P. 1
Zuckermandel Tosefta Hebrew

Zuckermandel Tosefta Hebrew

|Views: 230|Likes:
Published by Rocco68

More info:

Published by: Rocco68 on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2010

pdf

text

original

א ת פ ס ו ת

ט נר ט ניא ל ס נכ וה ו ק ת ע וה
י פ ל ע www.hebrewbooks.org
ח ״ ס ש ת ם ייח י״ ע
ה נ י ו ו ט ר ו פ ע ד י י פ ת כ
ת ו ח ת פ מ ו ת ו א ס ר ג י פ ו ל ח ו ת ו מ ו ק מ ה א ר מ 0ע
ת א מ
ל ד ב א מ ר ק ו צ ל א ו מ ש • ה ׳י י מ ב ר ה
ן מ ר ה א ו י ר פ ם
ג י כ ש ת ם י ל ש ו ר י
» • © • • • • a * ® • • • • ft ft + • » • ® • • • • • • ® * • «
ד ״ ס ב
י״ ע ד ב ע נ ו ק ר 0נ ה ז ר פ ס
."מ ״ ע ב ה ר ו ת ה ת ו ר צ ו א 'ג מ י א ה ק י א ד ו י "
"ג ר ב נ ז ו ר ם י י ח י ״ ע ש "0ק ו ב א ר ב י ה ״ ל ת ו ש ר ת נ ת י נ
.ד ב ל ב י ש י א ש ו מ י ש ך ר ו צ ל ו צ י פ ה ל ו ר ת א ל ו ס י נ כ ה ל
י ע ד ו מ ל ת א ז ו
ו ק י ת ע ה ל וא ו ס י פ ד ה ל ד ח א ף א ל ת ו ש ר ןיא
א ו ה ש י ע צ מ א ל כ ב וא א ו ה ש ן פ ו א ל כ ב
ם י ב ר ל ן יב ד י ח י ל ן יב ר כ ש ב ן יב ם נ י ח ב ן יב
ם י ר פ ס ד ו ע ו ה ז ר פ ס מ ק ת ו ע ג י ש ה ל ן ת י נ
ת ב ל ו ש מ ה v v ה נ כ ו ת ה ןכ ו
( •
1
ק ס ו פ ה ר צ ו א ב ו ל ש ב )
:ל צ א
ן ר ס ש נ ג ר ו מ ת י י ר פ ס ת י ב
ד ו ד ש א 3620 .ד .ת 14 א ב ר ב ו ח ר
08-866-5059 ס ק פ 08-866-0821 ן ו פ ל ט
OTZROT HATORAH
THE MORGENSTERN L I BRA RY
14 RA V A H STREET
P.O.B.3620 A SDOD, I SRA EL
Email- kidosheypolin@bezeqint.net
This sefer has been provided by
Judaica Image OTZROT HATORAH for individual use only.
All rights reserved by Judaica Image OTZROT HATORAH.
Permission is only granted to Hebrew Books Org.
No Permission is granted (in any form to distribute these books)
to anyone else even if they don't sell them.
מ יל ש ור י ,*ד ע  ל יג״ • ס 0פ וא ס ופ ד
ינ ת ינ ע י כ ׳ה ך ד ו א
ה ע וש י ל יל י ה ת ו
ןמ ןושאר קלח לאל תודות יתרטנ רשא ירחא י כל תוריקמ ׳קה ררושמב ארקא
י תלאש תא•יה י ל ןתנ התעו ״הילא יתברקרשאכ ינובבס החנאו ןוגי .וזכ׳הדבכ הכאלמ
עצבל ינרזעי יכ וי לא י תלסתו י למע ירפ תא ודסחב י ל הארהו ותאמ י תלאש רשא
ילע ורבע תואלת המכ עדתו הז רפס םיענה ארוקךדי תחת שי םא~- .הכאלמה תא
— .תאז התשע ־ה די יכ ןכ אל אלמ הפב ארקת לעופל י שפנ תפנמ תא אי צוהל
תויעטו םישובש ןמ יקנ רשא אתפסות לש טרופרע די בתכ י די ל יה הנא.רשא ירחא
שיקראמ ימוקמ תא יתבזע .םי ברה תא ונ תוכזל רואל ואיצוהל י נמעפ יחור סיפדה
הרומו בר יתויה ירחא .םינש שמח תונבר אסכ לע המש י תנשי רשא א׳׳עי דנאלךעי רפ
םש אצמא יכ יתיוקו םירפוסו םירפס םוקמ ןילרעבל יתכלהו א״עי ןעזענגכ םינש שמה
יתלחות לבא ,רואל רפסה תאצוה יבל תולאשמ אלמל.םי י ונפה םיתעה עבקאו ׳תיחמ ׳S
יד גי שהל יתלכי אלו המימת הנש המש יתבשי הבזכנ התיה ׳ת־נ תיחמ םש גי שהל
*תכאלמב קוסעל *תלדח אל ,ינבזע אל ׳הב ינוחטב .שאונ יתרמא אל תאז לכב ,׳תואצוה
לא ועננ אל יעדוימו יבורק תונולת לכו אתפסות ךשח ילב דומלל שדוקה תכאלמ
יתרטמ לא אובל לבא . ןטשל י ל !דתיה אל הסנרפ תגאדו הבחר ךותמכ י תדמל ,יבבל
םתמגמ יכו םבבלב העגנ המכחו הרות תבהא יכ י תעדי דשא םימכחה ןמ הצע י תלאש
תמגמ תארקל וחמש םא ףא םלוככ םבור לבא . תוי שובשט יקנו בק(י תפסותה תוארל
לא םיאב סיבר אל יכ דמל ןויסנה יכ לעופה לא הכמ האי צוהל ןפוא ואצמ אל יבבל
םיפלא עברא ויהי טעמכ סופדה תואצוה דבלש טרפבו ירבע דפס תספדהב םותחה
לש תצע לא .י דמע היהי
,
,רו םעפה הסנא יתרמא .יתדרח אל יכונא לבא .קראמ
בהוא ןעזיוהסלא הטארסננורעיגעררעב^ןודאה לא •תכלה ץט$רג ראססעסארס םכחה
ןס אתפסות תאצוה רובע רזע לדתשי ש ,ירבע ןושל קודקד לש רבחמ ירבע ןושלב יקבו
אוה יכ רמאו ירבדל הבר הבהא הארה הזה ןודאהו .>רעטסינימסוטלוק< הכולמה רש
.תאז תי לכתל הגידמה רצואב ףסכ שי םא עדוי ןיאי סא ףא ,ותלכיכ רשא לכ השעי
לא ץטינגעילב גדעבסדנאל .רד ברה ידידי תצע לא י תבתכ ךכ רחא .השעו רמא אוה
התילכתו םירבח לארשי לכ הרבח לש ףינסב ןושא,ד בשויה זיראפב נדובנערעד םכחה
תכלל ינצמאו י תעומש לא הלודג החמש המק הז פכההו .םירבע םירפס רואל אי צוהל
השדחי הוקת .סקנאר5 תואמ שמח הרבחה *ואם לבקא ׳כ הוק• יכ בתכו הכאלמה לא
— .ידי תחת המואמ .דתיה אל יכ ןעי לי חתהל יתלכי אל תאז לי ב לכא ,יבל לא האב
טרופקנארפב םייהכריק לאפר די גנה םכחה היה םירעשב עדונ ומש ןיצקו דחא סבה לבא
תי לכתל קר$0 האמ י נומלא י נולס ירבע דוטארעטילה בהואמ ודי תחת שי ׳כ יל בתכ
לבא — יה והכרבי — רתסב ןתונ רשא בידנה שי אה •ט עדוי ימ — אתפסות תספדה
•ה — זיראפב ןה$ה טרעבלא ריבנה םכחה י לא חלש ותולדתשהב ,תושעל הברה
ברק יתרמא התעו .י תשקב םרט הספדהל סקנארפ תואמ •שמה והרמשיו והקזחי
*נייטש השמ ׳ד םכחה לש תצע לא .תחת לאו £ורעת לא ךרזעב ׳ה י נ הכאלמה לא
. ג י נ י ש א י נ י ח י 8ז ו «י *כ ב א /י *ש י ת ש י מ ע * ה נ ר ה א ד ק נ ן כ (י
Aohgng.
ינינמזב סיפסרוסמה םימכחל י תחלש רשא (סוטקעסש$רם< ארוק לוקיתרבח דעדי י נש
ועיגהו .םותחה לא םי שנא ואיבי ןעמל הלא די יבתכ רקי לע ודיעי יב םירצונו םידוהי
,עדראגאל עד .שטי לעד ,רעדיינשנייטש .ץנוצ םימכחה ןמ •דדועת יבתכ הז רחא הז י לא
הארה טרסבו .ארוק לוק ןמ הארת רשאכו ץטערגו גדובגערעד ,סוראצאל ברה
ךיא תוצע י ל ןתנו די יבתכה תאצוה תודוא המוצע.הבהא עדראגאל עד ר^ססעסארפה
ןמ הארנ רשאכ ,םיקיתע די י נתכ תואצוהכ םסרופמו יקב אוה יכ ,הכאלמה תא השעא
הריבה קי וול י תעסנ ךכ רחא . רואל איצוה דשא םירפס ראשו םיבותכו םיאיבנל םוגרת
תואםרגה יסיליח טקלל •דירי רסקירפס רצואב סומכ אתפסות ליש די בתכ רשא סוקמ
לש תולדתשהב ןעיווב םירבח לארשי לכ תרבח יכ י תחמשל י תעמש המש יאובב .ונממ
תחת םיבשוי רשא ןגאטעדיג .רד ברה ידידי תמכסהבו קעני ללעי .רד םגרוספה ןשרדה
האמ — םיבוהז תואמ שש אתפסות לש סופד תרזעל תתל הצעונ וז הרבח ישאר
שארה ןפ בתכה ידיל עיגהו םידחא תועובש המש יתייה טעמכ . — קלח לכל םיבוהז
םש עי גה קז רחא .הז ךס לבקא יכ רעטייההטרעוו .6 רעטטיד קראה תאז הרבח לש
הרבח •שאר ומיכסה יכ ץטי נגעי לב םירבח לארשי לכ לש עטי מ^קה ק תרגא ידיל
םיקלחל סקנאר8 האמ — אתפסות תספדהל סקנאר6 תואס שמח י ל תתל קראפב
־םגנורעינעררעב^ןדאה ןמ בתכה י לא אב שדוח רבע רחאו — ותאצוה רחא םינושאר
ןעיו1ב י תואצוהל רזע י ל ןתי קלאס .רד דעטסינימה הכולמה רש ׳כ ,ןעזיוהםלא חטאר
.קראמ תואמ•שלש לבקא יכ בתכ רעטסיניפה יכ היה ןכו .סופדה תואצוהל סג רשפאו
*ל ןתי דוע וקיפסי אל םותחה לא םיאבה םאו .ןעיווב י תואצוהל הנידמה רצואמ
ןייטששריק .רד ןודאה ייע טרפבו עדמו המכח יבהוא םישנא תולדתשהכ-לבא ;ןורסחה
יתדוד ןכf טיוואשטובב יוו$זל םהרבא ׳ר .רד ברהו איולסערבב ןידג לקנאדס .דדו ןילרעבב
םימותחה ואב ןנאמהעל .ויד ברהו רעפהאר .רד ברה יבוהא היה םיתע יבתכ דואל יאיצומו
דשא יחור תאז לכב יכ רקיה ארוקךמס•ענמא אל לבא .סופדה תואצוה י ד רפסה לע
י נבל דמ תא ייח ימי לכ חכשא אל .ן עדמ יתויהב תופרהל לי חתה קזח היה חכ דע
הנש יצחו הנשמ רתוי ,ינבזע אל *תיבל יכנא השעא המ הלאשה .ןעיווב י ל היה רשא
.ידגנ ןטשל דומעל ולחה הסנרפ תוגאד .הלעמל דע ובר תואצוהו הסנכה אלב יתייה
,ןעיווב יתויהב *תרקב רשא ליז םי י הנעספ^דוד 'ר לודגה ברה חונמה תא ןאכ רוכזאו
תונברה תרשמ עי נא אל םא הכאלמה תא עצבא אל *כ ןמאנ נהואכ י לא רבד אוהו
ודרי וירבדו ,וירבד תא חכשא אל יכ דוע י לא כתכ כ־האו ,הרות ןיא חמקןיא םא יכ
תתל י תלכי אל רשא יתיב ינבמ קוחר םישדח שלש המש י תבשי .יבבל יררח לא
— .ןעיווב תעכ ויה אל יריכמו יעדומ לכ יכ ע
י 4
וו עדומ אלב היחמ םהל
טעמכ יכ םימשה ק העושי יתיאר ,ילוק ולכיהמ יננעיו •יה לא *תארקיתרצב
הפ י כונא דשא לחקה שארמ תדגא ידיל העיגהו תואסרגה י פולי ח לש הקתעה יתרמג
אל יכ יתיאר .אי עי ותדעב תונברה תרשמ לבקל הצרא סא הולשבו םולשב בשוי םויה
. הכאלמה תא סייסל *נכפתיו יהלאו י נפ תועושי ונדוא דועו יה ינבזע
*כסותב ויה דשא סשב םיתבקנ רשא םי שנאה לכל יבבל לכב הדות ןתא התעו
קלא6 .רד רעטסינימה הכולמה רשל טרפבו סי לדתשמלו סותחה לא םיאב לכלו ידי
.חדאסבו ןעיווב סי ר.ד לארשי לכ תורבחלו ץנעללעצסקע
.והננוכ ידי השעמ י לע ׳ה םעונ *היו
.קיפל זילרת טבש קלאוועזאפ
ל ד נא מ ד ע ק וצ ל ד ק ש מ ש ׳וה מ א  א ל ןב ל א ומ ש .ד ש מ
• • ח
ה מ ד ן ל ה
סירקי םא ףא םבתכי רענה — אתפסותל שריפ ורכח רשא םירבחםה ירפסכ
םירבחמהו םותח רפס תארקנ — החפשמב םינשו ריעב דחא םא יכ םיאצמנ ץאו דואמ
ךרד אוצמל ועגי םהה םירבחמה םא ףאו . ( י תוי עטו םישובש האלמ איה יכ םיננוקמ
םדי לאל היה אל טשפל ףננ ינבא המכמ ׳ה סרכ תא ולקס י נו הלולס אל ךרדכ
םתעד לוקשב םא יכ (*די י בתכ סהל ויה אל ןעי העקבל םיסכרה תא סושל
הברה םתעד לוקשב ואצמ סאו ,והינה ימלשוריהו ילבבה ק תואסרגה תואוושהבו
ךכ תומיכחמ תוי תואש ומכ יכ הרעשה ועגנ אל תומוקמ ראשכ הנוכנ הסדנה םימעפ
ת מ א ב ו . ם ש ב ו ת כ ש י א ׳ ל ק ח .א *י $ו ו י ל ) א ד ר א פ ד ו ד •ר י ג ה ג ר ה מ ד ו ד י ד ס ח ר פ ס ל ה מ כ ש ה י ע V
ס ר ק י מ י מ .ד ת י ה ר ש א א ת פ ס ו ת ה ל ע ש ר י פ ״ ם ש ת ו נ מ ת ה ב ו •י ו כ ו ה מ ו ת ח ה ד ו ת ל ע ר י א ה ל א ו ה ד ס ח
י פ ס » ו ר פ ס ב י ת מ א ן ב ה נ ו י 'ר ב ר ה — . • ה מ ו ק מ ד ו ע ז ט ר י כ י א ל ו ש י א ה כ ר ב ע א ל ת ר ג ו ב מ ו ת ר ג ו ס
ה ר י א מ ה א י ר ל ק פ ס א ה ז ה ל ו ד ג ה ה א ד מ ה ל א ם מ ו ת ש א ו ׳ ו ת מ ד ק ה ב ב ת כ ( ט י נ ק ה א נ ל י ו ו ) ׳ ם י ע ר ז ל ע א ת ם כ ו ת ה
ת ו א ס ר י ג ב ת ש ב ו ש מ ו ו ע ד י א ל ב י ת נ ס פ ל א ב ה נ ו ת נ ו ה פ י ר ט ת י ו ז pק ב ה נ ו ת נ ר ש א ה כ ל ה ב ם י נ פ
*ה א ן ס ו ת א נ ת . ח פ ס ב ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש ר ב ר ה ו — ׳ ה ל ם ו ל ש ל ל ו א ש ל ר ו ס י י מ ן י א ו ש ק ב מ ן י א ו ש ר ו ד ן י א י
. . . פ י ש ר פ ם ה ו ב ר ך י א י נ י ע ו א ר ר ק י ל כ ן ח ד ו מ א ל ה ע י ש פ נ ב י ת ב ה ר ה ת א ז ל י א . ב ת נ (א ׳׳ר ת א נ ל י ו י )
ל כ ת ו ק נ ל ה מ ו ק מ ל ע ה ד י מ ע ה ל ש י א ט ק א ל ה מ ו ר ע ו נ י נ פ ל ת ג צ ו מ א ת פ ס ו ת ה י ר ב ד ו ה נ ש מ ה ל ע ש ר ש ל
ץ ש י ו ו ן ן נ י ב ב א ר נ ״ ר ב ר ה י י ע י ד י ל ע י ג ה ת א ז י ב ת כ ר ח א ו . ה מ י מ י ם י מ י מ ו ל פ נ ר ש א ס ו פ ד ה ת ו ע ט מ ג י ס
ק ר ר י ע ז ב י ת נ י י ע א ל ו ( ט י נ ק ת ו ו א ל ק ש ) ם ח נ מ ׳ ו ה מ ב ר ח ת א מ ד ע ו מ א ת פ ס ו ת ל ע ם י ר ו כ י ב ת פ ס ו ת ר פ ס ה
ם י נ ו ש א ר ה ן מ ה י א ר א י כ מ ו .ם י ר פ ס ר א ש מ ר ת מ א ת פ ס ו ת ב ה י ג ה ל ם ש ^ר י ה .ד ר ו מ ר ב ח מ ה ו ה מ ד ק ה ת א י ת י ר ק
ב ת כ י נ ו נ ח ד א י ג ו ם ב י מ ל ש ו ר י ל ש ר פ מ ה י ר ב ד ב י ת י א ר ו ״ ם ש ב ת נ ו , א ת פ ס ו ת ב ת ו נ ו ש מ ת ו א ס ר ג ם ה ל ו י ה ש
ס י ר ב ד ה ב ר ח ו ת י נ ק ו ד ח ס ו נ כ ה ג ו מ ו ה ג ש ף ל א מ ר ת ו י ן ש ו נ ן ש י ף ל ק ל ע י י ת כ ב א ת פ ס ו ת ה י ת א צ מ ן כ ו ל י ז ו
.*ס ו פ ד ה ר פ ס ב ר ס ח ש ה מ ה כ י ת א צ מ
ף י ס ו ה ש ה ר פ ש י ר ו ש י ע ג נ ף ו ס מ ל י ל ע ב ה א ר נ ר ש א כ ד י ב ת כ ו ל ה י ח א י י נ ה ר ה א ר נ ס א ף א ו f
a
י ש א ו י ת ו ה ג ה ן מ ה מ כ ו , ס ו פ ד י ר פ ס ל כ ב ו ר ס ח ר ש א ו ד י ל ע ר ו א ל א צ -.י.ד ת ו ר ה ט ר י כ ב ם י ק ר פ י נ ש ש ש
ק ו ס פ ל ה ב י ת ע ר ו ג ו א ף י ס ו מ ו א "ו ג ו ״ .ר ב י ח ק ו ס פ ל ף י ס ו מ ש א ן ו ג כ ,ד י י ב ת כ ס ע ם י מ י כ ס מ ה נ ו ב ת י ר פ ש נ י א
׳ ס ס ו ק ב ב ן מ ה י ג מ ש א ו א ה ב י ת ה ת ל ח ת ב ה ע י ר י ה ' ה ו א ״ ת א ״ ת ל כ ף י ס ו מ ס א ו א א ה י ק פ נ ן י א ש ס י ק מ ב
51, 30
6
29 •,׳י » ר ו ע ן י י ע ו j27,
ו
23
8
1 3, ״ 1 3״ 119, 10!« ן ו ש א ר ס ו פ ד ן ו ש א ר ן ע ג $ב כ ן מ ק ל ׳ע
ן מ ש י ח ק ל ש ל ו כ כ ש ב ו ר י כ ו נ י צ מ ו י ת ו ה ג ה ב ו ר ה א ר נ ס א ל ב א , ת ו מ ו ק מ ר א ש ב ו ע י י ח כ ם ע ש ש א ״ ד נ ח ש י כ ס מ ש
א צ מ ת ו 15״ ; 15,2 13,
ג
j9
s
9
1
, 1 0, »11 *12 ,13% .1« ש ן מ ק ל א מ ג ו ד ל ׳ע ,י מ ל ש ו ר י ו י ל ב ב ד ו מ ל מ
י כ ק פ ס ן י א ו י מ ל ש ו ר י ו א י ל כ ב ד ו מ ל ת ס ע ם י מ י כ ס מ א י ר ג ה ל ש ת ו ה ג ה ו נ י י ה ד b י ו א ft ג ת ו א ס ר ג י פ ו ל ח ב
ן ו כ נ ה ש ר י פ ה , א ת ו ב י ט א ל ו א ת ו ע י ר א י ה , ת ו צ מ ה ל ב • ם ו ק מ ב .ת ו כ ר ב ה ל כ י 9,, .ד ג ה י א ד ו ב ו , ם ה י ר ח א ה י ״ ו ה
, ו י ר ב ד ת א א ל מ ל ה א ב ר ש א • ת ו צ מ ה ל כ ת א . ט ר ו פ ר ע ד י כ ת כ ת ס ר ג ו ל ה י ה א ל ס א ף א , א ד ר א פ ד ו ד ׳ר א צ ס
ת ו כ ר ב ה ח כ ו ז ף א א ל א . . . . ה ד ו ס א ו ה ה כ ר ב ה ה כ ב ו . . . ש ד ק ה ד א ו ה ו א ו ל מ ו ם ל ו ע ה .ל כ ש ר ה א מ ד ל י ז ו
ו ה ו א י ת ר מ א ה ז ח ט ש פ ה י ת י א ר ם ר ט ו . . ש מ מ ש י מ ש י צ פ ח ו נ י י ה ד ח ו צ מ ה ל כ ו ל ו ר י ת י ש ד ע ד ו א מ ל ו ד ג
י י ח א , ת י נ ח ו ר ו ת י נ פ ו ג ה א נ ה , ת ו צ מ ה ת כ ר ב ו ן י נ ח נ ה ת כ ר ב ן מ ו ב ר מ א נ י כ ,ן ע י ו ו ב ן נ א מ ע ד י ג .ר ד ב ר ח י ד י ד י ל
: • ה א ו .ו י ר ב ד ם ע י ת מ כ ס ה ה ל ח ת ו ן ע ז א נ א ר ג ר ע נ ס ע ל פ ו ח י ל א ׳ר ב ר ה ת א ז ה נ ש מ ל ע ש ו ר י פ י ל ב ת כ ר ש א
י פ ס כ ו — .2 ה ר ע ה 2 7 ׳ ב ק ל ח ס י י ו ש ר י ח ק ז י י א ׳ ח ו מ ב ר ה ת א מ ו י ש ר ו ד ו ר ו ד ר ו ד ב ד ו ע י ע ו , ו י ת י ח ד
י ד י ל י ת א ד י ת א צ מ ד ש א .ת ו ה ג ה ת צ ק ם ע ״ ד פ ס ה ש א י ל ע ב ו ת כ ם י ע ר ז א ת פ ס ו ת ל ע י ת מ א ן ב ה נ ו י ׳ ר ל ש
ל כ ט ע מ כ , א ו ה ן כ ת מ א ב ו ״ ל ״ ז ו ה י ל א ׳ ה ו מ ׳ ג ה ח ו נ ס ח ס ן ה ש י ת ע מ ש ש ד י ת ב י ת כ א ת פ ס ו ת
ש מ מ א ת פ ס ו ת ד י ב ת כ ב ו י ח ש ר ש פ א י א ו .ד א 6ס ו ת א נ ת ב א ״ ר ג ח ל ש ת ו ה ג ה ב ו נ א צ מ ה ז ד י ב ת כ ןיס ת ו ס ר ג ה
א ת פ ס ו ת מ י ת ה ג ה ן כ ק י ל ג ב א ״ כ ף ד ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש ׳ ר ב ר ה ב ת כ ם א ו - . א י ר ג ה מ ד י ב ת כ א ל א ו נ י א
ם י כ ס ה ש א ה ת ר ח א ס ע פ ו ר י כ ז ס א ל ה מ ל ד *ו י ת ו ה ג ה ש ע ו ה י ל א ׳ד י ג ח ן מ ד י ב ת כ ח י ה ד כ ״ ג ה א ר נ ד י ב ת כ
— ? ח ז פ ו ק ס כ ץ ו ח ס ו פ ד ל
4 -
ס״קל ש־דכחמה תמגמ יכ רשיה ךדד ןמםיכלוהה תאהעטמה רואכ םה ,תועטמ תוי תוא
!י סירססה שבשל אלו קחדה הז ץחלב ףארשפאד אכיה אשרנה
א־צו־ל דוסי ונל הנבנ םהבו םיקיתע די יבתכ י נש וני נפל התע שי ה״עב הנהו
לכ לבא,רשפא יאש י בד הזר תועטמ יקנ םהמ דחא אל םא ףא.הנוכנ הסרגה תא
ר• בתכו . סיטעס סה תויועטו הנומ רפס טיופרע די בתכ יכ אצמי די יבתכב ןייעמה
םיאצמנה םישובש הכרדו תופסוהו תוטמשה םישובש הפכו הפכ וב שי םא ףאןעיוו
וניניע תוריאמה דואמ דע תורקי תואסרג םיאצמנ הז לכב םש ןכ סג ואצמנ סופדב
אשירמ םש שבושמ סופדה יכ ךרד הרופ הז די בתכ ונל היהי תורהט רדסב טרפבו
די בתכ לש ךרע — .די יבתכבמ הנוכנ הסרג ול שי םימעפ סופדה סנ לבא.אפי סל
.ןילרעכב לעשרענ לצא זנכשא ןושלב ׳מרופרע די בתכ״ דחוימ רפסב יתבתכ טרופרע
18 .ונ •רעטהאד .דד ברח י נזחא לש טטאלברוטארעטי לב יתבתכ ןעיוו די בתכ ןפו
תנשב ןוכשמל ןתנ טרופרע ד•בתכ יכ רוציקב ןאכ רמואו 18777,6,5 ,4 .ונ ,1876
קיתע יכ הרעשהנוילהנש תואמ ששמ רתוי קיתע יכ רוריבב ערנ הזמ ,םירשעו סיסלא ׳ח
י סה אל הזמ לבאסיחבזם םיקרפ שלשו םירדס עברא אלא ול ןיא לבא.רתוי דיע
תומוקמב םילע ו׳י םירסח לבא — םירדס השש לכ ללוכה ,ןעיוו די בתכהו ,תחא תוא ףא
הנש תואס שמחמ י תי י קימער יודיבב ונאצמ ,פלוע תאי דנל ׳ק׳ה תנשב רכמנ ,—םינוש
ד• בתכ *כ תואסרני תותכסמה רדס ןמ יל רורב הז םיבתכנ יתמטלחהב ערנ אל סאו
אטהיר םיפל שא ףאהביתכו ףלקה ןמהארנ רשאכ ןעיוו די בתכמ רתיי קיתע טרופרע
םייזוח — ימלשוריה םע תווש תודחא תוכי ת — ןעיוו די בתכנ הביתכה י נפואד הארנ
.ןשונ ןשי ןמזל
הרוכבה ט^שט ול יכ — (יטרופרע די בתכ תא רפסה םי נפב ןתונ יכונא הנהו
םע הביתנה ןפואבו תוינשמבו םיקרפבו תותכסמב וירודמ םע — םינשב תוחפה לבל
תוינשמהו ״אקריפ קילס- 'י תנצה אל קרפו קרפ לכ ףוסב קר — פש תואצמנה תועונתה
י תגצה ,ד £ מ ל ו — ןיע תטי הרנ ואצמי ןעמל סופדב •תמשר םיקוספהו ןרעפ£יצנ יתנייצ
— אטיעימד אטועיט — םיטעמ תומוקמב קר סוסלו ןעיוו די בתכ ןפתואסרגה יפוליח
ה נ ו כ נ ה ס ר ג ה ס י ש י פ ס ה ר א ש ו י ר ח א ו ם ״ ו ר א צ מ ס ח כ ר ש א ב י ד ח א ת ו מ י ק מ ה פ ג י צ א א מ ג ו ד ל (י
ר ו ת פ כ ן מ ס ״ ר ו ש ״ ר ן מ ת ז א ב ר ג י פ ו ל י ח ;כ ס ג ף ס א ו 0ק ל י ב ף א ל .ר ע ד ל ו ק ש ב צ ד ו פ ר ע י י ב ת כ פ ע ת ס ב כ מ ה
104 ן כ ר ד ן י א 7
ג
ן י ר ד ה מ ן י א , ן מ ק ל ;י י ע .ה ר ; ש .ד א מ .ד ר ש א ת ו מ ו ק מ ה כ י ׳ה א ו ם י ר פ ס י א ש ן מ ו ח ר פ ו
192* ן י ש ה ב מ 17, ד כ ל ו ל א ב ס ת ו ה ד ( ג ״ ה ב ת כ ר ג א י ה ש א י כ מ ז ) lt»-« , ^פ ו ח ל ; ה ר ו ת ל 12*4 ן י ק ל ר נ
יד ו ל א ע מ ש י ר 294 ת ו ח י ג ה ת י ב 28
31
ר ע ש מ ו 21
| 0
ש י ל ו מ ג ת 2 !
ג
א ו ה ש ל כ 22 , ח ד ה 19* ר כ מ ש
ל א ר ש י ן ה כ ק ל ו ח 4 1 , ה ד ו ה י ׳ר 46, ״ ר ש י ע 43
5
. ן ש י ה 40.
0
פ י ע ל ס ש מ ח 35!״ ן י נ ו ז 33
3
י ר ו זש ן י ע מ ש
ב י ט פ ו י ב ב ו ט ט ו י ב ל כ ו א ו .ר ב ש ב SO
JU
י א מ ד ן י ד כ ו מ ו ן י ע י ג ש מ 5
ג
ן מ *נ ו נ י א א י ח 49« י ת ז כ ן ה כ פ ע
ן י ל י ב ש מ 702! ת י ע י ב ש 68, ה ל ג נ 64, , ר ג י א 69«
5
ת י ע מ ה ל ע
r
58 ם י ט ס ~ ם י מ ש א 53
4
ת ב ש ב י ל כ ו א ו
ד י ב ת כ ה ת ס ר ג ה א ר נ ס א ו ה ש ר נ ד ס י י ק ל ל פ ל פ מ ו ע ג י מ ם י י ה א ת ו מ ו ק מ ב ל ב א י ו כ ו 77,
4
ן ת ד ו ב ע 7 2״
ל ל ה ת יב •• י א מ ש ת י ב ן י כ ש ש י ר ב ד ע ב ר א ר פ ט מ ל ע ס ע ט א ו צ מ ל ל ו ד ג ל ו פ ל פ ב ת כ ה נ ה .ו נ י נ י ע ה מ ו א ת
ה י ג מ ,38» ן מ ק ל , - h
b
1 ה ל ע מ ל ך ש מ נ ע ב ר א ת ב י ת י כ ן ע י ו ו ו ן נ י ו פ י ע י ׳׳כ ה ה פ ר ג ה א ו ר ם א ק פ ו ס מ י מ ו
ף י ס ת ו י ח מ ׳ ת פ ס ו ת ס ע ם י כ ס מ ו ה פ י ה ל ו ע י ״ ה כ ה פ ר ג י כ ק פ ו ס מ י מ ו ת ו י ו ל ת ו ת ו א מ ה ת ו מ ו ר ת ן י כ ר ע מ ן י א
ת ל ה ת ת ס ר ג ס י י ק כ 47
9
, ת ע ט ו מ ה ם ו פ ד ה ת פ ר ג פ י י ק ל 39, ״ ה ע ק ב ל ש י פ ל ר ה ת א פ ו ש ל ח ס ס נ ח ב — , ח
ס י פ ד מ ה ט י מ ש ה י כ ק פ ס ן י א ו ר פ ס ה ת ס ר ג ם י י ק מ 61, ״ — , ח י פ ו ר ו ת פ כ ל ע ב י ש נ ס ר ; י ש א כ ת ל ו ח ם ו ק מ כ
ש ד י ס ה ח ו ר ל ה י ג מ א ו ה ן ו כ נ ה א ו צ מ ל ו ד י כ ה ת ל ע א ל ל כ א .ו ר ו ח ל ״ ע ו ב ש ה ת א ן ק ת מ 33« , ת ו ב י ת
— א ת י ל ע י י י ב י כ ת ו ע ט ב ב ת כ מ ה א ר נ ת מ א ב ו •ו ש ו ר י פ י ת ע ד י א ל א פ י ס כ ב ת כ ש ה פ ל כ א ״ ב ת כ •338,
ו מ י כ ת א ץ י ק ל י א ש ר פ ד א ן יא ״ א ת י א ד . , ם ו ת ח ה ח ת ו פ ע   ׳י כ ה ת ס ר ג ו ס י ת ח ר פ ס כ ר פ א מ ה י כ כ ת כ 22«
8
ס ו ר ג ל ך י ר צ י ע ד ו י ש ט י ם ו ק מ ב ו , ר ק פ ה ת ו ר י פ ד ת י ב ה ל ע ב ל ש ה ו כ ז ו ל ן י א ש י נ פ מ ש ו ש פ ס ע ט ו ״ ת י ע י ב ש ב
ל ט ר ל ת ו ש ר  .ל ן י א זא ו ״ ת ו ל ל ו ע י ל ו ד י ג ב ב י י ח ת נ י כ כ ש י ר י פ ה ע ד ו י ש מ ו י ר פ ח ו י ו ח ם י מ ע פ ה ב ד ח ד / ע ד ו י ש מ ו -
ב כ ל ו פ ו ק מ ב , ד י ג מ 68, ״ ך צ ר א ב פ י ק ט ב ס ייט א ל א י נ י א ו , ה י ה ת ץ ר א כ ה ם ר ג ח כ ש י מ 67

׳ ם י י נ ע ת ו כ ז
~ . ף כ ח י ג מ א ל ל ב א ר ב ש ל ו י פ נ ש ר פ מ ו ב ש י ל ו
.ן ע י ו ו ד י ב ת כ ת א .ר י י א ם י ר ד ש ר א ש כ ו , ו נ ל ש י ש ס י ר ד ס ע ב ר א ב (*
פי גי על הארנה חכומד תועט טרופרע די בתככ י תאצטד אכי ה ,ללכה ןמ י תאצי
םיאצמנ יכ — הנכה רסוחמו רתו- וא תחא הבית בותכל חכש וא העט דפוסה יכ
ןוילג לע בתכ םימעמו תודוקנ ייע תובי ת קחמ סימעמ
ז
ומצע רפוסה ןס תוחנה די בתכב
י ונשה יתרעה הטמלו סופדה ןמ וא ('
:
ןעיוו די בתכ ןמ אסרגה םינפב י תגצה — ץקיתה
3928 מ־ד חכומד תועט י ל הארנד ףא תומוקמ לכב י תי שע אל לבא טרופרע די בתכב
ןעיוו די בתככ ־תויסחב (יוגה וא<יתוכה םע- םוקמב י׳תוגחב ינונח םע שכנמה״ יתיא
אלד לי צאו .םי רחא תומוקמב ןכו י תי נש אל לבא חרסו רותפכ לעב איבמ ןכו ,סופדבו
ft20,,,/ פ״ד סופדה פע םימיכסמ די יבתכ םא ,חכומד תועט הארג פא ףא *תיגש
סיהינם ןכו ימלשוריכ אתי א ןכו ״רוהטה לע אמטה ןמ אל לבא״סורנלךי רצד לילעב הארנ
י תי נש אל יכ רמוהו לקו 295, •ךידצ ןיאש״ לי צד הארנ ןכו .א״שר א״ביר ס׳רר אי׳רנה
בתכב הסי גה י ל הארנ ןכ ,טרופרע די בתכ סע ןידה ץא י תרעשהלש תומוקמב י תעדמ
בוט *האמוטב השעת הלגלגשמ הרהטב השעת חלגלג אלש דע. . . , סופדו ןעי ,ו די
יל שי ו האמוטב תבי ת שע הרהטב תבי ת סי פלחתנ סש רשא טרוסרע די בתכ תסרגמ
הטשב םיכלוה ילבבהו ימלשוריהו .וז הסרג ול היה ימלשוריה יכ תוחיכומ תוייאר
י תעדמ יתהגה אלש רמוחו לקלש ונב ןב רמוחו לקו .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו תדהא
״עורזל׳ םוקמב סורגל שי ר י ל הארנ 64.
0
י םימיכסמ סופדו די יבתכה םירפסה לכ םא
ק י תאצי אל הזבו .טשפ אוצמל א״בירה האלנ םנחבו (
8
.תויתואה ופלחתנו .־רוזנל״
ברה תוריאמ םיניעב הינס ומכ •דצה״ רצח םוקמב 84״ דפסה סינפב י תגצה יכ ללכה
תוי תוא יכ די בתכב הכתה תורקל ךירצ ךכ סא יכ הגה וז ןיא יכ רודגיבא לאומש ׳ר
יפוליחב עידוהל •תיצר סאו ,האמל דע סי פלחתסו הפי םידכנ ןיא ־כ ׳ב ׳ר ׳ד ׳ח ׳ה
תולמב טרפב פיטעמ תומוקמב קר םוקמ י ל היה אל ידו ׳רב םיסולחה•לכ תואסרגה
ולאה תוי תואמ ץוח ןעיוו די בתכב בטיה תווכנ ןיא ןכו יתרעה קפסכ רבדה אכיה תורז
הביתה ףוסב חוליהה תואסרנ יפוליחב יתרעה אל ןכו יתרעה אל הז סנ ,ינ יג דוע
תלחתב 'ו ׳ה לבא ,ףוליחב םימעפו ן ןאכו ם ןאכ םימעפ רפסמ ןיא םה יכ .ןיי .םי״ץכ
ןפואב יונשה.*תרעה אל ןכו ,ץנעה םינשמ םימעפ ׳כ תומוקמ בורב יתרעה הביתה
אל ןעיוו די בתכב — , תורסח סופדבו תואלמ תולמה םיבתכנ די בתככ יכ ,הביתכה
תוא י תבתכ םינפבו ,ומצעמ ארוקה עדי הז לכ יכ , — תואלמ תובית םימעפ הברה אצמנ
|מ תוקחמנה תוביתה סנו .ובל םוקמב וביל מ־ד טרופרע די בתכב אצמנש ופכ תואב
חכשו ןקתו העטש םוקמבו ,פיטעט תומוקמב קר אמנודל יתרעה תודוקנ י־ע רפוסה
סיד י א םוקמב יי תומוקמ בורב בתכנ ןעיוו די בתכב יכ עי דוא דועו .תודוקנה תושעל
בורכ ןכו ׳יכו ייזע ייםש (טרופרע די בתכב ןכ סג< יירע (50־ג 50״<ןמקל ׳ע<יימד
.קידצ ׳ר יב רזעל ירי ןב םוקמב יב ,רזעלא ׳ר רזעילא ׳ר םוקמב רזעל ׳ר רזעיר ׳ר תומוקמ
יפב תומוקמ בורכ אצמנ םירומא םירבד המב םוקמב ןכו •לאעמשי ׳ר יב״ יסוי ׳ר יב
םירזוחש ןעי ולא לכ םנו ,ימלשוריב ומכ לכה ׳לוכאל םוקמב לכול• םירומא םירבד
ללכה הז טוקנ ןכו סופדו וו״יכב אצמנ אל .דצהזי כ״םנו .ןמוקמב יתרעה אל הלי לח
די יבתכ י נשו ס־וכע אנלי וו סופדבו יתוכ סופדכ יתיא יונ םינפב רמאנש םוקמ לכ
,דחא »וא י תטמשה אל םיפוליח ראשמ לבא יתדעה הזמ הז סישרוס^אכיהו ,םימיכסמ
י — ןיבי יט תואי גשו — םינוקיתכ אצמת תוטמשה
ילבבב אתפסות ןמ תואצמנה תואסרג יפוליח לכ תתל יתמגמ .רתיה הלחתו
, אישר היגח ןנש כיחא ימיארו (*. ןורסח שי ;יינב ןעי ,מייתנ ;מ חשרגח 0ינ»0 יחגגה 46,/, (י
תוהגהו םינושארב םיאצמנה תואחסונה ןמו אתפסות לש(
1
םינוש םיסופדבו ימלשוריבו
יב יתיאר לבא ןפואה הז לע דחא ןעג^ב י תססדה םגו אתפסות ישרפמב תואצמנה
״םילבלובמ ארוקה םגו רואל איצומהו תשפת אל הבורמ תשפתו ערתשהמ רצק עצמה
ומכ סופדבו די יבתכ יגשב תואצמגה תואסרגה יפוליח ןתא םא יד יכ יתרמג ןכ לע
ימלשוריכ תואסרגה תוושהל שי א הצור םאו (סוטקעסשארפ) ארוקלוקב תושעל יתרבדש
לכ היהי ןעמלו .שי א לכ די תחת םה יכ .לקב םאצמיו סוקמ הארמב הארי ילבבו
י תטמשה יכ יתיאר יכ טרפבו ״,רייגש םעפ ןושארה ןעג^בה י תספדה ״.רוש דפםה לכ
קלרעבל יתאב רשאבו .ןעיווב םש ןייעל יתלכי אל ןעי טרופרע די בתכ זט תואסרג הסכ
ןענכבו ,יי בתכה ק תועטה יתהגהו תובלמ לש םירפסה רצואל ירובע די בתכה םנ אב
םיכסמ אתפסות לש םיגפה יכ עדת ןעמלו .המדקה רחא הפסוה י תתנ ןושאר סופדמ
בתכ ק הקתעה רחא האלהלו יאמד תותכסמ ןמ ספדנ יכ ךל רמוא טרופרע די בתכ סע
רשא תואסרג יפוליח סע הקתעה תא י תוושה יכ תואי גשה ובר אל יב י נא חוטבו ד•
.די בתכב תחא סעפ דוע ןייעל יתבתכ י תקפתסנש םוקמבו .תונווכמ םיתאצמו י תטקל
.םי נוקי תב אצמתו די בתכ רחא תועטה י תהנהו קלרעבל י תכלה הטסדה רחאו
יריכמו יעדומ י ל וצעי הז רדס ןפואל .י תי שעש םינמסב ותנווכ תא עי דוא התעו
המבו המב הסונמו קודב אוהו .הז ןפואב אוהקי טי רקה ךרד לע רואל אצויה רפס לכ יה
הלחת ״תואסרגב י ונשה תעדל הצרנה תי לכתל איבמו הרצק ךרד אוה יכ .םינש
״הדותה־ לע י׳שר ורפסב רענילרעב א־ר םכחה השעש ומכ רדסה תושעל י תעדב הלע
.תרחא ךרדב השעי רואל רפס התע איצוי םא י ל רמא אוה םג לבא
וא ד ב אתפסות לש סופדו ב ב ןעיוו די בתכ , א ב ןמסנ טרופרע די בתכ
13 ,1 ףד פיר ,10 ,5 ,1 ןוילגב פינייוצמה תורושה םינייצמקע66י צו ללכ ןמיס אלב
.טי ופדעדי בתכב אוה ןכ תיארנ םינפב אצמת 13 הרושב ליד ד התארנ ב ייארנ
םינפב ־יא 5 הרושב ל״ר ד ב
א צ ט נ ז
5
׳ייתארנ סופדבו ,הארנ ׳יא ןעיוו די בתכבו
שי ש םוקמכו ,אצמנו ׳יא סופדבו ןעיוו די בתכבו ,טרוםרע r בתכב ׳יא ןכ .אצמנ
קי סב היתרגסהו םינפה ןמ ןויצה י תמש הסרגה יאקהרושה ןמ הבית הזיא לע תועטל
םינפב אצמנ 25 הרוש ליד >ל״צכ<ד ב ןיזמה תכרבבש [עמש תירקבש 25 סיד [ הזכ
םוקמבו ,סופדבו וו־יכב ןוזמה תכרבבש ׳־א ומוקמבו טרופרע די בתכב עמש תירקבש
הרושב ל״ר י ב < ך ירבד 20״מ׳ד > הזכ .ףסונ׳ םוקמבו < הזכ ןמיס י תמש ״אתיל׳
.22, ,א/ויל ןעיוו די בתכבו ׳ירבד* סופדבו ,טרופדעדי בתכב ׳ירבדכ״ םינפב וניצמ 20׳
ארוקהארת הזמ .נטטו״ןעיוו די בתכב ףסונו ,גוג •יא 22 הרושב וגייח ׳ ב נוגמו > גוג
תטיהרב יכ אוה רבדה רקעו ,סירכד המכב בותכל ךירצש המרפאג רוציקב ךיא רקיה
יכ עדג דחיב ד ב ינייאר םא ,הזפ הז םישרופ יא סופרו די יבתכ וושה םא עדנ ןיע
יכ עדנ וטעעל ב י יארנ סאו שרופ טרופרע די בתכו סימיכסמ סופדו ןעיוו די בתכ
יבתכ י נש יכ עדנ הכיתה רחא ןמיס כתכנ אל סאו טרוסרע די בתכ פע םיכסמ סופדה־
רואל אצי רשא ןוי ׳לב םינקז ׳ע לש תישארב רפס .םהינשמ שרופ סופרו םימיכסמ די
םינמיס יתמש םוקמ הארמב סנורהז רדסב םייניעל י ל היה עדראגאל עד םכחה ןמ
ת ו ם י ק מ י ת ו י ש ה ו י ת י א ד א ט ט ע נ א י ב א ס ב י י ש ן מ י נ ש ס ו פ ד ח ן י נ מ ח ן מ ס ג י א ס י ס ו פ ד ב ש י י ו נ ש ח (י
ט ו פ ד ת ו , ה א פ ס ו ת א נ ת ב ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש ד .ג ר ח ן מ ן ב ם ג ם י א ב ו ס ו ם י נ ו ש ם נ י א י כ י ת י א ר ו ש י ר ח א
ג י ד ב ר ה ל ב א ן ע י ו ו ב א ל ו ן י ל ר ע ב ב ת ו כ ל ס ל ם י ר פ ט ה ר נ ח א ב א ל א צ מ נ א ל א י צ י נ י ו ו א ״ פ ד p ת ש א ר ה
ה ר ע ח ו פ י ר ח ז א ס ח ם י ס ו פ ד ן ס ם י י ו נ ש מ ן י א ז ב ם ג י כ י ל ב ת כ ו , ל ו א ש ח י ת ח ת ו ל ש י ץ ט י ו ו $נ י ב ב א ר
, ל *נ ח ג ר ח י ל ג ת ב 2 ת ו א 2 ו ן ד ן ו ש א ר ס ו פ ד ן ו ש א ר ן ע נ ^ב ב
םגו םינמיסה לכ רדסא הטמל ,יוכו ילבב ארמג ג ׳ימלשורי ןייצמ י רוציקה תי לכתל
קרסו דומעו ףד י״ע יתנייצ י מלשורי הו .ןושאד סופד ןושאר ןעג^בב י תי שעש םתוא
אל ןעמל תורושה כ׳׳ג םינייצמ סוקמ הארמב קע66י צו ,אוצמל לקנ ןעמל הנשמו
9 הרוש תלחתמה הנשמה ןמ ליד J ׳ט ג ;>׳יד ׳א) ׳א ׳ג י 9 מ־ד לובלבו בוברע היהת
׳ט ףד <לבבו »׳ה הכלה ׳א קרפ ׳א דומע ׳נ ףד ן י שו דק סופד ימלשוריב אצמת
הנה אצמת םינוקיתב — תוי עטה לכ ריסהל י תדבע יחכ יצמאמ לכב יכונאו — .׳ב דומע
םירחא םיכרכ יכ •דוקאו — קתני אל הרהמב שלושמה טוחו— די בתכ רחא תי שי לש
י נלי צי ׳הו — .סופדה י נפל םימעפ שלש סיהנוס ויהי יכ תועטמ ויהי םייקנ רתוי דוע
— .תמא ךרדב ינכירדיו תואי נשפ
.ר וא ל א י צ ומ ה
ם ינ מ יס ה ש ור יפ
ת מ ר ב ת ו ת כ ס מ ה . ן י ש א ט א ד ק ו י ו ק א ר ק
ן י י * ת ב ה א ש ר י פ ם ע ד ו א ל ו א צ י י א מ ד ז ז א י פ
ה י ר כ ז י ה י מ ב ר ה ו ״ מ א ח א מ ת ו פ ס ו ת ו
, ל י ז ל ע ק נ א ר 9
ת ו ב ר ב ת כ ס מ .ו א י ל י ר י ס ד י ב ת כ ן מ י מ ל ש ו ר י = *י
. ץ נ י א מ ב ן נ א מ ה ; ל .ר ד ב ר ה ת א מ ר ו א ל א צ י
ת ו ת כ ס מ ח ב ר ה י ל ב כ ן מ ן ע כ נ י מ ד י ב ת כ = כ
ע ט נ ל א פ ר ׳ ו ח מ ב ר ה ת א ס • ר ו א ל ו א צ י
. ם י ר פ מ י ק ו ד ק ד ש ש ב ץ ט י ו י ^נ י ב כ א ד
. ה נ ש מ = מ
. ן ו ש א ר ס ו פ ד ה נ ש מ ימ
. ה י ל ב כ ׳ מ ג ב ש ה נ ש מ = *מ
. י מ ל ש ו ר י ב ש ה נ ש מ =
ג
מ
ר י א מ ׳ ה ו ם ב ר ה ת א מ ש ד ח מ ר ו א ל א צ י י ר פ ס ס
. ן נ א מ ד ע י ר פ
. ק ו ס פ =gj
. ה ב ר ש ר ד מ = ף
. י נ ו ע מ ש ט ו ק ל י = ש
ב ר ה ת א מ ש ד ח מ ר ו א ל ו א צ י ם י ג ח כ ת ר ו ת = ת
ס י י ו ו ש ר י ה ק י ז י י א ח ו מ
א י פ ר *  •יר ב א ת פ ס ו ת
כ י י ש
ש י ו ל נ ה ו
0ר ו &ר ע ד י ב ת כ א ת פ ס ו ת - = א
.ן ע י י י ד י ב ת כ א ת פ ס ו ת = ב
. ת י ל ב ב א ר מ ג נ
ן מ י מ א ת י ל ש ם ו ק מ ל כ ו א ת פ ס ו ת ל ש ס ו פ ד — ל
. א ת פ ס ו ת ל ש ס ו פ ד א ו ה ת ו א ס ר ג י פ ו ל י ח ב ל ל כ
ן ו ש א ר ס ו פ ד — ך
.א י צ י נ י ו ו
•י ר ב א ת פ ס ו ת ל ש י נ ש ס ו פ ד —
2
ף
. א ט ט ע ג א י כ א ס
ש א ד ר ט ס מ א ף י י ר ב י ש י ל ש ס ו פ ד —
ג
ך
. ן ע י ו ו ך א ב צ ל ״ . ת ו א ב ת ו א ו י ר ח א
ם ע א י ל ר ת ו א י ר ת א נ ל י י ו ס ו פ ו א ת פ ס ו ת = *ד
ת א מ ם י ר ו כ ב ר ו ט ע ו ם י ר ו כ ב ת ח נ מ ש ו ד   •
. ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש יר י ח ו מ ב ר ה
ר ו א ל י א י צ ו מ מ ש ד ה מ ר ו א ל ה א צ י א ת ל י כ מ — , ף
.י ר פ ס ו ו א ר פ ס ה
. ה ב ר ץ ר א ך ר ד — ן
'ד ׳ ו ה מ ב ר ה ד ו א ל א י צ ו ה א נ ה כ ב ר ד א ת ק י ס פ — ז
.ו ע ב ו כ ה מ ל ש
.י מ ל ש ו ר י = י
ו י ר ח א ם י ו ל נ ה ו א י צ י נ י ו ו ס ו פ ד י מ ל ש ו ר י •=  י י
. ט י ב מ ד ב א ת פ ס ו ת ל ש ת ו א ת ס ו נ = e
ל ש ש י י פ ב ס י א צ ס נ ה א ת פ ס ו ת ל ש ת ו א ח ס ו נ = r
, ( ש י ר ) ץ נ א ש מ ן ו ש מ ש ׳ר
י ל ע ב כ ת ו א צ מ נ ה א ת פ ס ו ת ל ש ת ו א ח ס ו נ = r
. . ת ו פ ס ו ת .
. ה ר ס ו ר ו ת פ ג ב ת ו א ב ו מ ה א ת פ ס ו ת ל ש ת ו א ח ס ו נ
ל ש ש ו ר י פ ב ת ו א ב ו מ ה א ת פ ס ו ת ל ש ת ו א ח ס ו נ
p ם י ע ר ז א ת פ ס ו ח ל ע י ת מ א ן ב ה נ ו י ׳ר ב ר ה
. ( ה ס ד ק ה ן י י ע ) ד י ב ת כ
. ד י ב א ד ב ת ו א ב מ ח א ת פ ס ו ת ל ש ת א ה ס ו נ = ד
. י ת מ א ן ב ח נ ו י ׳ ו כ ר ה ל ש ת ו ה ג ה = 0
. ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש ו ב ר ח ל ש ח ו ח ג ח = פ
. ם ש ן י י ע י ז ג ש נ = 1
. ^ ס ו נ י = >
. א נ ל י ו ו ס ו ה י ל א ׳ד ן ו א ג ה ל ש ת ו ה ג ה =  א
ר ב ח מ ה ל ע ב א ד ר א פ ד ו ד י י י ג ח ח ו ה ג ח — ד
. ד ז ד • ד ס ח
. א ת י ל — <
ת ו ב י ת י ש א ר
. ל ע ק נ א י מ ח י י נ ז ח ו ם מ י א     י ו ן ״ ז ו ח •
. ם י ב ל ס ח י כ ל ס ך ל מ = ח ״ מ ס
. ן י ע ר י א מ   =  ע י ס
. ק ר פ »ןוס       פ י ס
. ה ר ז ה ד ו ב ע = ז י ע
, א ו ה ך ו ר ב ש ו ד ק = !ו י ב ק
. א ד ר א פ ד ו ד ר = פ ד ״ ר
. ה נ ש ה ש א ר = ׳ ה י ד
. י ת י מ א ן ב ה נ ו י ׳ד = א י ב י ר
. ר ו ד ג י ב א ל א ו מ ש ' ר = א ״ ש ר
.י פ ל ע »,א = ל פ ״ ע א
. ר מ ו ל ו י ד * ן י א י     ל י ג א
. א מ ק א ב ב   = ק ב
. א ע י צ מ א ב ב = מ י ב
.א ר .ר ב א נ ב — ב י ב
ם י ר פ ו ס י ק ו ד ק ד = ס י ד
. ד ו ד י ד ס ח = ד י ח
. ן ע י י י ל ד י ב ח ב י   * ל י י ב
. א ר א ז י פ ד י ב ת כ = פ ׳ י כ
. ר מ ו ל ך י ר צ ך כ — ל ״ צ כ
. ן כ ש ל כ   ש «
כ
ן ה י ל ע ב ל ה ד ו ת ן ת א ו יל ם י ל ו א ש ם י ר פ ס ה ל א
. מ ר ז £ק נ א ר 5ב ם י י ח כ ר י ק ל א פ ר ד י ג נ ה ם כ ח ה ן מ ף ״ ד ר ת א מ ד ו ד י ד ס ח ר פ ב
י ח ח ר מ ו ע ה י ו ל ס ע ד ב ב ס י ג נ ר ל ש ש ר ד מ ה ת י ב ל ש ם י ד פ ס ה ר צ ו א ן מ א י ש ר ת א מ ה א פ ס ז ת א נ ת ר פ ב
. ף ״ ז ר ח מ ן מ ם י ב ו ת כ ת ו פ ו ק מ ה א ר מ ו ת ו ה ג ה ת צ ק ש י ה ז ר פ ס ב ו . ן נ א מ ר ע ק ו צ .ר ד ם כ ח ה י ד י ד י ת ח ג ש ה
. ן ע י ו ו ב ן נ א פ ד ע י ר 6ר י א פ ׳ ו ה מ ב ר ח ן ס א ״ ב י ר ל ש ש ו ר י פ פ ע ם י ע ר ז ל ע א ת פ ס ו ת ה ר פ פ
ן ע ב ע מ ב ר ע כ א ב צ י ע מ פ ה י ב א ד י ר ו ה מ ר י ב ג ה ל ש פ י   י פ כ ה ד ק ע ן ס ד ע ו מ א ת פ ס ו ת ל ע ם י ר ו כ י ב ת פ ם : ח
י
  פ ג
ם יע ר ז ר ד ס
ס ו פ ד ו ןע יוו ד י ב ת כ
ה י כ ר ב (1
ה א ס (2
י א מ ד (3
ת ו מ ו ר ת (4.
ת י ע י ב ש >5
ם י י א ל כ (6
ת ו ר ש ע מ >ז
ינ ש ר ש ע מ #
ה ל ר ע (9
.ד ל ח (10
ם י ר ו כ ב 01
ט ר ו פ ר ע ד י ב ת כ
ת ו כ ר ב U
ה א י פ (2
ת ו מ ו ר ת (3
ה ל ר ו ע (4
י א מ ד (5
ת י ע י ב ש (6
ם י י א ל כ (7
!וש א ר ר ש ע מ (8
ינש ר ש ע מ (9
ה ל ח (10
ם י ר וכ י ב (11
.ם יע ר ז ר ד ס ב ם י א צ מ נ ה ם י ק וס פ ה ח ת פ מ
97, — 3j ק ו ק ב ח 242« - 24,, ם י ר ב ד
48,
— י , י כ א ל מ
22
s
— 24
w
ס י ד ב ד
— 2, י כ א ל מ 7, .*
a
96
2
, — 26, . ם י ר ב ד
1 ז *
— 8! 8י ל ה ת 97, — 28 ם י ר ב ד
Sr.  
- 1 0״ ס י ל ה ח 96״ — 281
2
ם י ר ב ד
8*. -
— 24 ם י ל ח ת
97
2
— 33j, ם י ר ב ד
81, •
— צ ? ! ם י ל ח ת 1 7
u
— 6,
2
ם י ט פ ו ש
1020
— 30
2
ם י ל ח ת
7, —. 7 ״ ם י ט פ ו ש
614•
- 33, ם י ל ח ת 40
2
— 14, מ י ם פ ו ש
1 ד
מ
— 34, ם י ל ח ת 6*1 — l!s ' א ל א ו מ ש
1514  
- 35,0 ם י ל ח ת 11, — 9
ג
׳ א ל א ו מ ש
6״ -
55״ ם י ל ח ת 114 — 102 ׳ א ל א ו מ ש
18,0 י
- 66,, ס י ל ה ח 11, — 1 1
מ
'א ^א י מ ש
׳<
• 68« ס י ל ה ת 39, — 202, •ב ל א ו מ ש
3,
— 76, ם י ל ח ת 30, — 1,
B
׳א ם י כ ל מ
24,, -
- $5,
2
מ י ל ה ת 6״ — 82, ׳א ם י כ ל מ
24, , — 89, ם י ל ח ת
7!tM»20 — 8«4 ' א ם י כ ל מ
11., -
114
1 ׳ 3
ם י ל ח ת
7125 — 102, ׳א מ י כ ל מ
ו 7*< -
1191,4 ס י ל ה ח 1 0״ — 13, , ׳ א ם י כ ל מ
1 7 ״ - 1 1 9״ , ם י ל ח ת
80
2
~ 155 ׳א ם י כ ל מ
1 5״ - 1 1 9״ פ י ^ד ח 242
6
, 18, 3,0 ה י ע ש י
725 -- 130! ס י ל ה ת
- 131, ם י ל ח ת
18, — 3״ ׳י ע ש י
314  
- 130! ס י ל ה ת
- 131, ם י ל ח ת 2, — 6 ׳י ע ש י
18
8
— 1 ״ י ל ש מ 962, — 382 "ע ש י
17* — 1124 י ל ש מ 242* — 58,
,
י ע ש י
2422 —1180 י ל ש מ 220.82— 43* ׳י ע ש י
— 16« י ל ש מ 162
S
60,
ד
  י ע ש י
1 9״  
— 24
2
, י ל ש מ 14, — 66י 4 י ע ש י
*02•2«.  "
1 5, ״ , ״ ב ו י א 484 — 3
4
.ד י מ ד י
— 222, ב ו י א 1 8״ — 6״ ״ ׳ י מ ד י
15  — 3634 ב ו י א 25, — 16
5
י מ ר י
4י 4 — 38, : ב ו י א 2
4
— 23, , *מ ד י
17
!מ — 2, ת ת 65
2 a
~ 32,4 ' י מ י י
51*
— 3
4
ת ל ה ק 3(, — 32״ ׳י מ ר י
1 7 « — 4 ״ ת ל ה ק 2, — 3,2 ל א ק ז ח י
17. — 4
2
ר ת ס א S3,,
4 6
18 ל א ק ז ח י
6,9 14 — 6״ ל א י נ ד 97, — 48, ל א ק ז ח י
is — 4, ה י מ ח נ
5
נ , — 4
מ
ס ו מ ע
17!,. 13 — 9, ה י מ ח נ 55,» —  3, , ה כ י מ
3 — 5 5 ,
3
, j ה כ י מ
30 22, —
17! י ש א ר ב
22, — 1 7 ״ ׳ ש א ר ב
313 — 22,
4
•ש א ר כ
97, - 22״ ׳ ש א ר ב
15, - 26,
8
י ש א ר ב
15,. 26
2
» י ש א ר ב
2., -
35״ ׳ ש א ר ב
1e״ , -
37.,4 ׳ ש א ר ב
49g, ׳ ש א ר כ
97
4
- 20,,, ח ו מ ש
37 ״ - 22״ ת ו מ ש
1 4 ״ - 24
ו 2
ח ו מ ש
22 27 ״ — 4
מ
א ר ק י ו
.
4
' » -
6
1 ״
א ר ק י ו
47
3 ג
 
י 7
מ
א ר ק י ו
47*.-- T
M
א ר ק ר
1 0״ - 10, .א ר ק י ו
20,3 1%    
• 19, א ר ק י ו
6 9 6   ״ V - 25
מ
א י ק ו
9^,4 — 11
2
4 ר ב ד מ ב
100, — 11,2 ר ב ד מ ב
30, - 182! ר ב ד מ ב
30  2 -
18
2
״ ר ב ד מ ב .
55, -
18,2 ר ב ד מ ב
33, —
3130 ר ב ד מ ב
2 4 . -
3222 י ב י ס ב
28, - 34, ר ב ד ^ב
1 4
נ
, _
3
20
פ י ר ב ד
1!4 is — 5, ם י ר ב ד
1512  
- 6
S
ם י ר ב ד
97
4
— 6
״
ם י ד ב ר
1
412, 1, — 8״ , ם י ר ב ד
242, - 18,4 ם י ר ב ד
73, - 15, ם י ר ב ד
24
M
- 15, ם י ר ב ד
23י , - 15, ם י ר ב ד
242, ׳ - 15, ם י ר ב ד
2״ - 16, ם י ר ב ד
47

