P. 1
חשבונאות-סמדר בן אמוץ

חשבונאות-סמדר בן אמוץ

|Views: 285|Likes:
Published by api-20007333

More info:

Published by: api-20007333 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ץומא ןב רדמס ח"ור – 'ב תואנובשחה תודוסי

17.2.08
:(תילארשיה תיחכונה תנוכתמב) םייפסכ תוחוד
.תילארשיה תנוכתמה לע רבדנ ונחנא ךא חודה הנבמב ןטק יוניש שי ל"ניבה תנוכתמב
הקיקחב םיירונימ םה םייונישה) .וז תנוכתמ יפל תוחוד להנל וכישמי תויטרפ תורבח
.ךשמהב םהילע דמלנ !ל"ניבה
לע דמלנ ונחנא " #םייפ$כ תוחוד
1 . .ןזאמ
2 . .ד$פהו חוור חוד
% . .ימ&עה ןוהב םייוניש לע חוד
" . .םינמוזמ ימירזת לע חוד
'ב קו$ענ הזה רט$מ$ב 2 יפי&פ$ $רוק היהי אבה רט$מ$ב .ישילשהמ ת&קו םינושארה
.ימ&עה ןוהב םייוניש חוד לע
םיללכנ יפ$כ חוד לכב " םייפ$כה תוחודל םירואיב םנשי !($ונב .דחא )בוקב תוחודה
.)בוק ותואב
ןזאמה :
הרבח לש ימ&עה ןוההו תויובייחתהה םי$כנה ך$ תא (קשמה יתדוקנ חוד אוה ןזאמה םויל
םיו$מ .
#ןזאמה הנבמ
מ"עב *א הרבח
םויל ןזאמ %1.12.07
ביטקא + הבוחה ד&) םי$כנה ד& תוכזה ד&) ימ&עה ןוההו תויובייחתהה ד&
בי$אפ
(טושה שוכרה ,, #תויובייחתה
עיפומ אל כ"רדב)(טוש יתלב יאלמ ,, תופטוש תויובייחתה ,,
ךורא ןמזל םיבייחו תועקשה ,, ךורא ןמזל תויובייחתה ,,
עובק שוכר ,, ----------------------------
רחא שוכר ,, #ימ&ע ןוה
,,,, תולי.ר תוינמ ןוה ,,
םיפדוע / חוורה תרתי ,,
,,,,
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
1
ןמז יפל אלו (טוש אלו (טוש יפל םי.י&מ םהש אוה יונישה לשמל ל"ניבה הניקתב1
.2ךורא
התע תעל ךא םירבד דוע ם. ללוכ אוה תינורקע יכ ת&ק ונמ&מ& ימ&עה ןוהה תא .ב.נ
.הזב קפת$נ
.םי$כנה ד&ל הווש דימת תויובייחתהה ד& .ןזואמ דימת ןזאמה
3הווש הז המל
ק$עב יתעקשה .םולכ וב ןיאו ק$ע יתמקה םא 1000 ןוה וא היהי הז תויובייחתהה ד&בו 4
.תויובייחתה 5 רז ןוה וא םילעב
#ןלהלדכ
ןמוזמ 1600 1100 קנבהמ האוולה 600
ןחלוש "00 ןוה 1000
---------- --------
1600 1600
םשורו ןחלושה םוכ$ תא ןמוזמהמ דירומ ינא ןחלוש יתינק ןמוזמב יל היהש ($כה ךותמשכ
'ה תא "00 .ןחלושכ שוכרה (יע$ב ןחלושה תולע !
(טוש שוכרה #
1 . .םינמוזמ
2 . ח".אב מ"קפב העקשה ומכ ידיימ שומימל תונתינה ר&ק ןמזל תועקשה
.םיריח$ ע"ינב !תויתלשממ
% . .ןזאמה ךיראתמ תחא הנש ךות יופ& םשומימש םיירח$מ םיבייחו תוחוקל
" . + *.ודל .הבורקה הנשב וב.יי םהש יופ&ו הדימב הבוח תורתיו םירחא םיבייח
.הרבחה י"ע רכמנש עובק שוכר ןי.ב םיבייח
6 . .יאלמ
7 . תשיכר לע המלושש המדקמל הנווכה םיפטוש םי$כנ תשיכר ןובשח לע תומדקמ
.יאלמ
7 . 'ב םא + *.ודל + הבורקה) תפטושה הנשה רובע שארמ תוא&וה %1.12.07
הרבח המליש 10!000 תנש רובע תוריכש ימד 4 2008 'ב םויה המליש איה !
2007 .י&נ ונחנא ןזאמב ןכלו האבה הנשב קר לבקת איה לעופב תורישה תאו
רובע ($כ יתמליש רבכו תויה "שארמ הא&וה" רובע $כנ (טושה שוכרה תר.$מב
'ב !דיתעב לבקאש תוריש 2008 הרידב שומיש תוכז יתינק ינא םויה !ם&עבו .
אלא יאלמב רבודמ אל ןאכש אלא םדוקה (יע$ל המוד הז) .האבה הנשל
.יאלמ תשיכר לע םיקפ$ל תובוח לע אלו םיתוריש לע םולשתב
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
2
2 . #יטיא יאלמ) (טוש יתלב יאלמ
.&וי אל הז יאלמ !הבורקה הנשב רכמיהל יופ& וניא רשא יאלמ ונשי תורבחל םיתיעל
תינלבק הרבח לש םינבמ + *.ודל .(טוש יתלב יאלמ !דרפנ (יע$ב אלא (טושה שוכרב
אל ונחנאש הבי$ה .הבורקה הנשב אלו קוחרה דיתעב ורכמיי הלהנהה תעדל רשא
חווטב םינמוזמל ךופהל דיתע אוהש יאלמ אוה םש יאלמה יכ (טושה יאלמב ותוא םי.י&מ
.ר&קה
% . ךורא ןמזל םיבייחו תועקשה #
הבורקה הנשב שממל תנווכתמ אל הרבחה רשא םי$כנו תועקשה תללוכ וז ה&ובק
ךא תוכרעה לע $$ובמ לוכה תואנובשחבש םושמ אוהה "יופ&" !"תנווכתמ"ב שומישה)
.ןזאמה םויב יפ&הו הנווכה יפל אהת ה.&הה !יונישל ןתינ לוכה
#רתיה ןיב תללוכ ה&ובקה
1 . הנשה רחאל אוה ןהלש ןועריפה דעומ רשאו הרבחה ידי לע ונתינ רשא תואוולה
'ב אוה ונלש חודהש ןוויכ לשמל .הבורקה) תפטושה 2007 ןנועריפש תואוולה !
