P. 1
סיכום מבואות וריאות

סיכום מבואות וריאות

|Views: 2,763|Likes:
Published by api-19595910

More info:

Published by: api-19595910 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

תואירו תואובמ

1 תואובמ
1.1 תיניערג האופר
םולש רב
1.1.1 רפסמ רועיש – תיניערג האופר 1
םייסיסב תונורקע
תימוטנא היימדה – CT, Xray (םצעו ןמוש םימ ריוואב לגה לש הטילק) M! (ןמימ ינוי תטילק לע ת""בתמ)
היגרנא תלע#ה $%ו&ו ינוצי' רוקממ ונל רש#אמ תונושה תומקרב היגרנאה לש תילאיצנר#ידה הטילק $הלו'ה (וג לע
$הלו'ה (וג לש הנומת רוציל
תיניערג הימדה הקר)הב &*רדב יביטקא וידר רמו' הלו'ה (וג +ותל םיריד'מש אוה ןורקעה – !, השעמל רמו'ה $
-ו' י#ל& ןרוק $היצלהניא וא העילב ןה תו'# תו'י&ש ןתמ י&רד $הלו'ה (וג לע והשל& עדימ לבקל ןתינ +&ו
קודבל האב תיניערג הימדה ילאנויצקנו# דוק#ת $תימוטנא הימדהל דוגינב ינבמ אלו
ירקיעה לדבהה .אוה תוימדהה יגו" יתש ןיב
/ $ 0 ל דוגינב תקדבנה המקרה לש תו'#ל יקל' דוק#תב היולת תיניערג האו#ר
1 $ $הנומתה תריציל (וגה תוליע# תא ה&ירצ הניאש תימוטנא הימדה
Radiopharmaceutica! וא יגולוי)י# +ילהת לע (ר"יירט) בוקעל לגו"מש יגולוקמר#0ב" ןונימב רמו' –
$המצע תוליע#ב ברעתמ וניאשו (וגב יגולות#
םיקל' ינשל קל'תמ ר"יירט ל& .
/ $ $הטילקה ריש&מב בוקעל ןתינ ותר)עבש ןמ"ה םצעב אוהש – יביטקאוידר רמו'
1 $ המקרה תונו&תו היתונו&תל םאתהב הנתשמ הלוקלומה תרי'ב 0 הליע# תיגולויב הלוקלומ
$קודבל םיצור התואש
$םיבקענו םיקר)ומ ,ד'י םירושק םירמו'ה ינש
+& תי#יצ#" המקרל הרישק תלו&י םמצעב שי םייבייטקאוידר םימוטא ר#"מל (י"והל +ירצ אלש הלוקלומה תא
אמגודל $ומצע רמו'ל תיגולויבה םוי"א# $םוי"אג $%וי $
רמו'ה יניי#אמ .
/ $ איה האו#רב תישומישה הנירקה אמאג תנירק $םיקר)ומה םירמו'ה ל&ל היצקטד +רוצל
1 $ אוה ילאידיאה םו'תה $הלו'ה (וגל קי)ת אלש +& הנירקה תמצוע /22 0 122 $טלווןורטקלא וליק
3 $ קי#"מ תויהל +ירצ אוה $(תועש המ&) ריב" היהי יביטקא וידרה דו"יה לש םיי'ה תיצ'מ ןמ)
רתי הלו'ה תא ןירקיו ידמ +ורא היהי אלש +א הלו'ל קיר)הלו הדבעמהמ ואיצוהל ןתינ היהיש יד& +ורא
$הדימה לע
4 $ רמו'ה תונימ)
5 $ רמו'ה רי'מ
םויצנ&ט אוה רתויב ישומישה רמו'ה 667 .
.םה ולש תונורתיה
/ $ $דבלב אמאג תייגרנא טלו#
1 $ ) אמאגה תומלצמל תוילקי)י# תונו&ת לעב /42 $(טלוו ןרוטקלא וליק
3 $ לש םיי' תיצ'מ ןמ) 8 $(ןיוצמ) תועש
4 $ $רקי אל תי"'יו ןימ) רמו'ה
ןיערג לש תוביצי .
/ $ םינוטור#ל םינורטוינ ןיב "'י& תרדגומ 9:; וידר היגרנא טל#ת ביצי וניא דו"יה רשא& $
$תיביטקא
1 $ לש ביצי אל הובג "'י ;:9 $אמאג ינרק טול#י ן&לו םינורטוינ (יעהל תוצרל דו"יל םורגי
3 $ (יעהל דו"יל םורגי +ומנ "'י םינור#י&ופ $
<=>?@A BCDED> A7=EEAr תילילש אטיב תנריק טלו# –
FDG=ErD> A7=EEAr $תיבוי' אמאג תנירק טלו# –
'o!itro( emitter +ילהת רצונו ןורטקלא המקרב שגו# ,ןיערגהמ טל#נש ןורטי)ו#ה – a>>=C=@aE=D> הבש
ב אמאג ינרק תרוצב םיטל#נש םינוטו# ינש םירצונ /H2 העיג#ה תש'רתמ וב רושימה יוהי)ו ,ינשל ד'א תולעמ
$ילנויצקנו#ה יוהי)ל הבוש'
)ירואו"פה םו#א ב אוה רתויב ישומישה אוה FIT םנמאש ,ןמ'# ,ןקנ',ןצמ' לש םי#וטו)יא םה םירמו'ה ראש $
$הק#הל םילו)ו םייעבט םה לא רצק םיי' תיצ'מ ןמ) ילעב םה
רמו'המ תושירד .
/ $ קודבל םיצור ונא םתוא תומוקמל היצ)ילקול לעב
1 $ הרהמב םהמ הנ#תיש – םייוצר אל םיר'א תומוקמב טלקנו הדימב
3 $ $לו)ו ןימ) ,ליער אל
רמו'ה טלקנ ובש ןונגנמה אוה שמתשנ רמו' ה)יאב עבוקש המ $(וגב תו&רעמ תקידבל רוצייל םירמו' לש ןווגמ שי
$תוקידבהמ םילבקתמה םיאצממה תא ןיבהל הבוש' ה) +ילהת תנבה $(וגב ת&רעמב
תואמגוד .
*echa(i!m Radiopharmaceutica +i(ica appicatio(
JKE=LA Era>GBDrE !DM=>A/3/, TK667 FArEAKC>AEaEA ECyrD=M GKa>
TK667 M!N!, TCa@@=O7 12/ 7yDKarM=a@ GKa>
CCA7=Ka@ aMGDrBE=D> TK667 MPF QD>A GKa>
P=RROG=D> TK667 PTFJ rA>a@ GKa>
CaB=@@ary Q@DKSaMA TK667 MJJ @O>? GKa>
CA@@O@ar GATOAGEraE=D> UC=EA Q@DDM KA@@G =>RAKE=D> =7a?=>?
CD7BarE7A>Ea@ @DKa@=VaE=D> TK667 NC =>EAGE=>a@ Q@AAM=>?
AKABEDr Q=>M=>? !>/// WKErADE=MA >AOrDA>MDKr=>A GyGEA7
J>E=?A>0a>E=QDMy !>/// 9ALa@=> @y7BCD7a =7a?=>?
7AEaQD@=G7 X/H XPY EO7Dr MAEAKE=D>
הנירקב תו'יטב .
/ $ $תויגרלא תובוגת טעמ שיו +ומנ תי"'י ןונימב הנירק
1 $ $רתוי םי&ומנ םינונימב םישמתשמ 0 םידליב
3 $ $הקידבה לע הטל'הב ןובש'ב ותוא ת'קל שי +א האלמ היצקדניאהרטנוק וניא 0 ןוירה
4 $ $אלש שיו םייתייעבש םירמו' שי 0 הקנה תני'במ
הימדה רוש&מ .
/ $ היצליטני" – המלצמה ןורקע <K=>E=?raBCy $רוא תייגרנאל הנירקה תייגרנא תרבעה –
$הנומתל םגרותמש ילמש' תואל תמרגותמ תייצליטני"ה
1 $ $ןטלוקל העיגמש הנירקה רוקמ םוקימב +רוצ שי הנומת 'ת#ל תנמ לע
3 $ <=>?@A BCDED A7=EEAr – םירו#מי"וק $היצ)ילקול תר)עב םינוטו# לש היצנמירק"יד –
$ןטלוקל עיגהל ליבקמב םיעיגמה םינוטו#ל קר םירש#אמ רשא םי'טשמ
אמאג תמלצמ Z רוטמילוק [ ןטלוק
/ $ תיראנל# הנומת ((וגב םיו"מ רושימ) (וגב רו)א לש תיטט" הנומת –
1 $ האלמ (וג תנומת םג םיאצמנ םינטלוקה $הלו'ה (וגל רמו' לש תימע# ד' הקר)ה תר)עב תא)ו
הלו'ל לעמ םגו ת'תמ
3 $ תימאניד הנומת וב +ילהתה תא תוארל םיניינועמ – (וגב טש#תמ רמו'ה $האצותה תא קר אלו
$ה#יצר הנומת תריציל ןטק ןמ) עובק ל& םוליצ תר)עב תא) םישוע
עדימה םוגרת .
/ $ $ילמרונ באה רו)י#ה לש האצותה יבגל קי"הל ןתינ ילמרונה רו)י#ה תא םיעודי םא
1 $ $תוידמימ וד ןהש ולא תונומת לש הלבגמה
• ) הי#רגומוטה שי ה) ןורת# +רוצל <FICT םינטלוקה םע#ה +א הה) +ילהתה םצעבש (
תלת הנומת לבקל ןתינ םתר)עבש םירושימ לש םי&ותי' םילבקתמ ן&לו הלו'ה ביב" םיבבות"מ
$תידמימ
',- .'o!itro( ,mi!!io( -omo/raph0 . ה תע#ות לוצינב םישמתשמ – a>>=C=@aE=D> הה)מ ןטלוקה +&ו
םישמתשמ $הע#ותב הרוקמב הניאש הנירק םיננ"מ +& $תינמ) וב םירוטקטד ינשב גו)& וטקלנש םינוטו# קר
) הנירקה +&ו הלו'ה ביב" םינטלוק לש תעבטב coi(cide(ce $תמגרותמו ההו)מ (
הטישה תונורתי םינימ) םירמו' ההובג תו&יא .
הטישה תונור"' . /:1T $רקי ,םירמו'ה תא בי&רהל השק רצק
102rid ima/i(/ תנומת ןיב בלשל אוה ןויערה – CT ימוטנאו ילאנויצקנו# תומדל ןתינש +& תיניערג הנומתל
מ הקינילקל ה"נ&נ הטישה $רתוי תבוט תואצות תגשהל ויד'י 122/ $
3ma/e re/i!tratio( עדימב שמשתהל הרטמב םימולצת ר#"מ ןיב םייטרמואיגה םי"'יה תעיבק +ילהת –
$ינשל ד'א יטילדוממ
ןיב אוה דירביההה $יגולוי)י# יו#ימ םע ימוטנא יו#ימ רובי' אוה +ילהתה לש ןויערה FIT ל CT $
תיניערג האופר "4 םייני"ק םי4ומי4
',- $היגולוריונו היגולוידרקב םישומיש שי +א בי'רנ אל $היגולוקנואב אוה ירקיעה שומישה –
567 ',- i( 8(coo/0 – XPY $םילודיג לש תויליבאיול ר"יירט הווהמ
• XPY – X@ODrD PAD\y Y@OKDGA $)וקולג לש גולאנא –
• ) )וקולג לש רתוי םיבר םיטרו#"נרט םיאטבמ םיינטר" םיאת Y]^T (
• $ה)ילוקילגה +ילהת לש תרבגומ תירלולצהרטניא תוליע#ו
+ילהתה .
/ $ ה תקר)ה ר'אל XPY $ינטר"ה אתל םשמו םדב ןושאר בלשב )וקולג ומ& (וגב ר)#תמ אוה
1 $ ל רמו'ה תא +#וה )אניקו"קה םי)נאה X0XPY080F
• $ינטר"ה אתב רבטצמ אוה ן&לו קר#ל לו&י ינטר"ה אתהש ןור'אה רמו'ה
3 $ $)וקולגל הר)' רמו'ה תא *רי)'הל* םילגו"מה םימי)נא קי#"מ ןיא ינטר" אתלו תויה רבגתמ םג רבדה
4 $ רו)י#ב ילמרונ רמו'ה לש םילודג םי)ו&יר הארנ לודיג אלל רמו'ה לש ןתשה תי'ו#לשבו בלב ,'ומב םש)
$םילודיג לע דיעהל םילולע רמו'ה תא םיטלוק רשא םיר'א םירביא $(שר#ומ אוה
5 $ . ומ& ילודיג "י"ב לע אלש הטילקל תובי" ר#"מ ןנשי
• $רי#ש לודיג ,םוהי) ,תיגלוי)י# הטילק
• יל תתל םילולע ולא םיבצמ Ra@GA BDG=E=LA $
ל ונל ומרגי רשא םיבצמ Ra@GA >A?aE=LA .
/ $ םיטלוק אל רשא םילודיג XPY ,הטט"ור# ןטר" ומ&)
_CC (
1 $ לודיגה לש תילובטמה תוליע#ה תדימו לודיגה לדוג
3 $ (תר&ו" ילו') םדב ההובג )וקולגה תמר
4 $ $הי#רתומי& לש טק#א
לש םישומישה טורי# FIT ןטר"ב .
/ $ הל'מה תנ'בא ןו'באל הבוט יוליג תקידב הניא הקידבה 0
איה תנ'באמ הקידבהש די'יה רבדה $ה&ומנ הקידבה תוי#יצ#"ו ה&ומנ ןטר"ה תו'י&שש ןווי&מ ,ןטר"
ריאממ יתאיר לודונ :עודי ןטר" אלל הלו'ב
1 $ ה תעיבק <TJY!;Y אלו ה)ונגור#ל דואמ בוש' רבדה 0 O $לו#יטה י#
• ותוא 'תנל ןתינ רשא האיר ןטר"ל דואמ הבוט הקידבה 9:+;+ – >D> G7a@@ KA@@G
@O>? Ka>KAr
^GA DR XPY .
 ]O>? Ka>KAr
 CD@DrAKEa@
Ka>KAr
 ]y7BCD7a
 MA@a>D7a
 _AaM ` ;AKS
EO7DrG
 IGDBCa?Aa@ Ka
 CArL=\ Ka
 WLar=a> Ka
 TCyrD=M Ka>KAr
 <arKD7aG
• התוא ו'תניו הי"#ויב ו'קיי אלא דיימ הלו'ה תא ו'תני אל תיבוי' הקידבה םא
$'ותינ ינ#ל תיגולות#וט"יה
• $תי'ותינ היהת תילו#יטה היצ#ואה תילילש הקידבה םא
• אוה ותומדקתה תדימ תא עובקל ןתינש ("ונ ןטר" המו#מיל בוטו קיודמ דואמ אוה ובש
מ רתוי CT $תוי#יצ#"ב םגו תושיגרב םג
3 $ לו#יטל הלו'ה תבוגת תילודיג ה"מ תראשנ ןיידע +א לו#יטהמ םלעהל םילו&י םיינטר" םיאת –
("י)ורבי# וא "י)ורקנ)
• FIT יתימאה ולדוג תא תוה)ל הקידבה תועצמאב ןתינ 0 הי' תינטר" המקר קר הה)מ
ליע#ה לודיגה לש ותוליע# תדימו
• CT ה"מ וא לודיג ה) םאה תעדל ונל רש#אי אלו ןיקת אל שוג& המקרה תא הה)י –
$ $תר'א
4 $ וא הי"ימר יוהי) rAKOrrA>KA ההובג הניה לודיג לש שד'מ יוליג תוה)ל ו) הקידב תלו&י –
$דואמ
5 $ $"י)ונגור#
– רדיק 13$/2$122a
1.1.2 רפסמ רועיש – תיניערג האופר 2
$תוליע# ,+ילהת האור $תימוטנא היימדהל המלשה& ,תילנויצקנו# היימדה – תיניערג האו#ר
$יביטר#ילור# +ילהת רבוע ןיידע אמש וא ,יטורבי# אוה ראשנש שוגה םאה תוארל שי ,%ומי& ר'אל אמגודל
האו#רב $"ולק תריצי – תועובש יר'א הארנ אלא ,(הרורב היצמרו#ד םא אלא) דימת תידיימ הארנ אל – רבש
+ות:דיימ תוליע# תוארל ןתינ – תיניערג 14 $תועש
$ילו#יט טק#א רוציי (ןומי"ל שורדל רבעמ) הובג ןונימו ,#וטו)יאה י*ע םוקימ 0 לו#יט
/ $ ר#"מ ר'אל יו#ימ םג עצובמ $("ביירג אמגוד) ם)ידיאוריטר#יהל רבגומ ןונימב יביטקאוידר דוי
$(ידמ הובג )ו&ירב דובעת אל המלצמה) הדרי המרהש& ,םימי
1 $ $יטיו#רת אל ,יביטייל# $תורורגב ילובטמה +ילהתל תויני#א םע רמו' תקר)ה – תוימרג תורורג
$תוי"ימר לש רקיעב ,םדקומ בלשב הנ'בא – תיניערג האו#ר ידיק#ת
םע םויצנ&ט – דב& $ןילוניא יומד רמו'ל רושק םויצנ&ט – תויל& $ןמ"ל םיצורש המקרה גו"ל רושק קר)ומה רמו'ה
ל רשקנש רמו' I $םצעל רמו' ל*נ& $דב&ב
$(דב& רוקדל +ירצ אל) רביאל אל – תימט"י" הקר)ה
$םיריעצב רקיעב ,בש'תהל +ירצ +א ,םייו#יממ הנירק תועיג# תוראותמ אל
FIT $םינוש םיעצמאב הריצי $רול# אמגודל ,םינורטי)ו# יטלו# םירמו' –
$הנירקבו טלו#ה רמו'ב היולת המלצמה $אמג תנירק יטלו# םירמו' – תיניערגה האו#רה ראש
) הרצק םיי' תיצ'מ – םויצנ&ט 8 תולוקלומ $תומלצמה לש היגולונ&טל המיאתמ היגרנא תטיל# תמר ,(תועש
.וילא םירב'מש
 MPF $תינבנ םצעב טיט#אי"קורדיה ישיבגל רשקנ ,םצעל ט#"ו#
 דב& – טאטי# דיולוק
 NC, UNC י#וג -ו' ןומי" ר'אל
0 םי#וטו)יא דוע
 םוילג
 $םינוש דוי יגו" /3/ דוי ,(ילו#יט) הדב& רתוי היגרנא /13 ,ה&ומנ רתוי היגרנא םע T $רצק יצ'
 םוידניא !; ל – NC $ןיטט"וטמו"ו
יו#ימ יגו"
• ןווי& ,טוש# םצע יו#ימ – ירנל# JF טבמב ןמת"ת – תי'ו#לש $ימדקו ירו'א טבמ ןיב לדבה שי $
$(תי'ו#לשב רמו' תומ& דירוהל יד& הברה תותשל םילו'המ םישקבמ) יתייל& קולי" שי םא ימדק
• <FICT $םי&ת' $הלו'ה ביב" תבבות"מ המלצמ ,הי#רגומוט –
תומצע ייו#ימ
$"יבו# ,רטנ" ,םיי#ת& – הלידג ירו)יא ללגב םינוש םינומי" – םידליב
– תוקד ר#"מ $תומצע ינ#ל דוע ,תו&ר תומקרו םד תמיר) ןמ"מ ,םדקומ דאמ – י#רגויגנא בלש ,הקר)הה ר'אל
,יתמקר בלש Q@DDM BDD@ $תומצע בלש – םייתעש יר'א $
$תו&ומ"ה תוילו'ה תבוגת תא םיאור אלא ,ןמו"מ אל – "יטיק"יד
$םיר'א םיטנמלאב – "י)ילולידנו#"ל תיניי#וא הטילק
$יו#ימב קר תומיד – -מאמ רבש
עי#ומ רבש $י'&ונ רבש לשב ה)נמנאה רשאמ רתוי ,םירבשה תיירוט"יה ל& תא הארמ יו#ימ – םידליב תוללעתה
$םינש תויהל לו&י ,יו#ימב ןמ) הברה
םוילג
םירמו'ל רשוקמ אל $תוטולבבו דב&ב תיגולוי)י# הטילק $רתוי +ורא םיי' תיצ'מ ןמ) ,תומצעבו םימוהי)ב תטלקנ
$םוהי) וה) םאה תוארל םוילג יו#ימ )או תיגולות# הטילק תוה)ל 0 םצע יו#ימ םע בולישב עצובמ $םיר'א
ןומי" UNC םוילג ןיב הרי'ב $דשל ןמ"מ $םימוהי) ןמ"מ םג ,(תו)טור# ,תונואת) םי&בו"מ םירקמב – םוידניאב
$ליג ,העיג#ה םוקימב היולת םוידניאל
– תבלושמ תומיד שי <FICT CT $םהילא "'יו םינמו"מ אל םירביא םג םיאורש ןווי& ,םקמל תרש#אמ $
תואיר יו#ימ
(ידע ,הרי'ב תקידב אל םוי& $יתאיר (י'"ת לולשל CT רמו'ל דגנ תיוותה – ןוירה ,תויל&ב היעב $הי#רגויגנא
ל) דוגינ CT $(
םע םויצנ&ט – קר)ומ רמו' MJJ "'יב תורלי#ק הר#ב עקתנ ,ןימובלא לש םיטגרגאורקימ) /./222 רו)אה $(
$יר#יר# ,שלושמו עבצ ר"' היהי עוג#ה
ללגב הי)ו#ר#ב הדירי תלילש <W] $רורווא תקידב – ,b 7=G7aEKC $
בל
L=aQ=@=Ey $דק#תל רו)'ל הלו&י םטוא ר'אל המקר םאה –
םירמו'
• םע םויצנ&ט – הי)ו#ר# תמגדה M!N! 0 המי"') -מאמבו ה'ונמב עצובמ $(בלה רירשל רושיק)
לש ילאו)יו יוטיב רוציל גקא םע בולישב ןתינ $(-מאמו ה'ונמב הדירי – תקלצ ,-מאמב הלוע אל ןומי"
$תוצוו&תהה
• ) םוילט T@ $הי)ו#ר#ו תויליבאיו ,רושק רמו' אלל (
• – תוליע# NC תקידב $תונמו"מ M^YJ $
• FIT $הי)ו#ר#ו תויליבאיו –
$(יבוי' י#ורטוניא) ןימטובוד ,(רוטלידו)ו) לומדירי#יד – יגולוקמר# -מאמ
תויל& יו#ימ
GK=>E=?raBCy ל רבו'מ םויצנ&ט – PTFJ : MJY3 : PM<J $
PTFJ $ימניד יו#ימ ,היל&ב ליגר ןוני" רבוע
MJY3 $תויל& תויעב םע םירגובמו םידליל ,ר'א ןונגנמב תימניד הנומת –
PM<J $םיי' "קטרוק יאת םיגדמ ,"קטרוק יאתב טלקנ –
.םישומיש
 לש לדוג רד") תי'ו#לשל האיציו תויל& יולימ ,ימניד טר" תרוצב המי&" םירצוי 15 $(תוקד
 ^Fc $םידוליב המי"' תויהל הלו&י $ןשקנ%ג קיבל#ורטרוא –
 $ןתשמ ןתמ – המי"' לש הלאשב היל&ה יוריג
 $ןתש (לד – ירש#א +ובי" $תלתשומ הייל& יו#ימ
 $תי#וטקא הייל& תאיצמ
תינירקודנא הי#רגוטניק"
אלל – *רק* אצממ $ם)ילובטמ רבוע אל $ותוא (יל'מ ן&לו ,דויל המוד םויצנ&ט – םוי& $דוי תטילק ,"ירת תטולב
$תוליע# תונו&ת אלל ,הבורמ הטילק
$לו#יט םג ן&תי ,דוי יdע "ירתהמ תורורג רותיא
ב יוניש – המונדא דיאוריט הר# FT_ םויצנ&ט י*ע יו#ימ $"י)ורו#ואט"ואו M!N! ר'אל $(תוירדנו&וטימל רשקנ)
$המונדאב ראשנ ,הטולבהמ (טשנ – תוקד ר#"מ
– ןל#ק 13$/2$122a
1.2 תיתדבעמ האופרל אובמ
ןיילטואא0ש
.ה%בעמה תו"יעיו %יקפת<4
/ $ 820a2e $הדבעמ ינותנ +מ" לע תולבקתמ תונ'בא
1 $ליעי ן&ל ,תו&ומנ הדבעמ תויולע $
.תוקידבה דיק#ת0ש
/ תול'מ תו'ת#תהו השירק ידוק#תל ןיאט"יצומוה ,לורט"לו& גודל ,(הליהקב רקיעב) הי"ול&וא תקיר" $
$תוירלוק"ווידרק
1 $תרעושמ הנ'בא לטבל וא רשאל $'*היבב 'י&ש י&ה $הנ'בא $
3 תו#ורתה קורי# לע םיעי#שמש םינג לש ם)י#רומילו# $הקיטנגוקמר# fבוש' המל $תו#ורת לש רקיעב ,רוטינ $
םור&וטיצל ןגב לשמל ומ& 452 הרוצב דבוע םהלש םי)נאה י& םיר'א םילו'מ רתוי רהמ ה#ורת ונ#שי םילו' ויהי $
$תר'א
4 $הל'מל לו#יט יר'א רקעמ $'*היבב $יובינ $
.ה%בעמב ה%ובעה =י"הת<4
/ תנ&ה לשמל $(הנ'במה וא הלו'ה לע) הדבעמל ה"נ&נ המיגדש ינ#ל םי&ילהתה ל& לול&מ $יטילנאהר# בלש $
0יטילנא הר# ןיידע לבא הדבעמב םיעצבתמש ם&ילהת ,(%ד&ו רוריק ,ןמ)) הנ'במה תרבעה ,םדה ת'יקל ,הלו'ה
$םינוש םיקדבמל הקול'ו הנ'במה לש הנ&הו םושיר
1 תואצותה תו&יא יהמ ,תוקידבה טיר#ת יר'א בקעמ ,ריש&מל ה"נ&ה $ה)ילנא $
3 +מ"ומש ימ י*ע המית' רבעל ה&ירצ תאצויש הבושת ל& $%ד&ו 'ונע# ינ#ל ,תואצותה תצ#ה $יטילנא ט"ו# $
$(ינויגה םאה ,הקידב תו&יא) תו&יא תרקב תו)על הדבעמה דבוע רובע תונמד)ה ו) $הדבעמב
.תו%בעמה %יתע $םי"געמ $תג>מב )יא<4
הקי#י"נא הרפ<4
/ תורש#א ןיאש וא הלו'ל לב" $תל"#נ המיגדה ןיא םא $"#וט [ הנ'במ לע $יוהי) ה) בוש' י&הו ןושאר רבד $
$ת#"ונ המיגד ת'קל
1 $הבושתה לש "ו'יי י&רעל בוש' $הדיל +יראתו ןימ $
3 $הקל'מ0םוקימ $
4 ילגלוקידמ0הקידבה תא שקיבש א#ורה $
5 $(הבוט אל ן&מ ר'אל םויש םיטנמלא לש הקיטניק) ןמ)ו +יראת0המיגדה ה'קלנ יתמ $
8 $תרעושמ ה)ונגאיד $
a $הדבעמה ידבועל תוריה) יעצמא fתקבדמ הל'מ הלו'ל םאה $
H $השירק תודגונ תו#ורת לשמל $הקידבה תא תוטהל לולעש והשמ $ית#ורת לו#יט $
תונ?במ ם% ת?יק"<4
/ $םור" םילבקמ )וקר" יר'א $םור" םי'קול םש $בוהצ קק#Z(דיר#מ לג0[) טנלוגאוקיטנא אלל $
1 0טנלוגאוקיטנא[הימי&0תימי& הדבעמל ירקיע $ IPTJ לוג" קק# $םד תורי#"ל םישמתשמ $המ)ל#0)וקר" יר'א $
3 $םויצלק לש רוטלק $לו'& קק# $השירקל0טארטיצ $
4 $)וקולג תוקידבל0דירואול# $
5 $תוימי& תוקידב וילע עצבל רש#א ,תו#ו'ד תוקידב $המ)ל# $ןוימב שומיש $טנלוגאוק יטנא0ןיר#ה $
)וקר" יר'א $+ורא 'ווטל המיגדה לש הרימש רש#אמ0לג NC $םור" לעמו לג לעמ הטמל
רקיעב בוש' ןמ)ה אשונ $(לשמל ןיאט"יצומוהל) םייתעש +ות עיגהלו ,רוריקב תויהל תביי' $הנ'במה לע תושירד
$הנו&נ אל הדידמה )או םדבש )וקולגה תא םי&רוצ םיאתה $)וקולגל
<4 ,6-@
fהנו&נ אל הנ'במב םישמתשמ םא הרוק המ IPTJ םוי"טו# ברל IPTJ ן&ל רצ 'ווט %טו#ל $%טו# םוהי) היהיו
$*םיי' תנ&"מ* הבושת תתל הלולעו *ן&ו"מ* םוהי)ה
$ולש רוטלק אוה י& םויצלק לש הדירי היהת ה)מ -ו'
0תיתמי)נא תוליע# לע עי#שמ JF ש םוי)נגמ שרוד fהמל $רתוי ה&ומנ היהת תוליע# IPTJ $ולש רוטלק אוה
$הימי&ה תוקידב ברל רתוי המיאתמ ןיר#ה םויתיל תונ'במב
$םי#קש (דב אצמנ אל $םירטמר#ב היטהל אמגוד %ש
Aם% ת?יק"ב תויוע#<4
/ ןו&נ אל יוהי) $
1 $לשמל םוצ $הנו&נ אל הנ&ה $
3 $הקידבל םיאתמ "'י היהיש +& אלמל +ירצ $טנלוגאוקיטנאל םדה '#נ ןיב "'י $ה'יקלה '#נ $
4 $ןו&נ שומיש0טקינרוט ,ה)ילומהל םרוג י& (הרישי ט'מ) קר)מב אל $הנו&נ ה'יקל $
5 $הנו&נ הנבמ רו'בל $
8 $הנ'במה בוברע $
a הנ'במ0הקיטניק יר'א בקעמב0ל#מ" $ / הנ'במ 1 הנ'במ 3
H $תומיגדה לש ןו&נ ןו"'א $
הלו'ה לש םייגולוי)י# םיאנת ,הקידבה לע עי#שמ המ0ש
/ 0ליג $ JF $(רתוי ר'ואמ (קשב אצמנ) $םירגובממ רתוי ההובג השר#ה םידליב $םינוש םיאליגב הנוש $
1 םינומרוה – ןימ $
3 $ NM!