- 184 ם י ר ב ד -
47
2• — 18, ם י ר ב ד
1 [1-8] א ת ו כ ר ב
תותבש ילילב ןחים לוכאל ןיסנכנ םדא ינבש העשמ .ןיכרעב עמש תא ןירוקיתמיאמ 1
תאצ רבדל ןמיס .ןתמורתב לוכאל ןיאכז םי גהנהש העשמ ימוא םימכחו ריאמ יבר ירבד
תו לעמ םי חמרב םי קי זחמ ם י י צ ח רבדל.רכז רבדל היאר ןיאש י פלע ףאו.םי בככה
םימעפ י תש התוא ארוקםדאש סימעמ רמוא ןועמש ׳ר
2
;םי בככה תאצ דע רחשה
הב אצוי אצמנ רחשה דומע הלעי שמ. תחאו רחשה דומע הלע אלש רע תחא.הלילב 5
םירשעמ תחא הנועה .הלי לב תורמשמ עברא רסוא י בר
ג
:הלי ל לשו םוי לש ותבוח ידי
ןתנ ׳ר .תעב עבראו םירשעמ תחא.עגרהו הנועב עבראו םירשעמ תחא תעהו העשב עבראו
אלא הנוכית ןיאהנו כי תה תו רו משא ה שארל ינש הלילב תורמשמ שלש רמוא
אהי ש ידב םירמוא םירחא .ןירחשב עמש תאץרוק יתמיאמ * ; הירחאלו הינפל שי ש
הלואג ךמוס אהי ש ידכ המחה ץנה פע התוצט ,וריכמו תומא עברא ונמיה קוחר ורבח 10
רחאו הביקע ׳ר רחא ךלהמ יתייה תחא םעפהדוהי ר רמא .םויב ללפתמ אצמנו הלפתל
ןהש ינפמ תורקלמ ושאי תנש י נאהמודמכ עמש תירק ןמז עיגהו הירזע ןב רזעלא *ר
;םירהה שאר לע המח תיארג רבכו ןה וליחתה כ׳חאו י תי נשו יתירק רוביצ יכרוצב ץקוסע
םיקוסעל טרפ ך ת י ב ב ך ת ב ש ב ׳נש עמש תירקמ ןירוטפ תוצמב םיקוסעה לכו םינתחה *
הירזע ןב רזעלא ׳רו לאעמשי יברב השעמ
6
:םי נתחל טרס ךרדב ךתכלבו תוצמב 15
ןםזעי גה .ףוקז הירזע ןב רזעלא רו הטומ לאעמשי ר היהו דחא םוקמב ץי מש ויהש
המ לאעמשי ׳ר ול רמא,הטומ הירזע ןב רזעלא ׳ד היהו לאעמשי ׳ר ףקזנ עמש תירק
םיתיחשמה דננכ םהל רמא לדוגמ ךנקז המל דחאל םירמוא יחא לאעמשי ול רמא רזעלא הז
ירבדכ םייקל תיטיה התא ול רמא תפקז הטומ תי י הש התאיתיטה ףוקז יתייהש י נא
ושעי ו.םי די מלתה וארי אלש רחא רבד .ללה תיב ירבדכ םייקל יתםקזנ י נאי אמש תיב 20
וניא רצקל רצקל יאשר וניא ךיראהל ורמאש םוקמ הרצקתחא ורמא המל
7
;ךירבדכ עבק
חותפל .םותחל יאשר וניא םותחל,אלש .םותחל אלש יאשד וניא םותחל ךיראהל יאשר
.ךורבב חותפל יאשד וניא ךורבב חותפל אלש .ךורבב חותפל אלש יאשד וגיא ךורבב
ןירצקמש תוכרב ו לא
8
;חי של יאשר וניא חושל אלש .חושל אלש יאשר וניא חושל
ולא .עמש תירקבש תנורחא הכרבו ןומיזה .תכרב תוצמה לעו תורימה לע ךרבמה ןהב 25
ס ט י ע ו : ׳ נ ג ' ם ש י 6 | : ׳ ס j ; (י א י א ) ׳ י ׳ב י 4 | ו י מ 'ד ״ מ ו י נ 3 | : ׳ נ } ; ( י א ׳ א ) ׳א ׳ב י נ
; ( י ו ׳ א ) ׳ נ ׳נ י 1 4| : ׳ ט j ;(י ה ׳ א ) ׳א ׳ג י 9 | ונ ״ ׳ ׳ז ם י ו נ פ ו ש 8 | י נ ל י מ ו ק ׳פ י ת ב ר ס כ י א ; י ה t׳» ,׳ן
D 1 א " נ;>
ז
ל
ה
י י '
, ,
*י י ם ש י 15 ן ם ש 14 |  t ׳ו ם י י נ ד 14 | ס פ י ס ו ח י י ע ו ה י כ ה כ ו ס ,ז י ט , א " ג
,י ד ׳א מ ״ ע י י"1י ״ מ י ל ג נ ב א ל ו י מ ל ש ור י ב א מ י ל ה ה ר ו צ פ א ח פ ס ו ה ן ה 21 | : ד ע ע ״ »ו א ׳ ב י ל ׳י מ ו ן נ מ ס א ו
| [׳ו י ׳א ) ׳נ ׳נ י 24 ] : א ״ j
ם י צ ח ו j 3 ב ן מ י ס ו 2 | ב ל כ ו ל j 2 ח ב ש 1 ןי •ן נ
ב
י ע
ב
i
1
ב ל כ ו ל 1 [ ב ן ד א 11 [ב א =
8
מ *מ ] מ די ת י ב ר ע 1
I י < ד ה ל ע ה ש j ה ל ע י ש ב ה ר ו ש ה ן ס ה ל ע מ ל ן ו י ל נ ב ] ( ׳ י ל ע & I י ט פ ל ד ג
ס ד ו
ק & I פ יי נ ב
ו ד נ ה ^ייל זי י ו ה t< | ה ב ו ח 6 \ ך ב < נ !ה ב [ה ב I
5
ד ׳ב א צ מ נ ו 5 י ו ר ח א נ ח ל ע י ש ר ח א ל &
i נ < ב ׳ י ל י ל ה י ו ה j 8
8
ך ת ו ר ו מ ש א 8, ה נ ו ע ל 7 ן ה ע ש ל 71 ׳j < ת ע ב ד ע ה נ ו ע ה ן מ t 6 ה נ ו ע 6
ה א ו ר א ה י ש י ד כ j ו נ ר י כ י ו . . ו ר ב ח ה א ר י ש מ 9/16;[ב א =
9
מ ימ ] ד ת י ר ח ש ב כ ם י ר ה ש כ 9 ן פ י ג ב *׳א י 8
ן נ ת ת ו א ן י ר מ ו ג ו י ה ן י מ י ת ו [JLה ת ו צ מ 1< | י ו ר ב ח מ ק ו ח ד ש ד א א ה י ש י ד כ ך ח ו מ א ע ב ר א ק ו ח ר ב ו ר ב ח
ן י ק ו ס ע ו י ה ו ה ב י ק ע ׳ר ר ח א ו ה י ר ז ע ן ב ר ז ע ל א יד ר ח א j 11/12 י י ח י י ה ש ה ש ע מ j 11 ב ה ל [ה ל ו א ג 10
ך ה א ר נ 13 | ו < ר ו ב צ ד ע , י נ פ מ נ 2/ 1 3| י א מ ש ר ו ב ס י ת י י ה ו 12 | י ת ג ו ע 12 | ך ב ע
י נ ה
I
1 2
י ת ו צ מ ב
> ד ב ה ל פ ת ה ן מ ו > ע מ ש 14 | ן י ק ס ו ע ח 14 | י J < ע פ ש ד ע , ש י נ ת ה ה ן מ 14 | י .ד ת י ה ך ה ת א ר נ
! ג 1
ת ח
ל
ג
5 ת [;ו י ל ג ב ] כ ד ם י כ ת ח ל [ח ו צ מ ב ן י ק ו ס ע ל 14/15 | ו פ ך נ ם ו ע ל . ג ק ס ו ע ל !4 | ד ן י ל ס ת ה ן מ ו
ו ף ק ז נ ו 17 , ע י ג ה ו 16 ן < ה י ר ז ע ן ב 6| ב י ז ע ל ׳ר 15 | ת [ן ו י ל ג ב ] כ ד ת ו צ מ ב ן י ק ס ו ע ל [ם י נ ת ח ל 15
! י ד נ ב יר יה י > ש ה ל 18 | ך ב ה מ י נ פ מ 18 ! ב י ^ ם י ר מ ו א ד ה א ל 18 | < ה י ר זע ן ב 17 ן ה ט ה ו 1ד
ו [ל ל ה ת י ב י ר ב ד כ ר ח ו א מ ד י מ ן ו י ל ג ב ו ] ב < ד ' י ב ד 20 ן ך ב ח י פ ה 1 • ן ף פ ״ ׳ב כ ב י י נ י 191 < ם י י ק ל 19
ע ב ק ו ש ע י ו ך ה ו ר ו ד ל ה כ ל ה ך י ר ב ד כ ו ע ב ק י ו J ך י ר ב ד כ ה כ ל ה ו ע ב ק י ו ב ׳ י כ ל ה > ע ב ק 21 | ב
י י ! כ ש
׳
2 0
| ב ח ו ש ל ר מ א מ ה ר ח א י ך ו ר ב ב ח ו ת פ ל ר מ א מ ה 2; ! ה נ ו ר א ח ח א > ו ר פ א 21 ! י י א מ ש ת י ב י ר ב ד כ ה כ ל ה
ח י ר ק ב ש 25 ן •
8
ך ן מ ז ה צ 5 | ב ת כ ר ב ו 25 | ת ו צ מ j 25 [ר פ ו ס ה ן מ ח י ל ג ב ב ת כ נ ו ] ב < ת ו כ ר ב 24
| י ן ו ז מ ה ר ח א ל ק ז ס ה ת כ ר ב ל ש ך ב ז י
ז ט ח
ת כ ר ב ב ש [ע מ ש
1 א
[9-13] א ת ו כ ר ב *
1 .םירופכה םוי לש תוני בו הנש.ד שאו לש תכרבו תוי נעת תכרב ןהב ץכיראסש תונרב
ץמתוח ןיאש תוברב ולא ״ :אוה םכח די מלת סאו אוה רוב סא *רכינ סרא לש ויתונרבמ
.ןוזמה תכרבבש הנורחא הכרבו •ןומיזה'•תכרב תוצמה לעו תוריסה לע ךרבמה .ךורבב ןחב
תוכרב ולא j
10
הב ךיראמו ץזמה תכרבבש הנורחא הכרבב םתוח היה י לי לגה יסוי ׳ר
5 עמש תירקל הכומסה הכרבה ןמ ץוח ךורבב חתופ ןלוכ תוכרבה לכ ךורבב ןהב חתופש
הכרבןהב ץחושש תוכרב ולא י
1
:ךורבב ןהב חתופ ןיאש תרחא הכרבל הכומסה ׳הכובו
אלש ותוא ןי ומלמ הכרבו הכרב לכב החושהו ףוסו הלחת םירומבו ףוסו הלחת הנושאר
א ל מ ת ו א ב צ ׳ה ק•ק״קךרבמה םע הנוע היה הדוהי יבר ךרבמה םע ןינוע ץא .החשי
םע הנוע הדוהי ר היה ולא לכ ו מו קממ ׳ה דו בכ ךו רבו ו דו בכ ץראה לכ
10 םיעבש ןבכ י נא ירה הירזע ןב רזעלא ר רמא .תולילב םידצמ תאי צי ןיריכזמ
12
:ךרבמה
ן עמל אמוז ןב השרדש דע תולילב םירצמ תאי צי רמאיתש עמשאש יתיכז אלו הנש
ימי לכ םימיה ךייח ימי ךי י ח י מי לכ םי רצמ ץראמ ךתאצ םו י תא רו כזת
איבהל ךייח ימי לכ הזה םלועה ךייח ימי םירמוא םימכחו אטוז ןב ירבד ולא׳ תולי לה ךייח
חישמה תומיל םירצמ תאי צי םיריכזמ יכו םימכחל אמוז ןב םהל רמא ,חישמה תומיל
15 ה לעה רשא ׳הי ח דוע רמאי אל ׳ה םאנ םי אב םי מי הנה ן כ ל דמוא אוה ידה
אי בה דשאו הלעה רשא ׳ה י ח םא י כ םי רצמ ץראמ לארשי י נב תא
םהמ םירצמ תאי צי רקעיתש אלו ל ורמא יוגו ן ו פצ ץראמ לארשי תי ב ערז תא
אל וב אצויכ .הלי פט םירצמו רקע תויכלמ .תויכלמ לע ףיסומ םירצמ אהתש אלא
בקעי םש רקעיש אל ךמש הי הי לארשי םא י כ בו קעי דו ע ךמש ארקי
20 ו רכז ת לא וב אצויכ
12
; לפט בקעיו רקע לארשי לארשי לע ףיסומ בקעי אלא ונמיה
ולא וננובתת לא תוינומדקו תויכלמ לש לוע ולא תונושאר ורכזת לא תו נו שאר
לש תמחלמ ולא ה ו ע ד ת אלה חמצת התעהשדח השו ע י ננה םידצמ לש לוע
באזה השעמ רפסמ היהו ודי מ.לצי נו באזמ עגפש דחאל המוד רבדה•הפל לשמ ולשמ גוג
וב עגפו רזח .ירא השעמ רפסמ היהו באזה השעמ חכש ונסיה לצי נו י דאוב עגפ רזח
25 תונורחאה תודצ לארשי ךכ .שחנ השעמ דפסמ היהו םהי נש השעמ חכש ודימ לצינו שחנ
| ׳ג 'יו ״עשי 8 | נ ׳ ל נ •
י
(ס ש ) ׳ג ׳ג י 6
1
.ם ש ג ;י•ם ס * 4 | ! : ל ק ס י ס ס פ ו״ מ נ ; ( ם ש ) ׳ד ׳נ י 2
; נ י כ י ד מ • 15/161 ׳נ זי ונ ם י ר ב ד 11/12 | ! א ב ח : נ ״ נ ; ( י מ ׳א ) ׳א ׳ל י ; ׳ ה ׳א מ 101 ב ״ ׳ נ ל א ק ז ס ׳ 9
I ם ש 22 | ח י י נ י מ ׳י ע פ • 20/21 | א ב ך ; ג ״ נ ; ס ש י » 20 | ״ ה י ל ה י ס א ר ב n f'191
ב ס א 2
,
ך ו י ת ו כ ר ב מ יר ב ר ב מ
3
ך ת ו כ ד ב ם j 2 י ך < ל ש . . ל ש 1 | י ר ו ב * ת י נ ע ת ך ת י נ ע ת 1
׳ ו ז מ ה 3 | ך ת כ ר ב ב ב [ן ו מ י ז ה ת כ ר ב ו j 3 כ< ך ו ר ב ב 3 | ו מ צ ע ר פ ו ס ה ן מ ן ו י ל נ ל ע ן י א ש א ן ה ש 2 | ך
י ד ב ז י ח ת ו פ j 5 י < ן ל ו כ 5 | ב < ך מ ב ד ע , ל כ ן מ 5 ן :י ך ב ן י ח ת ו פ ש 5 | *ף
j ת ו ב א כ י ה ש א ר ב i 7 ג ! ה ב . ה ה ג ש ם ד א ש 6 ן י ך ב ן י ח ת ו פ 6 | ך ב ע פ ש ל [ע מ ש ת י ד ק ל 5
< ו ד ו ב כ ד ע , ׳ ה ן מ 8 | י ח ו ש י J | 8 ל כ *!וס ב »ל כ ל ע 7 ן ג ח י ש ל א ב ם א ו ר ח ש ה 7 ן ב ם י ד ו מ 7
ך ר מ ו א ב < ה נ ו ע 9 | ב א י י ק > •י י ה 9 {יב ׳ו ג ו [ו מ ו ק מ מ ׳ ה ד ו ב כ 9 ~ ך < ו ד ו ב כ ץ ר א ה ב
:מ j 13 ך ב י ם א נ ש > א ם י ז 11 ! מ ׳ד < ע מ ש א ש J' 11 נ ד ה 101
3
מ ר ז ע י ל א ׳ר ב ר ז ע ל ד 10
*מ ת ו מ י ת א 14 | 'מ א ב ה ם ל ו ע ה > ך י י ח י מ י 13 ן
2
מ ל ב [ו י י ח י מ י ל כ 13 | מ < א מ ז ז ד ע , ו ל א
ב ב
ft
«W 1>י I < ח ° 1 7 ג י ע ר מ א י א ל ן מ 5t ן נ ב ר מ א נ ר ב כ א ל ה ו j 15 י מ ו 14/15 ב < ם י מ כ ח ל 14
:
ת ו י כ ל מ ח 18 [ 18 | י < ך ת א י צ י > ר מ א ת ש [א ה ת ש 18 ן ך ו מ ו ק מ מ נ ב ה מ ו ק מ מ Q | 17 ,ך
ך מ ש ד ע ל א ר ש י ן מ j 19
2
י ב ד ו ע ב ק ע י 19 | ך ב ם י ר ג מ ת א י צ י 18 ! ״ 3 ת ו י כ ל מ ד ו ב ע ש ך ת ו י כ ל מ ו 18
א ה ת ש ב א ה י ש > א ל א 20 ן jj ו מ ו ק מ מ j 20 י j < ס ש 19 : ר ק ע ת ט י 19 ( ך < ך מ ש ד ע י כ ן מ ב ' <•
, < ל ש 21 | ב ו נ נ ו ב ת ת ל א ת ו י נ ו מ ד ק ו > ת ו נ ו ש א ר 2. ן ך ה ל פ פ J ו ל ל פ ט 20 | ף ° ש
[ל ש מ 23 ן ף ג < י ל ש מ 23 | ג ב ג ו ג מ ו > ג מ 23 | < ל ש f 22 ב וז 22 ן ף ב < •י ו ע ד ת א ל ה 22
1 ג ב י נ פ מ , 23 | ה י ד ג ב ד י ד ב ך ל ה מ ח י ה ש > ד ח א ל 23 ן ,ף ד מ ו א י א ח ו י p ק ע מ ש ד
i ע נ פ ו 24 : ב < י ז ח 24 | ך ג < ב א ז ה ד ע , ח ב ש ן מ j 24 י ר פ ס מ ל י ח ת ת נ כ ד ל י י י י > י י ס מ 23
!• ג ב דכ >I
2 5
M» י י י •
0 0
י י ח ת י י ג ב דליהו > ר * ס ס 25 | I ך נ י נ ס י י י
2 5
נ < ב כ י ח א 24
1 ג ב ת ו נ ו ר ח א 25
3 [1—4]• ב [14- 17! א ת ו כ ר ב
י כ י ר ש ה מ ש ת א א ר ק ת א ל ך ת ש א י ר ש ו ב א צ ו י כ ״ :ת ו נ ו ש א ר ה ת א ת ו ח ב ש מ 1
ם ל ו ע ה ת ו מ ו א ה ל ע ה ר ש א י ה יר ה ו ש כ ע .ה מ ע ל ע ה ר ש א י ה י ר ה ה ל י ח ת ב ה פ ש ה ר ש
ך מ ש ה י ה ו ם ר כ א ך מ ש ת א ד ו ע א ר ק י א ל ו ב א צ ו י כ '
5
: ה מ ש ה ר ש י כ י נ ש
׳ש ם ל ו ע ה י א ב ל כ ל ב א ה ת א יר ה ו ש כ ע ו ס ר א ל ע ב א ה ת א יר ה ה ל י ח ת ב ם ה ר ב א
י א נ ג ל ו נ י א ם ר כ א ם ה ר ב א א ר ק ו ר זח ש י ס ל ע ף א
1 6
: ך י ת ת נ ם י ו נ ן ו ס ה ב א י כ 6
א ו ה ומ ע ר ב ד י נ א ל ש ד ע ם ר ב א א ו ה ח ב ש ל א ל א י א נ נ ל ו נ י א ע ש ו ה ע ש ו ה י ל ח ב ש ל א ל א
.ה ל מ ג ל ס נ כ נ ש ס ע ש ו ה א ו ה ה ל מ נ ל ס נ כ נ א ל ש ד ע ע ש ו ה א ו ה ו מ ע ר ב ד י נ ש מ ם ר כ א
ם ה ם ה .זו ר י זן ו ש ל ו ה כ ח ן ו ש ל ל א ו מ ש ל א ו מ ש ב ק ע י ב ק ע י ם ה ר ב א ם ה ר ב א ה ש מ ה ש מ
ו ס נ כ נ ש מ ן ה ןח ה ל ו ד ג ל ו ס נ כ נ א ל ש ד ע ןה ן ה ם ה מ ע ר ב ד י נ ש מ ם ה ו ם ה ס ע ר ב ר י נ א ל ש ד ע
ב ו ת כ ה ה א ר ה מ י כ ו ן ו י צ ב ו ת נ ו ע מ ו ו כ ס ם ל ש ב י ה י ו וב א צ ו י כ
1 7
:ה ל ו ד ג ל 10
ר י ע ה י ל . ד ת י ה י ת מ ח ל ע ו י פ א ל ע י כ ד מ ו א א ו ה י ר ה ן ו ש א ר ה ם ש ה ל ר י זח ה ל
ו ת ב ש ל ם י ה ל א ד ס ח ר ה ה ר מ ול • ד ו מ ל ת ה מ ת ב א י ה יר ה ו ש כ ע ף א ל כ י ת א ז ה
ה כ ו ת ל ת ר זו ח ה ג י כ ש ה ן י א ש ן ייג מ ה ג ב ר ו ח ה ל ר פ כ ש ד מ ל מ ה ו א ת ב ו ה ד מ ח ב א י ה יר ה
א ו ה ש כ וג י צ מ ן ו י צ ב ו ת נ ו ע מ ו ו כ ס ם ל ש ב י ה י ו ר מ ו ל ד ו מ ל ת ר ה ה ש ע י ת ש ד ע
ט ה ר ב א א ר ק י ו י נ ש ד ה ה ש ע י ת ש ד ע ה כ ו ת ל ת ר זו ח ה ר ו ש ה נ י כ ש ה ן י א א ה ר ה יור ק ם ל ש 15
ר מ ו א ו ה א ר י ׳ה ר ה ב ם ו י ה ר מ א י ד ש א ה א ד י ׳ה א ו ה ה ם ו ק מ ה ם ש ת א
ה נ מ י ה ה י ת ו ד ו ס י ו ר ק ע י ש כ י ת מ י א ם י ל ש ו ר י ם ו י ת א ם ו ד א י נ ב ל ׳ה ר ו כ ז
. ה ב ד ו ס י ה ד ע ו ר ע וד ע ם י ר מ ו א ה
ך י ר צ ד מ וא ׳ר ב י צ י ו ת מ א ב ם י ר צ מ ת א י צ י ר י כ זי ש ך י ר צ ע מ ש ת א א ר ו ק ה
1
ב ב
א ר ו ק ה
8
:ף ו ס ם י ת ע י ר ק ו ת ו ר ו כ ב ת כ מ ה ב ר י כ זה ל ך י ר צ ם י ר מ וא ם י ר ח א ת ו כ ל מ ה ב ר י כ זה ל 20
ן ו ש א ר ק ר פ ב ו ב ל ן ויכ ם א ה ד ו ה י ׳ד ם ו ש מ ר מ ו א י ח א ר ו ב ל ת א ן וכ י ש ך י ר צ ע מ ש ת א .
ן כ ו א צ י א ל ע ר פ מ ל ע מ ש ת א א ר ו ק ה
3
: א צ י ן ור ח א ה ק ר פ ב ו ב ל ת א ן ויכ א ל ש פ ״ ע א
א ל ד ח א ק ו ס פ ה ב ט י מ ש ה ו ה ע ט ו ע מ ש ת א א ר ו ק ה ' :ה ל י נ מ ב ןכ ו ה ל י פ ת ב ן כ ו ל ל ה ב
ל ל ה ב ן כ ו ף ו ס ד ע .ר מ מ ו ק ו ס פ .ו ת ו א ב ל י ח ת מ א ל א ה מ צ ע י נ פ ב ק ו ס פ ה ת א א ר ס י ו ל י ח ת י
א ל ן ה מ ע ר מ נ ו ה י י צ ח א ר ק ש ן א צ מ ו ת ס נ כ ה ת י ב ל ס נ כ נ ה .ה ל י נ מ ב ן כ ו ה ל י פ ת ב ן כ ו 25
ל ל ה ב ן כ ו ף ו ס ד ע ר מ ו נ ו ש א ר מ ל י ח ת מ א ל א ם ו ק מ ה ת ו א ד ע ו ה ש א ר מ א ר ק י ו ל י ח ת י
ש א ר ל ר זוח ה ע ט ן כ י ה ע ד ו י ו נ י א ו .ה ע ט ו ע מ ש ת א א ר ו ק ה
0
: ה ל י נ מ ב ן כ ו ה ל י פ ת ב ןכ ו
ם י ל ס פ ם ס 10 | ע י ק ט ומ ש ש 5 | ם ש 5 | יה ז ״ ס ס 8/4 | ם ס j 3 ו״ ו< ז ״ ה י ש א י ב 1/2 | י 0פ ,ף ג י 1
| ׳ג ו״ ננ ס ש 14 ן ז ״ !ג ״ ס ס י ל ה ה 12 | א ״ ל נ ״ ל ה י מ י ׳ It | ׳ג ו י מ ם י נ ה מ 10 | ו י ו נ ה ס ״ p
| ג ״ נ ,י ׳א ׳ י » 20 | (׳ונ ׳א ) ׳ד ׳נ י 19 | ס ש 13 | י ז״ ל ק ס -ל ה ס 17 | ד ״ ב י כ ה י ש א ל ב 15/16
| ס 0 27 | 0 23   | י r״ ה ל ג מ ג ;(יי
,
נ ) יי ׳ ל י ;יא ׳ נ ה ל ג מ ן מ ק ל 22
ה ת ו כ י א j 2 ך ב י י ש 2 | ף ב < י י ה 2 ן [ןך ; ב ם ה י ב א ל ע ש ר ד ה .ר ח א ה ר ש ל ע ש ר ן ] I
!ד ם ל ו ע ה ת ו מ ו א ה ל כ ל נ ו ל ב ם ל ו ע ה ל כ ל ב ם ל ו ע י א ב ל כ ל ע 2 | ח ח י ה [א י ה י ד ח 2 | ך ה מ ו א ל ג
י כ ר ב א ד ן ך ב ם ל ו ע ה ל כ ל 4 ו ך ב »!ו ס כ ל [ו ש כ ע ו 4 | ג 3 ם ד א ל כ ל 4 | ך ג ב < ת א צ
ה ר ז ן ו ש ל 8 | ך ב !ל י ב > ל א ו מ ש ל א ו מ ש 8 | ב ס נ כ נ ש מ ע ש ו ה י 7 ן ב ר ב ד נ ש מ ם ה ר ב א [ר ב ד נ ש מ
< ת א ז ה 12 | ב ר מ א נ ש ד א י ה ש י פ ל [א ו ה י ד ה 11 | ה י ב ק ה [ב ו ח כ ח 10 | < ק י צ ב ו ת נ ו ע מ ו j 10 ך ב
I ח ת ב ר ו ח i 13 ב ף א ב > א י ה :2 | ך י נ פ ל ע מ ה ד י ס ח ל ה ז ה ם ו י ה ד ע ה ת ו א ו נ ב ד ש א .ם ו י ה ן מ ל > ב
ח י צ כ ו ת נ ו ע מ ו 14 ; ך ן ו נ ב ל ה ו ה ז ה ב ו ט ה ד ה ה > ד 3 ׳
נ ש
14 | < ה כ ו ת ל 13 | ה נ י כ ש 13 | < ן י י נ מ 13
| < ר ה
ז
ד ע א .ד ן מ i 15 ב ה א ר י ׳ ה ר ה ב ׳ מ א נ ש ד ה א ר ק נ ו ם ל ש א ר ק נ ש ו נ י צ מ 14/15 | ך ב <
; י ך י ת מ י א מ 17 \ < ם י ל ש ו ר י ד ע , ת א ן מ 17 | < ה א ר י ד ע , ר ש א ן מ 16 | ש 3 < ה ר ו ש 15
ם י ר ו כ ב 20 | י ך 3 ר י כ ז ה ל 19 כ ה נ מ מ ה י ח ו ד ו ס י ו ר ק ע נ ש מ ה ב ד ו ס י ה ד ע ו ר ע ו ד ע י ת מ י א מ 17/18
ן ו ר ח א 22 | ת א > ן ו י כ <1 י < ו ב ל ד ע , א ר ו ק ה ן מ 20/21 | 3 ם י ר ו כ כ ה כ מ ו ו ן ו ם ם י ת ע י ר ק 20 | י 3
ח ל ג מ ה ת א י ר ק ב ו ל ל ה ב 1\ ( ה ל ג מ ב . . . ן כ ו j | 23 ך י ר צ ו נ י א ב ו ש [א צ י . . . פ י ע א 22 ן י •נ ש ך
i ל ב א י ?
י י
י י ״ י י j 26 3 ס נ כ נ 25 ; ה ל פ ת ב ן כ ו ה ל ג מ ב ן כ ו 25 | 3 < «|וכ ד ע 24 | ק ו ס פ ו ח ו א 24 | י ן כ
• ך ב ה ש א ר ל 27 | נ ק י ח ל 27 | ב י ע י 26 | ב < י מ ו ג ו 261 נ ב י ע
8 6
[6-15] ב ת ו כ ר ב
4
1 הנורחאה הביתכל הנושאר הביתכ p העט הרמה שארל רזוח קרפה עצמאב העט קרפה
ןיקיספפ ןיאו עמש תורקל ןיקיםפמ תוזוזמו ןיליפת םירפס יבתוכ ••: הנושארה הביתכל רזוח
ןכ איננח ׳ד עמש תירקל ןיקיססס ןיא ךכ הלי פתל ןיקיספמ ןיאש םשכ רמוא ׳ר הלי פתל
רב רזעלא ׳ר רמא הלפתל ןיקיספמ ךכ עפש תורקל ןיקיספסש םשכ רמוא איבקע
5 ןיקיספמ ויה אל רוביצ יכרוצב קקוסע ויה הנביב וניד תיבו לאי למנ ןבר היהשכ קודצ
קרופש העשכ לבא ארוק הז ירה וסיתכ לע ואשמש פי עאףתכ י :ןבי למ עיסהל אלש
: קרפיש העש דע ללפתי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב ןוכמ ובל ןיאש י פל ארקי אל ןעוטו
תונלי אה לכ ראשו הניאתה שארב תיזה שארב ןיללפתמו ןליאה שארכ ןיאדוק םילעופ ״
ןיאדוקםילעופ י :ללפתמו הטמל דרוי ךכ ןיכו ךכ ןיב תיבה לעב .ןיללפתמו הטמל ןיררוי
10ןי ללפתמ םהירחאלו םהינפל ןיכרבמ ןתיפ ןילכוא הירחאלו הי נפל ןיכרבמו עמש תא
הפוחה ינב לבו םיניבשושה
10
:הבי תה י נפל ןידירומ ןיא לבא הרשע הנומש םימעפ השלש
רמא אלי ש יבר עמש תירקב ןיבייחו םימיה תעבש לכ ןיליפתה ןפו הלי פתה ןמ ןידוטפ
תימינפה הרוש הרושב ודמעו תמה תא ורבק
1 1
:ץבייח הפוחה ינב לכו רוטפ ןתח
ןיא סא דמוא הדוהי ׳ר .ןי בי י ח םינפה תא האור הניאשו ןירוטפ םינפה תא האורה
15 דפסהל ודרי .קרופפ לבא םושל ןיבייח דובכ םושל םידמועה תחא הרוש אלא םיש
עמשתי רקל ןיקיספם דפסהל ןיקוםעה לכו ןיבייח םהל םיינשו ןירוטפ םינפה תא ןיאורה
הלוח ירקלעב
12
;הלי פתלו עמש תירקליוניתובר וקיספהו השעמ .הלפתל ןיקיספמ ןיאו
דע ןתבוח ידי םיברה תא איצומ וניא לבא ארוקהז ירה םימ ןיבק העשת וילע ןתנש
תודנהו תובזהו ןיבזה
נ!
י :םוקמ לכפ-האס םיעברא רמוא הדוהי •בר האס םיעבראב אוביש
20 ץייק ילעבו תודנהו תוכלהב שרדמב הנשמב תונשלו הרותב תורקל ןירתומ תודלויהו
:הנשמה תא עיצי אלש דבלבו תוילגורה תוכלהכ אוה הנוש רמוא יסוי ר ןלוכב ןירוסא
וניאו ונזאל עימשמ וניאו עמש תא ארוק הז ירה לובטל םימ ול ןיאש ירק לעב
14
ונזאל עימשמו עמש תא ארוק ימוא םימכחו ריאמ ר ירבד .הירחאל אלו הינפל ךרבמ
ןירוקונייהו אביקע ׳ר י נפל ןיבשוי ונייה תחא םעפ ריאמ ׳ר רמא הירחאלו הינפל ךרבמו
25 וי פא חתפה לע דמוע היהש דחא רודםק ינפמ ונינזאל םיעימשמ ונייה אלו עמש תא.
ותכאלמ השוע היהש וא םורע הדשב דמוע היהש ירה
15
: הייאר הנכסה תעש ןיא יול
I :ה ״ כ ה כ ו ס ג H | ז״ ונ נ ; 0ש י 9 | (י ס ׳ ב ) ׳א ׳ה י 6 | (׳ג ׳ ג )י ב ה ״ ס ם י ר ו כ י ב ,(׳ה ׳א) ׳ב ׳נ י 2
| ב י כ j ; ס ט י 19 [ :ב ׳׳כ ג ; ( י י ׳ נ ) ׳ נ ׳ו י . 1 7 | : ט ״ נ 5( ט ׳ג < ׳א ׳ נ ן   ל ד ה נ ס ,(י ב ׳ג ) ׳ב ׳ו י 13
| : ״ ה כ ו ס ג ;(י ג ׳ט ) ׳ג נ ״ » י ע ו ,ע י ל זה ף ׳ע ; ׳א ׳ג זי ו מ ו ל מ ן מ ק ל 26 [ י ס ש ג ;0ש י 22
ה ב י ת כ ל 1 | נ ז
ו מ א ר
ק י ט ל ר ו ז ח י ק ר פ ל ק ר פ ן י ב j ש א ר ל ר ו ז ח י ק ר פ ה ע צ מ א ב 1
j י < ע מ ש ד ע , • ש כ ן מ 3 |
!
ך ב ת י ר ק ל I
2
ב ייזי־י' ' I 2 ד ב ה נ ו ר ח א ל 1 | ד ב <
| ב י ב ל מ 6 | ו ה ר ו ת ב ש ת ו צ מ ל כ ר א ש ל ו ן י ל פ ח ל ו > ה ל פ ת ל I 4 א ב י ק ע 4 ן ד א ב י נ ח ב י י י ג נ ח 3
}י ר וק 8 ד ב < ׳ י ע ש 7 | ן י ו ב ת מ 7 | ק ר ע ש j 6 י ל י ח ת י א ל > ל ב א 6 | ד 3
9
, ת כ ה 6
ל ל פ ת מ ו 9 | ך ר י 9 | י ד ר ו י ם ל ו ע ל 9 | ב !ל י א ה ל כ S | י ר א ש ב א ה 8 | ך ב ש א ר ב ו א 8 ! ך ב
j ך ב ה י ר ח א ל ו ה י נ מ ל 10 | ן ת פ ת א I j 10 ע מ ש ת א י ר ק j | 9 ו י ל ע ת ב ש ו י מ ו ת ע ד ן י א ש י פ ל >
2 נ < ם י נ פ ה ת א ה א ו ר ה 14 | ה ר ו ב ח ה [ה ס ו ח ה 11 ןי נ ן י י ר ו י 11 ב ח ״ י ל ש 11 | ש ל ש 11
ת ב י י ח 14 | ת י מ י נ פ ה ת א 14 | ב ה נ ו צ י ח ה 14 [   ך כ ה ר ו ט פ 14 | ך ת י מ י נ פ ה , ת א ה א ו ר ה ה ר ו ש
> ן י ר ו ט פ j | 16 ה מ י נ פ ד ת י מ י נ פ ה ת א 16 'ן ך ב ם ש ל 15 |• * ב ם ש > ש י ד מ ו ע ה j 15 ך ב
> ן י ב י י ח is ן ף ת י מ י נ פ ה ב ם י נ פ ה ת א ן י א ה ן י א ש ו [ס ה ל ם י י נ ש ו 16 | ן י ר מ ו א ש י ו
> ה ש ע מ 17 | י י ם א ו [ ן י
א
י I
1 7
י ד ב י פ ם ה ב 16 | י ף ן י ק ם ו ע ה 16 | י ד פ ס ה ה ד ב י פ ו ס ה
י ו מ צ ע ל ר ו ה ט [א ר ו ק ה ז י ר ה 18 ן י ו י ל ע ו ל ס נ ש y | 18 < ה ל ו ח 17 | ך 3 ו ק י ס פ ה ש 17 | ו ה י ה
ן י ב ז נ ח ו ד נ ל ע ן י א ב ו ן י ע ר ו צ מ ו ן י ב זה 19 | ס י ר ח א ל [ס י כ ר ה . . . ו נ י א 18 | 3 ו מ צ ע ל א י ד ב ר ו ח ש
א ר מ ג ו ם י ב ו ת כ ב ו ס י א י כ נ ב ה ד ו ת ב י ת ו ד ג ה ו ת ו כ ל ה ו ש ר ד מ ;י נ ו ש ו ה ר ו ת ב ן י ר ו ק 20 |
2
י ן י ב זו ' ת ו ד נ י ל ע ו ב ו
!ך 3׳ ד ד ו ה י ׳ר 21 | 2 ת ו ד ג ה ה נ ו ש ן י א ו ת ו כ ל ה ה נ ו ש י ב ר ם ש ב א ח א ר כ א כ א ד ת ו ד ג א ב ו ת ו כ ל ה ב ו
| ב < ה י ר ח א ל ד ע ,ו נ י א ו p 23 | ו י נ ז א ל 22 | י ת ו ל י ג י ר ך ב ת ו ל י ג ר ה 21 | ל ב א > ר מ ו א 21
ת י ב ב ך ש ר ד מ ה ת י ב ב > ה ב י ק ע ׳ר 24 ג < י י א מ ׳ ר ר מ א 241 [א י ב ש ר ה ס ר ג ן כ ו ] י ב י י נ ז א ל 23
! ה ש ו ע [ה ש ו ע ה י ח ש 26; ר מ א 251 א [ר ד ם ק ן ו י ל ג ב ז ] ר ו ד צ ק 25 1 ב ״ ב י ק ע ׳ד י נ פ ל ש ר ד מ ה
5 1 ג [16-24] ב ת ו כ ר ב
לש וחבש ןיא ורמאש יס לע ףא ארוקו רבד לכבו שקבו ןבתב ומצע הסכמ הז ירה סורע 1
ן נע י מ ו ש ב ׳נש םורע וארב אל םדאה תא היכקה ארבשכש םורע בשוי תויהל םדא
לשו דנב לש תחפטמ .רתיהש ירה .הילישה הז ו ת ל ו ת ח לפרעו ריפשה הז ו ש ו ב ל
.וביל הסכיש רע ללפתי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב ארוק.הז ירד וינתם לע ול הרוגח רוע
הרוגח ותסרקיפא .דתיה םאו עמש תא ארקיו וקיח ךותב ושאר תא םדא סינכי אל
1 9 5
תא תורקל ןיאשר ןניא תחא תי לטב םינשי ויהש םיינש
17
:רתומ הז ירה םינפבמ ול
ותבו ונב ויה םא ,ארוקו ותוסכב הסכתמ הזו ארוקו ותוסכב הסכתמ הז אלא עמש
עברא וילגר ימיממו ותאוצמ םישרופ תיזכ לכאל לוכיש ןטק'* ;רתומ הז ירה םינטק
ףדנ
ג
״ :תורוע וכותל ןתנש ןמזב םיבלכ לשמו םדא לשמ אלא ןישרוס ןיאו תומא
הטמה י נפלש ןירוקו תומא עברא.קיחרמ הז ירה תי בב.ומע םילנר יפ לש טיבעו יער לש
1 0
וכותל ןתנ םא רמוא יאכז ׳ר ארקי אל ואל.םאו ארוקו אוהש לכ סימ וכותל ןתונ
רחאלש ארקי אל הטמה י נפלש רמוא גיב ןועמש ןבר ארקי אל ואל פאו ארקי סימ תיעיבר
וכותב חנומו תומא רשעכ ולוב תיבה לכ ייפא רמוא רזעלא ןב ןועמש ׳ר ארקי הטמה
ןיפנוטמה תואובמל פדא פנכי אל
נ
" :הטמה תחת הנחיני וא .דנסכיש דע ארקי אל
תושרמ אצי ש דע קיספמ הז ירה ארוקאוהשכ סנכנ ׳יפא אלא דוע אלו עמש תא ארקיו 15
תארקל ן ו כ ה ׳נש ויבקנל ךירצו ללפתי ו פדא דומעי אל
3 1
:ארקיו םוקמ ותוא לכ
עברא קיחרי ןכ םא אלא ללפתמש םוקמב סימה תא לי פי אל
2
* :ל א ר ש י ך י ה ל א
ןישובל ןידמוע סרא ינבש םוקמ ץחרמל סנכנה
28
;רתומ .דז ירה ועלבנ וא ושבי תומא
וניאש ריצ ןיאו ויליסת תא זתונ םולש תלי אש רמול ךירצ ןיאו הלפתו ארקמ םש שי
ןיאו םולש תלי אש םש שי םישובלו םימורע ןידמוע םדא ינבש םוקמ .וי לי סת תא ץלוח 20
ןידמוע םדא ינבש םוקמ הליחתב ןתונ וניאו ויליםת תא ץלוח וגיא הלפתו ארקמ םש
םורע הארת לא רמוא ןקזה.לליה •* :ןתונ וני אש ל״צאו םולש תלי אש סש ןיא םימורע
הכוב הארת לא קחוש הארית לא בשוי הארית לא דמוע הארת לא שובל הארת לא
.קבחמ קו חרל תעו תו כבל תעו 'קו חשל תע ׳ש
.ורמא המ י נפס .הלפתל ןמז םימכח ונתנ ךכ עמש תורקל עבק הנתינש םשכ
1
ג
2 5
עברא דע רמוא הדוהי ׳רתוצח דע ברקהיה רחש לש דימת ןכש תוצח דע רחשה תלפת*
5
׳ג ) ׳ד ׳ו י ; ד״׳ ׳ה ;•במ*ע ס פ ׳י ע ו ׳נ ׳א ה ג י ג ס ן מ ק ל 8 ! ם ש 6 ן :ד י ב j 5 | ס ש 3 | ׳ט ס י כ נ ו י א 2/3
ה ל נ מ , (י ג ׳ב) •ך ׳ד י 16 | (י א ׳ב ) ׳ נ ׳ד י ׳י מ ו : ד י כ j 14 ! !ס ש } ; פ ש י 9 | ה י כ ה ב ו ס נ ; ( ׳ ה
׳ב ) |18 נ ׳ד י :זי כ ה ל נ מ ; ה י כ נ ;(י ס ׳ נ ) ד ׳ו י 17 | ב ״ ׳ד ס ו מ ע 17J16 | ן ל ג ר ל ו מ ש ד ( ״ ׳ א ) ׳ נ א ״ מ
ה ש מ ג וד ש י ה נ ל ץ ל א ן ל ד מ ז י מ ס י ש ל ד מ נ י ס י ד י מ ל ס ב ם י ק מ ם וש ב י כ ז נ א ל ה זה ל מ א מ ה 22 | ״ ס נ ש נ ; ( י נ
; :י ׳׳פ j 25 | ׳ד ׳נ ם ל ה ק 24 (ד י מ )
ו ש ו ב ל 3 ( ו מ ו ש ב j 2 א ר ב ש כ 2 | ו ר ס א ש ס ״ ע א א ר ו ק ו ר ב ד ל כ ב ו ש ק כ ו ן ב ת כ ו מ צ ע ה ס כ מ ה ז > ם ו ר ע 2
i נ ו ת י ל ט [ת ח פ ט מ 3 | < ו ת ל ו ת ח 3 | ך ב ח י ל ש ה ו 8 , ב י ש ו ב ל ן נ ע י ט ו ש ב > ך ב י ת ל ו ת ח ל ס ר ע ו >
ת א 4 ן ה ל פ ת ל ל כ א [ל ל פ ת י . . . ן י כ j | 4 ת ו ר ק ל ר ה ו מ 4 | ג < ו ל 4 | j ק ש ל ש י > ר ו ע 4
| < ו י ה ש f 6 ך ו ת ם ר ט א ב ח ס ק ד פ א j 5 ך ו כ ו ק ך ו ת ל ב י נ ו א ך ו ת ל 5 | " ד ב ס נ כ י א ל 5 ן j ו ב ל
ס ר א א ר ק י א ל 9 | י ס מ 8 | י ב ן ג ד > ת י ז כ 8 | ך ג ב ס י נ פ ק ו ת י ב י נ ב ו ו י נ ב ס א 7/8 | א ו ר ק ל 6
! י ב < ם י ב ע ו j | 10 ן ס מ ס י כ ל כ ת א ו צ ד ג נ כ א ל ו פ י ד ז ח ת א ו צ ד ג נ כ א ל ו פ ד א ת א ו צ ד ג נ כ א ל ש י ק
< פ א 11 | ב י כ ו ת ל ן ת נ פ א 11 11 ו נ מ ס ק י ח ר ה ל ך י ר צ 10 ] י י ט ל ש ד ח א ו י ע ר ל ש ד ח א 10 ב י י י י י י יי
ה נ ם י נ כ י ש 14 1 י < ו כ ו ת ב ח נ ו מ ו 13 | י ע ד ל ש ״ ,ר ג ו > ת ו מ א 13 | י ר ש ע ל ע ר ש ע •ן י ל ק ר ט ״ פ א 13 | י
׳י פ א ך < פ נ ב נ ׳ י פ א 15 | ך ב ת ו פ נ ו ט מ ה 14 | ך ב ת ו א ו ב מ ב 14 | ב י ע > י א 1 4 | נ ה נ א י צ ו י ש ך
;3 ן ת נ ו י ׳ד ר מ א י נ מ ח נ ר ב ..ל א ו מ ש ׳ר י ד ו מ ע י א ל ן נ ח ו י ׳ר פ ש ב ש י ר ב א ד י א ב ר ר מ א I 16 י א ב ו א ר י ק
ם ו ק מ ו ת ו א ב ל ל פ ת י א ל כ י מ ה ת א ל י ט מ ה > ת ו מ א I 18 ך ב ק י ח ר מ 17 | ב פ ד א > ך ל ו ט י א ל 17
ן י פ ו ר ע ו ן י ש ו ב ל 20 ו א < . ו נ י א ש 19 !י ד ב ץ י
ר ר ס !
י ת י ב ל 18 | ו ב ת ו מ א ע ב ר א [י ך ל ה י ש ד ע ] ק י ח ר ה כ ״ א א ל א
י נ ב ב ו ר ש 21 | י < ד ה ל ח ת כ ל 21 | י < ת א 211 י ה ל פ ח א ל ו 21 1 י ן י ש ו כ ל ' ן ת צ ק מ ן י מ ז ר ע ן ת צ ק מ ד
ת ע I 24 ק ח ו צ 23 ן ך כ ׳ י א ר ת 23 | י ן ת י א ל ש 22 ) י < ת א I 21 י ץ ד ט ו ע ת ו י ה ל ן י ל י ג ר I 21 י ם ד א
13 < ה ל פ ת ל ד ע , ם ש כ ן מ 25 ! < ק ב ח מ . . ת ע ו g | 24 ב ק נ ח ל ת ע > ף ב ק י ח ש ל ת ע ו ת ו כ ב ל
I נ דליהו > ב ר ק 26 ץ < ה י ח 26 | נ י י ח מ 26 [ע ב ק [ן מ ז 25 ן ה ר ו ח ח נ ת נ ש [ה נ ת י נ ש 25
(2-10ן ג ת ו כ ר ב
6
1 ברעה דע ברקםיברעה ןיב לצי דימת ןכש ברעה דע החנמ תלפת ודמא הפ ינפכו תועש
:עי בר רפח העש הרשע תחא החנמה גלפ אוה המכו .החנמה גלפ דע רמוא הדוהי ׳ר
רזעלא ׳ר רמא םירעש תלי ענ םע רמוא אסוי רב רזעלא ׳ד עבקהל ןיא ברעה תלפת
2
ץפסומה תלפת ללפתמה
3
:םי רעש תלי ענ םע התוא ללפתמ היה אבא יסוי רב
5׳ר * :אצי רחש לש דימת ברק אלש דע ןיב רחש לש דימת ברקשמ ןיב
אוה :ו ל ער ןמיס ואל םאו ול הפי ןמיס ויפב ותלפת הדנש סא רמוא הביקע
תוירבה חור קאש לכו ונפיה החונ םוקמה חור ונמיה החונ תוירבה חורש לכ רמוא היה
חורקא ול הפי ׳יס ולשב ההונ ומצע חודש לכ ונמיה החונ םוקמה חור ןיא ונמיה החונ
ול הפי ׳יס ותמכח ינפמ .ופוג הקלש לכ רמוא יאזע ןב יי :ו ל עד ןמיס ולשב החונ ומצע
10 ותמכח ינפמ ותעד הפרטנש לכ רמוא היה אוה .ו ל ער ןמיס ופונ ינפמ ותמכח
ןוכיש ךירצ ללפתמה « :ול ער ןמיס ותעד ינפמ ותמכח דסדטנש לכו ול הפי קי ס
׳ר רמא י :ך י נ ז א ב י ש קת ם ב ל ן י כת הלי פתל ןמיס רמוא לואש אבא ובל תא
וניב ללפתמ היהשכ ןלוכ י נפלמ רצקמ היה רוביצה םע ללפתמ הביקע ׳ר היהשכ הדוהי
תוייוחתשהו תוירכה ינפמ רחא דצכ ואצמו אבו הז דצב וחינמ םרא היה ומצע ןיבל
15אמו י כ א ת ל ת ן י נמ י ז ו לאי נד שריפ ולוכ םויה לכ םדא ללפתי לו כי
8
: השוע היהש
.דוה י ד לבק ל כ רמול דימלת לחוה הלוגל אבשמ לוכי ׳וגו י ה ו כ ר ב לע ךרב ה ו ה,
אי ה הגח הגחב שריפ וינזאל ולוק עימשמ אהי לו כי
9
: אנד תמדק ן מ די בע
פי ר .דצו רקו בו ברע דוד שריפ תחא תבב ןלוכ ןללוכ אהי לוכי יונו תרבדמ
אהי לוכי החנמ תלפת וז םירהצו תירחש תלפת וז רסוב תיברע תלפת וז ברע ׳וגו
20 וז הניר הלי פתה לאו הנרה לא עו משל המלשב שריפ קלתסמו ויכרצ לאוש
ביציו תמא דחא רבד ןירמיא ןיא
10
:י ונו י ה ב סי קי דצ ו נ נ ר רמוא אוה ןכו הנר
םוקםב ךלהמ היה
11
םירופכה םוי לש יודיו רדס ׳יפא הלפת ׳פ רחא םירבד ןירמוא לבא
מ ׳» 5 ן ס י כ ף ל ״ ס ב א׳׳ ש ר ״ י פ 4 | : ז י פ א מ ו י j ׳ע\ ; ( י א ׳ד ) י ׳ג ז י ס פ י י נ ע ה ; ( ׳א י ד ) ׳ב ׳ז ׳י ׳ע 5
| ז ״ ״ ם י ל מ מ 12 | כ א ״ ל ג
,
!(׳י ׳
p
< ׳ל י י 11 | ״ ׳ג ס י ב א מ 6 | ל י ל נ ;.(יי ׳°) ׳ד יונ י ; ׳ ס ף ו ס
ל א ו מ ש j 17/18 ס ש נ י נ ל I 00 16 ׳ j 17 א״ ' ו נ א י מ 15/16 | ם ש ג ; ( י א ׳ד ? י א 'f י :5 ! כ ם ש נ 12
5 (י א ׳א) ׳ל ׳ב • ׳י מ j 21 ׳א ב ״ ל ם י ל ה ה 21 ! ס י כ ׳ס ׳א ם י כ ל מ 20 | ס •• ה ״ נ ם י ל מ ס 18 | ג ״ ׳א י א
I : ו נ ״ כ נ (י ל י י ) יי י ״ י I 22 א״ ג
.ד י מ ת י ר ה ש > ה ח נ מ ה 2 נ י י ה ש I 1 ד נ ׳ י י ע ש יי י ל ר ל י י י י כ ר ק ד ח ש ל ש ד י מ ת ן כ ש > ת ו ע ש 1
ן י ר ב י א י ר ח ש ע ב ק ה ל ן י א ב ר ע ה ח ל פ ה ו ד מ א ה מ י נ ס מ ו . ה ח נ מ ה ג ל פ ד ע ך ל ו ה ו ב ר ק ם י ב ר ע ה ן י ב ל ש
ן י פ ס ו מ [} ל ש ו ר ס א ] ח ל פ ת ו ר מ א ה מ י נ $מ ו . ה ל י ל ה ל כ ן י כ ל ו ה ו ץ ב ר ק ב ר ע ב מ ו ל כ ע ח נ א ל ש ] ן י ד ד ס ו
ה ד ו ה י ׳ר . ם ו י ה ל כ [כ ן י כ ל ו ה ו ן י ב ר ק ן י ש פ ו מ ה ו נ נ ר ק ] ך ל ו ה ו ב ר ק ן י ם ס ו מ [J ל ש ] ן ב ר ק י ר ה ש ם ו י ה ל כ
ש ש מ ה ל ו ד ג ח ה נ מ א י ה ו זי א ו ם ו י ה ל כ ך ל ו ה ו ב ר ק ף ס ו מ [נ <] ל ש ן ב ר ק י ר ה ש ת ו ע ש ע ב ש ד ע ד מ ו א
| מ ד ב ה ר ו ג ש
6
ן ה ד ו ה י ׳ר 6 ; < ה ת ו א j 4 ת ל י ע נ ת ע 3 : י ס ו י ' ו 3 ן ך נ ה ל ע מ ל ו ה צ ח מ ו ת ו ע ש
ן ו נ מ י ה > ה ח ו נ ו מ צ ע Q] | 8 א ס ז ד ן ב א נ י נ ח ׳ ר מ ו ש מ ] j 6 ד ב א י ׳י > לי
6
| ד ב א י ׳ י > •יפי 6
[ה ל פ ת ל |12 ג ם י מ ש ל > ו ב ל 12 | ו ת כ כ ח ב 10 : ה ק ל ש ל כ > ו ל 9 |ך ב ו פ ו נ ב j9 ב ״ ז ע 9
כ. ד י נ פ ב 13 | נ ה ל ו ע ו > ר צ ק מ 13 | נ ל י ד ל ש ו ג ה נ מ ה י ת ך ר > ה ד ו ה י ד 13 ! ד נ י
ב
י ל
ת ו ע ר כ ה 14 ן j , ד ס ל ך כ ל כ ו > נ ב ה ר ח א ת י ו ז ב . . י ז ת י ו ז ב 14 ! ב א י ה ש כ ו 13 ן ר ר ו ב צ ח ר ו ט י נ פ מ
ל ל פ ת מ א ה י ב ד ל י ה ו ל ל פ ת מ א ה י 15 ! ך ב < ם ד א J 15 ת ו א ו ה ת ש ה 14 [ נ ח ו ע י ד כ כ ד
| < ׳ ו ג ו 16 ן פ א י ה j 16 ב ל א י נ ד ב j j 15 ש ר ו פ מ IS J ך נ ר כ כ > ו ל מ j 15 י ת ח א כ ן ת ש ל ש
! 12 א=כנ נ י מ א נ י ב כ j 16 [ב א=
5
י ע ל ה י ה ד סא ו ה י ד I»1 י ג י (י ה ו כ ר ב ל ע ך י ד ב 16
ו ל י ק ה י ב ג מ א ה י I 17 י ד נ ב
ח נ
י פ ׳ י נ ד j 17 י ן כ [ל ח י ח f 16 ך א ב ש כ י ו א ב ש מ 16
פ י ד ב ה נ ה ו 1   י ב י נ ש > ח נ ח ב j ! 17 ש ר ו 5מ ר ב כ 17 ן ך נ ו ת ל פ ת ב ב < [ו י נ ז א ל 17 | י ל ל פ ת מ ו
ן ת ש ל ש ל ל פ ת מ א ה י ל ו כ י 18
!
ך נ < ק י
כ 1 ? 1
ע י ב ש י א ל ה ל ו ק ו > י ך ב ׳ י ב ל ל ע [י ו ג ו j 18 <
I ב י ס א נ ש > ד ו ד
9
I נ י י י י י ע ב ר י י ג
1
1 8 ! נ ש ר ו פ מ ד כ י ש ר י פ ר ב כ 18 י ה צ ר י ש ה ע ש ל כ ב
1
ד ג ל ל פ ת מ כ ״ ח א ו > ו י כ ר צ 2•׳) j j ס ר א ל א ש י ך א ו ה ל א ו ש j 20 ח מ ה א ו ה ח י ש $» > ם י ר ה צ 18
ר ב ד j 22 ה ל ח ת ה ו א נ ם י ר ש י ל [י ו ג ו 21 !ב '
ג
ש j 21 ב י א נ ש > ד . ה מ ל ש 20 | ג < ? ל ח ס י י 20
| < ל ש 92'•ן ך j 3 ר ד ס כ 22 | ג < ד
7 [13-15J ג ת ו כ ר ב
השע רמוא רזעלא ׳ר הרצק הלי פת איה ותא הרצק הלי פת ללפתמ פי טסלו הנכסה 1
׳ד הלפת עמוש ךורכ השע ךיניעב בוטהו ץראב ךיאיריל חור תחנ ןתו םימשכ ךנוצר
רזעלא ׳ר .הלשת עסוש ךורב םתשקב רהמ השעו לארשי ךמע תלפת לוקעמש רמוא יסוי
.הלפת עמוש ךורב סתשקכ רהס השעו לארשי ךמע תקעצ לוק עמש רמוא קודצ י ב
וניהלא ׳ה ךינפלמ ןוצר יהי הרצק ןתעדו ןיבורמ לארשי ךמע- יכרוצ םירמוא םירחא 5
׳ר רמא .הלפת עמוש ךורכ ורוסחמ יד .דיונו היוג לכלו ויכרוצ לכ דחאו דחא לכל ןתתש
וניהלא ׳ה ךתבהאמו תותבש יברעב הרצקהלפת ללפתמ היה אבא קודצ רב רזעלא
וניחלא ׳ה ונל תתנ ךתירב ינב לע תלמחש ונכלמ ךתלמחמו ךמע לארשי תא. תבהאש
תבשה פוי תא שדק רשא רמוא סוכה לעו הבהאב הזה שודקהו לודגה יעיבשה םוי תא
סוכ אלא ול ןיא הליל דובכל םדוק םוי דובכ הלי ל דובכ םוי דובכ י - :םתוח וניאו 10
שי םיבוט סיטי ילילו תותבש י לי ל .הלי ל דובכלו םוי דובכל תמדוק םויה תשודק דחא
דעומ לש ולוחו ט״ו תבש ןוזמה תכרבב הרכזה םהב שיו םוכה לע םויה תשודק ןהב
ריכזה אל
13
:סוכה לע םויה תשודק םהל ןיאו ןוזמה תכרבב םויה תרכזה סירב שי
הלדבה רסא אל ותוא ןידיזחמ םימשנה תא לאש אלו םיתמה תייחתב םימשנ תרובג
אלש ימ ףא רמא יסוי ׳ר ותוא ץריזחמ רמא אל סאו סוכה לע הרמוא תעדה ןנוחב 1 5
החנמו.תירחש םירופו הכונח ןונכ ףסומ וב ןיאש לכ י" :ותוא ןיריזחמ ץרא לשב ריכזה
ללפתמ ןיססומבו ותוא ןיריזחמ ןיא רמא אל סא ערומה ןיעמ רמואו הרשע הנומש ללפתמ
דעומ לש ולוחבו שדוח שארב תויהל לחש תבש .עצמאב םויה תשודק רמואו עבש
סא האדוהב רמוא רזעילא •רו הדובעב עדומה ץעמ יואו עבש ללפתמ החנמו תירחש
תבש .עצמאב םויה תשודקרמואו עבש ללפתמ ןיפסומבו .ותוא ןיריזחמ ןיא רמא אל 20
שאר לש ט*וי
14
1 עצמאב םויה תשודק רמואו עבש ללפתמ םירוסכה םויו בוט םויו
ומצע ינפב תבש לש רמואו רשע ללפתמ םירמוא י אמש תיב תבשב תויהל לחש הנשה
בוט סוי .עשת ללפתמ םירסוא ללה תיבו תבש לשב ליחתמו ומצע ינפב בוט םוי לשו
םוי לשו ומצע ינפב תבש לש רמואו הנומש ללפתמ םירמוא ש״ב תבשב תוי הל לחש
םייססו תבש לשב ליחתמ עבש ללפתמ םירמוא היבו תבש לשב ליחתמו ומצע ינפב בוט 25
׳ל ג י ס ס ו י ג ע ת !(׳ו ג ׳א) ׳7 'ג ,(ינ י ס ) ' א יע י 13 ; : ד י ג ח ב ש ,ס ״ ק ם י מ ס ש כ נ
!
(י י ׳0 'ל א" י 10
ן מ ק ל j 21 ד ״ ה ל י ב : ׳מ ן י נ ו ר י פ ,ד י כ ש ב ש צ ; ! (׳0 ׳ 0 ׳ג א ׳  • י 16 ! : מ ״ ׳מ י ע ו ,נ ״ ל : ו ׳ נ j ; ( ׳ א ׳ א )
| : ׳ מ ן י נ ו ל ע נ ;(י ה ׳א ) ׳א ג ׳׳ל ס ו ע ו נ ש ,! (י ו ד )״ ׳ג ע י נ ם ש י ; נ י י •ב ס נ פ ה ש א ל
| j ב ל ע מ מ > ם י מ ש ב j | 2 • ר ז ע י ל א ב י ז ע י ל ׳ י 1 י• נ ם י ט ס ל ו ט ת ו י ח ] ח י ח י ד ו ד ג ד ה נ כ ס 1
ה ל פ ח ד ע , י פ ו י ׳ר ן ם 3 ! [< כ נ ג ' ח ה ת א > ך ו ר ב 2 | נ ת ח ח מ ב < ץ ר א ב 2 | < ח ו ר 2
ל כ j 6 ב < ל א ר ש י כ ן ה ר ה מ 4 ן ב ת ל פ ת ל ך j < ל ו ק 4 ןי j . . ת ע ו ש ע מ ש ר מ ו א ע ש ו ה י ׳ ר ך <
ה ש ו ד ק ל ה ח ו נ מ ל > ה ב ה א ב I 9 < ה ב ה א ב 9 ד ע .ת ב ה א ש ן מ j 8 י ד כ 6 | ג ן ת פ נ ר פ י ד כ י ה י כ ר צ ל ב <
ו נ י ת ו ב א י ק ל א ו ו נ י ק ל א ץ ר א ב פ ו ל ש ו ה כ ר ב ו נ ל ת ת ל ת י ר ב ל ו ת ו א ל [י ד פ ג ל ש ט ש ו ט מ ת ח א ה ב י ת ] ה ד ו ב ע ל
| נ פ ד ו ק ם ו י ה ש ו ד י ק 11, ך ב ן י א ס א י 0 | נ < ח ז ר ס א מ ל כ 6/7 , ר ח ו א מ ד י מ ן י י ל ג ב א ׳ו כ ו נ ת ח ו נ מ ב ה צ ר
j ף ט י י ו ם י ש ח ו ח י ר ו ת ב ש ב ש ד ו ח ש א ר ו > ב ו ט ם ו י ו I 12 ב ם י י ח ת ש ו ד ק ד ם ו י ה ת ר כ ז ה 12 ! פ ח ל 12
ל א ש א ל פ א ך ג ס י נ ש ח ת כ ר ב ב ה ל א ש ו ] ה ל א ש א ל ו 14 |ג ר י כ ז ה א ל ו ה ע ט 13 | י ת ש ו ר י [ת ר כ ז ה 13
i ג ם ו כ ה ל ע ח ר מ ו א ל ל ו כ י ש י נ פ מ ו ת ו א ן י י י ז ח מ ן י א ת ע ד ה ן נ ו ת כ ה ל ד ב ה ו 14/15 ן י ם י נ ש ה ת כ ר ב ב
j ת א ד ו ה ב > י ד נ ע ר ו א מ ה 17 ! ך נ ב ת י כ ר ע > ם י ר ו פ ו l׳ i j } ה ר י ת ך ב ת י ר ב > ר י כ ז ה 16
ל ש ו ל ו ח ו ש ד ו ח ש *ר ן ו ג כ *ל ס ום י כ ש י ש ל כ ו > ו ה ו א 17 , < ן י א 17
;
ע ר ו א מ ה ן י ע מ > ר ס א 17
ר ז ע ל א ׳ר ה ד מ ע ב פ ו י ח ת ש ו ד ק ר ס ו א ו ת ר ש ע ח נ ו מ ש ל ל פ ת מ ת ח נ מ ב ו ת י ר ח ש ב ] ה ח נ מ ו ת י ר ח ש ד ע י מ
ת י ר ת ש ב 19 ; < ע צ מ א ב 20 ד ע , ת ב ש ן מ 18 ן ך ב י ת ו א ן י ר י ז ח מ ו א ל ס א ו [ כ ה י י ד ו ה ב ] ה א ד ו ה ב ר מ ו א
ש ט ש ו ט מ ב ת כ ו ר ח ו א מ ד י מ ן ו י ל ג ב ו ] ב ע צ מ א ב ס ו י ה ת ש ו ד ק [ה ד ו ב ע ב ע ר ו מ ה ן י ע מ j 10 ב ה ח נ מ ב ו
r ( ה א ד ו ה ב ר מ ו א ר ז ע י ל א ׳ר ה ד ו ב ע ב ד ע ו מ . ל ש ו ל ו ח ו .ר י ר ל ש ר י כ ז מ ד מ א ק י כ ה ו י ר ס ח כ ' י ד ו ס ח •א ח י א
ן כ ן נ ח ו י .׳ ר ו ל א י ל מ ג ן ב ן ו ע מ ש ן ב ר > ע צ מ א ב 21 | ך < ב ו ט ם ו י ב נ י ה י כ ו ט ״ י ב ו ת ב ש כ 20/21
ו ל ב ב ע צ מ א ב ם ו י ח ת ש ו ד ק ס י ר מ ו א ט ב ע נ ש ל ק ו ק ז ש ] ע ב ש ל ל פ ת מ ש ם ו ק מ ל כ ם י ר מ ו א א ק ו י נ
ן [ח נ ו מ ש ס י ק ס כ »ר ש ע ר ק נ ו ] 3 ה ע ט ש ן מ י ס ל ה ר ש ע ל ע ד ו ק נ ו ה ר ש ע ה נ ו מ ש 22 ; ך כ <   ת ו י ה ל 22
[16-21J ג ת ו כ ר ב 8
1תבשה שרקמ ךורכ סתוח ףא רפוא ןתנ יבר עצמאב םויה תשודק רמואו תבש לשנ
םוקמה י נפל סבל קנטמ תוחורה תא ןיוכל לובי ןיאש ימו אמוס
16
:םינמזהו לארשיו
הצוחב םידמועה .הכ תרחב רשא םצרא ךדד ׳ה ל אי ו ללפתהו ׳נשןי ללפתמו
פצרא ךרד ׳ה לא ו ללפתהו רמאנש לארשי pא דננכ םבל תא ןינוכמ ץראל
5 ו ל ל ס ת ה ו י נש םלשורי דגנכ ןבל ץנווכמ לארשי ץראב םידמועה הב תרחב רשא
ןיללפתמו שדקמה תיב דננכ םבל תא ןינוכמ םלשוריב םידמועה .תאזה די עה לא
םידמועה םורדל םהינפ ןופצצ םידמועה ואצמנ הזה םו קמה לא ו ללפתהו ינש
ואצמנו חרזמל םהינפ ברעמב םידמועה ברעמל םהינפ חרזמב םידמועה ןופצל םהינפ םורדב
אסכ יבג לע אלו הטמ יבג לע אל דומעי אל ״ :דחא םוקמל ןי ללפתמ לארשי לכ
10׳ה ךי תארק םי קמעממ ׳נש םוקמה י נפל תוהבג ןיאש ללפתי ו לספס יבג לע אלו
תא זחאיש ימ ול שי םא רומחה לע בכור היה
נ
׳י :רתומ הז ירה הלוח וא ןקז היה סא
ללפתי ךכ ןיבו ךכ ןיב רמוא יבר ללפתי ו ומוקמב בשי ואל םאו ללפתי ו הטמל דרי ורומח
בלול עקותו רפוש לטוג ךרדל תאצל פיכשט היה
18
:ןווכמ ובל אהיש דבלבו ומוקמב
ןורקב בשיל םיכשמ היה ארוקעמש תירקןמז עי גי שלו ללפתמו הב ארוקו הלינמ ענענמו
15 וא איטך^סיאב דמוע היה
a
׳ :ארוקעמש תירק ןמז עינישכלו ללפתמ הז ירה הניפסב וא
׳ר לע וילע ורמא .קסופ וניא רדק ינפו רמח ינפו רומח י נפ רבנע הז ירה אי טלפכ
והואצמו וידימלת וכלה קיספה אלו דורע וכשנ ללפתמו דמוע היהש אסוד ןב אנינח
: אסוד ןבל ךשנש דורעל ול יוא דורע וכשנש םראל ול יוא ורמא ורוח יס לע תמ
ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו החיש ךותמ ללפתהל ןידמוע ץא
3 1
20 ׳דחיש ךותמ אל ורבחמ םדא רטפי אל ןכו המכח לש םירבד ךותמ אלא םילטב םירבד
םירבד ךותמ אלא שאר תולק ךותמ אלו םילטב םירבד ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו
.םינונחתו חבש ירבדב םהירבד תא ומייסש םינושארה םיאיבנב וניצמ ןכש המכח לש
I ןכ.0ש א ה י ל p ם נ 3/4 | ןכ- א כ מ נ א ל ם ש ול ״ מ ד ״ מ ,׳מ ׳א ם י כ ל מ 3 | מ ״ מ ץ י מ ו נ ו ('
ה
יי) ׳ב ׳ס » 2
ה כ ו ס י 13 ן 'ה יל ס ׳ע ו ׳ל y, (׳ס ׳ל ) ׳ב ׳0 י 11 | ׳א ל י ק ס י ל ה ה 10 י :» ג 5י (יג ׳ נ ) ׳ד ׳ד י 9 ס ש 7
j א ׳ ל נ ;( י א י<)'ל ׳ס י 19 ן : ב י ל נ י ע י ; ( י א י ה )*א • *ט י j 15 ם ש ג ;(״׳נ )י ל נ ׳׳נ
• ו י ב א ] ק י ב א ד ג נ כ j 2 ו ן י ל ל פ ת מ ו ל א י ר ה ג י ב ל ן י כ י j 2 ת ב ש ה ת א y | 1 ב < ן ת נ 1
ך כ ד מ ו ע ה י ה 3 [ ב < ה ב ד ע ך ר ד ן מ 3 ב ם כ י ל א ׳ ה • ל א ו ל ל פ ת י ו 3 | י ן ל ע מ ל י פ ל כ j• ב ם י מ ש ב ש
ר ש א 5 | ב < ׳ ה ל א 4 | ב < ת א I 4 ת י ם ת י נ פ ת א ן י כ פ ו ה ך ג י כ ל ת א ת
כ י 4 1
י ם י ל ל פ ת מ ו ם י ד מ ו ע ה
[ם ב ל ת א ן י נ ו כ מ 6 ] ב ק ל ח א ך ג י נ ל ת א ןוני 6 ןי ך ג ד מ ו ע ה י ה 5 ןי ך ב < י י ב ת ר ח ב
ד ג נ כ ן כ ל ת א ו נ ו ו כ י ש ד ק מ ב ס י ר מ ו ע ח > ה ז ה 7 ) ה ז ה ת י ב ה ל א 7 ן ב ~< י ת א 6 \ ד י ג נ כ ן י ל ל 6ת מ
ת י ב ד ג נ כ ו ב ל ת א ן ו כ י ם י ש ד ק י ש ד ק ת י ב ד מ ו ע ה י ה >C ד ג ב ל
א
י ל ל פ ח ה ו ׳ א נ ש ם י ש ד ק ה י ש ד ק ת י ב
ר ד ס ה ^ ו י נ פ ר י ז ח מ I 8 ן ו פ צ ל 7 | ג ת ר פ כ ה י נ פ ל ו ל א כ ו מ צ ע ה א ר י ח ד פ כ ח ח י כ י ר ו ח א ד מ ו ע ה י ה ת ר פ ב ה
[ל ס פ ס j 10 (ב א =־ כ] נ < ה ט מ
י ב ג
ל ע
9
י J ב ם י א > ד ו מ ע י j 9 ב ו א צ מ נ 8 | ג [ך &י ח מ
ד ו מ ח ה 11 | י ב ג > ל ע 11 .ןב < ה ז י ד ח j 11 ף j ב ה ו ב ג ם ו ק מ י ב ג ל ע א ל ו > ל ס פ ס I 10 נ ף ד פ ד ש '
כ ש י 12 '13 | ב ו מ ו ק מ ב ל ל פ ת מ U \ י ן ט מ ל ל ל ע ת מ ו j 12 י ו ר ו מ ח כ ז ו ח א ל 11/12 ן j ה ל פ ח ן מ ז ע י ג ה ו >
א י ה ש ח ז j ם י כ ש ה 13 | י ב ש ו י מ ו ב ל ך כ ש J ו י ל ע ת ב ש ו י מ ו ת ע ד ץ א ש י פ ל : !3 | נ ל ל פ ת י ו ו מ ו ק מ כ
< ל ל פ ת מ ו 14 ( ב ל ט ו נ ה ז י ר ה 13 ן י ע ק ו ת ו ר פ ו ש ע נ ע נ מ ו ב ל ו ל ל ט ו נ 13 | [ב ר ס ש ב ל ] י ם י כ ש מ
ה נ י פ ס כ 15 | ו ם י כ ש ח ף ה י ה ש י מ ן:ו 14 | י ת נ ו ע j 14 י ע י ג ת ש כ ל ו j ב ע י ג י ש כ ו j 14 ף נ ב
>C א ר ו ק T 15 ג ל ל פ ת מ ף < ל ל פ ת מ ח ז י ר ה 15 | ה ב א ר ו ק ו ח ל ג מ ו ע נ ע נ מ ו ב ל ו ל ו ל ן י א י ב מ >
] ג ה ל פ ת ל ה ל ו א ג ך ו מ ס י ש י ד כ >ך ג ל ל פ ח מ ו ש י ק א ר ו ק ך כ ן י ב ו ך כ ץ ב ר ב ו א ר ז ע ל א ן כ ן ו ע מ ש ד .
ו י ק ר ק ח י נ פ מ ו [ר ד ק י נ פ ו ר מ ח י נ פ ו 16 | י ר ו מ ח ה j 16 י י נ »נ מ j 16 י א י ט ר ס א כ ף כ א י ט ר ס ב 15
א ב 17 ן ב ו כ ש נ ו 17 ! ב ל ל פ ת מ [ל ל פ ת מ ו ד מ ו ע j 17 י ן י ר מ א 16 | י ק י ס פ י א ל ש ד ב ל ב ו , ך ב ק י ם פ מ 16
ת מ ר ב ר ב ח ו ת ו א ו א צ מ ו 17/18 ן י < ו י ד י מ ל ת 17 ( ו ת ל פ ת ת א > ק י ס פ ה 17 ! ו ו ש י כ ה ו ר כ ר ב ח
ן מ 19 ן י ב ר י ת מ א ל 19 | י ל ל פ ת י ו ם ד א ד ו מ ע י א ל 19 | ו ב י ל י א 18 | י ב י ל
י א
I
1 8
י ל ט ו מ
I י ב ד 20 | ג O כ נ ת ו ל צ ע ך ו ת מ א ל ו ת ו ב צ ע ך ו ת מ א ל > ל ל פ ת ה ל 19 | ב < ם י ל מ כ ד ע .א ל ו
ך ו ת מ 20 ' י ל א 20 ! ב < ה מ כ ח 22 ד ע ,ן כ ו ן מ 20 | נ .ד ו צ מ ל ש > *י ה ח מ ש ל ש
נ
י ה ר ו ת ל ש 20
ס י ס ו ח כ ת ו 22 ן j ה כ ל ה ר ב ד [ן ו י ל ג ב ]כ
8
י ה ח מ ש יי ה ר ז ח ל ש ר ג ד ך ה מ כ ח ל ש ר ב ד 20 |
1
י ו ר ב ח .
ן י ח ו מ ו ך נ י ר ק ד ב ו ך J 3
9 [1-6] ד [22-26] נ ת ו כ ר ב
ת ו מ ש ה ש ש ה ש מ ח ב ת ו כ ה יה ו נ ב י ש י א ל ו מ ו ל ש ב ל א ו ש ך ל מ ה ו ל י פ א ם ש ה ת א ב ת ו כ ה
22
1
ש ל ש ם י ל ב א ת כ ר ב ר מ ו ל ו נ ה נ ש ם ו ק מ
2
י : ם ו ל ש ת ל י א ש ב י ש מ ן ה מ ד ח א ר ט נ ש ן וי כ
ת כ ר ב ד מ ו ל ו נ ה נ ש ם וק מ
24
ז ת ח א ם י ר מ ו א ת ח א ם י י ת ש ם י ר מ וא ם י י ת ש ש ל ש ם י ר מ וא
ה י י נ ש .ם י ת מ ה ה י י ח מ ה ב ם ת ו ח ו ם י ת מ ה ת י י ח ת כ ה נ ו ש א ר ה ת א ל ל ו כ ש ל ש ם י ל ב א
: ם ת ו ח ך י ר צ ו נ י א ם י ד ס ח ת ו ל י מ נ ב ת י ש י ל ש ור י ע ו ומ ע ם ח נ מ ה ב ם ת ו ח ו ם י ל ב א י מ ו ח נ ת ב 5
י נ ב ׳ ה ל ו ב ה ב ש ת ו ר כ זא ה ר ש ע ה נ ו מ ש ד ג נ כ ם י מ כ ח ו ר מ א ש ת ו כ ר ב ה ר ש ע ה נ ו ג ש
2  
ם א ו ס ל ש ו ר י ל ש ב ד ו ד ל ש ו ם י נ ק ז ל ש ב ם י ר ג ל ש ו ן י ש ור ס ל ש ב ם י נ י מ ל ש ל ל ו כ ם י ל א
י ת ו כ ר ח א ן מ א ן י נ וע ן יא ו ך ר ב מ ה ל א ר ש י ר ח א ן מ א ן י נ וע
2 8
: א צ י ן מ צ ע ל ו ל א ור מ א
.ה ל ו כ ה כ ר ב ה ל כ ע מ ש י ש ד ע ך ר ב מ ה
י ב ש ו י ו ל כ ת ה א ו ל מ ו ץ ר א ה י ה ל ׳נ ש ך ר ב י ש ד ע ם ו ל כ ם ד א ם ו ע ט י א ל י ד *°
ש מ ת ש י א ל .ת ו צ מ ה ל כ ו ל ו ר י ת ה ש ד ע ל ע מ ה כ ר ב א ל ב ה זה ם ל ו ע ה ק ה נ ה נ ה . ה ב י
ש ב ד
8
: ו ה נ ע מ ל ׳ ה ל ע פ ל כ ר מ א נ ש ו ה נ ו ק ד ו ב כ ב א ל א ו י ל נ ר ו וי ד י ו י נ פ ב ם ד א
ן י י
8
:ם י י ר ו פ ה ל ע ן י כ ר ב מ ש ך ר ד כ ם ה י ל ע ן י כ ר ב מ ת ו י נ ו ו ת ס ץ מ ו ח ו ם י ח ו פ ת ןייו ם י ר מ ת
א ר וב ו י ל ע ן יכ ר ב מ ס י מ ו כ ו ת ל ן ת נ ם י ד י ל ו נ מ י ה ן י ל ט ו נ ו ץ ע ה י ר פ א ר ו ב ו י ל ע ן י כ ר ב ט י ח
נ ו זט ד ח א ו י ח ד ח א ם י ר מ וא ם י מ כ ח ו ר זע י ל א ׳ר י ר ב ד ם י ד י ל ו נ מ י ה ן י ל ט ו נ ן י א ו ן פ ג ה י ר פ !5
א מ י ג ר ת י נ י מ ו י נ פ ל א י ב ה * : ם י ד י ל ו נ מ י ה ן י ל ט ו נ ץ א ו ן פ נ ה י ר פ א ר ו ב ו י ל ע ן י כ ד כ מ
פ י א ש ד ה ל ע פ י ע ר ז י נ י מ א ר ו ב ר מ ו א א ו ה ם י ע ר זה ל ע .ן י נ א ס כ י נ י מ א ר וב ן ה י ל ע ך ר ב מ
ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ה מ ד א ה י ד ס א ר וב ר כ י א א ו ה ת ו ק ר י ה ל ע ם י א ש ד י נ י מ א ר ו ב ר מ ו א א ו ה
א ר ב ש ך ו ר ב ר מ א ו ת פ ה ת א ה א ר ו ל י פ א ר מ וא ר י א מ ׳ר י י :ו ר ב ד ב ה מ ד א ה ח י מ צ מ ך ו ר ב
ן ה ה מ כ ו ל ל ה ם י נ א ת א ר ב ש ך ור ב ר מ א ו ם י נ א ת ה א ר .ה ת כ ר ב וז ה א נ א י ה ה מ כ וז ת פ 30
א צ י א ל ת ו כ ר ב ב ם י מ כ ח ו ע ב ט ש ע ב ט מ מ ה נ ש מ ה ל כ ר מ וא י ס וי ׳ר .ן ת כ ר ב א י ה וז ת ו א נ
א ר ו ב ן ה י ל ע ך ר ב מ ן י ט ח ם ס ו כ ה * : א צ י ו ת כ ר ב ה נ ש ו ות י י ר ב מ ה נ ת ש נ ש ל כ ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר
ץ ר א ה ןמ ם ח ל א י צ ו מ ה ן ה י ל ע 'ך ר ב מ ת ו מ י י ק ת ו ס ו ר פ ה ש ןמ זב ן ל ש ב ו ן א פ א ם י ע ר ז י נ י מ
ך ר ב מ ו ת ו נ ו זמ ינ ימ . א ר ו ב ן ה י ל ע ך ר י מ ת ומ ייןל ת ו ס ו ר פ ה ן יא .ת ו כ ר ב ש ל ש ן ה י ל ע ך ר ב מ ו
: ( ״ ה נ ג מ ג ; (.י נ ׳ נ ׳נ ה ״ ס ה י נ ע ח •!(י נ ׳ד) ׳א ׳ש » 6 : ׳ מ ת / ב ו ז כ j ׳ע 2 | (׳.י ׳ה ) ׳א ׳ט » 1
ס י נ ה ש 10 ק ו ס פ נ י :׳ ג ה ב ש , ע ה י ל j 3 ; (׳ א ׳ו ) ׳ד ׳ט י 10 : ג ״ נ j ׳ט ו ; ׳מ יס מ 5
ג
'
5
'
ה
ן מ ק ל 8
א ל מ : א ל ה ח ר ו צ ב ח א ז א ז ו פ ס ו ה 16 | : נ נ ; ( י א ׳ ו ) י א ״ • 13 ס ׳׳נ j ׳ע 12 ( ׳ד ז״ ט
;
ל ש מ 12 ! ׳א ד ״ כ
י ז״ ל j ; ( י א ׳ו ) ׳ נ ״ י 22 : מ ג ; ( י נ ׳ו ) 'ג ״ י 10 | ׳ו פ ״ ר נ י ע ו (ד י ס ) י ל ב ב ו ׳ש ו ר י נ
ל א ן ו ג כ > ת ו מ ש 1 ; ד ה ש ש ו א ח ו מ ש ה ע ב ר א י ח ו מ ש ה ש ל ש ו א ם י נ ש 1 | י ב ח ו כ ה י ה 1
. . ם י י ת ש ב 3 | ש ל ש ב j 2 ש ל ש ב 2 , ת ל א ש j 2 י ב י ש מ ו ן ה מ ד ח א ת א ר מ ו ג ה ז י ר ה 'ה ם י ק ל א
ם י ד ז ע י נ כ מ ב ם י ע ש ו פ ל ש ו ם י נ י מ ל ש « ! ח ו ר ב ז ה 6 | א ת ו ר כ ז א ה נ ו מ ש 6 | < ת ו כ י ב 6 ד ב < ד ד צ י ! ם י י ת ש ב
> ן מ צ ע ל 8 ן ו ש י ל ש ו ר י ה נ ו ב ב 'ף ב ם ל ש ו ר י ב ל : ו ם י ק י ד צ ל ח ט ב מ כ ם י ר ג ל ש ו ם י נ ק ז ל ש ו 7 י י
נ ה כ ר ב א ל ב ה ז ה ם ל ו ע ה ן מ ה נ ח י ש ב ו י נ י ש ם ד ו ק ם ו ל כ ם ו ע ט ל ם ד א ל ו ל ד ו ס א 10 !ך ב ן מ צ ע ל ו ל א ו
< ה כ ר ב א ל ב ה ז ח j 11 י ם ו ל כ > ה נ ה נ ה !1 [ [א = כ נ ד נ ב <
, י נ 1 1
י ע ל נ ת ן מ iO i י <
י י נ פ ם ד א ץ ח ר י א ל 11/12 ו א ת ו כ ר ב ה ל כ [ת ו צ מ ה ל כ 11 \ י < ל כ i 11 י ד 3 י ל ו י י ת י ש ד ע י 1 | י
ת ו מ כ א ו ה ש ן מ ז ב [י ח 14 | ב ם י ד ו מ ח 13 | ב ך ר ב מ I 13 ; ב ת ו י נ ו ו פ ס I 13 ך כ י י נ כ ל 12 | א ש ג
ן ת נ ש מ j 14 א י ן י ל ט ו נ ן י א ו J ! 14 ;ס ג ה י ר פ א ר ו ב י י ל ע ן י כ ר ב מ ן י א ס י מ ו כ ו ת ל ן ת נ א ל ש ד ע י א ו ה ש
ן י ל מ ו נ ד 16 : נ ב "P זי ב ו ך כ ן י ב י ג ו ז מ ;י ב י ח ן י כ 15 | א כ י ם י ד י ל ו נ מ י ה ן י ל ט י ג ו |ן י ל ט ו נ ן י א ו 15 ן j
׳ י פ א 19 ! ב ה מ ד א 19 , [ס י ט ס י ב י ] א ן י נ א ס י כ ת ו נ ו ל מ ף ב ז
י   ט י
נ j 17 ב ה מ ו ג ר ת J 16 י ה נ מ י ה
ה א נ ה מ ף ג U •י ז] וז ת פ ה א נ ה מ כ 20 ן ו ה ז ה ץ פ ח ה א ר כ ש ך ו ר ב 19/20 ן י < ה פ ח ת א ה א ר
ב ם י נ א ת ה ח א 20 | ה א ד ו ל   ש א 20 ן י נ א צ י ך » י י ה 2ח | j ה א ר ב ש ם ו ק מ ה ' ך ו ר ב 20 | י ה ז א ו ה
וז ה נ א ת ה א נ ה מ כ א ה ו א נ ן ה ב ן ה ן י א נ ה מ כ 20/21 | ג [״ ,ו ס כ י ] ה א ר י ש ם ו ק מ ה ך ו ר ב j ! 21 ה נ א ח
א ל ו j 22 ז j ו ה כ ו ח י ד י > א צ י 21 | י י < ת ו כ ר ב ב 21 ן ׳ ו ע ב ט מ ה ל ע I 21 ג א צ י -'1 ן נ
ה נ ח ט I 23 ה מ ד א ה יר ש א ר ו ב י ס י נ ו ע ר ז 23 | י ן ה י ל ע •ר מ ו א ב ז י ט ׳ י ה ת א 22 א י א צ י א ל . . ה נ ש
[ש ל ש ן ה י ל ע ך ר ב מ ו 24 ן י •ן ו ס ב ל ו > ח א ה 23 | נ ה ל ח ת כ > ת ו מ י י ק 23 '! ו ן נ ת ט ג ן א פ א ו
ו ד כ י ׳ ל ש ו
[ד -11] ד ת ו כ ר ב
10
1 ןמז לכ ןלוגבו ןאפא םיערז ינימ ארוב הילע ךרבמ חואה ססוכה' :תחא הכרב ןהירחא
דצ הזיאב
8
:םולכ וירחא ךרבמ ןיאו תונוזמ ינימ ארוב ןהילע ךרבמ תומייק תוטורפהש
וסנכנש דע תוארדתק יבנ לע םילספפ יבג לע קבשויו ץיפנכנ ןיחרוא הדועסה רדפ
תא םהל וגזמ תחא ודי לטונ דחאו דחא לכ םידיל םהל ונתנו ולטנו ןלכ וסנכנ סלכ
5 ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ תוארפרפ םהל ואיבה ומצעל ךרכמ דחאו דחא לכ םוכה
םהל וגזמ וידי י תש לטונ תחא ודי לטונש *פ לע ףא פידיל םהל ונתנ וביסהו ולע
סיע ףא תוארפרפ םהל ואיבה ינישה לע ךרבמ ןושארה לע ךרבש יפ לע ףא סוכה תא
תוארפרפ שלש רחא אבה .םלכל ךרבמ דחאו היינשה לע .ךרבמ הנושארה לע ךר־בש
ןיסרוס םלשוריב היה לודנ נהנמ הז רמוא לאילמג ןב קעפש ןבר סנכיל תושר ול ןיא
10 ןיא תחפטמה הקלתסנ ןיסנכנ ןיחרוא הסורפ תחפטמהש ןמז לכ חתפ יכנ לע תחפטמ
רבד לקלקתנ חבטל הדועס ןירסומ םלשוריב היה רחא נהנמ דועו סנכי ל ןיחרואל תושר
הכלה
9
:ןיחרואה דובכ י פל לכהו
1
תיכה לעב דובכ י פל לכה חבטה תא ןישנוע הדועסב
י תש לטונ ני לפהו ורבח םע רבדל אצי תחא ודי לטונ וי למ תא ךסהל אצוי הדועסב
ולאש
10
:םיחרואה לע הפמ ריזחמו חיפטהו לטונו ופיקמב בסימו אב לטונ אוה ןכיהל וידי
15 םהל רמא ומצעל ךרבמ דהאו דחא לכ ןוזמה ךותב ןיי םהל אב .דס ינפמ אמוז ןב תא
ןייה תא רטפו זרואה לע ךרבמ קיו זרוא פהל ואי נה .יונפ העילבה תיב ןיאש ינפמ
רטופו חילמה לע ךרכמ הסורפו חילמ תלבונה תא רטופו ןונצה לע ךרבמ תלבונו ןונצ
חילמה םע אבה תפו ןוזמ י נפל הלחת אבה תפ י מוא לאי למנ ןב היננח ׳ר הסורפה תא
ןמיס תוסורפ רמוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר .הירחאלו הי נפל הכרב הנועט ןוזמה רחאל
20 ןהירחא אב דחא רבדש ןיעדוי תוסורפה תא ןיאור ןיחרואהש ןמז לכ מיחרואל לודג
ןמ אוהש ןגדה לע ןיכרכמ ״ :םהירחא אב דחא רבד ןיאש ןיעדוי תוינטקו םלש רככ
ןיקסולג לש המלש לע ךרבמ תיבה לעב לש המלשו ןיקסולנ לש המלש דצ המכ רחבומה
ןיטה תפ תי כה לעב לש המלשה לע ךרבמ תיבה לעב לש המלשו ןיקסולנ לש הסורפ
הסורפ לע ךרבמ ןירועש לש המלשו ןיטח לש הסורפ ןיטח לש לע ךרבמ ןירועש תפו
25 ןירועשמ ןיפי ןימסוכ אלהו םירועש לש לע ךרבמ ןימסוכ תסו םירועש תפ ןיטח לש
עבש ןימ אוהש לכ ללכה הז עבש ןיממ םניא ןימסוכהו עבש קממ קרועשהש אלא
:תחא הכרב םירמוא םימכחו תוכרב שלש וירחא ךרבמ רמוא לאי למנ ןבר ןנד קמו
ג״ ן י ר ד ה נ ס ״ ג 19 | ג י מ j ;(יו ׳1)׳ד ״ י J4 f ׳ נ א מ ו י ג 12 | : ג י צ נ׳נ , ג י מ נ ׳. !(ד ׳ו ) ׳ד ״ י 2 ! ס ס 1
י ! : מ י ל ג I (* יי) ׳ג ״י 21 . ד י ס ׳ע י
י נ י מ א ר ו ב ך ג ב ׳ י מ ר א ה י ר פ א ר י ב 1 י ; ב
1
י י א י י י י א
1
י ן ח י ד ה א ש ל ש ן י ע מ ת ח א ה כ ר ב 1
ף ו ס ב ל ו נ ה ל ח ת ב > ת ו מ י י ק j 2   .ל ש יב ו ו ;!פ א ו נ ח ט 1 ד ג 3
י ט
י ל " ף
א
1 ו
פ ז
ל
כ
f
1
י ם י נ ו ע ר ז
. י ב ג 3 ן •j ה ב ס ה י ב ה ד ו ע פ j 3 י < ד ג ב י
צ י ב
2 | י ג מ י י ש ; י ; מ ת ת א ה נ ר ב ך ר ב מ [ ו י ר ח א ל ]
ו ל ט נ ו 4 , ב < ם ל כ 4 ; י ן י ס נ כ ת מ ב י ס נ כ ת י ש ד ע ד ג
,
ס נ כ י ש ד ע 6 י י ך נ ב ל ע י ׳י ב <
ן י י ן ה ל ז א י כ ח נ ן י י ם ה ל א ב 4'5 ,
3
ף < י ח א ו 4 ! י ג [ ם י ד י ל ] ס י פ פ ח ל א י ב ה ב י נ מ נ 4 ן ד ב <
ל ט ו נ ו ר ז ו ח ף ו י ד י י ת ש ל ;ח ו נ 6 , ד ג י
ט נ
*י : ו נ ת נ ו י י I י ת ר ש ר פ ך ת ו י ר פ ר פ 0 ן א 2 פ ח י נ פ ל -ר | י
, .  *ויר ש -פ 8 ן .ם ה י נ פ ל 7 ן א י ג פ ל ו ב ל [ י ״ ע ] ך ר ב מ ד ח א ו > ה י נ ש ד j | 8 ו י ד י י ת ש
י ל i 9 ד ב ה ו י ר פ ר פ 8 ! ד ח א ל [ר ח א 8 ן ך ב י א י ב ה 8 י [ ך פ ו ה מ ר ד כ ח ו J < ח ו א ד פ ר ס ד א ב ב ] 8
ה פ ו ר פ 10 • ת ו ח פ ט ס ח ש ' 10 , ן מ ז ב 10 י ת ו ח פ ט מ 10 ן י ך ג ה נ מ
ע
ד ג ה נ מ ה   , 9 ! ב ׳״ כ ש ד ר מ א 9 | א י <
ם ר ו ק ן י ח ר ו א ] j 12 ב ל ק ל ק ת נ פ א i 11 ר ס ו מ 1! \ ד < ב ת ח פ ט מ
t
10 ו ק ל ת ס נ 1 0, ך פ י ס ו ד פ
ג
ד
;
ב ן כ י ה 14' ו ר כ ח ת א ת ו צ ר ל 13 ן א ם י מ ל י ט ה ל j ש י מ ן י ת ש ה ל 13 , < ד ו ב כ 12 ,[ב ת י ב ה ל ע כ
j ת ו ע ט ה ה א ט ט ע נ א י ב ם ס ו פ ד ח י פ ט מ ו ב י נ ו ]' ך j ח י פ ט ה ו א ח י י ט מ ח
5
ד ח י פ ט מ ו H ן ב ב ש ו י ו > א ב 14
ך ר ב מ ד ח א ן ו ז מ ה ר ח א ל > י מ צ ע ל j \ 10 ו ר מ א > ה מ 15 . [( פ ׳ד ) א = ל י י כ ] ד ב < ׳ י פ מ 14
ס ל ש ך < ת ו י נ ט ק ו 21 | ח ל מ ה 18 | ך ב ח י ל מ [ח פ I 18 א נ י נ ח ׳ר I S I ד 2 י ל
l t }
I נ
ש
ל י
כ
ל
ן י מ ס ו כ ח פ 25 | י ץ ק פ ו ל ק 22 ! ן י כ ר כ מ ת ו י נ ט ק ו ן ג ד •<\ ! ד ב ה ד ו ע ס ב ט ה ל א ב j 21 א *ד ג ד >
| ש ל ש ץ ע מ > ת ת א 27 | י ך ב ה ע ב ש ן י מ  26 ן (כ א = א] ן י י ו ע ש ח ן מ 25 | י ד ;י ר ו ע ש ת פ ו
11 [12-16] ד ת ו כ ר ב
ד ץפק תונתוכ םהינפל ואיבה וחיריב ץבוסס ויהש סינקח לאי למנ ןברב השעמ
13
1
התא ךל :הפ הביקע לאילמנ ןבר ול רמא שלש ץעמ תחא הכרב הירחא ךרבו הביקע
התאש יפ לע ףא תוטהל םיבר ירחא ונתלמל ׳ר ול רמא תקולחמה ץב ךשאר סינכמ
ןימ אוהש לכ לאילמג ןבר םושמ דמוא הדוהי 'ר ״ 1 ןיבורמה.ירבדכ הכלה ךכ רמוא
תוכרב שלש וירחא ךרבמ י מוא לאילמג ןבר תס ןאשע אלש ןגדו ןגד ןימוגיאו עבש 5
הכרב רמוא לאילמג ןבר ןנד ןיממ אלו עבש ןיממ אל אוהש לכ .תחא הכרב א״כחו
לש וליצב בשוי היהש ןוסרט יברב השעמ
u
:םולכ ךרבמ ןיאםירסוא א־כחו תחא
התושה וידימלתל ןוםרט יבר ןהל רמא ןנוצ לש ילד וינפל ואיבה החנמב תבשב ךבוש
ןנורסיחו תושפנ ארונ םהל רמא וניבר ונידמל ול ורמא ךרכמ אוה דציכ ואמצל סיס
פחל לכ א ל ובשיו רמא אוה ירה ןהל רמא ונידמל ול ודמא לאשא םהל רמא 10
לש ןכרד ןיאאלה ׳ונו םי לאעמשי תחרו א הנהו ו ארי ו םהי ני ע ו אשי ו
ןיכ אוהה קידצה תאונתנש אלא ןרטיעו ער חיר תורוע אלא ןיאשונ תויהל םייברע
ןהי לע ןיטחרמ םיקידצ•לש ןסעכ תעשב המו רמוחו לקםירבד אלהו ןיביבחה םירבד
םו א ש י ו ו ברקי ו רמוא התא רבדב אצויכ
1
׳'־ 5 המכו המכ תחא לע םימחרה תעשכ
ןחילע ןימחרמ םיקידצ לש ןסעכ תעשב המרמוחו לקםירבד אלהו םתו נ ת ו כב 15
הלבנ ה תא הי ראה לכא אל וב אצויכ .המכו המכ תחא לע םימחרה תעשב
תעשב ןהילע ןימחרמ םיקידצ לש ןסעכ תעשב םא המו ר ו מ ח ה ת אר ב ש אלו
םהל רמא וניבר ונידמל ול ורמא לאשא םהל רמא
w
, :המכו המכ תחא לע םימחרה•
ויהש םינקז העבראב השעס ,רסתב הדוהש ינפמ ול ורמא תוכלמל הדוהי הכז המ ינפמ
ןועמשו יאניכח ןב אנינח איתמ ןב רזעלא ןהולא עשוהי ׳ר לש רעש תיבב ןיבשוי20
הביקע ׳ר ןהל רמא הביקע ׳ר ןהל הנשש המב ןיקסוע ויהינמיתה ןועמשו יאזע ןב
םי מכח רשאןמצעמ ןהופיסוה רמתב הדוהש ינפמ תוכלמל הדוהי הכז המינפמ
רז רבע אלו ץראה הנתנ םדבל םהל םתו באס ו דחכ אלו ו די ני
ינפמ תוכלמל הדוהי הכז המ ינפמ אלא הריבעה לע רכש ןינתונ יכו םהל רמא םכו תב
נ ר ה נ י כ עצב המו י חא לאהדו הי רמאי ו ׳נש התימה ןמ ויחא תא לי צהש 25
j ל י ב ז׳׳ל ן ו י :א ר ב 10/11 | ׳ה י ה ״ מ   נ ב נ ה ס ש j ;( ׳ ס ׳ ו ) ׳ ד ״ י 7 | 0ש ג ;ם ש י 4 | ז ׳ ל ג
1
ח י ש א ל נ 25 | ו נ ״ , ח ״ ; ו י ו נ ב ו י א   22/23 ם ש ה 18 • » ״ ג ״ ׳א ם י ב ל מ 16/17 ׳ו ״ א י ק ד 1-1/15
; ז י כ ו ״ כ ; זי ל
< ה י ר ח א 2 , ף נ   י ב ל (ג א ב י ק ע ׳ י ל ] ח ו ש י ל א י ל מ ג ן י י ן ת נ ו [;   .ל ב א ו] > ת ו ב ת ו כ 1
ד ע ב ה ת א ה מ ל 2 י ב < ש י ל ש ן י ע מ 2 ; ב < ה כ ר ב I 2 * א ב י ק ע . ר ך ר ב ו ?ש ק 12 :ד ג 3
ך כ פ י י מ   א ך י י ב ח • > ;. ן כ 1 ב י נ ת ד מ ל [ך פ ו ה מ י ד ש ה ש ש ל ב א ] : ל י
נ ב
י י נ ת ד מ ל I 3 נ ה ח א י ח מ
ד 3   ע ב ש .:י , י ד ב !י מ מ , כ י " 5* 4 ! י י ב י א ה ד ו ה י ׳ י ה י ה ש ל ל כ ה ה ז 4 | ד ג fo P]
n ן א ש ע [ד א ל ש ן ג ד ] א ל ו ן ג ד (א j ן י מ ] ו א > ן ג ד 6 ; ש ל ש ן י ע מ > ה ח א 6 ו j ם י נ י מ ה ה ע ב ש מ
ת פ ן ו ג כ > ן ג ד 6 ן ג ד ן י מ מ א ל י [t< י ה ע ב ש ן י מ מ ] ן י ע מ ה ת ע ב ש מ [ב א ל ] י נ י א ש ל כ I 6 ך 3
א ל י ל י נ < ד 3ן י כ י ב מ 7 | י ו י ר ח א ל • ר יכ ש ל ך j ב ש ל
ש
זיעמ >ת ח א 7 | ך נ ! ה י י י י י י א
. . . • א י נ ה 8, [ך ש י ה כ ה ש ע מ ה ר ד ס ש ש ו ] ,ף ה נ כ י ל ש ב ת כ ש כ ה ו י נ מ ב 8 | י ה י ר ח א ל א ל י ה י נ ש ל 3
ס ו ר כ
• נ ד מ ל ד ע ו ד מ א ;מ 3 י נ ד מ ל י 9 ן ד 3 < א י ה 9 | ב < ן י פ י ט ׳ ר j 8 !ך י נ ב ר י נ ד מ ל [ו י ד י מ ל ח ל
ז ע ד מ ל י 10 ! א < ל א ש א 10 ן ף ם י מ ל ו ע ה י ח ת א ר ב ש ה מ ל כ ל ע ן נ ו ר ס ח ו ת וב ר   > ת ו ש פ נ ,ף <
פ ה י ל מ ג י > 3 < ם י ל א ע מ ש י ד ע ה נ ה ו ן מ ,ף ך < ם י ל א ע מ ש י ד ע ׳ ו ב ש י י ן מ י ח ן ך ^ *נ י ב ר > 3
פ י ח י מ פ ו י ה א ל ם י י ב ר ע ה ם ע ה ז ה ב ו ה א ה ד י ד י ד ר י :ל א ש I 12 ן י ל ה [ן י א I 11 ,ף ::  ,ל י י ר צ ו ת א כ נ פ י א ש י נ
ה י ר מ ת י מ י א ל ש פ י ב י ם ;י נ ח י ר ל כ ו ם י פ ש כ ם י א ל פ ם י ק ש ה ״ כ ק ה ו ל ן מ ז א ל א ן ד מ ע ו ם י ל מ ג ח י ר מ ו ת ו א
j ד 3 י נ [י מ י א ה ת א ר ב ד ב ו 3 : ב !י ב י ב ח 13 י ב ק י ד צ י ת י א 12
1
ה ק מ ע ה ח י ר מ ו ם י ל מ ג ה
I < ה מ כ ו ד ע , ל ש ן מ It 1 5 ! י ב ך כ [ן ה י ל ע ן י מ ח ר כ 10 ן 3 ה נ ח מ ל ץ י ח מ ל א > פ 3 ם ת ו נ ח מ 15
זי  יי -1 ד ב זי ק י ק ע i 21 ד 3 < ן ה ו ל א 20 י ,ף < י נ פ מ 24 ד ע , ה ש ע מ ן מ 19.| ( ס י מ ) א ה ד ו ח י ת ו כ ל מ ל 19
י ז ר ב ע א ל ו 23 | , ף < י נ ש מ ו ד ע ה ד ו ה ש י נ פ מ ן מ 22 ן ן ף ק פ ר מ י ד 21 | ן י פ ר פ ׳ר ן ה ל [ה ב י ק ע ׳ר
I ס ר ו ס מ ק ו ס פ ה j 1 25 א ב י ג ו [ג ו ר ח נ י כ 25 | ך ב ו ל י ר מ א > ב ת ו ד ב ע ה I 24 ך ב < ם כ ו ח כ
[1-3 ,ף ] ד ת ו כ ר ב ! 2
! ה י י ד ן ה ל ר פ א פ י ל א ע מ ש י ל ו נ ר כ מ נ ו ו כ ל ב י ת כ ו ו ב י ה ת ל א ו נ ד י ו
ה ת ע ו ׳ נ ש ה ו נ ע ה י נ פ מ ת ו כ ל מ ל ה ד ו ה י ה כ ז ה מ י נ פ מ א ל א ה ר י כ מ ה ל ע ר פ כ ת ש ה ל צ ה ל
ל ד ח י ן פ י נ ש ה ו נ ע ה י נ פ מ א ל א ת ו כ ל מ ל ה כ ז א ל ל ו א ש ף א ׳ ג ו ך ד כ ע א נ ב ש י
ה נ ה א ל א ן כ ו נ י א ל א ו מ ש ל ב א ו ב ו ד ב ע ל ק ש ו נ ל נ א ד ו ת ו נ ו ת א ה ן פ י ב א
5א ו ה ש כ ו י נ ב ל ה ש ע א ה מ ר פ א ל פ כ ל נ א ד ו ת ו נ ו ת א ה י ר ב ד ת א ש ט נ
ו ר מ א י ו ש י א ם ל ה ד ו ע א ב ה ׳ ה ב ד ו ע ו ל א ש י ו ר מ ו א א ו ה ה מ ה ר ר ש ה ן מ ח ר ו ב
ה כ ז ה מ י נ פ מ א ל א ו ת ו ב ר ע י ד י ת א צ ל ב ר ע ל ש ו פ ו ס ו א ו ה ב ר ע א ל ו ם ה ל ר מ א ׳ ו נ ו
ל ע ו ד מ ע ו ם י ט ב ש ו ל ע ש כ ש ם ו ק מ ל ש ו מ ש ש ד י ק ש י נ פ מ ם ה ל ר מ א ת ו כ ל מ ל ה ד ו ה י
ד ר ד ה ד ו ה י ל ש ו ט ב ש ץ פ ק ה ל י ח ת ד ר ו י י נ א ר מ ו א ה ז ו ה ל י ח ת ד ר ו י י נ א ר מ ו א ה ז פ י ה
1 0 י כ פ י ה ל א י נ ע י ש ו ה ר מ ו א א ו ה ה ע ש ה ו ת ו א ל ע ו ם ו ק מ ל ש ו מ ש ש ד י ק ו ה ל י ח ת ב
ל א ר ש י ת א צ ב ר מ ו א א ו ה ן י ו ה ל ו צ מ ן ו י ב י ת ע ב ט ש פ נ ד ע ם י פ ו א ב
ך כ י פ ל פ י ה ל ע ם ו ק מ ל ש ו מ ש ש ד י ק ש ה ד ו ה י ו ש ד ק ל ה ד ו ה י . ד ת י ה ם י ר צ מ מ
ה ל ו ח ׳ י פ א ו ד ח א ן ק ז ׳ י פ א ם ש ו ח י נ ה ו ה ל כ ה ת א א י ב ה ל ו ר ק ע '
ז
ג ו י ת ו ל ש מ מ ל א ר ש י
ן ק ז ׳ י מ א ם ש ו ח י נ ה א ל ה ל י ח ת כ ך ר ב ל ך י ר צ ן י א ן י ר ח ח ן ה ש כ ו ע ר פ מ ל ך ר ב ל ן י כ י ר צ ן י א
15 ה י ה ש ת י ב ה ל ע ב ״ ? ה ל י ח ת כ ך ר ב ל ן י נ י ר צ ן   ר ז ו ח ן ה ש כ ו ע ר פ מ ל ך ר ב ל ץ י כ י ר צ ה ל ו ח ו א
ך י ר צ ן י א ר ז ו ח א ו ה ש כ ו ע ר פ מ ל ך ר ב ל ך י ר צ ן י א י מ ע ר ב ד ל ו ר ב ח ו א ר ק ל כ ו א ו ב ס י מ
ן י ל ע ו ס
1 9
: ה ל ח ת כ ך ר ב ל ך י ר צ ר ז ו ח א ו ה ש כ ו ע ר פ מ ל ך י ב ל ך י ר צ ג י ל פ ה ה ל ח ת כ ך ר ב ל
ן י ק י ס פ מ ן י ל כ ו א ו ן י ק י ס פ מ ש ס ״ ע א ם י ת י ז ב ן י ק ס ו פ ו • ם י ר פ ת ב ן י ר ד י ג ו ם י נ א ת ב ן י ר ר ו ע ו י ה ש
ך י ר צ ו ג י ל פ ה ה ל י ח ת כ ך ר ב ל ן י י י ר צ ן י א ן י ר ז   ה ן ה ש כ ו ע ר פ מ ל ך ר ב ל ך י ר ע ן י א ן י ל כ ו א ו
20 . ה ל י ח ת : ך י ב ל ן י כ י ר צ ן י ר ז ו ח ן ה ש כ ו ע ר פ מ ל ד ר ב ל
י ר ב ד ה ו א ת ב ת ב ש ל ס נ כ י ש י ד כ ה ל ע מ ל ו ה ח נ מ ה ק ת ב ש ב ר ע ם ד א ל י א י א ל
1
׳ ה
ל א י ל מ נ ן ב ן ו ע מ ש ן ב ר ב ה ש ע מ
3
: ך ש ח ת ש ה ע ש ד ע ל כ ו א ו ך ל ו ה ר מ ו א י ס ו י ׳ ר ה ד ו ה י ׳ ר
ל א י ל מ נ ן ב ן ו ע מ ש ן ב ר ו ל ר מ א ס ו י ה ם ה י ל ע ש ד ק ו ו כ ע ב ן י ב ו ס מ ו י ה ש י ס ו • ׳ ר ו ה ד ו ה י ׳ ר ו
ו ש כ ע ו ה ד ו ה י י נ פ כ י ר ב ד ב ב ח מ ה ת א ם ו י ו ם ו י ל כ ו ל ד מ א ת ב ש ל ק ו ס פ נ י פ ו י ׳ ר ל
25 א ל ן כ ס א ו ל ר מ א ת י כ ב י מ ע ה כ ל מ ה ת א ש ו ב כ ל ם נ ה י נ פ ב ה ד ו ה י י ר ב ד ב ב ח מ ה ת א
: י ס ו י ׳ ר כ ה כ ל ה ו ע ב ק ש ד ע ם ש מ ו ז ז א ל ו ר מ א ל א ר ש י ב ה כ ל ה ע ב ק ת א מ ש ק ו ס פ נ
ו ר ז ח ש ר ד מ ה ת י ב ל ה כ ש ח ם ע ו ר ק ע ם ו י ה ם ה י ל ע ש ד י ק ו ב   ה ע ב ל צ א ן י ב ו ס מ ו י ה ש ן י ח ר ו א ״
ך ל ו ה ו ל כ ו א ר מ ו א י ס ו י ׳ ר ה ד ו ר י ׳ ר י ר ב ד ם ו י ה ת ש ו ד ק ו י ל ע ם י ר מ ו א ם ו כ ה ת א ם ה ל ו ג ז מ ו
ס ס 11/12 | ׳נ !נ ע ״ ש ס י נ ה ש 10 | נ ״ כ א״• ם ש 6 |  3 ״ ס פ j 4/5 ׳ה ׳וג ׳א :א ו מ ש B/& | ג ״ ל ד י מ ם ש 1
j |27 ש ׳ק ס ש j 22 ן ונ״ צ ס ש : j ; (י א ׳  ) ׳ב ז׳׳ל ס י זג ש פ י t2 | ם ש 15 | א״ ס י זי ש פ j13j ׳ נ ׳א ד י   ק
ן ב ו ל ו ד מ א > ת ו כ ל מ ל 2 ן [ה ת י מ ת ב י ת ל ע ת ו ד ו ק נ ה ר פ ו ס ה ה כ ס • ס ״ ב ר ] א ה ר י נ מ ה ת י מ ה ל ע 2
א ו ה ה נ ה > ר מ א י ו 6 | ב ה ר ד ס ה I 6 ב   < 1 י ב ד j 5 ך ב < ה נ ה 4 !3 ״ ע נ ה
ת
ח ת > ך ד ב ע 3
ן י א 8 | ב
ש י !
י ל ע > ד ב י
ד
״ ב ק ל ש 8 ן ש ד ק ה ה מ י נ ש מ 8 ן א י ד י ד ד ? T ן ך ב ס י ל כ ה ל א א ב ח נ
, י ת ע ב ט ;מ 11 !ך ב •י ׳׳ב ק
1 0
י <
ה >
י
ח
י י
J)1
ו 3 '
נ א
1
י א מ
i [ד ב א • -א ] <
ה
ל
ח ת
I 9 3 י נ א
י נ ש > ה ל ח ת j 9/11 ב '
ו א
י
1 1
3 'י ג י י ב ש ׳ש ש ת ל א ׳ו ג ו ר מ ע מ ץ א ו > ה ל י צ מ 11 ! < ה ל ו צ מ ד ע
ך ו ת ל ו י ר ח א ו ט ב ש ו ב ד נ י מ ע ן ב ן ו ש ח נ ץ פ ק ו ל א ו ו ל א ה צ ע ן י ל ט ו נ •י ה ש ך י ת מ י ג ו ס י י פ א ש ח כ ב י נ ו ב ב ס
י ס ש ש ד ק ש ׳ מ ה ״ כ ק ה ם ד ל ר מ א ו י ת ו ל ש מ מ ל א ר ש י ך כ ל . . . ת א צ ב ׳ נ ש ת ו כ ל מ ל ה נ ז ך כ י פ ל ם י ה י ל ג
| ף j ת א ו ן ת ח ה ת א > א י ב ה ל 3 ן ,ך ;ו פ ר ט ׳ ר ל ם י נ ק ז ה ו ל ו ד ו ה • ל א ר ם ׳י ל ע ל ו ש מ י ו א ו ב י ם י ה ל ע
| j ץ א צ ו י ן ה ש כ > ה ל ל ח 13 | ף נ < 'י פ א י 13 | ך ג < ד ח א 13 | ד נ <
ו
י
י 5 א
i
1 3
י ח י נ ה י 13
| ח ל ח ת כ ל 17 \ ה ל ח ת כ ל ו 7 | ה ל ה ת כ ל •7 | ;ן ץ א צ י י ן ה ש כ > ה ל י ה 15 , ך ו < ׳יש א 14 ! ה ל ח ת כ ל 14
׳ר I 22 [ס ר ו ס מ ו ] י ם ו ל כ ם ד א ס ו ע ס י א ל נ ם י ב ו ט ש י מ י ו .ר ו ת ב ש י ב ד ע נ j 21 ה ל ה ת כ ל 20 ן ה ל ח ח כ ל 19
ת ו ת ב ש ל ן י ק י ס ס מ > : ש ח ת ש 22 | י ם י ל ש מ א ו ה ש 22 | < ה ע ש 22 '\ י ך ך ל ו ה ו ל כ ו א 22 | י ב ה ס י י
ק י ס פ נ 24 | ד 3 ד
נ
י ג י י ב ר כ > י ס ו י ׳ד ל 24 ן י ך } ן י ק י ס פ מ ן י א ר מ ו א י ס ו י ׳ר ה ד ו ה י ׳ר י ר ב ד [י ח ב ש ל ]
א ש וי י נ 26 ן ל א ר ש י ב 25 ד ב י ש ב ע 24 | ד ב <
ם י י
י I
2 4
ד 3 ל » 24 | ; < ת ב ש ל 24 | א ב
| א j . ס ו י ח ת ש ו ד ק י י ל ע ר מ ו א ו ץ י ל ש ס ו כ ן י א י ב מ ו 5pj^ ס ו י ה ס ה י ל ע ש ד ק ו ץ ב י ס מ ו י ה >
13 [4-21]
ה
ת ו כ ר ב
תכרבב תבש לש ריכזמו ןוזמה תכרב וילע ךרבמ ןושאר סוכ ול וגזמ
4
:ךשחתש העש דע 1
לודג תוטימ י תש ןהש ןמזב בסיה רדס דצ הזי ב
5
:סוי ה תשודק וילע דמוא ינישהו קזמה
בסימ לודג תוטמ שלש ןהש ןמזבו ונמיה הטמל ול ינשו הנושאר לש ושארב בסימ
:ןי כלוהו ןירידסם ויה ךכ ונמיה הטמל ול י שי לש ונמיה הלעמל י נש תי עצמא לש שארב
ןמ ןיליחתמ ךליאו השמחמ לודנה ןמ ןיליחתמ השמח דע דצ הזיכ םידי תלי טנ
9
5
ליחתמ ןוזמה רחא לודנה ק ליחתמ ןוזקה ךותב דצ הזיב סוכה תני זפל רדס •
י
;ןוטקח
ןיניתממ םיינש
3
:ודיב תושרה ונטמ לודגש ימל וא וברל דובכ קולחל הצר ךרבסה ןמ
וברל דובכ קולחל הצר ןושאר ודי טשום ךרבמה ןינתממ ןיא השלש .ךרעקב הזל הז
ינפמ׳הרעקb הנדיזחיו הסורפה ןמ םדא ךשיי אל י :ודי ב תושרה ונממ לודנש ימל וא
: תווש תוירבה תעד ןיאש י פל ורבחל וננתיו סוכה ןמ םדא התשי אל
ז
° :הנכס 10
ונתי ש דע ןהמע לכוא ןיא השלש ןהמע לכוא הז ירה םיינשה תא שמשמ דחא ״
:הקי תמה תא רטוסו ןוזמה לע ךרבמ ןוזמה ךותב הקיתמ םהל אב
13
:תושר ול
הינפל הכרב הנועט ןוזמה רחא ןינסכב האבה תפ הדוהי ׳ר פושמ רמוא אנומ ׳ר ״
קיספהל הצר םינושאר םימ הבוח םינורחא תושר םינושאר סיט י
4
:הירחאלו
םינהכ ןוזמה תכרבב {יבייח לכה י
5
:קי ספמ וניא קיססהל הצר םינורחא קיספמ 15
סירס פדא סירס םירזממו םיניתנ ןיללח ןיררחושמ םידבעו םירגו םילארשיו סייול
םוטמוט ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומו ןיבייח ןלוכ הכסש תורכו הכד עוצפ המח
תא איצומ פוננורדנא י
8
:ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ ןיאו קבייח סוננורדנאו
יט ״ :וני מ וני אש אלו ונימ אל איצומ וניא םוטמוט ונימ וניאש איצומ וניאו ונימ
םישנ י
8
ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל ־ איצומ וניא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש 20
תכרבמ השא ורמא תמאב ןתבוח ידי םיברה תא ןי איצומ ןיאו ןירוטס םינטקו םידבעו
לוכאל לוכי ןיאשו וילע ןינמזמ תיזכ לוכאל לוכיש ןטק'״ :וברל דבע ויבאל ןב הלעבל
ןיספות ןיא וכרב רמאש ןיב ךרבנ רמאש ןיב ןטקב ןיקדקדמ ןיא וילע םינמזמ.ןיא תלזב
אהי אלש דבלבו ןיקלחנ םירשעב
90
:ךכ לע ותוא ןישפות ןינדקונהו ךכ לע ותוא
לבוטו וביםה ולע רמוא לאי למנ זב ןועמש ןבר
n
:ןומיזה ןמ ומצע תא ריטפהש דחא ןהב 2ז
א צ מ נ א ל א ה י נ ש מ ן ה 6 | »ט ג ; ( י ב '») ׳ א נ ״ י 5 | : ו י מ נ ;( י נ יי) ׳ א ס י ס   ו י נ ע ה י 2 | ס ש I
נ ״ י 14 | (י ה י ט ׳נ י• י 13 | : א י מ נ ׳ע 12 | ה י מ j 11 | ׳ט ש יר ן 9 ׳ 1 0 | זי מ ן 7 | (ד י ש ) א ל מ ג ב
ג י כ ה כ יש ,(י נ ׳ג ) ' נ ׳ו י ; 'ג ׳נ מ ׳» גאי I 'י ' נ ה נ ש ה ש א ר ן מ ק ל ׳ע 1 5 | ה י ק ן י ל ו ח ג '
ע
ו 'י (י
3
' ) '
א
| (י ג ׳ 0 ׳ג א ״ י ; ז ״ ׳ נ ל י ע ל י ע י ; : ז י מ j 25 | : ׳כ j ;(י ו ׳ ג ) ׳ א ט י נ ה י ל (א ״ • ׳ ג ) ׳ד
ה ב ס י ה 2 ! י < ד ג 3 י צ י ב 2 | ך ב
י נ ט
  ב י 2 | ב ר י כ זמ 1 | א j ו ר מ ג [ו ל ו ג ז מ 1 | < ה ע ש 1
א נ < ה נ ו ש א ר ל ש 8 | כ ע צ מ א ב י ד נ ^ " י
3
ב ׳ י ש א ר ב 3 ] י ב ם י מ ו ה ל ו ע 3 | ך ב ס י ה ה נ
| [ן י ר י ד ם מ י מ נ א ה י א א ״ י ח ו ח נ מ ן מ ק ל ] ן י ר ד ו כ ב j | 4 < ת י ע צ מ א ל ש 4 | י ב פ י מ ו ה ל ו ע 3 | י ה נ ו י ל ע ה
ה ש מ ח *י j ב ם ע [p 5 [ ך ב י צ י נ j | 5 ם י נ ו ש א ר ה ם י מ [ך ך פ ו ה מ ר ד ס ה ו ] י 'ך ב ם י ד י ת ל י ט נ ר ד ס 5
ם ה ש ן מ ז ב ו ל ו ד ג ה ן מ ן י י י ח ה מ יה ם ה ש ן מ ז ב ם י נ ו ר ח א ם י מ > ף ג 3 י צ י ב 5 | י ן א כ מ ד ח ו י [ך ל י א ו
ס י מ ש ם ו ק מ ל ו ל ו ד ג ה ן מ ל י ח ת מ ו ד ז ו ה ו ה ש מ ח ל ע י ג מ ש ד ע > ן ט ק ה ן מ 5/ 6 | ג ן ו ט ק ה ן מ ק ל י ח ת מ ה א מ
ר ת א ל 6 | ב !י ל י ח ת מ 6 | ד < 3י צ י נ j 3 ת ג י ז מ j 6 ך j ח ר ז ו ה ה נ ר ב ם ש ם י ד ח ה פ י נ ו ר ח א
ת ו נ כ ס י נ ש מ 10 | ך ת ו ו ש ת ו י ר כ ה ת ע ד ן י א ש י פ ל ך ב ת ו ש פ נ ה נ כ כ 9/ 10 | ך ו ש י א ל 9 | ה ז ת א ה ז 8 | ב
> ס ה פ ע II | ג ם י י נ ש ה ל ע ש מ ש מ . ה י ה ש ש מ ש ה a | ב < •ד ז •י ר ה 11 | ב ם י י נ ש 1 1 ' | ן ת ו ש פ נ
*ר 13 | י א נ מ ׳ר ך ה נ ו מ ׳ר 13 | נ ה ש ל ש ה ל ע ש מ ש מ ה י ה 11 ן י ת ו ש י ו ל ו נ ת נ א ל ש י 0 ל ע «א
ר ח א ל ש ו כ ם י נ ו ר ח א ה I 14 י ן ו ז מ ה י נ פ ל ש ו ד ם י נ ו ש א ר ה 14 : י י ל י ל ג ה י ס ו י ׳ר ם ו ש מ ר מ א ש > ה ד ו י
פ י י נ ש ב ו 1 5 | א < ק י ס פ ה ל ה צ ר י ק י ס פ מ ו ל ט ו נ 14 | י ם י נ ו ש א ר ב ש א ל א 3 ם י נ ו ש א ר ה 14 | י ן ו זמ ה
;י א ו > ן י ב י י ה I 17 ד . 3!
י ג י
׳ י
נ
ו י ^ •   I
1 63 א
< ק י ס פ ה ל ה צ ר י ק י פ פ מ ו נ י א ו ל ט ו נ 1 5 | י
> ן ב 22 | י ל ב א [ת מ א ב 21 | ד מ !י ב י י ח [ן י ר ו ט ש 21 | א ב ת א ו [ת א א ל ו j 20 א ב ת א > א ל ו 19 | 3 א
ת ו ר ע ש י ת ש א י ב ה ש ן ט ק 22 | ב ל כ :ל 22 [ ך פ י ה מ ד ד ס ז ] י ב ך ר כ מ > ד ב ע 22 ן א נ ב " י נ מ
״ ן י ב ל • .ן ט ק ב • ן י ב ] 23 | י ר ב ד ב [ן ט ק ב 23 \ א ; ן י א ו 23 [ א ב •י מ ע ש ׳ ב א י ב ה א ל ש ו ו י ל ע ם י נ מ ז מ
ן י ר י ט פ מ ש 25 | [א = ל ] ך 3 י ק ל ח נ 24 | ך 3 ן י נ ד ק נ ה 24 | ב ״ ן י א ל ׳ •ו כ ר ב ״ ן י ב ו ד ק ס פ ה א כ י א
| א
2
י 3 י י צ נ א ל א פ ה מ ע ל ב ט א ל ייש א 25 | 2 < ח א 20 ן 3י י מ פ י ש 25 | ק מ ז ה ן מ ו ח ו א
[1-5] (ה )•ו [22-25] ו ת ו כ ר ב 14
1 פשב ךרבמה יוג
31
;וי לע ןינמזמ ולא ירה ןגד תיזכ ןהמע לכא אלש יפ לע ףא ןהמע
ז הלוכ הכרבה תא עמשי ש דע ןמא וירחא !ינוע ןיא םשב ךרבמה יתוכ ןמא וירחא ןינוע
ךורב רמוא ןילכוא ןהשכ הזה ןמזל וגעיגהש ךורב רמוא םלשוריב םיחבז בירקמ היה
a
ונעיגהו וניחהש ךורב רמוא םלשוריב תוחנמ בירקמ היה .הזה חבזה לוכאל ויבק׳א ׳ה ׳א
5ץכלהמ ויהש הרשע
a
* !ץראה ןמ םחל איצומה ךורב ׳וא ץלכוא םהשכ הזה קזל
לוכאל ובשי ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ דחא רככם ץלכוא ןלוכש יפ לע ףא ךרדב
ןישוע ויהש ןילעופ
25
:ןלוכל ךרבמ דחא ורככמ לכוא דחאו דחא לכש יפ לע ףא
לשב םלשורי לש ללוכ הנושאר הכרב ךרבמ םייתש ןיכרבמ ולא ירה תיבה לעב לצא
םהל ךרבמ תיבה לעב היהש וא ןתדועסב ומע ןישוע ויה םא ץרא לשב םתוחו pא
10 .עברא ץכרבמ
ן ךרבמ כ״חאו םויה לע ךדכמ םירמוא שיב הדועסב לליה תיבו שיב ןיבש םי רבד
1
(,ד )ו
ךרבמ םירמוא היבו אב אל ןיי ןיידעו םויה שדיקרבכו אוביש ץיל םרוג םויהש קיה לע
הרידת ןייה תכרב דחא דבר .רמאתש םויה תשודקל םרונ ןייהש םויה לע ךרבס כיחאו ץיה לע
ץנזומ כיחאו םידיל ץלטונ םירמוא ש״ב
2
:הי ב ירבדכ הכלהו הרידת הניא םויה תכרבו
15 ה׳׳בו סוכה תא ואמטיו ורזחיו םידי תמחמ םוכה ירוחאבש ןיקשמ ואמטנ אמש םוכה תא
ןינזומ הדועסל ךומס אלא םידי תלי טנ ןיא רחא רבד ןיאמט םלועל סוכה ירוחא םירמוא
אמש ןחלושה לע החינמו הסמב ודי חנקמ םידמוא שי ב
3
:םי די ל ץלטונ כ״חאו םוכה תא
ןיקשמ קפס םידמוא היב וידי תא אמטיו ורזחיו תסכה תמחמ הפמבש ץקשמ ואמטנ
אמש תמכה לע החינמו הפמב ודי חנקמ אלא ןילוחל םידי תלי טנ ןיא רמוא ׳ר רוהט םידיל
20 ןידבכמ םירמוא ש״ב
4
:ןי לכואה תא ואמטיו ורזחיו ןחלושה תמחמ הפמבש ןיקשמ ואמטי
םכח דימלת שמש היה םא א׳הבו םידיל ץלטונ כ״חאו ץלכוא דוביא ינפמ תיבה. תא
םירמוא שי ב
5
:תי בה תא ץדבכמ כיחאו םידיל ץילטונ תיזכ ןהב שי ש ןירורפ טקלמ
׳ו ) ׳ב ״ ,(י ס ׳ב ) ׳א ׳ס י 7 | ; ב ״ מ ג ; (׳» ׳ז; ׳ג א ״ י 5 | : ז י ל נ 3 | ייכ ׳נ ל ע ל ׳ע 'ד ׳ ז מ ׳» 1
; ( י ד ׳ ס ) ׳א ג׳׳׳ י 17 | ד ״ י ק י ס פ ,א ׳׳נ j ; (י ב '\) ׳ג א ״ ל פ י מ ק פ (י א י ס ) 'ד א «• י 11 ן ז״ כ j ; ( י א
I :ג י ׳מ נ ; ( י ס ׳0) ׳f ג י י י 22 | ם ס נ .( י ג ׳ס ) ס ס < 20 | : ב י נ נ
(ן ו ק ת ה ה ד צ כ ב ת כ נ א ל ל ב א ה ע ט ש ן מ י כ ל פ ה י ל ע ד ו ק נ ו א ם ש ה ה א ] 1 י ה ח א ח ר ג ו ר ג [ן ג ד ת י ז כ 1
ן ם ל כ ו א א ו ה ש כ 2 | ף ב ם י ח ב ז ב י ר ק ה ל ו ״ ב ק א ״ א ב ר מ ו א ם ב י ר ק מ א ו ה -י כ > ה ז ה 3 | ב <   ך ר ב מ ה י ת זי כ
ד מ :א ק י ר ק מ א ו ה ש כ > ה :ה 3 | ב < ו נ י י ח ה ש t | < ץ ר א ה 5 ד ע -ד י ה ן כ 3 | ך ב ם י ח ב ז ל
ו ב
» ל 2
ן י כ ל ו ה ] ן י כ ל ה מ ו י ה ש 5 | ב < ך ו ר ב 5 | ב ן ל כ ו א א ו ה ש כ 5 | ת ו ח נ מ ב י ר ק ה ל ׳ו צ ו ׳צ מ ב ׳ ד ק ׳ש א ׳ר ב
ן י א ו ן ח פ ן י ל כ ו א ו ן י ל ל פ ח מ ו ש י ק ן י ר ו ק . > ה י ב ה 8 | י ד ג !י כ א ל מ > ן י ש ו ע 7 | < - ך ר ד ב [j
j ה נ ו ק ח כ > ה נ ו ש א ר 8 | נ < ך ר ב מ 8 | י < ד נ ה י ר ח א ל > !י כ ר ב מ 8 ןי נ ,ל ב א ה י נ פ ל ן י כ ר ב ב
| ך ה ד ו ע ס ב ב ! י ו ע ס ב 9 | ך ג ל כ א ן ר כ ש ב ן י ש ו ע ב א ׳׳ד ב > ץ ר א 9 | ה י י נ ש > ל ל ו כ 8 | ך ה נ ק ת כ
, א ב ה ר מ א מ ל ך ש מ נ ע ב ר א ה ב י ח ו ך j ן נ ק י ח כ > ן י כ ר ב מ j 10 א ג ס ה מ ע כ פ י מ 9 | ד ם ה י ל ע [ם ה ל 9
( ס י ד ) א ג נ י ט י א ז י מ ן ו א ג ה מ ב ו ב ל ב ת ס פ ד נ ה א ת פ פ ו ת ה ב ת א ו ן ק ת נ ר ב כ ו ] .[ב א = כ ] ד ם י ר ב ד ע ב ר א
.ד ״ כ ו ל י ע ל ד א ת י י ר ב ה פ ו י ם א ו ה ן א ב ד ע ׳ד ן נ ק ח כ ן י כ ר ב מ ל ׳ ׳ צ נ ש ל ״ נ ל ״ זו י ת מ א ן ב ה נ ו י ׳ר ה י ג ה ן כ ו
א ל ש ד ע ד < !יי
2i
!י ם ו י ה ה ש ו ד ק ב ב י י ח ת נ ר כ כ ו 12 | f י ם ו י ה ה ש ו ד ק ש 12 [ש י א ר ה ו .ף י י ד ה ׳י ג
I ר י ד ח 14 | י פ ו י ה ת ש ו ד ק [פ ז י ה ת כ ר ב 14 | י נ< ת כ ר ב 13 | < ם ו י ה 13 | ה ש ו ד ק ל 13 | י ן י י ח א כ
ת א ם א ש > ם ו כ ה ת א 15 | < י ר ב ד כ 14 | ד ג ° י י ק י י י
ת
ר י ד מ ו נ י א ש ו ר י ד ת > ה ר י ד ת ה נ י א 14
וי ד י ת מ ח מ 3L | י ו א מ ט י א ל ש |15 ג ה ל ח ה ס ו כ ה ח א ץ ג ז ו מ ד ס ו כ ה - ת א > ב ׳ י ל ח ה ן י נ ז ו מ ר מ ו א
ה ד ו ע ס ל ד ע , ר ב ד ן מ 16 1 י ה כ ר ב ל [ה ד ו ע ס ל 16 | נ < י !י א מ ט . . . י ר ו ח א ם ל ו ע ל 16 | י ו י ד י מ ך נ
ו ר זח י ו ם ו כ ה ה מ ח מ ם י ד י . ל ש ן י ק ש מ ו א מ ט י א מ ש ה ד ה ת ן י ל ט ו נ ר מ ו א ה ת א ם א ש > ם י ד י ל 17 | ג  <
ר מ ו א ה ח א ם א ש >C ן ס ל ש ה ל ע 17 | ד ג ם י ד י ל ן י ל מ ו נ כ ״ ח א ו ם ו כ ה ץ ג ז ו ט א ל א ס י ד י ה ח א ו א מ ט י ו
ר ו ה ט ד ע , ק פ ס ן מ IS | י ם ל ו ע ל > ם י ר מ ו א 18 | ך j ם י ד י ה 18 | י ו א מ ט י א ל ש 17/18 | ך j ח ס כ ה ל ע
ס י ד ץ א ה ל י ט נ [ם י ד י ת ל י ט נ j 19 [א ב פ ״ פ פ ״ ב ו ] י ד נ ב י ח א י ב ד [ר מ ו א ׳ר 19 | ג <
ה ח א פ א ש > ה פ מ ב 19 י < ץ ל כ ו א ד ע , א ל א ן מ 19 | ד נ ה ר י ת ה ן מ > ן י ל ו ח ל 19 | י ץ ל ו ח ל
ד י מ ל ת 211 ד נ ב < ׳י י ח 21 | < פ א (י ב !י ל כ ו א [ < ל ש ] ל ש ן י ד ב ו א I 21 ד נ ה ס ב ה ל ע ר מ ו א
ץ   ח ד פ ח י נ מ ו > ח י ז כ 22 | י ח י ז כ מ ת ו ח • 22 ן ו ד ב ע מ ה ז י ד ח ג ל ט י נ 1 ט ק ל מ ו 22 | י ח ק פ [ם כ ח
| נ ב ז ח ו א > ם י ד מ ו א 22 | ך ב !ייי י י נ *ל י א י ב ה ם י ר מ ו א ש י ב 22 [ ת י ז כ ן ח כ ן י א ש
15 [1- 2] (ו) t [6-12] (ה )ו ת ו כ ר ב
םירמוא היכו קשה לע ךרבמ כיחאו קיה לע ךרבמ ולאמשמ ברע קשו ונימימ קי סוכ 1
היה םא שמש לש השארב החמו ןמשה לע ךרבמ ולאמשב קי סוכו ונימיב ברע קש
׳ר רמא
4
:םשובמ אצי ש סבה דומלתל חבשקאש י סל לתוכב וחט םכח דימלת שמש
וקלחנ המ לעו ףוסבש הלדבה•לעו הלחתבש קזמה תכרב לע היבו שי ב וקלחנ אל הדוהי
םימשב םידמוא היבו םימשב כיחאו רואמה לע ס״דמוא שי בש םימשבה לעו רואמה לע 5
רסואו םימשבה לעו רואמה לעו קיה לע ךרבמ שימב ותיבל סנכנה
ז
:רואמ ךכ רחאו
הלדבה רמואו וירחא ןלוכ ןלשלשמו ןוזמה רחא וחינמ דחא סוכ אלא ול ןי א םאו הלדבה
טיוי יאצומבו טיויל תבש יאצומבו םירוסכה םוי יאצומבו טרי יאצומבו תבש יאצומב
תיב ״ :םי י תש וא תחא רמוא ליגר וני אשו הברה תולדבה רמוא לינרה .דעומלש ולוחל
:ו מצעל ךרבמ דחאו דחא לכ םירמוא היבו ןלוכל ךרבמ דחא םירמוא שיב שרדמה 10
הרואל שמתשמ וניאו תבהלשה תא האור סנאסה ךותב וא וקיחב קמט רנ ול היה ״
תבהלשה תא האור אהי ש דע הילע קכרבמ ןיא תבהלשה תא האור ןיאו הרואל שמתשמ
ךרבמ וניא יונ לש רנ הילע ךרבמ התבכ *לש םיעא תי ששע
10
:ורואל שמתשמו
ךשחתשמ ךרבמ יתמיאמ הילע ךרבמ לארשימ קילדהש יונו יונמ קילדהש לארשי הילע
שאה ״ :התעמ ךרבמ אל הלילה לכ ךרב אל הלילה לכ ךרבמ ךשחתשמ ךריב אל 15
שא רמוא יסוי ׳ד תישארב ימי תששמ קבושח לבא תישארב ימי תששמ ןניא םיאלכהו
םי שנאה י רגפב ו ארו ו אצי ו ינש םלועל התבכ הניא י נש םויב תארבנש םנהיג
תוגהב דמוע הרד י
3
(״) :ןהי לע ךרבמ וניא ץחרמבש םימשבהו שאה ׳ונו י ב םי עשו פה
לכ לע ךדכמ אצויו סנכנ אצו־ו סנכנ תחא םעפ אלא ךרבמ וני א םויה לכ םשוב לש
:תחאו תחא 20
ת א ןומיזה תכרב וז תכרבו תעבשו תלכאו ינש הרותה קןומיזה תכרב
1
(ו )ן ן
ןכו םילשורי וז הבו ט ץראה תכרב וז ץראה לע הנושאר הכרב וז ך י ה לא ׳ה
םשכש ץי נמו
8
: ביטמהו בוטה הז ך ל ן ת נ ר ש א ה ז ה ב ו ט ה י ה ה רמוא אוה
ןתנש העשמ ךל ן תנ דשא דמול דומלת וי נפל וכרבמ ולתא ךכ וירחאל וכרבמ התאש
ן : נ י נ ג ;( י י י<) י נ נ ״ » 11 ; ד ׳׳ק ם י ס פ ש j ! oc י 6 | ג ״ ק ם י ק ס פ : ב י נ ג ;( י א ׳ ס ) 'א 3" י 3
, ׳ ג נ ״ י 8J | ל י כ ו י ס ״ ע ש י 17/18 | !ד ״ נ ס י ס ס פ נ ;(י י י ס ) ׳ ג ב ״ י 15 | נ ״ נ :ב ״ נ ;jם ש י 13
ם י י נ ד 23 | ס ש 22 ] יי ׳מ ם י י ב י j 21 ו י מ ׳ש א ב ה ז 0" ס ״ ע ג .  (י א '0 ׳א א " י 21 | ! נ ״ נ ג ; ( י נ ר ג )
j ! ס ש נ י• ם ש ח ־•! ט ש י 23 | ״ ׳מ ס -ר נ ד 23 | ה י כ י נ
ל ע 11 [ג ך פ ו ה מ ר ד ס ה ו ] ך נ י נ י מ י ב [ו ל א מ ש מ 11 ג <
ב
י ע I
1
ד ג ו ל א מ ש ב [ו נ י מ י מ 1
[ן מ ש ה ל ע 1 | ב < ד י ב ם 1 | ג י
ג
י ע !ט ש ל ע כ י ח א ו ס ו ב ה ל ע ד מ ו א ׳ר j 1 ך J ז מ ט י י ^ (ד ייה
ר ד ס ה ו < ב ר ע ] ב ר ע pש [ן יי ס ו כ ו t | ך ג ן י י [ב ר ע ן מ ש 2 | ך נ ב ז ח ו א > ם י ר מ ו א j 1 ך J ן י י ה ל ע
ל ע ד מ ו א 2 | ך ג ן מ ש ה ל ע ך ר ב מ ו ר ז ו ח ו [J < ו ח ח ו ש ו ] ו ח ח ו ש ו ן י י ה ל ע ך ר ב מ 2 | ך נ [ ך פ ו ה מ
י א נ ג ש י ס כ ה ד י מ ל ה ל ש ו ח ב ש ו נ י א ש 3 | 3 י נ פ מ י < י פ ל I 3 י ד נ ב ש מ ש ה ש א ר ב 2 ו י ן מ ש ה
: י ר נ -כ ר ח א ו ס י מ ש ב 5 | י ר נ 5 | ג ב ם ש ו ב מ א ו ה ש כ ק ו ש ל [j ת א צ ל ] א צ י ש 3 | י א צ ו י ת י ה ל 3 | נ ח ״ ח ל
ם י י ת ש • ו א j | 9 ת ב ש ל מ י י י א צ ו מ ב א ל ל ב א > ד ע ו מ 9 ן [ף ׳׳י ר ה ם ר נ ן כ ו ] י ם י מ ש ב כ ׳ ח א ו ר ו א מ 5/6
א ] ו מ צ ע י נ פ ב 10 | ג ר ^ק ת ר ד ה ס ע ב ו ר ב ׳א נ ש ם ו ש מ > ן ל ו כ ל 10 | ^ו ל ח ב א ת ג ו ל פ ה 9 ] נ <
: ך נ ח א ר ש ו א 11 | י א י ר ל ק פ ם ב ו א > ך נ ס נ פ ב 11 | י ו ק י ח ך ו ח ב 11 | ג ׳ י נ ו מ מ 11 \ [ב א =
j א j ה א ר י ש ד ע 12 | < ח כ ה ל ש ה ד ע , ש מ ת ש מ ן מ 13.) א J ש מ ת ש מ ו א 12 ן ך j ש מ ת ש נ א ל ו ׳ 1
י ט מ י ו נ [י ו ג ל ש ר נ j ! 13 ת כ מ י א צ ו מ ל ו ל ו כ ם ו י ה ל כ ת כ ל ו ה ו ח ק ל ו ד ה ח י ה ש ח י ש ש ע 13 | < פ ״ ע א 13
ם י י א ל כ ה ו . 16 | ,3 ך ר ב מ ן י א 15 , א < ך ש ח ת ש מ ך ר ב א ל j] | 15 י ו ג ] j ך פ ו ה מ ר ד ס ה ו י ת ו כ מ י ח ו כ י
[י ב . . . ו א צ י ו ׳ א נ ש 17 | א י j ה ב ש ח מ ב ו ל ע ל ב א 16 ! ת י ש א ר ב י מ י ת ש ש מ ו א ר ב נ א ל ש פ י ע א >
ס נ כ נ ה 19 | י ו ת ו נ ח ב ב ש ו י 18 | נ < י ב ם י ע ש ו פ ה 18 | ה ב כ ח א ל ם ש א ו ׳ מ א נ ש
ל ע 19/20 ן ד ח א 19 (י ב < ם ע ש 19 | ג ו ל כ ם ו י ה ל כ ם ש ב ש י ׳ י פ א ח י ר ח י ר ה ו ם ש ו ב ל ש ו ח ו נ ח ל
ה כ ו ב ו ז 22 | ,ף ה נ ו ש א ר ה כ ו ב j' ן ז ה ה כ ר ב [ן ו מ י ז ה ח כ ר ב 21 | ( ק ז מ ה א ״ נ ) I ;2 ך נ ם ע פ ו ם ע פ ל כ
ה ב ו ט ח j 22 ,ף ה י י נ ש ה כ ו ב ו ז [ץ ר א ה ח כ ר ב ו ז 22 | ,ד < נ ת ״ נ ה ה כ ר ב ו ז י ל כ ה ח א ק ה ו ז [ה נ ו ש א ר
[ב י מ ט ו ב ו ט ח 23 { י נ ב ה נ ב ל ה ו > ה ז ה 23 | ז ה נ ו ב ת כ ר ב ש ג ה מ ב > ו ז 2 2 | י ד נ ב
I ש ה י ב ו ט ל כ [ע ו נ ל 0נ ש ] ם ל מ ג ש
t»-9] (ו) r ת ו צ ר ב
16
1 ה ר ו ת ה ל ע ף א ש ן י י נ מ ו ץ ר א ה ל ע ר מ ו ל ד ו מ ל ת ת ו ע ב ג ה ל ע ז ם י ר ה ה ל ע ף א ש ן י י ג מ ו ך ל
ת ו ח ו ל ת א
׳
ך ל . ר ג ת א ו ר מ ו א א ו ה ן ל ה ל ו ך ל ן ת ג ר ש א ר מ ו ל ד ו מ ל ת ת ו צ מ ה ל ע ו
ל ע ך ר ב מ ה ת א ך כ ה ב ו י פ ה ל ע ך ר ב מ ה ת א ש ם ש כ ש ן י י נ מ ד מ ו א ר י א מ י ב ר
8
: ן ב א ה
ב ו ט ה ת ד מ ב ן י ב ך נ ד ש ן י ד ל כ ב ך נ י י ד ך י ה ל א ך י ה ל א ׳ ה ן ת נ ר ש א ר מ ו ל ד ו מ ל ת ה ע ר ה
5 ר ק ע נ ש ם ו ק מ ם י פ א ך ר א ך ו ר ב ר מ ו א , ה ר ז ה ד ו ב ע ח א ו ר ה -
4
: ת ו נ ע ר ו פ ה ת ר פ ב ן י ב
ו נ צ ר א מ ז ״ ע ר ק ע ת ש ו נ י ה ל א י ה ך י נ פ ל מ ץ צ ר י ה י ו נ צ ר א מ ז י ע ר ק ע ש ך ו ר ב ר מ ו א ז ״ ע ו נ מ מ
פ כ ח ך ו ר ב ר מ ו א ן י ס ו ל כ ו א ה א ו ר ה
0
: ך ד ב ע ל ם ה י ד ב ו ע ב ל ב י ש ת ו • ל א ר ש י ת ו מ ו ק מ ל כ מ ו
ן י ס ל כ ו א ה א ר א מ ו ז ן ב ו ז ל ו ז ה מ ו ר ם ת ע ד ץ א ו ה ז ל ה ז ן י ם ו ד ן ה י פ ו צ ר פ ץ א ש ם י ח ה
ן ו ש א ר ה ם ד א ע ג י ה מ כ . י נ ש מ ש ל ו ל א ל כ א ר ב ש ך ו ר ב ו ם י ז ר ה ם כ ח ך ו ר ב ר מ א ת י ב ה ד ה ב
10 ש ל ו ד י ק ר ה ו ן ח ט ו ר ר י ב ו .ד ר ז ו ש ד ו ר מ י ע ו ר צ ק ו ע ר ז ו ש ר ח ש ד ע ת ח א א מ ג ו ל ס ע ט א ל ו
ק ש א ד ה ם ד א ע ג י ה ס כ י ג פ ל ה ל א ל כ ת א י נ א א צ ו מ ו ת י ר ח ש ד מ ו ע י נ א ו ל כ א כ י ח א ו ה פ א ו
י נ א ו ש ב ל כ י ח א ו ר פ ת ו נ ד א ו ה ו ו ט ו ע ב צ ו ס ס נ ו ן ב י ל ו ז ז ג ש ד ע ד ח א ק ו ל ח ש ב ל א ל ו
ת י ר ח ש ד מ ו ע י נ א ו ת ו מ י כ ש מ ת ו ד ק ו ש ת ו י ג מ ו א ה מ כ . י נ פ ל ו ל א ל כ א צ ו מ ו ת י ר ח ש ד מ ו ע
ת י ב ה ל ע כ ר ו כ ז ר מ ו א א ו ה ה מ ב ו ט ח ר ו א ר מ ו א א מ ו ז ן ב ה י ה ן כ ו י נ פ ל ו ל י א ל כ א צ ו מ ו
1^ ת ו א ק ם ו ל ק י נ י מ ה מ כ ו נ י נ פ ל א י ב ה ת ו כ י ת ח י נ י מ ה מ כ ו נ י נ פ ל א י ב ה ת ו נ י י י נ י מ ה מ כ ב ו ט ל
י כ ו ר מ ו א א ו ה ה מ ע ר ח ר ו א ל ב א י ל י ב ש ב א ל א ה ש ע א ל ה ש ע ש ה מ ל כ ו נ י נ פ ל א י ב ה
ה מ ל כ ו ל י ת י ת ש ד ח א ס ו כ ו ל י ת ל כ א ת ח א ה כ י ת ח ו ל י ת ל כ א ת ח א ת פ ו ל י ת ל כ א ה מ
ו ל ע פ א י נ ש ת י כ ר ו כ ז ר מ ו א א ו ה ק ו ו י נ ב ו ו ת ש א ל י ב ש ב א ל א ה ש ע א ל ה ש ע ש
ת א ו ה פ י ק ה ת א ו ן ק ו ו ל ה ת א ו ר ו ח י נ ה ת א ו י ש ו כ ה ת א ה א ו ר ה
1 1
: ם י ש נ א ו ר ר ו ש ר ש א
20 ך ו ר ב ר מ ו א ץ ח ש י כ ו מ ו א מ ו ס ה ת א ו ע ט י ק ה ת א ו ר נ י ח ח ת א ת ו י ר ב ה ה נ ש מ ך ו ר ב ר מ ו א ס ו נ נ ה
ת ו י ר ב ו מ ל ו ע ב ו ל ה כ כ ש ך ו ר ב ר מ ו א ן י א נ ת ו נ ל י א ו ץ א נ ם ד א י נ ב ה א ר י : ת מ א ה ץ י ד
ת י ב ב ך ל ה מ ה י ה
9
: ת י ר ב ה ר כ ו ז ו ת י ר ב ב ן מ א נ ך ו ר ב ר מ ו א ן נ ע ב ת ש ק ה ת א ה א ו ר ה * : ת ו א נ
ן י מ א נ ך ו ר ב ם כ מ י ק ה ל ד י ת ע א ו ה ם כ ת א ן ו ד ל ד י ת ע א ו ה ם כ ל ו כ ד פ ס מ ע ד ו י ך ו ר ב ר מ ו א ת ו ר ב ק ה
ר מ ו א ת ו ל ז מ ה ת א ו מ י ב כ כ ה ת א ו ה נ ב ל ה ת א ו ה מ ח ה ת א ה א ו ר ה
1 0
; ם י ת מ ה ה י ח מ ו ר ב ד ב
׳ב נ ״ י 5 | י• י ס ם י ר ב ד 4 | (י ו ׳ט ) ׳ב ד ׳* י ׳י ע ו ; ! ח ;0ש נ 3 | ב ״ ד י כ ח ומ ש 2 ן ״ ׳0 ה י ר ב ד 2
| : ס י נ 3 ; ( י נ יונ) ׳ב ג ״ י 19 | ד י כ ו״ ינ ב ו -א 18 19 | ״ ס י נ כ נ < (י ג ׳ט ) 'נ נ ״ י 7 | : ב י נ ג ; ( י נ ׳ט )
:ט י נ j
,
נ ׳ ט )׳ ד ג ״ י נ ״ ד (י ומ ול ח ן מ ק ל 24 ן ! ס י נ נ ; ס ש » 22 !: ס י נ ג ; ( י ג ׳ מ ) ׳ ל ג '• י 22 ! ס ש ג ; ם ש י 21
3 ך י ל א [ך י ה ל א 4 | נ < ה ת א , ה ת א ש 3 | ן י י נ מ ו 3 | < י י א מ 3 | ב ר מ ו א ו [י מ ו א א ו ה ן ל ה ל ו 2
> ה ר ז 5 ],ך ח י נ ע ר ו ס ה ד מ ל נ ח י נ ע ר ו פ ח ד מ ה ב ו ט .ד ד מ 4/5 | נ ך נ י י ד ך 3 ך נ י י ד ך ל ן ת נ ר ש א [ך נ י י ד
ה ר ק ע נ ש ם ש כ ו >: ו נ צ ר א מ 6 | ך 3 ~< ו נ צ ר א מ 6 | • נ כ < ו נ צ ר א מ ד ע י ה י ן מ 45 |
4
ך ל א ר ש י ץ ר א ב
| ך י ד ב ו ע ל 7 | ו ם ל כ ח ו מ ו ק מ ה ן מ 7 | ך ב ל כ כ נ ל כ מ 7 | י נ ר ק ע ה ן כ nf ס ז ק מ מ [י ח ח ר ק ע ש ]
ך י ר צ ץ ר א ל ה צ ו ח ב *ןא ר מ ו א ק ע מ ש ׳ר ם י י ו ג ה ב ו ד ש י נ פ מ ן כ ר מ ז ל ך י ר צ ן י א ץ ר א ל ה צ ו ח ב ו >C ך ד ב ע ל 7
ח ו מ ו ד 8 | י ן י א ך כ 8 | י ן י א ש ם ש כ 8 | [3 א = * ד [ י ג י
מ י נ ו
ר י ״ י י א זא י נ ש ר י י ג ח ה ל ן י ד י ת ע ש י נ פ מ ן כ ר מ ו ל
׳ ה מ ג ו ל מ 10 | ב י ב < ם י ז ר ה ד ע , ך ו ר ב ן מ 9 | נ י י ל ע מ ב ג ל ע > ן י ם ל כ ו א 8 א 3 ׳ י ז ל ה ז ה ו ו ש 3
ש כ י ג > ע ר ז 10 | 3 ר צ ק ו ש ר ח ו ע י ז ש ד ע 10 | נ ל ו כ א ל ה פ א צ מ א ל ש ד ע ז ח פ ח פ ל ב * א ל ש ד ע 10
נ ץ פ נ ו 12 | נ ם י נ ק ו ת מ > 3 ו ל א ל כ ת א 11 | < י נ א 11 | ם י כ ש מ 1 | י «\ט י ק > ש ל I 10 ו ר ד י ע
> ו ל א 13 | י נ ש ו ב ל ל [נ י ג ב ] ק ל ח א צ מ כ ״ ח א ו 12 | ד ג 3   < י ״ ה ו 12 י ס ב כ ו >C ג ר א ו 12 | ך
ם י מ י כ ש מ ת ו י נ מ ו א י ל ע ב ה מ כ ג [< 31 י ת י ב ה ת פ ל ת ו א ב ו ת ו ד ק ו ש ת ו מ ו א ל כ 13 | נ ם י נ ק ו ת מ י ן ק ו ת מ
ג 3
ת י א
ק ס ו ל ג 15 | ( ס י ד ) [א ת י א פ ״ י כ ] י נ כ < י נ י מ 16 | י [ך פ ו ה מ ר ד ס ה ו ) ך ו ר ב [ר ו כ ז 14 | י ם י כ י ר ע מ ו
ו ה מ ב ו ט ח ר ו א ל ע [ר מ ו א א ו ה ן כ ו 16 [ א ל 16 | א ל 16 | א ל 16.1 א ל 16 | < ל ב א j 16 ת ו ב ו ש ח [ת ו כ י ת ח j 15 ך
ה י ס י ב ה 19 | ך ן י ק ו ל ה 19 | ב ק י ר ו ב ה ת א ו > י ש ו ב ח t ' . » | 3 < ם י ש נ א ו ד ד ו ש ר ש א 19 | ד נ ב י מ ו א
ח ו נ ל י א 21 ] ב ם ק נ י ד ד ה ך נ ס ו ק י נ ר ד ה ח א ו > ס נ נ ה 20 ן ב ר ו כ ש ה ת א ו ה ט ו ש ה ת א ו ש ד ח ה   ״ ח ^ > 3
ן כ ש ד א י ב ש ד 3 < י מ ל ו ע ב 3 י ל ה כ כ ש י מ 21 | נ ח ו ב ו ט ת ו נ ל י א ו ת ו ב ו ט ת י י ר ב י ם י א נ ם ד א י נ ב ן י א נ
ן מ א נ ד ת י ר כ ת ר כ ו ז ך ו ד י ו ת י ר ב ב ן מ א נ 22 | נ < ה ו א נ ת ו י ר ב j 21/22 י ו מ ל ו ע ב ת ו א נ ת ו י ר ב א ר ב
ן נ י ד א י י ה י ר ב ו ע ה ד ר ל ו ה 3 ר י ד ב • > [ך ל ה מ 22, [ב י ב י י ד .ל ש ו נ ב י ״ ר ם ו ש מ ו ] נ י ר מ א מ ב ם י ק ו ו ת י ר ב ב
ן י ד ב > ס כ מ י ק ה ל 23 ! < . ם כ ת א 21 ן 3 ם כ ר פ ס מ 23 [ נ ל א ר ש י י ר ב ק ו 2 ת ו ר ב ק ה ן י ב 22/23
ם כ י נ י ע ל ע ס ר פ ע ה ת א ה ל ע א ו ה ם כ ח א ר ר ו ע י א ו ה ם כ ר פ ס מ ע ד ו י ה S24/2 | ו ר מ א מ ב ם י ת מ ה י ח מ j . 2 4 3
1 [1-6] א ת ו כ ר ב
.ח י ל צ נ ו ה ש ע נ ׳יי ם ש ב
תותבש ילילב ןתיפ לוכאל קסנכנ םדא ינבש העשמ ,ןיכרעב עמש תא ןירוקיתמיאמ י 1
תאצ .רבדל ןמיס המורתב לוכאל ןיאכז םי נהנהש העשמ ימוא םימכחו ריאמ יבר ירבד
תו לעמםי חמרב םי קי זחמ ם י י צ ח רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ לע ףאו םיבככה
םימעפ י תש התוא ארוקםדאש םימעפ רמוא ןועמש ׳ר םי כ כ כ ה ת א צ ד ע ו ר מ ש ה
י די הב אצוי אצמנ רחשה דומע הלעי שמ תחאו רחשה דומע הלע אלש דע תחא ,הלילב 5
העבראו םירשעמ תחא הנועה הלילב תורמשמ עברא רמוא יבר ,הליל לשו םוי לש ותבוח
ןתנ ׳ר תעב העבראו םירשעמ תחא ענרהו הנועב העבראו םירשעמ תחא תעהו העשכ
אלא הנוכית ןיאו הנו כי תה ת ור ו מש א ה שארל ׳נש הלילב תורמשמ שלש רמוא
א.ד*ש ידכ םירמוא םירחא ןירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ
2
ז הירחאלו הינפל שי ש
הלואג ךמוס אהי ש ידכ המחה ץ,וה םע התוצמ וריכמו תומא עברא ונמיה קוחר תיבח 10
רחאו הביקע ׳ר רחא ךלהמ יתייה תחא םעפ הדוהי ד רמא םויב .ללפתמ אצמנו הליפתל
ןהש ינפמ תורקלמ ושאייתנש י נא המודמכ עמש תירק .ןמז עינהו הירזע ןב רזעלא ׳ר
:י םירהה ישאר לע המח תיארנ רבכו ןה וליחתה ךכ דחאו יתינשו יתירקרוביצ יכרוצב ןיקוסע
םיקוסעל טרפ ך ת י ב ב ך ת ב ש ב ינש עמש תירקמ ןירוטפ תוצמכ פיקוסעה לכו םי נתחה
s
הירזע ןב דזעלא ׳רו לאעמשי יברב השעמ
4
:םי נתחל טרפ ךרדב ךתכלבו תוצמכ 15
ןמז עיגהו ףוקז ה?רזע ןב רזעלא ׳רו הטומ לאעמשי ׳ר היהו דחא םוקמב ןייורש ויהש
המ לאעמשי ׳ר ול רמא ,הטומ הירזע ןב רזעלא ר היהו לאעמשי ׳ר ףקזנ עמש תירק
םיתיחשמה דננכ םהל רמא לדונמ ךנקז המל דחאל ןירמוא יחא לאעמשי ול רמא רזעלא הז
ירבדכ םייקל תיטיה התא ול רמא תפקזנ הטומ תי י הש התא יתיטיה ףוקז יתייהש ינא
ושעיו םידימלתה וארי אלש רחא רבד ;לליה תי ב ירבדכ םייקל יתפקזנ ינאו יאמש תיב 20
וני א.רצקלו רצקל יאשר וניא ךיראהל ורמאש םוקמ הרצקתחא ורמא המל
s
:ךירבדכ עבק
חותפל םותחל יאשר וניא םותחל אלשו םותחל אלש יאשר וני א םותחל ךיראהל י אשד
.ךורבב חותם^יאשר וניא ךורבב חותפל אלשו ךורבב חותפל אלש יאשר וניא ךורבב
ןירצקמש תוכרב וליא ״: חושל יאשר וניא חושל אלשו חושל אלש יאשר וניא חושל
וליא .עמש תירקבש הנורחא הכרבו ןומיזה תכרב תוצמה לעו תוריפח לע ךרבמ ןהב 25
,םירוםכה םוי לש תוכרבו הנשה שאר לש תוברכו תוי נעת תכרב םהב ןיכיראמש תוכרכ
ם ש ׳ע 1 : ׳ נ jj ; ס ש י 6 ן : ׳סנ; (י א ׳ א ) ׳ד יב י 4 | ו*ט ׳ד ״ מ ס נ 3 | : ׳ ב נ ; (י א ׳א ) ׳א '3 י 1
; ( י ו ׳ א ) ׳ ב ׳נ י 14 | :יט ג <(י ס י א ) ׳א ׳ג י 9 | ו נ ״ '» ס ר נ פ ו ש 8 | ׳ מ י מ ו ק ׳פ ׳ש נ ר ה כ י א ; ׳ ה ז״ ע ,׳ז
ס א " נ ;ף ״ ז ר ה מ ״ י ע ו ס ש י 15 | ס ש 15 | ׳ז ׳ו -ם י ל ב ד 14 | ם ש ׳ס י ס ״ ע ו ס »כ ה כ ו ס ,ז׳׳מ . א " נ
׳ד ׳א ס "ע י ל י ה   י ע 'ל נ ב 3 א ל ו ׳מ ל ש ול י3 א ס י ל ה ש ל זצ נ א ח ס פ ו ס ן ה 21 | : ד ע ע י מ י א ״ 3ל ׳י ע ו ק ו ר ס א ו
| (י ס ׳ א ) ׳ג ׳ג י 24 | :א ״ * נ
| פ ב ם י צ ח ו 31 ב ן מ י ס ו 21 ך ב ן ת מ ו ר ת ב 2 \ ך י ב ר ע ב 1 ן ב ל כ ו ל j 1 ב ן ד א 1 ]ל •י י ב ר ע I
! ה נ ו ע 6 ן ה ל י ל ה י ו ה j 6 ה ב ו ח 6 ן ך ב נ < ה כ 5 | ד ב א צ מ נ ו 5 | ה ל ע ת ש ם ד ו ק 5 ן פ ב י ע
4
ה ל י ל ה י ו ה 8 | ת ו ר ו מ ש א [ת ו ר מ ש מ 8 | ע ב ר א ו 7 ן ה נ ו ע ל 7 | ך ב ע ב ר א ו j 7 ה ע ש ל 7 | ך ב ע ב ר א ו 6
[ה ל ו א ג 10 | ת ו מ א ע ב ר א ק ו ח י ר ב ו ר ב ח ה א ו ר א ה י ש י ד כ j 9/10 ד ת י ר ח ש ב ב ם י ר ח ש ב j 9 פ ב ש א ר 81 ב
ע מ ש j 14 ן י ק ס ו ע ה 14 | ד ב ש א ר 13 | ד ה ת א ר נ ב ׳ י א ד נ I 13 ך ב ע י *י '2 | ב ׳ י ל פ ת 10 ! ה ל
| ת ו צ מ ב ן י ק ס ו ע ל [ס י נ ח ח ל 15 | ם י נ ת ח ל [ת ו צ מ ב ן י ק ו ס ע ל 14/15 | י ך ן י ל
פ ת
ה ן מ ו > ך ב ה ל פ ה ה ן מ ו >
: ב ו ל ם י ר ס ו א ד ח א ל 13 | < ה י ר זע ן ב 17 ן ח פ ה ו 17 | ?ק ז נ ו 17 ן ע י ג ה 16 ןי < ה י ר ז ע ן ב נ 6
ב י ר ב ד 19 ,| < ם י י ק ל 19 ן ד ב ת פ ק ז j 19 ד ב יייזיי > פ ח ל 18 ן ך ב ה מ י נ פ מ 18
ו ע ב ק י ו ב ה כ ל ח > ע ב ק I 21 [ל ל ה ת י ב י ר ב ד כ ר ח ו א מ ד י מ ן ו י ל ג ב ו ] ב <  ד י י י ד 20 ן ף י א מ ש ת י ב כ
ר ח א ך ו ר ב ב ח ו ת פ ל ר מ א מ ה 22 ן ד ב א ייט   j 22 ה כ ו ר א ת ת א > ו ר מ א j 21 ד ת ו ר ו ד ל ת כ ל ה ך י ר ב ד ב
| ך ר ב מ ה 25 | [ק י ל ג ב ב ת כ נ ו ] ב < ת ו כ ר ב i 24 ד ב א ל ש 24 | ך ב א ל ש j 23 ב ח ו ש ל ר מ א מ ה
ת כ ר ב ו 26 | ת י נ ע ת j 26 ן ו ז מ ה ת כ ר ב ב ש [ע מ ש ת י ר ק ב ש 25 | "ך ן מ ז ה 25 | ר ת כ ר ב ו 25 | ת ו צ מ 25
| < ל ש . . ל ש j 26 ך ב
1 א
[7-13] א ת ו כ ר ב 2
1 ןימתוח ןיאש תוכרב וליא י ?אוה סכח די מלת פאו אוה רוב םא רכינ םדא לש ויתוכרבמ
ןוזמה תכרבבש חנורחא הכרבו ןומיזה תכרבב תוצמה לעו תוריפה לע ךרכמ ךורבב ןהב
תוכרכ וליא ״:הב ךיראמו ןוזמה תכרבבש הנורחא הכרבב םתוח היה י לי לנה יסוי ׳ר
עמש תירקל הכומסה הכרבה ןס ץוח ךורבב חתופ ןלוכ תוכרבה לכ ךורבב ןהב חתופש
5הכרכ ןהב ןיחושש תוכרב ו לי א' :ךורבב ןהב חתופ ץאש תרחא הכרבל הכומסה הכרבו
אלש ותוא ןידמלמ הברבו הכרב לכב החושהו ףוסו הליחת םידומבו ףוסו הליחת הנושאר
תו אבצ ׳י י קי ק״ק ךרבמה םע הנוע היה הדוהי יבר ךרבמה םע ץנוע ןיא .החש•
הדוהי ׳ר היה וליא לכ ,ו מו קממ •י י דו בכ ךו רבו ,ו דו בכ ץראה לכ אלמ
י נא ירה הירזע ןב רזעלא ׳ד רמא ,תולילב םירצמ תאי צי ןידיכזמ
10
:ךרבמה םע רמוא
10 ןב השרדש דע תולי לב םירצמ תאי צי רמאיתש עמשאש יתיכז אל הנש םיעבש ןבכ
ךי י ח י מי לכ םי דצמ ץראמ ךתאצ םו י תא רו כזת ן עמל ׳אנש אמוז
ךייח ימי םירמוא םימכחו אמוז ןב ירבד ולא תולי לה ךייח ימי לכ סיסיה ךייח ימי
יכו םימכחל אמוז ןב םהל רמא ,חישמה תומי תא איבהל ךייח ימי לכ הזה םלועה
םאנ םי אב םי מי הנה ן כל רמוא אוח ירה חישמה תומי ל םירצמ תאי צי םיריכזס
15םי רצמ ץראס לארשי י נב תא הלעה רשא ׳י י י ח דו ע רמאי אל ׳ י י
ץרא מ- לארשי תי ב ערז ת א אי ב ח ר שאו ה לעה רשא ׳י י י ח םא י כ
לע *ןיסומ םירצמ אהתש אלא םהמ םירצמ תאי צי רקעיתש אל ול ורמא ׳ונו ן ו פצ
י כ בו קעי דו ע ךמש ארק> אל וב אצויכ ,הלי פט םירצמו רקיע תויכלמ ,תויכלמ
לארשי לע ףיסומ בקעי אלא ונמיה בקעי םש רקעיש אל ךמש הי הי לארשי םא
20 ל א ת וי נו מ דקו תו נו שאר ו רכזת לא וב אצויכ
1 1
:לפט בקעיו רקיע לארשי
לש לוע ולא וננובתת לא תוינומדקו תויכלמ לש לוע ולא תונושאר ורכזת לא ו ננו בתת
,נונ לש תמחלמ וז הו עדת אלה חמצת התע השדח השו ע י ננה םירצמ
באזה השעמב רפסמ היהו ודימ לצינו באז וב עגפש דחאל המוד רבדה המל לשמ ולשמ
וב ענפו רזח ירא השעמ רפסמ היהו באזה השעמ חכש ונמיה לצי נו ירא וב ענפו רזחו
25 תורצ לארשי ךכ ףא שחנ השעמ רפסמ היהו םהינש השעמ חכש ודימ לצינו שחנ
תא ארקת אל ךתשא י רש וב אצויכ '״:תונושארה תא תוחבשמ תונורחאה
הרש איה ירה וישכע המע לע הרש איה ירה הליחתכ המש הרש י כ י רש המש
ךמש תא דו ע ארקי אל וב אצויכ י" : המש הרש י כ ׳אנש,םלועה תומוא לע
I ׳ג ׳ו ״ ע ש י 7 8 | ג יל j ;(ס ש ) ׳ג ׳ג י 7 0ש נ ;ם ש י 3 | :ל ק ם ימ ס ש וי» j ;(ם ש ) ׳ד ׳נ י 1
:ג י כ ׳ימ ל • ) 4 / 1 5 \ ׳ג זיט ם יל ג ל 11 | א נ ,ד : ב ״ :ן ;(׳ע ׳א ) 'א ׳י י , ״ ה י א מ 9 | נ ״ ׳נ ל א ק זח י 8
| ס ס ,ף נ י I 26 ם ש 22 | מ ״ ג״ מ ״ ע ש י 20/21 | א ב ,ך ; ג ״ ) ;ם ש י 20 | י• ה יל ת יש א ר ב 18/19 | 'מ •t
| ׳ r 0 ״ ם ש 28 ן 0ש 28 ן ו״ ע ז״ ס יש א ל ב 26/27
ח כ ומ ר ש א כ ר פ וס ה ה ע ט יא ד וב ו] א < ך ר ב מ , 2 | < ך ור ב ב j 2 ך ב פ א 1 | ת וכ ר ב מ 1
ך ור ב ד ע ל כ ןמ 4 (ל ב !יח ת ופ ש 4 ן ק זמ ה [ןומ יזה 2 ן ב ה כ ר ב ו 2 ן ך ך ך ר ב מ ה [ל יע ל ד א ב ב מ
׳ה ןמ 7/8 ן ב ח ש ה I
6
ב =י י י
מ
I
6
ל ב ן
י ח ת
'
פ
I
5
ל ב ע מ ש ל 4 \ ך כ !
,
׳י ת ו פ 4 | ב <
| ינר ה 9 | ב ׳יד וה י ׳ר יא ר וק 8/ < | ב ׳"י [ומ וק מ מ ׳ה ד וב כ j 6 ל < י  זיב כ ץ ר א ה ב < וד וב כ ר ע
[ר מ וא א וה יר ה 14 | ימ ו j 13 ב < ם י מ כ ח ל j 13 ך ב ח ומ יל 13 ן ל < ע מ ש א ש 10 | ך ב א ל ו 10
ד ו פ ו ק פ פ [ ם ה מ 17 | פ ב •ינופ צ 17 , < ןופ צ 17 ד ע ,ר מ א י א ל ן מ 15 | ב ר מ א נ ר ב כ א ל ה ו
i ל ב ם יר צ מ ת א יצ יו j 18 ת ויכ ל מ ו 18 |ת וי כ ל מ ה j 18 ת א יצ י ר מ א ת ש [א ה ת ש 17 ן ל ב ומ וק מ מ ב
> א ל א 19 | ר ק ע ת ש 19 | ב < י מ ש ד ע ל א ר ש י ןמ 19 ן ל < ך מ ש ד ע יכ ןמ 18/19 | ב י י ע ב ק ע י 18
ו < ל ש 21 |א < ל יע 21 ן < ונ נ וכ ת ת ל א ת וינ ומ ד ק ו 20/21 ! ה ל פ ט 20 ן ל ם ש א ה ת ש ב א ה יש
ג וג מ ו > ג וג 22 ן < ל ש 22 ן ול א [וז 22 ! ל ב < ייוע ד ת א ל ה 22 ! < ל ש 21 ן א < ל וע 21
ר פ ס מ 23 | ב
ו נ 0 מ
[י י
י מ
23 ! ך ב   י י ב ך ל ה מ ה יה ש > ד ח א ל 23 | ל J < יל ש ם ן ב
יר ה j 27 [ב ם ה ר ב א ל ע ש ר ד ה ר ח א ה ר ש ל ע ש ר ד ] 26 ן ת ונ ור ח א 26 ן < וןא 25 ן ך ך ל וה ו >
ת ומ וא ה ל כ ל ב ם ל יע יא ב ל כ ל ע 28 | ,ד ת יה [א יה י ו ה 27 | ך ה מ וא ל יר ש ב ה מ ע ל ע n׳r 27 | ל ב <
| ל ב < ת א 28 ן ל ס ל וע ה
3 [1-6] ב [14-16] א ת ו כ ר ב
בא התא ירה וישכעו םרא לע בא התא ירה הליחתכ םהרבא ךמש הי הו םרבא1
תא ארקו רזחש י פ לע ףא
14
:ך י תתנ .סי ו ג ן ו מה כ א י כ ׳נש םלועה יאב לכל
םרכא אוה ,חבשל אלא י אנגל וניא עשוה עשוהי ל חבשל אלא י אננל וני א םרכא םהרבא
אוהו הלודנל סנכנ אלש דע עשוה אוה ומע רבדינשמ סרבא אוהו ומע רבדינ אלש דע
הביח קשל לאומש לאומש בקעי בקעי םהרבא םהרבא השמ השמ ״הלודגל סגכנשס עשוה 5
וסנכנ אלש דע םה םה םהמע רבדינשמ םה סהו םהמע רבדינ אלש דע םה םה ,חריז ןושלו
ן ו י צבו תנו עמו ו כו ס םלשכ י ה י ווב אצויכ
1 5
: הלודגל וסנכנשמ סה םהו הלודגל
י תמח לעו י פא לע י כ רמוא אוה ירה ןושארה םש הל ריזחהל בותכה האר המי כו
דסח דהה רמול דומלת המחבו ףאב איה ירה וישכע ףא לוכי תאזה רי עה י ל .דתי ה
ןי אש ןיינמ ,הנברוח הל רפיכש דמלמ הואתבו הדמחב איה ירה ו תכ^ל ם י ה לא 10
ו תנו עסו ו בו ס םלשב י הי ו רמול דומלת רה השעי תש דע הכותל תרזוח הניכשה
דה השעי תש דע הכותל תרזוח הני כשה ןיא אה רה יורק םלש אוהשכ ועצמ ן ו י צב
רי מאי רשא האדי ׳י י או הה םו קמה םש תא םהרבא ארקי ו ׳מאנש
םלשו רי םו י תא םו דא י נבל ׳י י רו כז רמואו .הארי ׳י י רהב םו י ה
:הב דו סי ה דע ו ר ע ודע םירמואה הנמיה היתודוסי ורקעישכ יתמיא 15
ךירצ רמוא יבר ביציו תמאב םירצמ תאי צי ריכזיש ךירצ עמש תא ארוקה
1
ב ב
ארוקה
8
:ףוס םי תעירקו תורוכב תכמ הב ריכזהל ךירצ םירמוא םירחא תוכלמ הב ריכזהל
ןושארה קרסב ובל ןויכ םא הדוהי ׳ר םושמ רמוא יחא ׳ר ובל תא קוכיש ךירצ עמש תא
אצי אל ערפמל עמש תא ארוקה
3
:אצי ןורחאה קרפב ובל תא ןויכ אלש יפ לע ףא
אל דחא קוספ,הב טימשהו העט עמש תא ארוקה
4
:הלי נמב ןכו הלי פתב ןכו ללהב ןכו 20
ללהכ ןכו ףוס דע רמוגו קוסס ותואב ליחתמ אלא המצע יגפב קופפ ותוא ארקיו ליחתי
ןהמע דמגו היצח וארקש ןאצמו תסנכה תי בל סנכנה ,הלינמב ןכו הלי פתב ןכו
ללהב ןכו ףוס דע רמוגו שארמ ליחתמ אלא םוקמ התוא דעו השארמ ארקיו ליחתי אל
השארל רזוח העט ןכיה עדוי וניאו העטו עמש תא ארוקה
5
:הלי נמב ןכו הלי פתכ ןכו
רזוח הנורחאה הביתכל הנושאר הביתכ קב העט קרסה שארל רזוח קרפה עצמאב העט 25
קקיםסם ןיאו עמשתי רקל קקיספמ תוזוזמו ןיליפת םירפס י בתוכ
8
: הנושארה הביתכל
ןב אי ננח ׳ר עמש תידקל ןיקיססמ ןיא ךכ הלי פתל ןיקיספמ ןיאש םשכ רמוא ׳ר הלי פתל
רב רזעלא ר רמא ,הלי פתל ןיקיססמ ךכ עמש תירקל ןיקיספסש םשכ רמוא איבקע
קקיססמ ויה אל רוביצ יכרוצב קקוסע ויה הנביב וניד תיבו לאי למנ ןבר היהשכ קודצ
I א״ ב י ל ה י מ ר י 8 | ׳ג ו׳׳ע ס י כ ה מ 7 | ו׳׳ונס ש ׳י ס ס ״ ל ה ס ם ש 7 | ע ״ ק ס ו מ ש ש 5 | ס ש 2
ו 15 | ס ש 15 | ד ז ׳ ל ק ס י ל ס ס 14 | ל ״ ב י ב ם י ש א ר ב 13/14 | ׳ג ו ״ ע ס ש t | 1 1 ״ ס ף נ ס י ל ה ס 9/10
I ם ש 20 | ו״ ס ל נ מ ג ; ( י ל י נ ) ׳ד ׳ז י ;י א ׳ב ה ל ג מ ן מ ק ל 19 | ג ״ נ ; ׳א ׳י י 17 | (
,
ו נ ׳א) ׳ד ׳ג
| (י נ ׳ ג ) ׳ ב ה י ס ם י ר ו כ י ב ,(י ס ׳א) ׳ נ ׳ נ י 26 | ס ש 24
ם ה ר ב א 4| ד ב < ח א 2ן ד ב ם ל ו ע ה ל כ ל j 2 ך ב ף ו ס ב ל (ו י ש כ ע ו 1 | ב ם ר א ל כ ל 1
| < ן ו י צ ב ו ח ג ו ע ס ו 7 | א י ה י 7 ן זו ר י ז ;ו ש ל 6 | ר ב ו ל ט > ל א י ם ש ל א ו מ ש 5 | ב ע ש ו ה י 5 | ב
ו נ ב  מ א ם ו י ה p ל > ת א ז ה 9 | ב < ת א ז ה j 9 ד י מ י א א ו ה ש י פ ל ד י ס א נ ש j 8 ה ״ ב ק ה [ב ו ת כ ה 8
ה כ ו ת ל 11 | ה נ י כ ש 11 < ן י י נ מ U1 | ה ת ב ר ו ח j10 < !ן א ב 9 \ י נ פ ל ע מ ה ר י ס ה ל ה ז ה ם ו י ה ד ע ה ח ו א
ם ל ש א ר ק נ ש ו נ י צ מ 12 | ך ב < ן ו י צ ב ו ח נ ו ע מ ו j 11/12 ן ו נ ב ל ה ו ה ז ה ב ו ט ה ר ה ה > ד ב ר מ א נ ש 11 | <
ר ש א ן מ 13 ן א ה ר ו ש ל ע ר ק נ ו ה ר ו ש ה נ י כ ש ה 12 | < ר ה ד ע א ה ן מ j 12 ה א ר י ׳ה ר ה ב ׳ א נ ש ר ה א ר ק נ ו
ו ר ק ע נ ש מ ה ב ד ו ס י ה ד ע ו ד ע ת ע י ת מ י א מ 15 ןי ד י ת מ י א מ 15 | < ם י ל ש ו ר י ם ו י ת א 14 | < ה א ר י ד ע
ן ו י כ 18 | ב ם י ר ו כ ב ת כ מ ו ף ו ס ם י ת ע י ר ק 17 ! ב ם י ר ו כ ב 17 | ך ב ר י כ ז ה ל i 16 כ ה נ מ מ ה י ת ו ד ו ס י
א ל 23 ן ב ו ס נ כ נ 22 | ה ל פ ת ב ן כ ו ה ל ג מ כ ן כ ו 22 ן ב < נ ן ו ס ד ע 21 ן ק ס פ ה ת א 21 | ן ו ר ח א 19 | ח א >
ר ז ו ח ב ה נ ו ש א ר ל ר ו ז ח י 25 ןי א ק ר ס ה ש א ר ל 24 ! ב ד ע ו 23 [ ך < י מ ו ג ו I 23 ב י ע j 23 א ר ק י ו ר ו ז ח י
ו א ב י ק ע 28 | ך ה נ י נ ח ב ה י נ נ ח j 27 ך ה נ ו ש א ר ל
ז7-15] ב ת ו כ ר ב 4
1 קרופש העשב לבא ארוק-הז ירה ופיתכ לע י ואשמהש יפ לע ףא ףתכ
ז
ן ןבילט עיסהל אלש
:קירפיש העש דע ללפתי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב ןווכמ ובל ןיאש י פל ארקי אל ןעוטו
תונלי אה לכ ראשו הניאתה שארבו תיזה שארב ןיללפתמו ןליאה שארב ןיאדוק, םילעופ ״
ןיאדוקםילעופ
8
:ללפתמו הטמל דרוי ךכ ןיכו ךכ ןיב תיבה לעב ,ןיללפתמו הטמל ןידרוי
5 ןיללפתמ םהירחאלו םהינפל ןיכרבמו ןתיפ ןילכוא הירחאלו הי נפל ןיכרבמו עמש תא
ינב לכו םיניבשושה
10
:הבי תה י נפל ןידירומ ןיא לבא הרשע הנומש לש םימעפ השלש
אלי ש יבר עמש תירקב ןיבייחו םימיה תעבש לכ ןיליפתה ןמו הלי פתה ןמ ןירוטפ הפוחה
תימינפה הרוש הרושב ודמעו תמה תא ורבק
11
:ןיבייח הפוחה ינב לכו רוטפ ןתח רמא
ןיא םא רמוא הדוהי ׳ר ״ןיבייח םינפה תא האור הני אשו ןירוטפ םינפה תא האורה
10 דפסהל ודרי ,ןירוטפ לבא םושל }יבייח דובכ םושל םידמועה תחא הרוש אלא םש
עמש תירקל ןיקיםפמ דפסהל ןיקוםעה לכו ןיבייח םהל םיינשו ןירוטפ םינפה תא ןיאורה
הלוח ירקלעב
12
:הלי פתלו עמש תירקל וניתובר וקיספהו השעמ ,הלי פתל ןיקיספפ ןיאו
דע ןתבוח ידי םיברה תא איצומ וניא לבא ארוקהז ירה סימ ןיבק העשת .וילע ןתנש
תודינהו תובזהו .ןיבזה םוקמ לכמ האס םיעבראב רמוא הדוהי יבר האס םיעבראב אוביש
15 ןיירקילעבל תחנהבו תוכלהבו שרדמבו הנשמב תונשלו הרותב תורקל ןידתומ תודלויהו
:הנשמה תא עיצי אלש דבלבו תוילנורה תוכלהב הנוש רמוא יסוי ׳ר ןלוכב ןירוסא
וניאו וינזאל עימשמ וניאו עמש תא ארוק הז ירה לובטל םימ ול ןיאש ירק לעב י
3
וינזאל עימשמו עמש תא ארוק׳מוא םימכחו ריאמ ׳ר ירבד הירחאלמ ןיבו הינפלמ ןיב ךרבמ
ןירוקונייהו אביקע ׳ר י נפל ןיבשוי ונייה תחא םעפ ריאמ ׳ר רמא הירחאלו הינפל ךרבמ
20 ורמא חתפה לע דמוע היהש דחא רודסק ינפמ ונינזאל םיעימשמ ונייה אלו עמש תא
ותכאלמ השוע היהש וא םורע הדשב דמוע היהש ירה ״ : הייאר הנכסה תעשה ןיא ול
וחבש ןיא ורמאש ׳פ לע ארוקו רבד לכבו שקו ןבתכ ומצע תא הסכמ הז ירה םורע
׳אנש םורע וארב אל םדאה תא ה״בקה ארבשכש •םורע רמוע תויהל םדא לש
לפרעו ר*פשה הז ושובל ןנע י מו שבו תלו תח לפרעו ו שו בל ן נע י מו שב
25י רהוי נתמ לע ול הרוגח רוע לשו דגב לש תחפטמ .יתיהש ירה ,.דיליש הז ותלותח
תא םדא סינכי אל י
5
:ובי ל תא הסכיש דע ללפתי אל ךכ ןיבו ךכ ןיבו ארוק הז
הז ירה םינפבמ ול הרוגח ותםרקיסא ,רתיה •םא עמש תא ארקיו וקיח ךותב -ושאר
הז אלא עמש תא תוי קל ןיאשר ןניא תחא תי לטב םיניש׳ ויהש םינש רתומ
:רתומ:הז ירה .םינטקותבו ונב ויה םא ארוקו ותוסכב הסכתמ הזו ארוקו ותוסכב הסכתמ
j ;( י ב ׳ נ ) ׳א י נ ץ ר ד ה נ ס ,(י ב י ג ) ׳ב ׳ו י 8 | :ה״כ ה ב ו ק ג 6 , | ן׳׳ונ ג ; ם ש י 3 | (׳.י ׳ נ );׳ א ׳ה י I
; י א ׳ג ת ו מ מ ח ן מ ק ל 21 | ם ש ג ; ס ש י 17 | נ ״ נ ג ;ם ש י 14 ן : נ ״ נ נ ; ( י ל ׳נ) ׳ג ׳ ו י 12 | : ע ״
ן :ד י כ ג 26 | ׳ט ס ״ ל ב ו י א 24' | : ״ ה כ י ס ג ; ( י נ ׳ונ ) ׳נ נ ״ ׳ י י ע ו ,ע י ר ז4 ר ׳»
|• ך ב ן י י י ק 3 ! ך ב ק י
פ י
ש י ע ,
2
| ן י י ו כ ת מ צ ן ק ר פ ש ׳ ג י ד ב י א ש מ ש 1 | ך ב
,
! ה כ ה 1
ל ש 6 | ש ל ש 6 ן ך ב ה י ר ח א ל ו ה י נ פ ל 5 | ן ת פ ת א 5 | ד ר י 4 | ב !ל י א ה ל כ 3 | ד ב ש א ר ב י א 3
2 ה ר ו ט פ • 9 | ד ת י מ י נ פ ה ת א ה א ו ר ה ה ר ו ש ב < .ם י נ פ ה ח א ה א ו ר ה 9 | ה ר ו ב ח ה [ה פ ו ח ה S ו ב ה ״ .י
3 ם ש > ם י ד מ ו ע ה i 10 ד ב
ת ב י י ה
I
9
ת י מ י נ פ ה 9 | ב ה נ ו צ י ח ה [ם י נ פ ה ת א ה א ו ר ה נ י א ש ו 9 ] ד
ת א ;י א ו ר ן י א ש ו [ה ח ל ' ם י י נ ש ו 11 | ם י ר מ ו א ש י ו > ן י ר ו ט פ 11 ( ת י מ י נ פ ה ת א 11 | ך ב ם ש ל .10 | ך
i ן י ק פ ו ע ה 1 1 | ד ב י פ ו ס ה > ן י ב י י ח 11 | ת י מ י נ פ ה ת א ן י א ו ר ;י א ש ו > ם ה ל פ י י נ ש ו . J 1 ב ם י ג פ ה
| ך ב ת ו ל י ג ר ה 10 | ל ב א > ר מ ו א 16 ! ך ב ה ד ו ה י ׳ר 16 יי ך ב ם י ע ב ר א 14 ) ך ך ד פ ס ה ב .. II
ן ה י ר ח א ל א ל ו ה י נ פ ל 18 ו < ן י ב 18 | ו נ ז א ל j 18 | ב < ה י ר ח א ל מ ד ע , ו נ י א ו ן מ 17/18 | ו נ ז א ל 17•
ן א [ר ד ם ק ן ו י ל ג ב ו ] ר ו ד צ ק j (21 י י ב י ק ע ׳ר י נ פ ל ש ר ד מ ה ה י ב כ ך ש ר ד מ ה ת י ב ב > ה ב י ק ע
;
ר 19
ה ז > ס ו ר ע 23 | ד ב ב ש ו י [ד מ ו ע j 23   [ ב •ש ק ב ו 22 ן < ה י ה ש 21 | ד ב ׳ י ע ש
2 1
! י מ א 20
! ל ב < ת א 26 ן ו מ ו ש ב j 24 א ר ב ש כ 23 | ו ר מ א ש פ ״ ע א א ר ו ק ו ר ב ד ל כ ב ו ש ק ב ו ן ב ת ב ו מ צ ע ה פ כ מ ח
< ו י ה ש 28 [ ד י ח פ ר פ א ב ת ס ק ר פ א 27 | מ ו ק ך ו ת ל ב י ב י א ך נ ת ל 27 | ך יד ס נ כ י א ל 26
| ך ב ם י נ ט ק ו ת י ב י נ ב ז ו י נ ב פ א 29 | א ו ר ק ל 28
5 [1-8] ג [16-21] ב ת ו כ ר ב
ץשרוס ןיאו תימא עברא וילגר ימיממו ותאוצמ םישרופ תיזכ לוכאל לוכיש ןטק
18
1
ימימ לשו יער לש ףרג תורוע ןכותל ןתנש ןמזב סיבלכ לשמו םדא לשמ אלא
ןכותל ןתונ םא הטימה י נפלש ארוקו תומא עברא קיחרמ הז ירה תיבב ומע סילנר
אי קי םימ תיעיבר'וכותל ןתנ םא רמוא יאכז ׳ד ארקי אל ואל םאו ארוק ןהש לכ סימ
רחא לש ארקי אל הטימה י נפלש רמוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר ארקי אל ואל םאו 5
וכותכ חנומו תומא רשעכ ולוכ תיבה לכ ׳יפא רמוא רזעלא ןב ןועמש ׳ר ארקי הטימה
תואובמל פדא סנכי אל
17
:'הטימה תחת חנחיניש דע וא הנסכי ש דע ארקי אל
דע קיספמ הז ירה ארוקאוהשכ סנכנ ׳י פא אלא דוע אלו עמש תא ארקיו ןיפנוטמה
ויבקנל ךירצ אהיו ללפתי ו םדא דומעי אל
18
:ארקי ו םוקמ ותי א לכ תושרמ אצי ש
ללפתי ש םוקמב םימה תא לי טי אל '״ : לארשי ךי הלא תארקל ן ו כה ׳אנש 10
םא אלא םוקמ ותואכ ללפתי אל םימה תא ליטמה ,תומא עברא קיחרי ץכ םא אלא
םדא *נבש םוקמ ץחרמל סנכנה
20
:רתומ הז ירה ועלבנ וא ושבי ,תומא עברא קיחרה ןכ
ויליפת תא ןתונ םולש תלי אש רמול ךירצ ןיאו הליפתו ארקמ םש שי ןישובל םידמוע
םישובלו םימורע ןידמוע םדא•ינבש םוקמ ,וי לי פת תא ץלוח וני אש רמול ךירצ ןיאו
ןנתונ וניאו ויליפת תא ץלוח וני א הליפתו ארקמ םש ץאו םולש תלי אש םש שי *5
וני אש רמול ךירצ ןיאו םולש תלי אש םש ןי א םימורע ץדמוע םדא י נבש םוקמ הליחתל
לא דמוע הארית לא שובל הארית לא םורע הארית לא רמוא ןקזה ללי ה
81
:ןתונ
תו כבל תעו קו חשל תע ׳אנש הכוב הארית לא קחוש הארית לא בשוי הארית
:קכחמ קו חרל תעו קבחל תע
ורמא המ ינפמ ,הליפתל ןמז םימכח ונתנ ךכ עמש תירקל עבק הנתי נש םשכ
נ
ג 20
עברא רע רמוא הדוהי ׳ר תוצח דע ברקהיה רחש לש דימת ןכש תוצח דע רחשה תלפת 3
ברק היה םיברעה ןיב לש די מת ןכש ברעה דע החנמ תלפת ורמא המ ינפמו ,תועש
העש הרשע תחא החנמה גלפ אוה המכו ״החנמה נלפ דע רמוא הדוהי ׳ר ברעה דע
:םי רעש תלי ענ םע רמוא יסוי רב רזעלא י רעבק הל ןיא ברעה תלפת
2
:עיבר רסח
לש דימת ברקאלש דע ןיב רחש לש דימת ברקשמ ןיכ ןיפסומה תלי פת ללפתה םא
8
25
ער ןמיס ואל םאו ול הפי ןמיס ויפב ותלי פת הדנש סא רמוא הביקע ׳ר אצי דחש
חוד ץא ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה החונ תוירבה חודש לכ רמוא היה אוה ,ו ל
:ד ״ כ נ 7 ן 0 נ ; ם ש י 2 | ה י כ ס כ ו ס j ;( י ס ׳ נ ; ׳ד ׳ו י ;ד »י ׳ה ן ״ ב ול ׳נ נ ם ש ״ ע ו •ינ ׳א ה ג י ג ח ן מ ק ל 1
׳ו י 10 | נ ״ ׳ד ס ומ נצ 10 | ן ל ג ר ר ומ ש ר (״ י א ) ׳ ג א ״ ע ה ל ג מ , ( י ג ׳ נ ) ׳ד ׳ד י 9 | (י א ׳ב ) ׳ב ׳ד י י י ע ו
ם ו ק מ ם וש ב ר כ זנ א ל ה זה ר מ א מ ה 17 | י• ה נ ש ג : ( י נ ׳ג) ׳נ ׳ד י 12 |: ז ״ כ ה ל ג מ ; ה י כ ג ;(י ה ׳ נ ) ׳ד
׳ב ׳ז ׳י ׳צ 24 | : ו י כ נ 201 ׳ד ׳ג ה ל ה ק 18|19 ן (ד י ס ) ה ס מ ג ו ד ש • ה ב ר ן ר א ך ר ד מ ן ו מ ם י ש ר ד מ ב ו ם י ד ו מ ל ת ב
י ; ׳ ה $ו ס מ ׳מ 26 | ס י כ !ןד ״ מ נ א ״ ג ש ר "י ע 25 | :ז״ פ א מ ו י ג י ע י ' (י א ׳ל) ׳ג ז״ ס ה ו י נ ע מ ; ( י א ׳ד )
| ׳י ׳נ ש ו נ א ט 26 | ד י ל j ;, {׳ ו ׳ ס ) ׳ד ׳מ
א ו ה ש ל כ 4 | ף - י
נ
י ה ל 3 | < ס א | ל ש ט י ב ע ו [ל ש ו 2 | י ט ס 1 [ ב ?נ י >C ת י ז כ 1
ד ת ו פ נ ו ט מ ה 8 | ך ב ת ו א ו ב מ ב 7 | < ד ע 7 | ת נ ס י נ כ י ש 7.| ת נ ו מ 6 | י ע ר ל ש ף ר ג ו > ת ו מ א 6 ף ב
ל י ט מ ה ן מ 11/12 | ך ב ק י ח ר מ 11 | ד ב ל ל פ ת מ ש 10 ב < ל ל ו מ י א ל 8 \ < ס נ כ נ ׳ י פ א 8 | ך
ה ל ח ת כ ל 16 ן ן ת ו נ 15 | ם י מ   י ע ו ן י ש ו ב ל H | א <   ו נ י א ש 14 | •ך ב ץ ת ר ס ה ח י ב ל I 12 < ת ו מ א ד ע
ת ע ו ת ו כ ב ל ת ע 18 ! ק ח ו צ 18 | א ד מ ו ל ך י ר צ ן י א ו ו י ל י פ ח ת א ץ ל ו ח ו ה ל פ ח ו א ר ק מ > ר מ ו ל 16 | ך ד
[ן מ ז 20 [ ך ב ה ר ו ח ה נ ח נ ש 20 | < ק ב ח מ ד ע ,.ת ע ו ן מ 19 | א < ק ב ח ל ת ע 19 | $ן ף ב ק ו ח ש ל
י ר ה ש > ה ח נ מ ה j 22 ף ת ו ע ש ׳ך ד ע ך ל ו ה י ב ר ק ר ח ש ל ש ד י ס ח ן כ ש > ת ו ע ש 22 | < ה י ה 21 ן ע ב ק
ן י ר ב י א י ר ה ש ע ב ק ה ל ן י א ב ר ע ה ת ל פ ת ו ר מ א י נ פ מ ו ה ח נ מ ה ג ל פ ד ע ך ל ו ה ו ב ר ק ם י ב ר ע ה ן י ב ל ש ד י מ ת
ך ל ו ה ו ב ר ק ן י ס פ ו ס ן ב ר ק י ר ה ש פ ו י ח ל כ ן י פ ס ו מ ה ל פ ח ו ר מ א ה מ י נ פ מ ו . ה ל י ל ה ל כ ן י כ ל ו ה ו ן י ב ר ק ן י ר ר פ ו
ה ח נ מ א י ה ו זי א ו ם ו י ה ל כ ך ל ו ה ו ב ר ק ף ס ו מ ל ש ן ב ר ק י ר ה ש ח ו ע ש ע ב ש ד ע ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר . ס ו י ה ל כ
׳ר ב ר ז ע ל א ׳ד ד מ א > ס י ר ע ש j 24 ח ע [ם ע 24 | י ס ו י ׳ר 23: ה ל ע מ ל ו ה צ ח מ ו ת ו ע ש ש ש מ ה ל ו ד ג
ה פ י 26 | ך ב ה ר ו ג ש 26 | ה ד ו ה י ׳ר 26 | ך ב ם י ר ע ש ח ל ז ע נ ם ע [ב •ד ח ו א ] ל ל פ ת מ ה י ה א ב א י פ ו י
ן ד ב מ א ש ל כ ו [ן י א 27 ! ל ב א ו ה > ע ר 26 ן ך ב א ו ה >
[4-81 ג ת ו כ ר ב 6
1 הפי ןמיס ולשב החונ ומצע חורש לכ .ונמיה החונ םוקמה חור ןיא ונמיה החונ תו דנה
ותמכח ינפמ ופונ הקלש לכ רמוא יאזע ןכי :ול ער ןמיס ולשב החונ ומצע חור ןיא ול
ןמיס ותמכח ינפמ ותעד הפרטנש לכ ,ול ער ןמיס ופוג ינפמ ותמכח ול הפי ןמיס
ובל תא ןוכיש ךירצ ללפתמה ול ער ןמיס ותעד ינסמ ותמכח הפרטנש לכו ול הפי
5 הדוהי ׳ר דטא
f
:ך י נ ז א ב י ש קת ם ב ל ן י כת הלי פתל קי פ דמוא לואש אכא
וניב ללפתמ אוהשכ ןלוכ י נפלט רצקמ היה רוביצה םע ללפתמ הביקע ד היהשכ
היהש תוייוחתשהו תוערכה ינפמ דחא דצב ואצמו אבו הז דצב וחינמ םדא וטצע ןיבל
אמו י ב אתלת ן י נ מ י ז לאי נדב שריפ ולוכ םויה לכ םוא ללפתי לו כי ' :השו ע
י ד לי בק לכ דמול דומלת הלונל אבשמ לוכי יוגו י הו כ די ב לע ךי דב ,דוה
10אי ה הגח הנחב שריפ וינזאל ולוקעימשמ אהי למי אג ד תמדק ן מ ד י ב ע הו ח
רקו בו ברע דודב שריפ תחא תבב ןלוכ ןללוכ אהי לוכי יוגו הבל ל ע ת ר ב ד מ
לוכי החנמ וז םירהצ תירחש תלי פת וז רקוב תיברע תלי פת וז ברע ׳וגו םי רהצו
הלי פתה לאו הגי רה לא עו משל המלשב שריפ קלתסמו ויכרוצ לאוש אהי
רחא רבד ןירפוא ןיא ׳וגו ׳י י ב םי קי דצ ו ננר רמוא אוה ןכו הניר וז הניר
15:םירופכה םוי לש יודיו רדס ׳יפא הלפת רחא םירבד ןירמוא לבא ביציו תמא
׳ר הרצק הלי פת איה וזיא ,הרצק הלי פת ללפתמ ןיטסילו הנכסה םוקמכ ךלהמ הי הי
ךיניעב בוטהו ץראב ךיאידיל חור תחנ ןתו לעממ םימשב ךנוצר השע רמוא רזעילא
הרהמ השעו לארשי ךמע תלפת לוק עמש רמוא יסוי ׳ר , הלי פת עמוש ךורב השע
לארשי ךמע תקעצ לוק עמש רמוא קודצ רב רזעלא ׳ר ,הלפת עמוש ךורב פתשקב
20 הרצק-ןתעדו םיבורמ ךמע יכרוצ םירמוא םירחא ״הלפת עסוש ךורכ פתשקב רהמ השעו
יד הייונו הייוג לכו ויכרוצ לכ דחאו דחא לכל ןתתש וני הלא ׳יי ךיגפלמ ץצר יהי
הרצקהלפת ללפתמ היה אבא קודצ רב רזעלא 'ר רמא ״הלי פת עמוש ךורב הרוסחט
תלמחש ונכלמ ךתלמחמו ךמע לארשי תא תבהאש וני הלא ׳יי ךתבהאמ תותבש ילילב
לעו הבהאב הזה שודקהו לודנה יעיבשה םוי תא וניהלא 'יי ונל תתנ ךתירב ינב לע
25 םדוקטוי דובכ הלי ל דובכו םוי דו בכ
א
:םתוח וניאו תבשה םוי תא שריה רשא רמוא םוכה
יליל ,הלי ל דובכלו םוי דובכל תמדוקםויה תשודק דחא סוכ אלא ול ןיא הלי ל דובכל
ןוזמה תכרבב הרכזה םהב שי ו סוכה לע םויה תשודק ןהב שי םיבוט םימי ילילו תותבש
ןהב ןיאו ןוזמה תכרבב הרכזה םהב שי דעומ לש ולוחו שדוח שארו בוט םויו תבש
׳ו ל א י מ 8/9 | ם ש ג ;(י א י לו ׳א ׳ז י 8 ן ס ס כ ג I
5 ז
" ״ ם י ל ס פ .6 | א ״ ל כ ג "»('י '
0
י 'י 'י
9
'י *
I מ ״ כ ׳ס ׳א ם י ב ל מ 13 | ס ״ ה ״ ג ם י ל ה ס 11 | נ ״ ׳א ׳א ל א ו מ ש 10/11 | ם ש ג י I 10 ם ש j 9/10 א ״
'ד א ״ י I 25 : פ י כ נ ; (י ל ׳ י ) ' ג ׳וי י 16 | א י ל ג (י א י א ) ׳ל ׳ נ י "» H I ׳ ח נ י ל ס י ל ה מ 14
| : ל•נ ס נ פ , ה י ק ם י מ ס ש כ ג (י י ׳ז)
> ו ל ע ר 3 | ו ת מ כ ח ב 3 [ח ק ל ש ל כ > ו ל ה פ י 3 | ך ב ו פ ו מ 2 | ו נ מ י ה > ה ח ו נ ו מ צ ע I
. . ו ז ח י ו ז ב I 7 ך ה י ה ש כ ב א ו ה ש כ ו 6 | כ ך י נ פ ב 6 [ ך ר ב ד ל [ה ל פ ת ל 5 | ד ב י מ ו א ה י ה א ו ה
| ל ר ב כ > ו ל ו כ j 8 ב ר ל י ׳ י ו ל ל פ ת מ א ה י 8 | ך ב < ם ד א 8 | ח ו א ו ח ח ש ה f 7 ב ת ר ח א ת י ו ז ב
י ד ך ה ו ה ד 9/10 | < י ו ג ו 9 \ ב < י ה כ ר ב ד ע , ה ו ח ן מ j Q 9 א ו ה 9 | ס ף ב ן י כ ס ז ו 8 | ל א י נ ד 8
ה ב ל D | 11 ד ב ה נ ח ו 1 י ! ב ׳
ג ש
> ה נ ח ב 10 | ך ו ח ל פ ח ב ב < [ו י נ ו א ל 10 | פ ה נ ד 10 פ א י ה
ה ח י ש א > ם י ר ה צ ו 12 ן ר ר מ א נ ש > ד ו ד ב 11 | ד ו ד I 11 ך < ן ל ו כ 11 | ע מ ש י א ל ח ל ו ק ו >
י א נ ש > ד ה מ ל ש 13 | ל ל פ ת מ כ י ח א ו > ו י כ ר צ 13
1
ד ב י י כ י צ I
1 3
*
ו ה
> ל א י ש i
1 3
ה מ ה א ו
H ב י י פ כ I 15 ד ב י
6
> י
ח א 1 5
1 י ב י 15 | ה ל ח ת ה ו א נ ם י ר ש י ל [י ו נ ו 14 | ב י נ ש 14 | כ
ה ל פ ח ד ע , י ס ו י ׳ר ן מ 18 | ב < ץ י
א
ב 17 | < ל ע מ מ 17 | ר ז ע ל א ׳ר !7 | ה נ כ ס 16 | < ל ש 15
I י י כ 21 | ף ב < ל כ j 21 ל א ר ש י > ך מ ע 20 \ ף ב ה ר ה מ 20 | ב ח ל
פ ת
ל ך < [ל ו ק 19 ! <
ת ש ט ש ו ס מ ת ח א ה ב י ת ] ה ד ו ב ע ל ה ש ו ד ק ל ה ח ו נ מ ל > ה ב ה א ב 24 | < ה ב ה א ב 24 ד ע , ת ב ה א ש ן מ 23
ן ו י ל ג ב א ר כ ו נ ת ת ו נ מ כ ה צ ר ו נ י ח ו ב א י ק ל א ו ו נ י ק ל א ץ ר א ב ם ו ל ש ו ה כ ר ב ו נ ל ח ח ל ת י ר ב ל ו ת ו א ל [י ר מ ג ל
מ ״ ש ח ו ח י ר ו ת ב ש ?8 ! ב פ ו י ח ת ש מ ק ך ס י י י י ת ר כ ז ה 27 | ד ב ן י א
ם א 2 6
| ר ח ו א מ ד י מ
| ב ם ו י ה ח ש ו ד ל ך ם י י י י ׳ י י כ ז ה 28 | ט ״ ייו
7 [9-18] ג ת ו כ ר ב
תא לאש אלו םיתמה תייחתכ םימשג תרובג ריכזה אל י ;סוכה לע םויה תשודק1
םוכה לע הרפוא תעדה ןנוחב'הלדבה רמא אל ותוא ןיריזחמ םינשה תכרבב םימשגה
;ותוא ןיריזחמ ץרא לשב ריכזה אלש ימ ףא רמא יסוי ׳ר ותוא ןיריזחמ רמא אל םא
רמואו הרשע הנומש ללפתמ החנמו תירחש םידופו הכונח ןוגכ ףסומ וב-ןי אש לכ '°
ולוחו שדוח שאר ןונכ ףסומ יב שי ש לכו יתוא ץריזחמ ןיא רמוא אל םא ערומה ץעמ 5
רזעלא ׳ר הדובעב םויה תשודקרמואו הרשע הנומש ללפתמ החנמו תירחש דעומ לש
םויה תשודק רמואו עבש ללפתמ ןיפפומבו ותוא ץריזחמ ואל םאו האדוהב רפוא
ללפתמ החנמו תירחש דעומ לש ולוחבו שדוח שארל תוי הל הלחש תבש '
1
ן עצמאב
ןיריזחמ ץא רמא אל פא האדוהב דמוא רזעילא ׳רו הדובעב ערומה ןיעמ ׳ או עבש
רופיכה םויו בוט םויו תבש
13
:עצמאב םויה תשודקדמואו עבש ללפתמ ןיפפומבו .ותוא10
תוי הל לחש הנשה שאר לש בוט םוי י
3
:עצמאב םויה תשודק רמואו עכש ללפתמ
בוט פוי לשו ומצע י נפב תבש לש רמואו רשע ללפתמ םירמוא יאמש תיב תבשב
תוי הל לחש בוט םוי ,עשת ללפתמ םידמוא ללה תיבו תבש לשב ליחתמו ומצע ינפב
בוט פוי לשו ומצע ינפב תבש לש רמואו הנומש ללפתמ םירמוא י אמש תיב תבשב
םייסמו תבש לשב ליחתמ עבש ללפתמ םירמוא ללי ה תיבו תבש לשב ליחתמו ומצע ינפב 15
תבשה שדקמ ךורב פתוח ףא רמוא ןתנ יבר עצמאב פויה תשודק רמואו תבש לשב
םוקמל םביל ןינווכמ תוחורה תא ץוכל לוכי ןיאש ימו אמוס י
4
:םינמזהו לארשיו
ץרא דננכ םבל תא ןינווכמ ץראל הצוחב םידמועה ״: י י י לא ו ל ל ס ת ה ו ׳נש ןיללסתמו
,הב חתרחב רשא םצרא ךרד ׳י י לא ו ללפתהו ׳אנש ץללפתמו לארשי
לא ו ללפתהו ׳מאנש ץללפתמו םלשורי דננכ ןבל ןינווכמ לארשי ץראב םי דמועה20
י נש ןיללפתמו שדקמה תי בדננכ םבל תאןי נווכמ םלשורי כםי דמועה'*:תאזה די עה
םורדב םידמוע םורדל םהינפ ןופצב םידמוע ואצמנ ה ז ה ם ו קמ ה ל א ־ו ל לפת ה ו
לכ ואצמנו חרזמל םהינפ ברעמב םידמוע ברעמל םהינפ חרזמב פידמוע ןופצל םהינפ
אסכ יבג לע אלו הטימ •בג לע אל םדא דומעי אל ״ :דחא םוקמל ןי ללפתמלארשי
ךי תארק םי קמעממ •׳גש םוקמה י נפל תוהבג ץאש י פל ללפתי ו לספס יבג לע אלו 25
ול .זחואש ימ ול שי סא רומחה לע בוכר היה י" :רתומ הז ירה הלוח וא ןמז היה םא ׳יי
ללפתמ ךכ ןיבו ךכ ןיב דמוא יבר ומוקמב ללפתי ואל פאו ללפתי ו הטמל דרי רומחה
-מ ׳נ א ״ י 4 | : ח ״ מ י ע ו ,ג ״ ל : ו ״ כ נ ; ( י א ׳ א ) 'ל נ י ס ה י י נ ע ה (י ט ׳ א ) ׳ד 'נ ,(י ב י ה ) 'א ׳ע י 1
נ י ל ת ו ע ו ב ש ״ (י ו ל ), ׳נ ט י נ ש ש י ; ג ״ ׳ב ה נ ש ה ש א ל ן מ ק ל 11 | ד ״ ה צ י נ : ׳ מ !י ב ו ר י ע , י י כ ה ב ש נ ; (י ה
א ח -ל 19 ! ד י מ ,י ס ׳א ם י כ ל מ (8 | ם י מ נ ן י י מ י ; (׳ה ׳ד ) ׳ נ ׳0 • 17 | : ׳מ ן י ב ו ר ע נ ;(י ה ׳א ל ׳א
׳ל j ; (י ה ׳ד ) ׳ב י ח י 26 | ׳א ל ״ ק ם י ל ה ס 25 | : י ג » (ל ׳נ ) ׳ד ׳ד י 21 י 0 22 | ן כ ם ש
ן ׳ה ׳ד מ '
ע
ו
ע ר ו א מ ה 5! ך ב ז י י ב ר ע > ם י ר ו ש ו 4 ן ך ב ת י י ב > ר י כ ז ה 3 ו ם י נ ש ת כ ר ב ב ה ל א ש א ל ו 1
, ת ב ש ן מ 6 ן א < ו ת ו א ד ן ד ע ל כ ו ן מ צ ן -< ן י א 5 ן ע ר ו א מ ה ן י ע מ > ר מ א 5 ן ה א ד ו ה ב >
ן ו י ל ג ב י ] ב ע צ מ א ב ם ו י ח ה ש ו ד ק [ה ד ו ב ע ב ע ר ו מ ה ן י ע מ 9 ן ב ה ח נ מ ב ו ת י ר ח ש ב 6 ן <   ע צ מ א ב 8 ד ע
ה ד ו ב ע ב ד ע ו ס ל ש ו ל ו ח ו ח י ר ל ש ר י כ ז מ ר מ א ק י ב ה ו י ר ס ח מ י ד ו ס ח א ת י א ש ט ש ו ט מ ב ת כ ו -ח ו א מ ד י מ
ן כ ן י ע מ ש ן ב ר > ע צ מ א ב j 11 ד < ב ו ט ם ו י ב ב י ה י ב ו ט י י ב ו ח ב ש כ 10
1
[ה א ד -ה ב ר מ ו א ר ז ע י ל א ׳ר
ה ש ו ד ק ם י ר מ ו א Q ע ב ש ל ק ו ק ז ש ) ע ב ש ל ל פ ת מ ש ם ו ק מ ל כ ם י ר מ ו א א ק ו ר י ן כ ן נ ח ו י ׳ר ו ל א י ל ס ג
ה ע ט ל ב א ה ע ט ש ן מ י ס ל ה ר ש ע ד ק נ ו ] ב ה ר ס י ע ה נ ו מ ש 12 !ך ב < ח ו י ה ל II | ך ו ע צ מ א ב ם ו י ה
ו ל ל פ ח י ו 18 ם ו ק מ ה י נ פ ל , 1 7 ת ב ש ה ח א 16 ; ב <
6
I : [ה נ י מ ש ם ו ק מ ב ה ר ש ע ל ע ד ק נ ו ר ש י ם ה
I ד ב < זי ב ה ר ח ב ר ש א 19 ן ד ב < ן י ל ל פ ת מ ו 19 : ו ב ל ת א ן י ב י 18 | ב ם כ י ל א ׳ה ל א
י ד ב ׳
דזה תי ב ז
י ל
א
I
2 2
< ן י ל ל פ ח מ ו 21 , ן י ל ל פ ת מ [ם כ ל ת א ן י נ י כ מ 21 , ך ב < ן י ל ל פ ת מ ו 20
1ד ב ל א ו ל ל פ ת ה ו ׳ א נ ש ם י ש ד ק ה י ש ד ק ה י ב ד ג נ כ ן ב ל ת א ו נ ו ו כ י ש ר פ מ ב ם י ד מ ו ע ה > ה ז ה 22
ל ע א ל ו > ל ס פ ס 25 ! < ם ד א 24 | ב י א צ מ נ 23 | ם י ד מ ו ע ה 22 ן ן ו פ צ ל 22 | ך ב מ י ד מ י ע ח 22
| י פ ג > ל ע 26 ן ך ב ב כ ו ר tf I2 ב < 2 6 ה ז י ר ה | ף ב < י פ ל 25 ו ד ב ה ו ב ג ם ו ק מ י ב ג
I ל ב ״ פ ח י 27 | ף ל ל פ ת י ו ו מ ו ק מ ב ב ש י ב ל ל פ ת מ 27 ן ד ב י י י מ ה
3
*י !
ז ח א י
ש ?6
[1-4] ד [19-26] ג ת ו כ ר ב 8
1 בלול עקותו רפוש לטונ הז ירה ךרדל תאצל םיכשמ היה
19
: קוכמ ובל אהיש דבלבו ומוקמב
בשי ל םיכשמ היה ,ארוקהז ידה עמש תידקןמז עי גי שכל ללפתמו הב ארוקו הליגמ.עגענמו
דמוע הי ה
211
:ארוקהז ירה עמש תירק ןמז עיגישכל ללפתמ הז ירה הניפסב וא ןורקב
,קסופ וניא רדקינפו רמח ינפו רומח ינפ רבוע הז ירה אי טלפב וא איטך^סיאב ללפתמו
5 וידימלת וכלה קיספה אלו דורע וכשנ ללפתמו דמוע היהש אסוד ןב אנינח ׳ר לע וילע ורסא
: אסוד זבל ךשנש דורעל ול יוא דורע וכשנש םדאל ול יוא ודמא ורוח יפ לע תמ והואצמו
ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו החיש ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ן י א
a v
החיש ךותמ אל ורבחמ פדא רטפי אל ןכו המכח לש םירבד ךותמ אלא םיליטב םירבד
םירבד ךותמ אלא שאר תולק ךותמ אלו םילטב םירבד ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו
10 :םי נונחתו חבש ירבדב םהירבד תא ומייסש םינושארה םיאיבנב וניצמ ןכש המכח לש
תומש הששו השמח בתוכ היה ונבישי אל ומולשב לאוש ךלפ וליפא םשה תא בתוכה ״
שלש םילבא תכרב רמול וגהנש םוקמ '
2i
: םולש תלי אש בישמ ןהמ דחא רמגש ןויכ
תכרב רמול ונהנש םוקמ
24
:תחא ןירמוא תחא םיתש םירמוא םיתש שלש ןירמוא
היינש ,םיתמה הייחמ הב םתוחו םיתמה תייחתכ הנושארה תא ללוכ שלש םילבא
15 ריטפמה םתוח וניאו פידסח תולימגב תי שי לש וריעו ומעטחגמ הב םתוחו םילבא ימוחנתב
הרשע הנומש דננכ םימכח ורמאש תוכרב הרשע הנומש
20
:םתוח ךירצ וניא םימלוע תיבב
םינקז לשב םירג לשו ןישורפ לשכ םינימ לש ללוכ םי לא י נ ב י י י ל ו ב ה בש תורכזה
רהא ןמא ןינוע
28
:אצי ןמצעל וליאו ןמצעל וליא ורמא םא םלשורי לשב דוד לשו
:הכרבה לכ תא עמשי ש דע ךרבמ יתוכ רחא קא קנוע.ןי או ךרבמ לארשי
20 י ב ש ו י ו לבת ה א ו ל מ ו ץ ר א ה ׳ י י ל ׳נש ךרביש דע םולכ םדא םועטי אל י ׳ד
לאל ,תוצמה לכ תא ול וריתיהש דע לעמ ירה הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה ,הב
: ו הנעמל ׳י י ל ע פ ל כ רמאנש והנוקדובכב אלא וילגרו וידי וינפב םדא שמתשי
: סיירומה לע ןיכרבמש ךרדכ םהילע .*יכרבמ תוינוותס ץמוחו םיחופת ץיו םירמת שבד
8
ארוב וילע ןיכרבמ םימ וכותל ןתנ םידיל ונממ ץלטונו ץעה ירפ ארוב וילע ןיכרבמ יח ץי
3
25נוזמ דחאו יח דחא םירמוא םימכחו רזעילא ׳ר ירבד םידיל ונמיה ןילטונ ןיאו ןפגה ירפ
אמיגרת יגיט וינפל ואיבה *:םי די ל ונמיה ץלטונ ץאו ןפגה *ידפ ארוב וילע ץכדבמ
םיאשדה לעו םיערז ינימ ארוב רמוא אוה םיערזה לע ,ןינאםכ ינימ ארוב ןהילע ךרבמ
רמוא הדוהי ׳ר המדאה ירפ ארוב רמוא אוה תוקריה לעו םיאשד יניפ ארוב רמוא אוה
ארבש ךורב רמואו תפה תא האד וליפא רפוא דיאמ ׳ר ורבדב המדאה חימצמ ךורב
׳א ׳ט » I 11 אי׳ל נ ; י א יה )׳ד ( •0 י 7 | : נ י ל נ ׳»י ;('6 ׳ ה ) ׳ א ׳ט * 4 ן B0 נ ; ( ״ ׳ נ ) ׳ ל נ י נ ה כ ו ס י 1
ן מ ק ל 18 ן : ! ״ ה ל נ מ ג ;( . ׳ ב ׳ נ . ׳ג ה י ס ה י נ ע ה (י נ יד ) ׳א ׳0 * 16 | : ׳ מ ת ו נ ו ה כ ג יע 12 | (י א ׳ה )
ן ׳א ד י כ ם י ל ה ס 20 [ק ו ס פ ל ש :•׳נ ת נ ש י ה י ל ל נ ;(׳& י י ) 'ל ׳ט י j 20 : נ י נ נ י ע י ; ׳ ס ׳םמ ; *׳ כ ׳
ה
׳ש ו ל י ב •א צ מ נ א ל ה ה ל ו צ כ ת א ז א ס פ ס ו ס 26 | : נ j ; ( י א ׳ ו ) ׳ א ״ » 24 | ס י ל נ '» 23.| ׳ד ז ׳ ט יל ש מ 22
1 : » , ג ־(י ג יי) 'נ ׳י • i2) | ׳ו ש י ר ב י ע ו (ד י מ ) י ל ב ב ו
| ה י ה ש י מ ן י ו j 2 < ה ז י י ה 2 ! ך ע י ג י ש ל ו ב ע י ג י ש כ ו 2 | ך ב < ל ל פ ת מ ו 2 | < ה ז י ר ה 1
ן ו ע מ ש ׳ר > א ר ו ק I 3 < ל ל פ ת מ ה ז י ר ה 31 ה ב א ר ו ק ו ה ל ג מ ו ע נ ע נ מ ו ב ל ו ל ו ל ן י א י ב מ > ה נ י פ ס ב 3
ד מ ו ע j 5 ך ב ק י ס פ מ ' 4 \ ף ב א י י ט ר ס ב 4 | ל ל פ ת מ ו ש ״ ק א ר ו ק ך כ ן י ב ו ך כ ן י ב ר מ ו א ר ז ע ל א ן ב
א ל I 7 ב ו ל י א 8 ! ב ו ל
י א
I
6 ו ת
ל
פ ת ת
>* > ק
י ם פ ה 5
1 ב י כ ש נ ו 5 | ב ל ל פ ת מ [ל ל פ ת מ ו
ל ש ר ב ד 9/10 | ב < ה מ כ ה 10 ד ע ,ן כ ו .ן מ 8! ל ש ר ב ד 8 | ב < ם י ל ט ב ד ע , א ל ו ן מ 8 | <
< ה ב 15 ו ם י י ת ש ב 13 | ש ל ש י 13 \ ש ל ש ב j 12 ת ל א ש j 12 ה ש ש 11 | ך ל מ ה ~1 1 | ך ב ם י מ ו ח נ ת ו 10
ה ל ו ב ה כ ר ב ה ל כ j 19 ך ר ב מ ה j 19 ך ר ב מ ה 19 ןך ב ם ל ש ו ר י ב 18 ן א ה נ ו מ ש ד ג נ כ 16 | < ך י ר צ 16
ן ב ר י ב מ I 23 ב ת ו י נ ו ו ס ס I 23 ך ב י ו ב כ ל 22 | ך ב < ה א 21 ן ך ב י ל ו י י ת י ש ד ע j 21 < י ר ה 21
j ך ב ל ע i
2 7
א ן י נ א ס י ב ח ו נ ו ז מ ך ב ! י נ ס י כ 27 ן ך ה מ ו ג ר ח . 26 ן ך ב א י ב ה I 26 ב ם י ר ו מ ה 23
ר ב ה מ ד א 29 ך ב י מ א ו 29 ! ך ב ל ע 28
9 [5-15] ד ת ו כ ר ב
וללה םינאתה תא ארבש יט ךורב רסאו םיניאת האר
ג
:התכרב איה וז האנ איה המכ וז תפ 1
אצי אל הכרבב םיפנח .ועבטש עבטממ הנשמה לכ רמוא יסוי ׳ר ,ןתכרב איה וז תואנ ןה הסכ
ארוב ןהילע ךרבמ םיטיח ססוכה * J אצי ותכרב הנישו ותיירבמ הנתשנש לכ רמוא הדוהי ׳ר
ץראה ןמ םחל איצומה ןהילע ךרבמ תומייקתוסורפהש ןמזב ןלשיבו ןאפא םיערז ינימ
ךרבמו תונוזמ ינימ ארוב ןהילע ךרבמ תומייקתוסורפה ץא ,תוכרב שלש ןהילע ךרבמו 5
ולשבו ואפא םיערז ינימ ארוב וילע ךרבע זרואה תא ססוכה
7
:תחא הכרב ןהירחא
הז ,םולכ וירחא ךרבמ ץאו תונוזמ ינימ ארוב וילע ךרבמ תומייק תוסורפהש ןמז לכ
הדועסה רדס דצ הזי אב
8
:תוכרב שלש וירחא ךרבמ םחל איצומה ותלי חתש לכ ללכה
ןלכ וסנכנ םלכ וסנכנש דע תוארדתק יבג לע םילספס יבנ לע ץיבשויו ןיסנכנ ןיחרוא
דחא לכ סוכה תא םהל ונזמ תחא ודי לטונ דחאו דחא לכ םידיל םהל ונתנו ולטנו 10
ונתנו וביסהו ולע ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ תוארפרפ םהל ואיבה ,ומצעל ךרבמ דחאו
לע ףא סוכה תא סהל ונמצ וידי י תש לטונ תחא ודי לטונש יס לע ףא פי די ל פהל
לע ךריבש י פ לע ףא תוארפרפ םהל ואיבה י נשה לע ךרבמ ןושארה לע ךרבש ׳פ
תושר ול ןיא תוארפרפ שלש רחא אבה ,םלבל ךרבמ דחאו היינשה לע ךרבמ הנושארה
לע תחפטמ ןיםרופ םלשוריב היה לודג גהגמ הז רסוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
0
:סנכי ל 15
ןיחרואל תושר ןיא תחסטטה הקלתסנ ןיסנכנ ןיחרוא הסורפ תחפטמהש ןמז לכ חתפה יכנ
ןישנוע הדועסב רבד לקלקתנ חבטל הדועס ץרסומ םלשווי בהי ה רחא נהנמ דועוי ״זסנכי ל
אצוי הדועסב הכלה" :ץחרואה דובכ י פל לכהו תיבה לעכ דובכ יפל לכה חבטה תא
אוה ןכיהל וידי י תש לטונ גילפהו ורבח םע רבדל תחא ודי לטונ וילגר תא ךסהל
ןב תא ולאש
12
ז םיחרואה לע הסט ריזחמו חיפטהו לטוגו ומוקמב בסימו אב לטונ 20
י פל םהל רמא ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ןוזמה ךותב ןיי םהל אב המ ינפמ אמוז
ןונצ ןייה תא רטופו זרואה לע ךרבמ ןייו זרוא םהל ואי בה
13
:י ונפ העילבה תיב ןי אש
תא רטופו חילמה לע ךרבמ הפורפו חי למ
11
: תלבונה תא רטופו ןונצה לע ךרבמ תלבונו
חילמה־ םע אבה תפו ןוזמ י נפל הלי חת אבה תפ רמוא לאי למנ ןב היננח ׳ר הסורפה
ןמיס תוסורפ רמוא לאי למנ ןב ןועטש ןבר ,הירחאלו הי נפל הכרכ הנועט ןוזמה רחאל 25
ןהירחא אב רחא רבדש ץעדוי תוסורפה תא ןיאור ןיחרואהש ןמז לכ םיחרואל לודג
ןמ אוהש ןגדה לע ןיכרבמ
14
:םהירחא אב רחא רבד ץאש ןיעדוי תויגטיקו םלש רככ
ןיקםולג לש המלש לע ךרבמ תיבה לעב לש המלשו ןיקסולג לש המלש דצ הזיב רחבומה
ץטיח תפ תיבה לעב לש המילשה לע ךרבמ תיבה לעב לש המילשו ןיקפולג לש הסורפ
הסורפ לע ךרבמ ןירועש לש המילשו. ץטי ח לש הפורפ ןיטיח לש לע ךרכמ ץרועש תפו 30
׳ו) ׳7 י• י I 20 ׳ל א מ וי j 18 | : נ י צ ב ׳׳ב ,ג   מ נ (יי יי) ׳י ״ » 8 | ס ש 6 | ז״ ל ג J (יא ׳י) ׳ב ״ י 3
| :׳כ ״ ל ג ; (׳א ׳ו)  3 ״ י 27 .ד י מ ׳ע ג יצ ןיר ד ה נס ׳ע 25 | ג   מ ג ;(י י
ם ינא ח 1 | < ת א j 1 ך ב < י ס 1 | ה א ר ול -פ א 1 | וז יר ה j 1 וז ח פ ה א נ ה מ כ 1
[ש ל ש ןה יל ע ך ר כ מ ו 4 | ב זיט ח ה ה א 3 ( ך ב ת וכ ר ב ב 2 • [ם ימ ע פ ינש ב ת כ נ ו] ב ןה !יא נ ה מ כ 2
ב ה מ ד א ה יר פ א ר וב 6 | ך ב ה יל ע 6 | < ת א 6 ! ןה יר ח א ש ל ש ןיע מ ה ח א ה כ ר ב 6 113
ש
ל
ש
י
I ד ב יצ יב 8 ן ך ב ;ה יל ע j 7 ך ב יפ ^׳ע ״!א [ן ב ז ל כ 7 ן ך ב ןל ש ב ו ןא פ א 6 ן ך
ם ל כ וס נ כ נ 9 ן ך וס נכ יש ד ע ב וס נכ ת יש ד ע I 9 ך ב ל ע י I
9
ב < יב ג j 9 ב ה ד וע ס 8
j ב ם ה י נ פ ל [ם ה ל 10 , ך < ד ח א ו 10 י ב י נ ״ נ 10   j ך ב < יל ט נו 10 , ב < ם ל כ 9 | א <
ןב ר ר מ א 15 ! ת ויר ש יש 13 | ם ה י נ פ ל [ם ה ל I 13 ויד י ית ש ל ןת ונ 12 • ך ל ע נ 2 | ת ויר פ ר פ 11
ן ו ק ל ת ס נ 16; ת וח פ ט מ ה ש 16 !ן מ זב 16 | ך ב ח ת פ 16 \ ת וח פ ט מ 15 | ך ג ה נ מ ה ו j 15 ב ל א יל מ ג ןב ןוע מ ש
יפ ל 18 | [ב ח י ב ה ל ע כ ם ר וק ןיח ר וא ] 18 ; ב ל ק ל ק ח נ ם א 17 | ר כ ומ 17 | ך < ב ת ו ח פ ט מ 16
| ח יס כ מ ו 20 | ב ב ש ויו > א ב 20
:
ב ןכ יה 19 י ור כ ה ת א .ר וצ יל 19 ך ב א צ י > ת ה א 19 | ןיח ר וא ה
ח י ל מ [ח פ 24 | א נ י נ ח ׳ר j 21 ר צ פ ו צ 2 | ך ב יל [ם ה ל 211 ב ת מ א > ה מ י נ פ מ 21 | ך ב < ה פ מ 20
I ך ב ה ד וע ס ב ש ה ל א ב 27 ,
נ
ך < ת וינט ק j 27
2
ך ג ד > ם ל ש 27 | ח ל פ ה ם ע 24 | ך ב
i ןיכ ד ב מ ת וי נ ט ק ו ן ג ד 26
[16-18] ד ת ו כ ר ב 10
1ןירועשמ הפי .ץמסוכ אלהו םירועש לש לע ךרבמ ןיטסוכ תפו םירועש תפ ןיטיח לש
וא ענש ןימס אוהש לכ ללכה הז עכש ןיטמ ןיא ןימסוכו עבש ןיטמ ןירועשש אלא
השעמו תחא הכרב םירמוא םימכחו תוכרב שלש וירחא ךרבמ רמוא לאילמג ןבר ןגד ןימ
ךריבו הביקע ׳ר ץפק תובתוכ םהינפל ואיבה וחיריב ןיבופמ ויהש םינקזו לאילמג ןכרב
5 תוקולחמה ןיב ךשאר םינכמ התא ךל המ הביקע לאילמג ןבר ול רמא תחא הכרב הירחא
ירבדכ הכלה ךכ רמוא התאש יפ לע ףא תוטהל םיבר ירחא ונתדמיל יבר 1ל רמא
ןגדו ןגד ןימ וניאו עבש ןימ אוהש לכ לאילמג ןבר םושמ רמוא הדוהי ׳ד םיבורמה
,תחא הכרב םירמוא בי גנחו תוכרב שלש וירחא ךרבמ רמוא לאי למג ןבר תפ ןאשע אלש
םירמוא םימכחו תחא הכרב רפוא לאילמג ןבר ןגד ןיממ אלו עבש ןיטמ אל אוהש לכ
10 החנמב תבשב ךבוש לש וליצב בשוי היהש ןופרט יברב השעמ ״ :םולכ ךרבמ ןיא
דציכ ואמצל פימ התושה וידימלתל ןופרט יבר םהל רמא ןנוצ לש ילד וינפל ואיבה
ורמא לאשא םהל רמא ןנורסיחו תושפנ ארוב ןהל רמא•וניבר ונידיגל ול ורמא ךרבמ אוה
םהי ני ע ו א ש י ו ם ח ל ל כ א ל ו בשי ו רמא אוה ירה ןהל רמא ונידמל ול
ץאשונ תויהל םייברע לש םכרד ץא אלהו ׳וגו םי לאעמשי ת ח ר א הנהו ו ארי ו
15 ירהו ןיביבחה םירבד ןיב אוהה קידצה תא ונתנש אלא קטי עו הער חיר תורוע אלא
תחא לע םימחרה תעשב םהילע םימחרמ םיקידצ לש ןסעכ תעשב המו רמוחו לק םירבד
לק םירבד אלהו ׳ונו םתו נתו כב םו אשי ו םו ברקי ו וב אצויכ ״ sהמכו המכ
המכ תחא לע םימחרה תעשב ןהילע ץמחרמ םיקידצ לש ןסעכ תעשב סא המו רמוחו
רבש אלו הלי בנה תא הי ראה לכא אל רמוא התא רבדב אצויכ ״המכו
20 ןהילע ןימהרמ םיקידצ לש ןסעכ תעשב סא המו רטוחו לק םירבד ירהו ר ו מה ה תא
םהל רמא וניבר ונידמל ול ורמא לאשא םהל רמא ,המכו המכ תחא לע םימחרה תעשב
םינקז העבראב השעמ ״ :רמתב הדוהש ינפמ ול ורמא תוכלמל הדוהי הכז חמ ינפמ
*אניכח ןב היננח איתמ ןב רזעלא ןה ולא עשוהי ׳ר לש רעש תיבב ןיכשוי .ויהש
הכז המ ינפמ הביקע ׳ר ןהל הנשש המב ןיקסוע ויה ינמיתה ןועמשו יאזע ןב ןועמשו
25אלי ו די ני פי מכח רשא ןמצעמ ןה ופיסוה ,רמתב הדוהש ינפמ תוכלמל הדוהי
רמא םכו תב רז רב ע אלו ץרא ה הנתי נ םדבל םהל םתו כ אמ וד ח י כ
לי צהש ינפמ תוכלמל הדוהי הכז המ ינפמ אלא הריבעה לע רכש ןינתונ יכו םהל
ו כ ל ׳ונו ע צ ב ה מ ו י חא ל א ה ד ו ה י רמאי ו ׳מאנש התימה ןמ ויחא תא
I ד «כ t״b ת י ש א ר ב 13/14 ׳ה •ה י ו ה ל ש נ ה ם ש נ | ; (& ׳י ) ׳ד ״ י B0 | 10 נ ;0ש י 7 | ז״ ל נ 3/4
ת י ש א ר ב v | 2 3 ״ . ח ״ ;ו י י כ ב ו י א 25/26 ! ח »י נ •׳ ׳א ם י כ ל מ 19/20 | ם ש ה I 18 ׳י ״ א ר ק י ו 17
j ז״ כ ו י כ ; זי ל
ש ל ש ן י מ מ > ת ח א I 3 ך ב ׳ ר ע ב
2
I* P° ן י ר י ע ש מ 1 | ך ן י ר ו ע ש ת פ ו ;י מ ם ו כ ת פ 1
> ת ח א I 5 ב < י ר כ י ג I
5
ד 3 <
ה י י ח א
•ל I ד י ב ל ח ו ש ד ל א י ל מ ג ן כ י ן ת נ ו > ת ו ב ת ו כ 4
ן י מ מ 7 | ו מ ש מ 7 ן ך כ ש י י מ ו א ך י ר ב ה ו > ך כ 6 | ו נ י ב ר > י נ ת ד מ י ל j 6 ה ת א ה מ ל 5 | ש ל ש ן י ע מ
ו ;י א ש ל כ I 9 ש ל ש ן י ע מ > ת ח א S | ב א ל ו I 8 ב ן נ ד ו א י | ב ן י ס א ל ו I 7 ד ב •י ע ב ש .| ך ב
> ת ח א 9 ! ן ה ו ד ו ז ר ו א ת ש ן ו ג כ > ן ג ד 9 | ד ן י נ י מ ת ע ב ש מ ב ו י נ י מ ה ע ב ש מ 9 | < א ל 9 | ך ב
ן ב < ן ו פ ר ט ׳ד 11 | ב ת ב ש כ ה ח נ מ כ 10 | ב
ש ו
ל כ א ל ו 10 | ד ב ק כ ר ב מ 10 | ך ב ש ל מ • ן י ע מ
וא ש י י ן מ 13 ! ף ב ו נ נ י > ב י נ ד מ ל י 13 | א < ל א ש א y \ 12 ו נ ד מ ל י 12 | ך ב < א ו י י 12
ן י ב י ב ח 15 י ב ק י י צ ו ת ו א 15 | ן י ל ה [ן י א 14 | ב < ם י ל א ע מ ש י ד ע ה נ ה ו ן מ ד < ם י ל א ע מ ש י ד ע
ב ה מ 18 | ב ׳ י נ ח מ ל ז״
, ה : 
^ f'י- I
1 7
פ 3 ם ת ו ג ת כ ב 17 | פ ד ב ו ב ר ק י ו 17 ן y א ל ה ו 15
ן ך ב י
כ
א צ י י כ
1 9
<
ה מ   ו
י י
י 1
"*י ז
מ
I
19

