P. 1
232254469

232254469

|Views: 225|Likes:
Published by asherbig

More info:

Published by: asherbig on Dec 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2009

pdf

text

original

25.11.

06
-הימוטנא ,דלשה הנבמ רואת – ירואית םוחת איה .ויקלח ןיב סחיו ףוגה לש הנבמה תא רקוחה עדמה םוחת
..וו בלה יונב ד!י ,הרדשה דומעב תוילוח ק"סמ
– ילאמרונ אל ב!מ # ילאמרונ ב!מב ףוגה דוק"ת רבסהב קסועב םוחת אוה ה$.%ילהת הריבסמ – היגולוי$י"
.& היגולות" תרקוח
תי"וקסורקימ הימוטנא .תומקרו םיאת לש הימוטנאב רקיעב תקסוע –
תי"וקסורקמ הימוטנא .םירביאו תורעמב רקיעב תקסוע –
םדאה ףוגב ןוגראה תומר '
• את .תומקר תרו!ב םינגרואמ םיאתה .יחה םלועב תיסיסבה דוק"תה תדיחי –
• תומקר .לתי"א ,ם!ע ,ב!ע תומקר , רירש תומקר .םיה$ םידיק"תו המוד הרו! ילעב םיאת לש ףסוא –
• רבא תומקר ,רירש תומקר שי הבו רבא איה – הביק.רדגומ דיק"ת ונשי רבאל .תומקר לש ףסוא –
.לתי"א תומקר ,ב!ע
• תרעמ .םיוסמ דיק"ת עו!יבל הלוע" םהינב םי"תשמ םירבאה ל –
• ףוג .
אתה יביכרמ '
• םינורבא ...י($דלוג י"י"וג , הירדנווטימ , אתה ןיערג –
• תוימי תובורת , םינימטיוו , םימ , םינובלח , םינמוש , & םידיטואילקונ # ןיערג תו!מוח –
.& םימוטא ) ן!מח , ןקנח , ןמימ , ןמח" # תודוסי , תומימח"
רובע תמייתסמ רבועה תוחת"תה * ףוס דע תשמנ הלידגה .ןוירה תליחתמ תועובש +0 םגו ןוירה תועובש
.םיישממ הלידג יילהת
הלידג .לקשמו הסמ ת"סוה . םתוברתהו םיאת תקולח –
היגולויבו הימיכב דוסי יגשומ '
• רמוח םיא!מנ עבטב םירמוח .ונשוחמ דחא י,ע וב שוחל ןתינ רשא , ח"נ ס"ותה , הסמ לעב , ףוג –
.תבורעת וא םירוהט םירמוח
1 . רוהט רמוח תדוקנ ' ומ תויגולוי$י" תונות , םיימי םיניי"אמו תימי החסונ ול שיש , רמוח –
..תילמשח הלוה , תויטנגמ , החיתר
2 . תבורעת .תינגורטה וא תינגומוה תויהל הלוי תבורעת.םיוסמ סחיב דחי םיבברועמ םירמוח המ –
• תינגומוה תבורעת לידבהל םילוי אל ונא . & טישמ , הסימת , ריווא # היקלח לב הדיחא –
. הארמב התוא םיבירמה םירוהט םירמוחה ןיב
• תינגורטה תבורעת תא תוארל ןתינ – םינילבת # .היבירמ ל תא תוארל ןתינ הב , תבורעת –
.& םיבירמה ל
• רוהט רמוח – .ולשמ תורדגומ תונות ול שיש רמוח
1
( ןימ ) יח רוצי הרבח תיגולוקא תכרעמ היסולכוא הרפסויב
• תובורת י,ע וא הרוטר"מט תיילע י,ע רתוי םיטוש" םירמוחל םקר"ל ןתינ רשא , םירמוח -
'ל םימה תא קר"ל ןתינ ילמשח םר$ י,ע # ה$ילורטקלא -2 ו .2 ) רוס , /6-12.6 ' ל קר"תמ /.2 ו
-2. .החיתר י,ע קורי" – קוקי$ . תוסיסמ תובורעת קורי"ל הטיש – הי"רגוטמור . &
.םיימי םירשק םהינב רו!יל םימוטאה לש הייטנה ללגב , תובורתב םיא!מנ םירוהטה םירמוחה בור
.םיימי םירשק םיר!וי םניש םושמ , הרוהטה םתרו!ב קר םיא!מנ – םילי!א םי$ג
לימ ןיערג .םינורטקלא םיבבותסמ ןיערגל ביבסמ . םינורטיונ 0 םינוטור"
) ןיערגב םינוטור"ה (סמ .דוסיה גוס תאו תוילאקי$י"ו תוימי ויתונות תא עבוק
' הסמ (סמ שי םוטא לל .םינורטיונ 0 םינוטור" (סמ תא ראתמ
– םי"וטו$יא .םינורטיונה ר"סמב ה$מ ה$ םילדבנ רשא , & םינוטור" (סמ ותוא # דוסי ותוא לש םימוטא םה ולא
2
םירוהט םירמוח
תולוקלומ
תובוכרת תודוסי
םינוטורפ 0
םימוטא
םינורטיונ 0 םינורטקלא -
דוסי רמוח '
– ן!מח .2 .
– ןדיס /1 .
– םוי$נגמ 23 .
– ןמח" / .
– ל$רב 45 .
תובוכרת '
– םימ -2. .
– רוס /6-12.6 .
– ה!מוח -/6 .
לעב תויהל %ו"הי אוה ,ילארטינ ב!מב רב א!מיי אל םוטאה – םינורטקלא ר"סמ תא םינשמ םוטאבש עגרב
.ילילש וא יבויח תויהל לוי ןוי .& ןוי אוה ה$ # ילמשח ןעטמ
יבויח ןוי # ןוינא .םינורטקלא רשאמ םינוטורק רתוי ול ישי ןוי – &
ילילש ןוי # ןויטק & .םינוטור" רשאמ םינורטקלא רתוי ול שי .םינורטקלא לביקש םוטא –
.םינוש םירמוח ןיב םירשק תרי!י לע םיעי"שמ םינורטקלא
1.12.06
.רבד ל יונב ונממש ידוסי קיקלח – םוטא .םימוטאמ היונב הלוקלומ ל
.םינוטור" , םינורטקלא , םינורטיונ ' םילבקמ – ולש םיבירמל םוטא םיקר"מ םא
.היהי ה$ המ ו םוטאה תוהמ תא עבוק – ןיערגב םינוטור" ר"סמ
.& רמוחה תסמ # םוטאה לש ולקשמ תא םיעבוק םינורטיונו םינוטור" ר"סמ
םהלש הסמה # הנוש – םינורטיונה ר"סמ %א , הה$ םהלש םינוטור"ה ר"סמ רשא , םירמוח םה – םי"וטו$יא
.& הנוש
םיבי!י אל םי"וטו$יא שי קורי" יד %ות .םינוש םירמוח םילבקמ $או קר"תמ םוטאה ןיערג וב , ב!מ –
.היגולוירוא, יניערג קשנ , האו"ר – םיבי!י אל םי"וטו$יאב שומישה .היגרנא רורחש
תובורתמ יונב ונלש ףוגה ' -,7,.,/ .
ל תוקלומ תובורת - 2 'תו!ובק
1 . תוינגרוא יא תובוכרת .& 8ראה רוד יב!חמב# עבטב תוא!מנש תובורת - תינגרוא יא תבורת
יח ףוגב תר!ונ הניא שי. 2 'ולה תובורתב תוח"שמ
• םימ םינוב – 659 - :09 ל!א.םישנ ל!א רשאמ םימ רתוי שי םירבג ל!א . ונ"וג תסממ
– לימ דלונש קונית .םימב היינעש ןמוש תמרק רתוי שי םישנ ;0 םג םימ םנשי ונ"וגב .םימ 9
.& ה"מילו םד # הלבוה תרעמב םגו & םיאתה ןיב # אתל 8וחמ םג, אתה %ותב 2<= א!מנ םימה תוממ
.םיאתב 1<= שחרתהל בייח השעמל ימי %ילהת ל .הלבוה תרעמב םגו ףוגל 8וחמ א!מנ םימהמ
םימל .םיניו!מ םיסיממ םה – םימ .םימב תשחרתמ םינוש םיקלח ןיב הי!רגטניא ל .תימימ הביבסב
שי %ומנ דואמ %ויח םדקמ ולא . הי!רגטניאו הסמה , הלוה ע!בל ןתינ ןל , = תוירקיע תוביס
=
עובק םימ ן$אמ לע רומשל – הדיק"תש תרעמ הניש ףוגב .% ל הובג םדאה ףוגב םימה תומש
ונשי םימל .תויל – הלאו ההובג םוח לוביק .הרוטר"מטה תא תולעל ילבמ & היגרנא תטילק # דואמ
ומ # יתועמשמ ן"ואב הלוע הניא ףוגה תרוטר"מט תא$ לבו םוח םיטלו" ףוגב םיילהתה ל
.& תינ"וג תוליע"ב 59 .תושבייתהל ליבומ – םימ דוביא
• םילרנימו םיחלמ חלמה תא םיקר"מ םימה .םיחלמ לש הומנ תיסחי תומל קוק$ םדאה ףוג –
תשירק יילהתב ףוגב בושחש לרנימ – ןדיס .ףוגב םיילהתל םיבושח דואמ רול ינויו ןרתנ .םינויל
תא .& השלוחל םרוג ורוסחמ # דיאוריתה תטולבל בושח דוי .בלה תוליע" , םיב!ע תרעמ , םדה
.וננו$מב לבקל ןתינ םינוש םילרנימה
2 . תוינגרוא תובוכרת – יח אתב םיר!ונש תובורת תובורת לש תוח"שמ ר"סמ םנשי .
' תוינגרוא
• םירוס < תומימח"
• םינובלח
• םינימטיו
• םינמוש < םידי"יל
• .ןיערג תו!מוח
' ימטא לש בולישה תא הא!מנ וללה תובורתה לב -,.,/ םיח!ל י,ע תרעמל העיגמ היגרנא .
%ילהת .רתוי םיטוש" םירמוחמ תוינגרוא תובורת ר!ייל תלויה תא םהל שיש םימיוסמ םיקדייחו
לש רורחש , תוינגרוא תובורת לש הברהה םשל שמש לש היגרנאב שומיש # ה$תניסוטו" – ירקיעה
ירמוח – םיינגרוא םירמוח לש םידיק"תה דחא .עבטב ןו$מה תרשרשל סיסב אוה ה$ .& הר"סומטאל ן!חמ
.היגרנא תק"הל םלג
.8וחבמ תוינגרוא תובורתה תא םילבקמ םדא ינב ונא
תומימח" '
• 509 - 609 .תומימח"מ ברומ תימוי םויה טיר"תמ
• .חמו! – תומימח" לש רוקמה
• לע הלוע אל ונ"וגב תומימח"ה $וחא 19 . םיל!נמ ףוג יאת # היגרנא יריתע םירמוח םה ולא
ל בוק .& היגרנא תק"הל תומימח"ה תא 2<= חומה תמקרל תבתונמ תר!נש תומימח"ה תומ לש
.תומימח"ב קרו %א היולתש
• דלש לש הינב – תומימח" לש ףסונ דיק"ת >7? – ל תוקלוחמ תומימח" . = םאתהב תו!ובק
' יראלוקלומ הנבמל
1 & רוס דח – םניא קור" יר!ות – קר"תמ ה$ רמוח םא . $וביר , $וטקלג ,$וקולג ,$וטקור"
תא םג םיווהמ %א , תומימח"ה רטש תא תונוב רשא , תויסיסבה הנבמ תודוקנ ןה הלא .תומימח"
םדה תרעמב םתומלשב םיג"סנ םה .לויעה תרעמב םיקר"תמ םניא םירוס דח .המ!ע המימח"
רובעל םיבייח םירוס ברו םירוס וד , םתמועל .םינוש םידיק"תלו םיאתה לל םיעיגמ םשמו
.םינוש םידיק"תל םתוא ל!נל לונש מ,ע לויע תרעמב קורי"
 @6ABCD5 קי"הל םילוי ףוג יאת .רתויב הבושחה המימח"ה אוה .םיבנע רוס –
– תרסל םינמיסה דחא .םישביהו םיירטה תור"ה בורב יו!מ אוה .$וקולגמ קרו %א היגרנא
.םדב ההובג $וקולגה תמר
+
 4EABFCD5 ונממ קי"הל ןתינ אל . קותמ , םימב סיסמ אוה .תורי"ה רוס אוה ה$ -
.אתה %ותל תורישי ג"סנ אוה .םיאתל היגרנא
 GHICD5 .םדאה ףוגב ר!וימ רוס ה$ -
2 & - רוס וד ןיב רשק ר!ויש רוס אוה ה$ 2 8ו"נה רוס ודה אוה – ןבלב רוס .םירוס דח
- ל קר"תמ אוה לויע תרעמב , ןלו $וקולגו $וטקור"מ יונב אוה , םינוש םיחמ!ב ר!ונ ,רתויב 2
.םירוס וד םה הלא – רוס קלסו רוס הנק םג .וללה םיבירמ
 216FCD5 – מ יונב אוה . ןיי , םחל , הרעשב , םינוש םינגדב רקיעב א!מנ – 2 תודיחי
.$וקולג לש
 J1BFCD5 – מ יונב .בלח רוס – @6ABCD5 ו @161BFCD5 דיחיה רוסה אוה ה$ .