4 לשמל לו)יטרוקב םייוניש0ןמ) $
5 $םינימאלו'טק0"רט" $
8 $םילו'ה תיבבו הליהקב םי&רע ןיב לדבה ריב"מ $ב&ש וא בשי דמע0ה'ונת $
a $םוצ $
$ה'יקל לוקוטור#0ש
/ תויברת $
1 בוהצ קק#0םי#"ות אלל $
3 טארטיצ $
4 ןיר#ה $ IPTJ
ה'יקלה ןמ)מ םייתעש +ות המיגדה לש הדר#ה .המיגדל תילל&ה הי'נהה
$הער#ה0ש
לע עי#שמ $הנו&נ אל הבושת ר"מתש +& המיגדה לע עיםשמש המיגדה לע +ילה וא המגידב רמו' תו'&ונ0הער#ה
$ולש לו#יטהו תינילקה הטל'הה ,תואצותה לש היצטר#רטיא
$לשמל ן& %טו# $עי#שת איה ןהילעש תינילקה תוביש'ל רישי "'יב איה הער#הה דימת אל /2e אל ו) )וקולגב
$תיתועמשמ הער#ה
.תוער#ה0ש
/ $הימי&ב דואמ עיר#מ $ה)ילומה $
1 המיגדב ה'יקל אלו הובג ריליב הלו'לש ן&תי $תור'א תוקידבל הער#ה $ןיבוריליב לש תוהובג תומר0תוירטקיא $
$ת'קל אל הקידב ו)יא תעגדל )א לבא
3 תויטה ,הנ'במב תורי&ע םירצוי $םינמוש יענשמ $ה'ורא יר'א םירצונ $םינורקימולי& לש ההובג המר0המ#יל $
תא עצבנ ההובג תורי&על םרגתש ומצע הלו'ה לש לשמל תיגולות# הימדי#ילר#יה $תויריטמוטו#ורטק#" תוקידבב
$תר'א הרוצב הקידבה
4 $תו#ורת $
5 תוי)ו#ניא לש םוהי) $
ה)ילומה השוע המ 0ש NC םיצצו#תמ
/ בוט אל עבצ $
1 $הצו'ה ת&#שנ םיאתה תלו&ת $
fע#שומ המ
/ $ $(ב'ר 'ווט י& אל םוידו") שגרות ת#"ות םוי"טו# ]P_ J<T לע עי#שמ0טא#"ו# ,ה)ילומה
$םיטא#"ו# תדידמ
1 $ $(קשב עי#ומש תורמל עי#שמ &*& אל םוידו" לע $("ונ ל)ונב םילהומ לו&יב&0המיגדה לוהימ
3 $ 0גולנא CFg היצקאר' טרט"בו" אוה )אלקיצ טאלינדא רר'תשמ םא $רירשב הער#ה לש הדידמ
דודמל םישמתשמ הב CFg תדידמ ן&ל ו) היצקארל רצות ןיא בא $ CFg $יו#צה ןמ ה&ומנ היהת
4 $ $עבצה ללגב םורטק#"ב הער#ה
5 $ $תונוש תויצקאר לע םיעי#שמו הצו'ה םי&#שנש םימי)נא
םיבצמ שיש '&של אל $ה'יקלו ה)ילומה ןה תויועטה ברל $%טנוק "י)ילומה0המיגדה לע תויועט לש הע#שה0ש
$תא) ןייצל שי $ה)ילומה לש םייגולות#
.תור'א תויועט0ש
$המיגדה תא םיארוק )או ידוביטנאZןגיטנא "קלמוק רוצינ0תוימי&ונומיא תוקידב
.הנ'במה תמרב תויעט
/ $ $רתוי ה&ומנ האצות0תולוקלומ ר#"מ םוקמב ד'א "קל#מוק& םיהו)מ0םי)נאורקמ
.ןיניטארק0ר'א ,ש
הירוט"יה שי םאה fהיעבה המ0דבלב ןיניטארק םא $הארואב הער#ה םג אצמל םי#צמ ן&לן היל& ידוק#תב הער#ה
fתמדוק הבושת התיה המ ,ל#וטמ םאה ,הלו'ל
$המיגדה לש ה'יקלה תועשב ינוש0ש
.שד' קר#0ה)ילנא a>a@yE=Ka@ Lar=aQ@AG
/ $ האצותה תוניקת
1 $ תוקידב ןיב תוושהל
."ו'יי י&רע
$"ו'ייה י&רע םהמ םיקדובו הי"ול&וא לש הלודג הצובק םיקדוב $"ו'יי י&רע 'ווט שי $ילמרונ ןיא
(רג0ש
םייגולויבה םירטמר#ה בר $"ואג תמוקע י#ל תואצותה רו)י# $"ו'יי י&רע שי םיאירב םיקדבנ הבגה +מ" לע
$+& םיגהנתמ 1$5e ש +& םי&רעה םו'תל -ו'מ אצמנ דצ ל&מ 65e $(רגה ת'ת םיאצמנ הי"ול&ואהמ
$"ו'ייה י&רע לש םיהובגה םיילושה0(ואטאק
ש '&של אל 5e $"ו'ייה י&רעל -ו'מ
$%ד&ו הדירי הילע ,הקיטניק אלא םיטל'ומ םי&רע אל ,ןמ)ב םייוניש רקיעב fתוארל םיצור המ
$הנוש איה תועמשמה 'ווטה +ותב םירוק וא (ואטאקה וק תא םיצו' םייונישה םא
לבא הובגל +ומנ ינוציק +רעמ רבעמ לשמל) ןיקת אל +ילהתה fוילא "''יתנ +יא0"ו'ייה 'ווט +ותב לודג יוניש
היה אל יונישה ן&לו וילא בורק שממ היה לבא (ואטאקה וק תא רבע והשימ םא $(הובג יונישה לבא ,'ווטה +ותב
$לגר"ה י#ל תיגולות# ו) המגודש צורמל הנושארה אמגודהמ יתוהמ תו'# ה) ן&לו לודג
$םילו'ה תיבב םגו הליהקב םג יטנבלר $םייונישה יר'א בקעמ0אתלד
לק $תמוימוי הרוצב תיטמוטוא דדמנ $רצק דואמ 'ווטב וא האצות התוא םא ,האצות לע רו)'ל ונלש תלו&י0תורידה
הקידבה לע רו)'ל רש#א0דדומתהל
ה המ0קויד Y< $תקיודמ ינאש יל דיגהל לו&יש םרוג ןיא fאל וא הנ'באל המיאתמ הבושתה םאה fהוושמ ינא המל f
םי&ירצ $האצותה ביט י#ל ןויצ םילבקמ $תור'א תודבעמ םע תואצות תוושהל יד& תוימואלניב תוינ&תב םי#תתשמ
ב תויהל 5e $הי"ול&וא י#ל& לוי&ו הדבעמה י#ל& לוי& םצעב ה) $תור'אה תודבעמה ולביקש +רעה ביב"
0רצ םוקמב םירוי0םילוגיע (קש J ו F $ןימי0עורג י&ה הרקמה $םיבוט
$םייבוי'& םתוא תוה)ל הקידבה תלו&י המ0םילו' לש הי"ול&ואב0תושיגר
$תילילש האצות תתל הקידבה תלו&י המ םיאירב לש הי"ול&וא0תוידו'י
תדוקנב תויולת תוי#יצ#"ו תושיגר KOEDRR $ה) +רעב םיאירבו םילו' המ& תמועל יגולות# +רע& םירידגמ המ –
י#ל לורט"לו& יבגל $האירב הי"ול&וא י*ע "ו'יי י&רע עבקל +דרה J_J ןיב $םיצלמומ י"ו'יי י&רע םע אובל אוה
/H20132 רמול& $הי"ול&ואב 132 וילא דע עיגהל רש#או ןוילע ינמי לובג אוהש תורמל $ןוילע ינמי לובג ה)
לש הצלמהה J_J ל ת'תמ "ו'יי י&רע עבקל 122 ש רורב $ 65e ה#יאשה ו) לבא םש םיאצמנ אל הי"ול&ואהמ
$ונלש
FF, – תקיודמ איה המ& ,תיבוי' הבושת שי םא – יבוי' י#צ לש תועמשמ – TF $םייבוי' +" +ותמ
;F, – T; $םיילילש +" +ותמ
+רע FF, +רעש תורמל ,הרידנ הל'מ רשא& דואמ +ומנ ;F, $הובג היהי
0 תימצע הקידב תלו&י
/ $ האצותה לע הר)'
1 $ ןו&נ +רע
$תו&יא ת'טבא ת&רעמ שי
• ,יו#צ תואצות םו'ת םע םיעיגמ םיטיקה $תימוימוי – תימינ# <P $עודי <P הקידבה גו"ב יולת
$שרדנה קוידה תמרו
• "#וטו ימואלניב םרוגמ קודבל +ירצש המיגד םילבקמ ,תימואלניב תינ&ותמ קל' – תינוצי'
$ןמ) +רואל םינותנ םינתינ $בושמ
P=RRArA>KA $שער ,ונב יולת אל –
CCa>?A $םדאה בצמב יוניש תמאב –
PA@Ea KCAKS ה םאה – KCa>?A $ינילק אוה
א#לא ינובל'ב היילע לש האצותו ,םור"ב םינובל' תקידב – אמגוד / ,אמגב קיי#" – יתועמשמ ן& $יתועמשמ אל $
$המוליימ ל#יטלומ
י&רע – תיתומ& יצ' הקידב 2 , /22 , 122 $קוידה בוש' אל $ ;D=GA ,הקידבה תוהמ בקע ,תועמשמ יר"' םייוניש –
םצעב אוה לנגי"ה םאה – הלאש >D=GA $תועמשמ ר"' ,
Fa>=K La@OA $ה#יר' תינילק תועמשמ ילעב םיגיר' םי&רע –
,דב& – לנא#ב שארמ תואבש תוקידב שי CNC $
$ההובג תושיגר םע הקידב הבוש' ן&לו ,םילו' "#"#ל אל הרטמה – לו#יטל תנתינ +א השק הל'מ
מ םיד'#מ ונא ן&לו ,אוושל םיי'ה תא והשימל "ורהל אל הרטמה – לו#יט אלל השק הל'מ Ra@GA >A?aE=LA –
X; $ההובג תוי#יצ#" (ידענ תוקידבב $
– תושיגר TF:TF[X;
– תוי#יצ#" T;:T;[XF
14$/2$122a
$תי#יצ#" רתוי הקידב )או ,גשומ תונתונש 'ווט תוב'ר תוקידב ,תינ&ות תיינב – םתירוגלא
םיקר#מ יבא&ל תוקידב
• – "ו#ול J;J הברה $תינושאר הלי"# ,(ראלקונ יטנא) XF $
יטנא P;J $רקי רתוי $י#יצ#" רתוי –
• $תירוא הצמו' – טואג
תונוש תו&רעמל תוקידב
• י*ע ןדי" תת"וומ – דיאוריטהר# 0 ןדי" FT_ $(םצע קורי# הלעמ)
$דיאוריטהר#ב דוש'נ ,הובג ןדי" – +#הלו
• בלבל תל'מל )לימא
םור" – הנושאר הממי
ןתש – םיימוי יר'א
• T<_ $דיאוריטל גנינירק" –
• ו ןיניטאירק N^; ,רתוי קיודמ ןיניטאירק $ד'יב םהב םישמתשמ $הייל& – (ד'יב) N^; הארמ
$םי#"ונ םימרוג
םייתר&") ןיבולגוט#ה לש ם)י#רומילו# – יול ידנא לש ט"ט $תר&" – תור)וע תויתרגש תוקידב םת" םהבש םירקמ
ם)י#רומילו# םע /,/ $(תוירלוק"ו תול'ממ םינגומ
CJ/15 ,בוש קודבל ,בוש'ל +ירצ $תול'ש ןטר" אלל םג ,האירב הרו'ב לצא ןיקתה םו'תל -ו'מ תויהל לו&י
$הלו'ל םיאתהל
לורט"לו&) םייטמרד – תודי'י ייוניש 80H תוביב" וא 122 י# ן'ר)) םינ&ו"מ רתוי ן&לו םינטק וא ( /$5 בל םישל $(
ןינו#ורט – תומוד תוקידבל ! דע /$5 ) TB ! ןינו#ורט ,( T דע 2$25 ) TB T תודי'יב ( >?:7@ $
דב& תדבעמ
JF שר#ומ ("ונ םי)נאו)יא $םינוש םיאליגב ינוש $תיט#ה ט"ו# היעב $הרמ י&רדמ שר#ומ ,)ט#"ו# ןיילקלא –
$(הטט"ור# – )ט#"ו# די"א) $ומצעלש& יביטקידניא וניא ן&לו ,םצעה תמקרמ
ב היילע YYT םע ד'י JF י#) 5 $ילונתא "י)וריצ – (רתוי
J<T םע הובג $בל – דדובמ הובג – J]T לבא ,הובג J<T $(%וטיממ רר'תשמ) (יר' "י)ורקנ – רתוי הברה
]P_ ו J<T $תיבבל העיג# – דבלב
– תיר#"מ אמגוד J;J $"ו#ול לש תינושאר הנ'באל
– "נלבר# 1$HHe – הקידבה תושיגר $ 6He תוילוג" , 63e ל הווש – "ו#ולל יו&י"ה $ FF, $
FF, fםילו' תמאב המ& ,((יו)מ[יתימא) םייבוי'ה ל& +ותמ – 2$163
םיביצמ /22222 $םילו' ר#"מ שי "נלבר# #*עו ,םיקדבנ
– םילו'hתושיגר TF $
0 םיאירבhתוי#יצ#" T; $
INM
$םוימויב לול&ל םאה ,רמאמ טו#ישל םילל&
$וקדבנש יר'א םירק'מ ר#"מ לש םו&י" – ה)ילנא הטמב שמתשהל
.םד תוקידבב תוער#ה – םו&י"
• שי הימי& תנ'במב – הרי#" תנ'במ םוקמב תימי& הנ'במב שומיש IPTJ$ IPTJ 'למ אוה
0 האצותה $השירק בו&יעל שורדש ןדי" רוטלק לש ב&עמ ,םוידו" g↑ ב הדירי , JF, Cg, Ca $
• )וקולג – הקידבה עוציבב בו&יע , g↑ $
• .תואצות ר#"מ $דיה לע ת&שוממ ה#וקתל םידירו ם"ו' ת'נה בקע אמגודל – ה)ילומה
o 0 וצצו#תהש תוירוד&המ םירמו' רור'ש
ב היילע _?, NC, F]T
ב היילע g, ]P_, J<T, F=
o ב םיעיר#מו םירר'תשמש םימי)נא aGGayG 0 הדבעמב Cg↑ $
o 0 הירטמוטו#ורטק#"ב הער#ה ↓ $דב& ימי)נא
• הייל& ידוק#ת לע תועי#שמ – תו#ורת
• ןורט"ודלא ,ןינר ,ל)רב ,לו)יטרוק ,םינימלו&טק – רקובב םיהובגש םידדמ
• – ברעב םיהובגש םידדמ JF, T<_, FT_
• 0 (ורגא -ווי& ↑g $רירשה תוליע# בקע
1.B גקא
– ןיגור 14$/2$122a
1.3.1 רפסמ רועיש – גקא 1
$ימדק םטוא – הבוש' הנ'בא
תוילע – גקא יוניש <T $
) ,הימלקר#יה – תויל& תקי#" יא 3$505$5 לג – םיניי#וא םייוניש $(ןיקת T $דדו'מ
CyEC7 $"וני" – בצק $בצקמ –
יב&עמ JCI $הימלקר#יה –
$יתטישו רדו"מ תויהל – שגד
$םימת"מ ,הימ&"יא – בל תול'מ
תנו&ת – בצוק יאת RaK=@=EaE=D> $בצק םירצוי ,
$רהמ םילעו# םירד'ו טאל תולעו# תוילע – ן&ל $ן&ש את ליע#תש אתמ ריהמ רתוי ד'א בי" – ה&לוה תוריהמ
המ J, >DMA ) ה&לוהה רורצ )או ,"יה לש לדנאב אצוי QO>M@A Qra>KC ימדקל קל'תמ ילאמש ה&לוה רורצ $(
$ירו'או
דיל ,ןימי היילעב אצמנ דונ "וני" <,C $
J, ) למש' רבעמ רש#אל הרומא אל ,תיטורבי# תעבט – דונ UFU – ילאדונ בצק $( 42052 $
.םירוטקו
0ל ר)ו' +רע – קי"#מ רשא& $יבוי' תוא ,ינווי&ל רשא& 2 ק'רתמ רשא& הדירי ,ברקתמ רשא& היילע – בצינ תוא $
0ל ר)ו' ,(ילילשו יבוי' +רע שי) 2 $
$ידנלוה ,גקא 'נומה תא עבט – ןבוהדנייא
– םיי#ג $תונוש תודורטקלא ןיב 'תמ ילדבה םיארמ םידיל 4 תורצוי ,תודורטקלא 8 $םירובי'
) ירלו#ינוא רובי' a, $בלל הדורטקלא ןיב – ( J,, a,], a,X ןימימ) לאמשמ , ] לגרמ , X $(
$רושיממ תול&ת"ה – םיירלו#יב םירובי' !, !!, !!! $
ב הנומת תלבקתמ 382 ל&ש& ,תולעמ 32 $ילילש – ןוילע קל' ,יבוי' – ןות'ת קל' $ר'א דיל י*ע גוציי שי תולעמ
דיל – ריצ םירידגמ ! ה) 2 דיל , J,X ה) 62 $ J,] 0) תיו) – 32 $(
םידילהמ תול&ת"ה י*ע רצונש םינו&ית שג#מ םע ,םירושימה תשולשמ תול&ת"הה י*ע רדגומ – ןבוהדנייא שלושמ
$םירלו#ינויה
)מ – ןיקת ריצ 32 (0 J,] ) דע 62 ( J,X תול&ת"ה – םיעשת "ול# ,לאמש דימ תול&ת"ה – םישולש "ונימ $
$(לגר ה)ש) הטמלמ
– ה)'ה ירובי' ,/08 $םיירלו#ינוי , !C< $וב'ורל ה)'ה תיב ן#ודמ םיל&ת"מ $לט"וקרטניא –
– בורק י&ה דיל $ימדק י&ה הנבמה ןימי רד' ,/ ב בוש') CWFP $(
,8 ל המוד ,לאמש רד' לע רתוי ל&ת"מ רב& J,] לו ! $
,/,1 $תוילע לע םג םיל&ת"מ
& ,לאמש רד' ןווי&ל ענ ירוטקוה םו&"ה $היילעה ל& תא ליע#מ "וני"ה "לו#מיא 82 דילל םיאתמ – תולעמ !! ,
דיל) $dןיקת ריצi ארקנ !! – היילעל בורק דיל דוע $(לאמש לגרל ןימי דימ אצוי ,/ $
,הבוגב – גקא ריינ / ה) מ*" / 7, "ו#יא – םושירה ינ#ל d'i תרוצ , / 7, – ריינה תוריהמ $ 15 $הינשל מ*מ
יניי#ואש ילאידרקיר# ל)ונ – +ומנ 'תמ ,'תמ דירוהל – ידמ לודג בל ,םיטר# רתוי – תוריהמ רתוי) יונישל םינתינ
$(הימרואל
'וורמ F ןיקת – 2$/102$1 דע ,תוינש 12e ק#ודש ה'נהב) המיע# ןמ)מ 82 עטקמ $( bT לג (ו" דע – T $
ןיב 'תמה תמר – "#אה וק T ל F םג ארקנ , T ED F $
הנבמ ן&לו ,ןמ) +רואל הנתשמ ם&ו"ה רוטקוה – םירד'ב b< $דילה #dע הנתשמ b< אוה ןיקת 2$2H
$תוינשילימ
– םא)ע 15$/2$122a
1.3.2 רפסמ רועיש – גקא 2
לג F – ןיקת
• 1$5 7L – 1$5 הבוגל תונטק תוצבשמ
• 2$/1 7G – 3 ב'ורל תונטק תוצבשמ
• – םי#דעומ םידיל !!, /,
– ןימי היילע לש הלדגה F BO@7D>a@A םידילב ,הובג 'תמ $ינמי "מוע בקע , !!, !!!, J,X, /, לג $ F – י)א#יב
$םהיניב תוושהל רש#א ,םיווש תויהל םירומא ,לאמש היילע ינש קל' ,ןימי היילע ןושאר קל'
– לאמש היילע לש הלדגה F 7=Era@A לג ,רבגומ ב'ור $ F לג ,%צונ םע F ב רתוי לודג ילילש קל' םע י)א#יב /, $
$לאמש דצ לע -'למ עבונ
]JI לג ב'ור – י'ר&ה ןוירטירק – F דילב !! דילב םג רש#א , ,/ לג לש לו#& #מאה – )מר $ F םג תויהל לו&י ,
– )מרמ דיל $ילמרונ ,/ $
$הי#ורטר#יה אל ,הלדגה קר – תוילעב
.גקא תאירקב תולוע# רד"
3 $ ,בצקמו בצק F, F "'י , F ל b< $
4 $ לג F דילב רקיעב ל&ת"הל – !! ב ילילש ,יבוי') J, ) ב'ור ,"וני" בצק ,םייק ,( 3 תויבוק
$(תונטק
5 $ 'וורמ F לג – F דע 'וורמ דועו b< $(הלודג הייבוק דע) ב'ור $
8 $ b< דע) ב'ור – 2$26 ,תוינש 1 ) הדוטיל#מא ,(תונטק תויבוק ,/ [,8 דע 35 ילג ,(מdמ b
) םייגולות# M! $(רבעב
a $ <T, T לש ןור'א קל'ל +ו#ה b< $
H $ ) בצק ;< >Dr7a@ G=>OG rCyEC7 ריצ ,(
לג b ב ילילש ןושאר לג – b< מ רתוי $א םא $ 15e לגמ לג תו'&ונ $בו b $יגולות# ,תמיו"מ ן#ודב
!!, !!! J,X $לאמש רד' לש ןות'ת ריק –
!, J,], ,508 $לאמש רד' לש תילרטל ן#וד –
,/01 $םוט#"
,304 $לאמש רד' לש תימדק ן#וד
C "אמ4 ר%? "4 היפור#רפיה לע םיל&ת"מ ,/, ,8 לע םג םיל&ת"מש הלא& שי $ ,5 ומ& , ,8 ה&לוהה רד" $
ב יבוי' ,הנימי רוטקו – ןימי רד' $'צנמ לאמש )או רתוי יתועמשמ ןימי רד' םדוק – םירד'ב ,/ ב ילילש , ,8
לג ן&לו) b ב ילילש לג ,הלאמש רוטקו – טלוש לאמש רד' רשא& $( ,/ לג) < ב יבוי' לג ,(ןושאר אל י& ,8 לג)
$(
ב'ור – הי#ורטר#יהב b< לג) תילמש' תוליע# רתוי ללגב הדוטיל#מאה הלוע $ןיקת < ב ,/ לג , ב ,8 ,
לע הלוע םמו&" 35 לג – ר'א ירש#א ןוירטירק $(מdמ ב J,] מ רתוי //0/3 $םילאוש ימ תא יולת ,מ*מ
) -מאמ תינבת ,הלאמש ריצ תייט" – םי#"ונ םינוירטירק GEra=> BaEEAr> ב ( ,508 לג תרוצ +ו#יה – T לג תרוצל
, לג $ , לג – T עטקממ לי'תמ ,ירטמי" וניאש <T $ירטקלאו)יא וקל הלועו 'ונצ
RD1 לג $ןימי רד' ןווי&ל הטונ ם&"מ רוטקו – ב הובג ,/ לג רשאמ לודג רתוי , < "'י) .< 0מ לודג / ריצ $(
$הנימי הטונ <Era=> BaEEAr> ב ,/ $
$(fתואירב '#נ (דוע) ןימי רד' לש הלדגהו לאמש רד' לש הי#ורטר#יה – "י)ונט" לרטימ
הE"וה ירור>ב םימס?
תינמי המי"' NNN לג ,(ילאמש רורצ י*ע – הצי'מ) ןיקת %ו#הד לש ןושאר קל' – ב ,/ – םו"' ינמי רורצ $
לג ,םדוק לאמש רד'ל %ו#הד השוע ילאמש רורצ לבא < ב ,/ ,(רורצב אל) םיטיצוימ +רד ןימי רד'ל %ו#הד ראש $
לג הארנ – ינש יבוי' :בנרא ינ)וא תרוצ ,% M "קל#מוק $ b< מ רתוי ,ב'ר &*ה" 2$26 $תוינש
עטקמ ST לגו T .ןורחאה לגהמ ךופה וכלי דימת
ב ,8 לג – b לג , – ינש ילילש לג ,יבוי' < $
– האלמ המי"' CNNN מ רתוי , 2$/1 – תיקל' $תוינש !CNNN – תיקל' 2$/02$/1 אל הע#ותה $תוינש
םע אובל לו&י $בורל תיגולות# J<P ,ה&לוה %עמ לש תוינווינ תול'מ ,תוינור& האיר תול'מ ,(תוילעב רו')
ל יליל& קרוע לש הימ&"יא NNN $(ןימי דצ)
תילאמש המי"' – ]NNN ל תוה) ןמ) תורדגה $ NNN $
,(הלאמש רוטקו) ינמי רורצמ עיגמ אלא ,(םו"' רורצ) לאמש דצמ הצי'מל %ו#הד ןיא b ב ,/ ןימי רד' לש %ו#הד $
ב ילילש לג – הלאמש רוטקו ,םיטיצוימ +רד לאמש רד' לש %ו#הד $גקאב (קתשמ אל – ,/ לג &*ה" $ < וא b
לש קומע ,/ םג רש#א , b< ה לג )&רמ לש גני%צטונ שי םיתעל $ b ב +ו#ה לג $ ,8 לג – $ב'ר
$רוריב +ירצ ,לאמש רד' לש יוקל דוק#ת לע דיעמ $יגולות# דימת בצמ
ב ,גקאב הימ&"יא תוה)ל רש#א יאש םירמוא בורל ]NNN $תוה)ל רש#א
NNN ]NNN
/, 8, /, 8,
הצי'מ לש %ו#הד לג – ןיקת יבוי' לג – ןיקת b ילילש לג ,ינמי רורצמ b
ילילש
לג $ינמי רורצמ
יבוי' $
לאמש דצ לש %ו#הד לג – ןיקת < ילילש לג – ןיקת יבוי' לג ,תיאת תוטש#תה
דו'יא – לודג ילילש
b< םע םיתעל $
$%צונ
לג ,תיאת תוטש#תה
– ב'רו לודג יבוי'
$
ןימי דצ לש %ו#הד לג ,תיאת תוטש#תה
– ינש יבוי' %
לג ,תיאת תוטש#תה
0 ינש ילילש <
תיארנ אל תיארנ אל
– ןיגור 15$/2$122a
1.3.3 רפסמ רועיש – גקא 3 (ריצ)
לג – לאמש היילע לש הלדגה F $ב'ר
$ההובג הדוטיל#מא ,הלוע %גאטלוו ,הלדג ה"אמ ,רירשה ת&ראה – ןימי היילע לש הלדגה
$ילמש' לנגי" רתוי ןיידע ,+ורא רתוי רירש – הלדגה $הבע רתוי רירש – הי#ורטר#יה
– גקא ריינ 5 ןה תולודג תוא"#וק / – א"#וק ל& $היינש 2$1 – הנטק א"#וק $היינש 2$24 $תוינש
לג T $רהמ רתוי דרויו טאל הלוע ,ירטמי"א בורל –
'וורמ bT ) בל בצקל ןוקית רבוע ,%ו#הרל %ו#הד ןיב – bTK Z bT:j ק'רמה שרוש $( ,המיע# ב'ור –
ק#וד םא $ק#וד גציימ 82 , Z/ ,ריהמ ק#וד םא $ןוקית ןיא , +רע ,ד'אמ םילודג ושרושו bT מ ןטק ןקותמ
bT $
לג ^ $תוירד' בצק תוער#הל הייטנ $תו#ורת ,םיצבש ,הימלקו#יה –
b< רמא םא)ע) $ןשי םטוא – דדו'מ ]NNN $(ב'ור יולת ,
,/ ל ילקור#יצר ,8 $+ו#הה ןווי&המ 'תמ ארוק –
לג מ לדג ,/ ל דע ,8 $
$אל:ן& ה)'ב םיבא& ,הלו'הו גקאה יוהי) ,תולוע# רד" – גקא תאירקב
דיל – בצק ליבשב +ורא #ירט" !! $
$ה&לוהב וא הריציב – בצק תוער#ה
$הל'תה תוריהמ ,תוריד" ,בצק ,הריצי םוקמ – הריצי
,היילע ,"וני" – ה&לוה J, $םירד' ,
– בצק בושי' 322 ינש ןיב תולודג תוא"#וק יקל' b< ) םיבקוע 5 ,(היינשל תוא"#וק 82 'וור יקל'
$(תוינשב)
ןיב שר#ה b< םא – 5 ק#וד תוא"#וק 82 , 4 ק#וד תוא"#וק a5 , 3 ק#וד תויבוק /22 , 1 תויבוק /52 הייבוק ,
ת'א 322 ) JX םא $( 8 ק#וד תוא"#וק 52 $
– תויבוק םי#י"ומ םא םיר#"מה רד" 322 , /52 , /22 , a5 , 82 , 52 , 43 $
;< "'י – F ל b< אוה /./ 'וורמ , F $ת'א הייבוק דעו עובק
גקאה רי>
$םירוטקוה עצוממ אוה ריצה
.לאמש רד'ל תי"'י םיריצ
– הטמלמ םיל&ת"מ ,םינות'ת םירובי' !!, !!!, J,X $
– םיילט#" םיימדק ,/04 $
– םיילרטל ,508 $
_=?C @aEAra@ דיל – ! דיל , J,] $
דיל – ןיקתה תוילעה ריצ !! $
ריצל בצינ ,עובק ק'רמ – הדיריו היילע $הדידמה ריצ לע לטיה – הדידמה ריצב וניא רוטקוה רשא& תדדמנה המצוע
$הדידמה
לגש ן&יה אצמנ ריצה – ריצה בושי' ילג ינש ןיב עצמאב וא ,הובג י&ה – +רד דוע $םיווש םהש םיהובג י&ה
ובש ריצל בצינ b< ) י)א#0יד0ו)יא !! ל בצינ J,] "קל#מוק $( b< יבוי' היהי 62 $ריצה לש דיצ ל&ל תולעמ
ןיקת ריצ 32 [ דע 0 62 $
מ םילי'תמ םא b< לבקנ )א ,י)א#ידו)יא 1 – ןו&נה ריצל תויורש#א 62 #*ע $דצ ל&ל תולעמ b< ל&ונ ,יבוי'
$תוי#יצה #*ע םה םאה םידילה ראש תא קודבל ןתינ ,ונטל'הש& $רו'בל
– קיודמ בושי' $(םהיניב היהי) ריצ לש ןווי& םינתונ ,םילודג י&ה םייבוי' םיי#ג לש םידיל ינש ש#'נ – תר'א +רד
$םהלש הבוגה ןיב "'יה
םא !, !! $ןיקת ריצהש דיגהל ןתינ רב& – םייבוי' ! ,יבוי' !! $הלאמש הייט" – ילילש ! ,ילילש !! הייט" – יבוי'
$הנימי
$םיריצ תויט"ל תובי" – (קש
$םר)ה תא לביק +יא #*ע עבקת הייט"ה ,םר) רובעי הרקמ ל&ב
$ילנומלו# םת"מ ,תואירב העיג# ,בל ימומ $ןימי רד'ב העיג# לע בוש'ל – תינמי הייט"
– תילאמש הייט" ]J_N $(ילאמש ימדק קולבימה)
– ןיגור 16$//$122a
1.3.4 רפסמ רועיש – גקא 4 (םטואו הימכסיא)
ב'ור b< דע – ןיקת 2$2H 7G, 1 $תונטק תויבוק
הרוטלקמונ
• b< ןיקת
• <% 0 NNN
• b<
• % – ]NNN ב 8,
גקא 'ותינ
• תוריהמ – בצק
• ןיב רשק $בצק תינבת – בצקמ F ל b< 'וורמ , F ב'ור , b< $
• ריצ
• הי#ורטר#יה
• םטוא
– גקאב םידיל הבוג רו&)ל !C< 4 $
ןיקת גקא
• לג b – ןטק !, J,X, 508, kרצקו הבוג תני'במ ןטק $
• לג מ לדג /, דע 8, ב ילמי"קמ תויהל לו&י) 5, $ןשי ילט#" םטוא ,לדג אל םא $(
• לג T םיימדק םידילב ילילש תויהל לו&י $היצקל#דה לש דצב ,יבוי' תויהל רומא /03, $
• לג F ב ילילש תויהל לו&י /, ב יבוי' תויהל ביי' $ ! $יוגש תינ&ט תר'א ,
• bTC דע ןיקת 2$44
) םילרטלו (ינמי םטוא) םינמי םיילאידרוקיר# םירובי' תושעל ןתינ CX $(
םימטוא
• ינמי םטוא
o ב הדירי – $ד$ל תת י*ע ,תינילק ן'בואמ F] תוקצב ,דב& ,ראווצ ידירו – ינמי שדוג $
$שדוג אלל ,תורו'ש – םד אלל תואיר $םיילגרב
• ירו'א םטוא
o $יאר תנומת – תירו'א ן#וד
לג לגל לוקש – b $דואמ יבוי' תויהל לו&י ,
ב יוניש <T ב +ו#ה יונישל לוקש <T לג $ T $תדדו'מ הרוצ ,+ו#ה
$הקינילקב יולת
$תינגודנא היילע:ה'ינצל םייתועמשמ תו'# תי"'י ויהי – םיילקור#יצר םייונישמ םילדבה
o תוילע – רומ' םא <T ב 508, $
• ב העיג# ,הידרקידרב – ןות'ת םטוא J,; ) ינמי םטוא םע ד'יב +לוה $ CJ םטואו (יטננימוד
$ת#ער"ל רשק – תולי'ב $ןות'ת
o םידיל !!, !!!, J,X $
o $םיילאידרוקיר# םידילב םיילקור#יצר םייוניש
• ב הדירי םא $הידרקי&ט – ילאמש םטוא CW $תואיר תקצב לש הנומת םג לבא 0 $ד$לב הדירי )א ,
o – תילרטל ן#וד !, J,], 508,
o – תימדק ן#וד /04, $
o – ילט#"ורטנא קל' /01, תומדקתה ןיא – ןשי ילט#" םטוא $ $
o $םינות'ת םידיל – םיימדק םידילל םיילקור#יצר םייוניש
– קרועה לש קו'רה קל'המ לי'תמ הימ&"יא לג ,המי"'ב $ילאידרקי#א ,בלל -ו'מ םיאצמנ םייליל& םיקרוע
$הירואיתב אלא ,הקינילקב םילדבומ אל (הימ&"יא ,ק)נ ,קמנ) םירו)יא השולש $ילאידרקודנא
• – "י)ורקנ b< ילג $ילילש ן&ל – י&#והה ריקל *ןול'* ,"י)ורקנב תילמש' תמ רו)יא $ b
ילג $(עי#והל אל ,םוי יר'א ,םייתעש יר'א) ןושארה םויב םיעי#ומ b לג הבוג עברמ רתוי םה ,
מ רתוי םי&שוממו 2$24 $בלב רו)יאל םימקוממ ,הנטק הייבוק – תוינש
