P. 1
attach[1].walla.co[1]

attach[1].walla.co[1]

|Views: 238|Likes:
Published by api-3822828

More info:

Published by: api-3822828 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

תימוקיש היגולוכיספ

תימוקיש היגולוכיספ
םיטסיפרתויזיפל
םיטסיפרתויזיפל
תימוקיש היגולוכיספב תיחמומ - יזנכשא הנפד
תימוקיש היגולוכיספב תיחמומ - יזנכשא הנפד
052-3335036
052-3335036


y_shk@netvision.net.il
y_shk@netvision.net.il

סרוקה תינכת
סרוקה תינכת

תימוקיש היגולוכיספב דוסי יגשומ תימוקיש היגולוכיספב דוסי יגשומ

,ש”ע - תוידפותרוא תועיגפ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ ,ש”ע - תוידפותרוא תועיגפ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ
םייפג םייפג

תויביסרגורפו תוינורכ תולחמ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ תויביסרגורפו תוינורכ תולחמ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ

תויחומ תועיגפ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ תויחומ תועיגפ :תויפיצפס תויסולכוא לש םינייפאמ

הנקיזה ליגב םישנאב לופיט ,םידליב לופיט :ליגה ףצר לע םוקיש הנקיזה ליגב םישנאב לופיט ,םידליב לופיט :ליגה ףצר לע םוקיש

- תויגולוכיספ תונחבא לש תויטקרפו תוינילק תויועמשמ - תויגולוכיספ תונחבא לש תויטקרפו תוינילק תויועמשמ
תויסרבנוק תויסרבנוק

,תישגר תוברועמ :טסיפרתויזיפה תדובעב םייגולוכיספ םיטביה ,תישגר תוברועמ :טסיפרתויזיפה תדובעב םייגולוכיספ םיטביה
הרבעה הרבעה

םוכיסו הרקמ ירואית םוכיסו הרקמ ירואית

תימוקיש היגולוכיספב דוסי יגשומ
תימוקיש היגולוכיספב דוסי יגשומ

:םוקישה תרדגה
:םוקישה תרדגה
ימאניד ךילהת
ימאניד ךילהת
ובש ,
ובש ,
-בר תווצ
-בר תווצ
יעוצקמ
יעוצקמ
םע םישנאל עייסמ
םע םישנאל עייסמ
תוכנ
תוכנ
וא
וא
תולבגומ
תולבגומ
שממל ,
שממל ,
תא
תא
תלוכיה םומיסקמ
תלוכיה םומיסקמ
ישפנה ,יזיפה םוחתב תירשפאה
ישפנה ,יזיפה םוחתב תירשפאה
יתרבח ,יתחפשמ ,(ישגר יתוגהנתה ,יתבישח)
יתרבח ,יתחפשמ ,(ישגר יתוגהנתה ,יתבישח)
.יאנפה תועש יולימו ,ילכלכ-יתקוסעת
.יאנפה תועש יולימו ,ילכלכ-יתקוסעת

:תוכנ
:תוכנ וא רביאב העיגפמ האצותכ תידוקפת הלבגה .יביטקייבוא בצמ וא רביאב העיגפמ האצותכ תידוקפת הלבגה .יביטקייבוא בצמ
.היצקנופב .היצקנופב

:תולבגומ
:תולבגומ םוקמבו jמזב ,הרבחש םילושכימ תורבטצה .יביטקייבוס בצמ םוקמבו jמזב ,הרבחש םילושכימ תורבטצה .יביטקייבוס בצמ
.jפוד יאצוי םישנא ינפב הביצמ ,םייוסמ .jפוד יאצוי םישנא ינפב הביצמ ,םייוסמ

:תימוקישה היגולוכיספה לש אצומה תדוקנ
:תימוקישה היגולוכיספה לש אצומה תדוקנ םדא םדא
' ' ילאמרונ ילאמרונ ,' ,' ילאמרונ אל' והשמ ול הרקש ילאמרונ אל' והשמ ול הרקש ' ' . .

.תולוכילו תוחוכל ליבקמבו - תולבגומ\תוכנל םיסחייתמ .תולוכילו תוחוכל ליבקמבו - תולבגומ\תוכנל םיסחייתמ

יזיפ
יביטינגוק
יתוגנת
י!ג"
ית#פ!$
ית"ב#
י%נפ תו&!
י'('( יתקו)&ת
םוקישהו םייחה ילגעמ
םוקישהו םייחה ילגעמ
יונישל יללכ ישונא תובוגת ךרעממ יעבט קלחכ תיגולוכיספ הבוגת יונישל יללכ ישונא תובוגת ךרעממ יעבט קלחכ תיגולוכיספ הבוגת
 :יעוצקמ-בר תווצ :יעוצקמ-בר תווצ ךילהתל םאתומ יעוצקמ-ברה תווצה ,םוקישה זכרמ ךותב ךילהתל םאתומ יעוצקמ-ברה תווצה ,םוקישה זכרמ ךותב
שחרתמה ימאנידהו ידמימ - ברה שחרתמה ימאנידהו ידמימ - ברה


הרקמ רואית
הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ

תב .א תב .א 26 26 תיטנדוטסו ,קווישל הרבח תדבוע ,אלמ יאבצ תוריש רחאל , תיטנדוטסו ,קווישל הרבח תדבוע ,אלמ יאבצ תוריש רחאל ,
.ינלבח עוגיפב העצפנ .הטיסרבינואב jושאר ראות לש ומויס תארקל .ינלבח עוגיפב העצפנ .הטיסרבינואב jושאר ראות לש ומויס תארקל
,תונותחת םייפגב םירבשו תולבח ,רצק jמזל הרכה jדבא הללכ העיגפה ,תונותחת םייפגב םירבשו תולבח ,רצק jמזל הרכה jדבא הללכ העיגפה
םיחותינ הרבע יללכ םילוח תיבב הזופשיא jמזב .ףוגה לכב םיבר םיסיסרו םיחותינ הרבע יללכ םילוח תיבב הזופשיא jמזב .ףוגה לכב םיבר םיסיסרו
ףאו בוט היה החור בצמ .םיסיסרה jמ קלח תאצוהלו םירבש jוקיתל ףאו בוט היה החור בצמ .םיסיסרה jמ קלח תאצוהלו םירבש jוקיתל
והש ובש הזמ רחא םוקמב ,התדלוה ריעב םוקישל עיגהל הרחב .םמורמ והש ובש הזמ רחא םוקמב ,התדלוה ריעב םוקישל עיגהל הרחב .םמורמ
הפוקתב הב ירקיעה ךמותה .(הגוז jב ללוכ) עוגיפב התיא ועגפנש הירבח הפוקתב הב ירקיעה ךמותה .(הגוז jב ללוכ) עוגיפב התיא ועגפנש הירבח
הירוה .רחא עוגיפב תוברועמו םיכרד תנואת ורבעבש ,היחא היה וז הירוה .רחא עוגיפב תוברועמו םיכרד תנואת ורבעבש ,היחא היה וז
התהש הב תימוקישה הקלחמב .המיא םע אוה ירקיעה רשקהו ,םישורג התהש הב תימוקישה הקלחמב .המיא םע אוה ירקיעה רשקהו ,םישורג
,תולילב הב jושיל ראשיהל התשקתה ,םיבר םידחפמ לובסל הלחה ,תולילב הב jושיל ראשיהל התשקתה ,םיבר םידחפמ לובסל הלחה
,ידועיסה רקיעב) לפטמה תווצה יפלכ סעכו jוצר תועיבש רסוח הניגפה ,ידועיסה רקיעב) לפטמה תווצה יפלכ סעכו jוצר תועיבש רסוח הניגפה
םילופיטב .תירטנצוגאו תינעבותכ הספתנ םהיניעב .(יגולוכיספהו ילאיצוסה םילופיטב .תירטנצוגאו תינעבותכ הספתנ םהיניעב .(יגולוכיספהו ילאיצוסה
בטיה הלועפ הפתיש םייזיפה בטיה הלועפ הפתיש םייזיפה , , הפי המדקתהו ,המצעב תובר הלגרית הפי המדקתהו ,המצעב תובר הלגרית . .
קיפסמ םיבושק אלש השח תאז םע דחי .םיבאכ לע הננולתה אלו טעמכ קיפסמ םיבושק אלש השח תאז םע דחי .םיבאכ לע הננולתה אלו טעמכ
.רוחאמ העיגנב התוא םיעיתפמ רשאכ הלהב :לשמל םידחוימה היכרצל .רוחאמ העיגנב התוא םיעיתפמ רשאכ הלהב :לשמל םידחוימה היכרצל
.המיא תיבל הרזחו הרוכשה התריד תא הבזע הזופשיא ךלהמב .המיא תיבל הרזחו הרוכשה התריד תא הבזע הזופשיא ךלהמב

ךשמה - הרקמ רואית
ךשמה - הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
.םוי-זופשיאל הרבע ,המיא תיבל ימוקישה ח”היב לש הבריקה לשב .םוי-זופשיאל הרבע ,המיא תיבל ימוקישה ח”היב לש הבריקה לשב
לכ םע דאמ םיבוט םירשק הרצי ,השדחה הקלחמב רהמו הפי המלקאתה לכ םע דאמ םיבוט םירשק הרצי ,השדחה הקלחמב רהמו הפי המלקאתה
תוערפה ואצמנ הרבעש יגולוכיספוריונ jוחבאב .יעוצקמ-ברה תווצה ירבח תוערפה ואצמנ הרבעש יגולוכיספוריונ jוחבאב .יעוצקמ-ברה תווצה ירבח
וא ישגרה בצמה לש וא חומה עוזעז לש הדלות תויהל םילוכיש ,זוכירו בשק וא ישגרה בצמה לש וא חומה עוזעז לש הדלות תויהל םילוכיש ,זוכירו בשק
הרבח לשו התחפשמ ינב לש הבוט הכימת לע הרפיס .םיינשה לש בוליש הרבח לשו התחפשמ ינב לש הבוט הכימת לע הרפיס .םיינשה לש בוליש
.הבורקה תכמותה תומדל ךפה הגוז jבו ,ויקוסיעל רזח היחא .הירבחו .הבורקה תכמותה תומדל ךפה הגוז jבו ,ויקוסיעל רזח היחא .הירבחו
.רמגה תוניחב לע הרתיו אלו הטיסרבינואב הידומיל תא ליבקמב הכישמה .רמגה תוניחב לע הרתיו אלו הטיסרבינואב הידומיל תא ליבקמב הכישמה
תורבגתה התפצנ יגולוכיספה לופיטב .יזיפה לופיטב רהמו הפי המדקתה תורבגתה התפצנ יגולוכיספה לופיטב .יזיפה לופיטב רהמו הפי המדקתה
לש הנחבא אלל - הדרח לש םימוטפמיס לש הנחבא אלל - הדרח לש םימוטפמיס *+,- *+,- . . רבגתהל התטנ הדרחה רבגתהל התטנ הדרחה
jמזב לשמל) עוגיפה תיצאוטיס תא וריכזהש םיעוריאל ךומסבו תומוקמב jמזב לשמל) עוגיפה תיצאוטיס תא וריכזהש םיעוריאל ךומסבו תומוקמב
םיתיעלש רבד (ףסונ עוגיפ שחרתה רשאכ ,המוה םוקמב יוליבל האיצי םיתיעלש רבד (ףסונ עוגיפ שחרתה רשאכ ,המוה םוקמב יוליבל האיצי
הלש ךרוצה תא לופיטב בושו בוש השיגדה .יוליבל היתואיצי תא ביתכה הלש ךרוצה תא לופיטב בושו בוש השיגדה .יוליבל היתואיצי תא ביתכה
השחש ברה לוכסיתל הרושק התייה תפסונ הקוצמ .הטילש תשוחתב השחש ברה לוכסיתל הרושק התייה תפסונ הקוצמ .הטילש תשוחתב
היתועיגפ תא םש חיכוהל ךרוצהו ,תלפשומ השיגרה .ימואל חוטיב תודעוב היתועיגפ תא םש חיכוהל ךרוצהו ,תלפשומ השיגרה .ימואל חוטיב תודעוב
עינצהלו ,הנסוח תא yוח יפלכ jיגפהל הנוצרל דוגינב דמע ,היישקו תוברה עינצהלו ,הנסוח תא yוח יפלכ jיגפהל הנוצרל דוגינב דמע ,היישקו תוברה
.היישק תא .היישק תא

ךשמה - הרקמ רואית
ךשמה - הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
רוזחל לכות םהב םיאנתה יבגל התדובע םוקמ םע מ”ומ להנל הלחה איה רוזחל לכות םהב םיאנתה יבגל התדובע םוקמ םע מ”ומ להנל הלחה איה
ךלהמ לש םשורו םיחוויד תורמל .ימוקישה זופשיאה םויס רחאל דובעל ךלהמ לש םשורו םיחוויד תורמל .ימוקישה זופשיאה םויס רחאל דובעל
הווחש תיביטקייבוסה הקוצמה תמר - םייזיפה םימוחתה לכב jיוצמ ימוקיש הווחש תיביטקייבוסה הקוצמה תמר - םייזיפה םימוחתה לכב jיוצמ ימוקיש
רחאל םג תקקזנ .ורבגתה טעמ ףא זוכירהו בשקה תוערפה .ההובג איה רחאל םג תקקזנ .ורבגתה טעמ ףא זוכירהו בשקה תוערפה .ההובג איה
.(יתעגרה יתפורת לופיט ללוכ) יגולוכיספ לופיט ךשמהל הרורחיש .(יתעגרה יתפורת לופיט ללוכ) יגולוכיספ לופיט ךשמהל הרורחיש

תיגולוכיספ הבוגת - לדומ
תיגולוכיספ הבוגת - לדומ
ןדבא'ל
ןדבא'ל
'
'
ןאירולפ רוטקיו yכ המלש
ןאירולפ רוטקיו yכ המלש
קו!
'ב%
תו'גת)
.
י
י
'
%
ו
/
י
ו
י
/
נ
י
%

.
י
$
"
ו
ג
ת
י
ת
#
פ
!
$

ת
(
"
&
$
ת
י
ת
"
ב
#
-
ת
י
ת
ו
ב
"
ת

ב
י
ב
)
0
ו
%
(
י
/
ו

"
&
1
ת
ו
י
ט
$
ו
)
ו
(
י
)
פ

$
!
%

!
#
(

!
/
ו
#
$

0
ו
י
/
.
י
י
#

ת
ו
&
$
!
$
ב

/
"
#
ת
ו
%
/
ו

"
)
ו
#
ו

'
ו
(
)
ת
ת
י
$
1
&

(
"
&

ב

&
י
ג
פ
.
.
.

