P. 1
סיכום קרדיולוגיה

סיכום קרדיולוגיה

5.0

|Views: 7,093|Likes:
Published by api-19595910

More info:

Published by: api-19595910 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

יביטרגטניא – היגולוידרק 2007

:םיניינע ןכות
1 תינפוג הקידבו הזנמנא ,בל תולחמ – המדקה ........................................................................................ 2
1 תינפוג הקידבו הזנמנא ,בל תולחמ – המדקה
-ןמלגילפ 11.11.2007
1.1 המדקה
'סמ םוג – בל תולחמ 1 .תויולסקווב! תולחמ םג וז ה!ובקל "יסוהל #פא ,תויאממ ינפל דוע ,התומתל
תוימתסמ תונומסת
• .ימונוקאוי!וס ב!מל ו#ק – תי$מוא הלחמל קיעב הו#ק יכ ,םויכ הידנ – סיזונ$ס ל$ימ
.בו$ תוי םויה לא#יב ב!מה
• ו#עב םתסמ תודייתסהמ .ה!ופנ יכה םימתסמ תלחמ םויכ – סיזונ$ס קי$ואא % .םייחל
• .תוב תויגולוי$א #י# ללגב החיכ# – תיל$ימ הקיפס יא
• .הידנ – תיל$ואא הקיפס יא
תוילילכ תונומסת
• .םינ#ה &להמב הלוע תוחיכ# – בל תקיפס יא
בלה י# ל# תוינו#א תולחמ
• היתפוידק הבחהו תוי!$ומ – תיפו$פיה
• םיילאיו םימוהיז – תבחומ היתפוידק
• י$נג'ימוהיז עק – םיקוע יבא תולחמ
.לופי$ ,הזונגופ ,הנחבא ,התוא ##אל ןויסנ ,הזתופיה ,הקידבו תוננובתה – תינילק הבי#ח
םע גקא – הזנמנאל אמגוד ())) ,תונפדב תיזופיד היזניקופיה – הנחבא .וקא ה#וע ,ןיעב חותינ ינפל איב םדאל
.תבחומ היתפוימוידק *+ – הלוחל #ק אלל ,הנוכנ אל הנחבא .בל תקיפס יאל לופי$ ,&ומנ ,ן#קפ ן#ק'גא-
.יא$ופס היה
ל אמגוד – .ד.ל.י ./0/.1/ 2/34546/ .יאוול תועפות – תויעב ןומה תוי .םימו$פמיס אלל לופי$ ,
-ןמלגילפ 12.11.2007
1.2 הזנמנא
.הזח תקועת ,ם$וא – הזחה לע האלמ די באכ
.יבבל אל – תי$סגיפא עב!א םע באכ
.ם$וא ןיא – ה#יא אלל יע! #יא
תוחיכ# תוילאידק תונולת
• .םיוולמ םינמיס ,םיימחמו םיליקמ םימוג ,&#מ ,הניק ,םוקימ,המ!וע ,יפוא – הזחב באכ
• הב$ה ,לכואו וק – המחה ,לאמ# דיל הניק ,הזחה תמדקב םי!חול םיבאכ – סיו$קפ הניגנא
ילמינימ עופי#ב הכילה ,דסב תוגדמ – הבי!י הזח תקועת .המי#נ !וקב הוולמ ,החונמו ו$ינ –
.תבאוכ 2
63
7488 97/6: םג תויעב םו# ןיא לופי$ חאל ,תיתגדה אל היהמ הכילהב "יח באכ – .
.י$קליפופ לופי$ וא םומיח – ןותפ .;מאמ &#מהב
• <= לעמ – 20 אוו! ,לאמ# דיל הנקה .החונמב לקומ אל – ;מאמל #ק אלל ,זע באכ ,תוקד
.העזהו הליחב ,המי#נ !וקב הוולמ .בג וא
• ב!מ .;מאמב קיעב ,,סניילפמוקב הדייו תואיב םימ תומכב היילע- האינפסיד – המי#נ !וק
הביכ# י>ע ג#ומ ,תואיל ינמי דחמ םד תוחפ ,םיילגב םידיוב םד תוי- ןותפה ,האינפו$וא – ומח
.תינמי הקיפס יא הפסונ – עתפל המי#נ !וק תנולת תקספה .תמומ
.ה#לוחו תופייעב םג א$בתמ
?@A .םו#נל לגוסמ אל -ומח יכה .יפקתה יליל המי#נ !וק ,האינפסיד לנו$קונ למזיסקופ –
• .,"א תופי$- תופות ,תו#גתה ,תוליעפל #ק ,םיוולמ םינמיס ,תופיכת ,תוידס – בל תוקיפד
:עב!א םע םיגדהל ןתינ
o – תוידס ,דואמ תויהמ תוקיפד BCD ןת# םע ,ימואתפ ןפואב םייתסמו ליחתמ "קתה .

o .ופפ – דס אלל ,תויהמ
2
• םימידקמ םינמיס .ומח תויהל לוכי םג &א ,יפ# תויהל לוכי .תוחחסו הכה ןדבוא
דיעמ- םיגוס לע ה$יל# ןדבוא ,&#מ ,םידע ,,הלבח ,חא ילאגו יויג לכ וא הנת#ה חאל ,היספליפא-
.,.ד.ל.יל- תופות ,הי!או$יס ,,ימואתפ עויא ,הנגה ינונגנמ ןיא- הלבח ,,הכהב הדייה קמועו &#מ לע
• םינמיס .,תולעה- תופות ,בל תקיפס יא ללגב לוכיע 'עמב תק!ב – לק#מב הדייו תוליחב
.,ומח בל#- היסקכק – םיפסונ
• – ןיגויסל העיל! ?CA ,םינב#יב קאיליא – םוקימ ,היילעבו הכילהב הלבגה ינייפאמ-
.,םיכבוסב לא$ילפופ
• – קוב ,תכ#וממ הדימע ,םידיו תלחמ – בע- בע תמועל קוב – לק#מב היילעו תק!ב
,תופות ,,יבבל ?@A .,וח# #ובל ,תוק!ב- לק#מב היילע .הינו$קונ'
– הינו$קונ ?@A היילכ ,,םייסלו ליחתהל י#וק- ה$$סופ ,,אמ!- תכס ,,םיפסונ םינמיס – יבבל-
.,םויה לכב-
.לופי$ תמאתהו קובב הליק# םע בל#ל #פא ,בל תקיפס יאל לופי$ – םינת#מ
94EE46F /3/2G .םיידבכ םיבאכל םוגל לוכי .םילזונ םיא!וי םיתעל ,תיתמוג תק!ב –
1.3 תינפוג הקידב
.הקידבו תולכתסהמ ובוב עבונ ,הלוחה ל# יללכ ב!מ – בו#ח יכה
.קפוד לג ,םיידי ית#ב .ד.ל – הלוח ל# הנו#א הקידבב
.םיידיה ןיב .ד.ל ילדבה .גקאב םייוני# אלל ,הזחב &#וממו זע באכ – ה$ואא ל# הי!קסיד
דפנב ,ילאידמ ,יל$יבוק- ילאיכב "ידע – בלל בוק "ידע .,הדייו היילע- הו! ,תוידס ,תוידת – קפוד
.,םמ!עב הייעב םהב תויהל לוכי#- די$וקמ
• '!ונ קי$וקיד םע – ילמונ
• – &וא לג ,תי$יא היילע – סיזונ$ס קי$ואא
DG.3H1 * ?G.0H1 תו!ה תולחמ .,הילעב '!ונ- י$וקאנא ,
היתפוימוידקו סיזונ$ס קי$ואא – לאמ# דח א!ומ
.יהמו קזח קפוד לג היהי היתפוימוידקב ,לידבהל .תיפו$פיה
• – תיל$ואא הקיפס יא I8EH1 * J/88/. הכמ> ,יהמו קזח קפוד .
– תומ# דוע .$$ומתמ - דויו >דיה תא KGE/.7G22/., 5:88G9146F
146H1, J:..4FG6 :הלדבה .תיפו$פיה היתפוימוידקל םג םיאתמ .
– תיל$ואא הקיפס יא .תילו$סיס ה#ווא – תיפו$פיה היתפוימוידק
.תילו$סאיד ה#ווא
:הדיחא תיבבל הגו!ת םע תויבבל תולחמ ל# םייפי!פס םינייפאמ ליב#ב ,"וגה לכ תוקידב
• - ידיו #דוג 46E/.6G8, /LE/.6G8 ,
• תימוקמ תו!יה ,בלהמ הנקה – םידי$וק תו#ווא
• תואי תקידב
• ,הזונגופל יתועמ#מ- םייפקיה םיקפד
• ן$ב תקידב
:הזח תיב תקידב זא קו
• הנבמ – תולכתסה
• םיי ןימי דח .,יוחא- ילאמ# היילעמו ,ימדק- ןימי דחמ עובנל הלוכי המה .בלה דוח #ו#ימ
סיזונ$ס #י םא ,היילעה יולימ- הלו$סיס "וסב םית תילאמ# היילע ,,דחה ;וויכ- הלו$סיס תליחתב
.,יל$ימ
• .תינומלופ ה#ווא – בלה סיסב $$
• .סיזונ$ס קי$ואא ספספל לק# ,םינקזב דוחיב .םוייפסקאו המידק הניכ ,הביכ# – הנזאה
M
– םיבו#ח בל תולוק
• N תולוק
o תולוק 1,2 םע םיעמ#נ ,הובג דת –
תחיתממ םי!ונ האנכ .ועה תא חותמל ,הנבממה
לוק .םימתסמה 1 לוק – גני$ילפס .קפודה תיילע םע 2
.&ואמ יפות לוק ומכ עמ#נ
o לוק M םד תוב$!ה .םייע!ב ינייפוא –
י#ה תמק תחיתמ – יהמ דח יולימ ןכלו ,היילעב
.לוקה תא תנתונ A4G1E:845 FG88:9
o לוק N – GE.4G8 O45O יגולויזיפ תויהל לוכי .
.היפו$פיה וא תחפומ סניילפמוק #אכ .םייע!ב
.סקפאב #גומ תויהל לוכי ?./1P1E:845 FG88:9
o תולוק M,N םייגולותפ תויהל םילוכי
.תונידעב חנומ ןומעפ – םיכומנ םידת .םיגובמב
• QG.F/ /R/5E4:6 1:H63 תחיתפ .תמדקומ הלו$סיס –
םתסמ &ותל הלודג םד תומכ תקזומ #אכ - יל$ואא םתסמ
.בחומ לודג םד ילכ וא !ומ
• QGE/ 1P1E:845 5845O "וסב םתסמה תעונת ללגב –
.הלו$סיס "וס ,הקזהה
• N תויסופי$ תו#ווא
o :תוילו$סיס
 תקיפס יא – תילו$סיסולוה ה#ווא
םתסמ IC – הלדבה . ?<= םוייפסניא ,
.,ילדיפסוקי$ יבגמ-
 .הקזה ת#ווא – םולהי ת#ווא
הלוע ,םילודג םילכל םידח ןיב םתסמ
.הדו$ילפמאב תדויו
o :תוילו$סאיד
 תבגתמ – תילו$סאיד-דימ
תובגתה דוע ,תדויו הלו$סאיד ע!מאב
.יל$ימ סיזונ$ס .,גד תו!- הלו$סיס ינפל
 יא - תמדקומ תילו$סאיד ה#ווא
דואמ המ ה#ווא – תיל$ואא הקיפס
.ת#לחנ ,,!ומ תיסחי ללח-
o ,המ!וע – תו#ווא ?<= .הנקה ,$$ ,
היפגוידקונופ
הפפכב לובסייב ודכ – &ומנ דת
>ק$> ,םייני# לגלגב תכתמ ספ – הובג דת
.;חלב םוז וני! – ה#ווא
– סיזונ$ס קי$ואא 2I וחיא םוייפסניאב ,חואמ 2? םע דחאתי
2I לוק .,םוייפסניאב םלעיי – ילסקודפ לו!יפ- 2I .#לחומ היהי
N
2 היימדהו היגולויזיפ ,הימוטנא
– ןמלגילפ 11.11.2007
2.1 הימוטנא
- הובג יתאי ;חל תוכזב ,ימ!ע בל יוסיע תו#על לוכי לועי# – הילו$סיסאב 5:HF7 ./1H54EGE4:6 ןיב ובק בלה .,
.תואיה ית#
Q =6E/.6G8 2G22G.P G.E/.P Q=<I ונממ תו#על #פא .תוזומ$סנא םע ,הע#פמה דע היבלקבוסהמ –
ל #י ותוא בחל – םיפקעמ QIA .םיקוע ת#$ חתפמ אלו ,
(=<I - יקוע "קעמ תו#עלו קועה תא &ותחל #פא וא ,ינמי ינווק קועל בחל #פא – S.// (=<I ,,
.םונ$ס ל# המלחה ןיא תחא – םידד!ה ינ#מ םיקועה תא םידיומ אל .םיילג ידיומ "ידע
.דיאופיסקה וזיא &ד וקינ – סיז$נ!וידקיפ
הואלפה &ד תפעסל בוחמ ,,םיכד תנואתב בלל הלבח ןכתת ןכלו- םילודגה םילכה לע הזחה תיבב יולת בלה
.תפעסה &ד םיקוהי#ל םוגל לוכי יויג .,סי$ידקיפל יס$יואלפ ןיב #ק-
.ימדק קנא$ ינומלופ םג ןכל .ןיכס תויקדל "ו#ח ,ןימי – ימדק דח
,$#וה לע ;חלל םוגל הלוכי ,סיזונ$ס ל$ימ- היילע תלדגה .$#וה היוחאמ דומ! ,תילאמ# – תיוחא היילע
.הי!ופפ תו#עלו עקתהל לוכי ,לודג ומ!ע ודכה – ןגל#א לופי$ #י םא יתועמ#מ .םויב תעילבב תואל #פא
.יל$ימ םתסמ קיזחמ – יליפפ י#
– סוניס ינווק IC .תינמי היילעל זקנתמ ,לאמ# דח זקנמ ,בוג
- תוינזוא – דקיפ תפי#חב GH.458/ ינומלופ ,המידקמ תוא!מנ ,הנ$ק- תילאמ#ו ,הלודג- תינמי היילע ל# ,
– סיליפיס .ילאמ# היבלקבאס ,ילאמ# די$וק ,,ינמי די$וקו היבלקבאס- המינונא – ה$ואא .ימדק קנא$
.תודי!ו האכ$ לע ;חל ,ה$ואא ל# תקלד
ב!וק םג ןכתיי .ב!וק ל# הדו$קלאל םיאתמ םוקימ לבא ,ןימי היילע ל# תינזואב םי#יק תי!י – ב!ק תועפה
.ידייגו$ ,סוניס ינווק &ד – לאמ# דח בו!יק .ילדיפסוקי$ &ד ,ןימי דחל סנכנ#
.לאמ# דח ל# ןותחת יק ,ןימי היילעו דחל ינמי קוע – םיילילכ םד ילכ
– ל!פתמ ילאמ# קוע QIA םיפנע- םו$פסו ,םיינוסכלא םיפנע- ימדק יק ,,לאמ#ו ןימי דח ןיב חוו-
,,םידוח J=(JT<+Q*U .
ב .םיילניגמ - םיקי#מ םיפנע ,םיפנעל ק אלא ,םידומ! יכ םיפקעמ םי#וע אל- סוניס ינווקל דומ! סלפמוקיס
M0V .לאמ# דח ל# ןותחת יוחא יק םיקפסמ ?AI ב קפסמ ינמי ינווקמ 70V דח ל# ןותחת יוחא יק
ב ; ,,תינמי תוי$ננימוד- לאמ# =C .בוג
– חותפ םא- סילבוא הסופ – ןימי היילע IBA .,
&תחב כינ ,ילנומלופו ילדיפסוקי$ םתסמ ןיב הדפה .א!ויו סנכנ םז ןיב הדח תיוז ,תב#נ המיז – ןימי דח
.בלה סיסב
.הבע תוי ,קלח – ילאמ# דח I:.E45 24E.G8 5:6E46H4EP םימתסמה ינ# ןיב הבקו #ק .לולסמ ותואב האי!י ,
#י #אכ .םהינ#ב עוגפל לוכי ס!בא ,םהיניב ובעל לוכי םוהיז ,ינ#ב םילפ$מ #אכ דחאב העיגפל הנכס –
.סיזונ$סו יל$ימ םתסמ לע ילנוי!קנופ ;חל !וי# ןכתיי ,תיל$ואא הי!$יגוג
– םיילילכ םיקועל תואי!י ,יל$ימ םתסמל דומ! – יל$וא םתסמ 5:.:6G.P 146H1 ,ןימי ,לאמ#- @W@ הלע –
– קועה תאי!יל תחתמו ,,קוע אלל 146H1 :S 0G81G80G המיזה דת# ןכתיי – תיל$ואא הי!$יגוג #י םא .
.תעפומ המיז – ילונב $קפא ,,סיו$קפ הניגנא- םיסוניסל
י#ו םיי$$סודיה םי!חלמ ת!ונ הקימניד .יליפפ י# ,,תווד ל# הנבמ םע- םידוק ,םידיפסוק – םימתסמ
- יליפפ <= .ידוק עוקל םילוכי – תינווינ הלחמ ,המוא$ ,םוהיז .,הקיפס יאל איבהל לוכי –
.תקזנ# ןבא ת!וי# לג'םילולסמ ,תויואת ית# – תוילעב םז תבעה IC @WA* ,הכלוהו הייה#ה –
XH638/ :S Y411. ()) .ןימי דחל – Q)) הלחמ לכ .הייניקופ יביסל עיגמ .םילדנאבימה ינ#ל ל!פתמ –
.הכלוהב עוגפל הלולע םיאתב עוגפל הלולע#
2.2 היגולויזיפ
$וק .ןע$נ# לבק ןיעמ ,תי$סלא – ה$ואא 2.% .מ>ס
$וק ,םיי$סלא תוחפ – םילודג םיקוע 1-N .מ>מ
%
י# .ביאו ביא לכב הנו# הי!לוג ,$וקה תעיבק י>ע םינו# םיביאל םד וזיפ םיעבוק י# ק – םיקיקוע
.תודגנתה עבוק
– םימינ ()J ,תי#מח הימנא- הנבממב הייעב #י םא – הייעב .המונב םג הב ובעל ידכ לפקתהל &י!
.,סיזו$י!ופס
.םד הבה םיקיזחמ .הוחא המיז ל# םילבק – םידיו
.הבק הנוו
יוני# ,י#ו בלב לודג יוני#- ;מאמבו החונמב םדה תקפסא ןיב םילדבה םיבו#ח – םיביאב םדה תמיז וזיפ
.,הילכ ,חומ ,בל – םד הבה- תללוכה םדה תקפסאמ זוחאו "וגה לק#ממ זוחא ןיבו ,,הילכב ן$ק
.יו!ה וזיאב הי!$ליד ,תוחא תוכעמ ;וויכ ,בל תקופת תאלעה – םד תמזה תלדגה
יפ דע ל# היילע – בל ,חומ M-% .
יפ דע ל# היילע ,ההובג דואמ המיז הככ םג – היילכ 1.% .
:בלה וזחמ
A45.:E45 6:E57 .יל$ואא םתסמ תיגס –
היילע יולימ
• היילעב הובג תוי ;חל ,תיביספ המיז
• .םי!חל תאוו#ה – הי!ע
• IE.4G8 O45O דחה ;וויכ דע
– הלו$סאידב םילודג םילכב ;חל .,יולימ- הלוע – הלו$סאידב דחב ;חל
.,לבק תקיפ- דוי
"ג 5G.34G5 5P58/
בלב םי!חל
• ב ילו$סאיד ;חל QI דע 10 ל# ;חל . 1Z פסמ –
םי!חל לפמ ןיא- תואי תק!ב תלחתה ,האיב ;חלה ,בו#ח
.,בלל תואיה ןוקיל
• 'עמבמ םיהובג תוי םי!חל תימ$סיס תכעמב
.תינומלופ
• .וינפל ;חל תיילע – !ומ םתסמ
• ןכתיי ,תינוכו תי$יא איה םי!חלה תיילע םא
-ב תואי תק!ב היהת אלו הי!סנפמוק היהת# 1Z -ב אלא , M0 .
?./11H./ 0:8H2/ 5H.0/ ןתונ – BC .
– גניל$ס קנפ תמוקע QC*A? ,הלוע BC הכומנ תוי המוקע ,בל ןול#כב .הלוע
.,המי#נ !וקו תואי תק!ב – הלודג ;חל תפסות ה#וד ,הנ$ק חפנ תפסות ליב#ב-
.םימינ ל# ידיו ד!ב י$$סודיה ;חלב היילע – תק!ב
.ינמי בל תקיפס יא ,תואי תק!ב – ילאמ# בל תקיפס יא
.ה!ע'םיילג תק!ב – ינמי בל תקיפס יא
:;חל ילג ,תוי!ו$ס
• QC .ו$ס .היהמ הדייו היהמ המיז .תוילעמ קיפ זאו הלו$סאידב היילע – [%V .
• .ו$ס .הלו$סיסב היהמ הניע$ ,תי$יא הקיפ – ה$ואא [%V .
• (C ומכ – QC .ו$ס .תוי םיכומנ םי!חלב לבא 7%V .הלעי# לאמ# דחמ $נא# םא אלא
• – תוילע
o I הובג קיפ ,קיק לאי$א
\
o J &ומנ קיפ ,יל$ימ םתסמ תיגס
o C תוילעה לע ;וחבמ ;חלו םידח תו!ווכתה
• (I .ו$ס – 7%V
• ב =CJ ב #אמ תוי ההובג .ו$ס BCJ תמועל ,,חומ- ןו!מח הבה #י ןוילע "וג גלפב# ללגב ,
.,ןו!מחל אל ,םד הבה – הילכ ,דבכ- ןותחת "וג
#יל# ] הלו$סאיד – ע!וממ .ד.ל .יל$ואא םתסמ תיגסב '!ונ קי$וקיד – יל$ואא קפוד לג ?? .
– םיילילכ םיקוע QJI .הלו$סיסב םסחנ ,הלו$סאידב המיז (JI המיז תוחפ ,הלו$סיסב המיז תוי –
םיקועל בייד .המיז םיבכעמ תוחפו םיכומנ תוי ןימי דח ל# םי!חל ,,תינבת התוא ןיידע לבא- הלו$סאידב
.יל$ואא ;חל – םיינווק
הדיי .בל-ה$ואא םי!חל לפמב הדייו בלה ;חלב היילע ,יל$ואא ;חלב הדיי – תיל$ואא הקיפס יא
.היזופפב
ב ;חל ןיב $נאידג – סיזונ$ס קי$ואא QC .בכעתמ ה$ואאב יולימה ,הלו$סיסב יל$ואא ;חלל
הלחממ עבונ .תואי תק!ב ליחתמ ,יגולויזיפ ;מאמו םד חפנ תיילע - ןויהב ,י$מו$פמיסא בול – סיזונ$ס ל$ימ
ב!מב .,םתסמב ןולבה חופינ ,תיתיילע ה!יחמ &ד הידח- ו$נ! וא ,תוחתפתמ תו!אב- ינכמ – לופי$ .תי$מוא
.$נאידג !וי סיזונ$סה ,הלו$סאידב היילעל דח ןיב םי!חל $נאידג ןיא – ליג
– ';יבקמ 12.11.2007
2.3 היגולויזיפותפ
.בלב העיגפב עגפנ# ןו#אה בל#ה – תיבי$קא חתמהל &י! בלה ,הלו$סאידב
– תיפסכ ממ 1.M .םימ מ>ס
– האיה קועב ילו$סיס ;חל M0 – לאמ# דח ל# יולימ ;חל .כממ 12 ב דדמנ .כממ ?J^? הי#י הדידמ ,
.ילונב $קפאו לפודב #ומי#ב ,וקא י>ע םג םי!חל דודמל #פא .תנכוסמ תוי
- ;נג ןאווס $$ק ?J^?- – N םיוח
1 . תדידמ – םוח דמ JW ב E7/.2G8 348HE4:6
2 . .לאמ# היילעל ,,דתי- ;חל מתמ
M . ןמז ותואב ןימי היילעב ;חל מתמ
N . .דתיה ;חל מתמ לע לאמ# דח תועפ#ה תא דדובל &כבו ןימי דח ל# העפ#ה עונמל – ןולב
:בל יחפנ
• BC N%_1M ,ל>מ תודיחיב-
• JW 2.%-M.% ,םי$ילב-
תודיחיב "וגה ינפ ח$#ב םיכעה קוליח – סקדניא 2
2
.
• *+ \N_ZV
םג ןכלו ,המיסחה ינפל# ;חלה הלעי םא אלא – םי!חלה לפמ ל$בתמ ,המיסחה חאל ;חל תדיי ןיא – תו!יה
!ונו המיזה תויהמ הלוע `? .ה#ווא ת!ונ – תי$נלובו$ל תכפוה המיזה .
קוח ?:41/H488/ – המיזב תודגנתהל ( ל יסחי 1 ' .
N
תו#על &י! ,חי#ק "וגל ןוכנ .תוגימ!ו &ואב םג יולת ,
."וגב ילי$סלופ "וגל ןוקית
IQ ,לאמ# דח דבוע הלומ תודגנתהה ,דול$פא – BC( ל הוו# . `? .המיז יקלח ,ןימי היילע תוחפ ה$ואא-
?C( ל הוו# .ןימי דח דבוע הלומ – ,ינומלופ- `? .המיז יקלח ,לאמ# היילע תוחפ יתאי קוע-
– המיז JW .
- תו!יה יח$# ןיב #ק – ןילוג קוח I ,,תו!יהה &ד המיזה ןמזב – בו#ח- תו!יהה לע םי!חל #פה ,,
- המיזהו JW-. a .ייפמא עובק – I./Gb
S8:K
'
Ocd`?
ל# תו!יה . %0V הלעת ,ח$#ב `? יפ- הבהב N םא .,
;חל הלעמ – יל$ימ םתסמב QI לעמ , M0 ;חל לעמ – ןמלגילפ פ>ע- תואי תק!ב ליחתת כ>ממ 1Z פסמ>
ב >םסקה QI לעמ ,תואי תק!ב ליחתת M0 .,הי!$פדא ינונגנמ םע ינוכ ב!מב
המיז תדידמ
• קיודמ אל – ינ#לופ אל
• ינ#לופ
o D7/.2: 348HE4:6 תקזה ,;נג ןווסב – 10JJ .ןמזב 'פמ$ה תדיי תדידמו םיק םימ
o =6345GE:. 348HE4:6 .היפיפב וזוכיו ותעגה ןמז תקידבו עב!'ןמוסמ מוח תקזה –
7
o חפנל ן!מח חפנ- דיו קוע ן!מח #פה יקלח ,הקדל חפנ- ן!מח תכי! – קיפ ןוקע
ל הוו# ,בוע# םד חפנ לכ לע סמעומ ן!מח המכ ,םד JW .,הקדל חפנ-
.ן!מח ל# הי!ק$סקאו םדה תמיזב היולת – ן!מח תקפסא
תאלעה – ן!מח תויב ימוקמ &ו! JW יבגהל – תוליעי תוחפ תויו#פא .תימוקמ הי!$לידוזו וא ,תימ$סיס-
.םיחא םיביאב 'נוקוזו ןכתת .יבויאנא םזילוב$מ ,הי!ק$סקא
ב ן!מחה תומכ 100 JJ לע סמעומ# המ ללוכ ,םד Y) ל# ;חלב , 1 איה 'מ$א 20 וא ,יקוע םד- קמס 1\ קמס
.,ע!וממ &ע אוה האיה קוע ,ידיו םד-
IC .ן!מח תוחפב #ומי# םד חפנ פ ,היזופפ תוי – &ומנ
#פה תועמ#מ IC לעמ- הובג % – תואיב .,תידיו ן!מח תומכב הדיי ןכלו הכי!ה תיילעמ עבונ – Vג
.Vג #פה אלו םיקועו ילואבלא ןיב ;חל #פהל םיסחייתמ
• קיפסמ ןיא JW
• .ידמ תוי &ו! "וגה
• תולעהל #פא ,איב "וגב JW #פה# ידכ IC לבא ,החונמב ןזואמ הלוח בל םג .לדגי אל
;מאמב IC .לדגי
#פה IC תיקוע .ו$ס- הכעה ע!בל הי!ו$סב םיקפתסמ ,דודמל ה#ק [ZV תידיו .ו$ס , 7%V םיאנתב .,
#פהב היילע – םוח דבאל אל# תיפיפ 'נוקוזו .םוח דבאל אל הסני "וגה ,םיינו!יק IC תיקוע הי!ו$ס-
.בגומ ןיבולגומהיסקוא-הד ללגב ינולחכ ועה ,,הלוע #פה ,תא#נ הכי! ,דוי יקוע םד תומכ ,הניקת
מ לחה – סיזונאי! % .'ולגומהיסקואהד ל# Vג
– זוחא םג JJ ל 100 JJ .םד
.,ם$ואב לוח$- םייזכמ םיביאב םג תויהל לוכי סיזונאי!
.יזכמב ק אלא ,יפיפ ןולחכב תי$ונאי! היהת אל .הביבס יאנתמ תעפ#ומ הניא ,םח וזיאב תא!מנ – ןו#ל
#פה תקידב ,הקדל ן!מח בו#יחו ןמזב המי#נ חפנ תדידמ – קיפ ןוקע IC .בלב
תקב JW
• ב!ק
• תוילי$ק$נוק
• IQ
• ?Q
קפוד ל# הי!לוג
• BI@, IC@
• ימונו$וא סונו$
• םדב םינימלוכ$ק
• תופות
• םיסקלפ
תוילי$ק$נוק תקב
• י#ה ב!מ
• י#ה חפנ
• תי$$פמיס תוליעפ
• םדב םינימלוכ$ק
דולהפ ל# הי!לוג
• .םי!חל ,םידיו ,םיילג – ול# הקולחו םד חפנ
הדיומ ,הובג ילאידקיפ ;חלב הדנופמ$ ,הובג יזח &ות ;חלב סקו$ומונפ- הזחב םי!חל תיילע
.דולהפ
• קיק לאי$א
ב הדיי- יחמה תא םל#מ בלה ,םיביאל הבו$ תוי היזופפ .;ווכתמ בלה ולומ# ;חלה – דול$פא תקב BC .,
• יל$ואא ;חל
• ,סלפל קוח פ>ע- לאמ# דח יבועו חפנ
,.ד.ל- םי!חל תאלעה – םיסקלפ .יבויאנא םזילוב$מ ,י#ה ;חל ללגב תימוקמ 'נוקוזו – י$מוזיא ;מאמ
.םימוסח םיקוע חותפל הפיא#ב
Z
תאלעה – ינו$וזיא ;מאמ JW .תימוקמ הי!$לידוזוו
הלעמ לבא ,יללכ ;וויכ ותוא םע ,י# ביס לכ ל# תוחפ ;וויכ #פאמ .םינונגנמ ינ# – בלה ל# הי!$ליד
.;מאמו דול$פא
• ,ילו$סאיד סמוע JW .ידימת ילו$סאיד זחהו הובג
.ילו$סיס ;מאמ – היפו$פיה
.הניחבל אל – םיינווק םיקוע ל# היגולויזיפותפ
– פסג 11.11.2007
2.4 – תומיד CT (םיילילכ םיקרוע ללוכ) ויגנא
JDI – JD .בקעמ ,םד ילכל היחבה תקידב .םדה ילכב דוגינה מוח םע תנמזותמ ,םד ילכל תדעוימ .היפגויגנא
,וקא ,ותנ! U( .דמימ וד – JD .ןוויכ לכב בבוסל ןתינ .הנו#א תידמימ תלת הנומת –
יולימב סיז$סאיד- בלה ל# םי$ק#ה םיבל#ל הנומתה ןיב המאתה ,גקא בולי# – ןותפ .זז – בלה םע תויתיעב
ת#פאמ אל הנומתה .,קפודב היולת הניא לבא ,ה!ק#- תימלוו-וזיא היפהו ,הידקיכ$ב !קתמ ,םידח
.תדבועמ הנומתב בודמ# ןוויכ ,םי$פב הימו$נא לע לכתסהל
בחו יכתח – תוילאיסקא תונומת
D2 ה$ואא ת#ק ,ןוילע בובנ דיו -
DM הלוע ה$ואא ,הוח# האכ$ ,ןוילע בובנ דיו ,ל!פתמ יתאי קוע -
.תדויו
DN .ינווק קוע –
D% דח .הניקה תיוז תחיתפ – הלדגהל ןמיס ,,לאמ# היילע- יוחא ללח –
ל# הלדגה .ןימי היילע – ינמי לובג .ןימי דח – ימדק לובג .הבע ןפוד – לאמ#
.סקפאה ל# המהו י!ה יוני#כ האנ – ןימי דח
ילנווק חנמ
• ןימי דח
• 2 'ה!יחמו םידח (JI
• ןוילע בובנ דיו
.ה!וחהו המינפ המיז ןיב תיוז – ןימי ד!ל הקזה
.תעב$ םיקלוח ,םידומ! םימתסמ – לאמ# ד!ל הקזה
JD "!- העונת תוקחל #פא .,םד תמיז ומכ- ןי$ולחל םיימניד םינותנ תנתונ אל ,תי$$ס הקידב איה הדוסיב
.וקאב וב םי#מת#מ# &תח לכ ע!בל ןתינ .,תונומת
IBA ..ד.ל.י –
ב היהי דוגינה מוח לכ# &כ ןמזתנ םא QI ל הפילד תואל לכונ זא , (I .ילבוא ןמופ $נ$פ –
.&ופיה ינפל בו#ח – תוילעב םיסובמו$ - תוילעב יולימ יללח
.לאמ# דח ןפודמ תוי הבועמ תויהל לוכי םו$פס – היתפוימוידק קיפו$פיה
.יתוכאלמ םתסמ
I+ – תיליבאיו דואמ הימו$נאה לבא ,םיילנומלופ םידיו יחתפל ביבסמ ,הבי!- הי!לבא אוה םילופי$המ דחא –
ןכל JDI .
ל תיקיע הביס JDI .םיינווק םיקוע –
• – ינמי (JI לתופמ'לוגע .
o ?AI ל# תיל$לו$סופו הנותחת ןפוד -
,תינמי תוי$ננימוד- םיקמה בוב לאמ# דח Z0V .,
o ל םיפנע BI ו דונ IC .דונ
• םיתעל .יל$ואא םתסמ ל# ילאמ# הלעמ – ילאמ#
.סקלפמוקיסו דאלל םינו# םיא!ומ ינ# אלא ,םייק אל
o QIA ב &לוה – =C בוג
 םו$פס - םידוח םיפנע
 סקפא ,תיל$ל-ו$נא ןפוד – םיילנוגאיד םיפנע
o - סקלפמוקיס JU- – IC .תינמי תוי$ננימודב ן$ק .בוג
[
Rt.
atrium
Rt. ventricle
Lt.
ventricle
Lt. atrium
Axial slice:
Coronary arteries - Anatomy
 ב- תיל$לו$סופ ןפוד םיתעל – םיילניגמ םיפנע 1%V תוי$ננימוד -
,תילאמ# (JI ,ן$ק JU ןתונ ?AI-. N0V קפסמ BI .דונ
o ,הי!קופי$- סומא – י#יל# "נע ןכתיי
– הלופכ תוי$ננימוד ?AI מ (JI ו JU, %V .
.לאמ# דח ל# תיל$לו$סופ ןפוד – יקיע ינו#
- הלו$סיסב םסחהלו ;חלהל םילוכי י#ב# םיקוע ,ןמו#ב םיקועה בו 20V בול .,הייסולכואהמ
ו הניגנאל םוגל לוכי ,י$מו$פמיסא <= .י#ה &ותב ת#$ ןיא לבא ,ה#ק תיחותינ ה#יג .ימואתפ תוומ דע ,
.,המיז ןיא ,םיהובג םי!חל – םינ$ק םיקוע- םי!חל לפמב יולת דוקפת ,םימייק – בלב תויל$לוק תוכעמ
• QIA ו ?AI בוגב .בלה ל# יוחא ןותחת קלחב =C .
• (JI ו JU בוגב IC .
.ימואתפ תוומ וא הימכסיאל ןוכיסה פ>ע ,םייאממ וא םייפ# – םיינווק םיקוע ל# םידלומ םימומ
• - $נא# – א!ומ ל# םימומ QJI מ ינווק קוע .,י$א ינומלופמ 6:6 5:.:6G.P 5H19 .
• – &להמ ל# םימומ (JI מ א!וי QJI .$נא# ,יתייעב - &פהלו םילודג םיקוע ןיב
ןיב המאתה יא ללגב לאמ# דח םיב!וק #אכ ק םיבו#ח םי$פ .םיקועל ליבקמב – םיינווק םידיו
.םידחה
.םיידיומ םייקוע "ידע – םיפקעמ
J8:1/3 5:G.5EGE4:6 .םדקומ ליגמ .ד.ל.י .םייל$לוק ןומה ,ה$ואא ל# הדפה –
- ;וח יפלכ הבחהב ליחתמ .הלחמל םיבל# ןומה #י – ת#$ 9:14E40/ ./2:3/846F תמסוח אל המיסחה תסאמ ,,
.ןמולה תא ןי$ולחל JDI םי$נמגס .ןי$ולחל ןיקת ןיידע היהי ו$נ! #אכ ,םימדקומ םיקאלפ תואל #פאמ
.אל וא ותוא חותפל תוסנל םאה תעדל בו#ח ,םייל$לוק םימיגדמ – םייל$סיד
– ןי# 12.11.2007
2.5 בל וקא
.דיינו ן$ק י#כמ ,!ק ןמזב עדימ ןומה .יגולוידק זופ#א ,תימנידומה תובי!י יא ,חותינ לכ – וקא
:וקא לש םינוש םינפוא
1 . D.G61E7:.G545 *57: – DD* :
• 2A פסמ תע!במ הקידבה# ןוויכמ .תמא ןמזב בלה ל# &תח ל# הנומת םילבקמ .תמא ןמזב
.הענ הנומת םילבקמ היינ#ב תונומת
• המיז תויהמ יבגל עדימ ןתונ – לפוד
4 . ?H81/ KG0/ "סונ םיחלו# זאו םיחנעפמו ותוא םיקדוב ,תיפי!פס 'קנל דחא סלופ םיד#מ –
44 . 5:6E46H:H1 KG0/ ןמזה לכ םילבקמו םיד#מ –
444 . 5:8:. .תידמימ וד הנומתב םיעב!ב המיז םיפממ –
• J:6E.G1E םע ןיילסב #מת#הל #פא .םדה תעונת תא בו$ תואל דוגינ מוחב םי#מת#מ –
יבעמ אל יווא# ללגב ןייו!מ תואנ# ,עונמ- תויפוקסוקימ יווא תועוב TB םי#מת#מ םג םויכ .
ל# תוליפקה תא םיבועו םינ$ק םה םגו ב ןמז לזונב םיא#נ םג# םי#דח $ס$נוק ימוחב
תא תופמל #פא זאו תואיה QC .בלה י# תאו
• MA
2 . D.G61/1:97GF/G8 /57: – D** הי!ולוזב הנומת לבקל ןתינ# &כ ,בלה יוחאמ תוי#י תא!מנ $#וה .
.תילאמ#ה היילעה ל# קיעב ,הבו$
M . BE./11 *57: המיסח הנ#י# ןמיס ,;מאמב ;ווכתהל קיספמ םייוסמ וזא# םיאו םא - ;מאמ ןמזב וקא –
יגולוקמפ וא יגולויזיפ ;מאמ תו#על #פא .הימכסיא תובקעב תו!ווכתהה תקספהו וזאל םדה ילכ ל# תיקלח
םע ,ל#מל- 3:XHEG246 .,
-ל םישמשמש תונולח TTE :
• ילנרטסאראפ טבמ ,&וא י! &ואל הנומתב – (C ויתחתמ ,הלעמל היהי QC ל חתפנ# QI .
-ב מתמה תא בבוסל #פא [0 דימת לבא ,םאתהב הנת#ת הנומתהו ,!ק י!מ $במ- תולעמ (C היהי
םינו# םימתסמ- םינו# םיקלח םיאו הנומתב םידויו םילוע םא .הנומתב הלעמל ןכלו מתמל בוק
-ב .,'וכו <-2:3/ תיגסו החיתפ לוגכ- םינו# םי$מפ תואלו ןמז י! לע תונומת לבקל ןתינ
10
.ןמזה ל# הי!קנופכ ,םימתסמ
• .םינו# םימתסמ םעפ לכב תואלו םינו# םיהבגב הקידבה תא ע!בל ןתינ
• ילקיפא טבמ תוילע- םיללחה תעבא ל# וב &תח םיאו .בלה דוח ןוויכמ >לכתסמ> מתמה –
ל# $במ םילבקמ $עמ םיזיזמ םא .,מתמל םיבוק תוי םידחה# ןוויכמ הלעמל םידחו ה$מל % םיללח
ל# בוביסב .ה$ואאב תומיז תדידמל בו$ ,ה$ואאה תא םג םיאו יכ – [0 לבקנ מתמה ל# תולעמ
ל# $במ 2 ק – םיללח QI -ו QC ל# $במ ןתונ "סונ בוביס . M ילנ$סאאפ $במל המוד דואמ# םיללח
.&ואה י!ה &ואל
• ילטסוק-בוס טבמ םיאוו בלה ,הנומתב- ויתחתמו דבכה תא האנ הנומתה ל# ןוילע קלחב – N
ב .תיתיילע-ןיבה ה!יחמה תא דואמ בו$ םיאוו םיללח [0 -ב ;חלה םא .ןותחת בובנ דיו םיאו – תולעמ
(I ל# הסיקל םוגי הזחב &ומנה ;חלה הפיא# תעב זא ,ןיקת =CJ ול# הסיק .,ןותחת בובנ דיו-
..תינמי בל תקיפס יא ללו# ,ןיקת יתיילע ;חלל ןמיס איה המי#נב
• ילנרטסארפוס טבמ תחתמ .הנממ םיא!ויה םילודגה םילכהו ה$ואאה ת#ק תא תואל #פא –
תא םיאו ה$ואאה ת#קל .4F7E 2G46 9H82:6G.P G.E/.P .
:רלפוד
ילונב תאוו#מ פ>ע .דתה יוני#מ המיזה תויהמ תא ב#חל ןתינ .העונתה בקע לגה דת יוני# – לפוד $קפא
לופכ עוביב המיזה תויהמ פ>ע- םי!חלה לפמ תא ב#חל ןתינ N םתסמה לע םי!חלה לפמו .םתסמ לע אמגודל ,,
.וח$# לע דיעמ
.חותפה םתסמה ח$# תא &יעהל םילגוסמ תויהל בו#ח ,סיזונ$ס קי$ואא אמגודל- םתסמ ל# תו!יהב
• .חותפ# םתסמ ח$# &תח תואל םיאתמ &תחב ןתינ
• .ב#חל &י! ,םיאתמ &תח או!מל ןתינ אלו הדימב
o .ה$ואאל לאמ# דח ןיב – םתסמה לע םי!חלה לפמ תא ב#חל #פא ילונב תזעב
:םי!חל י#פה יגוס ינ# ב#חל #פאמ לפודה
 ?/GO 461EG6EG6/:H1 F.G34/6E ןיב !ונ# ילמיסקמה - QC ואל- ה$ואאל
ב ;חלה #אכ אקווד QC .,ילמיסקמ אוה ה$ואא וא
 ?/GO-E:-9/GO F.G34/6E ב םי!חל ל# םומיסקמה יכע ןיב #פה – QC
.ה$ואאבו
 ."ק#מ תוי – ע!וממ םי!חל לפמ םג ב#חל #פא
o -ה ללכ - םתסמה ח$# בו#יח 5:6E46H4EP -מ האי!יב בוע# םדה# עבוק QC הוו#
ןכלו יל$ואא םתסממ א!וי# םדל I
1
cC
1
b I
2
cC
2
.
ל# םיוסמ &תחב QC מ תויהמ עודי ?^ העודי םתסמב .,וקאב םיאתמ $במ פ>ע- &תח ח$#ו
מ תויהמ J^ .בו#ח י$סונגופ דדמ אוה םתסמה ח$# .
J^ תדוקנ תא םקמל #פא יא לבא ,תוהובג תויויהמ דודמל #פאמ .ה$ילקו ודי# ןמזה לכ – יכ#מה לג –
.םתסמב תויהמ ןתיי ןכלו ,תו!יהה 'קנב היהת ההובג יכה תויהמה# האנכ .הדידמה
?^ 9H81/3 KG0/ עובקל ם!עב- הדידמה 'קנל קחמה תא ב#חל ןתינ הדידמה ןמז פ>ע ,תחא ןק םיחלו# –
.,דודמל 'קנ וזיאב I84G146F תויהמ ןתיי .החימ !וות ןכלו ,דודמל #פא# תילמיסקמ תויהמל הלבגה #י –
.לאמ# דח חתפב
.דבל הז תא תו#על עדוי וקאה י#כמ
J:8:. 3:998/. :
הנומתמ וזא םיחוב 2A םיעב! יפל המיז ןוויכ- וזאה לכב המיזה תויהמ תא עב!ב ןיי!מ ב#חמהו XG.E –
)8H/ GKGP, (/3 E:KG.31 .הקיאזומב האת תי$נלובו$ המיז .,
:רותנ אלל תימנידומה ה!ר"ה
הטרואאב #חל אמגודל ,יפקיה ד>ל – 120'Z0 .תיפסכ מ>מ
-ב #חל $% - יל$ואא םתסמ ל# תו!ה ןיא םא ,ה$ואא ומכ – IB- – 120 תיפסכ מ>מ
-ב #חל &' -ה םא לכתסהל וא םילוגו'ג םידיוב הדידמ – =CJ - סוק % .תיפסכ מ>מ
-ב #חל (' םתסמ ל# הקיפס-יא ל# תילאמינימ הדימ #י דחא לכל .ילדיפסוקי$ םתסמל עב! לפוד –
תזעב ,ילדיפסוקי$ J^ -מ העונתה ל# תויהמה תא דודמל #פא (C -ל (I תא תעדל #פא ילונב יפל .
,עוביב תויהמ פ>ע- םי!חלה לפמ RVP−RAP=N×V
2
∆ ? ;חל ,,b (I עודי ןכלו עודי (C הוו# הזו .
-ב ;חלל ?I - תינומלופ תו!ה ןיא םא ?B -כ – ., M0 .תיפסכ מ>מ
11
-כ – המוד ה$י#ב ילו$סאיד ינומלופ ;חל ב#חל #פא תינומלופ הקיפס-יאב #ומי# &ות 10 .תיפסכ מ>מ
-ב #חל $' םי#וע .יתאי וקמה אמ# וא ,בל תקיפס יא םאה - המי#נ !וק #י ,תינילק דואמ בו#ח – ?^
איה הנומתה םיניקת םי!חלה #אכ .םי!חלה י#פה תא &יעהל #פא יל$ימ םתסמב המיזה תו!מ ,לפוד
- םילג ינ# םע * ,יהמ םדקומ יולימ – I תיתיילע הלו$סיס – GE.4G8 O45O לגו , * ל# עופי#ה ,הובגו לודג תוי
.יל$ימ םתסמ &ד המיזה תויויהמ תא םיג!יימ םילגה .ילמונ םילגה
לג .בלב העיגפ לכב תינו#אה העפהה – הי!סקלב העפה * לג ,&ומנ I תא אלמל ידכ חוכ הבה &י!- הובג
.םיגובמב ןיקת ,,בלה
#ק ןיא ,בל תקיפס יאב – תיבי$ק$סי תינבת
לג .הי!קי$סל * ;חלה- הובגו יהמ דואמ היהי
לגו ,המ אלממ ,הובג I אל $עמכ- ן$ק תוי היהי
.,אלממ אל קיק ,םייק
– יגולותפ וא ןיקת םא עדנ &יא .תילמונ ודוספ – ,תוינבתה ןיב בעמה- תילמונ תיאנ# העפה #י ,םהינ# ןיב
לג האנ ,בלה ל# תי$יא העונת – הי!סקלב העפה .יל$ימה םתסמה הנבמ לכ תעונת ,המקה תויהמ * י$יא '
.ומ!ע םתסמה תויהמ ל# הדידמ –
-כ – םי!חל &יעהל םג #פא 10 סחיה ןיב #ק #י .תיפסכ מ>מ *'* ל ' ?J^? – יגולותפ ב!מב .,דתי ;חל-
- היהמ המיז * - תי$יא העונתו ,לודג * .,&ומנ '
ב תו!ווכתה ןיא םא .המיסח #י ינווק קוע הזיאב &יעהלו ;ווכתמ אל בלב קלח הזיא תואל ןתינ G9/L ןתינ -
ב איה המיסחה# ע#ל QIA .-
TEE :
-ב היעבה .בו$ #ממ םיאו לודגב – $#וה &ד וקא D** אוה קדבנה #אכ תולבגומ םימעפל תונומתה# איה
.תוחא תועפה דועו תויודייתסה לעב ,המזיפמא םע ,ןמ# D** -ה יוחאמ קוידב אוה# ,$#וה &ד ה#ענ QI ,
.'וכו יווא ,תומ!ע ל# העפה אלל D** - םייוחא םינבמל בו$ דחוימב אוה QI ןפואב #פא .,תדוי ה$ואא ,
ה$מ'הלעמ יפלכ $במ ,יבחו'יכוא &תח- םינו# םיכתח לבקלו $#וה &ותב# מתמה תא בבוסל ינו$קלא
.תוב #פוח תוגד #י מתמל .,הלאמ#'הנימי
,הלוחה תא #$#$ל ,ןיאקודיל - תולק ןוגה תא םידהל &י!- חונ אל דואמ הז יכ םלוכל תע!ובמ אל הקידבה
– $#וב עקל הנכס #י ןבומכו 2/34G1E/64E41 ידנ הז# תומל- 1:1,000-10,000 - הי!קידניאא$נוק .,
.,ומי#ני םא אלא- המי#נב תויעב ,$#וב יה#לכ היגולותפ
-ל תוי!קידניא D** :
• תואל בו#חו ויוחאמ# םינבמה תא יתסמ אוה# ןוויכמ יל$ימ דחוימב ,םי$תסופ םימתסמ
,"לד ,סי$ידקודנא ,םי#יק ,תוי!$יגו #י םא- םתוא
• יל$ימ םתסמ תואל דואמ בו$
• סי$ידקודנא
• םילובמא תווקמ תיימדה
• וח#י ילמ#חה קו#ה וא תופותה# הנכס #י .סוניס ב!קמל &ופהל םי!ו ופפב# הלוח
.םי#יק D** .תינזואב םי#יק ןיא# אדוומ
• -ל בו$ – תדויה ה$ואאה תיימדה 3411/5E46F G:.EG
• בלב םילודיג
• םידלומ םימומ
• .יחאו ינפל .גויכל עיפהל אל ,םידמה ד!מ – חותינ דחב
• .תימנידומה םיבי!י םניא #א ;מנ לופי$ב םימ#נומ םילוח
:הקמ
ןב 7M ,תואי תק!ב , <= -ב תו!יה – ו$נ! . M .לכה ןוקיתל םיפקעמ חותינ .תיל$ימ הקיפס יא ,םיקוע
.עוק ידוק ,ידמ תוי זוח דחא הלע – תיל$ימ הקיפס יא
12
- תעבומ התיכ – יגויכ לופי$ eHG3.G6FH8G. .םתסמל ביבסמ תעב$ תי#קו תיפת ,ידוק ל# ,
– הא!ות JW ;חל ,&ומנ ?I ב .ןיקת D** ל# וקא #י .יל$ואא םתסמ גוסו ,ה!יחמב עקתנ יל$ימ םתסמ –
.יל$ימה םתסמה תא קיחמ ,בל ב!ק תדוהו חפנ תאלעה – ןותפ .יל$ואא םתסמ ל# החיתפ תמ
ןומגא
2. תימכ!יא בל תל"מב בל וקא
:ל םיסחייתמו לאמ# דחב קיעב םיננובתמ ונא
• לדוג
• גנילדומ-ה ,לאמ# דחב םייוני#
• – תילו$סיס תוליעפ *+ תיל$נמגס ,
• יולימ י!חל תקידבו תילו$סאיד תוליעפ
• םימתסמ
תוי ה#ק ב!מ לע הדיעמ וב העיגפ – ןימי דח לע םג לכתסהל #י
דח ל# תילמונ תוליעפ
וז ןיעמ העונת .ללחל דקודנאה ל# העונת לע אקווד םילכתסמ אל ונא הניקת תוליעפ &יעהל םי!ו ונא #אכ
.הידי!מ םיאיבה םיי#ה תוע!מאב תזזומ #א תקל!מ םג לבקתהל הלוכי
.דקוימה יבוע אוה וילא בל םי#ל #י# יזכמה בדה
תוידח ;וויכ תועפה
B/F2/6EG8 KG88 2:E4:6 GX6:.2G84E4/1 – ^<I
• 7P9:O46/141 תתחפומ העונת –
• GO46/141 העונת סוח –
• AP1O46/141 הלו$סאידב תמלענו הלו$סיסב ה$ילב ןיעמ םיאו ונא –
• הלו$סיסב תבגומו בלה יבל# לכב תא#נ ה$ילבה – המזיואנא
^<I החונמב
:הלא ןיעמ םיב!מל תויו#פא פסמ תויהל תולוכי
• ן#י ם$ואל יו$יב – תקל!
o םיתיעל .יוביעל םוגל הלוכי #א י# תמק ללכ ןיא הז הקמב – תילומסנ$
.עקהמ תוי הנבלו הקד תיאנ המקה תובוק
o $עמכ עוגפה וזאה .תתחפומ העונת םע וא העונת סח תויהל לוכי – ילומסנ$ אל
ל# העיגפ ה#עמל .דקודנא באס אוה דימת 2%V העונת סוחל ליבוהל הלוכי י#ה ח$#מ
.אלמ
• ומי# &ו!ל &א םייחב תוויהל לוכי י#ה דאמ ה#ק תו!יהה םע םיתיעל – ה#ק הימכסיא
.;וויכה תא קיספמ י#ה קזנ תעינמו
– הניקתה םדה תקפסא #ודיח םע ;וויכל וזחל לוכי הזכ י# 74X/.6GE4:6 .
• חאלו םיוסמ ןמזל ;ווכתהל קיספמ י#ה .'םומה י#' ןיעמ םיאו ונא – תפלוח הימכסיא
– ללכ &דב ,;וויכל וזחל תלוכי ןבומכ #י הז ןיעמ י#ל .;ווכתהל זוח ןכמ 1EH6646F .
W83 <= -בו ה!יחמב העיגפ םיאו ונא – G9/L -ב איה וז ןיעמ העיגפ . QIA ונא ןכ# א!ומב אל איה המיסחה .
.;וויכ תלוכי לע םימו# ןיידע תוי םיילמיסקופה םיוזאה# םיאו
T1/ :S 5:6E.G1E .דוגינ ימוח תוע!מאב י#ה לומ ללחה תא תוי הבו$ הו!ב םיגדהל ןתינ –
=157/245 QC 3P1SH65E4:6 ןימי ד!ב ;וויכ $עמכ ןיא הב #א תילבולג העפה םיאו ונא ןימי ד!מ הנומתב -
.ללוכ ןפואב
1M
םטואב וקא
• ןפואב הנחבאה אודיול #מ#מ וקאה .הלוחה תעגה םע םייקתמ וקאה םיקמהמ קלחב - הנחבא
.לופי$ תעיבק &ו!ל יהמ
• ל# הכעה םיע!במ וקאב .זופ#יאהמ םוי ל# חוו$ב וז הקידב םיבוע םילוחה לכ - הכעה
.םימתסמ תקידב ןכו םידחה דוקפת
• .םיגיח םיכוביס ל# יוהיז ת#פאמ הקידבה - םיכוביס
הפחמ לעלעה הז הקמב .לאמ# דחב ;ווכתמ אל# וזא תוהזל ןתינ .ה$ואאה ל# הי!קסיד ל# הנומת םיאו ונא
.תילילכה םדה תמיז תא תיחפמו ילילכה קועה לע
-ה וזאב י#ה ל# תוופתה ןיעמ םיאו ונא האבה הנומתב G9/L – הז ;יח &ד המיז תוהזל ןתינ לפודבו ,
-ב בודמ 0/6E.45H8G. 1/9EG8 .H9EH./ .
םיאו ונא &#מהב .םותס#ל &ומס המזיואנא ל# ק# ןיעמ םיאו ונא תפסונ הנומתב 0/6E.45H8G. 1/9EG8
.H9EH./ הלא ןיעמ םיב!מ# איה הלודגה היעבה .חותינל תוי יתייעב ב!מב בודמ .יל$ימה םתסמל &ומס
.םמ!ע םיימחמ
-ה ל# עקב בודמ .םותס#המ "נפנתמ "וג ןיעמ םיאו – תפסונ הנומת 9G9488G.P 2H158/ תיאנה ן#עה תו! .
.אבה בל#ב תמ הלוחה – בלב םדה ל# סיז$ס איה
I5HE/ 5:29845GE4:61 :S I<= ,=== , תואל ןתינ .ם$וא חאל םיי#דוח ,ידנ הקמב בודמ .תפסונ הנומת –
– וב ןיעמ 91/H3:G6/H.P12 .