קר"ל תלוי רסוח – בלח רוסל תושיגר .& םאה לש בלח תוטולבב ר!ונ אוה # יחב ר!ונש
הווהמ אוה %בו םייעמב ראשנ – קר"תמ אלש $וטקל .םיידוסיה ויבירמל רוס ודה תא
.םיקדייח לודיגל הבוט עקרק
= & רוס בר – םה הלא – תיאתו ןלימע .םירוס דח י"לא דע תואממ היונבש תיקנע הלוקלומ ל
.םירוס ודו בר גוסמ םה – םירו! ונאש םירוסה בור .חמו!המ םרוקמש םירוס בר
 ןלימע -מ יונב # היי"א חמק , הטטב , ר$ג ,המדא חו"ת , םינגדב א!מנ – *:9 ןלימעמ
&
 תיאת איה .התוא קר"ל לוי וניא ףוגהש יביס הנבמ הל שי .$וקולגל דע תקר"תמ –
תר$וע איה .יתנו$ת אל %א , יתואירב %רע הל שי .האו!ב תא!ויו לויעה תרעמ תא תרבוע
םה – םימ$ינגרואורקימ .םדב רוס תגי"ס תא תתסוומ , לויעה תרעמ לש הניקת תוליע"ל
.תיאתה תא קר"ל םיחיל!מש םידיחיה
םינמוש '
• – תומימח"ה תא םינובש םימוטאה .תוינגרוא תובורת לש בירמ דע ה$ -,.,/ ןוומ .
, םהיתונותב םינוש םירמוח םה ולא – םינוש הלאה תודוסיה לש םירשקה לש סחיהו תומש
.תוילקיסי"הו , תוימיה
• .חמו!בו יחב םיר!ונ םיינמוש םירמוח
• .תוינמח ןמש , סרית ןמש , תי$ ןמש ' ומ םינמש רקיעב םילבקמ חמו!המ
• םילבקמ ונא ונלש ןו$מב = .לורטסלו םגו ןמוש ) יחהמ .ןמש ) חמו!המ ' םידי"יל יגוס
.לורטסלוו םינמוש – םה ונ"וגב םיינמושה םירמוחה
• י" לודג ןמוש את לש ירולק %רע 2 .ןמושה תא רגוא ףוגה ןל , המימח" לש ירולק %רעמ
• .& תויבו"ורדיה # םימב תוסיסמ ןניא ןמוש תולוקלומ
 ןמוש הצמוח # 41FFK ?BHL ימי הנבמ תר!וי איה .ונ"וגב תיסיסבה הנבמה תדיחי איה – &
# םידיר!ילגירט – בושח דואמ = .דיר!ילגירט תרו!ב ןמוש םירו! ונא .& לור!ילג 0 ןמוש תו!מוח
.ףוגה ירו!ל ןמוש תו!מוחה תא ל!נל ןתינ $או ולש הנבמ תודיחיל קר"תמ דיר!ילגירט
דודיב – ןמוש את לש ףסונ דיק"ת .& ףוגב היגרנא תריגא # ןמוש רגאמ ) םדיק"ת – םידיר!ילגירט
.ןמוש תו!מוח ר!ייל םילוי ףוגב םיאתה בור .רוקהמ ףוגה לש
 םידיפילופסופ 0לור!ילג תלוקלומ 0 .& ןחר$ םוטא# תיטא"סו" ה!ובק – 2 .ןמוש תולוקלומ
.אתה תנארבממ תא םינובש הלא םה .ה$ה הנבממ םייונב ונ"וג יאת ל
5
 לורטסלוכ תא$ .יחה ןו$מב קרו %א א!מנ .םימב סיסמ וניאש דיאורטס לש גוס אוה –
תוח"ל לש תומב התוא ר!יימ דבהש הלוקלומ :09 .& ינגודנא רו!יי # =09 תיר! איה תא$ -
.& םינוריונ # ב!ע יאת לש בו!יילו חומל ינויח אוה .& תינגוסקא היר! # ונלש ףוגה י,ע לורטסלו
םינומרוה םיר!ונ םג ונממ .& לורטסלו םילימ אתה ימור ל # אתה םור תא ב!יימ אוה
.& ןורטסוטסט , ןגורטסא , ןורטסגור" #
םינובלח '
• 509 .ןובלח – אתה לש שביה רמוחהמ
• .& תוינימא תו!מוח # הנבמ תודיחימ היונבה , הלודג דואמ הלוקלומ תא$
• םינובלחה ל תא תונובש תוינימא תו!מוח ןתוא ןה הלא – ונ"וג תא תונובש תוינימא תו!מוח
.יחה םלועה לש
• ןהמ .גו"סל םילוי ונא ןתואש ונימא תו!מוחל ונ"וגב רק"תמ אוה – ןובלח םילוא ונא רשא
.ונלש יטנגה דוקה ס,ע םירחא םינובלח םינוב ונא
• .ר!יימ אוהש םינובלחב אוה – טר"ו טר" ל לש יטנג יוטיבה
• תומייק ,הס 20 .ונימא תו!מוח
;.12.06
.יחה ןמ ןובלח אוה – ונימא תו!מוח ל תא לימה רתויב יתויאה ןובלחה
תויחרכה ונימא תוצמוח .& ןתוא ר!ייל לוי וניא ףוגה #ןו$מה %רד קרו %א לבקל םילוי ונאש ונימא תו!מוח –
אוהש םושמ , רתויב יתויא אוה יחה ןמ ןו$מ , ןל .רסוחמ לובסנ וא הלחמב הלחנ – ןו$מב ןתוא לבקנ אל םא
.ולאה תו!מוחה ל תא לימ
םיאתה ךותב הרוק המ M
' םה םילדבהה .ינשהמ דחא םינוש םה – םינובלח .םינובלח םינוב ונא תוינימא תו!מוחמ
• .ונימאה תו!מוח לש תרשרשה %רוא
• .& ונימאה תו!מוח ברה # תרשרשה ברה
• .תוינימאה תו!מוח רדס
הלחמב /4 .הנוש תו!מוחה תרשרשב דחא בירש – םוג" ןובלח רו!ייב הרוקמ –
ןיב רשק 2 .םי$נאה תוע!מאב השענ תוינימאה תו!מוח
ןובלח לש תיגולויבה תוליע" '
.תובושחו תוירקיע תוי!קנו" םיאלממ םינובלח 609 - 509 .םינובלח – ונלש םיאתה ברהמ
ןובלחה דיק"ת '
• # הנבמ ינובלח NFEABFAE16 OECF5HPD ...ןיטרק , ןגלוק , ןיטסלא – &
• ב!קה תא הריבגמ ותוחונש יגולויב $ר$ אוה ה$ .רתויב םירומה םינובלחה ולא – םימי$נא
'ב םיימי םיילהת תוליע" לש 6-* .%ילהתב םיעג"נ אל םימי$נאה .לדוג ירדס
• .& ןילוסניא ומ # םינובלח
• .& םיטי!ו"מיל # םינדגונ
• .& ןי$וימ , ןיטקא # רירשב 8ווי ינובלח
6
• .תו"ורת ריבעמ ןימובלא – & טרו"סנרט # רבעמ ינובלח
םינובלחה הנבמ '
• .רדגומ ידמימ תלת יבחרמ הנבמ שי ןובלח לל
• .תיגולויבה תוליע"ל יטירק ידמימ תלת יבחרמ הנבמה
• ' הנבמה יגוס
 הנבמ 1 .ןגה ",ע תוינימא תו!מוח תרשרש -
 הנבמ 2 .חטשמ וא לילס לש הרו!ב תוארשרש לש לו"יק –
 הנמב = םוח .תיגולויב תוליע" היהת אל – םייקתהל לוי אל ה$ה הנבמה םא .ירוד הנבמ –
, היגרנא אוה – םוחה .יאו"ר םוריח ב!מ אוה ה$ , ןלו , םינובלחב םיימי םירשק קר"מ ההובג ףוג
תיחומ עיג"ל איבהל הלוי חומ יאתב הלאה םירשק קורי" .ולאה םירשק לש קורי"ב תעקשומ רשא
.הרומח
אתה
8וחמ דורשל לוי וניא אתה – םיאת בר םירו!יב .תמייקה רתויב הנטקהו תיסיסבה הנבמ תדיחי תא$ – אתה
... תרעמ , רביא , המקר , את – תיאת הימוטנאב קוסענ ונא.ףוגל
.םיאת יר!ות וא םיאתמ םייונב םייחה םימ$ינגרואה לש השעמל תעבוק – אתה תרות
ןורבא .רדגומ דיק"ת לעב , יאת %ות בירמ –
יד , העובק תויהל תבייח תיאת %ות הביבס .תיאת 8וח הביבס ןיבל תיאת %ות הביבס ןיב לדבה ונשי
.םייקתהל ולוי םיילהתהש
אתה תנארבממ מ,ע תינמוש תויהל תבייח איה .תיאת 8וח הביבס ןיבל תיאת %ות הביבס ןיב הדיר"מ –
– המגודל # אתה %ות לא רודחת אל יאת 8וח הביבסהש ידו , אתהמ הא!וי וא סננש המ לע הרקב הע!בל
%יר! אתה .םירמוח י"וליח םייקתהל םייר!ש םושמ , האלמ הדר"ה ןיא ןיידע %א .& םהינימל םינוש םיל$ונ
םירמוח קר – תיביטקלס הנארבממ איה תא$ .ן!חמ , םימ , םינמוש , םירוס , הנ$ה ירמוח – 8וחבמ לבקל
.סניהל םילוי םיינויח
םירמוח ףוליח ) םירמוח רבעמ .
• ' ןלו ,ינמוש םור וא ינררב םור %רד ע!בתמ םירמוח ףוליח
 .& ילמשח ןעטמ ילעב םירמוח החוד אוה # םימ החודו ףו"! דואמ – םורה
 ןעטמ לעב וא לודג רמוח רמול , אתה םורה תא רובעי אוה ד!י – עבוק רמוחה י"וא
ולוי ילארטינו ןעטמ ילעבו םינטק םירמוח , תא$ תמועל .הנארבממה תא רובעל לוי אל ילמשח
.היעב אלל אתה םורה תא רובעל
 'הנארבממ %רד רובעל םילויש םירמוח
1 . .ן!מח
:
.ילמשח ןעטמ תורסחו תונטק תולוקלומ ןה
2 . .ינ!מח וד ןמח"
– רתויב טוש" ן"ואב ע!בתמ רבעמה היזופיד סיסמ אוהש וא – י$ג הריב! ב!מב א!מנש רמוח ל .
$ויר וב , םוקמל ההובג $ויר וב , םוקממ רובעי אוה .ולש םי$וירה ל"מל םאתהב רבוע ' םימב
ה$ ל .םיווש תויהל םי"וה םי$וירה וב , ב!מל דע ת"סונ היגרנאה תעקשה שרוד אל ה$ ל .%ומנ
.םירמוח ףוליח – הלימה תועמשמ
 .ינ!מח וד ןמח" תטיל"ו ן!מח תיר! הנשי , ןל , העובק המישנ %ילהת םייקתמ אתב
 םורה %רד תורישי רובעל םילוי םניא םה %א .ןדיס , ןרתנ – ףוגה תוליע"ל םיבושחה םינוי
%רד תע!בתמ םהלש האי!יהו הסינ .אתה תולעתה ילעבו הנארבממ לש םור יבג לע תוא!מנ רשא ,
.אתה ירו!ל םאתהב הרוגס וא החות" ראשית הלעתה .ןמ$ה ל תוחות" ןניא תולעתה .ינובלח הנבמ
.םי$וירה ל"מל םאתהב %"הל וא המינ" אתל 8וחל ורבעי םינויה – החות" הלעתה הבש העשב
 ןל . הלעתה %רד רובעל ןהל השקש & תוינימא תו!מוח , $וקולג ומ # תולוגש תולוקלומ ןנשי
– ארקנש הנבמ ונשי אשנ , תולודג תולוקלומל ה!וחהו אתה %ותל םירמוח תסינ רש"אמ אוה –
.םיי"י!"ס םיאשנ םיבייח םילודג םירמוחה ןל , םי$וירה ל"מל םאתהב ילמשח ןאתמב תונועט
תא$ תובקעבו הי!מרו"נוק יונישל אשנ ותואל םרוג אוה – אשנל רשקנ רמוח אוהש ה$יא רשא
.אשנה %רד אתה %ותל רובעל לוי רמוחה תזרוזמ תיביטקא היזופיד תוליע"ה איה תא$ –
.םיאשנה
 - ליעפ רבעמ תעקשהב %רו! ונשי ןא.םי$וירה ל"מל דוגינב , %ו"ה רבעמ אוה ה$
י,ע ע!בתמ ה$ ל .הליע" הרעבהב היגרנאה תויביטקא תובאשמ %ל הביסה .םי$וירה ל"מל דוגינב
, לשמל , ומ םימיוסמ םירמוח םניש Q= ו Q+ לרנימה .& סירתה תטולב תר!יימ םתוא , םירמוח #
.דוי – סירתה תטולבל בושחה
אתה ידיק"ת '
• .תיאת ןיב תרושקת
• .הי!קלס
• .תינאמ הנגה
• .םיגולוי$י" םייוריגל הבוגת
המ$ל"וטי!
• .אתה לש ל$ונ אוה ה$
• .אתה תא אלממ רשא , ל(ג יומד , יל$ונ רמוח אוה ה$
• 'הלימ המ$ל"וטי!ה
 .אתה ינורבא
 ...םיחלמ , םירוס , םינובלח
• ' המ$ל"וטי!ה ברה ;09 , םימ - 119 , םינובלח - 59 ..דעו םינמוש -
• םינורבא טר" # םלול .רדגומ דיק"תו היגולו"רומ ילעב , המ$ל"וטי!ב םיעובק םינבמ –
.דוסי םור תובש יתש וא תחא הבש היונב ת"טעמ הנשי & םימו$ובירל
;
• אתה ןיערג – םדאה לש יתשרותה רמוחה תא לימ – >7? יוטיב ידיל םיאב ונלש םינגה ל .
