P. 1
Hag Ada 5770

Hag Ada 5770

|Views: 216|Likes:
Published by delafub

More info:

Published by: delafub on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2010

pdf

text

original

ד"סב

:ןוכדע ע"שת רדאב ו"כ
הדגה
הדגה
1
1
חספ לש
חספ לש
| תדקונמ ר"פא !!!ידי לע הגוה אל תוארוהו תוכלה תפסותב תבצועמו ]
'הרות' רתא תובידאב www.tora.co.il
1

 הגיגח יקודקד ימוי ךותמ :
"תודגה"ו "תודגא"
" ןיב המו ,תונושה היתויועמשמ ןהמ ררבנ ."הדגא"ב םעפה קוסענ א "ל "הדג ה ."הדג
" םשֵ ה הדָג ָהַ םימכח ןושלב הנושארל עיפומ " ל"זח/ הז םשֵ שרוש . אוה ד"גנ
ד
םייומ ך"נתבו ,
ך ! ל " די# $ ה $ ימ$ " :אי/ג תישארב% ליעפה ןיינבב הז שרושמ םיבר םילעפ ה& ! ' םר( י)ֵ י* $ :ח/גי תומש +",
די# $ י - א.ל םא $ " :א/ה ארקיו +"ך ! נ " ב $ ל " & ! ד" # -ה $ ו "" .נ.)/ א0! נ !ו " " :ה/ד הימרי +" ודיג ִ הַ םל - 1! 2ריב $ 2 הד!2היב $
ועימִ שְ הַ ורמְ אִ ו ְ 3וגו די# $ מ- " :4י/זמק םילהת +" בק)/ י -ל " ור ! ב ! 5" ד# -ה 6 ו " :ד/זי םירבד% לעפוה ןיינבבו ,7"
ה" לעופב .7"& ! )" מ ! 1! ו " ך ! ל " נ ְ ה" םשבו "דיג נ ְ תלפכומ התרומתו ,שרושה לש 3נ תואה הלפנ ,"הדג
הירחאש 3# תואה תשגדומו הז םע4מ ארקנה ,קזח שגדב "םילשמ שגד" % םילשמ לש 3נה תא
."הד!# !ה - " ,"די# $ ה $ " :7שרושה :ן"ונב םיליחתמה םישרוש לש םכרד איה ךכ ן"ונהשכ איהשכ/ הכיר
איה 8 חנ אושב דק9 !ה $ ל הלולע ל:( ל $ /ל:( נ " ל $
ל
שגדות המוקמבו לפכותו ,אוה ךכ .הירחאש תואה
ב ,לשמל ה ןמ םירוזגה תומשבו םילעפ שרוש ;ופנה נ ר& ֵ ה - :ר"ת 7ו/חנ היעשי% ה4! .מ ת.5ג 6א / רי& $ מ- ,
7ז/ומק םילהת% םיר $ 2סא / רי& $ ה $ ,ר& - ה 6 ,ר& ! מ6 , 7ד"מ ו"פ תיעיבש% ר& ֵ ה < , םיר $ ד!נ " 7ח"מ א"פ הגיגח%
ה - ו nָ .הר ! ה $ ו " :וב אויכ uַ ה - ו " חו -ר < ,7ו/ו תומש% םכ < ת " א < י& $ ל " uָ שרושמ 8 7די/ד רתסא% םיד$ 2ה= " ל - ד.מ)/ י - הל !
נ ה - +ל" ש

ָ שרושמ ,הל ! נ ל"ש
ל
ה - ו eָ שרושמ ה)! נ ע"ס
ע
.
תועמשמב לדבה םוש ןיא ,רבד לש ודוסיב לש " ה "ו "הדג א ."הדג ןיב חסונ יפוליח םנשי ,םימעפל
דיה יבתכ דומלתה לש ו , רשקה ותואב תועיפומ תורוה יתש ,םימעפל
ר
ןיגוריסל " . ה הרוה איה "הדג
תירבעל תינייפואה תיארקמה "% ה " ןינבמ "הלעפ ה :ומכ ,"ליעפ ה ,הלחת ה הרכז , ה ,הרהז
ה הארת ו ,7 וליא " הרוה א " ומכ% "הדג µ "% תימראה ךרד לע איה 7תימראה "א& ! ד" # - א ןינבמ "הלעפ
" µ ימראה "ל)ֵ פ " "ל ליבקמה , ה ,"ליעפ :ומכ א אתלחת הלואגד
ה
, א הרכז , א ,הרהז א הארת ליגרכ .7
תופדרנ םילמ לש םירקמב
ת
תועמשמ לודיב רתוי רחואמ בלשב םימעפל רונ , :תוגוזב ומכ%
הבכשה/א ,הרכזה/א ,הנחבה/א
ה
7 ןכלו , nויכ השדחה תירבעב / ונימי לש תירבעב / " תועמשמ ה הנוש "הדג
"מ א "הדג 7ךשמהב הארנש יפכ% .
.וז הלימ רואיבל תעכ רובענ
אובמ
:ןלהלש ןויערה םע םיינושלה ייבתוכמ לא תונפל יתבשח ,חספה סורפב
> ןכ םג ?תתשהל ןיינועמ היהי ךתעדלש ימל האלה ;יפהל אנ @
:בחרה ןבומב% הדגהה לע תינושל הרעה ול שיש לכ ...רמועה תריפס/םירישה רישל דעו ;מח תקידבמ יילא ליימיאב הנחלשי ,7
תויהל תולוכי תורעהה תוכורע םג ךא ,הפנ ג"יב תופונמו ןויעל תודוקנ וא םיקרפ ישארב תוינפה 4רפב קסועש רוקמל
וא ,פ"שדגהה ךותמ ינושל תולאש ."הדגה"ה ירעשב הכרבב הנלבקתת 8 7..."ךלאשי יכ היהו" תניחבב% תוינושל
תנוכתמכ ,וז םיבתוכמ תמישרל תאז ;יפא ,ה"זעבו ד"נלבש ךכ ,7רחואמ וניא םלועל ךא% לודגה תבש דע חולשל יור
...העשה תא ;ימחנ םר4ב ,"יקודקדה ימויה ?דה"
.א " ,יסיסב ןפואב ה "/"הדג א איה "הדג הלועפה nw דיגמ אוה המ הנשמ הז ןיאו ,דיגמה לש
ותדגה יהמ/ דיגי אל םא" :ןוגכ% תודע תדגה לש ןבומב םימעפ המכ הז םש עיפומ דומלתב . ונוע אשנו 8
א/הל תועובש +"רבדמ בותכה הדגהל ןיוארב
א
7
7
.
א/ג% ונתייגוסב םג שרפל ןכתי
א
ידימלתש רחאל :רועישה תדגה ,הלועפ םש אוה "הדגה" םשהש 7
עשוהי 3ר
ע
הליחתב וברס
ה
תינש לאש ,",םויה שרדמה תיבב היה שודיח המ" ותלאשל בישהל
התיה המבו" הדגה ,םויה
,
ש שרפל ןתינ ."לה ֵ קה תשרפב" ובישהו " ןנכותב תוהז תולאשה יתש
ן
,
ו " הדגה ברהש המ לכ איה " דיגהִ היה המ" :ךכ וננושלב ח- סֵ נל ןתינ ותלאש תא .ורועישב דמֵ ל $ ו
",רועישה אשונ
"
"להקה תשרפב קסע רועישה" :הבושתהו ,
"
,וז "הדגה" תרחא שרפל ןכתי ,םרב .
.ןלהלדכ
.ב רותב איה "הדגא" לש תחוורה תועמשמה nצע nw אובמ רפסב .הרותה יקלחמ קלח ןיימה ,
דומלתה תוכרב ילבב רחאל ספדנ% 3מע , AB אנליו ס"ש 7 סחוימה דיגנה לאומש 3רל
ד
וז הלימ הרדגוה
הלילשה ךרד לע הדגה אוה 8 הומ לש וניאש ןינע לע דומלתב אבש שוריפ לכ" :וז ןושלב
ה
ןיאו .
.תעדה לע הלעיש המ אלא הנממ דומלל ךל איהש הומ ןינעב הכלה ל"זח ומייקש המ לכש ,תעדל ךל שיו
המ יפכ דחא לכ םיקוספב ושריפש המ לבא +ונממ עורגל אלו וילע ?יסוהל ךל ןיא ,הרובגה יפמ לבקש ה"ערמ יפמ
ןיכמוס ןיא 8 ראשהו ,םתוא םידמול ולאה םישוריפה ןמ תעדה לע הלעיש המ יפלו ותעדב הארש המו ול ןמדזנש
םהילע ." ,כ"א "הכלה"ב םיקסוע םניאש ל"זח ירבד לכ םילולכ "הדגא"ב
"
.תוי0עמ תוומבו םינידב ,
כ יפ הבש 7א/גכ% ק"ומב אתיירבה ןושלמ עמשמ וז הרדגה ונתניפ הקסע/ תמדוקה / ןויליגב ונקסע
םדוקה םישוריפב 4רפב% םינושה 7"העומש" לש םירמוא ןיא" : הדגאו העומw "לבאה תיבב
"
.
דמה ;ופנ ,"הדגא"ו "העומש" ירב)$ ה םילמה דמל ליבקמב / םילמה דמ "א& ! )" מ- 1" " :ימראה
ב/ס אמק אבב :ןוגכ% "א& ! ד" # -C"ו
ב
רמ אמיל ל"א רמ ,אחפנ קחי 3רד הימק יסא ברו ימא בר ביתי" : אתתעמw ,
רמ אמיל ל"א רמו אתדגא חתפ , "רמ קיבש אלו אתתעמש רמימל חתפ ,רמ קיבש אלו אתדגא רמימל
"
7 ותועמשמש
.ההז
התיה המב" ותלאשבש ןכתי הדגה שרדמה תיבב היה שודיח הזיא תעדל עשוהי 3ר הר ",םויה
"םיידגא" םיאשונב
"
.
.ג רותב nצע nw " , ה "/"הדג א ה רמואש המ תא םג ןיימ "הדג דיג ִ מַ תומ םויקל ,רדסה לילב
" nָ דְ ג ַהִ ו ְ ב רכזומ הז םש .7ח/גי תומש% "ך ! נ " ב $ ל " קרפ ב/ו4ק% "םיחספ יברע"
ב
" :7 תא ןירקוע ןיא
רמואש ימ ינפל אלא ןחלשה הדגה הדגה רמואש ימ ינפל ימנ והלוכ רמוא אנוה בר ארקנש יפכו ,"אתדגא" וא "
ש ןיינועמש יממ שקבא ,וז תונמדזהב אל ריכזא ומwב אבהלו ןאכמ םמסרפאו% יניעידויש 8 ליימיאב יל חלושש םירבד
ב nוליע .7ומש
..."םלועל הלואג איבהל" חמשא 8 אל םא
,"חספל תוחמש תונכה" תכרבב
לאירוא
7המימת הרותה 8 ןיי4שפע ב"רה הזש ינמודמכ% תוחקורב קסוע היהש םדוקה רודהמ דחא םכח דימלת לע יתעמש
ימ .םיבשוח םעהש ומכ אל אוה םירחא םיגחב ןכ ןיאש המ ,חספב אקווד חמשו רשכ גח םילחאמש הביסהש רמאש
" םויה ה "חספ לש הדג " :ןמית ידוהי יפבו , א "אחספד אתדג .
:תועמשמ לודיב רונ םויכ ,רומאכ "רוביד" ,"הרימא" :ןוגכ ,םירחא הלועפ תומש םישמש- מ" ל"נה 3א םוקמב
."הארה"ו " תא ה " תאו ,7ל"נה 3ג% חספל םידחיימ 8 "הדג א 8 ןהו ,7ל"נה 3ב% הכלה םניאש ל"זח ירבדל ןה 8 "הדג
הרוה השדוח ,הלא ינש דב .7"ם)- תודגא"% תויודב תוי0עמ- ו םיינוימד םירופיס ןויל 8 תולדבה יפלא לידבהל
:"תירוקמה" "הד!ג !נ " ה - "
"
8 8 תישרוש 3נ םע כ הז םירבד ינש תגה :תומיע ןייל דגנ ינושה ת4לבהל וא האוושהל הז
םהיניב
ם
.
ררבנ אבה ןויליגב ,ה"זעב , " הלימה ןיב רשקה והמ ה "/"הדג א שרושל "הדג יקודקדה .ד"גנ ,הלש
א/די ?ד הגיגח :הירזע ןב א"ר ול רמא ,הדגה לא ךל המ ,אביקע םיעגנ לא ךיתורבדמ ךלכ
Dתולהאו
"תודגה"ו "תודגא" תודגנתמ
תמדוקה ונתניפב םדוקה ןויליגב/ " הלמ$ ה יכ וניאר µ "/"הד!# ! הַ ןרוקמב תועמשמ תווש תופולח 8% "הד!# ! ,
ל"נכ םדוקה ןויליגב םימכח ןושלב האב 7 וא כ הלועפה nw תדגה% דיגמה לש דיגמ תדגה וא תודע
רועיש דיגמ
ר
כ וא ,7 nצע nw ןויל ה "הכלה" םניאש ל"זח ירבד ןויל כ"דבו ,חספ לש הדגה
% ,דומלתה אובמ רפס תרדגה ,תמדוקה הניפב ל"נה פ"ע וניאש ,הדגא לעב הז..." :ה"ה ג"פ תוירוה ימלשורי
7"רה4מ אלו אמ4מ אל ריתמ אלו רסוא אל .
ןבומב יכ ,?יסוהל שי הז ןורחאה 8 תדרפנ איהו ,רתוי םמומ "הדגא"ה ?קיה םימעפל
חכומ ךכ ."1ר ! ד" מ$ "מ לשמל ה"ה ז"פ ןירדהנס% אתפסותב % הכלהל תאבומה 7 ם"במר
ח"ה ד"פ ת"ת תוכלה די ,ומר ד"וי ע"וש + םימוחתה תשולש ןיב הניחבמ- ה 7 םיקלח השולש /
הפ לעבש הרותב םידרפנ :ולאשש םינש" : ןיקקזנ 8 ןינעב אלש דחא לאשו ןינעב דחא לאש
ןינעל
ן
+השעמל ןיקקזנ 8 השעמ וניאשו השעמ + +הכלהל ןיקקזנ 8 שרדמו הכלה wרדמ
הדגהו שרדמל ןיקקזנ 8 הדגה +
ה
רמוחו לקל ןיקקזנ 8 רמוחו לקו
ר
8 הוש הרזגו רמוחו לק +
רמוחו לקל ןיקקזנ ."
,שרדמל הדגא ןיב המ
הכלה םהב ןיאש ,םילשמו םירופיס ,רסומו המכח ,הנומא ירבד תללוכ "הדגא"
ה
"שרדמ"ו ,
7ש"רד שרושמ% ה תא ללוכ תוwרד ב וריבסה ל"זחש םישוריפהו קוספ םיאשונב הרותה י
.םייתכלה .םיקוספ תושרודו תוראבמ םניאש ל"זח תודגא ןתוא יאדווב תולולכ ,"הדגא"ב ,כ"א ל"זח ישוריפ םאה
קקדזת אלש 8 רשכ גח היהיש םילחאמ ונא ןכל .חספל םירשכ םניאש תופורתל קוקזש ימ ,חספב רשכ לכוא וניא
.תופורתל
:;מח תקידב רדס :;מח תקידב רדס
ש םיקוספל nניא "שרדמ"ב וא "תודגא"ב םילולכ םייתכלה םיאשונב
"
,
ב תכסמ םירדנ ונינש ת.ד# !א / ו - ,ת.כל ! ה / ,1ר ! ד" מ$ .דE" ל - מ" 2" :7ג"מ ד"פ%
ת
אר ! ק" מ$ 29ד<E" ל - י " אל לב ! א / , ,"
7ב/ול םירדנ% ש"ארה םש שרפו
7
" : wרדמ .םיקוספה שרדמ אוהש ,ירפסו ארפס 8 תוכלה
.יניסמ השמל הכלה 8 תודגאו ."םיקוספה לע םוכימסהש םימכח ירבד 8 תנווכש הארנו
% םיקוספה רבסה אוהש "שרדמ"ל דוגינב יכ ,איה ש"ארה לע וא ,יניסמ םילבוקמ םישוריפ יפ לע
,תודימ ג"י יפ אלא םניא ,םיקוספ םהב םיאבומ םא ?א 8 "תודגא" ,7הרות ןידכ 8 ןפקות פ"כעש
"םימכח ירבד" אלא םניאו ,"אתכמסא"
"
. ש םיקוספ תושרדש ,וירבדמ אוי nניא םייתכלה
"תודגא"ב תולולכ שרדמב אלו , .
ררבנ התע :תולאש יתש
ד"גנ שרושמ םירוזגה תונושה םילמה ןיב רשקה והמ
ד
"דג <נ < " סחיה תלמ : לא ֵ ר ! 0" F ם1! ןח- = $ ו -" :ןוגכ% דג ¸ נ ¸ ,"רה ! ה !
7ב/4י תומש & ! ד" # -ה $ ו "" ל)- פ( ה , ך ! נ " ב $ ל " די# $ ה - ל " " +7ח/גי תומש% " ך ! 5<ס" ח- רק< G( G - ,7ג/ב םילהת% " םר( י)ֵ י* $ ך ! ל " די# $ ה $ ימ$ "
3וגו 2רמ" א $ ו " 2עימ$ 1" ה - םל - 1! 2ריב $ 2 הד!2היב $ 2די# $ ה - " ,7אי/ג תישארב% ",ה& ! ' ,7ה/ד הימרי% " "הד!# !ה - " םשֵ הו עיפומה%
7םימכח ןושלב הנושארל ,
םיעמוש 7לומH% דג <נ < םירבד רמוא דיגמה :הז אוה רש< I< ה - ש םיריבסמ שי
ם
.
וארקש הביסה יהמ ל"זח הרותה לש קלחל הפ לעבש הכלה וניאש 8 " םשֵ ב ה}א ,"הדג
:ךכל ונתינ םירבסה המכ
:4ושפ ךכל רבסהה ,רומאה רואל ש המ לכ ,תיקודקד הניחבמ דיגמ ןיאו ,הז םשב אר ֵ I! ה $ ל ןתינ םי
תודיתע תדגה וליפאו ,חספ לש הדגה וא ,תודע תדגה :ותדגה ןכות יהמ הנשמ הז
ת
D"ם)- תודגא" וא
תוינוימד "ם)- תודגא"לו ,"ל"זח תודגא"ל םשה ?ותיש יכ ריעהל שי%
ת
תא דואמ לבלבל לולע 8
םישל בושח המכ דע ,תפסונ המגוד ונינפל .הרותבש "ידגא"ה קלחל וסחי תא שבשלו ,דמולה
ןושלב ולחש תויוחתפתהל שדוקה ולחש םייונישלו , םימעפל .7םילמ $ לש ןרואיבב
Dדיגמ י"ע דגומ יתכלהה קלחה םג ירה ,הכלהל אלו הדגאל הז םש דחייתנ המל ,לואשל שי ןיידעו
.א תאז ;רתל ןתינ 4שפה יפל ם"במרה ןב םהרבא 3רל ל"זח תושרד לע רמאמב :םיכרד המכב
ם

הבש םושמ ,הז םש דחייתנ "הדגא"לש ראובמ nידיגמ ועריאש תוערואמ ל"זח ןושלמ ךכל ךמס%
ירבד הינפל רמוא" אתיירבה הדגה בי אקסיפ אשנ ירפס ,"םינושארה םיבותכב ועריאש םישעמ
ב
7 .
" ןושלב םישמתשמ םישרדמבש ןוויכמ תאז םיע4מ 7דומלתה תודגא% רכב ז"בר דיגמ "בותכה
ב"ויכו
ב
ויה ןבורבש ,רוביה ינפב ורמאנש םירועישה לש ןנכ.ת יפ לע ןתינ הז םשש שרפל םג ןכתי .
ולא םיניינעב
ו
...וישכע" :7ב השרפ% הבר םירישה רישב לשמל חכומכ , עומwל jיwקבמ רבד
ליחתהל רוסאו ,הלילה תלחתב דימ קודבל םיבייחו .;מחה תא םיקדוב חספ ברע ינפלש הלילב
:הלילה םדוק העש יח הכאלמ םוש תושעל וא לוכאל
:הז םירמוא ;מח תקידב םדוק
א1! ד" 2ק ד2חF ם1ֵ ל " ;מֵ ח! תק- יד$ G " ל1< ה0< )/ ת - אל( ו " ה0ֵ )/ תו - " מ$ ם= ֵק- ל " ןE! ז 6מ" 2 ןכ ! 2מ ינ $ יר ֵ ה /
:לא ֵ ר ! 0" F ל* ! ם1ֵ G " םל ! )J נ < ו " רימ$ 4! א2הה - ידֵי " ל)- Kי& ֵ נ " יכ $ 1" 2 א2ה ך " יר $ G " :3וגו םעונ יהיו
ל)- 2נ2 ! $ ו " וית ! . " מ$ G " 2נ1! 5" ק$ ר1< א / םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
L
:;מֵ ח! ר2עG $
ו ארקמ הדגא רבד "
"
ב אבומה השעמב ןכו , ילבב ועלקיא אבא רב אייח 3רו והבא 3ר" :7א/מ% ה4וס
,ארתא אוההל אתדגאב wרד והבא יבר ,אתעמשב שרד אבא רב אייח יבר , ילוכ הוקבw
והבא 'רד היבגל לו1או אבא רב אייn יברל אמלע . לשמ ךל לשמא היל רמא היתעד שלח
תיקדיס ינימ רכומ דחאו תובו4 םינבא רכומ דחא םדא ינב ינשל המוד רבדה המל jיצפוק ימ לע
תיקדיס ינימ רכומw ה1 לע אל ."
.ב וז הלאשל רחא ןורתפ אמנ ונתייגוסב
ו
"םFמ! ן)- 1" מ$ לכ( ו "" 7א/ג% היעשי ירבד תא םישרוד ל"זח :
ש ,הדגא ילעב ולא" 8 jיכwומ הדגאב םימכ םדא לש .Gל $ תועומש לעב הז 8 "ר.G# $ " +
ת
" הגיגח%
שרושה ןמ רוזגכ "הדגא" םשה תא תראבמ וז השרד .7א/די ימראה ד"גנ שרושל ליבקמה ,
" :חכ/זל תישארב% כ"שמ ירבעה וכשְ מְ º ִ ו ַ ?סֵ .י תא < 2ל)/ = -ו - ר.Gה - ןמ$ "2דג -נ " 2" :סולקנוא 8 " י"שרו א"ת +
אל/הכ תומש
א
קוספ אבומ 7ב/גי% םדוקה ?דב ,לשמל .7 ימרא ר2נ י5$ רה - נ " " :7י/ז% לאינדמ דג _נ ָ קפ ֵ נ !ו "
ע"באר ,"יה $ .מד!קM ןמ$
ע
8 דג ֵנ !" : qwמנ רחא ךשמנ םיעמושה בN ֵ ש< םישרפמ ןכ לע ."וינפלמ אויו
ה ולא 8 3תוגונעתו3 " :7ב השרפ הבר תלהק% שרדמב םינוכמה ,הדגא ירבד וגונuִ jהw תודגא
ארקמ לw "
"
.
בתוכ ,םרב לעב םירבד3 ןושל שמשמ :ופולח$ ו רבד שמשמ הדגה ןושל" :7וכ/בי תומש% "רקי ילכ"ה
ןידיגכ םישק
ן
ג/4י תומש% לארשי ינבל דיגתו קוספ לע י"שריפש ומכ ,3
ג
,7 שריפ ד"ויה רובעבש פ"עא
,ןידיגכ םישק םירבד ותועמשמ ד"וי אלב ?א מ"מ ןכ ןיא קרפ ל"זראכ ,הכר ןושל םג שמשמו
םש יכ 7זפ תבש% ע"ר קרפ עמשמ ןכו ,םימכ םדא לש ובל ןיכשומש הדגא 7א/די הגיגח% ןישרוד
."יפא ירתל עמשמ אוהש 74/4י תומש% השמ דגיו קוספ ושרד
.ג םיללוכ הדגא ירבדש ךכל הנווכהו ,"ןידיגכ השק" ןושלמ "הדגא" תא םג שרפל ןכתי ,הז יפל
ןמ רוזגכ "הדגא" םשה תא שרפל ןתינ וז ךרדב םג ."םידיגמ" לש םכרדכ ,החכותו רסומ ירבד
שרושה ימראה ד"גנ א/בנ תומבי% תימראב ןה ,האקלה לש תועמשמב םג שמשמ אוה ןכש ,
"האיבב שדקמד ןאמ די# ֵנ -מ" בר..." יאמ" :א/הנ אמוי +"דיגנמ דוגיזו ,א4ח היבו4" :א/אי תוכמ +
,?ילמכ אנ !ד!# " נ -מ" * $ הדוהי בר יוחמ
א
הא < רמH "
ה
כ :הדוהי בר הקלמַ " תומבי% ל"זח לש תירבעב ןהו 7
.7"תוקלמד אדגנ ןושל ...ותדגנמ" :י"שר ,"ותדגנמ 8 הכז אל +ודגנכ 8 הכז" :א/גס
והמ 8 הדגה רוקמ םש ,הז
:רמאיו ונל4בי הקידבה רחא דימו
ל* !
O
Kיל ֵ אנ !)" ד-י " אל ! ד" 2 Kי& ֵ ר " )- ב $ אל ! ד" 2 Kי& ֵ מ$ ח/ אל ! 5" ית $ 21ר " ב $ א* ! יא $ 5" א)! ימ$ ח/ ו - אר ! ימ$ ח/
:א)! ר " Cד" אר ! פ " )- * " רקֵ פ " ה < יו ֵה J ל < ו " ל4ֵ G ! ל $
ץראה רפעכ רקפה היהיו לטבי - ויתעדי אלשו ויתרעב אלשו ויתיאר אלש ,יתושרב שיש רואשו ץמח לכ
:;מח תפירש רדס
:רמאיו ונל4בי ?כתו ונפרשיו הרודמ ול השעי תישימח העשב ןסינב ד"י םויב
םאה שי לדבה ןיב הדגה % דגיו 7 הרימאל % 7ארקיו שיר ם"יבלמ% ,רמאיו
םאה שי לדבה ןיב הדגה הדגאל ,
דחאב ,ירבעה 4פשמה ןותנש ,;ישפיל והיכרב לא תוכיראב האר ,הדגהל הדגא ןיב לדבה ןיינעב
.םינורחאה םיכרכה ןמ
.דיחיב הדגה אלו חספ לש תודגה אוה םשה םיקיתעה םיסופדה לכב טעמכש בל םיש
ביבר ןרע .דדוב דגיהל אלו תורימא ףסואל הנווכה תודגה
אוהש ריבסהש ל"ז קיייבולוס ברה לש "ל"ז ירמ אבא רכזל םירועיש" רפסב ןייע תדגה" ןושלמ
"תודע אי אוה וליאכ ומע תא תוארל" א"כ לש בויחה תא םאותה יתכלה יו4יבב רבודמ ,רמולכ 8
."םירממ
ןנח ,החמשל םידעומ
:רפיול בקעי הדגא
הברה שי ל"זח ןושלבש אלא .םירבד תדגה ןושל .3הדגה3 ומכ אוה וזה הלימה לש יתימאה רואיבה
ורחב םתס אלו .P3הדגה3 בור יפ לע בותכ ס"שה לש די יבתכבוQ אומ ותואמ ןהש 3הו 3א יפוליח
השרש 8 הד!# !ה - ןכש ,הדגה הלימב ל"זח דגנ תמגודQ הד!ג !נ " ה - הרקיעו . תר ַ a ָ הַ 74 ג היעשי% םה < ינ ֵ : "
השרשש רכנ .ן"ונב תוליחתמה םילימ ךרדכ ,הלפנש ן"ונה םוקמב אב ?"כב וא ל"מיגב שגדהו
ונימי תירבעב ןכו הuָ eָ הַ השרשש עסנ שרושהו P דגנ 2ל)/ = -ו - 2כ1" מ" = $ ו - ומכ .הכישמ ושוריפ תימראב
8 7חכ זל תישארב% ר.Gה - ןמ$ ?סֵ .י תא < ודג ִ נ ְ ו ,אבוג ןמ ?סוי תי וקיסאו וכשְ מִ תומש% ןא( םכ < ל ! 2חק" 2
8 7אכ בי ודיגנתא ך " ל ֵ ,אנע ינב ןמ ןוכל ובסו nָ כ ְ שַ מָ ו ליזא 8 7ו ד םי4פוש% ר.ב& ! רה - G " דיגנתתו
םימכ םדא לש ובל ןיכשומש ,הדגא ילעב ולא 8 םימ ןעשמ לכו" :ל"זח ורמא ןכלו .רובתד ארו4ב
.7.הע אמוי% "םימכ םדא לש ובל תכשומש הדגהל המודש 8 דג" :ןכו .7.די הגיגח% "הדגאב
יפכQ ונימי לש תירבעב הללחתנ ,הדגא ירבד לש םתוביבח תא שיגדהל האב רומאכש וז הלימ
וא התודבל ?ילחת תשמשמ איה םויהו Pתכרעמל ובתכמב 4וגניוו ךונח 3ר ידי לע רכזוה רבכש
.םייח םיקלא ירבד ,הרותה ןמ דרפנ יתלב קלח איה ל"זח ןושלב הדגאהש דועב .3אתבס ירופיס3
.תתוועמה התועמשמב וניפב השרתשה וז הלימש ארונ תמאב הז ירהו
םשו .3תירבעו שדוקה ןושל3 קרפב הז ןינעב עגנ רבכ 3היתויעבו הפוקתה3 ורפסב ל"ז ?לוו ברה
הלימה תא הנכמ אוה הדגא ?לוו ברהש הארנ ."תעכ ליגרה השומישב רתויב תנכוסמה הלימה"
,"הדגא וז ןיא ורת םא" לרה לש תמסרופמה ותרמיאמ ליחתה הזה תוועהש רבוס םש ורמאמב
א1! ד" 2ק ד2חF ם1ֵ ל " ;מֵ ח! תפ - ר ֵ 0" ל1< ה0ֵ )/ ת - אל( ו " ה0ֵ )/ תו - " מ$ ם= ֵק- ל " ןE! ז 6מ" 2 ןכ ! 2מ ינ $ יר ֵ ה /
:לא ֵ ר ! 0" F ל* ! ם1ֵ G " םל ! )J נ < ו " רימ$ 4! א2הה - ידֵי " ל)- Kי& ֵ נ " יכ $ 1" 2 א2ה ך " יר $ G " :3וגו םעונ יהיו
Kי& ֵ מ$ ח/ אל ! ד" 2 Kי& ֵ מ$ ח/ 5- Kי& ֵ ז $ ח/ אל ! ד" 2 Kי& ֵ ז $ ח/ 5- ית $ 21ר " ב $ א* ! יא $ 5" א)! ימ$ ח/ ו - אר ! ימ$ ח/ ל* !
:א)! ר " Cד" אר ! פ " )- * " רקֵ פ " ה < יו ֵה J ל < ו " ל4ֵ G ! ל $ Kי& ֵ ר " )- ב $ אל ! ד" 2 Kי& ֵ ר " )- ב $ 5"
.ץראה רפעכ רקפה היהיו לטבי - ויתרעב אלשו ויתרעבש ,ויתיאר אלשו ויתיארש ,יתושרב שיש רואשו ץמח לכ
ןילישבת בורע
תינמרג הלימב שמתשה אוה .תירבע עדי אל יכ ,ןבומכ תירבעב תאז רמא אל 8 ןייל שי 8 לרה
תא ריכה אל ןיידע הארנכוQ תירבעל תאז םגרתש ימ לבא .3ןעכ < ר " עמ< 3 התוא 44מ ?לוו ברהש
.הזה לגעה איו 3הדגא3 הז םוקמב בתכ P4ב3זי
7די הנש% 3הירומ3 ןוחריב םסרפתהש רמאמ אמגודל סופתנ .ןושלה תולשלתשה לש תניינעמ העפות שיגדנ ךכ בגאו
איה ל"רהמ תדגהש החכוהב קסוע Pומעשלכ דואמ ןיינעמ אוהשQ הז רמאמ .3ל"רהמ תדגא וא ל"רהמ תדגה3 םשב
םילימה קחשמש בל םישנ .ארבנ אלו היה אל ,4אבזי3 8 רמוא יוה 3ל"רהמ תדגא3 :הרורב תרתוכה תנווכו .?ויז
אוה הנונשה תרתוכה ךרול ול רחב רבחמהש הדגא - הדגה םוש ןיא ל"זח ןושלב ,ליעל ונבתכ רבכש יפכ הנהו .
.ןהיניב תופלחתמה תויתוא םה א"הו ?"לאש אלא ,הדגהב רמאנה רבד אוה ןנינע 8 ןהיתש .הדגאל הדגה ןיב שרפה
תא ,וזה הלימה תא וליפ תרבודמה וננושלב לבא Pדועו ,הרהזהו הרהזא ומכQ הדגה .תירוקמה תועמשמב וריאשה
וליאו הדגא השדח הלימ אימהל וכרוהשכ םילימ הברה דוע םע ושע ךכו .התודבל הכפה ,הלזמ הילע רפש אלש
תמגוד ,המע ינפב הלימ הל היה אלש תועמשמ ךרול הרכ1א ו הרכ1ה שיש ןויכש אלא .הלימ התואב רבודמ ,בוש .
תא הנממ וליפו .והשמ ריכזהל לש תיללכ תועמשמ הל שיש הרכזה תא וחקל 34ייראי3ל ?ילחת אומל ךרו
תירבעה ישדחממ והשימש אלב ,הילאמ הרונ המודמכ וז העפות .34ייראי3ל קר ךליאו ןאכמ תשמשמש 3הרכזא3
8 םינושארהו ל"זח ירבדב הרכזה וא הרכזא תרכזומ םהב םירקמה לש 4לחומה םבור בורבש ןיינ בגאוQ .ךכל ןווכתה
,רע 3יס ד"וי הלעי הדוהי ת"ושב ןייועי% דחוימה םשל אקווד הנווכהש תועד שיש אלא דוע אלו ,ךרבתי 3ה םשל הנווכה
הז ירה .ןורכז םוי רמולכ ,הרכזא 8 34יירהאי3ל אורקל חרזמה תודע לא רקיעב םויה לבוקמש המ ,ןכ םאו .7דועו
ת"ושה ירפסמ דחא םושב ןורכז םוי תארוהב 3הרכזא3 הלימה תא יתאמ אל ןכאו .תירבעה ישובישמ דחא דוע הארנכ
P.שממ ונרוד דע
L
רעבל/לע
O