• – ק)נ <T $
o ר'אל) ינש ןמי" T $המ)ירונא םא אלא ,םיימוי ר'אל דרי ,קרועב העיג#ל (דדו'מ
תויהל תולו&י – תו'ינצב $תיגולו#רומ םירשי םיעטקמ לש תוילעו תו'ינצב ןיי#ואמ
MDl>G@DBA$ m<T תרוצב OBG@DBA תינבת $י#יצ#" אל – OBG@DBA $ןיקת – תוילעב
o םע תיטוניגנא הנומת n <T $םטוא –
o 0 המ)ירונא n <T $תונולת אלל ,העובק
o m <T $-מאמב םד לבקמ אלש ןושאר רו)יא ,תילאידרקודנא בו" היעב –
n <T +שמל רבגומ ראשיי $רירשה יבוע ל& ן&לו – םד לבקמ אל קרועה ל& ,תילרומ"נרט היעב –
$םימי:תועש
o תו'ל# לש הדירי – ת'לצומ הי)ו#ר#0הר 52e עטקמב <T $םייתעש +ות
o ב םי)ו#יד םייוניש – "יטידרקיר# <T $
o m לש הבוגת קר – םיילקור#יצר םייוניש <T nל <T $םינות'ת לומ םיימדק םידיל ,
• – הימ&"יא T
o לג – קרועב העיג#ב ןושאר יוניש T +שמהב $תוקד %"מ +ות לי'תהל לו&י ,דדו'מ
לג +#התמ ,הימ&"יאה T 0ודוא"# $םיבר םישדו' דע תועובש +ות המרונל רו)'ל לו&יו –
ילג לש היצ)ילמרונ T ילג +ו#יה – T $השד' העיג#ב םייבוי'ל (העיג# ר'אל) םיילילש
$ילרומ"נרטו ילאידרקודנא ק)נ ןיב םימע#ל לידבהל רש#א
+ו#יה – ילרומ"נרט T ,הימ&"יאב n <T $ק)נב
$הלודג רתוי ה'ינצ ק)נ ,ה'ינצ הימ&"יא – ילאידרקודנא בא"
NNN $םטוא +"ממ אל –
]NNN םע םטוא שי םא לבא $םטוא ן'באל יתייעב רתוי – ]NNN $לודג רתוי (קתה – רומ' רתוי בצמה ,
– תויצקר#ניאודו"# PP ילג לש b
• UFU $ה#וקני"ל םורגל לו&י ,ילילש אתלד לג –
• לג – םוט#" לש הי#ורטר#יה b ,לודג היהי _CM $
• ],_
– ילד%גמ 16$//$122a
1.3.5 רפסמ רועיש – גקא 5 (בצק תוערפה)
F 0 יתיילע םטוא $תוילע לש היצ)ירלו#הר – F↑ 0 "יטידרקיר# , F↓ $
הילוט"י"א
• יתימא
• רבו'מ אל
הימטירא סוניס ) יגולוי)י# תויהל לו&י $ריד" אל "וני" – QAaE ED QAaE Lar=aE=D> לו&י ,(הלי&א ר'אל ,המישנב ,
$הימ&"יא תויהל
$יגולות# וא יגולוי)י# תויהל לו&י בצקמ
הידרקיכט סוניס – F לע -'ל ללגב +רואמ J,; לג , F לג (ו"ב %צונ& תוארהל לו&י T ,הימנא ,םו' – יגולוי)י# $
$ם)ידיאוריטר#יה
הידרקידרב סוניס ב העיג# $יגולות# בורל – <J; ב הל'מ:הימ&"יא , J,; הבוגת ,(המי"' טעמ&:המי"'ו)
$תו#ורתל
Wandern! "a#e$a%er $"וני"ל ("ונב ,םיר'א םיירד' לע םיבצוק תוליע# ן&תת – ,ןיקת F הנתשמ
ל הימ&"יא) םירידנ םירקמב יגולות# $('וטש ,ילילש ,יבוי') <J; $םינשעמ םיריעצו םיאטרו#" לצא הרוק ,(
מ לדבה JX $"וני"ל ("ונב םייתמצועו םידדוב םי"וקו# ןא& $םיי#ול'ה םיבצוקה תמצועו תומ& –
&'()'&* תרדו' יתיילע "וקו#מ ת#"ונ המיע# $תמדקומ תויתיילע המיע# – J,; םדקומ ,%ו#הד השועו
לג $"וני"ה בצק #*ע יו#צהמ F ,המרונהמ הנוש F המ "וקו#ה ק'רמב יולת) הנתשמ J,;), b< ,ליגר&
ה יר'א 'וורמ JFN םא אלא ,יגולוי)י# $תונתשהל לו&י 7O@E=B@A JFNG מ עבונ םא הקינילקל איבהל לו&יש
M,F $
&+ra, +a#-.#arda לג ,היילעב ר'א דקומ – F בורק דואמ םא אלא ,הידרקי&ט "וני"מ לידבמ) תונתשהל לו&י
איבהל לו&י דוקי# "#ות םאו ,הינמגירט ,הינמגיב – ןיגורי"ל "וני"ה םע (ל'תהל לו&י $(לידבהל השקו "וני"ל
רד"ב אל) םי#"ונ םידקומ תורשע – הידרקי&ט לאירטא לקו#יטלומ $תואיר תול'ממ בורל – יגולות# $הידרקי&טל
לש לדוג JX 'וורמ) הימטירא םיאור ,(הלוט"אידב הארנ אל , ,(הנתשמ F $הנתשמ
&/ – 4220822 ילג) תויתילע תומיע# X דע ,(ןמ)ה ל& ,םינטק /H2 םג שי םא $(ריד" אל ן#ואב) םירד'ל םירבוע
םטוא $הידרקידרב תויהל לו&י )א ,ה&לוהב העיג# CJ םג ברעי J השעיו) JX ב העיג# ,( J,;
מ עובנל לו&י $ןות'ת ריק םטואו (ם"' ללגב הידרקידרבו) ]JI םהב םיבצמב $ <J; םיר'אל ןתונו טלתשמ אל
ב יגולוי)י# $םר) םמצעב רוציל תונמד)ה A\KArG=VA =>MOKAM JX $ןילנרדא ללגב ,
רטאלפ לאירטא ילג – X דיל ,בלה לש םונוגירטב דלומ דדוב דקומ $םילודג J,; לש ימדק הלעו T, ריהמ דקומ $
/520322 ילג) רטאל#ה תומיע# ןיב "'יה תא םירידגמ ,הקדל X ילג המ& וא ,תוירד' תומיע#ל (םילודג X םילודג
תויהל +#וה רשא& – היעבה $םי"#"ו#מ /./ לש תו'ת#תה ן&תת $היצלבא לו#יט שי $ JX היהתש ,םינשה +להמב
$תי#רגוידרקורטקלא תיטננימוד רתוי
UFU – aKKAGGDry BaEClay הברה שי רבועב $תידרגורטרו תידרגורטנא ,רד'ל היילעהמ םר) ריבעהל לו&י ,
ב ,תו'ת#תהה םע םימלענ לבא ,םי#"ונ םילול"מ UFU – גקאב $תיראש שי F ב רבוע אל םר)) רצק J,; ,(
(ו"ב אתלד לג F ל תמדקומ היילע) b< תלי'תב %צונ , b<)$ JX תושעלו ירו""קאב רובעל לו&י ,X ןיא)
לש בו&יע J,;)$ ,FN 0 םירד'ה תא רהמ ליע#הלו תוילעב הריהמ %ו#הד תושעל לו&י ירו""קאב ר)ו'ש ריהמ
לגעמ rAA>Ery ו ,T $
<,T +ותב םי#"ונ םיביתנ – J,; ,הנוש תוריהמ םע JFN ןיידע היינשה רשא&) תועור)המ ת'אל +לוה
המיי"ש) הריהמה עור)ב ר)ו' ("ונבו ,%ו#הד – תירוטקר#ר ה#וקת ר'אל "יהל עיגמ םא $(תירוטקר#ר ה#וקתב
– בוש ומצע תא ליע#הל לו&יו (תירוטקר#ר ה#וקת 7=KrD rAA>Ery $
,FN $הובגו ב'ר "קל#מוק רציימ ,םירד'ב "וקו# – CDOB@AEG ינש – ,FN – טל#ירט ,"וני" )או 3 ,FN
$"וני"ו /2 – תוינש >D> GOGEa=>AM ,T ל לעמ $ 32 – תוינש GOGEa=>AM ,T $
,T ב אל לבא ,ריד" דואמ) ריד"ו דימתמ ן#ואב רציימש ירד' דקומ – /22e ב'ר "קל#מוק $תוירד' תומיע# (
לעמ /47G ,תימנידומה ביצי תו'# ,ד'א דקוממ רתוי) י#רומילו# ,(תימנידומה ביצי רתוי ,ד'א "וקו#) י#רומונומ $
ל& $(ולש ה#י ה"רג – האו# הד ד"רוט ,תוברעתה שרוד ,T ל םדקתמ ,X $ןמ)ה םע
!M=DLA>Er=KO@ar rCyEC7 דע ,הייניקרו# יבי"מ ירד' בצק – 32 $הקדל
,X $םינטק םי"קל#מוק ,הלוע תוריהמ ,ןמ)ה םע רדרדמ $"קל#מוקה לדוג ,בצקמב היולת תויביטק#א –
– ןיגור 16$//$122a
1.3. לוגרת – גקא
/ $ ןב 15 , /22 $רשו& רד'ל רושיא ,יטמוט#מי"א $הובג ,וליק
a5 $(םינק)ו םידליב ,המישנמ ,רי#ש) הימטירא "וני" ,הקדל תומיע#
'וורמ F ןיקת 2$/4
ב'ור b< דע ןיקת 2$2H
לג F ב'ר וא הובג אל ,ןיקת
bT 2$3H דע ןיקת) 2$44 $ןיקת ( – 2$a5 $תוינש bTK – 2$38 $ןיקת
;< a2 $הימ&"יאל תודע אלל ,ןיקת ריצ ,
1 $ תב 4H $ה)'ב תוריקד ,"רט"ב
בצקמ "וני" בצק /22 $
F דילב יבוי' / $רד"ב רובי' ,
F 2$/H $ןיקת
F ןיקת
b< $ןיקת b< לעמ 2$/1 $אלמ קולב –
[ ריצ 62 דיל , ! $י)א#ידו)יא
<TT $ןיקת
$הידרקי&ט "וני"
$העגרה – ןא& לו#יט $לומקא )א ,םו' ללגב היה םא
3 $ $'ותינל הנ&ה ,בל תול'מל ןו&י" ימרוג םע הלו'
,"וני" בצקמ 85 $הקדל
F ןיקת
לג T תיגולו#רומ ןיקת
b< ןיקת ב'ורב
הי#ורטר#יה ינמי" ןיא
) ןיקת ריצ 12 , !!! $(י)א#ידו)יאמ ילילש רתוי תצק
bTC ,ןיקת <T ןיקת
;< $היגולות# אלל ,ןיקת ריצ ,
4 $ $ןוימב – ןוילע גקא $-מאמב רמ'ומ ,הנרקהו בא&
בצק $"וני" בצקמ a5 $ F לג $ןיקת F $ןיקת
ב'ור b< $תוי#ורטר#יה אלל $ןיקת <T $ןיקת
$םיבא& לע בוש ןנולתמ ,הקל'מב ה'גשהל +לוה
0 ינש גקא
$"וני" בצקמ
ילג אלל b דילב םיקד) !!! ב'ור ,( b< $ןיקת
↑<T דיל !!, !!!, J,X$ ↓<T תוילקור#יצר J,], 1,$ ↑<T 508, םטוא $ CX ריק ,ןות'ת ריק –
) ירו'א םטוא לש יאר תנומת תויהל לו&י $ילרטל 1, $(
;< ,ןיקת ריצ , aKOEA <TIM! $
שי – (יר' בצמ <T ילג ןיא , b $הקינילקו
5 $ $ה"יט יר'א ,רבעב בל (קתה
$"וני" בצקמ F בצק $ןיקת /22 ב'ור $ b< ילג $ןיקת b !!, !!!, J,X ה ל& , , ב לודג) םי /03, ,
ןטק 408, םע םג) ןשי םטוא – ( T לג תומדקתה ןיא $(יבוי' $ןות'ת ריק ,ילט#" םטוא –
,FN ,ד'א JFN $ד'א
לג +ו#יה T ב J,] $
לג $ילט#" םטואו ןות'ת םטוא לש םינשי םינמי" ,הידרקי&ט "וני" T ב ילילש J,] $העודי אל תועמשמ ,
8 $ $ד$ל תת ,ה)'ב םיבא&
,"וני" בצק 82 הקדל
F ןיקת
ב'ור b< ןיקת
F ןיקת
הי#ורטר#יה אלל
bTC 2$38
ןיקת ריצ
לג +ו#יה T דילב !!!, J,X
↑<T ב !!, !!!, J,X
↓<T !, J,], 1, ירו'א םטוא ילוא ,ילקור#יצר ילוא
↑<T 3,
ילג b ב םייגולות# !!, !!!, J,X, 3,
;< ,ןיקת ריצ ,הי#ורטר#יה ינמי" אלל , J<TIM! ,ןות'ת ריקב 3, f
1.3.! םוכיס " גקא
גקא 'ותינ
• לג – ינ&ט F ב יבוי' ! $'תמ ,תוריהמ ,
• $תוריהמ – בצק
o 322 $תוריד" ,תויבוק %"מ יקל'
• ןיב רשק $בצק תינבת – בצקמ F ל b< 'וורמ , F ב'ור , b< לג , F, bTC $
o םיבצקמ
 ;< $הידרקידרב "וני" ,הימטירא "וני" ,הידרקי&ט "וני" ,
 לג F – הנתשמ
• la>MAr=>? BaKA7aSAr
• JFN יוניש םע ילוא) F (
• (הנוש י#צ#" לג ,תומיע# %"מ לש םיצבקמב) הידרקי&ט לאירטא
• ילג ינימ ל&) הידרקי&ט לאירטא לקו#יטלומ F ינימ ל& , (
 JX ילג – X תירד' הידרקי&ט:הידרקידרב םע ,ןמ)ה ל& םינטק
 ילג – רטאל# לאירטא X $םיריהמו םילודג
 UFU – F תלי'תב אתלד לג ,רצק b< $
 <,T – b< $ריהמו ןיקת
 ,FN $הב'ר תירד' המיע# –
• לעמ /2 – תוינש >D> GOGEa=>AM ,T
• לעמ 32 – תוינש GOGEa=>AM ,T
 ,T י#רומילו#:(תי"'י ביצי) י#רומונומ $תוריהמו תוריד" תוירד' תומיע# –
ל +#וה $(ביצי תו'# ,ד"רוט אמגודל) ,X $ןמ)ה םע
 !M=DLA>Er=KO@ar rCyEC7 דע) תויטיא תוירד' תומיע# – 32 יבי"מ ,(הקדל
$הייניקרו#
 ,X $"קל#מוקבו בצקמב יולת -ווי& –
o "'י F.b< – J, ,קולב JFN (F ,הנתשמ F $(הנתשמ
o 'וורמ F דע 2$1 $הידרקי&ט "וני" ,קולב – +ראומ $
o ב'ור b< דע 2$2H +ורא םא $
 NNN – /,8,
– תר'א 2$2602$/1 !CNNN לעמ , 2$/1 CNNN $
לג – לאמש b ב קומע /, לג ,(%צונ םע ילוא) ב קומע 8, $
– ןימי <%:M ב /, $
 תוירד' בצק תוער#ה
o לג F םידילב ל&ת"הל – !!, /, $
דע ב'ור 0 תוי#ורטר#יה 2$/1 דע הבוג , 1$5 ) ]JI, JI ב י)א#יב ,%צונ , /, $(
– הנתשמ la>MAr=>? BaKA7aSAr $
o bTC – bT שרוש יקל' (תוינשב) דע ןיקת $(תוינשב) 2$44 $
• $םי)א#ידו)יאו םיילילש ,םייבוי' םיי#ג לש םידיל – ריצ
• תוירד' תודידמב 'תמ – הי#ורטר#יה
o ],_ – 35 םידילב ממ /[5:8, +ו#יה) ןיירט" , T לג , , – T ב דדו'מ 508,,
<T $הלאמש ריצ תייט" ,(
,_ – .<o/ ב /, +ו#יה) ןיירט" , T, ↓<T לגש& $הנימי ריצ תייט" ,(הובג
• עטקמ <TT םטוא –
o – ןות'ת ריק !!, !!!, J,X ) הידרקידרב $ J,; $ימדק ריקב םיילקור#יצ#ר םייוניש $(
ב יאר תנומת – ירו'א ריק /, ל עיגהל לו&י , 508, $ןימי רד' םע +לוה $
– ימדק ריק /04, – ילט#"ורטנא $ /01, $ןות'ת ריקב םיילקור#יצר םייוניש $הידרקי&ט $
– ילרטל ריק !, J,], 508, $
$ירו'א ריק םע +לוה $םיילרטל םידיל – ןימי רד'
o לג T ב ילילש תויהל לו&י $היצקל#דה דצב ,יבוי' – /03, $
 $דדו'מ – תינושאר העיג#
 $+#התמ – היינש העיג#
 T ב ילילש !!! – </b3T3, FI $
o עטקמ <T
 :רשי עטקמ $הימ&"יאב היינש העיג# MDl>G@DBA $תו'ינצב
 ↓<T $ילקור#יצר תויהל לו&י $ינושאר ,ילאידרקודנא בא" –
 ↑<T $ינש ,ילרומ"נרט –
 ↑<T $"יטידרקיר# – י)ו#יד
o ילג b $
 דע ,םינטק – םיניקת 2$24 םידיל ,תוינש !, J,X, 508, $
 $ויש&עמ ק)נ רב&:ןשי םטוא ,ק)נ $םיהובג ,םי&ורא ,םימקוממ – םייגולות#
 – תור'א תויגולויטא UFU $הצי'מ לש הי#ורטר#יה ,(ילילש אתלד לג)
o לג תומדקתה ןיא ,ילט#" – ןשי םטוא $
↑F $יתיילע םטוא –
↓F $"יטידרקיר# –
F תואיר
F.1 תויתמיס? תו"?מ
– הוונ /a$/2$122a
2.1.1 #$%&
,תיבי"רגור# איה ו)ה הער#הה $המישנה י&רדב תיתמי"' הער#הב תניי#אתמו ,לו#יטלו העינמל תנתינה הל'מ ו)
םיקיקל' ,ןושיע י*ע תמרגנ $תמ)גומ תינור& תיתקלד הבוגת י*ע תמרגנ איהו ,ןמ)ה םע רימ'מ בצמה רמול&
$דב& ריווא םוהי) ומ& םיר'א םימה)מ
ינ#ל דע /$5 $העינמל תנתינ התיה אל םג הל'מהו םייק לו#יט היה אל םינש
<ב תו""Eנה תו"?מה +8'6 A
• סי#יEנורב +שמב (יביטקודור#) ה'יל םע תינור& 3 וללשו ,תובקוע םייתנש ל&ב םישדו'
$לועישל םיר'א תורוקמ
• המ&יפמא "רה בקע ריוואה ילל' לש הלדגה שי $ילואבלא "רה לע הדיעמש תינגטנר הרדגה 0
$האירה תוידאנ לש
• 0ה הלו' CWFP $תווצקה ןיב עונלו ,ד'י תול'מה יתשב הלו' תויהל לו&י
CWFP ר#"מ הבי") םלועב התומתה תובי"ב תי)&רמו הבוש' תוומ תבי" איה 4 0ו ןטר" ,בל תול'מ ר'אל ,םוי&
C,J $םישנ לצא רקיעב ,היילע תמגמב תאצמנב הדי'יה $(
ןושיע
• 32e $םינשעמ םירבגהמ
52e $םימל"ומ לצא
• 12e ,תוינולי'ה םישנהמ 5e $תויתדהמ
• ל /5e שי םינשעמהמ CWFP $
• kתואירלו בלל ליבוהל +ירצ ה)נמנאב ןושיע
– היי"ול&ואב תו'י&ש a0/2e אוה ןוירטירקה םא הובג רתוי הברה היהי) ןו'בא תתב אצמנ הארנ& , FXT אלו
$(תונולת
ןו&י" ימרוג
p .הלו'ה (וגב
p שי םיי#נג םימרוג א#לא ןיא םא $תומקר "רה לש םי&ילהתב םיברעתמש / יטנא
0מ תו'#) לשמל ןי"#ירט //e $בוש' ןו&י" םרוג וה) – (ולש תוליע#
p $םירבגב רשאמ רתוי השק הל'מה םישנב
p תונופמיסה "4 רתי תויתבוגת םייוריגל רתיב תוביגמ ריוואה י&רד ובש בצמ ה) –
$(המת"אב ומ&)
p $המט"א הניאש תר'א תיתמי"' הל'מ םע בוליש תויהל לו&י
p .םייתביב"
p ב ןו&י" םרוג אוה ןושיע 62e דע שי םינשעמה ןיב $םילו'המ 42e םע CWFP
) תונוש תוגרדב 12e 0מ םילבו" CWFP $(תי"אלקה הרוצב
p םוהי) ,הקו"עת ,םינ&ו"מ םירמו'ל ה#יש'ו ,+ומנ ימונוקאויצו" דמעמ .םי#"ונ םימרוג
$יתביב"
ה)נגות#
p ;D\=DOG a?A>E $ןושיע רקיעב ,
p $יביטדי"קוא -'לו תו)ניאטור# +רד – הנגה ינונגנמב העיג# ,"י)ורבי# ,תקלד
Aיתק"%ה =י"התב םיברועמ4 םיאת
תו)אטור# – םיג#ורקמו םילי#ורטיונ לוע#ש – ילואבלאה ן#ודב םיילאילתי#א םיאתו םיגא#ורקמ ברעמ ןושיע
$המישנה י&רד לש "י)ורבי# 0 םיט"לבורבי# יוריג $ה)וקומ (דוע ,ילואבלא לש "רה – רתיב תולעו#
p סי#יEנורב ינורE תונטקה המישנה י&רד לש יתקלד +ילהת לש האצות אוה .(ה'יל םע לועיש)
$(הל'מה תרמו'ל היצלרוק םע) גנילדומ0הרו "וקומ תריצי תרבגהב הוולמ $ירוטרי#"רה "יטי&נורבה דע
p < המ&יפמא םירצונ ,תולו&שאה לש "רה שי .ילואבלאה לש יר#יר# "רה לש +ילהת םג שי
$םי)ג (ול'ש ןיא ן&לו ,תעג#נ םדה תמיר) +א 0 ריווא םש שיו םילודג םילל'
p .ק&נ" םרוג4 יתק"% =י"הת 4י םירקמה ינ4ב
היגו"וי&יפותפ הלא ל& ,ריוואה י&רד לש יראיליצוקומה יוני#ב העיג#ו ,םינבמ "רה ,תקלד ,ריווא י&רד תמי"' –
$ריוואה תמיר)ב הלבגמל םימרות
הפי4נב -ו'במ הובג רתוי ה)'ה תיבב -'לה ,  תת – תואירל המינ# ריווא תמיר)ב $הצו'ה היהת ריוואה תמיר)
$המינ# ריווא ת"ינ&ו ה)'ה תיבב -'ל
p אל המישנה י&רד +א ,רתוי דוע -'לה תא םילידגמ – 'ו&ב ריווא איצוהל אירבל םירמוא רשא&
$ריוואה תאצוה תלו&י לע תרמוש ן#ודה י& תו&עמנ
p תיתמיס? תואיר ת"?מב $תונפ%ב תק"% םע ם%אב תודמוע ןניא ןה ,תושל' תונ#דהש ללגב .
) תמיו"מ הדוקנבש +& ,-ו'במש -'לב IFF רוניצה:ןו#מי"הו -ו'ב -'לל הוותשמ םינ#ב -'לה ,(
ילמרונ םדאב) ןמ) רתוי +ירצ הנותנ ריווא תומ& איצוהל יד& – םוירי#"קאב ן&ל $םי"רוק 304 $תוינש
$(רתוי תיטיא המיר)ה הלו'ב
p <" םרוגהו המתסא" םרוגהG םייתק"%ה םיEי"התה ינ4 )יב "%בה 4י +8'6 .. ,תא) םע
אל ,המגודה #*ע תו'#ל) ה&י#ה הנניא איה ינשבו ה&י#ה איה ד'אב $המיר) תלבגה שי םהינשב
$(תואיצמב
p ) םד תמיר) – רורווא המאתה ר"ו' רצונ ,:b 7=G7aEKC הדירי +& בקעו (רורוואב הדירי –
תמרב היילעו ןצמ'ה תמרב CW1 $
הנ'בא
<" %ו4?נ ימב +8'6 H
/ $ ליג לעמ $םילו'המ דאמ הברה "#"#ל םילולע ונא +א – תונולת #*ע 45 – 52e אל םילו'המ
ליג לעמו ,ה)ל םיעדומ 85 ) רתוי דוע a2e תא םלצא ב&על 'ילצנ ינוניבו לק םילו'ב ל#טנ םא $(
דקומ ן'באל יד& ן&ל – ימוי םויה דוק#תב הלבגמל םהלש העגהו האול'תה תאו הל'מה תורדרדתה
0ו ,(תיטנט"י"ר#ו תיבי"רגור# רקיעב) האינ#"יד ,'י& ,לועיש 0 ש#'נש םימוט#מי"ה KCAGE E=?CE>AGG
וא ,ה)'ה תיבב אל&נה ריוואה לש היצל#ניאר#יה תויהל לו&י – ה)'ה תיב ל&ב םיצ'ול םיבא&) M!
$(ןבומ&
1 $ ה#יש' #*ע ימרוג" )וEיס תיבב ןובאט םע הדובע) תיבה +ותבו -ו'מ םוהי) ,הקו"עת ,קבט 0
(לשמל ⇓ וא ןטר" לע בוש'ל דדועמ CWFP $
0ל םידש'נה םישנא םתוא CWFP רובעל םי&ירצ , היר#מוריפס $
PP – CWFP ,המט"א , C_X ,ת#'ש ,הי)טקאי&נורב , NWWF $"יטילוי&נורב0נא# ,
.(בוליש הארנ םצעב) םיי"אלק םיגצמ
תינור& "יטי&נורב המ)י#מא
p ליג 42052
p רקיעב ,ה'ילו לועיש – תונולת
$רקובב
p ,+ראומ $#"קא – המישנ יניי#אמ
$םי#וצ#צ
p – ילל& הארמ Q@OA Q@DaEArG ,
$"י)ונאיצ $יתיב' ה)'
p – רתוי ר'ואמ ליג 52 [
p ,-מאמב המישנ רצוק – תונולת
$דוק#תב הדירי
p המישנ – המישנ יניי#אמ
םע םיעיגמ ,תיל"קודר# FXT
– םיער#ומ XI,/ ב רב& 32e $
p – ילל& הארמ B=>S BORRArG $
רוק ,המישנב ר)ע ירירש ,ןו)ר
הבישי ,תיל"קודר# המישנ ,ילנומלו#
$גניבאלק ,"י)ונאיצ ,המידק תונעשהב
p ,תיטוטמ)י#מא האיר – תומידב
$ה'וטש ת#ער" ,הלודגו הרו'ש
הרומ' רתוי ולי#א )או ,תר'ואמ הינ#קר#יה שי fםד יל& "רה ללגב ,תמדקומ הינ#קר#יה ןיא – םייטוטמ)י#מאב
$תינור& "יטי&נורב לצא רשאמ
+& בקע $(המישנה רדתב היילע) רהמ םשונ אוה ,ריוואה תא איצוהל השק םדאלש& .םיית#שב -ווי&ל הבי"ה
$הרימ'מ ריוואה תאיל& ה&ו $םייתפ4ב ת%וגנת %גנE ריווא תא>וה תר4פאמ הפב תור>הה #אמ המי4נה תא ,
הקדל רורווא ת#ול'תו ,האלמ ריווא תאצוה שי .לודגל היצליטנול רש#אמו ,I $הלודג רתוי
Aתינפוגה הקי%בב
p הנ&אהב $תואירל תת'#ומ ריווא ת"ינ& Z ריוואה ת#ול'תב הדירי – עמשנש ןושארה רבדה –
p 4וקינב היהי שוקינה ן&לו – ריווא אלא ן&ות ןיא הלאה תואירב – (רתי תוידה& רדגומ) ינ#מיט $
p תופערסה תעונת $תנטקומ איה (תערשמה)
p יוניש שי ס?יב +רואב םוירי#"קאל הווש תויהל לו&י םויר#י"ניאה .ריוואה ת"נ&הל תאצוה ןיב
$+ורא (א וא
p םע תויהל לו&י םויר#י"קאה םיפו>פ> $(י'ר&ה אל)
'5- A
p A?פנ המיר& תמוקע םע םישנאב CWFP ) דרוי אישה ן&לו – ןטק '#נל המיר)ה לש "'יה , FIX
[ F!X י# אוה ריוואה תאצוהל ןמ)ה +שמ $'#נ ותוא איצוהל ןמ) רתוי 'קול ,("ונבו ,( 1 ילו'ב CWFP $
p – +& םא XI,/ תמוקע ,דרוי X0, הימ"קו#יה שי ,תדרוי הי)ו#ידה תלו&י $(*ןטבה*) הנתשמ
0ה ,הינ#קר#יהו T]C, , 0ו XC 0ו ,םילוע ,C $ןטק
p 0מ לבו"& םדא רידגהל יד& CWFP ול תויהל +ירצ , XI,/:X,C 0ל הווש וא ןטק a2e $
ל םידדמ CWFP
p ב הדירי XI,/ 0 בו XI,/:X,C תנשמ (קותב איה $הדובעל דואמ ה'ונ ו)ה הקול'ה $ 66 $(
p AםויE י4ומי4 רתוי
o NM! םא $עובירב הבוג יקל' לקשמ Z NM! 0מ ןטק 1/ ןו&י" לע דיעמ ה) ,(םי)ר)
ילו'ב התומתו הל'מל רבגומ CWFP $
o ןיב יתמישנ ישוק םירידגמ – םהלש דוק#תה תמר #*ע 204 $ 2 -מאמב קר המישנ רצוקZ
הגרד $ר&ינ 4 $השק רתוי בצמ – +ונמרתוי גוריד $יתמישנ ישוק שי לק -מאמ ל&ב Z
.הל'מה תרמו' תא םיעבוקה םי#"ונ םימרוג
p 0מ רתוי – הרמ'ה שי הנשב םימע# המ& 1 לש הצובקל "נ&נ הנשב תורמ'ה GALArA $
p י&ובי" CWFP $(הימ"קו#יה ,הלנומלו# רוק ,הימטיצילו#)
p $תיתמישנ הקי#" יא
p $םימוט#מי"
p $המי"' תמר
p תוליע#ה תא םצמצי טאל טאל ,הלוע# ל& םע ול השקו דבל רגש םדא – ילל& תואירב בצמ
$%ו&ו הנו)ת תת ,תילל& ה'נ)ה .י'ר&הה םומינימל ולש תימוימויה
p $(ותל'מ תרמו'ל הרישי היצלרוקב &*רדב) ולש בצמה לע טלתשהל +ירצ תו#ורת המ&
<ב םינו4 ה"?מ יE"המ +8'6 A
p $הלעמל לאמש דצמ – יטמוט#מי" בצמל םיעיגמ אלו הובג ןו&י"ב םיראשנש םישנא שי
p 0ל עיגיש םדא שי GEa?A/ $םש ראשיו
p ליגב םלצא ולי'תי תונולתהש םישנא שי 52 ליג דעו a2 $%ו&ו ותומי
p $די'א אל +להמ
A"ופי#ה תור#מ
p התומת דירוהל
p .האול'ת ידדמ ר#של
p םע םדא CWFP ולש תוארה '#נמ דבאמ 82KK – ליגר םדא) הנשב 12 םע ד'י ,(
ב תיתגרדה הדירי XI,/ $המישנה ידוק#תב תא)ה הדיריה תא טאהל בוש' 0
p $תויצבר"קא – דוק#תה ר"ו'ו םי)ו#שאה ר#"מ תא ןיטקהל
p םילועישה תא קי"#הל 0 םימוט#מי"ה תא ר#שלו םיי'ה תו&יאב העיג#ה תא ןיטקהל
$ה'ילהו
)ו4יעמ ה"ימג
p 0ה תשמ' 0 א#ורה תוליע# יבלש J .
p JGS ןשעמ אוהש תוה)ל –
p JML=GA $ןשעל קי"#הל ול עיצהל –
p JGGAGG ר)וע ה) $קי"#הל הלו'ה לש ונוצר תדימ ת&רעה י#ל הלוע# תינ&ות ןי&הל –
$קר אל לבא ,ןשעל קי"#הל ן&ומ אוה םא רקיעב
p JGG=GE $הלימגה תינ&תב םדאה יוויל –
p Jrra>?A $בקעמל )*ול עובקל –
p .בוט ןושיע תק"#ה ,ער ןושיע
p 0 ןו&י" םרוג& ןושיע A" )וEיס םרוג תויה" קיפסמ רבעב )ו4יע4 %יגה" "בוקמ
p יר'א תיבבל האול'ת /01 $הק"#ההמ םינש
p יר'א האיר תול'מ /20/5 $הק"#ההמ םינש
p $תויתקלד יטנאה תו#ורתל םיביגמ תו'# םינשעמש םישנא
p XI,/ תא הדירומ (הדוקנ ל&ב) ןושיעה תק"#ה $םינשה +רואל יעבט ן#ואב טאל +עוד
$תוומ:םימוט#מי"ל העגה תו'דל הלו&יו ,ה&יעדה בצק
p ."ופי# 4י4 רE&" בו4? יEה A)ו4יעמ ה"ימגה =י"הת
p םע תור&מתה ו) $תיגרנימא#ודה ת&רעמה לע הע#שהה הבוש'ו תיבמילו)מה הנואה תא ללו&
אצמנש ןיטוקינ .הובג האנה טק#א /2 $הירו#ואל םרוג 'ומב תוינש
p םיטנמלא ןא& שי םייתוגהנתה 0 יתוגהנתהו ית#ורת לו#יט לש בוליש $םירוהט םיימי&ויב םגו
0ל עיגהל רש#א – (םירו#" םישדו') םיידימה םי'ווטב $ילאידיא ןורת# 12e 0ל &*'או ,ה'לצה 32e $
p .תו#ורת
p יפי"?ת )י#וקינ ) םינוש ;T (
p 2upropio( : 9!NJ; תמ"ו' $תינוא&ד0יטנא רוקמבה – rAOBEaSA לש ;J
לש ה'לצה רועיש $ןימא#ודו /80/He $וב"ל# תמועל הנש יר'א
p תמר הדירומ) תיגרנילו& יטנא ה#ורת םע ןיטוקינ:ןאבי) לש םיבוליש JKC םשב ('ומב
)ימא"ימאקמ ילוא דיתעב שמשל ול&וי )וסי?E $
p 0 ירש#א בוליש Rimo(a2a(t (דוע לע עי#שהל) ידיאוניבנק ט"ינוגטנא אוהש
$(ןושיע תק"#ה םע לקשמ
p )י"קינרוו $ןוי#ור#ובמ בוט רתוי ,ןיטוקינל רוט#צר תדגונ 0
p רתוי שי ,ה) אשונב רתוי לע#י א#ורהש ל&& $הה) תונושה תו#ורתה לש ה'לצהה רועש
$למגיי הלו'הש יו&י"
p םו&י" םיאורו – תו"נלו +ישמהל יד& תוביטנרטלא קי#"מ שי לבא ,דואמ םיהובג ה'לצה e ןיא .