תוארקנש תויקנע תולוקלומ י,ע >7? םנשי .ונלש םינגה תא השעמל םיווהמ םהמ םיקלח . 216
תולוקלומ >7? שי את לב .םימו$ומורה תרו!ב םינגראתמ רשא , אתו את לב 2= R 2 םימו$ומור
# יטנג ןעטממ י!ח םילימ ער$ו תי!יב.& הייברה ירביאל דבלמ # 2= לעב את שיש.& םימו$ומור
תנומסת # םישק םימג" םע חת"תי רבועה – םימו$ומור לש & הימו$ירט # ףדוע וא & הימ$ונומ # רסוח
– ל .& םימו$ומור ףדוע ) ןואד >7? , ןיערג תו!מוח ) םידיטאולקונ – הנבמ תודיחי ןנשי
.הלודג הלוקלומ תרי!יל ןהינב תורבחתמ השעמלש
o קר םניש 4 :םידיטואילקונ יגוס ?,S,@,/ .
o – ה >7? רשקה תא ןהינב תור!וי תוארשרשה יתש .הלו" תרשרש איה ?)S,@)/ .
o -ה %ותב םימיוסמ םיעטק – םינג >7? .תמיוסמ הנותל דדוקמ ם!עב אוה וג ל .
15.12.06
– םינובלח תרי!י רחאל .ונימא תו!מוחל םוגרת לש %ילהת רבוע הדימה .ונלש םינגה לש יוטיב ם!עה איה
אוהש ןובלחה תא םיל"קמ ףוסבו יבחרמה הנבמ םילבקמ %ילהתה %שמהב .ונימא תו!מוח לש הנבמ תינבנ ןמ
.תיגולויב תוליע" לבקמ רב
תלוקלומ - ןובלח $טנסל מ,ע >7? – ל םוגרת רובעל היר! G7? םידיק"תל םידדוקמש םינגה .
רובעל לוי ןגהש מ,ע חת"יהל בייח ןגה לש עטקמ .ה$ה םוגרתה תא םירבוע אתה %ותב תונוש תויוליע"ו
.םוגרת G7? תו!מוח לש תרשרש תר!ונ םימו$ובירב .םו$ובירל עיגמו המ$ל"וטי!ל ןיערגהמ א!וי – ר!ונש
לש ה!ובקל תקלחתמ תרשרשה .ונימא = .ןובלח הוומ ןהמ תחא לש תודיחי
תרי!י %ילהת G7? -מ >7? ארקנ קותעש # SE1PDBEHTFHCP -ש רחאל . & G7? – םו$ובירל עיגמ
ףוסבו & ונימא תו!מוח לש תרשרש # תידיט""ילו" תרשרש תר!ונ םוגרת רחאל .םוגרת לש %ילהת שחרתמ
.ליע" ןובלח ר!ונ %ילהתה
היר"ה %ילהת
*
!"
#
?
@
/
$!"
S
?
/
@
$!"
?
S
/
@
$!"
?
S
@
/
ערז את
# 2= & םימו$ומור
תיציב את
& 2= םימו$ומור #
ותוא ) םינג םתואמ םייונב תומקרה למו ה!ובק למ םיאתה ל >7? םינג יוטיב ידיל םיאב המקר לב.
ןיבש דיק"תו הנבמ , הרו!ב ינושל סיסבה ה$ו םינוש םיאתב םיר!ונ םינוש םינובלח – איה הא!ותהו םינוש
.םיאתה
– ןיטרק .רוע יאתב ר!ונש ןובלח
– ןילוסניא אובי אל טוש" רשא , ןילוסניא ןובלח ונשי רוע יאתב תא$ תמועל .& א"לא יאת # בלבל יאתב ר!ונ
.יוטיב ידיל
.הנווה %ילהתב אתל 8וחמ לא ושר"וי םימי$נאו םינומרוה
.םינובלח םיר!יימש םימו$וביר םנשי תיטמ$ל"ודנא תיתשרה יבג לע
לא םירבוע םינובלחה ה$ה הנווהה %ילהתב .ףקיהה י"ל הנווה םירבוע םה – םיר!ונ םינובלחש רחאל
תרעמ י%זדלוגה תינמוש העוב %ותב םינובלחה תא ת"טוע י$דלוגה תרעמ .ה$יראו ןוימ םירבוע םה םשו
.ה!וחה אתה לש םור %רד םירבוע םה התיאש
םוזוזיל לש , הביק,ה אוה .אתה %ותב דיק"ת רתוי םהל ןיאש םירמוחה תא לאל ודיק"תש ןורבא אוה –
.אתה
10
הקולח
תוברתה
הטוגיז
# +6 & םימו$ומור
תוניימתה
הנוש םינג לש יוטיב
אתה ןיערגב קותעש ןובלחל םוגרת !" ןובלח לש הנווה
אתה %ותל
& םור ינובלח , םימי$נא #
אתל 8וחמ
& םימי$נא , םינומרוה #
םו$וביר
י(גלוג
ןובלח
תיטמ$ל"ודנא תיתשר
םו$ו$יל
יאת %ות ןובלח
השר"ה
היגרנא – תימיב היגרנא .תוימי תובורתה %ותב הרו!אה
היגרנא יריתע תובורת '
 .תומימח"
 .ונימא תו!מוח
 .ןמוש תו!מוח
– תיבורא תיאת המישנ לש הלודג תומ הנשי רירש יאתב .ן!מח תוע!מאב הירדנווטימב תע!בתמש המישנ
.תוירדנווטימ
תיבוריאנא המישנ תוח" רתונ הבש תיאת המישנ – ?SO . & בלח תו!מוח # תלוס" םג תר!ונ ,
םדאה ףוגב תומקר
, תינושילשו תינשמ תוניימתה העי"ומ %שמהב .ןוירה לש םימדקומ םיבלשב הליחתמ תומקרל תונימתה
.תוניימתה לש הא!ות איה – רבועה לש תינו!יחה הרו! תלבק .הלדגו תלוה תוניימתה תגרד , שמול
.םיה$ דיק"תו הנבמ , הרו! ילעב , םיאת לש ףסוא איה – המקרה . תומקר לש םיגוס המ תוא!מנ רביא לב
.& תוברתהלו קלחתהל %ישממ – ןיימתמש את ל # תונוש תומקר תע"והל איבמ תוניימתה תא!ות
...וו רוביח תומקרל בא יאת , ם!עה תומקרל בא יאת , רירשה תומקרל בא יאת םיר!ונ הטוגי$ב רב
' תומקר לש דוסי תו!ובר
 .לתי"א תמקר
 .רוביח תמקר
 .רירש תמקר
 ב!עה תמקר
לתי"א תמקר '
• תיב ללח # ףוגה %ותב םילולת םינבמ ת"!רמו ףוגה לש םיינו!יחה םיחטשמה ל תא ה"!מ
.&..דועו ה"מילה תוטולב , םד יל ,ןתשה ירד , המישנה ירד ,לויעה ללח , ןטבה ללח , ה$חה
• .יו"יח תמקר םג תארקנ איה
• .הבורמו ריהמ ן"ואב םישדחתמש םיאת םה ולא
• .םד יל םיחמו! אל לתי"א תמקר %ותב
• .רועה לש תינו!יח הבשב תא!מנ ו$ המקר
• לתיפא תמקר לש םידיקפת '
 & םי"ו"!ו םידומ! םיאתה # תינו!יח הביבס ינ"מ הנגה
 .השר"ה
 .הגי"ס
11
.רישי ן"ואב ל!נל ןתינ אל ולאה תובורתב היגרנאה תא
.היגרנא קי"מ אתה ותוע!מאבש , %ילהתה – תיאת המישנ
– תימי היגרנאל ת"וה ולאה תובורתב תא!מנש , היגרנאה ?SO .
 .תוילב – ןוניס
יתבש דח ישקשק לתי"א '
• .היארה תוידנבו םד ילב א!מנ
• .םיל$ונ , םי$ג תרעבה יילהת םיע!בתמ ה$ה לתי"א %רד
יתבש דח יתייבוק לתי"א '
• .יתבש דח ישקשקל תיסחי רתוי לודג ח"נ לעב אוה
• .& הגי"ס יילהת הברה םיע!בתמ הילב ,לשמל # הגי"ס , השר"ה ,הי$ו"ידל דעוימ אוה
• הע!במ םג אוה # בלבל , היל , דבב .& הגי"ס יילהת הע!במ אוה םש # הילבו דבב יו!מ אוה
.& השר"ה יילהת
יתבש דח ידומע לתי"א '
• .השר"ה לע וא הגי"ס לע יארחא אוה
• .ןתשה ירדבו הביקב א!מנ אוה
יתבש דח ינסיר ידומע לתי"א '
• .המישנה ירדב א!מנ אוה
• .עולה רו$אב רקיעב , ה!וחה תושר"הה תא קלסל רומא אוה
& ודואיס" # יתבש בר יומד לתי"א '
• .יתבש דח אוה – לעו"ב %א , יתבש בר וליא הארנ אוה ןושאר טבמב
• .ינוש םיהבגב %א , םיאת לש תחא הבש איה תא$
יתבש בר ישקשק לתי"א '
• .& רוע רקיעב # %ויח ינ"ב הנגה
12
לתיפא
יתבש בר יתבש דח
דימע יתייבוק ישקשק ישקשק ידומע ינסיר ידומע
יתבש בר יומד יתייבוק
• .תובשבו םיישקשק , םיחוטש , םיסוח" םיאתה
• .שמש ינרק , םימ דוביא ינ"ב ןגמ אוה
יתבש בר יתייבוק לתי"א '
• .הלחשב קיק$ה רו$א , העי$ה תוטולב רו$אב א!מנ אוה
• .הלחשה רו$אב םיא!מנ רשא , םייתבש ברה םייתייבוק םיאתמ םרוקמ – םיישנ םינומרוה
יתבש בר ידומע לתי"א '
• .רידנ לתי"א אוה ה$
• .ןורג הסמ , העול , םירבג ל!א ה"ושה רו$אב א!מנ אוה
רבעמה לתי"א '
• .ןתשה תיחו"לשו ןתשה ירד רו$אב קרו %א א!מנ
• .ח"נל םאתהב ותרו! תא תונשל לויש לתי" אוה ה$
• .הרואל יתבש דח הארנו חתמנ אוה – האלמ תיחו"לש רשא 'יתבש בר לתי"א אוה ה$
יטולב לתי"א '
• .יתייבוק ובור אוה
• .תוטולבה תא הנוב אוה
• בלח תוטולב , בלחה תוטולב , קור , תועמד , העי$ ומ# השר"הו םירמוח רו!יי– הטולבה לש דיק"ת
.&םא
יונב אוה .ונלש ףוגב רתויב קדוה לודגה רבא אוה ה$.רועה תמקר – לתי"א הברה יה תר!יימ רשא , המקרה
.לתי"אה תמקר תא$ – רתויב תינו!יחה המקר רשא , תומקר הממ
רועה לש םידיק"ת '
• .הביבסה תוע"שה ינ"ב הנגה
• .& םינובלח , םילרנימ , םימ # ה!וחה םירמוח ת"ילד תעינמ
• .& הע$ה ןונגנמ י,ע רקיעב # ףוגה תרוטר"מט תרימשב עייסמ
22.12.06
רוע
- מ היונב רוע תמקר = תובש '
UTHL5EVHD
1=
• .לתי"א תמקר תא$
• ןובלח יאלמ , םיתמ םיאת םה הלא- סימרדי"א לש תינו!יחה הבשה W5E1FHP הנקמש ןובלח #
.& ק$וחו תודימע
• # םיאת לש המקר הנשי םיתמ רוע יאתל תחתמ *09 םה הלאה םיאתה .םייח םהש &
W5E1PCBKF5D ד!המ םיעיגמ םד יל .םד יל ןיא תא$ה הבשב .& תלבגומ המרב םיר!וימש םיאת#
לש הנוילעל הנותחתה הבשהמ םירבוע םיאתל םימו ןו$מ ירמוח .& סימרדי"א יאתל דומ! # ימינ"ה
.םינטק םיקחרמל הליעי הי$ו"יד .הי$ו"יד י,ע סימרדי"א
• םג םנשי םייח םיאת לש הבש התאב 2561PCBKF5D ,הס םיווהמ . 59 םה הלא .רוע יאתמ
לש תוילעה קלחל רתוי תוברקתמו תובחר רתוי םיאת לש תוחולשש ל .ןינלמ םיר!יימש םיאת
.שמשה תנירקמ רועה לע ןגהל – ןינלמה לש ודיק"ת .הה רתוי רועה לש עב! – סימרדי"א
• םיאת םג םנשי J1P35EX1PLD ) & םיטי!וג" רקיעב # םינבל םד יאתל םייישה םיאת םה הלא –
.ורד םיחיל!מש םינגות" ינ"ב רועה לע ןגהל ' םדיק"ת .םינעלב
>5EVHD
1+
• .רועה תא הנובש תירקיע המקר
• .ףוגה %ותל םישלו" תרידח ינ"ב הנגה , םימ תנ$הב הבושח המקר איה ו$
• תמקרל תייתשמ איה רוביח .לתי"א תמקרל אלו
• .ה"מיל יל , העי$ תוטולב , םיב!ע תרעמ ,םד יל הלימ
• העי$ה י,ע ,ןל – רת"יהל %יר! םימע"ל ה$ה םוחהמ .םוח תלוהב םג דיק"ת ונשי םד תרעמל
.םוחהמ רת"יהל ןתינ
• .םיב!ע (עמ לש םינוריונל הרושק תויתשוחת .םיב!ע (עמ לש םירוט"!ר םג םימייק תא$ה הבשב
.רועה לש הנוילע הבשל םיבורקש םירוט"!ר רתוי םהל שיש ןוו , םירבגמ רק רתוי םישנל
• העיז תוטולב '
• – ב תוא!מנ תוטולב בור >5EVHD .