קתונמ אלו בלה תובכ# לכ תא ליכמ אל #א עק #י ,בלה יקלח לכ תא הליכמה המזיואנאל דוגינב הז הקמב
.ביבס תומקב לכומ אלא
.יגויכ לופי$ ובעל בייח #א ידנ הקמב בודמ
I5HE/ 5:29845GE4:6 :S I<= ,=C , תיסחי לודג ןימי דח .ת!ווכתמ אלו $עמכ ה!יחמה יכ םיאו ונא –
.ת!ווכתמ אל ללכ הנותחתה ןפודה .תילמונ אל ותו!ווכתהו לאמ#ל
תניחבמ ידנ אל אוה הז &וביס .ינמי ם$ואב בודמ I<= .
.ללכ &דב האלמ תו##ואתה בוע דו## ימ הז ב!מב
-ב תובוק םיתיעל הוולמ ב!מה IC X8:5O .
(C <= ] 246:. 1E.:O/ ם$וא םיאו ונא ןכ ומכ .,;ווכתמ אל ילאזבה $נמגסה- ןותחת ם$וא תוהזל ןתינ –
חתיפ הלוחה .ן#י ימדק "סונ 246:. 1E.:O/ םע ה#וא #א לגב תוחיפנ לע ןנולתהו ACD .
םדאל 9:E/6E S:.G2/6 :0G8/ .
.לאמ# דח ןוויכל ה!יחמה ל# ה$סהל ליבוה ינמיה ם$ואה בקע םי!חלב יוני#ה
.תוי#י ילאמ#ה ודמל ינמיה ודמל דיוה &ד #יקה בעמ תא ו#פא וללה םי!חלה י#פה
-ל ליבוהל לוכי תימואתפ הבחה םע ינמי ם$ואב דחה תלדגה E.45H1943 ./FH.F4EGE4:6 תינו#א העיגפ אלל
.םתסמב
J7.:645 5:29845GE4:6 :S I<= ,= , -מ הא!ותכ ם$וא םיאו ונא – QIA וזא םע י$ניקסיד וזיאה .
.םי#יק תו!וויהל ליבוהל לולע הז ןיעמ ב!מ .המזיואנא
-ב ן#ע ןיעמ תואל ןתינ G9/L .יתובמו$ הפ ב!מ ידגמ #א ,סיז$ס ,
<H8E498/ QC E7.:2X4 ל# תו!וויהל ןכסמ הז ב!מ .$עמ םידדנתמ םיסובמו$ה# םיאו ונא הז הקמב –
.תוילובמא
.תויעבל םוג אל ללכ &דב הז ןיעמ ב!מ .םד #יקב האלמתה #א המל# ת!פמ םיאו ונא אבה הקמב
1N
J7.:645 5:29845GE4:61 :S I<= ,== , בע #א ינ# יליפפ י#ו וב דחא יליפפ י# םיאו ונא –
ןכתית הזכ ב!מב .היפו$א 24E.G8 ./FH.F4EGE4:6 .י$מיס אל ןפואב םותס#ה ל# היגסה בקע
BE./11 /57: הליחת האנ ימכסיא וזאב .יזיפ ;מאמ וא ,ןימ$ובוד תוע!מאב תיגולוקמפ תויהל הלוכי הקעה –
.תחפומ ;וויכ ןכמ חאלו בו$ ;וויכ
םוכיס
• .הלו$סאידב םג $לוב לבא ,הלו$סיסב תוי $לוב – המזיונא .הלו$סיסב ק $לוב – היזניקסיד
• .היזניקופיה'היזניקא – ילומסנ$ אל ם$וא .היזניקא – ילומסנ$ ם$וא
• .,דבל וזחי- גנינא$ס וא ,היזופפהב לי!הל #פא- הי!נביה – הימכסיא
• .,סיזודיאוקס- תחא',היתפוימוידק- תילבולג',קוע- תיל$נמגס – העפהה םוקימ
ב וקא <= .םיכוביס ,הכעה ,הנחבא –
• םיפיח םיכוביס
• 1-2V – ה!יחמב עק , CB( .יליפפ וזיאב עק ןקתל םיבייח ,ילקיפא עק ןקתל לק .
• 1V – יליפפ י#ב עק , <( .הפיח
• .תוומ – י#פוח יק עק
• 10-M0V .דקיפב תלכומ – המזיונאודוספ ,
• 10V .ינגוידק םלה -
• (C <=
o לודג י$ניקא וזיא
o IC קולב
o ;חל (I המיז ,הלוע ( ←Q ,,חותפ ילבוא ןמופ- JCI 'ילסקודפ י$ובמו$
.הימסקופיה
• םיינוכ םיכוביס
o ל# המזיונא QC
o <(
) תוימוהיז תולחמ
- נסיי 1M.11.2007
3.1 תיטמואר בל תל"מ
-ב המ!מ$!ה הלחמה .םייע! םיגובמו םידליב תויב החיכ#ה ת#כנה בלה תלחמ 100 םלועב תונוחאה םינ#ה
.יבעמה
,םיקפ ,בל :םיב םיביא בעמה יתקלד &ילהת J@B -כ עיפומ .וע-תתו וע , M יקדייח םוהיז יחא תועוב#
י>ע ,סי$יליסנו$- םידק#ב fIB 'פ$ס- g ה!ובקמ י$ילומה I – F.:H9 I BE./9 םידליב החיכ# וז הלחמ .,.
-כ חאלו תינומיא הבוגת #י הקבדהה חאל .םיפופ! תומוקמבו M קזנ י>ע ןייפואמ .תי$וקא הלחמ העיפומ תועוב#
.בלה ימתסמ ל# סיזוביפו וביח תמק ,ןגלוק יביסל
דע ,הובג םוח תויהל לוכי הב# הפיח הלחמ אוה 'פ$ס י>ע םוהיז - סי$יליזנו$ N0 אלל המלחה יחא .תולעמ
חאל תי$מוא הלחמ עיפוהל הלוכי לופי$ M - דואמ הכוא הפוקת יחאו ,תועוב# %-1% הלחמ העיפומ ,םינ#
.םימתסמב קיעב תינוכ
- תי$מוא תקלד (+ הלחמה &להמ תא ימחמ 'פ$ס י>ע םוהיז לכ .ינוכ בל# ויחאו "יח בל#ב תנייפואמ ,
םע םוקמ לכב העיפומ- חתפתמה םלועב תוחיכ#ב הלועו ינועב הו#ק הלחמה .,בלב העיגפה – תינוכה הלחמה-
-מ תוחפ – ב>האב תוחיכ# .,ינועו תופיפ! 0.\ -ל 1,000 – היסא , 0.N-21 הקיפא , 0.M-1% הקימא םוד , 1-
17 םיאליגב ;ופנ . \-1% . MV וחתפי ,סי$יליזנו$- םידק# תקלדב םילפו$מ אלה םיקמהמ (+ &כמ עבונ בדה .
קדייחה תניחבמ .קבדנה ל!א םיוסמ י$נג הנבמב ןכו קדייחה ל# יפי!פס ןזב םוהיז &י! הלחמה תא חתפל ידכ#
גוסמ קדייח ,עולה ל# ק הקבדה &י! < EP9/ ההובג תו#יג #י קדבנה תניחבמ .'וכו הזו$י!וגפל תוי םידימעה
תו!ובקב תוי YQI ליג תו!ובקב ,םלועב תונו# תויסולכוא ןיב תוחפ וא תוי ה!ופנ הלחמה ןכלו ,תומיוסמ
1%
-כ .הנו# הלחמ תמוחבו תונו# 1'M םיתיעל ה#ק ןכל ,תי$מו$פמיסא וא הלק הלחמ חאל הלחמה תא םיחתפמ
.הלחמל תיתחפ#מ היי$נ הנ#י .הזנמנא ע!בל
'עמבו ,סי$יתא- םיקפמב ,,סי$ידק- בלב ת$#ופמ הי!מלפניאמ תמגנ #א ןגלוק תלחמ – תי$וקא הו!
- תיזכמה םיב!עה 57:./G .,
.םיקמהמ קלחב סיזוביפל תחתפתמ תי$וקאה הלחמה – תינוכ הו!
י$יבי$יסנספיה- תינוסיח הבוגתל םוג ילקוקו$פ$סה םוהיזה – תיגולונומיא הניחבמ 2 םייק ., 5.:11 ./G5E4:6
ןהו דקוימב ןה בלב העיגפ #י תינוסיחה הבוגתהמ קלחכ ןכלו ,בלב םיינובלח םינבמל םייקדייחה םינגי$נאה ןיב
.יקדייח םוהיזב הוקמ# תינומיאו$וא הלחמ ם!עב יהוז .בלה ימתסמב
הדיי ,האובתב ופי# דחוימב ,תואיבה יתוי#ב הילעמ תעבונ יבעמה םלועב תוחיכ#ב הדייל תוביסה
הבס #י .הקי$ויבי$נאב לופי$ה תליחת ינפל וע הלח הדייה .'וכו ןוג תוקלדב י$ויבי$נא לופי$ ,תופיפ!ב
.יפי!פסה קדייחה תו!יפנב יוני# םג היה# תמוא#
.קדייחב םיי$נג םייוני#מ עבונ בדה .הדיי תמגמ #י יללכ ןפואב# תומל הלחמה תו!יפנב םיב םיקיפ #י
תרדגהל םינוירטירק &* סנו'ג ל# םינוי$יק- 1[NN :, 2 2GR:. :. 1 2GR:.]2246:.
םיישאר םינוירטירק תוחפל &י!- 2 :,םהמ
1 , סי$ידק
2 , - גהמ סי$י$אילופ <4F.GE:.P 9:8PG.E7.4E41 תופסונ תויקדייחו תוילאיו תולחמ םג – ,
תקלדל םוגל תולוכי
M , BP3/67G2'1 57:./G .תוחא תוביס ןיאו $עמכ –
N , ידנ דואמ – תויוע-תת תוי#ק
% , - ועה לע תחפת *.PE7/2G 2G.F46GEH2 ידנ דואמ – ,
םיינשמ םינוירטירק :,הנחבא ליב#ב םהמ תוי &י! ןכלו םייפי!פס תוחפ-
• I.E7.G8F4G םיקפ באכ –
• םוח
• ע$קמ ?( &ואמ
• -ב היילע J(? -ו *B( – םדב ,הי!$נמידס ב!ק- G5HE/ 97G1/ ./G5EG6E1
םינדגונ וא תיבת י>ע – בעב ילקוקו$פ$ס םוהיזל החכוה &י! ל>נה לכל "סונ
+,-./01.2 /.03,.,0,4 ,םייכב ,םיקפמ ,םיילוסקב בול םיבאכ םנ#י .םיקפב תעגופה תיתקלד הלחמ –
עובק קזנ בול ןיא .חא קפמב עיפומו בוע הז םימי פסמ יחא .דוקפתב העיגפו םדוא ,באכ #י .דיה "כ #ו#
ל תיפי!פס תוחפ &א ,דואמ תוחיכ# ולא תועפות .קפמל I(+ המ!עמ תפלוחו םיקפל קזנ היא#מ הניא הלחמה .
הב$ה התיה אל םא- םימי פסמ &ות תפלוח הלחמה ןייפסאב לופי$ םע .ה#ול#-םייעוב# חאל לופי$ אלל םג
.,הז גוסמ סי$י$אב בודמ אל האנכ ןייפסאב
526783/+94 :31.7/ ,BE. C4EH1 AG65/ העפה #י .תועב ק םינפהו םייפגה ל# תוינו! יתלב תועונת – ,
.סנפה לע םינוויכה לכל תינו! אל העונת םיאו סנפ םע &ו#ח דחב דליה תא םימ# םא .$ק# יאו הי!נידואוקב
-ב עיפומ .המ ןמז יחא דבל בועו &יפה הז םג 20V הלחמה .סיסבה יניעגב יתקלד &ילהתמ הא!ותכ םילוחהמ
העיפומ M-N הלחמה .דבל העיפומ כ>דב ןכלו ,,סי$י$או סי$ידק יחא םי#דוחו- ןוגה תקלד חאל םי#דוח
.קזנ אלל ,םייעוב#-עוב# &ות המ!עמ תפלוח
*.PE7/2G 2G.F46GEH2 תומל התוא ספספל לק הנידע איה# ללגב .םיוב דואמ תולובג םע הנידע תחפת –
.ת$#ופמ דואמ תויהל הלוכי#
סיטידרק ,סי$ידקיפ- בלה תובכ# לכב עוגפל הלוכי# ה#ק תקלדbסי$ידקנפ .תיפי!פס יכה תונמתסהה יהוז –
&#מתמ קזנ תויהל לוכי ם## םימתסמבמ ;וח ,קזנ ילב ובעל הלוכי תקלדה לודגב .,סי$ידקודנא ,סי$ידקוימ
יחא קיעב- &יפה-יתלבו (+ .,םינ#נו םיזוח CG80H84E41 הלחמב .תוי!$יגוג קיעב #י הפיחהלחמבb
.ול# דוקפתב העיגפו םתסמה ל# תו!ה #י יוביעה ללגב .םיבועמ ול# םידיגה ,הבועמ ה#ענ םתסמה - תינוכ
#י# הנו#אה םעפב עיפומ אל עובקה קזנה בול (+ .עובק קזנ עיפוהל ליחתמ תי#יל# וא היינ# םעפב ק .
.ה#דח ה#וואל םוגה בד ,תיל$ואא וא תיל$ימ תקיפס יאל םוגל לוכי בדה
.ילאידקיפ לזונ תעפוה ,,חיכ# אל- ב!ק תועפה ,הידקיכ$ל םוג סי$ידקוימה
1\
דליה יחא בוקעל #י סי$ידקכ תנחבואמ ןכ איה#כ .התוא ספספל דואמ לקו תפלוחו הלק הלחמה םידליה בב
.םימתסמל דבכה קזנה ללגב ,תיל$ל "או ה#ק הלחמ תויהל הלוכי תוקוח םיתיעל .וקא תוקידב י>ע
תומידו הדב"מ יאממ
1 -ב הילע . G5HE/ 97G1/ ./G5EG6E1 םד תעיק#ב
2 . *Jf – ?( הידקיכ$ ,&אומ
M .סיזו$י!וקיול .
N .הלק הימנא .
% .לדגומ $עמ בלה – הזח םולי! .
\ ה יוביע ,םילעה יוביע – וקא . 57:3/G .םימתסמ תקיפס יא ,-
(+ היהי אל ,תחא הפות וא- ןילי!ינפב תקלדב םילפ$מ םא .לפו$מ אל סי$יליזנו$ יחא עיפומ (+ םא h
היה וה#ימל (+ ליג דע י$קליפופ ןילי!ינפ ול םינתונ ,תחא םעפ 20-2% עיפומ םא . (+ לופי$ תומל
.&י!# ומכ לופי$ה תא חקל אל לפו$מה# ןמיס ,י$קליפופ
N0-\0V ילוחמ (+ -ב #י סי$יתא .סי$ידק #י י$וקא 7%V -ה יקממ (+ םינימסתה א# .,;ופנ יכה-
-מ תוחפב םיעיפומ 10V -ב .םיקמהמ 11V -ב ,'פ$סל תיבויח ןוג תיבת םילבקמ םיקימהמ Z0V םיא!ומ
דגנ םינדגונ 1E./9E:8P146 W -בו [%V י$נא ןדגונ #י 7PG8G.:643G1/ .
(+ - ינוכ J(+ :
איה תיסאלקה &א ,תוי#פא תוימתסמה תועיגפה לכ 24E.G8 1E/6:141 -ב העיפומ יל$ימ םתסמ ל# תו!ה . N0V
- תי$מוא בל תלחמ ל# םיקימהמ (YA -כ ., 2'M .םי#נ ןה תיל$ימ תו!הב םילוחהמ 2'M ל# םיקימהמ
I( -מ הז ,תיל$ואא הקיפס-יא- (+ .
:הזנגותפ
#י האנכו ינומיאו$וא האנכ אוה הלחמה ל# יגולותפה סיסבה 2:8/5H8G. 24245.P ההז ןדגונה ל# פו$יפא-
םע םילוחל .,"וגב םינובלחו ה$מה ןובלח ןיב (+ די$פפ- 'פ$סה ל# ילנבממ ןובלח דגנ םינדגונ #י < םג# ,
די$פפ ,םיבכעב .בלה ל# םי$י!וימ םע ביגמ < םינדגונ .בלב יתקלד ןינסתל םוגל ללוכי יבבל ןיזוימל המוד#
םע םיביגמ# םילנולקונומ fIB .םיאתה תא םיסוה ,תיבתב יבכע בל יאתל םינתינ#
עונמל זוע ןילי!ינפ ןתמ ,םינדגונ #י בכ# יחא המל (+ םוהיז היהי םא .םינדגונה תומכ הז בו#ח םג# המ i
.םיבי$קאיה םינדגונה תי!י תאו םוהיזה תא ענמי ןילי!ינפ .בגי קזנהו הלעת םינדגונה תומכ ,"סונ
ם" הלוח ל! &* ;<יליינפ ם" יטקליפורפ <פואב לפוטמ תויהל בייח
:לופיט
(+ - י$וקא I(+ - ,
• החונמ
• &#מל – ןילי!ינפ 10 .םימי
• - ןייפסא - סי$י$אל י$מו$פמיס לופי$ 1G845P8GE/1 האקה ,הליחב ,סו$יני$ – ל.ת- םיהובג םינונימב ,
.,לק#מב הדיי
• .ה#ול#-םיי#דוח &#מל -סי$ידקל םידיאו$ס
• - םד ילכ יביחמ – בלב הקיפס-יאב לופי$ IJ*-= דועו םינת#מ ,,
• הקי$ויבי$נא
• - םדל םינילובולגונומיא ןתמ י>ע הלחמה &להמב ופי# א!מנ אל =C=f ,
תעפות #י םיתיעל .םדה תעיק# ופי#ו ינילק ופי#ל דע &#מנ לופי$ה ./X:H63 תקספהב הלחמה ל# הזח –
.תיתגדה ןונימ תדוה &ות ופי# חאל םג לופי$ה תא םיכי#ממ םיתיעל ןכל .לופי$ה
.תינוכה הלחמה תא ענומ הזכ לופי$# חכוה אל
#י "סונב .י#יל# םלוע תונידמב קיעב ,ןוגב םימוהיז ל# םדקומו יהמ יוהיז י>ע העינמל הב תובי#ח הנ#י
.בו# הלחמה תא חתפל תוי ההובג תוחיכ# #י הלחמה תא בעב חתיפ# הלוחל# םו#מ תינוינ# העינמל תובי#ח
וא #דוחל תחא ןילי!ינפ תוקיז אוה ענומה לופי$ה 2 &#מל ןתינ הזכ ענומ לופי$ .םויב ןפאפ יודכ % וא םינ#
17
ליג דע 21 &#מב תתל לבוקמ וב ילאידק קזנ םע םי#נאב . 10 ליג דע וא םינ# N0 לכ תקידבל תובי#ח םג #י .
.החפ#מה ינב
– ';יבקמ 1N.11.1007
3.2 !יטידרקודנא
=6S/5E40/ /63:5G.34E41 – =* אקנ םעפ- XG5E/.4G8 /63:5G.34E41 תויהל בייח אל הז# םיעדוי םויכ לבא ,
דקודנאה אוה עגפנה קלחה .םזינגואוקיממ הא!ותכ דקודנאה ל# םוהיז – ,םיפפוח םה םיחנומה ינ# – יקדייח
,םו$פסה ל# דקודנאה תא םג #פא- בייחמ אל הז לבא ,םימותס#ה לע# (C םוהיז #י .,דועו םימותס#ה ידיג ,
- םיחא םילאידקודנא םינבמ ל# 3H5EH1 אקנ הזו ,דועו ה$ואא , 46S/5E40/ /63:G.E7.4E41 .
קבדהל לוכי אוה הלוח'עוגפ אוה #אכ לבא ,םיקדייח ל# תוב#ייתה ינפבו םי#יק ינפב דואמ דימע ליג דקודנא
.םיקדייחה וב#ייתי וילעו #יק !ווי# וא ,םיקדייחב
-ל םיאנתה =* בל#- לתודנאב העיגפ הז 1 בל#- הימ$קבו ,ילאידקודנא עגנ – 2 ל ןוכיס ימוג ., =* –
• היהי אל ,י$יא – תוילע ןיב המיז .ההובג תויהמב המיז =* ל דוגינב- CBA .,
• י$$סופ םתסמ – ז מוח
,חותינב- תינגו$יה איה הליבומה הביסה םויכ לבא ,תינו!יח העי!פ ,הפהמ :הכ המק לכמ סנכיהל לוכי קדייח
תוקזה .,דועו לת# תלת#הב =C .
:היגולותפ
ל# יקיע ןייפאמ =* תולוכי תוי!$גוה .םיקדייחו תויס$ ,ןיביפמ בכומה וקאמ'וקימ #וג והז .תוי!$גו הז
םיקדייח םנ#י .תולו$סיפו ס!בא ו!ילו םימתסמ סוהל תולוכי תוי!$גוה ."וגה לכל םי#יק ח#לו ב#יהל
.םתסמה תא םיוחמ אלא תוי!$גו םי!יימ אל# םימילא
:ינילק יוטיב
ל# ינילקה םודניסה =* :ללוכ
• בלה םותס# ל# סה תיבבל הקיפס יאל םוגל לוכי# בלה לע סמועו ה#ווא םויקל םוג –
• "וגה לכל םי#יק וח# ם$וא #י זאו קועה תא םתוס #יקה – ,דועו היילכ ,ןיע ,לג ,#א-
הלחמ ו!ילו בלהמ חת#הל םילוכי םיקדייחה – םיקדייחה ל# תוב#ייתהל םוגל לוכי "סונבו
.וב#ייתי םה וב# םוקמב תימוקמ הלחמו תימ$סיס %0V .חומל םיעיגמ םי#יקהמ
• הימ$קב .תומקב ינ#מ םוהיזל תו#פאו .תווממ! ,םוח – םדב םיקדייח תוחכונ תובקעב –
• תיגולונומיא הבוגת ינפב הלחמ ו!ילו ה$יל#מ תא!ל הלוכי# "וגב םיבבותסמ# םינגי$נאה דגנכ
י$יבי$יסנספיה – "סונ ןונגנמ .המ!ע 2 .
–ב בודמ תי$יא איה הלחמה םא B)* –"יח'יהמ הז םאו ,,הפיח-תת הלחמ- I)* םותס#ב אוה םוהיזה םא .
– יבי$נ'יוקמ @C* – ית$סופ אוה םאו ?C* אמגודל -קדייחה יפל םג אתל #פא . B. G/.H1 =* .
- ימוהיז אל ,יתקלד תויהל לוכי סי$ידקודנא BQ* אקנ- @:6-XG5E/.4G8 E7.:2X:E45 /63:5G.34E41 –
@)D* .תי תוי#יק יב!ממ עובנל לוכי# וא ,,
:תוחי!ש
תויהל לוכי עקהו םיכז םיגובמב תוי ,הידנ יד הלחמה (YA וא חותינ ,תיבי$נגד הלחמ ,תדלומ הלחמ ,
הבה ןיא ;אב- םוקמל םוקממ םינת#מ םיקייודמה םיזוחאה – הלחמה ל# זוח עויא (YA -ל., 10-1%V #י
=* תוי- לאמ# ד! ל# ולא בול םה םיעוגפה םימותס#ה .ןיקת בלב ,ח>יבב #כנ# םילא קדייח בול - י$פוידיא
ילדיפסוקי$ה םתסמה ל# העיגפ .,יל$ימ םתסמ ילב'םע תוחיכ# התוא – יל$ואא םתסמב העיגפ ובע ,יל$ימ
.הקזהב םימס י#מת#מב בול #חתמ
:&להמ
ןמז .ןחבאמבו קדייחב יולת ,םייעוב# דע םיימוי םיבוע םוח תלחמ ינמיס תעפוה דעו קדייחה תוב#ייתה עגמ
אוה ןוי!חה .םימו$פמיסה תעפוהמ הנ# דעו דחא םוימ אוה ןוחבאה % ללגב ןוחבאל ה#קה הלחמב בודמ .תועוב#
– ןמז הבה תחקול #א תחא תילאידק הנחבא .הלוחל הלוחמ םינו# םימו$פמיסו םייפי!פס אל םימו$פמיס
.תיבי$קי$סנוק סי$ידקיפ
1Z
- םיקוקו$פ$ס :םיליבומ םיקדייח B)*, BE./9. 04.43G61 םייני# לופי$ חאל וא םייינ# חו!ח!בו הפב ב#וי
- םיקוקוליפ$ס ,,םדל סנכנ אוה I)* ל# ןוסיח 'עמ יאכודמ ל!א היעב הנ#י .םיחאו ,יזכמה םוגה םויכ , =*
-ב .תוי$פ י>ע M-%V .םהזמה םוגה א!מנ אל םיקמהמ
איה# הלחמ #י םי$תסופ םימותס# ובע /G.8P :61/E בודמ בול .חותינהמ םיי#דוחמ תוחפ &ות העיפומו
-מ תוי הז םא .םיקוקוליפ$ס בול ,חותינה ןמזב וסנכנ# םיקדייחמ תעבונה ה#ק דואמ הלחמב 12 הז #דוח 8GE/-
:61/E .חא דחא לכ ל# הלחמ ומכ איה הלחמה זאו
I)* תי$וקא הלחמ :
,מסממ העי!פ- הלחמל םג# וב עויא #י בול .םיחאו קוקומואנפ ,קוקוליפ$ס – םילא בול אוה קדייחה
סה ,"וגה לכב םימ$ואו תוסומ ,םיע!פ ,הובג םוח – דואמ הפיח הלחמ .עקב בל תלחמ ןיא בול .,ל#מל
.ה!ופנ תוי הנחבא ,תי$מד הלחמ .םימי פסמ &ות תוומו יבבל ל#כ ,םתסמ
B)* תי$וקא-בס הלחמ :
#י םיבל לבא ,וקבדנ יתמ עודי אל- וב ופיס אלל איה הלחמה בול .דועו קוקו$פ$ס – םילא תוחפ קדייחה
- ןיגוסל םוח :םיפי!פס אל םינמיס םע תי$יא הלחמה .בל תלחמ ל# היו$סיה [0V ןובאת סוח ,,םילוחהמ
- בלב ה#ווא הנ#י תינפוג הקידבב .תופייע ,םיקפ יבאכ ,םיי# יבאכ ,הליל תעזה ,לק#מב הדייו Z%V
דעב- ןמז &ואל הנת#מ #א ,םילוחהמ N0V -ב .,םילוחהמ \0V אל# םינמיס – םיפיפ םיעפומ #י םילוחהמ
:תוי!$יגוהמ וחת#ה# םי#יקהמ וא תינומיאה הבוגתהמ םגנ הז .'וכו קפמ ,וע ,ןיעב היעב – בלל םיו#ק
1 . ידנ תיסחי – םיינופ!
G . 58HXX46F -ב ק עיפומ – B)* עיפוהל ב ןמז חקול# ללגב
X . 19846E/. 7/2:..7GF/ םע הלחמב די#חמ .הכומנ תו#יג םע &א יפי!פס דואמ –
.םוח
2 . ןמיס RG6/KGP .םיידי וא םיילג תופכב תובוה! תומותכ תולופפ –
M . -ל די#חמ דואמ – תימחלבו ,הפה גג- עולב תויכא$פ =* תומודא תודוקנ .,יפי!פס אל לבא-
.תונ$ק
N . W18/. 6:3/1 .םיילג תועב!א ל# ימלפ קלחב ,םוח עב! ,מ>מ המכ ,#יגו ה#ק #וג –
% . ועב םיססבאו םיקמנ
\ . (:E7 19:E1 תינומיאה הבוגתהמ םגנ ,ינייפוא דואמ – תית#ב םימודא םימתכ –
7 . .םייתדוקנ םימומיד – "וגה לכל םיפיחסת
Z . חיכ# - לוח$ תלדגה
[ . םיי#-םיימג םינמיס ,םיי# יבאכ
10 . ,חמה םוק תקלד ,,הסומ- ססבא ,הי!זילובמא ללגב – םיגולויונ םינמיס 2P5:E45
G6/H.412 חואמ יו$יב ,יחומ קוע ל# םווזו-וזוב םיקדייח ללגב- היי$פ ל# הו!ב תיקוע ת!פמ -
.קועה ןפודב תקלד ,,המלחה חאל –
11 . – תיתיילכ העיגפ S:5G8 F8:2/.H8:6/97.4E41 -ל ינייפוא דואמ – =* .
12 . תיתאי העיגפ
1M . םד ילכב העיגפ
1N . -ל םוגל לוכי – םינווק םילכב המיסח <=
1% . תויגלא תועפות
1\ . ...דועו
:=תורתו! קר ת"דל> הנחבא
• הנחבאה לע בו#חל
• לעמב .#יג אוה הקי$ויבי$נא וזיאל קודבלו םדב םיקדייחה תא תאל םיסנמ – םד תיבת [0V
הבהל תויליל# ויהי תויבת – לופי$ היה םא .י$ויבי$נא לופי$ היה אל םא ,םדב קדייח םידדובמ םיקמהמ
.ןמז
• תויפי!פס תוחפ ןה םדה תוקידב א# לכ
• לעמב- הוב הו!ב תוי!$גוה תא האמו תומדוק תועיגפ האמ – בל-וקא Z0-[0V – ,םיקמהמ
1[
הנ#י .תיסחי םדקומ דואמ בל#ב בכ םייוני# האמ הנומתה .הנחבא תו#וע תוי!$גו .הבו#ח דואמ הקידב
הנומתה תא #$#$מ# םהל# הובגה ידהה זחהה ללגב םידיוסמ'םית$סופ םימותס# םע היעב
• לולעו קי דואמ וניה# תועוב# ל# זופ#אל םוג &ו! אלל לופי$ לבא ,תוומח תוא!ותה לופי$ אלל
תוקי$ויבי$נא בול וניה לופי$ה .םיב םיכוביס םנ#י – תופותה ל# יאוול תועפותל ליבוהל =C &#מב
-כ- תועוב# \ לוכי – תיבויח הדבעמ תבו#תל וניתמי םא .ופוס דע ותוא םייסל #י לופי$ לחוה םא .,תועוב#
.הלוחל &יפה יתלב קזנ םגהל
ןוחבא =* ל# םינוי$יקה תזעב AHO/ :
תויבס תומ ןתונ ,הקינילק וא היגולותפ פ>ע הנחבא
• היגולותפ
o הי!$גוומ תיבת
o .תקלד םע ס!בא'הי!$גוו
• &י! - הקינילק 2 וא םיי#א םינוי$יק 1 -ו י#א M וא םיינ#מ % :םיינ#מ
o םיי#א םינוי$יק :
 -ל ינייפוא קדייחל תיבויח םד תיבת =* תעב םוהיז ללגב היהי אל# ידכ-
-מ ,תיבתה תחיקל 2 תונו# תויבת
 וקאב םינייפוא םיא!ממ
 וקאב ה#דח הפילד
o םיינ#מ םינוי$יק :
 םימסב #מת#מ'תיבבל הלחמ =C
 הובג םוח
 עגנ ,תי$וקימ המזיונא ,יקוע "יחסת ,תויכא$פ ומכ – תוילוקסו תועפות
RG6/KGP .
 ל#מל – תויגולונומיא תועפות :18/.'1 6:3/ ל# ה!קב תוא!מנה תוי#ק-
,סי$יפנולומולג ,,!ק ןמז יחא םלענו באוכ ,ה#ק .תועב!אה (:E7'1 19:E1 ,
.ו$קפ דיו$מוא
 .תינייפוא אל תיבויח םד תיבת
:םיכוביסבו קדייחב ,םותס#ב ,הלוחב היולת התומת
קדייח ?%E (%E
שיגר ,קוקוטפרטס
ןיליצינפל
2-!" 2!" יפ ,
! # @C*
$ו%# ,קוקוליפ%טס
&ורג
'!" (!"
&ורג י)* + ,וירטפ -!" .!"
:לופיט
הקי$ויבי$נא אוה לופי$ה =C חותינ םי#וע בול .בתות םותס# תלת#הו םותס# תתיכל יחותינ לופי$ו &וא ןמזל
וא םיזוח םי#יק ,םדקתמ יבבל ל#כ ללגב =* .זוח
3.3 דרקירפ תול"מ
דקיפה ל# הימו$נא :
1 . :תובכ# ית# ול #י
• .םילזונו םינוי "ולח#ב תזוע .לתוזמ :תחא הבכ# – תיזוס הבכ#
• םימוחתב בלה תא מו# .תי$וקא הי!$ליד ע!בל בלהמ תענומ – תי$וביפ הבכ#
20
םידגומ
2 . - הנ$ק תומכב ילאידקיפ לזונ #י םהיניב 1%-%0 .,ל>מ
M . באכל וסוחייו באכה תנקהל םוגה והז j-- הביבסב םימו$נא םינבמל םי$נמגילב בוחמ
.םיחא םיבאב
N . דוי ונממ םילזונ זוקינ j-- םד תקפסא אלל $עמכ
% . בחנ בוב!ע םייק
דקיפה ידיקפת :
1 . בלה תובחתה'תואלמתה תא ליבגמ
2 . - תונעה לע מו# 5:2984G65/ הניקת תידח ,
M . בלה תויתעונת ל# &וכיחה תא דיומ
N . םימוהיז ינפב םוסחמ
% . ימו$נאה ומוקיממ בלה תזוזת תא ליבגמ
\ . דקיפ ילב תויחל #פא
מ םגהל םילוכי םימוהיז :
• דבכ ,$#ו ,ה$ואא ,הפמיל תו$ולב ,הואלפ ,האי ,דקוימ – םינכ# םיביאמ הידח
• – םדהמ תו$#פתה 1/9E45/24G, E:L461k 6/98G12k H./24G
• תי$פמיל תו$#פתה
• קזנ וא המוא$מ הידח
היגולותפ :
1 . .לזונ ל# יתועמ#מ $ילפת ילב וא םע י$וביפ $דוסקא #פומ - דקיפה ל# תקלדב
2 . .תודייתסה וא סיזוביפ ,תוקל$!ה ,תוקבדה ובעל לוכי דקיפה - ינוכ &ילהת חאל
M . .תוימנידומה תויועמ#מ ולא לכל
I5HE/ 9/.45G.34E41 :
1 . יליו עק לע האנכ ,תיתפוידיא בול איה היגולוי$אה .,הליהקב- ח>יבל ;וחמ םה םילוחה בו
.הלגתה אל#
2 . םה ,םיהזמ ןכו הדימב- םי!ופנה םיסויוה J:L1G5O4 גוסמ I -ו ) .םיפו$וידק דואמ םה#
M . – םיחא םיסויו ClC הזנאולפניא ,תזח , *)C,Y=C .
,ח>יבב- ה#קו הפיח סי$ידקיפ ל# תויגולוי$א ו!יקה י>ע וכזל #פא T@AB& :
• T – DH2:. :. D.GH2G
• @ – T./24G
• A – <= :. </345GE4:6. ?:1E <= – G5HE/'A./118/..
• B– WE7/. 46S/5E4:61 - XG5E/.4G8, SH6FG8, D)
• & – (7/H2GE:43 ,GHE:422H6/ – BQ*, (I- :. .G34GE4:6
ןיאו הנ$ק איה תי$סונגאידה הקופתה# ןוויכמ היגולוי$יאל "יקמ וב םי#וע אל םיכבתסמ םניא #א םילוחב
.תולקב תתפנ הלחמה – המ ם#ל
:תינילק הג!ה
:תינילק הג!ה ל# םיגוס ה#ול#
1 . I5HE/ S4X.46:H1 9/.45G.34E41 םג אקנ – 3.P .יתקלד $ילפת $עמכ הזב ןיא .
2 . ?/.45G.34G8 /SSH14:6 .ומ!ע בלה לע ;חל ןיא ןכלו $אל !ונ אוה# וא $ילפת $עמ #י –
• .בלה ל# הקימנידומהב העיגפ תמייק םאה לא#נ הז הקמב
M . ?/.45G.34G8 5:29./1140/ 1P63.:2/ - ליבגמ סי$ידקיפ וא הדנופמ$ וא – 5:61E.45E40/ .,
21
תיאופ היו$סיה :
1 . .םי$יואלפ םינממס ילעב ימדק הזח באכ
2 . .ילאידקיפ "ו#פ# םיעמו#ו הידקיכ$ ,םוח #י תינפוג הקידבב
M . -ב *Jf
• האנ תומה BD תומהה ומכ אל# ,ן$ב ולאה תומהל #י- BD ל# <= ,
• $נמגס ל# החינ! ?( .
-ל סי$ידקיפ ןיב םילדבה <= :
םיבאכה יפוא :
1 . .םיהז תויהל םילוכי םיבאכה
2 . םה םיבאכה סי$ידקיפב םיקודו םידח ןיכס ומכ
M . -ב <= .הזחה לע עלס ומכ דבכ ,ההכ תוי הז
N . .,םימו$נאה םינבמל #קה ללגב- העילב וא הפיא# ,לועי#ב מחומ באכה
% . ,המידק חתמנ בלה #אכ- המידק הפופ# הבי#יב לקומו הביכ#ב מחומ
םע הלוח ןכל <= םיבאכמ >לתפתי> –
.תוחפ# המכ זוזל "ידעי סי$ידקיפ םע הלוח
הנזאה :
1 . ,mתכל# ילע לע הכילהל המוד – ינומונגותפ- ילאידקיפ "ו#פי# #י הנזאהב
2 . םיביכמ ה#ול# לעב :
• 9./1P1E:845 .HX 3H.46F GE.4G8 S48846F
• 0/6E.45H8G. 1P1E:845 .HX ,8:H3/1E ,
• 0/6E.45H8G. 34G1E:845 .HX ,GSE/. I2?2 ,
*Jf :
-ב *Jf תומה #י BD םוחתל לבגומ אל- םיוביח דואמ הבהב תועיפומ #א תוועק תומה ןה בול #א
תוחינ! #י ,,דחא קוע ל# הקפסא ?( ילג &ופיה #י םימעפלו ,hhהילעה ל# ם$ואל המודה ןמיס הז ה#עמל- D
-# יחא קיעב- BD -ב ומכ תוומח אל תומהה .,ומוקמל זח <= .,םומ תוחפ-
:תלדבמ הנחבא
1 . I<=
2 . יתאי "יחסת
M . תואי תקלד
N . ה$ואאה ל# הי!קסיד
% . ?*
:לופי$
1 . העודי היגולוי$יאהו הדימב – ינו#אה םוגב לופי$
2 . - םיבאכ תוככ#מ תופות G6G8F/145 ,
M . :תויתקלד-י$נא תופות
• ןייפסא
• @BI=AB
• J:8574546
• hתתל אל "ידע – םיקיספמ #אכ דימ זוח הז לבא םימו$פיסה לע םילקמ םידיאו$ס
.בלה י#ל קזנ תויהל לוכי# ללגב קיעב ,יתייעב תוי לופי$ה דקוימה ל# תובועמ #י #אכ
J7.:645 (/8G9146F ?/.45G.34E41 :
22
.םידיאו$סב ונלפי$ יכ םגנ .ומ!ע לע זוח "יחה &ילהתה םילוחהמ ן$ק זוחאב
J:61E.45E40/ ?/.45G.34E41 :
1 . .דבלב תינפוג הקידבו הזנמנא י>ע הנחבאל עיגהל #פא וז הלחמב
2 . הלחמ יהוז תיתקלד-$סופ .החיכ# אל
M . .תודייתסהל דע הבועמו חי#ק דקיפ י>ע בלה ל# יוסיכ ונ#י
N . סי$ידקיפ ל# דחא הקמ יחא הוק הז# ידנ
% . .לזונ םע "יח-תת סי$ידקיפ ל# םיב םיקמ חאל בול
:םינילק םיא!ממ
1 . - ידיו ;חלב היילע [\V ילג ל# ת$לוב החינ! #י – ,םיקמהמ U -ו n תו!- < .,;חלה לגל
;חלה הלו" ןמיס – הפיא#ב CD44+/DE
2 . – בלה לעמ הנזאה 34G1E:845 9/.45G.34G8 O6:5O .בחתהל לוכי אל# בלל םד תסינכ ללגב
,בלה דוח םלוה- ילקיפא סלופ םיאו אל םימעפל
M . תיפיפ תק!ב ,תילי$סלופ הילגמו$פה ,תמיימ :תויהל לוכי תינמי הקיפס-יא ללגב
N . 9H81H1 9G.G3:LH1 םודניס ,תינמי הקיפס-יא ללגב תויהל לוכי – BCJ סי$ידקיפ וא
םהיניב ןיחבמ לואמסוק ןמיס – יבי$ק$סנוק
:הנחבא
1 . י>ע םימדקומ םיבל#ב ההוזמ אל בול .תיתגדה הו!ב ,ןמז &ואל םיבגתמ םימו$פמיסה
,ןג$נ ,תוקידב *Jf זאו בגומ ידיו ;חל ספספל היי$נ הנ#י .םייתנ# אוה יוהיזל ע!וממה .וקא וא
h,תק!בה ללגב- דבכ וא היילכ תויעב םינחבאמ
2 . *Jf ,הידקיכ$ סוניס תויהל לוכי – I+ ייוני# , BD-D םיסקפמוק , o(B .םיכומנ
M . דקיפב תויודייתסה האנ – ןג$נ
N . <(= -ו JD .תודייתסה ל# ספ תואל ןתינ – תקייודמ הנחבא תתל םילוכי
:תלדבמ הנחבא
1 . ./1E.45E40/ 5G.34:2P:9GE7P
2 . ןימי בל תקיפס-יא
M . ילדיפסוקי$ו יל$ימ םתסמ תולחמ
N . הדנופמ$
ןיב םי!חל ןויווי# #י הלו$סאידב – םידחב ;חל ילג (C ל (I קומע יליל# לגכ האנ הלו$סאידה לג ןכל .
.תו#י הנ#י ויחאלו יבויחה ןוויכל המ הלוע#
תו! יהוז 349 G63 98GE/GH 5:6S4FH.GE4:6 וא 1eHG./ .::E 14F6 .
:לופי$
.דקיפה תתיכל חותינ םי#וע בול
?/.45G.34G8 /SSH14:6 ילאידקיפ לזונ –
םינייפאמ :
1 . – דקיפב לזונ יגוס
1 . - יזוס לזונ E.G61H3GE/ ,,
2 . - םהוזמ לזונ 9H1 ,,ידנ יכה ,הלגומ –
M . .,סי$ידקיפ וא תויויאממ ,םימוהיזב עיפומ- ימד לזונ
2 . -מ הלודגה לזונ ל# תומכב ק יתנחבא – ןג$נ 200 ל# הלדגהל לזונ ןיב לידבמ אל .ק>מס
.בלה
M . וקאב איה תיפוס הנחבא בו#ו ,לזונ- וח# חוו ,,ןפוד- ןבל ספ ,,דח- וח# וזא םיאו –
בגומ ;חל ללגב $מת תבוע תינמיה הילעה "סונב .,דקיפ- ןבל
N . *Jf .,&ומנ 'זא$לוול תמוג – לזונה תוכילומ ללגב םייוני# ויהי םימעפל .לזונה תומב יולת –
היהי םימעפל /8/5E.45G8 G8E/.6G65/ -ה י!ו לדוגב תונו#- o(B .לזונה ק# &ותב בלה תעונת ללגב ,
2M
םיינילק םינייפאמ :
הז םא אלא ,לזונ ל# םילודג םיחפנב וליפא- םי$מו$פמיסא תויהל םילוכי .בלה ;וחלל אל וא ;וחלל לוכי לזונה
:םינכ# םינבמ לע ;וחלל ליחתמ
1 . העילבב י#וק
2 . לועי#
M . המי#נ !וק
N . םיקוהי#
% . תודי!
\ . תואלמ ל# ה#וחת
ן$בב
T/+F18/67
1 . ב$!מ לזונה #אכ
דאמ תומכ הקיפסמ – תויהמב
תא תולעהל תנמ לע הנ$ק
.םי!חלה
2 . ב$!מ לזונה #אכ
.םידי#חמ םיינילק םינמיס ואיי אל ןכלו הי!$פדא ל# &ילהת ונ#י – $אל
• לזונה יחפנב תפסונ הנ$ק הילע – >ב#מה עג> עיגהל לוכי ןותנ עג לכב# איה תויתייעבה
.י$וקא ב!מב בכ היהי הלוחה םעפהו
הדנופמ$ה ינייפאמ :
לש הדאירטה G7:H :
1 . ילו$סיס יקוע ;חלב הדיי
2 . אוו! ידיו #דוג ] ידיו ;חלב היילע
M . .ן$קו $ק# בל
hיאופ םוח הקמ הז הדנופמ$ .תחא חכוה םע אלא הדנופמ$ הז ל>נה ה#ול#ה תא #י םע
םזינכמותפ :
.יזכמ ידיו ;חלב הנ$ק הילע :ינו#אה בל#ב
:תוי םדקתמ בל#ב
1 . בלה לע ;חלה תלדגהל תמוג דקיפב םילזונ תוב$!ה
2 . הלו$סאיד תעב אלמתהל בלה לוכיב הלבגה
M . ב הדיי BC -ו JW
N . םיביא ל# היזופפב העיגפ ,קו# ,ד>לב הדיי
הדנופמ$ל םימוג ,םיחיכ#ה םיקמה םי#גדומ- :
1 I תויוריאממ
2 . יתפוידיא סי$ידקיפ
M . @&EAJ' וב!ל םילוכי תהוד תינפוס היילכ-יא םע םילוח –
דקיפב םילזונ
N . - ם$וא I<=
% . הי!ופפ
\ . םימוהיז
7 . הניק
:םינילק םינמיס
2N
K I המוארט
[ . היקסיד
ה$ואא ל#
10 . BQ*
11 . תפוימוידק
1 . יתאי #דוג אלל – המי#נ !וק
2 . תופייע
M . $ק#-יא
N . הכה דוביא
% . קו#
\ . ןת# ןתמ סוח
םיילקיזיפ םיא!ממ :
1 . הידקיכ$
2 . ידיו ;חלב היילע
M . ד>לב הדיי
N . 9H81H1 9G.G3:LH1 ילסקודפ קפוד –
ילסקודרפ קפוד .,המיעפה חפנ דוי םג- הפיא# ןמזב ילו$סיס םד ;חלב תמזגומ הדיי –
דע ל# הפיא#ב הדיי #י כ>דב 10 םימוג םי!חלה יוני# הפיא# ןמזב .יגולותפ הז הזמ תוי .תיפסכ מ>מ
ןוויכל תידח-ןיבה ה!יחמה תו$לבתהל QC ד! לע עיפ#מ תוי ינו!יחה ;חלה ,הלו$סיסב- תוחפ אלמתמ אוה ןכלו
.,ה!יחמה תא "וחדל ול םוג ןכלו ןימי
תועה p ל# םיכעב : 10022YF הז קפוד תאל לכונ אל
ילסקודפ קפוד ל# תלדבמ הנחבא :
1 . JW?A
2 . <= ל# (C
M . יתאי "יחסת
N . יבי$ק$סנוק סי$ידקיפ
% . תיבי$ק$ס היתפוימוידק
\ . תי תנמ#ה
7 . תמיימ
בוט י!ה הנחבא <תונ וקא ו לזונ םיאו . ילו$סאיד $מת ל# (C -ו (I ל# תובחתהו םידחה ל# הנ$קה , =CJ .
JC?
• לג U הלו$סיס – יליל#
• לג n םתסמ תחיתפ – יליל# IC ןיא ,תיבי$קי$סנוק סי$ידקיפב ן$ק .דחל היילע ןוקיו
.הדנופמ$ב
:לופי$
ד#ח #י #אכ דחוימב ,הדנופמ$ אלל לזונ #י #אכ םג םיקנמ םימעפל .;חל וחי# ם#ל לזונ תא!וה – וקינ
.ילאי$ב םוהיזל
– ה תא לידגהל j-- םילזונ הבה תתל #י לופי$ל הנכהכ BC -הו ?./8:G3
םוכיס
הפיח סי$ידקיפ
• 'ילאיו EH2:.
• ;חול ,$ילפת ,,#בי- ידיאוניביפ – םיג!מ
• הזחב םיבאכ – הקינילק
• הנזאהו גקאב םיא!ממ
• ל עיגהל לוכי 57.:645 ./8G9146F
יבי$קי$סנוק סי$ידקיפ
• .הפיח תת סי$ידקיפ חאל
• .םיפיחמ תינמי הקיפס יא ינמיס
2%
• .סוסקודפ סוסלופ ,לואמסוק ןמיס
• – תומיד <(=, JD
• ה#ק הנחבא
ילאידקיפ לזונ
• .וקא – תומיד .בלה לע ;חול אל';חול
הדנופמ$
• .,םי!חל תיילע- ינוכ ב!מב למג בג בו## #ק וא ,יו!יפ אלל- היהמ היילע
• ו אוו! ידיו #דוג ,&ומנ .ד.ל – קב ל# הדאי$ JC? .$ק#ו ן$ק בל ,הובג
• .יתאי #דוג אלל המי#נ !וק .ינגוידק םלה – הקינילק
• .וקא – תומיד
- יבככ 2%.11.2007
3.4 !יטידרקוימ
ןב M7 ;מאמב בוג המי#נה !וק םינוחאה םייעוב#ב .המי#נ !וק ללגב ןוימל הנפוה .גנ ,םינ#ל בא יו#נ ,
-ו הביכ#ב המי#נ !וק םג #י ,לק ?@A .ה#לוחו תופייע ללגב דובעל לוכי אל .
םד ;חל ,וויח ,תמ#נ ,ינוניב יללכ ב!מ – הלבקב [0'70 קפוד , 110 יסיסבב םיוחח ,אוו!ה ידיו #דוג .ידס ,
- היהד לוק עמ#נ ,בח בלה דוח םלוה ,תואיה 1M ,1NbFG88:9 – הנחבא .לדגומ דבכו תיתמוג תיפיפ תק!ב .,
.הי!סנפמוק-הדב בל תקיפס יא
*Jf .הידקיכ$ סוניס –
.יתאי #דוג ,בלה ל! תלדגה – הזח םולי!
.םימתסמב היעב ןיא .םידחה ל# הדוי תו!ווכתה .תוימתסמ תויעב ,ילו$סיס דוקפת קודבל– וקא
.ת#$ל תודע אלל ,םיילילכ םיקועב היעב ןיא – ותנ!
.םימתסמ וא תיקוע היעבל תינ#מ הניא היעבה
סויול םינדגונ – םד תוקידב 5:L1G5O4/ .
N - םידח ופפ ,ינגוידק םלה ,הפיח תק!ב #י הלבק חאל םימי C+ .תוומו ,
SH8246G6E 7/G.E SG48H./ 3H/ E: 2P:5G.34E41
סיטידרקוימ בלה י# ל# תקלד – םימרוג רפסממ :
• – ילאיו J<C, Y=C, 5:L1GO4/ ), YJC .יקיע םוג .
• הינומואנפ ,המסלפוקימ ,הי$פיד – יקדייח
• - יזוק המוזונפי$ ,יידנוג המזלפוסקו$ – האוזו$ופ 157GFG1 341/G1/ ,
• סיזודיאוקס - ינומיא
• היפתומכ ,לוהוכלא – יסקו$
יקסקוק – אמגוד- תילאיו הלחמ ל# הקמב ), JC) קותע# בוע ,ו$פ! &ד בלה י#ל #לופ סויוה ,,
.י# יאת דוע קיבדמו א!וי סויוה .אתה ל# סה #יו
:סיטידרקוימ לש הקבדהב םיבלש השולש םנשי
1 . ת#פה #י .םתלעפהו םי'גאפוקאמ תעפוהו םיאת סה , ,הימיו- סויוה ת#ילפ – "יח בל#
אל הלחמ ןכתת ,,העיגפ ל# םינמיס ונכתי- תיבבל םיי$מו$פמיסא .םי$י!ופמיל תכי#מ ,םינו# םיניקו$י!
.תיפי!פס
2 . חאל – י$וקא-בוס בל# M - הפיח תינומיא הלעפה #י םימי 58/G.46F ל# סה התיאו ,,הימיוה ל#
.,תינוסיחה 'עמה י>ע- בלה י#
M . הדיי #יו הבחהו תויוקל$!ה י>ע םייוני#ל לגתסהל ליחתמ י#ה םייעוב#כ חאל – ינוכ בל#
תו!ווכתהב QC .הז בל#ב ולגתי םילוחה ב .תיבבל הקיפס-יא "וסבלו
ןכתי ,הידקיכ$ סוניס – גקא IC ,קולב BD הג!ה ןכתת .םיימ!ע םינדגונ ונכתיי ,ןגותפל םינדגונ .יפי!פס אל
.ידנ לבא ,תי$וניגנא
.לופי$ םי#וד אל – םיי$מו$פמיסא םילוחל לופי$
2\
.הלחמה פ>ע – תימ$סיס הלחמל לופי$
.ה#דח בל תקיפס יאל – ןווכמ לופי$
• .ילאיוי$נא לופי$ -הימיו #יו קיפסמ םדקומ ועיגה םא
• .הקיסקו$ו$י!'םידיאו$ס – קיפסמ םדקומ אל םא
• ימסח ,םינת#מ – בל תקיפס יאל לופי$ IJ* ימסח , g .ןיסקוגידל תי תו#יג .
.בל תלת#ה ,תינכמ הכימת – יתפות אל לופי$
:לופיטו הנחבא
:הקבדהה יבל# יפל
1 . - "וגב סויוה תוליעפ יוהיז י>ע הנחבא ?J( - ילאיוי$נא י#כתב אוה לופי$הו , G5P58:04. .,
2 . .הכומנ תו#יג לבא ,,ותנ!ב- היספויב י>ע היואיתב איה הנחבאה
M . .זוע דימת אלו – ןוסיחה 'עמ ידגונ םיי#כת י>ע אוה לופי$ה
N . .לופי$ אלל םימילחמ םילוחהמ קלח
% . ה#עמל .ול םגנ# קזנה תומל בו$ קיפסמ דקפתל בלל וזעל א#נו קיעב &מות אוה לופי$ה ןכל
.בל תקיפס-יאב לופי$ אוה לופי$ה
הקיפס-יאב &מות לופי$ו ,תוימ$סיס תולחמב הלוע וכע לבא ,לבגומ וכע#- ןווכמ לופי$ב דקמתמ םויה לופי$ה
.תיבבל
:הלחמה &להמ
• .היהמ המלחה םיבוע ןכמ חאלו םי$מו$פמיסא םניה םילוחהמ קלח
• םיחתפמו תיבבל העיגפ םיגפוס לבא "יחה בל#ב םי$מו$פמיסא םניה קלח AJ< העיגפה םע-
,חוו$ה תכוא תיבבלה
• תויהל םילוכי םה #אכ "יחה בל#ב םי$מו$פמיס םניה םילוחהמ קלח
o לי!הל #פא-יא# יהמ &להמ םע
o הכימת ,ןוסיחה 'עמ תואכדמ תופות תזעב- וזעל #פא זאו תוי י$יא &להמ #י# וא
.האלמ המלחה םיבוע םהו ,דועו הנו# ו#כמ ל#
• םינ#ו םי#דוח &ואל הימחמו תיתגדה דואמ הלחמה לבא תי$מו$פמיס הלחמ םע םילוח םנ#י
המחה תויהל הלוכי# וא המלחה ובעל םילוכי םה #אכ בל תקיפס-יאב אוה לופי$ה ולא םילוחב –
.,המחה כ>חאו הב$ה תויהל הלוכי-
םוכיסל דעו תי$מו$פמיסא תויהל הלוכי .הכיפה תויהל הלוכיו םינו# םיבל# םע הפיח הלחמ הניה סי$ידקוימ –
.כ>דב העוג הזונגופ םע החיכ# תיסחי הלחמ יהוז .תהוד
:&להמ םוכיס
• .תוימ$סיס תלחמ בל .בל תקיפס יא דע י$מו$פמיסא – הקינילק
• יוני# – גקא BD .םייפי!פס אל
.הבחהו בלה ל# הי!$פדא אלל – "יח ב!מ .תילו$סיס העיגפ – וקא
• ב הימיו .םיימ!ע םינדגונ ,תילאיו היגולוס ,םייבבל םיקמ – הדבעמ ?J( .
• סאלאד ל# םינוי$יק פ>ע הנחבא ,ה!יחמ ל# הייספויב – המק
o .י$י!ופמיל בול ,יתקלד ןינסת
o .סיזילו$י!וימ
בלב תקלדה וזיא תא ספספל ןתינ – ה#יג הקידב אל .די#חמ דחא ,םינחבאמ םינוי$יק ינ#
.הייספויבב
• םי$מו$פמיס םילוחב ק ,לופי$
o הקיסקו$ו$י! ,םידיאו$ס – יביספוסונומיא לופי$
o בלב &מות לופי$
o ילאיו י$נא ,יבולקי!א לופי$ – הימיו
27
3.5 היגולותפ – תיטמואר בל תל"מ
.תיתקלד םיקפ תלחמ – תי$מוא הלחמ (+ ןיב #קה &א ,,םזי$מוא- ב ןמז העודי #א הלחמ איה (+
- תי$מוא בל תלחמל ,תי$מוא תקלד- (YA ם#כ כומ היה םזי$מוא .הלחמה התלגתה# יחא ב ןמז הלגתה ,
.םיקפה תולחמל יללכ
(+ יחא תועוב# פסמ תחתפתמו ןוסיחה 'עמ ל# הבוגת לע תססבתמה תיתקלד תימ$סיס-י$לומ הלחמ יהוז –
-מ תמגנ# ןוג תקלד fIB ה!ובקמ 'פ$ס- I גוסמ , g תי!יל ינויח קדייחה גוס .,י$ילומה (+ וא קוקוליפא$ס .
