P. 1
מבחנים אינטגרטיבי 2009-2008

מבחנים אינטגרטיבי 2009-2008

|Views: 1,792|Likes:
Published by api-19595910

More info:

Published by: api-19595910 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

הנש ד

'
יביטרגטניאה סרוקה
תרבוח ינחבמ ם

2008-2009


תואובמ

* תנשמ 2006 ללכנ תואובמה םי ץבקמ תניחבב 1

ץבקמ I

ץבקמ I - 2008 - 2007
א קלח ' - תואובמ
1 . תיניערג האופרב הימדה יבגל ןוכנ המ ?
א . רמוח לש ףוגב רוזיפה סופד רחא ינוציח יאלג תועצמאב בקעמ לע תססובמ הימדהה
ףוגל רדחומה יביטקאוידר
ב . םירוקה םייוניש לע עדימ תקפסמ איהש ןוויכ תילנויצקנופ הימדה איה הימדהה
קרזומה רמוחל הבוגתב
ג . מכ תקידבב קדבנה לבקמ התוא הנירקה תו SPECT הקידבב תומכהמ רתוי ההובג
יופימ ותוא לש הליגר תירנלפ

2 . תוילכ יופימ יבגל ןוכנ טפשמ הזיא ?
א . תממ תלתשומ הילכ לש הייחד יופימה תועצמאב ןחבאל ןתינ , םיגדהל ןתינ אל ךא
יח םרותמ תלתשומ הילכ
ב . לכה זוקינב המיסח לע יופימב דומלל תנמ לע דיסופ ומכ הפורתב רזעיהל ןתינ יתיי
ג . תינומרעה ןטרס לש תונשיה יוהיזל שמשמ תוילכ יופימ
ד . יופימב DMSA תלתשומ הילכמ ףלד ןחבאל ןתינ

3 . ב הימדה יבגל םיאבה םיטפשמה לכ - FDG PET/CT ל טרפ םינוכנ :
א . תונורתיה דחא ירחא תיראש הסמב תינטרס המקר יוהיז אוה הקידבה לש םיבושחה
סב לופיט ןטר
ב . FDG PET/CT סגה יעמה ןטרס לש ינושאר ןוחבאו יוהיזל רקס הקידבכ תשמשמ
ג . FDG דרקוימב םיתיעלו חומה תמקרב יגולויזיפ ןפואב טלקנ , ןתשב שרפומו
ד . תיגולונכטב הימדה PET ינרק ינש לש תינמז וב היצקטד לע תססובמ γ ב תוטלפנה -
180° וזל וז , טלפנה ןורטיזופ לש היצליהנא ךילהת רחאל םע יביטקאוידר פוטוזיאמ
ןורטקלא

4 . מ עפשות םדב ןדיס תקידב תואצות :
א . ןדיס תועצמאב םילעופה םימיזנא לש הכומנ המר
ב . השירק דגונכ ןירפהב שומיש
ג . ב שומיש - EDTA השירק דגונכ
ד . םורסב רשאמ רתוי הכומנ ןדיסה תמר המסלפב

5 . תואבה תואצותה ולבקתה הלוח לש םדב ןגלשא תומר לש הדידמב ) תורזח התוא לע
המיגד :( mEq/L 4.8 , 4.9 , 4.7 , 4.8 , 4.9 , 4.8 . ש קיסהל ןתינ :
א . קויד תלעב וז הטיש ) accuracy ( הובג
ב . ךומנ קויד תלעב וז הטיש
ג . ה תלעבב וז הטיש ריד ו ההובג ת ) precision (
ד . הכומנ תורידח תלעב וז הטיש
ה . הלא םינותנ ינפל הטישה קוידו תורידח לע תונקסמ קיסהל ןתינ אל

6 . מס יבגל ןותנ ן , ב תוילוגסו תושיגר םיקדוב רשאכ - cutoff ןותנ :
א . םילעמ רשאכ cut-off הלוע תושיגרה
ב . םילעמ רשאכ cut-off תדרוי תושיגרה
ג . םילעמ רשאכ cut-off תושיגרה לע העפשה ןיא
ד . הנוכנ הבושת ןיא

7 . קודבל ןתינ אל יטילומה םדב יכרע תא :
א . זוקולג
ב . ןרתנ
ג . ןדיס
ד . ןגלשא

8 . ןוכנ המ יבגל תושיגר :
א . הלחמה תוחיכש םע הנתשמ הקידב לש תושיגר
ב . הלחמה תוחיכש םע הנתשמ הנניא הקידב לש תושיגר
ג . דב תושיגרב הילע " תויפיצפסב הילעל תמרוג כ ) תוידוחיי ( הקידב התוא לש
ד . תושיגר הקידבה תאטבמ הלחמ תורדעיה אבנל תילילש האצות לש תלוכי

9 . לש תועמשמה המ ילג תומדקתה רסוח R םירוביחב V1-4 :
א . תולוקשמ ימירמב דואמ חיכש
ב . תיתועמשמ תיתאיר הלחמל ןמיס והז
ג . ימדק םטוא לע זמרמ - םדוק יתציחמ
ד . תודורטקלא רוביחב תינכט היעב לע זמרמ ה קא " ג

10 . ילמשחה ריצה והמ ךינפלש םישרתב ) הנומת 1 :(
א . סונימ 45 תולעמ
ב . 0 תולעמ
ג . 30 תולעמ
ד . 90 תולעמ

11 . בצק תעיבק , חוורמו ריצ PR

12 . בצק תעיבק , ריצ חוורמו PR

13 . –

14 . -

ב קלח ' - תואיר
15 . םילוחה תיבב תואיר תקלד תוטשפתה תעינמל רתויב הליעיה תיתעינמה תוליעפה יהמ :
א . תיתעינמ תוליעפכ חווט תבחר הקיטויביטנא ןתמ
ב . םיידי תציחר
ג . ימסוחב עובק לופיט ןתמ H 2
ד . ןטבה לע םשנומה הלוחה תבכשה
ה . בצמב הלוחה תבכשה supine

16 . לכ מ םניה םיאבה היבב שכרנה תואיר תקלדל םיחיכש םיללולח " מ הלעמל רחאל ח - 5
זופשא לש םימי ל טרפ :
א . רטקבוטניצא
ב . גוסמ הלאיסבלק ESBL
ג . סוליפומה
ד . גוסמ קוקוליפאטס MRSA
ה . סאנומודואספ


17 . טמת ) Atelectasis ( ל םרוג תחא האיר לש :
א . ידגנה דצל רצימה לש הקיחד
ב . יגולותפה דצל רצימ תכישמ
ג . ה לע ללכ עיפשמ וניא רצימ
ד . הלעמ יפלכ רצימה תא םירמ

18 . יתאיר ףיחסת ןייפאמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . םד תחינג וניה חיכשה םוטפמיסה ) סיזטפומה (
ב . לש םינמיס אוצמל ןתינ תילקיזיפה הקידבב םירקמה בורב DVT
ג . קאב םייפיצפס םייוניש םע בצק תוערפה שי םילוחה בורל " ג
ד . הלחמה תא תללוש הניקת םייקרוע םיזג תקידב

19 . ןב רבג 52 דב אירב " כ , סיזטפומה םע עיגהש דבכ ןשעמ . הזח םוליצ , CT ו האיר - PET/CT
יתרורג רוזיפ אללו תוטולב תלדגה אלל הנוילע תילאמש הנואב לודיג ומיגדה . FNA
ןיטרק ינינפ םע ישקשק סופיטמ םיאת הארה . היהי הריחבה לופיט :
א . חאו תונרקה " היפרומכ כ
ב . חאו היפרתומכ " תונרקה כ
ג . אנפ תילאמש האיר לש הימוטקנומו
ד . לש הימוטקבול LUL

20 . הזחה תיב שוקינב רתי תוידהל תומרוג תואבה תולחמהמ הזיא ?
א . Pneumothorax
ב . Pneumonia
ג . Pleural effusion
ד . סיזטקלטא ) טמת (
ה . תונוכנ תובושתה לכ

21 . -

22 . תואבה תולועפה לכ תא םירקמה תיברמב ללוכ םד תחינג רורב ל טרפ :
א . הזח םוליצ
ב . כ תקידב היגולוטיצו תיברתל חי
ג . היפוקסוכנורב
ד . CT
ה . תירנומלופ היפרגויגנא

22 . תעיבקל תשמשמ תורכזומה תוקידבהמ תחא לכ stage תואירה ןטרס תלחמ לש ל טרפ :
א . CT
ב . PET FDG
ג . הימוטוניטסאידמ וא היפוקסוניטסאידמ
ד . תומצע יופימ
ה . תקידב US ה לש - pleural space

23 . טפומהל תוחיכש תוביס ןה םיאבה לכ סיזי ל טרפ :
א . Pulmonary embolism
ב . Chronic bronchitis
ג . Tuberculosis
ד . יתאיר לודיג
ה . המטסא


24 . ןב 38 םוח םע עיגמ 40°C כ ולחהש המישנ יישקו - 3 ותלבק םרט םימי . הזח םוליצב
ןימי דצל םוניטסאידמה תייטס םע תילאמשה האירה לש הללצה האצמנ . הנחבאה
איה הריבסה :
א . טמת תילאמשה האירה לש
ב . לאמשמ ילריולפ לזונ םע האירה לש תקלד
ג . תילאמשה האירה לש סקרוטומואנפ
ד . הידרקורטסקד

25 . םיכומנ היזופיד יכרע ) DLCO ( תולחמה לכב ויהיש ריבס תואבה ל טרפ :
א . תויטמיכנרפ תויביטקירטסר תולחמ
ב . המזיפמא
ג . תוירלוקסו תולחמ
ד . דבכ ןושיע
ה . המטסא

תולאש 26-27 וסחייתמ אבה עטקל ת :
תב 33 דב האירב " כ . ילאמש הזח תיבב םיבאכו ףירח המישנ רצוק לשב ןוימ רדחל התנפוה
הקומע המישנב םירימחמש . לועיש תללוש .
כ הכשמנש הכורא הסיטמ הרזח התיינפ םרט םוי - 8 תועש .
עובק ןפואב תופורת תלטונ אל תולולגל טרפ , תנשעמ אל .
הקידבב : 22 הקדל תומישנ , קפוד 98 רידס , ל . ד . 120/60 , םוח 37.5
תואיר תקידב , ןטב , בל - ב . מ . פ .
הדבעמ : WBC 12300
ABG : PH - 7.49 , 2 PCO - 28 , 2 PO - 70

26 . תונולתה תא הריבסמה תינילקה הנחבאה יהמ :
א . תואיר תקלד
ב . ריווא הזח
ג . יתאיר ףיחסת
ד . סיטידרקירפ
ה . סרטס תובקעב היצליטנורפיה

27 . הנחבאל הבוט יכה הקידבה יהמ :
א . בל וקא
ב . הזח םוליצ
ג . US םיילגר
ד . CT ויגנא

28 . דיילס 3 - דג ןופמיס הארנ היזטקאיכנורב ריכזמש לו , התיה םלוא תוינגורטה רוריבב
ינייפאמו תילרופמט UIP

29 . נה הלחמל ינייפוא לכה " ל טרפ ל :
1 . תינורכ תקלד
2 . תילאיציטסרטניא סיזורביפ
3 . רוביח תמקר ךותב קלח רירש יביס יוביר
4 . תה תונופמיסה תובחר

30 . דיילס 4 הנחבא – lobar pneumonia

31 . -
32 . -

33 . ל םימיאתמ םיאבה לכ - Chronic bronchitis ל טרפ :
א . יאת יוביר Goblet
ב . הזוקומבסב ריר ישירפמ םיאת יוביר
ג . קלח רירש יאת יוביר

34 . ל הביס תויהל םילוכי םיאבה לכ - Bronchiectasis ל טרפ :
א . Cystic fibrosis
ב . α1 antitrypsin deficiency
ג . Primary cilliary dyskinesia
ד . Immunodeficiency

35 . פוא ריוואה יללחב יפציק טדוסקא י ל יני -
א . CMV
ב . Pneumocystic carinni pneumonia
ג . Aspargillus
ד . Herpes virus

36 . ינייפוא המ ל - Atypical pneumonia ?
א . ילואבלאב ףירח יתקלד טילפת
ב . יפא לש היפיטא ת ל יתמישנ
ג . תילאיציטסרטניא תקלד
ד . תומולונרג

37 . תפחש יבגל ןוכנ המ ?
א . ל ינייפוא האירה רעשב הפמיל תוטולב תוברועמ secondary TB .
ב . miliary TB תואירב םיללח תעפוהב ןייפאתמ
ג . תקידב Mantoux ליעפ םוהיז לע הדיעמ תיבויח
ד . תעפוה secondary TB לש היציביטקאיר לש האצות איה םירקמה בורב primary TB

38 . ל ןוכנ המ ג יב Bronchioalveolar carcinoma ?
א . לודג ןופמסב ליחתמ
ב . המורטסל רדוח אל
ג . ידילוס הנבמ
ד . בחרנ קמנ
ה . המזיפמא וא סיזטקלטאכ החיכש תינילק העפוה

39 . יבגל ןוכנ המ solitary fibrous tumor הרואלפה לש ?
א . שק ו טסבזאל ר
ב . תיטולב הרוצ
ג . םייפיטא לטוזמ יאת
ד . ה בורב ומכ הארנ םירקמ Fibrosarcoma
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

40 . סמ דיילסב הנחבאה יהמ ' 2 ?
א . Squamous cell carcinoma
ב . Adenocarcinoma
ג . Bronchioalveolar carcinoma
ד . Carcinoid tumor

תולאשב 41-44 תונחבאה ןיבל םיאבה םידגיהה ןיב םאתה :
א . סיטיכנורב ינורכ
ב . המטסא
ג . המזיפמא

41 . לחתב הילע רתי תנייגיה תירואיתב הרושק האו
42 . לא ינחבמ םילוחהמ רכינ קלחב םייבויח היגר
43 . תירקיעה היגולויתאה ןושיע הנניא
44 . ןדבאמ האצותכ ןכתת ריווא יכרד תמיסח elastic recoil

ג קלח ' - היגולוריונ
45 . ב העיגפ םע הלוחב ירוטומולוקואה בצע ) ילאינרק בצע 3 ( ינמיה תרכס בקע :
א . רואל ביגמ ונניאו בחרומ ןושיאה
ב . רואל ביגמ ונניאו רצ ןושיאה
ג . וילע הרישי הראהל קר ביגמו ןיקת ןושיאה , תילאוסנסנוק אל ךא ) ןיעה לע הראה
נשה י הי (
ד . תילאוסנסנוק הראהל ביגמו בחרומ ןושיאה , הרישי אל ךא
ה . הנוכנ אל הבושת ףא

46 . הד היתפוריונילופ לש הרקמב - ביטנילאימ תי ) demyelinating polyneuropathy :(
א . לש בצקב ועגפנש םיבצעה לש שדחמ החימצ לוחתש הלוחה תא עיגרהל רשפא 3-4 ס " מ
דוקפתה תושדחתהל דע שדוחל
ב . המרונהמ תוכומנ הכלוהה לש םיירוטומה םילאיצנטופה תערשמ
ג . לש בצקב ועגפנש םיבצעה לש שדחמ החימצ לוחתש הלוחה תא עיגרהל רשפא 1-2 ס " מ
ל שדוח , דוקפתה תושדחתהל דע .
ד . ה תקידבב הכלוה ימסחל תופצל שי - EMG
ה . םיבעה םיביסב הניקת תיבצעה הכלוהה , םינטקה םיביסב תיטיא ךא

47 . היתפוריונילופ בקע םיבאכ םע הלוחל :
א . תקלד דגונ באכ ךכשמ אוה רתויב ליעיה לופיטה
ב . לורטלא הפורתה ) ןיליטפירטימא ( כ םע םילוחל הריחבה תפורת איה דח יפקתה בא
ג . לוטרגט הפורתה ) ןיפזמברק ( דח יפקתה באכ םע םילוחל הריחבה תפורת איה
ד . םיירטמיס םניא בור יפ לע םיבאכה
ה . תירועה השוחתה תמלענ םהב ףוג ירוזאמ םלענ באכה

48 . דער יבגל , ל טרפ ןוכנ לכה :
א . םייפג רפסמ וא תחא הפג ברעל לוכי דערה , שארה תא , ביאה לכ תא וא םייתפשה תא םיר
דחי וללה
ב . הלועפב וא החונמב תויהל לוכי םיידיה לש דער
ג . רידס אל ללכ ךרדב דערה ) יא - ירלוגר ( , תורידס ןהש תורחא תוינוצר יתלב תועונת תמועל
) תוירלוגר (
ד . ב חיכש שארה לש דער - essential tremor
ה . essential tremor תיתחפשמ הבורב איה

49 . פיטכ תושמשמ סקוטובה ןלער לש תוקרזה ל טרפ םיאבה םיבצמה לכב לו :
א . תוילאקופ תוינוטסיד
ב . סיבארג הינטסאימ
ג . רתי תעזה
ד . םיקיטו דער
ה . תויטספס

50 . וצ הינוטסיד יבגל תונוכנ תואבה תורהצהה ןיבמ וזיא ו תירא (cervical dystonia) ?
א . סקוטובב לופיטל בטיה הביגמ הניאש תילקופ הינוטסיד יהוז .
ב . סל תמרוגש םינפה לש הינוטסיד יהוז הפה לש תצלואמ הריג .
ג . נמגס הינוטסיד יהוז שאר תללוכש תילט , הזח תיבו ראווצ
ד . הנישב תמלענ
ה . ויב החיכשה הביסה המוארט איה וז הינוטסידל רת
51 . ןוסניקרפ תלחמ ינימסתמ קלח םיווהמ םיאבה םינימסתה לכ , ל טרפ :
א . היצנידרואוק רסוח
ב . החונמב דער
ג . תויטיא
ד . םירירש תושקונ
ה . הכיסמ ינפ

52 . תעב ןתמ Levodopa ות ונכתי תוירוטומ יאוול תועפ . יאוול תועפות םיאבה םיבצמה ןמ וליאב
רתוי תוחיכש ולא תוירוטומ ?
א . חב הלחמה ךשמל רשק אלל םירגובמ םילו
ב . רתוי ךורא הלחמ ךשמ םע םילוחב
ג . ועפות הפורתה ןונימל תורושק ןניא תוירוטומ יאוול ת
ד . ןטמוק ףסונב ולביקש םילוחב (comtan)
ה . םישנב

53 . תב השיא 23 הזמ רתויב זע שאר באכ ףקתה בקע ןוימ רדחל הנופ 3-4 תועש , תוליחב הוולמ
שערו רואל תושיגרו . הנורחאה הנשה יצחב גוס ותואמ ישילשה ףקתהה והז . התקידב
הניקת תיגולוריונה . האבה הנחבאל רתויב ההובגה תוריבסב םינווכמ הלא םימוטפמיס :
א . יטיסוניס הפירח ס
ב . ישיבכע תת םומיד
ג . תילמינגירט היגלאריונ
ד . הנרגימ ףקתה
ה . יד יחומ ךות םומ

54 . יתפוריונ באכ יבגל הנוכנ תואבה תורהצהה ןיבמ וזיא ?
א . תירוסנסוטמוסה םיבצעה תכרעמ ךרוא לכל העיגפמ םרגיהל יושע
ב . יפוא לעב תובורק םיתיעל " ףרוש " ומכ וא " םרז "
ג . זאב השוחת רסוח אוצמל ןתינ הקידבב באוכה רו
ד . יגולותפ באכל בשחנ
ה . תונוכנ תורהצהה לכ

55 . הנרגימ יפקתה תעינמל תשמשמ תואבה תופורתה ןיבמ וזיא ?
א . אתיב ימסוח
ב . םינטפירט
ג . םיגרנימאפוד םיטסינוגא
ד . לוטרגט
ה . םיזנאה ימסוח ACE

56 . המ י באכ תמצע דומאל רתויב הבוטה ךרדה ?
א . ותוגהנתהו הלוחב תוננובתה
ב . פע " אכ לגרס םע ןדמוא י ב
ג . םיימוטנא םינמיסב תוננובתה - םד ץחל , קפוד , בצק המישנ
ד . ל םעט ןיא אליממ אוהש םושמ באכ דומא יביטקייבוס
ה . הלוחה לש ויתונולת יפ לע

57 . ןב רבג 54 תרעוס הבישי ןמזב טטומתה . קספה אלל רבדל לחהו ששואתה תוקד רפסמ רחאל .
ורובידמ ותוא קיספהל היה ןתינ אל . ביגה אל אוה תולאשל הנע אלו תורזוח תוינפל . תורמל
ויתולימ בור תא ןיבהל היה ןתינש , תונבומ יתלב םילימב ןיחבהל היה ןתינ . הקידבב : יבצע
חומ , סונוט , חוכ , םיידיג םירזחה , םיניקת הכילהו ןטק חומ ינחבמ . נה יכ םשרתה אפורה " ל
ב ןמתסמה יחומ עוריאמ לבס :


א . Broca aphasia
ב . Conduction aphasia
ג . Wernike aphasia
ד . Trans-cortical aphasia
ה . Global aphasia

58 . רמייהצלא יבגל ןוכנ המ ?
א . התוחיכשב היינשה היצנמדה תאז
ב . 30% ליג ינבמ 70 הנממ םילבוס
ג . םע רמייהצלא ילוח HIV זארטסא ןילוכ ליטצא ימסח גוסמ תופורתל בוט םיביגמ יבויח
ד . וסמ תופורתב לופיט זארטסא ןילוכ ליטצא ימסח ג
ה . תילאדימריפארסקא תנומסת איה תינושארה תטלובה תונמתסהה

59 . הרכה רסוחמ הכרדמה לע לטומ אצמנש רחאל ןוימ רדחל אבוה הלוח . םיאבה םינמיסה לכ
ל טרפ יטפליפא ףקתהב רבודמש דשח ולעי :
א . ןושל תכישנל םינמיס
ב . םיווש אל םינושיא
ג . ןימי ףתכ לש היצקולסיד
ד . ןתשמ םיבוטר םייסנכמ
ה . הלוחה סנלובמאב העיסנ ךלהמב ררועתה , רדחל ותעגה תעב לבלובמ ןיידע אוה םלוא
ןוימ

60 . םייפג עבראב סוכרפו הרכה ןדבוא לש ףקתה לשב ןוימה רדחל עיגה הלוח . ךלהמב הקדבנשכ
עצוב רורבה CT ילאמש ילאטנורפ רוזאב המויגנינמ גוסמ לודיג םיגדה רשא שאר . ס והמ גו
יטפליפאה ףקתהה ?
א . ינוט - יללכ ינולק
ב . סנסבא
ג . סונולקוימ
ד . בכרומ ידקומ
ה . טושפ ידקומ
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

61 . תב הרענ 23 הרכה דוביא ללכש יסוכריפ ףקתה רחאל ןוימל העיגמ . מ הלבס התנעטל - 3
הנורחאה הנשב םימוד םיפקתה , לש םיעגר ללוכ 10-20 קותינ לש תוינש . יבטימה לופיטה והמ
ב וז הלוח ?
א . ןיפזמברק
ב . תיאורפלו הצמוח
ג . םיניפזאידוזנב
ד . לופיט ןתניי אל

62 . –

63 . -

64 . ןב רבג 56 תילטנורפ הנואב לודג לודיג לשב חתונ . היפיטא התארנ תיגולותפ הקידבב ,
תוזוטימ , לודיגב םד ילכ לש היצרפילורפו קמנ . ל העיבצ GFAP לודיגה יאתב תיבויח
הנחבאה המ :
א . astrocytoma grade 2
ב . glioblastoma multiforme
ג . medulloblastoma
ד . malignant meningioma
ה . המוניצרק לש הרורג
65 . נמד יבגל ןוכנ המ םע היצ יאול יפיפוג ) lewi bodies ( ?
א . היצנמד לש דואמ הרידנ הביס תאז
ב . lewi bodies םיטיצורטסאב םיאצמנ ) הילג יאת (
ג . ה - Substantia Nigra ה בורב תברועמ אל תראשנ םירקמ
ד . ב 10% רשפא םירקמהמ רמייהצלא תלחמ לש םייוניש אוצמל
ה . Lewi bodies ל יבויח םיעבצנ - ubiquitin

66 . יבגל םינוכנ םיאב לכ Multiple sclerosis ל טרפ :
א . םה היצזינילאימהדה ךילהת תא םיליחתמש םיטיצופמילה CD4 T lymphocytes
ב . ה בר - plaques חמה תפילקב םיאצמנ
ג . ב - active plaques ע תרכינ הננסה םיאור " םיגאפורקאמו םיטיצופמיל י
ד . shadow plaques בקע ןילאימ לש תתחפומ תומכ םיארמ Incomplete
demyelinization וא Remyelination .
ה . plaque םע Reactive Gliosis ל המוד םימעפל - low grade astrocytosis

67 . יחומ םד ףטש יבגל םינוכנ םיאבה לכ , ל טרפ :
א . Berry aneurism – ל החיכש יכה הביסה - Subarachnoid hemorrhage
ב . לש רתויב חיכשה םוקמה Hypertensive hemorrhage ב אוה - Putamen
ג . Cerebral vasculitis הניה יחומ םד ףטשל רתויב החיכשה הביסה
ד . ןוכיס םרוג תויהל לוכי חותפ םד חותינ
ה . ליגב םה םילוחה בר 60 הלעמו

68 . יבגל ןוכנ המ ןמס PML :
א . ע םרגנ " י HIV
ב . ב איה תירקיעה העיגפה - Oligodendroglia
ג . העיגפה ירוזאב ינייפוא ןמיס – ב הקזח העיבצ - Luxol fast blue
ד . Bizarre giant neurons העיגפה רוזאל ביבסמ םיארנ
ה . חמה תפילק רוזאב םיאצמנ םיעגנה בר

69 . יבגל םינוכנ םיאבה לכ Altzheimer's disease ל טרפ :
א . חומה לקשמ ןיקת תויהל לוכי
ב . תילטנורפהו תילרופמטה הנואה לש היפורטא תיארנ
ג . םירוזפ םייונישה דיחא ןפואב חומב םינוש םירוזאב
ד . ליגרהמ הקד תיארנ חומה תפילק
ה . רמייהצלא תלחמל םימוד םייפוקסורקימ םייוניש תויהל םילוכי ןקדזמה חמב

70 . סמ דיילס יבגל ' 5 , םינוכנ םיאבה לכ ל טרפ : ) המויגנינמ (
א . תיביסרגא רתוי תוגהנתה לע דיעמ הז לודיגב תוזוטימ יוביר
ב . ריפש רשאכ וליפא תונשיהל הטונ
ג . הריבגמ חומל הרידח תונשיהל יוכיסה תא
ד . םישנ לצא חיכש רתוי
ה . למוזומורכה יונישה םוזומורכל רושק רתויב חיכשה י 21

71 . רמייהצלא תלחמ לש םינמיס םה םיאבה לכ , ל טרפ :
א . Amyloid (senile) plaque
ב . Neurofibrillay tangles
ג . Granulovacular degeneration
ד . Intranuclear inclusions
ה . Amyloid angiopathy


72 . רמייהצלאה תלחמ יבגל ןוכנ המ ןמס ?
א . Aβ-peptide זאטפסופה תוליעפ לש רצות וניה
ב . Tau ח וניה יגולותפ ןובל , ןיקת אתב אצמנ אלש
ג . לש הלוקלומל APP ח שי קל יאת ךות , ילנרבממסנארטו יאת ץוח
ד . Amyloid Plaques םינוסקא םיליכמ אל
ה . רפסמ ה - Amyloid Plaques רוק הארמ חומב היצנמדה תגרד םע הבוט יכה היצול

73 . א י תב הש 56 , ל רתימ תלבוס " ד , רצק ןמז ךות חתפתהש תמדרת לש בצמב ןוימה רדחל העיגה
הדובעב דאמ . ב - CT ס םד ףטש הארנ ונכראבו א חומה סיסבב בחרנ ילדי . הריבסה הביסה המ
הז בצמל רתויב ?
א . Acute bacterial meningitis
ב . Tuberculous meningitis
ג . amyloid angopathy
ד . ruptured aneurism
ה . Vasculitis

74 . יבגל ןוכנ המ ןמס CMV encephalitis ?
א . ינב םידלי לצא חיכש 5-10
ב . רומה קמנל םרוג א חל ביבסמ יג ןוסיח יאכודמ םילוח לצא חומה לש םירד
ג . קנע יאת םע תומולונרג וארנ חומב .
ד . םישרושהו הרדשה טוח תא ברעמ אל
ה . דב תירשפא הנחבאה " תועצמאב קר כ PCR

75 . ל תירקיעה הביסה - Global cerebral ischemia הניה :
א . Thrombosis of middle cerebral artery
ב . Rupture of aneurysm
ג . Brain contusion
ד . Severe hypotensive episode
ה . Meningeal fibrosis

ד קלח ' - היגולוידרק
76 . ןיריפסא יבגל הנוכנה הרהצהה תא ןייצ :
א . דיטפ לש ימיכ הנבמ לעב אוה
ב . ירכוס הנבמ לעב אוה
ג . תיליצילס הצמוח אוה
ד . תיליצילס הצמוח ליטצא אוה
ה . םיזנאל ךיפה ןפואב רשקנ אוה cyclooxygenase הריצי ענומ ךכבו םינידנלגטסורפ לש
77 . Reye’s syndrome - ןוכנ המ ?
א . תירפירפ תוישירק רתיו יתיילכ םמד ולש עקרהו םידליב םרגנ .
ב . תוישירק רתיל םרוגה ןיריפסא ידי לע לעפושמש ינומיאוטוא םורדניס .
ג . דעב ינלטק 30% דבכה לש תינמוש היצרנגד ידי לע ןייפואמו וב םיקולהמ .
ד . ירגובמבו םידליב היעב הווהמ ןיריפסאב שומישה דרי הללגבש ם .
ה . ןיריפסאל ףסונב תונוש תוירוטמלפנא יטנא תופורת ידי לע םרגנ .78 . תנומסתל ינייפואה םומה Di George וניה :
א . Supravalvular aortic stenosis
ב . Patent ductus arteriosus
ג . Tricuspid atresia
ד . Atrioventricular septal defect
ה . Truncus arteriosus
79 . ב הטרואאה לש םוקימה - Transposition of great arteries וניה :
א . יתאירה קרועל המידקמו ןימימ
ב . יתאירה קרועל המידקמו לאמשמ
ג . יתאירה קרועל הרוחאמו לאמשמ
ד . יתאירה קרועל הרוחאמו ןימימ
ה . ןיקת בל תמועל יוניש ןיא
80 . לש הצובקל םיכייש םיאבה לכ acyanotic congenital heart defects ל טרפ :
א . Atrial septal defect
ב . Tricuspid atresia
ג . ventricular septal defect
ד . Patent ductus arteriosus
81 . לש תוחתפתהל יגולופרומה סיסבה המ Stable angina ?
א . ב תספותה תיטורלקסורתא הטיל 20% מ ילילכה קרועה ללח .
ב . סורתא הטילב תספותה תיטורלק 70% מ ילילכה קרועה ללח .
ג . הטילב ינפוד סובמורתו ערק םע תיטורלקסורתא .
ד . תיטורלקסורתא הטילב ךותב םומיד .
ה . תינוניב הבכשב תודייתסה ) Media ( ללחה תורצה ילב .
82 . תוחתפתהל תינגורטאי הביס יהמ restrictive cardiomiopathy ?
א . Doxorubicin
ב . תונרקה
ג . Cyclophosphamid
ד . ילאידרקירפה קשה תחיתפ םע חותינ
ה . Beta blockers

83 . תסמ תלחמ איה םיאבהמ ימ לע העיגפ םע ם - ינומיא ןונגנמ ידי ?
א . Mitral valve prolaps
ב . Nonbacterial thrombotic endocarditis
ג . Infective endocarditis
ד . Libman-Sack’s endocarditis
ה . Carcinoid syndrome
84 . תיפורטרפיה היתפוימוידרקל תורושק תואבה תואצותה לכ ל טרפ :
א . מואתפ תוומ תי .
ב . Subaortic obstruction
ג . בל םטוא
ד . Infective endocarditis
ה . בלה ןפודב המזירואנא
85 . ב םיעיפומ םיאבה לכ infective endocarditis ל טרפ :
א . יא - תיבבל הקיפס
ב . Streptococus Group A
ג . יטפס אל סיטילוקסו leukocytoclastic vasculitis
ד . יטפס אל המזירונא ) barry ( יחומ קרועב
ה . םזילובמא

86 . ל יבגל ןוכנ המ - Libman-Sacks ?
א . ל רושקה ינגותפ ךילהת - Chlamydia infection
ב . תויצטיגו םתסמה ידיצ ינשב
ג . ל תכיישה תינומיא הבוגת - Hypersensitivity reaction type IV
ד . לש םזילובטמב העיגפל הרושקה הלחמ םידיפילופסופ
ה . לש גוס והז infectious endocarditis

87 . יש םיאבה לכ ל םיכי תיטמורתאה הטילב ל טרפ :
א . ןיטרק
ב . ןירביפ
ג . ןגלוק
ד . םייטסלא יביס
ה . םינאגילגואטורפ

88 . ב ךילהתה והמ - Rheumatic Carditis :
א . מנ יתשירק ק ודנאה תא ללוכה יביסאמ םוידרק
ב . ידיאונירביפ קמנ םע ןווינ ידקומ דרקודנאב
ג . בלה רירשב םייראלקונופרומילופ םיאת לש הננסה
ד . לש תינומיא הבוגת hypersensitivity type III
ה . תיתקלד הבוגת אלל םתסמה לש ןווינ

89 . םיקרוע תשרט יבגל ןוכנ המ ?
א . םינטקו םיינוניב םיקרועב תעגופ הלחמה
ב . קרועה לש תיעצמאה הבכשב רקיעב תעגופ הלחמה , תימינפה הבכשב ינשמ ןפואבו
ג . הטילבב םיירקיעה םיאתה םה םיטיצופמיל
ד . פיל תריבצב םיפתתשמ רירש יאת ע םידי " י foam cells
ה . לש תיטורבפה הפיכב קלח רירש יאתל רוקמה םה םדהמ המיטניאל םיעיגמש םיטיצונומ
המורתאה

90 . א הזיא הימכסיאל שיגר רתוי בלה רירש לש רוז ?
א . ה סקפא
ב . ה םוטפס
ג . ה שילש ה מינפ בלה ןפוד לש י
ד . ה שילש ה בלה ןפוד לש ינוציח
ה . יבועב רירש לש הקיקד הבכש 0.1 מ " ודנאל תחתמ מ דרק

91 . תיטמואר בל תלחמל םירושקה םייגולותפ םייוניש יבגל ןוכנ המ
א . תוקלטצהו סיזורביפ בקע םותסש לש תוויע
ב . ידיוקומ ןווינ ) myxoid degeneration ( םותסש תמקרב
ג . גוסמ םיקדייח ידי לע םותסש לש סרה group A streptococcus
ד . ישפוח הצקב אלו םותסש לש סיסב רקיעב תויודייתסה
ה . בקנתה םותסשה תו


92 . םטוא תלחתה ירחא םייעובש בלה רירש לש תיגולוטסיהה הקידבב תוארל יופצ המ ?
א . םע רירש יביס wavy pattern
ב . ןוערג תמקר
ג . תרכנ תירטיצויקול הננסה םע רירש יביס לש ירט קמנ
ד . םטואה רוזא לש תוקלטצה
ה . תקרפתמ תיקמנ הקמר

93 . רטימ םותסש לש ישפוח הצקב תואצמנש תוטילבל תיטמואר בל תלחמ םע םילוח לצא יל
םיארוק :
א . atheromas
ב . Maccallum plaquews
ג . Fibromas
ד . Papilomas
ה . Verrucae

94 . ל טרפ היתפוימוידרק תוחתפתהל םירושק םיאבה םימרוגה לכ :
א . ןוירה
ב . לוהוכלא
ג . הימכסיא
ד . ןימטיו רסוח B1
ה . ע תעיקש דיאולימ

95 . ותמש בלה תלחמב עיפומ קמנ לש גוס הזיא סמ דיילסב תרא ' 1 ) transmural MI :(
א . fibrinoid necrosis
ב . Coagulation necrosis
ג . Liquefaction necrosis
ד . Gangrenous necrosis
ה . Apoptosis

96 . ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . רותניצ עצבל ונילע הזח תקועת ןחבאל ידכ .
ב . הלוחה רופיס ךמס לע תישענ הזח תקועת לש הנחבא ) הזנמנא ( דבלב .
ג . ח זופשאל קוקז אל החונמב הזח תקועת םע הלו .
ד . תועצמאב רושיא תבייחמ הביצי אל הזח תקועת לש הנחבא ECG .
ה . הזחה זכרמב העיפומ דימת הזח תקועת .

97 . ב אטבתהל לולע בלה רירש םטוא :
א . תימואתפ בל תקיפס יא .
ב . ךשוממ באכ ) לעמ 40 תוקד ( הזחה זכרמב .
ג . ימואתפ הרכה דוביא .
ד . תונוכנ תובושתה לכ .