• םנשי העי$ל 2 תורטמ '
1 . .רוע תמקר י,ע תלוס" ירמוח קוליס
2 . .העובק ףוג םוח לע הרימש – רוריק
• רו$אב תוא!מנ & חיר םהב שי # תוינירקו"א תוטלב .חיר תלוטנ הניה תוינירקא תוטולבמ העי$ה
ףוגה לע םיא!מנה םיקדייח םיקר"מ התוא , העי$ לש קור" יר!ותמ עבונ חירה .ה$חה תיבו יש תיב
.חיר ןיא המ!ע העי$ל.ונלש
• רעיש '
• .הקר"תהש המקר – םיתמ םיאת תמקר איה תא$
• .לודג יניטרק שוג אוה ה$
• םנשי רעישל 2 תורטמ '
15
1 . .ףוג םוח לע הרימש
2 . .תא$ שיגרנ ונא – רועה יבג לע תורעשה תא םי$י$מ םא .& טטר וא עגמ # תויתשוחת תרבגה
• .רעיש קיק$ה %ותב תא!מנ הרעשה
• .לתי"א יאתמו רוביח תמקר יאתמ םייונב רעיש יקיק$
• – ארקנ רעישה קיק$ לש ןותחתה קלח רעישה שרוש .
• .םינוש םילרנימו ותו"י"!ו ןינלמ תומל רושק רעישה ןווג
• רעישה תרי!י %ילהת '
 -מ חמו! רעישה >5EVHD -ל UTHL5EVHD .ה!וחה
 – םיתמו םילוה ןיטרק יאת רשא .רעישה שרושב הלודג תומב םיא!מנש יאת – םיטי!וניטרק
.הקיטנגל רושק םימע" הברה ה$ .םיקיק$ה תוממ תע"שומ רעישה תומ .רעישה תרישנל איבמ ה$
 .ב!ע הביסב ה"ונמ רעישה קיק$
 םנשי קיק$ה ביסב בלח תוטולב הנקמ ל$ונה .ה!וחה שר"ומש ינמוש ל$ונ תור!יימש הלא םה –
ימי ברה .םימל רועה לש תורידח ענומו רועה ינ" לע %"שנ בלחה ,ן ומ .הרעישל ק$וחו תושימג
.ןהינימל תונוש תוירט" תחימ! ענומ בלח לש
 .תיארובס הדיחי ) בלח תטולב 0 קיק$
 דח"ו תושגרתה ןמ$בש , םינידע םירירש םה הלא . רעיש י"ק$ םירירש םנשי רעיש יקיק$ה ןיב
ענומ ה$ – ריווא לש הלודג רתוי תומ הנשי תורעשה ןיב , ן ומ.דמענ רעישה % – םי!וותמ
.& ףוגה םוח לע הרימש # םוח תחירב
&'()*+,-./ '
• .רועה לש תימינ" יה הבש תא$
• יאת -KTCL5EVHD רקיעב םה – ןמוש יאת .
רוביח תמקר
ינוש .םילודג רתוי םיאתה ןיב םיקחרמה %א , ןטק דואמ – לתי"א תמקרל תיסחי םיאת ר"סמ רוביח תמקרב
י"ל תעבקנ םיאת לש הנות םג .יאת 8וחה רמוחה לש הנבמו ברהמ עבונ היינשמ תחא רוביח תמקר ןיב
.הל םייישש םיאת
.תונוש תומקר םינוב םינוש םיאת .םינוש םיאתל ןיימתהל םילויש תונוש תומקרל בא יאת םיר!ונ הטוגי$מ
-ה %א , רוביח תמקרל תייש םג םדה תרעמ 21FEHY .יל$ונ אוה השל
מ יונב יאת 8וח רמוח '
1 . 21FEHY .םינובלחו םיביס –
2 . -ה ל$ונ - המקרה ל$ונ 21FEHY .
16
' רוביח תמקר לש םיאת יגוס
 /XCPLECI61DF .סוחס תמקר םינובש םיאת –
 4HIECI61DF .םייתשר םיביסו םייטסלא םיביס , ןגלוק יביס םינובש םיאת -
 .DF5CI61DF .תימרגה ם!עה תא םינוב -
 ULHCI61DF .ןמוש תמקר תא םינובש םיאת –
רוביח תמקר יגוס
ינובלח 21FEHY '
 /C66135P .ק$וח הנקמ –
 U61DFHP י" %רעב ורוא תא ונשל לוי .שלח דואמ ביס אוה .תושימג הנקמ – 1.5 .
 G5FHBA6HP .&תינוניב הדימב שימגו ק$ח# םייניב תונות לעב –
.המקרה לש תונות תא עבוק הלאה םינובלחה תשולש ןיב סחי
רוביח תמקר תריצי '
תא םיר!יימ םיטסלבורבי" םיאת 21FEHY רשוק םהל שיש %ב םיניי"ואמ םיטסלבורבי" .ותוא םישיר"מו
%"וה טי!ורבי" – תעג"נ המקר רשא .טי!ורבי" ארקנ & םודר # ליע" אל טסלבורבי" .ההובג הקולח
.רוביח תמקר לש היינבב ליחתמו & ליע" # טסלבורבי"ל
2*.12.06
רוביח תומקר
'תיתימא רוביח תמקר
• .תרבחמ תמאבש המקר איה ו$
• .& ןיטסלאו ןגלוק# םיביסמ יונב , הנבמ םיאור
• יבירמו & הקולח תלוי םהל שי # םיטסלבורבי" רקיעב םה םיאתה 21FEHY .
• .אתה םורל 8וחמ םינובלחה תא םישיר"מ םה ' םישיבעל המוד םתוגהנתה
• תעג"נ רוביח תמקרו הרקמב .& םיטי!ורבי" םיאת # םימודר תויהל %ו"הל תלוי שי םיטסלבורבי" םיאתל
.םהינימל םינובלח שיר"הלו הר$חב םיטסלבורבי" תויהל םי"והו םיררועתמ םיטי!ורבי" םיאת –
• .םד יל תרי!י הנשי תיתימא רוביח תמקרב
1:
'& תיתימא # תיביס רוביח תמקר
 .תרבחמש המקר איה
 רירש ןיב רבחמש דיג ,לשמל
תמות רוביח תמקר '
 ,תומ!עה תא הנוב
.םיסוחס
' & תדחוימ # תיל$ונ רוביח תמקר
 תמקר וא םד תרעמ ומ
.ןמוש
'הרה רוביח תמקר
• .םיביס טעמו םיאת הברה םנשי המקרב
• ל$ונ 21FEHY .תינוניב הדימב %ימס
• .םיגא"ורקאמ םיאת הברה ןא שי
• .םירירש וא תומקר לש רוביחל תשמשמ הניאו תיתימא רוביח תמקרמ הנידע רתוי המקר איה ו$
• .רירשה יאת ןיב םיללחב , ה"מיל יל וא םד יל לש תוינו!יח תובשב ,לתי"א תומקרל הימת תמקר איה
'ה"ו"! רובחי תמקר
• ינובלח הברה הב שי 21FEHY .םיאת טעמו םיביס הברה ,
• יביס רקיעב ןא שי /C66135P .
• 'ה"ו"! רוביח תמקר לש םיגוס ינש םימייק
1 . תיראלוגר יא '
• .ןגרואמ רדס םהל ןיאש םיביס הברהו םיאת הברה הב שי
• .תיראלוגר רוביח תמקרב ומ תו"י"! התוא איה םיביסו םיאת לש תו"י"!ה
• .םינוויה לל חתמיהל םייר!ש תומוקמב תא!מנ
• אמגוד -ב םג התוא שי ,& %רב ומ # םיקר"מב ,םירירש לש תו"טעמה תא!מנ ' >5EVHD .
2 . 0תיראלוגר
• .ינשל דחא םיליבגמ ןגלוק יביס תיראלוגר המקרב
• .דחא ןוויל םיביס לש החיתמ תרש"אמ המקרה
• .ם!על רירשה ןיב םירבחמש םידיגב תא!מנ תיראלוגר רוביח תמקר
ןמוש תמקר &רוביח תמקר לש המקר תת איה# '
• אלא , םיטסלבורבי" אל םה םיאתה תוניימתה תניחבמ םיטיצופידא .
• .& רוביח תמקרב ומ # םיביס לש תולודג תויומ םיר!יימ םניא םיטי!ו"ידא םיאת
• .תינאמ הניחבמ הבי!י המקר איה ו$
• .& תדחוימ רוביח תמקר איה ו$ # ןמוש תריגאב החמתמ המקרה
• .םד יאת םג םנשי , ןיטסלא יביס , & תובי!י םינקמ # ןגלוק יביס ' םיאת 8וח םיביס םנשי
• .& סימרדו"יהל תחתמ תא!מנ # תירוע תת המקר איה – ןמוש תמקר
• , םיידשבו םייריה רו$אב – םישנ ל!א ' םירבגל םישנמ הנוש ןמוש תמקר לש תורבט!ה םוקימ
.הנותחתה ןטבה רו$אב – םירבג ל!א
• ןמוש תמקר לש םידיק"ת '
• .ע!מאב אלא אתה ידי!ב ת$רתמ ןמוש יאת לש המ$ל"וטי!ה *09 'םיאתה ח"נהמ
1 . ןמוש לש רגאמ תו!מוח דבב .ןמוש תו!מוח דואמ הברה םע לור!ילג ) דיר!ילגירט אוה ןמשה .
.ןמוש תו!מוח קור"ו תרי!י לש %ילהתה תא ן$אמש ןומרוה אוה ןילוסניא .םידיר!ילגירט םירגאנ ןמוש
2 . םינימטיוו לש רגאמ ' ?,>,U.W .ןמוש ירגאמב םיא!מנו ןמושב םיסיממ רשא , םינימטיוו םניה –
= . רוקהמ דודיב הנקמו תומ!עה יביס םג תא!מנ ןמוש תמקר .& םוח תלוה ןיא # עורג םוח תלוה –
.הבורב הנמל ןמוש תמקר תא!מנ םירגוב םישנא ל!א .םיימינ" םירבא לע הנגמ םג איה .ם!עה לע הנגה
1;
תנשל םיסננ רשא , םייח ילעב ל!א םג תא!מנ איה # המוח ןמוש תמקר הנשי תוקונית ל!א ,תא$ תמועל
.& ףרוח המוח ןמוש תצמוח תק"הב תובישח רתוי הנשי תוקונית ל!א .םוח תרי!יו ןמוש קור"ב הבושח –
תמקר םהל שיש םירגובמ םישנאל .םוח תק"הל ימינ" רוקמ ונשי םירגובמ םיקנוי ל!א .ימינ" ףוג םוח
.םירגוא רשאמ ןמוש םיקר"מ רתוי םה, רתי תנמשה לש העיב ןיא – המוח ןמוש
סוחס תמקר &רוביח תמקר לש המקר תת איה# '
• מ תברומ סוחס תמקר '
1 . .& םיטי!ורדנו # םירגוב סוחס יאתו , &םיטסלבורדנו # םיריע! סוחס יאת
2 . ינובלח 21FEHY .& ןילוקיטר ,ןיטסלא ,ןגלוק #
= . .םימ לש הלודג תומ הנשי םמ!ע םיאתב .& םינקילגואטור" # םימ ירשוק םינובלח
+ . -ה ל$ונ 21FEHY .ימימ אוה ולש םקרמ רשא ,
5 . ZZZ.סוחסה תמקרב םד יל ןיא
• סוחס יאת לש רו!י %ילהת תמלשה רחאל.םיטסלבורדנו םיאתמ םיר!ונ סוחס יאת '
.& םודר טסלבורדנו את # םיטי!ורדנו תויהל םי"וה םיטסלבורדנו יאת – סוחס תמקר לש היינב
תארקנ טי!ורדנו ביבס הביבס ורקימה J1BAP1 ןיא טסלבורדנו ביבס . J1BAP1 .
• %רד תישענ סוחס יאת לש הנ$ה 21FEHY .
• .תושדחתה תלוי ןיא המקרל – םד יח ןיא סוחס תמקרבש ןוו
• ויה םה – םד יל הב ויה םא .םיהובג דואמ םי!חלב דומעל הרומאש המקר איה ו$
.הילע לע"ומה 8חל תחת םי!!ו"תמ
• תנ$ה לש םידיק"ת 21FEHY '
1 . ם!ע # תומרגתה %ילהת רבוע יסוחס דלש ןמ$ה םע .יסוחס אוה ירבוע דלשה
.ונלש דלשה תא הנובש תא$ איה םימרג
2 . ם!ע .תומ!עה לש הלידג ירו$אב , םיקר"מב %ויח יחטשמ ר!וי סוחס
.הותב תמייקש תיסוחס המקר תובקעב תראתמ
= . .&המישנה %להמב תועל!ב ןיב # םישימג עונת ירו$א ר!וי סוחס
'סוחס לש םיגוס
1*
'& יביס # יטורבי" סוחס
• .ןגלוק יביס הברה וב שי
• .םיעו$ע$ םלובש סוחס אוה ה$
• דומע לש סוחסב הא!מנ אוה
קר"מ # עונת ירסח םיקר"מב ,הרדשה
.& ןגאה
יטסלא סוחס '
• .ןיטסלא יביס רתוי וב שי
• .ןורגה יסחמב ,ן$וא 'ב א!מנ
• ןמ$בש סוחס ותוא אוה ה$
אלו הביקל סניי ןו$מה עילבה
.תוארל
'ינילאיה סוחס
• .תיו$ רי$מ ולש ןווגה
• .ףוגב ההובג דואמ תומב א!מנ
• .המישנה יל ,המישנה ירדב ,ןורגב ,ףאה ת!יחמ ,ףאה ה!קב א!מנ
• תושימג תנות ול הנקמ רבד – הבישב ןגלוק ריתע סוחס אוה
.ק$וחו
• .תומ!עה יחטשמ לש רו$אב תוטל"ב םג א!מנ
• ם!עהו הדימב .תימרגה ם!ע תחת"תמ הילעש תיסוחסה תינבתה אוה
רובעת ןמ רחאלש תיסוחס המקר תר!ונ רבשה םוקמב – תרבשנ
.תומרגתה
• יקרפמ סוחס ולש הנבמה . & יראלוקיטרא # ינילאיה סוחס אוה ה$ –
.& םימ ירשוק םינובלח # םינקילגואטור" םיא!מנ וב .יגו"ס הנבמ רי$מ
אוה סוחסה לע 8חל לע"ומו הדימב # תימאנידורדיה הנוחת ול שי
הנקמ תא$ה הנותה .םימ רגוא אוה ותוא םי"רמ םא , םימ ררחשמ
היינשל סחיב תח תו$$ תומ!עה העונתה ןמ$ב .תינאמ היגרנא לש הגי"ס
היגרנאה בור קר"מב %ויחה ת עונמל יד , 8חל תלע"הל איבמ ה$ –
םומינימב עונת תושעל ןורתי ןתונ ה$ .םימה רורחש י,ע סוחסב תג"סנ
'םיקר"מ
• םנשי ,הס 212 'םדאה ףוגב םיקר"מ 112 .םיילגרבו םיי"גב – 100 הרדשה דומעב –
.תלוגלוגבו
• .העונת םש תויהל תבייחש רמוא אל ה$ .היינשל תחא ם!ע ןיב שג"מ אוה ה$ – , קר"מ ,
• םנשי = 'םיקר"מ לש תויתעונת לש תוגרד
1 . םיטורבי" םיקר"מ '
• ןיא טעמ םהב העונת תלוי תומ!עה ןיבש %ל הביסה .לבגומ דואמ םהב העונת רשו .