Sent: Friday, January 01, 1988 2:26 AM Subject: Fw ;ורע תושדח : R ע"שת ירשת 3ז 8 KAL וא KOL
3םי4ו4י3ב תושוב
;ורע רתאב .הפרח הזיא ,השוב הזיא R ,ומש 3םי4ו4י3 ,תרושקת תרוקיב רודמ שי
4נסשכ םיברב ונולק תא ,ןהכ ןועמש ומשש דחא ,הזה רו4ה בתוכ חיכוה רבעש עובשבו
3ירדנ לכ3 תליפת לש המש תא א4יבש לע ,ל"ה ילג שיא ,זפכוי ןלוגב KAL אלו KOL .
המש תא א4בל גוהנ לארשי תוליהקמ תוברב ןכא ויפלו ןותנה ררבתה םע החידאפה הבר המ
תא הגה םתסה ןמש זפכויל געול רו4ה דועבו ,זפכוי ותוא א4יב וב ןפואב הליפתה לש
ישנא ןיב קותינל החכוה שי וירבדבשו ,ולש לאכ הזיוה יסיפדתב ןויע ךות הליפתה םש
םלועהמ תויוקדב ןכדועמ אלא קתונמ אל קר אל שיאהש ררבתמ ןויב בשויה םעל "לג
.םהב ןכדועמ אל ןהכ ןועמש ותוא םגש ידוהיה
:רתוי 4עמ תיניר המינבו
,דועו Pןלהל ילש תא וארQ ליימ ,ןופל4 :תירשפא ךרד לכ ואמש םיברה םיביגמל תודות
לש המש תא א4יב וב ןפואב זפכוי קד ןכאו ,םדוקה רו4ב יתוע4 לע ינחיכוהל ידכ
ינפל יתאמ וז תרבוח .יארשא סי4רכ לש תודימב ,הריעז תוליפתו תוכרב תרבוח ךותמ :ד"ימ
8ב ר4פנ אוה% ל"ז וני ברה לש ותשורי8ותיירפס ךותב םינש רפסמ 1AST 7
תוכלה ,תואחסונ ,םיחסונ לע הברה ונממ דומלל ןתינ .תוכרבו תוליפת הברה ללוכ תרבוח/ןורפסה
תקייודמ הפי ללככ תירבעה .תירבעב םג 4עמ םלוא תירגנוהב תוארוהה .וניתובא וגהנש םיגהנמו
שי .אורקל יאדכ .דומלל ןתינ המע תרבוחה ןכ < .&מ$ 2 תופשה יתשבש תוארוהה ןמ םג .תיקודקדו
.םישודיח
םיירגוסבו רתוי תונ4ק תויתואב תואבומ ילש תורעהה nילוגע ב תוארוהה . תירגנוה רוקמבש
םיירגוסב תואבומ nיעבורמ תורתוכהו תוארוהה תא .תירבעל ןתוד8ןמסייוו רמ לש ומוגרת םכותבו
בש תירבע תויתואב יתניי תוwגדומ . דוקינב וא הכלהב ,חסונב שודיח שישכ יתwגדה .ד"מ .
jיליwבת בורע רדס אנ !מ! 4" Cל " 2 אל ! 1U ! ב - ל " 2 אפ ֵ מ ֵ ל " אנ !ל ! אר ֵ 1" אה ֵ י " אב ! 2ר)ֵ ןדֵG " .בורע תומ לע 8 :
אג !ר ! 1" אק! ל ! ד" Cל " 2
.תאV( ה - רי)$ G ! םיר $ 5!ה - 8לכ ! ל " 2 2נל ! את ! G " ש- ל " אב ! 4! אמ! .=מ$ אנ !* ! ר " ! 8ל* ! דG - )" מ< ל " 2
תפסותה :ל"אר לארשי ינב לכלו אנל לכו ,הנוכנ הנניא תונקהל םינווכתמ אלו םינקמ אלשכ
.ערוג ?יסומה
חספ ןברק רדס
3מע ,ד"נשת ,הרות ינב תיירפסH% ג"סרת ,אנליו ,בוזא תדגא ,תוילגרמ ז"גר 1R :7
ו ...ונמזב ותוא תורקל 3ה רבד לע דרחו אריה םדאה ךיר... גאדי ...ןנחתיו תיבה ןברוח לע
...הנביש
רדסה ינמיס
תיב ,ללפתמ אוה וב תסנכה תיבבש רבתסמ ילא ריבעה ומע אוהש םירבדמו ,הליפתה
לש המש תא א4בל תובר תוליהק דועב ומכ םידיפקמ ,ביבא לתב 3דוד לכיה3 תסנכה
?סוי הידבוע ברה הרומש יפכו אנד אמדקמ םלא עודיש יפכ הליפתה KAL N!"# אלו
KOL .
ינפב תולנתהל ונלש העונה המיבה תא לנא םייומ ונחנא םהב תוחילסה ימי חורבו
.החילס .זפכוי
:ול יתבתכש המ הז 8 "םיביגמל תודות"
לש וזה "הרזומ" הייגהב קד שי אמש... KAL N!"# .
:ןכו% תחוור תרוסמ יהוז ,חרזמה תודע וניחא לא ,םירקי םיזנכשא ,ןכבו KAL ,ארימח
ןכו KAL .7הנרמאת יתומע
תורוסמ ,רשא רב השמ 3פורפ ,תירבע ןושלל הימדקאה אישנ לש וירבדב לשמל ונייע
% 3מע ,הקירפא ןופ ידוהי לש תונושלו LSR 7 Q 1RS הרעה ,P 11W והילא ר"ד ךכל יתוא הנפה%
.7לאנתנ
,הבו4 הנש תכרבב
,תוכז ?כל ןודל דימת הכזנשו
ר"פא
Fr$% רפיול : &r'(012)net)i* !ate ןושאר םוי : LR רבמ4פס LBBA B1:OT
תוע4מ עבנ 3שר יחא לכ3ו 3יתומע לכ3ש ראיורב לש םירבתסמה וירבד תא ךל יתבתכ רבכ
?קמה תא םימעפ הברה 4ימשמה הנבמ ,ת"מא ירפס לש דחוימה םימע4ה הנבמב הנבה
לע וחונבש 3דרויו הלוע3 םע4ה ומכQ תופקומ םילימה יכ םיחיכומש םימע4ה לע וכמתסהב
ינשבו .P?קמה לע םירתוומו ,הנושארה הלמה לא 3הלוע3ה רבעומ תופקומ םילימ יתש
הניאש איעג אלא וניא 3לכ3ב םע4ה ךכיפל ,תופקומ םילימב תמאב רבודמ ולאה םירקמה
.בחר ;מקל ;מקה תא הנשמ
.דואמ תניינעמ תרוסמה לבא
םידקנמ ר ַ הצn וא םירישה רישב ומכ ר ָ הצn .;מקב םידקנמ בורה ,אשת יכ תשרפב ומכ
חירבמ זורח שי זאו :ןוקיתQ המ איומל זורח ןיא זאו ,3;חרו3ו ;ח- י - םע זרחתמ ;ח- ר - םיסרוג שיו
המ איומ X הרנ ללה .P.
ןואיזומב 7...עגרכ אומ יניא ךא% יתמלי ?או ייניע ומב תאז יתיאר :ישוד לאכימ
ינפלמ רדס תרעק לע ,"ינהוד" 4שפדובב 7,דיל וא% כ"היבב יל המדנ ,ידוהיה
8מ הלעמל 1BB ...הנש
הנושארה אקסיפה ףוסבש 'הצמ איצומ'ל זורחה] יוויצב 'ץחרְ ' רמוא היה ל"ז ןטק מ"ר ירומ יבא :ןטק לאוי 'ר
והשזיאב תאז הארש וא ומצע תעדמ תאז רמא םא רכוז יניאו .[הינשה אקסיפה ףוסבש 'הצרנ ללה' אוה
.םוקמ
:ישוד לאכימ לכה אורקל ךיר ,"הבו4 תיזנכשא"ב ,הארנכש ,הז חישב יתרעה רבכ
,םא ךא ,7,םיילוגסה ןמ םע םש ,תשדוחמ הלימ% ;ח- ר - היהי דוקינה זאו ,ליעלמב
ךיבא לש ;ח- ר " ה ,םי"ערלמ"8"םידרפוסמ" ,וני4ויפ תייגהב ,ונייהנו 7,% 3ונלקלקתה3
,ל"ז וריכהל יתיכזש :הלימ התואב שמתשהל םינזרחה ךרד ןיא 7א :ש קר ,אלפנ אוה ,
,תורבהה רפסמ םע כ"כ רדתסמ וניא םג הז 7ב .7יווי% ;ח- ר " :בוש דימו 7יווי% ;ח- ר " 2
דימת L 3םיפי4מ3 םתאש יפכ Dחנ אוש% ;ח8רו שד8ק :4ויפה לכב ,תוביתה לכב ,
ענה אושהש קוחדל ךר4נ ,;ח- ר " הרוב ךתרוסמלו 3וכו 3וכו ;ח8י ספ8רכ 7Dןאכ
.3המלש3 העונת H אכהד
."המ איומל זורח ןיא זאו"
:איה וז ה4ישל רישה תרו Dקייודמ אל 8
,;חרו שדק
,;חי ספרכ
,;חר דיגמ
הצמ איצומ
,ךרוכ רורמ
,ךרוע ןחלוש
,ךרב ןופ
.הרנ ללה
ה ! ח" ר ! ל " ֑ :םימואת 4עמכה םיקוספה ינשב הונאמ ,חתפה תרו םג תרכומ חי ל
ב,ד םירישה ריש רד<)ֵ * " ך " F9 - 1$ : ֣ ֙ ֙ ת.ב 2I" ה - ֔ ה ! 8ןמ$ 2ל )! 1< ֖ הצָ nְ ר ַ ֑ ם Y ה <Z G ! ןיא ֵ הל ! * 61- ו " ת.מ יא $ ת " מ- ם N ! * 6 1< ֥ ֖ ֔ ֙
:ו,ו םירישה ריש רד<)ֵ * " ך " F9 - 1$ ֣ ֙ ֙ םיל $ חֵ ר " ה ! ֔ ה ! 8ןמ$ 2ל )! 1< ֖ הצ ָ nְ ר ַ ֑ ם Y ה <Z G ! ןיא ֵ הל ! * 61- ו " ת.מ יא $ ת " מ- ם N ! * 6 1< ֥ ֖ ֔ ֙
.םהיניב ידוסי לדבה הארנ לבא ה ! ח" ר ! ל " +;וחרל H הצָ nְ ר ַ X .היחר ןבומב םע םש
:ישוד לאכימ ךא .המ איומ החר דיגמ :4"לעבו ברקה רדסה לילב ,הרואכל ,ןכו
/ 3תועונת3 יתש :ב ולוכ ,.רישה לקשמ יפל ליעלמבו 3;ח- ר - ל"ו ןוכנ הז ןיא ד"נעל
.3תועונת3 יתש O "ה ! "ה םע קר זרחתמה ופוסב יעיבר זורחו ,תיב לכב םיזורח
:אבה תיבה ?וסבש
wדק ynַ ר ְ ו
ספרכ ynַ י ַ
דיגמ ynַ ר ַ
7...רחאהו י"אה 4ויפה ךרדכ הזירחה ךרול 3האמוה3ש ליעלמב ,הלימ וזו%
איצומ הצמ
רורמ q ְ ר _ וכ
jnלוw q ְ ר _ וע
jופצ q ְ ר _ ב
ללה הצרנ 8Q יזנכשא .ליעלמב הליחתכל רבוחש הארנ ,ללכבו%
7...דואמ Pיכ3
איומה ןמ תלאשומ 3הרירג3 ןימ וז ...הזירחה תניחבמ "החר - "ב ןויגיה םוש ןיאו
חספ8תרעקב X ";חר" :יתיארו .ןודנב םכתעד תניינעמ .הירחאל דיימש 3המ
ידוהיה ןואיזומב 4שפדובב .דועו
:ל"רהמ לש תוומה לע שורד לע יתבתכש הדובעב יתרעה וארו
| 32 ] :ו4,4י ,ילשמ ,ארקמב תיאדיחיה הלימה יפ לע .ב)! ר " ת $ ה= !מ$ ר " 1פ < נ < ו " המ ! 5ֵר " & - לי: $ & - הל ! " )-
לע לשמה לבא .הילמה איה וז ,הניש ודיל האיבמ תולעה 8 המדרת ליפת הלע :י"שרו
אהיש ?וס 8 בערת הימר שפנו .םדרנ אוהו ,ונממ המכח רבד ןילאושש ?וס ,ודומלתב לעתמה
.ונתשרדב בושח בי4ומ הז םגו% .חכשי אוהש ?וס ,תוליבח ותרות תושעל ,ודומלתב יאמרה ןכו .ינע
7ד"מ
.םע םש ינשהו לעופ ןושארהש ק"דרה לש םישרשה רפסב שרופמ ןכ
שדק שדק
.שדקמו ונימי דיב וקיזחמ ,וידי יתשב ול4ונ ,ןושאר סוכ םיגזומ
:ןאכ ןיליחתמ תבשב
W
שחלב :רק< ב( יה $ י "ו - בר < )< יה $ י "ו - 8
W
:ד"ימ
Q : +*d,' הכרבH P .םינבה תכרב% רודיס qאב ויתאצמ אלו .תיקודקד jוכנ qאו לודג wודיn תונבל nסונב 7:
הר ! 0! * " םיהל8א ךמישי ר ִ a ְ הק! ב " ר ָ a ְ לחֵ ל_ כ ְ ו .ה'
:י1U $ 1U $ ה - ם.י
:ם'ב ! " לכ ! ו " ;ר < 'ה ! ו " םFמ- 1U ! ה - 2Nכ 6 י "ו -
ה0! )! ר1< א / .&כ " אל - מ" י)$ יב $ 1U " ה - ם.=G - םיה $ ל( א J לכ - י "ו -
:ה0! )! ר1< א / .&כ " אל - מ" ל* ! מ$ י)$ יב $ 1U " ה - ם.=G - תG( 1" = $ ו -
ל* ! מ$ תב - 1! .ב יכ $ .ת.א 15ֵק- י "ו - י)$ יב $ 1U " ה - ם.י תא < םיה $ ל( א J ך " ר < ב ! י "ו -
:ת.0)/ ל - םיה $ ל( א J אר ! G ! ר1< א / .&כ " אל - מ"
:ית - .Gר - ו " ןנ !G ! ר - ו " ןנ !ר ! מ! יר $ ב " ס-
jפ¸ ג ָהַ יר ִ oְ אר _ ia nלָ iעהָ q ְ ל¸ מ¸ וניה_ ל א_ הו ָה י ְ הn ָ µ q ְ ורa ָ
5
:
2נG ! רח- G ! ר1< א / םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
T
ל* ! מ$ 2נמ! מ" .רו " ם)! ל* ! מ$
ן.1ל !
R
ת.תG ! 1- תבשל% הב ! ה / CG " 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נל ! ן& < & $ ו - .וית ! . " מ$ G " 2נ1! 5" ק$ ו "
7:תונ4ק תויתואבו .תבש ליל שודיק% .רקב יהיו ברע יהיו 7:השדח הרושב% ולכיו יששה םוי לעמ תודוקנ% 'ה 'י 8ו
'ו 7 .
האב ןאכו% !jיי אלל wודיק לw תורwפאה :7 8 nnל איצומה .3וכו
... 8לכמ תשדק ונתאו ,תרחב ונב8יכ ,םירמ תאייל רכז ,שדק יארקמל הלחת םוי אוה יכ
...םימעה
[
,קספה תרו
T
,רוחא גוסנ
:ןכו 1ד<ק( אר ! ק" מ$ ...2נל ! ן& < & $ ו -
R
:ןושל לכמ ונממורו
 :בנ 3מע ,ה"סשת ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר
שודיקב הלולכ ךכ לע הידוה ילוא ,הב וניכזש ק"השל לע תדחוימ הידוה ונימ אל עודמ
םע לכמ תרחב ונבו" תירחש ש"ק ינפל ןכו ,"PתוQנושלPהQ לכמ ונממורו" 4"וי תליפתבו
."ןושלו
 Dי"מע לע אלא ,ללכ ק"השל לע רבודמ אלו ,"םע" אלא "ןושל" ןאכ ןיא ירה ,ע"ו
o הE! א 6 H ם)- H ןושל
ה
o :חקרה רודיס
 .ירבע ןושל ונל ןתנש תונושלה לכמ ונתממורו :אלרת דומע ,P4יקQ ןמיס
 ונל ןתנש תונושלה לכמ ונתממורו :בלרת דומע םידעומה תליפת PכקQ ןמיס
ן"ושל 3מיגב ה"רורב ה"פשב .הלעמ ינב וב םירבדמש שדקה ןושל
ולגלגתנש הגלפה רוד דע ןישמתשמ ויה ובו , םלועה ארבנ ובו ,ש"דוקה
.ומע לארשיל שדקה ןושל ראשנו ,תונושל 3על תונושלה
 שדוקה ןושל ונל ןתנש תונושלה לכמ ונתממורו :4מרת דומע ,P4כקQ ןמיס
הגלפה רוד דעו םדאמ םירבדמ ויהש [ ביתכד , T ;ראה לכ יהיו
תG ! 1U - ה - תבשל% ם.י תא < .ן.00! ל " םי9 $ מ- ז " 2 םי# $ ח- .הח! מ" 0$ ל " םיד$ )/ .מ72 הח! 2נמ" ל $
2נת ֵ 2רחֵ ןמ- ז " .הV <ה - ת.\E- ה - גח- :7ם.י תא < ו " הV <ה -
S
1ד<ק( אר ! ק" מ$ 7הב ! ה / CG " תבשל%
.םFר ! " מ$ תCי $ יל $ רכ < ז ֵ
& ! ר " ח- ב ! 2נב ! י* $
A
ך ! 1< ד" ק! ידֵ)/ .מ2 7תG ! 1- ו " תבשל% .םיE$ )- ה ! ל* ! מ$ & ! 1" 5-ק$ 2נת ! .או "
:2נ& ! ל " ח- נ " ה $ ן.00! ב " 2 הח! מ" 0$ G " 7ן.ר ! ב " 2 הב ! ה / CG " תבשל%
:םי9 $ מ- V " ה - ו " לא ֵ ר ! 0" F 7ו " תG ! 1U - ה - תבשל% 15ֵק- מ" הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
:ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי ונייהד ,ז"הנקי רדס יפל ןישדקמ תבש יאומב 4"וי לחשכ
:1א ֵ ה ! יר ֵ .אמ" אר ֵ .G .םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
ביתכד חישמה תומיל רבדל ןידיתעו ,ש"דקה ן"ושל 3מיגב ת"חא ה"פש R
רובד אוהו ,ש"דקה ן"ושלב 3מיגב ה"רורב ה"פש םימע לא ךפהא זא יכ
םיכאלמה S .היה םהרבא רובד יכ
 ןתנש תונושלה לכמ ונתממורו :גרת דומע םירופכה םויל בירעמ PולקQ ןמיס
.ויתרשמ םע רבדמ דובכהש ,שדקה ןושל ונל
וב ברועמ ןיאש ןושל לכ ךל ןיאו ק"הל ןושל לכמ ונלש תוממורתה ןושל לכמ ונממורו :73ג שורד םיחספ 3סמ% ה"לש
אר4סמ םהש ?א תומואה יכ ןינעהו ולוכ ק"הלל וכז לארשי םנמא 3וכו םיתש יפתכב 4"4 ומכ ק"הלמ תובית הזיא
כ"ע םישודק םלוכ לארשיו תוימינפב םה לארשי םנמא השודקב הלעמל הזיחא הזיא םשרשב םהל שי מ"מ אבאסמד
.ולוכ שדקה ןושל םהל
S
:4"סשת חספ ,ותבשב תבש :ןזור לארשי ברה wפוn הניא תוריn
ךא ,ך"נתב ללכ העיפומ הנניא תוריח הלימה ."ונתוריח ןמז" חספה גח תא םינכמ ונא וניתוליפתב
..."ת.ריח$ ה יפ" ינפל םתיינחב ,םירמ תאיי תוישרפב 7חספל םיאתמ% םימעפ עברא הזומר איה
."ןירוח ינב ושענש םש לע תוריחה יפ ארקנ וישכעו" :ערואמה םשל םוקמה םש תא שריפ י"שר
וליאכ ומע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" :7ה"מ י"פ םיחספ% הנשמב תרכזנ חספב תוריחה
לכ תא ונלו וניתובאל השעש ...חבשל ללהל תודוהל ןיבייח ונחנא ךכיפל ...םירממ אי אוה
."3וגו החמשל ןוגימ תוריחל תודבעמ ונאיוה +ולאה םיסינה
םיתעל אוהש ,שפוחמ רתוי הברה הקומע תוריחה Dשפוחל אלו ,תוריחל איה תודבעמ האייה ,קודו
ןב ,ךפיהלו .תוריח אלמ אוהש וחורב ליכשמ דבע אומל םילוכי ונא" .תולובג רסחו םירועמ רסח
ה"יארה ירמאמ ,3ונתוריח3 רמאמ% ל"ז קוק ה"יארה א4בתה ךכ 8 "דבע לש חור איה וחורש ןירוח
3מע 3א 1[R .7
לא 8 3תוחולה לע תורח! 3" :7ב"מ ו"פ תובא% הנשמה ירבד םירכומ .לוע לו4נ שפוח הנניא תוריחה
ונניא הרותב קסועה ."הרות דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיאש ,תוריח אלא תורח! ארקת
והירה 8 כ"פעא .תוומו םירוסיא לש דסב םדאה תא ליבגמו דיבכמ הרות לש הל2ע ,הברדא .ישפח
Dןירוח ןב
A
,הפר 3ב
ןיG ֵ .ך " 1< ח( ל " ר.א ןיG ֵ .ל.חל " 1ד<ק( ןיG ֵ לי5$ ב " E- ה - .םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
םיE$ )- ל ! לא ֵ ר ! 0" F
1B
ם.י ת1U - ד6ק" ל $ תG ! 1- ת1U - ד6ק" ןיG ֵ .ה0< )/ E- ה - ימֵ י " ת1< 1ֵ ל " י)$ יב $ 1U " ה - ם.י ןיG ֵ .
ך ! E" )- תא < & ! 1" 5-ק$ ו " & ! ל " 5-ב " ה $ .& ! 1" 5-ק$ ה0< )/ E- ה - ימֵ י " ת1< 1U ֵ מ$ י)$ יב $ 1U " ה - ם.י תא < ו " .& ! ל " 5-ב " ה $ ב.4
:ך ! ת < 1U ! ד6ק" G $ לא ֵ ר ! 0" F
:1ד<ק ( ל " 1ד<ק ( ןיG ֵ לי5$ ב " E- ה - הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
ןמ- V " ל - 2נ)! י# $ ה $ ו " 2נמ! = " ק$ ו " 2ני !חJ ה < 1< םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
11
:הV <ה -
לאמש תבסהב םיתוש
;חרו ;חרו
.הכרב אלל ילכמ םיידי םיל4ונ
:ישוד לאכימ תדגהב גארפ ךכ רחאו ןיתושו :7Dךכ% ונייחהש רחאל דימ ,ק"פל ז"פר , וידי לuונ qרבמו Dךכ%
ה חקיו ...7Dךכ% תל - ]$ נ " ...התא ךורב 7:ספדומו qיפא 3רל יתחלשש ,הז ךיפא לע ילשו 3חת יתייער לש ןורקחמ ואר%
לוב4יו 7והילא nלמ ימב םלוכל ןתיו לכאיו 7תודקונמ ןניא תוארוהה% .המדאה...ךורב ךרבמו nקיו היינw הצמ
ךכ רחאו תומלשה יתש ןיב היחו ןמוקיפאל הפמה תחת היח חיניו םינשל הנעביו רwבהו הציבה ריסי ןמ
הרעקה .םר לוקב אהכ רמואו
תוארוה ,וביירס םהידי ןיחורו לאמש תG - ס- ה ֵ G " ןיתושו 7:ונייחהש רחאל% : nידי תליuנ לע jיכרבמו ספרכה חקיו .
לב4יו תוקרי ראש וא תסורnב ותיב ינבל ןתיו לכאיו ...ארוב ךרביו תוצמה jמ nקיו חינמו םיתשל התוא קלחיו ,
יתש ןיב היחו הפמה תחת היח תומלw היהיו . לסב ינש סוכ ןיגזומו ןילישבת ינש jnלwה jירקועו האמב ,הז המ%
8ה 1W .הדגהה 3מואו 7,,הנולרבב
ספרכ ספרכ
:ךרבמו ;מוחב וא חלמ ימב ולבו4 ,תיזכמ תוחפ ספרכה ןמ ל4ונ תא םג וז הכרבב רו4פל ןווכתמו%
7רורמה
יר $ : " אר ֵ .G םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
1L
המ! ד!א / ה !
1O
.
:םיבוסמל ןתונו הבסה ילב לכוא
1B
wודיקב תועפות וביירס : לארשי ןיב ךשחל " רוא ןיב לוחל שדק ןיב 3דבמה
nיוגלַ בו4 םוי תשודקל תבש תשודק ןיב השעמה ימי תש1< ל יעיבשה םוי ןיב
.שדקל " שדק ןיב לידבמה ייי התא ךורב תלדבה ונייnְ הw .ד"ימ .
11
,תעדוימ 3ל
1L
,הפר 3פ
1O
.הלימה שארב 3ה א4בל ודיפקי ,3ה תוא םיעילבמה ילארשיה א4במה ילעב דחוימב
;חי ;חי
ריזחמו ,ןמוקיפאל וניפמו הפמב לודגה קלחה תא ?4וע ,םיקלח ינשל תיעמאה המה תא קלחמ
.תומלשה תומה יתש ןיבל ן4קה קלחה תא
דיגמ דיגמ
רמול ליחתמו ,תומלשה יתש ןיבש הסורפה המה לע ודיב הארמו ,תומה םע הרעקה תא היבגמ
.םר לוקבו החמשב הדגהה תא
םירממ ונאי וליהבבQ
1W
P
תימראב תימראב
15 15
: :
אהָ אהָ
16 16
אי !נ " )- אמ! ח" ל -
.םFר - " מ$ ד" א)! ר " CG " אנ !ת ! ה ! ב ! א / 2לכ - א / יד$
ןיפ $ כ " 5$ 8ל* !
1R
.חס- פ " Fו " ית ֵ יי ֵ ך " יר $ " 5$ 8ל* ! ,ל.כי ֵו " ית ֵ יי ֵ
א& ! ש- ה !
1S
.לא ֵ ר ! 0" Fד" א)! ר " CG " ה'G ! ה - הנ !^! ל " ,אכ ! ה !
.ןיר $ .ח ינ ֵ G " ה'G ! ה - הנ !^! ל " ,ידֵב " )- א& ! ש- ה !
:לאוש ןבה ןאכו .ולאשיו תוקוניתה ואריש ידכ ולכא רבכ וליאכ ,הרעקה תא םיקלסמו ,ינש סוכ ול םיגזומ
1W
םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר% םירממ ונאי וליהבב :רמול ם"במרכ גהנ ךבריוא ז"שרגה
.7זנ 3מע ,ה"סשת ,הידעומב
תוליהבב @ וליהבב
ב"ויכו תוהמא @ והמא + תוליחד @ וליחד :א"תב ומכ
1[
,פ"שדגהב תירבע / תימרא
3מע ,ד"נשת ,הרות ינב תיירפסH% לאנברבא י"רל חספ חבז תדגה LT8LS 7
1T

...ולכא אינע אמחל אהכ / אמחלכ אה / אמחל אה :רואיבו חסונ :;"בעיר
ג"לשת ןסינ ,ןיעמה:ב םסרפתה ,"רוא רזע" ,;"בעיר
הנומת@ 1 >
1R
ינוניב תרו ,;מקב 3כה תא םידקנמ שי .ןיפכד8לכ לעופ ינוניב תרו אושב 3כ ןיפכ " ד ןוכנ רתוי לבא , לועפ .תימראב
1S
אוה .א& ! ^- ה - אלו אתש אה ! :אדרב ד"ר פ"ע ,"תקיודמ הדגה" שירב "אסריג ימקואל" סר4נוקב זוזאמ מ"ר 8 אתשה
.םהרדובאמ חכומכ אלא ,תימראב הנניאש ,העידיה 3ה וניאש ןעו4
אדה ,ןידה ומכ D"גיהה 3ה" איה וז 3ה ךא
המַ המַ
19 19
ה9 !& - 1" 9 $
LB
הV <ה - הל ! י "N - ה -
L1
,ת.ליN ֵ ה - ל* ! מ$
ה\ ! מ- .N* 6 הV <ה - הל ! י "N - ה - ,ה\ ! מ- 2 ;מֵ ח! ןיל $ כ " .א 2נ' ת.ליN ֵ ה - לכ ! G " 1<
LL
.
.ר.רמ! הV <ה - הל ! י "N - ה - ,ת.קר ! י " ר'1" ןיל $ כ " .א 2נ' ת.ליN ֵ ה - לכ ! G " 1<
םימ$ )! פ " י& ֵ 1" הV <ה - הל ! י "N - ה - ,תח- C ם)- : - 2Nפ $ א / ןיל $ יG $ 4" מ- 2נ' ןיא ֵ ת.ליN ֵ ה - לכ ! G " 1<
LO
.
ןיG $ ס6 מ" ןיב ֵ 2 ןיב $ ש" .י ןיG ֵ ןיל $ כ " .א 2נ' ת.ליN ֵ ה - לכ ! G " 1<
LW
.ןיG $ ס6 מ" 2נN ! * 6 הV <ה - הל ! י "N - ה - ,
רמואו תומה תא הלגמ ,המוקמל הרעקה תא םיריזחמ
1A
תוהימתה עבראו +תולעפתה /תואלפתה אלא ,הלאש וניא Dהנתשנ המ :ןחלשה ךורע לעבל םירומיש ליל תדגה
ותבושתו ,ןיבהל ןבה הור הלא םייונישל הביסה תאש ,הז הליל לש לודגה ינושה לע תועיבמ 73וכו 3תולילה לכבש3%
.3וכו ונייה םידבע :ודיב
.3הנתשנ המל3 וא 3הנתשנ המב3 בותכ אלש ימנ אקיד
LB
ח"לב לעפתנ ןינב לע X הנתשנ :;"בעיר
L1
הנתשנ המ ה1ה הלילה 3מע ,ה"סשת ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר תולילה לכמ
3מע ,ד"נשת ,הרות ינב תיירפסH% א"רגל סחוימה הדגהה שוריפמ איבמ :אס OW הלילה ארקנ המל איה הישוקהש ,7
ריעה ןכו ,רכז 3ל X הליל ארקמה לכב יכ ,ובתכ העו4 דימלתש הארנ לנבנ רדגיבא 3רלו .3וכו רכז 3ל X "הזה" הזה
.רמאש ךורב תדגהב ת"ותה לעב
LL
?ינליכשהל לכותה .הלימה לש התועמשמ המו הצמ הלימה לש שרושה המ יתלאשנ ןמניילק ןור
ירבדמ יולב קיזייא השמ 'רו ןיול והילא 'ר
םירחא תומוקמב ומכ ןאכ םגש ןיינעמ הליwכמ תרבודמה תירבעה jוwלה אקווד המ םישנא הברה לא .
המהמ הרזגנ קיפסמ אל הז םא .םחלל ?ילחתכ חספב וב םישמתשמש עבורמ רקרק ותואל תי4מו4וא תמגרותמ
.םירקרק לש םייוסמ ןימל יוניככ הי__י___מ המוד הלמ ונבוה אלש םילמ המכש וריעה רבכ הזל המודבוQ
וז הלמ םישרפמש םידמלמ שי% ספסוחמ :תוועמה םשוריפב ונלא התיבש ונק "ןושלה ישדחמ" לא ןוכנ
.Pדועו םיאושיק ,7תרבודמה ןושלה שומישבש לקולקה שורפה יפל םידימלתל תומש רפסב ונייהד ,תומ
Dםילוגע וא םיעבורמ םירקרק םתוא ןתועמשמש ןתשלשמ תחא ןיא ,תומ יקיקר וא תומ תוגוע ,תומ תולח
LO

From: `abcd Pefbdgh:`8iafjkljcgh.mcncobjg.jcgQ
Sent: pabqfr, sfatu LR, LBBA R:1W vs
Subject: ןיליב4מ
ד הנשמ י קרפ םיחספ
ונא תולילה לכבש יל ולוכ הזה הלילה... ןיליב4מ יתש הזה הלילה תחא םעפ
.םימעפ
א דומע ז4ק ?ד םיחספ תכסמ ילבב
Q :ס"שה תרוסמw 7וליפא לב4ל םיבייח% ונא 7ןיא% תולילה לכבש ןיליב4מ םעפ wP
,םימעפ יתש הזה הלילה ,תחא
םיד$ ב ! )/ םיד$ ב ! )/ .הי !24נ " )- .רז " ב $ 2 הק! ז !ח/ די !G " ם1U ! מ$ 2ניה ֵ ל( א J 3ה 2נא ֵ י $ .=ו - ,םFר ! " מ$ G " הע( ר " פ - ל " 2ניFה !
2Nא $ ו "
L[
2נינ ֵ ב ! ינ ֵ ב " 2 2נינ ֵ ב ! 2 2נ' יר ֵ ה / ,םFר - " E$ מ$ 2נית ֵ .בא / תא < א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - אי $ .ה אל(
2נN ! * 6 םינ $ קֵ ז " 2נN ! * 6 םינ $ .בנ " 2נN ! * 6 םימ$ כ ! ח/ 2נN ! * 6 2Nפ $ א / ו - .םFר ! " מ$ G " הע( ר " פ - ל " 2ניFה ! םיד$ G ! )" 16 מ"
הG < ר " E- ה - לכ ! ו " ,םFר ! " מ$ תCי $ יG $ ר: ֵ ס- ל " 2ניל ֵ )! הו ! " מ$ ,הר ! .&ה - תא < םי)$ ד" .י
LT
תCי $ יG $ ר: ֵ ס- ל "
:חG ! 16 מ" הז < יר ֵ ה / םFר - " מ$
א דומע ז4ק ?ד םיחספ תכסמ ילבב
הלילה ,תחא םעפ ןיליב4מ ונא תולילה לכבש תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ
?יקתמ .םימעפ יתש הזה אדח אלב4מ אלד איגס אל אמוי לכ ו4א :אבר הל
םעפ וליפא לב4ל ןיבייח ונא ןיא תולילה לכבש :ינתק יכה ,אבר רמא אלא ,אנמיז
רמא אלא ,יקדרדל אבויח :ארפס בר הל ?יקתמ .םימעפ יתש הזה הלילה ,תחא
הזה הלילה תחא םעפ וליפא ןיליב4מ ונא ןיא :ינתק יכה ,ארפס בר .םימעפ יתש
.ם"בשרב ש"יע