98 . ןוכנ טפשמ הזיא ?
א . הדובעה תחנה תא ססבמ אפורה תויועטמ ענמיהל ידכ הקידבו הזנמנאב םיאצממ לע
תינפוג
ב . ורה ששאמ תויועטמ ענמיהל ידכ הדבעמ תוקידבב הדובעה תחנה תא אפ
ג . עבוק אפורה לופיט תלחתה ינפל הלוחל הזונגורפ
ד . לחת ןניא הדבעמ תוקידב תינדפק תינפוג הקידבו הזנמנאל ףי
ה . לכ תונוכנ תובושתה


99 . איה הביצי אל הזח תקועת תנומסת :
א . ינפל הלחהש הזח תקועת 4 םישדוח
ב . נוניב ץמאמב הזח תקועת י
ג . השק ץמאמב הזח תקועת
ד . החונמב הזח תקועת
ה . תונוכנ תובושתה לכ

100 . ןוכנ םיאבה םיללכהמ הזיא ?
א . החונמב הזח תקועת םע הלוח , םא ררחשל ןתינ ECG ןיקת
ב . תב הלוח 60 , יה תימדיפילרפ , ע המישנב רבגתמה זע באכמ תלבוס תלבוס הארנכ הקומ
בלה רירש םטואמ
ג . םיקרועה יבא לש היצקסיד , סיטידרקירפ , הזחו יתאיר םטוא באכל םורגל םילוכי ריווא
הזחב זע
ד . תקועת תנחבא ץמאמ תוקידבו הזנמנאב תישענ הזח
ה . תונוכנ תובושתה לכ

101 . ב תאטבתמ בלב העיגפה תרכס תלחמב :
א . גב הילע בקע בלה בצקב הדירי סוגאוה יורי
ב . תקופתב הילע םדב רכוס לש תוהובג תומר בקע בלה
ג . בלה רירש תוצווכתהב רופיש
ד . לאמש רדח דוקפתב הדירי
ה . לב הילע " ילוטסיס ד

102 . םיניטטסה תחפשממ תופורתב לופיטה :
א . ל םירוטפצר תומכ דירומ - LDL םיטיצוטפה ינפ לע .
ב . הטאידהמ םינמוש תגיפס ןיטקמ יעמב הלועפב .
ג . םתגיפס ענומו הרמה יחלמב לורטסלוכ תשרפה לידגמ .
ד . רוציי ןיטקמ LDL םיטיצוטפה ידי לע .
ה . רבעב םטוא ורבעש םילוחב קר םימטוא תוחיכש ןיטקמ .
103 . ילרטימ םתסמ תורצהב תוחיכש תונולת
א . המישנ רצוק
ב . רידס אל קפוד
ג . םיפיחסת
ד . תונוכנ תובושתה לכ .
104 . הלוח לש ותקידבב לבוסה מ ידרק תפוימ תיפורטרפיה הי :
א . ךשוממו יטיא קפודה לג
ב . יסופיט ןפואב ךומנ םדה ץחל
ג . םיקרועה יבא םתסמ לש הקיפס יא שי
ד . הבר המצועב קפוד לג
105 . םיקרועה יבא םתסמ תקיפס יא םע הלוח לש ותקידבב ) AI ( :
א . ךשוממו יטיא אוה קפודה .
ב . הכמ קפודה ) הובגו ריהמ (
ג . הרוצב הובג ילוטסאידה םדה ץחל תיסופיט
ד . הלוטסיסה ךרוא לכל המר תיסופיטה השוואה
תוירשפא תובושת :

1 א 21 ה 41 ב 61 81 ב
2 ב 22 ה 42 ב 62 82 ב
3 ב 23 ה 43 ב 63 83 ד
4 ג 24 ב 44 ג 64 ב 84 ה
5 ג 25 ה 45 ה 65 ה 85
6 ב 26 ג 46 ד 66 ב 86 ב
7 ד 27 ד 47 ג 67 ג 87 א
8 ב 28 UIP 48 ג 68 ב 88 ב
9 ג 29 ד 49 ב 69 ג 89 ד
10 30 Lobar
pneumonia
50 לטוב 70 ה 90 ג
11 31 51 א 71 ד 91 א
12 32 52 ב 72 ג 92 ב
13 33 53 ד 73 93 ה
14 34 ב 54 ה 74 94
ולבקתה
לכ
תובושתה
15 ב 35 ב 55 א 75 ד 95 ב
16 ג 36 ג 56 ב 76 ד 96 ב
17 ב 37 ד 57 ג 77 ג 97 ד
18 ב 38 ב 58 לטוב 78 ה 98 ה
19 א 39 ד + ה 59 ב 79 א + ד 99 ד
20 - 40 ד 60 ו 80 ב 100 ג
101 ד + ה
102 ד
103 ד
104 ד
105 ב


דומע 1 ךותמ 21
ץבקמ 1 תואובמו - א דעומ – 2007 - 2006

סמ קרפ 1 : תואובמ

1 .
תיימדה יבגל םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ FDG PET ןטרס ילוחב ל טרפ :
א . וב היצקטד לע תססובמ וז הימדה - ב תוטלפנה המאג ינרק יתש לש תינמז - 180 וזמ וז תולעמ
ביטקאוידר פוטוזיאמ טלפנה ןורטיזופ לש היצליהינא ךילהת רחאל ןורטקלא םע י .
ב . ב שמתשהל ןתינש אוה הקידבב תונורתיה דחא - FDG לופיטל םג אלא היימדהל קר אל
תורורגב .
ג . לש תימעפ דח הקרזה רחאל ולוכ ףוגה תריקסל תורשפאה אוה הקידבב תונורתיה דחא
יביטקאוידרה רמוחה
ד . תקידב FDG PET ב םיגולותפ םיאצממ רדעהב םג הליעפ תינטרס המקר תוהזל הלוכי - CT .

2 .
םינוכנ תיניערג האופרב םישמתשמ םהב םירמוחה לש היצזילקולה ינונגנמ יבגל םיאבה םיטפשמה לכ
ל טרפ :
א . םצעה לש יטיטפאיסקורדה ישיבג יבג לע תימיכ החיפס לע ססובמ םצע יופימ
ב . תואירל רמוחה לש הטושפ היזופיד לע ססובמ תואיר יופימ .
ג . יטקא הטילק לע ססובמ סירתה תטולב יופמ םיזוכיר לפמ דגנ תיב
ד . יופימ FDG PET יאת ךות םזילובטמ לע ססובמ .

3 .
םינוכנ תוילכ יופימ יבגל םיאבה םיטפשמה לכ ל טרפ :
א . תמהמ ןהו החפשמ בורקמ ןה תלתשומ היילכ לש הייחד יופימה תועצמאב ןחבאל ןתינ .
ב . ופק ומכ הפורתב שמתשהל ןתינ יתיילכה זוקינב המיסח לע יופימב דומלל תנמ לע ןט .
ג . ימניד יופימ וניה תוילכ יופימ .
ד . תוילכ יופימב DMSA תויתילכ תוקלד ןחבאל ןתינ .

4 .
םינוכנ תיניערג האופר יבגל םיאבה םיטפשמה לכ ל טרפ :
א . םיגולויזיפ םיכילהת תקידבו יביטקאוידר רמוח תקרזה לע תססובמ תיניערג האופרב הימדה
ףוגב .
ב . ב שומשל םיאתמ היהי יביטקאוידר םוטאש ידכ ןמז לעב תויהל וילע תיניערג האופרב היימדה
דאמ ךורא םייח תיצחמ ) תוחפל םימי רפסמ .(
ג . תבלושמ היימדהב ןורתיה (PET/CT, SPECT/CT) תימוטנא םקמל תלוכיב אוה יאצממ תא
יופימה .
ד . תקידב SPECT םיאצממה םוקימל הליעיו םירושימ השולשב יופימה יאצממ תא הגיצמ
רומ הימוטנא לש םירוזיאב תבכ .

5 .
ץמאמ ירבש ןוחבא ךרוצל םצע יופימ יבגל ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא :
א . ןיקת רוזאה לש ןגטנר םוליצ רשאכ םג ץמאמה רבש תא תוארהל לוכי םצע יופימ .
ב . םישנב ץמאמ ירבש תנחבאל ליעי וניא םצע יופימ .
ג . רוצל םצעה יופימל םילשמ יופימכ םיתיעל שמשמ תונמוסמ תונבל תוירודכב יופימ ןוחבא ך
ץמאמ ירבש .
ד . תוילוגסה ) תויפיצפס ( םלוא ההובג הנה ץמאמ ירבש ןוחבאל םצעה יופימ לש הקידבה תושיגר
הכומנ תיסחי .דומע 2 ךותמ 21
6 .
תואיר יופמ יבגל םינוכנ םיאבה לכ ל טרפ :
א . םיקרזומה םיקיקלחה " םיעקתנ " הרפב - לש סחיב תויתארה תורליפק 1:1000
ב . תאיר םיפיחסת תיימדהב ליעי תואיר יופימ האיר ילודיגו םיי .
ג . ורקאמ וניה יופימב קרזומה רמוחה - ןימובלא לש םיטגרגא
ד . הפיאשב יביטקאוידר זג ןתינו םדה םרזל יביטקאוידר רמוח קרזומ הקידבה ךלהמב .

7 .
רפיה תלחמ לש ןוחבאה ךילהת - ליחתהל לוכי דיאוריתאראפ לש יארקא אצממ תלבקמ האצותכ
לש סוחייה םוחתל לעמ היילע :
א . TSH + וה הילכה תרתי ינומר
ב . ןדיס
ג . EDTA
ד . דירואולפ
ה . תולחמ ןוחבאב אוהש לכ דיקפת תינילקה הדבעמל ןיא .

8 .
תואבה תוקידבה דמצב יוגש אצממל םורגת הדבעמל הרבעה ינפל ךשוממ ןמז םד תנחבמ לש הדימע :
א . ןגלשאו ןרתנ
ב . טפסופו ןדיס
ג . ןדיסו ןגלשא
ד . ןרתנו זוקולג
ה . זוקולגו ןגלשא

9 .
וימ רדחל עיגה הלוח ץרמנ לופיטל הדיחיל רבעוהו רעוס יתקלד ךילהתו הובג םוח םע ן . וחקלנ הדיחיב
תונוש תוקידבל םד תומיגד , םורסב ןגלשא לש רתויב ההובג המר האצמנ ראשה ןיבו . תוסחיתה וזיא
הז אצממל תתל שי ?
א . הלוחב לופיטה ךשמהב הבר תובישח ול שי
ב . י הלוחה בצמב רשא אצממל הבר תוריהזב סחייתהל שי תויהל לוכ false positive
ג . ריבס אצממ והז ןכ לעו םיטילורטקלאה לכ תמר תא ריבגמ רעוס יתקלד ךילהת
ד . תואנ לופיט עובקל ידכב םדב ןרתנה ךרע םע דחיב הז אצממל סחייתהל שי

10 .
תוידוחיי תמר (specificity) ןחבאל תדעוימה הקידבמ תשרדנ ההובג :
א . היסולכואב ההובג תוחיכש תלעב הלחמ
ב . השק הלחמ , ליעי לופיט הל שי ךא
ג . ליעי לופיט אלל השק הלחמ
ד . תילקיזיפ הקידב ןחבאל השקש םינייפאמ תלעב הלחמ

11 .
ילג תומדקתה רסוח R םירוביחב V1-4 . רתויב ןוכנה המ :
א . תולוקשמ ימירמב דאמ חיכש
ב . תיתועמשמ תיתאיר הלחמל ןמיס והז
ג . ימדק םטוא םע זמרמ - םדוק יתציחמ
ד . נכט היעב לע זמרמ אה תודורטקלא םוקימב תי . ק . גדומע 3 ךותמ 21
12 .
רפסמ הנומתל תסחייתמ האבה הלאשה 1 :
ילמשחה ריצה והמ ךינפלש םישרתב :
א . סונימ 45 תולעמ
ב . 0 תולעמ
ג . 30 תולעמ
ד . 90 תולעמ

13 .
ל תסחייתמ האבה הלאשה רפסמ הנומת 2
אבה םישרתה יבגל רתויב הנוכנה הבושתה המ :
א . בצקימ עובקל ןתינ אל , ריצ 75 +
ב . יס בצקימ סונ , ריצ 110 +
ג . סוניס בצקימ , עטקמ PR ןיקתהמ ךורא , ריצ 90 +
ד . סוניס בצקימ , עטקמ PR ןיקת , ריצ 75 +

14 .
ל תסחייתמ האבה הלאשה רפסמ הנומת 3
אבה םישרתה יבגל רתויב הנוכנה הבושתה המ :
א . ןיקת סוניס , עטקמ PR ןיקת , ןיקת ריצ
ב . הידרקידרב סוניס , עטקמ PR ןיקת , ןיקת ריצ
ג . דרב סוניס הידרקי , עטקמ PR ןיקת , ילאמש ריצ
ד . הידרקידרב סוניס , עטקמ PR ןיקת , ינמי ריצ

15 .
ל תסחייתמ האבה הלאשה רפסמ הנומת 4
אה םישרת ךייש םיאבהמ הזיאל . ק . אבה ג :
א . ו הנש האופרל טנדוטס ' רמג תניחב ןמזב , ןילנרדא לש רבגומ רורחשו הדרח ףקתהמ לבוסה
ב . ןב רבג 75 רתימ תובר םינש לבוסה םד ץחל
ג . תב השיא 23 ינושאר יתאר םד ץחל רתימ תלבוסה
ד . תב האפור 50 , בל תלחמ לש הירוטסיה אלל

16 .
ל תסחייתמ האבה הלאשה רפסמ הנומת 5
אה םישרת ךייש םיאבהמ הזיאל . ק . אבה ג :
א . ו הנש האופרל טנדוטס ' רמג תניחב ןמזב , ןילנרדא לש רבגומ רורחשו הדרח ףקתהמ לבוסה
ב . ןב רבג 75 נש לבוסה םד ץחל רתימ תובר םי
ג . תב השיא 23 ינושאר יתאר םד ץחל רתימ תלבוסה
ד . תב האפור 50 , בל תלחמ לש הירוטסיה אלל

17 .
תללוכ ןוילעה ירוטומה ןוריונה תנומסת :
א . םייחטש םירזחה תורע
ב . םיידיגה םירזחהב הדירי
ג . תירוסקלפ תירטנלפ הבוגת
ד . יטספס סונוט
ה . ידיסלפ סונוטדומע 4 ךותמ 21
פ ר ק רפסמ 2 : תואיר

18 .
כ הנישב המישנ םוד תנומסתב לופיטכ םילבוקמ םיאבה ל ל טרפ :
א . לקשמב הדירי
ב . רישכמ CPAP
ג . ילטנד ןקתה
ד . עולו ךיח חותנ
ה . םידיאורטס ןתמ

19 .
םילוח יתבב תושכרנה האיר תוקלד לש הרבעה תעינמל רתויב ליעיה יעצמאה היהי םיאבמ המ :
א . תיתעינמ הלועפכ חווט תבחר הקיטויביטנא ןתמ
ב . םיידי תציחר
ג . תמ ימסוחב עובק לופיט ן H2
ד . ןטבה לע םשנומההלוחה תבכשה
ה . בצמב הלוחה תבכשה supine

20 .
ע םרגנה לועיש " י post nasal drip ע ןייפואמ " םיאבה לכ י ל טרפ :
א . לועישה תליחת ינפל תונוילע המישנ יכרד םוהיז לש הזנמנא
ב . םד תופיט ליכמה לועיש
ג . עולהו הפה תוירירב שדוג לש תינפוג הקידבב אצממ
ד . הביכש רחאל רימחמה לועיש
ה . םינימטסיה יטנר ןתמ רחאל לקומה לועיש

21 .
תיתאיר הרליפקל הלואיבלא ןיב ןצמח לפמ (A-a gradient) אבה הלוחב ןיקת אצמייש ריבס :
א . ןונימ תקרזה רחאל הרכה רסוחמ ןוימל לבקתה רשא העודי תיתאר הלחמ אלל ריעצ הלוח
םימס לש רתי .
ב . איר תלחמ אלל ריעצ הלוח הובג םוח בקע ןוימל לבקתה רשא העודי תו , םוליצבו המישנ רצוק
תקלדל םיאתהל לוכיה ןינסת הארנ הזח תואיר .
ג . מ לבוסכ עודיה רבכ ןשעמ הלוח - COPD יתמישנה ובצמב הרמחה םע ןוימל עיגה .
ד . ריעצ הלוח , ףירח המטסא ףקתה םע ןוימל עיגה רשא המטסאמ לבוסכ עודי .

22 .
ןב הלוח 72 אמ ררחוש ךריב רבש רחאל זופש . באכ םע הנישהמ ררועתמ אוה ורורחש רחאל םיימוי
המישנ יישקו ילריולפ . המ ןוכנ וניא ותנחבא יבגל :
א . םייח ןכסמ תויהל לוכי עוריאה
ב . הז בצמל יגולויטא םרוג תויהל הלוכי הביכש
ג . םד תחינגב םיתיעל הוולמ עוריאה
ד . נה הנחבאה לש םירקמה לכב " הימסקופיה תמייק ל
ה . ךרע di-dimer וז הנחבא ללוש וניא הובג ינילק דשח תוחכונב ילילש

23 .
נה לכ " סיזיטפומהל תוחיכשתוביס ןה ל ל טרפ :
א . pulmonary embolism
ב . chronic bronchitis

דומע 5 ךותמ 21
ג . tuberculosis
ד . יתאיר לודיג
ה . המטסא

24 .
ב רתויב בושחה לופיטה - COPD וניה :
א . םידיאורטס יפאשמ
ב . םיגרנילוכיטנא םירישכת
ג . ישנ םוקיש יתמ
ד . תונופמיס יביחרמ
ה . ןושיע תקספה

25 .
השק הימסקופיה םע הלוח קודבל תארקנ . היצרוטס רוטינ ךות הלוחל ןצמח תתל תשקיב . יכרע וליא
רומשל שקבת היצרוטס :
א . היצרוטס 100%
ב . היצרוטס 80%-90%
ג . היצרוטס 90%-92%
ד . הנוכנ אל הבושת ףא

26 .
ב ןייפאתמ יביטדוסנרט ילריולפ לזונ :

א . ע ימד לזונ הובג ןובלח ם
ב . םע לולצ לזונ LDH הובג
ג . ךומנ ןובלח םע לולצ לזונ
ד . םע לזונ pH לש 7.12 הובג ןימובלאו
ה . תוילאירטקב תוינומיונפב חיכש

27 .
נה םינבמה לכ תא הזח םוליצב תוהזל ןתינ " ל ל טרפ :
א . הטרואאה תשק
ב . הנק
ג . תועלצ
ד . דייוסמ אל םתסמ
ה . דש תמטפ

28 .
ןוימל לבקתה ןשעמ הלוח . הזח םוליצב תטלוב הייטס םע תינמיה האירה לש המלש הללצה האצמנ
ןימי דצל םוניטסאידמה לש . איה הריבסה הנחבאה :
א . תינמיה האירה לש טמת
ב . ילריולפ לזונ
ג . ןימימ האיר תקלד
ד . ל םימיאתמ םייוניש - COPD
ה . הידרקורטסקד
דומע 6 ךותמ 21
29 .
הנרקהו היפרתומיכ לע ססובמ לופיטה האיר ןטרס לש גוס הזיאב :
א . ישקשק ןטרס
ב . ןטרס םינטק םיאת גוסמ
ג . יטולב ןטרס
ד . םילודג םיאת דוסמ ןטרס
ה . תונוכנ תובושתה לכ

30 .
ןב הלוח 54 טסבסא ךותיחב קסע ורבעבש ןשעמ תילאיציטסרטניא תואיר תלחמ םע עיגמ .
םיאבה םיאצממה לכ תא אצמתש ריבס ל טרפ :
א . הימסקופיה
ב . הינפקופיה
ג . A-a gradient ץמאמב ךומנ
ד . האינפיכט
ה . הכומנ היזופיד

31 .
םיאבה לכב ךורכ םיטסינוגא אטב דוסמ תונופמיס יביחרמב לופיט ל טרפ :
א . םדב ןגלשאה תמר תדרוה
ב . ריואה יכרדב תיתקלדה הבוגתה לש תיתועמשמ התחפה
ג . הידרקיכט
ד . קלח רירש לש היצסקלר
ה . לועפיש adenylase cyclase

32 .
יבגל הנוכנ תואבה תועיבקהמ וזיא emphysema תואירה לש :
א . פתה הערפהה תיביטקרטסר רקיעב איה תידוק (restrictive)
ב . תיגולותפה הנומתה לש םיביכרמה דחא איה תיתועמשמ תיתאיר סיזורביפ
ג . יטנאו הזאטורפ ןיב לקשמ יוויש רסוח - יזכרמ יגולויטא םרוג בשחנ הזאטורפ
ד . תואירה יסיסבב רקיעב םימקוממ םיעגנה המזיפמאה ירקמ תיברמב
ה . ב הילע שי - elastic recoil לש האירה

33 .
ןב הלוח 18 השק יטמסא ףקתה לשב ןוימל עיגמ המטסאמ לבוסכ עודיה הנש .
הז הלוח יבגל םינוכנ םיאבה םידגהה לכ ל טרפ :
א . ע םרגהל לוכי ףקתהה " םינגרלאל הפישח י
ב . ע םרגהללוכי ףקתהה " אטב ימסוח ןתמ י
ג . הז הלוחב לופיטל הליעי היצפוא הניה םינאירטוקיוליטנא ןתמ
ד . אורטס תתל שי הז הלוחל םיימטסיס םידי
ה . רתויב הריהמה העפשהה ילעב םילופיטה םניה ןצמחו תונופמיס יביחרמ

34 .
ל םינייפאמ םיאבה לכ Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) , ל טרפ :
א . םינוש םיאליגב סיזורביפ תוחכונ ) Temporal hetrogeneity (
ב . תומולונרג תורצוויה
ג . Fibroblastic foci
ד . ש היזלפרפיה םויציטסרטניאב קלח רירש ל
ה . תינורכ תקלד

דומע 7 ךותמ 21
35 .
תואבה תונוכתהמ וזיא הניא סיזודיאוקרס תנייפאמ ?
א . םייתפמילה ךרואל תומולונרג רוזיפ
ב . תוילאיכנורבירפ תומולונרג
ג . סנהגנל גוסמ קנע יאת
ד . תומולונרג ךותב בחרנ קמנ
ה . תונוש תומקר תברעמ ) םינוש םירביא (

36 .
יבגל ןוכנ המ Cryptogenic organizing pneumonia ?
א . ל המוד הזונגורפה - IPF
ב . תימוהיז היגולויתא
ג . הרורב אל היגולויתא
ד . השק סיזורביפב הוולמ ללכ ךרדב
ה . תוינילאיה תונרבממב הוולמ

37 .
יבגל ןוכנ המ Hypersensitivity pneumonitis ?
א . תילאיצטסרטניא תקלד
ב . םירחואמה םיבלשב םויציטסרטניאב סיזורביפ
ג . תומולונרג תוחכונ
ד . ילהת תולויכנורבל ביבסמ רקיעב עיפומ ך
ה . םינוכנ םלוכ

38 .
רפסמ רישכת 1 ) 2 תולאש (
םוח , לועיש , ןב רבגב םירזופמ םינינסת 28 . רפסמ רישכתבש הלחמה 1 ) ןוכנה המ (
א . ןושיעל הרושקו תילודיג
ב . טסבסאל הפישחל הרושקו תילודיג
ג . תעיבצו תימוהיז Ziehl-Nielsen םרוגה תא תוהזל הלוכי
ד . בצו תימוהיז םרוגה תא תוהזל הלוכי ףסכ תעי
ה . וא םרג תעיבצו תימוהיז PAS םרוגה תא תוהזל הלוכי

39 .
בש הלחמה רפסמ רישכת 1 ללכ ךרדב העיפומ :
א . היצריפסא לש ךוביסכ
ב . האירה םורקב
ג . דחא דצב סוליהה רוזיאב שוגכ
ד . ןוסיחה תכרעמ יוכיד םע הלוחב

40 .
רפסמ רישכת 2 ) 2 תולאש (
תב הלוח 38 יש םע העיגה האיר תנואב ןינסת הרנ הזח םוליצב לוע . תונורחא םינש שולשב הירבדל
תינמי הנואב תורזוח האיר תוקלדמ הלבס . הארנ ךינפלש רישכתב :
א . ריפש לודיג
ב . ריאממ לודיג ) הכומנ תוריאממ תגרדמ (
ג . ריאממ לודיג ) דואמ ההובג תוריאממ תגרדמ (
ד . יטוטמולונרג ךילהת
ה . סיזטקאוכנורב

דומע 8 ךותמ 21

46 .
םיאבה םימרוגה לכ ןוסיח יאכודמ לצא רקיעב הינומיונפ ימרוגכ םיעודי . םיאבהמ הזיא ךייש וניא
וז הצובקל ?
א . Mucor mycosis
ב . Pneumocystic carinii
ג . Mycoplasma
ד . Aspergillus

תולאשב 47-52 תונחבאה ןיבל םיאבה םידגיהה ןיב םאתה ) א - ג .( םעפמ רתוי עיפוהל לוכי דגיה לכ
ללכ עיפוהל אל וא תחא .

א . יכנורב תינורכ סיט
ב . המטסא
ג . המזיפמא

47 .
תיליפוניזואא הננסה תמייק

48 .
רסח α1 anti trypsin היגולויטא תווהל לוכי

49 .
Blue blotter

50 .
םידיאורטס יפאשמל המישרמ הבוגת

51 .
Pink puffer

52 .
םיינרופיצה תולאתה ןיא ) clubbing (

פ קר רפסמ 3 : היגולוידרק

53 .
ב עיפומ המ - Rheumatic carditis ?
א . גנינולב ) balooning ( ילרטימ םותסש לש
ב . םינדגונ ) cross reactiong ( ל - staphylococeus aurus
ג . ע רקיעב הננסה " בלה רירשב םיראלקונופרומילופ י
ד . בלה תובכש לכב עוגפל לוכי ךילהתה
ה . תיתקלד הבוגת ילב םינווינ םייוניש

54 .
תפרוצמה הנומתב אתה יבגל ןוכנ המ ? ) מ הנומת רפס 1 ) ( בלה תולחממ תחאב םיעיפומ הלא םיאת (
א . יניערג בר קנע את הז
ב . יתניבג קמנ ביבסמ םירבטצמ הז גוסמ םיאתה
ג . יטוטפופא את הז
ד . תלסלוסמ ןיטמורכ תעוצר האצמנ אתה ןיערג ךותב
ה . טלוב ןוניערג אצמנ אתה ןיערג ךותב

דומע 9 ךותמ 21
55 .
לש תוחתפתהב ברועמ ןונגנמ הזיא Glomerulonephritis ע םילוח לצא ם Infective endocarditis ?
א . Antigen-antibody complex
ב . Antibody mediated reaction
ג . Cytotoxic T8 lymphocytic reaction
ד . T4 lymphocytes mediated reaction
ה . ינומיא ןונגנמל רושק אל ךילהתה

56 .
לש הזנגותפב עיפומ המ Nonbacterial thrombotic endocarditis ?
א . Antiphospholipid syndrome
ב . ידיאונירביפ קמנ ) Fibrinoid necrosis (
ג . Hypercoagulability
ד . םותסשב תובקנתה
ה . Immune complex

57 .
םתסמב תויצטגו לש תיפוקסורקימה הנומתה ) רפסמ הנומת 2 ( ל המיאתמ :
א . Rheumatic verrucae
ב . Infective endocarditis
ג . Nonbacterial thromboendocarditis
ד . Libman-Sack’s endocarditis
ה . Mitral valve prolaps

58 .
תיטורלקסורתא הטילב לש םיביכרמ . ןוכנ המ ?
א . תומולונרג
ב . קנע יאת
ג . טטרושמ רירש יאת
ד . קלח רירש יאת
ה . יעקשמ Amyloid

59 .
המ ךייש אל תיטורלקסורתא הטילבל ?
א . Fibrous cap
ב . Neovascularization
ג . Medionecrosis
ד . Foam cells
ה . Central necrotic care

60 .
תיטוטמורתא הטילב םיאצמנש ףצק יאת לש המזלפוטיצב םינמוש תורבטצהל םרוג ןונגנמ הזיא ?
א . סיזוטיצוגפ
ב . ליגר סיזוטיצודנא
ג . ינמוש ןווינ
ד . יפיצפס םיזנא רסוחמ האצותכ הריגא
ה . םירוטפצר תועצמאב סיזוטיצודמא ) ךרד Scavenger receptors (


דומע 10 ךותמ 21
61 .
ב בלה םטוא לש קמנה רוזיאב העיפומ הננסה הזיא עוריאה תלחתהמ ישילשה םוי ?
א . םיליפוניזואא
ב . םיראלקונופרומילופ
ג . םיגפורקאמ
ד . םיטיצופמיל
ה . ףצק יאת

62 .
ירחא תקלצ לש בלשב תויהל לולע ךוביס הזיא Transmural MI? ?
א . ב ערק - Papillary muscle
ב . הדנופמט
ג . יטונירביפ סיטידרקירפ
ד . ילרטימ םתסמ לש תורציהו תוקלטצה
ה . Ventricular aneurysm

63 .
המ ןוכנ אל לש ךוביסה יבגל MI הנומתב םיאורש ) רפסמ הנומת 3 ( ?
א . ו תקלצ תריציב הוולמ ךוביסה - Ventricular aneurysm
ב . דב עיפומ בצמה " כ 3-7 תלחתהמ םימי Transmural MI
ג . ל רושק ךוביסה - Transmural MI
ד . ל םרוגו בלה לש םירדחה ןיב הציחמב חתפתמ םימעפל ךוביסה - shunt ןימיל לאמשמ

64 .
ב עיפומש יפיצפסה יגולוטסיהה םגדימה והמ - Hypertrophic cardiomyopathy ?
א . Wavy pattern םיטיצוימ לש
ב . Contraction band
ג . Mycotic disarray
ד . Myocytolysis
ה . םיטיצוימב םיינווינ םייוניש

65 .
הנומתב ) רפסמ הנומת 4 לזרבל תיבויח העיבצ םע בלה רירש לש יגולוטסיה דיילס . העפות הזיא
הזה בצמל המיאתמ ?
א . בלה ןפוד לש תירטמיס יתלב היפורטרפיה
ב . בלה ללח לש תרכנ תובחרתה
ג . Hypercontraction בלה רירש לש
ד . Subaortal stenosis
ה . בלה רירש תושימגב הדירי

66 .
תנומסתב רתויב חיכשה םומה Williams וניה ?
א . Ventricular septal defect
ב . Atrioventricular septal defect
ג . Coarctation of aorta
ד . Tetralogy of Fallot
ה . Supravalvular aortic stenosis


דומע 11 ךותמ 21
67 .
ב - Sinus venosus type ה " רוח " אצמנ תוילעה ןיב הציחמב ?
א . הציחמב הובג
ב . עצמאב ) זכרמ ( הציחמה
ג . הציחמה לש ןותחתה קלחב
ד . הציחמה לכ תא ספותש רוחב רבודמ
ה . ןוכנ וניא דחא ףא

68 .
לש ביכרמ וניה םיאבהמ הזיא Tetralogy of Fallot ?
א . Left ventricular hyperplasia
ב . Aortic stenosis
ג . Right ventricular hypertrophy
ד . Atrioventricular septal defect
ה . Patent ductus arteriosus

69 .
ב הנחבאה רפסמ דיילס 3 איה : _______________

70 .
ב םייונישה רפסמ דיילס 3 :
א . בורב לופיט רחאל םייליבסרבר םה םילוחה
ב . םילוחה טועימב לופיט רחאל םייליבסרבר םה
ג . םימיל םיינייפוא 10 דע 14 הלחמה לש
ד . ריהב הארנ עוגנה רוזאה - בהבהצ ) תיפוקסורקאמ (
ה . דיילסבש םיאתב םיינייפוא םיאצממ םה הירדנוכוטימה תוחיפנו ןגוקילג דוביא

71 .
הנוכנ תחא הבושת ורחב :
א . הנחבאה ששאל ונילע הזח תקועת ןחבאל ידכ ץמאמ תקידבב
ב . דבלב הזנמנאה ךמס לע תישענ הזח תקועת לש הנחבא
ג . זופשאל קוקז וניא החונמב הזח תקועת םע הלוח
ד . גקא תועצמאב שושא תבייחמ הביצי אל הזח תקועת לש הנחבא
ה . הזח תקועת ) Angina pectoris ( הזחה זכרמב העיפומ דימצ

72 .
ב אטבתהל יושע בלה רירש םטוא ?
א . תימואתפ בל תקיפס יא
ב . הזחה תמדקב ךשוממ באכ ) לעמ 40 תוקד (
ג . ימואתפ הרכה דוביא
ד . תונוכנ תובושתה לכ

73 .
ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא :
א . תינפוג הקידבבו הזנמנאב םיאצממ לע הדובעה תחנה תא ססבמ אפורה תויועטמ ענמיהל ידכ
ב . הדבעמ תוקידבב הדובעה תחנה תא אפורה ששאמ תויועטמ ענמיהל ידכ
ג . פה תא עבוק אפורה לופיטה תלחתה ינפל הלוחה לש הזונגור
ד . תינדפק תינפוג הקידבו תינדפק הזנמנאל ףילחת ןניא הדבעמ תוקידב
ה . תונוכנ תובושתה לכ

דומע 12 ךותמ 21
74 .
איה הביצי אל הזח תקועת תנומסת :
א . החונמב הזח תקועת
ב . תמדקתמ הזח תקועת ) crescendo (
ג . השדח הזח תקועת
ד . םטוא רחאל הזח תקועת
ה . תונוכנ תובושתה לכ

75 .
הזיא ןוכנ םיאבה םיללכהמ :
א . זפשאל שי הביצי אל הזח תקועת םע הלוח
ב . ןב הלוח 60 הנש , הזחה תמדקב ךשוממו זע באכמ לבוסה הימדפילרפיה םעו ןשעמ ) לעמ 30
תוקד ( בלה רירש םטואמ הארנכ לבוס
ג . םיקרועה יבא לש היצקסיד , סיטידרקירפ , זע באכל םורגל םילוכי ריווא הזחו יתאיר םטוא
הזחב
ד . הנחבא הנחבאה ששאל הדבעמ תוקידבב ךרוצ ןיאו דבלב הזנמנאב תישענ הזח תקועת לש
ה . תונוכנ תובושתה לכ

76 .
ב תאטבתמ בלב העיגפה תרכוס תלחמב :
א . בלה בצקב הדירי
ב . בלה תקופתב הילע
ג . בלה רירש תוצווכתהב רופיש
ד . תילילכ תיתשרט הלחמ לש ההובג תוחיכשו לאמש רדח דוקפתב הדירי
ה . וטסיס םד ץחלב הילע יל

77 .
םיניטטסה תחפשממ תופורתב לופיטה :
א . ל םירוטפצר תומכ דירומ - LDL םיטיצוטפה ינפ לע
ב . יעמב הלועפב הטאידהמ םינמוש תגיפס ןיטקמ
ג . םתגיפס ענומו הרמה יחלמב לורטסלוכ תשרפה לידגמ
ד . רוציי ןיטקמ LDL םיטיצוטפה ידי לע
ה . רבעב םטוא ורבעש םילוחב קר םימטוא תוחיכש ןיטקמ

78 .
ונולת ילרטימ םתסמ תורציהב תוחיכש ת :
א . המישנ רצוק
ב . רידס אל קפוד
ג . םיפיחסת
ד . תונוכנ תובושתה לכ

79 .
תיפורטרפיה היטפוימוידרק םע הלוח לש ותקידבב :
א . ךשוממו יטיא קפודה לג
ב . יסופיט ןפואב ךומנ םדה ץחל
ג . םיקרועה יבא םתסמ לש הקיפס יא שי
ד . הדימעב תרבגתמה תילוטסיס השווא שי םילוחהמ קלחב


דומע 13 ךותמ 21
80 .
םיקרועה יבא םתסמ תקיפס יא םע הלוח לש ותקידבב :
א . ךשוממו יטיא אוה קפודה
ב . הכמ קפודה ) הובגו ריהמ (
ג . תיסופיט הרוצב הובג ילוטסאידה םדה ץחל
ד . הלוטסאידה ךרוא לכל המר תיסופיטה השוואה

רפסמ קרפ 4 : היגולוריונ

81 .
ינמיס םה םיאבה לכ Viral encephalitis , ל טרפ :
א . Pperivascular lymphocytic infiltrates
ב . Microglial nodules
ג . Neuronophagia
ד . Neurofibrillary tangles
ה . Inclusion bodies

82 .
יבגל םיאבה םיטפשמה לכ Meduloblastoma םינוכנ ל טרפ :
א . ילאילג לודיג , םיטיצורטסאב ורוקמש
ב . ליג דע םידלי לש לודיג 16
ג . ןוחומ לש לודיג ) cerebellum (
ד . תמ יונב לודיגה םיכרואמו םינטק םיא
ה . לופיט רחאל םינש שמח , כ םייח םויה - 50-70% םילוחהמ

83 .
ןב רבג 58 ב לודג לודיג ללגב חתונ - Frontal lobe היפיטא תיארנ תיגולותפ הקידבב , תוזוטימ , קמנ
לודיגב םדה ילכ לש לתודנא לש היצרפילורפו . ל העיבצה - GFAP לודיגה יאתב תיבויח . הנחבאה המ
ךלש ?
א . Astrocytoma grade 2
ב . Glioblastoma multiforme
ג . Meduloblastoma
ד . Malignant meningioma
ה . לש הרןרג carcinoma

84 .
תלחמל םיינייפוא םיאבה לכ Alzheimer , ל טרפ :
א . Senile (neuritic) plaques
ב . Neurofibrillary tangles
ג . Spongiform change
ד . Amyloid angiopathy
ה . Granulovscular degeneration

85 .
תלחמ יבגל ןוכנ המ ןמס Alzheimer ?
א . Aβ-peptide םיזנאה תוליעפ לש רצות וניה reductase
ב . Tau – יגולותפ ןובלח , ןיקת אתב אצמנ אלש
ג . לש הלוקלומל APP ילנרבמסנרטו יאת ץוחו ךות קלח שי

דומע 14 ךותמ 21
ד . Amyloid plaques םינוסקא םיליכמ אל
ה . ה רפסמ - Amyloid plaques וט יכה היצלרוק הארמ חומב ה תגרד םע הב - Dementia

86 .
תב השיא 56 , םד ץחל רתימ תלבוס , דואמ רצק ןמז ךות חתפתהש תמדרת לש בצמב ןוימ רדחל העיגה
הדובעב . ב - CT חומה סיסבב בחרנ ילדיאונכראבוס םד ףטש הארנ . בצמל רתויב הריבסה הביסה המ
הז ?
א . Acute bacterial meningitis
ב . Tuberculous meningitis
ג . Amyloid angiopathy
ד . Rupture aneurysm
ה . Vasculitis

87 .
ןמס , יבגל ןוכנ המ CMV encephalitis ?
א . ינב םידלי לצא חיכש 5-10
ב . תאכודמ ןוסיח תכרעמ םע םילוח לצא חומה לש םירדחל ביבסמ יגרומה קמנל םרוג
ג . קנע יאת םע תומולונרג וארנ חומב
ד . םישרושהו הרדשה טוח תא ברעמ אל
ה . כ ךרדב תירשפא הנחבאה תועצמאב קר לל PCR

88 .
ןיב לידבמ המ Astrocytoma grade III ל - Glioblastoma ?
_____ ___ _________ ___________

89 .
רפסמ דיילס 4 :
_____________________________

90 .
רפסמ הנומת 5 . ןב רבג 75 היצנמד םע . והמ הנומתב יונישה ?
_______________________ ____ __

91 .
רפסמ הנומת 6 . ןב דלי 6 ןוחומב לודיג םע . ל תיבויח העיבצ ךינפל - Synaptophysin . הנחבאה המ ?
___________________________ __

92 .
רפסמ הנומת 7 . תב 18 תכשוממ תיגולוריונ הלחמ םע . חומה עזג ךרד ךתח ךינפל ) תעיבצ taxol-fast
blue ( הנומתב טלובש יונישה והמ ?
__ ___________________________

93 .
רפסמ הנומת 8 . היצנמד םע הלוח . ןוריונה לש המזלפוטיצב םיאורש הנבמה ארקנ ךיא ?
_____________________________

94 .
רפסמ הנומת 9 . ןב הלוח 10 חומבו תואירב םיעגנ םע . חומ תמקרמ היספויב ךינפל . ךתנחבא המ ?
____________________________ _


דומע 15 ךותמ 21
95 .
הלוחב ראווצה לש היסקלפ MS ל םורגל הלולע :
א . םייפגה לש תינוטסיד העונת
ב . םינפב באכ תעפוה
ג . מע ךרואל תטשפתמה ילמשח םרז תשוחת " ש
ד . ןתשה תיחופלש לש יגולותפ ןוקיר
ה . םימייקה םיילברצה םינמיסה לש הרמחה

97 .
היצטנורפנוקב היאר תודש תקידבב , ןב 76 םיגצומה םייוריג ההזמ וניא ילאמשה הייארה הדשב
ןיקת דרפנב ןיע לכ לש היארה הדש הקידבבש תורמל . קזנה םוקמ :
א . תינמי תילטאירפ הנוא
ב . תינמי תילטנורפ הנוא
ג . תילאמש תילטאירפ הנוא
ד . תילאמש תילטנורפ הנוא
ה . תילרופמט הנוא

98 .
ןורכיזה תריציב ברועמ וניא רשא ימוטנאה הנבמה תא ןמס :
א . Mamillary bodies
ב . Fornix
ג . Basal forebrain
ד . Putamen
ה . Thalamus

99 .
MRI םילודיג ןוחביאל שמשמ :
א . ףירח תת םומידל ההובגה ותושיגר לשב
ב . הברה ותושיגר לשב ינושל תומקר ןיב
ג . םד ילכ תופמלו תוהזל ותלוכיל תודוה
ד . מ רתוי קיידל ותלוכי לשב - CT לודיגה תוטשפתה תדימב
ה . לכ 4 תונושארה תויורשפאה
ו . תויורשפאהמ תחא אל ףא

100 . תקידבב םיינייפוא םיאצממ NCS-EMG הד היתפוריונב - תיביטנליימ :
א . תקידבב תוירוטומה תודיחיה EMG םיהובג םילאיצנטופ תוארמ
ב . תוירוטומ תודיחי סויגב הדירי ןכתית
ג . תוניקת הכלוהה תויוריהמ
ד . תוכומנ תוירוטומה תוערשמ
ה . םירירשב תינטנופס תוליעפ

