P. 1
דיווח חשבוניות מקוון למע"מ

דיווח חשבוניות מקוון למע"מ

|Views: 5,408|Likes:
Published by דרור אטרי

More info:

Published by: דרור אטרי on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2009

pdf

text

original

עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ

רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
1
עמל טרופמ חוויד
עמל טרופמ חוויד
"
"
מ
מ
עמ תואנוהב קבאמל המרופרה
עמ תואנוהב קבאמל המרופרה
"
"
מ
מ
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
2
עקר
עקר
וד
וד
"
"
הנידמה רקבמ ח
הנידמה רקבמ ח
57
57
ב
ב
'
'
יכ עבק
יכ עבק
:
:
.1 לש ףקיהב קזנ םרוג תויביטקיפ תוינובשחב רחסהו שומישה
ש ידראילימ " הנשב הנידמל ח
.2 םויכ העפותב םיסמה תושר ק באמ – לד
.3 תינובשח התואב הרכהל םינוש םינחבמ םיליעפמ םיסמה יפגא
.4 ןוגכ םייטנוולרה םימרוגה לכ ןיב םואיתו הלועפ ףותיש רדעה :
םיסמה תושר , ימואלה חוטיבל דסומה , תנבלה רוסיאל תושרה
ןוה , תורבחה םשר , הרטשמה , דועו
.5 דודיקל םידעצ וטקננ אלו ףגאה ידיבש םינותנה רגאמ רשעוה אל
תוינובשחה
.6 םתשינעל יד השענ אל םיניירבע ורת ואשמ םג
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
3
עקר
עקר
וד תובקעב וד תובקעב " " סמ הנידמה רקבמ ח סמ הנידמה רקבמ ח . . 57 57 ב ב ' ' – – יניינעל םירשה תדעו תוטלחה יניינעל םירשה תדעו תוטלחה
הנידמה תרוקיב הנידמה תרוקיב : :
.1 העפותה תניחבל בחרומ תווצ תמקה
.2 העפותב לופיטל םייגולונכט תונורתפ רתיה ןיב ןחבי תווצה
.3 םינושה םידרשמה ןיב הלועפ ףותיש ןחבי תווצה
.4 םישרדנה הדובע יכילהתב םייטפשמ םיטביה ןחבי תווצה
השדחה תינכותה תובקעב
.5 יכרצ תא ןחבי תווצה חכ הטישב לופיטל תומושתהו םדאה
השדחה
.6 הרטמה – הפיכאה תרבגהו תיתימא העתרה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
4
םייקה בצמה ת ושלוח
םייקה בצמה ת ושלוח
תויביטקיפ תוינובשח לש יוהיז יישק
תויביטקיפ תוינובשח לש יוהיז יישק
תויב יטקיפ תוינובשח יציפמ לופיטבו רותיאב רוחיא
תויב יטקיפ תוינובשח יציפמ לופיטבו רותיאב רוחיא
תיביטקיפ תיביטקיפ - - תוינובשח לש הלופכ השגה ללוכ תוינובשח לש הלופכ השגה ללוכ
םיקית תחי תפ תעינמב תלוכי רסוח
םיקית תחי תפ תעינמב תלוכי רסוח
היעבב לופיטו רוגימל ללוכ לדומ ןיא
היעבב לופיטו רוגימל ללוכ לדומ ןיא
תויאדכל סחיב תועיתרמ א ל תויצקנס
תויאדכל סחיב תועיתרמ א ל תויצקנס
העפותה םע דדומתהל םישקתמ םלועב םג
העפותה םע דדומתהל םישקתמ םלועב םג
הפוריאב הפוריאב – – הלסורק הלסורק ) ) עמ ןיא עמ ןיא " " תולובגב תוקידב ןיאו אוביב מ תולובגב תוקידב ןיאו אוביב מ
(
(
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
5
ונחבנש תו פולח ה ירקיע
ונחבנש תו פולח ה ירקיע
.1
.1
לדומ
לדומ
"
"
יאר שאה יסיטרכ
יאר שאה יסיטרכ
"
"
)
)
עמ םולשת רושיא
עמ םולשת רושיא
"
"
מ
מ
(
(
.2
.2
םצמוצמ תוינובשח קנב לדומ
םצמוצמ תוינובשח קנב לדומ
)
)
יפנע
יפנע
(
(
.3
.3
בחרומ תוינובשח קנב לדומ
בחרומ תוינובשח קנב לדומ
)
)
ת ואקסע אלל
ת ואקסע אלל
(
(
.4
.4
אלמ תוינובשח קנב לדומ
אלמ תוינובשח קנב לדומ
.5
.5
הימונוטוא לדומ
הימונוטוא לדומ
)
)
שח תק פנה
שח תק פנה
'
'
ע
ע
"
"
תושרה י
תושרה י
(
(
.6
.6
"
"
-
-


