P. 1
טיול לברצלונה (Barcelona)

טיול לברצלונה (Barcelona)

|Views: 320|Likes:
Published by sagive
עומדים לטוס לברצלונה? קראו על כמה יעדים שווים בברצלונה, איך עבודת התחבורה, איזה שפה מדברים בברצלונה ובאיזה מטבע משתמשים בברצלונה ועוד.
עומדים לטוס לברצלונה? קראו על כמה יעדים שווים בברצלונה, איך עבודת התחבורה, איזה שפה מדברים בברצלונה ובאיזה מטבע משתמשים בברצלונה ועוד.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: sagive on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2010

pdf

text

original

) הנולצרבל לויט Barcelona

(
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
) הנולצרב Barcelona ,דרפסב הלדוגב היינשה איה (
-כ הב םיררוגתו !,"#$,$$$ רו%יאה בלל תבש&נו םדא
כ םיררוגת הב הנולצרב לש ינורי'ה ( )םדא *וילי יצ&ו
)*וכיתה םיה יפו&ל תאצנ הנולצרב
םויכו הריפסה ינפל תישילשה האב הדסונ הנולצרב
םילנה ד&א היפו&לו בוש& ילכלכ %כרל תבש&נ
)הפוריא לכב רתויב םייביט+אהו םיבוש&ה הנולצרבל לויט
יבשות ראשו םילארשי בר+ב ד&ויב ירלופופל בש&נ
תנשבו הפוריא !,,- תדאיפילוא רי'ב היי+תה וליפא
)הנולצרב
הנולצרב םע תורכה
ראוניל *ושארה ל&ה -$$! *תינ וב ידי&יה 'בטה
תרבודה הפשה )(.) וריאה אוה הנולצרבב שתשה
תידרפס לש תבור'ת איהש תינולט+ איה הנולצרבב
רדתסהל ולכות תוריית רי' התויהב /א תור&א תופשו
)תילגנא ם' םיר+ה %ו&א םי'שתב
הנולצרבב תוארל הוושש םידעי
) הלבמר תרדש La Rambla (
הנולצרבב רתויב םסרופה בו&רל תבש&נ הלבר תרדש
0ו&ב תייתסו רי'ה לש תי%כרה רכיכב הלי&ת איהו
הודב רי'ה לש תיגוצייה הרדשל תבש&נו *וכיתה םיה
)%ירפב ה%ילא 1%נאשל
וסאקיפ ןואיזומ
)תו+ית' תוריט ש& וב הפייפי *ואי%ו תוברתה יבהואל
כ םש גיצ וצ' וסא+יפ -#$$ םיטוטרס ללוכ ויתוריצי
*ואי%ול בש&נ וסא+יפ *ואי%ו )תונוא תודוב'ו םיושיר
לש הגילב טל&הב אוהו הנולצרב לכב רתויב רייותה
)*%ב הרו&א רו%&ל וכ שיגר וב לייטלו וצ'
לאו ןומרא
תנש ל&ה *ואי%וכ שש רשא ידו&י ילכירדא הנב
!,2- )ו+סנוא תא ילו' תשרו רתא ראותל הכ% וליפאו
הנבנ אוה *כש םילכידא תונורתפ ללשו ידו&י הנב *וראל
3לו )הלאכש תונורתפ תריצי ביי& *כלו *ט+ &טש ל'
)ה&פש ם' םג ר+בל םו&ב
הסרב ןויד!ציא
לש +&ש תוארל תכלל םילוכי םתאו םכל% ל%ת םא
ת&אב רבוד לכה יר&א )יתיבה שרגב ת+&ש הנולצרב
*וידטציאב בהלוש לה+ ם' םלו'ב תו+%&ה תוצוב+ה
)תיאפוריא הרב ינרדו
םלוע רותל תובידאב עדימ
" ןאכ וצ#ל $$$%b&'%&a(
הנולצרב לש הלרדתקה
הכרא התיינב רו+יב הווש טל&הב הנולצרב לש הלרדת+ה
כ !#$ םינבה ד&א אוה הנולצרב לש הלרדת+ה )הנש
רשא ההובג הר+ת דצל הנולצרבב ולדוגב םיישרה
םיהובג םידו' ולגת השדו+ה תשגרה תא רוציל הד'ונ
הנב טל&הב )תרוסה בטיכ םירייוצ םיינו'בצ תונול&ו
)יתרוסו הפייפי
הנולצרבב הרוב#ת
ד&ויב הבוטל תבש&נ הנולצרבב תירוביצה הרוב&תה
תוריש ,הנולצרב לש ורטב שויש תבכרו איהו
ר& )תוינוו לבכר ,תוילש& יוו+ ,רידת םיסובוטוא
םאו הפוריאל יס&י *פואב הלו% תירוביצה הרוב&תה
םירתאה בור יכ ולגת בוט רו%יאב *ולב ו+תת
)הכילה +&רב םיאצנ הנולצרב לש םיניינ'ה
םוכיסל
ד&וי ירלופופ תוריית ד'יו הוס+ רי'ל תבש&נ הנולצרב
םיניינ' תוריית יד'י רופסניאו םיריש' הליל יי& ם'
/פה ידכב אל תוברת יבהואל הנולצרבל לוי! ד'יל
םלו'ה יב&ר םיריית בר+ב ש+וב
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,ידי ל' בתכנ
םירתא םודיק ביש
!נר!ניאב םירתא קווישו םוסרפ
$444-,-$,-5
$#-#-!!(4"(
בתוכה תאמ םיפסונ םירמאמ
• ) היל!נאל לוי! )'(al*a (
• ) סודורל לוי! R+,-./ (
• ) ארפל לוי! 01a23. (
• תינמרל םורת
• תילנאל םורת
• םיקסעה םלועב םורתה תונמוא
• 45 םלועב תוליבומה תופשה
• רמאמ תביתכל םיפי!
• יקוויש ילכ - םירמאמ
• תולקב הז רובעל 6 הריד תלבוה
• רבל הרקוי ינועש - םינועש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->