101 .
תב הלוח 40 בקע האפרמל העיגמ ןיעב םיבאכ . הקידבב – ףעפע חונצ , רואל ביגמ ןושיא . הנחבאה המ
רתויב המיאתמה ?
א . םוירוטנטה ךרד היצאינרה לובג לע רבגומ ץחל םע תילטאירפה הנואב לודיג
ב . ישילשה בצעה לע תצחולה תיקרוע תצרפמ
ג . ישילשה בצעה לש היתפוריונ
ד . ישישה בצעה לש היתפוריונ

דומע 16 ךותמ 21
102 .
ימוקמ שוחליא ירמוח ) דיל ומכ ןיאקו ( ידי לע ףירח באכ םיקיספמ :
א . םינידנלגטסורפ תריצי תעינמ
ב . םיקדה בצעה יביסב הכלוהה תמיסח
ג . םיבעה בצעה יביסב הכלוהה תמיסח
ד . םוניפרודנא רורחיש
ה . הנוכנ הבושת ףא

103 .
הניה באכ תמצוע ךירעהל רתויב הנוכנה ךרדה :
א . באכ תומצוע לגרס תועצמאב ןדמוא
ב . פע טופשלו הלוחב תופצל " נתה י ותוגה
ג . המישנ בצקו קפוד םד ץחל ומכ םיימונוטוא םינמיס רחא בוקעל
ד . יביטקיבוס אליממ אוהש םושמ באכ דומאל ךרוצ ןיא

104 .
אשונב םיאבה םיטפשמה לכ Tremor םינוכנ , ל טרפ ?
א . תוינוצר יתלבה תועונתהמ רתויב החיכשהו תירלוגר אלו תימטיר הניאש תינוצר יתלב העונת
ב . Midbrai, tremor (rubral tremor) סג דער אוה , ו חומה עזג לש תוירלוקסו תולחמב חיכש -
MS
ג . E.T (Essential tremor) דב דער אוה " יתחפשמ כ ) ב - 70% םירקמהמ (
ד . ע יטמוטפמיס אוה דערב לופיטה " דב אוהו ןודימרפו ןילרד י " ליעי כ
ה . 2 ה תלחמ תעפוהל םיאיש - E.T – רגובמה ליגב ינשהו תורגבתהה ליגב ןושארה ) . late
adulthood (

105 .
ל רשקב םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ - Subacute combined degeneration (SACD) , ל טרפ ?
א . הקומע השוחתב הערפה רקיעב
ב . ירטמיסא ינילק יוטיב ללכ ךרדב
ג . ןימטיו רסוח B12 וז תנומסתל הביסה תא הווהמ
ד . םיחיכש םינמיס םה תירוסנס היסקטאו יבויח יקסניבב םע םירזחה תורע
ה . ה אוה לופיט replacement ןימטיו לש B12 ע " תקירז י IM דב " כ

106 .
ןב הלוח 30 יללכ סוכרפ לשב ןוימ רדחל לבקתמ . יאופרה ורבעמ , ב שאר יבאכ לש הירוטסיה - 10
םינורחאה םישדוחה , יטפליפא הארנה לככ הרכה דוביא לש עורא ןכ . ןתינ תואבה תונחבאה ןיבמ וזיא
ףסה לע לולשל רורבב ?
א . Glioblastoma
ב . Meningioma
ג . Oligodendroglioma
ד . low grade Astrocytome
ה . Pituitary adenoma

107 .
היספליפאמ לבוסכ רדגוי םיאבה םילוחה ןיבמ וליא ?
א . ךשוממ יטפליפא ףקתהמ לבסש הלוח ) סוקיטפליפא סוטטס ( וייחב הנושארל
ב . מ לבסשהלוח - 8 אה הפורתה תליטנ עקר לע ןורחאה שדוחב םיטפליפא םיפקתה יטנ
ןיפזולק תיטוכיספ
ג . מ לבסש הלוח - 3 אלל לאמש די ףכב סוכרפב ואטבתהש הנורחאה הנשב םייטפליפא םיפקתה
הרכהה בצמב יוניש

דומע 17 ךותמ 21
ד . םיפוכת שאר יבאכמ לבוסה הלוח ) 1-2 עובשל ( תקידבו EEG תויטפליפא תוערפה המיגדה
תוקהבומ
ה . נה םילוחהמ דחא ףא " היספליפאמ לבוסכ רדגוי אל ל

108 .
הנפש הלוח לבס הלוחהש הלוע תטרופמ הזנמנאב וייחב ינש יללכ ינולק ינוט ףקתה לשב ןוימה רדחל
םיסנסבאו תוינולקויממ רבעב . הז הלוחל תתל רחבת הפורת הזיא ?
א . ןיפזמברק ) לוטרגט (
ב . םפזנולק ) סקנולק (
ג . תיאורפלו הצמוח ) טפלפד (
ד . ןטפירטמוס ) סקרטימיא (
ה . לטיברבונפ ) לנימול (

109 .
אבה םיטפשמהמ הזיא םי םינוכנ םניא םע ןוסניקרפ תלחמ לש לופיטה יבגל L-Dopa ?
א . L-Dopa םייגרנימפוד םינוריונ לש תוומ ענומ וניא
ב . לש תומר L-Dopa הנוזתב ןובלחה תומכמ תועפשומ המזלפב
ג . L-Dopa םד םוסחמה תא רדוח - חומ
ד . L-Dopa ףוגה לש הירפירפב קרופמ וניר
ה . א םיטפשמה + ב

110 .
ה יאוולה תעפות לע עיבצה ךשוממ לופיט םע רתויב הצופנ ) םינש ( ב - L-Dopa :
א . תיבבל הימתירא
ב . תוינוצר יתלב תועונת ) Dyskinesia (
ג . הליחב
ד . םימקשכ ךומנ םד ץחל ) Orthostatic hypotension (
ה . תונוכנ ןניא תובושתה לכ

111 .
Carbidopa תא התיחפמ :
א . לש תוליעפה Dopa-Decarboxylase תיזכרמה םיבצעה תכרעמב
ב . לש ןונימה L-Dopa תיטיופרת העפשה תלבקל ץוחנה
ג . ה לש הרמחה - Dyskinesia ב לופיט םע עיפומה - L-Dopa
ד . לש תויטיופרתה תועפשהה תלבקל דע הנתמה ןמזה L-Dopa
ה . תונוכנ ןניא תובושתה לכ

112 .
ה הבושתה תא ןמס הנוכנ אל :
א . םד ץחלב הילעל םורגל לוכי ןיטפירכומורב פשב יגרנימפוד טסינוגא
ב . Amantadine י ןימאפוד לש הילעל תמרוג איהש םושמ ןוסניקרפ תלחמל הפורתכ שמשל הלוכ
חומב
ג . ןוגכ ןואכיד תודגונ תופורת serotonin reuptake inhibitors לש םימוטפמיסל םורגל תולוכי
ןוסניקרפ
ד . יבכעמש םינעוטש םירקחמ םימייק MAOB תלחמב םינוריונ לש התומתה דירוהל םילוכי
ןוסניקרפ
ה . וסהמ תופורתה יטנא ג - תוטעומ יאוול תועפותל תומרוג יגרנילוכ . תרשפאמ וז הדבוע
ןוסניקרפ ילוח לש תויסולכוא לש בר ןווגמב לופיטל םהב שמתשהלדומע 18 ךותמ 21
רפסמ םישרת 1 :

רפסמ םישרת 2 :
דומע 19 ךותמ 21
רפסמ הנומת 3 :

רפסמ הנומת 4 :


דומע 20 ךותמ 21
ומת רפסמ הנ 5 :


דומע 21 ךותמ 21

תוירשפא תובושת :

רפסמ
הלאש
תובושת
תוירשפא
תואובמ
1 ב
2
3 ב
4 ב
5 א
6
7
8
9
10 ג
11 ג
12 ד
13 ד
14 ג
15 ד
16 ג
17 ד
תואיר
18 ה
19 ב
20 ב
21 א
22 ד
23 ה
24 ה
25 ג
26 ג
27 ד
28 א

רפסמ
ש הלא
תובושת
תוירשפא
29 ב
30 ג
31 ב
32 ג
33 ג
34 ב
35 ד
36 ג
37 ד
38 ד
39 ד
40 ב
41
42
43
44
45
46 ג
47 ב
48
49
50
51
52 ג + ב
בל
53 ד
54 ד
55 א
56 ג
57 ב
רפסמ
הלאש
תובושת
תוירשפא

58 ד
59 ג
60 ה
61 ב
62 ה
63 א
64 ג
65
66 ה
67 א
68 ג
69 MI
70 ד
71 ב
72 ד
73 ה
74 ה
75 ב
76 ד
77 ד
78 ד
79 ד
80 ב
היגולוריונ
81 ד
82 א
83 ב
84 ג
85 ג
86 ד
87 ב
88
היצרפילורפ
לתודנא לש
םד ילכ ,
קמנ ,
______
89
90
active
plaque
91
92
93 NK
94 TB?
95 ג
96 ד
97 א
98 ד
99 ה
100 ב
101 ג
102 ב
103 א
104 א
105 ב
106 ה
107 ג
108 ג
109 ד
110 ב
111 ב
112 ה


CIP היגולוידרק
ץבקמ I
CIP היגולוידרק 2008 - 2007

הנחבא
I
הזנמנא
II
הקידב
תינפוג
III
הדבעמ
IV
הימדה
V
היגולותפ
VI
לופיט
ךלהמו
Hypertrophic
Obstructive
Cardiomyopathy

תילרטימ הקיפס יא
סיטידרקודנא םע
Aortic Stenosis
Unstable Angina
בלה רירש םטוא

I - הזנמנא
א . ןב הלוח 46 ךשמנש הזחב ץחול באכ םע 10 החונמב תוקד
ב . ןב הלוח 30 לסרודכ קחשמ ןמזב ןוימה רדחל עיגה רשא
ג . ןב הלוח 78 םיפקעמ חותינ לש הירוטסיה םע , ךשמנש הזחב באכ בקע זפשוא רשא 40
המישנ רצוקב הוולו החונמב תוקד
ד . תב הלוח 35 םייעובש ךשמנש םוח בקע הזפשוא רשא המישנ רצוקו
ה . ןב הלוח 65 םינורחאה םישדוחב הכילהב קנחמ תשגרהו המישנ רצוקמ לבוס רשא , אלל
תילילכ בל תלחמל ןוכיס ימרוג

II - תינפוג הקידב
א . ינוניב יללכ בצמ התקידבב , ל " ד 110/60 ממ " כ . םוח 38 , בחרומ בלה דוח תקידבב .
המר תילוטסיס השוואו ישילש לוק הנזאהב
ב . ינפוג הקידבב בוט יללכ בצמ ת . םינפה לע ףושפש ינמיס ) הליפנ בקע .( הכמ קפוד לג , עמשנ
הדימעב תרבגתמה המר תילוטסיס השוואו יעיבר לוק
ג . בוט יללכ בצמ תינפוג הקידבב , ןדקרפ בכוש , ךומנ חפנ לעבו יטיא קפוד לג . עמשנ הנזאהב
יעיבר לוק , םולהי תרוצב המר בלה סיסבב תילוטסיס השווא
ד . נפוג הקידבב בוט יללכ בצמ תי , ל " ד 150/70 ממ " כ . ירוחאה סילאביטב םיקפד ושומנ אל
םיילגרה יתשב
ה . ינוניב יללכ בצמ תינפוג הקידבב , עיזמו רווח , םונרטסה ינפ לע תיחותינ תקלצ
III - הדבעמ
א . ב - DNA דדובש ןיזוימ לש הדבכ תרשרשב היצטומ האצמנ ידירו םדמ
ב . ECG ןיקת
ג . ב לאמש רדח לש היפורטרפיה ינמיס ECG
ד . םישרת ECG סמ ' 1
ה . ב םד תויברת חמצ סנדיריו סוקוקוטפרטס

IV - הימדה
א . לש עצוממ םיצחל לפמ רותנצבו לאמש רדח לש תירטמיס היפורטרפיה וקאב 55 ממ " כ
ןמזב לאמש רדחל םיקרועה יבא ןיב הלוטסיסה
ב . וקאב לאמש רדח לש תירטמיסא היפורטרפיה
ג . רלפוד וקאב המירז תילאמש הילעל לאמש רדחמ תילוטסיס
ד . לילכ היפרגויגנאב דרויה ימדקה קרועה לש האלמ המיסח תי
ה . לש תורציה תילילכ היפרגויגנאב 95% קרועב ה ימדק ה דרוי ינקוחרהV - היגולותפ
א . היפורטרפיה לש תלדגומ תילאמש הילעו הבועמ דואמ םוטפס םע לאמש רדח
ב . ילטרואאה םתסמה לש תודייתסה
ג . לאמש רדח לש תימדקה ןפודב קמנ לש רוזא
ד . םע יתקצבו הבועמ םתסמ םיקדייח לש אצממ
ה . ל םד שירק םע דרויה ימדקה קרועב תשרט לש ערק םסוח א

VI - ךלהמו לופיט
א . ב לפוט TPA- לו הזחב באכ בקע ךא " לילכ היפרגויגנא רבע ךומנ ד ןולב תועצמאב החיתפו תי
דרויה ימדקה קרועה לש ךמותו
ב . נא לופיט לש יטויביט 6 תועובש . יבכעמ ACE בלה תקיפס יא בקע
ג . ינשה םויב יתש ךותו הזחב באכ לע ןנולתה זופשאל קאבו הרכה דביא תוקד " בצקה ג
סמ םישרתב ' 2 .
ד . םתסמ תפלחהל חותינ רבע
ה . הד רישכמ ןקתוה וזופשאל ישילשה םויב - רוטלירביפ


תוירשפא תובושת :
הנחבא
I
הזנמנא
II
הקידב
תינפוג
III
מ הדבע
IV
הימדה
V
היגולותפ
VI
לופיט
ךלהמו
Hypertrophic
Obstructive
Cardiomyopathy
ב ב א ב א ה
תילרטימ הקיפס יא
סיטידרקודנא םע
ד א ה ג ד ב
Aortic Stenosis
ה ג ג א ב ד
Unstable Angina
א ד ב ה ה ג
בלה רירש םטוא ג ה ד ד ג א


ץבקמ II

ץבקמ I I - 2008 - 2007
רפסמ קרפ 1 : לוכיע - דבכ
1 . םיאבה לכ תא םיללוכ קאילצה תלחמ יכוביס ל טרפ :
א . תוריאממ
ב . םצעה תופיפצב הדירי
ג . ןתש ןתמב תוערפה
ד . תוירופב תוערפה

2 . תב 18 , תיביכ סיטילוקמ תלבוס ) הזורצלוא סיטילוק ( םייתנש הזמ . םייתנשה ךלהמב
תויוחקלתה יתשמ הלבס , לושלשב ואטבתהש ידירו ךות םידיאורטס ןתמ וכירצהו ימד .
ינשה עוריאה זאמ לוטנירופו לספרב תלפוטמ . דע ימד לושלש לשב התנפ 8 םויב םימעפ
רבעב הל ורזעש םידיאורטסב לופיט תשקבמו . ךתעד המ ?
א . םידיאורטס ןתמ יאדכ ןכלו הלחמה לש תוחקלתהב רבודמש הארנ
ב . יו תעכ לושלשל הנוש היגולויתא תמייקש הארנ רוריבב ךרוצ ש
ג . ה ןונימ תא תולעהל יאדכ ןושאר בלשב - ASA-5 בוקעלו ילאמיסקמ ןונימל
ד . לש םיטילובטמ תומר קודבל יאדכ MP-6 תילופיט הטלחה לבקל תואצותה יפלו
ה . דייקימרב לופיט לוקשל יאדכ ןכלו ץלמומ וניא םידיאורטס לש ישילש סרוק

3 . ב תידימת לופיט תקפסה בייחמ םיאבה םיבצמהמ דחא - 6 ןרומיא וא ןירופוטפקרמ :
א . סיטיטאירקנפ
ב . הינפוקיול
ג . הינפוטיצובמורת
ד . דבכה ידוקפתב הערפה
ה . הליחב תעפוה

4 . כ ןמתסהל הלוכי ןורק תלחמ :
א . סיטיצידנפא ומכ
ב . יעמ לש היצרופרפכ
ג . ירפ סצבא - ילנא
ד . לקשמב הדיריו םוחב םיוולמ הנותחת תינמי ןטבב םיבאככ
ה . תונוכנ תובושתה לכ

5 . לחמ לש החיכשה תונמתסהה דב איה ביכ ת " כ :
א . האקהב הוולמו בגל ןרוקה רובטה ביבס באכ
ב . לכוא ידי לע לקומה ירטסגיפא באכ , הנישמ הלילב ריעמו בערב ףירחמ
ג . הפירח ןטבו הבר תושיגרב הוולמו ןיכסכ חלפמ באכ
ד . לוכיעה יכרדמ םמד

6 . ןב רבג 55 תובר םינש תברצמ לבוסה , היגאפסיד הנורחאל חתפמ . ןוכנה דעצה והמ
רתויב ?
א . יטניקורפ לופיט ףיסוהלו תברצל תופורתה ןונימ תא תולעהל
ב . םייחה חרוא תא תונשל ךירצ : תונטק תוחורא , לקשמב הדיריו ןושיע תקספה
ג . היפוקסורטסג
ד . דבלב בקעמ


7 . תב השיא 50 לקשמב הדיריו היספפסיד םע . רורבב אבה דעצה יבגל ןוכנה המ ?
א . הפישנ ןחבמ לופיטו ירוליפ רטקבוקילה קדייחל םאתהב
ב . ירוליפ רטקבוקילה קדייחה לוסיחל יריפמא לופיט
ג . גוסמ תופורת ןתמ proton pump inhibitors
ד . היפוקסורטסג

8 . לש האצות תויהל לוכי םיאבה ןיבמ המ Gastrointestinal reflux disease ) GERD :(
א . תיתמיסח תואיר תלחמ ) המטסא (
ב . םייניש תלחמ
ג . ו תודירצ - posterior laryngitis
ד . נה לכ " ל

9 . יא הנחבאל המיאתמ הניא תואבה הימדהה תוקידבמ וז :
א . קד יעמ תמיסח - הקיר ןטב םוליצ
ב . Acute cholecystitis - US הנוילע ןטב
ג . Acute diverticulitis - הקיר ןטב םוליצ
ד . Perforated duodenal ulcer - הקיר ןטב םוליצ
ה . Acute appendicitis - CT ןטב

10 . טרביד יבגל הנוכנ תואבה תורהצההמ וזיא סיזולוקי ?
א . ליג לעמ 70 םירבג לצא רתוי החיכשה העפותה
ב . ריעצה ליגה לש סיזולוקיטרבידל ןוכיס םרוג הווהמ הנמשה
ג . דב אטבתמ ילוקיטרבידמ םומיד " תיבויח יומס םד תוקידבו הימנאב כ
ד . יבחורה סגה יעמב וניה סיזולוקיטרביד תעפוהל חיכש יכה רוזאה
ה . סיטילוקיטרביד לש רתויב תקיודמה הנחבאה היפוקסונולוקב הניה

11 . הנוילע תינמי ןטבב םיבאכב םינייפאתמ םיאבה םיבצמה לכ , ל טרפ :
א . Hepatitis
ב . Cholecystitis
ג . Cholangitis
ד . Right lower lobe pneumonia
ה . Crohn's disease

12 . לושלש דחוימב ןייפאמ םוח :
א . יקדייח ימוהיז
ב . והשלכ יתקלד
ג . ירטיזרפ
ד . יטומסוא

13 . בשוחה םהזמה הווהמ םיאבהמ ימ םיזפשואמ םילוחב רתויב ?
א . הלנומלס
ב . הלגיש
ג . םינוש םיטיזרפ
ד . הליציפד םוידירטסולק

14 . לבוסה הלוחל יטויביטנא לופיט ןתמ לע הטלחהל רתויב יתועמשמה םרוה ללכ ךרדב המ
ימוהיז עקר לע לושלשמ ?
א . םהזמה גוס
ב . הלוחה לש ינילקה ובצמ
ג . ךשמנ לושלשהש םימיה רפסמ
ד . םדה תריפסב םיטיצוקיולה רפסמ

15 . יבגל רקיעב זופשאה ךלהמ לע העיפשמ הנוזת תת :
א . זופשאה ךשמ
ב . המלחה ייוכיס
ג . זופשא תולע
ד . םיכוביסל יוכיס
ה . נה לכ " ל

16 . עממ םומיד ' םיאבהמ דחא לכב יוטיב ידיל אוביש ריבס הנוילעה לוכיעה ל טרפ :
א . סיזמטמה
ב . היזכוטמה
ג . הנלמ
ד . coffee ground

17 . ה לכ לש הזנגותפל רושק ירוליפ רטקבוקילהה קדייח תואבה תולחמ ל טרפ :
א . הביקב יטפפ ביכ
ב . הביקה לש המופמיל
ג . הביקה לש המוניצרקונדא
ד . הביקה לש המוימויל

18 . לע ךמתסמ ירוליפ רטקבוקילה יוהיזל זאירוא ןחבמ :
א . הפישנ
ב . עבצ תיצקאיר
ג . םד תיצקאיר
ד . תיגולוטסיה הקידב

19 . תואירב קר תורורג שי סגה יעמה ןטרס םע הלוחל . נכ היה ינושארה לודיגה םוקימ האר
ב :
א . םוטקר
ב . המגיס
ג . יבחור יעמ
ד . םוקצ

20 . איה סגה יעמה ןטרס תוחיכש :
א . ליג ירחא התוחפ 60 ליגל תיסחי 50-60
ב . יעמה ןטרס ילוח לש החפשמ יבורקב התוחפ
ג . םישנו םירבג ןיב הווש
ד . ב תדרוי - 80% ןיבוס הברה לכואש הלוחב

21 . ל ירקיעה םרוגה המ - Acute cholesystitis ?
א . E.coli infection
ב . Ascending cholangitis
ג . Cholelithiasis
ד . Cholesterolosis
ה . Drugs
22 . הרמה סיכ לש ןטרס תוחתפתהל רבגומ ןוכיס םייק םיבצמהמ הזיאב ?
א . Xanthogranumatous cholecystitis
ב . Srrawberry gall bladder
ג . Rokintansky-aschoff sinuses
ד . Porcelain gall bladder
ה . Cholesterolosis

23 . יבגל Carcinoid tumor ןוכנ לכה ל טרפ :
א . הזל הז םימוד םיאתה
ב . Carcinoid syndrome לוכיעה תכרעמ לש דיאוניצרקב חיכש ) םירקמה ברב אצמנ (
ג . Carcinoid םירקמ ןפואב םירקמה ברב הלגתמ ןתפסותב
ד . מ תוחפ םילודיגל - 2 ס " הבוט הזונגורפ שי מ
ה . לש םירקמה ברב gastrointestinal carcinoid tumor בכב תורורג שי ד

24 . Adenocarcinoma מ תחתפתמ ןולוקה לש :
א . Carcinoid tumor
ב . Lymphoid polyp
ג . J uvenile polyp
ד . Peutz jegher's polyp
ה . Adenoma

25 . רפסמ דיילס יבגל ןוכנ המ 1 :
א . Colloid adenocarcinoma
ב . Carcinoid tumor
ג . J uvenile polyp
ד . Pseudopolyp
ה . נהמ דח ףא " ל

26 . ןב רבגל 31 ןטב יבאכ שי , steatorrhea הימנאו . תחטשה םיאור קדה יעמה לש היספויבב
יליוה , לתיפאה יאת ןיב םיטיצופמיל יובירו תקלד . איה תפדעומה הנחבאה :
א . Crohn's disease
ב . Celiac disease
ג . Whipple disease
ד . Lymphoma

27 . לע םוהיז - םיאבה לכל רושק ירוליפ רטקבוקילה ידי ל טרפ :
א . Chronic gastritis
ב . Gastric lymphoma
ג . Chronic peptic ulcer
ד . Acute gastric ulceration
ה . Gastric adenocarcinoma

28 . םינייפאמ םיאבה לכ Squamous cell carcinoma טשווה לש ל טרפ :
א . םש לע טשוומ חתפתמ Barrett
ב . טשווה לש יעצמאה שילשב אוה חיכש יכה םוקימה
ג . םירקמה לש לודגה ברב העורג הזונגורפה
ד . י םירבגב חיכש רתו
ה . ה הרוצה - Macroscopic איה החיכש יכה Exophytic or polypoid29 . רפסמ הנומתב העיפומש הנחבאה יהמ 1 ?
א . Gastric hyperplastic polyp
ב . Fundic gland polyp
ג . Helicobacter pylori gastritis
ד . Barrett's esophagus
ה . Squamous cell carcinoma of esophagus

30 . נ המ סמ הנומתב םיאורש הלחמה יבגל ןוכ ' 2 ?
א . םימולונרג תוחכונב תנייפאתמ
ב . וא הירטיפ תרוצב םיעגנ תוחכונב תנייפאתמ " שעג אה תוצרפתה "
ג . תיריר תתה תא םירבוע םניאש םייחטש תיסחי םיביכ תוחכונב תנייפאתמ
ד . לתיפאה יאת ןיב םיטיצופמיל יוביר םע יליוה תחטשהב תנייפאתמ
ה . תוחכונב תנייפאתמ בחר סיסבו רצ ראווצ ילעב םיביכ

31 . הגיפס תת תנומסתל הביס םה םיאבה לכ , ל טרפ :
א . תלחמ Crohn
ב . Chronic pancreatitis
ג . Celiac disease
ד . Ulcerative colitis
ה . Whipple disease

32 . אוה ינורכ יטפפ ביכ לש חיכש יכה ךוביסה :
א . םומיד
ב . הריאממ תונתשה
ג . תובקנתה ) perforation (
ד . Peritonitis
ה . המיסח

33 . ל רבגומ ןוכיס םייק םיאבהמ הזיאב - Small bowel lymphoma ?
א . Whipple disease
ב . Celiac disease
ג . Crohn's disease
ד . Ulcerative colitis
ה . Viral enteritis

34 . סמ דיילסבש הלחמה ' 5 ב תנייפאתמ :
א . תיריר תתה תבכשמ םיקומע םניא םיביכהו םוטקרב דימת תעגופ
ב . אירב םיעטק םיאור רביאה ןפודב םימולונרג תוחכונו םילוח םיעטק ןיב םי
ג . לע הננסה - ידי Signet ring cell
ד . ייומד םיעגנ " שעג רה תוצרפתה " הירטיפ וא
ה . לע הננסה - רביאה ןפוד תובכש לכב תויפיטא תוטולב ידי

35 . סמ הנומתב אצממה ' 3 ל ינייפוא :
א . Primary biliary cirrhosis
ב . Primary sclerosing cholangitis
ג . Alcoholic hepatitis
ד . Alcoholic cirrhosis
ה . Chronic pancreatitis36 . ל םיינייפוא םיאבה לכ - Acute hepatitis ל טרפ :
א . Lobar disarray
ב . Mallory bodies
ג . Acidophil bodies
ד . Ballooning degeneration
ה . Hypertrophy of Kuppfer cells

37 . ל םירושק םיאבה לכ - Primary biliary cirrhosis ל טרפ :
א . Mallory bodies
ב . Granulomas
ג . Common bile duct obstruction
ד . Florid duct lesion
ה . Cholestasis

38 . תב השיא לצא דבכ תיספויבב 40 המזלפ יאת לש בור םע תיראלקונונומ הננסה םיאור
תוינואה ךותל םיטשפתמו םיילטרופה םיחוורה תא םיננסמה . ב הריבסה הנחבאה המ רתוי ?
א . Autoimmune hepatitis
ב . Primary biliary cirrhosis
ג . Acute viral hepatitis
ד . Chronic viral hepatitis
ה . Alcoholic hepatitis

39 . תיילע תינייפוא םיאבהמ הזיאב Alpha feto protein םדב ?
א . Hepatocellular adenoma
ב . Focal nodular hyperplasia
ג . Cholangio carcinoma
ד . Liver metastasis
ה . Hepatoblastoma

40 . ןחבאל רשפאמ םיאבהמ הזיא Hepatocellular adenoma ןיקת דבכמ ותוא לידבהלו ?
א . םיילטרופ םיחוור רדעה
ב . הרמ תשרפה
ג . ןילוקיטר יביס רדעה
ד . יפיפוג תוחכונ Mallory
ה . ינמוש יוניש תוחכונ

41 . יבגל Adenocarcinoma of pancreas ןוכנ לכה ל טרפ :
א . תמ םירקמה ברב םיילטקוד םיאתמ חתפ ) ducts (
ב . תעפוה וניה ולש םיכוביסה דחא Pseudocyst
ג . בלבלה שארב עיפומ םירקמה ברב
ד . ל הייטנ ול שי - Perineural invasion
ה . בלבלל תוכומסב תומקרל םימדקומ תיסחי םיבלשב רודחל הייטנ ול שי

42 . סמ הנומתב תירשפאה הנחבאה המ ' 4 ?
א . Chronic pancreatitis
ב . Carcinoma of pancreas
ג . Islet cell tumor of pancreas
ד . Acute pancreatitis
ה . Pseudocyst of pancerase


43 . סמ דיילסבש הלחמל םורגל םילוכי םיאבה לכ ' 4 ל טרפ :
א . Chronic viral hepatitis
ב . Primary sclerosing cholangitis
ג . Wilson's disease
ד . Hepatic vein thrombosis
ה . Galactosemia

44 . מה ה גורד לש םיינילקה םיביכר - Child pugh's םיללוכ :
א . תיפקיה תקצב , ןטב יבאכ
ב . היתפולפצנא , תמיימ
ג . ןטב יבאכ , םירירש לודלד
ד . הזודמ טופק , תמיימ
ה . רירשה תסמב הדירי , תבהצ

45 . גורדל סנכנש שדחה ביכרמה MELD אוה :
א . ןינטאירק
ב . אפלא - ןיאטורפ וטפ
ג . םדב םויצלק תמר
ד . םדב ןרתנה תמר
ה . ןיבולגומה

46 . דבכל קזנו תמדקתמ תיטטסלוכ הלחמ םע הלוחב , תא רתויב הבוטה הרוצב ונחביש תוקידבה
דבכה דוקפת :
א . ALT / AST
ב . ALKP / GGT
ג . ןיבוריליב , ןימובלא , INR
ד . ALP , α1At , תשוחנ תומר

47 . ןב 20 , תומר ALT ו - AST סחיבו המרונהמ םינש יפ תורבגומ 1:1 . תואבה תוקידבהמ ימ
הנחבאה תא הנמדקת ?
א . Anti-HCV
ב . HBsAg
ג . CPK
ד . ןתשב תשוחנ תומר
ה . נה תוקידבה לכ " הנחבאה תא הנמדקת ל

48 . תיסיסב הזטפסופב הילעל תומרוג תואבה תולחמהמ ימ ?
א . Primary biliary cirrhosis ) PBC (
ב . תיטוטמולונרג דבכ תלחמ
ג . הרמה תורוניצ לש תיתפוידיא תומלעה
ד . Primary sclerosing cholangitis ) PSC (
ה . תונוכנ תובושתה לכ

49 . דבכ תמחש םע הלוחב לופיטל הריחבה תפורת , HBV תמיימו ) היצסנפמוקד ( היהת :
א . Interpheron
ב . גפ - ןורפרטניא
ג . דבלב ךמות לופיט
ד . Nucleoside analogue
ה . תונוכנ תובושתה לכ


50 . מ המלחה אטבתמ יגולורס ףורצ הזיא םיאבה םיפוריצה ןיבמ - HBV ?
א . IgG anti HBc, IgG anti HBs, IgG anti HBe
ב . IgG anti HBe, IgG anti HBc, HBsAg
ג . IgG anti HBc, IgG anti HBe, HBV-DNA 3000cpm/ml
ד . (+) IgG anti HBs, (+) IgG anti HBc, (-) IgM anti HBc

51 . סיטיטפה ףיגנב םוהיז יבגל ןוכנ המ C ?
א . פיטונגב ילאריו יטנא לופיטל הבוגתה רועיש 1 אוה 20%
ב . ב סיטיטפה םע םילוחה בר C סיזוריצל רבעמ םע תמדקתמ דבכה תלחמ
ג . תובישח לעב םרוג וניא ילאריוה סמועה לופיטל הבוגתה תעיבקב
ד . ו סיזורביפל תומדקתה בצק לע עיפשמה םרוג הווהמ תילרצסיו הנמשה / סיזוריצ וא

52 . תב תיטמוטפמיסא הלוחב 37 םיאבה םיכרעה ואצמנ :
ALT-280 , AST-230 , ןילובולג 4.8 רג % , ןימובלא 3.8 רג % , ו ןיבוריליב - PT םיניקת .
ןיערגה יביכרמ דגנכ םייבויח םינדגונ ואצמנ ןכ ומכ ) ANA .( תוירשפא תואבה תונחבאה לכ
ל טרפ :
א . תינומיאוטוא סיטיטפה
ב . NASH – non alcoholic steato-hepatitis
ג . סיזוטמורכומה
ד . סיטיטפה C ינורכ
ה . טיטפה תופורתמ סי ) drug induced hepatitis (

53 . הלטנ לוהוכלאל הרוכמ השיא 8 לומקא תוילבט ) הס " כ 4 רג ' ( ןוימ רדחל העיגהו . הקידבב
רחאל תינושאר 6 םיאבה םיאצממה ואצמנ תועש : םיניקת דבכ ימיזנא , ןיקת יטטניס דוקפת
) PT ו ןימובלא ( , לומטצאראפ תמר ) לומקא ( בג םדב ההו . היהת תואבה תושיגהמ וזיא
הבצמל רתויב המיאתמה ?
א . זופשא ךשמהל ךרוצ ןיא ןכלו ןטק ידבכ קזנל יוכיסה
ב . ליחתהל שי N-acetyl cystein , דבכ ימיזנאו לומקא תומר ירחא בוקעלו
ג . דבכ ימיזנא לש ירוטלובמא בקעמו הביק תפיטש עצבל שי
ד . וטפה וניא לומקאה ןונמ הז הרקמב - בא יסקוט דבכ ימיזנא לש ףוכת בקעמב ךרוצ שי ל


תולאש 54-56 אבה עטקל תוסחייתמ :
הלודג תומכב לוהוכלא התושה הלוח לצא רתויב המיאתמה הנחבאל הרקמה רואית תא םאתה .
) הלאשה ףוסב האר םיניקת םיכרע .(

א . Alcoholic cirrhosis
ב . Alcoholic fatty liver
ג . Acute alcoholic hepatitis
ד . Alcoholic gastritis


הדבעמ יכרע - ןיקת חווט :
WBC: 5000-10,000/ml
AST: 10-40 U/L
ALT: 10-40 U/L
Bilirubin: 0.2-1.0 mg%
PT: 75%-100% (INR 0.9-1.1)
Albumin: 3.8-4.5 gr%54 . םוח 38 תולעמ , סיזוטיצוקיול ) WBC:18,000/ml ( , AST - 270 , ALT - 120 , ןיבוריליב - 12
מ " ג % , PT - 36% ) INR - 2 ( , ןימובלא 2.8 רג ' % .

55 . תמיימ , סיטילפצנא , הינפוקיול ) WBC:2,200/ml ( , AST - 270 , ALT - 120 , ןיבוריליב - 8
מ " ג % , PT - 38% , ןימובלא 2.8 רג ' % .

56 . הניקת םד תריפס , AST - 270 , ALT - 120 , ןיבוריליב - 3 מ " ג % , PT - 100% , ןימובלא 3.9
רג ' % .