'ל יופ& 2008 .הלעמו
2 . הנשב שממל תנווכתמ אל הרבחה תלהנה רשא םירחא ע"ינב וא ח".אב תועקשה
.הבורקה
% . .הבורקה הנשה רחאל ערפיהל הרומא רשא םיבייח תרתי וא תוחוקל תרתי
" . העקשה + *.ודל .הבורקה הנשה רחאל שממתהל תורומא רשא תורחא תועקשה
.הבורקה הנשה רחאל) הכורא הפוקתל קנבב ןודקיפב
" . #עובק שוכר
!רו&י תונוכמ ומכ !תילועפתה התוליעפל הרבחה תא שמשמה שוכרה תא תללוכ וז ה&ובק
!טוהיר !בכר ילכ !הלהנהה תוליעפל שמשמה הנבמ !רו&ייה תוליעפ תא שמשמה הנבמ
.*ודכו םיבשחמ
עובק שוכר כ"ומכ .תועקשהה ת&ובקב .&וי תילועפתה תוליעפל דעוימ וניאש עובק שוכר
שוכרה תר.$מב .&וי !הבורקה הנשב שומימל דעוימ ךא תילועפתה תוליעפל שמשמ ןכש
לש ןועריפל ר&קה חווטב םידעוימה םי$כנה ך$ תא תוארהל ידכ איה הרטמה) .(טושה
.תופטושה תויובייחתהה
.רב&נש תחפה יוכינב תירוט$יה תירוקמ תולע !רמולכ !וטנב ןזאמב .&ומ עובקה שוכרה
שוכרב תומול.ה תוילכלכה תובטהה לו&ינ תא השעמל תפקשמ עובקה שוכרה תתחפה
.הרבחה י"ע עובקה
#ש חיננ םא
1.1.07 ' עובק שוכר שכרנ 100!000
םייח ךרוא 6 יפל ונתחפה רבעב + םינש שמח $כנב שמתשהל תנווכתמ הרבחה) םינש
םויכ ךא הקיזחמ תיביטקייבוא תיפי&פ$ה הנוכמה םינש המכ) םיילכלכ םייח ךרוא
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
%
תא תיחפנ םא .יביטקייבוא אלו יביטקייבו$ !הרבחל םיישומיש םייח ךרוא יפל םיתיחפמ
.הנש לכ $כנהמ תישימח תיחפנ רשיה וקה תטישב ךרעה
תחפ *&וה + הנש לכ 20!000 4
%1.12.07 %1.12.07
תולע + עובק שוכר 100!000 100!000
רב&נש תחפ ) 20!000 ) "0!000
80!000 70!000
6 . רחא שוכר #
שומימל םידעוימ אל רשא הרבחה לש םיישחומ אלה םי$כנה לכ תא ללוכ רחא שוכר
!ירח$מ םש !ןיטינומ !םיר&וי תויוכז !םיטנטפ #רתיה ןיב תללוכ ה&ובקה .הבורקה הנשב
.*ודכו תונויכיז !ירח$מ ןמי$
דעוימ רחאה שוכרה םא כ"ומכ .תחפה יוכינב !רמולכ !וטנ םוכ$ב אוה (א .&וי רחא שוכר
.(טושה שוכרה תר.$מב .&וי אוה הבורקה הנשב שומימל
תחפ וב ךייש היהי שכרנ אוה םא לשמל ןיטינומ ןכלו תחפ ןיא ם.ו םושיר ןיא תולע ןיא םא
וב היהי אל ם. אליממו םשריי אל אוה *ודכו םו$רפ בקע ר&ונ אלא "שכרנ" אל םא ךא
.תחפ
#תויובייחתה
.ךורא ןמזו תופטוש תו&ובק יתשל תוקלחנ תויובייחתה
7 . תופטוש תויובייחתה #
#*.ודל .הבורקה הנשב ןתוא עורפל שי ןהלש םיאנתה יפ לע רשא תויובייחתהב רבודמ
1 . .הנשמ הר&ק הפוקתל וחקלנש תואוולה
2 . #*.ודל .ךורא ןמזל תואוולה לש תופטוש תויולח
1.7.07 הרבחה התוול %00!000 'ב ערפית האוולהה !4 % לחה םיווש םייתנש םימולשת
'המ 1.7.08
100!000 100!000 100!000
1.7.08 1.7.08 1.7.10
תופטוש תויולח א"זל תויובייחתה + א"זל האוולה
תויובייחתהב .&וי + ךורא ןמזל
.תופטושה
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
"
% . .הבורקה הנשב ןנועריפ דעומ רשא תורחא תוירח$מ תויובייחתה !םיאכז !םיקפ$
..&ומ הז ךכ ךא לדבה ןיא תוהמב ' םיבייחו תוחוקל הזל ונארק הבוחה ד&ב)
7 . #ךורא ןמזל תויובייחתה
תוללוכ ןהו הבורקה הנשה רחאל וערפיי ןהלש םיאנתה יפ לע רשא תויובייחתהב רבודמ
ע"נפב אשונ + םייו&יפל הדותע) דיבעמ דבוע י$חי םוי$ ןי.ב תויובייחתה !א"זל תואוולה
אוה םהלש ןועריפה דעומ רשאו הרבחה ידי לע וקפנוהש ח".א !ינשה רט$מי$ב דמלנש
.ח".א אוה $רוקב ןורחאה אשונה) הבורקה הנשה רחאל
#ימ&ע ןוה
8 . #תולי.ר תוינמ ןוה
ןונקת י"פעו קוחה יפ לע תועבקנה הרבחב תויוכז לש ($וא איה הינמ תורבחה קוח י"פע
#הרבחב תואבה תויוכזה תא הינמה לעבל הנקמ הלי.ר הינמ .הרבחה
1 . וקלח י"פע תאזו דנדיביד) הרבחה ידי לע םיחוורה תקולח ' חוורב (תתשהל
.הרבחב י$חיה
2 . לע העדוה לבקל תוכז הב קיזחמל הנקמ הינמ לכ + הרבחה לוהינב (תתשהל
.הב עיב&הלו הפי$אב (תתשהל תוכזו תוינמה ילעב לש תיללכ הפי$א םויק
% . .הרבחה קוריפ וא לו$יח תעב וטנ םי$כנב י$חי קלח לבקל
ילעבמ הרבחה הלביקש םינמוזמה תא (קשמ תוינמה ןוה לש הרבחה ןזאמב םוכ$ה
הזה םוכ$ה תוינמ דוע הקיפנמ הרבחהש םעפ לכ .ןהל הקיפנהש תוינמה רובע תוינמה
לש תינושארה העקשהה תא קרו ךא אלא *ודכו ה$רובב תוילעה תא (קשמ אל הז .לד.י
.תוינמה תיינק רובע תוינמה ילעב
8 . םיפדוע / ד$פהה וא חוורה תרתי #
םויל דעו התמקה םוימ הרבחה לש םיד$פהה וא םיחוורה תרתי תא (קשמ הז (יע$
םיחוורה .ןזאמה עו&יב םויל דעו הרבחה תמקה םוימ רב&נה םוכ$ה !ונייה .ןזאמה
.דנדיבידכ הלאכ וקלוח םא) וקלוחש םימוכ$ה יוכינ רחאל םוכ$ה אוה ןאכ םיעיפומש
.ןזאמב אל !ימ&עה ןוהב םייונישה לע ח"ודב ועיפוי וקלוחש םידנדיבידה)
ד$פהו חוור חוד
.הרבחה תוליעפ לש תויק$עה תוא&ותה תא (קשמ רשא חוד אוה ד$פהו חוור חוד
.תמיו$מ הפוקתל הרבחה לש ד$פהה וא חוורה תא !רמולכ
.יתפוקת חוד אוה ד$פהו חוור חוד !םיו$מ םויל) יתדוקנ חוד וניהש ןזאממ לידבהל
תנש תא חקינ םא 07 #ונל היהי
םויל ןזאמ %1.12.07
תנשל ד$פהו חוור חוד 07 ) 1.1.07'%1.12.07 .