SALE TAX
SALE TAX
יאנועמקה לע הריכמ סמ
יאנועמקה לע הריכמ סמ
.7
.7
ןונגנמב שומיש
ןונגנמב שומיש
רוקמב יוכינ
רוקמב יוכינ
ישדוח טרופמ
ישדוח טרופמ
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
6
םל ועב הרוק המ
םל ועב הרוק המ
?
?
יפוריאה דוחיאה
יפוריאה דוחיאה
תלחה לקוש
תלחה לקוש
"
"
תוירחאה ךופיה
תוירחאה ךופיה
"
"
תוינובשח קנב
תוינובשח קנב


ב םשוימ
ב םשוימ
ןיס
ןיס
,
,
האירוק
האירוק
,
,
הירגלוב
הירגלוב
דועו
דועו
הינטירב
הינטירב


לעופב השינעבו םייטפשמ םיכילהב הרמחה
לעופב השינעבו םייטפשמ םיכילהב הרמחה
הירגלוב
הירגלוב


עמ ירזחה ןיא
עמ ירזחה ןיא
"
"
םישדוח השולש ךשמב מ
םישדוח השולש ךשמב מ
תרוקיבב הנתומ רזחה
תרוקיבב הנתומ רזחה
,
,
תולודג תואקסעל דרפנ קנב ןובשח
תולודג תואקסעל דרפנ קנב ןובשח
ב
ב
דרפס
דרפס


וד
וד
"
"
תומושתה ללכ לש יתנש ח
תומושתה ללכ לש יתנש ח
ב
ב
צ
צ
'
'
הלי
הלי


תוינובשח יסקנפל םדקומ רושיא
תוינובשח יסקנפל םדקומ רושיא


םיסמה תושר רתאב תוינורטקלא תוינובשח תכרעמ לוהינ
םיסמה תושר רתאב תוינורטקלא תוינובשח תכרעמ לוהינ
צה
צה
'
'
תינאילי
תינאילי
.
.
עבטמה ןרק תונקסמ
עבטמה ןרק תונקסמ


יביטקלס תוינובשח קנב
יביטקלס תוינובשח קנב
;
;
הינטירב
הינטירב


תיקלח החלצה
תיקלח החלצה
,
,
הירגלוב
הירגלוב
-
-
ןולשיכ
ןולשיכ
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
7
ךלהמ ה ירקיע
ךלהמ ה ירקיע
)
)
םינשב יתגרדה םושייב
םינשב יתגרדה םושייב
2010
2010
-
-
2012
2012
(
(
תוינובשח לש טרופמ חוויד
תוינובשח לש טרופמ חוויד


רגאמ ת מקה
רגאמ ת מקה
תומושתו תוא קסע לולכי חווידה תומושתו תוא קסע לולכי חווידה
חוקלה יחוויד םע קפסה יחוויד ובלצוי רגאמב
חוקלה יחוויד םע קפסה יחוויד ובלצוי רגאמב
תויוגירחב ליעיו דקוממ לופיט תויוגירחב ליעיו דקוממ לופיט
דבלב ןווקמ ןפואב םיחוויד תשגה
דבלב ןווקמ ןפואב םיחוויד תשגה
תינורט קלא המיתחב םתחיי חווידה
תינורט קלא המיתחב םתחיי חווידה
תוינובשח ירפס מ הצקת םיסמה תושר
תוינובשח ירפס מ הצקת םיסמה תושר
םינמז חול
םינמז חול
/
/
הלוחת
הלוחת