/
ו
&
ו
תו#י(! תובוגת
2
י
'

ת

/
$
י
$
.
י
&
י
פ
!
$

.
י
$
"
ו
ג

ילולסמ-וד (ןדבא) לבא לדומ
ילולסמ-וד (ןדבא) לבא לדומ
) ןיבור ןושמש
) ןיבור ןושמש
1999
1999
(
(

לולסמ
לולסמ
1
1
דוקפית -
דוקפית - תוגאד ,םיינואכד תושגרו תובשחמ ,הדרח תוגאד ,םיינואכד תושגרו תובשחמ ,הדרח
םיסחי ,םייתחפשמ םיסחי ,ירטאיכיספ יפוא ילעב םימוטפמיס ,תויטמוס םיסחי ,םייתחפשמ םיסחי ,ירטאיכיספ יפוא ילעב םימוטפמיס ,תויטמוס
,תועמשמ תיינבה ,ימצע ךרע תשוחתו תימצע הכרעה ,םייללכ םיישיאניב ,תועמשמ תיינבה ,ימצע ךרע תשוחתו תימצע הכרעה ,םייללכ םיישיאניב
.םייחה תומישמב העקשה ,הקוסעת\הדובע .םייחה תומישמב העקשה ,הקוסעת\הדובע

לולסמ
לולסמ
2
2
(דבאש טקייבואה םע) םיסחיה -
(דבאש טקייבואה םע) םיסחיה - ,jוימדו תונורכיז ,jוימדו תונורכיז
jדבואב רתי- קוסיע ,טקייבואה יפלכ ילילש\יבויח שגר ,ישגר קחרמ jדבואב רתי- קוסיע ,טקייבואה יפלכ ילילש\יבויח שגר ,ישגר קחרמ
לבאה ךילהת לש םינייפאמ ,טקילפנוק ,היצזילאידיא ,דבאש טקייבואבו לבאה ךילהת לש םינייפאמ ,טקילפנוק ,היצזילאידיא ,דבאש טקייבואבו
שופיח ,קוש) שופיח ,קוש) , , ,ימצעה תסיפת לע העפשה ,(היצזינגרוארו היצזינגרואסיד ,ימצעה תסיפת לע העפשה ,(היצזינגרוארו היצזינגרואסיד
jורכיז יסקט' jורכיז יסקט' ' ' .דובאה טקייבואה לשו jדבאה לש היצמרופסנרטו .דובאה טקייבואה לשו jדבאה לש היצמרופסנרטו

םוקישה יבלש
םוקישה יבלש

היסולכואה רותיא
היסולכואה רותיא בהשמ) jומימו םיקוח בהשמ) jומימו םיקוח ” ” ,יללכ - ימואל חוטב .ט ,יללכ - ימואל חוטב .ט
(חוטיב תורבח .םילוח תופוק .הכנ דלי ,הביא-יעגפנ ,הדובע (חוטיב תורבח .םילוח תופוק .הכנ דלי ,הביא-יעגפנ ,הדובע

ינללוכ jוחבא
ינללוכ jוחבא יביטינגוק ,יזיפ ,יאופר יביטינגוק ,יזיפ ,יאופר , , -ידומיל ,ילאיצוסוכיספ -ידומיל ,ילאיצוסוכיספ
..יתקוסעת ..יתקוסעת

לופיט
לופיט יעוצקמ-בר יעוצקמ-בר

םיימוקיש םיתוריש קופיס
םיימוקיש םיתוריש קופיס םירוגמ ,םיפסכ םירוגמ ,םיפסכ , , ,תודיינ ,רושכימ ,תודיינ ,רושכימ
הרשכה הרשכה

הליהקב המשה
הליהקב המשה הקוסעת ,יאנפ ,הרבח ,החפשמ הקוסעת ,יאנפ ,הרבח ,החפשמ

קבדיפ - בקעמה ךילהת
קבדיפ - בקעמה ךילהת

ימוקישה גולוכיספה דיקפת
ימוקישה גולוכיספה דיקפת

jוחבאו הכרעה
jוחבאו הכרעה םיילופיט םיכרצו בצמ - ינושאר) םיילופיט םיכרצו בצמ - ינושאר) , , יטסונגאידוכיספ יטסונגאידוכיספ , , (יגולוכיספוריונ (יגולוכיספוריונ

לופיט
לופיט השיג השיג ' ' תיטסילוה תיטסילוה ' ' ,יתחפשמ .היפרתוכיספ ,יתוגהנתה ,יצועיי ,יתכימת) ךרוצו בצמ יפל השימגו ,יתחפשמ .היפרתוכיספ ,יתוגהנתה ,יצועיי ,יתכימת) ךרוצו בצמ יפל השימגו
.יביטינגוק לופיט םג - שאר תועיגפב .תוימוקיש תורטמל jווכמו דעומ-רצק בורל :שגד .(יתצובק ,יגוז .יביטינגוק לופיט םג - שאר תועיגפב .תוימוקיש תורטמל jווכמו דעומ-רצק בורל :שגד .(יתצובק ,יגוז

ירטאיכיספ לופיטל היינפהו הכרעה
ירטאיכיספ לופיטל היינפהו הכרעה ךרוצ יפל יעוצקמ-בר תווצב היצקנופ לכלו ךרוצ יפל יעוצקמ-בר תווצב היצקנופ לכלו

םייוניש דודיע
םייוניש דודיע םיילמיטפוא םיאנת תריציל תילאיצוס\תיזיפה הביבסבו לפוטמב םיילמיטפוא םיאנת תריציל תילאיצוס\תיזיפה הביבסבו לפוטמב

םייתועמשמ םירחא' םע הדובע
םייתועמשמ םירחא' םע הדובע
'
' יפיצפס רשקה יפל יפיצפס רשקה יפל

יעוצקמ בר תווצ םע הדובע
יעוצקמ בר תווצ םע הדובע תווצה רשקהב ,לפוטמה רשקהב תווצה רשקהב ,לפוטמה רשקהב

תירקחמ היגולודותמב תונמוימ
תירקחמ היגולודותמב תונמוימ

םיבחרנ םיינוציח םירשקה
םיבחרנ םיינוציח םירשקה (תודסומ ,תוינידמ ,ךוניח ,לופיט ךשמה םע רשק) (תודסומ ,תוינידמ ,ךוניח ,לופיט ךשמה םע רשק)

ימוקיש-יגולוכיספ לופיט
ימוקיש-יגולוכיספ לופיט תולבגמו םיצוליא תולבגמו םיצוליא

יוצמהו יוצרה
יוצמהו יוצרה םע רשקהו ,לופיטה ,םינוחבאה תויורשפאב םע רשקהו ,לופיטה ,םינוחבאה תויורשפאב
.yוח ימרוגו תוחפשמ ,יעוצקמ-בר תווצ .yוח ימרוגו תוחפשמ ,יעוצקמ-בר תווצ

.םייאופר תודסומב םינקתו הרכה בצמ
.םייאופר תודסומב םינקתו הרכה בצמ

.םיגולוכיספה תכמסהו הרשכה ךילהת
.םיגולוכיספה תכמסהו הרשכה ךילהת

ןוחבאו הכרעה
ןוחבאו הכרעה
ינושאר
ינושאר

jוחבאו הכרעה
ינושאר 2

ינונגנמו וגא תוחוכ תכרעה
ינונגנמו וגא תוחוכ תכרעה
תודדומתה\הנגה
תודדומתה\הנגה

וגא ידוקפת
וגא ידוקפת ,םיפחד תוסיו ,תואיצמ תשוחת ,טופיש ,תואיצמ תרוקיב ,םיפחד תוסיו ,תואיצמ תשוחת ,טופיש ,תואיצמ תרוקיב
היסרגר ,יטטניס דוקפת ,ימונוטוא דוקפת ,הבישח ,תונגה ,טקייבוא יסחי היסרגר ,יטטניס דוקפת ,ימונוטוא דוקפת ,הבישח ,תונגה ,טקייבוא יסחי
.סנטפמוקו יוריגל םוסחמ ,וגאה תורישב .סנטפמוקו יוריגל םוסחמ ,וגאה תורישב

תודדומתה\הנגה ינונגנמ לש םיגוס
תודדומתה\הנגה ינונגנמ לש םיגוס רומוה,היזילנויצר רומוה,היזילנויצר , ,
היצזילאידיא ,הקחדה ,השחכה ,היצזילאוטקלטניא היצזילאידיא ,הקחדה ,השחכה ,היצזילאוטקלטניא , , היצאולווד היצאולווד , , 34tin5 34tin5
o6t o6t , , היצמילבוס ,הכלשה ,לוציפ ,הקתה ,שגר לש דודיב היצמילבוס ,הכלשה ,לוציפ ,הקתה ,שגר לש דודיב , , תויטנטופינמוא תויטנטופינמוא , ,
377ili3tion 377ili3tion , , םזיארוטלא םזיארוטלא , , 8oin59 :e34tion 7o:;3tion 8oin59 :e34tion 7o:;3tion , ,
הרזע תייחדל תומרוגה תונולת ,תיטסיטוא היזטנפ ,היצפיסיטנא הרזע תייחדל תומרוגה תונולת ,תיטסיטוא היזטנפ ,היצפיסיטנא , , -ביספ -ביספ
וגאה תורישב היסרגר ,תימצע העבה ,תימצע תוננובתה ,ביסרגא וגאה תורישב היסרגר ,תימצע העבה ,תימצע תוננובתה ,ביסרגא . .

,םייפג :תוידפותרוא תועיגפ
,םייפג :תוידפותרוא תועיגפ
הרדיש-דומע
הרדיש-דומע

תולבגומו תוכנ
תולבגומו תוכנ

- םינדבוא
- םינדבוא הפג יקלח וא הפג ,השוחת ,תוהז ,תודיינ ,jימ יסחי ,םיכרצ הפג יקלח וא הפג ,השוחת ,תוהז ,תודיינ ,jימ יסחי ,םיכרצ

- תימוימוי הקוזחת
- תימוימוי הקוזחת jיא ,הקיחש jיא ,הקיחש ' ' שפוח שפוח ' ,' ' ,' ריחמ ריחמ ' ' החנזהה החנזהה

תוכלשהו תוישיאניב תויצקארטניא ,טבמ תדוקנ
תוכלשהו תוישיאניב תויצקארטניא ,טבמ תדוקנ תייאר) תייאר)
בלה תמושת תא טיסמ ,תוכנה תא למסמ רזע-רזיבא וא ג”סכ לש םיילילשה םיקלחה בלה תמושת תא טיסמ ,תוכנה תא למסמ רזע-רזיבא וא ג”סכ לש םיילילשה םיקלחה
(םדאה לש תוילאודיוידניאהו תוהזהמ (םדאה לש תוילאודיוידניאהו תוהזהמ

) הכיפה יתלב העיגפ - תינמז העיגפ
) הכיפה יתלב העיגפ - תינמז העיגפ הנכה לש ךשוממ ךילהת הנכה לש ךשוממ ךילהת
(jדבאל תיגולוכיספ (jדבאל תיגולוכיספ

םירחאבו םירזעב תולת
םירחאבו םירזעב תולת בלשל רשקהב - תואמצע\תולת) בלשל רשקהב - תואמצע\תולת)
.(בצמל תמאתומ תוחתפתהל תלוכיו היסרגר .יתוחתפתה .(בצמל תמאתומ תוחתפתהל תלוכיו היסרגר .יתוחתפתה