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
6
תא ארוק אלא דחא חוד קר ארוק וניא תוחודה ארוק " םינשל תוחוד ם.ו הנשל תוחודה
.האלמ הנומת לבקל ידכ תומדוק
כ"אשמ רבט&מ אוה חוורה !ןזאמבו תויה ןזאמב חוורל הווש וניא ד$פהו חוור חודב חוורה
.תחא הנשל וניהש ד$פהו חוורה חוד
#חודה הנבמ
םויב המיית$נש הפוקתל ד$פהו חוור חוד ,,
) םיתורישו תודובע עו&יבמ !תוריכממ תו$נכה 1 99
) םיתורישה תולע וא/ו דוביעהו תוריכמה תולע 2 999
ימלו. ד$פה) / חוור 99 / 99
חותיפו רקחמ *&וה ) 99
) קווישו הריכמ *&וה % ) 99
) תויללכו הלהנה *&וה " ) 99
ילועפת ד$פה) / חוור ,, / 99
) ןומימ תו$נכה / *&וה 6 99 / 99
ןומימ רחאל ד$פה/חוור ,, / 99
) תורחא תוא&וה) / תו$נכה 7 99 / 99
ה$נכהה לע םי$ימ ינפל ד$פה) / חוור ,, / ,,
ה$נכהה לע םי$ימ 99 / 99
יקנ ד$פה) / חוור ,, / ,,
.ןזאמל חקינ יקנה םוכ$ה תא
#חודה יפיע$ רב$ה
1 . ינאש המ תא רכומ ינא זא !ןר&י ינא םא ק$וע ינא המב יולת + תוריכממ תו$נכה
לע םולשתה !םיתוריש ןתונ ינא םא !רכומו הנוק ינא !יאנועמק ינא םא !ר&יימ
תורזחה יוכינבו תוחוקלל ונתינ תוירח$מ תוחנה יוכינב םניה ולא תו$נכה .תורישה
.וטנ תו$נכה ונייה .תוחוקלמ
2 . םיר&ומה תא הנוקה הרבח !תירח$מ הרבח לע םירבדמ םא + תוריכמה תולע
!יאלמב העונתה תא לולכת תוריכמה תולע וזכש הרבחב !םתוא תרכומו
.הרי.$ יאלמ + תוינק : החיתפ יאלמ ונייה
החיתפ יאלמ ,,
תוינק : ,,
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
7
הרי.$ יאלמ' ) 99
,,
תוריכמ 07 יתרכמ ' 10 ך$ב *חי 12 הדיחיל חש
5 120
םויל יאלמ %1.12.07 םע יתרתונ הרבעש הנשב ' " יל התלע תחא לכש תודיחי 8 5 4
%2
תנשב תוינק 07 + 8 *חי
9 8 5 7"
87
הרי.$ יאלמ %1.12.07
2 *חי , 8 4 17
רכמה תולע 80
#כ"א ונל היה
החיתפ יאלמ 1.1.07 %2
תוינק 07 7"
הרי.$ יאלמ + תוחפ %1.12.07 ) 17
רכמה תולע 80
העונתל ($ונב לולכת תוריכמה תולע .םיר&ומה רו&ייב תק$ועה הרבח !תיתיישעת הרבחב
ינלבק י"ע תוע&ובמה )וח תודובע לש תויולע !רו&ייה ידבוע לש הדובע רכש ם. יאלמב
לש הקוזחת !למשח ומכ תורחא רו&יי תוא&והו !םיינר&יה םי$כנה לע תחפ תוא&וה !הנשמ
רישי ןפואב הרושקה תרחא הא&וה לכו הנונרא !לעפמה לש תוריכש ימד !רו&ייה יווק
.רו&ייה תוליעפל
הזל ארקנ תיתיישעת הרבחב !"תוריכמה תולע" הזל םיארוק ונחנא תירח$מ הרבחב
."דוביעהו תוריכמה תולע"
הדובעה רכש תולע תא לולכת םיתורישה תולע !יאלמ ןיא) םיתוריש תוקפ$מה תורבחב
ןתמל םישמשמה םי$כנה לש תוריכש ימד !םיתורישה ןתמב םיק$ועה םידבועה לש
.*וכו םיתורישה ןתמל םישמשמש םי$כנה לש תחפ !םיתורישה
% . *&וה !תוריכמ םודיק *&וה !םו$רפ תוא&וה !רתיה ןיב תוללוכ + קווישו תוריכמ *&וה
םיניינעה ןיב םיל&פמ הדובע רכש) תוריכמ ינכו$ל הלמע !םידיריו תוכורעת ןי.ב
הדובע רכש !הלהנה *&והב היהי להנמל הדובע רכש !םימלשמ ימל !םינושה
ב היהי רו&יי ידבועל תולע .האלה ךכו דוביעהו תוריכמה
" . תוא&וה .הריכמה וא רו&ייה םע תוהוזמ אלש תוא&וה ןה + תויללכו הלהנה *&וה
השורדה תילוהינהו תינו.ראה תיתשתב תוכורכה תויולעה לכ תא תו.&יימ הלא
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
7
ידבועו םילהנמה לש הדובע רכש #רתיה ןיב תוללוכ תוא&והה .ק$עה לש ומויקל
;*ודכו םימ !למשח !ןופלט + דרשמ יכרו& !םייעו&קמ םיתוריש !לוהינ ימד !הלהנמה
םיפיע$ה ראשב $נכנ אלש המ לכ + *וכו תומורת !הלהנהה הנבמ לש הריד רכש
.ןאכ $נכיי
6 . תוא&וה שי םא) וטנב .&וי הז (יע$ + ןומימ תוא&וה) / תו$נכה 160 תו$נכהו
100 תוא&וה .י&נ ! 60 #רתיה ןיב ללוכ הז (יע$ .
1 . תוכישמ !ח".א !תואוולה לע רע ישרפה !הדמ&ה ישרפה !תיביר תוא&וה
.רתי
2 . לע וא םיקנבב תונודקיפ לע רעש וא הדמ&ה ישרפה !תיביר תו$נכה
.הרבחה הנתנש תואוולה
% . שי !םירקמהמ קלחב) םיריח$ ע"ינ שומיממ ד$פה וא חוור 2 לש םי.ו$
$נכיי הז ךורא חווטל הז םאו ןאכ .&וי הז תפטוש איה העקשהה םא !תועקשה
.ךורא חווטל תועקשהה (יע$ב
לשמל ונל שי םאש םושמ אה דרפנב הז (יע$ ו.י&הש הבי$ה 2 ילעב *א הרבח !תורבח
הרבח .ימ&ע ןוהב היתוא&וה תא תנמממ איהש ונייהו ($כ הברה הנוהב ועיקשה הרבחה
*&וה ןכ םא הל שיו תואוולה החקלו ימ&ע ןוה הל ןיא !תרחא ןומימ לבא הנוש היהי חוורה .