דע גרודמ םושיי
דע גרודמ םושיי
2012
2012
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
8
ךל המה ת ל ע פ המ תונורתי
ךל המה ת ל ע פ המ תונורתי
םיסמה תושרל
םיסמה תושרל
-
-
הייבגה תרבגהל רבעמ
הייבגה תרבגהל רבעמ

ש תויב יטקיפה תוינובשחה לש ריהמ רותיא
ש תויב יטקיפה תוינובשחה לש ריהמ רותיא
"
"
ורתתסה
ורתתסה
"
"
םולשתל תוחודב
םולשתל תוחודב
)
)
םירקוח לע העפשה
םירקוח לע העפשה
,
,
םינטפשמ
םינטפשמ
,
,
היבג
היבג
תרוקיבו
תרוקיבו
(
(

העתרה
העתרה
,
,
תושר ה לומ תופי קש
תושר ה לומ תופי קש
.
.
םיקסועל
םיקסועל

"
"
םלוכל םיווש ק חשמ יאנת
םלוכל םיווש ק חשמ יאנת
"
"
-
-
ולכוי םירשי םי קסוע
ולכוי םירשי םי קסוע
ישמתש מ תמועל םיווש םיאנתב דדומתהל
ישמתש מ תמועל םיווש םיאנתב דדומתהל
תויביטקפה
תויביטקפה