$םילוע ה'לצהה e0ש
<" יפי>פס "ופי# +8'6 A
םע םישנאל הנו)ת ,יתמישנ םוקיש ,םימ"קו#יהל ןצמ' ת#"ות ,תו#ורת NM! םוד תעינמ ,םיי'ותינ םילו#יט ,+ומנ
$תו"יטב ,(יוצי#ו ןוצמ':רורוואב העיג# עונמל) הנישב המישנ
p ית#ורת לו#יט
o <ב "ופי#ב תופורתה "4 הר#מה +8'6 A
/ $ $םימוט#מי"ה תא ןיטקהל וא דירוהל
1 $ תוליע# עצבל תלו&יה תא תולעהל
3 $ תורמ'הה ר#"מ תא דירוהל
4 $ יתואירבה בצמה תא ר#של
p $יתאירה דוק#תב תורדרדתהה בצק תא תונשל 'ילצמש 'י&וה אל לו#יט (א ,הווהב
p תו)'ל ונל ר)וע אל יהשל& ה#ורת םע רצק לו#יט ר'אל יתאירה דוק#תב יונישה ,("ונב
$תו#"ונ תוינילק תואצות
p $(דעומ ית#יאשה לו#יטה
p .תו#ורתה
p אתיב 1 ) םיטי"ינוגא <JNJ $+רוצה י#ל לו#יט – ןילקירב ,ןילוטנוו –(
p אתיב 1 ) 'ווט י&ורא םיט"ינוגא ]JNJ $לורטמל" – (
p לש םיט"ינוגאל 1q אל ה&& םג םהילאש םירו)יאב רקיעב םידבוע – ןור"' שי
תרמ'ה – םד םרו) ,b 7=G7aEKC $
p ) ירצק – םייגרנילו& יטנא !BraErDB=O7 ) 'ווט י&ורא וא ( T=DEr=DB=O7 $(
p לש בוליש <JNJ לשמל) םיגרנילו& יטנא [ J@QOEArD@ [ !BraErDB=O7 (
p םידיאורט" י#אשמ
p [ םידיאורט"וקיטרוק י#אשמ 0 םיבלושמ םי#אשמ םג שי ]JNJ םיירקיעה םה $
$ונניינעל
p .(םיבלשב םילו#יט תו#"וותה) הרמו' תוגרד #*ע -למומ לו#יט
p $ןושיע תק"#ה רקיעב 0 ןו&י"ב אצמנש ימ
p הגרד ! $ םי#אשמ ן&ו ,תואיר תקלדלו תע#של םינו"י' םי#"ונ 0
p הגרד !! ,יתמישנ לו#יט םי#י"ומ 0 !C<, T=DErDB=O7 $יגרנילו& יטנא –
p הגרד !!! .םיגו"ה ל&מ תו#ורת רתוי 0
p םידיאורט" םילבקמ FW דע) תומיו"מ תו#וקתל /2 לעמ $(םימי /2 – םימי
0ב לו#יטל תויביטק#אה CWFP $הרמ'ה שיש& קי)מ ה)ש רו&)ל בוש' $תדרוי
p ]JNJ[!C< אתיב לש תונוש תויצלהניאו ,םוי#ורטוית םע , 1 $םיט"ינוגא
p לש היצרוט"ל עיגהל מ*ע – ןצמ' לו#יט 62e ןצמ' -'ל) 82 םורגי ה) 0 ה)ל לעמ $(
תו'#ל ה)ה לו#יטה תא תתל בוש' $תיתמישנ הקי#" יאו הינ#קר#יהל /8 לו#יטב ןו&נ שומיש $הממיב תועש
kתיתועמשמ םיי' +יראמ ה)
p םדא הב ,םישדו':תועובש ר#"מ לש תירניל#י"יד0יטלומ תינ&ות ו) 0 יתאיר םוקיש
(ת&לל לשמל) (יצר ן#ואב לוע#ל דמול רקיעב +א ,המישנ יליגרת דמול 12032 $לו&י אוהש בצקב ,תוקד
0ב ת&לל לו&י הלו'הש ק'רמה תא דדומה דוק#ת לש טוש# ן'במ 0 דדמה 8 ) תוקד 8MUP – 8 7AEAr
la@S $( $(התומת ייו&י" דירומ) הנש יר'א ולש תודירשה תא הלעמ ן&ו ,ר#תשמ דוק#תה רתוי +לוהש ל&&
0ב לו#יטה רשאמ רתוי – תודירש דואמ הלעמ האינ#"ידב לו#יטה XI,/ $
p 0 הנו)ת NM! ילו'ב תרבגומ התומתב רושק +ומנ CWFP $
p הניש תוער#הב לו#יט
p ןצמ' םע תו"יט
p .יגרורי& לו#יט
p הלו' ל&ל CWFP 'ותינה ק'רמב יולת ,'ותינ ר'אל םי&ובי"ל רבגומ יו&י" שי
$'ותינל םדוק ןושיע תק"#הבו ת#ער"המ
p המיאתמש ת'א הצובק $המי"' דירומ ,ליוקיר קיט"לא צרוי – '#נ תת'#הל 'ותינ
$םיי' +יראמ 'ותינה הלצא – -מאמב ה&ומנ תלו&י ,תונוילע תונואב המ)י#מא 0 'ותינל
p האיר תלתשה
.תורמ'ה – תויצבר""קא
p – תיתרב' העיג# ,תורמ'ה דוע ,םיי' תו&יאב הדירי ,הדר' ,םימוט#מי" – #ולל הלו'ה תא תו"ינ&מ
$תוומו םי)ו#שא דועל ןו&י" תולעמו
$התומת ןיטקמו ,)ו#שיא +שמ רצקמ ,היצבוטניא ענומ (יר' (קתהב המישנ +מות לו#יט
– יקצדורנ /H$/2$122a
2.1.2 תויתמיס' תול'מ לש היגולותפ
לתי#אב םי#וצמ ,ילוי&נורב לנימרט – םביב"מ םילודג םילל' ,ילואבלא םינטק י&ה םילל' – הניקת האיר
$ירוטרי#"ר
,ירוטרי#"ר ילוי&נורב – (המ&) "וניצא וביב"מו ילוי&נורב לנימרט $(ירלובולרטניא) םוט#" י*ע תרדגומ – הלובול
$(םינטק י&ה) טקאד רלואבלא [ ילואבלא
תומ)י#מא
• הקו'ר – תי)&רמ ,ילוי&נורב לנימרטל הבורק הב'רה – תירלובולירטנ":תירניצאירטנ"
$תקלד ,"י)וקרטנא $תונוילע תונוא $םידומצ םיב'רומו םיניקת םילל' םיארנ $םוט#"המ
• רושק ,ימי&ויב $(םיניקת םילל' ןיא טעמ&) ילוי&נורב ירוטרי#"רמ ,ילובולה ל& – תירניצאנ#
) םילי#ורטיונו םד תמיר)ל F= תרוצב 99 $םיימדק םיילושו תונות'ת תונואב ן&ל – ( /2e תל'מב הוולמ
$דב&
• תועיג#ל רושק $תואירה לש םינוילע םיקל' $הרואל#לו םוט#"ל בורק – רניצא לט"יד:לט#"הר#
$"קרוטומונ# – הלוב -וצי# $תור'א תומ)י#מאב ילוא הוולמ ,"י)טקלטא ,תוקלד ,"י)ורבי# – האירב
• $תילט"יד ,תירניצאירטנ" 0 םינוילע םיקל'
$רניצאנ# – םינות'ת םיקל'
$ילט"יד ,"ולוב – הרואל# דיל
• $יטמוט#מי"א $תקלצ דיל םילל' תב'רה $אוה ן& ומש& – ירלוגריא
• .םיר'א
o לעמ המ)י#מאה םא – המ)י#מא "ולוב / $-צו#תהל לו&י ,הרואל# דיל מ*"
o בקע $טמתל תואיר -'ול ,המורט"ו רובי' תמקרב ריוא – המ)י#מא לאיציט"רטניא
$םיהובג םיצ'ל
o $האיר תמקר תר"ה ר'אל – תירוט"נ#מוק היצל#ניאר#יה
o WLAr=>R@aE=D> $(יר' בצמ ,ר) (וג:ילטינגנוק – יתמי"'
ר"ו' $תויטילוט"לא תו)אטור# רר'שמ ןושיע – ה)נגות# r/JT םיב&עמ םילקידרו םיטנדי"קוא $ב&עמ אל r/JT
$תיטנדי"קואיטנא תוליע#ו
תינור& "יטי&נורב
• הטוש#
• רתי תויתבוגת םע – תיטמ"א
• המ)י#מא םע – תיתמי"'
י*ע (תיביטקטור# הי)ל#טמ) טלבוגו תוטולב לש הי#ורטר#יה ,בר "וקומ – םדקומ י&ה ןמי" IYX $
$תור)ו' תועיג# בקע – הל'מה תו'ת#ה $בצמ רימ'מ םג – "יטילוי&נורב $םימוהי) – תורמ'ה
$טדו"קאו ריר – "וקומ ,תקצב ,הימר#יה – ורקאמ
ורקימ
• לעמ דייר "קדניא – תוטולב תלדגה 42e
• טלבוג לש הי#ורטר#יה
• הי)ל#"ידו הי)ל#הטמ "ומווק"
• ה)וקומב תקלד
• "וקומ לש םיגאל#
• "נרטילבוא "יטילוי&נורב – תולוי&נורבב "י)ורבי#ו תקלד
המט"א
ל הייטנ – ה)נגות# /T_1 ,תונו#מי"ב רתי תושיגר ,תינור& תקלד a=rlay rA7DMA@=>? לש הי#ורטר#יה)
$(ט"מ יאתמ םירוטאידמ ,ןגלוקו רירשה
םיגו"
• ל הייטנ $תור'א תויגרלא תוע#ות םע – תי#וטא המט"א 1T_ – 4!] $
– ןגרלא – היצ)יטי"נ" PC – 1T_ יאת – N $םילי#ונ)אא – ט"מ יאת – םינדגונ –
– ןגרלא – תר)ו' ה#יש' !YI $ט"מ את –
o תקצב ,ם)#"ו&נורב – תמדקומ הבוגת
o תילי#ונ)אא תקלד – תר'ואמ
,םינאירטוקיול – םיברועמ םירוטאידמ JC_ ןידנלגט"ור# ,ןימט"יה $ 1P, FJX ,םיניקומ& ,םיניקוטיצ $
;W $
• $ילאגו (" תדירי ,םימוהי)ב – תי#וטא אל המט"א
• $ןירי#"א – תו#ורתמ
• תיתקו"עת
.ורקימ
• ,םיט'מ) ןדייל וקרש םילט"ירקו (רשנש לתי#א) ןמשרוק תולרי#" םע – םיי)וקומ םיגאל#
$(םילי#ונ)אא לש תונרבממ
• הב'ר תילא)ב הנרבממ
• םילי#ונ)אא – ן#ודב תקצבו תקלד
• טלבוג יאתו תוטולב תלדגה
• רירש לש הי#ורטר#יה
• "יטילוי&נורב ןיא ,הי)ל#הטמ "ומווק" 'ר&הב אל ,הובג אל דייר "קדניא – "יטי&נורבל דוגינב
$"נרטילבוא
תוי)טקאי&נורב
• $המקר "רה ללגב תינור& תיטורקנ הב'רה
• – תויגולויטא
o םייטורקנ םימוהי)
o – ילטינגנוק CX $(תררוואמ אל האיר) היצרט"ווק" רלובול0הרטניא ,רנ%גטרק ,
$םימוהי) תו'ת#תה
o $"ו&נורב תמי"'
o – םיר'א םיבצמ J ,"ו#ול , !NP, Y,_P $
• $הל'מ לש הירוט"יה $תוימט"י" תובוגת $"י)יט#ומהו האינ#"יד $יתלגומ 'י& הברה – הקינילק
• יתקלד "י)ודיאולימע ,'ומל "צבא ,ילנומלו# רוק – םי&ובי" JJ $
• $ימוקמ םרוג לשב םא אלא ,צוד ,תונות'ת תונוא
• $"י)ורבי# – הנוש עבצ ,היר#יר#ב םילודג תורוניצ – ורקאמ
• ורקימ
o $"צבא $קמנ ,ה#יר'ו תינור& תקלד
o $םד יל&מ תיתועמשמ םילודג םי&נורב
F.F תוימוהי& תו"?מ
– ןייטשלקני# 1H$/2$122a
2.2.1 הליהקב תואיר תקלד
ה"יהקב ת4Eרנ תואיר תק"% +@' +ommu(it0 acIuired '(eumo(ia
Aתואיר תק"% "4 ה&נגותפ
+רד רובעל םי&ירצו) ,תינוצי'ה הביב"המ םיעיגמ םיללו'מה $תיתאירה תיטמי&נר#ה המקרה לש המרב םוהי) וה)
$תיתאירה המי&נר#ה דעו ילאי&נורבה -עה +רד "קניר#ורואה וא (ריוואהמ ה&ורא
בולישב ש'רתמ םוהי)ה ן&ל ,תא) םיענומ בורלש םיליעי יד הנגה ינונגנמ שי (וגל 3 .םימרוג
/ $ (וגה לש הנגהה ינונגנמ תושל'ה
1 $ ןגות#ה לש ההובג תויטנלריו
3 $ ןגות#ה לש הובג םולוקוניא
Aםינגותפ
$הינומונ# תושעל לו&י ללו'מ ל& םצעב – םיללו'מ לש םוצע ר#"מ שי
ה םה ו) הצובקב םי'י&שה $םיקדיי' אוה תואיר תקלד לש םוהי) לש רתויב 'י&שה םרוגה <ErABEDKDKKOG
B>AO7D>=aA, <EaBCy@DKDKKOG aOrAOG, _aA7DBC=@OG =>R@OA>VaA $0
דואמ רישע הביקה ן&ות $תונו#מ"ה +ותל יתביק ן&ות לש היצרי#"אמ תמרגנה תואיר תקלד לש םייו"מ גו" שי
$תואיר תקלדל םורגל םילו&י רשא ,םייבוריאנא םיקדיי'ב
םה ןויצל םייוארש םיקדיי' לש ת#"ונ הצובק ]A?=D>A@@a ל יניי#וא $םיממ , CJF $
$קוקומונ# אמגוד – תיעבט הרול# תויהל םילו&י םיקדיי'
םוהי) $תוירט#ה ןיב 'י&שה םרוגה םה "וליגר#"א ינ) $יתיירט# םרוג אוה תואיר תקלדל ותו'י&שב ינשה םרוגה
$ןו"י' יא&ודמ םילו' לצא קר דימת טעמ& ש'רתמ ה)&
ומ& תויצקיר CD\=A@@a QOr>AE== 0ל ירקיעה םרוגה אוה b RALAr $(תואיר תקלד& ע#ומ ,-ראב ימדנא)
=KSAEEG=a r=KSAEEG=aA 0ל םרוג rDKSy 7DO>Ea=>G GBDEEAM RALAr םישנב םרוג& דואמ הבוש' המ"ל#וקימ ,
$ליג ל&ב הידימלקו םידליבו
$הידימלקו המ"ל#וקימ – תי#יטא הינומונ#
תוירטקבוקימ שי $רידנ דואמ ה) +א ,תואיר תקלדל םורגל םילו&י םימייו"מ םיטי)ר#ו הירטקבוקימ םג ("ונב
$ת#'ש אל לבא הינומונ# תורצויש
םה םידליב םי'י&שהש םי"וריווה <, ה)נאול#ניאו ה)נאול#ניאארא# ,("וריו לאיטיצני" ירוטרי#"ר) J לצא $
ה)נאול#ניא םי'י&ש םירגובמ J 0ו N $םי"וריוונדאו
לש ולא&ו הליהקה תא םיניי#אמש ולא& שיו תו'#ו רתוי םי'י&ש שי $תואיר תקלדל םורגל לו&י לללו'מ ל& טעמ&
$יגולויטאה םרוגה תא רתאל +ירצ ,תואיר תקלד שיש ן'באל קי#"מ אל $םילו' תיב
Aהקב%ה יEר%
/ $ $תואירל "קניר#ורואה תושר#ה לש תויצרי#"אורקימ +רדרבעמו "קניר#ורואב םיללו'מ לש היצ)ינולוק
לו&י ה) רו)יא םע# ידמ $תיעבט הרול# ד'א ל&ל שיו ד'א ל& לצא תש'רתמ "קניר#ורואה לש היצ)ינולוקה
תא קיבדהל רש#א "קניר#ורואה לש תושר#ה לש תויצרי#"אורקימ י*עו םינוש םינגות# י*ע בשוימ תויהל
$תואירהו ילאי&נורבה -עה 62e םהלש הריד' ינ#ב הנגה ינונגנמ שי $+& תוש'רתמ תואירה תוקלדמ הלעמו
$הובג םולוקוניא לש בצמב רקיעב הל'מ ושעי לבא ,ילמרונ בצמב
1 $ ) םיריע) םיקיקל' ולא $דועו הלנויגיל, ת#'ש ,תע#שב 'י&ש0םילו"וריא לש תויצלהניא MrDB@AE >OK@A= (
$םי&ורא דואמ םיק'רמ עונלו תו&ורא תו#וקתל ריוואב ראשיהל םילגו"מש
3 $ .ל תיניי#וא (םדה +רד) תינגוטמה +רד <$ JOrAOG, XOGOQaKEAr=O7 קדיי' אוה םוירטקבו"ו#ה)
$הרידנ דואמ איה ו) הרבעה +רד $(יבוריאנא
Aםימו#פמיס
ה#יר'ל רקיעב) תיניי#ואו הטוש# דואמ תואיר תקלד לש הקינילקה .תי"אלק תואיר תקלד CJF םימוט#מי"ה $(
םינמי" ,המישנב םירו'ר' ,(לועיש:המישנ ןמ)ב) יטירואל# ה)' בא& ,(םד וא הלגומ םע) לועיש,םו' .םה בורל
השענ ה)ו השק רתוי ה) םילו' תיבב הלו' לצא $תי"'י הטוש# ולא םינמי" םע הליהקב הנ'באה $היצדילו"נוקל
$יגולות# ה)' םוליצו םו' י# לע &*דב
לבא ,םו' ביי' אל ,לועיש ביי' אל – תי#יטא תואיר תקלד CX $יארונ
Aה&נמנא
אוה םאה ,'*עב םע עגמ ול היה םא הלו'ה תא לואשל בוש' $היגולויטאה לע םי)מר ונל תתל יד& הבוש' ה)נמנאה
תוינור& תויתמי"' תול'מ ,ם)ילוהו&לא ,תר&" ומ& עקר תול'מ ,תימדנא הל'מ איה ת#'ש םש תונידממ עיגה
םיללו'מ י*ע ולא םילו' לצא תוש'רתמש תואיר תוקלד) לתשומ הלו'ה םאה ,םימיו"מ םיללו'מל עקר תווהמש
ומ& םיט"ינוטרו#א FCF (הלנויגיל) םימ רוקמ םע עגמב היה הלו'ה םא לואשל +ירצ ,(
Aהנ?בא
וא ה)' םוליצ לש תו'&ונו םיינילקה םינמי"ה ,ה)נמ)נאה לע ת""ובמ תואיר תקלד לש הנ'באה בורל CT
$ןיקת היהי ה)& הלו' לש ה)' םוליצש רידנ $ה)' םוליצ אלל ן'באל רש#א תוקו'ר םיתיעל $םייגולות#
Clues to the etiology from medical history and physical examination
P.carinii, CMV, Aspergillus
Solid organ transplants
S.pneumoniae, S. aureus
S.pneumoniae, Klebsiella
S.pneumonia, H. influena, M.catarrhalis
Host factors
!iabetes "#etoacidosis$
Alcoholism
C%P!
M. tuberculosis &ra'el or immigration
Histoplama capsulatum
C.psittaci
( fe'er
Animal contact
)at ca'es
)irds
Parurients cattle,sheep,goat
*egionella
*egionella
S. pneumoniae, M. tuberculosis
S.pneumoniae, M. pneumoniae
+n'ironmental factor
Cooling to,ers, hotel-hospital ,ater,
Mist machine
Homeless, .ail
Military outbrea#s
Possible etiology /eature
$האיר רשאמ דב& ומ& רתוי תיארנו הקצומ ה"מל ת&#הנ המי&נר#ה $היצדילו"נוק לש םינמי" שיו צ*וד איה תקלדה
0ב CT לבא תינומונגות# אל איה הנומתה $םי'ות# םי&נורב שי ה"מה +ותב 0 ריווא םרגו&נורב תוארל יניי#וא
$תיניי#וא
$ןוי"נה #*ע ,ירי#מא אוה לו#יטה ן&לו $יגולויתאה םרוגה והמ רידגהל השק דואמ +א ,הלק דואמ איה הנ'באה
A?יE תיברת
$תוימוהי) תול'מ לש הני#ה ןבא ןיידע איה תיברת
תואיר תקלד ן'באל ןתינ אל ןא& ,תיגולות# איה םייקדי' םיאצממ םע ןתש תמיגד הב ןתשה י&רדב תקלדל דוגינב
$הנ'באל עיגהל תר'א +רד ןיא לבא $'י& תקידב י*ע
$הרול# – םינוש םיקדיי' י*ע םי"ל&ואמש םירו)א הצו'ה ו&רדב רבוע ("ונבו תואירהמ עיגמ וניא םיתיעל 'י&ה
תא ת'קל בוש' $קורב אלו תיתלגומ השר#הב רבודמה אדוולו ,קומע לועישמ ותוא ת'קל בוש' 'י& םי'קול ן& םא
$יטויביטנא לו#יטב םילי'תמש ינ#ל המיגדה
$יטויביטנא לו#יט ינ#ל ,תוירט ,(קומע לועיש איצוהלו) תוביש' ריב"הל – הקידבל םישגד
$תיברת עוציבמ רתוי ליעי םיתיעלש רבד – םרג תעיבצו הרישי תול&ת"ה םישוע 'י&ה תקידבב
ו (טעמ) לתי#אה יאת ר#"מ לע ל&ת"הל שי FM; יטנא) גנולק ן'במ ,'י&ב רבודמ ן&אש אדוול יד& (הברה)
(קש ,קוקומונ# לש הלו"#ק /4 $(
– םיקוק לש (תולו&שא) םירבצ ,קוקומונ# 0 םייבוי' םארג םיקוקול#יד תוארל ןתינ <$aOrAOG םארג םיגתמ ,
0ב םימודא םיגתמ ,הלאי"בלק – םיילילש aK=M RaGE $ת#'ש 0 (ן"לינ רהי) תעיבצ)
Aהנ?בא" םיפסונ םיע>מא
,(ינגוטמה אל בורל ,םיקדיי' קר) םד תויברת ןוג& תו#"ונ תוקידב םג ת'קל גוהנ םי)#שואמה רתוי םישק םילו'ב
תוילאי&נורב תו#יטש ,רוקיד – ילרואל# ל)ונ NJ] םירידנ םימוהי)ל םידשו'ש ןו"י' יא&ודמב ,#וק"ו&נורב םע)
,(תויתומ& תויברת ,םימשנומלו םיט"ינוטרו#וא – רתוי DBA> @O>? Q=DBGy םילו'ל ,ה'ות#ו תילאי&נורב"נרט)
$(םישק
A"ופי#
לי'תהל -למומ םוי& $ינלטק י& – ל#טל םיביי' לבא ,המב תעדל ילב םיל#טמ ,םימרוג (ו" ןיא ,יוהי)ל הלק הל'מ
$האול'ת הדירומ תמדקומ לו#יט תלי'ת י& ,ןוימב רב& לו#יט
$#ט" ,"ולי#ומה ,י)&רמ קוקומונ# – םיקדיי'ב רבודמ בורל
$הינומונ# (הידימלק) הלי#ודימלק ,הינומונ# המ"ל#וקימ ,הלנויגיל – תי#יטא הינומונ#
$ןגות#ל רשק אלל תואיר תקלד םע הלו'ל ןתינה לו#יט – ירי#מא לו#יטב רבודמ הליהקב לו#יטב
$הקיטויביטנא ל& – )ו#שא אלל הלק הל'מל ןתינה לו#יטה
–(ילרטנא0הר# לו#יט) )#שואמ הלו'ב לו#יט
• β תמגוד& ישילש רוד) םינירו#"ול#צה %בקמ םאטקל0 KAREr=a\D>A (
• – םידילורקמ םע aV=ErD7yK=>
• (קוקומונ#ל דו'ייב ,ןיצל#ו"קובל) ןולוניקורול# – םייגרלא םא ,בולישל (יל'ת
,התומתה תא תי'#מ בולישה י& '&וה ("ונב $רתויב םי'י&שה םייגולויתאה םימרוגה ל&ב ל#טמ ה)ה בולישה
$תיקוקומואנ# תקלדמ ד'וימב
Aגורי%
,תוירלוק"ו0ורברצ תול'מ ,בל תול'מ ,תויט"ל#ואנ תול'מ) עקר תול'מ ,ליג י*#ע השענ הל'מה תרמו' גורד
ב הלו' $(הידרקי&ט ,ןא&ל וא ןא&ל ינוציק םו' ,ד*ל תת ,האנ#י&ט) תילקי)י# הקידבב םיאצממ ,(הייל& תול'מ r=GS
K@aGG ! התומת – הליהקב וב ל#טל ןתינה הלו' אוהו ,וללה םינמי"המ ד'א (א ןיא וב הלו' אוה 2$/e הלו' $
K@aGG , ל עיגהל לו&י 1ae $התומת
ןוירטירק רי&הל C^N 85(+D>ROG=D>, JrA7=a, RAGB=raEDry raEA, @Dl KF, a?A 85 0מ רתוי $( 1
$היעב שי – םינוירטירק
– ןוארב 1H$/2$122a
2.2.2 תילאימוקו(ונ תואיר תקלד
$םילו' תיבב ש&רנ – ילאימוקו)ונ
תו'#ל הלי'תמ הרדגהבש תואיר תקלד יהו) $םילו'ה תיבב הש&רנש האיר תקלד 4H תיבל הלבקה ר'אל תועש
$םילו'ה
Aתו?יE4
0& 50/2e ו) $םילו'ה תיבב תואיר תקלדב וקל תוימינ#ו תויגרורי& תוקל'מל םילו'ה יתבל םילבקתמש םילו'המ
תוילאימוקו)ונ האיר תוקלד $ןתשה י&רד לש םימוהי) ר'אל םיילאימוקו)ונ םימוהי)ל התו'י&שב היינשה הבי"ה
0&ב םילו'ה תיבב תוהשה תא תו&יראמ a06 $םימי
) -רמנ לו#יט ירד'ב םימשנומ םילו'ב רקיעב ה'י&ש הל'מה ,JF LA>E=@aEDr aKTO=rAM ו)& תואיר תקלד $(
י# ה'י&ש 8 דע 12 $םוהי)ל רוקמ אוה (וגב ר) (וג ל& 0 "ובוטה ללגב ,םילו'ה תיבב )#שאתמה ליגר הלו'מ
0ב התומתה !C^ איה 320a2e ) KrOMA 7DrEa@=Ey $םיר'אמ םימילא רתוי םיללו'מ שי $(
י"ו?" )וEיס ימרוג 3+J A
• <CDKS
• CD7a
• השק עקר תל'מ
• <!<
• , C=?C JFJC_I GKDrA
• $ידדצ0וד ןינ"ת
• תיתמישנ הקי#" יא
• לעמ ליג H2
• לוהו&לאב שומיש
• לקשמב הדירי
ב תוומהמ יצ' דע שילש הארנ& ,תואיר תקלד ללגב תורישי 'ר&הב אל תוומה !C^ – תואיר תקלד ללגב אוה
aEEr=QOEaQ@A 7DrEa@=Ey $
Aה&נגותפ
תא עצו#ו לעתשהל תלו&יה תא ענומ אוה $תויצרי#"אורקימ וא תויצרי#"אל יו&י" לידגמ "ובוט ומ& ר) (וג ל&
$"יטי"וני" רוציל י#יצ#" – "ובוט $"י)ט"ו תושר#ה לש תורבטצהל םרוגו האי&רטה לתי#א
N=DR=@7 $תוקיטויביטנאל ירמגל הדימע דימת טעמ& הב&ש התוא $ר)ה םרוגה לע הלדגש םיקדיי' לש הב&ש –
0ה לש האלעה – 'ו&יו ירב רתוי םיטנמלא F_ ימ"ו' י*ע תמרגנש _1 בגה לע הבי&ש sתויצרי#"אל םורגל הלו&י
$תויצרי#"א תריציב תר)וע
Aהיגו"וי#א
ןוג& םיילילש םארג םיגתמ םה םי'י&שה םיקדיי'ה $הליהקה לש ולאמ םינוש םינגות#ה $ה"איסב"ק $סנומו%ואספ
.ר#קביר#נא $ר#קבו#ינ>א
$(םירוד&ה ל&ל דימע) לו#יטל דימע תי"'י ,תרנצ ,ןו"י' יו&יד ,יט"ינוטרו#וא דימת – "נומודו"#
$ילילש $ג גתמ – רטקבוטניצא
$ילילש $ג גתמ – הלי"בלק
:.@ureu! – םילו'ה תיבב דואמ -ו#נו ,(םימטקל0אטבה תוקיטויביטנאה ל&ל) תוקיטויביטנאל תודימע 'תי# –
M<JZ7AE=K=@=> rAG=GEa>E <$aOrAOG$ MAE=K=@=> קרו# אל תויודימע 'ותי#ל דעש ןיצילינ# לש טבירד אוה
לש )אליצינ#ה י*ע <$aOrAOG דגנ םוי& הרי'בה תקיטויביטנא $םידבוע אל םינירו#"ול#צ םג , <$aOrAGO איה
קר ,ןונימ םיאתהל השק ,י"קוטוטואו ור#נ 0 יאוול $ת) ןיצימוקנו !, $(בוט תואיר רדו' אלש היעב , M<J
רתוי םיצו#נ ולא םימוהי) $ןיצימוקנו דגנ רב& םידימעש םידודיב םוי& שי $הליהקל אצויו +לוה '*היבב לי'תהש
$תיתייל& הקי#" יא םע םילו'ו םייתר&" םילו' ,הר&ה יר"ו'מ םילו' ,שארה לש המוארט ורבעש םילו'ב
,(tero2acteria םוי& םה "ואיטור#ו הלאי"בלק 0 32e 0המ _JF םהש םושמ ,אשונב השק היעב םוי& שיו
לע רבגתהל םי"נמ תו#ורתה ינרצי $הלו'ל םינתינה םימאטקל0אטיבה תא םיקר#מ רשא )אמטקל אטיב ו'תי#
אטיב ורצי םיילילש םרג םיגתמהו םידימע םייהנו םי&לוה םיקדיי'ה לבא ,םינוש םירוטיביהניא תועצמאבה)
0 ב'רנ דואמ 'ווט ילעב תו)אמטקל A\EA>MAM GBAKErO7 QAEa0@aKEa7aGA I<N] םושל תושיגר אלל $0 q
0ב םישמתשמ םוי&$םטקל CarQaBA>A7G הריגמב ןתוא רומשל םי"נמ $תורקי דואמו תוב'ר דואמ תוקיטויביטנא 0
– םנ#ברקל תודימע ו'תי# תולי"בלק $תודימע ןדגנ& ו'ת#י אל םיקדיי'ש אל יד& רש#אה ל&& gBK $
$ןטב י'ותינ ר'אל – םייבוריאנא
ה"נויגי" תאצמנ $םי"י"רתבו םימ תורוקמב רקיעב ותוא םיאצומ $הליהקב םימוהי)ב םג יאורש ירקיעה ןגות#ה0
$התוא די'&הל השק דואמ $םילו'ה תיב לש םימה ת&רעמב םימע# הברה
+ות תואיר תקלד םי'ת#מה םילו'ב 405 0הליהקהמ ןגות#ב רובדמש הארנ& ,)ו#שאהמ םימי <$B>AO7D>=aA,
_$=>R@OA>Va, <$aOrAOG, A>EAr=K ?ra7 >A?aE=LA QaK=@@= $
0מ רתוי +ות תואיר תקלד םי'ת#מה םילו'ב 5 0ב רבודמ הארנ& ,)ו#שאהמ םימי FGAMD7D>aG, JK=>AEDQaKEAr,
M<J, I<N] BrDMOK=>? ?ra7 >A?aE=LA QaK=@@=$ , gBK $
Aהנ?באו םימו#פמיס
ןיטול'ל םייולת תויהל +רוצ שי םימע# הברה $ה)נמנא תתל לו&י אלו םשנומ הלו'ה י& רתוי +בו"מ ןו'באה ןא&
תו'&ונ *יע תישענ הנ'באה $תוינשלו# תוקידב עוציבב +רוצ שי תובר םיתיעל $הימדה תוקידבבו תילקי"י# הקידבב
י*#עו ןגטנר םוליצב שד' ןינ"ת 1 .םיאבה םיאצממה +ותמ
• t םו' 3a$H
• "י)וטיצוקיול
• קלדומ 'י&
.םי#"ונ םימוט#מי"
• האנ#"יד
• הימ"קו#יה
• יטירואל# ה)' בא&
מ רתוי השק הנ'בא CJF $רתי – תנ'בא הברה םג שי $תור'א תוירש#א תובי" הברה ,
.תוינשלו# תוקידב
• I>MDEraKC=a@ aGB=raE=D> $הקיטויביטנא תל'תה ר'אל ד'וימב ,תי#יצ#" אל דואמ הקידב –
• X=QArDBE=K NrD>KCDGKDBy לעמ תאיצמב יבוי' – /2
3
7@ תי#יצ#"ו השיגר הקידב $םיקדיי'
0מ רתוי I>MDEraKC=a@ aGB=raE=D> $ההובג תונמוימ תשרוד +א ,
• NJ] NrD>KCDa@LAD@ar @aLa?A לעמ תאיצמב יבוי' 0 /2
4
7@ השיגר הקידב $םיקדיי'
0מ רתוי תי#יצ#"ו I>MDEraKC=a@ aGB=raE=D> $ההובג תונמוימ תשרוד +א ,
A"ופי#
ל&&ו ,םינוש םייניי#וא םיקדיי' שי םילו' תיב ל&ב $תויודימעה אשונ ללגב םג םיירי#מא םה םיינושארה םילו#יטה
$(תוקל'מ ןיב תונוש) רתוי ב'ר םורטק#"ה רתוי לודג םילו'ה תיבש
רו"א ,הובג םו'ו "י)וטיצוקיול לש הקינילק ןיאו תואיר תקלד לש ה)' םוליצ ןיא םא $םת" ל#טל אל בוש' דואמ
םורטק#" תא בי'רהל שי םימי ר#"מ +ות לו#יט ת'ת ר#תשמ אל הלו'ה םא $תויודימע רוציל אל יד& ל#טל
$שארמ תיברת עצבל ,לו#יטה
Aהעינמ
/ $ $םינגות# ריבעהל הצו#נ +רד $%ו&ו תו##&ו קול' (יל'י ,םיידי (וטשי יאו#רה תווצהש בוש'
1 $ רש#אה ל&& םדקומ םירטטק ,היצבוטניא תאצוה
3 $ תושר#ה תביאש
4 $ לש תיוו)ב הטימ 32 תולעמ
– רלייו 1H$/2$122a
2.2.3 תפ'ש
0ל (וש'לו ררוואל +ירצ ן&ל $תועש ר#"מ ריוואב םידרוש םיקדיי'ה $ית#יט םוהי)ב תרבוע ת#'ש ^, יו&י"ה $
$ה#יש'ה +שמו הלו'ל הברק לש הרישי היצקנו# אוה קבדהל הבורקו ת&שומ ה#יש'ב +רוצ שי קבדיהל יד&
איה ת#'ש הלו'ל ןו"י' א&ודמ הלו' לש ה#יש' $הקבדה לש הנ&" שי הלו' םע שג#מ ל&ב אלש +& ,הלו'ל
$יתמישנ קר +ירצ – דודיב $רתוי תנ&ו"מ
62e קר $םילו' אל םיקבדומהמ /2e םדא ל& אלש +& ,הליע# ת#'ש לעב הלו'מ קר איה תוקבדה $םילו' םישענ
םישנאב ןו&נ ל#טל בוש' ן&לו תקבדמ איה $הרידנ הל'מ ןיידע איה ת#'שה $קבדמ אוה תיבוי' וטנמ תאצות םע
$תמדוק ה#יש' התייה םאה הארמ ,ןילוקרבוטל תושיגר תקידב – וטנמ $םילו'
Aב הנתומ הקב%ה ר4וE
• לל'ל םיעיגמ םה הבש הרוצב תואירב אצמנ קדיי'ה םא קר – קדיי'ה תצ#ה תלו&י $יבוי' רישי 'טשמ
אל אוה (דועו 'ומה םורק ,עצ# ,+רב) ר'א רו)אב קדיי'ה םא $קיבדהלו ריוואל תאצל םילו&י םה האירה
הי#וק"ו&נורב ומ& תולוע# םג $םי#וש' ד'וימב םיגולות# $לוקה ירתימב איה תקבדמ י&ה ת#'שה $קבדמ
$א#ורה לש הקבדהל םורגל הלו&י
• תקל'נ ה#יש'ה $הקבדהה תא ןיטקמ רד' לש בוט רורוויא $רוג" רד' תמועל 'ות# םוקמ – הביב"
םידבועה תא הקיבדה אל הארנ& איה ,הידלי תא הקיבדה אל ת#'שב התל'ש השיא םא $ה#יש' ילגעמל
$התדובעב
• $ה#יש'ה +שמ תיילע םע הלוע ןו&י"ה – ה#יש' +שמ
• ןמ)ב םתוא תוה)ל ןתינ אל +א ,רתוי םימילא םה היגולוימדי#א י#לש ת#'ש לש םינ) שי 0 קדיי'ה תומילא
$תוביש' +&ל ןיא תינילק ן&לו ,תמא
Aה&נגותפ
$ןיטול'ל םלענ אל +א ,ילאיצננו#"קא ן#ואב דרוי הל'מ 'ת#ל יו&י"ה קבדנש םדא לש ה#יש'המ ןמ) רבועש ל&&
– ןו"י'ה %עמ לש תושל'ה תובקעב הנק)ב קר הל'מ ו'ת#י +א םתודליב וקבדנש םילו' שי
]aEA>E TN $םילתשומ ,ןטר"ל םילו#יט ,"דייא – רתוי הובג אוה תול'ל יו&י"ה ינו"י' לש& םע םילו'ב $$
בשייתמ אוה $(וגה ל&ל טש#תמ קדיי'ה $תשגרומ אל טעמ& , הלק תואיר תקלדל םרוג אוה רדו' קדיי'ה רשא&
תוטולבב תדייו"מ המולונרג $(יטוטמולונרג +ילהתב קדיי'ה תאיל&) תומולונרג רצויו םד הברה םע תומוקמב
ש*ע "קל#מוק תארקנ האירה רעשב ה#מיל YCD> ן&לו קדיי'ה תא רוצעל הבוט תינו"י' %עמ שי םינבל םישנאל $
$ןא& הל'מה תא תרצוע תינו"י'ה %עמה ,ת#"ונ הל'מ ו'ת#י אל םיקבדומה בור /2e תינו"י' %עמ םע םיקבדומהמ
$םהיי' +להמב ת#'ש ו'ת#י הניקת
קיבדהל לולע $ימד לועיש לי'תמ )או ,(לועיש קר) תיטנלודניא הל'מ – הליגר תוגצייתה 82e ם&ותמ ,הביב"המ
/2e $("ונ רוריב תושעלו ,ת#'ש שי ה)ה שיאלש יו&י"ה המ לואשל +ירצ ,תי#יצ#" אל הקינילק $ול'י
A)וEיס ימרוג
 _!,
 םימ"ב שומיש
 הקבדהה יר'א הרצקה ה#וקתב לודג תוצר#תהל יו&י"ה – בורקה רבעב ת#'שב העודי תוקבדה
 הנשי ת#'של ה)' םוליצב תודע
 י#) תנ)ואמ אל תר&" 4 (
 "י)וקילי"
 לש ןונימב (ןו"י' %עמ א&דמ) ןו)ינדר#ב לו#יט /5 תו'#ל שדו' +שמב הלעמו %גמ
 ידגונב םיקר# תקלדב לו#יט י& הנור'אל הלגתה $ר'א ןו"י' א&דמ לו#יט T;X0r ת#'ש תוצר#תה םיריבגמ
(ינויב' בצמב ת#'ש תק)'הב בוש' אוהש הארנ&)
 $רורב אל רשקה – ראווצ0שאר ןטר"
 תוימקיולו תומו#מיל
 תינ#ו" תויל& תקי#" יא
 םייעמ רוציק וא הביק תתיר&
 הנו)ת0תת וא ינור& הגי#"0תת
 0ב תו'# (וג לקשמ /2e יוצרהמ
Aתפ?4ב םיעוגנה םי?יE4 םירביא
םדהו ה#מילה +רד ר)#תהל לו&י קדי'ה $*לודגה ןייק'ה* – תית&רעמ בר הל'מ $דבלב תיתאיר הל'מ הניא ת#'ש
$רביא ל&ב תויהל הלו&י תוצר#תהה $תובר םינש +רואל תומולונרג +ותב םודר ראשיהלו ,(וגה ל&ל
• ) תואיר H5e (םילו'המ
• הרואל#ה םורק
• C;<
• ה#מיל %עמ
• ןתשו ןימ %עמ
• םיקר#ו תומצע
• ) תטשו#מ ת#'ש 7=@=ary TN םידלי לצא ,(
Aתופורת" ה%ימע תפ?4
$יוקל "נייל#מוק לשב רקיעב
$דימע יתלבל דימע ן) ןיב הרבעהב לדבה ןיא
.םיגו" ינש שי
• הלי'ת&למ דימע ן)ב הקבדה – תינושאר
• םה לבא ,ד'יב םייתש ולביק םהש תויהל לו&י) דבל ת'א ה#ורתב לו#יט ,יוקל לו#יט – לו#יט +ות תש&רנ
(+ירצש ומ& םי'קול אל
• איה האצותה ן&לו בוט תוג#"נ אל ןה לבא ,תו#ורת המ& םינתונ םהבש הגי#"0תת לש םיד'וימ םירקמ שי
$ת'א ה#ורתב לו#יטב ומ&
0ב תו'#ל ל#טל בוש' 1 $תודימע עונמל יד& תו#ורת
$תושד' תו#ורת (י"והל +ירצ ,לעו# וניא ןתינש יתל'תהה לו#יטה םא
היגו"וימ%יפא
0& איה השיגר ת#'שב התומתה 5e טעמ& איה הדימע ת#'שב , 52e
אוה -ראב ת#'שה רועיש 104 $הובג רתוי הברה אוה רועישה םילוע לש היי"ול&ואב +א ,(לא האמל 5220822
$הנשב םישד' םילו'
A"אר4יב תפ?4ה רוגימ" ה4%?ה תימוא"ה תינEותה
) +שוממ דואמ אוהש םושמ ,לו#יטה םע םידימתמ אל םילו'ה בור 8 $בוט שיגרמ רב& הלו'הש& םג ,(םישדו'
– שארמ לו#יטה ל& תא ול תתל םוקמב תו#ורתה תא לבקל '*שלמב םוי ל& בצייתהל הלו'המ םישקבמ ן&ל
$הלו'ה אלו לו#יטה לע יאר'אה אוה ל#טמה PWT – M=rAKE@y DQGArLAM ECAraBy $
קר שי ן&לו לו#יט:ןו'באל השקו הרידנ איה הל'מה 6 ל#טל רתומ םהל קרו ת#'שב לו#יטל -ראב םי)&רמ
$'*יבב ראשנ אלו םי)&רמה ד'אל 'לשנ רשי ת#'ש הלו'& ן'בואמש הלו' $ת#'שב
$-ראב תוקיתווה תוי"ול&ואל תולו' תוי"ול&ואמ תורבעה ודעות אל תא)ה תינ&ותה תו&)ב
A"ופי#
הנושאר הרוש תו#ורת 0& &*ה" הלוע השיגר ת#'שב לו#יט $יאוול תוע#ות טעמ ,תולו) ,תו'&ומ ,תויטנטו# –
H,222 ,תו#ורת ללו&) '*ש PWT $(דועו םי)ו#שא ,
• !GD>=aV=M – !;_
• r=Ra7B=> – !X
• ByraV=>a7=MA – F9J
• AECa7QOED@ – IMN
r=RaQOE=>, r=RaBA>E=>A0FT $תוד'וימ תויצאוטי"ב –
היינש הרוש תו#ורת שיש& &*דב םישמתשמ $יאוול תוע#ות רתוי ,תורקי – MP ,דימע ן)) 7O@E=B@A MrO?
rAG=GEa>KA ל דימע , !;_ 0& – לו#יט תולע $(ןי#מ#ירו 352,222 $'*ש XP – MP ןולוניקל תודימע םע
(םיניצ"ק)
"ופי# ת"?תה" הירוה םיביתEמ וא םינווEמה םימרוג .(ת'&ומ הנ'בא םויק ינ#ל)
• 'טשמל 'ולשל ,תואיר תקלדל דש' םא םג $תוימדנא תוצרא ,הי#ויתא וא מ*הרב – יגולוימידי#א עדימ
$ת#'של
• (תוג"#ב םינינ"ת ,םד 'טשמ) תומיד תוקידב לש תואצותו (ה'יל תומיגד) םיגולות# ,םינילק םיאצממ
• $(ט"# די"א ,הידרקונ) יבוי' 'טשמ םע ת#'ש ייומד םיקדיי' תויהל לו&י $רישי 'טשמ תואצות
• תועצובמ ןה רשא& תוירלוקלומ תוקידב תואצות
A"ופי# ת"?תה" םי"וקי4
• יבוי' רישי 'טשמ
• ללוש דימת אל ילילש 'טשמ) לו#יט ב&ענ אל ,י"ו#יט רו#י" לבא ילילש רישי 'טשמ םא
.(ת#'ש
• לקשמב הדירי וא:ו לועיש לש רו#י"
• ה)' םוליצב םייני#וא םיאצממ
• תוימדנא תונידממ הריגה
Aתויסיסב תוקי%ב
• ה)' םוליצ
• 3 לש םי'וורמב ה'יל תומיגד H014 $תיברתלו רישי 'טשמל תועש
• 0ל תושיגר !;_, !X 0ו (די)אינו)יא) IMN (לותובמתא)
• תקידב _!, אשנ) _!, םע TN םא םג ,תיטמוטוא "דייא הלו'& רדגומ CP4 (הובג [
• תומר תקידב CP4 יאשנל םיטיצו#מילו [ _!,
• תואשנ _NC 0ו _C, עקרב םרוג שי םא תעדל יאד& ן&לו תינמ) תוי"קוטוט#ה ןה תו#ורתה –
םא אלא לו#יט םיקי"#מ אל $דב&ל עיר#הל םג לולעש ]XT י# 5 י# וא יטמוט#מי"א הלו'ב המרונהמ 3
$יטמוט#מי" הלו'ב
• יתל'תהה דב&ה בצמ תא תעדל – דב& ידוק#ת
• 0 היאר תקידב IMN בצעב תקלד ,(ןמ)ב םיקי"#מ םא) +י#ה יתייאר ק)נל םרוג !!