.תורחא תובי$מ אלו ןומימהמ עבונ לדבהה
7 . םיד$פהו תוא&וה !םיחוור + תו$נכה ללוכ הז (יע$ + תורחא תוא&וה וא תו$נכה
רישי ןפואב םירושק םניאש םיימעפ דח םיעוריאמ הא&ותכ הרבחל ומר.נ רשא
תוליעפ ימוחתב תק$עתמה הרבח תויהל הלוכי .הרבחה לש תילועפתה תוליעפל
תורבח םע דדומתהל ךיא הבשח תואנובשחה םיעונמו םיקובקב !םימולהי) םיבר
תוליעפה לע הי&מרופניא ןתייש תוליעפה ימוחת לע "רואיב" וניקתהו הלאכש
#לולכי הז (יע$ .הרבחה לש הנושה
1 . .עובק שוכר שומיממ הא&ותכ ד$פה וא חוור
2 . !לשמל .םי$כנ תרכשה וניא הקו$יעש הרבח יב.ל תוריכש ימדמ תו$נכה
יל הרתונ ךכמ הא&ותכו תוליעפ יתמ&מ&ו םיקובקב תריכמב ק$וע ינא םא
אלא םינבמ ריכשהל הלי.רה יתוליעפ וז ןיא !התוא ריכשמ ינאש הקיר המוק
.תימעפ דח ה$נכה
% . .)ועיי יתוריש ןתמ וניא הקו$יעש הרבחב )ועיימ תו$נכה
" . .לוהינ יתוריש ןתמ וניא הקו$יעש הרבחב לוהינ ימדמ תו$נכה
ימ&עה ןוהב םייונישה לע חוד
.חווידה תנש ךשמב הרבחה לש ימ&עה ןוהב םייונישב העונתה לכ תא (קשי הז חוד
.יתפוקת חודב רבודמ ד$פהו חוור חודל המודב !רמולכ
#ם&מו&מ) חודה הנבמ
טוריפ תולי.ר תוינמ ןוה םיפדוע ה"$
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
8
םויל הרתי %1.12.07 10!000 60!000 70!000
תוינמ תקפנה 6!000 '''''' 6!000
תנשל חוור 07 '''' 120!000 120!000 '
חוור חוד יפל
תנשל ד$פהו 07
.הנורחא הרוש)
זרכוהש דנדיביד '''' ) 70!000 ) 70!000
םויל הרתי %1.12.07 16!000 100!000 116!000
םשריי אל דנדיביד .תוינמה ילעבל היחוור תא תקלחמ הרבח הב הלועפ וז דנדיביד
.חוורה תקפה ךילהתל רושק אל אוהש ןוויכמ הרבחה לש ד$פהו חוור חודב הא&והכ
.חוורה קפוהש רחאל תע&בתמש הלועפב רבודמ
#יאנובשחה םושירה ךילהת
תיק$ע הלועפ לש יוהיז
ןמוי תדוקפ לש םושיר
*שח) )מקה תונובשחב תורתיה םוכי$ <
תורתיה לכ תא זכרמה ןחוב ןזאמ ת.&ה
םייפ$כה תוחודה ת.&ה
#ןמוי תדוקפ לש םושיר
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
8
תטיש תשרדנ ןכלו תויק$ע תולועפ לש בר רפ$מ !הרבחה ידי לע תוע&ובמ !הנש לכב
בשחל רבד לש ופו$ב היהי ןתינש תנמ לע תויק$עה תולועפה לכ תא זכרת רשא םושיר
.תוחודב םינושה םיפיע$ה תא
הלועפ לכל רשאכ !ןמוי תודוקפ לש םושיר לע ת$$בתמ תיאנובשחה םושירה תטיש
.תדרפנ ןמוי תדוקפ תונובשחה תלהנה תכרעמב םושרל שי תיק$ע
#התיכב (ד קלוח) ןמויה תודוקפ לש םושירה תקינכט
$כנ תלד.ה הבוח +
תוכז + $כנ תנטקה
תוכז + תובייחתה תלד.ה םינזאמ
הבוח + תובייחתה תנטקה
הבוח + תוא&וה
ד$פהו חוור
תוכז + תו$נכה
#רועישה ןמזב קלוחש "יאנובשחה םושירה ךילהת" (דה ןורתיפ
1 . ןמוזמ *ח + תוינמ ןוהו ןמוזמ + ןמוזמ תרומת תוינמ תקפנה 600!000 תוינמ ןוה *ז ;
600!000 .
2 . תוינק *ח + ןמוזמו תוינק + ןמוזמב יאלמ תשיכר 20!000 ןמוזמ *ז ; 20!000 .
% . תוינק הבוח .הלד. תובייחתהה .הבוח 5 תוינק .םיקפ$ל בוח + יאלמ 80!000 *ז ;
םיקפ$ 80!000 .
" . רכש תוא&וה *ח + הדובע רכש %0!000 ןמוזמ *ז ; %0!000 .
6 . (ו$ב קר שי יאלמ !תוריכמ אלא יאלמ ןובשח םילהנמ אל + ןמוזמב יאלמ תריכמ
ןמוזמ *ח .הנש 80!000 תוריכמ *ז ; 80!000 .
7 . + םיברועמה תונובשחה + חוקל אוה בייחה + האבה הנשל יארשאב יאלמ תריכמ
תוחוקל *ח .הבוחב היהי חוקלה אליממ זא תוכזב ןה תוריכמ + תוחוקלו תוריכמ
160!000 תוריכמ *ז ; 160!000 .
7 . איה תולעהו יאלמה תא ונרפ$ !הנשה לש ןורחאה םויל ונע.ה %0!000 תויה .
תא .י&הל שי תואנובשחה יללכ י"פע .יטנוולר אל אוה תולעהמ הוב. יוושהו
ונלש הרקמב .םהבש ךומנכ שומימ יווש) קוש וא תולע יפל ךיראת לכב יאלמה
לש םוכ$ב םשריי יאלמה %0!000 ך$ב היה הנשה לכ יתינקש כ"ה$ב יאלמה .
לש 100!000 ךרט&נ וקלח תא !יל ראשנש המ תא יתרפ$ .ולוכ תא יתרכמ אל .
הרי.$ יאלמ *ח #היהת *קפה לש םושירה ןכלו לכה ונרכמ אלו תויה ןזאמל ריבעהל
ןזאמ + %0!000 ד$פהו חוור + הרי.$ יאלמ *ז ; %0!000 .
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
10
8 . לש תחפ םע ןמוזמב עובק שוכר 10 הז לד.ו תויהו $כנ אוה עובק שוכר .םינש
עובק שוכר *ח .תוכז היהי הז ןכלו ונטק ןמוזמה .הבוח היהי 100!000 ןמוזמ *ז ;
100!000 לש תחפה . 8 לע קר תחפ שי הינקהמ הנש י&ח ירחא יתרכמו תויה + *ב
.הנש י&ח 100!000/10 , 7/12 5 6000 תחפ *&וה *ח . 6000 ;
תוכז 5 $כנ תנטקה) רב&נש תחפ *ז 6000 .
