P. 1
קריאת חובה נוירופיזיולוגיה

קריאת חובה נוירופיזיולוגיה

|Views: 727|Likes:
Published by api-3774215

More info:

Published by: api-3774215 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

הבוח תאירק-היגולויזיפוריונ

קרפ 26 העונתל המדקה :
וז הגצה לש יזכרמ דוקפת .ינוציחה םלועה לש תימינפ הגצה תקפסמ תירוסנסה תכרעמה
הלא תועונת .ונלש יתוגהנתהה ראוטרפרה תא תוביכרמש תועונתה תא ךירדהל אוה
יווש לע רומשל ונל םירשפאמש ,הרדשה טוחו חומה לש העונתה תוכרעמ י"ע תוטלשנ
.תווחמו רוביד י"ע רשקתלו םייניעה תא ,םייפגה תא ,ונפוג תא עינהל ,הביציו לקשמ
העונתה תוכרעמ ,םייעבט תותואל תילקיזיפ היגרנא תוריממש ,השוחתה תוכרעמל דוגינב
.תועונת קיפהל הרטמב םירירשב תוצווכתה חוכל םייעבט םילנגיס תומגרתמ
תוירוסנסה תוכרעמה לש תולוכיה לש תופקתשה ה תויתסיפתה וניתולוכיש ומכ קוידב
ה ונלש תונמוימהו העונתה תולק ,ילקיזיפה יוריגה תועמשמ תא ךירעהלו חתנל ,רתאל
.תועונת לעופל איצוהלו םאתל ,נכתל ונלש העונתה תוכרעמ תולוכי לש תויופקתשה
רתנספ לש תועבצאה תקינכט ,סינט קחש לש תירוחא די תכמ ,טלב דקר לש טאוריפ
ירוטומ ורשיכ לש ויצל היואר המר תושרוד לוכ ארוק לש תמאותמה יעה תעונתו
תא לעופל תואיצומ העונתה תוכרעמ ,ונמואש עגרב .וילא ברקתהל לוכי אל טובור םושש
.תיטמוטוא בורלו ,תולקב הלא תונורשיכל העונתה תוינכות
לש היכרריההו ירוסנסה עדימה םרז ךיא לע טבמ י"ע העונתה דומיל תא גיצנ הז קרפב
םיביכרמ חבנ םיאבה םיקרפב .העונת לש תונוש תוקלחמל םייארחא העונתב הטילשה
םירוטומ םינוריונ לע תולעופ ה כרדש םיכרדה תאו תוירוטומה תוכרעמה לש םייפיצפס
ש"החו חומה לש העונתה תוכרעמ ךיא הארנ דחוימב .תועונת וקיפיש ידכ םירירשה לעו
.תועונת לש תונוש תוקלחמב טולשל ידכ הלועפ םיפתשמ
העונתה לש הקיזיפה
תוכרעמה לש דיקפתמ ךפהה אוה ,העונתב טולשל ,תירוטומה תכרעמה לש הדיקפת
לש תינושאר הגצה תריצי אוה ירוסנס דוביע לש יפוסה רצותה דועב .הסיפתב תוירוסנסה
ירוטומ דוביע ,!וגה בצמ לש וא ינוציחה םלועה ליחתמ לש הנומתה "תימינפ הגצהב
לש םיוסמה ונגנמהמ תיאמצע תואה תרוצ לשמל הביתכב .העונתה לש תקשחנה האצותה
םיבתוכ םא הנשמ אל .התוא בותכל םישמתשמ וב !וגה # קר םישמתשמו$ הנטק
וא %תועבצאב & םיבתוכ םא הנשמ אל ,%דיה !כ קרפהו תועבצאב םישמתשמו$ הלודג
תואה לש תיללכה הרוצה ,הפב טע י"ע וא לגרה םע ,הכופהה וא תפדעומה דיה םע התוא
י"ע תונוש םיכרדב תגשומ תויהל הלוכי האצות התואש ,הז ורקיע .ההז םירקמה לכב
ארקנ ,תוירוטומה תוכרעמה motor equivalence .
תונוכתל ינוציחה םלועהמ םיילקיזיפ םיעוריא םוגרת ברעמ ירוסנס דוביע ,וניארש יפכ
דצמ ,ירוטומ דוביע .תויטנרהוק תוסיפתל הלא םירוסנס םיטנמלא תבכרהו תוירטנמלא
$ תויוצווכתה ברעמ ,ינש '()(* #+), .םיירטנמלא םירוטומ םיביכרמ םואיתו הבכרה י"ע %
םינבמ י"ע םידדוקמ םירוסנס םייוריג הבש םיכרדה תורקחנ ,הסיפת תרצונ ךיא יבהל ידכ
רקחב םייעבט תירונה הקיזיפו!יפה ונא ,תועונת תורצונ ךיא יבהל ידכ ,המודב .
תכרעמב תודדוקמ תועונת לש תוירטנמלא תויצקנופ הבש םיכרדה תא רוקחל םיכירצ
.םיבצעה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-
לש םיחנומב הסיפתה לש וגראה לע םילכתסמ ונא תירוסנס הקיזיפוכיספב . םירבד
:יוריגה תא םיביכרמש םיירקיע
- . $ יוריגה תוכיא '(/#01)2 .%
2 . .יוריגה תמצוע
3 . .יוריגה םוקימ
. . .יוריגה ךשמ
.הלועפה וגראב בשחתהב תויגולנא תומורת לע םילכתסמ ונא תירוטומ הקיזיפוכיספב
תמצוע י"ע םידדמנ םהינש "ירוסנסה יוריגה תמצועל דדמ תווהל הלוכי תוצווכתהב רירשה
םינוריונ לש תוקוחר תויסולכוא סויגו םיילאודיבידניא םירוטומ םינוריונ לש הייריה בצק
.םירוטומ
םוקימ ךשמו המכ$ העונתה לש קוידב "הקיזיפוכיספב קלח םיחקול כ םג ירוסנסה יוריגה
.התוריהמבו %ללחב םיוסמ םוקימל העיגמ העונתה בורק
.תירוטומ הקיזיפוכיספ לש רתויב דמלנה טקפסאה ילוא םה תוריהמו קויד יב םיסחיה
,יללכ פואב "-תויטיאמ תוקיודמ תוחפ ןה תוריהמ תועונת speed-accuracy trade off "
הרטמב תוכהל ידכ תונוש תויוריהמב טע וזיזה תוחוקפ םייניע םע םיקדבנ רשאכש אצמנ
םייניע םע םיקדבנשכ ,םלוא .תוריהמ תועונתב רתוי תובר ויה העונתה תויועט ,יהשלכ
יב םילדבה ויה אל ךא ,תוחוקפ םייניעב רשאמ תויועט רתוי ויה ,תאז ושע תומוצע
תעבונ תוקיודמ תוחפ תויהל רתוי תוריהמ תועונת לש הייטנה ,ךכיפל .תונוש תויוריהמ
תוריהמ תועונתב .העונתה ךלהמב םינוקית תושעל ידכ ילאוזיו עדימב שומישמ הקלחב
דבעל מז תוחפ שי רתוי 1456) ההובג תורידתב תושחרתמ ה כלו ,תויועט יבגל ילאוזיו
.רתוי
תור"וי תוירו#ו$ה תו!רע$ה % העונת יגו
נשי ,השוחת לש תונוש תוסיפת שיש ומכ קוידב 3 :העונת לש תוירוגטק
- . .םיסקלפר
2 . .םיימתיר םירוטומ םיסופד
3 . .%תוירטנולוו$ תוינוצר תועונת
בולישב היולת תוירוגטקהמ תחא לכ 2 תישאר .רירשב הטילש לש םייסיסב םילדומ
םילעפומ -ה ירירש &'a(ic control !לוח פואב %םיבלשב דבועש רירש "יזאפ רירש$
תועונתב .רודכ תקירז וא רותפכ לע הציחל ,לפסל העגה ומכ ,תופיצר אל תועונת תיישעל
"ב תילקיזיפ םילעפומ םירירש ,הכילה ומכ תורזוח r!yt!"#c fas!#o$
,תינש ירירש tonic control פואב תוצווכתה התוא תא השועש רירש "ינוט רירש$
תרימשב ומכ ,םיקרפמה בוצייל תועובק תויוצווכתהב םילעפומ %הלועפה ךלהמב עובק
.הביתכב טע תקזחה וא תמיוסמ הביצי
הלש תובכרומב תולדבנ הו ,תופפוחו תובחר ה העונתה יגוס לש תונושה תוקלחמה
.תינוצרה הטילשה תגרדבו
%קלפר תו&ו'ת ( $ ךרבה סקלפר ומכ , 7488 98*7 ה העילב וא םח :פחמ דיה תכישמ ,%
תוריהמ תובוגת םה םיסקלפר .ינוצר ונגנמב תוליעי תוחפש תוטושפ תוירוטומ תויוגהנתה
.תוא קיפמש יוריגה י"ע תידעלב תוטלשנש תוינוצר אלו
)יימתיר )ירוטומ )י%ופד ( תוינוצר תולועפ םיבלשמ ,הסיעלו הציר ,הכילה ומכ ,
יסחיה !צרה ,ונלחתהש עגרב .םיינוצר !צרה לש םויסהו הלחתהה קר בורל .תויביסקלפרו
.סקלפרל המוד פואב תויטמוטוא טעמכ ךישמהל לוכי תורזוח תועונת לש
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2
תוינו*ר תועונת ( הל שי .תוכבוסמ יכה ה הניגנ וא הגיהנ ,רעיש קוריס ומכ , 2 :םינייפאמ
- . $ שארמ תונווכמ ה ;(#0 /1*8+)8/ .%
2 . .%לוגרת םע דואמ תרפתשמ לעופל תאצוה$ בורב תודמלנ ה
אל גוהנל ונדמלש עגרב .תעדומ הנווכה תוחפ תושרוד ה לוגרת י"ע הב םיחמתמש לככ
.םלבה לע הכירד וא ךוליה תפלחה לש םידעצה לע בושחל דוע ךירצ
סקלפרב םידבוע םירירש ,תויוגהנתהה לכב השעמל ,וללה העונתה תוקלחממ תחא לכב
.םיצווכתמו
םש ,םיקרפמב תושחרתמ תועונתה בור 2 הז ךוכיס םע עגמ תדוקנ תורצוי רתוי וא תומצע
קר םילוכי םירירשהו רחאמ .ךומנ ךוכיחה +,מיהל םהשכ םהלש םצעה ירוביחב
םידגונמ םידדצב םישורד םירירש לש םידרפנ םיטס ,!חדיהל אל ךא ,םיפרנ וא םיצווכתמ
$ עשמ תדוקנכ שמשמש ,קרפמה לש <60+*6' הליעפמ קרפמב העונת לכ .% 2 םיטס
:םירירש לש םידגונמ #ינוגא י"ע תידגנ זואמש ,ישארה עינמה , #ינוג#נא תא עינמש
.טסינוגאה קיפמש העונתה תא רובשל רוזעל ידכ ידגנה וויכב הפגה
תולעב ה תוירוטומה תוכרעמה ,םימיוסמ םירירש תוצווכתהב הטושפ הטילשל רבעמ 3
:תומישמ
- . ל תודוקפ קיודמ ומזתב ריבעהל הברה וליפאו רחאמ ,םירירש תוצובק
הטשוה$ םיבר םינוש םיקרפמב העונת תברעמ רתויב הטושפה תירוטמה תוליעפ
.%!תכהו קפרמה ,דיה !כ קרפ תא תברעמ המגודל דיה לש המידק
2 . תועונתל םאתהב הביציה תא נכתלו !וגה תסמ תצופתב בשחתהל
יכ ,עורז תמרה ינפל :ווכתהל םיכירצ םיילגרה ירירש הדימעב ,לשמל .תומיוסמה
.לופינו ונלש הדיבכה זכרמ תא זיזת עורזה תעונת אל םא
3 . "ב בשחתהל motor plant - תומצע ,םירירש לש תוינכמה תונוכתה
תוצפל ידכ היתודוקפ תא תולגסמ תוירוטומה תוכרעמה ,העונת לכ םע .םיקרפמו
םיקרפמהו תומצעה ,םירירשה לש םיינכמה םירודיסהו םייפגה לש היצרניאה לע
.העונתה ינפל
)יגי"$ ירו#ו$ה ק#רוקהו חו$ה עזג *הר+שה #וח % תירו#ו$ ה#ילש לש )יבלש
=עמה ,תויביסקלפרו תוינוצר תולועפל כפהלו הלא =נופל היצרגטניא תושעל ידכ
לע תוכמתסמ תוירוטומה 2 :םייביטרגטניאו םיבושח םיביכרמ
- . םוקימ ,הביבסב םיעוריא יבגל ירוסנס עדימ לש תדמתמ המירז הילא שי
רוחבל וב תושמתשמ ה .םירירשה תוצווכתה תמרו םייפגהו !וגה לש היצטניירואו
.העונת ידכ ךות בצמל לגתסהלו המיאתמ הבוגת
2 . "ב תונגרואמ ה 3 .הרדשה טוח .א :הרקב יבלש
.חומה עזג לש תולועה תוכרעמה .ב
חומה לש סקטרוקב םירוטומה םירוזאה .ג
$ +8*8>8006' . %
י"ע תגשומ היצרגטניא .תטלוש איה הב =נופל יטנוולר ירוסנס עדימ תקפסמ המר לכ
,ee--.ac/* ,ee--,or0ar- )ייבי#פ+א )ינונגנ$ו יב םיצפומש 3 הטילשה תומר
.תירוטומה
םג תונגרואמ וללה הרקבה תומר ,כל תי-רריה םגו לי&קמ& =עמה וגראל המודב ,
.תוירוסנסה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3
רשפאמ תירוטומה הטילשה לש יכרריהה וגראה תוכומנ תומרל רוציל םיסקלפר "
תוהובג תומר לש תוברעתה תשרוד אלש םירירש תייצביטקא לש םיבכרומ םיסופד
וכרטציש ילב תויללכ תולועפ תתל םיישפוח רתוי םיהובג םיזכרמ ,ךכמ האצותכ .רתוי
=עמה לש ליבקמה וגראה ,מז ותואב .תירוטומה הלועפה לש םיטרפה לכ תא ייצל
רשפאמ תוירוטומה רתוי םיהובג םיזכרמל .םיילניפס םילולסמ לש םלוהינ תא לגסל
תחת תויהל תומיוסמ תויצקנופל רשפאמ תודרוי תוכרעמ לש ליבקמ וגרא ,!סונב
חומל רשפאמש ,ירוסנסה עדימה לש ליבקמה דוביעל המודב .תיסחי תיאמצע הטילש
תוירוטומה תוכרעמב ליבקמ וגרא םג ךכ ,ולש םינוש םיגוס לש םרז לע טולשל
יוויש תרימש ,לשמל .העונת לש םינוש םיגוס תורצויש םיכרדב טולשל חומל רשפאמ
עורזה תעונתל תויארחאש הלאמ תונוש םיכרדב תטלשנ די תטשוה ךלהמב לקשמ
.המצע
הרדשה טוח הי-רריה& רתוי& ה-ומנה המרה אוה םיילנוריונ םילולסמ ליכמו ,
םייוריגל םיסחייתמ?$ םייפיטואירטס ,םייטמוטוא םירוטומ םיסופד ווגמ םיכוותמש
וליפא דקפתל תולוכי הלא תובוגת .םייביסקלפרו %םייפיצפס תוחפ .הרוצ התואב םיבר
םיברעמ תודיינה תועונתהו םיסקלפרה לכש אצמנ .חומהמ קתונמ הרדשה טוחשכ
םילולסמ י"ע םימאותמ הלאשו ,תונוש םירירש =בק לש בוכיעו תיביטרגטניא תוליעפ
הנתשמה תוליעפה םגו קיזמ יוריגמ תיביסקלפר הכישמ םג ,לשמל .םיימוקמ םיילניפס
לש תותשר י"ע תונגרואמ העונת ךלהמב רוסנטסקאו רוסקלפ ירירש לש
םיטקפא קיפהל תולוכי תוטושפ תודרוי תויוליעפ ,!סונב .םיילניפס םינוריונרטניא
תונגראמש םינוריונרטניא לש תותשר תוא .הלא תויצרגטניא ךרד םייתועמשמ
.תוינוצר תועונתב םג תוברועמ תויביסקלפר תויוגהנתה
ירירש םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה לע !וסבל םיסנכתמ וללה הטילשה ילנגיס לכ
םג םירוטומ םינוריונ םיארקנ ,וז תוסנכתה לש תובישחה תא שיגדהל ידכ .דלש f#$a.
co""o$ pat!
,תירוטומ היכרריה לש האבה המרה חומה עזג ליכמ , 2 "תוליבקמ תוילנוריונ =עמ
'8/1#0 @ 0#)8*#0 לש תותשר םיתסוומו תוחולש םיחלוש הלש םינוסקאהש ,
.תויתוגהנתה תויוליעפל םישורדש םירוטומ םינוריונו ש"החב םינוריונרטניא
A ינויח דיקפת חומה עזג לש תילאידמה תכרעמל הביציב הטילשב לש היצרגטניא י"ע
םע ירולביטסוו יתייאר עדימ 1456), %1456) .םירוסנס"וטמוס %טלק?
A הבושח כלו םייפגה לש םילטסיד םירירשב תטלוש תילרטלה תכרעמה תועונתל
תמיוסמ הרטמ הלש תונוש תונווכמ יערג ,!סונב .דיה לשו עורזה לש דוחייב ,
.דיהו םייניעה לש תועונתב טלוש חומה עזגב יפיצפס
"מ תבכרומ תירוטומ הטילש לש רתויב ההובגה המרה 3 :חומה לש סקטרוקב םירוזא
1 &rimar2 motor corte3
1 lateral &remotor area 4&remotor corte3 4
1 (u&&lementar2 motor area
יפיקעב םגו תילניפסוקיטרוקה הליסמה ךרד ש"החל תורישי תוחולש חלוש רוזיא לכ
ירוטומ"הרפה םירוטומה םירוזאה ,!סונב .חומה עזגב תוירוטומ תכרעמ ךרד
עדימ םילבקמ ,העונת לש םיבכרומ םיפצר ונכתו םואיתל םיבושחש ,ירטנמלפוסהו
תוחולש םיחלושו תילטנורפ"הרפהו תילטאירפה ,תירוירטסופה תוילקיטרוקה תונואהמ
.ינושארה ירוטומה סקטרוקל
ליכמ תירוטומה =עמה לש ביכרמ לכ תויפוטוטמו% תופמ .םייפגהו !וגה ,שארה לש
םיטלושש ינושארה ירוטומה סקטרוקה לש םירוזא ,כל .המרל המרמ רמשנ הז וגרא
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.
םילבקמ עורזב 1456), םרותבו ,ירוטומ"הרפה סקטרוקב עורזב םיטלושש םירוזאהמ
.דרויה חומה עזג ילולסמ לש עורזב םיטלושש םירוזא םע רשק םירצוי
הנומת 26"2 "
:תירוטומה =עמה לש היכרריהה
לכ 3 תולבקמ תוירוטומה תוכרעמה לש תומרה 1456), תעפשה תחת םג תואצמנו םירוסנס
2 :תוילקיטרוק"תת תויאמצע תוכרעמ
/ ילא0&ה ןויל'נ'ה
2 . 1)ול&ר*2 ןטקה חומה
ךרד חומה לש סקטרוקה לע תולעופ היתש *80#2 46+081 סומלתב .
)ירו#ו$ה )ינוריונה לש אתה יפוג תא לי!$ הר+שה #וח
לש יזכרמ רוזיא ליכמ ש"הח רופא רמוח רקיעב בכרומש םיאתה יפוגמ םינוריונה לש
לש יפקיה רוזיאו ,ותוא םיביכרמה ן&ל רמוח מ בכרומש םינוסקא לש םיאתה יפוג .
"ה ,רופאה רמוחה לש ילרטנווה קלחב םימקוממ םירוטומה םינוריונה ventral 'orn( .
"ב םיצבוקמ םיילאודיבידניא םירירש םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה motor nuclei
םג םיארקנ$ motor neuron &ool( תובחרתמש תוילנידוטיגנול תודומעב םירדוסמש %
"ל - דע . "ל קלחתמ םינוש םירוטומ םיניערג לש יבחרמה וגראה .םיילניפס םיטנמגס 2
:תידוקפתו תימוטנא םיבושח םירוזא
5 6 6יל#י+-יל$יקורפ +יקפת
2 . 647ירא$8 רונ#קא9 4:פו!8 רוקלפ +יקפת
יכה םירירשה תא םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה ,ילטסיד"ילמיסקורפה דיקפתה יפל
םיילמיסקורפ יכה םימקוממ %םיילאיסקא$ תילאידמ $ 0-רמ& )ינוריונ-0-רמ& ריר, דועב ,%
םירירש םיבבצעמש הלא םילטסיד רתוי םימקוממ רתוי תילרטל $ )ינוריונ-ד*& ריר,
ד*& .%
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B
חומה לש סקטרוקב םיירוטומ םירוזא
חומה עזג
הרדשה טוח
סומלת
ילאזב וילגנג
%םולברצ$ טקה חומה
רירש תוצווכתה
העונתו
םירוסנס םירוטפצר
,)6541 םירחא םירוסנס
םירירש םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה ,רוסנטסקא"רוסקלפה דיקפת יפל םיכיראמ
םיאצמנ תילרטנו םירירש םיבבצעמש הלאל םיפפוכ רתוי םיאצמנש , תילסרוד $ ריר,
)יירוחא )ינוריונ -3פו- ריר, 4)יימדק )ינוריונ-+יראמ .%
$ םיילאיסקא םירירש :הבושח תילנויצקנופ הנחבהל םימאות הלא םיימוטנא םיסחי
&o(tural תרימשל רקיעב םישמשמ %לגרב םיכיראמ םירירש דחוימב$ םיילמיסקורפו %
םישמשמ %תונוילעה םייפגב דחוימב$ םילטסיד םירירש ,ךכל דוגינב .הביציו לקשמ יוויש
=כוא י"ע םיטלשנ םיילרטלו םיילאידמ םירוטומ םינוריונ .תויביטלופינמ תונידע תויוליעפל
.םידרוי םילולסמו םינוריונרטניא לש תודרפנ
הנומת 26"3 תוילאידמ תודמעב תילנויצקנופ םיצבוקמ ש"הח לש םירוטומה םיניערגה "
לש םיילאיסקא םירירש םיבבצעמש םירוטומ םינוריונ הליכמ תילאידמה =בקה .תוילרטלו
םירירש םיבבצעמ רתויב םיילאידמה םירוטומה םינוריונה ,תילרטלה =בקב .בגהו ראווצה
םיילרטנו םירוטומ םינוריונ .םילטסיד םירירש םיבבצעמ םיילרטלה דועב ,םיילמיסקורפ
.םיפפוכ םיבבצעמ םיילסרודו םיכיראמ םיבבצעמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
6
CDEF&G
HIJKE&G
7ר+ ש;החב )ינוריונר#ניאו )ירו#ו$ )ינוריונ תוו$ חו$ה עזג < תו!רע$
תונרקה .ש"הח לש רופאה רמוחל תוחולש תוחלוש חומה עזגב םינוריונ לש תובר תוצובק
"ל תוגווסמ הלא 2 :ש"החב תצופתו מוקימ סיסב לע םילולסמ תוכרעמ
5 6 =e-ial &at'0a2( - רמוחה לש ילאידמ"ורטנוה קלחב םימייתסמ .הביציב הטילש
םיילאיסקא םירירש םיבבצעמש םירוטומ םינוריונ לע תועיפשמ כלו רופאה
.םיילמיסקורפו
< 6 >ateral &at'0a2( - תועורזה לש דחוימב ,תמיוסמ הרטמ םע תונווכמ תועונת
םינוריונ לע תועיפשמו רופאה רמוחה לש ילרטל"וסרודה קלחב תומייתסמ .םיידיהו
.םייפגה לש םילטסיד םירירש םיבבצעמש םירוטומ
)ייל$יקורפו )יילאיקא )ירירשב )י#לוש )י+רוי )יילאי+$ )ילול$
םילועה םילולסמה לש תילאידמה תכרעמל 3 :םיירקיע םיביכרמ
- . ve(ti.ulo(&inal tract( .
2 . reticulo(&inal tract( .
3 . tecto(&inal tract( .
$ תוילרטל"יספיא תוילרטנו תודומעב םידרוי הלא םילולסמ 15,1 ש"הח לש %דיל?
.םיילאיסקא םירירש םיבבצעמש ,םיילאידמ םירוטומ םינוריונ לע רקיעב םימייתסמו
םיילמיסקורפ םירירש י"ע הביציו לקשמ יווש תרימשב םיבושח םיילאידמה םילולסמה
םיווהמ כלו ,בחרנ חטש לע םימייתסמ וז תכרעמב םיילאודיבידניא םינוסקא .םיילאיסקאו
.תילנויצקנופ םירושקש םינוש העונת יניערג ווגמ לע הרקב
"ה רוקמ A 5est#6u.osp#$a. trac), ירלוביטסוה יערגב הטילשל עדימ תואשונ הו
"המ הביציו לקשמ יווש לע תיביסקלפר ve(ti.ular la.2rint' .
"ה רוקמ A ret#cu.osp#$a. tracts "ב םיניערג =סמב *8)1+60#* <(*'#)1(4 "ה לש
5(4/, הלודמבו עדימל היצרגטניא תושוע הלא תוכרעמ .הביציה תרימשל תובושח הו ,
ווגממ 1456), םירוביח תורצויו ,חומה לש סקטרוקהמו ירלוביטסוה יערגהמ רקיעב ,
.םירוטומ םינוריונו םיילניפס םינוריונרטניא םע םירוטיביהניאו םירוטטיסקא
"ה A tectosp#$a. tracts "ב רוקמ .דיו שאר תועונת םואיתב תובושח (u&erior
colliculu( %וילע "לילת"$ .חומה לש סקטרוקה י"ע תוטלשנ הו ,יירבדימה לש
)יל#י+ )ירירשב )י#לוש )יילר#ל )ילול$
"ה אוה חומה עזגמ דרויש יזכרמה ילרטלה דרויה לולסמה ru.ro(&inal tract ורוקמש ,
"ב '#;4(+80060#* 5(*)1(4 יירבדימב םודאה יערגה לש יביס . *6>*(,514#0
%*6>*( $ תילרטלה הדומעה לש ילסרודה קלחל הלודמה ךרד םידרוי %הסינכ? 0#)8*#0
+(06'4 םירוטומה םינוריונה לש תילרטל"וסרודה הצובקב םימייתסמו ש"הח לש %
וגכ ,תונידע תועונתל םישמשמ הלא םילטסיד םירירש .םילטסיד םייפג ירירש םיבבצעמש
.דיהו תועבצאה םע םיצפח תענהו די תטשוה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
L
הנומת 26". : לש תונוש תוצובקב תוטלוש חומה עזגמ םידרוי םילולסמ לש תוצובק יתש
.תונוש םירירש תוצובקבו םירוטומ םינוריונ
& " "ה '8/1#0 5#)MN#2, ה תא תוללוכ )*#+)," : *8)1+60(,514#0,
O8,)1>60(,514#0 "ו )8+)(,514#0 תילרטנווה הדומעב םידרוי הלא םילולסמ .
.ש"הח לש רופאה רמוחב םימייתסמו
P " "ה 0#)8*#0 5#)MN#2 "ה אוה ירקיעה *6>*(,514#0 )*#+) "ב ורוקמש ,
+#6/#0 '#;4(+80060#* 5(*)1(4 הדומעב תדרוי וז הליסמ .םודאה יערגה לש
לש רופאה רמוחב תמייתסמו תילרטל"וסרוד %Qךופהה דצב$ תילרטל"הרטנוקה
.ש"הח
-ה 7ר+ תורישי ירו#ו$ ילניפ ?וריונ! גהנת$ ירו#ו$ה ק#רוקה cortico(&inal
tract חו$ה עזג לש )ילול$ 7ר+ ?יפיקעבו
היולת קוידב תונידע תועונת לעופל איצוהלו תובכרומ תוירוטומ תולועפ גראל תלוכיה
תוירוטומ תודוקפ .חומה לש סקטרוקב םירוטומה םירוזאהמ םיטלושה םילנגיסב
"ב תודרוי תוילקיטרוק 2 :תוליסמ
- . "ה cortico.ul.ar ,i.er( ילאינרקה בצעה לש יערגב םיטלוש
כלו ,ירוטומה םינפה ירירשב .
2 . "ה cortico(&inal ,i.er( תא םיבבצעמש םירוטומ םינוריונב םיטלוש
"ה ירירש )*647 םייפגהו %שארו םייפג אלל !וגה$ .
םינוריונרטניא לעו םירוטומ םינוריונ לע תורישי םילעופ םילניפסוקיטרוק םינוסקא
לש םילולסמ ךרד יפיקעב םג תירוטומ תוליעפ לע עיפשמ ירוטומה סקטרוקה .םיימוקמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
R
ךרד רקיעב ,דרויה חומה עזג +(*)(+(*8)1+60(,514#0, +(*)1+(*6>*(,514#0 @
+(*)1+(>60>#* 5*(98+)1(4, .
-ה cortico(&inal tract חו$ה$ לו+ג י!ה +רויה הלי$ה בי איה
כ .םינוסקא וילימכ ליכמש םיביס לש יביסמ רורצ אוה ילניפסוקיטרוקה לולסמה יצח םהמ
$ ינושארה ירוטומה סקטרוקב םרוקמ @ro-mannA( area B "ב םקוממש ,% 5*8+84)*#0
;2*6, %;2*6, תילטנורפה הנואה לש %לפק? ירוטומה סקטרוקה לש ילמשח יוריג .
.תונוש תוילרטל"הרטנוק םירירש =בק לש תועונת ררועמ ינושארה שילש םיביסהמ !סונ
םרוקמ םילניפסוקיטרוקה ירוטומ"הרפה רוזאב $ area C רוזאל ימוטרח ,לודג רוזיא ,% . .
םירתונה םינוסקאה ב םרוקמ )ירוזא <*% -ו 5 ירוסנס"וטמוסה סקטרוקב םיתסוומ םהו
תרבעה 1456), ךרד אוה םילניפסוקיטרוקה םיביסה ךלהמ .חומב םינוש םיקלחל םירוסנס
"ה ךרד םידרוי םהשכ .יירבדימה לש ילרטנווה קלחל תימינפה הלוספקה 5(4/, םה
"ה יב םיצרש םינטק םירבצל םידרפנ po$t#$e $uc.e# %5(4)148 םיביסה .%חומה רשג?
"ה תריציל הלודמב שדחמ םיצבקתמ "edu..ary pyra"#d ינפ לע רורב ךרד ויצ ,
תרצונ םש ,הלודמה לש ילרטנווה חטשה תילדימריפה הליסמה .
"ב יירבדימה תא םיצוח םילניפסוקיטרוקה םיביסהמ S "כ ש"החו הלודמה לש תמוצב
52*#'1/#0 /8+6,,#)1(4 %תילדימריפה תובלטצהה$ קלחב םידרוי םיצוחה םיביסה .
"ה רותב תוילרטלה תודומעה לש ילסרודה O84)*#0 +(*)1+(,514#0 )*#+), תוליסמ$
%תוימדק תוילניפסוקיטרוק .
לש רוזא ותואב ךרעב תומייתסמ תוילרטנווהו תוילרטלה תוילניפסוקיטרוקה תוליסמה
,דרויה חומה עזג לש תוילאידמהו תוילרטלה תוכרעמה תומייתסמ ובש רופאה רמוחה
ירוטומה יערגל לכ םדוק תוחולש תחלוש תילרטלה תילניפסוקיטרוקה הליסמה .המאתהב
"ה לש ילרטלה 5e$tra. !or$ .ילאידמרטניאה רוזאב םינוריונרטניאלו
"ל %תידדצ"וד$ תילרטל"יב תוחולש תחלוש תילרטנווה תילניפסוקיטרוקה הליסמה
"ed#a. ce.. co.u"$ םירירש םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה תא הליכמש ,
$ םיילאידמרטניאה םירוזאב םילבוגש םיקלחלו ,םיילאיסקא ad7o#$#$8 port#o$s . %
$ הקיטנגוליפה לש רחואמ בלשב קר תגשומ העונתב תילקיטרוק הטילש 5M20(;842 %
"ה ילולסמ ,תיטנגוליפ +(*)1+(,514#0 @ +(*)1+(>60>#* הנושארל ועיפוה )יקנויב ,
םיילניפס םינוריונרטניאל ירוסנסה עדימה םרז לש םואתו הטילשל ושמיש םהב
ל .םינוריונלו רתוי )יהובג )יקנוי !וגה לש תורורב תוירוטומו תוירוסנס תוגוצת שי
"ב םיפסונ םילניפסוקיטרוק םילנימרטו ,סקטרוקב 14)8*'8/1#)8 T(48 %יזכרמה רוזאה$
לש רתוי םיילרטנוו םירוזאל םילניפסוקיטרוקה םיביסה =סמ היצולובאה ךלהמב .ש"הח לש
םינוריונל םירישי םירשק םישוע םילניפסוקיטרוק םינוריונש ךכ ,הגרדהב הלע ש"הח
םירוטומ ילרטלה ירוטומה יערגב םג כ"חאו ,םילטסיד םייפג ירירשב םיטלושש ,
םינוריונל ילאידמה ירוטומה יערגב .
ב תיארנ רתוי תבכרומ הטילש )י#$ירפ םינוסקאה ילנימרט לש תומויסה =סמ .
"מ הגרדהב לדג םיילניפס םירוטומ םינוריונ לע םילניפסוקיטרוקה 5*(,1'1#4,
"ל %רתויב םימודקה םיטמירפה$ '(4782, ,%םיפוק$ #4)M*(5(1/ #58, %םדא יפוק$
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
U
ל !וסבלו םדא ינב תוצובקב קר םיאצמנ םירישי םירוביח ,רתוי םייביטימירפ םיטמירפב .
לכ ,םיפוקב .םילטסיד יכה םירירשה תא תובבצעמש רתויב תוילרטל"וסרודה םיאתה
תלבקמ םירוטומ םיניערג לש תילרטלה הצובקה 1456) םיהובג םיפוקב .ילניפסוקיטרוק
.תופופצ תוילניפסוקיטרוק תומויס לבקמ כ םג ילאידמה ירוטומה יערגה ,םדאבו רתוי
בורב רשבה יל!וא "ב קר םימייתסמ םילניפסוקיטרוק םיביס , /(*,#0 M(*4 םיקלחבו
.םירוטומ םינוריונל םירישי םירוביח םישוע אלו ,יעצמאה רוזאה לש םיילרטל"וסרודה
הנומת 26"B :
םירוטומ םינוריונב תורישי טלוש סקטרוקה
ךרד ש"החב 2 :םידרוי םילולסמ
& דצל הצוחש תילניפסוקיטרוקה הליסמה "
"ב תנגרואמ ינשה 2 םירוטומ םירוזא
$ 9rod"a$$:s areas ;< = "ו % 3 םירוסנס
$ >4?4/ "ב הצוח איה .% 52*#'1/#0
/8+6,,#)1(4 "וסרודה הדומעב תדרוי ,
לש רופאה רמוחב תמייתסמו ,תילרטל
.ש"הח V(*)1+(>60>#* 486*(4, םימקוממ
רוזאב רקיעב 6 םילניפסוקיטרוקה םינוריונה .
לכ םדוק םימייתסמ ירוסנסה סקטרוקב
"ה לש ילאידמה קלחב /(*,#0 M(*4 םיביס .
"ל תוחולש םיחלוש םיילרטלוק /(*,#0 +(06'4
46+081 .
P "ה " O84)*#0 +(*)1+(,514#0 )*#+) הצוח אלש
"ב רקיעב הרוקמ ינשה דצל 9rod"a$$:s
area = לש םיקלחבו area ; ראווצב םיטלושש
"בו )*647 תוילרטל"יב ה תומויסה .
תוחולש תוחלושו %תוליבקמו תוידדצ וד$ תוילרטל"וקו
.חומה עזגמ םיילאידמה םילולסמל
הנומת 26"6 :
ל םיסופד שי םינוש םינימב םירוטומ םיילקיטרוק םינוריונ
םילניפסוקיטרוקה םיביסה ,לותחב .תומויס לש םינוש
"ה לש ילרטנווה קלחב םינוריונ לע רקיעב םימייתסמ
/(*,#0 M(*4 םיטמירפב .יעצמאה יתרדשה רוזאבו
תוראשנ תומויסה בור ,סוזרה !וק ומכ ,רתוי םיכומנ
.םירוטומ םינוריונל םג עיגמ טק =סמ ךא ,יעצמאה רוזאב
,םדאו הזנפמיש ומכ ,תינויצולובא רתוי םיהובג םיטמירפב
ךרואל תובחרנ תומויס שי יעצמאה ילרטל"וקה רוזאה
"בו 2 תילאידמה ,םירוטומה םינוריונה לש תוצובקה
םג תאצמנ תיפולח תילרטל"יספיא םיביס תליסמ .תילרטלהו
םיבושחש םיילמיסקורפ םירירש לע לכ םדוק תמייתסמו ,כ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-W
.הביציב הטילשל
יפו#ו#$ו ?פואב )ינגרוא$ ק#רוקה לש )ירו#ו$ה )ירוזאה
.!וגה לש %דגונמה$ ילרטל"הרטנוקה דצב העונתב םיטלוש חומה לש םידרפנ םירוזא
וחילצהו ,םיבלכ לש סקטרוקב םינוש םירוזא לש ילמשח יוריג ונתנשכ התלגתה וז הדבוע
הרהמב הבחרוה וז תיפצת .םינוש םיילרטל"הרטנוק םירירש לש תויוצווכתה קיפהל
"המ הבר תולקב םיקפומ םיטמירפב םירוטומ םיטקפאש וליגו ,םדא יפוקלו םיפוקל
5*8+84)*#0 ;2*6, "ל םאות הז רוזא . . P*(/'#44=, #*8# ארקנ םויכו %קטרוקה
ינו,ארה ירוטומה .
לש םינוש םיקלח לש העונתב םיטלושש יחומה סקטרוקה לש םינושה םירוזאה יוליגל
הנואה לש םינוש םירוזאב קזנ המל וניבה ךכ .תידיימ תינילק תויטנוולר התייה !וגה
לש הנבה םג רשפא הז .לגרב וא עורזב ,םינפב השוחל איבה תילרטל"וקה תילטנורפה
,לשמל .םירוטומ םיפקתה םישחרתמ םהבש םינונגנמ X#+7,(41#4 ,81T6*8 ליחתמ ,
,דחא דצב םירירש לש תוינרזוחו תוקזח ,תוימואתפ תוינוצר אל תויוצווכתה לש הרדסב
"ה כ"רדב <14;8* <08Y(*, קרפל בורק הגרדהב תוטשפתמ תויוצווכתהה .%עבצאה יפפוכ$
"ל ,!תכל ,קפרמל ,דיה !כ )*647 לש קזחהו ימואתפה עוזעזה .םירחא םירירשלו
.סקטרוקה לש ילמשח יוריג י"ע גשומש הזל המוד !קתהה ךלהמב שחרתמש םירירשה
תוטשפתההמ תעבונ !קתהה ךלהמב תונוש םירירש =בק לש הפוצרה היצביטקאה
םייפג ירירשב טלושש סקטרוקב רתאמ הגירחה תירוטומה תוליעפה לש תמדקתמה
םידקוממ םיפקתה ,תובורק םיתיעל .רתוי םיילמיסקורפ םירירשב טלושש רתאל םילטסיד
.חומב םיבורק םירוזאב תורחא תוגירח וא תוקלצ ,םילודיג י"ע םימרגנ הלא
ליכמ ינושארה ירוטומה רוזאהש וארה םיפוקבו םיטנייצפב רתוי םירחואמ םירקחמ הפמ
תירוטומ .!וגה לש שארה "ל בורק גצוימ lateral (ulcu( %,60+6, וילעמו %:ירח?
םיגצוימ תועורזה , "ה )*647 ו םיילגרה םיגצוימ !וגה יקלח לכ אל ,תוירוסנסה תופמב ומכ .
הטילשו קויד תושרודש תומישמל םישמשמש !וגה יקלח .תירוטומה הפמה לע הווש פואב
.תירוטומה הפמב רתוי הלודג תילנויצרופורפ הגצה ילעב םה ,םיידיהו םינפה ומכ ,הנידע
הנומת 26"L : $ םיפוקב ינושארה ירוטומה סקטרוקב תיפוטוטמוסה הגוצתה לש האוושה
& $ םדאבו % P הפלו םינפל םיילאידמ םיילוסרקה רשאכ ,המוד תוגוצת לש הז !צר .%
לש הברהב הלודג הגוצת לעב םדאב ירוטומה סקטרוקה ,לבא .םיילרטל הסיעלה רירשו
.תועבצאהו םינפה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
--
8 ?#קה חו$ה cere.ellum תוירו#ו$ה תו!רע$ב )י#לוש ילאזבה ?וילגנגהו 4
חו$ה עזג לשו תוילקי#רוקה
"ל !סונב 3 ,סקטרוקהו חומה עזג ,ש"הח "תויכרריהה תומרה 2 חומב םיפסונ םיקלח
:ירוטומ דוקפת םה םג םיתסוומ - .טקה חומה .
2 .ילאזבה וילגנגה .
י&'ל עדימ )ע תודרוי תוירוטומ תודוקפ תאוו,ה י"ע העונתה קויד תא רפ,מ ןטקה חומה
תע*&תמ, תירוטומה הלועפה םירוזא לעו חומה עזג לע העפשה י"ע םינוקית השוע אוה
ילנגיס לעו םתוליעפ לע חיגשמו ,ש"החל תורישי תוחולש םיחלושש םיילקיטרוק םירוטומ
.הירפירפהמ םילבקמ םהש ירוסנסה בושמה
ל&קמ ילא0&ה ןויל'נ'ה #$puts ל, )ירו0אל תירפירפ תוחול, חלו,ו )יילקיטרוק )ירו0אמ
ירוטומ ןונ-ת& )יק%וע, ילטנורפה %קטרוקה ווגמל תואיבמ ילאזבה וילגנגה לש תולחמ .
תוערפהו תוגירח תוינוצר אל תועונת ,תינטנופס העונת דבוא ללוכ ,תוירוטומ תוגירח
.הביציב
.תינוצרה העונתל דואמ תורושק ילאזבה וילגנגהו טקה חומה לש תולועפה
ילל! #ב$
תוכרעמה י"ע תטלשנ םירירש תוצווכתהב היולתו העונת תברעמש תוגהנתה לכ
הלא תוכרעמ .תוירוטומה תיכרריה תונגרואמ םיסקלפרב םיטלושש םיילניפס םילולסממ ,
.ירוטומה סקטרוקבו חומה עזגב רתוי םיהובג םיזכרמל דעו םייטמוטוא 3 ,וללה םיביכרמה
םג םידקפתמ ,סקטרוקהו חומה עזג ,שה"ח ליבקמב טולשל לוכי םהמ דחא לכש ךכ ,
.םירחאה םיינשהמ תיסחי יאמצע פואב העונתב
.הזל הז םירושק ךא םינוש םידוקפת לעופל םיאיצומ תוירוטומה =עמה לש םינוש םיביכרמ
דועב ,כל הביצי לש תויטמוטואו תוטושפ ,תויביסקלפר תועונת םיכוותמ חומה עזגו ש"הח
רתוי תובכרומ תוינוצר תולועפב םיטלושו םיליחתמ םיילקיטרוק םירוטומ םירוזא ,תודיינו .
תועונת םואתבו תועונת ונכתב םיברועמ ילאזבה וילגנגהו ילטנורפ"הרפה ירוטומה רוזאה
י"ע קיודמ מזב תמאותמ תוליעפ לש היצנידרוקל יארחא טקה חומה .!וג יקלח לש
לש היצרגטניא '()(* (6)56), .ידכ ךות םייקתמש ירוסנס בושמ םע
"הו$ ילניפסוקיטרוקה לולסמה +(*)1+(>60>#* אוה %שארב םירירשב טלושש ,ול המודה
לכ תא םיבבצעמש םירוטומ םינוריונב טלוש סקטרוקה ובש רתויב קזחהו רישיה ביתנה
םירוטומ םינוריונל ינושארה ירוטומה סקטרוקהמ הרישיה הנרקהה .ונלש םירירשה
םיידיה ירירשב יאמצע פואב טולשל לוכי חומה ובש דיחיה ביתנה איה םילטסיד
םהב העונתה תולוכי לכ לש עובק דבואל תמרוג הלא םיביסב העיגפ ,כל .תועבצאהו
םירירשה תוצובק לכ .שושימה שוח י"ע םתוא רוקחל ידכ םינטק םיצפח תענהל םישמתשמ
םג תוטלשנ תורחאה םילניפסוקיטרוק םיביס י"ע ,תורישי םגו , לש העפשה י"ע ,יפיקעב
חומה עזג לש תודרוי תוכרעמ ווגמ לע ירוטומה סקטרוקה המלחה רשפאמ הזו ,
.העיצפ לש הרקמב םידוקפת לש תיתועמשמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-2
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-3
קרפ 2L םירירש לש םירוטפצרו םירירש :
ירירש לש :ווכתמה חוכב הטילשל שמשמ חומה י"ע דבועמש ללכושמה עדימהמ הברה
הביצי לע רומשל ,םייפגה תא עינהל ונל רשפאמש רירשה לש טלשנה זוכירה והז .דלשה
עבונש וכרואב יונישהו רירש תוצווכתהב קפומש חוכה .בר קוידב תומישמ ווגמ עצבלו
"ב םייולת ךכמ 3 :תוחוכ - . רירשה לש יתלחתהה 7רואה .
2 . רירשה 7רוא תונתשה תוריה$ .
3 . העונתל +גנת$ש ינו"יחה אש$ה .
.םירצוי םהש תוחוכהו םירירשה ךרוא יבגל עדימ הכירצ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ,כל
י&יטפ*וירפורפה עדימה י"ע רקובמ הזה 2 :םירוטפצר יגוס
- . t'e mu(cle (&in-le(%,514/08 .%רושיכ?
2 . t'e DoEli ten-on orEan( .
המגוד קפסמ אוה כלו ,חומה י"ע תתסוומ ותוליעפ יכ דחוימב יינעמ רירשה לש רושיכה
"ב טולשל הלוכי תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ךיא לש בטיה תרקחנ 14<0(N עדימ לש
.םיבצעה תכרעמ לש תומרה לכל עיגמ םיידיג םירביאמו רירשב םירושיכמ עדימ .ירוסנס
.תוינוצר תועונתב הטילשלו םייפגה םוקימ לש הסיפתל שמשמ אוה חומה לש סקטרוקב
לש רתויב הטושפה הרוצה ,םיסקלפרב טולשל שמשמ אוה ,רתוי תוכומנ תומרב
.תוירוטומ תויוגהנתה
בב"ע$ אוהש רירשה יביו +יחי ירו#ו$ ?וריונ$ תב!רו$ תירו#ו$ ה+יחי
4דחא ירוטומ ןוריונ ד&ל& דחא ירוטומ ןוריונ י"ע &&*ועמ דל, ריר, ל, &י% ל- 4)יקנוי&
דחא ירוטומ ןוריונ י"ע )י&&*ועמ, )י&י%ה ל-ו 4ריר, י&י% רפ%מ &&*עמ 4תא0 תמועל
ןוריונ& הלועפ לאי*נטופל ה&ו'ת& )י*וו-תמ רירשה יביס לכו דיחי ירוטומ וריונ ,דחי .
תא םיווהמ בבצעמ אוהש תירוטומה הדיחיה .תירוטומה תכרעמב רתויב הנטקה '()(*
641) .תירוטומ תוגהנתה לכ סיסבב תאצמנש ירוטומ דוקפת לש תיסיסבה הדיחיכ הרדגוה
םיארקנ דחא ירוטומ וריונ י"ע םיבבצועמש רירש יביס רפסמ innervation ratio חי8
4בוב"ע . ריר,ה לדו'ל ילנוי*רופורפ אוה +א )יריר, ןי& תו&ר הנת,מ ה0 %חי בובצע סחי .
ךומנ תודשל המודב ,םיבצעה תכרעמ י"ע רירשה לש ללוכה חוכה לש גוריד רשפאמ
תכרעמבו הייארה תכרעמב רתוי הלודג תיבחרמ הסיפת םירשפאמש םינטק םיביטפצר
,דואמ םינטק םהש ,םדאב %םייניע":וח$ םיירולקוא"הרטסקא םירירשב .תירוסנס"וטמוסה
"כ אוה בובצעה סחי -W "כ אוה ,רתוי םילודג םהש ,דיה ירירשב . -WW $ ךבוסה רירשב .
;#,)*(+48'16, '6,+08 "כ "דואמ הובג סחיה ךרבה לש % 2WWW י"ע םיבבצועמ םיביס
Qדחא ירוטומ וריונ
"ב רירש תוצווכתה לש חוכה תא גרדל הלוכי םיבצעה תכרעמ 2 :םיכרד
- . רתוי ולעפויש לככ "תולעפומש תוירוטומה תודיחיה רפסמ יוניש י"ע
ארקנ הז ונגנמ .ולוכ רירשה י"ע קפומה חוכה לדגי תודיחי recruitment
4ויג8 .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-.
2 . הייריה בצקש לככ "ירוטומה וריונב הלועפה ילאיצנטופ בצק יוניש י"ע
ארקנ הז ונגנמ .חוכ רתוי קיפת תירוטומה הדיחיה רתוי הובג rate
mo-ulation 4ב"ק תויו8 .
-ב רירשה תו"וו!תה לש חו!ה תא תגר+ו$ )יב"עה ת!רע$ < )י!ר+
קיפמ תוירוטומ תודיחי לש הייריה בצק תלדגה (6)56), לדג חוכב
קר ךשמנ םידיחי בצע וא רירשב הלועפה לאיצנטופ -"3 היפרהו תוצווכתה דועב ,תוינשילימ
לש )N1)+M תחקול ,הרצק תוצווכתה ,רירש לש %תיווע$ -W"-WW הלדגה ,כל .תוינשילימ
רובעל םיבקוע תויווע לש תוחוכל תרשפאמ יריה תורידתב הי"$ו םירשפאמ אל םא .
לש וטלפל םיעיגמש דע !סוותמ תיווע לכב קפומש חוכה ,םיבקוע פ"פ יב היפרה רירשל
"חוכ ונ## שי . 2 :חוכה לש היצמוסה תמר לע ססבתהב ,סונטטב יחבהל תינ הב תורוצ
- . un,u(e- tetanu( םיבקוע םייוריג ,תיסחי הכומנ הלועפה ילאיצנטופ לש תורידתהשכ "
רירשה תא םיליעפמ $ אישה חוכ רחאל 58#7 <(*+8 % תודרפנ תויוועש ךכ ,תיווע לכ לש
רירשה לש :ווכתמה חוכב ינייפוא לג קיפמ החואמ אל סונטט .הנחבהל תונתינ יידע
.דדובמה
2 . ,u(e- tetanu( לדג רירשה קיפמש חוכה ,לדג ירוטומה וריונה לש תויריה בצקשכ "
.הנחבהל תונתינ אל רבכ תודדוב תויווע החואמ סונטטב .ביצי ילמיסקמ ךרעל דע המאתהב
הייריה בצק ,תועובק תוינוצר רירש תויוצווכתהל .רצ חווטב םיראשנ הייריה יבצק ,כ"רדב
"כ אוה םירוטומ םינוריונ לש רתויב ךומנה R "מ תוהובג תורידנ םיתיעל תויורידתה .:רה 2B
אל סונטט םיקיפמש םיכומנה הייריה יבצק תורמל .תוקזח תויוצווכתה ךלהמב םג ,:רה
תוירוטומה תודיחיה לכ אל יכ קלח פואב םיצווכתמ םירירשה ללכ ,דיחי רירש יביסב החואמ
רירשה חוכב עצוממכ םיארנ תודדוב תויווע לש םיקמעהו םיאישהו ,מז ותואב תולעפומ
,תודיחי תוירוטומ תודיחיב החואמ סונטט םיקיפמש ,היירי לש רתוי םיהובג םיבצק .ללוכה
.הריהמ תוצווכתה לש םדקומה בלשה ךלהמב תפלוח הרוצב קר םישחרתמ
הקזחל השלחהמ עובק רדסב תוסיוגמ תוירוטומ תודיחי

