה היהת םוקיב תומוקמ ראשב םג םהיתורוקמ , ינצינ וא ם
ינמיס םיילאמינימ יוהיז ? " , יתרמא בשחמ ןויגיהל איבהל הסנמכ תו
תא ורציש יתייווה .

ימויק תא רתיכש טקשב םיפסונ םיעגרל יתבשי . לא יתעגה ףוס ףוס
םויסה וק , ותוארל לוכי יניא ךא " . דוסה והמ ? " , יחומל יתקצה " . המ
ןאכ םיריתסמ םה ? נל בושח הכ טקיורפה עודמ . א . ס . א ? " , תכשמה י .

וליעפהו יחומ תא ופיצה תונוש םיבכוכ תוכרעמ לש תוריהמ תונומת
תוניתממ תוילבט לא ייתובשחמ תא הגלטקש ליבקמב הטויה תא ,
236
קתונמ היה תשרל רושיקהו רחאמ . לא תוילבטה דעי תא יתבתינ
וגוי לש קיתה תכרעמ .

" םיבכוכ . ורקימ . ורקאמ . םיבכוכ ינוילימ ". , ההותכ יתשקשק .

יתרסה תא ישארב התלע הבשחמהשכ יפמ ידי . יתרהצה יזא , " ולא
םיבכוכה אל , תויסקלגה ימוקימ ולא . תויסקלג ימוקימ םה תודוקנה .
דוקה והז ! קית , דוקה ןותנל תויסקלג ימוקימ ןיב האוושה עצב ' םילכ
םיבולש ' ". , הטויה בלושמ קיתה לוקוטורפ לע יתדקפ .

ו הטויה ךרד וגוי לש קיתה לא הרבע הדוקפה עקבש ךילהתב הלחה
יתונלבוס תא . עש תויחצנ תוינש רפסמכ יתנתמה ךרעמש ה
ליבקמב הטויה תא ןכדעו תויבקעב קרסנ תויסקלגה :

" הלבקה האצמנ אל "

הבושת שפחמו תונלבוס דבאמכ ימוקמב בבותסהל יתלחה - עודמ
תורוחש תודוקנ תרזעב הנבמל יתסנכנ , קלח ויהש תודדוב תודוקנ
טפילקופא ןויזחמ י .

עגור תשוחת יילע תורשהל ךשוחה לחה הדח שגר תינפתב ףיקמכ
יתאובב תא תנווכמ אלו תננוצ תחלקמ רחאל םימח חור בשמב .
כנ םינבמה ירוע תחת וסנ , םמויק תא יתשגרהו ; תיעגר הוולשב ןחינ ,
םינבמה ןיבמ םיציצמה ללחה ימשב ןנובתהל ימצעל יתשרה .

דוקה ןותנ " םיבולש םילכ " , נכל םרגש השדחה הבשומל יתסי , הלע
הפרמ אלכ יחומב . רבעב יתיארש המ רבדל המד אוה , יתלוכי אל ךא
המב רכזיהל .

" תויסקלג אלו םיבכוכ אל םא , ראשנ המ יזא ? ךרד ? ליבש ? תודוקנ
תויטמתמ רוביח ? "

237
םתיווז תא שקבמכ תודוקנה ןיב יטמתמה רשקה תא ןיבהל יתשקיב ,
ינשה ןמ דחאה םתויסחיו םקחרמ . ש ימיא םע יתלהינש החי , םולחכ
ותוא עוטקל ינוצרב ןיאש , יכבנב קחשל ורזח יתונורכיז י .

" םישמנ םתס ולא , ג ' ןוסיי . םיבכוכלו ללחל רושק רבד לוכ אל . " ,
מוא ימיא תא יתעמש םעפב הינפב הירואיתה תא יתגצהשכ יל תר
םיימשה ימרוג רוזיפ לע הנושארה . " עבט והז . םיקוח ןיא עבטל ".

" קווד ןכ א , אמיא . רדסו קוח שי רבד לכל . תכלה יבכוכל םג ".

" ןנכותמ אל רבד איה תויארקא . םוקיה תא תוארל יל השק
האוושמכ ".