רפסמ קרפ 2 : היגולורפנ

57 . סמ דיילס יבגל ' 3 : וז הלחמב ינורטקלא פוקסורקימב םיאצממה םהמ ?
א . םילודג םיילאילתודנאבוס םיעקשמ
ב . לש הלידג םע םינטק םיילאילתיפאבוס םיעקשמ GBM םהיניב
ג . הלידג אלל םילודג םיילאילתיפאבוס םיעקשמ ה לש - GBM םהיניב
ד . םירקמהמ קלחב קר םויגנזמב םינטק םיעקשמ
ה . םיעקשמ ןיא

58 . סמ דיילס יבגל ' 3 : הלוחה לש הקינילקה יהמ ?
א . Glomerulonephritis and acute renal failure
ב . Glomerulonephritis and chronic renal failure
ג . Nephrotic syndrome and acute renal failure
ד . Nephrotic syndrome and chronic renal failure
ה . Malignant hypertension

59 . סמ הנומת ' 5 – תעיבצ לש ולא יגוס השולש IgG ב עיפוהל םילוכי היצנסרולפונומיאב :
א . SLE
ב . Cresentic glomerulonephritis
ג . Post-infectious glomerulonephritis
ד . IgA nephropathy
ה . Hepatitis B nephropathy

60 . מ הנומת ס ' 6 ) EM ( – הלוחה לש תינילקה הנומתה יהמ ?
א . RBS (Erythrocyte) casts
ב . Rapidly progressive glomerulonephritis
ג . Recurrent hematuria
ד . Nephrotic syndrome
ה . Diabetes

61 . יהמ תינילקה הנומתה סמ הנומתל המיאתמה תינייפואה ' 7A ?
א . םייטמה םילילג םע דלי , םד ץחל רתי , דוקפתב הערפה יתיילכה
ב . תוקצב םע דלי , הימנימובלאופיה , ןתשב ןובלח הברה
ג . תרזוח הירוטמה םע רענ ) םילילג אלל ( םימוהיז תובקעב
ד . יתיילכה דוקפתב הריהמ תורדרדתה םע רגובמ
ה . תוילכ תקיפס יאו םד ץחל רתי םע רגובמ


62 . סמ הנומת ' 7B ו - 7C ) הנוילע תינמי - רוא פוקסורקימ , הנותחת תילאמש - מ פוקסורקי
ינורטקלא ( הלוח ותואמ ןה . םד תקידבב הלחמל ינייפוא המ ?
א . ANCA הובג
ב . Anti-DNA הובג
ג . Anti-streptolysin-O הובג
ד . Anti-GBM הובג
ה . IgA הובג

63 . סמ הנומת ' 8 ל ביבס קנע יאת הארמ - Cast תירלובוט היפורטאו ילובוטב . תינייפוא הנומתה
ל :
א . Diabetes
ב . Scleroderma
ג . Myeloma
ד . Analgesic nephropathy
ה . SLE

64 . יבגל םינוכנ םיאבה לכ Renal cell carcinoma ל טרפ :
א . הירדנוכוטימ לש תורבטצה ללגב םיריהב םיאתה
ב . םידירול רודחל הטונ
ג . ה תא הלעמ ירפנירפה ןמושל תוטשפתה - stage
ד . ב היצטומ םע הרושק - Von-Hippel-Lindau gene
ה . בהבהצ ןווג תוארהל הלוכי היפוקסורקאמב

65 . Hyperplastic Arthritis (onion skinning) ל ינייפוא :
א . תרכוס
ב . SLE
ג . RPGN
ד . Anaplastic nephropathy
ה . נהמ דחא ףא " ל

66 . ןב הלוח 50 םע עיגמ Chronic renal failure . ותקידבב - תוטסיצ םע דואמ תולודג תוילכ
םינוש םילדגב תובורמ . ןוכנ המ ?
א . הלחמה Autosomal recessive
ב . ב םיתיעל הוולמ הלחמה - congenital hepatic fibrosis
ג . תילרטלינוא םג תויהל הלוכי הלחמה
ד . םוזומורכב ןגב היצטומל הרושק הלחמה 16
ה . תיטורפנ תנומסתב תובורק םיתיעל הוולמ הלחמה

67 . ןובלח Nephrin וניה :
א . ילורמולגב תילאזבה הנרבממה לש ביכרמ
ב . ה לש ביכרמ - slit diaphragm
ג . תילאזבה הנרבממל טיצודופה תילגר תא רשוק
ד . ילאיגנזמה סקירטמה לש ביכרמ

68 . הילכה לש סיזודיולימע יבגל םינוכנ םיאבה לכ , ל טרפ :
א . ינורטקלא פוקסורקימב םיינייפוא םיביס תוארל ןתינ
ב . וגנוק תעיבצב ותעיקש חיכוהל ןתינ - דר
ג . לובולגונומיאל תיטנצסרולפונומיא העיבצב ותוארל ןתינ םיני ) IgG, IgM, IgA (69 . סמ דילס ' 2 - דיילסבש הנחבאל רושק םיאבהמ ימ ?
א . Hepatitis B
ב . ANCA
ג . Anti-GBM
ד . Polymyalgia rheumatica
ה . C3 ךומנ

70 . ANCA םיאבה לכב עיפומ םדב הובג , ל טרפ :
א . Microscopic polyangiitis
ב . Idiopathic cresentic glomerulonephritis
ג . Churg-Strauss
ד . Goodpasture syndrome
ה . Wegener's granulamatosis


71 . Palpable purpura ל ינייפוא אצממ אוה :
א . Acute leukocytoclastic vasculitis
ב . Giant cell arthritis
ג . Polyarteritis nodosa
ד . Takayasu arthritis
ה . Kawasaki disease

72 . ןב 70 , הובג םוח בקע ןוימ רדחב קדבנ , תיללכ השלוחו לועיש . תא וארה הדבעמה תוקידב
תואבה תואצותה :
Glucose=90mg/dl
BUN=56mg/dl
Sodium=150meq/l
נה הלוחה לש המסלפב תויללומסואה היהת המ " ל ?
א . 325
ב . 280
ג . 180
ד . 275

73 . ןב 30 , הזמ לבוס 25 גוסמ תרכסמ הנש 1 ) type-I DM ( , ןילוסניאב לפוטמו . ועיפוה תעכ
תוקצב , היארב הדירי םע תיביטרופילורפ היתפוניטר , תירפירפ היתפורוינ . םד ץחל יכרע
140/90 , םורסב ןיניטאירק 2.5mg/dl . אוצמל הפצמ התאש ןתשב ןובלחה תומכ ךתעדל המ
ןתש ףוסיאב 24 תועש ?
א . Protein of 6500mg/24 hr
ב . Protein of 800mg/24 hr
ג . Protein of 70mg/24 hr
ד . Microalbumin of 120mg/day

74 . ל םיאתמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא - IgA nephropathy ?
א . תיטננימוד תילמוזוטוא השרותב תרבועה תיטנג הלחמ
ב . 50% יאל םיחתפתמ םירקמהמ - םינש רשע ךות תינפוס תוילכ תקיפס
ג . הניה היסולכואב התוחיכש 25% , רהמ קיפסמ תנחבואמ אל איה ךא
ד . תלתשומה הילכב תרזוח אל , תויתשרותה תולחמה ראש ומכ
ה . ע תנחבואמו תיפוקסורקימ הירוטמהב תאטבתמ " הילכ תיספויב י75 . ןב 70 , תועובש רפסמ הזמ םיימימ םילושלשו ןטב יבאכ ללגב ןוימ רדחל אבוה . לע עודי ורבעמ
ינפלמ יתפערסה ןפודב בלה רירשב םטוא 10 םינש . תילקיזיפ הקידבב : לקשמ 70 ק " ג , ץחל
םד 100/65 , קפוד 108 תוירירב שבויו הקדל . תוארמ הדבעמה תוקידב : זוקולג 90 מ " ג / ד " ל ,
BUN - 25 מ " ג / ד " ל , ןיניטאירק 1 מ " ג / ד " ל , ןימובלא 3.4 רג ' / ד " ל , ןילובולג 3 רג ' / ד " ל ,
לורטסלוכ 190 מ " ג / ד " ל , םידירצילגירט 200 מ " ג / ד " ל , ןרתנ 121 אמ " ק / ל , ןגלשא 4 אמ " ק / ל .
נה הלוחה יבגל ןוכנ המ " ל ?
א . ה - circulatory effective volume הכומנ תילמיסקורפה היצברוסבארה ןכלו ךומנ
ב . המסלפב הכומנה ןרתנה תמר תא תולעהל ידכב םימ תלבגהל קוקז הלוחה
ג . חה תסימתב לופיטל קוקז הלו Saline 3%
ד . ע יוריע ןתמ " י Saline 0.9% הימרתנופיהה ןוקיתל םורגי
76 . תיטמוטפמיס הימצלקרפיה םע לבקתמה הלוחב ידיימ ץלמומ לופיט , ןובאת רסוח
הירואילופו :
א . 2L Ringer Lactate
ב . גוסמ םינתשמ ןתמ Furosemide האלולה יאתב ןדיס תגיפס דירוהל ידכב ע הלועה " ש
" ילנה "
ג . ע היצרדיה " גוסמ םילזונ תסמעה י Saline ) 0.9% NaCl (
ד . םע בולישב םילזונ לש גוס לכ תסמעה Furosemide
ה . ןתמ Alendronate ה תוליעפ תא בכעמה - Osteoclasts םצעב
77 . ןב 23 , הקיטמתמל טנדוטס , ינש ץועי שקיב ) second opinion ( ץחלו הירונימובלאורקימ בקע
םד ןיקת . גוס תרכסמ לבוסכ עודי 1 ) type I ( ךשמב 9 םינש . ןילוסניאב לפוטמ , הטאיד
הכילהו . םירחא הרטמ ירביאב העיגפ ןיא . ל " תיבב ד 130/85 . ץעויה דרשמב ותקידבב : לקשמ -
62 ק " ג , ל " ד - 128/82 , HbA1c-5.8% , םיניקת הילכ ידוקפת , םיניקת םיטילורטקלא , ןתש
ללכל אצממ אלל תי . יטנא לופיט ליחתהל ץילמה החפשמה אפור - יביסנטרפיה
הנורחאל התלגתנש הירונימובלאורקימל . גאדומ הלוחה . ץעויה לש תוצלמהה ןיבמ המ
הנוכנ איה יגולורפנה ?
א . ןוויכל תומדקתה Overt nephropathy מ רתויב הרוק - 70% םע םילוחהמ type I DM
ירונימובלאורקימו ה
ב . ב לופיט - Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) דירוהל לוכי
ל הלחמה תומדקתהל םיכוביס תיחפמו הירונימובלאורקימ - overt nephropathy םע
גוס תרכסב םילוח 1 הירונימובלאורקימו
ג . ןתמ ACEI גוסמ םינתשמ תתל ץלמומו הירוניאטורפה תא רימחהל לוכי Dizothiazide
דבלב .
ד . א ו רכוס תמר ןיב רשק ןי - HbA1c הירונימובלאורקימ תעפוהו
78 . חתפל ןוכיסב אצמנ םיאבהמ הזיא Contrast Nephropathy ?
א . םע הלוח Chronic Kidney Disease – stage V , הזילאידומהב לופיט תחת
ב . םע הלוח Malignant melanoma
ג . ןב 60 , רחאל םייעובש Acute Extensive Anterior Wall M.I םעו ו הינפוטרוא - PND
ד . ןב 45 ע לופיט תחת םד ץחל רתי םע " לש הובג ןונימ י B-Blockers
ה . ןב 21 , תולוקשמ םירמ , ןיניטאירק םע 1.2mg%

79 . תב 34 , םיילגרב תוחיפנ בקע ןוימ רדחל התנפוה . מ תלבוסכ הנחבוא הנורחאל - HIV . הקידבב :
םוח אלל , תומישנ 14 הקדל , ל " ד 126/78 , תיתמוג תקצב ++ , הניקת תילקיזיפה הקידבה ראש .
הדבעמב :
Hb=12gr/dl
Plasma creatinine=1.8mg/dl
Serum total complement=normal
Antisterptolysin-O=0
תיללכל ןתשב : ןובלח + , םיבר םיטיצורתירא , םיינילאיה םילילג . ןתש ףוסיאב 24 ןובלחל תועש
יתומכ = 16gr .
ה תא ליחתמ תייה תוקידבהמ וזיאב הנחבא תארקל רוריב :
א . תוילכה לש תילוק לע תקידב ) US (
ב . Intravenous Pyelography (IVP)
ג . תיתילכ היפרגויגנא
ד . וקא - היפרגואידרק
ה . Retrograde Pyelopathy
80 . ןוכנה טפשמה תא ןייצ :
א . דב תרזוע ןתשב ןחרז לש השרפהה תדימ " הימטפסופופיה לש תלדבמ הנחבאב כ
ב . Calcium sensing receptor וק וניה ע קרו ךא לעפומה יפיצפס ןטל " ןנוימ ןיס זוכיר י
המזלפב הובג
ג . הימרתנופיהב ךבתסהל לולע היפוקסונולוק תקידבל הנכהל םינקוחב שומיש ,
הפירח הימטפסופופיהו הימצלקופיה
ד . ץוחה רודמב םילזונ תריגא לש תולחמב לופיט ךרוצל וניה םינתשמב ידעלבה שומישה -
ףוגב יאת
ה . ורמ הפירח הימצלקופיהב חו QT א םישרתב רצקתמ . ק . ג
81 . הרטנוק - הילכ תלתשהל היצקידניא :
א . תרכס לש הירוטסיה
ב . ליג לעמ הלוחה 60
ג . סיטיטפה C הימנגיטנא
ד . הנורחאה הנשב הריאממ הלחמל לופיט
82 . ע םימרגנ םיאבה םינמיסה לכ " הימלקרפיה י , ל טרפ :
א . ילג לג החטשה T
ב . סקלפמוק לש הבחרה QRS
ג . ילג לש החטשה P
ד . טיא בל בצק י
ה . PR interval ךרואמ

83 . ןב 65 , לובלבו ובצמב תיללכ תורדרדתה בקע ןוימה רדחב קדבנ . לודיגמ לבוס הלוחהש ןייצל
בלבלב . תילקיזיפ הקידבב : לקשמ 70 ק " ג , םד ץחל 120/80 , קפוד 80 הקדל , שבוי אלל
תוירירב , תויקנ תואיר , יגולותפ אצממ אלל םייפגו ןטב . בעמ תוקידב הד : זוקולג 77 מ " ג / ד " ל ,
BUN - 11 מ " ג / ד " ל , ןיניטאירק 0.8 מ " ג / ד " ל , ןימובלא 4.8 רג ' / ד " ל , לורטסלוכ 256 מ " ג / ד " ל ,
םידירצילגירט 249 מ " ג / ד " ל , ןרתנ 110 אמ " ק / ל , ןגלשא 4 אמ " ק / ל .
ע לפוטל תימינפה הקלחמב זפשאתה הלוחה " י Saline 3% ךשמל 10 לש בצקב תועש 80 מס " ק
העשל . ערוה ףאו רפתשה אל הלוחה בצמ . הלוחה בצמב הערהל הביסה ךתעדל המ ?
א . יטיא היה הלוחב לופיטה
ב . ידימ ריהמ היה הלוחב לופיטה
ג . ןתינש לופיטהו הלוחה בצמב הערהה ןיב רשק ןיא
ד . דבלב םימ תלבגה תויהל ךירצ הלוחב לופיטה
84 . ןב 60 אמ אלו רתויב הובג םד ץחל רתי םע ןזו , ןיניטאירק םע יטמוטפמיסא 4.8 , ןובלח תשרפה
איה ןתשב 4.2 םויל םרג , תוילילש תויגולורס תוקידב , תקידב US לדוגב תוילכ הארמ 6.8 ס " מ
תוירטמיס . תללוכ רתויב המיאתמה תילופיטה וא תיתנחבאה תוברעתה :
א . תידיימ הילכ תיספויב
ב . ל תלבגומ הטאיד - 40 םויל ןובלח םרג
ג . ץחל רתיב לופיט - תוביבסב םד ץחל לש דעיל םד 125/75 ) וא הזילאידב לופיטל הנכהו
דיתעב הלתשה (
ד . דוגינ רמוח תקרזה םע תוילכה יקרוע לש תיפרגויגנא הקידב
85 . הובג ןיניטאירקל הביסכ תינורכ תיתילכ הלחמ לע תוזמור תואבה תואצותהמ וליא , לפוטמב
תפוקת הקידבל האפרמל עיגמש תי ?
א . ךרואב תוירטמיס תוידדצ וד תוילכ 8 ס " מ
ב . ןיניטאירק לש םיילאמרונ םיכרע הנש יצח ינפל םד תקידבב
ג . CK לש 40,000
ד . ןחרז יכרע 3.6 ןדיסו 9.8 המסלפב
ה . ילאמרונ ןיבולגומה

86 . דב םרוג דיזאיתרולכורדיה ןתשמה " ל כ :
א . ןינר ריצה יוכיד - ןיסנטויגנא
ב . םזינורטסודלאופיה
ג . ןרתנ אשנה בוכיע ה לש ילנימולה דצב דירולכ - Distal convoluted tubules
ד . ה לש ילרטלוזבה דצב דירולכ ןרתנ אשנה בוכיע - Distal convoluted tubules
ה . ה לש ילנימולה דצב דירולכ ןרתנ אשנה בוכיע - Collecting ducts

87 . ןב 63 מ תובר םינש הזמ לובסה - COPD , חתיפ Cor pulmonale תוקצבה לש הרמח םע
תוירפירפה . ע לפוט ךכמ האצותכ " הטאידב חלמ תלבגה י , ו ןיסקוגיד - Loop Diuretics . סמ '
יבב זפשוא לופיטה רחאל םימי " הרכהה בצמב הדיריו תיללכ השלוח בקע ח . םד ץחל ותלבקב
ךומנ , םיילגרב תוקצב ויה אל , בלה בצקב תוערפה ויהו . וארה ועצובש תונושארה תוקידבה :
Na=140 , HCO
3
=46 , PH=7.43 , PCO2=70 , PO2=50 , Cl=74 , K=2.5 , Urine Na=2 ,
Urine Cl=1 .
ל טרפ תוירשפא תואבה תונחבאה לכ :
א . תילובטמ תצמח
ב . תיתמישנ תצמח
ג . תילובטמ תססב
ד . תיתמישנ תססב

88 . נה הלוחב ןתשב רולכ לש דואמ ךומנה ךרעה " ל ) תמדוק הלאש ( ש ךכ ל דיעמ :
א . אוה תעפשה תחת ונניא תעכ Loop Diuretics
ב . תילובטמ תססב לש בצמ םע םיאתמ
ג . ףוגה ילזונ חפנב הדירי לש בצמ םע םיאתמ
ד . תובושתה לכ ) א + ב + ג ( תונוכנ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

89 . נה הלוחל םיאתמה לופיטה " ללוכ ל :
א . תפסות םע םילזונ ןתמ KCl ןיסקוגיד תקספהו
ב . דיסופ ןתמ ךשמ
ג . ג המירזב ןצמח ןתמ ההוב
ד . תיתוכאלמ המשנהו תידיימ היצבוטניא
ה . תידיימ הזילאידומה90 . ןב 70 לוקש 70 ק " ג . לש לקשמב הדיריו םישדוח רפסמ הזמ לועיש ללגב ןוימ רדחל אבוה 5
ק " םינורחאה םיישדוחב ג . תירפירפ תירלוקסו הלחמו דבכ ןושיע ורבעמ .
תילקיזיפ הקידבב : לקשמ 70 ק " ג , ד ץחל ם 125/85 , קפוד 84 הקדל , תוירירב שבוי אלל ,
תואיר - תינמי האירל תתחפומ ריווא תסינכ , יגולותפ אצממ אלל םייפגו ןטב .
תוארמ הדבעמה תוקידבב : זוקולג 94 מ " ג / ד " ל , BUN-12 מ " ג / ד " ל , ןיניטאירק 0.6 מ " ג / ד " ל ,
ןימובלא 4.5 רג ' / ד " ל , ןילובולג 3.5 רג ' / ד " ל , לורטסלוכ 242 מ " ג / ד " ל , םידירצילגירט 231
מ " ג / ד " ל , ןרתנ 126 אמ " ק / ל , ןגלשא 4 אמ " ק / ל .
נה הלוחה יבגל ןוכנ המ " ל :
א . המסלפב תויללומסואל תיסחי הכומנ היהת ןתשה לש תויללומסואה
ב . ה תמר - ADH סומלתופיהה יניערגב תרבגומ השרפהמ האצותכ ההובג המסלפב
ג . פיטל קוקז הלוחה תינוטרפיה הסימתב לו ) Saline 3% (
ד . תואירה לש המוניצרק לש תורשפא לולכת תלדבמה הנחבאה

91 . ששחמ לופיטב רהזיהלו ססהל ךרוצ שי תופורת ולאמ יתילכ לשכ םע םילוחב הימלקרפיהל ?
א . אטב ימסח ) Beta blockers ( םייביטקלס אל
ב . יבכעמ ACE ןיסנטויגנא ינטלוק ימסוחו ) ARB (
ג . תחפשממ תופורת יטנאה - תוידיאורטס אלה תויתקלד ) NSAIDS (
ד . ןורטסודלא תלועפ ידגונ , ןוטקלונוריפס ) Spironolactone (
ה . תונוכנ תובושתה לכ

92 . מ םרגיהל לוכי בויסנב ךומנ ןחרז זוכיר :
א . לש ההובג המר 1,25 (OH)
2
Vitamin D
3
בויסנב
ב . ןימטיו לש תוליעפל תדוגנת D תומקרב
ג . לש הכומנ השרפה Parathyroid hormone
ד . תוליעפ תבכעמה היצטומ FGF 6
ה . תילובטמ תצמח

93 . תב 68 תינורכ סיטירפנולורמולגמ תלבוס , כ ךרעומ יתיילכ דוקפת - GFR~19ml/min תאצמנו
תיטילאידרפ האפרמ לש בקעמב . םייקושב םילק םיבאכו דרג לש תונולת םע העיגה . תקידבב
תמר האצמנ םד PTH-233 ) ההובג ( , דיס לש ן 8mg/dl לש ןחרזו 7mg/dl . םיטפשמהמ הזיא
נה תילובטמה הערפהה תא ראתמ םיאבה " ל :
א . Primary Hyperparathyroidism
ב . הלוחב ףוגה תוכרעמ לש ןיקת דוקפתל , ןיאו הדדמנש תיללכה ןדיסה תמר דואמ הבושח
תישפוחה ןחרזה תמרל סחייתהל .
ג . ןדיסה בר - ו יאת ךותה רודמב אצמנ ףוגה ןחרז תלבוס איה ןכלו ילטלקסה רירשב רקיע
םיילגרב םיבאכמ
ד . ראותמ Secondary Hyperparathyroidism תונולתה תא ריבסמ וניאו לק , ךרוצ שיו
תוחכונ שפחל PTHrP
ה . Hyperparathyroidism לש תחפומ רוציל תמרוגה תינורכ תוילכ תקיפס יאל ינשמ
ןימטיו D הילכב ליעפ , הימצלקופיהו הימטפסופרפיה

94 . הדנוזב ךשוממ שומיש וא תובורמ תואקה תובקעב ןגלשאה דוביאל ירקיעה רוקמה :
א . ומצע איקב
ב . יאתה רודמל ןגלשאה לש רבעמב
ג . ןתשב
ד . העיזב
ה . ןגלשא דוביא ןיא - ןמימ ינוי לש אוה ירקיעה דוביאה

95 . ל תירשפא הביס - Rapidly progressive glomerulonephritis תויהל לוכי :
א . Post-streptococcal GN
ב . IgA nephropathy
ג . ANCA – vasculitis
ד . Goodpasteur's syndrome
ה . תונוכנ תובושתה לכ

96 . תינורכ תוילכ תקיפס יא םע םילוחה בר לש םלרוג :
א . ןיקת הילכ דוקפתל דע תינטנופס תוששואתה
ב . הלתשה וא הזילאידל דע תורדרדתה
ג . יאל םיעיגמש ינפל דוע תירלוקסווידרק הלחממ תוומ - וילכ תקיפס תינפוס ת
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

רפסמ קרפ 3 : היגולוטמואר
97 . ןב הלוח 27 , הזמ ךשוממ רקוב ןוישקו םיקרפ יבאכ לע ןנולתמ 3 םישדוח . הקידבב : תוחיפנ
םיברוקמה םיילאיגנפלארניאה םיקרפמה לש תוחיפנו ןימי ךרב לש + םיקרפמה
םיקחורמה םיילאיגנלפארטניאה ) PIPs+DIPs .( היהת הז הלוחב רתויב הריבסה הנחבאה :
א . דלשה תחשק ) Ankylosing Spondylitis (
ב . תידיאוטמואר םיקרפ תקלד ) Rheumatoid Arthritis (
ג . סיזורטראואטסוא ) Osteoarthrosis (
ד . תיטאירוספ היתפורטא ) Psoriatic arthropathy (

98 . תב תלייח 19 , דב האירב " כ , ק םע םיילגרב םיבאכ לע תננולתמ העברא הזמ ךשוממ רקוב ןויש
םימי . הפירח לושלש תלחממ הלבס םייעובש ינפלש תנייצמ . התקידבב : סליכא סיטינידנט
ןימי ךרבב סיטיבוניסו לאמשמ . הז בלשב הלוחל עיצת לופיט הזיא ?
א . םייעובש ךשמל הקיטויביטנא ןתמ
ב . יטנא תופורת - תוילדיאורטס אל תויתקלד ) NSAIDS (
ג . סקרטוטמ תוקירזב ט
ד . יטנא גוסמ תופורת - TNF

99 . םיקדצומ ילאיבוניס לזונ לש הקידבו קרפמ רוקינ :
א . םילודג םיקרפמב קר
ב . םוהיזל דשח שי םא
ג . םישיבג תלחמל דשח שי םא
ד . סיטיבוניס שיש הרקמב קר ) synovitis ( תינורכ
ה . םישיבג תלחמל וא םוהיזל דשח לש הרקמב קר

100 . תב השיא 26 , הדיל רחאל םיישדוח , םוח לשב אפור תקידבל הנופ 38°C שדוח הזמ , תשגרה
תושישת , םינפב החירפ , םיידיה תופכב תוחיפנו םיבאכ , הזחב םיבאכו . הריבסה הנחבאה
איה רתויב :
א . סיטירטראואטסוא ) Osteoarthritis (
ב . ןודגיש ) Gout (
ג . תיתכרעמ תיתנמדא תבאז ) Systemic Lupus Erythematosus (
ד . פ תקלד תיתנורגש םיקר ) Rheumatoid Arthritis (
ה . תינורגש תחדק ) Rheumatic fever (

101 . נה הלוחה לש הדבעמ תוקידב " ל ) הלאש 100 ( , יאדוול בורק וארי :
א . הינפוטיצובמורטו הינפוקיול
ב . הובג רטיטב ידיאוטמואר םרוג ) Rheumatoid factor (
ג . םדב תירוא הצמוח לש ההובג המר
ד . םילשמ תמר C4 םדב ההובג
ה . תעיקש - הניקת םד102 . ןב הלוח 60 , וזנב ריאממ לודיגמ לבוסכ ןחבוא םיישדוחכ ינפל - סקנירפ . לבוס םייעובש הזמ
םוח תלחממ , הזחה תמדקבו םינפב תדרגמ אל החירפ , םיקרפמ יבאכ , השלוחו םירירש יבאכ
תרכינ . אסיכהמ םמורתהל השקתמ . י לועיש ועיפוה םייעובשכ הזמ המישנב ישוקו שב .
הז הלוחל סחיב םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ ל טרפ :
א . תולחמה יתש ןיב יתביסנ רשק םייק
ב . םיילמיסקורפה םירירשה לש השלוח תוהזל ןתינ םירירש תקידבב
ג . תנומסת ינמיס םיעיפומ םילוחהמ קלחב - ונר
ד . נו תירטיצופמיל הננסה םע תקלד ינמיס תוארל ןתינ רירש תייספויבב רירשה יביס לש קמ
ה . סיטיזוימוטמרד תלחמב תואיר תוברועמל ירקיע יוטיב אוה המישנה יכרדב םוהיז
103 . תב 42 , םיידיה תופכ יקרפמב תוחיפנו םיבאכמ לובסל הליחתה , ןולחיכ לש םיפלוח םיפקתה
םיידיה תועבצאב ןורוויחו , העילב תוערפהו תוברצ . ואצמנ הקידבב לדוגאב ימכסיא עצפ לש
ןימי די , םיניקת םייפקיה םיקפד , הזחב רועה לש יוביע , בגב , תועורזב , םיילגרו םיידי תופכב .
גוסמ םינדגונ ואצמנ םד תוקידבב ANA יבויח , ו - anti-SCL70 יבויח .
וז הלוח יבגל ןוכנ המ ?
א . גוסמ הלחמב רבודמ Limited systemic sclerosis
ב . וקמה לופיטה הטאיד אוה וז הלוחב תוברצב לב
ג . סיטיכנורב לע דיעמ וז הלוחב לועיש
ד . וז הלוחב תילאיציטסרטניא תואיר תלחמל הובג ןוכיס םייק
ה . וז הלוח לצא םייתייליכ םיכוביס םייופצ אל
104 . ע תעצבתמ תידיאוטמואר םיקרפ תקלדב לופיט לש תוליעי תכרעה " י :
א . בויסנב ידיאוטמואר םרוג תמר תקידב
ב . הכרעה םיחופנהו םישיגרה םיקרפה רפסמ לש
ג . בויסנב ןיטירפו ןימובלא תמר
ד . לגרסב באכ תמר תכרעה 150 ממ '
ה . ילאיבוניס לזונב םיאת תריפסו ףוגה םוח תדידמ
105 . דב אוה תויטמיואר תולחמב יפקיה םדב םינילובולגונומיאה סופד " כ :
א . תילנולקונומ הימנילובולגאמאגרפיה
ב . לנולקילופ הימנילובולגאמאגרפיה תי
ג . תילנולקילופ הימנילובולגאמאגופיה
ד . תילנולקונומ היתפומג

106 . ךמס לע תעבקנ סיטילוקסו הסיסבבש הלחמ לש הנחבא :
א . םיינילק םינמיס
ב . הדבעמ תוקידב
ג . היספויב תואצות
ד . הימדה תוקידב
ה . נה םידדמה לכ " ל
ו . ב קפתסהל ןתינ ללכ ךרדב - א + ב

107 . כ לופיטכ רתויב הליעי תואבה תופורתה ןיבמ הזיא תויטמואר תולחמב ינור :
א . Corticotrophin releasing hormone (CRH)
ב . Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)
ג . לוזיטרוק - Cortisol
ד . ןוזינדרפ - Prednisone
ה . ןוזתמאסקד - Dexamethasone


108 . אוה סיזורתראואיטסואל ינייפואה תוקידבה בוליש :
א . תשחומ םד תעיקש , CRP ןיקת , ב ןדיסב היילע ןיקת ןחרזו בויסנ
ב . תשחומ םד תעיקש , CRP הובג , םיניקת ןחרזו ןדיס
ג . ןתשבו םדב הובג ןדיס , ךומנ ןחרז , ו הניקת םד תעיקש - CRP הובג
ד . הניקת םד תעיקש , CRP ןיקת , תיסיסב הזאטפסופב הילע אלל תוזנימאסנרטב היילע
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

109 . ןודגיש יבגל ןוכנ המ ) Gout ( ?
א . HLA-B27 ימת יבויח ד
ב . בושח ןוכיס םרוג איה הקיטרויד
ג . תוירופה ליגב םישנב תיברימ תוחיכש
ד . ע אוה ףקתהב הריחבה לופיט " ידירו ךות ןיציכלוק ןתמ י
ה . הימצירוארפיהה תעפוה תא המידקמ הקינילקה ןכש השק ןוחבא

110 . ןוכנה טפשמה תא ןמס םיאבה םיטפשמה ןיבמ :
א . פולאב לפטל שי הימצירוארפיה לש הרקמ לכב לונירו
ב . ןכש ףטואג לש הרקמ לכב הבוח לופיט איה הטאיד 1/3 ןוזמב םרוקמ םינירופהמ
ג . לונירופולאב לפטל ןיא סיזורטראואיטסואו טואג לש בולישב
ד . ו א םיטפשמ - םינוכנ ג
ה . ןוכנ וניא טפשמ ףא

111 . םיאבה ןיבמ , ל יתנחבא רתוי ימ - Systemic Lupus Erythematosus :
א . לש תוחכונ Lupus Erythematosus Bodies ילרואלפ לזונב
ב . לש Lupus Erythematosus Bodies ילאידרקירפ לזונב
ג . גוסמ תוחכונ anti-double-stranded DNA
ד . Lupus band test יבויח

112 . ל םיינייפוא םינדגונ וליא - Diffuse Systemic Sclerosis ?
א . Anticentromere antibodies
ב . Anti-DNA topoisomerase antibodies
ג . Antihistone antibodies
ד . Anti-double-stranded DNA antibodies

113 . לש םייונישה לוכיעה תכרעמ לש קלח הזיאב Systemic Sclerosis םיטלוב רתוי :
א . הפה ללח
ב . טשוו
ג . הביק
ד . קד יעמ
ה . סג יעמ

114 . יבגל ןוכנ המ Rheumatoid Arthritis ?
א . ע סרהנ סוחסה " י CD8+Lymphocytes
ב . הלחמב םילוח םירבג םישנמ רתוי תאזה
ג . הלגומ ליכמ ילאיבוניסה לזונה
ד . ע סרהנ סוחסה " סונפ י ) Pannus (

115 . ל ללכ ךרדב םירושק םיאבה לכ - Reactive arthritis ל טרפ :
א . Chlamydia
ב . Shigella
ג . Yersinia
ד . Campylobacter
ה . Staphylococcus

116 . יבגל ןוכנ המ ןמס Paget's disease ?
א . רועמ תחא םצע קר םירקמה ברב תב
ב . ריהמ ךלהמ םע הפירח תילאריו הלחמ
ג . תלחמ עקר לע Paget's םצעב םיריפשו םיריאממ םילודיג חתפתהל םילוכי
ד . םצעב םימוהיז ללגב יגרוריכ לופיטל םיעיגמ םילוחה בר
ה . הלחמה לש ירקיעה ןונגנמה - םצעה לש קמנו הימכסיא

117 . ןב הלוח 16 ךרב יבאכ םע םילוח תיבל עיגה . ליג ליגר םוליצב םע ךריב ירזיפאטמ לודיג ו
תוכר תומקר לש תוברועמ . ב - CT תילאמש האירב שוג וליג הזח . הריבסה הנחבאה המ
רתויב ?
א . Chondrosarcoma
ב . Osteoma
ג . האיר ןטרס לש הרורג
ד . Osteosarcoma
ה . Giant cell tumor

118 . דיאוקיטרוקוקולג לש תירלוקלומה הלועפה ןונגנמ יכ עודי םויכ םי ) GC ( םיאבה לכ תא ללוכ
ל טרפ :
א . ה רושיק - GC ל ילוזוטיצ רוטפצרל ההובג הקיזב - GC ) GCR (
ב . ה רושיק - GC ל - GCR ילנרבממ
ג . סקלפמוקה רושיק } GCR-GC { ל - GC response element (GRE) ב - DNA
ד . סקלפמוקה לש היצזירמיד } GCR-GC {

119 . תא ןמס דיחיה בצמה , םיאבה םיבצמה ןיבמ , וניאש הווהמ דגנ תיוותה ) contraindication (
תינורכ תקלד יבצמב לופיטב תויתקלדיטנא תופורתכ םידיאוקיטרוקוקולגב שומישב ?
א . היומס תרכס
ב . בל תקיפס יא
ג . הובג םד ץחל
ד . תופורתל רתי תושיגר
ה . ינואכד בצמ
תונומת
סמ הנומת ' 1 :


סמ הנומת ' 2 :


סמ הנומת ' 3 :


סמ הנומת ' 4 :

סמ הנומת ' 5 :

סמ הנומת ' 6 :סמ הנומת ' 7 :


סמ הנומת ' 8 :תוירשפא תובושת :

1 ג 21 ג 41 ב 61 ב 81 ד 101 א
2 ב 22 ד 42 ד 62 ג 82 א 102 ה
3 א 23 ב 43 ד 63 ג , ד 83 ב 103 ד
4 ה 24 ה 44 ב 64 א 84 ג 104 ב
5 ב 25 ה 45 א 65 ה 85 א 105 ב
6 ג 26 ב 46 ג 66 ד 86 ג 106 ו
7 ד 27 ד 47 ה 67 ב 87 ד 107 ד
8 ד 28 א 48 ה 68 ג 88 ד 108 ה
9 ג 29 ב 49 ד 69 ד 89 א 109 ב
10 ב 30 ג , א 50 א 70 ד 90 ד 110 ה
11 ה 31 ד 51 ד 71 א 91 ה 111 ג
12 ב 32 א 52 ג 72 א 92 ב 112 ב
13 ד 33 ב 53 ב 73 א 93 ה 113 ב
14 ב 34 ד 54 ג 74 ה 94 ג 114 ד
15 ה 35 ב 55 א 75 ד 95 ה 115 ה
16 ב 36 ב 56 ב 76 ג 96 ג 116 ג
17 ד 37 ג 57 ה 77 ב 97 ד 117 ד
18 ב , א 38 א 58 ד 78 ג 98 ב 118 ד
19 א 39 ה 59 ב 79 א 99 ה 119 ד
20 ג 40 א 60 ד 80 א 100 ג

) לוכיע , דבכ , היגולוטמוארו תוילכ (
ץבקמ 2 – א דעומ ' 2007


לוכיע

וינייפאמו לודיגה ןיב םאתה ) לוגי לודיג לכ
ללכ עיפוהל אל וא רתוי וא תחא םעפ עיפוהל .(
םילודיגה :
א . המוטרמה
ב . Vilous Adenoma
ג . Tubular Adenoma
ד . Hyperplastic Polyp
םינייפאמה :
1 . רתויב לודגה לודיגה
2 . ג יטסלפואנ לתיפא לודי
3 . מ קלח - Familial Adenomatous
Poliposys
4 . Peutz J egher
5 . יכה ריאממ תוחפ

6 . סמ הנומת ןלהל ' 1 , ךתנחבא יהמ ?
.


7 . נומת ה 1 בקע תמרגנ :
א . GERD
ב . יטפפ ביכ
ג . ןובאית רסוחו לקשמב הדירי
ד . ןולוקה ןטרס

8 . וניש הז י ) הנומת 1 ( ל םורגל לוכי - :
א . Adenocarcinoma
ב . Squamous cell carcinoma
ג . gastritis
ד . יטפפ ביכ

9 . סמ הנומת ןלהל ' 2 , ךתנחבא יהמ ?


10 . תינייפואה הלחמב הארנ םיאבה לכ תא
וז הנומתל , ל טרפ - :
א . תומולונרג
ב . חרכהב מ םוטקרה לש תוברוע
ג . תילרומסנרט העיגפ

11 . ת סמ הנומ ' 3 , םיארנש םינייפאמ ינש ןייצ
ל םינייפואו הנומתב HEPATITIS עקר לע
HCV ?


12 . סמ הנומתב ןלהל םיארנ םיאת וליא ' 4 ?


13 . הב הלחמה יבגל םינוכנ םיאבה לכ
ולא םיאת םיעיפומ , מ ץוח - :
א . םישטשוטמ לודיגה תולובג
ב . םינשה םישימחב הדרי אל תוחיכשה
תונורחאה
ג . םינימה ןיב הווש תוחיכשה
ד . היזלפטמו תינורכ סיטירטסגל רושק
תילניטסטניא14 . יוליגל הקידב תושעל ךירצש ליגה והמ
ןוכיס אלל םירבגב סגה יעמה ןטרס ?
א . 30
ב . 40
ג . 50
ד . 65

15 . תב השיא 22 ע ם 2-3 לכ םויב תואיצי
םייחה , ץילמת הקידב וזיא ?
א . היפוקסורטסג
ב . האוצב יומס םד
ג . היפוקסונולוק
ד . םד תוקידב
ה . היספויב
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

16 . הזיא םיאצממהמ םיאבה רתוי ינייפוא ל -
Inactive/healed UC :
א . םימולונרג
ב . תויובייכתה
ג . crypt abscesses
ד . istorsion of architecture D
ה . םירבצ םיטפמיל לכב ןפוד יעמה .

דבכ

17 . הזיא אצממ םיפצמ אוצמל תיספויבב דבכ
לש הלוח ןב 35 , לבוסש מ - UC , חתפמו הערפה
תיטטסלוכ :
א . HCC
ב . יוניש ינמוש השק
ג . יפיפוג ירולמ
ד . Ground glass hepatocytes
ה . Onion skin fibrosis ביבס תורוניצ מ הר

18 . לכ םיאבה םינייפוא סיטיטפהל ילוהוכלא
טרפ ל :
א . הננסה ע " י םיליפורטוינ
ב . Ground glass hepatocyte
ג . סיזורביפ
ד . Ballooning of hepatocytes
ה . Malory bodies .