- תוידפותרוא תועיגפ
- תוידפותרוא תועיגפ
ךשמה
ךשמה

ג"סכב ךרוצה םע םינוש תודדומתה תונונגס
ג"סכב ךרוצה םע םינוש תודדומתה תונונגס
1 1 - תגיוסמ הלבק . - תגיוסמ הלבק . ךא ,וילא סחיב תויבויח תושוחת שחו ,ג”סכב שומישה לש תונורתי jייצל לגוסמ םדאה ךא ,וילא סחיב תויבויח תושוחת שחו ,ג”סכב שומישה לש תונורתי jייצל לגוסמ םדאה
.הזל רשקב רבד םוש תושעל לוכיאל ינא" :תינייפא אמגוד .םיימוימויה וייחל jורתי וא סכנכ וילע רבדמ אל .הזל רשקב רבד םוש תושעל לוכיאל ינא" :תינייפא אמגוד .םיימוימויה וייחל jורתי וא סכנכ וילע רבדמ אל
לבקל ילעו yוחבמ םיטלשנכ םיספתנ םייחה .”יבצמל םרג ליגה ילוא ,ותוא בהוא אל ינא .תאז לבקל יתדמל לבקל ילעו yוחבמ םיטלשנכ םיספתנ םייחה .”יבצמל םרג ליגה ילוא ,ותוא בהוא אל ינא .תאז לבקל יתדמל
.תיטסילטפ השיג .תאז .תיטסילטפ השיג .תאז
2 2 - 'הדות תריסא' הלבק . - 'הדות תריסא' הלבק . לע רשאמ תונורתיה לע רתוי םירבדמ ,לודג סכנ ג”סכב ואריש םישנא ולא לע רשאמ תונורתיה לע רתוי םירבדמ ,לודג סכנ ג”סכב ואריש םישנא ולא
שמתשמ ינאשכ וישכע ,ייח לע לקמ ג”סכב שומישה" :ומכ תורימא ונכתי .וב שומישל תורושקה תויעבה שמתשמ ינאשכ וישכע ,ייח לע לקמ ג”סכב שומישה" :ומכ תורימא ונכתי .וב שומישל תורושקה תויעבה
הז .סכנ םגו חרכה םג אסכב םיאור םה .”דובא יתייה אסכה ילב ,יתלחמ תא יתשבכש שיגרמ ינא ג”סכב הז .סכנ םגו חרכה םג אסכב םיאור םה .”דובא יתייה אסכה ילב ,יתלחמ תא יתשבכש שיגרמ ינא ג”סכב
הרובחת יעצמא ,סוסקולכ ספתנ אסכה .(?לבקלו גישהל yמאמ) ענוממ אסכ לש הרקמב טעמ אל הרוק הרובחת יעצמא ,סוסקולכ ספתנ אסכה .(?לבקלו גישהל yמאמ) ענוממ אסכ לש הרקמב טעמ אל הרוק
.בכרל םיסחייתמש יפכ ,תיבל yוחמ .בכרל םיסחייתמש יפכ ,תיבל yוחמ
3 3 - ינממ קלח אוה םילגלגה אסכ . - ינממ קלח אוה םילגלגה אסכ . הדבועה לש הלבקו הרכהמ תעבונה ,תימינפ הלבק יהוז הדבועה לש הלבקו הרכהמ תעבונה ,תימינפ הלבק יהוז
רשאמ רתויל ךפוה אסכה .ג”סכב םימוגפ ףוג יקלח םתוא תא ףילחהל תונכומו ,ועגפנ תוינפוגה תולוכיהש רשאמ רתויל ךפוה אסכה .ג”סכב םימוגפ ףוג יקלח םתוא תא ףילחהל תונכומו ,ועגפנ תוינפוגה תולוכיהש
,שמתשמה לש ימצעה תולובג תבחרהב רבודמ ,ויתונורתיו אסכב ךרוצה תייאר םע דחי .תודיינ יעצמא ,שמתשמה לש ימצעה תולובג תבחרהב רבודמ ,ויתונורתיו אסכב ךרוצה תייאר םע דחי .תודיינ יעצמא
.תימצעה תוהזהו תומלשה רומישו ,ותואמצע לע הרימש .תימצעה תוהזהו תומלשה רומישו ,ותואמצע לע הרימש
- jמזה ינפ לע ג”סכ תלבק - jמזה ינפ לע ג”סכ תלבק תישגרה תולגתסהה .תיטמגרפ תולגתסה כ”דב - הנושאר הנשב תישגרה תולגתסהה .תיטמגרפ תולגתסה כ”דב - הנושאר הנשב
- כ לע םירבדמ) תובר םינש ינפ-לע תשחרתמ - כ לע םירבדמ) תובר םינש ינפ-לע תשחרתמ 6 6 (םינש (םינש
תוימוימוי תויניטור תויוליעפב הבר היגרנא תעקשה ,תוינאטנופסה תדימ ,םייח ילגרה לע העפשה תוימוימוי תויניטור תויוליעפב הבר היגרנא תעקשה ,תוינאטנופסה תדימ ,םייח ילגרה לע העפשה

- תוידפותרוא תועיגפ
- תוידפותרוא תועיגפ
ךשמה
ךשמה

תויועמשמ - jמממ םרוג
תויועמשמ - jמממ םרוג תורגסמ ,סוטטס ,םייח-תוכיא ,ילכלכ) תורגסמ ,סוטטס ,םייח-תוכיא ,ילכלכ)
(תויוליעפו (תויוליעפו

תוידיברומ-הרפ תוירטאיכיספ תוערפהל רשק
תוידיברומ-הרפ תוירטאיכיספ תוערפהל רשק

:םידחוימ םיאשונ
:םידחוימ םיאשונ

ינורכ באכ ,םוטנפ באכ ,באכ ינורכ באכ ,םוטנפ באכ ,באכ

םיחותינ יוביר םיחותינ יוביר

הרב jאילי'ג :תולחמ ינייפאמ הרב jאילי'ג :תולחמ ינייפאמ , , <, <, , , םיקרפ םיקרפ , , םזינוסניקרפ םזינוסניקרפ

- תוידפותרוא תועיגפ
- תוידפותרוא תועיגפ
ךשמה
ךשמה
הרקמ רואית
הרקמ רואית
-
- !תיאופר תוידוס חוכשל אל !תיאופר תוידוס חוכשל אל
yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ =o:8 =o:8

תויבוסרגורפו תוינורכ תולחמ
תויבוסרגורפו תוינורכ תולחמ

תויגולוכיספו תויטקרפ תויועמשמ - תולחמ יגוס
תויגולוכיספו תויטקרפ תויועמשמ - תולחמ יגוס

םיגוס) תויביסרגורפ חומ תולחמ םיגוס) תויביסרגורפ חומ תולחמ , , .(םינויפיא .(םינויפיא

םיגוס) jטרס םיגוס) jטרס , , (.םינויפיא (.םינויפיא

>*9 <, >*9 <, םיגוס) תויתשרות תולחמ םיגוס) תויתשרות תולחמ , , םינויפיא). םינויפיא).

.האיר תולחמ ,בל תולחמ ,תרכוס .האיר תולחמ ,בל תולחמ ,תרכוס

.םייניפא תודדומתה ינונגנמ
.םייניפא תודדומתה ינונגנמ

תוהז - םינדבוא
תוהז - םינדבוא
,
,
.םייח ,דוקפית
.םייח ,דוקפית

.תולתה בצמו םיכשוממ םיזופשיא לש תוכלשה
.תולתה בצמו םיכשוממ םיזופשיא לש תוכלשה

םייתועמשמה םירחא'ה תקיחש
םייתועמשמה םירחא'ה תקיחש
'
'

- תוינורכ תולחמ
- תוינורכ תולחמ
ךשמה
ךשמה
הרקמ רואית
הרקמ רואית
-
- !תיאופר תוידוס חוכשל אל !תיאופר תוידוס חוכשל אל
yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ =o:8 =o:8

תויחומ תועיגפ
תויחומ תועיגפ

.דוסי יגשומ jונעיר - תיחומ העיגפ םע םדא .דוסי יגשומ jונעיר - תיחומ העיגפ םע םדא

העיגפה רוקמ העיגפה רוקמ תינווינ הלחמ ,םיחותינ\םילודיג ,(ילטנורפ ,יזופיד) יטמוארט תינווינ הלחמ ,םיחותינ\םילודיג ,(ילטנורפ ,יזופיד) יטמוארט , ,
>?@ >?@ ) ) .םינוש םישגדו םינייפאמ - (םומיד ,םטוא .םינוש םישגדו םינייפאמ - (םומיד ,םטוא

העיגפה תרמוח העיגפה תרמוח :הרדגהה תולבגמו (השק ינוניב לק) :הרדגהה תולבגמו (השק ינוניב לק) A>,9 *+@ A>,9 *+@ jמז ךשמ jמז ךשמ
.הרכהה רסוח .הרכהה רסוח

םוקימ ינייפאמ םוקימ ינייפאמ (םיישגר ,םייביטינגוק ,םייתוגהנתה ,םייזיפ) (םיישגר ,םייביטינגוק ,םייתוגהנתה ,םייזיפ)

(טקלגנ ללוכ) םייבחרמ םינויפיא - jימי (טקלגנ ללוכ) םייבחרמ םינויפיא - jימי , , .(תושידא) םיישגר םינויפיא .(תושידא) םיישגר םינויפיא

הפש - לאמש הפש - לאמש , , ('תילפורטסטק הבוגת') םיישגר םינויפיא ('תילפורטסטק הבוגת') םיישגר םינויפיא

) םיילוהינ םינייפאמ - ילטנורפ ) םיילוהינ םינייפאמ - ילטנורפ 3 3 .(תונומסת .(תונומסת

.םייפיצפס םימוקימ ,חומ עזג ,ילקיטרוק - תת .םייפיצפס םימוקימ ,חומ עזג ,ילקיטרוק - תת

יפארתויזיפה לופיטה ךותב ל”נה תועפשהל תואמגוד יפארתויזיפה לופיטה ךותב ל”נה תועפשהל תואמגוד

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

:תויזיפ\תויאופרה תוכלשהל רבעמ
:תויזיפ\תויאופרה תוכלשהל רבעמ

לדומ) ינשמו ינושאר - תוינדרוט תובשחמ \ הדרח \ jואכד :תוישגר תוערפה לדומ) ינשמו ינושאר - תוינדרוט תובשחמ \ הדרח \ jואכד :תוישגר תוערפה
jדבא jדבא ), ), ,תושיגרה ףס תדירי ,תילאנויצומא תויליבל ,תושיגרה ףס תדירי ,תילאנויצומא תויליבל *B> *B>

..דועו jורכיז ,(םיגוס) בשק - (הפשו) תויביטינגוק תוערפה ..דועו jורכיז ,(םיגוס) בשק - (הפשו) תויביטינגוק תוערפה

ילטיברוא) תויתוגהנתה תוערפה ילטיברוא) תויתוגהנתה תוערפה , , .(ילקיטרוק-תת ,ילרטלוסרוד .(ילקיטרוק-תת ,ילרטלוסרוד

.תויתקוסעת ,תויתרבח ,תויתחפשמ ,תויגוז תוכלשה .תויתקוסעת ,תויתרבח ,תויתחפשמ ,תויגוז תוכלשה

תוישיא'ב םייוניש תוישיא'ב םייוניש ,' ,' .תודדומתה ינונגנמו וגא תוחוכ .תודדומתה ינונגנמו וגא תוחוכ

תילפורטסטק הבוגת תיטסיצרנ העיגפ תילפורטסטק הבוגת תיטסיצרנ העיגפ

'המר' - תיחומ העיגפ ,יתוגהנתה ,ישגר ,יתוישיא :תולדבמ תונחבא 'המר' - תיחומ העיגפ ,יתוגהנתה ,ישגר ,יתוישיא :תולדבמ תונחבא
תוישיא תוערפה\הזוכיספ\תיטוריונ תוישיא תוערפה\הזוכיספ\תיטוריונ

יפארתויזיפה לופיטה ךותב ל”נה תועפשהל תואמגוד יפארתויזיפה לופיטה ךותב ל”נה תועפשהל תואמגוד

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

הרקמ רואית
הרקמ רואית
-
- !תיאופר תוידוס חוכשל אל !תיאופר תוידוס חוכשל אל

יחומ עוריא יחומ עוריא

יטמוארט יטמוארט yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ yבוקב ףרוצמ הוולנ רמוחב הרקמה טוריפ =o:8 =o:8

הרקמ רואית
הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
תב אא תב אא 53 53 - ל םאו האושנ ,העוצקמב תיטסילוה תלפטמו תיאקיטמסוק , - ל םאו האושנ ,העוצקמב תיטסילוה תלפטמו תיאקיטמסוק , 4 4 םקלח) םירגוב םידלי םקלח) םירגוב םידלי
ורבע הירוה) תובר םינש הובג םד yחלמ הלבס .תיאשמ גהנ הלעב .קחורמ בושיב תררוגתמ ,(םיאושנ ורבע הירוה) תובר םינש הובג םד yחלמ הלבס .תיאשמ גהנ הלעב .קחורמ בושיב תררוגתמ ,(םיאושנ
םיאליגב םייחומ םיעוריא םיאליגב םייחומ םיעוריא 55 55 -ו -ו 65 65 .( .( 6 6 yחלב יתפורתה לופיטה תא הקיספה הזופשיא םרט םינש yחלב יתפורתה לופיטה תא הקיספה הזופשיא םרט םינש
הזופשיא םרט הנשכ ,שדוחכ לש הפוקת ךשמב .תיביטנרטלא האופר תרגסמב לופיטל הרבעו ,םדה הזופשיא םרט הנשכ ,שדוחכ לש הפוקת ךשמב .תיביטנרטלא האופר תרגסמב לופיטל הרבעו ,םדה
ףוג גלפב השלוח בוש השח זופשיאל ךומסב .ופלחש - רוביד תוערפהו jימי ףוג גלפב השלוח השח ףוג גלפב השלוח בוש השח זופשיאל ךומסב .ופלחש - רוביד תוערפהו jימי ףוג גלפב השלוח השח
.יתפורת לופיט לחוהו ,הובג םד yחל דדמנ יללכ ח”יבב הזופשיאב .תכלל הלכי אלו ,רימחהש jימי .יתפורת לופיט לחוהו ,הובג םד yחל דדמנ יללכ ח”יבב הזופשיאב .תכלל הלכי אלו ,רימחהש jימי
>+ >+ זופשיאה םויב זופשיאה םויב םוקישל הקלחמל הרבעוה .jבלה רמוחב םיימכסיא םייוניש ,םומיד הארה אל םוקישל הקלחמל הרבעוה .jבלה רמוחב םיימכסיא םייוניש ,םומיד הארה אל
הרמחה הלח התלבק רחאל שדוחכ .היזפא אלל jימי ףוג גלפב השלוח ואצמנ התלבקב ,יגולוריונ הרמחה הלח התלבק רחאל שדוחכ .היזפא אלל jימי ףוג גלפב השלוח ואצמנ התלבקב ,יגולוריונ
.תיתפש הערפה העיפוהו ,ערוה jימי ףוג גלפב תועונתה דודיבו השלוחה .הבצמב .תיתפש הערפה העיפוהו ,ערוה jימי ףוג גלפב תועונתה דודיבו השלוחה .הבצמב >+ >+ הארה חומ הארה חומ
יתפורתה לופיטה .תילטאירפ-וטנורפ תוברועמ םע ,לאמשמ ימדקה חומה קרוע לש הירוטירטב םטוא יתפורתה לופיטה .תילטאירפ-וטנורפ תוברועמ םע ,לאמשמ ימדקה חומה קרוע לש הירוטירטב םטוא
יתפורת לופיט הלביק ,תיתדרח-תינואכד הבוגת החתפתה תידוקפיתה הערהל הבוגתב .שדחמ םאתוה יתפורת לופיט הלביק ,תיתדרח-תינואכד הבוגת החתפתה תידוקפיתה הערהל הבוגתב .שדחמ םאתוה
הזופשיא ךלהמב .jורכיזבו זוכירב הערפהו היסקרפא העיפוה תיביטינגוק הניחבמ .הבוט הבוגתב הזופשיא ךלהמב .jורכיזבו זוכירב הערפהו היסקרפא העיפוה תיביטינגוק הניחבמ .הבוט הבוגתב
הקלחמב לופיטה .יאמצע לוגריתבו םילופיטב - יזיפה המוקישב תובר העיקשה ,תימוקישה הקלחמב הקלחמב לופיטה .יאמצע לוגריתבו םילופיטב - יזיפה המוקישב תובר העיקשה ,תימוקישה הקלחמב
תולטמל רושקה לכב רקיעב ,תיטרקנוקו תיטקרפ המרב היה קוסיעב יופירבו תרושקתב תוערפהל תולטמל רושקה לכב רקיעב ,תיטרקנוקו תיטקרפ המרב היה קוסיעב יופירבו תרושקתב תוערפהל
.רכינ רופיש לח םימוחתה לכב .תוימוימוי .רכינ רופיש לח םימוחתה לכב .תוימוימוי