8 . םו$רפ *&וה *ח + ןמוזמו םו$רפ תוא&וה 20!000 ןמוזמ *ז ; 20!000 .
10 . .תוכז 5 הלד. תובייחתהה + תובייחתהו ןמוזמ + האוולה תלבק .ךורא ןמזל האוולה
ןמוזמ *ח .הבוח 5 לד. ןמוזמה 60!000 קנבהמ האוולה *ז ; 60!000 תיבירה .
הניה תיבירה .הנש (ו$ לכ תמלושמ 6= ךותמ 60!000 5 2600 *ע$ה .
תיביר *&וה *ח .ןמוזמו תיביר *&וה + םיברועמה 2600 .ןמוזמ *ז ;
11 . *ח .ןמוזמ א&יו $כנ 5 ןיעקרקמ .שומימל םידעוימ אלש ןמוזמב ןיעקרקמ תשיכר
ןיעקרקמב העקשה 160!000 ןמוזמב *ז ; 160!000 .
12 . *ז ;ימ&עה ןוהה יונישל חודב .&וי) זרכוהש דנדיביד *ח + ןמוזמב דנדיביד תקולח
ןמוזמ 10!000 .
.םי$יטרכל םניימל שי םינושה םיטירפה לש םימוכי$ה תא תעדל ידכ
.םי$יטרכל תונושה תודוקפה תא ריבענ
.ינכט לכה ןכמ רחאלש םיבלשה !תודוקפה תביתכ בלש אוה הדיחיה הבשחמה בלש
י$יטרכ םיארוק םי$יטרכל < .םתרו& לל.ב ")מק" וא
ד& תא רחא ד&בו הבוחה ד& תא בותכנ דחא ד&ב "ןמוזמ"ה $יטרכ תא חקינ לשמל םא
.תוכזה
ןמוזמ
*ח *ז
יאלמ !תוחוקל !םיקפ$ !הדובע רכש *&וה !תוינמ ןוה #םי.ו$ה יפל םי$יטרכ דוע חתפנ
העקשה !קנבהמ האוולה !םו$רפ *&וה !רב&נש תחפ !תחפ *&וה !עובק שוכר !ןזאמ
*וכו דנדיביד !ןיעקרקמב
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
11
+ ןמוזמה $יטרכב הבוחב םישנ + הנושאר *קפ 600!000 תוכזב + תוינמ ןוה $יטרכבו
600!000 .
חותפל ןתינ + ד$פהו חוור הרי.$ יאלמ תוינק) "רכמ תולע" $יטרכ חתפנ + הינש *קפ
+ תוינקלו יאלמל דרפנ $יטרכ 20!000 תוכזב ןמוזמה $יטרכבו הבוח 20!000 ךכו
.האלה
.םי$יטרכה תא םכ$נ $יטרכ לכב םינותנה תא ונל שיש רחאל תעכ
יכה !$ונימ תויהל לוכי אל קנרא הז ןמוזמ) $יכב יכ הבוחב היהי דימת ןמוזמה $יטרכ
*ח + ןמוזמה $יטרכב א&י תיפי&פ$ ונלש הרקמב .$פא תויהל לוכי תוחפ %07!600 .וטנ
םויב המיית$נש הנשל הרבחה לש ןחוב ןזאמ) תורתיה זוכיר %1.12.0" #
רד$ה ןעמל .$יטרכו $יטרכ לכ לש תויפו$ה תורתיה תאו םי$יטרכה לכ תא ללוכ הז
ונלש רד$ה ןעמל קר הז ךא תוכזה י$יטרכ לכ םע כ"חאו הבוחה י$יטרכ לכ םע ליחתנ
.ן.לבל ם. ןתינ
םינמוזמ %07!600
תוחוקל 160!000
ןזאמ הרי.$ יאלמ %0!000
עובק שוכר 100!000
תחפ *&וה 6000
םו$רפ *&וה 20!000
תיביר *&וה 2600
ןיעקרקמב העקשה 160!000
דנדיביד 10!000
.הבוחה ןאכ דע
.םייר.ו$ב תחתמ ןמ$נ תוכזה תא
) תוריכמ 2"0!000
) רב&נש תחפ 6!000
) קנבהמ האוולה 60!000
כ"ה$ 0 .תוכזה ד&ל ההז הבוחה ד& +
לש הרו&ב ןחוב ןזאמ .י&הל ם. ונלוכי < #
םיפיע$ *ח *ז
'''' 99
'''' 99
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
12
'''' 99
'''' 99
רועיש 2 / 2".2.08
.םיטרופמ םיפד וקלוח – רועישה לש ןושארה קלחה
:ןזאמב םיבייחה יעס
#תו&ובק יתשמ בכרומ הז *$
1 . .תוחוקל + םיירח$מ םיבייח
2 . .םירחא םיבייח
!יאלמ תריכמ #ומכ תולי.ר תוירח$מ תואק$ע ןי.ב תוחוקל תויובייחתה .&יימ תוחוקלה *$
תוחודה רואיבב דירפהל שי ןזאמב תוחוקלה תרתי תא .םיתוריש ןתמ וא תודובע עו&יב
.םייפ$כה
*$מ רואב , תוחוקלה (יע$ +
םיחותפ תובוח ,,
היב.ל תורטשו תואחמה ,,
-----
,,
שוכר יתרכמ !תוד$ומ !םידבוע ומכ םירחא םימרו. לש תובוח .&יימ םירחאה םיבייחה (יע$
.*ודכו םיקפ$ל תוכיישש תומדקמ !הרומתה אולמ תא יתלביק אל ןיידעו עובק
#תוחוקלה (יע$ב יאנובשחה לופיטה
#םירבד השולשל הז תא קלחנ
1 . .תוחוקלה תרי&י
2 . .החנהב לופיט
% . .םידובאו םיקפו$מ תובוח
1 . תרתי + תוחוקלה (יע$ תרי&יל ןמוי תדוקפ םושיר ' תוחוקלה תרי&י
!יאלמ תריכמ לש תירח$מ הק$ע הע&יב הרבחהש ךכמ הא&ותכ תר&ונ תוחוקלה
.תוחוקלל יארשא ןתמ ךות תוריש ןתמ וא הדובע עו&יב
#םושרנ
תוחוקל *ח ,,
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
1%
תודובע עו&יב / םיתוריש ןתממ / תוריכממ תו$נכה *ז ,, יוכינב תוריכמ)
.תוחנהה
2 . תוירח$מ תוחנה תנתונ הרבח !םיתיעל + תוירח$מ תוחנהב לופיטה
םוכ$ תא זזקל שי הז הרקמב .(דעומ חוקל תחנה !תומכ תחנה ומכ היתוחוקלל
.תוחנהה יוכינב תוריכמ + וטנב הדוקפה תא םושרלו תוריכמהמ תוחנהה
דע ובוח תא םלשי חוקלה םא !רמולכ + ןמוזמ תוחנה !רחא .ו$מ תוחנה ןנשי !םיתיעל
.החנהל הכזי אוה םיו$מ ךיראתל
'ב + *.ודל 1.1.08 לש םוכ$ב יאלמ הרבח הרכמ 100!000 יאנת יפ לע .יארשאב
'ה דע ובוח תא םלשי חוקלה םא יכ עבקנ !הק$עה 1.2.08 לש החנהב הכוזי אוה ! 2=
.הק$עה םוכ$מ
+ ם&עב זא
1.1.08 תוחוקל *ח 100!000
תוריכמ *ז 100!000
1.2.08 ןמוזמ *ח ' םליש 88!000 החנהה תלבק יאנתב םליש)
החנה) תוריכמ *ח 2!000
תוחוקל *ז 100!000
.תודוקפ יתשל הז תא ל&פל לוכי ה&ורש ימ
החנה) תוריכמ *ח 2!000
תוחוקל *ז 2!000
ןמוזמ *ח 88!000
תוחוקל *ז 88!000
(ידע ןורקיעב לבא .רד$ תושעל רזוע הז !םימעפל ךא .רבד ותואל איבמ ם&עב רוביחה
.לו&יפ ילב תחא הדוקפב לכה תא תושעל
השענ הז !תוחנהל דרפנ $יטרכ םיחתופ אלא תוריכמה תא םיניטקמ אלש םיק$ע שי
.ונתנ םה תוחנה המכ הרקב יכרו&ל
$יטרכמ $יטרכ זזקנו הנוש ת$טרכב היהי הזש אלא רבדה ותוא יל א&י הז !הז הרקמב ם.