18
  נ [ן ה י ל ע ! י מ ח ר מ 18 [ ד ב < ם א 18 ! ד
ן ו פ ר ט ר (ה ב י ק ע ר   24 , ך ב V P '
0
" 21 | א נ י נ ח 33 | ך ב < I ן יי ו ל א 23 | א ה ד ו ה י ת ו כ ל מ ל 21
j ך 3 י ל י י מ א > כ ה י י נ ע ה 27 ! ד ב < ם כ ו ח ב ר ז ר ב ע א ל ו 26 ן ה ב י ק ע ר ן ה ל ר מ א >
I ג ר ה נ י כ ן ר ג ו 28
11 [1-4 ה ] [19-21] ד ת מ ר ב
רפכמש הלצהל ייד ןהל רמא ו ב י הת לאו ני די ו פי ל אעמשי ל ו נ ר ב ט נ ו 1
אנ בשי התעו ׳אנש-דונעה ינפמ תוכלמל הדוהי הכז המינפמ אלא הריכמה לע
לדחי ן פינש .דונעה ינפמ אלא תוכלמל הכז אל לואש ףא ׳ונו רענה תחת ךדבע
.דנה אלא ןכ וניא לאומש לבא וב ודבע לקש ׳ונו ו נל נאדו תו נ ו תאה ן מ י בא
אוהשכו , י נבל השעא המר מ א ל ם כ ל גאדו תו נ ו תאה י רבד תא שטנ5
ר מ א ייו שי א פל ה דו ע אבה ׳ה ב דו ע ו לאשי ו רמוא אוה המ הדרפה ןמ חרוב
הכז המינפמ אלא ותוברע ידי תאצל ברע לש ופוסו אוה ברע אלהו םהל רמא ׳ונו
פיה לע ודמעו סיטבש ואבשכש סיה לע סוקמ לש ומש שדי קש ינסמ תוכלמל הדוהי
הליחתכ דריו הדוהי לש וטבש ץפקהליחת דרוי י נא רמוא הזו הליחת דרוי י נארמוא הז
ו אב י כ טי הלא י נעי שו ה רמוא אוה העש התוא לעו םיה לע םוקמ לש וטש שדיקו 10
לארשי תאצב רמוא אוה ןבו ׳ונו הלו צמ ן ו י ב י תעבט שפנ דע פי מ
לארשי ו שדקל הדו הי .רתי ה זעו ל פעפ בו קעי תי ב םי רצממ
:וי תולשממ לארשי ךכי פל םיה לע םוקמ לש ומש שדי קש הדוהי ו י תו לשממ
ךרכל ןיכירצ ןיא .דלוח ׳יפאו דחא ןקז ׳יפא םש וחיניהו הלכה תאאיבהל ורקע
19
ןיכידצ הלוח וא ןקז ׳יפא םש וחינה אל הליחתכ ךרכל ןיכירצ ןיאןירזוח ןהשכו ערפמל 15
לכואו בסימ היהש תיבה לעב
20
:הלי חתכ ךרבל ןיכירצ ןירזוח ןהשכו ערפמל ךרבל
הליחתכ ךרכל ךירצ ןיארזוח אוהשכו ערפמל ךרבל ךירצ ןיא ומע רבדל ורבח וארק
ןיררוע ויהש ןילעופ
21
:הלי חתכ ךרבל ךירצ רזוח אוהשכו ערפמל ךרבל ךירצ גי לפה
ןילכואו ןיקיססמ ןילכואו ןיקיססמש יפ לע ףאםיתיזב ןיקסומו םירמתב ןירדונו םינאתב
ךרבל ךירצ ונילפה הליחתכ ךרבל ןיכירצ ןיאןירזוח ןהשכו ערפמל ךרבל ךירצ ןיא 20
:הלי חתכ ךרכל ןיכירצ ןירזוח ןהשכו ערפמל
ירבד הואתב תכשל סנכיש ידכ הלעמלו החנמה ןמ תבש ברע םדא לכאי אל ׳ה ה
לאי למנ ןב ןועמש ןברב השעמ
צ
:ךשחתש העש דע לכואו ךלוה רמוא יסוי ׳ר הדוהי ׳ר
לאי למג ןב ןועסש ןבר ול רמא םויה םהילע שדקו וכעב ןיבוסמ ויהש יסוי ׳רו הדוהי ׳רו
וישכעו הדוהי ינסב יירבד בבהמ התא םויו םוי לכ ול רמא תבשל קוספנ יסוי ׳רל25
אל ןכ סא ול רסא תיבב ימע הכלמה תאשובכל םנה יינפב הדוהי ירבד בבחמ התא
• יסוי ׳רכ הכלה ועבקש דע םשמ וזז אל ורמא לארשיב הכלה ועבקת אמש קיספנ
ורזח שרדמה תיבל הכשח םע ורקע םויה םהילע שדקו תיבה לעב לצא ןיבוסמ ויהש ןי חרוא
3
ךלוהו לכוא רפוא יסוי ׳ר הדוהי ׳ר ירבד םויה תשודק וילע םירמוא סוכה תאםהל וגזמו
.תכרבב תבש לש ריכזמו ןוזמה תכרב וילע ךרבמ ןושאר םוב ול וגזמ
4
:ךשחתש׳ העש דע 30
I 11/1-2 03 ׳נ ׳ב »-p ם י נ מ ס 10 | ב י כ א ״ ס ש I 6 ׳ב ׳י ס ש 4/5 | ׳ה ׳ש ׳א ל א ו מ ש 3/4 | נ ״ ל י י מ ם ש -2
| ס ס 27 ( ׳ ק ס פ נ 23 \ :ו נ י י צ ם ש ג ; ( י א ״ ) ׳ב «׳ל ס י ס ס פ » 22 | ם ש 16 | א י ק ם י ס ס פ ג I ׳
נ
׳
א י
"»י
ו ם ש 30
< ,ר נ ;ו 4 |   < ר ע נ ה ת ח ה 3 | ב י י י י
מ א
< ת ו ב ל מ ל 2 | א ה ר י כ מ ה ח י מ ה ל ע 2 | ה י י ד 1
, א ל ו י I "T ב ש י ל כ ה ל א א ב ח נ א ו ה ח נ ה > ר מ א י ו 6 | ה ר ר ש ה 6 | ב < ד י
כ
י [' י
ב ד
I
6
ד ב
!.ך ב ו ל ע ש כ ש 8 | < ש יה ל ע 8 | ד ב •י י -ק ל ש מ | ה מ > י נ פ מ 8 | ף ב י ש ח ל ד מ א > ת ו ב ל מ ל 8
ר מ ע מ ן י א ו > ח ל ו צ ס 11 ] < ׳י נ ו ד ע , י ח ע ב ט ן מ 11 | < ש י ה ל ע 10 ן ה ל י ח ח כ 9 | < ה ל ח ח 9
י י ח ו ל ש ס מ ל א ר ש י 12.13 | ך ב < ז ע ו ל ד ע ת י ב ן מ 12 ו ב י מ ו א ו 11 | ב 'י כ ו ׳י ב ש ט ש ת ל א י ג ו
ן ד < ׳י פ א ו 14 | ד < י ח א 14 | ף < י פ א 14 | ף ח א ו ן ח ח ח > ת א 14 ן ך ב <
ו ה ל ח ח ב ל 21 | ה ל ח ת כ ל 20 ! ה ל ח ח כ ל 1 « | ה ל ח ת כ ל 17 ן ה ל י ח ת כ ל 16 | ה ל ת ת כ ל 16 ! ו י ר צ 15
ר מ ו א י פ ו י ׳ר ה ד ו ה י ׳ ר י י ב ד ח ו ת ב ש ל ן י ק י ס פ מ > ך ש ת ת ש 23 | < ה ע ש J 23   ל ד ל י ה ו ל ב ו א 23
פ ו י ו 25 ן ך ב ל ב ב ilo | ד ק י ס פ נ   25 | ל ב ך נ ו צ ר י כ ר ב > י ס ו י ד ל 25 | ל ן י ק י פ פ פ ן י א
! < ה ע ש 30 | ל ב ת ו ר ו ד ל [ל א ר ש י כ 27 ן ל ב ע ב ק ת 27 ן ק ו פ פ נ 27 | ו ש כ ע 2ל | ל ב <
| 3 ר י כ ז מ 30
[6-22] ה ת ו כ ר ב ^
1 ל ו ד ג ת ו ט י מ י ת ש ן ה ש ןמ זב ב ס י ה ר ד ס ד צ ה מ כ
0
:ס ו י ה ת ש ו ד ק ו י ל ע ר פ ו א י נ ש ה ו ןוזמ ה
ב ס י מ ל מ נ ת ו ט י מ ש ל ש ן ה ש ן מ זכ ו ו נ מ י ה ה ט מ ל ו ל י נ ש ה ו ה נ ו ש א ר ל ש ו ש א ר ב כ ם י ס
:ן י כ ל ו ה ו ן י ר י ר ס מ ויה ך כ ונ מ י ה ה ט מ ל ו ל י ש י ל ש ו נ ט י ה ה ל ע מ ל ו ל י נ ש ת י ע צ מ א ל ש ו ש א ר ב
ןמ ן י ל י ח ת מ ך ל י א ו ה ש מ ח מ ל ו ד ג ה ןמ ן י ל י ח ת מ ה ש מ ח ד ע ד צ ח זי כ ם י ד י ת ל י ט נ ל ר ד ס *
5 ן י ל י ח ת מ ן וזמ ה ר ח א ו ל ו ד ג ה ןמ ן י ל י ח ת מ ן וזמ ה ך ו ת כ ד צ ה זיב ס ו כ ה ת ג י זמ ל ר ד ס ן ו ט ק ה
ץ נ י ת מ מ ם י י נ ש י :ו ד י ב ת ו ש ר ה ונ מ י ה ל ו ד ג ש י מ ל ו א ו ב ר ל ד ו ב כ ק ו ל ח ל ה צ ר ך ר ב מ ה ןמ
ו ב ר ל ד ו ב כ ק ו ל ח ל ה צ ר ן ו ש א ר וד י ט ש ו פ ך ר ב מ ה ן י ג י ת מ מ ן י א ה ש ל ש ו ה ר ע ק ב ה זל ה ז
י נ פ מ ה ר ע ק ל ה נ ר י זח י ו ה ס ו ר פ ה ןמ ס ד א ך ש י י א ל
 
:ו ד י ב ת ו ש ר ה ונ מ י ה ל ו ד ג ש י מ ל ו א
: ת ו ו ש ת ו י ר ב ה ת ע ד ן י א ש י פ ל ו ר ב ח ל ו ג ג ת י ו ס ו כ ה ק ם ד א ה ת ש י א ל • : ת ו ש פ נ ת נ כ ס
10 ו נ ת י ש ד ע ם ה ימ ע ל כ ו א ן יא ה ש ל ש ן ה מ ע ל כ ו א ה ז יר ה ס י י ג ש ה ת א ש מ ש מ ד ח א '״
:ה ק י ת מ ה ת א ר ט ו ס ו ן וזמ ה ל ע ך ר כ מ ן וזמ ה ך ו ת ב ה ק י ת מ ם ה ל ה ת א ב ״ :י ת וש ר ו ל
ה י נ פ ל ה כ ר כ ה נ ו ע ט ןוזמ ה ר ח א ן י נ ס י כ ב ה א ב ה ת פ ה ד ו ה י ׳ר פ ו ש מ ר מ ו א א נ ו מ ׳ד
1 1
ק י ס פ ה ל ה צ ר ס א ם י נ ו ש א ר ה ם י מ ה ב ו ח ם י נ ו ר ח א ת ו ש ר ם י נ ו ש א ר ה ס י ט ״ :ה י ר ח א ל ו
ם י נ ח ל ק מ ה ת כ ר ב ב ן יב ייח ל כ ה
1 4
:ק י ס פ מ ו נ י א ק י ס פ ה ל ה צ ר ם א ם י נ ו ר ח א ה ו ק י ס פ מ
15 ס י ר ס •ם ד א •ם י י ס ם יר זמ מ ו ם י נ י ת נ ן י ל ל ח ן יר ר ח וש מ ם י ד ב ע ו ם י ר ג ו ם י ל א ר ש י ו ם י י ו ל
ם ו ט מ ו ט ן ת ב ו ח י ד י ם י ב ר ה ת א ן י א י צ ומ ו ן יב ייח ן ל ו כ ה כ פ ש ת ו ר כ ו ה כ ד ע ו צ פ ה מ ח
ת א א י צ ו מ ס ו נ י נ ר ד נ א
1 6
:ן ת ב ו ח י ד י ם י ב ר ה ת א ן י א י צ ומ ץ א ו ן יב ייח ס ו נ י ג ר ד ג א ו
ימ ״ :ו נ י מ ו נ י א ש א ל ו ונ י מ א ל א י צ ו מ ו נ י א ם ו ט מ ו ט ונ י מ ו נ י א ש א י צ ו ט ו נ י א ו ו נ י ט
ם י ש נ י י :ו נ י מ ו נ י א ש ת א א ל ו ונ י מ ת א א ל א י צ ו מ ו נ י א ן יר וח ןב וי צ ח ו ד ב ע ו י צ ח ש
20 ה ל ע ב ל ת כ ר ב מ ה ש א ור מ א ת מ א ב ,ן ת ב ו ח יד ״ ם י ב ר ה ת א ן י א י צ וט ן יא ם י נ ט ק ו ם י ד ב ע ו
ת י זכ ל ו כ א ל ל ו כ י ן י א ש ו ו י ל ע ץ נ מ זמ ת י זכ ל ו כ א ל ל ו כ י ש ן ט ק
1 8
:״ וב ר ל ד ב ע ו י ב א ל ן ב
ן י ס פ ו ת ן י א א ו ה ך ור ב ר מ א ש ן יכ ך ר ב נ ד מ א ש ןיב ן ט ק ב ץ ק ד ק ד מ ץ א ו י ל ע ם י נ מ זמ ץ א
א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ן י ק ל ח נ ם י ר ש ע ב ״ : ך כ ל ע ו ת ו א ץ ש ס ו ת ץ נ ד ק ו נ ה ו ך כ ל ע ו ת ו א
ל ב ו ט ו ו ב י ס ה ו ל ע ר מ וא ל א י ל מ ג ןב ץ ע מ ש ן ב ר
8 0
:ן ו מ י זה ן מ ו מ צ ע ת א ר י ט פ ה ש ד ח א ן ה ב
25 פ ש ב ך ר ב מ ה י ו ג
5 1
:ו י ל ע ן יג מ זמ ו ל א יר ה ן ג ד ת י זכ ן ה מ ע ל כ א א ל ש י פ ל ע ף א ן ה פ ע
:ה כ ר ב ה ל כ ע מ ש י ש ד ע ן מ א וי ר ח א ץ נ ו ע ץ א פ ש ב ך ר ב מ ה י ת ו כ , ק א וי ר ח א ץ נ ו ע
ך ור ב ר מ ו א ן י ל כ ו א ן ה ש כ ו ה זה ן מ זל ו נ ע י ג ה ש ך ו ר ב ר ט ו א פ ל ש ו ר י ב ם י ח ב ז ב י ד ק ט ה י ה
מ
ר ט ו א ם ל ש ו ר י ב ת ו ח נ מ ב י ר ק מ ה י ה .ה זה ח ב זה ל ו כ א ל ו נ ו צ ו ו י ת ו צ מ ב ו נ ש ד י ק ר ש א
:ץ ר א ה ןמ ם ח ל א י צ ו מ ה ך ו ר ב ימ וא ן י ל כ ו א ם ה ש כ ה זה ן מ זל ו נ ע י נ ה ו ו נ י ח ה ש ך ו ר ב
א ל מ ג ב א צ מ נ א ל א מ י ג ת מ ן ה 5t | ס ש נ ; ( י ג '») 'א נ ״ י 4 | : ו י מ נ ;( * י ג י ל ) ׳א "י ס ה ו י ג פ ח 1
- מ ) ׳ א ב ״ י 13 ו (י ה ר ) ׳נ ״ י 12 | : א ״ מ ) ׳ע 11 | ה י מ נ נ0 | ׳מ ס י י ו 8/9 | ז י מ נ 6 | (ד ״ מ )
׳ ג ) ׳ ד ג י נ ה פ ו ק .(י ג ׳ג ) ׳ב ר י ; ׳ נ 'נ מ ׳» 19 | ׳ד ׳ב ה נ ש ה ש א ר ן מ ק ל ׳ע 19 | ה י ק ן יל וש ג י פ י ; (י ב
י ע ו יד ׳ro ׳ע 25 | (י ג ׳ז) ׳ג א ״ * ; ז ״ ׳ב ל ד נ ל י ט ו .; : ( ״ מ j 24 | : ׳כ נ ;(י י ׳ ג ) ' א פ ״ נ *י״ י (*י "
| : ז י ל נ 27 | י י כ ׳נ ל י פ ל
| ן י ר ד ו פ מ 3 | .ך ב < יל 3 | ך ש א ר כ ב •י ש א ר כ 3 | י נ ש ו '2 | ך 3 ד צ י כ 11 ך ב י נ ש ב ו 1
ם י ר ה ה ם י נ ו ר ח א פ י מ ש פ ו ק מ ל ו ל ו ד ג ה ן מ ל י ח ת מ ו ר ז ו ח ו ה ש מ ח ל ע י ג מ ש ד ע > ן ו ט ק ה ן ס 4 | ר ד ס ד צ י כ 4
ת א ה ז 7 ן ל י ח ח ס j 5 3 ר ח א ל 5 ן ל י ח ת מ 5 | ך < ב ד צ י כ 5 | 3 ת נ י ז מ 5 | ת ר ז ו ח ה ב ר ב ם ש
| ם י נ ו ש א ר f 13 ד 3א ב I 11 3 < ה ז י ר ה 10 1 3 פ י י נ ש 10 ן ה נ כ ס 9 | ך ו ש י א ל J 8 ה ש ל ש I'm 7 "
ן י ב י י ח 16 | ך 3 ן י נ י ח נ ק ר ז מ מ 15 | ד 3 < ס א 14 \ ם י נ ו ר ח א 14 | ם י נ ו ש א ר j 13 3 ם י נ ו ר ח א ה 13
3 ך ר כ מ > ן כ 21 | 3 ה א ו [ח א א ל ו 19 | 3 ה א > א ל ו 18 | ס ו נ ג ו ר ד נ א 17 | 3 א זיא י >
ן י ר י ט פ מ ש ב י מ צ ע ר ו ט פ י ש I 24 ך 3 ן י נ ד ק נ ה 23 | ך 3 י כ ר כ 22 | ב ר יב מ •> ד ב ע 21
ה ד צ ב ב ת כ נ א ל ל כ א ה ע ט ש ן מ י ס ל ם ה י ל ע ד ו ק נ ו א ם ש ה ת א I 25 ה ח א ת ר ג ו ר ג (ן ג ד ת י ז כ 26 | ך ו ת ו א
י ״ א ב ר מ ו א ם ב י ר ק מ א ו ה ש כ > ה ז ה 27 ן ך 3 ה ל ו כ ה כ ר ב ה ת א 26 ! 3 < ך ר ב מ ה י ת ו כ 26 ו ן ו ק ת ה
| < ץ ר א ה 29 ד ע ,ה י ה ן מ J 28 ם י ח ב ז ל ו צ א ל 28 | ל כ ו א א ו ה ש כ 27 | ך 3 ם י ח ב ז ב י ר ק ה ל ו ׳ כ ק א
א ו ה ש כ 29 | ב ת ו ח נ מ ב י ר ק ה ל ר צ ו ו נ כ ׳ ד ק ר ש א ייב ר מ ו א ן ב י ר ק מ מ ו ה ש כ > ה ז ה I 29 3 < "י ח ה ש 29
I ב < ר ייכ 29 | 3 !ל כ ו א
! j ] 6-3] ו [23-24] ה ת ו כ ר ב
Iךרבמ דחאו דחא לכ דחא רככמ ןילכוא ןלוכש יס לע ףא ךרדכ ןיכלהמ ויחש הרשע
23
:ןלוכל ךרבמ דחא ורככמ לכוא דחאו דחא לכש יפ לע ףא לוכאל ובשי ומצעל
הנושאר הכרב ךרבמ םייזוש ןיכרבמ ולא ירה תיבה לעב לצא ןישוע ויהש ןילעופ
24
.דיהש וא ןתדועסב ומע ןישוע ויה םא ץרא לשב׳םתוחו ץרא לשב םלשורי לש ללוכ
:עברא ןיכרבמ םהל ךרבמ תיבה לעב5
ךרבמ םירמוא יאמש תיב הדועסב ללי ה תיבו י אמש תיב ןיבש םירבד
נ
(ה ) ו ן
ןיידעו םויה שדי ק רבכו אוביש ןייל םרוג םויהש ןייה לע ךרבמ ךכ רחאו םויה לע
םדוג ןייהש םויה לע ךרבמ ךכ רחאו ןייה לע ךרבמ םירמוא ללי ה תיב ,אב אל ןיי
הבלהו הרידת .דגיא םויה תכרבו הרידת ןייה תכרב רחא רבד רמאיתש םויה תשודקל
אסש םוכה תא ןיגזומ ךכ רחאו םידיל ץלטוג י םירמוא יאמש תי ב
2
:ללי ה תיב ירבדכ 10
םירמוא ללי ה תי בו סוכה תא ואמטיו ורזחיו םידי תמחמ םוכה ירוחאש ןיקשמ ואמטנ
יתא ןיגזוט .הדועסל ךומס אלא םידי תלי טג ןיא רחא רבד ץאמט םלועל םוכה ירוחא
ןחלושה לע.החי נמו הפמב ודי חנקמ םירמוא יאמש תי ב
3
:פי די ל ןי לטונ ךכ רחאו סוכה
םירמוא לליה תיב וידי תא ואמטיו ורזחיו תסכה תמחמ.הפמבש ןיקשמ ואמטנ אמש
הפמב T1 . חנקמ אלא ןילוחל םידי תלי טנ ץא רחא רבד רוהט םידיל ןיקשמ קפס15
.תא ואמטיו ורזחיו ןחלושה תמחמ הפמבש ןיקשמ ואמטי אמש תסכה לע החינמו
ןילטונ ךכ רחאו ץלכוא דוביא ינפמ תיבה תא ןידבכמ םירמוא י אמש תי ב
4
:ןי לכואה
.תיזכ ןהב שי ש ןירורפ טקלמ םכח די מלת שמש היה םא םירמוא לליה תיבו םידיל
׳ןמשו ונימימ ןיי סוכ םירמוא יאמש תי ב
0
:תי בה תא ןידבכמ ךכ רחאו םידיל ןילטונ
ברע ןמש םירמוא לליה תיבו ןמשה לע ךרבמ ךכ.רחאו ןייה לע ךרבמ ולאמשמ ברע 20
שמש היה םא שמש לש ושארב החטו ןמשה לע ךרבמ ולאמשב ןיי סוכו ונימיב
הדוהי ׳ר רמאי : םסובמ אצי ש םכח די מלתל חבש ןיאש י פל לתוכב וחט םכח דימלת
לע ףוסבש הלדבה. לעו הליחתבש ןוזמה תכרב לע .לליה ת*בו יאמש תיב וקלחנ אל
םימשב ךכ רחאו רואמה לע םירמוא י אמש תי בש םימשבה לעו רואמה לע וקלחנ המ
לע ךרבמ תבש יאצומב ותיבל סנכנה רואמ ךכ רחאו םימשב םירמוא ללי ה תיבו 25
רחא וחינמ דחא סוכ אלא ול ןיא םאו הלדבה רמואו םימשבה לעו רואמה לעו ןייה
יאצומבו בוט םוי יאצומבו -תבש יאצומב הלדבה רמואו וירחא ןלוכ לשלשמו ןוזמה
רמוא ליגרה . דעומ לש ולוחל בוט םוי יאצומבו בוט םויל תבש יאצומבו םירופכה םוי
םירמוא יאמש תיב שרדמה תיב םיתש וא תחא רמוא ליגר וני אשו הברה תולדבה
ס י ס ס פ , ( י א ׳ ס ) .׳ ד א ״ י 6 | זי ע נ ; ( י א ׳ו) ׳ב •י• ,(י ס ׳ נ ) ׳א ׳ס י 3 | : ב   מ ג ;( י ה ׳ז) ׳ג א ״ י 1
B0 1 ג ;(יג ׳0) ם ש » 19 | : ב י נ j : ( ׳ ל י ה ) 'א ב ״ י 13 | ד ״ י ק ׳ ס פ ,א ׳׳נ j ( ; י ב ׳ו) ׳ג א ׳׳ל
| ד י ק ם י ס ס פ ס פ י 25 | נ ׳׳ק ם י ח ס פ : ב י נ j ;( י א ׳ק ) ׳א ב ״ י 22 ! :ג «» נ ;( י ה ׳ ס ) ׳ז ב ״ י 19
ה נ ו ש א ר 3 | ה י ר ח א ל > ן י כ ר ב מ 3 | ך ה כ א ל מ > ן י ש ו ע 3 | < ך ר ד ב ן י כ ל ה מ ו י ה ש 1
ד ן ד ו ע פ ב 4 | ך ל ב א ן ר כ ש ב ן י ש ו ע ב א ״ ד ב > ץ ר א ל ש ב ס ח ו ח ו 4 .| ה י י נ ש > ל ל ו כ 4 |.ה נ ק ח כ >
[ < ן י י 8 | א ב ה ר מ א מ ל ך ש מ נ ע ב ר א ת ב י ת ו ך ן נ ק י ת כ > ן י כ ר ב מ 5 ן ם ה י ל ע [ס ה ל 5 | ך ה ד ו ע ס ב
( ל ל ה ת י ב כ I 10 ם ד ו ק ר י ד ת ר י ד ת ו נ י א ש ו ר י ד ת > ה ר י ד ח ה נ י א 9 | ר י ד ח 9 | < ם ו י ה 9 | ה ש ו ד ק ל 9
| ו י ד י ת מ ח מ 11 | ך ב י ר ו ח א ב ש 11 1 ך ם ו כ ה ח א > ב ח ל ח ה ן י ג זו מ ר מ ו א ה ת א ם א ש > ם ו כ ה ת א 10
ת א ו א מ ט י ו ו ר ז ת י ו ס ו ב ה ה מ ח מ ם י ד י ל ש ן י ק ש מ ו א מ ט י א מ ש ה ל ה ח ן י ל ט ו נ ר מ ו א ה ה א ס א ש > ם י ד י ל 13
| ח ס כ ה ל ע ר מ ו א ה ת א ם א ש > ן ח ל ש ה ל ע 13 | ד ם י ד י ל ן י ל מ ו ג כ ״ ח א ו ס ו כ ה ן י ג זו מ א ל א פ י ד י ח
ל ע ר מ ו א ה ח א ט א ש > ה פ ס ב 15 | ך ה ר ו ת ה ן מ > ן י ל ו ח ל 15 ו א ר מ ו א י ב ר [ד ח א ר ב ד 15 | ם י ד י ה . 14
ח י נ מ ו > ת י ז כ 18 | ט ק ל מ ו ז 8 | ב < י ר י ה 18 | < ם א 1 8 ן י ל כ ו א ל ש ן י ד ב ו א ' 17 | ך ח ס .  ה
[ו נ י מ י מ 19 | ב
ז ח
י א > ם י ר מ ו א 19 | ם י ר מ ו א ש ״ כ ן י י ו ן מ ש ו י נ פ ל ו א י ב ה 19 |..ת י זכ ן ה ב ק א ש ן י ר ו ר פ
ל ע 20 | ב < ר י ב מ 20 | ן מ ש ה ל ע [ן י י ה ל ע 20 | ף ט י מ י כ [ו ל א מ ש מ 20 ו ך ו ל א מ ש ב
| ב ר ע ן מ ש ו [ן י י ם ו ב ו 21 [ ך j ן יי [ב ר ע ן פ ש 20 | ך j ז ח ו א > ם י ר מ ו א 20 | ף ז״ י י ל ע [ן פ ש ה
א ו ה ש כ ק ו ש ל א צ י ש 22 | ך ב
ש מ ש ז
י vt r a 21 | ן מ ש ה ל ע ך ר כ מ ו ר ז ו ח ו ו ח ת ו ש ו ן י י ה ל ע ך ר ב מ 21
I ב ם ש ו ב מ
[1-2] ז [7-8] ו ת ו כ ר ב u
1 ןומט רנ ול היה י :ומצעל ךרכמ דחאו דחא לכ םירמוא לליה ;ויכו ןלוכל ךרכמ דחא
.רדואל שמתשמ הרואל שמתשמ וניאו תבהלשה תא האור סנאםה ךותב וא וקיחב
שמתשמו תבהלשה תא האור אהי ש דע הילע ןיכרבמ ןיא תבהלשה תא האור ןיאו
.הילע ןיכרכמ ןיא םיונ לש רנ הילע ךרבמ תבכ אלש יפ לע ףא תי ששע ורואל
5ךשחתשמ ךרבמ יתמיאמ הי לעןי כרבמ לארשי ןמ קילדהש יונו יונה ןמ קי לדהש לארשי
שאה התעמ ךרבי אל הלילה לכ ךריב אל הלילה לכ ךרבמ ךשחתשמ ךריב אל
רמוא יפוי ׳ר תישארב ימי תששמ ןיבושח לבא תישארב ימי תששמ ןניא םיאלכהו
י רגפב ו ארו ו אצי ו ׳מאנש םלועל תבכ הניא י נש םויב תארבנש םנהיג שא
ןהילע ךרבמ וגיא ץחרמ לש םימשבהו שאה * :י וגו י ב םי עשו פה םי שנאה
1G אצויו סנכנ אצויו סנכנ תחא אלא ךרבמ וניא םויה לכ םשוב לש תונחב רמוע היה
ז תחאו תחא לכ לע ךרבמ
t תכרב וז תכר בי ו תעבשו תלכאו ׳אנש הרותה ןמ ןומיזה תכרב י (ך) ז
וז הבו ט ץראה תכרב וז ץראה לע הנושאר הכרב וז ך י הלא ׳י י תא ץמיזה
בוטה וז ךל ן תנ רשא ן ו נבלהו הזה בו טה רהה רמוא אוה ןכו םילשורי
15 רמול דומלת וינפל וכרבמ התא ךכ .וירחאל וכרבמ התאש פשכש ןיינמ ביטמהו
רמול דומלת תועבנה לעו םירהה לע ףא ןיינמו ךל ןתונש העשמ ךל ן תנ דשא
אוה ןלהלו ךל ןתנ רשא רמול דומלת תוצמה לע ףאו הרותה לע ףא ןיינמ קאה לע
התאש םשלש ןיינמ רמוא ריאמ יבר ן באה תו חו ל תא ךל הנתאו רמוא
ךי הלא •י י ךל ן תנ רשא רמול דומלת הערה לע ךרבמ התא ךכ הבוטה לע ךרבמ
20הדובע האורה
2
*.תונערופה תדימב ןיב בוטה תדימב ןיב ךנדש ןיד לכב ךני י דךי הלא
הרז הדובע רקעש ךורב רמוא הרז- הדובע ונממ רקענש םוקמ םיפא ךרא ךורב רמוא הרז •
לארשי תומוקמ לכמו וניצראמ הרז הדובע רקעיתש וניהלא ׳יי ךינפלמ ןוצר יהי וניצראמ
ןהיתופוצרפ ןיאש םיזרה םכח ךורב רמוא ןיסלכוא האורה ךדבעל םהידבוע בל בישתו
ךורב רמא תיבה רהב ןיסלכוא האר אמוז ןב וזל וז תומוד םתעד ץאו הזל הז תומוד
25 שרחש דע תחא אמנול םעט אלו ןושארה םדא עגי הסכ ,יגשמשל ולא לכ ארבש
דמוע ינאו לכא ךכ רחאו הפאו שלו דיקרהו ןחטו רריבו הרזו שדו רמיעו רצקו ערזו
דע דחא קולח שבל אלו ןושארה םדא עגי המכ ,יגפל הלא לכ תא ינא אצופו תירחש
תא אצומו תירחש דמוע ינאו שבל ךכ רחאו רפתו גראו הווטו עבצו ססינו ןבילו זזנש
לכ תא ינא אצומו תירחש דמוע ינאו תומיכשמ תודקוש תוינמוא המכ ,י נפל ולא לכ
30 המכ בוטל תיבה לעב רוכז רמוא אוה המ בוט חרוא רטוא אטוז ןב היה ןכו י נפל הלא
איבה תואקסולק ינימ המכ וני נפל איבה תוכיתח ינימ המכ ונינפל איבה תוניי ינימ
״ ע ש י 8 | ד י נ ם יח ש ש נ ;(י י י ס ) יי <" י '6 | ג ״ נ : ב י נ ג ; ם ש י 4 ( : נ י נ נ i (י י 'י י ) ׳ ג נ ״ ׳ » 1
ם י ר ב ד t | 1 2׳ v ׳ש א נ ,ף : ס ״ ס י מ נ ;( י א ד ) ׳א א ״ י 12 | נ ״ נ j ; ( י נ ׳ט ) ׳נ ג ״ י 10 | ד י כ ו י ס
| ״ ׳ ח ם י ר ב ד 17 | 0 ג ם ש ןן : ם ש י 16 | ״ ׳ס ם -ל נ ד 16 | ה ״ כ ׳ג ס י ר נ ד 14 | ם ש 13 ! יי ׳מ
| : נ י נ ג ;( ׳ ב ׳ ט ) ׳ ב נ ״ י 20 | י י ׳ם ם י ר ב ד 19 | (יי י ע ) ' נ י" י "
ע
י ; ה » ש נ 18 | ב ״ ד י נ ס ומ ש 18
| , ס י נ כ נ י(׳נ ׳מ) 'ג ג ״ » 23
י פ ל ע ״ ןא 4 | < ה ב ה ל ש ה ד ע ש מ ת ש מ ן מ 2 | ש מ ת ש נ א ל ו 2 | ך ה א ר ש ו א 2 ך ס נ פ ב 2
| ץ ח ר מ ב ש I 9 < י ב ם י ע ש ו פ ה 9 | ה ב כ ה א ל ם ש א ו [י כ . . ו א צ י ו 8/9 | ב ך ר ב מ ק א 6 | י ו ג מ 5 | <
| ך ב ח ב ו ט ה 13 | > ן ו ז מ ה א ״ נ > ן ו מ י ז ה 12 | ם ע פ ו ם ע פ ל כ ל ע 11 | ' ם ע פ > א ל א 9
ן < ר י א מ 18 | ב ר מ ו א ו [ר מ ו א א ו ה ן ל ה ל ו 17/18 | < ״ ן א ו 17 | ך ב 1א ש י I
6
< ן ו נ ב ל ה ו 14
[ך ד ב ע ל 23 1
4
ך ל א ר ש י ץ ר א ב > ה ר ז 21 ן ך ל ן ח נ ר ש א > ך י ח ל א 20 | ב ו י ל א [י י ה ל א 19 | ן י י נ מ ו 13
ר מ ו ל ו י ר צ ץ ר א ל ה צ ו ח ב ף א ר מ ו א ן ו ע מ ש ר ם י י ו ג ה ב ו ר ש י נ פ מ ן כ ר מ ו ל ו י ר צ ן י א ץ ר א ל ה צ ו ח ב ו > ו י ד ב ו ע ל
ר מ א 24 | ז י מ ו ד 24 | ך ב ן ה י פ ו צ ר פ 23 | [ב א=
4
דנ 1 *«י ך ו פ ה א ז א י א נ ש ד י י ג ח ה ל ק ד י ת ע ש י נ פ מ ן כ
| <   י נ א 27 | ם י כ ש מ י נ א ו j 26 ב *יצ ק ו ש ר ת ו ע ר ז ש ד ע 25/26 | ה מ ג ו ל מ 25 | ם י ז ר ה , ם כ ח ו ו ד ב >
I ד ב ת ו א ק פ ו ל ג 81 | ח ו ב ו ש ח [ח ו כ י ת ת 31 | ל ב < י *
ת
י i 28 ץ פ נ ו 28
15 .[3-11] ז ת ו כ ר ב
הס יכו רמוא אוה המ ער חרוא לכא , יליבשכ אלא השע אל השעש המ לכ ונינפל 1
המ לכ ול י תי תש דחא סוכ ול יתלכא תחא הכיתח ול י תלכא תחא תס ול יתלכא
ו לעפ אי נשת י כ רו כז רמוא אוה ןכו וינבו ותשא ליבשב אלא השע אל השעש
תאו הפיכה תאו ןקוולה תאו רומיגה תאו ישוכה תא האורה
9
: םי שנ א ו ררו ש רשא
רמוא ץחש יכומ תאו אמוסה תאו רניחה תאו עטיקה תא תוירבה הנשמ ךורב רמוא סוננה 5
ומלועב ול הככש ךורכ רסוא ץאנ תונלי או םיאנ םדא ינכ האר י : תמאה ןייד ךורכ
תיבב ךייחמ היה
9
:תי רבה רכוז ותירבב ןמאנ ךורב רמוא ןנעב תשקה האורה
5
:תו אנ תוירב
ןמאנ ךורכ םכמיקהל דיתע אוה םכתא ןודל דיתע אוה םכלוכ רפסמ עדוי ךורב רמוא תורבקה
רמוא תולזמה תאו םיבכנה תאו המלה תאו המחה תא האורה :םיתמה היחמ ורבדב
הדוהי -ד היה ןכי תרחא ךרד .דז ירה המחה לע ךרבמה רמוא הדוהי ׳ר תישארב השוע ךורב 10
ידה רמוא ריאמ ׳ר הי הי :ךרבל ךירצ רבד וב הנתשנו דימת םיה תא האורה רמוא
רציבו בוט רציב ךירצי ינשב רמוגו ך ב ב ל ל כ ב ך י ה ל א י ה תא תבהאו רמוא אוה
י חת ינש ךב ארבש שפנב ךשפנ לכב רחא רבד ,ךשפנ תא לטונ ׳י פאךשפג לכב ער
רפוא יאזע ןב ךו מכ י מ ׳י י הנרמאת י תו מצע לכ רמואו ךללהתו י שפנ
האמ סנוכ דצ הזיכ הלפית לש הלי פת ןהש םירבד שי ויתוצמ לע ךשפנ ןת ךשפנ לכב 15
וז ידה פיתאמ והיש ןוצר יהי רמואו תויבח האמ סנוכ םיתאמ ויהיש ןוצר יהי רמואו םירוכ
יאתסוד ׳ר ״ :הרי אמ ןהב סנכית אלו הכרב ןהב סנכיתש אוה ללפתמ לבא אוש תלי פת
ךערז תא י תי ברהו ךי תכרבו קחציב רפוא אוה ירה ריאמ ׳ר םושמ רמוא יאני רכ
קחצי ערז י ו ינש ערזו דמע םידי השעמב אלא הרוש הכרכ ןיאו ליאוה רמאו קחצי שרד
םירעש האמ ץנימ האמו ׳ו נו םי רעש האמ אי הה הנשכ אצמי ו אי הה ץראב20
,ךרבל ךירצ תוצמה לכ השועה
n
:ורעישש המכ ידאמ דחא לע םימעפ האמ מורעשש
צ־ובקרשא ךורב רמוא הב בשיל סנכנ .הזה ןמזל ונעינהש ךורב רמוא ומצעל הכוס השועה
רמוא ומצעל בלול השועה
10
:ךרבל ךירצ וניא בוש ןושאר סוי הילע ךרבשמו ,הכוסב בשי ל
בלול תלי טנ לע ׳צו ימב ׳דק רשא ׳רכ רמוא ולטונ אוהשכו הזה ןמזל וגעיגהש ךורב
,הזה ןמזל ונעיגהש ךורב רמוא ומצעל תי צי צ השועה ,העבש לכ וילע ךרבל ךירצו 25
ונעי נהש ךורב רמוא ומצעל ןיליפת השועה תיציצב ףטעתהל רמוא .דב ףטעתמ אוהשכ
תירחשב ןחינמ יתמיאמ ,ןיליפת חינהל וימב ונשדקרשא רמוא ןחינמ אוהשכו ,הזה ןמזל
לע צ׳ובקא רמוא ומצעל הכרב ךירצ טחושה ״ :םוי ה לכ ןחינמ תירחש ןחינה אל
; D0 י 7 ו : »"נ נ ;( י ג ׳ מ ) ׳ד נ ' ׳ י 7 | ם ש נ ; ס ש י 6 | :וי״ נ ; ( י נ י ט ) ׳ נ ג ״ י 4 ד י כ ו י ל ב ו י א | 3 , 4
; א י ש ג (ז ׳ה ) יג כ ה ע ו ש ,'ו ׳ט ) 'ל י ״ י ׳ט ; ד י נ נ 11 ! : ט י נ J ; ׳ג ׳ ט )׳ ד נ ״ י , ב ״ ׳ז ח ו מ מ ה ן מ ק ל 9 | ס י נ ג
׳ט ;(יל ׳ט ) ; 'א ל" י 15 | ה י ל ם י ל ס ש I 14 ה ״ ע ק , ט י י ק ל ה ה j 13/14 ׳ה ו ם י ר ב ד 12 | ם י ר ב ד ף ן נ ס ס א ו ס
׳ א ד ״ • 21 | ב ״ ם ש ס ס 19 | ד י כ ו י ב ם י ש א ר ב 18 | ש ר וש ה ל ע ״ ש ר י פ ו ד י ס ׳פ ס י ש א ר ב ו ׳ע J 17 ס j
| וי < זג וש נמ ג י פ ; ( י י ׳
נ
) ׳
נ
נ י נ ה כ ו ס , ( ג נ ן ׳ג ׳ד י 23 | ב י מ ה ו ס ג מ , ו י מ ה ב ו ס j ; ( י נ ׳ט )
> ך ח פ ק ח ב ח י פ י כ ה 41 ץ ק ו ל ה I 4 ב ק י ר ו ב ה ח א ו > י ש ו כ ה 4 | ב < ם י ש נ א ו ר ר ו ש ר ש א 4
ה ב כ ש 6 | ב י ס >1 ך ו ר ב 6 | ך ס ו ק י נ ר ד ה ת א ו > ד ב ם נ נ ה 5 | ב ר ו כ ש ה ח א ו ה ט ו ש ה ח א ו ש ד ח ה ח א
j ב |י י ב ם כ מ י ק ה ל 8 | < ם כ ת א 8 | ב ם כ ר פ ס מ 8 | ך ו ר ב ו ת י ר ב ב ן מ א נ 7 | ב < ו מ ל ו ע ב 6 | א ר ב ש [ו ל
< ה י ה . 11 | ד 3 י
י ד ת 1 1
י כ ׳ י י י י 'יי
1 0
1 ד 1 י י °
ב
> ת ו ל ז מ ה ח א ו 9 | • ו ר מ א מ ב ם י ח מ ה י ח מ 9
| ך ב ם ו י ה ל כ ו נ ג ר ו ה [ף ך י ל ע ו ] ך י ל ע י כ ר מ ו א א ו ה ן כ ו > ך ש פ נ ח א 13 | ב < י ט י ג ו 12 | ב
ת ו צ מ ה ל ע 15 | < ך ש פ נ ל כ ב 15 | נ < ך ו מ כ י מ ה 14 | ב < ך ל ל ה ח י 14 | ך ב ש פ נ ו ש פ נ ל כ ב 13
ך ע ר ז I 18 < ׳ר 17 | ב ם י נ כ ח 17 | ב ס י נ כ ה ש f 17 ב ס נ כ 15 ד א י ש ת ו ל פ ת ב ה ל פ י ת ת ל פ ת j 15 ב
| < ם י ר ע ש ד ע ה נ ש ב ;מ -0 | ד ו י י י ב י י י I9
J
| <19 ב י י ש ע מ ל ע ר מ א ו 19 | י ד ב ע פ ה ר ב א ר ו ב ע ב >
ן ד ם י נ ג ד ה א מ ו ס י נ ג ד ה א מ ם י ר ע ש ה א מ ן י י נ מ ה א מ ב ם י ר ע ש ה א מ ם י נ ג ד ה א מ ו ם י ר ע ש ה א מ ק נ י מ ה א מ 20
ו נ מ י ק ו ו נ י י ח ה ש 24 | ך ר ב י א ל 23 | < ו נ ו י צ ו ו י ת ו צ מ ב ו נ ש ד ק ר ש א 22 | ב ן ה י ל ע ך ר ב מ 21 | ת ת א 21
ב < • ה ז ה ן מ ז ל 25 | ב ו נ י י ח ה ש [ו נ ע י ג ח ש 25 | < ׳ו צ ו ד ע ׳ר ב ן מ j 24 ב א ו ה ש כ 24 | ב י נ ע י ג ה ו
ם ו י ה  28 | ף ב ת י ר ח ש ב 28 | < ו י מ ב 27 | ב ו נ י י ח ה ש [ו נ ע י ג ה ש 26 | ד ב < ׳ י
ב
I
2 6
א י ה ש כ ו j 26 ד
| < ר מ ו א 28 ן ב י ל ו כ >
[12-18] r ת ו כ ר ב
16
1 ומצעל הכרכ ךירצ להומה
18
:סדהי וסכ לע ומצעל הכרב ךירצ םד הסכמה .הטיחשה
ויתוצמב ונשדק רשא ךורכ ומצעל הכרכ ךירצ ןבה יבא ,הלימה לע צרבקא רמוא
ןכ תירבל ותסנכהש םשכ ןדמוא ןידמועהו וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל ונוצו
ויאצאצ םש וראשב קוח ןטבמ דידי שדקרשא רמוא ךרבמה
13
:הפוחלו הרותל והסינכת
5 תודידי ליצהל .דוצ ונירוצ וניקלח יח לא תאז רכשב ןכ לע שדוק תירב תואב םתח
שירפהל ךלהמ היה
14
:תי רבה תרוכ ךורב ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל ו מאש
ךרבמ יתמיאמ תורשעמו המורת שירפהל ונשדק רשא ךורב דמוא תורשעמו תומורת
ךרבמ דחאן דחא לכ תוצמ רשע ןישוע ויהש הרשע
15
:ןשי רפמש העשמ ןהילע
ךרבמ תוצמ רשע השועש דיחי ,ןלוכל ךרבמ דחא תחא .דוצמ ןישוע םלוכ ויה ומצעל
10 היה תחא םעפ אלא ךרבמ וניא םויה לכ תחא .דוצמ השוע'הי ה ,תחאו תחא לכ לע
םיתש ללפתמ ךרכל סנכנה
14
:תחאו תחא םעפו םעפ לכ לע ךרבמ השועו קיפפמ
ותאיציב םיתשו ותסינכב םיתש עברא רמוא יאזע ןב ותאיציב תחאו ותסינכב ־תחא
סנכנ םולשל הז ךרכל ינסינכתש וניהלא ׳ י י ךינפלמ ן1צר יהי רמוא אוה המ ותסינכב
י נאי עותש יהלא ׳יי ךינפלמ ןוצר יהי םולשל ינתםנכהש ךינפל ינא הדומ רמוא םולשל
15 הז ךרכמ ינתאצוהש יהלא ׳ י י ךינפל ינא הדומ רמוא םולשל אצי ,םולשל הז ךרכמ
עי נאש דע םולשל ינכמסתו םולשל ינכילות ךכ םולשל י נתאצוהש םשכו םולשל
ותאיציב תחאו ותסינכב תחא םיתש ללפתמ ץחרמה תיבל סנכנה
17
:םולשל ימוקמל
לאו םולשל ינאיצותו םולשל ינסינכתש, יהלא ׳ייי ךינפלמ ןוצר יהי רמוא,ותסינכב
יתנוע לכ לע הרפכ יתתימ אהת הלקלק רבד יב עראי םאו הלקלק רבד יב עראי
20 יהלא ׳יי ךי נפל ינא הדומ רמוא םולשל אצי ,אובל דיתעל הב אצויכמו וזמ ינליצתו
הדוהי ׳ר
1 8
:םו לשל ימוקמל אובאש יהלא ״י ךינפלמ קצר יהי ןכ פולשל ינתאצוהש
השא י נאשע אלש ךורב יוג י נאשע אלש ךורב ,םוי לכב ךרבל ךירצ תוכרב שלש רמוא
אלש ךורב ,ו ד נ נ ן י א כ ס י ו ג ה ל כ יוג י נאשע אלש ךורב רוב י נאשע אלש ךורב
אטח ארי רוב ןיאש רוב י נאשע אלש ךורב תוצמב תבייח .דשא ןיאש השא י נאשע
25 לי שבת ול לשבל ודבעל רמאש םדו רשב ךלמל המוד רבדה המל לשמ ולשמ
ול תופחל ובר תא טינקמו לישבתה תא חידקמ ףוס וימימ לישבת ול לשכ אל אוהו
:.ובר תא טינקמו קולחה תא ךלכלמש ףוס וימימ קולח ול תפיח אל אוהו קולח
-נ ד ״ *'ה וכ ר ב י 11 1 (י ב יה ) ׳ג ד ״ נ •א מ ד י ; ׳ ב ׳ג ה ו מ י ר ה ן מ ק ל 6 | : ז ׳ ל ק ה ב ש נ ; ( י ג ׳ט ) י א י" י *
ן ׳ה ׳ב ס ו ב א ; ב ״ י ל ל ש ה ״ נ ה ס ש ׳פ ו :ג ׳ ׳ מ ת ו ס נ מ י ; ׳ נ ׳ ט ) ׳ נ ג ״ »י 20 | ב »י ם ש ו ס ש 17 | ׳ס ג ;( י ה ״ ע ג
| r״ ׳ס ׳יע ש • 23
> ר מ ו א 2 | < ר מ ו א 2 | ל מ ה 1 | ב י פ ע ב > ם ד ה 1 | ב ר יר ב ר מ ו א > ו מ צ ע ל 1 | ב ם ר ה ת א 1
ם י ש ע מ ל ו > ה פ ו ח ל ו 4 | ך ו ס י נ כ ה ש ב ו ח פ י נ כ ה ש 3 | ב < י י ב ק א 2 | ך ב ~< ו ״ כ ק א 2 | כ ר י י ב
ם י מ י ב ] ם י ר ג ל מ ח > ת י ר ב ה 6 | ב < ו נ ר ש ב ב ד ע ן ע מ ל ן מ 6 | ך ב ת ח ש מ •> ו נ ר א ש 6 ן ף ב
ט י ב ו ט
ם י י ק ת נ א ל ת י ר ב ס ד א ל מ ל י א ש ת י ר כ פ ד ן ה מ ף י ט ה ל ם י ר ג ה ח א ל ו מ ל ו נ ו צ ו ו י ת ו צ מ ב ר מ ו א [
4
ך פ י נ ו מ ד ק ה
ל ע   ו ר ב ר מ ו א ם י ד ב ע ה ת א ל מ ה . ת י ר ב ה ת ר ו כ ך ו ר ב ר מ ו ג ו ה ל י ל ו ס מ ו י י ת י ר ב א ל ס א   א נ ש ץ ר א ו ם י מ ש
! ת י ר ב ם ד ן ה מ *,*ט ה ל ו ם י ד ב ע ה ת א ל ו מ ל ו נ ו צ ו ו י ת ו צ מ ב ו נ ש ד ק ר ש א ך ו ר ב ר מ ו א ך ר ב מ ה ה ל י מ ה
ק י ס פ מ > ה ש ו ע ו 11 | < ה ח א 9 | ב י ו י ב י מ ו א ש י ר פ מ א ו ה ש כ ה ז ה ן מ ז ל ו נ ע י ג ה ש ך ו ר ב 7 | ב ך ל י ה *י
  ן ב < י פ ו א 13 | ד ב ' ׳ י מ I
1 3
ב ן ו ע מ ש . 'ר 12 | ך ר ב מ 11 | ך ב < ם ע פ ו ם ע פ j 11 ב ה ש ו ע ו
ם ו ל ש ב 14 | י ה ל א ׳ה > ך י נ פ ל 14 | • ם ו ל ש ב 14 | ם ו ל ש ב 13 | ך ב < ה ז י ך ר כ ל 13 | ף ב ס נ כ א ש 13
[ד ע . . . ם ש כ ו 16 | ך ב < ה ז ך ר כ מ 15 | ך ב < ה ז ך ר ב מ 15 | < י ה ל א ׳ה 14 ן י ה י ן כ ו 14
ס ח ם א ו 19 | ע ר י 19 | ב ך ר ב מ 17 | ב ץ ח ר מ ל 17 | ב י נ ע י ג ת ש 16 | ד ב ך י נ פ ל מ ן ו צ ר י ה י ן כ ו
| 3 ם ו ל ש ב 20 | ה ז ב [ה ב 20 | י נ ל י צ ה ו 20 | י ל ע [י ת י נ ו ע ל כ ל ע 19 | א ה י •9 | י ב ע ר י א ם ו ל ש ו
| < ך ו ר ב 22 | ך ך ר כ ל ם ד א ב י י ח j 22 ך ב י ח י ב ל 21 | ך ע י ג א ש 21 \ ב י נ ע י ג ת ש 21.| י ת א צ י ש 21
j ב י א נ ש > י ו ג 23 ) ף ב < י נ א ש ע ד ע ך ו ר ב ן מ 23 | (ב •ד ש א י נ א ש ע א ל ש י נ פ ל ר ו ב י נ א ש ע א ל ש ] 22
< י נ א ש ע ד ע ך ו ר כ ן מ 24 | ך ב < י נ א ש ע ד ע ך ו ר ב ן מ 23/24 | ו ל ו ב ש ח נ ו ה ת ו ס פ א כ > ו ד ג נ 23
ב •ן ו ס ל 26 ן ב < ו ל 26 | ב י ל ל ש ב 25 \ < ו ל ש מ 25 | ד י ס ח ץ ר א ה ם ע א ל ו > א ט ה I 24 ך
| •!ו ס ל 27 | ך ת פ י ח ב ו'6 27 | ך ו פ ה ל 26 ) ח י ד ק מ ש 26
17 [19-25] ז ת ו כ ר ב
ותדנופבו וילגר לעש וקבאבו ונירשב ול תורורצה תועטכ תיכה רהל סרא סנכי אל
19
1
םי ה לא ה תי ב לא ךלת רשאב ךי לנר רו מש ׳אנש ץוחבמ ול הרונח
ךלמה דעש לא או בל ן י א י כ רמוא אוה ירה רמוא הדוהי ׳רב יסוי ד
לענמ המו דמוחו לקמ הקיקרו רבדב ןירומחו ץלקהמכו המכ תחא לע קש שו בלב
גהנמ הב שי ש הקיקרל רמוחו לקלענמב סנכית לא הרות הרמא ןויזב נהנמ הב ןיאש 5
םתוחו תלדב אלו ףלאב םכח הז ירה יה דויב םתוחו יה דויב חתופה *° :ןויזב
תלדב אלו ףלאב רוב הז ידה תלדב אלו ףלאב םתוחו יה דויב ינוניב חז ירה יה דויב
ויח שדקמבש תוכרב ימתוח לכ
91
;תרחא ךרד הז ירה תלדב אלו ףלאב םתוחו
ק םירמוא וחיש וניקתה דחא אלא םלועה ץא ורמאו ןינימה ולקלקש ימ םלועה דע
י נפמ רודתרפכ אלא אבה םלועה ינפב הזה םלועה ץאש ןיעידומו םלועה דעו םלועה 10
ו כרבו ו מו ק ינש שדקמבקאן י נו ע ןיאש ןיינמו שדקמב ןמא ץנוע ןיא
29
:ן י לקרט
ךדו בכ םש ו כרבי ו רסואו םלו עה דעו םלו עה ן מ םכ י הלאי י י תא
: הלהתו הלחת לכ לע הכרבו הכרב לכ לע הל י ה ת ו הכרב ל כ ל ע ם ם ו ד מ ו
יאנש ןהיניב התוא ןיעילבט םיניקז ויה לארשיט תחכתשט הרות התיהש הנושארב
48
•י י רמואו םכמע ׳י י םי רצו קל רמאי ו םחל תי במ אב ז עו ב הנהו 15
סנכןי רזפמח תעשבו רזפ ןיםנכמה תעשב רמוא ןקזה ללי ה
94
: לי חה רו כי נ ךמע
הב רזפמ יוה תא הב ןיחמש לכהו לארשי לע הביבח הרותהש האור התאש העשב
ןיאו לארשימ החוכש הרותהש האור התאש העשבו דו ע ףפו נו . רזפמ שי ׳אנש
ד ךתרו ת ו רפח ׳הל תו שעל תע ׳אנש הי פנכמ יוה תא הילע ץחיגשמ לכה
לארשימ םדא ךל ןיא רמוא ריאמ יבר היה ׳ייל תושעל תע ךתרות ורפה רמוא ריאמ 20
ךרכמו ותיפ לכוא הירחאלו הינפל ךרבמ עמש ארוק םוי לכב תוצמ ׳דאמ השוע וניאש
ךרבמ תוצמה לכ ראש השועו הרשע הנומש לש םימעפ שלש .ללפתמ הירחאלו הי נפל
ותוא תופיקמ תוצמ ןיאש לארשימ םדא ךל ןיא רמוא ריאמ יבר היה ן כו

:ןהי לע
ןהילעו ותוא תופיקמ תוי צי צ העבראו וחתיפב הזוזמו ועורזב ןיליפתו ושארב ןיליפת
ץחרמה תיבל סנכנש ןויכ ךקדצ י טפשמ לע ךי תללי ה פו י ב ערש דו ד רמא25
ךאלמ הנו ח רמואו דו דל דו מז מ תי ני משה לע חצנמל ינש ורשבב הלימ
פצלחי ו ו י ארי ל בי בס •י י
. א ת כ ם מ א ק י ל ס ו א ק ר ס ק י ל ס
׳ ע I 8 (יא י ט ) ד ב ״ י 6 | 'ב ׳ד ל ז י ס א I 3 ; 00 3 שש י t | 3 • • ׳ד ח ל ה ק yp: | 2 ג ; ( 1 ט ) צ פ ״ י 1
ן ׳ה ׳ט ה י מ ס נ I11/12 : ג י ס נ ;(י י ׳י ) '
ג ש
*' י
1 1
( ל*' נ ;
B 0
י 'ס >זיס מ יט ל ׳י י 'א ס ו ט ע ס ן מ ק ל
ט ״ ק ם י ל ה מ 19 | ד י כ א״ יל ש מ 18 | ס ש ג ; ס ש » 1 6 | נ ״ ׳ו ס י ט פ י ש 15/16 | ד ׳ נ ח ו ל I 15 ם ש 12/18
׳ ס ם ש j 26 ד ״ ק ט ״ ק ס י ל ה ה 25 | ד י ל ו . ט ״ ק >ןוס ם   ל ה ס ש ;ז ג י מ ח ו ח נ מ נ ז (יי
ט
) ׳ד ד י י י 21 | ו י כ ק
[ יט ד י ל ם ש 26/27 | א
| ב ם י ל א ה ת י ב 2 | ה ר ו ג ח ה 2 [ ך ב ו ת ד נ ו פ א ב ו I 1 ר ב ק ב א כ ו I 1 ב I ר י י
צ
j
1
י
, ד ב
י
ת ח א ל ע . ך כ ה י ו ת ת ר מ א ן ו י זב ך ד ד מ ן י א ש ר ס ו ח ז ל ק מ ה ק י ק ר ו ׳ י ד ד נ ס ק ה ש ע י א ל ו •> ם י ה ל א ה 2
א ב > ק ש 4 | ך י ר צ ו נ י א > ר מ ו א 3 | י ס ו י י ד כ ה ד ו ה י ׳ר 3 | ן ו י זכ ך ר ד ו ב ש י ש ד מ ו ח ו ל ק ה מ כ ו ה מ ב
א ל ן כ ן י ש ו ע ן י א ם ד ו ד ש ב ך ל מ י נ ש ל ם א [ן ו י זב ו . . . ה ק י ק ר ו 4 5 ב ר ב ד ל ש י ן י ר ו מ ח ו ן י ל ו ק 4 | ה א ר ו
| ד מ ל ב [ח ל ד ב א ל ו 6 | ב < י ה 7 ד ע י ד ה ן מ 6 ; ך א ה ב י י ה 6 ד 3 י ״י י I
6
י י ״ ב ק ה -י ״ ממ י נ ש ל ש   כ
3 ו י ה ש ם ח ו ח 8 | ך ב י מ ל ב [ח ל ד ב א ל ו 8 | ד ב '
א ב
ד ו י ב ת ל ד ב א ל ו ף ל א ב 7 ד מ ל ב [ת ל ד ב א ל ו 7
j י נ פ ב 10 | ב ר ד צ ו ר ש כ 10 | ב ם י ע י ד ו מ 10 | ר ב ם ל ו ע 9 | ם י ר ס ו א > ו י ה 8 | ב ת ו כ ר ב ב 8
׳ ל ת ה כ ר ב ו ה כ ר ב ל כ ל ע ן י י נ מ 13 | ו ד ו ב כ 12 | < ד מ ו א ו 12 | < ש ד ק ס ב ד ע .ן י י נ מ ו ן מ 11 ן ר ד ה ה 11
| ן י ע ל ב מ 14 | ד •י י ה ש ב ה ת י ה ש כ 14 | ה ל ה ת ו ל ן ת ה כ ר ב ל כ .ל ע ה ל ה ח ו ה כ ר ב ל כ ל ע ם מ ו ר מ ו ר מ ו ל
I ת ע ב ו 16 | ת ע ב I 16 ב י מ ו ג ו [ם כ !י ע ד ע ר מ א י ו ן מ 15 | < ם כ מ ע ד ע ם ח ל ת י ב מ j 15 < ן ה י נ י ב 14
I < ה ב 19 | ב < ׳ י י ל ע 19 / ב ת ח כ ת ש מ 18 | ה ר ו ת 18 | < ה ב 17 / < ת א 17 | ב ל כ (ל א ר ש י 17
ן כ ו 23 | ו ח ש ח א 21 | < ה א מ 21 [ ב < ׳י י ה j 20 <   ייל ד ע ר י א מ ד p 20 | ב < ך ת ר ו ת ו ר ש ה 19
ו ך ך < ו ק י » י ט ש ש מ ל ע 25 | ו ח ת פ ל 24 | ע ב ש > ן י א ש 24 | ב < ׳י י ה
2 ב
£1-8] א ה א פ !8
1 ה א פ
דומלתו דסח תלימגו קיאירחו םירוכיבהו האי פה רועיש םהל ןי אש םירבד ׳א
וניא האיפ והדש לכ השועה ״הלעמלמ רועיש הל ןיאו הטמלמ רועיש הל שי האי פ הרות
לע אבה םלועב ול תמייק קקהו הזה םלועב םדאה ןמ ןיעדפנ פירבד ולא לע
2
:האס
6 ןרקהל שי תוכז פלוכ דגנכ ערה ןושל לעו פימד תוכי פש לעו תוירע יולנ לעו הרז הדובע
הריבע* : ו לכאי ם הי ללעמ י רפ י כ בו ט י כ קי דצ ו רמא ׳נש תוריפ הל שי ו
י נא הט ו ל השעי ו י די לו מנ י כ ער עשרל י ו א ינש תורי פחל ןיאו ןרק הל שי
תחי פ השועש הריבע אלא ו עבש י םהי תו צעו ממו םכרד י רסמו לכאי ו םייקמ
השעמל הפרצמ םוקמה הבוט הבשחמ
4
:תו רי ס הל ןיא תוריט השוע הניאשו תמי פ הל שי
10עמשי אל י בלכ י תי אר פא ן ו א ׳אנש השעמל הפרצמ םוקמה ןיא הער הבשחמ
הבשחמ אלא םתו בשחם י רפ הער אי במ י כנא הנה םייקמ י נא המו ׳י י
הפרצמ היינקה ןיא הבוט השוע וני אשו השעמה םע הפרצמ םוקטה הבוט השועש הבוט
ןיב הלחתב ןיב ןתנ םאו ףוסבו עצטאבו הדשה תלי חתט האס םדא ן תו נ
5
. :השעמל
ךירצו .ראפ וז ירה ףוסב ןיב עצמאב ןיב הלחתב ןיב ןתנ םא דמוא ןועמש ׳ר אצי ףוסב
15 סאו האפ םושמ ןתונ ול ךומס דחא חלק רייש םא רמוא הדוהי 'ר ״רועישכ ףוסב ןתיש
תא ןתנש ןמזב םירומא םירבד המב הדוהי ׳ר רמא רקפה פושפ אלא ןתונ וניא ואל
םירמועה ןמ ןתנ אל םירמועה ןמ ןתונ המקה ןמ ןתנ אל ףיסוהל שקבמו האפה
חרימ םאו חרימ אלש דע ירכה ןמ ןתונ שידגה ןמ ןתג אל שידגה ןמ ןתוג
םדא .ןתי אל הרות הרמא םירבד העברא ינפמ ןועמש ׳ד רמא ״:ו ל ןתונו רשעפ
20 ינפמו ןיעה תיארמ ינפמו םיינע לוטב ינפמו םיינע לזג יגפמ והדש ףוסב אלא האפ
אב ובורק י נעל רמאי םדא ןיאש העש הארי אלש דצ הזיב םיינע לזג ינפמ ,םיאמרה
םויה לכ ןירמשמו ןיבשוי םיינע והי אלש דציכ םיינע לוטב ינפמ ,וז האפ ךל לוטו
השועו ךלוה ףוסב הנתונש ךותמ אלא האפ ןתונ וישכעו .ראפ ןתונ וישכע ורפאיו
ןירמוא ןיבשו ןירבוע והי אלש דציכ ןיעה תיארמ ינפמ .הנורחאב הלטונו אב ותכאלמ
25תאפ הלכת אל הרות הרמא ירהש .ראפ הנממ ןתנ אלו והדש רצקש י נולפ ואד
הפיה תא חיני אלש רחא רבד וננתנ רבכ ןירמוא והי אלש דצי כ ןיאמרה י נפמ ,ךדש
יפ לע ףא ןינאתה םויקל וסינכמ ןיא תחאכ ותטי קלש יפ לע ףא קריה
7
:ערה ק ןתיו
. ןמ תורוטפ הרמת תובטור רמוא הדוהי רב יפוי ׳ר תחאכ ןתטיקל ןיא פויקל ןיפינבמש
םירחא .ראפכ ןיבייח ןיפזישה רמוא קודצ רב רזעלא ׳ר ןורחאל ןיתממ ןושאר ץאש האיפה
30 דיחיה ךרדו תילולשהו לחנה האי פל ןיקיספפ ולא
8
:ןי חולחלחו חוש תונב ףא םירמוא
רובה םימשגה תומיבו המחה תומיכ עובקה םיברה ליבשו דיחיה ליבשו םיברה ךרדו
׳יע ש י 6 | ( א ׳א) ׳ב ז״ ט י 5 | ; מ ן י ש וד י ק j ׳ע ( א ׳א)׳ ד ו י מ » 4 | ;ז״ ה ב ש ג ׳» ;.('א י א) ׳א ו׳׳ י 2
j ט ״ ׳ו 'י מ ר ׳ H I ש ״ ו י ק ס י ל ה ס l J | ׳מ ן יש וד יק j ; ה ש י 9 | א י ל ׳א יל ש מ 8 י א״ ס ס ס ש 7 | י• ׳ג
|  ט ט ״ א ר ק י ו j 25 ד ״ ק א ; ם י ש ו ד ק ;ן ; ג י כ ס ב ש נ ;( י נ י ד ) ׳ב מ י י י 19 | ד ״ ק א ; ( י נ ׳א)׳ ג זי ט *י 13
;(י ו ׳ב ) ׳א ס י כ (י ב ׳ נ ) ׳א t״ י ; ׳א ׳ נ מ 30 | ד ״ ק א ; ס ט • 28 | ם י ש ו ד ק ת ;(י ה ׳א) 'ג זי ט » ׳ ע 27
| ׳ג ' ב ש : א י ע ס ו ס נ מ , ה י נ ב י נ ב ;ם י ש ו ד ק ת
ו ל כ א י ד ע י כ ן ס 6 | ד ב א ב ה ם ל ו ע ל 4 | < ל ע 4 | ו ל 3 | ו ל 3 | ך ב
ס י
י ס ח ם י ר ב ד ו ל א 2
| ה י ב ק ה 10 ן ב < ה ש ע ס ל j 9 ב א י ׳י ר י י כ ם ו ק מ ה 9 | < ם ו ק מ ה j 9 ב < י ל י ע י כ ן מ 7 1 ך ב <
[ה ב נ ט ה ש ו ע ש 12 | ב ה מ א ה 11 | ב < ׳יי ע מ ש י א ל 10.11 | ב ?יא ° א I
1 0
ב < ה ש ע מ ל 10
| < ן ת ו נ 15 | ר מ ו ס 15 | < ם א 15 | ת ל ת ה ב 13 ן א j ב ה מ י פ [ה ב ו ט 12 | א ג ב ה ו ר י פ ה ש ו ע ש
ו ז 22 | ך ל ח ק ו 22 | ך < ב י ת ע י מ [ו ב ו ר ק 21 | ך ב ד צ י כ 21 | ב < ו י י ד ש 20 |ם י ר מ ע ח 17 | ן ח י 1 ל
I ב ר י
א
ה > ו א ר j 26 < ה א פ ן ח מ ו ש כ ע ו 23 | ב א י ה ו י ש כ ע [ו י ש כ ע ו 23 | ב א י ה > ו י ש כ ע 23 | <
ב ת ו ב ו ט ר 28 | ק נ א ר ה [ק נ א ח ה 27 | ת א [ן מ 27 ו ן מ [ה א 26 ן ה ד ו ת ב ה ב ו ת כ ך כ ש I 25 ב ח י נ ה [ן ת נ 25
| < ן י ח ו ל ח ל ח ו 30 !ד ח ו ב י מ י
19 [1-9] ב [9-13] א ה א פ
רצקיהל הלוכי הני אש םימה תמאו חיתם לש םימלת השלשו תחשל רצוקו רחא ערזו רינהו 1
קיספמ וניא ואל םאו קיספמ ןאכימו ןאכימ רצוקעצמאב דמוע מא רמא הדוהי ׳ר תחאכ
שרח םאש םידומ לכה המהב וא חורה התרבשו םילמנ הומסרק יאבונ הלכא בנח הלכא
תא שידקהו היצח רצקריצקה תא רכמו היצח רצק
9
:קי ספמ וניא ואל סאו קיספמ
לכמ האיפ ןתונ־ םיחפט הרשע תוהובנש תונירדמ לכה לע רייושמה ןמ ןתונ ריצקה 6
בייח גראמה לכה לע תחאמ האיפ ןתונ ןיברועפ תורוש ישאר ויה םא תחאו תחא
ןמ רוטפ ותיב ךותל ןסינכמו ןרצובו םינפנ השמחו העברא ול ויה
10
:ו פו פב בייחו ותליחתב
ריישש חט לע דייושמה ןמ ןתונ רייש פא תוללועב בייח האי פה ןפו החכישה ןמו טרפה
קושל לדיטב פירומא םירבד המב הדוהי ׳ר ׳א ריישש המ לע רייושמה ןמ ןתונ לדימהו
ייפא ותיב ךותל סינכמו ףטקט היה ״ :לכה לע רייושטה ןט ןתונ ותיב ךותב לדימב לבא 10
ריישו וינבל ויסכנ בתוכה
19
:תורשעטב בייחו האיפו החכיש טקלה ןפ רוטפ והדש לכ
הלבי קש ןטמ סידוטא םירבד המב יסוי ׳ר רמא התבותכ הדביא אוהש לכ עקרק ותשאל
ראשמ התבותכ הכונו ןתנ ןתנש המ הבותכ םשל הילע הלבקאל לבא הבותכ םושל הילע
ןירוח רב אצי אלאו השלכ עקרקרייש םא ןירוח רב אצי ודבעל ויסכנ בתוכה
ג נ
:םיסכנ
דחאמ ץוח ידבע י נולפל י תתנ יסכנ לכ רמאיש דע ץרוח דב אוה םלועל רמוא ןועמש ׳ר 15
םש ןיאש י פ לע ףא י נולפ הדשמ ץוח תי נולפ ריעמ ץוח םולכ רמא אל םהבש אוברכ
םירבד ורמאנשכו ץרוה רב ומצע הנק םיסכנב דבע הכז ריעה התואו הדש ותוא אלא
.םי חו כנ םי רבד בי שמ קשי םי תפש רפא יסוי ׳ר י נפל
ותוא ץםנוק רמוא ריאמ ׳ר םולכ הב ול ןיא ראשה לע קרזו האפ תצקמ לטנ
1
ב ב
הירחאט לטנו רחא ינע אבו פיינעל האיפ ןתנש תי בה לעב
2
:וזו וז ונמיה ןילטונו 20
לופתש דע האיצמ לש עלסבו האפבו החכשב טקלכ הכוז ינע ןיאש הכז הז ירה
ירה ןהירוחאמ ולטנו דחא י נע אבו רוטעה לע ץשתכמ ויהש םיינע י נש ודי ךותל
לוטי אל
4
:ןתוא ןיריבעמ ולא ידה ןהיתופוק ךותל ןירצוקויהש םילעופ
8
:הכז הז
לעב תירחש רמוא הדוהי ׳ד-׳י :םירמועה ןיבמ טקלל תנמ לע םיינעה ןס טקל תיבה לעב
י תותעל רמוא אםוד ר רקפה הז ירה םירמועה ןמ םיינע וטקליש המ לכ רמאיש ךירצ תיבה 25
'האס ןתנש תיבה לעב
9
:ןי אמרל תוירחא ץאש רקפה ןיפנוא רקפה ימוא פימכחו כרע
ץשוע ויהש םילעוס
7
:האי ס הז ירה הזו הז סהל ןתנו הזה דצב ונל ןת ול ורמא םיינעל
דע האי פ הניאו האי פ ידכ ןיריישמ אלא הדשה לכ תא רומנל ץאשר ןניא תיבה לעב לצא
וניא ןליאב ןיבו האובתב ןיב האפ ידכ הארש י נע ״;האפ פושל תיבה לעב הנשרפי ש
לארשי ל ותפקרכמש יונ
0
:האפ אי הש ול עדוי תש דע לזנ מושמ .ררושאו .דב עני ל יאשר 30
וי הש יונו לארשי האיפה ןמ רוטפ רוצקל יוגל ותטק רכמש לארשי האפב בייח רצקיל
יונו לארשי רפוא ׳עמש ׳ר רוטפ יוג לש וקלחו בייח לארשי לש וקלח המקב ןיפתוש
; ( ט ׳נ ) ד ן ״ י 11 | ז  ׳ל ק ן י ל י מ נ ם י ש ד ק ן! ; (ד ׳ א ) ׳נ ז״ ט 10 | (י נ ׳ג ) ׳ נ ' ז ״ • 5 | (י א י א ) ' א ו י מ » 4
׳ ס )   ג 'ט ן י ט י נ , (י נ ׳ד )   א מ •• » 19 | ו י כ ד י ב •ל ש מ 18 | ׳ ס י ג ש ׳ט ן י ט י נ נ ; ם ש י 14 | ב י ל ק ב י נ נ
| ט ייש ק י נ ג ;(יל 'ג ל ג י כ י א מ ד ,(f ד ) ב ד י נ ה כ ו ס ( י א ׳ה ) ׳ד ה ״ נ ש י מ י 24 | 'ג ׳ד ש , ם ש • 20 | (׳נ
| ם י ש ו ד ק ת 5: ס י ל ק ן י ל י מ ג 31 | ז ״ ׳נ ן מ ק ל 30 | ם ש   ע 29 | ד ״ ב ע י מ ס ע 27 | ח י כ ק י ב ג 26
ב ת ו ג ר ד ם ה 5 | ב ל ב ה ל ע ד ח א ה ן מ ה א ש ן ח ו ג 5 | ב •י ו מ ס ד י ק 3 | ה ד ו ה י ׳ר ד מ א 2
ס י נ כ מ ו 7 | ש מ ח ו ע ב י א 7 . ב י י ה ם א [ו ל ו י ה 7 | ך ב ם י ח ש מ ם י ר ש ע 5 | ד ן ה כ ג ש ב ח ו ה ו ב ג ן ה ש 5
ם 11 ן ב »1ט ק מ ה 10 | ר מ ו ש מ ה ן מ 10 | ק ו ש כ 9 | ל ד ו מ ב 9 | ב ר א ו ש מ ה 9 | ל ד ו מ ה 9 | ן ת נ >
ד ו י ס כ נ ] ה י ס כ נ ל כ ר מ ו א ה ר מ ו א ן ו ע מ ש 'ר 15 | ך ב P [י ב 14 | ה ד ב א 12 | ה א י ש ה ן מ ו 11 | ה ח כ ש ה
ה כ ז ר ח א א ח י א ו ד י ד ע ה כ ו ז י נ ע ן י א ש 21 | ד ח א 20 | ך כ ה ז > ד ב ע 17 | ד ב ץ י ח י ר ב ע ׳ו ל ש ל ן י נ ו ת נ
| ר ס מ ש 30 | ה ס ו ר 25 | ף ו ט ק ל ש ב ו ט ק נ ל ש *25 | ד ו מ ע ה v | 22 י ב ן י ש ב ת מ 22 | ך ב 23 ה ר ו ש
I ב < ה מ ק ב ד ע ו ק ל ח ן מ 32 | ר ס מ ש 31
2*
[1] ג [10-21] ב ה א פ 20
1 בייח החממ יוגה ןיא לבא החממ יוגהש קזב יתמיא האמה ןמ רוטפ המקב ןיםתוש וי הש
שולתב לכב בייח עקרקל רבוחמב קיזחמה ויסכנ תא לארשי זבזבו תמש רג י " :האסב
:תורשעמב בייחו האסו החכש טקלה ןמ רוטפ המקב קיזחה לכה ןמ רוטפ עקרקה ןמ
ןיא לבא החממ יוגהש ןמזב יתמיא תורשעמב בייח ירכנ לש האיפו החכשו טקלה ״
5 ןיא םיינעל האיפ ןתנש תיבה לעב י - : תורשעמה ןמ רוטפו רקפה יונ רקפה אחממ רנה
ןשירפה ךכ רחאו ורשנ תודבכמ ונתו םירמת ולטו ןתשפ ולטו ערז ולט םהל'רמאי ש יאשר
האיפהו החכשהו טרפה םרכב תונתמ עברא
18
: דבלב ערז אלא האפ פושמ בייח וניא
טקלה ,האיפהו החכישה ןליאב םייתשו האמהו החכישהו טקלה האובתב שלשותללועהו
ודי תחתמ ולש תא איצומ לארשיבש ינע ׳יפאו הבוט םושס ןהב ןיא האיפהו החכשה
10 הצריש ןהכ לכל-ןנתונו הבוט פושט ןהב שי הביקהו םייחלהו עורזה ןונכ היולו הנוהכ תונתמ
הריצק תעשב רשונה טקל והזיא
14
:י ולמ יול לש אלו ןהכט ןהכ לש אל ןיאיצומ ןיא
טקלו רמאנש דבל הריצקה תעשב רשונ אלא טקל ןיא ׳מוא יסוי ׳ר השי לת תעשבו
לש איה ידה ריצקבשו תיבה לעב לש איה ירה המקלש תלבי ש
, 5
: טקלת אל ך רי צ ק
ירוח
18
:טקל.טקל קפסש וירחאל הכילשמו הלטונ ריצקב היצחו המקב היצח ,םיינע
15 רזעלא p ןועמש יבר לזנ םושמ ןידתומ תיבה לעב ןריקפה סאו לזנ םושמ ןירומא םילמנ
תואלמל י נעל הכילכ ןתנש תיבה לעב ":לזנ םושמ ןירוסא ןיזוזג ןיררקנ ויה םא רמוא
ןיב ןיריזחמ ויהש םיינע י" :תורשעמב בייחו האסו החכשו טקל פושט וב ןיא ול
ןינתונו םילכאנה םירבדו תועמ םדיב ןיאיעומ םיעונצה ןהל ןינתונו ןירשעמ תונרגה
ינעה ןיאש תודשבש י נע תונתמ ראשו ריעל עיגי אלש דע וגלכאיש ידכ טעומ רבד
20 הדשב הדשה תורושבש ןישקה ןיפדוש יתמיאמ
!
״:תי בה לעב לש וליא ירה ןהילע דיפקמ
הדוהי ׳ר ירבד דימ ןיחלשה תיב הדשב הנשה שאר דע ןבלה הדשב תרצע דע ןליאה
הדשכ המהבו םדא לזנ ינפמ הנשה שאר דע ןליא הדשכ תרצע דע ןבל הדשב ׳וא פימכחו
הבורפ וקזה היה םא וכותל םיינע וסנכנ אלש דע והדש תא ץיברמה * :די מ ןיחלשה תיב
ןיב רמוא הדוהי ׳ר רוסא ולש לע הבורמ םיינע לש קזיח היה סאו רתומ םיינע לש ילע
25 ןישקבש ץילבושה t
11
ולש תא לטונו אב ינעהו רדנה יבג לע חינמו טקלמ ךכ ץבו ךכ
:הפי ןיע םיתב ילעב וגהנ וזב הביקע ׳ר רמא תיבה לעב לש ולא ירה תור*שבשו
.ך לבא וירחא ונב טקלי רמוא יסוי ׳ר וירחא ונב טקלי אל רוצקל הדש לבקמה
1
ג
ןיאש םיינע םש ויה וירחא ונב טקלי רוצקל וריבחל ותמק רכומהו תורוכחהו ןיםיראה
יכרד ינפמ ןחינמ ואל סאו ןדיב אחממ םדיב תוחמל תיבה לעב לוכי םא טקלל ]ייואר
30 ינע רשעמ ןינתונ ןיא טקלב ץאיקב ןיאש יסל סיונ י לעופ ןירכוש ןיא םולש
דמוע היהש תיבה לעב הבוט םשל ןינקותם ןילוח ןהל ץנתונ לבא םדג יינעל
החכש וז ירה והוחכשו ינולס םוקמב רמוע ןיחכוש ץלעוםהש ינא עדוי רמאו ריעב
(י א ׳י) 'א ח •• י 5 | זי מ ן י מ י נ ג ; ( י ' י ; 'ג ח     י 4 | ׳ ו ' א ש ו ה ר ו מ ה ג;(׳
ה
׳א ) 'י 'P ן י ש ו ד י ק • 2
| ׳וג ט ״ א ר ק י ו I 12/13 ׳י
,
ד ש ;(י ז י ד ) ׳נ מ ״ י ו | ד ״ יק א (י ה ׳ד ׳א ) ג ז״ ונ י 7 | ס י 0ו ד ק ;ן
ט ״ י 25 | (י ג ׳ה ) א ט ״ י 23 | 'א ׳מ מ ; ( ) י א ה ׳ד כ י 17 ' D0 1"< ! א ״ ' ד ש ; ( ו ו . י ד ) ׳נ מ ״ י 13
[ ,{.') ש ו  ׳ט ק א (יז ׳ב ) יא ז ״ י 30 | נ - »«ב נ ; ׳י ׳ה ש ; י י ה ׳0) ׳א מ ״ י 27 | (י ו   ה ) ׳א
| א - מ י נ j ; ׳ז ׳ה ש , (י ו ׳ה ) ׳א »״י 30/31
ה ה כ ש ט ק ל 8 | ב ש ל ש ה א ו ב ת ה 8 ! ת ו ל ל ו ע ו ה א פ ו ה ח ב ש ט ר פ 7 8 | ן ת ש פ ו נ ת ו 6 | י ו ג =י ת ו כ [ר ג 9
ן י ו ל ל י ו ל ל ש מ ו ן ה כ ל ן ה כ ל ש מ 11 | < ה י ו ל ו 10 | ב   ת ו א [ו ל ש ת א y | ן י א י י ה מ I 9 ך ב ׳ י א פ ו
ן ב ת ו ל מ ל 16 | ה ב י ל ב 16 )   ן ן ו ד ק י פ ב 1
י
ק
י ז נ
tP
: f
- ן י י י ק
נ
I
s
I ה מ ק ב ש 13 | ה ז > ט ק ל 11
| ד ב ם י י נ ע 19 | ך ב ל כ > ר א ש ו 19 \ ד ו ל > ן י נ ת ו נ ו 18 | ב ן ת ו נ ו 18 | ך ב ם י מ > ו ל 1ל
.ר י ב [ן י ח ל ש ה ח י ב ה ד ש ב 21 ! ב
n D B n
י ע !ב ל ה ה ד ש ב ו ה י ד ד ע ן ל י א ה ד ש ב 21 | ח ו ד ש ב ש ן י ש ק 20
ו ר ב ח ל S2 | ב ,'י ס י ר ע ה 23 | < ל ב א I 27 ב י ז כ י j 23 ב י י כ ד ע 23 1 ך ב ן י נ ר מ ה |23 א ן י ח ל ש ה
ן j) ב ק נ ק י ת ס ח I 31 1 י נ ש !י נ ע j 30 ך ב ח ח מ פ 29 | < ט ק ל ל 29 | <
21 [2-8] ג ה א פ
החכש חז ןיא והוחכשו רטועה תא םיחכוש םילעופהש ינא עדוי רמאו הדשב דמוע היה 1
רמועה תא וארו ךרדכ ןירכוע פידחא ׳יפא ןועמש ׳ר פושמ רמוא הדוהי ןב ןועמש ׳ר
לכ השועה רמוא הדוהי יבר פדא לכ והוחכשש דע החכש הניא ןילעופ והוחכשש
לליה תיבו י אמש תיב פידופ שי רנל ירוה הרההן שי דנל רמעמכ ןהל רמעמו םירמוע והדש
י תלאש י אעלי א ׳ר רמא J
8
רקפה הזש םיונל אלו לארשיל המהבל אלו םדאל ריקפה פאש 5
רמועה לע תאזה הרותה י ל רפא ללה תיבו י אמש תיב וקלחנ םירםע ולא לע עשוהי ׳ר תא
י ל רמא רזעילא ׳ד תא י תלאש י תאבשכ וחכשו םילכלו רקבל שי דגלו הפנל ךומס
ריעל וכילוהל וב וקיזחהש רמועה לע וקלחנ המ לע החכש ןיאש וליאב םידופ
ללי ה תיבו וב הכזש ינפמ החכיש ןיא פירמוא י אמש תי בש רדג דעבו הפנה דצב ונתנו
םירבדה ולא הרותה יל רמא הירזע ןכ רזעילא ׳ר י נפל יתצרהו יתאבשכו -דחכיש םירמוא 10
תא חכשו ורבחבנ לע ונתנו ריעל וכילוהל וב קיזחהש רטועהי :י ני סב השמל ורמאנש
ןותחתה החכש ןיא ןהינש רמוא ןועמש ׳ר החכיש וניא ןוילעהו החכיש ןותחתה םהינש
םהמ דחא חכשו רמיעו ןיכברועמ הירטועש הדש * ;וב הכזש ינפמ ןוילעהו הסוכמש ינפמ
ול ויהש ימ דצ הזיכ חיכומ ודננכש רמועהו ויביבס לכ תא רמעיש דע החכיש ןיא
החכיש ןיא חכשו םורדלו ןופצל םהמ דחא רמועו מירמוע הרשע הרשע לש תורוש רשע 15
החכיש ןיא שלשו החכיש וזמ וז תולדבומה תוכירכ י תש :ברעמו חרזמכ ןודינש ינפמ
וזפ וז תולדבומה פי נפנ י נש ,החכש ןיא השלשו החכיש הזמ הז ןילדבומה סירמע י נש
י נש ,טקל וניא שלשו טקל ןכרדכ וזמ וז תולדבומה ןילביש ינש חחכיש ןיא שלש החכיש
עשוהי ׳ר יחא ןב היננח י מוא יסוי ׳ר יאמש תיב ירבד ולא טרס הניא השלשו טרפ ןירנרנ
ןיאש לכו תופרטצמ ולא ירה סרכהו האובתה ןמכ עצמאל ינע תושר תאבש לכ רמוא 20
תא תלצמ המק ורמא יתמיא תופרטצמ ןיא ןליאה תוריפ ןוגכ הב ינע תושר תאב
ודי בחתמק תלצמ הניא וז ירה פייתניבפ הלטינ אה פייתניבט הלטינ אלש ןמזב רמועה
פימכחו ריאמ ׳ר ירבד לארשי לש לע יוג לשו ןירועש לש לע ץיטיח לש ולש לע תלצמ
הטקהש פשכ רמוא לאי למג ןכ קעמש ץבר *:וני מ לע ןיממו ולש לע אלא תלצמ ןיא ׳מוא
הב ינע חב ערוהש המק פא המו אוה ןידו המקה תא ליצמ רמועה ךכ רמועה תא תלצמ 25
ול ורמא המקה תא לי צי ש ןיד וניא וב ינע חכ הפייש רמוע רמועה תא תלצמ
ץרוהש המקה תא רמוע ליצי וב ינע חכ הפייש רמועה תא תלצמ המקל המ יבר
המקהש הטקבמ הב ינע חכ הפיי רפועהו דמועבמ רתי המקב ינע חכ הפיי י :הכ ינע חכ
ידה וחכשו מייתאס וב ןיאש רמועהו רמועב ןכ ןיאש המ האיפו החביש טקל הב שי
ן?ו ןרמעל ריתעו תוכירכ ךתוחה * :םייתאס וב אהי ש דע החכש וניא המקה החכש הז 30
ינפמו הקילדה ינפמ רמעמה החכיש ןהל ןיא פילצבהו םושה תודונאו סושה ירוגוא
׳נ ו נ ״ י 12 | ה ׳ » זיו5פ נ יי (י נ ׳י ) 'ג י ז " י 11 ן ׳נ י 8 ; ( י 3 יי) 3 5״ » 5 | ׳ח 'ה ש פ ש י 3
י*ש ל ג ׳י ע י ׳י א ר ק י י ף יש ת I 28 ׳ש ׳ז ש ׳ ; ם ש ס ;יי י 'י ע " » 21 | ׳» ׳ו ש , א צ !י •5 0 16 1 (׳ג .י)
ן : fc׳c ן י ש ו י י ק נ ; ם ש ש ז ״ ׳ש ם ש
*ד ר ח ל ש י ד ג ל 41 ה ז ח ב ש י ש ד ע 31 א ב
י נ
י ל
6
ם ו ק מ ב > י מ ו ע ה I 1 ב ן י ח ו כ ש 1 א < ת ח כ ש ד ע ו ו י ה ן מ 1
ן [פ י ט ע פ ׳: ב ת נ נ י ] ב ד ו ע י ל ׳ר ח א ר י ז ע ל א ׳ר 7 ן י ז ע ל א ׳ר ר ס א 5 | ב ש ט ש ו ט מ [ר ק ש ה 5 1 ף ב ט ״ י ג כ
ו מ כ ש י > י ד ג 9 | ב < •י *נ ה 9 | ב !י י מ ו ע ה 6 | י ל א > ל ע 6 ן ה י ל [י ל 6 ב < ל ל י י ת י ב ו 6
מ ק ץ ח ה ש 11 | י נ י ס ט 11 < ה י ו ח ה 10 | ב י י ע ל ד י י ע ל א I 1 ° ד ב ם י ר י ד ה > •ח י נ ח ח ו 10 | ב
ד ע 14 | ו ר ט ע ו 13 [ ב !י כ ר ו ע מ 13 | י < , ן ו ת ח ת ה 12 | ב < י מ ו א ד ע ש ח י כ ש ן מ I 12 ב <
ב ה ש ל ש 16 \ א < !יא 15 | ס י ר מ ע 15 ן < ה   ש ע 15 | ת ו ד ש j 15 ך ב ר צ י ב v | 14 •י מ ג י ש
ך ב [!י ל כ ש י נ ש י נ פ ל ן י י ג ר ג י נ ש ] 18 ,י ף ב ם י נ מ ג
,
ה ש 17 ן א ה ח פ י ש ה ז . י י ה ה ש ל ש י 17
,ח ג 21 | ן י א [ו ל א י ר ה 20 ן א נ י נ ח 19 | ך ב ל ל ח ת י ב 19 | < ו ז פ וז 18 ׳ ד ב !י ^כ ש י ת ש 18
א פ י י ש 26 ׳ ד ב to > י ל ש 23 | ך ב •י ל ט נ 22 ן א < ח מ ק 21 ן ו ל א י י ה [ן י א 21 י ן ד ב ע צ מ א ל
| ד י י י ג* ב ח י ד י ג א 31 | ב < ה ח כ ש ו נ י א ה ט ק ח 30 | ב ח ל [ה ב 29 ן ש ב ״ כ ע י ז ה ש 27 ן r ב ח ב
[1] ד .[» 16] ג ה א פ 22
1 ךותב רמוע חכשש דחא דיסחב השעמ ןדביל די תעש ינפמ החכיש םהל ןיא םימה תמא
תיאר הפ הכא ול רמא םימלשה יחבזל רפו הלועל רפ ילע בירקהו אצ ונבל רמאו והדש
םוקמה ונל ןתנ הרותבש תוצמ לכ ול רמא הרותבש תוצמי לכמ רתוי וז הוצמב חומשל
אלא ונידיל וז .דוצמ תאב אל םוקמה י נפל ןוצרב ונישע ולי «ש ונתעדל אלש וז ונתעדל
5 בותכה ול עבק׳ונו ה ד שב רמ ו עת ח כ שו ךר י צ ק ר ו צ קת י כ רמוא אוה ירה
הכז וליאכ וילע ןילעמ הכזו תוכזל ןי וכתנאלש םדאהמ רמוחו לק םירבד אלהו הכרב
הננשב אטחת י כ שפנ פאו וב אצויכ .רמכו המכ תחא לע הכזו תוכזל ץוכתמה
אטחו תואטחל ץוכתנ אלש אלש יט פא המ רמוחו לקםירבד ירהו רמונו ץראה םעמ
ול שי ש תיז לכ
9
:המכו המכ תחא לע אטחו תואטחל ןיוכתטה אטח וליאכ וילע ץלעמ
10 ליחתה אלש ןמזכ םירומא םירבד המב החכיש וניא החבישו ותעשב הםוטנ תיזכ הדשב פש
לע אוהש תיזה "׳:סי תאם וב אהי ש דעהחכי ש הז ירה וחכישו וב ליחתה פא לבא וב
וריכמ ןיאש ןמזב םירוסא םירבד המב החכיש ןיא וחכשו ץנבלמ י נש לע תורוש שלש
ן ילטונ םירישע•ומרכ תא ריקפמה ״:המא האמ ׳יפא ולטונו וירחא ץר וריכמש קזב לבא
ןיאש לכ תוללוע והזיא תוללועה תאו תולוכשאה תא ץלטונ םיינעו תולוכשאה תא
15 לעב לש איה ירה ףתכ הל ץאו ףטנ ףטנ הל ןיאו ףתכ הל שי ףטנ אלו ףתכ הל
ףטנ וז יבנ לע x הרדשב תורבוחמה ןיגיסב ףתכ והזיא םיינעל קפס תיבח
בייח רוצבל לארשיל ומרכ רכמש יונ
12
:תודרויו הרדשב תורבוחמה םיבנעה
ויהש יוגו לארשי תוללועה ןמ רוטפ רוצבל יוגל ומרכ רכמש לארשיו תוללועב
לארשי רמוא ןועמש ׳ר רוטפ יוג לש וקלחו בייח לארשי לש וקלח פרכב ןיפתוש
20תא שידקה אל ופרכ תא שידקמה
18
:תוללועה ןמ רוטפ םרכב ץםתוש ויהש יוגו
ןהב ויהו םיבנע ול ונמתנש יול ןב
14
:ולש וניאש רבד שידקמ פדא ץאש תוללועה
ןמו הלרעה ןמ רוטפ שדקהל םרכ עטונה ״:ןה םיינע לש אמש ןיששוח ןיא תולי לוע
ירפה עדווישמ תיעיבשב ומרכ תא ץוקל יאשר םדא ןיא יתמיאמ תיעיבשב בייחו יעברה
וניאש לכ םי למנ ןיסירעב החכיש איה והזיא
14
:תוללוע ילודינב םרכה בייחתנ רבכש
25 ןהמ דרוישמ לקדבו תילדב ונמיה רובעישמ םינטקץסירעב הלטי לו ודי תא טושפל לוכי
פא לבא וב ליחתה אלש ןמזכ םירומא סי רןד המב ול ךלהו הנפישמ ןליאה לכ ראשו
:וי בי בס לכ תא רוצביש דע החכש ןיא וחכשו וב ליחתה
ך לש .דז ןיי רמול ינע ןמאנ תולילועה תא ץכרודש םוקמ רמוא הדוהי יבר
1
ד
ןמאנ ץא לבא יבורקי ינא יתטקיל יחאו ינא יתטקיל הז טקל רטול ינע ןמאנ אוה תוללוע
30 לבא לארשי יינעכ םיתוכ יינע ויתחקל יתוכ ינולפ שי אמ ויתחקל יונ ינולס שיאמ רמול
(׳ב ׳ז) ם ש י נ 3 | ׳א ' ( ) •b ה נ ש מ ל ם ״ ב מ ר ה ש ר יש ׳ע (י א ׳r 'כ י 11 | זי ב  ד א ר ק י ו 7 | ט ״ ד ״ כ ם י ר ב ד 5
ל י מ ל ׳ע 19 | ו י ט ק א ׳ד ׳ז ש ; ( י ד ׳ז) ה ש י 10 | ד י ס ב פ י ד ר ׳י פ ם מ ם י כ ס מ ש ף ״ זר ה מ ל ש ש ר יפ ן י י ע ו
(י ס ׳t) ׳ג ׳ב י 24 | ם ש ד ל י כ ׳ד ע ׳ מ ס 'ע ,(י ד ׳ 0 ׳ א ב י 23 | (׳ ח ׳t) ׳ג ׳כ י 22 | ם ש 20 | ׳0 ׳ב
I ש י ר ל א ״ ר ח ו ה ג ה י ע ו ס ש ש (יג ס ) ׳ד ׳כ » 30 | ש י ר ל א י ר נ ח ׳ע ו ,׳0 ׳ז ש
h ב < י ת ו י 3 | ה 1צ ס 3 | ת ח מ ש ב > ח ו מ ש ל 3 | ך ב א ב א f 2 ך ן ד ב א ל ב 1
ח ב
ל 11י
ג י
ל 1
ר ע ך ר י צ ק ן ס ב < ח ד ש ב ד ע ת ח כ ש ו ן מ 5 | ב < א ל א 4 | ם ה ל [ו נ ל 3 | ב י י י י י י ב ת ו ר ו מ א ה 8
> ב ה ב [ה ל 15 | ך ב ה א מ ו [ה מ א 13 | ד ג נ [ל ע 11 | ח י ב ח [ח י ז ה 11 | ם ד א [י מ ם א 8 | ״ ן < ה ד ש ב
!ן י ר ב ו ח מ ה 16 | א ב ן י ג י ס ד ז י ג י ס פ 16 | ך ב
ט י י נ
ע ל ש א י ה י ר ה ו א ל ם א ו [ם י י נ ע ל ק 6פ 16 | ך א ל
| ו נ ח נ ש [ו נ מ ח ג ש 21 ן ד ב ש י ד ק י א ל 20 | •ן ב ל ש ו י I 9 ך ב < ו ק ל ח ו 19 | ב ה ר ז ש ב 16
ן מ א נ 29 | ב < ל ש 28 | ך כ י ל ד ל י י 26 | ד ר י ש מ 25 | ד ו ב ע י ש כ 25 | ר ו צ ב ל [ץ ו ק ל 23 | ש י ד ק ה ל 22
| י ת ח ק ל 30 | ף 3 י ת י ב י נ ו ל 6מ 30 | י ת ט ק ל j 29 ך ב < י מ י ל י נ ע
23
[»—!ג ] ד ח א פ
י צחמ י נע רשעמ תנשב םי י נעל ץתחו פ ן י א
3
:רבד לכל םהל םי ני מאמ ןי א סי י ונ י י נע1
וני או או הש לכ ןתונ ותי ב ךו תמ לבא ןרוגה לע םי רומא םי רבד המב ן י י ו עש בקו ןי טי ח בק
הצחמ לי צמ הצר ששו ח וני או או הש לכ ו ל ןתו נ הי ולו הנו הכ תו נתמ ראשו ששו ח
םהי נפל ןתו נ הצר רזעי לא ׳ר םו שמ רמוא י אתסו ד ןב י סוי אבא הצחמ ןתונו
םי נהכ ואבו ןרונה לע ןי דמו ע ו י הש םי י ולו םי נהכ
8
.־ וי בורקל תו די י תש לי צמו שי לש 5
הפי ןי ע םי נהכ ו נהנ לאי למנ ןב ן ו עמש ןבר דמא םדי מ לי צהל ןי לוכי ן ני א ודמעו םי רחא
סא רמוא רזעלא ןב ן ו עמש ׳ר ן הל ןי נתונו ןי צפקמ אלא ןי נקי ר םהי חא תא אי צו הל אלש
םהל ןיקל.וח ןי א םי דבעו םי שנ * :ן י לטו נו בו קעה לע ןי דמוע הלי לח רוזחת אלש דע ו אב
דמו א לאי למג ןב ן ו עמש ן בר
8
: הבו ט םשל הי ולו הנו הכ תו נתמ םהל ן י נתו נ לבאקו נה לע
קולי חב הנו הכל הקזח ןו שאר רשעמ ךכ תונרג קולי חב הנו הכל הקזח המו רתהש םשכ 10
תו אי שנ לארשי ץראב הנו הכל תוקזח י תש *:הנו הכל הקזח ו ל ןי א ןי ד תי כב קלוחה תו עי נ
אל לבא םי פכ תו אי שנ עי נמ שדו ח שאר חי לשש פו קמ דע אי רוסבו תו נרנ קולי חו םי פכ
הי השכ הנו שארב אי רדנסכלאב ףא רמו א דזעלא ןב ן ו עטש ׳ד אי רוסכ לבבו תונרג קולי ח
סחב ןי קלו ח םי גטק לו בגה י שדקש לו בגה י שדקבט שדקט י שדקב רמוח
7
: ן י ד תי ב םש
ץבי י ח שדקמ י שדק הנמדגגכ הגמ ץלקו שו האמו טב ן תו א ןי קלוחו סהב ץקלו ח םי אמטו 15
י שדקמ י שדו ק רבח לכל ןי גתוג לו בגה י שדו ק הרי בה תי בל ן אי בהל ןהב לםטי ל ןתוי רחאב
רככט םוקטל םוקממ רבוע י געל ן י תחו פ ןי א ":דבלב רפשמ י שנאל אלא ן תו אץנתו נ ץא
ן ו זמו לן י נתו נ תבש תי נטי קו ן מש הני לתסנרס ו ל ןי נתו נ ן ל עלסב ץאס עבראמ ןוי דנופב
ןמזב לבא ו תא ץרי כמ ץאש ןמזב םי רומא םי רבד חמב קרי ו הגד תו י גטי קו ן טש תו דו עס שלש
י ו חמת
8
:רבד לכל ו ל ןי קקזג ןי א םי חתפה לע בבפמה ,ו תו א ץפכט ףא ו תאץרי כמש20
םא רי עה התו א י י געל הפו ק פדא לכל י וחמת תכש ברעל תבש ברעמ הפו ק פוי ה לכב
רי עה י ססל םי שדח הששל תו סכל הפו קל רי עח התו א י שגאכ הז י רה פו י סי שלש םש ההש
סא ו נמי ה ןי לבקמ הפו קל הטורפו י ו חמתל הטו רפ ן תו נש י נע
1 0
:שדו ח רשע פי נשל
ו נמי ה ץלבקמ פי קחש ן הל רי זחמו םי שדח ו ל ו נתנ ן תי ל ו תו א ןי בי י חט ןי א ן תנ אל
תפ תלי מ י לכ ו ל ץנתו נ תלי ט י לכב שמתשמ הי ה ן תי ל ו תו א ןי בי י חמ ץא ן תנ אל סאו 25
ץלי כאמ ו י פ ךו תל ו לי כאהל. הפי ע ו ל ן י נתו נ הפי ע העמ ו ל ן י נתו נ העמ תפ ו ל ןי נתו נ
ללי הב השעמ סו ס ׳י פא דבע ׳י פא ו ל ר פ ח י ר שא ו ר ו סחמ י ד י נש ו י פ ךו תל ן תו א
י שנאב השעמו ו שמשמ הי חש דבעו ו ב למעתמ הי הש סו ס דחא םי בוט ןב י נעל חקלש ןקזה
י לכב שמתשמ הי ה
11
:םו י לכב י רופי צב דשבתהא ארטי ל דחא ןקזל ץלעט ו י הש לי לנה
תחפשמ ורמא תי כוכז י לכב שמתשמו ןרכומ תשחנ י לכב תשחנ י לכב שמתשמו ןרכומ בהז 30
שש פי מכח פחל ו לעה י פו בי ה ןנורא פע תסחי י תמ התי ה םלשו רי כ .דתי ה אטלבנ תי ב
ן ק ם ש נ ; ( י ס א ״ ) ׳ א נ ״ ׳ ש ו מ נ • י 8 | ב ״ ,י ו מ (י ה ׳ מ ; ם ש י ; ׳ י ל ל ה ח נ ו א ו נ ס יב ,ר ג ה ה א ר ם 1
; (׳1 ׳ח ) ׳א א י כ י 17 | ג י נ ן י ש וד י ק נ ; י ד ב ״ ח ו מ ב ׳ ן מ ק ל ׳ ע 14 | 'א ׳ג ה ו נ י ח כ ו ״ ״ ה ו מ י ר ה ן מ ק ל 9
ס ו ב ו ח כ ג ; ם ש י 23 | ׳ש ב י ב נ ;(יו א ) ׳ד נ ״ ב י ב ,(י ז ׳ח ) ם ש • 20 | ן י ס ל א ׳ה י כ ה א ר ם ; ו י ״ ק ״ ג ש נ
| ם ש ס ;י י ״ ם ש נ ; ס ש י 29 | ׳ח ו י ט ם י ר ב ד 27 | ם ש ה א ר ס 5 י י ן י פ י נ , ז ״ ס
[ל י צ מ ו I 5 י א ם ו ד ן ב 4 | ו ה ד ש ל ב 3 ן < ו ל j 3 ר ה ו ג [ן ת ו נ 3 | ך ו ה כ 2 | ב ק ו א I 2 ד 3 י נ ע ל 1
י ח ו ל ש ש ב ש ד ו ח ח י ל ש ש 12 | ך ם י ו ל ל כ י ד י י ל ל [ה נ ו ה כ ל נ 1 | ל ב א [א ל א 7 | ך ב
א י צ
י ה ל
6
! ד ב ח י נ מ ו
ל ו ב ג ה י ש ד ק ב ו > ל ו ב ג ה 14 | י ש ד ק ב ן י א ש 14 ן ח ו נ י ג ק ו ל י ח ל 13 ! ד ב ם י פ כ ח ו א י ש נ ל 12׳ 13 ן ך י ח ״ ר
i ד ב ה ר י ח ב ה ח י ב ל 16 | א י ב ה ל 16 | ן י ק ל ו ח ו [ן י ל ק ו ש ו 15 | ה ב [ם ח כ 14 | י ש ד ק 14 | ש ד ק מ י י ש ד ק ב ן י א ש
ן י ו ס כ ל ו 22 | י ש נ א ל [י י נ ע ל 21 ! ך ב ם ו י ה ל כ I 21 ב ב ס מ ה י ה 20 ך ב ר ב ו ע ה 17 | ד ב
י ע ד
ק
1 6
ן ח י ל 25 ד ע ו ו נ ח נ ן מ 24 | י ו ח מ ת ל ה ט ו ר פ ו ה פ ו ק ל ה ט ו ר פ 23 | י י נ ע ל [ו ס פ ל 22 | ך ב ה ש ש 22
ד ח א 28 1 ד נ ב י ד ג נ כ ר ז ע ו ל ה ש ע א ׳ א נ ש ה ש א וז ו ל > ס ו ס 27 | ד ב [ה ע מ ר ח א ח פ ] 25 | ב <
3 א ל מ ב נ 31 ן ד ב ש מ ח ש מ ו ן ר כ ו מ ף ס כ י ל כ ב ״ ,פ כ י ל כ כ ש מ ח ש מ ו > ן ר כ ו מ 30 | י ר ו פ צ 29 ! <
| ל ע [0ע 311 א י ט ל ב נ י •א ל ב י ט ג א * א ש נ ל ב ג ד *ל ט ב ג
[12-21] ד ה א פ u
1 פירחא לשמ סנרפתמ יניא רמואה
ט
:פלשורימ ץוח ןאיצוהל וצר אל בהז ילקש תואס
הנתמ םושל ול ןינתונו ןירזוח הולמ םושל ול ןינתונ ותוא ןיסנרםסו וילע ןידקוש
׳ר האוולה סושל'ול ןינתונו ןירזוחו הנתמ סושל ול ץנתונ םירסוא םיפכחו ריאמ ׳ר ירבד
ימצע לשמ סנרסתמ יניא רמואה *י :ו תעד סונל ידכ תכשמ אבה ול ןירמוא ימוא ןועמש
5תא אמסמה
נ ;
:ונמי ה ץבונו }ירזוח הנתמ סושל ול ץנתונ ותא ץםנרפמו וילע ץדקוש
י אבנ
15
:ךכ הלחיש דע פלועה ןמ רטפנ ןיא ויקוש תא חפקטהו וסירכ תא הבצמהו וניע
אצמ ׳יפאו ול בייח אוהש תועמ וריכה ול ןתונ לכא הזט .דז שורפל ץאשר ןניא הקדצ
פישרופ לבא ל א ר ש י ט ו ׳י י מ פי י קנ פ ת י י היו י ינש ןלטי ל יאשד וניא ךרדב תועמ
ץאו בוחו הולמ ונמיה ץערופ ןיא י נע רשעמ
1
":ןי בונו תונח ךותבו רצח ךותב הזמ הז
10ץקסופ ץאו תוניבשוש ונממ ץשוע ץאו םייובש וב ץרופ ןיאםילופנ ונמיה ןימלשמ
ותוא ןינתונו עידוהל ןיכירצו םידסח תולימנ לש רבד ונפיה ץחלשמ לבא הקדצ ונמיה
ןתיל רמא השעמ רכשי הרימא רכש ול ןינתונ ןתנו ןתיל רמא ״ :הבוטב ריע רבחל
דמא לבא ןתיל רמא אל השעמ רכשכ הרימא רכש ול ןי נתמ ןתי ל ודיב קיפפה אלו
:ך י ה ל א ׳ י י ך כ ד ב י הזהר ב ד ה ל ל נ ב י כ ינש ךכ לע רכש ול ןי נתמ ונית פי י חאל
15 וחלש תורצב ינשב ול ויהש םיינעל ויתורצוא לכ זבזיבו דמעש ךלמה זבנומב השעמ"
התזבזבו התדמע התאו סתוכא לש לע ופיפוהו תורצוא וזמךיתובא ול ורמאו ויחא ול
׳נש הלעמל תורצוא יתזננ ינאו הטמל תורצוא וזננ ייתובא פהל רמא ךיתובא לשו ךלש
דיהש פוקפב תורצוא רזגנ ייתובא ףקשנ פי משמ קדצו חמצת ץראמ תמא
קדצ ׳אנש הב טולשל הלוכי דיהןיאש פוקמב תורצוא יתזנג ינאו הב טולשל הלוכי
20 תורצוא יתזננ ינאו תוריפ ץשוע ץאש תורצוא וזנג ייתובא ׳וגו ךא פכ ן ו כמ d פ ש פ ו
ייתובא ו לכאי םהי ללעמ י רפ יכ בו ט י כ קי דצ ורט א׳אגש תוריפ ןישועש
םי י ח ץע קי דצ י רפ ׳נש תושפנ לש תורצוא יתזנג ינאו ןוממ לש תורצוא וזנג
הי הת ךלו ׳נשי מצעל יתזננ ינאו םירחאל וזננ ייתובא , םכח תו שפנ חקו לו
ךלהו ׳נש אבה פלועל תורצוא יתזננ ינאו הזה פלועבתורצוא וזנג ייתובא הקדצ
25 תוצמ לכ דננכ ןילוקש םידסח תולימנו הקדצ
1
": ךפסאי ׳י י דו בכו ךקדצךי נסל
םידסח תולימג םיינעכ הקדצ םיתמבו םייחב םידסח תולי פנ םייחב הקדצהש אלא .דרו!ובש
ןב עשוהי ׳ר רמא •י :ונוממבו ופונב פידםח תולימג ונוממב הקדצ םירישעבו םיינעב
ןס ךל רמ ש ה ׳נש הרז הדובע דבוע וליאכ הקדצה ןמ ויניע םילעטה לכש ןיינמ החרק
םי שנא ו אצי רמוא אוה ןלהלו ׳ונו רפאל לעי לב ךבבל םע רבד הי הי
30רומאה לעילב ףא הרז הדובע ןלהל רומאה לעי לב חמך בדקמלעי לב י נב
טילקרפ םידסח תולימנו הקדצהש ןיינמ רמא יסוי ׳רב רזעלא ר
21
:הרז הדובע ןאכ
ה א ל ס ! t | 2" • ׳ו ע ד י ׳ע 0 9 י נ ״ ג נ י ל ל ב י מ ב I 8 ׳ס נ ״ ב נ 6 | !יי׳ס ס ו נ ו ש כ B0 ; 3 » 5 | ©ש 1
ן ׳ל א ״ •ל ש מ 22/23 | ׳י ׳נ ׳יע ש י 21 י ו ״ ג ו נ י פ j 19/20 00 ב ״ ה ״ ש ס י ל ה ה 18 | ד ו ״ ט ם י ל ב ד 14 ל מ ש ה
ם ש 29'30 | ׳ע ו״ ע ׳י ל ג ל I 28/29 מ י ס ח ו נ י מ ה j ; ס ם » 27 ׳ס ס י נ ״ ע ש י 24 25 | נ ״ ד י כ ם י ל ב ד 23/24
| א״ ב י ב נ ; ם ש * 31 | ד ״ ג ״
< ה א ו ל ה ד ע ם י מ כ ח ו ן ס 3 | א < ו ל 2 | ב < ייא " ׳י 3 ד ע , ר מ ו א ח ן מ I 1 א ה צ ר 1
י נ מ [י נ ע 9 | ד
K
\ 3 י י
י פ א 7
ד ב [ד p ] ד כ ו ל א ה י ש ד ע 6 ך ב . ה ו ל מ ם ו ש ל > ו ל [ו נ מ י ה 5
ד ע ך כ ר ב י ן מ 14 | ה ק ד צ ל ר כ ד י נ מ מ ן י נ ת י נ ן י א ו 10/11 | ם י ל מ ג ה ת א j 10 ד ב ו נ מ מ ן י ב ו ג 9-| ך ב
ו ל ן י נ ת ו נ ש ן י י נ מ ם י ב ו ט ם י ר ב ד כ י ל ח י נ מ ל ב א ו נ ח ם י ר ח א ל ר מ א א ל ד ג ו -> ך י ח ל א 14 | א < ך י ה ל א
ת א [ך ל ש 17 ; ב ל ש ו ד ל ש ל ע I 16 ב < ד ל כ ח א 15 | ך ב ׳י ג ו ה ז ה ר ב ד ה ל ל ג כ י כ ׳ א ג ש ך כ ל ע ר כ ש
| ב < ה ו ד צ ו א J 18 ד ב < י ק ש נ ר ע ק ד צ ו ן מ 18 ד ב ה ל ע מ ל [ה ל ע מ ל ח ו ר צ י א 17 | ך י ח ו ר צ ו א ל כ
. . . י ר * י כ I 21 ו א ה כ 20 ן ד ב י
ב
ת ט ל ו ש ר י ח ן י א ש ם ו ק מ 19 ! ד ב ״ ת ט ל ו ש ד י ה ש ם ו ק מ 18/19
ה ק ד צ 24 | ד ב ״ ייייא > "
5
 