תויגולויזיפ תונוכת ילעב םה תירוטומ הדיחיל םיכיישה רירשה יביס לכו רחאמ
שי .הלא תונוכת יפל תוירוטומ תודיחי גווסל תינ ,תומוד תוימיכויבו 3 תודיחי לש םיגוס
תולדבנש תוירוטומ תיווע ךלהמב איש חוכל עיגהל םיביסל חקולש מזב ה וב בצקבו
$ תופייעתמ <#)1;68 % :
- . <#,) <#)1;#>08 רהמ םיפייעתמ ךא ,תוריהמב םיפרנו םיצווכתמ הלש םיביסה "
תוצווכתה וא תיווע ךלהמב רתויב לודגה חוכה תא םירצוי םה .רזוח פואב םירוגמשכ
.תינטט
2 . ,0(N <#)1;68"*8,1,)#4) דחוימב םידימע םהו רתוי הכורא תוצווכתה שי םיביסל "
קר רוציל םילוכי םה .תופייעתהל -"-WZ .תוריהמב םיפייעתמש םיביסה לש חוכהמ
3 . <#,) <#)1;68"*8,1,)#4) ינש לש הלא יב ה םיביסה לש תויגולויזיפה תונוכתה "
ךא ,תוריהמב םיפייעתמש םיביסה לשמ טעמב קר יטיא םתוצווכתה מז .םירחאה םיגוסה
יפ קיפהל םילוכיו תופייעתהל םייטיאה םיביסה ומכ טעמכ םידימע םה 2 .םהמ חוכ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-B
לכ 3 .תונוש תויצרופורפב ךא ,םירירשה בורב םיאצמנ תוירוטומ תודיחי לש םיגוסה
בחרנ פואב םירזופמ תחא תירוטומ הדיחיל םיכיישש רירשה יביס ,םינוש םירירשב
.רירשה יבחרב
יב יחבהל תינ 3 י"ע םג םיגוסה ירוטומה וריונה לש אתה !וג לדוג .
.םינטק את יפוג שי םירוטומה םינוריונל ,תופייעתהל תודימעו תויטיא תוירוטומ תודיחיב
םינוריונ .תופייעתהל רתויב תודימעה הו רתויב טקה חוכה תא תורצוי הלא תודיחי
.רתויב םילודגה םיאתה יפוג ילעב םה תופייעתהל תודימעה תוריהמה תודיחיב םירוטומ
"ה ,תיטפניס לעפומ םירוטומ םינוריונ !וריצשכ 1456), תא םיליעפמ םישלחה םיינושארה
םע אתה תיטפניס היצביטקאל רתויב ךומנה !סה הלא$ רתויב םינטקה םיאתה יפוג םע .%
"השכ 1456) רתוי םילודג םיאת יפוג םע םירוטומ םינוריונ ,וחוכב םצעתמ יטפניסה
"ה ארקנ סויג לש הז עובק רדס .םלדוג יפל םיסיוגמ size principal שחרתמ אוהו ,
שי סויג לש הז וגראל .תינוצר וא תיביסקלפר תוצווכתה ךלהמב 2 תוידוקפת תואצות
:תובושח - רתוי םיהובג םיזכרמ .רירשה חוכ לש תוסיוה תמישמ תא טשפמ רדוסמ סויג .
אל ךכו ,ללככ םירוטומ םינוריונ !וריצל חולשל יטפניס !חד המכ עובקל קר םיכירצ
חוכה תומכ תא וקיפיש תוירוטומ תודיחי לש יפיצפסה !וריצה תריחב תא להנל םיכירצ
.תשרדנה
2 .תויוצווכתהה לכב תוסיוגמ הו רחאמ ,תוישומיש יכה ה תויטיאה תוירוטומה תודיחיה .
קר תוסיוגמ הו רחאמ ,רתוי הכומנ תורידתב תושמשמ תוריהמה תוירוטומה תודיחיה
ה לותחה לש תירוחאה הפגב תוירוטומה תודיחיהמ יצח ,לשמל .רתוי לודג חוכ שרדנשכ
"כ קר תושרודש תולועפ ,הכילהו הדימעל תושמשמו ,תויטיא 2WZ לש ללוכה חוכהמ
םילודגה תוחוכה תא תורצוי , תופייעתהל תודימע תוריהמ הש ,תורתונה תודיחיה .רירשה
.הציפקו הציר וגכ רתוי בר חוכ תושרודש תויוליעפל םעפ ידמ קר תושמשמ ה ךא ,רתויב
לש תילובטמה תולעה ,תורידנ םיתיעל קר תוליעפ תוירוטומה תודיחיהמ יצחש תורמל
תופייעתהל תודימעו תוריהמ תודיחיו רחאמ ,תיסחי הכומנ איה תולוכי לש וז הרימש
.%תומקר תיינב לש?$ ילובאנא םזילובטמב הנושארבו שארב תויולת
בצק תוסיוו רדוסמ סויג חוכ תושרוד תוירוטומ תומישמשכ .דרפנב עצבתהל םיבייח אל
הלש בצקה דועב ,םיוסמ רדסב םעפ לכב תחא תוסיוגמ תוירוטומ תודיחי ,תויטיאב לדגש
.לדג חוכהשכ תסוומ
הנומת 2L"- : לש תויריה בצק םע הנתשמ יביטקא רירש חתמ
.םירוטומה םינוריונה
& " "ב תוררועמש תובקוע תותיווע B .:רה
P " "ב תובקוע תותיווע לש היצמוס 2W .:רה
V " "ב הנחבהל תונתינ תודרפנ תותיווע ובש ,החואמ אל סונטט RW
.:רה
C " הנחבהל דוע תונתינ אל תודרפנ תותיווע ובש ,החואמ סונטט
"ב -WW .:רה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-6
הנומת 2L"2 : תודיחיה רפסמ
יריה תורידתו תוסיוגמש תוירוטומה
העונת לש חוכהש לככ תולדג הלש
לש הלא םידועית .לדג העובק תינוצר
םיכיראמ םירירשב תוירוטומ תודיחי
תודיחיהש םיארמ תועבצאה לש
"כב תורוי תוירוטומה R השכ :רה
הלוע הלש הייריה בצק .תוסיוגמ
,חוכ רתוי קיפמ קדבנהש לככ הגרדהב
לע הלוע בצקה ךא 2B םיתיעל קר :רה
.תורידנ