.תוחנה $יטרכו תוריכמ $יטרכ)
% . #םידובא תובוחו םיקפו$מ תובוח
םיישקל םייפ$כה תוחודב יוטיב תתל שי תוחוקלה תובוח תייב.ב םיישק םיר&ונ םיתיעל
.הייב.ב םיתיעל היעב הנשי ןיאשכ ךא היעב ןיא תוחוטב שישכ) .הלא
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
1"
#וזכ ןמוי תדוקפ היהי םושרנש המ
םיקפו$מ תובוח תוא&וה *ח 100
םיקפו$מ תובוחל השרפה *ז 100
#הארנ ד$פהו הוור חודב
תוריכמ 100
#הטמלו
) םיקפו$מ תובוח *&וה 100
#ןזאמב
ןזאמ %1.12.07
(טוש שוכר
תוחוקל 100
השרפה #יוכינב
םיקפו$מ תובוחל ) 100
0.00
.םלשי אוהש תויהל לוכי יכ תוחוקלה תא םיקחומ אל ונחנא
תנשב 2008 םידובא םניה תובוחהש ונתניחבמ רמואש המ תיפו$ ל.רה תא טשפ י$וי !
.תיפו$
'ב ןכלו ונשרפה רבכ ד$פהו חוור חודב 2008 יתמשר רבכ יכ יוטיב הק$על היהי אל
'ב ד$פה 2007 .ד$פהה םושיר תא יתמדקה ם&עבו קפו$מ היה בוחהשכ
'ב היהת ןמויה תדוקפ 2008 #
םיקפו$מ תובוחל השרפה *ח 100
תוחוקל *ז 100
#ןזאמב
יל היהי (טושה שוכרה תר.$מב 0 .רחא שוכר םוש יל ןיאש החנהב)
ןזאמ %1.12.08
(טוש שוכר
0
#אמ.וד
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
16
1.7.08 לש םוכ$ב *ב הרבחל יאלמ *א הרבחה הרכמ 60!000 לש הפוקתל יארשאב 4
'ל ןוכנ .םיישדוח %1.12.08 לשב תאזו הק$עה רובע םינמוזמה תא הלביק םרט *א הרבח
.*ב הרבח לש השקה יפ$כה הב&מ
'ב %1.12.08 .היב.ל ןתינ אל בוחה יכ תיפו$ *א הרבחל ררבתה
תנשב 2010 .*א הרבחל בוחה תא עיתפמ ןפואב *ב הרבח המליש
#ןמוי תודוקפ
תנש 08 #
1.7.08
תוחוקל *ח 60!000
תוריכמ *ז 60!000
%1.12.08 יופ&ה ד$פהל יוטיב ןתינ)
םיקפו$מ תובוח) $"מוח *&וה *ח 60!000 ה"וור '
$"מוחל השרפה *ז 60!000 ןזאמ '
םייפ$כ תוחוד 2008 #
ה"וור 08
תוריכמ 60!000
) תויללכו הלהנה *&וה 60!000 $"מוח *&וה
ןזאמ
#(טוש שוכר
וטנ תוחוקל 0 רואיב ' ,
רואיב ,
תוחוקל 60!000
$"מוחל השרפה #יוכינב ) 60!000
0
תנש 2008 #
החתפנש השרפהה תאו חוקלה תרתי תא לטבל שי ןכלו דובא בוח תויהל ךפה בוחה
.הני.ב
$"מוחל השרפה *ח 60!000
תוחוקל *ז 60!000
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
17
תנש לש ה"וור חוד לע העפשה ןיא 2008 תנשב םשרנ רבכ ד$פהה ןכש 2008 .
.חוקל יל ןיא יכ .םולכ םושרנ אל ןזאמב
תנש 2010 #
#םושרנ .םלשל אב אוה העתפה הנשי !רומאכ
ןמוזמ *ח 60!000
$"מוח *&וה *ז 60!000 לש $"מוחה *&וה תא לטבל) 08 תשרפה" אל +
."$"מוח
"תומדוק םינש ןי.ב $"מוח תוא&וה" !$יטרכל אורקל ןתינ לוד.ו יתוהמ םוכ$ה םא #הרעה
.תומדוק םינשמ תובוח ןי.ב ה$נכה שיש הארי םייפ$כה תוחוד ארוק זאו
לש חוור שי $מ תניחבמ .הזב ריכמ אל !ה$נכה $מ 60 ה$נכה $מ .קפו$מ הזש תורמל
.םידובא תובוחב קר ריכמ
#$"מוחל השרפהה בושיחל תוטיש
#השרפהה בושיחל תויורשפא יתש תומייק
1 . ךיראתל תוחוקלה תורתי לכ תא קודבל שי וז הטיש יפ לע + יפי&פ$ בושיח
בשחל שי !םייתייעב תובוח םיל.תמו הדימב .םייתייעב תובוח תוהזל תנמ לע ןזאמה
ןתינה םוכ$ל ע.ונב הרבחה תלהנה לש יפ&ל םאתהב $"מוחל השרפה םני.ב
תיפי&פ$ הקידבב םיבר םיבאשמ הכיר&מ ךא רתויב תקיודמ איה וז הטיש .הייב.ל
.וז הטיש יפל םידבוע אל םירקמה בורב ןכלו הרתיו הרתי לכ לש
2 . תא בשחל שי הרבחה לש רבעה ןוי$ינ ךמ$ לע + ילבול. ינדמוא בושיח
ןנשי !וז תורשפא תחת .ןדמוא עו&יב תרזעב $"מוחל השרפהה % בושיחל תוטיש
#$"מוחל השרפהה
1 . + יארשאב תוריכמה ך$מ זוחאכ $"מוחל השרפהה בושיח
2 . ןזאמב תוחוקלה תרתימ עובק זוחאכ $"מוחל השרפהה בושיח
% . תוחוקלה לי.ל םאתהב תוחוקלה תרתימ זוחאכ $"מוחל השרפהה בושיח
*$ לש לולכש) 2 + תוחוקלה לוי. תטיש +
.תיפי&פ$ה הטישה יפל דובעא תוחוקל טעמ יל שי םא
.ילבול. ינדמוא בושיח לש תוטישה תחאב דובעא תוחוקל הברה יל שי םא
תוחוקלהמ זוחאכ אלא תוריכמהמ זוחאכ השרפה בשחל ןיא תימואלניבה הניקתה יפל
.יפי&פ$ בושיח יפל בשחל ןתינ אל כ"ומכ
:תוריכמהמ זוחאכ השרפהה בושיחל אמ!וד
םיקפו$מ תובוחכ *א הרבח תמשור !רבעה ןוי$ינ ךמ$ לע 6= וא) .יארשאב תוריכמהמ
.היב. יחמומ םע וא םירחתמה םע תו&עייתהמ וא רבעה ןוי$ינמ
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
17
#יארשאב תוריכמה לע םינותנ ןלהל
תנש 2008 ' 200!000
תנש 2008 ' %00!000
ךלהמב 2008 ך$ב דובא בוחב הרבחה הריכה 6000 י$וי חוקלהש לשמל רבת$ה) 4
.ליזרבל חרב
תנש 2008
$"מוח *&וה *ח ) 200 * 000,0.06) 10!000
$"מוחל תושרפה *ז 10!000
תנש 2008
$"מוח *&וה *ח ) %00 * 000,0.06) 16!000
$"מוחל השרפה *ז 16!000
תנשב #הרעה 2008 לש יארשאב תוריכמה ךותמ הרבחה לש היב.ב בשחתהל ןיא 2008
תנשב יארשאב תוריכמה לש הי&קנופכ $"מוחל השרפהה תא בשחל שי אלא 2008 .