19 . לכ םיאבה םינייפוא סיטיטפהל תיטוקא
טרפ ל :
א . Ballooning degeneration
ב . Lobular disarray
ג . לימסיפ סיזורקנ
ד . Acidophil bodies
ה . היפורטרפיה לש יאת רפפוק

20 . לכ םיאבה יבגל המוטסלבוטפה םינוכנ
טרפ ל :
א . ינייפוא לצא םידלי
ב . לוכי ליכהל םידקומ לש תמקר סוחס וא
םצע
ג . הווהמ לודיג ריפש
ד . לוכי ליכהל ירוזא םומיד קמנ תויודיתסיהו .
ה . הלוחל שי בורב ירקמה ם המר הובג לש
ןובלח ירבוע ) alpha fetoprotein (

21 . לודיגה חיכשה רתויב דבכב ןיבמ םיאבה
אוה :
א . cholangio carcinoma
ב . HCC
ג . Angio sarcoma
ד . Hepato cellular adenoma
ה . הרורג

22 . הזיא םייונישהמ םיאבה םינייפאמ תא
בלשה יתלחתהה לש תוחתפתה ןטרס בלבלה ?
א . יצטומ ה ןגב P53
ב . היצטומ ןגב BRCA2 .
ג . רוציק רמולט
ד . ףא הבושת הניא הנוכנ
ה . לכ תובושתה תונוכנ

23 . המ ןוכנ יבגל pseudo cyst בלבלב ?
א . דחא םיכוביסהמ לש acute pancriatitis
ב . דחא םיכוביסה לש chronic pancriatitis
ג . עגנ יטסיצ חיכשה רתויב בלבלב
ד . לכ תובושתה כנ תונו
ה . ףא הבושת הניא הנוכנ

24 . הזיא םיעגנהמ םיאבה הווהמ ןוכיס הובג
תוחתפתהל ןטרס סיכ הרמה ?
א . cholesterolosis
ב . Porcelain gall bladder
ג . סיזוטמוליפפ
ד . ףא הבושת
ה . לכ תובושתה

25 . המ םרוגה ירקיעה ל - Acute
cholecystitis ?
א . םוהיז ע " י הלנומלס יפיט
ב . וקסו סיטיל
ג . םוהיז ילאריו יכרדב הרמה
ד . םינבא יכרדב הרמה
ה . תופורת

הילכ

26 . דיילס סמ ' 1 – Acute Pyelonephritis

27 . סמ דיילסבש הלחמה יבגל ' 1 :
א . הלש ינילקה יוטיבה – CRF
ב . הלש ינילקה יוטיבה – nephritic
syndrome
ג . הלש ינילקה יוטיבה – ARF
ד . papillary necrosis ו - pyonephrosis
הלש ךוביס תויהל םילוכי
ה . איה drug induced

28 . סמ דיילס ' 2 – crescentic GN

29 . סמ דיילסבש הלחמה יבגל ' 2 :
א . הלש ינילקה יוטיבה -
Glumerulonephritis
ב . הלש ינילקה יוטיבה – RPGN
ג . הלש ינילקה יוטיבה - Chronic Renal
Failure
ד . יוטיבה הלש ינילקה - Nephrotic
Syndrome
ה . הלש ינילקה יוטיבה - Renovascular
Hypertension

30 . ןווכל תולוכיש םדה תוקידב הנחבאל
סמ דיילס לש תיפיצפס ' 1 :
א . C
3
ךומנ
ב . ANCA
ג . יטנא GBM
ד . תונוכנ תובושתה לכ

31 . סמ הנומתב ' 5 ינורוטקלא פוקסורקימב
) Minimal Change Disease ( :
א . ןב 40 , םייטמה םילילג , הלק הירוניאטורפ
הילכ דוקפיתב הריהמ תורדרדהו
ב . ןב 5 , תיביסאמ הירוניאטורפ םע , תוקצב ,
הימנימובלאופיה
ג . ןב 60 תיביסאמ הירוניאטורפ םע , תוקצב ,
עקר לע הימנימובלאופיה HBV
ד . ןב 60 תיביסאמ הירוניאטורפ םע , תוקצב ,
עקר לע הימנימובלאופיה CRF
ה . ןב 60 תיביסאמ הירוניאטורפ םע , תוקצב ,
סיזודיאולימע עקר לע הימנימובלאופיה

32 . סמ הנומתב ' 6 ינורטקלא פוקסורקימב )
Membranous Nephropathy ( םיאצממה
רוא פוקסורקימב םינייפואה :
א . spikes and domes
ב . wire loops
ג . Glumerulonephritis
ד . crescents
ה . nodular glumeruloscleriss

33 . סמ הנומת ןלהל ' 7 :
אצמנ הנומתבש הלחמב :
א . hemorrhage CRF and subarachnoid

34 . םילוכי םירלורמולג םירליפקב םיבמורט
ל טרפ תואבה תולחמה לכ לש יוטיב תויהל - :
א . renal artery stenosis
ב . DIC
ג . hemolytic uremic syndrome
ד . TTP
ה . malignant hypertension

35 . בורב עגופש ירלובוט לתיפא לש בחרנ קמנ
ל ינייפוא ילמיסקורפה ילובוטה - :
א . drug induced acute interstitial
nephritis
ב . contrast medium associated ATN
ג . ischemic ATN
ד . atheroemboli
ה . hemolytic uremic syndrome

36 . לכ ל םינייפוא םיאבה - RCC ( renal cell
carcinoma) ל טרפ - :
א . םיריהב םיאת ) clear ( םירקמה בורב
ב . יפוקסורקאמ לודיגל בצבהצ ןווג
ג . םיידירו םד ילכל רודחל הייטנ
ד . רסח 3p חיכש
ה . םילרטליבו םיבורמ םילודגל הייטנ

37 . יבגל ןוכנ המ analgetic nephropathy ?
א . כ תאטבתמ - acute renal failure
ב . תופורתל רתי תושיגר לש האצות
ג . ירליפפ קמנב תאטבתמ העיגפ
ד . ינייפוא אצממ איה תיטירפנ תנומסת
םירחואמ םיבלשב
ה . תונוכנ תובושתה לכ

38 . יבמורט םירליפקב םיירלורמולג םילוכי
תויהל יוטיב לש לכ תולחמ תואבה טרפ ל - :
א . renal artery stenosis
ב . DIC
ג . HUS
ד . TTP
ה . Malignant hypertension


39 . לכ םיאבה ןוכנ יבגל םילודיג סיכב ןתשה
טרפ ל :
א . םבור םילודיג לש לתיפא רבעמ
ב . עיפומ בורב םילוחה םע ןוו לפיה ודנל
ג . םירושק הפישחל אטבל - ןימליטפנ
ד . הרידח רירשל ןפודה תבייחמ התירכ לש
סיכ ןתשה וא תונרקה
ה . םיטונ לודגל בוש סיכב ןתשה רחאל
התירכה

40 . הלוח תרכס ןב 65 עיפומ םע תנומסת
תיטורפנ יאו תקיפס תוילכ תינורכ לכה ןוכנ
טרפ ל :
א . ב - EM לכונ תוארל םיסקלפמוק םינומיא
בוס םילאילתיפא
ב . ב - LM לכונ תוארל nodular GS
ג . ב - LM לכונ תוארל סיזורלקסורתרא
ינילאיה םג הלוירתראב תיטנרפאה
ד . ירליפפ סיזורקנ אוה ךוביס לש הלחמה
ה . advanced glycation end products
םיפתתשמ הזנגותפב

41 . הלוח תב 22 םע רתי ץחל םד , עקשמ ןתש
םילילג םיטמה , C3 ךומנ , ב - EM םיעקשמ
בוס םילאילתודנא ו - TRI יאתב לתודנאה .
ב - LM אצמנ :
א . Humps
ב . Spikes and domes
ג . Double contour of GBM
ד . Wire loops
ה . רלודונ סיזורלקס

42 . הלוח ןב 70 , הירונטורפ לש 8 םרג הממיל ,
הימנילובלאופיה וקצבו ת . ילורמולגב
םיאור יוביע תונפד םירליפקה אלל יוביר
םיאת . ב - IF העיקש תירלורמולג הנידע ,
תיזופיד ךרואל לכ םירלפיקה
םירלורמולגה לש IgG אלל IgM וא IgA .
העיקש השלח לש C3 . עקרה הלחמל לוכי
תויהל לכה טרפ ל :
א . המוניצרק
ב . SBE
ג . סיטיטפה B
ד . ןימאליצינפ
ה . הפורת ) בהז (

43 . הלוח םע סיטיטפה C הימנילובולגוירקו
חתיפ תלחמ הילכ םע הירואניטורפ לש 4
םרג הממיל , םילילג םיטמה עקשמב
ןתשה , לי " ד , הילעו הלק ןיניטאירקב . המ
הארנ בב היספוי :
א . א י יוח בחרנ לש תוילגר םיטיצודופה
אצממכ ידעלב
ב . העיקש לש IgA םויגנזמב
ג . םינורהס
ד . ר י יוב םיאת ילורמולגב םע Humps
ה . רוטנוק לופכ לש ה - GBM םע Mesangial
interposition

44 . הלוח ןב 18 םע ה הירוטמ תרזוח אלל
טורפ א הירוני , םע דוקפת ןיקת לש הילכה .
C3 קת ןי . לכונ אוצמל היספויבב תיתיליכ
תא לכ םיאבה טרפ ל :
א . GBM קד ליגרהמ ב - EM
ב . IgA םויגנזמב
ג . יוביע םע תויצלמל תוירלוגריאו לש ה -
GBM
ד . וביר י יאת םויגנזמ
ה . יובר םיאת ילורמולגב ) היצרפילורפ ( םע
םיליפורטיונ ו - IgG תונפדב םירליפקה


היגולוטמואר

45 . ל ןוכנ אל המ יבג Ewing’s sarcoma ?
א . ןמסה עיפומ O13
ב . רוזעי יגרוריכ לופיט
ג . תוכר תומקרב םג עיפומ
ד . לש היצקולסנרט 11-12

תוירשפא תובושת :

1 . א + ב 24 . ב
2 . א + ד 25 .
3 . ג 26 .
4 . א 27 . ד
5 . א + ד 28 .
6 .
Intestinal Metaplasia
29 . ב
7 . א 30 . ד
8 א 31 . ב
9 .
Fissure Ulcer
32 . א
10 . ב 33 . א
11 .
א . steatosis
ב . portal lymphoid aggregates
34 . א
12 .
Signet ring cell
35 .
13 . ד 36 . ה
14 . ג 37 . ג
15 . ו 38 . א
16 . ד 39 . ב
17 . ה 40 . א
18 . ב 41 . ד
19 . ג 42 . ב
20 . ג 43 . ה
21 . ה 44 . ה
22 . ג + ה 45 .
23 . ד


ץבקמ III

ץבקמ I I I 2008 - 2007
תוימוהיז תולחמ
1 . םידילורקמ יבגל ןוכנ המ ?
א . םייבוריאנאהו םיילילש םארגה םיקדייחה בור דגנכ םיליעפ םניא
ב . םיאתל הבוט תורידח
ג . ןונגנמב םידימע Efflux
ד . דבכב שחרתמ ירקיעה םזילובטמה
ה . ןוכנ לכה

2 . טמוטפמיסא הירואירטקב םע םילוחב יטויביטנא לופיטל םוקמ ןיא תי , ל טרפ :
א . םייתרכס םילוח
ב . םישישק םילוח
ג . ןש תריקע ינפל םילוח
ד . ןוירהב םישנ
ה . תיחופלשב עובק רטטק םע םילוח

3 . תב 30 , דב האירב " כ , ןתש ןתמב תופיחדו הבירצ בקע האפרמל הנופ , םיבאכ וא םוח אלל
םיינתומב , הייחב הנושארל . תיללכל ןתש תקידבב | pyuria םייבויח םיטרטינו . דציכ ץילמת
ךישמהל ?
א . תיברתל חולשל אלו יטויביטנא לופיט ליחתהל
ב . םיאתמה לופיטה ינפל הבושתל תוכחלו תיברת חולשל
ג . לופיט וא תיברתב ךרוצ ןיא . הבורמ הייתש לע ץילמהל שי
ד . הקיטויביטנא ליחתהלו ןתש תיברת חולשל
ה . יטויביטנא לופיט ליחתהלו םדו ןתש תיברת חולשל

4 . שחנ םיאבהמ הזיא ןוירטירק ב " לודג " סיטידרקודנא לש :
א . יפרתומכ לופיט ירחא ןטרס תלוח לצא סנקיבלא הדידנקל תויבויח םד תויברת יתש ,
לש שרפהב וחקלנש 24 ןהיניב תועש
ב . לש תויברת יתש Enterococcus Faecalis , היינשהו ותלבק םויב החקלנ הנושארה 24
חא תועש " כ . ןב הלוחה 70 היז לש הנחבא םע זפשואמו הליהקב שכרנ םו
ג . יזכרמ רתנצ םע ץרמנ לופיטב הלוח לצא סנומודואספל תויבויח םד תויברת שולש
ד . ל תויבויח םד תויברת יתש - GBS ל ינייפוא םוהיז םע הלוחב - Erysipelas
ה . ל תויבויח םד תויברת יתש - Staph. Coagulase negative לש שרפהב וחקלנש 24 תועש
רתנצל ינשמ ידירו םוהיז םע הלוחמ

5 . ידי לע םרגנש סיטידרקודנאב לופיטה יבגל Staph.aureus יעבט םתסמב , םידגיההמ הזיא
ןוכנה אוה םיאבה :
א . ל שיגר קדייחה םא - MSSA , איה הריחבה תפורת Ceftriaxone
ב . אוה קדייחה םא MSSA , אוה ץלמומה לופיטה Gentamicin ו - Cloxacillin ךשמב 4
תוחפל תועובש
ג . אוה קדייחה םא MSSA ןיליצינפל יגרלא הלוחהו ) רבעב תדרגמ תירוע תחרפת ( , ףילחתה
ל - Cloxacillin אוה Cefazolin
ד . ןיליציתמל דימע קדייחה םא ) MRSA ( , לש בולישה Gentamicin םע Vancomycin ,
רתוי תובוט תואצות רשפאמ לופיטה לש ןמזה ךשמ לכ ךרואל ) םע לופיטל האוושהב
Vancomycin דבלב .(
ה . Gentamicin ו Cloxacillin- ורת ןניא דגנ תויטסיגרניס תופ Staph.aureus


6 . הארונוג יבגל ןוכנ המ ?
א . 80% תויטמוטפמיס ןה םישנהמ
ב . 80% םייטמוטפמיס םה םירבגהמ
ג . ןיליצינפ אוה הריחבה לופיט
ד . ספרהב לופיט םע דימת בלושמ הארונוג הלוחב לופיט
ה . םד חלא םיחתפמ םילוחה בור

7 . גל ןוכנ המ ןייצ תיקדייח הביסמ קרפמה תקלד יב ) סיטירטרא קיטפס (
א . coagulase negative staph רתויב םיחיכשה םימרוגה םה
ב . דירוה ךרד םישקםימס ינכרצ לצא קר חיכש אוה סורואא ףאטסמ םוהיז
ג . דח םוהיז לש רתויב החיכשה הביסה הנה הדידנק ) acute infection .(
ד . םירקמה טועימב קר םייבויח םניה םד תויברת
ה . לעמ תונבל תוירודכ לש תוחכונ הלגמ ילאיבוניסה לזונה תקידב יסופיט הרקמב 50,000
םיאת / מ " מ .

8 . תואבה תופורתה ןיבמ , סנומודואספ דגנכ הליעיה הפורתה ימ ?
א . cefuroxime
ב . ceftriaxone
ג . ceftazimide
ד . cefazolin
ה . cefotaxime

9 . םילוחה תיבב שכרנה ןתשה יכרדב םוהיז יבגל ןוכנ המ ?
א . םייבויח םרג םיקדייח ללכ ךרדב אוה םרוגה
ב . הז בצמב חיכש םרוג וניא הדידנק
ג . םיחותינל םירושק םירקמה בור
ד . םירטטקל םירושק םירקמה בור ) םירתנצ (
ה . תונוכנ תובושתה לכ

10 . תב 70 תואיר תקלד ללגב תזפשואמ . םיבר םילושלש ועיפוה לופיטה לש ינימשה םויב . אוה המ
וריבסבש ןגותפה ךכל םרג רתויב ההובגה ת ?
א . rotavirus
ב . C. difficile
ג . Adenovirus
ד . Salmonella
ה . Shigella

11 . םדה םרזב םוהיזל רתויב בושחה ןוכיסה םרוגכ בשחנ המ ) bloodstream infection ( הלוחב
זפשואמ ?
א . יקרוע רתנצ
ב . יזכרמ ידירו רתנצ
ג . פקיה ידירו רתנצ י
ד . יפקיה דירומ םד תחיקל
ה . םיאצממה לכל נה " ןוכיס לש הדימ התוא ל

12 . ל תינייפוא איה תואבה יאוולה תועפות ןיבמ הזיא ןייצ - Vancomycin :
א . םשב תרכומה ףוגה לש ןוילעה קלחב המודא רוע תחרפת red man syndrome
ב . דבכ תקלד
ג . קדייחהמ יעמ תקלד C.defficile
ד . הינפוטיצובמורת
ה . Gray baby syndrome
13 . תבשחנ תואבה תופורתהמ ימ מ לבוסה רגובמ הלוחב לופיטל הריחבה תפורתכ -
Mediterranean spotted fever ) היצקירמ םרגנש : (
א . Vnacomycin
ב . Ceftriaxone
ג . Cefazolin
ד . Doxycyclin
ה . Chloramphenicol

14 . ב לפטמ תייה תואבה תולחמהמ הזיאב - Vancomycin ?
א . הלאיסבלקב םדה םרזב םוהיז
ב . מ תואיר תקלד - Enterobacter
ג . לש םוהיז ventriculo-peritoneal shunt מ םרגנש - coagulase negative
staphylococcus
ד . הלנויגילמ תואיר תקלד

15 . Aminoglycosides לע םימרגנש םימוהיז םע םילוחב לופיטב םיליעי - ידי :
א . Pneumococcus
ב . Streptococcus
ג . E.coli
ד . Bacteroides
ה . תונוכנ תובושתה לכ

16 . אבה םיקדייחה ןיבמ ל דימע אוה םהמ הזיא םי - Ciprofloxacin :
א . B.fragilis
ב . E.Coli
ג . Pseudomonas
ד . Staph. aureus
ה . Legionella pneumophila

17 . ןב דילי 10 , דב אירב " כ , חומה םורק תקלד לש ינמיס . השענ LP אצמנו protein – 147mg% ,
PMN – 92% , WBC – 847 , Glucose 15/97 (CSF/blood) . ארג תעיבצב ואצמנ אל ם
םיקדייח . ותלחמל רתויב ריבסה ללוחמה המ ?
א . Enterovirus
ב . Strep.pneumoniae
ג . Herpes Simplex
ד . H.influenza type b
ה . Listeria monocytogenes

18 . ב לפטל ץלמומ יתמ - Primaquine הירלמ לש תונשיה עונמל ידכ ?
א . ב םוהיז רחאל - P.falciparum רזמב םימס תקרזה בקע שכרנש ףתושמ ק
ב . ב םוהיז רחאל - P.vivax םד יוריעמ שכרנש
ג . ב םוהיז רחאל - P.vivax ודוהב לויטב שכרנש
ד . ב םוהיז רחאל - P.falciparum לויטב הקירפאב שכרנש
ה . ב םוהיז רחאל - P.malariae לויטב הקירמא זכרמב שכרנש

19 . יבגל Carbuncle , ןוכנ םיאבה םידגיההמ ימ :
א . Carbuncle ה תוטולב לש םוהיז אוה העיז
ב . ה קדייח - Pseudomonas ינייפואה םרוגה אוה
ג . םיחיכש םה השלוחו םוח ומכ םיימטסיס םינמיס
ד . Glomerulonephritis ירשפא ךוביס אוה
ה . זוקינ אוה רתויב ליעיה לופיטה
20 . לש לופיטל הריחבה תפורת Latent TB infection איה :
א . Pyrazinamide
ב . Isoniazid
ג . Ethambutol
ד . Streptomycin
ה . Rifampin

21 . םילוזא יבגל ןוכנ המ ) פיט תוירטפל לו ( ?
א . ליעי לוזנוקולפ סוקוקוטפירק דגנכ , רוקומו הדידנק
ב . ל בוט רדוח אל לוזנקולפ CSF
ג . voriconazole יביזבניא סוליגרפסאל הריחבה לופיט איה ) invasive (
ד . itraconazole ידירו ךות ןתמל קר םייק
ה . לוזנקולפ תוילכ תקיפס יאל חיכש םרוג וניה

22 . תא שבשמ םיניליצינפ לש הלועפה ןונגנמ :
א . ןיערג תוצמוח רוציי
ב . ריק לש רוציי ) ןפוד ( קדייחה
ג . םינובלח לש רוציי
ד . מוח לש םזילובטמ תילופ הצ
ה . נהמ דחא ףא " ל

היגולונירקודנא
23 . הימניטקלורפרפיהל םורגל םילולע םיאבה םיבצמה לכ ל טרפ :
א . קחד יבצמ - סרטס
ב . ת ה תטולב לש תינושאר תוליעפ ת סירת
ג . תינורכ תוילכ תקיפס יא
ד . הזחה תיב ןפודב רטסוז ספרה
ה . ןילוגרבקב לופיט

24 . יבגל םינוכנ םיאבה לכ panhypopituitarism ל טרפ :
א . ןורוויחו השלוחמ םילבוס םילוחה
ב . TSH רתה תטולב ידוקפת ןוזיא רחא בקעמב הריחבה תקידב הניה לבוסה הלוחב סי
םזירטיאוטיפופיהמ
ג . דב " ה כ הלידגה ןומרו הזיפופיהה סרה ךילהתה ןושאר עגפנש אוה
ד . קחד יבצמב המוק חתפל םילולע םילוח ) סרטס ( ילגופיה םע הימק , הימרתנופיה
הימרתופיהו
ה . ףוג רעיש דוביא עיפוהל לולע

25 . יתרפיה יבגל ןוכנ המ םזידיאורי ?
א . מ תלח Graves יתרפיהל הרידנ הביס איה םזידיאורי
ב . לופיט Mercaptizol הריחבה לופיט אוה ב - subacute thyroiditis
ג . תרכינ השלוח , היתפא , ןה סיזורופואטסואו בצק תוערפה הלחמה לש חיכש יוטיב
םישישקב
ד . ב לופיט - 131 I- רטסמירטב ירשפא ה לופיט קיספהל וצלאנש םישנ לצא ןוירהל ןורחא
לש יאוול תועפות ללגב anti-thyroid drugs
ה . ילוח םידליב הריחבה לופיט אוה יחותינ לופיט Graves לופיט תחת היסימר וחתיפ אלש
ב - anti-thyroid drugs
26 . ןב הלוח 77 גוסמ תרכסמ לבוסכ ןחבוא 2 , לש בולישב לופיטב לחה Metformin ו -
Glibenclamide םיילאמיסקמ םינונימב . השלוח לע ןנולתמ הלוחה , תורוחרחס . רכוסה תמר
ה תרוחרחס שיגרהש תעב הקדבנש התיי 55mg/dL . תושעל ןוכנ המ ?
א . לופיטה לכ תא קיספהל
ב . קיספהל Metformin
ג . ןילוסניאל רובעל
ד . לופיטה תא תונשל אל , רתוי תופוכת תוחורא לע ץילמהל
ה . קיספהל Glibenclamide

27 . ןב 50 גוס תרכס הלוחכ הנושארל ןחבוא 2 . HbA1C - 8% . ינושארה רוריבה לולכל ךירצ המ ?
א . ל תדידמ " א עוציבו ד ק " ג
ב . םייניעה תויעקרק תקידב
ג . ןתשב ןימובלאורקימ תקידב
ד . םייפגב השוחתו םיירפירפ םיקפד תקידב
ה . תונוכנ תובושתה לכ

28 . תב 65 תרכס לש םדוק רופיס אלל , תלפרועמ הרכהב ןוימ רדחב העיפומ , תשבוימ , םוח םע
39° , לש םדב רכוס תמר םע 680mg/dL . חבוא הזחה תיב לש ןגטנר םוליצב תואיר תקלד הנ .
תאז הלוח יבגל ןוכנ המ :
א . הלוחל Hyperosmolar non-ketotic state גוסמ תרכסמ האצותכ 2 םדוק הנחבוא אלש
ןכל
ב . תקלד הלוחל השק תואיר . תינילק תועמשמ תרסחו תושבייתהמ תעבונ רכוסב הילעה
ג . םילזונ ןתמל הקוקז הלוחה , יטויביטנא לופיטו ןילוסניא
ד . ל הקוקז הלוחה יטויביטנא לופיטו םילזונ ןתמ
ה . א + תונוכנ ג

29 . ןב רענ 12 ןומיא עצמאב טטומתה . םיילגרב השלוח לע ןנולתה הנורחאלש תרסומ ומיא . ויחאל
תיגולוריונ היעב . הקידבב : ל " ד 70/50 , םיקרפמה רוזאב היצטנמגיפרפיה רועב , וגיליטיו ןיא .
הכומנ ןורטסוטסט תמר םד תקידבב . יא תויהל הלולע תואבה תוקידבהמ וז אל הניקת :
א . ל םד - Adrenal antibodies
ב . ל םד - very long chain fatty acids
ג . CT לנרדא
ד . MRI הזיפופיה
ה . CT הזח תיב

30 . םיטילורטקלאב הערפהו תושבייתהל דחוימב הובג ןוכיס םייק םיאבה םיבצמהמ הזיאב ?
א . Non classical 21-hydroxylase deficiency
ב . Secondary adrenal insufficiency
ג . MEN2b
ד . Gastroenteritis
ה . MEN1

31 . ותרכהו עקוש דליה תיתרכוס סיזודיצאוטק םע דליב לופיטה תלחתה רחאל תועש שמח
תלפרועמ . לע תוארמ ועצובש הדבעמה תוקידב : ןתשב םינוטק +++ , PH-7.25 , Glucose-
60 , K-2.9 , Na-134 , טנוברקיב - 16 . ביסה ינילקה ובצמל רתויב הריבסה ה :
א . רכוסה תמר לש הריהמ הדרוה לשב תינילק הימקילגופיה
ב . יטפס ימוהיז בצמ
ג . חמ תקצמ
ד . םיטילורטקלאב הערפה
ה . גוסמ ןילוסניאב שומיש NPH ליגר ןילוסניא םוקמב

32 . ןב דלי 5 השדח תרכס לשב ןוימל הנפומ םינש . םיאתמ וניא םימוטפמיסה ןיבמ הזיא
חבאל הנ :
א . לקשמב הדירי
ב . ןובאית רסוח
ג . הירוטקונ
ד . ןואמיצ
ה . הירואילופ

33 . גוסמ תרכס םע דליל םירוה 1 החפשמב םידליה רשא לצא תרכס חתפל ןוכיסה יבגל םיגאדומ .
הנוכנ תודבועה ןיבמ הזיא ?
א . גוסמ תרכס 1 תיביסצר תילמוזוטוא הרוצב תרבעומה תיתשרות הלחמ הניה
ב . HLA-DR2 וחיכשב עיפומ הלא םילוחב רתי ת
ג . םינב תמועל תונב לצא רתוי החיכש הלחמה , תוינומיאוטואה תולחמה ברב ומכ .
ד . הלחמה תא חתפי ינשה םואתהש ןוכיסה הלחמה תא חתפמ םיהז םימואתמ דחא רשאכ
קר אוה 40% , יתביבסה םרוגה תובישח לע דיעמש המ .
ה . לחמה תוחתפתה ינפמ ןגמ םיילאריו םימוהיז דגנ םינוסיח ןתמ ה .

34 . לש םורסב ןדיס תמר םע ןוימ רדחל עיגמ הלוח 16mg/dL , ןימובלא 4 , רופסופ 2.5 ,
ןיניטאירק 1 , הז הלוחל רתויב םיאתמה ילופיטה ףורצה תא אצמ :
א . םיטנופסופסיב לש ידירו ךות ןתמ
ב . ןתמ 4-6L הממיל ילאמרונ ןיילס , Furosemide חאו " םיטנופסופסיב כ IV
ג . ןתמ Furosemide ת ידירו ךו
ד . ןתמ Disothiazide , Normal saline םיטנופסופסיבו IV
ה . ןתמ Normal saline , ו םידיאוקיטרוקוקולג - Furosemide

35 . תב השיא 60 , דב " האירב כ , םירבשמ הלבס אל םלועמ , הזמ הזואפונמב 8 םינש , תלבוס ןיידע
םוח ילגמ , תנשעמ 10 םויב תוירגיס , בלח ירצומ תכרוצ הניא , םצע תופיפצ תקידב הרבע
רישכמב DEXA . הקידבב - יכרעב ךריה ראווצו הרדשה דומעב םצעה תופיפצ T score הניה
) -2.8 ( . השעת המ ?
א . םירבשל רבגומ ןוכיסב תאצמנו סיזורופואטסואמ תלבוס איהש הלוחל ריבסא . הילע
הרידס תינפוג תוליעפ לע דיפקהלו ןשעל קיספהל . ב א הז בלש יתפורת לופיטל הקוקז הני
ב . ב לופיט ליחתהלו ןשעל קיספהל ץילמא - Alendronate
ג . ב לופיט ליחתהלו ןשעל קיספהל ץילמא - Raloxifen
ד . ןדיס יפסות ןתמ לע ץילמא , ןימטיו D , ו - Alendronate
ה . ה תב התיבל םצע תופיפצ תקידב עוציב לע ץילמא - 30

36 . ה תוחיכש הלעת אל םיאבה םיבצמהמ הזיאב Carpal tunnel syndrome ?
א . הילגמורקא ילוח
ב . ןוירה
ג . םילוח תתמ םילבוסה - סירתה תטולב תוליעפ
ד . תרכס ילוח
ה . גנישוק תנומסת םע םילוח

37 . תרפיהל רתויב החיכשה הביסה י ינושאר םזידיאורי ?
א . parathyroid adenoma
ב . parathyroid hyperplasia
ג . parathyroid carcinoma
ד . parathyroid adenoma ו - parathyroid hyperplasia ההז תוחיכשב
38 . לש הנחבאה Minimally invasive follicular carcinoma תמועל Follicular adenoma
ב היולת סירתה תטולבב :
א . ו תיספוקל הרידח \ םד ילכל וא
ב . םזיפרומואילפו תוזוטימ
ג . םילוקילופה לדוג
ד . לש תוחכונ hurtle cells

39 . יבגל ןוכנ המ subacute granulomatous thyroiditis ?
א . תינומיאוטוא הלחמ
ב . ילאריו םוהיז רחאל העיפומ הלחמ
ג . הלחמ הדיל רחאל העיפומה
ד . ירלוקילופה םיאתה י וניש רובעל םיטונ ם תיליפודיצא המזלפוטיצ ילעב םהו י

40 . רפסמ הנומתב הלחמה יבגל 2 ) הניחבה ףוסב הנומת האר ( - מ יתקלד ןינסת םייאב יראלקונונו
סנאהנגנל םש לע , הלחמה לש הזנגותפל םירושק םיאבה לכ ל טרפ :
א . autoimmunity
ב . genetic susceptibility
ג . insulin resistance
ד . environmental insult

41 . הנומת יבגל ןוכנ המ 3 :
א . רחא םלענו הלחמה לש םימדקומ םיבלשב עיפומ אצממה - ךכ
ב . גוס תרכסל תינייפוא הנומת 2
ג . חמה לש הזנגותפל םע קודה רשק שי הל HLADR3-4
ד . תרכס לש הז גוסל רשק ןיא רתי תנמשהל

42 . ל החיכשה הביסה המ - Inappropriate ADH secretion ?
א . סיטיגנינמ
ב . הזיפופיהב המונדא
ג . המויגנירפוינרק
ד . סומלתופיהב המוילג
ה . נהמ דחא ףא " ל

43 . םזירטיאוטיפופיהל תוביסה יבגל ןוכנ המ ?
א . השירפמ אל המונדא
ב . ב הרורג - Sella turcica
ג . Pituitary Apoplexy
ד . המויגנירפוינרק
ה . הנוכנ םלוכ

44 . המוטיצומורכואפ יבגל , ןוכנ לכה ל טרפ :
א . הילכה תרתוי לש הלודמב םיליחתמ םבור
ב . םינימאלוכטק שירפמ
ג . םיריאממ םבור
ד . םד ילכב רישע לודיג
ה . 10% םורדניסל םירושק MEN

45 . יבגל Conn syndrome , ןוכנ לכה ל טרפ :
א . םזינורטסודלארפיה
ב . םד ץחלב הילע
ג . לנרדאב המונדא תויהל הלוכי הביסה
ד . הזיפופיהה לש המונדא תויהל הלוכי הביסה
ה . לש הכומנ המר Renin

46 . סמ דיילס לש תיגולוטסיהה הנומתה יפל 1 , הנוכנה הבושתה תא ןמס ?
א . ב רבודמ - Cortical adenoma
ב . ב רבודמ - Cortical carcinoma
ג . ב רבודמ - Invasive adenoma
ד . מ לבוס הלוחה - CONN syndrome
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

היגולוקנואוטמה
47 . ןיב הלחמה רוזיפב תינושאר הקידבב םיירקיעה םילדבה םהמ Hodgkin's lymphoma ) HD (
ל - Non Hodgkin's lymphoma ) NHL ( ?
א . ב - NHL טולבבו רתוי םירכינ םיזוחאב הזחה תיבב תוטולבב תגצייתמ הלחמה תו
רשאמ רתוי םיתוחפ םיזוחאב תוילירטנזמ HD
ב . ב - HD תמועל ןתשה תכרעמב רכינ רוזיפב תגצייתמה הלחמה NHL
ג . ב - HD תמועל לוכיעה תכרעמב יתועמשמ רוזיפ NHL
ד . ב - HD תוטולבבו רתוי םירכינ םיזוחאב הזחה תיבב תוטולבב תגצייתמ הלחמה
רשאמ רתוי םיתוחפ םיזוחאב תוילירטנזמ NHL

48 . מ וליא ןוכנ םיאבה םיטפשמה ?
א . וטורפ לש םיללאה ינשב תויצטומ שחרתהל תובייח - ןגוקנוא , ךילהתל םורתיש תנמ לע
ינטרסה
ב . ןובלח P53 ל קזנ םרגנ וב הרקמ לכב םיאתב סיזוטפופא ררועמ - DNA
ג . היצקולסנרט ) 8;21 ( ו - Inversion 16 ב תמייקה - AML לולסמ ותוא לש דוקפתב תעגופ
יטיופוטמה
ד . ייק תומופמילב ינגוקנוא ירמיכ ןובלח תורצוויהל תומרוגה תויצקולסנרט תומ
ה . הפורתה ATRA ילוחל תנתינה APL ע סיזוטפופא תררועמ " רורחש י Cyt-C
הירדנוכוטימהמ

49 . ןב רבג 65 ןימי יחש תיבבו ןימימ ןותחת ראווצב ושומנש הפמיל תוטולב םע גצייתה . היספויב
ב רבודמש התארה ראווצב הטולבהמ - Diffuse large cell B cell lymphoma . יבגל ןוכנ המ
ונינפלש הרקמה ?
א . עצבל ץלמומ CT תגרד תעיבקל הלוחה לש דוביעה תרגסמב הזחה תיבו ראווצה לש
הלחמה . עצבל ךרוצ ןיא CT ןטב / ןגא , יוכיסה יכ תוינטיב הפמיל תוטולב לש תוברועמל
ןטק וניה .
ב . יספויב תקידבבש בר יוכיס םייק םצעה חמב המופמילה לש הננסה אצמת םצע דשל ת .
ג . יטמוטפמיסא הלוחהו םדקומ בלשב תוקידבה ףוסב ראשת הלחמהו הדימב - לפטל ןתינ
יחשה תיבו ראווצה רוזאל דבלב הנירקב .
ד . היפרתומכב לופיט רחאל האלמ הבוגת תגשה רחאל םג CHOP הרטבמ םע דחי , םייק
לעמ לש יוכיס 50% ךרואל הלחמה תרזחל םינשה
ה . ע יופיר גישהל רתוי בוט יוכיס ול היה רתוי ריעצ הלוחה היה ול " היפרתומכב לופיטה י
CHOP + הרטבמ
50 . תב הלוחל ינושאר לופיט וקכ םיאתת תואבה תופורתהמ וזיא 3 דלשל יתרורג ןטרס םע ?
א . (Arimidex) Anastrozole
ב . Tamoxifen
ג . (Femora) Letrozole
ד . (Aromasin) Exemestane

51 . תוהובג תונמב טאסקרטותמב לופיטמ קלח םיווהמ םיאבה םיעצמאה לכ , ל טרפ :
א . ןתמ Filgrastin (Neupogen)
ב . ןתמ 5-formyltetrahydrofolate (Leucovorin)
ג . דירוה ךרד טנוברקיב םוידוס ןתמ
ד . הלודג תומכב דירוה ךותלםילזונ ןתמ

52 . ןב רבג 58 היפרתומכ לש ינש וק םייס , וקיבל עיגמו תקידב תואצות םע גולוקנואה לצא ר
ה ימוליצ - CT הפטעמב . דואמ דחפמ אוה יכ הפטעמה תא חתופ אל אוה . דעששיגדמ לפוטמה
הלחמה םע דדומתה הכ , תישגר ול השק הנורחאל לבא , םדרהל השקתמ , תוומהמ דחופ .
םיאבה לכ לע ול ץילמהל ןתינ אפורכ ל טרפ :
א . לפטמה אפורה תוחכונב הפטעמה תא חותפל עיצהל
ב . ינדבואה ןוכיסה רואלו הדרחב יתפורת לופיטל רטאיכיספל תונפהל
ג . גולוכיספל ותונפהל שיו הדרח תבוגתמ לבוס לפוטמה
ד . ועיגרהל תוסנל , ינוסיח יוכידל תיטוקא הדרח ןיב רשק שיש ןוויכמ

53 . ןב 65 בג יבאכו השלוח לע ןנולתמ . הימנא הקידבב םד תעיקשו תימורכומרונ תיטיצומרונ
תשחומ . הניקת הימיכ . ל ןתשו הזרופורטקלאונומיאו הזרופורטקלא ןיאטורפ תוקידב - Bence
J ones תוניקת . ןוכנ המ ?
א . ב רבודמש תואדווב לולשל ןתינ - Multiple myeloma
ב . םצע דשל תקידב עצבל שי המוליימ לולשל תנמ לע
ג . ע יופימ תושעל ךירצ םייטיל םיעגנ רוריבל תומצ
ד . 20% םע םיגצייתמ םילוחהמ Non-secretory myeloma

54 . ןב 48 , םוח 38.8 הלילבו ברעב , הניש דגב תפלחה תובייחמה הליל תועזה , ןימי ראווצב תוטולב ,
ןימיו לאמש יחש תיב . היספויבב – Classical Hodgkin nodular sclerosis . ב - PET/CT –
לק ראווצב הטי , יחש תיב , דבכה רעשבו םוירטנזמב תוטולב . םד תעיקש 70 , םד תריפס –
סיזוטיצוקיול 17,000 , ןיבולגומה 8.5 , ןימובלא 3.2 ןיקת רתיה . בלשב הלוחה :
א . IIb
ב . IIIb
ג . IVb
ד . IIIa

55 . הז הלוחל ץלמומה לופיטה :
א . תונרקהו היפרתומכ
ב . דבלב היפרתומכ
ג . קמ קלחכ תימצע םצע חמ תלתשה ןושאר ו
ד . דבלב הנירק

56 . ןב רבג לש המלחהה ייוכיס המ 68 מ לבוסכ ןחבוא רשא - Complex karyotype acute
myeloid leukemia ?
א . 10%
ב . 30%
ג . 50%
ד . 85%


57 . ןב הלוחב ףדעומה לופיטה המ 25 מ לבוסכ ןחבוא רשא - AML אצמנ תויטנגוטיצ תוקידבבו
םוזומורכב רסח 7 ?
א . ל היפרתומכ הגופהה קוצימל םייפרתומכ םיסרוק ךשמהבו הגופה תגשה
ב . םרותמ םצע חמ תלתשהו הגופה תגשהל היפרתומכ
ג . ל - א ' ו - ב ' קוידב תלעות התוא , פע לוקשל ןתינש ךכ " הלוחה תפדעה י
ד . הגופה תגשהל היפרתומכ , ףסונ לופיטב ךרוצ ןיא הגופה תגשומ םאו

58 . םיאבה םינותנל תוסחייתמ תולאשה יתש :
ןב רבג 80 עקרב תרכוסו תימכסיא בל תלחמ םע , השלוח רורבל לבקתה . הקידבב –
לדגומ לוחטו תונחתה לכב היתפונדאפמיל . הדבעמ : MCV-88 , Hb-9.9gr% , WBC-
62,000 , PLT-100,000 , לש הנומת םד חטשמב CLL . איה הנחבאה :
א . ALL
ב . CLM
ג . CLL
ד . DLBCL

59 . נה הלוחל םיאתמה לופיטה " ל אוה :
א . ןוזינדרפו ליצובמרולכ
ב . CHOP
ג . תבולשת 7:3
ד . Cyclophosphamide +Fludarabine
ה . הלחמה רתאל הנירק

60 . תויהל הלוכי םייגולוקנוא םילחב הימנאל הביס :
א . םצע חמ תננסה
ב . לע םצע חמ יוכיד - היפרתומכ ידי
ג . םומיד
ד . לזרב לש ןיקת אל םזילובטמ
ה . נה לכ " ל

61 . ב לופיטה תרטמ - EPO קנוא םילוח לצא איה תיטמוטפמיס הימנא םע םייגולו :
א . לעמ ןיבולגומהה תמר תא תולעהל 7.5gr%
ב . היפרתומכ ןונימב הילע רשפאל
ג . םד ןתמב ךרוצ תיחפהלו םייחה תוכיא תא רפשל
ד . םירזוח םימוהיז עונמל

62 . ןב הלוח 64 שאר ייבאכ לשב ןוימ רדחל הנפוה , רובידב ישוק , ןטב יבאכו םילושלש . תוקידבב
שומנ לוחט הצק . הדבעמ תוקידבב : Hct-57% , Hb-19gr% , WBC-14,000 ) 3% םיטיצונומ ,
2% םיליפוניזואא , ו - 15% םיטיצופמיל ( , PLT-700,000 . םד חטשמב 30% םיטנמגס . וזיא
תלדבמה הנחבאב ןובשחב אובת תואבה תולחמהמ ?
א . תיטסלפסידולאימ תנומסת
ב . סיזורביפולאימ
ג . הרו הימטיצילופ
ד . Essential thrombocytopenia
ה . תינורכ תידיאולאימ הימקיול