" אמיא לבא , תויארקאב רדס שי . הקיטמתמב רדס שי , רדס שי
םלועב . תויארקאה לוכיבכ וזה , םיעובקכ ןאכ גיצמ ינאש , דע העיגמ
םויקה לש רתויב תונטקה תודוקנל , כ מהש יפ סומסוקורק
םישגפנ סומסוקורקימהו - תונומתל תומוד ללחה יופימ תונומתש יפכ
תוימיה תוירטקבה . ש יפכ תומוד םוטאה יקיקלח תועונת קנעה ימצעל
תושמש ביבסו םמצע ביבס םיבבותסמה - תכלה יבכוכ . לוכה
תחא האוושמב , דחא חונעפב . ינויגה היהי אל הזש המל ? " , יתלאש .

" הלוכי אל ינא ךתוא קפסתש הבושת ךל תונעל , םכח דלי התא
ידימ ". , ייתורעש תא הפטילו הרמא . " והשימ יסחי לוכהש םעפ רמא .
ץוחבמ םירבדה תא ונלש הייארה םג ךכ . " , המייס .

הרכהל יתוא הריזחהו ישארב הדהדה יסחי הלימה , מ התלעש הדוביא
שכ ינמזה הטויה תכרעמ הניתממ קוחרמ הטילש תדוקפל , יבוהבהב
דעוימה קשממה .

" יסחי לוכה םא , ונלש שמשה תכרעמ תא םיאור דציכ תעדל ןיינעמ ,
םירחא תומוקממ ונל תובורקה תויסקלגה תאו . בכ והשימ ילוא ר
238
ונינפל םיבכוכה תא תופמל חילצה , תרחא טבמ תדוקנמו . " , יתפחסנ
ינוימדב .

ךכ לע בושחל השק תצק יל היה , הדוקנה התייה תאז ךא הנורחאה
יבש קודבל יתשק , " אש ינפל ה ןוויכב רוקחל קיספ ה יטתופי ה הז . " ,
יתרמא . " ךרפומ ןויערה םא - ילש הבשחמה ךרד םג ךכ . לוכה םא
יסחי - הבושתה תויהל תבייח תאז זא . קית , ותנ תאוושה עצב ן ' םילכ
םיבולש ' רגאמב תועודיה תויסקלגהמ תיסחי תוננובתה תדוקנמ
םישושגה . כ עבק תדוקנ יה דע תא רודכ ץראה . שפח . "

חתפמב תיארקא הדוקנכ בלחה ליבש תייסקלג תא הקרס וז הלועפ
דוקה , דראיליממ תחאב הרוקמש תינוציח תוננובתה תדוקנמ י
םישושגה רגאמב תועודיה תויסקלגה - םיחרחרמה יפלא רגאמ
כ ינפל הנושארל ורגושש םייללחה - 50 הנש , הו תא תופמל ולח
ויתודוס לע םוקיה , ויסקלגה ימוקימ תויבחרמה ת , םירסלופ ,
תויליפרע , תנומת ם , תוריהמ ם , עבצ ם , ביכרמ ם ליגו ם .

וזה הלועפה יכ יתעדי תכרפומ תויהל הלוכי ףאו ןמז טעמ אל חקית .

" תיסחי תוננובתה תדוקנ " , ייתולימ לע יתרזח .

לא תיצראה טבמה תדוקנמ תויסקלגה ןויצ תודוקנ תא בבוס קיתה
יביטנרטלא טבמ תודוקנ תו , היסקלג רחא היסקלג רבוע , לע ןנובתמכ
ץראה רודכ ןותנ תודוקנל הוושמו " םיבולש םילכ ."

" ימצע תא רכוז ינאש זאמ " , יתרהרה , " עדימה ביבס ובבס ייח ,
םינותנה , םיבכוכהו ללחה . דימת םש היה ירותסמה , הארנכ קר , יפכ
גש ' הרמא הקיס , בל קיפסמ וילא יתמש אל - לא התטנ יביל תמושת
ה ןבומ , לנויצרה יולגה ". , יתבשחמ העטקנ עתפלו יתרמא .

םיאתמ ןותנ לע רצענ וגוי לש קיתה .

239
" הלבקה האצמנ -
םש : םולוגנאירט תייסקלג . "
קחרמ : 900 סקסראפ וליק
לדוג : 39 * 62

הבהבה דוקה תרוצ .

יתאובב תא וריזחהש םיקירבמה םינבמהמ דחאל יתברקתה . יתדרוה
ובתהל יתצמאתהו יתצלוח תא יבגב ןנ . דוקה ינמיס ' םיבולש םילכ ' ,
םתרזעבש יבג לע םיעבטומ ויה םחתמל יתרדח .