דיתעב
דיתעב
-
-
יש יאה רוזאה מ תולועפ עוציבל תורש פא
יש יאה רוזאה מ תולועפ עוציבל תורש פא
)
)
ןוכדע
ןוכדע
תבותכ
תבותכ
,
,
ףנע
ףנע
,
,
דכו הגשה תשגה
דכו הגשה תשגה
'
'
(
(
דרשמל עיגהל ךרוצ אלל
דרשמל עיגהל ךרוצ אלל
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
9
טרופ מה חווידה תשגהב בייח ימ
טרופ מה חווידה תשגהב בייח ימ
1.1.2010 - רוזחמ ילעב םיקסוע 4 לימ ' ש " ח
הלעמו + הלופכ תונובשח תלהנה
1.7.2010 - תודסומ כ ס פ י י ם
כלמ " םע םיר 600 רתויו םידבוע
1.1.2011 - לעמ םיקס וע 1 לימ ' ש " ח וא הלופכ תואנוב שח
כלמ " םע םיר 300 רתו יו םידבוע
1.1.2012 - םישרומה םיקסועה לכ ) לעמ 100,000 ש " ח (
כלמה לכ " םיר
29,000 םיחוודמ
30,000 םיחוודמ
150,000 ם יחוודמ
430,000 ם יחוודמ
1
2
3
4
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
10
ישאר טירפת
3 תויורשפא
תפסכל ץבוקה תניעט
תוהדזה :
- םכח סיטרכ
- ] שמתשמ םש וא + המסיס [
םעפב תכרעמל םושיר
הנושארה
תטילק תכרעמ
תטילק תכרעמ
תוינובשחה
תוינובשחה
ץבוקה תניעט
ב O/L
לעמ 3000 ת ו י נובשח
דע 3000
תו י נ ובשח
תוינובשחה תנזה
דע 200 תו י נובשח
- תוניקתה תקידב
- תוינובשחה תטילק
- קסועל תועדוה
- תוניקתה תקידב
- תוינובשחה תטילק
- On line
- חווידה ת טילק
הייחד וא תכרעמב
תינורט קל א ה ה מיתחה
ר ודיש תע ב ת עצבתמ
חווידה
רוטא לומיס
תוניקת תקידבל
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
11
טרופ מה חווידה
טרופ מה חווידה
ץ בוק PCN874 - חו דל ה מוד הנבמ ב ץב וק וניה PC874
םיל ודג ם י רזחהב םויה שגומה . ינר צי " ף דמ תונ כ ות "
הז א שונב וחנוה .
ת ור יד תב שגוי ץבוקה תישדוח חווי ד לכ ב - םול שת , רזחה ,
ספא
ללו כו דע 12/2011 ףס ונ חודכ , מ לחה 1/2012 י תפוקתה ח ודכ
הריגסו החיתפ תומושר ל ולכ י חודה , ת ומושתה ט ור יפו
תואקסעו
כלמ " ם יר / םי יפס כ תו דסו מ - דב לב ת ומ ושת ו טרפי
םיסמה תושר ר תאב תואצ מנ תוטר ופ מ תוארוה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
12
תינובשחה
תינובשחה
םיאבה םיטרפה תא לולכל שי תינובשח חוויד תעב
םיאבה םיטרפה תא לולכל שי תינובשח חוויד תעב
:
:
אתכ מ סא רפסמ
ע הצקוהש רפסמ " םיסמה תושר י
ידגנה דצה לש יוהיז רפסמ
םייקסע תוחוקל - לעמ הקסעב 5,000 ש " ח
םייטרפ תוחוקל - לעמ הקסעל תדרפנ הרוש 5,000 ש " ח , אלל
יוהיזב ךרוצ
תומושתב - טעמל " הנטק הפוק "
ךיראת
ע מ אלל תינובשחה םוכס " מ
עמה םוכס " מ
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
13
חו וידה תשגה ןפ וא
חו וידה תשגה ןפ וא
דבלב ןווקמ ןפואב שגוי חווידה ) online (
וגציימ ידי לע וא קסועה ידי לע עצובי חווידה
" ךלמה ךרד " - תנכותמ קפוהש ץבוקה רודיש חהנה " ש
דע 3000 תומושר - תידיימ הקידבל רבעוי
לעמ 3000 תומושר - ל רבעוי " תפסכ " ע קדבייו " יונפ ןמז ב
תינדי תוינובשח ןיזהל תורשפא ןתנית ) דע 200 תוינובשח (
תוחודה רודישל בשחמ תודמע ובצוי םיירוזאה םידרשמב
תוניקת רבדב העדוה / ינורטקלא רסמב חוודמל רדושת תוניקת יא
תחוודמה הפוקתל בקועה שדוחה ףוס דע שגוי חודה
תנשמ 2012 - יתפוקתה חווידל ועבקנש םידעומב
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
14
רזח ה תוחוד
רזח ה תוחוד
טר ופמה חווידב םיבייחש םיקסוע
טר ופמה חווידב םיבייחש םיקסוע
:
:
רזחהה רורחשל יחרכה יאנת הווהת טרופמה חודה תשגה
תוינובשח יקתעה ריבעהל שקבתי קסועה םהב םיאנת ועבקיי
) המגודל - עמ אלל המוכסש תינובשח לכ " מ 100,000 הלעמו (
םולשת תוחודב םג הלא םיללכ תלעפהל תורשפא
ךלהמל וסנכנ םרטש םיקסוע
ךלהמל וסנכנ םרטש םיקסוע
:
:
תנוכתמב וא השדחה תנוכתמב רזחה חוד תשגה רשפאתת
תמייקה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
15
ןק תמ חוד
ןק תמ חוד
רדושש טרופמה חודב םינוקי ת עצבל ןתינ , םיכרד ה יתשמ תחאב :
.1 .1
ןיקת חוד רודישו ותומלשב רדושש חודה לוטיב
ןיקת חוד רודישו ותומלשב רדושש חודה לוטיב
.2 .2
תודדוב תוינובשחל ןוקית
תודדוב תוינובשחל ןוקית
-
-
אבה טרופמה חודב
אבה טרופמה חודב
:
:

ראש לכו ךופה ןמיסב םימוכס םע היוגשה תינובשחה םושיר
ראש לכו ךופה ןמיסב םימוכס םע היוגשה תינובשחה םושיר
םיהז םיטרפה
םיהז םיטרפה