ךשמה - הרקמ רואית
ךשמה - הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
,תישעמ השיאכ הספתנ .הבוטו הריהמ התייה תובלתשהה םוי זופשיא תקלחמב התלבקב ,תישעמ השיאכ הספתנ .הבוטו הריהמ התייה תובלתשהה םוי זופשיא תקלחמב התלבקב
תעמשוממ תעמשוממ , ,
בורק ,דאמ ךמות הארנ לעבה .רתויב ההובג היצביטומ תלעבו ,בוטו אלמ jפואב הלועפ תפתשמ בורק ,דאמ ךמות הארנ לעבה .רתויב ההובג היצביטומ תלעבו ,בוטו אלמ jפואב הלועפ תפתשמ , ,
jפואב הלגרית .(!הכורא תימוי העיסנב רבודמ רוכזכ) שרדייש המ לכב עיקשהל jכומו ,jגרפמ jפואב הלגרית .(!הכורא תימוי העיסנב רבודמ רוכזכ) שרדייש המ לכב עיקשהל jכומו ,jגרפמ
היה החור בצמ .הבר העקשהו jמז ריחמב םג - הלכיש לככ התיבב תולועפ עצבל השקעתה ,יאמצע היה החור בצמ .הבר העקשהו jמז ריחמב םג - הלכיש לככ התיבב תולועפ עצבל השקעתה ,יאמצע
טעמכ ,ביצי טעמכ ,ביצי ' ' דיחא דיחא ' ' ךא הסחייתהו ,הבר תוינוקלב האטבתה .תישגר הקוצמ הניגפה אל תוחישב . ךא הסחייתהו ,הבר תוינוקלב האטבתה .תישגר הקוצמ הניגפה אל תוחישב .
jיעמב jייפאתה ישיאניבה רשקה .יזיפה המוקיש לש םייטקרפה םיטביהל קרו jיעמב jייפאתה ישיאניבה רשקה .יזיפה המוקיש לש םייטקרפה םיטביהל קרו ' ' קוחיר קוחיר ' ' וא וא ' ' קותינ קותינ ' '
תוקד רשעמ רתוי תילופיט השיגפב תבשל התשקתה .(?יתפורת לופיט ,?תילאמש העיגפ) ישגר תוקד רשעמ רתוי תילופיט השיגפב תבשל התשקתה .(?יתפורת לופיט ,?תילאמש העיגפ) ישגר , ,
תויתנגה ?תועדומ) םייביטינגוק םיישק לע החוויד אל .יגולוכיספ לופיטב ךרוצה תא הניבה אלו תויתנגה ?תועדומ) םייביטינגוק םיישק לע החוויד אל .יגולוכיספ לופיטב ךרוצה תא הניבה אלו ? ? .( .(
השיג םע השיאב רבודמש היה הארנ .'םילימ יל תורסח'כ jתוא הרידגהו ,הפש תויעבל תעדומ התייה השיג םע השיאב רבודמש היה הארנ .'םילימ יל תורסח'כ jתוא הרידגהו ,הפש תויעבל תעדומ התייה
הלש ךרד'ב םירבד תושעל הצורש ,תינשקע ,השקונ טעמ הלש ךרד'ב םירבד תושעל הצורש ,תינשקע ,השקונ טעמ ' ' אלא םזינוגטנא ררועמש jפואב אל ךא אלא םזינוגטנא ררועמש jפואב אל ךא
בלשב םיליעי אקווד םה - הנגה ינונגנמב רבודמ םאש היה הארנ .תווצה ישנא לצא הכרעה אקווד בלשב םיליעי אקווד םה - הנגה ינונגנמב רבודמ םאש היה הארנ .תווצה ישנא לצא הכרעה אקווד
יתפורת לופיט רתוי תלטונ הניאש רבתסה .יזיפה םוקישל םיליעי יאדוובו ,הייח ימוחת בורב הזה יתפורת לופיט רתוי תלטונ הניאש רבתסה .יזיפה םוקישל םיליעי יאדוובו ,הייח ימוחת בורב הזה
.הרבעב רבכ היצקלסידמ הלבסש ררבתה jכו ,חורה בצמל .הרבעב רבכ היצקלסידמ הלבסש ררבתה jכו ,חורה בצמל

ךשמה - הרקמ רואית
ךשמה - הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
הדובעו תטלחומ תואמצע טעמכ דע) דיה דוקפתבו הכילהב דאמ רכינ יזיפ רופיש רחאלו ,םישדוח המכ רחאל קר הדובעו תטלחומ תואמצע טעמכ דע) דיה דוקפתבו הכילהב דאמ רכינ יזיפ רופיש רחאלו ,םישדוח המכ רחאל קר
הביגה איה .הבצמל תילאנויצומא תוסחייתהו הבוגת עיפוהל הלחה (דוקפית לש תוהובג תומרב הביגה איה .הבצמל תילאנויצומא תוסחייתהו הבוגת עיפוהל הלחה (דוקפית לש תוהובג תומרב ' ' לוכסיתב'עתפל לוכסיתב'עתפל
יוטיבהו הפשה יישקל סחייתהל הלחה .םילופיטבו תיבב תומישמ עצבל התשקתה םהב םיבצמל יכבב ףאו יוטיבהו הפשה יישקל סחייתהל הלחה .םילופיטבו תיבב תומישמ עצבל התשקתה םהב םיבצמל יכבב ףאו
וז הפוקתב .תונוש תויביטינגוק תוערפהל בל םישל הלחה ,היתונוצרו היכרצ לש תבכרומ העבהב לושכמכ וז הפוקתב .תונוש תויביטינגוק תוערפהל בל םישל הלחה ,היתונוצרו היכרצ לש תבכרומ העבהב לושכמכ
תונגראתהב ישוק ,תיביסלופמיא תוליעפל הייטנ לע וארה ויאצממ .יגולוכיספוריונ jוחבאו הכרעה הרבע תונגראתהב ישוק ,תיביסלופמיא תוליעפל הייטנ לע וארה ויאצממ .יגולוכיספוריונ jוחבאו הכרעה הרבע
לופיט לבקל הלחה jוחבאה תוצלמהל םאתהב .jורכיזו בשק תוערפה ,תיללכ תיתבישח הטאה ,תויעב jורתפל לופיט לבקל הלחה jוחבאה תוצלמהל םאתהב .jורכיזו בשק תוערפה ,תיללכ תיתבישח הטאה ,תויעב jורתפל
ידוקפתבו ,דיב הב הלפיט הכ דעש ,קוסיעב האפרמהמ הז לופיט לבקל התשקתה) גולוכיספוריונ לצא יביטינגוק ידוקפתבו ,דיב הב הלפיט הכ דעש ,קוסיעב האפרמהמ הז לופיט לבקל התשקתה) גולוכיספוריונ לצא יביטינגוק
@-B @-B ) ) . םיטסקט תנבה תלוכיל סחייתהל הלחה תעכו ,ונתשה תרושקתב תוערפהל הקלחמב לופיטב םישגדה . םיטסקט תנבה תלוכיל סחייתהל הלחה תעכו ,ונתשה תרושקתב תוערפהל הקלחמב לופיטב םישגדה
תובכרומ תונבות תולעל ולחה יגולוכיספה לופיטב .המצע לש תבכרומ העבהו ,רתוי םיבכרומו םיכורא תובכרומ תונבות תולעל ולחה יגולוכיספה לופיטב .המצע לש תבכרומ העבהו ,רתוי םיבכרומו םיכורא
הנוצר תועיבש רסוח ,םזינויצקפרפל הלש הייטנה התלע .הייח ךשמה לע ויתוכלשהלו הבצמל תורושקה הנוצר תועיבש רסוח ,םזינויצקפרפל הלש הייטנה התלע .הייח ךשמה לע ויתוכלשהלו הבצמל תורושקה
תובורמ תוחישב בלתשהל היישק ,הלש תונלבסה רסוחו םינתשמה חורה יבצמ ,ויהיש לככ םיבוט - היגשיהמ תובורמ תוחישב בלתשהל היישק ,הלש תונלבסה רסוחו םינתשמה חורה יבצמ ,ויהיש לככ םיבוט - היגשיהמ
ךותבו ,רתוי הברה רישעו קייודמ היה יוטיבה רשוכ .ךכמ עפשומה יתרבח-יתחפשמה הדמעמו םיפתתשמ- ךותבו ,רתוי הברה רישעו קייודמ היה יוטיבה רשוכ .ךכמ עפשומה יתרבח-יתחפשמה הדמעמו םיפתתשמ-
תישגרה תוחכונה' השגרוה ילופיטה רשקה תישגרה תוחכונה' השגרוה ילופיטה רשקה ' ' םעפ ידימ יכב הללכש ,תרבוגה תוילאנויצומאה תורמל .הלש םעפ ידימ יכב הללכש ,תרבוגה תוילאנויצומאה תורמל .הלש , ,
לבקלו jיבהל הל היה לק .תופורת תליטנב תניינועמ התייה אל איה - רבעב התוא הנייפא אלש תושגר תנצחהו לבקלו jיבהל הל היה לק .תופורת תליטנב תניינועמ התייה אל איה - רבעב התוא הנייפא אלש תושגר תנצחהו
.המצעב התיא דדומתהל לכותש ,תיעבט הבוגתב רבודמש .המצעב התיא דדומתהל לכותש ,תיעבט הבוגתב רבודמש

ךשמה - הרקמ רואית
ךשמה - הרקמ רואית
!! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ !! תיאופר תוידוס לע רומשל אנ
הדמע איה :יפארתויזיפה לופיטה ךותב היווח לע הרפיס רתיה jיב הדמע איה :יפארתויזיפה לופיטה ךותב היווח לע הרפיס רתיה jיב הארמ לומ הארמ לומ .היעוציב תוכיא תא רפשל ידכ .היעוציב תוכיא תא רפשל ידכ
יזיפה הבצמל התועדומש עתפל הניבה איה .תיזיפה התולבגומ םע דח jפואב התוא התמיע הארמה לומ הדימעה יזיפה הבצמל התועדומש עתפל הניבה איה .תיזיפה התולבגומ םע דח jפואב התוא התמיע הארמה לומ הדימעה
השקבתהש תועונת עצבל עתפל התשקתה איה .תיביטקייבוס תימינפ השוחת לע קר הססבתהו ,תיקלח התייה השקבתהש תועונת עצבל עתפל התשקתה איה .תיביטקייבוס תימינפ השוחת לע קר הססבתהו ,תיקלח התייה
הלבלבתה ,(? םיישגר םיטביה ,? בחרמב ךופיה לש תיביטינגוק תובכרומ) הארמב תולכתסה ידכ ךות jתושעל הלבלבתה ,(? םיישגר םיטביה ,? בחרמב ךופיה לש תיביטינגוק תובכרומ) הארמב תולכתסה ידכ ךות jתושעל , ,
השיגרה .הלש ימינפה ימצעה יומידהמ ךכ-לכ הנוש התייה הארמב הפקתשהש תומדה .בר בצעו לוכסית השחו השיגרה .הלש ימינפה ימצעה יומידהמ ךכ-לכ הנוש התייה הארמב הפקתשהש תומדה .בר בצעו לוכסית השחו
יתעבה רשועבו יתפש קוידב אטבל החילצה וללה לכ תא .וזה תומדל לגרתהלו שדחמ ריכהל הכירצ איהש יתעבה רשועבו יתפש קוידב אטבל החילצה וללה לכ תא .וזה תומדל לגרתהלו שדחמ ריכהל הכירצ איהש , ,
םימוחתב התולבגומ תוכלשה לע תובכרומ רתיב התיא חחושל היה jתינ .הבר תושגרתהו העתפה תלפטמל םרגש םימוחתב התולבגומ תוכלשה לע תובכרומ רתיב התיא חחושל היה jתינ .הבר תושגרתהו העתפה תלפטמל םרגש
.(רבעבמ השקונו תנצקומ תוחפ הסיפתב) הקוסעת ךשמהל רשאב יטמגרפ jויד חותפלו ,הדוקפית לש םינושה .(רבעבמ השקונו תנצקומ תוחפ הסיפתב) הקוסעת ךשמהל רשאב יטמגרפ jויד חותפלו ,הדוקפית לש םינושה
ליעפ jפואב ףתתשה ינש דצמו ,jמזה בור בוט חור-בצמו תוימיטפוא רמשל הסינ ,jגרפלו ךומתל ךישמה לעבה ליעפ jפואב ףתתשה ינש דצמו ,jמזה בור בוט חור-בצמו תוימיטפוא רמשל הסינ ,jגרפלו ךומתל ךישמה לעבה
םידליה .םירחאל םג ךמותו יבויח םרוג היה הבו ,ויישקו ויתוקוצמ תא הלעה הב גוז-ינבל הכימת תצובקב םידליה .םירחאל םג ךמותו יבויח םרוג היה הבו ,ויישקו ויתוקוצמ תא הלעה הב גוז-ינבל הכימת תצובקב
ררבל גאד םג לעבה .רתוי הרידס הדובעל בושל לכויש ידכ תוימויה תועיסנב םעפ-ידימ ותוא ופילחה םירגובה ררבל גאד םג לעבה .רתוי הרידס הדובעל בושל לכויש ידכ תוימויה תועיסנב םעפ-ידימ ותוא ופילחה םירגובה
הגשוהש תיתועמשמה תומדקתהה רואל .הליהקב םינוש תודסומב לופיטה ךשמה אשונ תא jמזב רידסהלו הגשוהש תיתועמשמה תומדקתהה רואל .הליהקב םינוש תודסומב לופיטה ךשמה אשונ תא jמזב רידסהלו
הניגפהש ההובגה היצביטומה רואלו ,(.דבלב םייזיפ םידדמ אל ולא ויהש וליפא) זופשיאה תפוקת ךלהמב הניגפהש ההובגה היצביטומה רואלו ,(.דבלב םייזיפ םידדמ אל ולא ויהש וליפא) זופשיאה תפוקת ךלהמב
תגרוחה הפוקתל זופשיא תכראה לע yילמהל יאופרה תווצה תא ענכשל היה לק - הדימתמהו תיבויחה התשיגו תגרוחה הפוקתל זופשיא תכראה לע yילמהל יאופרה תווצה תא ענכשל היה לק - הדימתמהו תיבויחה התשיגו
.לבוקמהמ .לבוקמהמ