" ןכ , דימת םש ויה םה . רכוז ינא וישכע . תצובק תא רכוז ינא
חלקתמ ימצע תא רכוז ינאש זאמ וזה םישמנה . יניב רשקה והמ
דוקל ? " , ו יתרמא רוא רידא תא ףיצה עצמא לש ה לא תיזכרמה המבה
ללחה רבע . לוק עמשנ לודג , המרג ותמצועו ישאר תא בבוסל יל .

דלי וייחל תונושארה ויתונשב , וננובתה םיפסונ םישנא רפסמו ומיא
הלעמ יפלכ , םיימשל .

" הז המ ? הפ הרוק המ ? "! , יתמהדנ . " ייה , םתא ימ ! םתסנכנ ךיא
הפל ? ןאכ םירג םתא ? "! , הבחרה דיל ודמעש םישנאה לא יתקעצ -
סחייתה אל דחא ףא ךא יילא . יתוא עמש אל דחא ףא .

תמכחותמ תגצמב הפוצ ינא יכ ןיבמ שחרתמב יתיפצו יתדמע . יתיסינ
רבודמ יכ תורשפאה תא הפנמ הטויה תא זיזהלו ישאר תא תוכהל
ישיאה יקשממ הנרקהב .

תמרה רזומ תכל בכוכ יתיארו ישאר תא י , יהל רומא אלש ומוקמב תו -
רחא ןדיעמ ףלשנ וליאכ . ריל המד אוה ונלש ח , ריהב היה ועבצ ךא
הברהב .

240
חריה תא תדקופ הלחה הרזומ המדא תדיער , הקינאפ לש הזע השוחת
ףקיה תבחר .

" אמיא , םיעיגמ םה ". , ביבס ץצורתהו ומיאל ןטקה דליה רמא , סנכנכ
םיפוקש םירוזאל המבה תבחרל ץוחמ םהמ הרזח אצויו .

ץוחב הדמע ומיא , ול הרמאו םיימשה רבעל הננובתה , " הגאד לא , ןב .
רדסב היהנ ונחנא . דיתעב וא וישכע . ךיילע ןגא ינא ואובי םה םא .
יתיא ראשית התא . דימת . אל םא רחא לוגלגב זא וישכע " , הרמא
ונבל .

" אמיא , דחפמ ינא " , ותוא הקביחש העש ומיאל דליה רמא .

םישנאה לא ברקתהל יתלחתה , נורכיזב בורצל הסנמ י יווק תא
םהינפ , וא הווקמ וללה םיפוצרפהמ דחא ההזא יל , תא יל ריהביש
םייחכונה תוארמה רשפ .

םלדוגב םייקנע סרה תורוא , וברקתה םוצעה קחרמה תורמל ופצנש
ד הצובקב בכוכה רבע לא תענמנ יתלב תושגנתהל םיפצמכ תרהו
יחריה .

בכוכב עגפ סרה בר ץוציפ קחורמה ברקתהל ףדהל םרגו םוקימ לא
הפוצה בכוכה , םוקמה יתדמע וב , יילא םיפסונה םיננובתמה לכ לאו
רותסמ םוקמ םישפחמ ולחהש - ר חווט תא ריאהו יתלב ןבולב יתייא
לבסנ .

טקניטסניאכ יתפפוכתה תודרשיה י ו םהילע ןגמכ ייניע תא יתמצע
יידי תרזעב .

חכש ןבולה יכ יתיאר ייתועבצא תוצקמ . היה רבודמה יכ יתעמטה
ילוק רוא ןויזיחב תא יתרסהו יידי םישנא לש קנע תצובק יכ תולגל
יב תננובתמו תרתכמ .
241

הזוזת אלל יתדמעו רעפנ היפ . " קלח םתאש וא םייתימא םתא םאה
תגצמהמ ? " , יתלאש .

ה הדלי ה ו הנטק ה יילא הצר תרכומ ןומהה ךותמ ידיב הזחאו . איה
תישחומ התייה .
יתזחא הינפ רוקחל יתפפוכתהו הידיב . ייניע הארמל יתנמאה אל . ה אי
הדלי התייהשכ ילשאל התמד . ןיבהל הסנמכ הינפב יתננובתה .

" ילשא ? " , יתלאש .