תופייעתהל תודימע תויטיא תופייעתהל תודימע תוריהמ תופייעתמ תוריהמ
הנומת 2L"3 : "ב יחבהל תינ 3 קפומש ינטטה חוכה פ"ע תוירוטומ תודיחי לש םיגוס
:רירשה לש תופייעתהה י"עו תיוועה ךלהמב ,0(N <#)1;68"*8,1,)#4), <#,) <#)1;68"
*8,1,)#4) @ <#,) <#)1;#>08 ךות יוריג לש האצות םה וז היצרטסוליאב תוליעפה ידועית .
.םירוטומ םינוריונ לש יאת
& " "ל תוינייפואה רירשה תויווע 3 .תוירוטומה תודיחיה
P " לש יוריגב םיקפומש םיינטטה םיחתמה -2 תיוועל בל םישל שי .:רה
תופייעתמה תוריהמה תודיחיה י"ע םיקפומש םיינטטה תוחוכלו הברהב הלודגה
תודימעה תויטיאה תודיחיה לש הלאל האוושהב תופייעתהל תודימעה תוריהמהו
.תופייעתהל
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-L
V " ךשמנש %ינטט$ רזוח יוריג י"ע לעפומ רירשה 3WW לכב רזוחו תוינשילימ
תוריהמב דעותמש ,סונטט לכ י"ע קפומש חוכה תא גציימ יכנא וק לכ .היינש
לש העש ךרואל עובק ראשנ חוכה ,תופייעתהל הדימעה תיטיאה הדיחיב .תיטיא
רחאל תוימואתפב חנוצ חוכה ,תפייעתמה הריהמה הדיחיב דועב ,םירזוח םייוריג
,תופייעתהל תרכינ תודימע הארמ תופייעתהל הדימעה הריהמה הדיחיה .דבלב הקד
רחאל םגו ,תובר תוקד ךרואל טאל תחופ חוכהו BW .והשלכ חוכ רתונ יידע תוקד
הנומת 2L". : בבצעמ דיחי ירוטומ וריונ
פואב םיצפומ בורלש,םיבר רירש יביס
.רירשה יבחרב בחרנ
קלחב רירש$ הילוסה רירש לש וז המגודב
,%קושה לש ירוחאה רחשומה רוזאה אוה
הדיחי לש הירוטירטה לש ברוקמה ךרואה
ינפ לע תנרקומש יפכ תחא תירוטומ
תיארחא וילע ךתחה רוזא .רירשה
הארנ תירוטומה הדיחיה ימימ המרב$
י"ע תניוצמש וקווקמה וקה לכ וב ,%
הדוקנ .הדיחיה לש דחא ביס תגציימ
תא םירצויש םידרפנה רירשה יביס םוקימ
וריונ לש יוריג י"ע עבקנ תירוטומה הדיחיה
הז .תכשמתמ הפוקת ךשמב דחא ירוטומ
וריונל םירבוחמש רירשה יביס לכל םרג
ירגאמ תא תולכלו :ווכתהל הז ירוטומ
םיביסה והוז כמ רחאל .םהלש גוקילגה
.גוקילגל יביטקלס עבצ י"ע תימיכ"וטסיה
הנומת 2L"B : תוירוטומ תודיחי
ינפל תוסיוגמ טק חוכ תוקיפמש
.לודג חוכ תוקיפמש הלאכ 2 תודיחי
"ב תוירוטומ C(*,#0 14)8*(,,86,
'6,+08 ודעות ישונא קדבנ לש
.הדיחי הדורטקלא י"ע
&" 2 חוכ תוקיפמ דחי תודיחיה
לש עצוממ .תויטיאב הלועש
"ה ,5178, יוריגהמ ולבקתהש
הקיפה הנושאר הסיוגש הדיחיהש הארמ
תוצווכתה תלעב התייהו רתוי טק חוכ
"רתוי הכורא P "היינשה הדיחיהמ , V .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-R
רירשה ב"$ לש )ינוש )ינייפא$ )ישחש )יח$ת$ )ירו#פ"ר )ילי!$ )ירירש
םיליכמ םירירש 2 תיזכרמה םיבצעה תכרעמל םיקפסמש םירוסנס םירוטפצר לש םיגוס
.םירצוי הלא םייונישש חוכה לעו רירשה ךרואב םייוניש םע עדימ
muscle spindles 111-F ,רירשה לש םיינרשבה םינובלחב םימקוממ ,רירש ירושיכ ,
.דלשה רירש יביסל ליבקמב
י"ע םיבבצועמ םה 2 $ םיטנר[ פ\ א] םיביס לש םיגוס #<<8*84) %ימינפ קלח יפלכ ליבומ?
:ילאימ יסוכמ
- . ה"ובק Ga 64לו+ג ר#וק8
2 . ה"ובק GG 64?#ק ר#וק8
Golgi tendon organs 11-@ םה כלו ,דיגו רירש יביס יב םיתמצב םימקוממ
םיטנר[ פ\ א] םיביס י"ע קר םיבבצועמ םה .דלש רירש לש םיביס הצובקל הרדסב םירבוחמ
מ ה"ובק G. ילעבו ילאימב םיפוטע םה םגש , הצובקב םיביסה לשמ טעמב טק רטוק ^# .
2 .דלשה ירירש בור יבחרב םיצופנ םירוטפצרה יגוס
)יח$ת$ רירש יבי לש החית$ל )יביג$ רירש ירושי!
םהל םינתונש ,"םידדוחמ" תווצקו טעמב חופנ זכרמ םע םיכרואמ םינבמ םה רירש ירושיכ
יב ענש ךרואב םה םירושיכ .%הגירא לונ$ רושיכ תיומד הרוצ . "ל -W םהל שי .מ"מ 3
:םייזכרמ םיביכרמ
- . .םיירושיכ ךות םיחמתמ רירש יביס לש הצובק
2 . .רירשה ירושיכ ךותב םירוסנס םילנימרט
3 . .רושיכה תושיגר תא םיתסוומש םיירוטומ םילנימרט
יניטל=ג לזונב האלמש תירוביח המקר לש הלוספק י"ע !קומ רושיכה לש יזכרמה קלחה
רושיכה לש םיחמתמה רירשה יביס .םיירושיכ ךותה רירשה יביס לש הקלחה רשפאמש
םיארקנ intera,u(al )יירושי! 7ותH "ה ,דלש רירש לש םיליגר רירש יביסמ םלידבהל ,
e3ternal ,i.er( םה םיירושיכ ךות םיביס . רתוי םינטק םימרות אלו ,םיירושיכ :וחמ
םילנימרט י"ע השיחל םינתינ םכרואב םייוניש ,םוקמב .רירשה תוצווכתהל יתועמשמ חוכ
רפסמ ילעב םהלש םייזכרמה םירוזאה .םירוסנס תוליר&יפוימ חרכהב םהש תוצווכתמ אל .
"כ גוויסל םינתינ םיירושיכ ךות רירש יביס f#6ers 46+08#* +M#14 תרשרש יביס$
%םיניערג וא 46+08#* >#; <1>8*, %םיניערג קש יביס$ .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
-U
111 8 רירשה רושי! mu(cle (&in-le 4 ךותב םקוממה הנבמ אוה םירירש כ דקפתמה , טלוק %רוטפצר$
ב םייונישל שיגרה ךרוא תשוחתבו םירירשה תלועפ לע הטילשב יתוהמ דיקפת רירשה ירושיכל .רירשה
.!וגה לש %היצפסוירפורפ$ תיבחרמה תואצמתהה
11 - DolEi ten-on orEan( ;יAגלוג ינשייח; םה ולא .םירירשה יביסב םייתשוחת םיבצע תוצק
יוריגל םורגת רירשה דיג לש החיתמ .רוטב םירדוסמהו רירשה דיג לש גלוקה יביס יב םירוזשה
.רירשה לע לעפומה סמוע לע חומל היצמרופניא תמו םינשייחה
.ביסה ךותב דיחי רוטב כוש םניערג .רתוי םיזרו םירצק םיניערג תרשרש יביס
כלש ,ביסה לש יזכרמה רוזאב :בוקמ םניערגו םרטוקב רתוי םיבע םיניערג קש יביס
יב וניחבה םייגולויזיפ םירקחמ .חופנ טעמ הארנ 2 "םיניערג קש יביס לש תוצובק ימניד
ו יטטס ליכמ קנויב רירש לש יסיסב רושיכ . דחא רפסמו קשה יביס יגוס ינש לכמ ווגמ לש
,תרשרש יביס "כ כ"רדב B .
יזכרמה קלחב רירשה ירושיכ לש תולוספקל םיסנכנ ילאימה יפוטע םירוסנסה םינוסקאה
כ"רדב םה םש ,םיירושיכ ךותה םיביסה לש םייזכרמה םירוזאה דיל וא לע םימייתסמו
.םיילאודיבידניא םיביס ביבס םיילריפס
2 ה%מעהה יפל 4)יחתמנ )יירו,י- +ותה )י&י%ה,- .oad#$8 תוו*קה 4רו,י-ה ל, 1
)הל, הייריה &*ק תא )יליד'מ )יירו%נ%ה הכיראמ רושיכה לש החיתמש ללגב הרוק הז
.םיטנר[ פ\ א] ה תווצקה םיווט םהב ,ביבסמ םיירושיכ ךותה םיביסה לש יזכרמה רוזאה תא
הליעפמ םיטנר[ פ\ א] ה תווצקה לש הכראהה חתמל תושיגר םינוי תולעת תמרוג תחיתפש ,
.הלועפ ילאיצנטופ תריציל םרוג הז .ולש הנרבממה לש היצזירלופדלו אתה ךותל ינוי םרזל
"תררחושמ החיתמהשכ u$.oad#$8 בצקו ,םיפפורתמ םיירושיכ ךותה םיביסה ,%הקירפ$
.תחופ םיטנר[ פ\ א] ה תווצקב יריה
םיגווסמ רירש ירושיכב םיירוסנסה תווצקה "םיינושארכ 5*1'#*2 וא "םיינוינש
,8+(4/#*2 קר כ"רדב שי . +חא ינושאר ה"ק לש םיפנעה לכמ בכרומש ,רושיכ לכב
יטנר[ פ\ א] וסקא לש הדיחי הצובק Ga לש הצובקה . ^# לש םיגוסה תשולש לכ לע תמייתסמ
םיירושיכ ךות םיביס םג כ"רדב שי . +חא ינוינש ה"ק םילנימרטמ בכרומש ,רושיכב דבלב
לש הדיחי הצובק לש GG .יטנר[ פ\ א] הצובק יביס ^^ לע וא תרשרש יביס לע קר םימייתסמ
Qםייטטס קש יביס :םילנגיס תמ לש םינוש םינייפאמ ילעב םה ינוינשהו ינושארה תווצקה
.םיינוינש תווצקמ ךרואב יונישה בצקל םישיגר רתוי הברה םה םיינושאר תווצק
םייבצעה וירוביחו רירשה רושיכ :תיטמכס הנומת"
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2W
חת$ב )ייונישל )ישיגר יAגלוג ינשייח
"כ לש ךרואב הלוספק יפקומו םיזר םינבמ םה י=גלוג ינשייח - לש רטוקו מ"מ W.- .מ"מ
םירבחתמ דיגהמ םיאצויש גלוק יביס םש ,דיגו רירש לש תמוצב םימקוממ כ"רדב םה
לש הלוספקה ךותב גלוק ירבצ .םיירושיכ :וחה רירשה יביס לש תוצובקה לש תווצקל
.רוזש הנבמ תורצויש תוקד תומולאל םיקלחתמ שייחה
לש הדיחי הצובק י"ע בבצועמ שייח לכ וסקא ^> רחאל ולש היצנילאימה תא דבאמש
גלוקה תומולא ךותב םיכרכנש ,םיבר םיקד תווצקל ותופעתסהו הלוספקל ותסינכ
תורוזשה ה-ראהו ה%יחדל )רו', המ 4ן'לוקה ר&* תא תר,יימ חתמה ן,ייח ל, החיתמ
תוריל )הל תמרו', 4&*עה תוו*ק ל, ירבצ יב םיכרכנ םיישפוחה בצעה תוצקש ללגב .
.ולש היצמרופד םורגל תולוכי שייחה לש רתויב תונטק תוחיתמ םג ,גלוקה יביס
םינשייח .רירשה חתמב םייונישל שיגר דואמ אוה שייחה לש הייריה בצק ,ךכ לשב
.תוצווכתה תובקעב לדג רירשה לש חתמהשכ הבר תולקב םיחתמנ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2-
הנומת 2L"6 : ירירשב הלוספק יפקומ םינבמ םה י=גלוג ינשייחו רירש ירושיכ
.דלש
& םירוטומ םינוסקא י"ע םיבבצועמ .%םיירקיע$ םיינוציח דלשה רירש יביס "
גוסמ םיבע אפלא אוה .םיירושיכ :וח םיביסל ליבקמב רדוסמ רירשה רושיכ .
גוסמ םירוטומ םינוריונ$ םיטנר[ פ[ א\ ו םיטנר[ פ\ א] םיביס י"ע בבצועמ א$ג שייח .%
אוה כלו ,דיגה יבל םיירושיכ :וח םיביס לש הצובק יב םיתמצב יוצמ י=גלוגה
.דיחי יטנר[ פ\ א] וסקא י:ע בבצועמ שייח לכ .םיירושיכ :וחה םיביסל יתרדס
P ליכמ רירשה רושיכ " 3 תווצק ,םיירושיכ ךות םיביס :םיידוקפת םיביכרמ
םיחמתמ רירש יביס םה םיירושיכ ךותה םיביסה .םירוטומ םינוסקאו םיירוסנס
זכרמה ירוזא ביבס םיבבותסמ םיירוסנסה תווצקה .רירשה רושיכ ךרד םיצרש
םינוריונ .םהלש החיתמל םיביגמו ,םיירושיכ ךותה םיביסה לש םיצווכתמה
גוסמ םירוטומ א$ג םיביסה לש םיצווכתמה םיירלופה םירוזאה תא םיבבצעמ
"ב תוצווכתה .םיירושיכ ךותה 2 תא תכשומ םיירושיכ ךותה םיביסה לש תווצקה
.תוריל החיתמל םישיגרה םיירוסנסה תווצקל תמרוגו ,יזכרמה רוזאה
V גוסמ דיחי יטנר[ פ\ א] וסקא .גלוק יביס י"ע רירשה יביסל רבוחמ י=גלוג שייח "
^> יביס יבו ביבס םיפטענש ילאימ ירסח םיבר תווצקל !עתסמו הלוספקל סנכנ
יטנר[ פ\ א] ה וסקאה ,%רירשה תוצווכתה ללגב כ"רדב$ חתמנ שייחהשכ .גלוקה
ולש הייריה בצקו %הטמל ימי דצמ תלדגומה הנומתב$ גלוקה יביס י"ע סחדנ
.הלוע
P רירש לש רושיכ " & דלש רירשב םיירוסנס םירוטפצר "
V חתמל י=גלוג שייח "
הנומת 2L"L : רירשה רושיכ
םירוטפצר ילעב םה י=גלוג שייחו
לש תוצווכתהלו החיתמל םינוש
.רירש
& םיקרפנ םיטנר[ פ\ א] ה ינש "
י=גלוג שייח ,חתמנ רירשה רשאכ
.רושיכהמ תוחפ הברה
P הסמעהה ,:ווכתמ רירשהשכ "
השענ אוה כלו תדרוי רושיכהמ
.רבוג בצקה הרוי שייחה דועב ,םמוד
"ב & תווצקה תא תחתומ ,םיירושיכ ךותה םיביסה תא הכיראמ רירשה לש החיתמ :
םיאצויש גלוקה יביס ,תאז תמועל ,םינשייחב .יריה תרבגהל הליבומו רושיכב םיירוסנסה
החיתמה בור ,ךכיפל .הרדסב םמע םיאב םהש רירשה יביסמ רתוי םישקונ םה שייחהמ
הרישי תינכמ היצמרופד טעמ ךכב תברועמו ,רתוי םימיאתמה רירשה יביס י"ע תעצבתמ
.שייחה לש
"ב P םיריבעמו גלוקה יביס לע תורישי םיכשמנ םמצע רירשה יביס ,:ווכתמ רירשהשכ :
הרוצב םיביגמ דימת םינשייחה ,ךכמ האצותכ .רתוי הבר תוליעיב שייחל החיתמה תא
תא םיתיחפמ ,ךכל דוגינב ,םירושיכ .רירשה לש החיתמל רשאמ תוצווכתהל רתוי הקזח
םירצקתמש םיירושיכ :וחה םיביסה ומכש ללגב :ווכתמ רירשהשכ םהלש הייריה בצק
$ םיקרפנ םהילא םיליבקמה םיירושיכ ךותה םיביסה ,תוצווכתהב 640(#/8/ .%
הנושה י$ו#נאה רו+יה$ )יעבונ יAגלוג ינשייחו )ירושי! ?יב )יי+וקפת )יל+בה
רירשה 7ותב )הלש
יבגל םילשמ עדימ םיקפסמ םינשייחו רירש ירושיכ תמרו וכרוא ,רירשה לש ינכמה בצמה
ולש חתמה רירשה ךרוא לע עדימה . םירושיכהמ תוחונתה תעיבק םשל חומה תא שמשמ
ובש קרפמה לש תיווזה םע הנתשמ רירשה לש ךרואהש םושמ ,םייפג יקלח לש תויסחיה
רירשה חתמ לע עדימה .לעופ אוה י=גלוג ינשייחמ וגכ ,תוירוטומ תולועפ ווגמל שמשמ
לש תועפשה יבגל היצסנפמוק וא :פח לש הביצי הזיחא תרימש 2 תופייעתה fat#8ue 1 "
.תודרוי חתמ תומרל איבמ רירשל עובק ילנוריונ !חד וב בצמ
2 י"ע לעפומ םהמ דחא לכש וויכמ הנוש עדימ םיקפסמ רירש ירוטפצר לש םיגוסה
בצק תא תוריהמב םילידגמ םיטנר[ פ\ א] םירושיכ ,חתמנ רירששכ .רירשב םינוש םיעוריא
.דבלב תיבקע אלו הנטק היילע םיארמ םינשייח דועב ,םהלש תונעטיהה
לש הייריה בצק ,תילמשח הרוגמ ולש ירוטומה בצעהש רחאל :ווכתמ רירששכ ,ינש דצמ
.ירמגל קיספמ וא דרוי רושיכה לש הייריה בצק דועב ,דואמ לדג שייחה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
22
יטנר[ פ\ א] םירושיכ לש תונעטיהה הצק לע רקיעב עיפשמ חתמנ רירש
:ווכתמ רירש