ןיקת ןפואב שדחמ תינובשחה םושיר
ןיקת ןפואב שדחמ תינובשחה םושיר
.3 ךשמהב וטרופי ןקתמה חודה רודיש רבדב תופסונ תויחנה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
16
תינורט קל א המ יתח
תינורט קל א המ יתח
תינורטקלא המיתחב םותח היהי חודה
ו חוודמה לע ךכ םשל / ב דייטצהל וגציימ וא " םכח סיטרכ "
ה םיסיטרכה תיקפס " םימכח " - תרבח Comsign
תופסונ תורבח םוחתל סנכיהל תולוכי דיתעב
הרמוחהו םיסיטרכה תקולחל תיארחא הרבחה / תיוולנה הנכותה
םיסיטרכה תלעפהל רושקה לכב תינכטה הכימתל ןכו
טנרטניאב הרבחה רתא : http://www.comsign.co.il
ןופלט : 03-6443620 , סקפ 03-6491092
תינדי המיתחל הלוקש תינורטקלא המיתח ) הליבק היאר (
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
17
תוינובשחה ירפ סמ ת אצקה
תוינובשחה ירפ סמ ת אצקה
ע קסועל הצקוהש רפסמ אשית תינובשח לכ " םיסמה תושר י
םייקה רופסמל ףסונב וא םוקמב הז רפסמב שמתשהל ןתינ
קסועה לצא
לעמ םיקסועל 1 לימ ' ש " ח - תנשמ 2011
םיקסועה ללכל - תנשמ 2012
דע וצקוי םירפסמה 30.11 תיטנבלרה סמה תנש ינפלש הנשב
תוינובשחה תבלצה לע לקי יבקעו דיחא רופסמ ) קפס - חוקל (
םיקסועל " םייתייעב " תוברעב הנתות וא ןמזב לבגות האצקהה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
18
"
"
ישיא רוזא
ישיא רוזא
"
"
חתפיי קסוע לכל
חתפיי קסוע לכל
"
"
ישיא רוז א
ישיא רוז א
"
"
םע תרושקת ץורע הווהיש
םע תרושקת ץורע הווהיש
םיסמה תושר
םיסמה תושר
תויורשפאה םישמתשמה תושרל ודמעויו וחתופי הגרדהב
תויורשפאה םישמתשמה תושרל ודמעויו וחתופי הגרדהב
תואבה
תואבה
:
:
ושגוהש םיחווידה תגצה
תורוכזתו תועדוה תחילש
ןופלטו תבותכ ןוגכ םיטרפ ןוכדע
תאצקה / תוינובשח תקפה
דועו
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
19
םיגצימ
םיגצימ
רובע טרופמ חוויד ריבעהל לוכי גצימ ויגצוימ
ר פסמל דחוא מ ץבוק וא גצוימ לכל דרפנ ץבוק ריבעהל ןתינ
םיגצוימ
םיסמה תושר רתאב ומסרופש תויחנהל םאתהב
תוע צמאב יוהיז " םכח סיטרכ " דחא - םיגצוימה לכ רובע -
לכל סיטרכ קיזחהל ךרוצ ןיא קסע
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
20
ם יקס וע ידוחיא
ם יקס וע ידוחיא
לע לטוי חווידה דוחי א ה קית
ע רבעוי " גיצנה י
היהי חווידה דחא ץבוקב דוחיאה ירבח לכ רובע
דוחיאה ירבח ןיב תוימינפה ת ואק סעה תא לולכל ןיא
) חווידל עגונב םיללכל המודב יתפוקתה (
תוחוקל / תא ומשרי םיקסועה דוחיאב םיקסוע לש םיק פס
רפסמ דוחיאה קית ) ב ליחת מ - 557 ( יוהיזכ ידגנה דצה
יתנשה חווידה ןיבל תוינובשחה לש טרופמה חווידה ןיב רשק ןיא
ת ומושתו תואקסע לש שדחה , לחה לע דוחיאב רבחמ דחא לכ ) חוויד
ןושאר - דע 31.03.2010 (
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
21
תויצק נס