5
^3 | ב 'י
ג
י 23 | ב ן י מ מ ת ו ר צ ו א 22 ו ב < ד ׳י ג י זיל כ א י
| י ס ו י ׳ ר נ ׳ ל א ׳ד ד מ א 31 | ב < ד ב ר ק מ 30 ׳ ב ד ד י י I 25 ך י ה ל א ׳ה י נ פ ל >
25 [1-9] א ת ו מ ו ר ת
תי ב או בת לא ׳י י דטא .דכ ינש םימשבש םהיבאל לארשי ןיב לודג םולשו לודג 1
תוליטנו הקדצהש רטלט הקדצ וז םימחרו םידסח תלי טנ וז דסח ׳וגו ךלת לאו חזרמ
x םיטשבש םהיבאל לארשי ןיב םולשו לודג טילקרפ םידסח
. ה א פ א ת ב ס מ א ל י ס ח ו א ק ר פ ק י ל ס
R
ת ו מ ו ר ת
וינבב השעמ הדוהי יבד דטא המורת ותמורת סרתש שרח רפוא הדוהי ׳ד י א
ןבג לע ץשענ סלשוריבש תורהט לכ ויהו םישרח ויהש אדנדוג ןב ןנחוי יבד לש 10
המורת ןטקו הטוש שרח יבנ לע תושענו הבשחמ תוכירצ ןיא תורהט היאר םשט ול ורטא
ןילוחל אצת אל שדח תטורת רזעילא ׳ר מושמ רמוא קחצי ׳ר הכשחמ ןיכירצ תורשעמו
ול ןינמט ןיד תיב ול קשוע דצ הזיב תעד וב ןיא קפס תעד וב שי קפס קפפש ינפס
שרח אוה הזיא רפוא לאילמג ןב ןועמש ןבר וידי לע ותוא ןימייקמ ןהו פרותאוה ןיפודטפא
וגיאו עטוש *:וי די לע ןיטייקט ןהו בתוכ אוה שרחתגו חקיפ לבא ותליחתמ שדח היהש לכ 15
:רבד לכל חקיפכ אוה ירה הזו ,דזו שרח אוה הז עפוש וניאו רבדמ פלי א אוה הז רבדמ
המ דבאמהו ותופב תא ערקמ תורבקה תיבב ןלהו הלילב ידיחי אצויה הטוש אוה הזיאי
הטושכ אוה ירה הטושש ןמז לכ ללכה הז פולח פימעפ הטוש סיטעפ ול ןינתונש
השקפב ויבא וחינהש ןטק רטוא הדוהי ׳ר :רבד לכל חקיפכ אוה ירה פולח רבד לכל
ןפואש ויבא אלא םרתש אוה אל ורמא המורת ותמורת וידי לע רכדמ ויבאו סרית אוה 20
אלש םרתו טקי לו ורבח הדש ךותל דרי ולש וני אש תא םרות דצ הזי כ
6
:וי רחא
המורת ותמורת לזנ םושמ ששוח וניא םאו המורת ותמורת ןיא לזנ סושמ ששוח סא תושרב
לצא ךלכ ול רמאו ואצמו תיבה לעב אבש ירה ואל סאו לזנ םושמ ששוח םא עדוי דציכ
לעב היה םאו לזנ םושמ ששוח הז ירה ואל םאו לזנ סושט ששוח וניא תופי ויה םא תופי
ןלזגהו סנאהו בננה
9
:לזנ פושפ ששוח וניא ךכ ןיבו ךכ ןיב ןהילע ףיפומו טקלט תיבה 25
ןיא פהירחא ןיפדרט'םילעב ויה סא שדקה ןשידקהו תורשעמ ןהיתורשעמו המורת ןתמורת
ןתמורת ןוקירקים םיתב ילעב שדקה ןשידקה ץאו תורשעמ ןהיתורשעמ ןיאו המורת ןתמורת
לע ץמרות השאהו דבעהו ריכשהו ןכה שדקה ןשידקהו רשעמ ןתורשעמו המורת
לשב ןבה ולש וני אש תא םרות םדא ץאש לכה לע ומרתי אל לבא ץלכוא ןהש המ
לעב אבו םרתש סיראי % תושרב ץמרות ןהש ינפמ ץמרות ולא ידה התפיעב השאהו ויבא 30
המורת ותמורת בכיע פרתשמ פאו הפורת ותמורת ץא בכיע סרת אלש דע פא בכיעו תיבה
ץא קונה תא םרתש לעופ דבלב וקלח לע אלא רשעמ אי צוהל י אשד ץא לבא
סנכנ קונה ץאש המורת ותמורת ינרג יל פונכ תיבה לעב ול רמא פאו המורת ותמורת
םידחאו ןטקרוב היה סאו המורת ןתמורת ץא רובה תא ומרתש םילעופ ״ : םרתנ ןכ סא אלא
רשעמ תמורת ידכ לבט רשעמ דיקפהל תיבה לעב יאשר י :המורת ותמורת וב ץשמתשמ 35
ה י מ ב ׳ , ס פ י 15 | א י פ ן י ע ״ ״ •ק ח ו מ ב ׳ ג ; ( א ׳ 0 ׳נ מ ״ מ ן י ט י ג ,(•t א ) ׳ב ׳מ י 9 ן ׳ס ז״ ט ס י מ ל " 1
' י נ ׳ ס ם י ל מ נ • 25 | נ ׳ כ מ י ב נ ; פ ש י 21 | ; ו ד » י•: ג ; ם ש י 17 י ם ש ן י ט י נ ג ; ( י ס ג ״ ) •ד ג •׳׳
; ( ' ד
״
  ה ) ׳א ן י מ ם מ י ׳ע 30 :ד י נ פ ש j ; ( י ו ׳זי) ׳ב ז י מ ;י ט י ג * ,ו י מ ׳ד !י ע י נ ן מ ק ל ; [יש ק י ב ) ; ( י ג ׳א )
י ל ז י פ י נ נ J (י א ׳א ) 'נ ׳ א י ׳ ע 34 | (׳ א ׳ נ ; 'א נ   מ י 34 ם ש ד , ד ״ ן י ו מ י ר זי מ ׳ע :'2 | 3 ; ם ש נ
ה ל ע ח ל ע ג ו ח כ ה י ח ׳א ק ר פ ה ל כ ) 9 | ב < ל י ד ג ט י ל ק ר פ j 5 ל ו ד ג ט י ל ק ר פ ו ס ו ל פ ׳ 3 | < ך ל ת ל א ו 2
ו ר ס א 20 / זד י ל ע ס י י ק מ 20 | ס ד ו ח [ב ת ו כ 15 | ש ר ח ת נ ש j 15 < ו ת ו א ' 4 | < ק פ ס 13 | [ב ר פ ח ש ׳
| ז מ ר ת * > ן ל ז;,ד 25 | פ נ א ה ו ן ל ז ג ה ו TW | 25 י ד ח 21 ! ד *ב pw | 21 20 ( פ ר ה א י ה ש I 20 ו ל
ו ד י ק פ ה ל 361 א < ן ש י ד ק ה 36
[1-3] ב [10-15] א ת ו מ ו ר ת
26
1 ן ימ ר ות ן י פ ו ר ט י פ א
1 0
:י ו ש ע ה ש ע ש ה מ ר ש ע מ ה ת א ם ר ת ש ת י ב ה ל ע ב ר מ וא י ס וי ר ר ש ע מ ב ש
ל י כ א ה ל ת ו ח פ ש ו ם י ד ב ע ה מ ה ב ם י מ ר כ ו ת ו ד ש ם י ת ב ן יר כ וט ם י מ ו ת י י ס כ י נ ל ע ן י ר ש ע ט ו
ה ר ו ת ר פ ס ם ה ל .ת ו נ ק ל ה ד ו ת ב ת ו ר ו מ א ה ת ו צ מ ל כ ו ת י צ י צ ו ב ל ו ל ה כ ו ס ם ה ל ת ו ש ע ל ם י מ ו ת י ל
ם י י נ ע ל ה ק ד צ ם ה י ל ע ן י ק ס ו פ ן יא ו ם י י ו ב ש ם ה י ל ע ן י ד ופ ן יא ל ב א ה ר ו ת ה ןמ ב ו צ ק ה ר ב ד פ י א י ב נ ו
5 ן יר כ ומ ל ב א ןיר וח י נ ב ם י ד ב ע א י צ ו ה ל ן י א ש ר ן י א ו ה ר ו ת ה ןמ ב ו צ ק ו נ י א ש ר ב ד ת ס נ כ ה ת י ב ב
ת א ה ד ו פ ו ו י פ ד ן ת ו נ ש י נ א ר מ ו א ר מ וא יב ד ןיר וח י נ ב ן ת ו א ן י א י צ ומ ב י ר ח א ו פ י ר ח א ל ן ת ו א
ס י נ כ ה ל ת ו כ זל ו ב ו ח ל ן י נ ד ן י א ה פ י ב ח ק י ל ע ר ב ב ור ק ב ח ק י ל ק וח ר ב זיר כ ומ ן יא 'י :ו מ צ ע
ם י מ ו ת י ם ע ב ש ח ל ן י פ ו ר ט י פ א ן יכ יר צ ן יד ת י ב מ ת ו ש ר י ל ט נ ןכ פ א א ל א ם י מ ו ת י ל א י צ ו ה ל
ם ה ל ו ח י נ ה ש ה מ א ל א ם י מ ו ת י ל ן יא ר מ וא ל א י ל מ ג ןב ן וע מ ש ן ב ר יב ר י ר ב ד ה נ ו ר ח א ב
10 ם י ד ב ע ן ה ב ח ק י ל ת ו ע ק ר ק א ל ל ב א ת ו ע ק ר ק ן ה ב ח ק י ל ם י ד ב ע ן יר כ ומ ן י ס ו ר ט י פ א
ן י ש ו ע ן יד ת י ב ן יא ת ו ע ק ר ק ן ה ב ח ק י ל ם י ד ב ע א ל ף א ד מ ו א 'ל א י ל מ ג ןב ן ו ע מ ש ןב ר
:ן י פ ו ר ט י פ א ן ת ו א ן י ש וע וי י ח ב ן ה י ב א ן ת ו א ה נ י מ ם א ו ה ל י ח ת כ ם י ד ב ע ו ם י ש נ ץ ס ו ר פ פ א
ו א ם ה י ב א ק פ ס ש ו א ת י ב ה ל ע ב ל צ א ו כ מ ס ש ץ מ ו ת י ר מ ו א א י ס נ מ ןב ן ו ע מ ש ׳ר
1 2
ר מ ו א א י ס נ מ ן ב ן ו ע מ ש ׳ד ה י ה ן כ ו ם ל ו ע ה ן ו ק ת י נ פ מ ן ל י כ א מ ו ר ש ע מ ןיד ת י ב ן כ מ ס ש
15 ה י ה ס א ם ל ו ע ה ן ו ק ת י נ פ מ ו ל י כ א פ ו ר ש ע מ ת י ב ה ל ע ב ל צ א ל ד ג ה י ה ש י ו ל ןב ס ו ת י
י ו ל ו א ן ה כ ו ת ש א ןב ה י ה פ א ו ל ש מ ן ל י כ א מ ה ז יר ה י ג ע ו א י ו ל ו א ן ה כ ו ל צ א ל ד ג ל
י נ פ מ ו ל י כ א מ י ק ל ח מ ר ש ע מ י נ ל י כ א ה ק ו ש ב ד ח א ל ר מ א ש ן ט ק ״ :ו ק ל ח ט ן ל י כ א מ ה ז יר ה
ה ש ו ע ו ו ל ש מ ו ל י כ א מ ו י ת י נ ו זמ י ד כ ו מ ע ה ש ו ע ה י ה ש ו א ת ו נ ו זמ ו ל ב י י ח ם א ם ל ו ע ה ן ו ק ת
ם י י ח ל ו ע ור זה א ל ו י ו ל מ ת ו ש ר ל ו ט י ו ר ש ע ט ת י ב * ל ע ב ם ו ר ת י א ל
1 4
: ה ל מ ס ו ק ל ח ב ו ל
20 י ר כ מ ן ק ל ח מ ן ה י ל ע ש י ר פ מ ת ו י ה ל ן ת ו א ה ו ל מ ל ב א ן ה כ ה ןמ ת ו ש ר ל ו ט י ו ה ב י ק ה ו
א ו ה ה ד ב א ב י ש מ כ ש י נ פ מ ר ת ו מ ן י ד ב ו א ה פ י ר ב ד ב ןכ ן ת ו ש ע ל ץ א ש ר ן נ י א ה י ו ל ו ה נ ו ה כ
ן י ל וכ י ן י א ש ת י נ ו פ ל מ ו פ י ב נ ע ו ם י נ א ת זד י ג וי ה ו ך ר ד ב א ב ש ימ ר מ וא ר זע ל א ׳ר
פ י ת ו ב ה ן יב ו ם י מ ה ןיב ר ב ו ע ה י ה , ן י א נ ס ה ך ו ת ל ו א ע ק נ ה ך ו ת ל ו כ י ל ש מ ר י ע ל ע י נ ה ל
ו ת ד נ ו ס ב ן ת ו נ ר מ ו א יס וי ׳ר ע ל ס ה ב ג ל ע ן ח י נ מ ר י ע ל ע י נ ל ן י ל ו כ י ן י א ש ם י י ב ד וד י ב ויה ו
25ה ש ע מ ו ה מ ו ר ת ו ת מ ו ר ת ן יא ת ו ש ר ב ו ל י פ א ל א ר ש י ל ש ם ר ת ש יוג
1 5
:ו ח י ר ס י ש ד ע
ה ש ע מ א ב ו ן ר ו ג ל ה מ ו ר ת ה ר זח ו ה מ ד ת ו י נ ר וג י ל ם ו ר ת י ו ג ל ר מ א ש ד ח א ל א ר ש י ב א ג י פ ב
י ו נ ר מ א ק ח צ י ׳ד ה מ ו ר ת ו נ י א ה מ ר ת י ו נ ו ל י א ו ה ר מ א ו ל א י ל מ נ ן כ ן ו ע מ ש ן ב ר י נ פ ל
:ה מ ו ר ת ו ת מ ו ר ת ויד י ל ע ן ימ ייק מ ן י ל ע ב ה ו ל א ר ש י ל ש ם ר ת ש
3 ר ו כ ב ר ש ב ר ש ב ס ה ם י ל ב ט ך ל י ת ר כ מ ש ת ו ר י ס ו ל ר מ א ו ו ר ב ח ל ת ו ר י פ ר כ ומ ה
1
ב
30 ך כ ל ע ל א ר ש י ו ד ש ח נ א ל ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ן מ א נ ו נ י א ן י ד ה ת ר ו ש א ו ה ך ס נ ןיי ןיי א ו ה
ה ש ד ע ה י ה ו ל נ ס ת נ ו ל ר מ א ו פ י ח ב ז ומ י ע ב י ר ק מ ה י ה
2
: ש י א א ו ה ש ה מ י פ ל ל כ ה א ל א
י ת ב ר ק ה ש ם י ח ב ז ו ל ר מ א ל ב א ןכ ל ע ל א ר ש י ו ד ש ח נ א ל ו א מ ט נ ו ל ר מ א ו ת ו ר ה ט וט ע
ל ע ל א ר ש י ו ד ש ח נ א ל ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ן מ א נ ו נ י א ן י ד ה ת ר ו ש ו א מ ט נ ם וי ה ו ת ו א ב ך מ ע
ו מ ש ל א ל ש ר מ א ו ה ר ו ב ח י נ ב ל ע ח ס פ ה ת א ט ח ו ש ה *: ש י א א ו ה ש ח ט י פ ל ל כ ה א ל א ך כ
I (י ד ׳ה ) ׳או י מ ן י ט י נ ; (׳א ׳א) ׳ נ ׳מ י ו 3 | (י ה  ד ) ׳ נ ־ד ק י ב י  ע ; ס פ 7 | ב י נ ץ פ י נ j ; ( א ׳א) 'א 'מ י 1
ג״)  ד נ ״ • ס ו מ ב ׳ , (׳א ׳ו ) ׳א ן י י כ י א מ ל י 2 י | ״ ל ק ן י ל ו פ נ I
1 9
נ ״ נ ב י ב נ ;ן י ז י ל י כ ע •ן י ס ן מ ק ל :ע 17
ן ב ש ו מ ו ב כ ש מ >ןוס ו ״ ע ט ״ ן י ש ד ק ו מ י ל ופ ש , ס ״ נ ״ ר ש ע מ ט ׳ע ד י נ ן י ט י נ j 31 | מ א ; א״מ ן יש וד יק ג ; ( י י
| ׳ז ׳ד ט י ו י ס ם ק ק ל 35
ן ו ע מ ש  ר 14 | א ״ ב ש ר 13 ! < ם י ד ב ע ד ע , ל ב א ן מ j 10 < ם י י נ ע ל 4 | ם י ב ו ת כ ו > ם י א י ב נ ו 4
! ן ק ל ח מ 17 ן ן ל ש מ ו ל י כ א מ ה ז י ד ה י נ ע ו א ן ה כ ו א י ו ל ל צ א ד מ ל ה י ח 15/1* | ל ד ג ש 15.| ר ז ע ל א ן ב
ר ע ר ס ח ה ז ק ר פ ן מ ם ג 29 | א נ י פ ב 26 | ל ש ו ם י ר ב ח > ל ש 25 ו ת ו נ ו פ פ ל מ ו 22 | י ר י כ מ 20
| < ן י י 30 'י| < ד ש ב 29 | ב י» •י נ ש ת ו ר י פ מ
27 [4-13] ב ת ו מ ו ר ת
ונ וליחתהשמ ןמאנ ונ וליחתי אלש דע דמוא הדוהי ׳ר ןמאנ וניא ןידה תרוש ויתטחש 1
ןיט לכ דחא ןיטיח ינימ לכ ורמא לכא ונימ וניאש לע ןיממ ןיטרות ן י א
4
* ןמאנ וניא
תורוחש םינאת ויה י :הז לע הזמ ץירשעמו ןימרות דחאםינומרו םידקש םיזונאו ןילופיא
רמוא קחצי ר חז לע הזמ ןירשעמו ןימרות ןיטיח ינימ י נש ןכו ותיב ךותב תונבלו
ןיא דצי כ
8
:ןימרות םידמוא ללה תיבו ןימרות ץא םירמוא יאמש תיב רזעילא ׳ר םושמ 5
הנש תוריפמ אלו הרבעש הנש תחי פ לע וז הנש תוריפמ ןימרות ןיא ןשיה לע שדחמ ןימרות
ןיחלשח תיב הדש ןוגכ הנשב תונרג י תש השועש הדש לבא וז הנש תוריפ לע הרבעש
רזוחו שפשה אב אלש דע הנשה שאר ברעב קרי טקיל הז לע חזמ ןירשעמו ןימרות
הוויח ןשי הזו שדח הזש ינפמ הז לע הזמ ןירשעמ ןיאו ןימדות ןיא שמשה אבש ימ טקילו
טקיל ינע דשעט רשעתט ינישהו יניש רשעט רשעתט ןושארה תי שי לשל הסנכנו היינש 10
ץא שםשה אבשט רחא טקלו רזחו שמשה אב אלש דע טבשב רשע השמח ברע גורתא
תיעיבר הסגכנו תי שי לש התיה ןשי הזו שדח הזש ינפמ הז לע הזמ ןירשעמ ץאו ןימרות
שולתה ק ןימרות ןיא דצי כ
7
:י נע רשעמ רשעתמ ינישהו י ני ש רשעמ רשעתמ ןושארה
יליא ןידבוחמ תוריפ לע תורשעמו המורת ץי ושע וליא ןישולת תוריפ רמא רבוחמה לע
פולכ רמא אל וליא ןישולת תודיפ לע תורשעמו המורת ןייושע וליא ןירבוחמ תוריפ וא15
ושלתי שכל ולא ןירבוחפ תוריפ לע תורשעמו המורת ןייושע וליא ןישולת תוריפ רמא לבא
וב אצויכ י t רחא פוקמ לע תורשעמו המורת ןתוא השועו יארע ןהמ לכוא הז ירה
היושע וז ירה רמוא תנקותמ הניאש תוריפ לש הלכלכ ודיב .דתיהו ךרדב אבש ימ
ןהמ לכוא .דז ירה ריעל עי נאשכל יתיב ךותב יל שי ש תוריפ לע רשעמו המורת
ןימייקוירבד ריעל עיגה ריעל עיגיש דע רחא פוקמ לע רשעמו המורת התוא השועו יארע 20
ריעל עיגהשמ הלביטב הלכלכ ריעל עיגה אלש דע ודבאש וא ובנננ וא תוריפ ולכאנ
רקעיתו שי לש אי בתשכל וז הנורע תוריפ בקעי ןב רזעילא ׳ר רמא ןכ לע רתי ןימייקוירבד
ןיא דצ הזיב י t רקעיתו שי לש אובתשכל וז הנורע תוריפ לע תורשעמו המורת ןייושע
תמי פ לע לארשי ץרא תוריפמ ןימרות ןיא קאל הצוח תוריפ לע ץרא תוריפמ ןימרות
ירה אירופב הדש הנקש לארשי
10
:לארשי ץרא תוריפ לע אירופ תוריפמ אלו אירופ 25
ירה אירופב חדש ונהש יוגו לארשי הילע רשעמו םרות םלשוריכש ראורפב הנוקכ אוה
לש וקלח רפוא לאי למנ ןב ןועטש ןבר יבר ירבד חזב הז וברעתנש רשעטכו לבטכ ןה
רזחש יפ לע ףא אירוסב הדש הנקש לארשי ״ :רוטס יונ לש וקלחו בייח לארשי
יתבו ןירכוחהו ץסיראה לבא הבייחתנ רבכש תיעיבשבו תורשעמב תבייח י וגל הרכמו
ןט הרוטפ הילע יסומינ לארשי ול השעש יס לע ףא לארשיל והדש ןכשיטש יוגו תובא 30
דרויו עמושה לכ pאל הצוח איה וזיאו ץראה איה ו זי א
12
:הטי משה ןמ הרוטפו תורשעמה
ןי אמ סי בשןי סי גאה ץראל הצוח ןלהלו סונמא סורוטט לארשי ץרא ךליאו סונטא סורוטמ
ימ 13 ן ׳ה ׳א ש ; ( ׳ ב ׳א) 'א ז י נ ס י ר י ; ׳ ס ׳א »י ר ן מ ק ל 5 | : ג י נ ס ו ר ו כ נ צ ׳ע ; ( י ד ׳ נ ) ׳ג א׳» י ׳ע 2
; ׳א ק י ב ם י ל כ ן מ ק ל 25 | ב י ס ן י ש וד י ק נ 17 | ( ה ׳ה ) ׳א נ ״ נ ר י זנ ,(׳א ׳ה ) ׳א ׳ל ה ו ב ו ח כ * ; ׳ ד מ ״ נ ן מ ק ל
ה ל מ ן מ ק ל 31 | : ז י מ ן י מ י נ j , (׳« ׳ י ) ׳א 'ס ; ( י י ׳י )   י ה י כ י א מ ד » 26 | 'ה ׳א ש ; ד י נ א ; ׳ מ ן י מ י ג ג
| ׳א ׳ו ש י ע י נ ש מ '»י ; ׳ ״ ו ר י י ג ג ; ( י ס ׳ד ) 'א ׳ס ה ל ס , (׳ ס י ו ) ׳ד ו י ל ם י ע י ב ש » ; ׳ע ׳ב
זא=*׳]׳ד ב ן כ י [ק ג כ 7 ן [ א = » ] ד כ
״
י כ י ב [ח ו נ ר ג 7 ן ה ש ע נ ש 7 | ן י ל י ש ו א 3 | א < ו נ י א 1
ד ע 20 |
,
ך ב ן י ס י י ק ו י ר ב ד ו ש ל ת נ ו ש ל ת י ש ד ע > ר ת א 17 ! כ < י ל א 15 י [ב א=
מ
1 ד< ו ל י א 15
I < ד ק ע י ה ו ש י ל ש א י ב ת ש כ ל 23 | א < וז 23 ד ע א ו ב ת ש כ ל ן ס 22 | ב י ב נ ג נ [ו ב נ ג נ ו א 21 | ב <
| ך ת י ר י כ ה ה ב ת ו ר ו ב ח ה 29 ן ב ן י ס י ד ע 29 | ך ר ד ז ו ר פ א ב ייי& נ נ י י א י י פ ב 26 | ך ב י צ י ב 23
ן כ ו ] ב ם ו נ ם ס י ר ו ט מ 32 | ך ב < ד ד מ ו 31 | ב ץ יא I
3 1
  1 ב ח ו ס ו מ נ 3 < | < ו ל 30 | ן כ ש מ ה 30
ו ל ב !י ס נ 32 ן ך ב ם י נ פ ל ו [ן ל ה ל י 32 | ב ק נ מ ם 32 | ך ן ו נ מ א ר ו ט מ [ה ר פ ו ר ו ח פ כ כ ם י מ ע פ ב י ר
[1-6] ג ז1ג 14] ב ת ו מ ו ר ת *
8
1 ץרא םינפלו טוח ןס פירצפ לחנ דעו פונמא סורוטט םהילע חותמ טיח ולאכ ןתוא
ץראכ איה ירה לארשי ץרא דגנכש לכ דטוא הדוהי ׳ר ץראל הצוח ץוחלו טוחה ןמ לארשי
חותמ טוח וליאכ ןתוא ןי אה קדצבש ןיסנהו ׳ונו ם כ ל ה י ה־ו פ י ל ו בגו יאנש לארשי
לארשי ץרא םינפלו טוחמ סוניקוא דע םירצמ לחנמ םוניקוא דע אירולסיקפ *ןהילע
5 םינפלו טוחה ןמ תורים הב ויהו ץראל הצוחמ האכש הניפס י י : ץראל הצוח ץוחלו טוחמ
רמוא רזעילא ׳ר ןובשח י פל תבייח הניא ץראל הצוחל אצויהו ןובשחב תובייח תששוגה
ץראב יוגב ץמש פרכה יאלכו הלרע לבא זובשח י פל בייח אוהש לכ ץראה רפע
אירוםב יעבר פרכ ידכגל ץא רמוא הדוהי ׳רש אלא ץראל הצוחבו אירוסב לארשי
חקלש ביזכא לש תסנכה תיב שאר ןויבגשב השעמ הדוהי ׳ד רמא ול שי םירמוא םימכחו
10 םוקממ רבוע היהש לאילמג ןבר תא לאשו אבו וימד ול ןתנו אירוסב יוגה ק יעבר סרכ
דיב ול חלש אוה ףא היאר םשמ ול רפא הכלהב היהנש דע ןתמה ול רמאו םוקמל
דע האובת ןימרות ןיא
ך>
:ןכ תושעל הנשת אל לבא יושע תי שעש המ שרח חילש
רבד תחמצמו הערוז ואל םא שי לש האיבה סא ןיעדו• דצ הזיאכ שי לש האיבה אלש
:שי לש האיבה אלש עודיכ רבד תחמצמ הניאו הערוז םאו שי לש האיבהש עודיב
15 אמוס ורמא המ ינפמו ךרבל לוכי ןיאש ינפמ םורתי אל םליא ורמא המ י נפפ
1
נ
ג םורתי אל רוכיש ורמא המ ינפמ הערה ךותמ הפיה תא רוכל לוכי ץאש ינפמ מודתי אל
הנתמ ותנתמו רכממ ורכממו חקמ וחקפ רוכיש ורמאש יפ לע ףא תעד וב ץאש י נפפ
ירה הליקס תאטח בייח אוה ידה תאטח הילע ןיב־יחש הריבע רבע שדקה ושידקהו רדנ ורדינו
לעב ורמא המ י נפמ
3
:רבד לכל חקיפכ אוה ירה רוכיש רבד לש וללכ הליקמ בייח אוה
20 לוכי וניאש ינפמ םורתי אל ורמא םורע המ ינםפ ךרבל לוכי וני אש ינפמ םורתי אל ירפ
המורת שירפהל ךלוה היה ״:ךרבמו רבד לכבו שקבו ןבתב ומצע תא אוה הסכמ לבא ךרבל
תורקל דיתע םא ןשירפה ןשירפהשמ ןהילע ךרכמ יתמיאמ י עש רשעמו ןושאר רשעמ
ןויכ מש סהל תורקל דיתע ןיא פאו םש םהל ארקיש דע השודק םהב ןיא םש םהל
דבלבו ותיב ךותל וסינכמו ולביט תא םדא דדומ רמוא הדוהי י ברt
4
ושדקתנ ןשירפהש
25 ץנמב פורת׳ אלש דבלבו ותיב ךותל ופינכמו ולבט תא פדא הנופ לקשמב פורתי אלש
ןיינפב אלו לוקשב אלו לקשמב אלו דודמב אלו .דדמב אל רמוא הריהי ׳רב יפוי ׳ר
רמא פינופ ווה ונל רמאו ךיכא דחא םינאת סיטקלט ונייהו השעמ ול ורמא יונמב אלו
רזוחו האילמ ותלכלכ לקוש היהש תוקסדרעב דחא ןקזב השעמ רזעלא ןב ןועמש ׳ר
דצב סיניאת ואצמנ הלכלכה תא םרותה וחבשמ ריאמ ׳ר היהו תינקיר הלקושו
30ןי א םינומירו םי ני את וינפל ויה י :לכה תא םורתל ובלש ינפמ המורת ולא ירה הלכלכה
:תי נוני בב וכרדכ םרות אלא הסג ןיבו הקד ןיכ רעשמו בשוי תויהל ותוא ץכייחט
}(׳נ ׳ה ) ׳א ויצ ש י מ .(י ו ׳ז) ׳ב ׳כ ה א 6 י ; ׳•נ ׳נ ש ; ׳» ה ל ר ע ן מ ק ל ׳ע J 7 (י ב ב ) ׳נ »י 5 ה ל ס » מ 5
י נ מ י * ג ״ I
:
«׳ ס א ה י ס ן י נ ו י י ע נ ;(י י ׳א ) ׳ל י י י י ס 15 | ׳• ' נ ה י מ ו ל ח ם .׳ s א (י ה י א ) ׳ל ׳מ י 12
| : ג י • ה צ   נ ג .י מ ו צ י ש א ; ( י ז ׳א ) ס ס י 20 | זייוצ
ם י ה [ר ג ו 3 ! ר ג נ כ א י ה ש ל כ 2 ן ך ׳ב &י ח ב I 2 י ל ח נ 1 ! ב pes ך .ן ו נ מ א י ר ו ט מ 1 ! < ם ה י ל ע 1
| ך ב ס ו נ י י ק ו א 4 ׳ א י ר ל פ ק מ 4 ! ף ב < ם ה י ל ע 4 | ב < "י ׳ י ס 3 | ך ב ח ס נ י ל י כ ג ו 3 ל ו ד ג ה
ן 3 ן ד י י י ר ש 8 | י ו ג ל     י ת ו כ ל 7 | ד ב י י ע ל א ׳י 6 | ד ב !י ג ש ח י ש ל I 6 ך ב ה ש ש ו ג א י ה ם א 6
א י ר ו ס ב י ע ב י [ב ס ר כ ] י ו ג ה ה ק ל ש 9/10 ן ך ב ז י י כ ש כ 9 י• ב < י ל ש • ׳וא ם י מ כ ח ו 9 | ב י ח ו כ ל 8
j ב < י י נ י ד ע , ך ד ב ל ן מ I 15 ב ה ה מ צ ש מ י 13 | ד צ י כ 13 ! < ז ל ח ל ש I 11 ב ח ה נ ש 11   ד ב
ו < ה ל י ק ס 19 | ף ב < ח א », י j 18 ד ב י ח י א ן י נ י י ח ׳ : 18 ן ך ב ב י י ח ש 18 ! ב < י י מ א 16
ם ד א ל ק ו ש .> .ד ד מ כ ד ל ק ש ם כ ה ד מ כ 25 | ב ?י א י י ד י מ 24 ן (ב ש י מ ע ש י ה ש ] י ת מ י א מ 22 ן י נ ע [י נ ש 22
ו ת ל כ ל כ ת א 28 | ך   י ק ס ר -ע נ jt ס י ק ם ד ד ע כ 28 | ב ל ק ש מ כ ם ו י ח • א י ש ד י ל ג ו ו ת י כ ך י ת ל ו ס י נ כ מ ו ו ל ב ט ת א
| ך ב ׳ י ס ג כ . . ה ק ר י 31 | ר ש ע מ ו [ר ע ש ם י 31 !ך ב
29 [6-14] ג ת ו מ ו ר ת
הם לע ןידדצבש המ לעו ןיטיקבש המ לע ונל תא קוכיש ךירצ ןרוגה תא םרותה * 1
םרותה ,ןי נמש המ לעו ןי צדחנש המ לע ונל תא ןיוכיש ךירצ רובח תא םרותה ,ןבתבש
אוה ןיד תיב י אנת ןווכ אל םא תפגבש המ לע ובל תא ןוכיש ךירצ תגה תא
תחא תנ דציכ תחא הסופת תותי נה תיב לכ רמוא הדוהי ׳ר
7
:לכה לע םורתיש
הסופת ןלוכש ןממ תורוב י תשל תותי נ י תש תחא רובל תותי נ י תש תורוב י תשל 5
אמטה לע ובש רוהטה ןמ פרתי אוה ןהמ דחא אמטנ הז לע הזמ ןירשעמו ןימרות תחא
םורתי אל םהמ דחא אמטנ הז לע הזמ ןירשעמו ןימרות ןיא תחא הסיפת םלוכ ןיא ובש
םה תחא הסיסת דבה תיב לכ רפוא הדוהי יבר היה ןכו ובש אמטה לע ובש רוהטה ןמ
ןמזב תורוב י תשל תורוק י תש תחא רובל תורוקי תש תורוב י תשל תחא הרוק דציכ
ו נש רוהטה ןט פרות ןהפ תחא אמטנ הז לע הזט ןירשעמו ןימרות תחא הפי פת פלוכש 10
ןהמ דחא אמטנ הז לע הזמ קרשעמו ןימרות ןיא תחא הפופת פלוכ ןיא ובש אפטה לע
םרות הננב חינטו קרי י פנ טקלמ הי ה" :ו בש אמטה לע ובש רוהטה ןמ םורתי אל
הברה ןינימ איבמ היה תחאו תחא לכמ םרות םהיניב רחא ןים איבה לכה לע תחאמ
ןותחתה לע ןוילעה ןמ םורתי אל עצמאב רחא ץימו הטמלמ בורכו הלעמלמ בורכ הפופכ
יתמיא הדוהי ׳ר רמא לכה לע תחאמ םרות ןרונב ןירוביצ השמח'•׳ :ףי קה ןכ סא אלא 16
הילעב תורונמ י תש
, 4
!תחאו תחא לכמ םרות םייקןרונהרקיע ןיא סייקקונה רקיעש ןמזב
םלוכ תרנורנ לש תויבחו הליבד י לוני עו האובת יקס תחאו תחא לכמ םרות תחא
רשעתישמ ןרוגה תא ןיסרות יתמיאמ ״ :הז לע הזמ ןירשעמו ןימרות תחא הפקהב
תגה תא ץטרות י תפי אפ
12
:רובכ וני אש לע דובכה ןמ פרות ןרונה תצקמ רובכ הלאה
ןושאר רשעמ לוטישט ןירטוא י אמש תיב התוא ןיאמטט יתמיאמ ברעו י תש הב ךלהמשמ 20
אלא י אמש תיב ירבדכ הכלה הדוהי ׳ר רמא י ני ש רשעמ לוטישט םירטוא•ללי ה תיבו
תגה תא ןיאטטמו תורשעמו המורת ןיאיצומ 'רמוא םימכחו ללה תיב ירבדכ םיברה ונהנש
•רב יסוי ׳ר וניחטישמ רמוא ןועמש ידו וניעטישמ םיתיזה תא ןימרות יתמיאמ '* :די מ
אל ול ורמא ברעו י תש םהב ךלהמו לממה ךותל ןתונו הפוקב פיתיז איבישפ רמוא הדוהי
:ןנמש תא ןיקתונ ןניאו םישקםיתיז ןניי תא תוקתונו תוכר םיבנע םיבנעל םיתיז המוד 25
ותמורת םרת סא תוכרדנה םיבנע יבג לע ןיי אלו ןישתכנה םיתיז לע ןמש ןימרות ןיא
14
היינש אל לבא שמוח הי לע ןיבייחו המצע ינפב תעמדמ הנושארה םורתיו רוזחיו המורת
ללה תיבו ןימרות ןיא םירמוא י אמש תיב רסוא יסוי ׳ר רשעמ .םהמ אי צוהל ךירצו
םיתיזה לע םיתיז םרותה הי נש םורתל ךירצש םרת סאש םידומו ןימרות ןירמוא
הנושארה םורתיו רוזחי המורת ךרדיל ןידיתעו םיבנעה לע םיבנע שתכי ל ןידיתעו 30
הי לע ץבייח ןיא הינשו שמוח הילע ןיבייח הנושארה תעמדמ הניא הי י נשו תעמדמ
ןיא ןיי תונושאר םיבנעו ןמש םינושאר םיתיז השעו רזח םש םהל תורקל ךירצו שמוח
, ס פ 15 { ע א ; ם ש י 12 | ( א ׳נ ) נ א *מ י צ j 4 א ״ פ ל מ ; י ׳ה ש : י נ י ס א , ( ג ׳ס ) ׳ד א י ל • 1
-ע י , (י ג א ) א א י מ ,'י מ י G2 | ם ש 23 | ( נ ׳ נ ) ׳א נ י מ י |19 (׳ ו א ) ׳א וג ״ מ ש ול ש ע מ י 18 | ה פ
| ם ש 29 | ׳נ ה י מ ן י מ י נ ׳י
[ד י ע י 2 | ד ן י ש ק ב ש ה v c ן י ע ס ל ק ב ש ב ן י צ ו ק ב ש 1 !1ב פ י ס ע פ י נ ש ] י ב ל ת א ן ו כ י ש ך י ר צ I
I ד ח א ס 13 | י פ כ 12 ן ד ח א 10 | א ר ו ק 9 | ה ס י פ ת 4 ! ת ו נ ר ג ה [ח ו ח י נ ה 4 | ר ו ב ה [ת ג ה 3 | ה ג ה
ס י נ כ ה > ד ח א ו ד ה א lfi | א < ה ד ו ה י ד ד מ א 15 | ן י ר ו ב צ 15 ; ד ן ו ת ח ח ל ב ה י ל ע 14 | ן י נ י מ מ 13
י ק ס ש 17 ן ך ב ד ח א ו ד ח א ל כ מ 17 ן ך ב ל כ ה ל ע ד ח א מ ס ד ו ח ן י ר ז ו פ מ ן ה ש פ י ע א ו ת י ב ך ו ת ל ו י ת ו ר י פ
ו נ י א ש 19 | ר ו ב צ 19 ד י ב צ ב י ב כ 19 ) ד ב י ק ע ת ש מ [ד ש ע ת י ש מ 18 | ת ו י ג ו ד ו [ת ו י ב ח ו 17 ן ד
,
?ס • ב
ן ל ט י נ ש מ 211 ד ל צ י נ ש מ ב ל ט נ י ש מ 2>< ! ב ! י נ כ מ 20 | < ה ת ו א 20 | ד ב ו כ ל ה י ש מ 20 | ר ו ב צ
ה ו מ ו ד ה >  ש ה י ל ע [ס ה מ I 28 ס י כ נ ע ה 26 | ם י ח י !ה 26 | ב •י ו כ י ד 25 | ו נ ח ט י ש מ I 23 ב ו נ ע מ י ש מ 23
ל ע 29 ן ש   c• 7 י ך י ר צ ן י א ש j 29 ך 3 ן
י מ
י
י ת
זי
א
I 29 ד ב < ן י א 28 ! ת ו ר ש ע מ 28 |  ן ה מ ו ר ת ב
ן ה י י נ ש 31 | ר ו ז ח י ו 30 ! ; י ד י ח ע ח 30 פ י ג נ ע ל ע 60 | ש ה כ ח ל :0 | ן י ד י ת ע ה 30 | 8׳hu
[1-6] ד [15-18] ג ת י מ ו י ת 30
1 ןטשה לע םרועו הז ידה הלי כאל םיתיזה לע ןטש םיתיז םרותה י
5
:הי י נש םורתל ךירצ
ץוח ןילכוא לע ץמרות רמוא לאי לטג ןב ןועמש ןבר יבד ירבד תושעל ץיוארה
קושל םיבנע םרותה
16
:ןהיניערגמ ץוח ןילכוא לע ןימרותש ץסםולקב םידומ ןהיגיערגמ
רגארם ןתושעל די תע םינומיר תורנורג ןתושעל די תע םיניאת ץקומצ ןתושעל דיתע
5 היינש םורתל ךירצ םירמוא י אמש תיב רמוא רזעילא ׳ר הי נש םורתל ךירצ ץאו המורת
רמוא אוה ירה לליה תי בל י אמש תיב ורמא היינש םורתל ךירצ ץא םירמוא ללי ה תיבו
לכ רמוא אוה ירה ללה תיב םהל ורמא בקיה ןמ הז םרת אל ב קי ה ן מ האלמכו
שדו ק םייק אל היינש םורתל ךירצ התא רמוא סא ץ ר א ה .ע ר ז מ ץראה רשעמ
ךותל ןילבוש םינכה "י :הסי רעה לעי רכה ןס אל לבאי דכה לע .ץומה ןמ ןימרות ״ :׳י י ל
10 ןתושעל די תע ןילבוש ול ונמתנש יול ןב ,ןי לבוש םרות הז ירה תולי למ םתושעל ותיב
ןט תישאר תמורתש םשכש ןמש ןתושעל די תע םיתיז ןיי ןתושעל די תע סיבנע קוג
רוהטה ןט ןיטרות רמוא יבר בקיה ןמו ןרוגה ןמ רשעמ תמורת ךכ בקיה קו ןרוגה
לע רוהטה ק וטרתו אננסרסב וגרוגב הקילד הלסנש השעמ רזעילא ׳ר רמא אמטה לע
רזעילא ׳ר םושמ רמוא יאעליא ׳ר ןהילע ןהמ ומרתש אלא היאר םשמ ול ורמא אמטה
15 ןמרותל שקבמו האמוטב ויתיז שביכש יט דציכ חלב ףא אמטה לע רוהטה ןמ ןימרות
וכותל ןתונו םיתיז איבמו תיבח יס לע וחינמו הציבכ ויפב ןי אש ךסשמ איבמ הרהטב
ןיי אלא חל יורק ןיא ול ורמא ףקומה ןמו אמטה לע רוהטה ןמ םרות אצמנ םרותו
ותמורת דיזמב ןיב ננושב ןיב רוהטה לע אמטה ןמ םרותה רסוא יסוי ׳ר דבלב קשו
תמורת ןישירפמ הפיה לע הערה ןמ םרותה ןמ וז הנתשנ המ יסוי ׳ר רסא הטורת
20 ןמ אל לבא רוהטה לע אמטה ןמו רוהטה לע רוהטה ןמו אמטה לע אטטה ןט רשעטה
יאמדב אלא אטטה לע אמטה ןמ ןישירסמ ןיא רמוא אימחנ ׳ר אמטה לע רוהטה
:ן הכה ן רהאל ׳י י תמו רת תא ו נממ פתתנו רפוא אוה ירה ול ורמא דבלכ
ד ליבטמה תורשעמ ויתורשעמ דיזמב ןיב גגושב ןיב תבשב רשעמהו םרותה
1
׳ד
ץמרות ץאו תסה לע ןי טי חןט ןימרות הליבט ידי ולע דיזמב ןיב גגושב ץב תבשב םילכ
25 סיניאת לע תורגורנו הדימב תרגורנ לע םיניאת ןימרות ןובשח י פל אלא ןיטה לע תפ
ןועמש ןבר הדימב םינאת לע תרגורג אלו ןינימב תרגורג לע סיגיאת אל לכא ץנימב
הז לע הזמ ץרשעמו ןימרות ןיוש ןלוכ תרנורג ילסו םי נאת ילס רסוא לאילמג ןב
םיעשת לע הצקומה p תורגורג רשע לטוג היה אבא יסוי ׳רב לאעמשי ׳ר רמא
4
׳ר ץספולק לע ןמש יתיז אלו ןמש יתיז לע ןיפפולק ןי מרות
3
:הלכלכבש פי גי את
30 וניאש אלו לולצ וני אש לע לולצ ןיי ןימרות ןיפפולקלע קש יתיז ףא רפוא הדוהי
ןפ פנרתיש דבלבו לולצה לע לולצ וניאש ףא רפוא הדוהי ׳ר לולצה לע לולצ
לשובמה וניאש לע לשובמה אלו לשובמה לע לשובמ ןיאש ןיי ץמרות* :הפי ה
ןב ןועמש ןבר היה ןכו לשובמ וני אש לע לשובמה ףא רמוא לאי לטנ ןב ץעטש ןבר
וכרדש קרי ה
1
:ךטנ ןיי פושט וב ןיאו יולג םושמ וב ןי א לשובמ ןיי רמוא לאילמג
(׳נ ׳ נ ) ׳ג א י מ » 23 | ס י כ ו י ״ ר ב ל מ נ 22 | (י ג ׳ נ ) ׳ג א י מ י 12 | : ג • • ה ל י ב ג ׳
ע
i
9
(׳» י א ) ס ש 1
| (י א ׳ ג ) ׳ א נ י מ » 34 0 32 [ ם ש J 29 (׳ל ׳ נ ) ׳ד א ״ מ י 23 | א ׳ ע ,י ה א
ד י ת ע ו 4 ( < ד י ת ע ק ו ש ל 3/4 | ך ן י ט ל ק ב ז י ס פ ל ו ק 3 | ב ם ה י נ י ע ל נ מ 3 | ם י ת י ז ל ע I | ב < ן מ ש 1
> ן י ט ר ו ת 9 | [א =א ] ש ״ ב ל ה י ב 6 | < ן י א 6 | ך ב ך י ר צ ן י א [ך י ד צ 5 '| •ן י י כ ב י ד ט I 5 ך < ב
[י ע ל י א ׳ ו U ] ל ב א ״ ס ר פ ב 13 | ן י ל ב ש 9 י ך ב ס י נ כ מ ה I 9 ב ׳ י ם ד ע ה p [ץ ו מ ה ן מ 9 ן , ד מ ו ע ה
ל ע א מ ט ה ן מ 20/21 | ה ל [ח ל 17 ן ב ה א מ ו ט ב ט י ט ב 15 | ן י ת י ז 15 ו ש ב כ ש I 15 ר ז ע י ל א 'ד
| ף ב ?י י 34 | ל ש ו ב מ 32 | ל ו ל צ ה [ל ו ל צ ו נ י א ש 30 | ן י ס פ ו ל ג ה 30 | ן י ס פ ו ל ג 29 ן ש י ד א י ר ו ה ט ה
31 [6-12] ד ת ו מ ו ר ת
ןימרות םימי השלש םימי י נש וילע ץמרות םימי י נש דחא םוי וילע ןימרות דחא בוי רמתשהל 1
דחא םוי רמתשהל ןכרדש ןיררתו ןמסקךטה ןיעולידהו ןיאושקה םימי השלש וילע
תוינוסלמהו תוטילפקה םימי י נש וילע ןימרות םימי י נש דחא םוי ןהילע ןיםרות
רמתשנש לכ רבד לש וללכ םימי השלש ןהילע ןי מרותםי םי השלש דמתשהל ןכרדש
טקי לש םיתות לע תירחשב טקי לש םיתותה ןמ םורתי אל רמוא הימחנ ׳ר וילע ןימרות 5
לע ףיסומ הז ירה הבש ימינפ אלא תושיקכ רמ ךל ןיא רמוא יסוי ׳ר היה םיברעה ןיב
רוזחיו המורת דוקנ אצמנו חיטבא הלונמ תאצמנו תיבח םרותה
a
:םרותו הבש ןוציחה
ץמוח ןיטרות ןיאו ץמוח לע ןיי ןימרות ויבא םשמ רמוא יסוי ׳רב לאעמשי ׳ר םורתיו
התי הש עודי םא ץמוח לש תאצמנו ןיי לש תיבח םרותה
1
:ןובשח י פל אלא ןיי לע
קספ סא המורת וז ירה הצימחה המרתשמ םאו המורת וניא המרת אלש דע ץמוח לש !0
:דחא ןימ םירמוא םימכחו ץנימ י נש ץמוחו ןיי רמוא יברש יבר ירבד םורתיו רוזחי
ןיי ודיבש המ המורת ותמורת ןיא ץמוח ודיבש המ ןיי לע ץימ םורתל ובלב הי ה
8
ךלוהו הילע שירפמ תויהל תיבחה תא קדוב היה ,ץמוח תא םורתיו רוזחיו םרות ןייה
ותינט ןיי לבא קפס ךליאו ןכמ יאדו םיטי השלש דע ץטוח לש תאצפנ ךכ רחאו
ונופצכ הזה ירכה תמורת רמואה* :פוי פיעברא לכ ץי אוהש תקזחב וילע ןי שי רפמ15
ןועמש ןבר יכ ןימכ וחוא השוע ׳רמוא פימכחו יבר ירבד עמודמ ןופצ יפלכ ויצחמ
ןושאר רשעמ םירוכבל המורת םידקמה
0
:
v
ונוסצ ןופצב הפורת לטונ רמוא לאי למנ ןב
י ני ש יושע השעש המ השעת אלב רבועש יפ לע ףא ןושארל י ני ש רשעמו המורתל
ןיאש המורת וילע איצויש דע לכאי אל ןושארו ןושאר וילע .אי צוי ש דע לכאי אל
הלח מידקהש ןיב לבטה ןמ הפע השועה וב אצויכ ,םירוכבה תא תבכעמ המורת20
איצויש דע לכאית אל הלח יושע השעש המ הלחל המורת םידקהש ןיב המורתל
המורת שירפהל ךלוה היה ״:הלח הי לע איצויש דע לכאת אל המורתו המורת הילע
רשעמ שירפהל ךלוה היה ןושאר רשעמ הז ירה ןושאר רשעמ רמא ותשרפה תעשב
שירפהל ךלוה היה י ני ש רשעמ הז ירה יניש רשעמ רמא ותשרפה תעשב ןושאר
רשעמ רמול ןווכתנ ינע רשעמ הז ירה ינע רשעמ רמא ותשרפה תעשכ י נש רשעמ25
יבד פימייק וירבד יניש רשעמ רמאו ינע רשעמ מולכ רמא אל י נע רשעמ רמאו יניש
ץשאדל י נש םושמ י א םולכ רמא אל ןיוכתנ ינע רשעמ םושמ םא רסוא יסוי
קונה לע םירוסא םירבד המב המוי ת ותמורת םרתש יונ
12
:ןימייק וירבד
ויתוריס י נעל ונתנו ינע רשעמ יולל ונתנו ןושאר רשעמ ןהכל הנתנו המורת שירפה
ויתודיפ סינכהל דושחה לארשי ״ןילקלוקמ ויתוריס ותיב ךותל ויתוריפ פינכה ץנקותמ 30
רמוא לאי למנ ןכ ןועמש ןכר יבר ירבד יונכ יתוכה ןינקותמ ויתוריפ ותיב ךותל
; ( א ׳ו) ׳ב ו י מ ב י ב (י כ ׳ג ) ׳ב ה י מ ן י מ י נ י 13 | :ד ״ פ ב י ב J ; (י א 'b) ׳ד ו י כ ס י א ל כ 9 | ( ל ׳ב ) י ל א י מ י 8
ם ש י 23 | (י א ׳ה ) ׳ג ל י כ י א מ ד (י ז נ ס ש י 17 | (י ה ג ) ׳ נ נ י מ י 15 | א ״ כ  ה ס ;י י ׳ב ש ו״ צ ב י ב ג
; ( י א '0 ׳ב א ״ ה ו כ ר ב , ( ׳ • ׳ו ) 7 ה ״ כ ,(י ג '1 ! ג נ ״ כ י א מ ל » ; ' ז ׳ ב ה ל ס , ג י ן מ ק ל ׳ע 28 | (י ח ׳ג )
| ו א ; ז י ק ח ו ס נ מ נ
ת פ ל ה ו ן י ש י ד כ ה ו ן י ר ו ח ה > ד ח א 3 | ב ן י ד ר ט ה ו 2 | ך ב ן י פ ס כ ר ט ה 2 ! ך ב ן י מ י י ת ה ש ל ש 1
> ן י י 9 | ך ב ן כ ו > ם י כ ר ע ה 6 | ר מ ש נ ש ל כ 4 | ל ל כ ה ה ז I 4 ח ו ת ו ט פ ל מ ה ו j 3 ח ו ט ו ל פ ק ה 3 | ב ו ר כ ה ו
| < ם א 10 ן ך ב =יח 10 | ך ב א צ מ נ ו 9 ( ד ב י י ב ה ת א [ת י ב ח 9 | ב ן י פ ר ו ח ן י א ן -ט ר ו ת ׳ י פ א
| ב א ץ מ ו ח ה 13 | ב א ץ מ ו ח [ן יי 12 ן ב ן י י [ץ כ ו ח 12 | י ס ו י ׳ ר ש 11 ן י ם ו י ר 11 , ר ו ז ח י ו ת מ ו ר ת 11
ן ל ב א י א ל ן ו ש א ר 1 8/ י 9 ן ה מ ת ח ה ח א 17 ה י ל ע 15 ה א צ מ ו 14 ן < כ ״ ה א ו 14 [ ב א ן י י ה ת א 13
ה ז י ר ה > ר מ א 23 | ד ב י י ל ע א צ י ש ד ע 19 | ב < 1
י נ ש
[!י ש א ר ו 19 | ד 3 י י ^< י נ ש ם ש א צ י ש ד ע 19
ך ב י מ א א ל זישאי י ש ע מ י מ א ו י נ ע ר ש ע מ > [ב י נ ש ] י נ ע ר ש ע מ 26 | ה ז י ר ה > ד מ א 24 ן ד ב
[[ס י נ כ ה ל 30 ] ס י נ כ מ ה 30 | ד ב ת ו נ ק ו ת מ 30 | ם ו ש ל 27 | ך ב י מ א ו ן ו ש א ר ר ש ע מ [ר מ א ו י נ ע ר ש ע מ 26
| ן י ל ק ל ו ק מ [ן י נ ק ו ת ם j 31 א ת ו ר י פ 30 | ס י נ כ מ ש
]1-6] ,ד [13—15] ד ת ו מ ו ר ת 32
1 בי י ח ו ני אש ו תו א ץעי דו מ הלחו רי מה רטם רו כב שי רפהש י וג J
14
לארשי כ י תוכ
המורת אי צו ה פי רזל תלכאנ הלחו ונמי ה ןי לבקמ ךכ רחאו ו תו א קזזוגו וב קדבו ע
ץא רמו א לאי למג •ןב ן ו עמש ןבר י בר י רבד המורתו לבט ןהב גהו נ ותי ב ךו תמ
לב&.ו ב גהו ג ותי ב ךותמ ןו שאר רשעמ. אי צו ה דבלב הלו דג
;
המו רת אלא הב גהו נ
5 קשאר רשעט סו של אלא וב נהו נ ןי א רמוא לאי למג ןב קעמש ןבר י בר י רבד ןושאר רשעמו
ו ב נהו נ סכל ו הו אדפ פו לכ רמא אל או ה י ו דפ רמא ותי ב ךו תמ י ני ש רשעמ אי צו ה דבלכ
י נש רשעמ פו של אלא וב נהו נ ןי א רפו א לאי למג ןב ן ו עמש ןבר י כד י רבד י נש רשעמו לבט
דמא אל סכל או ה י ודפ רמאו ו תי ב ךו תמ י ני ש רשעמ אי צו הל דו שחה לארשי
1 4
: דבלב
לאי למנ ןב ן ו עמש ןבר י בר י רבד י וגכ י תוכה ןי מי י ק וי רבד פכל ו הו אדפו י ל ו הו אדפ םולכ
10רזעלא ןב ן ו עמש י בר המורת ו תמו רת ן הכל הנתנו םרתש י תו כ לארשי כ י תו כ דמו א
םהל רמא ותמהבל ו נתנו םרתש ןהכמ וז הנתשנ המ ו ל ורמא םורתי ו רוזחי המו רת רמוא
המרע ו ל התי ה
16
:השו דקב המרתנ אל ו ת השו דקב המרתנ וזש ו ז אי ה אתשרסא
התו א תו שעל הצר ותמורת הלטנ השו ע רחא פוקמ לע המורת התו שעל הצר תחרומ
לע י ני ש רשעמ התו שעל הצר ןושאר רשעמ לטי נ השו ע רחא םוקט לע ןו שאר רשעט
15 השו ע רחא סוקט לע י נע רשעמ התו א תו שעל הצר י ני ש רשעמ לטו נ .רשוע רחא םוקט
ו אל םאו המורת ותטורת םי ששמ תחא י די ב הלעת סא בשחמו םרות םרות י נדה רמא םא
:.רדסב םרתש אלא המורת ותמורת םי ששמ דחא ודי ב הלעו םרת הפו רת ותמורת ן י א
ה המורת ןאכ דע רמואו םשורו ךלו הו הי לע שי רפמ תו י הל תעלד טקו לה
1
׳ה
ךי רצ הי ה דמי לש תומכ בשחמו פרות רמוא לאי למנ ןב ן ו עטש ץבר י בר י רבד
20 הטמת וז י רה רמואו הנו שארה תא הלעמ ןי י לש תו י בח הרשע שמחכו רשעכ שי רפהל
ןלוכ הלעמ רמוא לאי למנ ןב קעמש ןבר י בר י רבד המורת וז י רה רמואו הי י נשה תא
האסו י ו ל ןבל האס ןתונ הרוגמב וי תורי ס הי הש י מ - :המו רת וז י רה רמואו רובה גגל
התו א .דתי ה אלש ןי ב תמי י ק האס התו א .רתי הש ןי ב ןלכואו ןי אס הנמש שי רפמ י נעל
תמי י ק האס .דתי ה םא םי רמוא םי מכחו רי אמ ׳ר י רבד ךלו הו ןהי לע שי רספ תמי י ק האס
25 י אמש תי ב המורת רו עש * :ן ו בשח י פל אלא שי רפמ ןי א ו אל פאו ךלו הו הי לע שי רפמ
הפי ןי ע םי רמוא ללי ה תי בו םי שמחמ הערהו םי עבראמ תי נוני בו םי שלשמ הפי ץע פי רמוא
המורת הצחמו ץלו ח הצחמ י וא לאעמשי ׳ר מי ששמ הערהו פי שפחמ תי נוני ב פי עבראמ
תי נוני בב מרות פו רת אצ ו חו לשל רמואה :המו רתה לע ץבורפ ןי לוח ו י הי ש דבלבו
המורת ותמורת הרשע ףי פוה ו א הרשעפ תחי פ פי שמחמ דחא פורתו אצ םי שמחמ ׳א
30 הלעו הרשעמ דחא םורתל ן ו ו כתנ ׳״' :המו רת ותמורת ןי א דחא ׳י פא ףי פו הל ןי וכתנ פאו
םורתל ץו כתג ״ :המו רת ותמורת םי ששמו םי שמחמו םי עבראמו םי שלשמ םי רשעמ ודי ב
המורת ותמורת ןי א הרשעמ םי רשעמ םי שלשמ םי עבראמ םי שמחמ ודי ב הלעו םי ששמ דחא
ףי סו הל ךי רצ דחאו םי ששמ ףי סו הל ךי רצ ןי או המורת ותמורת פי ששט דחא ודי ב הלעו םרת
ןב ן ו עמש ןבר דחא לע דחא ׳י פא ףי סומ או ה המכ דע והומכ י חא לש ובור רמוא י בר
35 אמטה לע רוהטה ק תלטי נ המורת תפפו ת רפו א הדוהי ׳ר דמי לש ומכ רמוא לאי למנ
: »״ p א (י ג ׳ד ) ם ש » | : ׳ב ז ) ׳נ נ   מ י 22.| (.י qip) ג
,
.••ג ה ל מ י 18 | ם ש נ ; ( ״   י י ׳ נ ׳י ה ל ק י 1
| ( ה ׳ד ) DC 28
| ו ת ו א I 15 ה ל ט י נ 1!י I י נ ש [י נ ע 15 ז 3 < א ל 121 ת ש ר פ ה 12 | ך < ב ם כ י ל ע [ש ב ל j 8 ו ת י ב מ 8
j ה מ ו ר ת > ן ה י ל ע 24 | < י ר ה 21 | ר ש ע מ 20 | < ל א י ל מ ג ן כ 19 ס ק ו ל ה י ה 181 < ס ר י ת 16
ד ה א [ם י ש מ ח מ ד ח א 29 | ם י ש ש מ ׳א [ם י ש מ ח מ ׳א 29 [ ב < ם ר ו ת 28 ן ה ע ר ה 27 | ם י ע ב ר א ס ד ח א 27
ב ש ח מ ו ס ר ו ה ם ר ו ת י נ ד ה ר מ א ם א ו [ם ר ת I 33 < י פ א 30 | ת ת פ ם י ש ש מ [ת ת י פ ם י ש י מ ח מ 29 | ב ם י ש ש מ
I ד ו מ ל ש 35., ף ב < *ייי
3 4 פ
יי»י
33 [7-11] ה ת ו מ ו ר ת
ןווכתנש ןמזב םירומא םירבד המב שמוח הי לע ןיבייח ןיאו תעמדמ הניאו ףקומה ק אלש 1
בשחמו םרות םרות ינירה רמא םא לבא דחאו םי ששמ דחא ודיכ הלעו םיששמ דחא םורתל
ץדיפקמ םינהנה ןיאש המורת לכ םירמוא ירוזש ןועמש ׳רו לאעמשי ׳ר תיאדו המורת איה וז
:םיששמ דחא תלטי נ האמט המורתו םיששמ דחא תלטי נ ןיבודחהו ץסילכה תמורת ץנכ הילע
סנואבו-הגגשב תאמטנש הטורתו המורת יבוריעו המורת ילודיג םיששמ דחא ןילטינ וליא י 5
ידוסו ןיססרותו תויזטנו ןיבורחהו ןיסילכהו חצקה ץראל הצוח תמורתו שדקה תמורתו
דחא אוהש המורתל ןיינמ יסוי ׳ר רמא" :ןיםרטפא תטורתו ץיצע תמורתו תוימודא
יוגו םי שמחה ןמ זו חא דחא חקת לארשי י נב תי צחממו ׳מאנש םישמחמ
םישמחמ דחא וז ףא םישמחמ דחא וז המ וזכ אוה ירה רחא םוקמב ךל יתזחאש המ ףא
המו רתה תא רמול דומלת המורת ותמורתש םיששמ דחא ודיב הלעו םרת סאש ןינמ10
ו מו חמ הפאה םתי ששו םי טחה רטו חט הטאה תי שש ו מי רת רשא
המורת י טולשת רטוא יסוי ׳ר םיילה ירעמ דמוא יסוי ׳דב לאעמשי ר םי רו עשה
תוחפב קסואל שמוחו ןרק התימ ןהילע בייחל המורתכ ןה ירה השמוח שמוחו השמוח
רשעמ תמורתב ונאצמ המ רמוחו לקמ האמ רמוא ןועמש ׳ר האמו דחאב תולעהל האממ
שדוק הלטי נש רשעמ תמורתכ תרמא םא אל ול רמא הרשעמ דחא וז ףא הרשעמ דחא15
ארקנו לוחמ שדוק הלטי נש האטמ דחא וזב רמאת הילע רוסיא םש ארקנ אלו שדוקמ
ןיא םיתאמ רטוא ןועמש ׳ר םיתאמו דחאב ץלוע םרכה יאלכו הלרוע
B
:הי לע רוסיא םש
ךירצ ץא הילע ץדיסקמ םינהכה ןיאש המורת לכ רמוא ןועטש ׳ר היה ןכו ףיסוהל ךירצ
ודבא קפס וכנננ קספ ולכאנ קפס רתומ ןקיספ פרכה יאלכו הלרוע הילע הפורת ףיסוהל
דציכ ןהש לכ ןירוסא ץקותמ ןינומיר רמוא הדוהי ׳ר
1
״:רתומ ןקפס ןילוחל ולפנ קפס 20
ןירופא ןלוכ תרחא אוביר ךותל אובירמ לפנ ןירוסא ןלוכ אוביר ךותל ןהמ דחא לפנ
ץרוסא ןלוכ אובירה ךותל ןהמ דחא לפנ ןועפש ׳ר םושמ רמוא הדוהי ןב ןועטש יבר
•ד רמא עומיד קפסש ינפמ רתומ וקיפס רחא סוקםל השלשמ השלש ךותל אובירמ לפנ
י נא רמוא ץדרת תופילח ידיל ואובי סאש תורוהל ץיואדה ןפ דחא י נא אבב ןב הדוהי
האמו דחאב ולעי ש ןלוכ לע תונמל ץכירצ ןיד תי בש אלא דוע אלו האמו דחאב הלעיש 25
ולעי תורככ וסדפתנ ,ןיעולד וכתחתנ תויבח וחתפתנ פינופר ודרפתנ פיזונא ועצפתנ
ירבד ולעי אל ולא ירה דיזפב ןיכ ננושב ןיב וכתחתנ ךכ רחאו ולפנ ,פיתאמו דחאב
גגושב רמוא יסוי ׳ר ולעי דיזמב ןיב גגושב ןיב םירמוא ןועמש ׳רו הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר
וחתפתנו תוחותפב המותס הברעתגש המותס רמוא יסוי ׳ר היה ןכו ולעי אל דיזמב ולעי
אצמתשכ תומותסב המותס אלא ורסא אל ולעי ולא ירה וחתפתנו תופותפב החותפ30
עודיב ןיב רפוא עשוהי ׳ר הלעת עודי ןיאשכ הלעת אל עודיב רמוא רזעילא רש ללכ רמול
עודיב ץב רמוא רזעילא ׳ר רמוא הדוהי ׳ר דיאמ ׳ר ירבד הלעת אל עודי ןיאשכ ןיב
הביקע ׳ר הלעת עודי ןיאשכ ןיב עודיב ןיב רמוא עשוהי ׳ד הלעת אל עודי ןיאשכ ןיב
•3 ג י ס ה ל ר מ י 20 | ס ס 17 | (י א   נ ) ׳ד א ׳ ס » 14 ן (י ג ׳7) ׳ג ג י מ י 7 | (י א יג ) ׳נ ה י ׳ס ה י ר ו כ י ב י 3
| (י ט י ד ) יא ג י׳מ י 31 [ ג י » ס י ס נ ז ג ; ( ז ו ׳ה ׳ נ )
ל א ע מ ש י ׳ד 3 | ב ת י י א ד ו 3 | ך ב < ס ר י ת 2 | ך ב < ד ח א 2 | < ף ק ו מ ה ן מ א ל ש 1
1 ח ו י ז מ נ ה ו 6 | א < ס נ ו א ב ו j 5 א ג ג ו ש ב 5 | < ה י ל ע 4 | < ס י נ ה כ ה 3 | ך ב !י ע ם ש יד ו י ר ו זש
< ה א מ מ ד ח א 16 | ך ב "י צ מ 14 | ד ב ׳נ ש 10 | ב א ׳נ ש ם י ש ש מ I 8 אד ח א ש 7 | ד ב זיייע ט י
7
I ד < ה י ל ע 19 | ב < *׳ ס ו ה ל ד ע ן י א ן מ 18/13 | ב ן״כ > ה י ל ע 18 ( א < תליע I?1 ל ב
[ת ו ח ו ת פ ב ה מ ו ת ס 29 | ך 3 ז י ס ו ר ח > ר מ ו א 29 | ב ת ן פ ל י ת 24 | ו ר ו ח ל [ת ו ד ו ה ל 24 | ב < ת ר ח א 21
א ל ש 30 | < ו ח ת פ ת נ ו 30 | ת ו ת ו ת פ ב [ת ו מ ו ת ס כ 30 | ב ה ח ת פ ח נ ו 29 | ד ת ו ת ו ת פ ב ב ת ו מ ו ת ס ב ה מ ו ח מ
i ב < י מ ו א 32 ן ב < י י א מ ד י ר ב ד 32 | ד ב
ה
^
ת
!ז י ל ע ח א ל j 32 ת ו מ ו ת ס ב ש ה מ ו ת ס 30 ן ו ר מ א
3 ד •י ל ע ת א ל [ה ל ע ת 33 | ף ב ׳ י ל ע ת [ה ל ע ת א ל 3S
3 כ
[1] ו [11-15] ,ד ת ו מ ו ר ת 34
1ת י ב ח י פ ל ע ה ס ר ד ש ת ו ע י צ ק א ר ט י ל
1 1
: ה ל ע ת ע ו ד י ו נ י א ש כ ה ל ע ת א ל ע ו ד י ב ר ס ו א
ל ו ג י ע ב ה ס ר ד ת ר ו ו כ ה זי א ב ע ד ו י ו נ י א ו ת ר ו ו כ י ס ל ע ה ס ר ד ת י ב ח . ה זי א ב ע ד ו י ו נ י א ו
ם א ת ו ד ו ר פ ו ל א כ ן ת ו א ך י א ו ר ר פ ו א ר זע י ל א ׳ר ה ס ר ד ל ו נ י ע ' ה זי א ב ע ד ו י ו נ י א ו ה ל ב ד
ה א מ ש י ם א ר פ ו א ע ש ו ה י ׳ר ה ל ע ת א ל ו א ל ם א ו ה ל ע ת ן י ר ט י ל ד ח א ו ה א מ ם ש ש י
5 ר מ וא ה ד ו ה י 'ר ר י א מ •יו י ר ב ד ן יר ת ומ ם י ל ו ש ה ו ן י ר וס א ן י מ ופ ה ו א ל פ א ו ה ל ע ת ן י מ ופ
ם י ל ו ש ה ו ן י ר וס א ן י פ ו פ ה ו א ל פ א ו ו ל ע י ן י מ ופ ה א פ פ ש ש י ם א ר מ וא ר זע י ל א ׳ר
ן יא ל ו ג י ע ב ה ם ר ד ה ל ע ת א ל ן י מ ופ ת ו א פ ש ל ש ם ש ש י ׳י פ א ר מ וא ע ש ו ה י ׳ד ק ר ת ו מ
ן יא ור ה ר ו ג מ ה ך ו ת ל ה ל פ נ ש ה מ ו ר ת ה א ?
1 2
: ה ל ע ת ש ם י ד ומ ל כ ה ה ס ר ד ן כ יה ע ו ד י
ר י י ת ש מ ב ר מ וא ל א י ל מ נ ן כ ן ו ע מ ש ן ב ר ה נ י ם ק י ן י ר ו ע ש י פ ל ע ן יט יח ו ל א כ ה ת ו א
10 ר ח א .ם ו ק מ ל ת ע מ ד מ ה מ ו ק מ ל ה ר זח ש י א מ ד ל ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת י ה א מ ו ד ח א ב ה ל ע ת
ת ע מ ד מ ד ח א ם ו ק מ ל ןיב ה מ ו ק מ ל ןיב ם י ר מ וא ם י מ כ ח ו ר זע י ל א ׳ר י ר ב ד ת ע מ ד מ ה נ י א
ה ר ו ה ט ה ש ם ש כ ש
1 9
:ת ע מ ד מ ה נ י א ר ח א ם ו ק מ ל ןיב ה מ ו ק מ ל ןיב ר מ וא ן ו ע מ ש ׳ר
ך ו ת מ ה ל ע ת ה א מ ט ך כ ל ו ל ב ו נ י א ש ןיב ל ו ל ב ןיב ה א מ ו ד ח א ב ק ל ו ח ה ך ו ת מ ה ל ו ע
ה ל ע ת ל ו ל ב ב ר מ ו א יס וי  ר ל ו ל ב ו נ י א ש כ ן יב ל ו ל ב ב ןיב ה א מ ו ד ח א ב ה ר ו ה ט ה
15ת ו ש י ק " : ה ל ע ת ש ם י ד ומ ל כ ה ם י א מ ט ן י ל ו ח ה ך ו ת ל ו ל פ נ ה ל ע ת א ל ל ו ל ב ו נ י א ש כ
ו ב ר ע ת נ ש ם י נ ס ה ם ח ל ל ש ת ו ס ו ר ס ןכ ו ן י ל ו ח ל ש ת ו ש י ק ה א מ ב ה ב ר ע ת נ ש ה מ ו ר ת ל ש
וז ת ו ס ו ר פ ו ע נ נ ם א ו ל ע י א ל ר מ וא ה ד וה ״ ׳ר ו ל ע י ו ל א יר ה ן י ל ו ח ל ש ת ו ס ו ר פ ה א מ ב
:ו ל ע י ש ם י ר ומ ל כ ה ם וי ל ו ב ט ב ל ב ט נ ש ל ו ס פ ל כ ו א ה יה פ א וז ת א וז ו א מ י ט וזב
ר ח א ם וק מ ב ה ס נ ר פ ו ל ש י ם א א ו ה ש ל כ ר ס ו א ה ז יר ה ן י ל ו ח ב ב ר ע ת נ ש ל ב ט ה *
20 ו ב ש ר ש ע ם ת פ ו ר ת ל ם ש א ר ו ק ר פ ו א ך ר ע ;נ ר זע ל א ׳ר ו א ל ם א ו ן ו ב ש ח י ס ל א י צ ו מ
ו ל ש י ם א א ו ה ש ל כ ר ס ו א יר ה ן י ל ו ח ב ב ר ע ת נ ש ל ב ט ר ש ע מ •ןכ ו ה א מ ו ד ח א ב ה ל ו ע
ל ע ם ש א ר ו ק ר מ ו א ך ר ע ןב ר זע ל א ׳ר ו א ל ס א ו ן ו ב ש ח י פ ל א י צ ומ ר ח א ם ו ק מ ב ה ס נ ר פ
י נ ש ר ש ע מ ל ש ן ו ש א ר ר ש ע מ ל ש ל ב ט ל ש ה י ה פ א ו ה א מ ו ד ח א ב ה ל ו ע ו ב ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת
ל כ ר מ וא ן וע מ ש י ב ר ן י ר י ת מ ו ל ש י ש ר ב י ב א ל א ע ו מ י ד ק פ פ ו ר י ת ה א ל ש ר ו ס א ה ז יר ה
25 ל כ ו ר ו ע י ש פ י מ כ ח פ ה ב ו נ ת נ א ל ש ד ח ה ו ש ד ק ה ו י נ ש ר ש ע מ ו ל ב ט ן ו נ כ ק ר י ת מ ו ל ש י ש ר ב ד
א ל ה ו ו ל ור מ א ר ו ע י ש ם ה ל ם י מ כ ח ו נ ת נ ם ר כ ה י א ל כ ו ה ל ר ע ן י נ כ ן י ר י ת מ ו ל ן י א ש ר ב ד
ת ר ס ו א ה נ י א ת י ע י ב ש ם ה ל ר מ א ר ו ע י ש ם י מ כ ח ם ה ל ו נ ת נ א ל ו ן י י י ת מ ה ל ן יא ת י ע י ב ש
: ם ע ט ן ת ו נ ב א ל א ת ר ס ו א ה נ י א ה ל י כ א ל ל ב א ר ו ע י ב ל א ל א א ו ה ש ל כ
ו ן יא ן י ע מ ה מ ו ל א יר ה ן י ל ו ח ה א מ מ ת ו ח פ ל ה ל פ נ ש ה א מ ט ה מ ו ר ת ה א ס ' ף
30 ן וב ש ח י פ ל א ל א ר ח א ם ו ק מ מ ש מ ו ח ו ןר ק ן ה מ ן י מ ל ש מ ן יא ש מ ו ח ו ן ר ק ן ה י ל ע ן יב ייח
ה מ ו ר ת ן ת ו א ם י ש ו ע ל ב ט ל ש ויה ם א ה ע ט ד נ ו ה א מ מ ת ו ח פ ל ה ל פ נ ש ה מ ו ר ת ה א ס
ל ב ט ר ש ע מ ל ש ויה ם א ן ה ב ש ת ו ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ל ם ש א ר ו מ ו א ר ח א ם ו ק מ ל ע ת ו ר ש ע מ ו
ויה ס א ן ה ב ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת ל ם ש א ר ו ק ו א ר ח א ם ו ק מ ל ר ש ע מ ת מ ו ר ת ן ת ו א ה ש ו ע
י א מ ד י 18 | : א י ס ש ו מ נ • נ 15 | ( ג - י ד )׳ב ג »מ י 13 | (יב י ד ) ׳ א ד י ג •א מ ד » 0 | : ׳נ ה צ יב ג ; ס ש י 1
| (י ג ׳ה ) ׳נ ג ״ מ י 31 | (׳א ׳ה ) ׳ב ג י מ י ׳ע 29 (י נ ר )׳ ד ו י ל ה -ע י נ ש .(י ו נ ׳ז) ׳נ ׳.יכ
ן י א ו 7/8 | ך ב ה ל ע ח 6 | ה ל ע י 5 | ח ו ד ט י ל 4 [ ב ו י > י ל א ב 3 | ת ו נ י .י ל ע ה ת א [ן ת ו א 3
ת ו מ ו ר ת ש [ה ר ו ה ט ה ש 12 | ד ב
ש 5
*כ 12 ו ר מ ת ש מ ב 9 | ב < י כ ו א I 9 ד •י פ ל ק ל ב י י נ פ ל ק י 9[ ע ד ו י
א ל 15 1[ב !ו י ל ג ב א ל ] ל ב -י ל ע ת א ל &י ל ע ת 14 | ב < ל ו ל ב ד ע ,ך כ ן מ 13/14 | ה ל ו ע 13 | ך ב
| ו זב [וז ת א 18 | ב < ״ ת א ד ע ם א ן מ 17/18 | ד < ם י נ פ ה ט ה ל ל ש 16 | ה ל ע ת [ה ל ע ת
I ב ר יע P ן ו ע מ ש ד 22 ן [ב ם י מ ע פ י נ ש ב ת כ נ ר ש ע מ ] 21 | ר ז ע י ל א ר 20 [ ד ב י
ח א
ם ו ק מ מ 19
ח א פ ר מ א מ ה ] 31 | [ב ק ח מ נ ו ] ד < ה א מ ט ft | 29 ן ו י ל ג ב ד ו א מ ה פ י ה ט י ש מ ב ת כ ב ב ת כ נ ] ת ו ר ו ס א 28
] ך ב ה א מ ל ח ל $ג ש ה מ ו ר ת ח א פ ר מ א מ ה ו ח א ה א מ מ ת ו ת פ ל ת ל פ נ ש ח ס מ ת
35 [2-10] ן ת ו מ ו ר ת
ל ש ויה ם א ה נ ש ה מ ו ר ת י מ ד מ ץ וח ה מ ו ר ת י מ ד נ ת ו ע מ ה ל ע ן ל ל ח מ י נ י ש ר ש ע מ ל ש
פ א ה י ב ג ה ו ה א מ ל ה ל פ נ ש ה מ ו ר ת ה א ס
2
:ן ה כ ל ן נ ת ו נ ו ח ס פ ה א ו ב י ש ד ע ן י ת מ י ש ד ח
ר ש ע מ ל ו ה מ ו ר ת ל פ ש א ר ו ק ו א ר ח א ם ו ק מ ל ת ו ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ן ת ו א ה ש ו ע ל ב ט ל ש ויה
ם ש א ר ו ק ו א ד ח א ם ו ק ס ל ע ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ן ת ו א ה ש ו ע ל ב ט ר ש ע מ ל ש ויה ס א ה ב ש
ץ וח ה מ ו ר ת י מ ד ב ת ו ע מ ה ל ע ן י ל ל ח מ י נ ש ר ש ע מ ל ש ויה ם א ו ן ה ב ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת ל 5
ה א ס
ג
:ן ה כ ל ן נ ת ו נ ו ח ס פ ה א ו ב י ש ד ע ץ ת פ פ ש ד ח ל ש ויה ם א ן ה ב ש ה פ ו ר ת י פ ד מ
ה א מ ט ה מ ו ר ת ה א ס * :ו ב ק ר י ן כ פ ת ו ח פ ו ל ע י ו ל א יר ה ת י ע י ב ש ה א מ ל ה ל פ נ ש ה מ ו ר ת
ל ל ה ת י ב ו ר פ א ן יר ית מ ל ל ה ת י ב ו ן י ר ס ו א י א מ ש ת י ב ה ר ו ה ט ה מ ו ר ת ה א ס ה א מ ל ו ל פ נ ש
ור מ א ה ל ע ת ה א מ ט ף א ה ל ו ע ה ר ו ה ט ה ט ם י נ ה כ ל ה ר ו ס א ה א מ ט ו ם י ר זל ה ר ו ס א ה ר ו ה ט
ם י ר זל ל י כ א ה ל ץ ל ו ח ה ך ו ת מ ה ל ו ע א י ה ש ה ר ו ה ט ב ת ר מ א ם א א ל י א מ ש ת י ב ם ה ל 10
י ר ה ל ל י ה ת י ב ם ה ל ור מ א ם י נ ה כ ל ל י כ א ה ל ן י ל ו ח ה ך ו ת מ ה ל ו ע ן יא א י ה ש ה א מ ט ב ו ר מ א ת
א י ה יר ה ו ם י ר זל ל י כ א ה ל ן י ל ו ח ה ך ו ת מ ה ל ו ע ן י א ש ח י כ ו ת ן י ל ו ח ה ך ו ת ל ו ל פ נ ש ה א מ ט
ה מ ו ר ת ב ו ר ט א ת ה ב ור ט ר ת י ה ו ר י ת י ה ש ן י ל ו ח ב ם ת ר מ א ם א א ל י א מ ש ת י ב ם ה ל ור מ א ה ל ו ע
ה מ ור ת י ל כ ו א ב ה ר ו ת ה ר י מ ח ה ה מ ב י כ ו ל ל י ה ת י ב ם ה ל ו ר מ א ט ע ו ס ר ת י ה ו ר י ת י ה ש
ר ו ה ט ו ר ו ה ט ה ת א ל כ א ש ר ו ה ט ם י ר זל ה מ ו ר ת י ל כ ו א ב ם י נ ה כ ל ה מ ו ר ת י ל כ ו א ב ו א ם י ר זל 15
ס י נ ה כ ל ה מ ו ר ת י ל כ ו א ב ו ה ת י מ ב ם ל ו כ א מ ט ה ת א א מ ט ו ר וה ט ה ת א א מ ט ו א מ ט ה ת א
ת א א מ ט ו ר ו ה ט ה ת א א מ ט ו ה ש ע ב א מ ט ה ת א ר ו ה ט ו י ת ו צ מ כ ר ו ה ט ה ת א ל ב א ש ר וה ט
ה מ ו ר ת י ל כ ו א ב ה ר ו ת ה ר י מ ח ה ש ם ו ק מ ב ס א ה מ ו ר מ וח ו ל ק ם י ר ב ד י ר ה ו ה ש ע ת א ל ב א מ ט ה
ה מ ו ר ת י ל כ ו א ב ה ר ו ת ה ל י ק י ה ש ם ו ק מ ם י ר זל ל י כ א ה ל ן י ל ו ח ה ך ו ת מ ה ל ^ע א י ה יר ה ם י ר זל
ר מ וא ר זע י ל א ׳ר ו ד ו ה ש ר ח א ל ם י נ ה כ ל ל י כ א ה ל ה מ ו ר ת ה ך ו ת מ ה ל ע ת ש ן יד ו נ י א ם *נ ה כ ל 20
ק י פ ס ה א ל ו ה א מ ל ה ל פ נ ש ה מ ו ר ת ה א ס * :ה ט ו ע י מ ב ה ד ב א ימ וא ם י מ כ ח ו ב ו ק ר ת ו ם ו ר ת
ה מ כ ןוע ש ש ׳ר ב ר זע ל א ׳ר ר מ א ר י ת מ ן ו ע מ ש ׳ר ו ה ר ו ס א וז יר ה ת ד ה א ה ל פ נ ש ד ע ה ה י ב נ ה ל
ת ר ח א ה ל פ נ ך כ ר ח א ו ה כ ע ד י ם א ל כ א ה ל פ נ ך כ ר ח א ו ה ב ע ד י א ל ש ןמ זב ם י ר ומ א ם י ר ב ד
׳ר י ר ב ד ה ז ת א ה ז ן י ל ע מ ת ו ת ל ס ה ו ן י ח מ ק ה ' :ת ו ל ע ה ל ה ב ה יה ר כ כ ש ת ר ת ו מ וז יר ה
ןיי ל ש ץ נ י נ ל ה ע ש ת ו ם י ע ש ת ך ו ת ל ל פ נ ש ן י נ ל
ז
: ה ז ת א ה זץ י ל ע מ ן יא ׳וא יכ ח ו ה י מ ח נ 25
:ה ז ת א ה ז ץ ל ע מ ץ א ׳וא ׳ב ח ו ה י מ ח נ ׳ר י ר ב ד הז ת א הז ן י ל ע מ ק ש נ ו ל ל פ נ ך כ ר ח א ו
ה ב ר י ש ד ע ת ר ת ו מ וז יר ה ת ר ח א ה ל פ נ ך כ ר ה א ו ה ב ע ד י ס י ת א ם ל ה ל פ נ ש ה ל ר ו ע ה א ס
ת ר ת ו מ וז יר ה ת ר ח א ה ל פ נ ך כ ר ח א ו ה ב ע ד י פ י י ת א מ ל ה ל פ נ ש ה ל ר ע ה א ס
9
: ר ת ו מ ה ל ע ר ו ס י א
ן י ל וח ו ל פ נ ך כ ר ח א ו ה י ב ג ה ה א פ פ ת ו ח פ ל ה ל פ נ ש ה פ ו ר ת .ך א ם ״ :ה ר ו ס א וז יר ה ן כ מ ת ו ח פ ל
ן כ מ ת ו ח פ ה ב ש ן י נ וזר ת א ן י א י צ ומ ן יא ה א מ ל ה ל פ נ ש ה פ ו ר ת ה א ס ת ר ת ו מ וז יר ה ן ה ש ל כ
3
0
ן ה כ ש פ י ר מ ש ן י א י ע ומ ן י א ן יר וכ ע ץ נ ו ל ה א מ ך ו ת ל ו ל פ נ ש ל ו ל צ ןיי נ ו ל ה ב ש ץ נ וז ץ א י צ ו מ
ן י א י צ ו פ ץ א ן י ל ו ל צ ץ נ ו ל ה א מ ך ו ת ל ל פ נ ש ר ו כ ע ןיי ג ו ל פ ה ב ש פ י ר פ ש ן י א י צ ו פ ן כ מ ת ו ח פ
(י א ׳ב ) '7 ד י ס ם י ר ו כ י ב י 15 | (׳וי ׳ נ ) ׳ א נ י נ ה כ ו ס , (י ד 00) ׳ג ס ש י   ע 9 | (י א ׳ה < ׳נ נ י מ י ׳ע 8
j (יונ יה ) '7 נ י מ י 29 | ג י מ א 21 | נ י נ ח ו ר מ ב ׳ע 20 | 7-ע ח ו מ ב •   ע ו
| ך ב   ש ע מ ת מ ו ר ת ל 3 | ך ב ת יר י ה 1 | < ם א 1 | ד ב P
= c
  I
1
ד ז י ל ל ח מ ב י ל ל ח ב 1
ת ר י ח ה ש 14 | < א ל j 13 ל כ א ה ל 12 | ך ב ל כ א י ל 11 י ד ב ל ב א ה ל 1 0 | ך ב 'א מ ס י ת י ב ל > ל ל ה 8
ר ו ת ש 17 | ך ב ל ב א ש > א מ ס ו lf< | ל ב ל ב ״
6
״ >
א ! ב ט
י
1 6
! ל ב ל
ב א
ש > ר ו ה ט ו 15 | ד ב
ל כ א ה ל I 19 ד ב א ל
ה
י I
1 8
1 ב ל ב א ש > א מ ט ו 17 | ך ב ל ב א ש > א מ ט ו 17 | ף ב ל ב א ש >
[ן י ג ל 25 | ב < ה ז 26 ד ע ה ז ן מ 25 | ד כ •י ל I 24 ו ר ו ה ש ר ח א I (2 ה מ י ר ה [ה ד ו ח 19 ! ד ב
ה א ה ן מ 23 | ד ב י י
=
א I 28 ד ב
ה ר י ש א
י
ז
י י
ה
1
כ ס
*
,
״
, 0
ל >
ת י ת י מ
I
2 7
א ה י ח א ם ל 27 | ם י מ ג ו ל
I ד ל < ה י ב ג ה 29 [ ך ב ה א מ ל ״ 9 | א ב ו מ צ ע ר ש ו ס ן מ ן ו י ל ג ב ב ת כ נ ו ך ב < ה ר ו ס א 29 ד ע
I ל ב < ?יינש ד ע ה ו ת ש ן מ 32 | ב ל ל ו צ 31( ן י ג ו ז 31 | }י ג ו ז 30 ן < ת א 30 »| ן כ ו ת ל > ו ל ש נ 2 *
3*
[1-3] ז [n-18] ו ת ומ ור ת 36
1 ןתונב רואשב ןיא םא הסיעה תא וב ץםיחו רחא רואשב וללבש רואש ״:ובש םירפש
ןתונב ןלשיב רובי פישדעב ץסירנ םעמ ןתונכ ןנחט רובי םירועשב םיטיח רתומ םעט
תחא תופוקי תש דחא ןימ ולי א ירה חי פט לש םירגו לוס לש םירנ רמוא יסוי ׳ר םעט
הזיאל עודי ץאו ןחט תחא ךותל המורת לש האס הלסגו ץלוח לש תחאו המורת לש
5תוי לע יתשב תורוגמ י תש תורוגמ יתשב תופוק י תש
12
:תורתומ ןהיתש הלפנ ןהמ
ןה ולי פא יוא ןועמש ׳ד ולעי אל רמוא הדוהי ׳ר ולעי וליא ירה תחא היילעב תורונמ י תש
הלפנ האמ ךותל רמוא ינירה האמ ןיאוזבו האמ וזב הז תא הז ןילעט תורייע יתשב
תופוק י תש
18
:הלפנ תעמודמ ךותל רמוא ינירה תעמדמ וני אש תחאו תעמודמ תחא
ןהמ הזיאב עודיו ןהמ תחא ךותל המורת האס הלפנ האס םיעברא וזבו האס םיעברא וזב
10 רמולו תולתל לוכי ינירה הלפנ ןהמהזיאל עודי ץאו היינש הלפנ ךכ רחאו הלפנ
ץאו ןהמ תחאךותל המורת האס הלפנ היינש הלפנ םש הנושאר הלפנש פוקמל
תולתל לוכי וניא הלפנ ןהמ הזיאל עודיו היינש הלפנ ךכ רחאו הלפנ ןהמהזיאל עודי
םירועש לש תחא תופוקי תש וינפל ו י ה
14
:הנושאר הלפנ פש הינש הלפנש םוקמב דמולו
ןהמ תחא הלפנו ןירועש לש תחאו םיטיח לש תהא ץאס י נש ןהינפל םיטיח לש תחאו
15 האמט המורת לש תחא תופוק י תש
15
:תורתומ ןהיתש הלפנ ןהמוזיאל עודי וניאו
הזיאל עודי ץאו ןהמ תחאךותל המירת האס הלפנ הרוהט המורת לש תחאו
דע הרהטב לכאתת אל הרוהט המורתו הלפנ האמט המורת ךותל דמוא ינירה הלמנ
תחאו האמט המורת לש תחא תופוקי תש י
8
:הצי בכ .רמיעו הסיע לכב ןיאש בשחתתש
ינירה הלפנ ןהמ הזיאל עודי ןיאו ןהמ תחא ךותל המורת האס הלסנ ןירוהט ןילוח לש
20 ץאש ובשחתיש דע הרהטב ולכאי אל ןירוהט ןילוחו הלפנ האטט המורת ךותל רמוא
לש תחאו הרוהט המורת לש תחא תופוק י תש וי נפל ו י ה
: ן
:הצי בכ הסיעו הסיע לכב
וזפ םאו וז ךותל וזפ םא עודי ץאו {המ תחא ךותל המורת האס הלפנו ןירוהט ץלוח
ןושאר רשעמו לבט היהןילוח ךותל ןילוח המורת ךותל המורת רמוא ינירה וז ךותל
:ןיריתמ ול שי ש רבדכ אלא עמודמ קפס וריתיה אלש רוסא הז ירה י ני ש רשעמו
25 תא דדומ הז ירה אוהוזיא עודי ץאו י נש רשעמו ןושאר רשעמו המורת שירפה "י
:י נשה תאו ןושארה תאו המורתה
ן םלשמ וניאו קקהתאסלשמ ננוש המורת לש קש ךסה רמוא קעמש י בר
1
׳ן
התשש ריזנ שמוחו ןרקםלשמ הלונמ ןיי התושהו הדוקנ המורת לכואה שמוחה תא
שמוחו ןרקםלשמ םירוסכה םויב המורת לכואה שמוחו קקםלשמ ננוש המורת לש ץי
30 האמט המורת לכואה י :שמוחה תאםלשמ וניאו ןרקה תאםלשמ ץמוחו ןיי ךסה
ן־מולשתכ בייח הטורפ הוש וב שי ש רבד לכ רפוא לואש אבא ןהכל פיצע ימד פלשמ
התושה דחאו לכואה דחא
8
:דבלב שדקהב אלאהמורפ הוש ורפא אל ול ורמא
'י ע 21 י ג י מ א ם ש 18 | (י ו ׳ז) ׳א ה י מ ׳ד נ י מ י 18 | ם ש 8 | (ב•• •ד ) ׳א נ י ׳מי 5 | ב ׳יש ס ל ר פ מ ׳» 1
׳ע ; ( ׳ א ׳ א ) ׳ ב ׳א ס ב ש » ע 82 | ׳ל ש ו ב ו ס כ נ ׳ע ; ( י א ׳ ס ) ׳7 ד י מ א מ ו י (י ד ׳ע ) ׳א ב ״ ס נ ש .(י א ו ) א ד י מ »
| : ב ״ ח ז ז י י ל כ ג
ן כ ו ף י מ ו א י ס ו י ׳ר ה י ה ן כ ו > ד ח א j 3 - ך ח י ש ו ט ב ח פ ו ט 3 | ך ב ץ י מ ח ה ו 1 | ו ל ל ל ב י ש 1
| ך ב !י א י זכ ו I 9 ל כ י
ן ת א
O < י י
ז
I
7
ד ב ׳ י מ ו ד ה ל ש ת ח א ו ן י ל ו ח ל ש ת ח א 4 ן ב ה י ה
< ן י ו ו ע ש ד ע ם ה י נ ש ל ן מ 14 | ם י ר ו ע ש ל ש ת ח א ו ם י ט ח ל ש ח ח א j 13/14 ך ב ם ו ק מ ל 13 ; ע ו ד י ן י א ו 12
ו זי א ע ו ד י ן י א ו [ב < ן ה מ ׳א ה ד ב א ו ] ן ה מ יא ה ד ב א ו ן ה מ [ה ל פ נ ן ה מ ו ז י א ל ע ו ד י י נ י א ן ן ה מ '14/15 | ך ב
ל ש ח ח א ו ה ר ו ה מ ה מ ו ר ת ל ש ת ח א > ה צ י ב כ 21 | ל כ א ח 17 | ה א מ ט ך ו ת ל 17 | ך ב י י ר ב א ו זי א ו ה ל פ נ
ת ו ל ע ל ן ה ב ש י ם א ת ו ר ת ו ס ן ת י ת ש ה ל ש נ ן ה מ ו ז י א ל ע ו ד י ן י א ו ן ה מ ׳א ף ו ח ל ה מ ת ח ה א ש ה ל פ נ ן י ר ו ח ט ן י ל ו ח
ן י ר ו ה ט 22 | ד ב ה צ י ב כ ה ס י ע ו ה ס י ע ל כ ב ן י א ש ו ב ש ח ת י ש ד ע ה ר ה ט ב ל כ א י א ל ו ו ז ח א וז ת ו ל ע מ ו ז כ ו ז
ך ס ה 30 | ט םימעפי ת ש ל נ ג א ה ] 28 | ה י י נ ש ה ת א ו ה נ ו ש א ר ה ת א I *8 < ב י
ג
י ל 24 | א ך ב <
ו ד ב <
37 [4-12] ז ת ו מ ו ר ת
הליכא ףוס דע הנושאר הליכא הלחתמ שי םא לכאו רזחו לכאו רזחו לכא ךסה דחאו 1
התשו רזחו התשו רזחו התש ןיפרטצפ ןיא ואל םאו ץפרטצט סרפ תלי כא ידכ הנורחא
ןיסרטצמ פרפ תלי כא ידכ הנורחא הייתש ףופ דעו הנושאר הייתש תליחתט שי פא
: ץפרטצמ ןיא הייתשו הליכא תיזככ הי תש ךכ תיזכב הלי כאש םשכ ןיפרטצט ןיא ואל פאו
רזחו ול עדונו תיז יצחכ לכא ןיפרטצט ולא ירהןיניטה תשמחט ולי פא תיזכ לכואה
4
5
אלא הפורת ןינתונ ןיאש פשכ ץפרטצט ןיא ולא ידה דחא ןיפט תיז יצחכ לכאו
ץראה פע תפורת לכואה
5
:רבח ןהכל אלא שטוחו ןרקץטלשט ןיא ךכ רבח ןהכל
רבח תפורת
6
:ץראה פע תא םיפיטו סיטד לטונ רבחו רבח ןהכל שמוחו קק םלשמ
האמט המורת לכו אה
ז
:וקלח רוכטל ץראה םע תא ץפוכ וברעתנש ץראה םע תסורתו
ץםולשת וימולשת ננושב רפוא סוכמוס והמ םיאמטה ןמ םליש ןירוהמ ץלוח ימד םלשמ 10
ץמולשת וימולשת דיזמב ץכ ננושב ןיב םירמוא םימכחו ןימו לשת וימולשת ןיא דיזמב
לעב ןכו הלכאו ומא יבא תיבמ הפורת ול ונתנש לארשי ץדוהטה ןט םלשיו רוזחי
ןתוא ןתונ וני א רבחו רבח ןהכל שמוחו קק םלשמ התבותכב .דשאה ןכו ובוחב בוח
שמוחה תא םלשמ ץאו ןרקה תא םלשמ הלכא אלו שדקה תטורת בנונה ״ :םי מד
ןישמוח י נש םלשמ הלכא שדקהל אלו ו הערל םי נש םלשי ׳נש םהב ץא לסכו 15
םילעבל שמוחו רבזגל ןתונ ןרק המורתכ שדוק ץשענ ןהו ןילוחה ןט שטוחו ןרק
רכזנל ןתונ המורת יאמדו המורת י נש שמוח ןילעוט ןיא הז שמוח ןילעומ הז ןרק
רוטס העמודמ פירמוא פיטכחו רטופ יפוי ׳ר הלחב תי נש הפוקב בייחט ריאמ ׳ד
ןיממ ןימלשמ רמוא רזעילא ׳ר* : הלחב בייחו העמד םושמ לכאנ עמודמ קפפ הלחה ןמ
םיטח פלשפ פירועש לכא דציכ אה ערה לע הפיה ןפ פלשי ש דבלבו וניפ וניאש לע 20
ונימ לע ץפמ אלא טי פלשפ וניא רפוא הביקע ר הכרב ול אובת פירפת ול פלשמ תורנורנ
וגיאש לע ןיממ ןימלשמ ךכ ןשיה לע שדחה ןמ ץמלשמש פשכ רמוא רזעילא ׳ד
אלש האובתה ןמו האפה ןמו החכישה קו טקלה ק פלשט לבטה תא לכואה
1 0
:ו ני מ
אב אלש רבדמ ץמלשמ ןיאש י פל ןהמ ץמלשמ ץא םירמוא םימכחו שי לש האיבה
אצוי תבש אצתש דע ןיתמי רזעילא ׳ר היה הדומ ןתנ ׳ר רמא ,תורשעמה תנועל26
ראשה תא לכואו ומוקמ תא דרונ רככה לעש םד רמוא עשוהי יבד ״ :רומניו רצחל
הנכה תאו הלמנה תאו הרידה תא לכואה ששוח וניאו לכוא וינש ןיב אצמנ
תורנודנבש ןיעלותה תאו םיסילכבש ןישיתיה תאו םישדעבש זיזה תא בייח האובתבש
קריבש הפקה תאו תונלי א ירקיעבש םיעלותה תא לכואה בייח ורזחו ושרפ רוטפ םירמתכשו
ןנסמה רמוא הדוהי ׳ר ץרוסא ולי א ירה ןנניס ץרתומ ולא ירה ץמוחבשו ןייבש ןישוחבי בייח 30
קשחו סיירומהו ץמו חהו ריצה י
2
:תרחא ךרד ו ז ירה המחה לע ךרבמהו ץמוחה תאו ןייה תא
11׳ד ׳ו )׳ג ד י מ (׳ א ׳ א ) ׳ נ ׳»י 14 | ׳צ ס מ מ • נ I 9 (׳*י ׳י ) ׳* ד י מ י 6 1ז״ ם ס < ; ( ר ב ״ ) ׳ ד ג י ס ב ש י 5
; 90 28 | (י נ ׳ש < ׳ב ס י מ * 26 | ד ״ ל ה ל י ב j ; ( י ד י מ ) ׳ג ס י מ י 25 | (י י י ) *00 * 19 | ׳ש ב י נ ה ו מ ש 15
| p ׳ ס ס ו ב ל ב ל י מ ל t : | 3 0 ׳ p 'ן י ל ו » j
ן ד ב ל כ
א
I
5
ב •י א (ד
ב 4
1דב "׳ ע י ב י ח י י » י י כ [ה ר פ ת ל י כ א י ד כ 3 | < ת ת ש ו ד ז ח י 2
ן י ל ו ח ה ן ס 10 ( ד ב ח ר ו ה ט {ה א מ ט I 9 ד ב ה י י פ מ ו 8 1 ב
ס י י ם ט י
° י ם י ץ י א ה ס ע ת מ ו ר ת ל ט ל 8
ן ת י א ה ג ו ע ר ב ח ו י ך ם י מ ד ש ח ל ן ת י נ ר ב ח ו 13/14 | ד
ט ב
ג ש ת י ב ה ל ע ב ב ב ו ח ל ע ב ל 12/13 ן ן י ר ו ה ט ה
I ש מ ו ח ב 17 | < ח ז 17 | ד ב ! י ק ג 1ל | ח ס ו ר ח ב 16 | ש מ ו ח ו ם י נ ר ק י נ ש 15 | א ש ד ק ה ל ש 15 ן ב ם י מ ד
ם י ר מ ת ם ל ש מ 21 | ם י ר ו ע ש ם ל ש מ ו ם י ט ח ל כ א 20 | ד ב ! י ל ע ב ל ש מ ו ח ו > ר ב ז ג ל 17 | < ה מ ו ד ה י א מ ד ו 17
• < ימ ל ג י י ל ן ח מ 24 | ר מ ו א ה ב י ק ע ׳ ר [ם י ד מ ו א ם י מ כ ח ו 24 | ר ז ע י ל א ׳ד י ר ב ד > ש י ל ש 24 | ד ב
ן י ע ל ו ה ה 28 | < ח ר י ד ה ת א 27 | ף ש פ ש מ !ל כ ו א 27 ן ד א ו ב ת ש ב א י ב י ש 25 | ד < ן י מ ל ש מ ן י א ש
| < י ל א י י ח ן נניס ן י ר ח ו מ I 30 ב < י ל * י י ח I 3° ב ם א > ן י ר ת ו מ I 30 ד ב ם י ר מ ת ב ש >
| ך ן נ ס מ ב ן ג פ מ ה 30
[ t[13-18 ומ ור ת 38
1 ריצ התעש שחנ יתיאר ינא ןועמש ׳ר רמא רסוא ןועמש ׳רו יוליג םושמ ןירתומ שבדהו
הימחנ יבר דלנ םושמ הרוסא תרמשמ
, a
:םי טושה ק היאר ץאיבמ ןיא ול ורמא ןדיצב
םראש ינפמ תרתומ וז ירה הלוגמ הנוילעהש יפ לע ףא •רפוכמ הנותחת ,דתיה פא רפוא
המורת לש איה ׳יפא ןילוגמ םימב השלש הסיע ומוקמב דמועו גופסל המוד שזןג לש
5 לש סראש ינפמ תרתומ וז ירה האפא רמוא איטחנ ׳ר ןילוח לש רמול ךירצ ןיאו ףרשית
הרשש סימ יולג סושמ ןהב ןיא ןיסומרות ימ ןיקלש ימו קשובכ ימ רואב הלכ שחנ
םימ ןירוסא ואל סאו ןירתומ םעט ןתונכ ןהכ שי םא ץפומרותו ןיקלש ןישבכ ןהב
ןירוסא ןממיחו ולנתנש םימ יולג םושמ ןירוסא הלוחל ןינקםמרדו ןישבוח ןהב חידהש
אל ןילוגמ םימ
14
:י ולנ םושמ ןהב ןיא לבה הלועש ןמז לכ ןימה םימ יולנ םושמ
10 םירחא תמהבו יונ ןהמ הקשי אל טיטה תא ןהב לבגי אל םיברה תושרב םכפשי
וידיו וינפ םהמ ץוחרי אלו תיבה .תא ןהב ץיברי אל ומצע תמהבל אוה הקשמ לבא
תועקרקב אוה המכו אטריפ וב שי ש ןמזב אלא ורמא אל םירמוא םירחא 'וילגרו
תיבח אהתש ידכ דמוא אימחנ ׳ר ןירזופמ ץב ןקםניםם ןיב םיתאס םירמוא םירחא האס
לאעמשי ׳ר רסא יולינ םושמ וב ןיא וב ךשומש ןמז לכ ץעמ ןהמ תאלמתנו ןיחיש לש
15 תיבל י רונןבןנהוי ׳ר לצא הקורב ןב ןנחוי ׳ר ךלהש השעמ הקורב ןכ ןנחוי ׳ר לש ונב
ןיב םילכב ןיב ןייה ,ונמיה התשו החשו ץנול תשלש םיעברא וב ץאש יבג אצמו םירעש
הדוהי ׳ר תא ולאשו ואבו ןיי לש רוב ךותב תמ שחנ אצמנ^השעמ'
1
"' ׳.רוסא הז ירה עקרקב
: םימי השלש ססות המכו יוליג םושמ וב ןיא ססות קז לכ ססותץי רובה .תא ןהל ריתהו
ןיגל רתומ הז ירה ןחינהו ןקרב רוסא הז ירה רגפלפבו הביתב הדישב ןחינהש ןיגל "'־
20 הז ירה המא האמ קומע ׳ישא רובב ונתנ רתומ הז ירה חינהו קרב רוסא הז־ ירה יקיתיב
דייוסמ הרפמ ־יפא ןילקרטב ונתנ רוסא הז ירה המא האמ הוכנ ׳יפא לדנמב ונתנ רוסא
סנכיתש ידכ בקנב אהי המכ רתומ הז ירה ץצוח קקפ היה םא ןיקקופ אלו ץסכמ רוסא הז ירה
׳ר רוסא החל וב שי ש רבד לכו בורכ לש חלקו לישבת ירוקינ ןטקלש הנטק עבצא וב
תנכס ינפמ תורוסא תויירטפ ראשה תא לכואו רוקינה תא קרוז רמוא איסנמ ןב ןועמש
25 רופיצ האר
נ י
:ץרתומ וליא ירה השיבי תי שענו הרמתב תרנורנ תי שענו הניאתברקנ תושפנ
חיטבא ויה ןירוקנ אמש רמוא י נאש ץרוסא וליא ירה חיטבאב
י
רקנש רבכעו הניאתב רקנש
ותשו התלנתנש תיבח ןכו רוסא הז ירה ראשה םדא ינב הרשע ונמיה ולכאו רקינש
לכא וזב וז תויולת תומורת ןיכרעמ ןיא י" :רוסא הז ירה ראשה םדא ינב הרשע הנמיה
יפ לע ףאו האמוטה באב תאמטנש המורתו האמוטה דלוכ תאמטנש ׳המורת ןיכרעמ
30 רמא םא רוהט הז ירה הרוהט אי הש היולת ׳המורת לע ול ודמא האמוט הל ןיפיסומש
האמוט קפס ודיבו האמוט קפפ רכיכל דלונ האיטט וז ירה הילע לאשאש דע החינמ ינירה
ן ס ש j 17 ם ש 14 | ם ש 9 | ם ש 6 | ס ש ם ש 2 | ׳ל זי מ ג ;('3 ׳ ג ) ׳א א י מ זי מ ,(י ד 1?) ׳ נ ה י מ י ׳ע I
| ז ״ ם יש ש ש ג ; ׳מ י א ) ס י כ ס ״ ס ס פ !(יונ •ס ) ׳א ו י מ י ; ׳ א ס ד י ס פ ן מ ק ל ״ ע 28
j א ה י ת ח ת 3 | ן י א ו I 2 ך ב < ו ל 2 | ה י ה ה ט ו ע ש ח נ > ו ר מ א 2 | ש ה נ ה ת ש ש ו י ת י א ר 1
I ד ב !י ל ע מ ש 9 ( י ו ל ג ם ו ש מ ן ה ב ן י א 8 | ף 3 ת ו י נ ק ש מ ר ד 8 | ד ב !י ט ב י ע I 8 ד 3 ת ו ק ל ש 6
ן ב > ל !ה ב 11 | ד ב ץ י ב ר י 11 | ן י ל ו נ מ ס י מ > ו מ צ ע 11 | ך ב ת מ ה ב 11 | ף ב ת מ ה ב
א
ל י 1 °
I < ן ה מ 14 | ף ב א י ב ח מ 14 ! ד !
י צ י
ש ב !י ע י ש I
1 4
ד כ ם י ע ב ר א > ח ו ע ק ר ק ב 12 ן ה [א ו ה 12
ר ו ב ב 17 | ד ב < זי ז י ד ה 17 | ב ה י ה ך !יי !•י I א < י י ח ש ו 16 | ך י ב < ס י ע ב ר א 16 ן נ ה ו י י ר ב 15
1 ב ה נ ס פ ל א ב ו ך < ר ג ט ל פ ב ו 19 | ד ב ה כ ו ה
א ו ה ש
I 18 ד ב א ב כ ן ב > ה ד ו ה י ׳ר 17 | ד ב
ה ב ץ ח [ץ צ ו ח j 22 ב י י י ס מ י פ א 21 | ך ר י ו צ מ ב ת י י ו פ מ 21 ! ו ק ד ב I 20 ן ק י ח ב 2 י | ד ב ?ק י ב 19
| ן ה י ת ש [ו ל א י ר ה 25 | ב ת ר ג ו ר ג ה ש ע ג ו ה ר מ ח ב > ח ר ג ו ר ג 25 | ק ר ו ז 24 | ם נ כ ח י ש 22 | ך < ב
ח ו ר ו ה ט > ב < ת ו מ ו ר ת 28 | [ב ם י מ ע פ י נ ש ב ו ת כ נ ר ו ס א 28 ד ע ן כ ו ן מ ] 27 | ב ! י א 27 | ב < ו י ה 26
| ו ד י ך ו ת ב 311 ך ב א י ה ה ר י ח ס 30 | < ל ע 30 | ף ב י מ א ם א 30 ן ף כ ה ת א מ ו ט ל ע ה א מ ו ט 30 | ך
3 9 [ 1-10] ח [J 19-20 ז ת ו מ ו ר ת
הנותחתבו הנוילעה תנב הרבשנש תיבח "׳:ענצומה םוקמב החינמו הלטונ ןחלשה יכנ לע 1
ורמאש םדא ינב לש העיס
30
:וי די ב הנאטטי לאו עמדתו דירותש םירוס לכה האמט .
םלוכ וגרהי סלכ תא גורהנ ונא ירה ואל םאו ותוא גורהנו םכס דחא ונל ונת םיונ םהל
והונתי ירכב ןכ עבשל והודחייש ןונכ םהל והודחיי םאו לארשימ תחא שפנ ורסמי אלו
ץוחבמ ןהו םינפבמ אוהש ןממ ׳ומא םירבד המב הדוהי ׳ר רמא םלוכ וגרהי לאו םהל 5
ןלוכ ונרהי לאו םהל והונתי ןינרהנ ןהו גרהנ אוהו ליאוה סינפבפ פהו אוה לבא
אוהו ליאוה טהל הרפא התמכחב םעה לכ לא .דשאה או בתו דמוא אוהש קגכ
לכ םהל הרמא ךכ רמוא ןועמש ׳ר םבלכ וגרהית לאו םהל והונת ןינדהנ םהו גרהנ
:התי מ בייח דוד תיב תוכלמב דרומה
םייקי שי לש האיבהשמו ךפוי שי לש האיבה אלש דע המורת לש ןתשפ ערוזה י •ןך 10
םייקי שי לש איבהשמ ךפוי שי לש איבה אלש דע גגושב .דמוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ד ירבד ח
ץלוח ןהילודג האמ ךותמ הלוע האסו המורת תססות ערוזה
2
:ךפוי הזו הז דיזמ
הלחב ןיבייחו רחא םוקממ ןרקןהמ ןימלשמ ןיא שמוחו ןרקןהילע ןיבייח ןיא שדקה ילודיגו
איבמ השוע אוה דציכ שד,ד
:
' :ןי לוחב ץלמופש ךדהב׳ ןהב ץלסוס ןיא פוי לובטהו פידיה
הכותל ןתונ רמוא ץעמש ׳ר ןימה ותואמ הכותל ןינתונו המהב יראוצב הלותו ותפוק 15
רבדב ןירתומ ןלוכ ןילוח לש תחאו המורת לש ןינל האמ *:לכהמ ןהל תופי ןהו ןינישרכ
שלת •האמו דחאב הלוע עקרקה ץאש הלעי אל הלכ וערז ןיאש רבד לבא הלכ וערזש
:האמו דחאב הלעיו שולתי ו ןוכתי ףא רמוא הדוהי ׳ר שולתלןוכתי אלש דבלבו הלעו
ןושאר רשעמבו המורתב תבייח ןירטיל רשעכ הב ירהו העטי נש ןושאר רשעט ארטי ל
5
:עטי נש ןושאר רשעמ לע רשעמו המורת התוא השוע הבש ןושאר רשעמבו יניש רשעמבו 20
ןושאר רשעמבו המורתכ תבייח ןירטיל רשעכ הב ירהו העטנש י נש רשעמ לש ארטי ל
8
ףא תונחב ינונח םע שכנמה' :עטנש יניש רשעמ תא הדופו רזוחו הבש יניש רשעמבו
תיעיבש יאצופ רפוא רזעלא ןב ןועמש ׳ר יארע םהמ לכאי אל לבט ויתוריפש יפ לע
ץעה תאו ערזה תא הדופ הז ירה רשעט לש ןתלת יליבח שי רפה" :רתופ לארשי פע
ןתלי ת י : ץרתופ ךליאו ןכט ןירוסא םינש שלש דע םילצב י לתי ש רפוא ףפוי ׳רב ןתנ ׳ר 25
םירופא םירבד הפב ןועמש ׳ר רמא ריתמ הדוהי ׳רו רפוא ריאמ ׳ר סימ לש רובה ךותל הלפנש
הצמיחו הפיעה ךותל ונתנו וקסירש חופת רתופ וז ירה העקש אל לבא העקשש קזב
הזי דהסנסל םעט ןתונ דחאו חבשל 0עט ןתונ דחא ץופיח וצומיח ןיא רמוא יסוי ׳ר
ןיסירנ
, 0
:ץסי דנל ןתנש ץמוחה ןונכ רתומ סנפל רוסא חבשל ׳וא ׳כחזריאפ ׳ד ירבד רוסא
ןמש ןהיבנ לע ןתנש תורנורנו ןיי ןהיבג לע ןתגש ץסירגו םימ לש רוב ךותל ולפנש 30
ם ש J 16 'צ מ ׳׳ב j ; ( ׳ נ ׳ו נ ) י 14 |׳ ( ׳ א ׳ו ) ׳ פ ד ״ »» 13 [ ( ׳ א ׳ט ) ׳נ ו׳׳מ י 10] (י • ׳ ס ) ם ש * 2 | ם ש 1
j (י ה ׳׳) ׳ב זי מ י ׳ע 24 | ם ש ג 22 | : ס י ג ם י ר ד נ ג ; ( י א ׳ט ) ם ש י 19 | ׳ם ׳מ ש ׳מ 18 | (׳ה ׳ט )
| ם ש י ייע J 30 ח י ס ז י ע j , (׳ ס ׳ נ ) ׳א ב י ס ם ל ר מ י 28 | ד ״ נ ם י ס נ מ ג ; ( י ג ״ ) ׳ א זי מ י 27 | 0 25
ן י ג ר ו ה 3 | ו ה ג ר ה נ ו 3 | ך ב ה נ ע מ ד י 2 ! ף ב י ד ה ש 2 | ל ב י ר א פ מ ה נ ו י ל ע ה ו ה נ ו ת ח ת ה 1/2
> ה ת מ כ ח ב 7 [ < ם ל כ 5 | ו ג ר ה י א ל ו 5, ל ב ו   ל ת י ש 4 | •ך ב ם ה ל > ו ר ס מ י 4 | ל א ו 4 | ף 2
ם י י ק י ד ע י ר ב ד ן מ 111 ך   ב א י ב ה ש מ I 10 ב י פ ו י 10 | ל ב א י ב ה 10 | ך ב ס ח א ו [ס ה ו 8 | ך ב ׳י ג ו
> ן ר ק 13 | < ק ק ן ה מ ן י מ ל ש מ ן י א 13 ן ן י ב י י ח [ן י ב י י ח ן י א 13 | ד ב י ר ט ו ר ת ל ש 12 | א <
i ך כ ׳ד «׳ע י 14 ! ש ד ח [ש ד ה 14 | ך ב ן ו ב ש ח י ס ל א ל א > ר ח א 13 | ך ב ם ו ק מ ל ע 13 : ב ש מ ו ח ו
ד ח א ו 16 ן ל ב ן
י ע ג
ל !י י ו ד ב ן י ל י י י זזים ׳ד ו ח י א מ 15 1ן ח י נ ו 15 | ך ב ר א ו צ ב 1» | ל 3ה פ י פ כ 1׳
.: ח ו ר ש ע מ ו 20 | ב < ה ב ש 22 ד ע ן ו ש א ר ר ש ע מ ב ו ן מ 20 | ר < !׳ר ט י ל 19 | ב ה ע ט נ ש 19 | ל 2
ח א 24 | ך ב ' ת ו י ט ה ב י ח ו כ ה Q ח א ] ס ע 22 | ד ד ו מ ו [ה ר ו ש ו 22 | < ה ב ש 22 א י נ ע 21 | < ל ש 21
I ל ב ׳י זו ה ז [ה ז י ד ה 28 | ר ו ב ב 26 | ב ו ל ה ו ן כ מ 25 | ן א ב ס 25 ן י ל י ח ש 25 | ל ב ע י ז ה ת א ו ץ ע ה
ת ד ג ו ר ג ז ן יי 30 | ל פ נ ש [ן ת נ ש 3 ) ן ל פ נ ש ( ן «ש 30 | ל ב ם י י ס ת [ן י ס י ד ג ו 30 | ן י ס י ד ג י ן י ס י ר ג ל 29
1ב < 1»יינג ל ע ן ת נ ש
ש ט [11-33] "ח ת ו מ ו ר ת 40
1: רתומ ץמחתנ ךכ רחאו היבגהו הסיעל לפנש המורת לש רו אש
11
: ריתמ ץעמש ׳רו רופא
לש רואש
18
:דופא ץמחתנ ךכ דחאו וב עדי הפיעל לפנש תי עי בש לש רו אש
13
ץמחל ידכ הזב אלו ץפחל ידכ הזב אל הסיעה ךותל לפנש תיעיבש לשו הפורת
ץמחל ידכ הזב היה פידזל ריתמ ץעמש ׳רב רזעלא ׳ר סירזל רוסא יצמיחו ופרטצנו
5 יבנ לע לפנש המורת לש p
14
:פי נהכל ריתמ רזעלא ׳ר סינהכל רופא ץפחל ידכ הזבו
ונטקי ריצ יבנ לע לפנ ,רתומ ץיהו ותואהפקי ץי יבנ לע לפנ ץרתומפהו פחידי תוריפ
קסש וא רוהט ןמש ןכסו רזחו אמט ןמש ןכסש סילכ ״ :ובש ןפש פעט לטבי ש ידכ
רחא םידמוא םימכחו אב ינא ןושארה רחא רמוא רזעילא ׳ד אמט ןטש ןכםו רזחו רוהט ןפש
ןהשכ רוהט ןטש ןכסו רזוחו אמט ןמש וילכ תא ךס םדא אהי ־וטוא רזעילא ׳ר היהש ןורחאה
10 רזוחו רוהט קש וילכ תא ךס םדא אהי םידמוא םימכחו קשארה ק אלא ןיאיצוט ןיא ץאיצומ
וכנינו אמט קש קסש םילכ ןורחאה ק אלא ץאיצום ץא ץאיצוס ןהשכ אמט קש ןכפו
אל רשב הב לשי בש הרידק״ :ץאמט ץקשטןהפ ואצד ורזח הרהטב ןהב שטתשט
הז ירה לשיב םאו ץלוח הב לשבי אל המורת•רשב הב לשבי אל בלח בלח הב לשבי
הכודמ וינפלו הפורת לש תחאו ץלוח לש תחא תמי דק י תש וינפל ויה ״ :פעט ןתונב
15 ץלוח ךותל רמוא ינירה ןתנ ןהמ הזיאל עודי ץאו ןהמ תחא ךותל ןתנו המורת לש תחא
תורדק י תש וינפלו ץלוח לש תחאו המורת לש תחא תוכודמ י תש וי נפל היה ,ןתנ
ךותמ דמוא ינירה ןתנ ןהפ המאמ עודי ץאו ןהמ תחאמ ןתנ ץלוח לש תחאו המורת לש תחא
י תש וינפלו המחת לש תחאו ץלוח לש תחא תורדק י תש וי נפל ויה '״ :ן תנ ץלוח לש
ןיאו וזל וזמ פא עודי וניאו ןהיתש ךותל לפנו ןילוח לש תחאו הפורת לש תחא תוכודמ
20 סושאר רשעמו לבט היה '״:ץלוח ךותל ןילוחו המורת ךותל המורת רמוא ינירה וזל וזמ
הכיתח
20
:ץרי תמ ול שי ש רברב אלא עומיד קםפ וריתה אלש רוסא הז ירה י ני ש רשעמו
תיחמנ סא סעט ןתונב בטורה תורוסא ןלוכ ףלא ןה ׳יפא תוכיתחב הברעתנש הרוסא
הסממ ןכו ץליח לש תוכיתח האסב הברעתנש תאטח לש הכי תח
21
:םעט ןתונב הז ירה
אל רפוא הדוחי ׳ו ולעי ולא ירה ןילוח לש תוסורפ האמב הברעתנש םינפה םחל לש
25 ידםודפ קו ,רוהט ץלוח לש תוכיתח האמב הברעתנש האמט תאטח לש הכיתח
מ
ג ולעי
הדוהי ־ר •.ולעי ולא.י רה ץדוהט ץלוח לש תוסורפ ׳קב הברעתנש אמט פי נפה פחל לש
אלשו ןהש לכב ונימב ץמ ךסנ ןייו לבטה הדות ימחלב׳ ןכו תוחנמב קו ולעי אל רמוא
4
.םעמ ןתונב ונימב אלש ץב ונימב ץב ןירוסיאה לכ ראשו םעט ןתונב ונימב
ט הרשע לקשמ וב שי ו םיתאם קיזחמש ברג ןכו רוהט גד םע ושבכש אמט גד
1
׳ט
30 ד רמא תיעיבר וב ץאש אמט גד לילגב םיעלס שמח ןהש הדוהיב םיזוז
הזה רועישכ וב אצמו וינפל חינמו הלושש קזב םירומא םירבד המב הדוהי ׳רב ימוי
, : ו ״ צ ץ ל » נ 21 ן ר ן י ס ל י ע ל 'י ע 16 | : ו י צ ס *מ נ ז נ 12 | נ ״ ׳ב ה ל י פ ס ׳מ 7 | (י ט ׳ נ ) ס פ * 2
| (ד ״) ׳ב ז״ » י 29 | : נ י מ ס ס < ; ( י ב ׳ ס ) ׳ב ס י מ ז י מ * 27 | ; נ ״ פ ס ו »ג י
׳ר ב ר ז ע ל א ׳ד •ר | ד ב י צ מ י ח ו ו פ ר ט צ נ ו > ץ מ ח ל י ד כ 5 | ר ת ו מ [ד י ס א 2 | ך ב ה ס י ע ה ך ו ת ל 1
ב ל ח 131 ד ב ס ב ג נ ו 111 ד ב ד ס י 11ן א < א מ ם 9ן ך ב זמ »ב 7! ד ב ז
0
** 7ן ד כ זיע מ *
; ד ב !י ל י ח ל מ ח ח א ו ה מ ו ר ת ל ש ת ח א 14 | ה מ ו ר ת ל ש כ י א ל ן י ל ו ח ד ש כ ה ב ל ש ב [ר ש ב ה ב ל ש ב י א ל
I ד ב ן ה י ג ס ל ו 18 1ק ל י ח ל ש ח ח א ה ר ד ק ו י נ פ ל ז 1617 | ד ב ל ש > ד י ת ל 15 | ד ב י נ א י י ה 15
ך י ת ל 20 | ז ת נ > ה מ ו ר ת ך י ת ל 20 | ד ב ״ י י ח ל j 20 ד ב יי ־זי׳יל 19 | ע ד י י י נ י א ו ן ה י ת ש מ ן ת נ 19
ן כ ו 27 | א < א מ ט 26 | ד ב ה ת מ נ ס א I 22 א < ה ר ו ס א 22 ו ד ב •י י ה ס א ו 20 | ן ת נ > ן י ל ו ח
ב ״ ז I 30 ד ב י ב ש i 29 ב ם י ת א מ [ס י ת א ם 29 | ל ב ט 27 | ד ב ח ד ו ת ת ו ל ת ב ן כ ו 27 | < ת ו ח נ מ ב
י ס ו י ׳ר ס י ת א ס ב ת י ע י ב ר ד מ ו א ז ז ד ו ה י 'ר ר ו ס א ו ד י ד א מ ט ג ד • [—׳ 30 | ד ב ם י ע ל ס ר ש ע | ד
ה ר ש ע לקשםי ג ן י א ש ם י ת א מ ק י ז ח מ ש ב ד נ ך ל ן י א א י ס נ ס ן נ ן ו ע מ ש ר ר מ א זב ר ש ע ה ש ש מ ד ח א ד מ ו א
| א < ה י מ י I 31 [ב א־־
4
ד נ ח ל ו ש ש 311 ד ב ל י ל מ ס י ע ל ס ׳י ן ח ש [»ד ב ק ז ]ז י ז
j2-9r ט ת ומ ור ת 41
רתוס הזה דועישכמ רתוי ונ אצמנש י ס לע ףא קשאר ןושאר קרוח לעונ היה םא לכא 1
םע ושבכש אמטת* ;י ונו הנאו ת י כ או ה ׳י י מ י כ ו עדי אל ו מאו ו י כאו
לפת אמט גדו חילמ דוהט גד דוסא לפת רוהט גדו חילמ אמט גד רתומו וחידמ רוהט גד
מא טולסק וליאכ לצב וליאכ ותוא ןיאור רוהט גד םע ולשי בש אסט גד רתוט
סושהו ףולה תויסדח יניס ןה ו לא
ב
;רתומ ואל םאו דוסא םעט ןתונב וב שי 5
רטוא יסוי ר * :טולפק אלא תויםרח יניפ ךל ןיא רמוא הדוהי ׳ר תוטולסקהו םילצבהו
לש ץמוחב הטורת לש םילצב ןישבוכ ץאו קלוח לש ץמוחב המורת לש םילצב ץשבוכ
ץלשבתמה לכ רמוא אביקע ׳ד חמודת לש ץמוחב ץלוח לש םילצב דמול ךירצ ץאו המורת
ירה הז םע הז ולשבתנו וברעתנש ןלוכו רוסא רשבב רשבו רשבה םע ץרתומ הז םע הז
ןב ןנחוי ד לש ונב לאעמשי יבר תרסאנ הניאו תרסוא דבכה רמוא רזעילא ׳ר *:ןי דוסא ולא 10
ןקלשש םי צי ב
5
:תרםאנ הניאו תרסוא הקולש תרסאנו תרסוא תלבותמ רטוא הקורכ
ילועיג תודתוט ואל םאו תורוסא םעט ןתונב ןהכ שי סא חורפא ןחט תחאב אצמו
ןתונב ןהב שי פא תואמט פיציב םע ןקלי שש תורוהט םיציב הליכאב תורתומ םיציב
קרוז םד ןהמ תחאב אצמ לכאת הפיה שפנ תורזומ פיציב תורתומ ואל םאו תורוסא םעט
ששוח וניאו סיתס ץב ץיח ןיב טיבנהו םיגד םדא לכו א
4
ז ראשה תא לכואו סדה תא 16
;םי רזל ריתס רזעלא זב ןועטש ד םירזל רוסא םיירוסה ךותל לפנש המורת לש .ןיי
איצוהל פטחםי אל ןילבת ץתונש ךרדכ סיירומה ךותל תרנורג וא הליבד םדא ן תו ג
1
לישבתה ךותל ןתוגו ץלכתה תא ררוצ ,ןתכאלמ ןהש יגפמ רתומ ןילבתב ץקשמ ןהמ
דמא תורשעמב בייחמ רזעילא ׳ר פידמת שבד י : p ^ ואל פאו ןירתוט קעט לטב סא
י
אלש רזעילא ר היה רטוא לבא תורשעטה ןט רוטפש רזעילא ר היה הדופ ןתנ ר 20
ןשבודו סירטתה ןקת םאש רזעילא 'ר הדוס סירטתה תא ןקתיש דע שבדה ק לכאי
ד הדוס ןתנ ׳ר דטא הקשט טושפ אטטט רזעילא ׳ר סירטת שבד רתוטש איטססאב
רזעילא ׳רש סיט וכותל ןתנש לע וקלחנ הט לע הקשט סושט אטטט ץאש רזעילא
הטורת לש םיתיז
9
זכודה רחא ץכלוה סירטוא םימכחו הקשמ סושמ אמטמ רמוא
ושעיי אל ירוהט ץכ ץאמט ץב םיבנע , קש ושעיי אל םיאמט קש ושעיי סידוהט 25
לע ושעי י ש םירוהט םיתיזב עשוהי דל רזעילא ׳ד הדומ רמוא בקעי ׳ר ריאמ ד ירבד
הדוהי ׳ר רמא ושעי אל רמוא עשוהי ידו ושעי רמוא רזעילא רש ץאמט לע וקלחנ חט
לע וקלחנ חט לעו ושעי י ש p^TO םיבנעו םירוהט םיתיזכ רזעילא ׳דל עשוהי ר הדומ
רזעילא ל וקלחנ אל יבד רמא ושעי רמוא עשוהי ׳רו ושעי אל רמוא רזעילא רש מיאמטה
לע וקלחנ !דמ לע ושעי אלש םיאמט מיבנע לעו ושעי ש p ^ םיתז לע עשוהי ׳רו 30
;ושעי רמוא עשוהי ידו ושעי אל דמוא רזעילא ירש p*־ra םיבנע לעו םיאמט סיתז
00 ג »(יס ״ ) ׳ג זי מ י 11 | : ״ p ץ ל ו ס j 8 | ס ״ נ ם י ר מ ג ״ ׳י ״סי י j 5
9
 ד ד ״ \ 0ח »ו 02 | י פ ׳י g 1
ן (יג א י י ) יד r׳» י 24 | (יא ׳ו) ׳ד ד י נ ד י מ י 22 | (י א א ״ •) ׳נ ז״ מ י 17 | : צ ש ב ש נ 15 | ד ״ ס **צ
ן א ו ה > ו ל א כ 4 | < ר ג ו ר ע ויכ א ז 2pב ם י ת ש ל פ מ ש ק ב מ א ו ה | > ה נ א ו ת 2 | א צ מ ש 1
| ד ת ו י ס ח ב ת ו י ר ו ה 5 | ך ב ם ע ט ן ת ו נ ש י ס א 4/5 | ב ל » א ו ה ו ל א כ ט ל פ ק ו ל א ב f 4 < ו ל א כ ל צ ב 4
ן י ר ת ום 9 | א ן מ ש כ [ץ מ ו ח ב 8 | א < ח ס ו ד ת 8 ד ע ק א ו p 7 | ד ב י ב ל ב > ס ו ל פ ק 6 | ת ו י ס ח 6
ת ר ס ו א ת ל ב ו ת מ ת ר ס א נ ה נ י א י ת ר ס ו א ה ק ו ל ש 11 | ן נ ח ו י יד ב 10 [ ד כ < י ג י א י I
1 0
ב א ל * >
<   ר ת ו מ 18 | ץ ל ב ח ה ת א 17 | ד ב ז *י I
1 4
ד ב ת ו ר ו ה ט ס י צ י ב ר ח א ן ק ל ש ש ם י צ י ב 11 | ה ר ס א נ ו
ן ס ש ח ת א ו ח י ת נ ל י א ן ייה ת א ה ש ע ם א ו ב ר ע ן מ ש ה ת א ו ת י ת נ ל י א ן ייה ת א ן יש וע ץ א •> ן י ר ו ס א 19 | א
ן ד ב ה כ י מ ל ן כ ד ד ן יא ץ מ ו ח ו ן יי ה כ י ס ל זכ ד ד (ב ן מ ש ח ש ] ן מ ש ה ץ מ ו ח ו ןיי ך ס ן יא ו ן מ ש ה ח א ך ס ב ר ע
ד מ ו א 26 | ד ב ה ז > זיא ש 23 | א < ר זע י ל א ח 23 ד ע ר ו ט פ ש ן ס 20 | ד ב < ח י ה 20 | ב י י ח 19
ם י ב נ ע ב ו 28 | ו ש ע י [וש ע י א ל 27 | ך ב וש ע י א ל [wp 27 ן ד 31°* > י ש ע *ש 26 | כ י מ ש מ >
I ^ וש ע י ר ס א ע ש ו ה י יד ו 311 ת ו ר זה מ
[1 -8] י [10-15] ט ת ומ ור ת
4 2
1רבד תותשלו לבאל וכרדש רבד לצאל הכיסלו הייתשלו הליכאל הנתינ .רסירת
10
ןיבייחמ ץא לוכאל וכרד ןיאש רבד לוכאל דציכ ךוסל וכרדש רבד ךוסלו תותשל וכרדש
היננח 'ר ותרוצ הרביעש לישבת אלו השיפיעש תפ אלו קרי תובונק לוכאל ותוא
ןילכוא תאמוט אפטמ הלכוא בלכו םדא לוכאלמ הלספנש המורת רמוא םינהכה ןנס
5 תותשל ותוא ןיבייחם ןיא תותשל וכרד ןיאש רבד תותשל דציכ ,המוקמב הפרושו
טלופ אהיו ץמוחה תא עמגי אל וינישב ששוחה
11
:וירמשב ןיי תותשלו ןורגינס ןורנינא
ןמשב ונדרי אל ונורנכ ששוחה
12
:ששוח וניאו וכרדכ לבטמ עלובו טלופו עמנמ לבא
סדא ךס ךוסל וכרדש רבד ךופל דציכ
18
:עלובו ןורנינא ךותל הברה ןמש ןתונ לבא
ששוחה
14
:ותכמ יכנ לע ןתיו תילטמבו ךומב לוטי אלש דבלבו ותכמ יכנ לע ןמש
10 ןייו ךוסל'וכרד ןמשש ץמוחו ןיי ךס וניאו ןמשה תא ךס ןיטטח וב ולעש ימו ושארב
ותוא ץשוע ןיאו תי תנולא ותוא ץשוע ןי א הפורת לש ן י י
י ג
:ךוסל וכרד ץא ץמוחו
ןב ןועמש ןבר הנב תא וב חידת אל השאהו ודיב סוכה ירישמ םדא ןתי אלו ףלז
: ששוח וניאו התושו ךפוש הלנתנש וא אמטי נש המורת לש ץי רמוא לאילמג
יןיםנוכם ןיאש יפ לע ףא ץבורה יניערנו םירמת יניערנ םיתיז יניערנ
1