:הז ירוקמ שוריפ ,לפוק ידג 3ר ,ינכש עיה ,קחודה בקע
הנשמה חסונכ% הלב4ה אלא 7ם"במרהו ילבבה חסונ האר% לובי4 וניא ילוא
ה הנשמ ב קרפ הגיגח פ"ע :7תוינשמבש רשעמלו ןילוחל םידיל ןיל4ונ
שדוקלו המורתלו jיליבuמ .
חספל םעפו הגיגחל םעפ ,האס 3מב םידיה תא ליב4הל ונייהד)
:רבסהה תבחרה
רורמ/קרי לוביטב רבדמ וניאש הנשמלש הטושפ שרפל ןתינ אמש ,(ימלשוריבו ילבבב) םיארומאה ירבד ףא לע
" רואיבב השקתה ומצע ילבבה .הרהטל םימ תלבטהב אלא ,תחא םעפ ןיליבטמ ונא תולילה לכבש
:שוריפה ונישו "?אנמיז אדח אלבטמ אלד איגס אל אמוי לכ וטא" :"םימעפ יתש הזה הלילה
."םימעפ יתש הזה הלילה ,תחא םעפ וליפא לבטל ןיבייח ונא ןיא תולילה לכבש :ינתק יכה"
ןיליבטמ ונא ןיא :ינתק יכה ,ארפס בר רמא אלא ?יקדרדל אבויח :ארפס בר הל ףיקתמ :בושו
הזה הלילה תחא םעפ וליפא .םימעפ יתש
.םישוריפ ינש ם"בשרב ש"יעו
ןיינע לע ןבוי רתויו ,הומת רדסה ליל לש ודוחיי לע ההימתל דקומכ הלבטהה ןיינע לכ ,רוציקב
.תולילה לכב םתליטנ תמועל (םיימעפ דועו) םידיה תלבטה
ה0< )/ מ- ה0< )/ מ- ן.פר " 4- יG $ ר - ו " אב ! יק$ )/ יG $ ר - ו " הי !ר " ז -)/ ןG < רז !)! ל " א < יG $ ר - ו " )- 16 .הי " יG $ ר - ו " רז <)< יל $ א J יG $ ר - G "
קר - ב " ינ ֵ ב " G $ ןיG $ ס6 מ" 2יה ! 1<
LR
2אG ! 1< ד)- ,הל ! י "N - ה - .ת.א ל* ! םFר - " מ$ תCי $ יG $ םיר $ : " ס- מ" 2יה ! ו " ,
תCיר $ ק" ןמ- ז " )- י# $ ה $ 2נית ֵ .Gר - :םה < ל ! 2רמ" 'ו " םה < ידֵימ$ ל " ת -
LS
:תיר $ ח/ 1- ל1< עמ- 1"
םהלQ רמ- ' םהלQ רמ- '
LA LA
רז !)! ל " א < יG $ ר - P רז !)! ל " א < יG $ ר - P ןב < * " ינ $ א / יר ֵ ה / ,הי !ר " ז -)/ ןG <
OB
ית $ יכ $ ז ! אל( ו " הנ !1! םי)$ ב " 1$
:רמ- א J 9 < 1< ,אמ! .ז ןG < K1! ר ! 5" 1< ד)- ,ת.ליN ֵ G - םFר - " מ$ תCי $ י " רמֵ '& ֵ 1< ם.י תא < ר.*ז " & $ ן)- מ- ל "
From: xdbrfu` והילא Pefbdgh:dcybj811ljcgh.jcg.bdQ
Sent: z`c{qfr, sfatu O1, LBBA W:B[ vs
םימעפ המכ ונרמא רבכ
.לובי4 י"ע םלכאמ לכ
םימעפ יתש הליכא7ו הלב4ה% בויח שיש הנווכה
.רורמו ספרכ לש הלק הליכאל הנווכהו
הדועסב םירמ תאייב םירפסמ ויה שדקמבש ריבסה והשימ
תויהל דיתע המ ןבל ןיינמ יכ
םג ודמלמ ויבא .וינפל חנומש המ לע אוה
והילא
תלב4הל תנווכתמ הנשמהש רבתסמ אל ןכל ,הלי4נל דבעידבש ?ילחת איה םידי תליב4 :י"ולעי
.םידי
LW
...קרב ינבב ןיבוסמ ...ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילהו ןיבוסמ ןיב ןיבשוי ןיב ןילכוא ונא תולילה לכבש
:ןיול והילא ןייע .ה.ב.ס שרושל המיאתמ וז הרו .תיקודקד הניחבמ הנוכנ ךכ לכ אל הלמה .ןיבוסמ
.ונל תועודיה דומלתה תוחסונב הרוה ךכש םלעתהל רשפא יא לבא .רפוס יתבש 3ר רודיס
:ישוד לאכימ ק"פל 1"פר גארפ תדגהב דוקינה % 1[LR % תומוקמה ינשב 7Dהחילס D O
:4קנ דקנמה ,7Dםימעפ jיa ִ סַ מ_ .הילע יופר ןומיס אלל םג ךא .ך"מסה שוגיד אללו Dךכ .
וביירס האמ .י"תכ% 1W :7D,דרפס ןופ , jיa ִ וסמְ .ד"ימ Dךכ .
ם"מהש ללגב םאה ,ה-ב-ס שרושל המיאתמו תקייודמ הניא ןיבוסמ הלמהש ןיול והילא בתכ עודמ
.?ןיבבוסמ תויהל qירצ היה בבס היה שרושה םא ןכלו לע_ ופ לש הוה הזש הדיעמ
בישחמ התא םא עדוי ינניא ,בתוכה רמא לעופמ .לעופ לש ינוניב וא לעיפ לש ינוניב
מ "ךפיהה" הזש רורב םיבס- מ ,בבס שרשל רשא .3וכו םיסונמ8םיסנמ ומכ 7החותפ 3ס%
רודיסב דוע ןייע .בהזה תובשמ ומכ םיבסומ אוה ולש לעופהו ליעפה ןינב אוה םיבס$ מ
.3א קלח רפוס ש"ר
ך ! י= <ח- ימֵ י " ,ך ! י= <ח- ימֵ י " ל*( םFר - " מ$ ;ר < א < מֵ ך ! ת " א ֵ ,םימ$ = !ה - 8 ך ! י= <ח- ימֵ י " ל*( םימ$ כ ! ח/ ו - ,ת.ליN ֵ ה - 8
םיר $ מ" .א ך ! י= <ח- ימֵ י " ,הV <ה - םל ! .עה ! 8 ך ! י= <ח- ימֵ י " ל*( איב $ ה ! ל " 8
O1
ת.מיל $
OL
:ח- י1$ E! ה -
ך " 2רG ! ך " 2רG ! .E)- ל " הר ! .& ןת - 9 !1< ך " 2רG ! ,א2ה ך " 2רG ! ם.קE! ה -
OO
,א2ה ך " 2רG ! ,לא ֵ ר ! 0" F
OW
:ישוד לאכימ
1 7 :ולכ גארפב ..N* 6 :ז"פר וביירסב : ä iV 7ד"ימ% .היופרו ;ובקב ?"כ .
L 7 .רורמ ולכ וביירסב האמ% 1W 7D,דרפס ןופ , גארפבו יכQ .רורמ דיל "ולכ" אלל :
" םוש ןיא הזה הלילב תואימב תמאב ירה ולכ 7ד"ימ% P..."רורמ
O 7 :םימעפ יתש וביירס .השוגד א"פ : גארפ .השוגד א"פ :
Subject תועמשמ 8 ןיבוסמ :
רוקמב סחייתה אל 7ןיבוסמ ונלוכ% הדגהב "ןיבוסמ" חנומה ילואש הז לע םעפ יתארק וא יתעמש
ב"ע במ תוכרב לע הרעהב בתוכ ;לזניי4ש .ןחלושל ביבסמ הבישיל אלא ,ה4ימ לע הי4נל
.רוקמ איבמ אל לבא ,ךכ ושרפ םינואגש
,אשונב ןדש רפס וא רמאמ ריכמ התא םאה ,רוקמה תא ריכמ התא םאה
ןרוק דוד !a-id .urwin t$bynda-e(/$t%ai*)c$%
0a*a'/$n 1 2ebrew Lan3ua3e !etecti-e /tt4:55www)ba*a'/$n)c$%
:בקעי ןורוד 'ר
'מע ,ןושל לש התמחלמב) םייח-ןב באז 'פורפ חיכוה רבכ - םיבוסמ 382-380 עורזבו הקזח דיב רמאנ אלש) םיתפומבו תותואב (
.(ץוביקל היה הדוקינ =) q"מסה הצבוק ת"יבה תעפשהבו ןיב ס_ מְ הרוצה אלא ןאכ ןיאש (היוטנ
L[
וליאו בכ ערלמ| / ד,ז רתסא ינבו ונינבו ונא ןיידע םירממ וניתובא תא אוה ךורב שודקה איוה אל }, ליעלמ
...הערפל ונייה םידבעושמ ונינב וליא ...לאגנ היה אל םש היה וליא ...ונייד ...ונאיוה
:חי זי תישארב ן"במר
.qינפל היnי לאעמwי ול "ילול" תלמב הבכרוהו ,"םא" םע4כ םוקמ לכב תאזה הלמה שוריפ 7במ אל ןלהל% ,
?"לאב םימעפל הבתכנו ,"אל םא" המע4ו 7י גמ ןלהל% "ולא" ורמאיו דוע הוביכרי ןכו . ולאו םידבעל תוחפשלו רתסא%
7ד ז םימעפ םינש ?לא היח ולאו , 7ו ו תלהק% קרה ומכ ,קוזחל לפכה אבו ,"םא םא" ומכ המע4ו ,"ול םא" הלמה ןינעו .
השמב ךא 7ב בי רבדמב% םירבק ןיא ילבמה , 7אי די תומש% הרא ךינפל היחי לאעמשי םא ,םהרבא רמאו :םהימודו ,
ךשריי אוה ךיעממ אי רשא הלחתמ וחי4בה יכ ,הרש ערזב ינתכרב רשא תאזה הכרבב 7ד ו4 ליעל% שרויה הנהו ,
תומי ןפ דחפ ,שרויה אוה יכ ןיבהו ,דילוי הרשמ יכ ול רמאנ רשאכ התעו ,לאעמשי אוהש בשוח היהו ,דיחי ותוא
:הז רמא ןכלו ,לאעמשי
LT
:ישוד לאכימ
וביירס םירמ תאייב... : nירצמ תאיציב רפסמה לכו ...3וכו
דג <נ < * "
O[
הר ! .ת הר ! G " 5$ םינ $ ב ! ה)! G ! ר " C
OT
ם& ! דח! א < ו " ,ע1! ר ! דח! א < ו " ,םכ ! ח! דח! א < ,
OR
,
:ל.א1" ל $ )- דֵ.י .ניא ֵ 1< דח! א < ו "
OS
nכ ָ nָ nכ ָ nָ םכ < ת " א < 2ניה ֵ ל( א J 3ה ה2 ! $ ר1< א / םי4$ : ! 1" E$ ה - ו " םיI$ ח6 ה - ו " ת.ד)ֵ ה ! המ! ,רמֵ .א א2ה המ!
OA
,
ת.כל " ה $ * " .ל ר.מא J ה& ! C ?Cו "
WB
ןמ! .קיפ $ א / חס- : < ה - רח- C ןיר $ י4$ פ " מ- ןיא ֵ ,חס- : < ה -
W1
:
גארפ םירמ תאייב... : nירצמ תאיציב רפסמה לכw ...3וכו
jהיתwב ...4שפב ינויגה דואמ הארנו ."הברמה" ןיא
LR
3מע ,ד"נשת ,הרות ינב תיירפסH% לאנברבא י"רל חספ חבז תדגה W1 לע ןיבוסמ ויה אלא 7D% םוקמ םש וניא :7
Dםיקירבמ םילכ
:ישוד לאכימ הלאw ,ךכ לע בתכ יקרבינב הזיא םאה ,3וכו השרש ,קרב הלימה שוריפ ללכב המו ,,קרG " וא קרב " :
:ךנתב הז ויה ךא .המ,4י עשוהי% ן.Eר $ תג -ו " קר - ב " ינ ֵ ב " 2 דה 6 יו $ תדגהב ,תוגהל ךיר ךיא ,ם גארפ .היופר ת"יבל ןומיסה שי
וביירס .ד"ימ .ת"יבה שוגידב ,קרG "
LS
:ישוד לאכימ :וביירס תי ַר ְ קִ .ךכ . .ד"ימ ...דמחנ תויהל לוכי ,עמש תירק םשב תידיסח הירק שי
LA
הנש םיעבש ןבכ ינא ירה הירזע ןב רזעלא יבר PםהלQ רמא
רמא אסרג יתיארש המודמכ .ןאכל תוכרב לש 3א קרפ ?וסב הנשמ הסנכנ המ ךכ לכ ןבומ אל םהל ונייהד .ע"באר
.הליל ותואב היה הזש
:ב ךכ לע ןויד יתיארש ינמוד
 םיחרי שרג תדגה
 ."לוחו שדוק" ,ד"יה גרבנייו רורדל ןורכיזה רפס
OB
3מגה רבסה םאה םיעבש ןב אלו הנש םיעבש ןבכ ינא ירה הירזע ןב רזעלא 3ר רמאקד ונייה :א/חכ ?ד תוכרב%
הנש 7 ,שרד / 4שפ אוה
O1
,ןיבהל םיליגרש יפכ אלו ,תוברל ועמשמ - חישמה תומי תא/תומיל איבהל שרד qרדב ריבסהל ףא ילואו
OL
:ישוד לאכימ ילואו ,ויד הברה וילע יתכפשש ,7,,הרוזנ ילוא8ילוא% וביירסב דואמ דחוימ רבדו
איבהל לכ הזה םלועה ךייח ימי :7י"תכב% בשחמה לע ותולעהל הכזא רהל nיwמה D
.ד"ימ ...ןכ ביבסמ לכה .תדקונמ הניא רהל הלימה Dךכ
OO
וביירס .ד"ימ .לארשיל הרות ןתנש ךורב :
OW
3ר והילא :ןיול .3יבא דבוא ימראמ שרודו3ל רושיקו החיתפ אוה 3םוקמה ךורב3ל המודב .אוה ךורב ...רמוש ךורב
O[
דגנכ ...,ימ "דגנ" ימ 8 3ד
:ישוד לאכימ 8 וכז אל ,םרזע 8 וכז םא :חור התואבו דגנכ 8בו48דלי" םג ןאכ ונל שי :ז"יפל ילואו ...ם
תוסריגה לע ןוידה עודי ירה .ירמגל אלQ "םילשורי 8...הלא םיפדב אומ יניאש8 ,תואסריג ואר% ונתוא/םכתא
לשמל וביירס םגו גארפ : ונת ָ וא 7Dךכ% רהנ תלוגב ןאכ יל ןיא .רשכ מ"מ ,המלש הדגהב ןייעל שיו .
"ה ןבב אקווד 7D%קוספה 3שלמ יוניש ,7.אהארפ ,הב4לוו nכn הלילב ,ל"יאש ,םת ,עשר :ןב םגו ,P..."
היפעלובא תותיפב גגוחה ,"ערה דליה" :7ה"הללז י"נ 3;יבאביולמ יברה י"פע% אב אל ללכש ישימחהו
עשָ ר ָ עשָ ר ָ .ל אל( ו " םכ < ל ! ,םכ < ל ! תאV( ה - הד!.ב)/ ה ! המ! ,רמֵ .א א2ה המ!
WL
תא < אי $ .ה1< יפ $ ל " 2 ,
.מ " )-
WO
הה ֵ ק" ה - ה& ! C ?Cו " ,רI! )$ G ! רפ - * ! לל ! * " ה - ןמ$
WW
3ה ה0! )! הז < ר2ב)/ G - ,.ל רמ( א J ו < וי9 !1$ תא <
:ל'ג " נ $ הי !ה ! אל( ם1! הי !ה ! 2Nא $ ,.ל אל( ו " יל $ ,םFר ! " E$ מ$ ית $ א ֵ G " יל $
nn ָ nn ָ :םיד$ ב ! )/ תיG ֵ מ $ םFר - " E$ מ$ 3ה 2נ'י $ .ה די ! קז <ח( G " ויל ! א ֵ & ! ר " מ- 'ו " ,תאV( המ- ,רמֵ .א א2ה המ!
לiאשְ לִ uַד_iי iניא_ ש¸ ו ְ לiאשְ לִ uַד_iי iניא_ ש¸ ו ְ
45 45
& " C
WT
:רמ( אל ֵ א2הה - ם.=G - ך ! נ " ב $ ל " & ! ד" # -ה $ ו " ,רמ- א J 9 < 1< ,.ל חת - : "
:םFר ! " E$ מ$ ית $ א ֵ G " יל $ 3ה ה0! )! הז < ר2ב)/ G -
קר% תא ;רתי יבשת קר ,םבורל ירהו ,אובי אל וא אובי ,7,ת%ישימחה סוכה םש שי ודובכל ילואו ,ופיב W 7,
.ד"ימ ...ם/ןהיתויעבו ן/םהיתוישוק
OT

.עשרו םכחב רמולכ .םינבה תעבראב הדגהה תובושתל הרותה תובושת ןיב המאתה ןיא המל
 ו"סשת ןסינ ,'ןיעמה' שארב ל"ז ןמרוק א"ר לש ורמאמב ןייועי
 חספ לש הדגהל ןמפוה "דר ,ב"לשת ןסינ ,3ןיעמה3 ןכו
OR