-ל םוגי אל חא קדייח לכ וא סולופימה (+ י>ע םוהיז .הלחמל המיגל ינויח םג תקלדה םוקימ ,ןכ ומכ . fIB
-ל םוגי אל ,סי$ידקודנא וא סי$יפנולומולג ,סיספס םע וליפאו תוחא תומקב וא ,,הנ#ו#- ועב (+ .
-ב 15G.8/E S/0/. חותיפל הנכס #י ןכלו סי$יגניפ תמגנ (+ .
לש םיירקי" םינממס &* :,סנו'ג ל# םינוי$יק-
- G , – סי$ידק %0V .םילוחהמ
- X , 24F.GE:.P 9:8PG.E7.4E41 – 70V .;ופנ יכה .םיקמהמ
- 5 , 1HX5HEG6/:H1 6:3H8/1
- 3 , /.PE7/2G 2G.F46GEH2
- / , 1P3/67G2'1 57:./G
- לופי$ אלל םמ!עב םיבוע ,סי$ידק $עמל ,םינממסה לכ 1/8S-8424E46F .הנחבאה &ו!ל קיעב םיבו#ח ןכלו ,,
-כב חתפתמה- סי$ידקב %0V .הזונגופל יקיע ןכלו ,&יפה יתלב אוה קזנהמ קלח ,םילוחהמ
לש היגולופרומ &LM :
b דקיפו דקוימ ,דקודנא – עגפיהל תולוכי בלה תובכ# לכ 9G65G.34E41 ןכלו דקודנאהמ קלח םה םימתסמה .
- םהב עוגפל לוכי סי$ידקודנא .7/H2GE45 0G80H84E41 .,
ל# יזנגותפ ןונגנמ (+ – 5.:11 ./G5E46F G.X .ומ!ע קדייחה אל ,םינדגונ ל# תבלו! הבוגת ,.
ההכ דוו מוח ,הלחמה בל#ב יולת- ידיאוניביפ קמנ'ןווינ ל# םידקומ ולא בלה תמקב האנ# תיקיעה העיגפה
יפיפוג תי!י םע ,,יפומא G157:SS ב$יה תלבגומ תוב$!ה – המולונג- תומולונג םה ולא םיפיפוג .ינומונגותפ ,
,םידיאוילתיפא םיאת ,םי$י!וי$סיה ,קנע יאת - י$י!ונומ'יגאפוקאמ וקממ םיאת וא ,םי'גאפוקאמ ל#
םיאקנ# םייפי!פס םי'גאפוקאממ תובכומה G64E57O:K 5/881 :בוק'!ינא יאת .
• ידיאונייביפ קמנ ל# יפומא מוח םיפיקמ
• ,םימוזובי ללגב ,הלחלחכbתיליפוזב- תיליפופמא ,החופנ המסלפו$י! ילעב םיכואמ םיאת
• אקנ הנבמה- לחזל המודה לסלוסמ ןי$מוכ תעו! םע &ואמ ןיעגה 5GE/.9488G. םוקמב ,,
- ןיעגה ע!מאב 'קנ ק האנ בחול אוה &תחה םא .ןוניעגה :K8'1 /P/ .,
.בוק'!ינא יאת ל# ב$יה תלבגומ תוב$!ה וביבסמו ידיאוניביפ ןווינ ל# םודא דקומ םיאו הנ$ק הלדגהב
.דקודנאב קיעב תועיפומ תומולונגה
- םילעה תא תבעמה םימתסמב העיגפ םיאו תיפוקסוקאמ 8/GS8/E1 - םידיגהו , 57:.3G/ E/63G6/ בול ,,
:םיאו ןכ ומכ ,יל$ימה אוה עוגפה םתסמה
C/..H5G/ (7/H2GEG/ - $דוסקא - תונ$ק תויתקלד תוי!$יגו – 1-2 י#פוחה ה!קב תומקוממה תו#קונו ,מ>מ
.םתסמה ל#
• - תויובייכתה ת## #י ןו#א בל#ב /.:14:61 -ל וביחה וזאב םתסמה ל# י#פוחה ה!קב ,
57:.3G/ -ל ינייפוא דואמ- (+ .יל$ואאב םג &א ,יל$ימה םתסמב קיעב ,,
• העיגפ ,תוי!$יגוה תעפוהל םוג הזו יתקלד $ילפת תי!יו ןיביפ תעיק#ל תומוג תויובייכתהה
הזה תוי!$יגוה םוקימ .הקוו – תו#קל תוכפוה הי!זינגוא חאל ,& – ידיאוניביפ בל# .הכיפה יתלב
- תו!ה תי!יל םוג 1E/6:141 .,
-ל תויפי!פס אל ןה ,דקוימו דקיפב- תוחאה תוקלדה (+ -ל תינייפוא דקודנאב םימתסמב הנומתה קו (+ .
יפיפוג "קומ יתקלד דקומ םיאו דקוימב תקלדב G57:SS ןתינ "סונב .בלה י# דוקפת לע עיפ#מ אל הז לבא
.תויהל לוכי לבא ,ה#ק יו$יב וניא בול סי$ידקוימה .תיאת-ניבה המקב םיב םי$י!ופמיל תואל
2Z
> תאקנ דקיפב תינילקה הנומתה X./G3 G63 XHEE/. אלא םיקיבמ אל ח$# ינפ ,י$וניביפ סי$ידקיפ – >
.ןיביפ יעק#מ םע
:הזנגותפ
תויהל בייח fIB ,תילאזב הנבממ ,ןי$נמיו ,ןיזוימ- "וגב םיפו$יפאל םימוד קדייחה ל# םינת#מ םיפו$יפא ,
.,ןי$סלא
גוסמ תי-תו#יג יהוז == G6E4X:3P 2/34GE/3 בול איה תי$ו$מולונג הבוגת .ידיאוניביפה ןינסתל םוג הזו ,
גוסמ תי תו#יג N יפיפוגל #קהב חכוה אל הז לבא , G57:SS .
ק MV וחתפי ןוגב ילקוקו$פ$ס םוהיזב םילוחהמ (+ ללגב האנכ , YQI - יפי!פס NA( .,
י$יבי$יסנספיה
1 . $סמ יאת
2 . םינדגונ
M . ןדגונ ןגי$נא סקלפמוק
N . םי$י!ופמיל
:תינור! הלחמ
-ב בו# תולחל היי$נמ ;וח- חוו$ יכוא םיקזנ אלל םיאיבמ םילוחה לכ $עמכ (+ לופי$ םינתונ אל םא
.,י$קליפופ
כ תדגומ ןכלו ,הכיפה יתלב איה םתסמב העיגפ 5(YA הידגמ יל$ימ סיזונ$ס . (+ -ב .ינוכ 7%V םילוחהמ
– תו!ה בול- יל$ימה םתסמב העיגפ #י <B - הקיפס-יא ת!ק םג םימעפל ,תונת#מ תו!יה תוגד םע <( .,
-ב 2%V ל# תובועמ #י תוידנ םיתיעל ק .יל$ואאה םגו יל$ימה םתסמה ל# םג תובועמ #י םיקמהמ
.ןימי ד! ימתסמ
.תויוקבדהו תויובעתהל תוכפוה םתסמה ל# י#פוחה וזיאב הקווה
,םידיגה ,י#פוחה ה!קה – ,ה#ק תו!יהב- םתסמה ל# םיב םיקלח ל# תובועמ םיאו םתסמה ל# הקידבב
ןיב תויוקבדהו ,םתסמה ילע ינ# #גפמ- תווסימוקה וזיאב תויוקבדה םיאו .םתסמה ל# םילעה ןיב תווסימוקה
.גד ל# הפ תו! .םילעה ינ#
מ>סב םתסמה ח$# פ>ע ,סיזונ$ס תוגד – תו!יה תומ
• M-% ןיקת –
• 2-2.% – 2483
• 1-1.% 2:3/.GE/
• 1 j 1/0/./
:פוקסוקימב
םד ילכ אלל ,קד ,הפ המק ,הסוחד המק – ילמונ םתסמ
- םתסמב םד ילכ תוחכונ .הבעו ה#ק תי$וביפ המקב תפלחומ םתסמה ל# הנידעה המקה - עוגפ םתסמב
6/:0G15H84qGE4:6 .תיפי!פס אל לבא ,תיגולותפ חכהב איה ,
QC לבא ,יפוקסוקאמ ןפואב ןיקת האנ QI -ב םג העיגפ היהת ןמז &ואל .סיזונ$סה ללגב דואמ לדגומ (C
.תואיב #דוגה ללגב היפו$פיה תעפוהו
לש תלדבמ הנחבא +,0./E 407814,4-A5 :
• [%V ל# םיקמהמ <B ללגב םימגנ (+
• הניקב לופי$
• - םתסמה ל# תיביסמ תודייתסה 2G1140/ 24E.G8 G66H8G. 5G854S45GE4:6 זוחאה םויכ .םינקזב ;ופנ – ,
-ו הלוע הז ל# (+ -ל םימוגכ דוי <B
• BQ* סופול -
• .7GH2GE43 G.E7.4E41
• f:HE
• סיזודיולימע
• תו!ופנ תוחפ ,תוחא תוב תוביס דוע
ל# םייבבל םיכוביס 5(YA
2[
1 . תויהל לוכי .םיעוגפ בכ םה# םימתסמב קיעב עגופ .יסופי$ &וביס – תימוהיז סי$ידקודנא
AA .הקזח הפקתהו היסימ ל#
2 . <B
M . תוילובמא
N . בל תקיפס יא
– איול 1%.11.2007
3. היגולותפ # !יטידרקודנא
=6S/5E40/ *63:5G.34E41 קיעבו דקודנאב ,י$יבי$יסנספיה אל- תוי#י עגופה ילאיבוקימ ינסה םוהיז –
םיקזחו םימילא םימזינגואוקימ ק .בלל עיגמ ם#מו םדל דוח ,"וגב םוקמ לכמ עיגמ םוהיזה .בלה ימתסמב
'פ$ס ,סוואא קוקוליפא$ס- דחוימב g -ל םוג# קדיח ותוא- י$ילומה- (+ ,קוקוגנינמ ,,ימגל הנו# ןונגנמב &א
ןיקת היה# םתסמו דקודנאב עוגפל םילוכי ,םי$יזפ ,תוי$פ– םיחא םינגותפ םימייק ,הזנאולפניא סוליפומה
'פ$ס- תיסחי םי#לח םיקדייח .הימ$קב חאל העיגפה ,הליחתכלמ r סימדיפא .פ$ס ,סנדייו י$ילומה-
ל#מל ,תמדוק הלחמ תובקעב עוגפ בכ# םתסמב ק םיעגופ ,םילת#ומ םימתסמב (+ .ינוסיח ל#כ םע הלוח וא
(+ .פ$ס ק ,,הי#י העיגפ אל- י$יבי$יסנספיה – fIB .
הלחמה לע םיעיפ#מ #א ןסחאמל םיו#ק# םיאנת םנ#י לבא ,תימוהיז איה הלחמה תיגולוי$א הניחבמ
:היתוא!ותו
1 . – םתסמה ל# םיימוקמ םיאנת
• םע םילוח- םתסמל םדוק תוויע וא קזנ (+ ,יל$ואא םתסמ ל# תודייתסה םע םילוח ,ינוכ
24E.G8 0G80/ 9.:8G91/ דגנ דימע אל ,,םיגוגמ- ח$#ה ינפב העיגפ – ב#ייתהל םיקדייחל לק תוי ,
.םיקדייח תידח
• ,תימתסמ הקיפס-יא וא $נ# תובקעב- יגולותפ ןוליס'תויגולותפ תומיז 3H5EH1 G.E/.4:1H1
.וב םיעגופ םה# לתודנאל קזנל םימוג ולא ,חותפ
• - םיינ#ה ל# בולי# <C? .הי!$יגוג םגו ח$#ב העיגפ םג ,י$מו$סקימ'יבי$נגד ןווינ –
2 . #ומי# ,הזילאיד הלוח ,הינפו$יונ ,םזילוהוכלא ,תכס – ןסחאמה ל# יללכ ב!מב םיו#ק# םימוג
םתסמב וליפא #לח קדייח י>ע קזנ םוגל םילוכי ולא םיב!מ – תינוכ הלחמ ,היסקכקו ן$ס ,הקזהב םימסב
.ןיקת
M . -ל םוגל לוכי ,"וגה ל# תיעב$ה הולפל &יי##- $יפופס קדייח וליפא הז ב!מב – הניקת אל ןוסיח 'עמ
=* .יתיי$פ היהי םוהיזה# יוכיס #י הניקת אל ןוסיח 'עמ #אכ .
!םתסמה תא קיבדהל תנמ לע הימרטקב תויהל תבייח ,וללה םיאנתה לכ םויק רחאל
- הלחמה תוו! =* – י$וקאל קלחתמ I)* – "יח-תתו B)* .קדייחה גוסב םג יולת ,
• -ב I)* דע- דואמ ההובג התומתה %0V -כ- תועוב# פסמ &ותו , M .הקבדההמ ,
• -ב B)* .םימתסמל םיעובק םיקזנ םע םיא#נ בול ןיידע לבא ,תוי הבו$ הזונגופה [0V
ל תודי# % .םינ#
:היגולופרומ
םא ,תוי$פ וא- םיקדייחו תויס$ ,ןיביפ ל# דקומ ןהו תוי!$גו תואקנ# תויתיבוכ תו$ילב םיאו םתסמה וזאב
.יבי$דוסקא מוח תויהל לוכי ,,יתיי$פ הז =* םג םימעפל .לאמ# ד!ב בול לבא ,בלב םתסמ לכב עוגפל לוכי
.םתסמ דיל אל# לתודנאב תוי!$יגו תויהל תולוכי
-ב ומכ תו#קו תונ$ק אל- תוכו תולודג ןניה תוי!$גוה (+ תדוה יחא .םתסמב יפי!פס םוקימל תוו#ק אל ןה .,
ןה תוי!$גוה# ןוויכמ םתסמה ל# ינבמ יוקיל םג האנ .י$ובמו$ מוח ל# $נמלאו יתקלד $ילפת האנ תוי!$גיה
.המקה &ותב לחה# &ילהת ל# &#מה
(+ .תונ$קו תו#ק ,םתסמה ל# י#פוחה ה!קב תוי!$גו –
:היגולוטסיה
הבה םע יתלגומ יתקלד ,ינסה &ילהת ול תחתמ# יתקלד $ילפת ?<@ תחתמ א!מנ יקיעה &ילהתה ה#עמל .
.ןמ!ע ןה אלו תוי!$גול
M0
תקלד יגוס
• םי$י!ולונג ת!ק ,ילזונ $דוסקא – תיזוס
• תי$וניביפ
• סה ,קמנ – גניזיי$וקנ $נלוופ
- יתלגומ יתקלד $ילפתבועמ וב# ,דוו- י$ובמות מוח האנ תוי!$יגוה &ותב ?<@ תקלד איה תקלדה .,
– תיקמנ תיתלגומ 6/5.:E4146F 9H.H8/6E 46S8G2GE4:6 סיזוביפ !ונ .קמנ #י יכ ,תחתמ ןיקת לתודנא ןיא .
.ןוקיתכ
הקידבב ?< ינפל לביק הלוחה# ילאי$קבי$נאה לופי$ה ללגב םיקדייח תוב#ומ האנ דימת אל ,תוומה יחא-
– תופעוסמ תופייה .פ$ס – םיב! .תוהכ תולוחכ ואי םיקדייח תוב#ומ ,תובומ תוב#ומ #י םא .ותומ
.סוליגפסא
-ב (+ $עמכ ןיא ןכלו תיתלגומ אל תקלדה ?<@ .
- תוימוהיז אל ןה# תוי!$גו @:6-46S/5E40/ E7.:2X:E45 /63:5G.34E41 – @)D* ותוא תויפוקסוקאמ תואנ ,
.הי!$יגול ,ןיקת אוה#- םתסמה ןיב וב לובג #יו ,ןהיתחתמ ינסה יתקלד &ילהת ןיא תויפוקסוקימ לבא ,בד
#י #אכ B)* - ןועג תמק תי!י האנ וב# תונגאתה &ילהת היהי ןמז &ואל , F.G6H8GE4:6 E411H/ תפלחה ,,
?<@ ונחנא .תיתקל! "וסבלו היע!'ה#דח וביח תמק תי!י &ילהת #י חואמ תוי בל#ב .םי$י!ופמילב
,תוועמ םתסמ ול היהי ןיידע ,הלחמהמ איבי הלוחה םא .,םתסמב םד ילכ ןיא ןיקת ב!מב- םד ילכ תי!י האנ
.םינ$ק םיימוהיז םידקומ דוע ונכתי #אכ ,םד ילכ םע יתקל!
ןיב תיגולותפ לידבהל ה#ק היהי יתקל!ה ב!מב B)* -ל בעב (+ אלו דיקוימב ויהי# ,"ו#א יפיפוג #פחל ןתינ .
.םתסמב
:תוירשפא תוימוקמ תואות
• םתסמה ויח וא תובייכתה
• - העי$ק G29HEGE4:6 תיבבל הקיפס יאל םוגל לוכי – םתסמהמ קלח ל# ,
• - ןכ# דקוימ ל# ססבא G66H8G. GX15/11 ,
• ללח ןיב הז הקמב ,םיללח ינ# ןיב הלעת- הלו$סיפ וא ,חותפ דחא ה!ק םע ס!באל סיכ- סוניס תי!י
,דקיפל בלה
• - יתלגומ סי$ידקיפ - דקודנאהמ הלו$סיפ ל# וא דקוימב ס!באמ סוניס ל# &וביס 9H.H8/6E
9/.45G.34E41 ,
• תוקל$!הה תובקעב םתסמה ל# תוויע
• – ה#ק תימתסמ הקיפס-יא 1/0/./ 0G80H8G. 461HSS454/65P חיכ# ןימי ד! .חיכ# תוי לאמ# ד! –
.םינמוקנב
:תוימטסיס תואות
• ,י$פס קו# A=J
• םוג .םיס!באלו קמנל םוג – תימ$סיסה 'עמל םי#יק תוקתנתה תובקעב י$פס םזילובמא
.התומתל
• .םוהיזל םימוג אל – םיי$פס אל םי#יק
.אל'י$פס .דתי תו! – האיב ם$וא
.ם$וא – דתי תו! ,לוח$ב יהב וזיא
.,םיקדייח תוב#ומ וא ,וח#- סובמו$ תואל #פא .ההכ דתי ם$וא – הילכ
• י$יבי$יסנספיה- תינומיא הלעפה תובקעב תומגנה תולחמ M :,םיסקלפמוק –
o Q/HO:5PE:58G1E45 - 0G15H84E41'12G88 0/11/81 0G15H84E41 י>ע םד ילכ ןפוד סה .
?<@ ל# א!ממ םע , 6H58/G. 3H1E .
o 9:1E 46S/5E40/ F8:2/.H8:6/97.4E41 םקוממ'$#ופמ –
.,םיקדייח- וח# ילוא ,סובמו$ תואל ןכתיי – הילכב ם$וא
.קדייוחמ י$ובמו$ מוחל ביבסמ י$נלוופ וזיא – םוידקוימ
.סי$ילוקסו'םימ$וא ,תויכ$פ – ועב סי$ילוקסו
?NTE רב"ב ארקנ> : +/./80,: 7861:/.6,0,4 =
M1
תוילי$ס ןה לבא ,תוי!$יגו #י .ןיקת םתסמ ל# סיסב לע םג ,םימתסמה לע םיב$!מה םינ$ק םי#יק ללגב םגנ
הז .,תולודג תויהל םג תולוכי לבא- תונ$ק בול ,םתסמה ה!קב כ>דב תוא!מנו ,סי$ידקודנא תמאב אל הז ןכל-
:תי תוי#יק ל# םיב!מ ללגב םגנ
1 . - םייזוקומ םא דוחייב ,םימדקתמ םילודיג D.:H11/GH 1P63.:2/ ,םדקתמ ן$סב םיסובמות תי!י –
2 . ,סיספס A=J
M . תובחנ תויווכ
.םיקמנל ומגיו "וגל וחת#י# םי#יקל םוגל הלוכי הלחמה
.םיניקת ח$# ינפ לע י$ובמו$ מוח – תיגולו$סיה
$,G+/8 5/:H4 7861:/.6,0,4 :
י$יבי$יסנספיה ,ימוהיז אל ,יתקלד סי$ילוולו M תובקעב םגנ . BQ* םינדגונ- םידיפילופסופ-י$נא םודנס וא
דגנכ ?Q גוסמ תי-תו#יג ל# ןונגנמ הפ #י ., === -ב ומכ- BQ* .תוילי$ס תוי!$יגו !וי םג הזו ,
ד!ב םה בול םימדוקה- ה$מל םגו הלעמל םג – םתסמה ידי! ינ# ל# תוי!$יגו #י# הז יפוקסוקאמ ינייפוא ןמיס
םיאו תיגולו$סיה הניחבמ .םתסמה ה!קב ק אל םגו ,,דחא S4X.46:43 6/5.:141 המוד ,ביבסמ תיתקלד המק םע
ל (+ .
:םו!יסל
הלחמ תויצטיגו
(+ ,ישפו/ *צק0 ,ילרטי# 1,ס#0 0ורל - ,יט#ו%ר *קורו
יפיפוגו י$קו# ןווינ שי .1ישקו 1ינטק G157:SS ,,ו#ולונרג2
,ושיגר# 1רגנ .1,ס#0 ,יטור0יפ *0)ש ,30וק4צינ% י%,
גוס# ר,י == ר,י ,ושיגר לש ,ו0רו&# 1ג שי ל0% + =C .
.,ילירטס ,קל$
Q4X2G6 1G5O1 יפיפוג ןי% ,1וק# ל)0 ,1,ס#* י$יצ ינש0 ,ויצטגו G157:SS .
גוס# ר,י ,ושיגר# 1רגנ ===
=* %לל ,י#ו*י5 ,1,ס#0 1וק# ל)0 ,1,ס# ל)0 ,וי*ל לו)י
.,ו)רו ,ולו$ג ,ויצטגו .ינו#י% ןונגנ#
@)D* – 2G.G6E45
/63:5G.34E41
,ו0)רו# ,ויצטיגו* ,1,ס#* לש *צקל רשק ,וי*ל לו)י
,וישירק .י,קל$ 6יל*, ןי% ל0% יטו0#ור, ר#ו/# קר
.ר,י
(+
ןוג תקלד  (+ םע ילוא- (YA- ← ו םתסמב העיגפ ילוא 5(YA .
םוכיס (+ "יח בל#ב
• ל# י#פוח ה!קב תויוביכתה – וקאמ <C ,ידיאוניביפ $דוסקא- & בל# – תוי!$גו זאו ,
.,הקוו- ה#קו
• .םימתסמבו דקודנאב .בוק'!ינא יאת םע "ו#א יפיפוג ,תומולונג – וקימ
ב הבועמ דקודנא – םולק'קמ קאלפ QI .
M2
• ."ו#א יפיפוג םע ,סי$ידקוימ
• .קיבמ אל ,האמחו םחל – י$וניביפ סי$ידקיפ
5(YA
• בול <B םיתעל , <( םא .תיל$ואא תובועמ וא <B – QI ןמזה םע ,לדגומ (C .לדגומ
• הקוו - וקאמ  גד ל# הפ ,תויוקבדהו תויובעתה
• -ואנ םע הבע תי$וביפ הבכ#ל ,םד ילכ אלל הפ הבכ#ו תי$וביפ הבכ#מ בעמ – וקימ
."ו#א יפיפוג אלל בול ,הי!זילוקסו
<B
• ללגב בוה ,יסאלק (+ .
• - ליגו ,םילופי$ בקע- הניק ל# היגולוי$אב היילע ,םויה 2G1140/ 24E.G8 G66H8G.
5G854S45GE4:6 ,
=*
• .םיינמי – םימסב .םיילאמ# םימתסמ בול
• .ןוסיח 'עמ ב!מ ,יללכ ב!מ ,םימתסמב העיגפ – ןסכאמ ל!א ןוכיס ימוג
• ."יח תת'"יח
• אלל .,תוי$פ ,םיקדייח תוב#ומ- ןגותפו תקלד ,תויס$ ,ןיביפ םע ,תוכו תולודג תוי!$גו
.יפי!פס םוקימ
• ,י$ובמו$ מוח םע קמנ – תוי!$גול תחתמ תיתועמ#מ תקלד ?<@ ב .לתודנאל הידח , B)*
ל המוד- םד ילכ ,תקל! ,וביח תמק ,ןועג תמק ,תינוכ תקלד – יופי &ילהת היהי 5(YA .,
• םיימ$סיס םיכוביס
o ו י$פס קו# A=J
o תוילובמאובמו$'תוי$פס תוילובמא
 םהינ# – הילכ
 םהינ# – האי
 לוח$
o סי$יפנולומולג'סי$ילוקסו – תינומיאו$וא העיגפ
@)D*
• .םתסמו תוי!$גו ןיב וב לובג
• .,י$ובמו$ מוח- תוילי$ס תוי!$גו – םתסמ לע םי#יק ,תי תוי#יק ב!ממ םגנ
סי$ידקודנא סקס ןמביל
• תוינומיאו$וא תולחמ
• ל המוד- תיתקלד המק םע דיאוניביפ קמנ .םתסמה ידי! ינ# ,תוילי$ס תוי!$גו (+ .,
(+ =* @)D* סקס ןמביל
היגולוי$א תי$מוא תלחמ םתסמב תוחפ'י$נלויו םוהיז
העיגפ – תו#יד .עוגפ
ב!מ ,ןסכאמב הלחמ ,םתסמב
אל# ידיחי .ןוסיח 'עמ
.ילי$ס
תוי#יק
תי
תינומיאו$וא הלחמ
תוי!$גו גוס תונ$ק – הקוו
תו#קו
תוכו תולודג תונ$ק תונ$ק
תוי!$גו םוקימ י#פוח ה!ק יפי!פס אל םתסמה ידי! ינ#
תוי!$גוב א!ממ ידיאוניביפ קמנ ןגותפ ,תקלד ,תויס$ ,ןיביפ #יק ,ידיאוניביפ קמנ
תקלד
תוי!$גו-םתסמ לובג לובג דוח &ילהת וב לובג
םתסמב א!ממ יפיפוג – "יח ב!מ מוח םע קמנ - "יח ןיקת
MM
םע ,דקודנאב "ו#א
ב םולק'קמ קאלפ
QI .
םתסמ - ינוכ ב!מ
-ואנ ,י$וביפ
הי!זילוקסו
,י$ובמו$ ?<@ .
,תינוכ תקלד – "יח תת
,ןועג תמק ,וביח תמק
.הי!זילוקסו-ואנ
תידוקפת העיגפ
םתסמב
<B הקיפס יא ןיא ןיא
O םימתסמ תולחמ
– ןולה 1M.11.2007
4.1 !יזונט! לרטימ
- יל$ימ םתסמ ל# תו!הל יקיעה םוגה <B הז , (+ ל# ה!ופתה םויכ .,תי$מוא תקלד- (+ דואמ הכומנ
םג ןכלו ,;אב םיקמ $עמכ ןיאו <B הנקיז בקע תויו!יה ל# םיזוחאה םילוע ןכלו ,;אב ידנ דואמ אוה
ל# תוא!ותה .הניקו <B םויכ .םימוד ויהי האנ# םינמיסהו תויה תו!ופנ# תוחא תולחמ ל# ולאל תומוד
#י תו!יהל 2 -ו דלומ םגפ :תויקיע תוביס .7/H2GE:43 24E.G8 1E/6:141 .
ןיב א!מנ םתסמה QI -ל QC - םידיגב םיבוחמה םילע ינ#מ בכומ אוה . 57:.3G/ E/63G/ .םיליפפה םיי#ל ,
-מ בכומו תוי ן$ק יוחאה הלעהו לודג ימדקה הלעה M &ותל םילפונ םילעה חתפנ םתסמה#כ .תוי םינ$ק םילע
םתסמה ל# הנבמל העפה לכ .תוי ! אוה !ונה חתפה ןכלו תודמ!נ תווסימוקה סיזונ$סב .חתפנ חתפהו דחה
.הקיפס-יאל וא תו!הל םוגל הלוכי
לש היגולויזיפותפ A5 :
.םינ# &ות חתפתמו ינוכ אוה הלחמה &להמ לכ
• -מ םד תמיזב העפה הנ#י הז ללגבו םתסמה ל# תו!ה הנ#י QI -ל QC .הלו$סאידב
• QI -ל םד תוי סינכהל תנמ לע וכותב ;חלה תא יבגי QC .
• תואי תק!ב j- תוליפקב ם#מו האיה ידיוב םג הלוע ;חלה
- יתאי #דוג ,םוי!י$ס$ניאל ,המקל ןו#א בל#ב j- ,הי!דוסנ$- לזונ תאי!י 9H82:6G.P
5:6F/1E4:6 הליחת- המי#נ !וק ל# ה#גה ,בוג יתמי#נ ;מאמ ,תואיה ל# סניילפמוקב הדיי ,,
.,;מאמב
.היסקופיהו המי#נ !וק – היזופידב העיגפ
.תואיב העיגפ בד ל# ופוסב
• .האיה קועבו תואיב הובגה ;חלל ינ#מ ..ד.ל.י (C ומכ היפו$פיהב אלו- הי!$לידב ביגמ
QC ב האנ ., JU( :..ד.ל.י יגוס .יפי!פס אל ,הקידבב א!ממו
o – #דוגה ללגב 9G1140/ 9H82:6G.P 7P9/.E/614:6
o – הי!קי$סנוקוזול םוגת האיה ל# היסקופיהה ןמז &ואל 0G1:5:61E.45E40/
9H82:6G.P 7P9/.E/614:6 .ן!מחב לופי$ ,
o םדה ילכב םייוני# ויהי ,תוחא תולחמב תוי ,סיזונ$ס ל$ימב ידנ- םדקתמ בל#ב
– ןמולה תנ$קהו םדה ילכ ל# היפו$פיה – תואיב :X1E.H5E40/ 9H8. YP9/.E/614:6 וא .
.םיבמו$מ המיסח בקע
• ל# הי!$ליד (C ל# תעב$ ביחת DC ל# הקיפס יא ת!ונו ,,ילדיפסוקי$ םתסמ- DC ,
.תיפיפ תק!בו דבכב #דוג ,,הי!סלופ םע- אוו! ידיו #דוגב א$בתמ
MN
:םימוטפמיס
1 . יבגהל תו#פא ןיאו .הקיפסמ הניא הכומנה בלה תקופת ;מאמב .;מאמב קיעב המי#נ !וק - האנפסיד
.החונמב םג היהי המי#נה !וק חואמ בל#ב .#דוגה ללגב המי#נה תא
2 . תופייע
M . .יתאיה #דוגה ללגב – לועי#
N . .יתאיה #דוגה ללגב – םיפו!פ!
% . ללגב וא ,בלה תקופתב הדיי לע תו!פל- קפודב היילעמ ,בלה ב!ק תועפהמ תוקל לוכי – תוי!$יפלפ
-ב תוי ,הפ ;ופנ תוחפ- תוי קזח םעופ בלה# IB ב!קל העפהל םוגי תוילע ל# הבחהל םוג# ב!מ לכ .,
.,$לחומ דס-יא היהי כ>חאו תופסונ תומיעפ ויהי הלחתהב- סוניס
\ . ב#ייתמ הלוחה #אכ פת#מ ,תואיב #דוגה ללגב הביכ#ב המי#נ !וק – האנפו$וא
7 . ?@A – 9G.:L412G8 6H5EH.6G8 3P196/G הני#ב יפקתה המי#נ !וק .
Z . תוילובמאובמו$
:םי!וביס
• '* תא !קמה בד ,יהמ קפודל םג םוג .תוי!$יפלפל םוגל ומ!עב לוכי ,תיתיילע הי!$ליד בקע –
הו!ב םוז# םד #י# איה ה#ק תויה היעבה .!ומה םתסמה &ד םדה תאי!י תא ימחמו הלו$סאידה
-ה ללגב הילעב עקתנו תיתלובעמ I+ םוגל םילוכי# ,,תינזואב קיעב- םי#יקל םוגל לוכיה בד ,
-לו יתאי "יחסתל JCI – יתפות לופי$ .יהמה ב!קל תידח הבוגת ןיא םא ,לופי$ #וד אל םיתעל .
.ןיסקוגיד
• סיזיטפומה םע לועי#ב א$בתהל לוכי .םינידעה האיה ימינב םינ$ק םיעקו יתאיה #דוגה ללגב םגנ –
.תונידע יהב םד תודוקנ
מ םיעבונ- תינמי הקיפס יא ינפל דוע עיפוהל םילוכי ופפו סיזי$פומה (I .,תואיו
• יתאי ד>ל תי ללגב – ןימי בל ל#כ
• 03.1+G17+G1E,4+ ןגאב םדה ל# סיז$סל תמוג תבגומה תק!בה- תואיב תויהל םילוכי –
#י זאו םיילגבו ACD םא ,ה#ק עויא – לודג "יחסת הז םא- האיה ל# תדוגנתהו המיסחה תא יבגמ הזו ,
-ה תא יבגי הז ן$ק הז :X1E.H5E40/ 9H8. YP9/.E/614:6 בלמ םיא!וי# םי#יק תויהל םילוכי םג לבא ,,
םימוח י>ע לופי$ –םיביאה א#ל םא ןיבו חמל םא ןיב – ,;ופנ תוחפ- תימ$סיס 'עמל לאמ#
.,!ק חוו$ל ןיפה ,&וא חוו$ל ןידמוק- םי$נלוגאוקי$נא ?* .סיזי$פומהב א$בתהל לוכי
=תוגרדמ תרו> :הלחמה Pלהמ
חאל םינ# &ואל $אל תמדקתמ הלחמה (+ :ימואתפ ןפואב םיעיגמה םיבל# פסמב תנייפואמ הלחמה .
1 . ;מאמב המי#נ !וק
2 . I+ .ןיסקוגידב לפו$י הזכ הלוח .תוי!$יפלפ חתפי הלוחה הז ללגב –
M . יתאי "יחסת
N . אמגודל – םיימ$סיס םיפיחסת JCI
% . ת$לוב תינמי הקיפס-יא
\ . – םי$$ינ- םידיו יביחמ :לופי$ .ה#ק האנפסידו תולואבלאל לזונ ל# תימואתפ הסינכל דע - תואי תק!ב
.םינת#מ םימוחו ,ןיפומ ,ןי!ילגו$ינ
-ה תונ#ב לחה ,חותינו ותני!- יבי$יניפדה לופי$ה %0 .
:היגולויזיפ
-ב ;חל QI תזעב דדמנ K/3F/ 9./11H./ ב ;חל תיילע תליחת- הלו$סאידב ואי ;חל תדידמב םייוני#ה . QI ,,
-ב ;חלה כ>דבו חותפ יל$ימה םתסמה הלו$סאידב .הלו$סיסב אל QI -ו QC תו!יהה ללגב .הוו# תויהל &י!
לג ,היילעה תו!ווכתהב .$נאידגה תדימל הו#ק סיזונ$סה תמוחו ,םי!חל $נאידג !ונ I היילעב הלעי ;חלה ,
ב#חל #פא םדה תמיז תומכו םי!חלה לפמ תזעב .תידחה הלו$סיסה ליחתת# דע ,תוחפ הלעי אוה דחב לבא
.לפוד תזעב ל>נה םינותנה תא דודמל #פא םויכ .םתסמה ח$# תא
M%
=גליד יד> :הנחבאו תילאקיזיפ הקידב
• .תינמי הלדגהו תינמי הקיפס יא ינמיס קיעב
• המי#נ !וק ,םיילגב תק!ב ,אוו!ה ידיו – תולכתסה
• ידס אל קפוד וא הידקיכ$ היהתו ןכתי – קפוד
• ] הלוספקה לע ;חל ללגב ן$ב יבאכ &כמ הא!ותכו ,#יגו & ,לדגומ – דבכ Y/9GE:RHFH8G. ./S8HL
• – םיילגב תק!ב ?4EE46F
• -ב העיגפ ןיא יכ ןיקת היהי דוחה – לאמ# ד! לע הלוחה תא םיביכ#מ – בלה דוח QC ;חלהמ הא!ותכ .
-ב הובגה QI -ב תוי הובג ;חל #י# ללגב- תוי חואמ גסיי יל$ימה םתסמה הלו$סיסה תליחתב , QI ,
>הכמ םלוהs - בלה דוחב הז תא #יגהל #פאו תוי הקזח הו!ב ןכו
• ל# הבחה ללגב – ןימי ד!מ תילנ$סאאפ המה האנ בגה לע הלוחה #אכ (C
• - דחוימב קזח ןו#א לוקל םוגת יל$ימה םתסמה ל# הקזחה היגסה - בלה תולוק <1 תי .,בגומ
- קזח ינ# לוקל םוגל לוכי יתאי ד>ל ?2 .ינומלופה םתסמה ל# הקזח היגס ללגב ,,גני$ילפס םע ,בגומ
והז- םד סנכיהל ליחתמו יל$ימה םתסמה חתפנ# דע ןמז קפ #י ינומלופו יל$ואא םימתסמ תיגס יחא
-ה ל# ןמזה 41:0:8/245 ./8GLGE4:6 םיעמו# ןכ הפ &א ,יל$ימה םתסמה תחיתפ תא םיעמו# אל כ>דב .,
- תיקלחה החיתפהו בגומה ;חלה ללגב :9/646F 16G9 ה תמוח# לככ .,דואמ דח לוק – <B -ה תוי ה#ק
:9/646F 16G9 .תוי םדקומ עמ#י
• -ב – ה#ווא <B .תילו$סאיד ה#ווא הנ#י
-ה ו!יקו יוביע ,יוחיא ,תווסימוקה ל# תויוקבדה תואל ןתינ תיגולותפ הקידבב 57:.3G/ .היילעב םי#יק ,
:לופיט
• דיול תנ! םיסינכמ םויכ .וגס בל חותינב תויוקבדיהה ןיב הדפה וע!יב םי#ימחה תונ#ב
j- יזכמ (I -ב- ה!יחמב וח &ד j- S:11G :0G8/ -ל םיבוע , QI #אב# ןולבה תא םיחפנמ j-
תודייוסמ דואמ תויוקבדיהה םא .םילעה ל# תויוקבדיהה תא חותפל לוכי הזו םתסמה ע!מאב תנ!ה
.םתסמה ל# הקיפס יאלו םיעקל תמוג םיתיעלו ,הליעי הניא וזכ הוד!ופ
• .,םינת#מ- בל תקיפס-יא ל# ומכ אוה יתפות לופי$
• םי#יקה תו!ווה תעינמל – ןידמוק
4.2 תילטרואא הקיפ! יא
אלו תובעתמ תווסימוק ,םילעה תוו!ק תובעתה .תיביסגופ תומדקתה םע ,חיכ# םוג היה – תי$מוא הלחמ
– סי$ידקודנא ללגב- ימואתפ הז םא .בו$ גסנ אל אוה לבא ,&י!# ומכ חתפנ םתסמה .תו#גפנ B)* ללגב וא
םד ל# הזח הנ#י הלו$סאידב לבא ,ןיקת לכה הלו$סיסב .תוומו תואי תק!בל םוגל לוכי הז ,הזחב ההק הלבח
M\
-ל QC ב- דחל זוח לודג תוי חפנ# אוה ןונגנמה ןאכ ,יל$ימ סיזונ$סל דוגינב .ה$ואאהמ (I ,,לדג ;חל –
סיזונ$ס ל$ימל המוד ןונגנמו – ;חל תיילע התיה ,הי!$ליד בוע היה אל םא .היפו$פיה אלו הי!$ליד #י ןכלו
.,הפיח תואי תק!ב – "יח םא-
יפ ,לודג דואמ דחה #אכ 2-M .תולעל ליחתמ ילו$סאיד ;חל ,ןיקתהמ *+ ןכלו ,ןיקת א#נ BC האנ.תוי לודג
-המ לודג קלח .תיל$ואא הבחה םג BC -הו הוחא זוח JW .ד.ל ,הלוע ילו$סיס .ד.ל .,לדגומ אל- ןיקת א#נ
– דוי ילו$סאיד ?? .הלוע
ל# הי!ופפל עיגהל לוכי ,,םימס יקיזמב םג- סי$ידקונדאל יוכיס תאלעה #י םתסמה &ד המיזב היעב לכב
#י ,םילעה R/E 8/14:6 .םו$פס לע
ב .הקיפס יאו תעב$ה תובחתהל הליבומ תובחתה ,הלוע ה$ואא ל# הלחמ לכ – תויגולוי$א JU( ומכ האנ –
ל# הלדגה (I -כ .יידמ הובג לבא , %0V .םילוחהמ
• – ה$ואא ל# היידמ ל# הלחמ – םי#נב תוי ,ןפמ םודניס 5P1E45 2/34G8 6/5.:141 .
• BG5H8G. G6/H.412'348GEGE4:6 .יחותינ לופי$ ,הלוע ה$ואאב ת!פמ
• ב .תובחתהו ה#ק ת#$ – ינוינ# סיליפיס JU( .ה$ואא ןפודב תודייתסה
• .קותינ'עק – םימתסמב המוא$
– הלק הקיפס יאל ה!ופנ יכה הביס .סי$ידקודנא ,ילדיפסוקיב קי$ואא ,תי$מוא הלחמ חאל – תויגולוי$א דוע
.ד.ל.י
בקע- בל תוקיפדכ ג!ומ תויהל לוכי ,י$מו$פמיסא תויהל לוכי ?? ו לודג BC .ד.ל תליפנ םע קנע
.,הלו$סאידב
– תינפוג הקידב
• – דויו ;פוק קפוד 5:88G9146F 9H81/ . ←
• .,לפודב- &ואה לכל ה$ואאב הוחא המיז
• - הלודג המיז – תילו$סיס ה#ווא S8:K 2H.2H. לע םגו יל$ואא םתסמ לע ,,
.יפי!פס תוחפ .,םתסמ ןיא – המיזמ םתס- ילומפ קוע
• םי!חל לפמ – ת#לחנ ה#ווא .יפי!פס תוי .הי!$יגוגהמ – תילו$סאיד ה#ווא
ה$ואא QC ת#ווא – ילומפ קועב םג .דוי AH.:14/. .,הייזווד-
• .$סומ בל דוח םלוה – לודג לאמ# דח
לדוג יחא אוה בקעמ .,המי#נ !וקב בכ ג!וי- םדקתמ בל#ב ,תילאמ# הקיפס יאל חתפתהל לוכי QC םא .
ל &יפה יתלב קזנ ,ידמ תוי םיכחמ QC .הפלחה – יבי$יניפד ןותפ .ידמ הובג חתמ םע ידמ הלודג ןפוד –
תדוה – יתפות לופי$ IQ
• יבכעמ – הי!$לידוזו IJ* הלחמ תוחתפתה $אמ .
תי$קליפופ הקי$ויבי$נא
– ןיסח 1N.11.2007
4.3 תילרטימ הקיפ! יא
-מ םד ל# הזח #י ןכלו הלו$סיסב &י!# ומכ גסנ אל יל$ימה םתסמה QC -ל QI לבקל &י! "וגה# ןוויכמ .
ותוא תא JW זא , BC &כ ם#ל .בד ותוא א#נ QC – םד ל# תוי הלודג תומכ "וחדל &י! BC זוח# המ דועו
ןכלו הוחא *+ ל# ב!מ והז – תוי לודג 0:8H2/ 8:G3 ומכ- חפנ סמוע ל# הלחמ , <( ילאמ#ה דחה .,
.בגומ חפנ לע םידבוע תילאמ#ה היילעהו
– הבחה הז יחפנ סמועל ללח לכ ל# הבוגתה QC* :תויפו$פיה .סלפל קוח פ>ע ,
• /L5/6E.45 7P9/.E.:97P םיפסונ .חפנ תלדגה ללגב -
בל#ב .ןפוד יוביע םג #י ,&וא "סונו םי$י!וימב םימוקס
.םימ#נ ןפודה יבועל ימינפה סוידה ןיב םיסחיה ,יו$סנפמוקה
יתלב יוני#ה ,ןפודהמ תוי לדג סוידה ,הי!סנפמוק-הד #י #אכ ןוקיתה .ל#וכ בלהו &יפה
הנבמב םיכיפה יתלב םייוני# ו#ענ אלו הדימב ק עייסי #א ,םתסמה ל# יגויכ ןוקית אוה י#פאה
.ילאמ#ה דחה
M7
• היהי ;חל סמועב 5:65/6E.45 7P9/.E.:9P יוביע דע ,הבעתמ ןפודה &א מ#נ ימינפה ללחה ובו
.,י$נג בול- ללחה $וק תנ$קה םע יגולותפ
םיקלח רפסממ ב!רומ ילרטימה םתסמה :
• 24E.G8 8/GS8/E1 םילע –
• 57:.3G/ E/6346/G/ .תווד תו!ב , םילעה ח$# לכל םיבחתמה םידיג –
• &ותל םילעה ל# הסיק םיענומו ילאמ#ה דחה ןפודב םינוגע .םייליפפ םיי# QI בוחמ י# לכ ,
.םילעה ינ#ל
• 24E.G8 G66H8H1 םילעה םיבוחמ הילא# תי$וביפ תעב$ – סולונא –
.םתסמה ל# הקיפס יאל םוגת וללה םיביכמהמ דחא לכב היגולותפ
-ב ;חלה הלו$סיסה תעב QC -ל סוקי אל# ותוא קיזחמ יליפפה י#הו םתסמה תא גוס QI ל# "דוע ונ#י .
- ינ#ה לומ דחא חנומ םהל# יל$סידה ה!קה# &כ םילע 5:G9EGE4:6 -ב ;חלה ., QC קלח אוהו הזה "דועה לע ;חול
תיגס םע ןכנוסמ תויהל בייח הזו תולק ;ווכתמ סולונאה ,םתסמה תיגס ןמזב .וגס םתסמה תא קיזחמ# הממ
.ילאמ#ה דחב ;חלה י>ע ןהו םיי#ה י>ע ןה גסנ םתסמה .םתסמה
-ל םורגי המ ,תינא!מ הניחבמ A& Q
• וא המזיוינא ללגב םגי הז .םתסמה ל# הבו$ אל הקזחהל םוגי יליפפה י#ה םוקימב יוני# לכ
ה ל# המיסח ללגב- יוי$סופ $קפניא 54.5H2S8/L י# ל# ,- QC .בלה ל# הלדגה וא ,
• ל# הבחה QC ל# הבחה ,ידוכ עוקל םג הלוכי QI .יוחא הלע ה$יסמ
• $קפניא וא הזחה תיבל ההק המוא$ ןמזב יליפפ י# ל# עק
• תנ$קהו סולונאה ל# הבחה 5:G9EGE4:6 .בלה ל# תללוכ הבחהמ עובנל לוכי . <( ילוחב דואמ ;ופנ
.חתפה תא וגסל תנמ לע ידמ םינ$ק םילעהו לודג חתפה ,תבחתמ תעב$ה .בל תקיפס-יא <( -ל םוג
/L5/6E.45 7P9/.E.:97P - ב!מה ל# המחהל םוג הזו <( דועל םוג <( ,
• .תקלדמ אמגודל ,םילעה ו!יק וא וח
:היגולויזיפותפ
-ל םד ל# הזחל תמוג םתסמה ל# הקיפס יא :ינוכ ב!מ QI - תודגנתהב הדיי , IQ .לאמ# דחל ,
• ב הדיי ,תילאמ#ה היילעב חפנה לגב היילע JW .
• QCY ;חלב היילעה ,הי!סנפמוק #י #אכ .תי$נ!סקא היפו$פיה ,יו$סנפמוק QI
.תלבגומ
• - הכותב ילו$סיסה חפנה "דוע ללגב תבחתמ תילאמ#ה הילעה XG5OKG.3 BC .,
• QCY תאלעהל םוג BC ה!ופמ בל#ב תקפסמ# , 10 ,S:.KG.3 10]./FH.F4EG6E 10-. *+
.ה!ופמ תיל$ימ העיגפ תכעהל #מ#מ ,הלעי
• ב הילע- הלו$סאידב םד תוי תפחוד היילעה 9./8:G3 םדוקה הלו$סיסהמ "דועה חפנה ללגב -
.בגומ היהי ילו$סאיד "וסה ;חלה ןכלו ,הילעב גאנ#
:קפסת אל ה!סנפמוקה# ןכתיי ,ןמז &ואל .לאמ# הילעו לאמ# דח ל# הבחה םיאו &ילהתה ל# ופוסב
• תמק תפלחהו הי!סנפמוק-הד היהי ,בלה י# ל# ל#כ #י ןמז &ואל &#מנ ב!מה #אכ
.תינסהו תמזגומ הבוגתל תיו$סנפמוק הבוגת &פה ןמז &ואל בגומה ס$סה .תי$וביפ המקב י#
דוקפת- תדוי תוי!וויכ ,ללחה סוידל תיסחי הקד תי#ענ ןפודה הז ב!מב QC ,,דוי BC -ו JW ,דוי
י!חלב היילע הנ#י QC -ו QI. BC ,דוי המידק BC !וקב ליחתי .,תוי הכומנ תודגנתה- הלוע הוחא
.קזנה תא ןקתל לכוי אל בכ םתסמה ןוקית ,הז בל#ב .יבבל ל#כו תואי תק!בל עיגיו ,;מאמב המי#נ
:"יח ב!מב
ןיא QCY -ב הדיי הנ#י ןכלו הוחא זוח# םדל >ןכומ> אל בלה , JW -ב ;חלב היילעו ,ינגוידק םלה- QI
דוקפתב היילע תומל תאזו ,,תואי תק!ב- QC בל "קתה וא המוא$ .ןכוסמ ב!מ והז .םינימלוכ$ק ללגב
..תוומ תנכס #י# וא ידיימ לופי$ םי#וד םידיגב וא יליפפה י#ב םיעגופ#
MZ
המ!ועב ;ווכתהל &י! בלהו הי!סנפמוקל ןמז ןיא ,םתסמב וח וא יליפפ י# ל# ימואתפ עק ל# י$וקא ב!מב
-ב דומעל ידכ תוי הקזח 9./8:G3, BC ללגב .,חתמה ללגב- דוי'מ#נ המידק BC ;חל ,הוחא QI &א ,הלוע
.ה#ק תואי תק!ב ת!ונ - בחתהל הקיפסמ אל תילאמ#ה היילעה
QC 14q/ QC SH65E4:6 QC
0:8H2/
QI 14q/ QI ?./1 .
I5HE/ <( @ t @
J7.:645 <(
J:29/61GE/3
J7.:645 <(
A/-5:29/61GE/3
t t t
-ל תויגולויטא A& :
• .ידוכ תו!קתהו תובעתה ,תקלד – תי$מוא בל תלחמ
• – סי$ידקודנא B)* .ידוכ תעיק ,המקה סה ,
• םילעה הנבמ יוני#ל םימוג – וביח תמק תולחמ
• וא תוי$נג ,תויתפוידיא תוביסמ םגנ .סמועל המאתה אלל בלה תבחהל תמוג – תויתפוימוידק
תוימוהיז
• העיגפ ,םתסמה יביכמ ןיב סחיה תא הנ#מ# י$מואג יוני#ל םוג – תימכסיא בל תלחמ
.תללוכ וא תיוזיא
ל םימוג <( :י$וקא
• םוהיז ,המוא$ – סולונאב תויעב
• לודיג ,םוהיז ,המוא$ – םילעב תויעב
• ,םוהיז ,המוא$ – ידוכב עק <C?
• המוא$ ,ילאמ# דוקפתב היעב ,הימכסיא – םייליפפ םיי#
• היהי בו$ אל אוה םא ,םתסמה תפלחה חאל – םייתוכאלמ םימתסמ <( םתסמב ."יח
דימת אל ,יתוכאלמ <( ללגב "לחוה םתסמה םא .הפו$ס$ק אוה "יח <( ןכומ בכ בלה ,םדוק
.עוג תויהל לוכי הז ,תוחא תוביסמ םא .אונ כ>כ היהי אל הזו הזל
ל םימוג <( :ינוכ
• – םייתקלד םימוג (+ ,ןגלוק תולחמ , BQ* המדולקס ,
• - י$נג סיסב םע תולחמ ,תודייתסה – תויבי$נגד תולחמ 2G.SG6, 2PL:2GE:E/H1
3/F/6/.GE4:6 ,
• אל- סולונאה תו!ווכתהב העיגפ תויהל הלוכי ,הכלוהב תויעב וא בלה תו!ווכתהב היעב #י םא
םי!ווכתמ אל םיליפפה םיי#ה# וא ,ידמ חואמ ;ווכתמ וא תחא תבב אל ;ווכתמ ,;ווכתמ
-ל ומגי ולא לכ – םואיתב <( .תינו#אה תיתכלוהה היעבב לופי$ י>ע ןקתל ןתינ הז תאו
• תוינבמ תויעב
• םוהיז
• תוילאידקודנא תויכב תודלומ תויעב
:היגולותפ
• יקממ #יל#כ <( ללגב הז (YA .םיבגב ;ופנ תוי .תויתעונתב העיגפו םילעה ל# תו#קונ #י זאו
ל# תוחיכ#ה םויכ (YA .הדייב תא!מנ
M[
• ל# תוענומ #א תוי!$יגו ,םיוחמ םילעו םיעוק םידיג ,לוכא םתסמ האנ הז הקמב .סי$ידקודנא
.םילעה ל# תוקל$!ה תו!ב איה המלחהה .םילעה תיגס
• .םתסמב "לדל םוגל הלוכי סולונאה ל# הבחה
םע תולחמ :ןוכיס ימוג .סולונאה ל# ;וויכה בל#ב עגופ ,םי#נב ;ופנ תוי – סולונאה תודייסתה - ומח ב!מ
.םי#נב תוי חיכ# ,תוילכ תקיפס יא ,תכס ,ד>ל תי ,,םזידיאויתאאפפיה- הימ!לקפיה
• <= ל# העיק תויהל לוכי - !ק חוו$ב .יליפפה י#ה ל# הזיחאה 'קנב בלה י#ב קזנ האנ –
.דקפתי אלו סיזוביפ ובעי אוה ,הימכסיא ובעל לוכי יליפפה י#ה - &וא חוו$ .םידיגה
• - םתסמה העיגפ הנ#י – תויתו$מוסקימ תולחמ <C? לוכי אוה ,,היילעה &ותל חוב ,ידמ לודג ה#ענ -
ובעל 9.:8G91/ &ותל לפקתהלו QI הלו$סיסב
:םימוטפמיס
• -ב הדיי ללגב – תופייע JW ,S:.KG.3 BC ,
• -ב היילעה – ;מאמב האנפסיד JW האיב #דוגה תא הלעמ ;מאמב
• תוי םיומח םיקמב ,הביכ#ב המי#נ !וק – האינפותוא
• <( .ילא$ל .ינגוידק קו#ו תואי תק!ב – י$וקא
-ב ,תאז תמועל .תולקב הנחבא ע!בל ת#פאמ תינפוגה הקידבה ינוכה ב!מב <( ןחבאל דואמ ה#ק היהי י$וקא
ל םג םיאתהל הלוכי# הפיח הגו!תב תאזו- םוגה תא <= םוגל לולע בגומה ;חלה# ללגב ,,םיכד תנואת ,
-ב .הנזאהב םולכ עמ#נ אלו הקיפס-יאה ל# הי!על <( ל# זוח חפנ #וד ינוכ %0-70V האנ# ידכ
-ב .עומ#ל לק הז תאו ,םי#ק םימו$פמיס <( קיפסמ י$וקא M0V .דואמ ןכוסמ ב!מל םוגל ידכ זוח חפנ ל#
:תילקיזיפ הקידב
• – יבי$סנפמוק ב!מ .העיז ,היזופפ ,עב! – יללכ האמ ?? ,הובג 12G88 5:88G9146F 9H81/
.דואמ #לח קפוד – ומח דואמ ב!מ .תיל$ואא הקיפס יא ומכ אל לבא – עו םלוה
• .בל תקיפס יא ל# בל# םא אלא ,ןיקת – אוו! ידיו
• .ה#ק הלחמ לע םידיעמ םיסג םיא!ממ – #ו#ימו תולכתסה
• בלה דוח םלה – הבחה ללגב- ה$מלו הלאמ# ה$סה – /L5/6E.45 7P9/.E.:97P, 0:8H2/
8:G3 -כ סופתל ומא דוחה םלוה .,לודג "קיהו הלודג העונת תע#מ- ימנידפיה דוחה ,, 1'M
הקזח לבא ,הלודג תע#מ אלל – היפו$פיהמ ינו# .תוי ב ןמז ספות אוה הפ ,הלו$סיסהמ
.הכואו
• בלה סיסב – הלו$סיסב םונ$סה ל# המה האנ – (:5O46F 2:E4:6 ללגב םגנ הז . QI
ללגב המהמ תאז לידבהל בו#חו (C ןיב לדבהה .הלודג דואמ איה העונתהו יחפנ סמוע ללגב הז הפ .