.העונת תרש"אמ אלש ה"ו"! רוביח תמקר תמייק
• .תלוגלוגב תומ!עה ןיב םיא!מנ םיטורבי" םיקר"מ
• – םיארקנ תלוגלוג תומ!ע ןיב םירוביחה םירפת ןיב רבחמ רשא , ילאטיגיס ר"ת םייק .
.תלוגלוגב דוקדוק לש תומ!ע יתש
• . תויתעונת תרש"אמ הניאש רוביח תמקר תמייק תומ!עה ןיב
• הלידג רש"אמ רבד .סוחס תמקר הנשי תלוגלוגה תומ!ע ןיבש םיקר"מ םנשי תוקונית ל!א
.רוביח תמקר תר!ונ ינילאיה סוחס םוקמב – רגסנ ר"תה רשא .תלוגלוג לש
2 . 'םייסוחס םיקר"מ
• .סוחס םייק תומ!עה ןיב
• תלוי ילעב םייסוחס םיקר"מ העונת %א תלבגומ .
• .המישנה ןמב הבושח תויתעונתה – ה$חה תיב לש תועל!ה ןיב םימייק
• אמגוד יתש ןיב םג .תלבגומ איה תוילוח תקלחה .סוחס ם!עב אוה ה$ – יתיילוח ןיב קסידה '
.& הדילה ןמ$ב חת"נ # תלבגומ עונת ליב אוה קר"מה ןגאה תומ!ע
= . 'ילאיבוניס קר"מ
• .הבר העונת תלוי לעב אוה
• ק!ומ רמוח םוש ןיאו היינשב תחא תועגונ ןניא תומ!עש הדבוע %ותמ הב תויתעונתל תורש"א
.ןהיניב רבחמש
• ., קר"מה קדס , ארקנש ל$ונ ונשי תומ!עה ןיב
• אוה # ינמוש רתוי אוה קר"מה קדס .יקר"מה סוחסה תא תור!וי קר"מה תא תור!ויש תומ!עה
.הנארבממב ורוקמש ילאיבוניסה ל$ונה ת שיר"מ ילאיבוניס םורה .& ילאיבוניס ל$ונ
• .הנבמה ל תא ת"טועש תיקר"מ רוביח תמקר תמייק ילאיבוניס םור לעמ
• .& יראלוקיטרא# ינילאיה סוחסמ יונב אוה
• מ היונב קר"מה תיס"וק 0 יראלוקיטרא סוחס 0 תילאיבוניס הנארבממ 0 יקר"מ סוחס '
.רוביח תמקר
• יתש לש הנבמה תא תב!יימ רשא , תיראלוגר ה"ו"! רוביח תמקר םג הנשי ילאיבוניס קר"מב
& םהיניב תועו!ר י,ע תורבוחמ# תומ!ע .
20
• .םילאיבוניס םה – & םיי"גב רקיעב # םיקר"מה בור
• .ש"וחה תמרב םילדבנ רשא ,םילאיבוניס םיקר"מ לש םינוש םיגוס םנשי
5.01.0:
'םילאיבוניס םיקר"מ לש ש"וחה תוגרד
'הקלחה
• .הומנ יה העונת לש הגרד איה ו$
• .היינשה ם!על סחיב הקילחמ ,הס ם!ע
• .דיה ף שרוש לש תומ!ע ןיב הקלחה 'אמגוד
י!י"ק קר"מ '
• .דחא רי!ב איה העונתה
• קר"מה – ירי! קר"מ .תועב!אה תא תונובש תומ!עה ןיב ק"רמה לש קר"מ 'אמגוד
.& רב! # הרדשה דומעב היינשל הנושאר הילוח ןיב
יק"וא קר"מ '
• ף רושל תיסחי ןהובה לש תויתעונת # עב!אה ןיבל דיה ף שרוש ןיב רבחמש קר"מ
.דיה
• .י!י"ק קר"מל תיסחי הלודג רתוי תויתעונתה
'יט"ילאה קר"מ
• .דיה ף שרושב םג , המ!ע דיה ףל עב!אה ןיבש קר"מ
• .יק"וא קר"מל תיסחי הלודג רתוי העונת תלוי
םיירוד םיקר"מ '
• ב העונת תלוי ול שיש קר"מ אוה ה$ = לש הובג יה ש"וח תגרד איה ו$ . םידמימ
.קר"מ
• .%ריהו ףת קר"מ 'אמגודל
' & תמות רוביח תמקר # ם!עה תמקר
• .דלשה תא הנובש תירקיעה המקר תא$
21
רושימב עונת 1
-ב עונת 2 םירושימ
תירי! בר עונת
• .תמות רוביח תמקרל המגוד תא$ – ם!ע
• ' םיינגרוא יא םיבירממ תעבונ ם!עה לש תוחישקה /1-O .& ןחר$ ) ןדיס ירשק #
– ה יבג לע םיעקוש הלאה םיבירמה 21FEHY .השק הנבמ םינתונו
• 659 .תינגרוא יא הסמ איה ם!עה תמקר תסממ
• .תוינגרוא יא תומ!ע ןה – תוימרג תומ!ע
'דלשה דיק"ת
• ףוגה תמקרב הימת %ותב םיא!מנ םיימינ" םירבא .ףוגה תרו! תא ר!וי דלשה הנבמ .
.דלשה ר!ויש םיללח
• םיימינ" םירבא לע הנגה .
• העונת חת"תמש חטמהו רירשהמ תר!ונ העונתה .דלש 0 ם!ע 0 רירש 'מ תברומ '
.רירשל ם!עה ןיב רוביח לבח אוה דיגה .םידיגה לע
• םילרנימ רגאמ תוליע"ל ינויח דואמ רשא # םדב ןדיס רסוח ונשיו םירקמב .ןדיס ומ .
.םדה םר$ל תומ!עה %ותמ ןדיסה תאי!י הנשי – & בלה לש
• ם!עה חמ ןוסחא םד יאת תא תר!יימש המקר איה ו$ .ם!עה חמ ונשי תומ!עה %ותב '
.םינוש םיגוסמ
תומ!עה יגוס '
• הורא ם!ע .
• הר!ק ם!ע .לגרה ף שרוש , דיה ף קר" לש תומ!ע .
• תוחוטשה תומ!ע .םשה ם!ע לש קלח ,תלוגלוג תומ!ע , תועל! ,ה$חה ם!ע .
• תויראלוגר יא תומ!ע .ןגאה תומ!ע ,הרדשה דומע תוילוח .תרדגומ הרו! םהל ןיא .
• תידיאומסיס ם!ע .רירשה לש דיג %ותב תחת"תמה ם!ע .
הל שיש ם!עה תמקרמ תויונב תומ!עה ל 2 לע תונעל םירומאש םיע"ומ 2 'תושירד
• ה"ו"! ם!ע .תושימג , ק$וח –
• .ם!עה לש ינו!יח רתוי קלחב תא!מנ
• .תיביס רוביח תמקר – ם!עה תא ףטועש המ
• .םד יל הותב הלימש תי$רמ הלעתל ביבסמ ה"ו"! ם!עב םירבט!מ םיטי!ואיטסוא םיאת
• םיארוק םיטי!ואיטסוא לש תעבט םע הלעת לש הנבמל .DF5CPD .
• .DF5CPD .םינואיטסואהמ תוקחורמ רתוי ת!קש תוי$רמ תולעתהמ םד יל םילבקמ
(מע# 20 .& תרבוחב –
• תיגו"ס ם!ע .& הדב תוח" היהתש # ם!עה לש תולילק לע עי"שהל רומאש ע"ומ –
• .םי"ו"! תוח" םהש ם!עה לש תויר םה הלא
• .םד ילו ם!עה חמ תא א!מנ ונא ימינ" קלח %ותב
22
םיקלחתמ םיאתה ןמ רחאל .רוביח תמקר לש בא יאתמ וחת"תהש םיאתמ אוה ם!ע יאת לש א!ומה
תא םינובש םיאת – םיטסלבויטסוא יאת רו!יל אוה ןוויה ם!עה תמקרב .םינוש םיאתל םיניימתמו
.המ!ע ם!עה
.DF5CI61DF שיר"הלו ר!ייל לגוסמש את אוה - 21FEHY ןגלוקה לע .ןגלוק יביס לימ רשא ,
ישיבג עוקשל םילוי /1O -ה ,ןאמ . 21FEHY ש רחאל .ינגרוא יא אוה ובורב – ר!ונש 21FEHY
ל %"וה טסלבויטסוא את םלשוה .DF5CBKF תר!ונ טי!איטסוא אתה ביבס .םודר - J1BAP1 יאת .
םיאת לש תוחולשה .ן!מחו ןו$מ רבוע םרד רשא , תוחולש חולשל םילוי םיטי!ואיטסוא
לש םתוא!מיה בקע .& ן!מחו םימ , םיאתל ןו$מ םיק"סמ # םד ילל רבחתהל םיבייח םיטי!ואיטסוא
תיסחי םילחהל תלוי הנשי ם!על , ן ומ .דרדרוו ןווג תלבקמ המ!ע ם!עה – ם!עה תמקרב םד יל
.רהמ
םיאת .DF5CB61DF '
• .ם!עה תמקר תא קר"ל תלוי םהל שי רשא , םיאת
• .& םינעלב םיאת # תונבל םד תוירוד – םיטסלקואיטסוא םיאת לש רוקמה
• .הניקת ןדיס תמר לש ן$אמ לע םירמוש םיטסלקואיטסוא םיאת
• %ותב םישחרתמה םייונישל ףוגה תא םיאתהל רש"אמ ם!עה תמקר לש קור" %ילהת
.הלאה םייונישל ןמ!ע תא תומיאתמ תומ!עה – ןוירה ת"וקת , םירירש לש תוק$חתה 'ףוגה
ם!עה תלידג '
.היינב %ילהתב תא!מנ ןמ$ה לש ם!ע תא$ – עובק סמוע תחת תא!מנש ם!עה
דומע # 21 ליגב תמייתסמו קונית לש הדיל רחאל הליחתמ ם!עה לש תוראתה .& תרבוחב 12-20 .
ןיא סוחסל .& ם!על סוחס לש הי"ה # תומרגתה %ילהת תורבוע ןמ$ה םע קונית לש תומ!ע , ן ומ
.התוראתהו תימרג ם!ע תרי!יל תינבת שמשמ סוחס .תמ סוחסה בלש אוהש ה$יאב – םד יל
.תוראתה תמועל סוחס תמקר לש הרי!יל הרושק הניא ם!עה לש תובעתה
הורא ם!ע לש הנבמ '
2=
' הורא ם!על תוב!ק יתש תומייק
• ה$י"י"א תילאמיסקור"
• ה$י"י"א .תילאטסיד
.תיגו"סה ם!ע לש טלוב רתוי קלחו ה"ו"! ם!ע לש הקד הבשמ תויונב תו$י"י"אה יתש
.יקר"מ סוחסב תו"ו!מ תו$י"י"אה
• ה$י"איד ה$י"אידה %ותב . הבע רתוי ה"ו"! ם!ע לש הבשה ןא .ם!עה לש ףוגה אוה ה$ –
.ם!עה חמ שי
• ה$י"טמ לש תיחול לש קלח אוה ה$ . ה$י"י"אל ה$י"איד ןיב תא!מנ – ינילאיה סוחס ל!א .
אל רב ונא – תי"וס תינבנ ם!עהש עגרב .ם!עה לש תוראתה תרש"אמ תא$ה תיחולה םידלי
.ינילאיה סוחס לש תיחולה תא הארנ
• ם!עה בסימ # O5EHCDF5AV םד יל םיעיגמ הרד .ם!עה תא ת"טוע רשא , רוביח תמקר -&
םיאת הברה םנשי היתחתמ . ם!עה לש תינו!יחה ת"טעמ איה תא$ .המ!ע ם!עה לא םיב!עו
.םיטסלבואיטסואו םיטסלקואיטסוא
• ימינ"ה ם!עה םור # UPLCDF5AV ןמוש וא ם!עה חמ תא ה"!מ רשא , רוביח תמקר – &
.& ם!עה לש ימינ" ללח %ותב םיא!מנ םה #
12.01.0:
דלשה תומ!ע
:מ תויונב דלשה תומצע
• .םינ" תומ!עו תלוגלוג
• .הרדשה דומע
• .ה$חה תיב
• .תונוילע םיי"ג
• .ןגא
• .תונותחתה םיי"ג
תלוגלוג
• ) & העונת ירסח # םייטורבי" םיקר"מב תורבוחמ רשא , תומ!ע לש בר ר"סממ היונב
.םיר"ת
• .תומ!עה תא תרבחמש רוביח תמקר – םיר"תב רוביח תמקר לש גוס
2+
• .בר העונת רשו ליב – תסלה קר"מ
• [ – תלוגלוגה תומ!ע לש יבוע BV .
:מ היונב תלוגלוג
םיסוניס '
• .תלוגלוגב םיללח םה
• םנשי 2 ' םיסוניס לש םיגוס 21YH61E5 , 4ECPF16 .