םת/שפי4
8 המ ופוסב ןדו% "ארקמלש ו4ושפ יפל מ"י רופיס תבוח" :דרע ,;יבורדנד לארשי 3ר
.ק8ה 3מע ,דהס4ייג ,ח"סשת ןסינ ,ה"ס "הרותה לוק" :ךותב ,7םתל שפ4 ןיב
8 :האל תדובע
:wפיu
אלא ,רובה ומכ עדי רסח חרכהב וניא"ש םדאכ שפי4ה תא תורוקמה יפ לע רידגמ דמלמ ר"ד
תחא םעפ קר עיפומ .ש.פ.4 שרושה .ול שיש עדיב תויבי4ינגוק תוילופינמ תושעל עדוי וניאש
ןמושב הסכתה :ותארוהו ,חא ול ןיאו 7ע 4יק םיליהת% "םבל בלחכ שפ4" ארקמה לכב
ן
תורפסב ...
חקיפ לש וכופיה אוה שפי4ה תידומלתה ~ םימעפל התועמשמ הקיספבו דומלתב שפי4ה תרדגה
אורקל עדוי ונניאש ימ ~ "
"
.
.רכזומ אוה םהב ל"זח ישרדממ קיסהל ןתינש יפכ ,שפי4ה לש תונוש תונוכת איבנ ןלהל
 םיבקתמ ויהש םיגד הארו ,רהנה בג לע ךלהמ היהש לעושל 8 המוד רבדה המל ,לשמ ךל לושמא..." :המכחה ךפה
םכנור :םהל רמא .םדא ינב ונילע ןיאיבמש תותשר ינפמ :ול ורמא ,םיחרוב םתא המ ינפמ :םהל רמא ,םוקמל םוקממ
,תויחבש חקפ ךילע םירמואש אוה התא :ול ורמא ,םכיתובא םע יתובא ורדש םשכ םתאו ינא רודנו ,השביל ולעתש
התא wפu אלא ,התא nקפ אל אס תוכרב% "Dהמכו המכ תחא לע ונתתימ םוקמב ,ןיאריתמ ונא ונתויח םוקמב המו D
.7ב"ע
 ליואל תומאר3 והמ ,3והיפ חתפי אל רעשב תומכח ליואל תומאר3 7ז דכ ילשמ% בותכה רמאש והז" :הנבה רסוח
אוהו ,דומלתב םינתונו םיאשונש ןתוא האור אוהו תסנכה תיבל סנכנ הזה שפי4ה :אמוחנת 3ר רמא ,3תומכח וניא
jירמוא jה המ עדוי ןינילה ולא 8 7ז ב םילהת% 3עדי אל רעב שיא3" .7ג ח השרפ הבר םירבד% "...שייבתמ אוה
.7אי ןמיס ידוקפ אמוחנת% "ה"בקה לש ותבשחמ םיעדוי ויה אלש רודבש ןישפ4הו
 וגרהת לא הבקנ םאו ,ותוא וגרה רכז םא םהל רמא ,7ז4 א תומש% 3ותוא ןתמהו אוה ןב םא3" :תינויגה אל הבישח
גורהל ךל היה Dאוה שפ4 8 תאזה העה ןתנש ימ ,עשר :ה"בקה ול רמא ...התמ התמ םאו התיח התיח םא אלא ,התוא
לוכי דחא שיא לבא םישנא ינש לו4יל הלוכי הניא תחא השא D,םישנ ואשי ןכיהמ םירכז ,תובקנ ןיא םא 8 תובקנה תא
ך ! נ " ב $ ל " & ! ד" # -ה $ ו "Q
WR
ל.כי ! א2הה - ם.יG - יא $ ,א2הה - ם.יG - רמ- .ל ד2מל " & - ,1ד<ח( 1אר( מֵ ל.כי ! P8
ה\ ! מ- 1= ֵ1< ה)! 1! G " אN ! א < י& $ ר " מ- ' אל( 8 הז < ר2ב)/ G - ,הז < ר2ב)/ G - רמ- .ל ד2מל " & - ,ם.י ד.עG " מ$
:ך ! ינ < פ ! ל " םיח$ 9 !מ6 ר.רמ! 2
הN ! ח$ & " מ$ הN ! ח$ & " מ$
WS WS
.תד!.ב)/ ל - ם.קE! ה - 2נב ! ר " קֵ וי1! כ " )- ו " ,2נית ֵ .בא / 2יה ! הר ! ז ! הד!.ב)/ ידֵב " .ע
WA
,
2ב1" י ! רה ! 9 !ה - רב < )ֵ G " ,לא ֵ ר ! 0" F יה ֵ ל( א J 3ה רמ- ' ה*( ם)! ה ! ל* ! לא < )- 16 .הי " רמ< א=( ו - ,רמ- א J 9 < 1<
.7די א השרפ הבר תומש% "העה וז ול ונתנש 3וגו 3ןע ירש םיליוא ךא3 7אי 4י היעשי% יוה ,האמ וא םישנ רשע לו4יל
 חספ לש הדגהב אבומכ% הרות הרבד םדגנכש םינבה תעבראב רתוי םסרופמה חסונה :תוקמעתה רסוחו תונ4שפ
ח
7
דחאו עשר דחאו םכח דחא" :אוה nת ינת" :עיפומ 7ד"ה י"פ םיחספ% ימלשורי דומלתב ךא ."לואשל עדוי וניאש דחאו
ןב עשר ןב םכח ןב :הרות הרביד םינב העברא דגנכ :הייח 3ר wפיu המ3 :רמוא והמ שפי4 ...לאשל עדוי וניאש ןב
הרובחל סנכנו וז הרובחמ דמוע אהי אלש ןומיקיפא חספה רחא ןירי4פמ ןיאש חספה תוכליה ודמל תא ?א 3,תאז
ינא תא4ח אל3 רמואו ויפב ותבוח Pםסרפמ HQ םגרתמ הזה שפ4ה :ןדוי 3ר רמא" :ל"זח ורמא רחא םוקמב ."תרחא
אלא וניא הריבעה ריחמ לכה ךסב" :זירכמ שפ4ה ,רמולכ .7ה 4 השרפ הבר ארקיו% "3,בייח ינא םשא אלו ,בייח
:שרדמה ךשמהב רמאנש יפכ ,אובל דיתעל ול יופה שנועהמו ,הריבעבש עורה םעמ םלעתמ אוהו ."Dהרפכל ןברק
8 Pהפורח החפש םשא תברקהב ורפכתיש ךכב םנופמ םי4יקשמוQ הזה םלועב תוחפשב רתה ֵ םיגהונש םדא ינב ולא ֵ "
."אבל דיתעל םהישאר ידקדקב ןתוא הלות ה"בקה
 םישפ4 +אספוקב םוחינהו םולפיק ןהבש ןיחקפ .וידבעל תוכלמ ידגב קלחש םדו רשב ךלמל לשמ" :תוירחא רסוח
ןהבש ןישפ4 +ןיהוגמ ןהשכ ול םוריזחה ןהבש ןיחקפ .וילכ תא ךלמה שקיב םימיל .הכאלמ ןהב ושעו וכלה ןהבש
םהו ,רואל ילכ ונתני :רמא ןיחקפ לע .ןישפ4 תארקל סעכו ,ןיחקפ תארקל ךלמה חמש .ןיכלכולמ ןהשכ ול םוריזחה
רסוח ,ןכו .7ב"ע בנק תבש% "םירוסאה תיבב ושבחתי ןהו ,סבוכל ונתני ילכ :רמא ןישפ4 לעו .םולשל םהיתבל וכלי
סמח םילגר הקמ3 :המלש רמא םהילע ,ןישפ4 םיחולש ויהש יפל המל ךכ לכ..." :יוארכ ותוחילש אלמל תוירחא
.7ב ןמיס חלש אמוחנת% "7ו וכ ילשמ% 3ליסכ דיב םירבד חלוש התוש
 אלו ,הדועסל וידבע תא ןמיזש ךלמל לשמ ...7ח 4 תלהק% 3םינבל ךידגב ויהי תע לכב3" :דלונה תייארו הנובת רסוח
ןהבש ןישפי4 ,ךלמה תיבל רסח םולכ :ורמא ,ךלמה תיב חתפ לע ובשיו ןמע תא ו4שיק ןהבש ןיחקיפ .ןמז םהל עבק
ןהשכ וינפל וסנכנ ןהבש ןיחקיפ .וידבע תא ךלמה שקיב םואתפב ,חרו4 אלב הדועס שי םולכ :ורמא ,ןתכאלמל וכלה
וללה :רמא .םישפי4 תארקל סעכו ,םיחקיפ תארקל ךלמה חמש .ןיכלכולמ ןהשכ וינפל וסנכנ םישפי4הו ,ןי4שוקמ
.7א"ע גנק תבש% "ואריו ודמעי 8 הדועסל ןמע ו4שיק אלש וללה ,ותשיו ולכאיו ובשי 8 הדועסל ןמע תא ו4שיקש
 7חכ זי ילשמ% רמאנש ,םישפ4ל רמוחו לק ,םימכחל הקיתש הפי :םימכח ורמא ןאכמ" :תושפ4 לע דיעמה רוביד
.7א"ע 4 םיחספ% "3בשחי םכח שירחמ ליוא3
 :םוגרת .7א"ע ז4 היב% "אמהנב אמהנ ילכאד יאשפ4 יאלבב ינה :אריז יבר רמאד" :הרבחב לבוקמהמ תומלעתה
.73ודכו חרממ םע םחל לוכאל םוקמב% "םחל ךותב םחל םילכואש ,םישפי4ה םיילבבה הלא"
 ו"יוד אערכ היל אקיספיא ילוקיד רב ימרד הומח אוהד ירמת רב ימאר" :אבומ ןיליפת תורשכ לע ןוידב :האירקב ישוק
,7ו4 גי תומש% 3םירמ ;ראב רוכב לכ 3ה גר( ה / י -ו -3 הלימב ו"יו תואה לגר לש ןותחתה קלחה קחמנ 8Q אבקינב 3גר( ה / י -ו -3ד
יא ,שפ4 אלו םיכח אלד Pדלי אב ֵ ה / ,ךל HQ אקוני יתייא ליז :היל רמא ,אריז יברד הימקל אתא ,Pד"וי תואל התמדש דע
" :םש שרפמ י"שרו .7ב"ע 4כ תוחנמ% ."לוספו אוה 3גר ֵ ה ! י ֵ3 8 אל יא ,רשכ 8 3גר( ה / י -ו -3 היל ירק nיכn אלד םיכח יאד 8
.גר( ה / י -ו - רמואו הלעמ יפלכ גר ֵ ה ! י ֵ רמול אוה ?רחמש ןיבמ wפu אל ."המילש תוא אלא תורקל עדוי וניא שפ4 םאש 8
םיינרו םייונישל רע וניא ןיינעה ןיבמש ךותמו ,המילשמו תיתינבת האירק ארוק םכח דלי" :דמלמ ר"ד ריבסמ ךכ לע
השקתמ ךא הלש ינרוה דמימב תואה תא קר האור שפי4ה וליאו ,ןיינעה תנבה ךרול םייתועמשמ םניא ויבגל רשא
,דמלמ% "יתועמשמ ןכותל ותרמהבו יפרגה למסה חונעפב LBBL , WW הארנ ל"נה י"שר שוריפמ ,יתעד תוינעל ךא .7
תא < חI- א < ו ! ,םיר $ חֵ א / םיה $ ל( א J 2דב " )- = -ו - ,ר.חנ ! יב $ א / ו - םה ! ר ! ב " C יב $ א / חר - & < ,םל ! .עמֵ םכ < ית ֵ .בא /
.ל ן& ֵ א < ו ! ,.ער " ז - תא < הG < ר " Cו ! ,ן)- נ !* " ;ר < א < לכ ! G " .ת.א ך " ל ֵ .או ! רה ! 9 !ה - רב < )ֵ מֵ םה ! ר ! ב " C תא < םכ < יב $ א /
,.ת.א ת1< ר < ל ! רי)$ 0ֵ רה - תא < ו0! )ֵ ל " ן& ֵ א < ו ! ,ו0! )ֵ תא < ו " בק ( )/ י - תא < קח! " Fל " ן& ֵ א < ו ! ,קח! " F תא <
:םFר ! " מ$ 2דר " י ! וינ !ב ! 2 בק ( )/ י -ו "
אוה q ְ ורa ָ ,לא_ ר ָ wְ י ִ לְ iתnָ uָ ב ְ הַ רמ_ iש q ְ ורa ָ אוה q ְ ורa ָ ,לא_ ר ָ wְ י ִ לְ iתnָ uָ ב ְ הַ רמ_ iש q ְ ורa ָ , ,
דמלמ ר"ד רבסהכ אלש
ד
למס תרמה ללוכ% והודמילש המ תא קוידב אורקל לגוסמש ימ אוה שפי4ש ,שרפמ י"שר .
תוא הארישכ ןכלו ,הילע דמלש תואל הילע דמל אלש תוא תוEד-ל " תלוכיה ול הרסחש אלא ,7יתועמשמ ןכותל יפרג
אלא ,דבלב האירקב תממומ וז היעב ןיאש הארנ ךכיפל .התוא אורקל לכוי אל 8 ו"יול ד"וי ןיב עוממ ההבוגש
.שכרש המכחה תא םשייל לוכי ונניא רמולכ ,דמלש רבדל דמל אלש רבד תוEד-ל " תלוכי רסח שפי4ה :תיללכ
 ירמוח תויומכ לש הנוכנ הקולח ,בשק ןוגריא ,ןמז ןוגריא ומכ ,תוליעי הדימל תויג4ר4סא רדעיה" ,ךומנ לוכסית ?ס
"...הדימל
"
חקפש ימ ,וז תא תוקל לוכי ימ רמוא והמ שפ4ש ימ ,רפע לש וז תילולתב ארק רתפ ןירופיד ןינח 3ר" :
לוכי ימ רמוא שפי4ש ימ ךכ +הלוכ תא ;וק ינאש דע רחמל תולפשמ יתש םויה תולפשמ יתש ;וק ינירה רמוא והמ
תוכלה ינש ,םויה תוכלה ינש הנוש ינירה רמוא והמ חקיפש ימ Dםיקרפ 3ל םילכ ,םיקרפ 3ל ןיקיזנ ,הרותה תא דומלל
הלוכ הרותה לכ תא הנוש ינאש דע ,רחמל ~ .7ב 4י השרפ הבר ארקיו% "
 יתבבו תואיר4אית יתבבו תואסכ יתבב הב ןיגוהו ןיבשוי ויה ,םישפ4ל המכח ה"בקה ןתנ וליא" :הקי4מגרפ רסוח
אתמכח ביהי3 :יוה ,תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב הב ןיגוהו ןיבשוי םהו ןימיכחל המכח ה"בקה ןתנ אלא ,תואחרמ
.7ה א השרפ הבר תלהק% "7אכ ב לאינד% 3הניב יעדיל אעדנמו ןימיכחל
 י השרפ הבר תלהק% "ןימיכח אמע לכו אשפ4 אוהד עדי אל אוהו היתווכ ןישפ4 אמע לכד רבס אשפ4" :תויר4נוגא
.7א
OS
וכ קוספ בי קרפ תומש רקי ילכ
.nכל תא1ה הדובעה המ nכינב nכילא ורמאי יכ היהו הדגהב עשרה ןבב רבדמ הז קוספהש קיסמ חספ לש
3ה השע הז רובעב ול רומאו ויניש תא ההקה התא ?א םש קיסמו ,שונא המ ןושלמ תאזה הדובעה המ געל ךרד רמואה
םירממ יתאב יל 7ח גי תומש% ודב ותבושת רכז אל המל הז לע םישקמו .לאגנ היה אל םש היה וליא ול אלו יל
הרותב רמאנש 7זכ קוספ% דועו ,הרותב ול ךומס וניאש קוספ ןמ הבושת ול חקלו .3וגו 3הל אוה חספ חבז םתרמאו
תובושת 3ב דחא קוספ ןמ שורדי ךיאו ,ול אלו יל קייד אל ולאו לואשל עדוי וניאש ימ לע הז קוספ שרדנ רבכש
לע םיבשיתמ ןניאש םיוריתו םילודג םיקחודב סנכנו ולש חספ חבז רפסב ולא תוישוק לע ררועתנ א"ירהמו ,תויכפה
לכ ורתויש ןפואב הרותה הרבד םהב רשא םינב עבראה לש רופיס לכ שרפמ יננה יכ הארו ךיניע חקפ התעו ,בלה
.תונוש םיכרד 3גב עשרה ןב תבושתב םירכזנה תוקיפס ריתהל יתיארו ,א"ירהמ השקה רשא תולאשהו תוקיפסה
,הישפנ יפאב אתלימ אוהו ללכ הלעמלש קוספ םע רשקנ וניא 3וגו חספ חבז םתרמאו קוספש ,אוה ןושאר ךרד
תרמאו ,ךנבל תדגהו םינבה לכ תבושתב ריכזהש ךרדכ ,אוה חספ חבז םהילא םתרמאו רמול ול היה יכ הז לע היארהו
תא תדבעו חספה לע מ"כב רמא המל השק דועו ,רמאי ימל שריפ אלו חספ חבז םתרמאו בתכו ןאכ הניש המלו ,וילא
הדובעה 7ה גי% רמאנ ןלהל יכ דיחי ןושלב םינבה ארק מ"כבש השק דועו ,הדובעה תא םתרמשו רמא ןאכו 7ח גי%
רמא םתה ןבבו ,ךנבל תדגהו 7די םש% ןנחתאו 3רפב רמאנ םכחה ןבבו .תאז המ רמאל ךנב ךלאשי יכ היהו 7כ ו% יכ
.םיבר ןושל םכינב םכילא ורמאי יכ היהו רמא ןאכו .תאז המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי
תכאלממ םעה תא תיבשהלו וז הדובע תניפ סורהל ובשחיו םיררוס םינב הברה ומוקיש ןמזב ,רבדמ ןאכש יאדו אלא
הדובעה תא םתרמשו רמא ררוס רוד ותוא לעו ,רתויב רומיש הדובעה הכיר םיסרהמה םתוא רובעבו ,י"שה תדובע
םכילא ורמאי יכ היהו רמא הז לע ,רומיש הדובעה הכיר ןמז וזיאב ראיב כ"חאו ,סרהת אלש התוא ורמשת תאזה
המ! * " ת.0)/ ל - ,;Iֵ ה - תא < ב1U - ח$ א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - 1<
[B
ןיG ֵ תיר $ ב " G $ 2ניב $ ' םה ! ר ! ב " Cל " רמ- '1<
ם2דב ! )/ ו - םה < ל ! אל( ;ר < א < G " ך ! )/ ר " ז - הי <ה " F רג ֵ י* $ עד-& ֵ )- ד( י ! םר ! ב " Cל " רמ< א=( ו - ,רמ- א J 9 < 1< ,םיר $ ת ! G " ה -
12כר " G $ 2א " י ֵ ןכ ֵ יר ֵ ח/ Cו " יכ $ נ( ' ן5! 2דב( )/ י - ר1< א / י.#ה - תא < םג -ו " ,הנ !1! ת.אמֵ עG - ר " C םת ! א( 29)$ ו "
:ל.ד# !
:רמואו ,סוכה תא היבגמו תומה תא הסכמ
געל ךרד ורמאיו םיתיחשמ םינב םכינב ומוקי יכ ןמז ותואב רומישה הז ךרו היהו ל"ר ,םכל תאזה הדובעה המ םכינב
רמא ןמז ותוא לעו ,3ה תדובע תכאלממ םתיבשהל ידכ הזה םעה לא ורבדי הפש יגעלב יכ םכל תאזה הדובעה המ
רובעב יכ םיבר ןושל םכינב 4קנ ךכלו ,םיגיעלמה דגנכ דומעל רתויב רומיש הכיר איה זא יכ ,הדובעה תא םתרמשו
םע רשקנ וניא ןושאר קוספ הז יפלו ,םדא לכ לא ותעד הל4ב יכ ךכ לכ רומיש הכיר הניא גיעלמה דיחי הזיא
.וירחאש קוספה
3ג רמא אלש ימ לכ ג"בשר רמאש יפל אוה הישפנ יפאב אתלמ .3הל אוה חספ חבז םתרמאו ,ךכ רחא רמאנש המו
תומה תיישע לע ?סונש ןכ רמול ג"בשרל היל אנמו ,רורמו המ חספ ןה ולאו ותבוח ידי אי אל חספב ולא םירבד
הרימאה לע יוו אוהש ,3וגו אוה חספ חבז םתרמאו קוספ ןמ הז דמל יאדו ,םנינעמ הפב רפסלו רמול אוה בייח לעופב
,חספ חבז א"כ רכזנ אל הז קוספב יכ רורמו המ ןינע הפב רפסל בוח היהיש רכזוה אל ןיידעו ,הישעה לע ?סונ הפב
לעב שרדו םירממ יתאב יל 3ה השע הז רובעב רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו כ"חא רמאנ כ"ע הדגהה ,הז רובעב
,ךינפל םיחנומ רורמו המ שיש העשב אלא יתרמא אל שיש העשב רמולו חספה םג ריכזה אל המל הז לע השקו
חספ חבז םתרמאו קוספב חספה ןינעמ הפב הרימאה בוח ריכזה רבכש יפל יאדו אלא ,ךינפל םיחנומ רורמו המ חספ
תדגהו קוספ כ"או ,םהילע םדא םוש לאשי אל םא ?א הפב רפסל בייחש ןיידע ריכזה אל רורמו המ ןינעמ לבא ,איה
,םולכ והולאשי אל םא ?א ותיב ינב ינפב הפב םרפסל בייחש דוחל רורמו המב רבדמ ךנבל
לעב תעדו ,םכל תאזה הדובעה המ הפש יגעלב רמואה ער עשרל הבושת םוש ןיידע הרותב רכזוה אל ,הז יפלו הדגהה
לעב ירבד לע השק יכ ,לואשל עדוי וניאש ןבלו עשרה ןבל הבושת אוה ךנבל תדגהו קוספש הדגהה הז קוספ שרדש
עשר אוהש תמחמ קתוש אוה אמש ,לואשל עדוי וניאש תמחמ קתוש ןבהש רמול היל אנמ לואשל עדוי וניאש ימ לע
יכ םולכ ;רית אל לבא א"ירהמ םג השקה ךכו ,ויניעב היוזב איה ךכ לכ יכ וז הוממ רבדל וליפא הור וניאו רומג
תולקלקעל םא לקעל םא ותבשחמ עדוי ימ יכ ןבה תבשחמ לע ללכ היאר הניא הרותב הרמאנש הבושתה ןירדהנס%
7וכ עדנ אל ונחנא מ"מ ,יולג 3תי וינפל א"כ ותבשחמ יולג ת"ישה ינפל רמול וזכ האובנ ונל דיגהל הדיב ןיא הרותהו
לואשל עדוי וניאש יפל ונייה קתוש לכש אוה אקיספד אתלמ יכו יולג ימ ונינפלו .
יפל ןינעה רואיב ךכ אלא ,ךרדה וז אלש רמוא יבל כ"ע תעדב יולת קוידהו ,יל ןושלמ ןבומ וניא ול אלו יל הז קוידש
ול אלו יל קיודמ ריפש זא ויניעב םולכל תבשחנ הניא הדובעהו אוה עשר קתושה ןבה הז םא יכ וינפל בשויה ןבה יפל ,
יתייה אל וליאש הזמ עמשמו ,תוארונה לכו תולודגה לכ םירממ יתאב יל 3ה השע וז הדובע רובעבש ול רמואש
חרכהב זאו וז הדובע דובעל הור היה אל םש היה ולא יאדו עשרה הז ןב ןכו ,לאגנ יתייה אל ןיידע וז הדובעב קסעתמ
היה אל םש היה וליאש רמיי ןאמ כ"א וילע היוזב הדובעה ןיאו לואשל עדוי וניא קתושה ןבה הז םא לבא ,לאגנ היה אל
יל ודגנכ קייודי אלו ,אוה םג לאגנ היה קפס ילבו הדובע התוא אוה םג דבוע היה םש היה וליא אמתסמ ,וז הדובע דבוע
ול אלו ךיאו רוד ותואב היה אל ןבה יכ ,יל ןושל ןבה לא רמול ךרוה באה יכ ומע דמ ללכ קויד וניא יל ןושל יכ
אל וא שממ הב שיש וז הדובעב ןימאמ אוה םא ןבה תעדמ אב קוידה לבא ,ונל 3ה השע רמאי זא הב ןימאמ וניא םא יכ ,
האייה םירממ יתאב יל 3ה השע וז הדובעב ירהש לאגנ היה אל חרכהב זאו ,םש היה וליא הב קסעתמ היה אל יאדו
יאדו לואשל תעד וב ןיאש תלוז הדובעב ןימאמ ןבה םא לבא ,לאגנ היה אל הב קסעתמ היה אלש ימו ,תולודג ראשו
,אוה םג לאגנ היהו וז הדובעב אוה םג קסעתמ היה םש היה ולא ךינפל בשי ךנבש הרקמ הרקי םא הרותה הרמאו
אוהש רובעב וא לואשל עדוי וניאש רובעב קתוש אוה םא ךלא קפסב רבדה היהיו םולכ ךלאשי אלו הפל די םישיו
איה $ ו " איה $ ו "
[1 [1
הד!מ" )! 1< הד!מ" )! 1< ,2נל ! ו " 2נית ֵ .בא / ל -
,2נת ֵ .Nכ - ל " 2ניל ֵ )! דמ- )! דב - ל " G $ דח! א < אN( 1<
ר.דו ! ר.5 לכ ! G " 1< אN ! א <
,2נת ֵ .Nכ - ל " 2ניל ֵ )! םיד$ מ" .ע
:םד!= !מ$ 2נל ֵ י\ $ מ- א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - ו "
ידי אוי התא נ"ממ זאו ,םירממ יתאב יל 3ה השע הז רובעב ול רמאת א ,וז הכובמ ידימ תאל ידכ הנה ,ער עשר
,ול אלו יל ןבוי זא הדובעב הדומ וניאש רחאמ יכ ,יל 3ה השע ךרמאב ויניש תא תיהקה זא בלב עשר אוה םא יכ ךתבוח
םג היה יאדו םש היה וליא ירהש ול אלו יל ונממ ןבוי אלו הז קוספ ול רומא זא לואשל עדוי וניאש ךא עשר וניא םאו
.וז הדובעב קסוע אוה
ןושלש יפל אלא ,תרבדו וא תרמאו רמאנ אלו .ךנבל תדגהו רמול ןאכ הניש הז םע4מו הדגה ,ופולחו רבד שמשמ
ןידיגכ םישק םירבד ןושל שמשמ לארשי ינבל דיגתו קוספ לע י"שריפש ומכ 7ג 4י תומש% שריפ ד"ויה רובעבש פ"עא ,
,ןידיגכ םישק םירבד ותועמשמ ד"וי אלב ?א מ"מ ןכ הכר ןושל םג שמשמו ןישרוד ןיא קרפ ל"זראכ 7די הגיגח% הדגא
ע"ר קרפ עמשמ ןכו ,םימכ םדא לש ובל ןיכשומש 7זפ תבש% השמ דגיו קוספ ושרד םש יכ 74 4י תומש% עמשמ אוהש
וכשמ ש"מכ ,ת"ישה תדובעל ובל ךושמת יזא לואשל עדוי וניא אוה םאש ךנבל תדגהו ןושל ןאכ רמאנ כ"ע ,יפא ירתל
בלב עשר אוה םאו ,םיכר םירבד י"ע רומאכ הכישמ ןושל הדגא ןכו ,3ה תדובעל םכינב בל וכשמ ל"ר ןא םכל וחקו
לעב דמל ןאכמו ,ול אלו יל ךירבדמ ןיביש יפל ,םדאה יניש םיהקמה ןידיגכ םישק םירבד והליכאת הלא םירבדב יזא
הדגהה רבדל הרותה הרמא םאש ךנבל תדגהו קוספ ןמ עשרה ןבל הבושת דמלו ,3וכ ויניש תא ההקה התא ?או רמול
געל ךרד אלמ הפב רמואה עשרה ןבה לא ןכ PבישתשQ 7בושתש% ןכש לכ אוה עשר אמש קפסמ קתושה ןבה לא ןכ
בו4ה םהמ רחבי ןייעמהו תונוש םיכרדב דוע הז ראבל יתא םוקמ הנהו ,אוה רקי הז שוריפו ,םכל תאזה הדובעה המ
.ויניעב
,אוה ינש ךרד הרותה ישרפמ בור תעד סיפהל ,וינפלש קוספ םע רשקנ אוה חספ חבז םתרמאו קוספהש םירבוסה
תנווכש רמול לכונו ,הלעמל ראבתנש ךרדב הדובעה תנפ סרהל ושקבי רשא םיררוסלו עשרה ןבל הבושת אוהו
רובעב קוספ ןמ ןבומה לכ יכ ,3הל אוה חספ חבז םתרמאו קוספ אוהו ודבש ותבושת עשרה ןבל בישתש רמול דיגמה
רבוס אוה יכ ,ול אלו םכל םכל תאזה הדובעה המ רמוא עשרה יכ ,הז קוספ ןמ םג ןבומ םירממ יתאב יל 3ה השע הז
אלו 3הל איה חספ חבז וילא םתרמאו ,םיתושהו םילכואה םתא יכ םכתאנהל םכל םא יכ הניאו וז הדובעב שממ ןיאש
ירה שממ הב ןיאש רמאת ךיאו ,ליה וניתב תאו םירמ תא ופגנב לארשי ינב יתב לע חספ רשא הז לע תפומהו ,ונל
הדובע רובעב ליה וניתב תאו ופוגנ וז הדובעב וקסע אלש םירמהו ,?גנה ןמ לוינ וז הדובעב קסעתמ היהש ימ לכ
לאגנ היה אל יאדו כ"או וז הדובע דבוע היה אל םש היה וליאש הדומ עשרהש יפל ול אלו יל קויד איוה הז קוספמו ,וז
שוריפה ןיא יל 3ה השע הז רובעב ול רומאו ש"מו ,םיפוגנ ויהו וז הדובעב םיקוסע ויה אלש םירמה םע ?וגנ היה אלא
אוה חספ חבז םתרמאו קוספ ותרוכ ול בישהל ותנווכ אלא ,לואשל עדוי וניאש ימ לע רמאנה קוספ ותוא ול רמאיש
ההקמה רבדה המ שריפ אל ןיידעו ויניש תא ההקה התא ?או רמול ?יסוהש יפל ותיווהכ קוספה איבה אלש המו ,3הל
יל 3ה השע חספה הז רובעבש ןבוי הז קוספ ןמש רמאו אוה חספ חבז םתרמאו קוספ לע שוריפ השע כ"ע ,ויניש
אל זאו הדובעה דבוע היה אל יאדו םש היה וליא יכ ול אלו יל עשרה ןיבי אליממו ,?גנה ןמ ונליהו םירממ יתאב
.ויניש תא ההקי הזבו םירמה םע ?וגנ היה אלא לאגנ היה
.ויניw תא ההקה התא qאו רמול qא jוwל w"מו ל"זר ורמאש יפל 7םלוע רדס% תא לארשי ורשק רשאכש
לזמב יולת לכהש ובשח יכ וז הומ לע םיגיעלמ ויה םיירמה םגש יפל תוהק םירמה יניש ויה ה4מה יערכב הל4ה
ש"מכ ,ומעמ תוהק ויניש זא וז הומב םיקוסע לארשי תא האור הז עשר רשאכ דימו הז עשר תעד איה וזו הל4
7י ביק םילהת% תוהקהל ?סות התא ?א םמעמ והק רבכש ויניש תייהק לע ?סונו .סמנו קורחי ויניש סעכו הארי עשר
ל)- אN ! א < רז -ג ! אל( הע( ר " : - 1< ,2ניב $ ' בק ( )/ י -ל " ת.0)/ ל - יE$ ר - א / ה ! ןב ! ל ! 1Iֵ G $ המ- דמ- ל " 2 א ֵ
רמ- א J 9 < 1< ל*( ה - תא < ר.ק)/ ל - 1Iֵ G $ ןב ! ל ! ו " םיר $ כ ! V " ה -
[L
:
[O [O
:בר ! ו ! ם2)! ל.ד# ! י.גל " ם1! יה $ י "ו - ,4)! מ" ית ֵ מ" G $ ם1! רג != !ו - המ! י "ר - " מ$ דר < = ֵו - יב $ ' דב ֵ א( יE$ ר - א / :בר ! ו ! ם2)! ל.ד# ! י.גל " ם1! יה $ י "ו - ,4)! מ" ית ֵ מ" G $ ם1! רג != !ו - המ! י "ר - " מ$ דר < = ֵו - יב $ ' דב ֵ א( יE$ ר - א /
המ! י "ר - " מ$ דר < = ֵו - ר2G5$ ה - י: $ ל)- ס2נ' 8
[W
:
ם1! ר# !י !ו - ,רמ- א J 9 < 1< ,ם1! ר2גל ! אN ! א < םFר - " מ$ G " )- Iֵ & - 1" ה $ ל " 2ניב $ ' בק ( )/ י - דר - י ! אN( 1< דEֵ ל - מ" 8
ב)! ר ! ה ! דב ֵ כ ! י* $ ך ! יד<ב ! )/ ל - ר1< א / ןא\( ל - ה)< ר " מ$ ןיא ֵ י* $ 2נאG ! ;ר < 'G ! ר2גל ! הע( ר " : - לא < 2רמ" א=( ו -
:ן1< #( ;ר < א < G " ך ! יד<ב ! )/ אנ ! 2ב1" י ֵ ה& ! )- ו " ,ן)- נ !* " ;ר < א < G "
היה וליאו ,3וכ ול אלו יל 3ה השע הז רובעב ונממ ןבויש 3הל אוה חספ חבז םתרמאו קוספ לע שוריפ ול רומאו ויניש
תדגהו ךומסב רמאנה קוספ לבא ,ויניש תא ההקמה הז שוריפ ונממ ןיבמ עשרה היה אל ילוא ותיווהכ קוספה ול איבמ
יפל ול אלו יל ונממ קדקדל ןיא מ"מ אידהב יל רמאנ םשש פ"עא .יל 3ה השע הז רובעב רמאל אוהה םויב ךנבל
כ"ע ,םירממ האייה תעשב המש היה אל ןבהו ונל 3ה השע ןבה לא באה רמאי ךיא יכ ללכ קויד וניא יל ןושלש
היה אלש ןל רמיי ןאמ יכ ,וז הדובע דבוע היה אל םש היה וליאש יפל ול אלו יל קיידל ןיא םגו ,יל רמול באה ךרוה
3הל אוה חספ חבז םתרמאו קוספב לבא ,לארשי ינב ויחא לכ םע לאגנ היהו אוה םג הדבוע היה אמתסמ הדובעה דבוע
וקסע אלש םיירמהו ?גנה ןמ ולונ הדובעב םיקסועהש אידהב ראיב םש יכ ול אלו יל ארקמה שוריפש ריפש ןבומ
וליא יאדו ,ללכה ןמ ומע תא איוהו ול אלו םכל תאזה הדובעה המ רבדמ הפש יגעלב רשא הז עשר כ"או ,ופוגנ הב
.רקיו ןוכנ קודקד הזו ,םיירמה םע ?וגנ אלא לאגנ היה אל חרכהב זאו וז הדובע דבוע היה אל םש היה
לעב תעדש םירבוסה הדגאהו הרותה ישרפמ תעד סיפהל ,אוה ישילש ךרד הדגהה הז רובעב קוספ עשרל בישהל
לעב תעדו ,לואשל עדוי וניאש ימ לע שרדנה יל 3ה השע הדגהה הבושת ,עשרה ןבל תובושת ינש הרותה הבתכש
םויב ךנבל תדגהו קוספב הזומרה ,איה הינש הבושת .3הל אוה חספ חבז םתרמאו קוספב ודב תרמאנה ,איה תחא
.3וגו יל 3ה השע הז רובעב רמאל אוהה לואשל עדוי וניאש ימלו עשרה ןבל הבושת ךנבל תדגהו קוספבש רמול ותעדו
ןושלו ,השק רובד לכו הכר הרימאש יפל ,תרבדו וא תרמאו רמאנ אלש הממ ותיארו הדגה םירבד ןושל ללוכו עוממ
םדא לש ובל םיכשומה םיכר םירבדו ,םדאה יניש םיהקמה ןידיגכ םישק זמר הזו ,הלעמל ןושאר ךרדב ראובמכ ,
ש"מכ י"שה תדובעל ובל ךושמלו דיגהל לואשל עדוי וניאש הז ןבל ןה םינב ינשל הז קוספ רמאי באהש בותכה הרש
ללכ קויד ןיא לואשל עדוי וניאש הז ןבלש הלעמל ונרמא רבכו ,3וגו יל 3ה השע הז רובעב ול רמולו 3וגו וחקו וכשמ
תא ההקת ןידיגכ םישק םירבד והליכאתש י"עו ןידיגכ םישק םירבד דיגת ררוס ןבל קר ,ול אלו יל רמול יל ןושלמ
דבוע היה אל םש היה וליאש יפל ול אלו יל ולא ריפש קייודמו ,יל 3ה השע הז רובעב הז קוספ כ"ג ול רמאתו ויניש
עדוי וניאש ןבל הז קוספ בתכנ וליאו ,הז רובעב םא יכ 3ה השע אל יל םג ירהש לאגנ היה אל יאדו זאו וז הדובע
,השק רובד תרבדו רמול ול היה דבל עשרה ןבל א"כ בתכנ אל וליאו ,הכר הרימא תרמאו רמול ול היה דבל לואשל
.רומאכ עמשמב םהינשש תדגהו בתכ אלא ,עשרה ירבד לש וזובו וגעלל הז קוספ ךמסנ אלש דועו
הבושתה איה וזו ,םיכר םירבדב י"שה תדובעל ותוא ךושמל ירשפא אוה םא עשרה תא הליחת תוסנל ,הרותה תעדו
אל ירהש ול אלו יל עמשמ אל הז קוספב יכ הכר הרימא ונייה םתרמאו תלמו ,3הל אוה חספ חבז םתרמאו ודבש
םישק םירבד וליכאהל ךנבל תדגהו זא םישחלמ לוקל עמשי אלו ופרע השקי םאו ,אידהב יל ןושל הז קוספב בתכנ
וכשמתש הדגא ןושל וכשמ .וחקו וכשמ ש"הזו ,ול אלו יל יל 3ה השע הז רובעב ול רמולו ויניש םהב תוהקהל םידיגכ
םישק םירבדו ,םחרכ לעב םידיב החיק וחקו זא ועמשי אל םאו ,חספה תדובעל לארשי תא םיכר םירבדב הליחתב
.החיק ונייהד שממ םידיב היפכל םימוד
לעב ריכזה אלש המו הדגהה ?או רמאש המב הזמרש תויהל לוכי ,אוה חספ חבז םתרמאו ודב רמאנש הבושתה ,
אוה 4ושפ יכ ודבש הבושת ול בישתש רמול ךיר ינא ןיא הז יכ ל"רש אלא ,?א ןושל והמ ,ויניש תא ההקה התא
הבושת התוא ?א עשרה יניש יוהיק ןינעמ תרבדמה הינש הבושת ?א ל"ר וז ?א אלא ,הבושת התוא ול בישת יאדוש
הבתכ ךכל יכ ,וז ?א וז אל ךרדב ודבש הבושתה םג ?א תלמב זמר כ"או ,הנושאר הבושתב רסוי אל םא ול בישת
לעב רמאו ,השק תחאו הכר תחא עשרה ןבל תובושת ינש הרותה הדגהה הבושת לע ?סונו עשרה ינפמ רוגת אל
4)! מ" ית ֵ מ" G $ 3ה ך ! מ" 0! ה& ! )- ו " המ! י "ר ! " מ$ ך ! ית < .בא / 2דר " י ! 1פ < נ < םי)$ ב " 1$ G " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:ב.רל ! םFמ- 1U ! ה - יב ֵ כ " .כ* " ך ! יה < ל( א J
י.גל " ם1! יה $ י "ו - םינ $ = ! 6 מ" לא ֵ ר ! 0" F 2יה ! 1< דEֵ ל - מ" 8
[[
:ם1!
ם2)! ל.ד# ! אל ֵ E! & $ ו - דא( מ" דא( מ" G $ 2מ " )- = -ו - 2Gר " = $ ו - 2ר " 1" = $ ו - 2ר: ! לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ ב " 2 ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:םת ! א( ;ר < 'ה !
,ויניש הב תוהקהל וז הינש הבושת ?א ול בישת הנושארה הכרה ינשב שרדנ היהי דחא קוספש ;פחה לע המתת לאו
כ"ע ,ודבע אל רשאל םיהלא דבוע ןיב יולת קוידה רקיעו ,יל תלממ אב קוידה ןיאש ונרמא רבכ יכ םירתוס םינפוא
ול אלו יל קויד ןיא ןכ לע ודבוע היה םש היה וליא לואשל עדוי וניאש ןבה לבא ,ול אלו יל קייודמ ודבע אלש ער עשרל
.אוה םג לאגנ היה םש היה וליאו ,ולא ךייש
OA
:בקעי ןורוד 'ר .'ונתוא' ימלשורי תסרג העודי .'םכתא' םכחה ירבד לע
(!ד"כ עשוהיב להקב אובל רשכוהש ףא) "םכתוא" אלו :ר"פא
WB
7ןמית 3סונ% תו*להכ
W1
X ןמוקיפא ,תינויב השורפ המ ,םידקנמ ךיא
Dקבלא ח"ר שוריפ
 Dג"קס ,זעוב ,י"אפת שוריפ ,םיחספ יברע
:בור4סי #pi&$%an
:הפ םיחספ י"שר ע"ע
 :התועמשמו הלמה רוקמ חספ לש הדגהל ןמפוה צ"דר ,ב"לשת ןסינ ,'ןיעמה'
ץ"בשרה שוריפ תא םש שי (ק"רה דסומ 'צוה) 'םייח תרות' חספ לש הדגהב ןיינעמ רבד יתיאר :י"ולעי
אוהש ןויכמו (המודכו ןמא ומכ) ןמ¸ הרבהב םימייתסמה םיזורחב ותוא חתופ אוהו ,חספ לש הדגהל
םש תוהגהב .ם"מה יריצב ןמ¸ וקיפא רמוא היה אוהש םיאור ירה ÷ ןמוקיפא תלימ תא םג םש זרוח
?הזכ רבד םכל עודי ,חרזמה תודעמ קלח םויה דע םירמוא qכש בותכ
אלו םיזנכשאהמ ודמלש דע ,רמ( אמ< ש< ל המודב חרזמה תודע לכ םידקנמ ךכש המודמכ
.אתובי4ל
...תננגה י"ע לבוקמה גהנמכ אל הז םגו ,ליעלמ איה הלימה תייגה ,וז הטישלש ףיסוהל שי כ
תדגהב ,בושו .עודי םג עודי גארפ 3מע ,ק"פל ז"פר% 11 :דקנמה 7 jמ¸ iקיoµ קריח .השוגד א"פ ,חתפב .
Dהלוגס ם"מ ,םלוח ,הארנ וניא וביירסבו : jמ_ וק יפִ א¸ ךא ...רוי לע תיתחתה 3קנה .לוגס ?א ילוא% .
.ד"ימ 7.;מקב אל יאדוב
:ג"לשת ןסינ ,ןיעמה:ב םסרפתה ,"רוא רזע" ,;"בעיר
הנומת @ L >
WL
:דמחנ והשמ :פ"לד ינב
% יב םכחה םשב אבה ע4קה אבומ גולב8םירפסב ,ןכיה :אריפש קראמ 3פורפ י"ע 7
ורמא לע ,עשרה תא םיפרחמו םינגמ המל ,חספ לש הדגהב ,םילאוש םיבר םכל "םכתא" רמוא םכחה םג אלה ,ול אלו
העו4 אוה םיקסופהו ארמגה דומלב ותדר4 ינפמ קרו "ונתוא" אוה 7ןדמלה% םכחה תנוכ ,תמאב ךא 8 "ונתוא" אלו
ונניאש עשרה ןכ אל ."םכתא" רמוא הנוכב יכ ותוא דושחל ןיאו ,קודקדב אלש "ונתוא" תחת "םכתא" א4במו םייונכב
בר ! ו ! םיFד!)/ יד$ )/ G - יא $ .ב& ! ו - יל $ 5" ג " & $ ו - יG $ ר " & $ ו - ך " י& $ ת - נ " הד<0U ! ה - חמ- < * " הב ! ב ! ר " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:הי !ר " )< ו " ם.ר)ֵ & " Cו " ח- Eֵ $ ך " ר ֵ )! 0" 2 2נ.כנ ! םFד-1!
,ך " Fמ- ד!G " תס< ס< .Gת " מ$ ך " א ֵ ר " א < ו ! ך " Fל - )! ר.ב)J א < ו !
:יFח/ ך " Fמ- ד!G " ך " ל ! רמ- .או ! יFח/ ך " Fמ- ד!G " ך " ל ! רמ- .או ! :יFח/ ך " Fמ- ד!G " ך " ל ! רמ- .או ! יFח/ ך " Fמ- ד!G " ך " ל ! רמ- .או !
:ה1! ק! הד!.ב)/ 2ניל ֵ )! 2נ& " = $ ו - 2נ29)- י "ו - םיר $ " E$ ה - 2נת ! א( 2ער ֵ = !ו - :ה1! ק! הד!.ב)/ 2ניל ֵ )! 2נ& " = $ ו - 2נ29)- י "ו - םיר $ " E$ ה - 2נת ! א( 2ער ֵ = !ו -
"םכל" רמוא אוה םא ,וללמ רורב ויתפש "תעד"בו ולו םכל ןיב לדבהה תא עדויו קודקדה ילעבמ אוהו ,ארמגב קסוע
.ללכה ןמ ומע תא איוה הנוכב
:ישוד 3מ לשמל ,תואסריג ואר ,"כח ,הבר8אבס לש דמחנה "4רוו"ה ?א לע וביירס םגו גארפ :
ונת ָ וא ינאו . ה1ה uרוול כ"כ jימאמ יניא ארמג"ב איגוס ןיבהל א"אש עדי אוה יכ ,
םגו ,פ"עב ך"נתה לכ תא עדי יאדוובו ,7D% ימרא םג ,קימעמ 3יפאו יסיסב קודקד אלל "םיקסופבו
בקעי 3ר ,לודגה דודה לש יאדווב 4עמכו ,ולש רדסב רמא ךכ ?א ילואו .ליעלד תואסריגה לע עדי
.ונב
WO
וביירס .ד"ימ 7Dומע ןיא% .ללכה ןמ איוהש יפלו :
WW
םינב ינשו ,תרבש םיעשר ינש% ,וינש תא רובש יו4יבהמ הנוש הז םאה ,ויניש תא ההקה יו4יבה שורפ המ
.7הניהקת
:בקעי ןורוד 'ר
:וילא יתבושתו ידקש ריאמ 'ר ונדידי לש ותלאש תא איבמ ינא - ויניש תא ההקה לע
רוה4 ההכ רמוא עשוהי 3רו 3מגה תרמוא ב"ע הע תובותכב םשב רוה4 ההיק חסונ איבה ה"ד י"שרפב םשו
חיגשמ ןיאש םדא לע ויניש והקנש םדאכ3 3יפו ןשרדה השמ 3ר הדגהב אתיאש המל דוגינב 3וירבדל התאו
.עשרה ןבה לש ויניש תא ההקמ באהש התיאש ויניש תא ההקה
:הבושת ויניש יכ דע הבזכאו לוכסת שח אוה ירה וירבדב םיחיגשמ אלש םדאהש איה י"שר תנווכש הארנ
דחא ןיינע 3והק3ו 3והקנ3ו .דועו 7ר"שהש% 3לוכאלמ אהוק ושפנ3 ישרדמה יו4יבה ומכ ,ןיתמהלמ תוהק תושענ
ךכ .לוכאל המ ול היה אלש רמולכ ,םייניש ןויקינ ןושלמ ותוא םישרפמש שי 3ויניש והק3 יו4יבה ,בגא .םהל
ןברקמ לוכאל ול ןתית לא התא ?א רמולכ .3ויניש תא ההקה התא ?א3 חספ לש הדגהב יו4יבה שרפתמ
.רתויב האנ שוריפ הזו .חספה
W[
ל]ו|אwל
WT
Dאל ,הבקנ ןושל X מ"דשת ןסינ ,ןיעמה ,ברנש א"ש
WR
האב 7םינבה תעברא% הלוכש תמדוקה אקספהמ ךנבל תדגהו לש רישי ךשמה הזש םיספות םניאש שי .ח"רמ לוכי
.3ךנבל תדגהו3 םויסה ךרול
...ח"רמ לוכי ,ךנבל תדגהו :םיסרוגה ןכא שי
WS
.ונייה םידבע ןכו ,תונגב ליחתמ הנשמה ןיד ...הליחתמ
 ,הז רדסב לאומשו בר תעד םיבלשמ המל
3מע ,ונתוריח ןמז ,קי3יבולוס ד"ירגה :ןייע S1 ךליאו
WA
+ש"קל ש"ק תוכרב לש רשקה :דע8גע 3מע ,ה"סשת ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר
}ןדמ י"רמ יתעמשש המל המודב| 7םלוע/הבר% הבהא תכרב תואחסונ רואיב
םיר $ " E$ ה - 2נת ! א( 2ער ֵ = !ו - הנ !אר < ק" ת $ י* $ הי !ה ! ו " הG < ר " F ן: < .ל המ! * " ח- ת " נ $ הב ! ה ! ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:;ר < 'ה ! ןמ$ הל ! )! ו " 2נG ! םח- ל " נ $ ו " 2ניא ֵ נ " .0 ל)- א2ה ם# - ?ס- .נו " המ! ח! ל " מ$
[T
2נ29)- י "ו - יר ֵ )! ןב < = $ ו - םת ! .לב " ס$ G " .ת.9)- ן)- מ- ל " םי•$ מ$ יר ֵ 0! ויל ! )! 2מי0$ = !ו - ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:ססֵ מ" )- ר - תא < ו " םת( : $ תא < הע( ר " פ - ל " ת.נ* " ס" מ$
ה1! ק! הד!.ב)/ 2ניל ֵ )! 2נ& " = $ ו - :ך " ר < פ ! G " לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ G " תא < םFר - " מ$ 2דב $ )/ = -ו - ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
[B
המכ % ,המ ומכ ומכ וא ומכ ומכ המכ 8 רמאש / רמאנש המכ ומכ ומכ ומכ וא המ ומכ 7,
[1
וביירס : איה הדמעש
:רואיל ברה
ואי ןכ ירחאו3 הח4בהה לע רבדמש םיריבסמ שי ,3איהו3 שוריפ המ ,םילאוש םישרפמה לכ
הזש ןינמו Dוניתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכב הז ללגב המל ,השק ןכ םא ,לבא .3לודג שוכרב
,תורודל םג
היהי רג יכ3 תריזג ,ושוריפ 3איהו3 :חספ לש הדגה לע 3רפש ירמא3 ושוריפב ןי3זולוומ ב"ינה ריבסמ
7םש ןייע% .םייוגה תוראב םיחרזא אלו םירג שיגרנ דימתש ,3ךערז
ונילע רמושש המ הז 8 תוימשי4נאה ,לארשי תאנש ,3ונתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכבש3 הזו
אלשו ללובתנ אלש ,םדימ ונלימ ה"בקהו .םייוגה ןיב עקתשנ אלש ,תורודה לכב ונדוחיי לעו
.בשחתי אל םיוגבו ןוכשי דדבל םע היהנו ,רכנ ֵ תויוברת ינימ לכל התפתנ
[L
:ד"ימ
רמאנw םלוכ . גארפב : שְ 'אנ 7Dאושב .ךכ D% וביירסבו :םלוכ שַ 'אנ 7חתפב Dךכ%
[O
לע .ז4ק 3חספ ;ראל האיבה לע קוספה תא םי4ימשמ וניתונועב םויהו
,הנשמה תא ןיבהש הארנ :ה"א מ שרודו חבשב םייסמו תונגב ליחתמ יב $ ' דב ֵ א( יE$ ר - א / :הלוכ השרפה לכ רומגיש דע
רמוגש ןמזב םגש יתנבה ינא .הדגההמ 4משוה ךשמהה ןברוחה רחאלש אלא ,םירמ תאייל עגונ וניאש המ םג
.ל.א .ללכב דע אלו "ונאיביו" דע ושרד שדקמה
תא ונל ןתיו הזה םוקמה לא ונאיביו" :(המלש הדגהב עיפומ qכ ,ותוא םג םישרוד ויה תיבה ןמזבש ןמפוה צ"דר בתכש) ישימח קוספ
- הז ןיינעב בולשמ דוד ר"ד ברה לש וירבד םג האר ."'וכו תאזה ץראה ןאכ .
.הדגהבש "יבא דבוא ימרא" תשרפ תשרדל בולשימ דוד ברה תמלשה http://tinyurl.com/ew4vy :ל"אוד
adinaibm@gmail.com
[W
רובידה /רבידה
וביירס : רa _ ¬ִ הַ .
[[
תועמשמ יוניש
[T
:המכחתנ הבה X ונתוא ועריו
תא < ו " 2נל ֵ מ! )/ תא < ו " 2ני ֵנ " )! תא < אר " = -ו - 2נל ֵ ק( תא < 3ה עמ- 1" = $ ו - ,2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( א J 3ה לא < ק)- " 9 $ ו - תא < ו " 2נל ֵ מ! )/ תא < ו " 2ני ֵנ " )! תא < אר " = -ו - 2נל ֵ ק ( תא < 3ה עמ- 1" = $ ו - ,2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( א J 3ה לא < ק)- " 9 $ ו -
:2נ ֵ ח/ ל - :2נ ֵ ח/ ל -
2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( א J 3ה לא < ק)- " 9 $ ו - ך " ל < מ< תמ! = !ו - םה ֵ ה ! םיG $ ר - ה ! םימ$ = !ב - יה $ י "ו - ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:הד!ב( )/ ה ! ןמ$ םיה $ ל( א J ה ! לא < םת ! )! ו "1- ל)- & - ו - ,2ק)! ז " = $ ו - הד!ב( )/ ה ! ןמ$ לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ ב " 2חנ " '= ֵו - םFר - " מ$
2נל ֵ ק ( תא < 3ה עמ- 1" = $ ו - תא < םיה $ ל( א J ר*( ז " = $ ו - םת ! ק! א / נ - תא < םיה $ ל( א J עמ- 1" = $ ו - ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " 8
:בק ( )/ י - תא < ו " קח! " F תא < םה ! ר ! ב " C תא < .תיר $ G "
2ני ֵנ " )! תא < אר " = -ו - עד-= ֵו - לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ G " תא < םיה $ ל( א J אר " = -ו - ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " ,;ר < א < ך " ר < 5< ת21יר $ : " .ז 8
:םיה $ ל( א J
2נל ֵ מ! )/ תא < ו " תG - ה - לכ ! ו " 2ה2כיל $ 1" & - הר ! א( י "ה - ד.ל= $ ה - ןG ֵ ה - ל* ! ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " ,םינ $ G ! ה - 2Nא ֵ 8
:ן2=ח- & "
2נ ֵ ח/ ל - תא < ו " םי $ ח/ .ל םFר - " מ$ ר1< א / ;ח- N - ה - תא < ית $ יא $ ר ! םג -ו " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " ,קח- 5" ה - .ז 8
:םת ! .א
:םית $ פ " מ( ב " 2 ,ת.תא( ב " 2 ,ל.ד# ! אר ! מ( ב " 2 ,הי !24נ " )- ר( ז " ב $ 2 ,הק! ז !ח/ די !G " ,םFר - " E$ מ$ 3ה 2נא ֵ י $ .=ו - :םית $ פ " מ( ב " 2 ,ת.תא( ב " 2 ,ל.ד# ! אר ! מ( ב " 2 ,הי !24נ " )- ר( ז " ב $ 2 ,הק! ז !ח/ די !G " ,םFר - " E$ מ$ 3ה 2נא ֵ י $ .=ו -
םFר - " E$ מ$ 3ה 2נא ֵ י $ .=ו - אN ! א < ,ח- יל $ 1! ידֵי " ל)- אל( ו " ,?ר ! 0! ידֵי " ל)- אל( ו " ,ך " 'ל " מ- ידֵי " ל)- אל( 8
,רמ- א J 9 < 1< ,.מ " )- ב " 2 .ד.בכ " G $ א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - ית $ י* ֵ ה $ ו " הV <ה - הל ! י "N - G - םFר - " מ$ ;ר < א < G " י& $ ר " ב - )! ו "
:3ה ינ $ א / םי4$ פ ! 1" ה0< )J א < םFר - " מ$ יה ֵ ל( א J לכ ! ב " 2 המ! ה ֵ G " ד)- ו " םד!'מֵ םFר - " מ$ ;ר < א < G " ר.כG " לכ !
,הV <ה - הל ! י "N - G - םFר - " מ$ ;ר < א < ב " י& $ ר " ב - )! ו " ,ך " 'ל " מ- אל( ו " ינ $ א /
,םFר - " מ$ ;ר < א < G " ר.כG " לכ ! ית $ י* ֵ ה $ ו " ,?ר ! 0! אל( ו " ינ $ א /
,םי4$ פ ! 1" ה0< )< א J םFר - " מ$ יה ֵ ל( א J לכ ! ב " 2 ,ח- יל $ 1U ! ה - אל( ו " ינ $ א /
,3ה ינ $ א / :רחֵ C אל( ו " א2ה ינ $ א /
 ,4וגוק החמש 3פורפ תונwרפל ריבnת jיב ארקמה 3מע , LBS8L11 .
 ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר :רויקב ,וירבד ןיעכו
.גפ8בפ 3מע ,ה"סשת
הק! ז !ח/ די !G " רב < 5<ה - .ז 8
[R
םיס$ 2•G - הד<0U ! G - ר1< א / ך ! נ " ק" מ$ G " הי !.ה 3ה די - ה9 ֵ ה $ ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " .
:דא( מ" דב ֵ * ! רב < 5< ןא\( ב - 2 רק! G ! G - םיN $ מ- # " G - םיר $ .מח/ G -
הי !24נ " )- ר( ז " ב $ 2 :םFל ! 1! 2רי " ל)- הי !24נ " .די !G " הפ ! 2ל1" .Gר " ח- ו " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " .בר < ח< ה - .ז 8
ל.ד# ! אר ! מ( ב " 2 י.# .ל תח- ק- ל ! אב( ל ! םיה $ ל( א J ה•! נ $ ה / .א ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " .הנ !יכ $ 1" י2N# $ .ז 8
םיא $ ר ! .מב " 2 הי !24נ " )- .רז " ב $ 2 הק! ז !ח/ די !ב " 2 המ! ח! ל " מ$ ב " 2 םית $ פ " .מב " 2 תת( א( G " ת.•מ- G " י.# בר < I< מ$
:ך ! ינ < י)ֵ ל " םFר - " מ$ G " םכ < יה ֵ ל( א J 3ה םכ < ל ! ה0! )! ר1< א / לכ( * " םיל $ ד( # "
תת( א( ב " 2 תא < .G ה0< )/ & - ר1< א / ך ! ד<י !G " חI- & $ הV <ה - ה]< E- ה - תא < ו " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * " .ה]< E- ה - הז < 8
:תת( א( ה !
םית $ פ " .מב " 2 .ם5!ה - הז < 8
[S
,1א ֵ ו ! ,ם5! ,;ר < 'ב ! 2 םFמ- 1U ! G - םית $ פ " .מ י& $ ת - נ !ו " ,רמ- א J 9 < 1< המ! * "
:ן1! )! ת.רמ" ית $ ו "
,רחֵ C רב ! 5! הק! ז !ח/ די !G " ,םF& - 1" 8
הי !24נ " )- ר( ז " ב $ 2 ,םF& - 1" 8
ל.ד# ! אר ! מ( ב " 2 ,םF& - 1" 8
ת.תא( ב " 2 ,םF& - 1" 8
םית $ פ " .מב " 2 :םF& - 1" 8
ר0< )< 2לא ֵ
[A
:ןה ֵ 2לא ֵ ו " .םFר - " מ$ G " םיר $ " E$ ה - ל)- א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - איב $ ה ֵ 1< ת.*מ-
:ת.ר.כG " ת* - מ- ,ך " 1< ח( ,הG < ר " C ,דר ! G ! ,ןיח$ 1" ,רב < 5< ,ב.ר)! ,םי9 $ * $ ,)- 5ֵר " פ - " ,ם5!
:םינ $ E! ס$ םה < G ! ןת ֵ .נ הי !ה ! הד!2הי " יG $ ר -
[R
3היו4נ עורזבו הקזח דיב3
.תוכמה תרשעב רבכ הלולכה רבדה תכמל הנווכה ןיאש ,ב"ינה ראבמ .3רבדה וז 8 הקזח דיב3
לע ,תאל ור אלש ,לארשימ ולא תא הליפאה ימי תשולשב 3ה ?גנש הפיגמל ןאכ הנווכה אלא
.3םכילע ךולמא הקזח דיב אל םא3 :לאקזחיב רמאנה ךרד
תלמסמ ברחה תפילש אלא +ו4ושפכ ברחל הנווכה ןיאש ,ב"ינה ראבמ ,3ברחה וז 8 היו4נ עורזבו3
תא סנכל החונמ םהל היהי אלו דחפב ויהיש ידכ ,עגרל םהמ הפרה אלו ,םירמב הכיה ה"בקהש
םירמב לארשי תא ולישמה ל"זחש יפכ .לארשיב עוגפל 4ילחהל זא לש "ירמה 4ניבק"ה
היו4נב עורזב הפולשה ברחה ךכ .הנגרהי דייהש ילבמ הלחל ךירש ,דייה דיב רופיל
.המחלמה המייתסהש ןמיס הנדנל ברחה תא םיריזחמשכ קר ,הייפרה אלל המיחלה תא תלמסמ
[S
והילא 3ר :ןיול ןיבמ אל ,םיתפומ יתתנו לש קוספ ותואב םה שאו םד םילימהש עדוי אלש ימ .םדה הז םיתפומבו
תומש הפ4הה גהנמ בקעש תודגה שי 7,הז רפס הזיאב% םיאיבנה ירבדב תורובהמ ;וח .םד םה םיתפומש ןינמ
הלמה ירחא םייתדוקנ ;ראבו המל אלו ,םהיניב רשקה תא אל לבא ע4קו הלמ לכ םיניבמ ילואש הדגהה ירמוא שיQ .
Pםתוא םירמוא
[A
ללכב וניא ןינת/ה4מה סנ עודמ 1B ,תוכמה
:ב"ח- CG " 1"ד-)/ ך " " - 5" :ב"ח- CG " 1"ד-)/ ך " " - 5"
TB TB
יל $ יל $ # " ה - יסֵ .י יG $ ר - יל $ יל $ # " ה - יסֵ .י יG $ ר - ל)- ו " ,ת.*מ- ר0< )< םFר - " מ$ G " םיר $ " E$ ה - 2קN ! 1< רמֵ .א ה& ! C ןF9 -מ$ רמֵ .א
,רמֵ .א א2ה המ! םFר - " מ$ G " .ת.*מ- םי1$ מ$ ח/ 2קל ! ם= !ה - עG - " א < הע( ר " : - לא < םיE$ 46 ר " ח- ה - 2רמ" א=( ו -
,אוה $ םיה $ ל( א J ,רמֵ .א א2ה המ! ם= !ה - ל)- ו " 3ה ה0! )! ר1< א / הל ! .ד# " ה - ד= !ה - תא < לא ֵ ר ! 0" F אר " = -ו -
,.5ב " )- ה1< מב " 2 3הG - 2נימ$ א / = -ו - 3ה תא < ם)! ה ! 2אר " י= $ ו - םFר - " מ$ G " ,ת.*מ- ר0< )< עG - " א < G " 2קל ! הE! * -
:ת.*מ- םי1U $ מ$ ח/ 2קל ! ם= !ה - ל)- ו " ,ת.*מ- ר0< )< 2קל ! םFר - " מ$ G " ה& ! )- מֵ ר.מא J
T1 T1
רמֵ .א רז <)< יל $ א J יG $ ר - רמֵ .א רז <)< יל $ א J יG $ ר - ל)- א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - איב $ ה ֵ 1< ה* ! מ- 2 ה* ! מ- ל* ! 1< ןF9 -מ$ ,
רמ- א J 9 < 1< .ת.*מ- עG - ר " C ל1< הת ! י "ה ! םFר - " מ$ G " םיר $ " E$ ה - ם)- ז -ו ! הר ! ב " )< .:C ן.רח/ םG ! חN - 1- י " ,
םי)$ ר ! יכ ֵ א / ל " מ- תח- ל - 1" מ$ הר ! ! ו " יכ ֵ א / ל " מ- תח- ל - 1" מ$ ,1ל( 1! הר ! ! ו " ,םF& - 1" ם)- ז -ו ! ,תח- C הר ! ב " )< .
:ת.*מ- םFת - אמ! 2קל ! ם= !ה - ל)- ו " ,ת.*מ- םי)$ G ! ר " C 2קל ! םFר - " מ$ G " ה& ! )- מֵ ר.מא J ,עG - ר " C םי)$ ר !
רמֵ .א אב ! יק$ )/ יG $ ר - רמֵ .א אב ! יק$ )/ יG $ ר - םיר $ " E$ ה - ל)- א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - איב $ ה ֵ 1< ה* ! מ- 2 ה* ! מ- ל* ! 1< ןF9 -מ$ ,
,רמ- א J 9 < 1< .ת.*מ- 1מֵ ח! ל1< הת ! י "ה ! םFר - " מ$ G " הר ! ! ו " ם)- ז -ו ! הר ! ב " )< .:C ן.רח/ םG ! חN - 1- י "
.םי)$ ר ! יכ ֵ א / ל " מ- תח- ל - 1" מ$ ,עG - ר " C הר ! ! ו " ,1ל( 1! ם)- ז -ו ! ,םF& - 1" הר ! ב " )< ,תח- C .:C ן.רח/
2קל ! ם= !ה - ל)- ו " ,ת.*מ- םי1U $ מ$ ח/ 2קל ! םFר - " מ$ G " ,ה& ! )- מֵ ר.מא J ,1מֵ ח! םי)$ ר ! יכ ֵ א / ל " מ- תח- ל - 1" מ$
:ת.*מ- םFת - אמ! 2 םי1U $ מ$ ח/
:2ניל ֵ )! ם.קE! ל - ת.ב.4 ת.ל)/ מ- הE! * - :2ניל ֵ )! ם.קE! ל - ת.ב.4 ת.ל)/ מ- הE! * -
.םי4$ פ ! 1" םה < ב ! ה0! )! אל( ו " ,םFר - " E$ מ$ 2נ'י $ .ה 2Nא $ .םי4$ פ ! 1" םה < ב ! ה0! )! אל( ו " ,םFר - " E$ מ$ 2נ'י $ .ה 2Nא $ 2נ= ֵ5- 2נ= ֵ5-
TL TL
: :
.םה < יה ֵ ל( אב ֵ ה0! )! אל( ו " ,םי4$ פ ! 1" םה < ב ! ה0! )! 2Nא $ .םה < יה ֵ ל( אב ֵ ה0! )! אל( ו " ,םי4$ פ ! 1" םה < ב ! ה0! )! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.םה < יר ֵ .כG " תא < גר - ה ! אל( ו " ,םה < יה ֵ ל( אב ֵ ה0! )! 2Nא $ .םה < יר ֵ .כG " תא < גר - ה ! אל( ו " ,םה < יה ֵ ל( אב ֵ ה0! )! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.םנ !.ממ! תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,םה < יר ֵ .כG " תא < גר - ה ! 2Nא $ .םנ !.ממ! תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,םה < יר ֵ .כG " תא < גר - ה ! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.ם= !ה - תא < 2נל ! ער - ק! אל( ו " ,םנ !.ממ! תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ .ם= !ה - תא < 2נל ! ער - ק! אל( ו " ,םנ !.ממ! תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.הב ! ר ! ח! G < .כ.תב " 2נר ! יב $ )J ה < אל( ו " ,ם= !ה - תא < 2נל ! ער - ק! 2Nא $ .הב ! ר ! ח! G < .כ.תב " 2נר ! יב $ )J ה < אל( ו " ,ם= !ה - תא < 2נל ! ער - ק! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
TB
.וניתונווע לכ לע ...ונייד דעו רמוא ילילגה יסוי 3ר :מ רסח ם"במר חסונב
T1
וקלש וא ,תוכמ שמח/עברא לש תוכמ םישימח םיה לע וקל םאה ,אביקע יברו רזעילא יבר ירבדב רוקחל שי
לכש רמוא התא ןינמ" ורמאש םנושלמ קיידל הארנו ,"תובא" םישימחל הקולח אלב תוכמ םיתאמו8םישימח/םיתאמ
םירמה וקלש הכמו הכמ nירצמב ק"ודו .שמח/עברא לש תוכמ ויה אל םיה לעש עמשמ ,3וכו
גרובק.מ.מ
TL
3ונייד 8 ונילע םוקמל תובו4 תולעמ המכ3
אבומ אלא ,לארשי ;ראל סנכהל ילב וא ,הרות לבקל ילב םירממ האייב םיקפתסמ ונייה יכו ,3ונייד3 שוריפ המ
.3הל תודוהל םיבייוחמ היהנש ידכ ונייד ה"בקה ונמע השעש הז דסח לע רבכ ,ושוריפ וניידש ,ם"בשרה םשב
..כ.תG " 2ניר ֵ ! עI- 1$ אל( ו " ,הב ! ר ! ח! G < .כ.תב " 2נר ! יב $ )J ה < 2Nא $ ..כ.תG " 2ניר ֵ ! עI- 1$ אל( ו " ,הב ! ר ! ח! G < .כ.תב " 2נר ! יב $ )J ה < 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.הנ !1! םי)$ G ! ר " C רG ! ד" E$ G - 2נכ ֵ ר " ! ק: ֵ ס$ אל( ו " ,.כ.תG " 2ניר ֵ ! עI- 1$ 2Nא $ .הנ !1! םי)$ G ! ר " C רG ! ד" E$ G - 2נכ ֵ ר " ! ק: ֵ ס$ אל( ו " ,.כ.תG " 2ניר ֵ ! עI- 1$ 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.ןE! ה - תא < 2נל ! יכ $ א J ה < אל( ו " ,הנ !1! םי)$ G ! ר " C רG ! ד" E$ G - 2נכ ֵ ר " ! ק: ֵ ס$ 2Nא $ .ןE! ה - תא < 2נל ! יכ $ א J ה < אל( ו " ,הנ !1! םי)$ G ! ר " C רG ! ד" E$ G - 2נכ ֵ ר " ! ק: ֵ ס$ 2Nא $
:2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.תG ! 1U - ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,ןE! ה - תא < 2נל ! יכ $ א J ה < 2Nא $ .תG ! 1U - ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,ןE! ה - תא < 2נל ! יכ $ א J ה < 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.ינ -יס$ רה - ינ ֵ פ " ל $ 2נב ! ר " קֵ אל( ו " ,תG ! 1U - ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ .ינ -יס$ רה - ינ ֵ פ " ל $ 2נב ! ר " קֵ אל( ו " ,תG ! 1U - ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.הר ! .&ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,ינ -יס$ רה - ינ ֵ פ " ל $ 2נב ! ר " קֵ 2Nא $ .הר ! .&ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! אל( ו " ,ינ -יס$ רה - ינ ֵ פ " ל $ 2נב ! ר " קֵ 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
.לא ֵ ר ! 0" F ;ר < א < ל " 2נס! ינ $ כ " ה $ אל( ו " ,הר ! .&ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ .לא ֵ ר ! 0" F ;ר < א < ל " 2נס! ינ $ כ " ה $ אל( ו " ,הר ! .&ה - תא < 2נל ! ןת - נ ! 2Nא $ :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
,לא ֵ ר ! 0" F ;ר < א < ל " 2נס! ינ $ כ " ה $ 2Nא $ ,לא ֵ ר ! 0" F ;ר < א < ל " 2נס! ינ $ כ " ה $ 2Nא $
.הר ! יח$ G " ה - תיG ֵ תא < 2נל ! הנ !G ! אל( ו " .הר ! יח$ G " ה - תיG ֵ תא < 2נל ! הנ !G ! אל( ו " :2נ= ֵ5- :2נ= ֵ5-
תח- C ל)- תח- C ל)- ה0! )! ו " ,םFר - " E $ מ$ 2נ'י $ .ה1< ,2ניל ֵ )! ם.קE! ל - תל < : < כ 6 מ" 2 הל ! 2פ* " הב ! .4 הE! כ - ו " הE! * -
תא < 2נל ! ער - ק! ו " ,םנ !.ממ! תא < 2נל ! ןת - נ !ו " ,םה < יר ֵ .כG " תא < גר - ה ! ו " ,םה < יה ֵ ל( אב ֵ ה0! )! ו " ,םי4$ פ ! 1" םה < ב !
םי)$ G ! ר " C רG ! ד" E$ G - 2נכ ֵ ר " ! ק: ֵ ס$ ו " ,.כ.תG " 2ניר ֵ ! עI- 1$ ו " ,הב ! ר ! ח! G < .כ.תG " 2נר ! יב $ )J ה < ו " ,ם= !ה -
תא < 2נל ! ןת - נ !ו " ,ינ !יס$ רה - ינ ֵ פ " ל $ 2נב ! ר " קֵ ו " ,תG ! 1U - ה - תא < 2נל ! ןת - נ !ו " ,ןE! ה - תא < 2נל ! יכ $ א J ה < ו " ,הנ !1!
:2נית ֵ .נ.)/ ל* ! ל)- ר: ֵ כ - ל " הר ! יח$ G " ה - תיG ֵ תא < 2נל ! הנ !ב ! 2 ,לא ֵ ר ! 0" F ;ר < א < ל " 2נס! ינ $ כ " ה $ ו " ,הר ! .&ה -
לא ֵ יל $ מ" # - ןG ! ר - לא ֵ יל $ מ" # - ןG ! ר - חס- : < G - 2לא ֵ םיר $ ב ! ד" ה1! .ל1" רמ- ' אN( 1< ל* ! רמֵ .א הי !ה !
TO
ידֵי " א ! י ! אל
:ןה ֵ 2Nא ֵ ו " .תב ! .ח
ר.רמ ! 2 ה\ ! מ- חס- : <
ר.רמ! 2 ה\ ! מ- חס- : <
חס- : < חס- : < ,המ! ם21 ל)- ם= !ק- הי !ה ! 15!ק" E$ ה - תיG ֵ 1< ןמ- ז " G $ םיל $ כ " .א 2נית ֵ .בא / 2יה ! 1<
:רמ- א J 9 < 1< םFר - " מ$ G " 2נית ֵ .בא / י& ֵ G ! ל)- א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - חס- : ! 1< ם21 ל)-
תא < .:ג " נ !G " םFר - " מ$ G " לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ ב " י& ֵ G ! ל)- חס- : ! ר1< א / הו !ה( יל - א2ה חס- : < חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו -
:2וח/ & - 1" = $ ו - ם)! ה ! דI ( = $ ו - לי\ $ ה $ 2ני& ֵ G ! תא < ו " םFר - " מ$
TO