A"ופי# יר#4מ
• יתל'תה בלש . !;_, !X, F9J, IMN אלל ד'א רטשמ שי) םיישדו' +שמל F9J שיש םישנאל
םינתונ $(היצקידניאארטנוק 4 0ש תורמל ,תו#ורת 3 תוצי#נש ללגב ,קי#"מ MP ת#'שה םא םג ן&ל $ההובג
0ל הדימע 1 ןיידע שי , תו#ורתהמ 1 תא םינשמ ,תושיגרל הדבעמ תואצות תועיגמ רשא& $תוליעי תו#ורת
םא םיראשנ לבא) םאתהב תו#ורתה 3 $(תו'#ל ןהילא שיגר קדיי'הש תו#ורת
• +שמה בלש . 4 ) םישדו' a םיישדו' רובע& תיברת – םימיו"מ םינמי" םע םימייו"מ םיבצמב םישדו'
םע (תיבוי' תויהל ה&ישממ 1 $תו#ורת
• $"נייל#מוקב +רוצמ םיעבונ
• $םוי ל& 'ר&הב אלו עובשב םימע# המ& תתל רש#אש תונמ ןנשי ,םיר'א םינונימב
• ) הלי'מ שי םא םי&יראמ לודגב ,קוידב הנשמ אל המ&"ה KaL=Ey וא תואירב ( _!, $
וטנמ $יוריג רוציי +א ,ילילש היהי וטנמ $ןמ) רבעמ לשב הקבדה ר'אל תיבוי' הבוגת לש הקתשה ן&תת – וטנמ
$*('ד* תע#ות $םיבלש ינשב הקידב תואירב ידבועל םישוע +&ל $ענומ לו#יט םע – יבוי' היהי אבה
– תיבוי' הנושאר הקידב =>RAKEAM תויהל לו&י , KD>LArG=D> $ןשי םוהי) לש
– תיבוי' היינש הקידב $ת#"ונ הקידב – תילילש הנושאר הקידב =>RAKEAM $קבדנ אל – תילילש היינש הקידב $
ןיבל הטילבה לדוג ןיב רשק שי Br=Dr BrDQaQ=@=Ey $יבוי'& רדגוי המו
– יקצדורנ 16$/2$122a
2.2.4 תואיר תקלד לש היגולותפ
$הינומואנ# ארקנ תוארה תמי&נר#ב םוהי) ל&
.המישנה ת&רעמ לש הנגה ינונגנמ
םי"נ&נ /2222 $המישנה ת&רעמ +רד םימ)ינגרואורקימ
$קדיי'ה לדוגב יולת ה"ינ&ה הבוג
$הצו'ה םיאצוי וא םיעלבנ םשו עלל םי)) הילי"ה תועונת םע $תונוילע םי&רד לש תירירב םי"#תנ רתוי םילודגה
$םילי#ורטיונו םיג#ורקמ י*ע םיעלבנ $תוארל0םינטק רתוי
$ןו"י'ה ת&רעמ י*ע להונמ
$םישל'נ םינונגנמה םימיו"מ םיבצמב
• $ה)'ב םיבא& וא המדרה וא המוק ומ& לועיש יו&יד
• $יראילי"וקומ "וטר#אל ק)נ םג
• ,ו&ו לוהו&לא ןושיע0םירלואבלא םיג#ורקמ דוק#תב הער#ה
• רורווא ר"ו' ,תושר#ה ,תואיר תקצב
• $רקיעב םיילאיירטקב םימוהי)ל ומרגי טנמיל#מוק וא םילי#וטוינב תועיג#
• $ת#'ש וא םיילאריו םימוהי)ל םורגת יטינוימיא דטייאידמ ל"ב העיג#
הינומונ# ובש ינילק בצמ י#ל הינש הקול' לבוקמ י&ה $םיינילק םיניי#אמ וא ןגות# #*ע – הינומונ# תקול'
$תו#תושמ תונו&תו הלשמ םימרוג תמישר הצובק ל&ל $תש'רתמ
.הליהקב
(הינומונ# לקי#יטא ברל) "וריו וא הירטקב
.הירטקב
$%ד&ו תר&" ,הנקי) ,יתאר יתמי"' ומ& תויצי)ו#"ידהר# תומייק +א ,םיאירב םישנא לש הינומונ#
$הליהקה לש אל הינומונ#ב םג עי#והל םילו&י
0ורקאמ 1 ארקנ ,תואירב תוידילו"ל םרוג $ילואבלאב יתקלד טיל#ת לש תוברועמ ןהיתשב $תוירקיע תויגולו#רומ
$ררוואמ אל ה)ה רו)יאה $היצדילו"נוק
• תברועמ התומלשב הנואה ל&0רבול
$תיביטר#ו"0ונירבי# היצדילו"נוק ,תידילו" הרו#א הבוהצ המלש הנוא
0ורקימ 4 הבר תיתנ'בא תועמשמ ה)ל ןיא ,קיודמ גנימייט םהל ןיא $םיבלש
o $םילי#ורטיונו םיקדיי' טעמ ,םד יל& תב'רה – שדוג
o ,יבי"מ טדו"קא – המודא היצ)יט#ה NC $ןירבי#ו םילי#ורטיונ
o קורי# – הרו#א היצ)יט#ה NC תיביטיר#ו"ונירבי# טדו"קא ,
o AGD@OE=D> $טדו"קאה קורי# –
 $רובי' תמקר – תמדקומ תונגראתה
 $לודגו די'א רתוי ,םיקק# – תר'ואמ תונגראתה
• $םיבלשה ל& תא ןיא $הנושארה ומ& תילטוט אלו םיברועמ םינטק ילובול0רלובול
$ןשיידילו"נוק ישטא# 0 תונו#מי" ביב" םיאצמנ ,המלש הנוא לש תוברועמ אלו םירו#א םיבוהצ םידקומ
$תונואה ל&ב םיר)ו#מ וא ת'א הנואב םילו&י
0ורקימ
םגו ןמולב טיל#ת םיאור ןו#מי"ב $הארה תמי&נר#ל םיאצוי )או תולוי&נורבב ,םי&נורבב לי'תמ +ילהתה
$ן#ודב טיל#ת
• $ןהיניב ה#י#' שי י& תיתו&אלמ תצק הקול'ה
$רלובולל +ו#הי ה) )או +ילהתה תא ללדי םיאתמ יטויביטנא לו#יט רבולב
.םי&ובי"
• $קוקומונ#ו הלי"בלק רקיעב0"צבא
• $הרואל#ה ילל'ב יתלגומ טיל#ת0המאי#מא
• $םוהי) לש ינגוטמה רו)י#
• ) טדו"קא לש היצ)ינגרוא NWWF םיג#ורקמ םע תוידיאו"קימורבי# תו"מל +#וה טדו"קא – (
$םיט"לבורבי#ו
(הינש הצובק) הליהקב תי#יטא הינומונ#
) םי"וריו ,הלנויגיל ,הידימלק ,המ"ל#וקימ <, $(הר#ו ה)נאול#ניא ,ונדא ,
fתי#יטא המל
$היצדילו"נוק וא לועיש ומ& םיי"אלק םינמי" ןיא
.תו'ת#תה ינונגנמ
$+שמהב תיתקלד הבוגתו וב העיג# ,ירוטרי#"ר לתי#אל ןגות# תודמצה ה) םימרוגה ברל (תושמ בלש 0 ה)נגות#
$(הירטקבב שממ תולואבלא ומ& אל) ילאיציט"רטניאה קל'ה ברועמ ילואבלאל תוטש#תהב
$ןשק#ניא לאירטקב ירדנוק" ו'ת#י םילו'ה0תילאריוה תקלדה ללגב הנגה ןונגנמ שובישו לתי#אל ק)נ
$ילואבלאל ,םי&נורבמ – יקדיי'
$םויציט"רטניאל ירוטרי#"ר לתי#אמ – ילאריו
היגולו#רומ
• $לל'ב אלו (תיתקצב ,תב'רומ) ילואבלאה ן#ודב ,תילאיציט"רטניא איה תקלדה
• $םילי#ורטיונ טעמו המ"ל# יאת ,םיטיצו#מיל 0 תיראלקונונומ
• ד)וי#ידל םרוגש ןילאיה תנרבממ םע םירלאובלאה םילל'ב ןירבי# אצמי םישקה םיבצמב
%גמד רלואבלא PJP $
• אתה הנבמ )או אנדל היצקארטניא םישוע י& אתה הנבמ תא םישבשמ םי"וריו0יט#וטיצ יוניש
$ילאי&נורב לתי#אב "י)ורקנ ,הנתשמ
תואיר תוקלד דוע
• תילאימוקו)ונ תואיר תקלד
$"נומודו"# ,רטקבורטנא ,הלי"בלק $ןגות# #*ע ,תיקדיי' ה#יר' לש היגולו#רומ M<J, gFC $
• JGB=raE=D> B>AO7D>=a השק $הר&ה ר"ו'ב וא ,הביק ן&ות ת#יאש ללגב $םישק םילו'ב –
$הביקהמ תיתצמו' העיג#ו תילארוא הרול#מ (םייבוריא[םיבוריאנא) םימילא םיקדיי' בוליש ללגב
$הירטקבו"ו# ,םידיאוירטקב – םייבוריאנא
$"נומודו"# ,"ולי#ומה ,$#ט" ,קוקומונ# – םייבוריא
o .תיגולו#רומ
 קמנ
 "צבא
 האירב םיר) םי#וג
• האירב "צבא מ רקיעב ,תואיר תקלד ל&מ עובנל לו&י $האירה תמקרב יקמנ יתקלד +ילהת –
aGB=raE=D> $(םיילילש םרג )או ,םיקוק) םינגות# המ& בוליש $
o ."צבא תו'ת#תה
 תו&ומ" תומקר:המוארט ,המי"'ל ינשמ ,םדוק םוהי) ,(ןימי דצב) היצרי#"א
$(הרואל# ,דרקיר#)
 ר'א םוקמב םוהי)מ – ימוהי) (י'"ת
 ינושאר ,העודי אל הבי" – ינגוט#ירק
 רשק שי םע $קמנ םע תקלד לש לבגומ רו)יא $מ*" המ& דע מ*מ המ& – לדוג
היהי – רשק ןיא םא $קיר היהי "צבאהו ,הלגומה תא לעתשי הלו'ה )א ,ןו#מי"ל
$יתלגומ
 $"י)ודיאולימע ,'ומ ,הרואל# – םי&ובי"
$"צבא ,תוי)טקאי&נורב לש +ובי" – "י)ודיאולימע
• $םיטנט#מוקונומיאב $תיטוטמולונרג תקלד ,דדוב עגנ – תינור& תואיר תקלד
o םיברועמ $ת#'ש רי&)מ +להמ $םיג#ורקמ לש טי)ר# ,הירט# – םוטלו"#ק המ)ל#וט"יה
הרוצ ,תויודיית"ה םע ימוקמ עגנ – ורקאמ $תיראלקונונומ תקלד – םיטיצו#מילו םיג#ורקמ
$תירטנצנוק
$קנע יאתל םי&#וה םקל'ש ,(םידיאולתי#א) םילע#ומ םיג#ורקמ י*ע תרצונ – המולונרג
$תוירט#ל ("& תעיבצ – המ"ל#וט"יה יוהי)
$ןו"י' יא&ודמו םיטשו#מ םילו'ב (הנגה ינונגנמ ןיא י&) תומולונרג ןיא
יאתמ אמג ןור#רטניא ,םיג#ורקמ לש "י)יל ,ה)וטיצוג# – ה)נגות# T $םיג#ורקמ דוע דדועמ
• הל'מ היהי ןו"י' יא&ודמב $תינילק בא" הל'מל םיאירבב ומרגיש םינגות# – ןו"י' יא&ודמב
$תינלטק (או השק
o FCF $היירט#& )ר&וה םויה
(יוהד דורו) י#צק טיל#ת – םידו'יי םיניי#אמ $םיר'א םימוהי) הברהל המוד – היגולו#רומ
ה ובש ,ריוואה ילל'ב FCF ,(םינ#ב םייתש וא הדוקנ םע לוגע הנבמ) ("& תעיבצב הארנ
$(תקלד יאת םע ב'רומ תונ#ד – םויציט"רטניא) תילאיציט"רטניא הינומונ#
– םישק םיבצמב +ובי" PJP, M=RROGA a@LAD@ar Ma7a?A $ילואבלאה תונ#ד לע ןילאיה םע
("& – תועיבצ YM< ,םיילנולקונומ םינדגונ ,(םייש#ו' םיטיו)ו#ורט ,תוט"יצב םיטיו)ורו#")
$תוירלוקלומ תוטיש
o CM, $תי)ו#יד:תילקו# העיג# $םיי)ו#יד םינינ"ת ,השק תילאיציט"רטניא הינומונ# –
+רד ה"ינ& ,םיטיצוקיולב יטנטל IYX $
$םיטשו#מ וא םימקוממ (תילאריו הינומונ# ל&ב ומ&) םיילאיציט"רטניא םינינ"ת – היגולו#רומ
– םיאתה יגו" ל&ב םיית#וטיצ םייוניש =>Era>OK@Aar =>K@OG=D> י#י#וג םיתעל $ש'נ יניע ,
$%וטיצב רג"ה
– הנ'בא FC $הימי&וט"יהונומיא ,
o ב םילוצי# םע (תורוניצ) תו#ייה – "וליגר#"א 45 ר#"מב עיגמ $("& תעיבצב תולעמ
,תילי#ונ)אא הינומונ# ,ירנומלו#ו&נוב קיגרלא ,"וגנו# רוד&) םיאירבב םג םיתעל ,םיע#ומ
,יקמנ ,םד יל&ו תונו#מי" תונ#דל יבי"בניא – ןו"י' יא&ודמב $($(רתי תושיגר "יטינומונ#
$םימטוא
ת#'ש
ילו' לש התומתל היינש הבי" _!, $
#ייט רתי תושיגרל תמרוג הקבדה 4 ) MA@ayAM יאת ליע#מ ,םיג#ורקמל "נ&נ $( /T_ $םיג#ורקמ הר)'ב ליע#מ ,
ב ם)י#רומילו# /;JMF $תיניצר הימרטקבו תטשו#מ הל'מ ,תינו"י' הבוגת ןיא – ילמו)ו)יל
םת" שי – ןו"י' יא&ודמב ןיא $המקרהמ תצק ת"רוה י& – רתי תושיגר& תרדגומ ,(וגה לש הבוגתה – המולונרג
$םיג#ורקמו םיקדיי' תורבטצה
ןמ) +ות םג הלו&י לבא ,'ת#תת אל לל&ב ילואו ,תינושאר יר'א םינש תורשע ת'ת#תמ בורל – תינוינש הל'מ
$ןו"י' %עמ תשל'הב וא לודג םולקוניאל ה#יש'ב היהת – תר)ו' הקבדה $רצק
• תינושאר הל'מ
o המיל'מ
o תיטנטל
o דע ,תיבי"רגור# 7=@=Eary
• תר)ו' הקבדה וא היצביטקארמ – תינוינש הל'מ
o תר)ו#מ רתוי
o דע ,תיבי"רגור# 7=@=ary
הנ'בא
 $אוצמל יד& םיקדיי' ידמ טעמ שי םיתעל $ן"לינ להי) תעיבצ $אמגודל 'י&מ – 'טשמ
 $בה)ה טרדנט" ,ןמ) הברה – הליגר תיברת
 תיברת @=TO=M 7AM=a $תוריהמ רתוי –
 FC $האירה תמקר לש ןי#ר# קולבמ םג
היגולו#רומ
 ה#מיל תוטולבו תוג"#ב (ןוג דקומ) הנטק תיטוטמולונרג תקלד – ןוג "קל#מוק 0 תינושאר ת#'ש
לו&י $תוג"#ב עגנהמ לודג רתוי ולי#א תויהל לו&י תוטולבב עגנה רשא& , קמנו $ונרג תקלד םע) "וליהב
$תויודיית"הו "י)ורבי#ל עיגהל
 תינוינש
o $ה#מיל תוברועמ ןיא $תוג"#ב "י)ורבי# ילב:םע ,קמנ ילב:םע יטוטמולונרג דקומ
o $(תקבדמ ת#'ש – ןו#מי"ל רשק םע) היצטיבק ,ןינ"ת תלדגה – 'ת#תמ
o M=@=Eary TN +רד תוטש#תה $מ*מ %"מ ,(ימט"י") (וגה ל&ב:האירב םינטק םיעגנ –
$םדו ה#מיל
o $םישק םירקמב הרואל# תוברועמ
o $המישנ תורוניצ תוברועמ
o $*םירק* םיילני#"הר# םי"צבא – טו# תל'מ $םיי#יצ#" םיר'א םירביא תוברועמ
 $קנעה אתה ן#וד +רואל םיניערגה לש רודי" ,"נהגנל יאת – המולונרגב קנע יאת
 $)&רמב םיאת רתוי – קמנ ילב $)&רמב תודי'א – קמנ םע המולונרג
F.B תוי"אי>י#סר#ניא תו"?מ
– רוטנב 32$/2$122a
2.3.1 תוילאיציטסרטניא תול'מ
הר%גה לש לתודנאה יאת ןיבש לל'ה אוה םויציט"רטניאה $האירה לש ילאיציט"רטניאה לל'ב תועגו#ה תול'מ .
ן&לו ,םי)גה י#ולי' םישענ וב רתאה וה) $תויתאירה תולואבלאה לש לתי#אה יאת ןיבל תויתאירה תורלי#קה "Eב
םי&ג יפו"י?ב העיגפ 4י תוי"אי>י#סר#ניאה תו"?מה $
!]P 0& לש תינגורטה הצובק – 122 םלו&ל רשא ,(םינוש םימרוגמ) תול'מ םימו#פמיס .םימוד
 המישנ רצוק
 שר#ה J0a הובג
 0ו ןגטנרב המוד הנומת CT
 האיר ידוק#תב הדירי
$ה)ונגור#בו היגולוט"יהב ,היגולויתאב לודג דואמ ינוש שי םימוד םימוט#מי"הש תורמל
תו?יE4 . /3012:/22,222 $תורידנ תול'מב רבודמ ,הי"ול&ואהמ
" היגו"ויתא 3;6 Aהפיר?
 םיילאריו םימוהי)
 FCF
 תונרקה
 C_X
 ד*לי
 ית#וידיא
" היגו"וי#א 3;6 AתינורE
• !M=DBaEC=K FO@7D>ary X=QrDG=G – !FX
• ירו& – י"אלק $תיתאיר תושיגר רתי ,"י)וט"ב)א ,"י)וקילי" – תויתביב"ו תויתקו"עת תול'מ
$ם'#
• – תו#ורת J7=DMarD>A, ;=ErDROra>ED=>, MAECDErA\aEA, CDKa=>A , M=>D\=M=@
XDOraMa>E=> $יתאיר ק)נל תומרוג תו#ורת טעמ אל $,
$ןיוטנרו#ורטינ ,בצק תוער#ה – ןורדוימא 0 תור'א תוילו#יט תויצ#וא םע תו#ורת
$(תוביטנרטלא טעמ םע איה הקי"קוטוטיצה ל&) ט"קרטוטמ – תויצ#וא אלל תו#ורת
• 0תוירלוק"ו ןגלוק תול'מ <]I, J $(םישק י&ה םילו') המרדורלק" ,
• דועו "י"וידויקרא" – תוינושאר תול'מ
• תונוש
3diopathic 'umo(ar0 5i2ro!i! C 3'5
ליג רו)אב עי#ומה הל'מ 52 $
םימו#פמיס . Lמאמב י4וק ל דוגינב ,'ר&הב אל) שבי לועיש טעמ $ירקיע CWFP $ןובאת ר"ו' ,הי"קרונא , (
תינפוג הקי%ב .
 ומ& עמשנ) האירה י"י"בב םישבי םיצו#צ# LA@KrD תוילאיציט"רטניאה תול'מה בור $+ומנ רדת ,תויצטי#ירק – (
$םי"י"ב תוברעמ
 יתמישנ םוט#מי" ל& ןיא ה'ונמב ,השק האנ#י&טו -מאמב המישנ יישק
 C@OQQ=>? $("י)טקאי&נורב ,האירב תוריאממ ,תוילאיציט"רטניא תול'מ)
 "י)ונאיצ
 KDr0BO@7D>a@A ,ילגמוט#ה ,ןימי דצ לש& ,רבגומ ירנומלו# לילצ $ינמי בל לע "מוע – B=EE=>? AMA7a "ונוק $
$ישאר יתאיר קרוע – ילנומלו#
Aה%בעמ תוקי%ב
 – ןו"י'ה %עמ תלע#ה לש םיי#יצ#" יתלב םינמי" !?Y 0ו I< םירבגומ (א*ד& תעיקש בצק)
 – תויגולויטא רוריב
 – רובי' תמקר לש םינ'במ J;J, C3, X $י#יצ#" רתוי $
 שי "י)וידיוקרא"ב JCI $הובג
 $הבוש'ה הקידבה – םדב םי)ג F
W1
0לו היצליטנור#יהל םרוגה רבד ,+ומנ F
CW1
$+ומנ 1CW הי)ו#יד םדקמ םע
,לל&ב ררוואמ אל רב& – םימדקתמ םיבלש $בוט רתוי הברה 1CW $הלוע
 'וורמ J0a ל בשו'מ) ירלואבלאה ןצמ'ה -'ל ןיב שר#הה וה) – הובג /22 ב םג יולת ,תי#"& ממ בו 1FCW (
0& אוה ןיקת שר#ה $יקרוע םדב ןצמ'ה -'ל ןיבל 50/2 $הבוט י&ה הרמו' ת&רעה $תי#"& מ*מ
1FCW – ילאירטרא 42 $ 1FCW – ידירו 45 $
1FW – ידירו 42 היצרוט" , a5 $
 ) הרי#"ומטא – ירלואבלא ןצמ' -'ל a82 ) םימ -'ל תו'# ( 4a לו#& ( 1/e ,(ןצמ' )ו'א) /52 ה)מ $תי#"& ממ
םיר"'מ 1FCW ןיקת) קרועב 42 יקל' ( לו#& וא) /$15 ה)ש ,( 52 – ירלואבלא ןצמ' -'ל $ /22 $תי#"& ממ
FaW1 H2 +ומנ 0
תירוד&ל 'קול לודג הי)ו#ידה 'וורמש ללגב לבא ,ירלואבלאה ןצמ'ה -'לב יוניש ןיא תוילאיציט"רטניא תול'מב
ק#וד) ןעטהל ןמ) הברה שי תירוד&ל י& הע#שה ןיאו טעמ& ה'ונמב $ןצמ'ב ןעטהל ןמ) רתוי םד 82 0& t0 / היינש
'וורמ ן&לו ןמ) תו'# שי -מאמב לבא ,(ןצמ'ב ןעטהל J0a םי)ג קודבל באו&ו השקש ןווי&מ $-מאמב רקיעב לדג
.היצרוט"ה י#ל ה&רעה עצבל ןתינ ,םדב
היצרוט" 6a 0& יקרוע ןצמ' -'ל t0 65 תי#"& מ*מ
היצרוט" 6/ t0 82 תי#"& מ*מ
היצרוט" a5 t0 42 תי#"& מ*מ
בושי' אל ה) Ja אל ,הקוצמ וניאר םא $היצרוט"ב הדירי הארמ -מאמב םא – הקוצמ הארמ קר אלא ,טנאידרג
בש'לו -מאתהל +ירצ 1FCW םע הלו' תויהל לו&יש ןווי& ,קי#"מ דימת אל $הלו'ל ביא&הלו Ja לבא ,ןיקת
$רורוואב היעב – םי&ומנ םי)ג י&רעב
TDrr $תי#"& מ*מל הווש –
םשונש הלו'ל ןו&נ ה) לבא ,(םדב "מומ ןצמ' רתוי )א י&) -'לב ןצמ' לבקמ הלו'ה רשא& ןו&נ אל ה) בושי'
$יש#ו' ריווא
J0a .תויגולות# ר#"מ לע דיעהל לו&י ןיקת אל
– ר) (וג ,"י)טקלטא – רורוויא תויעב
– – הי)ו#ר# תויעב FI תורלי#ק "רה ,
– תואר תקצב ,ילאיציט"רטניא "י)ורבי# – הי)ו#יד תויעב
'umo(ar0 Mu(ctio( te!t A
.ן&לו תולואבלאה תוטש#תה לע השקמ "י)רבי#ש םושמ תיביטקירט"ר הל'מב רבודמ
 XI,/ ,דרוי X,C "'יה ן&לו ןיקת XI,/:X,C $(דורי "'י – תויתמי"' תול'מב) $ןיקת:רבגומ
 ,, T]C האיר י'#נ םצעב (תיביטקירט"ר המי&נר#:יביטקירט"ר ה)' תיב) תויביטקירט"ר תול'מב $םי&ומנ
$םי&ומנ
 G הי&ופי% ת"וEי 6;+8 .הEומנ .
!]P $המוג# הי)ו#יד םע תיביטקרט"ר היעבב תוניי#ואמ
איה הבוט י&ה הקידבה דוק#ת תוקידבב P]CW םד תוקידבב ,
איה הבוט י&ה הקידבה J0a $
לש (רגב R@Dl0LD@O7A רתוי לבא ,ןיקתל ותרוצב המוד (רגה
הירטמורי#" לש םי&רעה י& ,הי)ו#ידו םי'#נ קודבל בוש' $ןטק
$םיגציימ קי#"מ דימת אל
Aהימ%ה תוקי%ב
)ג#נר בצמב ,םייטורבי# םי"# ,המוטא תי&ו&) לש הארמ –
0שבד תל' לש הארמ שי םדקתמ CD>Ay KD7Q=>?
0ב /2e יגולוידרה יוטיבה $(השק הל'מ תורמל) ןיקת םוליצה
$ןידע דואמ אוה
םוי"אג הנומת) "י)ודיוקר"ב קר שמשמ ן&לו י#יצ#" אל אוה ן'במה $םייתקלד םיאת י*ע טלקנש #וטו)יאוידר –
$(תועמד תוטולב םע ,*הדנ# בד* לש
+- $םייטורבי# םיעגנ הארמ $שיגר דואמ ,תואירה םקרמ תא בוט הארמ –
Aיגו"ויתא סיסב
לש תיאתה עור)ה t0 תקלד t0 ןו"י'ה %עמ תא ליע#מש ינוצי' רגירט והש)יא שיש הארנ& לבא ,רורב אל ןונגנמה
+ילהתה תנוו&הל יאר'אש ימ $האלמ המל'הל אלו "י)ורבי#ל תמדקתמ (תילרומוהה עור)המ לידבהל) ןו"י'ה %עמ
יאת ולא "י)ורבי#ל TC1 לש םיניקוטיצה היילע שי $(המט"א ומ&) תיאתה %עמה לש TC1 (TYX0β הדיריו (
לש ולאב TC/ םלוב אמג ןור#רטניא $ TYXq $התומת הלעמ +א ,הדבעמב
$ההובג תויט"לא – הימ)י#מא $ה&ומנ תויט"לא – "י)ורבי#
וליאו ,לל&ב םייק אל וא רצק דואמ אוה םוקישל ליבומה ירלולצה בלשה $יטורבי# בלשו יתקלד ירלולצ בלש שי
$הל'מה רקיע אוה יטורבי#ה בלשה
Aםייתנ?בא םי"E
Kro(chia ;aNa/e $הל'מה תלילשל רקיעב ליעי $תקלד יאתב היילע םיאור םימע#ל ,יט"ונגאיד אל לבא ר)וע .
היגו"ו#סיה 0ב תי"ו#יט אל הנומת שיש ימל קר םיעצבמ – CT תשמשמ היגולוט"יה $םיי"ו#יט אל םימוט#מי" וא
ןיב הדר#הל רקיעב ^!F – J!ua 3(ter!titia '(eumo(iti! ל םיאתמש !FX תויגולות# תונומת ןיבל ,
$תור'א
תר)עב גישהל רש#א תיגולוט"יהה המגודה תא Tra>G0QrD>KC=a@ N=DBGy – TNN 0ב קר ה'ילצמה הרודצור# ,
12032e אל ה) םא $(ריווא0ה)' שי – הרואל# ת"נ&נ םא) ה#ישנב םיי'קלמל ת"נ&נש האיר תמקר – םירקמהמ
$ה)' תיב ת'ית#ב וא (ריווא0ה)' שי 'וטב ה# רשא&) הי#וק"וקרוט תר)עב המיגד גישהל רש#א 'ילצמ
םירו)או םייתקלד םירו)א םע םיבע םיילאיציט"רטניא םי'וורמ ,םיירלוגריא םילל' םיאור היגולוט"יהב
$םייטורבי#
Aה"?מה ="המ
/ $ ק)נ לש םיבר םידקומ
1 $ "י)ורבי#ו םיט"לבורבי# לש היצר#ילור#
3 $ ןגלוק יעקשמ
4 $ תואיר תקי#" יא דע ,הל'מה לש תינילק תומדקתה
5 $ תוומ
ה&ונגורפ ילו' לש תעצוממה תודירשה . !FX איה 1H $העורג דואמ ה)ונגור#ה ,םישדו'
A"ופי#
– םצמוצמה יתקלדה בי&רמב ל#טל יד& – םידיאורט"וקיטרוק
– תויבי"ר#ו"ונומיא תו#ורת
– שומישב אל רב& םוי& – תויטורבי#יטנא תו#ורת
ליעומ תמאב לו#יטה המ& רורב אל
Aי"ופי# ר#4מ
– BrAM>=GD>A לש ןונימב (דיאורט") – 2$57?:S? םינונימב תיתגרדה הדירי םע שדו' +שמל
– תוי"קוטוטיצ תו#ורת 0הבוגת ןיא םא
,ןצמ' ןולב תר)עב) ןצמ' תתל רש#א תינ#ו" האיר תל'מב W1 A\EraKEDr איצומו ןקנ' '#ו" 0 ןצמ' ללו'מ)
ןיא ה'ונמב י& – ריקל רבו'מ ןצמ' ל&ימב םעט ןיא $(יל)ונ ןצמ' ל&ימ וא (למש' +ירצ ,ןצמ'ב הרישע תבורעת
$היעב
תמאתה עצבל +רוצ ןיא ן&לו ינגונומיא דואמ רביא הניא האיר 0 האיר תלתשה _]J ת'א האיר לש הלתשה $
0ל ויתואיר תא םורתל לו&י ד'א תמ םרותש םושמ ,תואירבה ת&רעמל תנייוצמ 1 תואיר יתש לש הלתשה $םילו'
לו&י אוהו ,הלו'ל םי&ובי" תו'#ו שיו רתויב טוש#ה אוה 'ותינה תואירו בל לש הלתשהב $הלו'ל רתוי הבוט
תולתשה $(ונימוד תלתשה) ר'א הלו'ל וביל תא םורתל @=L=>? rA@aEAM $ה'#שמ יבורקמ תונוא תלתשה –
0ל תודירשה $הלתשה ר'אל הל'מה לש הר)' הראות אל ה& דע 5 איה םינש 52e אלל תובש'נ האיר תולתשה ,
$תובוט
ליג דע ,דבלב םד גו" י#ל – האיר תולתשה 85 $
Aתויתביבסו תויתקוסעת תו"?מ
10per!e(!etiNit0 p(eumo(iti! +ו#הל לו&י רשא ,תודשב םיינגרוא םינגרלא בקע יתקלד יוריגמ תמרגנ –
$תו#וע ילדגמו םיאלק'ב הצו#נ הל'מה $(יר':ינור& ,יתקלצל םיאור היגולות#ב $תע#של המוד תינילקה הנומתה
ב $םילי#וני)ואא לש הננ"הו קמנ אלל תומולונרג _CT (CT – (ההובג היצולו)ר ?rDO>M ?@aGG $
$םידיאורט"ב לו#יטו םינגיטנאל ה#יש'ה תעינמ י*ע ,ןמ)ב תנ'בואמ םא אלמ יו#ירל תנתינ הל'מה
<WN $המישנ רצוק –
< תויתקוסעת תופי4? '(eumoco(io!e! .היישעתל רושקה ינגרואנא קבאל ה#יש' –
#סבסא םורגל לו&י ט"ב"א $ה#יש'ה יר'א םינש תול'מל םורגל לו&י ,תובר תוישעתב יוצמה דדובמ רמו' 0
) ילרואל# ל)ונ ,םידיו"מ םיילרואל# םיקאל# 0 תובר תול'מל QA>=?> aGQAGEDG=G ,המוניצרק ,המוילתו)מ ,(
$תונות'תה תונואב רקיעב עגו# ט"ב"אה $ט"ב)א י#י#וג תוארל רש#א הי"#ויבב $תוילאיטיצ"רטניא תול'מ
הקי"יס ) הצואת "#ותש ינור& וא יטוקא ,ינור& תויהל לו&י $תונוילעה תונואב הקילי"הו $שיש תיישעת –
aKKA@AraEAM ,תוטולב תלדגה ,תוג"#ב רקיעב (םיירטנצנוק ,םייטורבי#) םייתאיר םילודונ םירצונ "י)וקילי"ב $(
– תויצקי#יצלק תויהל תולו&י $ת#'של המוד דואמ – תויצטיבק A??GCA@@ Ka@K=R=KaE=D> $
$הנוילע הנוא – הקילי" $הנות'ת הנוא – ט"ב)א
$תויודיית"ה ,לל'ב םילודונ – הקילי" $הרואל# לע םיקאל# – ט"ב)א
+oa OorPerQ! '(eumoco(io!i! .+O' . םילודונ תוארל ןתינ $-ראב הצו#נ אל דואמ ם'#ל ה#יש' –
$תוצו#נ ןניא תויודיית"ה $ם'# לש םירבצו
ב םימשור לבא ,הצו#נ אל – םוילירב PP $
$תו#ורת
+oa/e( Da!cuar 6i!ea!e A
0ל םורגל תולו&י ןגלוקה תול'מ ל& !]P דיאוטמואר – תואמגוד $תימט"י"ה הל'מה לש םינימ"תה ד'א& ,
$"ו#ול ,המרדורלק" ,"יטירתרא
רועב "י)ורלק" $תו'ותמ םינ# ,קירבמו 'ותמ רוע $(תווצקב ןול'&) ונייר תע#ות – "י)ורלק":המרדורלק"
$תואירבו
Aתוינו4אר תו"?מ
סי&ו%יוקרס
ןב 3H ליגב ,שבי לועיש ,םדקתמ המישנ רצוק ,יאקיר#א0יאקירמא , 13 םידיאורט" לביק $האיר תל'מ ול התיה
היצרוט" ,המישנ ידוק#תב הלק הדירי שי $םויב ה"י#' ןשעמ $ןי#ול'ל 62e ןצמ' -'ל) 82 0ב $( CT םיאור
$םיבאו&ו םימודא םיירוע םיעגנ $"י)וידיאוקרא" .הנ'בא $םירעשב תוטולב ,"י)ורבי#
ליגב העי#ומה ,תית&רעמ0בר הל'מ יהו) 12042 י# ה'י&ש , 1 0ור#אב רתוי ה'י&ש ,םירבג תמועל םישנב
תוטולבב תומולונרג תרצויה תימט"י" קמנ אלל תיטותמולונרג הל'מ יהו) $(-ראב הברה שי לבא) םיאקירמא
,קור תוטולב לש תוברועמ ללגב) *הדנ# בד* תנומת – יניי#וא דואמ אוה םוילאגה יו#ימ ו) הל'מב $האירה ירעשב
$בצק תוער#ה – בלב תוברועמ $תואיר תוברועמ לש גני%גייט" שי $(דיאורייתהר# ,עמד
%גייט" / $"י)ודיאוקר" – םוילג יו#ימ #*ע $המו#מילל שש' – תוירליה תוטולב 0
.הל'מה יבלש
2 ןיקת –
/ (המו#מיל – תלדבמ הנ'בא) המי&נר# לש תוברועמ ילב ,תולדגומ םירעשב תוטולב –
1 תיתאיר הל'מ [ תולדגומ תוטולב –
3 תוטולב ילב תיתאיר הל'מ –
4 – A>M GEa?A R=QrDG=G
םימוט#מי" ,הירואיצלקר#יהו הימצקר#יה 0 JCI $הי#וק"ו&נורבב תומולונרג אוצמל ןתינ $הובג
לו#יט $בוש 'קלתהלו רו)'ל וא המצעמ אירבהל הלו&י הל'מה $םידיאורט" –
ה)ונגור# וא תיבבל תוברועמ שי םימע#ל +א ,הלק הל'מה בורל ,(לו#יט ילב:םע) תמלענ איה םימע#ל –
$תיגולוריונ
Aתונו4
K88' C Kro(chioiti! 82itera(! RS 8r/a(iTi(/ '(eumo(ia .