-מ תעבונה המה QI -מ תעבונה המהל (C :ןומזתה אוה (C םע דחיב- הלו$סיסה תליחתב היהי
לג C לוק םע דחיב וא םידיוב תואל #פא# = -ו , QI לוק יחא- הלו$סיסה "וס תאקל =
,הנזאהב
• בלה תולוק -ב ;חלה #פה# ללגב – QI לוק ,ינ#ל דחא םיבוק םניא םילעהו לודג בכ = היהי
לוק .#לחומ == תוי בח לו!יפה ןכלו תוי יהמ ןוקיה הפ לבא ,,איבב- כ>דב ל!ופמ אוה
לוק- ליגהמ == .,ת!קתמ הלו$סיס – םדקומ
• - ינו#אה יולימה בל#ב תיב האלמ היילעה# ללגב ,חפנ הבה סנכנ הלו$סאידה תליחתב
.G943 S48846F 97G1/ לוק היהי , === ה םויסמ עבונה &ומנ לוק והז , .G943 S48846F ל# דע ללגב -
.ןפודה
• השווא – 7:8:1P1E:845 הז ,הומח אל הקיפס-יאה םא .הלו$סיסה &וא לכל העובק המ!וע –
– הלו$סיסה ע!מאב ליחתהל לוכי 8GE/-1P1E:845 2H.2H. הקיפסה יא תוי הכוא ה#וואה# לככ .
.תוי הומח םתסמה ל#
• וא ,#אלו בגל עיגהל לוכי ,ילאידמו$נא הלע- יח#ה תיבל תנוק ,סקפאב תעמ#נ ה#וואה
.יגולותפה הלעב תולתכ ,,אוו!ב תעמ#נ אל ,יל$לו$סופ הלע- בלה סיסבלו ה$ואאל
ןכלו ,יל$ואאה םתסמה &ד המיזל המיאתמ – סיזונ$ס קי$ואא ל# ה#ווא 34G2:63 17G9/3 .
• קפוד וא ןיקת – 12G88 5:88G9146F -ב $$ומתמה קפודהמ לידבהל I( דויו הלוע הזכ קפוד .
N0
.תויהמב
היימדה :
• ERS ל# םייוני# האנ – QI* לג ל# הבחה – ? ,QI -ב הלופכ ת#בד ,,לודג == לגו ,'!ונ-
? -ב יזאפיב C1 ללגב "סונ יליל# ביכמ- QI -מ קומע וא'ו בח תוי , 1 .,מuמ
ל# םייוני# QCY :
ילג- הובג חתמ ,א ( -ב םילודג C%-\ -ו B -ב C1 ,
תבחה ,ב o(B ,תכואמ תידח הלעפה-
-ב םייוני# ,ג BD-D – סמעמ תינבת- הי!זילופ-הב העפה ללגב 1E.G46 9GEE/.6 ,
- תילאמ# הילע ל# הבחה ,ד QI* .
• ייוני# ק ,"יח ב!מב BDD הבחה ןיא דוע- יל$ל ןפודב
• הזח םולי .ינוכ ב!מב ילאמ#ה בלה ל# הבחהו תואי תק!ב –
• וקא -מ המיז האנ .ותמוחו הפילדה $'ג ,היילע ,דח לדוגל תיקיע הקידב – QC -ל QI
הלו$סיסב
• הקימנידומה .ו$נ!ב –
<( ינוכ
o ;חל QC .ןיקת
o ;חל QI לג ןיב כ>דב #י# ;חלב הדייה ל# הקיחמ - I לגל C תאקנ הדייה- U-
3/5/6E -ה לג ל# המחה – הלו$סיסה &וא לכל היילעב ;חלה ל# העובק היילע האנ ., C .
לג יחא הדייה C תאקנ n-3/5/6E ןיב םי!חלה הלו$סאידב . QC -ו QI םימאות
• -ב <( לג האנ – י$וקא C ל#הלו$סיסה ידמימב היהי# QC .םייוסמ םינמז עפ םע ק ,
דת- ה$ואאה ןוויכל המיזה לדגת ,ילו$סיס ;חל די ,,םי$$ינ םע- תימ$סיס הי!$לידוזו ע!בנ םא
-ל המיזה ן$קתו ,תודגנתה QI לג – C .םלעייו ן$קי
- הי!קי$סנוקוזו ע!בנ םא 97/6P8/97.46/ לג – , C -ב ומכ דואמ לדגי <( ה!נ לופי$ב ןכל .י$וקא
.הלוחה ב!מ תא תפ#מ הי!$לידוזו .תזוחה המיזה תא דיוהל תנמ לע ,הי!$לידוזו ע!בל
• םיחל תדידמ -ה – K/3F/ 9./11H./ לג האי C -ו $לוב L-3/5/6E .
• %780.,:DE1-./F32 תעיב! םיע!במו $$ק םיסינכמ ותנ!ב – QC ל# הקידבו דוגינ עב!ב
םויכ וז ה$י#ב םי#מת#מ אל בכ .היילעל תזוחה עב!ה תומכ
:לופיט
1 . -ה תדוה GSE/.8:G3 :
- G , דחה דוקפת לע םיעיפ#מ םניא ןיפידפינו ןיפידולמא - אמגודל- םינידייפודיהיד גוסמ ןדיס תולעת ימסח
תיפיפה הי!קי$סנוקוזוה #א םימסוח #א ,ילאמ#ה
- X , ימסח IJ*
2 . - םינת#מ ,ןתנה תכי! תדוה – תופייעו המי#נ !וק תדוה SH143 ול# #ומי#ה לבא – סיל$יגיד ,,
תחופו &לוה
M . - בלה תו!ווכתה ל# ןוכניס סוחב לופי$ GE.4G8 S4X.48GE4:6 -מ בלה &ופיה –, I+ -ל @B( ,סוניס ב!ק-
תנמ לע ,דחיב $עמכ וא- דחיב ןתלעפהו ,יוחא םד ילכב תחאו ןימי דחב תחא- תודו$קלא ית# תסנכה י>ע
בלה תא >ספאל>
N . ,י#פאה תויב חואמה בל#ב חותינה תא ע!בל &י! – יגויכ לופי$ םימו$פמיס תעפוה ינפל
המכ חותינה תא תוחדל ה!נ ,תוי &בוסמ חותינ# לככ .&יפה יתלב אוה ילאמ#ה דחב ב!מה# םידיעמה
,בלה לדוג- ומח ב!מה# האנ םע ק םיחתנמ י$מו$פמיס-א הלוח ,םיחתנמ י$מו$פמיס הלוח .#פא# *+
,דוי QC יתוכאלמ םתסמ י>ע- הפלחה םה םויכ םיחותינה .,וקאב האנ# יפכ הזחה תומכ תלדגה ,דואמ לודג
יפי!פסה קזנב יולת ,י#פא דימת אל- ןוקית וא ,תוי הלבתמ# – יגולויב וא ,י$נלוגאוק-י$נא לופי$ #וד# –
.הפלחה לע "ידע ןוקית .,םתסמב
% . י>ע ותני!ב םתסמה ןוקית ל# ה#דח הקינכ$ תסנכנ םויכ
ענומ ,םילעה זכמב ן$ק וביח תי!י .א 9.:8G91/ .,הלו$סיסב םיגסנ# ,המיזה ליב#ב םיוח תי!י םע-
.חתמנ# ;יפק םע סולונאה תא םי!קמו סוניס ינווקל הסינכ .ב
N1
';יבקמ
4.4 !יזונט! קיטרואא
ליגל תחתמ ;ופנ יכה ,םילע 'סמב יולת- תדלומ – היגולוי$א 70 וי#כע ,י$מוא היה- ת#כנ וא , ילדיפסוקיב -
.תויו!הו תויודייתסה ל# &ילהת תויהל לוכי .,יבי$נגד ;ופנ יכה
.םתסמב תודייתסה – ןג$נ .תווסימוק ןיב תוקבדה ,תויודיתסה ,! חתפו דחא הלע םע דלי – תונומת
היגולויזיפותפ
• ו!יי .ה$ואאב ;חל לע ומ#ל ידכ דחב ;חל תאלעה ,תו!יה `? – הלוע המיז תויהמ ,
.,אוו!ל הנקה ,תילו$סיס- ה#וואו תולובעמ
• QCY ;חל תאלעה ,ילו$סאיד "וס ;חלב היילעו סניילפמוקב הדיי , QI תק!בו תובחתה ,
.תימואתפו היהמ תודדה םע ,,תי$נלודניא הפוקת- םינ# חקול# ינוכ &ילהת .תואי
• ב היילע ?C( הי!$פדאל ןמז ןיא -יהמ תיסחי &ילהת .תינמי הקיפס יא ,תואיב ;חל ללגב
.,םי#דוח דע תועוב#-
– יל$ואא םותס# ח$# 1 .הקינילק אלל ,ינוניב מס 0.% .ה#ק ב!מ –
.ן!מח תו#יד הלעמ םג# ,י#ה יוביע בקע – ילאידקודנאבוס וזיאב הימכסיא #י םיתעל
– םיכוביס
• ללגב הי!$לידוזול יויג לע םיבדמ םויה ,תוידח ב!ק תועפה לע וב#ח םעפ- הפוקניס
.,הובג ;חלו םיו$פ!וב
• .ימואתפ תוומל ליבוהל לוכי ,םידלי ל!א
• .תוחא תובס םויה ,היזלפסידויגנאמ עבונ# וב#ח – לוכיע 'עממ םימומיד
.םיחא םימתסמ ימוממ היהמ תוי תודדהו םילודג תוי התומת יזוחא
תינפוג הקידב
• םג אקנ ,,חואמ קיפ םע- סוד$ו ,&ומנ- סוופ קפוד G6G5.:E45 .,היילעב '!ונ-
• .,הכוא הלו$סיס- &ואו קזח ,בח לבא ,$סומ אל בלה דוח םלוה
• *R/5E4:6 5845O לוק חאל $עמ ,יל$ואא םתסמ ל# החיתפמ – = םתסמ םע ,ה#ק הלחמב .
לוק םג- םלעהל לוכי לוקה ,ה#קו דיוסמ == .,הז ןונגנמב םלעהל לוכי
• לוקל דע תכ#וממ ה#ווא- תו!יהה תמוחו ה#וואה &וא ןיב #ק .,תילו$סיס- םולהי ת#ווא
== .סקפאל דע םג עיגהל הלוכי ,אוו!ל הנקה .,ה#ק תו!יהה ,
חאל'ילאמ# בל ןול#כב <= ינילק ב!מב םייפ# םיא!ממ ידכ דע ,!קתהלו #לחהל הלוכי ה#וואה ,
.ה#ק
• .ןחבאל הלוכי המיאתמ תינפוג הקידב
.תויפוק# תעדל אל .תיתכתמ תעב$ םע הפ ל# םתסמ ו$נ!ב סינכהל #פא ,הלת#הל חותינ – לופי$
– םייהדנולב 1N.11.2007
4.5 םימת!מ םוכי!
.יתומכ &יעהל םיפסונ םיע!מא "יסונ "וסבלו ,הנזאהו הזנמנא– תיתוכיא הכעה ע!בל #י -תוימתסמה תויעבה
#וד דימת וניא# ילאיוי$ ב!מ תויהל לוכי יל$ואא סיזונ$ס .ה#ק ,ינוניב ,לק – הלחמה תמוחל גדמ ונ#י
.##ח אלל ותיא תויחל י#פא יכ העיגפה ל# תקיודמ הכעה
לע הלחמה ל# תוכל#הה תאו הלוחל הלחמה תא יבסהל איה ה$מה ,המ!ע ינפב ה$מ הניא תימתסמ הכעה
.ול# ב!מה
-תיל$ימ הי!$יגוג <4E.G8 ./FH.F4EGE4:6
N2
בו#ח ,תינילק תועמ#מ תסח איהו תי$מה ימגל הניא ונל# היגסה ,תוחא וא הלאכ תופילדמ םילבוס ונבו
#אכ הלו$סיסה ןמזב,הוחא םד תזח -הי!$יגוגה #פ .ינילק ןויגה &ותמ תנחבואמ םא הפילדה תא ןי!ל
.וגס תויהל ומא םתסמה
תוכל#הה : תויתגרדהו תויטיא
1 . .םד הל םייבעמ דחה םגו םינומלופה םידיוה םג יכ הב ימדה חפנה תא הלעמ לאמ# הילע
2 . םותס# הילעה ןיבל םניב ןיא# ןוויכמ ועגפי האיה ידיו
3 . - המאתהב הלוע ;חלהו הלוע לאמ# דחב ילו$סאידה חפנ *AC, *A? ,
N . ילאמ# בל ל#כ j-דוי לאמ# דח דוקפת
5 . םינמיס ןתי תואיב ;חלה םדוק דוע יכ םא ,תינמי הקיפס יא – ןימיל ;חלה תא יבעת האיה
.םיוב םינילק
;חלה -ימגל חותפ םותס#ה הב הלו$סאידב hתוילעב ילו$סיס ;חל םג ומכ ,הלעי דחב ילו$סאיד "וס ;חל
#י .בל תקיפס יאו היילעה ל# היפו$פיה – בד ל# ופוסב ,אוה םג הלעי ןכלו דחב ;חלל הוו#וי היילעב
-אוה ללכה .הכיפה ןידע דחה דוקפתב הדייה וב בל#ב םילוחה תא ןחבאל םינש Pשמב תיטיא תומדקתה .
הזנמנא- תינילק הנומת ,
1 . ל# עק לע .םינימה ןיב ותו!יפנב הו# -יל$ימ םומ <4E.G8 9.:8G91/ ,םייע!ב תוי ;ופנ -
.םיגובמב האי -תודייתסה ל# עק לע
2 . תא תולעל יל ה#ק :דיגהל עדוי הלוחה .;מאמב תילאמ# בל תקיפס יא -הנו#אה הנולתה
.תוגדמ'עופי#ב
M . : תוידס אל בל תוקיפד לע םג םיתיעל ןנולתי ןכ ומכ
1 תמדקומ המיעפ. I?) ידח וקממו C?) .ידס ןפואב ידס אל ב!ק .
2 םיודזופ ופפ ןכ ומכ . I+ .ןי$ולחל ידס יתלב ב!ק -
הקמב ינו!יק גי!י הלחה תק!ב ילוא ,תואי ?@A . יא תקיפס בל היו$קונב א$בתהלהלוכי תינמי וא תוחיפנ
םיילגב . הנומתה תינילקה איה תיסאלקה לכ .ל>נה

תינפוג הקידבב .תונולת םע עיגמ הלוחה םימדקתמ םיב!מב -תיל$ימ הי!$יגוג םע הלוח
1 קלח יכ- ימאנידו ,הלו$סיסב בודמ יכ- םימ – ןכ ומכ .לדג לאמ# דח יכ $סומ בל דוח ונל ןתת הקידבה .
בו ,&ומנל הובג ;חל וב םוקממ חוב םדהמ <( -ל ןקותמ דחה 2 דוח .,היהמ ;חל תליפנ םע תינמז וב תומוקמ
.ימאנידו םימ ,$סומ :בלה
2 .לאמ# בל תקיפס יאל ןמיס - תואיה סיסב לע םיוחח .
:הנזאהב
1 .םדקתמ ב!מב #לחומ היהי ןו#אה לקה .ןו#א לוק תו!ווהל םימוג םיגסנ םימתסמה .#לחומ -ןו#א לוק .
2 לוק וילא הוולתי ,ןכ ומכ . M &כ הדוי דחה תוניעה דועב ,דחה ןוויכל הלודג םד תומכ תסינכ לע הומ הז ןמיס ,
hםואתפ !ענו חוכב םוז םדה#
M אלו יח# תיב ןויכל עמ#ת םג מולכ ,הליסקאל תנוק ,דואמ הקזח ,תילו$ססולוה ,סקפאב תילמיסקמ .ה#ווא .
ןיב לודגה םי!חלה לדבה ל#ב הקזח ה#וואה .,הז'ןמ#- $ניי!פה לדוג יפל תוגייתסה #י# ןבומכ &א ,חא ןויכל
QC ו QI .הי!$יגוגב הקזחה המיזה ל#ב ןכלו ,
:ינ# תמועל ןו#א לוק יוהיז 1 .הלו$סאידמ תוי ה!ק הלו$סיס גי!י ליג קפוד . 2 םתסמה תחיתפ ןיב ןמז .
.ותיגסל M .הלו$סיס #יגהלו קפודה לע די תינמז וב םי#ל .
.ינ#ה לוקה םע תמייתסמו ןו#א לוק םע הליחתמ -הלו$סיסולוה ה#ווא
תו#וואה ןיב הנחבאל הבו#ח הדוקנ .הלו$סיס$סקא וא החונת יוני# חאל הנת#מ הניאו העובק יד איה ה#וואה
.תימניד הנזאה ןיא –
הזח םולי! יא!ממ -
1 בחומ בל .
NM
2 .יתאי #דוג .
M .יתייעבה םתסמה תא תאנ# יאדול בוק דיוסמ דואמ םתסמה םא .
:וקא .י#ומי# דואמ ילכ והז, היעבה ל# תומכה תא תעדל #פאמ v*D תוי $'גה ,הלחמה תמוח תכעה #פאמ
.תוי לודג הי!$יגוגה ח$## לככ ן$ק
iהמוחה תא םיכיעמ ד!יכ
1 םימו$פמיס .
2 הזח םולי! .
M לוק . M
N המיזה ח$# .
% &תח ח$#ל סנכתמ ןכמ חאל &א – םתסמה ל# &תחה ח$# &ד בוע םדה םז ,המיז $קפא – ה$ק$נוק הנו .
.ימו$נאה &תחה ח$#ל ק אלו ,ה$ק$נוק הנוה ל# &תחה ח$#ל תועמ#מ #י .תוי ן$ק
I:.E45 ./FH.F4EGE4:6 תיל$ואא הקיפס יא -
;חלו חפנ תיילע םע ,לאמ# דחל םד זוח וגס תויהל ומא יל$ואה םתסמה#כ הלו$סאידב :קיעה
תוי דוע הלוע דחב ילו$סאידה ;חלה #אכ ,#ימג תוחפ היהנו בחתהל ליחתמ דחה ,הי!$פדאכ .םיילו$סאיד
-ו היפיפ- םינוויכ ינ#ל תונקותהה ללגב םזגומ ןפואב דוי הלו$סאידב יל$ואאה ;חלה .הילעה לע םג עיפ#מו
QC .היזופפב הדיי הנ#י ןכלו ,,
;חלה תיילע בקעו ,תילילכה המיזל עינמה חכה תא הווהמ#- ה$ואאב ;חלה תדיי בקע תדוי תילילכ היזופפ
ב QC .,תילילכה המיזל תודגנתהה תא הווהמ#-
:תוכל#הה
1 הלוע ילו$סיס "וס חפנו ;חל .
2 לאמ# דח תבחה .
M לאמ# דחל םדה תזח בקע המ דוי ה$ואאב ;חל .
N יל$וא ;חלב הדיי בקע תילילכ היזופפב הדיי .
% לאמ# דחב הדובעה תילעו תילילכ המיזב הדיי בקע הימכסיאו דחה דוקפתב הדיי .
\ לאמ# דח תובחתה .
:תינילק הנומת
1 . .םינימה ןיב תוחיכ#ב ןויו#
2 . גובמ ליג ןייפאת ןכלו $אל תמדקתמ# הלחמ
M . ינמיסו המי#נ !וק JY+ .לאמ# בל תקיפס יא לע םיומה ,
N . הזחב םיבאכ
% . היפיפל םד קיפסמ ןיא -תו#י#ת +:.KG.3 SG48H./
\ . ל#ב ינייפוא – תוקזח בל תוקיפד 9H81/ 9./11H./ .הובג
תינפוג הקידב
1 . .תוי ה#ק המוחה &ומנ תוי אוה# לככ-&ומנ ילו$סאיד ד>ל
2 . ו לאמ# דחב א!מנה לודגה חפנה בקע- םימו ,תובחתה- $סומ בלה דוח BC ,hהובג
3 . w הלועו דויו הלוע -םילודגה םיקועב קפוד )497G145 ?H81/ k
4 . J:.4FG61 ?H81/ ,^GE/. 7G2/.k1 ללגב -, BC #ו# #ו#יממ קפודה תא #וחל ןתינ ,לודגה
.הלו$סיסב לדג דיה "כ #ו# ל# חפנה ,דיה "כ
5 . A/2H11/E 14F6 הלו$סיסב $עמ םיענ אוו!הו #אה -
NN
6 . A/.:q4/ 14F6 לע םי!חולו עב!א םימ# .הלו$סאידב ;חל תדייו הלו$סיסב לודג חפנ "ק#מ -
תא עמ#נ הלחמב .תלובעמ בע ה#וואה תעימ# דע תילמיסקופו תיל$סיד םיניזאמו ילומפה קועה
.תילמיסקופל תיל$סידה 'קנהמ םדה ל# הזחה בקע םדה ל# ה#וואה
7 . JG9488G.P ?H81GEGE4:6 םדאב .ןיגויסל ןבל דוו האמל תמוגה ןופי!ה ת$ימ לע םי!חול -,יקניוק-
םידווה םילגה ילב י$$ס ןבל האמ בינת ה!יחלה איב
הנזאהב
1 . לוק 2 #לחומ
2 . לוק M
M . - םונ$סל תילאמ#ה הדוקנב הובג דתב תילו$סאיד ה#ווא QB) – 8/SE 1E/.6G8 X:.3/. תיל$ואא וא ,
.סקפאל תנוק ,תפ#ונ , ודנ#קד
N . דחה &ותל זוח# $'גהמ הא!ותכ ,יל$ימ םתסמ ל# וקממ תילו$סאיד ה#ווא יהוז - $נילפ -ןי$סוא
הקיפס יא ל# תפסונ ה#ווא אלא – סיזונ$ס ל$ימ ל# ה#ווא הניא וז .יל$ימ םתסמ &ד המיזל עיפמו
.תיל$ואא
ה# לככ .םי!חלה לפמל תו#יג תו#וואה ית# ISE/.8:G3 הקיפס יאה- תוי ה#ק הי!$יגוגה הובג
ע!בל #קבתי הלוחה - תימאניד הנזאה .,הימחמ הפיפ$ ה תא ימחי הזו ISE/.8:G3 יכ ,ה#וואה תא םי!עיו
ו#קבל #י ה$ימל קתומ הלוחהו הדימב .ן$בה "וס דע תלבגומ ה$ואאה המידק %ע$הל .ןיזאהל זאו
JU( - J:. X:046H2 בל ,המהב ל# בל -ןיווב- הזחה תיב לכ תא אלימ םהל# בלה ,םיחותינה תפוקת ינפל -
.ידנ םויה .,קנע
– וקא QCY, QI* .לפודב הי!$יגוג ,
– המוח תכעה
• ;חלה ,ה#ק ב!מב .הלו$סאידולוה ידכ דע הלחמה תמחהב &אות ה#וואה - ה#וואה &וא
.המחהל ןמיס – ה#וואה תמלענ &כו ,ה$ואאל הוות#מ# דע לאמ# דחב הלוע
.ה#וואה &#מ תא ת!קמ תוי תיני! המחהו ,ה#וואה תא הכיאמ - תיליחת המחה
I:.E45 BE/6:141
היפו$פיה – י# תסמ הלעמו &לוה אוה ןכלו םדה תא אי!והל ;מאתמ בלה הלו$סיסב 5:65/6E.45 ללח -
יתיילע ;חל .ילו$סאיד יולימ עגפנ ןכלו ,תדוי תונעיה ,#ימג תוחפ היהנ דחה "סונב hן$ק תוי היהנו &לוה דחה
.וותב יתאי ;חל הלוע ןכלו ,הלוע
תינילק הנומת .םינ#ה םע המחהה ל#ב םיגובמל ינייפוא ,םינימה ןיב ןויו# -
1 . .םיימתסמה םימומה לכל ינייפוא .ןו#א ןימסתכ הלוחה ידי לע ג!וי המי#נ !וק
2 . ל#ב בול – הלו$סיסה$סקא ,תי תומיעפ , תוידס אל בל תוקיפד QI* .
3 . .םיודזופ ופפ בקע תואי תק!ב
4 . .תי תכי! ל#ב הימכסיא ,ן!מח תוי &ו!ו יפו$פיה י#ה -הזחב םיבאכ
5 . .הכה ןדבוא וא תוחחס
.הומח הלחמ לע םידיעמ םינוחאה ינ#
םינווקב היזופפ ;חל #אכ ,הלחמה תוחתפתהל יתועמ#מ דואמ לאמ# דח ןיבל ה$ואא ןיב םי!חל לפמ
.הלאה ינ#מ עפ#ומ
תינפוג הקידבב -
1 . הובג אל ילו$סיס ד>ל
2 . .םימו &#ומ אוה לבא ,תי$נסנוק איה היפו$פיהה יכ $סומ וניא בלה דוח
M . םיקועה םינקזב .,ה#יקנכ #יגמ- ע!מאב '!ונ םע ,&ואמ קפוד – י$וקאנא ,סודא$ו סובאפ קפוד
.הז ןמיס האנ אל ןכלו םידיוסמ םיפיפה
הנזאה
1 . לוק 2 #לח
N%
2 . לוק ל# ילאסקודפ לו!יפ 2 הז ,ויחא תגסנ איה ינומלופה ינפל גסת ה$ואה# םוקמב –
ןמז תוי הל חקי ןכלו תוי ן$ק םתסמ &ד םד תומכ התוא קיזהל ה$ואה לע #י יכ הוק
3 . *R/5E4:6 5845O ותחיתפ &להמב םתסמה תי!ע בקע קילק תעימ# -
N . לוק N לוק עמ#נ ןכ לעו לאמ# דח ןפודב !ענ םדה j- דחל םדה תא תקוז לאמ# היילע -
.ה#קונו אלמ דחה יכ עמ#נ לוקה ."סונ
5 . ב תילאמיסקמ תילו$סיס ה#וא IW -תימאניד הנזאה .םידי$וקל תנוק ,הסג ,םולהי תו!
ה תאלעה םע ,תילו$סיסה ה#וה ?./8:G3 #קבל #י ,הלו$סיסא$סקב ל#מל המיזה תויהמ תבגה j-
-וה#מ לע ;וחלל הלוחהמ YG63 F.49 .
6 . ] היפו$פיה -גקא 1E.G46
7 . JL. .יתאי #דוג ,דייוסמ םתסמ ,לדגומוניא בל-
Z . ."לדה תמוח ,הפילד ח$# -לפוד וקא
הלוע ,סודא$ו סובאפ- &#וממו י$יא ןכלו תי$סנוק איה היפו$פיהה יכ -$סומ אלו םימו &ו#ממ בלה דוח
עבקי תיל$וא הקיפסיא וא -סיזונ$ס קי$ואא ,&#וממ אי#b ןמז תיסחי א#נו $אל $אל ;חל הנוב אוה יכ $אל
ינייפוא סודא$ סובאפה לע םינוע אל םידוסמ םיקוע# וכזל בו#ח םיל#הל.. יפיפה קפודה האי ד!יכ יפל
ילו$סיס קפוד
סח דחא דוע
לוק ל# ילאסקודאפ לו!יפ -הנזאהב 2 , סקודאפה ןכלו ללכב גסהל ב#ח יל$ואה# ינפל גסנ ינומלופה יכ
לוקו ,הי!ק'גא ל# קילק #י N .לוקה תא םיעמו# זאו ןפודב !ענ םדה ,ילאמ#ה ודזופה תו!ווכתה תובעב עיגמ#
םוגת ןכלו הקזח מולכ הסג םולהי תו!ב איה תיל$ואה קנב 'יסקמ איה ולוה אלו תילו$סיס :ה#וא
םיתיעל$$ל B/GFH88 םידי$וקל ןיקתו .םיפח# תיימה ומכ "ח# -
תא הלעי# המ , תכעמב םדה תמיז תויהמ תא יבגי המ . דול-הפה תא יבגי# בד לכ יחא תבגתמbת
ומכ ה#וואה תא עומ#ל יוכיסה תא הלעי תכעמב םדה תמיז YG63 F.49
ו הקידב הזנמנא תא םכסמ "ק# *Jf- 1E.G46 ]QCY
יתאי #דוגו דייוסמ םתסמו לדגו מ בל הזח םולי!
-וקא QCY ייק# וחה ח$#ו $נידאג האי לפודו יל$וא םתסמ
<H145 .תודוקנ המכב תעמ#נו הקזח דואמ ה#וא– *R/5E4:6 5845O לבא םימתסמה תחיתפ תא םיעמו# אל כדב -
ןו#א לוק לע י$נימודו &ומס דואמ עמ#י אוהו .דואמ לודג אוה וילע לעפומה ;חלה יכ עמ#נ קילקה הפ
ילרטימ תורה
הזנמנאב הבו#ח הלא# -תודליב ןוג תוקלד עקב תויע! תווחב
םגי ודזופב #יק , ב!קה תועפהמ הא!ותכ ודזופב סיזא$סו תוידס אל בל תוקיפדו ;מאמב המי#נ !וק
- ב!ק תועפהמ הא!ותכ D(I@B=*@D =BJY*<=J IDDIJa ,
הקידבב <IQI( +QTBY םייחלב קמוס
ידס אל קפוד
ו $סומוניא בל דוח DG9946F ינמי םונ$ס לובגב תינמי המהו
הנזאה
אקי# ליל! ול #יו ליגהמ קזח ,קזח ןו#א לוק W.E7/645 16G9 #י ןכלו &ומנ אוה דתהו תילו$סאיד ה#וואה ,
-,םיגולוידקה תבהא-תילו$סיס הפ ה#גדה .תב#ונו ודנאונימדו ודנ#קד .דתה ללגב דוחייב ןומעפב בי#קהל
לוק .ה#גדה #י הלו$סיסה ינפל קוידב -ילאי$אה קיקה הז 1 לוק j-#גדומ 2 ה#וא j-תילו$סאיד ה#ווא j-
לוק j-תילו$סיסהפ 1 ןפוד לע קזח ;;וחל אלו ןומעפבו הלוחה ל# לאמ# ד! לע עמ#ת דימת $עמכ...האלה ןכו
.הלוחה ל# הזח תיב
;מאמבו הלו$סיס$סקא יחאו ;מאמ יחא תבגתמ ה#וואה Yf
םי!חל תאוו#ה לגב ודנ#קהד איה .ה#וואה תו!ווה תביס – לאמ# דחל ודזופ ןיב םי!חל לפמ תו!ווה
אל םויה $#וה לע ת!חול לאמ# הילע תלדגה .לאמ# ודזופ ל# םגו ןימי הילע ל# םג ו$נוק לבאד -םוכיסל
.$#וה לע ;חלה תכעהל םויאב תעילבב םי#מת#מ
N\
W?*@@=f B@I? .תוי הלק הלחמה ינ#ה לוקהמ וקחמכ -ינ#ה לוקל..ה#וואה. ןיב קחמה - הלוטסאיד
ב Iתי"מא לוק םיעממו# הנזאה 1 לוק j- $ק# דחוימ ןפואב קזח 2 j- WB הפ ה#ווא עמ#נ# דע ה#וואj-
לוק דע תילו$סיס 1 .הלוע דחה ןיבל הניב #פההו הלוע# לאמ# הילע ןיב דוי אל# םי!חל #פה והז .
םימתסמ םוכיס
• סיזונ$ס ל$ימ
o .דלומ םגפ וא ,י$מוא
.תויע! תווחב
o - םי#יק ,ב!ק תועפה ,;מאמב המי#נ !וק .םיימואתפ םיבל# ל# הקינילק D=I ,,
.תואי תק!ב ,תינמי הקיפס יא
o – הנזאה 1< אקנ ,םיהובג םי!חל- קזח :.E7/645 16G9-, :9/646F 16G9 תליחתב-
ה#גדה> ,ןומעפ – &ומנ דת ,גד- תילו$סאיד ה#ווא ,,חי#ק םתסמ םיהובג םי!חל ,הלו$סאיד
;מאמב ,לאמ# ד! לע ,>תילו$סיס הפ
2G8G. S8H17 םייחלב
• הי!$יגוג קי$ואא
o הי!$ליד .ד.ל.י ,סי$ידקודנא ,ה$ואא תולחמ ,י$מוא - תיביסגופ תינוכ הלחמ
.תיו$סנפמוק
– הפיח הלחמ B)* .יו!יפ ןיא ,הפיח ;חל תיילע .הלבח ,
.םדקתמ ליג – $אל חתפתמ ,םינימה ןיב ןויו#
o ,,#דוג – תיוחאו ,היזופפב הדיי – תימדק- הקיפס יאמ תעבונ – הקינילק
.הימכסיאו הי!$יגוג
?? .תו#י#ת ,תילאמ# הקיפס יא .םדקתמ ב!מב המי#נ !וק ,,תוקזח תומיעפ- הובג
o תינפוג הקידב
.$סומו םימ – םלוה
ינמיס – קפוד BC ,יזאפיב קפוד .לפונו הובג J:.4FG6'1'KGE/. 7G22/. 9H81/ לכ חפנ-
ןמיס ,,קפודב לדג דיה "כ #ו# 3/2H11/E ה#ווא- היזוד ת#ווא ,,#אה לכ תא עינמ קפוד-
.,ילומפ קוע לע ;חלב JG9488G.P 9H81GE4:6 ,ןוווח קיפהל ומא# ןופ!ה לע ;חלב –
.ןיגויסל עב! יזחמ# קפוד םיאו
לוק – בל תולוק 2 לוק ,#לחומ M .
'תיל$ואא תילו$סאיד ה#ווא – תו#ווא QB) .תילא$ימ תילו$סאיד ה#ווא ,סקפאל תנוק#
.המידק תונע#ה'הפיפ# – תימאניד הנזאהב תבגומ ןהית#
• תיל$ימ הקיפס יא
o .הי!$ליד ןכלו ,חפנ ל# הלחמ - העיגפה םזינכמ
o ב QI .היילע אקווד אלא ;חלב תילו$סיס הדיי אלל –
o – היגולוי$א
.וביח תמק תולחמ .י$מואיג יוני# ,היפו$פיה וליפא ,תמדוק תיבבל הלחמ - ינוכ ב!מ
.המוא$ ,םוהיז ,לודיג ,עק – "יח ב!מ
– םייע! .םיאליגה לכ ,םינימה ןיב ןויו# <C? .םי#נ – תויודייתסה .םיבגב – י$מוא .
o ,#דוגמ תעבונ – הקינילק QI* .
.האינפו$וא ,תופייע ,;מאמב האינפסיד – ינוכ ב!מ תודדה .הי!סנפמוק #י – ינוכ ב!מב
.ןימי ד! זאו לאמ# ד! ,תי$יא תודדה ינוכ ב!מב .ב!ק תועפה םג ונכתיי
.תואי תק!ב ,ינגוידק םלה – "יח ב!מ
o תינפוג הקידב
'ןיקת – קפוד 12G88 5:88G9146F .
– םלוה QCY ,ימאנידו םימ $סומ דוח-
- גקא QI*, QCY
לוק - בלה תולוק = לוק ,#לחומ == לוק ,ל!ופמ === .
N7
,הליסקאל הנקה ,סקפאב תילמיסקמ ,תימניד הנזאה אלל- תילו$סיסולוה ה#ווא - תו#ווא
.תואי תק!ב - םיפסונ
• סיזונ$ס קי$ואא
o .י$מוא ,יבי$נגד ,דלומ - היגולוי$א
o .םיגובמל ינייפוא ,םינימה ןיב ןויו# – היגולוימידיפא
o ,הפוקניס ,;מאמב האינפסיד - הקינילק ל# הדאי$ .היהמ תודדה םע ינוכ &ילהת
.תוידס אל תומיעפ - "סונב .הניגנא
o תינפוג הקידב
.םימ לבא ,$סומ אל םלוה
,י$וקאנא קפוד /R/5E4:6 5845O לוק חאל = ;וויכב תבגומ ,תילו$סיס- םולהי ת#ווא ,
לוק ,ילסקודפ לו!יפ .הקזח המיעפ ,.&ומנ .ד.ל .,וה#מ ל# י$מוזיא =C .
T תימ!סיא בל תלחמ
– ןמלגילפ 1Z.11.2007
5.1 ת$רט ל$ היגולויזיפותפ
:,ה!וחה םינפבמ- הליכמ קוע ל# הניקת ןפוד
• י>ע תמ#נ תויתבכ# דחה .תילאזב הנבממ הביבסמ ,המי$ניא – לתודנא תבכ# 5:6EG5E
4674X4E4:6 .
• -ה תבכ# 2/34G תינו!יח ןי$סלא תמקו קלח י# תמק ,תימינפ ןי$סלא תבכ# הליכמ#
,םיוח# םיוקב תלבגומ-
• .,םווזו הזוו- םד ילכ םע וביח תמק ,םיב!ע תו!ק ,םי$י!ונומ ל# הבכ# - הי!י$נבדא ;וחב
.,םילודגה םיקועה- םיי$סלאה םיקועהמ םיקחתמ #אכ הנ$ק ןי$סלאה תבכ# יבוע
םיקוע ת#$ תוחתפתה
• םיעלוב םיגפוקאמ ,יע! ליגב דוע ןמו#ו לו$סלוכ וב!ל ליחתמ ליג קוע QAQ ן!מוחמ
לבקתמ ,"!ק יאתל םיכפוהו SGEEP 1E./GO .בוה! ספ ומכ האנ –
• ,,י#ל לתודנא ןיב- המי$ניא-ואנ ת!ונ ,ןמו#ה תא םי#יפמו םיתמ םיאתה 84943 5:./ לעמ .
תי$וביפ הבכ# ת!ונ תינמו#ה הבילה +4X.:H1 5G9 .היפ# הלחמ ןיידע וז .
• ל# יקלח דויג וא ,עק S4X.:H1 5G9 .תופיח תונומסתל ליבומ –
םיקועל תואמגוד
• .הי!י$נבדא ,הידמ ,לתודנא – קונית ל# קוע
• 6/:46E42G .ו$נ!ב תו!יה ןיא .הניקת ,ליגה םע תובעתה ,הידמו המי$ניא ןיב הבכ# –
• .ו$נ!ב המיסח ,יתועמ#מ סיזולקסו$א
• .המקה תפי#חמ סובמו$ !ונ .תוילובמא ,פאק סוביפב עק
י$ולקסו$א &ילהת תוחתפתה
• YAQ ,דבכב קויפל לבז תיא#מ - ./0/.1/ E.G619:.E .דבכל המקהמ לו$סלוכ תאי#נ –
• QAQ י>ע ן!מוחמ ,קועה ןפודל דוח - (WB .ןפודב דכלנ ןכלו
• הסינכמ הלחמה םא וב אל .יתקלד &ילהת ליחתמ QAQ # וא QAQ לבא ,הלחמה תא ליחתמ
יאת – הקבדה תולוקלומ י>ע תינוסיח תכעמ תסייגמ הלחמה D .םי$י!ונומו
:םיגפוקמ
o םיעלוב QAQ ל# הבכ# םי!ויו – "!ק יאתל םיכפוה , SGEEP 1E./GO םי!ויו םיתמ ,
84943 5:./ .יתקלד &ילהתו
o םג םתסינכו ,הידמהמ קלח י# יאת תלידג םידדועמ# הלידג יו$קפ םיח#מ
- ןגלוקה תבכ# ו!יי - המי$ניאל S4X.:H1 5G9 .,
o .ןגלוקה קויפ םיאחא םיחא םיגאפוקמ
o – אוה# יתמ .הזונגופה אוה ןוזיאה ,ןגלוקה קויפו י#ה יאת תלידג ןיב ןוזיא #י
תפי#ח ,עקנ לכה D+ .המיסח ,#יק תי!י ,תויס$ תוב$!ה ,
NZ
:תירנורוק הלחמ יוטיב
1 . 1EGX8/ G6F46G
2 . H61EGX8/ G6F46G
M . G5HE/ <=
N . 1H33/6 3/GE7
.ית#$ &ילהת תללוכ אל ,םזפסמ תעבונ – הניגנא ל$מ!ניפ
:תיחומ-תיקרו" הלחמ יוטיב
• E.G614/6E 4157/245 GEEG5O – D=I
• JCI
:תירפירפ הלחמ יוטיב
• – םילגב םיפלוח םיבאכ 46E/.24EE/6E 58GH345GE4:6 ןיגוסל העיל! ,
• J.4E45G8 842X 4157/24G .םיביכו הנגנג -
• תויבבל תויעבל הנכס
1 – הביי בל תקו"ת I 40/GE7 /8-,8/ :
• דבלב ;מאמב בל תקועת
• – ינווק ילכב העובק המיסח S4L/3 5:.:6G.P :X1E.H5E4:6
• םי$$ינ וא ;מאמה תקספה י>ע לקומ
• הדבעמ תוקידב תזעב אל – הזנמנאה &מס לע ק הנחבא
2 – הביי-אל בל תקו"ת I D840/GE7 /8-,8/ :
:תובי!י אל תוילילכ תונומסת ת!ובק
• החונמב םג הקועת
• – תבגתמ הקועת 5./15/63: G6F46G דוי הקועתל "סה –
• ./5/6E :61/E G6F46G ,םיי#דוח דע- הנוחאל הלחה# הקועת –
• 9:1E 46SG.5E4:6 G6F46G
בקע הוק תימניד המיסח ,קויפ ,סונו$- םד תמיז הנ#מ# #יק !ונו ,קאלפ #י .קועב עק ללגב ה!ונ#
.ןיפוליחל
.דבלב הזנמנא י>ע הנחבא
) – בלה רירש םטוא I AJ :
- מ דחא ,הזנמנאב
1 . לעמ ל# תסל ,בג ,הזחב זע באכ 20 תוקד
2 . הכה דוביא
M . .תואי תק!ב וא המי#נ !וקב תא$בתמ# תימואתפ בל תקיפס-יא
.בלה ימיזנאב היילע
-ב םייוני# *Jf :
– $נמגסב היילע BD ילג תוחכונ םע o
– אלל BD ו o
-ב <= םד #יק י>ע קוע ל# האלמ המיסח הנ#י :558H140/ E7.:2XH1- . 1.1 .הנ#ב ב>האב םיקמ ןוילימ
-מ התומת <= איה M0V - 1%V ,ח>יבל םיעיגמ# ינפל 7V ,ח>יבב םיתמ
– םימיזנא אלל ,גקאב םיא!ממ אלל ,הזחב באכ H61EGX8/ G6F46G .
.םימיזנא םי#וד אל .לופי$ל קיפסמ ,גקאו הקינילק פ>ע הנחבא -
O – ימואתפ יבבל תוומ I 4D6678 :/.6,/: 67/03 :
• ה#עמל םה םיקמהמ בחנ קלח .םימו$פמיסה תעפוהמ הע# &ות #חתמ# תיבבל הביסמ תוומ <= אל#
N[
#$#ו$מ דואמ אוה ל>נה תודגהה ית# ןיב לובגה ןכלו ,ןמזב הלגתה
• 12V -ו ,םימו$פמיס תעפוהמ םייתע# &ות ןה יעב$ה תוומה יקממ ZZV תיבבל הביסמ הז םהמ
• BJA -ל םוג %0V .הע#מ תוילביל תויב םיידגמ םא ,תיבבל הביסמ תוומה יקממ
• הימדיפילפיה ,תיתחפ#מ היו$סיה ,ןו#יע :ןוכיס ימוג
םיקאלפ יגוס
.הנ$ק תינמו# הביל ,הלודג ןגלוק תבכ# ,הבי!י הניגנא – בי!י קאלפ
אל תו!יה ותנ!ב ןכלו- ה!וחה קועה תבחה י>ע הי!סנפמוק ,פאק סוביפ $עמ ,ןמו# הבה – בי!י אל קאלפ
.,המי#מ
.םד תכי!ו תקפסאל םיו#ק םיינווק םימודניס
.המיסחב היעבה וז .החונמ ב!מב םג האלמ הי!ק$סקא ,ה!ק יקוע – הקפסא
– תכו!ת IQ .תו!ווכתה תמ!וע ,
לש היגולויזיפותפ 'R5 – ':D07 :1.18/.2 4286.1+7 הקינילקל המיסחה ןיב #קה –
תמסוח #א המו$א %0V .הבי!י הניגנאל םוגת ,קועה $וקמ
– האלמ אל &א תיתועמ#מ דואמ המיסחל איבמ #א ,המו$א לע #יק TI?'@BD*<= .
– האלמ המיסחל איבמה #יק BD*<= .
-ל <ו!יס ימרוג R%M :
:יוניש-ירב
• – םינמו#ב העפה QAQ וא Df ,,ית#$ עגנ תי!יל םימוג םהינ#- הובג YAQ - &ומנ YAQ יבעמ
.תילילכ בל תלחמל םינמו#ה תמ ןיב וב #ק #י .,דבכל םיקועהמ םינמו#
• ןו#יע
• ד>ל תי
• תכס
• הנמ#ה
• ה$אידב םימוג
• ,תי תוי#יקל היי$נ- םיינגובמו$ םימוג
• תינפוג תוליעפ דעה
:יוניש-ירב אל
1 . ליג
2 . ןימ
M . ל# תיתחפ#מ היו$סיה JCA ליג ינפל- םדקומ \% ,
היגולונימ$
• ,ם$וא ינמיס #י םא I<=
• – בוחב עתפל תוומ םא 1H33/6 3/GE7
• – האייחה בועו בוחב לפונ םא GX:.E/3 1H33/6 3/GE7
.היפ# הלחממ בעמה אוה בי!י אל ב!מל בי!י ב!ממ בעמה ,בי!י אלו בי!י קאלפ
@BD*<= .האלמ אל המיסח – הבי!י אל הניגנא ,
BD*<= .סובמו$ – האלמ המיסח – ימואתפ תוומ ,
.יתלבלו יוני#ל םינתינל םיקלחתמ ןוכיס ימוג
– בלב םד ילכ /63 G.E/.4/1 תיולת הקפסאה .,סיליו לגעמ ,םיידיל דוגינב- היזופפב היעבה וז .תוזומ$סנא אלל ,
.,הכוא הלו$סאידו &ומנ ילו$סאיד ;חל "ידע- הלו$סאידב המיז .הי!ק$סקא אל ,המיז
םילכה .תילוב$מ הי!לוגו$וא ,בלבו חמב המיז ת$יל#ל תוידועי תוכעמ #י – תילילכ המיז ל# הי!לוג
ןיב םי!חלב העובק המיז לע ומ#ל דעונ ,&ו!ה פ>ע ;ווכתהל'תופהל םילוכי Z0-1Z0 .םינ$ק םייוני# םע ,
.םינ$ק םיקועב תודגנתהה קיע .תיבי$ידא תודגנתה – ו$ב המיז ,תוזומ$סנא אלל תכעמ וז# ללגב
%0
םילודגה םיקועב הבוגתכ ,תודגנתה דיומ ,בחתהל םינ$קה םיקועל םוג דקוימהמ $ילוב$מ וזיא וב אל
H91E./G2 חת#מ @W .המיז יבגהל דוע ידכ
המיז תוינבת
• א$בתת םהל# הבחה –,םילודג אלו- םינ$ק םיקועמ תעבונ תודגנתהה בו – ןיקת ב!מ
.המיזב היילעב
• ה#ידל הבוגתכ- המיזה תא תולעהל #פא יא – ,םילודג- םיילאידקיפא םיקועב תודגנתה
,,םינ$ק םיקוע ל# S4L/3 1E/6:141 .
• םודניס U ב תו!ה – ילאידק- 245.:0/11/81 תובחתה ןיא ,תודגנתהה יקוע ל# הלחמ .
.ה#יד #י #אכ
תא ןי$ולחל דיוהל לוכי ןוכיסה ימוגב לופי$ .םילודגו םינ$ק םיקוע ל# הלחמ ל# בולי# היהי בול םילוחב
.הזחה תקועת תונולת תא ל$בלו ,המיסחה
תילנוי!קנופ תו!יה – םי!ווכתמ אלא ,יויגל הבוגתכ םיבחתמ אל ק אל םינ$קה םיקועה – סיזולקסו$א
.תימו$נא ק אלו
– ןוסנוהא 21.11.2007
5.2 תיתקלד הל"מכ ת$רט
.יבעמה םלועב תוומל תויב החיכ#ה הביסה וז
הלחמה יבל#
1 . ל# הי!דיסקואו היזופיד QAQ
2 . םייתקלד םיאת תידח
M . -ה תא םי!וי# קלח י# יאת ל# הי!גימ +J ,S4X.:H1 5G9 ,
N . המו$א תי!י
% . :םילולסמ ינ# םילבקתמ הז בל#מ
• 1EGX8/ 98GeH/ תינגינב יד תינוכ הלחמ וז – קועה תו!יהל איבמו וחפנב לדוג#
• T61EGX8/ 98GeH/  .H9EH./  ' ם$וא 1E.:O/  םייח תנכס
תואל ןתינ +J ליגב בכ M% .םיינווקה םיקועב םי$לוב תוחפ םייוני# תואל ןתינ .
א#נ ןמולה דועב ;וח יפלכ קועה ל# הלידג :קועה ל# גנילדומ-ה בקע םג :היומס תתונ הלחמה םימעפ הבה
ל# ם$וא עיפוי זאו עקיהל לוכי קאלפה םייוסמ בל#ב &א ,הקועת ל# םימו$פמיס חתפמ אל הלוחהו לדוג ותואב
.בלה י#
לתודנאב העיגפ
'נוקוזו ,םינו# םיו$אידמ #יפמ לתודנאה ןיקת ב!מב .לתודנאב העיגפ אוה הלחמב האנ# ןו#אה בדה
:'$לידוזוו
• -ל םיאיבמה םיו$אידמ #יפמ לתודנאה CA ,@W, ?f ,
• -ל םיאיבמה םיו$אידמ CJ ,ןיילתודנא- ?I+b98GE/8/E-G5E40GE46F SG5E:. .,
-ל היי$נ תוי #י איב ב!מב CA .
• - תקלדה יאת תיי!גימו תויס$ה תיי!גגא תא םיענומ #א םימוח #יפמ םג לתודנאה *A(+ ,
• - סיזילוניביפ םידדועמ #א םימוח #יפמ לתודנאה 6:.2G8 E-?I: ?I=-1 ,
לתודנאה תוליעפב הדיי תעב  ת#פהב הדיי @W 
1 . לתודנאל דמ!יהל םייתקלד םיאתלו תויס$ל #פאמ
2 . -ב היילע G37/14:6 2:8 ד>כל ודחל קלח י# יאתלו םידיפילל תו#פאמה
M . -ה תבגה CJ
N . תי$ילוניביפה תוליעפב הדיי
• ל# תיבי$$ליפניאה היואיתה IB :
%1
1 . םדב םידיפיל זוכיב הילע - הימדיפילפיה  יקיקלח ל# קועל הידח I?W-)
2 . -ל #פאמה סקי$מ Q? - ם# א#יהל קועל םידוח# ./E/6E4:6 תיתקלד הבוגת ו!ילו ,
תידח QAQ סקי$מל ותי#קו קועל
-ה תא קלסל ןתינ זא - הי#ק ןיא םא יכ הבו#ח הי#קה QAQ IB  .חתפתי אל
-ה תו!וויה תא םיעבוקה םימוגה ./E/6E4:6 :
1 . הימדפילפיה
2 . -ה לדוג Q?
M . -ה ל# תוילמ#חה תונוכתה Q?
N . עוגפ לתודנאב &ו! ןיא# תומל – לתודנאה תוידח
• יקיקלח QAQ ילמונ ב!מב םג תולקב קועה א םיבועו םינ$ק םה
• .קועה ןפוד תא ובעל םילוכי אל םינוקימוליכ ןוגכ םילודג םיקיקלח
• -ו םינוקימוליכ -ודחל םילוכי ,החוא יחא כ>דב םילוע- םיהובג םיזוכיב# םיקיקלח #י CQAQ .
.'לוכ הבה סנכנ – ודחל םיחיל!מ םיקיקלח $עמ םא םג# &כ 'לוכ הבה םיליכמ הלא םיקיקלח
יקיקלח םיאו ונא QAQ םע G9:) .קועה ןפודל םידוח #א
QAQ ובעל תנמ לע םינקילגוא$ופ ל# םימיוסמ םיגוסל #קיהל "ידעמ ./E/6E4:6 םינקילגוא$ופ קיעב –
ילעב 143/ 57G461 :S JB תוחתפתהב יתועמ#מ דיקפת ילעב םה IB .םינו#אה םיבל#ב
דיקפת QAQ
#אכ ןו!מחה אוה תויב יתועמ#מה יוני#ה 2:34S4/3 QAQ הבוגתהו ת#$ה תו!וויהל קיעב יאחא
.קועב תיתקלדה
-ה תוידח תעפ#ה QAQ
1 . QAQ דוח
2 . QAQ ןו!מח בוע
M . -ה QAQ -ה &ילהתה תליחתל איבמ ן!מוחמה IB  קועה ןפודב תיתקלד הבוגת
N . QAQ בוע ./E/6E4:6
-ה תוא#יה תא עבוק המ QAQ - קועה &ותב ./E/6E4:6 :,
1 . – ה QAQ תי!יל איבמ ן!מוחמה *63:E7/84G8 3P1SH65E4:6
2 . לתודנאה לע היזהדא 'קלומ יו$יב
M . .םי$י!ונומ כ>דב – ןפודל םייתקלד םיאת ל# היזהדא
N . - ,םיני$קלס- תויפי!פס 'קלומל #קיהל םילוכי םי$י!ונומה .:8846F  – ל הי#ק =JI<, CJI<
,1E45O46F-  .קועה ןפודל סנכיהל לוכי $י!ונומה
% . י>ע דדועמ ,יתקלדה &ילהתה תליחת יהוז – םיגפוקמל הי!אי!נפיד ובעל לוכי $י!ונומה QAQ המקב
.המקהמ יתקלד לנגיסו
\ . – ה <? דוחייב ,םהל# ח$#ה ינפ לע םיו$פ! םיא$במ 15G0/6F/.  QAQ בוע H9EGO/ &ותל
גפוקמה  !ונ – אתה י>ע העילב בע 'לוכ הבה םא S:G2 5/88
7 . -ה תסינכ QAQ גפוקמה ינפ לע םיניקו$י! ת#פהל יויג הווהמ גפוקמל  יו$יב תויל איבמ בדה
לתודנאה יבג לע הקבדה 'קלומ ל#  -ה תבגה *63:E7/84G8 3P1SH65E4:6
Z . -ה S:G2 5/88 םג &א ,םיניקו$י! #יפהל לוכי f+ :תוזניא$ופולא$מו
G . f+ הי!פילופו המי$ניאה &ותל הי!גימ ובעל ח># יאתל םוג –
X . קאלפה סקי$מ ל# קויפ תו!וי – 'ולא$מ  -ה &ילהתב הלודג תובי#ח ילעב 98GeH/
.H9EH./
ל# ןו#אה בל#ב SGEEP 1E./GO - תקלד יאת ל# תוב$!ה קיעב המי$ניאב םיאו S:G2 5/881 םיליכמה ,
.המי$ניאה &ותל הי!גימ ובעל םיליחתמ הידמה ל# ח># יאתו ,םינמו#
%2
וזיא לע םיסכמה סקי$מו ןגלוק #יפהל םיליחתמ# ח>#ה יאת ל# הי!גימ #י :תקלד תוי #י תומדקתהה םע
םינמו#ה תוב$!ה  .י$וביפה קאלפה תי!י
תומ J(?
• ןכו ,יפיפה םדל םיעיגמ# םיניקו$י!ה ל# קלחה תא םדב דודמל ןתינ J(? תעפ#הב דבכב !וימ-
=Q\ .יו$מלפניא י$ולקסוק$א &ילהת #י םהב םד ילכ תעפ#הב !ונ אוה# הב#חמ &ותמ ,
• -ה תא ודדמו םיאיב םי#נא וחקל – יוסינ J(? חתפל &וא חוו$ל בקעמב םהל# יוכיסה המ ואו ,םהל#
ל# תוי ההובג המ התייה# ימל .םיילילכ םיעויא J(?  חתפל תוי הובג יוכיס םהל היה IB .
• ל# בולי#ה – םי$מפ 'סמ י>פע ילילכ עויאל יוכיסה תא תואהל הסינ – "סונ יוסינ J(? םידיפיל םע
.תוי תובו$ יובינ תוכעהל איבה
• םע בל#ל "ידע – הבו$ יד איה םינו#ה םיקמה י>ע ילילכ עויא ל# יובינ תו#על תלוכיה - םוכיסל
.תקלד ל# םיקמ
• ןנ#י M -ה תומ י>ע תועבקנה ןוכיס תוגד J(? :
o p 1 2F'Q: Q:K .41O
o 1 E: M 2F'Q: </34H2 (41O
o j M 2F'Q: Y4F7 .41O
• -# לככ J(? -ה תמל #ק אלל ,הובג QAQ :הלוע תילילכ הלחמל יוכיסה ,
• &ומנ #וכ #י# םי#נאב  J(? הובג תוי
• יווא םוהיז ,ןו#יע  םיניקו$י! תומב היילע
• WX/14EP
• +GEEP 840/.
• A4GX/E/1'7P9/.F8P5/24G
• *1E.:F/6
• תמב הדיי J(? :םיילילכ םיעויאלו םיקוע ת#$ל יוכיס הדיומ
• לוהוכלא
• לק#מ דוביא
• *L/.541/'+4E6/11
• </345GE4:61: BEGE461, D74Gq:84346/34:6/1, I194.46i, +4X.GE/1 i
םייתניב החל!ה אלל – ד>כל תוי םייפי!פס םיקמויב או!מל םיסנמ םויכ
בי!י קאלפ
ליכמה בי!י קאלפ חתפתהל לוכי QJ איבהלו קועה תו!יהל איבהל לוכי בדה ,תקלד יאת הבה ןיא ,ן$ק
.,תויחותינו תויתפות- תונו# תו$י#ב לפ$ל ןתינ .הניגנא ל# םימו$פמיסל
.הז ב!מב לודג וניא הלוחה ובע ןוכיסה
בי!י אל קאלפ
-ה +J -ה ,בי!י וניא ותוא הפ!מה QJ תוזניא$ופולא$מ הבה םי#יפמ# וזיאב תקלד יאת הבה #יו לודג
-ה תעיקו ןגלוקה קויפל תואיבמה +J .