#דובאה בוחה ןי.ב + *קפ
$"מוחל השרפה *ח 6!000
תוחוקל *ז 6!000
.תיתייעב ת&ק איה ןכלו המ&ע תא תנקתמ הניא וז הטיש
ךא םושייל הלק םנמוא איה יארשאב תוריכמה לש הי&קנופכ $"מוחל השרפהה בושיח
ןיידע לבא יארשאב תוריכמה לכ תא התב. הרבחהו ןכתיי ןכש תיתייעב תויהל הלולע איה
םיתוויע ןקתמה ןונ.נמ םייק אל וז הטישב .הלא תוריכמ ןי.ב $"מוחל השרפה תמייק ןזאמב
.םירעפו
#ןזאמב תוחוקלה תרתימ עובק זוחאכ $"מוחל השרפהה בושיחל אמ.וד
תרתי לש הי&קנופכ הנש לכ (ו$ב $"מוחל השרפהה תרתי תא דימעהל שי וז הטיש י"פע
.םוי ותואל ןזאמב תוחוקלה
'ב המקוה *א הרבח + *.ודל 1.1.08 ינזאמב וטורב תוחוקלה תרתי לע םינותנ ןלהל !
#הרבחה
%1.12.08 וטורב תוחוקל + 200!000
%1.12.08 וטורב תוחוקל + "00!000
%1.12.10 וטורב תוחוקל + 600!000
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
18
'ה "00 'מ בורה .הנשמ רתויל יארשא םינתונ אל כ"רדב יכ םייתאמ דועו םייתאמ אל הז
2008 'מ םה תובוחהמ ןטק קלחש תויהל לוכי 2008 .טועימ שממ הז ךא
'ב %1.12.08 לע ןזאמב $"מוחל השרפהה תא הרבחה הדימעה 6= .תוחוקלה תרתימ
םינשבו 2008 'ו 2010 לע 7= תנשב .תוחוקלה תרתימ 2010 לש ך$ב דובא בוח רכוה
6!000 .4
2008 'ש םירחא ןוי$ינ לע וכמת$ה .הרבחה תמקה תנש # 6= 'ה ךותמ ומלשי אל 200 .
#ןמוי תדוקפ
$"מוח תוא&וה *ח 10!000
$"מוחל השרפה *ז 10!000
+ ןזאמב %1.12.08 #
(טוש שוכר
תוחוקל 200!000
$"מוחל השרפה יוכינב ) 10!000
וטנ תוחוקל 180!000
2008 #
םויל ןזאמ) $"מוחל השרפה תרתי %1.12.08 #םי&ורש המ)
"00!000 , 0.07 5 2"!000
#$"מוחל השרפה $יטרכב העונת
.פ.י %1.12.08 ) 10!000
$"מוח *&וה 08 ) 1"!000 >.? $"מוח *&וה *ח + ןזאל תנמ לע . 1"!000 השרפה *ז ;
$"מוחל 1"!000 .
.$.י %1.12.08 ) 2"!000
.היו&ר הרי.$ תרתי
'ב .וז הרבחב הרקש המ 2008 תוחוקל יל ויה 200!000 'ש ונבשח 10!000 .לבקנ אל
'ב .ומ&ע תא ןקתמ הז וז הטישב .יל ומליש םלוכ (ו$בלש חיננ 2008 לע תבשוח ינא !
'ש םישדחה תוחוקלה 2"!000 קר םושרא ינא לעופב ךא יל ומלשי אל 1"!000 ןקתל ידכ
ילש יפ&ה יפל ןכ םא ד$פהו חוורה לש הרתיה כ"א וז הטיש יפל .הרבעש הנש תא
.תקיודמ
ןזאמ %1.12.08 #
תוחוקל "00!000
$"מוחל השרפה ) 2"!000
וטנ תוחוקל %77!000
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
18
2010 #
#דובא בוח
$"מוחל השרפה *ח 6!000
תוחוקל *ז 6!000
םויל ןזאמב $"מוחל השרפה תרתי %1.12.10 600 * 00090.07 5 %0*000
$"מוחל השרפה $יטרכב העונת
.פ.י %1.12.08 ) 2"!000
דובא בוח תקיחמ 6!000
$"מוח *&וה 2010 + >.?. 11!000 $"מוח *&וה *ח + 11!000 $"מוחל השרפה *ז ;
11!000 .
.$.י %1.12.10 ) %0!000
אוהש דחא שי ךא תוחוקל הברה שיש חיננ .ללכה ןיבל תיפי&פ$ ןיב בלשל ם. ןתינ
.ותוא תוהזל יתלוכיש יתייעב
ןזאמ %1.12.10
תוחוקל 600!000
השרפה #יוכינב
$"מוחל ) %0!000
וטנ תוחוקל "70!000
#תוחוקלה לוי. תטיש
הקולח ךות לבא ןזאמב תוחוקלה תרתי לש הי&קנופכ תבשוחמ השרפהה וז הטיש י"פע
!םיו$מ זוחא עבקנ לי. ת&ובק לכל .בוחה לי. י"פע) לי. תו&ובקל תוחוקלה תרתי לש
.רתוי הוב. היהי השרפהה זוחא ם. ךכ רתוי הקיתו תוחוקלה תרתיש לככ !רשאכ
םויל *א הרבח לש $"מוחל השרפהה תרתי + אמ.וד %1.12.07 הניה 20!000 .