15 שי ןימשמושו ןילופ יפילק
J
: ץרתומ ןכילשמ ןירוסא ןסינכה ןיניערגה לכ ראשו ןירוסא
ץרוסא לכוא ןהב ץאש יפ לע ףא ןופפלמ יפילקץרתוט ואל םאו ןיךוסא לכוא ןהב
תואקהש ינפמ ץרסא גורתא יעמ ץרתומ גורתא יניערג •ןירוםא גורתא יפילק
ריתמ אסוד ׳ר המורת לש קרי תבינקו חיטבא יעמו חיטבא יפילק ,ןתוא ץלכוא
תורתומ ץייקעצמאב תורוסא תוםייםו תורוכבב רמוא בקעי ׳ר ,ןירסוא םימכחו םירזל
20 רשעמבו ותמורת הלטי נ אלש ןושאר רשעמבו לבטב רוסא ךכ המורתב רוסאש םשכ
קבא ולעה ןידוסא המורת לש תויביבקרהו תולוצמה
3
:ו דפנ אלש שדקהו יניש
ןמז לכ תורוסא תושדח יתמ דע ץרתומ תונשי לשו ןירוסא תושדח לש ןיבוס י :ץרתומ
המורת לש ן תלת
4
:םוי םישלש רמוא אחא ׳ר תונרגה ןמ טבחל ןילינר םדא ינבש
הרעש תננעמ לבא הירחא ףוחל יאשר לארשי תב ןיא השאר תא ןהכ תב הב תפיחש
25המכו
6
:ןי ני שרכברי תמ ןועמש ׳ריןיניחט התוא ץשוע ןיא המורת לש תוי נטק" :הרעשב
םירבד המב תינימשב הנומשמ דחא ןהכל הנכילויו יאמד לש רשעמ תמורתב אהי
הרוהטב םירומא םירבד הפב רוסא אוהש לכ ׳יפא יאדו לשב לכא יאמד לשב םירומא
שי סא תוריסה לכ ראשבש רשעמ תמורתב רמוא התא ןכו אוהש לכ ׳יפא האמטב לבא
לארשי לש ותרפ' :הפרושו רואב הכילשמ ואל םאו ןהכל הנתונ הזה רועישכ הב
30 אלא דוע אלו רמוא לאילמנ ןב ןועמש ןבר המורת ינישרכ הליכאמ הז ירה רוכב הדלי ש
חרבש ןהכ דבע
8
:ששוח וניאו וכבושךותל המורת ינישרכ פדא ןתונ ,ץנישרכ הל הכזש
י (י ד א"<) ׳7 ז«מ • 14 | ם ש י 11 | ו י ל !י מ ר ב נ ׳מ ;(י ב ׳מ ) ׳א מ ״ ל מ יע -ב ש י ; ׳א ׳ו ס י ע י ב ש ן מ ק ל ׳ ע 1
י ב ״ ׳ !יוניג ג ;ס ש י ;׳נ >pp ן י ונ י ג ו ׳מ ח ו מ ב • ן מ ק ל ׳ע 31 | (׳ו א״) ׳אח״מ י 29 | ׳ס א״ מ ׳נ־י 22 ט ש 15
ך י ב א נ י נ ח 'ר I 3 ך ב ה ש פ ע ש 3 | ד ב ק י י ל ש 3 | א < ל ו כ א ל J 3 ף ב י כ י י ש 2
ת ו ח ש ל 6 ך 3 ע מ ו ג [ב <] ת ו י ה ל [ת ו ת ש ל 5 | ב < !י א ס ב < י ב ד 5 | ך 3 ״ ת ו א )י פ ר ו ש ו 5
ב < ש ש ו ח ה 7 | 3 < ו ב ר ד כ I 7 ף 3 < ט ל ו פ ו 7 1 ב < א ה י ו I 6 ן ה ב > ע מ ג י 6 ( ב )י ש ל ו
י ״ ע ם י נ י ו צ מ 3ב ם י ד ס ח ה ו ל א ת ו ב י ת ל כ ) ב < !י ר ג י נ א 8 | ב < ן מ ש 8 | ב < ד ״ ע ר ע י [ו נ ד ר י 7
| ל ן י ל ם י נ א 3 ח ל ז [ף ל ז 12 | ן מ ש ה ש I 10 3 < ד י ל [י
כ
I
1
י מ י ל כ ו 10 | ב ן י א I 8 ( ק י ר ם ו ק מ
[ן כ י ל ש מ 15 | ך 3 !י י י ם א ן י ם נ כ מ 15 | ב י נ י ע ל ג 14 | ו י ד י ב 12 | ך 3 < ם ד א I 12 ב ל י ט י א ל ו 12
ת ו ר ב ב ת 19 | ו מ ש מ > ר מ ו א 19 | < ן ח ו א 18 | ך 3 ת ו א י ק ה ש 17 < י ע מ 17 | ך ב ;י ס נ כ מ ן י א ש
I ל 3 ל
ב צ
י ש ״ ט ב ו > ל ב ט ב 20 | ח ו ר ו פ א j 20 ך ב ל ו כ א ל > ת ו ר ו ס א ש [ר ו ס א ש 20 ן ך ת ו ד ב כ ה ב
ן ן י ב [ן מ I 23 ט ו ב ח ל 23 | ח ו ר ת ו מ 22 | ת ו ר ו ס א 22 ת ו ר ת ו מ 22 | ך ב ת י נ ו ב ק ר ה ו 21 ו ב ת י ל ו צ י נ ה 21
| ך ב ן ת ו א 25 ת נ ג ע מ 24 | ל א ר ש י ת ב י א ש ר ן י א 24 | י ת י י ש ר j 24 < ת א 24 | ך ב ׳ י פ ה ש 24
3 ל ש ן י נ י ש ד ב 30 | א < ר וכ כ 30 | ב < א ו ה ש ל כ 27 ח ל י פ ו * י ר ה > י א ד ו 27 ן ב < ן י נ י ח ט 25
I 3 !ד א 31 | ב ׳יכ זיש j 81 ל
43 [9-17] י ת ו מ ו ר ת
וטלקט ףיע לובנל קחמ חצור אצי אלו ,המורתב ץלכוא ולא ירה הדרמש ןהכ תשאו 1
וילכ ןכו לארשי לש ורקב לצא דמוע היהש ןהכ לש ורקב י : םייק לודנ ןהכש תקזחב
לארשי ,הםרש ןמש ןהילע קילדמ הז ירה לארשי לש וילכ לצא ןינראנ היהש ןהכ לש
דרויו הי לעל הלוע הפרש ןמש רנה תא ול אלממ הז ירה ןהכ לש ותונחב בשוי היהש
ומע ףתוש היה פא לארשי לש ויכרצ תושעל אלו ןהכ לש ויכרצ תושעל םנכנ תודל 5
םא לארשי לש ויכרצל אלו בסים לארשי לש ותיב ךותב היהש ןהכ רתומ הז ירה תונחב
קילדמ הז ירה לארשי לש ותיב ךותב בסימ היהש ןהכ רתומ הז ירה תונחב ףתוש היה
דע ותובכל ותוא ןיבייחמ ןיא ול ךלהו ןהכ דמעש יפ לע ףא הפרש ןמש רנה תא
הליתפה ול לבומ רנה ול קילדהל ןהכ לש ותיב ךותל פנכנש לארשי ״וילאמ הבכש
וז ירה הכשח פע תבש ברעב הפרש קש אלמ י נ הדיב התי הש ןהכ תב הפרש קשב !0
ןב איבפו המורת לש קש ומצע ןהכ ךס
10
:וקי לדמו אוהש לכ ןילוח וכותל תנתונ
רזה ןיא ץחרמל סנכנו המורת לש קש ומצע ןהכ ךס ויבנ לע ולנעםו לארשי ותב
הלבט יבנ לע המורת לש ןמש ןהכ ךוסי אל ונממ ךסינש יפ לע ףא .וחשמלמ ענמנ
ןי כפ ןיא המורת לש ן מש" :ריתמ לאילמנ ןב ןועמש ׳ר הילע לנעתהל שי י ש לש
ןימסוח ץא המורת קש ששוח.וני או ופשפשמ ורשב יכנ לע לפנ תואפט פידיכ ותוא!5
ךותב וא לענמה ךותב אוהו ולנר תא ךופי אל לדנסו לענמ וב ןיכס ןיאו ׳יריכו רונת וב
המורת לש ןמש ומצע ןהכ ךס לדנסב וא לענמב הנתונו ולנר. תא ךס לבא לדנסה
י ני ש רוסא ןושאר המורת לש םירמש
12
:ששוח וניאו השדח אליבטיקיבנ לע לנעתטו
׳רו רתומ י שי לש רוסא יניש ןושאר רשעמ לשו םעט ןתונב יניש רמוא ריאמ ׳ר רתומ
רתומ יעיבר רוסא י שי לשו ינישו ןושאר שדקה לשו םעט ןתונכ י ^י לש רמוא ריאמ20
בז לש ןסרח ״ :האנהב ןידוםא ושביש סייג ירמש י* :םעט ןתונכ יעיבר רמוא ריאמ ׳ר
סימ וכותל ןתנש ןמזכ םירומא םירבד המב רוהט י שי לש אמט ינישו ןושאר הבז לשו
לע ףא ישילש רמוא בקעי ןב רזעילא ׳ר אמט ירישע ׳יפא םימ וכותל ןתנ אל לכא
לש אמש ץששוח ץאו םילנר ימימ ןילאושו ןיחקול ׳'* :רוהט םימ וכותל ןתנ אלש יס
:תודי נ ןהשכ ןהילנר ימימ תוסנכמ תויהל לארשי תונב ודשחנ אלש ןה תודינ 25
ןכו ןילוסיאב ןיפשמוש ןיכרעמ לבא דחאכ תוינטקו האובת תמורת ןיכרעמ ץא
, ג
ברעל וליחתה הנבית הרהמ הדוהי הברחשמ רבכיל וכרדש רבד לכו םישדעכ ץלי פי א
:האובתב תוינטיקאלו תוינטיקב האובת אל לבא תוינטיקב תוינטיקו האובתב האובת
תי בל ןיכילשמ לכהש ץרופא וליא ירה פירחא פירכד וב אצמו המורת ול ןתינש ןהכ
18
היחש מוקפב לבא בושיל רבדמה ןמו ריעל ןרוגה ק המורת ןיאיבמ ץא" :עמדה30
; ם ש ן מ ק ל 14 ן ן 0ו ח י ל כ j י ע ו ; (י א ׳ב ) ׳ב נ ״ נ ש י מ » ; ׳ ו ח י ע י ב ש ן מ ק ל ׳» 9 | (י א א ״ ) ם ש י 2
ן מ ק ל 24 | ם ש י ; ׳הח מ ה ו נ ן מ ק ל 21 22 ׳ זיצ ב י ב נ ;( י ה א ") ׳א ס י » י '18  | (י מ ׳מ)׳נ ש יל ת י ע י ב ש »
ן : ד י ל ק ן י ל ו ס נ ;( י ב ׳ א ) ׳ ד א ״ כ י א מ ד י 30 | ס ש
ד ע 8/9 | ף 3 י ל > ק י ל י ם 7 [ ד ב < י ה י מ 7 ד ע ן ה כ ן מ 6 1ד כ •
2
י א נ 3 | ל ב ח צ ו ר ה 1
ה ס נ כ נ ש ל א ר ש י ת ב ן כ ו > ה פ ר ש 10 | ד ב ה ל י ת פ 9 | ך ב דלילש ק ב מ ו >. ר נ ה 9 | ד ב ׳ ד ב כ ת י ש
I ן ת י [ך ו ס י I 13 ו נ ש מ ש ל מ [ו ח ש מ ל מ I 13 ב ה פ ר ש ן מ ש ב ה ל י ת פ ה ל ת ל ב ו ט ך ל י ל ת ש ק ב מ ו ן ה כ ת כ ל צ א
I ה מ ו ד ה ל ש ו 15 | ת ו א מ ט ם י ד י ב ׳י 0א [ש ש ו ח ו נ י א ו 15 | ד ב »!ש פ ש מ 15 | א < י ל ע ל פ נ 15 | ש י ש 14
ת א ך ס > ך ב ל ד נ ס ל 17 | ל ב < י א I 16 ד ב *י ה י י י ל •"
ת א
די
טי א
ל >לע
נ מה
16 | א ן י ם מ ו ח 15
י ש י ל ש ר ו ס א י נ ש ו ן ו ש א ר ה מ ו ד ה . ל ש j 18/19 ל ב א י ל י ב ט ק I 18 ל ב < ו א I
1 7
ל ב ה נ ת ו נ ו ו ל ג ר
ש ד ק ה ל ש ו ם ע ט ן ה ו נ ב י נ י ש ר י א מ ר ו ה ז מ י נ י ש ו ר ו ס א ק ש א ר י נ י ש ם ע ט ן ח ו נ ב י ש י ל ש ר מ ו א ד י א מ ׳ר ר ה ו מ
[ן ס ר ח . 21 | ש ד ח ל ש [ש ד ק ה ל ש ו 20 | ם ע ט ן ת ו נ ב ר מ ו א ה ד ו ה י 'ר ו 19/20 | ב ר ו ס א י ש י ל ש ו י נ י ש ו ן ו ש א ר
ם י ל ג ר 24 | א < ם י מ 24 ו ל y י ר י ש ע ד ע 23 | ב < ל כ א 23 | ד מ ח ה [א ם ר ה י ל כ . ק ש ל ן ס ר ח ב י נ ו ן
\ ר ב ב י ל 27 | ב ם י ל י פ י א ו 27 | ך ם י ל ו פ א ב 26 | ל ב !י י
8
׳ ה ע ש ב [ן ה ש כ I ל ב ם ו ק מ ל כ מ >
| ץ מ ל ש מ ש [ן י ב י ל ש מ ל כ ה ש ל ב
ז
ל ינח ב יש 29
[1-8] א ה ל ר וע [18] י ת ו מ ו ר ת 44
1 ץ א ה ר ש ע י" : ם ש ה ל ו ל ח י נ פ מ ו ר כ ש ל ט ו נ ו א י ב מ א ה י ש ו נ י ק ת ה ,ת ל כ ו א ה מ ה ב ו
ל ר ע ו מ י ד ב ע ו פ י ש נ ס ו נ י נ ר ד נ א ו פ ט ט ו ט ן ט ק ו ה ט ו ש ש ר ח ן ד ל ת ו נ ר ג ה ת י ב ב ן י ק ל ו ח
ןמ ץ וח ת י ב ה ך ו ת ב ה פ ו ר ת ן ה ל ץ נ ת ו נ ן ל ו כ ו ו ל ת נ נ ו ה ה נ י א ש ה ש א א ש ו נ ה ו א מ ט ו
: ו ל ת נ נ ו ה ה נ י א ש .ד ש א א ש ו נ ה ו א מ ט ה
.ת ו מ ו ר ת א ת כ ס מ א ק י ל ס ו א ק ר י פ ק י ל ס
ה ל ר ו ע
ל א י ל ט ג ןב ן וע מ ש ןב ר ר מ א ה ל ר ע ה ק ר ו ט פ פ י צ ע ל ו ת ו ר ו ק ל ג י י ס ל ע ט ו נ ה י א
ע ט נ ל ב א ט ה ל י ו א ר ה ד ב ר ם י צ ע ל ו ת ו ר ו ק ל ו נ י י ס ל ו ע ט נ ש ן מ מ ס י ר ו ט א ם י ר ב ד ה פ ב
10 ו י ל ע ב ש ח ו פ י צ ע ל ו ע ט נ ה ל ר ע ב ב י י ח פ ח ל י ו א ר ץ א ש ר ב ד פ י צ ע ל ו ת ו ר ו ק ל ו נ י י פ ל
ן ו ע ט ש ׳ר ר ט ו פ ה ד ו ה י ׳ר ו ב י י ח ם י ב ר ל ע ט ו נ ה
8
: ת ו ע י ט נ ת ע ש ט ו ל ה נ ו ט י ת ט י א מ ה ל י כ א ל
ר ו ט פ ו י ל א מ פ י ב ר ל ה ל ע ה ה ל ר ו ע ב ב י י ח פ י ב ד ל ע ט ו נ ה י ה ו ט ש ט ר פ א ר זע ל א ןכ
ו נ י א ש ץ י צ ע ב ה ע ט נ ה ל ר ע ב ב י י ח נ נ ה ש א ר ב ו ץ י צ ע ב ו ה נ י פ ס ב ע ט ו נ ה
9
: ה ל ר ע ה ק
ד צ ה זיב ר ו ט פ ו א ל פ א ו ב י י ח ת ו י ח ל ל ו כ י ס א ב ו ק נ ץ י צ ע ב ו ע ט נ ו ר זח ו ו ר ב ש ב ו ק נ
10 ו א ל פ א ו ב י י ח ת ו י ח ל ל ו כ י ס א ה ב ה ע ט ו נ ו ץ ר א ב ה ס ו נ ר ס ו ח ת ו י ח ל ל ו כ י ם א ע ו ד י
ר פ ו א ה ד ו ה י יב ר ה ל ר ע ב ב י י ח ם י ש ר ש ה ק ן י ב ו ע זנ ה ק ןיב ה ל ו ע ה ן ל י א * : ר ו ט ס
ך כ ר ח א ו ע ט נ ה ל ר ע ב ב י י ח ע ט נ ך כ ר ח א ו ו ש י ד ק ה ר ו ט פ ס י ש ר ש ה ן מ ב י י ח ע זג ה ןמ ה ל ו ע ה
ץ ע י ב נ ל ע ל כ א מ ץ ע ב י כ ר ה ש י ו נ
8
: ו ת ע י ט נ ת ע ש ט ו ל ה נ ו מ י ת מ י א מ ו א ד פ ו ו ש י ד ק ה
פ י ע ט ו נ ץ א ו ה ל ר ע ל ש ד וח י פ י ע ט ו נ ר פ ו א י ס ו י ׳ר ו ת ע י ט נ ת ע ש ט ו ל ה נ ו ט י ת מ י א מ ק ר ס
20 ןב ן ו ע ס ש ׳ר ה ל ר ו ע ל ש ת ו י נ פ כ ץ ב י כ ר מ ן י א ו י ד פ א י ה ש י נ פ מ ה ל ר ע ל ש זו נ א ר וה י
: ב ו ר ה ר ח א ן י כ ל ו ה ו ל ו ל ב ב ן ה ב ע ב ו צ פ י ת א פ ו ד ח א ב ה ל ו ע ה ל ר ע י נ פ פ ר מ ו א ר זע ל א
ר מ וא י פ ו י ׳ר ן ה ש ל כ ץ ר ו ס א ץ פ ו מ י ל ע ב ה א נ ה ב ר ת ו מ ב ל ח ב ר ש ב ר מ וא ה ב י ק ע ׳ד ״
ה פ א ן צ וי ן ש י פ א ץ ת ו י ש ד ח פ א .ר ל ד וע י פ י ל ק ב ו ק י ס י ה ש ר ו נ ת
7
: ר ק ב י ץ פ ו מ י ל ע ב
ם י ד נ ב ר פ ע ו ו ע נ נ ת נ ש פ י ת ב ר פ א ה ר ש א י צ ע מ ץ וח ר ת ו מ ן ל כ ר פ א ר ת ו מ ם י ל ח ג ב ל ש י ב ו
25 ץ ר א ל ה צ ו ח ב ו ר ת ו מ א י ר ו ס ב ר ו ס א ל א ר ש י pא ב ה ל ר ע ק פ ס
8
: ה א נ ה ב ן י ר ו ס א ו ע נ נ ת נ ש
ה צ ו ח ב ו א י ר ו ס ב ר ו ס א ל א ר ש י ץ ר א ב ו ק י פ ס ו ל ה צ ו ח ר כ מ נ ק ר יו ק ר י ע ט נ ש ס ר כ ר ת ו מ
ר ת ו מ א י ר ו ס ב ו ק י ס ס ו ה זי א ר ו ס א א י ר ו ס ב ו ק י פ פ ה ז ף א ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ד ר ת ו מ pא ל
א י ר ו ס ב ר ו ס א ל א ר ש י ץ ר א ב ו ק י פ ס ו ל ה צ ו ח ר כ מ נ ק ר יו ו ר י צ ב ק ר י ה ד ש ו ק ר י ו ע ט נ ש פ ר כ
ר ו פ א ל א ר ש י ץ ר א ב ו ק י פ ס ו ה ד ש ך ו ת ב ה נ ט ק ה ע י ט נ א צ ט ש יר ה ,ר ת ו מ ץ ר א ל ה צ ו ח ב ו
30ת י ק ס ו ט ר ו ד ןב י ס וי ׳ר ם ו ש מ ר מ ו א י ס וי ׳ר ב ר זע ל א ׳ד ת ר ת ו ס pא ל ה צ ו ח ב ו א י ר ו ס ב
י ע 16 | ם ש * 13•( (י ב ׳ א ) ׳ א א ״ ס » 11 | (י א ׳א ) ׳ג ׳p »8 | ונ״ צ ת ו מ ב • נ ; ׳ י ה א ש ל י ע ל י ע 1/2
ן (י א ׳ ג ) ׳ ד ב י ס • י ע 21 ) ('3 ׳א ) ס ש י 18 | (י נ ׳א ) ׳א א ״ ס » 17 ן ס י י ק מ ״ ב נ ; (י ס יי) 'א י י ע ב י ב •
; (׳» ׳ נ ) ׳ב ג י ס י I 25: ו י כ ם י מ ס ש 3 ; ( י ה ׳ נ ) ׳א ג י ס י 23' : נ ״ ב ס מ ו כ ב ז״ ע ק ן י ל ו ח j ; ם ש י ׳ ע 22
| ס י ל ן י ש ו ד י ק נ
ל ב א ן מ i 9 ב < ל ב א 9 | ע ט נ ש 9 ! ב -*י ס ל 8 | ס ו נ י ג ו ר ד נ א 2 | ך ב P» > ו י ב ש 1
ן ס 12 | ד 3 ע ט ו נ ה 12 | א ה ל ר ע ה ן מ ר ו ט ש [ה ל ר ע ב ב י י ח 10 | א ר ב ד ו 10 ( א < ם י צ ע ל ו 10 ד ע
3 ר ב ש נ 14 | א ה ל ר ע ה ן מ ר ו ט פ 13 | ב < •י נ י ש ס ב 13 | < ו י ל י א מ 12 | ב < ה ל ר ע ה ד ע ה ל ו ע ה
[ה ל ר ע ב ב י י ח 17 | ך ב < ה ל ר ע כ 16 | ו א ל ס א ו > ת ו י ח ל I 15 ד 3 ע ד י י 15.1 •י ע ר ז ו [ו ע ט נ ו 14 | ף
ן ש ו י 231 ף 3 ר ז ע ל א ן ב ן ו ע מ ש   ר [ה ב י ק ע ׳ר 22 | ף 3 < י י ח י 20 [ ך ב < י ת מ י א מ 19 | ף 2 י י ה *
ן י ג י ב > ר ת ו מ 26 ן ך 3< י ח ו מ 25 | ך ב ן ל ו מ 24 | ה 6 [ר ש א 24 | א ן י ל ו ד י ג ב [ן י ל ח ג ב 3 241
I א מ נ ש 29 | ע ו נ מ ש 28 | ר ח ו מ ח ת ו ס א מ ו ס ב 27 [ א ר ת ו ס ( ר ו ס * 27 | 3< י ת ו פ 27 ד ע ם ד כ ן מ 26
45 [!-!!ן א י א מ ד
רזעילא ׳ר משם רסאש ירונ ןב ןנחוי •ר םושפ רפאש ילילגה יסוי ׳ר סשס רסאש 1
, ^אל הצוחב הלרע ןיא לודגה
. ה ל ו כ א ת ב ס מ א ק י ל ס ו א ק ר י פ ק י ל ס
5
י א מ ד
ויה סא ןירוטס פוקמ לכב ןתקזח ןיררזועהו ןיפייהו ןיתישה י אפדבש ןילקה
1
א . א
ינפמ תובייח ירופצבש ןיתיש רמוא יסוי ר הרוטפ והדש לע סחכ סא ןיכייח ןירפושפ
פירפוא פימכחו תובייח הרמתה פע תורכמנה תולבונה דמוא הדוהי רב יסוי ד ץירמתשמ ןהש 10
הדוהיבש ץמוח היה הנושארב
2
:תובי י ח רואש וליטישמ ׳תורוטפ רואש וליטי אלש דע
הנינב תופייפהו תורוכבה
5
: בייח ןייה ןפ ותקזחש ושכע דפתה ןמ ותקזחש י נפפ רוטפ
ולפקישט תופייפהו רמוש ומישי אלש דע תורוכבה ןה ולאו תורוטפ העקבבו תובייח
ןהש ינפמ תובייח פלועל תורוכבה רפוא רזעילא ׳ר פושפ ׳אעלא ׳ר תועצקמה
אוהש עדוויש דע בייח לארשי ץרא תקזח יאמרה ןמ הרוטפ המצע ביזכ * :תורמתשמ 15
אירוסבש לארשי םיתב ילעב תקזח בייח אוהש ךל עדוי ש דע רוטפ ץראל הצוח תקזח רוטפ
י לש רפא פא ןיכייח ולא ירח ןהלש תוריפ בורש עודיב פא יאמד םהילע ןישירפפ ןיא
תנשב תמי פ רכופ הי ה
5
:רי תי הש הפה אוה רפאש הפהש ןמאנ ןה ןירשועמ רשעל בייח ןה
תנשמ רמאו י נע רשעמ תנשב רכומ היה * ;ןמאנ ןה יניש רשעמ רמא יניש רשעמ
ןמאנ ןה ןירשועמ רמאו יניש רשעמ תנשב תוריס רכומ היה ןמאנ וניא ןה יניש רשעמ20
ןה תיעיבש ברע לש רמאו תיעיבשב תוריפ רכופ היה י :ריתיהש הפה אוה רפאש הפהש
ןה תיעיבש לש רמאו תיעיבש יאצומכ תוריפ רכומ הי ה
8
:רועיבבבייחו תורשעמב בייח
לקהל ושורפ ךכיפל רימחהל ןמאנ הרוטפ ותקי תשש רבד לכש רועיבמו תורשעממ רוטס
pאל הצוח תוריפו ןיבייח ץראל הצוח תוריפ לע וברש לארשי ץרא תוריפ י :רוטס
םידברה לע םירמוא םימכחו ריאמ ׳ר ירבד ןירוטפ ולא ירה לארשי ץרא תוריפ לע וברש 25
ןיבייח םירבדה ל כ ראשו פירוטפ תואקלססו אילמפו תויקסטרודו ןיזוגאה ןוגכ ץרידתה
תקולח
10
:עו בקה רבדב סיסבה ירבדו עובק וני אש רבדב ריאמ ׳ר ירבד ץארנ ר רמא
בייח ןודיצב תרמחה קו רוצב תורוגומהןמ רוטפ ןודיצב תוריגומה ןמו רוצב תרמחה ןמ
ןמ תרמחה קרמול ךירצ ןיאו רוטפ ןודיצב תורגוטה ןט חקולה רמוא הדוהי רב יסוי ׳ר
לילגה ןמ התקזחש ינפמ תבייח ביזכל תדרויה תרמחה רמוא הדוהי ד בייח רוצב דחא רמח 30
הניפסה ןמ חקולה ״ :אי ה ןכיהמ ךל עדוויתש דע הרוטס התקזחב איה ירה םירמוא םימכחו
: ת י מ א ס ש י 27 | 0 א 24 | : ד י נ א (י ג ׳א) ׳א נ ״ כ י 15 | (ש ש ) ׳נ א י כ י 12 | (0ש ) ׳ד א״ י 11
| : ב י מ א (י א ׳ ב ) ׳ נ ב י כ י 31 | : ס •;
j ת ו ב י י ח 9 | ף ב ן י ר מ ח ש מ 9 ן ד ב ן י   ח ז ו ח ה ו I 8 < ר מ א ש י ל י ל ג ה י ס ו י ׳ר ס ו ש מ ר ס א ש 1
| ב ו ל י ט י י ש מ ו 11 | ו ל ט י I 11 ד ת ו ר מ ת ה ב ם י ר מ ת ה 10 | ד ת ו ר כ י ג ת ב ת ו ר כ מ נ ש I \ ן ר ו פ י צ ב ש 9
ן ד ב י ב י ש מ א ל ש 13 | ת ו כ ר ב ה 13 | ד ב ו ל א I 13 ד ב ה ע ק ב ב 13 | ת ו כ ר ב ה 12 | ב ד מ ת ה 12
| ד ב ם א ו 17 | ך ר י ת ב 16 ן ד ב < י ל
1 6
ו א < *
m v 1 5
!
ת ו ב י ב ה 1 4
1
א מ י ש
£ י
מ י  
׳
1 3
ת נ ש ב 19 | ד ב ת ת י ^ > ר כ ו מ 19 | ד ב ל ט ׳ > ד ב י מ א י 19 | ד ב <
ש א
I
1 7
ד ב ת ו ר י ס ה 17
[ת י ע י ב ש ב 21 | י נ ע ר ש ע מ [ן ה ן י ד ?ז ע מ 20
1
ה ז [ן ה 20 ! ד ב < ת נ ש מ 19 ב י נ ש [י נ ע I 19 <
! ל כ 23 | א     •ג ] ד ב 1׳י ת י ע י ב ש י א צ ו מ ל ש ר מ א ו ת י ע י ב ש ב ר ע ב ת ו ר י ש ר כ ו מ ה י ה 22 | ת י ע י ב ש
2 ח ו י נ ק ס מ ר ו ד ו I 26 ך ב V [ל ע 25 | ך ב ת ו ר י ש 24 | ו ל א י ר ה > ץ ר א ל 24 | ב < י ב ד 23
ד ד ג מ ה [ח ו ר י ג ו מ ה 28 | « ח ו א ק ד ס ש ה ו ב < ת ו א ק ל ס ס ו 20 | ך < ב ה י ל י ס פ ו 26 | ד ת ו י נ ק ס מ ר ו ה ו
, ד ח א [ד ח א 30 | < ר ו ט ס 29 | ד ב י
ו מ
I ד ת ו ר ו ג מ ה ב ת ו ר י ג ו מ ה 29 1 א ת ר ג ס ה
ן ת ק ז ח ב 311 ו ת ק ז ח ש 30 | ג י י ח 30
[12-26] א י א מ ד 46
1 קושו סירטסיטנא תפוכו יבושייה •תפוכ רפיא .־ידוהי ׳ר בייח ירופיצב הניפסה ק ופיב
תורייע לכ וניתובר ורפא וישכע ךלמה רדפ ןתקזחש ינפמ יאפד ויה הנושארב פורטפ לש
הדוהיב שמתשמש ינפמ יאמד ןהלש תיינטיקו האובת ןוגכ ךרדה די לעש םייתוכ
יאדו סיוג בור םא וב ןיליטמ םייוגו לארשי לש רצוא
12
:י אדו ןהיתוריפ לפ ראשו
5 םי מ םלוכ ׳יפא םירסוא םימכחו ריאמ ׳ר ירבד יאדו הצחמ לע .דעהמ *אמד לארשי בור םא
לבא דיחי לש רצואב םירופא םירבד הפב יסוי ׳ר רמא
u
;י אמד וכותל ליטמ דחא לארשיו
ןמ םינפלש הנבי רצוא לע ונל התירוהש ירחא ול ורפא בורה רחא ץיכלוה םיכלמ רצואב
ןוגכ ץראל ץראל הצוחמ וכותל לי טי פש רצוא לבא םייתוכ ובור היה יאמד אוהש המוחה
הזה קוספה ארוקיתייה ייפי לכ יאספוקןב עשוהי ׳ר רפא
14
:ןובשח י פל בייח בנר לש הרצוא
10,דנבי רצואמו דבלב הנבי רצואב אלא ויתאצמ אלו אמטה לע רו הטה הזי ה ו
רוטפ ףועלו היחלו המהבל חקולה ״ :ץאמט האמ לע הזמ דחא רוהטש י תאצמ
ןיא היליאמ המהב הבלה יונ לש ותמהב לצא ותמהב ׳רשי רושקי אל י• :י אמרה ןמ
הנז יונהש תנמ לע ומע קסופו יוגל ותמהב ׳רשי ריכשמ *י :הרי זחהל ותוא ץבייחמ
ליפומ אהת רימע ךכו ךכ הי נפל לי טמ אהת םירועש ךכו ךכ ול רמאי אלש דבלבו
15 לע לסנ רתומ יאמד רוסא יאדו יתכמ יבג לע ןמש ;ת ׳רשיל ול רמאש יוג ״ : הי נפל
שייש לש הלבט יבג לע ןטש ןתנש יוג י
9
:ששוח וגיאו ףשפשמ ורשב יבג לע
ךלמנו הליכאל תוריפ חקולה
20
:וי רחא בשי ל ירשיל רתופ דמעשמ הילע לגעתהל
ןכ םא אלא ומצע תמהבל אלו תי בח תמהבל אל םליכאי אלו יוגל ונרכמי אל קכומל
יונל םרכמי אל הנתמב ול ונתינש וא השוריב תוריפ ול לפנש ימ וב אצוי כ*
נ
:רשי ע
20הדש ץחקו ל" :רשי ע ןכ פא אלא ומצע תמהבל אלו וריבח תמהבל אל פליכאי אלו
:ששוח וניאו תיעיבש יאצופל תיעיבשמ החמיצ אלש ןיבו החמיצש ןיב יונה ןמ העורז
לבטה תא ןיערוז ןיא הלכ וערז ןיאש רבד דחאו הלכ וערזש רבד דחא ערזל חקולה
מ
דע לבטה תא ערזו חכשש ׳רשי לבטב יונה םע ןישוע ץאו לבטה תא ץפחמ ןיאו
ןייו ס״רומה ךותל ןתיל ןיי חקולה  י :דבא רבכש רטפי החמצשמ בייח החימיצ אלש
25 ןכו רטופ ׳עלא זב ׳עמש ׳ר יאמדב בייח ץניחט תושעל ןינישרכ תי תנולא תושעל
חקולה *
5
:י אמדה ןמ רוטפ ןיניחט תושעל ןינישרכ חקולה רמוא רזעלא ןב ׳עמש ר היה
ןהו יאדוב בייחו יאמדה ק רוטס הייטרו אמגולמ תושעל חמקו רוליקה ךותל ןתיל ןיי
יאדו לשו יאדוב בייחו יאמדה ןמ .וטפ תורועל חמק חקלה •אדוה ןמ ןירוטפ קצע
ץבייחמ י אפש תיב בוט ןפש
2
* :פי רחא תורוע ןכותל ןתיל רתופ תורוע סש ןתנש
j (יג ׳א) 'ל א״כ י t ; , 22 ן ינ ווד j 17 | !נ״ ט״ ר ב ד מ ב 10 | (י ל ׳ נ ) ׳נ נ י כ י :ן י ר י ש כ מ ^וש ן מ ק ל 9
j ם ש י 29 | ם ש י 26
ל א ר ש י ש > י נ ש מ 3 | ׳י ר ש פ 2 | ה ר פ ט נ א 1 | ת פ י כ ו I 1 ה פ י כ 1 | א ד ב ' י
כ
ק ב !י י ו פ י צ ב 1
ל ש ר צ ו א ב א י ד ב ה ד ו ה י ר ד מ א > ב ו ר ה 71 ך ב ו כ ו ת ל [ו ב I 4 ד ב ! י ש מ ת ש מ 3 | ך ל א ר ש י ל ש ב
ם י נ פ ל ש 7/8 \ ד ב ה נ ב י ל ש 7 | ת ו ר צ ו א 7 | ב ו ר ה ד ה א ם י כ ל ו ה ם י ת ו כ ו ל א ר ש י ר צ ו א ל כ א מ י ו ג ו ל א ר ש י
! ב נ ד « | ל ב י
ב
[י כ ו ת ל 8 | ד ל י =מ ש כ ן י ל י ט מ ש 8 | ן ב ו ר S | ד ה מ ח ל מ י נ פ ל ש א י נ ש ל ש [ה מ ו ה ה ן ס
ר צ ו א מ ו 10 / ב < י ב ל ב 10 [ ך ב ל ש > ר צ ו א ב 10 | ע ד י א צ מ [ו י ת א צ מ 10 | ך י א ם י ב ק ב י א כ ז כ ק 9
24 ך ר א , ו י ר ח א 17 ד ע   ק ו ר ה ;מ I 11 ד ב ו ל י פ א ו > •י זמ II | ד ב ' י י ד מ ל [י ת א צ מ 11 | ל ש >
[מ ע 13 | ד ה ל כ א ם א ש ב ז י ב ל ה ש א 12 ו ם ד א > ר ו ש ק י 12 | ך ב "י י פ י ע ל ו 11 ) ד ב י ב א ר ב כ ש
| ש י ש I 16 ד 3 י א ם ד כ . . י א ד ו ב 15 | ד ב < י ל I 15 ב <
ה י :
פ ל 15 ן < ו ל H I ה י ל ע
ת מ ה ב ל א ל 20 ! ה ש ו ע [ר ש י ע 19 | ר ב
= n r
׳
K
׳ י מ ה ב ל |ו ר ב ח ת מ ה ב ל א ל 18 | י ם ר כ מ י 18 | ב ט י ל 17
I ד א ל ש ד ע ן י ב ו ב
א
ל י ע ן י ב ו 21 | ך י י
ה
" צ י
: £
ל ב ה ח מ צ ש מ 21 ! ד ב
= י
י י י א ׳ י מ ה ב ל ׳ ו ר כ י
ל י צ א ו > י א מ ד כ 25 . ב ע י ד ו מ ה 24 | < !ה י ל 24 | < ה ח י מ י צ ש מ ב י י ח 24 ! ך ב ע י
ז
ת י י ק י ל
2 2
ב י י ה ן י ע ה מ ת ו ש ע ל ן י נ י ש ר כ ו ן י ט ט ח י ב ג ל ע ן ת י ל ן מ ש ו ן יי ת ק ו ל ה י א מ ר ה ;מ ם י ר ו ט פ ן מ צ ע ן ה י א ד ו כ
I ד ב כ י ע ז
נ י =
I
2 9
ד ב י כ י ת ל [ם ש 29 ן ח ו ל י ק ה ך ו ת ל 27 | א י ב ש ר ז 25 ן ד ב י א מ י
2
47 [1-9] ב [27-29] א ד א ס ד
:ץטי י לי ם לשב אלאןירטופ .לליה תיב ויה אל הדוהי ׳ד רמא ןיד טופ ללי ה תי בו 1
הפורת י פולשת
3
״:דרוו ןמשב ללי ה תיב ויהןיבייחמ פידמוא ןתנ ׳ר פושמ םידחא
8
י
תפסותו תוחנמ ירישו םינפה פחלו טהלה יתשו רמוע רתומו השמוח שמוחו השמוח
ללי ה תיבו ןיבייחמ יאמש תיב ןועמש ׳ר פושמ ימוא הדוהי ןב ןועמש ׳ר םירוכיב
הרוטפ ץחרמה תפכ *׳ :י ושע השעש המ םהלש י ני ש רשעמל םש ארק םא ןלוכו ןירטופ 5
האמטמ הניא ףארמוא לאי למג ןב ׳עמש ןבר יאמרה ק רמול ךירצ ץאו יאדוה ןמ
ןמ רוטפ רמצב ןתונ קרוסהש יאמדב בייח ויתועבצאב ךסה ידדנה ןכש ץקשט תאטוט
:קרוסל ותוא ןינתונ ןיאו ידרנל ותוא ןינתונ תיעיבש ןמש ךכיפל י אפדה
תלוחבש חואה רמוא יסוי ׳דב רזעלא ׳ר אי כוטנא תלוחב רתומ ומוקמב זרואד
1
ב ^
רבח תויהל ותוא ןילבקמ פירבד העברא וילע לבקמה * :ורוב דע אוה רתומ איכוטנא 10
אהי שו ץראה םע לצאויתורהט השעי אלשו ץראה סעל תורשעמו המורת ןתי אלש
רכופ אוהש תאו לכוא אוהש תא רשעמ ןמאנ תוי הל וילע לבקמה הרהטב וילוח לכוא
חראתמה םירסוא יכחו ריאט ׳ר ירבד ץראה םע לצאחראתמ וניאו חקול אוהש תאו
ול ורמא ןמאנ אוה י לע ןמאנ וניא ומצע לע ריאמ ׳ד ןהל רמא ןמאנ ץראה םע לצא
תוריס ןכ יס לע ףא הז לצא הז ןילכוא תויהלפ וענמנ אל פיתב ילעב לש םהימימ15
דחא רבד לע דשחנו תוריבה ירבד וילע לביקש pאה םע* :ץנקותמ םהיתב ךותבש
:דבלב רבד ותוא לע אלא דושח וניא םירמוא םימכחו ריאמ ׳ר ירבד ןלוכ לע דשחנ
ירה הלוכ הרותה לכ . . . וליסא דחא רבד לע דשחנו הדות ירבד וילע לביקש יוג*
ץלבקס ןיא דחא רבדמ ץוח תוריכח ירבד וילע לביקש ץראה םע
1
:דמושמ ׳רשיכ אוה
דב יסוי ׳ר ותוא ץלבקמ ןיא דחארבדמ ץוח הרות ירבד לכ וילע לביקש רג ותוא20
הגוהכ תדובע לכ וילע לכיקש ןהכ* :םירפוס יקודקידמ דחא רבד ולי פא רמוא הדוהי
רבדמ ץוח היול תדובע לכ וילע לביקש יול ןב י :ותוא ץלבקמ ץא דחארבדמ ץוח
םד תקירז אלא יל ןיא ס י מ ל ש ה ס ד תאבי רקמה ׳אנש ותוא ןילבקמ ןיא דחא
.תואזה תלבקו תורטקההו תוצימקה תושגהו תופונת תולי לבו תוקיצי ץנפ פיבלח רטקהו
רפול דומלת ץוחבו פינפב פיפכ תואי שנו ערוצפ תרהטו הלגעה תפירעו הטוס תאקשה25
תנתטט אלא ותוא ץחור ןיא לוכי דמוא ןועמש ׳ד ןרהא י נבבש הדובע לכ• ן רה א י נכ
ו ב י כ המינפמ ך ננ׳ד תי שאר רמול דוטלת ןילובג תונתפפ ףא ץנפ דבלב שדקמ
ןיא תרשל וילע לבקמ ןיאשו תונתמב ול שי תרשל וילע ־לבקמה ״:ך י ה ל אי י י רחב
י תתנ פ קל ח םהב יתכ המ םימשבש םהיבא ןוצר ץשוע םינהכהש ןמזב
8
:תונתמ ול
ץאש ןמזבו ולשמ ץלטונ ןיאו ןילטונ ןהןהלשמ םי שדק שדו ק י שאמ םתו א30
| : ן י מ ה י מ ב • ׳ נ ח ו ל ו כ נ נ ; ( י נ ׳ נ ) ס ש י .י ג ז י מ ן מ ק ל ׳ע 10 | זי מ א (י א ׳ נ ) ׳י נ ״ ב י 9 | 'ד א 5
ס 3 0 I 27/28 ׳ד םי •ס י ר נ י I 27 נ י נ .ס ש ס ש 26 | ט״כ •ו א ל מ י ו 23 | ב י נ מ ן י ל י מ «ס ש ג 21 | ס ש י 16
| ׳• ׳ו א ר ק י י 29/30 | ׳ה
1 ב !י נ ד ו > ד ר ו ו 2 | ד ב <
ש י
י מ י א 2 | ד ב י ב ל ב > ד ב !י ט י ל פ I 1 ד ב זיינ ׳ר 1
ר ו ט ס 5 | ד ב ת ש כ [ת פ כ & | ם ה י ל ע [ט ה ל מ I 6 ד 3 א י ק י
8
׳ 5ל
ז ג
י I
5
ד 3 ם י ר ו כ ב ה 4 | [ק ב פ ה א כ י ל ז ]
| ת ל י ח ת ב ש 1ת ל ו ח ב 9 | ד 3 "י א I
9
< י א מ י ב 7 | ד 3 י
ס
י י י ג ׳ י ש ן מ ש 7| 3 < י מ י א f 6 3
3 ת ו ר ה ט 11 | ן ת ל א ל ש 11 ו ת ל י ח ת ב ש 9 | אח ר ו א ד "י א 9| ר ז ע י ל א ר 9 | ד א י כ ש נ א 3 ה י כ ו ט נ א 9
ם ה ל ר ס א [ו ל ו ר מ א 14 | ו ל א ל ע ן מ א נ א ה י [ן מ א נ א ו ה י ל ע 14 | ד 3 !י ל י ח 12 | 3 ם ע [ל צ א 11 | ד
[< ת ו ד ו ק נ ו ] ל ע > ׳י פ א 18 | ד 3 ל כ > ו י ל ע 18 | ד 3 י ג t*w 18 | ל כ > ו י ל ע I 16 ד < 3
> ר ג 20 | 3< י י י י א ד ע ר ג p 20 | ד 3ל
ב
> י י ל ע
1 9
י י
מ ו ס
! י ס ו ש מ 19 | < ל כ 18 | ד 3
ת ו ר ט ק ה ה ו 24•| ת ו ק י צ י ל |24 ד 3 י ב ו ג ו > ם י מ ל ש ה 23 | ד FF3 ז י
ח א
I 21 י ד ם י נ ו מ ד ק ה ם י מ י ב
I ן ו ע מ ש ׳ד ר מ א 26 ! ד 3 ץ ו ח ב מ ו ם י נ פ ב מ I 25 ה ל ג ע 25 | ת ו א ז ה ה ו ת ו ל ב ק ה ו 24 | ת ו ק י ל מ ה >
ת1ריש f 28 ד 3 ל ב ק מ ה י
כ
28 | ד 3 < י י ה ל א I 28 ד י 3 י מ ו ג ו ך י ר ה צ י ו ך ש ו ד י ת > ך נ ג ד 27
ה מ 29 | ד 3 ש ו ק מ ל ש 29 ן ד 3 ת ו נ ת מ ב 29 | ד 3 ה ו ר י ש 28 | ד 3 ן י א ש ל כ 28 | ד 3
| ד 3 י ל ש מ [י ל ש ב 30 | ד 3 < ם י ש ד ק ש ד ו ק 30 | ב ה ת ו א [ם ת ו א 30 | ד 3 ם ה ב ר מ א נ
[10-24] ב י א מ ד 48
1 ורזתש ןלוכו ם י ת ל ד ר נ ס י ו סככ םנ י מ םהב רמאנ המ םימשבש ןהיבאץ צ ר קשוע
ןילבקם איסהרסב םהב ורזח רמוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד תי מלוע ןתוא ןילבקמ ןיא ןהב
ןילכקמ םלועל רמוא עשוהי ׳רו ןועמש ׳ד ןתוא ןילבקמ ןיא תוינומטמב ןתוא
הליחתכ גהונ היה מא וילע לבקל אבה
10
: םי בבו ש םי נב ו בו ש י אנש ןתוא
5 ןועמש ׳ר ותוא ןילבקמ ךכ רחאו ותוא ןילבקמ ןיא ואל סאו ותוא ןילבקמ אעניצב
ןילבקמ ךכ רחאו םיסנכל ןילבקמו ןיכלוהו ״ :ותא ןידמלמו ותא ןילבקמ םלועל רמוא
תורהטל וילע לביקותא ןילבקמ דבלב םיסנכל אלא וילע לבקמ וניא םאו תורהטל ותא
ימוא יאמש תיב ןילבקמ יתמ דע '* :ןמאנ וניא תורהטה לע ףא םיסנכל וילע לביק אלו
: םוי םישלש הזו הז ימוא ללי ה תיבו שדוח רשע םינש תוסכלו םוי םי שלש ןיקשמל
10 ןיא הבישיב בשי ש םכח לבא וילע לבקל ךירצ םכח די מלת ולי פא וילע לבקל אבה
18
הרובח ינפב וילע לבקמה
14
:וי נפל ןילבקמ פידחאש אלא דוע אלו וילע לבקל ךירצ
לאילפג ןב ןועמש ןבר ןילבקמ וי נפל לבא הרובח ינפב לבקל ןיכירצ וידבעו וינב ןיא
יבא לצא ךלוה היהש רבח ןב
15
:לקלי קש רבח ןבל לקליקש רבח המוד וניא רמוא
תורהט ולי כאמש עודיב פא תורהט וליכאמ אמש ששוח ומא יבא ןיא pאה פע ומא
15 תאשי נש קאה פע תשא רבחל תאשי נש ץראה פע תב ״ :סרדמ ןיאמט וידנבו רוסא
תאשי נש רבח תב ״ :הלי חתבו ןהילע לבקל ןיכירצ רבחל רכמנש ץראה םע דבע רבחל
ןה ירה ץראה סעל רכםנש רבח דבע ץראה םעל תאשי נש רבח תשא pאה סעל
׳ר היה ןכו הליחתכ ןהילע לבקל ץכירצ וא רזעלא ןב ןועמש ׳ר ודשחיש דע ןתקזחב
תעמוק .דתיהו רבחל תאשי נש תחא השאב השעמ ריאמ ׳ר םושמ דמוא רזעלא ןב ץעמש
20 ץי אה םע לצא דמלש רבח ןב "י :םי רשק וידי לע הרשקו סכוסל תאשי נ ןיליפת וידי לע
לצא דמלה ץראה פע ןב ודשחיש דע ןתקזחב ןה ירה ץראה פע לצא דמלש רבח דבע
ולצאמ יאצי רבחכ ןה ירה ולצא ןהש ןמז לכ רבח לצא דמלה ץ ר »ח םע דבע םע רבח
רבח י נולפל ךלוהו הז רככ ךלוה ץראה פעל רכח רפאי אל
2 0
:ץראה פעכ ןה ירה
ךלוהו הז רככ ךליה pאה פע ול רמאש רבח
91
:ץראה םע דיב תורהט ןיחלשט ןיאש
25 רבחל רטאש ץראה פע
2 3
:ץראה פעל תורהט ץרפומ ןיאש ןתי אל ץראה פע י נולפל
:ץראה פעל תורהט ןיליכאט ןיאש ול ןתי אל ונתשאו הז ןיי ונלכואו הז רככ י ל ןת
ונילכואו י ל ןת ול דמא רקינש חיטבא ונילכואו יל ןת ול רטא רככה ק רודנ היה
מ
:ו ל רופאה רבד םדאה תא ןיליכאפ ןיאש ןתי אל ונתשאו י ל ןת ול רמא הלנתי נו ןיי
תא ןיליכאמ ץאש חנ ינבל יחה ןמ רבאו דיזנל ןיי פוכ םדא טישוי אל וב אצויכ**
I ׳ג ׳ב ש 13 ן ם ש ,ס ש 8 | ם ש ,ס ש 6 | 0ש ג »(׳ג נ ״ י ) ׳א נ ׳ ב י 4 ] ל ״ י נ ה י מ ל י 4 [ ׳ו ׳א י כ א ל מ 1
| : ב י ב ס י ש ס פ ג ;( י א ׳ג ) ׳ ג •כ י 29 | מ י ל זי מ ג 19 | (י ג י ב ) 'ד ב י כ י ' 15
כ ה ח ר ק ן ב > ע ש ו ה י ר 3 | ד ת ו נ ו ט ט מ ב ב ת י נ ד ו מ ט מ ב 3 | י ו ג ו > ס י ת ל ד 1 | ם ו ק מ ל ש 1
ן ׳ו ג ו > ם י ב ב ו ש 4 | ד ב V ז
י ב י
י
3
1
י ב
[ם ל ו ע ל 3 [ ב ן י י מ > י מ ו א 3 | ד ל ם י ר מ ו א 3 | ד
> ד ב [ב יתיא1ן י י מ ל מ כ ׳ ח א ו [ן י ל ב ק מ כ י ח א ו 5 | ד 3 < י
ת
י א ! י ל ב ק מ ץ א ו א ל ם א ו 5 | ה ל ח ה מ 4
| ב ל כ ן י ב י ך כ ן י ב [ם ל ו ע ל 6 | < ו ח א 6 ד ע ן ו ע מ ש ׳ר ן מ 5 | ו ת ו א ן י ל ב ק ס כ י ח א ו ו ח ו א ן י ד מ ל מ ו א ל ם א ו
ב ש ו י ה 10 | ד 3 ם י ש ל ש ל 9 | ד 3 ת י פ כ ל 9 | ד 3 י ל ע ל I ד 3 ר מ א > ם א ו 7 | ד 3 < ו ת א 7
ו י ל ע ל ב ק ל ך י ר צ ץ א ה י ח »ןא ר מ א ל ו א ש א ב א ב ש י ש ה ע ש מ ו י ל ע ל ב ק ר ב כ ש > ו י ל ע ל ב ק ל 111 ד 3
א ל א 12 ן < י נ פ ב ד ע ל ב ק מ ה זמ j 11 3 < י י ל ע H I ד ב י י נ פ ב 11 ן ד 3 ם י ר ח א ף א j 11 ד ב
! ע י י י 14 | ד 3 ת ו ר ה ט ב 14 | ו י ב א (ו מ א י ב א 13/14 \ ר ת א [ל צ א j 13 ך 3 ה ר ו ג ח ו י נ פ ב ן י ל כ ק מ
ן 3 < ן ה 17
1
ד 3 ל ש י י ב ע I
7
I ה ל ח ת ב 1 6 3 ד | ל ש י ד ב ע j 16 ה ז י ר ה > ד 3 ת ו ר ה ט ב 14
[ ד 3 ל ש ו נ ב 20 | ך ב ן י ר ו ש ק 20 ן ך ד ת ר ש ו ק ,ד ח י ה ו j 20 3 < ח י י י י ע ז י ע מ ש ד ן מ 18
ו ד 3 י ט ל ש 21 | ך 3 ל ש ו נ ג 21 ן ד מ ל ה י ה ש 21 ] ד 3 י ב ה ל ש j 21 ד 3 י ט ל ה י ה ש 20
[ך ל ו ה ו j 23 ד 3 י ז 23[ 1 3 י ל י י י 231 ם ד א > ר מ א י 23 | ד 3י מ ל ׳ י י ה ש 221 ד ב ל
8
׳ י
י נ
ע
2 2
j ד 3 י י
נ
ל P ס י נ י ° נ י נ ב ל י ח ה ן מ ר ב א 29 1 ד ב ל א ר ש י [ס ד א 29 | א מ * 24 ד ב ן ח ו
49 [1-9] ג י א מ ד
ןהירחא ץנוע ןיאו ןהי לע ןינמזמ ןיאו ןהילע ןיכרנמ ןיא ןלוכ לעו ול רוסאה רבד םדאה 1
סא אלא ףורש אצ לוכא *צ ול רמאי אל ויתורהט לע ץראה םעל ןי לאשנ ןיאו ןמא
:רוהט התלאש הזכ םא אמט התלאש הזכ םא ול ׳א
אסםח רזעלא ׳ר םושט רמאש ויחא ןתנ ר םושמ םלושמה ןב יסוי ׳ר דיעה
1
ג ג
ול השוע לבא הרהטב המורת ותסיע ול השעי אל ץראה םעל תורהט ץשוע ןיאש 5
וזו וז לטונו אב ץראה םעו אשי פכ י פל ןתונו הלח הנממ שירפמ הרהטב ןילוח ותסיע
הטורת ןחט שירפפ הרהטב ץלוח יתיז ול השוע לבא הרהטב הפורת יתיז ול השעי אל
ץנתונ ץאש פשב ןהיתש לטונו אב ץראה םעו רבח לש וילכ ךותל ןתונו לטונו
תמורת לכואה.
3
;רבח ןהכל אלא שמוחו ןרק ןימלשמ ןיא ךכ רבח ןהכל אלא המורת
:ץראה םע תא סייפמו פימד לטונ רבחו רבח ןהכל שמוחו ןרק פלשמ ץראה פע 10
ןהכ קלוח וקלח לוטי ל ץראה פע תא ץפוכ וברעתנש ץראה פע תפורתו רבח תפורת *
הנוהכל קיזחפש ינפמ לארשי ץראב אל לבא ודימ לי צמש ינפמ יתוכ ןהכ פע לארשי
רבח ןהכ לכא ונמיה קולחל רתומ יתוכ אוהש ותוא ןיריכמש פוקמ לארשי ץראב ףא
י נפמ ונממ לכאי אל הרהטב השועש ןמזב לבא האמוטב השועש ץראה פע ןהכ פע
י אבנ השענו רבח ןירפוא ויה הנושארב
4
:י עבר ןיי והקשמו רוהט ףוע דשב וליכאמש 15
.דז ירה ותייבנמ שריפ קאנ וניא י אבנ אוהש ץפז לכ רמול ורזח ותוריכחמ ותוא ןיחוד
ןתונ וניאו ול ןתונו רשעמ םיבנע תוילדו מיניאת ירקיע ץראה פעמרכוח היהש רבח
5
:ןמאנ
וליכאמ אמש ששוח ויבא ןיא ץראה פע ומא יבא לצא ךלוה היהש רבח ןב ולשמ אלא ול
ינליכאה ול ימוא ןינקותמ ןניא אמש ששוח וניא תוריפ ודיב ויה ןינקותמ ןני אש פירבד
ץראה פע תדועסב אלו ץראה םע לש ואתשמכ רבח שמתשי אל ״:ולי כאמו רשעמ 20
ךכיסל ןיי לש תחא תיקינמ אלא הניא ולי סא וידי תחת לכה ןינקותמ ויה ןכ םא אלא
הי הש רבח
י
: תורשעמל הקזח וז ירה ותדועסבו ץראה םע לש ואתשמכ שמי שש רבח
דימ התושו לטונ דימ לכואו לטונ ותוא ץאור ולי פא ץראה פע תדועסו התשמב בסימ
ןיא דחא וי לע רשעמ ומע בםימ ונב היה ובלב רשיע אמש תורשעמל הקזח וז ץא
ותדועסבו ואתשמב בסימ היהש רבח ן ב
8
:ו י לע רשעמ רחא םוקמב ונב וי לע רשעמ
2
&
הקזח ול ץא דימ התושו לטונ דימ לכואו לטונ ותוא ץאור ולי פא ץראה פע לש
היה פא ןה םירחאל הלקת וליא לכ ׳מאש יס לע ףא ובלב רשיע אמש תורשעמל
רבח תונחב שמתשמ היהש ץראה םע
0
:תורשעמל הקזח וז ירה תונחב ומע ףתוש
ותשאו ןמאנ &וה היה ףילחמ אמש שש.ח וני א רתומ סנכנו אצוי רכחש יפ לע ףא
ל י ע ל 9 ן : ׳ע א ; נ י ל ק ן י ל ו מ נ ;׳ ל ׳ז ס ו מ ו ל ס ל י ע ל 8/9 | ב י ס ן י ע י ג נ 4 | ס י מ ס ו כ ל ב נ ; א י כ ׳ה ל י ע ל ן י י ע 1
| (י נ ׳ג ) ׳ג ם ט י 29| ח י פ א ,ם ש י 22 | (י נ ׳ נ ) •ד ב י כ י 20 | ׳ו ם ש ל י ע ל 11 | ׳ס ם ש
ל ש 6 | ף ב •י ט ו ר ח ל ש 5 | ך ב < י מ א ש 4 | ד ב < !י א ו 2 | ב ן ל ו כ ו [ן ל ו כ ל ע ו 1
ל ש ם י ת י ז 7 | ך ב ל ש ם י ח י ז j 7 ב ן ה י ח ש ח א [ו זו וז 6 ן ך ב ד ו ח ל [י ש ל 6 | ד י ב !י ל י ח
ק ל ו ח ו 11 | ד ב י ק ל ח ח א 11 י ד ב י י כ מ ל ז ל ו ט י ל I 11 ד ב !ה י ח ש ת א 8 | ד ב < ל
ט י נ
י
8
ל ד ב
ן ד ב ל י צ מ א ו ה ש 12 | ד ב י ת ו כ ם ו ק מ ב > י ח ו כ 12 ן ד ב ל א י ש י ם ע > ן ה כ 11 ] ד ב
ל כ ו א 13 | ד ב י ב [ו ח ו א 13 ן ד ב ה נ ו ה כ ב 12 ו ד !י ק י ז ח מ ש ב ו ק י ז ח מ ש 12
1
ד ב < ל *
י מ
׳ י
1 2
י ע י ב ר 151 ו ח ו א ה ק ש מ ו 16 | ד ב י י כ ב [ף ו ע 15 | ה ש ו ע ש ן מ ז כ [ח ש ו ע ש 14 | ד ב
י ת
י כ [ץ י א ח ם ע 14 \ ד ב
ל ש 17 | < ה ז 16 | ו ח ו י ב ג מ 16 | ד ב ן י א I 16 ד ב ו ת ר ו ב ח מ j 16 ד ב ׳ י ש ע נ ש 15 | ד ב
| ד ת ק נ י מ ב ת ו ק י נ מ 21 | < א ל א 21 | ץ ר א ה ם ע ל ש ו ח ד ו ע ס ב ו 20 | ן י נ ת ו נ ו 17 | ד ב ם י ב נ ע
ו א ח ש מ ב 23 [ ד ב ב ש ו י .[ב ס י מ 23 | ד ב •י ז j 22 ץ ר א ה ם ע ל ש > ו ת ד ו ע ס ב ו j 22 ת ו א ת ש מ ב 22
ו ל צ א [ו מ ע 24 | ד ב ו ל [ו ז 24 | •ן ב ל ש ו ת ד ו ע ס ב ו 23 | ד ב ץ י א   י ם ע ל ש > ד ת ו א ת ש מ ב ב
ו ת ד ו ע ס ב ו ץ ר א ה ם ע ל ש זב ו א ח ש מ ב ] ח ו א ח ש מ ב 25 | ב ב ש ו י [ב ס י מ 25 | א ם א [ד ח א 25 | ד ב
ח ז י ר ה > ס נ כ נ ו I 29 ב < י ב ח 28 | ל ש ת ו נ ח ב 28 | ד ב ה ח ו ש ו [ד י מ ה ת ו ש ו 26 | ד ב ל ש
ן ד פ ״ ו י ל ח ח 291 ד ב
י ע א
י
2 9
1 ד ב
4 ד
[1] ד [10-17] ג י א מ ד 50
1 .ר ד וע כ א ו ה יר ה ו ר מ א ש י פ ל ע ף א ו ל צ א ץ ח ר א ת מ ן י א ו ו נ מ י ה ץ ח ק ו ל ת נ מ א נ ה נ י א
ו נ מ י ה ן י ח ק ו ל ן י א ו ו ל צ א ן י ח ר א ת מ ק א נ ו נ י א א ו ה ו ת נ מ א נ ו ת ש א ת ח א ה פ י פ כ ב ש ח נ פ ע
ן ה י פ ל ע ן י ל כ ו א ו ן י ח ק ו ל ק א נ ו י ת ו ח פ ש מ ו ו י ד ב ע מ ד ח א ן מ א נ ו י נ ב מ ד ח א ן מ א נ ו נ י א א ו ה
ם ו ב י י ח א ל ן י מ ו ת ח נ ה
1 0
: ן כ ת ו ש ע ל י א ש ר ו נ י א ת ו ר ה ט ב ו ת י ע י ב ש ב ל כ ו א ו ו ל ן י ש ו ע ו
5 ם י ר ומ א ם י ר ב ד ה מ ב י נ י ש ה ןמ ר ו ט פ ו ה ל ח ו ר ש ע מ ת מ ו ר ת י ד כ א ל א ש י ר פ ה ל ם י מ כ ח
ה ז יר ה ו ת ו נ ח ל ה כ ו מ ס ה ת ו נ ח ב וא ר ט ל פ ב ר כ ומ ל ב א ו ת י ב ח ת פ ל ע ו ת ו נ ח ב ר כ ו פ ב
ו כ ר ד ש ת א ה ס ג ל ה ק ד ה ל י פ ט ה ק ד ה ס נ ןיב ו ד ד ו מ ה ס נ כ ד ו מ ל ו כ ר ד ש ת א י נ י ש ב ב י י ח
ם י ר כ מ נ ה ם י ר ב ד ו ל י א
1 1
: ה ק ד ל ה ס נ ה ל י פ ט ה ק ד ב ן יב ה פ נ ב ן יב ו ד ד ו מ ה ק ד ב ד ו מ ל
ף א ימ וא ימ כ ח ו ר י א מ ׳ר י ר ב ד ה ק ד ב ד ד מ י ל ן כ ר ד ת י נ ט י ק ו ה א ו ב ת י נ י מ ו ל י א ה ס נ כ
10 א י מ ח נ ׳ד ב י י ח ה ז יר ה ה יק ד ב ן ר כ ומ י י מ ד ן יר כ ומ ו ן ע מ ש מ ,ר ס נב ן ד ד ומ ה ק ד ב ד ד מ י ל ן כ ר ד
׳ר ל ש ו נ ב ׳ע מ ש י ׳ר י
8
: ה פ ג ב א י ה יר ה ה ס ג ב ה ק ד ב א י ה יר ה ה ק ד ב ר כ מ נ ה ר מ ו א
ך י ר צ ע ב ו ר ו ה א ס א ל א ר כ ס א ל י ל י פ א ב י י ח ה ז יר ה ה ק ד ב ר כ מ נ ה ר מ ו א ה ק ו ר ב ןב ן נ ח וי
מ י ב נ ע ו מ י נ י א ת י ל פ י פ וי ׳ר פ ו ש מ ר מ ו א ל א י ל מ נ ן ב ן ו ע מ ש ן ב ר ע ב ו ר ה ת א ר ש ע ל
ה ט מ ל ו ן יה מ ה פ נ ה ד י פ ןיה ח ל ב ו ה ק ד ה ד י מ ה ט מ ל ו ן י מ י ל מ ה ס נ .ד ר ימ ן י מ י ל ק ר י ת ו פ ו ק ו
15 ה ר י פ וז יר ה פ ו ש ל ש ה פ י ל ק ׳וא י פ ו י ׳ר פ ו ש מ ל א י ל מ ג ןב ן ו ע מ ש ן ב ר ה י ה ןכ ו ה ק ד ה ד י מ
ך י ר צ ך כ ן יב ו ך כ ןיב ת י ב ה ל ע ב ד ב ל ב ן ו ט י ס ל א ל א י י מ ד ה ת א ר ו כ מ ל ו ר י ת ה א ל
1 3
: ה ס ג
ח ל ש ל ו ר ו כ מ ל ר ת ו מ ת י ב ה ל ע ב ד ח א ו ן ו ט י ס ד ח א ם י ר מ ו א ם י מ כ ח ו ר י א מ ׳ר י ר ב ד ר ש ע ל
ןב ן וע מ ש ן ב ר ׳9א ר ש ע ל ך י ר צ ר ב ח ד י ב ו ץ ר א ה ם ע ד י ב ח ל ש מ ה
1 4
:ה נ ת מ ב ן ת י ל ו ו ר י כ ה ל
י ת ד מ ל ו י ר ס י ק מ י ד י ל א ב ה ז ׳מ א ו י ר ו פ י צ ב נ ו ר ת א ׳ר ב י ס ו י ׳ר י ל ח ל י ש ש ה ש ע מ ל א י ל מ ג
20 ו ד י ב ה יה ם א ש ד ב ל ב וז א ל א וד י ב ה יה א ל ו א מ ט ה י ה ו י י ד וו ה י ה ש ם י ר ב ד ה ש ל ש וב
ל ע ף א ן ק ות מ ו ג י א ה זו ן ק ו ת מ ה ז ׳ט א ו ר ג ת ה ןמ ח ק ו ל ה ״ : ו י ל ע : ר ש ע מ ה י ה ר ח א
ץ ע י ס ש מ ר כ ו מ ה י ה ש ר ב ח ר מ ת י א ן מ א נ י י מ ד ר ו כ מ י ל ו כ ר ד ש ת א ן מ א נ ו נ י א ן ק ו ת מ ה
י א מ ד ו י ל ע ו פ י ל י כ א מ ה י ה ל א י ל מ ג ן ב ר ע י ד ו ה ל ך י ר צ י א מ ד א ו ה ש ר ב ד ו ל ה נ מ ת נ ן ק ו ת מ
ב ו ט מ וי ב ה פ ו ק י א ב נ
1 8
:ע י ד ו ה ל ך י ר צ ן יא ת י ב ה ל ע ב ן ימ ה ו ת ו א ש ע ו ד י ב ם א ע י ד ו מ ו
25ך ו ת ב א ע נ י צ ב ץ ב ו נ ל כ א ל ו ח ב י ן י זי ר כ מ ו ץ ב ו נ ש ך ר ל כ ב ו ט ם וי ב ץ יזיר כ מ ו ן יב וג ויה א ל
ל ש ן ח ת י פ ל ע ץ ג ל ד מ ת י ע י ב ש ב ה ק ד צ י א ב ג ״ :ה נ ו כ ש ו ה נ ו כ ש ל כ ל ע ן ק ל ח מ ו ן ק יח
ו ל י פ א ת י ע י ב ש י ל כ ו א ב ק ד ק ד ל ץ כ י ר צ ץ א ם י ר מ ו א ם י מ כ ח ו ד י א מ ׳ר י ר ב ד ת י ע י ב ש י ל כ ו א
ה ת י ה ם א ד ב ל ב ם י צ י ב ו ת ו ע מ א ל א ת ו נ ת מ ו ד ש ח נ א ל ש ו נ מ י ה ן י ל ב ק מ ן ה ל ה נ ת י נ ת פ
ה ר ה ט ב ץ ב ו נ ם י נ ח ב ה ׳ת י ע י ב ש י ל כ ו א ב ק ד ק ד ל ך י ר צ ו נ י א ת י ע י ב ש י ל כ ו א ה ל ו כ ר י ע
30 :ת י ע י ב ש י ל כ ו א ב ק ד ק ד ל ן י כ י ר צ
ד ׳ד ז יר ה ו ב ל ב ר ט נ ש מ ש ש ו ח ו נ י א ו ם וי ה ל כ ר ר וב ה ז יר ה ק ו ש ה ן ס ק ר י ח ק ו ל ה
1
ד
I ם ״ פ ב י ב נ 31 | (י ג ׳ נ ) 'ג ם ש י 26 | ו י נ מ י ב j ; 0ש » 16 | 0ש י 8 | ('7 ׳ נ ) ׳ א ג ״ כ • 7
ו ת ח פ ש מ ת ח א ו ב י י ת ו ת פ ש מ מ י ת א ו 3 | < ו י ד ב ע מ ד ת א 3 | ך ב < ו נ י א 3 | ב ן י ר ת א ת מ 1
| ד 3 י י   ז י ם י 7 | ך ב י ת ו נ ח (ו ת י ב 6 | ך ב ן ת ו א י ב י י ח 4 | ן י א ש ר ן נ י א 4 | ך ב ת נ מ א נ 3 | ל
ה ק ד ב ן י ב 8 | ד ד ו מ ו 8 | ד ד מ י ל 8 | ה ס ג ל ה ל פ ט ה ק ד 7 | ה ק ד ב ן י ב ו 7 | ב ן י ב י > ה ס ג 7 ן ה ס ג ב 7
ן ד ד ו מ ו ה ק ד ב ד ד מ י ל ן ב ר ד ש ם י ר ב ד ם י ר מ ו א ם י מ כ ח ו 9/10 | ב < ׳ י ק י ל י ל י י ם ל ן מ 8 | ה ס ג ב ן י ב
[ך י ל ס ] י ל ס ו 13 | ך ב י ל
ס
י I
1 3
ד 3
ם
י ש ל ש ה ע י ל ק > י ס ו י ׳ד 131 ן ד ד ו מ ם א [ן ר כ ו מ 10 | ה ס ג ב
ה ר מ ב I 15 ך ב י י ד מ ג ן י ה 14 ד ב ׳ י ק ד , ד ד מ ב 14 | ך ב ה ד מ כ 14 | ק ר י ל ש 14 | ל ב ס י ב ג ע
ן ל ב י ל ז
ת
י ל י
1 8
1 א <
ת
י ב ח ל ע ב 16.י < ת א 16 | ך ב ה ד מ ב א ו ה 15 [ ל ב ה ע י ל ק I 15 ל ב  
י א י ס ו י ׳ ד ל [י ס ו י ׳ר י ל 19 ן ח ל ש ש 19 | ך ב ר מ א ג ״ ב ש ר 18 | ר ב ח ל ן י ב ו ץ ר א ה ם ע ל ן י כ 18
א ל ש ו 20 | ך ב ה י ה ש ו I 20 ד ח א > ם י ר ב ד I(2 ד י ב 19 | י ר ו פ י צ מ 19 .1 ך ב ל י י ג > ג ו ר ת א 19
ל ש ע ו ד י ב 24 1 ו י ל ע ו פ ת א 23 ן ך כ < י
ס ת
י א 22 | ך ב ו נ מ מ > ר ש ע מ 211 ב < י י 20 | ל ב
I ל ב < ח ז י ד ח 81
1
כ ח י נ ת ו נ [ת ו נ ת מ 28 | ל כ י נ ת נ 28 | ל ב ן ה י ח ת פ I 26 ן י ט ה ו ת ו א מ ת י ב ח ל ע ב
51 [2-16] ד י א מ ד
לוטיל רסוחמש ינפמ לוכי וניא רשעל רשעל ךירעש ינפמ לוכי וניא ריזחהל רופא 1
וני אש לע ןקותפה ןמ רשעמ אצמנ לוטיו רחא אובי אטש לוכי וניא דחא חינהלו דחא
יסוי ר רשעיש דע ךילשי אל ואושטמ ךילשהלו וקרי ילע ריזחהל הצורה
ג
:ןקותמ
אל עי נצהל ךלמנו ןלכואל ןלטנו קושב תוריס אצו מה
3
:רתו מ יאמד רופא יאדוו רמוא
ירה הני נבש קרי תבו נק
4
:רתומ יאמד רופא י אדו רמוא יסוי ׳ר רשעיש דע עינצי 5
סוקמ לכב הפשא יבנ לעש הרופא וז ירה תיבה ךותבשו תיכה לעב לש תרתופ וז
ירה ךי לשהלו רכש סונרפסיאה תא בנקל וטקילש בורכ רפוא יפוי ׳ר *:תרתומ וז ירה
יאמדו יאמד הנקיתש יאדו רשעיש דע עי נצי אל עי נצהל ךלמנו ןלכואל ןלטנ רתומ הז
אל יאמד הנקיתש יאדו רמוא יפוי ׳ר ריאפ ׳ר ירבד פולכ השע אל יאדו הנקיתש
הפורת ןיאש המורת ותמורת ןיאו תורשעמ ויתורשעמ י אדו הנקי תש יאמר פולכ השע 10
ירה חקל הזיא עדוי וניאו חקל יאמד רכומ דחאו י אדו ןירכומ ריעה לכ
8
: המורת רחא
ןקותמהו לבטה
8
:ו לש ראשהו ןהכל ןתונ תורשעמו המורת שי רפה
1
:רופא הז
לכל ןתונ רשעמ תמורתו המורת שירפה יאדוו רייושפב נהונ פהפ דחא דבא.וברעתנש
,עדוי וניאו חקל ןקותמ וני אש רכומ דחאו ןקותמ ןירכומ ריעה לכ
9
:הצרי ש ןהכ
ןיאו חקלו הליבנ רשב רכומ דחאו הטוחש רשב ןרכומ ריעה לכ רוסא חקל םהמ הזיא 15
חקל אמט ןיי רכומ דחאו רוהט ןיי ןירכומ ריעה לכ י" :רוסא חקל ןהמ הזיאמ עודי
ןהמ הזיאמ עודי ןיאו חקלשכ םירומא םירבד המב רוסא חקל ןהמ הזיאמ עדוי ןיאו
רחא אל םיסכח ןהב וכליה אל תוריס ״ : בורה דחא ןיכלוה קושה ןמ חקול לבא חקל
םיתז '
ג
: בורה רחא אלא םימדה רחא אלו הארמה רחא אלו חירה רחא אלו םעטה
אל ןיוש הדירובהו רובה ןיא םירמוא םיסכחו ריאמ ׳ר ירבד. הדירובבו דבב םוםחישמ 20
הנידמב הביר רוסא הנידמבו רתומ ריעב הנידמב הביר אלו ריעב הביר הנידמב אלו ריעב
רתומ דהב העקבב הביר אלו רהב הבי רי
5
:רוסא ריעבו רתומ תנידמב ריעב הביר אלו
אלו ינונחל הביר רומא רהב רתומ העקבב דהב הביר אלו העקבב הביר רוסא העקבב
ינונחל הביר אלו תיבה לעבל הביר רוסא תיבה לעבל רתומ ינוונחל תיבה לעבל הביד
הביר רוסא ול הביר אל רתומ ול הבירש לכ ללכה הז רתומ תיבה לעבל רוסא י נונחל25
ןורימב לוס לש תחא ןרג הסנכנש .השעמ יסוי ׳ד רמא הנשויל קושה רזווך טעטתנו
:הנשוי ל קושה רזחו טעמתנ ןהל רמא קושה תא ןהל ריתהו אביקע ׳ר תא ולאשו ואבו
ןיצרשינםמ ןירתומ ןימותחנה ריעב תחא ןרונ אלא וסנכנ אל ולי פא רמוא ץעטש׳ר ״
תמי פ לע ובריש ידכ היינש תוריפ לע ץראל הצוח תודיפ ןיפרצמ
16
:שדחה רחא
ר ש ע מ >ןוס ן מ ק ל 18 | (י ונ א ) ׳ד ה י ב ם י נ ו ח ב י י ע ו ׳מ ם י ס ס ז י j ׳ע 14 | ׳ס >ןוס ן מ ק ל 'מ 8 , ׳נ ׳ג מ 3
| ד־פ M 29 | (י א ׳ ב ) ׳ נ ב י כ י א מ ד י ן ו ש א ר
< ד ח א ח י נ ה ל ו 2 | ף ב ל ו ט ל ו 1 | [א < ן י נ מ ] ך ב ז י נ מ > ד י ם ח מ ש 1 | ך ב י ש ע ל ו
1
ב קיי I
3
ב < י ל ע I
3
ב < [ס י ז ח ה ל ם י א ר ו ק ם י ש ר פ מ ה ם ג ו ] א ם י ז ה ה ל ד ׳יז ק ה ל I 3 ד ח א [ר ח א 2 \ ב
I ד ב י א ד ו ב 5 | ן ע י נ צ ה ל 4 1 ד ב רי י נ [ק י ש ב 4 [ ך ב י א מ ד ב . . י א ד ו ב 4 | ד ב י א ש מ מ 3 | ד
I < א ל I
8
ד ל י
ט
ק ל [ן ל ט נ 8 | ף ב י ט ק ל ש 7 | ד ב י ת י ב 6 | ך 1 ת ב י נ ק 5 | ד ב י א מ י ב &
ה מ ו ר ת ן י א ש 10/11 | ב ם ו ל כ ה ש ע א ל י י ד ו ה נ ק ח ש י י מ ד 9 | ב ו ק ע י ׳ד [ר י א מ ׳ר 9 | א ל ו > ה ש ע 9
י נ פ ל א ב ק ס פ ה ה ] ך ב ש י ר פ מ 12 | ך ב ן ה מ ה ז י א מ 11 | ך ב עי י
נ
י נ י א ו I
1 1
ב < ה מ ו ר ח ר ח א
i ן י נ ת ו נ ו 13 [ ש י ר ש מ 13 | ב < ן ה כ 14 ד ע ו ל ש ר א ש ה ו ן מ 12 | [ק ס פ ה ן י א ך בב , ך ש מ ה ה ל ט ב מ ש י ר פ ה
ח ק ו ל ה I 18 ע ד ו י 17 | ב < ר ו ס א 17 ד ע ר י ע ה ל כ ן מ j 16 ך ב ע ד ו י 16 | ך ב ן ׳ י מ ה ז י א מ 15
ך ב ו ב ר 21 [ ה ד י ד מ ה ו ד ב ה j 20 ד ב ה ד י ד ו ב ב ו 20 | ד ב ל ב > ב ו ר ה 19 | ב ם ה ב ם י מ כ ח 18 ) ף 2
ו ט ע מ ת נ 27 | ך י ב ר י ל ר מ א ב י ל י י מ א 27 | ק ו ר י מ ב 26 | ב י כ ו נ ת ל א ל ו ת י ב ה ל ע ב ל 24 | [ן מ ק ל ן כ ו ]
ת ו ר י פ ן י ס ר צ מ > ש ד ח ה I 29 ך ך ן י צ ד ן ה ש 28 | ף ב יחא 28 | ף ב ה נ כ נ 28 | ר ז ו ח ב 27 |  ן ב
א ר ב ת ו ר ש ע מ ה ן מ ן ר ט ו פ ל ץ ר א ה ח ו ר י פ ל ע ו ב ר י ש י ד כ ץ ר א ה ת ו ר י פ ל ע ץ ר א ל ה צ ו ח [ ב ח ו ד י פ מ ]
| ב ת ו ר י פ ס 29 ן [י י ו ׳ ה ל ע ת ו ד י ק נ י י ע ח ק ח מ ו ׳ י ד ג ץ ר א ה ״ ת ו ב י ת ה ת ח י פ ר ח א ר פ ו ס ה ב ת כ א ב ו ]
[16—29] ד י א מ ד 52
1 ידכ ת י ש י ל ש ת ח י פ ל ע ^ א ל ה צ ו ח ת ו ר י פ ץ פ ר צ מ ״ :ר ש ע מ ה ןמ ן ר ט ו פ ל ת י ש י ל ש
ת ו ר י פ ל ע ק א ל ה צ ו ח ת ו ר י פ ץ פ ר צ ט
1 1
: י נ ע ר ש ע מ מ ק ט י פ ל ת י ע י ב ר ת ו ר י פ ל ע ו ב ר י ש
ה צ ו ח ת ו ר י פ ׳פ ר צ ט
1 8
: ר ו ע י ב ה ן פ ן ר ט ו פ ל ת י ע י ב ש ת ו ר י פ ל ע ו ב ר י ש י ד כ ^ת י ע י ב ש ב ר ע
: ר ש ע מ ה ןמ ן ר ט ו פ ל ת י ע י ב ש י א צ ו מ ת ו ר י ס ל ע ו ב ר י ש י ד כ ת י ע י ב ש ת ו ר י פ ל ע ץ ר א ל
5 ע ב ר א ל ש ר י מ ח ה ל א ו ה ן מ א נ א ו ה ד ק ת ש י א ל ש ו ל ׳מ א ן ש י ןיי י ל ר ו כ מ ו ל ר מ א
1
״
ל כ ב ר ג ת ת ק ז ח
2 0
: ר י מ ח ה ל ןיב ל ק ה ל ןיב ו ת ח י ק ל ת ע ש כ וב ג ה ו נ א ו ה ם י נ ש ש כ ח ל ש ו
ק א י נ מ ש ן מ זב פ יר ׳.מ א פ י ר ב ד ה מ ב .ל א ר ש י ד ח א ו י ת ו כ ה ד ח א ו י ו נ ה ד ח א י א מ ד ם ו ק מ
א י ב ה ש ל כ ד נ ת א ו ה ה ז י א
2 1
: י א ד ו ו ת ק זח י ת ו כ מ ו יוג מ ו ל ן י א י ב מ ל ב א ל א ר ש י מ ו ל
ת י ב ה ל ע ב מ ח ק ו ל ה י א מ ד ן ק ו ת מ ו נ י א ה זו ן ק ו ת מ ה ז ימ א ו ר ג ת ה ןמ ח ק ו ל ה ש ל י ש ו ה נ ש ו
10ל ע ב מ ח ק ו ל ה ר מ ו א ל א י ל מ נ ןב ן ו ע מ ש ק ר י א ד ו ו ר ש ו ע מ ו נ י א ה זו ר ש ו ע מ ה ז ר מ א ו
ןמ ו ר ט ו פ ל ת ו ר ש ע מ י ת ש ו י ל ע א י צ ו מ ר ש ו ע מ ו נ י א ה ז י א ד ו ן ק ו ת מ ו נ י א ה ז ימ א ו ת י ב ה
ן ת ק זח כ ן ה יר ה ץ ר א ה ם ע ל צ א ת ו ר י פ ד י ק פ מ ה
2 2
:ה מ ו ר ת ר ח א ה מ ו ר ת ץ א ש ה מ ו ר ת ה
ם ש א ר ו ק ו א ר ח א פ ו ק פ ל ע ת י ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ם ש י ע ל ב ט ויה ם א ת י ע י ב ש ל ו ת ו ר ש ע מ ל
א ר ו ק ו א ר ש ע מ ת מ ו ר ת ן ת ו א ה ש ו ע ל ב ט ר ש ע מ ל ש ויה ם א ם ה ב ש ת ו ר ש ע מ ל ו ה מ ו ר ת ל
15 ת ו ע מ ה ו ת ו ע מ ה ל ע ו ל ל ה מ י נ י ש ר ש ע מ ל ש ויה ס א ם ה ב ש ת ו ר ש ע מ ל ו ה מ ו ר ת ל ם ש
ה ת א ם א ם ה י ת ח ת ם י נ ק ו ת מ ם ה י ת ח ת ם י נ ש י ד ל י ת ח נ ה ו ם י ת ל ט נ ו ל ר מ א י נ י ש ה ל ע ן י ל ל ו ח מ
ם י ר ב ד ה מ ב •
3
: ל ט נ ש ו נ י מ א ת ל א ן ת נ ש ו נ י מ א מ ה ת א י א ם א י ן ת נ ש ו נ י מ א ה ל ט נ ש ו נ י מ א מ
י ר ג א ח י נ ה י ר נ א א צ מ ו י ר ס י ק ח י נ ה ל ב א ח י נ ה ש ץפ י ת ו א א צ מ ו א ב י ח י נ ח ש ן מ מ ם י ר ומ א
י ת ו כ ה ל צ א ת ו ר י ס ד י ק פ מ ה
2
׳ : ת י ע י ב ש ם ו ש מ ו ת ו י ש ע מ ם ו ש מ ש ש ו ח .יז יר ה י ר ס י ק א צ מ ו
20 ם וק מ ל ע ת ו ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ן ת ו א ה ש ו ע ל ב ט ל ש ןה ם א ת י ע י ב ש ל ו ר ש ע מ ל ן ת ק זח כ ןה יר ה
ל ע ץ ל ל ו ח ס י נ י ש ר ש ע מ ל ש ויה ס א ם ה ב ש ר ש ע מ ל ו ה פ ו י ת ל ם ש ם ה ל א ר ו ק ו א ר ח א
ם ה י ת ח ת ם י נ ק ו ת מ ך ל י ת ח נ ה ו ם י ת ל ט נ ו ל ׳מ א י נ י ש ה ל ע ן י ל ל ו ח פ ת ו ע מ ה ו ת ו ע מ ה
י וג ה ל צ א ת ו ר י ס ד י ק פ מ ה
3
׳י :ת י ע י ב ש ם ו ש מ ו ר ש ע מ ס ו ש מ ש ש ו ח ו נ י א ם ה י ת ח ת ס י נ ש י •
ר מ וא ק ע מ ש י יד ו ל א י ל מ נ ןב ן ו ע מ ש ןב ר ת י ע י ב ש ם ו ש מ ו ת ו ר ש ע מ ם ו ש מ ש ש ו ח ה ז יר ה
25 י ת ו כ ה ד י כ ו ץ ר א ה י מ ע ד י ב ח ל ו ש ה
2 8
: י א מ ר ה זה י ו נ ה ת ו ר י ס ל ל א ר ש י ת ו ר י פ ו ש ע
י ר פ ה ל ב א ש ש ו ח ה ז יר ה י ו ג ה ד יב ח ל ו ש ה ת י ע י ב ש ם ו ש מ ו ר ש ע מ ם ו ש מ ש ש ו ח ו נ י א
pא ה ם ע ל צ א ן ח ו ט ה :ר מ ת ש מ ה ת ק ז ח ב ש י נ פ מ ש ש ו ח ו נ י א ר י ע ב ץ ר י י ד מ ן ה ש פ י ו ג
ה מ ו ר ת ן י ד י ק פ פ
ffl
: ש ש ו ה ה ז יר ה יוג ל צ א ן ח ו ט ה ה א מ ו ט פ ו ש מ ש ש ו ח ו ג י א י ת ו כ ה ל צ א ו
: ה ב פ ג ו ב ל ש י נ פ מ ץ ר א ה ם ע ן ה כ ל צ א ה מ ו ר ת ן י ד י ק פ מ ן י א ו ^ א ה פ ע ל א ר ש י ל צ א
30י ל כ ו א ל א ל ץ נ ח ו ט ן יא ל ב א ה א מ ו ט ב ץ ש ו ע ל צ א ו ת י ע י ב ש י ל כ ו א ל צ א ן י ד י ק ר מ ו ק נ ח ו ט
5
"
ס ומ ול ס ,ס פ י 30 | (ינ ׳נ) ס ש 25 | ס ט י 22 | : א י ס ןיוגינ ג ;(יד ׳ג ) ׳נ ג«כ י 12 ן ם ש 8 } ׳ז א ם ש י 6
| א י ס ם ש ג ;( ״
ס
) י ג ז״ יי ןימ ינ ,(׳א ׳ונ )׳ג וימ
ח וד ש ע מ ה 4 ן ך ב ח ור יפ מ 3 | < ח ת י פ ל ע ץ ר א ל יצ וח 2 [ ך ב ת ור יפ מ 1 | ך ב ינש י ש ע מ ןמ 1
< ח ק ול ה 9 | < ןק ות מ 11 ד ע יא מ ד ן פ 9 | ך ד ןמ א נ [א וה ן מ א נ 5 | ול יר כ מ 5 | ך ב
| א  יוק ו 13 | ר ש ע מ ו 13 | ד ב ם ת וא ת ש וע 13 | ך ב ל ב ט ל ש 13 | ן ח ק זח ב 12 | ף ב ה ז [ןה 12 | ב
יא ס א ו 16/17 | ול א [ול ד מ א 16 | ך ב ן ל ל ח מ 16 [ ב < ם ה ב ש 15 ד ע ם א ןמ 14 (ך ב י ש ע מ ו H
| ך ב
ו א
[ '
נ
ה
1 8
י ל ב י י ס ק א צ מ ו ןור ג ע ח ינה 18 | ך ב ת מ ה וח וא ח א 18 ! א ונ י מ א ה ה ת א
> ם ה ב ש 21 | א ר וק ו 21 | ויה ס א 20 [ ן ת ק זח כ 20 | ;ה ל > ש ש וח 19 ] ך ב !וי-יע א צ מ ו יר ס יק 18/19
ב ן ה ב ש ר ש ע מ ו ה מ ו ד ח ל ם ש א ר וק ו ד ח א ס ו ק מ ל ע ר ש ע מ ו ה מ וד ה ןת וא ה ש וע ל ב ט ר ש ע מ ל ש ויה ס א ו
ח ל ש ו:.1 25 | ח ור יפ ח א [ת ור יש ל 25 | ב י ש מ 24 •ן ך ב ת ור ש ע מ I 23 ן י ל ל ת ס 22 | ן יל ל ח מ 21 | ך
| ך ב ח יע יב ש ם וש מ ו ת ור ש ע מ ם וש מ > ש ש וח 26 | ף ו ח ל ש מ ה 26 | ד ב ץ י
א ה
ם ע 2*י | ך ב
א ל ו] ח ור מ ע מ ס וש מ א ל > ש ש וח 27 | ד ב ייע ל ןייג׳ד ןמ [ר יע ב 27 | ד ב P ׳יימ יי !ן י י י י י
0
ןה ש 27
ש ש וח 28 | א וניא [ח ז יד ח 28 ן א ןע וט ה 27 | ד ב ת ק זח ב ןה ש 27 | ך ב ת יע יב ש ם וש מ ו [ב ם וש מ
I א < זינח יט ןי» ל
3
•* 80 | א ןיא ו [ צ א ו 80 | 3ןייק דמ י 80) ף 3ה א מ וט ט וש מ >
53 [1-5] ה [30-32] ד י א מ ד
היהש תומכ ןהב גהונ ריזחהל ךלמנו תי בחל תמי פ חלושה '° :האמוטב י שועל אלו תי עי בש 1
עדויש פירא ול היה רמוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר ןפלי חאפש ןנישייח רמוא לואש אבא
ןינקותמ ןה ולשמ וצאו ולשמ תמי פ ול ואיבה תורשעמה לע ונימאפ וניא אוהו ןקתל
םדא ןתונ *י :ודי עמ אלו ונד אל רבדה לע דושחש קאנ וניא רמוא יבר קאנ ןה
מושפ ןהנש ןילבתו רואשל ששוח וניאו תופאל הסיע ול לשבל לישבת ותנוכשל 5
ןתנ אל לבא ןילבתו רואש הב ןתנש קזב פירופא פירבד המב תי עי בש םושמו רשעמ
וינפל הרידקה תחנמו ול לשבל לי שבת תי קדנופל םדא ן תו נ
32
:ששו ח הז ירה הב
. :ששוח וניא םייוגה ןיב וליפא וב תרעגמ סאו
תבשב ולאוש ןרשעל חכשו תורשעמה לע קאג וניאש יממ תוריס דקו לה
1
ה ה
דע לכאי אל תבש *אצומל תבשל לוחב ולאוש תבשב לכואו בוט פויב בוט פויב לכואו 10
תבש ברע תוריפ רכומ היה רשעיש דע לכאי אל האבה תבשל תבשב ולאוש רשעיש
רשעמ תמורת
8
:רשעי ש דע לכאי אל תבש יאצומל ןה ןנקותמ ימאו הבישח פע
רתוי ויפ לע לכואו ולאוש לוחב ףא רמוא ירוזש ןועמש ׳ר המוקמל הרזחש יאמד לש
המ לע לכואו אבו ולאושו ךלוה רשעמו המורת שירפה ירוזש קעמש 'ר רמא ןכ לע
לבט הז pאה פע לע עופי ד תמיא ךכ pK .T ^לע תכש תמי אש םשכש שירפהש 15
ודיעפ אלו ונד אל רבדה לע דושחה יפ לע ףא יאמד הזו יאדו הז המורת הזו
פה הקזע תמי פ פכל וחקו ואוב ׳ואו חווצ היהש יונ ךכ לע לארשי ודשחנ אל
׳פא לבא וחקפ חיבשמכ אוהש ינפמ קאנ וניא םה יעבר תמי פ פה הלרוע תוריס
יבר ירבד רימחהל ןמאנ ויתאבה י לשמ ויתחקל יתוכ ינולפ שי אמ ויתחקל נולפ שי אמ
רמואה ״• :ןידירופ אלו ןילעמ אל יונה ירבדש ןמאנ וניא רמוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר 20
קאנ וניא רשעמ אוהש יממו ןמאנ אוהש יממ י ל חקתורשעמה לע קאנ וני אש י מל
ונמיה בורק רחא אצמ אמש ןמאנ וניא רמוא יסוי ׳ר ןמאנ הז ירה קאנ י נולפ שי אמ
ןתונ ינאו ןיי תיעיבר התשו אצ הימד ןתונ ינאו דככ לוכאו אצ ׳א מאש יפוי ׳ר הדומו
דמועה ןכו םש םדא ריכמ וניאו ודיב המורת היהו ריעל סנכנה * :ןמאנ אוהש הימד
ירבד ץראה סעלו סיריכחל לי אשמ הז ירה םש םדא ריכמ ןיאו המורת ודיבו קונה לע 25
דמוע היה
8
:דבלב םירבחל אלא ץלאשנ ץא רסוא לאילמג ןב ןועמש ןבר יבר
רשעמ ןמאג וגיא ינא דחא ול רמאו רשעמ ןכ ימ ןמאנ ןכ ימ ימאו םדא ינב ךותב
המב קאנ וניא וינםב אלש קאנ וינסב אוה רשעמ ול ׳א קאנ הז ירה אוה
החמומה ק אלא לוטי אל סש םדא ריכמ לבא םש םדא ריכמ ץאש םירומא םירבד
;(׳ו י ׳ג ) 'ד נ י כ י 4 | ל ס ו ל י נ ב j ; נ ס י ר ש ו ל ו כ נ ק ל ק ל ע 3/4 | ו ״ נ ז י מ נ י ן ; ( ׳ • ׳ונ ׳ ד ) ׳ ב ט י » ז״ ע ׳ע 1
| ה י ל זי ו ל ו פ ב נ י י < (י י •ר׳) ׳נ ד י כ י 15 | (י ג ׳י ) א ד י כ י 12 | { • פ א .(י ב ׳ א ׳ד ; 0ש » 9 11 ן י ל י מ נ
| (׳«   ס ש ; ם ש 26 | (ז י ) 'א ל ם י 20 | נ י כ ק פ י »נ • j ( א י ) ׳ד ש ״ כ י 1?
| ף ב י ת נ י כ ש ל I 5 ד ב ז״ ד ל ש 3 | ב < ת י ר י ש I 3 ד ב י נ א ש ש ו ח 2 | ד ל ה ל ש מ ה 1
> ש ש ו ח 7 | ם ה ל [ה כ 7 | ך ב ם ה ל [ה ב I 6 ל ב ח ו ר ש ע מ 6 | ו ל > ת ו פ א ל 5 | ד ב < ו ל 5
I ד < ב ה ב 8 | ו י נ ש ב 7 | ב ה ר ד ק ה ת א 7 | ד ב ת י ע י ב ש ם ו ש מ ו ת ו ר ש ע ם ם י ש מ ן י ל ב ת ו ר ו א ש ל
| א ׳ש ן ו ע מ ש ׳ר 14 י ד ב < ל ש 13 | ד ב י »מ ת ק ו ל ה > ן ה 12 | » ך ב < נ י = ם ו י ב TO
ר ס א ש ץ ר א ה ם ע > ץ ר א ה ס ע 15 | ך ב 3 ״ ו י י פ ) ת י ר י ש ה וב נג נוf > ד ב ת ו ר ש ע מ ו 14 | ש ר ו ש ה 14
| ו ל ר מ א ס א 18 | ך ב   י ע I P
7
I ( ך כ 1 7 1 6 ך ב ר ב ד | ו ד כ י   י נ א ש פ -ע א 16 ן ד י ב א ש ך
< ן יי 23 | ף ב י מ י א ב I 23 י נ י ל ס [ן מ א נ י נ ו ל פ 22 | ד ב !מ א נ א ו ה ש י ר מ ו ר ש ע מ א ו ה ש י ס מ 21
.ד ת י ה ו I 2 ד ב י
ם
ע ש י מ ן ב ו I 24 ך ב ו ד י ך ו ת ב ה מ ו ר ת ה ח י ה ו 24 ! ך ב י ע מ ד י א I 24 ך *י
> ן י ל א ש נ 26 | ד ב י ב ר ג י ב ש ז ב ר I 26 ב ם ד א ם י ש ד ם ד א ש ש I 25 ד ב ייי to T - r •? ] ך ו ת ב ה ס י ר ח
ב ן י א 27 ו ך ן א כ מ r ב !כ י מ v | 27 ך ב ל ש ,ד ע י כ > ׳ v !!ו ס ב [ד ו נ I 27 ד ב ה מ ו ר ת ה ל ע
ן מ ז כ 29 | ב ז ס א נ ן י ד ת י ב ב > ן מ א נ 28 ב י צ א נ י נ י א ו י נ פ כ 28 | ך כ י ש ע מ א י ה ש 2.7 | ף <
ם י ש ל ש ם ש ה ה ש א ל ש ן מ ז ב א י ד ב > ה ׳ ״ מ י מ ה I 29 ד ב ם ד א ם ש I 29 י י כ פ ה י ה ם א 29 | ך ב ן י א ש
I ף ב ה ח מ ו מ ה p א ל א ל י ה י א ל ם ו י ם י ש ל ש ם ש ה ה ש ל ב א ם ו י
[6-15] ה י א מ ד 54
1 : קאנ וניא .דז ירה ־תורהמנו תיעיבשב לבא רשעמו המורתב םירוסא םירבד המכ
תמורתו המורת ידכ לטונ דחאכ הלחו רשעמ תמורתו המורת שירפהל הצורה ״
דצב הז ירה ןכ שי ש המב־ האמב דחא רמואה םירשעמ דחא אוה המכו הלחו רשעמ
ןאכ שי ש המב הנומשו םיעבראמ דחא דועו ול ךומס רשעמ ראשהו רשעמ הז
5 רשעמ הז דצב הז ירה ןאב שי ש ןילוח האמב לכה לע המורת ראשו קלוח הז דצב הז ירה
ונופצב י ני ש רשעמ וילע רשעמ תמורת י ושע רשעמ י תי שעש ול ךומס רשעמ ראשו
רבד המב הלחב ריתמו רשעמ תמורתב רסוא ץעמש ׳רו תועמה לע ללוחמ ומורדב וא
הלח לטונ ןישירפמ ןיא ןתצקמו ןישירפפ ןתצקמ לבא ןישירפמ ןלוכש ןמזב פירומא
ןיחרוא ויהש וא תוסורפ וריתוהו ןילכואו ןיבוסמ ויהש םי לעופ
1
:דחאו דחא לכמ
10 וריתוהו ןהיתחת ןיטקלמ פירחא ורדש וא שמשל פונתנו תוסורפ וריתוהו ןילכואו ןיבוסמ
דחאו דחא לכמ רשעמ תורגורנו תוסורפ ול ונתנש ינע י :דחאו דחא לכל רשעמ
רמא לכה לע דחאפ רשעפ הליבד ןאשעו תורגודנ ץרורים ואשעו תפה תא קחש
דחאו דחא לכפ רשעמ םי נש ראשב לבא עובש תנשב םירומא סירבד המב יסוי ׳ד
עובשה תנשבו דחאו דחא לכמ רשעמ תורגורגו תפ הפורפ ול .ונתנש ינעה ןמ חקולה
0
15 רשעמ םיקסעבו םירמתב דחאו דחא לכמ רשעמ םינש ראשבו לכה לע דחאמ רשעמ
רשעמ רטלפה ןפ חקולה
10
:דחאו דחא לכמ רשעמ םירחא תומוקמב לכה לע דחאמ
הדונא לכמו תושיקו תושיקלכמ לטונ וינפל ןירבוצו ןיאיבמ ויה םא סופדו סופד לכמ
תא ריכמ פא היינש ונפיה הקלו רזחו ינונחה ןפ חקולה ״ :הרמתו הרמת לכמו הדונאו
ריזחי אל ריזחהל ךלמנו ןוטיםה ןמ חקולה הז לע הזמ רשעי אל איה אי הש תיבחה
20 רוסיאב קרי ונמיה חקל רוסא הז ירה יאדו לשב לבא יאסד לשב סירומא פידבד המב
ןיאו יאמד לשב םנקתיש דע ריזחי אל ריזחהל ךלמנו םינומיר ר6יאבו ןיקסולנ רסיאבו
ול שי םא אוהש לכ רסוא הז ירה ןילוחב ברעתנש לבטה
13
:י אדו לשב רמול ךירצ
רשעמ תמורת ידכ ץלוחה תא לטונ ואל םאו ןובשח י פל איצומ רחא פוקפב הסנרפ
הפנרפ ול שי פא אוהש לכ רפוא הז ירה ןילוחב ברעתנש לבט רשעמ ןכו לבטבש
25 :רשעמבש רשעט תמורת ידכ ןילוחה תא לטונ ואל םאו ןובשחה תא איבמ דחא םוקממ
םוקמב הסנרפ ול שי םא אוהש לכ רסוא הז י י ה ןקותמ וניאש קשכ ולשי בש קרי
13
ללבנ וניאש רבדב לטונו ללוב ללבנה רבדב ואל םאו ןובשח י פל איצומ רחא
ולכאו ואצ וילעופלו וירמחל מרא רמוא
14
:הצי בה ןמו הכיתחה ןמו חלקה ןמ לטונ
ךסנ ץי פושפו תיעיבש םושמו רשעמ םושט ששוח וני א,הז רנידב ותשו ואצ הז רנידב
30 ןתונ ינאו וז תיעיבר התשו אצ הימד ןתונ ינאו הז רככ לוכאו אצ ול רמא סא לבא
עבצל רמצ ןתונה ״ :ךסנ ןיי םושמו תיעיבש םושמו רשעמ םושמ ששוח הז ירה הימד
I (׳ז ׳r)  ל ו י כ » 22 ן (יו ס ט ו ,ס ש 18 | (י ד ׳ ה ) ס ט י 16 | ס מ J 14 יה ׳ה מ I 11 (י נ ׳ה ) ׳ג ד י כ י 2
| ג י ס זי ו נ נ ;.(י ג ״ ׳ו ) 'י ס י כ י 28
I ב ק ל י ח [ן י ל ו ח 5 | ב ״ מ ד ה ס מ 3 | ף ב ה א מ מ 3 | א < ה ל ח ו 2 | ד ב < י י ז י ר ה 1
I ד ב זייזמי [ן י ב ו ס מ 9 [ ן ל ו כ מ ה ל ח ל ט ו נ > ן י ש י ר 6מ 8 | א ה ל ח ר א ט ד ח > ו י ל ע 6 | ך ב י י א מ 6
ה נ ש ב ו ן מ 14 | ך ב י נ ע ן כ ו > י נ ע ה 14 | ך ב ׳ י ד ו ה י ד 13 ן ך ב < י ד י ח י ה ו 10 | ך ב ן כ ו [ו א 9
ע ו ב ש ה נ ש ב ו ח ו ר ג ו ר נ ב > ד ח א ו I 16 ם ו ק מ ב 16 | ך ב ם י ק מ ע ב 15 | ך ב < י ח א ו 15 ד ע ע ו ב ש ה
| ך ב י י כ מ ש 18 | ך ב ° י ע
א
(ם א 18 | ד ח א ו ד ח א ל כ מ ר ש ע מ ע ו ב ש י נ ש ר א ש ב ל כ ה ל ע ד ח א מ ר ש ע מ
| ל ב ל כ > ת א 23 | ך ב ם ו ק מ מ 23 | ך . ב ן נ ק ת מ א ו ה ש ד ע 21 | ם ו ט י ס 19 | ב ה ש ע י 19
ן י ל ו ח ל ש > ק ר י 26 | ך ב ל ב ט > ר ש ע מ ב ש 25 ן ן ו ב ש ח י ס ל א י צ ו מ 25 1 ך ב ח ו ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת 23
ו א צ I 30 < ו א צ 28 | ו ר ב ח ל 28 | א ל ט ו נ > ו נ י א ש 27 | מ ו ק מ מ I 26 א ן מ ז ב [ן מ ש ב 26 | ך ב
ם ו ש מ 31 ב פ ש מ 311 ב י י מ ד 31 ן < זז 30 | ך ב י ת ש ו י א צ T | 30 ב י כ ב . ת א 30 | ך ב ו ל כ א י
I ל ב ת ו ר ש ע מ ם ו ש מ ו ת י ע י ב ש
55 [16-23] ה י א מ ד
תמורת ןישירפמ
14
:רוסא ןובשחה תי בל ואב םא ךסנ ןייב ועבצ אמש ששוח וניא יונ 1
תעשת ול ויה דציכ דקויה םוקמל לוזה םוקממ וא לוזה םוקמל רקוי םוקממ רשעמ
הדוהיבש רוכ רמוא הדוהיב י חאו לילנב ןירוכ תעשת וא לילגב דחאו הדוהיב ןירוכ
רשעמו המורת יושע לי לנבש רוכ וא לי לנבש ןירוב תעשת לע רשעמו המורת יושע
לי לנב דחאו הדוהיכ רחא םירבח י נש ול שי ורמא ןכ לע רתוי הדוהיבש ןירוכ תעשת לע 5
הזלו •לי לגבש רוכ לוט הדוהיבש הזל רמוא לילגב דחאו הדוהיכ דחא םירוכ י נש ולו
םוקמב יול ןבמ ןידוס ןיא ״ :לוזה רעשכ םהמ לטנו רזח הדוהיבש רוכ לוט לי לנבש
המורת םהל ןינתונ ןיא תו מנה תיבכ ןיעייסמ ויהש םיולו םינהכ לוזה רעשכ רקויה
ןה רבכ ל א ר ש י י נכ י שדק תא ׳אנש ןילוח וליא ירה ונתנ םאו ןרכשכ רשעמו
ןניא ןתורשעמו המורת הניא ןתמורת ורמא ןכ לע רתוי י ו ל ה תי רב םתחש רסואו קלוח :0
םהילעו םלשמ ןיכירצ ןהיתוריס תויהל ןסנוקל םימכח ושקיבש אלא דוע אלו תורשעמ
שלש םהילע איבמ .ד־כקה ךכיסל ׳ונו ו טו ס שי י חי שב הי ש א ד רמוא בותכה
שרחת הדש ן ו י צ םכללנ ב ן כל ׳אנש םדיבש תוריבע שלש דננכ תוינערופ
ןרכש ןהל ןתנ םא ונאצ העורל ונאצ רכב אלו ותינ רמושל ותינ תמורת םדא ןתי אל
18
:י ו נו
העורל אלו ול טוחשל ןהכ חבטל אל ותמהב רוכשי אל
19
:הבוט סושל םהל ןתי ל הצר 15
המורת ןתו וז עלס ךליה ןהכל דמול לארשי י אשר
21
:ןרכש ןהל ןתונ ןכ םא אלא ול תוערל
ןכ שדקמ תונתמכ ףא י נא ׳וא רמוא רזעלא ןב ןועמש ׳ר ןהכ יתב ןבל רוככ ןתו ןהכ יתב ןבל
חנהו וז עלס ךליה ןהכל רםול לארשי יאשר הנוהכ תונתמ וז םיתאמ ילע ירה ׳א דציכ
גול םיששב ויתיז רכמש ׳רשי ןהכ יתב ןבל נול םיששב י ל םנת ןהכ ול רמאו סילבט
סושמ אלו.תי בר םושמ אלו תיעיבש םושמ אל ששוח וניאו תורשעמ ויתורשעמ קנקיתמ 20
לשמו לארשי לש לע םיונ לשמו םיונ לש לע לארשי לשמ ןי רשעמ
21
:םי שדק ללחמ
הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירכד לכה לע לכה ןמו לארשי לש לע יתוכ לשמו יתוכ לש לע לארשי
לשו םיונ לש לע סיונ לשו לארשי לש לע לארשי לש קרשעס םירמוא ןועמש ׳רו יסוי ׳ר
:לארשי לש לע ןהמ אלו יתוכ לש לעו םיונ לש לע לארשימ אל לבא יתוכ לש לע יתוכ
ןוסרט ר תא י תלאשו יתאבו םילבט תוריס יל וברעתנש השעמ ירוזש ןועמש ׳ר רמא
12
25
םשכ םיתוכ לשב רמוא רזעילא *ר ןהילע רשעו קושה ןמ תוריס ךל חקו אצ י ל רמאו
יתוכ תוריס ןירשעמ ךכ הז לע הזמ ןירשעמ ןיא ןבור רחא יאמד לארשי תוריפ ושעש
ה כ י מ 12 | ע M 10 | ׳ס ׳ב י כ א ל מ 10 | נ ׳ ל ם ״ ל נ ד מ נ 9 | (י נ ו ) ב ס י כ י 8 | (י א ׳ י ) ׳ ד ד י נ ש י מ י 1
| ׳ה א 25 | ( ס ^י ס ) י א ס י נ י 21 ן ׳ל ס מ ו ב נ נ ם ש 16 | נ ״ ס ש 13 | א ״   ג
ר ו כ ש י א ל (2) 14 ׳ר וש ו ת י ג ת מ ו ר ת ן ת י א ל (1) ף בב י כ ת י י ס ה I 1 א ב 1 | ך ב ר ס נ ן י י ל ש ץ מ ו ח ב 1
ן י ד ו פ ן י א (6) ,1 ת ו ר ש ע ס ת מ ו ר ת ן י ש י ר ש ס (5) ,19 ו י ת י ז ת א ר כ כ ש ל א ר ש י (4) .16 ל א ר ש י י א ש ר (3) ,15 ו ת ם ח ב
ת מ ו ר ת 4 | ך ב ה ע ש ת 3 | ך ב ׳ י ע ש ת I 2 8 ן י ע י י ם מ ו י ה ש ם י י ו ל ו ם י נ ה כ (7) 7 , ר ק ו י ה ם ו ק מ ב י נ ש ר ש ע מ
*י ב 7 | ך ב ר ל ל ו מ ו א ב 6 ! א < ו ל ש י 5 | א ד ב י ת י 5 | ב < ק י ו כ ד ע ל י ל ג ב ש ן מ 4 \ ר ש ע מ
I ד ב ל י ז ה ר ע ש כ ר ק ו י ה ם ו ק מ ב י נ ש ר ש ע מ ן י ד ו ס ן י א > ל ו ז ה 7 ן ד ב ל ט י נ ו ר ז ו ח ו 7 | ך ב ו ל ל י ט י
I פ ד כ ת א ו 9 | ת ו ר ש ע מ ו ת ו מ ו ר ת 8/9 | ד ב ת ו נ ר ג ה ן י ב 8 | ב < ל י ז ה 8 ד ע ן י ד ו ס ן י א ן מ 7
ש י ר ש ה ל > ן י כ י י צ I 11 ד ב ר ת י 10 | ת ו א ב צ ׳ה ר מ א > י י ל ה 10 | ד ב י ל ל ח ת א ל > ל א ר ש י 9
< ד ת י ב ר מ ו ש ל 14 | ו ת י ב [ו ת י ג 14 | ה י נ ה כ ו > ו ם י ש ש י 12 | ב < ד ם ה ל ש מ [ם ל ש מ I 11 ח מ ו ר ה
ב ן ה כ > ה ע ו ר ל 15 | ד ב < י ל I
1 5
< א ל 15 | ך ב א ל [י י כ ש י א ל 15 | ב < ה צ ר 15 ן ב
ד ב
m
[if 18 | ב ח ו ג ת נ ב [ת ו נ ה מ 17 ] ם י נ ח ב ב > ד ש ר ו י מ ח ו נ ח מ ב 17 ן ך ב י נ א י ש 16 | ד
ו י ת ז ת א 19 | ד ב ם ג ת ו [ח נ ה ו 18 | ד ב ר מ א י ש 18 | ד ב < ל א י י ׳ י 19 | ב ת ו ב ת כ ל 18 ו ד ל כ >
I ב ם ; נ ק ו ת ס ג ו ל ס י ש ש כ י ת ו מ (ן י נ ק ו ת מ I 20 ד ב ג ו ל ם י ש ש ב י ל ס נ ה ן ה כ ו ל ר מ א ו ם י ל ב מ > ג ו ל 19 | ד 2
ר ס ח ל א ר ש י ל ש ל ע ן מ ] 21 ם י ש ר ק ה ח א 21 | ד ב י ל
6
׳ ת ו ר ש ע מ י ל ש ח ו ר ש ע מ ו [ח ת ^ע ס ו י ת ו ר ש ע מ 20
! ל א י ש י ל ש כ 24 ו [ש י י ס ח ם י ל ע י נ ש י ג בב ח ו מ ו ר ת ל ש י נ ש ק ר ש מ ת צ ק ו ן ו ש א ר ק ר ש ו א ת כ ס מ ף ו ס ד ע
J 26 ם י ת ו כ ל ש ל ע ל א ר ש י ל ש מ א ל ו ל א ר ש י ל ש ל ע ם י ת ו כ ל ש מ א ל ו ל א ר ש י ל ש ל ע ם י ת ו כ ל ש מ א ל ו 24
| ן ב ו ר ר ח א י א ד ו י ת ו כ ת ו ר י ש ו ש ע ך כ 27 | ן י א ו 27 | ר ס ו א [ר ס ו א
[1- 8ן ו [23-25] ה י א מ ד 56
1ושעש םוקמב ףא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
2
* ;הז לע הזמ ןירשעפ ןיאו יאמד
לבטה ןמ אל לבא לבטה לע ןהמ רשעט ינתוע רפכ לש קרי ץנכ יאמד יתוכ תמי פ
חלי שש וא ותיב ךותל תוריפ אצומב לבא קושה ןמ חקולב םירומא םירבד הפב ןהילע
וסנכגש השעמ יאמדב תוריזג שלש רמוא ןועמש ׳ר
24
:י אמד םהב גהונ תורים מי כח ול
5 ןרשיעו אביקע ׳ר ץפק קרי פהינםל ואיבה ךרדה די לעש םיתוכ לש תורייעל וניתובר
ךל ןתנ ימ וא ךיריבח ירבד לע רובעל ךביר ךאלמ ךאיה לאי למנ ר ול רמא י אדו
ול רמא יתרשיע י לש קרי ול רמא לארשיב יתעבק הכלה יכו ול רמא רשעל תושר
השע םהיניב לאי למנ ןבר אבשכו ךלש קרי התרשיעש לארשיב הכלה התעבקש עדת
לאי למנ ןב ןועמש ןבר רזחשכו יאדוו םהיתוריפ לכ ראשו יאמד ןהלש תינטקו האובת
10 ותמורתו רשעטב בייח בוקנ ץי צע
25
:י אדו ןהיתודיפ לכ ושעו ולקלקתנש האר ןהיניב
:שמוח הי לע ץבייח ןיאו תעמדמ הניא
ףפא המ לאי למנ ןב ןועמש ןבר רמא ול ןתונו רשעמ יונה ןמ הדש לבקמה
1
ך
יוגה ןמ הדש קלוחה
2
:וי נפב ול ןתונו ןקלוה אלא ויתוריפ רשעל אלש יונה הצרי
רכפש וא ריינתנו יונה רזח פא ךכיפל ול ןתונו פרות רמוא ןועמש ׳ר ול ןתונו רשעמ
15 רכוש רכוחל רכוש ןיב המ ול ןתונו רשעמ הדש ונממ רכש ול ןתונו רשעמ לארשי ל
לארשי רזח פא ךכיפל ול ןתונו רשעמ ירכנה ןמ הדש רכוחה תוריפכ רכוח תועפב
יתוכה ןמ הדש רכוחה
8
:י אמד וב נהונו רתח לארשי לש ורכמש וא ונממ החקלו
לארשי רמאי אל
4
:ו ל ןתונו רשעמ ןורטיקל לקוש רצואל לקושו ול ןתונו רשעט
רצואה ןמ ייתחת לוקשו זוז פייתאמ ךליה רשעמה לע ןמאנ וניאש ימלו יתוכלו יונל
20 לופו זוז פיתאמ ךליה וריכחל פדא רמאי אל ןכו רצואה ןמ ינירטפ ול רמוא אלא
םרות לארשימ הדש לבקמה
8
:תונמואה ןמ ינידטפ ול דמוא אלא תונמואל ייתחת
הדש התואמ ול ןתונ םא רמוא הדוהי ׳ר ול ןתונו רשעמ רמוא ריאמ ׳ר ול ןתונו
ול ץתונו רשעמ רחא ןיממו ול ןתנ תרחא הדשמ םאו ול ןתונו םרות ןימה ותואמו
ץתונו םרות ןימה ותואמ ןיב רחא ןיממ ןיב ול ןתנ הדש התואמ םא םירמוא םימכחו
26 ינמיה לביק ול ןתונו רשעמ רחא ןיממ 'ןיב ץימה ותואמ ןיב ול ןתנ תרחא הדשמ סאו ול
וינפב ול קלוח קוגה לע ןיקלוחש םוקממ ול ןתונו רשעמ ןרוגב תוריס ול תתל ערז
לארשי * :ו ל ןתוגו רשעמש םידומ לכה ןרוגל תוריס ול ןתיל תועמ ונממ לביק
םיתיזב קוסמל ויתיז םיבנעב רוצבל ומרכ ץלבש אוהשכ רוצקל והידש וריכחמ לביקש
רשעמ ןמשב קוסמל ויתיז ןייב רוצבל ומרכ ןיטיחב רוצקל והדש ןהש ומכ ול ןתונ
30י זעלא ׳ר סושמ רמאש ויחא ןתנ סושמ רמאש םלושמה ןב יסוי ר די עה
7
:ו ל ןתונו
רבח
8
:ןהש ומכ ול ןתונש םיתיזב וקסומל יונה ק ויתובא הדש לבקמהש אמסח
םוקמבש ץטיה התא לוט ול רמול יאשר וניא pאה סע ןהיבא תא ושריש ץראה םעו
ינולפ םוקמבש ןיי ינאו ינולס םוקמבש ץי התא ינולס םוקמבש ץטיח ינאו י נולפ
| יא ׳ו ש ; ( ב ) ס ט י 13 | ( א ׳ו ) ׳א ס י כ י 12 | ס י ל ש ב ש j ׳ע ו ; ( ר ׳ז) ׳א א י ל ם י א ל כ » 10 | ׳י ׳ד א 4
| ׳מו מ ימ31 | ם ש 30 | (יי ׳ ו ) ׳ ד 0 י 2? [ (י א ׳ו) ' נ ה י ב י 21 | א־׳נ ז י ע ג ;(נ״׳י) 'א י״כ י 18
| א ד ו י מ ׳ע י & I [ב א=
א
] ! י ר י ה ( ו י ד ה 5 | ו ס נ כ ת נ ש 4 | ך ו ת ב 3 ן ן י ל ב ט ה ן מ 2 | ק ל ב ט 2
ר ז מ ש כ I 9 < ן ה ל ש 9 | ת ו א ו ב ת 9 | ק ו ג י ב ל ב י ר ך ל ת ש כ 8 | ך ל > ע ד ת 8 | א ד א ב י ק ע > ל א י ל מ ג 6
| ר כ ו ש ה 16 | ק ל ו ח 13 | ן י א ו 11 ) ן ת מ ו ר ת 10 | ת ו ר ש ע מ ב 10 | ה ש ע 10 | ה א ר ו 10 | ן ה י נ י ב ל ג י ד
| ג ה ו נ 17 | < ר ז ו ח 17 | ר ח א > ך ל א ר ש י ל 17 | ה ר כ מ ש 17 | ר כ ו מ ה [ר כ ו ח ה 16 | ר כ ו ח ה ו 16
| ן ה י ל 26 | א ם ר ו ת [ר ש ע מ 25 | < ו ל ן ת נ 23 | < ם א ו 23 | ל ו ט ו [ל ו פ ו 20 | ת ו ר ש ע מ ה 19 [ ד ג ו א ו 18
I ם י ת י ז ל 31 | אמסחן ב 31 | ן ח נ ד ט ש מ 30 | < ר מ א ש 30 [ ה ד ש 28 | < ן ר ו ג ל 27 | ם ו ק מ 26
I ו ל ר מ א י ש 32 | ן ת ו נ 31
t [1-6] 57 [9-14] ו י א מ ד
ינסמ חלה תא ףרושו שבי ה תא לכוא רבח וינפב קלוח רבח ייפא .דושב ןיקלוח אלא 1
התא לוט רמאיש יאשר רכח ןהיבא תא ושרי תופרשנ pאה םע לש ויתורהט לכ ורמאש
פוקפבש ןיי י נאו ינולפ פוקמבש ןיי התא ינולפ םוקמבש ןיטח ינאו י נולפ פוקפבש ןיטח
טעל ויתורהט שירוי אל ץראה יטעו פירכח םינב חינהו תמש רבח ורמאש י פ לע חא ינולפ
י נאו פיטיח התא לוט ול רפאיש יאשר וניא י נש רשעפ חי ני ה
9
:דבלכ םירבחל אלא pאה 5
לש תועט י נאו ץטיח לש תועמ התא לוט ול רמוא אלא ןמש י נאו ץי התא םירועש
תורשעמה לע ןמאנ וניאש ימו רבח
10
:ןמש לש תועמ ינאו ןיי לש תועמ התא םירועש
pwr ינאו ץטיח התא לומ ול רמאיש יאשר וםתתשנש וא ושריש תוריפ וחקלש
שי דג ו חקל
11
:ן כ תושעל י אשדי אפד ורכומל רתומש רבד לכש תוריפ י נאו ןיי התא
םא ולש רשעמ הזו ולש רשעמ הז פיתיז לש ןטועמו םיבנע לש טיבעו האובת לש 10
הזו ולשט םילבש ירהש אי בהש .דז לכה לע רשעל ךירצ ופתי ש ןכ רחאו וחקל
ולשם פיתיז ילס איבה הזו ולשמ םיתיז ילס איבה הז ולשמ םילבש ירהש אי בהש
תנ ךותל ןווימרכ ורצבש וא ולשמ םיבנע ילס איבה הזו ולשמ םיבנע ילס איבה חז
וריבח קלח יצחו יאדו ולש תא רשעמ רשעמה רשעמ וניא דחאו רשעמ דחא תחא
םילכ ינאו םיםלצ התא לוט ול רמול י אשר יונ ןהיבא תא ושריש יונו רנ
1 2
:י אמד !5
םיל וקלח ךילוהו ומצע לע רימחה ויחאמ קלח רנה סולקנוא
18
: תוריס ינאו ןיי התא
לארשי יקלחב לוחב ינאו ךקלחב תבש התא לוט ול רטאיש יאשר ץחרמ ושרי ,חלמה
י נאו ןיי התא םיליכ ינאו םימלצ התא לוט ול רטאיש יאשר וניא יונ תיב ושריש יונו
הנתה סאו יקלחב לוחו ךקלחב תבש אהת ול רטאיש יאשר וניא ץחרט וחקל תוריס
ץנקותס סיוג ירסושו לארשי ירמוש יונו לארשי הב שי ש ריע
14
:רתומ ןכ תנמב ומע 20
ריעה ןופצ הזל הז רסול ץאשר ןינקותמ ןני אשו םינקותמ ץרמוש ץנקותמ ןני אשו
:רוסא ןובשח תי בל ואב םא םכקלחב המורדו וניקלחב
לארשי ןהיניב ץקלוח יולמ יולו ןהכמ ןהכו לארשימ הדש לביקש לארשי
1
ז ן
תונתהלו רמאל ץאשר ןהכמ הדש ולביקש יולו לארשי וא יולמ הדש ולביקש ןהכו
ןושאר רשעמ ןהכל המורת ןהכמ הדש לביקש לארשי
2
:עצמאל תורשעמהש ןהיניב 25
ןיקלוח ינשו ןושאר רשעמ ןהכל המורת ןהכמ הדש לביקש יול .דושב ץקלוח ינישו
תנמ לע י לש תמשעמ-דש תנמ לע ול רמאו ןהכמ הדש לביקש לארשי * :.דושב
רשי מ הדש לביקש ן הכ
4
:רוסא ךלשו י לש תורשעמהש תנמ לע ךלש תורשעמהש
וילע לביק םא ךלשו י לש וא ךלש רשעמהש רתומ י לש רשעמהש תנמ לע ול רמאו
לע ול ימאו ןהכמ הדש לבי קש לארשי י :רוסא ואל םאו רתומ ןהילע ץלבקמש ךרדכ 30
םנתינו התאו י נא םלטי נש תנמ לע רוסא י נולפל פלטי ו תורשעמה תא לוטי ש תנט
;רכוחלו רכושל תורשעט יולו ןהכמ ורכחש וא ורכשש יולו ןהכ * :רתומ י נולפל
I 0ש D0I 30 28 ; ם ש 27 | 0ש 25 | ( י 'ג ר ) ׳נ ׳ב ס י כ י 23 | ד י ס » ׳r3 ;י ג ש י 16
ו ו ל ש 11 א י ב ה 1 1 ; ן ט ע מ ו 10 | ן מ ש [ת ו ר י ש 9 | ל ו ט א > י נ א ו 5 | א < י נ ו ל • 4   זע א ל א ן ס 1
I ר מ א י ש 15 ן ו ר ב ח ל ש ו ק ל ח 14 \ ו נ י א ש 14 | ך ו ת ב 13 | ן ה י מ ד ב ח א 13 ן ו ל ש 12 | א י ב ה 12
י נ א ו 17 ן א !י ל ע ד ק נ י ץ ח ר מ > ה ח א 17 | א ה ה [ה ח א ל ו ט 17 ץ ח ר ס ח ח א 17 ת ו ר ו צ [ם י מ ל צ 15
ת נ מ ב J 20 ץ ח ר מ ה ת א I 19 ת ו ר ו צ [ם י מ ל צ 18 ן י ו ג ל ש ו ת י ב 18 ו ת ק ל ש [ו ש ר י ש j 18 ל ו ח ב ו 17 | <
| < ד ט א ל 24 | ק ב ש ח ח 22 | ן י א ן י ד מ ו ש ו [ן נ י א ש ו 21 | ס י ו ג ו 20 ן ן כ ת ו ש ע ל ת ג מ ל ע ה ל ח ת מ [ן כ
ק ש א ר ר ש ע מ י ו ל מ ה ד ש ל ב ק > ן ה י נ י ב [ה י ש ב 26 | י נ ש ר ש ע מ ו [י נ ש ו 26 | ר ש ע מ ה ש 25 | ח ו נ ח ה ל 24
>C ן ה י נ י ב [ה ו ש ב 27 | י נ י ש ר ש ע מ ו ק ש א ר ר ש ע מ ו 26 | ם ה י נ י ב ן י ק ל ו ח י נ ש ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת [*ד ייללנ
ר מ א ו 29 | ר ש ע מ ה ש 28 ן ן ה י ע ב ן י ק ל ו ח י נ ש ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת י ו ל ל ן ו ש א ר ר ש ע מ י ו ל מ ה ד ש ל ב ק ש ן ה כ
ן ה ו ר ש ע מ ח ש ח נ מ ל ע ר ו ס א [ו א 291 ח ו ר ש ע מ ה ש j 29 ח נ מ ל ע >L ר ה ו מ 29 | ת ו ר ש ע מ ה ש 29 | < ו ל
ן ה כ ס ה ד ש ל ב ק ש ל א ר ש י > ר ו ס א 31 | ם נ ת א ו [ם ל ט ד 31 | ל ו ט א ש 31 < ן ה י ל ע 80 | ן י ל כ ק מ ח 30
(י ו ל מ ו I 32 ו ר כ ח ש ו 32 | ס נ ת ו נ ו 3י | ל ו ט א ש 31 | ר מ א
[1-2] ח [ד r[15 א מ ד 58
1 ירה וריתוה םא ול רמא רכש תיצחמל תוריס ןהב הקיל ןהכמ תועמ לביקש לארשי י
תיצחמל תוריס םהב חקיל ׳רשים תועמ לביקש ןהכ י :רוסא ךלש תורשעמו י לש ןה
רתומ ורכש ול ןתנ םא ךלש תורשעמו י לש ןה ירה וריתוה וא ותחס םא ול ׳םא רכש
.דושב ץקלוח לארשיל הרכומ ןהכל המורת ןהכמ הדש לביקש לארשי
9
:רוסא ואל םאו
5 ירשי תבמ הדש לביק ,םהינינ ןיקלוח ןהכל הרכמ ןהיניב ןיקלוח לארשימ הדש לביק
תאשי נ ןהכ תבל המורת ןהכ תבמ .דדש לביקןהכל המורת ןהכל תאשי נ .רושב ץקלוח
תייהש ןהכ תרס
10
:התלי חתל הרזח השדנתנ וא הלמראתנ ןהיניב ןיקלוח לארשי ל
םהינשל רוכב םירמוא םימכחו הדוהי ׳ר ירבד ןהכל רוכב רוכב הדליו לארשי לצא המוש
ולש הסונ הדש םא ול ורסא ולש ןהש הדש תוריסב םידומ םתא הדוהי ׳ר םהל רמא
10י טל הלבק הדש ןהנה ״ :ןהכל רוכב ולש הפוג .רתיה הרפ סא םהינשל הפונ הרס
ןכ תושעל יאשר לארשי ןיאש יפ לע ףא תורשעמה לע ןמאנ וניאש ימלו יתוכלו
תורשעמה תונועל ואב אלש דע ץראה ימעל הלבקוהדש ןתונה ״ :ןדי לע רשעל ךירצ
דמוע דציכ ןדי לע רשעל ךירצ וניא תורשעמה תנועל ואבשמ ןדי לע רשעל ךירצ
ורכמש יולו ןהכ
13
:ןיאמרל תוירחא ץאש ולכאש ימל ששוח וניאו רשעמו ןרוגה לע
15 אלש דע עקרקה ןמ שולתב ןהלש תורשעמ עקרקל רבוחמב לארשיל הדש תמי פ
ראשהו ןהכל י נתמ רשעמו המורת שירפה ולש תורשעמ וחריפשמ ןהלש תורשעמ וחרימ
ןהלש, תורשעמ וחרימשמ ולש תורשעמ וחרימ אלש דע תוריס ןהל אוה רכמ ולש
לארשיל הדש רכמש ןהכ '* :הצרי ש ןהכ לכל ןתונו רשעמ תמורתו המורת שירפמ
י לש תורשעמהש תנמ לע תורשעמ ול ןיא תמ םלועל י לש תורשעמהש תנמ לע קאנ
20 רחאל ןרכומ ךינפל י דשש קז לכ י לש תורשעמ-זש תנמ לע וינבל תורשעמ תמ ינבלו
ול רמאו ןהכל הדש רכמש לארשי י• :תורשעמ ול ץא ונממ ןחקלו רזחש ים לע ףא
ןהכ השוע'ןהכ ןי אש רוסא םלועל רתומ םינש שמחו עברא י לש רשעמהש תנמ לע
יול ץאש וילע שירפמו םירחאל הבונ אהי אל לארשיל תזעמ בייח אוהש יול ןב ןכו
׳ר ירבד הנורחאב ןובשח השועו ינע תושרבו,י ול תושרב לארשי שירפמ יול השוע
25 הדש י כמש ןהכו רושיע ול ןתונ ןכ םא אלא יוא ׳עמש ׳רו יסוי ׳רו הדוהי ׳ר ריאמ
םרכ העטונל יאשר וניא םינש שמחו עברא י לש רשעמהש תנמ לע ול רמאו לארשיל
התושעלו םיטס הערוזלו םרכ העטיל יאשר םלועל םינקהדש התושעלו סיטס הערוזלו
:סי נק הדש
ח יסוי ׳ר תחא ץקסולנ יל ןת דחא קרי תודונא י ל ןת רבחל רמאש pאה םע י ׳ח
30 םא רמוא לאי לטנ ןב ץעפש ןנר רשעל ךירצ רמוא הדוהי ׳ר רשעל ךירצ וניא רמוא
ןיקסולנ רשע ונל אבהו אצ דחאל ורמאש השמח י :רשעל ךירצ העמה תא ףילחה
: ן י ל ן   נ ו ר   ע נ ,־ ( נ ״ ׳ו ) ׳י ס י כ י 29 | ס ש » 21 ג י ס נ י נ ג ; ס ש י j 18 ס ש 12 | ס ש 7
,1 ה ד ו ש , ן ה כ ס ת ו ע מ ל ב ק ש ל א ר ש י (2) ,14 .ד ד וש ,ת ו ר י ש ו ר כ מ ש י ו ל ו ן ה כ (1) ך ב ך פ ו ה מ ר ד ס ה ) 1
| ה ר כ מ 4 ן < ט א 3 ן ת ו ר ש ע מ 2 | ו א [ם א 1 י ת ח פ > ו ל 1 | 2 ה ר ו ש ,ל א ר ש י מ ת ו ע מ ל ב ק ש ן ה כ (3)
| ל ש ו ת ר פ 7 [ ם ה י נ י ב ן י ק ל ו ח [ן ה כ ל ה מ ו ר ת 6 | ן ה י נ י ב [ה י ש ב 6 ! כ< ם ה י נ י ב 5 | ן ה י נ י ב [,  ח ש ב 4
| ה ר פ ו 10 | < ס א 9 ! ר ס א [ו ר מ א 9 ! ם ת א י א 9 | ם ה י נ ש ל ר ו כ ב ה j 8 ר ו כ ב ה 8 \ א מ ו ש 8 | .ר ת י ה ש 7
j ת ו ר ש ע מ ה ת נ ו ע ל א ב י א ל ש פ י ע א > ן כ 11 | < ל א ר ש י j 11 ה ל ב ק ב 10 | ,ר ת י ה ס א ה ר פ ף א 10
ד צ י כ 13 | ו ד י ל ע 13 \ ו ד י ל ע 13 | ץ ר א ה ם ע ל 12 ] ה ל ב ק ב 12 |' ר ש ע מ ה ת נ ו ע ל ו א ב ש מ > ו ד י ל ע 12
ן ת ו נ ו 16 | ש י ר ש מ 16 ! ו ר ב ח ש [ו ר כ מ ש 14 : ה מ ל [י מ ל 14 | ל ט ו נ ו [ר ש ע מ ו 14 | ה ש ו ע א ו ה >!
ת ו ר ש ע מ ב 19 | ת מ ו j '19 ל ש i > | pm 19 19 ן ה ל ש ו ל א י ר ה 17 | ו ל א י ר ה > ת ו ר ש ע מ 17
ר כ מ ש 21 | ת ו ר ש ע מ ב 21 | ה ח ק ל ו 21 | ה   כ ו מ ב 20 | ה ד ש ש 20 ! ת מ ו 20 ן י נ ב ל 20 ן < י ל ש 19
ת ו ש ר ב ן י ב 24 ן ת ו ש ר ב ן י ב 24 | ם י ר ח א מ 23 | ש מ ח ו א 22 | ת ו ר ש ע מ ה ש 2*2 | ן ה כ מ 21 | ל ב ק ש
| ת ב ח ל 20 | ם י ט ח [ס י ט ס 27 | ם י ט ח [כ י ט ס 27 | ע מ י ל I 26 ת ו ר ש ע מ ה ש j 26 ן ה כ 25 | ץ ר ס ו א 25
I ד ח א 29 | < י ל ן ח f 29 ו ח ק [ן ח 29
59 [3-16] ח י א מ ד
רשעל ןיכירצ ןיא םהבש םירבח ומצע ינפב דחאו דחא לכ איבהו קרי תודונא רשעו 1
לכה לע רשעל ןיכירצ ןהבש פידיבח םיברועמ ןהל אי בה* ?דבלב ןקלח לע אלא
וריבחל ןמזמה
4
:עצמאל רמוא יפוי ׳ד חי לשל רפוא הדוהי ׳ר הריתי תחא ול ונתנ
דחמ לכאל די תע י נאש ,דפ תבש ברעמ ׳פא רשעמה לע ןמאנ וני א אוהו ולצא לוכאל
יושע רשעמ י תי שעש הז ול ךומסה רשעמ ראשהו וילע יושע רשעמ הז רשעמ אוה 5
הדוהי ׳ד רמא
&
:תועמה לע ללוחט ומורדב וא ונופצב י נש רשעמ וילע רשעט תטורת
חקולש פוקט חקולו רזוחש הדוהי ׳ר הדוטו ודי ךותב אב אלש רבד רשעט הז ךאיה
ראשהו רשעט אוה ירה סוכה ילושב ריישל די תע י נאש המ רמאו סוכה תא ול ונזמ הז
וא ונופצב י נש רשעמ וילע רשעפ תטורת י ושע רשעט י תי שעש הז ול ךומס רשעמה
וניטאט וניא אוהו תיבה לעב לצא השוע היהש לעו פ
8
:תועמה לע ללוחמ ומורדב 10
תיבה לעב לשמ רשעמ תמורת אהתש אוה ןיד תיב י אנת רמוא יפוי ׳ר רשעמה לע
אלו חכשו תבש ברעב פיתוכה ןיבמ ןיי חקלה
7
:לעו פ לשפ י נש רשעמ תמורתו
רשעפ פהירחא פיאבה הרשע הפורת ןה ירה שירפהל די תע י נאש ןינול י נש ׳וא שירפה
הדוהי ר ריאמ ׳ד ירבד דימ התושו לחיטו י נש רשעמ ןהירחא םיאבה העשת ןושאר
התושש ודונ עקבי םאש הדומ התא יא ריאמ דל ול ורמא ןירסוא ןועמש ׳רו יסוי ידו 15
שרדמה תיבב אוהו ותיב ךותב לבט לש םי ני את ול ויה ״ :עקבי שכל םהל ׳טא לבט
םהירחא םיאבה ־ישע הטורת ןה ירה שירפהל די תע י נאש םיניאת י נש ׳טוא הדשב וא
דיתע י נאש הט ׳וא יאטד ו י ה
9
:י ני ש רשעט םהירחא ןיאבה העשת ןושאר רשעמ
יושע רשעמ י תי שעש הז ול ךומס רשעמה ראשו רשעמ אוה,י רה רחמל שירפהל
המורת לטונ תועמה לע ללוחמ ומורדל וא ונופצל י נש רשעמ וילע רשעמ תמורת 20
אל
10
:האמט המורת דחאו הרוהט המורת דחא ענצומה פוקמב החינמו רשעמ תמורתו
םא אלא דבאמה רבד ךותל אלו הרודמה ךותל אלו שדח רנ ךותל אל ןמש פדא ףיטי
תויבח רשע ול היהש ימ ״ :ץראל עי נת אלש דע הבש רשעמ תמורתל םש ארוקןכ
התלנתנש וא הכסשנש ןהמ תחא האדו רוהט לבט רשעמ לשו אמט לבט רשעמ לש
ירה דטא םא ןהכ יסכנש ינםט רופא ןפשכ וליא עשת לע רשעמ תמורת וז ירה רמוא 25
המכ ינירה רמאו רשעמו המורת שירפהש דחא האר
12
:םו לכ רמא אל רשעמ תמורת וז
תורשעמב הברמה
1 8
:או ה ץר תיב י אנת ךומסב רמוא יסוי ׳ר ןיםייק וירבד הז רמאש
ויתודימו ןילקוקמ ויתורשעמ תורשעמב טעממה ןילקלוקמ ויתודימו ץנקותמ ויתורשעמ
ינפמ הילושמ התשי אל היפל היפמ התשי אל תיבח י לושל פש וארקי
4
:ןי נקותמ
:הי לושמ לכואו היפל היפפ לכואו הרידק י לושל פש ארוק לבא ןיבדועפ ןיקשמהש
3
0
וז תורשועמ ןתמורת הלטב האמ וזבו האמ וזב לבט לש תולכלכ י תש וי נפל ויה
15
פי ני את י תש לטונ תדשועט הנושארה ןיא וזב וז לשו וזב וז לשב תרשועמ הנושארה וזב
םש ארוק התרבחב הלכלכ
14
:תורשעמ פהיתורשעמ רושיע לש ורושיעו ןירושיע ינשו
ד י ב י 26 ן 00 • 16 | י י מ k ; ד י כ ן י מ י נ ג ; ( ס ׳ נ ) 'b ס י מ ן י מ י נ ,ם ש י 12 | 00 10 | (׳ נ •b ׳t) 'ב ו י כ י 6
|3S 00 | (י ז ׳ן ) 'נ ו י כ י 31 | ס י נ ס ו ס נ מ נ ; ם ס 27 ( | י נ ׳ם ) ׳נ
ו נ י מ א מ ץ א 4 | ל כ א י ש 4 | ו ר ב ח ח א 3 | ן י ס ז ם ח 3 | ד ח א ל כ ל 1 | א י ב ה 1 | ק ר י ל ש 1
ר ז ו ח ש 7 | ך י ה ל 7 | ל ל ו ח מ ו 6 | ך ו מ ס 5 | ר א ש ו 5 | א ו ה י ר ה 5 | ש י ר ש ה ל [ל ו כ א ל 4 | ת ו ר ש ע מ ה 4
ם ו ר ד ב 10 | ן ו פ צ כ 9 [ ר ש ע מ 9 | ר א ש ו 8 | ה ז י ר ה 8 | < ו ל 8 | ח ק ל ש 7 | ם ו ק מ מ 7 ן ך ל ו ה ב
ת ו א ב ה 17 | ר ש ע ו \ l \ j x t > ה ח ש ש [,ד ח ו ש ש I 15 ד ו נ ה 15 | ב ר ע מ 12 | ת ו ר ש ע מ ה 11 | ל ל ו ח מ ו 10
ד י ב א מ ה 22 | ת ת א . , ה ח א 21 | ר ת ו מ ה [ת ו ע מ ה 2) | ם ו ר ד ב ו א ן ו פ צ ב I 20 ת ו א ב ה 18 | ע ש ח ו 18
ם א ו 25 | י ס כ נ 25 | ה ר ש י ע > וז 25 | ד ח א 24 | זב א צ ו י כ > ץ ר א ל 23 | ל ב א [ן כ ם א א ל א 22 ׳ 23
ה ל ט נ [ה ל ט ב 31 | ה ר ו ג מ [ה ר ד ק 30 | א ר ן ק ה 30 | א ר ו ק ה 29 1 ט י ע מ מ ה 28 | ה מ ב I 26 ר ש ע מ ו 26
| ו ר ו ש י ע ל ש 33 | י נ ש 33 | ל ש ו [ל ש ב 321 ת ו ר ש ע מ י א [ח ו ר ש ו ע ס 31
[17-24] ח י א מ ד 60
1 לטונ אוה הנטקה p םא םיתאמ וזבו םיתאמ וזב הצריש וזיאמ סי ני את םירשע לטונ
ףלא וזבו האמ וזב םילשה אלו הלוכ תא לטונ לטונ הלמנה ק םאו הרשע תא לטונ
ןכימ םיששה לכ תא לטונ.לטונ !־למנה ןמ םאו הרשע שש לטונ לטונ הנטקה ק םא
הי עי שת י תש לטונ תנקותמ הני אש תוריס לש הלכלכ ודיב התיה ״ : ןובשח יסל ךליאו
5 לבט רשעמ לע ןיבורט קלוחהש ןיב ןילוחה לע הבורמ לבטהש ןיב עשת היעישתו
לבט םינומשו רשעמ האמ לכש רשעמבש תי עי בש — ,רשעמ תטורת ידכ ןילוחה לכ לטונ
השלשו םי עשת לטונ לבט םיעשת רשעמ האמ י" : רחא רושע רסח םינשו םי עשת לטונ
םי עשת וילע לכוא לבט נול דיקסמה
13
:ןובשח י פל ךלי או ןכימ קרושע י נש רסח
וילע לכוא לבט בול דיקפטה דציכ םי עשת וילע לכוא רשעמ בול דיקססה אוהו עשתו
10:לכה לע הטורת ראשהו ןילוח אוה ירה תיבח ילושבש נול רמוא אוהו עשתו םיעשת
ךותבש קנימ לע המורת אוה ירה תיבח י לושבש נול רמוא תותשל לטנו לוכאל לטנ *°
רשעטו וי לע רשעמ תמורת יושע רשעמ י תי שעש הזו ול ךומס רשעמה ראשו תיבח
וילע לכוא רשעמ נול דיקסמה דצי כ*
1
:תועמה לע ללוחמ ומורדב וא ונוסצב יניש
לוכאל לטנ לכה לע הממת ראשו ןילוח אוה ירה תיבח י לושבש ןמש נול ׳וא םיעשת
15 ןהכל ןנתנ יאדו ןרמנ תיבחבש קנימ ןרשעמ תמורתו קודדב ןרשעמ רמוא תותשלו
לבט לש ויה םא דציכ םהיתורשעמל םש ארוקו םהילע רשעמ קמנ אל קספ קפנ קפס
רסוא לבט רשעפ לש ויה פא ןמורד םורדב קשעמ תמורתו ןמורדב קשעפ רפוא
אפט לבט רשעמ לש תחא תויבח י תש ול ויהש ימ ״ :ןמורד םורדב רשעמ תממת
לע רשעמ תמורת ידכ הז ק אלממו קני נל י נש איבמ רוהט לבט רשעמ לש תחאו
20 הז פא רמוא קשארה ןהיתש לצא ךלוהו ןהיתש לע רשעמ תממת ידכ הזמו פהי תש
ארוקו ןהיתש לע רשעמ תמורת יושע הז ןמ רוהט ק הז סאו טולכ רבדב ןיא אמט ןט
לש דחא קני נלה
מ
:תונקותמ תויבח י תש ואצמנ י ני של פש ארוקו רזוחו קשארל פש
לבוטו הזמ התושו לבוטו הזמ התוש רוהט לבט רשעמ לש דחאו אמט לבט רשעמ
לש תחא תויבח י תש ול ויהש י מ
3
* :הנורחאב הליבט ךירצו דחאכ םהינשמ התושו
25 תמורת ידכ הזמ אלממו קני גל י נש איבמ קרוהט קלוח לש תחאו רוהט לבט רשעט
אמט הז פא רמואו ןושארה לצא ךלוה הז לע רשעמ תמורת ידב הזמו הז לע רשעמ
לצא ךלוה הז לע רשעמ תמורת ידכ הזמ י ושע רוהט קמ הז פאו פולכ ירבדב ןיא
תמורת ידכ הזמ יושע רוהט קמ הז פאו פולכ ירבדב ןיא אמט קמ הז פא ׳ואו י נש
קני נלהו תונקותמ תויבח ואצמנ י ני של פש ארוקו רזחו קשארל םש ארוק הז לע רשעמ
30 הזמ התושו לבוטו הזט התוש קרוהט קלוח לש דחאו אמט לבט רשעמ לש דחא
:הנורחאב הליבט ךירצו תחאכ םהינשט התושו לבוטו
.י א מ ד ת ל ם ח ד א ק ר י פ ק י ל ס
ן it! זי כ ב ״ ב נ ׳»י ;(י י ׳ נ ׳א ) ׳ נ ג י ל י 29 | 00 18 | ס ב 8 | (׳ א ״ ) ׳ג ב ״ מ י נ , ( מ ) 00 י 4
j א ל 2 | ת ל ו ד ג מ 2 ן ת ר ש ע ת ח א [ה ר ש ע ת א 2 | ה נ ט ק מ 1 | ה א מ ו ז כ [ם י ח א מ ו ז ב 11 ן ה מ ה ח א מ 1
[ע ש ת 5 [ א ה ע י ש ח ו & | א ה י ע י ש ת 4 [ ל ט ו נ א ו ה I 3 ה ל ו ד ג מ 3 ןי ה ר ש ע י ש מ ה I 3 ל ט ו נ א ו ה 3 ן ה מ ק מ 3
ה ב ו ר מ ל ב ט ר ש ע מ ה ש ן י ב ל ב ט צ ש ר ש ע מ ח מ ו ר ה י ד כ j 7 6 ת א > ל ט ו נ 6 | ל ב ט ה [ל ב ט ר ש ע מ 5 | ע י ש ת ל ש
ה א ס ל ב ט ר ש ע מ ב ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת י ד כ ן י ל ו ח ה ל כ ת א ל ט ו נ ל נ ט ר ש ע מ ה ל ע ן י ב ו ר מ ן י ל ו ח ה ק ב ן י ל ו ח ה ל ע
ן מ I 9 א ו ה 9 ן ה ש ל ש ו ם י ע ש ת ל ט ו נ ר ש ע מ ו ה א ס ד ח א ר ו ש י ע ר ס ח ם י נ ש ו ם י ע ש ת ל ט ו נ ל ב ט ט ג י מ ש ו
ן ח י ב ח ב ש 11 12 { ן י י נ מ 11 | ר ש ע מ ת מ ו ר ת 11 | י ו ש ע [א ו ה י ר ה 11 | ר א ש ו 10 | כ< א ו ה ו 10 ד ע ד י ק פ מ ה
ת מ ו ר ה 16 | י ו ש ע > ו מ ו ר ד ב 15 | ׳ ר ש ע מ 11 | ת ו ת ש ל ל ט נ ו 15 [ ן ה (א ו ה 14 | ה ז i 12 ר ש ע מ 12
| ם ה י נ ש 20 | < י ד כ ה ז ם 19 | ן י ג ו ל [ן י נ י ג ל 19 ) ן ה י ת ו ר ש ע מ ל ם ש א ר ו ק •> ד צ י כ (5 | ן י י נ מ ל ע ו ש ע מ
ן ה י ת ש 21 ר ש ע מ ו ה מ ו ד ה j 21 י ד כ > י ו ש ע 21 ! < ה ז ן מ 21 | ק מ 21 | ץ ס 21 | < ן ה י ת מ 20
ת ו ר ש ע מ ו ה ס ו ר ת י ו ש ע ה ז ס ד ו ה ם ק מ ה ז ס א ו ם י ל כ י ר ב ד ב ן י א א מ ט ח ז ן י ס ם א ר ס א ו י נ ש ה ל צ א ך ל י ה ו >
[ח ז ל ע צ 7 | < ה ז ס 27 | ח ז ל ע 26 | ה י ל ע ( ה ז ל ע I 26 א ס ט [ר ו ה ט [2 י | < י ת ש I 22 ן ח י ח ש ל ע
[ ך י ר צ I 31 ה ת ש 311 ת י ל ע [ח ז ל ע 29 | < ח ז מ 28 ) ה י ל ע
61 [1-10] א ת יע יב ש
ת י ע י ב ש *
האס תיב לכ זישרוחו ןיפרטצט וליא ירה האס תיב ךותב תונלי א השלש
1
א
יסוי ׳וו הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד האס תי בל הרשע עטמ ןתעטמ אהתש דבלבו ןליבשב
ידכ רמוא ׳למנ ןב ׳עמש ןכר םהיניב אהי המכ ןכרוצ אלא ןהל ןישרח ןיא ׳מוא5
pאה תדובעב ןירתומ והיש וניקתה וניד תיבו לאי למנ ןבר וילכב רבוע רקב אהי ש
קא םיבק תעברא תיב ןידמוע םינשו םייבק תיב דסוע ןליא דחא הנשה שאר דע
דחא לש ראשהו םדא ינב השלש לש תטלי א השלש ןכרצ ידכ אלא ןהל זישרוח
העיטנכ תיארנו הניקז * :רתומ הז ירה והדש ךירצ ינפמ שרוח הרש לעבש יס לע ףא
תרצע דע הניקז העי טנל הניקז ןיב המ הניקזכ הניקזכ תיארנו העיטנ העיטנכ וז ירה 10
:העי טנכ תנודינ םינקהדשו הרשע ןיעמ העי טנ השלש ןיעט הניקז הנשה שאר דע העיטנ
לכ ןישרוחו ןיפרטצמ וליא ירה תועי טנ העבראו ןיעוליד השלשו ןיאושיק השלש י
םהיניב אהי חור המכו האס תי בל הרשע עטמ ןתעטמ אהתש דבלבו ןליבשב האס תיב
איה וחאו וילכו רקב דמצ אלמכ ול הצוחו ויתחתש לכ רמוא ׳למנ ןב ׳עמש ןבר
שמח תב ורמא המ ינסמ ׳ר 'א עבש תבו שש תבו שמח תב רמוא עשוהי ׳ר העיטנ 15
ןי י כומ* :עבש ינב םיתז שש ינב םינאת שמח י נכ םי נפנ ינא רמוא אלא ענש תב
ףא יתוכה ןמו יונה ןמו תיעיבשה לע דושחה ׳רשימ תי עי בש ברע םילבז ןיאיצומו
תא ןי קשמ
8
:לבזל רתומ שורחל רתומש ןמז לכ לבזל רתומ יתמ דע רתומ תיעיבשב
ימוא יאמש תיב רזעילא ׳ר םושס דמוא רפיכ ןב יסוי ־ר הנשה שאר דע תועיטנה
ללי ה תיב ורסא ,רקיע ףונה לע רמוא ללי ה תיבו ורקיע לע דרויו ףונה לע הקשמ 20
לכה סהל ריתס יא סא לכה תא םהל ריתה תצקמ םהל ריתמ תא םא י אמש תי בל
ויה םא רמוא הדוהי ׳ר הנשה שאר דע תועי טנה תא ןינווכמ ״:תצקמ םהל ריתת יא
ירקעבש ןידץוב וליא תוינוע ןה וליא י :תי עי בשב ףא ןלטונ תי עי בשה י נפל תוכרובמ
ץטמשמו ןריתמ נחה י נפל מפשלו ריתהל ונהנש םוקמ םינקב ןיטסשמו ןירתומ תונלי א
תי עי בשל וסנכנש תי עי בש/ברע י נפ" :נחה רחא ןיטטשמו ןיריתמ נחה רחא נחה י נפל 25
אלש ונהנש פוקמ הדובע אי הש ינפמ ןיכס ןיא ךוסל ונהנש םוקמ רמוא הדוהי ׳ר
ותא ןיחנקמ ןיאו קכס ןיאש ןיוש לכה תיעיבש יאצומל ואצי ש תי עי בש לשו קכפ ךוסל
ךוסל וגהנש םוקמב ףא עובש י נש ראשב וריבחט הנס חקלה רמוא הדוהי ׳ר היה ןכו
הסלקתנש הניאת * :םי לעב וחנקמ לבא ופירתפש ינפמ רקיעב ףרש חנקי אל ןיכמ
הני אתכ ןיביכרמ ןיאו הניאתב ןיבוחת ןילות ןיא התכאלמש ינפמ טיטב התוא ןיחט ןיא 30
־'ןליאה תא ןירקופ
10
:ךתוח תיע.יבשבו ררוצ דעומב רמוא רזעילא ׳ר הדובע אי הש ינפמ
; ( ג ׳ב ) ם ש 21 | (׳ד ׳ב ) ם ש 18 | (׳ב ׳ב ) T נ י ל , (א י נ ) ׳ג ד י ל 16 | (ד י ׳א)  ג נ י ל י 11 | (י ז) ם ש 8
| ( ד ׳ג י נ ) ׳ד נ י ל י 31 | (י ד ׳ ד ) ׳ ב ס י ל י 30 | (י ס ׳ נ ) ם ש י 24 | ׳ד ק י מ ג
| ב ך ו ת ב [ת י ב 7 | ד ב י ם ו ע ה 7 | ב ה נ ש 7 ן ך ך ן ו ע מ ש ׳ר ו > י ס ו י ׳ר ו 4 | ד 3 ע מ מ מ *
| ה ד ש ה 9 | ר ח א 8 | ד ב ה ד ש ה ו [ר א ש ה ו 8 | ד ב <
י ד כ 8
| ל ב
ת י ב ב
I
7
ד 3 ם י ד מ ו ע ה 7
א י ה י ר ה 10 | ד 3 ה ע י ט נ ו 10 | < ה ע י ט נ כ ו ז י ר ה 101 ב ה נ ק ה y | 9 א י ה י ר ה 9 | ד 3 ד י י צ 9
| 3 < ! ל י ב ש כ 13 ד ע ן י ש ר ו ח ו p 12 | 3 ת ו ע י ט נ כ 11 | ה ר ש ע [ה ר ש ע ן י ע מ 11 | ד < 3 ה נ ק ז כ
ע ב ש 16 ד ע ר א ן מ 15 | ד 3 י ה ו ז י א 14 ן ד 3 < י ק ב 14 | ך 3 א ל מ 14 | ד < 3 ע
ט מ ס
I ח ש י כ [ר ש י כ J 19 ד 3 י ל
י פ א
[״1
א
ייד 13 ט י מ ה י נ ב ם י ע ל ס 1 י | י נ י ד מ [י נ א ר מ ו א 16 | 3 <
(י א j 21 ד 3 י ל [ם ה ל 21 | ד 3 י ל [ם ה ל 21 ן ה ת א [ת א 21 | ד 3 ר ק ע ת ל ע ו 20 | ך 3 י ק ע ה 20
I ד 3 י ה ״ ל [ר י ת ה ל 24 | ן י ש מ ש מ ו ( ן י ט ס ש מ ו 24 | ד 3 ל א [י א 22 | ד 3 י '
ת ט
ה ת א 21 | ד 3 !י א
3 י ג ה נ א ל ש ם ו ק מ 26 | ן י ש מ ש מ ו 25 | ד P 3 ™
0
23 | ד 3 י ח א ל 25 | ן י ר ת ו מ 24 ! ש מ ש ל ו 24
| ד 3 ן ת ו א 27 | 3 ז י ב ק נ ט [ן י ח נ ק מ 27 ן ד 3 י ת ו א > ן י כ ס I 27 ך 3 ר ח ו ס > זי ו ש 27 | ד
י ד 31 | ן י מ ו ח ת [ן י ב ו ח ת 80 | ך ב ה ת כ א ל מ א י ח ש 80 | < י נ *ט 80 | ן י ר ת מ ש [ם י ר ת מ ש 29 | ם נ ש 28
I ך נ ו י [ך ת ו ח j 31 ך ר ז ע ל א ן ב ן ו ע מ ש ר ב י י ע ל *
[1-7] ב [11-12] א ת יע יב ש 62
1;י רו מאה י כרד סו שמ אלו תי עי בש םו שמ אל ששו ח וני או םי נבאב ו תא ן י נעו טו ארקי סב
ןב ן ו עמש ׳ר האורה תא לטו נו הנשה שאר דע ןי תתםמו ןי סטקמו ןי צפקמו ץצו ו קמ
11
ן תו א ןי קשמו ן י חלשה תי ב ןי שרוח
1 2
;תי עי בשב םי נסנה תא ןי טי ם ףא רמוא רזעלא
עטי ש ךכ םי מי השלש הנשה שאר י נפל דע רמוא י בר הנשה שאר י נפל םוי םי שלש
5 המדאב ן תו א ןי קדוב לבא ץי צעבו םי ללגב םי ערמ תא ץקדוב ץא שרשי ו ערזי ו
ןי א לבא גגבש ןי אזלעה תא ץמי י קמו תי עי בש י אצו מל תי עי בשמ ןי רי י שמו ץי צעבו
:ן תו א ץקשמ
ב אלא דו ע אלו תי עי בשב תוקרי הלעתש י דכ תי עי בש ברעב הדש ץצי ברמ
1
ב
ו סנכנש םי לצב תי עי בש י אצו מל תוקרי הלעתש י דכ ן תו א ןי צי ברמ תי עי בשב ׳י סא
10תו רמת הלעש ףו לה
3
:רקעי ל ץחו נ ו הי ש י דכ ן תו א ןי צי ברמ תי עי בשל תי עי בש ברעב
םוי םי שלש בי כרמהו ךי רבמהו עטו נה
נ
:ן י עה תי ארמ י נפמ ונממ ץלטו נ ץא תי עי בשב
ו ל התלע אל ןכי מ תו חס תי עי בשב ןמי י קל רתומו הנש ו ל התלע הנשה שאר י נפל
הלרע םא טבשב רשע השםח דע ןי רוםא העי טנ תורי ס תי עי בשב ןמי י קל רופאו הנש
רבעשל רשעתמ םוי םי שלש סי מ ונממ ענמש י רצמ לו פ
4
:י עבר י עבר םאו הלרע
15 המב האבה הנשל רשעתםו תי עי בשב ומי י קל רוסא ו אל םאו תי עי בשב ו מי י קל רתומו
רי אמ ׳ר י רבד תועי רמ י תש ונממ ענמש לעב לשב לכא י קו ש לשב םי רומא םי רבד
םי רבד המב י רוזש ׳עמש ׳ר םושמ רמוא רפי כ ןב י סוי ׳ר * : שלש ׳מוא ׳כחו
שי רשה ו תצקו ערזל הלי חתמ וערז סא לכא ערזל ו י לע בשי חו קרי ל וערזש ןמזב ׳רומא
םוקמ לע ונמי ה ןי רשעמ ןי א ־ הנשה שאר רחאל שי רשה ו תצקמו הנשה שאר י נפל
20 ןמ רשעמ אצמנ ו י לע ונמי ה רשעמו ו כו תל ונרוג סנו כ אלא ו י לע רחא םוקממ אלו רחא.
ורושי ע תא לטו נ ןובשח י סל י נע רשעמו י נש רשעמ ן שי ה לע ן שי ה ןמו שדחה לע שדחה
בשי חו ערזל וערזש ו א קרי לו ערזל הלי חתמ וערז םא י ני ש רשעמו י נע רשעמ השו עו
לאי למג זב ן ו עמש ןבר רמא
0
:ו תטי קל תעשמ וקרי ו רבעשל רשעתמ וערז קרי ל ו י לע
לעו או בל די תעל ץנה אלש לעו רבעשל רומגה לע ללי ה תי בו י אמש תי ב וקלחנ אל
25 תאצמנ אבל די תעל ׳מוא ללי ה תי בו רבעשל י מו א'י אמש תי בש למדו תה לע וקלחנ ,דמ
הנשה שאר י נפל שי רשהש י פ לע ףא קרי ל וערזש י רצמה לו פ קרי ב. תו די מ שלש י מוא
וקרי מ וקרי לעו וערזמ רשעמ ורושי ע ו תטי קל תעשכ רשעתמ הנשה שאר רחא ו טקי לו
תעשמ ו קרי ו .רבעשל רשעתמ וערז הנשה שאר י נפל ןי רומנ ןי צי צק השע םאו וערז לעו
רחא וטקי לו הנשה שאר י נפל שי רשהש י פ לע ףא ערזל וערזש תי שה י :ו תטי קל
30 קרז לע ןקרי טו ןקרי לע קרזמ ןי רשעמ קו שי ע ן תטי קל תעשבו ץרשעתמ הנשה שאר
׳ו ׳ נ ) ׳ א ל י ל י 14 | ׳ט ה י ל נ ;(י י ׳ נ ) ׳ל ג ״ ל 11 | ׳ד ק י מ נ ; ( ״ ׳ נ ) ׳י 'ג ל י ל 8 | (י נ ׳ד) ׳ נ ה י ל 3
| ס ש 29 | (י ד ׳ד ) ׳ב א י נ ש מ ש מ מ 00 23 | ס ש 17 | (י מ ׳ש
| ד ב ז י פ ט ו ק מ 2 | ך ב < זי צ פ ק פ 2 | ד !י צ י ק מ ן י ק ל ס מ ב ן י צ י י ק פ ן יל ק ס מ 2 | ב ן י ש ש ו ה 1
ע ר ז י ו 5 | ך ב •י ד ש > ן י ש ר ו ח 3 | ף ב l '
 