ולא םירבד השולש רמא אלש לכ :גרובק.מ.מ nספב ןה ולאו ותבוח ידי אי אל nספ ןמז ןושארה .רורמו המ
.7הרות ןושל% ןברק ינשהו 7םימכח ןושל
:4 םיחספ יקודקד ימויב יתבתכ כ"ע
?תוצמה גח = חספ
,"חס- : < " םשב הנוכמה ןמזה והמ
אוה ירה "חס- : < " לש יסיסבה עמשמה jברק ל תועמשמה הקתענ ונממו ,חספה jברק לw jמ1
nספה ,הז ןמז והמ .
םוי לע קר הרומ "חס- : < " ןמזה ,ארקמב תuיnw םוי לע וא ,ןסינב ד"י :ונייה ,חספה ותליכא :ונייה ,
ןסינב ו"4 תרחממ ה"ד ב/זל ןישודיק 3סות :האר%
ת
+ הכלהב nידעומה ,jיוו1 י"wר :הבnרהבו ,
4נר 3מע ,מ"שת תרודהמ% "גחה םש תרותב חספ" ;ר < 'ה ! ר2ב)/ מֵ 2לכ " א=ו -" אי/ה עשוהיל ארקמ תעד ע"עו +
"י2לק! ו " ת.\מ- חס- : < ה - תר - חM E! מ$ 7 .
םיארקנ הרותבש םימיה םתוא ,גחה ימי תעבש םיארקנ "חס- : < " םשב .םימכח ןושלב אוה ךכ אל
.7ו4/גכ תומשב ןוגכ% "ת.\E- ה - גח- " םשב םיארומאו םיאנת יפב רכזוה "חספ"ש תומוקמל רופס ןיא
.תומה גח תרותב "חס- : < ה - רח- C" ומכ םייו4יב ב/ל ?ד ליעל% ג"מ ב"פ + 7 "חספ לש יעיבש"ו ןלהל%
7ב/בק ?ד , ,7ב"מ א"פ תינעת% "חספלש ןושארה בו4 םוי" ןכו םיחיכומ לילעב חספה תועמשמ יכ
הבחרוה ןמז תרותב תורחואמ תופוקתב תירבעה לש חספה ןברקל רושקה גחה ימי תעבש ללכל ,
7זכ/בי תומש% "םFר - " מ $ G " לא ֵ ר ! 0" F ינ ֵ ב " י& ֵ G ! ל)- חס- : ! ר1< א / " ה"בקה לש "החיספ"לו .
ריעמ ,םיחספ תכסמב ןורחאה קרפה תא תחתופה הנשמה לע ר 3 י היעש ד ינאר4 ) ?ד ד"יר תופסות
ש ,7ב/4 "nספ" - "תוצמה גn"ל אורקלמ ענמנ אנתה jיא "םיחספ יב ֵ רע" ןכלו , יפל ואQ
P"םיחספ ברע" :ותסרג ."חספ" ארקנ םימכח יפבש ,תומה גח ברע אוהש ,ןסינב ד"י ושוריפ 8
" אוה 8 "ךשחתש דע החנמל ךומס םדא לכאי אל" וב ןמזה ,ארקמה ןושלב PםויQ וליאו +"חספה
...Dןסינב ג"י אוה אולה ,ארקמה ןושלב "חספ ברע"
יארקמה ןבומב "חס- : < " אנתה 4קנ ללכה ןמ אוי ןפואב ,םנמא םודקה % H 3ז הנשמב 7ןסינב ד"י םוי
א/די ?ד ליעל% 3א קרפב 7 האמ4ה םע הרוה4 המורת ןיפרושש ,ונדמל םהירבדמ :ריאמ יבר רמא" :
nספב " ןירבוע ולאו" :7א/במ ?ד ליעל% ישילש קרפ שירב םג ילואו + nספב ןגד ןיממ אוהש לכ...
רבוע הז ירה nספב " .
:רמואו תומה תא היבגמ
ה\ ! מ- ה\ ! מ- .ז
TW
,המ! ם21 ל)- םיל $ כ " .א 2נ'1<
יכ ֵ ל " מ- ך " ל < מ< םה < יל ֵ )/ הל ! ג " 9 $ 1< ד)- ;ימ$ ח" ה - ל " 2נית ֵ .בא / ל1< םק! ֵ G " קי: $ ס" ה $ אN( 1< ם21 ל)-
:רמ- א J 9 < 1< םל ! 'ג " 2 א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - םיכ $ ל ! E" ה -
אל( ו " םFר - " E$ מ$ 21ר " ג( י* $ ;מֵ ח! אל( י* $ ת.\מ- תג( )6 םFר - " E$ מ$ 2אי $ .ה ר1< א / ק ֵ G ! ה - תא < 2פא=( ו -
:םה < ל ! 20)! אל( הד! ֵ םג -ו " K - מֵ ה " מ- ת " ה $ ל " 2לכ " י !
חספ לש ןושאר ליל לע אלא ,גחה ימי תעבש לכ לע אל "חס- : < " ונימ תוינשמ המכב ,ןכ ומכ
ותבוח ידי ןהב אוי םדאש תוקרי ולאו" :ןוגכ ,7"רדסה ליל"% דבלב nספב +ו"מ ב"פ% "...תרזחב :
" +7א"ער/4ל ?ד ליעל ולא םירבד השל( ש רמא אלש לכ nספב חספ :ןה ולאו ,ותבוח ידי אי אל ,
רורמו המ .7ב/ז4ק ?ד +ה"מ י"פ% "
ש ןיינעמ ."הV <ה - ת.\E - ה - גח- " :חספה גח לש יארקמה םשב םישמתשמ ונא הליפתב
ינש ב3ידרבמ קחי יול 3ר םשב םיאבומ םיחספ לש הנושארה הנשמה לע "םישדח תופסות"ב
םיינויער םירבסה םיינשרד/ .וננושלו םימכח ןושל תמועל ארקמב הז גח לש תומשב לדבהל
"דר ר :ךותב ,"ת.\E- ה - גח- ו חספה גח" ,ןמלמק עשוהי הנwב הנw 3מע ,ה"נשת , ORT8OSW החוד :
םרגש ,שדקמה ןברוחמ עבונ יונישהש עימו ,ב3ידרבמ קחי יול 3ר לש םירבסהה ינש תא
"ל ה "י לש וכרע "תונקורת ד תומה גח תא וארק ,חספה ןברקלו שדקמל רכז תושעל ידכבו ,ןסינב
:ורמאמ תא םתוח אוה ךכו .חספה גח םשב
כ דרי ד"יו ...3א םש X תומשה 3במ ,דחא גח X םיגח ינשמ השענ ינשה תיבה ןברוח ימימ הכ
."חספ ברע" לש דמעמל חספ גח תגרדממ
יקודקד ימוי ךותמ א/גי ה"ר
?'חספה תרחממ' והמ
ןויליגב תינושלה הניפב 361 "חס_ פ¸ " םשב הנוכמה ןמזה והמ ררבנ םעפה .םימכח ןושלב "חס_ פ¸ " םשב וננד
ארקמה ןושלב םאה . ןמזה םוי=) ןסינב ד"י לע הרומ "חס_ פ¸ " תטיחש םוי=) ןסינב ו"ט לע וא ,(חספה ותליכא ?(
ןוש אר ה¸ ש ד¸ ח ב_ סס¸ מְ עְ ר_ מ¸ ועסְ יו_" :(ג/גל רבדמב) הרותב בותכ ,אסיג דחמ רשָׂ עָ השָּׁ מִ חֲ בַּ ןוש אר ה¸ ש ד¸ ח ל_ םוי
חסַ פּ¸ הַ תרַ ח¸ מָּ מִ לא¸ ר¸ שְ י ינ¸בְ ואצְ י¸ םיר¸ צְ מ לכ¸ ינ¸יע¸ לְ המ¸ ר¸ די¸בְ חכומ ,"חס_ פ¸ ה_ תר_ ח¸ מ¸ " ארקנ ןסינב ו"ט םא ."
!ןסינב ד"י ונייה - "חס_ פ¸ "ש
ץר¸ א¸ ה¸ רובע¸ מ¸ ולכְ איו_" רמאנ (אי/ה) עשוהי רפסב ,אסיג qדיאמ חסַ פּ¸ הַ תרַ ח¸ מ ָּ מִ ,"הז¸ה_ םויה_ םצ¸ ע¸ בְ יולק¸ וְ תוצ מ_
ירבד יפלו /דומלתה ןושל) חספ לש ןושארה םוי תרחממ ,רמועה תברקה םויב ןאכ רבודמ ,ונתייגוסב ארמגה
י"שר ןאכ חספה תרחממ ה"ד !ןסינב ו"ט ונייה - "חס_ פ¸ "ש עמשמ ןאכמ .(
תופסותב האבוה וז הישוק רתא לע ובירקאד ה"ד) לוכא רדהו רמוע רבכו ,ארזע ןבא םהרבא 'ר םשב (
א"ה ב"פ הלח) ימלשוריב םיארומא qכב וקלחנ ( םיקוספה תריתס תמחמ .
:תוירקיע םיכרד שולש ונאצמ וז הישוק ץרתל
:רמואו רורמה תא היבגמ
ר.רמ! ר.רמ! הז <
T[
,המ! ם21 ל)- םיל $ כ " .א 2נ'1<
2רר " Eֵ ש< ם21 ל)-
TT
:רמ- א J 9 < 1< םFר - " מ$ G " 2נית ֵ .בא / י= ֵח- תא < םיר $ " E$ ה -
םת ! ד!ב( )/ ל* ! תא ֵ הד<0U ! G - הד!ב( )/ לכ ! ב " 2 םינ $ ב ֵ ל " ב $ 2 רמ< ח( G " ה1! ק! הד!ב( )/ G - םה < י= ֵח- תא < 2רר " מ! י "ו -
ך " ר < פ ! G " םה < ב ! 2דב " )! ר1< א /
שוריפ י¬י לע ,אתיל ארקיעמ הישוקש ע"בארל בישה oת ונבר ש¬וחמ קוספב
ל הt טפשמ קל¸ חמה ,עשוהיב ינש yראה רובעמ ולכאיו' :ארק רמאק יכה¬" :oיטפשמ
'הtה oויה oצעב' ולכא ש¬ח ָ אוה¬ 'יולקו' ;'תוצמַ ' ןשָ יה ןמ רמולכ 'חספה תרחממ
o"יבלמו ק"¬ר ושריפ וכר¬בו) ."t"ט ונייה¬ ינושלה yוליאה qא לע ,
י
.( ב ox ,ת"ר יפל רפס
קוספה qוס \א ;רב¬מב שמוחב ומכ ,ןסינב ו"טל סחייתמ "חספה תרחממ" עשוהי
ןושלכ) "הtה oויה oצעב" ןאכ הנוכמה ןסינב t"טב ערא ש¬ח תליכא לע רב¬מה
¬י/xכ ארקיו ,הרותה "הtּ¸הַ oויּהַ oצ¸ ע¸ ¬עַ וּלכ¸ את אל למ¸ ר¸ כַ ו¸ ילִ קָ ו¸ oח¸ ל¸ ו¸" : .(
ארקנה ןמtהש רמול ןתינ יעמשמ וד אוה "חספ" .רשקה¸ ה יפל oוקמ לכב ושרפל שיו ,
חספו ,'ה חספ :oה 'oיחספ' ינשש רמא ןואxהו" :x"סר oשב ע"באר בתוכ \כ
לארשי
ל
שוריפ היהיו ;t"ט oוי עשוהיב 'חספה תרחממ' הנהו ,ו"ט לילב - 'ה חספו ;
ןישו¬יק 'סות) י"רה כ"כו ."חספה חבt תרחממ - הרותב בותכה 'חספה תרחממ'
ב/tל תרחממ ה"¬ ,t"ט ל"ר אכה ,ו"ט יוה חספה תרחממ אמלעב¬ יהנ" :( ןושלו
דוחל םימכח ןושלו ,דוחל םיאיבנ ןושלו ,דוחל הרותה ." א"בשרה ןאכ בתכ הt ןיעכו
'חספה תרחמ' ןושל¬ ,oישרפמ שי" :וישו¬יחב עמשמ יתרת תרחממ עמשמ :
ונייה יעסמ הלא תשרפבש אוההו ;חספה תליכא תרחמ עמשמו ,חספה תטיחש
"חספה תליכא תרחמ ונייה אכה¬ אהו ,חספה תטיחש תרחמ
"
.
ושוריפ "חספ"ה ןמtש ריבסהל איה תישילשה תורשפאה דימת חספה תליכא ןמt
(ןסינב ו"ט ליל) " תועמשמש אלא , תר_ ח¸ מ¸ .הנתשמ "חסַ פּ¸ הַ הנבההמ הנושב
-- (ןסינב t"ט) אבה oויל איה "תרַ ח¸ מָ " ןושל תנווכש ,הטושפה "חספ"ש שרפל ןכתי
אוה ו"ט ליל = "חסַ פּ¸ הַ תרַ ח¸ מָ " כ"פעאו ,ןסינב ו"ט םוי ?¬ציכה .
:oינפוא ינשב תאt ריבסהל ןתינ
ןיאש qא "תרחמ" וא "רחמ" ארק טקנו "ארק קיי¬ אל תומוקמ טועימב" ,א"בטירה יפל
'א לאומש ;בל/אי רב¬מב :האר) ורקובל הלילמ רבעמב אלא ,רח¸ א oויב רבו¬מ
."ואצי ןסינב ו"טב¬ ,איה אמסרפמ¬ אתלמ¬ oושמ ,הּ ינשילב ארק ק¬ אלו" .(אי/טי
רiדו ָ רi¬-לכ ָ a ְ רiדו ָ רi¬-לכ ָ a ְ ת.אר " ל $ םד!' ב= !ח-
TR
:רמ- א J 9 < 1< ,םFר ! " E$ מ$ א ! י ! א2ה 2Nא $ * " .מ " )- תא <
םFר ! " E $ מ$ ית $ א ֵ G " יל $ הו !ה( י " ה0! )! הז < ר2ב)/ G - רמ( אל ֵ א2הה - ם.=G - ך ! נ " ב $ ל " & ! ד" # -ה $ ו "
:רמ- א J 9 < 1< םה < E! )$ לC# ! 2נת ! .א ?C אN ! א < א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - לC# ! דב - ל " G $ 2נית ֵ .בא / תא < אל(
2נית ֵ ב( א / ל - עG - 1" נ $ ר1< א / ;ר < 'ה ! תא < 2נל ! תת < ל ! 2נת ! א( איב $ ה ! ן)- מ- ל " ם1U ! מ$ אי $ .ה 2נת ! .או "
:םר לוקבו החמשב רמואו סוכה תא היבגמ ,תומה תא הסכמ
,\כלה .וינפלש oויה רחא \לוה הלילה - הרות ןתמ o¬וקש חיכוה "האלפהה לעב"
הt oוי הנכמ ,ןסינב ו"ט oוי אוה oירצממ לארשי ואצי וב ןמtהש ןייצמה בותכה
" תרחמ ¬"י ,o¬וקה oויל qרטצמ ו"טל ¬"י ןיבש הלילהש ינפמ ,"חספה [תליכא]
oי¬עומה ,ןיווt י"שר :ןייע) !הרות ןתמל o¬וקש ןמtב oיקסוע ונא ירהש - ןסינב
אסר-טנר 'מע ,מ"שת תרו¬המ ,"xחה oש תרותב חספ" ,הכלהב
א
.(
הרעה ,אי/ה עשוהיל ארקמ תעד ,ליק הדוהי :ע"ע 1S +ד"י םידגמ :ךותב ,הקשנה דוד לש רמאמ +
3מע ,ג"סשת םילשורי ,עשוהי רפסב םינוויכ 8 הנבל ינפ ,לאירא לארשי O[ 8 WL .
םלועה תאירבב 7,תימינפ ,רזנומ% ;וקמה ם"בשרה עודיו :ישוד 3מ : "ברע יהיו" , תא רמג 3קל8א
יפל ול רורב ,הלילהו ,ןושארה ,רואHםויה לש הרייה uwפה תרחמלו 8 םויה רחא אוה ,ןאכ
היה ,רקובב nויס :םויה "רקב יהיו" , רקובב ,זאו ותרnמלw ול םייתסנ "דnא nוי" .
."ןושאר םוי" אל עודמ ,בגא8בגא ,תק רבסומ םג הזב
TW
:ןיול א"ר חלשש ;בוק ךותמ
ב קרפ וז
:רגרובמה ש"בר תבושת ,העד עיבהל qמסומ ינא ןיאש ףא ,'וז' הלימה דוקינל רשאב ... תא בסהל ינוצרב
:תורוקמ ינשל םכבל תמושת
1 גרובמה% ,אנגמ גהנמ יפל ,ל"ירהמה דימלתמ הארנכ ,י"כ רוזחמ . ST .בה .דוק , OR 4רס 7
LTLSA ?ד .ם8י םימולתל ןוכמב 1S בתכנו "הז" תלמ הקחמנ כ"חאו "וז תעב4ב" :3א
."וז" :היתחת דקונמ םלוח .
L 3מע ,תלהק ירבד ,רגייג ז"שר . LSL8LSO :
ןתחה רמאש ,ןישודקב םישודקה גהנמ םינשמ רודה ינברש העומשה הבו4 אל...
תעב4ב" ו1 " רמאיש וגיהנה הלאו ,םלועל i1 וז יכ ...סעוכ ינא םישדחה לע אלו .םלוחב
וזבו ,םינושאר יגהנמ לכ םייקל תושפנ םירסומה ...יתנולת הלא לע ךא ...ומל לסכ םכרד
רשא םינ4קה ,םכמוקמ ילעמ םג יכ ,םכדבל םתא אלו ...םינובנו םימכח ךרד םיבזוע
ש יפל ,תונשל םכנור םאו ...םכישעמכ םישוע ...םכיתחת ו1 ,"תאז" אלו "רשא" ונבומ
שרש םישרשה 3ס ב4יה ודמלו ונש8ונשת םר4 הנה ו1 הנוי 3ר שריפ 3וכו יל יתרי וז םע"
םיב $ = !ח- 2נח" נ -א / ך " כ ! יפ $ ל " םיב $ = !ח- 2נח" נ -א / ך " כ ! יפ $ ל "
ח- G ֵ 1- ל " לN ֵ ה - ל " ת.ד.הל " ח- G ֵ 1- ל " לN ֵ ה - ל " ת.ד.הל "
ר5ֵה - ל " םמֵ .רל " רא ֵ פ ! ל " ר5ֵה - ל " םמֵ .רל " רא ֵ פ ! ל "
סN ֵ ק- ל " 2 הN ֵ )- ל " ך " ר ֵ ב ! ל " סN ֵ ק- ל " 2 הN ֵ )- ל " ך " ר ֵ ב ! ל "
2נל ! ו " 2נית ֵ .בא / ל - ה0! )! 1< ימ$ ל " 2נל ! ו " 2נית ֵ .בא / ל - ה0! )! 1< ימ$ ל "
2Nא ֵ ה ! םי•$ 9 $ ה - ל* ! תא < 2Nא ֵ ה ! םי•$ 9 $ ה - ל* ! תא <
2נ'י $ .ה 2נ'י $ .ה
ת2רחֵ ל " ת2דב " )- מֵ ת2רחֵ ל " ת2דב " )- מֵ
הח! מ" 0$ ל " ן.ג= !מ$ הח! מ" 0$ ל " ן.ג= !מ$
ב.4 ם.יל " לב < א ֵ מֵ ב.4 ם.יל " לב < א ֵ מֵ
ל.ד# ! ר.אל " הל ! פ ֵ א / מֵ 2 ל.ד# ! ר.אל " הל ! פ ֵ א / מֵ 2
הN ! א 6 ג " ל $ ד2G)" 1U $ מ$ 2 הN ! א 6 ג " ל $ ד2G)" 1U $ מ$ 2
רמ- אנ( ו " רמ- אנ( ו "
TS TS
Kי !2לל " ה - ה1! ד!ח/ הר ! י1$ וינ !פ ! ל " Kי !2לל " ה - ה1! ד!ח/ הר ! י1$ וינ !פ ! ל "
:ללהה תרישב ודיב סוכה קיזחיש יואר
םג כ"כו ."4פשמכ א"הה תרומת םהב ו"יוהו הז ןינעב םלכ םשרפל ןכתיו 3וכו רשא ןינעב
דומלת ןושלבש םידומ לכה אלה ,הנוי יפנכ תחת תוסחל םתאב םא ?או ...הז שרשב
:םיארוק 7...הזה רמאמה ןושל אוהש% ו1 . ןישודק רדס לכש אוה רבדב סאמנה םנמא ..
םנושל" יכ ,געללו שפנ הזבל הזב השענ i1 קחי עמושה לכ ,7ו"י ,3ז עשוה% "םגעל
איוז :הלכל ארוק ןתחהש בושחיו % Sau 7H רובעב אל םא עדוי ימו .א"לב הריזח םש אוהש ,
:רמאלמ ונניקז וענמ הז i1 . :רמאל םכיתובא ךרדל ובוש ןכל ו1 ל"או i1 .
הלימה קיתעת .7הרבסמ אלו% רוקמה יפ לע דוקינ יתפסוה איוז תונודינה םילימה תלדגהו תינמרגל
רגניול בקעי .רוקמב םניאו ינממ
:דמלמ ירוא
בתכ קורושב "וז" הביתה לע ביבא-לת תuיסרבינואמ jהכ nייn 'פורפ תא אומל הווקמ ינא .
.םי4רפה תא ךל חולשלו ,אבה עובשב ורמאמ לש קיודמה מ"המ
.ךשמהב אבוי ןהוכ 3פורפמ בתכמ הרעה
:ריאמ יסוי רבעמ היה ותעפשהבו שריה ר"שר לש וימיב .'וז' הלימה דוקינל רושקש המ לכב
תייגה קרפ ,א"ח ,זכשא גהנמ ישרש רפסב הבחרהב ןייע ,ואא_ םלוחל ואא¸ םלוחמ טרופקנרפב
מ"דפפב ןיידכ שמיש בגאש ,רגייג המלש ברהש חינהל שי .'ןיימד טרופקנרפ' קרפ-תת םלוחה
ןופצ ינבכ הגה ותמועל שריה ברה .ואא¸ הקיתווה תיזנכשא םורדה הייגהכ הגה ,תיללכה הליהקב
הלימה הרקמ לכב .ואא_ (ותדיל םוקמ) הינמרג ZAU ינש יפל המיאתמ רגייג ברל תיארנ הניא
'יוז' רמאת ונימיב תיתבישיה הייגהה .הקורש ו"אוב 'וז' חסונה תא ריאשהל שקיב qכיפלו ,תויגהה
תייגהל רתוי הבורקה קורושב 'וז' הלימה תא ריאשהל יאדכ ד"נעל ,ירוקמה םלוחהמ קחרתת איהו
.(םליוח) קיריחו ץמקב התוא רימהל רשאמ ,תירוקמה םלוחה תא ןי4ולחל ללושש ימ םג :ה"א
.?ילחתכ 7םלוח םוקמב קרוש% הע4ומ דוקינ לע ;ילמהל לוכי וניא ,י.ם יפוריא חרזמה םלוחה
:(קורושב םלוח תפלחה) א"ח זנכשא גהנמ ישרש qותמ םילימה תמישר הנה ,םינייעמה תלעותל
.'םימואת' ,'תמוערת' ,'תובורעת' ,'דוי לש וצוק' ,'אמוי תכסמ' ,'היבוט' ,'הרושב'
ד)- ו " ה& ! )- מֵ ך " ר ! ב( מ" י !י " ם1ֵ יה $ י " :י !י " ם1ֵ תא < 2לל " ה - ,י !י " ידֵב " )- 2לל " ה - Kי !2לל " ה -
ל)- ,י !י " םF.# ל* ! ל)- םר ! :י !י " ם1ֵ לN ! ה 6 מ" ,.א.במ" ד)- 1מ< 1<Z חר - ז " E$ מ$ :םל ! .ע
יה $ יG $ ג " E- ה - 2ניה ֵZ ל( א J יי !* - ימ$ ..ד.ב* " םFמ-Z 1U ! ה -
TA
,ת.אר " ל $ יל $ י: $ 1" E- ה - :תב < 1!Z ל !
ם)$ יב $ יש$ .הל " :ן.יב " א < םיר $ י ! ת:( 1" Cמֵ ,ל5! רפ ! )! מֵ ימ$ יק$ מ" .;ר < 'Z ב ! 2 םFמ-Z 1U ! G -
:Kי !2לל " ה - הח! מֵ 0" םינ $ G ! ה - םא ֵ , תFG -Z ה - תר < ק<Z )/ יב $ יש$ .מ ..E)- יב ֵ יד$ נ " ם)$ ,םיב $ יד$ נ "
יוארכ םיא4במ ךיא רקיעבו ,םידקנמ ךיא בגא% תויברעמל "סעב < 2רמ- " :ןכו
.ד"ימ 7,,הלקשמ המו ,םיברבו דיחיב וז הלימ
אקארק ,םידיסח תנשמ רפס לע 'וצע םעט' שוריפ ,אנליוומ פ"ר ריעה ,ד"וי תואה תייגה יבגל
דוי םירמוא ונאש ומכ אל ,אטבמה תתמא איה ןכו ,דוי :הזכ םלוחב איה דוי" :ב"ע דכ ףד ,ט"מרת
."קרושב
הבר הדותו בוט לכ
ריאמ .ש ףסוי
הרות ישקבמב האר :ריאמ יסוי קרושב וז רמול qבריוא ז"שרגה תעד ,בצש 'מע ןיאושינ סרטנוק
םלוחב ל"צ קודקד יפלש ףא
:וילא יתבושת הרוכבה יתב תא יתאשהשכ .השעמ ךל רפסא היעב ןיא ,ז"שר תא תרכזה
ךבריוא לאומש 3ר ןישודיקה רדסמ ותבישי שאר תא לאש אוה ,.ז רמול ינתחל יתרמא
.ימע םיכסה אוהו ו"רנ
....2ז רמול אקוודב הרוה ויבאש עמש אל אוה הארנכ
ברה% הבישיה שאר םשב "םיבבותסמה" הכלהה יקספ 7לככ% בורש ונעדי הבישיב ונייהשכ
,תסנכה תיבל ךרדב ותוא הוויל והשימשכ הרמאנ וז הארוה .םינוכנ םניא 7רוא הרותב גרבנייש
,תויתכלה ןניאש תולאש םינבר לואשל ללכב המל
:רפוע יסוי ר"ד הרעה ףיסוהל ימצעל השרא ,"ףעתסמה"ב םג אלא ,תדכ ,וז ןינעב קר אל םיקסועש ןוויכ
.(תינמרגב הריזח = וז תובקעב) תירבעה ןושלה תעיבק תעב תורז תונושלב תובשחתהה ןיינעב
:ג ,ח םירבד ,יש תחנמ יפ $ א ! .מ ןמ רב ,יפר א"והיל ךימסד >ת"פכ@ ד"גב לכ 8 3ה
םדוק הפרב יפ רמול ןכתי אל יכ ,הזכ הירק ןגוהל שגד ןהש ןהמ הברהו ,םיל4במה
יתעמשו .יתאמ כ"ע ,ךרבתי םשל הלילחו ,תפר ןושלב אוה יאנג ןושל יכ ,םשל
ןיאו ,הנידכ הפר א"פה 3ירפסה לכבו .ספ < א < ו " ןFC ל"ר אפב יופיר וק יפ $ תפר ןושלבש
,תפר ןושלל שוחל ונל wדקה jוwל יכרד jילuבמ jיאw
תונוwל ראw ינפמ . 3ה אפב יופיר וק יפ8יכ 73א% הכימב דוע ונאמו
,.1ד" ק! ל " הד!2הי " הת ! י "ה ! .ז)ֵ ל( ם)- מֵ בק ( )/ י - תיG ֵ ,םFר !Z " E$ מ$ לא ֵ ר ! 0" F תא ֵ G "
2דק" ר ! םיר $ ה ! ה < :ר.ח'ל " ב•( F ן5ֵר " = -ה - ,סנ( = !ו - ה'ר ! ם= !ה - .וית ! .ל1" מ" מ- לא ֵ ר ! 0" F
.ר.ח'ל " ב•( & $ ן5ֵר " = -ה - ס2נת ! י* $ ם= !ה - ך ! N " המ- .ןא( ינ ֵ ב " * $ ת.עב ! # " ,םיל $ יא ֵ כ "
ינ ֵ פ " N $ מ$ ,;ר < 'Z יל $ 2חZ ן.ד' ינ ֵ פ " N $ מ$ .ןא( ינ ֵ ב " * $ ת.עב ! # " ,םיל $ יא ֵ כ " 2דק" ר " & $ םיר $ ה ! ה <
:םFמ!Z .ני ")" מ- ל " 1ימ$ N ! ח- ,םFמ!Z םג -א / ר2\ה - יכ $ פ " ה( ה - .בק ( )/ י - K - .ל Z א J
:רמואו סוכה תא זחוא
.הפר אוהש ,רבד תואב
רפוע ?סוי
:ןהוכ םייח 3פורפ .הבר הדות
ינא ירמאמב .יזנכשאה גהנמה תא תונשל qרוצ םוש ןיאש רובס ינא םג ןכא הקחתמ תודלות לע
.רתויו הנש תואמ עברא הז ונתוא הוולמה הזה ןוקיתה ינא ראשה ןיב טטצמ תא םג הבחרהב
לש תלהק ירבד .רגייג
דגנ אטח הזב האור יניא .ייתובא תרוסמ דובכלו יבא דובכל ,ןכ רמוא ינא ףאו וז הצמ רמוא יבא
.הפ לבהבו די רחאלכ הלטבל ןיאו איה קודקד איה ףא תורוד תבר תיזנכשא תרוסמ .קודקדה
רחא ףודרל לוכי ינא ןיא .קיפסמ ינא ןיא םהינימל םינולעב רמאנש המ לכ לע ביגהל ליחתא םא
םירמואה לכ "רמול qירצ" תונקספב .םיאירב ויהיש ."ןקתל qירצ"
.י"שר םע שמוחב קפתסמ ינא .ללכ ארוק יניא םהיפלאל עובשה תשרפ ינולע תא ,בגאו
,בוט לכ
כ"ח
,וז תלימ תליפכב התעמ שדקל וליחתי אל םינתחש הווקמ קר ינא :ב"נ לש לבהה גהנמכ
.רכז </רכז ֵ שי המ ליבשב ,ןכאו ...םידע יגוז ינשבו תועב4 יתשב התעמ שדקל וליחתי ילוא ,עדוי ימו
,תועבא רשע הלכל
:רגניול :איה הרותפ יתלבה הלאשה לובגה jכיה ןיב יתלב הרואכל הרו
הרו ןיבל ,הופנ לבא תינקת תינקת-תת תא םג רישכנה . לקש רשע ,
וליג וא ותופת לדוג ללגב תונלשרב ספדנש הליפת רודיס לכ רישכנה
,גלפומה
הבושת
ןושלה יניינעב תוכלה קוספל אבש ימ ,םוקמ לכמ .איה הלאש לובגה תלאש ןכא המכ עדיש בוט
רתויש qירצ קסופ בר לכ .היתורוסמלו היתודלותל תונושה היתורוצו התוחתפתה ,ןושלה לע
םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
םFר ! " E$ מ$ 2נית ֵ .בא / תא < לCג !ו " 2נל ! '# " ר1< א /
ר.רמ! 2 ה\ ! מ- .G לכ( א J ל < הV <ה - הל ! י "N - ה - 2נ)! י# $ ה $ ו "
2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( או ֵ 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ן* ֵ
2נ)ֵ י# $ י -
RB
ם.ל1! ל " 2נת ֵ אר ! ק" ל $ םיא $ G ! ה - םיר $ חֵ א / םיל $ ג !ר " ל $ ו " םיד$ )/ .מל "
ך ! ת < ד!.ב)/ G - םי0$ 0! ו " ך ! ר < י)$ ןי -נ " ב $ G " םיח$ מֵ 0"
הברה דומלל לכו רוסא וא רתומ רמוא אוהש ינפל הברה דומלל qירצ אפור לבקמ אוהש ינפל
...טפצר םושרל ןוישיר
תרוצש דומלל רשפא ירמאממ ו1 הילע זרכוהש ינפמ קר תינקת אל איה .תינקת אל הניא
לע םידמלמ ,ריכזמ אוהש תורוקמה רקיעבו ,הז ןיינעב רגייג ןמלז ירבד םג .תינקת אל איהש
.qכ
ןיול א"ר 2ז הלימה .הז < הלימה לש הבקנ איה םלוחב .ז הלימה ,חכוותהל אב ינניא :
ומכ איה תו4שפב הקורשה רשא .רתוי בכרומ העמשמ לבא
םינוידה לכ .םש המיאתמ הניא הקורשה וז הלימה ,הז לש הבקנל םינווכתמ םינתחה
3דכו לארשיל םהל חנה חסונב םירוביד .תאז לכב התוא "רישכהל" רשפא םא םה
.ןאכ םימיאתמ םניא
,;ראב תרבודמה תירבעה איה ומא תפשו לארשי ;ראב לדגש רוחב ,ךמע עגה
רמוא אוה הבקנ ןושלב הז רמול הור אוהשכ תאז הלימה תא םג ריכמ אוה לבא , .ז .
אוה יתדה סק4ה ללגבש ןיבי אוה 2ז רמאל ול רמאי ברה םא ,הפוחב ודמעב התע
,הז תא ךיר ימ .רובידה ןושלב תינקת הניאש הרוב שמתשמ
"יא4יל"ה רודיסב וליפאו לארשי תדובע רודיסבו ד"בח רודיסב םידרפסה ירודיסבש ןאכ ריכזא
אנליו ..ז בותכ
Pייבתוכמל ויתחלשש ,ןהכ א"ח רמאמ םוסרפ רחאלQ ע"שת תפסות
םילוקישה תכרעמב :ךכ החסנל רשפא ,והילא 3ר לש "וז" הנע4ש שיגדהל ינורב :ר"פא
קר בשחתהל ןיא P,הרותה תאירקבוQ םייתד םיסק4בו הלפתב תירבע רבדל דיכ עירכהל
תירבעב בשחתהל שי אלא ,וניתובאל דעו הליפתה יחסנמל דע ויהש ןושלה ידבורב
אל יכ םא ,תינויגה איה המעשכלשQ וז הנע4 םע תכל קיחרהל רשפא Dוניפבש השדחה
הביס יהוז ילואו ,הפיאו אופא םילמה תמע4ה ןיב הליחתכל ןיחבהל לשמלו ,Pתיחרכה
תאמ ןרוק רודיס לש השדחה המדקהב שי המוד הנע4Q .דועו .ילארשי א4במב ללפתהל
Pלאירא ןנח ,יער
:ישוד
ן.ר ! ל " ך ! ח/ G - ז " מ$ ריק$ ל)- םמ! 5! )- י# $ י - ר1< א /
2נ1ֵ פ " נ - ת2ד: " ל)- ו " 2נת ֵ N ! א 6 # " ל)- 1ד!ח! רי1$ ך ! N " הד<.נו "
לC# ! הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
RL
.לא ֵ ר ! 0" F
החר החר
RO RO
:הלי4נה לע םיכרבמו הדועסל םיידיה תא םיל4ונ
.יתאמ המ ואר ךא גארפ ל ו ח ב םלוכ 3וכו "וז הקזח דיב"ה לכ ק"פל ז"פר
D ם
ם ל ו ח ב םלוכ ןכו וביירסב .
8ה האמה תודע% ןימימ גארפ 1T 8ה האמה תודע% לאמשמ הנולרבו ,7D 1W 7D
...עמאב הרקיה 4רופקנרפו '$ w/at ., עמשמ המ בגאו '$ wa'' D תינמרג התואב Dסאוו - .ז :א4ובמ%
Dהרורא :הברה םויה ןיבהואש המ אלא ןוקית וניא הז ירה ,"ןקתל" אל עודמ כ"או
םתס יהוז הנwויל הרuע תר1nה DD הר4ע לשמל וחק :ןאכל ךייש דואמ הזו ,הר4ע ןיינעבQ
לש תיקרו4 W דע םייחו םיכלהמ םי"לשאר 1LB "ה םעב אוה ימ :בגאו DD jוwאר וא/ו ישילשה ינשה ,"
יתעמש בגא ,יעיברה לw וינתnמ דnא לw ויפ iממ ,יינ1וא ומב ,אהארפב jאכ nויה 1 nהמ ,7י"ער%
8ש 1 אקווד , ע"ל ןמלא כ"ג ,רחא ןכ רמא םא ןיינעמ .1ב ֵ ל ! שדוקו ,ד"ב :ומשו D4"זמ ,הנורחאל בוש ןתחתה
ילואו ,ותפוnב i1 וא ו1 zoo P . . .
Dתאזה תעב4ב ןכו i1 ,ימא חא ,ידוד לשמל .דועו 4עגיס לש תינושלה תרוסמה ירמוש ייתובר ינודמיל
אאה - 8ןעד< ד"בא ,ל"ז 7ןיי4ש% יראב לאומש ג"הרה € % 2aa3 .ד"ימ .7
רמאי והשימ "ו"ח" םא 3הרקי3 המו 3תאז3 ב םימכח ועב4ש עב4ממ יוניש" רדגב הז םאה , תוכרב ,"
וא תינור" :רמאי םא םג ,תאז / וזה ןושלב 3השודק3 םוש ןיא ירה :םגו .אלש 3קה יל הארנ תו4שפב
תק עדויו ,ש"לתד אוהש רמאנ ואובו% "יל היונק תא" ,ל4 ,ןור ,ריש וא תיפמ וא תיפכ וא תיוור
" דמ קר אלא י4סינימפ8י4נא דמ אל ו"ח ,תינקנ השאה ,דומלת ןיינק השייעמ רמאי וא 73וכו "
:תיקינבאבשל םדוק תאז ריבסהש רחאל "סעד<מ.ל"ב ,הבחרהב הייונפמ ךתוא ךפוה ינא ירה"
תורימגב ךל ןתונ ינאש הז הטורפ הושב הזה "ןיינק-השעמ"ה י"ע ילש שיא-תשאל
-לש-םילשורי"ה תא ךלש הלבקב קפס אללו המלש תעד תורימגבו ,ילש הניתנב תעד
"וזה בהז תאז / וז אהת אל םאה ,3וכו תינמית וא ,7Dלדגמ םע% תיכ3 תעב4 וא ,אביקע 3רכ
,תשדוקמ
תעב4ב :תאזכ / וזכ אסריג יתיארש ל"נ םגו תא1 ד"ימ .האמל יל ורזעת ילוא ...
T[
:ם"במר ולא nירורמ םילכוא ונאש
,ארקד אנשיל אוה יכ
TT
והילא 3ר :ןיול בותכ ינפלש הדגהב וררמ! ש קוספהמ הארנכ איה תוע4ה .הומק 3מב וררמיו הומק 3מה םשש
.לעיפ לש חתפ תרומת
.םFד!י ! תל - י4$ נ " ל)- 2נ2 ! $ ו " וית ! . " מ$ G " 2נ1! 5" ק$ ר1< א / םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
איומ איומ
:רמואו תומה תא וידי יתשב ל4ונ
אי $ .Eה - םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
RW
.;ר < 'ה ! ןמ$ םח< ל <
TR
."םיירממ אי אוה וליאכ ומע תא תוארהל םדא בייח רודו רוד לכב" ןיינעמה חסונל בל ומיש
תדגהו "ךנבל תדגהו" רמאנש ...ךכל עויסה המ ירהש 4שפה לש תינשרפ הניחבמ ?ידע ל"נה תוארהל חסונה יתעדל
.ךמע יפלכ אלו רחא והשימ יפלכ הלועפ הנווכה
הנומת@ O >
.דרפס שוריג םדוק הספדנש הלובנוקניא X הראגחלא ידאו .ב"מר .חספ לש הדגהב אמנ ל"נה חסונה
,חמשו רשכ חספ ןרע
וביירסב 8כ ,די בתכ , 1[B ,7D% שוריגה ינפל הנש
:הייעבה תא דקנמה "רתופ" תiאר ְ לַ .ד"ימ DD
TS
רמַ אנו ְ .Kי !2לל " ה - Pהשדח הרישQ וינ !פ ! ל " Dה הנשמ י קרפ םיחספ י"יתכב ע" X
 רמאנ < ו לוגס דוקינב רמאנו ל" הריש וינפל רמאנו רמאישכ :אע ק"ס געת ןמיס ב"מ
:PםינורחאQ םירמ תלואג לע יאקד רבע ןושל אוהש
רתוי ,הרואכלו Dהרמאנו ל"לוה ,כ"א :וק 3מע ,ה"סשת ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר
םיע4מ 7זק 3מע% םשו .7"הכרב קמע" כ"כו% הריש םג ארקנה ללה רמאנ( ?כית וישכע ל"רו ,7המולח 3נ% "רמאנ( ו" הארנ
הריש המל הwדn "ו , 1א הרישה תא י"ומ רישי תא1ה .םירמ חספ תברקהב ורשש תומדוק תוריש יקופאל X "
TA
והילא 3ר :ןיול יהיבגמה יתוא היבגמה וניא יליפשמה + +יתוא ליפשמה וניא ימיקמ םיקמה וניא
:שרפתמו תפסונ ?וסב 3יה הלא לכב .יתוא ליפשמה ,7ה"בקה% היבגמה .בישומ ,בישוהל ,םיקמ ,
| ל"מכאו ,ודרש 8 הרישבו ,כ"דב "תוסחי"ה ו4משנ תרחואמה תירבעב ,עודיכ }
RB
הכרבב ה וא ונעיג י ,ונעיג
וביירס : וניu_ יג ִ י ַ 7Dךכ%
גארפ : 2נ)ֵ י# $ י - .ד"ימ .
R1