תויצק נס
םיינושאר םיבלשב - םיינוציק םירקמב קר
תויטמוטוא תוערתהו תורוכזת וחלשיי
קוחב ועבקנש תויצקנסה :
דעומב חוד תשגה יא - ילהנימ סנק 3,000 ש " ח + ןמז יפל סנק
רוגיפה ) םייעובשמ קלח וא םייעובש לכ (
בזוכ חוד תשגה - הנש רסאמ
קסוע לש תוינובשחה תאצקה תא ליבגהל היהי ןתינ " יתייעב "
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
22
תויוגירחב ל ופ יט
תויוגירחב ל ופ יט
תוינובשחה קנב ךותל ומרזוי וחוודיש תוינובשחה לכ
תויטמוטוא תובלצהו תורקב ורבעי תוינובשחה
ינושארה לופיטה ) קסועל הינפ ( רס מ תחילש ת ועצ מאב עצובי
יטמוטו א ינורטקלא
תויוגירחה תומכב דח לודיג יופצ ןושארה בלשב ) חוויד
תוחפ , תולופכ תוינובשח , חוקלו קפס יחוויד ןיב ה מא תה יא (
תודק מתה ךות םדאה חוכ תולבגמל םאתהב תויוגירחב לפטל שי
רתויב םייתייעבה םיקיתב
תמר יפל םתוא גרדתש םיקסועל םיליפורפ תכרעמ חתופת דיתעב
ןוכיסה
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
23
ינופ לט דק ומ
ינופ לט דק ומ
בלושמ ינופלט דקומ םקוה ) הסנכה סמ / רלוס / עמ " מ (
תולאשל הנעמו תינכט הכימת קפסמ דקומה " תולק "
ה תוינפה תא בתנמ דקומה " תושק " הלהנהל וא םידרשמל ,
ןיינעה יפל
4954 *) * םיסמ ( , 4954 - 222 - 1 וא 5656400 - 02 וא אודב " ל
MOKEDRESHUT@SHAAM.GOV.IL
םיקסועה תוינפב לפטיש רשק שיא רשכוה ירוזא דרשמ לכב
םיקסועה תוינפב לפטיש רשק שיא רשכוה ירוזא דרשמ לכב
אשונב
אשונב
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
24
ץבוק ל אמגוד
ץבוק ל אמגוד
PCN874
PCN874
הנכתהמ ק פומש יפכ
הנכתהמ ק פומש יפכ
החיתפ תמושר
העונת תומושר
םינוש םיגוסמ
הריגס תמושר
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
25
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
26
המו שת תו י נובשח חו וי דל םיללכ
המו שת תו י נובשח חו וי דל םיללכ
"
"
הנט ק הפוק
הנט ק הפוק
"
"
הרטמה
הרטמה
:
:
ךוסחל
ךוסחל
"
"
תוקסעתה
תוקסעתה
"
"
ןוגכ םינטק םימוכס םע
ןוגכ םינטק םימוכס םע
םידוביכ
םידוביכ
,
,
דכו תועיס נ
דכו תועיס נ
'
'
גוסמ תחא הרושב זכרל ןת ינ הלא ןוגכ תומושת
גוסמ תחא הרושב זכרל ןת ינ הלא ןוגכ תומושת
"
"
K
K
"
"
,
,
ןמקלדכ תולבגמל ףופכב
ןמקלדכ תולבגמל ףופכב
:
:

לע הלעי אל ת ומושתה סמ
לע הלעי אל ת ומושתה סמ
3,000
3,000
ש
ש
"
"
ח
ח
וא
וא
3
3
%
%
חודב תומושת ה סמ ךס מ
חודב תומושת ה סמ ךס מ

ב לולכל ןיא
ב לולכל ןיא
"
"
הנט ק הפוק
הנט ק הפוק
"
"
עמהש תוינובשח
עמהש תוינובשח
"
"
לע הלוע ןהב מ
לע הלוע ןהב מ
300
300
ש
ש
"
"
ח
ח
עמל טרופמ חוויד עמל טרופמ חוויד " " מ מ
רבמצד 2009
ה
ל
כ
ל
כ
ו

ן
ו
נ
כ
ת
ל

ה
ב
י
ט
ח
ה

,
ם
י
ס
מ
ה

ת
ו
ש
ר
27

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->