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

שאר תועיגפ
שאר תועיגפ
'
'
תולק
תולק
'
'
םהיתוכלשהו
םהיתוכלשהו תולבגומ\תוכנה) תולבגומ\תוכנה)
( 'תיארנ יתלבה' ( 'תיארנ יתלבה'

תונוש תועיגפ לש בוליש :בל-תמושת
תונוש תועיגפ לש בוליש :בל-תמושת ,ידפותרוא) ,ידפותרוא)
('וכו תוולינ תולחמ ,ימינפ ('וכו תוולינ תולחמ ,ימינפ

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

יגולוכיספוריונ jוחבא
יגולוכיספוריונ jוחבא

לש םיטנמלא לש םיטנמלא העיגפ העיגפ לש םיטנמלאו לש םיטנמלאו ותביבסו םדאה ותביבסו םדאה . .

לע רתויו - עגפנש יחומ םוקימ לע שגד תוחפ לע רתויו - עגפנש יחומ םוקימ לע שגד תוחפ היצקנופה היצקנופה . .

תורומש תויצקנופ ליבקמבו - תועוגפ תויצקנופ תורומש תויצקנופ ליבקמבו - תועוגפ תויצקנופ וליאבו תושעל לכוי המ וליאבו תושעל לכוי המ
םיאנת םיאנת + +. .C.B C.B . .

םיכרצלו קדבנל תמאתומו השימג םג ךא - הנבומו תיתטיש הכרעה םיכרצלו קדבנל תמאתומו השימג םג ךא - הנבומו תיתטיש הכרעה
.(תומישמ יגוס ,תוקספה ,jמז תלבגמ :לשמל) .(תומישמ יגוס ,תוקספה ,jמז תלבגמ :לשמל)

.(ךילהתה חותינ) תיתוכיא םג ךא - תיתומכ הכרעה .(ךילהתה חותינ) תיתוכיא םג ךא - תיתומכ הכרעה

עדימ ףוסיא עדימ ףוסיא תומשרתה ,לפוטמל jויאר ,יאופר קית ,םינחבממ תומשרתה ,לפוטמל jויאר ,יאופר קית ,םינחבממ
.תונוש תויצאוטיסב תוגהנתה ,םיבורק jויאר ,העפוהו תוגהנתהמ .תונוש תויצאוטיסב תוגהנתה ,םיבורק jויאר ,העפוהו תוגהנתהמ

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

יגולוכיספוריונ jוחבא
יגולוכיספוריונ jוחבא ךשמה - ךשמה -

יתוגהנתה-ישגר-תוישיאה םוחתב םינחבמ יתוגהנתה-ישגר-תוישיאה םוחתב םינחבמ

םינחבמ םינחבמ יביטינגוקה םוחתב יביטינגוקה םוחתב הסיפת :םימוחת יפל היצרגטניא - הסיפת :םימוחת יפל היצרגטניא -
סיסקרפ) םייעוציב םיכילהת ,םייבחרמ םיכילהת ,תיתוזח סיסקרפ) םייעוציב םיכילהת ,םייבחרמ םיכילהת ,תיתוזח , ,
בשק ,הדימלו jורכיז ,(תירוטומוכיספ תוריהמ ,הינב ,ירוטומופרג בשק ,הדימלו jורכיז ,(תירוטומוכיספ תוריהמ ,הינב ,ירוטומופרג
ינובשח ילולימ) הבישח תולטמ ,jובשחו הפש ידוקפת ,זוכירו ינובשח ילולימ) הבישח תולטמ ,jובשחו הפש ידוקפת ,זוכירו
.םיילוהינ םידוקפת ,(יתוזחו .םיילוהינ םידוקפת ,(יתוזחו

עקר תכרעה ,ל”נה לכ לש טרופמ רואית ללוכה יביטרגטניא ח”וד עקר תכרעה ,ל”נה לכ לש טרופמ רואית ללוכה יביטרגטניא ח”וד
םיעוגפ םימוחת רואית ,םימוחתה לכב םייונישו ידיברומ-הרפ םיעוגפ םימוחת רואית ,םימוחתה לכב םייונישו ידיברומ-הרפ
המאתהה תדימ ,ךרוצ יפל תולדבמ תונחבאו תונחבא ,םירומשו המאתהה תדימ ,ךרוצ יפל תולדבמ תונחבאו תונחבא ,םירומשו
לכב תוימוקיש תוצלמהו תוכלשה ,תיחומה העיגפה םוקימל לכב תוימוקיש תוצלמהו תוכלשה ,תיחומה העיגפה םוקימל
.םימוחתה .םימוחתה

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה
יגולוכיספוריונ jוחבא
יגולוכיספוריונ jוחבא ךשמה - ךשמה -
yבוקב ףרוצמ יגולוכיספוריונ jוחבא ח”ודל אמגוד yבוקב ףרוצמ יגולוכיספוריונ jוחבא ח”ודל אמגוד =o:8 =o:8

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

חומ - יעגפנב לופיט
חומ - יעגפנב לופיט

ינייפאמ ,תידיברומ-הרפ המרל תוסחייתה ינייפאמ ,תידיברומ-הרפ המרל תוסחייתה ' ' םדאה םדאה ' ' .תולוכיהו תוחוכה .תולוכיהו תוחוכה

.תישגר - תיתוגהנתהה םג ךא ,תיזיפה תולבגומה יטביהל תוסחייתה .תישגר - תיתוגהנתהה םג ךא ,תיזיפה תולבגומה יטביהל תוסחייתה

יזיפ דוקפית לע התכלשהו תיביטינגוק תולבגומ לש הקימעמ הנבה יזיפ דוקפית לע התכלשהו תיביטינגוק תולבגומ לש הקימעמ הנבה
תוערפה ,תובכרומ תוארוהו הפש תנבה ,דצ-תחנזה ,בשק לשמל) תוערפה ,תובכרומ תוארוהו הפש תנבה ,דצ-תחנזה ,בשק לשמל)
.(םוי-םוי ירשקהב םושייהו הללכהה תלוכי ,jורכיז ,תיבחרמ הסיפתב .(םוי-םוי ירשקהב םושייהו הללכהה תלוכי ,jורכיז ,תיבחרמ הסיפתב

יגולוכיספה לופיטב יגולוכיספה לופיטב השיגב לופיט : השיגב לופיט : ' ' תיטסילוה תיטסילוה ' ' ,(םוקישה ילגעמ) ,(םוקישה ילגעמ)
תנבה ,(ךרוצ יפל) ימאנידוכיספ םג ךא ,יתוגהנתה שגד בורל ,השימג תנבה ,(ךרוצ יפל) ימאנידוכיספ םג ךא ,יתוגהנתה שגד בורל ,השימג
תוסחייתה (הללכהו הטשפה תלוכי לשמל) תויביטינגוקה תולבגמה תוסחייתה (הללכהו הטשפה תלוכי לשמל) תויביטינגוקה תולבגמה
ימרוג םע רשק ,םייתקוסעתו םייתרבח םיטביהל ,החפשמו גוז-ינבל ימרוג םע רשק ,םייתקוסעתו םייתרבח םיטביהל ,החפשמו גוז-ינבל
.(הכימתלו yועייל) יעוצקמ-בר תווצ םע יביסנטניא רשק ,םינוש yוח .(הכימתלו yועייל) יעוצקמ-בר תווצ םע יביסנטניא רשק ,םינוש yוח

- תויחומ תועיגפ
- תויחומ תועיגפ
ךשמה
ךשמה

רבועש ילאודיוידניאה ימוקישה ךילהתה תא הוולי לופיטה רבועש ילאודיוידניאה ימוקישה ךילהתה תא הוולי לופיטה
.ראותש יפכ םידמימה לכב םדאה .ראותש יפכ םידמימה לכב םדאה

קבדיפ ירשפא) בלש לכב יביטמרונ המכ דע ךירעהל הסני קבדיפ ירשפא) בלש לכב יביטמרונ המכ דע ךירעהל הסני
המרונהמ גרוח יתמו ,(ךילהתה ףוקיש העגרה ,רבסה ,יבויח המרונהמ גרוח יתמו ,(ךילהתה ףוקיש העגרה ,רבסה ,יבויח
.תויחכונה תוימוקישה תומישמהמ תוחוכ לזוגו עירפמ וא .תויחכונה תוימוקישה תומישמהמ תוחוכ לזוגו עירפמ וא
םישגדב יוניש וא תיתפורת תוברעתה jכתי הזכ בצמב םישגדב יוניש וא תיתפורת תוברעתה jכתי הזכ בצמב
יגוס) םיימוקישה יגוס) םיימוקישה המאתהב תונוש תופוקתב םיצוחנ םילופיט המאתהב תונוש תופוקתב םיצוחנ םילופיט
.םהל תועדומהו העקשהה תלוכיל .םהל תועדומהו העקשהה תלוכיל

םידליב לופיט
םידליב לופיט

תועיגפו תולחמ jווגמ - םידלי םוקיש תקלחמב תועיגפו תולחמ jווגמ - םידלי םוקיש תקלחמב >* >* , , - חומ תועיגפ\ש”ע - חומ תועיגפ\ש”ע ,םילודיג ,םילודיג
תועיצפ ,תולחמ ,םיחותינ תועיצפ ,תולחמ ,םיחותינ .תויתשרות תולחמ ,תויתוחתפתה תויעב , .תויתשרות תולחמ ,תויתוחתפתה תויעב ,

.ינורכל יטוקא בצמ jיב םילדבה .העיגפ\הלחמה ינייפאמ .ינורכל יטוקא בצמ jיב םילדבה .העיגפ\הלחמה ינייפאמ

.יתוחתפתהה בלשהו ליגה ינייפאמ .יתוחתפתהה בלשהו ליגה ינייפאמ

.םימוחתה לכב - ידיברומ-הרפ עקר .םימוחתה לכב - ידיברומ-הרפ עקר

.לופיטה ךותב (תיטרקנוק) דרפנ יתלב קלחכ החפשמה .לופיטה ךותב (תיטרקנוק) דרפנ יתלב קלחכ החפשמה

- (םיבס ,םיחא ,םירוה) החפשמה לשו דליה לש םינדבוא - (םיבס ,םיחא ,םירוה) החפשמה לשו דליה לש םינדבוא ינייפאמו jדבא לדומל הרזח ינייפאמו jדבא לדומל הרזח
תודדומתה תודדומתה

םילופיט .(םינוש םיאליג) םתועמשמו םייכרע\םייתוברת\םייתרבח םיטביה םילופיט .(םינוש םיאליג) םתועמשמו םייכרע\םייתוברת\םייתרבח םיטביה
.םייתצובק .םייתצובק

.םינוחביא יגוס ,הדימל ייוקיל ,ךוניחה תכרעמ םע רשק .םינוחביא יגוס ,הדימל ייוקיל ,ךוניחה תכרעמ םע רשק

.(תטלוב תוכנ וא שאר תעיגפ לש בצמב דחוימב) ימצע ךרע ,תימצע תוהז .(תטלוב תוכנ וא שאר תעיגפ לש בצמב דחוימב) ימצע ךרע ,תימצע תוהז

- םידליב לופיט
- םידליב לופיט
ךשמה
ךשמה

הנבה בוליש ,םייגולוכיספ םילופיטו תויוברעתה יגוס
הנבה בוליש ,םייגולוכיספ םילופיטו תויוברעתה יגוס
.יזיפה לופיטב תיגולוכיספ
.יזיפה לופיטב תיגולוכיספ