63 . תואבה תוקידבה תא עצבל שי הנחבאה תא ססבל ידכ , ל טרפ :
א . םד חפנ
ב . תוחכונל תוקידב היצטומה J AK2
ג . יקרוע ןצמח יוויר
ד . תוחכונו פיטוירק תקידב 5q
ה . ןימטיו תמר B12
64 . םע םילוח Myelofibrosis דב םילבוס " מ כ :
א . הימנא
ב . מונלפס הילג
ג . יפקיה םדב םידדוב םיטסלב תוחכונ
ד . נה לכ " ל
ה . נהמ דחא ףא " ל

65 . תא םיללוכ תיטסלפסידולאימ תנומסתב הזונגורפה תא םיעבוקה םימרוגה :
א . הלוחה ליג
ב . יפקיה םדב םיטסלב רפסמ
ג . Normal or complex chromosomal abnormality
ד . םצע חמ תלתשהל םיאתמ םרות תואצמה
ה . תונוכנ תובושתה לכ

66 . נמ יפל רקיעב תעבקנ לודיגל הנירקה ת :
א . הלוחה ליג
ב . ללוכה יאופרה ובצמ
ג . לודיגה גוס
ד . לודיגה םוקימ
ה . םדב ןיבולגומה תמר

67 . תב השיא לצא הימנא רורב לש תרגסמב 59 םצע דשל תיספויב העצוב ) BMB .( םיכתחב
ב ועצבנש - H&E ועבצנש םינטק הפמיל יאתמ יונב יתאש ןינסת אצמנ CD20 יבויח . המ
תינושאר הנחבאל תושורדה האבה המישרב תוימיכוטסיהה תועיבצה ?
א . CD3, CD5
ב . CD5, CD10
ג . CD45, CD30
ד . CD4, CD8

68 . ע תנייפואמ המופמיל וזיא " ארקנש יגולוטסיה אצממ י Lymphoepithelial lesion ?
א . Small lymphocytic lymphoma
ב . Mantle cell lymphoma
ג . MALT lymphoma
ד . Mycosis fungoides
ה . Follicular lymphoma

69 . תא תנייפאמש תיטנגוטיצה הייטסה המ Burkitt's lymphoma ?
א . Bcl-Abl fusion protein
ב . C-myc oncogene
ג . ALK fusion protein
ד . Cyclin D1 protein over expression

70 . סמ דיילס ' 2 - סבש עגנה ל העיבצ הארי יאדוול בורק דייל : ) DLBCL (
א . CD30 ו - CD15
ב . CD20 ו - Ki67
ג . CD3 ו - Ki67 ךומנ
ד . זאדיסקורפוליימ

71 . ארקנש הנבמה “starry sky” :
א . ל יתנחבא - acute lymphoblastic lymphoma
ב . ל יתנחבא - diffuse large-B cell lymphoma
ג . ל יתנחבא - burkitt’s lymphoma
ד . יתנחבא וניא אצממה ) ינומונגותפ וניא (

72 . תב השיא 57 המכ ינפל בל המש רועב םיטלוב םימומיד הל תומרוג תולק תולבחש םישדוח .
תינפוג הקידבב , הפוג יקלח לכב רועב םיבר םד יפטשל ףסונב , דואמ לדגומ לוחט אצמנ . ןיא
םוח . ןיקתה רדגב השירק ידוקפת . ואצמנ יפקיה םד תקידבב : תויסט - 850,000 , םינבל םיאת -
21,000 , טירקוטמה - 48.2% , ןיבולגומה - 16.8 ג ' \ צד " ל ) םיאתה תורוש לכב היילע .( סמ הנומת '
5 םצעה דשל לש היספויבה תא הארמ . הנחבאה המ ?
א . acute lymphoid leukemia
ב . chronic lymphocytic leukemia
ג . chronic myeloproliferative disease
ד . leukemoid reaction

73 . תב הדלי 5 הנותחתה תסלב שוג הארמ נמיה םיישדוח ךות רהמ לדגש תי . ספויבה שוגהמ הי
) סמ הנומת ' 6 ( תיסחי םידיחא םיינוניב דע םינטק םיאת לש טשופמ ןינסת הארמ . םיאתה
ל ועבצנ - CD20/CD10/Bcl6 יבויח , לש היצרפילורפ סקדניא םע 100% . בורק ףיגנ הזיא
לודיגה תוחתפתהל רושק יאדוול ?
א . ריוונדא סו
ב . סיטיטפה B
ג . סוריו ספרה 8
ד . HIV
ה . EBV

74 . לש םיגוס םה םיאבה לכ CHL ) גדוה ' יסאלק סניק ( ל טרפ :
א . Mixed cellularity
ב . Nodular sclerosis
ג . Nodular lymphocytic predominance
ד . Lymphocyte depleted
ה . Lymphocyte rich


םישנ דשו
80 . ילאיציטסרטניא ןוירה יבגל ןוכנ המ ?
א . ל יארחא - 1-3% םייתרצוצחה תונוירההמ
ב . רחואמ ץרופ תובורק םיתיעל ) 8-16 ןוירה תועובש (
ג . ץרופשכ בר םומידב הוולמ
ד . הריחבה לופיט איה םחר תתירכ םימיוסמ םיבצמב
ה . ןוכנ לכה

81 . יפורטורטה ןוירהל החיכש הביס :
א . רתי תנמשה
ב . תיפוג ץוח הירפה
ג . ימחר ךות ןקתה
ד . םדוק ירסיק חותינ
ה . ןגאב תקלד82 . כ ימחר ץוח ןוירה ןוחבאל תולבוקמ תוטישה ל , מ ץוח :
א . תקידב β-HCG
ב . סאלגד לש יתנחבא רוקיד
ג . תיפרגונוסארטלוא הקידב
ד . היפוקסורפל
ה . םד תריפסב םיטיצולוקיטר תמר

83 . תב 26 , האושנ + 2 , ימחר ךות ןקתה תלעב , הנותחת ןטבב םיבאכמ םיישדוח הזמ תלבוס , אלל
תוילניטסטניאורטסג תונולת תוירנירוא וא , םוח 39° , םחרה ראווצ תענהב תושיגר . המ
הביסה תוחפה הריבס ?
א . ןתפסות תקלד
ב . המלש יתלב הלפה
ג . PID
ד . ימחר ץוח ןוירה

84 . ל ינושאר לופיט - PID :
א . בלושמ יטויביטנא
ב . היפוקסורפל + סצבא זוקינ + יטויביטנא יוסיכ
ג . היפוקסורפל + זוקינ + ברתל םאתהב יטויביטנא יוסיכ תי
ד . תיברת תבושת הלבקתהש רחאל דירול יטויביטנא לופיט

85 . ץויב שחרתה םאה תעדל ידכב , תוירופ רוריב תרגסמב , שיאל ץלמוי ה :
א . קודבל LH ןתשב
ב . רלוקילופ בלשב ןורטסגורפ קודבל י
ג . ילאטול בלשב ןורטסגורפ קודבל
ד . דנואסרטלואב בוהצ ףיפוג םיגדהל

86 . ליגב םד תקידבב ילנומרוהה ליפורפה ה מ רבע הארי :
ה . LH ו - FSH םיהובג
ו . FSH ו - LH דואמ םיכומנ
ז . FSH ו - LH המרונה םוחתב
ח . FSH ו הובג - LH המרונה םוחתב

87 . ןורטסגורפ םיליכמה םירודכ ןתמ רחאל תממדמ אלש הארונמא םע םישנ , תלדבמה הנחבאה
ל טרפ םיאבה לכ תא יאדול בורק לולכת :
ה . תיטסיצילופה תולחשה תנומסת
ו . א ב השי טסופ הזואפונמ
ז . ןותרמ תארקל תנמאתמה תיאטרופס
ח . ןוירה

88 . שיא ה לכ רוזחמ םע 35 םוי , אוה רעושמה ץויבה םוי :
א . 11 םוי
ב . 14 םוי
ג . 18 םוי
ד . 21 םוי
ה . 24 םוי

89 . םיאבה לכ תא םיללוכ ןוירה תעינמל םירושק םניאש הלולגה ישומיש ל טרפ :
א . סיזוירטמודנא תעינמ
ב . רתי תרועשתו הנקאב לופיט
ג . לופיט לאנויצקנופ אל םייקיתרנ םימומידב י םי
ד . תינימ תורגבתהב לופיט
90 . לש לופיטה יבגל clomiphen citrate ל טרפ ןוכנ לכב :
א . וה םירבועה יבורמ תונוירה רועיש א 6%-7%
ב . יתלחש יוריג תנומסת תוחתפתהל הובג ןוכיס
ג . םיתיעל םחר תיריר תוחתפתה רסוח שחרתמ
ד . ןיועל ערזה ריר תכיפה

91 . רטודנוג ל טרפ תואבה תוארוהה לכב תוירופ לופיטכ םינתינ םיניפו :
ה . רבסומ יתלב רוקממ תוירופ יא
ו . רחאל ןוירהל הסינכב ןולשכ 3-4 ב לופיט ירוזחמ PCO
ז . מ תולבוסה תולפוטמ hypo gonadotrophic hypogondism
ח . תורצוצחה לש תידדצ וד התירכ ראל תולפוטמ

92 . ב םיפסונה םישומישה - GnRH agonist ללוכ ל טרפ םיאבה תא םי :
א . תוירופה ליגב םישנל היפרתומיכ ןתמ ןמזב םיקיקז סרה תעינמ
ב . םחרה ןרירש חפנ לש הדרוה ) המוימ ( חותינה עוציב ינפל
ג . תינימ תורגבתה רוחיאב לופיט
ד . סיזוירטמודנא תעינמ

93 . ןה השאב תוירופ יאל תוירקיע תוביס יתש :
ו . כמ םייוקיל א ינ י תורצוצחב ם + תוירופ תוערפה
ז . קיל מ םייו כ א נ י תורצוצחב םי + סיזוירמודנא
ח . ץויב תוערפה + םחרה ראווצב םייוקיל
ט . ץויב תוערפה + סיזוירטמודנא
י . סיזוירטמודנא + תרבסומ יתלב תוירופ יא

94 . ודמה הקידבה איה תינאכמ תוירופ יא ןוחבאל רתויב תקי :
א . היפוקסורטסיה
ב . היפוקסורפל
ג . םחר םוליצ
ד . US ניגו א יל
ה . הבושת ףא הנוכנ הניא

95 . תה ב רקיעב הרושק םחרה ראווצב םיינטרס םורט םיעגנ תוחתפ :
א . ןיטוקינ , ספרה לש ףיגנ , הידימלק
ב . המסלפסקוט , הידימלק , ספרה
ג . דבלב ןיטוקינ
ד . נימל תומוליפפה יגוס לכ י ןה , הידימלק

96 . תב 36 , ןושאר ןוירה , ןטב יבאכו יקיתרנ םומיד םע העיגה . ב - US ו חתפ תיילש הללשנ - vasa
previa . ידיימ דוליי םיבייחמ םיאבה םידדמה לכ ל טרפ :
א . יהמיא םד ץחל 88/42 קפודו 125 הקדל .
ב . תונתשהה לש תומלעהו תורחואמ תוטאה תומייק ירבועה קפודה רוטינב
ג . עובשב השיאה 31
ד . השיאה ןיבולגומה 8.5 ינמיס ואצמנ השירקה ידוקפתבו DIC

97 . ב םיילמיכנזמהו םיילאילתיפאה םיביכרמה רוקמ המ - malignant mixed mullerian tumor
) | carconocarcoma ( ?
א . םרדודנא
ב . םרדוזמ
ג . םרדוטקא
ד . תונוכנ תובושתה לכ
98 . דיילס רפסמ 3 ה תצובקל ךייש :
א . Superficial epithelial-stromal tumor
ב . Germ cell tumor
ג . Trophoblastic tumor
ד . Sex cord stromal tumor
ה . Metastatic ovarian tumor

99 . רפסמ דיילס 5 . אצממה :
א . ריאממ
ב . ריפש
ג . borderline
ד . metastatic

100 . טפשמה תא ןמס יוגשה יבגל mammary duct ectasia :
א . דשה לש יטקודב הכימס השרפהל הרושק
ב . הלחמ תינטרס םורט
ג . ינטרס לודיג תוקחלו רוע יוביעו העוקש המטפל םורגל הלוכי
ד . תומולונרגו ירטיצומסלפופמיל ןינסת ינייפוא םיקלדומ יטקודל ביבסמ
ה . תורגובמ םישנב העיפומ ) 60-70 (

101 . טפשמה תא ןמס יוגשה יבגל Lobar carcinoma in situ :
א . דב " דשב שומנ שוגל םרוג אלו ירקימ אצממ כ
ב . דב " תויודייתסה םיאור אל כ , תויפרגוממב הלגתמ אל םיתיעל ןכלו
ג . ב ךרעב - 50% רבד לש ופוסב חתפתת םירקמהמ invasive carcinoma
ד . הפמיל תוטולבל תורורג תחלוש אל
ה . Cadherin E לודיגה יאת תא עבוצ אל , ב יבויח ךא - ductal carcinoma in situ .

102 . ב - Medullary carcinoma ןוכנ לכה דשה לש ל טרפ :
א . תילילש ןורטסגורפו ןגורטסאל םירוטפצרל העיבצה םירקמה ברב
ב . ןיא םירקמה ברב over expression לש ERB2
ג . סורקימ ירטיצופמיל ןינסתב םיברועמ םיבר םייפיטא םיאתמ בכרומ לודיגה תיפוק
ד . סיזורביפ לש םיבר םירוזא לודיגב
ה . הבוט תיסחי תינילק תוגהנתה ילעב םילודיג תצובקל ךייש

103 . רפסמ דיילס 4 :
א . ריפש ךילהת
ב . ריאממ ךילהת
ג . ינטרס םורט ךילהת
ד . יביזבניא םורט ךילהת

104 . גב ןוכנה יגרוריכה לופיטה לדוגב שו 2 ס " כ תיגולוטסיה ןחבואמה מ - ductal carcinoma in
situ אוה :
א . Bilateral mastectomy
ב . Lumpectomy +axillary lymph node dissection
ג . Lumpectomy +irradiation
ד . Modified radical mastectomy

105 . הרושקה םחרה ראווצ ןטרס לש רתוי החיכשה היגולוטסיהה המ ל - HPV ?
א . Squamous cell carcinoma
ב . Adenocarcinoma
ג . Clear cell carcinoma
ד . Mucinous carcinoma
ה . Oat cell carcinoma

106 . ןגה לש תויצטומ םיאצומ םוירטמודנאה לש םיאבה םילודיגה ןיבמ הזיאב P53 ?
א . Endometrioid carcinoma
ב . Serous papillary carcinoma
ג . Malignant Mixed Mullerian tumor
ד . Endometrial stromal sarcoma high grade tumor
ה . Leiomyosarcoma

היגולורוא
107 . רפסמ םישרתבש ךילהתה יבגל ןוכנ המ 6 ?
א . הכפושל ביבסמ תינומרעה לש יזכרמה רוזיאב םיעיפומ םיעגנה בור
ב . םיילזב םיאת ואצמנ עגנה לש תוטולבב
ג . בגומ ןוכיסל רושק וניא הלחמה לש יתחפשמ רופיס התוא חתפל ר
ד . תומצעב םיעגנ םע עיפוהל הלוכי הלחמה

108 . יבגל Germ cell tumors , ןוכנ לכה ל טרפ :
א . דיחא הנבמ םיארמ םילודיגה בר
ב . ןיב לידבהל בושח תינילק הניחבמ Seminoma ל - non-seminomatous
ג . 10% רימט ךשא עקר םע םיעיפומ םילודיגהמ
ד . אוה רתויב בושחה ילמוזומורכה יונישה Isochromosome 12
ה . Seminoma הז גוסמ םילודיג לש חיכשה גוסה אוה

109 . םינוכנ םיאבה לכ , ל טרפ :
א . Intratubular germ cell neoplasia - ל ךפוהש ךילהת - Germ cell tumor ב - 50%
םירקמהמ
ב . יאת Seminoma ל םיעבצנ - α-FP ו - HCG
ג . םע םילוחה Spermatocytic seminoma ךרדב םה - ליג לעמ ללכ 65
ד . Embryonic Carcinoma מ תיביסרגא רתוי הברה - Seminoma

110 . תינומרעב םייגולותפ םיכילהת יבגל ןוכנ המ ?
א . ב - BHP המורטס םגו לתיפא יאת לש היזלפרפיה תיארנ
ב . Gleason's score ה תא עבוק - Stage תינומרעה ןטרס לש
ג . לעמ ליגב 70 כ - 30% םיארמ םירבגהמ BHP
ד . ב תוטולבהמ קלחב - BHP ואצמנ אל םיילזב םיאת
ה . ל - P53 תינומרעה ןטרס תוחתפתהב יזכרמ דיקפת

111 . ןב רבג 60 תינומרעה לש הריפש הלדגה םע , ןתש תריצע חתפמו ךרי תפלחה רבוע
תירוטקרפר . רטטקהמ למגיהל תנמ לע רתויה הליעיה היהת תופורתהמ הזיא ?
א . Avodart
ב . Bethanechol
ג . Ephedrine
ד . Xataral
ה . Novitropan


112 . ןב רבג 65 רבוע TURP . 6 רקיעב ןיגורסל הטילש יא לע ןנולתמ אוה רתוי רחואמ םישדוח
הלילב . ב - uroflow לש ילאמיסקמ םרז םע הניקת ןומעפ תמוקע תלבקתמ 25 מס " היינשל ק .
ינוצר ןפואב ןתש רוצעל לגוסמ הלוחה . איה הז בצמל רתויב המיאתמה תיתנחבאה הקידבה :
א . IVP
ב . US
ג . היפוקסוטסיצ
ד . םרגוטמוטסיצ
ה . Voiding cystourethrogram

113 . יצי ןבאב לש הק 4 ס " הילכב מ , וניה םויכ ףדעומה לופיטה :
א . הימוטוטילוליפ
ב . הימוטקרפנ
ג . PCUL
ד . ESWL
ה . ןתש תצמחהו הבורמ הייתש

114 . הלוח גוסמ םינבא רצייל לולע הימקיול :
א . טאלסקוא םויצלק
ב . טפסופ םויצלק
ג . תירוא הצמוח
ד . נבא הקיצי י
ה . ןיטסיצ ינבא

115 . ןתשב םומיד רוריבל תויחרכה תוקידב ) תיפוקסורקאמ הירוטמה ( םירבדה לכ תא ללוכ
םיאבה , טעמל :
א . ע םינכפושהו תוילכה לש הימדה " י IVP
ב . תוילכ יופימ
ג . היגולוטיצל ןתש
ד . היפוקסוטסיצ

116 . ןתשב םומיד יבגל הנוכנ תואבה תורהצההמ וזיא ) הירוטמה ( תכ תיחופלש לש לודיגמ האצו
ןתשה ?
א . דב הוולמ " ו הבירצב כ / ןתש ןתמב םיבאכ וא
ב . יגוריסל עיפוהל לולע םמדה ן
ג . דב " הימנאל םרוג כ
ד . דב עיפומ " הנתשהה ךילהת תליחתב כ

117 . לא עיגמ םיכשאהמ יתפמילה זוקינה :
א . תועשפמב םייחטש הפמיל ירשק
ב . תועשפמב םיקומע הפמיל ירשק
ג . גאב הפמיל ירשק ן
ד . םואנוטירפורטרב הפמיל ירשק

118 . םינוכנ ןורטסוטסטה רוציי יבגל םיאבה םיטפשמה לכ , ל טרפ :
א . ע רצוימ " ךשאב ילוטרס יאת י
ב . ע ךוותמ ורוציי " ןומרוהה י LH
ג . לורטסלוכב ורוקמ
ד . כ - 5% הילכה תרתוי תטולבב רצונ םורסבש ןורטסוטסטהמ
ה לש ויתולוגס תא םילעמ םיאבה םירטמרפה - PSA , ל טרפ : 119 .
PSA velocity א .
ןיב סחיה PSA תיצמוח הזטפסופל ב .
Ratio: Free PSA / Total PSA ג .
ד . PSA density

120 . נה לכ תא םיללוכ תינומרעה לש תילקידר התירכ רחאל ונכתייש םיכוביסה " ל , ל טרפ :
תונוא ןיא א .
ןתשב הטילש יא ב .
הכפושל תיחופלשה ןיב תוזומוטסנא תורצוויה ג .
ינכפושה דחאל סקולפר ם ד .
םוטקרה לש תובקנתה ה .


רפסמ הנומת 2 :תובושת :

ב ב ג ה 101 81 61 41 21 1 ג ג
ה ג ה ב 102 82 62 42 22 2 ד ד
ב ד ה ה א 103 83 63 43 23 3 ב
א ד ג ב ב 104 84 64 44 24 4 ג
ג + ד ה ד ג 105 85 65 45 25 5 ג א
א ג ה ה ב 106 86 66 46 26 6 ב
א ב ד ה ה 107 87 67 47 27 7 ד
ד ג ג ה ג 108 88 68 48 28 8 א
ד ב ה ב ד 109 89 69 49 29 9 ב
ב ב ב ד ב 110 90 70 50 30 10 א
ד ד א ג ב 111 91 71 51 31 11 ד
ג ג ב ב א 112 92 72 52 32 12 ד
א ה ב ד ד 113 93 73 53 33 13 ג
ב ג ב ב ג 114 94 74 54 34 14 ג
ג ב א ד ג 115 95 75 55 35 15 ב
ג ד א ה א 116 96 76 56 36 16 ב
ב ד ב א ב 117 97 77 57 37 17 ד
ד ב ג א ג 118 98 78 58 38 18 א
א ג א + ד ב ה 119 99 79 59 39 19 ב
ב ה ה ג ב 120 100 80 60 40 20 ד

) היגולונירקודנא , וטמה היגולוקנוא , תוימוהיז + הקיטויבויטנא ,
הטטסורפו ךשא , דשו םישנ (
ץבקמ III – א דעומ ' 2007

תוימוהיז

1 . שמח ןב דלי שאר באכ לע ןנולתמ ,
הליחב , photophobia , םוח 38.7 . ןיא
םוחל רורב רוקמ , לבא ףרוע ןוישיק שי
ןמיס Kernig ילילש . תיגולוריונ הקידב
ת םייניע תויעקרק ללוכ הניק . תחקל
םד תקידב ) ורזח םרטש ( יורע תבכרהו .
אבה דעצה המ ?
א . ןתמ dexamethasone חא דימו " כ
הקיטויביטנא .
ב . CT רחאל חמ dexamethazone
הקיטויביטנאו
ג . ינתומ רוקינ
ד . םדה תקידב תואצותל תוכחל
ה . CT ףאה תורעמ


2 . לוחב יריפמאה יטויביטנאה לופיטה ה
םוח םע דבלב ינפורטוינ לכ תויהל לוכי
תואבה תויורשפאהמ תחא ל טרפ :
א . Imipenem
ב . Ceftazidime + Vancomycin
ג . Ceftriaxone + Amikacin
ד . Cefepime
ה .
Piperacilline/Tazobactam+Amikac
in

3 . לש יאוולה תועפותמ תחא יהמ
רטט א םינילקיצ ?
א . טשוב םיביכ
ב . Red man syndrome
ג . תושריח
ד . Grey baby syndrome
ה . optic neuritis

4 . בחרנה שומישה קספוה עודמ
ורולכב מ פ לוקינ ?
א . תוחירפ
ב . םידליב םיינישבו םצעב תעגופ
ג . תיסקוטורפנ
ד . םצע חמ יוכיד
ה . ליגל תחתמ םידליב תיבצע העיגפ 8
ו . רעיש תרישנ


5 . ה תצובק יבגל - Triazoles , הזיא ןייצ
ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ :
א . הדידנק דגנכ ליעי לוזנוקולפ ,
סוליגרפסאו סוקוקוטפירק
ב . אל לבא יעמב בטיה גפסנ לוזנוקולפ
תיזכרמה םיבצעה תכרעמל בוט רדוח
ג . רדוחו יעמב בטיה גפסנ לוזנוקרטיא
תיזכרמה םיבצעה תכרעמל בטיה
ד . הריחבה תפורת אוה לוזנוקירוו
סוליגרפסאב לופיטל

6 . םיבצמב ןיציכלוקב לפטל לבוקמ
םיאבה :
א . ילקוקוליפטס םוהיז
ב . מ סיספס - E.coli
ג . סאנומודואספמ סיספס
ד . קוקומואנפמ סיספס
ה . םינוכנ םיבצמה לכ .

7 . ב שומישה - Azythromycin לכל בוט
ל טרפ םיאבה םיבצמה :
א . תלעש
ב . סיטמוכרט הידימלכ
ג . ב םוהיז - GAS
ד . תיפיטא תואיר תקלד
ה . ןתשה יכרדב םוהיז

8 . ןוכנ אל המ םיאבה םינייפאמה ןיבמ
יבגל clindamycin ?
א . ןובלח תריצי בכעמ
ב . רג םיקדייח דגנכ ליעפ טרפ םייבויח ם
םיקוקורטנאל .
ג . ללוכ םייבוראנא םיקדייח דגנכ ליעפ
םידיאורטקב .
ד . דגנכ ליעפ E.coli
ה . תודימע ינונגנמ הל שי cross
resistance םע םידילורקמה .

9 . ב לפטל ץלמומ יתמ - primaquine לע
הירלמ לש תונשה היהת אלש תנמ ?
א . ב םוהיז רחאל - P.malariae שכרנש
לויטב הקירמא זכרמב
ב . ב םוהיז רחאל - P.falciparum
לויטב הקירפאב שכרנש
ג . ב םוהיז רחאל - P.vivax שכרנש
ודוהב לויטב
ד . ב םוהיז רחאל - P.vivax שכרנש
םד יוריעמ
ה . ב םוהיז רחאל - P.falciparum
קרזמב םימס תקרזה בקע שכרנש
ףתושמ

10 . תיפצינ םוחמ לבוסה רגובמ םדאב
םידח תולובג םע המודא החירפ
םינפה לע תוריהמב תטשפתמה . הזיא
יאדול בורק םרג םיאבה םיללוחמהמ
ותלחמל ?
א . Staphylococcus aureus
ב . Group A streaptococcus
ג . E.coli
ד . pseudomonas aeruginosa
ה . Sreptococcus Anaerobic

11 . םייק םיאבה םימהזמהמ הזיאל
הלחמה תעפוה עונמל יושעה ןוסיח ?
א . ילוק
ב . הלגיש
ג . Norovirus
ד . רטקבוליפמק
ה . יפיט הלנומלס

12 . עובש ןוירהב השיאל 16 IgM ו -
IgG ל םייבויח - toxoplasma . ינפל
וירהה ה ן תוילילש תוקידב וי . המ
ת ץילמ ?
א . הלפה – תואדווב קבדנ רבועה
ב . ב לופט - spiramycin ימ תקידבל דע
עובשב ריפש 18
ג . ב לופט - pyrimethamine +
sulfadiazine הדילל דע
ד . דנואסארטלוא בקעמ ) וימב שאר דח ,
חמ , דבכ , לוחט ( ריפש ימ תקידבל דע

13 . הה לכ י יבגל םיאבה םידג
דינורטמ ל טרפ םינוכנ לוז :
א . םיבוראא םיקדייחב לופיטל ליעי
ב . ב לופיטל ליעי -
Pseudomembranous colitis
ג . מ תידבכ הסרומל לופיט -
Entamoeba histolytica
ד . יעמ יליפט דגנכ לופיטל ליעי
ה . ידירו ךותו ימופ ןתמב םייק

14 . יבגל םיאבה םידגההמ הזיא
Trimethoprim-Sulfamethoxazole
ןוכנ ?
א . םיבוראנא םיקדייחב לופיטל ליעי
ב . תמרגנה תואר תקלדב לופיטל ליעי
ע " סוקוקומואנפ י
ג . גוסמ סוקוקורטנאב לופיטל ליעי
VRE
ד . דימע בוהז קוקוליפטסב לופיטל ליעי
ןיליציתמל
ה . ב לופיטל ליעי - Clostridium
difficele associated colitis

15 . ןב דלי 8 ע ךשננ " לכ י תינמיה ודיב ב .
3 םוחמ לובסל לחה רתוי רחואמ םימי
הובג , תקלד ינמסו דיה לש תוחיפנ
די קרפ קרפמב . םיללוחמה ןיבמ המ
הז םוהיז לש יופצה םרגה אוה םיאבה ?
א . Pseudomonas aeruginose
ב . Brucella mellitensis
ג . Pasteurella multocida
ד . Albicans candida
ה . Hroup B streptococcus

16 . תואבה תופורתהמ , הפורתה איהמ
דגנכ הליעיה Pseudomonas ?
א . Cefuroxime
ב . Ceftriaxone
ג . Ceftazidime
ד . Cefazolin
ה . Cefotaxime

18 . שי םיאבה םירישכתהמ הזיאל
דגנכ רתויב הבוטה תוליעפה
methicillin-susceptible S.aureus
ירצימ betalactamases ?
א . Penicilin G
ב . Ampicillin
ג . Cloxacillin
ד . Mezlocillin
ה . Piperacillin

19 . לע יריפמאה יטויביטנאה לופיטה
לולכל ינפורטיונ הלוחב Vancomycin
ו הדימב :
א . ינטב ךות סצבאל דשח שי
ב . לעמ םוח שי 40 תולעמ
ג . ידירו ךותה רטטקה םוהיזל דשח שי
ד . תואיר תקלד שי
ה . ל דשח שי - granulocytopenic
enterocolitis

20 .
םיאבה םיללוחמה ןיבמ , בשחנ הזיא
סיטידרקודנאל םרוגכ רתוי חיכש
יעבט םתסמב ?
א . Enterococcus faecalis
ב . Staphylococcus epidermitis
ג . Candida albicans
ד . Betahemolitic
streptococcus’ Group A
ה . Pseudomonas aeruginosa


היגולונירקודנא

21 . Hurthle cells ל םיינייפוא -
א . Pappilary Carcinoma
ב . Graves disease
ג . Hashimoto thyroiditis
ד . Thyroiditis De quervain
Thyroiditis
ה . Hyperthyroidism

22 . יאתב ורוקמש לודיג C :
א . Papillary carcinoma
ב . Medullary carcinoma
ג . Follicular carcinoma
ד . Anaplastic carcinoma
ה . Follicular adenoma

23 . יבגל Medullary Carcinoma
ל הרושקה - MEN , ל טרפ ןוכנ לכה :
א . רוק רדב ת " רשאמ רתוי ריעצ ליגב כ
םידרופסה םירקמב
ב . ב הוולמ - C cell hyperplasia
ג . רוק וד רתוי ההובג תוחיכשב ת -
תידדצ
ד . דיאולימע הליכמ אל

24 . ןיב לידבהל םימעפל ןתינ
parathyroid adenoma ל -
parathyroid hyperplasia יפל – :
א . שה זוחא הטולבב ןמו
ב . תטולב לש דירש לש תוחכונ
דילהניקת דיאוריתאראפ
אצממה
ג . הטולבה לקשמ
ד . תויטורביפ תוציחמ
ה . תוזוטימ


25 . גוסמ תרכוס 1 – ןוכנ המ ?
א . הרוצב תרבעומה תיתשרות הלחמ
תיביסצר תילמוזוטוא
ב . HLA-DR 3-4 רתי תוחיכשב עיפומ
הלא םילוחב
ג . תא חתפמ םימואתמ דחא רשאכ
הלחמה , ש ןוכיסה ינשה םואתה
אוה הלחמה תא חתפי 90% , המ
םרוגה תובישח לע דיעמש
יתשרותה
ד . ינפמ הניגמ הרפ בלח תכירצ
הלחמה תוחתפתה

26 . יבגל םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ
ןילוסניא , ל טרפ –
א . תלבק רחאל תוזאפ יתשב שרפומ
םיאתמה יוריגה
ב . ןילוסניא לש הלוקלומ לכ םע
תושרפומ 2 לש תולוקלומ C-
peptide ) הלוקלומ תכיישה
תרשרשל היינשהו אפלא תרשרשל
אטב (
ג . תואיבמ םדב תוינימא תוצמוח םג
ןילוסניא תשרפהל
ד . הדירי שי םינוש םיגולותפ םיבצמב
לש הנושארה הזאפה תשרפהב
ןילוסנאה
ה . אוה אתב רצונש ינושארה ןובלחה
preproinsulin

27 . יבגל םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ
גוסמ תרכוס 1 טרפ ל – :
א . רפסמ וא ןילוסניא תבאשמב שומיש
ןניה םויב ןילוסניא תוקירז לש בר
תולבוקמה תוטישה יתש
ב . איה תירקיעה לופיטה תרטמ
םיבורק רכוס יכרע לע הרימש
םיניקתה םיכרעל – וז השיג ךא
יפקתהל ןוכיסה תא הלעמ
הימקילגופיה
ג . ךרד לופיט ףיסוהל םויה לבוקמ
לוחב האירואלינופלוס ומכ הפה י
גוסמ תרכוס 1 לקשמ ףדוע םע
ד . רכוסה תומר רחא קודה ימוי בקעמ
םדב ) 3-6 םויב םימעפ (
ה . ורפיש ןילוסניא לש םיגולאנא
תוינכות תא תיתועמשמ הרוצב
גוסמ תרכוס ילוחב לופיטה 1

28 . גוסמ תרכוסב 1 , םיטפשמה לכ
יתרכס םורטה בלשה יבגל םיאבה
ל טרפ םינוכנ – :
א . םינדגונ שי םירקמה בורב דגנכ
אטב יאת לש םינוש םיביכרמ
ב . תינפוג תוליעפו רכוס תלד הטאיד
הלחמה תעפוה תא וחדיי אל
ג . ךרואל ךשמנה ךילהתב רבודמ
םינש דע םישדוח
ד . תא ענמי רשא לופיט םויה שי
הלחמה תעפוה , ןחבאל בושח ןכל
הז בלשב
ה . הנושאר הגרד החפשמ יבורק
ה תצובק תא םיווהמ - screening
תינושארה

29 . ב ת 25 םע החפשמה אפורל עיגמ
לש םוצב רכוס תמר 130 . ינפל 3 םינש
הילע בקע הטאידב הלפוט ןוירה ןמזב
רכוסה תמרב . לש יתחפשמ רופיס ןיא
תרכוס . BMI הלוחה לש 27 . המ
וז הלוח יבגל הנוכנה הנחבאה ?
א . Gestational diabetes
ב . Diabetes mellitus type II
ג . Diabetes mellitus type I
ד . Autoimmune diabetes of adult
ה . MODY

30 . ןב רבג 55 םע האפרמב עיפוה
ןואמיצ לע תונולת , הדיריו הירואילופ
לקשמב – 10 ק " ב ג - 3 םישדוח
םינורחאה . תיארקא רכוס תמר – 180
mg\dl .
תלחמ תא לולשל ידכב תושעל ןוכנ המ
תרכוסה ?
א . םייתעש דוע רכוס תקידב עצבל
ב . םע רכוס תסמעה עצבל 75 מ " ג
רחא םויב זוקולג
ג . םע רכוס תסמעה עצבל 50 מ " ג
רחא םויב זוקולג
ד . םע רכוס תסמעה עצבל 100 מ " ג
רחא םויב זוקולג
ה . תופסונ תוקידב עוציבב ךרוצ ןיא

31 . ןב 48 , גוסמ תרכוס הלוח 2 , לפוטמ
ימופ לופיטב
(Metformin+Glibenclamide) .
תא רתויב ןמיהמה ןפואב ףקשי המ
רואל ולש ןוזיאה בצמ ןמז ך ?
א . םוצב רכוס תמר
ב . תוילאידנרפטסופ רכוס תומר ) רחאל
החורא (
ג . העשב רכוסה תמר 3 הלילב
ד . תמר HbAlc
ה . תונוכנ תובושתה לכ

32 . לש ףוריצ Galactorrhea-
Amenorrhea תולוכי תוירופב תוערפהו
תוערפההמ תחא לכמ האצותכ עיפוהל
ל טרפ תואבה – :
א . סירתה תטולב לש תוליעפ תת
ב . Acromegaly
ג . דיג הזיפופיהב לו
ד . Herpes Zoster
ה . םיגרנימפוד םירישכתב לופיט

33 . סה דחא םיכובי וניא ךוביסכ בשחנ
תרכס לש :
א . necrotizing papillitis
ב . hyaline atherosclorsis
ג . microangiopathy
ד . Nodular glomeruloscelorsis
ה . thyroditis

34 . רפסמ הנומת ןלהל - 1 :ה והמ הנומתל םיאתמה רואית ?
א . Insulits in DM-2
ב . Hyalinosis in DM-2
ג . ילורמולגב סיזורלקס
ד . תובושתהמ תחא ףא


35 . םינונגנמ םיבשחנ םיאבה לכ
ל טרפ תרכסב םיכוביס לש הזנגותפב - :
א . Non-enzymatic Glycosylation
ב . Activation of protein Kinase C
ג . Influx of intarcellular calcium
and loss of calcium homeostasis
ד . Osmotic Injury to insulin
independent cell, Due to
hyperglycemia

36 . המ ןוכנ אל תימדיק הזיפופיה יבגל
?
א . ידי לע תמרגנ המוניטקלורפרפיה
תימדקה הזיפופיהה לש המונדא
ב . השירפמ המונדא GH םורגל הלוכי
םזיטירטוטיפופיהל
ג . קמנ לוכי תימדקה הזופיהה לש
ל םורגל diabetes insipidus
ד . תימדקה הזיפופיהה לש המונדא
תנומסתל הרושק תויהל הלוכי MEN .

37 . Non secretory pituitary
adenoma ל םורגל הלוכי
hypopituatirsm :
א . ןוכנ , רתי לש היפורטאו ץחל ללגב
תימדקה הטולבה
ב . ןוכנ , ש היפורטאו ץחל ללגב ל
תירוחאה הזיפופיהה
ג . ןוכנ אל , לש רתי תוליעפ ללגב
תימדקה הזיפופיהה
ד . ןוכנ אל , הזיפופיה לש היפורטא ללגב
תימדק

38 . תוריאממ ןוחבא
ידי לע עבקנ המוטיצומורכואפב :
א . תוזוטימ
ב . קמנ ירוזאו םיאתה לש םזיפרומואלפ
ג . בחרנ םומיד
ד . תורורג
ה . םינוכנ םלוכ

39 . יילס רפסמ ד 3 ) Papillary
Carcinoma of thyroid ( :
א . לש תוליעפ תתל ללכ ךרדב תמרוג
רביאה
ב . לש תוליעפ רתיל ללכ ךרדב תמרוג
רביאה
ג . בור לש תוומל ללכ ךרדב תמרוג
םילוחה
ד . הפמיל תוטולבב עיפוהל הלוכי
תוירוזא
ה . תומצעלו תואירל טשפתהל הטונ

40 . רפסמ דיילס 4 – Adenoma of
Adrenal

41 . םיקרפ תקלדב הלוח , לפוטמ
ןוזנידרפב 20 מ " ךשמב םויל ג 6
תועובש .
םיצורשכ הנוכנ תואבה תושיגהמ וזיא
לופיט קיפסהל :
א . ןושאר בלשב , םדב לוזיטרוק קודבל
ב - 8 האצותל םאתהבו רקובב
גוהנל ךיא טילחהל
ב . ןושאר לשב , קודבל ACTH ב םדב -
8 רקובב , האצותל םאתהבו
יכ טילחהל גוהנל דצ
ג . תוחפ ךשמב לפוט הלוחהו תויה
םיישדוחמ , לופיט קיספהל ןתינ
דיימ .
ד . ןושאר בלשב , ןונימ דירוהל
ל ןוזנידרפ 17 מ " ךשמל ג 4 םימי .
ה . ןושאר בלש , לוזיטרוק תמר קודבל
םע היצלומיטס רחאל םדב
ACTH , טילחהל האצותל םאתהבו
גוהנל ךיא .