I
D 3
1
י א [
'
א
I 3 ד ב ן י ז ם ג מ ו ן י ד ד צ מ ו > ן י ״ ד ת ס מ ו 2
ב ר ע מ 10 | ך ב ה ת ו א I 9 ב ב ר ע 8 [ ך .ב ם י י ו ל ע ה 6 | ב < ץ י צ ע ב ו & I ד ש י ר ש י ו ב ט י ר ש י ו 5 | <
ת י ע י ב ש ל ת י ע י ב ש ב ר ע מ ו ס נ כ נ ש ם י ל צ ב > ן י ע ה 11 | ך ב ״ מ י ה ל ו מ י א ל j 11 ד ב ה ל ע ה ש 10 ד ב
ר ו ס א ו [ר ה ו מ ו 12 | ך ב ר ק ע י ל ן י ח ו נ ו ה י ש י ד כ ס י מ ם ה י ל ע ן י צ י ב ר מ ת י ע י ב ש י א צ ו מ ל ת י ע י ב ש מ ו א צ י ש ו א
| ת ו ע ב ר מ [ת ו ע י ר מ 16 | . ף ב י ק ש 16 | ד ב ה נ ש ה ש א ר י נ ש ל > ם ו י 14.| ך ב י ז > ה ע י ט נ 13 | א
ה ש ו ע ו 22 | ר ו ש י ע ה ת א 21 ן ל ב
י נ [ ? ר ש
ע
מ
י '
נ
ע י ״ ע I
2 1 0
1 3 ן ת צ ק מ ו 18 | ד י ב י נ ׳ י י ל
ן ד ב א י ה ש > ץ נ ה 241 ד ב
א
י
ה ש
> י
ן ם ג
׳ י
2 1 1
ב ה ע ש ב 231 ד ב ק י י י 221 ד ב י ת ו א >
״ | ל ע 28 ן ו ק ר י מ ו 27 | ד 3 ל " I
2 7
ל ב ר ש ע ת מ ו 27 | ך ב ת ע ש ב ו 27 ן ך ,ד נ ש 27 | ב ו ש י ר ש ה ש 26
. ק ר י ל [ע ר ז ל 29 | ר ב ס כ ה ו > ת ב ש ה 29 | ו ר ו ש י ע > ו ת ט י ל ל 29 ן ד ב ת ע ש ב j 28 ך ב =י *י *ק 28
ו ק ר י מ ו ו ק ר י ל ע ו ע ר ז מ 30 | ך ב ץ י ש ע ״ נ ו 30 | ד ב ר ח א ל 29 | ן ט ק ל ו 29 | ד י ב ק י ש ה ש 29 | ד ב
! ו ע ר ו ל ע
63 [8-18] ב ת יע יב ש
, ןתטיקל תעשכ ןקריו רבעשל רשעתמ ןערז הנשה שאר י נפל שי לש איבה סאו1
ןיריזו ערז תרשעתפ ןיריז הערז קריו ןיריז הרוטפו ערזל תרשעתמ ערזל הערזש תבשה
ןקרי ותעד הלטב ערזל ןערזש תוקרי לכ קריו ןיריז תרשעתמ ןיריז הערז ,רוטפ הקריו
ןקריו בייח ןערז ותעד הלטב ערזל ןערזש תוי נטי קהו האובתה" :רוטפ ןערזו בייח
קרי ץירשעתפ קרי ןערז קריו ערז ןירשעתמ ערזל ןערזש רינרנהו םיילחשה ״ :רוטפ 5
ןירשעתפ הנשה שאר י נפל ןנקירש ןיצוצקה פי לצב רמוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר ערזו
,דתיה "׳ :האבה הנשל ןירשעתמו תיעיבשב ןירופא ואל פאו תיעיבשב ןירתומו רבעשל
ךשעמ ויהיש ידכ פיט ןהמ ןיענומ ןיאו ןיכיכרמ ןיא תי שי לשל תסנכנ היינש
רתומ הנשה שאר י נפל וקשוהש תוקרי ״ :ןי נהונ םדא לכ ןכו לנרב ןכרל רתומו יניש
תא שרשל ןיבייחמ ןיאו ןיעה תיארמ ינפמ ןירופא ןיכר ויה פאו תיעיבשב ןמייקל 10
ותא ןיבייחמ ןיא
13
:רתו מ תיעיבש י אצומל וחמיצ פא ׳והש תומכ וחינמ לבא ףולה
האובתה '
ג
:תרתומ תי עי בש יאצומל החמיצ םאו ןילעב הזזוג לבא םרנקה תא שרשל
םאו תיעיבשב ןירתומו רבעשל ןירשעתמ הנשה שאר י נסל שי לש ואיבהש תוינטיקו
וערזש ירצמה לוס רמוא ירוזש ןועמש ׳ר האבה הנשל ןירשעתמו תיעיבשב ןירופא ואל
ואל םאו תיעיבשב ןירתומו רבעשל ןירשעתמ ןהב אצויכ ןכו ןינולמנה ןילופ ןכו ריפעל 15
עשוהי ׳ר סושמ ׳יקע ׳יד י נפל יאזע ןב רמא האבה הנשל ןירתומו תיעיבשב ןירוסא
לבזה יכנמ םיבשע ןיטקלמ ןיא
u
:י אזע ןבכ הנוש תויהל אביקע ׳ר רזח ושירשהשמ ףא
ידכ םימ וילע ןתונ הבריש ידכ ןבת ישק וילע ןינתונ תושושי ק ונמיה ןיטקלמ לבא
ירבד תופשאה לע אלו תולפשפה לע אל ןיפיסוס ןיא חפתי ש ידכ ותוא ןירדועו חרסיש
תוחפי אלש דבלבו תותפשאה לע ףא ימוא ןועמש ־ר ןיפיפופ רמוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר 20
רקוע תאלמתנ םיתאם תיב רהס השוע והירש תא ריידמה
1 6
:האס תי בל תותפש שלשמ
רמא תחא רהס השוע דחאו ןילבזמה ךרדכ והידש ךותב תותפשא השועו רהפה ךותפ
ולי פא הבורמ ונאצ .דתיה לבא תטעומ ונאצ התי הש ןמזב םירומא םירבד המב הדוהי ׳ר
ףיקמו עצמאב דתי עקות רמוא ׳עלא ןב ׳עמש ׳ר רתומ־ םיירוב תיב ולי פא רוכ תיב
תיב ולוכ ונשעי אל פי תאס תיב והירש לכ .דתיה היתוחור העבראמ מיר-דס העברא הל 20
:ןיריתס םימכחו ריאמ ׳ר ירבד ןיעה תיארמ ינפמ התצקמ ונמיה ריישמ אלא רהפ
ריאמ ׳ר ירבד ןושארל ריזחי אלש דבלבו הז רהש ךותל ןתונו וז רהש ךותמ רקוע
18
ןושארל רוזחי אלש דבלבו תרחא הדש ךותל ןתונו וז הדש ךותמ דקוע ״ :ןיריתמ םיסכחו
אהי אלש דבלבו תרחא רהס ךותל ןתונו וז רהס ךותמ רקוע "י :ןי רי תמ יכחו ריאמ ׳ר ירבד
רמוא רופיכ ןב יפוי ׳ר הדוהי ׳רב י אתפוד ׳ר ירבד ןיאס תי ב הנופש וריבח ןיבל וניב 30
נ ) יג ד יינ י 19 | (י מ נ ) ׳א ד י ל י 12 | ( א ע ) ׳ד ס י ל י 9 | (י ד ׳ה ) ׳א זי ל י 6 | ס י כ ן י ב ו ל י מ נ 5
| ( ג ׳ נ ) 00 י 21 | (׳ א
ד ע ה ע ר ז ן ס 2 | ב ק ר י ל > ן י ר י ז ה ע ר ז 2 ע ר ז 2 | ק ר י ל [ע ר ז ל 2 | ו ח ט י ק ל ת ע ש ב 1 | ו ע ר ז 1
ן ע ר ז ז ח ע ד ה ל מ ב ק ר י ל ן ע ר ז ש ן ה ל ת ה ו ן י ר ו ע ש ח ו ל ו פ ה > ר ו ט פ 5 | ה נ י א ח ה [ה א ו ב ת ה 4 ןיב < ק ר י ו
ן צ ב ר ש 1ן נ ק י ר ש 6 • ל ב ש י נ י צ י ק ה [ץ צ ו צ ק ה 6 | < ;י ר ש ע ת ם ד ע ע ר ז ן ם 5 | ד ב י ו ט פ ן ק ר י ו ב י ת
ן י ע נ י מ ו ן י נ ד ו מ ת י ע י ב ר ה ס נ כ נ ו ת י ש י ל ש ׳ .ד ת י ה י נ ע > ר ש ע מ 8 ן א ה י ש 8 | ד ב !י ב ד ו מ [ן י כ י כ ר ם 8 | ד ב
ר ו ס א 10 | ן ק ש ה ש 9 | ד ב ח י ק ר י ל כ 9 | ד ב
ג
י ו נ 9 | ד ב י כ ד ל 9 ; ד ב י ש ע מ א ה י ש י ד כ ם ה מ
| ח מ ו צ 11 (־ ד ב
א
ל
א
( ל ב א H ו ד ב י ת ו א > ן י ב י י ח מ 10 | ד ח י ע י ב ש כ > ד כ ?ם י י ק ל > ד ב
I ד ב ל ב ו [ן כ ו 15 | ב ה ל ח ח מ > ו ע ר זש 14
(
ה ל ח ת מ > ר מ ו א 14 ו י ד ס ד נ ו ק ב ס נ ר י ק 12
ן י פ י ם ו מ 20 | ח ר פ י ש [ך י ס י ש lf< | ד 3 ן ב ה ו א ש ק 18 | י א זע ן ב י ר ב ד כ 17 | ד ב !י ר ש ע ת מ ו [ן י ד ת ו מ ו 16
ד ח א ו 22 | ד ב ׳ י י ת פ ש * 21 ן ד ב ת ו ש ש י א ה [ד ת ו י ת פ ש א ה ] ל ע ן י ש י ס ו מ ץ א ו ת ו ל פ ש מ ה ל ע >
ת צ ק מ 26 | < ת י ב 25 | ד ב ס א > ל ב א 23 י ד ב י ח א [ת ת א 22 | ל ב י י ש י ע ו ר ז ו ת ו [ת ש ו ע
[ה ד ש ך ע ו ל 28 ( ר ח ^מ [ה ד ש ך ו ת מ • 28 | ל ב ד ה ש מ 27 | ל ב ר י ח מ י ס ו י ׳ר [ן י ד י ח מ ם י מ כ ח ו 26 | ל ר
I ד ב < א ל ״ 29 ד ע ר ו ז ח • ן מ 23 | ד ח פ ך ו ת ל
[1-13] ג [19-20] ב ת ל מ ב ש 64
1 ך ר ד א י צ ו מ ו ס י נ כ מ ו ה כ ו ת ל ב ל ו ח ו זזוג ה ז ם י ת א ס ת י ב ו ס י ת א ס ת י ב ר זע ל א ׳ר ם ו ש מ
ו ל י פ א ו ת ו ח ל ו ק ב ו ם י נ ק ב ו ן י ש ק ב ו ת ו ל צ ח מ ב ו ם י נ ב א ב ס י ר ה ס ן י ש י ע ל כ ב '״ :ה י י ל ע ה
י ד כ ם י ח פ ט ה ש ל ש ו ר י ב ח ל ה נ ק ןיב א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ה זמ ה ל ע מ ל ה ז ם י ל ב ח ה ש ל ש
ד ע ו מ ל ש ו ל ו ח ב א ל ו ם י ב ו ט ם י ס י ב א ל ו ת ו ת ב ש ב א ל ן יר ייד מ ץ א "״ :י ד ג ה ס נ כ י ש
5ר ע נ ל א ל ו ר מ וש ב י ש ו ה ל ר ת ו מ ו נ י א ו ן ת ו א ן י ע י ס מ ן יא ן ה י ל י א מ ו א ב ם א ו ה ב ו ט ב ו ל י ס א
ו ל י ס א ד ע ו ס ל ש ו ל ו ח ב ו ונ וזמ ב ב ו ט ם וי ב ה ב ו ט ב ת ב ש ב ץ ר י י ד מ ר מ ו א יב ר ן א צ ה ת א
:ו ר כ ש ל ט ו נ
ב ת ו י ב ר ו מ ש ל ש ו ב ויד יש ד ע ו ה י ר ש ך ו ת ל ה ל י ח ת כ ב צ ח מ ם ד א ח ת פ י א ל
1
ג
ל ב א ה ד ש ת ו ש ע ל ץ ו כ ת מ ש ן מ זב ם י ר ומ א ם י ר ב ד ה מ ב ש ל ש ם ור ב ש ל ש ל ע ש ל ש ן ה ש
10ל א י ל מ נ ןב ן ו ע מ ש ן ב ר ר מ א
2
:ר ת ו מ ה ב ו ר מ ר ב ד ו ל י פ א ה ד ש ת ו ש ע ל ן י ו כ ת פ ן יא
ה ד ש ת ו ש ע ל ץ ו כ ת פ ץ א ש ן מ זב ל ב א ה ד ש ת ו ש ע ל ץ ו כ ת מ ש ן מ זב ם י ר ומ א ם י ר ב ד ה מ ב
ר ו ע י ש כ וב ש י ם א ו נ מ מ א צ ו י ד וב י א ו ץ ר א ה י כ נ ל ע ף צ ש ע ל ס
ג
:ר ו ס א א ו ה ש ל כ ו ל י פ א
ל ש ם י ת ש ן ה ב ש י פ א ן ת ע י זמ ה ש י ר ח מ ו ת ו ב ש ו ת ם י נ ב א * :ר ו ס א ו א ל ם א ו ר ת ו פ ה זה
ת ו י א נ י ס ל ע ת ו ג י ר ד מ ץ ג ו ב ׳וא א י מ ח נ 'ר ו ל ט נ י י ו ל י א י ר ה ם י נ ש ם י נ ש י ו א ש מ
15ת ו ש ד ך ר ד ן י ל ק ס מ
8
:ת ו י א נ י ב נ ל ע ן נ ת ו נ ו ר פ ע ן ה ל ך פ ו ס ׳ ת י ע י ב ש ב ת י ע י ב ש ב ר ע מ
ם א ו ל ק ס י א ל ך כ ל ק ל ק ל ו ל ץ א ש א ב ש ך ר ד כ ר מ ו א ה ב י ק ע ׳ר ע ש ו ה י ׳ר י ר ב ד ם י ב ר ה
ם י ב ר ה ך ר ד י נ פ מ ו ד י ח י ך ר ד י נ פ פ ן י ל ק ס מ ם י ש ר ט ה ם ו ק מ ל ו א ר ה נ ל ו א ס י ל א י צ ו י ל ק ו ס
ם ו ש מ א ל ץ ש ש ו ח ן י א ו ן ת ו א ן מ י י ק מ ו ת ו ג ג י ש א ר ב ש ם י ח פ ס ן י ש ו ע
9
: ד פ ס ה י נ פ מ ו
ן י ל ק פ מ ת י ע י ב ש ל ו ס נ כ נ ש ת י ע י ב ש ב ר ע י ת י ז יי :ץ ר א ה ת ד ו ב ע ם ו ש מ א ל ו ת י ע י ב ש
20 ת י ע י ב ש ל ש א ל א ד ו ע א ל ו ה זל ה זמ ת ו י ג ו ע ץ ש ו ע ו ר פ ע ן ה י ת ח ת ש ם י ע ק נ ן י ל מ מ ץ מ וק מ
ם י ת י ז ם ד א ט ק ל מ ץ ר מ ו א וי ה ה נ ו ש א ר ב ״ :ן כ ת ו ש ע ל ר ת ו מ ת י ע י ב ש י א צ ו מ ל ו א צ י ש
ה זל ה ז ץ נ ת ו נ ת ו י ה ל ור זח ס נ ה ס ג ה ת א ור י כ ה ל ש ך י ת מ ט ק ל מ ש ך ר ד כ ו ל ש ך ו ת מ
: ת ו ל ק ל ק ע ל ם א ל ק ע ל ם א ע ד ו י ב ל ה ו י וב מ ה ןמ ו ב ו ר ק ה ןמ א י ב מ א ה י ש ו נ י ק ת ה ה ב ו ט ב
ל ש ך ו ת מ ט ק ל מ ש ך ר ד כ ו ל ש ך ו ת מ ן יס ר ח ו ת ו ר ו ר צ ס ר א ט ק ל מ יוא ויה ה נ ו ש א ר ב "
25ץ מ י י ק ט ן יא ה ב י י ט י נ ש ה ד ש '״ :ר ס ו ל ו ל י ח ת ה ה ר י ב ע י ר ב וע ו ב ר ש מ ס נ ה ס נ ה ת א ור י ב ח
ש ש ש ר ו ח א ו ה ו ש מ ח ן י ש ר וח ם ד א י נ ב ש ל כ ה ב י י ט נ ש ה ד ש א י ה וזי א ת י ע י ב ש ב ה ת ו א
א ל ש ה י ל ע י נ א ר זוג ה י ו נ פ ה ע ש !ד ת יה ו ל י א ר פ ו א ן ק זה י א מ ש ע ב ש ש ר ו ח א ו ה ו ש ש
ד ו ש ח ה ל א ר ש י מ ץ ר י נ ן יר כ וח ן יא ״ :ע ר זי ת א ל ש ה י ל ע ור זג ו י ר ח א ל ש ןיד ת י ב ע ר זי ת
ן ה ש ם וק מ ד ע א ל א ור זג א ל ש ה ע ור ז ה ד ש ו נ מ י ה ן י ח ק ו ל ל ב א ת י ע י ב ש ה ל ע
30י ר כ נ ה
1 8
: ה ע ר ו ז י ו נ ה ש ת נ מ ל ע ו מ ע ק ס ו פ י ו נ ה ןמ ה ד ש ל ב ק מ ה
1 2
:ע ו ר ז ל ץ ל ו כ י
ץ ל ו כ י ן ה ש פ ו ק מ ד ע א ל א ור זנ א ל ש ם ר פ ה ת י ב ן ת ו א ץ ש ו ע ן יא ו ש ר ח ש י ת ו כ ה ו
ל ו כ י ש ר ד נ א ל א ור זג א ל ש ה ס ג ה מ ה ב ן י ל ד ג מ ל ב א ה ק ד ה מ ה ב ץ ל ד ג מ ן יא ר ו זג ל
I (׳ א ׳ד ) ׳א ס י ל י 21 : ׳ג ק ״ מ ג I 19 ם ש 12 | (׳ש ) 0 10 | : ז י ק א 8| (׳ו ׳ ג ) ׳ד ל י ל 7 | ם ש 3| ם ש 1
I ׳ס ב י ב , נ ׳ ס ק י ב נ ; ׳ • * "י ל ס א ק ק ל 29/30 | ס ם 25| ם ש 24
ה זו > ה ז מ 3 | ד ב ש ק ב 2 | ד ב ה י י ל ע 1ייב 1 /2 ז ז ו ג ה ז ו ב ל ו ח ה ז 1 | ף ב
י ז
ע י ל א ׳י
1
ו י ה ס א > ן א צ ה ח א I 6 ד ב י ע ג ל י ז י ע
נ
ל
א
ל י
5
׳1 ל ב ב י ש ה ל 5 | ך ב ן י ע י י ס מ 5| ח ז מ ה ל ע מ ל
[ו נ ו ז מ ב 6| ד ב ן א צ ה ח א ר ע נ ל ו ר מ ו ש ב י ש ה ל ר ת ו מ ם י ד ע ו מ ל ו [ב ~< ם י ש ד ח ] ם י ש ד ח ל ת ו ת ב ש ל ן י ר י י ד מ
ל ב א I 9 א ד ב ה ד ו ה י ׳ר ד מ א > ש ל ש 9 | ך ג ם ו ר ל ע 9 | < ו ב 8 | ד ב י י ת ב 8 | א ו נ מ ז ב
ל ע [י פ ל ע 14 | ד 1 ן ת ש ע ז מ 13 | ד ב ה ש ר ח מ ה ש 13 | ד ג י א ו 12 י ד ל זיא ש ן מ זב >
ל ק ס 17 ן ל ב ל ק מ ל ת ו ש ד י ל ן י א ך כ ל ק ל ק ל ח ו ש ר ו ל ן י א ש ם ש כ ר מ ו א 16 | ד ב ב ר ע ב 15 | י ב ג
ן מ ו ק מ ב ץ צ ו ק מ [ן י פ ו ק מ 20 | ד ב י
ת ו א
l a
I ש א ר ב ש 18 | ד ק פ ס ה ך ר ד א ר ש ע ה [ד ס ס ה 18 | ד ב
ם י א צ ו י ש I 21 ד ב י ת י ז *ןא > א ל א 20 | ד ב "ל י
ז מ
I
2 0
ם י נ פ ג ל > ח ו י ג ו ע 20 | ן י א ל מ מ 20 | ך
ן י מ י י ק מ ןיא 25/26| ר ו פ י א ל ו ר זח 25 | ך ב נ י ר ק ח ן מ י י ו צ מ ה ן פ 23 | ך ב ןיא ינמ וי ח י ש 23 | ד 3
1 ד כ ינר זוג 27 )ד ב !ט ז > ל כ f 26 ך ב ת י ע י ב ש י א *ו ט ב ח ת ו א ן יע ד וז ן יא [ת י ע י ב ש ב ה ת ו א
65 [1- 7!ד [u- 23] ג ת יע יב ש
אהי ש ןיוכמ אלא גי ודי אלו קילחי אל הז ירה המקש לש הרוק ץצו קה
14
:רותעל 1
ץצוקו חפט היבגמ קילחי גירדהל גי־דדי קילחל וגהנש פוקמ רמוא הדוהי «ר הוש ותציק
היבגמ הז ידה עובש י גש ראשב תיבחמ המקש תלותב חקולה רמוא הדוהי ׳ר היה ןכו
תלותב המדא תלותב םדא תלותב ןה תולותב שלש ׳מוא תאצמנ ץצוקו םיחפט הרשע
ןבר היטיט הדבענ אלש המדא תלותב הימימ הלעבנ אלש פדא תלותב
: 5
:המקש 5
:הי מי מ הצצקנ אלש ןליא המקש תלותב םרח הב ןיאש לכ ׳מוא ׳למנ ןב ׳עפש
המב םינבא לש רדג דחאו םיצע לש רדג דחא תודש י תש ןיבש רדג ץרקוע ץא
I U
בורח רקיע שרשמה ״ ;רתומ םיצעל לבא הדש תושעל ןיוכתמש ןמזב םירומא םירבד
הפכי אל •הז ירה ןליא ןהמ לטי נש תורפהמ ״ :רופא הדשל רתופ םי צעל המקש ןדסו
ןב ׳עמש ןבר ץצוקו חפט היבגט פיגק ץצו קה
19
:שקכ וא פיגבאב הסכמ לבא רפעב !0
ץא ץצוקו חפט היבגמ ךותחי ץוקל וגהנש פוקמ ץוקי ךותחל ונהנש םוקמ ימוא לאי למנ
רתומ רמוא לאי למנ ןב ׳עמש ןבר היה ןכו ןתכאלמש ינפמ םינקה תשיחב םינקה תא ץליטמ
תליחב אלא הרפה תא ןידטלט ן י א
20
:תי עי בשב נייס תושעל ידכ קרפ ןליא עטי ל םדאל
הל ךומםי אלש דבלבו רתומ וריבח הדש ךותב ףא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר דבלב
:םתרוקב ץוקי אלש דבלבו ץראה םעמ סמוגוןישרוחב ךרבמ רמוא לואש אבא הנעמ 15
רוקב ןתכאלמש ינסט דתוט תופייסב תיעיבשב ןתוא ןיקלוח ץא תי עי בש ברע י גפ
21
:תורשעטה תגועל אובישט ןליאה תא ץוקל יאשר םדא י תמי אמ
32
:רתומ תוינפכבו
ול ןתיש ומע קסס ןכ םא אלא תי עי בשה לע דושחל ןליאה תיב .רדש ןירכומ ץא
2 3
:ךלש תא עבתו אצ י לש תא יתרכמ י נא ול רמאש ינפמ ריתמ ןועמש ׳ר ןליאב
תושוע ןהש תי עי בש יאצומל ןהלש תיעיבש תואסרפה רמוא הדוהי ׳ר י ד 20
ן מו טה
8
:ןתנש תונב אלא תושוע ןיאש אירבטב ךלצא ןה ירה ול רמא פי נש י תשל
לע.ףאו חמצי אלש ידכ ץיצעכ ונמוט ץרא ךרד רמוא ריאמ ׳ר תיעיבשב ףולה תא
םי מי ו דמעי ן עמל סרח י לכב םתתנו רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ
ןתונ פי נש שלש ההש םא רמוא רזעילא ר תי עי בש וילע הרבעש ףו לה
3
:םי בר
םיינעל ןתונ תחא הנש ההש םא שי לש םיינעל ןתונ םינש י תש ההש םא עבור םי י נעל 25
רמוא הדוהי ׳ר םוקמ לככ תיעיבש יאצומל חולה חקיל םדא רתומ י תמי אמ
4
:הצחמ
תי עי בש לש נחה יאצומל ףול ץלכוא ונייהו ישוכ ןיעכ ונייהו השעמ ׳דוהי ׳ר רמא דימ
ץא * :הי מ חפס יאצומו יתייה םכמע היאר םשמ יסוי ׳ר ול רמא ןוםרט ׳ד יפ לע
ץאש םיערז דחאו ןילכאנ םיערז דחא תי עי בשה לע דושחש י פל תיעיבש תוריפ ןירכופ
אי ה ו זי א
8
:ןיריתט ללה תי בז תיעיבשב הדש ול רוכמי אל רמוא יאמש תיב ןילכאנ 30
תוצרא י תש םירצמ ץרא באומו ןומעל ךומס ךליאו ביזכא לש המורד רהנמ ׳רשי ץרא
רפסל תוכומס לארשי ץרא תורייע י :דבענ אלו לכאנ אל וא דבענו לכאנ וא ןה
ס י ל » 20 | ׳ג ׳ד ק ק ל 18 | (יז) ס ס • 16 | ס ב י 13 | ס ס י 9 | ׳ ס ה ד נ ג 4 | (׳ ק ׳ג ׳ד) '3ה י ל י 1
| : ס י ל א 82 | : ס י מ א (י א ׳ו ) ׳ ד ו י ל » 30 | (׳ד ׳ה ) ׳ א נ י ל ,(י נ ) ס ש » J 24 ד ״ ב ״ ל ה י מ ר • 23 | (י א ׳ה ) ׳7
I ד ב ח ז י ד ה נ י ר ד י ק י ל ח ל ק י ל ח י ג ר ד ל 2 ן ד ב י י
ת צ י
ק I 2 ד ב א ׳ י ח ש j 1 ן י י צ מ [ן י מ מ 1
ל כ 5 | ד ב *
,
^ ל
י
f
5
ב ! י א I
4
ד ?ל י א ב < ׳ י פ ק ש 3 | ד ב ל ש י י ל ו ת ב 3 | ח י פ מ > ץ צ ו ק ו 2
ב ט ר ית י] ך י ה ח י ץ ו ק ל 11 | ח ז י ר ה > ד ב
ם י נ
ק
ב
10 | ת ו י ר פ ח מ I 9 ל ב < ה מ ק ש 6 ן ל ב א ל ש
ן ת כ א ל מ א ו ה ש 12 | ח ו צ י ח ב I 12 ד ב ץ ר ק י [ב ו י ח ל •] ך י ח ח ל 11 | ל ב < "י ד נ ש ם ו ק מ 11 | ד
*י ה ש 16 | ב < ב ר ע 16 ן ל ב י ש 1י ג פ 16 | ד !מ מ ו ג ו ב י מ מ ו ג ו 15 | ד ב י ד ג מ [ך ר ב מ 15 | ל ב
I ל ב ן י א ש ה נ ס ל ע [ן ת י ש 18 ן ל ב זל יא י י ש 18 | ד ב ע י ב ש י ג ש ר א ש ב > ן ל י א ה 17 | ל ב ן ח ב א ל מ
I ש ק מ ל כ ס 26 | ל ב י א צ י מ ב 26 | ד ב ע י ב י 25 ן י ב ר [ר י א מ .׳ ר 22 ן ן י ש ו ע 20 | ד ב '
א
צ י פ 20
פ י ח ש 311 א ב ו ל י ח י 311 ד ב נ י ז כ ל ש 311 ד ב ! י ל כ א נ ה 29 | ל ב י י ש ת ל 29 ! ד ב י א צ י מ ב 27
I ד ב ת ו כ ו מ ס ה 32 | ד ב
5 ה
[IBJ-8 ד ת י ע י ב ש
6 6
1 תורתומה תורייע
8
:תי עי בש תוריפ וזביו םיוג וצופי אלש ידכ רמוש ןהילע ןיפיסומ
תיבד אכרוכו אתברוח בנד בט ירגיו ןיזיזו ימשוגו רייצו ריצ ןוגכ ורסאנו י אט טוחתב
אתינחו אתי לי ע אתינחו אביצ אמוסו תצבו ץנש רוצ פוחתב תורוסאה תורי י ע
9
:ברח
תי צי צ פוחתב תורשעפב תובייח תורייע
10
:ןייזמו קמעו אירב תיבו אימשד אתיערא
5 ריתה ׳ר חמצ רפכו חיפצ בנד םירעי רפכו טירעי ןיעו ךוכמרו אערתו יניעו תש יניעו
רורד ארושו ירפיקד ןשרש לדגמ תמוח ןולקשא תשרפ לארשי ץרא םוחת ״ :חמצ רפכ
אתיער איבקו לי לנד ארטצקו אתינז רגא אמרג ןתעגרו ןתעגר ןועמ שיד אתירבכ וכעד ארושו
אתבר י לי ע.רפש יפ אתכעד איצממו רובד אתמומ ריתיד אתרחסו אתפינם תי לפת
אלי עלד האלי ע אלננרתו ארננס רבד ארסכו תרקות ןויעד אתפיקנו בורח לדנמ תשדחמו
10 הלחנ אפקויו ןובשח הרצבמוחתבד אנוכרט ארגחד פקרו לכס תכוס תיב ןירסיק ןפ
הביקע ׳ר ידומ
12
:ן ו לקשאד איניגו האינ םקרו יאורזח ילמ ץרמנ אתוכיפ דוגיו דרח
אצויכש לכש ץראב רתופ ןהב אצוי כש י פל אירוםב ןישכנמ ץאו ןיערוזו .ץשרוח ץאש
אלש דבלבו אירופב עקרקל רבוחמב ץשוע ןיאו אירומב .ותא ץשוע ץראב רתומ וב
ץשוע ןהו ןיקסומו ןהידי לע ךדוד ןכרודו רצוב וידי לע ןידנוא ןהו טקלמ אוה אהי
ן5תורי פ וריבחל חלי שש וא ותיב ךותמ תוריפ איצומב םירומא םירבד המב ןהידי לע
תי עי בש ברעמ וסנכנש םילצב '•* :ששוח.וני או דיב טקלמ הז ירה קושה ןמ חקולב לבא
ואל סאו ץרתומ ןהב אצויכ ושע םא תי עי בש יאצומל תיעיבשמ אצי ש וא תי עי בשל
והוערז תיעיבש יאצומל םילצב ירופיצב רודג סרכ וערזש השעמ יסוי ׳ר רמא ץרוםא
ולאשו ואבו םהיתופוק ךותל קרי ץאיבמו וכותל ץשכנמו ןידרוי פי לעופ ויהו םירועש
20 לע ץלכוא '
״
:ןירוסא ואל םאו ץרתומ ןהב אצויכ ושע םא רמאו ירוג ןב ןנחוי ׳ר תא
תורוכבה לכ ורתוה דחא םוקמ רתוה בורקה לע קוחרה ןמו ריכבה לע לפאה ןמ קריה
ןרוגה עיגתש׳ דע סישיבי ורתוה םיחל םיחל ורתוה םישבי םילצבהו םושהו ףולה רתוה
תיעיבש יאצומל ןלוכו םכח יפ לע אלא ונימ תא ןיריתמ ץאו ונימ תא ריתמ ןימה ץא
דע ונממ לוטי אל הז ירה תיעיבש לש הנשה שארב ועטנש קרי ו'
8
:תורשעמב ץבייח
25 ןיאש יפ לע ףא ותיב ךותב פינכמ וני אש ונמיה לטונ ׳וא ךזעלא ןב ץעמש ׳ר שדחה ריתיש
ו י ל י 11 | (י נ ׳ז) ׳א ׳ה ח ו מ נ י ; (י א ׳ו ) ׳ג ו ״ ל ם ש י ;ז״ י ה ו ל ה א ן מ ק ל 4 ) נ ״ ק א ;(י א ׳ו ) ׳ג ו״ ל י 1
| ס ש 2 י | ׳ל ׳ו ש b') | 16 ׳ נ ) ׳ד נ ״ ב י א מ ל (י ב ׳ו ) ׳ל
ב ג ד ו ב ב נ ד [ב נ ד 2 ] ן י י זי זו 2 | ך ב י מ ש נ ו 2 | ד י זי י ג ר י י י נ [י א ו נ 2 | א ל ב ן ה י ל ע ן י ב י ש ו מ 1
ל י ז מ ב ן י זמ [ן י י זמ ו 4 | ל ז מ > ת י ב ו 4 | א י מ ש א ר 4 [ת צ כ ו 3 | א ד ו צ 3 | ך ה כ ר ב ו ב ׳ י כ ר כ ו 2 | ך
| ב כ ד 5 | ם י ר ע י ן י ע ו 5 | ד ב ד י ב מ ו ר ו I 5 ח ד ׳י נ י ע ו 5 | ך ה ת י צ י צ ב ה ת י ם ו ס 4 | ד ב ת ו ב י י ח ש j•4
ן ב < י ר ס י ק ד 6 | ף ה נ י ש ר ש ב ה נ י ש ו ר ש [ן ש ר ש 6 | ר מ ו ה ו [ה מ ו ח 6 | ך א י פ צ ח ב
א י פ צ s
א ת ר ב כ ו א ט ר ג ח ן י ח ע ג ז ן ן ת ע נ ו ן י ת ע נ ד א י מ ש י ר ו I 7 ך ב א ר ם י ק ד א ר ו ש ו > ר ו ד ו [ר ו ר ד א ר ו ש ו 6
[ך י י ר ט ו ] ן י ר ו כ ו [ ׳ ו כ ד ] ר ו כ ד א ת ל מ ו 8 | ך ב !ו ת א ר ד [ א י א ב ו ק ו ] א י ע ב ו ק ו ה ל י ל ג ד י ר ט צ ק ו א ת י נ מ ו
[ ׳ ש ר ת ט ו ] ת ש ד ח מ ו 9 | [ד י פ ר מ ו ! ר פ ס מ ו א ח ג ד א י צ מ מ ו ד י ח י ד א ח ד ח ס ו א ה פ נ כ ו [ף ׳ י נ פ ה ו ] א נ פ ח ו א ת ב ר
א ש י י מ ו ן ץ ע ד א ת ב ק נ ו ב ו ר ח [ך ד ג מ ו ] ל ד ג מ ו א ת ב ד ם ל ו א ו [ך א ת ש ל ו ע ו ] א ת ש ל י ע ו ל א צ פ י ד א ל ח ג ו
! ד ב א י י ל י ע א ל נ נ ר ת ו א ר ו ג נ י ם [ך < ר ב ד ] ר ב ד [ך א ב ר כ ] א כ ר כ ו [ך א ר ק ת ו ] ת ר ק ת ו [ף א ש י מ ו ]
ר ג י ו ה ר צ ב ל [ח ה ת מ ד ] ם ו ח ח מ ד [ך א ח כ ר ט י ] ה נ ו כ ר ט ו [ך <] א ד ג ו ד ד [ך ה כ ר ו ] ם ק ר ו ח נ ק ו ן י ר ס ק ד 10
!ד <] ד ר ת ft א ל ה נ ו ] א ל ח נ ו ן ו ב ש ח ו א ק ב י ו [ך א ר ה ד ] י א ו ר זד ח ל מ ו [ך ם י ר מ נ ו ] ן י ר מ נ ו 11 | א ת ו ד ה ש
ה ל ו ד ג ה ף ד ר ו -ן ו ל ק ש א ד ה י י נ י ג ו [ ה א נ ] ה א י ג ם ק ר ו ב א ו מ ו ן ו מ ע ו [ף ה ד נ י ת ו ] ה ר ו ו ת ו [ך ת פ ר ו ] ח י פ ר ו
I ד ב !י י ב א צ ו י כ ן י א ש 12 | ן י ס נ כ מ [ן י ש כ נ מ 12 | ף • ב ן י ש ר ו ח ו ן י ע ר ו ז 12 | ך ב ד ב ר מ ל ה כ ל ו ה ה
ן י כ ר ו ד ו J 14 ן ה י ד י ל ע ד ג ו א ו ן י ר ק ו ע ל ב א > א י ר ו ם ב 13 ! ד ב ן ת ו א > ן י ש נ ע 13 ! ד ב ז
י א
^ א י
1 3
| ד ב י י ב ח ו ל ח ל ש ש 15 [ ב ו י ת ב ו 15 | ד ב י י ב ח ל > ת ו ר י פ 15 | ך ם ט י א ב ם ט ו א [ן י ש ו ע 14 | ד ב <
j ל ו ד ג [ר ו ד ג 18 | [ד ו א מ ה פ י ה מ י ש מ ב ת כ ב ן ו י ל ג ב ב ת כ ג ו ] ב < ן י ר נ ס א ד ע ם א ן מ 17 | ד ב ח ק ל ח 16
ר ו ס א I 20 ד ב
י נ פ
ל ׳ י ש ע מ א ב ו 19/20 | ד ב ו י ת ב 19 | ד ב י
כ
י ת ב 19 | ד ב י י י פ צ ב ם י ל צ ב 18
ם י ח ל 22 | ד ב י י ת י י י > ם י ל צ ב ה ו 22 1 ב י י י ל י י ם ו ש ה 22 | ח ו מ ו ק מ ה [ח ו ר ו כ כ ה 21 | ק ר י י ל ע 20/21 | ב
| ש א ר ב [ ד ב
ע
א י ב ר ע ב 2 4 | ב < ת ו ר ש ע מ ב [ך ה ו ב י י ח ] ן י ב י י ח 24 | ד ב I
23
P° י י ת י ה [י י
ת
י ה
ס י נ כ מ ו ו ל ש 25 | א < ׳ו א 25 | ך ב ש ד ח ה ח א 25 | ך ב ת י ע י ב ש ב > ו נ מ מ 24 | א < ה נ ש ה 24
ו ד ב ויח ל
67 [1-3] ה [16-21] ד ת יע יב ש
תשבי קאי נמ ןיאו ןישביימו ןישבוכ ץא ץרמוא ויה הנושארכ
19
:קושכ רכמנ וב אצויכ 1
ץראל הצוחמ תשבוכו תשבי ןיאיבמ והיש וריתה וניתובר ץראל ץראל הצוחמ תשבוכו
והיש ורתה וניתובר ץראל ץראל הצוחמ תוקרי ןיאיבמ ןיא ןישביימו ןישבוכו ץראל
ךכ ץראל ץראל הצוחמ תוקרי ןיאיבמש םשכו ץראל ץראל הצוחמ תוקרי ןיאיבמ
יאצומל קרי חקיל וריתה וניד תיבו יבר ״ : ץראל ץראל הצוחמ תינטיקו האובת ץאיבמ 5
לקשמב אל ןתוא ןירכומ ןיא ץראל קאל הצוחמ ואבש תיעיבש תוריס י" :די מ תיעיבש
pאל הצוחמ ןינמורקו םי לתש ןיאיבמ
19
:ץראה תוריפכ ןה אלא ןינימב אלו הדימב אלו
pאל הצוחמ פיבנע אלו ץראב ןהילע לכאל ץראל הצוחל ץראפ אל לבא ץראל
אלו ץראב ןתוא ןינטועו ץראל pאל הצוחפ םיתיז אלו ץראכ ןתוא ןיכרודו ץראל
ץקוטיצו תודנורנ ןיאיבט לבא ץראב ןתוא ןירושו ץראל ץראל הצוחמ ןתשפ י נצוה10
pאב ןתוא ןישועו ץראל הצוחר ץראמ אל לבא ץראב ץראל הצוחמ ןתשפ ינצוהו
וטנחש ןליא לכ *י :ץראל הצוח ךפם ץראב ןתוא ןישועו ץראל ץראל הצוחמ ריתה יברו
אבהל ןה ירה טבשב רשע השמח רחא רבעשל ןה ירה טבשב רשע השמח פדוק ויתוריפ
השוע ןיאש ןליאב לבא תוכירב י תש השועה ןליאכ פירומא פירכד הפב הימחנ ׳ר רמא
פדוק ןהיתוריפ וטנחש יפ לע ףא ץבורחהו םירמתהו םיתיזה ןונכ תחא הכירב אלא 15
׳מוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר טבשב רשע השמח רחא וטנח וליאכ טבשב רשע השמח
ויהישמ םוי םישמח תולבונ ויהיש דע םינפהמ פוי פישפח ץנפה דע ץלע תאצוהמ
הזה ןמזה םדוק ןלוכו םוי םיעברא ןלוכ רסוא יבר םוי סישמח םינאתה דע תולבונ
גורתא טקי לש אביקע ׳רב השעמו
מ
:אבהל ןה ירה הזה ןמזה רחאל רבעשל ןה ירה
׳וא הדוהי ירב יסוי ׳ר ללי ה תיב ירבדכו יאמש תיב ירבדכ וב גהנו טבשב דחאב 20
םיגקז השמח םושמ דיעה סוסלוטבא יסוי ׳ר ׳מא רזעילא ׳ר ירבדכו לאי למג ןכר ירבדכ
רשעמל ותטיקל רחא גורתא אשואב ונמנ וניתוברו תורשעמל ותטיקל תעשב נורתאש
תיעיבשט אצי ש וא תי עי בשל תי עי בש ברעט סנכנש - נורתא ׳וא ןועמש ׳ר רועיבלו
לדגש אלא רשעמב בייחש ךל ןיאש רועיבה ןמו רשעמה ןמ רוטס תיעיבש יאצוטל
:תי עי בשב טקלגו תיעיבשב לדגש אלא רועיבב בייחש ךל ןיאו הבוחב טקלגו הבוחב 25
ןב ןועטש ר יבר ירבד ןמוקמב ןרעבמ ץראל הצוח ואצי ש תי עי בש תוריפ
1
,ד ,ף
ןיאיבמ ן י א
2
: התאו בת לכ הי הת ךצראב ׳אנשץראב קעבמו ןאיבמ יוא ׳עלא
אנהכ ןב ןועמש יתיאר ינא לאי למנ ןב ׳עמש ןבר ׳רמא ץראל ץראל הצוחמ המורת
והי תשי ש וי לע ורזנו האיליקלקמ ידיל אב הז ׳או וכעב המורת לש ץ י התוש היהש
י א ) ׳ד ס ״ ן י ל ד ה נ ס , ( ב י א ) 'א ו י מ ם י ל ק ש (י א ב ) ׳נ ב י כ י א מ ד ,(י א ׳ה ) ׳7 מ ״ ה א ש ,(י ד ׳ו ) ׳א זי ל י 1
זי ל י 26 | ס ש ג ;(ג ׳ א ) ׳א זי כ ש י ל » 19 | ס ש נ ; ם ש י 17 | 1« ה י ל נ ; ( ׳ א ׳א ) ׳לס י כ » 12 | > ב
| (
,
ט ׳ד ) ' נ ׳p ה ל ש ,ם ש י 27 | ׳ז ה ״ כ א ר ק י ו 27 | (י ה ׳ו ) ׳א
ן י ש ב י י מ ו 3 ד ע , ו נ י ת ו ב ר ן מ 2 | ך ב ת ש ב כ ו 2 | • ב < ?י א י ב מ ן י א ו 1 | ל ב ן י ש ב י י מ ן י א ו 1
א ל 6/7 | < ץ ר א ל ח צ ו ת מ 6 1 א < ת י ע י ב ש 6 ן א < ץ ר א ל ד ע ם ש כ ו ן מ 4 | ב < ?י ש ב ו כ ו 3 | <
ה צ ו ח מ א ל ל ב א 8 | ד ם י ל מ ו ר ק ז ב ס ז ל מ ד ק ז 7 ן ך ב ם י ל ת ש [ם י ל ת ש 7 | ך ב ל ק ש מ ב א ל ו .ד ד מ כ '
ן ייווש ו > ל < . ב ץ י א ל 1 1 | ב ?
ת ש ׳פ
י נ ש י ח י I 11 < ל ב א 10 | ב י נ ש ו ה [י נ צ ו ה 10 | ב ץ י א ל ץ ר א ל
ך ו מ ס 12 | ץ ר א ל ן ח ו ש ע ל 12 | ן ח ו א ן י א י ב מ ו ה י ש > ר י ת ה 12 | ן ה ו ש ע ל ץ ר א ל ל י ח מ א ל ל ב א 11 | ד
I ף ב י ב ו א ה י מ ח נ ׳ר 14 ן א ו ב ל ד י ת ע ל [א ב ה ל 13 | י ר ה [י ר ה ט ב ש ב 13 | ך ב ר ח א ל 13 | ל י ח ל
ל ן ה ש מ ב ?י ת י ש מ [ו י ה י ש מ 17 | ב ת ו ל ב ו נ ו ן י ת י ש [ת ו ל ב ו נ ו י ת י ש 17 ן < ל א י ל מ ג ן ב 16 | ך ר ב 15
  ס א 21 ן א < ׳ו א 20 ן ך ב ט ק ל ש j 19 ך ב א ב ל ד י ת ע ל [א ב ה ל 19 ן ד ב ם י ע ב ר א > ם י ע ב ר א 18
ג ו ר ת א ש [ר ח א ג ו ר ח א 22 ן ב ו ר מ א ו > ך ב ו י ל ע > ו נ מ נ 22 ן ד ס ו ל ט ב א ב ס ו ל ט ב א ׳ר 21 | ׳ ר ב
ן י א י ב מ 27 ן ה צ ו ח ל 26 | ר ב ד > א ל א 25 | ר ב ד > ך ל I 24 ב ?יא 24 ן ת ו ר ש ע מ ה 211   ו ב ת ע ש כ
א י ל י ק י ס מ ר ח ו א מ ד י מ ב ״ ג ו [א י ל י ק ל י ק מ 29  ן א < ץ ר א כ 27 | ן ר כ ו מ ו [ן ר ע ב מ ו 2? | ד ב ץ י א ל >
t
. ו ב א י ק ל ק מ א
ד 3~ 20] ה ת יע יב ש «8
1 תי עי בש הימדלו תי עי בש ןהל שי תלי פ ילעו דרת י לע חניבחרהו הכמת י לע
8
:הני פסב
הנשה שארב ןידעבתפ םהימד רמוא הדוהי ׳ד* :רועי ב םהימדל אלו רועיב םחל ןיא
:רקיעה ןמ רתוי םימדב י נא רימחמ ןהל רמא ןהימדל רמוחו לק רועיכ ןיא ןהל ול ורמא
תי שי שלה
6
:ו ב ןיקילדמ ןיא רחא ןמש זב חקלו זרכמ וב ןיקילדמ תי עי בש לש ן משי
5 רועיב ןהל שי תיעיבש ןהימדלו תיעיבש ןהל שי להאהו תירובהו הנעריהו ןיציבלהו
רועיב םהל ןיא זרואהו ןיבל חרפו נואה ילעו אנה רקיעו בורח רקי ע
י
:רועיב ןהימדלו
ןי עבצה
8
:ןתכאלמש י נפפ יעיבש י אצומל ןיערזנ סיטס ערז רצבו רועיב ןהימדלו
תוזורחמ תוזורחמ התוא ןירכומ ןיאו הליבנ ןיענמנ ןיאו םוקמ לכמ ןסרומ ןיחקול ןימטפהו
םירפוכ םיבלכ איבמ אהי אל
0
:תוטומ יכנ לע תוכיתח תוכי תח התוא ןיאיבמ לבא
10 הניבגו םיירוסה לבא םהילע רוכשלו יוגל ןרכומל תופוקו ןילותחו ץאנסה תדלוחו
טקול אהי אל
10
:םהי לע רוכשלו ןהל ןרכומל רתומ םהלש ןמשהו תפה יקיניה תיבו
ףא רמוא ׳עלא ןב ןועמש •ר ודי לע רכומ ונבו טקול אוה לבא קושל ןרכומו תוקרי
ול ךירצ וניאו לנרל וא ונב התשטל רוכבה חקל ותיב ךותל םסינכיו םילעוס רוכשי
הנטובהו !ולאה יבלול
11
:וי פדב אלא ונרכמי אל י נא ימוא רמוא ׳ר ורכומל רתומ
15ןי לע׳מוא ימכחו רועיכ ןהל שי ןילעה פע ןיבלול רמוא ריאמ ׳ר לידאהו ןירוטיעהו
פהיביאמ ורשנש ינפמ רועיב שי ןילעל רועיב ןיא ןיבלולל רועיב םהל ןיא ןיבלול םע
ןינודינ תיעיבש יאצומל תיעיבשמ ואצי ש וא תי עי בשל תיעיבש ברעמ וסנכנש ןלוכו
םושמ ׳ביקע ׳ר ־נסל פסבה היעשי ןב הדוהי דיעה
13
:קרי כ ןדי נש לדאה ןמ ץוח ןליאכ
רועיכ ןהל ןיא ןיכורח ילעו םינפנ י לעו פיתיז ילע תיעיבשב טקל שי ש ןופרט ׳ר
20 שדחב ןשי רתופ ןפשהו דרווה טקלי ןשי ןמשב ושבכש שדח דרוו י" :פי לכ ןיאש י פל
םי נשי
10
:רתו מ ןייהו ץבורה טקלי ןשי ןייב ןשבכש מישדחה ץבורחה
14
:רועי בב בייח
קיסמ ןיא םיצעל ןסינכהש סינרוקהו האים יליבח רטיא רזעילא ׳ר רועיבב ןובייח שדחכ
ץרוסא ושביש ןיחלשה תיב לש םיחלק ׳מוא ןועמש ׳ר ןהב קיסמ המהב לכאמל ןהב
ץא המהב לכאמל ןהב לי טהל יאשר ןהב לי טהל ןטקי לש הדש תוקריו ריצחה
1
:ןהב
25 ירה רכה תחת הנתנ רעבל ךירצ הטהב לכאמל הטקלש תידיעה ":ן הב ץטהל יאשר
טי טה ךותל אלו רכה ךותל אל ותוא ןינתונ ץא תי עי בש לש ןבת
18
:תרעובטכ איה
ןירכומ ןצוי תי עי בש לש שקו ןבתב וקיסהש רו נת
19
:דעו בטכ אוה ירה םירחא והונתנ
םהב חקיל המהב ילכוא ןירכומ ןיאו םדא ילכוא ןהב הקיל הםהב ילכואו םדא ילכוא
ןיא תיעיבש תו רי ס
20
:המהב ילכוא סהב הקיל םדא ילכוא ןירכומ ןיאו המהב ילכוא
׳ו ק ״ ב י ; ׳0 ב ״ ש ל ז״ מ ן מ ק ל 9 | ( ו ׳ט ). ׳א ט ״ ל , (י א י א ) ס ש 6 | (י ב   א ) ם ש 4/'י | (׳נ ׳ א ) ' ל ז״ ל י 1
י 21/22 | (׳ ס ׳ז) ׳נ ן י ל י 20 | (׳ד ׳ט ) 'א ט ״ ל , ( ס ׳ז) ם ש י 14 | ׳ש ,ק י ב ג ;(יי ׳ 0 ׳נ ז״ ל ; ( ׳ ס ׳א ) ׳א
I ז״ ט 'א י א מ ל ל י ט ל ׳ט 29 | (׳ג ׳ז) ם ש י j 27 (י ב יז) ׳ב זי ל י 24-| (׳א ׳ס ) ׳ד ז״ ל
ת ל מ ר ק ע ו ד ר ו ר ק ע [ב ן י ס ב ל כ ה ] ן י ס פ ל מ ה ר ק י ע > ר ו ע י ב 2 ן ב ה נ י ב ח ר ח ה ו 1 | ך ב ה ל ע 1
ב ר י א מ ׳ר [ה ד ו ה י ׳ר 2 | ך ב ר ו ע י ב ן ה י מ ד ל א ל ו ר ו ע י ב ן ה ל ן י א ח י ע י ב ש ן ה י מ ד ל א ל ו ת י ע י ב ש ן ה ל ן י א
ב ן י ל ב ח ר פ ה ו [ן י ב ל ח ר ס ו C | ך ה ב א ה ב
א ג א
ה [א ג ה 6 | ב י ח א [ר ח א ן מ ש 4 | ב ם ה י מ ד ב 3 | ך
ן ך ד ן ת כ א ל מ א ו ה ש 7 | ד ב י א צ ו מ ב 7 | ן י ט ס 7 | ד ב ן י י > ל ב ן ה י מ ד ל א ל ו 7 | ף ׳ נ י ב ח ר פ ה ו
[ר ו כ ש ל ו 10 | ׳ י פ ו ה ו [ת ו פ ו ק ו 10 | ן י ד פ ו צ [ם י ר פ ו כ 9 | ן י ר ב י א ן י ר ב י א [ת ו כ י ת ח ת ו כ י ת ת 9 | ד ב < ׳ י ל ב נ 8
ב ה ד ש > ת ו ק ר י I 12 ב כ ש ל ו [ר ו כ ש ל ו 11 | ן ה ש [ם ה ל ש 11 ה י ב 11 | ח ו נ י ב ג ו 10 | ס י ר ו ם 10 | ב כ ש ל ו
ן ו י מ ד ב א ל א ר ו כ מ י א ל ש 4 | ך ך י ר צ א ל ו ב ד י י צ ל 13 ל ב ס י נ כ י ו 13 | ף ב
י י ד י
ל ע I 12 ד
i ש י [ם ה ל ן י א 16 ןי ף ב !י ל ע ל I ד ב ז
י א
[ן ח ל
ש י
ד ב ן י ב ל י ל ל 15 | ׳ י ד ט א ח ו [ן י ר ו ט י ע ה ו 15
< ת י ע י ב ש י א צ ו מ ל 17 | ד ב ם ה י ב א מ 16 | ד ב [י ל ע ל ל נ א 16 | ך ב ר מ ו א ן ו ע מ ש יד > ר ו ע י ב 16
ו ב ו ז א > י ל י כ ה 2 < | ש ב כ ש 2י ו | ד ב ד ר ו ו ה • 20 | ם י נ ק [ם י נ פ ג 18 | ד ב ת י ע י ב ש *ן ט ק ל 18 | א
| ד ב ה א נ ה ב [ן ה ב 24 | ף א > ׳ מ ו א 23 | ד ב ן י ק י ס מ 23 | ד ב !י ק י ס מ 22 | ה א י פ ה ו [ה א י ם 22
, < א ל 26 | ר כ ה 25 | ד ב ת י ד י ע 25 ן ן י ט ה ל [ל י פ ה ל 24 | ל ב !י ט ה ל [ל י ט ה ל 24 | ד ב י י צ ח 24
I ד כ י מ י ל ו י י צ ן י
א
י [ן י י נ י ט ן י א י j 29 א ן י א ו ח מ ה כ [ן י א ו פ ד א 28 | ב ן ד א 28 | ל כ ו א 28 | ד ב
8
?
3
י
2 7
69 [1-16] ן [21-23] ה ת יע יב ש
.דתיהו .דניאתה תחתל היליאמ המהנ ,.בלה תופועלו היחלו המהנל ןתוא ןי לי כאמ1
׳מאגש הריזחהל ותוא ןיבייחמ ןיא ץבורה תלכוא איהו בורחה תחתל פי ני את תלכוא
אלו תיעיבש תוריפ ןיינסכא ןיליכאמ ן י א
21
: ךצראב רשא הי חלו ךתמהבלו ,
ריכש הנש ריכש שדוח דיכש תבש ריכש תיעיבש תוריפ ריכשה תא אלו יונה תא
ןיקסוס ןיד תיב ן י א
22
:תי עי בש תוריפ ותוא ןיליכאמ וילע ויתונוזמ ץצקש וא עובש 5
ןי שלות ןיא תי עי בש לש ץחפס ^: הלעב לשמ איה תנוזינ לבא תי עי בש תוריפ .רשאל
:הכרידכ איה העור המהבו וכרידכ אוה שרוח לבא דיכ ןתוא
תותשלו לוכאל וכרדש רבד לו-כאלו הכיסלו הי תשלו הלי כאל הנתנ תי עי בש
1
ו ף
ץכייחמ ןיא לוכאל וכרדש רבד דצי כ
2
:ךוסל וכרידש רבד ךוסלו תותשל וכרדש רבד
דצי כ
3
:התרוצ הרביעש לי שבת אלו השי סי עש תפ אלו קרי תבונק אל לוכאל ותוא 10
ששוחה וירפשב ןיי תותשלו ןורנינסו ןורנינא תותשל ותוא ןיבייחמ ץא תותשל וכרדש
וניאו טרדכ לבטמו עלובו עמגמ לבא טלוס אהיו ץמוחה תא ןהב עמגי אל וינישב
תילטטבו ךומב ליטי אל לבא ותכט יבג לע ןטש םדא ךס ךוסל וכרדש ךוסל דציכ *:ששוח
׳מוארזעלא׳ר םירזל רוסא םיידומה ךותל לפגש תיעיבש לש ץי
5
:ותכמ יבג לעןתי ו
אלו ןילבת ןתוגש ךרדכ לישבתה ךותל תורגורג וא הליבד םדא ןתונ י* :םירזל רתוס 15
ןתונו ץלבתה תא ררוצ
7
:ןתכאלמש יגפמ רתומ ןילבתו ןיקשמ פהמ אי צוהל פטחפי
תי טגולא ןייה תא ץשוע ץא ״ :רופא ואל פאו רתופ ןפעט לטנ טא לישבתה ךותל
וניאו ןטשה תא ךפ ברע ןמשה תאו תי טנולא ןייה תא השע פאו ברע ןמשה תא אלו
קש פדא ןתי אל
9
:הכי סל חכריד ץמוחו ןיי ןיאו הכיסל וכרד ןמשהש ץמוחו ןיי ךס
תי עי בש קש
1 0
:רי תמ ןועמש ׳רו הי לע לנעתהל שי י ש לש אלבט יבנ לע תיעיבש לש 20
איהו ןטש ולנר תא ךוסי. אל
1 1
:ללנסו לענמ וב ןיכס ןיאו סיריכו רונת וב ןיםסוח ץא
תא םדא ךס
12
:לענמב הבתוכו ולנר תא אוה ךס לבא לדנסה ךותבו לענטה ךותכ
קש ןימטסט ןיא ״ :ששוח וניאו השדח אילבטוק יבנ לע לנעתמו תיעיבש ןמש ומצע
ורכמ וב קילדמ תיעיבש קש
M
:הכי סל םוקמ לכמ ברע ןמש ץחקול לבא תי עי בש
׳ד הרודמה ךותל ותא ץנתונ ץא תי עי בש ןמש
15
:וב קילדמ ןיא רחא ןמש וב חקלו 25
לבא תיעיבש לש ןי נמו תפגב ץקיסמ
18
:הרודמה ךותל ןנתמו ץיצע וב עבוצ ׳וא יסוי
ל י ע ל ׳ע 15 | ם ש ם ש 13 | ם ש ; S0 9 | ׳ ג ׳ מ ) ׳א ם י ל ( » ; ״ ׳ט ס ו מ ו ל ס ל י ע ל ׳ע I t 8 ה ״ ב א ל ק י ו 3
׳ב ס י ל י ;ם ש 20 | ם ״ ׳א י א מ ד ,ם ש ל י ע ל 19 | ס ש ל י ע ל 17 | (י א א
״
י ) ׳ג ז״ מ ת ו מ ו ל ח *16 | ׳ז ם ש -
I ם ש 23 | (י ס ׳ ס )
ך צ ר א ב [ך צ ר א ב ר ש א ח י ת ל ו ך ת מ ה ב ל 3 [ ך ב ת ל כ ו א ו 2 | ך ו ת ל [ת ת ת ל 2 | ד ב ה כ ל ה ם א 1
| ך ב !י ל י כ א מ ץ א ו > ת י ע י ב ש 3 | א י נ ס כ א ת א I 3 ד ב < 1י
א
I 3 ך ב ל ו כ א ל ה ת א ו ב ת ל כ ה י ה ת
3 < א י ה 7 | ף ב < א ו ה 7 ן ל ב ו צ צ ק ש 5 | ך n ה י ה ם א ו > ת י ע י ב ש 4 | ד ב ת ו ר י ס א ל 3
I ד ב ע מ ו ג ת ו י ה ל [ח ו ח ש ל 11 | ך ב ר ב ד ת ו ת ש ל > ד צ י כ j 10 ך ל ו כ א ל ב ל כ א ל 8 | ך
ך ו ת ל ה ב ר ה ן מ ש ן ת ו נ ל ב א ן מ ש [ר ו נ ע ר ע ר י ] ו נ ע ר ע י א ל ו נ ו ר ג ב ש ש ו ח ה > ו י ר מ ש ב 11 | ן ו ר ג י נ ם א ו 11
> ו ת כ מ 14 | ד ב
א
ל ש י ב ל ב ו , [א ל ל ב א 13 | ב ! י א I
1 3
ד ב ע י פ ג מ 12 | ך ב ע ל ו ב ו ן ו ד ג י נ א
ץ מ ו ת ו ן י י ת כ י ס ל • ו כ ר ד ן מ ש ה ש ץ מ ו ח ו ק י ך ס ן י א ו ן מ ש ה ת א ך ס ן י ש ט ח ו ב ו ל ע ש י מ ל ב ו ו ש א ר ב ש ש ו ח ה
[ם י ר ז ל ר ת ו מ 15 | ן ו ע מ ש ׳ר ב •> ר ז ע ל א 14 | ך ב י ע ב ל דייצ [ם י ר זל ר ו ס א 14 | ד ב ה כ י ס ל ן כ ר ד ן י א
| א ר ו ס א [ר ת ו מ 16 | ד ב ן י ל ב ת ב ו 16 | ב ס ט ח ש י 16 | ב ם י ר ו מ ה > ך ו ת ל 15 | ד ב ר ע ו ב מ כ א ו ה י ר ה
ב < ן י א ו 19 | ן י י מ 19 ן ד ב
ת א
י 1™*
א
ל י I
1 8
ד ב ל " [ל ט נ 17 ן ד ב ן ת כ א ל מ א י ה ש 16
ץ א ת י ע י ב ש ל ש pש > ר י ת מ j 20 ד ב ל א י ל מ ג ן ב > ן ו ע מ ש ׳ר 20 [ ד ב !
כ
י י 1י
א
I
1 9
ד
I ל ב / י י ע י ב ש ל ש 20 | * ב ת ו א מ ט ם י ד י ב ׳י 6א ו ש ש ש מ ו ר ש ב [ב י ב ג ] ל ע ל ש נ ת ו א מ ט ם י ד י ב .ו ת ו א ן י כ ס
ד ב , ל ע נ מ ל 22 | ך ו ת ב 22 | ד א ו ה ו ו ל ג ר ח א ך ו ס י א ל ו > ד ב ל ע
נ מ
I
2 2 א ו ה
י I
2 1
ב !י ס ס ו ח 21
ה כ י ס ל I 24 ד ב ת י ע י ב ש ל ש 24 | ך א י ל כ ט ק ב א ל ב ט ק 23 |'• ד ב ל ד נ ס ל ו ב ת ו כ ו ו ל ג ר ת א ך ס >
א [י נ י ע ו א ] ן י *ע [ץ י צ ע 26 ן ד ב 'ת י ע י ב ש ל ש 25 ן < ו ב 25 ד ע ן מ ש ן מ 24 | ד ב ם ו ק מ ל כ מ
I ב ק ג י מ ו 26 | ב ץ י נ ע
[ r[1 [17—39 ו ת יע יב ש *0
1 אלו הדימב אל תיעיבש תודיפ ןירכומ ןיא ״ :םיתיזב ןיקיסמ ןיאו םיזוגאב ןיקילדמ ןיא
תומכ הרכמו הלכלכ אי הש תומכ הרכמו תיבחה תא אלמי אלו ןיינימב אלו לקשמכ
אלמי אל
18
:תי סי רטב הרכמ ינא וז הלכלכ רנידב הרכמ י נא וז תיבח ימוא אלא איהש
תיב י
9
:תוימדה ךרד וזו רוסא עובש י נש ראשב ףא קושב הנרבמיו אציו הלכלכה תא
5 םודרוק םהב הקיש ידכ תוריפכ אלא תועמב תי עי בש תוריפ ןירכומ ןיא ׳וא יאמש
שלש ןוזמ אלא תיעיבשה לע דושחל תיעיבש תוריפ ןירכומ ן י א
20
:ןי רי תמ ללי ה תיבו
תודועס האמ ׳יפא פייקתמ ןיאש רבדב לבא םייקתמה רבדב ׳ומא םירבד המב דבלב תדועס
יתוכל ןירכומ ׳מוא ימכחו תיעיבש תוריס יתוכה ןמו יונה ןמ ןיחקול ןיאו ןירכומ ןיא רתומ
ךל איבאו הדפ תוקרי טקלאש ןיידנופב רככפ םתחנה ןפ חקו לה
21
:תורסי א עברא דע
10 ןלוכל רכוט דחא אהי אל קרי ןיטקלט ויהש השמח ׳טוא הימחנ ׳רו הדוהי ׳ר רתומ
דבלבו ןלוכל רכומ דחא קרי ןיטקלמ ויהש ןיחא השמח
22
:ןהלשו ולש רכומ דחא אלא
לבא קרימ ורכש בשחמ אהי אל תיעיבש לש קרי לשבמ היהש ינונח רטלפ ואשעש
פלשוריל וללה תוריפ יל לעה וריבחל םדא רמאי אל
2 3
:הלטב רכש ןמשמו ןיימ בשחמ
םדא רמאי אל ן כו
21
:התאו י נא םלשוריב םתשנשו םלכאנש םלעה ול ׳מוא אלא קלחל
15 אלא םויה האס יל אבהו םויה החכש יל אבהו םויה טקל יל אבהו הז עלס ךלוה י נעל
יול ןב ן כו
25
:םוי ה אי בתש האסב םויה איבתש החכשב םויה איבתש טקלב ול ׳טוא
י ל ןת ול ׳ואו ינונח לצא ךלוה קולח הב הקיל שקיבו תי עי בש לש עלס ודיב היהש
*פוא אוהו הנתמב ךל ןינותנ וללה תוריס ירה ול ימוא הלהו ול ןתונו תוריסה ןמ
׳וא יסוי ׳ר חלמו םימ םהב ןיחקול ןיא תי עי בש תחי פ הנתמ ךל ןותנ הז עלס ירה ול
20 ךותל אלו הרשמה ךותל אל ןתוא ןינתונ ןיא תיעיבש תוריס חלפו םיפ םהב ןיחקול
ןילמנהו ןירמחה
20
:הםובכה ךותל וא הרשמה ךותל ותוא ןינתונ רמוא יסוי 'ד חסונכ ח
ותוא ןישוע ןיא תיעיבש לש סיתיז
3
י :תי עי בש ןרכש תיעיבשב ןישוע ויהשו ןינפפהו
ימוא הדוהי ׳ד יבניקב ןישוע ויהיש וניקתה וניד תיבו לאילמג ןב קעמש ןבר יכגיקב
:הבירעב הפקמו שתוכ ׳מוא ׳עמש ׳ר עובש י נש ראשב םהנ ןחטנ אלש םיחדנ ונחוט•
25 סרוד ימוא הדוהי ׳ר הבירעב ןתוא ןיכרוד לבא תנב ןתוא ןיכרוד ןיא תי עי בש יבנע *
הליבד ןתוא ןישוע לבא תורנורנ ןתוא ןישוע ןיא תי עי בש י ני את
29
:תיבחב עבצאב
ןתושעל םיבנע ןיטחוסו דרפ ןתושעל ןינןמיר ןיררסמ דיב פבננמו ךעממ ימוא הדוהי ׳ר
:רי תמ ןועמש ידו לוספה ידיל והואיבי אלש תיעיבש ידב המורת ןיחקול ןיא מיקומיצ
f פהבש רומחכ ולכאי לליח פאו תיעיבש תוריט לע י נש רשעמ ןיללחמ ןיא
1
ז
30 תוריפו תי עי בש תוריפ ןהבש רומחכ ולכאי וברעתנש י נש רשעמ תוריטו תיעיבש תוריפ
זל ׳׳ל י 16 1 (ל ׳ז) ׳ג («ל י 11 | (י ד ) ם ש י 9 | ט ״ ה כ ו ס נ י מ ו א ״ כ ׳ה ל י מ ל ׳ט 6 | (י ג ׳ש ) ׳ א ס ש י 1
ש י מ מ ח ל י ט ל ט 26 | 0ש 25 | (י ו ) ס ב 22 | ׳מ ה כ ו ס ג ; ( ׳ ה ׳ ס ) '3 ם   ל » 21 | (י ה ׳ח .) •b ש י ל ,(י ז י מ ) ׳ נ
( (י ז ׳ט ) ז״ ל ם י מ ס ש י 29 | זי ט ׳ג
I ל ב י ל >
י מ י א
I
3
ד ב א ל מ מ א ה י 2 | ל ק ש מ ב א ל ו ן י י נ מ ב א ל ו 1/2 | א < ת י ע י ב ש 1
| ף ב י י ש 4 | ב < ע ו ב ש 4 | ך ב ה ר כ ו מ ו 4 | ך ב א צ ו י ו 4 | ך ב ד ל י נ י מ 3 | ך ב ול י נ י מ 3
ן י י ד נ פ ב 9 | ד ב י
כ ב
I
3
א < ן י א י ח ו מ 8 | ל ב < י ב ל ב 7 | ך ב ה ק י א ל ש 5 | ת ו ר י ש [ת ו ר י ש ב 5
ן ך ב זל י
כ
י י י ל ע I
1 1
ן י י מ > ר ת א 11 ן ף ב ! י י ס י א [י מ ו א 101 ד ב ה ד ש 91 ד י ל י מ א > ב
ם ל כ א נ ש י ד כ 14 | ך ב י ל א ה 13 | ב ה א ל ע ה ף ת א ה ל ע ה I 13 ף ב [ב י ח א ש ע י ] ו ה ו ש ע י א ל ש 12
| י ס [י ו ל ן ב 16 | ך ב < ם י י ח א י ב ת ש ה ח כ ש כ 16 | ך *ב ך ל י ה 15 | ף ב ם ת ש נ ש ו ם ל ש ו ד י ב 14 | ב
ד ע ו ת ו א ן מ 21 | < ת נ ת מ 19 ד ע א ו ה ו ן מ 18 | ך ב ה ז ב [ן מ 18 | ף ב ש ק ב מ ו 17 | ה ח י ה ש 17
ר י ח מ > ג ״ ב ש ר 23 | ך ב י ב ת ק ב 23 | ך ב ת י ע י ב ש מ ן ר כ ש 22 | ך ב י י ה ש 22 | ף ב < י
א
ד ר פ 27 | ן ב ר ו ד [ם ר ו ד 25 ן ך ב ל ש ם י ב נ ע 25 (ד ב ח ב [ם ה ב 24 | י ב נ י ק ב 23 | ד 3 ל א י ל מ ג ן ב י
ו ל כ א י ם י ר ח א ם י ר ב ד ן ה כ ח ק ל ש > ת י ע י ב ש ת ו ד י ש 30 | י נ ע [י נ ש 30 ן < י נ ש 29 | ך ך ר ס ב
| ף ב ן ח ב ש ר ו מ ח כ
71 [2-15] ז ת י ע י ב ש
רשעמכ ןיאש תיעיבשב שי
8
:ן הבש רומחכ ולכאי םידחא םירבד ןהב חקלש י נש ׳שעמ 1
תלוספו רומשכ רקפומה הב השע תי עי בשהש תיעיבשב ןיאש י נש רשעמב שיו י נש
ןהב אצויכ םינוטיר•יפילקו םיזוגא יפילקו המהנ ילכואכ םדא ילכוא {ילכואכ ןילכוא
אלא ללחתם ןיא י גש רשעמ לכהלע••ללהתמ תי עי בש
3
:י גש רשעמב ןכ ןיאש המ
אלא רעבתמ וגיא י ני ש רשעמ ןימו קמ לכמ תרעבתמ תי עי בש" :דבלב תועמ לע5
:ןירוסא וימד וא איה ואיניש רשעמו תורוסא הימדו איה תי עי בש י :דבלב ןימותואב
י עש רשעמב רמוח
7
:י ני ש רשעמכ ןכ ןי אש המ םימלש יחביז הב ןיחקול ןיאתי עי בש*
ןועטו שמוח ןועטו אוהש לכ ובוריע קפס ויבוריע וימד רסאו ןקנקה תא הנוק יניש רשעמש
ןי אש המ רנה תא וב ןיקילדמ ןיאו ןוידפב אלא הליכאל רתוה אלו ןנואל רופאו יודיי
המהב ־לעו ףועו היח לע ותוא ןיללחמ י ני ש רשעמ דחאו תיעיבש דחאי :תי עי בשב ןכ 10
:ןי טוחש ןהש ןמזב אלא ורמא אל ׳מוא ימכחו ׳ר ירבד ןיטוחש ןיב ןייח ןיב פופתלעב
קלופנ םחמ קםלשמ ןיאו בוחו הולמ ןהמ ןיערופ ןיא י ני ש רשעמ דחאו תי עי בש דחא
9
קחלשמ לבא הקדצ ןהמ ץיקסום ןיאו תוני בשוש ןהב קשוע ןיאו קיובש םהב קרופ ןיאו
תוצרא שלש
1 0
: הבוטב ריע רבחל ןתוא קנתונו עי דוהל ןיכירצו פידסח תולי פנ רבד ןהמ
קמעהו רהה ורכזוה המלו• שלש שלש לש ןתשולש לי לנהו ןדריה רבעו הדוהי רועיבל 15
ודוהו רה אלארחבשמ לע קמעבשמ אלו קמעבש לע רהבמ ןילכוא ןהש י פל הלפשהו
קשארה ןמ קלכוא אלא תוצרא שלש ורמא אל אירופבו ותלפשו הלפש וקמעו קמע
הדוהיב אלא תוצרא שלש ורמא אל ׳מוא ןועמש ׳ר הבש ןורחאה הלכי ש דע הבש
דה אוה הזיא ןירפיק לש הרדינמו לאתיבמ הלכי ש דע קכלוהו ןילכוא .תוצרא ראשו
הזיא ״:וחירי דעו י דנ ןיעמ הלש קמעו דול תלפש וז הלש הלפשו ךלפה רה הז הלש 20
רבעבש רה אוה המא ׳מוא רזעלא ןב ׳עמש »! י ו «עסי נ י נ ןונכ לי לנבש קמע אוה
לעב תומבו ןוביר רושימבש הידע לכו ןובשח הלש הלפשו היתורבחו פירח ןונכ ןדריה
׳וא לאי למנ ןב ןועמש . ןבר היתורבחו אתמר הרטנ תיב ןונב הלש קמע ןועמ לעכ תיבו
ףאו פימקש הלפשל ןפיפ פינק פי לחנל ןמימ פילקד פיקמעל ןמימ קלי פ םירהל ןמיס
: הלפשב רשא םי מקשכ ן תנ םי ז ראה תאו רבדל רכז רבדל היאר ןי אש יס לע 25
ן מ י נ ב רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יס לע ףאו לאתי ב הלכי ש דע ךלמה תיבמ ןי לכוא
13
ברע ל ו תמדקומש וחידי וז־ דע לכאי רקבב תפטוחש וצרא וז . ףרטי באז
לי לנ ינבו ידטונא ולכיש דע הלינרכ זילכוא
נ 3
:תרחואטש וחירי וז ללש קלחי
ןועטש לש תוינזא ולכי ש דע ןותחתה לי לגו היתורבחו ןנד תיב י תופל ולכי ש דע ןוילעה
יני״י;וי3 י נפ ורכזוה אל הדוהי ׳ר ׳טא ינאעויב י נפולכיש דע פינאתב ןילכוא '* :אנא 30
לע ןילכוא ןיא
16
:רשעמב תובייח איינבוטד יניהאו ינעתיב ינפ רשעט קנעל אלא
תוינוופיפ לע אל לבא ארפידח לעו ןיפיחרה לע קלכוא ׳פוא יסוי ׳ר וכעבש קפיחרה
: מ ס כ ו ס נ 10 | ׳ ג ׳ נ
י
ם י ל מ נ ט ׳» ל/I 8 : י ׳ ג זי מ ג ;(׳*י יא) ׳
נ ב
'
נ
ש י מ י 4 | (ר ׳א ) א י ס ה ל ל מ י 1
ס ט • I 26 ס י כ 'י ׳א ם י כ ל מ 25 | ס ש ; ס ס 20 | נ י נ ס י ס ס פ נ ; ( י נ ׳ו נ ) ׳י מ ׳ ל י 14 | זי מ ׳ ז ה א מ ל י ע ל :׳ע 12
•( ׳ ד ׳מ ) ׳א מ ״ ל י 31 | ם ש נ ; ס ס י f 30 ס ש י 28 | ם ש 27/28 | ם ש 27 | ז י כ ו נ י מ ם י ש א ל נ f 26/27 (ג )
| ם ש נ
ת י ע י ב ש 7 | ן י ט ו ת ו א ב [ת ו ע מ ל ע 5 | א י ל כ ו א ו [י ל כ ו א כ 3 ! ל ב ש י ו 2 | ף ב י ס ו ח [ש י 1
ר ת א ] ב י ה ב י מ 16 | ן י א ש [ן ה ש 16 | ך ב ל ש > ר ב ד 14 | ב ל כ ו י ב ו ר י ע 8 | ן י ב ו ר י ע 8 | ב <
ן ו י ר ס י ק 19 | ב ה ר ד ג מ ו 19 | ך ב ל כ > י א ש ו 19 | ד ק מ ע ב מ ב ק מ ע ב ש י מ ו 16 | [א ב ת ו ד ו ק נ ש י ד ה ב מ
?\ < א ת מ ר I 23 ל י י י ג ח ו ב ג כ ו ב י י ד ג י ו ב ג כ ו > ם י ד ח 22 | ה ל פ ש [ה ל ש ה ל פ ש ו 20 | ך
ג ב |29 ך ב י ס פ ו ל [י ת ו פ ל 29 | ה י ל ג ר ב [ה ל י ג ר ב I 23 ל ב ל א ח י ב מ 26 | א ץ ר א ה [ם י ז ר א ה
r
2<
ן י נ ע ל 31 | ך ב [ד
י נ
י א ]
י ב י
ח י ב י ג פ 30 | ך ך י ג פ ה י ב י נ ג ו ל כ י ש ד ע 30 | ן ו ע מ [ן ו ע מ ש 29 | ך ב
ך !
,
ח י פ ס ה ב ץ ח י פ ד ה [ץ פ י ח ר i 32 א ת א [ל ע 31 ן ף ר [ל י נ ו א ] י נ י ת י כ י ג פ I 31 ל ב <
! ך ב ח ו י נ ו פ י ש 32
[1-6] ח [ r[16-18 יע יב ש 72
1 ו ל כ י ש ד ע ם י ב נ ע ב ץ ל כ ו א ה י ל ע ץ ל כ ו א ץ י ק ה ה ל כ י ש ד ע ה ר י כ י ב ש א ר פ י ד ימ וא י ס וי ׳ר
ת ח א ת ו צ ר א ר א ש ו ן ה י ל ע ן י ל כ ו א ן ה מ ת ו ל י פ א ש י פ א ; ל ב א ל ש : ל ו כ ש א ב ש ת ו י ל ד
ימ וא ב ק ע י ןב ר זע י ל א ׳ר ע ו ק ת ב ש ן ו ר ח א ה ל כ י ש ד ע ם י ת י זב ן י ל כ ו א ט י ר ס ת ל ו ם י ת י זל
ן י ל כ ו א ו י ת ח ת מ ץ ב ו ש א ר מ ןיב ע ב ו ר א י ב י ו א צ ו י י נ ע א ה י ש י ד כ ב ל ח ש נ ל ש ף א
5 ץ א ו ן י פ י כ ה ןיב ל ע ץ ל כ ו א ר פ ו א ן ו ע מ ש י ד
1
" :ר ע ו צ ב ש ן ור ח א ה ל כ י ש ד ע ם י ר מ ת ב
ן י ל י פ ט פ ו ר ק ה ו ם י ס נ ו ע ה ן ו ג כ ן ל י א ה ת ו ר י ס ל כ ר א ש ו ם י צ י ש ה ןיב ל ש ל ע ן י ל כ ו א
ן ו ע מ ש ׳ ר
ג י
:ר ה ב ש ל ע ק מ ע ב ש ה מ מ ו ק מ ע ב ש ל ע ר ה ב ש ה מ מ ן י ל כ ו א ן י ד ר זוע ה ו ץ ש י ר ס ה ו
ק ר י ה ל ע ץ ל כ ו א ה י י נ ש ה ע י ב ר ד ר ת ש ד ע ן ה י ל ע ץ ל כ ו א ן י ב ור ח ב ן ל ו כ ר מ ו א ד זע ל א ן ב
׳ע מ ש ׳ר ה א נ ה ב ץ ר ו ס א ו ש ב י ש ב ו ר כ י ס ל ו ק י ש ר ו ש ה ל כ ן י א ש י ס ל ן י ח ל ש ה ת י ב ל ש
10 ך י ר צ ש ב ד ב ב ג מ וב א צ ו י כ ן ה י ל ע ן י ל כ ו א ו ש ב י ש י פ ל ע ף א ב ו ר כ י ט ל ו ק י ש ר ו ש ׳מ וא
ה מ ב   יס וי ׳ד ׳פ א .ר ייג ש ה ע י ב ר ד ר ת ש מ ת ו ד ש ב ש ן י ל י ב ש מ ץ ש ר ו פ י ת מ י א מ
1 8
:ר ע ב ל
פ ש ג א ל א ד ר י א ל ׳י פ א ו ל א פ י ג ש ו פ י י ק ת נ ש ו י ש כ ע ן נ ק י ת כ ם י נ ש ה ש ק ז ב ׳ומ א ׳ר ב ד
ר ח א ה ז ם ימ י ת ע ב ש ו ד ר י ש ם י מ ש נ ׳וא ל א י ל מ ג ןב ׳ו ע מ ש ן ב ר ך ל ה ל ך י ר צ ד ב ל ב ד ח א
:ה י י נ ש ה ע י ב ר י ד כ ם ה ב ש י ו ק ס פ א ל ו ה ז
15 א י ב מ ש ימ ל כ ת ו ר י י ע י ח ת י פ ל ע ק ז ח מ ן י ד ת י ב י ח ו ל ש וי ה ה נ ו ש א ר ב
1
ח
ח ץ ס י נ כ מ ר א ש ה ו ת ו ד ו ע ס ש ל ש ןוזמ ו ל ץ נ ת ו נ ו ו נ מ מ ן ת ו א ץ ל ט ו נ ויה וד י ך ו ת ל ת ו ר י ס
ן ת ו א ץ ש ו ע ו ן ת ו א ק ר ו ע ו ן י ל ע ו פ ן י ר כ וש ץ ר ת י ב י ח ו ל ש ם י נ י א ת ק ז ע י נ ה ר י ע ב ש ר צ ו א ל
ן יד ת י ב י ח ו ל ש ם י ב נ ע ק ז ע י נ ה ר י ע ב ש ר צ ו א ל ן ת ו א ן י מ י נ ב מ ו ת ו י ב ח ב ן ת ו א ץ ס נ ו כ ו ה ל י ב ד
ר צ ו א ל ן ת ו א ץ ם י נ כ מ ו ת י ב ח ב ן ת ו א ץ ם י נ כ ט ו ת נ כ ן ת ו א ץ כ ר ו ד ו ן ת ו א ץ ר צ ו ב ו ץ ל ע ו פ ץ ר כ ו ש
30 ד ב ה ת י ב ב ן ת ו א ץ נ ט ו ע ו ן ת ו א ן י ק ס ו מ ם י ל ע ו פ ן י ר כ וש ן יד ת י ב י ח ו ל ש פ י ת ד ןמ ז ע י ג ה ר י ע ב ש
ד ח א ל כ ת ו ת ב ש י ב ר ע ן ה מ ק ל ח מ ו ר י ע ב ש ר צ ו א ל ן ת ו א ץ ם י ג כ מ ו ת ו י ב ח ב ן ת ו א ץ ם ג ו כ ו
י ר ב ד ם י ר י ש ע א ל ל ב א ר ו ע י ב ה ר ח א ן י ל כ ו א ס י י ג ע ר ו ע י ב ה ת ע ש ע י ג ה ו ת י ב י פ ל ד ח א ו
׳פ ו א ׳ע מ ש ׳ר ר ו ע י ב ה ר ח א ץ ל כ ו א מ י ר י ש ע ד ח א ו ם י י ג ע ד ח א י פ ו א י ס וי יד ו ה ד ו ה י ׳ר
ם י י ג ע ל ן ק ל ח מ ה ל ח ל ת ו ד י פ ו ל ש י ש י מ
2
:ר ו ע י ב ה ר ח א ר צ ו א ה ק ן י ל כ ו א ם י ר י ש ע
25 ו י ע ד ו י ל ו ו י ב ו ר ק ל ו ו י ג י כ ש ל ן ה מ ק י ל ח מ ר ו ע י ב ה ת ע ש ע י ג ה ו ת י ע י ב ש ת ו ר י ס ו ל ש י ש ימ
ר זוח ל ו ט י ל ו ט י ל ך י ר צ ש יט ׳ר ש י ת י ב ו נ י ח א ימ וא ו ו ת י ב .ח ת פ ל ע ח י נ מ ו א י צ ו מ ו
י ר ב ד ת ט מ ש מ ץ א ת ו נ ח ת פ ק ה
s
:ו ל כ י ש ה ע ש ד ע ך ל ו ה ו ל כ ו א ו ו ת י ב ך ו ת ל ס י נ כ מ ו
ם י מ כ ח י ר ב ד ו ת ו ר י ס ב ת ו כ ב ה ד ו ה י ׳ד י ר ב ד ץ א ר נ ׳ר ימ א ת ט מ ש מ ׳מ וא ם י מ כ ח ו ה ד ו ה י -ר
ה מ ג פ א ל ו ה פ ק ז ה פ ק ז א ל ו ה מ נ פ ת ט מ ש מ ה פ ק זו ה מ ג פ ה ש א ת ב ו ת כ
4
;ת ו ע מ ב ת ו כ ב
30ל ע ה ב ור מ ב ו ח ה ש י פ ל ע ף א ץ כ ש מ ה ל ע ת י ב ח ת א ח ו ל מ ה
5
:ת ט מ ש מ ו נ י א מ י ד ח
יר ה י ק ת ו פ ה וב ש י ש ר ט ש ב ו א ץ כ ש מ ה ל ע ור י ב ח ת א ה ו ל מ ה
8
: ט ט ש ט ו נ י א ק כ ש ט ה
I ( ו ו נ ) ׳א ט י ל * 22 | ׳f ס י נ ע ס ג (י ׳ט ) ׳א \*״ ל » 13 | א י פ ק ״ ב j ׳ (׳ א ׳ס ) 'א ו י מ ב י ב י 11 | ס ס 5
ס י מ ן י מ י נ י ; ס ״ מ ס ש 31 | ד י מ ס ו מ ו נ מ נ 30 | ס ״ ם ס ג ; ס פ י 29 | ו ״ ל ןיע יג נ ; ( י א ״ ) '3ע י ל י 27
I ( י ׳ד ) יי
| ך ב < י ל ב א ל ש   2 | ב ל ב א ב ש [ל ו כ ש א ב ש 2 | ך ב ם ה י ל ע 1 | ב ה ל כ א ל ש ל ע 1
ד ן י פ י כ ב ש ה מ ל ע 5 | [ב ע ו ק ת ב ש ן ו י ל נ ב ע ט נ ו ) ף ב ב ל ה ש ו ג 4 | ל ע [ל ש 4 ן ד ח א [ת ח א 2 | ל פ א 2
< ת י ב 9 | ד ן י נ ו ר ח כ 8 | ן י ל ו מ ט ם ד ק ה 6 | ן י ס ו ג ע ה 6 | ך ב ם י ד י ש ב ש ,ד ס ל ע 6 | ך ן י
מ י ב ב ש
ה מ ל ע
ך ז ס נ ק ת נ ש [ו מ י י ק ת נ ש 12 ן ן י ל ו ב ש פ [ק ל י ב ש מ f 11 ך ש ב י ו כ ש י ב י ו [ש ב ד 10 | < י ש ר ו ש 10 | ב
ן ך 3ו ת ו א > ל ב 1י
ה נ כ ם
i
I
)1
ב !ה ו נ ו 16 | ד ב 1יה ב 16 | ן י ג ש ו י [ן י ר ז ח מ 15 | < ו ל א 12 | ך
ו נ י א 27 | < ם י י נ ע ל ד ע , י מ ן מ 24 ן ־ד ב 1
מ ז
> ע י   י ה 22 | ב ת י ב 20 | ^< ת ו י ב ח ב ן ת ו א ק ם נ ו כ ו 18
[ת ו ר י פ j 23 ד 3 ת ט מ ש מ ו נ י א [ת ט מ ש ס 28 | ב < מ י ר מ ו א 28 ד ע ת מ מ ש מ ן מ 27 | < ת ט מ ש ס
ן ו ט י מ ש ט 31 | ד ב י
נ
י« « י י ה I
3 0
ל ב יז
,
י י ה > ת פ ק ז ו 29 | ך ב ט ו ר י פ [ת ו ע מ 29 | ד ב ת ו ע מ
| ו ק י ת ו פ א 31
73
[1-7] 7] ם י א ל כ - n] ח ת י ע י ב ש
ת י ע י ב ש ה ש ר ב ד ה ע ו ב ש ת ט ם ש ס ך כ ה ו ל מ ת ט ס ש מ ת י ע י ב ש ה ש ם ש כ ו ט ט ש מ ו נ י א וז 1
׳ו ו ת ע י כ ש ת ט מ ש מ ן י א ו ת ט ט ש מ ת י ע י ב ש ן י א ש ר ב ד ו ו ת ע ו ב ש ת ט מ ש ט ו ת ט ט ש ט
: ו ד י ה ש ט ל ע ב ל כ ט ו ט ש ׳ א נ ש ן י ט י ס ש מ ן י ש ר וי ן י א ו ט ט ש מ א ו ה ר ט וא ן ו ע ט ש
ן י א ו ל ו ר ט א ץ ו ח ב מ ם י ד ע ה ו ס י נ פ ב ט ן י מ ת ו ח ן י נ י י ד ה ר ש ו ק מ ה ל ו ב זו ר פ ימ וא ה ד ו ה י ר
7
זי ב ת ו כ ע ק ר ק ו ל ש י ש ימ ל כ ד ח א ר ט ש ב ו ו ל ש ה ש מ ח
8
:מ ו י י ק ץ כ י ר צ ן יד ת י ב ה ש ע מ 5
ל א י ל מ נ ןב י ע מ ש ןב ר ״ :ל ו ב ז ו ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ ן י א ע ק ר ק ו ל ן י א ש ימ ל כ ו ל ו ב זו ר פ ו ל
ע ק ר ק ץ א ה ו ל פ ל ו ע ק ר ק ה ו ו ל ל ל ו ב זו ר פ ו ל ץ ב ת ו כ ע ק ר ק ו ל ש י ש ד ח א ׳י פ א ׳ פ ו א
ן יא ו ל ל ו ב זו ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ ן י א ע ק ר ק ן יא ה ו ו ל ל ו ע ק ר ק ה ו ל מ ל ל ו ב זו ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ
ו י ל ע ן י ב ת ו כ ב ו ק נ ץ י צ ע
1 0
:ל ו ב ז ו ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ ע ק ר ק ץ ב י י ח ל ו ע ק ר ק ן י ב ד ע ל ו ע ק ר ק
ץ ב ת ו כ ב ו ק נ ו נ י א ש ף א י מ ו א ׳ע מ ש ׳ר ל ו ב זו ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ ן י א ב ו ק נ ו נ י א ש ו ל ו ב זו ר פ 10
ל ו ב ח ר פ ו י ל ע ן י ב ת ו כ י ת פ י א ה ל ע ב י ס כ נ ל ע ה ש א ל ן י ב ת ו כ ׳וא ת י פ צ ו ח ׳ר ל ו ב זו ר פ ו י ל ע
ו י ל ע ה ב ו נ ן כ ימ ר ח א ל וע ר ק ו ר זח ש י פ ל ע ף א ת י ע י ב ש י א צ ו פ ל ש ה נ ש ה ש א ר ב ר ע
יר ה ל ו ב זו ר פ ר ח א ל ש .ה ו ל מ ל כ ׳מ ו א ל א י ל מ נ ןב ן ו ע מ ש ן ב ר ה ב ור מ ן מ זל ו ל י פ א ו ך ל ו ה ו
ל ב ק מ ה ו ל י זנ ור י זח ה ו ה ב ו ש ת ו ש ע ש ת י ב י ר ב ו י ת ו ע מ ה ו ל מ ו ן ל זג ה ״ : ט ט ש ט ו ג י א ה ז
:ו ג ט י ה ה ח וג פ י מ כ ח ח ו ר ץ א ם ה מ 15
.ת י ע י ב ש ת כ ס מ ת ל ם ח ו א ק ר י פ ק י ל ס
ם י א ל כ
ת ו ק ר י ו ת ו ק ר י ר א ש ו ה זב ה ז ם י א ל כ ן נ י א ו נ י מ פ ץ ט ט י ט כ ח ו נ ט ש ת ו ג ו זה ל כ
1
א 20
ה ז ץ ט ו ד ש י ס ל ע ף א ס ק ר כ ה ו ר ב ס ו כ ה ו ץ ג ס ו ג ה ה זב ה ז פ י א ל כ ן נ י א ו נ י פ ב ן יט ה נ י ג ה א
ה זב ה ז ם י א ל כ ן נ י א ת ו נ ו פ פ ל מ ה ו ם י ח י ט ב א ה ו ן י ע ו ל י ד ה ו ץ א ו ש י ק ה ה זב ה ז ם י א ל כ ה זל
ם י א ל כ ׳ט ו א ן ו ע ט ש ׳יד ו י ס ו י ׳ד ה ד ו ה י ׳ר ו ד י א ט ׳ר י ר ב ד ה ז ל ע ה זט ץ ר ש ע ט ו ץ ט ר ו ת ו
ל צ ב ה ו ם ו ש ה ו ת י ג ט ו ש ה ה ב י ק ע ׳ר ף י ס ו ה
2
; ה ז ל ע ה זמ ׳ר ש ע מ ו ן י מ ר ות ן י א ו ה זב ה ז
י ת ש כ א ל א ה ג ו ש א ב י ק ע ׳ר ה י ה א ל ל א י ל מ ג ןב ׳ע מ ש ן ב ר ׳מ א ס ו מ ר ו ת ה ו ל ו צ ל צ כ ה ו 25
ן יב יכ ר מ וי ה ח י ר א ם ו ח ת ב
3
:ה ז ב ה ז ם י א ל כ ן נ י א ם ו ל ס ל פ ה ו ס ו מ ר ו ת ה ל ב א ו ל י א ת ו נ ו ז
ו א ב ו פ ו צ צ ק ו ו כ ל ה פ ת א ץ ר ו פ א ן ה ל ר מ א ד ח א ד י מ ל ת ן א צ מ ד ר זו א י ב נ ל ע ח ו פ ת
ל מ ט ס ו ד ק ץ ב י כ ר מ וי ה י ר פ י צ ל ש י ק ש ב
4
;ד י מ ל ת ו ת ו א ר מ א ה פ י ו ר מ א ו ה נ ב י ב ו ל א ש ו
ו ל א ש ו ו א ב ו פ ו צ צ ק ו ו כ ל ה פ ת א ץ ר ו ס א ן ה ל ׳ט א ד ח א ד י מ ל ת ן א צ מ ס ג ו ע י ב ג ל ע
ת ע ל ד י מ וא ה י מ ח נ ׳ ר
5
: י א מ ש ת י ב י ד י מ ל ת מ א ל א ו נ י א ם כ ב ע נ ס ימ ו ר מ א ה נ ב י ב 30
ת ע ל ד ב ו ד מ א נ ם י ר ב ד ה ש מ ח
6
:ה צ ו מ ר ה ס ע ם י א ל כ ת י נ ו ו י ה ם י א ל כ ת י ר צ מ ו ת י ס ר א
ה א מ ו ט ה ת א ה א י ב מ א ו ה ש ל כ ת ר ס ו א ח פ ט ה צ ק ו ע פ י ע ר ז י ב נ ל ע ך ו כ י פ ב ה ר ו ס א ת י נ ו ו י
: ד ב ל ב ת י נ ו ו י ת ע ל ד ב א ל א ר ו ס א ו נ י א ץ ע ו ל י ד ה ןמ ר ד ו נ ה י :ה א מ ו ט ה י נ פ ב ת צ צ ו ח ו
ט יל י 5 1ס ש נ ; ( ג ״ ׳ג ) ׳ד א יש ןיל ד ה נש ,(ב ״ ׳א)  ד ט ימ ןיט ינ ,(י א ״) ׳ג א״ נ ״ נ י 4 | ׳א וימ ם יל ג ד 3
| ם ש 30 | ם ש 28 | ם ש 26 | ם ש 24 | (׳נ ׳נ ׳א ׳א) ׳אא יכ » 20 ן ד יצ ק יב ויל ןיע ינ נ I 9 (יי ׳י) ׳ל
ח ש י ד ש א > וד י I 3 ר ב ד ה זו ר מ א נש > ה ע וב ש 1 | ך ב ה יע יב ש > ך כ 1 ! ט ימ ש מ 1
ו ל > ן י נ י י ח ל ו 9 | ך ב יל >י ן י ב ר ע ל 9 | < ל ב זור ש ד ע ה ו ל מ ל ןמ j 8 ב ל ב ס ור פ 4 | ך ב וייע ר כ
ה נ ש ה ש א ר ב ר ע וב ת כ > ת יע יב ש 12 | ף ב < יא צ ומ 12 | ך ב !יב ת וכ [ויל ע ןיב ת וכ 11 ד ב
[ ד ב
ת ב ז  
׳ ה > ה זב 20 | ד ב זל
י
« 1*| ד ב ה ול ה ש ו 14 ב !ל זג ה 14 | ד ב ת יע יב ש יא צ ומ ל ש
ן ד ב ם י נ מ ש ה ו ם וש ה 24 ו ד < ב ה ד וה י 'ר [ים וי ד 23 | ס פ ר כ ה ו [ס ק ר כ ה ו 211 ין ב ץ נפ וג ה ו 21
ן א ל א [ל ב א 26 ן ד ב ן י ע ם
ע י ב
י [ל
ס ג
P ןיע מ ש ןב ר 25 |*ך ב ס יל ס ול פ ה ו > ס מ ר וה ח ו 25
ן ך כ ם ל 32 ן ד ב ה ס ומ ר ה 31 ן ד ב ח ינוויו 31 | ב יימ ש ב ר •ב 30 | ד ב יא צ מ 29 1 ץ ב ח ס ו ר ק 28
| א י כ ס ו 32
[8-19] א ם י א ל כ
74
. 1 ימוא הדוהי ׳ד הזב הז םיאלכ הזל הז ןימודש יפ לע ףא ינויסיפו תוומ לוגנרת י
רוש דרפה ןמ אלא רומחה ןמ אלו סוסה ןמ אל התוא ןיעיברמ ןיא רכז העבתש הדרפ
:הזב הז פיאלכ הזל הז ןימודש יפ לע ףא רבה ריזחו ריזח רבה רומחו רומח רבה רושו
יבגל ברקו רוסא ובלחו ונב תאו ותוא םושמ רוסא רבה רושב .ורמאנ םירבד השמח
9
5 אוה ירהו הואת רשבל אל לבא םימלש יחבזל רשעמ ףסכב חקינו תונתמב בייחו חבזמ
ובלחו ונב תאו ותוא םושמ רתומ הרותב רומאה ואת הז ימוא יסוי ׳ר רבד לכל המהבכ
אל לבא הואת רשבל רשעמ ףסכב חקינו תונתממ רוטפו חבזמ יבגל לופפו רתומ
רבה רוש המצעל איריב ואת םירמוא ימכחו רבדי ־לכל היחכ איה ידהו םימלש יחבזל
ןידס דצב ןומיר לש ןיצקוע אלו ןמיר לש טיברש ןיעטונ ן י א'
0
:המצעל איריב
10 ןינימ י נש ןינתונ ןיאו ןהיניב עלבי תש תורוק יתש ןיב הרומז אלו המקש לש
ןלי ^ש ינפמ הרמת לש בכרב םיתיז ןיביכרמ ןיאו הזמ הז ועלביש ידכ תחא תרפופשב
:קריכ קריש ינפמ זוברי יכנ לע דרת אלו אמזיאה יבנ לע תושכ ןיביכרמ ן י או
11
:ן לי אב
ןליאו ןליאב קרי ריתמ הדוהי ׳ר ןליאב קריש ינפמ אנאה לע תושכ ןיביכרמ ן י או
12
ןתונה
s
:
1
וכע רפכ שי א ארנא ןב הדוהי ׳ר פושמ ריתמ לאי למנ ןב ׳עמש ןבר קריב
15 רבד ערוזה ״:בי י ח הינפמ ץראה עקביתש ידכ תעלד לש העמ <צב סומרות לש העמ
רוטפ םימה תמא יכנ לעו עלס יכנ לע בייח תלי ח יבג לעו םיציב יבג לע חימצמה
תמא יבג לע ןיב עלס יבג לע ןיב תלי ח לע ץב םיציב יבג לע ןיב חימצמ וניאש רבדו
םייקמה ףא ׳מוא הביקע ׳ר השעת אלב רבוע שכנמהו הפחמהו ערוזה ״ :רוטפ םימה
הקול הז ירה ןיטיחה םע םינצרח ערוזה תחאכ ןליא ינוערז ץערוז השעת אלב רבוע
20 םירבדב םירומא םירבד המב טעמי רחא ןיממ ערז עבור וב שי ש האס לכ סיעברא
דחא ןיפרטצמ הנינ ינוערז ורמא תמאכ האס תי בל ץבק תעבראו תשלש ןילפונה
.דתיה
1
*ז וכותל םירחא ולפנש ןיב םירחא ךותל לפנ ןיב ונימל לפונב העבראו פירשעמ
דע ןיתמי ךפיה אל ךפויש דע ערזי אל םירועש הערוזל ךלםנו ץטיח העורז והדש
דירנה םוקמב אל לבא אני טה םוקמב םימי השלש דע תעלתמ איה המכ דע הלתי ש
25 העיברה ימלתכ סנ אלא קד שירח שרוח תוי הל ותוא ןיבייחמ ןיא ״ :ולוככ םויה תצקמש
הרפעב ענונ וז לש הרפעש ףוס תארקנ ,דתיה סוסה בנז ימוא לאילמג ןב ׳עמש ןבר
עדגמ הערוזל ךלמנו העטנ
18
:רתומ הז ירה התטקלו המהב דירוהו החמיצ םא וז לש
יכנ לע ץלע אצמו אב חפטט תוחפ דע עירג שרשפ ךכ רחאו ערוז חפטט תוחפ דע
:הצרי ש ץפ הזיא םייקטו הצריש ןימ הזיא דקוע די תעל רוסאו רבעשל רתומ האובת
30ךפוח הכפה תעשב שרוח אלא ךפייל ותוא ןיבייחמ ץא פיבשע הב ולעש הדש"
:הסכמ םושמ הזכ ץאו םילעופ י נפלט סגה סגה לטוגו ביכרכט
׳נ מ »י I '
נ
י
3
'י נ ״ כ י
2 2
ו
:
י
3
?'» ג 18 | ס י נ ק י ב j ;( י ו ׳א ׳ א א י כ י 9 | (׳• י ב ) 'נ ש י כ י 1
| (׳ה) 0 י 30 | ׳ס
ת ו ש ק 12 | ע ב ר ת ש [ע ל ב ת ש 10 | ף ך , ץ נ ת ו נ ן י א ו [א ל ו 10 [ ד י נ א ס פ ב
י נ א י ס
' I
1
ד ב
ס
י
ו ט 1
[ה ע מ 15 | ה נ י מ [ה ע מ 15 | א נ א ה [א ג א ה 3 |J ד ב י ב ג > י ל ע I 13 א מ ז א מ ז א ה [א מ ז י א ה 12 | ך ב
> ן י ע ר ו ז 19 | ר פ ו ח ה ו > ש כ נ מ ה ו 18 | ך < ב ח פ נ מ ה ו [ה ש ח מ ה ו 18 ! ך ב י ב ג > ל ע I 17 ה ע מ
ו ר מ א 211 ה ע ב ר א ו ה ש ל ש 21 | ם י ע ב ר א ה ת א U2 | ־ן ב ד ח א כ 1 י I» ל ב י נ ו ע ר ז ו 19 ן ד ע י ז ב ° T ״
I ד ב .[ל ח ת ש ש ] ה ה ש י ש ם ו ק מ > ד ע 24 | ך ב ד פ ה 23 | ב ה ע ר ו ז ו 23 | ה א מ ב [ו ר מ א ה מ א ב 211 <
j ה ם ג 25 | ך ב ש ר ח ש ר ו ח > א ל א 25 | < ש ר ו ח 25 | ם י ש ד ח ה ש ל ש > ׳ ע נ י צ ה [א נ י ט ה 24
ה ח ו נ ק ל [ה ח ט ק ל ו 27 | ך ב ה כ ו ח ל > ד י ר ו ה ו 27 | ה ר פ ע ס ו ס [וז ל ש ה י פ ע ש ף ו ס 26 | י מ ו ל ח ב [י מ ל ח ב 2,ל
[ה ב 30 | ן ה מ [ן י מ 29 | ב < [י ב ע ש ל 29 | א ו י ל ע [ן י ל ע j 28 ע ר ו ג [ע י ר ג 28 | ה י ב ג מ [ע ד ג מ 27 | א
< ם ג ה 311 ך ח ס כ מ ו ב ב י כ כ כ מ [31ב י כ ר כ מ | ד ב ה פ ח מ ש ה ע ש ב J3 ן ד י ט ה ל ב י
פ ו
ל I
3 0
י ב
75 [1 9] ב ם י א ל כ
השוע הברה ןי עמ לש תורושו האובת לש תורוש והידש תושעל הצורה י ב 1
ןב יסוי אבאו יעמש רב רזעלא ׳ר ושאר דעו הדשה שארמ ןי שלופפ השלש םימלת
לועל המוד י נוושה לועה אלמ ובחור המכ המא םישמחךרוא ויד ימוא ינאי שי א ןינח
תורוש י תש ול ויה הזה רועישכ וסוסש יס לע ףאו הזה רועישכ ותלי חת םימרכ לש
ןידועש הדש ךותל ןיטיח סינכמו שרוח היה ןירועש העורז תחאו ןיטיח העורז תחא 5
ןידועשו ןיטיחל הדש ףוסכ תיארנ ןיטיחהש ינסמ רתומ ןיטיח הדש ךותל ןירועשו
ךותל תסנכנ תחא הטי ח ׳יסא ׳טוא בקעי ןב רזעילא ׳ר* :ןירועשל הדש ףוסכ תיארנ
הדש ףוסכ תיארנ ןיטיחש ינפט דתוט ןיטיח .הדש ךותל תסנכנ תחא הרועשו ןירועש
ןיטיח העורז תחא תורוש י תש ול ו י ה
3
:ןי רועשל הדש ףוסכ תיארנ ןירועשו ׳טי הל
תחא םירועש תחאו םיטיח תחא הערז םלת ןחט תושעל רתוט םירועש העורז תחאו 10
תחא הרועש וא םירועש הדש ךותל תעלבומ תחא הטיח .דתיה הרועש תחאו הטיח
העורז תחאו ןיטיח העורז תחא תורוש י תש ול ו י ה
4
:רוסא םיטיח הדש ךותל תעלבומ
קודבל הצורש ינפמ רתומ ןתשפו רחא ןימ לש דחא מלת םהיניב תושעל רוסא ןירועש
יעמש רב ׳עלא ׳ר ושאר דעו הדש שארמ שירפמ דחא פלת אהי ש דבלבו והירש תא
תושעל דתומ רמוא יפוי ׳ד הפא םישפח ךרוא ויד ׳מוא ינאי שי א ןינח ןב יפוי ׳רו 15
ן י א
5
:הצחמו תומא רשע הדשה ךרוא המכו עירח לדרח לש תורוש והירש ךותל
עירח ןיפיקמ לכל יוא הדוהי ׳ר ריאמ ר ירבד דבלב תופרחל אלא עירח לדרח ןיפיקמ
לאי למנ ןב ןועמש ןבר האובתה ןמ ץוח עירח לדרח ןיפיקפ לכל ׳וא ־עפש ׳ר לדרחו
הרשע הובג ןהש ושביש ןליא ישרש ךמוס עירח לדרח ןתוא ןיפיקמ תונטק תונורע ׳וא
דחא ןיט ול ךטוס ערז תחת ערוז םיחסט השלש ץראה ןמ חוננ וסונ ןיאש ןליא םיחםט 20
ץשלופט םיטלת השלשט תחפי אל םיחסט השלש רדנה ןמ ןיכושמ ו י ה
9
;ץוחבמ
הלוע םיחפט הרשע ךופנש רדנו םיברה ךרדו דיחיה ךרדכ הרושכ ןיארנ ויהיש ידכ
עבור תיב תדימ איה המכו עבור תיב תדימל הלוע וניא ׳שעמ הוכנו עבור תיב תדימל
קרי תדו בע
י
:ובחורב םינשכ וכרוא ולי פא ׳פוא יסוי ׳ד תועבורמ הצחמו תומא רשע
תעבורמ אלבטכ התוא ןיאורו ןידדצה ןמ ןיב עצמאה ןמ ןיב םיחפט השש רחא קריב 25
עבראל ץטונ ץחלק ויה פי חפט השש ותדבע ול ןתונ דחא חלקאלא פש ןיא ולי פא
ןערזש יפ לע ףא.ןופי שהו ןילופהו לדרחה
8
;והדש ףופכ תיארנש ינפמ רתומ היתוחור
חפט הקומע הנטק אמונ והדש ךותב תושעל פדא רתו פ
8
:הנורעב ןתוא ןיערוז קריל
| : ה י פ ה נ ש ג 24 | ס י כ ם ש נ ; ( י ז ׳נ ) ׳ נ ׳3ץ נ ו ר י פ י ׳ע 22 | (י ק ) ם ש 16 | ם ש 9 | (י נ ׳ נ ) b ס י כ י 1
(׳ד ׳ג ) 'י ׳ג ם י כ י 27
ב ו פ ו ס ן י א ש 4 | ן י ד [ו י ד 3 | ך י נ ו י ב י נ א ו 3 | ף י פ ו ס ב י פ ו ס [ו ש א ר 2 | ן י מ ל ח ת ש ל ש 2
ח ד ש 7 ד ע .ה ד ש ן מ 6 | ב ר ו ת ב (!ן ו ס ב 6 | ד ב י י ז י ב I 6 ד כ ו י ת ב 5 ך ב ח ו ד ש [ת ו ר ו ש 4 | ף
(ן ה מ 10 | ת ו א ר נ 9 | ך ב ר ת א [ת ח א 8 | ך ב ה ד ש > ך ו ת ל I 7 ל כ י ח א [ת ח א 7 | ך ב <
I ל ב ך ו ת ב 11 | ד ב < ם י ר ו ע ש ת ח א ו ס י ם ח ח ח א 10 | ד ב ע י י י ת ו י ה ל [ה ע ר ז 10 | ד 3 ם ה י נ י ב
[ש י ר פ מ 14 | ך ב < ד ח א 13 [ ד ב י ח ו מ ן י א [ר ו ס א 13 | ד ב ת ו ד ש [ח ו ר ו ש 12 | ד ב ר י ח ב 12
ס ר א > ר ת ו מ 15 | ד ב ' י [י ם י י ׳ר 15 | ן י ד [ו י ד 15 י י נ ו י 15 | ד ב 1
נ
ח י ס וי א ב א ו 15 | ב ש י ל פ מ
| ד ב ה ר ו ש ה ך ר ו א 16 | ד ב א י ה ה מ כ 16 | ד ב < ?י י ח 16 | ד ב ה י ו ש 16 | ד ב ר י ח ב 16 | ד ב
ת ו י ג ו ר ע ל 19 | ד ב < ע י י ח ד ע ן ו ע מ ש ׳ד ן מ 18 ן ך ב ע י י ח ל ד ר ח 17/18 | •ך ב ח י ס י ח ל [ה ו ס ר ח ל 17
ב ו י ח ח ה 20 ן ן ל י א ו 20 | ה ר ש ע מ 19 | י ש ר ש ל 19 | ך מ ו ס ה 19 | ד ב ק י י ל י? > ת ו נ ט ק ב I 19 ד ב
ד ב י ו ט נ א ו ה ש [ך ו מ נ ש 22 ו ד ב ר י י I
2 2
ד ח ו כ ש ו מ ב ח ו כ ו ש מ 21 \ •ך ב ו ג י ס י 20 | ד
ל ע > ה צ ח מ ו 24 | ד ב ם י ח ש מ ה ר ש ע I 23 ד ב ה ו ב ג ה ל ב א I 23 ד ב ה   י ש ע ס j 22 א ך ו מ ס ש
א י ה ו ל א ב 25 | ד ב ן י א י י 25 | ד ב נ< ! י ר י צ ה ן מ ן י ב ע צ מ א ה ן מ ן י ב 25 ן ד ב ה צ ח מ ו ח ו מ א ר ש ע
I ד ב !י ע י ו ז ן י א 28 | ד ב ה י ש 27 1ד ב ז י
ד ד צ !
י P ן י ב י ע צ מ א ה ן מ ן י ב > ם י ח פ ט 26 | ך ך א ל ב ט
ו ת ו א ן י ע ר ו ז ן י א ק ר י ל ה ג ו ר ע ב ו ח ו א ן י ע ר ו ז ע ר ז ל ו ע ר ז ש ן מ ז ב י ר צ מ ה ל ו פ י ן י נ ו ל מ ג ה ן י ל ו פ > ח ג ו ר ע ב 28
| ך ב ה ג ו ר ע ב ן ת ו א ן י ע ר ו ז ן י א ע ר ז ל ן י ע ר ו ז ש פ י ע א ה נ ג ת ו ק ר י ו ה ד ש ת ו ק ד י ר א ש ו [ב ה ח א >] ה ג ו ר ע ב
ן ד כ ח ק י ם ע א יה ש 281 ד כ ׳°
י נ
*ל יי ׳״ ״ ״ יט 23
[1-3] נ [10-16] ב ם י א ל כ *«
1 ךותל תושעל םדא רתומ
10
:עצמאב דחאו ירימ דחאו קי מ דחא ץגימ השלש הכותל ןתילו
רתומ היתוחור עבראב ןכפוהו ןינימ העברא ןכותיל ןתילו חפט חפט לש תונטקתוי פלת והדש
לופו תונופפלמו ןיחיטבא ןיעולידו ןיאושיק עטונ תויהל פלת והדש ךותל תושעל פדא
השש תי בח ןיבל וניב אהי אלש דבלבו ולי א דצל וליאו וליא דצל וליא ךפוה ירצפ
5 לש תורוש י תש ןיעוליד לש תורוש י תש ןיאושיק לש תורוש יתש עטו נה" :םי חפט
׳יקע ׳ר תומא רשע ׳וא ׳עמשי ׳ר םהינש רצוקה
12
:רתומ והדש לכ וליפא ירצמה לופ
הדש
13
;לאעמשי ׳ר ירבדכ הימחנ ׳ר הרוהו י נפ רפכב היה השעמ תומא הנומש ׳וא
הרוש דחאו ןיעוליד לש הרוש דחא ואילמ בחורו םיחפט השש ךרוא קריב ןיעוליד לש
־קרי לש הרושו טיחפט השש בחור לע ךרוא הצחמו׳ תומא רשע האובתב דחא קרי לש
10 ושאר דעו הדשה שארמ דחא קריב האובת לשו ואולמ בחורו םיחפט השש ךרוא קריב
םיתש התריבחל הדש ןיב קריב ןיעולד לש הרוש חיתפ לש פיחפט השלש בחור דע
לשו פי חפט השש התרבחל הרוש ןיב רחא קריב קרי לש האובתב ןכו תומא הרשע
לש הרוש דחאו ןיעוליד לש הרוש דחא '
4
•:חי תפ לש םימלת השלש בחור לע האובת
ךירצ ערזל םייקמהו ירצמה לופ לש הרושו תונופפלמ לשו ןיחיטנא לשו ןיאושיק
15 יבג לע קסרפ ביכרהש י ו נ
1 6
:עברא בחור לע םיחפט הרשע ההובג הציחמ תושעל
ביכרה רחא פוקפב עטונו רזוחו ונמיה לטונ ןכ תושעל יאשר וניאש יפ לע ףא סגוע
מוקטב ערות ערז ונמיה לטונ ןכ תושעל יאשר וני אש יפ לע ףא זוברי יבג לע דרת
אלא והדש ךותל ןיסנכנ פינהכה ןיא והידש ךותב םיאלכ םייקש לארשי
16
:רחא
£י אלכ ונמיה ןירקוע לבא םיאלכב לארשי םע ןישזע ןיא תורבקה תי כ ןויצכ התוא ןיאור
20 ןובכ תועלבומה תורייעבו םיאלכב יוגה םע ןישוע ןיא הדיבעה תא טעממש ינפמ
םיאלכ ךכ ץראב םיאלכש םשכ םיאלכב יוגה םע ץשוע היתורבחו המוא הנע תב
:ץראל הצוחב
ין שמחו עברא וב ורייתשנו ותיעצמא ברחש םרכ םרכה תחרק איה וזיא
1
ג
ןיב םרכה לוחמ והזיא וז דננכ וז תוחור י תשמ ןיב שלשמ ןיב תוחור עבראמ ןיב םינפג
25 ערז איבי אל תומא הרשע םיתש אלא םש ןיא ׳םוא ימכחו הדוהי ׳ר ירבד םימרכ י נש
תציחמב שי
8
:רתומה תא ערוזו ותדובע ידכ ול ןיגתוג המא הרשע םיתש םש ויה םשל
רקיעל עיגמש דע הל הצוח ערוז סי נפנל הכופס הציחמ דציכ רימחהלו לקהל פרכה
המא הרשע תחא הכושמ התי_ה תומא עברא םרכל ןתונ הציחמ םש ץא ולי אש הציחמ
:רתומה תא ערוזו תומא עברא םרכל ןתונ הציחמ םש ןיא ולי אש םשל ערז איבי אל
30 הנמיה שאי י תנ רודנ ול םירמוא הצרפנו הרדג דודג ול פירפוא הצרפגש פרכה תצי חמ
3
ן יש וד יק ג ;ה ל ר ע >ןוש י ;ג ׳׳י
,
ב ח ומ ור ש ל י ע ל ׳ע 20 | 7״ p : ג ״ ס ז״ ע j 18 | ( ׳ ס ) ם ש 7 | ( ו ) ם ש 6 | ם ש 1
I ׳וי ק ״ נ ג 5(י א ׳ ה ) ׳ ד ע ״ כ י 30 | ם ש נ 26 | ג ״ צ ן י ב ו ל י ע נ ;(י א י ) ׳א * I
2 3
ט י ל
! ד ב ׳ג '3 [ה ע ב ר א 2 | ה י ת ו ח ו ר ע ב ר א ל ן כ ש ו ה [ע צ מ א ב . . . ד ח א 1 | ך ב י   וע ב ר א [ה ש ל ש 1
ח ו נ ט ק ת ו י ג ד ע ו ה ד ש ך ו ת ב ת ו ש ע ל ם ד א ר ת ו ס > ע צ מ א ב י א ו ן כ מ ׳א ו ן כ מ ׳א [ה י ת ו ת ו ר ע ב ר א ב ן כ פ ו ה ו 2
ע צ מ א ב ת ח א ו ה ג ו ר ע ה ת ו ח ו ר ע ב ר א ל ע ע ב ר א ן י נ י מ ה ש מ ח ה ש מ ח ן כ ו ה ל ן ת י ל ו ם י ח פ ט ה ש ש ה ש ש ל ש
ל ש ת ו ר ו ש י ת ש ו ס י ת י ט ב א ל ש ת ו ר ו ש י ת ש > ן י ע ו ל י ד 5 | ה ז ד צ ל 4 | ה ז ד צ ל 4 | ך ב ר ו ת כ 3 | ד ב
11 ד ע ל ש ו ן מ 10 | ה ש ע ו [ה ר ו ה ו 7 | ה ד ו ה י > *ג פ 7 | ד י ד כ ב ב י ר ב ד > ר צ ו ק ה 6 | ד ב ת ו נ ו פ פ ל מ
ב ח ו ר [ב ל ע ] ל ש ו ש א ר ד ע ו ה ד ש ה ש א ר מ > ד ח א 12 | ך ב ה א ו ב ת ל ש [ק ר י ל ש 12 | ך ב < •י ר ו ש
ת ח א ו !4• | ד ב ה ר ו ש ת ח א ו 14 | ך ך ת ח א ו 13 | ף ב ת ח א I 13 < ב ח ו ר 13 ד ע ן י ב ן מ 12 [ ך ב
| ך ב ״ י ב ח ר ו 15 | [ א =
4
ך ] ע ר ז ל ך י ר צ ו 14 | ׳א ח ל ק מ י י ק מ ה ו j 14 ך ב ה ר ו ש ת ח א ו 14 ן ד 3 ה ר ו ש
i ת ו ב ר י 17 \ ן ע ט מ ו 16 ן ב ד ו ה י > ו נ מ י ה 16 | ך ב ל א ר ש י ן י א ש 16 ן ך ב ש ב ו ע [ס ג ו ע 16
[ת ב 211 ך 3 ה ל פ ת ה [ה ר ב ע ה 20 | ן ו י צ ב 19 | < ה ת ו א 19 | ך ב ו י ח א > ן י א 18 | ל א ר ש י ן י א ש 17
ם א 25 ן ך ה ש ל ש מ ב ת ש ל ש מ 24 ( ד 3 ה י ע צ מ א 23 | ך ב ם י א ל כ ה 21 | ף 3 ם י א ל כ ה ש 21 ן ח י פ
I 1 3
ם א
> י י ד ג 30 ך ר ת ו ס ה ת א ע ר ו ז ו ב ה כ ו ש מ > ת ו מ א 28 | ך ב < ה צ י ח מ 28 | ך ב ן י א
77
[4-12] ג ם י א ל כ
ת ו נ ו צ י ח ה ן פ ת ח א ה ל ט י נ ש ל ש ד ג נ כ ש ל ש ה ת ע ט מ א י ה ה ס כ ו ה ת ו י ר ח א ב ב י י ח ו ש ד י ק ה ז יר ה j
ה נ ו מ ש ד ע ו ת ו מ א ע ב ר א מ ב נ זי ה נ ו מ ש ד ע ו ת ו מ א ע ב ר א מ ם י ת ש ד נ נ כ ם י ת ש ם ה י נ י ב א ה י ה מ כ
ל ע ר ת ו י ת ו מ א ע ב ר א מ ת ו ח פ ב נ זי ה נ ו מ ש ד ע ו ת ו מ א ע ב ר א מ ם י ת ש ד ג נ כ ם י ת ש ויה
ת ו מ א ע ב ר א מ ב נ זי ה נ ו מ ש ל ע ר ת וי ת ו מ א ע ב ר א מ ת ו ח פ ם י ת ש ד ג נ כ ם י ת ש ו א ה נ ו פ ש
ץ ו כ מ ת ר ו כ
4
:ה נ ו מ ש ד ע ו ת ו מ א ע ב ר א מ ב נ זו ם י ת ש ד ג ג כ ם י ת ש ו ה י ש ד ע ה נ ו מ ש ד ע ו 5
ס א ע ו ד י ד צ י כ ס ר כ ו נ י א ה ז יר ה ן ווכ מ ן י א ת ר ו כ ו ן ווכ מ ף ו נ ם ר כ - ה ז יר ה ן ווכ מ ן י א ף ו נ ו
ת ח א ם ר כ ה ז יר ה ת ח א כ ת ו ע ג ו ג ן ל ו כ ויה ם א ם י ג ס ג י ב ג ל ע ט ו ח ה ח ת ו ט ו א ל ם א ן ווכ מ
ה ז י ר ה ת נ ו ו כ מ ו ש ע ג ו ן כ ע ה ת ג ו ו כ מ ויה א ל ו ת ו ק ד •ויה ם ר כ ו ג י א ה א צ ו י ת ח א ו ת ס נ כ נ
ה זה ך ב ו ש כ ן ווכ מ ה י ה ש ו א ו ת כ ל י ה כ ע ט ו נ ו ל ה י ה ש ם י ר ע ׳מ וא ן ו ע מ ש ׳ר
T
׳ : ס ר כ ו נ י א
ם ר כ ה ז יר ה ם י ת ש ד ג נ כ ם י ת ש ן ו ו כ ל ש י ם א א י ב ו ב ר ע ע ו ט נ ש ס ר כ ס י ר ע ו נ י א ו ל ו נ ע 10
ה נ ו מ ש מ ר ת ו י ו א ת ו ם א ע ב ר א מ ת ו ח ס ל ע ע ו ט נ ה ם ר כ ׳ט וא ן ו ע ט ש ׳ר ם ר כ ו נ י א ו א ל ם א ו
ן ת ו נ ד ד ו ט א ו ה ש כ ו נ מ מ א צ ו י ת ח א ה ר ו ש ו ו ת כ ל י ה כ ע ו ט נ ש ם ר כ
0
:ם ר כ ו נ י א ת ו מ א
:ה ת ד ו ב ע ה ל ן י נ ת ו נ ה נ י ד ד מ ב ע ו ט נ ש ן פ נ
7
:פ י ח פ ט ה ש ש ה ר ו ש ל ו ת ו מ א ע ב ר א ם ר כ ל
וז ת ח ש י ת ש ו ל ו י ה
9
:ן ת ד ו ב ע ן ה ל ן י נ ת ו נ ה נ י ר ד ט ב ם י ע ו ט נ ה ת ו ק ר י ה ו ם י ע ר ז ה
8
ע י נ ס ש ד ע ה נ ו י ל ע ה ע ר ו ז ם ר כ ה ע ו ט נ ה נ י א ה נ ו י ל ע ה ו ס ר כ ה ע ו ט נ ה נ ו ת ח ת ה יזמ ה ל ע מ ל 15
ת א ו ה נ ו ת ח ת ה ע ר ו ז ס ר כ ה ע ו ט נ ה נ י א ה נ ו ת ח ת ה ו ם ר כ ה ע ו ט נ ה נ ו י ל ע ה ה נ ו ת ח ת ה ר ק י ע ל
ע ב ר א ב ח ור ו ה ר ש ע ק ו מ ע ע ק נ ב ה ע ו ט נ ש ן פ נ ״ : פ י נ פ נ ה ר ק י ע ל ע י נ פ ש ד ע ה ג י ר ד מ ה
׳ד ׳ט א ע צ ט א ב מ ד ח א ו ן כ ימ ד ח א ו ן כ ימ ד ח א ן י נ י מ ה ש ל ש ה כ ו ת ל ן יע ר וז ׳וא ׳זע י ל א ׳ו
ם י י ק מ ה ו א מ ר כ ב ק ר י ע ט ו נ ה
1 1
:ץ ר ו ב מ ה ץ י ר ח ב ׳זע י ל א ׳ד י ר ב ד ה א ר נ ב ק ע י ןב ׳זע י ל א
ש מ ח ל ע ו א ע ב ר א ע ב ר א ל ע ץ י ע וט נ ש ן מ זב י ת מ י א ם י נ פ נ ש מ ח ו ע ב ר א ש ד ק מ ה ז יר ה 20
ה מ א ה ר ש ע ש ש ש ד ק מ ה ז יר ה ע ב ש ע ב ש ל ע ש ש ש ש ל ע ן י ע ו ט נ ויה
1 3
;ש מ ח
ח וד ה ו ת ר ו ע ס ה ו ע ר ו זה ן י ע מ ש ׳ר מ ו ש מ ׳וא ה ד ו ה י ןב ן ו ע מ ש ׳ר ה ל ו נ ע ן ר ק כ ת י א ר נ ש
ה ד ש ת ו ק ר י ם י י ק ש ת י ב ה ל ע ב ר ו ס א ו י נ פ ל ח ור ה ו ת י י ס ס נ ו א א ו ה ש י נ פ מ ר ת ו מ ו י ר ח א ל
א ס פ ר כ ח ו ן ו פ פ ל ו כ ה ו ר י י כ ר וב ה ו ן י צ ו ב ל ה ו ת י ש י ש ל ה פ ד א ל כ ל ר ת ומ ו- ו ל ר ו פ א פ ר כ ב
ס ט 21 | ( ס ׳ס ) ׳א ׳ל י 19 | (׳ נ י ס ) יד ו נ י ב י 17 | (י ב ׳ו) ׳נ ׳ל י 15 | ם ש 12 1 (*ב ) ם ש 9 | ם ש י 5
| ו י ל ס ו מ ב j ; ( י ו ׳0)
1ד ב ו א > ת ו מ א 3 | ב < ת ו ח פ 3 | ב *י ת ו פ > ם י ת ש , ד ג נ כ 3 ד ב ב נ ז ה ו •2 | א ה ה (א י ה 1
> ה נ ו מ ש 5 | ד ב ב נ ז ה ו 4 | ן ב י א ה נ ו מ ש ד ע > ח ו מ א 4 ד ב <
ת
י ח פ 4 ן ך ב ד ג נ כ 4
! ד 3 ה ר ו ו כ [ח ר ו כ 5 | ד 3 ב נ ז ה ו 5 ן ח נ ו מ ש ד ע ו ת ו מ א ע ב ר א מ > ם י י ת ש 5 ן ד ב
ם ר כ
י נ י א ח ז י ר ה
ם ד כ ה ז י ר ה ה נ ו ו כ מ ו ש ע נ ו [ב ו ב ע ה ] ו
;
-ע י ס ח ו נ ו ו כ מ ו י ה א ל ו ח ו ק ד ו י ה > פ ו נ I 0 ד ב ת ר ו ו כ ו 6
ט ו ח ב [ת ח א כ 7 | ד ב ר ק ע ל [י ב ג ל ע 7 | ד ב ט ו ח ח ת א I 7 ד ב ה נ ו ו כ מ ו י ה ם א 6,7 | ע ד ו י 6 | [8 ה ר ו ש ׳ע ]
| ד ב ע י ״ ש 9• • ד ב ץ י ר ח [ם י ר ע 9 | 14 ח ר ו ש ה ל ע מ ל כ ח כ נ ו ] ד 3 <
9
י ע ׳ ת ו ק ד ו י ה ן מ I 8 ד 3•
ו א ב ו ה ש ע ס ה י ה ה ז > ס ר כ 11 | ך ר ש ל ש ד ג נ כ 10 [ ד 3
ו ב
> ש י 10 | ד 3 1ק י מ [ן ו ו כ ם y
ן ב י ס ו י ח א ו ל א ש ו ו א צ ל א י ל מ ג ן ב ר ת א ו ל א ש ו ו א צ ]י י א ל ו ג ן י ב י ס ו י ח א ו ל א ש ו ו א צ ל י א ג ״ ר ת א ו ל א ש ו
ם א ם ה ל ד מ א ו ה ו ל א ש ו ו א צ י ם ר כ ת ו כ ל ה ב י ק ב ו ר ב א ו ה ש [ב ( ת ו ע ט ב ב ת כ ש ן ו ש א ר ה ל ע ד ק ג א ל ו ) י א ל י ג
ה נ ו מ ש ל ע I 11 ד 3 ע
ו {  
ג ש 11 | ד 3
ם י כ ו נ י
א
ו א
ל
ש א
י
ם י ב
י
ד ז י י ה
ש ל ש ד ג נ כ ם י ת ש ן ו ו כ ל ו ב ש י
ם י נ ו צ י ת ה ם י ג ס ג ו ו ת כ ל ה כ ע ו ט נ ל י ה ם י ח פ ט ה ע ב ר א ה ר ו ש ל ו > ת ו מ א I 13 ד 3 י
נ י
א ה ז י ד ה 12 | ד 3
ן ם י נ פ ג ל ו [ה ר ו ש ל ו 3J | ד ת ו מ א ע ב ר א ם י ב ל ן ת ו נ ם י נ פ ב מ ד ד ו מ א ו ה ש כ ם י ת נ ב מ 3 f t !י א ר מ ] ן י א ר נ
ת נ ו ת ח ח ה ת א j 16 ע ר זי 1> I ב < ע ר ו ז 16 ד ע ה נ ו י ל ע ה ן מ 15 | ד 3 ן י י ל [י ל 14 | ד 3 !ה י ד ב ע 14
ה ל ן י נ ת י נ ן כ מ ת ו ח פ ה ט מ ל ה ת ד ו ב ע ה ל ן י נ ת ו נ > ד 3 ה ע ב ר א ו 7 | 3
ש
י  
ג
[ע ק נ ב 17 [ ד 3
[ן י ע מ 18 | ד 3 י כ ו ת ב 18 | ד ב ה ע ב ר א ב ח ו ר ו ה ר ש ע ק ו מ ע ם ר כ ב ר ב ו ע ש ץ י ר ה 1 ה ל ע מ ל ה ח ד ו ב ע
I ד ב ם י ע ב ר א [ע ב ר א 20 | ד ב ץ י י ב מ 1!! | ד ב ! י א י נ 19 ] ר מ א ׳ק ע י ן ב ׳ ע י ל א •ד 18 | ד ב ז
י נ
י ע י ז
׳ר ת ו ע ב ו ר מ א ל ת ו ל ו ג ע ת ו ר ל כ ל > ה מ א 21 | ך ב ת ו ע ו ט נ 21 \ ב < ל ע | ד ב ת ו ע ו ט נ ש 20
[ה ל ו ג ע 22 | ד ב ת ו ע ב ו ר מ א ל ו ת ו ל ו ג ע ח , ר ל כ ל ה מ א ה ר ש ע ש ש ד ד ו מ ו ץ ר א ב ע ק ו ת ר מ ו א ר ז ע ל א p ן ו ע מ ש
ב ו ת ע י י ס 23 | א < ר ת ו מ ו י ר ת א ל 23 | ד ב י ת ר ע י ס ו I 22 ן ו ע מ ש ׳ר ב ר ז ע י ל א יר ש ו ש מ 22 | א ל ב ט
ו ל ר ו ס א ם ר כ ב ה ד ש ת ו ק ר י ם י י ק ש מ ״ מ ר ת א ם ד א ל כ ל ר ו ס א ו > ו ל 24 | ב < י ו ם א 23 | ד ו ת ר ע י ם
| ב א ט כ ר ה ו > ד ב !י ם פ ל ו ב ה ו 24 \ ד 3 ן י צ י ב ל ה ו 24 | ב ן ד א 24 | ד 3
[1-7] ד [13-17] ג ם י א ל כ 78
1ץעולי דהו ץ א ו ש י ק ה ו ת י נ ר ו ק ה ו ב י זא ה ו ה א י ס ה ו ם ו כ ר כ ה ו ם י ר נ י כ ה ת י מ ל י ח ה ו א פ י ט ח ו
ת נ ש ו ש ו ס ו ס י ק ה ו ס ו ר י א ה
1 8
;ם ר כ ב ם י א ל כ ה ז יר ה ם י ע ר ז ןימ י ר צ מ ה ל ו פ ו ת ו נ ו ם פ ל פ ה ו
ןה י ר ה ן י א ש ו ןימ ׳ם ו א ה ד ו ה י ר ב י א ת ס ו ד ר ם ר כ ב ם י א ל כ ן נ י א ו ם י ע ר ז ןימ ך ל מ ה
ם י א ל כ ן נ י א ו ן י א ש ד י נ י מ ר פ א ב ן י ל י ד נ ה ל כ ו י פ נ ה ו פ ט ו א ה ו ה פ ו ש ה '* ;פ ר כ ב פ י א ל כ
5 ל כ ל ל כ ה ה ז פ ר כ ב פ י א ל כ ן נ י א ו ןה ן ל י א ן יט ץ יד ט א ו ד ר וזה ו !י נ ח ה ו ם י נ ק ה
1 5
:ם ר כ ב
; ן ל י א ה ז יר ה ור ק י ע ט ו י ל ע א י צ ו מ ו נ י א ש ל כ ו ק ר י ןימ ה ז י ר ה ור ק י ע מ ו י ל ע א י צ ו מ ה
ו נ י א ׳מ וא ן ו פ ר ט ׳ר ת ו ש כ ם י א ל כ ו נ י א ימ וא י מ כ ח ו ם י א ל כ ׳מ וא ׳ו ע מ ש ׳ר ב צ ח ה י
6
ו נ י א ם א ם י ע ר זב ם י א ל כ א ה ת ס ר כ ב ם י א ל כ ם א ם ה ל , ׳ס א ם י א ל כ ימ וא י מ כ ח ו ם י א ל כ
ל ל י ה ת י ב ו ם י א ל כ ׳מ וא י א מ ש ת י ב ף ל צ ה ״ :ם י ע ר זב ם י א ל כ א ה ת א ל ם ר כ ב ם י א ל כ
10 :ה ל ר ע ב ב י י ח ש ם י ד ומ ו ל י א ו ו ל י א ם י א ל כ ו נ י א ימ וא
ד ס י נ ס נ ר ק י ע ןמ ת ו מ א ע ב ר א ן י ק י ח ר מ ו ה י ש ו נ י ק ת ה ו נ י ד ת י ב ו ל א י ל מ ג ן ב ר
1
ד
:ם ר כ ב ש ת ו מ א ע ב ר א ל ט י ב ע ב ר א ה ב ח ר ו ה ר ש ע ה ה ו ב ג ם ר כ ל ה צ י ח מ ה ש ו ע ה ר ד ג ל
ל כ ב
8
:ן פ ג ב ש ת ו פ א ע ב ר א ל ט י ב ע ב ר א ב ח ור ו ה ר ש ע ה ו ב ג ן פ ג ל ה צ י ח מ ה ש ו ע ה
2
ה ז פ י ל ב ח ה ש ל ש ו ל י פ א ת ו ח ל ו ק ב ו ן י ש ק ב ו ם י נ ק ב ת ו ל צ ח מ ב ם י נ ב א ב • ה צ י ח מ זי ש ו ע
ג 5: י ד נ ה ץ פ ק י ש י ד כ פ י ח פ ט ה ש ל ש ו ר י כ ח ל ה נ ק ןיב א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ה זמ ה ל ע מ ל
א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ה צ י ח מ פ י נ ק ןה יר ה ם י נ ק י ב נ ל ע ו ר י ב ע ה ש ס י ר ע ׳פ ו א ה ד ו ה י ׳ ר
4
ל ע ו ר י ב ע ה ש ס י ר ע ׳פ ו א ר זע י ל א ׳ ר
5
: י ד נ ה ס נ כ י ש י ד כ ם י ח פ ט ה ש ל ש ו ר י כ ה ל ה נ ק ןיב
׳וא י ס וי ׳ר ו א ו ל ס כ ור י ב ח ן י ב ל ו נ י כ א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ה צ י ח מ כ ן י ס י ר ה יר ה ן י פ י ר ה י ב ג
ש ל ש ׳פ ו א ה ת א צ פ נ .״ :ר ת ו פ ו ה ל ע מ ל מ ה א י פ ן ת ו א ה ש ו ע פ י נ ר ק ו ד מ פ י נ ק ויה ם א
20ם י ח פ ט ה ש ל ש ו ר י ב ח ל ה נ ק ןיב א ה י א ל ש ך י ר צ .ה ש ל ש מ ת ו ח פ ש ל כ ה צ י ח מ ב ת ו ד י מ
ור י ב ח ן י ב ל ונ י ב א ה י א ל ש ך י ר צ ה ע ב ר א ד ע ו ה ש ל ש מ ו ה ש ל ש ש ל כ י ד ג ה ס נ כ י א ל ש י ד כ
ר ו ס א ן י נ י כ ה ד נ נ כ ף א ן י נ י כ ה ל ע ת ו ד ת י ת ו צ ר פ פ א ן י נ י כ ב ת ו צ ו פ וה י א ל ש י ד כ ו א ו ל פ כ
א ה י א ל ש י ד כ ו א ו ל פ כ ור י ב ח ן י ב ל ו נ י ב א ה י א ל ש ך י ר צ ה ל ע מ ל ו ה ע ב ר א מ ו ה ע ב ר א ש ל כ
ה ב ו ר מ ד מ ו ע ה ם א ר ו ס א ץ ו ר פ ה ד נ נ כ ר ת ו מ ד מ ו ע ה ד נ נ כ ץ ו ר פ כ ד מ ו ע ה פ א ד פ ו ע כ ץ ור פ
25 ם א ת ו ס א ר ש ע ל ע ה ר י ת י ה צ ר י ס א ה י א ל ש ד ב ל ב ו ר ת ו מ ץ ו ר פ ה ד נ נ כ ף א ץ ו ר פ ה ל ע
:ר ת ו מ ת ו מ א ר ש ע ל ע ה ר י ת י ו ל י פ א ה ל ע מ ל מ ה א י פ פ ה ל ה ש ו ע ן י נ ר ק ו ד מ ם י נ ק ויה
׳ר ה צ י ח מ וז יר ה י ת ש ׳י ו ש ע ה נ י א ו ב ר ע ב ר ע ה י ו ש ע ה נ י א ו י ת ש ה י ו ש ע ה ה צ י ח מ ל כ יי
ע ש ו ה י ׳ר ך ל ה ש ה ש ע מ ב ר ע ו י ת ש ה ש ע י ת ש ד ע ה צ י ח מ ה נ י א ימ וא ה ד ו ה י ׳ר ב י ס ו י
י נ א ה מ ו ל ׳מ א ה נ י א ת ת צ ק מ ל ע ה ל ד ו מ ש ץ פ נ ו ה א ר ה ו זיזע ר פ כ ל ל א ע פ ש י ׳ר ל צ א
30ו נ פ ו ג י נ פ מ ו ת נ י א ת ל ט ב מ פ ד א ץ א ש ר ת ו מ ו ל ׳מ א ר ת ו מ ה ת ח ת ע ר ז א י ב ה ל
ל ש ן ד ס וב ו ה ר ו ק ת צ ק מ ל ע ה ל ד ו מ ש ן פ ג ו ה א ר ה ו ץ ג י ג מ ה ת י ב ל ם ש מ ו ה ל ע ה
ה א ו ר י ג א ש ר ת ו מ ר א ש ה ו ד י ס א וז ה ר וק ת ח ת ו ל ׳א ה ב ר ה ת ו ר ו ק וב ו ה מ ק ש
מ ׳» I 27 ם ש 18 | ן״ ש ״ ן י ב ו ר י ע נ ;(׳י  יל )י ׳ל ט ״ כ » J 13/14 ט י ל ק ש ב ש , ס פ ש וכ ר ב נ ;(ימ ) ם ש • 6
|.י ש ׳ ז
11 ב < ט ו כ ר ב ז ו ו 1 | ך ב ח י מ ל ח ה ו ה ת י מ ה ה ו (ב פ ר נ י ק ה ו ] א ר נ ק ה ו 1 | ף ב ם ו כ ר כ ה ו 1
13 < י י ה 3 | ך ב י נ י פ 3 1 ס ו ע י ק ה ו [ש ו ם י ק ה ו 2 |.ך ב י נ י מ 2 ן ך ב ז
י ח י ש ב א
ה ו > ן י ע ו ל י ד ה ו 1
ב <   ן ה 5 | ך ב ד ר ח ה ו 5 | ך ב ן ה י ר ה [ן נ י א ו 5 | ן ט י א ה , ה פ י ס י ח ה I 4 ם י א ל כ י נ י מ [ס ר כ ב ש י א ל כ 4
[ם ה ל 8 ! ל א ע מ ש י ר [י ע מ ש ׳ר .7 ן ש י ל ע [ו י ל ע 6 | [ו י ל ע ד ו ק נ ל ר פ ו ס ה ח כ ש ו ] א ק ר י ן י מ > ו י ל ע 6 ך
ה ק ו מ ע [ה ו כ נ 13 | ו ר ק ע מ 11 | ו ן ל צ 9 | ל ב ס י כ ב [ם י ע ר זב j 8 ך ב ם י ע ר ז ב [ם ר כ ב 8 | ד ב ק פ ר מ ׳ר
ד ב ק נ ק ב ו ן י ש ק ב 14 | ד ב !
0
-י ב ש ם י ח פ ט ה ש ש 13 | ך ב ה ע ב ר א 13 | ך ב ׳ י ב ח ר ו 13 | ד ב
ם י ר ע 16 ן ך ב ד י נ פ ל 'ה ה נ ש מ 16 | ד ב ם נ כ י ע [ץ פ ק י ש I 15 ד ב ׳י ז מ ה ל ע מ ל ה ז ו > ה ז מ 15
ד ב י ת י מ 19 | ד ב ׳ י א פ ם ה ל ה ש ע ו 19 ן ד ב ו י י צ [י ב ל ב ו 16 | ד ב י י ה ו (ן ה י י ה 16 ן ד ב ץ י י י י
ה ע ב ר א ן ה ש 23 ן ד ב י י ה [ח ו צ ד פ ם א 22 |  ץ ב ׳ י ש ל ש [ב !ה ש ה י ה ש ל כ 21 ן ד ב י
נ י
ב [ה נ ק ן י ב 20
| ה י ו ש ע א ה ח ש ד ע א ל א 28 ן ך ב ה י ו ש ע ש 27 | ד ב ד מ ו ע ״ י י ה 24 | ד ב ה ע ב ר א כ 23 | ד ב
ו ד ב זי נ ו -נ מ ה 311 ן נ פ ג 301 ד ב י ע י
ז
3י ו ד ב ן י י ע I
2 9
י
פ נ ב 2 9
79 [1-6] ה [8-13] ד ם י א ל כ
ןיב עיספמ היה פא ׳וא ׳עלא ןכ.ןועמש ׳ר אוה ןליא ומצע ינפב הרוקו הרוק לכ1
ורייתשנו ותיעצמא ברחש סירח פירח יקפיפ ןה ו לי א
8
:דחא ןליא םלוכ התרבחל הרוק
םשל ערז איבי אל תומא הנומש םש ןיא סא ןכימ םינפנ שמחו ןכימ םינפנ שמח
הששמ דחא דועו אוה המכו" ;רתומהתא ערוזו ותדובע ול ןינתונ דועו תומא הנומש
עברא לטיב אל העברא ןיא ןבחורו הרשע ןהבוג סרכל הציחמ השועהו המאב םיחפט 5
עברא לטיב אל העברא הבחר ןיאו הרשע ההובג ןפגל הציחפ השועהו םרכבש תומא
ןפגה לכ המא האמ ןפגה וליפא האובת יבג לע הלדומש ןפגבש הרומז
10
:ןפגבש תומא
פי נפנה שדקמ וניאו ריזחמ ןפגה ךותל הטונש האובת היתוריפו איה הרופא הלוכ
רפפי ׳וא יאזע ןב ריזחי ׳פוא אביקע ׳ר ׳מוא לואש אבא ןפגה תחת ןיטונש תוקריהו
ןיאצוי האיפ ישרש רקועש פידוט לכה פרכבש תומא עברא ךותל ןיאצוי ןישרש ויה 10
pאב ןפנה תא ךי רבמה
11
:רתומ פיחסט השלשמ הטטל ולי פא םרכבש תומא עברא ךותל
הכנ לע עורזל רוסאו ןכיסו ןכימ עורזל רתומ אוהש לכ אלא הבג לע רפע ןיא פא
ירבד הבג לע עורזל רתופ תועבצא יתש אלא רפע הבג לע ןיאש יפ לע ףא עלסב הביכרה
תיבו רשע ׳םוא י אפש תיב ׳וא לאילמג ןב ןועמש ןבר תועבצא שלש רמוא יפוי 'ר ריאמ ׳ר
פיגפג תשדקמו תשדוקמ הרוסא וז ירה השירשהש האובת י
2
:םי חפט הרשע ׳וא ללי ה 15
ושע ןתצקמ ןבל לופכ ושעי ש דע ןישדקתמ אל לבא ןישדקמו ןירופא ולא ירה ושירשהש
ריבעפה ״:תורתופ ןבל לופכ ושע אלש תא תורופא ןבל לופכ ושעש תא ושע אל ןתצקמו
ןפגה חחת וגחיגיש דע שדקתמ ןיא לבא רוסא םיתאמ ףיסוה םא םרככ בוקנ ץיצע
:דבלכ םיערז רשכה אלא בוקנ וני אשל בוקנ ץיצע ןיב ןיא ׳םוא ןועמש ׳ר
ןירוסא םיערז י אלכ
2
:תורשעמה ןמ ןירוטסו לזנ סושמ ץרתומ םרכה י אלכ
1
ה 20
ויבא היה םא ומא םע רתומ סוסה ןמ הדלי ש רומח
8
:תורשעמב ןיבייחו לזנ םושמ ה
רוסא רומח ויבא היה םאו ומא םע רתומ רומחה ןמ הדלי ש סוסו ומא םע דוםא סוס
הדלי ש לחרו ומא םע רוסא לחר ויבא היה םא ומא םע רתומ לחר ןמ הדלי ש זע ומא םע
ןיליטט יוכ *:חבזמ יבנל הלוספו ומא םע רוסא זע ויבא היה סא ומא םע רתומ זע ןמ
אלו ןורקה רחאל אלו ןורקה י דדצל אל סוסה תא ןירשוק ןיא ץירמוח י נשל ותוא 25
:רוסאש םידומ לכה הלעמו הדיריב ןיעייסמ ויה סא ריתמ ריאמ ׳רו ןי למנל סוקדבילה
השע םא הז תא הז ץגי הנמש י נפפ דורעל רופחו רומחל דרפו דרפל פופ רושקי אל
ג
יכחו הז םע הז ןירוסא דחאכ הרומח ןבו איסוס ןב ןירטוס ימכחו בייחט ריאמ ׳ר ןכ
הדריס יבנ לע בוכרל רוסא ימוא ילבבה י סי א.
8
;ןה דחא ןימ ןלוכ תודרפה לכ ׳פוא
ןתבורעתב רופא הז ירה דחאכ ןיקולח י נש שובלל רתופש פוקפב פא המו רמוחו לקמ 30
ידה ול ורמא ןתבורעתב רוסא אהי ש ןיד וניא דחאכ תוסהב י תש נהנל רוסאש םוקמ
׳ע 24 | (׳ב ׳א ול ) ׳א א ״ ל • ; ׳ א ׳א ם י ל ק ש ן מ ק ל ׳מ 20 | ם ש 17 | (׳ ה ׳ז) ׳א א ׳ ל » 14 | ו >ןיק מ ׳» י
| (׳ נ ׳ס) ׳נ א י ל י ; ׳ א ׳ב ם י ר ו צ י ב ן מ ק ל
I ד ב ץ י י ח צ 1 ד ב ע י צ פ מ 1 1 ל א ע מ ש י ׳ר [י ע מ ש ׳ י I 1 ל ב י מ צ ע י נ פ כ ן ל י א ן ל י א ב ה ר ו ק ו 1
ה ש ש 6/7 | ע ב ר א ה א 5
:
| ך ב ה ש ו ע ה 5 | ך ב ה מ כ 4 ן ך 3 ו ב > ו ר י י ת ש נ ו 2 | ך ב ץ י ר ח 2
ן י ע צ ו נ ש (ן י ט ו נ ש 9 | ב י ק מ [ש ד ק מ 8 | ך ב ת ח ת ]ך ו ת ל j 8 ד ב ה ע ט נ ש 8 ן ך ב ! פ ג ב ש ם י ח פ ט
[ך ו ת ל 11 | ב < ד י ק ע י ש ׳ 10 | ב < ס י כ ב ש 10 | ף ב י י ת ב [ך ו ת ל 10 ן ך ב ו י ת ל ( ת ח ח 9 / ך ב
14 ד ע ה ב י כ ר ה ן מ 13 | ע ל פ כ ש ה כ י ר ב ה 13 | ך 3 ר פ ע ו י ב ג ל ע 12 | א < ה ט מ ל 11 | ך 3 י י ת ב
ץ י ד ח ו מ 17 | ר 3 ! י י י ס א 16 | ך ב ת ש ד ק ת מ ו ת ש ד ק מ ו 15 | ך 3 ת ו מ א > ר ש ע 14 | ב < ה נ ג ל ע
ל ח ר 23 | ד 3 ם ו ם ת ן מ ה ד ל י ש ר ו מ ח י נ פ ל , ר מ ח ה ן מ ה ד ל י ש פ ו ס 21 | ך 3 ר ש ע מ ה 20 | ד 3
[ו ה ו א 25 | ך ב ב ר ק ן י א ו [ה ל ו ס פ ו 24 | ך 3 < זע ן מ j 24 ך 3 ל ח ר ן מ ה ד ל י ש ז ע י נ פ ל ,ז ע ן מ ד ל י ש
1 ד ב ׳ י י ל ע ב ו 27 , ך ם י ק ר ב ל 3 =י ק ד ס ל 27 ן ך ב י ד צ ל 2 | ד 3 י נ ש [י נ ש ל 25 ד 3 י י ל ע
I ד 3 דהאכ I 31 ך 3 < !ל י כ 29 | ך 3 י מ ו א ה ד ו ה י ׳ר > ן י ר ט ו פ 28
[7-26] ה ס י א ל כ
80
1 עוקתמ ץבישמ ןיא ןהל ׳מא ה ד ר י פ ה לע ינ ב המלשתאפתבכרהו י פוא אוה
ו ה ו צ רשא לכמ רס אלו ׳י י י ני עב רשי ה שעי ו ׳מוא אוה ירה ול ורמא
ןיב שרפה המ המהב .ןימ ימוא ריאמ ׳ר היח ןימ בלכ':י תי ח ה הי דו א רבי ב קר
םירמוא ׳מכחו בלכ ול בתכ ׳מוא ריאמ ׳ר ונכל ותייח בתוכהש אלא ימכחל ריאמ ׳ר
5 המהב ןיאש תופועכ ןה ירה תוימענהו ןירוריה היח ןימ ירפוכ בלכ
8
:בלכ ול בתכ אל
אלו הקדה ןפ הסג אלו הרוהטה ןמ תדלוי האמט המהב אלו האמטה ןמ תדלוי הרוהט
הברה רבדמב שי בושיב שי ש לכ
9
:םדאה ןמ םלוכ אלו ןלוכמ םדא אלו הסגה ןמ הקדה
ןמ ןיא השביב ןיאש םיב שי הברה םיב שי השביב שי ש לכ
10
:בושי י ב ןי אש רבדמב שי
אלא בייח אוהש ךל ןיא רוטפ םיאלכה תא גיוזמהו הרפה תא פםוחה
11
:םי ב הדלוח
10אי בהש ןמזב םירומא םירבד המב^וםא םילחרהו םילמגה רמצ•
12
:דבלב גיהנמהו גחונה
רמצ ולוכו םילמנ רמצ ולוכש קולח השועה לכא הזב הז ןפרטו פהטע ףרטו ןתשפ
שי ש דנב
נ
° :רוסא ןתשפ לש דחא טוחו הז דצב דמצ לש דחא טוח וב נדאו םייבנרא
קו לח
14
:ץראב חנומ דחא ושארש יפ לע ףא ינישה דצב הסכתי אל םיאלכ דחא ושארב
םיאלכ םושמ רוסא ןרפת פא ;רמצ לשו ןתשפ לש טוחב ופריפו פרפנש רפצ לש
15יותדנופש יפ לע ףא וז יבנ לע וז תוקולח י תש פדא שבול
15
:תבשב פהב ץאצויו
םישנ י ראלכ
16
:וי פי תכ ןיב הב רושקיו החישמה תא ןתיש דבלבו ץוחבמ ול הרוגח
:פי אלכ פושמ תורוסאו האמוטה תא תולבקמ ןרפות פאו םיאלכ םושמ םהב ןיא
גופס תוחפטמו מירפס אוחפטמו םיידי תוחפטמ פי אלכ פושט ןהכ ןיא הבית תוחפטמ
11
ריתמ רזעילא ׳ר ימוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד רסוא רזעילא ׳ר םיאלכ םושמ ןהב ץא
20 רזעלא ׳ר לבזה תא וילע איצוהל ופיתכ לע תעדרמה תא ןתי אל '״ :ןירסוא םימכחו
תעדרמ ונשעי אלו יונל ונרכמי אל םיאלכ וב דבאש דגב
19
:ריתמ ןועמש ׳ר רב
השוע לבא תמסרופמה ארמיא ונמיה השעי אל ףא ׳מוא רזעלא ןב ןועמש ׳ר רומחל
דחא דצל פישאר י נש השע רתומ ןתשפב ונתנש רמצ לש טי י ע
50
:תמל ךירכת פהמ
הווטינ היה זוניל היהש העשבש רוסא וילע גרוא תויהל ןתשפב רמצ ןתונה
21
:רופא
25 ׳ר
2 3
:וי לע םימשבש ויבא זילמש זנטעש ומש ארקנ המל רזעלא ןב ןועמש ׳ר ימא
לע ףא וינתמ וב רוגחל ןתשפ לשו רמצ לש קדמ רושקי אל ימוא לאילמג ןב איגגח
ןילבקמ ןרפת םא םיאלכ םושמ םהב ןיא הפיצהו תי רקפה
23
:עצמאב העוצרהש יפ
ונשעי אלו יוגל ונרכמי אל תרחב ועבצש ן תשפ
24
: :פי אלכ םושמ ןירוסאו האמוט
הייטרו אמנולמ תינלםסיא
25
:רתומ הז ידה תותסכבו םירככ תמסרופמה ןתשפל ארפיא
80 אלקו אמטציאהו• טינרגה סיםילכהו ןילוהא המהבהו תמה * :סי אלכ םושמ ןהב ץא
׳ג ד ״ ׳ ח ב ש י 8 | ׳t ש ור וכ ב ; ׳ ב >ןוס ם י ר ו כ ב י 5 | 1׳ו ׳א ) ׳ א א ״ ב י 3 |
,
!י ו ״ ט ס ש 2/ 3 | ג ״ ל ׳א ם י כ ל מ 1
| ם ש 21 | ם ש י 18 | ם ש G1 | ם ש 15 | (׳ א ׳ע ) ׳ד א ״ ל י ׳ע j 10 ׳ל מ ״ נ נ ' I
ע
9 ' י נ ק !י ל ו מ ג ; ( י א י")
| :ו׳׳כ ח נ ש ג ׳» 27 | ם ש מ ׳ינ   25 | ( ז ׳ט )  י ב ״ ל י 24 | ׳ט ט מ 'ט 23 | : א ״ ס ה ד נ נ
ן י י פ ו נ 5 | ב ת נ [ב ת כ א ל 5 | ב ת כ א ל [ב ת כ 4 | ך ב ח ת י נ ל א ו ת ו א ם ת ד ר ו ה ו י ל ר ש יא > ה ד ר י פ ה 1
| ן י מ 6 | ך ב ה א מ ט 6 | ב !י מ 6 | ך ב ד ב ר ל כ ל > ת ו פ ו ע כ 5 | ת י מ ע נ ה ו ן י ר ו ר י ה 5 ! -א < ה י ה 5 ן ך ב
ם ד א 7 | ך ב ן ל ו כ ן מ 7 | ך ב ה ס ג ן י ס 7 | ך ב ה ק ד 6 | ב ן י מ G | [ך ב ך פ ו ה מ ר ד ס ה ו ] ה ר ו ה מ 6
ן מ זב J 10/11 ך ב < ד ו ב א 10 | ד ב י ב צ ו > ם י ל מ ג ה 10 | ב < ב ו ש י ב 8 ד ע ל כ ן מ |7 ך ב
| ך 3 ה ז ד צ ב > ן ת ש פ 12 | ל ל ו כ ו [ו ל ו כ ו 11 ! ד ב *ו י מ י ן ה י נ י ב ן ת ש ש א י ב ה ו ה ז ב ה ז ן פ ר ט ש
[ ד ב י י ל ע [י ל 1*י 1 ד ב י
ב צ
ל
5
"
ט
י ח ב ם ס ר פ ו ם ר פ נ ש ן ת ש פ ל ש ו [ד מ צ ל ש ו 14 | ם י א ל כ ה ש [ד ה א ו ש א ר ש 13
[ה ש ו ע 22 ן ך ב < ף א 22 | ד ב •י י ל ע 20 | ך ב י י פ א > ב < י
6
י
ת כ
ל ע 2 י I ן י א ו [ם א ו 17
י ר ה j 24 ך ב ן ת ש פ ב ו נ ת נ ש ר מ צ 24 ן ד ב ד צ ב 23 | ד ב י
י ש א
ר 23 | ד י פ י ע ב ט י ע 23 | ד ל ה ש ע י
I ד ב ! י ל ת ו א ת ו 30 | ך ת י נ י ל פ ט נ י י א ב ת י נ י ל פ ט ס י א 29 | א ן י ג ו ל ד ״ ז ג ל [ז ו ג י ל 21 | ד ב ר ו ס א .ד ז
ע ל ק ו 00 | ד 3 א ט ט ס א ה ו 30 | ד < ב ה י ג י ג ה I 30 ד י ל ס כ א ה ו ב !י ל י ס כ א ה ו [ש י ס י ל כ ה ו 30
I ד ב זליאי
81 [1-7] א ק ש א ר ר ש ע מ
אצי ש לודג ןהכ ידגב *י :םי אלכ םושמ םהב ןיא לודג ןהכ ידגבו םינהכ ידגבו ןליא 1
: הדובעל ןייואד ןהש יגפמ רוטפ תרשל אלש ןיבו תרשל ןיב שדקמבו בייח הנידמב םהב
, ם י א ל כ ת כ ס מ א ק י ל ס ו א ק ר י פ ק י ל ס
ן ו ש א ר ר ש ע מ
וסנכומ תכאלמו ותכאלמ רמניתשמ לבט םושמ וילע בייחל תורשעמל ןגרוג
1
א ^
ותלי חתש לכ ופוסב בייחו ותליחתב בייח קרי ןוגכ לכוא ופוסו לכוא ותליחתש לכ
ץאש לכ ופופב רוטפו ותליחתב בייח ערזל קרי םייקמה ןוגכ לכוא וניא וסוסו לכוא !0
׳ר ופוסב בייחו ותליחתב רוטפ ןליאה תוריפ ןונב לכוא ופוסב לבא לכוא ותליחתב
לוכשאה לכ לוכשאב דחא רנרנ אלא שי אבה אל ולי פא ויבא םושמ יוא יסוי ׳רב לאעםשי
םידקשהו ןיזונאה הפילק ושעיש ימ ןילובורטסיאהו ןיקסרפה ןירפליאה בייח הז ירה ולוכ
לעש הנותחתה הפילקב ורפא הפילקוקאב הפילקושעי שט יוא הדוהי ׳ר הרונמ ושעי שמ
הלמנ ימ יחופת ןירוטפ פינטק םיחופת ׳עמש ׳ר פושפ ׳פוא י אנוש ןב יארוהנ לכוא יכנ 15
ז וחידקישמ םנטוקב תונופלטה תא רטיופ ןועטש ׳ר םינטקןיבו פי לודנ ןיב דו בי א
3
:ןיבייח
: הנוציחה ןתפילק שרפישמ ןיקותמו ןירוטפ פי לודנו ץבייח פינטק פירטה פי דקש
ג
היינש התיה ״ ;וני כי שט םימודא ןיביאה ןכו וניכישט תינרוקהו בוזיאהו האיסה
4
ןה ירה תי עי בש הסנכנו תי עי בש ברע התיה תי שי לש לש ןה ירה תי שי לש הסנכנו
רוטגש לע ללי ה תיבו יאמש תיב וקלחנ אל לאי למג ןב ןועמש ׳ר ׳מא תיעיבש לש 20
רבעשל ימוא יאמש תי בש ןיביאה לע וקלחנ הפ לע אבל די תעל ץנה אלש לעו רבעשל
טקי לש ןויכ ןושאר קקפמו ןושאר ןושאר ךי לשמ היה אובל די תעל פירמוא ללי ה תיבו
ץחיטבא קלי ש אלש י פ לע ףא ץעולידהו ןיאושיקה ןימרות ״ :בי י ח הז ירה ויכרצ לכ
דע בייח וניא הרויה ןמ ןתולעהל די תעש תונפלמ ץקיפ אלש יפ לע ףא תונופלמהו
הדשב ודנאש ןויכ קושל קוניצ ותושעל דיתעו הדשב ודנאש קרי הרויה ןמ הלעי ש 25
טושב עלקי ל די תע היה בייח הז ירה וכרצ לכ טקי לש ןויכ הדשכ טקלטה בייה הז ירה
לש תרופחטו ןרונה ןט תוטי לפה פי לבי ש דנאי ו עלקי ש דע בייח וניא פילצבב דוני אלו
דיבכיש ידכ תוי נטי קרשעי ש דע לכאי אל ןרוגה חרטתגש ןויכ תויגטיק לש ץצצקו ירכ
הפוקו הלוששט הפוקו הלוש אלש דע רובה תא שי דקמה
7
:לכו או ארככ תחתמ לטוג
דחאו הפיקו הלי שו דבזיג אבו הפיקו הלי ש אלש דע ושידקה בייח ואדפו רבזיג אב 30
ןט טלוקהפוקש יפ לע ףא הפקי שט ןייה רוטפ־ רוטפ ותבוח תעשו לי אוה ואדפ ךכ
(׳ ו ) B0 30 ן :ז ׳׳ע א (׳ה ) ס ש 23 | מ ׳׳ע א (י ד י א ) ׳א ונ ״ מ .(׳ נ ׳א ׳א ) ׳ד ׳ג מ ״ מ י I8 ו נ ״ ס א מ ו י נ 1
| : מ ״ מ א
ו ש ע י י ש מ 13 | ש י א א י ב ה [ש י א ב ה 12 | ב <זי
ג נ 1 1
י ע ז״ג ן ס 10 | ד ב י ת ס ג כ מ I 8 ב י י ח 8
ם י נ ט ק 16 | [ק ס ש ה א כ י ל ] ד ב < י י ב י א
1
*י I ד ב ׳ י ל ט נ י ח ו ש ח 15 | א י ג ו ש 15 | ב ו ש ע י י ש מ 14 | ב
ר ח א ו ] ל א ע מ ש י  ר [ן ו ע מ ש ׳ר 16 | ׳ן כ ו ם י ד מ ה ;:י ד ק ש ו י ב א ם ו ש מ ר מ א י ס ו י י ב ר ב ל א ע מ ש י 'ר •>
| ן י ק ו ח מ ם י ר ק ש 17 [ ב < ד
ש י
ל י י ג 1יב ם י נ ט ק ן י ב ן י ב י י ח 17 ! ו ח ר ק י ש מ 16 | [ם י ר מ ה ם י ד ק ש
ן ך ב ן י ב ו א ה 1א | ד ב ל ב ו [ן כ ו 18 ; ד ו צ י נ י ש מ ב "י ב י י ש מ [ו נ י כ י ש ס 18 | ך ב ש ר פ ח ש מ 17
> ץ נ ה 21 | ך ב י ב ע ש ל א ו ה ש ר ו מ ג ה 2 1/21 | ך ב י מ ו א ג ״ ב ש ר 20 | ך ו צ י נ י ש מ ב ו נ י ב י י ש מ 18
ן ו ש א ר ב 22 | ך ב ך י ל ש מ ו [ק ק ש מ ו 22 [ ך ץ י פ ק מ ב ץ י ק ״ מ [ך י ל ש מ 22 | ן י נ ו א ה |ן י ב י א ה j 21 ך ב א ו ה ש
ן ב < א ל ש 24 ! ך ב ץ פ ק [ן י ל י ש 23 1 ד ב י ב י צ ל כ 23 | ד ב י   ״ ש [ט ק י ל ש 22 | ן ו ש א ר >
ו ד ג א נ ש ב י ג א ש 25 ן ד ב ם ל ע י ש 25 | ן י ד י ה ע ש 24 | ח ו נ ו ס ס ל מ I 24 ד ?ל ש ב
ם
ק 0 [ץ ק פ 24
1 ד ב ל צ ב ב ר ו ג א ל ו 27 | ך ב < ה ד ש ב 25 | ד ב ק ו ל ש ל [ק ו ש ל 25 | ד ב ; ת ו ש ע ל 25 | ד
I ד ב ה פ י ק ו 29 | ד ה ל ש ש מ ו ב ה ל י ש ש מ ו 29 | ה פ י ק ו 29 | ד ב י ב כ י ש מ 28 | ד ב ת ו ט ל ו פ ה 27
| ד ב ח פ י ק ש 311 < ר ו ט פ 31
ו 6
[1-5] ב [8-11] א ן וש א ר ר ש ע מ 82
1 ןמ לטונ דרויש יפ לע ףא אקועל דרוישס ןמשה התושו רוניצה ןמו הנוילעה תנה
תויהל ילכב לבקמ אל לבא יוחמתלו המימי םהל ץתוני• םיספה ןיבפו למאמה ןפו לקעה
ןב ׳עפש ׳ר רפא רתומ תבש י לי ל הבישחו ריתוהו לכוא הי ה
8
;ךלוהו ונמיה שמתשי
ןיוכתי אל לבא תבש יליל •הפישחו ריתוהו לכאש ןמזב פירופא םירבד הפב רזעלא
5 הפקמהו הבירעב הפקמה
9
;ותי ב ךותל סינכיו רתויש ליבשב הברה ןורנינא ךותל ןתיל
הרידקל הרידקמו סםליאל םפליאמו םחימל סהיממ הרעמה יוחמתלו הטימ םהל ןתונ ילכב
ךותל רוטפ הז ירה ודי ךותל פי בנע טחוסה ןושארל ןתיל רוסאו י נשל ןתיל רתומ
לעב לש הליזנ םושם ןיששוח ןיא דבל דבמ ןיקילדמ ןי דדבה
10
:בי י ח הז ירה סוכה
רוסא הרונמ החתפנו תיבח הרבשנ הרונמב ליגעמו תיבחב שד היה ״ ;ונהנ ךכש תיבה
10 :תונוי לעל תוכירצ תונותחתהש ינפמ ריתמ יסוי ׳ר יארע םהמ לוכאל
בןי עי גמש דע ןירוטפו ןילכוא םוקמל םוקממ ןירבוע ויהש םיתב ילעבו ןירמחה
1
ב
ןיבייח םש ןינל סא ןמצע ינפב תיב תיבה לעב םהל דחיי םא ךכי פל םוקמ ותואל
רורבל יאכז ןב ןנחוי ׳ר לצא עשוהי ׳ר ךלהש השעמ רשעל ןירוטם ואל סא רשעל
ןינל םא םהל ימא רשעל ונא המ ול ׳מא םיניאת םהל ןיאיצומ תורייע ינב ויהו ליח
15 תועש י תשל ולי פא הניל םוקמל ועיגיה רשעלמ ןירוטס ואל םאו רשעלןי בי י ח ונא
•רשעלט ןירוטפ ינישה פויל ולי פא התיבש פוקמל ועיגה פא ׳מוא ריאמ ׳ר רשעל ןיבייח
םהמ לכאי אל ׳מוא רזעילא ׳ר ןשבודל די תעו פירמת ןפרודל. די תעו תורגורג פרותה
2
דיתעו ןילבוש םרותב ׳םכחל רזעילא ׳ר הדומ יארע םהמ לכאי ׳מוא ׳מכחו יארע
יארע םהמ לכאיש ןמש םתושעל דיתעו םיתיז ןיי םתושעל דיתעו םיבנע ןרוג םתושעל
20 לכאי אלש יכאלמ הרמגנ אלש דע הפרותש סיניאת תלכלכב ׳עילא ׳רל ׳מכח םידומו
תורשעמ השלש תקיז הילע שי ש העשב םא המו רמוחו לקמ ריתמ ןועמש ׳רו יערא םהמ
לכאיש אוה ןיד תורשעמ השלש תקיז הילע ןיאש העשב יארע ןהמ לכוא אוה ירה
אל ׳מוא ריאמ ׳ר ןשביודל דיתעו םירמת ןסרודל די תעו תורגורג חקו לה
3
:י ארע ןהמ
׳ר הדומ יאמד ןרשעמ יארע ןהמ לכוא ימוא ׳מכחו יאמד ןרשעמו יארע םהמ לכאי
25 דיתעו םיתיז ןיי ןתושעל דיתעו םיבנע ןרוג ןתושעל דיתעו ןילבוש חקולב ימכחל ריאמ
רמג ןיכירצ ןיאש תוריסב ריאמ ׳רל ׳ימכח פידומו יארע ןהמ לכואש ןמש ןתושעל
ןיריזחמ קוש ןהל אצמ אל םאש קושל ומרכ רצובה י :י ארע ןהמ לכאי אלש הכאלמ
:י אדו ןרשעמו יארע ןהמ לכוא דבל ןיריזחמ קוש ןהל אצמ אל םא קושל ויתיז תגל
ךל אלמו אצ יאדו ןרשעמו יארע ןהמ לכוא זהניאתה ןמ םיניאת ךל טקלו אצ ול ׳םא
6
30 רבחב לבא ץראה ימעב ןירומא םירבד המבי יאמד ןרשעמ יארע םהמ לכוא וז הלכלכ
ץראה םעב ׳ומא םירבד הסכ ימוא ׳למג ןכ ׳עמש ׳ר ׳ר ירבד רשעל ךירצ וגיאו לכוא
׳ר ׳מא ףקומה ןמ אלש ץמרות םירבח ודש1דג אלש רשעיש דע לכאי אל רבחב לבא
ףקוםה ןמ אלש םירבח ומרתיש בטומ לאילמג ןב ןועמש ןבר ירבדמ יירבד תא ינא האור
| ם ש י 23 | ה ״ ל ס צ י נ j ; ( י ל ) ם ש 17 | : א י ה א (יג ׳ נ ) ׳ד מ י » י 6 | : נז״ ע א ם ש 5 | ם ש 3
| ם ש ג 23
[ה ס מ ם ה ל 2 | ד ל י ל מ ה ב ל מ מ ה 2 | ל ק ו ע ה [ל ק ע ה 2 | ל ק ו ע ל [א ק ו ע ל 1 | ר ו נ ג ה > ה ה ו ש ו 1 "
[ל י ג ע מ ו 9 | ד ב ן י ק י ל י ס ה 8 | ך ב ס י כ ה ך ו ת כ 7/8 | ב < ׳ר ז י ר ה 7 | ל י ל כ I 4, ל י ל ב 3 | ך ב ה ח י מ ה ל
[ן י ב י י ח 16 ן ו ג א > ו ג א 15 ) ו נ א [י נ א 14 | < ך כ ש ל J . 12 ך ד ם י ת ג [ם י ת ב 11 | ך ב ה ל ע מ ו
ת ו ר י ש ל ש ה ל כ ל כ ב 20 ן ך ב < ן מ ש ר ע ם י ת י ז ן מ 19 | ל כ ו א 18 | ד ב ן ש ו ד ל [ן ש כ ו ר ל 17 | ק כ י ר צ
| ת ו ר ש ע מ י נ ש ת ק י ז א ל א ה י ל ע ן י א ש 22 | א < א ל ש 20 | ה מ ו ד ה ל ש [ה מ ר ו ת ש 20 ! ך < ת ו ר -פ ל ש ב
ן ר ש ע מ ו י א ר ע ן י ב 28 | ך ב !י ל ב ש 25 | ה ד ו מ י א ד ו [ה ד ו מ י א מ ד 24 ן ד ב
י ג מ
י ה 23 | ן י ד י נ י א 22
| ה ד ו ה י ׳ר ר מ א [׳ר ר מ א 32 | א ק ס פ ה א כ י ל ר מ א ל י א ד ו ן י ב ו , ק ס פ ה ש י
83 [6-17] ב ן וש א ר ר ש ע מ
לכוא הניאתה ןמ סיניאת ךל טוקלו אצ ול רסא* :םי לבט ץראח יטע תא וליכאי לאו 1
ךכ ןיבו ךכ ןיכ לזג םושמ ששוח הז ידה הלכלכ ךל אלמו אצ לזג םושמ ששוח וגיאו
טקלו אצ ול ׳טא ששוח וגיאו תי כה לעב לש תוריס לע תורשעמו המורת ןתוא השוע
אלסמה בייח ןיגימב טקולה ךלש ןותמ יסירכ אלמא ינאו י לש ךותמ סיניאת םירשע ךל
העברא רוטפ ויפ ךותל םיניאת שלש ףרצמה ׳מוא ןועמש ׳רב רזעלא ׳ר רוטס וסירכ 5
הביא תינוגיב האסמ התוחפ ןיא הלודג הלכלכ ךל טקלו אצ ול ׳טא בייח הז ירה
הלכואל הדשה ןט הגיאת איבט הי ח" ו םלבקמ התוחפ הניא הנטק בקרתט התוחפ
:י ארע ןחט לכואו רצחל ןאיצוט ותיב ךותל וסינכהו חכש תורשעמה ןמ הרוטפש רצחב
ינג שארל ןלעהו חכש תורשעמה ןמ הרוטפש רצחב לכואל הדשה ןמ איבמ הי ה
9
ועי שארב ןלכואל הדשה ןמ םיניאת איבמ היה
, 0
;י ארע ןהמ לכוא ותיב ךותל ולי סא10
שארל ןלעמ ימוא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר ,יארע ןהמ לכאי אל וריבח רצחל ןסינכהו חכש
ןהו רשיע ןכ סא אלא ןלי כאהל יאשר ןיא אוה הדשל ןילעופ תא איצופה לכואו וננ
קעב םהינפל ןתונו איצומ תיבה לעב היה סא ורישיע ןכ םא אלא לוכאל ןיאשר ןיא
שמח וב י ל ןת הז רוסיא ךליה תי בחל רמואה
11
;רשעל ןיכירצ ןיאו ןילכוא הפי
לכוא ול ןתונו איצומ תיבה לעכ היה פא בייח ףוריצ םא רוטפ תחא תחא לכוא םינאת 15
םא תחא תחא לכוא ךכ ןיכו ךכ ןיב ׳םוא הדוהי ׳ר ריאמ ר ירבד רשעל ךירצי וניאו
׳ר ימא ריאמ ׳ר ירבד רשעיש דע לכאי אל הצקומה ןמ תורגורג חקו לה
12
: בייח ףריצ
:רשעל ךירצ וגיא תי בח לשמ טקולב לבא ולש ךותל טקילב ׳ומא םירבד המב הדוהי
אלא הגיאתה ןמו תיזה ןמ ולכאי אל הדשב ןידדעמו הדשב ןישכנמ ויהש םי לעו פ
13
קפרצטו ןילכוא תושר תיבה לעב םהל ןתנ םא ךכיפל תושר תיבה לעב פהל ןתנ ןכ םא 20
ןילכוא תונוזפ וילע םהל שי לבא תונוזט ויל׳ע םהל ןיאש ןמזב ׳ומא ׳רבד המב ןיבייחו
םיתיזב ןיקסומו םירמתב קדובו םיניאתב ןיררוע ויהש םי לעופ
1.
:ןי בי י ח ןפריצ םאו ןירוטסו
םהל ןתנ ןכי םא אלא לכואו חלסב תופסי אל םהל התכז הרותהש ןירוטסו ןילכוא
אל לכואו הלע הלע םיטרקט םילצבב שכנם לעופה תא רכושה
15
:תושר תיבה לעב
םילעופ ״:לכואו pאל דבוחטב אוה םיטרקט לבא לכואו ודי ךותל חלקה תא זוחאי 25
אצט
1 7
:םהל התכז הרותהש ןירוטסו ןילכוא םילצבב קדנואו םילצבב ןירקוע ויהש
םזשט תרתוט םיברה תושרכ תורשעמב תבייחו לזג םושט הרוסא דיחיה תושרב תוכירכ
םושט תורוסא םיברה ׳שרב ןיבו דיחיה תושרב ןיב תומולאה תורשעמה ןמ הרוטסו לזג
תרזופמ לזג סושמ הרוסא ירכ היושע תחרוסמ האובת אצמ תורשעמב תובייחו לזג
וניאו תיבה לעב לשמ תורשעמו המורת ןהילע איצוה ךכ ןיבו ךכ ןיב לזג םושמ תרתומ 30
השוע ךכ ןיבו ךכ ןיב תורשעמב תבייחו לזג םושמ הרוסא הפוחמ הלכלכ אצמ ששוח
יג » 1 7 ן ם ש 14 | 'ב ׳נ ט יע 12 | א י ש א (י א ׳ ג ) ׳ג ׳ב 'ג י 10 | ב י ל ן י ב ו ל י ע נ ׳ (׳ א ׳נ) ׳ג ט «» י I
ן (י ג ׳ נ ) ׳ב ׳נ י 29 | א ׳י כ מ ״ ב נ 26 | ם ש 22 | : ט י פ ם ש ג ; (י ב  b) '3 א ״ מ י ב » 19 | (י א ׳ג ) ׳נ
ת ו ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ה י ל ע א י צ ו מ 3 | ב < ל ז ג 2 | י ל [ך ל 2 | ב ם י ר מ ת > ם י נ א ת 1 | י ל [ך ל 1
| א ה א מ מ [ה א ס מ 6 | ד ב ר י ח ב j 5 ד ב ק י ד צ ׳ י ב 5 | ך ב ט ק ל מ ה 4 | ד ב ח י ב ה ל ע ב ל ש מ
( א א ל > ו ג ג 10 | א י ב מ ה 10 ( ד ב ם י נ א ה > ד ב א י ב מ ה 9 | ר ש ע מ ה 9 ן ד 3 א י נ מ ה 7
ב י ה י ד ש ל ו י ל ע ו פ 12 ן 3• < ח א 12 | ב ת ר ח א [ו ר ב ח 11 ןי ג ו ג ג ש א ר ל ד י צ ח ך ו ת ל [ר צ ח ל II
ך ו ח מ 18 | ד ב ר י ת מ ס ק ו ל ב 18 | ד 3 י ט ס י > ת ת א 16 | ד 3 ! פ י צ 15 | ד 3 < א י ה 12 , ד
ה ת כ ז 23 | י ו ל ע [ו י ל ע 211 י ו ל ע [ו י ל ע 21 | ד 3 ן י י י ט פ י [}י ב י י ח ו 211 ף ב ו ג י א ו ל כ ו א j 18 ד 3 ל ש
ד 3 י י י ב j 25 ת ו ש ר ת י ב ה ל ע ב ו ל ן ח ו נ כ י ׳א א ל א ו ח פ ן ה ב ל כ א י א ל ו > ה ו ש ר 24 ] ד 3 ה נ ת נ
ד ר ו פ א .ד ת ו ש ר > ם ה ל 26 | ד 3 ה נ ת נ [ה ח כ ז 26 | ד 3 ע ק י ק ב י [ץ י א ל 2;< ׳ ד 3 י מ ט ר ק מ א ל א 25
ל ש מ 30 | ד 3 ה ת ו א ה ש ו ע [ן ה י ל ע א י צ ו ה 30 ! כ < ל ז ג 28 | ד 3 ח ו ב י י ח ז 27 ן ד 3 ח ו ד ו ס א 27
| ך ב ה ש ו ע א נ ה ר צ י כ [ך כ ן י ב ו ך כ ן י ב 31 | ד 3 ל ש ת ו ר י פ ל ע
[1-8] ג [18-22] ב ן וש א ר ר ש ע מ 84
1 םדא ינב בור ודשחנש ינפמ םהב ךלהמו ץצוק אהי אל תוצוצק אצמ
14
:םי מד התוא
לכואו ררוב ונג שארב ץבורח לשו תורנורנ לשו םילצב לש המירע ול ,דתי ה
19
ז םהילע
המהב ץא דמוא רזעלא ןב ׳עמש ׳ר ותמהב י נפל ךילשמו ררוב ןחלושה לע חינמו ררוב
ופוס ןיאש יאד? ןהמ לכאי אל ריעל הדשה ןמ םסינכהש םלוכו רצחב יארע תלכוא
5׳רו תוליבח םשעי ש דע רימע יעיקבב ליכאמ אהי םלועל
2
" :רתומה תא ריזחהל
ןיפתוש י נש ןוגכ לעונ דחאו חתופ דחאש לכ אביקע ׳ר םושמ ׳מוא רזעלא ןב ןועמש
לכואו ונג שארל ץלעמ תחא רצח לש ןהש יפ לע ףא ץרוטפ תוגגב ץרוייד ינשו
ןילכוא ואל פאו יארע ןהמ ןילכוא ץא הריד תיב ןהב שי סא דומלתה תיבו תסנכה תיב
אל הריד תיב יארע ןהמ לכוא סנכומל תויושע הדשבש תורצואהו תואיירואה יארע ןהמ
10:י ארע הב ןילכואו הניגכ איה ירה תרדענה רצח
,
וא אימחנ ׳ר יארע ןהמ לכאי
:הרוטפ הנוציחהו תבייח תימינפה ןירמוא ןתנ ׳ר סושמ פירחא ץרצויה תכו ם
81
ןחלושה לע חינהו טקיל םאו רוטפ וכרדכ טקול ןולחל הטונו הנינב תדמועש הני את
22
ליאוה ץראל הצוחב עוטנ ותצקמו ץראב עוטנ ותצקמש ןליא בייח הז ירה תחא ולי פא
לאי לפנ ןב ןועמש ןבר ר ירבד ץראב עוטנ ולוכ וליאכ ץראל הצוחב עוטנ ותצקמו
15:ץראל הצוחכ איה ירה ץראל הצוחב ׳רשי ץראכ איה ירה ׳רשי ץראב עוטנה דצה ׳טוא
ג הז ירה הדשב בהבהמה ןועמש ׳ר םושמ ימוא הדוהי ןב ןועמש ׳ר י ;ן
םיניאת ונמטש תקונית בייח הז ירה הדשב םיילחשה תאו םושה תא קחושה*:בי י ח
ןקיספש י נפמ תורוסא ולי א ירה תורוחש ואצמו תונבל תונבל ואצמו תורוחש תבשל
הדוהי ׳ד ןיבייחמ לליה .תיבו ץרטופ י אמש תיב תבש תלכלכ רופא ןכומ קפס רוסא
20׳ר רשעיש דע לכאי אל וריבחל חלשל הלכלכטקו לה
3
:רסוא היה ומצע ללי ה ימוא
םהילע רבעו םוקמל םוקממ םיניאת רי בעמה
4
:רסוא היה ומצע ללי ה ימוא הדוהי
:רסוא היה ומצע ללי ה ימוא הדוהי ׳ר רשעי ש דע לכאי אל תבש י אצומל תבש
ןירוטס מילעוס וא תוקונית ןסינכה םירמת ןהבו תודבכמ םי ני את ןהבו הניאת י כו ס
5
ןלכואל רוטס הסיע ןתושעל ותיב ךותל ןילבוש םינכה ןיבייח תיבה לעב ןסינכה םא
25 בייח שלשו רוטפ םיתש פירועש ףי לקמה' :בי י חפ הדוהי ׳רב יסוי ׳ר רטופ ׳ר תולי לט
ןיריזחט ןיאש יפ לע ףא רזעילא ׳ר י נפל ורפא
ך
;רוטפ עבראו בייח שלש ןיטיחבו
הילע בשחו ערזל הערזש רבפוכ רוהט רוטפ רחא ןי טעטל ןריזחט אוה ירה הזה ץטעטל
ונהנ קריו ערז רשעתמ קריל וילע בשחו ערזל הערזש לדרחו קריו ערז תרשעתמ קריל
םדאל רמול יבל סג אל יימימ עשוהי ׳ד רמא דעי לא ׳ד ירבד םכתומכ דתיה תוקריב
30וגהג אל אי לטי מא תורשעטה ןמ רוטפ יוהו שובכו לדרח לש תורמת ךל טקלו אצ
ןיאש תחאו תחא לכ ק םרות אוהשכ תי עי בשל אלו תורשעטל אל רתיה םיטכח הב
ערזל ץראל הצוחב ןעטל ולש ךותמ ץלתוש רקועה
8
;וגימ וניאש לע ןיממ ןיטרות
ב א ״ נ » 1 8 | ( י א , ׳ ד ) ׳א א ״ נ י f 16 ( ״ ׳ ג ) ׳א א י׳נ י I 13 (׳ ) 0 י j 10 : ט ״ מ א (׳ה ׳ ג ) ׳ד ׳נ י 5
| (י א ׳ה ) ׳ג א י ג י 32 | : י א j 29 (׳ה ׳ד ) ׳ב א ״ נ י j 25 מ ״ מ א (י א י ל ו י א א ״ נ י 23 | 1׳3 ׳ד )
ן ו ג כ 6 ן ד ב I5 W ד 2 ?י א ש י פ ל I 4 ד ב <
י נ ב
I
1
ל 3 ד ל י ה ו I ל 1 2 ח ו צ י צ ק 1
t ד ב ! ה נ 10 | ד ב זי י ב [ן ה מ 9 ! ד ב ח ו י י ו א ה 9 ן .ב < ן י א 8 !ד ב ה ו ג ג ה j 7 ב <
< ה ז י ר ה 13 ן ה י ג מ ה ו 12 | ך ב ל ב ו א [ט ק ו ל 12 | ד ב K " ׳ י ם ו ש מ ם י ר מ ו א 11 | ׳ י ד ד ע נ ת 10
ן ק י פ ס 18 | ב < י נ פ מ ד ע י ר ה ן מ 18 | ך כ י ז ח > ל א ר ש י 15 | ד י ג ח [ד צ ה 15 ן ד 2
| ו מ צ ע ל 21 ן ט ק ל מ ה 20 ן ב < י ס ו א 22 ד ע ט ק ו ל ה ן מ 20 | ו מ צ ע ל 20 | ד 2 ן נ ב ו מ 19 | ב
[ב י י ח מ 25 | ד ב ב י י ח מ [ר ט ו פ j 25 ב י י א מ ' י [י י
צ 5
י I ל 3 ה ר מ ח > ת ו ד ב כ מ j 23 ו מ צ ע ל 22
I ד 3 י ב ם כ 27 | < ר ו ה ט 27 | ך ב < י י ט פ I 27 ר ז ע י ל א ׳ ר ל 26 | ד ב ׳ י ש ל ש 25 | ר ט ו פ
ד י י ס ו ב ק ן ב > ע ש ו ה י ׳ר 29 ! ד ב < ם כ ת ו מ כ 29 | ע ר ז ל [ק ר י ל 28 | ך ק ר י ל ב ם י ע ר ז ל [ע ר ז ל 28
| ף ב ם ר ו ת > ם ר ו ת 31 ן •ן ב א י ל ט מ ה 30 | ד ב < י ל I ם נ [ס ג 29 | א ל ט ו כ ק ד ו
י ס ט
ק
| ד ב ם י ל ח ש 32 | ד 2 י ח א ל י ח א ל כ 31
85 [9-14] ג ן וש א ר ר ש ע מ
םושמ ימוא הדוהי ׳ר תוי שעמ ידימ ןיאיצומש ינפמ בייח הז ירה יונל ןרכומל רקפהלו 1
ינפמ יאדו ןרשעמ ןתשפ ינצוהו ןיניטעו ןיליתש וריכחל חלשמה הירזע ןב רזעלא ׳ר
:י אמדאלא ןרשעמ ןיא תוריסה לככ ןה ירה ׳רמוא ימכחו ןהילע פדא ינכ בור ודשחנש
ןיאמט ויה פא תי עי בשלו תורשעמל ןתקזחכ ןה ירה תופוקכ הזו הז ושירשהש פי לצב
9
ןה ירה היילע עקרקב הזו הז ושירשה תבשב ןהב שולתל רתומ ןתאמוט ידי ולע אל 5
תבשב טהט שולתל רוסא ןתאמוט ידי ולע ןיאטט ויה םא תי עי בשלו תורשעמל ןתקזחכ
תיעיבשב ןירוסא הדשב ןיעוטנכ ולי א ירה ןילונט ןהו תלופמ ןהילע הלפנ רוטפ שלת פא
הז ירה ודי ךותב הקד הקד חינטו הסנ .הסנ ררוב ףולה תטמ
1 0
;תורשעמב ןיבייחו
תיבו י אמש תיב וקלחנ אל רזעלא ןב ןועמש ׳ר ימא בייח הז ירה ילכבו ץראב רוטס
דיב ררובה לע וקלחנ המ לע בייח הז ירה ילכב רוטס אוהש ץראב ררובה לע ללי ה10
סיטי השלשו םינש והדש תא ריקפטה ״ :ןי רטופ ללי ה תיבו ןיבייחט יאטש תי בש
תחא הנש דחא שדוח תחא תבש דחא טוי תרקפוט י דש ירה ׳טא םא וב רוזחל לוכי
וניא רחא ןיבל וניב הכזש ימ וב רוזחל לוכי רחא ןיבל וניב הכז אלש דע תחא עובש
החכש טקל יבג לע אל לבא רקפה יבג לע ותטהב תא רשוקה
21
:וב רוזחל לוכי
תפי סא םיבנע ינסט והדש תא רמשמ םיניאת תסי סא הי נפל ךילשמו רקוע לבא האיפו 15
דיפקמ תי כה לעכ ןיאו םהיניב ןירבוע ץלעופ ויה םא קרי י נפמ והדש תא רפשפ פיכנע
רחא וחקלו םתס ונכית הרוזה
נ נ
:ץבי י ח וליא ירה ואל םאו ןירוטפ וליא ירה םהילע
לליה תיבו י אטש תיב סידום לאי לטנ ןב ןועסש ןבר ׳טא רוטפ ונממ אי צוהל ולי פא
השועש רבחל אלא פיתז לש ןטועטו פי כנע לש טובעו האובת לש שי דנ רוכמי אלש
ןתי אל ןכו הרהמב ותסיע לבונ וני אש וב עדוי ש יפ לע ףא פי טי ח ול רכמ הרהטב 20
חל .רצוקש הב עדוי ןכ םא אלא ול תוסאל הסיעו ול לשבל לי שבת ותנוכשל םדא
םיתיז רושיע שירפט הז י רהטי תי זב ץשוע ןיפירא ול ויהש יול ןב הרהטב השועו הלח
ןטורדב ץרשעמ תושעל ץיואר וליא פיתיזש המ לכ ימוא פא ותיב ךותמ לבט ןטש
תורשעמ תונועל ואב אלש דע אידוסב קרי י דש חקולה
%i
:ןטורד םורדב ןרשעט תמורתו
ףא ׳טוא ׳טכחו אביקע ׳ד ירבד רוטפו וכרדכ טקול בייח תורשעמ תנועל ואבשמ רוטפ25
האובת ול רכמ פאש אביקע ׳רל ימכח פידומ ןובשח י פל בייח תורשעפ תנועל ואבשמ
ןי אש לכ לעב םוש והזיא רוטפו וכרדכ טקי לש קוסמל םיתיזו רוצבל םיבנעו רוצקל
וכותל ךועמ ומקועש לכ אפכר לש לצב והזיא דומעה תא ףיקמה דחא ריד אלא ול
ץקלקה ןיסירנ ןה ולי א תחא הפי לק אלא ול ןי אש ימ ימוא לאי למנ ןב ןועמש ןבר
וליא תישארב ימי תששמ עבורמ ךל ץא ׳מוא ׳למנ ןב ׳עמש ןבר ןיעבורמה ןיסב וליא30
וב ץאש לכוא יוא לאי למנ ןב ׳עמש ןבר ןידח ןהי לגולגש וליא םיירצמה םישדע ןה
דמוא יסוי ׳ד ץבודמ ןהיטקלהו תוגטקןהיסקועש ולי א סקלוקה ףא ׳וא ריאט ׳ר דורצ
ןחב אצויכש י פל ןטיס ןהב ןתיל סיסבה וכרצ וליא ןוגכ ןחט הטמלש ןיטיקה ףא
ם מ '» I 24 (י ז ד ) ׳ג ה ״ כ י א מ ד י 17 | ג ״ ם י ר ד נ נ ;(י י ׳ י ) ׳ל ס ״ ל ם י ר ד נ י 11 | ( י נ ׳ה ) ׳ד א ״ נ י 4
| ( ז ' ׳1; י א ב י נ י 28 | ׳ה
ה ק ד ו ד י ך ו ת ב 8 ] ך ב ן ת ס 5 | ב ן ד א 3 | ך ב < י נ ב 3 | י ג צ ו א ו 2 | ך ב ן י נ י ט א י 2
[ת פ י ס א 15 | * ב י ש י ק י 141 ד 3 י ח א ן י ב א ו ה ן י ב j 13 ך ב י י י ב ה ל ע ו > ר ו ט פ 10 ] ף ב ׳ י ק ד
[ן י ב י י ח 17 | ד ב ז י ב י י ח [ן י ר ו ט ס j 17 ך ב ה י ה ם א [ן י א ו 18 | < ם י ב נ ע ת פ י ס א 15/16] ת פ ו ס
| < ה ר ה ט ב 22 ד ע א ל ן מ 20 ן ד ב •י ש ו ע ל ו j 19 ב ן ד א ד ם ד א > ר ו ב מ י 19 | ך ב !י ר ו ט פ
ט ק ו ל ש j 27 ך ב ט ק ל מ j 25 ד ב < ל כ 23 ן ד ב ן מ ש ו I 23 ד ב זי ט ׳י ע י ז י ס י ר ע 22 •| ב ח ב [ן ב 22
I ד ב זיל ק ל ק ה 29 1 ד ב ל ב (י ט 29 | ך ב י
מ
ק י ע !'*ש 28 ( ד מ ו ע ה j 28 ר ו ז [ר ו ד 28 | ד ב
ן ן ח י צ ק ע ש 32 | ד ב ל כ (ל כ ו א 31 | ן ה ל ג ל ג ש I 31 ב ם י ס ג [ם י ש ד ע 31 | ן י ם ו נ ל א [ן י ס ג ו ל א 30
| ד ב **ו י כ •ן יא ש 33 | ב ו כ ר צ ו ה ש j 33 ך ב [י ט נ ק ה [ן י ט י ק ה 33 | ב < ״1
א 3 3
[1-9] א יניש ר ש ע מ 86
1 םהב ן/ויל םימכח וכרצ אל ןיליבורטסיאהו ץקסרפה ץרפאליאה לבא לארשי ץראב
םעטה רחא אל םימכח םהב וכליה אל, תוריס ירשי ץראב םהב אצויכ שי ש יפל קי פ
ינוערז ראשו דבלב בורה רחא ׳אלא םימדה רחא אלו הארמה רחא אלו חירה רחא אלו
ןילכאנ ץאש הניג ינוערז ראשו תונונצו תפל ערזו תועולדו ץאושיק ערז ןונכ הנינ
5 ינוערז אלא ורמא אל ימוא הדוהי ׳ר.תי עי בשב םדא לכמ ץחקינו תורשעםה ןמ ץרוטפ
:אי קבו סיטם ערז ץגכ הדש יגוערז ףא ׳טוא יסוי ׳ר דבלב הנינ
.ץ ש א ד ר ש ע מ א ת ב ס מ ק י ל ס ו א ק ר י פ ק י ל ס
יניש ר ש ע מ
10ןי א ותא ץניהרמ ץא ותוא ןינכשממ ץאו ותוא ןירכומ ןיא יניש רשעמ' א
אל דחא י ני ש רשעמ ןהילע ללחל ולי פא בהז ירניד ודגנכ ץלקוש אלו ותוא ןיפילחמ
הדולח ולעי אלש ליבשב פא פהב רמעתהל פתוא .דולי אל פחב תונהיל י נחלושל םנתי
ןינכשטמ ןיא דציכ הנפ יל ןתו םיתאפ ךליה ול רמאי אל ותוא ןירכומ ןיא דציכ רתומ
אל ותוא ןיניהרמ ץא דצי כ
3
:ולש יניש רשעמ ונוכשפהל ותיבל סנכי אל ותוא
15 רמאי אל ותוא ןיפילחמ ץא דציכ ןילוח וילע ןתו ךדיב אהו הז רשעמ ךליה ול רמאי
י ל ןיאש ינפמ ןיי ךליה ־ול ,רפוא אלא ןיי י ל ןתו ןפש ךליה ןמש יל ןתו ןיי ךליה ול
ןיפילחמ ןיאו ןיפילחמ ואצמנ ןיי יל ןיאש ינפמ ןמש ךליה ול דמוא חלהו ןמש
לע אלו תי ני צ יבג לע אל ותוא ןינתונ ןיא יניש רשעמ
3
ז הז םע הז הבוט ץשוע
ריתמ אסוד ׳ר ןומיסא לע יניש רשעמ ץללחמ ץא
4
!עימקותוא ץשוע ץא תוזז יבג
20 ן י א
s
t ןהילע ותוא ץללחמש ץוש לכה ץחרמכ ןמיס תוגתיגהו תוגטק תוטורפ לכא
ןניאש תועמה לע אלו אצוי וני אש עבטטה לע אלו דורט עבטטה
;
לע אל ותוא ןיללחט
ןהילע ותוא ןיללחט ןיא תימלשורי תועמו תויבזוכ תועמ ול חיה דצ הזיכ * :ותושרב
ותוא ץללחמ פינושארה םיכלמ םושל אצויה עבטט לבא רשעמ הנק אל לליח םאו
לכא ,ןאכ ןהו לבבבש תועמה לע אלו לבכב ןהש תועמה לע ץללחמ ןיא דציכ ןהילע
25 תועמה לע ץללחמ ןיא דציכ ןהילע ותוא ןיללחט לבבב תועמ ול ויהו ןאכ היה סא
ףא רובל וסיכ לפנש וא ךלמה רהב וא ארטסקב תונומט תועט ול היה ותושרב ןני אש
ןרשעמ הנקאל לליח םא םהילע ותוא ץללחמ ןיא תועט םש שי ש עדוי ש יס לע
ןה ירה רמאי אל ודגנכ אב סנא הארו תועמ ודיב היהו ךרדב אבש ימ וב אצו י כ
1
ןיי ידכ ןועט היה י :ןימייק וירבד ןכ השע םא יתיב ךותב י ל שי ש תועמ לע ץללוחט
30 תוריפ לע תורשעמו המורת ץי ושע ןה ידח רמאי אל ורבתשנש ןתוא הארו ןטש ידכו
לכא הואת רשבל ףועו היח ןי חקול
9
!רוסא הז ירה ןכ השע םא יתיב ךותב יל שי ש
היח ץחקול ץא ורמא םידיה תא אמטמ הואת רשב אהי ש ורזגשמ םימלש יחבזל אל
| (י נ ׳א ) ׳ד ׳נ י 18 | 00 14 | :מ י׳ש א (י נ ׳א ׳א ) ׳נ ׳ב   נ י 10 | ם ש י ; ׳ מ ׳ד י א מ ד ל י ע ל ׳ ע 2
ן (׳ נ ׳א ) ׳ד ׳ג י 31 | ו״ ונ ק ק ״ ב נ 28 :ן ״ ל ק ׳׳נ ג ; ס 0 י 20 | : ז י מ מ ״ ב נ ; ם ש 19
I ל ב זיע יל יי
4
! ד ב א צ ו י כ ש 2 ן ז י ל ב ר ט צ א ת ו 1 | ך ב ן י ק ס ד פ א ה ו 1 י ד ב ן י ם י ל א ה
1
יז ב ן ת ו ו ל ה ל ו 12 | ך ד ח ו א נ ת ה ל [ת ו נ ה י ל 12 ] ב < י ח א 11 | ן י נ י ה ר ה מ j 10 ן י ח ק ל נ ו 5
ת י ז ז 19 ן ב ה כ ו ס [ח כ ו מ j 18 ן י נ י ח ר ה מ 14 | ב ל ע > ד ב ו נ ג כ ש מ י ו 14 | ך ב י
ת ו ס
ה ז י ר ה 13
ן ה י ל ע > , ה נ ק 23 | ר ו ד מ [ד ו ר מ 21 | , ן י ל ל ח מ ן י א ש j 20 ך ב ת ו נ ה נ ה 20 | ף ה י ו ז ב ת י ח
ב ן כ [ן א כ 25 ן ך ב < ן א כ ן ה ו 24 | ד ב ק ש [ן י י ש 24 ן < ד צ י כ 24 ן ך ם ש מ ב ם ו ש מ 23
) ת ו נ ו מ ט > ל מ נ ש 26 | ך ל מ ה ת י ב ו j 26 ך א ר ט ס י ק ב ב א י ט צ ס ב j 26 < ת ו נ ו מ מ 26 | ף
| ד ב ל י י ב ו 28 ן ך ב < ת ו ע מ 27 | ם ש א י ה ש 27 ן ע ו ד י ש 27
rio 18-87] יניש ר ש ע מ
׳טוא סיילביא שי א .דדיהי רנ דזעלא ׳ר הואח רשנל ףועה ןיחקול לכא ׳רואת רשנל 1
הרוהט שדוקל האמט הואת רשנל תשענש תגה לכש הואת רשכל חועה אל ףא
ךירצ ןיא המותס ןקנקה דגנכ לוכאל ךירצ החיתס פלשוריב תיבח חקולה ״ :המורתל
סיירומ לשו ץמוח לש דיצ לש לבא ןיי לשב םירומא םירבד המב ןקנקה דננכ לבאל
לש תואכרוד ןקנקה דננכ לוכאל ךירצ ןיא המותס ןיכ ההותס ןיב שבד לשו ןמש לשו 5
לכוא הז ירה תופוק ויה פא ןדננכ לכוא ץא הרפת לש תופורדו תואי לטפו הרפת
:תפנה דנינכ אלו ץנזה דננכ אלו םינצרחה דננכ אל ןדגנכ לכוא ןיא םירבדה לכ ראשו
:רועה דגנכ לוכאל ךירצ ןיא טוחש רועה דננכ לוכאל ךירצ יח םלשוריב יבצ חקולה
11
אל ףא ׳מוא קודצ רב רזעלא ׳ד םיטבש לש ןהש ינםמ סלשוריב םיתב ןיריכשמ ןיא
12
ץכורחהו ןידרזה יבלול עורזב ןתוא ןילטונ ןיזיפשוא י לעכ ץשדקומ לש תורוע
13
:תו טי מה 10
ףולה לכא רשעמ ףסכב ןיחקינ וקיתמישמ רשעמ ףסכב ץחקנ ץא וקיתמי אלש דע
ןיחקינ וקיתמי אלש דע ןיבו וקיתמישמ ןיכ ןישבכנה לכ ראשו ןיסומרותהו לדרחהו
אעירח תלח ןילכוא תואמוט אטטמו רשעמ ףסכב תוחקינ אעירח תנב רשעמ ףסכב
ףסכב וחקליש והמ אעידח תלח ול רמא אתסלח ׳ר לצא ירונ ןב ןנחוי ׳ר אב יסוי ריא
רוק
14
:וחקלי ׳מוא אביקעש אלא ןכ ימוא י נא ףא ול רמא וחקלי לא ול ׳מא רשעמ 15
תואמטמו רשעמ ףסכב תוחקינ תוי נפכ ץלכוא תאמוט האמטיט וניאו רשעט ףסכב חקינ
רשעס ףסכב חקינש אלא רבד לכל ץעכ אוה ירה רוק׳טוא הדוהי ׳ר ןילכוא תאמוט
םושמ ׳מוא ׳עמש 'ר תורשעמה ןמ תורוטפ ןהש אלא רבד לכל ירפכ ןה ירה תוינפכ
הדוהי ׳ר ׳מא הארמ אלא פעט וב ןיאש י פל רשעפ ףפכב חקינ וניא פוכרכ רזעילא ׳ר
רמאי יפ ול ׳פא פלשוריב ריצ ןירכומ ויה אבא תיב לש רזעילא ׳ר י נפל שי דנ ןב 20
חפוקמל היפד ורזחי נגושכ םימלש יחבזל המהב חקולה
16
;ומע ץירכומ ץגד אמש
ןמזב םירומא סי י בד המב הדוהי ׳ר ׳מא תומת הזה ןמזב םוקמב לכאתו הלעת דיזמב
ןילוח רשעמ לש תועמ איצוהל ןיוכתטב לבא םימלש סושל הליחתב החקלו ןיוכתסש
ןיבו גגושב ץכ םומ תלעב המהב .דתיה םא ןמוקמל םימד ויזחי דיזמב ןיב גגושב ןיב
םימד ורזחי דיזמב ןיב גגושב ןיב םיאמט תוריס ויה פא המוקמל הימד ורזחי דיזמב 25
לי שכת ןובשח י פל חבשה ןיגול י נש וב ויהו שבד גול וכותל לפנש ןיי נול
16
:ןמוקמל
ולבתש ץלוח לשו ןובשח י פל חבשה ןילוח לש ןילבתב ולבתי נש י ני ש רשעפ לש
- לשו י ני ש רשעפ לש טי לפק״ :ןוי די סל ולש רשעט איצוי לא יניש רשעט לש ןילבתב
חאפאו רשעט לש הסיע ול .דתיה
18
:ןובשח יסל חבשה הז פע הז ולכתי נש ןילוח
ןנחט ןיטיחה תא רריב י נשל פגפה לי שבתה תא חידקהו תפה הלפנ ןובשח י פל חבשה 30
הדופ האצוהה תא ץבשחטש פוקס ׳פוא יפוי ׳ר פיטיח רעשכ פדפי ש פייד ןדיקרהו
ןילוח לש פיטסב ישארו יניש רשעט לש ןטש תודבכמה תא הדוס וניאו ןיטיחה תא
׳ נ ׳ ן י ל ק ו ע ן מ ק ל י ע ו (י א ׳נ ) ׳ נ ז״ ל מ י ע י ב ש י ' ע 10 | :ו ״ כ ס ל נ מ נ 9 | (י נ >?י ס )׳ג ד י נ י ; ' כ ׳ נ ן מ ק ל ׳ע 3
נ י נ » 26 | : ס י נ ן יש וד יק j 21 | : ס י כ ן י ב ו ר י ע j ;ש ש ן מ ק ל 15 | ׳ ד י ג ן י צ ק ו ע מ (י ה ם ו י ל ו ב ט ס ו פ ד ב )
| I (0B29 יא י ב ) ׳נ ׳ב
ח ו א ב ת י ר ת ו א כ ר ו ד j 5 ב ה א מ ט ו [ה ר ו ה ט j 2 ב ן כ ש [ל כ ש 21 < א ל j 2 ך ׳י ל כ א ב זיל ב א ש י א 1
! ע י ר ת ת י נ ב j 13 ם י ש ד ק 10 \ צ י א [ך י ר צ י ח S j ת פ ז ה [ת פ ג ה I 7 ת ו ש ר ו ד ו 6 | < ת ו א י ל ט פ ו 6 | ף ב
| ף ב P ה מ 14 ן ד ב < ׳ י 14 ן ע י ר ח 13 ן ף ר א מ ט מ 13 | ף ב !י א ו י נ ש > ר ש ע מ 13
י מ ג י א ב ר מ א י מ ד מ א 20 | י ד צ [ר י צ 20 ! ר ו ר ג ן ב 20 ! ח ו ר י פ כ j 18 ב < ן ה 18 [ א מ ט מ ו 16
: ך ב ה ל י ח ת מ 23 | [ש ש ק י ר ם ו ק מ ש י ו ] ב < ן מ ז ב 22 ן א < ם י מ ל ש י ח ב ז ל 21 ן ף ר מ א
ב י נ ש ר ש ע מ 28 ן ך ו ל ב ח ש ד י ל ב י ת ש 27 , ך ב י ר ה ו [ו י ה ו 26 ןי ן י ל ו ח ל j 23 י נ ש > ר ש ע מ 23
! ל ב < ת א j 30 ח ד ק נ ו 30 , ד ה ל פ י נ ב ׳ י ל י פ י נ 30 ן י נ ש > ר ש ע מ 29 | ב ן ו י ד פ ב | ד
ן י ר ו פ ף א ה א צ ו ה ת א ן י ב ש ח מ ן י א ש ם ו ק מ > ד ת ו ד ב כ ה ב ת ו ר כ ב ה [ח ו ד ב כ ס ה 32 | ב < ן י מ ח ה 30
! ן נ ט ח ו ר כ ג ה ) ח ו ר כ כ ה nit
[1-7] ב יניש ר ש ע מ 88
1 רכינ וחבש הדיסב ריתוהש לכ יסוי ׳ר ׳סאש ללכה הז ןובשח י פל הבשה וברעתנש
:י נשל חבשה רכינ וחבש הדימב ריתוה אלו ןובשה *פל חבשה
ב ףוחל האשר ׳רשי תב ןיא השארל ןהכ תב הב הפחש הכודת לש ןתל-ת י ד
המורת תונוחמצ לכאת יניש רשעמ לש ןתלת הרעשב הרעש תננעמ לבא הירחא
5 התפיפחמ ץוח הרהטב הישעמ לכ ׳מוא לליה תיבו הרהטב הישעמ לכ ׳מיא יאמש תיב
תיבו התפיפחמ ץוח הרהטב הישעמ לכ ימוא יאמש תיב ׳פוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד
לש ןינוחמצ .ולכאי יניש רשעמ ינישרכ התיירישמ ץוח האמוטב הישעמ לכ ׳מוא ללי ה
ץרוש רמוא ללי ה תיבו האמוטב ןיליכאמו הרהטב ןיפשו ץרוש ׳מוא יאמש תיב המורת
ץרוש ׳מוא י אמש תיב ׳מוא ריאמ ׳ר הדוהי ׳ר ירבד האמוטב ץליכאמו ןי פש הרהטב
10 וז יסוי ׳ר רמא האמוטב הישעמ לכ ׳מוא לליה תיבו האמוטב ןיליכאמו ןיסש הרהטב
ץרוש ן י א
2
:ו ל ודוה אל ימכחו ןהכ לכל ונתני ימוא אוה ךכי פל אביקע ׳ר תנשפ
ןקחוש לבא םיקומיצ ימ םהמ אי צוהל םיקומיצ אלו םירמת רכש ןהמ אי צוהל םירמת
לישבתה ךותל ןנתנו ןילבתה תא ררצ ןתכאלמש ינפמ רתומ ןילבתב אמירט ןתוא השועו
ןמשה תאו תי תנלא ןייה תא ןישוע ן י א
ג
ז ןירוסא ואל פאו ץדתומ ןמעט לטב םא
15 תא ךס וניאו ןמשה תא ךס ברע ןמשה תאו תי תנלא ןייה תא השע םאו ברע
ץלוח תו עמ
4
:ךוסל ןכרד ןיא ץמוחו ןיי הכיסל וכרד ןמשהש ץמוחה תאו ןייה
תוריס תועמב תועמ ול דחא שידקהל טקיל טקי לש המ ורזפתנש שדקה תועמו
המ ללבי ל וכרד ןיאש רבד לבא ללביל וכרדש רבד לכו םינומירב• ןינומירו תוריפכ
לשו יניש רשעמ לש עלפ
5
:פהי נשל ריתוה ריתוהש המו פהי נשל טקי ל טקי לש
20 לשו ןילוח לש עלפ םיתשכ רמוא יאזע ןבו תועמ עלסב איבמ וברעתנש ץלוח
סא שדקה אוה ירה אוה שדקה סא ימואו ןהבש הפיה תא ררוב וברעתנש שדקה
רשעמ לש עלפ° :תרתומ וז ירה היינשו הז לע ללוחמ אוהש םוקמ לכב שדקה ואל
אי הש םוקמ לכ רשעמ לש עלסב ימואו תועמ עלסב איבמ וברעתנש שי דקה לשו יניש
שדקה אוה ירה אוה שדקה םא ימואו ןהבש הפיה יתא ררוב ולי אה תועפ לע תללחתמ
25 תועמה תא ללחמו היינשה תא לטונ הז לע ללוחמ אוהש פוקפ לכב שדקה ואל פאו
׳מואו תועמ עלפב איבמ וברעתנש שדקה לשו ץלוח לש יניש רשעמ לש עלס י ;הי לע
םהבש הפיה תא ררוב וליאה תועמה לע ללוחמ אוהש טוקט לכב יניש רשעט עלס
הז לע ללוחמ אוהש םוקמ לכב שדקה אל םא שדקה אוה ידח אוה שדקה םא ימואו
ורסא המ ינפמ תרתומ וז ירה תי שי לשו הילע תועמה תא ללחמו חיינשה תא לטונ
30 ףפכה לע בהז אל לבא קחודפ תשחנ לע ףסכ בהז לע ףסכו ףסכ לע תשחנ ץללחמ
׳טא ףסכה לע בהז ןיללחמ ךכ תשחנ לע ףפכ ןיללחמש םשכ ימוא ׳עמש ׳דב ׳עלא יד
ףסכה לע בהז וללחי אל בהז לע ףסכ וללחי ךכ תשחנ לע ףסכ ץללחמ המ ינפמ ול
ץללחמ בהז לש יניש רשעמ ׳וא ׳עמש ׳רב ׳עלא י ד תשחנח לע בהז ןיללחמ ןיאש
ן י ומ ור מ ל י ע ל 14 : מ י ל ה ו כ ר ב j ; י ד ׳ה ם י מ י ב ש ל י ע ל ׳ע 11 | (י ב י ב ) 'ג נ ״ נ » ; ׳ ד י י ס ו מ ו ר מ ל י ע ל ׳ פ 3
| ם ש 26 | ( ד ׳ ו ׳ ב ) ׳נ נ ״ נ » 1 9 | ם ש מ י ט י ב ש ׳ט >ןוש
ח י י ש ר 3 ן < ת ב 3 | ת ר מ ב 2 | ת ר מ ב 1 ן ד ב י י ת ו ט ח 1 ן ך ב ר מ א j 1 א < ו ב ר ע ת נ ש 1
(ץ ו ח ה ר ח ט ב 6 \ ד ב
ח מ
י י
ת
ל ש I
4
ת ו י נ ו ת מ צ 4 | ף ב ל ב א י 4 | < י נ ש 4 | ה ב [ה ר ע ש 4 ! ב
ה א מ ו ט ב 10 ד ע י ר ב ד ן מ 9 | ך ב ה ר ה ט ב ן י פ ש ו ן י ר ד ש 8 | ן י ס ש ו ה ר ה ט ב ן י ר ו ש 8 | ך ב ץ ו ח ה א מ ו ט ב
ה כ י ם ל I 16 < ב ר ע ד ע ם א ו ן מ 15 ן ו נ נ ח י 11 | ף ב ן ה י ש ע מ 10 \ ה ד ה ט כ ן י פ ש ו ן י ר ו ש 9/10 | ב <
| ב ע ל ס 23 | < ש י ד ק ה 25 ד ע , ז ב ר ע ח נ ש ן מ 23 | ך ב א י * [״ 22 ך ב < ו ל I?1 ב
׳ר 33 | ך ב ןיל ל ח מ ן כ ש [ו ל ל ח י ך כ 32 | ד ב י ב י > ו ל 32 | ד ב י י מ א ש י נ פ מ 29 | ב ת ל ל ו ח מ 24
ן ן ו ע מ ש ׳ר ב ר ז ע י ל א
89 [8-13] ב יניש ר ש ע מ
ץללחפ י אמדב לכא רומא ,דז י רהי אדו לבא י אמד לשב םלשו רי בש תו עמ לע ו תו א 1
ףסכ לשו ןו י דפ ו ל שי םי לכ פו אשעש בהז לש י ני ש רשעמ ן י לכו א לע ן י לכו א ו תא
ד מו חJ
8
ן הבש רומחכ ו לכאי י אדו לשב ברעתנש י אמד לש י ני ש רשעמ רתומ הז י רה
לכה לע ללחתמ שדקהש שדקהב ן י אש י ני ש רשעמבו י ני ש רשעמב ן י אש שדקהב
רשעמ ךלי אמ הלו ע ו ני א שדקהש דבלכ תו עמה לע אלא ללהתמ ן י א י ני ש רשעמו 5
;אצו י ןי או פנכנ י ני ש רשעמ אצו י ו פלשו רי ל פנכנ שדקהשו ךלי אמ אלשו ךלי אמ י ני ש
ובורי ע קפס ובורי ע וי מד רסואו ן קנקה תא הנו ק י ני ש רשעמש י ני ש רשעמב רמו ח
9
ןי או ןוי די פב אלא הלי כאל רתו ה אל י ודי ו ןועט שמו ח ן ו עט ן נו אל דו סא ו ני אש לכ
לכה לע לח שדקהש שדקהכ רטוח
1 0
:שדקהב ןכ ן י אש המ רנה תא וב ןי קי לדמ
׳מוא רי אמ ׳ד י ני ש רשעמב ןכ ן י אש המ ןוי די פב אלא הלי כאל רי תי ה אלו וב ןי לעומו 10
׳ר ןי רי תמ י מכחו טו רטארפ ומע שי ןכ פא אלא ףסכ לע תורי סו ףפכ ן י ללחפ ןי א
רזעלא ןב ץעמש ר תו רי פ י אהו תו עמ י ה רני דו ףסכ רני ד השלש ו משמ.׳מו א בקעי
לש תחאתו רו נמ י תש ו י נפל וי הי י :ן רנמב לכאי ו תו נחב ונחי ני ׳מוא ןקזה י אמש י מוא
רשעמל המו רתל ו לפי הפו רתל בורקתו רי פ םהי ני ב אצפו י ני ש רשעמ לש תחאו המורת
הבי ת י מוא י פוי ׳ר ןי רמוח י נש ו י לע ן י לי טמ הצחמ לע הצחמ י ני ש רשעמל ו לפי י ני ש 15
פאו ןי לוח ןי לוח וחי נה בור פא תו עמ הכו תב ו אצמו י ני ש רשעמו ןי לוח הכ שמתשנש
קו שו הזח ןהב שי םי מלש אלהו ן ו עמש ׳ד ו ל ׳מא י ני ש רשעמ י ני ש רשעמ וחי נה בור
תי בל ללי ה תי ב ורמא ךכ י סוי ׳ר םו שמ י מוא ׳עלא ןב ׳עמש ׳ר םי רזל ןי רוסא ן הש
לכאי םהלש י ני ש רשעמ ו דפי ש ן תכאלמ הרמגנ אלש תו רי פכ םי דומ םתא י א י אמש
ורמא םהלש י ני ש רשעמ ו דפי ש ןהב אצו י כ ן תכאלמ הרמננש תורי פ ףא פוקמ לכב 20
ן אי צו הל ןרי קפל לו כי ש ן תכאלמ ורמגג אלש תו רי פכ פתרפא םא אל י אמש תי ב םהל
או ה לוכי ן תכאלמ ו רמגנש תו רי פ ףא ללי ה תי ב םהל ורמא תו רשעמו המורת י די
דע אלאתו רשעמו המורת ןי בי י ח ןי א רחא רבד דחא םוקמ לע תו רשעמו המורת ן תו שעל
ורי זחה ןוי די פ ו לש י נש רשעמל שי ץו חל הטו נ ו פו נו סי נסב דטו עש ן לי א
U
;ו מי רי ש
רשעמל ןי אםי נפל הטו נ ופונו ץו חל דמו ע הי הןוי די פ ו לש י ני ש רשעמל ןי אםי נפל ו פו נ 25
ן הי חתפש ןי דב י תב ןוי די פ ו לש י ני ש רשעפל שי ץו חל ו פו נ ורי זחה ןוי די פ ו לש י ני ש
דשעפ ןהב ץדו פ ןי א׳פו א י אמש תי ב פי נפל ן ללחו ץו חל ן הי חתפ ו אץו חל ן ללחו פי נפל
׳פו א ללי ה תי בו ץוחב ןה ו לי אכ פי לק פי שדק פחכ ןי לכוא ןי או םי נפב ןה ו לי אכ י ני ש
־ר תנשפ וז י פוי ׳ר ׳פא ץו חלכ ץו חלו הפו חה דגנכמו פי נפלכ פי נפלו הפו חה דננכמ
פי נפב ןה ו לי אכ י ני ש רשעמ ןהב ץדו פ ןי א י מוא י אמש תי ב הנו שאר תנשמ אבי קע 30
תא תו כשלב ן הי רה ׳מוא ללי ה תי בו ץוחב ןה ו לי אכ ץלקפי שדק ןהכ ן י לכו א
י
ן י או
החו תפו שדו קב הי ונב הכשל
13
:ץו חלכ ץו חש החתפש תא פי נפלכ פי נפל החתי פש
׳נ >pp • b b i ח ו ל ש מ מ , (י מ ) ם ש י 24 | ׳ן ם י מ ס ש : נ ״ כ ב ״ גג /'
ז
פ ״ י
0
' ל ק ש »(י י ׳
נ
) '
ג י
״
ג
י ! 3
| [י פ ס י ם ס ה j ; ם ש י 32
[ש ד ק ה מ j 5 ף ב ?יא [ש י 2 ן ך  ב ל ש י י מ ד > ל ש j 2 י א ד ו ל ש ב 1 | א י י ד ב > ם ל ש ו ר י ב ש 1
I ד ב ש ד ק ה 6 ! ו׳׳מ א ל ש ו ך ל י א ו ן א ב ס ה ל ו ע > י נ ש 6 ! ד ?א כ ס ב ל י א מ [ך ל י א מ 5 |י ף ב ש ד ק ה
[ו נ י א ש 8 : ך ו י ב ו ר י ע ו ב י ב ו י י ע ו i
7
ר ס ו א 7 . ש ד ק ה ב מ > י נ י ש 7 | ס ל ש ו ר י ל > ם נ כ נ י נ ש 6
ה ד ו ה י ׳ר ב > י פ ו י ׳ר 15 ן ך ב ן ד ג נ כ [ן ר ג מ ב 13 ן ף ב מ ר מ ו ד פ 11 | ד ב י
ת י ה
I
1 0
1 3 א י ה ש
I ד 3 ׳י ד ו ה י [ר ז ע ל א 18 ; א ן י א ו [ן ה ש j 18 ד 3 ם י מ ל ש י ר ה 17 ] ך ב ם ה ל [ו ל 177 1 3
י ר י פ ן א י צ ו ה ל ן ר י ק פ ה ל ל ו כ י ש > ן ח ב א ל מ 20 | ד 3 ל
ג א י
א ל ש 19 ! ד 3 ה ד פ י ם א ש 19 | ן י א 19
> ו ר מ א 20 ן ף ב < • ם ה ל ש י נ ש ר ש ע מ ו ד פ י ש 20 | ן ח ב א ל מ ה ר מ ג נ ש ח ו ר י פ ב ת מ א ה ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת
| ך ב ץ ו ח ב ' j 25 ב ׳י ש ו ג ו ף ו נ ו 24 ; ף ב <
א ו ה
22 | ן ר י ק פ ה ל ׳ ר ש ע ל ל כ י ן י א ש 21 | ל ל ה ה י ב
[ ך 3 ח ת ת פ ו 32 | ד 3 ?י י מ 27 , ף ם י ת ב ב ם י ת ב י ת כ [ן י ד ב י ת ב 2*י
[14-19] ב יניש ר ש ע מ 90
1 םילקםישדק הכ ןיטחוש ןיאו םישדקה ישדק הב ןילכוא ןיא שדוקהגגו לוח הכות לוחל
ןיאש ים לע הא שדוקל החותפו לוחב הי ונב" ;האמוט פושפ הילע ןיכייח ןיאו
שדוק הלוכ לוחלו שדוקל החותפו שדוקב היונב "י : לוח הבבו שדוק הכות ןכ ןימייקמ
שדוקשדוקלו שדוקה דננכמ דקומה תיב תכשל ןוגכ לוחלו שדוקל החותפו לוחב היונב
5 פישדקתלי כאל פא החתיפ רחא ךלוה לכה האמוט ןיניעל פא לוח לוחלו לוחה דגנכט
ןיטחושו םישדק ישדק הב ןילכוא סלשורי תמוחב ׳יונב .דתיה םינפלו המוחה דגנכמ
יניש רשעמ הכ ןידופו פילקפישדק הב ןיטחוש הרזע תמוחב .דתיה םילק םישדק הב
םינפב אוה וליאכ ימוא ׳עמש ׳ר ץוחב אוה וליאכ ימוא הדוהי ׳ר המוחכ יונבה תי כ
ןינודינ ץבותכבש ־רשי ץרא ימוחת ׳מוא יפוי ׳ר שדוקכ תויונב ןלוכ תוכשלה לכ
10 סלשוריל סנכנש יניש רשעם י" :לארשי ץראכ ןינודינ ׳פוא רזעלא ׳ר ץראל הצוחב
ץוחב ןיב פינפב ןיב האפוטה דלווב אמטי נש ןיבו האטוטה באב אמטי נש ןיב אמטינו
וח פינפב לכאי ו הדפי לכה ׳פוא לליה תיכו פינפכ לכאיו הדפי לכה ׳פוא יאמש תיב
כה ׳מוא יאמש תיב ימוא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד ץוחב האמוטה באב אמטינש יממ
הדפי לכה ימוא לליה תיבו ץוחב האמוטה באב אמטי נש יטמ ץוח םינפב לכאיו הדפי
15 ׳מוטה באב אמטי נ ׳מוא רזעילא ׳ר פינפב האמוטה דלווב אמטי נש יממ ץוח ץוחב לכאיו
ץוחב ןיבו םינפב ץכ האפוטה דלווב אפטנ ץוחב לכאיו הדפי פינפב ןיבו ץוחכ ןיב
האמוטה דלווב ןיבו האמוטה כאב ןיכ ץוחב אמטינ ׳מוא אביקע ׳ר םינפב לכאיו הדפי
לכאיו הדפי האמוטה דלוב ןיבו האמוטה באב ןיב פינפב אמטינ ץוחב לכאיו הדפי
כאב אמטי נש לע לליה תיבו י אמש תיב וקלחנ אל רזעלא ןב ןועמש ׳ר ׳מא םינפב
20 לכאיו הדפי פינפב האמוטה דלווב אמטי נש לעו ץוחב לכאיו הדפי ץוחב האמוטה
תי בש ץוחבמ האמוטה דלובו פינפב האפוטה באב אמטי נש לע וקלחנ המ לע פינפב
לכב לכאיו פוקמב הדפנ ׳מוא לליה תיבו פוקפב לכאיו םוקפב הדפנ ׳פוא יאמש
׳דל ול ורמא רבקי ׳טוא הדוהי ׳ר הדפי אמטי נש רשעמ ףסכב חקולה
17
:תומוקמ
רקיעה ןמ הלי פט הרומתהש וניאצמ ןהל ׳מא רקיעכמ רתוי הליפטב ריטחת הדוהי
25 עובקםומ לעב לע אלא לח וניא שדקה עובק סופ תלעב הילע הלח השודק .ררופתהש
פירוהט׳ ןאכ ףא ץדפנ ץפומ ילעבו ץדפנ ןיא פיטימת ןהל המ התאבש םוקממ ול ורמא
רשעמ הנקאל םסנ יפ לע ףא יניש רשעמל ןינקנקלישמה
18
;ודפי י פיאמטו ודפיי אל
לשו ןמש לשו סיירומ לשו ריצ לשו ץמוח לשב לבא ןיי לשב פירומא םירבד המכ
האמו דחאב ץלוע פפנ וני אשכ ןיבו םפנ ןיב רשעמ הנקפפג וגיאש ןיב םפג ץכ שבד
30 הלוכש קזב רשעמ הנקודמא יתמיא ןהש לכב ןישדקמ ססג וני אשכ ןיכו פפנ ןיב
ן ׳י ׳ג ס 23 | (י נ ׳מ ) ׳ג אי< ם י ל ק ש ,(י מ ) ס ש י 11 | ׳נ 0 1יול » ׳ע ו 0ש j t 3   r < ם י וי ש פ נ ;ם ש י 2
I (׳א ׳י ) ׳ג ד ״ נ » ; ג ״ , 00 מ 27
ם י ש ד ק י ש ד ק הכ ן י ל כ ו א > ל ו ח 3 | ך ב ה ח ת מ ו 2 | ב < ם ו ש מ 2 ן ד ב < ן י א
1
ה י ו נ כ ן מ 3 ן ד ב ה א מ ו ט ס ו ש מ ת י ל ע ן י ב י י ת ו [כ < ם י ל ק ד ע ן י ט ח ו ש ו ן מ ] ם י ל ק ס י ש ד ק ה כ ן י ט ח ו ש ו
ל ו ח ל 0 ל ו ח ל ו ש ד ו ק ל ה ח ו ח פ ו ל ו ח ב ו ש ד ו ק ב ה י י ו נ כ > ד ל ו ח ל ו כ > ל ו ח ל ו 4 | ב < ל ו ח ל ו 4 ד ע
| ך ב ה א מ ו ט ן י נ ע ל [ם י ש ר ק ח ל י כ א ל 5 | ן נ ם י ש ד ק ת ל י כ א ל [ה א מ ו ט ן י נ ע ל 5 י• ד ב D <
;
בן י ט ח ו ש [ם י ש ד ק ה ב ן י ט ה ו ש 7 [ ך ב  ן י ט ח ו ש ן י א ו i 6 ד בייהתפר ח א ך ל ו ה ל כ ה > ם י נ ש ל ו 6
< י ס פ 13 ) ך בץ י ח ץ י ח ב [ץ ו ה ם י נ ש ב 12 ן ד ב י ס ו י ׳ר כ > ר ן ע ל א ר 10 | ד ב !י י י
6