.םידלי לש שאר תועיגפ אשונב דוחייה
.םידלי לש שאר תועיגפ אשונב דוחייה

:םידחוימ םישגד
:םידחוימ םישגד

ומלועמ - ךרדומ jוימד ,קחשמ בולישב תילופיט הדובע
ומלועמ - ךרדומ jוימד ,קחשמ בולישב תילופיט הדובע
דחוימה ישיאה
דחוימה ישיאה

.השוב ,תויטרפ ,םיבאכל בל תמושת
.השוב ,תויטרפ ,םיבאכל בל תמושת

(!דליב רבודמ) תוירטנצוגא
(!דליב רבודמ) תוירטנצוגא

.לופיטה תינכת תמאתהב תויתריציו תושימג
.לופיטה תינכת תמאתהב תויתריציו תושימג

הנקיזה ליגב םישנאב לופיט
הנקיזה ליגב םישנאב לופיט

,הקוסעת ,םירבח ,גוז\jב) םיפסונ םינדבוא
,הקוסעת ,םירבח ,גוז\jב) םיפסונ םינדבוא
(םירוגמ
(םירוגמ

תופסונ תויולבגומו תולחמ
תופסונ תויולבגומו תולחמ

הכימת תוכרעמ
הכימת תוכרעמ

הווהבו רבעב םיקוסיעו עקר jובשחב תחקל
הווהבו רבעב םיקוסיעו עקר jובשחב תחקל

םיבכרומ םירשקהב תולבגומ\תוכנ
םיבכרומ םירשקהב תולבגומ\תוכנ

.םינוש םיגוסמ םייביטינגוק םייוקיל ,תויסנמד
.םינוש םיגוסמ םייביטינגוק םייוקיל ,תויסנמד

תונחבא לש תויועמשמ
תונחבא לש תויועמשמ
תויגולוכיספ
תויגולוכיספ

- ו המוארט טסופ ,הדרח תוערפה
- ו המוארט טסופ ,הדרח תוערפה
*>,
*>,
.םימוטפמיסה לעו תונחבאל םינוירטירקה לע רבעמ .םימוטפמיסה לעו תונחבאל םינוירטירקה לע רבעמ
.הרקמ ירואית י”ע המגדהו רבסה .הרקמ ירואית י”ע המגדהו רבסה

תולדבמ תונחבאו תוימרופוטמוס תונחבא
תולדבמ תונחבאו תוימרופוטמוס תונחבא
.םימוטפמיסה לעו תונחבאל םינוירטירקה לע רבעמ .םימוטפמיסה לעו תונחבאל םינוירטירקה לע רבעמ
.הרקמ ירואית י”ע המגדהו רבסה .הרקמ ירואית י”ע המגדהו רבסה
תויועמשמ ,תולדבמ תונחבא תשגדה תויועמשמ ,תולדבמ תונחבא תשגדה ' ' תויתרבעה תויתרבעה ' ' תויטקרפ תוכלשה ,םילפטמל תויטקרפ תוכלשה ,םילפטמל
.םוקישל .םוקישל

ינורכ באכ
ינורכ באכ

DSM Post traumatic Stress disorder
D.י#(ונ .י%ב ינ! וב! יט$ו%"ט &ו"י%' E!#נ ./% .%
F G ו% 9.ייו%$ ו% י!$$ תוו$ וב"י&! .י&ו"י% ו% &ו"י% - .& ת$ו& 9-' /& י 9וו# ./% H
&י1פ
..י"#% ו% י$1& '! תיזיפ תו$'!' .וי% ו% תיני1"
F 2 ו% 9.ינו% ")ו# 9יבי)נטני% /#פ ''( ./% '! בוגת H horror . תוי' 'ו(י D.י/'יב
&בו$
./%$ קז# תיביטטיג% ו% תנג"ו%$ %' תוגנתב
F /י$ת$ו יבק& 0פו%ב !/#$ וו#נ יט$ו%"ט &ו"י% .ב persistently reexperienced H ו%F ת#%ב
Dתו%ב .י("/$ H"תוי
F G ..תו)יפת ו% תוב!#$ 9.ייו$י/ ''ו( 9&ו"י% '! .יינ"/ו#ו .ינ!נו .י"זו# .י!ק תונו"(ז H
F 2 .&ו"י% '! .ינ!נו .י"זו# .י!ק תו$ו'# H
F 3 !/#$ תוי#' '! !ו#ת ''ו(F בו! "זו# יט$ו%"ט &ו"י% ו'י%( !ג" ו% תוגנת H
ת%
תויזו'י% 9תו)נת 9 תו&יפו$! ו'% ''ו( 9תויביט%י1ו)י/ קב!'פ תו/וזיפ% 9תוי1ני)ו'
תונ"&ב
.Hתופו"תI.י$) ת&פ! ת#ת ו%
F J .י$ו/ ו% .י'$)$! .יינו1י# ו% .יי$ינפ .יז$"' פי!#ב תיבי)נטני% תיגו'ו(י)פ קו1$ H
טקפ)%'
.יט$ו%"ט &ו"י% '!
F 5 .י$ו/ ו% .י'$)$! .יינו1י# ו% .יי$ינפ .יז$"' פי!# 0$זב תיגו'ויזיפ תויביטק%" H
'! טקפ)%'
.יט$ו%"ט &ו"י%


:ךשמה - המוארט טסופ
-ו $ו%"ט .& .י"ו!ק .ייו"יג$ תיבק& תו&נ$י .ג numbing .ייק %'F תי''( תויתבוגת '!
ינפ'
יK& %טבתי! H$ו%"ט 3 D.י%ב 2ות$ H"תוי ו%F
F G .$ו%"ט' תו"!וק$ תו#י! ו% תו!ג" 9תוב!#$$ &נ$י' .י1$%$ H
F 2 .$ו%"טב תו"(זי .י'&$! .י!נ%ו תו$וק$ 9תו'י&פ$ &נ$י' .י1$%$ H
F 3 .$ו%"ט '! בו!# טקפ)% "ו(ז' ת'ו(י ")ו# H
F J .תיתו&$!$ תו'י&פב תופתת!ב ו% 0יינ&ב ת"(ינ /י"י H
F 5 ..י"#%$ תו"ז ו% תוקתנת '! תו!ג" H
F 6 ב% !ו#' 'גו)$ %' '!$'F טקפ% '! 'בגו$ #ווט H ( .
F L .יי# ו% .י/'י ו% 0י%ו!ינ 9"יי"ק ו' יית! פ1$' %' '!$'F 'בגו$ /ית& '! !ו#ת H
.י'$"ונ ( .
יK& %טבתי! H$ו%"ט ינפ' #(ונ %'F ת"בגו$ תו""ו& '! .ייבק& .י$וטפ$י) ./ 2 H"תוי ו%F
D.י%ב$
F G F "& "%!י' ו% ./"י' .יי!ק H 2 ( F )&( תויו1"פת ו% תוי'יבטי"י% 3 ז("ת' י!וק H
F J F )נ'יMגיוו"פי H 5 תבוגת H startle .ת$זגו$
.!/ו#$ "תוי H/ 9ג 9ב .ינוי"טי"ק$ .י$וטפ$י)F &"פ 2!$ .
ית"ב# 0וג( .יבו!# /וקפת י$ו#תב &יגפ' ו% תיתו&$!$ תיני'ק קו1$' ת$"וג &"פ .ו
."#% ו% י&ו1ק$
-$ תו#פ .י$וטפ$י) 2!$F יטוק% .% 0יי1' 3 '&$F ינו"( ו% H.י!/ו# 3 .י!/ו# .( .% 0יי1'
.י$וטפ$י) ת'י#ת .%F תב(ו&$ '#ת 6 י"ו)"ט) ."וג י"#% תו#פ' .י!/ו# ( .


Post Concussional Disorder
F "ק#$' .ינוי"טי"ק DSM H
'! י"וט)י .% Head Trauma 0/ב% ''ו( #ו$ &וז&ז '! יוטיב Dב' .י!' .יתו&$!$ י#ו$ &וז&ז' $"ג!
-$ "תוי' "( 5 תוק/ 9 -$ "תוי ת(!$נ תיט$ו%"ט ט)ופ יזנ$% G2 '! &פו DNופנ תו#פו 9תו&! seizures .
.E)ונ "ק#$ !"ו/ ז 0וי"טי"ק ת% "י/ג' תיפי1פ) טי!
ב!ק '! )וקופ תט) 9זו(י"F ב!קב .יי!ק' תיתו$( תיביטינגוק ("&$ ו% .ייגו'ו(י)פו"יונ .ינ#ב$$ תו/& .ב 9
.H&/י$ב תו"(זי ו% /י$'F 0ו"(יז ו% Hתינט'ו$י) תויביטינגוק תו'ט$ &ו1יב
.ג 3 תו#פ' 2!$נו 9$ו%"ט "#%' "1ק 0$ז &יפו$ .י%ב$ H"תוי ו%F 3 D.י!/ו#
F G F תו'קב Eיי&ת$ H 2 F ני! ת&"פ H 3 F !%" יב%( H J F ת"ו#"#) ו% וגיט"ו H 5 ( י)"ג% ו% תוי'יבטי"י%
F י1קובו"פ %'' ו% ט&$ תובק&ב 6 F תיביטקפ% תוי'יב' ו% י)"פ/ /"# H L ")ו#F תוי!י%ב .ייוני! H
F Hתיני$ ו% תית"ב# תו$%תו$ O .תוינ%טנופ) ")ו#ו יתפ% H
../וק וי! .י$וטפ$י) '! תיתו&$!$ &" גי1$! ו% !%" ת$ו%"ט "#%' ו'י#ת ג9ב .ינוי"טי"קב .י$וטפ$י) ./
./וקפת '! ת$/וק $"$ תיתו&$!$ /י"י תג1יי$ו 9י&ו1ק$ ו% ית"ב# /וקפתב יתו&$!$ יוקי'' ת$"וג &"פ .
&"פ יK& "תוי בוט .י"ב)ו$ %'ו 9!%" ת$ו%"ט תובק&ב י)נ$/ '! .ינוי"טי"ק' .י$י%ת$ %' .י$וטפ$י) .ו
!%" ת$ו%"ט בק& יתוי!י% יוני! 9!%" ת$ו%"ט תובק&ב תיט)נ$% &"פ D0וג(F ת"#% תי'%טנ$ ( .

תילמרונבא הלחמ תוגהנתה
תילמרונבא הלחמ תוגהנתה
”כ תרדגומ תילמרונבא הלחמ תוגהנתה ”כ תרדגומ תילמרונבא הלחמ תוגהנתה יביטפדא אל jפוא יביטפדא אל jפוא לש דימתמ\ךשמתמ לש דימתמ\ךשמתמ תוסנתה תוסנתה , ,
,הסיפת ,הסיפת הכרעה הכרעה הבוגתו הבוגתו קפיס אפורהש הדבועה תורמל ,ימצעה לש תואירבה בצמל קפיס אפורהש הדבועה תורמל ,ימצעה לש תואירבה בצמל
דחי ,(ללכב םא) וב טוקנל שיש לופיטה jפוא לשו בצמה לש תקפסמו תקייודמ הכרעה דחי ,(ללכב םא) וב טוקנל שיש לופיטה jפוא לשו בצמה לש תקפסמו תקייודמ הכרעה
לכ לש המיאתמ הכרעה לע ססובמ לכהש החנהבו ,הרהבהו מ”ומ jוידל תונמדזה םע לכ לש המיאתמ הכרעה לע ססובמ לכהש החנהבו ,הרהבהו מ”ומ jוידל תונמדזה םע
םייתוברתהו םיילאיצוסה ,םייגולוכיספה ,םייגולויבה) םייטנוולרה םימרוגה םייתוברתהו םיילאיצוסה ,םייגולוכיספה ,םייגולויבה) םייטנוולרה םימרוגה ” ” .יקסבוליפ) .יקסבוליפ)
ינורכ באכ ינורכ באכ
םירידגמ :ינורכ באכל תידמימ-בר השיג תלבוקמ םויכ םירידגמ :ינורכ באכל תידמימ-בר השיג תלבוקמ םויכ באכ באכ ילנוסרפ ,בכרומ jויסינכ ילנוסרפ ,בכרומ jויסינכ , ,
יביטקייבוס יביטקייבוס ברעמה ,םיענ אל , ברעמה ,םיענ אל , תוסיפתו תושוחת תוסיפתו תושוחת תויהל תויושעש , תויהל תויושעש , תורושק אל וא תורושק תורושק אל וא תורושק
ללכ ללכ תינפוג המוארט וא ,הלחמ ,העיצפל תינפוג המוארט וא ,הלחמ ,העיצפל באכה .תרחא באכה .תרחא םייגולוכיספ םימרוגמ עפשומ םייגולוכיספ םימרוגמ עפשומ , ,
םיינתא םיינתא , , .םירחאו םיימיכ ,םייגולויזיפ ,םייגולויב ,םיינויצביטומ .םירחאו םיימיכ ,םייגולויזיפ ,םייגולויב ,םיינויצביטומ