קל'& בורל תש'רתמ הל'מה $םייתמי"' םיבי&רמ םג שי ,ןוערג תמקר י*ע תומת"נ תולוי&נורבה הב הל'מ
תמקרבו םי&נורבב היגולות# $ןגלוק תל'מ םע רשק וא ,י"קוט רמו'ל ה#יש'ל הבוגת& וא לתש תיי'ד +ילהתמ
$תואיר ידוק#תב רו#יש – (קש $לו#יטה ר'אל הבוט דואמ ה)ונגור#ה $םידיאורט" .לו#יט $האירה
םו&י"
• $ינשמ:ינושאר ,ינור&:(יר' $תוילאיציט"רטניאה תול'מה ל& לש גציימ ןימ"ת – המישנ רצוק
• – גציימ ןמי" aJ $-מאמב היצרוט" תדירי וא ,הובג טנאידרג P]CW םי&ומנ האיר י'#נ ,+ומנ
"'י ,(יביטקירט"ר) XI,/:X,C $(םינטקה םי'#נל תי"'י הלודגה המיר)ה ללגב ,ינויצרו#ור# אל) הובג
FXT $בל תול'ממ לידבמ
• !FX $-מאמב קר המישנ רצוק –
• $םי#וצ#צ אלל המישנ רצוק ,תע#של המוד – "יטינומונ# יטיביטי"נ"ר#יה
• ,ה#יש'ו הביב" תול'מ ,ןגלוק תול'מ – תויגולויטא דוע NWWF $
– יקצדורנ 32$/2$122a
2.3.2 תוילאיציטסרטניא תול'מ לש היגולותפ
ן#ודב רקיעב ,האירב תירובי'ה המקרה לש תי)ו#ידו תינור& תוברועמ י*ע תוניי#ואמה תול'מ לש תינגורטה הצובק
,ןגלוק יבי" ,לתי#אהו לתודנאה יאת לש "י"בה תנרבממ תא לי&מ םויציט"רטניאה $םויציט"רטניא 0 ירלואיבלאה
$ותננ"הו םויציט"רטניאה תב'רהב תאטבתמ העיג#ה $םיטיצונומו םיטיצו#מיל ,םינקילגואיטור# ,תיט"לא המקר
ה&נגותפ
$תולואיבלאה ן#ודב םיינומיא םיאתו תקלד יאת לש תורבטצה – "יטילואיבלא וניה ןושארה בלש
.תו&לשה שולש שי םיטיצוקיולה תורבטצהל
/ םיניקתה םיירלואיבלאה םינבמה לש "רה $
1 תקלד יאת "ויג $
3 $"י)ורבי#ל םורגלו המי&נר#ב עוג#ל םילו&יש םירוטאידמ לש השר#ה $
$םיט"לבורבי# םיליע#מו םילי#ורטיונ םי"ייגמ םרותב – םי%גא#ורקאמ םיליע#מש םיטיצו#מיל לש היצביטקא שי
#ייט םיטיצומונ#ב העיג# ! #ייט לש הי#ורטר#יה ן&לו , !! $םילודג רתוי –
3diopathic 'umo(ar0 5i2ro!i! – ^GOa@ !>EArGE=E=a@ F>AO7D>=a
ה&נגותפ
$עודי וניא יגולויטאה םרוגה !FX ) תויטוקא האיר תועיג# לש םיר)ו' םיבב" י*ע םרגנ J@LAD@=E=G אל םרוג י*ע (
םירצונ +&מ האצות& $תיט"לבורבי# היצר#ילור# תוארל ןתינ ,עצ# יו#יר לש +ילהת שי םהב ,ולא םירו)אב $עודי
לש יוטיב שי םירו)אב) םייט"לבורבי# םידקומ TYX0q $(
$םיעגנ לש םינוש םיאליגב ןי'בהל ןתינ
היגו"ותפ
• תי#וק"ורקאמ ןתינ $ילרואל# בא" "י)ורבי# – םי"ורה האירה לש םילרואיל#ה םירו)אה –
איה העיג#ה $םילודג םירו' תרוצ ,המי&נר#ה לש (םישימג םינבל םירו)א ,קצומ) "י)ורבי# תוארל
$תוט#"ה +רואלו תונות'ת תונואב םיילרואיל#0בו" םירו)אב
• תי#וק"ורקימ תיניי#וא הנומתה $תור)ו'ה תודו"י#אה ללגב םינוש םיאליגב םיעגנ אוצמל ןתינ –
– תוילאיציט"רטניאה תול'מה ל&ל ^!F – ^GOa@ =>EArGE=E=a@ B>AO7D>=a תו#ורתו ןגלוק תול'מ $
לש הנומת תתל םילו&י "י)וט"ב)א ,תונוש ^!F םג , !FX $ולשמ םיניי#אמ עגנ ל&ל $
/ ) םייט"לבורבי# םידקומו ,תרעו" תיט"לבורבי# היצר#ילור# םיאור םיריעצה םיעגנב $ R=QrDQ@aGE=K
RDK= תו'# םי&#וה ולא םידקומ ןמ)ה +שמב $לל'ל דומצ – ן#ודב ,'ורמ ,ה#ר ,רתוי ל'ל'& עבצ – (
– םיינגלוק רתויו םיירלולצ BaEKCy =>EArGE=E=a@ R=QrDG=G םג שי $"יטילואבלא לש םילג םויקל ה'&וה $
$םוקימ תני'במ תוינגורטה
1 םיאת י*ע םי#וצמה םייט"יצ םילל' לש הריציו םיירלואיבלאה תונ#דה לש טמתל םרוג "י)ורבי#ה $
גו"מ םיטיצומואינ# 1 ) _D>AyKD7Q R=QrDG=G – םדקתמ בצמב $( A>M GEa?A @O>? וניא ,דבל אצמנ םא $
#ייט םיטיצומונ# – םילל'ה תונ#דב $רתוי םדקומ בלש תוארל +ירצ – הנ'באל ק#"מ !! $לתי#א יאת וא
3 #ייט םיטיצומונ# לש הי)ל#ר#יה $ !! $קל' רירש יבי" לש הי)ל#ר#יה ,
4 ,םילי#ורטיונ ,המ)ל# יאת ,רקיעב םיטיצו#מיל הלי&מה ,תינוניב0הלק תקלד שי םייטורבי#ה םירו)אב $
$ט"אמ יאתו םילי#וני)ואא
5 $קל' רירשו םיישקשק םיאת לש הי)ל#טמ לש םידקומ אוצמל ןתינ $
8 $הידמ לש יוביע ,המיטניאב "י)ורבי# – םייתאיר םיקרוע לש תובעתה שי יתאיר ד*לי עקר לע $
a לש הי)ל#ר#יה) םודאב עבציי רירש ,לו'&ב ןגלוק – םור&ירט ןו"מ תעיבצב םגדומ "י)ורבי#ה $
$(םירירש
יני"ק ="המ
!FX ינב םה םילו'ה $שבי לועישו -מאמב המישנ רצוק םע לי'תמ 420a2 םיעי#ומ ר'ואמ רתוי $ K@OQQ=>? ,
$יו#צ אל +להמה $"י)ונאיצו הימ"קו#יה
9o(!peciMic 3(ter!titia '(eumo(ia
0ב רבודמש םיעבוק םיי#יצ#" םיניי#אמ ןיא:העודי אל היגולויטאה רשא& ;<!F שבד תרוו& ןיא – "י)ורבי# שי $
$יקו# קיט"לבורבי#ו
היגו"ותפ
;<!F 0ל קל'תמ CA@@O@ar 0ו X=QrDG=>? $
• CA@@O@ar יאת טעמ ,םיטיצו#מיל תללו&ה תינור& תינוניב דע הלק תילאיציט"רטניא תקלד –
$הרואל# לש תובעתה ן&תת $םידקומ %"מב וא ד'א דקומב ,המ)ל#
• X=QrDG=>? םידקומב וא י)ו#יד "י)ורבי# – תוינגורטה אלל 0ל תיניי#ואה ^!F ןיאש רמוא ה) $
$דדוב עוריא אלא םירקמ לש תונשיה
+r0pto/e(ic 8r/a(iTi(/ '(eumo(ia C +8' .K88' .
0 ("ונ םש NrD>KC=D@=E=G DQ@=EAra>G Dr?a>=V=>? B>AO7D>=a $
ה) )א םינ'בואמ םאו – הנומת התואל םימרוגש םיבצמ הברה שי לבא ,(ינגוט#ירק) עודי אל ןא& יגולויטאה םרוגה
אצממל תוירש#א תויגולויטא $(גני)יינגרוא הרבעש הינומונ# אמגודל) ינגוט#ירק אל NWWF תמי"' 0 תואירב
$םי"צבא ,ןגלוק תול'מ ,םימטואל ביב"מ ,המישנ י&רד
םיאלט תרוצב םיילאי&נורביר# וא םיילרואיל#0בא" היצדילו"נוק לש םירו)או המישנ רצוקו לועיש שי םילו'ל
$(תי#רגוידר)
היגו"ותפ
תמקר לש םידקומ םיאור ,תיגולוט"יה $תוילאיציט"רטניא תול'מל ת&יושמ ןיידעו םילל'ה +ותב ירקיע אצממ
0ה +ותב תנגראתמ רובי' J@LAD@ar MOKEG ל דוגינב) (םילוגע םיקק#) תולוי&נורבו תולואיבלא , ^!F –
וא "י)ורבי# ןיא ,ליג ותואב הלו& רובי'ה תמקר $(ן#ודב יקו# קיט"לבורבי# _D>AyKD7Q=>? $
תויהל הלו&י תירלואיבלא0ארטניא "י)ורבי# םע תנגראתמ הינומואינ# ן&ש יגולויטאה םרוגה תא תוה)ל בוש'
$תואירה לש תוקלד וא םימוהי)ל הבוגת&
'umo(ar0 3(NoNeme(t i( +oa/e( Da!cuar 6i!ea!e!
ומ& תול'מ <]I $%ו&ו המרדורלק" ,"יטירטרא דיוטמור ,
0ב CAO7aED=M JrECr=E=G 0ב תיתאיר תוברועמ תויהל הלו&י – 4 .תורוצ
/ $ CCrD>=K F@AOr=E=G
1 $ P=RROGA !>EArGE=E=a@ F>AO7D>=E=G a>M X=QrDG=G
3 $ !>EraBO@7D>ary CAO7aED=M ;DMO@AG
4 $ ר$ד$ל$י
$עקרו ה)נמנא תעדל בוש'
ל םיניי#ואש םיאצממ – םילוקילו# ,"יטילוי&נורב רלוקילו# J f
– המרדורלק"ב ;<!F $
0ב <]I 0ו המי&נר#ל תוננ"ה לש םי#לו' םיעגנ לש הנומת – <ALArA ]OBOG F>AO7D>=E=G $
סי&ו%יאוקרס
$תיקמנ אל תיטוטמולונרג הל'מ
$קנע יאתו םיטיצויט"יה לש רובצמ הניה המולונרג
תול'מ םדוק לולשל שי האירב המולונרג םיאורש& $האירב 'י&ש י&ה ,םיבר םירביאב עוג#ל לו&י "י)ודיאוקר"
) תונוש תועיבצ תושעל שי – תוימוהי) 9; $("י)ודיאוקר" ילוא – ילילש םא ,תוירט#ל ("& תעיבצ ,םיקדיי'ל
$תוילניט"אידמ ה#מיל $ב ,תואיר – הצו#נ העיג# $םינבלמ םירו'ש ,םירבגמ םישנב רתוי ההובג תו'י&ש
ה&נגותפו היגו"וי#א
.םייתביב"ו םייטנג ,םייגולונומיא םירוטק# לש תוברועמ שי +א ,העודי אל היגולויטאה
• לש תו'ת#תה םיאור המולונרגב .םייגולונומיא םירוטק# CA@@07AM=aEAM rAGBD>GA ןגיטנאל
יאת י*ע עודי אל TC – CP4 "'יב היילע תוארל ןתינ $ CP4.CPH יאת לש םיניקוטיצב היילע , TC/
ומ& !]01 0ו !;X0u יאת %"מ תלדגהל םרוגש המ T תימוקמה הביב"ב םיניקוטיצ לש היילע שי ן&0ומ& $
יאת "ויגל םימרוגש T ) תומולונרגה תריציל םימרותה םיטיצונומו םי#"ונ T;X, H!] $(
לש הע#וה שי ("ונב FD@yK@D>a@ CyBAr?a77a?@DQO@=>A7=a, J>Ar?y ) ירוע ן'במל Ra@GA
>A?aE=LA $(וטנמל
• $םינבלמ רתוי םירו'ש ,היצי)ו#"יד0הר# .םייטנג םירוטק#
• $היצקיר ,הירטקבוקימ – םירושקה םימוהי) .םייתביב" םירוטק#
היגו"ותפ
יאת םע ד'י םידיאוילתי#א םיאת לש םיטגרגא תולי&מ (הק)' רתוי העיבצ ,קמנ אלל) תוילדיאוקר"ה תומולונרגה
]a>?Ca>G $קנע יאת וא
) םי"ו&נורבל ביב"מ ,םיית#מיל םיל& +רואל םיעגנ תוארל ןתינ תי#וק"ורקימ TNN שי $םד יל&ו (הליעומ היהת
$ןילאיה םע "י)ורבי# לש םינוש םיבלש תוארל ןתינ ן&לו יו#ירל הייטנ
תוארל ןתינ קנעה יאת +ותב !>K@OG=D> QDM=AG גו"מ תורוצ שי $ <KCO77a> NDM=AG 0ו (היצ)ירלו#ב ה'יר))
JGEArD=M NDMy $(םיילטי#ורטנצ םיטנמלי# םע ב&ו&)
$ינומונגות# אצממ ןיא
:moPi(/ Reated 3(ter!titia 6i!ea!e!
$תויביטקרט"רו תויתמי"' תול'מ לש בוליש שי $ןושיעה תק"#ה םע &*דב םימלענ םימוט#מי"ה
• PAGTOa7aE=LA !>EArGE=E=a@ F>AO7D>=a
לש םידקמ בלש ה)ש ובש' ,יבי"רגור# אל !FX םע ,םי%גא#ורקאמ לש שדוג – ילואבלאב $"י)ורבי# ןיא $
תינור& תקלד $המל)#וטיצב ירלונרג ל)רב תוארל םג ןתינ ,םו' טנמגי#ב הרישע המ)ל#וטיצ
לש הע#וה שי ,םירבגב -ו#נ רתוי ,םיי'ל ישימ':יעיברה רושעב עי#ומ $תי)ו#יד הנומת $תילאיציט"רטניא
0ו לועיש ,המישנ רצוק C@OQQ=>? $
$ןושיע תק"#ה ,םידיאורט" – לו#יט
• AGB=raEDry NrD>KC=D@DE=G – JGGDK=aEAM !>EArGE=E=a@ ]O>? P=GAaGA
$ינשו ןושאר רד"מ תולוי&נורבב טנמגי# םע םיילנימולארטניא םי%גא#ורקאמ י*ע ןיי#ואמ ,םינשעמב -ו#נ
,תי)ו#יד תו'# הנומת $רומ' תו'# ינילק יוטיב ,םיניי#אמ םתוא $תונו#מי"ב "י)ורבי# ,תינור& תקלד
$םינ'באמ אל ,םינייוצמ קר – הקינילק אלל םייגולו#רומ םייוניש $םיניקת םירו)יא
$ןושיע תק"#ה – לו#יט
,(Niro(me(ta a(d 8ccupatio(a 6i!ea!e!
$תינור& וא ה#יר' הגוצת ן&תת
• _yBArGA>G=E=L=Ey F>AO7D>=E=G
o – םג ארקנ J@@Ar?=K J@LAD@=E=G עקר לע איה הל'מה $ילואבלאב תיתקלד הבוגת ,
םרוגה תא תוה)ל בוש' $םייתקו"עת םינגיטנאו ינגרוא קבאל ת&שוממ ה#יש' ללגב &*דב ,ינומיא
$יגולויטאה םרוגה תר"ה י*ע ענמיהל לו&י "י)ורבי#ה י&
o ,תוירט# ,םיילי#ומרט םיקדיי' לש תורו#"ב ורוקמש קבאב ןגיטנאל &*דב איה ה#יש'ה
$םיקדיי' ירצותו תוי' ינובל'
o יאת ,םיטיצו#מיל לי&מה ילאיציט"רטניא "יטינומואינ# 0 תיניי#וא תיגולוט"יה הנומת
ל המוד – םי%גא#ורקאמו המ)ל# ;<!F תקלד םע םיתעל) תונו#מי"ה ביב" רקיעב תמקוממ +א ,
אל ,םיטגרגא – תו#ר תומולונרג ,םילו'ה לש שילש ינשב קנע יאת םע תומולונרג $(תונו#מי"ב
0ו ילאיציט"רטניא "י)ורבי# $המולונרג שממ NrD>KC=D@=E=G WQ@=EAra>G $םימדקתמה םיבלשב
קר 3 $םילי#ונ)אא אלל $דבלב םי)מרמ – םימרוג ינש ,יטיביטי"נ"ר#יה םינ'באמ ד'יב םימרוגה
6ru/ 3(duced 'umo(ar0 6i!ea!e!
$האירב ההובג תו'י&שב תועגו# תויט"ל#ואינ0יטנא תו#ורת
תולואוקוה $תוי"ו#יט תולואוקו ילעב םי%גא#ורקאמ לש תוברועמ םע תילאיציט"רטניא תואיר תקלד – ןורדוימא
הריעצ רובי' תמקר לש םירובצמ שי $ןבל רה" יצ' תרוצב הליה – םיטיצומונ#ו ילואבלאב םיג#ורקמ לש %וטיצב
םיתעל ,השק "י)ורבי# +שמהבו NWWF $בצק תוער#הל לו#יט $
@cute ;u(/ 3(Uur0 < @R6:
JKOEA AGB=raEDry P=GErAGG <y>MrD7A תורלי#קה לש י)ו#יד "רה י*ע ןיי#ואמה ינילק בצמ אוה
לו#יטל הבוגת ןיא) תיליירטרא הימ"קו#יה ,"י)ונאיצ ,םיי' תנ&" י*ע ןיי#ואמ $תיתמישנ הקי#" יאו תוירלואיבלאה
$םירביא לש ימט"י" לש&ל םורגל הלו&יו (ןצמ'ב CX תיגולות#ה הנומתה $םיטשו#מ םיירלואבלא םינינ"ת –
– תארקנ P=RROGA J@LAD@ar Pa7a?A – PJP תול'מ וא האירה לש העיג# לש +ובי"& םרגיהל לו&י $
תוימט"י" .
& ויש&ע דע) הביקהמ היצרי#"א ,שארל המוארט ,םיטשו#מ תואיר ימוהי) ,"י"#" .םימרוג 52e ה ירקממ
JP< $יטיביטי"נ"ר#יה ,םיטרוטיברב ,הקיטוקרנ ,םי#אשנ םיטנטיריא ,(
ה&נגותפ
,םדה יל&ל תרבגומ תוריד') הי)ו#יד תויעבל םרוגש המ ,לתי#אב ן&ו תוירלואיבלאה תורלי#קה לתודנאב העיג#
לתי#א יאת "רה ,תו)אטור# ,םינאירטוקיול – םיליע# םירמו' תשר#ה ,םילי#ורטונב תולואיבלאה לש ה#צה
$(לתודנאו
היגו"ותפ
תונ#דה $םויציט"רטניאב תקלד ,שדוג ,תקצב שי $תודב& ,תומודא ,תוקצומ תואירה ,תיגולו#רומ הני'במ
המוד בצמ $(םיירלואיבלא םיאת ירבשו ןירבי# םע תקצבב תורישע) תוינילאיה תונרבממב םי#וצמ םיירלואיבלאה
– תוקוניתב _MP $
$(ןירבי# תעיקש) תוינילאיה תונרבממו ה#יר' תקלד ,תקצב ,שדוג – תיטוקא ה)א#
םיטיצומואינ# לש הי)ל#ר#יהו תולואיבלאה תונ#ד לש יוביע ,ןירבי#ה טדו"קא לש תונגראתה – תונגראתה ת)א#
גו" !! ל המוד בלשה $(תירלואיבלאה ה#יטעה תא ןקתל יד&) NWWF $ןירבי# תו'&ונל טר# ,
םו&י"
#ייט לש הי#ורטר#יה $"י)ורבי# ,תקלד יאת דוע "ויג ,םינבמה "רה $יטיצוקיול ןינ"תו "יטילואבלא – ה)נגות# !! $
• !FX לש הנומת ןתונ – ^!F – OGOa@ $תור'א תול'מל םג םיאתמ $
יאליג ,לועישו רבגתמ המישנ רצוק 420a2 תודירש $ 3 םינש
o $תונות'ת תונואב תוט#"ו םיילרואל#בא" םירו)אב "י)ורבי# – ורקאמ
o $תימוקימ םג ן&לו ,תילרו#מט תוינגורטה – העיג# לש םיר)ו' םיבב"
o $ן#ודב הל'ל'& ה#ר רובי' תמקר ,יקו# קיט"לבורבי# – םיריעצ םיעגנ
o – רגובמ רתוי BaEKCy =>EArGE=E=a@ R=QrDG=G $םיאת תו'# ןגלוק רתוי ,
o I>M GEa?A @O>? – CD>AyKD7Q $
o #ייט םיטיצומונ#ו קל' רירש לש הי)ל#ר#יהו תקלד ידקומ !! $
o $הבע הידמו תיטורבי# המיטניא ,םיקרוע תובעתה – $ר$ד$ל$י
• ;D> GBAK=R=K =>EArGE=E=a@ B>AO7D>=a
o $םיי#יצ#" םיניי#אמ וא היגולויטא ןיא
 $("יטירואל#) הרואל# תובעתה ,תילאיציט"רטניא תקלד – ירלולצ
 $ה&ימ" רתוי הנומת $תוינגורטה אלל םידקומב וא י)ו#יד "י)ורבי# – יטורבי#
o ליג 45055 $הבוט רתוי ה)ונגור# ,
• NWWF "נרטילבוא "יטילוי&נורב
o $םידיאורט":דבל רבוע $המישנ רצוקו לועיש
o תואירה לע תועי#שמש תול'ממ עובנל לו&י $ינגוט#ירק )א – היגולויטא ןיא םא
$(תואיר תקלד לש היצ)ינגרוא אמגודל)
 $םילל'ב ירקיע אצממ ,תורוניצב:םילל'ב רובי' תמקר לש םילוגע םיקק#
 $קלדומ םויציט"רטניא +ותב תויהל לו&י
• ןגלוק תול'מ
o J
 ינור& "יטירואל#
 ל המוד) "י)ורבי# םע י)ו#יד ילאיציט"רטניא "יטינומונ# ;!F $(
 $האירב םייטמואר םילודונ
 $ר$ד$ל$י
o – המרדורלק" ;!F $
o ,המי&נר#ב ת#לו' הננ"ה – "ו#ול GALArA @OBOG B>AO7D>=E=G $
o $םיר'א םירבד תלילשב ,תורו'ש םישנב – "י)ודיאוקר"
 קנע יאתב רג"ה י#י#וג $םי&נורבו םד ,ה#מיל יל& דיל ,תויקמנ אל תומולונרג
,(היצ)ירלו#ב ,ןמוש י#י#וג) aGEArD=M QDMy $ילטי#ורטנצ ב&ו& –
 $ןילאיה םע "י)ורבי# לש םינוש םיבלש
• ילואבלאב םיאצממ – ןושיע תורושק תול'מ
o – הרומ' MAGTOa7aE=LA !F ליג $ 42 – לו#יט $גניבאלק ,לועיש ,המישנ רצוק $םירבג ,
$ןושיע תק"#הו םידיאורט"
 $ילואבלאב טנמגי# םע םיג#ורקמ שדוג
 $תינור& תילאיציט"רטניא תקלד
 $"י)ורבי# אלל
 $תי)ו#יד הנומת
o 0 הלק רתוי AGB=raEDry NrD>KC=D@DE=G – JGGDK=aEAM !]P $
 $הנ'בא ןיא – הקינילק אלל יוניש תויהל לו&י
 $ינשו ןושאר רוד תולוי&נורבב טנמגי# םע םיג#ורקמ
 $תינור& תקלד
 $תונו#מי"ל ביב"מ םיטיצו#מילו "י)ורבי#
o $םילל'ב תיג#ורקמ הננ"ה הארנ םצעב
– םיגאל# NWWF $
– "וקומ ^!F $
• הביב" תול'מ
o $יגרלא "יטילואבלא:"יטינומונ# יטיביטי"נ"ר#יה
 ומ& ,םויציט"רטניאב תינור& תקלד ;!F $תונו#מי" רו)יאל לבגומ לבא –
 $תו#ר תומולונרג
 "י)ורבי# ,(םי&נורבל ביב"מ תקלד) "יטילוי&נורב – רומ' בצמב
$ילאיציט"רטניא
• תו#ורת עקר לע
o $ןבל רה" יצ' תרוצב הליה םע ילואבלאב םיג#ורקמ ,תילאיציט"רטניא תקלד ,ןורדוימא
ו "י)ורבי# – +שמהב NWWF $
• JP<
o לתודנא ת"רוה םילי#ורטיונ תוליע# $םיטיצוקיול תאיציו רתי תוריד' ,לתודנאב העיג#
$לתי#או
o $תודב&ו תומודא תוקצומ תואיר
o $ןילאיה תונרבממ ,תקלד ,תקצב ,שדוג – (יר' בלש
o #ייט םיטיצומונ# לש הי)ל#ר#יה ,תונ#ד יוביע ,ןילאיה ןיידע – תונגראתה !! $
םו&י"ה לש םו&י"
^!F $ילואבלאב "וקומ $תילרו#מט תוינגורטה –
;<!F $יטורבי# וא (תקלד) ירלולצ
NWWF $ילואבלאב םילוגע םיקק# –
,המרדורלק" J – ;<!F $
$ןילאיה םע "י)ורבי# ,רג"ה י#י#וג ,תורוניצ דיל תומולונרג – "י)ודיאוקר"
P!F – ;!F $ילואבלאב יגא#ורקמ שדוג םע ירלולצ
NJ]P $ילואבלאב יגא#ורקמ שדוג ,ילאי&נורביר# יתקלד ןינ"ת –
– יגרלא "יטילואבלא ;!F $"י)ורבי#ו "יטילוי&נורב – רומ' בצמ $תו#ר תומולונרג ,תונו#מי" דיל קר ירלולצ
ומ& – ןורדוימא P!F (;<!F עיגהל לו&י $ןבל רה" יצ' םע םיגא#ורקמ ,(ילואבלאב יגא#ורקמ שדוג םע
$םדקתמ "י)ורבי#ל
JP< $תקלד ,תקצב ,שדוג ,ןילאיה תונרבממ – (יר'
JP< ןיעמ ,תונרבממ יוביע ,ןילאיה – ןגראתמ NWWF $ה#ר
F.V תויתאיר תויוריאממ
– רמרק 4$//$122a
2.4.1 תויתאיר תויוריאממ
$םיינגו&נורב ברל הארב םוקמש םיאת
$תורורג אלו הארב םיינושאר םילודיגל קר "'יתנ םויה
$לו#יטה י#וא רובע רקיעב הבוש' הקול'ה $ל" לומ"ו ל" לומ" ןונל הקול'
$(תונרקה ,ומי&) יגולוקנוא לו#יטה ן&לו תימט"י" הל'מ0ל" לומ" $י'ותינ לו#יט0ל" לומ" ןונ
$ןושיעל ההובג ה)י'את תוצובקה יתשל
.המוניצרק קינ%גו&נורב +ותב
0ונדא 42e ןושיעל רושק קר אל $הילעב
מ תו'#0"ומווק" 32e הדיריב
ביצי0ל" לומ"
%גרל0םיר'א NJC $דיאוניצרק
62e $םינשעמ םילו'המ
$דואמ יר)&א ןטר" $האיר ןטר" אוה תויוריאממה ןיבמ תוומל רתויב ה'י&שה הבי"ה
12e $םירבגב תומוניצרק לל&מ תוריאממה תול'מה לל&מ //e $םישנב
ליג לעמ H2 $םירבגZםישנ ן&לו ןושיע ללגב &*& אל ה)
הלעמ ןושיע X/3 $האר ןטר"ל ןו&י"ה תא
$(קשב םי#"ונ ןו&י" ימרוג
65e םימוט#מי" 308 דע $הקינילקב יתואיצמ &*& אל $הנ'באה ינ#ל םישדו' 52e $יארקא יוליג םהל שי םהמ 5e )א $יארקא יוליג
$הי"ול&וא רק" תושעל אל וא קדצומ םאה הלאשה
ןו&י" ימרוג
$ריאממ תואדווב טעמ& היהי 'ותינב קדביו תומידב הארנש עגנה ,ןשעמ םא
$תואיר ןטר" לש הקינילק םע אלו ,תועטב הלגתמ עגנהש יצ' לש םשור ,"ל&תב $םיטמוט#מי" בורה – יוליג
$'ילצה אל רבעב +א ,יוליגה בלש י#ל ה)ונגור#ב רידא לדבה שי – גנינירק"
.םימוט#מי"
• $המי&נר#ב אל ,ילאי&נורב -על הריד' – םיירנומלו#ו&נורב
,המי"' ר'אל) תקלד ת'ת#תמ ,"ו&נורב םו"'ל לו&י לודיג $ן#ודה לע וא ,ה)'ה תיב לע לודיגה לש -'ל
$("י)יט#ומה) םי&נורבהמ םומידל םורגל לו&י ,(ביטקרט"בוא0ט"ו#
היינ# שי – הנולת ר'אל $ןמולב י)&רמ םוקמבו לודג לודיגמ עבני +א ,יבי"מ היהי אל – לודיגמ "י)יט#ומה
$(הי#וק"ו&נורב) תוריאממל רוריב +ירצו םילו' לש הבר
o $לועישב יוניש $םינשעמ לצא ילל& י& ,יתייעב ןימ"ת – לועיש
o "י)יט#ומה
o $תדר#נ:("יטינומונ#:םו' 'ת#מש טמת) המי"' בקע םו' תול'מ
• רוד'ל לו&י $ה#מיל תטולב וא ,הילו'ל הריד':-'ל בקע שמעב םיבא& אמגודל – יתאיר אל
$ה)'ב םיר'א םירביאל
o $"וקנ# לודיג – ילאי&רב "ו"קל#
o AK$ @ary>?Aa@ $תודירצ ,הטרואא תשקל ת'תמ דרויש בצע –
o $הבק הנוו +רואל – ינר# בצע
o – ןורת# $םייתרורג םי&ילהתב תורואל#ה לש העיר) – ריאממ ילרואל# טיל#ת
רצוק קר איה הגוצתהש תורמל ,יגולוקנוא ןורת# ןיא רב& י& ,(קלט םע הקבדה) "י)דורואל#
$)וקינה דרויו ,תו"ו#ת ה#מילה תוטולב – תר'א תורש#א $ילרואל# ל)ונו המישנ
o מ תולודג םא קר ומ"'י – הית#ונדא#מיל / $מ*"
o םורדני" <,C ,(fו)יא) תיבי"רגא המוניצרק:המו#מיל $ה)'ה ן#ודב םיידירו םי#קעמ –
$(יר' בצמ
o $לב"נ ,םומע בא& – הרואל#ל הריד'
$לב"נ יתלב ,השקו עובק בא& – תועלצל הריד'
• $(םיניקוטיצ וא םינומרוה י*ע) תויט"ל#ואינ0הר# תונומ"ת
o T;X $הקינילקב ר&ומ $ןובאית ןיא ,השלו' ,הי"ק&ק –
o $רידנ $תינירקודנא תנומ"ת – ל" לומ"
o – גניבאלק 32e $ל" לומ" ןונ ילו'מ
o FO@7D>ary DGEADarECrDBaECy רב"ומ יתלב בא& ,המוניצרקונדא –
$הקינילקב ר&ומ $לודיגה תתיר& םע םלענ $(לל&ב םיקר# וא) םייקוש:םיי&רבב
o $םימדקומ גני%גייט"ב תורידנ ,תושק תויגולוריונ תוע#ות תור&ומ
,'ומ ,דב&) תורורג איה תירקיעה תוומה תבי"ש& ,תוומל םורגי האירה ןטר" $הל'מב 'ת#מ דיק#ת שי תורורגל
– (תומצע M=GEa@ 7AEaGEaG=G $'ותינל םידעומ אל ,תורורג שי םלו&ל טעמ& – ל" לומ" $
תור&י אל אוהש םידשו' םא יגרורי& ןורת#ל םעט ןיא /22e '#נ תדרוהל תועמשמ ןיא $רו)'ת תר'א ,הל'מהמ
$רהמ 'ת#תמו םילא תואיר ןטר" $יבי"רגאו עורג יד 'ותינה – לודיגהמ
םיצור $טרדנט" ןדלוגה איה היגרורי& $םיל'י אל – 'ותינ ילב $י'ותינ וניאש האיר ןטר" לש ןורת# ןיא ,ינש דצמ
ר'אל $ינילק גני%גייט" – 'ותינ תעיבקב בוש'ה ןוירטירקה $אלש ימ תא 'תנל אלו ,ול רו)על לו&יש ימ תא 'תנל
kהיגרורי& תל"ו# יד רצימה תוברועמ $קיודמ יגולות# גני%גייט" ,ן&מ
תינילק ה&רעה
• $(תורורג) םימקוממ םיבא& ,(לודג 'ותינב דורשי םאה) דוק#ת בצמ ,ה)נמנא
• הדבעמ
• $י)&רמה יל&ה – תומיד CT (ה#מיל תוטולבו םד יל& ןיב דיר#הל ,דוגינ רמו' םע (ידע) kk
$תורורג ,תוטולב ,(ריאממ) םיצנושמ תולובג ,ההובג תו&ימ"
– םג CX
FIT XPY תושיגר) הבוט דואמ $תילובאטמ הקידב – 62e תוי#יצ#" , 62e לע 'ו&יו םג שי +א ,(
םיטלוק אלש םילודיג ,תקלד יאת) הלש תוליעיה FIT יונישו – תוק'ורמ תורורג אוצמל לו&י ,לבא $(
אלל) ה#מיל תוטולב תעיבק – ןורתי דוע $%גייט"ה תעיבק FIT ,לדוג י# לע קר תעבקנ הטולב תוריאממ –
– קיודמ אל 32e ,תוריאממ אל תולודגהמ 15e רו)יאב הטולבל תורש#א דוע $(תוריאממ תונטקהמ
$הי#וק"וניט"אידמ – "וליהה
$םדקומ בלשב יניטור אל f'ומב תורורג ש#'ל םלו& תא 'ולשל םאה – 'ומ תומיד
– התיר& םישוע ,ה#מיל תוטולב תוברועמ אלל ,יר#יר# לודיגה םא H2062e $המל'ה
$היגולוט"יה – ן&ל $ל" לומ" אל ,'&ומ תואיר ןטר" שי הלו'לש& םיעדויש& 'ותינל ת&לל (ידע ,בור י# לע
• (בוט גולוטיצ ,איצוהל) תיטקר# השק – 'י&
• X;J X=>A >AAM@A aGB=raE=D> $םבמרב $
• CDrA Q=DBGy $םד יל&:האירב המקר ידמ רתוי +רד רובעל אל ,ה#יאשב $הבע ט'מ םע המקר –
$םייר#יר# םילודיגל רקיעב
• $םי&נורבב ,םיי)&רמ םילודיגל רקיעב – הי#וק"ו&נורב XWN R=QArDBE=K QrD>KCDGKDBy$
TNN $"ו&נורבל -ו'מ תצק היי"#ויב –
• $הנ'בא ןיא ,היגולוט"יההו תומידה תורמל םיתעל
ונאצמש עגרב ;<CC – הטישה $גני%גייט" י*ע עבקיי לו#יטה , T;M $תורורג תוטולב לודיג
T ל גיי" $(רצימ ,םי"ו&נורב ,הרואל# ,המי&נר#) לודיגה םוקימ #*ע – 4T אוה ילרואל# טיל#ת ל& אל – 4T י&)
$(ריאממ וניאו ן&תיי
ןוירטירק ; שי םא – CT וא דוגינ םע בוט FIT $
• 2; תוטולב תוברועמ אלל
• /; $האירה רעש דע ,המי&נר#ב –
• 1; ,בוט ןורת# היהי אל 'ותינה י& ,בוש' י&ה טנמלאה $דצ ותואב (םוניט"אידמ) רצימ –
$'ותינה ינ#ל היצקודניא םיעצבמ
• 3; +ו#ה דצב רצימ –
• $ינושארה לודיגה םוקימ תא רקיעב גציימ ,תי#יצ#"ה הטולבה #*ע רו#"מ תת שי
– תורורג /M %גייט" , 4 $'ותינ ןיא $(ה#מילו לודיגל רשק אלל)
.י'ותינ ןורת#
• $המרונל יד רו)'ת המישנ ,םיל#וטמה י*ע לב"נ – הימוטקבול
$םיררוואמ אלו םילעתשמ אל ,םיטמת – םי&ובי"
• ימרוג שי םא רקיעב ,עצבל אלש םילדתשמ $ןימימ ן&ו"מ רתוי ,האיר תתיר& – הימוטקנומונ#
$ןו&י"
• י& ,תועלצב עוג#ל אלש םילדתשמ $(המ&ש רו)יא) ילרטלורט"ו# $הימוטוקרוט – תי'ותינ השיג
רתוי ה'ית# םע לבא – םע# ושעש םי'ותינ םתוא תא תושעל םילדתשמ $םישדו' המ& דע םיבא& שי
$%ו&ו 'ותינה ר'אל תמדקומ העונת רתוי ,הנטק
– רנרו 4$//$122a
הנוא ]]] $הלעמל ןימי דצמ רשי ה#מיל תוטולב תושעל הלו&י
$תובורמ תויגולות# תוטילק םע תומצע יו#ימ
0ל תודירש 5 $ה&ומנ דואמ תודירש לבא ,תמדקתמ הל'מב םישנא רתוי םילגמ $הל'מה לש תו'י&שהמ ה&ו#ה םינש
$יביטייל# וא יטיו#רת – לו#יטה תרטמ
בלש 0 לו#יט םתירוגלא !:!!