42 . תויהל תולוכי תואבה תויעבה לכ
רבסומ ע תו " י Cushing syndrome
ל טרפ :
א . יחומ עוריא
ב . היתפוימ
ג . םזיטוסריה
ד . םירודזורפ רופרפ
ה . היספידילופו הירואילופ

43 . רשפא םיאבה םיבצמהמ דחא לכל
ל טרפ היצטנמגיפרפיה סחיל :
א . Conn's disease
ב . ןוסידא תלחמ
ג . 21-hydoxylase deficiency
ד . Nelson's syndrome
ה . הזיפופיהב לודיג

44 . תוקונית לש בלח תפיט תרוקיבב
םייתנש תב , הניקת התייה התקידבש
ןכל םדוק , הוורעה רוזאב רועיש הלגתה
א . classical 21 hydroxylase
deficiency- salt wasting type
ב . classical 21 hydroxylase
deficiency - simple virilizing
ג . non classical 21 hydroxlase
deficiency
ד . 17 – hydroxylase deficiency
ה . 11 – hydroxylase deficiency

45 . ןיטטסמוסל םיגולנא יבגל ןוכנ המ ?
א . ילגמורקאב הריחבה לופיט הז
לש המונדאורקימ ידי לע המרגנש
הזיפופיהה
ב . םימרוג ילגמורקא ילוח תיברמב
המונדאורקמ לש הנטקהל
ג . קלחב הימקילגופיה רימחהל םילוכי
לוחמ המונילוסניא י
ד . יגוס תשמחל הדימ התואב םירשקנ
ןיטטסוטמוס לש םינטלוק
ה . תויתנחבא תורטמל שומישב םניא

היגולוקנואוטמה

46 . Hodgkin’s lymphoma – המ
תינושאר הקידבב םיירקיעה םילדבהה
ב הלחמה רוזיפב - HD ןיבל Non-
Hodgkin’s lymphoma ) NHL ( ?
א . ב - HD רוזיפב הלחמה תגצייתמ
רכינ תמועל תירנירוא תכרעמב
NHL
ב . ב - HD תוטולבב הלחמה תגצייתמ
רתוי םירכינ םיזוחאב תוילקרוט
םיזוחאב תוילאירטזמ תוטולבבו
רשאמ רתוי םיתוחפ NHL
ג . ב - HD תכרעמב יתועמשמ רוזיפ
תמועל לוכיעה NHL
ד . ב - NHL תוטולבב הלחמה תגצייתמ
רתוי םירכינ םיזוחאב תוילקרוט
אב תוילירטנזמ תוטולבבו םיזוח
רשאמ רתוי םיתוחפ HD

47 . הפמיל תוטולבב תויודייתסה :
א . לופיט ינפל רידנ
ב . תיביסרגא הניאש הלחמב הרוק
ג . תויודייתסה ונכתיי לופיט רחאל
ד . לופיט ינפל ץופנ
ה . א + םינוכנ ג
ו . ב + םינוכנ ד

48 . ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ וליא ?
א . ןובלח BCL2 רוטקפכ ןיערגב לעופ
םיאת תקולח בצק ריבגמה קותעש
ב . ט ה ךילהתב תויוע - gene
rearrangement םינגב
םינילובולגונומיאל , תומרות
תומופמיל תוחתפתהל
ג . ינשב תויצטומ שחרתהל תובייח
וטורפ לש םיללאה - ןגוקנוא , לע
ש תנמ ינטרסה ךילהתל םורתי
ד . ןובלח p53 סיזוטפופא ררועמ
ל קזנ םרגנ וב הרקמ לכב םיאתב -
DNA
ה . הפורתה ATRA ילוחל תנתינה
APL עמ ע סיזוטפופא תדדו " י
רורחש Cytochrome C
תוירדנוכוטימהמ

49 . ל טרפ םינוכנ םיאבה םיטפשמה לכ -
א . ב - Burkitt’s lymphoma לעפושמ
ןגוקנואה myc ךרד
םינגה דחאלהיצקולסנרט
םינילובולגונומיאל
ב . ןובלחל Bcr/Abl תוליעפ שי
ןיזוריט - וזל סחיב תרבגומ זאניק
ןובלחה לש Abl
ג . ונ אתש תנמ לע ךופהי ילמר
ריאממל , רפסמ וב עגפיהל םיכירצ
םיימיכויב םילולסמ , ךופהיש ךכ
םיינוציח םילנגיסב יולת יתלב
היצרפילורפל , םילנגיסל שיגר יתלב
הלידג יבכעמ , לופכש לאיצנטופ לעב
קמחתהל לגוסמו לבגומ יתלב
סיזוטפופאמ .
ד . יטנגיפא ןונגנמ הווהמ היצליתמ
ןטרסב בושח , המרוגב
ביטקאניאל לש היצ tumor
suppressor genes םיבר .
ה . תויצקולסנרט תומייק תומופמילב
ירמיכ ןובלח תורצוויהל תומרוגה -
ינגוקנוא .

50 . גוסמ המופמיל יבגל ןוכנ המ
diffuse large B cell ?
א . תומופמילה ללכמ ןטק קלח הווהמ
ב . ע תנייפואמ " תורזוח תויונשיה י
תובר םינש ךרואל
ג . עמ תברעמ תורידנ םיתיעל תוכר
תונוש , דועו לוכיע יכרד ומכ
ד . הרדשה טוח רוזאב חתפתהל הלכי
ל םורגלו - spinal cord
compression
ה . םילוחב רתוי העורג הזונגורפה
ליג לעמ םירגובמ 60

51 . לצא םידיאויפוא יבגל ןוכנ המ
םיגולוקנוא םילוח ?
א . תלוביס םיחתפמ ןטרסה ילוח בור
) סנרלוט ( לש יטגלנאה טקפאל
ידיאויפוא ם
ב . ןטרס ילוחל קר םינתינ םידיאויפוא
םיינפוס
ג . החיכש יאוול תעפות הניה תוריצע
םילפוטמה ןטרס ילוח לצא
םידיאויפואב
ד . םניה םידיאויפוא " דוסיה ןבא "
םיגולוקנוא םילוחב לופיטל
באכמ םילבוסה
ה . ג תובושת + תונוכנ ד

52 . יבגל Bevacizumam (Avastin)
ל טרפ ןוכנ לכה - :
א . דגונ הניה הפורתה ילנולקונומ ן
ב . ל תורשקתה לש ןונגנמב תלעופ -
VEGF
ג . תריצי בוכיעל רושק הלועפה ןונגנמ
ריאממה לודיגב םד ילכ
ד . בולישב תאז הפורת תתל לבוקמ אל
תויסקוטוטיצ תופורת םע
ה . החכוה תאז הפורת לש התוליעי
סגה יעמה לש יתרורג ןטרסב

53 . לש הלועפה ןונגנמ והמ Tamoxifen
רג ןטרס םע תולוחב דשה לש יתרו ?
א . ע םינגורטסא תריצי בוכיע " י
תולחשה
ב . םינומרוה תשרפה בוכיע
ע םיפורטודנוג " חומה תרתוי י
) הזיפופיה (
ג . םינטלוקל תורשקתה ) םירוטפצר (
לש ןיערגב םיאצמנה ןגורטסא לש
םיריאממה םיאתה
ד . םינגורדנאה תכיפה בוכיע ,
הילכה תרתויב םירצוימה ) לנרדא (
םינגורטסאל
ה . לש ילובטמה קוריפה תרבגה
ע ןגורטסא " דבכה י

54 . לע תואקהב רתויב ליעיה לופיטה
אוה היפרתומכ עקר :
א . ירטאיכיספו יגולוכיספ לופיט
ב . יתעינמ לופיט , ינפל ןתינ רשא
דע ךשמנו היפרתומכ 5 רחאל םימי
ןכמ
ג . ןתינש לופיט 24 םויס רחאל תועש
היפרתומכ
ד . ןתינש לופיט 5 םויס רחאל םימי
פרתומכ הי

55 . רפסמ הנומת ןלהל 2 :

ךתנחבא המ ?
א . Follicular lymphoma
ב . Mantle Cell lymphoma
ג . Nodular lymphocytic
predominant Hodgkin
lymphoma
ד . Nodal Marginal Zone
Lymphoma
ה . Burkitt’s Lymphoma

56 . יבגל ןוכנ המ Burkitt’s
Lymphoma ?
א . “stary sky pattern” יתנחבא
הז לודיגל
ב . החימצ זוחאב ןייפאתמ לודיגה
(growth fraction) לש 100%
ג . הפמיל יאת םה םיריאממה םיאתה
T
ד . הז לודיגל ינייפואש יטנגה םגפה
אוה t(11,18)
ה . מ רתויב - 80% םייק םירקמהמ
ףיגנהו הלחמה ןיב רשק HIV


57 . רפסמ הנומת ןלהל - 3 :ךתנחבא יהמ ?
א . Follicular Lymphoma
ב . Malt lymphoma
ג . Mixed cellular HL
ד . Mantle lymphoma
ה . Plasma cell myeloma


58 . םיאתל םיאתמה ןמסה והמ
הנומתב 3 ?
א . CD5
ב . CD10
ג . CD20
ד . CD138
ה . LAP

59 . תייניפוא היצקולסנרט וזיא
תירלוקילופ המופמילל
א . 14/18
ב . 8/14
ג . 11/14
ד . 22/9

דשו םישנ

60 . יבגל Carcinoma of
endometrium ל טרפ ץוח ןוכנ לכה - :
א . רגובמ ליגב םירקמה בורב עיפןמ
תולבה ירחא ) postmenopausal (
ב . Serous papillary carcinoma לש
מ רתוי יביסרגא לודיג םוירטמודמאה -
Endometroid type of
adenocarcinoma
ג . םה םחרה תריר לש םילודיגה בור
ש גוסמ ל adenocarcinoma
ד . squamous differentiation ב
adecocarcinoma רוטקפ אוה
עורג יטסינגורפ .
ה . Serous type of endometrial
carcinoma לש היצטומל רושק P-35


61 . יבגל Trophpblastic disease ןמס
ןוכנה תא :
א . placental site trophoblastic
tumor מ יונב - intermediate
trophoblast
ב . choriocarcinoma מ היונב syn-
cytotrophoblast + cytotrophoblast
ג . placental site trophoblastic
tumor רקיעב שירפמ placental
lactogen
ד . choriocarcinoma שירפמ Human
chorionic gonadotropin
ה . םינוכנ םלוכ .

62 . call exner bodies ב םיאור :
א . dysgerminoma
ב . Brenner tumor
ג . granulosa cell tumor
ד . fibroma

63 . Lubolar carcinoma in situ לכה
ל טרפ ןוכנ - :
א . ךרדב ירקמ אצממ ללכ
ב . ללכ ךרדב דייתסה םיאור אל ןכלו תו
היפרגוממב םילגתמ אל םיתעל .
ג . השק שומנ שוגכ הלגתמ
ד . הפמיל תוטולבל תורורג תחלוש אל .
ה . מ הווהמ הובג ןוכיס לש רקר
יביזבניא ןטרס תוחתפתהל .

64 . דיילס Paget’s Disaese

65 . Tubular carcinoma דשה לש . לכה
ל טרפ ןוכנ - :
א . ההובג היצאיצנרפיד לעב לודיג
ב . הבוט הזונגורפ לעב
ג . וסמ םילודיגה לכ טעמכ םיללילש הז ג
ןגורטסאל םירוטפצרל
ד . מיל תוטולבל תורורג תוחפב הפ מ
10% םירקמה לש
ה . תיסחי ןטק לודיג ) כ 1 מס (

66 . דשה ילודיג יבגל ןוכנ המ ?
א . ב - Medullary carcinoma דשה לש
תיפצנ overexpression of Her2/Neu
ב . לש תויאשנ םישנה ןיב BRCA1
Gene םה םיריאממה םילודיגה בור
לש גוסמ Tubular carcinoma
ג . Inflammatory carcinoma ארמ ה
וזא הפירח תקלד לש םיבחרנ םיר
לודיגב .
ד . השיאה דש ןטרס לש הזונגורפה
רשאמ רתוי הבוט ב רבג ב - stage ההז .
ה . בור Ductual carcinoma נ ל תועבצ
E-cadherin

67 . היפרגוממב רתויב הריבסה הנחבאה
תודייתסה םע שימג דיינ לוגע שוג לש
איה ןרןקפופ תרוצב :
א . וליפפ המ
ב . המונדאורביפ
ג . ינמוש קמנ .
ד . המוינגמה
ה . DCIS

68 . ןטלוק HER2 ח ודיגב יבוי ריאממ ל
ל טרפ םיאבה לכ םע רושק דשב - :
א . ל תיסחי רתוי הבוט הונגורפ םילודיג
ילילש ןטלוק םע .
ב . יפרטומיכ לופיט ןתמל הצלמה
םינילקיצרטניא םע םילשמ .
ג . ע ילנומרוה לופיטל תודימע " י
tamoxifen
ד . םילשמ לופיט ןתמל הצלמה
Herceptin

69 . רשקב םיאבה םיטפשמה לכ
ל טרפ תונוכנ תוינגורטסא תורזגנל - :
א . תרזגנה איה לוידרטסא לינתא
הלולגב רתויב הצופנה תינגורטסאה
ןויריה תעינמל .
ב . . רצק ןמזל לעופ לוידרטסא לינתא
דבכב ריהמ קוריפ ללגב .
ג . ןתמ בדמ ךרד ןגורטסא רועה לע הק
דבכב תוינושארה ויתועפשה תא ףקוע .
ד . תרזגנ םע דחי םינגורטסא תתל ףידע
תיניטסגורפ תועפשה תא םצמצל ידכ
םחרב תויביטרפלורפ
ה . נמב דחוימב םיליעי םינגורטסא תעי
רבעמה ליגב םישנ לצא םוח ילג

70 . רתויב הנוכנה הרהצהה תא ונמס
ילוביט לש םיטילובטמל רשקב ן
ירצונה תונושה תומקרב ם :
א . דשה תמקרב , מ םה לש הריצי םיענו
םיליעפ םינגורטסא
ב . דשה תמקרב , לש הריצי םידדועמ םה
תוליעפ יתלב תוינגורטסא תורזגנ
ג . ללכ םזילובטמ רבוע וניא ןילוביט
דשה תמקרב .
ד . םצעב , רוטפצרל םיטסינוגטנא םה
ןגורטסאל .
ה . םחרה תירירב , גושגשל םימרוג םה
ודנאה םוירטמ .

71 . רתויב ןוכנה טפשמה תא ןמס
תמייאמ הלפהל רשקהב :
א . עובש ינפל יקיתרנ םומידכ רדגומ 20
ב . רטסמירטב יקיתרנ םומידכ רדגומ
ןושארה .
ג . ב הרוק 10% תודילהמ
ד . םע תורופיטלומ םישנב רתוי חיכש
Rh ילילש .

72 . תב 65 תמיימ רורבל התנפ - הזיא
הניא תוניוצמה תוקידבהמ תשקבתמ
הז בלשב ?
א . הזח םוליצ
ב . ןטב לוק לע תקידב + ןגא
ג . דבכ דבכ ידוקפת
ד . המישנ ישוקפת
ה . דש תקידב

73 . דיילס – Granulosa theca cell
tumor

74 . ה תונשב השיא - 30 , הזמ תשמתשמ
םיישדוח ימחר ךות ןקתהב . העיגמ
םוחמ תלבוסכ ןוימ רדחל 38.3 . הקידבב
תענהב תושיגר תינפוג םילופט . המ
רתויב הריבסה הנחבאה :
. א . ןיקת ןוירה
ב . האלמ הלפה
ג . תיקלח הלפה
ד . PID
ה .

75 . םיאצומ םיאבהמ לודיג הזיאב
ןגה לש תויצטומ p53 ? ןוכנה תא ןמס
א . endometroid carcinoma
ב . serous papillary carcinoma
ג . malignant mixed mullerian
tumor
ד . endometrial stromal sarcoma,
high grade
ה . Leimyosarcoma


76 . לופיט בלשב םחרה ראווצ ןטרסל
חיתנ אל םדקתמ :
א . היפרתומיכ דבלב
ב . ינוציח יתנרקה , שב ימינפ י בול םע
היפרתומיכ
ג . שב ימינפ יתנרקה י בול ינומרוה םע ם
ד . כ ליעי וניא יתנרקה לופט " ןטרסב כ
םחרה ראווצ

77 . תב 30 , עובש ןושאר ןוירה 34 , תנפ ה
יבאכו יקיתרנ םומיד ללגב תודלוי ןוימל
ןטב .
ירבועה רוטינה ךינפל :
לש הנומת Late Decelerations
ץלמומה לופיטה והמ ?
א . השיאה בוציי רחאל ידיימ דולי
ב . זופשא ןכמ רחאלו השיאה בוציי
עובש דע החגשהו בקעמל 37 , זאו
דוליי .
ג . השיאה בוציי , ירבוע רוטינ עוציב
א קר דולייו רתוי ךשוממ אל ם
רוטינומב רופיש היהי .
ד . המרגש הביסב יולתו הנתשמ לוהינה
םומידל .

78 . דושחל שי םיאבה ןיבמ הזיאב
ב רסח וא המיסחב - VAS
DEFERENCE םיימרפסוזא םירבגב ?
א . פיטוירק XXY
ב . לש הכוראה עורזב םינטק םירסח Y
ג . סיזורביפ קיטסיצל היצטומה יאשנ
ד . השק הימרפסוגילואו הימרפסוזא
ה . לש םיבצמב הימרפסוזא
הרקמב םגו השק הימרפסוגילואו
לש קיטסיצל היצטומה תואשנ
סיזורביפ

79 . קזנל עגונב םיאבה םיטפשמה
םינוכנ רחואמ יגולוריונ , ל טרפ - :
א . קזנ תררוג הניא המצעלש היסקופיה
יגולוריונ .
ב . ע ןייפואמ קינשת לש בצמ " תצמח י
תילובטמ
ג . םורגל היושע תילובטמ תצמח
יתכרעמ בר העיגפל דוליבו רבועב ת
ד . ןיחומ קותיש לש םירקמה תיברמב
תקוצמ לש םינמיס תוהזל ןתינ
הדילה ביבס רבועה

80 . ןמסה יבגל ןוכנה טפשמה המ CA-
125 ?
א . ןמסה רוקממ תויוריאממב קר הלוע
ילטינג
ב . תקידבל םיאתמ וניא ןסמה רקס
תולחשה ןטרס לש םדקומ יוליגל
ג . י ךומנ בורל ןמסה םישנב רתו
ינפל תוריעצ רבעמה ליג
ד . יאתל תינומיא הבוגת וניה ןמסה
לודיגה


81 . הרושק תואבה תוקידבהמ ימ
הלפהל רתויב הובגה ןוכיסל ?
א . עובשב ריפש ימ רוקינ 15 ןוירהל
ב . עובשב ריפש ימ רוקינ 32 ןוירהל
ג . תיפרוע תופיקש תקידב
ד . הילש יסיס תיספויב

82 . רועישל תעגונה הנוכנה העיבקה המ
לכואב תודלומה תויעבה היסו ?
א . הובג ןוכיסה החפשמ יבורק לצא
י םא תדלומ תיאופר היעב לע עוד
החפשמב
ב . עבה רועיש תיללכה היסולכואב תוי
כב דמאנ - 3%
ג . תוחפשממ םיאירב תוגוז לצא
רב ןוכיסה החפשמ תברק אלל תואי
יספא
ד . עבה רועיש רקיעב יולת תודלומה תוי
םאה ליגב


83 . קודבל רקוב תונפל שולשב תארקנ
ןוימב השיא תודלוי . רבודמ יכ ךל רסמנ
הילש תודרפיהב . חיכשה ןמיסה המ
רואל אוצמל הפצת ותואש רתויב
נה הנחבאה " ל ?
א . יקיתרנ םומיד
ב . ןטב יבאכ
ג . רבועה תועונתב הדירי
ד . השירק ידוקפתב הערפה

84 . ב לופיטה - MILD PID וניה :
א . היפוקסורפל
ב . יפוקסורטסיה ה
ג . תילרטנארפ הקיטויביטנא +
זופשיא
ד . יטנא הקיטויב תירוטלובמא תימופ
+ בקעמ
ה . לדומה רביאה תתירכ

85 . תקיודמה תיפרגונוסה הדידמה
הניה ןוירהה ליג תעיבקל רתויב :
א . עובשב רבועה שאר ףקיה 30
ב . רטוק שאר לש ילטאירפיב
עובשב רבועה 20
ג . קחרמ Crown-Rump Length
עובשב 8
ד . עובשב ןוירהה קש רטוק 8
ה . עובשב ךריה ךרוא 20


86 . יבגל ןוכנ המ תוליעפה רוטינ
תימחרה ?
א . רוטינ תימחרה תוליעפה לש ינוציח
ונניא הדיל לש ןיקת לוהינל קיפסמ
ב . םשל בושח תימחרה תוליעפה רוטינ
ירבועה קפודב תוטאהה גוס תרדגה
ג . תימחרה תוליעפה לש ימינפ רוטינ
רוטינמ לבקתמה עדימה לע ףיסומ ונניא
ינוציח
ד . חרה תוליעפה לש ינוציח רוטינ מ תי
דנואסרטלוא ילג תועצמאב עצבתמ

87 . הלולגב ינגורטסאה ביכרמה דיקפת
ל טרפ םיאבה לכ תא ללוכ תבלושמה - :
א . תשרפה LH surge
ב . םירידס אל םימומיד תעינמ
ג . תשרפה תעינמ FSH
ד . ןורטסגורפה תוליעפ לש היצאיצנטופ

88 . רשקב םיאבה םיטפשמה לכ
ודיג לע תולולגב שומיש תועפשהל םיל
ל טרפ םינוכנ םיריאממ - :
א . תוחיכשב הילע Premenopausal
breast carcinoma
ב . תוחיכשב הילע Epithelial ovarian
carcinoma
ג . תוחיכשב הדירי In situ ca of cervix
ד . תוחיכשב הדירי Endometrial
carcinoma

89 . תב 25 , הקוור , םידלי אלל . הקידבב
טוקב ןרירש הפצנ תיתרגש ר 6 ס " מ
גוסמ Sub serous סודנופב . תא ןמס
הבצמל רשקהב ןוכנה טפשמה :
א . לוקשל שי היפוקסורטסיה עוציב
אצממה תתירכל
ב . כה ןרירשהש תודע שיו הדימב תא ליפ
וחפנ , םחר תתירכ עיצהל שי
ג . דב " סת אל הלוחה כ םומידמ לוב
רבגומ יתסו ןיבו יתסו
ד . התירכ תירשפא הניא תיפוקסורפל
בצמב הז

90 . רשקב ןוכנה טפשמה תא ןמס
ב לופיטל - GnRH agonist :
א . פיטה ליג ירחא םישנל ץלמומה לו
ןוירפה
ב . פיטה רחאל םג ןמז ךרואל ליעי לו
ומויס
ג . ןלצא תמייקש םישנל דעונ לופיטה
ותינל דגנ תארוה ח
ד . צק חווטל דעונ לופיטה םישנל ר
וירפ ילופיטב תוניינועמש .

91 . נופס הלפהב ל טרפ ןוכנ לכה תינט :
א . 15%-20% ה תונוירההמ םיינילק
תינטנופס הלפהב םימייתסמ
ב . 30% ירההמ םיינילק הרפה תונ
הלפהב םימייתסמ
ג . כ - 80% תוינטנופסה תולפההמ
לש ןושארה רטסמירטב תושחרתמ
ירהה ןו
ד . תינטנופס הלפה ןהל התייהש םישנל
לש יוכיס שי תחא 50% תרזוח הלפהל

92 . גל םחרה ראוצ ןטרס יב , תא ןמס
ןוכנה :
א . ןטרס לש םירקמה תומכב הדירי
הרושק םחרה ראוצ לש ינשלופ
ב הקבדהב הדיריל - HPV
ב . ב היסולכואה תריקס - pap smear
תומכ תדיריב ירקיעה םרוגה איה
םחרה ראוצ ןטרס לש םירקמה
יברעמה םלועב
ג . Clear Cell Carcinoma ראוצ לש
ל הרושק םחרה - HPV גוסמ 16,15
ד . םירקמב קר העיפומ סיזוטיצוליוק
ב הקבדה לש - HPV גוסמ 16,18,31
ה . Condyloma acuminate ללכ ךרדב
ל הרושק - HPV גוסמ 16,18

הטטסורפו ךשא

93 . ןב 35 ךשאב שוג ללגב אפורל הנפ
ילאמשה . ה תמר β-HCG הו - α
fetoprotein הניקת התייה םדב . לודיגה
םיריהב םיאת לש םיחטשממ יונב
תירטיצופמיל הננסה םע םייפיטא
המורטסב . תימיכוטסיהונומיא העיבצ
ל placental alkaline phosphatase
תיבויח התייה .
ךלש הנחבאה המ ?
א . Embrional carcinoma
ב . Lymphoma
ג . Choriocracinoma
ד . Seminoma
ה . Teratoma

94 . יבגל ןוכנ המ Yolk Sac Tumor ?
א . םירבג לצא חיכש אוה םירגובמ
ב . ל העיבצ - β-HCG תיבויח דימת
ג . םידליב ינייפוא לודיג וניה ללכ ךרדב
ד . המוטרט לש גוס אוה
ה . את אוה לודיגה לש ירקיעה אתה
טסלבופורט

95 . יבגל ןוכנ המ ןמס Gleason’s
score ?
א . ימנידורוא דוקפת לש ינילק גוריד הז
ב . לש תכרעמ וז staging ךשאה ילודיגב
ג . וז לש תכרעמ staging ןטרס לש
תינומרעה , רפסמו היפיטא לע תססובמ
תוזוטימ
ד . תכרעמ וז staging ןטרס לש
תינומרעה , תרוצו הנבמ לע תססובמ
תוטולבה
ה . תוברועמה תגרד תעיבקל תכרעמ וז
תינומרעה ןטרסב הפמילה תוטולב לש

96 . ןב רבג 70 לש טחמ תייספויב רבע
תינומרעה . ורקימ הקידבב יפוקס ת
םע תונטק תולוגע תוטולב ולגתה
םיטלוב םינוניערג . העיבצ וזיא
לש הנחבאב ךומתת תימיכוטסיהונומיא
המוניצרק ?
א . PSA
ב . Basal cell cytokeratin
ג . Alfafetoprotein
ד . Placental alkaline phosphtase
ה . Leukocyte antigen common

97 . ןב רבג 68 . ןתשה םרז תקידב
ףרגב העיפומ .
םורגל םילולע םיאבה םיבצמה לכ
וז הנתשה תערפהל , ל טרפ :
א . ןטרס בקע תיחופלשה אצומ תמיסח
תינומרעה
ב . ןתשה יכרדב םוהיז
ג . תינומרעה לש הריפש הלדגה
ד . רוזורטדה תוצווכתהב העיגפ
) Detrusor (
ה . הכפושב תורציה

98 . לכ םיווהמ םיאבה םיבצמה
דגנ תייוותה היפרתויכרבב לופיטל
תינומרעה ןטרסב , ל טרפ :
א . תינומרעה לש התירכ רבעש הלוח
ינפל הכפושה ךרד 3 םינש
ב . גורידב תיגולותפ תוניימתה ) 4+4 ( 8
Adenocarcinoma Gleason
ג . מיסח ןתש םרז מ ךומנ איש לעב ית - 8
מ " היינשל ל
ד . יופימב תוימרג תורורג לש תוחכונ
םצע
ה . תמר PSA םורסב 9.97 מל םרגוננ " ל

99 . ישה הנוש המב תכרעהל הט
נומרעה ילודיג לש היגולוטסיהה תי
) ןוסילג גוריד ( םילודיגה רתימ
םדאה ףוגב םיינטרסה ?
א . ןיב תיגולוטסיהה הכרעהב ינוש ןיא
רביאמ המיגדל תינומרעהמ המיגד
ףוגב רחא
ב . הבר תובישח שי תינומרעה ילודיגב
אתה ןוניערג תרוצו לדוגל רתוי
ג . תא םיקדוב תינומרעה ילודיגב
רוטקטיכרא אלו המקרה ת
דדובה אתה הנבמ לע םיכמתסמ
ד . ךרוצ שי תינומרעה טרפרפ תנכהב
תויסיסבה בקע תויצמוח תועיבצב
תינומרעה לזונ לש ההובגה
ה . ל המקרה תעיבצ תמר - PAS וניאש
םרוגה איה תורחא תומקרב םייק
תוחכונ תעיבקל רתויב בושחה
תיריאממ

100 . ה יבגל ןוכנ המ - PSA ?
א . לעמ ותמרב היילע לכ 4 נ " ג ל מ " ל
ה י ןטרס תנחבאל תילוגס הנ
תינומרעה
ב . לעמ הילע לכ 10 תיינפה תבייחמ
תילקידר התירכל תיידימ הלוחה
תינומרעה לש
ג . לוכי ןתשה יכרדב ילאריו םוהז
יכרעב הדיריל םורגל PSA
ד . ךרע תועצמאב PSA ךירעהל ןתינ
תולגל יוכיסה תא יטסיטטס ןפואב
קדבנב תינומרע ןטרס
ה . נ םיכרע םע קדבנב מ םיכומ - 4 ןיא
רס תוחכונל ללכב יוכיס ןט תינומרע
הטולבב

101 . לש תילקידר התירכ יכוביס
ל טרפ לכה תא םיללוכ תינומרעה :
א . ילינפה דירוה לש סוסקלפהמ םמד
ב . ינוציחה רטקניפסב העיגפ
ג . םרוקמש בצעה יפיעסב העיגפ
יבלפה סוסקלפב
ד . ןתשה סיכ לש הינוטא
ה . םוטקרה לש תובקנה

102 . ןתשה תיחופלש בובצע יבגל :
א . יארחא ונה יטטפמיסה בצעה
תיחופלשה תוצווכתהל
ב . ותלעפהו יגרנילוכ וניה יבלפה בצעה
ןתשה תיחופלש תוצווכתהל תמרוג
ג . לע יארחא חמב הנתשהה זכרמ
ןתשה יכרד בובצע לש הניקת תוליעפ
תונותחתה
ד . תרבגהח יארחא ירטסגופיהה בצעה
טקניפסה לש סונוטה יתכפושה ר
ה . יטמוסה בצעה ) לדנדופ ( יארחא
ינוצרה רקטניפסה ץוויכל

103 . יבכעמ גוסמ תופורתל סחייתהב
ל טרפ םינוכנ םיאבה לכ אפלא - :
א . רחאל קר תרכנ תינילקה םתעפשה
4-6 לופיט ישדוח
ב . גא תועפוהל תומרוג ' היצלוק
ב תידרגורטר - 30%
ג . תריצע תוחתפתהל ןוכיס תוניטקמ
ב ןתש - 50%
ד . ב תינומרעה חפנב הדיריל תומרוג -
30%
ה . לש הדיריל תומרוג 50% יכרעב PSA

104 . ה םוסחמ - blood testis רצונ
ע " י :
א . ירליפק לתודנא
ב . םידיאוסקימ םיאת
ג . BM ה לש - Seminifurous tubuli
ד . ילוטרס יאת

תובושת

1 . ג 36 . ג 71 . א
2 . לטוב ג 37 . א 72 . ד
3 . א 38 . ד 73 . א
4 . ד 39 . ד 74 . ד
5 . ד 40 . א 75 . א
6 . ד 41 . ד 76 . ב
7 . ה 42 . ד 77 . א
8 . ד 43 . א 78 . ד
9 . ג 44 . ג 79 . ד
10 . ב 45 . ג 80 . ב
11 . ה 46 . ב 81 . ד
12 . 47 . ה 82 . ב
13 . א 48 . ב 83 . א
14 . לטוב ד 49 . ה 84 . ד
15 . ג 50 . ה 85 . ג
16 . ג 51 . ה 86 . ב
17 . ג 52 . ד 87 . א
18 . ג 53 . ג 88 . ג
19 . ג 54 . ב 89 . ג
20 . לטוב א 55 . א 90 . ד
21 . ג 56 . ב 91 . ד
22 . ב 57 . ד 92 . ב
23 . ד 58 . ד 93 . ד
24 . ב 59 . א 94 . א , ג
25 . ב 60 . ד 95 . ד
26 . ב 61 . ה 96 . ב
27 . ג 62 . ג 97 . ב
28 . ד 63 . ג 98 . ה
29 . ב 64 . א 99 . ג
30 . ב 65 . ג 100 . ד
31 . ד 66 . ה 101 . ד
32 . ה 67 . ב 102 . א
33 . ה 68 . א 103 . ב
34 . ה 69 . ב 104 . ב
35 . ג 70 . א
) היגולונירקודנא , היגולוקנואוטמה , םישנ , דש , ךשא , תוימוהיז תולחמו הטטסורפ (

ץבקמ 3 - תולאש ףסוא


1 . ףיעסה תא ןמס ןוכנה םיכוביסל רשקב
תרכוסב :
א . הנרגנג gangrene םייפגב
תונותחתה , לצא רתוי החיכש הניא
םיוושמ רשאכ םייתרכוס םילוח
ליג ותואב היסולכוא
ב . סיה הניחבמ לדבה ןיא תיגולוט
םילוח לצא סיזורלקסורתאב
םייתרכוס אלו םייתרכוס
ג . Hyaline arteriolosclerosis
תרכוסל תינומונגותפ
ד . Membranous
glomerulonephritis םיעקשמ םע
ןורטקלא - םילאילתודנאבוס סנד
ל תינייפוא - diabetic nephropathy

2 . המ ןמס ןוכנ לש הזנגותפל רשקב
Diabetic neuropathy :
א . םדב ןיקת רכוס תמר לע הרימש
תוחתפתה לע העיפשמ הניא
םיכוביסה
ב . Vasculitis םיבצעה ןווינל םרוג
םירפירפה
ג . Microangiopathy and
Demyelinization םינונגנמה םה
הזנגותפב םיירקיעה
ד . תדיריל איבמ ןילוסניאב רוסחמה
ןאווש יאתב תיתועמשמ זוקולג
Schwan cells

3 . םיאבה דחא א בשחנ וני לש םייניע ךוביסכ
תרכוס (Diabetic Ocular Complication) :
א . Proliferative retinopathy
ב . Non-Proliferative retinopathy
ג . Pteryoium
ד . Cataract

4 . דיילס – hashimoto thyroiditis - לטוב

5 . רחב / הבושתה תא י הנוכנה , Papillary
Carcinoma :
א . ליג לעמ רתויב החיכש 70
ב . דב ר " ע תפקומ כ " תיספוק י
ג . תוחיכש הפמיל ירשקל תורורג
ד . תוליפפ דימת הליכמ

6 . Minimally invasive follicular
carcinoma :
א . רדב " תדדוב תירשק כ
ב . תיספוקל לודיגה לש הרידח תיארנ
םדה ילכל וא
ג . 10 ודרשיה תונש ת לעמ 90%
ד . א + ב + םינוכנ ג
ה . תונוכנ ןניא תובושתה לכ

7 . Reidel Thyroiditis :
א . השקונו תלדגומ סירת תטולב ,
ב תובורק םיתיעל הוולמ - Dyspnea
ב . תוריעצ םישנב רתוי החיכש
ג . קנע יאת םיארנ היגולוטסיהב
ד . ל רושק - HLA B8

8 . Parathyroid Adenoma :
א . רדב תברעמ " תחא הטולב קר כ
ב . תמקרל דוגינב המונדאב
הניקת דיאוריתאראפ , ןמושה יאת
םיטלוב םניא
ג . ועמ תויטורביפ תוציחמ תוב
תוינייפוא
ד . א + םינוכנ ב

9 . המ ןוכנ אל יבגל Pheochromocytoma ?
א . שירפמ Catecholamines
ב . םיריאממ םבור
ג . םד ילכב הרישע המורטסה
ד . תויהל הלוכי םיריפש םילודיגב
םד ילכלו תיספוקל הרידח
ה . תטולב לש הלודמב םיליחתמ םבור
הילכה תרתוי

10 . יבגל ןוכנ המ Coon Syndrome ?
א . ה לש המונדא תויהל הלוכי הביס
הזופופיהה
ב . הלוכי הביסה לש המונדא תויהל
לנררדאה
ג . לש הכומנ המר Renin
ד . Hyperaldesteronemia
ה . םד ץחל הילע

11 . דיילס

12 . ל תוביסה יבגל ןוכנ המ -
Hypopituitarism ?
א . הזיפופיהה לש המונדא
ב . Empty Sella Syndrome
ג . ןטרס לש הרורג
ד . Craniopharyngioma
ה . תונוכנ תובושתה לכ

13 . יבגל Adenohypophysa , תא ןמס
הבושתה הנוכנ אלה :
א . Sheehan Syndrome הביסה הניה
ל החיכשה - Daibetes Insipidus
ב . הזיפופיהה לש המודנא תויהל הלוכי
המ קלח - Men Syndrome
ג . Prolactinoma המונדאה הניה
החיכשה תילאנויצקנופה
ד . תוארל רשפא תולודג תומונדאב
קמנו םימומיד
ה . ל רושק המונדא ךותב םומיד -
Pituitary Apoplexy

14 . שיא תב ה 30 הילעו תופייע לע תננולתמ
קשמב ל . הקידבב תירשק האצמנ תינפוג
תינמיה הנואב . תירשקהמ רוקינ עצוב
ירלוקילופ לתיפא יעטקו יאת הארהש ,
םיטיצוקנוא , םיבר םיטיצופמיל , יאת
המסלפ , םיגאפורקמ , בר םיאת - םייניערג
דיאולוקו . ל םיאתהל יושע אצממה - :
א . Hashimoto’s Thyroiditis
ב . Goiter
ג . Lymphoma
ד . Acute Thyroiditis
ה . Follicular Adenoma

15 . תב השיא 40 תוחיפנ לע תננולתמ
ןורחאה ןמזב ראווצה תמדקב . ידוקפת
םיניקת סירתה תטולב . תארנ הטולבה
תלדגומ . יעטקו יאת הארהש רוקינ עצוב
ירלוקילופ לתיפא , םינבמב םקלח ,
םיטיצוקנוא , דיאולוקו םיגאפורקמ .
ל םיאתהל יושע אצממה - :
א . Hashimoto’s Thyroiditis
ב . Papillary Carcinoma
ג . Hartle Cell Adenoma
ד . Adenocarcinoma Goiter
ה . Hartle Cell Carcinoma

16 . רגירט תויהל םילוכי םיאבה לכ
גוסמ תרכס תוחתפתהל I , ל טרפ - :
א . תוילאריו תולחמ
ב . הרפ בלחל תמדקומ הפישח
ג . ןימטיוב רוסחמ D
ד . תי תנמשה תורגבתהה ליגב ר

17 . גוסמ תרכוסב I :
א . ןילוסניאב קר לפטל ןתינ תיתפורת
ב . רדב " הפורת וניה ינושארה לופיטה כ
הארוא לינופלוסה תצובקמ
ג . הפה ךרד תופורת בליש + ןילוסניא
תוקירזב
ד . ליגל תחתמ הלוחב רבודמ םא 20 , ץלמומ
ןילוסניא ליחתהל . ךרד תופורת הז ליג לעמ
הפה .