jליא-רב תuיסרבינוא , q ד י ע ו ב w
רפסמ SBW , u"סwת ,nספ
" 7תועu גהנמ - תבw יאצומב "nיnב1ה jמו nיnספה jמ
1ועיבא לאכימ ר"ד } q"נתל הקלnמה
:הרעהה תא םיאומ ונא ,ללהה לש ןושארה וקלח ?וסבש הכרבב ,תויזנכשאה תודגהה ןמ המכ יפל
לכב אל ךא ."םיחספה ןמו םיחבזה ןמ" םוקמב תאזו ,"םיחבזה ןמו םיחספה ןמ רמוא תבש יאומב"
המ המ
ךרבמו הסורפהו הנוילעה המה תא וידיב זחוא
ה\ ! מ- תל - יכ $ א / ל)- 2נ2 ! $ ו " וית ! . " מ$ G " 2נ1! 5" ק$ ר1< א / םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
לכש וא% הסורפה ןמ תיזכו הנוילעה המה ןמ תיזכ םיבוסמה ןמ דחא לכל ןתונו ומעל ל4ונ
ילב לאמש תבסהב םילכואו 7וינפלש הרומשה המה ןמ םיתיז ינשכ ומעל חקול דחאו דחא
רומגיש דעו וידי ל4נש העשמ רדסה ךרול וניאש רובידב קיספהל אלש רהזי .ללכ הקספה
."ךרוכ" תליכא
תאז םא ,חסונה ןמ םינשמ תבש יאומבש רמאנ המ ךמס לע ,ןכ םא .עיפומ הז 4פשמ תודגהה
דומלתב אלו הנשמב אל העיפומ איה ןיא ,תודגהה לכב וז היחנה הרמאנ אל עודמ ,תבייחמ היחנה
.םירחאו םהרדובא ,ם"במרה ,ןואג יאה בר רוזחמב אל ?או
:ונינש ,ב"ע ז4ק ,םיחספ ילבבבש הנשמב .ןלהלדכ הסרג ילדבה שי דומלתבו הנשמב
םיאבה םירחא םילגרלו םידעומל ונעיגי וניתובא יהל8או וניהל8א 3ה ןכ רמוא אביקע יבר
םש לכאנו ךתדובעב םיששו ךריע ןינבב םיחמש םולשל ונתארקל nיnב1ה jמו nיnספה jמ .
:רמאנ ו ,י דעומ רדסבש הנשמב םלואו
םיאבה םירחא םידעומלו םילגרל ונעיגי וניתובא יהול8או וניהול8א 3ה ןכ ,?יסומ הביקע יבר
לוכאל ,ךתדובעב םיששו ךריע ןיינבב םיחמש ,םולשב ונתארקל nיnספה jמו nיnב1ה jמ .
ה האמה ,הינמרג% לייו בקעי 3ר אוה תבש יאומב חסונה ןמ תונשל היחנהה רוקמ 8 1[ לש ודימלת ,7
ןיאד םיחבזה ןמו םיחספה ןמ רמאי זא ש"מב חספ אובישכ" :7גק ןמיס% ויתובושתב בתכש ,ל"ירהמ
ה האמה ,הינמרג% ןדמע בקעי 3ר לבא ."תבשב הבירק הגיגח 8 1S ןיא" :רתא לע ורודיסב בתוכ 7
."ללכ הגיגח םש ןיא ש"מב יכ םעפ םושב תונשל
.רשקהה ןמ הלועש יפכ ,3תבש יאומב3 םתנווכ ו"ירהמ ירבדב "ש"מב" תובתה ישארש הארנ
ןכא ,תבש יאומב הגיגח ןברק םיבירקמ יתממ :הלאשה הלוע זא םלוא בקעי 3ר ריעמ8לאוש ךכ
ש"מב רויקהש בשח אל ןדמע בקעי 3ר .3וכו ...ךיר ןיא" :ןדמע שיש רבס אלא רחא והשמ ןיימ
.תותבש יאומב חסונה ןמ תונשל גהנמה תא קיספהל
לככ .תואחסונה יפוליחל רשק ול שיו ,"ש"מב" רויקה לש יוגש חונעפב ודוסי ןיינעה לכש יל הארנ
ןיבו דעומ רדסבש הנשמה ןיב חסונה יפוליח לע ריעהל ידכ הנשמב ןויליגה ילושב עיפוה הז רויק ,הארנה
גהנמל איבה "תבש 3מב" ?וריה לש וא "ש"מב" תויתואה לש ןוכנ אל חונעפש ןכתיי .דומלתבש הנשמה
7"לודגמ"ל "לידגמ" ןיב ןוזמה תכרבב יונישב ונימש יפכ% רחא חסונ תבש יאומב רמול תוע4ה . 1
1
: A Study in t/e 6a''$-er 2a33ada/ " "םיחספה ןמו םיחבזה ןמ A) Mi'/c$n ,
The Jewish Quarterly Review, NS 17 819279, 44) :011:0; םירמאמ המכבש ןייל שי . ב jורוwי ,
ישאר לש ססובמ יתלב חונעפ ינפמ רמשיהל ךרוה לע לגיפש בקעי 3פורפ דמע ,גי8י םיכרכ
.תובית
ר"פא : תמדקהב רעומכ% ה4ושפ הכ הניא פ"כע .תיע4ומ הארנכ 7המימת הרות לעב לש% וז הרעשה ,עודיכ
.היליאמ הנוכנו תנבומכ הריכזהל ןתינש 7ןהאק ברה לש רושימל בוקעה
RL
לאוג/לאג
םיחספ יקודקד ימוי
ינוניבה ידיקפת
רורמ רורמ
.ותורירמ םע4 ראשיש ידכ רענמו תסורחב ולבו4 ,םיבוסמה לכלו ומעל רורמ תיזכ ל4ונ
:ךרבמו
.ר.רמ! תל - יכ $ א / ל)- 2נ2 ! $ ו " וית ! . " מ$ G " 2נ1! 5" ק$ ר1< א / םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
הבסה ילב םילכוא
ךרוכ ךרוכ
וניא וא תסורחב לוב4% רורמה ןמ תיזכ המע ךרוכו תיזכ הנממ ל4ונו ,הנותחתה המה תא עוב
לכש וא% םיבוסמל קלחמ אוה ךכו .עמאב רורמו ה4מל המו הלעמל המ ,7גהנמה יפכ 8 לוב4
.7ךרוכו וינפלש הרומשה המה ןמ ל4ונ םהמ דחא
:םירמוא אלא 3ךרוכ3 לע םיכרבמ ןיא
חס- : < ך " ר ֵ .* הי !ה ! ם= !ק- הי !ה ! 15!ק" E$ ה - תיG ֵ 1< ןמ- ז " G $ לN ֵ ה $ ה1! )! ן* ֵ 8 לN ֵ ה $ * " 15!ק" E$ ל - רכ < ז ֵ
:2הל 6 כ " אי( םיר $ ר( מ" 2 ת.\מ- ל)- :רמ- א J 9 < 1< המ- ם= ֵק- ל " דח- י -G " לכ ֵ .או " ר.רמ! 2 ה\ ! מ-
לאמש תבסהב םילכוא
:יwוד 'מ
תדגהמ תקייודמ הקתעה גארפ :
הומה חקי ךכ רחאו (!qכ) תישילשה הנעבי הנותחתה םינשל ןתיו הילע גו4אל א לכאיו דחיב אלב
הכרב אלא ךכ רמא (!qכ) ללה השע ןכ שדקמה תיבש ןמזב םיק היה ךרוכ המ רורמו דחיב
המכ לכאיו 3נש והלכאי םירורמ לע תומ
ךרוע ןחלש ךרוע ןחלש
חלמ ימב היב לוכאל םיגהונ ,הדועסב םיליחתמש םדוק
תיזכ ךכ8רחא לכאיש ידכ ,ידמ רתוי וסרכ אלמי אלש רהזיו .ןתנ רשא 3ה תכרבכ םיתושו םילכוא
.ןובאתל ןמוקיפא
.םויה ןינעמ הרות ירבד הדועסב ריכזהל יואר
RO
:"הצחר" יבגל
[המלש הדגהב יתיאר qכ] "ץחר" עיפומ ןכא י"כב
PרגוסהQ ןורחאה זורחה קרש ,ידוד הכלב ומכ "רגוס"ה לש ,תלבוקמ הזירח תרו וז
:זרחתמ ,הליגנו ,הלגנ ,הליחת ,הלבקנ 3דכו
ןמניילק ןור ,רשכו חמש חספ
RW
,רוחא גוסנ
ןופ ןופ
ןמוקיפאל רדסה תליחתב ןיפהש המה תסורפ תא איומ הדועסה רמגב
R[
םג ןתונו תיזכ ל4ונ ,
.לאמש תבסהב םילכואו 7םהינפלש הרומשה המה ןמ םיל4ונ םהש וא% םיבוסמל
ךרב ךרב
.םינורחא םימ םיל4ונו ישילש סוכ םיגזומ
.חרוא שי םא ?א ןמזמ תיבה לעב רדסה לילבש םיגהונו .ןמזל םיבייח דחאכ ולכאש השלש
:םימ$ ל " ח( * " 2ניFה ! ן.= $ תב - י1$ תא < הו !ה( י " ב21G " .ת.ל)/ E- ה - רי1$
ם)$ ת.0)/ ל - הו !ה( י " לי5$ ג " ה $ םF.#ב - 2רמ" אי( ז' .ה9 !ר $ 2ננ ֵ .1ל " 2 2ני: $ ק.ח0" אל ֵ E! F ז'
:הN < א ֵ
:םיח$ מֵ 0" 2ניFה ! .2נE! )$ ת.0)/ ל - הו !ה( י " לי5$ ג " ה $
:בג <9 < G - םיק$ יפ $ א / * - 2נת ֵ יב $ 1" תא < הו !ה( י " הב ! 21
:2ר( ק" F ה9 !ר $ G " ה)! מ" ד$ G " םי)$ ר " V( ה -
:וית ! E( ל 6 א / א0ֵ נ( .ה9 !ר $ ב " אב( י ! אG( .ער - V !ה - ך " 1< מ< א0ֵ נ( הכ( ב ! 2 ך " ל ֵ י ֵ ך " .לה !
RT
R[
םכחה ןבב ליעל האר
RT
:ד"ימ
1[8A : jו1מה תכ ַר ְ a ִ רדס : jמו1מ ית - .Gר - . 7ךרבנ :בותכ אל% תושרב ,3וכו םש יהי , תואב ןאכו% שש
.ןהכ םש ןיאשכ תויורשפא
םע תאז וניר _ iמ 7:דחוימ דוביכב הליהק יבושחל וא/ו םימכח ידימלתל קנעוהש דחוימ יזנכשא ראות איה
ירומ אבא • יתוברו תיבה לעב בר ירומ אבא • יתוברו תיבה לעב בר וניר _ iמ 2ניר ֵ .מ • תיבה לעב בר
• תיבה לעב בר
.יתוברו ןנברו ןנרמ תיבה לעב בר • יתוברו בר 2ניר ֵ .מ2 תיבה לעב בר
7:תויורשפא שולש שי םינהוכ וא ןהכ שי םא% jהכ • יתוברו תיבה לעב ברו םינהכ • יתוברו תיבה לעב ברו
.יתוברו בר 2ניר ֵ .מ2 תיבה לעב ברו ןהכ
ןז אוה יכ :אלו% א_ 8 ל 7ןז לכל ... ויתָ iיר ְ a ִ 7Dזנכשא תרוסמ יפל ,דקונמ ךכ% י8י התא ךורב ארב רשא :אלל%
73וכו ךדי תא חתופ רומאכ ןוזמ תליכא לעו שָ ןז ה& ! C % שָ 7;מקב ןישה התא םיסנה לע :אל% ו 7לע" ...
ינ ַומwn ... הכ % תובשהו ...ולא הכנח ימי ...ןכ רחאו .הזה םוי ול 7 7רוקמב ךכ .םיירגוסב% ...ולומג
תירבעב תניינעמ תרתוכ% 7: nילwורי הנוב 7:וז הכורא הכרב הליחתמ םעב ןאכ יכ .םחר תכרב תליחת ינפל% .
םחר אנ ...
7:הר ינפל תרתוכ% .תבw תרכ1ה .ךנור תומכ הבהאב וב חונלו qנוצרa ִ 7Dרוביחה ו"יו אלל% אלש ...
יהִ תְ 7Dד"ויב% ...הר 7:אביו הלעי ינפל תרתוכ% .nיבוu nימיו wדn wאר תרכ1ה ...םייחל וב ונעישוהו
התא םוחרו ןונח 7ךלמ% ל8א יכ 7רוקמב ךכ .םיירגוסב ךלמ% ...
הרהמב ...הנבו a ְ ונימי 7Dהשוגד ת"יב% ןחל ... ו םימחרלו דסחל ו חורל 7ו"יוב% 8לכמו ...החלהו הלה
ונרסחי8לא ב24 :בותכ אל% nלועל 7Dונרסחי לא םיחנ חנל ונב ראפתיו ... :בותכ אל% ו דuַלָ 78 ןמחרה .
חלשי אוה :אלל% ונל 7 8תא ונל8חלשי אוה ...3וכו הבורמ הכרב הº ָלִ א_ 7Dוהילא אל% .
8תאו הזה תיבה לעב בר8תא • יל רשא8לכ8תאו יתוא • יל רשא8לכ8תאו יינב8תאו יתשא8תאו יתוא
ונתוא ...הזה תיבה תלעב יתרומ ימא8תאו הזה תיבה לעב ירומ יבא8תא • ...הזה תיבה תלעב ותשא
.מכ " 2 ,ונל רשא8לכ תאו 7Dרוביחה ו"יוב% יהתש תוכז ונילעו םה < יל ֵ )/ ...וכרבתנש 7ד"ויב% החונמו תבש ...
םימלועה ייחל 7העידיה א"הב% דיוד תכס8תא ונל םיקי אוה ...הכרבלו הבו4ל תאזה הנשה8תא ...
:ןינמזמ ךכו ,ןומיזב ןיביח דחאכ ולכאש השולש
רמוא ןמזמה 8 :ך " ר ֵ ב ! נ " ית - .Gר -
םינוע םיבוסמה 8 :םל ! .ע ד)- ו " ה& ! )- מֵ ך " ר ! ב( מ" הו !ה( י " ם1ֵ יה $ י "
:3וכו "םש יהי" רזוח ןמזמה 2נל " כ - '1< 72ניה ֵ ל( א J הרשעב% ך " ר ֵ ב ! נ " ית - .Gר - ו " ןנ !ר ! מ! ת21ר " G $
:.N1U < מ$
:םיבוסמה םינועו ך " 2רG ! הרשעב% 2ניה ֵ ל( א J 7 :2ניFח! .ב24ב " 2 .N1U < מ$ 2נל " כ - '1<
:רזוח ןמזמהו ך " 2רG ! הרשעב% 2ניה ֵ ל( א J 7 :2ניFח! .ב24ב " 2 .N1U < מ$ 2נל " כ - '1<
:הנוע לכא אלש ימ :ד)< ו ! םל ! .על " דימ$ & ! .מ1" ך " ר ! ב( מ" 2 72ניה ֵ ל( א J % ך " 2רG !
(iמשְ q ְ ורב ָ ו אוה q ְ ורa ָ )
77
ך " 2רG ! ך " 2רG ! דס< ח< G " ןחֵ G " .ב24G " .N* 6 םל ! .עה ! תא < ןV !ה - .םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C
רס- ח! אל( דימ$ & ! ל.ד# !ה - .ב24ב " 2 ..5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ר0! G ! לכ ! ל " םח< ל < ןת ֵ .נ א2ה .םימ$ ח/ ר - ב " 2
ל*( ל - סנ ֵ ר " פ - מ" 2 ןז ! לא ֵ א2ה י* $ .ל.ד# !ה - .מ1" ר2ב)/ G - .ד)< ו ! םל ! .על " ן.זמ! 2נל ! רס- ח" י < לCו " 2נל !
לכ ! ל " )- יG $ 0" מ- 2 ך ! ד<י ! תא < ח- ת ֵ .: .ר2מ'* ! .אר ! G ! ר1< א / וית ! .=ר $ G " לכ ! ל " ן.זמ! ןיכ $ מֵ 2 ל*( ל - בי4$ מֵ 2
:ן.ר ! יח-
:ל*( ה - תא < ןV !ה - .הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
הד<.נ הד<.נ ל)- ו " .הב ! ח! ר " 2 הב ! .4 ה5!מ" ח< ;ר < א < 2נית ֵ .בא / ל - & ! ל " ח- נ " ה $ 1< ל)- .2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ך ! N "
& ! מ" ת - ח! 1< ך ! ת " יר $ G " ל)- ו " .םיד$ ב ! )/ תיG ֵ מ$ 2נת ! יד$ פ " 2 .םFר - " מ$ ;ר < א < מֵ 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נת ! א ֵ .ה1<
דס< ח< ו ! ןחֵ םי= $ ח- ל)- ו " .2נ& ! )" ד-.ה1< ך ! יI< ח6 ל)- ו " .2נ& ! ד" E- N $ 1< ך ! ת " ר ! .& ל)- ו " .2נר ֵ 0! ב " G $
לכ ! ב " 2 ת)ֵ לכ ! ב " 2 ם.י לכ ! G " .דימ$ & ! 2נת ! .א סנ ֵ ר " פ - מ" 2 ןז ! ה& ! C1! ן.זמ! תל - יכ $ א / ל)- ו " .2נ& ! נ " נ -.ח1<
:ה)! 1!
ל*( ה - ל)- ו " ל*( ה - ל)- ו " יח- ל* ! יפ $ G " ך ! מ" 1$ ך " ר - G ! ת " F .ך " ת ! .א םיכ $ ר " ב ! מ" 2 ך " ל ! םיד$ .מ 2נח" נ -א / 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י "
הב ! ]( ה - ;ר < 'ה ! ל)- ך ! יה < ל( א J הו !ה( י " תא < & ! כ " ר - ב ֵ 2 & ! )" ב ! 0! ו " & ! ל " כ - 'ו " .ב2ת* ! * - :ד)< ו ! םל ! .על " דימ$ & !
:ך " ל ! ןת - נ ! ר1< א /
:ן.זE! ה - ל)- ו " ;ר < 'ה ! ל)- .הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
םח< ר - םח< ר - .ך ! ד<.ב* " ן* - 1" מ$ ן.= $ ל)- ו " .ך ! ר < י)$ םFל - 1! 2רי " ל)- ו " .ך ! E< )- לא ֵ ר ! 0" F ל)- 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " אנ !
:ויל ! )! ך ! מ" 1$ אר ! ק" 9 $ 1< 1.דI! ה - ו " ל.ד# !ה - תFG - ה - ל)- ו " .ך ! ח< י1$ מ" דו $5! תיG ֵ ת2כל " מ- ל)- ו "
7ד"ויב% תל < פ < 9( ה - 7רוקמבכ% .
RR
ותרימא תורוקמ
הר ! ה ֵ מ" 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נל ! חו -ר " ה - ו " .2נחֵ יו $ר " ה - ו " 2נל ֵ * " ל " כ - ו " 2נסֵ נ " ר " : - 2ננ ֵ 2ז 2נ)ֵ ר " .2ניב $ ' .2ניה ֵ ל( א J
ידֵיל $ אל( ו " םד!ו ! ר0! G ! תנ -& " מ- ידֵיל $ אל( 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נכ ֵ יר $ " & - לC אנ !ו " .2נית ֵ .ר ! ל* ! מ$
ה1! .דI" ה - .הח! 2ת: " ה - .ה'ל ֵ E" ה - ך ! ד" י !ל " םא $ י* $ .םת ! 'ו !ל " ה -
RS
אל( ו " 1.בנ ֵ אN( 1< .הב ! ח! ר " ה ! ו "
:ד)< ו ! םל ! .על " םל ֵ * ! נ $
:םירמוא תבשב
ל.ד# !ה - תG ! 1U - ה - י)$ יב $ 1U " ה - ם.י תו - " מ$ ב " 2 ך ! ית < . " מ$ G " 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נ ֵ יל $ ח/ ה - ו " ה ֵ ר "
תG ! 1" ל $ ך ! ינ < פ ! ל " א2ה 1.דק! ו " ל.ד# ! הז < ם.י י* $ הV <ה - 1.דI! ה - ו "
RA
הב ! ה / CG " .G ח- 2נל ! ו " .G
ח- ינ $ ה ! ך ! נ " .ר " ב $ 2 ך ! נ < .ר " תו - " מ$ * "
SB
הח! נ !א / ו - ן.גי !ו " הר ! ! אה ֵ & " אN( 1< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נל !
רי)$ םFל - 1! 2רי " ןי -נ " ב $ ב " 2 ך ! ר < י)$ ן.= $ תמ- ח! נ < G " 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נא ֵ ר " ה - ו " 2נת ֵ ח! 2נמ" ם.יG "
:ת.מח! 9 < ה - ל)- ב - 2 ת.ע21י "ה - ל)- G - א2ה ה& ! C י* $ ך ! 1< ד" ק!
2ניה ֵ ל( א J 2ניה ֵ ל( א J 2ננ ֵ .רכ " ז $ רכ ֵ V !Fו " דקֵ : ! Fו " עמ- 1U ! Fו " ה < ר ! י ֵו " הא < ר ! י ֵו " )- י# $ י -ו " אב( י !ו " הל < )/ י - 2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( או ֵ
ך ! 1< ד" ק! רי)$ םFל - 1! 2רי " ן.רכ " ז $ ו " ך ! 5<ב " )- דו $5! ןG < ח- י1$ מ! ן.רכ " ז $ ו " 2נית ֵ .בא / ן.רכ " ז $ ו " 2ננ ֵ .דק" פ $ 2
םי= $ ח- ל " םימ$ ח/ ר - ל " 2 דס< ח< ל " 2 ןחֵ ל " הב ! .4ל " ה4! ל ֵ פ " ל $ ך ! ינ < פ ! ל " לא ֵ ר ! 0" F תיG ֵ ך ! E" )- ל* ! ן.רכ " ז $ ו "
:הV <ה - ת.\E- ה - גח- ם.יG " ם.ל1! ל " 2
רב - ד" ב $ 2 .םיב $ .4 םי= $ ח- ל " .G 2נ)ֵ י1$ .הו " הכ ! ר ! ב " ל $ .G 2נדֵק" פ ! 2 הב ! .4ל " .G 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נר ֵ כ " ז !
ן29ח- 7ך " ל < מ< % לא ֵ י* $ 2נינ ֵ י)ֵ ך ! יל < א ֵ י* $ 2נ)ֵ י1$ .הו " 2ניל ֵ )! םחֵ ר - ו " 2נ9 ֵ ח! ו " ס2ח םימ$ ח/ ר - ו " ה)! 21י "
:ה& ! ' ם2חר - ו "
.םFל ! 1! 2רי " וימ! ח/ ר - ב " הנ ֵ .G .הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG ! .2נימֵ י !ב " הר ! ה ֵ מ" G $ 1ד<I( ה - רי)$ םFל - 1! 2רי " הנ ֵ ב " 2 .םFל ! 1! 2רי " וימ! ח/ ר - ב " הנ ֵ .G .הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG ! .2נימֵ י !ב " הר ! ה ֵ מ" G $ 1ד<I ( ה - רי)$ םFל - 1! 2רי " הנ ֵ ב " 2
:ןמֵ ' :ןמֵ '
ך " 2רG ! ך " 2רG ! .2נא ֵ ר " .G .2נר ֵ י5$ C .2נ* ֵ ל " מ- .2ניב $ ' .לא ֵ ה ! .םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C
בי4$ Eֵ ה - ו " ב.]ה - ך " ל < E< ה - .לא ֵ ר ! 0" F ה)ֵ .ר 2נ)ֵ .ר .בק( )/ י - 1.דק" 2נ1ֵ .דק" .2נר ֵ " .י .2נל ֵ א / .#
2נל ֵ מ" .ג א2ה 2נל ! מ! ג " א2ה .2נל ! בי4$ יי ֵ א2ה בי4$ ימֵ א2ה בי4$ יה ֵ א2ה ם.יו ! ם.י לכ ! G " 1< .ל*( ל -
.ה)! 21יו $ הכ ! ר ! G " .הח! ל ! " ה - ו " הל ! \ ! ה - .חו -ר < ל " 2 םימ$ ח/ ר - ל " 2 דס< ח< ל " 2 ןחֵ ל " ד)- ל ! 2נל ֵ מ" ג " F א2ה
RS
PהשודגהQ
RA
.ן4ק ;מק
,םלוח אל המל ע"ו
SB
Fr$%: !r) M$rdec/ai 2a*4erin %'w*td(3%ai*)c$% !ate ישיש םוי : 11 לירפא LBBS BS:WL
ונל חנה ךנורבו תויהל ךירו ,שוביש יאדול בורק אוה םיסופדב יומכ ונל חינה ךנורב .ןוזמה תכרבבש הר תכרבב
הנשה תותבש לכ חנה רמול יתובאמ ידיב תרוסמ ןכא הז ןיינעב .םינושאר המכ חסונכ
.קודקדה יללכל המאתהב ,"חנה" אוה 7תירוקמה הרודהמב גק 3מע% ורודיסב ג"סר חסונ .ב.נ
לC םל ! .על " ב24 ל* ! מ$ 2 .ב.4 לכ ! ו " ם.ל1! ו " םי= $ ח- ו " םימ$ ח/ ר - ו " .הל ! * ! ל " כ - ו " הס! נ !ר " : - .המ! ח! נ <
.2נר ֵ •" ח- י " :ןמא
ןמ! ח/ ר - ה ! ןמ! ח/ ר - ה ! :ד)< ו ! םל ! .על " 2ניל ֵ )! ך " ל( מ" F א2ה
ןמ! ח/ ר - ה ! :;ר < 'ב ! 2 םFמ- 1U ! G - ך " ר - G ! ת " F א2ה
ןמ! ח/ ר - ה ! ד)- ל ! 2נG ! ר5-ה - ת " Fו " .םיח$ ! נ " ח - נ ֵ ל " 2 ד)- ל ! 2נG ! רC: ! ת " Fו " .םיר $ .5 ר.דל " חG - & - 1" F א2ה
:םימ$ ל ! .ע ימֵ ל " .על " 2
ןמ! ח/ ר - ה ! :ד.בכ ! G " 2נסֵ נ " ר " פ - י " א2ה
ןמ! ח/ ר - ה ! 2נN ֵ )6 רG( 1" F א2ה
S1
:2נ ֵ ר " Cל " ת2=מ$ מ" .ק 2נכ ֵ יל $ .י א2הו " 2נר ֵ א2 ! - ל)- מֵ
ןמ! ח/ ר - ה ! :ויל ! )! 2נל " כ - '1< הז < ןח! ל " 16 ל)- ו " הV <ה - תFG - G - הG ! ר 6 מ" הכ ! ר ! G " 2נל ! חל - 1" F א2ה
ןמ! ח/ ר - ה ! ת.ב.4 ת.ר.0G " 2נל ! ר0U < ב - יו $ ב.]ל - ר2כז ! איב $ 9 !ה - 2ה= !ל $ א ֵ תא < 2נל ! חל - 1" F א2ה
:ת.מח! נ < ו " ת.ע21י "
ןמ! ח/ ר - ה ! תFG - ה - תל - )/ G - 7ית $ ר ! .מ יE$ א $ % תא < ו " הV <ה - תFG - ה - ל)- G - 7יר $ .מ יב $ '% תא < ך " ר ֵ ב ! י " א2ה
.םה < ל ! ר1< א / ל* ! תא < ו " ם)! ר " ז - תא < ו " םת ! יG ֵ תא < ו " םת ! .א .הV <ה -
:רמאי ומע ןחלש לע ךומס םאו% י& $ 1" א $ תא < ו " ית $ .א 7ית $ ר ! .מ יE $ א $ תא < ו " יר $ .מ יב $ '% ך " ר ֵ ב ! י " א2ה ןמ! ח/ ר - ה !
,בק( )/ י -ו " קח! " F םה ! ר ! ב " C 2נית ֵ .בא / 2כר " G ! ת " 9 $ 1< .מ* " .2נל ! ר1< א / ל* ! תא < ו " 2נת ! .א ,7יל $ ר1< א / ל* ! תא < ו " י)$ ר " ז - תא < ו "
:ןמ ֵ ' רמ- אנ( ו " .המ! ל ֵ 1" הכ ! ר ! ב " G $ דח- י - 2נN ! * 6 2נת ! .א ך " ר ֵ ב ! י " ן* ֵ .ל*( .ל*( מ$ .ל*( G -
ם.רE! G - ם.רE! G - הכ ָ ר ָ ב ְ אw