קועה תמיתסל ןוכיס #י עק תעב  ,הניגנא <= , 1H33/6 3/GE7
- קאלפ ל# עק 98GeH/ .H9EH./ ,
• :יפיפה םדה םע עגמב םיאב םידיפילה D+ םי$י!ובמו$ תלעפהל קזח יויג םה ןגלוקו ןמו# , 
.םי$י!ובמו$מ הלחתהב בכומ #יקה
• ,תיתועמ#מ המיסחל איבה אל# ן$ק #יק !ונ םהב םי#נא #י – ם$ואב םייתסמ קאלפ ל# עק לכ אל
תוי תי$ילוניביפ 'עמ םע םי#נא #י- תיתילובמו$ה תכעמה ל# תוליעפה תמב יולת בדה# ןוויכ
.,תוחפ וא תיבי$קא
• לודג ם$וא אל &א הבי!י הניגנאל איבת# #יק תי!י םג ןכתית
%M
• - ןי$ולחל קועה תא תמסוח# תי$וקא המיסח !וויהל הלוכי H61EGX8/ G6F46G -ל איבהל הלכיו ,
BD*<= .
• םינ$ק םימ$ואל םיאיבמ# ,הי!ילובמא- םיסובמו$ םיפע םהמ בנז #יקל !וויהל לוכי המיסח תעב 
לע עיב!מ בדה &א ,בלה י# ל# ללוכה דוקפתה לע עיפ#מ אל בדה .ןינופו$ ל# תונ$ק תוילע םיאו
.קאלפ תעיק ל# "יקע םויק T61EGX8/ G6F46G הא!ותכ םימגנה םינ$קה םימ$ואה ל# יו$יב םיתיעל אוה
.הלא תונ$ק תוילובמאמ
• תיל היי$נ בקע &א יפוקסוקימ אוה קאלפב עקה םימעפל - הלוחל הלוחמ הנו# סובמו$ה לוג
.לופי$ל ה#קה המיסח !ויו תילמיסקופ םדקתמ קאלפה תוי#יק
.קועה &#מהב םיפסונ םיפנע תמסוח – תיל$סיד תומדקתה
• .סובמו$ ל# תיל$סידו תילמיסקופ תומדקתהב לפ$ל ה#ק
• :קאלפה לוג
o יופי- תי$ילוניביפה 'עמה י>ע סיזיל ' לופי$ בקע סיזיל !וויהל לוכי קאלפה ל# עק תעב
,ינ$נופס  ינגינב םויס  .בי!י קאלפ תי!י
o קועה תמיסחל חתפתהל לוכי &ילהתה  םיתיעל ןתינ קועה ל# האלמ המיסח התיהו הדימב
.#יקב תולעת ויח – הי!זילנק ל# ב!מ תואל
o םינ$ק םימ$וא תי!יל איבהל ' י#ממ קמנ – ד>כ ל# הי!זילובמא תויהל הלוכי
o -ה# ןכתי 98GeH/ .H9EH./ אוה# יפכ תווי
<H8E498/ 5:298/L 5:.:6G.P 98GeH/1
ןה# תומו$א ל# בחנ יו$יב תואל םיתיעל ןתינ 0H86/.GX8/ – תינילקה המו$אל $פ 5H89.4E 8/14:6 תויה ,
.תימ$סיס הלחמב בודמו
• לעמל Z0V ל# ב!מב םה #אכ ותנ!ב תואל ןתינ# תוי וא םייבי$קא םיקאלפ ינ# #י םילוחהמ
G5HE/ 5:.:6G.P 1P63.:2/ .
זוח יבבל עויאל הנכס
ל "סונב ,םיי$מו$פמיס אל םיעק וא םיבי!י אל םיקאלפ #י םילוח הבהל 5H89.4E 8/14:6 ןוכיסב םילוח הלא .
-לו םיילילכ םיעויאל הובג 1E.:O/ .םיפסונ
• ימוג םתוא םע םי#נא םע יחומ וא יבבל עויא ובע# םי#נא םיוו#מ #אכ – תיגולוימידיפאה החכוהה
:ןוכיס
o םי#נאל היה םא <= יפ ל# יוכיס םהל #י – %-7 דועל <= -ל בגומ ןוכיס ןכו ,ימואתפ תוומלו
1E.:O/
o ובע# םי#נאל 1E.:O/ הלחמל יו$יבכ- ם$וא דיתעב ובעל יוכיס תוי #י IB ןכו ,ת$#ופמ
?YA
- ת$#ופמ םיקוע תלחמ םע םי#נאל ?YA ןכו םייבבל םיעויא ובעל הובג ןוכיס #י , 1E.:O/ .
– איול M.12.2007
5.3 ת$רט ל$ היגולותפ
- י# תבכ# ,,דיוב וז הבכ# ןיא- תימינפ ןי$סלא תבכ# ,המי$ניא ,לתודנא – קוע הנבמ 2/34G םיקועב –
,תינו!יח ןי$סלא תבכ# ,,ןי$סלא הבה #יו ,י# $עמכ ןיא םילודג I30/6E4E4G .
GE7/.158/.:141 ל# היב!ב תא$בתמה הלחמ – GE7/.:2G1 המי$ניאב ,קבד יומד – ותא- םי$ותא םיקאלפ וא
#י .,המי$ניאב ליחתמ עגנה לבא ,תובכ#ה א# ל# תובועמ תויהל הלוכי כ>חא- םיינוניבו םילודג םיקועב
םע לבלבל אל הזהל G.E7/.:158/.:141 .םיקועב תועגופה תולחמל ללוכ ם# –
ןי$סלא תבכ#ל לתודנא ןיב – המי$ניאב ,ןמו#- יפ!ק מוח ל# תוב$!ה #י# םיאו פוקסוקימב םילכתסמ םא
.תימינפ
:םיקוע ת#$ אל ,תוחא םיקוע תולחמל תואמגוד
• 2/34G8 5G854S5 158/.:141 םג אקנ- 2:65O/X/.F תו!ה ןיא לבא ,י#ה תבכ#ב תודייתסה #י – ,
םיקוע ת#$ ל# םיכוביסה תא הב ןיא בול .המי$ניאב תוב$!ה ןיאו
• I.E/.4:8:158/.:141 ינובלח תוב$!ה ללגב ןפודב תו#קתה וב #יו םינ$ק םיקועב אוה &ילהתה –
תכס וא ד>ל תי תובקעב הוק .המסלפ
%N
.ןמולהמ קחתמ ןי$סלאה# האנ ןי$סלאל העיב!ב .המי$ניא-ואנ תי!י ,ליגה םע המי$ניא תובעתה #י "סונב
hתימכסיא בל תלחמל סיסבה איה# ללגב הבו#ח איה םיקוע ת#$
- תי$וקלסותאה ה$ילבה GE7/.:158/.:E:H1 98GeH/ הל םיאוק תוי הכיפ איה םא .בד ותוא דימת אל איה ,
GE7/.:2G הל םיאוק החי#ק תוי איה םאו S4X.:SGEEP 98GeH/ – םיקלח ינ#מ תבכומ ה$ילבה . S4X.:H1 5G9
– זכמב יקמנ וזאו 5/6E.G8 5:./ .
ל# $וקב ,ןבל דע בוה! אוה קאלפה 0.M-1.% $לוב אוהו תוי הלודג הדיחיל םיחאתמ םיקאלפה םימעפל .מ>ס
.ללחל ה$ילב האנ כ>חא קו קועה ןפוד לע םתככ ליחתמ אוה םימעפל .ותוא !מו קועה ללחל
:,תוחיכ# ל# דוי דסב- וללה םיוזאב םי!ופנ םיית#$ םיעגנ
1 . – תינ$ב ה$ואא GX3:246G8 G:.EG
2 . םיינווק םיקוע
M . 9:984E/G8 GG
N . – תדוי ה$ואא 3/15/6346F E7:.G545 G:.EG
% . ימינפ ידי$וק קוע
\ . חמב סיליוו לגעמ יקוע
.ה#ק דואמ ת#$ה#כ םג ,תונוילע םייפג יקועב םיית#$ םיעגנ םעפ "א םיאו אל $עמכ
תולקמו לתודנאב תועגופ# תולובעמ #י ם## ללגב ,תויול!פתהב מולכ- םיקוע ל# םיחתפב בול איה העיגפה
.המי$ניאל םינמו# תסינכ לע
:יתשרטה "גנה הנבמ 'המותא- S4X.:SGEEP 98GeH/'S4X.:H1 98GeH/ ,
– וביח תמק יביכמ םג #י &א ,,הע$מה ם#ה תומל- קלח י# יאתמ הקיעב תבכומ תי$וביפה הפיכה
*J< הלוכי הפיכה ,לדג יזכמה וזאהו םיוסמ וזאב הקד הפיכה םא .םי$סלבוביפ ת!קו םינו# םינובלח ,
.ןי$קאל םיקמב העיב! תובקעב הלגתה בדה .עקיהל
- יקמנה זכמב 6/5.:E45 5:./ - םידיפיל ליכמה ינמו# יפומא מוח קיעב #י , QAQ לו$סלוכ ל# םיל$סיק ,,
– םהיחא ויא#ה םה# ללחה תא ק םיאוו םיפ$#נ םה יגולו$סיה $פפב- 57:8/1E/.:8 58/SE1 ,ןיביפ ,,
םינמו# הבה םיעלוב םי$י!וגאפה םיאתה .,םיגאפוקאמ- םי$י!וגאפ םיאת ןכו ,ןדיס ,םי$וקנ םיאת ,םד ינובלח
– תיפ!קו הלודג תי#ענ םהל# המסלפו$י!ה ןכלו הזו$י!ודנאב S:G2 5/88 י>ע תי#ענ הזו$י!ודנאה . 15G0/6F/.
./5/9E:.1 לוכי וקמה &א ,םיגאפוקמל המקב םיכפוה #א םי$י!ונומכ יפיפה םדהמ םיעיגמ "!קה יאת .
#פא יא זאו- "!ק יאתל םיכפוה ןכ םגו הזו$י!וגאפ םג םי#וע# ,הידמה תבכ#מ קלח י# יאת םג תויהל
.,ןי$קאל םיקמ קיעב ,םימיכו$סיהונומיא םינמס י>ע ק ,תיגולופומ הניחבמ םיגאפוקאמ ןיבל םניב לידבהל
- םד ילכ ל# הי!י הנ#י ית#$ה עגנב לבא – םד ילכ ןיא הניקת המי$ניאב 6/H0G15H8G.4qGE4:6 הבהב .,
- תודייתסה היהת ,קמנ #י םהב "וגב תומוקמ 3P1E.:9745 5G854S45GE4:6 ןכ םג האנ ית#$ עגנב םימעפל .,
הו!ב ,תודייתסה 5G854H2 97:197GE/ .
.הלעפה םיבוע םג# םיגאפוקאמ י>ע הזו$י!וגאפב "וגה ל# הבוגת #י המי$ניאל םינמו# ל# הידח #י# עגב
– םיניקו$י! וח#ל תמוג הלעפהה ?Af+, +f+, Df+-r הזו$י!וגאפה דודיעל םימוג ולאה םיניקו$י!ה .
ה &ותל ,המי$ניאל הידמהמ קלח י# יאת תדידנל םימוג םיניקו$י!ה .תי$וביפה הפיכה תי!ילו S4X.:H1 5G9 .
.הפיכה תא םינוב #א ,סקי$מו ןיביפ םי!יימ ול# י# יאת
+J
• קלח י# יאת
• *J<
• םי$סלבוביפ
QJ
• םידיפיל
• לו$סלוכ ל# םיל$סיק
• "!ק יאת
%%
• ןדיס
• קמנ
• הי!זילוקסו-ואנ
:יתשרטה "גנל םימידקמ םינמיס
1 . SGEEP 1E./GO1 תוב$!ה #י# ללגב- םיבוה! םיספ #י ,קועה עב! ל# יוני# –
,המי$ניאב םיי#פוח םינמו# ןיידע ןיאו ה$ילב הפ ןיא .&יפה יוני# והז .,םינמו# ל# תינו#א
-ה &ותב א!מנ ןמו#ה בו .ית#$ עגנל דדהל לוכי הז עגנ .םיגאפוקמה &ותב םינמו# ק
S:G2 5/881 .קאלפ ל# הי!י ןיא ןיידע# &כ ,
2 . 46E42G8 E745O/646F ןיידע לבא הבע תוי המי$ניאה .המי$ניאה תבכ# ל# תובעתה –
.םיביכמה א#ו ןגלוק תי!י ללגב הז יבועה לכ ,םינמו# ל# תוב$!ה ןיא
:םייתשרט םי"גנ לש םי!וביס
• עגנה ינפמ לפנ# קלחה .סיזובמו$ל םוגל לוכי הז – ביכ וא הקיח# ,עק – םינפ ח$#ב םגפ
– חא םוקמב "יחסת תו#עלו םדב "חסיהל לוכי GE7/.:2GE:H1 /2X:8412
• – קועה תמיסחל םוגל לוכי בדה .םי#דחה םדה ילכ תי!י ללגב ,עגנה &ותל םומיד 98GeH/
341.H9E4:6 .
• - ינפוד – ה$ילבה ח$# ינפ לע סיזובמו$ 2H.G8 E7.:2XH1 וא ,םדה ילכ ל# ןפודה לע ק-
קועה י>ע קפוסמ# וזאל עיגהלו חת#הל לוכי #יקה .,קועה ל# ללחה קלח'לכ תא אלממ#- םל#
• ,היפו$א #י ןכלו הידמב# קלחה י#ה לע ;חל #י – ןפודה ל# סהל םדקתהל לוכי עגנה
.המזיונא #י זאו ןפודה תו#לחה
– ןמלגילפ 2%.11.2007
5.4 היגולוקמרפו הימדיפילרפיה
קחמ .סוזנ!נוקל סנכנ לו$סלוכ# דע ןמז חקל <(+=D לו$סלוכ תמ ןיב #ק האה םי#נא יפלא תואמ לע
.הת#ענ# הזילנא-ה$מלו םהגנימפל םג םיאתה ,בל תלחמל
.תיתקלד הלחמל לו$סלוכ ןיב בולי# לע םיבדמ םויכ T64EP 846/ העפ#הל התיחפמ העפ#ה ןיב לובגה וק –
– םיקזחה םימוגה ינ# .תי$סי$$ס ה#ענ ,היבגמ J(? ל לו$סלוכ סחי , YAQ #י .םהיניב בולי#ה קזח יכה ,
.םינת#מה ינ# ל# םיכעה פ>ע ,יוכיסה הובג המכ יפ- יסחיה ןוכיסה תא גי!מה "ג םג
.ןמו# תלבוהל םיקיקלח – םיני$אופופיל
• .םיקיקלחה &ותב םימיזנאו ןיא$וופילופא – ינובלח ביכמ
• םיבוע .םידי!ילגי$ו י#פוח לו$סלוכ G11/2X8P תת .י#פוח ןמו# היהי אל# ידכ ,דבכב
הי!קפ תואל בכ #פא ,ה#ק הימדיפילפיהב .,תופיפ!ו לדוג ןכלו- הי!גופי$נ! פ>ע הקולח
הנחבמב
o םיפופ! אל ,םילודג – םינוקימוליכ
o QAQ #אכ ןוכנ- ב#וחמ אלא ,דדמנ אל בול יתימאה וכע .ע!מאב Df .,םיהובג אל
QAQbE:EJ7:8/1E/.:8-YAQ-Df'%
o YAQ .םינובלחו םידיפילופסופ ליכמ .ההובג תופיפ! ,ן$ק –
.;ופנה ןמו#ה גוס פ>ע הימדיפילפיה גוויס – ןוסקידיפ ל# הקולח
• = – םיהובג םינוקימוליכ - Df .סי$י$אקנפל םוג .ינגו$א אל ,הובג
• == - QAQ םע םג , CQAQ .ינגו$א דואמ – הובג
.ה$מו$נסק הזובו$ – םידיג וזיאב עוק#ל לוכי הובג לו$סלוכ
.תוינוינ#'תוינו#א ןה תוימדיפילפיה
.היפיפלו םדל םיחת#מו ,םיניא$ופופיל ל# הז$ניס ,דבכ .םינוקימוליככ – לוכיע 'עממ םינמו# ת$ילק
דבכל זוח# קלח ./0/.1/ E.G619:.E ,YAQ י>ע םזילוב$מ בוע , J*D? יחלמב #פומ לו$סלוכהמ קלח .
.לוכיעה 'עמ &ד זוח הזמ קלחו ,המ
ל# &ע ;למומ בל ילוחל ,םויכ 70 – ןוכיס ימוג ינ# #י םא .לד'גמ 100 םע לו$לסוכב יוני# ןיא בול .לד'גמ
ב יוני# גי#הל #פא ,ה$איד Df .
%\
הלעמ תולמעתה YAQ .ןיי $עמ תיית# םג ומכ ,
ל# םזילוב$מ QAQ תעינמ – לופי$ .םיו$פ! תוי י>ע ה$ילק תוי #י ,ו!יי תוחפ #י #אכ – םי$י!ו$פהב
תי!י ןכלו לו$סלוכ ל# ילבמסא QAQ ל# ה$ילק תוי "סונב ןכלו , QAQ .םדהמ
Y<fJWI םייח &#מ םע םיני$$ס .הליעי ,הלודג החפ#מ .םיני$$ס ,$סא לי$סלוכ תי!י דיומ – ז$קוד
העיגפ – יאוול תועפות .הנ#מ אל – &וא םייח &#מ .,הלילב דבכל 'הפ םד תמיז תוי- בעב םינתינ !ק
.,ןי$$סה גוסב יולת ,הכיפהו הלק בול- דבכ ידוקפתב העפה ,,הידנ ,םיי# סה דע היתפויממ- םיי#ב
ודיוה ,קחמב M1V -ב םיילוקסווידק םיעויא % .םינ#
YAQ ל #ק אלל ,בל תלחמ אבנמ &ומנ QAQ ל# תינגו$א דואמ תנומסת – תכס ילוחב . YAQ ו &ומנ Df
תאלעהל הפות ,עיתפמב .הובג YAQ .התומת התלעה
Df םע בולי#ב קיעב ,תוינגו$א תוהובג תומ – YAQ .ה$אידב תומימחפ י>ע םי$ל#נ .&ומנ
+4X.GE/1 לע עיפ#מ .תיביפ ה!מוח ל# תוזגנ ,לופי$ל תופות ל# היינ# ה!ובק – ??I( פסמ לע ןכלו
.םינמו# םזילוב$מב םימוג
– םדל הזחב המה יחלמ תגיפס לע תועיפ#מ# תופות X48/ G543 ./1461 תמסוח ,ה#דח הפות – בימ$זא .
דע הפיסומ ,יעמב םילו$ס $ופסנ$ 20V .התומתל עגונב קחמ #י וי#כע .םיני$$ס תוליעיל
חאל- ןיקת קועב הבחהה לומ ,י$ו$א- עוגפ קועב םזפסל םוג# ןילוכלי$!א ןתינ – םיני$$ס תועפ#ה קחמ
.,םיני$$ס לופי$
קחמ BN ל# הדיי האה .האופב בו$ יכה – N2V -ב \ .םיני$$ס לופי$ י>ע תוילוקסווידק תולחממ םינ#
– ןלפק 1Z.11.2007
5.5 םטוא ל$ םירקרמויב
הומח המיסחה #אכ .י$ו$פופא תוומ ל# םינמסב אל ,בלה י# ל# סיזוקנ ל# םיימיכויב םינמסב םינד ונחנא
.בלב םיובה םינמסה תאו קמנ לבקנ תוי ומח בל#ב קו הבי!י יתלב בל תקועתל עיגנ
R/.6,/: +/.H7.4
:ל>נה תונוכתה לעב תויהל &י! יו!ה ןמסה
• תוהובג תויומכב בלב א!מנ
• תוחא תומקב א!מנ אל
• ,םדקומ תוי# המכ קזנ ההזנ# &כ – םדקומ בל#ב "ידע- הימכסיא תעב םדל #פומ
• !ק םייח תי!חמ ןמז ללגב םיבו$ אל םה םיניקו$י! – ב ןמז םדב א#י# &י!
• תיתדבעמ הניחבמ תולקב ןוחבאל ןתינה ןמס
• ה#יג תויהל הכי! ןמסה ובע הקידבה
לע ואה# ולאכ ק ויה ונל ויה# םינמסה ב אל ןמז ינפל דע <= םדקומ ב!מ לע םיאמ# םינמס או!מל םיסנמ .
.,םי$סונגופ םינמס – הבי!י יתלבה הקועתה בל#ב בכ- תוי
:םיטסונגאיד םינמס
.םיינכדע םניא הז הקמב םיעיפומה םינמסהמ קלח
• Ja, Ja-<) -ה היה םיוסמ בל#ב – F:83 1EG63G.3
• – םימיזנא IBD x QAY
• ןינופו$ ינובלח תחפ#מ
• "סומ &ע ול #י# תומל וב םי#מת#מ אל# ןמס – ןיבולגוימ
.ןמז &ואל םינו#ה םינמסה ל# ה#פהה ב!ק תא םיאו ונא "גב
%7
םינמס ,םדקומ ה#פה םימייסמו םדקומ םי#פומה םינמס :םינת#מ םינו#ה םינמסה ל# תונולחה יכ ןיחבהל ןתינ
.בח י$סונגאיד ןולח םע
– <יניטאירק RC –
• .ה$ו#פו הלוז הקידבה
• .י#ב העיגפ לכ תנייפאמו תידוחיי אל הקידבהה - ןוסח
• תקידב Ja .תינו#א הנחבאכ #מ#ל הלוכי
• .םילוחה חא בקעמ םג ת#פאמ
• תהבהל יאמ!ע ןפואב תדמוע אל וז הקידב יכ #יגדנ <= .
Ja<)
• ל Ja M -מ ,םימיזנאוזיא 2 .תודיחי תת ) ,חומ < .י#
– בל Ja<) .יפי!פס ,
• ב היילע תליחת 2-Z לכ – תי$ניק הקידב .תוע# 2-N .אל'היילע תמגמ האמ ,תוע#
• דע – המ דוי M .זוח עויאב &ע .םימי
IBD, IQD דבכ םג ,יפי!פס אל –
QAY
• % - הזופו$קלאב תינבת םי#פחמ ןכל ,םימיזנאוזיא 1 -מ לודג 2 ב היילע , %QAY .,
• &ות הלוע 12-2N .םייעוב#-עוב# א#נ ,תוע#
• .דוי #ומי#
ןינופו$
• ןינופו$ = -ו D בל םי#לו ,םהמ דחא יחא ק בוקעל &י! לבא ,םהינ#ב #מת#הל ןתינ
.לדוג ידסל
• תפסות- בלה י#ל ידוחי ןמס #י @ הקינילק םע היילע ,יפי!פסו #יג תוי .,תילנימ$
.יתנחבא –
• היילע תליחת M-12 .תוי$ניק תודידמ תו#על ןתינ .תוע#
• – $אל דוי %-[ ב םימי D@= ב םייעוב# דע , D@D בי!מ לבא ,&וא י$סונגאיד ןולח .
.הלחמ תו$#פתה'תומדקתהב הייעב
• -ב היילע – הפיח הלחמב M .לדוג דס י!חב היילע – תינוכ הלחמב .לדוג ידס
.סוחיה 'קנ לעמ $עמ היילע ןכתת – סי$ידקוימ
– ה#דח הי!זי$דנ$ס D@D דע 0.0N דע ,ןיקת 0.1 תמוחל תיסחי המו ,"יח – לעמ ,ינוכ
.העיגפ D@= דע – 0.0% דע , 0.% .לעמ ,
• .ידמ חואמ תויהל לוכי ,דיימ הלוע אל ןינופו$ – תונוסח 2%V יחא םיעיגמ םילוחהמ
.םלוכ תא ןחבאי אל ןינופו$ ,הע#
ןיבולגוימ
• - #יג דואמ – הליל#ב זוע .ידוחיי אל ,ןינופו$ל המיל#מ הקידב @?C הזו ,,הובג
.הלע ןינופו$# ינפל וליפא
• .#ומי#ב דואמ אל לעופב
=<I
• YBI .םדב ןימובלא –
• ,הימכסיאב הי!קיפידומ =<I ,4157/245 2:34S4/3 G8XH246 ה!קב תוכתמ #וק אל ,,
@ .ילנימ$
• .ללכו ללכ יפי!פס אל .#יג דואמ ,תידיימ הלוע
• .ילאי!נ$ופ קמ
,ןינופו$ ,גקא – הזונגאידל ילאדיא בולי# =<I .
.תוילוקסווידק תולחמל ןוכיס תומו תוינוכ תולחמל תוקידב
)@?
%Z
• .די$פפ קי$ואוי$נ ,די$פפ
• .םי$ילו$קלאו םילזונ ןזאמ ,הילכל ו#ק
• I@? מ – QI .
)@? מ – QC .
J@? .םד ילכב לתודנאמ –
• .היעב ןוקיתל ןויסנכ תו#פומ )@? .תילאמ# הקיפס יאל לופי$כ לבוקמ
• ןיב הי!לוק #י )@? ל @nYI. @?C ל#ב תיתמי#נ הקיפס יא ינמיסל הובג דואמ
ל תחתמ &ע םא ,תיבבל היעב 100 .$יל'גקמ
J(?
• ילוא .תא$בתמ# ינפל םינ# תחתפתמ הלחמה# ןוויכ ,ןוכיסב םי#נאה תא תוהזל םיסנמ
.קאלפה תובי!יל הכעה
• ל# םימייק לבא ,תיתקלד הלחמ ל# לדוג דסב אל- םיכומנ םיכע J(? לע םידיעמ
.תוילוקסווידק תולחמל יוכיס
• .ןמז &ואל תומה תא דיומ ןייפסא# א!מנ
• בולי# לע םילכתסמ םויה J(? ו QAQ .הובג תוי יאובינ &ע ,
.ןיא$סי!ומוה לע תוול
- #יבג 1Z.11.2007
5. %יריפ!א ל$ היגולוקמרפ
.,תילי!ילס ה!מוח לע $$!א- תילי!ילסלי$!א ה!מוח – ןייפסא
דס ומכ גהנתמ – םיהובג םינונימב .ןונימב יולת םייח תי!חמ ןמז 0 .ןונימב יולת אל ,
,ןייפוקימ – תוי#יק דגנ ,&ומנ ןונימ RH64:. G194.46 .&וא ןמזל ,יאוול תועפות אלל .
.תילופי$ה ה$מה פ>ע םינו# םינונימ #י
• 100 .םד ללדמ ,י$נלוגאוק י$נא – ג>מ
• 1000 .םיבאכו םוח – ג>מ
• %000 .יתקלד י$נא – ג>מ
,דיסא קיאוניאה$$ הזוקיא- תינודיכא ה!מוח 20 ,םינמחפ N הדמעמ תא!ומ ,,םילופכ םי#ק 2 י>ע לו!ילג ל#
2?QI - זנגסקואולקי! . JWU1 ןסקובמו$ - םהיניב ,םינידנלג$סופ םילבקתמ ,הי!זילקי!ו ןו!מח ה#וע , 2I –
.ותוא בכעל ה$מה .תוילילכ תונומסתו תויס$ ל# הי!גגא ה#וע
1JWU .יבי$ו$י$סנוק – Y:H1/ O//946F .תויס$ דוקפת םג –
2JWU .ותוא בכעל םיפאו# ,תקלד יב!מב –
JWU ה!מוח תסינכל עיפמו ,&יפה יתלב- י$נלווק #קנ ,המוקמב סנכנ ןייפסא .תינודיכא ה!מוחל הלעת –
ל יפי!פס אל .תינודיכא 2JWU .,לוז ,ןונימ- תונותי #י לבא ,
.תחא תג!מ – םיינילק םי$בה
ב םייתסמ# ,םד #יק תי!ילו הי!גגאל י$יק ןסקובמו$ <= .ה#יק ינמז &יאמ .
&ות ק ,העובק איה הי!גגא תמיסח %-10 .גופת העפ#ההו ה#דח הייסולכוא היהת םימי
.ןת#ב #פומ ,דבכב הזילודיה בוע
.םימומידל הנכס םע תויגויכ תווד!ופ ינפל ןייפסא קיספהל
.תי תוי#יק ענומ ,ןויה תלעל ןייפסא םינתונ
המי#נ לע תועפ#ה
• ב היילעו 'סקוא 'סופ קותינ &ד ,המי#נל יויג – &ומנ ןונימ 2JW
• המי#נל י#י יויג תוי – הובג תוי ןונימ
• יוכיד – הובג דואמ ןונימ
לע העפ#ה f=
.ןייפסא ללגב דבכ סה – סיי םודניס
חאל "יח ב!מ – הובג ןונימב ןייפסא <= ןונגנמ בכעמ &כו ,ןיבמו$ופ ל# הזי$ניס םג בכעמ .התומת דיומ ,
."סונ ןונגנמב ה#יק
%[
.ןיעג ןיא תויס$ל יכ !ווהל קיספמ ןסקובמו$ .לתודנאהמ עיגמ יכ ,!ווהל &י#ממ – ןילקי!$סופ
.םיי$ילובמו$ םימוחו ןיפה דומלל אל
– ןממה 1Z.11.2007
5.& היזופרפ#הרה %דיע
-כ םנ#י 200,000-M00,000 .ם$ואב ללגב הנ#ב ב>האב םיזופ#א ןוילימכ .הנ#ב ב>האב ימואתפ תוומ יקמ
<= ינפל ח>יבב התומתה םעפ .לופי$ב יוני#ה תובקעב ונת#ה התומת יזוחא .םלועב תוומל דחא פסמ םוג אוה
התיה נ>$ תודיחי ןדיע M0V -ה תונ#- 70 -ה תונ#ב ., Z0 ימסח ,הי!ליביפד- נ>$ תודיחי ןדיע היה g התומתהו ,
התיה דחה בל#ב 1%V איה התומתה היזופהפהה ןדיעב םויכ . \.%V #י ;אב . 12,000-1%,000 ם$וא יקמ
.תי תנמ#ה ללגב קיעב ,האולחתב היילע #י םויכ .הנ#ב
?DJI .$נ$ס וא ןולב י>ע ,ילילכ קוע תבחה – ?/.5HEG6/:H1 D.G618H246G8 5:.:6G.P G6F4:98G1EP
-ב <= - "יח I<= וא- , IJB הנ#יו ,,יאונ וניא ומ!על#כ#- ית#$ה עגנב עק #י ,הפיח תילילכ תנומסת
-ו הימכסיאל םוג# ,םוקמב המיסח תו#על לוכי ,תויס$ו ה#יק ימוג- #יק ל# הי!י BD-/8/0GE4:6 <= -
BD*<= -ב . BD*<= המכ #יקה תא חותפל איה ונל# ה$מה .סובמו$ה י>ע ילילכה קועב האלמ המיסח #י
םיילילכה םיקועב המיסחה םוקימב תויולת ם$ואה ל# תוכל#הה .המקל םדה תקפסא תא #דחלו המ תוי#
.המיסחה &#מו
– האלמ אל המיסחב 6:6 BD*<= .וי#כעו ןאכ אל .
• תמסוח אל ת#$מ בכומ .תוי בחנ עפ#ומה וזאה ,ילמיסקופ תוי קלחב המיסחה# לככ – םוקימ
.#יקהמו
• העיגפהה .ימכסיא ה#ענ יתועמ#מ יכה ןפואב םוסחה קועה י>ע קפוסמ# וזאה ,הלחתהב – &#מ
- לג תו!ב ,ביבסמ תומקל הז וזיאמ $#פתת ו$#פתי קמנה היחאו תימכסיאה KG0/S.:6E 97/6: לג- .
חאל- ה!וחה ימינפה וזאהמ ליחתמ# קמנ #י ,ןמז &ואל .,י$וקנ לג ויחאו ימכסיא N0 -כ – 'קד 10V
חאל ,המקה יבועמ M -כ – תוע# %0V .,קמנ #י $עמכ המקה יבוע לכב ב ןמז חאלו המקה יבועמ
.םיל$לוק םויקמ תעבונ לגה תויהמו תו!ב הי!איוה
םע םיעיגמ# םילוחה בו I<= ל# המיסח םהל #י %0V יוכיס תוי #י ,הלודג תוי המיסחה# לככ- דבלב
תו#על <= תוי האנ ןכלו הלודג המיסח םע #אמ הנ$ק המיסח םע םי#נא תוי הבה היסולכואב #י לבא ,
ל# םיקמ <= ל# המיסחב םיליחתמ םינמיס- םימידקמ םינמיס םהל ויהי אל ןכלו ,הנ$ק המיסח םע 7%V .,
תנחבא <= :
,העזה ,תואקה ,הליחב ,המי#נ !וק ,תונקה],דבכו "ו# תויהל לוכי ,;חול- ינייפוא באכ :הזנמנא – בו#ח יכה
.ב!ק תועפהמ הא!ותכ ימואתפ תוומ ול היהי# וא םלה םע עיגהל לוכי הלוחה .הכה דוביא ,תוחחס
.ספספל #פא םילקה תאו ,םי#ק דעו םילקמ תויהל םילוכי םימו$פמיסה
*Jf :
• ם$ואה םוקימ לע עיב!מ םייוני#ה םוקימ
• תומרה 5T ירנורוק םד יל! תמיסחל תויטסונגאיד םה
• ילג - האלמ אל המיסח – םיא!ממה תי o תוחינ! , BD &ופיהו D תומה , BD .םיינמי םידילב
• – תימכסיא תנומסת IJB
• תומה ,#יק םע ת#$ – האלמ המיסח BD .םימיזנא , <= ןיב ןיחבנ ,וחאל $במב ."יח <=
ילג ל# o .אל וא
• – םימיזנא .תיקלח המיסח 6:6 BD*<= – םימיזנא אלל . H61EGX8/ G6F46G .
תומה BD דע &ות לופי$ תתל תוקיפסמ ,הזנמנא םע- 12 &ות .םימיזנא י>ע תיפוס הנחבא ,תוע# 12 ,תוע#
.יקמנ אוה ימכסיאה וזיאה בו
D=<* =B <TBJQ* h
-ב לופי$ I<= :
• היזופפה
• םיפסונ םילופי$
\0
:היזופפה
- איה ונת$מ 1 לופי$ - תקקפ תסמה – תיגולוקמפ הו!ב- ותוא חותפל ,םוסחה ם$ואה תא או!מל ,
– ןולב םע ותנ! י>ע – תינכמ וא ,י$ילוניביפ'י$ילובמו$ G6F4:98G1EP'9.42G.P ?J=-, ,2 לדוג דיוהל ,
- ,ם$וא'קמנ M .האולחתו התומת דיוהל ,
קחמ D=<= -ל- םיחנו! התומתה יזוחא ,ימגל קוע םיחתופ םא : MV התומת יזוחא – הכומנ החיתפ .,דבלב
.םילוע
*+ אוה ןיקת %%-\0V -ה# לככ . *+ - תוי ההובג התומתה ,תוי &ומנ *+ ל תחתמ 20V , %0V לככ .,התומת
-# *+ .תחנו! םייתנ#ב התומתה ,הלוע *+ .םדה ילכ תא ונחתפ המכ j- ונל!ה המק המכב יולת
-ב לופי$ BD*<= :
• םומיד וא היגלא- הי!קידניא-ה$נוק #י םע אלא ,הי!גגא דגנ- ןייפסא םילבקמ םילוחה לכ – ןייפסא
,בגומ
• – י$ילובמו$ לופי$ M :תויו#פא
1 . ?/.JHEG6/:H1 =6E/.0/6E4:6 – ?J= $נ$ס םע
2 . ח>יבב הזילובמו$
M . ,ן>$נב ,תיבב- ח>יבה ינפל הזילובמו$
עתבל ןתינ הזילובמו$ יחא ./15H/ ?J= .&ו!ה תדימב
,ןגונימסלפל םיו$בי$קא – לועפ# .ןימסלפ – לועפ#ל הכחמו םדב בבותסמ ,דבכהמ – ןגונימסלפ E?I, H?I ,
.םיקי – תי$נג הסדנהמ .תונ$ק תויומכב םימייק
– בוכיע תוכעמ ?IQ1 תבכעמ , E?I .
תא קפל הכי! תפסונ הפות .,תויס$ה ןיב הקבדהה מוח- ןיביפה תא קפי# ידכ ןימסלפ לעפ#ל ות$מ
.םד תמיז #פאל ידכ ,תקקפב תולעת תו!ונ .,ןייפסא- תויס$ה תתמ!ה
דע ,י$ילובמו$ לופי$ב ןותי #י ,םימו!ע םיקחממ %0V ע!וממ- ןוכיס תדוה M0-N0V .,
&ות התומת תקידבב – לופי$ה תוליעי M% -ב $סנלב מאמ תוא!ות- םוי 1[ZZ - לע =B=B-2 :
• – וב!לפ 1M.2V
• – דבלב ןייפסא 10.7V
• – דבלב זאניקו$פ$ס 10.NV
• – זאניקו$פ$ס ] ןייפסא ZV hהתומת
.זאניקו$פ$סו ןייפסא לופי$ה תא םלוכל תתל אל #פא יא תיתא יכ ,ע!מאב הקספוה הדובעה
.י$ילובמו$ לופי$ – זאניקו$פ$ס
:ימומיד-ופ# ןוויכ ,י$ילובמו$ לופי$ל תויסחי תוי!קידניא-א$נוק
• $ל#נ יתלב ד>ל תי
• ל# היו$סיה JCI
• =@( לעמ M - =@( ידוקפתל םייחכונ ה#יק ידוקפת ןיב סחי – ה#יק ידוקפתב הדייה תא א$במ
,םילמונ ה#יק
• - הנוחאל המוא$ 2-N ,תועוב#
• - הנוחאה הפוקתב ימינפ םומיד 2-N ,תועוב#
• 6:65:29./114X8/ 0G15H8G. 9H65EH./1
• ןויה
• תיחכונ תי$פפ הלחמ
• - ז$ניקו$פ$סל תונוחאה םייתנ#ב הפי#ח BDa ,
:תו$לחומ הי!קידניא-א$נוק
• םומיד ללגב ;ב#
• JCI הנוחאה הנ#ב
\1
• וא חמב לודיג IC<
• תסו אל – םומידל היי$נ וא םייק ימינפ םומיד
• ה$ואאה ל# הי!קסידל ד#ח
-ב .המ תוי# המכ לפ$ל םי!ו ונחנא 12 .יספא תלעות זוחא ,תוע#
ליג דע ,הי!קידניא-ה$נוק אלל םי#נא ל!א \% מ תוחפ – 1V ליג לעמ .םייחומ םיעויא \% - יוכיס תוי #י 2V ,
.י$ילובמו$ לופי$ תובקעב יחומ עויאל
:םילופי$
• -מ תוחפ ובעי הפות ןתמל דעו ח>יבב הלוחה תלבק עגמ# איה הפיא#ה M0 ןתינ םיתעל .תוקד
:# התאה הדובע לבא ,סנלובמאב דוע
o וליפא ו$נ!מ בו$ תוי – םיבאכה תליחתמ םייתע# &ות לופי$
o .ו$נ! "ידע ,תכפהתמ המגמ – םייתע#מ תוי &ות לופי$
• – ותנ! דע ןמז \0-[0 .תוקד
• .התומת דיומ ,ה#יק דגנ- ןיפה ,"סונב
• ,הזילובמו$מ הליעי תוי וליפא – הפוחד ילילכ קוע תחיתפ 9.42G.P ?J= הבחה –
.תינו#א תי$סלפויגנא
,לא#יב 70V ל# BD*<= .חותינ ידח ל# ההובג תונימז ,ו$נ! םיבוע
:םיחא תומוקמב ילופי$ה םתיוגלאה
• םימו$מפמיס ל# ןמז
• ינ#לופ לופי$ל ןמז
• ם$ואל ןוכיס
• .,ןמז ןותיל תיסחי יאוול .ת- הזילובמו$ל ןוכיס
.אוקל – המל#הו הבחהל תודוקנ
– סי'ג 2%.11.2007
5.' ימ!" ל$ היגולוקמרפ β
-כ ,ןוסקאה ה!קב חת#מ ו$ימסנ$ויונ Z0-[0V - ןוסקאה ה!ק י>ע הזח "סאנ ןיפניפאונהמ @ID1 ,
בול ,םיו$פ! לעפ#מ וא םדל זפתמ א#הו r וא g םיו$פ! . r1 -ו g1 ןוסקאל בוק תוי םיא!מנ
-# דועב ,,םיינגויונ םיי$פניסא$ניא- r2 -ו g2 י>ע תוי םילעפומ- םיילמוה תוי םה ןכלו םיפיפ תוי םה
-ה תובקעב ,תינוכסח תי$גנא 'עמ יהוז .םיו$פ! י>ע $לקנ יעזמ דואמ זוחא .,םיי$פניסא$סקא ,םדב ןיפניפא
./H9EGO/ .
גוסמ םירוטפר לש הקולח U :
U1 םג- י$פניסא$ניא אוה 1r םיו$פ!- ןוסקאה תו!קמ םיחו#מ# םימוחה י>ע תוי#י לעפו#מו ,
.,םיינגויונ 41:9./E:6:8:8 םייבי$קלס םניא ולא לכ .,םיוו# םה#- ןיפניפאונו ןיפניפאמ תוי ותוא לעפ#מ
.הז ו$פ!ל ק 3:XHEG246/ ינ# לע ק עודי .קזח יבי$קלס $סינוגא אוה B@?1 .
:םוקימ
• בל -ב תוכילומ הלעמ .,קפוד הלעמ- יבויח יפו$ונוכו יפו$וניא $קפא – IC@
• הילכ -ה 'עמה תא לעפ#מ – RHLEGF8H2/.H8G. םג האנכו ןינ ח#מ : *?W
U2 י>ע לעפומ אוה .,ילומוה ו$פ! אוה ןכלו- י$פניסא$סקא אוה 41:9./E:6:8:8 ןיפניפא #אמ תוי
-ב ליעי תוי ןיפניפאונ- ןיפניפאונמ תוי הבה םהינ#ו g1 #פאמ g2 אוה יפי!יפס $סינוגא .,
E/.XHEG846 ו$פ!ל ,המ$סאל הפות- g2 -מ תוי #י 11 ןכלו ,ב םזיפומילופ #י- םינו# םיפי$ונג
.םדאל םדאמ הנו# יד ול# תוילאנוי!קנופה
:םוקימ
• קלח י# -ב םגו תונופמיסב םג ,םד ילכב םג – הי!$לידוזו קיעב - f=
• $$ו#מ י# דדועמ – F8P5:F/6:8P141 -ו H9EGO/ םיליעי םי$סינוגאה ןכל .אתה &ותל ןגל#א ל#
.הימלקפיהב לופי$ל
\2
• דבכ דדועמ – F8P5:F/6:8P141 -ו F8H5:F/6:F/6/141 תונ#ל םילוכי ,זוקולג וח#ל םותה בד ,
.תכסל "וחדל "או ןזאמ
• בל ו$פ! ליג בלב – g2 הווהמ 10V יו$פ! ללכמ g -ל הלוע ול# יו$יבה הלוח בלב . N0V ללכמ
ל# תאזל המוד ול# תוילאנוי!קנופה .םיו$פ!ה g1 .
.םיילוב$מו םייו$לידוזו םה םי$קפאה - םוכיסל
'02F,:/E U .7:7F01.4 - U) י>ע ןכו .ןיפניפא י>ע #אמ ןיפניפאונ י>ע תוי לעפומ 41:9./E:6:8:8 -ו
E/.XHEG846 א!מנ םג אוהו ןכתיי .הנמ#הל ו#ק האנכו םוחה ןמו#ב היזילופיל דדועמו ןמו# יאת לע א!מנ אוה .
ןובלח תא ליעפמ- בלה ידחב f4 ליעפמ# /@WB !ונ @W ליעפמ 5f<? ןדיס תמ תדויו  י$קפא
.,הי!סקל
5,-8/E 0./846D:0,18 :
גוסמ ו$פ! g ןובלח ליעפמ f1 תומ הלעמ# 5I<? יפו$וניא $קפאל םוג הז בלב- ןדיס תומ הלעמ ןכו
םי#וע# םיפסונ םינובלח ח#מ אוה "סונב .,יבויח ./H9EGO/ .אבה וזחמה &ו!ל ןדיס ל#
ימסח U :
ימסח תונו!ת U :
בלה תניחבמ 1 -ב יבי$קלס תוי הבה אוה β 2 .
• אוה םאה 5G.34:-1/8/5E40/ הפות .יליל# יפו$וניא $קפא םע דחיב קפוד ודיוי ולאה תופותה i
– תיסחי ה#דח X419.:8:8 -ל תיבי$קלס דואמ איה# g1 םג , 9.:9.G6:8:8 םיו$פ!ה ינ# לע דובעי#
.הדימ התואב
• – תיסי$ניא תי$תפמיס תוליעפ =BI עונמל הומא #א תיקלח תי$סינוגא תלוכי #י ולא תופותל –
– ידמ הקזח הידקידב :L9./6:8:8, 9463:8:8, 9.G5E:8:8 ןכל ,תוב יאוול תועפות ללגב תוליעי אל .
.םויכ #ומי#ב אלו $עמכ
• – הנבממ תב!יימ תוליעפ <BI םיו$פ! תמיסח ל# תוליעפל "סונ – g תא םיב!יימ םג םימוחה ,
האנכ .,ימתיאי$נא $קפא- ב!ק תועפהמ הנגה ל# תמיוסמ הדימ ןתונ הז .&יא וב ימגל אל ,הנבממה
הקינילקב םיי#ומי# אל# םיהובג םינונימב ק לעופ הז#
• ,הי!נ$ופמיא ,הני# תועפה ,ןואכד ,תופייעל םוגל לוכיה בד ,חמל תוידחה לע עיפ#מ – תויליפופיל
.ןוכזב העיגפ .העגה
• ימסח g - ןו#א וד ?.:9G6:8:8, E42:8:8, 9463:8:8 ––
ןיב לדבה היה אל- בלל םיבי$קלס כ>כ ויה אל g1 -ל g2 .,
.וילא םיוו#ומ םלוכ ,סופי$ה בא – לולונפופ
.,יאוול תועפות הבה ויה ןכלו- תויליפופיל דואמו !ק םייח תי!חמ ןמז
• ינ# וד </E:9.:8:8, GE/6:8:8, X41:9.:8:8 –
םיבי$קלס g1 .,בלל םיבי$קלס ןכלו-
</E:9.:8:8 ןה תוחאה .תועפ#ה תואל לופי$ תליחתל ת#מ#מ ןכלו !ק םייח תי!חמ ןמז תלעב איה
.חמל תודוח אל ןכלו תויליפופיל אל ןהו &וא תוי םייח תי!חמ ןמז תולעב
IE/6:8:8 - דבכב תוחאה ית# ,היילכב ת#פומ X41:9.:8:8 םע םילוחב בו#ח – ,היילכ םגו דבכ םג
י>ע קויפ .היילכ'דבכ תויעב Jn? .יליבאיו –
• י#יל# וד JG.0/348:8, 8GX/E:8:8 –
- היילב$ב םיפסונ םימוזיאמ תועבונ – תופסונ תועפ#ה םע לבא ,יבי$קלס תוחפ אוה .G5/245
24LEH./ .,
יו$פ! תמיסח ללגב יו$לידוזו $קפא r - QGX/E:8:8 .,"קתהב קיעב- .ד.ל.יל םג םיליעי ןכלו ,
מוזיא B( $סינוגא 1r, (( םסח g .םיליעפ אל םימוזיאה א# ,
JG.0/348:8 תו! ,בל תקיפס יאב לופי$ל םויכ י#ומי# דואמ B י>ע תקופמ Jn? תו!מ תוי ( .
תי!י דודיע י>ע הי!$לידוזו םי#וע םקלח @W ,ל#מל- 6/X40:8:8, X:9463:8:8 .,
לול$וס A תולעת בכעמ ,ימ$יא י$נא – a לול$וס . Q םסח – g .
\M
:לופיטל תויקידניא
:תוירלוקסווידרק
• =YA :,תימכסיא בל תלחמ- <= -ו I? ,הזח תקועת-
• .םיכוביס #י #אכ י#יל# וא ינוינ# לופי$כ אלא ,ינו#א לופי$כ אל – ד>ל תי
• JY+ .,בעב המגודל דוגינב- הבוח לופי$ –
• ב!ק תועפה
• ליעי הז המכ וב אל לבא ,ןופלעב םינתונ ןיידע
:תוירלוקסווידרק אל
• םזידיאויתפיה
• המוקואלג
• תונגימ
• /11/6E4G8 E./2:.
• הקינאפ יפקתה
• לוהוכלאמ הלימג ינימסת
• 0G.45:1/ 0/461
JLM :
-ל םג ליעי I? -ל םג ,הבי!י אל וא הבי!י ,סיו$קפ הניגנא- <= - ימואתפ יבבל תוומל םגו BJA .,
I? הבי!י #יו העובק המיסח #י – ה#ידה #אכ ק העפה הלוע ,'פמיס סונו$ הלוע .;מאמב , Y( תוי!וויכ ,
ימסח j - 'פמיסה העפ#הה תא &ופהל #י באכה תא גיפהל ידכ .הלוע ן!מחה תכי! ןכלו םילוע ןפודה חתמו g .
I? הבי!י אל – המוגפ המ!ע םדה תקפסא תא עונמל תופות תוי &י! ןאכ .החונמב ,&ומנ #וקיבה #אכ םג ,
ימסח מולכ ,#יקה g .'וכו ןיאפה ,ןייפסא םע
תומסוח תופות g -ב =YA ,ן!מח תכו!ת תודיומ Y( ,ןפוד חתמ ,תוי!וויכ , QC, )? – תוימתיא-י$נא ןה ןכו
.תי$$פמיס תוליעפ דיומ כ>הס
ימסחב #ומי#ה g תודבוע תססובמ האופ הז 58G11 = תוידת תודיומ ןה – ,ליעי הז# תויעמ#מ-דח תוחכוה #י-
I? תודיומ , I? גוויס תופ#מ ,;מאמב JJB יעוא פסמ תודיומו ,תידוקפת המ- <= – תובו$ יכה .
GE/6:8:8, 2/E:9.:8:8 ביכת ו!יל #פא- 18:K-./8/G1/ .,םייח תי!חמ ןמז &יאהל ידכ
ימסח תתל איה םויה ה!למהה g חאל םילוחה לכל <= תונ#יה תעינמל ,תינוינ# העינמ- םייחה לכל <= .תוומו
-ל %0V :תונוכנ ןה דימת אל# תוביס ינימ לכ ללגב םינתונ אל םילוחהמ
• ימסח ,ןי$$ס ,$נ$ס ולביק בכ םה> IJ* ןוכנ אל הז – >הפות דוע &י! אל ,ןייפסא ,
• ילוחב העיגפ JW?A המ$סא וא
• םע הלוחל עיפי הז# ##ח JY+ ןוכנה אוה &פיהה אקווד# עודי םויכ –
• -ל םיפי!פס םימסח םינתונ ןכל ,הימקילגופיהל וסנכי םהו הזילוקילג תו#על תכס ילוחל עיפי הז# ##ח
g1
• יאוולה תועפות ליפופ
• -ב יתייעב הז# ##ח @BD*<= ןוכנ הז םא עודי אל ,
:הניחבב הלא#
ימסח g ב התומת םידיומ 20-M0V .הקלחמב קיעב יולת ןומזתה ,
ימסח g – םילוח תיב ינפל *)< == .
תתל .,המל עודי אל ,ינגוידק םלה ימחהל לוכי- ימנידומה בו!יי יחא תתל םימוא .תתל םיבייח – זופ#א ןמזב
חאל 2N-NZ .תוע#
*)< = .תימנידומה בי!י םא םילוח תיבמ חו#מ הלוח –
.,תוליעיל דדמ- התומתה תדוהל קפודה תדוה ןיב #ק #י
ימסח םינתונ אל g ב!ייתמ אוה# יחא ק אלא ,ח>יבל עיגמ אוה#כ #י םינתונ אל ,ח>יבל הלוחה תעגה ינפל
ימסח .תתל בו#ח וחי#ה תעב .תימנידומה g -ב התומתה תא םידיומ M0 חאל םוי <= -ב 20-M0V ,ןכ ומכ .
\N
$עמל ,תופותה תא םינתונ .בל םודו "סונ ם$וא יעוא תודיומ ןה 1:EG8:8 הלעמ ת!ק איה# תויהל לוכי#
.התומת
ימסח g דע ,התומתב הדיי תואמ תודובע הבה – בל תקיפס יאב M%V .םיזוח םיעויא דיומ , *)< = הנ#ל
ןכמ חאל ,הנו#א *)< == .םיעדוי אל דוע &וא חוו$בו
– תויוותה *+ -ל תחתמ N0V , @nYI ==-=C וליא םאה וב אל .א#המ הבו$ תוי הפות – לולידבק .
.תופותה גוס לכ וא תויפי!פס תופות
הדקסק לועפ# תוליעי .&ומנ וא הובג – יגולוקמפ י$יניפאו ,םזיפומילופב היולת – לאודיבידניאב הפותה תוליעי
.םיעגפנה םיאתב סיזו$פופא דיומ ,ההובג הקיזב ההובג
.התומת תדוהב תוליעומ תוי ןה ,תוי קפודה תא תודיומ תופותה# לככ
:תוי!קידניאא$נוק
:ת$לחומ הי!קידניאא$נוק
• Y+ תימנידומה בי!י אל ,תואי תוק!ב ןיידע #י – בי!י אל
• -ל תחתמ ד>ל [0 תיפסכ מ>מ
• -ל תחתמ קפוד %0 -ו IC) תמיסח- IC הגד , ==-===
• הומח המתסא
• :תויהזבו &ומנ ןונימב ליחתהל #י – תיסחי הי!קידניאא$נוק
• JW?A -ל םיבי$קלס תתל "ידע – g1
• IC) הגד =
• -ל םיבי$קלס תתל "ידע – תכס g1
• ?CA הז דגנ תוחכוה #ממ ןיא –
• םודניס (GP6GH3
• ןדיס תולעת ימסח םע בולי#ב הזהל &י!
:יאוול תועפות
• !וי IC) הגד ==-===
• דדל לוכי Y+
• תיבויא תלוכי דיומ
• -ל םוגל לוכי (GP6GH3
• תכאה oD תיתועמ#מ אל
• תו#י#ת
• :תחא תבב קיספהל וסא – הלימג תנומסת #י Y(, )? ,הלוע I? דדתמ
• -ב היילע Df
• -ב הדיי YAQ
• הלק הימלקפיה
• הי!נ$ופמיא
• -ב העפ#ה J@B יגולויבה ןוע#ב העיגפ ,ןוכזב העיגפ ,ןואכד ,הני# ידודנ :,תויליפופילב ק-
– יבגומ 1[.11.2007
5.( )*+ בל
הקמ 1
-כ &#מנ ,החונמב הזח תיב זכמב ;חול באכ – תיקיע הנולת 10 הומא .ותלבק םויב לאמ# "תכל ןקו תוקד
.הנחבאל ןווכל
.ההובג ה#יד וא הכומנ הקפסא – ימכסיא ןונגנמ
\%
AA הזחב םיבאכ ל#
• ימוקמ ;חלו "וג תחונתב הנת#מ – יל$לקסולוקסומ באכ
• י$יואלפ ,הפיא# בוג# באכ – דקיפו הואלפ
• תב! – ,םזפס ,עקב ,תקלד- $#ו
• ה#ווא ,םיידי ןיב קפוד'.ד.ל #פה .תומכ#ה ןיב ,בגל ןיקמ ;חל – ה$ואא ל# הי!קסיד
- ה#דח תיל$ואא תילו$סאיד G5HE/ G:.E45 ./FH.F4EGE4:6 .,
• .תואיב םיא!ממ ,המי#נב י#וק ,קודו דח – סקו$ומונפ
• ?* .ןוכיס ימוג – ?* ,י$יואלפ באכ – ן$ק ?* .ם$וא ל# באכ – לודג
ויב &להמ
• .הזנמנא
.הע# י!ח לעמ &#מ .קנחמ ת#וחת וא ן$בה םוב באכ – םיליבקמ םינמיס וא ,יתקועת באכ
• םיילאידק ןוכיס ימוג
o ןימ ,ליג
o יתחפ#מ ופיס
o ןו#יע
o םדב םינמו#
o לק#מ ,תינפוג תוליעפ
o תכס
• תינפוג הקידב
• גקא
• הימיכויב
o תילע BD םאה – BD*<= .ל$מזניפ וא
o – היילע אלל @W@BD*<= וא TI .