ידכב הב יתעגנ שיגרהל תא התותימא . הייחל תא יתפטיל . הדליה
ןומהה לא הרזח הצרו הכייח , וכותב תעלבנ .

" ילשא "! , יתקעצ .

" ששש ... ג ' ןוסיי , עגריה . וישכע םירבח ןיב התא ". , ישנ לוק רמא
יבמ רגוב ןומהה ן .

ורבוד תא תוארל יתחלצה אל ךא ורתאל יתבבותסה . אלל ררש טקש
םילימ , אלא הקומע הנבהב . םיננובתמה םישנאה יינפב יתננובתה ,
ימוקמ תא ורתיכו הרזחב יב וננובתהש , הלוגעה המבה ביבס .

" ולא וללה םינשה לכ םתא םתייה . םולח אל םתא ". , האורכ יתרמא
דלונה תא . " םייתימא םתא ". , םפוגב עגונכ םהיניב יתכלהתה .
" תודוקנה , תושגרה , ילש תושוחתה . ז ו תמא "! , ייפנכ תא יתשרפ
ןוימדה .

" אל , םולח אל ונחנא ". , ג הרמא ' ןומהה ךותמ האציש הקיס " . ונחנא
הפ , םכיניב םייח ונחנאו . ונילא בל תמש התא ". , הריבסה .

" ג ' הקיס ? הפ השוע תא המ ? " , המהדתב יתלאש .
242

" ונחנא ךממ קלח , ג ' ןוסיי , ונתיאמ התאו . ןומה תחכש ילוא , לבא
תרזח ףוסב . רהו עדי ךממ קלח תאז שיג . ךייח לכ םש יתייה ינא ,
חתפתמו לדג ךתוארל ידכב קר ילוא , םדקתמו ליכשמ , ןמ שונא ןבכ
הרושה ". , ג הכישמה ' הקיס .

" רמולכ , שונא תב אל תא . םולוגנאירטמ תא , מ - M33 ? רוקמ ותואמ
דוקה , דוק ' םיבולש םילכ ' ? םג םתאו ? תייסקלגמ םכלוכ
םולוגנאירט ? " , םרבעל ידי ףכ תא יתחתפו יתלאש .

" םעפ תייה התא םג , םינדיע ינפל - רוקמה ךא ךממ חכשנ . תולוכיה
תא וריעה ךב תועובטה ה עדומה רצי רתסנהו ותמדרתמ . רחשמ
רתסב ךירחא םיבקוע ונחנא ךתודלי , ךלש תולוכיה תא םינחוב . התא
םינימה ןיב דוביע . ל ךכ תאצי הנווכ אל , אלל דופרט , הנווכה אלל -
עבטה ךרדכ , הרושה ןמ םדאכ . " , דיל הדמעש תרגובמ תומד הרמא
ג ' הקיס םישנאה תצובק תגיהנמכ הנמתסהו .

יילא הברקתה איה , הביבס רוא תליהשכ , המולעתה תא הריבסמ
ייחב הלודגה .

" חתה תויתימא ןה ךלש תושו , רזומ ואריי תו ינבל ואריש המכ דע
ץראה רודכ . םהלש םילופיטל קוקז ךניא , ג ' וסיי ן . רבעמ שח התא
ומ תתלו עדומל ד יפודה ךכב עבונ ךכמו ע . חילצהש דיחיה התא
ונרתאל . רחבנה אוה התא . םדאה ינב עזגל ונלש עזגה ןיב רשקמה ,
ג ' ןוסיי . " , תראומה תומדה הרמא .

" םירתתסמ םתא עודמו הפ םתא יתממ ? יהה לש םאוב לע הירוטס
םינצוח , תויפצת , תויודע , ץראה רודכל םיליבקמ תכל יבכוכ יוליג
םיקוחר תכל יבכוכ לע םייח םע םיבכוכ רתאל בורק ללחב עסמהו .
תילגתה תא וניבי יאדווב םדאה ינב ". , יתעדב שוחנ יתרמא .

243
" טושפ ךכ לכ אל הז . רודכ לע ללח ינוגרא לש זעה ןוצרה תורמל
איבהל ץראה ללכה לא וזה העידיה תא , ליבקמב םנשי , תוששח
ןכ תושעל םילודג . ךכל ןכומ וניא םכלש םלועה , דע היה אל ילוא וא
התע ". , השיאה הרמא .