• היגרורי&
• תונרקהו %ומ& )א ,אל םא
• $םילו'ה תודרשהל םרות םילשמ י#רתומ& לו#יט $לו#יט ר'אל %ומ& – טנבו%גדא
$(לו#יט ינ#ל %ומי& – יטנבו%גדא0ואינ לו#יט)
בלש !!! – =>MOKE=D> גישהל ליבשב (הנירקו הי#רתומ& :הי#רתומ&) MDl>GEa?=>? $יגרורי& ןורת#ו
$יגולוקנוא לו#ט קר ,תיגרורי& תורש#א ןיא םא
בלש !, $םיי' תו&יאו תודירש ר#שמ ,יביטייל# י#רתומ& לו#יט – (תורורג)
$ק'רמב רהמ ת&עודש ,תיתדוקנ שממ הנרקה $בורקמ הנרקהו ,עגנה רו)יאל דע רוניצ – הי#רתי&רב
$תועג#נה תו#"ונה תומקרהו לו#יטה םוקימ לש תידמימ תלת ה&רעה םיעצבמ
– הי#רתומ& 15e ל&ל $ןיטל#"יצ – "י"ב ,תו#ורת ןיב בוליש לש םילוקוטור# שי $רתויב תובוטה תו#ורתל הבוגת
ןיט"ווא ת#"ות – םישד' םירק'מ $ה#ורת התוא לע רו)'ל םעט ןיא ,דבוע אל םא $תוליעי התוא יד שי םיבולישה
$בולישל (יטנגויגנא יטנא)
$הטמילא וא (תדדוב ה#ורת&) ל"קט"וד – ינש וק
0 -ו#נ רוט#צר ,הרטמ תו#ורת – תושד' תו#ורת IYX $"י)וט#ו#א םורגלו את תוליע# דירוהל – הרטמ $
$ביגהל +ומנ יו&י" – ישילש וק יר'א
– ל" לומ" <C]C
$תטשו#מ:תלבגומ הל'מ
תוצו#נ) םוינרקל יטקלי#ור# לו#יט ,המל'ה ר'אל $הנירק םע הי#רתומ& – ןושאר לו#יט 0 תלבגומ הל'מ
$'תנל ןתינ ,דבלב דדוב לודיג שיו הדימב $(תורורג
$שארל ענומ הנירק לו#יט – שד' רק'מ $תיביטיל# הנרקה ,ינשו ןושאר וק הי#רתומ& – תטשו#מ הל'מ
$יטמוט#מי" ,הנרקה ,%ומי& – יביטאיל# לו#יט
5$//$122a
2.4.2 תויתאיר תויוריאממ לש היגולותפ
$(טשוהמ לשמל) תוי&שמהב וא ה#מיל וא םדה +רד םיעיגמש (וגב לש םוקמ ל&מ תומוקר" וא תומוניצרק0תורורגל 'י&ש י&ה םוקמ האיר
$לו&יע %עמ – הצו#נ רתוי איה תינושאר תוריאממ ןיידעו ,תורורג לבקל לו&יש ידי'יה םוקמ
$םיבר ברל $הרואל#ל בורק םייר#יר# םישוג םה תורורגה
$'י&ש0המוניצרק קינגו&נורב םג םייק 62065e $םייתאר םיינושאר םילודיג לש
לשמל $ןו#מי"ב םילי'תמ םילודיגה ל& אל לבא ןו#מי" רוקמה םש י& fהמל $קיודמ אל םש וה) NJC לבא המוניצרק קינגו&נורב אוה
$םילואבלאהו לואי&ינורב לנימרט אוה רוקמה
ריאממ לבא ,ה&ומנ תוריאממ תגרד לעב םנמא ,ריאממ לודיג ה) י& םשב םישמתשמ אל םוי& $המונדא לאי&נורב ארקנ םע# דיאוניצרק
& םיברעמ $םיילמי&נ)מ0םירידנ רתוי םילודיג 105e $(ןו#מי"ה ן#וד) קל' רירשמ0המוקר"וימואל וא המוקר"ורבי# לשמל $םילודיגה לש
$המוטרמה0םירי#ש םילודיג 304 $םד יל&ו תיטורבי# רובי' תמקר ,ןמוש ,לשב "ו'"מ יונבש מ,"
ר#"מ התומת איה המוניצרק קינגו&נורב / $םיריאממה םילודיגה לל& ןיבמ התומתל
ןיב ענ (ינגו&נורב) םילודיגה לש 'י&שה ליגה 55 ל 85 השיא רבג "'י $ 1./ $
0 היגולויטא $המוניצרק תו'ת#תהל תיטננימוד הבי" ןושיע
$םינשעמש ןמ)ו ה#יאש ,תומ& .ב יולת
(רידנ) ןתשה "י&ו היל& ,ם'רה ראווצ ,"אירקנ# ,טשו ,"גנירל ,"קניר# ,ה#ה ת#צר ,('י&ש) ה#שה לש המוניצרקל םג םרוג
תוירגי"ה תומ& X /2 $הארה לש המוניצרק 'ת#ל
0דב& ןשעמ 42 +שמל םויל גי" 12 הנש X 82 $'ת#ל ןו&י"
62e הארה תומוניצרק לש
ןשעמ אל ומ& לבל ןייל"ייבל ר)ו' אל םע# (א לבא ןו&י"ה תדרוה0ןושיע תק"#ה
ןו&י" םייבי"# םינשעמ X 1 $ןשעמ אל רשאמ הארה לש המוניצרק 'ת#ל
."ו&נורבה לתי#א לש ייוניש +ילהת
/ $ $םיילא)ב םיאת תרוש םת'תמו ,דיי#יטרט"ודו"# – ילמרונ
1 $ תילא)ב הב&ש לש הי)ל#ר#יה
3 $ הי)ל#טמ "ומווק"
4 $ $תובורמ תו)וטימ ,לודג %וטיצל ןיערג "'י ,יטמור&ר#יה ןיערג ,ןוגרא ר"ו' ,רד" יא – הי)ל#"יד
5 $ C!< $תילא)ב הנרבממ רד' אל לבא ,'וטש לתי#אה ל& 0 וטי" ןיא המוניצרק
8 $ – המורט"ל תו'ולש =>LaG=LA KarK=>D7a
י# הובג יו&י" – ט"ב)אל ה#יש' םע דב& ןושיע 52062 ל CJ לתו)מ יאתמ ילודיגל םג םרוג ט"ב)א $האיר לש
$המוילתו)מ –(םואנוטיר# ,הרואל#)
האיר לש המוניצרק תו'ת#תהל םימרוג
• ןושיע
• ט"ב)א
• םוי& $ר) (וג ,המולונרג ,םימטואמ תוקלצש ובש' $המוניצרקונדא תו'ת#תהל תוליבומ – תוקלצ
לודיג ה#יקמ םא ,ה#ו#צ תירובי' המקרל םורגת המוניצרקונדא $תקלצל תמרוג המוניצרקונדאהש םיבשו'
$תילא)בה הנרבממה תא לודיג לש הריד'ל ביב"מ תיניי#וא הי)ל#ומ"דה $הי)ל#ומ"ד –
.תינגו&נורב המונצרק יניי#אמ
• $"וליהה דיל בורל ,ןו#מי"ה לתי#אב םילי'תמ
• רשא& $ןו#מי"ה ן#וד +ותל לדוגש בוהצ:ןבל רמו'ב ןו#מי"ה תא תאלממו ,הלדג ןו#מי"ה תיריר
$"י)ורקנ םרגנ ,קי#"מ לודג לודיגה
• ,"ומווק"ו ל" לומ" רתוי) ןושיעל םירושק 65e םג $(גניקומ" – a5e םירושק המוניצרקונדאמ
$ןושיעל
• $תוטשו#מ תורורג )או תוימוקמ ה#מיל תוטולבל הריד' – תויבי"רגא ןה תומוניצרקונדא <C –
$תונ&ו"מו תוצו#נ תורורג
52e לנרדא – תורורגהמ
32052e דב&
תומצע ,'ומ
• רקיעב ,תילונומרוה םיליע# תויהל םילו&י לודיגה ל& <C $
• – -ו#נ י&ה ;<C]C $ונדא – -ו#נ י&ה ו&ותמ $
:ונדאו "ומווק" – םיצו#נ י&ה םיבוליש <C $
הי#וק"ורקימ – ל" "ומווק"
• $האירה לש הייר#יר#ב םג ר&ומ $ןושיע ,(לודג "ו&נורב – "וליה) םיי)&רמ ,םירבג לצא רתוי
$(םיר'אה םינטר"ל תי"'י) םיר'ואמ םיבלשב ה)'ה תיבל -ו'מו "וליהה לש ה#מיל תוטולבל טש#תמ
קיתרנ ,רוע – ר'א ישקשק לתי#אל המוד $הי)ל#הטמ ר'אל ישקשק לתי#אמ 'ת#תמ
ל תודירש 5 – םינש /2e $
• $יטמוט#מי"א – ןטק רשא&
םירביאל תורורג שי רב& םילו'המ יצ'ל ,ה) בלשב) ינשמ םוהי):"י)טקלתאו ןו#מי"ה תמי"' – לדג רשא&
$(םיק'ורמ
• רשא& lA@@ M=RRArA>E=aEAM ) םיאתה ןיב רשק שי $(תוירטנצנוק 0 ןיטרק) תולוגע ןרק ינינ# –
=>EArKA@O@ar Qr=M?AG $(
BDDr M=RRArA>E=aEAM $תילי#ונ)אא הלודג רתוי המ)ל#וטיצ $ןרקה ינינ# אלל –
$ו&ותב קמנ ן&תיי
$תו)וטימ – הלודג הלדגה
• תרוצב אובל לו&י KD7Q=>AM $(תוטולב םע םילל' תרוצב) המוניצרקונדא םע ד'י –
• $תוטולב – ונדא $םיניערג קר – ל" לומ"
המוניצרקונדא
• $תוקלצל רושק $יר#יר# &*דב
$"וליהל תומדקומ תורורג שי םילו'ה תיצ'מל $םילודיגה רתימ םינטק רתוי ,טאל םילדג $םישנ לצא רתוי
$האירב ינושאר לודיג אוצמל ילב ,'ומל תורורג שי םילו'ה תיצ'מל
• $ונדא& רלאובלא0ו&נורב םירידגמ קל'
• ן#וד תאו המי&נר# "רוה ,רו#א:ןבל עבצ ,(תקלצה לשב) השק תי"'י לודיגה – שושימב
$לי'תהש ה#יאמ "ו&נורבה
• $תולי## םיתעל ,ריר תושיר#מ ןבור ,ירדניליצ:ילדיאובוק לתי#א $תוטולב הארנ – הי#וק"ורקימ
ן&תיי BDDr@y M=RRArA>E=aEAM $ידילו" לודיג אלא הטולב הארת אל –
<C ל" לומ"
• $ןושיעל רושק ,םירבג לצא רתוי $םי'תנמ אל ,רהמ טש#תמו לדג
$%ומי&ו תונרקה – לו#יט
– םייתנשל תודירש 50He $
• $ינורטקלא #וק"ורקימ:תוד'וימ תועיבצב תולונרגה תא תוארל ןתינ – ינירקודנאוריונ לודיג
• םג – דיאוניצרק) $ןו#מי"ה תירירב םינירקודנאוריונ םיאת ,יק"ני%צלוק יאת – רוקמה יאת
$(ה&ומנ תוריאממ תגרד – ה&ומנ המרב לבא ,םיאת םתואמ םג ,ינירקודנאוריונ
• $תויט"ל#ואינהר# תונומ"ת
• "רוה – לודג $היר#יר#ב םג םייק ,האירה )&רמב &*דב $+רו יקמנ ן&לו רהמ לדג – י#וק"ורקאמ
$םוניט"אידמו "וליהב (תורורג) ה#מיל תוטולב "#ות ,המי&נר#
• $(%וטיצ טעמ) םיה& ,םי#ו#צ םינטק םיאת ע#ש – י#וק"ורקימ
םייק אל => G=EO $רדו' דימת –
לש קורי# שי םד יל&ל ביב"מ םיתעל P;J $ילי#ו)ב רתוי ,םישטשטמ תולובגה ן&לו
המוניצרק ל" %גרל
• $(לודג) ירלוקי)ו ןיערג ,םייט"ל#0נא םיאת $תיגולוטיצ היצאיצנר#יד אלל
?=a>E KA@@ EyBA $יניערג בר –
K@Aar KA@@ EyBA $הריהב הלו'& המ)ל#וטיצ –
• $םדקומ בלשב תורורג 'לוש – הער ה)ונגור# ,יר#יר# לודיג בורל
0ל תודירש 5 – םינש 103e $
• $ה&ומנ דואמ תוניימתה םע ,ונדא:"ומווק" אוה רוקמהש הארנ&
רלואבלאו&נורב
• $דר#נב תו"'ייתה ,המוניצרקונדא לש גו"
• $רבד ותוא םישנו םירבג
בורל ,(ישאר ןו#מי"ב אל – קינ%גו&נורבה ראשמ הנוש) רלואבלא ן#וד וא לוי&נורב לנימרטב לי'תמ
$תורורג ןתונ אל ,ינרדו' אל לודיג $ןו#מי" ם"ו' אל י& ,"י)טקלתאו המ)י#מאל איבי אל $יר#יר#
• +ותל תולי##& טלובו תולואבלא ן#וד ה"&מש (+ראומ ןיערג םע) ירדניליצ:ילדיאובוק לתי#א
$ריר שיר#מ בורל $ריוואה ילל'
.םיגו" ינש
o $'ותינל ןתינ $ד'א לודונ בורל ,םירדניליצ:םילדיאובוק םיאת ,ריר שיר#מ אל
o השק רתוי )או) םישוג %"מ:ד'א שוג ,תוירלואבלאה תוצי'מה +רואל ,ריר שיר#מ
$('תנל
• רוקמ יאתל תויורש#א
o 7OK=> GAKrAE=>? KA@@G ילוי&נורבב
o (ינורטקלא #וק"ורקימב קר םיארנש) הרלק יאת
o #ייט םיטיצומונ# !! (רידנ)
• $יעמב #ילו# תוגהנתהל הה) $(עי#והל םיביי' אלש) םיבלש
o ,םילדיאובוקו םיי#יטא םיאת םע דקומ – הי)ל#ר#יה "וטמונדא לקי#יטאב לי'תהל לו&י
$לודיג אל
o ילל'ל טלוב קר ,המורט"ל רדו' אל ,האירה תרוטקטי&רא לע רמוש 0 רלואבלאו&נורב
לודיג ,הבוט היצאיצנר#יד $ריואה => G=EO $
o $תינרדו' המוניצרקל +ו#הל לו&י
רומוט דיאוניצרק
o $יק"ני%צלוק יאתמ ,ינירקודנאוריונ
o $רדו'ש רידנ ,תורורג שיש רידנ ,ה&ומנ תוריאממ תגרד
o ליגל ת'תמ עי#ומ 42 , 103e הה) $אירבהל רש#או ,'תנל ןתינ בורל $םייתאירה םילודיגהמ
$םינשעמ יצ'מ רתוי $םירבגו םישנב
o תויהל םג לו&י $לודג ןו#מי"ב בורל ,(תידיאו#ילו#) ןו#מי"ה לל' +ותל טלוב – ורקאמ
$ןו#מי"ה ן#וד תובעתה תרוצב םג אובל לו&י $היר#יר#ב
o תרוצ – ורקימ >AGE=>? םימוד םיאתה ,רובי' תמקר לש "# י*ע תוקלו'מש םיאת תוצובק –
דע רתומ) תו)וטימ טעמ ,לוגע ןיערג $םהיניב 1 0ב תו)וטימ /2 – תימי&וט"יה עובצל רש#א $(הייאר תודש
$תוירוטרק"וריונ תולונרג
מ תו'#) םירידנ םירקמ /2e ,דיאוניצרק לקי#יטא $םייתנש ר'אל תורורג ןתונ ,קמנו הי#יטא שי – ( 10
/2 ל תו)וטימ /2 $הייאר תודש
o $רצומ "ו&נורב ,םילושלש ,רידנ – םורדני" דיאוניצרק
הרואל# ילודיג
$'י&ש רתוי ,(הל'ש:דשמ) תורורג – ינוינש $המוילתו)מ – ינושאר
המויתלו)מ
o םיגו" ינש
o <D@=Eary R=QrDOG EO7Dr:B@AOra@ R=QrD7a תמקרב לודיגה $הרי#ש המוילתו)מ:
הרואל#ל טלוב לבא (לודיגל ביב"מש) לתו)מה יאתב אל ,(תילרואל#בא" רובי' תמקר) רובי'ה
,לועבג תרוצב) /01 $(מ*"
$ט"ב)אל רושק אל
לדוגב ה"מ ,לועבג אלל – ריאממ תויהל לו&י ,תו)וטימ ,קמנ ,ם)י#רומואיל# – רידנ /2 $מ*"
o ,הרואל#ב בורל $תטשו#מ הרוצ $הריאממ המוילתו)מ – לתו)מה יאת לש ריאממ לודיג
ריבגמ אל ןושיעו ט"ב)א) ט"ב)אל ה#יש' ר'אל בר ןמ) עי#והל לו&י $םואנוטיר#ב רידנ רתוי
$(המוניצרקל ןו&י" ריבגמ אלא ,המוילתו)מל ןו&י"
$$$$$$ $טש#תמ )או ,לבגומ ילרואל# ל)ונ ןתונ
$האירה תמי&נר#לו ה)'ה תיבל רוד'ל לו&י (ו"ב
.תורוצ %"מ
o $המוניצרקונדא ומ& הארנ ,תוריאממ תוטולב – תילאילתי#א
o $םילדני#" תרוצב םיריאממ םיאת – דיאוטמוקר"
o $תי)א#יב – םהינש
PP לש לנא# י*ע קדבנ $תטש#תמש המוניצרקונדא ,האירהמ תורורג – תוטולב םג הרואל#המ הי"#ויב לש
ו $הימי&וט"יהונומיא CT $
52e $הנ'באהמ הנש יר'א םיתמ םילו'המ
םינטר" םו&י"
ל" "ומווק" המוניצרקונדא ל" לומ" ל" %גרל רלואבלאו&נורב דיאוניצרק
ןושיע דואמ ן& דואמ ן&
ןימ םירבג םישנ םירבג רבד ותוא ,רבד ותוא
ל ת'תמ 42
םוקימ םייק ,י)&רמ
היר#יר#ב םג
יר#יר# ן&תיי ,י)&רמ
$יר#יר#
יר#יר# – יר#יר#
לנימרט
וא לוי&נורב
ילואבלא
י)&רמ
ורקאמ ,(תקלצ) השק
,רו#א ןבל
"רוה
המי&נר#
ן#ודו
– יקמנו +ר
רהמ לדג
ןו#מי"ל טלוב
תובעתה:לודג
ןו#מי"ה ן#וד
תורורג תור'ואמ $תומדקומ
$'ומל -ו#נ
$דימ תומדקומ ןיא רידנ
הקינילק ,םוהי):המי"'
שיש& רב&
תורורג
$יטיא לודיג $םי'תנמ אל
0הר#
$תויט"ל#ואנ
ם"ו' אל דיאוניצרק
– םורדני"
,לושלש
$ם)#"ו&נורב
ורקימ
lA@@
M=R $
,ןרק ינינ#
ןיב םירשג
אל) םיאת
(םיאור
,תוטולב
,לתי#א
םיתעל
תולי##
$םינטק םיאת
דיל שוטשט
$םד יל&
אלל
,היצאיצנר#יד
$לודג ןיערג
טלוב לתי#א
$ילואבלא ילל'ל
– ריר שיר#מ
$לל'ל תולי##
ריר שיר#מ אל
+רואל –
$תוצי'מה
לעמ $גניט"נ 1
– תו)וטימ
,יקמנו י#יטא
$יתרורג
ורקימ
BDDr
M=R $
הלודג %וטיצ
,תילי#ונ)אא
ןיא $קמנ
ןיב םירשג
$םיאת
ידילו" לתי#א Y=a>E KA@@
הברה
$םיניערג
C@Aar KA@@
%וטיצ –
$הריהב
ל" "ומווק" המוניצרקונדא ל" לומ" ל" %גרל רלואבלאו&נורב דיאוניצרק
ןונגנמ "ומווק"
הי)ל#הטמ
ינירקודנאוריונ
,יק"ני%צלוק)
תירירמ
(ןו#מי"ה
ונדא:"ומווק"
תוניימתהב
ה&ומנ
$ונדא לש גו"
לי'תהל לו&י
"וטמונדא&
,הי)ל#ר#יה
+ו#הל
$המוניצרקונדאל
ינירקודנאוריונ
,יק"ני%צלוק)
תירירמ
(ןו#מי"ה
ןושיע
• – דואמ <C "ומווק" ,
• $דיאוניצרק ,ונדא – ן&
םוקימ
• ,"ומווק" – יק"ני%צלוק:ירוטרי#"ר לתי#אמ – י)&רמ <C $דיאוניצרק ,
• – יר#יר# NJC ל" %גרל ,(ונדא םג ן&לו)
תורורג
• ,ונדא – תומדקומ <C (ה&ומנ תוניימתה) ל" %גרל ,
• ,דיאוניצרק ,"ומווק" – תור'ואמ ,ןיא ,רידנ NJC
F.W םיר?א
– הלגיי 5$//$122a
2.5.1 יתאיר .ד.ל.י .
$האירה יקרועב הדידמ #*ע , $ד$ל$יל תיגולוי)י# הרדגה שי
לעמ – יגולות# 35 לעמ – יתועמשמ $ 45 לעמ – רומ' $תדוגנתה לש האצות אוה -'לה $ 85 $ןימי רד'ב היעב וא ,
$היעב שי לבא – +ומנ ןיידע תויהל לו&י -'לה ,תדרוי בלה תקו#ת רשא&
fיתועמשמ ה) המל 3 $הלו' ל&ב הנוש תוביש' םע ,תיתאיר תדוגנתל םימרוג םיירקיע םי&ילהת
/ $ היצקירט"נוקו)ו
1 $ גנילדומהר 0 םדה יל& לש תוימינ# תוב&ש גושגש
3 $ $םיטיצובמורט לש היצגרגא:"י)ובמורט
$תדוגנתה תיילעו המיר)ל םדה יל& רטוקב הדירי ,רבד לש ו#ו"ב
ינש ןיב רשק םירצויו היצר#לי#ור# םידדועמ םירוטקירט"נוקה $םירוטלידו)וו םירוטקירט"נוקו)ו םימרוג שי
$גושגש םיב&עמ – םירוטליד $םימרוגה
$ילארשיצראה ע#צה "ראמ דדוב $ןילתודנא – יתועמשמ י&ה רוטקירט"נוק
– יתועמשמ י&ה רוטליד ;W $
$לו#יטל הרטמה םה
יתביב" יאנת םע בולישב (תויצטומ המ& תור&ומ) תיטנג הייטנ םע םיטר#ב fלקשמה יוויש לש הר#הל םרוג המ
בושמ שי +ילהתל $-ר#תהל הל'מל םימרוג (ןו"י' %עמ ,רובי' תמקר תול'מ ,םייטובמורט םיבצמ ,האיר תול'מ)
$ה)ובמורטו היצקירט"נוקו)ו )או ,גנילדומר לש הל'תה םע ,יבוי'
אל דבלב ו) היעבל לו#יט +א – היצקירט"נוקו)ו קרש ובש' ,רבעב $םימרוג המ& םיללו& – םייגולוי)י#ות# םייוניש
$רתוי הבע םדה יל& ן#וד – הי)ו#ידב הדירי $ןטק ןמולה רבד לש ו#ו"ב $ר)ע
,(בל תקו#ת תולעהל 'לצומ אל ןוי"נ) ה#וקני" $(ה'ונמב םג – ר'ואמ בלשב) -מאמב המישנ רצוק – םימוטמ#י"
_X לע -'ל – ימטירא0ור# בצמ) בצק תוער#ה – ימואת# תוומ $(העורג י&ה ה)ונגור# – תינמי הקי#" יא)
$(ה&לוה ילול"מ
0 לו#יטל הביגמ אלש תינמי הקי#" יאו בצק תוער#ה – םיי' תל'ות דירומ =>EraKEaQ@A םיי' תל'ות – לו#יט אלל $
לש 103 $םינש
$ר$ד$ל$י םויק י*ע תרדגומ ה)ונגור#ה םשו ,רובי' תמקר תול'מ – ינוינש יתאיר $ד$ל$י םע תול'מ שי
תינ#וג הקידב
• +ומנ $ד$ל
• הי"קו#יהו הינ#קו#יה – םי)ג (ול'שב הדירי
• לוק F1 השוואו (ידמ ןטק םת"מהו ב'רתה רד'ה – תינ&מ) תילדי#"וקירט הקי#" יא ,רבגומ
$תילוט"י"
• תמיימ ,תוקצב ,לדגומ דב& – תינמי הקי#" יא
יתאיר $ד$ל תדידמ
• $בקעמל ירקיע $תילדי#"וקירט הקי#" יאל עיגה םא הדידמל ןתינ – רל#וד וקא
• $םיי'ב םע# &*דב רובעי הלו'ה ,הנ'באל בוש' $קיודמ רתוי ,ינרדו' – רותנצ
היגולוימידי#א
• דצמ םיצ'ל (קשמ – דתי -'ל תדידמ $האיר יצ'ל הלעמש – ילאמש בל תויעב ללגב בורל
$ילאמשה דוק#תה תא ר#של וא "מועה תנטקה – לו#יט $לאמש
• ,רובי' תמקר תול'מ $רורב אל ןונגנמ ,תוימט"י" תול'מ טעמ _!, תול'מ ,תויטילומה תוימנא ,
$(דב&ב ןוני" יאו תוילווק תו)ומט"נא ללגב) דב&
• ) תויתאיר תויעב – טעמ CWFP הי"קו#יה בקע – תוילאיציט"רטניא תול'מ , BO@7D>ary
CyBD\=K LaGDKD> $($ר$ד$ל$יל טעמ םורתל המצעב הלו&יש ,הימטיצילו#ל ןברדל םג לו&יש %
o $(היצליטנו0ו#יה םע) הנישב המישנ םודו הנמשה םע ברועמ ילוא – המ)י#מא
o הי"קו#יה
o $המישנה ירירש דוק#ת – תוירלוק"ומוריונ תויעב
o תוי)טקאו&נורב
o תוילאיציט"רטניא תול'מ
– הנ'בא םתירוגלא CX אוה $ר$ד$ל$יו ,רקיעב תוינושאר תול'מ לע תובושת ק#"מ) המישנ ידוק#ת ,בל וקא ,
:תואיר יו#ימ $(ה)נמנאב ררבתה ילוא) תימט"י" הל'מ םיש#'מ – םיניקת םא $(ינוינש CT דוגינ רמו' םע ה)'
) ילובמאובמורט $ר$ד$ל$יל CTIF_ הל'מ ראשנ ,ל"#נ ל&ה םא $(ןשנטר#ייה ירנומלו# ילובמאובמורט קינור&
– תור#"ב) ינושאר $ר$ד$ל$י – תיט#וידיא הרידנ /01 יאליג $(הנשל ןויליממ םילו' 32042 אלל המילא הל'מ ,
$לו#יט
וא ןילתודנאל היצלודומ – לו#יט ;W 0ןילתודנאל רקולב 0 ןטנ)וב $ / םיטנלוגאוק יטנא ,(הי"קו#יה עונמל) ןצמ' $
עונל) CTIF_ ,(הבאשמ ,ןטוקבא" ,היצלהניאב ןתינ ,רוטליד) ןילקיצט"ור# לש םיגולאנא – םידיאונט"ור# $(
קורי# ןיטקמ) הרגאיו ;W $(
– ןבילוא 8$//$122a
2.5.2 תואיר תנווכומ תינפוג הקידב
$םייטירואל# ה)'ב םיבא& ,('י& אלל:םע) לועיש ,(י#יצ#" אל) המישנ רצוק .םיבוש' םינימ"ת
לו&י לבא ,יבבלל םיאתמ אל לבא ,עלצב תויהל לו&י – הרואל# 'ר&הב אל $ה#יאשב רבגתמ – יטירואל# בא&
$ילריונ0ילטלק"ולוקו"ומ וא ילאידרקיר# תויהל
PP יטירואל# בא& לש
• הד' "יטירואל#
• FI
• "קרוטומונ#
FI
$ימואת# ,המישנב דקוממ בא& $המישנ רצוק םע תוגצייתה
– ה)נמנא P,T $רבעב
ילקי)י#
• P,T
• ןימי רד'
• ילרואל# (ו&י' ,תיתמישנ הקוצמ – תואיר !; ו IX $
$הל'מל םידוש'ה םינמי"ה תא ד'וימב ש#'ל
$רומ' +& ל& אל בורל יטיריול# בא&
$הדוש'ה הנ'באה תא תי#יצ#" וש#'יש תוקידב )או תומי& םיש#'מ ,הדבעמ תוקידבב םג
– תומיד CX $תור'א תויגולויטא לולשל השענ ^< ל לו#יט לי'תהל יד& קי#"מ םא – םיילגרל FI דואמש ןווי&
$ימנידומה בצמל בל וקא $)מרמ
"יטירואול#
$תויגלריונ םג ללו& +א ילאריו הארנ& ,המישנל רושק ה)'ה תיבב ימואת# בא& – הינידוריול#
תנוו&מ ה)נמנא $תימוהי) הארנ& )א – ה#יר' ,ה)'ה תיבב (רצק ןמ) +ות וא) ימואת# יטיריול# בא& – הקינילק
$תע#ש תיומד:םו' תל'מל
םע ה)'ה תיב עוביק יד& דע המישנב היירטמי"א) (יר' תי"'י יטיריול# בא& ,ילרואל# +ו&י' שו#י' – הקידב
דירומו תורואל# דיר#מ ילרואל# ל)ונ $ילרואל# ל)ונ ינמי" וא (הרואל#ל העיגהש) תואיר תקלד שו#י' $(םיידי
$בא& תמר דירוהל לו&י ן&לו – +ו&י'
$תקלד ינמי" – הדבעמ
– הימדה CX תואיר תקלד ,(םוקמב היעב שיש דיעמ לבא ,י#יצ#" אל ןיידע) הדר#הו ילרלואל# ל)ונ ,ןיקת .