תחינ! ,בו#ח תוי ,גקא- יבי$קיבואו ,באכ- יבי$קיבוס דדמ פ>ע – הימכסיאל יבויח ;מאמ ןחבמ BD מ תוי 1 ממ
.,הומק
תיילע BD – 46RH.P תחינ! , BD .הימכסיא –
IJB לכ – IJB .זופ#א #וד
• T61EGX8/ G6F46G -כ &#מנ .םיא!ממ &י! אל ,תינילק הדגה – 10 - תוקד <= תוי –
.,&#וממ
.יבבל עויא חאל וא ,החונמב וא .םיהובג תוידת וא המוח ,ה#דח העפוה
- הימכסיא ,םדוק יבבל עויא ,ןיקת – גקא D תחינ! ,&ופה BD .,
• BD*<=
תוילע ,םיבאכ BD – ם$וא אלל
o ?.46q2/EG8 G6F46G לופי$ל המ ביגמ ,םזפס ללגב
o סי$ידקיפ
• @:6-BD*<= ללגב ,תחתופמ תיל$לוק 'עמ םע לבא ,ם$וא- ת$לחומ המיסחמ תויהל לוכי –
.תוכ#מתמ תונולת
– םיקמ Ja<) םיידגמ – םייבויח םיקמ .ןינופו$ , <= םיידגמ גקאב םייוני# פ>ע , BD*<='@W@ .
גקא
• – תימדק ןפוד =, ICQ, 1-\C
• – םו$פס M-NC
• – הנותחת ןפוד ==, ===, IC+
• – יל$ל ןפוד %-\C
• Y4F7 8GE/.G8 – %-\C
• ב יא תנומת – תיוחא ןפוד 1-MC
.,ןדיס – תינוכ ,סובמו$ – הפיח- הכ#מ ןיבו ,המיסחה תמ ןיב #ק #י
הלוחה תדגה פ>ע – לופי$
• TI –
\\
o ל םיו$פ! לע דבוע ,סקיבלק- לגודיפולק וא ,סקוק בוכיע- ןייפסא IA? בוכיע ,
.תויס$
o .,סובמו$ ו!יי דגנ- י$ובמו$ י$נא – ןיפה T6S.G5E4:6GE/3 וא Q<^Y
.,ןסקלק-
o ימסוח – ימכסיא י$נא g ימסח ,,תכו!ת םידיומ- IJ* .,המיז תבגה- םי$$ינ ,
o .םיני$$ס - קאלפ בו!ייל
o ,םידיאו$ס @BI=A .םינתונ אל .עוגפה י#ב עקו ,"וגה תבוגתב עוגפל םילוכי –
• @:6 BD*<=
o ב ומכ לופי$ TI .יתפות ,
o דע &ות .םיינילק םילוקי# .ינו#א אל &א ,ותנ! ןכתיי M .םימי
• BD*<=
o y תדגה BD מ תוי - 2 וא ,םיבקוע םיילאידוקיפ םיוביח ינ#מ תויב ממ 1 ממ
.םימיזנא תיילע ללוכ .םיינדי םיוביחב
o - 1 .ו$ינומל וביח ,ה#יד ןי$קהל – החונמ ,
o - 2 היסקופיה #י םא דחוימב – ן!מח ,
o - M ,הסיעלב ןייפסא , 1\0-M2% .םדוק ןתינ אל םא ג>מ
o - N םי$$ינ ,
o - % םויפומ – םיבאכ דגנ , % לכ ,ג>מ 20 .בלהמ תו#יד דיומ םג ןכלו ,עיגמ .תוקד
o - \ ימסח , g .ידקיכ$ הלוח םא ,.נ.$ב –
.ןותחת ם$וא – הידקידב .ימדק ם$וא – הידקיכ$
o - 7 .נ.$ב ןיפה ,
o - Z , ?.42G.P ?J= תוי!קידניא ה$נוק ןיא םא ,לופי$כ תנו!מו עיגה הלוחה –
וליפא וא- ןוימב ןחבואמ םא .תונימז ל# הייעב &א ,ליעי יכה .,תוילכ תקיפס יא ,דויל היגלא-
םא םייקתהל לוכי י#יה זופ#אה .בל .נ.$ וא היגולוידקב י#י זופ#א ,,ן>$נב גקאו הקינילק
.,םימיזנא ,גקא ,הקינילק- םינוי$יקהמ םיינ# #י
o - [ #פא יא םא י$ילובמו$ לופי$ , 9.42G.P ?J= ןכלו- #יק תוסיממ# תופות .
םילופי$ה ינ# .הע# דע "ידע ,תוחפ םיניתממ#כ תבוג תוליעי ,,תוילובמא תו#על תולוכי
:םיחיכ#ה
 זאניקו$פ$ס
 D?I י$נניבמוק
– תו$לחומ תוי!קידניא ה$נוק JCI ,אוה#יתמ יגומה JCI הנ# י!חב י$ובמו$
.,תסו אל- ליעפ ימינפ םומיד ,הי!קסידל ד#ח ,ןזואמ אל .ד.ל ,םוינקב א!ממ ,הנוחא
םומיד ,ןויה ,תכ#וממ האייחה ,םינוחא םייעוב#ב לודג חותינ ,ןידמוק – תויסחי
.םומיד אלל תי$פפ הלחמ ,םייניעב יתכס
o לוקי# ?J= :י$ילוניביפ לומ
.הז ל# עו!יבבו םילוח תיבל עיגהל ה$לחהב ןמז ת!ק דביא הלוחה
."ידע דימת – יונפ אפוה ,קובב ,יונפ דחה ,תנ!ל דיימ #פא םא
,ןמז חקיי בול – ,יגולוידק ןנוכ #י םא וליפא ,תוו! &י!- הלילה תוע#ב ,דיימ #פא יא םא
-כ N0 םינמזבו ,הקינילקה &#מב היולת תילופי$ה ה$לחהה .תוקד 3::. E: XG88::6, 3::. E:
6//38/ .
תויגס #י ,המ התואב החיתפל העיגמ אל ,&ומנ תוי החל!ה זוחא – י$ילוניביפ לופי$
.תוזוח
ו י$ילובמו$ לופי$ ןיב לדבה ןיא – םיבאכה תליחתמ םייתע#מ תוחפ ?J= תתל #פא .ינו#א
תו#על םומיסקמו ,י$ילובמו$ לופי$ ./15H/ ?J= י$ילובמו$ לופי$ל תויוותה .חיל!מ אל םא
ל הע# ל# בוכיע – ?J= -מ תוי חקולו , [0 ל דע היינפה תליחתמ תוקד ?J= .
-מ תוי יחא M "ידע ,תוע# ?J= .
מ בו$ תוי וליפא תויהל לוכי ,סנלובמאב י$ילובמו$ לופי$ – ;אב תמייק הנניא# הי!פוא
?J= .ינו#א
\7
o - 10 תוחפל – החונמ .םיכוביס ללגב ,.נ.$ב החג#ה , 2N דיינל םיליחתמ זאו ,תוע#
.םילוח תיבב עוב# – כ>הס .הקלחמב ה#ול# םיימוי דוע ,הדיחיב ה#ול# םיימוי .הדיחיב
או!מל חיכ# C?) .םילפ$מ אל ,
– םייח תונכסמ ב!ק תועפה CD, C+. CD ל עיגי# דע ,הכהב הלוחה ילוא – C+ דבאיו-
.,התוא
CD יתפות לופי$ – יבס ימנידומה ב!מ ,הבי!י =C .דימאניאקופ ,וקדוימא .
CD ,הבי!י אל C+ ,ילמ#ח &ופיה – AJ 17:5O .
o .ןחבואמ אל םא ק תימינפל עיגי הלוח
o – םיפסונ םיי#פא םיכוביס
- ב!ק תועפה CD, C+, C?), I+ ,
דוקפתב תויעב QC המי#נ !וקו תואי תק!ב –
בחנ .ה!יחמו ןותחת ם$וא םע – ןימי דחב העיגפ CN( y האי ,ןימי ד!מ ילאידוקיפ דיל ,
BD לבא ,&ומנ .ד.ל ,תינמי הקיפס יא – הקינילק . ?J^? ,ינגוידק םלהב- &ומנ היהי ?J^?
.,הובג
I=C( G55/8/.GE/3 434:0/6E.45H8G. .7PE72 – CD - י$יא Z0 .היזופפ-הב האנ ,,הקדל
.לופי$ #וד וניא
ב בול .הייניקופל דע סוניסמ – הכלוה תועפה IC – המוח .םילדנאב וא סיה , =-=== .
ב א$בתמ ?( .
 =- ?( לעמ ,&וא 0.2 .תוינ#
 == – K/6O/XG57 – ?( .הלק המוח .המיעפ הסח# דע ,דועו דוע &אתמ
2:X4Eq – ?( ןיא םיתעל ,&וא o(B ל תחתמ היעב , IC .ומח .דונ
 === – 5:298/E/'341G11:54GE4:6 .םידחו תוילעל הנו# ב!ק ,
 תועפהל ==, === .ב!וק םימ# – תוומחה ,
םימתסמc
ותנ!
• .#ו$#$ו תימוקמ המדה ,ה$ואא &ד היילע ,ילאיכב וא ילומפ
• .ילכה &ואל המיז האמ ,םקממ .םלו!מ ,םיילילכ םיקועל יקפואויד מוח תקזה
• .תילאמ#ו תינמי תוכעמל תודפנ ותנ!
• .יתנחבא ותנ! היה – ןיקת םא
• .םימדוקה םיינ#ה תא ןתינ אל םא חודיק ,$נ$ס ,הבחה – ןיקת אל םא
• עי!הל #פא ,ןקתל ןתינ אלו הדימב JI)f ל# הלחמ- QJI תלחמ , M תלחמ ,םיקוע 2
לע םג םילכתסמ ,,תכס הלוחב םיקוע *+ .עק תולחמו
'סמ הקמ 2 ב!מל דואמ םיבו#ח םיימניד םייוני# .,םילוח תיבב םינו# םיגקא ןיב- םיימניד םייוני# ,םימיזנא –
.םייגולותפ םניא זאו – #י םא ,םדוק גקאל םיאתהל םילוכי ינו#א גקאב םיא!ממ .לופי$לו
לכ – "סונ גקא N-\ – "סונ ןינופו$ .הממי &#מל תוע# \ , 12 , 2N .תוע#
ב א!מנ יוני# לכ אלל $ועימ ןכתיי 2N .תוע#
20.11.2007
ןמו$#
ל# הקינילק <= –
• תועב!אב לומינ תויהל לוכי N,% .לאמ#מ
• לעמ ,&וא תוי םיבאכ &#מ 20 .דקוימל קזנ – תוקד
• ילוח <= .םינקז ,םייתכס – םיבאכ אלל
• דע – םייתקועת םיבאכ 1% .תוקד
.הנוחאה הפוקתב םיבאכה תוגהנתהל םגו "יחה עויאל םג הנוכנ םינמז יפל הקולחה
• – ;מאמה &#מה םע םיפלוח# םיבאכ 4157/245 9./5:634E4:6 תודגנתה יוני#ו םומיחמ ,
.המיסח חאל
\Z
• AA ,סקו$ומונפ – הזחב םיבאכל םייח ןכסמ ?*, <= ל# הי!קסיד .ה$ואא ל# הי!קסיד ,
ב עוגפל םג הלוכי ,תילמיסקופ ה$ואא (JI תואהלו BD*<= .
70V .;מאמב םיבאכ הליחתמ# תו!יה
[0V .החונמב םיבאכ
&ות םיחתפתמ – םיל$לוק N-2N .ילנומוה יויגו םי!חל לפמ בל#מ ןונגנמ .םייחב הלוחה םא ,המיסחמ תוע#
y - גקא BD םיילקופי! םייוני# ,ןותחת ם$וא .,ילקופי!- ינ# ד!המ הדידמב תוחינ!ב וא$בתי ,דחא ד!מ
.םיימדק םידילב
BD*<= .הי!$פדא ןמז אלל ,הפיח המיסח –
.םד תקפסא התוא תויהל הלוכי ,ינמי ם$וא לול#ל מ>ע ינמי גקא תו#על גוהנ – ןותחת ם$וא
D.H/ 3:.1G8 <= ב – NV מ TI אל' BD*<= - יוחא גקא פ>ע 7-[C – ליג גקאב ., ( zו הובג BD ב 1-2C .
ל# הדגה <=
• 'ןינופו$ב היילע Ja<)
• לעמ ןמז &#מ ,תיסופי$ תינילק הנומת 20 םי$$ינב ופי# אלל ,תוקד
• z'y - גקאב םייוני# BD ילג ל# הקימניד , o ב ;ופנ תוי- BD*<= ב #אמ @BD*<= .,
ע$קמ BD .הימכסיאל יפי!פס תוי –
• z - ילאידקודנאבוס הימכסיא BD יתלחתה ב!מ ,
• y - תילאומסנ$ BD לג תומלעהל תיסחי תומדקתה , ( .
• {| - המלחהו היזופפ-ה BD ילג ל# &ופיה , D .
לג D ב יגולויזיפ יליל# תויהל לוכי .םידח ל# הי!זילופ – ===, 1C אל ןכל ,םייגולויזיפ םימוג ןומהב יולת .
.,בייח אל ,תויהל לוכי- ם$ואל יפי!פס
N0V מ תוומהמ <= – ב!ק תועפהמ .בל םודמ ,הנו#א הע#ב תויהל לוכי CD, C+ הובג תיסחי החל!ה זוחא-
לעמ – האייחהל [0V .,העוג הזונגופ- הילו$סיסא ,,
– הינ$יבב %V 9.42G.P ?J= לעמ לא#יב , 7%V .
– איול M.12.2007
5.1, ל$ היגולותפ -./
=157/245 Y/G.E A41/G1/ :בלה י# ל# הימכסיא לע תוססבתמ# תולחמ ת!ובק –
• ,ל$מזניפ ,אל'הבי!י- הניגנא
• <=
• ימואתפ יבבל תוומ
• 57.:645 4157/245 7/G.E 341/G1/ K' 7/G.E SG48H./
תמוח =YA -ב היולת M :םיינילקה םינמיסל המיסחה תדימ ןיב #י סחי ןיא #אכ ,םימוג
• העובק תית#$ המיסח
תוחפל ל# המיסח ה#וד 7%V הזח תקועתל םוגל דבל הלוכי העובק המיסח .םיינילק םינמיס תואל ליב#ב
– הבי!י 1EGX8/ G6F46G' 1HX/63:5G.34G8 <= ב היילע #י #אכ 3/2G63 .
• – ית#$ עגנ ל# היגולופומב םיימואתפ וא םיימניד םייוני# 98GeH/ 341.H9E4:6 םגהל הלוכי .
:תוביס פסממ
o המיסחלו עגנה ל# תימואתפ הלדגהל םוגל לוכי הז .םי#דחה םדה ילכמ עגנה &ותב םומיד
תימואתפ
o ה!וחה תא!ל לוכי עגנה ןכות – תי$וביפה הפיכה ל# עק
o סיזובמו$ל םוגל הלוכי יקמנה וזאה תפי#ח – הפיכה ל# הקיח#
לע סובמו$ ל#ב המיסחה תמ תלדגה ,הבי!י אלל הבי!י הזח תקועת &ופהל םילוכי ל>נה םייוני#ה לכ
םהב# םיקמ #י ,עגנהמ ו#נ# םינ$ק םיפיחסת ללגב תוימכסיא-וקימ תויהל תויהל תולוכי .קאלפה
#י םהב# םיחיכ# תוחפ םיקמ #י .ימואתפ תוומלו ב!ק תויעבל םוגל הלוכי עגנה ל# ה!יפה <= -תת
-ל םוגי הז# ידנ- ילאידקודנא <= – אלמ E.G612H.G8 ,
• - תינפוד וא האלמ המיסח 2H.G8 סיזובמו$ ל#ב ,
-ל םוגל לוכי אלמ סיזובמו$ E.G612H.G8 <= -ב ק . %0V -מ תוומ #י םהב# םיקמהמ <= #יק םיא!ומ
\[
ל# העפות ללגב ,םד 19:6EG6/:H1 E7.:2X:8P141 לופי$ םינתונ םויכ ,ןכ ומכ .#יקה תא המילעמ#
-ל םיעיגמ# דע ןכלו םיב םילוחל י$ילובמו$ ?< .םלענ הז ,תוומה חאל החיתנ-
.ילאידקודנאבאס ם$וא ק תויהל לוכי ,,"וגה ל# תינ$נופס םא םג- הזילובמו$ #יו הדימב
<P:5G.34G8 =6SG.5E4:6 :
-מ תוחפ תכ#מתמ# הימכסיאב 20 ל# הימכסיא .םיכיפה םה בלה י#ב םייוני#ה ,תוקד N0 תוי וא תוקד
המיתסה המכ דע – הימכסיאה תגדב םג לבא ,הימכסיאה &#מב יולת קזנה .םי$י!וימל &יפה יתלב קזנל תמוג
- וזאל תפסונ םד תקפסא #י םאה ,המל# 5:88GE/.G81 .,
:תוגייתסה .תוי םיקומע םיוזאל $#פתמו ם# ליחתמ קזנה .ילאידקודנא-תתה וזאה הז הבה יכה עגפנ# וזאה
-כ ל# תילאיקודנא-תת הקד הבכ# הנ#י 0.1 בלב םדהמ תוי#י םי$ילוב$מו ן!מח ל# הקפסא תלבקמ# מ>מ
.ם$ואה תומל תמ#נ איה ןכלו
יגוס <= :
1 . BHX/63:5G.34G8 <= סוחל #יג יכה אוה ,ןפודה יבועמ #יל#- ילאידקודנא-תתה וזאה –
:םימוג .ן!מח
• םייוסמ םד ילכ ל# וזיפל םיאתי אלו $#ופמ תוי היהי קזנה זא לבא – קו#
• העובק המיסח
• סיזיל בע# סובמו$'ילומ סובמו$
2 . D.G612H.G8 <= םדה ילכ יפל ,בלה ל# םינו# םיוזאב אוה קזנה .ןפודה יבוע לכל קזנ ונ#י –
.עגפנ#
ל# היגולופומ <= :
ליג הארמ
-מ תוחפ 12 תוע# ל# תיגולותפ הנחבא תו#על #פא יא .קמנ אלו הימכסיא - םימדקומ םייגולו$סיה םייוני# <= .
– הימכסיא ינמיס
• – םילג תו!ב םידתסמ םיביסה KG0P 9GEE/.6
• 2P:5PE:8P141 םי$י!וימה ל# לוזו$י!ב םיוח –
םיסג םייוני# ןיא
12-2N תוע# – י$ קמנ
• .ןידע יהב וזא - וקאמ
• לוזו$י!הו ,םלוכ אל לבא- םיביסהמ קלחמ םיניעג תומלעה ,םיביסה תא ןיידע םיאו
.,המודא- תיליפוניזואא תוי תי#ענ
70
ליג הארמ
• .םימומיד
1-M םימי – םדקתמ קמנ
• .םי$י!וימב $ו$#ו ,סיזילויק- םיניעג דוביא
• - םיליפו$יונ ל# ב סויג #י ןכלו תיתקלד הבוגת ?<@ ,
• J:6E.G5E4:6 XG63 6/5.:141 .םיביסה ןוויכל םיכנואמ םיספ –
M-7 םימי - קויפ םע קמנ 34146E/F.GE4:6 זאו קויפה ללגב &וביס תויהל לוכי וז הפוקתב .תוככתהו ,
.י#ב עק וא הדנופמ$ תויהל הלולע
• .& ,םיימד תולובג םע בוה! האנ וזאה - וקאמ
• .ידא יליפו$יונ ןינסת
• .םיביס םיאו אל $עמכו קויפ #י
7-21 םוי – ,היהב- ןועג תמק תי!י
• םי#דח םינ$ק םד ילכ תי!י
• םוקמב- םיגאפוקאמ הבה ,םי$סלבוביפ ?<@ ,
-מ תוי M תועוב# – סיזוביפ תי!י
• ,ןידיסומה ללגב- הבוה! ת!קו ה#ק המק - וקאמ
• .ןגלוק יביס ,וביח תמק הבה םיאוו ןועג תמק ל# תודדוב תויא# םיאו
םיי#דוחמ תוי ,םייתנ# ל# תקל!ל ההז םיי#דוח ל# תקל!- הז בל# יחא הקימניד תוי ןיא – תקל!
• .הנבלו הק!ומ תיפוסה המקה - וקאמ
• הל#ב וביח תמק
:םיכוביס
• $נ#ל םוגי- םו$פס ,,הדנופמ$ ילוא- בלה ןפוד ל# עק Q ←( תקיפס-יאל םוגי- יליפפ י# וא ,
,םתסמ
• - תיתקלדה הבוגתה ללגב סי$ידקיפ S4X.46:H1 9/.45G.34E41 -ב הקי אל הז – , <= ילאידקודנא-תת
• ימ$סיסה םדל חת#הל לוכי# ינפוד סובמו$
• יחא הוק בול .םי!חלב דימע תוחפ תקל!ה וזא# ללגב לודג קמנ יחא הוק – תידח המזיונא <=
דועו יבבל ל#כ ,םי#יקל &בתסהל לוכי הז .ימדק ןפודב
V םידלומ בל ימומ
– בול 2[.11.2007
.1 םידלומ בל ימומ
אוה תודלומ בל תולחמ תוחיכ# 0.ZV -ל הלוע הז םי!ופנ םיבוק יאו#ינ ןהב# תויסולכואב .תיבעמ 'כואב 2V .
-ב #ומי#ה TB ל# תוחיכ#ה זאו תולפהה תאו הדילה ינפל יוליגה תא הלעמ JYA .תדוי
םי#וע אל# תויסולכואב ההובג תא#נ תוחיכ#ה TB ימונוקא-וי!וס ב!מב םי#נאו ,םימלסומ ,םידוהי-םייתד-
-ל "סכ םהל ןיא# &ומנ TB .
JYA ולאה תויוג$קל קלחתמ :
71
1 . $/07W':2/810,: .ןולחכ אלל םימומ .תבגומ תיתאי המיז #י – ןימיל לאמ#מ "לד –
2 . R2/810,: .ןולחכ םע םימומ - לאמ#ל ןימימ בוע םדה –
) I םירדחה אומב םייתמיסח בל ימומ
סיזונאי ם" םימומ
האיה תמב אוה $נ#ה יכ לאמ#ל ןימימ ז "וג ל# הי!יפסא ןכתית - םייבבל םימומ ןניא# סיזונאי!ל תוביס
המב אלו JC .
תפיא# – תילוב$מ העפה תויהל הלוכי JW  ןיבולגומה-תמ !ונ  .,יוא םיזג "ולח# ןיא יכ- תוי$ונאי!
דועב ההובג הי!ו$סה יכ םיאוו ,ן!מח תיי!ו$ס םיקדוב ?W2 .&ומנ
• תילוב$מו תיתאי היעב ונלל## חאל ן!מחה יוויב הדיי - הדגה  היעב JC .
• .הימ$י!ילופ ,גניבאלק – םיניייפאמ
1 I T70./E1-2 1X */EE10
1 . CBA
2 . -ה לע תבכו ה$ואא CBA אל וקלחב אוה םדה ןכלו ,םידחה ינ#ל ה$ואאה ןיב #ק #י –
ן!מחב יוו
M . ב (C תימתסמ תת ,תימתסמ לע ,תימתסמ תו!ה #י
N . (CY א!ומב תו!ה בקע (C
.ה$ואאה ל# הביכ ת#פאמה היוקל הו!ב $סומ ידח ןיב ;יחה .םיינולחכ םניא תוקוניתה םייחה תי#אב
ה תמיסחל האיבמה ,תידח-ןיבה ה!יחמה ל# תומדקתה בקע אוה הנו#אה הנ#ה &#מב ינולחכ ב!מל בעמה
(C , .,היפו$פיה
תוי הנ$ק תואיל המיזה# לככ – תיתאיה המיזה תדימ י>ע עבקנ ןולחכה  .ןולחכ תוי #י
בקע ןויהב םימייקתמ םיבועה 9GE/6E 3H5EH1 G.E/.4:1H1 .היעב היהת אל חותפ אוה דוע לכ –
:לופי$
• תפלזה ?f-*1  .סו$קודה ל# הידמה ןויפ י>ע סו$קודה תחיתפ
• ,חתפת ןוכיסה תדימ &כ- הל#בהל דע ןיתמהל ' $נ# – יבי$אילפ לופי$ תו#על ןתינ  -ה תיגס CBA ..
תואירל "יגמ םד תוחפ – םייטסלפופיה םיירנומלופ םיקרו" - קודבל  <ולח!
2 I T./84F14,0,18 1X -.7/0 /.07.,74
םהל ויה ןכ םא אלא ,הדילה חאל םימיה-תונו#אה תוע#ב ו$פנ וללה םידליה בעב .הדילה יחא דיימ ההוזמ
.םייו$סנפמוק םימומ
תואיל עיגמ םד – היעבה  ן!מחתמ  האיה ידיול זוח  לאמ# דחל עיגמ  תואיל זוח
וא הלבוא ןמאופה י>ע #פאתמ ןויהה &להמב םויקה CBA .
.תוי תוכומנ ן!מח תומב םויק ןתינ &כו וח#ל תו$ונ בועב ן!מחה ל# הי!אי!וסידה םוקע יכ וכזל בו#ח
ם!מ$!מ הלבוא ןמאופה הדילב  .תומייקתמ אל תויו$סנפמוקה 'עמה
:לופי$
• - בעב IE.4G8 1K4E57 -המ עיגמה םדה# &כ המיזה ינוויכ תפלחה – CJ ה ןוויכל עיגמ <C םדה &כ .
ל עיגה ן!מוחמ אלה QC ליגל ועיגה םידליה #אכ .תואיל ם#מו 20 ה יכ וניבה (C דח תויהל יונב אל
םידחבו תוילעב הכלוה תועפה יווילב ל#כ אוה – ימ$סיס  תנמ לע םיכופה םיחותינ תו#על וסינ .התומת
.םתוא לי!הל
• ל# #דחמ הלת#ה ןכו ,דעוימה םוקמל םתפלחה – םילודגה םיקועה &ותיח - ןכמ חאל א!מוה# חותינה
-מ תוחפ – םיזכמה תונמוימב היולת הז חותינב תודי#ה םויכ .םיינווקה םיקועה 1V .הנ# ליגב התומת
ל# םיכוביס #י םלועב םיזכמה בוב M-10V דוגינב- םיפסונ םייתכעמ םימומ אלל םיאיבמ םידליה .
,$ולאפ #>ע היגול$$ל
סיזונאי אלל םימומ
.םידוו םילפו$מה – ת#עומ תיתאיה המיזה םהב םימומ
םי!ווכתמ ד>כ# ןוויכ תיתאיה תדוגנתב הילע ,יתאי ד>לי ,לסאמ לובסל םילוכי  דע לתודנאה ל# הי!פילופ
.,ןולחכ- קנח ידכ
72
1 I '5M :>תויל"ה <יב היחמב חתפ>
מ תוחפ – םיי$מו$פמיסא םה םידליה בו .ןיקת תונ ילאמ#ה ד!ה 0.%V ןויהב .תודליה ליגב םיי$מו$פמיס םה
ה םג &כו יתועמ#מ ןפואב הלוע ימ$סיסה םדה ל# חפנה JW בל תייעב ,ב!ק תועפה ,ל>סא ינמיס #י םומה בקעו ,
.תידוקפת
• םע סוניס ב!ק #י ג>קאב ())) ל# ינמי י!ב- o(B .,
• תמה (C
• ל# עובקו קזח לו!יפ B2
• .,תו!ה ןיא- ןיקת םתסמה# תומל ,יתאיה םתסמה &ד תפדוע המיז בקע תילו$סיס ה#ווא
• תפדוע דואמ דואמ המיזה םא  -דימ- תילו$סיס-הפ המיז !וי ןימי ד!ל לודגה יתאיה זחהה
אקנ .,איב םתסמה# תומל- ילדיפסוקי$ה םתסמה &ד ,תילו$סאיד 465./G1/3 0G80H8G. S8:K
אל- םיחיכ# תוחפו תוי םיחיכ# #י ,םינו# תומוקמב תויהל לוכי םומה S:11G :0G841 ,
IBA אוה Z-10V םע םי#נאה הנממ וקחמנ יכ תגוב תוי 'כואה# לככ תבוג תוחיכ#הו םידלומה בלה ימוממ
H640/6E.45H8G. 7/G.E .
2 I %5M
םידלומה בלה ימוממ #יל#
-ה םא – םדקומ ליגב ל>סא CBA יבי$קי$ס אלו לודג אוה
בוע ןמזה# לככ .הלדגו תכלוה תיתאיה םדה תמיז – הדילה יחא  תתחופ תיתאיה המיזה תדוגנת 
תיתאיה המיזה םע דדומתהל תלוכי סוחו תואיה תפ!ה  .קנח
.ותבו$ל לעופ ןמזה יכ עייסמ לופי$ו הנוכנ הנוזת י>ע דליה תא קזחתל ןתינ םא תואל #י
20V -ה ללכמ CBA לבא- םיא#נ Z0V .,חותינ עונמל ןתינ &כו תינ$נופס םיגסנ
ב בודמ םא CBA איה םומה תועאה – יזונבממ \0-\%V המ CBA -ב גסנ אוה &א , \0-\%V .םיקמהמ
ה יקממ $ועימ ןכל CBA חותינב לופי$ל םיעיגמ
יגוס CBA :
1 . 9/.42/2X.G6:H1 CBA
2 . 2H15H8G. CBA – 20V -ב דבל םיגסנ &א 20V םיקמהמ
# ןוויכ CBA חותינ ' תינ$נופס היגס ןיאו יבי$קי$ס אל אוה  םי!חל תאוו#ה #י  אוה יתאיה ;חלה
ה$ואאב ומכ  תואיב םיכיפה אל םייוני# ולוחי י!חו הנ#-הנ# ליג יחא  תיתאיה תדוגנתב הילע תעב
ל בוע םד הבה QC תואיל עיגמ םד $עמו  .,תיסחי הכומנ תודי#- תואי-בל ל# הפלחה עי!הל #י
."לדל תודע םיווהמ םדב ן!מחה V .יתפות לופי$ ונתנ אל ןכלו תוקיבל ועיפוה אל# םי#נאב #חתמ בדה
אל אוה דליה# ןמז לכ +DD ל# םינמיסה תא ןוחבל #י .הנת#מ ינומלופה ;חלה םא תואלו וב לפ$ל #י –
CBA .ןמזה &ואל םהב יוני#ה תאו
יוני# ןיא םא  חותינל הנכהכ ותנ! ,'וקא ,תינילק הכעה  .לופי$ה תמל#ה
תואי-בל תנוכמל דליה תא יבעהל #י חותינב
) I F/0780 6D:0D4 /.07.,14D4 :
• גסנ סו$קודה – הובג אוה ן!מחה יווי םהב םיב!מב
• ידגונב לופי$ ?f I<יתמודניא –
• -ה תי#ק – יגויכ לופי$ AI
• ,ותנ!ב- ןקתה י>ע סו$קודה תיגס
וגסל לק תוי – לופי$ AI תמועל CBA .,תוי ה$ו#פ הלועפ- וגס בל חותינב בודמ –
.#פאה לככ םדקומ חותינ תו#על #י – ב ןמז &#מל אל &א ,חותינה תאקל יתפות לופי$ב דליה תא ב!ייל #י
םייתמיסח םימומ
הטרואאה תוריה
-ה וב# םוקמב םיקמה בוה AI םד תוחפ תולבקמ תוילכה .בחתמ  ןינ ת#פה  םימ תגיפסב היילע
,םדה חפנ תלדגה-
7M
ה הז ב!מב AI ןותחתה "וגה גלפ יכ! תא קפסמ
ה #אכ AI גסנ  תיתיילכ הקיפס יא- תילוב$מ ת!מח  ,םינלעה ל# ה#פה ןיא
ה#ק תוחפ תו!יהה םא  ת!מח אלו ל>סא
ה#ק תוחפ תו!יה  ןותחתה "וגה גלפב םיניקת םי!חלו ןוילעה "וגה גלפב תויביסנ$-פיה
ןב וחב ל!א החיתנב 20 -
• דיימ .ד.ל.י לע בודמ – ,גובמ דואמ םדא ומכ- המי$ניאב םייוני# ,תומו$א : !ומה וזאה לעמ םד ילכ
חמה ללוכ ןוילע "וג גלפב .ד.ל.י בקע םייחומ םיעויאמ אוה תוומה .הדילה יחא
• דלי ל!א ומכ – תו!יהל תחתמ םד ילכ
:לופי$
-ב ליעי לופי$ – ןולב י>ע לפ$ל ןתינ [0V
.םיינמז םייבי$אליפ םיע!מאב לפ$ל ןתינ
'5
הלדג תו!הה לדגו &לוה הלוחה# לככ  ל# ינ#מ יוביע QC
:לופי$
.םתסמ תפלחה דע – םינ# ל# ינמז &ע תלעב הלועפ איה – ןולב סינכהל #י יל$ואאה םתסמב היעב ל# הקמב
חונ ןותפ אל הז – םתסמ תלת#ה חאל ןידמוק תתל #י
ירנומלופ םתסמ תפלחה
אוה ןותפה םיקמהמ לודג קלחב .הפוגמ יתאי םתסמ םילית#מ יתאיה םתסמה תדמעב 20-2% םתסמהו ,הנ#
ןויהה תעב םידלומ םימומל ינגו$$ אוה ןידמוק יכ ןויפה ליגב םי#נלו םידליל םיאתמ – דליה םע לודגל לוכי
.םתסמ תפלחה הבע ה#יאה םא ותוא לבקל #יו
– ןמסיוג 1%.11.2007
.2 היגולותפ # םידלומ בל ימומ
JYA ,5:6F/64EG8 7/G.E 341/G1/ עוב#- בלה ל# הזנגויבמאה ןמזב םיוק# םיגולותפ יוני# ללגב םימגנ ,
M-Z תויהל לוכיו ,יחא םינ# דע םי#דוח- המ ןמז א$בתהל לוכיו הדילה יחא דימ תויהל לוכי ינילקה יו$יבה .,
.י$מו$פמיסא
ל#מל- דועו םיי$נג םימוג ,תכס ,,דימודלת- תופות ,לוהוכלא ,הניק ומכ תנווגמו הנו# תויהל לוכי היגולוי$יא
הימוזי$- ןואד תנומסתב .,םאה ל!א תמדא ומכ םימוהיז 21 #י , JYA -ב 20V קיעב ,םיקמהמ ICBA םגפ-
הימוזי$ב .,תידח-ןיבו תיתיילע-ןיב ה!יחמב 1Z #י JYA הימוזי$לו םידליה לכל 1M #י JYA -ב Z0V .
- נ$ תנומסתב UW .ה$ואאה ל# תו!ה ה!ופנ ,
תנומסת K4884G21 #י IB - ומ!ע םתסמה לעמ 1H9.G-0G80H8G. IB תנומסתב ., 34-F/:.F/ ;ופנ E.H65H1
G.E/.4:1H1 תובקעב םיל!פתמ זאו דחאכ םיליחתמ םה הזנגויבמאב- ינומלופ קועל ה$ואאה ןיב הדפה ןיא –
.,ה!יחמה ת!ונ אל הפ ,םהיניב ת!ונ# ה!יחמ
J:298/L/3 JYA .דחא בלב םימומ 'סמ –
IBA -ו CBA - םיחיכ# יכה םימומה םה M0V תוחיכ# .,םימומהמ JYA איה \-Z -ל םיקמ 1000 .תודיל
:תויקיע תועפות ית#מ תומגנ תוינילק תועפות
• – המיסח 1E/6:141 וא ,תיקלח המיסח- GE./14G .םילודג םד ילכב וא םימתסמב ,האלמ המיסח-
• - ןולחכ היהי זאו לאמ#ל-ןימימ – בלב םיללח ןיב םד ל# ןיקת אל בעמ – $נ# 5PG6:E45 JYA וא ,
- ןולחכ ןיא זאו ןימיל-לאמ#מ G5PG6:E45 JYA ,
.םיביכמהמ דחא ק #י קלחב .$נ# םגו המיסח םג #יו ,םיבלו#מ םה םימומהמ קלח
• הימוזי$ $ועימ 21 – ICBA
• הימוזי$ בו 1M
• הימוזי$ לכ 1Z
• ה$ואא ל# הי!$קאוק – נ$
7N
• – סמאילין 1H9.G G:.E45'1H9.G 0G80H8G. IB
• סוזוי$א סוקנו$ – 'גו'ג-יד
<ימיל-לאמשמ טנש לש םימומ :
IBA, CBA, ?AI
םה <ולח! אלל םה םימעפל לבא , 8GE/-5PG6:E45 .ןולחכ #י זאו הנת#מ המיזה ןוויכ ןמז &ואל יכ
IBA :
ןיב יגולויזיפ בעמ #י בועב (I -ל QI &ד – S:.G2/6 :0G8/ ללגב לבא ,&פהתמ םי!חלה ןוויכ הדילב .
#י ןיקת אל חתפ #יו הדימב .תגסנ ה!יחמה חתפה לע# םתסמה IBA -מ םד ל# המיז הנ#יו QI -ל (I םנ#י .
יגוס פסמ IBA :
• :1E4H2 1/5H63H2 וא S:11G :0G841 EP9/ םותס#ה זכמב לוגע חתפ #י וב# חיכ# יכה גוסה –
• :1E4H2 9.42H2 EP9/ וא 5:22:6 IC 57G66/8 םומ והז .ה!יחמה ל# ןותחתה קלחב אוה חתפה –
-ןיב ה!יחמה ל# ןוילעה קלחה תא םג לבא תיתיילע-ןיבה ה!יחמה ל# ןותחתה קלחה תא ספות# תוי בכומ
-מ קלח והז ןכלו תידח ICBA בלה יללח לכ ןיב בעמ #י ה#עמל .,ןואד תנומסתמ קלח אוה#-
• 146H1 0/6:1H1 EP9/ ידנ דואמ – םתסמה ל# ןוילעה וזאב אוה וחה –
• -ב 2V אקנ הזו היילע ןיא ה#עמלו לודג דואמ אוה חתפה םיקמהמ 146F8/'5:22:6 GE.4G
CBA :
- ן$ק י$ונבממ ןוילע קלחמ תבכומ הליגה ה!יחמה 2/2X.G6:H1 1/9EH2 - ילוקסומ ןותחת יקיע קלחו ,
2H15H8G. 1/9EH2 - הבה וא דחא וח תויהל לוכי .םילוקי$נווי$אה םימתסמל ו#ק ןוילעה קלחה ., 1K411-
57//1/ 1/9EH2 - ה!יחמה לכ תא ספות# קנע דעו י$מו$פמיסא ן$ק וחו , 146F8/'5:22:6 0/6E.458/ יגוס .,
CBA :
• 9/.42/2X.G6:H1 CBA ,םיקמה בו- ילנבממה וזאה דיל ןוילעה קלחב וחה –
• 2H15H8G. CBA
9GE/6E 3H5EH1 G.E/.4:1H1 :
- וזה הלעתה 3H5EH1 G.E/.4:1H1 - AI תוע#- הדילה חאל .ןויהה ןמזב ה$ואאל יתאי קועמ םד היבעמ ,
אל איה םא .,םי!חלו םינידנלג$סופ ,ן!מחה זוכיב םייוני#ל תודוה- גסהל הומא הלעתה ,םיימוי-םוי דע
j- תגסנ ?AI םל!א םי!חלה# ללגב םיגפב ;ופנ .םדה ילכ ןיב םי!חלה #פה ללגב ןימיל לאמ#מ $נ# היהי .
.הלעתה תיגס תא םיענומו תוי םינ$ק
לאמשל <ימימ טנש לש םימומ - סיזונאי ם" :,
DW+ ל# היז$א ,םילודג םיקוע ל# הי!יזופסנ$ , DC
D/E.G8:FP :S +G88:E –
1 , -ב תו!ה #י ?C ,,ויתחתמ# &פ#מב םג םימעפלו-
2 , (CY ,,םיחאה םימומה ל# הא!ות-
M , - תבכו ה$ואא :0/..4346F G:.EG ,םידחה ל# םו$פסה לע תבכו –
N , CBA .
-ה (CY -# ללגב !ונ (C לומ דובעל &י! ?B -ה ללגב םד תוי יבעמ אוה ןכו ,סיזונ$ס ינומלופ- CBA .
> ל# הנומת #י ןג$נב X::E-17G9/3 תלדגה ללגב "גמ ומכ האנ u (C -ה . CBA בולו יזונבממיפ גוסמ אוה
.לודג יד
> :םימומה לכל ו!יק ?(WC/ >
D.G619:14E4:6 :S F./GE G.E/.4/1 -מ א!וי ה$ואא – (C -מ א!וי יתאי קועו QC ת$לחומ הקולחל םוג הזו
,םימייק# םי$נ# תוכזב iהדילה יחא דימ וא ןויהב בכ תמ אל בועה המל .םדה יוזחמ ינ# ל# IBA, CBA,
?AI יתאיה קועהמ ןימימו המידק תוי תא!וי ה$ואאה# ןוויכמ תולקב הז תא םיהזמ .ל>נה ל# בולי# וא
םיענ םהינ#ו ,לאמ#מו ויוחאמ םוקמב- ליבקמב םילכה יפל ה$ואאה תא םיהזמ- ינ#ה תא דחא םי!וח אלו
.,הנממ םיא!וי# םילודגה
7%
D.45H1943 IE./14G ל# היסלפופיהל םוג הזו ילדיפסוקי$ה םתסמה ל# דעה #י הזה םומב – (C -# ללגב
(C -מ בוע םד .ן$ק אוהו דבוע אל (I -ל QI &ד IBA וא ?GE/.6E S:.G2/6E :0G8/ .,ןולחכ בייחמ הזו-
-ל &לוה םדה ם#מ QC -מ . QC &ד בוע וקלחו ,וקלחב ה$ואאל א!וי םדה CBA -ל (C ילב.תואילו CBA ןיא
.םייח
:םייתמיסח םימומ
J:G.5EGE4:6 :S G:.EG ןפודה ל# לפק תו!ב ,תעב$ תו!ב תויהל הלוכי תו!הה .ה$ואאה ל# תו!ה –
- תילובו$ הו!ב וא תימינפה EHXH8G. 7P9:98G14G םוקימ יפל איה הקולחה .,ת!ומ איה# הכוא תוי הלעת ,
-ל תיסחי AI - ינפל : 9./-3H5EG8 - יחאו , 9:1E-3H5EG8 - לע קוידב וא , 9G.G-3H5EG8 םדה זא המיסח #י םא .,
– ,םילא$ל- וק-םייפולח םד ילכב בוע 46E/.6G8 2G22G.P -ו 46E/.5:1EG8 ד!ב bלפק .קיעב
'!ודbתעב$,דחא
- םתסמב תויהל הלוכי תו!הה – ינומלופ'י$ואא םתסמ ל# תו!ה 0G80H8G. 1E/6:141 - ינפל ,, 1HX-0G80H8G. ,
- יחא וא 1H9.G-0G80H8G. םתסמה ל# םילעב איה היעבה זא ומ!ע םתסמב הז םא .,כזוה# סמאיליוב ומכ-
– םינ$ק- 7P9:98G1E45 – םיתוועמ , 3P198G1E45 – םילע ינ# ק #י וא X45H1943 #י# מוא הז זאו SH14:6 .,
הז זא םתסמה לעמ דימ ה$ואאב הז םא .םדה בעמ תמיסחל תמוג# תי$וביפ תעב$ #י םיחאה םיגוסה ינ#ב
.סמאיליו תנומסת ל# םומ
-ב םיוולמ ולאה םימומה םימעפ הבה} /63:5G.3 S4X.:/8G1E:141 ~.
I:.E45 0G80/ GE./14G וא 7P9:98G1E45 QE. Y/G.E 1P63.:2/ – יזרטא ילטרואא םתסמ ןכלו QC אוה
-ל עיגמ# םדה .ןי$ולחל םוסח וא !ומ היהי יל$ימ םתסמ הז ללגבו י$סלפופיה QI -ל בוע (I &ד- IBA וא
9GE/6E S:.G2/6 :0G8/ -ל ם#מ ,, (C &ד ה$ואאל בוע הז קועהמ .ינומלופ קועל ?AI ענ אוה ם#ו
.יל$ימ ל#ו לאמ# דח ל# ה#ק היסלפופיה .םינווק םילכל בלל הזחו םילודגה םילכל הלעמל ,"וגל ה$מל
קוע &ד א!וי םדה לכו ןימי הילעל ם#מו ןימי היילעל חותפ הלבוא ןמופ בייח לאמ# היילעל עיגמ# ולוכ םדה
סוזוי$א סו$קוד #י ןכ םא אלא םדב םיקפוסמ אל ה$ואהמ םיא!וי# םינווקה .ינומלופה קועה אוה# דחא
.חכב חותפ זו$קודה תא קיזחמ קוניתה ,םד לבקל תנמ לע
Q ←( ,סיזונאי! אלל IBA, CBA, ?AI
( ←Q ,סיזונאי! םע DW+ ל# היז$א ,םילודג םיקוע ל# הי!יזופסנ$ , DC
ל# היז$א ,,תי$וביפ תעב$ וא םילעב םגפ- קוע-דח םתסמ תו!יה ,הי!$קאוק – םייתמיסח IC בל'
.י$סלפופיה ילאמ#
7 תויתפוימוידרק
– יבככ 2%.11.2007
&.1 ) תב"רומ היתפוימוידרק 0123450 (
.הכיפה יתלב בולו תינוכ הלחמ
ןב N7 -ל באו יו#נ , M תועוב#ב .ימוי ;מאמב המי#נ !וקו תופייע לע חוודמ םי#דוח פסמ הזמ .קנב דיקפ ,
.םילגב תוחיפנ ל# תוחתפתה הנ#י הלילבו הביכ#ב המי#נ !וק ונ#י םינוחאה
7\
ד>ל .הלק תמ#נ ,ינוניב יללכ ב!מ 12%'Z0 קפוד , [\ יווא תסינכבו #וקינב תומימע ,אוו!ה ידיו #דוג .ידס
.בל תקיפס יא – תעו#מ הנחבא .תוק!בו לדגומ דבכ ,הלאמ# $סומו לדגומ בלה דוח םלוה ,תואיל
*Jf ל# הנומת םע סוניס ב!ק – Q))) – 8/SE XH638/ X.G657 X8:5O תלדגהל ינ#מ- QC ,
ילואלפ לזונו בלה ל! תלדגה – ןג$נ
ל# תכינ הלדגה – וקא QC ל# ה$ילפ ע$קמ ,תו!ווכתהב ה#ק תיזופיד הדיי , 2%V
.םיניקת בלה יקוע – ותנ!
לופיט ימסח ,םינת#מב IJ* ימסחו ,גנילדומ-ה תו#עלו הלחמה &להמ תא תונ#ל םילוכי ,ליפו$פק- g חו# ,
יאב ןתינה לופי$ ותואב בודמ - ינוכ בל#ב .,תוק!ב דוביא בקע לק#מב הדיי- בו$ וב!מ #אכ תופות םע
.ינוסיח וא ילאיו םוג חאל םגנה ב!מב בודמ# םו#מ ,בל תקיפס
םינמיס אלל .דחה לדוגב יוני# ןיא לבא ,;מאמב המי#נ !וק $עמ ,בו$ ןיידע וב!מו קדבנ םי#דוח פסמ ובעכ
.דבכב #דוג וא ילואלפ לזונ ל#
AJ< .דחה ל# ילו$סיסה דוקפתב העיגפ םע לאמ# דח ל# תינוכ הלדגה –
ללגב הלח תיבבל הקיפס-יא ל# יעיב הקמ לכ AJ< -כ . %-Z לכל הנ#ל םי#דח םיקמ 100,000 .#יא 2%V
,הנו#א הנ#ב התומת %0V -ב % .םינ#
בלה .,םינ$ק םקלח ,םילודג םקלח- םי$י!וימה לדוגב םייוני# ,$#ופמ סיזוביפ ,בלה ידח ינ# ל# הלדגה הנ#י
.תיודכ'תייפס הו! לבקמו ,חתמנ םייקיעה םינמיסה ל# הבחה : QC -ב הז תא םיאו- הדוי תו!ווכתה , *+ ,
ל# הקד ןפודו QC .,תיבבל הקיפס-יא j- הובג ןפוד חתמ b דחה ל# הבחה ] הקד ןפוד-
היגולויתא :
• –י$נג יתחפ#מ M0V -ב ןקלח ,תוי!$ומ ## ק תועודי םויכ . 2P:146 7/G0P 57G46
• םילוחה בב AJ< סי$ידקויממ הא!ותכ םגנ
• תימכסיא אל היגולוי$א
&.2 תיפורטרפיה היתפוימוידרק
תדגה J<? :
,תימכסיא הלחממ הא!ותכ אל איה דקוימב העיגפה .דקוימב איה תינו#אה העיגפה םהב תולחמ ת!ובק
.תילאידקיפ וא תימתסמ ,תיל$ינגנוק ,תיביסנ$פיה
:תויתפוימוידק ל# הקולח
N . תיפורטרפיה היתפוימוידרק – YJ< ,,תידח-ןיבה ה!יחמה ל# בול- היפו$פיה #י – QC בחומ אל
- ימנידפיהו *+ ל# Z0-[0V םוקמב 70V .ילו$סאיד יולימב העיגפ ,לאמ# דח א!ומ ל# המיסח ,,
% . תבחרומ היתפוימוידרק – AJ< ל# הבחה – QC ,תילו$סיס תויוליעפב העיגפ , JY+ .,תיבבל הקיפס-יא-
\ . תיביטקרטסר היתפוימוידרק הידנ –
7 . תינגומתירא היתפוימוידרק הידנ –
-ב .,םדא-ןבה לדוגל סחיב- עובק יד אוה ןפודו ללח לכ ל# לדוגה הב# המונ יפל יונב בלה YJ< בלה י#
ללחו בחומ דואמ QC -ב .ן$ק AJ< .דואמ בחומ ללחהו הנ$ק ןפודה
LRA
הדגה :
ל# ןיעל תיאנ הביס םו# ןיא# איה >תבסומ אל>ב הנווכה – דקוימה ל# תבסומ אל היפו$פיה
,ד>ל תי- היפו$פיהה IB - תימנידפיה תוליעפ םע םיבחומ אל םידחה .,... *+pZ0V .,
77
ל# הקולח YJ< :
– LRA תיביטקורטסבוא – YWJ< אקנ םעפ- =YBB -ב א!מנ – , 2%V -ב םילוחהמ YJ< םהל #י ,
א!ומב המיסח
לאמ# דח 1HXG:.E45 1E/6:141 ןיב םי!חל #פה #י זאו- QC .,ה$ואאל
– LRA תיביטקורטסבוא אל – Y@WJ< -ב א!מנ – 7%V -ב םילוחהמ YJ< א!ומב המיסח ןיא , QC .
YJ< - ה!ופנ הלחמ איה 0.02-0.2V לע םיתמ# םיא$ופס ,ל#מל- יע! ליגב תוומל םימעפ הבה תמוג# ,
.,#גמה
:היגולוי$א
וא!מנ .מוקסה תא םיביכמ# םינובלחב הי!$וממ םגנ Z -ב םינובלח 10 לעמו םימוזומוכ 200 תוי!$ומ
.תונו#
:םייקיעה םינובלחה
• -ב הי!$ומ g 2P:146 7/G0P 57G46 -כ- M0-N0V .םידליב תאממ הלחמ .,
• ןינופו$ב הי!$ומ D -כ- 10-20V .ה$עמ תיסחי היפו$פיה תומל העוג הזונגופ .,
• -ב הי!$ומ 2P:146 X46346F 9.:E/46 5 -כ- 1%V .תחואמ הי!$נזפ .,
.י#ב תינבמה העיגפל תיו$סנפמוק הבוגת האנכ איה היפו$פיהה
-ב תובה תוי!$ומה תובקעב 10 j- םיבודמה םימוזומוכה 200 #א םילוחב הב תוינגו$ה הנ#י ,תוי!$ומ
:ב יו$יב ידיל אובל הלוכי
• היגולופומ
• תינילק העפוה
• הזונגופ
:הקי$נג
1 . %0V ה#ות םע םה םיקמהמ > תיטננימוד תילמוזוטוא 'M = .
2 . B5.//646F -ב הלחמ א!ומ 2%V .פי$ונפב ב ינו# םע לבא ,הנו#א הגדמ םיבוקהמ
M . .ליגה םע הלדג הלחמה ל# הי!$נזפה
:היגולותפ
1 . QC .םינ$ק םיללחו דואמ הלודג הסמ לעב
2 . בול םוטפסה לש איה היפורטרפיהה - IBY – G1P22/E.45G8 1/9EG8 7P9/.E.:97P .,
M . j ה!יחמה יבוע 1 יגולו$סיה &תחב םיאוו ,ילאמונ םדא ןבב יבועה והז#- מ>ס סיזורביפ ו תוקל
.י#ב
N . - תונו# תוו! %-10V .,םיקמהמ
• I945G8 YJ< .סקפאה ל# היפו$פיה ה!ופנ ןפיב -
• J:65/2E.45 YJ< .הבועמ דחה "קיה לכ –
• 243-0/6E.45H8G. YJ< .םיליפפה םיי#ה וזאב איה היפו$פיהה –
היגולו$סיה :
1 . +21:2074 6,4/../2 .,ליגה יליבקמה דסה תמועל- בלה י# ל# דס יא –
2 . .,ב!ק תועפה #י ןכלו- סיזוביפו תוקל! דואמ הבה
ל# הימו$נא YWJ< :
םג #י ,א!ומה תא םסוח# ללחה &ותל $לבל תמוג #א םו$פסה ל# היפו$פיהל "סונב ילרטימה םתסמב
:םייוני#
1 . .תוי םיכוא םילעלע #י םתסמל
2 . .המידק $סומ םתסמה
7Z
ילא$ימה םתסמה ל# תדחוימה הימו$נאה המידק םתסמה תוזוזתל תמוג -- 5'A – 1P1E:845 G6E/.4:. 2:E4:6
:תוינייפוא תועפות ית#ל ליבוי# המ { הלו$סיס ןמזב
1 . לש המיסח $%BT ,QC WHES8:K D.G5E :X1E.H5E4:6 איה המיסחה – , תימאניד אלו
-ב ומכ העובק IB .אמגודל
2 . A& .
– יל$ימה םתסמה ל# המידק העונת #י הלו$סיס תעב# בו$ םיאו וקאב BI< – 1P1E:845 G6E/.4:. 2:E4:6 .
-ה תא ונל #י ןכלו םתסמה ל# הבו$ אל היגסל תמוג העונתה <( היהי ןיידע המיסח ןיא# םילוחב . <( לבא ,
.ומח תוחפ
-מ הנו# הפ המיסחה IB איה# ללגב תימאניד .תופותל ביגהל הלוכי איה ןכלו
-ב 10V - דחה זכמב היפו$פיהה #אכ .הנו# היגולופומה םילוחהמ 243-0/6E.45H8G. ל# תובעתה #י ,
#יו סקפאב ת!פמ ןיעמ #י .דחה ל# ילקיפאה קלחה לע תיקלח המיסח ת!ונ הלו$סיסבו םיליפפה םיי#ה
.זקנתמ אל# וזא
:היגולויזיפותפ
1 . הלו$סיסב –
• *+ לעמ- לודג Z0V .,
• -ב המיסח 2%V - םיקמהמ YWJ< .,
#י ולא ינ# תובקעב הימ!סיא איה הימכסיאה .,תיקוע היעב ןיא – הניקת היפגויגנא תומל- בלה י# ל#
:ללגב
• הלודג ן!מח תכי! – *+ - א!ומה ל# המיסח ] י# תסמ דואמ הבה ] הובג 2%V , בלה {
.ן!מח תוי &י!
• הכומנ ן!מח תקפסא היפו$פיהו סיזוביפ - { - םינ$קה תובקעב םיקועה לע ;חל
245.:0G15H8G. 341/G1/ .,
ילוח ,תאז תובקעב YJ< .םיניקת םינווקה ותנ!ב לבא ,תוינווק תונומסתמ םילבוס כ>דב
2 . הלו$סאידב –
• QCY .
• +4X.:141 .
• B5G..46F .
:הלא ת#ול# תובקעב
• ל# סנאילפמוק QC { &ומנ QC *A? y { דחה יולימב היעב #י -ב ;חל { QI { y
האיב #דוג { ם!עב וז .המי#נ !וק תילוטסאיד בל תקיפס יא .
• -ב ;חל QI { y תילאמ# היילע תלדגה { I+ 'עמב םייוני#ל תמוג# הלודג היילע ללגב-
,הכלוהה { -ה דוביא ,ן$ק יולימה חפנ הככ םג# ללגב GE.4G8 O45O -ב I+ -ב דואמ עגפי JW .
:תינילק העפוה
1 . -ה יאליגב בול 20-M0 .,םינקז דעו תוקוניתמ- ליג לכב תולגל #פא לבא ,
2 . .םיבגב ההובג תוי ת!ק תוחיכ#
M . – לק ד>ל תי םע תיתחפ#מ אל ,תוגובמ םי#נ ל# הו! #י 7P9/.E/6140/ 7P9/.E.:9745 JA< אל –
ןתמ .י$נגה #קה וב SH143 ימסח ןתמ .קיזהל ק לוכי םי$$ינ וא ,ד>ל תיב םינתונ# ומכ- g ימסח ,
IJ* .בו$ הז ןדיס תולעת ימסח וא
םימו$פמיס :
7 . .י$מו$פמיסא בול
Z . .המי#נ !וק
[ . .הזח תקועת
10 . זאו בו$ תוחפ יולימ #י ןכלו הלו$סאידה ת!קתמ ;מאמב .הידקיכ$ב קיעב – ןופלע $עמכ וא ןופלע
.ולא םילוחל הע הידקיכ$ – וימחי םימו$פמיסה
7[
11 . .ןו#אה םו$פמיסה הז םימעפל – ימואתפ תוומ
תינפוג הקידב :
1 . :המיסח םע םילוחב
• ל# ומכ- םולהי תו! ,תימניד תילו$סיס ה#ווא IB הניקמ ,סקפאב ילמיסקמ ,$$ םע הסג ,,
ללגב- הליסקאל <( ., -ב ומ! ראוול <ירקמ אל '5 .