" םכלרוגב המו ? רמולכ , םירחאל םילגנ םכניאו ונכותב םייח םתא ?
רתסב םייח ? שונאה ינב ייח ךותב תויובח תוצובק םינגראמ ? "

" ז ןומה רבכ ךכ ונייה ןמ , קוחרמ םיעיפשמו לצב םייח ". , המאנ .

" םירתתסמ םתא עודמ ? אבחתהל םילוכי אל םתא , לא אובל םכילע
םישנאה ! 150 טקש לש הנש ! תויפצתה , םיחווידה , יתלבה תועפותה
תורבסומ - םתא ולא . תואבחתהה םע וקיספת ". , יתשרד .

םבאכ תא םיימשה לא קועזלו רבדל םישקבמכ יב יננובתה םלוכ .

" ז לווזור ינפל הברה ליחתה ה , ןווכתמ התא ךכל םא , ג ' ןוסיי . 130
תיללח תוקסרתה לע םיינושארה םיקצומה םיחווידה םה הרוחא הנש
ץראה רודכ לע ןוציח תכל בכוכמ - םודק ןדיעב הלולג תמאה ךא
רתוי . ןיבמ התא , ךכ םתס עיפוהל םילוכי ונניא , םוקמ םושמ , ג ' ןוסיי .
יא הלכב תישונאה תוברתה יתוהמ הכ יוניש דבעל הלוכי הנ , יוניש
םלועה תותד תא בירחהל לולעש - םה רשאב , תומרה לכב , רערעל
תונומא . םינפבמ םילעופ ונחנא . ונלש בכוכה , תיארש יפכ תגצמב ,
הזל ארוק התאש יפכ , ינפל ברחנ יפלא ינש םידדונ ונחנא זאמו ם
םוקיה יבחרב - ונמתוח תא םיעיבטמ ונלחתהו הנה ונעגה ךכ תחתמ
חטשה ינפל . םש םייק תייה התא , רחא ןמזב - ךלש תוהמה ךא ןיידע
הראשנ . ץראה רודכ נאובבש יונישל ןכומ וניא ו , םילעופ ונא ךא
עיפשהל םיסנמכ םינפבמ ונייח חרואבש םיצוליאה לע הבוטל ,
תוינוגרא תורבח ךותמו תודחוימ םיכרדב , ןוגכ " ןוירטימ " , קלחכ
ונעלקנ הילאש תוברתמ , וא ח ונא הת ו מתמ ןפואב םירק י לע ד
התלידג , התוחתפתה , הייונישו התחימצ - לכונ ובש ןמזל םיניתממ
244
הצוחה רואה לא תאצל , לודגל הסנמה לצכ - םיאור ונחנא תעכ ילואו
יתימאה יונישה תא . " , הריבסה .

" רמולכ , ברקתמ ןמזה ? "

" ןכ . יהוז ךכרד , ה יהוזו מ ךלש המיש , ג ' ןוסיי , תא עדוי התאשמ תעכ
תמאה . רשה םוקמ לוכב ונמויק תא ש , וניבי םדאה ינבש םיכרדב
ונאוב םויל םינכומ ויהיו - לוכל ונתולגתה םויל . תיחכונה היגולונכטה
ץראה רודכל ץוחמ םייח רתאל תלגוסמ רבכ , ירדחב תאז התשע ףאו
םירדח , םהל ץוחמ גלז אל םלועל עדימה ךא , ףותישה םלוע לא , לא
םיירוביצה םיחטשמה . ךא תעכ , תונתשהל הבורק תישונאה הסיפתה .
םייקה תא עימטהלו ןיבהל שי - ןכש , םוקמ וב שיו םוצע אוה םוקיה
םלוכל . " , רבע לוכל הידי המירהו הרמא . " תסיפתל רבעמ לודג אוה
ישונא חומ לכ . ונמויק לע העידיהמ קלח , יחרת תולובג תא ב
יכרד תא עקבתו הבשחמה יאלפנ םיידיתע םיביתנל תושונאה ם ".

" תודליהמ ילש תושוחתה לוכש רמוא הז , יתיארש לודגה רואה
יתודליב - םתא םתייה הז ? " , באוכ לחה יחצמשכ יתלאש . יתקזחה
םיבאכה תא ךכשל הסנמכ ותוא .