.םינשייח לש הייריה בצק לע רקיעב עיפשמ
לש םינושה םיימוטנאה םיסחיהמ תעבונ הנושה הבוגתה 2 רירשה יביסל םירוטפצרה יגוס
םירדוסמ םירושיכה .םיירושיכ ךותה ליבק$ב םמע םרצוי י=גלוג ינשייח דועב ,םהל הר+
4רו#8 .
7רואב 4ב"$8 הזאפ ייונישל הנוש )יביג$ )יינוינשו )יינושאר )י#נרI פJ אK תוו"ק
לעב וכרואב יונישה ,החיתממ ררחושמ וא חתמנ רירשהשכ 2 :תוזאפ
- . 8 תי$ני+ הזאפ -2namic &'a(e 4 .הנתשמ ךרואה "
2 . 8 י##Lבי"י ב"$ תזאפ (tea-2 (tateL(tatic &'a(e 4 רירשה ךרוא "
.בצוימ שדחה
רירששכ .הנוש םיגהנתמ םיינוינשו םיינושאר םירוסנס תווצק ,וללה תוזאפה יתש ךלהמב
.העובקה הזאפב רתוי הובג בצקל םהלש יריה תא םילידגמ תווצקה ינש ,ךראתמ
הובג בצקב םירוי םיינושארה תווצקה ,תאז תמועל ,החיתמה לש תימנידה הזאפה ךלהמב
ךלהמב הברהב הובג וניאו תיתגרדה קר הלוע םהב הייריה בצקש ,םיינוינשהמ הברהב
םהלש ההובגה תושיגרה תמר ללגב .ביציה בצמה תזאפ ךלהמב רשאמ תימנידה הזאפה
.רירשה ךרואב םינטק םייונישל דואמ םישיגר םיינושאר תווצק , תימנידה הזאפ ךלהמב
החיתמה לש תימנידה הזאפה ךלהמב םיינושאר תווצקב יריה בצקב הרבגהה ,!סונב
"רירשה ךרואב יונישה בצק תא תפקשמ רתוי הריהמ החיתמ ךלהמב שחרתמ הובג בצק .
תארקנ םיינושארה תווצקה תנוכת -תוריה$ל תושיגר velocit2 (en(itivit2 תושיגר .
:רצקתמ רירשהשכ םג תיארנ תוריהמל םיינושאר תווצק ,תוריהמב רצקתמ רירששכ
הקיספמ תורצקתההשכ רתוי ךומנ בצקב תוריל םירזוח כמ רחאלו , תוריל םיקיספמ .
תווצקב תוירי יצרפ קיפמ ,רירשה לש היצרביו וא תורצק תושיקנ ומכ ,!לוח יוריג
הזאפה$ רירשה ךרואב םייונישל הלא תווצק לש ההובגה תושיגרה תמר ללגב םיינושאר
.%תימנידה
וויכמ ,םיינוינש תווצק לע העפשה יאו טעמכ הלאכ חווט ירצק םייוריגל ,ךכל דוגינב
"ב הניעטה תא ונשיש ידכב ידמ הבר תוריהמב םישחרתמ רירשה ךרואב םייונישהש
,)8#/2 ,)#)8 .הלא תווצק לש
הנשמ רירשה רהמ המכל םג אלא ,רירשה ךרואל קר אל םידדוקמ םיינושאר תווצקו רחאמ
לש יטטסה םוקימה לע כ ומכו תועונתה תוריהמ יבגל עדימ םיקפסמ םה ,וכרוא תא
.םיקרפמה
)ירו#ו$ )ינוריונ 7ר+ רירשה ירושי! תושיגרב ת#לוש תיז!ר$ה )יב"עה ת!רע$
א$ג גו$
ךות םיביסש ללגב .תניינעמ היעב הלעמ םיירושיכ :וחו ךות םיביס לש ליבקמה רודיסה
.:ווכתמ רירשהשכ תוריל וקיספי םירושיכה ,רצקתמ רירשהשכ !פורתהל םיטונ םיירושיכ
םייוניש יבגל עדימ ריבעהל םיחילצמ ויה אל םירושיכה ,תאז תמועל ,שחרתמ היה הז םא
.רצקתמ :ווכתמה רירשהשכ "יטירק יכה אוה עדימה וב הנתשמ מזב ךרואב
תכרעמ ,תוצווכתהה ךלהמב רבעומ רירשה ךרואב םייוניש לע עדימהש חיטבהל ידכ
$ הסמעהה תא תתסוומ תיזכרמה םיבצעה 0(#/14; י"ע םיירושיכ ךותה םיביסה לש %
אמג גוסמ !רוטומ !"ור!ו" .
רתוי )ידורי )ירחא תוילוח ילע&ו )ייח וד& , י"ע קר םיבבצועמ םיירושיכ ךותה םיביסה
םיירושיכ :וחה םיביסה תא םיבבצעמש םירוטומה םינוסקאה לש םיילרטל"וק םיביס .
)יקנוי& ,תאז תמועל , לש הזמ דרפנ כ"רדב אוה םיירושיכ ךות םיביס לש ירוטומה בובצעה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
23
םיירושיכ :וחה . גוסמ םינטק םירוטומ םינוריונ י"ע םיבבצועמ םיירושיכ ךותה םיביסה
גוסמ רתוי םילודג םירוטומ םינוריונ י"ע םיבבצועמ םיירושיכ :וחה םיביסהש דועב ,אמג
אפלא .
"ה םינוכמ תובורק םיתיעל רירש ירושיכ םייבצעמש אמג גוסמ םירוטומ םינוריונ
,u(imotor (2(tem %<6,( םיבבצעמש אפלא גוסמ םירוטומ םינוריונ דועב ,%רושיכ?
םינוכמ םיירושיכ :וח םיביס (/eletomotor (2(tem .
תוריל םיקיספמ םיטנר[ פ\ א] ה ,תילמשח םירוגמו םידדובמ אפלא גוסמ םירוטומ םינוריונשכ
$ םייופר םהש וויכ ,תבקועה תוצווכתהה ךלהמב *80#Y8/ ירוטומ וריונשכ ,תאז תמועל .%
לש ילמשחה יוריגה תא םיקיספמ אל םיטנר[ פ\ א] ה ,אפלאה לש מז ותואב הרוגמ אמג גוסמ
היצביטקאל םימרוג כ"רדב תומדרומ תויחב םירחא םיהובג םיזכרמו ,ירוטומה סקטרוקה
.אמגו אפלא םיגוסמ םירוטומ םינוריונ לש תינטלומיס
_רושיכה לש םיטנר[ פ\ א] ה תוליעפ תא תתסוומ אמג גוסמ םירוטומ םינוריונ תוליעפ ךיא
םיטנמלאה םש ,םיירושיכ ךותה םיביסה לש םיירלופה םירוזאה תא םיבבצעמ אמג ינוריונ
תוצווכתהל תמרוג אמג גוסמ םירוטומ םינוריונ לש היצביטקא .םימקוממ םיצווכתמה
"מ יזכרמה רוזאה תא םיחתומ םרותבש ,םיירלופה םירוזאה לש תורצקתהלו 2 .תווצקה
םיטנר[ פ\ א] ה תווצקל םרוג כ םג םירוסנסה תווצקה לש יריה בצקשכ תרבגתמ הלועפה
.םיירושיכ ךותה םיביסה לש החיתמל רתוי םישיגר תויהל
יביס ,תויטיא תוינוצר תועונתב ^# $ הקירפה בצק תא םילידגמ תובורק םיתיעל םיטנר[ פ\ א]
/1,+M#*;8 .העונתה ךלהמב רצקתמ רירשהש תורמל םהלש %
)ע הי*0ינור-ני%& )י&טקואמ אמ' 'ו%מ )ירוטומ )ינוריונ )א קר ,חרתהל לו-י ה0 ר&'ומ ירי
@אפלא 'ו%מ )ירוטומ )ינוריונ
תוצווכתה ךלהמב קסופ וא תחופ היה רושיכה לש יריה ,אמג לש היצביטקא התייה אל םא
.םיירושיכ ךות םיביס לש תופפורתה לשב
לולסמ .םיבצעה תכרעמל הליעי אמג"אפלא תייצביטקא"וק י"ע רושיכה תושיגר תרימש
$ !ופיכ ךלהמב עבצאה לש העונתה <08Y1(4 תועבונש ,תוריהמב תונטק תויטס הארמ %
$ !פוכה רירשה לש תוצווכתהה בצקב תויצאירומ <08Y(* רצקתמ רירשה םיתיעל "%
לש יריה .רתוי טאל תורחא םיתיעלו תוריהמב ^# תויראלוגר"יאה תא !קשמ םיטנר[ פ\ א]
ינוסקא לש הקירפה בצק ,!לוח פואב הלדג !ופיכה תוריהמשכ .לולסמב ^# וויכ ,תחופ
תוריהמהשכ .םיירושיכ ךותה םיביסב חתמ תוחפ הרשמ כלו ,רתוי רהמ רצקתמ רירשהש
לש הקירפה ,תדרוי ^# חתמה תא לידגמ כלו ,רתוי טאל רצקתמ רירשהש וויכ ,הלדג
.םיירושיכ ךותה םיביסה לע יסחיה
לש םיטנר[ פ\ א] ה העונתב ,ךכיפל ^# לש יונישה בצקב תויצאירול הנוש תושיגר פ"ע םיקרפנ
תווצקה תויה לש תילנויצקנופה תובישחה תא השיחממ וז תושיגר .רירשה ךרוא
תא שמשל לוכי הז עדימ .ךרואב םינטק םייונישל םישיגר יכה םיינושארה םיטנר[ פ\ א] ה
תוצובק לש תופייעתה רתאלו העונתה לולסמב תויראלוגר"יא לע תוצפל םיבצעה תכרעמ
.רירש יביס לש תוימוקמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2.
הנומת 2L"U : ירושיכ
ךלהמב םיפרנ אל רירשה
וויכ ,תיביטקא תוצווכתה
ךות םיביס לש חתמהש
י"ע רמשנ םיירושיכ
.אמג גוסמ םירוטומ םינוריונ
& חתמ ,םילמרונ םיאנתב "
עובק ירי קיפמ ךשוממ
םיטנר[ פ\ א] םיביס לש ^#
.רירשה רושיכה
P גוסמ ירוטומ וריונשכ "
,תילמשח הרוגמ ודבל אפלא
םיקיספמ םיטנר[ פ\ א] ה םיביסה
הפרנ רושיכהש וויכ תוריל
.תוצווכתהה י"ע
V םירוטומ םינוריונשכ "
,דחי םירוגמ אמגו אפלא
ךלהמב הפרנ אל רושיכה
הקספההו תוצווכתהה
."תאלמתמ" םיטנרפאה לש יריה
הנומת 2L"-W : םירוטומ םינוריונ
היצביטקא"וק םירבוע אמג גוסמ
תועונת ךלהמב תוינו"ר .
ךלהמב רושיכ לש טנר[ פ\ א] מ םידועית
יריהש הארמ עבצאה לש יטיא !ופיכ
!קשמש !קשמ רושיכה לש
.%הטמל$ העונתה תוריהמב תויראלוגר יא
םילוכי רושיכה לשה יריב הלא םייוניש
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא שמשל
תויראלוגר יאה לע תוצפל לכותש ידכ
.רתוי הקלחל העונתה תא ךופהל ךכו
תא ריבעהל רושיכה לש תלוכיה
היולת לנגיסכ וז תויראלוגר יא
.אמג"אפלא תייצביטקא"וקב
אמג גוסמ ירוטומ וריונ םא
הפרתי רושיכה ,בטקואמ אל
תוארל תינש יפכ רצקתמ רירשהשכ
הנומתב 2L"U .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2B
ילל! #ב$
תא םישחש םיחמתמ םיטנמלא ליכמש פוד אצוי ירוסנס רביא אוה רירשה רושיכ ךרוא
רירשה תאו ךרואב םייונישה תוריהמ תא םישחש ,י=גלוג ינשייח םע םיפתושמ םיתמצ י"ע .
רירשה חתמ לש ינכמה בצמה לע דימתמ עדימ תיזכרמה םיבצעה תכרעמל קפסמ אוה ,
אמג גוסמ םירוטומ םינוריונ לש תיאמצע תכרעמ י"ע רירשה רושיכ לש בובצע .רירשה
עדימה תא םאתל ךכו רושיכה תושיגר תא לגסל תיזכרמה םיבצעה תכרעמל תרשפאמ
םירירשהו תושדעה לש ירוטומ בובצע הב ,יעה ומכ אוה רושיכה הז בומב .לבקמ אוהש
.תיתשרב עגופ רואה וב פואב טולשל םיבצעה תכרעמל רשפאמ םייניע :וחה
לש תפסונה תובכרומה :ריחמ שי הלא םירוטומ םיבובצע י"ע תגשומש הנידעה הטילשל
.רתוי םיהובג םיזכרמ י"ע יתשיפתה דוביעה
לש היצביטקאה תמרב םגו רירשה ךרואב םג יולת רירשה ירושיכ לש יריה בצקו רחאמ
םיירושיכ ךותה םיביסה לש אמג
תחקלו חקפל איה םג תבייח םירירשה ירושיכמ םילנגיסה תא תשרפמש םיבצעה תכרעמ
"ה תא ובשחב <6,1'()(* /*1O8 .רושיכהמ עבונש !חדה "
םיכילהתה לכ רובע .ירוטומו ירוסנס דוביע יב הקודהה םיסחיה תכרעמ תא שיחממ הז
םאתל בייח חומה ,רתוי הובג רדסמ םייתשיפתה 1456) םע ירוסנס (6)56) ידכ ירוטומ
.קיודמ פואב ותביבס םע !וגה לש תויצקארטניאה תא דומאל
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
26
קרפ 2R םיירושיכ םיסקלפר :
טע תמרה ומכ הטושפ הלועפ וליפא .םיבר םירירש לש תמאותמ הלועפ תשרוד העונת לכ
םירירש לש :וויכו ,ותוא סופתלו טעל דיה תזזהל םירירש יפלא לש :וויכ תשרוד לפנש
"ב םיפסונ םיבר )*647 תויוצווכתהה רוביח לש ךילהתה .!וגה תוביצי תרימשל םיילגרבו
ארקנ דחי ולעפיש ךכ םידיחי םירירש לש -תירו#ו$ הי"ני+רואוק motor
coor-ination איה הלש רתויב תיסיסבה הרוצה . %קלפרה .
לש םינייפאמ ינש .יפיצפס ירוסנס יוריגל תיסחי תיפיטואירטס הבוגת איה סקלפר תבוגת
:סקלפרה תבוגת בוציעל דחוימב םיבושח יוריגה - . $$ םוקימה 0(+6, עבוק יוריגה לש
.סקלפר תבוגת תקפהל וצווכתי םירירש וליא
2 . יוריגה תמצוע םיגרודמ כ"רדב םיסקלפר "הבוגתה לש הדוטילפמאה תא עבוק
.םתמצועב
ירוסנס עדימ לבקמו ,ש"הח ךותב ולוכ לכומ יתרדש סקלפרל יארחאש ילנוריונה לגעמה
לכב ינויח דיקפת ילעב םה םייתרדש םיסקלפר .רישי פואב רועו םיקרפמ ,םירירשמ
תריציל רתוי םיהובג חומ יזכרמל םישורד הלא םיירטנמלא םילגעמו רחאמ .תינוצר הלועפ
םירוטומ םיפצר תנבהל תינויח איה םנוגרא לש הכרעה ,רתוי תוכבוסמ תויוגהנתה
שמשל םילוכי םה .ינילק וחבאל םיינויח םג םה םייתרדש םיסקלפר .רתוי םיבכרומ
.ש"הח לש תיללכה תוררועה לשו םירוטומו םיטנר[ פ\ א] םירוביח תוניקת לש הכרעהל
:בושח יתרדש סקלפר לש ילנוריונה לגעמה תא חבנ -החיתמה %קלפר stretc! ref.eA ,
ובשח רבעב .ךראומ רירשהשכ תושחרתמש רירש לש תויוצווכתהמ בכרומש
לש םיסקלפרש וליג כ"חא ךא ,םירירשה לש תוימינפ תונוכתמ תועבונ הלא תויוצווכתהש
$ ירוחאה וא ימדקה שרושה ךותיח י"ע לוטיבל םינתינ החיתמ O84)*#0`/(*,#0 *(() לש %
םג םישרוד הלא םיסקלפרש וניבה ךכו ,ש"הח 1456) רשק םגו ש"החל רירשהמ ירוסנס
.רירשל ירוטומ
םירוטומ םיטנר[ פ\ א] םיביס יב םייטפניס"ונומה םירוביחב קר יולת החיתמה סקלפר
םיסקלפר .רירש ותוא תא םיבבצעמש םירוטומ םינוריונל רירשה ירושיכמ םיינושאר
ילעב םה ,%רועה תטיבצ וגכ$ ךשוממ יוריג י"ע םיקפומש הלא ומכ ,םירחא םייתרדש
םיינושארה םיטנר[ פ\ א] ה םיביסה יב ךוותמ רתוי וא דחא וריונרטניא :רתוי בכרומ לגעמ
בושח דיקפת םג שי רתוי םיבכרומה םייתרדשה םיסקלפרל .םירוטומה םינוריונה יבל
.תורחא תובכרומ תוירוטומ תולועפו תודיינ ,הביציב
יפי#ואיר# קלפרל #ושפ ל+ו$ אוה החית$ה קלפר
לש חומה עזג תא וכתח החיתמ יסקלפר םיכוותמש םייזכרמה םילגעמה תא דומלל ידכ
$ יירבדימה תמרב ח"עב decere6rate preparat#o$ הז ךותיחב . %חומה עזג לש ךותיח"
$ לודגה חומה +8*8>*6' לש םילמרונ םיתוסיוו באכ תשוחת םסוחש המ ,ש"החמ קתונמ %
םיסקלפר ,חומה עזג תא הל וכתחש תויחב .רתוי םיהובג חומ יזכרמ י"ע םיסקלפר
םיביכרמה תא וחבל רשפאמ הזו ,םייפיטואירטס רתויל םיכפוהו םיהבגומ םיבר םייתרדש
רירשה חתמב תימניד הלידג םג תוארמ הלאכ תויח .תולקב רתוי םהלש יוטיבב םיטלושש
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2L
פואב !פוכל וסינשכ .היחה לש הדימעה תייציזופב ךומתל ידכב הקיפסמ םיתיעלש ,!פוכה
תוצווכתהל םרג הז ,חומה עזג ונממ אצוהש לותח לש תכראומה תירוחאה הפגה תא יביספ
.םיחותמ ויהש םיפפוכה םירירשב תרבגומ
התנוכש ,וז העפותל ,)*8)+M %'2()#)1+$ *8<08Y :םיביכרמ ינש שי ,
- . תיזאפ תו"וו!תה .רירשה ךרואב יונישה י"ע תמרגנש ,הרצק ךא הריהמ
2 . תינו# תו"וו!תה תיטטסה החיתמה י"ע תעבקנש ,רתוי הכורא ךא השלח
.רתוי לודגה שדחה םכרואב םירירשה לש
%םידגנתמ$ םיטסינוגטנא םירירשל תמרוג םירירש לש דחא טס תחיתמש םג וליג !סונב
םיחותמה םירירשה לש םירוטומה םינוריונה רוריעל תמרוג החיתמש וקיסה .םייופר תויהל
הלועפו ,םיטסינוגטנא םירירש לש םירוטומ םינוריונ לש בוכיעלו %םהלש םיטסיגרניסהו$
הארקנ וז תילאוד reci&rocal innervation י++ה בוב"ע - .
חומ עזג םע תויחב תיתועמשמ םייפיטואירטס תוחפו רתוי םישלח םה החיתמ יסקלפר
ילגעמ לש בוכיעו םודיק ,םלש היחה לש חומה עזגשכ .ותוא וכתח םהב הלאכ תמועל םלש
םיתסוומ רתוי םיהובג םירחא םיזכרממו סקטרוקהמ םידרוי םילולסמ .םינזואמ םה סקלפר
תולועפ לש םינתשמה םיכרצל םתמאתהל החיתמה יסקלפר תמצוע תא תידימת
ילגעמ תא הבר המצועב םימדקמ חומה עזג לש םילולסמ ,ךותח אוהשכו ,תושחרתמש
.החיתמ יסקלפרב םיברועמש סקלפרה
תופני-ונו$ב החית$ה קלפר לש ילנוריונה לגע$ה
םיטנר[ פ\ א] ה םיביסה תצובק ^# "םיירוחא םישרוש ךרד ש"החל תסנכנ רירש ירושיכמ
/(*,#0 *((), "ה ךותב . /(*,#0 M(*4 םירוביח םקלחלש ,םיבר םיפנעל םידרפנ םה
םיאצוי ונממש רירש ותוא תא םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה םע םירישי םירוטטיסקא
^# $ םיטנר[ פ\ א] 'omon2mou( mu(cle ,ךכיפל .%"יעמשמ וד רירש" " החיתמה %קלפר
ל, ל'עמ י"ע קפומ אוה יטפני%-ונומ אוה ? )ירו&יח ל, דיחי ט%מ &-רומ, )ינוריונ
ןי& )ייטפני% Ba אפלא 'ו%מ )ירוטומ )ינוריונו )יטנרC פDאE .
לש םיפנע ^# םירירש םיבבצעמש םירוטומ םינוריונ קר אל םיררועמ םיטנר[ פ\ א]
םירירש םיבבצעמש הלא תא םג אלא ,םיימינומוה םיטסיגרניס קרפמ ותואב םיטלוש$
לכ . %המוד תינכמ העונת ילעבו ^# םירוביח השוע םירוטטיסקא םירוביח השוע יטנר[ פ\ א]
םע םירוטטיסקא לכ םעו ימינוניס"ומוהה רירשה תא םיבבצעמש םירוטומה םינוריונה
דע$ םיטסיגרניס םירירש םיבבצעמש םיבר םירוטומ םינוריונ 6WZ םיטסיגרניס דובע
םיבכעמש םינוריונרטניא םע םירוטטיסקא םירוביח םישוע םירחא םיפנע ,יידע .%םימיוסמ
.יוסינב הפצנש ידדהה רוריעל יארחא םירוביח לש הז טס .םיטסינוגטנא םירוטומ םינוריונ
תא הכיראמ הפגה לש הריהמ תיביספ הכראה :החיתמה סקלפר תא קיפמ הז ילניפס לגעמ
יביס לש הקירפה בצקב הלדגהל תמרוגו םיפפוכה םירירשה ^# .הלא םירירשמ םיאצויש
לש הקירפה ^# םיימינומוה םירירש לש םירוטומה םינוריונה תא תררועמ םיטנר[ פ\ א]
לש הקירפש ללגב .הכראהל תדגנתמש תוצווכתהל תמרוגו ,םיטסיגרניסו ^# םג םיטנר[ פ\ א]
וריונ ךרד$ םיטסינוגטנא םירוטומ םינוריונ תבכעמ ^# םירירשה ,%ירוטיביהניא
,ךכיפל .החיתמל םיפפוכה לש תודגנתהל תעייסמ וז הלועפ .תופרתהל םיטונ םיטסינוגטנאה
לש האלולכ לעופ החיתמה סקלפר לש לגעמה !#!#ש $ושמ% ךרואב םייונישל דגנתהל ידכ
שיטפ םע ולש דיגה וא רירשה תדיכל י"ע החיתמה יסקלפר לש חוכה תניחב .רירשה
%יביטקא"ופיה$ רתוי שלח סקלפר וא החיתמ יסקלפר רדעיה .ינילק וחבאב הליעי סקלפר
סקלפרה לגעמ לש רתוי וא דחא ביכרמ לש הערפהל מיס םיווהמ תובורק םיתיעל
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2R
יסקלפר .%ומצע רירשה ,םירוטומ םינוריונ לש אתה יפוג ,םירוטומ וא םירוסנס םינוסקא$
ללגב ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םיעצפמ עובנל םג םילוכי םייביטקא"ופיה החיתמ
"ב היולת םירוטומ םינוריונ לש תוררועש 1456), םיזכרממ םירוטיביהניאו םירוטטיסקא
דימת ,תאז תמועל ,%םירבגומ$ םייביטקא"רפיה החיתמ יסקלפר .רתוי םיהובג םירוטומ
"ל םיליבומש תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םיעצפמ םיעבונ 1456) רבגומ ירוטטיסקא
תויתיווע ומכ ,חתמב תוערפהל םירושק תובורק םיתיעל םה .םירוטומ םינוריונל
"תויטספס$ ,5#,)1+1)2 $$ תושקונו % *1;1/1)2 .
הנומת 2R"- : לש היצטיסקא
תא הליחתמ רירש ירושיכ
.החיתמה סקלפר
& יביס " ^# םישוע םיטנר[ פ\ א]
ייטפניס"ונומ םירוביח םירוטטיסקא ם
גוסמ םירוטומ םינוריונ לש םיטס ינשל
םתוא תא םיבבצעמש הלא :אפלא
םיאצוי םהמש %םימינומוה$ םירירש
יביס ^# םירירש םיבבצעמש הלאו
םיבכעמ םג םה .םיטסיגרניס
םירירשל םירוטומ םינוריונ
וריונרטניא י"ע םיטסינוגטנא
.ירוטיביהניא
P ,חתמנ רירששכ " ^# םיטנר[ פ\ א]
.םהלש יריה בצק תא םילידגמ
V ולש םיטסיגרניסה לשו רירש ותוא לש תויוצווכתהל הליבומ יריה בצקב הלדגהה "
לכבו ,החיתמל דגנ תבוגת תווהל הטונ היפרהה ,ךכ לשב .טסינוגטנאה לש היפרהלו
.םירירשה לש רתימה תויומד תונוכתה תא הריבגמ
רירשה חת$ תא )יתוו$ החית$ יקלפר
$ רירשה חתמ '6,+08 )(48 תינילק וכירעהל תינ .הכראהל דגנתמ רירשה וב חוכה אוה %
.םירירשה לש תודגנתהה תשיחו לפוטמה יפג לש תויביספ היפרהו הכראה י"ע
.רתימ ומכ גהנתמ רירש "ולש תימינפה תושקונהמ עבונ רירשה חתמ לש דחא ביכרמ
.ילנוריונ ביכרמ םג שי רירשה חתמל ,תאז תמועל
םיריבגמ החיתמ יסקלפר ,ךכיפל .רירשה תכראהל דגנתהל לעופ כ םג החיתמה סקלפר
תוירוטטיסקאה תועפשהה ךרד .םירירשה לש רתימה תויומד תונוכתה תא
תסוול הלוכי תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ,החיתמה סקלפר לולסמ לע הלש תוירוטיביהניאהו
=סמ תרשמ ילמרונ רירש חתמ .השורדה תיתוגהנתה המישמה יפל רירשה חתמ תא
:םיבושח םידוקפת - . ה&י*יה תרימ,ל עיי%מ המידקו הרוחא םידנדנתמשכ ,לשמל "
.ידמ בחרל ךופהל דונדנהמ םיענומו החיתמל םידגנתמ םירירש ,הדימעב
? -"חא התוא ררח,לו הי'רנא רו'אל )יריר,ל ר,פאמ דחוימב בושח הז .רתימ ומכ "
היגרנא םירגואו םיחתמנ לגרה ירירש ,המדאה דגנכ תצחלנ לגרהשכ .הצירבו הכילהב
תוצווכתהל תעייסמו תררחושמ היגרנאהמ קלח ,המדאהמ תפחדנ לגרהשכ .תינכמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
2U
^# םיטנרפא
רושיכ
רירש
ימינומוה
טסיגרניס
וריונ
ירוטומ
אפלא
םינרינורטניא ^#
םירוטיביהניא
טסינוגטנא
יכ ,המידק לגרה תפיחדל השורד םירירש לש תוצווכתה תוחפ .םירירשה לש תיביטקאה
.רתוי הליעי תישענ העונתה
3 רתוי תוקלח תועונת תו,על ריר,ל תור0וע רתימה תויומד תונו-תה ויה םירירש םא "
תוריצעו תולחתה םע םיעוזעזמ תולבוס ויה תועונתה םיטושפ םיעונמ ומכ םיגהנתמ
רירשה ,רתימ ומכ, ראשכ וללה םיעוזעזה תא הקילחמ רירשה לש תויטסלאה .תוימואתפ
.רתוי יתגרדה פואב לקשמ יווש לש ךרוא גישמ
קלפרל )ירשפא$ש )יי#פני-ילופ )ילגע$ י;ע )י!וות$ )ייתר+שה )יקלפרה בור
תויוו רובעל
םייטמוטואו םיירטנמלא םירוטומ םיסופד םיבצעה תכרעמל םיקפסמ םייתרדש םיסקלפר
סקלפר .סקטרוקהו חומה עזגמ םידרוי םילנגיס וא ירוסנס יוריג י"ע היצביטקאל םינתינש
לגעמ י"ע ךוותמ ,לשמל ,החיתמה יטפניס"ונומ ,תאז תמועל ,סקלפרה ילולסמ בור .טושפ
םה םייטפניס"ילופ .םיירוטומו םיירוסנס םינוריונ יב םיצצוח רתוי וא דחא וריונרטניא :
םילבקמ יסופיט פואב הלא םינוריונ #$put 22 %נ-תמ co$5er8e$t .דחא רוקממ רתוימ
"לו חומב רתוי םיהובג םיזכרממ םילנגיסל תרשפאמ וז הנוכת 1456), םירחא םיטנר[ פ\ א]
$ ילניפס"ארפוס בובצע רדעיהב .סקלפרה יוטיב תא תונשל ,65*# ,%ש"החמ הובג "לעמ?
םילגעמ י"ע םיכוותמ םייתרדשה םיסקלפרה בור .םייטמוטואו םייפיטואירטס םה םיסקלפר
.םיקרפמ =סמ תחיתמ ךות םיתיעל ,םירירשה לש הלועפה תוצובק תא םימאתמש םיכבוסמ
י"ע םיטלשנ םייתרדש םיסקלפר ,ךכיפל 3 :הרקב לש תוירקיע תומר
- . .%החיתמה סקלפר :המגודל$ םיילאודיבידניא םירירש
2 . םינוריונרטניא י"ע לשמל$ דיחי קרפמ ביבס םירירש תלועפ םואית
.%םירוטיביהניא
3 . יוריג י"ע םיגשומש םיסקלפר :המגודל$ םיקרפמ =סמב םירירש לש םואית
.%רועה לש
)ירו#יביהניא )ינוריונר#ניא י;ע ת$אות$ קרפ$ ביב רירשה תלועפ
יביס תצובק ^# םירוטומה םינוריונה םע קר אל םירוביח םישוע רירש ירושיכמ
םירוטומ םינוריונ םיבכעמש םינוריונרטניא םעו םיטסיגרניס םירירש םיבבצעמש
$ וללה םילצפתמה םירוביחה .םיטסינוגטנאה םירירשה תא םיבבצעמש /1O8*;84) לש %
ךכ ,קרפמ ביבס םילעופש םירירש יב םיילנוריונ םירוביח םישוע םיטנר[ פ\ א] םירושיכ
דחי םירושקש ,קרפמ ביבס םירירשה תצובק .הזמ הז תואמצעב םיגהנתמ אל םירירשהש
תארקנ סקלפר ילולסמ לש וז תכרעמ י"ע m2otatic unit%'2()#)1+ *8<08Y סקלפר?
.%החיתמה 1456), לע םיעיפשמ רירש ירושיכ לש םירוסנס תווצקמו י=גלוג ינשייחמ
.םינוריונרטניא ךרד תיטטוימה הדיחיה
"ב העונת םירשפאמ אלא ,םיטושפ םיריצ םניא םיקרפמה בור 2 וא 3 םירירשה .םירושימ
יולת ,םינוש םייסחי תוחוכ ילעב םינוש םיפוריצב םילעופ הלא םיקרפמ תא םיפיקמה
לש םילצפתמה םירוביחה ,הזכ קרפמל עיגמ החיתמ יוריגשכ .םיוסמה העונתה וויכב
םיחיטבמ םירוטיביהניא םינוריונרטניאו םיטסיגרניס םירירש לע רירשה לש םיטנר[ פ\ א] ה
,ךכיפל .בכועמ םיטסינוגטנא לש וכנה !וריצהו לעפומ םיטסיגרניס לש וכנה !וריצהש
$ חתמה תא תתסוומ תיטטוימה הדיחיה )(48 $ תושקונה וא % ,)1<<48,, .ולוכ קרפמה לש %
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3W
הנומת 2R"2 : רתוי םיהובג םירוטומ םיזכרמ
ךרד קרפמב םידגנתמ םירירש םאתל םילוכי
םירוטיביהניאה םינוריונרטניאל לנגיס תדוקפ
^# וללה םירוטיביהניאה םינוריונרטניאה .
ילגעמב %ילקורפיצר$ !תושמ בובצע םיכוותמ
ךותמ טעמ קר$ החיתמה סקלפר 1456), םיבר
.%הנומתב הטושפה המארגאידב םיארנ
םילבקמ םינוריונרטניאה ,!סונב 1456),
לנגיסש ךכ ,םידרוי םיילקיטרוק םינוסקאמ
ליבומ םירירש לש דחא טס בטקאל דרוי
.םיטסינוגטנאה לש היפרהל תיטמוטוא
םירוביח םישוע םירחא םידרוי םילולסמ
.הז וריונרטניאל םירוטיביהניאו םירוטטיסקא
"ה לש לקשמה יווששכ 1456), היציביהניאל טסומ
תתחפומ תפתושמ היציביהניא ,רתוי הלודג
$ תפתושמ תוצווכתהו co-contraction םירירש לש %
.תשחרתמ םידגנתמ
)ירו#יביהניאה )ינוריונר#ניאה ת"ובק Ga )י#ינוג#נא )ירירש )יב!ע$
י"ע םימאותמ החיתמה סקלפרב םידגנתמה םירירשה תלועפ )ינוריונרטניא ת*ו&ק
)ירוטי&יהניא Ba ךרד תמאותמ היציביהניא םיכוותמש , 1456), םיטנר[ פ\ א] מ םירוטטיסקא
תועונתב םג אלא ,החיתמ יסקלפרב קר אל הליעי םואית לש וז המר .רירשה ירושיכ לש
ללגב רתוי הליעיו הריהמ תישענ העונת ךלהמב יטסינוגטנאה רירשה לש היפרה .תוינוצר
"כ םישמשמש םירירשהש 5*1'8 '(O8*, םירירש לש תוצווכתהה דגנ םידבוע אל
םירישי םירוטטיסקא םירוביח םישועש ,ירוטומה סקטרוקהמ םידרוי םינוסקא .םידגנתמ
םינוריונרטניאל םיילרטל"וק םיביס םג םיחלוש ,םיילניפס םירוטומ םינוריונל
םירוטיביהניא ^# תודרפנ תודוקפ חולשל םיכירצ אל םיהובג םירוטומ םיזכרמ ,ךכ .
.םידגנתמ םירירשל
וריונרטניא לש דוקפת קר אל איה םידגנתמ םירירש לש תפתושמ היציביהניא
ירוטיביהניא ^# :וויכב ורתי שי םימעפל . 5*1'8 '(O8*, "וב םיטסינוגטנא םירירשו
קוידשכ דואמ הליעי איהו קרפמה תיישקה טקפא תא שי וזה תפתשמה תוצווכתהל .תינמז
םירוטיביהניא םינוריונרטניאש ללגב .םייטירק םה קרפמה תוביציו ^# םירוביח םילבקמ
חומ יזכרמ ,םיבושחה םידרויה םירוטומה םילולסמה לכמ םירוטיביהניאו םירוטטיסקא
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3-
לש לקשמה יווש תא תונשל םילוכי 1456), םינוריונרטניאל םירוטיביהניאו םירוטטיסקא
.תירוטומה הלועפל המיאתמש םיקרפמ תושקונ לש תיסחיה תומכב םיטלוש ךכיפלו וללה
)ירו#יביהניאה )ינוריונר#ניאה ה"ובק G. -ו+;8 י$ינו$והה רירשה תא תב!ע$
4;יע$ש$
גוסמ "םירוטיביהניא םינוריונרטניא לש ינש גוסמ םיעפשומ םימינומוה םירוטומ םינוריונ
^> םילבקמש , 1456), "ה .י=גלוג ינשייחמ 1456), םיווהמ וללה םירירשה ירוטפצרמ ונגנמ
ילילש בושמ תררועמ וז תרבגומ תוליעפ .רירשה ךרוא תא םיתסוומש רירשה ירושיכמ
םירוטיביהניא םינוריונרטניא ^> ,םימינומוהה םירוטומה םינוריונה תא םיבכעמ םרותבש ,
.רירשה חתמ תא םיניטקמ ךכו
לש העפשהה ^> "ב היולת םירוטומ םינוריונ לש תוררוע לע םינוריונרטניא 1456),
"ל !סונב .םיילאירפירפו םייזכרמ ,םיבר תורוקממ םיבלושמ 1456) ,י=גלוג ינשייחמ
םילבקמ הלא םינוריונרטניא 1456) :מ !תושמ
A ^# .רירש ירושיכב םיטנר[ פ\ א]
$ רועב ךומנ !ס ילעב םיטנר[ פ\ א] A cutanous a&&erents .%םיירוע תת םיטנר[ פ\ א] "
.םייקרפמ םיטנר[ פ\ א] A
A 1456) .םינווגמ םידרוי םילולסממ ירוטיביהניאו ירוטטיסקא
תועונת לש הנידע הטילשל ילניפס ונגנמכ דוקפת וגכ ,םיבושח םידוקפת הלא םירוביחל
בכועמ רירשה חוכ ,טקייבואב הנושארל תעגונ דיהשכ .%יביטקא עגמ ומכ$ תוינרקח
רשפאמש המ ,םיירוע תת םיטנר[ פ\ א] ו י=גלוג ינשייח לש תפתושמ היצביטקא י"ע הקזוחב
.עגמה ךוכיר םשל רירשה חוכב תידיימ התחפה
וריבגהל ,הזה ירוטיביהניאה טקפאה לש חוכה תא תסוול םילוכי םידרוי םילולסמ
.עגמב רתוי בר חוכ שורד םא היציביהניאה תא דירוהל וא ריבש טקייבואהשכ
הנומת 2R"3 : םיקפסמ י=גלוג ינשייחמ םיטנר[ פ\ א] םיביס
םינוריונ לש חתמה תוסיוול ילילש בושמ תכרעמ
םינוריונרטניא ךרד םיטסיגרניסו םימינומוה םירוטומ
םירוטיביהניא ^> םירוטומ םינוריונ םיררועמ םג םה .
,ךכיפל .ירוטטיסקא וריונרטניא ךרד םיטסינוגטנא
הזל דגונמ י=גלוג ינשייח לש ירוטומה טקפאה
םינוריונרטניא .םירוטלומיטסה רירשה ירושיכ לש
םירוטיביהניא ^> םילבקמ 1456) םירוטפצרמ !תושמ
םיכוותמ ךכיפלו ,םידרוי םיזכרממו רועבו םיקרפמב
םירוסנס םיתוסיוו לש םואיתה הב תועונתב הטילש
.עגמב ומכ ,בושח םינוש
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
32
רועה לש יוריגב )יליחת$ הבי"יבו הנגהב )י+וקפת )יתרש$ש )יב!רו$ )יקלפר
$ שושימה שוח י"ע יוריג tact#.e st#"u.at#o$ תוצווכתהל םרוג רועב םיבר םירוזא לש %
,לשמל .יוריגה רוזאל תחתמ םיאצמנש הלא כ"רדב ,םייפיצפס םירירש לש תיביסקלפר
לש תיביסקלפר תוצווכתהל םרוג %ילאידמל ילרטל וויכמ כ"רדב השענ$ טבה !וטיל
טבה !וטיל .יוריגה םוקמ רבעל רובטה לש הייטסכ הארנש פואב בורל ,טבה ירירש
:וויכל םרוג הנותחתה טבה יוריג דועב ,הנוילעה טבה ירירש :וויכל םרוג הנוילעה
םירירשהו יוריגה םוקמ יב הלא םיעובק םייבחרמ םיסחי .הנותחתה טבה ירירש
ארקנ םיצווכתמש םימיוסמה locu( (iEn .
קלחה !וטיל ,לשמל .יוריגה תוכיאב םג יולת ךשוממ יוריג לש יביסקלפרה טקפאה
$ ירושימה 50#4#* לש !ופיכל כ"רדב םרוג %תועבצאל בקעהמ כ"רדב$ לגרה !כ לש %
ארקנ הז .הלוכ לגרה לש םימיוסמ םירקמבו ,תועבצאה &lanar re,le3 ,ךכל דוגינב .
הז .הלוכ לגרב ךיראמה רירשה לש תיללכ הבוגתל ליבומ ירושימה רוזאה לע לק :חל
ארקנ e3ten(or t'ru(t .%ךיראמה לש "הפיחד"$
םירירשה לכ לש תוצווכתהל םרוג ,לגרל דח :פח תסינכ וא הטיבצ ומכ ,ביאכמ יוריג
.הלש !ופיכ י"ע יוריגהמ הפגה תכישמל םרוגש רבד ,הפגב םיפפוכה
8 :ופי! יקלפר ,le3ion re,le3e( הלו! הפגה לש העונת )יברע$ 4
תויוצווכתה םואית ברעמש יתנגה סקלפר איה קיזמ יוריג לשב תמרגנש !ופיכל הכישמ
ומכ ,!ופיכ יסקלפר .םייטפניס"ילופ םייביסקלפר םילולסמ ךרד םיבורמ םיקרפמב םירירב
םיצווכתמ הרוגמה הפגה לש םיפפוכ םירירש :!תושמ בובצע םיברעמ ,החיתמה יסקלפר
הפגה לש !ופיכה מזב .םיבכועמ הפגה התוא לש םיכיראמה םירירשה וב תינמז"וב
םיכיראמ םירירש :תילרטל"הרטנוקה הפגב הכופה העפשה קיפמ סקלפרה ,הרוגמה
"םיבכועמ םיפפוכו םיררועמ cro(( e3ten(ion re,le3 הביציב הכימתה תא ריבגמש ,
.ביאכמ יוריגמ הפגה תכישמ ךלהמב
ש תורמל :ופי!ה קלפר תוצווכתה חוכו לדוג ,םיבאוכ םייוריג ווגמל יפיטואירטס תיסחי
תיסחי הריהמ הכישמ קיפהל הלוכי םח רונתב העיגנ .יוריגה תמצוע תא םיפקשמ רירשה
לכב תיתמצוע תוצווכתהל הליבומ וזכ תכשוממ העיגנ דועב ,קפרמהו דיה !כ קרפב קר
רתוי בר מז ךשמנ דימת !ופיכה סקלפר .הלוכ הפגה לש דואמ הריהמ הכישמלו םיקרפמה
םניא !ופיכה יסקלפר ,םיסקלפרה בור ומכ .יוריגה תמצוע םע לדג כ"רדב וכשמו ,יוריגהמ
יפל תונוש םיכרדב םיתסוומ םה .תיפיטואירטס העונת סופד ותוא לש תוטושפ תורזח
$ הכישמ םשל !ופיכל םיארחאש םיילניפס םילגעמ .יוריגב תונוכת <08Y1(4
N1)M/*#N#0 "לו % +*(,, 8Y)84,1(4 םג םה "םייתנגה םיסקלפר ךוותלמ רתוי םישוע
םישמשמ .תוינוצר תועונתב םייפגה תעונת םואיתל הלא םילולסמ לש םינוריונרטניא
םילבקמ 1456), םגו ,באכל םיביס קר אל ,םיטנר[ פ\ א] םיביס לש םינוש םיגוסמ םיפתושמ
.םידרוי םילולסממ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
33
לש "בוברע" יא ךא ,םינוריונרטניא םתוא לע ירוסנס"יטלומ !ותיש הברה ךכ לכ שי
1456), םתוא .ירוסנסה עדימה לש תויפיצפסה דבואל םורגל לוכי היהש םינוש תורוקממ
תועונת יכ ,ינויגה הז !ותיש .תוינוצר תועונתל תודרוי תודוקפ םיכוותמ םינוריונרטניא
םיירוע תת םירוטפצר לש םג אלא רירש ירוטפצר לש קר אל רוריעל תוליבומ תוינוצר
"ו ,םייקרפמו 1456), .העונתה תוסיול םישמשמ הלא םיבלושמ םירוסנס
הנומת 2R". : !ופיכה סקלפר
$ <08Y1(4 N1)M/*#N#0 *8<08Y הפגה !ופיכל םרוג %
רועב םיטנר[ פ\ א] יוריג .תדגונמה הפגה לש הכראהלו הרוגמה
$ +6)#48(6, #<<8*84), ,באכל רוטפצרמ ביס ומכ ,%
םיילרטל"יספיאה םיפפוכה םירירשה לש רוריע קיפמ
תא קיפמ אוה ךא ,םיילרטל"יספיאה םיכיראמה לש בוכיעו
"ה$ תילרטל"הרטנוקה הפגב הכופהה הבוגתה
+*(,, 8Y)84,1(4 *8<08Y "ה .% 1456) ירוע"תתה
סקלפרהש ךכ ,םיבר םיילניפס םיטנמגס לע רזפתמ
םיקרפמה לכב םירירש לש תוצווכתה ברעמ ואולמב
לש 2 טנמגס רובע םילולסמה תא הארמ רויצה .םייפגה
.דבלב דחא ילניפס
תוי$תיר תועונת$ )יב!רו$ )י$יו$ )יקלפר
,לשמל .תורזוח תוימתיר תועונתמ םיבכרומ םימיוסמ םייתרדש םיסקלפר 'דור!גה ס(#)ר
scratc* re&le+ .שוערפ ומכ קיצמ יוריג ריסמ ,תויתוורפ תויחב תובורק םיתיעל הארנש ,
העונת םע ליחתמ סקלפרה .הרורב הרטמ םע תבכרומ תוגהנתה יהוז ,!ופיכה סקלפר ומכ
תאבומ הפגהשכ שחרתמ ימתיר דוריג .יוריגה םוקימל בורקש םוקימל תירוחאה הפגה לש
.הנוכנה הלחתהה תדמעל +*(,, 8Y)84,1(4 *8<08Y8, לש הדימעה תוביצי לע םירמוש
תנווכמש ,בטיה תמאותמ םידוריג תרדס לעופל איצוהל הלוכי היחהש איה האצותה .היחה
.רועב הרוגמה רוזאל הנוכנ
סקלפרש הליגש ,וטגנירש י"ע רקחנ םיבלכב דוריגה סקלפר לש ילנוריונה ונגנמה
הארמ "תיראווצה המרב עטקנ ש"הח הבש תויחב ואולמב הארנ דוריגה ימתיר יונישש
"ב יולת אל תועונת לש ךשוממ 1456), %ש"הח לעמ$ םיילניפס"ארפוס .
.יוריגה ךשמו תמצוע לע תוכמתסמ סקלפרה לש תובר תונוכת ,!ופיכה יסקלפר ומכ
תורזחה =סמו רירשה תויוצווכתה חוכו ,רתוי יולג השענ סקלפרה ,הלוע יוריגה תמצועשכ
איה הז סקלפר לש תטלוב הנוכת .םילדג 2 &*קה, r!yt!" 1 ,יטמוטואו יפיטואירטס ולש
יוריגה תונוכתב יולת וניאו תורשפאה ,דוריגה סקלפר לש תילניפסה הטילשה המגדוהשכ .
תושרוד הארנכ הלאכ תועונתש איה הראשנש *M2)M'1+ 1456) הפגב םירירש ירוטפצרמ
"ה תא ךתח וטגנירש ,ותוא עונמל ידכ .הענה /(*,#0 *((), םיאשונש 1456) ירוסנס
תועונת ררוע הרדש דומע תולעב תויחב רועה לש יוריג ,הז ירחא וליפא .תירוחאה הפגהמ
העגהב הדימ התואב תוליעי אלו בוט תוחפ תומאותמ תועונתהש תורמל ,תוימתיר דוריג
הארמ וז האצות .יוריגה רוזאל !ופיכ לש יגוריסל תופלחתהל םיארחאש םילגעמהש
םישרוד אל הכראהו 1456) הירפירפהמ וא םיילניפס"ארפוס םיזכרממ .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3.
ארקנ הזכש יזכרמ ילנוריונ לגעמ לש דחא לדומ .תמיוסמ הרוצב םינגרואמ הלא םילגעמ
'al,-center mo-el ;יז!ר$ י"ח ל+ו$; - עוטש , )ינוריונ& )יטלו,, )ינוריונרטניא,
)יפתו,מ )ירוטי&יהניא )ירו&יח ילע& )ה ה-ראהלו 3ופי-ל )ירו,ק, )ירוטומ לדומה .
ומכ םיימינפ םירוטקפ י"ע לבגומ %תפתושמ$ תילקורפיצרה היציביהניאה ךשמש חינמ
, -ו)!!ע-ה &atigue . תיטפניסה הרבעהה חוכל תמרוגש ,תוירוטיביהניא תוספניס לש
לע תולבקתמ רתוי תוארנ תעכש ,םיימינפ םיכילהתל תופסונ תויורשפא .מזה םע ךועדל
ה ,תעדה 'ה!/דומו(א accommodation .0-ו#גר-ה0, "ל םיביגמ םינוריונ הב ,
1456) לש דרוי בצקב דימתמ ירוטטיסקא (6)56) , , !רוט!$!ה"!א'טסו) ד"וא$!רו
postin*i1itor2 re1ound . ךמנומ וריונ רוריעל !סה ובש ,"רזוח רודכ"?דנואביר "
.בוכיע תובקעב תיתגרדה
הנומת 2R"B : תוימתירה תועונתה
ש"הח י"ע תורצונ דוריגה סקלפר לש
דמל וטגנירש .ימתיר יוריג אלל
םהב םיבלכב הזה סקלפרה תא
תילקיוורס המרב עטקנ ש"הח
לגעמה דודיב םשל ,%תיראווצ$
דועית .סקלפרה לש ילניפסה
לש טקפאה תא הארמ וייוסינמ הז
סקלפר לע יוריגה תמצוע תלדגה
לש העונת הארמ בקעמה .דוריגה
$ תירוחאה הפגה M14/ 01'> %
.לק ילמשח יוריגל הבוגתב תמצועשכ
עובק ראשנ בצקה ךא ,םילדג סקלפרה ךשמו העונתה לש הדוטילפמאה ,תרבגומ יוריגה Q
הנומת 2R"6 : יזכרמ יצחה לדומה
הנתשמ תימתיר תוליעפ לש
רירשה לש םירוטומ םינוריונב
.!פוכה רירשה לשו ךיראמה
דחי ,הלאכ םירוטומ םינוריונ
םינוריונרטניאה םע
א"כ םימרות ,םהילא םירבוחמה
."זכרמ יצח" 2 ,!ותישב הז תא הז םיבכעמ םיאצחה
.אל ינשה ליעפ דחאש ךכ )(41+ 1456), "ל םימרוג 2
$ תויטס ללגב ךא ,תוריל םינוריונרטניאה <06+)6#)1(4, %
"ב וא תוררועב תויארקא 1456), לוכי דחא זכרמ יצח ,םירחא
םישורד תימתיר תוליעפ רצוויתש ידכ .ינשה תא בכעלו טולשל
.ינשל דחא זכרמ יצח יב תוליעפה תא ופילחיש םימיוסמ םינונגנמ
יצח י"ע היציביהניאה ךשמל תימינפ הלבגמ אוה הזכ ירשפא ונגנמ
זכרמה יצח לש היציביהניאה תתחפהל םורגיש המ ,ליעפה זכרמה
.ליעפל ךופהל לוכיש ךכ ינשה

תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3B
ש;הח י;ע )י#לשנ ה!ילה תועונת לש )יירקיעה )ינייפא$ה
8 תו+יינ ופ+ )יר"וי )ייתר+ש )ילגע$ locomotion י$תיר 4
םיאנתב תעדומ הנווכה תשרוד אל איה הגשוהש עגרב ,תינוצר הלועפ איה תודיינש תורמל
תועינמש ,ונילגר לש תונתשמה הכירדה תועונתל בל םימש ישוקב םיכלוהשכ .םילמרונ
תקירז ,הדווזמ תאישנ וגכ ,תינוצר הלועפ לכ הלא תועונתל םיפיסומו ,המידק ונפוג תא
.רפס תאירק וליפאו רוביד ,רודכ
םילגעמל סוחייל תונתינ ,תילמרונ תודיינ לש הלועפה תולק כלו ,תויטמוטואה ,לודג חווטל
תריציל תושורדה תובר םירירש תוצובק לש תוצווכתה םימאתמש םיימוקמ םייתרדש
"כ םיגהנתמ הלא םילגעמ .תימתיר הדיעצ central &attern Eenerator( המודב ,
תודיינ לש םילאמרונה םינונגנמה .דוריגה סקלפר ומכ תוימתיר תועונת םירצויש הלאל
"ב עטקנ ש"הח םהב םילותחב ודמלנ 0(N8* )M(*#+1+ 08O80 םילנגיס תעגה תענמנ כלו ,
.תוירוחאה םייפגב טלושש ש"החב קלחל םידרוי sp#$a. cats לע תכלל םילוכי הלא
.לקשמ יווש םשל תינוציח הכימת םיכירצ םה ךא ,ילמרונל בורק הדיעצ בצקב ענ וכילה
רוזחמ .!פוכהו ךיראמה םירירשה תוצווכתהב ימתיר יונישמ בכרומ ללוכה הדיעצה סופד
"מ בכרומ תדיינה הדיעצה 2 :םיבלש
- . -הפונתה בלש (0inE &'a(e תפפוכמו המדאהמ תקתינ לגרהשכ "
.המידק
2 . -ה+י$עה בלש (tance &'a(e תכראתמ לגרהו המדאב תלתשנ לגרהשכ "
.!וגל סחיב
י"ע הדימעה בלשו ,םיפפוכה םירירשה לש תוצווכתה י"ע יללכ פואב טלשנ הפונתה בלש
לש םייפגב םירירשה לש הלעפהה סופד ,תאז תמועל .םיכיראמ לש תויוצווכתה ,514#0
+#) בכרומ אלא ,םיטושפ םייפיטואירטס הכראהו הפיפכ אל אוה )זיגרני$ םלשה?$
םימוד םה .תוחמתהבו ומזתב םינושש ,םירירש תויוצווכתה לש %ויקלח םוכסמ לודג
ךתחנ םהלש ש"החש םילותחב הארנ המוד סופד .םילמרונ םילותח לש הלאל םתרוצב
ליגב -"2 .תועובש
.ש"הח ילולסמ לש הרוטקטיכראב םייונבו םידלומ םה םייתרדש םיסופד ירצוי ,ךכיפל
a תילמרונ דועצל הכישממ היינשה ,וכילהה לע תחא תירוחא הפג לש הזוזת םיענומ םא
.ימתיר פואב רוזחמה תא הכישממ תרחאה דועב ,רוזחמה עצמאב האופק תלבגומה הפגה
תלעב הפג לכ 5#))8*4 ;848*#)(* תודיינב .םירחאמ תיאמצע דקפתל לוכיש ,הלשמ
,לשמל ,וכילהה לע ךלוה לותחשכ .הזל הז םיגווזמ הפג לכל סופדה ירצוי ,תילמרונ
תחא הפגשכש ךכ ,וז רחא וז םירוזחמ תורצוי תילאמשהו תינמיה םייפגה לש תועונתה
גוויזה תא תיטמרד הטיסמ וכילהה בצק תרבגה .הפונתה בלשב היינשה הדימעה בלשב
.%הציר$ פולאג וא %תצרמנ הכילה$ טורטל הכילהמ תרבוע היחהשכ םייפגה יב ינמזה
.דחי תוכראתמו תופפוכתמ "וז םע וז בלש ותואב ה תוירוחאה םייפגה ,פולאגב
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
36
הנומת 2R"L :
םיימתיר םירוטומ םיסופד
םילגעמ י"ע םירצונ םיקנויב
םילעפומש םיימוקמ םייתרדש
.יירבדימהמ םידרוי םילנגיס י"ע
& המרב ש"הח לש העיטק "
>="> םיטנמגסה תא תדדובמ
.ונממ תירוחאה הפגה לש
תולוכי יידע תוירוחאה םייפגה
המלחה רחאל וכילה לע תכלל
המרב ךתח .חותינהמ #="#
יירבדימהו ש"הח תא דדובמ
תורפסימההמ לותחה לש ותחתה
ול םורגל תינ .לודגה חומה לש
לש ילמשח יוריג י"ע עונל
"יירבדימב םימיוסמ םירוזא
locomotor regions .
P עוטק$ לותח לש תודיינ "
רוזאב >="> .ילמשח וכילה לע %
תוליעפ לש תופתושמ תויוצרפתה
םירירשמ דועיתל תונתינ תילמשח
הפונתה בלש ךלהמב םיפפוכ
בלשב םיכיראממו הכילהה לש
.הדימעה
V רוזאב עוטק$ לותח לש תודיינ "
#="# .תישפוח ענש וכילה לע %
"ה me(ence&'alic
locomotor reEion רוזא$
הרוגמ %וכיתה חומה לש תודיינה
יוריג תומצועב תילאמשהו תינמיה תוירוחאה םייפגה תועונת "הטמל .תרבגתמ המצועב
טורטמ רבוע לותחהשכ .רתוי הריהמ תישענ הכילהה ,הלוע יוריגה תמצועשכ .תונוש
.םיינאטלומיסל םיפלחתמ הכראהו !ופיכמ תורבוע תוירוחאה םייפגה ,פולאגל
תוניקת תוילניפ-ארפו תו!רע$ תשרו+ ת$יו$ הר#$ל תנוו!$ תו+יינ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3L
חוכ דגנ !וגב ךומתל ידכ .תילנוריונ הטילש לש םיבורמ םיבלש תשרוד תילמרונ תודיינ
םיבר םיקרפמב םירירש תויוצווכתה תמאתמ םיבצעה תכרעמ ,המידק ועינהלו הדיבכה
יירבדימב םירוזאמ םיינוט םילנגיס י"ע םילעפומש ,םיימוקמ םייתרדש םילגעמ ךרד
ילולסמ ללוכ ,תורחא תודרוי תוכרעמ .תודיינב םיטלושש *8)1+60(,514#0, *6>*(,514#0 ,
"ו +(*)1+(,514#0 לש חוכה תוסיול תובושח הש הארנו תודיינ ךלהמב תיזיפ תוליעפ ,
.םירירשה תויוצווכתה
תודיינ יסופד לגסלו ענה !וגה לש וזיא לע רומשל תבייח םיבצעה תכרעמ ,מז ותואב
.תוללוכה תויוגהנתהה תורטמלו הביבסל
תירלוביטסוה תכרעמהמ דחוימב ,חומה עזגמ םירחא םידרוי םילנגיסב יולת םיאתמ וזיא
תגשומ תודיינ סופדל תולגתסהש תורמל ,!וסבל .%הנוכיתה זואב לקשמה יווש תכרעמ$
הרטמל תנווכמ תודיינ ,חומה עזגב םירוזאו םייתרדש םיסקלפר ילולסמ י"ע הקלחב
,התחלצה םשל םירחא םיילקיטרוק"באסו םיילקיטרוק םינבמ לש !ותיש תשרוד תמיוסמ
םיזכרמה לש םדיקפת .טקה חומהו ילאזבה וילגנגה ,ירוטומה סקטרוקה תא ללוכ
.רתויב יתועמשמ תובכרומ תועונת וויכב םיהובגה
ילל! #ב$
,תיסחי טושפ ותויה תורמל .תירוסנס"תירוטומ היצרגטניאל לדומ הווהמ דוריגה סקלפר
וכותב געמ אוהו ,םיקנוי לש םיבצעה תכרעמב רכומה דיחיה יטפניס"ונומה סקלפרה אוה
םיטנר[ פ[ א\ הו םיטנר[ פ\ א] ה םינוסקאהש ללגב .רתוי םיבכרומ םילגעמ לש םיבר תונורקע
,םיבצעה תכרעמב רתויב תוריהמה יב הכלוה תוריהמו לודג רטוק ילעב וב םיפתתשמה
רובע םייתרדשה םילגעמה לש תונכסחה .ךילהתה תוריהמל םאתומ דוריגה סקלפר לולסמ
לש הרישי תוברעתה ילב ליעיו םירירשה חתמ לש ריהמ תוסיוו תרשפאמ דוריגה סקלפר
,סקלפרה לש תושיגרהו חוכה תא םיתסוומ םידרוי הרקב ילנגיס .רתוי םיהובג םיזכרמ
.תויפיצפסה תוירוטומה תולועפל םתוא םימיאתמו
לע םיעיפשמ םידרויה םינוסקאה בור ,חומה לש רתוי םיהובג םיזכרמ י"ע העונתה תרקבב
.םינוריונרטניא ךרד ,יפיקעב םירוטומ םינוריונ
םינוריונמ םירסמ םיאשונש רסממ ינוריונ םתס אל םה םייתרדש םילגעמב םינוריונרטניא
קזח ילנוריונ ונגנמ םיווהמ םה .םירוטומ םינוריונל םהמו רתוי םיהובג םיזכרמל םירוסנס
.תוילנויצקנופ תודיחי תריציל םירירש יב רשקל תלוכי םע
תויוגהנתה לש םיירטנמלא םיביכרמ םיווהמש ,םייתרדש םיסקלפרב הז וגרא תוארל תינ
םייסיסב םיסופד לש טס רתוי םיהובג חומ יזכרמל םיקפסמ סקלפר ילגעמ .רתוי תובכרומ
קרפמ לש !תושמ בובצע ומכ$ תיסחי םיטושפ םיפוריצמ לחה ,תירוטומ היצנידרואוק לש
םילרופמט םיסופדו %!ופיכ יסקלפר ומכ$ העונת לש םיבכרומ םייבחרמ םיסופד דעו %דיחי
םילגוסמ הלא םייסיסב םיסופד ,תיסחי םייפיטואירטס םהש תורמל .%דוריגה סקלפר ומכ$
יונישל בלכב דוריגה סקלפר תולגתסהב ומכ ,םישדח םיאנתל פוד אצוי פואב לגתסהל
הביציל לגתסהל םילגוסמ אלא ,ירמגל םייפיטואירטס םניא םיסקלפר ,ךכיפל .תוביציב
.העונתל תדגנתמש תינוציח הסמעהלו !וגב םיטנמגס לש תיתלחתהה
םילוכי רתוי םיהובג םיזכרמ ,רישי פואב רתוי תוכומנ תומרל עיגמ הז עדימש ללגב
בוציע יטרפל גואדל ךרוצ ילב ,תוינוצר תועונת תריציל וללה סקלפרה ילגעמ תא ליעפהל
.תויחכונה תוביסנל העונתה יסופד
הטילשה תא תטשפמ םיטושפ םיסקלפרל םייארחא םייתרדש םילגעמ ךיא השיחממ תודיינ
םירשפאמ תודיינב םזיגרניס םירצויש םייתרדש םילגעמ .הצופנו הבושח תינוצר העונתב
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3R
.תיסחי םיטושפ םידרוי םילנגיס םע םיבכרומ העונת יסופדב טולשל רתוי םיהובג םיזכרמל
.ח"עבב םייוסינמ קר טעמכ האב תודיינב םיברועמש םילנוריונה םינונגנמה תא ונתנבה
לעב אוהש מתסמ תופיקע תויארמ _םדאב תוינוצר תועונתל הז עדימ יטנוולר המכ
לע ךלוה אוהש ךכב ח"העב בורבמ הנוש םדאב תודיינ .הבר תובישח 2 איבמש המ ,
חינהל ריבס ,ךכיפל .הכילהב הביציב הטילשל תודרוי תוכרעממ רתוי תוהובג תושירדל
.םיילניפס"ארפוס םיזכרמב רתוי תויולת םדאב תודיינל תומרותש תוילניפס תותשרש
ומכ תימתיר הדיעצ עצבל םילוכי אל ש"הח לש תטלחומ העיטק םע םישנא ,ךכ לשב
"ב התארנש ,514#0 +#), םידלונ םיישונא תוטועפש םיארמ תוחתפתה ירקחמ ,תאז תמועל .
הדיעצ םיארמ ודלונ קרש תוטועפ .ימתיר סופד רוציל םילגוסמש סקלפר ילגעמ םע
בלשה אוה הז יביסקלפר סופדש תויאר שיו ,ענ וכילה לע םתוא םימששכ תימתיר
.רגובמב ירוטומ םזיגרניס לש ושארה
,הכילהו הפועת ,הייחש וגכ תודיינ לש םינוש םיגוס לע הבורמ תייוסינ הדובע התשענ
תונורקע םתוא לע תוכמתסמ תודיינה תורוצ לכש הארמש ,תוילוח ירסחבו םינתיילוחב
י"ע תותסוומו תוגשומ תוימינפ הדונת תותשר "ילנוריונ וגרא לש םייללכ 1456),
תויגטרטסא וחתפתה היצולובאה ךלהמב .רתוי םיהובג םירוטומ םיזכרמ י"עו םיטנר[ פ\ א]
.תיתוהמ םינוש םדאה ינבש ימאהל הביס יאו ,םינימ ווגמב תומוד
קרפ 2U תינוצר העונת :