• ' ב םידיק"ת םנשי םילחל
1 . .לוקל ה!ואת ןתמ
2 . .תלוגלוג לש לקשמ ,הסמ לקשמ לש הדרוה
'הרדשה דומע
• – מ היונב == .תוילוח
• .& הרדשה חמ לע וא # הרדשה טוחה לע ן$מ
• .בגב םיבאה םילבוס םישנא הברה ,ןל – ףוגה לש לקשמ הברה ומ!ע לע אשונ
• .ןגאה רו$אל דע רב!ה רו$אמ תושמנ תוילוח
• תוירבצ תוילוח # - /1-/: תוילוח םה הלא . & /5E\HB16 ,הס . : .תוילוח
• הזחה תוילוח # – S1-S12 תוילוח םה הלא . & SXCE1Y .
25
תוינירקא תומ!ע '
1 . חצמה םצע ) 4ECPF16 ( קלחב הליחתמ –
לש ימדקה שילשב תמייתסמו ןיעה לש תוילע
ר"ת םג םייק ןא .הלדגש ם!ע תא$ .תלוגלוגה
םייתנש ליג $עש ינילאיה סוחס וב שי .ילאטנור"
.רגסנ
2 . דוקדוקה תומצע # O1EH5F16 תוליחתמ – &
תס"וק לש $רמב תושג"נו תלוגלוג לש ד!ב
.ילאטיגיס ר"ת ןא םייק.תלוגלוגה
= . ףרועה םצע # .BBHTHF16 ד!ב תא!מנ – &
לש ןושארה קלחה תא הנובו תלוגלוג לש ירוחאה
– לודגה בקנה ןא א!מנ.תלוגלוגה סיסב
]CE5V5P V13PAV .
+ . הכרה תומצע # S5VTCE16 ה$ -& 2 תומ!ע
תא$ה ם!עה .תלוגלוג לש םידד!ה ינשמ תוא!מנש
תימינ"ה ן$וא הנשי %ותב .תסלה קר"מ תא תר!וי
לש רבא שי תימינ"ה ן$ואה %ותב .תינויתה ן$ואו
.לקשמ יוויש
'םינ"ה תומ!ע
1 . הנותחתה תסלה םצע # 21PLHI65 קר"מ תא תר!וי – &
.$ו$ל הלויש הדיחיה םמע איה.תסלה
2 . הנוילעה תסלה םצע # 21YH661 תבורעמ קלח איה – &
# ןיעה .EIHF תוינו!יח תומ!ע הברהמ היונבה &
לש יולגה קלחהו תסלה %ותב תו!וענ םייניש לש םישרושה.תונוילעו
%ותמ םיעיגמ םייניש ישרושה לש םיב!עה .תרתו – ארקנ םייניש
.המ!ע ם!עה
= . יחלה תומצע # ^H3CV1FHB .ןיעה תבורע תא תונוב ןה – &
.תוילרטל רתוי תומ!ע ןה
+ . ףאה תומצע # 71D16 R 2 .ימרג אוה ףאה לש סיסבה – &
שי 2 םיא!ומ – המינ" םיסננ רשא .יסוחס – ףאה בור .הלא תומ!ע
# השירחמה ם!ע תא _CV5Y .ףאה ת!יחמ ת הנוב רשא ,&
5 . תועמדה תומצע # J1BEHV1 ןה – & 2 תוא!מנה תומ!ע
.ןיעה תבורעמ קלח תונוב ןה .ףאה ידי!ל תלוגלוגה לש ימינ"ה קלחב
6 . דיאונפסה םצע סיסבמ קלח םגו ןיעה תבורעמ קלח הנוב –
.םיינעה ירוחאמ תבשוי איה .& חומה בשויש ה"יא # תלוגלוגה
: . הרבכה םצע # UFXVCHL ןיבל ףאה ןיב תבשוי – &
הנוב – ילאטנור" טבמב.ןיעה תבורעמ לודג קלח הנוב איה .דיאוני"סה
• ןתומה תוילוח # – J1-J5 תוילוח ןה הלא . & J1VI5E -ב תומייתסמ הרדשה דומע לש תוילוח .
J2 .הטמל הישממ הרדשה טוח לש הלעתה .
• הצעה תוילוח ,הס .תוחואמה תוילוח.ןתומה תוילוחל תחתמ תוא!מנ .ם!על ו"הש תוילוח –
5 .יתיילוח ןיב קסיד םייק אל ל,נה תוילוחה ןיב .ה$ה גוסהמ תוילוח
• בנזה םצע ,הס – + .תוחואמה תוילוח ןה הלא .תוילוח
'היילוח הנבמ
?F61D) & /1, /2 תר!וי איה דחא ד!מ .הילוחה ףוג םייק אל ןא . תויתעבט רתוי תוילוח ןה הלא &
.תירי! הילוח םע רשק תר!וי איה ינש ד!מו ףרועה ם!ע םע רשק
'& תועל!ה בול # ה$חה תיב
• 'מ היונב
26
• הילוח איה ם!ע .התרו!ב הרידס אל
• 'םיי$רמ םינבמ ינשמ תברומ הילוח
• .הילוחה ףוג אוה ,ימדק קלח
• .תיב!עה תשקה וא הילוחה תשק - ירוחא קלחו
• תברומ הילוחה תשק .הילוחה בקנ תא תר!וי הילוחה תשק
# תוילגר יתשמ O5LHB65D # תוחול ינשמו & J1VHP1 תא הווהמו &
םייבחור םי$י$ ינש ,םייקר"מ םי$י$ העברא 'םי$י$ העבשל סיסבה
תוארל רש"א ,תוילוחה לש םיי!וקה םי$י$ה תא .דחא י!וק $י$ו
לע ירוחא טבמב ששמלו בג .
• םיר!וי הילוחה י"וג ,ו$ל ו$ תוקר"ומ תוילוחה ל רשא
ב %מותש ק$ח דומע שאר ו וגב הלעת תור!וי הילוחה תותשק .
רבוע הותב ,הניגמ הרדשה טוח %רד ,תוילוח יתש ל ןיב .
ה םיא!וי ,ד! לב דחא ,םיתיילוח-ןיבה םיבקנה םיב!ע ו םדה יל
.םייתרדשה
• הזחה םצע # NF5EPAV ימדקה רו$אב תא!מנ איה .ןותחתה יע!מא , ןוילע קלח הל שי – &
ומ .& המשנה %ילהת םיע!במ רשא , םי!חול וילע # יסוחס אוה הלש ןותחתה קלח .בלל תיסחי
.םחר העיגמ יסוחסה קלחל ,ן
• תועלצ # GHID ,הס שי .ה$חה ם!על תורבוחמ – & 12 תומ!ע ןה הלא .תועל! לש תוגו$
.תוחוטש
• םייליצא םיסוחס , תוגו$ – 1 - : , תוגו$ .ה$חה תיב םע רישי קר"מ תור!וי , ; - 10 ,
(סמ על! לש סוחס %רד תורבוחמ : , תוגו$ . 11-12 ןה הלא # לל ה$חה ם!על תורבוחמ אל ,
תא םידירומ וא םימירמ םה – םי!וותמ םה רשא ' םירירש שי תועל!ה ןיב . &תו"! תועל!
.תועל!ה בולה
• הרדשה דומע # _5EF5IE1 לע הנגה – ףסונ ודיק"ת .המישנה %ילהתל ר$ע רבא אוה ה$ –&
.םיימינ" םירבא
תונוילע םיי"ג '
• חירבה םצע # /61\HB65 ד!מו םשה ם!על תרבוחמ איה דחא ד!מ .הורא ם!ע תא$ – &
םג %א , חישק רוביח תק"סמ איה .תונוילעה םיי"ג לש בו!יי ' הדיק"ת.ה$חה ם!ע םע ינש
.םיי"ג לש העונתה תא תרש"אמ
• םכשה םצע # NB1TA61 – המ!ע ם!עה לש שלושמה .הרוחאמ תועל!ה לע תחנומ – &
ם!ע םע קר"מו חירבה ם!ע םע קר"מ תר!וי איה .תועל!ה םע קר"מ תר!וי הניא איה .חוטש
.םירושימ הברה םע העונת רש"אמ , ירוד – עור$ה ם!ע םע קר"מה .עור$ה
• עורזה םצע # -AV5EAD ינש ד!מ , המשה לש ם!ע םע ירוד קר"מ ר!וי דחא ד!מ – &
םע קר"מ תר!וי איה ן ומ .& ירי! קר"מ אוה # יק"רמ קר"מ תר!וי ילאמיסקור" קלחה םע 2
ם!עמ היונבה# המאה קלחה לש תומ!ע 1 ם!עו ,דמוג ) תילארטל – 2 – תילאידמ – `6P1 .&
• ילאמיסקורפה קלחה - דיה ףכ # דיה ף שרוש – /1ET16 ף לש תומ!על תורבוחמ &
# דיה ף קרסמ ) דיה 25F1B1ET16 .&
תונותחת םיי"ג '
• ןגא # O56\HD # ה!ע ןא שי .%"שמ תרו! הרי$מ ולש הרו!ה – & N1BEAV # 0 2 תומ!ע
# ןגאה תומ!ע תא תור!ויש -HT .& הדיל יילהתב בושח # יסוחס קר"מ םייק ן$אה תומ!ע ןיב .&
• 1ריה םצע # 45VAE לש הבוגל םיאתמ הלש %רואה .םדאה ףוגב רתויב הוראה ם!ע – &
תומ!עה םע %רבה קר"מה תא ר!וי ילאטסידה קלחה .ןגאה םע ירוד קר"מ תר!וי איה .ףוגה
.קושה
• ' קושה תומ!ע SHIH1 .קושה ם!ע – 4HIA61 תא תור!וי הלאה תומ!עה יתש .תיקושה ם!ע –
.לוסרקה קר"מ
• 234536+7/ .סליא דיג $חאנ בקעה ם!עה לע –
• ) לגרה ףכ שרוש 83,/34/ ( -מ יונב – : # לגרה ף יקרסמ .תויתייבוק תומ!ע
25F1F1ED16D -מ תויונב & 5 & לגרה לש תועב!א תורבוחמ ילאטסיד רתוי קלחל רשא , תומ!ע
OX161P35D .&
2:
1*.01.0:
םירירש
.םד יל םילימ םה .םירירש – ףוגה לש הסמה בור
םירירשה לש םיירקיעה םידיקפת '
1 . .תו!וותה
2 . .העונת י,ע העונת לע עי"שהל םילוי – חו לש חותי"
= . .תינו!ר יתלב תו!וותה – & ינשמ דיק"ת # ףוג םוח תרקב
רביא אוה – רירש .םיב!ע תרעמ חוקי"ו הרקב י,ע אלא ,תימונוטוא הנניא םירירשב חו תוחת"תה
.רירש תמקר – תירקיע המקרה .תונוש תומקרמ יונבש
םירירש לש םיגוס
דלשה רירש לש הנבמ '
רירשה לש תו!וותה %ילהת '
 .העונת תויהל הרומא – 8וותמ רירש רשא
 .& ולש םייונישב יולת # קר"מב תישענ דימת העונתה
 ם!ע ןיב רוביח תודוקנ ןיב יונישב יולת ה$ ,תוענ תומ!עה ל דימת אל – העונת שיש
.היינלש סחיב תחא
2;
בלה רירש '
• .בלה רירש לש םיביסמ יונב
םיקלח םירירש '
• .םיקלח םירירשמ םייונב
• .תומ!על םירבוחמ אל
• , לויא (עמ ' ומ תורעמב םיא!מנ
.ןתשה ירד ,םדה יל ן"וד ,המישנ (עמ
• .תינו!ר הטילש םהילע ןיא
• .םיס"ה ילב םיארנ םה "וקסורקימב
• , השלח דואמ םהלש תו!וותהה תמ!וע
.םי"ייעתמ אלו טעמ םה %א
טטרושמ רירש '
• הטילש םהילע שיש םירירשב א!מנ
,ת"ערס ירירש , דלש ירירש #תינו!ר
.&דועו ןושל
• הלודג םהלש הסמה – דלשה ירירש
.דלשה תומ!על םירבוחמ םה ,רתויב
• דלשה ירירש תא הנובש תירקיע המקרה
תא םינובש םיאתה .דלשה תמקר –
.םיטטרושמ םיביס םה דלשה תמרק
• .דואמ רהמ םי"ייעתמ םה
• דואמ הברהמ יונב רירש םיביס .
• םינגרואמ םיביס םיביס ידגאב # 41DBHB65 .&
• םי"וטע רירשה %ותב םידגא רוביח תמקרב .
• .רוביח תמקרמ היונב םג איה – רירשה ל לש תינו!יח ת"טעמ
• – גוסמ איה רוביח תמקר תיראלוגר יא הפופצ .
• י,ע אוה ם!על רירש ןיב רוביחה דיג .
• , רירשה ל תא ת"טועש רוביח תמקר התוא לש %שמה אוה – דיג
– גוסמ איה %א תיראלוגר הפופצ .