$לודיג ,ינומיונ#0הר# ל)ונו CT $
ינטנו#" "קרוטומונ#
$ןשעמ ריעצ רבג וא ("י)ודיאוקר" ,תויטורבי#) תוטשו#מ השק האיר תל'מ – עקר
ל ןו&י" ימרוג אלל $םיו"מ רגירט תובקעב:יטנו#" ,המישנ רצוק ,יטירואל# בא& FI ב םייק $תקלד ינמי" אלל , PP
ה תמישרמ יטנולר אל המ עבוק הלו'ה לבא – PP $
ריווא ה)' $אלמ טמת םא ינ#מיט ,(אלמ אל בורל טמתה) יטננו)ר0ר#יה שוקינ ,םית'#ומ המישנ תולוק – הקידב
$ראווצ ידירו שדוג ,םלה ,הנק תייט" – -'לב
הדאנ – הדבעמ
– הימדה CX רש#א ,יתנ'בא בורל CT $
PP ,"ו#ול – XMX $ה)נמנאב עת#ל םי)מר םע םימיאתמ אל םיר'א םירבד רשא&
– םיק' 8$//$122a
2.5.3 תיתמישנ הקיפס יא
.לש& המישנה %עמ דוק#ת $תינור&ו ה#יר'ל תקל'תמ – תיתמישנ הקי#" יא
• – יר#"מ +רע $(וגה ןוצמ'ב העיג# 1FW ל ת'תמ 82 $
• יוני#ב העיג# 1CW – יר#"מ +רע $ 1FCW לעמ 52 ןיקת) 42 $(
$(ול'ש 'טשב הדירי ללגב ,ימוטנאל ("וותמ יגולוי)י# תמ 'טש – המ)י#מא
M=>OEA LA>E=@aE=D> – ילואבלאב $הקדב רורווא – a@LAD@ar LA>E=@aE=D> $(תמ '#נ תו'#)
-'ל 1CW ב יולת – םיקרועב 1CW $(דירומ) רורוואבו (הלעמ) ריואב
"'י ,b $תמ '#נ – (ו"ניא
-'ל 1CW – קרועב 42 – דירוב , 48 ל דרוי , 42 ) ילואבלאב 42 מ תואירב הלוע ןצמ' $((אשנה ריואב 42
ל (דירוב) /22 $(קרועב)
היצרוט" $ןצמ' -'ל ,היצרוט" ,ןיבולגומה – םדב ןצמ' תלו&ת 62 ןצמ' -'ל – 82 $
(יר' יתמישנ לש&
ו ןצמ' יצ'ל #*ע – תינילק הרדגה 1CW $
$תואיר קר אל – המישנה %עמ לע םיעי#שמ םימרוג הברהש רו&)ל
$ינוצמ'ו ירורווא – םיגו" ינש
פייט הקיפס יא 0 .תימסקופיה 1
$(תוומ ענמיש) הימ"קו#יה עונמל אוה ןושאר שגד – לו#יט
$האירב םדהו האירב איה תינושאר העיג# $(םיליעי יוצי# ינונגנמ) רמשנ בורל רורווא
תימ"קו#יה (תיתמישנ הקי#" יא) $נ$"$אל תובי"
• ןצמ' תונימ)ב הדירי
• ,רורוואב הדירי ,b %צמ"ימ
• הי)ו#ידב הדירי
• ,(ריוא ןיא) "י)טקלתא ,(הלגומ) הינומונ# – טנאש C_X ,(םיל)ונ) JP< (ריוא (ול'ש ןיא)
#*ע תוקל'תמ נ"א לש תויגולויטא CX $
• ןיקת
o לאמשל ןימי טנאש – בל ימומ
o המט"א
o FI $הלילשה +רד לע הנ'בא ,הרורב הבי" ןיא רשא& דוש'ל –
• דקוממ אצממ
o "י)טקלתא
o $+שמנ:('דנ בל – ילרואל# ל)ונל "י)טקלתא ןיב $ילרואל# ל)ונ
o הינומונ#
• י)ו#יד אצממ
o יבבל רוקמ – תואיר תקצב
o JP<
o "יטינומונ# לאיציט"רטניא:"י)ורבי#
o םיטשו#מ םימוהי)
פייט נסא 00 ינפקרפיה
$הימ"קו#יה םג (רטצת דימת F_ טנוברקיב ,הצ#ת היל&ה ןמ) +רואל) הייעבה ןמ) +שמב יולתש ,טנוברקיבב יולת
ו ,דרי F_ #ייטל דוגינב $(ןיקת היהי ! $(וגה ראשב תועיג# ,
– תו'קלתה בצמ ן&תיי aKOEA D> KCrD>=K $
$םינ#)אידו)נב ,המדרה ,תי)&רמ הע#שה םע איה תיביטד" ה#ורת ל& – תו#ורתמ םרגהל לו&י
$היצניליימד – הראב ןאילי%ג
$םיינוי' םירביאל הי"קו#יה ומ& אלש 'טב ,(וגב תעגו# אל המצעלש& הינ#קר#יה
.הדבעמו הקידב
$(ו'ד תו'# – יר#יר# "י)ונאיצ $רד"ב אל והשמ – י)&רמ "י)ונאיצ $הימ"קו#יה בקע – "י)ונאיצ
$(תי'ומ הי"קו#יה ללגב) םי"ו&ר# ,הר&הב םייוניש ,תיל"קודר# המישנ ,האינ#"יד
$ינור&:(יר' ןווי& – םדב םי)ג
,תואיר ידוק#ת CX $גקא ,
$(ילנומלו# רוק) תינמי בל תקי#" יא ,$ר$ד$ל$י ,(ינור& בצמ) הימטיצילו# ,+ומנ:הובג $ד$ל ,הידרקי&ט
) ןצמ' – לו#יט >aGa@ Ka>O@a דע ,םיירי'נב – ןצמ' י#קשמ 15e דע ה&"מ וא 82e טעמ& , /22e תיקש םע
– היינש הרטמ $(הרשעה 1CW $עקר תל'מ ,
.המשנה
• אלא ,יגולוי)י# דומע ילב $ריווא איצומ רוניצו ריוא "ינ&מ רוניצ ,"'דמ שי $"ובוט – תינרדו'
.תוטיש יתש $םות"ש ת'ית#ב ריווא תאיצי ,יבוי' -'לב המשנה
o ,D@O7A KD>ErD@ – /2 CC ) ןצמ' )ו'א ,בצק תעיבק $וליקל X=W1 +שמ ,(
$םוירי#"ניא
o FrAGGOrA KD>ErD@ $ןוילע -'ל לובג תעיבק –
• ה&"מ – תינרדו' אל
@R6:
$נ"אל תומרוגש תו'י&ש י&ה תול'מה קש JP< $ם)גומ יתקלד +ילהת ,םיו"מ יוריגל (וגה תבוגת איה
3 םיגולות# םיבלש
• "רה $ילואבלאל םי"נ&נ םילי#ורטיונ ,תונרבממ לש רתי תוריד' – תיביטדו"קא ה)א#
#ייט םיטיצומונ# ! $תו)טקלתא0ורקימו טנטק#ר"ב העיג# $
• #ייט גושגש ,תיביטר#ילור# ה)א# !! $האיר תמקר "רהו
• $ה) בלשל העגה עונמל דעונ לו#יטה $תומקרה ןיב דיר#הל "י)ורבי# – יטורבי#:ינור& בלש
דע טנאש ,הימ"קו#יהל ליבומ ,תילאיציט"רטניא:תירלואבלא תקצב הארנ 52e $
$(תולוע תוילובטמ תושירד ,תמ '#נ רתוי) ר)וע אל +א ,רורווא תאלעה – יוצי# ינונגנמ
לי'תמש תואיר תקלד םע )#שואמ הלו' תויהל לו&י $םלהו (תויוו& רקיעב) המוארט רקיעב ,ל&ה – תויגולויטא
$םיילילש םרגמ "י"#" בוש' י&ה – םימוהי) $טאל "ורקל !>Ca@aE=D> =>vOry $
$(םוהי) ,םייוריע ,היצרי#"א) '*יבב וא (תו#ורת ,הינומונ# ,המוארט) הליהקב ש&רנ – תי)&רמ הקול'
םיינילק םיבלש
• !>vOry
• ]aEA>E:@a?
• JX aKOEA rAGB=raEDry BCaGA
• תוומ:המל'ה
$רורב דדמ ןיא ,תינילק איה הנ'באה
.םיניי#אמ
• איהש ל& הבי"מ האינ#י&ט:האינ#"יד
• "'י $ןצמ'ל תודימע FaW1:X=W1 ל ת'תמ /520122 שי , JP<$ X=W1 ) םי)ו'אב – 20/ $(
– ןיקת בצמ /22e ן&ל) ןצמ' / היהי ןצמ' -'ל ,( 422 – "'י $ 422 – רד' ריוא $ /22 יקל' 2$1/ ,
טעמ& 522 $
• CX צוד י)ו#יד ןינ"ת –
• ב היעב ןיא – הלילש $יבבל ןולש&ל םייתניב המיאתמ הנומתה ל& ], ל ת'תמ דתי -'ל:בל וקא $
/H $(הובג -'ל ללגב תקצב ןיא)
PP
• יבבל עקר לע תואיר תקצב
• הינומונ#
• "יטינומונ# יטיביטי"נ"ר#יה
• יתאיר םומיד
• תילאציט"רטניא הל'מ
ןצמ' תרטמ $(%ו&ו םד ,בל ,היל&) תית&רעמ ברו המשנה – ה&ימת $תי"י"ב הל'מב לו#יט ,ורקיעב ית&ימת – לו#יט
– 550a2 $יטורבי# ק)נ עונמל מ*ע ,ינש קל'ב ילוא – םידיאורט"$בלל ןימ#וד $תצמ' ןוקית $
דע – ה)ונגור# 52e דע ם&ותמ ,התומת 12e $תיתמישנ הקי#" יאמ
$ירטאי&י"#וריונ בצמ ראשנ םיתעל $יתאיר "י)ורבי# טעמ ,ןיקת טעמ& יתאיר דוק#ת ,ודרש םא ,הנש יר'א
ינור& $נ$"$א
טנאידרג $ת&שמתמ רורוואו ןוצמ' תייעב aJ $הובג וא ןיקת
תו#ייע ,המישנ תודי'י ןדבוא ,תויט"לאב הדירי ,םדה יל& לש יוביע שי ,'ילצמ אל +א – רורווא תולעהל םי"נמ
$ר$ד$ל$י ,הימטיצילו# ,הנמשה ,יתמישנ ביירדב הדירי $המישנ ירירש
$ה&ורא התייה ה#יר'ה הל'מהש המ& ,הרומ' המי"'הש המ& – ןו&י" ימרוג
– רוריב FXT ,(ןיא:תיביטקירט"ר:תיתמי"' הל'מ) CX ,הימטיצילו# ,(תולוב ,המ)י#מא) JNY ל תולגרתה)
1CW $(הרמ'ה – הובג
_X $ראווצ ידירו שדוג ,תוקצב –
$םידיאורט"ו ןצמ' $ןי"קוגיד ,(יבבל "מוע לקהל) םינתשמ ,םירוטטלידו&נורב $היגולות#ה #*ע – לו#יט
תו'#ל – ןצמ' /5 (ידעו ,םויל ןצמ' תועש /6 $םייתנש יר'א רו#יש $תועש
המשנה
$תינוצי' המשנה – +ישממ םא $ןצמ' ת&"מ – (יר' בצמ
תורמל ,המשנה +ירצ אל – ביציו ינרע הלו' JNY $יגולות#
CFJF $+שמתמ יבוי' -'ל $ןמ) רתוי תו'ות# המישנ י&רד ,(ול'ש 'טש הלעמ ,תומקר ת"ירק ענומ –
N!FJF הלו'ה ןיב םואית ביי' $ה#ישנב יבוי' -'ל ןיידע רמוש ,ה#יאשו ה#ישנל ריווא -'ל הנשמ $תוגרד יתש –
$(אה +רד רב'תמ ,ריש&מל
0 קאדר' 16$/2$122a
2.5.4 יתאיר )י'סת .
עונמל רש#א $םימיו"מ םירו)יאב הי)ו#ר# ר"ו'ו הימ"קו#יה תריצי ,םייתאיר םיקרוע תמי"'מ 'ת'ת#תמה הל'מ
ל התומת דירוהל לו&י $עוריאה תא עונמל לל&בו תוומ /2e $
Aתו?יE4
םנשי הנש ל&ב $ה'י&ש דואמ הל'מ יהו) 5 0ו תיטובמורת הל'מ לש םירקמ ןוילימ 522,222 (י'"ת לש םירקמ
) יתאיר (י'"ת םינ'באמ אל םא $יתאיר FI לש התומת יו&י" שי ( 32e םא ,עוריאה יר'א תונושאר תועשב בורל ,
לש התומת )ו'א שי םינ'באמ 103e $ /5e +ות םיתמ םילו'המ 3 תוומה םרוג וה) םוי& $ןו'באהמ םישדו'
$ישילשה
Aהר%גה
$האירה ימינב ה) הרקמב ,רתוי םינטק םיקרועב עקתהל לו&יו םדב ענש ר) (וג
.רוקמ
• םד שירקמ ורוקמש "ובמורת 0 םירקמה בור
• לודיג יאת
• ןמוש
• ריווא תעוב
• םינייל ת"נ&ה ר'אל – ינוצי' ר) (וג
• יטוינמא ל)ונ
C ם% 4ירק -hrom2oem2oi A
62e 0המ FI 0ב םרוקמ P,T 0 םיידיהמ ,םיילגרהמ /20/5e ומ& (וגב םיר'א תומוקממ ראשהו , J ,
$ילדי#"וקירט "יטידרקודנא
0 שירק תו'ת#תהל םיאנת ,=rKCDl%G Er=aM 0
8 $ GEaG=G םי'ותינ ,םירגובמ םילו' $הברה םי"טש םישנא $הטימל םיקתורמ רשא 'ותינ ר'אל םילו' –
$םייד#וטרוא
a $ – רתי תוישירק
= $ – יתשרות JKE=LaEAM FrDEA=> C AG=GEa>KA םג ארקנ – XaKEDr , ]A=MA> ינובל'ב ר"' ,
C: < הער#הל רוריב עצבל שי $הימניאט"יצומוהר#יה ,ןיבמורטור#ב היצטומ ,ןיבמורט0יטנאב ר"' ,
$גיר' גצמבו תית'#שמ הירוט"יה ,ריעצ ליג רשא& תדלומ
== $ ,לודיג ,(תולולג) ןגורט"אב לו#יט ,ןוירה – ש&רנ a>E=BCDBCD@=B=M Gy>MrD7A םיבצמ
,"יטילוק"ו – תוינומיאוטוא תול'מ ,םייביטר#ילור#וליימ !NP $
ב &*דב /2e $תש&רנ:תדלומ הער#ה – תוישירקב הער#ה אוצמל ןתינ םילו'המ
H $ $'ותינ וא המוארט – הלב' – לתודנאב העיג#
ה)ובמורט:(י'"תל ןו&י" ימרוג
• ליג 42
• ןטר"
• הבורמ ה'ונמ
• לודג 'ותינ
• תינור& הל'מ
• רתי תנמשה
• ) םירקמה בורב 68e $יטובמורט עוריאל יו&י" רתוי – םימרוג רתוי $ד'א םרוג תו'#ל שי (
Aהיגו"וי&יפ
• $םייר#יר# םירו)א ומ"'י "ובמורת לש םירבשו לודג יתאיר קרוע םו"'י לודג "ובמורת
• – האירה לש הי)ו#ר#ב הער#הל םרוג רבדה a@LAD@ar MAaM GBaKA $
• $המי"'ה תא רימ'מה רבד ,הלוע םדה יל& תדוגנת המי"'ה ללגב
• $(וגה לש יוצי# ןונגנממ קל'& היצליטנוור#יה תרצונ ("ונב
• הער#הב רבודמ ן&ל $(ןימט"יה אמגודל) %ו&ו םיניקוטיצ ,םינימא שיר#הל לו&י "ובמורתה
םורגל םילו&י "ובמורתהמ םישר#ומש ןימט"יהו םיניקידרב ןינוטור" $תילובטמו תיתמי"'
$(המט"א ייומד םימוט#מי") האירה תונעיהב הדיריו לועישו היצקירט"נוקו&נורבל
• תלדגהל רבד לש ו#ו"ב םרוגה רבד ,ו) תדוגנת דגנ& דבוע ןימי רד' 0 תימנידומה היעב תרצונ
קוש שיו (לאמש רד' יולימ '#נ תנטקהו הלאמש םוט#" תט"ה) לאמש רד'ל עיגמ םד תו'# $ןימי רד'
$ינגוידרק
.האצותה תא עובקל םילו&יש םימרוגה
• םא אלא ,ריהמ אל – םינטק םילובמא $ריהמ יבבל ןולש& 0יבי"מ ילובמא $םי#י'"תה םוקימו תומ& ,לדוג
$םימדוק םייטובמורט םיעוריא וא:ו תמדוק תיליל& הל'מ בולישב
• תיקל' וא האלמ איה םד יל& לש המי"'ה םאה
• עקרב תויבבל תול'מ רדעה וא תו'&ונ
• םיר)ו' םיעוריא :ןושאר עוריא
• הלו'ה לש השירקה ת&רעמ בצמ
תי#יצ#" אל הקינילק לע תבלושמש ה&רעה תושעהל +ירצ $ןו&י" ימרוגו
Aםימו#פמיס
$תנ'בואמ אל הל'מה תובורק םיתיעל ן&לו תי#יצ#" הניא תינילקה הנומתה
$י#יצ#" אל דואמ – ה)'ב םיבא&ו המישנ רצוק אוה רתויב 'י&שה םוט#מי"ה
ת'ינגו לועישל םרוגה רבד ,הקומע המישנב םיבא& – םייטירואל# םיבא& םה םיבא&ה
$םד
$תואיר תקלד וא בל תקי#" יאל םיאתהל םג הלו&י תנומ"תה
$תילקי)י# הקידבב רבד ותוא
דב& – םיינור& םירקמבו ראווצ ידירו שדוג .תינמי הקי#"0יא לש םינמי" ויהי
דורי םד -'לו לדגומ

Dyspnea 81%
Chest Pain 72%
Apprehension 59%
Cough 54%
Hemoptysis 34%
Symptoms of P
Physi!a" e#amination
$a!hy!ar%ia 44%
$a!hypnea 44%
&o' gra%e fe(er
)a"es 53%
&ou% P2 53%
Hemoptysis 34%
Diaphoresis 2*%
$י#יצ#" אל ,שיגר $יטירואל# בא&ו תרב"ומ אל האינ#"יד – תוצו#נ י&ה תונולתה םו&י"
דע) ילירבי#בו" םו' ,האינ#י&ט ,הידרקי&ט – םיצו#נ י&ה םינמי" 3H $(
"4 םימו#פמיס 6D- A םיי#יצ#" יתלב םה םינמי"ה ל&
• םייטמוט#מי"א קל'
• םדוא ,תו'י#נ
• קושה רו)אב תושיגר
• םי#קיהב לדבה
ונאצמ םא P,T שיש 'ינהל רש#א בורל )א FI תלילש – ןו&נ וניא +#יהה , P,T תללוש הניא FI
Aהנ?בא
.לע ת""ובמ
• תוי"ו#יט תונולתו םינמי"
• ןו&י" תצובק רותיא
• תור'א תול'מ תלילש
• תששאמ הקידב
– ה)נמנא ונל ןתית K@=>=Ka@ BrDQaQ=@=Ey #*ע
$ןו&י" ימרוג
.הנ'באל םיקי#"מ םימרוג
• ירנומלו# 0 יבוי' טרדנט" דלוג
:הי#רגויגנא CT ויגנא
• ן'במ:בל וקאו תינוניב:ההובג תוריב"
,b $םייבוי'
.הלילשל םיקי#"מ םימרוג
• ילילש הי#רגויגנא ירנומלו#
• ן'במ ,b טעמ&:ןיקת
• ן'במ ,b $ה&ומנ תוריב"ו יניי#וא אל
• P ,+ומנ רמייד ^< $ה&ומנ תוריב"ו ילילש
• fה&ומנ תוריב" םע ילילש וקא
– הדבעמ תוקידב .
– .ה"?מ תרמו? =ירעה"
• ) יקרוע םדב םי)ג JNY 'וורמ ,הימ"קו#יה – ןוצמ'ב הדירי הארנ 0( J0a 0ב הדירי ,לדגומ
FCW1 0ל – תי#יצ#" הניא הקידבה (היצליטנור#יה ללגב) 16e $הניקת האצות שי םילו'המ
תריבצ ללגב "י)ודיצא םג אוצמל ןתינ +א ,ינשמ יתמישנ "י)ולקלא לש הנומת תלבקתמ CW1 םיאתמ $
ל םג _w $תואיר תקלד ,
• P0M=7Ar הקידב $"ובמורט קר#ל תיטילונירבי# ת&רעמ דובעל הלי'תמ יטובמורט בצמב –
איה הבוט י&ה הקידבה $םדה שירקמ ןירבי# לש קורי# ירצות תקדובש הטוש# I]!<J איה לבא
לו"#ל הבוט הקידבה $הרקי FI 0ל +ומנ יו&י" םע קדבנ שי רשא& FI תאצותו P0M=7Ar ,ילילש
>A?aE=LA BrAM=KE=LA La@OA 0ב היילע תוארמש תו#"ונ תול'מ שי $הובג P0M=7Ar ,"י"#" –
C_X, C,J $י#יצ#" אל אוה יבוי' – ןוירה ,דב& תול'מ ,לודיג ,
0ב הלוע – ןינו#ורט 32052e תי#יצ#" הניא ו) הקידב םג $ינמיה בלה לע "מועה תובקעב םילו'המ
$הרמו' ת&רעהל רקיעב הליעי ן&לו
• ICY ילגב םיי#יצ#" אל םיאצממו הידרקי&ט "וני" -ו#נ – T י#יצ#" ןמי" שי $ </b3T3 (</
דילב קומע / לג , b דילב 3 לג +ו#יה , T דילב 3 0ב קר עי#ומ אוה לבא ,( 8e $םילו'המ
• P – רמייד ;F, $הובג
$הרמו' ת&רעה – ןינו#ורט
– גקא FF, $שיגר אל ,הובג
– היימדה .
• ב 0 ה)' םוליצ /1e 0ב ,ןיקת םוליצה םילו'המ 52e םיאור םילו'המ aEA@AKEaG=G ,
Diagnosis
0ules for Predicting the Probability of +mbolism1
0is# /actors Points
Clinical signs & symptoms of deep venous thrombosis 3.0
Alternati ve diagnosis less likely than PE 3.0
Heart rate !00 beats"min !.#
$mmobili%ati on or surgery in previ ous & 'k !.#
Previ ous deep venous thrombosis or PE !.#
Hemoptysis !.0
Cancer !.0
Clinical Probability
(o' ) *.0
$ntermedi ate *.0+,.0
High ,.0
$ילרואל# ל)ונ ,היצדילו"נוק
0& תוגצייתמה תור'א תול'מ לו"#ל רש#אמ FI $
םיאור םימע#ל Ca7BED>%G CO7B "י"בה רשא& שלושמ תרוצב הללצה ,תואירה י"י"בב םינינ"ת –
$הרואל#ה לע בשוי
UAGEAr7aS G=?> $ילנומלו# "ונוק טלב – ימואת# ן#ואב םיק"#ומש םיבועמ םיירנומלו# םד יל& –
• תעיבקל בוש') יתאירה -'לה תמגדהל הבוט הקידב $(ןינו#ורט ומ&) הרמו'ל הקידב 0בל0וקא
ןו'באב הבוט $(לו#יטה ן&לו הרמו'ה M! 0ב $הדנו#מטו המ)ירוינא , FI 0ב העיג#ה תא רקיעב הארנ
, תלי"#ב ליעי ןיקת וקא $ FI $
• .תוינרדו' רתוי תוקידב
• $'יוורהל רש#א המ ,םייו&י" ,םינו&י" – םילוקיש
• לש הקינילק לש הרקמב ןושאר – םיילגר דנוא"ארטלוא P,T יד& קי#"מ – יבוי' $
$עצבמ ימ יולת ,ןגאה ידירו תמגדהל הבוט אל הקידבה $קי#"מ אל – ילילש $רוריב קי"#הל
0המ (י'"תל רקיעב הליעיו BDB@=EAa@ םא הקידב לע עובש +ות רו)'ל $םיילמי"קור# םי#י'"תלו
$הניקת
• לש תינבת& תואירב ר)#תמ רשא ןמו"מ ןימובלאורקימ םיקיר)מ יו#ימב – תואיר יו#ימ
לע דיעמ רשא (ןונ"ק) ןמו"מ )ג (אוש קדבנה ליבקמב $הי)ו#ר#ה לע דיעמו םדה תמיר)
0ב $היצליטנוה FI ,הנ'באל הלוקש תיבוי' הקידב $המוג# הי)ו#ר# +א הניקת היצליטנו הארנ
– ההובג תוריב"ב הקידב FI לולשל הלו&י הניקת הקידב $ההובג תוריב"ב FI םילו'ה בור $
$עצמאב
• <B=ra@:a>?=D CT תקידב 0 CT ןו'באל תניוצמ הקידב יהו) $דוגינ רמו' םע FI –
ןתינ אל $תויביטנרטלא תול'מ ן'באל ןתינ ("ונב $ההובג תוריהמב םיקד םי&ת' $בה)ה טרדנט"
'ולשל ןתינ אל רשא םימשנומ םילו'ב הנ'באה תא עצבל ןתינ $תוילטנמג"0בא" תול'מ ן'באל
השק +א ,םיינוניבו םילודגה םדה יל&ב המי"' יוליגל ד'וימב הבוט הקידבה $תואיר יו#ימל
םיי#גה תאו תואירה תא הקידב התואב קור"ל ןתינ ("ונב $ןטק םד יל&ב המי"' התר)עב ן'באל
ב הללצה שי םא הרי'ב תקידב $תוקידב הלו'ל +ו"'ל +&בו ,תונות'תה CX $
$דוגינה רמו' לשב ,יתייל& הקי#" יא – היצקידניאארטנוק
• CT םיהובג דואמ תוילוג"ו תושיגר – הי#רגויגנא בולישב (םיילגרל) הי#רגונו 6He $
– תינשלו# היימדה .
• BO@7D>ary a>?=D?raBCy 0ה תקידב& תבש'נ – ?D@M GEa>MarM $תמאב אל – תור#"ב
רתי תוישירק םע םילו' תעצובמ הקידבה $םילו'ה טועימל תעצובמ +א ,םיהובג תוילוג"ו תושיגר
0ל הובג יו&י" וא:ו FI הללצה שי רשא& עצבל רש#א יא – ת#"ונ הייעב $דוגינ רמו'ו תווצ לש היעב $
$תואירב
• KD>EraGE BC@AQD?raBCy
.ןוימ רד'ב םתירוגלא
לבקמ הלו' CT םא וא ,ןו&י" ימרוגב אצמנ םא ויגנא P םא $הובג רמייד CT תוקידב – םידשו' ןיידעו ילילש ויגנא
$תו#"ונ
"4 ת"%במ הנ?בא ', A
יXפע ה"%בה .א ,+7
• M!
• FAr=KarM=E=G
• C_X
• הדנו#מט
Aה&? םו"י>ב א>ממ פXע .ב
• F>AO7D>=a
• CWFP:aGE7a
• F>AO7DECDra\
• F@AOr=Gy
• TN
• לודיג
Aםיר?א .ג
ילטלק"ולוק"ומ ,תוי'ו#לש ינ#ל רט"ו) "#רה
A"ופי#
.ינשלו# לו#יטו ית#ורת לו#יט םייק $םדקומ ןו'באל הבר תוביש' שי
– ית#ורת לו#יט
• ) םיטנלוגאוקיטנא ןתמ @Dl 7D@AKO@ar CABar=> $(םיימוי ר'אל) ןידמוק ,(ן"קלק 0
• ,"ובמורטה תא "ימהל – (םישק םירקמ) םייטילובמורט םירמו' TFJ (יר' ילובמאב ןתינ $
$תימנידומה תוביצי יא – יבי"מ
םג ,וקאב םישק םיאצממ לבא תימנידומה ביצי – יבי"מ בא" ילובמא TFJ $
$םימומיד – לו#יטב הנ&"
תרד'ה וא "ובמורטה תאצוה – ינשלו# לו#יט LA>a0KaLa R=@EAr בלל ותעגה ינ#ל (י'"תה תא ד&ול רשא
$םדה יל& (וליק – ימוטקרודנאובמורט $(הירטמ)
F.Y תואיר C םי#רפרפ
• הינומונ#ו&נורב
• הינומונ# רבול
• FCF
• ת#'ש
• המ)י#מא
• הי)טקאו&נורב
• ל" "ומווק"
• ל" לומ"
• דיאוניצרק
• NJC
• PJP
• ^!F
ר#"מ רביא היגולות# רואית
H6 האיר NrD>KCDB>AO7D>=a ) / ( רומש הנבמ
) 1 ( שי 0 ירלואבלא שדוג
םיאת ירבש %ורקמו %ורטיונ
$ןירבי#ו
) 3 ( יל&בו תוצי'מב םד שדוג
$םד
) 4 ( – םיב'רומו םיקיר םילל'
$די'א אל ,הינומונ#ו&נורב י&
//a5 האיר JKOEA ]DQar
B>AO7D>=a, ?rAy
CABaE=VaE=D> רתוי –
בלש ,י#וק"ורקמ 'נומ
היצ)יט#ה $םדקתמ
םדקומ בלש – המודא
$קצומו
/ ( ,םודא תו'# טר#ר#
דרדרו
1 ( הדי'א הנומת
3 ( אל – הרו#א היצ)יט#ה
שדוג NC ןירבי# אלא
4 ( םע ,ילי#ורטיונ ןינ"ת
(דואמ םודאו די'א םיתעל) ןירבי#
5 ( ןירבי# םע הרואל#
8 ( םישודג אל םד יל&
/2/5 האיר FCF / ( אלממ דורו י#צק רמו'
$לל'ה ל& תא
1 ( םויצט"רטניא לש הב'רה
$םד יל& ןיב הבועמ םוט#" ןיעמ –
a/ האיר ) הליע# ת#'ש PP –
,"י)ודיאוקר"
("י)ומ)ל#וט"יה
/ ( םע עטק ,רומש עטק
קמנ )&רמבש תומולונרג הברה
$רורב
1 ( קנע יאת 0 תומולונרג
$תינוניב הלדגהב רב& ,("נהגנל)
/2H8 האיר CA>ErD@DQO@ar
A7BCyGA7a
/ ( םילל'ו םיניקת םילל' שי
$דואמ םיב'רומ
1 ( "י)וקרטנא
//a4 האיר תקלד םע הי)טקאו&נורב / ( לודג ןו#מי" – ורקאמ
1 ( םע המקרב םילודג םילל'
םע םיב'רומ תונו#מי" – לתי#א
לל'ה ןווי&ל תל#וקמ תיריר
ןינ"ת םע ן#ודה $(לוקמ לתי#או
(תינור& תקלד) םיטיצו#מיל לש
$(ה#יר') %ורטיונ שי םילל'בו
– טמתב ,ל#וקמו לודג ןו#מי"
$תדקרמ האטל
$םד יל&מ לודג רתוי ןו#מי"
3 ( (יר' יתקלד טיל#ת
$תקלד לש היצ)ינגרוא ,םילל'ב
4 ( $הבועמ הרואל#
a/5 האירה רעש <Ta7DOG KA@@
KarK=>D7a
/ ( ,לודג "ו&נורב – ורקאמ
$(יקמ קנע "ו'"
1 ( $א – לתי#א לש רבעמ
דיי#יטרט"ודו"#) ןיקת לתי#א
"ומווק" $ב (טלבוג יאת ,היליצו
תורדו'ש תועבצא ,הי)ל#הטמ
$ג $(הרורב רבעמ תדוקנ)
תועבצא – וטי" ןיא המוניצרק
$ד $תורדו'ש תוקומע רתוי
תרבוע – תינרדו' המוניצרק
– םיאתה $תילא)ב הנרבממ
ןיערג ,םיווש אל םיאת ,תו)וטימ
$יטמור&ר#יה
3 ( םיל&ת"מ םא ,לודג טבמב
םינתונ ,לתי#א לש םייא םיאורו
יאת $ינרדו' בלש רב& – תועבצא
ד'א םיקובד ,םייבי"הוק – לתי#א
$ינשל
4 ( "י)וקרטנא
םע (וג) תיטוקרטנא ה#מיל תטולב שי
– יט#מיל קיק) ,טבנ )&רמ ,םי"וני" ,תי"#וק
םייא שי םא – (םיטיצו#מיל ,םילוגיע תרוצב
– "י)וקרטנא $הטולבב הרורג שי )א
$ה#מיל תוטולבב םיג#ורקמ
םא lA@@ M=RRArA>E=aEAM ןרק ינינ# ן&תי –
$ק)' עובצ ירטנצנוק הנבמ –
ל" לומ" – ןו#מי"ה לש לתי#אהמ לודיג
(יטולב הנבמו לתי#א) ונדא ,(םינטק םיאת)
– ןא& $(לתי#א ייא ,תועבצא) "ומווק" וא
$"ומווק"
862 האיר <CC – DaE KA@@
BaEEAr>
/ ( "ו&נורב 0 ורקאמ
1 ( לתי#א םע ןו#מי"
$ןיקת ירוטרי#"ר
3 ( – לתי#אב הנוש רו)יא
לי'תמו תביו&מ תיריר $הה& רתוי
$לודיג
4 ( םייא לש היגולו#רומ
$(ןירבי#מ) תולוקברטו
5 ( םייטמור&ר#יה םיאת
דואמ טעמ ,םינטק םילוג"
תו)וטימ םיאור $המ)ל#וטיצ
$קמנ ,םיאתב
8 ( "י)וקרטנא
//a8 האיר KarK=>D=M / ( ,(קיהב ןו#מי" – ורקאמ
$ןמולל רדו' לודיג
1 ( תרוצב םינגרואמ םיאת
>AGE=>? תמקרב םי#קומ םייא)
$(תועוצר) תולוקברט וא (רובי'
3 ( ןיא ,םימוד םיניערגה
ןידע ןיטמור& ,הי)ל#נא וא תו)וטימ
0 Ga@E a>M BABBAr לש רוגרג $
הריהב) %וטיצה לש רוגרג ,ןיערגה
םיאת ןיי#אמ – (ןיערגל ביב"מ
$םיינירקודנאוריונ
4 ( ה#מיל תטולב ילוא
534 האיר NJC
NrD>KC=D@Da@LAD@ar
aMA>DKarK=>D7a
/ ( ידומע לתי#א – לודיגה
ירלי## $תוצי'מ (יקמש הובג
,ילואבלאל רדו' – (ריר שיר#מ)
םיאתמש) תוצי'מה ת#קהמ -ו'
$(ריר שיר#מ אלל
1 ( ,המ)י#מא:"י)טקלטא ןיא
רשק ןיא לבא ןו#מי"ל בורק
$לתי#אל
a/3 האיר P=RROGA a@LAD@ar
Ma7a?A (JP< (
/ ( ,תומודא תואיר – ורקאמ
$תוקצומו תודב&
1 ( לש םיבע םינילאיה תונ#ד
$תולואבלאה
3 ( – יתקצב ל)ונ שי לל'ב
$תוצי'מב ימד שדוג $דורו (צק
/268 האיר ^!F:!FX / ( םירומש האיר יקל'
$םייטורבי# האיר יקל'ו
1 ( $תילרו#מט תוינגורטה
תנ'באל שורד ^!F $
3 ( – יקו# קיט"לבורבי#
,(הל'ל'& ילוא) ה#ר רובי' תמקר
םע ן#ודל הנו# הצי'מב
#ייט םיטיצומונ# !! $
4 ( – שבד תרעי A>M GEa?A
@O>? $לתי#א יאתב (קומ לל'ה ,
5 ( תקלד םע "י)ורבי# ירו)יא
) FM; $(
8 ( הבע רירש םע ןטק קרוע
($ר$ד$ל$י)
a ( (םילי#ונ)אא) רירש יבי"
$"י)ורבי# ירו)אב
o

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->