ךרע היה םדאה חומ לש תומישרמה תוילנויצומאהו תויביטינגוקה ,תויתסיפתה תולוכיל
סקטרוקהמ םילולסמ .תוגהנתהה תא גראל הב שמתשהל לגוסמ היה אל חומה םא טעומ
חומה לוכי םהבש םיעצמא םיקפסמ סקטרוקה לש םירוטומ םירוזאל ירוסנס"וטמוסה
.תנווכמ הלועפל ירוטומהו ירוסנסה עדימה לש היצרגטניא תושעל
לוכי חומה םהבש םייסיסב העונת יסופד םיקפסמ םייתרדש םיסקלפרו חומה עזג ךיא וניאר
הז .בשחמ תנכות לש תויתרגש תולועפ ומכ ,רתוי תובכרומ תויוגהנתה גראל שמתשהל
תועונתה לש םיטרפה לכ תא להנל ךרוצהמ חומה לש רתוי םיהובגה םיזכרמה תא ררחשמ
תיפיטואירטס תלוכי תולעב ה ש"החו חומה עזג םירצויש תועונתה ,תאז תמועל .מצע
םינוויכ תגשהל םתוא םינשמ ויה רתוי םיהובג םיזכרמ אלוליא תויביטפדא ויה אל ךכיפלו
"ל םייארחא רתוי םיהובג םירוטומ םיזכרמ .םימיוסמ 2 :תינוצר העונת לש תויסיסב תונוכת
- . -""%ו-מ .העונתה תורטמ פ"ע
2 . -$/ועמ .הביבסה לש םימיוסמ םינייפאמ פ"ע
הלאו ,תינוציחה הביבסה לע עדימ םידבעמש ,ירוסנס"וטמוסה סקטרוקה לש הלא םירוזא
שארב תוגהנתהה לע עיפשהל םילוכי ,הלועפ תוינכות יבגל תויצביטומ םיריבעמש
םע םהלש םירוביחה ךרד הנושארבו 2 תוילטנורפה תונואב םיירקיעה םירוטומה םירוזאה
:סקטרוקה לש
A &rimar2 motor area 4area B 4
A &remotor area 4area C 4
לש תויוצווכתה קיפמ ימוקמ רוזא יוריגש ךכ ,!וגה לש תויפוטוטמוס תופמ םיליכמ םהינש
םירצוי הלא םירוזאמ תוחולש םיחלושש םינוריונ .םיוסמ !וג רוזאב םיטלושש םירירשה
"ה לש יזכרמה קלחה תא cortico(&inal &at'0a2 תרבועש םיביס לש תיביסמ הליסמ ,
.םירוטומ םינוריונ לע הרישי העפשה ילעב הלא םירוזא ,ךכיפל .ש"החל סקטרוקה ךרד
"ה לע םג םיעיפשמ םירוזא םתוא '()(* (6)56) יערגל םהלש םירוביחה ךרד ,יפיקעב
.ש"החל תוחולש חלוש ורותבש ,חומה עזגב
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
3U
,העונתב לודגה חומה לש הטילשל יזכרמה וקל !סונב 2 םיקחשמ םיילקיטרוק"באס םינבמ
:העונתה ודיעו בוציעב ינויח דיקפת
- . $ טקה חומה +8*8>8006' %
2 . ילאזבה וילגנגה
םירוביח ךרד רקיעב העונתב םיטלוש םה Qש"החל תורישי םיביס םיחלוש אל הלא םינבמ
יחכונ ירוסנס עדימ תוושמ הלא תוידדצ תואלול .סקטרוקה לש םירוטומה םירוזאה םע
.תועונת ונכתב תוינויח הו ,ומלשוהש תועונתו
"הרפה םירוזאה לשו ינושארה ירוטומה רוזאה לש םייפיצפסה םידיקפתה תא ריכנ ונא
וילגנגהו טקה חומה ךיאב ודנ .תוינוצר תועונת לש הכרדהו הלחתה ,ונכתב םיירוטומ
הקוחר תינוצר העונתב הטילשה תא ונתנבה .תומדקתהה ךלהמב תועונת םינדעמ ילאזבה
.האלמה הנומתהמ קלח קר קפסל םילוכי םיגולויסיפו םיימוטנא םינותנו ,תמלשומ תויהלמ
הייפצמ ואב םינוש םירוטומ םינבמ לש דוקפתל תורושקש תובר תובושח תונבות
קזנמ תועבונש העונתב תוערפה לש תואמגוד םג גיצנ ,ךכיפל .תונוש תועיגפ לש תועפשהב
.םימיוסמ םינבמל
לש ?ווי!לו חו!ל )י++וק$ ינושארה ירו#ו$ה ק#רוקב )ינוריונ
תוינו"ר תועונת
העונתל הייפי"ב )תוליעפ תא )ינש$ ינושארה ירו#ו$ה ק#רוקב )ינוריונ
םירוזאש ךכ ,יפוטוטמוס פואב םינגרואמ סקטרוקה לש םירוטומה םירוזאה ךיא וניאר
םימיוסמ !וג יקלחב םיטלוש םייפיצפס םיילקיטרוק םירוטומ )יילר#ל-הר#נוק תורמל .
$ חותינב הרסה ירקחמ ,תאז #>0#)1(4 המכ םיקפסמ וז הנבהל ואיבהש היצלומיטסו %
בוה וז הלאשל ורתיפה .הב םיטלושו העונתל םימרוג וללה םירוזאה ךיאל םיזמר
ולחה .המצע תירוטומה המישמה תעפוה ךלהמב הנתשמ תילנוריונ תוליעפ ךיא וריבסהשכ
םירע םיפוקב ינושארה ירוטומה סקטרוקב םינוריונמ םילנגיס דועית י"ע אשונה תא רוקחל
לש רוזאב הנושארל הרבסוה םינוריונה תוליעפ .תוטושפ תומישמ ווגמ עצבל ופלואש
.דיה קרפ לש הכראהו !ופיכ ךלהמב דיה קרפל רושקש ינושארה ירוטומה סקטרוקה
פואב הנתשמ תוליעפו ,הלא תולועפ ךלהמב תוליעפש תונוש םינוריונ תויסולכוא ואצמנ
יסחי !")# ירוטומה סקטרוקהש הרישי היאר יהוז .םייטנוולרה םירירשה תוצווכתה
.העונתה לש הלעפהב וא בוכיעב !תתשמ כא ינושארה
,14;08"486*(4 *8+(*/14; י"ע תטלשנש ,הנוכתה ינייפאמ תא תולגל אוה םג רשפאמ
תדדוקמ תילניפסוקיטרוקה הליסמהמ םינוריונ לש הקירפה תורידת .אתה לש הקירפ
וריונה לש יריה בצק ,ךכיפל Qהמוקימב יונישל אלו ,הפגה תענהל שמשיש חוכה תומכל
דיה קרפ !ופיכ ךלהמב בטקואמש לד' סמעמהשכ .!ופיכל תדגנתמש הסמעה תפסוותמשכ
י"ע קר בטקואמ תויהל לוכי דיה קרפ !ופיכ ,הכראהל דגנתיו !ופיכל עייסיש ךכ הנתשמ
רבכ וריונה תעכ .%םיכיראמה$ םיטסינוגטנאה םירירשה לש םיסחיה וא ינפל הרוי אל
העונתה ךלהמב .
)י+יחי )יאת י;ע אלו )ינוריונ תויול!וא י;ע ++וק$ העונתה ?ווי!
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.W
לש תונוש תויסולכוא לש יריל םירושק קפרמה וא דיה !כ קרפ לש הכראהו !ופיכ
ירוטומה סקטרוקב רירשה לש הפמ לש ויערל בטיה םיאתמש רבד ,םיילקיטרוק םינוריונ
ינושארה ירוטומה סקטרוקב םיילאודיבידניא םינוריונו רחאמ ,תאז תמועל .ינושארה
"ה לש העונתה וויכ לוכי ךיא ,תחא תבב םירירש רפסמ לע עיפשהל םילוכי '(0)19(14)
#*' םינוריונ י"ע דדוקמ תויהל ,םינוש םירירש הברה לש תויוצווכתה תשרודש ,
,םיפוקב הנתשמ תילנוריונ תוליעפ לש רקחב אצמנ וז הלאשל ורתיפה _םיילקיטרוק
.תיזכרמ הלחתה תדוקנ ביבס םינוש םינוויכב ורדוסש תורטמ רפסממ תחאל תידי םיזיזמש
ורי םה Qהעונתה וויכ םע התנתשה כא םיילאודיבידניא םינוריונ תוליעפש וארה תואצותה
ומכ .דגונמה וויכב תועונת ךלהמב םיממוד ויהו ,!דעומ וויכב תועונת רובע הבר תוזירזב
םירדוסמ ירוטומה סקטרוקב םינוריונ ,יתייארהו ירוסנס"וטמוסה ינושארה סקטרוקה
,סקטרוק לש הדומע ךותב .םיוסמ רירשב תטלוש המ תחא לכש ,תוילנויצקנופ תודומעב
"ה לבא ,םימוד ייד ויה םינוריונה לש םיפדעומה םינוויכה directional tuning לכ לש
םיפתתשמ םיילאודיבידניא םינוריונ ,ךכיפל.עיתפמ פואב בחר היה םידעותמה םינוריונה
םצמוצמ פואב$ םינוויכ לש חווטב תועונתב םג ךא ,םיפדעומ םינוויכל תועונתב רקיעב
ךכ י"ע בחר הכ חווטל םינווכמש םינוריונ י"ע קיודמ פואב םידדוקמ העונת ינוויכ .%רתוי
י"ע אלא ,םידיחי םינוריונ לש הלועפה י"ע תעבקנ אל םיוסמ וויכמ העונתהש כתייש
םיוסמ וויכב העונתל דחא וריונ לש המורתה .םינוריונ תייסולכוא לש תללוכה הלועפה
םיאת תמורת .הז וויכב תועונתה ךלהמב תוליעפה תמרב יולת וכרואש רוטקווכ תגצוימ
תילאירוטקוו תרבוחמ םידיחי 'ה!!סו#%ואה #ש רוט(וו# population 3ector 4 ונוויכש
יב םיסחיה תכרעמ תא עובקלו הזה ויערה תא וחבל ידכ .ללוכה העונתה וויכ תא עבוק
םיילאודיבידניא םינוריונ לש םתוליעפ הקדבנ ,תבקועה העונתהו הייסולכואה רוטקוו וויכ
םיבכרומה הייסולכואה ירוטקוו וויכ .םינוש םינוויכב תורטמל עיגהל םיסנמש םיפוקב
לש םייפיצפסה םינייפאמה תורמלש הארמש המ ,העונתה ינוויכל םיבורק ויה ואצמנש
תוזחל תינ אל ,םינוריונ תייסולכוא לש תבלושמה תוליעפה י"ע םיעבקנ הטשוהה תעונת
העונת רותיא לש הז תא דגונ הז בצמ .והשלכ דיחי וריונ לש הקירפה יסופדמ םתוא
יטירק פואב תובושחכ תוארנ םיאת לש תונטק תויסולכוא וב ,ילאוזיווה סקטרוקב
.הסיפתל
הנומת 2U"- : לש הייריה בצק
טלוש ירוטומה סקטרוקב םינוריונ
.םיבבצועמה םירירשב גשומש חוכב
& הליסמהמ םינוריונ דועית "
סקטרוקב תילניפסוקיטרוקה
ירוטומה קתמה .רע !וק לש
ךיראהלו !פוכל היחל רשפאמ
.הלש דיה !כ קרפ תא
P הליסמהמ וריונ "
$ תילניפסוקיטרוקה MNO טלושש %
ליחתמ דיה !כ קרפ לש !ופיכב
.העונתה ינפל תוריל
םירירש לש תומרגוימורטקלא
דועית םע דחי ,םיפפוכו םיכיראמ
תחת םיארנ ,וריונה לש הקירפה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.-
תוליעפ רדעיה .םינוש סמעמ יאנת
ךלהמב תילנוריונ ה-ראה קרפ לש
חוכל דדוקמ וריונהש הארמ דיה ךכ
.םוקימל אלו
הנומת 2U"2 : םיילקיטרוק םינוריונ
בחר חווט ילעב םה םיילאודיבידניא
לש םימישרת .העונת ינוויכ לש
$ דועית ינבלמ ra(ter &lot( %
וריונ לש יריה יסופד תא םיארמ
"ב העונת ךלהמב דיחי R .םינוויכ
"ל תידי זיזהל !לואש !וק R םינוויכ
,רוא לש םיטלפ תודוידbב הארמ ,םינוש
דחא רושימב תילאידר םירדוסמש
b$ תיזכרמ הלחתה תדוקנ ביבס הדויד ?
ילמשח םרז ריבעמה ינורטקלא ביכר
דבלב דחא וויכב .% לכב םיספ רוט לכ
םירוטה .דחא חבמב תוליעפ גיצמ דועית
"ה$ ספא מזב םירדוסמ (4,8) .העונתה לש %
לש םינוויכה תא הארמ תיזכרמה המארגאידה R הרוי אתהש תוארל תינ .תועונתה
לש םינוויכ חווטב תושענש תועונת ךלהמב תיסחי םיהובג םיבצקב UW דע 22B .תולעמ
הנומת 2U"3 : ,ותנ וויכ לכב העונת ךלהמב
םינוש םיפדעומ םינוויכ ילעב םיילקיטרוק םינוריונ
הייסולכואה רוטקוו לש וויכה ךא ,םילעפומ
גציימ רבצ לכ .העונתה וויכל בוריקב םיאתמ
ירוטקוו לש םינוויכה .תחא הייסולכוא לש תוליעפ
םימיאתמ %םיווקווקמ םיצח$ הייסולכואה
.%םימלש םיצח$ הרטמה ינוויכל בוריקב
תועונתה לש תוא"ותה$ )יעפשו$ ירו#ו$ה ק#רוקב )ינוריונ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.2
לש תוריהמהו םוקימה יבגל םיעדומ םיראשנ ינושארה ירוטומה סקטרוקב םינוריונ
םילבקמ םהש וויכמ ,העונתה 1456) ,ירוסנס"וטמוסה סקטרוקב םינוריונ ומכ .ירוסנס
יוריגל םיביגמ םקלח .הירפירפב םיביטפצר תודש ילעב םה ירוטומה סקטרוקב םינוריונ
.םיקרפמ בוביסל וא םימיוסמ םירירש לש החיתמל םירחאו ,םיידי תעונתל םירחא ,רועב
םירזגמ י"ע תוטלשנש רירשה תוצובק יבל !וגה יבג לע הלא תודש םוקימ יב םיסחיה
ירוטומה סקטרוקב םימיוסמ םינוריונ י"ע םירצונ ירוטומה סקטרוקה לש םיימוקמ
םילבקמש 1456) םילבקמש םירחאו ,םיטלוש םה םהבש םירירשהמ יביטפצוירפורפ
1456) .םירירשה לש תוצווכתהה ךלהמב םירוגמ ויהיש חינהל ריבסש ,רועב םירוזאמ
"ה 1456) םילולסמ י"עו ירוסנס"וטמוסה סקטרוקהמ ירוטומה סקטרוקל רבעומ ירוסנסה
יטנר[ פ\ א] עדימ ריבעהל םילוכי הלאכ םיילקיטרוק"סנרט םילגעמ .סומלתהמ םירישי
.ירוטומה סקטרוקה ךרד ךורא האלול לולסמ י"ע םירירש תויוצווכתהב טולשלו םירירשמ
הנומת 2U". : םירוטומה םירוזאה
לו הזל הז םירבוחמ סקטרוק ירוזא
י"ע םירוירסטופ ילטאירפ
)יילקי#רוק-וקי#רוק )ירוביח
8 corticocortical connection( 4 .
תירו#ו$ה ת!רע$ה תא )יני!$ )ירו#ו$-הרפ )יילקי#רוק )ירוזא
העונתל
ינושארה ירוטומה סקטרוקל םוטרח יעמכ םיאצמנש ,סקטרוקב םירוטומ"הרפה םירוזאה
$ תנווכמ הרטמ תולעב תועונת ונכתב בושח דיקפת ילעב םה ,תילטנורפה הנואב cCd"
;(#0 /1*8+)8/ '(O8'84), שי .% 2 :םיירקיע םירוטומ"הרפ םירוזא
- . supplementar2 motor corte+ area .%םילשמה ירוטומה רוזאה$
2 . premotor corte+ .
הנומתב םינמוסמ$ הלא םירוזא ינש 2U". סקטרוקה לדוגש דועב .תיפוטוטמוס םינגרואמ %
הינגוליפה ךרואל עובק תיסחי ראשנו !וגה לקשמל ילנויצרופורפ ינושארה ירוטומה
יפ םילודג םדאב םירוטומ"הרפה םירוזאה ,%םייאליע םיקנוי לש עזגה תודלות$ תיטמירפה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.3
6 ירוטומה סקטרוקל תוחולש םיחלוש םירוטומ"הרפה םירוזאב םינוריונ .קוקמ יפוקבמ
.ש"החלו םיילקיטרוק"באס םינבמל ,ינושארה
רתויב םירירש לש תומאותמ תויוצווכתה ררועמ םירוטומ"הרפה םירוזאה לש ילמשח יוריג
"ב םג ,ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאה לש הרקמבו ,דחא קרפממ 2 .!וגה ידיצ
יוריג י"ע םיקפומש הלאמ רתוי םילודג יוריג ימרז תושרודו רתוי תובכרומ הלא תועונת
,השלוחל תומרוג ינושארה ירוטומה סקטרוקב תועיגפ דועב .ינושארה ירוטומה סקטרוקה
.העונתל המיאתמ היגטרטסא חתפל תלוכיה תא תולידגמ ה םירוטומ"הרפה םירוזאב
וזמ חנומ וירוחאמש !וקש גמ לומ םידמוע הלא םירוזאב תועיגפ םע םיפוקשכ ,לשמל
םיכמו לכואל תורישי םינווכמ אלא חתפה ךרד די םיחלוש אל םה ,גמב חתפ ודיצלו
.גמה לע םהידיב
"ל םימוד םיפוקב הלא םימוטפמיס a&ra3ia( $ םדאב b עצבל תלוכיה דבוא "היסקרפא
ירוטומה רוזאב תועיגפ שחשכ תשחרתמש %םיבצעה תכרעמב העיגפ לשב תונווכמ תועונת
היסקרפא םע םילפוטמ .םירושק םילטאירפ םירוירטסופ סקטרוק ירוזאב וא ירטנמלפוסה
אל םה ךא ,קיודמב תוטושפ תועונת עצבל םילגוסמו ,ירוסנס דבוא וא השלוח םיארמ אל
היגטרטסא וא םירירש לש תויוצווכתה יפצר תושרודש תובכרומ תולועפ עצבל םילוכי
.םייניש חוצחצ וא רעישה קוריס ומכ תננכותמ
תוילר#ל-יב תועונת )את$ו )ירו#ו$ )יפ"ר תנ!ת$ יר#נ$לפוה ירו#ו$ה רוזאה
העונת .העונת לש םיבכרומ םיפצר ונכתב בושח דיקפת לעב ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאה
תועונתמ רתוי תוכוראו תופוכת םיסלופ תורדס תשרוד הז רוזא יוריג י"ע תגשומש
ומכ םיבכרומ םיסופד תוללוכ הלא תועונת .ינושארה ירוטומה סקטרוקה י"ע תוררועמש
תועונת .תוילרטל"יב ה תועונתהמ תובר .דיה לש הריגס וא החיתפ ,!וגל היצטניירוא תמ
תוברעמש )יילמי%קורפ )יריר, ירוטומה רוזאהמ תורישי תונרקה ךרד תוכוותמ
תוברעמש הלא .ש"החל ירטנמלפוסה )ילט%יד )יריר, רוזאה י"ע תורישי אל תוכוותמ
ירקמב תוענמנ הלא תועונתו רחאמ ,ירוטומה סקטרוקל םירוביח ךרד אלא ,ירטנמלפוסה
"ב .ירוטומה סקטרוקב העיצפ -URW העונתל םימרות םינושה סקטרוקה ירוזא ךיא םגדוה
תוולמ םינוריונ תוליעפב תויצאירוש העידיב .רתויב העיתפמ הרוצב םירע םדא ינבב
םינוש םירוזאב םדה םרז תא ודדמ ,לודגה חומה ימוקמה םדה םרזב םימיאתמ םייונישב
ךלהמב .תונווגמ תומישמ ועציב םיקדבנש מזב חומב תוטושפ תומישמ לדג םדה םרז ,
םגו ינושארה ירוטומה סקטרוקב םג ,דיה לש םיילרטל"הרטנוקה םירוזאב תיטמרד
ךלהמב .םירוטומ"הרפה םירוזאב תיתועמשמ לדג אל ךא ,ירוסנס"וטמוסב בכרומ !צר לש
רוזאל םג הבחרתה סקטרוקב םדה תמירזב הלדגהה ,תועבצאה לכ תא תוברעמש תועונת
תועונת לש !צרה לע רוזחל ושקבתנ םיקדבנשכ ,תאז תמועל .ירטנמלפוסה ירוטומה
תועבצאה תילאטנמ לדג םדה םרז ,עצבל אל ךא קר .ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאב
תילאטנמה תוליעפל הרושק ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאב םינוריונה תוליעפש הארמ הז
תאצוי העונתה םאב סקטרוקב רוזא ותוא תא תוברעמש ,הלאכ תועונת ונכתל השורדש
.תועונתה לש ומצע עוציבל רישי רשק ילב ,תילאטנמ הילע םירזוח קר וא לעופל
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
..