• -ב תוח"ל תומ!על םירבוחמ דלשה ירירש ל 2 8וח# רוביח תודוקנ
.םידיג י,ע השענ דימת רוביחה .& ןושלמ
 ) לחת Or!" # ם!על דיג לש רוביח תדוקנ – הענ אלש .תו!וותה %להמב
 ) זחא $"%&r'(" # ם!על דיג לש רוביח תדוקנ – הענש .תו!וותה %להמב
 היהת – םידיגל רובעי רירש יאת י,ע חת"תהש חוה .חו חת"מ – 8וותמש רירש
ל .לעו"ל תא!ל הלוי העונת ) 8וותי רירשה – הנטק חתמ ותואל תודגנתהו הדימב .העונת
.לודג רתוי תויהל %יר! םידיגה לע חתמהו חו רתוי ליע"הל %יר! – לדגת תודגנתהש
 .ותעונתב הוולמ רירשה לש תו!וותה %ילהתה ל אל
תו!וותה לש םיגוס
דלשה רירש יביס לש הנבמ '
• תורשעל עיגהל םילוי # םיורא דואמ םיביס – דלשה רירש לש םיביסה BV . &
• .ינש ה!קל רירשה לש דחא ה!קמ םישמנ דלשה יביס
• לש םורל %ומס םיא!מנ םיניערגה .םיניערג יבורב םהש %ב םיניי"ואמ דלשה רירש יאת
.אתה
• .& היגרנא תק"הו תיאת המישנ הברה # תוירדנווטימ הברה ןנשי דלשה רירש יאתב
• םיאת – םג םיארקנ דלשה רירש לש םיאת םיליבטיסקא תא םהב תונשל ןתינש םיאת )
.ילמשחה חטמה
• םיא!מנה , םי!וומ םינובלח לש תו!ובקב האלמ דלשה רירש יאת לש המ$ל"וטי!ה בור
. תולירבי"וימב
• תולירביפימ .8ווי ינובלח לש ה!ובק –
• םיטנמליפוימ .& ןינ"ורט ,ןי$וימו"ורט ,ןי$וימ ,ןיטקא # .םמ!ע 8ווי ינובלח –
• תיטמזלפוקרס תיתשר & NG רגאמ ונשי תיתשרה %ותב .תולירבי"וימ תא ת"טועש תיתשר ) &
.ןדיס לש
• רמוקרס יווקב רמגנו ליחתמ רמוקרס ל .8ווי רש"אמ , םיטנמלי"וימ לש דחוימ רודיס ' ^ לא .
יווק ^ יווקל םיקלוחמ םיני$וימ רמוקרס ע!מאב .םיניטקא םירבוחמ 2 שארמ םייונב םיני$וימ .
# -51LD # ףוגו & SCH6D .ןי$וימ יביסל םי""וח םניא ןיטקא יביס תועו!ר .&
2*
# חו תווש תו!וותה QDCFCPHB '&
• .לעו"ה לא תא!ויש העונת תא$
• .תודגנתה לומ חו תווש תו!וותה תא$
• (עמל הדוק" םיחלוש – אוהש המ םירהל םי!ור םא
.תודגנתהה לע רבגתי אוהש דע הלעי חוה .םיב!ע
• .ר!קתמ רירשה – חו תווש תו!וותהב
• .תונוש תועונתל סיסב אוה ה$
# %רוא תווש תו!וותה QDCV5FEHB ' &
• תוא חלשנ – אוהש המ םירהל םי!ור םא
הלודג תודגנתהו הרקמב . םיב!ע תרעמל
.ר!קתי אל רירשה – לע"ומש חול תיסחי
• חו םיליע"מ רשא רו!וותה לש גוס אוה ה$
.רשו רדחב
יגיס ינש לש בוליש אוה ה$ – לעו"ל תא!ויש העונת ל
Mםהמ רתוי ה$יא – איה הלאשה .תו!וותהה
גוסמ העונת תמייק אלו טעמ 1009 .חו תווש תו!וותה
דלשה רירש לש תו!וותה %ילהת '
• םייר! תו!וותה םשל = םימרוג '
1 . ?SO .היגרנא –
2 . .אוהש ל יב!ע יוריג
= . .רירש את %ותב ןדיס $וירב ה$ח היילע
• %ותל א!וי ןדיסו םיחת"נ הלאה ןדיס ירגאמ – %רו!ל םאתהב .אתה %ותב םיא!מנ ןדיס ירגאמ
דומע # .8וותי רירשה %שמהב , המ$ל"וטי!ה =+ .& תרבוחב
• .םיגראמה %ותל הר$חב סניי המ$ל"וטי!ה %ותב ר$ו"מה ןדיס – הי"רהה %להמב
• הספניס .רירש אתל ב!ע את ןיב רישי רוביח םייק אל . רירש אתל ב!ע את ןיב חוורמ –
• )*+ יב!ע יוריג רחאל .רטימסנרטוריונ וניה '&ןילו ליט!א# – ?BX אתב תויחו"לשה %ותב א!מנש
תא םיטלוק רירש את ינטלוק .ית"ניס חוורמה %ותל םי$וטי!ו$קא %ילהת י,ע %"שנ ם!ע
תולעת תוחת"נ – רוט"!רל הלוקלומ לש רוביחה ידי %ותו רטימסנרטוריונ לש תולוקלומה
71 ינוי ,%מ הא!ות . 71 .יאת %ותה ללחל רירש את לש יאת 8וחה ללחמ ורבעי
• ינוי לש רבעמ 71 .ילמשח םר$ ם!עב אוה ה$ – אתה %ותל אתל 8וחמ
• .רירש אתה %ותב חתמה לש תוטש"תהל איבי – הס"ניסב ר!ונש חתמה יוניש
• ה תא וררחשיו וחת"ייש ןדיס ירגאמ לע םג עי"שי חתמ יונישמ הא!ות /1 .המ$ל"וטי!ה %ותל
=0
דלשה ירירש
םיטטרושמ םיביס
תולירבי"וימ
.& 8ווי ינובלח לש ה!ובק #
'8ווי ינובלח
.& ןי$וימו"ורט ,ןינ"ורט , ןי$וימ ,ןיטקא#
'מ םייונב
'תא םילימ
'תא תולימ
• S FAIA65 לש המ$ל"וטי!ה %ותל %ישממו רירשה ביס לש הנארבממה %ותב ליחתמש ביס –
םינוויל קר טש"תי אל אתה %ותב ר!ונש חתמ ותואש חית"מ ' ביסה לש ודיק"ת .ומ!ע אתה
%ותל עיגהל לוי םג חתמהש הלא , רירש אתה לש הנארבממה %ותב הלאמשו הנימי
.ןדיס ירגאמ תחית"ל םורגלו המ$אל"וטי!ה
26.01.0:
& %שמה # םירירש
.הרקבה יביס םה הלא – ןינו"ורטו ןי$וימו"ורט
.ןדיס ירגאמ םנשי הב , תיתשרב תו"וטע תולירבי"וימ
S FAIA65 לוי ילמשחה םר$הש י,ע אתה םורל דע עיגהל תורומאש תיתשר לש תוחולש ןה הלא –
.תוחת"נו חטמב יונישל תוביגמש תולעת ןנשי ןדיס ירגאמ %ותב . אתה ידי! לל טש"תהל
םנשי לעו"ב %א .תילמשח ורטקלא הישמ הנשי ןיטקא לש םיביסו ןי$וימ םיביס ןיב יעבט ן"ואב
ןינו"ורטו ןי$וימו"ורט ינובלח ת$$ה .ןי$וימו ןיטקא ןיב תורשקיהה תא םימסוחש םירוטאלוגר םיביס
.הלוע ןדיסה $ויר רשא תע!בתמ & ינשל דחא רשקהל ולוי ןי$וימו ןיטקאש מ,ע #
=1
ינוי $ויר 71 הובג רתוי אתל 8וחמ
ינוי $וירמ 71 .אתה %ותב
ותיא %שומו $$ ןינו"ורטה – וילא רשקנ ןדיסהש עגרב .ןדיסל רושיק רתא ונשי ןינו"ורט ןובלחה לע
םישמנ ןי$וימה ישאר %שמהבו ןי$וימל רושיק ירתא םי"שחנ ןיטקא תלוקלומ יבג לע .ןי$וימו"ורט תא
רומאש רירשה יאת לב תולירבי"וימה לב , םירמוקרסה לב שחרתמ רבד.ןיטקא תולוקלומל חוב
אל וא לוה וא # 8וותמ אל ולו אוהש וא 8וותמ ולו אוהש וא ' רירש חקינ םא , רמול .8וותהל
.& םול
תוצווכתה .ןיטקאה ביס לש הטסהו & בחור רשק # ןי$וימל ןיטקא ןיב רשק -
' םישאר ינש םנשי ןי$וימה ביסל
1 . תלוקלומ תא רשוקש שאר ?SO .
2 . .ןיטקאה ביסל רשקנש שאר
רשא ?SO הלוקלומ לש תוקר"תה .תוקר"תה לש %ילהת רבוע אוה – ןי$וימה ביסל רשקנ ?SO –
לש רורחש שיו הדימב קר .& םוח תררחתשמ הנממ קלח – היגרנא ררחשמ # ימרטוסקא %ילהת
שארו – היגרנא תררחתשמו ןיטקאל רשקנ ןי$וימש רחאל .ןיטקאל רשקתהל לוי ןי$וימ – היגרנא
ןיטקא יביס רבד לש ו"וסב .ןי$וימה יביס תא םיטיסמ טוש" ןיטקאה יביסו תיוו$ הנשמ ןי$וימ לש דחא
.המינ" םישמל וליא
לש ףסונ רושיק ?SO ש רחאל .ןיטקאמ ןי$וימ לש תוקתנתהל לע" בוש םרוג ןי$וימל ?SO קר"תמ
.העונת היהתו – ןיטקאל רשקיי ןי$וימה
.8וותי רירשה – ןי$וימל ןיטקא ןיב בחור ירשק רתוי ויהיש ל
%יר! , לעו"ל א!ת הי"רהש יד 2 םירבד '
=2
• דוגינב םירגאמה %ותל ןדיסה תא רי$חהל %יר! .המ$ל"וטי!ה %ותב ןדיס תמר תא דירוהל %יר!
ההובג דואמ $ויר ראשנ , 8ווי םשל ורורחש רחאל ולי"א םירגאמה %ותב # םי$וירה ל"מל
.היגרנא לש ההובג המר %יר! – ה$ %רו!ל .& ןדיס לש
• , םירגאמ %ותל ןדיסה תא רי$חהל , %רו!ל ףסונב .& תיביס" הנניא הי"רה # היגרנאב %רו! שי
לש ףסונ שומישה ?SO ש קר הרקי רבד .ןיטקאמ קתנתהל בייח ןי$וימ 'ש %ל רושק ?SO
.ןי$וימ -ל םע" בוש רשקי
- ,-.&r'r(.+- ומ!ע תא םיאתמ רירשה – רירשה לע חו םיליע"מ רשא תשחרתמ רשא ,הע"ות
תולירבי"וימ לש תרבגומ הינב הנשי וב , ב!מ אוה ה$ .ולש םיביסה ח"נ תלדגה י,ע 8מאמל
– ב הלעי תולירבי"וימה ר"סמ םא .& 8ווי ינובלח לש הלודג תומ # 209 םג ללוה אתה ח"נ )
– ב הלעי 209 .םיקלח םירירשב רשאמ דלש ירירשב רתוי תשחרתמ תא$ה הע"ות .
,-.&r./0%0 .םיקלח םירירשב רקיעב תשחרתמ תא$ה הע"ותה .םיוסמ רבאב םיאת ר"סמב הילע -
דלש יאת תלידג םג תוארל ןתינ , ן ומ .םחרה ירירשב הילע הנשי ןוירה %להמב ' אמגודל
םישנ ל!א , תא$ תמועל .& ןורטסוטסט תמרב הילע בקע # תורגבתה ליגב םינבה ל!א תיסל"ר"ה
.הומנ דואמ איה ןורטסוטסטה תמרש ןוו , תשחרתמ אלו טעמ תיסל"ר"ה דלשה תלידג
ה$ש רירשה תסמ תא לידגהל םי!ור & ןורטסוטסט לש תור$גנ # םידיאורטסה תא םיחקולש םיאטרו"ס
תולוע" תושעל לק רתוי ןלו , ןי$וימ – ןיטקא ירשק רתוי ןהב שיש תולירבי"וימ רתוי ' השעמל
.תושק
תויבחור תורוני! ןיא בלה ביסל .יניערג בר אוהש טטרושמ רירשל דוגינב יניערג דח בלה רירש ביס
בל יאתל העיגמ ןדיסה .השלח המ!ועבו יטיא אוה בלה רירש לש 8וויה .יאת %ות ןדיס ירגאמ ישוקבו
םירירש םה ולא , ףיעתמ אלו הקס"ה אלל דבוע בלה רירש .חו תוחת"תהל ןמ$ חקול ןלו , 8וחבמ
.םיינו!ר אל
אלא , םירמוקרסב םירדוסמ םניא םה .ןי$וימו ןיטקא םילימ םג םה – לויעו ןתש , המישנ ירד
.ןגרואמ אל – הנבמה ןלו , , םיסוחד םי"וג , םיארקנה אתה דלשה יבירמל םירושק
העונת ה$ ל – תומ!עה ת$ו$ת , םירירש תו!וות ' איה הביסהו קר"מה ב!מב שחרתמש יוניש –
.קר"מה ב!מ תא הנשמ
==
יב!ע יוריג
דלשה ירירש < רירש תו!וותה
םידיג לע חתמ תוחת"תה
תומ!ע לש הישמ
2.02.0:
םיב!עה תרעמ
םידיק"ת '
1 . .תרושקתו הרקב
2 . .ןורי$ , הדימל , ,הבישח , תועדומ ,םיהובג חומ ידיק"ת ' םיידוחיי םידיק"ת
# םינוש םייוריג תלבקמ ןמ$ה ל םיב!ע תרעמ QPTAF דוביע אוהש ה$יא רבוע אוהו & טלק )
# %לשנ %ל הבוגתבו .AFTAF תלוגלוגה חוממ ברומ אוה # חומב השענ עדימ לש דוביע .& טל" )
.& הרדשה דומע לש חומו
.םיב!עה םישחרתמ טלקו טל"
# םינוריונמ םייונב ב!ע יאת P5AECPD # םיב!עה תא םינוב ב!ע יאת & P5E\CAD .&
תרעמ איה .הקולח תלוי ןיאו טעמ םינוריונל .םיילמשח תוטוע תלוה תלוי שי םינוריונל
רחאל ,& אישל םיעיגמ םה # הנש לש ליג דע םר"סמב םילדג םינוריונ .רבועה ל!א תר!ונש הנושארה
.הנטקו תלוה םתומ ולי"או קלחתהל םיקיס"מ םה ןמ
.האלה ותוא ריבעמ %שמהבו ילמשח יוריג לבקמש ה$ אוה – ןוריונ
םיליבטיסקא םיאת םינוריונ רשא .ב!ע יאת םהיניב .חטמה תא םהיבג לע תונשל ןתינש םיאת –
.םר$ב יוניש בקע חטמ יוניש – ה$ה יוריגה לש הא!ותה – םיוסמ ףס לעמ אוהש יוריג ילבקמ
טלק םינוריונ םנשי רמול , תינו!יח הביבסמ וא תימינ" הביבסמ וא הרוקמש הי!מרו"ניא לש גוס –
תטילק.ףוגה לש תימינ" הביבס – םד 8חלב םייוניש 'אמגודל .םייוריג לש םינוש םיגוסל םישיגרש
.ףוגה לש םיינו!יח םייוריג – םיינעב עב!