תונחבא לש תויועמשמ
תונחבא לש תויועמשמ
תויגולוכיספ
תויגולוכיספ
תולדבמ תונחבאו תוימרופוטמוס תוערפה תולדבמ תונחבאו תוימרופוטמוס תוערפה
ךותמ םוגרית) תוימרופוטמוס תוערפה ךותמ םוגרית) תוימרופוטמוס תוערפה DSM 4 DSM 4 ( (
היצזיטמוס תערפה היצזיטמוס תערפה
ליג ינפל תוליחתמה תובר תויזיפ תונולת לש הירוטסיה.א ליג ינפל תוליחתמה תובר תויזיפ תונולת לש הירוטסיה.א 30 30 וא ,לופיט רחא שופיחב תאטבתמו ,םינש המכ ךרואל תועיפומו , וא ,לופיט רחא שופיחב תאטבתמו ,םינש המכ ךרואל תועיפומו ,
.םייחה לש רחא יתועמשמ דוקפת וא יתקוסעת ,יתרבח דוקפתב יתועמשמ יוקילב .םייחה לש רחא יתועמשמ דוקפת וא יתקוסעת ,יתרבח דוקפתב יתועמשמ יוקילב
תפוקת ךלהמב jמז לכב םימייקתמ םיילאודיוידניא םימוטפמיס רשאכ ,םייק תויהל בייח םיאבה םינוירטירקה jיבמ דחא לכ.ב תפוקת ךלהמב jמז לכב םימייקתמ םיילאודיוידניא םימוטפמיס רשאכ ,םייק תויהל בייח םיאבה םינוירטירקה jיבמ דחא לכ.ב
:הערפהה :הערפהה
) ) 1 1 תוחפלל רושקה באכ לש הירוטסיה :באכ לש םימוטפמיס העברא ( תוחפלל רושקה באכ לש הירוטסיה :באכ לש םימוטפמיס העברא ( 4 4
םיקרפ ,בג ,jטב ,שאר) םידוקפית וא םימוקימ םיקרפ ,בג ,jטב ,שאר) םידוקפית וא םימוקימ .) .) . .
) ) 2 2 האקה ,הליחב לשמל :לוכיעה .עמ לש םימוטפמיס ינש ( האקה ,הליחב לשמל :לוכיעה .עמ לש םימוטפמיס ינש ( . .
) ) 3 3 רידס אל רוזחמ ,תינימ תורירק לשמל :דחא ינימ םוטפמיס ( רידס אל רוזחמ ,תינימ תורירק לשמל :דחא ינימ םוטפמיס ( . .
) ) 4 4 הדירי ,jתש תריצע ,העילבב ישוק ,תמקוממ השלוח וא קותיש ,היצנידרוק רסוח לשמל :דחא יגולוריונודבספ םוטפמיס ( הדירי ,jתש תריצע ,העילבב ישוק ,תמקוממ השלוח וא קותיש ,היצנידרוק רסוח לשמל :דחא יגולוריונודבספ םוטפמיס (
השוחתב השוחתב , , jורוויע ,תויצניסולה jורוויע ,תויצניסולה , , תושרח תושרח , , ..היזנמא ..היזנמא
) וא .ג ) וא .ג 1 1 ) וא ( ) וא ( 2 2 :( :(
) ) 1 1 םילוכי אל ,.ב jוירטירקב םימוטפמיסהמ דחא ףא ,הפיקמ הקידב ירחא ( םילוכי אל ,.ב jוירטירקב םימוטפמיסהמ דחא ףא ,הפיקמ הקידב ירחא (
לש הרישי העפשה י"ע וא ,עודי יאופר בצמ י"ע םאולמב םירבסומ תויהל לש הרישי העפשה י"ע וא ,עודי יאופר בצמ י"ע םאולמב םירבסומ תויהל
.(תופורת ,םימס) רמוח .(תופורת ,םימס) רמוח
) ) 2 2 םימוטפמיסה jמ עבונה יתקוסעתה וא יתרבחה בצמה וא ,תויזיפה תונולתה ,תועפותל רושקה יללכ יאופר בצמ שי רשאכ ( םימוטפמיסה jמ עבונה יתקוסעתה וא יתרבחה בצמה וא ,תויזיפה תונולתה ,תועפותל רושקה יללכ יאופר בצמ שי רשאכ (
וכו םייתדבעמה ,םייאופרה םיאצממה jמ תופצל jתינש המל תיסחי םזגומ אוה וכו םייתדבעמה ,םייאופרה םיאצממה jמ תופצל jתינש המל תיסחי םזגומ אוה ' ' . .
-ב ומכ םיפיוזמ וא הנווכב םיקפומ אל םימוטפמיסה.ד -ב ומכ םיפיוזמ וא הנווכב םיקפומ אל םימוטפמיסה.ד Factitious Disorder Factitious Disorder ב וא ב וא Malingering Malingering - -

תיביסרבנוק הערפה
.י''( י%ופ" ו% יגו'ו"יונ ב1$ '& ז$"$ 9י"ו)נ) ו% י"וטו$ 9י"טנו'וו /וקפית '& &יפ!$ 9"תוי ו% /#% .וטפ$י).%
ב . .וטפ$י) '! "$# ו% '#ת ינפ' י( 9טי1יפ/ ו% .וטפ$י) .& .י"ו!ק( .י%"נ .ייגו'ו(י)פ .י$"וג
..י"#% )"ט) י$"וג ווז ו% יגו'ו(י)פ טקי'פנוק !#"ת טי1יפ/ ו%
-ב ו$(F Eייוז$ ו% נוו(ב קפו$ %' טי1יפ/ ו% .וטפ$י).ג Factitious Disorder -ב ו% Malingering .H
&פ! יP& ו% 9י''( י%ופ" ב1$ יP& ו%ו'$ב "ב)ו$ תוי' 'ו(י %' טי1יפ/ ו% .וטפ$י) 9פיק$ קי/ב י"#%./
..יP& ו% "$ו# '! "י!י
. י$ו#תב ו% 9יתקו)&ת 9ית"ב# .ו#תב יוקי'' ו% 9תיתו&$!$ תיני'ק קו1$' ."וג טי1יפ/ ו% .וטפ$י)
...י"#% .יבו!# /וקפת
ו . י1זיט$ו) ת&"פ '! ('$ב ק"ו 2% "וק %' 9תיני$ י1קנופ)י/' ו% ב%(' 'בגו$ %' טי1יפ/ ו% .וטפ$י) 9
.ת"#% תי'טנ$ &"פ יP& בוט "תוי "ב)ו$ %' %וו
.י$וטפ$י) '! .ייפי1פ) .יגו) .'Pנ$ $( '! בו"י& ו% 9.יינויפי( .יפקת 9.יי"ו)נ) 9.יי"וטו$ .י$וטפ$י) .& D0וג(
באכ תערפה
'ו/ג קיפ)$ "$ו#ב %וו 9יני'ק יוטיב '! ט'וב )וקופ %ו 9תו$וק$ $(ב ו% /י#י י$וטנ% .וקי$ב 9ב%(.%
.תיני'ק ב' ת$ו!ת קי/1' י/(ב
..י"#% .יבו!# /וקפת י$ו#תב ו% 9יתקו)&ת 9ית"ב# /וקפיתב יוקי' ו% תיתו&$!$ תיני'ק קו1$ ."וג ב%(.ב
.ב%( '! ותו"%!י ו% 9ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב בו!# /יקפת י'&ב( .יטפ!נ .ייגו'ו(י)פ .י$"וג.ג
- ב ו$(F Eייוז$ %'ו נוו(ב קפו$ %' טי1יפ/ ו% .וטפ$י)./ Factitious Disoorder - ב ו% Malingering .H
'! .ינוי"טי"ק' נו& %'ו 9תיטו(י)פ &"פ ו% 9/"# 9#ו" ב1$ יP& "תוי בוט "ב)ו$ %' ב%(. Dyspareunia
) 0י$ י)#י .ויק' "ו!ק ב%( ( .
.ייגו'ו(י)פ .י$"וג .& ת"!וק$ ב%( ת&"פ
.ב%( '! ותו"%!י ו% ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב י"קי& /יקפת י'&ב( .יטפ!נ .ייגו'ו(י)פ .י$"וג
) ב%( '! ותו"%!י ו% ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב יתו&$!$ /יקפת ו' 0י% 9י''( י%ופ" ב1$ .ייק .% ( .
.י1זיט$ו) ת&"פ' .ג .י$י%ת$ .ינוי"טי"ק .% תנ#בו%$ ני% ב%( ת&"פ '! ז גו)
Dיטוק% - $ תו#פ 2!$נ 6 ..י!/ו# Dינו"( 2!$נ 6 ."תוי ו% .י!/ו#
י''( י%ופ" ב1$ .& .גו .ייגו'ו(י)פ .י$"וג .& .ג ת"!וק$ ב%( ת&"פ
ותו"%!י ו% ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב י"קי& /יקפת י'&ב( .יטפ!נ י''( י%ופ" ב1$ .גו .ייגו'ו(י)פ .י$"וג .ג
"י1ב //וק$ ב%( '! י$וטנ% .וקי$ ו% 9י''( י%ופ" ב1$ .ב%( '! 3 .
Dיטוק% - $ תו#פ 2!$נ 6 ..י!/ו# Dינו"( 2!$נ 6 ."תוי ו% .י!/ו#

.ת'/ב$ נ#ב% 2"ו1' ק" פ ת''(נ %יו 9תי'טנ$ &"פ( תב!#נ ני% %ב "/ג
י''( י%ופ" ב1$ .& ת"!וק$ ב%( ת&"פ
.י$ייק .%F .ב%( '! ותו"%!י ו% ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב י"קי& /יקפת '&ב %ו י''( י%ופ" ב1$
.Hב%( '! ותו"%!י ו% ות$1& 9ות"$ו# 9ות'&פב יתו&$!$ /יקפת י'&ב( .יטפ!נ . 0י% 9.ייגו'ו(י)פ .י$"וג
ו(ו .יק"פ 9!%" ב%( 90ות#ת בג '!$'F ב%( .וקי$ יפ' ו% 9י''( י%ופ" ב1$ יפ' %ו יט)ונג%י/ /וק Q .H
סיזאירדנוכופיה
..יינפוג .י$וטפ$י) '! יוג! !ו"יפ '& ))וב$ 9'#$ ./%' !י! 0וי&"ב ו% /#פב "תי-קו)י&.%
ב . .$י%ת$ תי%ופ" &ג"ו ("& תו"$' 2!$נ "תי קו)י&
ג . ג%/' ת'בגו$ ני%ו Hיט$ו) גו)$ 9יזו'/ ת&"פב ו$(F יזו'/ '! $1&ב ני% % Eי&)ב תנייו1$ נו$%
.Hתיפ"ו$)י/ Eוג ת&"פב ו$(F &פו יבג'
/ . ."#% יתו&$!$ .ו#תב ו% 9יתקו)&ת 9י'%י1ו) /וקפיתב יוקי' ו% תיתו&$!$ תיני'ק קו1$ ."וג "תי קו)י&
. תו#פ' &"פ 2!$ 6 ..י!/ו#
ו . קינ%פ ת&"פ 9תיבי)'ופ$וק תיבי))בו% &"פ 9תי''( /"# ת&"פ יP& "תוי בוט "ב)ו$ %' "תי קו)י& 9
.ת"#% תי$"ופוט$ו) &"פ ו% 9/י"פ-ת/"# 9תי"וQז$ תיבי)"פ/ /וזיפ%
D.% 0יי1' !י
D2ו$נ טיי)ני% .& %י תיני1" '#$ ו' !י! ג%/! 2(ב "י($ %' ./% 9תי#(ונ /וזיפ% 2!$ב 0$ז בו" .%
.תינויג %'ו ת$זגו$
תיפרומסיד ףוג תערפה
.ט'וב 0פו%ב ת$זגו$ ./% '! ג%/ 9'ק תי'קיזיפ י'$ונ% ת$ייק .% .&פוב 0יי$ו/$ טקפ/ב "תי-קו)י&.%
."#% יתו&$!$ .ו#תב ו% 9יתקו)&ת 9י'%י1ו) /וקפיתב יוקי' ו% תיתו&$!$ תיני'ק קו1$ ."וג "תי קו)י&.ב
.Hי)ק"ונ%ב Eוג '/וג ו% ת"ו1$ קופי) ")ו# '!$'F ת"#% תי'טנ$ &"פ יP& "תוי בוט "ב)ו$ וני% "תי קו)י&.ג


Dתו'/ב$ תונ#ב%
Factitious Disorder
% . ..ייגו'ו(י)פ ו% .ייזיפ .ינ$י) '! Eויז ו% תנוו($ קפ
ב . F 'ו# /יקפתב תוי' %י תוגנת '! י1ביטו$ to assume the sick role .H
ג . תו(י% "ופי! ו% 9תיטפ!$ תוי"#%$ תו&נ$י 9י'('( #וו" ו$(F תוגנת' .י"#% .יינו1י# .י1י"$ת .י$ייק %'
-ב ו$( - תיזיפ .יי# Malingering .H
..ייזיפו .ייגו'ו(י)פ .ינ$י) '! בו'י!ב 9.יזיפ .ינ$י) .& "קי&ב 9.ייגו'ו(י)פ .ינ$י) .& "קי&ב D.ינו! .יגו)
MaIingering
- .יפיוז$F .יי"ק! 9.ייגו'ו(י)פ ו% .ייזיפ 9.י$וטפ$י) '! תנוו($ קפ false H %י י1ביטו$ ./%$ .י$זגו$ ו%
תיטפ!$ &יבת$ תוק$#ת 9יפ)( יו1יפ תג! 9/וב&$ תו&נ$י 9י%ב1 תו"י!$ תו&נ$י D0וג( .יינו1י# .י1י"$ת 9
..י$) תג! ו%
.$#'$ב יב! 0$זב '#$ Eויז '!$' 9תיביטפ/% תוגנת תג1יי$ תוז#ת תו$יו)$ תובי)נב
D0'' "(זו$$ %י!'( י1ניב$וק' ב' .י$! .% תוז#תב /%$ /ו!#' 2י"1
G # '!$'F 'פוט$ &יג וניגב! י'%ג'וקי/$ "!ק. Q 0ו#ב% 2"ו1' /Pו& יP& נפו ( .
2 ..ייביטקיבו% .י%1$$ 0יב' 9./% 0&וט ' תו'בגו$ ו% קו1$ 0יב "(ינ $%ת ")ו#.
3 .N'$ו$ 'ופיט 0ת$ 0$זבו תיט)ונג%י/ ("& 0$זב 'ו&פ Eותי! ")ו#.
-$ נו! תוז#ת Factitious Disorder /ו&ב 9ינו1י# Nי"$ת %י תוז#תב .י$וטפ$י) תקפ' י1ביטו$! 2(ב
-ב! Factitious Disorder ..יינו1י# .י1י"$ת .י")#
-ב "בו/$! .י&י1$ 9'ו# /יקפת ת% "$!' י(י)פ%"טני% 2"ו1' תויו/& Factitious Disorder .
.י$וטפ$י) '! תנוו($ קפב "בו/$! 2(ב תו"#% תוי$"ופוט$ו) תו&"פ$ו תיבי)"בנוק &"פ$ נו! תוז#ת 9
'ק תו'קב .יגי!$ %' 9Hתיבי)"בנוק &"פ' /וגינבF תוז#תב .י'% "!וק$ וי'%$ 0בו$ ינו1י# Nי"$תבו
.זונפי ו% יט)גו) יK& .י$וטפ$י)ב