תור#$ל עורזה תא תוחלושש תויל$יקורפ תועונתב #לוש ירו#ו$-הרפה ק#רוקה
ודוקפת יבגל תומידקמ תונבות ,ואולמב בומ אל יידע ירוטומ"הרפה סקטרוקהש תורמל
,הוושמ הימוטנא ירקחממ וגשוה ,14;08 +800 *8+(*/14; .םייתוגהנתה םירקמו ,
"ה תא לבקמ ירוטומ"הרפה סקטרוקה 1456) ולש יזכרמה וא ירוירטסופה סקטרוקהמ
לטאירפה אוה .ינושארה ירוטומה רוזאל תוחולש חלושו ,ירטנמלפוסה סקטרוקה ומכ ,י
תוילאידמה תוכרעמל םירושקש חומה עזגב םירוזאל םג תויולת יתלב תוחולש חלוש
"ל רקיעב$ תודרויה *8)1+60(,514#0 ,2,)8' םירירשב םיטלושש ש"החב םירוזאלו %
קחשמ ירוטומ הרפה סקטרוקהש ויערל םיליבומ הלא םירוביח .םיילאיסקאו םיילמיסקורפ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.B
הנומת 2U"B : ךלהמב סקטרוקב םדה תמירזב תימוקמ הלדגה
ירוטומה סקטרוקב םירוזאש הארמ הטושפ המישמ עוציב
"ךות הקרזה י"ע תדדמנ םד תמירז .וז תוגהנתהב םיפתתשמ
לש תידירו Y84(4 תדידמו ילייס תסימתב סמומ יביטקאוידר
םיאלגב שומישב םינוש סקטרוק ירוזאב תויביטקאוידר
םע הנתשמ המקרה תורידחו רחאמ .תפקרקה לע םימקוממש
בוט דדמ הווהמ תויביטקאוידר תדידמ ,תילנוריונ תוליעפ
.חומב תירוזא תוליעפל
& לש דיה ירוזאב לדג םגה םרז ,:יפק לע תצחול עבצאשכ "
לוגידה .ירוסנסה סקטרוקבו ינושארה ירוטומה סקטרוקה
רוזאב הלדגההו ,הבוגתה עוציבל תרשוקמ ירוטומה רוזאב
.םיירפירפ םירוטפצר לש היצביטקאה תא תפקשמ ירוסנסה
P םדה םרזב לודיגה ,תועבצא תעונת לש בכרומ !צר ךלהמב "
.ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאל םג בחרתמ
V "מ !צרה לע תילטנמ הרזח ךלהמב " P קר לדג םדה םרז ,
.ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאב
לש היצטניירוא לש םיינושארה םיבלשל םיינויחש ,הלא םירירשב הטילשב בושח דיקפת
"ה .הרטמל עורזהו !וגה 1456), "ורטסופה סקטרוקהמ םירוטומ"הרפה םירוזאל םיטלובה
וא םיילאוזיו תותוא פ"ע העונתה םיפתתשמ ילוא הלא םירוזאש םה םג םיארמ ילטאירפ
הבוגתב הרטמב תעגל ופלואש םיפוקב דועית י"ע קוזיח לבקמ הז ויער .םיירוסנס"וטמוס
קיודמ רשקב ורי םימיוסמ םינוריונ .םהל גצוהש %יתעימש וא ילאוזיו תוא$ רגירט לנגיסל
הלביק היחהשכ ורי םירחא .העונתה תלחתהב םיפתתשמ ילוא םהש ךכ ,רגירטה לנגיסל
םינוכמ הלאכ םינוריונ .הנכהה תלועפב םיפתתשמ םה וליאכ ,עוגנל הרטמ וזיאב הדוקפ
(et relate- דיקפת תתלו ,הלועפל היחה לש הנכהל הרושק םתלועפש ייצל ידכ
סקטרוקהו ירוטומ"הרפה רוזאה ךיא וניאר .ומצע הנכהה ךילהתב ירוטומ"הרפה סקטרוקל
.העונתה לש םייבחרמה םיטרפה ויצו תודוקפה תלעפהב דיקפת םיקחשמ ירוטומה 2
םיבושח םידיקפת ילעב ,תאז תמועל ,םיילקיטרוק"באס םירוזא )ואיתהו קוידה תחט&ה&
העונתה ל, " ילא0&ה ןויל'נ'הו ןטקה חומה
הנומת 2U"6 : םינוריונ
רוזאב םימיוסמ
םיליעפ ירוטומ"הרפה
הנכהה ךלהמב קר
ךלהמב אלו העונתל
יוסינב .המצע העונתה
!לוא !וק ,אכ שחוממש
"מ דחא לע :וחלל .
םיאצמנש םירותפכ
ויסינ לכב .ודי גשיהב
תינ הארוה !ור!ג הראהa
הזיא לע היחל תרמואש
:וחלל ךרטצת רותפכ
תניישכ רג!רט !ור!ג
.ה#ח-ה, רוזא לש הראה "
דועית השענ .רותפכה דיל
וריונ לש תילנוריונ תוליעפ
ירוטומ"הרפה רוזאב דיחי
וק לכ לע הדוקנ לכ .ילרטלה
תגציימ ,5178 הדיריו היילע$
.דעותמה וריונב %תוליעפב תודח
רגירטהו הארוהה ילנגיס יב מזה
.םיכרע השולש יב תיארקא םינתשמ
מז פ"ע םיקלוחמ אתה תוליעפ ידועית
דע תכשמנו הארוהה לנגיס םע הליחתמ וריונה לש הקירפהש תוארהל ידכ רגירטה לנגיס
.רגירטה לנגיס רחאל ,הביגמ היחהש
?יפיקעב העונתה תא תוו$ ?#קה חו$ה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.6
הביציהו העונתה תא תסוומ טקה חומה ?יפיקעב "ה תוסיו י"ע (6)56) תוכרעמה לש
ךא ,קותישל תומרוג אל טקה חומב תועיצפ .חומה לש תויזכרמה תודרויה תוירוטומה
תא תותיחפמו לקשמ יוושב תומגופ ,םייניעהו םייפגה תועונת לש םואתה תא תושבשמ
,ירוטומה סקטרוקל קזנ ינמיסמ ירמגל םינוש טקה חומה קזנל םינמיסה .רירשה חתמ
םירירש :ווכל תלוכיה תא םיסרוהו העונתה לש תוריהמהו חוכה תא םיתיחפמש
"ה תא תסוומ טקה חומה .םיילאודיבידניא (6)56), י"ע הארנכ ,תוירוטומה תוכרעמה לש
הווהמ אוהש ךכ com&arator תויועט לע הצפמש %םינותנ לש תורוקמ ינש הוושמ$
:םיכרד רפסמב לעופב עוציבה םע תונווכמ תונוכת תאוושה י"ע העונתב
- . טקה חומל רשפאמ "םיינוציחו םיימינפ בושמ ילנגיס תאוושה
.נכותמה לולסמהמ הטוס איה רשאכ ,התושחרתה ידכ ךות העונת קתל
2 . ולכוי תובקוע תועונתש ךכ תויזכרמ תוירוטומ תוינכות יוניש
.תויועט תוחפ םע דועי תא םישגהל
לש תומיוסמ תוקלחמ לש תלוכיב הארנכ תויולת הלא תויצטפדא 1456), םילגעמ תונשל
י"ע הנתשמ טקה חומב םינוריונה תוליעפ ,ךכיפל .תוכשוממ תופוקתל טקה חומה לש
.תוירוטומ תומישמ לש הדימלה בושח דיקפת תקחשמו ,ויסינ
"ה בור תא ספות טקה חומה posterior carnial &ossa :מ בכרומ אוה .
לש תינוציח הבכש A רופא רמוח "ה$ cere.ellar corte3 .%
לש תימינפ הבכש A בל רמוח .
A 3 $ םיניערג לש תוגוז 46+081 "ה ינבמ םהש ,םיקומע % (6)56), חומה לש םייזכרמה
:טקה
nuclei ,e(tiEital
inter&o(e- nuclei "מ ומצעב בכרומ$ 2 .%םיניערג
-entate nuclei
לבקמ טקה חומה 1456), םילולסמ .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תומר לכמו הירפירפהמ
.טקה חומה לש סקטרוקבו םיקומעה םיניערגב םינוריונ לע הספניס םישוע םיטנר[ פ\ א]
"הש תורמל (6)<0(N לכ םדוק תוחולש חלוש טקה חומה לש סקטרוקה ירוזא בורמ
"ה$ טקה חומה לש סקטרוקב תיטנגוליפ רתויב קיתעה קלחה ,םיקומעה םיניערגל
,locculono-ular lo.e תורישי תוחולש חלוש % # חומה עזג$ !!ר#ו$!טסוה !"!ערג ,
"ל םדוקפתב םייגולנאש -ee& cere.ullar nuclei םיריבעמ וללה םיניערגה יגוס ינש .
"ה לכ תא (6)56) לודגה חומה סקטרוק לש םירוטומה םירוזאל לכ םדוק ,חומה עזג לש
"ה ירוביח .חומה עזגלו 1456), "הו (6)56), ךרד םיצר חומה עזג לש 3 םיירטמיס תוגוז
.חומה עזגל תורבחתמש ,תוליסמ לש
תומכב תומייקש תוליבקמה תוילסרבסנרטה תויוועה אוה חומה עזג לש עיתפמ ייפאמ
"וינפ לע הלודג ,olia $ םיצירח ינש .ינשל דחא דצמ תוצרש ,%תיניטלב "תומר"$
f#ssures "ל טקה חומה תא םיקלחמ םיקומע םיילסרבסנרט % 3 :תוירקיע תונוא
- . anterior lo1e .
2 . posterior lo1e .
3 . &locculonodular lo1e .%הנטק$
$ םימלתה furroFs םינמסמ ,טקה חומה לש תירוחאה הנואה תיתחתב רקיעב ,םייכרואה %
ה לש רוזאה תא " -י$רו verni( תא דירפמש ,עצמאה וקב קד יכרוא ספ ,%"תעלות"$
סימרול בורק יכהש הרפסימהב קלחה .טקה חומה לש תינמיהו תילאמשה תורפסימהה
"ה ארקנ interme-iate &art "ה איה הרפסימההש ריכזהל , lateral &art .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.L
"ו סימרוה 2 םינוש םיביכרמלו םינוש םיקומע םיניערגל םירבוחמ הרפסימהה לש םיקלחה
,סימרוה .טקה חומה לש תילנויצקנופ םיקחורמ םירוזא םירצויו ,תדרויה תכרעמה לש
עזג לש תוילאידמ תוכרעמל תורישי אל תוחולשו ירלוביטסוה יערגל תורישי תוחולש ךרד
"ה .םיילמיסקורפו םיילאיסקא םייפג ירירשב תטלוש ,תוילקיטרוק תודרוי תוכרעמלו חומה
14)8*'8/1#)8 T(48 ,חומה עזגלו םיילקיטרוק םירוזאל תוחולש חלוש הרפסימה לכ לש
רוזאה .םיילטסיד םייפג ירירשב תוטלושש ,תודרויה תוילרטלה תוכרעמה תא םירצויש
"ל תוחולש חלוש הרפסימה לכ לש ילרטלה de$tate $uc.eus שארב רבחתמש ,
םיברועמש םירוזא ,לודגה חומה סקטרוק לש ירוטומ"הרפהו ירוטומה םירוזאל הנושארבו
.תוינוצר תעונת ונכתב
הנומת 2U"L : הסגה הימוטנאה
ילסרוד טבמב טקה חומה לש
הרפסימההמ קלח .%ירוחא$
תוארהל ידכ ךתחנ תינמיה
.תחתמש טקה חומה ילגר תא
הנומת 2U"R : שי טקה חומל
3 :םיידוקפת םיביכרמ
- . (&inocere.ellum .
2 . cere.rocere.ellum .
3 . ve(ti.ulocere.ellum .
שי דחא לכל 1456), %& %
"ו (6)56), %P .םיילאודיבידניא %
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.R
?#קה חו$ב )יילנוי"קנופה )יקלחה תשולש
חומל םיידוחיי םימוטנא םירוביח דחא לכל ,םיידוקפת םיקלח השולשב גרואמ טקה חומה
:ש"החלו - . ,514(+8*8>8006' .
2 . +8*8>*(+8*8>8006' .
3 . O8,)1>60(+8*8>8006' .
.היגולויזיפב רתוי רחואמ וחתפתהש תוימוטנאה תוקולח תתל סג פואב םימיאתמ םה
"ה 5est#6u.ocere6e..u" "ה תא םאותש , f.occu.o$odu.ar .o6e ושאר עיפוה ,
"ה .היצולובאב sp#$ocere6e..u" "הו cere6rocere6e..u" חומה !וג תא םיווהמ
"ה תא לבקמ רוזא לכ .טקה 1456), "ה תא חלושו ,הנוש רוקממ ולש םיירקיעה (6)56),
.םיינייפוא םיינילק םינימסתל תומרוג רוזא לכב תועיצפ .חומב הנוש קלחל ולש
"ה b 5est#6u.ocere6e..u" "ה תא לבקמ 1456) ולש םיירלוביטסוה םיניערגהמ
הלודמב תורישי תוחולש חלושו םהילא הרזח םיטנר[ פ\ א] ה וירוביח ךרד .%ומש אכמו$
הדימעב !וגה לש לקשמ יוושבו יעה תועונתב טלוש אוה םדאב ,םמע םיטנר[ פ[ א\ הו
.הכילהבו
"ה b sp#$ocere6e..u" תימדקה תונואה לש יזכרמה קלחה ךרד ירוחאה דצל בחרתמ
"ה תאו עצמאה וקב סימרוה תא ללוכו ,תירוחאהו 14)8*'8/1#)8 5#*) .תורפסימהה לש 2
לש יזכרמה רוקמהש ינפמ ךכ ארקנ אוה .הירפירפהמ ירוסנס עדימ םילבקמ הלא םירוזא
"ה 1456), עיגמ ולש ש"החמ ךרד . םיקומעה םיניערגה םיילאידמה םיביכרמב טלוש אוה
הטילשב בושח דיקפת קחשמ ךכיפלו תודרויה תוירוטומה תוכרעמה לש םיילרטלהו
.םייפג תעונת לש תכשמתמ לעופל האצוהב
"ה b cere6rocere6e..u" "ה רוקמ .טקה חומב תורפסימהה לש ילרטלה קלחה אוה
1456), ולש "ב קר 5(4)148 46+081 "ה סיסבב םינוריונ$ 5(4/, הברהל םידרפומש
"ו םילניפסוקיטרוק םינוסקא לש תומולא י"ע תונטק תוצובק +(*)1+(>60>#* םיריבעמו ,
"ה .%לודגה חומה לש סקטרוקהמ עדימ (6)56), "ה י"ע םירבעומ ולש /84)#)8 46+086,
םיילקיטרוק םירוזאל וירוביח ללגב .ירוטומ"הרפלו ירוטומה סקטרוקל ונממו ,סומלתל
.העונת לש הלחתהו ונכתב דחוימ דיקפת ול שיש םיבשוח ,הלא
"ה לש םידיקפתה לע תויוושכע תויפצת 14)8*'8/1#)8 @ 0#)8*#0 +8*8>8006' ואב
"ב הנושארל עצוהש לדומ תובקעב -ULW ילאזבה וילגנגהו ילרטלה טקה חומה ויפלש ,
,תילטיפיסקוא"תילרופמט"תילטאירפ תונואה תא רבחמש סקטרוקב ורוקמש עדימ םידבעמ
ונכתל יטירק אוה הז דוביע .הרטמ םע תולועפל ירוסנס עדימ לש היצרגטניאל רושקש
,תועונתל תודוקפה תא בצעמ ךכבו ,הלועפל תוירוטומה תוכרעמה לש הנכהלו העונת
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
.U
"הרפהו ירוטומה םיילקיטרוקה םירוזאל ילאזבה וילגנגהו טקה חומה י"ע תוקפנומש
,העונת לעופל םיאיצומ הלא םירוטומ םירוזא .%םיילקיטרוק"באס םיזכרמלו$ ירוטומ
"ל לנגיס םיחלוש מז ותואבו sp#$ocere6e..u" ורותב אוה .תורבועש תולועפה לע
"ה לע חקפמ (6)56), תודמועש תויועט לע הצפמ וא ושחרתהש תויועט קתמו םמצע
.העונתל תודוקפב שחרתהל
$ תונ!תו ?ונ!ת %
$ לעופל הא"וה %
הנומת 2U"U : העונת תלחתהב טקה חומה לש רעושמה דיקפתה תא הארמ וז המרגאיד
"ה דועב ,העונתה תונכתו ונכתה !תתשמ טקה חומה אכ .תינוצר ,514(+8*8>8006'
"ה לש רסממ השוע סומלתה .לעופל התאצוהב !תתשמ 1456), חומה ,ילאזבה וילגנגה לש
.%תוטשפ םשל םישרתהמ טמשוה הז קלח$ ירוסנס"וטמוסה סקטרוקהו לודגה
-ל קלוח$ ?#קה חו$ה לש ק#רוקה % תו+רפנ תוב!ש
"ב גרואמ טקה חומה לש סקטרוקה 3 :%תימינפל תינוציחהמ$ תובכש
- . תירלוקלו$ הב!ש .
2 . 8 יAגניקרופ יאת תב!ש Pur/inQi 4 .
3 . 8 )ירגרוג$ יAגלוג יאת תב!ש Eranular DolEi cell 4 .
:תירלוקלומה הבכשה ,םירגרוגמה םיאתה לש םינוסקאהמ רקיעב תבכרומ .תינוציח יכה
$ הקדה הבכשה לש ךוראה ריצל ליבקמב םיצרש &olium םירוזפ םיאת םג הליכמ איה .%
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
BW
ילאזבה וילגנגה
םירוטומ"הרפ םירוזא
םיילקיטרוק
ירוסנס סקטרוק
%ךומס$ יביטאיצוסא
+8*8>*(+8*8>8006'
%תילרטל הרפסימה$
ירוטומ סקטרוק
,514(+8*8>8006'
"ו סימרו$ 14)8*'8/1#)8
M8'1,5M8*8 %
ילנגיס
בושמ
ונת
הע
ינוריונ לש םיטירדנדה תאו ,םינוריונרטניאכ םידקפתמש ,םילס ייומד םיאתו םיבכוכ ייומד
.היתחתמ הבכשבש י=גניקרופ
י=גניקרופ יאת תבכש י=גניקרופ יאת לש םיפוג הליכמ .תירלוקלומה הבכשל תחתמ :
םהלש םיפעתסמה םייטירדנדה םיצעה .תחא הבכשב הז דצל הז םירדוסמש ,םילודג
םוילופה לש יזכרמה ריצל בצינש דחא רושימב תירלוקלומה הבכשה ךותל םיבחרתמ
"ה תא םיריבעמש ,י=גניקרופ ינוריונ .%הקדה הבכשה$ (6)56), ,טקה חומה סקטרוק לש
.בלה רמוחה ךותל הטמל םינוסקאה תא םיחלוש
:%תירלונרגה$ תרגרוגמה הבכשה םינוריונ לש לודג יכה רפסמה תא הליכמ .תימינפ יכה
"כ שי .םינטק הלונרג יאת םבור ,תופיפצב םיזוראש ,םינטק -W
-W
סקטרוקב כ"הסהמ רתוי ,
הבכשב םיאת .ינוציחה לובגב םיאצמנ רתוי םילודג י=גלוג יאת המכ Qלודגה חומה
"ל רבחתמש יטפניס סקטרוק םירצוי תרגרוגמה >60>(6, )8*'14#0, םילנימרטה"$
םשב םינבמב םיטנר[ פ\ א] םיביס לש %"םייתעקפה cere.ellar Elomeroli .
הנומת 2U"-W : לש סקטרוקה
שולשב גרואמ טקה חומה
ליכמו תובכש B .םינוריונ יגוס
סקטרוקה לש יללכה וגראה
לש ילקיטרו ךתחב הארנ
,חומה עזג לש דחא םוילופ
ילנידוטיגנול רושימב
.ירסרבסנרטה רושימבו
םינבמה תא הארמ בירקתה
סולורמולגב םיטרופמה
לש תרגרוגמה הבכשבש
סולורמולגה .טקה חומה
וב םוקמב תאצמנ
>60>(6, )8*'14#0
לש '(,,2 <1>8*, םיביס"$
יטפניס רוביח השוע %"םיבוחט
.הלונרג יאתו י=גלוג יאת לש םינוסקאה לע
-ה תא )יקפ$ יAגניקרופ יאת out&ut )ילבק$ו ?#קה חו$ה ק#רוק לש in&ut
-$ ירו##יקא < )יבי תו!רע$
םיניערגה םע דחיש ,םיקומעה םיניערגה לע לכ םדוק לעופ טקה חומה ךרד םרוזש עדימ
"ה לכ תא םיריבעמ םיירלוביטסוה (6)56) ,י=גניקרופ יאת לש םתוליעפ .טקה חומהמ
"ה ינוריונ (6)56) י"ע תעבקנ ,טקה חומה סקטרוק לש םידיחיה 2 1456), םירוטטיסקא
:םיטנר[ פ\ א] - . - mo((2 ,i.er( םיבוחט םיביס .
2 . clim.inE ,i.er( םיספטמ םיביס " .
םיילנויצקנופ םידיקפתו טקה חומה לע תונוש םיכרדב םויס ,םינוש תורוקמ םהל שי
לש םיקומעה םיניערגל %םיילרטל"וק$ םיליבקמ םינוסקא יפנע םיחלוש םהינש .םינוש
חומה לש ירקיעה ירוטטיסקאה לגעמה תא םירצוי הלא םיליבקמ םילולסמ .טקה חומה
אל היציביהניא ילגעמ י"ע יכשמה פואב תסוומ הלא םירישי םילגעמ לש םחוכ .טקה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B-
םתוא .טקה חומה סקטרוקב םירבועש םירישי 1456), תורישי תוחולש םיחלוש םיטנר[ פ\ א]
םיאת םע םירוטיביהניא םירוביח םירצויש ,טקה חומה סקטרוקב י=גניקרופ יאתל יפיקעבו
.טקה חומה לש םיקומעה םיניערגב
םיבוחטה םיביסה "ה תא םיווהמ 1456) םה .טקה חומה סקטרוקל ירקיעה יטנר[ פ\ א] ה
"ה תא םירצויש ש"החב םינוריונמו חומה עזגב םיניערג ווגממ תוחולש םיחלוש
sp#$ocere6e..ar tract הבכשה לש הלונרג יאת לע תוספניס םישוע םיבוחט םיביס .
לש םינוסקאה ,הכותב .תירלוקלומה הבכשה ךותל םינירקמ םהלש םינוסקאהו ,תרגרוגמה
"ל םיפעתסמ הלונרגה יאת 2 םינוויכה )יליבק$ )יבי! ריצה ךרואל מ"מ =סמ םיכישממש
"ה לש ךוראה cere6e..ar fo.#a םיטירדנדל םירבחתמו םיבלטצמ םיליבקמה םיביסה .
לבקמ י=גניקרופ את לכ .םיליבקמה םיביסל ךנואמב םינווכמש ,י=גניקרופ יאת רוט לש
+(4O8*;14; 1456) "כמ 2WW,WWW את לכו ,הלונרג יאתמ םיעיגמש םיליבקמ םיביס
!סוא הלונרג 1456) .םיבר םיבוחט םיביסמ
םיספטמה םיביסה "ה , 1456) דיחי רתאב םרוקמ ,טקה חומה סקטרוקל רחאה ירוטטיסקאה
"ה "הלודמב in,erior olivar2 nucleu( לבקמו ,%תיז יומד ותחת יערג$ 1456)
לש היגולופרומה לשב ךכ םיארקנ םיספטמ םיביס .ש"החמו טקה חומה סקטרוקמ
תא םיפטועו סקטרוקל םיסנכנ םהלש םינוסקאה .י=גניקרופ ינוריונ לע םהלש תומויסה
$ !וגה ,('# םייטפניס םירוביח םישוע םהש כיה ,י=גניקרופ ינוריונ לש םיטירדנדהו %
.םיטירדנדה לש םיילמיסקורפה םיקלחה לע לכ םדוק , םיבר קר רשק ר"וי פ#$ בי ל!
)ע 5 +ע 5R לבק$ יAגניקרופ ?וריונ ל!ו *יAגניקרופ ינוריונ in&ut בי$ קר י#פני
+חא פ#$ דחא אוה י=גניקרופ ינוריונ לע םיספטמ םיביס י:ע רצונש יטפניסה רוביחה .
"טסופ םילאיצנטופל םרוג ספטמ ביסב דיחי פ"פ .םיבצעה תכרעמב רתויב םיקזחהמ
לאיצנטופ לכ .י=גניקרופ יאת לש םיטירדנדבו המוסב דואמ םילודג םירוטטיסקא םייטפניס
.רתוי םינטק פ"פ לש ההובג תורידתב :רפב םייתסמ לודג יטפניס"הרפ
1456) לע םיבוחטה םיביסה לש םתעפשה תוסיווב בושח י=גניקרופ יאתל ספטמ ביס לש
"ב שחרתמ אוהו ,י=גניקרופ יאת 2 :תודרפנ םיכרד
- . לש העפשהה תא תינמז"וב ריבגהל םילוכי םיספטמ םיביס 1456),
.םאולמב םינבומ םניאש םינונגנמ ךרד י=גניקרופ יאת לע םיבוחט םיביסמ
2 . תוליעי לש ךשמתמ יוכיד קיפהל םילוכי םה 1456), לש םירחבנ
ךרד םיבוחט םיביס תירפור#ה הלועפ לשב דחא לולסמב תוליעפב יוניש$
.%רחא לולסמב תוליעפ
הנומת 2U"-- : "ה 1456) י=גניקרופ יאת י"ע תוסיוול תינ טקה חומה יניערגל ירוטטיסקאה
.טקה חומה סקטרוקב

תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B2
וריונ
י=גניקרופ
וריונ
יערגב
קומע
םירוטטיסקא םינוריונרטניא
םירוטיביהניא םינוריונרטניא
e
e e
e "
e
"