א י 7
| ת ו ד ו ק נ א ל ב א א מ ט נ ש י מ מ ץ ו ח > ר מ ו א j 14 ב < ץ ו ח ב 14 ד ע י ר ב ד ן מ 14 י < ץ ו ח ב 13 | ד ב
ה א מ ו ט ה ד ע ה ד ש י ן מ 18 | *ן ב ץ ו ח ב מ ן י כ ם י נ פ ב מ •ןיב 16 , ה מ [י מ מ 15 ו ב י א מ ש > ל ל ה ת י ב ו 14
ב ת כ נ ה א מ ו ם ה ב א ב ] I 21 ב ׳ י ל ו כ [ה א מ ו ט ה ד ל ו ב 20 | ך ב ה ד פ י ש 20' | ד כ י י ד פ י ש 20 ו ב <
ל פ ח ב i j-2ו ד י מ ת ה ש [ה ר ו מ ת ה ש 24 (ךב ר י מ ח מ 24 : ך ב י נ ש > ר ש ע מ 23 ן !ב ם י מ ע פ י נ ש
| םפוג א ל ש 30 | ם פ ו ג j 30 ס פ ו ג ש 27 \ ם ו מ ל ע ב ל ע I 25 ה ר ו מ ח ה ש 25 ן ך ב ר ח י > ף ה ל י פ ת ב ב
91 [1 11] נ יניש ר ש ע מ
ןכ ןועמש ׳ר ימא רשעמ הנק אל ןילוח לש תיעיבר הכותל דיקפה סא לבא רשעמ 1
ךירצ ןיאו חתפמש תיבחב עבצאב סרודה לע לליה תיבו יאמש תיב וקלחנ אל רזעלא
.ללי ה תיבו תנל הרעמו חתפמ ימוא יאמש תי בש תנב ךרויה לע וקלחנ המ לע תורעל
;תורעל ךירצ ןיאו חתפמ ׳פוא
רקויה רעשכ ןתוא ןידופ לוזה פוקמל רקויה פוקממ יניש רשעמ תוריט ךילומה
1
נ 0
ותוא ןידופ יאדו לשכ לבא יאמד לשב פירומא סידבד הפב חוךךק.ןב עשוהי ׳ר ׳מא
׳ד: רכומש תומכ אלו חקול ינונחש תומכ לוזה י עשכ יניש רשעמ ןידופ לוזה רעשכ
רשעמל ףסכ רניד טרו פה
2
:ןי מה ותואמ חקול ינונחש תומכ ימוא רזעלא ןב ןועמש
תומב יניש רשעמל בהז רניד ףירצמה ״ ז רכומש תומכ אלו חקול ינונחש תומכ י ני ש
רתוי וילע רבתסהל םוקמל םוקממ וכילומ הי ה
4
:ףי רצמש תומכ אלו טרופ י נחלושש!0
סיסר ול ןיאש י ני ש רשעט רניד רע ימוא רזעלא ׳ר הדוהי ׳ר ירבד תיעיבר והווש לע
ןי דפנןי עודי וימד ןיאש יניש רשעמ* ז הז רוסיא לע ללוחמ ושמוחו אוה רטאיש ויד
ולי פא יוג ןהט דחא ולי פא תוחוקל ןני אש השלש יפ לע אלו תוהוקל השלש י פ לע
לוכי רסיאכ י לש ידה ׳טא םא ןושאר חותפל םילעבה תא ןיםוכ םילעב ןהמ דחא
ול ויה דציכ אדסכא י ני ש רשעמ ןידוס ן י א
8
:י ני ש רשעמבמ שדקהכ רמוח וב רוזחל 15
המכו הז רוביצב ןתיל הצור םדא המכ ול רמאי אל ןידולחמ תועמו ןיביקרמ תמי פ
םדא המכו עלפב תוריפ ול חקיל הצור םדא המכ ול ימוא אלא הז ירככ ןתיל הצור םדא
עלסל יניש רשעמ הילע ןיללחמ והי אלו הריפח אהת הפכ עלפ רנידב תועמ ול חקיל הצור
רנידל תונוידנופ העברא עלפל ׳וא הדוהי ׳ר ריאמ ׳ר ירבד רפיא רונידל תודסיא העברא
הללתפ ןכ לע רתוי תונוי דנופ י נש רנידל תונוידנופ הנופש עלסל ימוא ׳עמש ׳ר ןוידנוס 20
הי לע ללחל יאשר ןיא רסיא וליפא ןכימ תוחפ תיעיבר דע רנידו לקש דע עלפ אהיו#ב
רשעפל ןיא עלפכ עבטטלו לקשב ןוטיפל לקשב עבטטלו עלסב ןומיסל אצוי התיה
אל ןנקתמו וירחא p םילבט ואצםנו וריבחל תוריס רכומה י ;עבטמה ראשב אלא יניש
ךירצ ןיא ןיטייק ןיאש עודיב סא ודי לע רשעל ךירצ ןיטייק ןהש עודיכ םא ואצמ
:םהיתורשעמל םש ארוק ןהילע רשעמ ןימייק ןיא קפס ןמי י ק.קפפ ןדי לע רשעל25
י ל התרכמ ןינקותמ ימוא חקולהו ךל יתרכמ מילבט ימוא רכומה וריבחל תוריפ•רכומה ״
בוחה תמחמ פא ונרונ תא ךלפה תיב ולטנש ירה ולש תא ןקתל רכומה תא ןיפוכ
תוריט לכואה ״ :ןדי לע רשעל ךירצ ןיא פנואה תפחמ פאו ןדי לע רשעל ךירצ
רמוא ׳ד לאי למנ ןב ןועמש ןבר ירבד מיפשל קעזי דיזמב זיבו גגושב ןיב יגיש רשעמ
קעזי גגוש י גי ש רשעמ לש תועמ לכואה
10
:ןמוקמל פימד ורזחי דיזפו פי משל קעזי גגושב 30
ורזחי דיזמב ןיב גגושב ןיב ׳פוא ׳ר ׳למג ןב ׳עמש ןבר ירבד פימד ורזחי דיזמו םימשל
׳רכ יסוי ׳ד ׳ר ירבד לבט ימד ול פלשמ וריבח לש ולביט לכו אה" ;ןמוקמל פימד
׳ד ) ׳י ׳ו< מ י נ ; (׳ א ׳א ) ׳ל ב ׳ ג י 15 | ז י כ ן י כ ר ע , ד ״ ן י ר ד ה נ ס j ט ש י 12 | (י כ ׳א ׳י) 'ד ל ״ י » 5
j ל י ק ן י ל ו ס , ס י נ ;י ש ו ד י ק ג ; ( י א ׳ א ) ׳
ג
י ׳׳נ י 32 | ב ״ נ ם ש נ ; ( י י
י נ י ש j 5 ח י ח פ מ ש 4 | ב ח י כ ה [ת י ב ח כ 2 | ד ב ע צ מ א ב [ע ב צ א כ j 2 ד ב ר י י י י י [ה ד ו ד ה 2
ו ד כ י מ י ק מ [י ק ו י ה j 5 ד ב ח ד ש 5 ) ד ב י ק י י ח ם ו ק מ ל ל ו ז ה ם ו ק מ מ ו א > ל ו ז ה j 5 ב <
< ב י ח י 10 | ד ב י כ ח ש מ ו 10 | ף ר ט צ מ א ו ה ש 10 | ד ל ף י צ מ ה 9 | ו ח י א מ 8 |' ב י ק י י ח [ל י י ח 7
I ד ב י מ א י ש א ו ה ן י ד [ר מ א י ש ו י ד 12 [ א ם י ח י ז [ם י מ ד 11 | ד ב 1
י
א [ן י א »׳ 11 | ד ב ע
נ
י i
1 1
ל
ת ו ע מ [ח ו ר י ש 17 | ב ו ד א i 16 ד ב ן י ד י ל ח מ 16 | ח ו ע מ א ל א > א ו ס כ א 15 ויד ב ח ז > ו ב 15
| [א ר ט ו ס ה ן מ ב ׳ נ ל] ב ׳< ד ע ל ס j 20 ח ו א י ד נ ו ש 19 • ב ת ל ל ו ח מ 18 י ב • < ע ל
ם
j 18 ד ב
ן ד ב !י א ש 251 ד ב ״ ן ח ש > ק 6ם 251 ך ב < ם א 241 ד ב ע ב י י י ע י
נ י ד נ
י
2 1
1 ב ע ל
ם כ 2 1
ג   ב ש ר י ב ר 29 ן < י נ ש 29 | ב ח י ב מ 27 ן ד ל ש > ד ל י
ח
ק ל ש [י ל מ נ ש 27 ן ב י ח י א [ת א 27
ר ש ע מ [ל ב ט 32 | ב < י ל j 32 ך ב ל ב ט 32 | < ן מ ו ק מ ל 32 ד ע ל כ ו א ה ן מ 30 ן 1א= ] ד ב
ו ד ב יל ב ט
[1-3] ד [12-19] ג יניש ר ש ע מ 92
1 ם ה ב ב י י ח ת מ ש י ס ל ע ף א ן ל ב י ט ב וית ור יש ל כ א ש ל א ר ש י ו ב ש ן י ל ו ח י מ ד ׳מ וא ה ד ו ה י
ןב ומ י ר י ש מ א ל א ן ה ב ך ל ן יא ה מ ו ר ת ן ה ב ׳ א נ ש ם ו ל כ ם ה ב ם י נ ה נ ל ן יא ם י מ ש ל
ם ו ל כ ן ה ב ם י נ ה נ ל ן י א ם י מ ש ל ם ה ב ב י י ח ת מ ש י פ ל ע ף א ו ל כ י ש כ ו י ת ו ר ש ע מ ל כ א ש י ו ל
ת ח י פ א י ב מ ה י ה
1 2
:ו מ י ר י ש ד ע א ל א ן ה ב ך ל ןיא   י י ל ו מ י ר י ר ש א ם ה ב ׳א נ ש
5 ו נ ת נ ו י נ ע ר ש ע מ י ו ל ל ו נ ת נ ו ן ו ש א ר ר ש ע מ ן ה כ ל ה נ ת נ ה מ ו ר ת ש י ר פ ה ר י ע ל ן ר ונ ה ץ פ
י מ ד ם ה מ ע ב ש ח מ ה ז יר ה ן ר ונ ב ם ש ם ה ל א ר ק ם א ה א ב ה י מ ד ם ה מ ע ב ש ח מ ן י א י נ ע ל
א ו ה ר ו כ ב ר ש ב ר ש ב ןה ם י ל ב ט ך ל י ת ר כ מ ש ת ו ר י פ ו ל ר פ א ו ו ר י כ ח ל ת ו ר י פ ר כ ו פ ה ה א ב ה
ר ב ד ' פ ו א ד ז ע ל א ןב ן ו ע מ ש ׳ר ם י מ ד ה ת א ן ה ל ר יזח י ו ל כ א ו ל כ א ש ה מ א ו ה ך ס נ ןיי ןיי
ו כ ה צ ק ש פ נ ה ן י א ש ר ב ד ו ם י מ ד ה ת א ן ה ל ר יזח י ו ל כ א ו ל כ א ש ה מ וב ה צ ק ש פ נ ה ש
10י נ י ש ר ש ע מ ץ יש יר פ פ ן יא ם ל ש ו ר י ב י נ י ש ר ש ע פ ן י ד ו פ ן יא
נ
° :ם י פ ד ה ת א ן ה ל ה כ נ י
ו ל י א י ר ה א י צ ו ה פ א ה זה ן ט מ ס ל ש ו ר י מ י נ י ש ר ש ע ם ן י א י צ ו מ ן יא ה זה ן מ זכ ׳ל ש ו ר י ב
ר ש ע מ ה זו ה ז ׳מ ו א י א מ ש ת י ב ה זה ן מ זב ם ל ש ו ר י ב ת ו ר י ס ה ל ע ת ו ע פ ל ל ח מ ה ״ :ו ב ק ר י
ש י ר פ מ יוא ל ל י ה ת י ב
נ 5
:ו י ה ש ת ו מ כ ת ו ר י פ ח ו י ה ש ת ו מ כ ת ו ע מ ה ׳מ וא ל ל י ה ת י ב ו י נ י ש
ימ וא י א מ ש ת י ב ו י נ ש ש י ר פ ה ל ך י ר צ ן י א ו ל כ ו א ו ו מ ר ו ת י א מ ד ל ש ן ו ש א ר ר ש ע מ פ ד א
15 ם ר וה א ל ו ן ו ש א ר ה ם ר וה ן ו ש א ר ה ם ר וה י נ י ש ה ם ר וה ימ וא י נ א ש י נ ש ש י ר פ ה ל ך י ר צ
י ר ב ד ן ו ש א ר ה ל ע ן מ א נ י נ י ש ר ש ע מ ש י ר פ ה ש ד א ה א ר
1 8
: י א פ ש ת י ב י ר ב ד כ ה כ ל ה ו י נ י ש ה
ל ע ן פ א נ ן יא ן ו ש א ר ה ל ע ן מ א נ ן  וש א ד ה ל ע ן מ א נ י נ י ש ה ל ע ן מ א נ י מ וא ימ כ ח ו ׳ע י ל א ׳ר
ר ח א ןימ ל ע ן מ א נ ן ימ ה ו ת ו א ל ע ן ל כ א ו י נ י ש ר ש ע מ ו ן ו ש א ר ר ש ע מ ה מ ו ר ת ש י ר פ ה י נ י ש ה
ת א ן ק ת י ש ו נ פ י ה ל כ א ל ן מ א נ ו נ י א ןימ ו ת ו א ל ע ף א י מ ו א ימ כ ח ו ר זע י ל א ׳ר י ר ב ד ן מ א נ ו נ י א
20 ע ב ק א ל ה ז ר ס י א ל ע ל ל ו ח מ ה ז ץ פ ח ב ש י נ י ש ר ש ע פ ר מ ו א ה ״ :ו נ י ל ק ל ק י ו א ו ב י ו ו מ צ ע
ה ש ע מ
1 8
; ו מ ו ר ד ל ו א ו נ ו פ צ ל ר מ א י ש ד ע ׳מ וא ׳מ כ ח ו ם ש א ר ו ק ׳ס ו א ן ו ע מ ש ׳ר ם וק מ ו ל
א ל ו ד מ א ב י זכ ל ת י כ ה ל ע ב ל צ א ו ס נ כ נ ש י ס ו י ׳ר ו ה ד ו ה י ׳ר ו ל א י ל מ נ ןב ן ו ע מ ש ן ב ר ב
א ל מ ם ו ק ס ו ל ד ם ה ל א י ב ה ם ה ב ש י ג ד ה ש ן ויכ ו י ת ו ר י ס ת א ן ק ת מ ת י ב ה ל ע ב ך א י ה ע ד ו ג
י נ י ש ר ש ע מ ר מ ו א י ג א ך כ ן ה ל ׳א ך י ת ו ר י פ ת א ן ק ת מ ה ת א ך א י ה ו ל ור מ א ב ה ז י ר נ י ד
25 ת ו ע מ ת ר כ ת ש ה ך י ת ו ע מ ת א ל ו כ א ו א צ ו ל ו ר מ א ה ז ר פ י א ל ע ל ל ו ח מ ה ז ץ פ י ח ב ש
ת ק זח ב ה ז יר ה ן ס נ כ ם ו י ה ו ת ו א ו ל י פ א ת ו ר י פ ח י נ ה ו ת מ ש ר ב ח
1 9
: ת ו ש פ נ ה ת ד ב י א ו
:ן י נ ק ו ת פ ה
ד ד ח א ו ו ל ש ך ו ת פ ם נ ו ב ד ח א ש מ ו ח ב ב י י ח ה ז יר ה ו ל ש י נ י ש ר ש ע מ ה ד ו פ ה
1
ד
ב י י ח ה ז יר ה ה נ ת מ ב ו ל ן ת נ ש ד ח א ו ש ר י ש ד ח א ץ ל ב ט ת ו ר י ט י ת ו כ ה ן מ ו י ו נ ה ק ח ק ו ל
30י ע מ ש יר ב ׳ ע ל א ׳ר מ י ר נ י ד ה ש מ ח ן ת ו נ ע ל ס ב ' ה ד ו פ ה ש מ ו ח ב ב י י ח ד צ י כ
2
:ש מ ו ח ב
ד צ י כ ק ד ק ד י ק ד ק ד ל ה צ ר י נ י ש ר ש ע מ ב ה ד ו פ ה ע ל ס ל ש ה ש מ ו ח ן ת ו נ ' ע ל ס ב ה ד ו פ
ר ש ע מ ל ע ץ מ י ר ע מ
8
:(ף י ל ח י ה ע ר ת א צ מ נ ו ת י פ י ר ט ה ל ע ה ע ד ת א צ מ נ ו ע ל ס ה ל ל י ח
׳כ ש א ש , (׳p ׳ ד ) ׳ נ ה ״ נ י j 1 $ : ׳ צ א ג ׳׳צ מ ״ נ ׳ע 10 | ז״ ל ת ו ר ו כ ב נ 7 | ם ש 4 | ד י כ א ״ ר ב ד מ ב 2
ן י ש וד י ק ג ;(י ג י ד ) 'א ה י נ י 28 | ׳ט ם י מ ס ש ג 26 | (י ס ׳ג ) ׳ב ב ״ מ » 20 | (י ל ׳ד ) ׳א ד י כ י א מ ד (׳ב ׳ ס ) ׳ד
| ו י מ מ ״ ב נ '» '•(*) 0ש י 32 | ד י נ ב י נ מ י ב ; ד י נ
| ד ב ח א > brw 4 | .ב ה ל כ א ש 3 | ב ת ב [ן כ 2 | ד ב 1
כ
י > ו מ י ר י ש מ 2 | ד ב ן ה כ ל 2
ו ל כ א ש .ד ס > ו ב 10 ן ד י ב י כ ד ר א ש ה 9 | < ן י י 8 1 < ר ש כ 7 | א ן ה [ה ז 6 ן ד ב * י נ ס ח 4
ן י ר כ ו ט ן י א ו ה ז ה ן מ ז כ ם ל ש ו ר י ב ש ״ ע מ ן י ל ל ח מ ן י א ו > ה ז ה 11 ן ד ב ה ז ה ן מ ז ב > ם ל ש ו ר י ב 10 ן ו ל כ א
א ל 15 | ד < ב י פ ו א י נ י ש [ר מ ו א י נ א ש 15 | ך ב ז י ל ל ח מ 12 | ך ב ה ז ה ן מ זב ם ל ש ו ר י ב ש ״ ע מ
ל ע ן מ א נ Q < ו נ י א ] ו נ י א י נ ש ה ל ע ן מ א נ ן ו ש א ר ה ל ע ן ס א נ ם י ר מ ו א 17 ן ב י ח ו א [ד ח א 16 | ד ב
> ך כ 24 | א י ק ס ו ל ד j 23 ד ב ע י נ 23 ן ד ב ע ב ק א ל ו 20 | ד ב ן ו ש א ר ה ל ע ן מ א נ ן י א י נ ש ה
מ י מ ע 6 י נ ש נ ח כ נ ה נ ת מ ב ד ע ד ח א ן מ ] j 29 ד ב ן י נ ק י ח פ 27 | ד ב ר י ח ו ר י פ [ך י ת ו ע מ j 25 *ן ב ד ב ו
| ד ב י י מ י נ א 31 ן < י נ ש 31 | ד ב ל ק ש ב "ע ל ס כ 31 •| ד ב ה ד ו ס ה 31 | [ב
93 [4-10] ד יניש ר ש ע מ
ו ת ח פ ש ל ו ו ד ב ע ל ם י ל ו ד ג ה ו ת ב ל ו ו נ ב ל ם ד א ׳פ ו א ד צ ה זיב ש מ ו ח ה ק ו ר ט ו פ ל י נ י ש 1
ה ד פ ו ל ר מ א י א ל ש ד ב ל ב ו ה ז ד ש ע ס ת א ם ה ב ה ד פ ו ו ל י א ה ת ו ע מ ה ת א ך ל י ה ם י ר ב ע ה
ץ א מ ר ח ו ב ר ש מ ך כ ן י ג ה וג וי ה ה נ ו ש א ר ב ה ח ר ק ן ב ע ש ו ה י ׳ר ר ט א ה ז ר ש ע ט ת א ם ה ב י ל
ן י ל ל ו ח ם ן ה יר ה ו ל י מ וא ו ר זוח ו ה נ ת מ ב ך ל ן י נ ו ת נ ו ל י א ה ת ו ר י פ י ר ה ו ר י כ ה ל ם ד א ׳פ ו א
ס י כ ב י ל ש י ש ת ו ע מ ל ע ן י ל ל ו ח מ ןה י ר ה ר מ א י א ל ש ד ב ל ב ו ת י ב ב י ל ש י ש ת ו ר י פ ל ע 5
ן י פ ת ו ש י נ ש ו א ם י ח א י נ ש * :ו מ ו ק מ ת א ו ל ר י כ ש י ש ד ע ו א וד י ך ו ת ל ם כ זי ש ד ע
א ו ב ת ה ד ו ה י ׳ר ר מ א י נ ע ר ש ע מ ה זל ה ז ן י נ ת ו נ ו י נ י ש ר ש ע מ ה ז ם ע ה ז ן י ד ו פ ו נ ב ו ב א ו
ה ד ו פ ו ת ש א פ י י נ ע פ ה י נ ש ו ל י א ה מ ו ל ימ א ו י ב א ל י נ ע ר ש ע מ ן ת ו נ ש ם ד א ל ה ר י א מ
ור מ א ו ל י א ב ר ש ע מ ה ת א ו ל ה ד ו פ ן י א ו ת ש א ׳פ ו א ר זע ל א ן ב ׳ע פ ש ׳ר ר ש ע מ ה ת א ו ל
ו ת ש א ב ר זע ל א ןב ן ו ע מ ש ׳ר ה ד ו מ י נ ע ר ש ע מ ה זל ה ז ן י נ ת ו נ ו י נ י ש ר ש ע מ ה זל ה ז ץ ד ו פ 10
ר ש ע מ ן י ד י ק פ מ *: י נ ע ר ש ע מ ה ל ן י נ ת ו נ ן י א ש ר ש ע מ ה ת א ה ל ה ד ו פ ש י פ ל ע ף א ש
.י פ ו א א י ור ק ן ב א פ ל י ח א ב א ץ ר א ה פ ע ל צ א י א מ ד ל ש ו ר ב ח ל צ א י א ד ו ל ש י נ י ש
ה מ ע ד ו י ה ת א י א ש ו ל צ א ן י ד י ק פ מ ן י א ר ב ח ו ל י פ א ר מ א ל ור זח ןכ ץ ש ו ע ויה ה נ ו ש א ר ב
י מ כ ח ו ל כ א י ימ וא ר זע י ל א ׳ר ש מ ו ח ה ת א ו ל ן ת נ א ל ו ן ר ק ה ת א ו ל ן ת נ
8
:ו י ר ח א ד מ ו ע
א ל ש י מ
ד
: ל ו ח ב ם ימ כ ח   י ר ב ד ו ת ב ש ב ר זע י ל א ׳ר י ר ב ד ץ א ר נ י ס ו י ׳ר ׳מ א ל כ א י א ל י מ וא 15
׳ד ׳מ א ל ל י ח א ל ׳מ וא ׳מ כ ח ו ל ל י ח ׳מ ו א ׳ע י ל א ׳ר י א מ ד ל ש י נ י ש ר ש ע מ ל ם ש א ר ק
ל ע ר ש ע מ ת מ ו ר ת ן י ש י ר פ מ
R
; ל ו ח ב ימ כ ח י ר ב ד ו ת ב ש כ ׳ע י ל א ׳ר י ר ב ד ץ א ר נ י ס וי
ך ו ת מ ת ו ר י פ א י צ ו ה ד צ י כ ו י ר ח א ץ א 3ל ה ל ק ת ה ש ו ע ש י פ ל ע ף א ץ ר א ה פ ע ת ו ר י פ
ץ ל ל ח מ
9
: ח ק ו ל ש פ ו ק מ ד ע א ל א ש י ר פ ה א ל ו ו ל י א ל ע ש י ר פ ה ו ל ר מ א ו ו ת י ב
ו י ר ח א ץ א ב ל ה ל ק ת ץ ש ו ע ש י פ ל ע ף א ץ ר א ה ם ע ת ו ר י פ ל ע י נ י ש ר ש ע מ 20
א ל א ל ל ח י א ל ו ל י א ה ת ו ע מ ה ל ע ל ל י ח ו ל ׳מ א ו ו ת ד נ ו פ א ך ו ת מ ת ו ע מ א י צ ו ה ד צ ה זי כ
ר ו ס א ה ו ל מ ס ו ש מ י א ר ת ו מ ב ו ח ה ם ו ש מ י א ר ת ל א ל ר נ י ד ו ל ט ר ו פ ו ח ק ו ל ש ם ו ק מ ד ע
ן ת ו נ ד צ ה זיב י נ י ש ר ש ע ט ו י ל ע ן י ש י ר פ ט ק ו ש ב ר כ ומ ן ט ק ר וזח יו ו ת י ב ך ו ת ל ך ל י ש ד ע
ש י ר ם ט י ל ק נ ו א ב וב א ו ה ש ן יב ו ר כ ו מ ה ד י כ א ו ה ש ן יב ו ח ק ו ל ה ד י ב א ו ה ש ץ ב ת י ס י ר ט
ך ל ו ה ו ו י ל ע ש י ר פ מ ו ר נ י ד ו ל ט ר ו פ ו ך ל ו ה ו ו י ל ע ש י ר פ ט ת ו ש ר ו נ פ י ה ל ט נ ו ך ל ו ה ו ו י ל ע 25
ו א י ב מ ו ר זוח ו ך ל ו ה ו ו י ל ע ש י ד פ ט ו ת ד נ ו פ ך ו ת מ ר נ י ד א י צ ו מ פ ד א ש א ל א ד ו ע א ל ו
ם ל ו כ ל ע ל ל ח י א ל ם י ר נ י ד ה ר ש ע ו נ מ מ ח ק ל
״
' : ו ת ל ל י ח ה ז ל ע ו ל ׳מ ו א ו ה נ ו ר ח א ב ו ל
מ ״ ב ג ע j 14 ׳י ׳ונ י א מ ל ל י ע ל ע j 11 :ג ״ כ ן יש וד יק נ ; (י י י י ) 'א ה ״ נ (י ד ׳ה ) ׳א .מ ״ ה א ש » 6
| (י ב ' נ ׳נ נ י כ י 18 | ׳ה ש יר י א מ ד ל י ט ל ׳ע 15 | ד י ג
ן ס ט ה ך ו ת ב 5 | ך ב י=יש כ 3 ו ד ב א ל I
2
ד ב ל ב א [ד ב ל ב ו 2 ן < ה ז 2 ן < ח א 2
ו ל ר י כ ש י ש ד ע ר ח א , י כ ה ר ד ס ה בב ד
ב
י ב
ב
י ח א ת ו י נ ש מ ל ש ר ד ס ה 6 | ך ב ח י ב ה ל ע ב > ם כ ז י ש 6
15 ה ר ו ש ל ו ח ב ם י מ כ ח י ר ב ד ד ע 11/12 ה ר ו ש י א ד ו ל ש י נ ש ר ש ע מ ם ד א ד י ק ש מ : א ח י א ו מ ו ק מ ת א
ן י א ב ל ד ע 17 ׳ר ו ש ר ש ע מ ת מ ו ר ת ן י ש י ד ס מ כ
,
ת א ו 11 ה ר ו ש י נ ע ר ש ע מ י י ע 6 ה ר ו ש ן י ח א י נ ש כ י ׳ ח א ו
ם ש א ר ק א ל ש י מ כ ״ ח א ו בב ו מ כ ל ו ה ב ם י מ כ ח י ר ב ד ד ע ד ב ו R ; 151 ם ש א ר ק א ל ש י מ כ ״ ח א ו ו י ר ח א
ר ח א 15/16 ש ש א ר ק א ל ש י מ ר פ ו ס ה ב ח כ א ב ו ] א ב ו מ כ ן י ש י ר פ מ ב י י ח א ו 6 ן י ח א י נ ש כ ״ ח א ו 15/16
ם י נ ס ב ו , נ .א , ב ס ש ב ת כ ו ת י ל ג ל ע ן ק ת ל ב א 19/20 ץ ר א ה ט ע ת ת י ס ל ע י נ ש ר ש ע מ ן י ל ל ת מ
!ן ו ס ב ה ב י ת ל ע ו א ״ ימ ״ ת ב י ת ל ע ן כ ו ב י מ נ י ו ת ל ל ה ״ ה נ ש מ ה ף ו ס ל ע ו כ *ן י ל ל ח מ ״ ה כ י ת ה ן מ ה ל ע מ ל ב ת כ
I ו ר מ א ש ו ל א ל כ 9 ן ד ב ייי״  ילא !ב ן ו ע ד ג ש 'ר י ר ב ד כ j 9! ד ב ה ז ל [י
ד ז ם
< I
7