הכייחו השארב הנהנה השיאה , " ןכא , ךלש תומולחהמ קלח םגו
ונלש הרכהה ימרוג ידי לע ובתונ , רשק ונתיא תרצי םכרד , ךרד
ולוכי ךלש הבשחמה ת , וע ךרד תוחומ לא תימינפה ךתמצ " ןוירטימ "
הלועפ ךתיא ופתישש . טאל טאל , התא יכ ךייתושגרב קומע תרדחה
האור התא רשא תא ןיימדמ אל , םייק םולחה יכ ןיבמ אלא , ילוא
רחא דמימב , הנוש הזאפב ילוא - ליגר םולחכ םניא ויתושוחת ךא . הז
ךלש יראלופופה עדימה ץורע היה , ג ' ןוסיי . תשגרה םימעפה ןמ תובר
האלמ הרכהב תאז , עדימה וק תא תובכל תפדעה ךא - ןמ רתתסמ
תמאה ".

245
" םכינבו יניב רשקמה וקה ויה תומולחה ? םהמ הברה ךכ לכ שי
ישארמ וחכשנש . ללחב תועסמ , היסקלגב , יחומ רשק , םייח תורוצ .
רצויה אוה ילש ןוימדה יכ יתנמאה ".

" קר אל , ג ' ןוסיי . מ התא ךלש עדומ תתה תא ךילש , תתשומ וסיסבבש
קלח תחקל םהב םימדוק םימויקמ תומוקמו םינמז לע , םילמסכ
ךלש םוי םויה ייחמ םיילאוטקא םייומידו , רופיס ךותב םיבברעתמכ
תחא הפוצר השקמכ . ךדידל המד תיפצ וב יחריה תכלה בכוכ
ץראה רודכ תא ףיקמה חריל הליחתב , רתוי הבורק תוננובתהב ךא
ה ועבצ תא הניש ףא או . היווהה תשוחת תא ונל ונתנ םישגדהה םתוא
ךלש , ונילא תחלש התוא , ריעצ דואמ ליגמ . "

" ןבומ לוכה , אל וא ןכ , יליבשב ידימ רתוי הז ילוא , עדוי אל דוע ינא
וזה השיגפה לש תוכלשהה לדוג תא ךירעהל . לבא , ינא עודמ ? עודמ
וישכע ? " , לבלובמ יתלאש .

" סה , דלי . תא הכרעמב דדוב אל ה . ךומכ דוע שי , ךא םניא םה
םיעדומ ו םינכומ םמצעל ל וא ה יוליג תמא . וגה המודק המשנב אולכ ף ,
רמוחהמ םיהובג םיטנמלאב . רבעמ והשמ לש תושוחת םעפ ידימ
םכותב תפלוח םהלש תימוי םויה תואיצמל . תהל םיפידעמ םבור קמח
םתוא קיחדהלו וללה תושוחתהמ , עפותה תא םריבסהב דצ לע ה
יעדמה ןויגיהה . התא שונאה ןב ונלש תוחכונה תא שיגרהש דדובה
תינושארה ךתרכה הפצ זאמ הקזח הכ המצועב . הרדיש ךלש הנבהה
תא ונילא ךבש תונוצרה . ךכמ תחרב תובר םימעפ , ףוסבל לבא
תיאר . "

" ג יהימו ' הקיס ? " , יתלאש .

" ג ' ונתגיצנ איה הקסי . ה ירחא בוקעל ידכב התוא ונחלש ךתוחתפת ,
ג ' ןוסיי - המ קחרמב ךא בורקמ , רבדל בל םישת אלש ידכב קיפסמ .
ךתלידג תא הנחבו ילשאל התוולנ איה . ןייצל ןמזה הז , ונא יכ
246
ילשא לע םירעטצמ , תונכ לכב , הרטמה תאזבו - תא ונרמש ףא
ונמיע התייווה ".

" ילשא "... , ייניעמ העמד הגלז " . תובוט םיידיב תא ". יתרמא
תא יתשפיחו הריעצה התומד . ייניעמ תועמדה תא בגנל יתרהימ .

" ךל וישכע , ג ' ןוסיי . ךלש בלה םע ךל , תושוחתה םע , תושגרה םע .
ו ךל גאדת לא . רדסב היהי לוכה . ךל םיכחמ ונחנא . " , הרמא , הזיזה
יידי העבצא םעו ייניעמ דוקדוק לע תונידעב הצחל יחצמ .

קזבה יתייאר תא ףיצה רוא םעונ תעינכב .