18 . םירוענ תרכס - ןוכנ המ ?
א . הרוצב תרבעומה תיתשרות הלחמ הניה
תיביסצר תילאמוזוטוא .
ב . HLADR1 לצא רתי תוחיכשב עיפומ
הלא םילוח
ג . רשאמ תונב לצא רתוי החיכש הלחמה
םינב לצא , תולחמה בורב ומכ
תוינומיאוטואה .
ד . תא חתפמ םיהז םימואתמ דחא רשאכ
הלחמה , מ חתפי ינשהש יוכיסה אוה הלח
40% , םרוגה תובישח לע דיעמש המ
יתביבסה

19 . ב - CT יבאכ רוריבמ קלחמ עצובש ןטב
ןטב , םוקמ ספות ךילהת לנרדאב אתמנ
רטוקב 2 ס " מ . תואבה תוקידבהמ וזיא ןיא
עצבל ךרוצ ?
א . םע היצלומיטס ןחבמ ACTH
ב . ןתש ףוסיא 24 םינימאלוכטקל תועש
ג . ןינרל םד תקידב
ד . ש ףוסיא ןת 24 לוזיטרוקל תועש

20 . ןב רבג לש תיתפוקת הקידבב 30 דדמנ
לש םד ץחל 170/110 . תוקידבהמ הזיא לע
ןושאר בלשב ץילמת ואבה ?
א . רחאל ןורטסודלאו ןינרל םד תקידב
חלמ תסמעה
ב . ןורטסודלאו ןינרל םד תקידב
ג . הביכשב ןורטסודלאו ןינרל םד תקידב ,
הדימע רחאלו / לש הכילה 4 תועש
ד . ןגלשאל םד תוקידב

21 . תואבה תונחבאהמ הזיא הניא הריבסמ
רועה ילפקב היצטנמגיפרפיה תורבגתה
תוירירבו ?
א . ןוסידא תלחמ
ב . תלחמ 21-hydroxylase deficiency אל
תנזואמ
ג . ןוסלנ תלחמ
ד . MEN type 2b

22 . םיאבהמ םיבצמהמ הזיא וניא לוכי
ריבסהל False Positive ןחבמב
Overnight Dexamethasone
Suppression Test ?
א . תינמז וב תילאניטסטניאורטסג הלחמ
ב . הליטנ , תועטב , ןוזתמסקד לש לופכ ןונימ
ג . תא הריבגמה הפורת לש תינמז וב הליטנ
דבכב תופורת קוריפ בצק
ד . לוזיטוק לש תינמז וב הליטנ

23 . תומתל הביס וניא םיאבהמ היזא ה
גנישוק תנומסתב ?
א . בל תולחמ
ב . םזילובמאובמורת
ג . םוהיז
ד . הימצלקרפיה

24 . םע הלוח non-classical 21
hydroxylase deficiency האצמנש
ל ןגב הלק היצטומל תיטוגיזומוה 21
hydroxylase . ןוירהב יכ ךיילא הנופ
הבקנ איה רבועה םאש תששוחו , דלווית איה
תיטנלוויבמא הילטינג םע . תשיג כ איה ם :
א . ןוירהה ךלהמב ןוזינדרפב לופיט ךישמהל ,
ו ןורטסוטסט תומר רחא בוקעלו - 17
יסקורדיה - ןורטסגורפ
ב . רבועה יבא תא קודבל ץילמהל
ג . ינפל הייליש יסיס תקידב עצבל ץילמהל
עובש 8 ןוירהל
ד . יט לע ץילמהל פ קספויש ןוזתמסקדב לו
םא קר : 1 . וא רכז רבועהש ררבתי 2 . רבועה
ו הבקנ ה תמרש ררבתי - 17 יסקורדיה -
הניקת ריפש ימ לזונב ןורטסגורפ .

25 . יבגל ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא 21
hydroxylase deficiency ?
א . שי HLA linkage
ב . לש הרוצב salt wasting ב םגפ שי - zona
glomerulosa לבא אל ב - zona fasiculata
ג . ע םייטוגיזורטה םיאשנ ןחבאל ןתינ " י
מ םע היצלומיטס ןחב ACTH
ד . ןופצ יאצוי םידוהיב רתוי חיכש הז בצמ
הקירפא

26 . לכ ונכתי ןוסידא תלחמ םע רבגב
םיאבה םיכוביסהו םימוטפמיסה , ל טרפ - :
א . הימנא
ב . היסקרונא
ג . ועיש ןדבוא ירליסקא ר
ד . וגילטיו

27 . עיפוהל היושע םיאבה םיבצמהמ הזיאב
הירואילופ ?
א . Myxedema coma
ב . Primary Hyperparathyroidism
ג . Hyperaldosteronism
ד . Primary Hypoparathyroidism

28 . ךילהת יבגל םיאבה םיטפשמהמ הזיא
סירתה תטולבב תירשק לש רוריב ןוכנ וניא ?
א . ה תקידב - Fine needle aspiration הניה
החוטב הקידבמ , ןוחבאל תיפיצפסו הנמיהמ
ולבב תויוריאממ סירתה תט .
ב . קידבה תועצמאב ןיב לידבהל ןתינ אל ה
ריפשל ריאממ לודיג
ג . ל ףילחת תווהל לוכי סירתה תטולב יופימ -
Fine needle aspiration , תמר םע םילוחב
TSH המרונה לעמ
ד . ל - 11-20% תירשק האצמנ םילוח
ב תוריאממל הדושחה - cytology Fine
needle aspiration
כ ןכותמ - 20% גתמ תוריאממכ תול

29 . ןב רבג 55 תופייע לע ןנולתמ , השלוח ,
רתי תעזה , םייכרבב םיבאכו שאר יבאכ ,
הנשה ךלהמב הגרדהב ורימחהש . ןכ ומכ
ביחרהל ץלאנו ויתועבצאב תוחיפנב ןיחבה
אושינה תעבט תא ןי . תיחרכה הרידב ויזא
לחמה ןובאל ה ?
א . םוצב םורסב הלידג ןומרוה תמר תקידב
ב . תקידב םורסב זוקולגו הלידג ןומרוה סחי
ג . תקידב IGF1 םורסב הלידג ןומרוהו
ד . MRI הזיפופיהה לש
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

רפסמ קרפ 2 : םישנ , דש

30 . Dysgerminoma הרוקמ הלחשה לש
ב - ) : הנוכנה הבושתה תא ןמס (
א . ימולצ לתיפא ) Celomic epithelium (
ב . Sex cords
ג . Germ cells
ד . ילאילטורוא לתיפא
ה . טסלבופורט

31 . ל תוביסה - Endometrial Hyperplasia
) : תא ןמס ןוכנ אלה (
א . Stein- Leventhal syndrome
ב . Granulosa cell tumor of ovary
ג . ןורטסגורפב ךשוממ שומיש
ד . ןגורטסאב ךשוממ שומיש

32 . Botryoid Sarcoma ל הנחבה - :
א . Leiomyosarcom םחרה לש
ב . Fibrosarcoma הלחשה לש
ג . Rhabdomyosarcoma קיתרנה לש
ד . Sex cord tumor הלחשה לש
ה . Mixed mesodermal tumor םחרה לש

33 . PTEN mutation שחנ ב םרוג רוטקפכ
ל - :
א . Trophoblastic disease
ב . Serous cystadenoma
ג . Cervical dysplasia
ד . Endometrial hyperplasia
ה . Immature teratoma

34 . ה תמובקל ךייש םיאבהמ הזיא - Sex
cord stromal tumors ?
א . Immature teratoma
ב . Dermatoid cyst
ג . Granulosa cell tumor
ד . Dysgerminoma
ה . Brenner Tumor

35 . Ectopic Pregnancy ךותב תוארל ןתינ
םחרה :
א . פורטויטיצניס טסלבו
ב . םוירטמודנאה לש היזלפרפיה
ג . ע םייוניש " ש Arias Stella תוטולבב
ד .
ה . םחרה ךותב הייליש יסיס

36 . דיילס

37 . Phyllodes tumor דשה לש - תא ןמס
ןוכנה :
א . ירלוטקודה לתיפאב השק היפיטא הארמ
ב . ירלובולה לתיפאב השק היפיטא הארמ
ג . טולבל תורורג חלוש דימת טעמכ הפמיל תו
םיקחורמ תומוקמלו
ד . םילמורטס םיאת לש יוביר לודיגב םיאור
ה . ןטק לודיג

38 . לטוב

39 . Lobular carcinoma , ןוכנה תא ןמס :
א . ךותל םידדוב םיאת לש הננסה הארמ
המורטס
ב . יע תנייפואמ " לש דוביא Cell Adhesion
Molecule E-Cadherin
ג . רוטפצרל תיבויח םירקמה בורב םי
ל ןורטסגורפו ןגורטסא
ד . ןטרס לש םירחא םיגוס םע האוושהב
רתוי ההובג תוילרטליבה תוחיכש דשה
ה . םינוכנ םלוכ

40 . דיילס

41 . דיילסבש הלחמה יבגל :
א . תוטולבל תורורג תחלוש תורידנ םיתיעל
הפמיל
ב . תומצעל תורורג תחלוש תורידנ םיתיעל
ג . לש גוס in situ carcinoma
ד . כ נה ל " םינוכנ םניא ל

42 . תלעתב שארה הבוג תכרעה תשענ דציכ
הדילה ?
א . תלגלגה הצק םוקימ יפל תינפוג הקידבב
ל סחיב - ischiatic spines
ב . תקידבב US תלגלגה הצק םוקימ יפל
ל סחיב - ischiatic spines
ג . ע הקידבב " ירבוע רוטינומ י םוקימ יפל
ל סחיב תלגלגה הצק - ischiatic spines
ד . תקדיבב US תיעקרק הבוג תדידמ יפל
סיבופ סיזיפמיסהמ םחרה

43 . לטוב

44 . ב לופיטה - Lichen Sclerosus - אוה :
א . גלפ גוסהמ הקיטויביטנא ' לי ) לוזדינורטמ (
הפה ךרד םירודכב
ב . היירעב עגנה תתירכ
ג . טבומרד לש םרק וא החשמ - לוזאטבולק
ד . תירא גוסהמ הקיטויביטנא ירודכ ןיצימור
ה . רמ תחי KOH

45 . יבגל רתויב הנוכנה הבושתה תא ןמס
Uterine sarcoma :
א . תווהמו תורידנ םחרה לש תומוקרס 3%
םחרב םינטרסהמ
ב . סחיב הבוט הזונגורפ םחרה לש המוקרסל
ל - Endometrial carcinoma
ג . תונייפאתמ םחרה לש תומוקרסה בור
היפרתומכל תנייוצמ הבוגתב
ד . קרס ינשה לודיגה איה םחרה לש המו
רבעמה ליגב השיא לצא ותוחיכשב

46 . חותינב Radical Hysterectomy
תואבה תולועפה לכ תא םיעצבמ , ל טרפ - :
א . ןוילעה קלחב קיתרנ תתירכ
ב . תולחשה יתש תתירכ
ג . םחר תתירכ המ קלחו האלמ -
parametrium
ד . ה לש ילטסידה קלחה תתירכ -
sacrouterine ligament
ה . תתירכו ןוילעה קלחב קיתרנה תתירכ
תולחשה יתש

47 . ןמסה CA-125 :
א . דבלב תולחשה ןטרס לש ןמס אוה
ב . ילאינוטירפ ןטרסו תולחשה ןטרסב הלוע
דבלב
ג . ךרוצל הבוט הקידב screening ןטרסל
תולחשה
ד . ב םג הובג תויהל לוכי - Endometrial
carcinoma
ה . רדב " לש תומרה כ CA-125 תוכומנ
כ סב רבודמ רשא הלחש ןטר stage I

48 . ל רושק המ - PCOS ?
א . סגה יעמה ןטרס
ב . םחרה ראוצ ןטרס
ג . ראוצ לש היפיטא וא היזלפסיד
םחרה ו - HPV
ד . םוירטמודנאה ןטרס
ה . המוקואלג

49 . מסתל עגונב ו תנ Down , והמ טפשמה
ןוכנה ?
א . הימוזירט תונשיהל יללכה ןוכיסה 21
דלי רבכש השיא לצא עוגפ קונית ה
ךומנ אוה , תולובגב 1% .
ב . םירוהל יטנג ץועיי ןתמ ךרוצל , ןתינ
סיסב לע הנחבאה תעיבקב קפתסהל
תקהבומ איה הנומתהשכ ינילק .
ג . הימוזירטל םרוגה 21 תועט אוה
דימת יהמיאה סיזוימב , םג םא
דחא לצא היצקולסנרט תמייק
ןוגכ םירוהה 14/21 Robertsonian
translocation .
ד . וכיסה תנומסת תונשיהל י Down לכב
תולובגב אוה ןוירה 50%

51 . לטוב

52 . םירורב תונורתי שי םיאבה םיבצמה לכב
הלולג שומישב ל טרפ :
א . רועישב הדירי Endometrial carcinoma
ב . רועישב הדירי Cervical carcinoma
ג . רועישב הדירי Epithelial ovarian
carcinoma
ד . רועישב הדירי Ectopic pregnancy

53 . ןוכיס ימרוג םה םיאבה םיבצמה לכ
ןטרסל םחרה ל טרפ - :
א . לקשמ ףדוע
ב . םינגורטסאב לופיט
ג . ןפיסקומט
ד . םד ץחל רתי
ה . יתחפשמ רופיס

54 . םרוג הווהמ םיאבה םירוטקפהמ ימ
הלחשה ןטרסל ןוכיס ?
א . לעמ תולולגב שומיש 5 םינש
ב . דשה ןטרס לש םדוק רופיס
ג . לעמ יפילחת ילנומרוה לופיטב שומיש 5
םינש
ד . םד דחל רתי
ה . תרכוס

55 . Dysgerminoma of the ovary :
א . לודיג םישנב הרוקש חיכש ילאילתיפא
תוריעצ
ב . ליגב םישנ לצא רקיעב ינייפוא 10-30
ג . היפרתומכל ביגמ אל
ד . רתי רועיש תעפוהב הוולמ לודיגה
ה . ילרטליב בורל

56 . המ יא ונ היליש תודרפיהל ןוכיס םרוג ?
א . ןושיע
ב . םד ץדחל רתי
ג . םחרב ןרירש
ד . םירבוע הבורמ ןוירה
ה . תינוירה תרכוס

57 . תב 25 , עובש ןושאר ןוירה 35 , העיגה
היבל סנלובמאב " ח , יקיתרנ םומיד ללגב
רבגומ . םד ץחל התלבקב 75/45 , קפוד 135 ,
הרכהב השיאה . לכ תא ללוכ השיאב לופיטה
ל טרפ םיאבה - :
א . םידיאולטסירק
ב . השירק ירוטקפ
ג . תומודא תוירודכ
ד . םינתשמ
ה . השיאה תבכשה לאמש דצ לע

58 . ל עצבל ץלמומ תרגסמב היפוקסורופ
יא רוריב םיאבה םיבצמה לכב תוירופ טרפ
ל - :
א . םחר םוליצב םיניקת אל םיאצממ
ב . םחרה ראווצ לש תינורכ תקלדל דשח
ג . ת םחר םוליצ ןיק , ךשמב ןוירה אלל ךא
הנש .
ד . דויל תושיגר
ה . לש רופיס PID רבעב

59 . םירבגב ןיקת אל פיטוירק לש תוחיכשה
איה הימרפסוזא םע םיירופ אל :
א . 2-5%
ב . 10-15%
ג . 20-25%
ד . קיטסיצל היצטומה תוחכונב היולת
סיסורביפ
ה . מ תוחפ - 1% לש יתחפשמ רופיס ןיא םא
תוירופ יא

60 . וחת רמתמב חיכשה תויורידתה ם
ילאניגו :
א . 2-3 הגמ - ץרה
ב . 3-5 הגמ - ץרה
ג . 20-30 הגמ - ץרה
ד . 30-50 הגמ - ץרה

61 . רבועה ליג לש תיפרגונוס הכרעה שילשב
ןוירהל ןושארה תקויודמ הדידמב רתויב
לש :
א . זוכע שאר קחרמ
ב . שארה ףקיה
ג . יה ק ןטבה ף
ד . ידוקדוק וד רטוק

62 . המ ןוכנ אל גל וריונ קזנ יב חואמ יגול ר ?
א . ינפב היסקופיה קזנ תררוג הניא המצע
יגולוריונ
ב . ע ןייפואמ קינשת לש בצמ " תצמח י
תילובטמ
ג . בר העיגפל םורגל היושע תילובטמ תצמח
דוליבו רבועב תיתכרעמ
ד . ןתינ ןיחומ קותיש לש םירקמה תיברמב
ביבס רבועה תקוצמ לש םינמיס תוהזל
הדילה

63 . Herceptin :
א . דש ןטרסב ןתינה ילנומרוה לופיט
םדקתמ
ב . רשאכ HER2 תתל ןיא ףדועב אטובמ
Herceptin לכ תמיסחל יוכיס ןיאש ןויכ
םירוטפצרה , ליעי אל אליממב
ג . תתל רוסא Herceptin םע בולישב
תלבסנ יתלב תוליער ללגב היפרתתומכ
ד . והז Humanized Ab דגנכ יפיצפס HER2

65 . לש היפרגוממב רתויב הריבסה הנחבאה
ןרוקפופ תרוצב תויודייתסה םע לוגע שוג :
א . המוליפפ
ב . המונדאורביפ
ג . ינמוש שוג
ד . המויגנמה
ה . DCIS

רפסמ קרפ 3 : היגולוקנואוטמה

66 . בג ןב ר 65 השלוח בקע האפרמל הנופ
כ לל תי , לקשמב הדירי 6 ק " הזמ ג 5 םישדוח ,
פמיל תוטולב לש הלדגהו יחש יתבב ה
ראווצבו .
דבכו לוחט תלדגה האצמנ תינפוג הקידבב
הלק הדימב . םוח ןיא .
יפקיה םד תקידבב : הלק הימנא ,
יצובמורט ט הלק הינפו , םיטיצוקיול 25,000
םהמ 70% םיטיצופמיל .
לדגומ הפמיל רשק לש היספויב העצוב
ראווצב .
תיגולוטסיה הקידבב ) העיבצ H&E ( - הנומת
רפסמ 1
העיבצב ועבצנ םיאתה תימיכוטסיהונומיא
CD20/CD5/CD23 יבויח .
סה הנחבאה יהמ ב י רתויב הר ?
א . Marginal Zone MALT Lymphoma
ב . Chronic Lymphocytic Leukemia
ג . Hairy Cell Leukemie
ד . Acute Myeloid Leukemia

67 . רפסמ הנומתב תיגולוטסיה הקידבב 1 -
ינייפואה אצממה :
א . יקיקז הנבמ ) ירלוקילופ (
ב . רתוי םיאת לש תוצובק לש תוחכונ
םיארקנש םילודג “proliferation center”
ג . תיספוקה תובעתהו ןידע סיזורביפ
ד . תריצי םע םיבר םיטיצויטסיה לש תוחכונ
לש הנבמ “Starry Sky”

68 . ןב דלי 8 עיגמ הדנגואמ רז רבוע לש
הנותחת תינמי תסלב תוחיפנ בקע ןוימל ,
דגש םידחא םימי ידכ ךות תוריהמב הל .
םוח ןיא הקידבב . הניקת יפקיה םד תנומת .
הנותחתה תסלב שוגהמ היספויב העצוב .
תקידבב Flow cytometry לודיגה יאת
רתיה ןיב ועבצנ CD10/Bcl-6/CD20 יבויח .
רפסמ הנומת תיגולוטסיה הקידבב 2 –
תעיבצ H&E :
הלחמה יבגל ןוכנ המ ?
א . צנ לודיגה יאת תימיכווטסיהונומיא םיעב
ל - TdT
ב . תימיכוטסיהונומיא םיעבצנ לודיגה יאת
ל - Myeloperoxidase
ג . אצמנ לודיגה יאתב EBV םירקמה בורב
ד . יפרתומכ לופיטל הביגמ אל הלחמה

69 . הנחבאה המ ?
א . T cell acute Lymphoblastic
Leukemia
ב . Acute Myeloid Leukemia
ג . Plasma cell Myeloma
ד . Berkitt’s Lymphoma

70 . תב השיא 59 בקע לפטמ אפורל העיגמ
שאר יבאכ , תופייע , ןטב יבאכו תרוחרחס .
םד ץחל רתי הלגתמ הקידבב . םד תקידבב
יפקיה : ל ןיבולגומהב תרכינ הילע - 20.4 g%
, םיטיצובמורטב הילע , תוירודכב הילע
תונבל ) הניקת תלדבמ הריפס םע , םיאת אלל
םיריעצ ( .
האפרמל החלשנ הלוחה תיגולוטמה , העצוב
ל תייספויב םצע דש .
תיגולוטסיה הקידבב , רפסמ הנומת 3 -
תעיבצ H&E .
רתויב הריבסה הנחבאה תא ןמס ) הבושת
דבלב הנוכנ תחא :(
א . Acute Myeloid Leukemia
ב . Follicular Lymphoma
ג . Polycythemia Vera
ד . Multiple Myeloma

71 . ה תא ןמס הלחמה יבגל הנוכנה הבושת
רפסמ הנומתב 3 :
א . תוומ תנכסב םילוחה לופיט אלל
ו רתי תוישירק בקע םימטואמ / יפטשמ וא
םד
ב . תשרדנ הלחמ לש הנחבא עובקל ידכ
מ רתוי לש תוחכונ - 20% דשלב םיטסלב
םצעה
ג . אוה הלחמל ינייפואה אתה Reed
Sternberg
ד . ילנולקונומ ןדגונ שי םילוחה בורל םדב

72 . לטוב

73 . ע הלחמה יבגל ןוכנ הנ " גדוה ש ' ןיק :
א . אה אתה ב ב עבצנ דימת יתנח - (CD45
Leukocyte Common Antigen) LCA
ב . םירקמה בורב ברועמ לוחטה
ג . תארקנה הצובק תתב Nodular sclerosis
םה הז גוס תתל םינייפואה םיאצמה
םיילודיג םיאת תוחכונו ינילאיה סיזורביפ
נה םיארק Lacunar cells
ד . ע םיאתה " ש Reed Sternberg בורב םה
פמיל יאת םירקמה ה T .

74 . דיילס

75 . ןב רבג 70 מ לבוסכ ןחבוא - Follicular
Lymphoma הפמיל תטולב לש היספויבב
שפמב לאמש דצב הע . רשקהב ןוכנ המ
הלחמל ?
א . תגרד תעיבקל תוקידבבש בר יוכיס שי
םירתא ואצמי אל הלחמה םיפסונ
םיברועמה הלחמב .
ב . מה תגרד תעיבק ךרוצל ח עצבל ץלמומ הל
תקידב CT ןטבה לש , ןתינו רתוול תקידב לע
CT הזח .
ג . ל ץלמומ יוכיס שי יכ םצע דשל תקידב עצב
הלחמב ותברועמל הובג
ד . םדקתמ בלשב הלחמה אצמת םאב ) III-
IV ( והשלכ יפרתומכ בלשימב לפטל ץלמומ ,
יבלשימה רפסמ ךותמ םילבוקמה ם
ה . םילוחב רתוי ךומנ לופיטל הבוגתה רועיש
המופמיל םע רשאמ העשפמב המופמיל ם
ראווצב .

76 . המ ןוכנ וניא יבגל Diffuse Large Cell
Lymphoma ?
א . כ םיוהמ - 30% תומופמילה ללכמ
ב . יכרד ומכ תונוש ףוג תוכרעמ ברעל הלוכי
לוכיעה
ג . םיריעצ םילוחב העורג הזונגורפה , ליג לעמ
60 , םע LDH המרונהמ ךומנה םדב
ד . בלשימב יפרתומכ לופיט CHOP אפרמ
כ - 40% הגרדב הלחמ םע םילוחהמ
תמדקתמ III-IV

77 . לש הנחבאל םינוירטירקה
Polycythemia Vera םיאבה לכ תא םיללוכ
ל טרפ - :
א . מ הובג םדה תוירודכ חפנ - 36 ml/kg
ב . סיזוטיצוקיול
ג . זוטיצובמורת סי
ד . הכומנ ןיטאופורתירא תמר
ה . דרג

78 . םירוטקפה תיטסלפסידולאימ תנומסתב
םיטסונגורפה םיעורגה לכ תא םיללוכ
םיאבה ל טרפ :
א . הובג ליג
ב . סמ רפ ל תחתמ תויסט - 30,000
ג . 10% םצעה דשלב םיטסלב
ד . Complex Karyotype
ה . לש אצממ (5q-)

79 . לטוב

80 . םיאבה םיטפשמהמ הזיא ןוכנ וניא ?
א . ריאממל ךופהי ילמרונ אתש תנמ לע ,
הל םיכירצ םילולסמ רפסמ וב עגפ
םיימיכויב , כ ד נגיסב יולת יתלב ךופהיש י םיל
היצרפילורפל םיינוציח , יתלב שיגר
הלידג יבכעמ םילנגיסל , לאיצנטופ לעב
קמחתהל לגוסמו לבגומ יתלב לופכש
סיזוטפופאמ
ב . נגיפא ןונגנמ הווהמ היצליתמ בושח יט
ןטרסב , לש היצביטקאניאל המרוגב Tumor
suppressor genes םיבר .
ג . ןובלח Bcl2 קותעיש רוטקפכ ןיערגב לעופ
םיאת תקולח בצק ריבגמה
ד . ןובלחל BCR/ABL לש תוליעפ שי
ןובלח לש וזל סחיב תרבגומ זאניק ןיזוריט
ABL

81 . םיאבה םיטפשמהמ וליא ןוכנ וניא ?
א . ןובלח BCL2 הנוש בכרהב
ולש תוינימאה תוצמוחה
סחיב תירלוקילופ המופמילב
םיאירב םיאתב הז ןובלחל .
ב . תמייק םיבר ןטרס יאתב
זארמולט םיזנאה לש תוליעפ ,
לופכש תלוכי םהל תרשפאמה
DNA תלבגומ יתלב .
ג . יגוס תיברמ AML םיחתפתמ
יאתב תורבטצמה תויצטוממ
םיטייופוטמה עזג .
ד . ב - Burkitt’s Lymphoma
לעפושמ ןגוקנואה myc ךרד
םינגה דחאל היצקולסנרט
םינילובולגונומיאל .

82 . תב 68 ע ןוימל האבוה " השלוח בקע הנב י
ןורחאה שדוחב תרבוגו תכלוה .
עקרב : הזמ ןותחת בג באכ 3 םישדוח .
הקידבב : טלוב ןורווחל טרפ – אצממ ןיא
דחוימ .
רזעה תוקידבב : PLT 250,000 , WBC
4,500 , Hb 9.0 .
הימיכ : albumin total protein 6.2g%
(norm 6-7) , Creatinin 7.8mg% (norm
0.9-1.3) , מע םוליצב " נ ש מ יטיל עגנ אצ
הילוחב L4 . ל דשחב - Multiple Myeloma
ורפ תקידב העצוב ט ןיא סיזרופורטקלא ,
המגופיה האצמנו הזרופורטקלאונומיא -
הימנילובולג .
םיאבה םיטפשמה ןיבמ המ ןוכנ :
א . הזרופורטקלא תקידב לש האצותה
הנחבא תללוש המולימ לש
ב . לש הזונגורפל הרושק תוילכ תקיפס יא
הלחמ
ג . תקידב BJ ק היהת ןתשב ר ו יאדוול ב
תיבויח
ד . ןוויכ םצע דשל תקידב עצבל ךרוצ ןיא
הנחבאב םיכמותה םירוטקפ קיפסמ שיש

83 . לש הזונגורפה Multiple Myeloma
היולת םימרוג רפסמב ל טרפ - :
א . תוברעמה תויטנגוטיצ תוערפה
םימוזומורכ 13 , 14
ב . תואצמה Plasmacytoma
ג . תמר Microglobulin 2 הנחבאב
ד . CRP הנחבאב הובג

84 . סה אוה יתלחשה דוקפתב קזנל ןמי
יאב לופיטב רתויב הובגה ז תופורתהמ ו
תואבה ?
א . דימפסופולקיצ
ב . טאסקרטוטמ
ג . יטסרקניו ן
ד . ןיבטיצמג

85 . איה תואבה תופורתהמ וזיא pro-drug ?
א . doxorubicin (adriamycin)
ב . ifosfamide
ג . vinorelbine
ד .

86 . לש הלועפה ןונגנמ והמ
metoclopramide (pramin) תעינמב
צותכ האקהו הליחב א היפרתומיכמ ה ?
א . ןימפוד לש םירוטפצר תמיסח
ב . רס לש םירוטפצר תמיסח ןינוט
ג . לש םירוטפצר תמיסח neurokinin-1
ד . לש םירוטפצר תמיסח
םידיאורטסוקיטרוק

87 . לטוב

88 . הנוכנה הבושתה תא רחב :
א . CML הלחמ איה ה ךלהמב תנייפואמ
יזאפ , לופיטב ךרוצ ןיא תינורכה הזאפב ןכל
ב . איה לופיט תבייחמה הזאפה Blast
Crisis
ג . מ לבוסכ ןחבואש הלוח לכ - CML בייח
םע דיימ םרותמ םצע חמ תלתשה רובעל
אה ב הנח
ד . םע הלוחב לופיטה CML ליחתהל בייח
ב הנחבאה םע דיימ פ תינורכה הזא

89 . בושתה תא רחב ה הנוכנה :
א . תינורכה הזאפב םויה לבוקמה לופיטה
תימופ היפרתומיכ אוה
ב . ןורפרטניא ןתונ 90% תיטנגוטיצ הבוגת
ילוחב CML
ג . Glivac ניה ןיזוריט לש יפיצפס בכעמ ו
ק זאני
ד . Glivac לעמ ןתונ 80% תיטנגוטיצ הבוגת
ילוחב CML הנושאר תינורכ הזאפב
ה . ג + ד

90 . יטה גוס והמ ילוחב ףידעה יתנירקה לופ
בלה ןטרס בל ?
א . דבלב בלבלה לש היפרתיכרב
ב . םע םינורטקלא םע ינוציח יתנירק לופיט
היגרנא תמר 18 Mev
ג . נירק לופיט תמר םע םינוטופ םע ינוציח ית
היגרנא 18 Mev
ד . ילנומרוה לופיט םע בלושמ יתנירק לופיט

רפסמ קרפ 4 : הטטסורפו ךשא

91 . ןטרס לש רתויב חיכשה םוקימה והמ
תינומרעה ?
א . Anterior zone
ב . Central Zone
ג . Peripheral zone
ד . Periurethral zone
ה . Transition zone

92 . דבב ןב רבג לש תילטקר הקי 70 , הלגתה
תינומרעב השקונ שוג . הקידבב
וארנ טחמ תייספויב לש תיפוקסורקימ
תיניערג היפיטא םע תונטק תוטולב ,
םילודג םיניערגו . םילאזב םיאתל העיבצב ,
העיבצ התפצנ אל . הנחבאה יהמ ?
א . seminoma
ב . benign prostatic hyperplasia
ג . metastatic carcinoma
ד . adenocarcinoma of the prostate
ה . chronic prostatitis

93 . לש םיאתבו םדב ןמסה Yolk sac
tumor אוה ) : םילשהל (
_______________________________
__________________________

94 . לש םיאתבו םדב ןמסה
Choriocarcinoma ) : םילשהל (
_______________________________
___ _______________________

95 . ב תינומרעב לודיג - clinical stage T1
ל סחייתמ - :
א . מ תוחפ תילטקר הקידבב שומנ לודיג - 1
ס " מ
ב . חתונש הלוחב יארקאב הלגתנש לודיג
לשב BHP
ג . תיספוקה תא ץרופ וניאש לודיג
ד . ע תיספוקה לש הנטק תימוקמ הצירפ " י
לודיגה

96 . ןב הלוחב 50 PSA ורסב ם 9ng/ml . לדוג
לש חפנב תינומרעה 40 מס " ק . הקידבב
תילטקר לש עה ר תינומ 2+ הליגר תוקצומ .
ןתש תלטהב תולק תוערפה , תיראש אלל
סיסורפנורדיה וא ןתש .
אבה בושחה יטסונגאידה דעצה :
א . תינומרעה לש ראנוס תחנומ היספויב
ב . US רחאל תיראש ללוכ ןתש יכרדו תוילכ
תונקורתה
ג . מ םצע יופי
ד . לש תישפוחה היצקרפה ןיב סחי תדידמ
PSA לש תיללכה המרל PSA

97 . השענ ךשאה ידירו ךרד םדה זוקינ
ךרד רקיעב :
א . ףתושמה לסכה דירו
ב . ינוציחה לסכה דירו
ג . ימרופוניפמפ סוסקלפ
ד . ילרומפה דירוה

98 . לטוב

99 . םיאבה םיטפשמהמ המ וניא יבגל ןוכנ
ורטסוטסט רוצי ן ?
א . ע רצוימ " ךשאב ילוטרס יאת י
ב . ע ךוותמ ורוצי " ה ןומרוה י - LH
ג . לורטסלוכמ ורוקמ
ד . כ - 5% ןורטסוטטהמ רצונ םורסב
הילכה תרתוי תטולבמ

100 . תצובקמ תופורתב בלושמ לופיט יבגל
יבכעמ 5 alpha reductase אפלא ימסוחו
המ ןוכנ וניא ?
א . ע לופיטמ ליעי רתוי " תופורתה תחא י
דבלב
ב . ה לש תומדקתהה תנכס תא ןיטקמ -
BHP
ג . המיסח תוחתפתה תנכס תא ןיטקמ
הפירח ) acute retention (
ד . וניא חותינב ךרוצה לע עיפשמ

101 . תינומרעה לש הריפש הלדגהב ) BHP (
המ ןוכנ וניא ?
א . ןוכיס םרוג הווהמ םדקתמ ליג
תוחתפתהל BHP
ב . םע םילוחב PHP תילקיזיפ הקידב
הזנמנאהמ עדימ רתוי בורל תקפסמ
ג . םיכשאה לש ןיקת דוקפת ןיב רשק םייק
תוחתפתהו BHP
ד . לש םיגולוטסיה םידקומ תוחיכש BHP
העיגמ כל - 80% ליגב םירבגב 80

102 . ןב רבג 68 שלח ןתש םרז לע ןנולתמ
תונקורתה רסוח תשגרהו . תינומרע הקידבב
לודיגל הדושח אל תלדגומ . ןתש םרז תקידב
החוטש המוקע הארמ .
תא תללוכ הז הלוחב תלדבמה הנחבאה
םיאבה ל טרפ - :
א . ןתשה תיחופלש אצומ תמיסח ע " ןטרס י
םדקתמ בלשב תינומרעה
ב . ןתשה יכרד םוהיז
ג . תינומרעה לש הריפש הלדגה
ד . םקוממה ןתשה תיחופלש לש לודיג
תיחופלשה ראווצב
ה . ציה הכפושב תור

103 . רה תופורתהמ הזיא תונתינ תומוש
מה םילוחל תויתמיסח תוערפה לע םיננולת
יכרדב ה תש ן ?
א . alpha adrenergic stimulators
ב . alpha adrenergic blockers
ג . beta adrenergic blockers
ד . phosphodiasterase inhibitors
ה . calcium channel blockers

104 . םיאבה םיימוטנאה םיביכרמה
ה תריציל םיארחא תדוגנת ) resistance (
םיפתתשמ ןכלו ןתשה תיחופלש אצומב
הטילשה ןונגנמב :
א . דבלב תירבלובה הכפושה
ב . דבלב תיטטסורפה הכפושה
ג . הכפושה לכ
ד . תיטטסורפה הכפושה תיזונרבממהו

קרפ 5 : תוימוהיז

105 . ךייתשמ וניא םיאבה םיקדייחהמ הזיא
ה תצובקל - HACEK ?
א . Hemophilus
ב . Actinobacillus
ג . Cardiobacterium
ד . E.coli
ה . kingella

106 . לטוב

107 . ץלמומה יטויביטנאה לופיטה ךשמ
ב לופיטל - Prosthetic valve endocarditis
אוה :
א . םייעובש
ב . 3 תועובש
ג . 4 תועובש
ד . 6 תועובש
ה . תונוכנ תובושתה לכ

108 . ל רתויב םיחיכשה םיללוחמה םה ימ -
Native valve endocarditis ושכרנש
הליהקב ?|
א . Candida, Aspargillus
ב . Pseudomonas, Pneumococcus
ג . Streptococci, staphylococcus Aureus
ד . Eikenella kingella,
ה . Bartonella, Brucella

109 . תולחמל םימרוג םיאבה םיללוחמה לכ
ינימ עגמב תורבעומה ל טרפ - :
א . סיטטפה B
ב . סיטטפה C
ג . המוליפפה ףיגנ
ד . היטקלגא קוקוטפרטס
ה . HIV

110 . יריפמא לופיט יתלחתה םילוחב
תוסכל רומא םוח םע םינפורטוינ :
א . ללוכ םייבויח םרג םיקוק MRSA
ב . םיבוריאנא ללוכ םיילילש םרג םיגתמ
ג . ו םיילילש םרג םיגתמ - םיסוריו
ד . תוירטפו םיילילש םרג םיגתמ
ה . יקוק םייבויח םרג ם , םרג םיגתמ
סנומודואספ ללוכ םיילילש

111 . םייחטש םיעגנ ופצנ שולש ןב דליב
סוכמ לע םיטשפתמה שבד עבצב דלגב םי
פה םינ . עונמל לוכי םיאתמ יטויביטנא לופיט
םיאבה םילאיצנטופה םיכוביסהמ דחא לכ
הז םוהיז לש , ל טרפ - :
א . סיטירפנולורמולג
ב . Necrotizing Fascitis
ג . Rheumatic Fever
ד . סיסורופואטסוא
ה . Toxic shock syndrome

112 . םיקדייח תצפה תתעינמל תוטישה ןיבמ
רתויב בושח המ םידימע ?
א . בחר יטויביטנא לופיט תתל
ב . םידרפנ םירדחב םילוחה דודיב
ג . הלוח םע עגמ לכ ירחאו ינפל םיידי תצחר
ד . ןידסקהרולכ םע הלוחה ףוג תצחר
ה . ידכ ףאב יטויביטנא רישכת לש שומיש
היצזינולוק עומל

113 . תיטמוטפמיסא הירוירטקב לש הרדגה
םע הלוחל תסחייתמ :
א . הליכמה תיבויח ןתש תיברת 10
4
רתוי וא
תובשומ / מס " ןתש ק
ב . הליכמה תיבויח ןתש תיברת 10
2
רתוי וא
תובשומ / מס " ןתש ק
ג . תופוצר ןתש תויברת יתש םא , הנושארה
הליכמ 10
5
תובשומ / מס " ןתש ק הינשהו
תילילש
ד . קדייח ותוא םע ןתש תויברת יתש ,
מ רתוי וא הוושה תומכבו - 10
5
תובשומ /
מס " ןתש ק

114 . Staphylococcus saprophyticus אוה
קדייח :
א . ב חיכש - UTI תורגובמ םישנב
ב . ב חיכש - UTI תוצראב תוריעצ םישנב
תירבה
ג . ל םרוגכ חיכש - UTI םינבא לש עקר לע
ןתשה יכרדב
ד . ב חיכש - UTI לארשיב תוריעצ םישנב
ה . קדייח " רונימטנוק " תועמשמ אלל
תינילקתובושת
ה 77 ה 39 ב 1
ה 78 Fibroadenoma 40 ג 2
79 ה 41 ג 3
ג 80 א 42
דיילס – hashimoto
thyroiditis ) לטוב ( 4
א 81 לטוב 43 ג 5
ג 82 ג 44 ד 6
ב 83 א 45 א 7
א 84 ב 46 ד 8
ב 85 ד 47 ב 9
א 86 ד 48 א 10
87 א 49 Neuroblastoma 11
ד 88 50 ה 12
ה 89 51 א 13
ג 90 ב 52 א 14
ד 91 ה 53 ד 15
ד 92 ב 54 ד 16
a-feto-protein 93 ב 55 א 17
B-HCG 94 ה 56 ד 18
ב 95 ד 57 ד 19
א 96 ד 58 ב 20
ג 97 א 59 ד 21
98 ב 60 ב 22
א 99 א 61 ד 23
ד 100 ד 62 א 24
ב 101 ד 63 א 25
ב 102 לטוב 64 ג 26
ב 103 ב 65 ב 27
ד 104 ב 66 ג 28
ד 105 ב + ד 67 ה 29
106 ג 68 ג 30
ד 107 ד 69 ג 31
ג 108 ג 70 ג 32
ד 109 א 71 ד 33
ה 110 72 ג 34
א 111 ג 73 ג 35
ג 112 HL – nodular sclerosis 74 Leimyoma 36
ד 113 ג 75 ד 37
ב 114 ג 76 לטוב 38


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->