ב
ן כ ו א י מ נ ה נ ש מ ה
ל צ א 12 | ב < ד ו ל ש [י א ד ו ל ש 12 | ך ב ם ד א ד י ק פ מ j 11 ד ב י ל [ה ל 11 ן ך ב ן י נ ח ו נ 10
I ל ל ה א ל [ל כ א י א ל ft 1 | ל ל ח [ל כ א י 14 ן ה י ו ר ק ן מ ה י ק ל ח א ב א 12 | ד ב ל ש [ל ש ו 12 | ו ר ב ח
ל ו ח ב 17 ן ד ב ל
ב א י א
ל 1ל ל
ח
א ל i
1 6
ד ב ל ב א י [ל ל ת 16 | ד ב י ש י '
0
ה מ ו ר ת ל [י נ ש ר ש ע מ ל 16
ן ד ב ה ו ע מ [ת ו ר י ש 20 [ ד ב ח ק ו ל א ו ה ש 19 | ד 3 א ל [א ל י I
1 9
א י ש ע מ ל ם ש א ר ק א ל ש י מ >
[ם ו ש מ 22 ך ב ת מ ח מ [ס ו ש מ 22 ן ׳ך ח ק ו ל ב ח ק ו ל א ו ה ש 22 | ד ב ל ל ח 21 ן י ח י ב [ו ח ד נ ו פ א 21
ל ט נ |ב < י א י ב מ ו ר ז ו ח ו ] י א י ב מ ו ר ז ו ח ו ך ל ו ה ו ו י ל ע 15 י ן י ל ו ק נ א ב 24 | ד ב < י ב 24 | ד ב ה מ ח מ
ב ה ז ל ש > ם י ר נ י ד 27 י ד ב י ת י ב [ו ת ד נ ו פ 26 | ב ן י א ש I 26 ד ב ול י׳יי ייל ע ש י ר פ מ ר נ י ד ו נ מ י ה
[1] ה [11-15] ד י נ י ש ר ש ע מ 94
1 לע אלא רצואה לנ לע שירפי אל ןיי לש תויבח רשע ונמיה חקל םהמ רחא לע אלא
תחא לע אלא ילקנואה לכ לע שירפה אל קרי לש תודונא רשע ונמיה חקל ןהמ תחא
ונרכמי אל ןילוח םושל יניש רשעמ רכומה
11
:וי ני עב קושה תאתיחפהל אלש ןהמ
שקבמ הזב הז ןיכרועמ יניש רשעמו ןילוח ול שי רשעמה תא םנוםש ינפס רשעמ פושל
5 םהימד לטונ ךרכב ןלוכ ןותנ י לופעאה ךותל ול ןתונו ןושאר ןושאר רכומ ןרכומל
ז יניש רשעמ פושל שירפמ הצורש וליא ןילוח סושל שירפמ הצורש ולי א ךרכב
ידיב הלעי ש רניד לעו הז סיכה ןמ ידיב הלעתש עלס לע ללוחמ יניש רשעמ רמואה '*
ימוא ימכחו ללי ח אל ׳מוא יסוי ׳ר הז סיכה ןמידיב הלעי ש רניד לעו הז סיכה ןמ
לעו הז סיכה ןס ידיב הלעתש השדח עלס לע רמואב ימכחל יסוי ׳ר הדוס לליח
10 עלס לע רמואב יסוי ׳רל ׳ימכח םידומו לליח הזש הז סיכה ןמידיב הלעי ש שדח רניד
אל אמש ימוא י נאש לליח אלש ודיב ,רתיהש שדח רניד לעו ונב דיב התי הש השדח•
רנידה ןמ שירפאש עלס לע ללוחמ יניש רשעמ רמואה
18
:העש התואב ונב דיב ,דתיה
ונמיה לטונ רניד רניד ונמיה לטונ עלס ול טרופ עלפה ןמטירפיש תיפירט לעו
ונמיה לטונ תירופיצ תירופ?צ ונמיה לטונ תירי-בט תיסירט וריבחל םדא ןתונ תיסירט
!הלשב לבאיאמד לשב םףומא םירבד המב ץרםיא י נש ונמיה לטונ ןוידנוס תיריבט
תי גלונ וריבחל םדא ןתונ תשחנ לע תשחנ ותא ןיללחט יאמדב ףא רוסא הז ירה יאדו
יאמדב מירומא םירבד הפב יסוי ׳•ימא ןינוידנום י נש ונמיה לטונ דחא רניד ונמיה לטונ
תועט ודיב ויהו םוקמל םוקממ רכוע היה t
14
רוסא הז ירה חוירבו יאדווב לכא קחודבו
ותוא רעשכ ןהיוושב ןיללחמ ואל סאומוקמ רעשכ ןיללחמ ומוקמל רוזחל די תע םא
20 רמוא יסוי ׳ר םש םהל ארק אלו י ני ש רשעשו ןושאר רשעמ המורת שירפה פוקמ
השודק ןהב ןיא פש תורקל דיתע פאדמוא ר ושדקתנ אל ימוא הדוהי ׳ר ושדקתנ
ונמיה הדפ ושדקתנ ןשירפהש ןויכ םש םהל תורקל די תע ןיא םא םש םהל ארקיש דע
םהיניב ןי דה תדימ הידפ הדפש המ פיתשב דומעיש דע וכשומל קיפסה אל עלסב רזעעמ
הדפ הדפש חט עלסב דיטעיש דע וכשומל קיפסיח אל םיתשב רשעמ ונמיה הדפ
25 ונכ ׳עפשי ידו לאילמג ןב ׳עמש ןבר ותכישמ היה ותאי דפ שי דקהש םהיניב ןידה תדימ
לכאו רסיא חי נמה
1
ג ותכישמ היה ותאי דפ יניש רשעמ ףא ימוא אקורב ןב ןנחוי ׳ר לש
חינמה רפיא דוע וילע לכא ןוידנופב אצוי אוה ירהו רחא פוקפל ךלה ויצח וילע
גלפ דוע וילע לכא רפיאב אצוי אוה ירהו רחא םוקמל ךלהו ויצח וילע לכאו ןוידנופ
ואדפש המו םהי נשל םגפש המו םהינשל חיבשה חיבשהש המ ,ואדם אלש דע ללכה הז
30 1 י נשל םנס סנפש המו י נשל חיבשה חיבשהש המו
ה ה ז ירה פמ דוי המורת וז ירה וית שיר תלד ףלא וילע בותכו ילכ אצמ
1
ה
תיבח אצמ לבא םה םדא תומש םלוכ ימוא ימכחו י ני ש רשעמ הז ירה קש הפרשעמ
י 22/23 / ט י פ א (י א י ד ) ד ד י ג • 18 |. ׳ל !י נ ו ר י ע נ
,
, (׳ ה ׳ א ) ׳ ב ו י כ י א מ ל י 7 | (׳א ׳ד ) 'ד ד י נ » 3
. | (י ט ) ס פ י 311 (י מ ׳ד ) ׳ נ ה «נ י 26 | ט י כ ן יש וד יק נ ;(יי יל) ׳ א ס י נ
| ך ב ם ה מ ד ח א ל ע א ל א , ר ד ו ג מ ה ל כ ל ע ש י ר פ י א ל ן י מ ח ל ש ן י ר ו כ ה ר ש ע ו נ מ מ ח ק ל > ם ה מ 1
[ש י ו פ מ j 6 ך ד י כ ו מ [ש י ר פ מ 6 ן י ל ק נ י א ה [י ל ו פ נ י א ה 5 | ב < ן י ל ו ח 3 | ב ד י ח פ ה ל [ת י ח פ ה ל 3
ד ש ו ר פ א ש 13 ץ ׳ י ס י ר ו ט 13 | א < ש ד ח 10 | ך ב ל ל ו ת מ י נ ש ר ש ע מ > ר מ ו א כ 9 | ף ב ר כ ו מ
| ב < ח י ר ו פ י צ 14 ד ע ר נ י ד ן מ 13 | ע ל ס [ר נ י ד j 13 ע ל ס [ר נ י ד 13 [י ך ב י נ י י [ע ל ס j 13 ך
[ת י ג ל ו נ 16 ן ך ן י ד נ ו פ י נ ש ב ן י נ ו י ד נ ו פ י נ ש ו נ מ י ה ל ט ו נ ו ר נ י ד > ה י ר ב ט 16 | ך < ב ח י ר ב ו ג [ה י ר ב ט 15
I ד ב ם ת ל > ת ו ר ק ל 21 | ב < ! י ל ל ח מ 19 [ ך ב ן ו י י נ ו פ ו ג מ י ה 17 ן ף ב י ח א 17 | ׳ י נ ל ו ג
[ש ד ק ה ש 25 | ד ב י מ ע ש 24 ן ב < ם י ת ש ב 23 ן ך ב י מ ע ש י ע 23 , 3 < ו ש ד ק ת נ ד ע ן ו י ב ז מ 22
| ך ב ל כ א ו j 28 ף ב ל כ א ו 27 ן א י ה [ה י ח 26 | ך ב ש י ק ת [י נ ש ר ש ע מ 26 | ד ב י נ ש ר ש ע מ ש
| ן י י ש א י פ 32 ״ ם ״ מ ד ר י 31 , ש   ׳יר ת י ל ד 31 |• < ד ו ע 28
95 [2-12] ה יניש ר ש ע מ
ימוא יסוי ׳ר רשעמ הז ידה רשעמ המורת וז ירה המורת הי לע בותכו תוריס האילמ 1
י נאש ןילוח ולי א ירה תורשעמו המורת הילע בותכו תוריס האי למ תיבח אצמ וליסא
רזח םניסו הכותל סנכ הםורת י נא ׳וא ׳וא ׳ר הניפו תוריס האי לפ התיה דקתשא ימוא
לונע יפ לע ןתנו ראינכ תיבח יפ לע ןתנו סרחב בותכ םאש יסוי ׳ר הדוס ןילוח אלמו
וילע בותכו סרח ילכ אצ9
3
:רשעמ הז ירה רשעמ םא המורת וז ירה המורת םא 5
שי דקמתוי הל םדא ךרד ןיא ׳מוא ימכחו ריאמ ׳ר ירבד ןברק 1כו'תבש המי ןברק אוה ןברק
היה םא ןברק וכותבש המו ןברק אוה ןברק וילע בותכו תוכתמ ילכ אצמ סרח ילכ
בותכו סרח ילכ אצמ
8
:.רדסנו שדקה לש אוהש עדי ש דע וב שמתשהל רוסא ןקיר
אל ןועמש םושלו ףסוי סושל ריע רשעמ הז ירה ריע רשעמ ןברק הז ירה ןברק וילע
י נש וילע ןיליטמ םתס רשעמ ןילוח וליא ירה םלשוריב ולכואל ותולעל םולכ ׳א 10
סיכב תיבכ אצמנו היילעכ היילעב אצמנו תיבב יל שי יניש רשעמ ׳מואה ״:ןירמוח
י ל שי י ני ש רשעמ סי כ
6
:ןי לוח וליא ירה סיכב אצסנו סוקסולדכ םוקסולדב אצםנו
םיכ יניש רשעמ וליא ירה סוקסולדב ןיבו םיכב ןיב היילעכ ןיבו תיבב ןיב ואצסו ךלהו
םינשו יניש רשעמ לודנה ןיםיכ השלש סינש אצמו ךלה תיבב יל שי י נש רשעמ לש
יל שי בהז לש הנומש לודגה לע םללחיש דע םינטקה ןמ לכאי אל ןילוח םינטק15
וליא ירה יל שי בהז ירניד הנומש ןילוח ולי א ירה בהז ירניד י נש אצמו ךלהו סיכב
זוז םיתאמ זוז םיתאמ וא עלס םישמה אצמו ךלהו סיכב יל שי בהז לש הנמש י נש
בהז ירניד הנו מש
s
:ןי לוח וליא ירה בהז ירניד הנומש אצמו ךלהו עלס םישסח וא
עלס םישמח וא זוז םיתאמ זוז םיתאמ וא עלס םישמח אצמו ךלהו סיכב י ל שי
רשעמו ןילוח םיתאמ אצמו הנמ םש ו י ה
7
:י נש ולא ירה בהז לש אצמו ךלה20
הנמ אצמו םיתאמ ןילוח לכה ימוא ימכחו ריאמ ׳ד ירבד הזב הז ןיברועמ יניש
קתושמ וא הלוח הי ה
8
:ןי לוח לכה ימוא םימכחו ׳ר ירבד לטונ הנמה חנומ הנמ
ינולס םוקמב םה אמש ןה ךכו ךכ ועבצאב ןארה ךלש יניש רשעמ ןכיה ול ורמא
וירבד ןה ןה לעו ואל ואל לע רמא סא םימעפ השלש ותוא ןיקדוב ושארב ןיכרהו
ךכ ול ׳פאו םולחה שי א אבו אבא לש יניש רשעמ ןכיה רעטצמ היה
9
:ןימייק25
םימכחל ולאשו ואבו פש תועפ ואצמו וכלהו השעמ היה הז ןה י נולפ פוקמב ןה ךכו
וליפא וינבל רמואה י" :ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבדש ןילוח ולא ירה ורמאו
ואר
11
;ןי לוח תועמ וליא ירה תועמ םש ואצמו וכלהו וז תיוזב וענת לא םיתמ םתא
י ני ש רשעמ לשו סה ינולפ לש ׳פאו לדנמו הבית הדישב תועמ ןימטהש פהיבא תא
דחא פהל רפא
12
:ןיפייק וירבד תודעל ןיוכתמכ פא פולכ רמא אל פירעמכ פא סה30
נ I 22 (יה ׳א ) ׳נ ׳ס ה צ ינ j ;(י ג ׳ו; 'א זיל ת וע וב ש י ׳ע 16 | ׳ד >ןוס מ ׳ע 11 | ס ש 8 | ם ש 5
! ם ש נ 27• | :י ל ןיר ד ה נס נ ;(׳י נ יד) ׳ג ה ״ נ י 25 :ז״פ ןיט יג
ןמ 3 | כ ׳יש ר ת ה ת יה
ש א
[יט יא 'י I
3
ה מ ור ח [ח ור יפ
3 1
ב < ח ור ש ע מ ו
2
ד ע יר ה ןמ 1
ןמ 7 ] ב ם ר א ינב j 6 ף וק > ך ב ׳ייל ע [ייל ע I
5
ד י
י י נ ב
3 י
י
י
נ י ג
I
4
< ס נ יפ ו ד ע ר מ וא ׳ר
[ם וש ל ו 9 | ם ש ל ד וע [ס וש ל ר ין! 9 | < ר יע 9 | ד ב
ם ר ח
' ל
כ א צ ב
> \
ב ר
?
9
י ל 5 < ןב ר ק ד ע א וה
< ם יב 12 ! ד ינש ר ש ע מ ב '
נ ש
[!יל יח 12 | ן ו ול כ וא ל ו 10 ! ד נ ת ול ע ל 10 ן ך 3 ם ש ל
I ד ת נ ומ ש ב ה ש ל ש [ינש 16 • ך ב ת יב ה ך ית ב ' 14 ״ כ < ל ש 14 | ןיל וח [ינש ר ש ע מ I 13 ד ב
I ןיל וח [ב ה ז 17 ן [? ל ב ] ד ב ה ז ל ש ה נומ ש א צ מ ו ך ל ה ו ס יכ ב > יל 16 | ד ינש ב ןיל יח ל ש 16
! [ק ח מ נ ו ינש ב ח כ ח יה א ב ו ] ך ר יג ש [ןיל וח 18 ן ד ב ב   ח א ו [ד ל ייו 18 | ב < ׳יי ם יח א מ 17
•ר ניד ח נ ומ ש 18 ן ד 3
3
״ ה א ו [ול ה ו i 18 ד 3 ~< ם יש מ ה 18 ! ד ן יל וח ב ב ה ז ל ש [ב ה ז יר נר 18
ינש j 18 [ק וח מ ל ןמ יס ה זו o
ה ז כ ן כ י ט
20 ה ר וש ינש ל ע ו ה נ ומ ש ל ע ר פ וש ה ה ש ע א ב ] 18 ן ד 3 ב ה ז
ם יש מ ה וא זוז ם ית א מ זוז ם ית מ וא [ד זוז] ע ל ס ס י ש פ ח א צ מ ו ך ל ה ו ס יכ ב יל ש י ב ה ז יר ניד ה נ ומ ש >
[ל ט ונ 22 | ד 3 *י׳י [ייח 20 ן *ן 3 !יל יח ול א ייה [ד < ב ה ז] ב ה ז ל ש ה נומ ש א צ מ כ י ח א ע ל ס
I ך ב ןיל וח ול א 28 ן •j ן ווה [ןא ר ה 23 [ח וד וק נ י״ ע ה ק ח מ ו י״ מ ר פ וס ה ב ת כ א נ ו ] ל ט ומ
[ 13- 25] ה יניש ר ש ע מ 96
1 םוקמב םולכ רמא אל לדגמבו הביתבו הרישב תועמ ןימטהש םכיבא תאיתיאר יגא
וניאש לכ םולכ ימא אל םהל יוצמה לכ ללכה הז ןיטייק וירבד י נולפ הדשב י נולפ
ונממ היתחקלו התיה ךיבא לש וז תי לט סבוכ ול רמא
13
:ןי פי י ק וירבד םהל יוצט
תיב ארקיסב ותוא ןירקוס שידקה ׳מוא םירחא רתיהש הסה.אוה רסאש הפהש ןמאנ
5 גורה םוקט הלקמ רפא יילע ןיליטט עגונמה תיב ןימחיפב ותוא ןיפחפמ הרז הדובע
יאבר םרכ
11
: םינבא לש הדיגחב ותאןינייצמ הסמע הלנע םוקמ םדכ ותוא ןינייצט
לבא םינפנ שמח ול שי ש מרכב םירומא ׳רבד המב דצ לכל פוי ךלהמ פלשוריל הלי ע
ןב ןועפש ןבר הפוחל ךומס .רדסנ הז ירה ןליאה לכ ראשו םינפנ שמח וכ ןיאש םרכב
הלוע םינפנ שמח וב ןיאש סרכ דחאו םינפנ שמח ול שי ש פרכ דהא ימוא לאי למנ
10 ןועמש ׳ר ׳אקושה תאוב רטעמו ויעדוימלו ויבורקלו ויניכשל ונמיה קילחמ םלשוריל
ברחשמ י
0
:י ני ש רשעמכ ןילכאנ וימדו לוזה רעשכ ותוא ןידופ אלא קושה רוטיע הזב ןיא
:המוחל ץוח הדפנ אהיש ורזג ןורחאה ןיד תיב םולכ ול ורמא אל קשארה ןיד תיב תיבה
ול ורמא ותודפל הצר אלו יבט רפכ דצב דול חרזמב םרכ ול היהש רזעילא ׳רכ השעמו '*
ורצבו רזעילא ׳ר דמע ותודפל התא ךירצ המוחל ךומס הדפנ אהי ש ורזגשמ ׳ר וידימלת
15 שמוח ול ןיא ׳מוא יאמש תיב יעבר םרכ
17
:י ני ש רשעםכ יעבר עטנ ןליאה לכ ראשו וארפו
לבא תיעיבשב פידומא םירבד המב רועיב ול שיו שמוח ול שי ׳מוא םימכחו רועיב ול ןיאו
דחא ול ןיאימוא ׳למנ ןב ׳עמש ןבר ׳ר ירבד רועיב ול שיו שמוח ול שי עובש ינש ראשב
לליה תיבו רועיב ול ןיאו שמוח ול ןיא׳מוא יאמש תיב עובש תנש דחאו תיעיבש
:ותוא ןיממונ ימוא לליה תיבו ותוא ןיממונ ןיאםירמוא יאמש תי ב
1
" ;יול שי ימוא
20 לכה םיבנעו ןיי ימוא לליה תיבו ןיי אלא םיבנע ותוא ןידופ ןיאימוא יאמש תיב
19
תיעיברב ותוא ןיעטונ ןיא׳בוא יאמש תי ב־
20
:עקרקל רבוחמב ותוא ןידופ ןיאש פידופ
שאר ברע ועטנש ן לי א
31
:ןיריתמ ללי ה תיבו תיעיבשב תויהל לח ולש יעיברהש
רשעמ שי דקמה
23
:תי עי בשב אלא רעבתמ ולש י ני ש רשעמ ןיא תיעיבש לש הנשה
רמוא יסוי ׳ר
23
:ולש תא יניש רשעמלו ולש תא שדקהל ןתיל תנמ לע הדוס ירה יניש
25 התא יא תיבה ןמ ותשרפהש ןויכ רחא רבד
24
: הלח וז ת י ב ה ץ פ שדו קה י תרעב
י מו א רזנתו ׳נש פוקמה י נפל הליפתב ןיחתופ ןהיפ תוצמב ןיקוסעה לכ ול קוקז
רי קה לאו י נפ ו הי קז ח בפי ו רמואו רו א הגנ ךי כרד ל עג ךל פקי ו
ךשדקןועממ םי מ שה ן מ ךש דק ן ו עממ הפי קשה
25
: ׳י י לאללפ תי ו
ןתי י ׳י י םנ ףקשנ םי משמ קדצו חמצת ץראמ תמא׳אנש הפיקשה
30 ך ל ׳י י חתפי ׳אנש םימשבש בוטה דצ הזיב הלו בי ן ת ת ו נ י צ ר א ו בו טה
לכ׳אךרבלו ו תעב ךצרא רטמ תתל םי משה תאו בו ט ה ו רצו א תא
א ׳ס ה צ י נ ג ; (י ג ') ׳*י י "
נ
י I 6 ו נ ״ ס ק י ב נ ;(י א ') ׳ל ה ״ נ י 4 ן : ב ״ כ ה ו נ ו ח כ ,ה ׳׳מ נ ״ נ j ׳ע 3
ב י׳כ ב ו י א 26/27 | ו ״ ט ו׳׳כ ם י ל ג ל 25 | (יונ ׳ה ו ׳ד ו״ נ י ׳ע 22 | ם ש א ;>׳ ו ׳ז) ׳ נ ׳ב שאפ י 15 | : ז׳י ט ק
| ב ״ ס ״ כ ם י ל ב ד 30/31 | ב ״ ,ה ״ פ ס י ל ה ה 29 | ו״ ט י ״ ב ם י ר ב ל 28 | ׳ב מ י ל ״ ע ש י 27/28 | ו ל י כ
Sep ח י ה ס ׳ ם י ד ע ש י ם א >C ר י ת ה ש 4 | ר ס א ש ה פ ה j 4 ו י ת ח ק ל ו 3 \ ן ה ל [ו ל 3 ! < ה נ ע מ 1
י ע ג ר 6 | ה ר י ג מ כ [ה ר י ג ה ב 6 | ך ב < ם ו ק מ 6 | < ש ד ק ה 4 | ן מ א ג ו ג י א ו נ מ י ה ה י ת ח ק ל ר מ ו א ו ו י ב א
ה ד פ נ ה ז 11/12 | ב י נ ע [י נ ש 11 | ב י מ ו ק מ |ל ו ז ה 11 | ך ב ו ה ד ו פ 11 | ה י ל ע [ה ל ו ע 7 | ך ב
ש מ ו ח 16 [ ך ב < ה ת א 14 | ל ב ח ר ז מ ב > י ב ט I 13 ד ב < י ו ל ח ר ז מ ב 13 | ך ב ר
ו מ פ
< ר ו ע י ב ו ל ש י ו א < ר ו ע י ב ו ל ש י ו ש מ ו ת 16 j ך 2 ל ל ה ת י ב [ם י מ כ ח ו 16 ןי א < ר ו ע י ב ו ל ן י א ו
| < ו ת ו א j 21 ר ו ע י ב ו ל ש י ו ש מ ו ח > ו ל 19 ן ך י נ ש 2 י נ ש ר א ש [ת ג ש 18 | ל א י ל מ ג ן ב ר I 17 ך
ו ע ב ש ו ך י ר ע ש ב ו ל כ א ו י נ ע ר ש ע מ וז ה נ מ ל א ל ו ם ו ת י ל ד ג ל ן ו ש א ר ר ש ע מ וז י ו ל ל ו י ת ת נ ס ג ו > ה ל ח 25
j ב < p 28 ן ך 2 'י -י א נ ר כ ז ׳ ה ה נ א ר מ א י ו ׳ו ג ו ו י נ פ 27/28 | ן י ק ם ו ע ה ל כ 26 | י נ ש ר ש ע מ וז
< ם י מ ש ב ש 30 ד ע ם ג ן מ 29 \ ד < ב ו ט ה 30 ד ע ק ד צ ו ן מ 29 ן ה פ ק ש ה ם ו ק מ וז ׳ו ג ו ך ש ד ק 23/29
! ף ב < ך י ד י ד ע ת ת ל j 31 ס ך ב ח א 311 ד ב ם י מ ש ב ש ב ו ט ר צ ו א מ ט י מ ש ה ן מ [ם י מ ש ב ש 30 | ב
97 [1-7] א ה ל ח [26-30] ה יניש ר ש ע מ
ךו רב ינש הכרבה ללכב ויה לכה ׳רשי תא ךמע תא ךרבו
2
״ : ךי די ; שעמ1
ן ו כשי ו ינש לאי שי תוכזב לכה לארשי תא יי :ה ד ש ב ה ת א ךו ר ב רי עב התא
י ל השעת המדא חבזמ ׳אנש חבזמה תוכזב לכה ה מ ד א ה ת א ו ׳רשי
םי אלט םי תבו ׳אנש תונתמה י פל לכה ו נ ל. ה ת ת נ ר ש א
2 8
:ו י ל ע ת ח ב ז ו
רמאנש וניבא םהרבא תעובש וז תעבשנ רשא
2 9
: תאלמ אל רשא בו ט לב5
י אנש םיטבשה תוכזב לכה ו ני תו באל ,י וגו ׳י י • םאנ י תעבשנ י ב רמאי ו
דעו םי דק תאפמ ,המצע ץרא וז ץרא , הלס רמו א תו טמ תו עו בש
דמלמ שבדו בלח תבז , רחא י לתפנ ו דחא ן בו אר דחא ן ד םי תאפ
הרהט ׳טוא רזעלא ןב ןועמש י רי • :תוריסב ןנדו ןמשו חירו פעט ץנתונ תורשעמש
:ןנרה תאו ןפשה תא ולטנ תורשעמה חירה תאו פעטה תא לטנ 10
.י נ י ש ר ש ע מ א ת ב ס מ ו א ק ר י פ ק י ל ס
ה ל ח
יסוי ׳דב לאעפשי ׳ר הלהב תבייח תימורקה ףא ׳מוא ירונ ןב ןנחוי י ר י א 15
חמקךותל ןימח אפי עפה
5
:ץמח ךותל חמק ןתונה טולח אוה הזיא ויבא פושפ ׳מו אא
:בי י ח רונתב ץשענה רוטפ הרידקבו פפלי אב ץשענה הז דחאו הז דחא ־פוא ׳פכחו
.ילעופו םיונ לש יאלמה הלחב בייח וכותב ץשוע סייג ילעופו לארשי לש יאלמה
הסיע השועה הלחב בייח םיברל הסיע השו עה
4
:הלחה ןמ רופס וכותכ ןישוע ירשי
0
אנונראה תסי ע הלחב בייח הסיע ואשעו ולביקש ילק חפק הלחב בייח קצבב הלכואל g
םלשוריב י ני ש רשעמ תסי ע
6
:רוסמי ש העש דע התוירחאב בייחש ינפמ הלחב תבייח
קפפ הלחה ןמ רוטס עטודמ ימוא ימכחו רטופ יסוי ׳וו ריאמ ׳ר ירבד הלחב תבייח
תולח עשוהי ׳ד תא י תלאש י אעלי א ׳ר ׳א״ :הלחב בייח עמד םושמ לכאנ עמודמ
י ל ׳א ׳עילא ׳ר תא י תלאשו יתאבשכ תורוטפ יל ׳טא הלחב ןה הט רדנ יקיקרו הדות
ןב רזעלא ׳ר י נפל פירבד יתיצרהו יתאבשכ בייח קושל רוכמל רום־ב ומצעל ןאשע
2 5
המצעמ םיבלכה תסי ע ׳מוא הדוהי ׳ר י :ברוחב ורמאנש םיריד וליא תירב יל ׳א הירזע
השאה ןכו ותסיעב חמקריישש ןהכ הרוטפ ץדופיל האשע תבייה ץכעכ האשע תרכינ
מא הסיעה תא ריסאל םיעבר תשמחל ן־סרמצמ רואשהו ץרקה התסיעב•חמק הריישש
ותסיעב הפי וני עש ינפמ העבראו םירשעמ דחא תיבה לעב ורמא הפ *נ 2מ הדוהי ׳ר
אוה םשה ןמ אל ־מוא ימכחו ותסיעב הרצ וני עש י נפפ הנומשו םיעבראמ דהא פותחנו 30
ם י י נ ד 4 | א״כ כ ח ומ ש 3/4 | ו י מ ו י כ ם ש 3 , ש י ב ג ״ ל ש ש 2/3 | 'ג מ ״ כ ש ש 1/2 | ו י מ ו י כ ם ש 1
| ׳ע ׳נ ק ו ק נ ס 7 | ו י מ ו י כ ם י ר ב ד 6 | זי ט ב ״ כ ש יש א ל ב 6 | ו י מ ו י כ ם ש 5 | א" ׳י ס 0 4 5 | ו י ט ו״ כ
j ס י ל ס י ס ס פ ג '» ; (י א י א) א י "י 1ה I י י מ י ״ כ ״ ר נ ל 8 | ׳ג מ ״ מ ל א ק ז ס ׳ 78 | ו ״ ט ו י כ ״ ר ב ד 7
\ ט י כ א :ן י ל ׳ו ם יש ש ש נ ;( י ה ׳א) ׳ל זי נ ,(י ד ׳ג ) ׳א ט י נ »19 | ( ז א ׳א ת י נ 1׳ל ׳ג) ׳ נ ט י נ י 1»
| מ י נ א (׳ן ׳ב ) 'ד ס י נ ,(׳א ׳ג) ׳א ט י נ , ( ע ) ס ש » 26 | : ס י ל ש י ו י ס פ ; ; ( ד ׳א)- ׳א ס י נ י 23
ח ט ב > ל א ר ש י 3 [ ב < •י ד ש כ ה ת א ך ו ר ב 2 ן B ד ך י ר כ ו 2 [ ד י י ב י ב 1 [ ל ב < ל
א י ע
י ת א 1
I ו ג ו [ת א ל מ א ל ר ש א 5 | ך ב ו ג ו [ו י ל ע 4 ד ע י ל I 3 < ל כ ה I 3 ב ץ ר א ל א > ד ב ב ק ע י !יע י י נ
י נ י א ק ו ס פ ה ] ד ב
ס י
ה א ס ם י ד ק ת א פ ב > ד ח א ן ד 8 ד ב יע י I ד ב ^ ה ע ו ב ש ן ך ב ר ש א כ 5
ה ש ע נ ה 17 )ך ר ח ס י ע ס ה 16 | ך ב ח י ס ר ק ה 15| ם י ת א פ ד ע ם י ד ק • ת א פ ס > ר ת א ן ב ו א ר 8 ! [ו ת ר ו צ כ
ב י ת א ב ש כ ו 25 ] ך ב ב י י ת 2 י \ ל ב י ל ב ג ש [ו ל ב י ק ש I 20 ך ב ק צ ב 20 | ך ב ה ש ע נ ה 17 1 ל ב
ק ס ע כ 27 ] ל ב ח י נ נ [ן י כ ע כ 27 | ל ב ב ר ו ת ר ח ם ו ר ס א נ 26 | ל ב ה י ד ב ה 26 | ל ב ק י ש ב 25 ן ך
| ח מ ק ה [ץ ד ק ה 28 ! ל ב י ת ס י ע
[1-5] ב [8-12] א ה ל ח 98
1 ש ד ה ב יר ש י ת ס י ע ם ו ת ח נ ןה כ ^» ה נ ת מ י ד כ ה ב ן י א ו ה ט ו ע ט ו ת ס י ע ת י ב ה ל ע ב א ל א ה ז
ך י ר צ ק ו ש ב ר ו כ מ ל ה ש ו ע ש ה ש א ה ןמ ו ם ו ת ח נ ה ן ס ח ק ו ל ה • :ן ה כ ל ה נ ת מ י ד כ ה ב
ת ל ח ש ..י א מ ד ת ל ח ש י ר פ ה ל ך י ר צ ן יא ו ל צ א ן י ח ר א ת מ ו ת י ב ה ל ע ב מ י א מ ד ת ו ל ח ש י ר ס ה ל
ד ח א א ל א וד י ב ת ל ע א ל ו ל י פ א ׳מ וא ן ו ע מ ש ׳ר ה נ ו מ ש ו ם י ע ב ר א מ ד ח א ת ל ט י נ י א מ ד
5 ׳ר א מ ט ו נ ש ע י ל א ו ן י ב ק ו נ ש ע י ה ר ה ט ב ו ת ס י ע ת ו ש ע ל ל ו כ י ן י א ש י : א צ י ם י ש ש מ
ה א י מ ט ה ל ע א ר ו ק ך כ ה ר ו ה ט ה ל ע א ר וק ש   ס ש : ש ן יב ק ׳ ו נ ש ע י ל א ו א מ ט ו נ ש ע י ׳מ וא ׳ימ ע
׳ר ימ וא ם ש ל •ה ל ח ן ר ל ״ א ן י ב ק ל ב א ם ש ל ה ל ח א ר ו ק וז ל ע ו ש ש ל ה ל ח א ר ו ק וז ל ע
:ן ק ת ת ש ל י ב ש ב ל ק ל ק ו ד ו מ ע ,ר כ זי ת ש ל י כ ש ב א ט ח ו ד ו מ ע ם ד א ל ו ל ן יר מ וא ן יא א ב י ק ע
ל א ע מ ש י ר זע י ל א ׳ר י נ פ ל ור מ א א מ ט ה ל ע ר ו ה ט ה ןמ ת ל ט י נ ה ל ה ׳וא ר זע י ל א י ר י ״
נ 0 ן ת נ ש ןייצ ו א ב א וב ש ב ל ש ש ו ב ל ׳מ א ת א ז ה ה א ר ו ה ה ר ומ ה י ה ם ור ד ב ש י י נ ל פ א ל ה ו
ף א ן ה ל ׳א ר זע ל א  ר ם ו ש מ ו ל ור מ א ת ו א ר ו ה ה ר ומ ל כ ל ו ב ד ו מ ל י א ל ם א וי נ י ע ןיב
,י נ ת מ ב ו ת ג ת נ ש ו א ו ת ר ב ס ש ו א ה ת ס י ע ה ר י ק פ ה ש ,ד ש א ה ״ : ה ל ת י ,ד ס ב ו ל ש י א ו ה
ר ו ע י ש כ ן ג ד ב א ה י ש ד ע ה ל ח ב ת ב י י ח ן י א ,׳יר וע ש ב ס י ט מ ט י ת ו ן י ט י ח ב ל נ ל נ ת י ש ד ע
ב י י ח ת י זכ א ל א ת ח א ו ת ח א ל כ ן י א ש י פ ל ע ף א ם י ר ו ע ש ב ה מ ט מ י ט ו ן י ט י ח ב ה ל ג ל ג
! 0 ה ר ה ט ב ה ש ע י ת ה ל ג ל י ג ש מ ו ה א מ ו ט ב ה ש ע י ת ה ל נ ל י ג א ל ש ד ע ה א מ ו ט ק פ ס ה ס י ע ל ד ל ו נ
ה א מ ו ט ק פ ס ן ה ל ד ל ו נ ש ת ו ר י ס ן כ ו ה ל ח ל ק פ ס ה ר ב ד ב ו ר מ א ק פ ס ה זי א ב ה י ו ל ת ה ת ל ח ו
ה י ו ל ת ן ת מ ו ר ת ו ה ר ה ט ב ו ש ע י ן ת כ א ל מ ה ר מ נ נ ש מ ו ה א מ ו ט ב ו ש ע י ן ת כ א ל מ ו ר מ ג נ א ל ש ד ע
ד ע ת י ש ע נ ה ס י ע ו ל ה ת י ה ו ר י י נ ת נ ש ר נ ׳׳* :ה מ ו ר ת ל ק פ ס
1
ר ב ד ב ו ר מ א ק ס פ ה זי א ב
ד ע ימ וא יר וב ןב ן נ ח וי ׳ד א ב י ק ע ׳ר י ר ב ד ה ר ו ט פ ה י נ פ ו מ ר ק ש מ ת ב י י ח ה י נ פ ו פ ר ק א ל ש
2 0
ה ר ו ט פ ץ ד ו ע ש ב ה ימ ט פ   ט ו ן ;ט יח ב ה ל ג ל י ג ת ב י י ח ן י ר וע ש ב ם ט מ ט ת ו מ י ט י ח כ ל ג ל נ ת א ל ש
:ת ו צ ר ק מ ה ש ע ת ש מ ה ר י ת ב ןב ה ד ו ה י ׳ר ט ו ש פ ו ר מ א ם י ר ח א
^ ןיא ׳מ יא ל א י ל מ ג ןב ׳ע מ ש ןב ר • זר ו א ה ןמ ו א ן י ט י ה ה ןמ ה ס י ע ה ש ו ע ה י ב
ה ת ל ח ה מ ר וה א ל ש ה ס י ע מ ר ו א ש ל ט ו נ ה
2
:ר ו ע י ש כ ן נ ד כ א ה י ש ד ע ה ל ח ב ת ב י י ח
ת ש מ ח ל ן ס י צ ט ו ר ח א ם ו ק מ מ ח מ ק א י ב מ ה ז יר ה ה ת ל ח ה מ ר ו ה ש ה ס י ע ך ו ת ל ן ת נ ו
25 יר ה ע צ מ א ב ן י ד וע ש ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ ימ ב ק
9
:ן ו ב ש ח י ס ל ו י ל ע ב י י ח ל ם י ע ב ר
ם י ר ו ע ש ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ י פ ב ק ע צ מ א ב ש ד ח ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ י מ ב ק ק פ ר ט צ מ ו ל י א
ה ש י א • ל ש ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן י י מ ב ק ן ה י ל ע ו פ י ס ו ה ץ יס ר ט צ מ ו ל י א יר ה ע צ מ א ב
ב ק ן י פ ר ט צ מ ו ל י א יר ה ע צ מ א ב ה מ ו ר ת ב ק ו ןכ   מ ב ק ו ן כ ימ כ ק ע צ מ א ב ת ר ח א
:ן י ס ר ט צ מ ן יא ע צ מ א ב זר וא ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ ימ ב ק ע צ מ א ב י ו נ ה ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ ימ
30 ה ל ט י נ ש ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ ימ ב ק ע צ מ א ב ע מ ו ד מ ב ק ו ן כ ימ ב ק ו ן כ ימ ב ק ן ה י ל ע ו פ י ס ו ה '
4
א ו ה ש כ ן י פ י ט צ ט ו ל י א יר ה ן י מ ם וכ ב ק ו ם י ר ו ע ש ב ק ו ן י ט י ח ב ק ן י פ ר ט צ מ ן יא ע צ מ א ב ו ת ל ח
י צ ח ו ן י ט י ח ב ק י צ ח  י :ו נ י מ ו נ י א ש ל ע ןימ מ ן י מ ר ות ן י א ש ד ח א ו ד ח א ל כ מ פ י ו ת ם ר ו ת
,ד ל ח ל ט ו נ ה ב ק ע י ןב ר זע י ל א ׳ ר ר מ א ן י מ ס וכ ה ןמ ל ט ו נ ן י ט ם וכ ב ק י צ ח ו ם י ר ו ע ש ב ק
ג ) ׳ב r״ : י j 18 ( נ .ן י :) •7 ח   נ • 1 2 'נ ה ט ו ס נ '
ע
i 9 (י א י נ ) ׳א ט ׳ נ 5 | (יז ׳ל) ׳א ׳p י 2
| ס ש 32 | ( ל ׳ג ) ׳ל ט י נ 25 | ׳ו ׳ג ס ש 22 | (׳ל
ב ה ב י ק ע ׳ר י נ פ ל ו ר מ א j 7/8 ד ב ה א מ ו ט ב 5 | ןיא ש • י ס I 5 ד < ב י י מ י ה ל ה ש י פ ל 3'4
ן ה ר ו ט פ > ה נ ת מ ב 12 , ך ב ר ז ע י ל א ׳ר ש ש ב 11 | ד 3 י י מ ל א H I ד ב < ר ז ע י ל א 9 | ד
| ד ב ה ר ה ט ב ה ש ע ה 15 | ד ב י י ל ח ב ת ב י י ח ׳ j 14 *ן ב ר ח א ו ד ח א ל כ כ 14 | ב < ת ב י י ח 13
ן ב 21 ן ה א מ ו ט ב [ה ר ה ט ב 17 | ד ב ה ר ה ט ב [ה א מ ו ט ב j 17 ך ך ה א מ ו ט ב ה ש ע ת ח ל ג ל ג ש מ ו 15
ע צ מ א ב 28 | ב < ע צ מ א ב 28 ן ך ב < . ז י י י ט צ מ 26 ד ע ב ק ן מ 25 | ב < י מ ו א 22 ׳ ב < •י ר י ח ב
• ד י פ ו ח מ ר ד ס ה ו ה ב ו ד מ [ה מ ו ר ת j 28 ד ב ע צ מ א ב ו ח ל ח ה ל ט י נ ש ר ב ד ב ק ו ן א כ מ ב ק ו ן א כ מ ב ק ו >
| ד ב < ן י י י י י צ ס 81 ד ע ו פ י ס ו ה ן מ 30
J6-12] ב ה ל ח 99
׳מכחו הפורת ותמורת ןי אש שי לש האיבה .אלש האובת פרתל המוד אוה המל בקה ןמ 1
אלו ךכ.אל דמיל ורזח המורת ןתמורת ןיאש ןתכאלמ ורמגנ אלש תוריפ פרותל ימוא
אמטכ ןיאו רוהט חטק טע ברעתנש אמט חפק םירחא פע ףרטצמ הזה בקה ירהש ךכ
וברעתנש תואמט ןי טי חובש אמטה ןמ ץוח הלח הז .ירה ימוא לטונ אוהשכ רועישכ
תואמטה ןט ץוח הטורת וז ירה רטוא פרות רועישכ תואמטב ץאו תורוהט ץטיח פע 5
אירוסב ןיסיראה תא רטופ לאי למנ ןבר היהש יס לע ףא קודצ ׳רב רזעלא ׳ר ׳א ןהכש
וידי לע ןידנוא ןהו טקלט אוה אהי אלש דבלבו רוטפ פריע םאו סרעלמ היה רסוא
םהידי לע דנוא אוהו ןיטקלמ ןה אלא וידי לע ןינטועו קסומ וידי לע ןיכרודו רצוב
׳פוא קודצ ׳רב רזעלא ׳ר היה ןכו םהידי לע 'ןמועו ןיקסומ םהידי לע ךרודו ןי רצמ
םותחנה ןמ חקולה ״;דבלב תחא הלח אלא אירוסב בייחמ לאי למנ ןבר היה אל 10
שירפהל ךירצ ןיא ימוא ימכחו לאי למנ ןבר ירבד יאמד תולח שירפהל ךירצ אירופב .
סרת אל ימוא ןועמש ׳ר תומא י תש דלי או ביזכא לש אמורדל לחנימ יאמד תלח
ץראל הצוחכ יוגה תמורתו ץראב יוגה תלח היינשה תא לכאי אל רועישכ ןושארה
ונתי נ הנוהכ תונתמ העבראו םירשע י :םירזל תלכאנ הלחהו בייח וניאש ותוא ןיעידומ
רשעו סלשוריב העבראו שדקמב רשע ןה וליא חלמ תירבו טרפבו ללכב וינבלו ןרהאל 15
נולו י ולת פשאו ףועה תאטחו רוביצ י מלש יחבזו פשאו תאטח שדקטב רשע ץלובנב
םלשוריב העברא
8
:רטי עהו תוחנמ ירישו םינפה םחלו םחלה יתשו ערוצמ לש ןמש
ץלובנב רשעו ״:ןי שדקומ לש תורועו ריזנ ליאמו הדותה ןמ .םרומהו םירוכיבהו הרוכבה
םייחלהו עורזהו רומח רטס ןוידפו ןכה ןוידפו זגה תישארו הלהו רשעמ תמורתו המורת.
ונתינ•הנוהכ תונתמ העבראו פירשע וליא לכ '״:רגה,לזנו הזוחא הדשו פימרהו הביקהו 20
ןתיל טרפה לע בייחלו ללכה לע בייחל חלמ תירבו טרפו ללכב ויגכלו ןרהאל ול
רבועכ ןהילע דבועהו ללכ פושמ רבועכ ןהילע רבועה ,טרפל רכש ןתילו ללכל רכש
סונמא סורוטטדרויו עפושש לכ ץראל הצוח איה וזיאו ץרא איה וזיא
11
ןטרפ פושמ
וליאכ ןתוא ץאור פיבש ןיסינאה ץראל הצוח ןלהלו סונמא סורוטמ ׳רשי ץרא ךליאו
ןט לארשי ץרא םינפלו טוחה ןמ םירצמ לחנ דעו סונמא סורוטמ ןהילע חותמ טוח 25
לארשי ץראכ איה ירה ׳ארשי ץרא דגגכשלכ ׳פוא הדוהי ׳ר ץראל הצוח ץוחלו טוחה
חותמ טוח וליאכ ןתוא ץאור ץדדצכש ץסינה םכל הי ה ו םי לו בנו ׳טאנש
ילארשי ץרא םינפלו טוחה ןט סונייקוא דעו םירצמ לחנמ סונייקוא דעו אירולסקמ
דע הסיע הב התיהו pאל הצוחמ התאבש הניפס י
2
;ץראל הצוח ץוחלו טוחה ןפ
:הרוטס הינפ ומדקשט תבייח הינט וטרק אלש 30
. א ת ב ס מ א ק י ל ס ו א ק ר י © ק י ל ס
׳ד ) '3 ׳ ס » ; 3» ׳ד ס ו מ ו ר ס ל י ע ל ׳ע 13 • ם ש י 10 (י ד ׳ ס ) ׳ ד ho ,('» ׳ד ) ׳א ׳p » G ! ( ה ׳ל ) ס פ 3
| ׳ד ׳ד [ל ימ ינ ש ל י ע ל ו א •׳ י נ ס ו מ ו ל זי ל י ע ל ׳ פ 23 | ו ״ ק ב י ב ג ; ס ש » 14 | ז״ ש ש ו מ נ מ נ ;( י י
ת ו ס י ר ע ב ו י ס י י ע 6
1
א ו ח ש כ > ר ו ע י ש כ j 5 ד ב ! י ט ח ב 5 | < , ד ם ו ר ת 2 ד ע ו ת ס ו ר ת ן ס I
| ד ב ק ס ו מ א ו ה 8 | ד ב י י י ל ע
8
\ ד ב ם י כ ר ו ד ן ה ו 8 ן ד ב י
צ י ג
א ייר 81 ו ד י ל ע י ! ד
'ר 9 | ן ט ו ע א ו ה ו 9 , ך ר ו ד א ו ה ו 9 | ן י ר צ מ ן ה 9 ! ב ?י י -  וא ן ה ו j 8 ך ב י ד י ל ע 8 ; ן י נ ט ו ע ן ה ו 8
| א ל ס א 12 | ת ו ל ח י ת ש ו ל א ו ב י ז כ לש א מ ו ר ד ר ה ג מ 12 | ך ב ת ל ח 11 ! ד כ ק
ז
י צ ד ב ר זע י י י א
ן ע ב ר א ו 15 | < ו נ ת י נ 14 | ן י ע י ר ז ס H | ל ב !י י א ל H ח צ ו ח ב ] ץ ו ח ב [ץ ר א ב 13 | י נ ש ה ן ס ו 3
. ם י י ח ל ה ע ו ר ז ה ר ח א , ר ו מ ה ר ט ס ן ת פ ו ן ב ה ן י ד פ ו j 19 ד ב
י ט
׳ ע 18 1 ם י ש ד ק ה ו ר ו ע ו 18 | ד ב ל י א •
8J
ר ב ו ע ה ו 22 | ד ב ל ל כ ל ע 22
1
ך ב < ו ל 21 ן ד ב < ה ע ב ר א ו ם י ר ש ע 20 | ך 3 ה כ ק ה ו
ב ס ו נ ם א י ר :ט מ 25 | ד ב < י ר ו י ו 23 ן ד ב ע פ ו ש ה 23 \ ד ב ץ י א ה 23 ן < ר ב ו ע כ ן ה י ל ע
|ד ב י ג נ כ א ו ה ש j 26 ד ב ט ו ח מ 2י / 26 | ד ב ט ו ח מ 25 ן ן ו נ מ א י ר י ט מ j 25 ד ס ו נ מ א ס ו ר ו מ מ
ב ט וח מ 29 ! ד ב ט ו ח ס j28 א ס ו נ י י ק ו א ל ח : ד ע ו 28 | ד ב א י י ל פ ק מ J28 ל ו ב ג ו ס י > ם כ ל 2׳
ו ד ב ץ י א ל > ץ י א ל 291 ד כ ׳ י א ב א י ה ש 29! ד
[1] [!-ל ] א ם יר וכ יב !00
1 ם י ר ו כ י ב
א א ר ק ל ו ת ר צ ע א ו ב י ש ד ע ן י ת מ י א י ב ה ס א ת ר צ ע ל ם ד ו ק ם י ר וכ י ב ן י א י ב מ ן י א י א
י ר ב ד ע ק ר ק ו ל ן י א ש י נ פ מ א ר ו ק ו נ י א ו א י ב מ ת י ב ח ל ש ך ו ת ב ן ל י א ה נ ו ק ה * : ן ה י ל ע
ן י א ד וק א ל ו ן י א י כ מ ן ל ו כ ס י ד י נ ח ל כ ׳ס ו א ה ד ו ה י ׳ר א ר ו ק ו א י ב מ ׳ר מ וא י מ כ ח ו ר י א מ ר
&ד מ וא י ס ו י •ר ו נ מ ע ך ל ת י כ ה י ה ו ׳א ג ש ץ א ר ו ק ו ן י א י ב מ .ד ש מ ן ת ו ח י נ י ק יצ ב ו
ם ש כ י מ וא י נ א ו pא ב ק ל ח ו ל ט נ א ל ש ן י א ד וק א ל ו ן י א י ב מ ס י נ ה כ ה ׳ס ו א ר י א מ ׳ר ה י ח
וי ר וכ י ב ת א ש י ר פ ה
8
;ט ע ו מ ר ב ד מ ץ ב ו ה ב ור מ ר ב ד מ ץ כ ,ם י נ ה כ ו ל ט נ ך כ ם י ו ל ו ל ט נ ש
ן ימ מ א י ב $ ו נ י א ן ימ ה ו ת ו א מ א י ב ה ל א ו ה ה מ י נ י ש א ר ו ק ו נ י א ו א י ב מ ו ה ד ש ת א ר כ פ ו
וי ר וכ י ב ת א ש י ר פ ה ש י ר ה *:א ר ו ק ו א י ב מ ן ימ ה ו ת ו א מ ף א ׳מ וא ה ד ו ה י ׳ר א ר ו ק ו א י ב מ ר ח א
10 י פ ל ע ף א ו ן י נ י מ ר א ש מ ו ל ו ד כ ב ת נ ש י פ ל ע ף א ת ר ח א ה ד ש ה נ ק ו ר זח ו ם ה י ל ע א ר ק ו
ה ד ו ה י ׳ר *: ה נ ש ב ם י מ ע מ א ר ו ק ם ד א ן י א ש א ר ו ק ו נ י א ו א י ב מ ק מ ה ו ת ו א מ ו ל ו ר כ ב ת נ ש
ן י ע מ ש ׳ר ן ת ו י ר ח א ב ב י י ח ו נ י א ך ל י א ו • .ד ל ו נ ה ר א ב מ ן ת ו י ר ח א ב ב י י ח .ד ל ו נ ה ר וב ד ע י מ וא
ל א י ל מ ג ן ב י ע מ ש ן ב ר ש מ ו ח ן ה י ל ע ץ ב י י ח ן י א ם י נ ש ׳ע מ ש ׳ד ם ו ש מ ימ וא ה ד ו ה י ןב
ת ו ב ת ו כ ל נ ז א ל א ן יר וק ן י א ו ו ח י ר י ב ש ם י ר מ ת ה ןמ ץ ו ח ם י ר ט ת ם י ר ו כ י ב ץ א י ב ט ץ א ימ וא
16ץ א ש ה מ ו ר ת ב ר מ ו ח * :ץ ר ו ק ו ץ א י ב מ ם י ק ס ע י נ ומ י ר ימ וא ׳ ע ל א ןב ן ו ע מ ש ׳ ר ד ב ל ב
ת ל ט י נ ה נ י א ה מ ו ר ת ה ש ה מ ו ר ת ב ן י א ש ם י ר ו כ י ב ו י נ י ש ר ש ע מ ב ו ם י ר ו כ י ב ו י נ י ש ר ש ע מ ב
ת ע מ ד מ א מ ט ה ל ע ר ו ה ט ה ןמ ת ל ט י נ ו נ י א ו ר ו ט נ ה ןט א ל א ת ל ט י נ ץ א ו ף ק ו ט ה ןט א ל א
ת י נ ה ו נ .ם י ר ו כ י ב ו י נ י ש ר ש ע מ ב ןב ץ א ש ה מ ת ו ר י ס ה ל כ ב ת ו ג ה ו נ ש מ ו ח ה י ל ע ן י ב י י ח ו
וי מ ד ר ס ו א ו ן ק נ ק ה ת א ה נ ו ק י נ י ש ר ש ע מ ה י נ י ש ר ש ע מ ב ןכ ן י א ש ה מ ם י נ ש ר א ש ב
20ה ל י כ א ל ר ת ו ה א ל ו ן נ ו א ל ר ו ס א ו י וד י ו ן ו ע ט ו ש מ ו ח ן ו ע ט ו א ו ה ש ל כ וי כ ור י ע ק פ ס ו ו י ב ו ר י ע
ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ב ר פ ו ח
ז
: ה מ ו ר ת ב ן כ ן י א ש ה מ י נ ה ת א ה ב ן י ק י ל ד מ ץ א ו ן ו י ד י ס ב א ל א
p ן י א ש ה מ ב א ו מ ו ץ מ ע ב ן י נ ה ו נ י נ י ש ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת ה ש ם י ר ו כ י ב ב ןכ ן י א ש ה מ י נ י ש
ן נ ו א ל ^ ו ס א י וד י ו ן י נ ו ע מ ו ם ו ק מ ת א כ ה ן י נ ו ע ט ם י ר ו כ י ב ה ש ם י ר ו כ י ב ב ד מ וח ם י ר ו כ י ב ב
ימ וא י ס וי ׳ר ר ו ע י ב ה ןמ ץ ר ו ט פ ם י ר וכ י ב י מ וא ק ע מ ש ׳ר ר ו ע י ב ב ן י ב י י ח ו ר י ת מ י ע מ ש ׳ר ו
25 ם י ר וכ י ב ף א ר ו ע י ב ן ו ע מ ר ש ע מ ה מ י וד י ו ן י נ ו ע מ ם י ר ו כ י ב ה ו י וד י ו ן ו ע ט י נ י ש ר ש ע מ
ר ו ע י ב ץ נ ו ע ט וי מ ד ן כ ש ר וע י ב ן ו ע ט י נ ש ר ש ע ט ל ה מ ן ו ע ט ש ׳ר ו ל ר מ א ר ו ע י ב ן י נ ו ע ט
ו ר ס א א ל ם י ר ו כ י ב ימ וא ץ ע מ ש ׳ר ה י ה ן כ ו ד וע י ב ן י נ י ע ט ם ה י ט ד ן י א ש ם י ר וכ י ב ב ר ט א ת
ס נ כ נ ו ה ל כ ו ע ר זש ר ב ד ב ו ר ט א ר ש ע ט ה זי א ב ר ש ע ט ם ל ש ו ד י ל ל כ א י ה ל ם ה י ל ו ד י ג
ר מ ו א ה ד ו ה י ן כ ץ ע ט ש ׳ר ן ו י ד י ס ו ל ן י א ש כ ו ה ט ו ר פ ה ו ו ש וב ץ א ש ב א צ ו י ו פ ל ש ו ר י ל
30 י : ע ק ר ק ל ר ב ו ח פ ב ם ה י ל ע ן י ב י י ח ן י א ם י ר וכ י ב ן ו ע ט ש ׳ר ס ו ש מ
ב ץ ב י י ח י מ וא ר זע י ל א ׳ר ה י ח ם ד ב י וס י ב ן ו ע ט ו מ ד ה י ח ל .ד וש ד צ ה ת כ י ו כ
1
ב
ן (ד ג ׳!י) ׳ד ו י כ s  » י 5 | ג ״ ל א״ ל ב ד מ נ 5 | (׳ד ׳א) ׳א ל י ס י j 4 ב י כ ב ״ j 3 ; ם מ j 2 ׳ג ׳א מ מ 1
׳ד ל י ס י o | 15 ׳א) ׳ל נ ״ ס י 13 [ י ע 'א׳ מ I (יז» ׳א) ׳ נ ייה י 9ן (י ז א) ׳א,ל ״ ס * י מ 7
| 'ס ׳ב ׳ב ס י ס י 31 ] 00 21 | (י נ   ב )
( ד ב א י
ג ש ח ז
י י ה 3 ו ב י ח י ש > ך ו ת ב j 3 ד ב ן ה י ל ע א י ק י ה ר צ ע א י ב ת ש ד ע 2
ה י ה fi י ב ו ש ח > ה י ה ו I 5 ד ב א י י ק
א
ל י *י ב מ א ל 4 ! ד ב ׳ י נ ק א ל ש [ו ל ץ א ש 3
ו ר כ ב ת נ ו 10 | ד ב < י * ל ע *
א
I
1 0
ל ב י נ ש ה ו 8 ו ד ב א ל ש י י נ מ I 6 ד ב
פ י נ ה כ
I
6
ב <
ם י ר פ ה מ 14 | < ך ל י א ו 121 ד ב א י י ק
א
ל י 11 ן ב י ת ל ן ת נ ש פ   ׳ע א II/ 1 | ד ב ת ש מ ח מ [ר א ש מ 10
ת ע ס ד מ ו •7 | ד ב < *י ר ו כ י ב ו I 16 ב < ש י י י כ י ב ו i 16 ד ר ז ע י ל א p ן ו ע מ ש י י ב י י ע י ל "י
1 5
ר ש ע מ ב ר ס ו ת > י נ ש ר ש ע מ ב 19 | ד ב ש י ר ו כ ב ו IS | ד ב < '
נ ע
ר ש ע מ ב 18 | ד ב ה נ ח י נ ו 18
I ד ב < ו נ י א ל י י ס א י 2! | ו נ ר י ע 2) | ד ב י ב י י י ע י 20 ! ד ב י נ ש ר ש ע מ ש 19 | ד ב י נ ש
י נ ש ר ש ע מ ש I 23 ד ב ה מ ו ר ת כ ן י א ש ם י ר ו כ ב ו י נ ש ר ש ע מ כ ר ס ו ח 23 | ד ב ?י א ש [J
s
V*
9 ח מ
^2
ן ד כ ל י כ א ל
2 8
1י י
ה א
זי י
0
״ I 27 ד גב י ״ יש ע מ 26 ן ד ב זיייס א י 231 ד ב ם ייט ב ו
I ב י ז ע ל *ר j 32 ו מ כ [ט י נ 31 | ח מ ח [ יש 31 | ד ב ם ל ש מ י ב 28
101 [2-9] ב ם י ר וכ י ב
ר ו ב ד ו וב ט י ש פ מ ה מ ה ב ל א ל ו ה י ח ל א ל ח ו ש ו נ י א ש ד צ ה זי ב * :י ו ל ת ם ש א ו ב ל ח ל ע 1
ה מ ה ב ו ה י ח יזש ד י זנ י נ י ר ה ד מ א ם א ה מ ה ב כ ו ה י ח כ ה ש נ ה ד י נ וב ג ה ו נ ה מ ה ב כ ו ה י ח כ
ה י ח פ א ו י ל ע ע י ר כ ה ל י מ כ ח ו ל כ ו י א ל ו ט צ ע ל א י ר י ב י ו כ ר ט י א י פ וי ׳ר ר י זנ ה ז יר ה
ם י ש נ ל ד ו ש ם י כ ר ד וב ש י ו ם י ש נ א ל .ר וש ם י כ ר ד וב ש י ס ו נ י נ ר ד נ א
3
ז ה מ ה ב ו א א ו ה
t ם י ש נ ל א ל ו ם י ש נ א ל א ל .ד וש ו נ י א ש ם י כ ד ך וב ש י ו ס י ש צ ל ו ם י ש נ א ל .ר וש ם י כ ר ד וב ש י ו 5
ם י ש נ א כ א ש י נ א ל ל ב א א ש ו נ ם י ש נ א כ ן ב ו ל ב א ט ט ט ם י ש נ א ל ן ה כ ה ו ש ש ם י כ ר ד
ת ו ו צ מ ל כ ב ב י י ח ו ם י ש נ א כ ת ו נ ב ה ם ע ן וזינ ו נ י א ו ם י ש נ א כ ם י ש נ ם ע ד ח י י ת ם ן י א ו
ם י ש נ א כ מ י ת ט ל א מ ט י מ ן י א ו ם י ש נ א כ ר פ פ מ ו ף ט ע נ ו נ י א ו פ י ש נ א כ ה ר ו ת ב ת ו ר ו פ א ה
ם י ר ב ד
6
: פ י ש נ א כ ת ו ו צ פ ה ל כ ב ב י י ח ו ם י ש נ א כ ת י ח ש ת ל ב ל ע ו ף י ק ת ל ב ל ע ר כ ו ע ו
ק ק וז ץ א ו ם י ש נ כ ם י ש נ א ם ע ד ח י י ת ט ן י א ו ם י ש נ כ ם ד ו א ב א פ ט י ט פ י ש נ ל ן ה ב .ר וש ש 10
ל ו ס פ ו פ י ש נ כ ש ד ק פ י ש ד ק ב ק ל ו ח ן י א ו פ י ש נ כ ס י נ כ ה ם ע ק ל ו ח ןיא  ׳ ם י ש נ כ מ י ט ב י ל
ם י כ ר ד * :ם י ש נ כ ה נ ו ה כ ה ןט ל ו ס ס ו ה ר י ב ע ב ל ע ב נ ן י א ו ם י ש נ כ ה ר ו ת ב ת ו ד ע ל כ ס
נ ד .י ג ד י זט ב ו נ ר ו ה ה .ר ש א ן יב ו ש י א ןיב ן י ק זנ ה ל ע ן י ב י י ח ם י ש נ ל ו ם י ש נ א ל ן ה ב .ר וש ש
ו י ל ע ה א י ב ט ו ם י ש נ כ ו ם י ש נ א כ ר ח ו ט ם ד ו י ל ע ת ב ש ו י ו פ א ט ל ק ט ר י ע ל ה ל ו נ נ ג ו ש ב
ס י ש ג א ב ל ו ב ג ה י ש ד ק ב ל ח ו נ ו ם י ש נ כ ו ם י ש נ א כ ת ו ל ח נ ה ל כ ב ל ח ו נ ו ם י ש נ כ ו ם י ש נ א כ ן ב ר ק 15
ם ה ב ה ו ו ש א ל ש ם י כ ר ד י :ר י זנ ח ז י ר ח .ר ש א ו ש י א ה זש ר יזנ י נ י ר ה ׳ט א ם א ם י ש נ כ ו
ך ר ע נ ץ א ו ו ת א מ ו ט ל ע ן י פ ר ו ש ן יא ו ו ת א מ ו ט ל ע ן י ב י י ח ן יא פ י ש נ ל א ל ו ם י ש נ א ל א ל
ד מ א ס א ו ם י ש נ כ א ל ו ם י ש נ א כ א ל י ר ב ע ד ב ע ל ר כ ס נ ו נ י א ו פ י ש נ כ א ל ו פ י ש נ א כ א ל .
ו פ צ ע י נ פ ב א י ר י ב פ נ י נ ר ד נ א ׳ם ו א י ס וי ׳ר ר י זנ ה ז יר ה .ר ש א ו ש י א ה ז ן י א ש ר י זנ י נ י ר ה
ןכ ו נ י א ם ו ט מ ו ט ל ב א א י ה .ד ש א פ א א ו ה ש י א ם א ו
י 4
י ע ע י ר כ ה ל ם י ט כ ח ו ל כ י א ל א ו ה 20
ך ו ת ל ם ד א ד ר וי ם י ר ו כ י ב ה ת א ן י ש י ר ס ס ד צ ה זיב * : ה ש א ק פ ס ו א ש י א ק פ פ ו א א ל א
יר ה ׳ם ו א ו ה ח י ש מ ב ק ש ו ק ו ר כ י ב ש ן ומ יר ו ה ר י כ י ב ש ה נ י א ת ו ר כ י ב ש ל כ ש א ה א ו ר ו ה ד ש
ר ח א מ ם י ר ו כ י ב ה ם ש ן ה י ל ע א ר ו ק ו ר זוח ןכ י פ ל ע ף א ׳פ ו א ׳ע מ ש ׳ר ם י ר וכ י ב ו ל י א
ה ש ו ע א ו ה ד צ זיכ א צ י ד ח א א י ב ה ם א ם י ל כ ה ע ב ש ב ן א י ב ה ל ה ו צ מ ע ק ר ק ה ןמ ו ש ל ת י ש
ם י ת י ז ן ה י ב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו ן ה י ב ג ל ע ן י ט י ח ן ה י ב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו ה ט מ ל מ ם י ר ו ע ש ן ת ו נ 35
ן ר י ב כ ל ע ם יג ומ יד ן ה י ב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו ן ה י ב ג ל ע ם י ר מ ת ן ה י ב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו ן ה י ב ג ל ע
ץ ו ח ב מ ם י ב ג ע ל ש ת ו ל ו כ ש א ן ה ל ף י ק מ ן ל ו כ מ ה ל ע מ ל ם י נ י א ת ו ן ה י ב נ ל ע ר ח א ר כ ר ו
ם וי ב ת מ י י ת ש א ל א ם ו י ה ל כ ץ כ ל ה מ וי ה א ל •י ב ל ס פ י כ ל פ א ל א פ י ד י ח י ץ ל ו ע וי ה א ל
ל ה א י נ פ מ ם י ת ב ל ן י ס נ כ נ וי ה א ל ר י ע ל ש ה ב ו ח ר ב ן י נ ל ו ס ה ס ע ץ ל ו ע ת ס נ כ ה ת י ב ל כ ו ן י נ זה
ס ה מ ע ץ ק ס ע ת מ ש ך ר ד כ ן ת ר י זח ב ן ח מ ע ץ ק ס ע ת מ וי ה א ל ם י מ ל ש ו ה ל ו ע ץ נ ו ע ט ו ת ט ח
3 0
ך ר ד כ ן ח ב ן י ק ס ע ת ט וי ה א ל ה נ י ל ץ נ ו ע ט ו . . . ה ע ש ת ב ם י נ ה נ ה י צ ע ק ז י :ן ת כ י ל ה ב
<יי»ב י j (יה ׳מ ) ׳נ א ״ ל ,ם יא ל כ י *םזז 9 1 (יא ׳כ ) ׳ל ג״ ל ס וע ונש י 6 ! ס ש י 1 | : ס ״ מ ומ ייכ נ I
| ׳ג מ 'ג >זים ׳ל ם ש ,(א ׳ נ )׳ נ p׳ P י ׳ע 21 | :נ ״ פ
י«9.• ׳י 3 | !ב א —ד א ]ד ים &מ [ט יש ש ס 11 ד ב < *ל י
1
1ל ב < * ל
1
1 ד כ י י י ״ [ר י
ש
י נ י י •*
1
I ד ב ׳י י י י י נ > ת ווצ מ ה 9 | כ<ם יש נא כ י ש כ ס ו ף כ ע נ ןיא ו 8 | ח ס ה כ ם א 4 | ב ח   ח ה י י י י נ >
ם א ו (;יא ו 12 | ד ב ם יש ד ק יש ד ק ב 11 | ד ב
=
'
ג
'
ד
1 1
! ל נ ם יש נ א ה 10 | ד ב
פ י כ
י י [פ י י ב ד 9
ו ד ב ק ל וח ו [ל ח ונו 15 ! ד כ י י ע ל
1 4
ו ל ב   ק ״ 13 ן ב < ן ח ב j 13 ד ב ל י=מ 121 ד ב
׳ם ל ע ף א 23 : ד כ < ר כ ב ש ןוס ר ו 221ב י י ב ח ה ד ש 22 [ ומ צ ע ל 19 | ד ב ית א »ח [וח א ס וש 17
I ד ב א י׳ני ם יר וע ש א יב מ 26 | ד ב י
ח :
י ל י ג 24 | ך ב זיייא [ם ש ןה יל ע 23 | ל ב < P
I < ןה יב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו 26 | ם ית יז [ם ית יז ןה יב ג ל ע ר ח א ר ב ד ו 20 | ח ס מ ל מ ן יס ח [ןח יב ג ל ע   ק ט ח 25
I ה א מ וט [ת מ ה £0 ן ד ב ׳י ס נ נ ה ת יב י נ זח 291 ד ב זי»יק °י I
2 7
< ח י נ נ ל ע 27 ד ע ם יר מ ת ןמ 26
I ד כ ׳י י י זח נ [ן ת כ י ל זט 31 | ד ב ח נ י ל ח נ [ן ת ר יזח ב 30 | ד 3 < ן ח מ ע 30 | ח ג וע ט ו 30 | ד כ
I ל כ < ת יייק ע ינ 81 1ב א ב ה ע ש ת ג 31 | ך ב ס ע ח ו > ס י נ ח ע ז 31
[10—16] ב ם י ר וכ י ב !02
1 עיגמש דע ובורקל וא ודבעל וגתוג ודיב תושרה ךרדה לכ ״ :םירוכיבב ןיקסעתסש
דע סנכנו ופיתכ לע ולס לטונ ךלמה ספירגא וליסא תיבח דהל עי גי ה תיבה דחל
: י נתי לי ד י כ ׳י י ךממו רא רישב םיולה ורבד הרזעל עיגיה הרזעל עי גמש
ןימ םירוכיבה תססות :םי גהכל ןיגתוג ןדיבש ןילוע ויה ןילסה יבג לעש תולזוגה
11
5 הרוטפ הרהטב תלכאנ םירוכיבה תפסות '* :וני ט וני אשכ ןיט םירוכיבה רוטיעו .וניטב
: יאדוב רטול ךירצ ןיאו יאטדב בייח םירוכיבה רוטיעו יאטדכ רפול ךירצ ןיאו יאדוה ןט
דטול ךירצ ןיאו יאטךב בייח פירוכיבב בייחש רברפ ונימ לע ןימ פיריכיבה ת6סות
M
ןיאו יאדוה ןמ רוטפ םירוכיבב בייח וני אש רבדמ ונימ וני אש לע ןיממ רוטיעו יארוב
םירוכיבב בייח וני אש רבדמ ונימ וניאש לע ןיטמ םירוכיבה רוטיעו יאטדב רטול ךירצ
10 ותרות רפס רכומה ״ ;ונמי ה ןילבקמ ןיא םירוכיבב בייחש רבד ולי פא באומו ןומעמ וא
ןהירנת ירנתו ןהירנתו ןה תוזוזמו ןיליפת םירפס יבתוכ םלועל הכרכ ןסיס האור וניא׳
ירה םיפש פושל ןיקוסע ויה סא םלועל הכרב ןמיס ןיאור ןניא .רובנל ןיקוסעה לכו
ןי אמ ןניא הקד המהב ילדגמו םיבוט תוגלי א יצצוקו אטמי ס ירגת י•: הכרבה ללכב םה
:םלועל הכרב ןמיס
1 5
.ו ל ו כ ם י ע ר ז ר ד ס ה ק י ל ס ו , א ק ר י פ ק י ל ס
I : נ ס י מ ס פ נ ; ° פ י 10 | ם ש מ ל I ס פ 0 5 | 0 מ ם ש י 4 | ׳ב ׳ל ם י ל מ ס 3
ת ח מ ש א ל ו > י נ ח י ל ר 3 | ף ב ל ש ה ת א 2 | ד ב ן ל ה י ל [ו נ ת י נ 1 | ד ב י ל
ט
> ר י ד ה 1
ם י ר ו כ ב ה ר ו ט י ע ו ו נ י מ ב ן י מ > ם י ר ו כ ב ה ת ס ס ו ת 5 | ב ם י נ ה נ ה [ם י ר ו כ ב ה 5 | ב < ן י ב ת ו כ 4 | י ל י ב י ו א
> ר ו ט י ע ו 8 | ך ב י א מ ר ה ן מ ti | ד ב י ו ד י ו ה [י א ד ו ה 6 | ב ם י ר ו כ ב ה ת פ ס ו ת ו נ י מ ט י א ש ב ץ מ
| ד כ י נ י מ י
ג
'
א ש ג d
1ד כ ' א ט י ה ן ט 9 | ד ב א י ה ש [י נ י א ש 8 | < ו נ י א ש 8 | ד ב
ם י י ו כ
כ
י ל ד נ 1ן j 12 [ב א ״ ג 1
ח ט י מ ש
[א ט מ י ס 13 | ם י מ ש ם ש ל א ל ש [ת ו ב ג ל 12 | ד ב מ ק ס י ע ה 12 | ר ב ד 9
ל ל כ ב ן ח י ד ח ס י מ ש ם ש ל ץ ק ו ס ע ו י ה ם א ה ו ב ג ל ן י ק י ס ע ה > ם ל ו ע ל 14 | ת ו ג ו ם ח ו נ ל י א י נ מ ו ק ו ה ק ד ה מ ה ב
ן י ק ר י פ ש מ ח ו ן י ש מ ח ל ל י צ ו ס י ס ו ] א י ק ר י ע ש מ ח ו ן י ע כ ש ל א ח כ ס מ י ד ס ד ח > ו ל ו כ | ד כ ה כ ר כ
(*.ת ופ ס וה ו ת ו ט מ ש ה ם ינ וק ית
א ל ש . 17 ם ח ב > ח ת ו מ 4 2 ן ה ת י ט י ה j 19 ה ח פ ק ז נ j 19 ה ת י י ת ש 19 [ ק ו ח מ ל .11 ם י נ פ ב
| ק ס פ ה ש י ס נ כ נ ה י נ פ ל 22 | ק ו ס ס ו ת ו א מ 21 | ק ס פ ה א כ י ל ך י ת ת נ ר ח א 2 | ם ה ר ב א ר ח א 1 3 | י ק ע י ה
ס ד ש מ 10 5 | ו ב ל 26 | ק ו ח מ ל , 25 | ד מ ו ע ה [ד מ י ע ה י ה ש 20 | ח ע ש ח 13 4 | ׳ ר ב 28 | ה ש א ר מ 23
, א כ י ל ח ל ס / ן י ג פ ל 24 | י נ פ מ j 22 ל א ו 18 | ל א ו j 18 ל א ו ם ו ר ע 18 ! ה ל י ח ת כ ל 16 | ם י ד מ ו ע j 14 ׳ש
j •זג ו ה ל י פ ת ה ל א ו 13 [ ה ח נ מ ח ל פ ה ו ז 12 | .ד ו ה י י j 9 א ו ה ש כ ו 6 | י < ה פ ר ט נ ש ל כ j 0 14 ק ס פ -.
ן ה ר ה ס 20 | ע מ ו ש   ב 19 | ה ל פ ת ׳פ ר ת א 15 | י מ ו א 15 | ׳0ו א 14 | , י ו ג ו ר ת א 14 \ נ ש 14
ר ח א 2 8 | , ם א י נ פ ל 26 | ם ו ק מ ב 24 | ו א צ מ נ 23 | ד מ א j 5 ו ת א 3 | ק ס פ ה ש י ו ח ו א ד ה א 2 7
י ד ה 21 ! ק ס פ ה א כ י ל 'ן יג וע י נ פ ל 18 \ ר מ א j 18 ח י ש 7 | מ ש נ ש j 6 ד ו ו ר ע 6 | ד ו ו ר ע f 5 , < א ר ו ק
ן .ו א י ב ה ו 13 \ י נ י ש 13 | ח ו א ר ד ת ק י ב ג ל ע ו א 9 | ד צ ה ז י א כ 8 ן ו ה כ ר ב ח א 3 9 | ת ו י נ ו ו ת י ס 23 | ל ע מ הז
| ו ס ע כ I 18 < ת א 15 | ס י נ כ מ ה ת א ש 5 ! ם ה י ר ח א 5 10 \ ה מ ל ש 29 | < ר ח א 26 ! ר מ א ו 21
ד מ ע מ ן י א ו > ה ל ו צ מ 11 | ה ל י ח ה [ה ל י ה ת ב 9 | י ד י 7 ! ׳ו א > ו נ י א 4 | ק ס פ ה ש י ו ן א י נ פ ל 3 11
ן ק ס פ ה ש י ן י א ו י נ פ ל 11 | י ו ג ו ה ל ו צ מ י נ ע ל כ ח ל א ו ם י מ ה ל ב מ י נ ס ט ש ח ל א ׳ ג ו ס י מ י ק מ ע מ ב י ח א ב
ן ק י ס פ נ I 25 < ץ כ י ר צ ד ע ך ר כ ל ן מ 20 | ם י ל כ ו א ו 19 | ן י ק ס ו מ ו :9 ! ד ה א ה ל ו ח ו ל י ם א ו ד ח א ן ק ז 16
ן ד צ ז י כ 5 | י ש י ל ש ו i 3 י נ י ש 3 י י נ י ש ה ו 2 | 1 J 8 י נ י ש ה ו I ! < ו י ל ע I 30 ן י ד מ ו א j 29 ן י ר ק ו ע 28
j ם י ר ר ח ו ש מ 15 | ס י ר ג j 15 ם י נ ו ש א ר j 13 ר ט ו ס ו ׳ו ל ע ר ק נ j 11 ש ל ש 10 ! ח ו י ר י ב ה j 9 < ו ד י 7
| ד ב ע ו 21 | .ה ל ע כ ל ר ח א 20 | ו נ י מ ו נ י א ש ח א א ל ו ו נ י מ ח א א ל 18 ! ה מ ח ס י ר ס ו 15/16 | ן י נ י ח נ 15
| ו נ י י ח ה ש 29 | ק ס פ ה ה י נ פ ל ו .ן ה ש כ 27 ק ס פ ה א ב י ל ל א י ל מ ג ן כ ן ו ע מ ש ן ב ר י נ פ ל j 24 ו ת א 23
א כ י ל י א מ ש ת י ב י נ פ ל j 13 ש ד ק 7 | ל ל י ה ח י ב ל j 6 ן ׳ כ ד כ ט ו ל א י ר ה 5 י ם י ל ע ו פ 3 | ל כ א ל 2 13
| ך כ ר ח א ו ד ו א מ 24 י ה ה ט 22 , ק ס פ ה א כ י ל י א מ ש ה י ב י נ פ ל 19 . ן י ר ו ר י פ 18 | ן י ה ל ש j 13 ק ס פ ה
I ק כ פ ה ש י ח י ש ש ע י נ ש ל 4 י ה י י ל ע   ר כ מ > ה ד ו א ל 2 14 ! . < ל י ג ר ה י נ ש ל 28 | ל ש ל ש מ ו 27
ף א 17! ן י נ מ 17 ן ן י נ מ j 16 ס ל ש   ה י 14! ם ש ב 1׳) I ם י ב ו ש ה 7 | < ך ש ח ח ש מ ך ר ב א ל 6 | ן י כ י ב מ 4
[ ה ל א ל ב ח א 25 | ק ס ו ל כ א 21 | ן ח ע ד 24 | ן י ס ו ל כ א 23 | ן ה י ד ב ו ע 23 | ן י נ מ 28 ! ה ו צ ט ה י ל ע
| ת ו מ י כ ש מ ו j 29 י י נ פ ל ה ל א 29 ן א צ ו מ 27 | ר מ ו ע ו ר צ ק ו ש ר ה ו ע ר ז ש ד ע 25:26 , י נ י ש מ ש ל 25
י נ פ ל 5 | ו ל י ב ש ב 1 15 \ < ר מ   א א ו ה ה מ ב ו ט ח ר ו א 30; ק ס פ ה ש י ן כ ו י נ פ ל j 30 , < ה מ כ י נ פ ל 20
׳ו ג ו j 12 < ר מ ו א א ו ה י ר ה 12 | ק ס פ ה ש י ה ד ו ה י יד י נ ש ל 10 ! ם י ע נ ח ו נ ל י א ו j 6 ק ס פ ה ש י ע ט י ק ה ה א
ו נ ש ד י ק 22 | ס ו ר ע י ש ש 21 ! < 'י ג ו 23 , ם ה ב 17 ן ם י ח א ס 16 ! ק ס פ ה ש י ך ש פ נ ל כ כ י נ פ ל 13 [ <
׳ צ מ כ ו נ ש ד ק ר ש א ך ת ב > ׳ ו א 26 | ב ל ו ל ר ח א 24 ! < א ו ה ש כ ו 24 | ך ר י ב ש מ 23 ן ו נ ו י מ ׳ צ מ ב
׳ ש ד י ק ר ש א 2 | ם ד ה ת א 1 16 | ה ט י ח ש ה ל ע צ ו י ו צ מ ב ׳ ש ד י ק ר ש א ך ו ר ב i 28 ח י צ י צ ב ״ , ט ע ת ה ל ו נ ו י צ ו
ד ח א J 23 .ש י ם זל 8׳ל ד ה א 2-3 | ק ס פ ה ש י ה י ה י נ פ ל 2נ j ׳ו י צ ו צ מ כ ׳ד י ק j 7 ו נ ת ס נ כ ה ש 3 | צ ו צ מ ב
}ן י א ש 9 17 | ק ו ל ד ת פ ח א ל א ו ה 27 | ת 0ת ל 26 ןי < י ו ל 26 | ל ש י ב א ל א ו ה 26 ! ר ו ר ב < ו ד ג נ
| ח ו צ מ ה 23 | , ה י ר ח א ל ר ח א j 22 ק ס פ ה ש י ו ה י פ ל כ ו א י נ פ ל 21 | ע מ ש ח א j 21 ה ח י כ ש 18 ל א ר ש י ב 14
ה ע ר א י ב מ י נ ו נ א ה נ ה ץ ר א ה י ע מ ש ם י י ק מ י נ א ה מ א ה 11 | , ה ד י ח ר ח א 3 18! ה א ד ו > ץ ח ר מ ה 25
j ן י ב ו 13 ן ם א 13 | ם ו ק מ ה 12 < ה ש ו ע j 12 < ה ב ו ט ה ש ו ע ש I 12 ' ם ת ו ב ש ח מ י ר פ ה ז ה ם ע ה ל א
ן ק ס פ ה ש י י נ פ מ י נ פ ל 25 \ ק ס פ ה ש י י נ פ מ י נ פ ל 24 | ו ח ר י מ 18 ן א ל ו ם י ר מ ו ע ה 17 ן ן י ב ו 14| ן י ב י *
4
! ד ח א כ 2 | ר ו צ ק י ל 1 19 | ן ח ט י ק ל ן י א ו 28 [. ם ו ק ל ן ם נ כ י מ ן י א ש j 28 ס י נ י א ה ה ו 27 | ם ו י י ק ל 27
| ל ט ו נ ו 2 ו | י נ פ ב 18 | ת ו ל י ל ו ע ב 8 | ם י ה ו ב ג ש I 5 ח ר ב י ש ו 3 | ק ל מ נ ה ו מ ס ר י ק ו 3 ן ן כ מ ו ן כ מ 2
ד ח א 231 < ה כ ז 23 ד ע י נ ש ן מ 22 | ל ו ס י ח ש 21 ! ה ח כ ש ב ו i 21 ן י נ ע ה 21 ן ם ה י ר ח א מ ח ל פ ע  20
ן ו ז ב ז י כ ו 2 | א ח מ מ 1 | < ל כ א 1 \ א ח מ מ SO I 1 ע ד ו ו י ח ש 30 | ה ר ו ס א 30 | ק ס פ ה א כ י ל -ן ה ו א
| ׳י ס א 9 | ו ל א ל כ [ה א י פ ה ו ה ח כ ש ה ו ט ק ל ה j 9 8 ק ס פ ה ט ׳י ח ו ל י ל ז ע ה ר ח א 8 | ע ר ז ה 7 ן א ח מ מ 4
ן ן ל י א 211 < ה ד ש ה 20 | ו ל ן י נ ח ו נ ו 18 | ן י ע ו נ צ ה ו 18 ! ם ה ל 18 ן < ר מ ו א 16 \ ה ר י צ ק I 12 ד י מ 9'
I ו נ ח נ 9 811 ק ע י ק פ ן נ י א ש j 3 | ן נ י א ש I 28 ן י ל ב ו ש 25.| י נ ע ו 25 | < י ב ג j 25 ו ס נ כ י 23 | ן ב ל 21
ש י ת ס ק י נ פ ל 22 | ה א ו ב ת 20 | ם י ר מ ו ע j 17 ה ח כ ש ר ח א 16 [ ה ח כ ש ה ז י ד ה 15 | .ם ו ר ד ו ן ו פ צ 15
| ק ס פ ה ש י ד מ ע מ ה י נ פ ל 31 | < ה ח נ ש ה נ י א ה מ ק ה 30 | ה צ י נ ע j 28 י ר כ נ . ל ש ו 23 | ק ס פ ה
| ק ס פ ה ש י ו ב א צ ו י כ י נ פ ל 7 | י מ ם א [ם ד א I 6 ב ו ת כ 5 | ה ו נ י ש ע ז ל י א 4 | ה ר ו ח ב ת ו ר ו ס א ה 3
ס פ ד נ ן ל ה ל ו י א מ ד ן ס ןע י ל ב א ה ל ו ד ג א ח ו ק פ נ ק א זמ ל ל ו ע ג י ת ט ק י ל ש ׳ ס י י ד נ ש ב ו י ב ט א וןא (*
, ץ כ ח ט ע ח * ג ח ו א ת ו מ י י ק ה ת ו ת כ ס מ ה ם נ ו ת ו ו ש ה ל י ת י נ ח .ה ק ח ע ח י ח א
104
ן ח ו ל י ל ו ע ה 21 | ו ר ס מ ש 17 | ם י ב נ ע 17 | ח ו ל י ל ו ע j < ס א 11 | !יזיזה ל כ 9 | ]י כ ח מ 8 | ת ח א ש פ נ ם א ו 7
| ש ד ו ח ה 12 | י א ס ו ד ן ב 4 | ה צ ר ם א ו 3 | י י נ ע ל 1 23 | י י נ ע ו 30 | ש י א מ ז 3 ! י ח א ו י ח א 29
ש י י ו ח מ ת י נ פ ל 21 | ק ס פ ה ץ א י ו ה מ ה י נ פ ל 20 | ב י י ח 15 | י ש ד ו ק 1 5. | א נ מ 15 | א נ ס . 15 | ק ו ל י ח ב 13
א כ י ל י א ש ר י נ פ ל 35 | < ל ז נ ם ו ש מ p | 2 2 ק o ה ו I 17 ר ז ע ל א ׳ר 12 25 | ת ו נ ת ה 4 24 | ק ס פ ה
| ר ש ע מ ה ת א 19 115 ה ר ו ש ו ל צ א ל ד ג ל ה י ה ם א , י נ פ ל , ם ל ו ע ה 18 ד ע ן ט ק 171 < ו ק ל ח מ 17 26 ן ק ם פ ה
[ א ו ה ש מ 331 ו ה ש מ 31 | י נ ר ו ג 26 | < י ל 26 ! ע י ג ה ל 24 | ס י ר ב ד ו 21 | ן י ש י ר פ מ 20 ] ן ה כ מ 2 •
| ק ס פ ה ש י ן ש י י נ פ ל j 12 ט ק ו ל ו 9 ] ב ר ע 8 | י נ ש j 7 ת ו ר י פ ן מ 6 | ם י ט י ח 2 | ל י ת ת י ש מ 1• 27
ן ו ב נ ג נ [ו ב נ ג נ ו א 21 ! ה נ מ מ 19! < ח ו י ש ע מ ו 15 | < ח ו ר ש ע מ ו 14 | י נ ש [י נ ע 13 | י נ ע [י נ י ש 13
1 ם ו ק ס ד ר א ב 28 | ם ו ר ע ו ר מ א 20 | < ח א 10 \ ה צ ו ח ב I 28 8 ק ס פ ה א כ י ל ל א ר ש י י נ פ ל 25 | ד צ ה ז י א כ 23
ן ת ו ש ע י ת ל 30 | ק ה מ נ .א ל ״ 7 | ח ו ת ג י ה ש ו 5 | ן י ג צ ר ה ב ש 2 29 | י נ ו נ י ב כ 31 | ת ו מ ו ר ח 30
ן ה מ ו ר ת ו ל ב ט ה ג ה ו נ ד j 32 6 ה ת ש ר פ ה j 23 ן ו פ צ מ 17 | ה י י צ ח מ 16 | < ל ש 14 | ץ מ = ק ר ב ה 2 31
[ך י ר צ 18 | ה מ ו ר ת ן א ב ד ע > ח מ ו ר ה 18 \ ו י ל ע 18 | ד ח א 17 \ ה ח ע ד פ א 12 ן ד ב ל ב ה מ ו ר ת ם ז ש ל 7/8
| ת ו ה מ 29 ]ת י נ ו נ י ב j 28 ת מ י ק 24 \ ה א ס ה ה ו א 24 ן < ך ל ו ה ו ה י י ל ע 24 | ן י ל ע מ 21 ! ה צ ו ר
ר מ ו ח מ j 11 !י ר ו ע ש ו > ן י ס מ ר ו ת 16 | ם א ו [ם א ל ב א 21 33 | ת ו מ כ 85 | ם י ש ו ל ש ו 31 | < ס א ו 3)
| ה א ם מ 25 | < ן י ל ו ע 17 ! ה א מ מ 15 | ה א מ מ 15 | ו נ י א צ מ 14 ! < ם י ר ו ע ש ה 12 ד ע ס י מ ה ה
ו ו ל ע י ן ה י ר ה 28 | < ר י א מ ׳ר י ר ב ד 28 | ו ס ר פ ת נ ו 26 | ו ח ת פ ת נ ו 26 | ו ד ר פ ת נ ו 26 | . ת ו נ מ י ל 25
י נ פ ל 12 34 | ץ א ש ב ו 31 | ר מ ו א א צ מ ת ש 30 31 ת ו כ ו ת פ ב ה כ ו ח פ < ו ח ח פ ח נ ו 30 |   זי זמ I 28 ג ג ו ש 28
י ר ה 211 ה ל ע י ו 21 ! ה ל ע ה ש j 8 ה מ ו ר ח ל ש ח ו ם ו ר פ 16 | ץ א ס ט ח 15 | ל פ נ 15 | ק ס פ ה א כ י ל • ם ש כ ש
| ה ש ו ע 31 | ל ב ט ר ש ע מ ו ל ב ט 25 | ו ל ש ו 23 | ה ל ע מ ו 23 | < ו ב ש   .3 | ח מ ו ר ת ל 23 | < ל ע 22 ח ז
| ן ר י ח ה ש 13 | ו ר פ א ה 11 | ם ת ר מ א J 10 ת ו ר ש ע מ ׳ מ ו ר ת 3 35 | ר ש ע מ ו ה מ ו ר ת 33 י ה ה י ה 32
ן י ב 21 ( ם ו ר י ת 211 א ו ה ן י ד 20 | א מ ט ה ח א ר ו ח כ ו 17 | ( ה ל ע מ ל ה ב ת כ ו ה ק ח מ ו ה ב ת כ ) ה ר י ח י ח ש 14
י ג פ ל 29 | א י מ ח נ 25 | ק כ פ ה א ב י ל ן י ח מ ק ה י נ פ ל 24 | ת ו ל ע ל ה ל ה י ח ר ב כ 24 | < ת ר ח א 23 | ה א מ
| ה ל פ נ j 36 4 ק ס פ ה ש י ה ב ש ד ח א 31 ] ן י נ ו ז ה ח א I 31 א ו ה ש ל כ 30 ן ה ה י ב ג ה 29 | , ש י ת ו ח פ ל
א כ י ל ר ז ע י ל א ׳ר י נ פ ל 19 | ש מ ו ח ו 17 | ש מ ו ח ו "ם י נ ר ק י נ ש 15 | ת ע מ ו ד מ ך ו ת ל 8 | < ת ו י ו ג מ י ת ש 5
| ן י נ ו ק ם מ ר ד ו 8 | ץ א 5 | א י מ ח נ ׳ר י 2 38 | ן נ נ י ם ו 3) | א כ י ל ר מ א י נ פ ל 25 | ח ו ד ש ע מ 25 | ק ס פ ה
| א צ מ נ ש 17 ) ן י ס נ ו כ מ 13 | ה א ס ם י ע ב ר א ד ח א 12 | ו ל ג ת נ ש ס י מ י נ פ ל ן י מ ח י ס , ר ח א ר ד ס ה ו ץ ט ה י מ 9
I ע ט ו נ ש 22 | ה ב י ר ה ו 19 ! ה ל ע י 18 [ ה נ י א מ ט י 2 39 | ר א ש ה 28 | ם פ ו ת ש 8 | ן י י ל ש ר ו ב ח 17
ש י ג ד   י נ פ ל 3 | ק ס פ ה ש י ו י ב א י נ פ ל 1 41 | ק ס פ ה ש י ה י ה י נ פ ל 4 40 | ל פ נ ש | י נ ש ר ש ע מ ל ע 24
ם י צ י ב י ל ו ע י ג , ן ק ל ש ש ת ו ר ו ה ט ם י צ י ב : י כ ה ד ר ב ה 11 | ה ל ב ו ת מ ד ב כ ה 11 [ ק ס פ ה ש י ג ד • י נ פ ל 4 | ק ס פ ה
ו ו י ה ש 4 431 < ץ ר ו ס א 17 | ק ס פ ה ש י ה פ י ל ק י נ פ ל 17 42 1 ן י א כ ט ה ל ע 27 | ח ו ר ז ו מ ם י צ י ב , ת ו -ת ו מ
ר ו ה ט 22 113 ך ו ס י א ל י נ פ ל , ה מ ו ר ת ל ש ן מ ש 14 | ל א ר ש י ת ב [ן ה כ ח ב 10 | ה ל י ת פ ה י ר ש ן מ ש ב 9
| ה ר ו ס א 28 \ ה ל ר ע ה ן מ ר ו ט פ ם ה ל ה י ו א ר ץ א ש ר ב ד ו ה ל ר ע ב ב י י ח ם ה ל י ו א ר ה 9 1ן ת ל כ ו א 1 44 | ד ו ס א
ש י ח ק ל ה י נ פ ל 28 | < ל י ט י פ 14 | < ל ש 6 | י א ד ו [י א מ ד 5 46 | ן י ב י י ה 9 45 | ת ד ח ו פ 29
I ן ו מ י ל 14 50 | < ת ה א i 50 2 ן ה ק ז ח כ 21 | ה ל י ח ת ב 16 | ן י א 5 48 • | ת מ א 47 ן ק ס פ ח
| ן נ ת ו נ 12 51 | ק ס פ ה ש י ר מ ח י א י נ פ ל j 22 ח ו נ מ ל [ר ו כ מ ל 22 [ < ן מ א נ מ י א 22 | ק ס י ל 14
י ג פ ל 26 | נ ו ל ד ע מ י ל ב ט ן מ , ק ו ח מ ל 19 | < י פ ל ע ף א 16 | ה א מ ו ט ב י ל כ ו א ל 1 53 י ר ש ע מ ל ו 15 52
ן י ר ס ו ש ו 21571 ם י ט ח 32 | ו ק ל ו ח j 13 ו ל ׳ א 7 | ק ס פ ה א ב י ל ן ו ע מ ש ׳ד י נ פ ל 4 56 | ק ס פ ה ש י ר ז ע י ל א ר
| ה מ ו ד ה וז j 60 11 < — 5 | ה נ ט ק ה ל ע ד ו ק נ ן י א ו ה ל ו ד ג ה ה נ ט ק ה p 3 | ה ר ש ע ת ח א 2 60 | ן נ י א ש
| ו ת צ ק מ 28 | ב ר ע מ 10 62 | ן י ש ר ו ח 5 | י י ר ב ד ב 28 1י י ר ב ד ב 27 | ת מ ו ר ת 211 . ם ו ל ב ר ת א 21
| ך ד ב ס j 65 15 ן י נ ו ב ת ו ג י ר ד מ 14 | ר ה ס 28 | ר ה ס 28 63 | ז י נ י ב י ס 8 63 | .י ת א צ מ נ 25
j ם ה י מ ד ל ו 1 , ה נ י כ ח י ח ו 68 | ו ה ת ש י ש 29 | י נ צ ו ה 10 67 | ח י ק י ת 9 | ך ב מ ו י ו 5 | ? ב ת 2 66
| ? ו י נ י ע ו א מ צ ע ץ י צ ע 26 | ת י ת נ ו ל א 18 69 | י י כ ש י 13 | ץ ר כ ו ס ו 10 | ע ר ז ו 7 | ?ל ה א ה ו 5
| ה י י ג ס ו 19 | ת י י נ מ ו 19 ! ה י י נ מ ו 19 71 | ו ב ג נ מ ו 27 | י ב נ י ע 25 | ך ל י ה 15 ן ה ד ש מ 9 70
? ס ו ס (ף ו ס 26 | א ל ו ק ס י ד | ס ו ו ט 1 74 | ק ל ח מ 24 | ק ס פ ה ש י י ש ר ו ש י נ פ ל I 72 10 י ס פ ו ל 29
I ץ ע ו ל י ד 11 76 | ק ס פ ה ש י ר ז ע ל א ד י נ פ ל 14 75 | [ ף ו ז כ ה ר ו צ ז ל ש י ה ב י ז ה ף ו ס ב ת ו א ה -י ב ]
| ו ע צ מ א ב 18 | ה ג י ר ד מ ב 13 | ה ו ע ט נ ש 13 | ב נ ז ו 3 77 | [ם י ד ו ק נ ש י ה ד ש ל ע ו ] ה כ ו ת ל [ז ה ד ש ך ו ת ל 18
ת ו ד ו ק נ ש י ן ל י א י נ פ ל 10 | ד ר ו ו ה ו 5 | '? ן י ג ה ה ו 6 ן . ה פ י ש ח 4 78 | ק ס » ח ש י ת י ש י ל ש ה י נ פ ל 24
| ק ר ס 26 | ד ג ל 21 | ב ו ש י י ב 7 | י ח ח ה 3 80 1ר פ ו ס ה ח 0ק ן מ ה נ מ כ א ל ב ה א ר נ ״ . * ו זכ
105
I14 I UK ש מ ת ש מ 3 | ל ב ק י 2 82 | •ד פ י ק ו 29 | ו י כ ר ו צ 23 [ 81 ם ו ג י א ה ן כ ו ו ע ב י ש מ 18
I ט ן ב ע ו 14 ן ו ל ח ש 2 85 | ן ו ע ט ל 32 | ן י ר ד ו ג ו 22 83 | ק ס פ ה א כ י ל ר מ א י נ פ ל j 20 ל כ א י ש J2
| ׳ ד ו ל ר ס א ם י ס ש ב ל ש 33 871 ח ו י ט ל ש ז ר י 22 ! ק ס פ ה ש י ד צ י כ י נ פ ל 15 86 | ח ו ר ש ו ע מ ת ו נ ו ע ל 26
א ל ן י ט י ח ל ש ן י ר ו כ ה ר ש ע ו נ ס ט ח ק ל > ם ה ם | ו ל י א ו 19 | ת כ ש ל 4 90 | ן ר י פ ת ל 211 י א ד ו ל ש כ 89
i ם ו ק ס ו ל ד כ 13 | ו כ ו ת ב ש 6 | ס ר ח כ 95 | ם ח מ ח ח א ל ע א ל א ה ר ו ג ס ה ל ב ל ע ש י ר פ י
ס י ל ה ח 17 ט ט ש נ 17 8 | ד ת ב ש ן מ ק ל 2 5 | א ש נ ף ו ס ף ף י ס ו ה ל ש י 5 3 :ם ו ק מ ה א ל מ ב
ר ב ד מ ב 6 ט מ ש נ 30 | ׳י ד ״ ל ר ב ד מ כ 3 ט מ ש נ 28 | ׳ נ נ ; ( י ג י ז ) ׳ ב א ״ י י 21 ט מ ש נ 21 12 ן ׳ א ט ״ כ
ת ל ח ל י צ 1 , ׳ ז ׳ ב ה ל ח ן ט ק ל ׳ ע ף י ס ו ה ל ש י 132| (י א ׳ב ) ׳ ב א י מ י ל ״ צ 121 ׳ ל ז י נ א ר ק י ו 8 | ז י ב ח י י
׳ ד ח י ס ם ש 9 | ( י ה ׳ ח ) ל י ׳צ 1 3$ | ג ׳ י ה ״ מ ל א ק ז ח י 111 ׳ ל א ״ ל ר ב ד מ ב 8 ט מ ש נ 33 | (י י ׳ ד ) ׳ ג ' ס
ף י ס ו ה ל ש י I 40 א ״ נ ׳ כ ׳ ב ל א ו מ ש 7 ט מ ש נ 39 | ׳ ח ף ו ס ח ו ר ח ט ן מ ק ל ׳ ע ף י ס ו ה ל ש י 28 | ( ו י ח )
ל י צ i 64 ס ש , ט מ ש נ 25 55 ! ' ד ׳ ג ת כ ש ן מ ק ל ׳ ע 18 ף י ס ו ה ל ש י 43 | א ש י ר ת ו א ו ק מ ן מ ק ל ׳ ע 5
| 11 ם ו ק מ ב 6 ל ׳ צ 66 | 29/30 ם ו ק מ ב 30/81
ב ן י ק ס י ע ו י ח ש א ל א [ן י ק ו ס ע ן ה ש י נ פ מ 12/13 ) ב ח ל [ה ל ו א ג 10 1 ת ו א ס ל נ י פ ו ל י ח ב
ך ב ח ל ח ח כ ל 16 5 | ד ל י ג ל ב ם ו ק מ ב 17 2 | ך ב ן ו ז מ ה ח כ ר ב ב ש 25 | ך ן י ק ם ו ע ש א ל א
| א < ח ב ש 13 ד ע ר מ ו א ו ן מ 12 | . . 10 ד ע ח ב ש ן מ 8 ל *צ 8 ד ע ת ב ש ן מ 6 ם ו ק ס ב 7 ] ק ו ח מ ל
ה ג ה ב 2 11.| ן י ר ו ע ש ח ן מ ל *צ 1 10 ! ד ב י א י ב ה [א י ב ה 14 ף י ס ו ה ל ש י ב < ל ם ה י נ פ ל ל ״ צ 13 9
[ן ג ד ת י ז כ 25• : ק ו ח מ ל 25 | < ו ת ו א 23 12 | ק ו ס פ נ j 25 ״ ה ת י מ ה ל ע ״ ד ק נ ד י ת י א ר ת י ש י ל ש
| י > ב ק י ח מ ל ש י 10 13 ! ל ב
ס י ח נ ז
ל
ו ב א
ל I ל ב ן ל כ י א א י ה ש כ ל ״ צ j 27 ״ ת ח א ח ר ג ו ד ג
ל י צ 7 17 |   ר ב מ 11 ק ו ח מ ל ש י ב ם ד ה ת א , ק ו ח מ ל ש י j 16 1 ב ט מ ש נ 17 ; ד ב ׳ ט מ ש נ 14
| ק ו ח מ ל ש י j 10/11 ד ב ם י ר ס ח 2 י ם י ר ב ד ו ל א ל ״ צ j 18 ד י א ב י י י ב ב א ״ ה י י ״ י י ב [ת ל ד ב א ל ו ף ל א ב
ט מ ש נ 10 | ף ב
ט ט
ש נ I 20 6 ל ב • י ר ו ת ב ב ו ת כ ך כ ש 25 | < ה ד ו ה י ׳ד ר מ א 16 ף י ס ו ה ל ש י
,10 ל ׳ צ 11 ם ו ק מ ב 23 | ד ב י י ״ ל [ץ ו ק ל 23 | < ן י א I 22 28 ד ב ט מ ש נ 3 21 | ל ב
ו ל ו ר מ א 15/16 | ך ב ב ב ע ט ה [ח פ ק ס ה 6 . ט מ ש נ 24 | < ה נ ו ה כ ל I 11 ׳ י ו ל ל ל י צ ס י ו ל ל ם ו ק מ ב ו
ן 6 ל ״ צ 7 ם ו ק מ ב 33 | ל ב ה ש ר פ ה 12 32 1 ל י ר כ ב י י פ 4 ל י צ 5 ם ו ק ס ב 30 | ו י ח א
^ו ו ר י פ 6 40 | ל פ נ ש [ן ה נ ש 30 ק ו ח מ ל ש י 39 | ד ב י ט ו א ה ב י ק ע ׳ ר 24 ד ב י ז ע י ל א ׳ ר י ר ב ד 24 37
| ץ ר א ב [ך צ ר א ב 27 67 | ר ו ד ל [ח ו ד ל 5 | ן ב ה ל כ ו א ל ל ו כ י 4 42 | ה ם ו ר ח ל ש ן ס ש ן כ ו >
י נ פ ל ר ש ת ו ק ה ם י מ ע פ ה מ כ ט מ ש נ ן כ ו | ק ו ח מ ל , ס ו ו ט 1 74 | ד ב י ס פ ו ל [י ח ו פ ל ק ו ח מ ל 29 71
| ו מ צ ע מ א ר ו ק ה ן ק ה י ה ז ו ת ו י ת ו א ה
ח 8
ם יע ר ז ר ד ס ב ם י א צ מ נ ה ם י ש נ א ר א ש ו ם י א נ ת ה ת ו מ ש
66
w
45! a8
t s
׳ר יר וג ן ג ן נ ח ו י
. 8 7 98״ 97
1 ג
, «
1 W ^ 6 92«״ 2k. 4!
a
׳י י ס ו •
2119 202, 20
8
19״ ״ ״ 14

26 *.299,/3נ
6
,
26;27
3 0 , ״ ,
371
8
36
8
344 3328*29 33״ 1->
8?
39 46
8
45
9
44,9*
2
י 41״
50,
5
51
2
5413 5322 51
6
9>י8
61« 59! j11«»27 58^
£
..2» 5523
״ ״ ״ 28 7182 70,
9
,2, 69.2 72»«
75 79,4 7 8 , ״ ,
y l
4 7473 ״
J 8
8!.1
U
8714,31 S2!״ S2!j
9722 9222 89,,,,
B
,29
. 101
a
,
1 9
100^24
. 44
r0
׳ר ת י ק ס ו מ ר ו ד ן ב י ס וי
1
282 1 82״
T
s ' י ה ד ו ה י ׳ י ב יס וי
45 47
2 0
/ 21
t o
.
w
4 0 , 29
2 3
!^״
67
20
»;8522 84
23
83״ 7827 '׳
• 91
מ
. 50» ' י י י ב יס וי
. 45! 2, ׳ר י ל י ל ג ה י ס וי
. 5630 49
4
' י ט ל ש מ ה ן פ י ס ו י
. 6318 62״ 61,
9
׳ר ר פ כ ן ב י מ ו י
. 89,242,» 41
2
״ ׳ר ב ק ע י
32
2
333
T
lt׳ 6.! 6n ׳ י ל א ע מ ש י
. 98, 78* 76
8
/
ז
א ק ו ר ב ן כ ן נ ח ו י ׳ר ל ש ו נ ב ל א ע מ ש י
. 8 8 1 50״ 4 1 , ״ « /
w
׳ר
31 s 30
28
׳ר י ס וי ׳ד ב ל א ע מ ש י
. 3 3 97 ״ 8 1 ״ ׳
מ
«
1 5״ , ״ 14,
8
&
; 9
4,
8
,1
9
1
2
׳ר ר י א מ
282924
8
21
28
19!917-^0?3
37!,, 34
B
33_> 32
2
4 52,״
43!9 29 21 41
28
89,1.
26
,
צ 8
482,1* 4718,14»17 46
0
4525*21
5622 5522 51
fi i
!
a ׳
50
9I7
,r,
62,
e
6I4 5914,15 5821*25
73-22 6522 63
2e
.«7,
2a
״ 632
7
!75 28*26*7914
9
10.80״
2
82,
8
,
28
88
9
85^ 8318 מ «
. 8 9 ,
0
90,3 97
22
1004
. 241
5
זב נ ו מ
. 23j, א ט ל כ נ
. 81,
5
י א נ ו ש ן ב י א ד ו ה נ
38
2> 1 8
35
23
31
ג
302! ׳ר ה י מ ח נ
50 .,64 73״ 70,״ 6 7 ״
t o
. 84 ! 7 6 ״ ,
37
2
4120 47
2
4 9 4
g
7^
ד
'ר ן ח נ1
.56״ ״
842
0
,
1|
.מ 17,
8
5* ל ל יה
54 יד י א כ ן
73,, 'ר ח י פ צ ו ן ד
19 2 0
2 1 M
8.
B
2
1 3
12ם י מ כ ח
2123 24
8
,28 34״ 3224 31
נ נ
,
ג 8
45
s
42,, 4••׳, 39
5
״ 37
1 4
,
  4
3*, :45518״ 50
1 ן ״ 7
50
3
4 6 ״ ,
63 68,
5
6 3 ״ 9 y
8
,
? 8
5856 ״
M
76
2s
74, 72
28
71, 70,
S2
18
*20«n 804,20 7 9
28
78,,,
9 2 8 7 , 4 ״ ., , 89״ 88״ S2
J8
9P״ 9728*3
8
6
׳ר א ס ו ד ן ב א נ י נ ח
21
9
ע ש ו ה י ׳ר י ה א ן ב ה י נ נ ח
80
58
9״ 4 ' י ל א י ל מ ג ןב ח יננ.  (
1023 י א נ י -י י P ה י ג ג י י
42>,/
4
׳ר ם י נ ה נ ה ן ג ס ה י נ נ ח
3r
8
ה ב י ק ע ן ב ה י נ נ ח ,
1" ,.5526 5 , ״ < W ״ ר ן ו פ ר ט
68,9 78ף
9
9
8
28
4
9;
,
4
3
8
2 1 ״ ׳ר ה ד ו ה י
132, 10. ' י •ד ד יזזי
20
21
*24 19
2
*9«14 18,. ,8 15,
u
2 6 2 1 22
28
259 25
1 9
״ . ״ ,
2 9 4 *
8
׳ ,
s
2 7
׳ 1
2 8
2
. ״ 9 ׳ 2 4 ,
33!>
u
1jg,ג 32,, 30
29
ו 30׳8 j i
3911i1
8e
.8 38
JT
37
: ״
345*,ד
45
JO
44,,,j
8
,2, 41
6
, 7 4024.88
689*0,
b G
1 2
5 5
« 4 8 ב
a
47
0
46,
701
0
<׳-252ז׳
2
32» S21-«׳ 20׳ 2
78,8
T
7 3 , 4 ,.1*״ 2575,, י 4 1 r 2 3
84
20 2 > 8 3 ׳ 22,
g
, ^ 81,4 80,9
90
8
88,, 87,7,22
s s 8 5
  *
90,3,23,24 9726*29 9222 91 ״
.
8
* _ - 9 9 1004,9,״
ד ו כ ע ר פ כ ש י א א ר ג א ן ב ה ד ו ה י
.74, 4
. 33
2
4 ׳ר א ב ב ן ב ה ד ו ה י
. 87
20
ר ש י ד ג ן ב ה ד ו ה י
.68,
8
ם ש ב ה ה י ע ש י ן ב ה ד ו ה י
344״ , 33
8
״
8 3
21
8
10
2
3 ר ע ש ו ה י
41
2
48
3
6 1 1 5
S
1 2 7 1 7
8
3 7 2
8
91 ׳ 29

8
! 6 3
8
!64 «78
2
82,3 »97
2
'. 46, ׳ר י א ס פ ו ק ן ב ע ש וה י
. 91
8
242, 'ר א ח ר ק ן כ ע ש ו ה י
. 36,
ג
׳ר א ק ו ר ב ן ב ן נ ח ו י
. 25
M
'ד א ד ג ד ו ג p ן נ ח ו י
.82,
8
׳ר י א כ ז ן ב ן נ ח ו י
799 5336
ג a
, ל ו א ש א ב א
•752,15 י נ א י ש י א ן נ ח ןב יס וי א ב א
. 67
21
ם ו מ ל ו ב ב א
. 102
2
ם פ י ר ג א
42
i S
3,״ ׳ר י ח א
• 472 3,7 ם י ר ח א
57
1 8
פ ל ק נ ו א
97
2
45,. 30,. 27
6
ר י א ע ל י א
79
9
י ל ב ב ה י ס י א
30
4
.,? , , .83 : 7
9
6״ ׳ר ר זע י ל א
37,
9
,j2,
2i
S49,
s
, 33 ״
E 1
ר זע י ל א
41,, , ,
B 2
-
u
,J, *>2 ,2« 4 0 1 ״ t
6
5»8 45,
8?1
,41
2
4
l f t
,
n
7 7 , 6 7 68229,,
א
j, 6024 61
I9
״
a
,
8 2 7 8
));
,80,
9
, ,
20
8 2 ״ ,
s
® 0 | 8 4 87,9,2
0
  ״ 7 ׳ 1 9
J ׳ 8 1 1 )
97
21
989
72,75
s
433, ׳י ב ק ע י ןב ר זע י ל א
08 1 0 0
3 1 K
77,
s
69,4 64, 40
n
2C2j 7
8
׳ר ד זע ל א
90 9 1 ״ ,
o
ר ם י י ל ב ו א ש י א ה ד ו ה י ׳ר ב ר זע ל א
87,
47
9
448 5
2
4 ׳ר י ס וי ׳ד ב ר זע ל א
10י 3 'ל -א י ת מ ן ב ר זע ל א
1
16/ia'n 113 ׳ י ה י ר זע ן ב ר זע ל א
97
2r
, 852 21,
0

34
10
׳ד ך ר ע ןב ר זע ל א
6
9
?18,
B
3-«,79 ׳ר ק ו ד צ ׳ר ב ר זע ל א
99
a 9
87
9
404 3522 'ר ן ו ע מ ש י ר ב ר זע ל א
88
SJ׳ M
83
s
80
?o Jr: ׳
76
51
«
23s,"::ו ר א
7330 י א מ ש ת י ב
712׳

120 ל ל י י ת יב י א מ ש .י י ב
305, 6 29
20׳ נ ג
,
21 1
27
ג
218*״ .״ ,
47.
2
46
28
35
8
. . . 32
1;
,-
B
״ ,, 67^ 65,״ 62
24
61,״ ,״ 70
85״ ״
נ 8
8120,2, 79,4,,
0
78
9
״ 0
8 90״ ״
8
8927 י 2«׳ 30י 31 S 5^ ׳ t
92,2,,3»,<,,
0
91 4! 90
8
,
ג
,
I9
2,0 ׳נ 1 א ט ו ז ן ב
63
8
,,
ד
15,4 1024 6
2
י א זע ן ב
88r
0
7P,
50*8 23,
0
103״ ,״ 329!ב ר ל א י ל מ נ
998״ ״ ,״ 67
21
61
ג
50
8׳ 8
86,, 42, ״ 1928 ד •א ס ו ך
78 63
£0
׳ר ה ד ו ה י ד ב י א ת ס ו ד
15,7 *י י א נ י ד ב י א ת ס מ
107
311
S
/ ״ ,
3
1 ןב י ל א יל מ ג ןכ ק ע מ ש
325.7 ,3430 4 2! 2׳ 1 3» > p׳ 21 ׳ s «
50,2 47
8
״ 43״ 44
58a, 56!
8
i! 534,202a 521g,
2
4
6 b J
e
64
w
62
2
s 61
B
,4
71
3
70
2 י s
67 ^,
2s
65,
Q
, ״ 1 4
74,4,2 79,4 7 5 , ״
f i
73
a
,׳13,
2
; T2
ls
8 5 1 « i 2 » ׳ s u 8 1
2 0
׳»1 84,4 82״ 3
4
8 «91 92
22
100
13
9833 9 7 ״ !
3»47a22 21, ׳ד ה ד וה י ןב ןוע מ ש
. 67^ א נה כ ןב ק ע מ ש
. 38
2
4 26,
3
,4 א ים נמ ןב ןוע מ ש
.10
2
4 ינמ ית ה ןוע מ ש
5525*3,3״ 4 33
8
׳י יייזש ןוע מ ש
• 62,
7
63,4
.89,8 6427 יא מ ש
191S׳ SB
1
8M 1< ׳ר ןוע מ ש
21
2
.
12
2923 24. 22
9
2 18123 3522 34,2<24 33,4 1 7 ׳ s
40, 39,
02B
39
8
38, 36
8
,
ף
52
2
. 51,״ 48
4׳8
47. 42
2
59,
6
58
25
56..,. 55
2
־׳ל47
63.
2
,,6567
2
8 69
20
6 8
ג 8 t
, 61.
72,23 72
5
7 1
u
70
2
.,י
8
75 22,787 7 7 ״ , ״
t e
732,31028
87,
8
84,
8
82
21
81,5,,8 79,״
99,2 98. 92
21
90» 89״
• 100,3 24*28 27י2>
ן ב י ל א יל מ ג ןב ןוע מ ש
1123 12
2
4 21
3
4 ,« .,25
3088 302,25 2607 268.״
. 39
26
׳י ״ !ם וי ׳ר ב ןת נ
.37,0 ס ו כ מ ו ם
105
a
4 6
8
5
28
4,
9
״ ׳ר ה ב יק ע 1
33 37
31
4422 4 1 ״
E 5
2028
661, 64,8 63,8/17 56
5
51
2
7
7 6
8 74,
8
7324.26 68,״ 67
ט
88״ 87, 8525,2
6
84
8
79
9
• 98
8
g,,
0
90, 8930
302,12 26
6
9 3^,27 18 יב ף
4&27 32
6
7 »׳ 19י !1>31,,,^,
8
,
64
8
62
+
*״ 115 534״ 9,28
722871״ 68,4.1
6
67
0• 13• 18 28
• 8231,
3
ן
» 9129<!192 84,4*24 יב ר
,289 ן ו
י כ ג
ש
.47 ׳ד א ל יש
(ןנאםלעדע תאצו,ד< ח ר פ ו ר ו ת פ כ ב ם י א צ מ נ ה ת ו מ ו ק מ
אתססות ןט םיחוקלש סיוכב םהילצא בתכנ אלש תומוקמ) . םיערז רדסד אתפסות ןמ
ע ו ל מ = י ו ל מ .ל י ע ל מ

׳ ע ל מ * ה ז כ ן מ י ס כ ם י ת נ י   צ
ם ו ת פ י ו כ ׳ ס ו ת פ י ו כ ׳ ם ו ת פ ר כ
ה ר וש ד ומ ע ה ר וש ד ומ ע ה ר וש ד ומ ע
282, — ׳ר ל מ 21 69 66,,
—י
t t 25 44 33
0

׳ע ל מ 12 א
28,4

ו•
8 69 45,8 —
i t 37 44 0 99,.

יו
3 ד
51״

*ע למ 23
ע 45* S t 43 44
47
6

׳ד ל ס 20 ד
*252,
—י
t t 25
ע 45
81

I t 46 44 56. —
H 18 ד
*2625
— י1 32
ע 67״

I t 11 ה מ
5525

*1 8 ה
*29,

I t 33
ע 658

n 36 45
99,3

יע ל ס 20 1
*2829 n 34
ע 668 t t 37 45
312,

׳ר ל מ 13 ו
55,

t t 4 70 45,
5

t ! 38 45
(
ג
8482
יע ל ס 28 ז
44, — t t 5 70 45 * —
I t 44 45
528

I t 4 7
49.
— ד ל מ 4 70. 479 — I I 2 ומ 52,,

I I 10 7
37,. — ׳ע ל מ 20 א ע 668
— ר ל מ 14 46
591.

I t 23 10
302! — י ל מ 2 71 718, —
i t 11 ?מ 564

I I
34 10
27
3
— ff 13 ב ע 735
—י
׳ע ל מ 11 53 84,,

:ו 37 10
7329 7
ב ע 27
2
4 — יר ל ס 22 ד נ 66,

I t
11 א י
7322 — I J 2 ב ע 272.

׳ע ל מ 16 54 50
M
— I I 28 א י
599
— t t 21 72 4524 —
יו 26 54 87,

יר ל ס 12 14
352, — יע ל ס 15
ג ע 452.

I I 23 58 23,,
• —
׳ע ל ס 28 ב ל
362, — 1 . 28 ג ע 972 —
I I 29 ם נ 65״ . —
י ר ל ס 14 35
51.,
— I I 32 ד ע 33
6

I I 8 69 45,, — ׳ע ל ס 19 42
ג ׳0ת י ע י ב ש ז ז »ע 8ב ס ש ( י ה ל ח ל ״ ת ה ל ר ע ת ו ע ט ב מ ש (י
108
׳סות ם״וכ
,
םות. םרכ ׳סות פיוכ
ה ר ו ש ד ו מ ע • ר ו ש ד ו ס ע ה ר ו ש ד ו מ ע

IJ 18 ז
ק
59
2
, - ׳ ע ל מ 3 ו פ 43. —
׳ ד ל ס 10 74
78


I t 2 107 59,
6 I t
21 ו פ *302,

!ו 17
י י ע
64״
— ר ל מ 6 107 59,2 ׳ ר ל מ 1 ו פ 23,0
— ׳ ע ל מ 26
ו ע
72
a
, — ׳ ע ל מ 30 108 539

׳ ע ל מ 22 ז פ
16.

If 13 76
72
20
— ׳ י ל מ 8 168 86,
0
. — 25 88 81, —
t i 6 77
73
4

׳ ע ל ס 11
ט ק
94g

׳ ר ל מ 13 88 81,4

יו
22 77
74,,

t t 14
י ק
91,2

1 1
2 88 (״ • 41 ״

׳ר ^ס 16 77
1828
— ח ל ס 18
• י ׳י ק
• * — ׳ ע ל מ 2 ט פ
«18

M l 20 ח ע
20
7

' 1 1 15 ר י ק 94,, —
י ר ל ס 23 ט פ (
4
89
28

I I 19 ח ע
18!
— I t 9
י י ק
92
M

1 1 1 ס פ 84, — ׳ ע ל מ 9 ט ע
1 3״ — H 10
י י ק
86J 2—SI
— ׳ ע ל מ 7• -1 89
84
2
, — 20 ט ע
20״
— ׳ ע ל מ 26 ו מ ק
922•
— I I 17 89 825 —
I I 5 79
22«

t t 14 115 (
5
92
2
1


20 89
302,

י ר ל ס 19 80
19  0
— י ר ל מ 14 115
96j5

l i 20 ב צ 83, —
I I 16 א פ
2238 — 1 1 1 115
20״ 0

If 27 ב ג 82״ —
I I 8 א פ
9620

' ע ל מ 17 ; ט ק
23,0

I I 16 93 *84* —
t t
2 א פ
96
6

1 1 4 116 2*2, — ד ל מ 19 93 *84, —
׳ ע ל מ 1 81
44, . — I I 25 ח י ק 24, — ׳ ע ל מ 19 ד צ
*48,2

f t 8 81
44,
8

I t 30 ח י ק 66, — י ר ל ס 4 ג
ק
8228
— ר ל מ 17 81
4438
_
ד ל ס 12 ח י ק 69
3 I t
23
י ק
• * . —
1 1 17 82
78
a

׳ ע ל ס 15 119 682, —
t t 15
י ק
47,8 —
I t 29 83
* * —
I I 5 א נ ק 682, — I I 7
י ק
*51. —
I I 15 83
7 6
מ
— ׳ ר ל מ 23 122 652, — ׳ ע ל מ 12 ח ק *515 —
I I 11 83
• * —
I I 25 123 70.
— ר ל מ 11 ה ק *532,

I f 1 83
74,
י —
1 1 11 ר ב ק 67, -7

1 1 7 105 *50. — ׳ ע ל ס 11 ד פ
7929
— ע ל מ 20 124 69. — ׳ ע ל מ 1
י ק
* 54״

I I 17 ד פ
80
8 — 26 124 694 —
I t 2
י ק
56,
0

I t 7 84
(״ 722,

H
2 106 45, —
״ ו ל מ 1 ה פ
ל ח י א ם ש ו , ו מ י ר ע י ש ד ע א ס ר ג ה ו ל ש י א ו ה ל ב א ן א כ ל ן ו ו נ ד ה א ר נ (* ׳ ט ל י צ ו ' ח ח ו ע ט ב ס ש (
3
. 'ז ׳ פ ף ו ס ה י ע י נ ש ל ״ צ ו ׳ה ׳ס ו !ו ם ח ו מ ו ר ח ת ו ע ט ב ם ש (• ת ו ע ט ב פ ״ ו נ ב ם ש ק ס פ ה ה (
8
ו מ י ר י ש ד ע
ם יע ר ז ר ד ס ב ט ר ו פ ר ע ייכ ת ו ע ו נ ת
15 ,,16 35״ ״
8
״ 7 34״ 31
2
2918 28״ 27
8
״ 3>,80 2622217,2*8, 21. 2 0 2 ״ ,
s
1 5
8
11, 8. 7
3
2,
8624 7628 72
528 71 43 «! 45,8 52,
0
568 58,0,27 60
3
81 מ
B
״42n 40, 38.,,, 37, , 36,,14
93
2
918», , 20J,
ד ע ומ ר ד ס
י ס פ ל א ב ס ו פ ד
ת כ ש (1
ק ב ור יע (2
ם יח ס פ (3
ת ינע ת (4
.ד צ יכ 5
ה נ ש ה ש א ר (6
א מ וי (7
.ה כ וס (
8
ה ל יג מ (9
ןט ק ד ע ומ (10
ה ג יג ח a!
ם יל ק ש (12
ס ופ ד ו ן ע ר וו ט ר ו פ ר ע ד י כ ת פ
.ה א פ ס ו ת א נ ת כ א נל יוו
1) ת ב ש
2) ןיב ור יע
3) ם יח ס פ
4) ם יל ק ש
5) א מ וי
6) ה כ וס
7) ב ו ט ם ע
8) ה נ ש ה ש א ו
9) ת ינע ת
10) ה ל יג מ
ןט ק ד ע ומ a!
12) ה ג יג ח
ן כ ל ת ו כ ל ה ה ןויצ ק נ ע ב ל י ד ג ב ו ב ר ע ש י ן י ש א ט א ר ק ם ומ ד ד ע ו ס ו ח ס י מ ל ש ור י ב י כ ןע י :ה ר ע ה
ק ל ח ב ו מ כ ,ק י צ ה ן פ וא ב י ת י נ ש א ל ל ב א ר י מ א ט י ז ס ו פ ד ה י ה י נ פ ל .ם י ס ופ ד ד א ש » ל ע ת ו כ ל ה ה י ת נ י י צ
א צ מ י ן ע מ ל ר י מ א מ י ז ס ו פ ד p ת ו כ ל ה ו ,ן י ש א מ א ר ק ס ו פ ד ן מ ד ו מ ע ו ep , ה כ ל ה ו ,ד ומ ע י *ןד ה י ת ג צ ה ן וש א ר
.ם י ס ו מ ל ב כ א ר ו ק ה
[1—14] א ת ב ש
110

,
יי ם ע מ יר זע
1 ר ו ט פ ם ו ק מ ו ת י ל מ ר כ ו ם י כ ר ה ת ו ש ר ו ד י ה י ה ת ו ש ר ת כ ש ת ו י ו ש ר ה ע ב ר א
1
א
ב ח ו ר ו ה ר ש ע ה ו ב ג ש ר ד ג ו ה ע ב ר א ב ח ו ר ו ה ר ש ע ק ו מ ע ש ק ר ח ד י ח י ה ת ו ש ר ו ה זי א
א י ט ל פ ו א י ט י ס ם י ב ר ה ת ו ש ר א י ה ו ז י א * :ה ר ו מ ג ד י ח י ה ת ו ש ר א י ה וז ה ע ב ר א
וז ד י ח י ה ת ו ש ר מ ן י א י צ ומ ן י א * :ה ר ו מ ג ם י ב ר ה ת ו ש ר א י ה וז ן י ש ל ו פ מ ה ת ו א ו ב מ ו
5 ג ג ו ש ס י מ ה ו א י צ ו ה ם א ו וז ד י ח י ה ת ו ש ר ל וז ם י כ ר ה ת ו ש ר מ ן י ס י ג כ מ ן יא ו וז ם י ב ר ה ת ו ש ר ל
:ק ר ו זה ד ח א ו ט י ש ו מ ה ד ח א ם י נ כ מ ה ד ח א ו א י צ ו מ ה ד ח א ל ק ס נ ו ת ר כ ש ו נ ע ד י זמ ת א ט ח ב י י ח
ד י ח י ה ת ו ש ר כ א ל ו ם י ב ר ה ת ו ש ר כ א ל ן נ י א ה פ ו ק ס י א ה ו ת י נ ו ו ט ס י א ו ת י ל מ ר כ ה ו ה ע ק ב ה ו ם י ה *
א ל ו ם י ב ר ה ת ו ש ר ל ן כ ו ת מ ן י א י צ ומ ן י א ר ו ט פ ן ת נ ו א ש נ ס א ו ק ו ת ב ן י נ ת ונ ו ן י א ש ו נ ן י א ו
א י צ ו ה ש א ו ן כ ו ת ל ד י ח י ה ת ו ש ר מ א ל ו ד י ח י ה ׳ש ר ל ן כ ו ת מ ן י ס י נ כ מ ק א ו ן כ ו ת ל ם י כ ר ה ת ו ש ר מ ,
10קרוסא וב י ר י ע א ל ן י ר ת ו מ ו ב ר י ע ן י ש ל ו פ מ ן נ י א ש ת ו א ו ב מ ו ם י ב ר ל ש ר צ ח
5
:ר ו ט פ ס י נ כ ה ו
ל ט נ ו ל ן ת ו ג י נ ע ו י נ ע ל ן ת ו נ ו ל ן ת ו נ ת י כ ה ל ע ב ו ת י ב ה ל ע ב ל ן ת ו נ ה פ ו ק ס י א ה ל ע ד מ ו ע ם ד א
ה ם ו ק ס י א י מ וא ס י ר ח א
8
:ן י ר ו ט פ ן ת ש ל ש ת י כ ה ל ע ב ל ן ת נ ו י נ ע מ י נ ע ל ן ת נ ו ת י ב ה ל ע ב מ
ם א ץ ו ח ל כ א ו ה י ר ה ל ו ע נ ם י נ פ ל כ א ו ה ה ה ח ו ת פ ח ת פ ה ש ן מ ז ל כ ת ו י ו ש ר י ת ש ת ש מ ש מ
ך כ ע מ ש ת י ר ק ל ן י ק י ס פ מ ש ם ש כ י : ה מ צ ע ל ת ו ש ר וז י ר ה ם י ח פ ט ה ר ש ע ה ה ו ב ג ה ת י ה
!5 ת ו ר ו מ א ה ת ו ו צ מ ל כ ל ו ב ל ו ל ת ל י ט נ ל ו ר פ ו ש ת ע י ק ת ל ו ל ל ה ת י י ר ק ל ו ה ל י ג מ ה ת י ד ק ל ן י ק י ס פ מ
ר ג נ ה א ל ו א צ י ו ח כ ש י א מ ש ה ב י ש ח ל ך ו מ ס ת ב ש ב ר ע ו ט ח מ ב ט י י ח ה א צ י א ל
8
:ה ר ו ת ב
ק ר ו ס ה א ל ו ו נ זא ב ש ר נ י ד ב י נ ח ל ו ש ה א ל ו ו נ זא ב ש א מ נ ת ב ע ב צ ה א ל ו ו נ זא ב ש ם ס י ק ב
ו ת ו נ מ ו א ך ר ד ן מ ו א ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ר י א מ ׳ר י ר ב ד ן י ר ו ט פ ן ל ו כ ו א צ י ם א ו ו ר א ו צ ב ש א ח י ש מ ב
ו פ י ת כ ל ע ת ח נ ו מ ו ת ל פ ו ק מ ה ת ו ס כ כ א צ י א ל ת ו ס כ ר ח ו ס ה " :ר ו ט פ ם ד א ל כ ר א ש ו ב י י ח
20 ת ו ש ר ל ו נ י ד ס ב ו ל ת ו ר ו ר צ ה ת ו ע מ ב ם ד א א צ י א ל
1 0
:ב י י ח ה ז י ר ה א צ י ס א ם י ב ר ה ת ו ש ר ל
ם ע ש ד ו ק ה י ב ת כ כ ן יד וק ו ה כ י ש ח ם ע ן י ל י פ ת ב ן י א צ ו י
1 1
:ב י י ח ה ז י ר ה א צ י ס א ו ם י ב ר ה
א י ה ׳י פ א ו ר ח א ת י ב ב א ו ה ו ל י פ א ר נ ה ר ו א ל ן י ר וק ן י א
1 2
: ת ב ש י ל י ל כ א ל ל כ א ה ב י ש ח
ך ו ת ל ו א ס ט ה ך ו ת ל א ו ה ל כ ת ס מ ל כ א ה זמ ם י נ פ ל ה ז ם י ת ב ה ר ש ע ו ל י פ א ו ו נ מ י ה ה ה ו ב ג
י ל י ל ן ה י ת ו י ש ר פ ן י נ י ק ת מ ב ר ו ת ו ק ו נ י ת ר מ ו א ל א י ל מ ג ן כ pע מ ש ן ב ר ש ש ו ח ו נ י א ו ה ר ע ק ה
25 י ת ר מ א ו ת ו ט ה ל י ת ש ק ב ו ר נ ה ר ו א ל י ת א ר ק ת ח א ם ע פ ל א ע מ ש י ׳ר ר מ א
1 3
:ר נ ה ר ו א ל ת ב ש
י א ד ו ו ה ט י ה ר מ ו א ן ת נ ׳ר ר נ ה ר ו א ל ת כ ש י ל י ל ק ר ו ק ן יא י מ ו א ו י ה ש ם י מ כ ח י ר ב ד ם י ל ו ד ג
ת י ב ה נ ב י ש כ ל ת כ ש י ל י ל ב ר נ ה י ת י ט י ה ו י ת א ר ק ע ש י ל א ן כ ל א ע מ ש י י נ א ו ם ק נ י פ ל ע ב ת כ ו
ל א ר ש י ב ה ר ה ט ה צ ר פ ן כ י ה ד ע ר זע ל א ן ב ק ע מ ש ׳ר ר מ א
1 4
:ה נ י מ ש ת א ט ח א י ב א ש ד ק מ ה
ת ו ד י נ ה ם ע ן י ל כ ו א וי ה א ל ם י נ ו ש א ר ה ש ,י ח י נ ה ם ע ר ו ה ט ל כ א י א ל י מ ו ל ם י נ ו ש א ר ה ו ר ו ה א ל
| ס ט ג ; ס ט י 10 ן ס ש ג ; ס ס י 7 | ס ש ג ; ס ט י 4 | ס ט ג ; ס ט י 3 | ׳ ו ג ;(י א ׳
א
) ׳ י ׳ נ י 1
| ס ס ג rap | 20 ג 19 ן :ft י ג ;(׳ג י א ) 'ב ׳נ י 16 | ;י ס ג ;(י א י א ) ׳א ׳נ י
;
׳ ו 'ב ס ו מ ב ל י ע ל ׳מ 14
| ׳נ י ג ;08 י 28 | 00 85 י | :ב י ג :(׳ג ׳א ) ס ט י 22 | :נ י נ 21
ת ו ש ר 3 | ב < י י 3 | ד 5 ר ד ג ן כ ו 2 | ד ב < י י ט פ ם ו ק מ ו ת י ל מ ר י ו 1 | ב < ד ת ב ש ל . 1
ל כ א ב י י ח >: ק ר ו ז ה 6 | ב א י צ ו ו כ ה [ט י ש ו מ ה 6 | ב ה ל ו ד ג > ב ה י ט ל פ ו 3 | ב א י   י ז י א 3 | ב <
I ה ז J14 ד ב < א ו ה י ד ה 13 | ה פ ו ק ס א 11 | ב י ב י ר י ע 10 1ך ב ן י א ש 10 | ד ב !ב ו ח ל |8 ד 1
j ב ן י ל פ ח ב 21 | ך ב ן י ר ו ר ג ה 20 | < ת ו ס כ •19 | ב ו מ ג ד ב 17 | ד 1 ו ר א ו צ ב ש [ט ז א ב ש 17
י פ ו ל י ח ב ן כ ) ד ב < ב ר ו 24 | < ו א ס ו כ ה ך ו ת ל 23 | ף ב י נ ח ר ו א ל ת ב ש י ל י ל ב ן י ר ו ק ן י א ל ב א 22
ן י ר מ ו א ש 26 | ד ב ם י ל ו ד ג > י ת ר מ א 25 | ( א ת י ל ת ק ת ע ה ב ל ב א ד י ב ת כ ן מ י מ צ ?ב י ת מ ק ל ר ש א ת ו א ס ר ג
א י ב י 28 | ד ב ה ט ה j 27 ף 1 < י ת א ר ק 27 | * ד < י נ א 27 | ב י י ד ו 26 | ך 1 י ל י ל ב 26 | ך ב
| ו ר זג [ו ר ו ה 29 | ך ב < ל א ר ש י ב 28 | ד ב ה א ר ו א ב > ר ז ע ל א 28 | ד 2
i n [1—3] כ [15—23] א ת כ ש
בז לכאי אל ׳פוא יאמש תיב
1 5
:הריבע למה ינפמ הכזה םע בזה לכאי אל ורמא אלא 1
ק היננח תיילעב וימאש תוכלהמ ו לי א
16
:ןיריתמ לליה תיבו ץראה םע בז םע שורפ
ורזנ רבד רשע הנומש לליה תיב לע יאמש תיב וברו ונמימ ורקבו ולעש ןורג ןב ,דיקזח
םויב וב רמוא רזעילא ׳ר לגעה וב ושעש םויכ לארשיל השק היה פויה