• ל# ה#ווא עומ#ל #פא <( .
• – םידי$וקה #ו#ימב םיימעפ הלוע# קפוד םי#יגמ X4S43 9H81/ .
2 ילוא ,םולכ $עמכ ןיא – המיסח ילב םילוחב . BN ל# תונעה סוח- QC ,
-ב ה#וואה לע םינו# םימוג תעפ#ה YJ< :
YJ< IB
תוי!וויכ תלדגה תבגומ ה#ווא j- ,תימניד יכ- תבגומ המיסח
- לופי$ה ןכל β םי$סינוגא
תדוי ה#ווא j- תדוי המיסח
ימסח – לופי$ ןכל 
?./-8:G3
תלדגה ?Q העיכ –
תדוה ?Q ,םי$$ינ ,הבלסלו –
.הדימע ,םינת#מ
תלדגה ?Q j- יל$ימה םתסמה תא קיחמ "סונ חפנ -
המיסח תוחפ
?Q ה#ווא דיומ
?Q בוע לזונ תוי יכ לידגמ
העובקה המיסחב
– לופי$ 0:8H2/ 8:G346F
GSE/.-8:G3
ןחבמ – הלדגה 7G63F.49
ללגב תדוי דחה ל# תוימנידה – תדוי ה#ווא
המיסח תוחפ #י ןכלו ,םד ל# הקזהל תודגנתהה
הי!$לידוזו -לופי$ ןכל
תוי וליפא המיז ,הלוע ה#ווא
תי$נלובו$
-ב c IB -ה יוני# - ןפוד א!וי- ה#וואה תמ!וע לע ועיפ#י אלו $עמכ הלב$ב םיכילהתה לכ 9./8:G3 לע עיפ#י
-ב ה#וואה IB .,
*Jf –
ל# הנומת האנ QCY תו! םע 1E.G46 ילג םג האנו o ילג- םילמונבא o לבא תיפי!פס אל הנומתה .,םייל$פס
-ל הבו$- ה#יג 15.//646F .,
*JYW – הנחבאה תא םישו" ותיא .
1 . QCY –
• j לאמ# דח ןפוד 1.% דע םיעיגמ םיא$ופס- מ>ס 12-1M .,דבלב
• - תי$מיס-א היפו$פיה תו! IBY :תוי תוידנה תוו!ה תחא וא G945G8 .,...
• .תואל ןתינ דימת אל – ,סיזוביפ ,תוקל!- >ילאמונ אל> דקוימה
2 . םא – המיסחה תא תואל #פא QCWD וא םי$$ינל התוגהנתה תא תואל םג #פא- דחה זכמב וא
.הבלסלוו
M . םג םיאו <( ל# הלדגה , (C .,ידנ-
<(= אדוול םי!וו תדחוימ איה היפו$פיהה #אכ וא ,תחא היעב וא המזיפמא- יתייעב וקא םע םילוחל –
.התוא
ותנ! –
1 . .תינווק הלחמ לול#ל תנמ לע
2 . אקנ# לופי$ל 1/9EG8 GX8GE4:6 .
M . ;חלה תא בוע לאמ# דחב ;חלה וז הלחמב- ול# א!ומל דחה ןיב םי!חל $נאידג תואל תנמ לע
.#ומי#ב הניאו $עמכ וז ה$י# – ,הוו# תויהל ומא ;חלה ילאמונ בלב# דועב ,הלו$סיס ןמזב ה$ואאב
Z0
:הלחמה ל# יעב$ &להמ
1 . -ב [0V .םילק םימו$פמיס וא םי$מו$פמיסא – תועפות $עמכ ןיא םילוחהמ
-ב 10V :ה#ק תודדתה #י םיללוחהמ
• .םי#ק םימו$פמיס
• I+ .תובוק םיתיעל
• -ל תכפוה הלחמה j- הקד תי#ענ ןפודה AJ< .,תבחומ היתפוימוידק-
2 . :ימואתפ תוומ
• N-\V -ב םילוחה םידליהמ YJ< .הנ#ב ימואתפ תוומ םיתמ
• .,דחא זוחאמ תוחפ- םיתמ דואמ $עמ םיגובמב
• ליג ינפל םה תוומה יקמ בו M0 .
• .ה#ק ינפוג ;מאמ חאל בול
• ימואתפ תוומל ןוכיס ימוג :
• – ענמנ# תוומ GX:.E/3 3/GE7 .האייחה ובע לבא >ימואתפ תוומ ותמ># םילוח –
• .ימואתפ תוומ ל# תיתחפ#מ היו$סיה
• תאי!מ CD - $לוהב 7:8E/. תדידמ – *Jf .,"י! ןפואב
• .יואכ דקפתל לוכי וניאו הלוח #ממ בלה י## ןמיס הז – ;מאמב ד>ל תליפנ
• .,הפוקניס- ןופלע ל# היו$סיה
• QCY - ינו!יק 2%-M0 .,מ>מ
• .דיתעב – ןכוסמ פי$ונג
M . םי!חל לפמל תמוגו קיפסמ הלודג המיסחה# עגב ל"מ )0 תיפס! מYמ םי!חלה לפמב בעמ היילעה ,
:הזונגופל הנ#מ אל בכ
• סיזוביפו הימכסיא ,ןפודה לע חתמ תוי – המ תוי תמדקתמ הלחמה
• םימו$פמיס תוי
• ,ימואתפ תוומ תוי JY+ ;ב#ו
• םימו$פמיסה תא הדיומ המיסחה תחיתפ
N . -ה תמ# לככ QCY תוי הומח "יעס ומכ- תוי הומח הזונגופ { M j םו$פסה םא ., 2.% { מ>ס
.םידלי ל!א דוחייב ,דואמ העוג הזונגופ
:לופי$
1 . .יתוחת $ופסמ תוענמה
2 . .ימואתפ תוומל הובג ןוכיסב םילוח יוהיז
M . יתפות לופי$ ל# סנאילפמוקה ופי# – QC :התומת הנ#מ אל ,םימו$פמיס פ#מ – בלה ב!ק ת$אהו
• .הובג ןונימב ןדיס תולעת ימסח
• ימסח g .הובג ןונימב
• -ל בעמה בל#ב א!מנ# ימל ק תויהזב םינת#מב #ומי# AJ< .
N . תוימתיאב לופי$
G . -- תוידח-לע תוימתיא I+ :
• - סוניסל &ופיה 5G.34:0/.14:6 .,
• .,תימתיא-י$נא הפות- ןוודאימא
• .,תופפמהו תולדגומה תוילעב םי#יק תו!וויה תעינמל- ה#יק דגונ לופי$
X . .הובג ןוכיסל ןמס – תוידח תוימתיא
• G24G3:.:6/ .
• - י$מו$וא ו$ליביפיד תלת#ה I=JA – ,GHE:2GE45 4298G6EGX8/ 5G.34:0/.E/.
3/S4X.488GE:. .
% . חותינ - ה!יחמהמ קלח םיתוכ .תובו$ תוא!ות – 2P:/5E:2P תתיכ תובקעב .םתסמב םילפ$מ םגו ,
!ונ םימעפל י#המ קלח ))) .חותינה יחא >בל ב!וק> הלא םילוחל םי#נ דימת ,ןכל {
\ . @:6-1H.F45G8 1/9EG8 GX/8GE4:6 םיקיזמ – לוהו!לא ה!יחמב ם$ואל םוג הזו יל$פס ינווק קועל
התוא ןי$קמו
Z1
– איול 2\.11.2007
&.3 תויתפוימוידרק ל$ היגולותפ
:הרדגה
.בלה י#ב העיגפל תומוגה תולחמ ת!ובק
• תויתפוידיא
• העודי היגולוי$א
• .תוימ$סיס תולחממ הא!ותכ םיינ#מ םיב!מ
ןניא #א תולחמ ידגהל לק תוי J<? בל תולחמ ,תוימתסמ תולחמ ,ד>ל תי ,תימכסיא בל תלחמ –
.סי$ידקוימ ןכו סי$ידקיפ ,תויל$ינגנוק
ל# הדגהה לע ומ#ל בו#ח ןיידע# הביסה J<? ,תוא!ותו םימודניס ל# ן$ק פסמ םע תועיפומ ןלוכ# הז
:תיגולותפו תיגולופומ ,תינילק הניחבמ םייניפוא #א
• J<? – תבחומ A48GE/3 J<
) CMP – תינגומתירא ECM ל גוס – !CM "#וילע רבדנ אל ,
• J<? - תיפו$פיה YJ<
• J<? - תיבי$ק$ס (J<
:תוחי!ש
-ל 1.2V #י םי#נאהמ J<? :םכותמ ,
AJ< – 1V
YJ< – 0.2V
(J< .הקיפאב ;ופנ ,םלועב ידנ 0.1V .םלועב
MRA :
– חיכ# יכה [0V -מ J<? םוג #א יבי$נגד יוני# - המוד &ילהת םע לבא ,תויגולוי$א המכמ עובנל לוכי .
ל# תוי!וויכב העיגפ #י ,י#ה יביס ל# ה#לוחל QC םג וא- (C ב העיגפ #י ., הלו$סיס ת!ונ ןמז &ואל ןכלו
#י .,הליחתכלמ םימוגפ םה י#ה יביס# ללגב- הי!סנפמוקל קיפסמ אל הז &א ,היפו$פיה -ב העיגפ *+ ןכלו ,
ןכלו ילו$סאיד יולימ תוי היהי ,דחה ל# ,הי!$ליד- הבחה חתפמ בלה BC תומל ,הפיא#ב- ןיקת היהי *+
-ל דדתי בלה "וסב .&ומנ JY+ .
-מ תוי ולק#מ ,לודג דואמ בלה תימו$נא הניחבמ %00 דע – ןיקת- 'ג M00 אקנ – ,'ג 5:. X:046H2 #י .
ימינפה ללחה בלה ל# החיתפב .,לודג תויהל לוכי לכה םג יכ םא- סקפאה ל# תולגעתה םע תידח הלדגה קיעב
.הלחמה ל# בל#ב יולת תילמונ וא הקד ,הבע תויהל הלוכי ןפודה .,>$ו$מסs- קזח אל י#הו בחומ דואמ
אוה ןיקתה ןפודה יבוע 1.2 ל# הסמה םיקמהמ קלחבו היפו$פיה ללגב הבע ןפוד האנ םיקמהמ קלחב .מ>ס
.מ#נ ןפודה יבוע &א הלוע בלה
.תינוכ תימכסיא בל תלחמ ,.ד.ל.י – תויגולוי$א הבהמ עובנל לוכי ,יפי!פס אל א!ממ
:תיגולוטסיה הנומת
םייוני#ל המוד – תיפי!פס אל הנומת .סיזילו$י!וימל דע םי$י!וימ ל# ןווינ
.,ינוכ ד>לי ,תינוכ תימכסיא בל תלחמ ,ל#מל- םיחא םיב םיבי$נגד
האנ .םיי$מוכפיהו םילדגומ םיניעג םע םיפו$פיה ויהי םי$י!וימ
ןיב לידבהל תנמ לע דקודנאהמ היספויב תו#על בו$ ןיידע .בחנ סיזוביפ
AJ< '$ניא הננסה איה תי$ננימודה הנומתה סי$ידקוימב .סי$ידקוימל
המוד תינילק הנומת תויהל הלוכיו ,,בול ילאיו הז יכ- םי$י!ופמיל י>ע
.,הפיח אל סי$ידקוימ םא-
Z2
.י#ה יביס ןיב תי$וביפ המק םיאו
:היגולויטא
• יתפוידיא בול
• דע – י$נג M0V - אתה דל# ינובלח קיעב םידדוקמ םה םיעוגפ םינג .םי$נג םה 5PE:1O/8/E:6 אמגודל ,,
תמועל ,ןיפו$סיד ,ןימסד YJ< .םיילי$ק$נוקה מוקסה ינובלחל םידדוקמ םיעוגפה םינגה ם# #א
-ל ו#ק ,י$ננימוד ילמוזו$וא – םיגוסה לכמ תוית#ות תוו! ןנ#י U יביס! ,ילאידנוכו$ימ ,,ן#וד ומכ-
.,ידנ-
• סויו ותוא םע תויהל לוכי .םייבי$נגד םייוני#ל אלא ,תקלדל םוגל אל# לוכי םיאתב סויו – ילאיו
אמגוד- יתקלד היהי חא ב!מב# J)C .,
• - היפתומכ ,לוהוכלא – יסקו$ 3:L:.HX4546, 5P58:97:197G243/ ,
• ןויהל ו#ק
• ןימ$יו סוח – יב-יב ,ל#מל- םינימא$יו תייעב – ילובא$מ )1 .,ןימאי$ ,
:הזונגורפ
#י בול .העוג בול JY+ .בל תלת#ה אוה דיחיה ןותפהו
LRA :
-מ תוי הכומנ תוחיכ# AJ< תובקעב בלה י# ל# היפו$פיה #י וז הלחמב .;ופנ תיסחי ןיידע לבא , חתמ
הובג ב חת#מ אל בלה .ןפודה לע הלו$סאיד .הלו$סיסב העיגפ ןיא ,&י!# ומכ אלמתמ אל ןכלו JW דוי
תומל- *+ הובג -ב .,ימואתפ תוומ ידכ דע- יזיפ ;מאמב היעב #י ןכלו , 1'M דח א!ומ ל# המיסח #י םיקמהמ
– ,ה!יחמ ל# ןוילע #יל# יוביע ללגב- לאמ# QCWD םעפ היה הלחמה ם# ןכלו 434:9GE745 1HXG:.E45
1E/6:141 .
:תלדבמ הנחבא
• IB
• .ד.ל.י
-ב .,תי$נ!נוק- תי$מיס היפו$פיה #י ד>ל תיל תינ#מ היפו$פיהב YJ< ק- תי$מיסא היפו$פיה #י
.תי$מיס תובעתה #י תוידנ םיתיעל ק ,,דיחא ןפואב אל ם# םגו ,דחה ע!מא'סקפא'םו$פסב
םג- הליג תיביס הנומת ןיאו דס סוח םיאו בלה י# &ד &תחב
הניחבמ .םיי# תו!ובקל הקולח םיאוו םידוסמ אל םיביסה .,וקאמב
םיאו תיגולו$סיה
• םייפו$פיה םי$י!וימ
• – כ>דב ומכ ליבקמב אל- םינגלובמ םי$י!וימ 2P:5PE45
341G..GP -ל יפי!פס דואמ בדה ., YJ< .
• .'$ניאב סיזוביפ ל# תוחתפתה
• ללגב םיעוגפ םינ$ק םיקוע 2/34:46E42G8 9.:84S/.GE4:6
העיגפה ,םילודג םיקועב העיגפ ןיא .,ן$ק ללחל ביבסמ הידא ןפוד-
- בלה י# &ותב# ולא ,םינ$ק םיקועב ק איה 46E.G2H.G8 םהו ,
-ל םוגל םילוכי 245.:46SG.5E4:6 .
ZM
2/34:46E42G8 9.:8:S/.GE4:6
:היגולויטא
#אכ ,תי$נג היגולוי$אמ םה םיקמה לכ %0-70V םיקמ םה א#הו םייתחפ#מ םיי$ננימוד םילמוזו$וא םה
םנ#י .,ה#דח הי!$ומ ללגב- םיידאופס 12 -מ תוי םע םיעוגפ םינג 100 ןיזוימ םה םיחיכ# יכה .תונו# תוי!$ומ
– הדבכ ת##- <YJ ןינופו$ ,, D -ו 2P:145 X46346F 9.:E/46 J .םיילי$ק$נוק םינובלח –
:הזונגורפ
• .;מאמב ימואתפ תוומ םה תוומה יקמ בו
• -ל םוגל לוכי 46S/5E40/ /63:5G.34E41 המיז תועפה ,
• <=
• תיבבל הקיפס-יא – יבבל ל#כ
יחותינ אוה בו$ יכה לופי$
עיגהל #פא-יאו ןפודב קומע םה םייוני#ה# &כמ עבונ בדה .םיפי!פס םייוני# #י# תומל הבו$ אל היספויב
.יח הלוחב םהילא
&RA :
העיגפל םוג הז .ותו#ימג תא דבאמ בלה .הננסה וא סיזוביפמ הא!ותכ ,דקודנא'דקוימ ל# תו#קתה
ב הלו$סאיד -ב הדייל ןכלו JW .
:תלדבמ הנחבא
• 5:61E.45E40/ 9/.45G.34E41 -ב ,חותינב וזעל #פא סי$ידקיפ – (J< וזעי אל חותינ
:גוויס
1 :יתפוידיא I
• =34:9GE745 ./1E.45E40/ 5G.349GE7P סיזוביפ תוחתפתהל םוג# ווקמ וב אל# '$ניא קזנ #י –
הלגתנ אל# סי$ידקוימל ינ#מ תויהל לוכי .דקוימב בחנ
• D.:945 /63:2P:5G.34G8 S4X.:141 ,םיימדנא םיוזא םנ#י- הקיפאב ;ופנ ,הוב אל היגולוי$אה –
- ינפוד #יק תויהל לוכי סיזוביפה וזא לעמ .ויתחתמ קוידב# הבכ#בו דקודנאב סיזוביפ !ונו 2H.G8
E7.:2X:141 תבוע# ,בלב תי$ובמו$ הפילק ל# המל דע עיגהל לוכי .ימ$סיס "יחסתל םוגל לוכי הזו ,
.בלה תא הליבגמ# וביח תמקל הי!זינגוא
• (J< 3H/ E: Q:/SS8/. /63:2P:5G.34E41 – (J< פאול .הלחמה םויס חאל העיפומ
.םהל# תולונגה תא םיח#מו םיקפתמ "וסב #א דקוימב תיליפוניזואא הננסהל םוג סי$ידקוימודנא
וח#ל םוג הז 2GR:. XG145 9.:E/46 קזנל םוג אוה הפ ,,םי$יזפב םחלהל דעוימ כ>דב #א-
ת!ונ תונגאתהה יחא .בלה ל# םי$י!וימל (J< .
2 :תימטסיס הלחמל ינשמ I
• .סיזונ$ס ל$ימל איבהל םג הלוכי הניקה .הניק תובקעב סיזוביפ
• ב תודוו תוסמ .סיזודיאולימע Yx* -ב העיב! חאל הי!זילופ פוקסוקימב קוי עב! י>ע ההוזמ ,
5:6F: ./3 .
ZN
• .י# יביס תנמסמ# לזבל העיב! .הזילומה וא םייויע חאל ינוינ#'י$נג – סיזו$מוכומה
• היגא תולחמ
• סיזודיאוקאס
• ינ$ס לודיגמ הוג וא הימקואל
.הנחבאל הליעי דואמ דקודנאהמ היספויב
:םי!וביס
• ב!ק תועפה
• ימואתפ תוומ
• E7.:2X:/2X:8412
• JY+
.האוו#ה – םכסמ "ק#
• AJ< ו #לח בל – S8GXXP
• YJ< .הלו$סאידב היעב ,סיזונ$ס קי$ואא ,י$מיסא –
• (J< הלו$סאידב היעב ,תו#ימגב היעב –
K בק תו"רפה
– ונאי$ילימ 2\.11.2007
'.1 ב6ק תוערפה ל$ היגולויזיפותפ
.פ>ופ הבה ג!יימ ג>קא
ב BI@ -ה תא יכזמ הז פ>ופ .םיחאה םיוזאה ל#מ הנו## פ>ופ #י IC@ ל# םייעב$ה םיב!וקה ל# פ>ופ הז .
.ןתנה ינוי ל# היהמה הסינכה אוה בלה יוזא א#ל הלא םיוזא ןיב לדבהה קיע .בלה
• בל# ל# עופי#ה תא תונ#ל עדוי ב!וקה N ןוגכ םינו# םימוגמ עפ#ומה ינומ!ע ןפואב JI .
• IHE:2GE454EP .םיכומס םיאתמ ילמ#ח סמ לבקל לבמ פ>ופ !ייל תלוכי –
• ןגל#א ינוי ל# ה!וחה הגילזב תיתגדה הדיי #י #אכו ,ןתנ ינוי ל# המינפ הגילז #י ןמזה לכ 
אתה ל# לאי!נ$ופב הילע  פ>ופ !ונ - "סה תא םיבוע םא
תיגולויזיפ המדקה :
1 . מ בכומ ,םיתיילעו םיידח ,דקוימ יאתב- י$דנ$סה הלועפה לאי!נ$ופ N
:םיבל#
• 0 ינוי ל# היהמ המיז – היהמ היילע – @G ג!יימ , o(B
• 1 – הלק הדיי – a םיא!וי
• 2 – תו#יי – 98GE/GH – JG המינפ םיסנכנ a ג!יימ .ה!וחה א!וי
oD .
• M ינוי – הי!זילופ-ה – הדיי – a לג ,ה!וחה םיא!וי D .
• N .ןמזה םע &עוד ןגל#א םז ,החונמ –
- ב!וק יאתב פ>ופ BI@, IC@ חתמב היילעה .תוחא תולעת ל# החיתפמ עבונו הנו# $עמ האנ ,
.ןגל#א תולעתמ תעבונ תמב הדייה לכ תאז תמועלו ,ןדיס תולעתמ תעבונ
2 . *(? בל#ב תא!מנ- ת$לחומה תיו$קפה הפוקתה – 2 תוא!מנ ןתנה תולעת – ,ו$לפ ,
.הי!בי$קאניאב
ו!יי אל יויג םו# I? .
M . ((? !ויי j-- תוי לודג יויג ןתנייו הדימב .תיסחי תיו$קפ הפוקת – I? .
Z%
N . -ב ליחתמ יויגה BI@ --p IC@ --p Y=B .היניקופ j--
• BI@ .דובעל ידכ יויג &י! אל
• תולעת הדיי ,ןדיס תולעת – היהמ היילע a
• בל# N – ב BI@ ןכלו לולת תוי אוה I? תוי המ !ונ
• – ה םא BI@ -ה עגפנ IC@ תוי י$יא ב!קב &א ותוא "ילחהל לוכי
• -ב BI@ .תויהמ ןתנ תולעת $עמכ ןיא
• -ב BI@ #י תולעת =
S
,SH66P :ולא תולעתב .,
 @G .המינפ סנכנ ןמזה לכ
 a – תימונו$ואה תכעמה י>ע תעפ#ומ וז האי!י .תחופו &לוה ה!קה &א ןמזה לכ א!וי
תוי #י# לככ I -ה תאי!י a .הידקיכ$ j-- תוי היהמ
% -ה . I? םע- םייכמ ונחנא# יסאלקה N .םידחב אוה ,םיבל#ה
ב!ק תועפהל םיו#ק# םיביכמ ינ# םנ#י :
– בלה י# ל# תויגולויזיפותפ תונוכת
– בלה י#ב תינבמ העפה
:ב!ק תועפה ינונגנמ
:סלופמיאה תי!יב העפה
1 . - תילמונבא וא תבגומ תוי$מו$וא *67G65/3 ' GX6:.2G8 GHE:2GE454EP #חתהל הלוכי .
.ב!וק'דקוימ אתב
2 . D.4FF/./3 G5E404EP :
• *IA – *G.8P-ISE/. 3/9:8G.4qGE4:6 בל#ב – M
• AIA – A/8GP/3-ISE/. 3/9:8G.4qGE4:6 בל#ב – N
- סלופמיאה תכלוהב העפה
• לגעמ .//6E.P בלה י#ב תילמ#ח וא תינבמ היעבמ םגנ –
1 :תילמרונבא וא תרבגומ תויטמוטוא I
1 . בל#ב עופי#ה םא N תעפוה ' יעב$ה סוניסה ל# תבגומ תוי$מו$וא ונל היהת בגומ היהי
-ב העיגפ #י #אכ #חתהל יו#ע – תילמונבא תוי$מו$וא BI@ תוי יהמ ןונגנמ םויק תעב וא
.$לת#מ#
.הידקידב סוניס לבקנ &ומנ היהי עופי#ה םא
2 . G55/8/.GE/3 434:0/6E.45H8G. .7PE7/2 – I=C( תוי$יא תוידח תומיעפ ,
• בל# כ>דב N ןותמ דואמ אוה םידחבו הייניקופ-סיה 'עמב
• לופי$ יחא קיעב- החונמה לאי!נ$ופב היילע עוגפה וזאב םיאו םימעפ הבה הימכסיא יחא
תוי הובג ול# החונמה לאי!נ$ופ# דקומ םילבקמ ןכלו ,י$ילובמו$
• בל# N -המ המ תוי סלופ !יימ# דקומ םילבקמו תוי יהמ BI@ .וילע $לת#מו
2 I T.,--7.76 ':0,Z,02 :
.םדוק פ>ופ &ותמ פ>ופ תעפוהב בודמ# ןאכמ – "סונ יגולותפ פ>ופ ויחא וג דחא פ>ופ
1 . *IA בל# ע!מאב "סונ לאי!נ$ופ תעפוה – M :
ה!וחה א!וי ןגל#א ילמונ ןפואב  יליל# תוי תויהל &פוה אתה  ותואב .ול# החונמה.פל עיגמ אתה
.יתועמ#מ תוחפ ןפואב &א ,אתל סנכהל ומא ןדיס ןמז
ל#מל- ת#כנ וא תדלומ היעב ללגב םא ,ה!וחה ןגל#א קיפסמ א!וי אל וב ב!מ #חתהל יו#ע
,הימלקופיה  יבויח תוי א#נ אתה םינפ  תיתועמ#מ תוי ןדיס תסינכ  בל# M ,&אתמ
."סונ פ>ופ לעפומו בו# הלוע לאי!נ$ופה
2 . AIA בל#ב "סונ לאי!נ$ופ תעפוה – N "דוע- ןיסקוגיד תלעה – 'גודל . @I בוע ,אתב
.,פ>ופל איבמ ןדיס "דועו ,ןדיס םע "ולח#
M . .,םולכ ויחא ליחתמ אל- #חתמ אל בד – "סל עיגמ וניא פ>ופה םא
Z\
N . -ל םוגי הז "סל עיגמ ל>נה לאי!נ$ופה םא I? $#פתי# סלופל םוגי הזו  .הידקיכ$
% . תובקעב וא ןמזב הנבממה לאי!נ$ופב הי!ליסוא ללגב םיוק ולא םיכילהת I? םה מולכ .
.םדוק עויאל םיבוחמ דימת
\ . .ת$לחומ תיו$קפ הפוקת ל# םיללכה םילח אל ןכלו םיע# ל# הלעפה ןיא
Q:6F-oD 1P63.:2/
1 . חוומ #י הב# תי$נג הלחמ oD – &וא 8:6F-oD 1P63.:2/ .
2 . -ה oD ינוי# ללגב &אומ a .תבכעתמ הי!זילופ-ההו &י!# ומכ ה!וחה םיא!וי אל
M . תו!וויהל םוגל לוכי הז בד *IA  ל# הנומת האנ D - ית#בד YH29 D-KG0/- 
*IA .ב!ק תעפה !וויתו ומ!ע לע וזחי
N . 1,2 QoDB תולעתב תי$נג היעב – a ,המ קיפסמ א!וי אל-  oD חתפ והזו &אתמ
תו!וויהל *IA .
% . ,יבויח תוי דוע האנ אתה םינפ# םו#מ- הימלקופיהב מחומ
\ . M QoDB תולעתב תדלומ היעב – @G. @G ב ןדיסה ומכ גהנתמ- ןמזה לכ סנכנ *IA ,י$דנ$ס
← יבויח דימת אתה םינפ  ינוי םיסנכנ JG  תעפוה *IA
תועה :
1 . -ב תמגנ# ב!קה תעפה 8:6F-oD איה 9:8P2:.9745 CD םג תאקנו D:.1G3/ 3/ ?:46E1
-ל דוגינב- 2:6:2:.9745 CD לכ וב# , o(B בקע םי#חתמ הלא םימגפ .וינפל# הזל המוד IA
-ב םיקסוע םיקמה בוב- *IA .,
2 . -# לככ I? -ל יוכיס תוי #י &וא תוי *IA
M . ם#ל לופי$ היהי אל# ידכ הובג קיפסמ ב!ק לע מו## ב!וק םיסינכמ *IA
N . ללכ &דב CD .יפומונומ אוה ליג
% . םיאו#כ CD הז# עובקל ןתינ אל – &כל םג המ םיאו אלו יפומילופ D:.1G3/ 3/ ?:46E1
\ . תוי יהמ ב!קה# לככ  : !קתמו &לוה םידחב פ>ופ 17:.E-8:6F-17:.E -ה בל#ב . 8:6F
םגיהל יו#ע IA .
) I &7780.2 :
-ל םי#ודה םיאנת (//6E.P :
1 . וגס לגעמ – ןמ!על תובחתמה הכלוה יכד ית#
2 . – דחא ןוויכב המיסח !וויהל הכי! םילולסמה דחאב H6434./5E4:6G8 X8:5O
M . ינ#ה לולסמל תיסחי תי$יא הכלוה ל# וזא #י
תכעמב םינו# םיביס ןיב תונו# ,ם$וא חאל יתקל! וזיאל ביבסמ – י$נאא לגעמ חתפתי יתמל תואמגוד
ה &ותב- הכלוהה IC@ .,אמגודל
:י$נאא ןונגנמ
ב דיגנ ,הכלוה תכעמ אתנ IC@ :
• הדוקנמ ליחתמ תואה 1 .ה$מ ןוויכל דויו ,
• ,םיליבקמ םילולסמ ינ# &ד בוע תואה I -ו ) לולסמ . ) ןוויכל ק &ילוהל לוכיו ,י$יא תוי
-מ- ה$מל 1 .,ה$מל
• הדוקנל עיגמ םילולסמה ינ# &ד תואה 2 .ה$מל דוע &י#ממ הנממו ,
תויויהמו םייו$קפ םינמז ןוגכ םיפסמ בי!הל ןתינ ,&ילהתב תונו# ןמז תודוקנב הוק# המ לע לכתסנ וי#כע
.עגכ ןיינעמ אל הז לבא הכלוה
1 . הדוקנ 1 םילולסמ תא הליעפמו ,הי!$יסקא תבוע I -ו ) .ה$מל ןוויכל
2 . לולסמב ובעל םייס תואה I הדוקנל עיגהו , 2 את לכל $#פתי תואה הזה בל#ב .
- יליב$יסקא
הדוקנמ ה$מ ןוויכל 2 .&ילוהל &י#מי –
לולסמ תא הוחא ליעפהל םג תי$ואית לוכי תואה ) לולסמ םלוא . ) ןוויכל ינוויכ דח אוה
-מ תואה ןכלו – ה$מל I תא ליעפי אל ) .
לולסמב בע בכ תואה# ןוויכ I לולסמ , I .יו$קפ וי#כע
Z7
M . לולסמב ובעל םייס תואה ) - יליב$יסקא את לכל $#פתי אוה .
.םייו$קפ םיאתה# ןוויכ ,ה$מ ןוויכל &י#מהל לוכי אל
לולסמ I לולסממ תואה י>ע הי!$יסקא בוע ןכלו ,ול# תיו$קפה הפוקתה תא םייס בכ
) -מ – ידגו$ ןוויכל 2 -ל 1 .
לולסמ ) .יו$קפ וי#כע
N . לולסמב בע תואה I -מ 2 -ל 1 הדוקנב . 1 לולסמל תפסונ הי!$יסקא ה#וע אוה , ) ,
.ול# תיו$קפה הפוקתה תא םייס בכ#
הדוקנמ ידגו$ ןפואב ליעפמ אוה "סונב 1 .הלעמל ןוויכל
% . לולסמ ) ןוויכמ בו# לעפומ 1 -ל 2 עיגה# תוא אלל ,בו# םידחה תא ליעפמ &כו ,
הדוקנ תא ליעפי# תוילעהמ 1 .
ל# ב!מ והז IC@(D – IC@ (//6E.P DG57P5G.34G
.ג I+ םנ#י – םיודזופ ופפ – ילגעמ הבה .//6E.P .תוילעה ל# ידס אל ;וויכל םימוג# תוילעב
iולאה םידקומה םי!ונ &יא
1 . – תילמ#ח הניחבמ םיבי!י אל םיוזא #י לאמ# היילעל םינומלופה םידיוה ל# וביחה 'קנב
ילגעמ תלעפהל םימוגו תוא םיוי םה םעפ ידמו – תבגומ תוי$מו$וא םהל #י .//6E.P .תוילעב
2 . םי!וי #אכ# וא תויחב םייוסינב I+ םי!וי #אכ .דבל מגנ אוה , I+ &#מנ אוה ,תינ#ב
,מולכ .האלה ןכו ןמז תוי I+ -ל #יג תוי היהי בלה# &כל םוג I+ &#מי אוה הקי אוה #אכו
- ןמז תוי I+ X/F/E1 I+ תיו$קפה הפוקתה ,העפה תוי #י# לככ# ללגב האנכ םגנ הז .,
-המ תא!ל יוכיסהו ת!קתמ I+ .ן$ק
M . -ה ןיב ,הבי!- הי!לבא – לופי$ DC -ל =CJ -ה ןונגנמ תא תענומ# .//6E.P תי#ענ הבי!ה .
. ,ת#חתמ העפותה וב- ילדיפסוקי$ה םתסמה ביבס
.ד IE.4G8 +8HEE/. םיודזופ "ופ –
1 . #י לגעמ .//6E.P לודג -ה ל# וביחה ןיב י$יא הכלוה וזא ללגב בול- 5:.:6G.P 146H1
.דחא דקומ ,,ילדיפסוקי$ םתסמל
2 . -ב וסמ יני# ל# תיסאלק הנומת םיאו *Jf םיסקלפלמוק םע o(B .םי!ו םיידס
M . .תי$יאה הכלוהה וזא ל# ,הבי!- הי!לבא י>ע תולקב הז תא ותפל #פא
– ונאי$ילימ 2\.11.2007
'.2 תוימטירא#יטנא תופורת
חקול הפות ןתמב % .מ>#ל העגהל דע םייח תוי!חמ
ןולחה תוימתיאי$נא תופותב .יאוול תועפותל םוג# זוכיל יבי$קפאה זוכיה ןיב #פהה – י$יופת סקדניא
.! דואמ אוה הזה
קחמ JIBD חאל םילוח חקל קחמה .הלוחה ל# וב!מ תא פ#נ םאה הימתיא ל$בל חיל!נ םא קודבל ה!
ילעב ם$וא *+ תועפה תא הל$יב הפותה# תומל# וא &א ,תוימתיאי$נא תופות ונתנ .ב!ק תועפהו &ומנ
.התלע התומתה בד ל# ופוסבו ימתיאופ $קפאל המג איה ב!קה
:בלב תימונו$וא תוליעפ
בלב םוקימ תיטטפמיסאראפ 'עמ תיטטפמיס 'עמ
BI@ 0צק *$ירו# 0צק *ל&#
,וירוטקרפר *פוק, + *ייל& ,רצק# -
,ויליטקרטנוק - *ייל& *$ירו# *ל&#
IC@ *)לו* 0צק + *$ירו# *ל&#
IC@ ,וירוטקרפר *פוק, + *ל&# *$ירו#
.תיו$קפה הפוקתה ו!יקל תמוג תוילעב 'פמיסהפה 'עמה תוליעפ# בל םי#ל #י
תימונו$וא תוליעפל םיחנמ םיוק
ZZ
• תי$$פמיס תכעמ י>ע ק לעפומ דח
• .תוילעב תיו$קפ הפוקת ת!קמ# 'הפמ ;וח ,ינויגה לכה
• ב 'הפ תוליעפ #אמ ;וח ,תי$$פמיס תכעמ ומכ לעופ םיסקוגיד IC@ .
-ב הכלוהה ב!ק תא הדיומ םג איה לבא ;וויכה תמ!וע תא הלעמ #א הפות וז ןיסקוגיד IC@ תלעפה ללגב
ימסחו ןדיס תולעת ימסח .בלל סוגוה g -ב הכלוהה ת$אהל םוגל םילוכי םג IC@ הפוקתה ל# הכאהו
-ב הכלוהה תא הלעמו ,הידקיכ$ל םוג ןיפו$א .ם# תיו$קפה IC@ .,ילאגוה בוב!עה תמיסח ללגב-
- הכלוהה ילולסמ ל# תוי$מו$ואו הכלוה הלעמ איהו תלעופ 'פמיסה 'עמה ק דחב Y41-?HO46R/ םידחה ל#ו ,
םיו$פ! &ד איה תוליעפה .תוילי$ק$נוקה תא הלעמ ןכו g .םיגנדא
יפל> תוימתירא-יטנא תופורת לש היקיפיסלק %/D-3/8-[,EE,/+4 :=
.תוימתיאידב אל ,,ליגהמ הובג ב!ק ןהב #י# תוימתיא דגנ- תוימתיאיכ$ דגנ תופות לע ק ןאכ םיבדמ
= תוימתיא-י$נאה תופותהמ תחא- תימוקמ המדהל תופות ומכ םילעופ –תויהמ ןתנ תולעת ימסח –
.,ןיאקודיל התייה תונו#אה
== םיו$פ! ימסח – g םייגנדא
=== -ו תוילע םג לבא ,ןגל#א תולעת &ד םידח ל# הכלוהה לע םיעיפ#מ קיעב – תויו$קפ הפוקת םילעמ –
IC@ .
=C ןדיס תולעת ימסח –
hhת• ימתיאי$נא הפות הניא – ןיסקוגיד
יומד – ןיזונדא 58G11 =C
RE/44 J :
1 . - הי!בי$קאניאו ,החותפ הלעת- הי!בי$קא ל# ב!מב ןתנ תולעת תומסוח 46G5E40GE4:6 #אמ תוי ,
החונמ ב!מב
2 . המ תוי המיסח ובעי יהמ ב!קב הי!זילופהד בוע# בלב דקומ – #ומי# תייולת הניה המיסחה
ה!ובקמ תופותלו ולא תופותל תפתו#מ וז הנוכת .י$יא ב!קב הי!זילופהד בוע# וזאמ =C
M . -ה תא תומסוח ןה I? אוה# וזא בול ליכמ ם$ואמ עגפנ# וזא – תיקלח הי!זילופהדב איה# המקב
בלב םיאיב םיוזא ינפל םסחי אוה ןכלו תיקלח הי!זילופהדב
:תופותה יגוס
.הלעתה ל# םינו# םיב!מב תיסחיה תויניפאה יפל איה הקולחה
J/ תא ןהב #י – eH464346/ -ו 9.:5G46G243/ בל# עופי# תודיומ .תויבי$קא תולעת תומסוח – 0 ןכלו-
-ה "ס תא תודיומ ,,הכלוהה ב!ק תא תודיומ I? תא תוכיאמו תוי יליל# &על I?A -ה &#מ- I? בד לכ .,
ד!מ .בלה ל# הי!זילופ-הדב תודיחאה תא דיומ אוה# ןוויכמ ימתיא-ופ תויהל לוכי הכלוהה ב!ק תא דיומ#
תעינמב בו$ דחוימב- תימתיא-י$נא תוליעפ הז# ,תיו$קפה הפוקתה תא &יאמ אוה ,ינ# .//6E.P האנ .,
תכאה oD -ו o(B -ה לע עיפ#מ ןכלו ןיפו$א תייומד העפ#ה םג #י ןידיניקל . IC@ .#ומי#ב אלו $עמכ םויכ .
ללגב .תויופלעתה ,,תואקה ,תוליחב- לוכיעה 'עמל העפה ,תוי!וויכה ל# יוכיד ,ד>לב הדיי :יאוול תועפות
תכאה oD -ל הנכס #י E:.1G3/ 3/ 9:46E/1 .
ןיסקוגידו ןידיניק ןיב תיתפות-ןיב העפ#ה הנ#י .הנת#מ םייח תי!חמ ןמז ,הבו$ כ>כ אל הגיפס :הקי$ניקוקמפ
.הלעה תנכס – םדב ןיסקוגיד תומ תא תיתועמ#מ הו!ב תולעהל לוכי הזו
?.:5G46G243/ -ה תא ביחמ תוחפו ןגל#אה תולעת לע עיפ#מ תוחפ oD סופול תייומד תנומסת – יאוול תועפות .
.,החיפ ,םיקפ יבאכ-
-ב *Jf האנ oD .&וא
JG תולעת לע עיפ#מ קיעב- םילוח םיוזאב יו$זילופהד ב!מב קיעב ןתנ תולעת תומסוח – ןיאקודיל –
בל# לע העפ#ה $עמכ ןיא .,תויבי$קאניא 0 -ה &#מ תא ת!ק תו!קמו , I? -ב ק םינתונ . =C םזיולב$מ בוע ,
ידכ &ות תו!ונה תוידח תוימתיאל ק #מ#מ .דבכב <= וז הפות .,םילוח םיוזא לע קיעב בוע# ללגב-
ו!יקל תמוג oD -ב קיעב לופי$ל םג ת#מ#מ ןכלו 8:6F oD .
-ה תוליעפ תקספהל םוגל לוכי :יאוול תועפות BI@ -ב הכלוהב עוגפל וא 1V םע םילוחהמ I<= .
</L48/E46/ .הפה &ד ןתינ &א ,ןיאקודילל המוד –
-ב *Jf האנ oD .!ק
Z[
J: ,ל#מל – ?.:9GS/6:6 -ו +8/5G4643/ סקלפמוק תא תוכיאמ .ןתנ תולעת ל# תויב םיקזחה םימסחה –
o(B - תוידח תוימתיא ל# םייח ינכסמ םיב!מל קו &א תו#מ#מ ןכלו CD, C+ לע םג $עמ תדבוע הפותה .,
-ה תבחהל תומוג ןכלו ,הכלוהה תא תודיומו ןגל#א תולעת o(B ימסח ל# תועפ#ה $עמ תולעב ןכו , 
$עמ ןה# םו#מ תונכוסמ תופותה .תוילוקי$נו-אפוס ב!ק תועפהב היחבה תפות וז .ילאגו י$נא $קפאו
-ל םימיאתמ םיאנת ו!יל הלוכי# םו#מ ,תוימתיא-ופ .//6E.P -לו S8HEE/. .םויכ תוי#ומי# דואמ תופות ולא .
-ב *Jf האנ oD .&וא
RE/44 JJ :
בל# לע תועיפ#מ- תוי$מו$וא תודיומ – תויבי$קפא ןלוכ N -ב I? בלה ל# יאת-&ותה ןדיסה זוכי תא ,,
תובכעמו AIA -ב תיו$קפ הפוקת תולעמ ןה ןכ ומכ.,יאת-&ותה ןדיסה זוכי תדוהל ינ#מ- IC@ לוכי הזו
ללגב ב!ק תועפה ו!על .//6E.P ו#ק אל האנכ הז לבא ,תימוקמ המדה ימוח ל# ומכ העפ#ה #י ןקלחל .
.תימתיא-י$נאה ןתלועפל
-ב <= תוי הבו$ לולונפופ .הז ב!מל תובו$ ולא תופותו הימלקופיהל םוגל לוכי# ןילנדא ל# ב וחי# #י
םיו$פ! יגוס תיבי$קלס אל איה# ללגב תוחאהמ g .
:המגודל תופות
9.:9G6:8:8 ה!ובק ל# העפ#ה םג הל #י – = .תוימתיא ל# םימייוסמ םיגוסל הבו$ –
1:EG8:8 ה!ובק ל# העפ#ה םג הל #י – === .
/12:8:8 .םיי$וקא םיב!מב הבו$ – תוקד פסמ ,דואמ חוו$ ת!ק העפ#ה –
:ולא תופות ןתינ אל יתמ
• המתסא
• הזהל לבא ,תתל #פא – תכס
תונ#ה עונמל י$קליפופ #ומי#ב םג תובו$ ולא תופות <= .
RE/44 JJJ :
I24:3G.:6/ הכיאמ – I?A םיניקסומ םיו$פ! ,ןגל#א ,ןדיס ,ןתנ תולעת תמסוח .תיו$קפ הפוקתו
- םיגנדאו r -ו g תוידח תוימתיאב הליעי .,הי!$לידוזל תמוג# ללגב- תילניגנא-י$נאו תימתיא-י$נא איה .,
םגו- תוידח-לעו ^?^ .,
:יאוול תועפות
:תויבבל
• הידאקידב
• הכלוה תמיסח
• $קפא 46:E.:9745 םיידנ םיקמב תיבבל הקיפס-יא דע עיגהל לכי – יליל#
יבבל-;וח :
• קודבל םיבייח ןמז &ואל – ,פיה םגו ופיה םג- סיתה ת$ולב לע עיפ#הל הלוכי ןכלו דוי ליכמ
סיתה ת$ולב דוקפת תא
• המ תונפל ה#ק תויסקו$ תומל םיעיגמ םא – ,תועוב#ב- &וא דואמ םייח תי!חמ ןמז תלעב
- עובק זוכיל עיגהל ה#ק ינ# ד!מו 1E/G3P-1EGE/ ,מ>#ל המ עיגהל םי!ו #אכ – ,מu# -
- הסמעה תנמ םינתונ 8:G346F 3:1/ -ב , =C - תועובק תונמ כ>חאו 2G46EG46G65/ 3:1/ לע ומ#ל ,
מ># 9/.-:1 .
• תינקב םיעק#מ ת!וי
• #מ#ל ועה תו#יג ] ועב לחלחכ עב! !וי
• -כ- תינל$ק '$ניא תואי תקלדל םוגל לוכי םיידנ םיקמב M.%V ,םילוחהמ
B:EG8:8 םסח ל# תוליעפ תלעבו ןגל#א תולעת יוכידל תמוג –  הכיאמ , oD #י ןכלו ,היליכה &ד ת#פומ .
.תיתיילכ הקיפס יא םע הלוחב הפותה ןתמ תא ןוב#חב תחקל
[0
RE/44 J% :
-ל תוקלחנ תופותה
• A47P3.:94.43461 .םדה ילכב ןדיס תולעת תובכעמ - @4S/34946/
• 6:6-A47P3.:94.43461 .םמ!ע םיב!וקב תולעתה לע תולעופ – 0/.G9G248 -ו 348E4Gq/2
C/.G9G248 :
גוסמ ןדיס תולעת תמסוח Q -ו D בכעל הלוכיו םיי$יא םיביס תמסוח .,בלב קיעב- AIA -ו *IA הניה המיסחה .
.,תוי!וויכה תא הדיומ- בל תקועתל םג הבו$ .הלעתה ב!מו #ומי#ה דת תייולת
• תוי!וויכ הדיומ
• ב!ק הדיומ BI
• -ב הדייל ינ#מ ןכו תילוקסו העפ#ה ת!ק #י- ד>לב הדייל םוגל הלוכי JW ,
• -ב הכלוהב הדיי IC ל# תיו$קפ הפוקתב היילעו IC
• ע$קמב היילע ?(
• לע העפ#ה ןיא o(B -ו oD
יאוול תועפות :
• תוי!ע j- הקי$ל$סיפ ןיא – קלח י# ל# הייפה
• ד>ל הדיומ
– תוידח-לע ב!ק תועפהל קיעב ת#מ#מ BCD .םיודזופ ופפ וא "ופו
'67814,87 :
• תי!עב הבו$ דואמ BCD
• - ןיזונדאל ו$פ! &ד תלעופ I1 ל# תוהובג תויומכ ל# תידיימ האי!יו ןגל#א תולעת תחיתפ יבגמ# ,
.ןגל#א
• -ו היילע ל# הי!זילופפיהל תמוג BI@,IC@ -ל םוגה בד , IC X8:5O
• הי!$לידוזול תמוג
• -ב תנתינ =C
• דואמ !ק הלועפ ןמז
M,-,0/E,4 :
• -ב הכלוה הדיומ IC
• יבויח יפו$וניא $קפא
• יליל# יפו$ונוכ $קפא
'סמ ה 1 :
[1
'?TJ'&&L\TLAJR M&@S 'RTJB?5
CGHF76-
^4884G21
J8G11
A(Tf
J7G66/81 (/5/9E:.1 J84645G8 *SS/5E1
*Jf
J7G6F/1
@G JG a IJ7 I3:
?.:-
I..7P
QC
+L
Y/G.E
(GE/
*LE.G
JG.34G5
J
'
oH464346/ . . . . .
?.:5G46G243/ . . . . . . .
A41:9P.G243/
,@:.9G5/ ,
. . . . .
N
Q43:5G46/
,UP8:5G46/ ,
. . . . . . . .
</L48/E46/
,</L4E48 ,
. . . . . . . .
R
?.:9GS/6:6/
,(PE72:8 ,
. . . . .
+8/5G4643/
,DG2X:5:. ,
. . . . . . .
JJ
I3./6/.F45
I6EGF:641E1
. . . . . .
JJJ
)./EP84H2
,)./EP8:8 ,
. . . . .
B:EG8:8
,)/EG9G5/ ,
. . . . .
I24:3G.:6/
,J:.3G.:6/ ,
. .
=XHE4843/
,J:.0/.E ,
. . . . . . .
J%
C/.G9G248
,JG8G6,
=1:9E46 ,
. . . . . .
A48E4Gq/2
,JG.34q/2 ,
. . . . . .
A,4:
I3/6:146/
,I3/6:5G.3 ,
. . . . . . .
[2
I6EGF:641E (/8GE40/ ?:E/65P: bQ:K€ b<:3/.GE/€ bY4F7€
bIF:641E'I6EGF:641E € bIF:641E€
• = תולעת – @I
תויהמ
o I הזאפ דיומ – 0 ,
&יאמ oD .סופול – דימניאקופ .תיו$קפ הפוקתו
o ) פ>ופ !קמ –
חאל תועפהל .הכלוה דיומ ,םיכוא <= .ןיאקודיל .
o J דיומ –
הזאפ תיתועמ#מ 0 &יאמ , oD ו o(B ל . BCD .י$נאא ,$אלפ – ןונפפופ ,דיניאקלפ .
• == ימסח – 7 .
• ===
o הכיאמ – ןודוימא
ו פ>ופ *(? הכיאמ , oD ,סיתב העיגפ ,;וויכו ב!ק תדוה – יאוול .ת .לכהל . D ,&וא י!ח
=QA .
• =C – ןדיס תולעת
D ו ,תו!ק- Q .םד ילכ – ,ןיפידפינ- םינידייפודיהיד .,תוכוא-
o הדיומ – לימפו
ב- ב!ק BI@ בו IC@ תולעת ,תוי!וויכו , D]Q ,תוידח לע ב!ק תועפהל ,.ד.ל הדיומ .
תבכעמ ,הניגנא *IA ו AIA הכיאמ . ?(
• תחיתפ – ןיזונדא
ב ןתינ .ןיזונדאל ו$פ!ה &ד ןגל#א תולעת BCD בכעמ , BI@ ו IC@ ו!יל IC .קולב
• 'פמיס – ןיסקוגיד
ל 'הפו ,יבויח יפו$ונוי- םידחל IC@ .,יליל# יפו$ונוכ-
] תורחא תולחמ ינימ ל!
– ןוסנוהא 2%.11.2007
(.1 בלהו תוימט!י! תול"מ
סיזודיאולימע תו!יחמהו תויקה לכ .בל תקיפס יאו סניילפמוקב הדייב םימייתסמ תובעתההו תוב$!הה –
– ;ופנ יכה .תובחתמ תוילע ,םיבעתמ 2H8E498/ <P/8:2G דיאולימע , IQ תועפה ,בל תקיפס יא ל# הקינילק .
.הניגנאו ב!ק
B/648/ 5G.34G5 G2P .ןיקת ןובלח תוב$!ה – .
.בלב עגופ אלו $עמכ ינוינ# סיזודיאולימע
.סיזודיאולימע – ;ופנ יכה ,תיבי$$ליפניא הלחמ לע דיעמ – הלדגה האמ# וקאו גקאב &ומנ חתמ
סיזודיאוקס –
.ב!ק תועפה םע הכלוה 'עמ ל# תובועמ ה!ופנ
.תי תוידה םע בלה ןפודב םיקד םיוזיא ,םייפי!פס אל םיא!ממ – וקא
תוידת פ>ע םיכוביס
• הכלוהו ב!ק תועפה
• בל תקיפס יא
• ילאידקיפ לזונ
.עוגנ וזיאב עגפת חכהב אל הייספויב .ה#ק הנחבא ?*D+Af יופימ ל>נכ ,בלב םיליעפ םיעגנב קלדהל לוכי
.םוילג <(= .םינוי$יק פסמ לע תססבתמ הנחבאה .םיגדהל לוכי
.תויפתומכ תופות .ןמזה םע דוי# ,הובג ןונימב םידיאו$ס – לופי$
[M
סית ת$ולב –
MD - תודגנתה דיומ ,ב!קו תוילי$ק$נוק הלעמ IQ תיב! דדועמ .תיפיפ םד תכי! ןכלו םזילוב$מ הלעמ .,
תאלעה םג ןכלו ,םילזונ ?Q הלעמ פיה . JW דיומ ופיה , JW .
ל# המחה'הניגנא .תוילע ופפ ,תוי!$יפלפ ,הידקיכ$ – פיה QCY הקיפס יא ,ןמז הבה לפו$מ אל םא .
גוסמ תיבבל 74F7 :HE9HE .,הקופתה תא דוע תולעהל #פא יא-
ללגב ס$ניופ הד דסו$ ,הידקידב ,.ד.ל.י – ופיה oD .&וא
תולחמ .בלב םיי#פא םייו$יב הבה #י - תוי$מוא
• ןדיס תדידמ ידי לע וא ,די$וקב דדמנ- סיזולקסו$אב היילע #י תוינוכ תויתקלד תולחמב
.,םיילילכ םיקועב
• .הקיפס יא קיעב – םימתסמ תולחמ BQ* .סי$ידקודנא סקס ןמביל –
.תחתמ# הלעהו ה$ואאה ןפוד ,יל$ואא םתסמ תובעתה – סי$ילידנופס גניזוליקנא
(I .םתסמה יילעב סלודונ קי$מוא –
.ד.ל.י
מ>ע י# תוי #ודו – לדג ;חלה יכ לדג בלה יבוע .יבועל &ופה יסחי ,סוידלו ;חלל יסחי חתמ -סלפל קוח
.ןפודה חתמ לע ומ#ל
QCY :םג לוכי &א ,ינילק-באס תויהל לוכי
• תוימ$יאל תו#יג תולעהל
• הימכסיאל תו#יג תולעהל
• םע'תילו$סאיד בל תקיפס יאל ליבוהל *+ ,תילאמ# היילעב הובג ;חל ,העוגפ הי!סקל .ןיקת
.תואי תק!ב
תכס
לבקתמ םימי פסמ חאל ,דבל הוק – כוסו ןובלחמ "י# סיסב תי!י G2G3:.4 9.:3H5E – אמגוד- Y)I1J .,
,בחתהל םילוכי יודאמא י!ות ןמז הבה חאל If* I30G65/3 f8P5:148GE4:6 *63 9.:3H5E1 יתלב ,
תו#ימגב הדייב א$בתמ ,ןגלוק ל# גניקניל סוק – הא!ותה .ןגלוק אמגודל – "וגב ןובלח לכל תוקל לוכי .&יפה
.בל י#ו םד ילכ סניילפמוקב הדיי .,תוינבמה תומקה לכ הז#- ןגלוק תוליכמ תומק
תי!יל םיבכעמ םיע!ומ ,הז א#ונל לופי$ לע דובעל םיליחתמ If* ל# גניקניל סוק יבו# , If* .
.הובג זוקולג ל#ב םייתכס ל!א ;אומ ,ליגה םע םיאיב ל!א םג הוק &ילהתה
.היתפוימוידקו סיזולקסו$אל םייתכסב בגומ ןוכיס איה הא!ותה
– יבככ 2Z.11.2007
(.2 הטרואאה תול"מ
ה$ואא ל# הי!קסיד
ןב בג – הקמ ופיס %0 ה$ואאה ל# הי!קסידב- הזחב קזח דואמ באכ םע ןוימ דחל עיגמ# ד>ל תי םע
הובג ד>ל ול #י ,$ק# יאב ,וויח ,לבוס האנ אוה תילקיזיפ הקידבב .,לבסנ יתלבו עוק באכ ללכ &דב םיאתמ
.יל$וא םתסמב הקיפס יא תאתמ# ה#ווא וז – ודנ#ק הד תילו$סאיד ה#ווא #יו
הז- םיימכסיא םייוני# ילב ג>קא #י .ה$ואאה ל# הבחה ללגב – םוני$סאידמה ל# הבחה םיאו – הזח םולי!
-ב .,ה$ואאב עק ל# הע#ה קזחמ תוי דוע JD .לופכ ןמול – ה$ואא קלחמ# יל$יגס ספ םיאו
ל# תיע!מאה הבכ#ל לחלחל םדל םוג# המי$ניאה ל# הבכ#ה &ותב עק לע בודמ – ה$ואאה ל# הי!קסיד
!וי אוהו ה$ואאה ל# יתימאה ללחה ןוב#ח לע הידמה SG81/ 8H2/6 .םייביסנ$פיה םי#נאב תוי ;ופנ הז .