תירו#ו$ ה+י$לב :תתש$ ?#קה חו$ה
הלא םייוניששו ,ויסינ י"ע םיתסוומ טקה חומה ילגעמש ויערב תכמות תויאר תרוש
הדקמתה וז הדובעמ הברה .תירוטומ הדימלל םיבושח 8 ירלוקוא-ולובי#וה קלפרב
ve(ti.ule-ocular 4 שארה רשאכ העובק הרטמ לע םייניעה תייצטניירוא לע רמושש ,
"ה ,הז סקלפרב .בבותסמ 3esti1ular la12rint* ,דחא וויכב שארה תעונת תא שח
ינבשכ .תיתשרה לע הנומתה לע רומשל ידכ דגונמה וויכב םייניעה תעונת תא ליחתמו
ינמיה הייארה תודש תא םיכפוהש %הרסנמ$ המזירפ יפקשמ וביכרה יוסינ תויחו םדאו
יעה תעונתש ינפמ ,הלחתהב יביטפדא ונניא ירלוקוא"ולוביטסוה סקלפרה ,ילאמשהו
וויכ ,מזה םע .תיתשרה לש היארה הדש לש העונתה תא השיגדמ ונממ האצותכ האבש
.םולברצ"ולוביטסוב העיגפ י"ע הדימלה תא עונמל תינ .דגונמל הגרדהב ךפוה סקלפרה
םיביס לש תוליעפב הייפצ י"ע חבנ תירוטומ הדימלב םיספטמו םיבוחט םיביס לש םדיקפת
טסב .דיה קרפ לש םיפפוכו םיכיראמ םירירשב שומישב ,תידי זיזהל ונמואש םיפוקב הלא
אשמ י"ע תידיה םוקימ תא הנשמ יופצ אל פואבש עונמל הרבוח תידיה ,םייוסינ לש דחא
הדמעל קלחו ריהמ פואב !ונמה תא הזיזה היחה ,עובק ראשנ אשמה רשאכ .והשלכ
המכב יופצ יתלב פואב לדגוה סמעמהשכ ,תאז תמועל .ויסינ לכ םע רתוי בוט ,השורדה
הדמל איה !וסבלש דע ,םיבר תונויסינ ךשמב תקיודמ אל התייה היחה תבוגת ,תונויסינ
.םיאתמה חוכב !סונה סמעמל ביגהל
תויפיטואירטס %תויצאוטקלפ$ תודונתב התוול העונת לכ ,יוזיחל תינו עובק היה סמעמהשכ
םיטושפ םיקייפסב "מ ועבנש , 1456) םיבוחט םיביס לש , םיבכרומ םיקייפסו "מ רתוי
1456) ספטמ ביס לש םיקייפסה תורידת ,תוימואתפב הנוש סמעמהשכ .םעפ ידמ םיבלושמ
תויחב .םיטושפה םייוריגה תורידתב תיתגרדה התחפה י"ע יטמרד פואב הלדג םיבכרומה
הגרדהב רזח םיבכרומה םיקייפסה לש יריה ,תונויסינ =סמב יופצ אלה סמעמל ולגתסהש
,סיסבה וקבמ הכומנ הראשה םיטושפה םיקייפסה תורידת ,תאז תמועל .הרקבה תומרל
.שדחה סמעמל לגתסיש ךכ הנתשה םיבוחט םיביס לש ירי וליאכ
,תירוטומ הדימל ךלהמב תוסיווב םיספטמה םיביסה תוליעפ תא םימיגדמ הלא םיאצממ
חוכ תא ,תיטפניס"ורטה היציביהניא י"ע ,ורותב תיחפמ הז תוסיווש תורשפאה תא םילעמו
"ה 1456) "ה לש התחפהה .י=גניקרופ ינוריונל םיבוחטה םיביסה לש 1456) םיטושפ םיביסמ
"ב הלדגהלו י=גניקרופ יאת לש יריב התחפהל הליבומ שגרמה יוריגה רחאל (6)56),
.םיקומעה םיניערגב םינוריונ לש %היציביהניא רסוחל תודוה$
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B3
1456) ילאירפירפ
יזכרמו
)65)6( תוכרעמל
תודרוי תוירוטומ
תיגולוקמרפ היצביטקאניא _םייתוגהנתה םייוניש םיכוותמ כא הלא םייאת םייוניש םאה
קה חומה סקטרוק לש לש האצותה .םיאתמה םוקמב תיתוגהנתהה היצטפדאה תא תענומ ט
ש ויערב ךמות תוירוטומ תומישמב טקה חומה דיקפת לש םייאת םירקחמ המאתה ר%וח
ל, תירפ%-ורטה הי*י&יהניא +רד ןטקה חומ& ןקותמ תוי,ממ תועונתו תונוו-מ תועונת ןי&
)י%פטמה )י&י%ה י"ע )י&וחט )י&י% .
הנומת 2U"-2 לש םילגעמ :
ךלהמב םינתשמ טקה חומה
.הדימל
& תבכרומו הטושפ קייפס תוליעפ "
דמול !וקהשכ הנתשמ י=גניקרופ וריונב
לע סמעמב היופצ אל הלדגהל לגתסהל
.דיה קרפ !ופיכ
- %הרקב יוסינ$ עובק סמעמל הבוגתה .
.םעפ ידמ םיבכרומ םיקייפס תללוכ
2 ,יופצ יתלב פואב לדגומ סמעמהשכ .
.םיבר םיבכרומ םיקייפס הרוי וריונה
3 ,!סונה סמעמה םע תונויסינ =סמ רחאל .
תרזוח םיבכרומה םיקייפסה תורידת
םיקייפסה תורידת דועב ,הרקבה תמרל
.סיסבה וקל תחתמ תראשנ םיטושפה
P" 2 "ה 1456), ,חומה עזגל םיירקיעה
,םיספטמ םיביסו םיבוחט םיביס
ךלהמב .י=גניקרופ יאת לע םיגזמתמ
םיביסה ,תירוטומ המישמ תדימל
םיביסה תלועפ תא םיאכדמ םיספטמה
תיפצת יפל .י=גניקרופ יאת לע םיליבקמה
,וז תוארוה )ינתונ )יפ#$ה )יביה
)יבוח#ה )יביה תלועפ תא )יתוו$ וא .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B.
הי"ני+רואוקב תוערפהל תוליבו$ ?#קה חו$ה לש תולח$
"ה תונשב הנושארל וראותש ,םיידוחיי םימוטפמיסל תואיבמ טקה חומב תוערפה 2W "הו
3W י"ע %מלוה ןדרו:' "ה ע"הלממ טקה חומב ירי יעצפ םע םילפוטמב וירקחמב . - אוה ,
ארקנ הזו תוינוצר תועונת לש היצנידרואוקב תוגירח ווגמ ראית ata3ia הלא תוגירח .
:םיידוחיי םינייפאמ =סמ תוללוכ
- . .תועפשומה םייפגב תובוגת תלחתהב בוכיע
2 . $ הלועפב תעקשומה חוכה תומכב וא הלועפה חווטב תויועט
-2(meria .%העונתה תדידמב תויועט "
3 . .תועונתה לש היצלוגרבו בצקב תויועט
)יבחרנ )ירוזא$ ע+י$ה לש הי"רג#ניא השוע ילאזבה ?וילגנגה
ק#רוקה לש
ירוביח יא ילאזבה וילגנגל ,טקה חומל ומכ (6)56) ול שי ךכיפלו ,ש"החל םירישי
עדימ לבקמ אל ילאזבה וילגנגה ,טקה חומה ומכ אלש .העונתב הטילשב !יקע דיקפת
"ה .םירוסנס םירוטפצרמ תורישי קוידב גרואמ 1456), םינווגמ םירוזאמ רקיעב הלוע ולש
"ה .לודגה חומה סקטרוק לש (6)56), ,ילטנורפ"הרפה סקטרוקל הרזח םינווכמ םהלש
.סומלתה ךרד ירוטומהו ירוטומ"הרפה
ומכ ,ילאזבה וילגנגה לע תועיפשמש תולחמ ןו%ניקרפ תלחמ דוקפתב תוערפהל תומרוג ,
.העונתב תיללכה תולדה תאו רירשה חתמב ייוניש ,תוינוצר אל תועונת ללוכש ירוטומה
תכרעמ וגרא יבגל תובושח תונבותל ליבוה הלא םיבצמב לופיטב םירקחמ
.חומב םירטימסנרטוריונה
-$ ב!רו$ ילאזבה ?וילגנגה S )יילקי#רוק-בא )יניערג
ליכמ ילאזבה וילגנגה B :םהניב םירבוחמש םיניערג
- . caudate nucleus .%יבנזה יערגה$
2 . b putamen .%יערג?מטופ$
3 . b glo1us pallidus .%רוויח?סודילפ ,רודכ?סובולג$
. . su1t*alamic nucleus .%ימלת"באס יערג$
B . su1stantia nigra .%רוחשה רמוחה$
יבנזה יערגה ו מטופה "ב הנבמ ותואמ &ore1rain 4י$+קה חו$ה8
.ירוירטנאה קלחב םיחאתמו םיהז םיאת יגוס םיארמ םה כלו
2 "ה יביכרמ םה םיניערגה 1456) דחיו ,ילאזבה וילגנגה לש
םיארקנ םה neo(triatum וא (triatum וילא םיחלשנ .
.טקה חומהמו סומלתהמ םיטנר[ פ\ א]
סודילפ סובולגה וא$ 5#001/6' רזגנ % חו$8 ?ולפ"נאי+ה$
4)ייניבה .ינוציחו ימינפ "םיטנמגסל קלחתמו
ימלת"באסה יערגה םע ולש תמוצהו סומלתל תחתמ אצמנ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
BB
b סודילפ סובולגהו מטופה
"ה תא דחי םירצוי םינכשה
lenti&urm nucleus יערגה$
.%יתשדעה
.יירבדימה
רוחשה רמוחה אצמנ ןייר&דימ& ול שי . 2 :םירוזא
"רוויח ילרטנו רוזא " &ar( reticulate רוזא8
4ירלוקי#ר הניחבמ סודילפ סובולגל המודש ,
.תיגולוטיצ
"ירטנמגיפ ילסרוד רוזא " &ar( com&acta 4י#קפ$וק רוזא8 ליכמש , !"ור!ו"
!גר"!מ)וד םיליכמ םהלש םיאתה יפוגש , 5!"#מ'ור!ו" neuromelanin . טנמגיפ .
הז קלח םדא ינבב "ומש תא רוחשה רמוחל תונש ,ימפודמ רזגנש רמילופ ,הז ההכ
.ךתחב רוחש הארנ
,תיגולוטיצ דואמ םימוד רוחשה רמוחהו סודילפ סובולגה לש ימינפה טנמגסהש ללגב
,דוקפתבו םירוביחב 2 י"ע תיתורירש קלוחמש דחא הנבמל בשחיהל םילוכי הלא םיניערג
לש ירלוקיטרה רוזאהו סודילפ סובולגה .מטופהו יבנזה יערגל המודב ,תימינפה הלוספקה
"ה יניערג תא םיווהמ רוחשה רמוחה (6)56) .ילאזבה וילגנגה לש םיירקיעה
הנומת 2U"-3 : תורפסימה לש ירנורוק ךתח
סחיב ילאזבה וילגנגה תא הארמ טקה חומה
.וביבסש םינבמל
לבק$ ילאזבה ?וילגנגה in&ut ו$לתה 7ר+ וילא הרזח תוחולש חלושו ק#רוקה$
"ב םימייתסמ ילאזבה וילגנגל םיטנר[ פ\ א] ה םירוביחה לכ טעמכ $eostr#atu" יערגה$
לבקמש ,%מטופהeיבנזה 1456) "מ 2 :ילאזבה וילגנגל :וחמ םייזכרמ תורוקמ
- . לו+גה חו$ה לש ק#רוקה .
2 . )ירני$ל-הר#ניאה )יניערגה $ intralaminar nuclei % ו$לתה לש .
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
B6
שי יערג לכלו ,םוטאירטס"ואינב םינוש םיניערגל תוחולש חלוש סקטרוקה לש רוזא לכ
:לשמל .יפיצפס יתוגהנתה דוקפת
.תירוטומ הטילשב לכ םדוק קסוע מטופה A
.םינוש םייביטינגוק םידוקפתבו יעה תועונתב הטילשב ברועמ יבנזה יערגה A
לע שגרה תועפשה תא םיכוותמש םירחא סקטרוק ירוזאל רושק ילרטנוה םוטאירטסה
לבקמ ימלת"באסה יערגה םג .תוגהנתהה 1456) .לודגה חומה סקטרוקמ
לש םינוש םיקלחב םיאת .םירדוסמ ךא םיבחרנ םה םילאזבה םינוילגנגה יב רוביחה
רמוחהו סודילפ סובולגה לש םייפיצפס םיקלחל תוחולש םיחלוש מטופהו יבנזה יערגה
לש םייפיצפס םיקלח ,תיפרגופוט םינגרואמ םלוכ םילולסמהש ללגב ,ךכיפל .רוחשה
רמוחהו סודילפ סובולגה לש םייפיצפס םיקלח לע םוטאירטס"ואינה ךרד םילעופ סקטרוקה
.רוחשה
"ה תא לבקמ ימלת"באסה יערגה (6)56) ול שיו ,סודילפ סובולגה לש ינוציחה טנמגסה לש
"ל תיפרגופוט תונגרואמ תוחולש 2 .רוחשה רמוחה לש ירלוקיטרה רוזאלו ולש םיטנמגסה
םג לבקמ אוה 1456), ינושארה ירוטומה סקטרוקהמ תורישי תיפרגופוט םינגרואמ
"ב הטילשל !סונ יעצמא ירוטומה סקטרוקל םיקפסמש ,ירוטומ"הרפה סקטרוקהו (6)56)
.ילאזבה וילגנגה לש
רמוחה לש יטקפמוקה רוזאהמ תובושח תויגרנימפוד תוחולש לבקמ םוטאירטס"ואינה
ליבומ הלא תוחולש לש דבוא .רוחשה ןו%ניקרפ תלחמל ללוכ ,םירחא םירטימסנרטוריונ .
a #'14(>6)2*1+ #+1/ %c&P&$ f "ו ,טאמטולג , ,6>,)#4+8 g בושח דיקפת םיקחשמ ,
.ילאזבה וילגנגה יניערג ווגמ ךרד עדימה רבעמה תוסיווב
"ה ילולסמ (6)56) סובולגה לש ימינפה טנמגסהמ םיאצוי ילאזבה וילגנגה לש םייזכרמה
,סומלתב םיניערג =סמב םימייתסמ םה .רוחשה רמוחה לש ירלוקיטרה רוזאהמו סודילפ
רוזאה ,ירוטומ"הרפה ,ילטנורפ"הרפה :סקטרוק ירוזא המכל תוחולש םיחלוש םרותבש
ילאזבה וילגנגה הלא תוחולש ךרד .ינושארה ירוטומה סקטרוקהו ירטנמלפוסה ירוטומה
"ה ומכ ,תורחא תודרוי תוכרעמ לע עיפשמ +(*)1+(,514#0 @ +(*)1+(>60>#* ,2,)8', .
י"ע יעה תועונת לע םג עיפשמ ילאזבה וילגנגה ,םייפגהו !וגה תועונת לע העפשהל !סונב
"ל תופסונ תוחולש super#or co..#cu.us .%וילעה לילתה$
הנומת 2U"-. : םייזכרמ םיימוטנא םירוביח
.ילאזבה וילגנגה לש
& "ה לכ טעמכ " 1456), םיטנר[ פ\ א] ה
יבנזה יערגב םילבקתמ ילאזבה וילגנגל
.מטופבו 1456), יערגל סקטרוקהמ
.רויצב וטמשוה ימלת"באסה
P םירבוחמ ילאזבה וילגנגה יניערג לכ "
.תיפרגופוט תונגרואמ תוחולש י"ע םהניב
V "ה לש תיזכרמה הרטמה אוה סומלתה "
(6)56) .ילאזבה וילגנגהמ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
BL
?וניקרפ תלח$ל ליבו$ רוחשה ר$וחב )יגרני$פו+ )יאת ?+בוא
וז הלחמ .ילאזבה וילגנגה לע העיפשמש רתויב הצופנה הערפהה איה וסניקרפ תלחמ
"ה יאליגב םיטנייצפב יסופיט פואב העיפומו ,טאל תמדקתמ BW םע םיטנייצפל .םירחואמה
תועונת רוציל תלוכיה ירסח םהו ,תוטאומ םהיתועונת .תועונת ליחתהל ישוק שי וסניקרפ
תוינייפוא תודיער םיארמ םהו םישקונל םיכפוה םהירירש ,רבגומה חתמה לשב .תוינטנופס
םיעורג םישענ הלא םינמיס ,לופיט אלל .תועבצאבו םיידיב טלוב יכה פואב ,החונמ בצמב
"ב .ינוצר פואב עונל ללכ םילוכי אל םילוחה !וסבלש דע ,הגרדהב רתוי -UBW התייה
וליג םירקוח רשאכ ,הלחמה תנבהב ךרד תצירפ רטימסנרטוריונהש ?י$פו+ פואב תחפומ
וסניקרפ ילוח לש חומב רומח םיגרנימפוד םינוריונ לש היצרנגדמ תעבונ וז התחפה .
י"ע עדימ דוביעב הטילשל םייטירק םה םש ,םוטאירטסל תוחולש חלושש רוחשה רמוחב
ימפודה תמר םוקיש י"ע םילפוטמל רוזעל תינש רורב השענ הרהמב .ילאזבה וילגנגה
םילפוטמל ונתנ ,חומ"םדה םוסחמ תא רבוע אל ימפודש ללגב .תילמרונל חומב
>
-To&a ,
.ימפוד לש ידיימ רוסרוקרפ
G
"C(5# יתועמשמ רופיש תונו תויטמרד תועפשה לעב
.הערפהב
G
"C(5# אל יידעש רוחשה רמוחב םינוריונ י"ע ימפודה תזתניס תא לידגמ
.םוטאירטסה לש תוספניסב היונפה ימפודה תומכב הלדגהל ליבומש המ ,היצדרגד ורבע
תא תיתועמשמ תיחפמש לופיטל וליבוה הש קר אל .דואמ תולודג הלא תוילגת תובישח
םיכילהתבו םינוריונב םרגיהל תולוכי חומ תולחמש וארה םג ה ,םילוח יפלא לש לבסה
תויהל םילוכי ולש רוסרוקרפהו רטימסנרטוריונ תמש םג וארה םה .םייפיצפס םירלוקלומ
.תוירטאיכיספ תוערפהב לופיטב בחרנ פואב תשמשמ םויכש השיג ,תיטיופרת םיליעי
"ש ,תאז תמועל ,ייצל שי
G
"C(5# רמוחה םינוריונש ללגב ,השעמל .וסניקרפ אפרמ אל
לש טקפאה ,מזה ךלהמב היצדרגד רובעל םיכישממ רוחשה
G
"C(5# ,ךכיפל .תחופו ךלוה
פואב םיכשמנ רתוי עובק לופיט רחאו הלחמה לש םיישרושה םימרוגה רחא שופיחה
םויכ תרבוע חומב םיירבוע ימפוד יאת תלתשה תברעמש תחא החיטבמ השיג .יביטקא
.םיינילק םייוסינ
)י#קפאב ברוע$ו יפו#ו#$ו ?פואב ?גרוא$ ילאזבה ?וילגנגה לש ירו#ו$ה קלחה
רתוי הובג ר+$ העונתה לש
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
BR
"ב לודגה חומה סקטרוקו ילאזבה וילגנגה יב בחרנה רוביחה 2 =סמ הארנכ ללוכ םינוויכה
םייניע ,םייפג תועונת תוסיוול םיארחאש ,תימוטנאו תילנויצקנופ םידרפנ םילגעמ
"ב אצמנ רתויב בומה לגעמה .תובכרומ תויביטינגוק תויוגהנתהו cortoco(triate
&at'0a2 רוזא$ העונתב הטילשל םירושק יכהש לודגה חומה סקטרוק לש םירוזאב
הנואהו ירוסנס"וטמוס סקטרוק ,ירוטומ סקטרוק ,ירוטומ"הרפ רוזא ,ירטנמלפוס ירוטומ
קפסמ הז לולסמ .%הנוילעה תילטאירפה 1456), קלחל תיפרגופוט םינגרואמו םיפופצ
"ה .מטופה לש ירוטומה (6)56) "ה ארקנש ,הז לולסמ לש '()(* +1*+61) לגעמה$
ירטנמלפוסה ירוטומה רוזאל הרזח לכ םדוק ווכמ ,ילאזבה וילגנגה לש %ירוטומה
.ירוטומ"הרפה סקטרוקלו 2 סקטרוקלו הזל הז תילקורפיצר םירבוחמ הלא םירוזא
לכו ,ירוטומה 3 חומה עזגב םירוטומ םיזכרמל תורישי תורוי תוחולש ילעב וללה םירתאה
,ךכיפל .ש"החלו 3 לע עיפשהל ילאזבה וילגנגה לש ךרדה םה וללה םידרויה םילולסמה
לשל המוד ילאזבה וילגנגב םימיוסמ םינוריונ לש םתוליעפ .םייפגה תעונת לעו הביציה
תויביספ ,תודרפנ תועונתל םיביגמ הלא םיאת .סקטרוקה לש םירוטומ םירוזאב םיאת
כ"רדב ,!וגה לש םיילאודיבידניא םיקלח לש ,תויביטקאו
,הז וימד תורמל .םימיוסמ םינוויכב דיחי קרפמ לש תועונת
םירוזאב םינוריונ לשמ הנוש מטופב םינוריונ לש תוליעפה
:תוניינעמ םיכרד =סמב סקטרוקה לש םירוטומ
- םייביטקלסה םיאתה ,תילאוזיו תוכרדומ בקעמ תומישמ ךלהמב .
סקטרוק ירוזאב םיאתמ רתוי רחואמ םירוי ילאזבה וילגנגב העונתל
.ירוטומ
2 תעונת לש וויכל רתוי םייביטקלס כ"רדב מטופב םינוריונ .
.םימיוסמ םירירש תייצביטקא רובע רשאמ םייפג
בושח דיקפת קחשמ אל ילאזבה וילגנגהש םיארמ הלא םיאצממ
תורישי ייצמ אלו ,יוריג ללגב תוליחתמש תועונת לש היציביהניאב
.העונתה לש לעופל האצוהל שורדה םירירשה חוכ תא
םיעצפ עודמ _תירוטומ הטילשב ילאזבה וילגנגה דיקפת והמ
תוירוטומ תוערפהל םימרוג טקה חומב וא ירוטומה סקטרוקבו וב
םיברועמ םילאזבה םינוילגנגהש איה תחא תורשפא _תונוש תודרפנ
לש רוריעלו ונכתל שורדש עדימה דוביעב תורישי
se.f-#$#t#ated "o5e"e$ts .הביציב תורושקש וגרא תויולגתסהלו
העונת תלחתהב וסניקרפ ילוחב הארנש ישוקה תא םאות הז ויער
$ ררועמ יוריג רדעיהב תינוצר a6inesia תא םג םאות אוה .%
תורחא תולחמבו וז הלחמב תשחרתמש הביצי ינונגנמ לש הריבשה
תועונת תסוומ ילאזבה וילגנגהש וחינה .ילאזבה וילגנגה לש
היציביהניא"ל יגולנא פואב ,תורחא אכדמו יביטקלס פואב תומיוסמ
.תוירוסנסה תוכרעמב םיביטפצר תודשל תינייפואש "םתוא תפפואש
,םינווגמ םימוטפמיס ריבסהל לוכי אוהש ינפמ ךשומ הז ויער
.ילאזבה וילגנגה לש תולחמב תועיפומש תודיערו תינוצר יתלב העונת וגכ
הנומת 2U"-B : םינוילגנגה לש ירוטומה לגעמה
םידרפנ בושמ ילגעמ המכמ דחא אוה םילאזבה
סקטרוקו ילאזבה וילגנגה יב תילנויצקנופ
.לודגה חומה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
BU
ילל! #ב$
תוירוסנס תוכרעמ לש העפשהו ךוויתל תמוצ תדוקנ אוה ינושארה ירוטומה סקטרוקה
"ה הבש תועונת וגראל יחרכה אוה .העונת לע רתוי תוהובג 1456) ירוסנס"וטמוסה
סקטרוקה לש םירוטומ םירוזא .םיטקייבוא לש היצלופינמב ומכ ,הטילשב דיקפת קחשמ
וא טקייבואל עיגהל םיסנמ רשאכ ומכ ,העונתה לע הייארה תועפשה תא םיכוותמ םג
.םילושכממ ענמיהל ידכ ונתכילה תא םינשמ
לש םיירקיעה םיביכרמה םה טקה חומהו ילאזבה וילגנגה 2 תוילקיטרוק"באס תואלול
,לודגה חומה סקטרוקמ תוירקיע תוחולש םילבקמ םהינש .תירוטומה תכרעמה לש תובושח
שי .סומלתה ךרד סקטרוקל הרזח תוחולש םיחלושו 3 םירוביחה יב ,תאז תמועל ,םילדבה
:טקה חומה לש הלאל ילאזבה וילגנגה לש םיילקיטרוקה
- . לבקמ ילאזבה וילגנגה 1456), חומה ךא ,לודגה חומה לש סקטרוקה לכמ
לבקמ טקה 1456) "וסנס םידוקפתל תורישי רושקש סקטרוקב קלחהמ קר
.הירפירפהמ ההובג תויפיצפסב עדימ םג לבקמ אוה .םיירוטומ
2 . "ה (6)56) סקטרוקלו ירוטומ"הרפה רוזאל הרזח ווכמ טקה חומה לש
"ה דועב ,ירוטומה (6)56) היצאיצוסאה סקטרוקל םג ווכמ ילאזבה וילגנגה לש
.ירוטומ"הרפה
3 . םירוביח לעב אוהו ש"החמ תורישי ירוסנס"וטמוס עדימ לבקמ טקה חומה
.ש"החל תורישי םירבוחמש חומה עזג לש םיניערג הברה םע םיטנר[ פ[ א\ ו םיטנר[ פ\ א]
ללכ יאו חומה עזגל םירוביח טעמ תיסחי שי ילאזבה וילגנגל ,ךכל דוגינב
.ש"החל םירשי םירוביח
דועב ,העונתה לש לעופל האצוהה תא תורישי תסוומ טקה חומהש םיארמ הלא םילדבה
,תירוטומ הטילש לש רתוי הובג רדסמ םייביטינגוק םיטקפסאב ברועמ ילאזבה וילגנגה
ללגב ,!סונב .תובכרומ תוירוטומ תויגטרטסא לש לעופל האצוהו ונכתב רקיעב
םינוילגנגה ,םייבמיל םינבמו יביטאיצוסאה סקטרוקה םע םהלש םיבחרנה םירוביחהש
הטילשל רבעמ תופסונ תובר תויצקנופב םיברועמ ,טקה חומה ומכ אלש ,םילאזבה
.תירוטומ
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
6W
"הרעה$ ירבגהו ישנה חומה הנבמ ,םוכיסלו ?חב$ל אל :%
:ירבגה חומה
:ישנה חומה
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
6-
החלצהב Qםלשנו םת 
תורומש תויוכזה לכ © יכותה לש בולכל תיתחתכ שמתשהל וא תישוח לע ךרדב רדשל ,םלצל ,קיתעהל יא .ויצ ב תמל
.בתכב תושר אלל
62

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->