םויל תוחוקלה תרתי %1.12.08 איה %00!000 .
תוחוקלה לי. םוכ$ השרפהה זוחא
דע % םישדוח 160!000 2=
לעמ % דעו 7 100!000 %=
לעמ 7 םישדוח 60!000 6=
%00!000
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
20
#$"מוחל השרפה .$.י בושיח
160 * 000 , 2= 5 %000
100 * 000 , %= 5 %000
60 * 000 , 6= 5 2600
8600
#$"מוחל השרפה $יטרכב העונת
.פ.י %1.12.07 ) 20!000
$"מוח *&וה 08 + @.A. 11!600
.$.י %1.12.08 ) 8600
$"מוחל השרפה *ח 11!600
$"מוח *&וה *ז 11!600
.םוי ותואל הנוכנ דימת איה תינזאמה הרתיה .םינוקיתה תא .פו$ ד$פהו חוורה
#התיכב קלוחש ינוניב לי.רת ןורתיפ
'ב המקוה *א הרבח 1.1.0" .ןוזמ יר&ומ קווישב תק$ועו
)תובותכה תושירדה ןמ הנשנ םעפה) #שרדנ
.דרפנב הנש לכ חתננ
תנש 200" #
$"מוחל השירפמ הרבחה 6= .יארשאב תוריכמהמ
תוריכמ + בשחנ יארשאב תנשל 200" #
תוריכמ כ"ה$ 1!000!000
תוחנה ) %0!000
ןמוזמב תוריכמ ) 200!000
770!000
#$"מוחל השרפהה
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
21
6= , 770*000 5 %8*600
$"מוח *&וה *ח %8!600
$"מוח *&וה *ז %8!600
וטורב תוחוקלה תרתי %1.12.0" #הנושארה הנשה וז יכ .פ.י ןיא)
יארשאב תוריכמ 770!000
היב. ) 700!000
170!000
םייפ$כ תוחוד 0" #
ה"וור חוד
תויללכו הלהנה *&וה
$"מוח *&וה %8!600
ןזאמ
) וטנ תוחוקל 1 1%1!600
) רואיב 1
תוחוקל 170!000
$"מוחל השרפה #יוכינב ) %8!600
1%1!600
2006 #
ןכלו הרתיה לע םינותנ ןיא .תוחוקלה תרתי יפל השרפהל ורבעו הטישה תא וניש !ןאכ
.תוחוקלה תרתי תא בשחל ונחנא ךרט&נ
תוחוקל $יטרכ 06 #
.פ.י 170!000 !םי$יטרכ ינש יל שי .וטנ םניא תוחוקלה) 1 . 170!000
;הבוחב 2 .וטנ $יטרכ יל ןיא .תוכזב .
יארשאב תוריכמ 1 * 200 * 000 + 60 * 000 + %00 * 000 5 860 * 000 כ"ה$)
.ןמוזמב תוריכמ $ונימ תוחנה $ונימ תוריכמ
תוחוקלמ היב. 120 * 000 : 760 * 000 ) 5 770 * 000 תוריכמ ח"ע היב.) 0" :
תוריכמ ח"ע היב. 06
דובא בוח ) 10!000
2"0!000
םיקפו$מ תובוחל ונרבע םעפה .תרחא הטישל ונרבע 8= .תוחוקלה תרתימ
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
22
םויל $"מוחל השרפהה %1.12.06 2"0 * 000 9 8= 5 18*200
$"מוחל השרפה $יטרכב העונת 06 #
.פ.י ) %8!600
דובא בוח 10!000
$"מוח *&וה 06 >.?. 8!%00
.$.י %1.12.06 ) 18!200
לש הרו&ב ם. בשחל ןתינ .ב.נ < .
ןמוי תודוקפ 06 #
$"מוחל השרפה *ח 10!000
תוחוקל *ז 10!000
$"מוחל השרפה *ח 8!%00
$"מוח *&וה *ז 8!%00
+ םייפ$כ תוחוד 06 #
ה"וור חוד
תויללכו הלהנה *&וה
) $"מוח *&וה 8%00 .$ונימו $ונימ הז יכ $ולפב הז תא בתוכ ריאי) .ה$נכה וז +
ןזאמ
(טוש שוכר
) וטנ תוחוקל 1 220!800
) רואיב 1
תוחוקל 2"0!000
$"מוחל השרפה #יוכינב ) 18!200
וטנ תוחוקל 220!800
תנש 2007 #
וטורב) תוחוקל $יטרכ 2007 #
.פ.י %1.12.06 2"0!000
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
2%
יארשאב תוריכמ 1 * 800 * 000 + 70 * 000 + "00 * 000 5 1 * %%0 * 000
.ןמוזמב תוריכמ $ונימ תוחנה $ונימ תוריכמ)
היב. 60 * 00:180 * 000:8%0 * 000 ) 5 1 * 170 * 000 ח"ע)
תוריכמ 0" תוריכמ ח"ע : 06 תוריכמ ח"ע : 07 .
דובא בוח 07 ) 20 * 000
.$.י %1.12.07 %80!000
#םיאלי. יפל תושרפהה בושיח
םיישדוח דע לי. %80 * 000 , 70= , "= 5 8*%70
לי. 2'" %80 * 000 , 20= , 7= 5 "780
לעמ לי. " %80 * 000 , 20= , 10= 5 7800
21 * 8"0
תנשל $"מוחל השרפה $יטרכב העונת 07 #
.פ.י %1.12.06 ) 18!200
דובא בוח 20!000
$"מוח *&וה >.?. 22!7"0
.$.י %1.12.07 ) 21!8"0
תנשל ןמוי *קפ 07 #
דובא בוח
$"מוחל השרפה *ח 20!000
תוחוקל *ז 20!000
$"מוח *&וה *ח 22!7"0
$"מוחל השרפה *ז 22!7"0
עיתפמב היב.
ןמוזמ *ח 6!000
$"מוח *&וה *ז 6!000
תנשל תוחוד 07 #
ה"וור חוד
תויללכו הלהנה *&וה
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
2"
$"מוח *&וה 22 * 7"0 + 6 * 000 5 17 * 7"0 $ונימ השרפה $יטרכב העונת *&וה)
.הב.נש בוח
םויל ןזאמ %1.12.07
) וטנ תוחוקל 1 %78!170
) רואיב 1
תוחוקל %80!000
$"מוחל השרפה #יוכינב ) 21!8"0
%78!170
תיפי&פ$ חוקל לע עדוי ינא םא .תוטישה לש בוריע השענש ב&מ תויהל לוכי !םיתיעל
תטיש יפל תושעל ראשה יב.לו תיפי&פ$ השרפה בושיח ויב.ל תושעל לכונ !יתייעב אוהש
...מ זוחא
תיב ירועיש וקלוח 2 .תולאש
לזרב יבא 0 ח"$שת *א רט$מ$ 0 )ומא ןב רדמ$ ח"ור 0 *ב תואנובשחה תודו$י
26

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->