תדובעב םייגולוכיספ םיטביה
תדובעב םייגולוכיספ םיטביה
טסיפרתויזיפה
טסיפרתויזיפה

:תימוקישה תילופיטה הדובעב םייתועמשמ םיגשומ המכ :תימוקישה תילופיטה הדובעב םייתועמשמ םיגשומ המכ

'
'
תישגר תוברועמ
תישגר תוברועמ
'
' .תוהדזה ,היתפמיס / היתפמא .תוהדזה ,היתפמיס / היתפמא

תוכלשה
תוכלשה .לפטמ לש / לפוטמ לש .לפטמ לש / לפוטמ לש

.תידגנ הרבעהו הרבעה
.תידגנ הרבעהו הרבעה

.לפטמ לש תונגה ,תולובג
.לפטמ לש תונגה ,תולובג

תורדגה
תורדגה

- תוהדזה - תוהדזה וא ,רחא םדא ומכ תויהל ךופהל הפיאשל תסחייתמ הרדגהה רוקמב וא ,רחא םדא ומכ תויהל ךופהל הפיאשל תסחייתמ הרדגהה רוקמב
.(תויתנגה-תויביטמרונ ףצר ,יתוחתפתה ףצר) ולש םימיוסמ םיטקפסא yמאל .(תויתנגה-תויביטמרונ ףצר ,יתוחתפתה ףצר) ולש םימיוסמ םיטקפסא yמאל
דע ומצע תא ול םיריכזמה םיטביה רחאב האור םדאה - םילפטמכ ונלש רשקהב דע ומצע תא ול םיריכזמה םיטביה רחאב האור םדאה - םילפטמכ ונלש רשקהב
.רחאל ינאה jיב לובגה שוטשיט ידכ .רחאל ינאה jיב לובגה שוטשיט ידכ

- היתאפמא - היתאפמא היתאפמיסל דוגינב היתאפמיסל דוגינב - כ בוט יכה רדגומ - כ בוט יכה רדגומ " " 7eelin5 Rith 7eelin5 Rith ” ” - ל דוגינב - ל דוגינב
" " 7eelin5 7o: 7eelin5 7o: ” ” . .
jיינע ,הגאד ,םימחר וא היתפמיס .םיגשומה jיב הברה םיבברעמ jיינע ,הגאד ,םימחר וא היתפמיס .םיגשומה jיב הברה םיבברעמ , , וא תויתפכיא וא תויתפכיא
היתפמא .לבוסה םדאהמ יתנגה קוחיר לש הגרד לע בורל םידיעמ ,םימוד םיגשומ היתפמא .לבוסה םדאהמ יתנגה קוחיר לש הגרד לע בורל םידיעמ ,םימוד םיגשומ
,תולבקמ ,תומח תובוגתל jווכתהל העטומ jפואב תשמשמ תובורק םיתיעל ,תולבקמ ,תומח תובוגתל jווכתהל העטומ jפואב תשמשמ תובורק םיתיעל
jוכנה הנבומב היתאפמא .תישגר ריבעמ אוה המל רשק אלל ,לפוטמל תויתאפמיסו jוכנה הנבומב היתאפמא .תישגר ריבעמ אוה המל רשק אלל ,לפוטמל תויתאפמיסו
תושגרב רבודמ םא jיב - שיגרמ לפוטמה המ תילאנויצומא שיגרהל תלוכיה אוה תושגרב רבודמ םא jיב - שיגרמ לפוטמה המ תילאנויצומא שיגרהל תלוכיה אוה
.םיילילש וא םייבויח .םיילילש וא םייבויח

- תורדגה
- תורדגה
ךשמה
ךשמה

- הכלשה - הכלשה סוחיי י”ע םיינוציח וא םיימינפ םירוסרטסב וא ילאנויצומא טקילפנוקב קסוע םדאה סוחיי י”ע םיינוציח וא םיימינפ םירוסרטסב וא ילאנויצומא טקילפנוקב קסוע םדאה
) רחאל - ולש םילבוקמ יתלבה תובשחמה וא ,םיסלופמיאה ,תושגרה לש העטומ ) רחאל - ולש םילבוקמ יתלבה תובשחמה וא ,םיסלופמיאה ,תושגרה לש העטומ -,< -,< תורדגה תורדגה
.(הנגה ינונגנמל .(הנגה ינונגנמל
.עדומ יתלב jפואב תלוזה לע םיכלשומה תועדומ יתלבו תועדומ תויווחו תולאשמ ,םיימינפ םינכת .עדומ יתלב jפואב תלוזה לע םיכלשומה תועדומ יתלבו תועדומ תויווחו תולאשמ ,םיימינפ םינכת
.אוהש ומכ ותוארל םוקמב ונמצע לש דצ וב םיאור ונאש ךכמ תעבונה תלוזה לש תתוועמ הסיפת .אוהש ומכ ותוארל םוקמב ונמצע לש דצ וב םיאור ונאש ךכמ תעבונה תלוזה לש תתוועמ הסיפת
הכלשהה .תלוזה םע רישי רשק ענומה yייחכ םידמוע םיכלשומה תושגרהו תויווחה םיכרצה הכלשהה .תלוזה םע רישי רשק ענומה yייחכ םידמוע םיכלשומה תושגרהו תויווחה םיכרצה
תעבונה הבזכא jכתית .םייתרבחה םיסחיב תונשינו תורזוח תונבה יאלו םילוכסיתל םורגל הלולע תעבונה הבזכא jכתית .םייתרבחה םיסחיב תונשינו תורזוח תונבה יאלו םילוכסיתל םורגל הלולע
הרדגה) תואיצמה jיבל תינוימדה הכלשהה jיב רעפהמ הרדגה) תואיצמה jיבל תינוימדה הכלשהה jיב רעפהמ ' ' תימאניד תימאניד ' ' .( .(

- תיתכלשה תוהדזה - תיתכלשה תוהדזה םירוסרטסב וא ילאנויצומא טקילפנוקב קסוע םדאה ,הכלשהב ומכ םירוסרטסב וא ילאנויצומא טקילפנוקב קסוע םדאה ,הכלשהב ומכ
םילבוקמ יתלבה תובשחמה וא ,םיסלופמיאה ,תושגרה לש העטומ סוחיי י”ע םיינוציח וא םיימינפ םילבוקמ יתלבה תובשחמה וא ,םיסלופמיאה ,תושגרה לש העטומ סוחיי י”ע םיינוציח וא םיימינפ
.ךלשומש המ תא שיחכמ\החוד ירמגל אל םדאה ,הטושפ הכלשהב ומכ אלש .רחאל - ולש .ךלשומש המ תא שיחכמ\החוד ירמגל אל םדאה ,הטושפ הכלשהב ומכ אלש .רחאל - ולש
ותבוגתל תועטב םתוא סחיימ לבא ולש םיסלופמיאל וא תושגרל עדומ ראשנ םדאה ,תאז םוקמב ותבוגתל תועטב םתוא סחיימ לבא ולש םיסלופמיאל וא תושגרל עדומ ראשנ םדאה ,תאז םוקמב
jימאה הליחתבש תושגרה jתוא תא רידחמ םדאה ,תובורק םיתיעל .רחאה םדאל תקדצומה jימאה הליחתבש תושגרה jתוא תא רידחמ םדאה ,תובורק םיתיעל .רחאה םדאל תקדצומה
) םדוק רחאל המ השע ימ ריהבהל בר ישוקל םרוג רבדהו ,םירחאב - םש jהש תועטב ) םדוק רחאל המ השע ימ ריהבהל בר ישוקל םרוג רבדהו ,םירחאב - םש jהש תועטב -,< -,<
.(הנגה ינונגנמל תורדגה .(הנגה ינונגנמל תורדגה
הרדגה) םינפבמ וב טולשלו ,רחאב ימצעמ קלח םישל היזטנפה הרדגה) םינפבמ וב טולשלו ,רחאב ימצעמ קלח םישל היזטנפה ' ' תימאניד תימאניד ' ' ( (- תורדגה
- תורדגה
ךשמה
ךשמה

(סנרפסנרט) הרבעה (סנרפסנרט) הרבעה
-
- רבעה רבעה ' ' jנתסמ jנתסמ ' ' לא סחי תרבעה .הווהה ךות לא לא סחי תרבעה .הווהה ךות לא
םיסחיה תינבת לש תעדומ אל הרבעה .לפטמה לא - לפוטמה ייחמ תמייוסמ תומד םיסחיה תינבת לש תעדומ אל הרבעה .לפטמה לא - לפוטמה ייחמ תמייוסמ תומד
.הווהה לא - רבעב ונל ויהש .הווהה לא - רבעב ונל ויהש

הרבעה הרבעה תידגנ תידגנ
-
- תלוכיבו היתפמאב ,בשקב תכשמתמ וא תינמז הערפה תלוכיבו היתפמאב ,בשקב תכשמתמ וא תינמז הערפה
לפטמה לש תעדומ יתלבו תעדומ תישגר הבוגתב הרוקמש ,לפטמה לש תונשרפה לפטמה לש תעדומ יתלבו תעדומ תישגר הבוגתב הרוקמש ,לפטמה לש תונשרפה
.לפוטמל .לפוטמל

םוכיס
םוכיס
תוחוכ\העיגפ ,םייחה ילגעמ ,תולבגומ\תוכנ) תימוקיש היגולוכיספ לש םייסיסב תונורקע םושיי* תוחוכ\העיגפ ,םייחה ילגעמ ,תולבגומ\תוכנ) תימוקיש היגולוכיספ לש םייסיסב תונורקע םושיי*
תיפיצפס הלחמ\העיגפה ינייפאמל ונכשמה םשמו ,סיסבה תא דימת וויה jדבא לש םילדומו (תולוכיו תיפיצפס הלחמ\העיגפה ינייפאמל ונכשמה םשמו ,סיסבה תא דימת וויה jדבא לש םילדומו (תולוכיו , ,
.םתובכרומ לכ לע - יפיצפסה םדאה ינייפאמו .םתובכרומ לכ לע - יפיצפסה םדאה ינייפאמו
םיבכרומה םדא ינב ונתויה םצעמ ישונא םוקיש ךילה לכמ ילרגטניא קלח םה םייגולוכיספ םיטביה* םיבכרומה םדא ינב ונתויה םצעמ ישונא םוקיש ךילה לכמ ילרגטניא קלח םה םייגולוכיספ םיטביה*
תווצמ ילרגטניא קלח םה תיגולוכיספה תוסחייתההו גולוכיספה jכל .(םייחה ילגעמ) םינוש םידמיממ תווצמ ילרגטניא קלח םה תיגולוכיספה תוסחייתההו גולוכיספה jכל .(םייחה ילגעמ) םינוש םידמיממ
.היגולותפוכיספ לע חרכהב םידיעמ אלו ,םוקיש תודסומב יעוצקמ-בר .היגולותפוכיספ לע חרכהב םידיעמ אלו ,םוקיש תודסומב יעוצקמ-בר
לש ילאמרונה ישונאה ףצרהמ קלחכ - םייטנוולר היגולותפוכיספ לש םיטביה* לש ילאמרונה ישונאה ףצרהמ קלחכ - םייטנוולר היגולותפוכיספ לש םיטביה* וא העיצפמ םיעגפנה וא העיצפמ םיעגפנה
דיקפת תקחשמ' היגולותפוכיספ םיתיעל .הלחמ דיקפת תקחשמ' היגולותפוכיספ םיתיעל .הלחמ ' ' תוערפהה ירשקהב ומכ) םוקישב ירקיע תוערפהה ירשקהב ומכ) םוקישב ירקיע
.(תוימרופוטמוסה .(תוימרופוטמוסה
תועדומ םה םג םישרודו ,םדא ינבכ רקיעבו ,םילפטמכ ונל םג םיטנוולר םייגולוכיספ םיטביה* תועדומ םה םג םישרודו ,םדא ינבכ רקיעבו ,םילפטמכ ונל םג םיטנוולר םייגולוכיספ םיטביה* , ,
.ונלש - םינדבואב העיגנב םיתיעלו ,ונלש - תובכרומב ,ונלש - תויולבגומבו תולוכיב הרכה .ונלש - םינדבואב העיגנב םיתיעלו ,ונלש - תובכרומב ,ונלש - תויולבגומבו תולוכיב הרכה
םייטרפה ונייחב ונל םג םייטנוולר - ךרעו תוהז תואמצע\תולת לש םיטקילפנוק ,תונגה ,תולובג םייטרפה ונייחב ונל םג םייטנוולר - ךרעו תוהז תואמצע\תולת לש םיטקילפנוק ,תונגה ,תולובג
ונא ותוא םדאה לש תיתאפמא הנבהל רתויב יטנוולרה תא ונמצע ךותב אצמנ םיתיעל - םייעוצקמהו ונא ותוא םדאה לש תיתאפמא הנבהל רתויב יטנוולרה תא ונמצע ךותב אצמנ םיתיעל - םייעוצקמהו
.ימוקישה ךילהתה לש ךוראה עסמב םיוולמ .ימוקישה ךילהתה לש ךוראה עסמב םיוולמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->