דיע שדח ן

היינבה םחתמל ץוחמ ימצע תא יתאצמ , יתסנכנ וב םוקמה ותואב
הליחתב וילא .

הז עגרל םייניע ןויליכב הכיח אלמה תווצה . ה ינכוס - SSI יילע וצפק
ץחלה יקיזא םע יתוא ועינכהו .

" המינפ תסנכנ ךיא עדוי אל ינא , ירחא תוימואתפב הפל תרזח ךיאו
תומלש םייתעש , נמ ונחנאש םייתעש תכרעמ תא דירוהל םיס
תיפקיהה החטבאה - הנשמ אל הז לבא הז עגרב הברה יל "! , ולוק ףעז
לופ לש רכומה . " תפחרל ותוא וחק ! ןולמהמ איהה הייפיפיל ועידותו
ונתיא האב איהש ! " , הוויצ .

ץראה רודכ לא הרזח חולישה הדש לא יתוא וחקלש העש יתכייח .

ג ' יחה תסיט לע ונייהשכ םש התייה הקסי וינל ךרדב תידוקיפה םור -
צנואל קנוי ' ר .
247

" וה , ךלש תויוטשה לע םלשל ךלוה התא , ג ' ןוסיי . בושחת לא
הש שנועמ קמחתת םעפ "! , יבוט להצ . " תויצה ףיעסמ תומלעתה
יתלשממה , הצירפ םיגווסמ עדימ ירגאמל , היינב חטשל הרידח רוגס -
טממ ןטק קלח קר םה טפשמה תיבב ךל ןיתממש םיפיעסה ר . בו ףסונ ,
תותימצל תשר תוליעפמ ךתוא תועשהל ץילמא ינא ".

" החילס , יבוט ןכוסה ? " , ג השחל ' ידדצ אסיכמ ורבעל תונידעב הקיס .

" ןכ , א ... ג ' הקיס ? " , סומינב הנע .

" לרוגב ןימאמ התא ? " , ירבעל הצרקו הרמא .

קפאתהל יתלוכי אל , תולק יתכחיגו , םיקיזאב לובכ .

" טקש ! ונחנאש האור אל התא תיתוברת החיש הפ חתפל םיסנמ ,
ג ' ינוקרמ ןוסיי ! " , הילא רזח זאו יב רעג , " ןכש חיננו , הריעצ המלע ? "

" השגרה יל שי הרזומ םילק םייח ול תושעל ךלוה טפושהש
דחוימב "... , ג הרמא ' הקסי תוצרחנ .

" הארנ דוע ונחנא "... , לופ רמא .

יתיארו יתיפיצ , לופ ירה , רבד לש ופוסב , חאמ דמע אל םיעלקה ירו .

םיענ אל היה ןכא טפשמה , ייניעב ןח ואצמ אל םיבר םיפיעסו - הז ךא
וטועימב ערה היה . יתונימא תא ריזחהל ידכב תופסונ תועש יתלמע
הנכ לא , תקדצומ הביס אלל יילע ולפנש םישדח םירקחמ , תולטמ
יטנאכ םתכרפהלו הקדצהל תובר תוזתו תושק , רבד לש ופוסב ךא
רכשנ קר יתאצי .

ורדהב היה סקטה .
248

" רוספורפ יתייה רבכ ינא " , סנוקא לש ורבעל יתנעט .

" יתיא םכחתת לא , ריעצ קוח ערופ "! , סנוקא םעז , ןכדעש העש
רוספורפל ינריתכהו דומילה ינותנ תא היינשה םעפב , ימשר םעפה .

ג ' תא ומייס ילולסמ לש םיטנדוטסה יפלאשכ יתבוטל םש הדמע הקסי
םהידומיל , ה תבחרו םלועמ תאז התשע אלש יפכ האלמ הטיסרבינוא .

ירבעל דעצ וגוי רוספורפ .

" המ זא , ג ' ןוסיי , םש הרקש המ לוכ לע רבדל ךכ לכ ונל אצי אל
יתקחרוהש ירחא חריב ". , וגוי רמא .

" ןכ , עדוי ינא . תתנש העובשהמ קלח יהוז י טפשמה תיבב , רוספורפ
וגוי . יתוא ןיבהל לכות יכ הווקמ ינא , ב ילוא דיתע . הווקמ ינא ".