.המי$ניאל תחת#מ איה תעקנ איה #אכו הידימב המו$מה ת!ונ# תויהל לוכי
ם#ב הידמה ל# הלחמ הז חתפתי הז# ידכ יחכה יאנת 5P1E45 2/34G8 6/5.:141 – J<@ יחכה יאנת הז .
.המי$ניאל םדה לוחלחו &ומנה ;חלה תו!וויהל
b הלועה ה$ואאב תוקל לוכי הז .ה$ואאב המי$ניאה ל# עקה תא #י וב# םוקמה יפל – הלחמה גוויס I וא
– ה ל# א!ומה חאל דימ תוי תיל$סיד Q/SE BHXJ8G04G6 I.. b ) ל#- םויה וב םי#מת#מ# גוויסה הז .
&ילהת ל# תומדקתהה תדימל םגו עקה םוקמל םג סחייתה# יקבד ל# גוויסב םי#מת#מ אל בכו ,דופנ$ס
[N
– הי!קסידה התייה# זאמ בע# ןמזל סחייתמ# גוויס םג #י .הי!קסידה G5HE/ םא ינוכו םייעוב#מ תוחפ םא
.תוי
ןוב#ח לע אוה םדה חפנו הידמב םד ל# תוב$!הל םוג הי!קסידה ל# &ילהתה – תי$מדו ה#ק דואמ הלחמ וז
– ב ןכלו םיינווקה – םינו#אה םיקועה .ה$ואאהמ םיפעתסמ# םיקועל עיפמ הז .יתימאה ןמולה 10V
וא תויזכמ תויגולויונ תונומסת !ייל לוכי הז ןכלו אוו!ה יקוע םיא!וי כ>חא .ם$וא ל# הנומת #י םיקמהמ
תכעמ ל# לועפ# #י ילנה קועב הדיי #י ל#מל םא .תוילאיפיפ תויגולויונ תונומסת תדויה ה$ואאב םא
ינ#המ תוי דחא קועב םדה תמיז תא חפקל לוכי &ילהתה .ינו!יק ד>ל תי םע עיפוהל םילוכי םי#נאהו ןינה
.םיידיה ית# ןיב ד>לב םילדבה תואל ןתינ ןכלו
יאלו ול# הקיפס יאל םוגלו יל$ואה םתסמה תא תוועל לוכי ה$ואאה הנבמב יוני#ה תילמיסקופ הי!קסידב
.בל תקיפס
םדה – ה$ואאה ל# עקלו תו!פתהל םוגלו ;חלה תא תולעהל לוכי ה$אאה ל# ןפודה &ותב ב$!מ# םדה
ללחל ;פתהל לוכי הז תדויה ה$ואאב ;פתי הז םא .הדנופמ$ל םוגלו ילאידקיפה ללחל ;ופל לוכי
.ילאמ#ה ילואלפה
היגולויתא –
גוס I - םיגובמב כ>דב העיפומ הלחמה - %0-70 .םייביסנ$פיה ,
גוס ) םהינ#ו הי!$קאוק םע &לוה הז – חיכ# ןכ םג ילאדיפסוקיב םתסמ ,ןויהב םי#נ ,םייע! ןפמ ילוח –
לופי$ םעו תינל$ק איה לופי$ אלל יכ הלחמה תא תוהזל דואמ בו#ח .ה$ואאה ל# עקל ןוכיס םע םיכלוה דחי
– ב ןייפואמ – ןפמ .התוא קבל ןתינ J<@ ןפודב א!מנ# ןיליביפל דדוקמ# ןגב הי!$ומ ללגב םגנ הז –
.ידנ דואמ הז לבא םיינווקה םיקועבו ה$ואאב הי!קסידל – ןוכיסב היילע #י ןויהב םי#נב .ה$ואאה
םימוטפמיס –
• .,םיילגלו בגל &י#מהל לוכי- הי!קסידה תומדקתה תא אתמ אוהו ינייפוא דואמ הזחב באכ
• תיל$ואא הקיפס יא ללגב בל תקיפס יא
• דקיפה ללחל םומיד םע םי#נאב כ>דב – הפוקניס
• JCI
• תיגולויונ תיפיפ הנומת
• BH33/6 A/GE7
תילקיזיפ הקידב –
• גוס םע םי#נאב- ד>ל תי #י I גוסבו תוחפ זא ) .םיידיה ןיב .ד.ל י#פה ,,;ופנ הז
• – ב הדייו הדנופמ$ ללגב יביסנ$ופיה אוה ן$ק קלח JW גוסב ;ופנ הז ןכלו I
• ?H81/ 3/S454E גוסב ;ופנ – I ילאיפיפ קפוד םי#יגמ אל ,
• גוסב םיקמהמ #יל#ב – תיל$ואא הקיפס יא I
גוס I .תיל$ואאה ה#וואה תא #יו דקיפל םימומיד תוי !וי – ה#ק תוי הלחמ איה
היעב םיאמ אלו הנחבא םינתונ אל ג>קאו םד תוקידב – הימכסיאל םינמיס ןיאו הזחב קזח באכ םע הלוח עיגמ םא
.ןכ םג יתנחבא אל אוה וקא .ה$ואאה ל# עקל םינווכמ ןכלו
– ה ןה תונחבאמה תוקידבה JD – $#ווה &ד וקאהו D** .
– ב D** – ה תא םיאו ,ילו$סאידל הלו$סיסה ןיב תדנדנתמ המי$ניאה תאו תיל$ואאה הפילדה תא םיאו E.H/
G63 SG81/ 8H2/6. D** – מ בו$ תוי JD תיל$סידו תילמיסקופ הי!קסיד םוקימב תוי בו$ אוה# ןוויכמ
– ה .המי$ניאב עק #י הב# הדוקנה תא #ממו D** ידכ בו#ח הזו יל$ואאה םתסמה ל# דוקפתה תא &יעמ םג
.ולא םילוחב חותינה תא ןנכתל
>ע הי!קסיד ל# הנחבאה תא ו#ע םעפ Y ןיב לדבהה תא םיאו – הלועה ה$ואאב דוגינ מוח ל# הקזהו ותנ!
תלעות &כל ןיאו ןמז זבזבמ הז# םיניבמ םויה .חותינה תאקל ינווק ותנ! ו#ע םגו ,המודמהו יתימאה- םיללחה
.ותני!ב םי#מת#מ אל םויה ןכלו תיתועמ#מ
<(= .ותוא ןגאל ןמז חקול יכ י#עמ אל אוה
:הזונגורפ
:לופי$ אלל התומת 1^ ה"ש ל!ב , 2%V ,הממיב 7%V ,#דוחב [0V hי#פאה םדקהב לפ$ל בו#ח ןכל – הנ#ב
ב EP9/ I .ד.ל תת ,הדנופמ$ ,בל תקיפס יאמ תוומ .הבו$ תוחפ הזונגופה -
:לופיט
[%
יחותינ Iב פיי$ל לודגב – I םג םי#וע .התומת ןי$קמ לבא ,ל$ובמ אל ןוכיס .הלוע ה$ואאל הלק תוי ה#יג ,
פיי$ל ) המו$מהה ,"יוזמו יתימא ןמול ןיב #ק םוסחל ידכ ה$ואאהה "קיהב םיפת תעב$ םימ# .הבי!י אל
,יתוכאלמ םתסמ םע תילמיסקופה ה$ואאה תא םיפילחמ זא ,יל$ואא םתסמב היעב #י םא .ןמזה םע גפסת ןפודב
.םיינווק םיקוע #דחמ בחל םג &י!
– יתפורת Iא ,תכבוסמ אל תינוכ הי!קסידל דעונ .ד.ל.ימ בול עבונ יכו תינל$ק אל יכ ,תיל$סיד הי!קסידל לודגב
.תילמיסקופ םא םג
:ידיימ לופי$
• .'פמיסה 'עמה תוליעפ תא יבגמ י#פנה ;חלה – ןיפומ – םיבאכ דגונ לופי$ו העגה תופות
• ימסח g .&ילהתה תא יבגמ# ,ה$ואאב ;חלה תיילע ב!ק תא ןי$קהל ידכ –
• ה$מ- ד>ל תדוהל תופות 110 – "סונה ללחל םומידה תא תודיומ – ,ילו$סיס IJ*-= ,
.דיסופו$ינ ,ןדיס תולעת ימסח
- תושדח תוקינ!ט Iג
• )G88::6 S/6/1E.GE4:6 לופי$ל דע ,;חלה תדוהל המי$ניאה תבכ#ב םיבקנ םיע!במ -
.יבי$יניפד
• ."יוזמה ןמולב יגולויב קבד
• 1E/6E F.GSE ללחה תא גוס &כבו הידמל המי$ניאה תא קיבדמ# ה$ואאב $נ$ס תלת#ה –
יתייעב חותינה הב# תילא$סיד הי!קסיד ל# םיקמב ליעי דחוימב הז .#דחה
ה$ואא ל# ת!פמ
היגולונימ$ .תוי הקד תי#ענ קפודהו לדג ה$ואאה $וק .יתגדה &להמ םע לבא ,הי!קסידמ ה!ופנ תוי הלחמ
– הנוכנ אל 3411/5E46F G6/H.412 .םהינ#ל ןוכיסב# ןפמל $פ ,
:תורפמ יגוס רפסמ םנשי
• הלוע ה$ואא
• ה$ואאה ת#ק
• ןכוסמ יכה ב!מ – תדוי ה$ואא
• – ,י#אה ללחל בחתמ# לועבג ת!פמל #י- ק# תו!ב 1G55H8G.
• SH14S:.2 ה$ואאה ל# ה$ילב –
:היגולויטא
• תנומסת - המי$ניאה ל# תוי$וקנ תוי$סי! תולחמ 2G.SG6 תנומסת , /78/.-3G68:1 ,
תויתפוידיא
• .ת!פמל "סונב ה$ואאה ל# הי!קסיד םג !ווהל הלוכי ולא תולחמב
• תוית#$ תולחמ
• תבגע
• הלנומלס – ימוהיז סי$י$ואא
• .ןפמ ילוחו סיזולקסו$א םע .ד.ל.י – םייקיע םימוג
:תינילק תונמתסה
• ב םילגתמ ,תילאקיזיפה הקידבב בד האנ אל# תויהל לוכי – םי$מו$פמיסא JU( .יאקא
• ,עק – םילוקסו םיכוביס I( #אכ דחוימב- תוילובמאובמות תועפותו םד #יק ,,םילעה תכי#מ-
,םד ל# סיזא$ס #י זאו ,ק# תו!ב ת!פמה
• םיכומס םיביא לע ת!פמה חפנ ל# העפ#ה 8:5G8 2G11 /SS/5E תנומסת – BCJ יכד ל# המיסח ,
- העילבב י#וק ,יוואה 3P197GF4G - הזחב באכ ,תודי! ,, M7V - בג באכ ,, 21V הזונגופ ,םדקתמ בל# .,
.הבו$ אל
:הנחבא
• הנחבאב עייסמ &א ,הנחבא ןתונ אל הז ןאכ םג – ןג$נ
[\
• DD* לוכי ה$ואאה סיסבב הז םע ,ה$ואאה ל# הלודג דואמ הבחה האנ – ,הזחה תיב לע- בל-וקא –
-ו יל$ואא םתסמ ל# החיתמ היהת# תויהל I( .יתנחבא .
• D** -ו JD םייתנחבא םהינ#
• .ה$ואאה ל# הבחהה תא תואל ןתינ .םויה #ומי#ב תוחפ –דוגינ מוח םע ותנ!
:הלחמה תומדקתה
• העוג הזונגופ ילעב םה םימו$פמיס םע םילוח
• םיכומס םיביא לע העפ#ה וא ה$ואאה ל# עק תובקעב םיכוביס #י ןמז &ואל
:לופיט
יתפורת Iא
• ימסח 
• ד>ל תדוהל תופות
- חותינ Iב
• י$מו$פמיס הלוחה #אכ
• -ל בקתמ הלוע ה$ואאב ת!פמה $וק #אכ %.%-\ - ןפמב &ומנ תוי "ס ,מ>ס % ,מ>ס
• אוה "סה תדוי ה$ואאב \-7 ."ס דיומ ןפמ ,מ>ס
• -מ תוי – יהמ ןפואב הלדג ת!פמה בקעמה תפוקתב םא 0.% .הנ#ב מ>ס
• #י םא I( .יל$ואא םתסמ לולכי חותינ זאו ,ה#ק
• הי!קסידל ןוכיסה ןפמב .תדלל תוננכתמה םי#נ וא תיתחפ#מ היו$סיה #י םא – ןאפמ תנומסת ילוחב
.ינ#ה עונמל ידכ דחאב םילפ$מ ןכל ,המזיונא םע לדג
- לת# תלת#ה םע ת!פמה וזא לכ ל# התיכ ללוכ חותינה F.GSE תא ןי$קמה $נ$ס םע ה$י# תמייק ןאכ םג .,
.ה$ואאה $וק
– ונאי$ילימ 27.11.2007
(.3 הפוקני!
.תיגולויונ תיא# אלל ,תינ$נופס המלחה םע יתבי!י סונו$ו הכה ןדבוא
\%V .הנת#מ םיעויאה תוידת םלוא ,ה!ופנ דואמ הנולתה iקימעמ ויב הוו# םאה ,דדוב עויא – םיקמהמ
.העי!פ ,תינ#מ העיגפל תי$סונגופ תיקיע תועמ#מ
י$זונגופ ןמיס אוה הפוקניס .יבבל עק לע הפוקניס ,,הנו#א הנ#ב ההובג התומת- העוג הזונגופ םע ה!ובק
– םידי#חמ םימוג .בל תולחמל עוג
• *+ &ומנ
• .,ד$אידמ סקלפ – ;מאמ חאל- הביכ#ב וא ;מאמ ןמזב
• .החפ#מב ימואתפ תוומ ל# ופיס
• הזחב םיבאכ ,תוי!$יפלפ
וא ,תונקסמ תקסה םע תוזממ תוקידב םי#וע ."יח ב!מב אל ,הכהב בכ עיגמ הלוחה יכ – תוניקת בול תוקידב
ל ןוכיסל יפ# עויא ןיב איה תלדבמה הנחבאהו ,$דנ$ס דלוג איה# הקידב ןיא .ןופלע ו!יל םיסנמ# BJA h
– חמל םד תמיז #פאי# ימנידומה ב!מל תו#יד ?C(, Y(, BC .
תויגולוי$א
• @/H.G88P'./S8/L 2/34GE/3 #י .;ופנ יכה ,תילוקסו וידק 'עמ םע תימונו$וא 'עמ בולי# –
הקזח הבוגת םע ,תיב תי$$פמיס 'עמ – תיגולותפ 'עמ .ידיו זחהב הדייב ביגהל ידכ הניקת הבוגת 'עמ
אל בול .ד.ל תתו הידקידב ידכ דע ,'הפ הלעפהל ליבומ# ,הובג ;חל לוכיבכ – םיו$פ!ונכמ ל#
.הביכ#ב הקי
o ילאגו וזו
o הי!או$יס
[7
o ה#ענ ,ליגה םע .,ו$פ! וב – ידוב די$וק- סוניס די$וק ל# י$יבי$יסנספיה
.ותוא דיוהל &י!ו הובג .ד.לה# ןיימדמ ,.ד.ל ייוני#ל #יג
• תופות ,תימונו$וא תכעמ – םזי$$סו$וא
• יבבל
o ב!ק תועפה – תינכמ היעב
o יהמ וא י$יא – ילמ#ח
• ,םיגולויונ םינמיס אלל- הלחמה תדגה ללגב ,ידנ – יגולויונ
• תופות
• וא ןופלע תויומד תולחמ – הי$איכיספ Yn .
– הנו#א הכעה
• הזנמנא
• תינפוג הקידב
• .הדימעו הביכ#ב .ד.ל ,גקא
.תזוח הכעה – תופסונ תוקידב חאל
• ,הלבח- ינוינ# הכה ןדבוא אמ# וא ,ןופלע םאה – הנו#א י$סנמנא ויב JCI .,
ה ןווגמ ללגב ,הנווכה תתל הבו#ח יכה הזנמנאה AA .
.תויגולויונ תוקידב ןווגמ םג #י .לכה לבקל &י! הלוח לכ אל ,תוקידב ןווגמ #י
,הפוקניס-הפ ,המלחהו עפומ ,הי!או$יס .םידע ,תבקתמ הפ! ,םיידי םע הי!ע – תקדקודמ הזנמנא
.תופות בל תולחמ ,יתחפ#מ ופיס
• – תילקיזיפ הקידב
• אובי יכ- הדיחיה הביסה היהי אל ,א!ממ #י םא םג לבא ,,#ו#ימו הנזאה- םיקדבנ – םידי$וק
.יחיב תת םג קודבל .,םיחא םייגולויונ םיא!ממ םע
• סיזונ$ס קי$ואא – בל
• -ל קיספמ קפוד םא יבויח – סוניס די$וק יוסיע M .לפונ .ד.ל וא תוינ#
:תוקידב
• הפוקניס זח#ל דעונ .תוחא תונולת םע אובת הימכסיא יכ ,דיקפת סח $עמכ – ;מאמ ןחבמ
.;מאמב
• .בל תלחמל םיד#וח םא וקא
• – קפודל ו#ק# םיד#וח םא
• דדומ $לוה 2N .תוע#
• *0/6E ./5:.3/. םע וא ,,הפוקניסל בו$ אל- הבו$ אל ה#וחת #י #אכ םילעפומ –
םע הקידב .#דוח דע .,עויא היה# יחא ומ#ל &י!ו- וחאל ןוכז P4/83 .הובג דואמ
• ל# ןוכז .םייתנ# דע – לת#ומ #דח י#כמ 20 עדימ אי!והל &י! ,וחאל תוקד
.עויא חאל
• .םג לפונ קפוד – י$$סו$וא .ד.ל תתמ לדבה .ד$אידמ סקלפ ןופלעל םוגל םיסנמ – $ס$ $לי$
.ה#יג אל לבא ,,המוד ה#וחת לע פסמ הלוחה םא קיעב- תיפי!פס הקידב
• *?B .יהמ'י$יא ב!קל ו#ק# ##ח #אכ ,םי$$ק םע – תיגולויזיפו$קלא הקידב
• .תויליל# בול – תויגולויונ תוקידב **f .םידי$וק לפוד ,תומיד ,
.תינפוג הקידבו הזנמנאמ עדימה בו
,היית# – יתוגהנתה לופי$ .,הכומנ תוידתו הדימב ,זוע םא תעדל #פא יא- תופות אלל בול – לופי$
.&ו!ה תדימב בכ#ל תואוה ,העגה ,חלמ תנוזת ,תולמעתה
ימסח – יתפות לופי$ g .תי$$פמיס תי תו#יגל
.תילקיד י$יא קפודו סי$וק ל# תי תו#יגב – בו!יק
– ונאי$ילימ 27.11.2007
(.4 ) ימואתפ תוומ 7C/ – 89005: ;3<013; 0534= (
[Z
.עויאה תליחתמ הנו#אה הע#ב תוומ
ל הובג ןוכיס םע ה!ובקב היהת# לככ BJA #י .תללוכ התומתל הנ$ק המות םע תוי הנ$ק היהת ה!ובקה ,
ל תוימ$יא אל ןה# תוביס BJA .תוחיכ# תוחפ לבא ,
• בלה י#ב עק
• הדנופמ$
• <= יביס!
• ?* יביסמ
• ה$ואא ל# הי!קסיד
• יביסמ יחומ םומיד
&ד בל םוד – ;ופנה ןונגנמה C+ .תינו#א אל ,"וסב עיגת הילו$סיסא .ותוא עונמל #פא# ןונגנמ ,
– ןוכיס םוג דוע QoDB .
חאל התומת <= הבה םע ההובג – C?J ו *+ .&ומנ
#י םא םי!מאמ עו!יב יא – תינו#א העינמ YJ< ל תינו#א העינמ , <= .האייחה ,
ל תסחייתה – תינוינ# העינמ <= .
ימסחל $פ ,ול#כנ יד ,םייתפות םילופי$ תתל תונויסנ g הווקת ילוא #י .,העודי תימכסיא הלחמ םע םילוחב-
.ןודוימאל
=JA – 4298G6EGX8/ 5G.34:0/.E/. 3/S4X.48GE:.
• חותפ הזח חותינב ליחתה
• ן$בב &י#מה
• #י# הממ תויהמ תוי תומיעפ $עמ – םיבו!יק םג ה#וע .ותנ!ב ה#ענ ,ב!וק ומכ האנ םויה
.ןיקת ב!קל הדיי זאו ,$לת#הל ידכ
.יבבל &ות םו#י םג #י
חאל – הובג ןוכיסב םילוחל ןתינ GX:.E/3 BJA ו , <= ל תינו#א העינמכ ופיסוה . *+ ל תחתמ- &ומנ M0V ,
לכב אלא ,תיגולויזיפו$קלאה הקידבה תא ול$יב זא .תמיוסמ תיגולויזיפו$קלא הקידב םע *+ מ &ומנ M0 .
@@D 6H2X/. 6//3 E: E./GE פ>ע לופי$ תוליעי ל# וקס – *)< ידכ םהב לפ$ל &י!# םי#נאה פסמ ,
מ הייסולכואב התומת תדוה .דחא הלוחל וזעל 1V ל 0.%V ל# הדיי ם!עב איה %0V אל לבא – התומתב
-ב לפ$ל &י! ,יתועמ#מ %0 .ילכלכ לוקי# .דחא לי!הל ידכ #יא
תחל!ה .םיאיב םי#נא ל# – התומתה תסמב לפ$מ אל ןיידע J?( ןמזמ למ#ח תכמ בוכיעב היולת C+ םי!ו ,
דע N .םיו$ליביפדו םיקידמהפ םע סנלובמא – ליעי יכה .תוקד
I*A תיקיע היעב .םדא ימוה תומוקמב זופמ .דבל דבוע – תמדקומ ה#כה אלל ,הי!ליביפדל ינו!יח י#כמ –
– BJA ...תיבב הוק בול
ה#עי# המ# םיווקמ ,לכהל תיו$קפ הפוקת ,לכהל 'ופהד – הי!ליביפד RH29 1EG.E .סוניסה ב!ק אוה
– ימא 27.11.2007
(.5 בל תקיפ! יא
:היגולוימידיפא
• – ב>האב % הנ#ב םילוח ןוילימ
• הנ#ב םי#דח םינחבואמ ןוילימ •
• תוחפל ל# התומת %0V םייתנ# &ות
• 7%-100,000 ק #י – בל תלת#הל םיכחמ- תמדקתמ הלחמ ל# םיקמ 2,000 ,ב>האב הנ#ב תולת#ה
• המי#נ !וק – דואמ הכומנ םייח תוכיא
• תיאופה 'עמל ידא ילכלכ ל$נ
:הזנגותפ
:הזנגותפה תייואתב יוני#ה
-ה תונ#ב 70 - םימו ןתנ תיב! – 0:8H2/ :0/.8:G3 םינת#מ ונתנ –,
-ה תונ#ב Z0 םילזונו ,תויבויח תויפו$ונויא תופות ,םינימאלוכ$ק ונתנ – #לח בל –
-ה תונ# [0 #י – ילנומוהויונ – ./2:3/846F בלה ל#
[[
םיינומיא ,םייתקלד ,םיי$נג – םיחא םימוג לע םג בו#חל םיליחתמ םויכ
- בלה ל# ידוקפתו י$מואג ,ינבמ יוני#ל םיעיגמ "וסב ,הביסב תולת ילב ./2:3/846F וכותב חפנה ,לדג בלה .
לכ ל# הי$מואגה יוני# ללגב ;וויכה תוליעיב עגופ# בד ,,תי$פילא םוקמב- תיפס הו! לבקמ דחהו לדג
ול #י לודג תוי דחה# ללגב .דפנב מוקס
• םע ,סאלפל קוח- תינכמ היעב QC*BC הובג
• תילוב$מ היעב
• .,ב!ק תועפה- תילמ#ח תובי!י סוח
'עמה .היזופפ לע הימ# – "וגה ל# תוילובא$מה תו#ידה תא קפסל חיל!מ אל בלה בל תקיפס-יאב
,ןילתודנא ,ןו$סודלא-ןיסנ$ויגנא-ןינ ,תי$$פמיסה 'עמהמ תבכומ תילנומוהויונה IAY, D@+, Df+, =Q1,
=Q\ לכ .םדאה תוחתפתהב חיכ#ה תוומה םוג היה הז# ימלוופיה קו# םע דדומתהל ידכ החתפתה וזה 'עמה .
-ו הי!קי$סנוקוזו ,סיזוביפ ,םילזונ תיגא ,םיחותפה םילכה תיגסב םיזוע וז 'עמב םימוגה ./2:3/846F ל#
.בלה
היהי הפ .תומקל היזופפ ל# תינוכ הדיי – םויה הוק# המל ,קזנל תמוג "או- תולגתסהב הליעי אל תכעמה
– םימות ןכו &ופהה ןוויכב םידבוע# םימוג $עמ םע ינוכ ןפואב 'עמה ל# סויג @W, =Q10 -ו I@?')@? .
:הזנגותפ
• סיזוקנ
• סיזו$פופא
• סיזוביפ
• םייבוע םינג תלעפה
• תקלד
• הובג י$$פמיס סונו$
• .ב!מה תא הימחמ #א ,הי!קי$סנוקוזו
• םימו חלמ תיגא
.םיומח תוי ויהי םיקזנה ,תוי ההובג המ!ועב תלעפומ תילנומוהויונה 'עמה# לככ
:הנחבא
– יבבל-ל#כ JY+ .ינילק םודניס והז –
• המי#נ !וק
• ה#לוח
• חלמו םילזונ תיגא
• 5G.34:./6G8 1P63.:2/ ןמיס הווהמה בד ,היליכה דוקפת תא םיימחמ םינת#מ ןתמ –
.עוג י$סונגופ
ל# דוי דוקפת ןיב לידבהל בו#ח QC -ל ,יגולויזיפ דדמ- JY+ -# ללגב .,תינילק הנחבא- JY+ םודניס אוה
אל הז םימו$פמיס האנ אל םא ,ינילק JY+ תומל- *+ .,&ומנ דואמ
.אוו! ידיו #דוג ,תיתמוג תק!ב – םיא!ממ JU( .לודג בל ל! –
תויגולוי$א
• .חיכ# יכה – ינווק
• AJ<
• .י#פא םוחת לכמ םיחא םימוג ןווגמ
- הנחבא
:היו$סיה
• תוחוכ תסיפאו תופייע
• םויה "וסב קיעב ,םיילענו םייבג ת#יבלב י#וק ,תק!ב – תוחפנתה
• ,האינפותוא ,המי#נ !וק ?@A ,הבי#יב ןו#יל וכלי םילוחה םימעפל-
100
• םילזונה תיב! תובקעב ,לק#מב היילע
• - היסקכקו ,ןובאת סוח- היסקונא 5G57/L4G מ ,בו#ח , D@+r ,
• תיבי$ינגוק העיגפו ,התומתל י$סונגופ ו$קפ והז- ןואכיד
• .םידחהמ העיגמה ןמז &ואל ב!ק תעפה – היאממ תידח הימתיאמ עבונ ב!מה – ןופלע-$עמכ'ןופלע
.העוג הזונגופל ןמיס והז .בלה ל# תי!וויכה תלוכיל עיפמ בדה
םייפי!פס אל םה םימו$פמיסה לכ
:תינפוג הקידב
• עונל ול ה#ק ,חופנ האנ ,,בו$ אל יללכ ב!מ- ע האנ
• ,יווא ול ןיא יכ- םי!ק םי$פ#מ בדמ אוה בדמ אוה #אכ
• 'םד ;חל ?? םא – BC זא ,דוי ?? &ומנ ד>ל ,&ומנ
• המי#נ !וקו הינפיכ$
• ןולחכ',ידבכ #דוג-תבה!'ןווויח
• הידקיכ$
• - ידיו ;חל vC? האנ ,, 7/9E:-RHFH8G. ./S8HL #>ע ןמיסו 2H.97P דיוה תא םי#פחמ #אכ .
םע לבלבתהל אל בו#ח ,ול# תוי!סלופה תא םי#יגמו 46E. 5G.:E43 דיוב ,המיעפל דחא סלופ #י די$וקב-
תומיעפה תאו ול# ה!קה תא האנ אלו #אל דע עיגמ #דוגה# ללגב האנ אל םימעפל ןכ ומכ ,,םיינ# #י
• .!וד דימת אל ילואלפ לזונ .םיוחח – תואי
• המה',דקוימה א#ל םאות אל ;וויכה וב# וזא- י$ניקסיד'$סומ'לדגומ – בלה דוח םלוה
תילנ$סהאפ
• – תולוק BM'BN'?2 ליג דע ןיקת אוה# תומל ,קהבומ יכה ןמיסה הז י#יל# לוק – N0
• – תו#ווא D('<('IB'I( ;ופנ דואמ – <( -יא j- םתסמה תעב$ תבחה j-דחה תבחה ללגב
הקיפס
• ילגמו$פה ,תמיימ – ן$ב
• םיפיפ םיקפד .הדוי #ממ בכ היזופפה זא ק םא iתומח וא תוק םאה ,תויתק!ב – םייפג
:ןג$נ
• -מ תוי – לדגומ בלה ל! %0V הזחה תיב $וקמ
• תו#ודג תוא
• הפמילה י#קב #דוג
:הדבעמ
לול#ל םג לבא ,הימנא ןחבאל – לזב 7/2G57.:2GE:141
• דבכ ידוקפת
• בל תקיפס-יאמ התומתב היילע תוג היילכ ידוקפתב הייעב – היילכ ידוקפת
• םד תיפס
:,;ופנ בכ הז לuוחב- בוקה דיתעב
• )@? -ה תמוחל #יג דואמ דדמ – JY+
• @D-9.:)@?
• I@?
)@? :
םי#פומ – םידי$פפ-וי$נ .,ןוימב וליפא ,$יק תו!ב- םלועב תיני$ו לבא ,תואיבה לסב אל – הקי הקידב
.החיתממ הא!ותכ ,בלהמ I@? ,תוילעמ – )@? #ק םע ,חוממ דדוב – BB דדועל הדעונ# תכעמ .ע!מאב
דיוהל- תיקוע הי!$לידוזו ,חפנ דוביאו הנת#ה IQ .,
– ולומ תודגנתהב יולת ל#וכ בל IQ ב יולת איב בל- ?Q .,זחהב ,
ןייפאל הדעונ הקידבה Y+ מ JW?A םיו$לידוכנוב – יבחו אוה לופי$ה ןוימב םויכ .וה#מ וא המ$סא וא
.תויו#פאה לכ תא תוסכל ,םינת#מו
101
קחמ )@? תקידב ל# הא!ותה אלל'םע יבחו לופי$ – )@? ב אמגודל זוע .ידא ילופי$ עדי ןתנ , 5G.34G5
G1E72G .יבבל וקממ םיפו!פ! –
#י ,םהל #י המ וב אלו םינמיסה א#ו המי#נ !וק םע םיאב# םילוחל םא# וא םויה דע ו#ענ# םיקחמב
)@? #י# הובג יוכיס #י הובג Y+ םא .,"יח יבבל ל#כ- )@? ןיא# הובג יוכיס זא &ומנ Y+ םאה םיקדוב .
-ל קס תקידבל וב #מת#הל #פא JY+ .
:הרמוח גוויס
@nYI -מ הקולח – 1 דע N – היעב םו# ןיא- הלוחה ל# יבי$קייבוס ואית יפל לעופו 1 תוליעפב $עומ י#וק ,
– תינפוג 2 – ה$עומ תינפוג תוליעפב כינ י#וק , M – החונמב י#וק , N .ימניד ,םיחוסינמ עבונ – תונוסח .,
1EGF46F -מ םיבל# – I דע A .הלחמה תומדקתה תא האמ . I .,בל תקיפס יא- .ל.ס.א חתפל לאי!נ$ופ #י – ) –
יחא ,ל#מל- דקוימל קזנ בכ #י <= ,םימו$פמיס ןיידע ןיא לבא , J ,םימו$פמיס בכ #י – A ,ינפוס ב!מ –
.םיבל#ב וזחל #פא-יא הפ .בל תלת#ה &י! @nYI בל# ל# תוגד-תת ה#עמל הז J .
הגדב םילוחל N ל# התומת #י 10-%0V יחא \ .,קחמב יולת- םי#דוח
:לופיט
תדוה ,םימו חלממ תו$פנ ,חפנ לע תוליקמ – םויפומו דיסופ IQ .תיתועמ#מ תי$מו$פמיס הלקה .הי!$לידוזומ
םינת#מ .הי!$לידוזול םג – ןי!ילג ו$ינ
תובלו#מ םג ןה# ןינ 'עמו תוי$$פמיס 'עמב תומחלנ- התומת תופ#מה תופות ,גנילדומ-הה &ילהתל תופות
:,ןהיניב
• יבכעמ IJ* ןיסנ$ויגנא – עה- == .,יתועמ#מ ,
• I() ןיסנ$ויגנאל ו$פ! ימסח – 2 .
• ימסח g
ימסח תתל היה וסא ,תימנידומהה המגודה ה$ל# #אכ g ב Y+ .יתועמ#מ ןפואב התומת םידיומ םויה .
• ןו$סודלאל $סינונג$נא – ןו$קדלא
:םיפסונ םילופי$
• םגו התומת הלעמ אל# הדיחיה תיבויחה תיפו$וניאה הפותה .םוקמ יולת לופי$ – סיל$יגיד
.םילוחה תא התיא ב!יילו ןונימ םיאתהל ה#ק ,םיזופ#א הדיומ
• .בו!יק
.ימ$יא ופ לבא ,ילי$ק$נוק ופ – ןדיס
.םייח תוכיא לע העפ#ה ןיבל התומתה לע העפ#הה ןיב לדבה #י
ל# ב!מב Y+ .,תילכלכ דבכ אוה#- בו!יקל םע$ ןיא ילואו ,ב!ק תועפהמ התומתה תדוי בכ ,םדקתמ
ב!קמ ,,ידיו- ןימי ד!מ אב ליג ב!וק (C ומכ – י$יא הלאמ# סלופמיאה , Q))) ןיב םואית ןיא ,
.י$ילי$ק$נוק דיומ .םידד!ה
J(D בו!יק םע דחי ינווק סוניס &ד ילאמ# בו!יק – (C ה!יחמה ןיב לאמ# ד!ב םואיתל םות ,
.י#פוחה יקל
J(DA – J(D םע ,םייח תוכיא- =JA .,תודי#ל ,&ו!ה תדימב 'ביפהד ה#עי#-
:תויגויכ תו$י# (/9G4., (/17G9/, (/98G5/ גנילדומ-הב םחלהל ודעונ
.םימוקס ל# י$מואיג ודיס הנ#מ ,הו!ה יוני# ל# סלפל קוח יפל תוגהנתהה תא עונמל דעונ
• I6/H.P1/5E:2P לוכי םג אוה .בו$ אל ןומזתבו בו$ אל ;ווכתמ# יקמנה וזאה תא #י ם$וא חאל –
.ת!פמה תא םינקתמ הז חותינב .ת!פמ ו!ילו וילע םי!חלה ללגב בחתהל
• )GE41EG :9/.GE4:6 םג זוע .םיאתמ לדוגב היה בלה# דע בלהמ םיבחנ םיקלח דיוהו חתינ ה$סי$ב –
ל <( .ינמז ןותפ .
• A:.'1 :9/.GE4:6 .בו$ םי!ווכתמ אל םה# עודי# םיב םיוזא םידיומ הב# םויה ה!ופנ הלועפ –
.בו$ םי!ווכתמ# םיוזא םייא#מ
• I5.:6 5G.34: 1H99:.E 3/045/ ,בלה ביבס י$$ניס מוח וא דל# י#מ היונב# לע ת# תחנה –
תפסונ הלידג תענומ#
• <P:19846E הניקתה הו!ל בלה תא יזחהל ידכ תויי! תחנה –
• הלת#ה
102
• Y/G.E<GE/ ,&וא חוו$ל ןותפכ םג ת#מ#מ םויכ .הנימז הניא הלת#ה ,בלל תזוע# תינכמ הבא#מ -
-מ םד אי!ומ# וני! #י .הלת#הל םידמעומ םניא# םי#נאל אמגודל QC םדה תא תפחוד# הבא#מהו
.םימותס#ב יאלב איה תיקיע היעב .דחה תדובע לע הלקמ &כו ה$ואאל
• - העובק איה תובא#מב המיזה - קיב'ג תבא#מ GL4G8 תוי הבה הבא#מה ןכלו ,תילי$סלופ אלו ,
.העובקה המיזה ללגב םלענ קפודה המ תוי תדבוע איה #אכ ,קפוד #י $אל תדבוע איה #אכ .הנ$ק
.ונתוא תונינעמ אל ב!ק תועפה
• .ל#כהל &לוה ,בלה תא ימגל "ילחמ# ינאכמ בל – יתוכאלמ בל
10 בל ילוחל השיגה
– ןמלגילפ 2Z.11.2007
1,.1 בל הלו"ל ה$יגה
הקמ 1 :
ןב M% .תינוניב תינפוג תוליעפב הזחב ;חל ,
.יתחפ#מ ופיס ,ן#עמ
.בו$ יללכ ב!מ
.ןוכיס ימוג ,;מאמב הזחב םיבאכ ,הבו$ תינפוג הקידב – תודבוע
– הזתופיה TI לעמ – הבי!י הניגנא- . Z ומכ- תינילק איה יכ ,הנחבא םג איה הזתופיהה .,תועוב# JW?A פ>ע
.,החיל םע לועי#
N ל# תויוג$ק TI .ם$וא חאל ,,םיי#דוחל תחתמ- ה#דח ,המחה ,החונמב –
.בלה ב!מ ויבל וקא ילואו גקא – ויב
.זומ זא ןיקת םא .הוב יד היגולוי$א זא הובג םא ,ןוכיס ימוגל לו$סלוכ
ןיקת .ימנא תויהל לוכי ,ןיבולגומה 1M-1% .םינ#עמב תוי הובג , 11 .&ומנ &ע –
לופי$ו ויב &#מה
• היהי ןוימב םומינימה .תיבב ם$וא לבקי# אלו ,יהמ ויב ובעל ןוימל חול#ל הוו# ילוא
ל# חוומב גקאו ןינופו$ \ ל ןוכיסה# מוא ,תוע# BJA .םול#ב התיבה וזחל לוכי אוהו דואמ &ומנ
• ,לזב ,,לודיג םיגובמב ,תי$פפ הלחמ – םייע!ב- האו! – &ומנ ןיבולגומה 12) תאי#נ #וכ ,
לזב
• #פא ,ומח ב!מה םא .ןוכיסל גויד ה#וע .ןיבולגומהה ב!מ ןוקית חאל לבא ,;מאמ תקידב
.היפוקסונולוק ינפל ותנ!ל ובעל
• .הבי#יב תחקל יהזהל ,הלקהל םי$$ינ
• היפוקסונולוקב םמדי – היפוקסונולוקו הימנאה ןוקית ינפל ותנ! תו#על אל ,ומח אל ב!מה םא
.,עוב#ל םתוא קיספהל &י!- םי$נלוגאוקי$נא ללגב
• .הז א#ונב םותל םג לוכי זופ#א .ןו#יע תקספה
הייסולכואה ללכמ הובג תוי ןוכיס מוא אל ותנ!ב םוסח דחא םד ילכ
10M
.
:תופות לע ינ#לופ לופי$ל ןותי #י ןהב תו!ובק
• ב ם$וא QJI
• ב הלחמ QC+ ל# הלחמ , M – םיקוע JI)f
• דוי ינמי קועב הלחמ םע דואמ יבויח ;מאמ ןחבמ
• .םהל םיעיפמ םימו$פמיסו לופי$ל םיביגמ אל – חותינ
• .םימו$פמיסל בו$ תוי ןולב ,הזונגופב לדבה ןיא – $נ$ס וא ןולב
.;מאמב םויל$ יופימב בלב העיגפ תוא!ות – יקיע י$סונגופ םוג
הקמ 2 :
ןב – םוכיס 7M ל# המה ,סוד$ א סוופ קפוד , QI לוק ,יפו$פיה םלוה , 2 לוק ,#לחומ N בלה סיסבב ה#ווא ,
.בלה דוחב תילו$סיסולוה ה#ווא ,םולהי –
םע סיזונ$ס קי$ואא - הזתופיה QCY ו <( .
– תוקידב QAQ ,הובג Y) .&ומנ
הנחבא – וקא IB ,הומח <( .תינוניב
&#מה
• דואמ העוג הזונגופ םע ,ד#לב היעב ןכתיי .לוכיע 'עמב לודיג ,הנוזת – םיגובמב הימנא
.תיתקלד הלחמ ,תוילכ תקיפס יא .תוימל יחותינ לופי$ ה#וע#
• .תילילכ הלחמ ויב
ל לופי$ IB תפלחה םג ןכתיי ,םתסמ תפלחה – <( .
– ןמלגילפ 2Z.11.2007
1,.2 בל תול"מ םוכי!
.לופי$ ,הזונגופ ,הנחבא ,התוא םי#פאמ &יא ,הדובע תחנה ,תינפוג הקידב ,הזנמנא
הנחבא ופיס הקידב הדבעמ היגולותפ לופי$
<B ,ןויהב ה#יא
המי#נ !וק
– הדאי$
,המי#נ !וק
,תוי!$יפלפ
ילובמאובמו$
y 1B ה#ווא ,
- תילו$סאיד
<A<-,
:9/646F
16G9
תו!יה – וקא
,תיל$ימ QI*, QC
ה#וע םתסמ ,ןיקת
3:246F
,גד ל# הפ
"ו#א יפיפוג
ימסח g ,קפוד $אהל
י>ע הבחה ,םינת#מ
,ןוקיתל חותינ ,ןולב
הפלחהל חותינ
IB המי#נ !וק
,;מאמב
,הניגנא
הפוקניס
י$יא קפוד
,&#וממו
םלוה
z ,יפו$פיה
2B
םולהי ת#ווא
QCY םתסמ תו!יה ,
ןדיס ,לפודב
,יפו$פיה בל
QI* ,
תויודייתסה
יל$ואא ד!ב
אל .םתסמ תפלחה
י#פא יתלב
.יתפות
<( ,המי#נ !וק ל# הבחה – וקא QI* – לפוד , QI*, QCY , םיו$לידוזו
ה$איד
םיי" יוני$ ןו#יע
תוליעפ
יתפורת
תינ$לופ תוברעתה
10N
,תופייע Y+ ,
,דלי I+ –
ידס אל קפוד
,לאמ# דח
ל# המה
QI חואמ –
,הלו$סיסב
ה#ווא
תילו$סיסולוה
2B ל!ופמ
הי!$יגוג סו$מסקימ
<C תולחמ –
וביח תמק
אל םא ,םינת#מו
תפלחה – זוע
םתסמ
I( !וקו ה#לוח
המי#נ
,הכמ קפוד
- םוניבוב וק
z ,$סומ םלוה
2B ה#ווא ,
תילו$סאיד
תמדקומ
.ודנ#קהד
– ומח ב!מ
ל# ה#ווא
<B ללגב ,
הלבגה
תחיתפב
.םתסמה
– וקא QCY ,הי!$לידו
הי!$יגוג - לפוד
,דואמ לודג בל
ל# הבחה
#ו#
,ה$ואא
הלחמ
– תי$מוא
."ו#א יפיפוג
היגולוי$א םא
ל#
סי$ידקודנא
,תוי!$גו –
.הי!ופפ
ימסח IJ* ,
יבכעמ ,םינת#מ
םתסמ תפלחה ,ןדיס
.זוע אל םא
(+ םוח תלחמ
יבאכ ,ןוגו
,םידדונ םיקפ
,האוכ
סי$ידקנפ
,המי#נ !וק-
,תופייע
,באכ ,ה#לוח
םע הידקיכ$
לוק M]N –
FG88:9
*B( ןיזילו$פ$סי$נא ,
ע$ק ,ת#חמומ ?(
דוקפתב הדיי ,בחומ
,לאמ# דח <(, I(
,"ו#א יפיפוג ,ןייפסא ,ןילי!ינפ
אל םא םידיאו$ס
לויפ$ .החונמ ,ביגמ
ב Y+ .
הקועת
הבי!י
;מאמב באכ ,םולכ ילוא
ינמיס םיתעל
בל תלחמ
םלוה- תמדוק
י$ניקסיד
,ם$וא חאל
לו$סלוכ
ינמיס ,םידיגב
,ןו#יע
תו!ה – ותנ!
המו$א'תי$ולקסו$א
סיזולקסו$א
,ןמו#– ו$א-
*J< –
,סיזולקס
,ןייפסא ,םיני$$ס
ימסח g םי$$ינ ,
&ו!ה יפל
TI ,מחומ ,#דח
חאל ,החונמב
ם$וא
,םולכ ילוא
- "קתהה ןמזב
ינמיס ילוא
העיגפ
,דקוימב
ילוא <(
z BD, D &ופה םע ת#$
אל ,סובמו$
האלמ המיסח
ןייפסא ,החונמ
ימסח ,ןיפהו g םא .
.ותנ! – ביגמ אל
<= לעמ 20 ,תוקד
Y+ ,ימואתפ
הפוקניס
יללכ ב!מ
– ינוניב
,'פמיס םינמיס
קפוד [0 םא ,
120 בכ זא
Y+
y BD םימיזנא , האלמ המיסח
סובמו$ י>ע
םילוחה בוב
מ הלעמל-
Z0V ,
,זופ#א ,ןייפסא
תימיכ ,היזופפ-ה
ל לופי$ וא
Y+ תינכמ
Y+ בקע המי#נ !וק ןול#כ ינמיס z QC ,הימ!ילגפיה , לדגומ בל יבכעמ IJ* ,
10%
םימ$וא
תכס וא
?@A ב!מ ,
– ינו!יק
.תואי תק!ב
באכ אלל
.הזחב
,ינמיו ילאמ#
לוק M]N ,
<( .
ו ןגוקילג יעק#מ Df . .קלו!מו ימסח ,םינת#מ g
םייפי!פס םיגוס-
,התומת םידיומ#
םיכסממ# תומל
ותנ! ,הימ!ילגופיה
םא םד ילכב לופי$ו
.&י!
YJ< הפוקניס
המי#נ !וק
הניגנא
ל# ופיס
.;מאמ
םלוה
,יפו$פיה
לוק N ה#ווא ,
ילו$סיס
המיסח-
,דחה א!ומב
ת#לחנ
העיכב
ללח תלדגה-
,,דחה
תבגתמ
אלל ,הדימעב
הנקה
.אוו!ל
יפו$פיה בל
- תי$מיסא IBY-,
<( ,BI< –
וי$נא קילו$סיס
יל$ימה םתסמה ,ן#ומ
!ויו ה!יחמה ןוויכל זז
.,המיסח
םינובלח – תוי!$ומ
תולעתו םילי$ק$נוק
.ןדיס
QCY, QI* ,םי!מאממ תוענמה
=JA הי!לבא'חותינ ,
,המיסח ןי$קהל
ימסח g – ןדיסו
.תי$מו$פמיס םיזוע
AJ< הלחמ
סוק ,תילאיו
הי!קאי
.םי$י!וימל
Y+ – תינוכ
,המי#נ !וק
םא .תופייע
סי$ידקוימ
– הפיח Y+
.הפיח
אלל ,יע!
םיבאכ
לוק.הזחב
M]N ,#דוג ,
ןול#כ
.ילאמ#
ל# הי!$ליד QC ,
דוקפתב תילבולג הדיי
QC – לודג קיפסמ םא .
<( .
,סיזוביפ
םיבל#ב
– םימדקומ
יתקלד ןינסת
.,םי$י!ופמיל-
יבכעמ IJ* ,
ימסח ,םינת#מ g .
=JA .
– זוע אל םא
.בל תלת#ה
הי!קסיד
ל#
ה$ואא
באכ
זוג'&תוח
.בגל םיקמ#
וא .ד.ל.י
ופיס
,יתחפ#מ
.ןפמ
ית#ב .ד.ל
,םיידי I( ,
"וג הנבמ
יסופי$
.ןפמל
D** וא JD .םינחבאמ
.ןגב הי!$ומ – ןפמ
לאידמ קי$סי!
.סיזוקנ
ימסח g תדוה ,
.$נ$ס ,חותינ ,.ד.ל
ןוכיס – תכס
,סיזולקסו$אל
ל# םיעק#מ
Df היתפויונ ,
הדיי –
,סוגו תוליעפב
ןיא X/GE E:
X/GE 0G.4GE4:6
קפוד יוני#-
ןמס ,המי#נב
י$סונגופ
,ב!ק תועפהל
10\
יכהל – גקא C+ .ימדקו ןותחת ם$וא
.המיאתמ דואמ אלא ,המיאתמ ק אל הי!פוא וזיא
בל – םיטרפרפ
בל ל# םי$פפ
• תי$מוא תינזוא
• י$מוא םתסמ
• האיב #דוג
• סי$ידקודנא
• סוליגפסא– סי$ידקודנא קי$פס
• הילכב י$פס ם$וא
• חומב םזיונא קי$וקימ
• סי$ידקודנא קי$נמ
• םיקוע ת#$
• המו$א
• י$ ילומסנ$ ם$וא
• ן#י ם$וא
• היי$ תקקפ
• תנגואמ תקקפ
[%N תינזוא – בל
ילאמ#ה ודזופ
תינזואב תי$מוא תקלד
תיפו$פיה
1 םיאו .י# הבה אל יכ -היילע ,
.היילעה ללחו ןפוד ,,ןמו#- דקיפא
2 קאלפ – י$וביפ הבועמ דקודנא ,
.םולק'קמ
M ילאבוא הנבמ תוהזל #פא – דקודנאב ,
אל המולונג ,"ו#א יפיפוג – םיאתמ בכומ
:בחו &תח ,בוק'!ינא יאתמ בכומ .הפופ!
םימעפל ,הבח המזלפו$י! ,ההכ ןיעג
.תלסלוסמ ןי$מוכ תעו! – ןיעגב הדוקנ
ןיעג םע םיפופ!ו םיהכ םיאת :&וא &תח
&ואמ
7N\ יל$ימ םתסמ – בל
הנידנ$ הדוכ םע
םיליפפ םיי#ו
הדוכהו םתסמה יוביע
-מ הא!ותכ (+ בעב
1 ןפודמ א!וי# םתסמ ל# הלע – סוג ,
.יהב תוי ,הלודג
2 הבכ# םינפבו ,ידד! וד לתיפא הלעב ,
.הפ הבכ#ו םידד!ה ינ#מ הלודג תי$וביפ
M .הי!זילוקסו-ואנ ,
N םע םיוזאו היפו$פיה #י דקוימב ,
סיזוביפ
7%M האי - יביספ ינוכ #דוג
0/6:5G9488G.P YD@ ,
1 .הומ# הקלח ,תיתאי המק ,
2 #דוג , ()J קויפמ- ןידיסומה , Y) ,
סיז$ס ל#ב ()J $נמגיפ ,,ינוכ #דוג –
.וח# $נמגיפ – םחפ .םיגפוקמב םוח
M םדה ילכ ל# תי$סלא-וביפ היפו$פיה ,
.םייקועה
- .הואלפ דיל לותיפו תוליפק תובחתה
M - תוילואלפה הפמילה יכד תובחתה ,
107
N ל# הבחה ,םוי!י$ס$ניאב סיזוביפ ,
םיקי םיללחב הדיי ,תולואולאה
M17 - I יל$ימ םתסמ – בל I)* 1 .וקלחב ןיקת םתסמ ,
2 האנ ,ידס אלו הבועמ םתסמהמ קלח ,
.תיתקלד הננסה – #$#ו$מ
M בחו לע תפדוע המק ,לוגס – תוי!$גו ,
$דוסקא םע םיקדייח תוב#ומ .ןיקת םתסמ
- יתלגומ יתקלד ?<@ .,
יאת]קמנ- דקוימב י$ אל ם$וא ינמיס
,תקלד
\N0 - ) הילכ הילכה ל# י$פס ם$וא
י$פס "יחסתמ הא!ותכ
- 1 םיוזיא #י ,ילובו$ – יתיילכ הנבמ ,
- .םיניקת 2 ,ילומולגב #דוג ,בחנ קמנ ,
- .#$#ו$מ לבא – לתיפא ל# םיו$נוק M ,
ל# הננסה וביבסמ – ם$וא וזיא ?<@ ,
.םיקדייח – ההכ ילובמא האנ
hדיילס ןיא
7NM םד ילכ םיאו ,חומ s 2P5:E45u
G6/H.P12 :S
5/./X.G8 G.E/.4/1
3H/ E: XG5E/.4G8
/2X:84 46 )*
1 .םיאיב םקלח ,םידפנ םיקוע םיאו ,
2 .תקקפ םע םיקועהמ קלח ,
M תוב#ומ םע ,ןפודה ל# הפיח תקלד ,
ילובמא עויא - ,לוגס וזיא- םיקדייח
.י$פס
\00 יל$ימ םתסמ -בל @)D*
- 2H.G8 E7.:2X:141 ,
1 .!וד לתודנא תבכ# ,קדו &ואמ – םתסמ ,
.יהב עב! – י$וביפ וניא
2 .,סובמו$ םע- תודוו תוי!$גו ,
M .תקלד ינמיס ןיא ,
102\ בל B/9E45 /63:5G.34E41 1 דקודנא תבכ# ,בל י# תמק – בל ,
.תידח ןיב ה!יחמ – םידד!ה ינ#מ
2 .םתסמ ל# הלע א!וי דקודנא תבכ#מ ,
.דחא דוע א!וי &ומנ תוי
M הננסה - דקוימב םיהכ תוי םיוזיא ,
הבה- תיתקלד ?<@ תמייק ,,י$נלוופ –
.דקודנאב םג ,המקה לכב
N ,דקוימל םתסמה ןיב – הבלסלוו סוניס ,
.י$ובמו$ מוח ,תוי!$גוו םע
% -ה ל# תול!פתה #י- סוליגפסא םיאו ,
7P97G/ יוזיאבו סוניסב הי!$גוב קיעב .,
.דקוימב תקלד
\\[ ה$ואא םיקוע ת#$ - 1 הבכ# – םתסממ םילידבמ &יא ,
ל# הנבמ ןיא ,דחא ד!ב ק תילאילתודנא
.ןפודמ א!וי# םתסמ
2 לתודנא – םיניקת םיוזיא םיאו,
,הבע – הידמ ,יתבכ# דח ,המי$ניא-
.םי$קפי$א – םיעק .תי$סלא
M הבכ#- הבע המי$ניא – $פפב ,
.,היהב
N לו$סלוכו ןמו# .ח ל# םיקדס םיאו ,
.,"!ק את – ןיעג #י םא ,תופוק# תועוב-
% ה$ילבל קי$ס י$פ ןיב הנחבא ,
םיאתל ;וחמ םינמו# – תי$ולקסו$א
ןיא- םיאתב םינמו#ה ןאכ .ה$ילבב
10Z
.,םיניעג #י ,ס$פלק לו$סלוכ
\ ןיא ,תויודייתסה ןיא – יע! $פפה ,
.הי!זילוקסוואינ
11M% ה$ואא IE7/.:2G 1 $לוב עגנ ,הלודג קוע ןפוד – סוג ,
.עב!ב הנו# ןמולל
2 תמק – הי!י$נבדא ,ההכ הידמ תבכ# ,
היהב – המי$ניא ,הידמל תינו!יח ןמו#
ןיא .םיוב םילודג םיעגנ םע ,הידממ תוי
.ןיקת קוע וזיא
M םיעגנ ינ# ,$פפה לכב סיזולקסו$א ,
.םהיניב #ק ,;ופ דחא ,םילודג
N – םיעגנל תחתמ הידמה ל# קד וזיא ,
.תובכ#המ קלח סה
:המו$אב
% - סח – תויהב תודדוחמ תוו!, 58/SE ,
ל# םיל$סיק ל# התייה# תינבתב
.לו$סלוכ
\ – עק םיאו ,המו$א ל# פאק סוביפ ,
.ד! לכ לע יולת הנממ קלח
10[[ בל י$ ילומסנ$ ם$וא
בלה י# ל#
1 ,,תינמו# המק- דקיפאו י# תמק ,
ם$וא ןכל – דקיפאה דיל העיגפ
.דקודנא םיאו אל .ילומסנ$
2 .דקיפאה לע תידיאוניביפ תקלד וזיא ,
M תקלד יאת הבה , ?<@ – $פפה לכב
אלל םיהכ םידוו םיביס .עוב#מ תוחפ ,י$
םיניעג
10[Z ילילכ קוע ילילכ קוע ל# ת#$
הי$ תקקפ םע
1 .,לוגע הנבמ- םד ילכ ,
2 .םדה ילכ לכ תא תמסוח# תקקפ ,
M לו$סלוכ ,תויודייתסה – ןפודב המו$א ,
.הקד פאק סוביפ ,הקד הידמ ,ס$פלכ
N .הי!י$נוודאב םילוגע תקלד יאת ,
11M[ בל ן#י ם$וא 1 .דקוימ ,דקודנא – בל הנבמ ,
2 תינילאיה תי$וביפ המק - תקל! ,
י# יביס ד!ל ,י#ה תא הפילחמה
.וד##
M .הדיחאו היהב – תקל!ה ,
11MN קוע ןגואמ סובמו$ 1 םד ילכ ,
2 .ס$פלכ לו$סלוכ – המו$א ,
M .םוסח םד ילכ – תקקפ ,
N תבכ# ,תונפדב וא זכמב- הי!זילנק ,
.לתודנא יאת
10[

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->