ישחומ ןוריונ לש םייוריג .חומל ועיגי –
=+
קר"מה ב!מב יוניש
העונת
ירוטומ ןוריונ לש םייוריג .הרטמה רביאה לא ועיגיו חומהמ וא!י –
=5
• .רטמ לש %רואל עיגהל םילוי םינוריונ
• מ יונב ןוריונ '
1 . .אתה ףוג
2 . ן"ואב וא םייוריגה תא םיטלוק – םיטירדנד
.םיימינ" םירביאמ וא רישי
= . %רואל # הלוע" לאי!נטו" שחרתמ וב – ןוסקא
.ולש בנ$ה ה!קל עיגמ אוהש דע & ולש בנ$ה ל
הלוע" לאי!נטו" – ןוסקאה %ותב 8רו"ש לאי!נטו" ותוא
.ןוריונה %רוא לל טש"תמו תחא הדוקנב תחא תבב
םיטירדנד י,ע טלקנ יוריג
תוינוי תולעת תחית"
.& ףס לעמ# י"יס לע חתמ
ןוסקאה %רואל חתמ יוניש
הלוע" לאי!נטו" ת!יר"
ןוסקאה ה!קל דע טש"תמ לאי!נטו"
םיבצע תכרעמ
# תי$רמ םיב!ע תגרעמ /7N & תי"קיה םיב!ע תרעמ
הרדשה חומ
םירוטומ םינוריונ
& םייתעונת#
םיירוסנס םינוריונ
& םייתשוחת#
תלוגלוגה חומ
תיטת"מיס םיב!ע (עמ
.תויביסנטניא רתיבו 8חל לש םיב!מב תלעו"
• .בלה ב!קב הילע
• .תוע$ה
• .קור תשר"ה םו!מ!
• .בלה לש תו!וותה תמ!ועב היילע
• .המישנה ב!קב היילע
• .םייעמה תוליע" תנטקה
תינו!ר הלע"ה– תיטאמוס הלע"ה
& דלש ירירש תלע"ה #
תינו!ר יתלב הלע"ה – תימונוטוא הלע"ה
& תוטולבו םיקלח םירירש#
תיטט"מיסארא" םיב!ע (עמ
עגור ב!מב תלעו"
• .בלה ב!קב הדירי
• .בלה לש תו!וותהב הדירי
• .המישנה ב!קב הדירי
• .םייעמה תוליע" תלדגה
• .קור תשר"הב היילע
Mק$ח רתוי דבוע םהינב ימ הלאשה ' םיטט"מיסארא"ו םייט"מיס םינוריונ םידבוע דימת ףוגב
טסינוגא .הלוע"ה תא הע!מש , ירקיעה רירש –
טסינוגטנא .הלוע"ה ןמ$ב הי"רה רבוע רירש וב , ב!מ –
טסיגרניס .הלוע"ה ןמ$ב דחי םידבוע םירירש ר"סמ רשא –
.................................רועיש םילשהל
=6
16.02.0:
דומע 6: - 66 .ר"סב
םיטי!ורדנדוגילוא .תי$רמה םיב!ע תרעמב ןאווש יאתל םיליבקמה םיאת –
2 %מת יאת יגוס '
• טיצורטסא רשא , םירטלי" ומ םיגהנתמ םה .תי$רמה םיב!ע תרעמב דואמ בושח אוה –
.םד יל ביבס םיא!מנ םה .םיננסמ
• האלגורקימ .םיינעלב םיאת לש גוס םה .תרחא תלוס"ו םיתמ םינוריונ םיעלוב םה –
דומעל םירבחתמ %א , ףקיהב םיא!מנ םיב!עה .םיב!ע – תוארקנש תודיחיב םירדוסמ םינוריונ
.הרדשה
=1 .הרדשה דומעל םירבחתמ םייתרדש םיב!ע תוגו$
12 .חומל רשי םירבחתמ םייתלוגלוג םיב!ע לש תוגו$
.םירוטומ םינוריונ םגו םירוסנס םינוריונ םג םיא!מנ יתרדש ב!ע לב
'םינוריונה תקולח
 ; םייתרדש םיב!ע /5E\HB16 /1-/; .
 5 ה$ח יב!ע תוגו$ SXCE1BHB S1-S12 .
 5 םיינתומ םיב!ע תוגו$ JAVI5E J1-J5 .
 5 ה$ח יב!ע תוגו$ N1BE16 N1-N5 .
 1 בנ$ה ם!עמ א!ויש ב!ע /CBBK3516 .
=:
– ל ל!"תמ הרדשה טוחל ולש רוביחב & יתרדיש # ילאני"ס ב!ע 2 חומל רוביח תדוקנב םישרוש
שרוש .הרדשה 1 -ה שרושהו .ילאסרוד יבג שרוש – הארקנו יבג רתוי – 2 ארקנו – ינטב רתוי
םירוטומה םינוריונה .יבגה שרושה %רד םירבחתמ םירוסנסה םינוריונה.ילארטנוו ינטשה שרושה
םילולסמ ןיב הדר"הה .םידר"נ הרדשה טוחב הלוהה ילולסמה ל .ינטב שרושה %רד םירבחתמ
.& םידרוי םירוטומהו םילוע םירוסנסה # םידרויו םילוע
םוטמרד >5EV1FCV5D
 ארקנש קלחהמ םיא!ויה םירוסנסה םינוריונה ל – רועה רו$אהמ /+ טוחה לא םירבחתמ
ר"סמ גו$ %רד הרדשה + םירוסנס םינוריונ תוע!מאב תועיגמ רו$אה למ תונושה תושוחתה .
ב!ע %רד הרדשה טוחל םירבחתמ רבד לש ו"וסבש /+ .
תלוגלוגה יב!ע /E1PH16 .
 .תלוגלוגה חומל תורישי םירבחתמ
 – םימייק 12 הלבטב םי$ורמש הלא תוגו$ (סמ (מעב 6* .
 _13AD יטט"מיסארא"ה ב!עה אוה ה$ .ףוגה לא םינ"ה רו$אמ דדונה ב!ע – העונתה ב!עה –
.& עגורה יב!מב הבוגת # תויטט"מיסארא"ה תוירוטומ תודוק"ה רקיע םיעיגמ ורד – ירקיעה
.עגור יב!מב דובעל תרעמל םרוגש ה$ אוה
G5]65Y – – ףוגה לש תובוגת דואמ הברה .ינו!ר אלו ריהמ ן"ואב םיוסמ יוריגל םירירש לש הבוגת
, הרקבהש הלא , חומה ת"ילקב םיא!מנש םי$רמ תברעמ הניא ו$ה םירירשה תרעמ .סקל"ר ןה
.חומה ע$גב וא הרדשה טוחב תישענ תי$רמה םיב!ע תרעמ לש תוברעתה
תלוגלוגה חומ '
 הרדשה טוח
 סומלתו"יה– חומה ע$ג
 סומלט
 ןטקה חומה
 לודגה חומה
הרדשה טוח '
 .תלוגלוגה חומל %שמה אוה
 םידרויו & םירוסנס םילולסמ # חומה לא םילוע םקלחש הלוהה ילולסמ לש לודג ףסוא אוה
.& םיירוטומ # חומהמ
 .לעו"ה לא םיא!ויה םירשקמה םינוריונ וב םיא!מנ – םיסקל"רל בושח דיק"ת ול שי
 לש ף!ר ר!וי – הילוח לע הילוח # תוילוחה י,ע תר!ונה תיתרדש הלעתב א!מנ הרדשה טוח
.& הלעתה תא ר!ויה םיבקנ
 .םיאי!ומה < םיאיבמה םיילאני"ס םיב!עה ןיב רוביח ונשי תוילוחה ןיב
 & ינמוש ןבל עב! ) ןילאימב םי"וטעש םינוריונ לש םינוסקא # ןבל רמוחמ יונב הרדשה טוח
אוה ה$ ) הרדשה טוחב םיא!מנה םינוש םינוריונ לש םיאת י"וג לש לודג $ויר # רו"אה רמוחו
.& אתה ףוג ם!עב
=;
הרדשה טוח
םיסקל"ר הלוה ילולסמ
םירוסנס םירוטומ
– ל םירבחתמ םילאני"ס םיב!עה 2 .ןוריונה ה!קב הס"ניסה תארוק %שמהב .ינטב , יבג ' םישרוש
ותוא .חומל העיגמ ירוסנס עדימ ותוא & אתה ףוג # רו"אה ףוגב םיא!ומש םינוריונ לע תל"ונ הס"ניס
הדימה .חומה לא הלועו א!וי ולש ןוסקאה . חומה לא עדימה תא ריעבהל %יר! הס"ניס לבקמש את
.הלועה לולסמ לש ותליחת ה$ – הלעמל הלעיש ןילאימ ףוטע ןוסקאה %רד הא!י
ןבלה רמוח .חומל עדימה תא וליבויש םינוסקא –
ירוטומה ןוריונה .רירשה לא א!י ןוסקאה . הס"ניס ר!ווית .אתה ףוג לא חומהמ ועיגי םינוסקאה –
22.02.0:
:חומה עזג
 .%רואמ חומ , חומה רשג , םייניבה חוממ ברומ
 .יטילק תוומ לש ב!מב א!מנ םדאה – דק"תמ אל חומה ע$ג םא
 הרקב - םייתודרשיה םיילהת לע חק"מ אוה # ףוגה לש םיסיסבה םידיק"ת לע יארחא אוה
.& םדה 8לח , הניש ,ןתשה תקו"ת ,ףוגה ("מט תוסיוו ,המישנה (עמ לע
 .חומה ע$ג %רד םירבוע םירוטומהו םירוסנס םילולסמה ל
 תישענ חומה ע$ג לש תא$ה הדוקנב הבל!ה לש ילאמשה קלח לע םיל"ונ ןימי ד! לע םייוריג –
.חומה ע$גב םיבל!ומ תוירוטומ תודוק"ו םיירוסנס םייוריג .חומה
 תוינויחה תויוליע"ה ל לע הרקב – , לע תרקב , אלא , חומה ע$גב תיביטנגוק תוליע" ןיא
.תויחל לונ אל ןהידעלבש
לודגה חומה '
 # חומ לש ובור תא הווהמ ;09 .& ח"נהמ
 .ןבלה רמוחהמו רו"אה רמוחמ יונב אוה
 – חומה ת"ילקב הא!מנ רו"אה רמוח לש לודגה $ויר /CEF5Y .
 'ב א!מנ רו"אה רמוח חומה ת"ילק , םיילא$אבה םיניערג , תיבמילה תרעמ .
=*
 חומה תפילק .ןבלה רמוחל תיחטש איה – רמוחה לש םיניערג ויהי ןבלה רמוחה %ותב
.רו"אה .םדאה ףוגב הובגה דוביעה אוה חומה ת"ילק י"וג # רו"אה רמוחמ היונב חומה ת"ילק
& םינוריונ
 – מ יונב תולדגה חומה 2 – םיארקנ רשא , םיא!ח תורפסימה םינוריונ י,ע ןהינב תורבוחמה #
.&םירשקמה ןיב .הרו"א ה"ילקו הנבל ה"ילקמ היונב הר"סימה ל 2 8ירח םייק תור"סימה
י$רמ 1
 תונואל תילארטנוו קלוחמ לודגה חומה לש רוד י!ח ל 2 3(4&% 1 לע תארקנ הנואו הנוא ל
< תילאטנור" ' איהש תחא הנואל תקלוחמ הר"סימה ל , ןל .הילעמ תא!מנ איהש ם!עה םש
.תי"רוע < תילאטי"יסקוא הנוא , תידד! <תילארו"מט הנוא , תידוקדוק <תילאטנור" הנוא , תימדק
 .הנוא לב ע!בתמ המ תולגל ןתינ הנואה ל לש ןונ יו"ימ י,ע
 קלחב .םירוסנס םינוריונ הלימ איהש םושמ , תיתשוחתה ה"ילק איה תידוקדוקה הנואה
.תירוטומ ה"ילק הנשי חומה לש ילאטנור"ה
 .תירוסנסה ה"ילקב יו"ימל המוד יו"ימ תושעל ןתינ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZןחיב התשע י"י! – םילשהל
סומלת '
 .ירוסנסה עדימה ל תא לבקמב $רמה אוה
 .סומלתה %רד הנושארבו שארב רבוע גוס למ ירוסנס עדימ ל
 עדימה םשמה . םיינע , םיינ$וא , םירירש , רועמ עדימ לש גוס ל לש ינושאר דוביע השענ וב
.תירוסנסה ה"ילקל רבוע
 .חומה לע עדימ ת"!ה תעינמל ינושארה םוסחמה אוה סומלת
סומלתופיה '
 .סומלתל תחתמ א!מנ
 תימונוטואה םיב!עה תרעמו תילאנומרוה תרעמ לש ירקיעה הרקבה $רמ אוה
. & תיטט"מיסארא"ה #
 .ףוגה לש תימינ"ה הביבסב םייונישמ ורוקמ – סומלתו"יהל עיגהש עדימ
 םיילהת תרקבמ ה$י"ו"יה .& םדל םינומרוה תררחשמ # ה$י"ו"יה הנשי סומלתו"יהל תחתמ
.םירמוח ףוליח , הייברה תרעמ , םדב רוס , ןתשה ח"נ ' ומ
+0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->