" אל ןיידע היינבהש עדוי התא השדחתה . ןיידע הזה קנעה חטשה
העונת אלל ולית לע דמוע . תוחפל וקספוה המדאה תודיער , ונתבוטל .
ונישע המ הנשמ אלש בשוח ינא םש , תומדקתה תא ונרצע תוחפל
התע תעל היינבה , עגונב המ תעדל לוכי יניא יכ תורמל , רחאל
נכה תא ורסאש םחתמל הסי ". , הבושתה ידיבש ךכל זמר .

" ךשמית היינבהו אובי םוי יכ ןימאמ ינא , י וגו , פה ילואו ןפואב םע
רתוי יולג , לוכ ייניעל , םינוקיתה תא ועצביש רחאל םיבושח רתויה ".

" םיבושח רתוי , ג ' ןוסיי ? " , וגוי המת .

" ונל עודיהמ םיבושח רתוי , הארנכ ". , יתצרק .

" ןכ , יכ םינעוט םה חריה תא תנכסמ הניא היינבה . ריכמ התא
םתוא ". , וגוי יל רמא .
249

" ןכ ". , יתרמא , " בורקמ םתוא ריכהל יל אצי ". , יתכייח .

" ג ' ןוסיי , רבדמ התא המ לע , לזאזעל ? "!

ורבעו ופלח םימיה ב יתדובעו ' ולוה - ףרג ' הצואת הספת . יתינומ
םישדח םידבוע תלבקב לאידר תא יתפלחה ףאו תווצ להנמל , וצכ תו
שידחה ןחובה . הטויה תכרעמו יתבשחמ תא וקתיר םיטקיורפה ,
יפוד אלל התייה הב יתטילשש , תונויער ידי לע תיקשממ הנכדוע
תלהנהל יתרדחהש םיידוחיי ' ולוה - ףרג ' לע הכרבב ולבקתה רשאו
יטמוטואה םיתנכתמה תווצ ידי .

םלוא , לע תוידוסה הטעמ ףא , דימת ידיצל םש התייה איה - ג ' הקסי .
החרפ ונתבהא , םיצצונ ישמ יטוחב המקרנו הפעתסה , םרוקמש , ךכ
יתעדי , רוא תונש יקחרממ .

ינושארה יונישה הארתה אלל ונכותמ עיגה .

היה הז םלשומ יציק שמש םוי . םילילק םיננעהו םילוחכ םיימשה .
יתררועתה .

" םיבוט םיירהצ , ג ' ןוסיי
העשה : 16:00
םוקימ : לארטנס קראפ ".

" ג ' ןוסיי , ג ' ןוסיי , תשלוג ינא ךיא הארת "! , ג יילא הקעצ ' לוקב הקסי
לודג .

אשדה ןמ יתממורתה לרטנסב קראפ ףוקישה ךסמ תא יתכמנהו
םייחה םיעבצב הב ןנובתהל . לע השלג איה ףחרה - םחתמב קסיד
היצטיברג יטנאה , יילא הברקתהו הב רחאל .

250
" ךל הרק המ , תמדרנ ? " , הלאש .

" ךכש בשוח ינא ". , יתרמא .

" ונלש שפוחה םוי עצמאב ? ךתוא תממעשמ ךכ ידכ דע ינא המ ? " ,
רכה לע יתוא חורמל יילע הצפקו הרמא .

" הרק והשמ . א םוקמב יתייה עגרה ירמגל רח . הנוש םשמ יתרזח . ינא
הנוש שיגרמ . " , יתרמא .

" תומולח , לח תומו . ךל תושעל םילוכי םהש המ ". , הטינקה .

" ןכ , ג ' הקסי . תושעל םילוכי םהש המ םלוכל , םהל בישקנ קר םא .
הכפהמה הליחתה רבכ . " , הלעמ תוננובתמ ייניעו יתכייח .

ג ' התפרה אלו היתפשב יפ תא הצחמ הקסי . יתקביח קזח התוא
ייניעב התכה הקזחה שמשהו .

התרוצ תא הנשמ הלחה ונילעמ םיננע תצובק דוקל " םיבולש םילכ " ,
םולוגנאירט תייסקלג לש .

םישנא ןומה ונביבסמ חה הלעמ ןנובתמ ל , אלפתמו עיבצמ .

" ג ' ןוסיי ? " , ג יתוא הלאש ' יס הק , עיקרה היפלכ הינושיא תא הטיסמ .

" עיגמ הז ". , הוולשב יתינע " . עיגמ הז ".


251

ףוס .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->