ָ נ ִ ו ְ .niלשָ תר ¸ מ¸ שְ מִ לְ אה_ nְ ש¸ תוכ1 ְ וניל_ uָ ו ְ nה¸ יל_ u¸ ודnְ לַ י ְ
nיהִ ל א_ ינ _יu_ a ְ בiu לכ ¸ w_ ו ְ jn_ אצָ מְ נ ִ ו ְ .ונu_ שְ י ִ יה_ ל א_ מ_ הקָדָצְ ו .הו ָה י ְ תא_ מ_
:nדָµו ְ
:ב"העבל ךרבי םירחא ןחלש לע לכוא אוה םא
י ויה ְ י ִ ו ְ .ויס ָ כ ָ נ ְ לכ ָ ב ְ דאֹ מ ְ חל ! ְ י ִ ו ְ .אב ָ ה "ל ָ #על ָ "ל $ % ָ י ִ אלֹ ו ְ ה& 'ה "ל ָ #עב ָ תי ִ ב ה ל( ב )#בי $ א*ֹ ) ' +#!ר ָ יה ִ ְ
ל,ו ְ .וניד$ י ָ ה- $ ( . מ ב ְ אלֹ ו ְ וידָי ָ ה- $ ( . מ ב ְ אלֹ +ט ָ - ָ ט#ל) ְ י ִ ל,ו ְ .רי( ִ ל ָ "יב ִ #רק ְ ו "יח ִ ל ָ ! ְ מ / וניס $ כ ָ נ ְ ו ויס ָ כ ָ נ ְ
0"ל ָ #ע ד( ו ְ ה1 ָ ( מ $ +#( ָ ו ְ הר ָ ב $ ( . ו אט ְ ח $ רוהר ְ ה ִ רב 2ְ "ו) ונינ $ פ ָ ל ְ אלֹ ו ְ וינ ָ פ ָ ל ְ אלֹ ק3 $ 2ז ְ י ִ
8 תבשל ם.י 2נל ֵ יח$ נ " י - א2ה ןמ! ח/ ר - ה !
SL
:םימ$ ל ! .עה ! י= ֵח- ל " הח! 2נמ" 2 תG ! 1- .N* 6 1<
S1
םייוג לוע ונלוע אלו
SL
ל ,תבש ולוכש םוי ל .בו4 ולוכש םוי
:גרובק מ"מר ,,ונתוא לחני אוהה םויהש ,םויל ונליחני שוריפ המ
תוליהק ירבד רפסב .הרוצנ םוא אנעשוהב םג וזה ןושלה תא ונאצמ .םויל ונתוא ליחני :בתוכה רמא
qירצ היה םג ןוזמה תכרבבש ןייצמ לבא .היגהל עיצמו הזה ףוריצה תא "ןיבמ אל" (רגייג ןמלזש 'ר)
ונליחנהו ונעיגהו .ןוזמה תכרבב םג היגהו היעב התיה אל (לארשי תדובע) רב ןמגילזל .הז יפל היגהל
ל .'ה התכמ הר¸ ומ ןונגסב ןקותמ חסונ
ך " .ר' .N* 6 1< ם.יל " .ב.4 .N* 6 1< ם.י7ל " % 2נל ֵ יח$ נ " י - א2ה ןמ! ח/ ר - ה ! ך " .ר' .N* 6 1< ם.יל " .ב.4 .N* 6 1< ם.י7ל " % 2נל ֵ יח$ נ " י - א2ה ןמ! ח/ ר - ה !
SO SO
ם.י7ל " % . ם.י7ל " % .
יה $ יו $ הנ !יכ $ 1U " ה - ויV $ מ$ םינ $ ה J נ < ו " םה < י1ֵ אר ! G " םה < ית ֵ .ר4" )- ו " ןיב $ 1" .י םיק$ י5$ \ - 1< יה $ יו $ הנ !יכ $ 1U " ה - ויV $ מ$ םינ $ ה J נ < ו " םה < י1ֵ אר ! G " םה < ית ֵ .ר4" )- ו " ןיב $ 1" .י םיק$ י5$ \ - 1<
:םה < E! )$ 2נקֵ ל " ח< :םה < E! )$ 2נקֵ ל " ח<
ןמ! ח/ ר - ה ! ןמ! ח/ ר - ה ! :אG ! ה - םל ! .עה ! י= ֵח- ל " 2 ח- י1$ E! ה - ת.מיל $ 2נ* ֵ ז -י " א2ה
ל.5ג " מ$
SW
:םל ! .ע ד)- .ער " ז -ל " 2 דו $ד!ל " .חי1$ מ" ל $ דס< ח< ה0< ע( ו " .*ל " מ- ת.ע21י "
:ןמֵ ' 2רמ" א $ ו " לא ֵ ר ! 0" F ל* ! ל)- ו " 2ניל ֵ )! ם.ל1! ה0< )/ י - א2ה וימ! .רמ" G $ ם.ל1! ה0< ע(
2ארי "
S[
:וי'ר ֵ יל $ ר.סח" מ- ןיא ֵ י* $ וי1! .דק" הו !ה( י " תא <
:ב.4 לכ ! 2רס" ח" י - אל( הו !ה( י " י1ֵ ר " .דו " 2ב)ֵ ר ! ו " 21ר ! םיר $ יפ $ * "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה
:ן.ר ! יח- לכ ! ל " )- יG $ 0" מ- 2 ך ! ד<י ! תא < ח- ת ֵ .:
:.ח4- ב " מ$ הו !ה( י " הי !ה ! ו " הו !ה( יG - ח4- ב " F ר1< א / רב < # <ה - ך " 2רG !
From : ןהכ
.םולש והילאל
'םויל ונליחני' ןינעב יתכחב הלעש המ הנה
ונליחני אוה ןמחרה ל תויהל ךיר היהו .לחנומה אוה םויה ןכש הרואכל ההומת ד"מלה ...םוי
ךערל תבהאו3 תמגוד ,3תא3 םוקמב ד"מלהש רמול שי ילואו .3םוי תא ונליחני3 וא 3...םוי ונליחני3
ה4נו להאה תא חקי השמו3 םג ילואוQ 3רנבאל וגרה3 וא 3ךומכ ול ה4נו3 ושוריפ 3הנחמל ;וחמ
חכשא ,היל ל4ק ,היל לכא3 :תמגוד .תא < רשאמ רתוי דוע החיכש שומיש תרו וז תימראבו P3ותוא
ושוריפ 3ונליחני3 ירהש :ןאכ ומכ רתוי בכרומ 4פשמב םג ךכ רמול רשפא םא ןויע ךיר לבא .3היל
ומע 3תא3ש דועב תא םוקמב ד"מל אובל הלוכי ןאכ םג םאה ןכבו ,ונתוא ליחני וא ונל ליחני 8
.4פשמה לע דיבכמכ הארנ
ןמחרה3 בותכ 8 מ"קת תנש הינוב ספדוהש תוכרב האמ רדס3בש ןייל ןיינעמ ,םוקמ לכמ
ונליחני אוה nלוע .הנניא 8 ההומתה ד"מלה ךא .םוי אלו םלוע ןאכ בותכ םנמא .3תבש ולוכש
רפיול בקעי
.ארקנה תנבהב וגש םיהיגמה ןכלו ,ונא ֵ יבי ןיעכ אוה ונליחני שורפ ילוא
SO
ולוכש םוי :ל" ך2רא ,רגניול 3י 8 ;בר תליפתב הwוגד וא הפר q"כ - 'nיכורא nייn' תייגה לע +ייעמה . ,
3מע ,א ןוילג ,דמ ךרכ ,ד"סשת ירשת ,םילשורי ,לארשי תדוגא ילעופ לש רעיירב קחי דסומ י"ע רואל אומ ,תע בתכ
[R 8 TW .
SW
תבותכתו רושימל בוקעהב ןהאק 3ר לש תוירו4סהה תוישוקהו ת"ותה תרעשה ,ותרימא ימי ןיב קוליח ,ביתכו ירק
.ומיע ילש
S[
7ןימינב% םיללוע יפמ
:םח< ל ! 1I< ב - מ" .ער " ז -ו " בז !)J נ < קי5$ - ית $ יא $ ר ! אל( ו " י& $ נ " ק- ז ! ם# - ית $ יFה ! ר)- נ -
:ם.ל1U ! ב - .E)- תא < ך " ר ֵ ב ! י " הו !ה( י " ן& ֵ F .E)- ל " זע( הו !ה( י "
.ןפ < # !ה - יר $ : " אר ֵ .G םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
לאמש תבסהב םיתוש
והילא לש וסוכ םיגזומ
ST
םירמואו תלדה תא םיחתופ ,
:7הדימעב רמול םיגהונש שיו%
ך ! 2עד!י " אל( ר1< א / םF.#ה - לא < ך ! ת " מ! ח/ ך " פ( 1" ך ! 2עד!י " אל( ר1< א / םF.#ה - לא < ך ! ת " מ! ח/ ך " פ( 1"
:2אר ! ק! אל( ך ! מ" 1$ G " ר1< א / ת.כל ! מ" מ- ל)- ו " :2אר ! ק! אל( ך ! מ" 1$ G " ר1< א / ת.כל ! מ" מ- ל)- ו "
:2E1- ה ֵ 2הו ֵנ ! תא < ו " בק( )/ י - תא < לכ - ' י* $ :2E1- ה ֵ 2הו ֵנ ! תא < ו " בק( )/ י - תא < לכ - ' י* $
םג ֵי1U $ י - ך ! : " C ן.רח/ ו - ך ! מ< )" ז - םה < יל ֵ )/ ך " פ ! 1" םג ֵי1U $ י - ך ! : " C ן.רח/ ו - ך ! מ< )" ז - םה < יל ֵ )/ ך " פ ! 1"
.הו !ה( י " ימֵ 1" תח- & - מ$ םדֵימ$ 1" ת - ו " ?CG " ?5( ר " & $ .הו !ה( י " ימֵ 1" תח- & - מ$ םדֵימ$ 1" ת - ו " ?CG " ?5( ר " & $
ללה ללה
םירמוגו יעיבר סוכ םיגזומ
SR
:ללהה תא וילע
ונלָ אל :ך ! & < מ$ א / ל)- ך ! 5" ס" ח- ל)- .ד.ב* ! ן& ֵ ך ! מ" 1$ ל " י* $ .2נל ! אל( הו !ה( י "
:םה < יה ֵ ל( א J אנ ! ה= ֵC .םF.#ה - 2רמ" אי( הE! ל !
:ה0! )! ;פ ֵ ח! ר1< א / ל*( .םFמ! 1U ! ב - 2ניה ֵ ל( או ֵ
:םד!' ידֵי " ה0ֵ )/ מ- .בה ! ז !ו " ?ס< * < םה < יG ֵ - )/
:2אר " F אל( ו " םה < ל ! םFנ -י)ֵ .2רG ֵ ד-י " אל( ו " םה < ל ! ה: <
:ן2חיר $ י " אל( ו " םה < ל ! ?C .2עמ! 1" F אל( ו " םה < ל ! םFנ -ז " '
:םנ !.רג " G $ 2#ה " י < אל( .2כN ֵ ה - י " אל( ו " םה < יל ֵ ג " ר - .ן21ימ$ י " אל( ו " םה < ידֵי "
:םה < G ! ח- 4ֵ G( ר1< א / ל*( .םה < י0ֵ ע( 2יה " F םה < .מ* "
:א2ה ם9 !ג $ מ! 2 םר ! ז " )< .הו !ה( יG - ח4- G " לא ֵ ר ! 0" F
ST
יולת הלואגה תואובנ שוריפ" :4כר 3מע ,ה"סשת ,הידעומב םילשורי 8 פ"שדגה ,לנבנ רדגיבא ר"ב והיקזח 3ר
הז ןכש ,3יתאבהו3 דגנכ 3ה סוכ "אש םע4 +3ה סוכ ןינעב הכלה ימכ עירכי והילא ,א"רגה יפל ,ישימח סוכ :"ונתריחבב
הלואג ה ןמז םג ,לאינד ;ק ,חישמ היקזח תושעל שקיב ,םירתבה ןיב תירב :תויעמשמ בר תואובנ +ל"על קר םייקתי
.Kתרו םגו
SR
ר"מג שוריפ
:א2ה ם9 !ג $ מ! 2 םר ! ז " )< .הו !ה( יב - 2ח4" G $ ןר( ה / C תיG ֵ
:א2ה ם9 !ג $ מ! 2 םר ! ז " )< .הו !ה( יב - 2ח4" G $ הו !ה( י " יא ֵ ר " F
:ןר( ה / C תיG ֵ תא < ך " ר ֵ ב ! י " .לא ֵ ר ! 0" F תיG ֵ תא < ך " ר ֵ ב ! י " .ך " ר ֵ ב ! י " 2נר ! כ ! ז " הו !ה( י "
:םיל $ ד( # " ה - ם)$ םי9 $ 4- I" ה - .הו !ה( י " יא ֵ ר " F ך " ר ֵ ב ! י "
:םכ < ינ ֵ G " ל)- ו " םכ < יל ֵ )/ .םכ < יל ֵ )/ הו !ה( י " ?סֵ י(
:;ר < 'ו ! םFמ- 1! ה0ֵ ע( .הו !ה( יל - ם& < C םיכ $ 2רG "
:םד!' ינ ֵ ב " ל $ ןת - נ ! ;ר < 'ה ! ו " .הו !ה( יל - םFמ- 1! םFמ- 1U ! ה -
:המ! 2ד ידֵר " .י ל* ! אל( ו " .Kי ! 2לל " ה - י " םית $ Eֵ ה - אל(
:Kי !2לל " ה - .םל ! .ע ד)- ו " ה& ! )- מֵ .Kי ! ך " ר ֵ ב ! נ " 2נח" נ -א / ו -
יn ִ ב ְ הַ µ :ינ !2נח/ & - יל $ .ק תא < הו !ה( י " עמ- 1" F י* $
:אר ! ק" א < ימ- י !ב " 2 .יל $ .נז " ' ה]! ה $ י* $
:א ! מ" א < ן.גי !ו " הר ! ! .ינ $ 2א ! מ" ל.א1" יר ֵ ! מ" 2 .תו <מ! יל ֵ ב " ח< ינ $ 2פפ ! א /
:י1$ פ " נ - ה4! N " מ- הו !ה( י " ה9 !' .אר ! ק" א < הו !ה( י " ם1ֵ ב " 2
:םחֵ ר - מ" 2ניה ֵ ל( או ֵ .קי5$ - ו " הו !ה( י " ן29ח-
םFאת ! : " רמֵ 1(
SS
ית $ .N5- .הו !ה( י "
SA
:)- י1$ .הי " יל $ ו "
:יכ $ י "ל ! )! למ- # ! הו !ה( י " י* $ .יכ $ י "ח! 2נמ" ל $ י1$ פ " נ - יב $ 21
:יח$ 5<מ$ יל $ ג " ר - תא < .ה)! מ" 5$ ןמ$ ינ $ י)ֵ תא < .תו <E! מ$ י1$ פ " נ - & ! " N - ח$ י* $
:םי= $ ח- ה - ת.ר " CG " .הו !ה( י " ינ ֵ פ " ל $ ך " N ֵ ה - ת " א <
:דא( מ" ית $ ינ $ )! ינ $ א / .רG ֵ ד-א / י* $ י& $ נ " מ- א J ה <
:בז ֵ*( םד!'ה ! ל* ! .יז $ פ " ח! ב " י& $ ר " מ- ' ינ $ א /
בישִ µ המָ :יל ! )! יה $ .ל2מג " & - ל* ! .הו !ה( יל -
:אר ! ק" א < הו !ה( י " ם1ֵ ב " 2 .א0U ! א < ת.ע21י " ס.*
:.E)- לכ ! ל " א9 ! ה5!ג " נ < .םN ֵ 1- א / הו !ה( יל - יר - ד!נ "
:ויד!יס$ ח/ ל - הת ! ו "E! ה - .הו !ה( י " ינ ֵ י)ֵ G " רק! י !
SS
םFאתפ בותכ וליאכ ארקנ .םיFתפ
SA
יתולד ערלמ יבוש D .ערלמ הנא ו אנא .ערלמ םלוכ
:יר ! סֵ .מל " & ! ח" & - : $ ך ! ת < מ! א / ןG < ך ! 5" ב " )- ינ $ א / .ך ! 5<ב " )- ינ $ א / י* $ הו !ה( י " ה9 !'
:אר ! ק" א < הו !ה( י " ם1ֵ ב " 2 .הד!.& חב - ז < חG - ז " א < ך ! ל "
:.E)- לכ ! ל " א9 ! ה5!ג " נ < .םN ֵ 1- א / הו !ה( יל - יר - ד!נ "
:Kי !2לל " ה - .םFל ! 1! 2רי " יכ $ כ ֵ .תG " .הו !ה( י " תיG ֵ ת.ר " ח- G "
:םיE$ א 6 ה ! ל* ! 2ה2חG " 1- .םF.# ל* ! הו !ה( י " תא < 2לל " ה -
:Kי !2לל " ה - .םל ! .על " הו !ה( י " תמ< א J ו < ..5ס" ח- 2ניל ֵ )! רב - ג ! י* $
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .לא ֵ ר ! 0" F אנ ! רמ- אי( :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .לא ֵ ר ! 0" F אנ ! רמ- אי(
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ןר( ה / C תיב ֵ אנ ! 2רמ" אי( :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ןר( ה / C תיב ֵ אנ ! 2רמ" אי(
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הו !ה( י " יא ֵ ר " F אנ ! 2רמ" אי( :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הו !ה( י " יא ֵ ר " F אנ ! 2רמ" אי(
:Kי ! בח! ר " E< G - ינ $ נ !)! .K= ! ית $ אר ! ק! ר - Eֵ ה - ןמ$
:םד!' יל $ ה0< )/ = - המ- .אר ! יא $ אל( יל $ הו !ה( י "
:י'נ " 0ב " הא < ר " א < ינ $ א / ו - .יר ! ז " .עG " יל $ הו !ה( י "
:םד!'G ! ח- 4( G " מ$ .הו !ה( יG - ת.סח/ ל - ב.4
:םיב $ יד$ נ " G $ ח- 4( G " מ$ .הו !ה( יG - ת.סח/ ל - ב.4
:םל - ימ $ א / י* $ הו !ה( י " ם1ֵ G " .ינ $ 2בב ! ס" םF.# ל* !
:םל - ימ $ א / י* $ הו !ה( י " ם1ֵ G " .ינ $ 2בב ! ס" םג - ינ $ 2Gס-
:םל - ימ $ א / י* $ הו !ה( י " ם1ֵ G " .םי $ .ק 1א ֵ * " 2כ)/ 5( .םיר $ .בד" כ $ ינ $ 2Gס-
הח( 5!
AB
:ינ $ ר ! ז !)/ הו !ה( יו - .ל:( נ " ל $ ינ $ ת - יח$ ד"
:ה)! 21יל $ יל $ יה $ י "ו - .Kי ! תר ! מ" ז $ ו " יV $ )!
:לFח! ה0! ע( הו !ה( י " ןימ $ י " .םיק$ י5$ - יל ֵ ה M 'G " ה)! 21יו $ ה9 !ר $ ל.ק
AB
ד - הח( +7חתפל ;מק ןיב םיניחבמל מ"נ% החותפ 3דה
.יניעב ןח אצמ אל דואמו 'םינמיס' םילהתב הזה דוקינה תא ןמזמ יתיאר ÷ ינתיחד הח ד_ ל רשקב
,לקה ןינבהמ רוקמ איה הלמה םא תויהל qירצש ומכ ,ת"לדה ץמקב חוורה דוקינה תא סופתל אל עודמ
?qכ רחא אבש 'ינתיחד' לעופה דמלמש יפכ
.רשא8ןב ירבד אלא ונל ןיא החד ןינעב
.ןמית תסרג ןכ 8 הח( 5- :בקעי ןורוד 3ר
:לFח! ה0! ע( הו !ה( י " ןימ$ י " .המ! מֵ .ר הו !ה( י " ןימ$ י "
:Kי ! י0ֵ )/ מ- ר: ֵ ס- א / ו - .הי <ח" א < י* $ ת2מ' אל(
:ינ $ נ !ת ! נ " אל( תו <E! ל - ו " .K= ! י9 $ ר - •" F ר•( י -
:Kי ! הד<.א םב ! אב( ' .קד< < יר ֵ )/ 1- יל $ 2חת " : $
:.ב 2אב( י ! םיק$ י5$ - .הו !ה( יל - ר)- 1U - ה - הז <
ך ! ד" .א
A1
.ה)! 21יל $ יל $ יה $ & " ו - .ינ $ ת ! ינ $ )/ י* $
.ה)! 21יל $ יל $ יה $ & " ו - .ינ $ ת ! ינ $ )/ י* $ ך ! ד" .א
.ה9 !: $ 1אר( ל " הת ! י "ה ! .םינ $ .Gה - 2סא / מ! ןב < א <
.ה9 !: $ 1אר( ל " הת ! י "ה ! .םינ $ .Gה - 2סא / מ! ןב < א <
.2נינ ֵ י)ֵ G " תאל ! פ " נ $ איה $ .תאז( הת ! י "ה ! הו !ה( י " תא ֵ מֵ
.2נינ ֵ י)ֵ G " תאל ! פ " נ $ איה $ .תאז( הת ! י "ה ! הו !ה( י " תא ֵ מֵ
..ב הח! מ" 0" נ $ ו " הל ! יג $ נ ! .הו !ה( י " ה0! )! ם.=ה - הז <
:.ב הח! מ" 0" נ $ ו " הל ! יג $ נ ! .הו !ה( י " ה0! )! ם.=ה - הז <
:א9 ! ה)! י1$ .ה הו !ה( י " א9 !'
:א9 ! ה)! י1$ .ה הו !ה( י " א9 !'
אנ ! הח! יל $ " ה - הו !ה( י " א9 !'
AL
:
A1

.ךפיהלו ערלמל ליעלמ ךופהי אל םיקוספ דועו ינתינע יכ ךדוא רשש ימ אנא ערלמ העישוה Dערלמ
ך"נתו ראיורב תאוהב .יש תחנמ ןייע X ונלא שובישה ,דיה יבתכ לכבו םינושארה םיסופדב ה"כ%
:ןוכנ לא שדחה םילשורי ך"נתו ג"ישת םילשורי העישוה ו החילה ןהיתש ירחא 3נהו ערלמ םהינש
7השוגד
םילהת קוסיפ לע ירמאמ
AL
Dשבושמ חסונ
4אנ העישוה 5ה אנא
ריענ םעפה ררוענ/ ולא םילמ עברא .ללהבש ולא םילמ תאירקב הנוכנה המע4הה ןפוא לע
ו
תוכיר
דוגינב 88 הלמה לש הנורחאה הרבהה תא םיע4הל ונייהד ,7ה4מלמH% ערלמ המע4הב רמאיהל
ינפלש הרבהה תמע4ה השוריפש ,7הלעמלמH% ליעלמ המע4הל הרבהה .הנורחאה
.א '" אz ָ וז השקב תלמ א4בל שי 8 " תמעuהב "א9 !8" הלמה ?וס תא םיע4הל ונייה ,"ערלמ" םגו ,
תwגדהב ןיעכ ןייל ותר4מש% קזח שגדב השוגדה ן"ונה הלoכ ְ ה 7ן"ונה לש תלמ .
תיפוס 3א םע ארקמב םימעפ עבש תבתכנ וז השקב הרותב דימת אוה ןכו% ןאכ ומכ
ה
7 ךא ,
ך"נב תבתכנ איה םימעפ שש ארקמב/ 9 !'" :3ה םע ה תא ,תאז תמועל .7ז4/ז4ק םילהת :ןוגכ% "
נ !'" הלמה ה םיע4הל שי ,"ןאל" השוריפש ," ללכ ךרדב תא םיע4הל ונייה 8 ליעלמ
ינפלש הרבהה 7מ הלעמלH% "8'" :הנורחאה הרבהה ן"ונב שגד אללו , יש תחנמ האר%
חכ/א םירבד :הז ללכמ םיאויה לע
ח
.7ז4/ז4ק םילהת +
:אנ ! הח! יל $ " ה - הו !ה( י " א9 !'
:הו !ה( י " תיG ֵ מ$ םכ < 2נכ " ר - G ֵ .הו !ה( י " ם1ֵ G " אG ! ה - ך " 2רG !
:הו !ה( י " תיG ֵ מ$ םכ < 2נכ " ר - G ֵ .הו !ה( י " ם1ֵ G " אG ! ה - ך " 2רG !
:ח- G ֵ ז " E$ ה - ת.נר " ק- ד)- .םית $ .ב)/ G - גח- 2רס" א $ .2נל ! רא < = !ו - הו !ה( י " לא ֵ
:ח- G ֵ ז " E$ ה - ת.נר " ק- ד)- .םית $ .ב)/ G - גח- 2רס" א $ .2נל ! רא < = !ו - הו !ה( י " לא ֵ
:‚ ! מ< מ" .רא / יה - ל( א J .‚ ! ד<.או " ה& ! C יל $ א ֵ
:‚ ! מ< מ" .רא / יה - ל( א J .‚ ! ד<.או " ה& ! C יל $ א ֵ
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה
q ָ וללְ הַ י ְ ך ! E" )- לכ ! ו " .ך ! נ < .ר " י0ֵ .ע םיק$ י5$ - ך ! יד<יס$ ח/ ו - .ך ! י0< )/ מ- ל* ! ל)- 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י "
21י5$ ק" י -ו " 2יר $ )/ י -ו " 2ממ" .ריו $ 2רר " .1יו $ 2רא / פ ! יו $ 2חG " 1- יו $ 2כר " ב ! יו $ 2ד.י ה9 !ר $ G " .לא ֵ ר ! 0" F תיG ֵ
םל ! .עמֵ י* $ .רEֵ ז -ל " הא < נ ! ך ! מ" 1$ ל " 2 .ת.ד.הל " ב.4 ך ! ל " י* $ .דימ$ & ! 2נ* ֵ ל " מ- ך ! מ" 1$ תא < 2כיל $ מ" י -ו "
:לא ֵ ה& ! C םל ! .ע ד)- ו "

.ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה .ב.4 י* $ הו !ה( יל - 2ד.ה :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיה $ ל( א J ה ! יה ֵ ל( אל ֵ 2ד.ה :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיה $ ל( א J ה ! יה ֵ ל( אל ֵ 2ד.ה
.םינ $ ד( א / ה ! ינ ֵ ד( א / ל - 2ד.ה .םינ $ ד( א / ה ! ינ ֵ ד( א / ל - 2ד.ה :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..5ב - ל " ת.לד( # " ת.אל ! פ " נ $ ה0ֵ ע( ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..5ב - ל " ת.לד( # " ת.אל ! פ " נ $ ה0ֵ ע( ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הנ !2בת " G $ םFמ- 1U ! ה - ה0ֵ ע( ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הנ !2בת " G $ םFמ- 1U ! ה - ה0ֵ ע( ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םFE! ה - ל)- ;ר < 'ה ! עק- ר( ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םFE! ה - ל)- ;ר < 'ה ! עק- ר( ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיל $ ד( # " םיר $ .א ה0ֵ ע( ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיל $ ד( # " םיר $ .א ה0ֵ ע( ל "
.ב "ד( " תא אלו ,"ינ !8" םשה ?וס תא םיע4הל ונייה ,ערלמ דימת א4בל שי תונדא םש תא 8 7ינ !ד( 8א / H% 3ה
7"א / "% חתפ ?4חב תדקונמש ?"לאה תא אלש יאדוובו 7ליעלמH% תדקונמש תוא םימיע4מ ןיא םלועל יכ ,
?4חב וא אוושב ב ק"ס ה ןמיס ב"נשמ תערכה%
ב
.7 םיעו4 םיברש ,םינהכ תכרבב ךכב רהזיהל שי דחוימב
.הניגנמה תמחמ 3ה םש תמע4הב
.ג הז ל)- פ( תמע4הב תונוש תועד שיש ?א 8 ה)! י1$ .ה 7יש תחנמ ןוגכ% יניינעל ונרודב החמומה הרוה רבכ ,
ו"יה ראיורב יכדרמ ברה ,הרוסמ
ו
י1$ .ה" :םילמה ?וס תא םיע4הל שי יכ , הuָ יל $ " ה - ... הnָ " לכב בותכ ןכשו ,
ןושאר סופדבו דיה יבתכ 3מע ,"אבו םרא רתכ"% WO 8 WW .7
.ד .ערלמ התמע4הש רורב 8 דבלב תחא הרבה וז הלמבש ןוויכמו ,קזח שגד םע א4בל שי ן"ונה תא 8 א9 !
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ם.=G - תל < 1< מ" מ< ל " 1מ< 1U < ה - תא < :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ם.=G - תל < 1< מ" מ< ל " 1מ< 1U < ה - תא <
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הל ! י "N ! G - ת.ל1" מ" מ< ל " םיב $ כ ! .כו " ח- ר ֵ = !ה - תא < :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הל ! י "N ! G - ת.ל1" מ" מ< ל " םיב $ כ ! .כו " ח- ר ֵ = !ה - תא <
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םה < יר ֵ .כב " G $ םFר - " מ$ ה* ֵ מ- ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םה < יר ֵ .כב " G $ םFר - " מ$ ה* ֵ מ- ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םכ ! .&מ$ לא ֵ ר ! 0" F א ֵ .=ו - :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םכ ! .&מ$ לא ֵ ר ! 0" F א ֵ .=ו -
.הי !24נ " )- .רז " ב $ 2 הק! ז !ח/ די !G " .הי !24נ " )- .רז " ב $ 2 הק! ז !ח/ די !G " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיר $ ז !ג " ל $ ?2ס םי - רז ֵג( ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיר $ ז !ג " ל $ ?2ס םי - רז ֵג( ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..כ.תG " לא ֵ ר ! 0" F ריב $ )J ה < ו " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..כ.תG " לא ֵ ר ! 0" F ריב $ )J ה < ו "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .?2ס םי -ב " .ליחֵ ו " הע( ר " : - ר)ֵ נ $ ו " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .?2ס םי -ב " .ליחֵ ו " הע( ר " : - ר)ֵ נ $ ו "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .רG ! ד" E$ G - .E)- ך " יל $ .מל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .רG ! ד" E$ G - .E)- ך " יל $ .מל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיל $ ד( # " םיכ $ ל ! מ" ה* ֵ מ- ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .םיל $ ד( # " םיכ $ ל ! מ" ה* ֵ מ- ל "
.םיר $ י5$ C םיכ $ ל ! מ" גר( ה / = -ו - .םיר $ י5$ C םיכ $ ל ! מ" גר( ה / = -ו - :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .יר $ מ( א J ה ! ך " ל < מ< ן.חיס$ ל " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .יר $ מ( א J ה ! ך " ל < מ< ן.חיס$ ל "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ן1! G ! ה - ך " ל < מ< ג.על " 2 :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .ן1! G ! ה - ך " ל < מ< ג.על " 2
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הל ! ח/ נ -ל " ם ! ר " C ןת - נ !ו " :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ .הל ! ח/ נ -ל " ם ! ר " C ןת - נ !ו "
:.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..5ב " )- לא ֵ ר ! 0" Fל " הל ! ח/ נ - :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ ..5ב " )- לא ֵ ר ! 0" Fל " הל ! ח/ נ -
.2נל ! רכ - ז ! 2נל ֵ פ " 1$ G " 1< .2נל ! רכ - ז ! 2נל ֵ פ " 1$ G " 1< :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
.2ניר ֵ \ ! מ$ 2נקֵ ר " פ " = $ ו - .2ניר ֵ \ ! מ$ 2נקֵ ר " פ " = $ ו - :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
.ר0! G ! לכ ! ל " םח< ל < ןת ֵ .נ .ר0! G ! לכ ! ל " םח< ל < ןת ֵ .נ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
.םFמ! 1U ! ה - לא ֵ ל " 2ד.ה .םFמ! 1U ! ה - לא ֵ ל " 2ד.ה :.5ס" ח- םל ! .על " י* $ :.5ס" ח- םל ! .על " י* $
תמ- 1" נ $ תמ- 1" נ $ ך ! ר " כ " ז $ םמֵ .רת " 2 רא ֵ פ ! & " ר0! G ! ל* ! ח- 2רו " .2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ך ! מ" 1$ תא < ך " ר ֵ ב ! & " יח- ל* !
.)- י1$ .מ2 לא ֵ .# ך " ל < מ< 2נל ! ןיא ֵ ך ! יד<)! ל " G - מ$ 2 .לא ֵ ה& ! C םל ! .עה ! ד)- ו " םל ! .עה ! ןמ$ :דימ$ & ! 2נ* ֵ ל " מ-
ך " מֵ .סו " רז ֵ.ע ך " ל < מ< 2נל ! ןיא ֵ .הק! 2ו " הר ! ! ת)ֵ לכ ! G " םחֵ ר - מ" 2 הנ < .עו " סנ ֵ ר " פ - מ" 2 לי\ $ מ- 2 הד<.:
לN ! ה 6 מ" ה - .ת.דל ! .& ל* ! ן.דא / .ת.יר $ G " ל* ! K - .לא J .םינ $ .רח/ Cה ! ו " םינ $ .1אר $ ה ! יה ֵ ל( א J :ה& ! ' אN ! א <
אל( ה9 ֵ ה $ .ר)ֵ הו !ה( יו - :םימ$ ח/ ר - G " וית ! .=ר $ ב " 2 דס< ח< G " .מל ! .ע גה ֵ נ -מ" ה - .ת.חG ! 1" & $ ה - 7ב.רG " % לכ ! G "
.םיר $ 2סא / רי& $ E- ה - ו " .םימ$ N " א $ ח- י0$ Eֵ ה - ו " .םימ$ 5!ר " נ $ ;יק$ Eֵ ה - ו " .םינ $ 1ֵ י " רר ֵ .עמ" ה - .ן1! יF אל( ו " ם2ני !
2Nא $ ו " :םיד$ .מ 2נח" נ -א / ך ! 5" ב - ל " ך ! ל " 2 .םימ$ ל ! )J נ < ח- נ ֵ )/ פ - מ" ה - ו " .םיפ $ 2פ* " ?קֵ .Vה - ו " .םיל $ פ " .נ ך " מֵ .•ה - ו "
.)- יק$ ר ! יב ֵ ח/ ר " מ< * " חב - 1< 2נית ֵ .תפ " 0$ ו " .ויN ! # - ן.מה / * - ה9 !ר $ 2ננ ֵ .1ל " 2 .ם= !* - הר ! י1$ אל ֵ מ! 2ניפ $
.ת.ל= !C* ! ת.Nק- 2ניל ֵ ג " ר - ו " .םFמ! 1! יר ֵ 1" נ $ * " ת.02רפ " 2נידֵי !ו " .ח- ר ֵ = !כ - ו " 1מ< 1U < * - ת.ריא $ מ" 2נינ ֵ י)ֵ ו "
ך ! מ" 1$ תא < ך " ר ֵ ב ! ל " 2 .2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( או ֵ 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ך ! ל " ת.ד.הל " םיק$ י: $ ס" מ- 2נח" נ -א / ןיא ֵ
ת.אל ! פ " נ $ ו " םי•$ נ $ ת.ב.]ה - .םימ$ )! : " ת.בב ! ר " יG ֵ ר $ ו " םיפ $ ל ! א / יפ ֵ ל " C ?ל < א < מֵ תח- C ל)- .2נ* ֵ ל " מ-
םיד$ ב ! )/ תיG ֵ מ$ 2 .2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נ& ! ל " C# " םFר - " E$ מ$ םינ $ פ ! N " מ$ :2נE! )$ ו " 2נית ֵ .בא / ם)$ ת ! י0$ )! 1<
םFל ! חM מֵ 2 .2נ& ! 4" N - מ$ רב < 5<מ$ 2 .2נ& ! ל " \ - ה $ בר < ח< מֵ .2נ& ! ל " * - ל " * $ עב ! 0! ב " 2 .2נ& ! נ " ז - ב)! ר ! G " .2נת ! יד$ : "
הו !ה( י " ך ! יד<ס! ח/ 2נ2בז !)/ אל( ו " .ך ! ימ< ח/ ר - 2נ2רז !)/ ה9 !ה ֵ ד)- :2נת ! יN $ 5$ םינ $ מ! א J נ < ו " םיG $ ר - ו " םי)$ ר !
המ! 1! נ " 2 ח- 2רו " .2נG ! & ! ג " N - : $ 1< םיר $ ב ! א ֵ ן* ֵ ל)- :ח - נ < ל ! 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 2נ1ֵ ]" & $ לCו " .2ניה ֵ ל ( א J
2רר " .1יו $ 2רא / פ ! יו $ 2חG " 1- יו $ 2כר " ב ! יו $ 2ד.י .םה ֵ ןה ֵ .2ניפ $ G " & ! מ" 0- ר1< א / ן.1ל ! ו " .2ני: ֵ CG " & ! ח" פ - 9 !1<
לכ ! ו " .הד<.י ך ! ל " ה: < לכ ! י* $ :דימ$ & ! 2נ* ֵ ל " מ- ך ! מ" 1$ תא < 2כיל $ מ" י -ו " 21י5$ ק" י -ו " 2יר $ )/ י -ו " 2ממ" .ריו $
.הו <ח/ & - 1" ת $ ך ! ינ < פ ! ל " המ! .ק לכ ! ו " .ער - כ " ת $ ך ! ל " ך " ר < G < לכ ! ו " .ה: < - ת " ך ! ל " ןF)- לכ ! ו " .עב - 1U ! ת $ ך ! ל " ן.1ל !
ית - .מ " )- ל* ! .ב2ת* ! 1< רב ! 5!* - .ך ! מ< 1" ל $ 2רE" ז -י " ת.יל ! כ " 2 בר < ק< לכ ! ו " .ך ! 2אר ! יF ת.בב ! N " ה - לכ ! ו "
םי= $ נ $ )/ ת)- ו "1- ..לז " .#מ$ ן.יב " א < ו " ינ $ )! ו " .29E< מ$ קז !ח! מֵ ינ $ )! לי\ $ מ- .ך ! .מכ ! ימ$ הו !ה( י " הנ !ר " מ- א&(
.ך " ל ! ך " ר ! )/ י - ימ$ 2 .ך " N ! הו <1" F ימ$ 2 .ך " N ! המ< ד" F ימ$ :)- י1$ .תו " בי1$ ק" & - ל5-ה - תק- )/ - .עמ- 1" ת $ ה& ! C
ך ! ר " א < פ ! נ " 2 ך ! ח/ G ֵ 1- נ " 2 ך ! ל " N < ה - נ " :;ר < 'ו ! םFמ- 1! הנ ֵ .ק .ן.יל " )< לא ֵ אר ! .9ה - ו " ר.G# $ ה - ל.ד# !ה - לא ֵ ה !
ם1ֵ תא < יב - ר ! ק" לכ ! ו " .הו !ה( י " תא < י1$ פ " נ - יכ $ ר " G ! .דו $ד!ל " .ר2מ'* ! .ך ! 1< ד" ק! ם1ֵ תא < ך " ר ֵ ב ! נ " 2
:.1ד" ק!
לא_ הָ לא_ הָ :ך ! ית < .אר " .נG " אר ! .9ה - ו " ח - נ < ל ! ר.G# $ ה - .ך ! מ< 1" ד.בכ " G $ ל.ד# !ה - .ך ! V <)6 ת.מ 6 )/ ת - G "
םיק$ י5$ - 2נ9 " ר - ב2תכ ! ו " ..מ1" 1.דק! ו " ם.רמ! .ד)- ןכ ֵ .1 :א0U ! נ $ ו " םר ! .א•ֵ * $ ל)- ב1ֵ .=ה - ך " ל < E< ה -
.הN ! ה $ ת " הו !אנ ! םיר $ 1! י "ל - .הו !ה( יG -
.םמ! .רת " & $ םיר $ 1! י " יפ $ G "
.ך " ר - G ! ת " & $ םיק$ י5$ - ית ֵ פ " 0$ ב " 2
.15!ק- ת " & $ םיד$ יס$ ח/ ן.1ל " ב $ 2
:לN ! ה - ת " & $ םי1$ .דק" בר < ק< ב " 2
ת.לה / ק" מ- ב " 2 ת.לה / ק" מ- ב " 2 .ר.דו ! ר.5 לכ ! G " 2נ* ֵ ל " מ- ך ! מ" 1$ רא ֵ : ! ת " F ה9 !ר $ G " .לא ֵ ר ! 0" F תיG ֵ ך ! E" )- ת.בב " ר $
ח- G ֵ 1- ל " לN ֵ ה - ל " ת.ד.הל " .2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( או ֵ 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ך ! ינ < פ ! ל " .םיר $ 2י "ה - ל* ! תב - .ח ן* ֵ 1<
דו $5! ת.חG " 1" ת $ ו " ת.רי1$ יר ֵ ב " 5$ ל* ! ל)- .סN ֵ ק- ל " 2 הN ֵ )- ל " ך " ר ֵ ב ! ל " ח- \ ֵ נ -ל " 2 ר5ֵה - ל " םמֵ .רל " רא ֵ פ ! ל "
:ך ! ח< י1$ מ" ך ! 5" ב " )- י1- F ןG <
jכ _ ב ְ ו jכ _ ב ְ ו י* $ .;ר < 'ב ! 2 םFמ- 1U ! G - 1.דI! ה - ו " ל.ד# !ה - ך " ל < E< ה - לא ֵ ה ! .2נ* ֵ ל " מ- ד)- ל ! ך ! מ" 1$ חG - & - 1" F
ח - נ < .הל ! 1! מ " מ< 2 זע( .הר ! מ" ז $ ו " לN ֵ ה - .הח! ב ! 1" 2 רי1$ :2נית ֵ .בא / יה ֵ ל( או ֵ 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " הא < נ ! ך ! ל "
ל.ד# !ה - ך ! מ" 1$ ל " ת.אד!.הו " ת.כר ! G " :ת2כל " מ- 2 ה1U ! ד6ק" .תר < א < פ " ת $ ו " הN ! ה $ & " .הר ! 2בג " 2 הN ! ד6# "
לN ! ה 6 מ" 2 ל.ד# ! ך " ל < מ< לא ֵ .הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG ! :לא ֵ ה& ! C םל ! .ע ד)- ו " םל ! .עמֵ 2 .1.דI! ה - ו "
.םי0$ )/ E- ה - ל* ! ן.Gר $ .ת.מ1! 9 " ה - ל* ! אר ֵ .G .ת.אל ! פ " 9 $ ה - ן.דא / .ת.אד!.הה - לא ֵ .ת.חG ! 1" & $ G -
:םימ$ ל ! .עה ! יחֵ לא ֵ דיח$ י ! ך " ל < מ< .הר ! מ" ז $ יר ֵ י1$ G " רחֵ .Gה -
תיעיבר סוכ תיעיבר סוכ
:ןפ < # !ה - יר $ : " אר ֵ .G םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
לאמש תבסהב םיתוש
םל ! .עה ! ך " ל < מ< 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
:ןפ < # <ה - יר $ : " ל)- ו " ןפ < # <ה - ל)-
לכ( א J ל < 2נית ֵ .בא / ל - & ! ל " ח- נ " ה $ ו " ת ! י $ ר ! 1< הב ! ח! ר " 2 הב ! .4 ה5!מ" ח< ;ר < א < ל)- ו " הד<0U ! ה - תב - 2נ& " ל)- ו "
ך ! ר < י)$ םFל - 1! 2רי " ל)- ו " ך ! E< )- לא ֵ ר ! 0" F ל)- 2ניה ֵ ל( א J הו !ה( י " 7אנ !% םחֵ ר - ,Kב ! 2]מ$ )- .G0" ל $ ו " Kי !ר " : $ מ$
הר ! ה ֵ מ" G $ 1ד<I( ה - רי)$ םFל - 1! 2רי " הנ ֵ ב " 2 ,ך ! ל < כ ! יה ֵ ל)- ו " ך ! ח< G " ז " מ$ ל)- ו " ך ! ד<.ב* " ן* - 1" מ$ ן.= $ ל)- ו "
ה ! יל < )! ך ! כ " ר < ב ! נ " 2 Kב ! 2]מ$ עG - 0" נ $ ו " Kי !ר " : $ מ$ לכ - אנ( ו " Kנ !י !נ " ב $ G " 2נחֵ E" 0- ו " Kכ ! .תל " 2נל ֵ )/ ה - ו " 2נימֵ י !G "
:הר ! ה M 4! ב " 2 ה1U ! ד6ק" G $
:הV <ה - תG ! 1U - ה - ם.יG " 2נ ֵ יל $ ח/ ה - ו " ה ֵ ר " 2 8 תבשב
:הV <ה - ת.\E- ה - גח- ם.יG " 2נחֵ E" 0- ו "
ל*( ל - בי4$ ימֵ 2 ב.4 הו !ה( י " ה& ! C י* $
:Kנ !פ " ג - יר $ : " ל)- ו " ;ר < 'ה ! ל)- ך ! ל " הד<.נו "
:Kנ !פ " ג - יר $ : " ל)- ו " ;ר < 'ה ! ל)- הו !ה( י " ה& ! C ך " 2רG !
הרנ הרנ
לס- ח/
AO
..תכ ! ל " ה $ * " חס- : < ר25ס$
..תI! ח6 ו " .4: ! 1" מ$ לכ ! * "
..ת.א ר5ֵס- ל " 2ניכ $ ז ! ר1< א / * -
..ת.0)/ ל - ה* < ז " נ $ ן* ֵ
.הנ !.עמ" ןכ ֵ .1 ך " ז !
.הנ !מ! ימ$ תד-)/ לה - ק" םמֵ .ק
.ה9 !כ - י)ֵ 4" נ $ לה ֵ נ - ב.רק! G "
AO
.הליפת ןויע האר
:ה9 !ר $ G " ן.= $ ל " םF2ד: "
הנ !1! ל " הנ !1! ל "
AW AW
הי !2נG " ה - Q םFל - 1! 2ריG $ ה'G ! ה - הי !2נG " ה - Q םFל - 1! 2ריG $ ה'G ! ה -
A[ A[
P P
AT
י $ ח/ G - יה $ י "ו - ןכ ֵ ב " 2 :הל ! י "N - ה -
AR
ב.ר ז'
AS
ת ! אל ֵ פ " ה $ םי•$ נ $ .הל ! י "N - G -
.הל ! י "N - ה - הז < תר < .מ1" C 1אר( G "
AA
.ל קל - חJ נ < * " .&ח" \ - נ $ קד< < ר# ֵ .הל ! י "ל -
1BB
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
ם.לח/ G - רר ! # " ך " ל < מ< & ! נ " 5- .הל ! י "N - ה -
1מ< א < G " יE$ ר - א / & ! ד" ח- פ " ה $ .הל ! י "ל -
ר0- = !ו -
1B1
ך " 'ל " מ- ל " לא ֵ ר ! 0" F
1BL
.ל לכ - 2=ו - .הל ! י "ל -
AW
PהיונבהQ םילשוריב האבה },חתפב וא אוושב 3ל| הנשל םייחל :הושה
A[
,תינוי תפסות
AT
האר ןכו ,ןזח 3א 3פורפ ,ירומ פ"ע ,םיוגה ןינמל תיעיבשה האמב רילקה ודימלתו ייני תאמ% ןלהלש םי4ויפה ינש
םיסנ השעמ תדגהב לשמל% יעיבר סוכ תייתש ינפל םרמואל םימידקמ םירמוא שי ,74לק8הלק 3מע םיחרי שרג תדגהב
.ע"4ירל ןושארה תא סחיימ הליפת ןויעב .7הליפת ןויעו
םא מ"קפנו .תורוש 3ג לכ רחאל וילע רוזחל ןיאו ,םויסו חיתפ אלא "ןומזפ"ה ןיא ,וירחא אבהו הז 4ויפ רוקמבש הארנכ
.הלילה יחב אקוד וא הלילב היה םיסנהמ דחא לכ
AR
[לאנברבא י"ר ןוגכ :ר"פא] םישרפמהש םא ...חספ לילב היהש זמר ןיאש ףאו הלילב ויהש םיסנה ףריצ ןאכ :ףסוהי רכז שוריפ
קבאנש המו ןבל םולח יאדוד םיקולח םישרדמ ינש רביח [טייפה ל"צ :ר"פא] דיגמה :םיסנ השעמ .הליל הליל ש"זגב שורדל וקיחרה
.דחא הלילב ויה אל qאלמה םע
AS
."הברה" אלא ,4ועימ תמועל בור ל"א
AA
:אמור רוזחמ "[תורומשא :א"נ] תר¸ ומשא שאר" שוריפ המ ?'ג הרוש תליחת וא 'א הרושל qשמה וז םאה ?השוריפ המ - 'ב הרוש
."תורומשא לכב" הנ¸ח¸ מ_ תא¸ םה¸ י¸ו_ ןנ¸ע¸ וְ ש א¸ דומ ע_ בְ םיר_ צְ מ הנ¸ח¸ מ_ לא¸ 'ה ףק¸ שְ י_ו_] רק¸ ב ה_ תר¸ מ שְ א_ בְ יה יְו_" לע יאק :ם"יבלמו םיסנ השעמ
תוצחו ,ןלהלש יברכו 'א לש qשמה אוה 'בש שרפמ הלפת ןויע .תויורשפאה יתש תא ריכזמ ףסוהי רכז שוריפ .(דכ די תומש) "[םיר¸ צְ מ
:תורוכבה וכוה זאו ,תונורחא תורמשמ 'ב תלחתו שאר אוה
ב דומע ג ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
:ןנבר ונת .יבר ירב¬ ,הלילה יוה תורמשמ עברא ןועדג אביו +'ז םיטפוש+ ביתכד ?ןתנ יברד הימעט יאמ .שלש :רמוא ןתנ יבר
תחא - הנוכית יאמ ?יברו .הירחאלו הינפל שיש אלא הנוכית ןיא :אנת ,הנוכיתה תרמשאה שאר הנחמה הצקב ותא רשא שיא האמו
.ביתכ הנוכית ?תונוכיתבש הנוכית ביתכ ימ ?ןתנ יברו .תונוכיתבש הנוכיתה ןמ ימא יבר רמא אקירt יבר רמא - ?יבר¬ הימעט יאמ
:רמוא ¬חא בותכו ,\ק¬צ יטפשמ לע \ל תו¬והל oוקא הליל תוצח +ט"יק oילהת+ רמוא ¬חא בותכ :יול ןב עשוהי יבר רמא
הלילה יוה תורמשמ עברא - ?¬ציכ אה ,תורומשא יניע ומ¬ק +ט"יק oילהת+ יבר :ןנתד ,עשוהי יברכ הל רבס ?ןתנ יברו .
ישא בר .תורמשמ יתש והל ווה ,אממיד יתרתו אילילד תיש :תועש שלשב דומעל םיכלמ qרד ןכש ,תועש שלש דע :רמוא עשוהי
.והל ורק תורמשמ ימנ אגלפו הרמשמ :רמא
1BB
:קש¸ מ¸ ד_ לְ לאמ שְ מ רש¸ א¸ הב¸ וח דע_ םפ¸ דְ רְ יו_ םכ¸ י_ו_ ויד¸ ב¸ ע¸ ו_ אוה הל¸ יְל_ םה¸ יל¸ ע¸ קל¸ ח¸ י¸ו_ וט קוספ די קרפ תישארב
םיפדרנה רחא םיגלפתמש םיפדורה qרדכ הליל םהילע וידבעו אוה קלחיו ,ארקמה סרס ,וטושפ יפל - םהילע קלחיו י"שר
השענ ןושארה ויצחבו הלילה קלחנש הדגא שרדמו .םפדרלמ וענמנ אל הכשחש רחא רמולכ - הליל :ןאכל הזו ןאכל הז םיחרובשכ
:םירצמ לש הליל תוצחל ול אבו רמשנ ינשה ויצחו ,סנ ול
1B1
!רסיו :ארק
1BL
.ל-אל :א"נ
?ירוקמה חסונה והמ
.זעונה יוטיבה תא ןדעל ידכ "qאלמ"ל ןקות ילוא
בי קרפ עשוה
:ול ביש י¸ ויל¸ ל¸ ע¸ מ_ כְ ויכ¸ ר¸ דְ כ בק ע¸ י_ לע_ דק פְ ל וְ הד¸ והיְ םע דו¸ד יל_ ביר וְ (ג)
ונואבְ ו ויח א¸ תא¸ בק_ ע¸ ןט¸ ב¸ ב_ (ד) oיהִ ל א¸ תא¸ הרָ שָׂ :
(ה) \¸ אָ ל¸ מַ לא¸ רשַׂ יָּוַ :ונמ¸ ע רב¸ ד_ יְ םש¸ וְ ונא¸ צ¸ מְ י לא¸ תיב¸ ול ןנ¸ח_ תְ יו_ הכ¸ ב¸ לכ¸ י¸ו_
טכ קוספ בל קרפ תישארב
יכ לא¸ ר¸ שְ י םא יכ q¸ מְ ש דוע רמ¸ א¸ י¸ בק ע¸ י_ אל רמ¸ איו_ oיהִ ל א¸ oעִ תָ ירִ שָׂ :לכ¸ ות ו_ םיש נ¸א¸ םע וְ
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
י $ ח/ G - & ! " ח- מ! ס.רת " : - יר ֵ .כG " ער - ז < .הל ! י "N - ה -
םמ! 2קG " 2א " מ! אל( םל ! יחֵ .הל ! י "N - G -
1BO
ת ! יN $ ס$ ת1< ר( ח/ דיג $ נ " תס- י4$
1BW
יב ֵ כ " .כG " .הל ! י "ל -
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
ויר ! ג !: " & ! 1" ב - .ה י22א $ ?פ ֵ .נל " ?ר ֵ ח! מ" ;)- י ! .הל ! י "N - G -
ן.1יא $ G " .ב\ ! מ- 2 לG ֵ ער - * ! .הל ! י "ל -
1B[
ת.זח/ זר ! הל ! ג " נ $ ת.ד2מח/ 1יא $ ל " .הל ! י "ל -
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
.G גר - ה J נ < 1ד<ק( יל ֵ כ " G $ ר* ֵ & - 1" מ$ .הל ! י "N - G -
ית ֵ 2ת)/ G $ רת ֵ .: ת.יר ! א / ר.Gמ$ ע1- .נ
1BT
.הל ! י "ל -
םיר $ פ ! ס" בת - כ ! ו " יג $ ג !א / ר4- נ ! ה'נ " 0$ .הל ! י "N - G -
1BR
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
תנ -1" דד<נ < G " ויל ! )! ך ! ח/ " נ $ & ! ר " ר - .ע .הל ! י "ל -
המ- רמֵ .1ל " ך " .רד" & $ הר ! 2: .הל ! י "N - E$
1BS
םג -ו " רק< ב( את ! ' ח0! ו " רמֵ .1U * - חר - ! .הל ! י "ל -
1BA
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
אל( ו " ם.י אל( א2ה ר1< א / ם.י בר ֵ ק! .הל ! י "ל -
ך ! ל " ?C ם.=ה - ך ! ל " י* $ עד-.ה םר ! .הל ! י "N - ה -
לכ ! ו " ם.=ה - ל* ! ך ! ר " י)$ ל " דקֵ פ " ה - םיר $ מ" .1 .הל ! י "N - ה -
תכ - 1" ח< ם.י ר.א* " ריא $ & ! .הל ! י "ל -
:הל ! י "N - ה - י $ ח/ G - יה $ י "ו -
1BO
!א"נ - ..."םליח"
הליפת ןויעו ם"יבלמ ןייע ,ןוממ וא חוכ/תורוכב=ליח
1BW
?ה"לס וא ל"לס שרוש
1B[
?'ב קרפ לאינד יעוראל םג וא ,דבלב 'ה קרפ לאינד יעוראל םיסחייתמ םאה :מ-כ תורוש
?וביצמ/ובצמ והמ
םהיהלא םליצה אלש יד אל לבב הדכלנשכ יכ רמא :ק"דר םש שרפו ,ובנְ סר¸ ק לב¸ ער_ כ¸ :א ,ומ והיעשי לע היונב 'כ הרוש לש ןושלה
.ובנ ןכו ,לבבב ותוא 'ידבועש לספ םש אוה לבו ,ערכ ומכ אוהו ,סרוק ובנ ןכו ,ץראל לפנו ערכו ותוא ורבשש ל"ר ,ערכ ומצע אוה אלא
םלצה תמקה עוראל וא ,(בצמ ליח ומכ - בצמ שריפו ,הליפת ןויע) רצ_ אש_ לְ ב¸ ימיב לבב תלפמ עוראל תזמור םג וז הרוש םאה .ל"כע
?(םירמא ףוצ שוריפ) ויבא נ"נ י"ע ארוד תעקבב
1BT
:ודקינ םישרפמה :ףסוהי רכז שוריפ ית¸ ותע¸ ב :טושפה לבא . ית¸ ות ע בְ הר¸ ג¸ס¸ תר¸ ג¸ס¸ מְ " :אבה טויפב ומכ ,הל¸ יְל _ ית¸ ות ע ב ְ ,"חס_ פ¸
q¸ דְ י¸בְ זט אל םילהתכו ית¸ ת ע .ש"יע .
1BR
םירפסה תא יגגאה ןמה בתכש ןינמ הלילב ב !ןסינב ג"י םויב בתכ הרואכל ? ץורית אבומ ףסוהי רכז שוריפ
.ןיבמ ינניאש
1BS
.7הלפת ןויע% י"מעל וא ,7םיסנ השעמ% ביואל יוניכ והז םאה ,תיב4וק תקולחמ
1BA
:יווי ןושלב ושרפמ 7תמדוקה הרוש האר% הלפת ןויע חר - " רמֵ .1U * - ח0- ו " ונל חישתו חרת ,3ה התא 8
110
nסַ o¸ nב ַ 1 ¸ nn ¸ ר ְ מַ א¸ ו ַ jכ _ ב ְ ו
ת ! אל ֵ פ " ה $ ך ! ית < .ר2ב# " ;מ< א( חס- : < G -
ת ! א1U ֵ נ $ ת.ד)/ .מ ל* ! 1אר( G " חס- : <
ליל ֵ ת.ח/ יח$ ר ! ז " א < ל " ת ! יN $ # $ חס- : <
חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו - חס- : <
ם.=ה - םח( * " & ! ק" פ - 5! וית ! ל ! 5" חס- : < G -
י)$ ס" ה $ >ר ת.\מ- ת.ג2ע םי $ " .נ ד חס- : < G -
ך " ר < )ֵ ר.1ל " רכ < ז ֵ ;ר ! רק! G ! ה - לא < ו " חס- : <
חס- : < חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו -
1א ֵ G " 24ה / .לו " םימ$ .דס" 2מ)/ .ז חס- : < G -
;קֵ G " הפ ! ' ת.\מ- 2 םה < מֵ 4.ל ;N - ח6 חס- : <
ך ! ר " ב " )! G " ?.נו " ?.מ תמ- ד" C ת ! א4ֵ א4$ חס- : < G -
חס- : < חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו -
ר2E1$ ליל ֵ G " & ! " ח- מ! ן.א ל* ! 1אר( Kי ! חס- : <
םד-G " & ! ח" ס- : ! ר.כG " ןG ֵ ל)- ריG $ * - חס- : <
יח- ת ! פ " G $ א.בל ! תיח$ 1" מ- ת& ֵ י& $ ל " ב $ ל " חס- : < G -
חס- : < חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו -
ית ֵ .&)$ G " הר ! # !ס6 תר < # <ס6 מ" חס- : <
רמ< ע( יר ֵ .ע1" ליל $ " G $ ןי !ד" מ$ הד!מ" 1" נ $ חס- : <
ד.קי " דק- יG $ ד2לו " ל2: י9 ֵ מ- 1" מ- 2פר ! .0 חס- : <
חס- : < חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו -
תנ -.ע ה)! # ! ד)- ד.מ)/ ל - ב.נG " ם.=ה - ד.ע חס- : <
ל2 )- קֵ )/ ק- ל " הב ! ת " * ! די ! ס: - חס- : < G -
ןח! ל " 1U 6 ה - ך " .ר)! תיפ $ \ ! ה - הפ( ! חס- : < G -
חב - ז < ם& < ר " מ- א / ו - חס- : <
שN ֵ 1- ל " ם. ה•! ד-ה / הס! 9 " * $ לה ! ק! חס- : < G -
םי1U $ מ$ ח/ ;)ֵ G " & ! " ח- מ! ע1! ר ! תיG ֵ מ$ 1אר( חס- : < G -
תי $ 2על " איב $ & ! עג -ר < הN < א ֵ י& ֵ 1" חס- : < G -
חס- : < גח- 15ֵק- ת " ה $ ליל ֵ * " ך ! נ < ימ$ י " ם2ר& ! ך ! ד" י ! ז.ע& !
11B
,,ינש 4"וי ,ע" :ר"פאQ .חספ לש ינש 4"וי לש אתשודקמ קלח והז .4לק8חלק 3מע םיחרי שרג תדגהב האר
P,,י"אב
nסַ o¸ nב ַ 1 ¸ nn¸ ר ְ מַ א¸ ו ַ
הא < י ! .ל י* $ הא < נ ! .ל י* $
הא < י ! .ל י* $ הא < נ ! .ל י* $
:.ל 2רמ" אי( ויד!2ד# " הכ ! ל ! ה / * - ר2חG ! הכ ! 2למ" G $ רי5$ C
.הכ ! ל ! מ" E- ה - 3ה ך ! ל " ,ך ! ל " ?C ך ! ל " ,ך ! ל " י* $ ך ! ל " ,ך ! ל " 2 ך ! ל "
הא < י ! .ל י* $ הא < נ ! .ל י* $
...:.ל 2רמ" אי( ויק! ית $ ו ! הכ ! ל ! ה / * - ר2דה ! הכ ! 2למ" G $ ל2ג5!
...:.ל 2רמ" אי( ויר ! ס" פ " 4- הכ ! ל ! ה / * - ןיס$ ח! הכ ! 2למ" G $ יא* - ז -
...:.ל 2רמ" אי( ויד!2Eל $ הכ ! ל ! ה / * - ריG $ * - הכ ! 2למ" G $ דיח$ י !
:.ל 2רמ" אי( ויב ! יב $ ס" הכ ! ל ! ה / * - אר ! .נ הכ ! 2למ" G $ ם.רמ!
:.ל 2רמ" אי( ויק! י5$ - הכ ! ל ! ה / * - הד<.: הכ ! 2למ" G $ ונ !)!
:.ל 2רמ" אי( וי9 !Cנ " 1$ הכ ! ל ! ה / * - ם2חר - הכ ! 2למ" G $ ש.דק!
:.ל 2רמ" אי( וימ! ימ$ & " הכ ! ל ! ה / * - ך " מֵ .& הכ ! 2למ" G $ ?יI$ & -
א2ה רי5$ C
א2ה רי5$ C
.ב.רק! G " ,2נימֵ י !G " הר ! ה ֵ מ" G $ ,הר ! ה ֵ מ" G $ ,ב.רק! G " .תיב ֵ הנ < ב " F
.ב.רק! G " ך ! ת " יב ֵ הנ ֵ G " ,הנ ֵ G " לא ֵ ,הנ ֵ G " לא ֵ
א2ה ל2ג5! א2ה ל.ד# ! א2ה ר2חG ! ...
א2ה יא* - ז - א2ה קית $ ו ! א2ה ר2דה ! ...
...א2ה דיח$ י ! א2ה ר.ה4! א2ה דיס$ ח!
...א2ה ך " ל < מ< א2ה ד2Eל $ א2ה ריG $ * -
...א2ה קי5$ - א2ה הד<.: א2ה ז2V)$ א2ה בי# $ ס- א2ה אר ! .נ
א2ה ?יI$ & - א2ה י5-1- א2ה ם2חר - א2ה 1.דק!
.ב.רק! G " ,2נימֵ י !G " הר ! ה ֵ מ" G $ ,הר ! ה ֵ מ" G $ ,ב.רק! G " .תיב ֵ הנ < ב " F
.ב.רק! G " ך ! ת " יב ֵ הנ ֵ G " ,הנ ֵ G " לא ֵ ,הנ ֵ G " לא ֵ
דnָ א¸
דnָ א¸
111 111

;ר < 'ב ! 2 םFמ- 1U ! G - 1< 2ניה ֵ ל( א J דח! א < )- דֵ.י ינ $ א / דח! א < )- דֵ.י ימ$
111
כומ יננה :ןכו ...תעדוי ינא :ייתונב קודקד :"םיללוע יפמ"% הנ מוזמו תנ 7...ע"הפס לש ע"מ םייקל
 ,תירבעו תימרא בוברע רשפ המ
ר0! )! הש! ל ( 1" ... ר0! )! הש! ל( 1" ... רש(! )! םינ ֵ 1" א= !5-מ$ רש(! )! הש! ל( 1" )- דֵ.י ינ $ א / רש(! )! הש! ל( 1" )- דֵ.י ימ$
ה)! ב " 1$ הל ! ימ $ ימֵ י " הנ !.מ1" הד!ל ֵ יחֵ ר " י - ה)! 1" & $ א= !ר - G " ד$ הר ! ש(! )/ א= !ב - כ " .* רש(! )! דח! א < א= !4- ב " 1$
ינ ֵ 1" ת.ב' ה1! .ל1" ת.הE! א $ עG - ר " C הר ! .ת י1ֵ מ" ח6 ה1U ! מ$ ח/ הנ !1" מ$ יר ֵ ד" ס$ ה1U ! 1$ את ! G " 1- ימֵ י "
;ר < 'ב ! 2 םFמ- 1U ! G - 1< 2ניה ֵ ל( א J דח! א < תיר $ G " ה - ת.ח2ל
ןב - ז " 5$ אי !ד" # - דח- אי !ד" # - דח- ןב - ז " 5$ אי !ד" # - דח- אי !ד" # - דח-
11L 11L
אי !ד" # - דח- אי !ד" # - דח- יז ֵ2ז יר ֵ ת " ב $ אG ! C אי !ד" # - דח- אי !ד" # - דח- יז ֵ2ז יר ֵ ת " ב $ אG ! C ...
 ,הבקנ/רכז
 "תוGא השולש"
ב/הל ?ד תומבי יקודקד ימוי
אמייק ,תימרא וא תירבע וז הלמ םאה 8
,לאירוא בר םולש
"אבא" יכ יל הריכזה ,תירבעב הלימה תמויסב "א" תואה ןיינעב יתשא םע החישב
תמייתסמה הלימ לכ אל ןכל ."א תואב תומייתסמו תירבעב םילימ ןה םג "אמא"ו
.תימרא איה "א" תואב
ינושמש לאומש
,אתיירוא ,אספוק ,אמגוד רשאמ רתוי תוירבע םילימ ןה "אמא"ו "אבא"ש רמא ימ ,םולש
.אתיירבו אתחנתא
Dתימראב ןרוקמ "אמא"ו "אבא" םג הרואכל
לאירוא
אלא וניא ,הפר 3ב "תובא" חסונה DאGא לש םיבר תרו תריזג יהוז ."תוGא השולש" חספב רש ,םייתנשה ןב ,ינב .ב.נ
."בא" תירבעה הלימה לש םיבר
11L
יד ןבז דוקינה 8 אבא שבושמ PןיGז -Q חוורה , םוקמב +רכ -מ! :ותועמשמו ןב - ז " HQ הנ -ק! / פ"ע| Pןיב ֵ ז " אקיד ימנ , 3מע
[[ } .
והילא .ןבז בותכ תויקיה תודגהב 74"נ יל המדנ% לארשיו ןרהא תיב ;בוקב היה ןיבז8ןבז לעש המודמכ
Fr$%: !r) M$rdec/ai 2a*4erin %'w*td(3%ai*)c$% !ate <=<= >?< : 11 @<ABC 2008 08:72
תויהל ךיר .רכמ ושוריפ ןיבז .עודי שוביש 8 םיזוז ירתב אבא ןיבזד אידג דח הדגהב רבכ םירבדה ואבוהו ,ןבזד
רשכ מ"מר לש המלשה
http://www.safa-ivrit.org/poems/hadgad.php
:7דבלב ןורחאהו ןושארה תיבה ןאכ םיאבומ ,רויק םשל%
אי !ד" # - דח- ,אי !ד" # - דח-
.אי !ד" # - דח- ,אי !ד" # - דח- ,יז ֵ2ז יר ֵ ת " G $ אG ! C ןיG $ ז -5"
...
א2ה ך " 2רG ! 1.דI! ה - את ! 'ו "
,תו <E! ה - ך " Cל " מ- ל " 4ח- 1! ו "
,4חֵ .1ל " 4ח- 1! 5"
,אר ! .תל " 4ח- 1! 5"
ה"בקה את ! 'ו " הG ! כ $ 5" א= !מ- ל " את ! 1! 5" אר ! .תל " 4ח- 1! 5" 4חֵ .1U ל - 4ח- 1! 5" תו <E! ה - ך " Cל " מ- ל " 4ח- 1! ו "
יר ֵ ת " ב $ אG ! C ןב - ז " 5$ אי !ד" ג -ל " הל ! כ " '5" אר ! נ " 16 ל " ך " 1- נ !5" אG ! ל " כ - ל " ה* ! ה $ 5" אר ! 4" ח6 ל " ?ר - 0! 5" אר ! 2נל "
אי !ד" # - דח- אי !ד" # - דח- יז ֵ2ז
םירישה ריש
 ותאירק יגהנמ לע ארקמ תעד אובמב האר
 :7ןיול א"ר לש ע"נפב ;בוקב ע"ע% םיקודקד
7חתפל ;מק ןיב םיניחבמל מ"נ% החותפ 3ר ירקה יפל וני4יהר
.הומק 3בה הר4עב
בח ל - לי ךת ד- .החותפ תמע4ומ הרבהו ליעלמ ןהיתש ךת
:סופד תויוע4 זוכיר
 בג :7:דמ 3מע ,ד"נשת ,הרות ינב תיירפסH% רפוס בתכ תדגה א ןא ינבכ תו
 7ליעל האר% וז המ
 יד ןיבז 7ליעל האר% אבא
 ב"ויכו םירסבה ןיב תירב :7גרבסד 3פשמ% זוכיר הנחמב הבתכנש י"תכמ פ"שדגה
.ןושלה תנשל ;בוק ,םעל וננושלב ,4יברש ןועמש לא הדגהב םיינושל םינויד
,אי !מ- ל " הת ! 1U ! 5"
,אר ! 2נל " הב ! כ ! 5"
,אר ! 4" 2חל " ?ר - 0! 5"
,אG ! ל " כ - ל " ה* ! ה $ 5"
,אר ! נ " 21ל " ך " 1- נ !5"
,אי !ד" ג -ל " הל ! כ " C! 5"
.אי !ד" # - דח- ,אי !ד" # - דח- ,יז ֵ2ז יר ֵ ת " G $ אG ! C ןיG $ ז -5"
אלש םדא ידיב בתכנש וב רכינו ,תיסחי תרחואמ הפוקתב לבא ,תימראב םנמא בתכנ רישה...
:תימראב 4לש
• ."אG ! C ןיG $ ז -5" " אלו "אG ! C ןב ! ז " 5$ "רמול שי ימראה קודקדה יפל ,לשמל
% ןב - ז " ד diD-an % ןG ֵ ז -ד ,הנק רשא H 7 deDabin .רכמ רשא H 7
• :תימראב תואיגש יתש שי 7הלכאש ,הלותחה :הרואכל% ..הלכאד ,ארנוש :?וריב
.תיליעלמ המע4הב ,7;מק8חתפ8אווש% הל ! )- פ " איה תימראב הנוכנה לעופה תרו ,לכ םדוק
% הל ! כ - א / :איה הנוכנה הרוה ןכל aE/a*a % הלכא אלו 7 aE/*a ?סונ .תירבעה הרוה איהש 7
תויהל היה ךיר ןכלו ,אתרנוש איה ארנוש לש הבקנה Dרכז ללכב אוה ארנוש ,הזל
."לכאד ,ארנוש"
• .7חתפ אווש ,ךש- נ " :ל"% ךש- נ ! לעופה תורוב םג תוע4 רישב שי המוד ןפואב
.תימרא םירבוד םניא ,ךכ םידקנמש םיסיפדמהש ךכ לע אלא ,רבחמה לע החכוה ןאכמ ןיא :ר"פא
:ןוכנה דוקינה םע תובר תודגה אומל לכותו ,רחואמ X דוקינה .ןב ! ז " 5$
,תודעה תורוסמ :קלחב ,ח"סשת םילשורי ,קילאיב דסומ ,ןושל ירעש לש 3ג ךרכב
:תיברעו םידוהיה תונושל
 3מע 7ןושאר ןויע% וקורממ חספ לש הדגה לש די בתכ :רשא רב םולש
LAW 8 OBO
 חספ לש הדגהל ונידלה ימוגרתב ןולימ ינויע :דלורוש 7גירדור% הרוא
3מע OTS 8 OAT
המ :רפס תירקמ ו"רנ גרברלק םלושמ ברה הלואגה תכרבו הנתשנ
113
.
11;
The answer is known, but what is the question?
ma nishtana haIayIa haze mikoI haIeiIot? (Mishna Pesachim, 116A) ('How nishtana this night from all other nights?')
Many English translations render the verb nishtana in the present tense. However, the Hebrew form is past tense, and this
was already noted in the 17th century by R' Shabetai Sofer in his commentary on the Haggada shel Pesach (annotated
edition Satz, Y. ed., Yeshivat Ner Ìsrael, Baltimore, Md. 1987). Ìt may therefore be translated 'How did this night become
different from all other nights?' or 'What happened to make this night different?' and continues 'that on all other nights we
(now) eat . dip . lean etc.' Ìn light of this the answer in the opening passage of the Haggada is excellent "We were slaves
to Pharaoh in Egypt and G-d took us out . (past)" and the conclusion also fits perfectly "This Matza which we eat (now) is
because the Egyptians made our lives bitter . (past)"
We have noted that the word nishtana is part of the text of the Mishna. The Sages called this variety of Hebrew Leshon
Chachamim (Chulin 136B and elsewhere). Ìt should therefore not be surprising if it is a form which is not to be found in the
Bible. R' Shabetai Sofer writes:
The root of the word nishtana is Shin Nun Heh and it is a form combined of the Nif'al and Hitpa'el conjugations, for if it were
straight Hitpa'el it would be nishna like nivna (1 Kings 6:7) ('it was built') for it too is of the roots with a silent Heh as the third
letter and its root is Bet Nun Heh, and if it were straight Hitpa'el it would be hishtana like vehishtanit (1 Kings 14:2) ('and
change') but in nishtana the [first] Nun is of the Nif'al conjugation and the Tav and the Dagesh in the second Nun are of the
Hitpa'el conjugation .
Even though R' Shabetai Sofer wrote primarily on Nusach of prayer and on grammar, he based his work on a broad
tapestry of sources including Gemara, Poskim, works of Kabbala, and grammatical works, demonstrating his mastery of all
parts of the Torah and making him worthy of the approbations of the most famous rabbis of that generation including Rabbi
Shemuel Eliezer HaLevi (Maharsha). His approach to grammar was to base the rules on the language of the Bible, hence
his explanation of nishtana. This explanation has since been extended to the many words of this form in the Mishna
establishing a Mishnaic conjugation, the Nitpa'el, 'which is a form combined of the Nif'al and Hitpa'el conjugations.'
The BIessing of Redemption
'. and he concludes with redemption . R' Akiva says . baruch .. gaa'al yisra'el' (Mishnah Pesachim 116B)
This blessing concludes the maggid ('telling') section of the Passover Haggada. What it means depends on the grammatical
form that gaa'al manifests. Rabbi Eisenberg in his article mechkar bevirkat gaa'al yisra'el in 'Zevach Mishpacha' published
by the Feldheim family, points out that there are many blessings which conclude in the past tense but all of them have
asher or she- breaking the flow of words between the opening of the blessing and its conclusion. All other blessings both
open and conclude in the present. He then explains that gaa'al may be a past tense verb in which case it must be read as
though it were shegaa'al ('who has redeemed') or it is possible that it is a noun in Semichut ('construct state') and means
'redeemer of . ,' as chaarash even (Exod. 28:11 see Rashi there) means 'a skilled worker of stone ' Rabbi Eisenberg
prefers the second possibility.
What have others written about this blessing?
The Gemara (Pesachim 117B) comments on this Mishnah 'For the reading of the Shema and Hallel gaa'al yisra'el, for
prayer go'el yisrael; Why is this? [The Gemara answers "Ìt - prayer"] - is mercy.' Rashbam explains this passage as follows
"For the reading of the Shema" - '[means] The blessing of redemption following the reading of the Shema,' "and Hallel" -
'[means] That of Passover eves, where one concludes gaa'al yisra'el in accordance with R' Akiva in our Mishnah that he
[the narrator at the seder] tells and praises about the redemption of Ìsrael which passed.' Ìt seems that Rashbam is using
many words to avoid writing simply leshon avar ('an expression of past tense'), a very simple term. The implication is that
he did not regard gaa'al as a past tense verb. Ìf so it must be a noun in Semichut and as such refer to the past (see also
Chochmat Manoach, Berachot 38a that nouns may refer to past, present and future).
Bach (Shulchan Aruch O. Ch. 66 S.V. M"Sh vechotem) writes 'We must examine our custom at Ma'ariv on festivals when
we say the evening prayer-poems and conclude "blessed are You G-d, King, Rock of Ìsrael, vego'alo" [with a Vav after the
Gimmel) (nusach Ashkenaz). Ìt is as though one said go'el yisrael, [not in accordance with the above Gemara]; rather one
should say vego'alo without a Vav and this refers properly to the past redemption as mentioned above.' Ìt would seem that if
one says 'vego'alo without a Vav' one is using it as a noun; this implies that the Bach holds that it is a noun and as such
refers to the past. Ìndeed R' A. Kaplan translates this blessing 'Redeemer of Ìsrael.'
However Me'iri (Pesachim 117B), Ta"z (O.Ch 66), RSh"Z (ibid.), and Ya'avetz (Siddur) all write that it is past tense. Similarly
most English translations consider it a verb in the past tense and render it 'has redeemed.'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->