P. 1
אונקולוגיה

אונקולוגיה

5.0

|Views: 1,404|Likes:
Published by sanshine

More info:

Published by: sanshine on May 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2010

pdf

text

original

ילוח יבצמב ןחבמל םוכיס -היגולוקנוא 1

• :ןטרסו היגולוימדיפא
!ןטרס עונמל :הרטמה
תודרשיה ןמז תופוקת ךות תוומל תוריבסה בושיחו ןמז ךרואל תולכתסה .תוומו )תורקיה( תועראיה ינותנ ןיב רשקה :
.ךוניחו העינמ לע העיפשהלו התומתה יזוחא לע "המל" תולאש תולעהל ,התומתב תומגמ תוהזל הרטמב תודחא
תועראיה .תרדגומ היסולכואב תיפיצפס ןמז תפוקתב ינחבואמה ישדחה ירקמה רפסמ :
:תוחיכש .יוסמ ןמזב ןטרסה ירקמ לכ רפסמ
התומת רועיש .תרדגומ היסולכואב תמיוסמ ןמז תפוקתב ןטרסמ ירטפנה רפסמ :
:ןטרס לש תויגולויטא
יקדייח
! Helicobacter Pyloric .הביקב
יסוריו
! Burkittt's lymphoma- BV
- Nasopharingial Carcinoma
- CERVIX-CV! HPV
ילקימיכ
ןושיעו לוהוכלא !
! תרוסנ
! טסבסא
! ןזנב
! וימדק
יילקיזיפ
שמשל הפישח !
! )תיביטקאוידר וא תנניימ( הנירקל הפישח
! תקלד וא ינורכ יוריג
! .קבטב שומיש
ייתנוזת ימרוג
ןמוש !
! לוהוכלא
! ןשועמ רשב
! רתי תנמשה
יילנומרוה
! .חרו תינומרע ,דש ינטרס !ןגורטסא
ייטנג
! תויצקולסנרט !תוינטנופס תויצטומ
! השרות
Carcinogen !ב ךיפה יתלבו רישי ,עובק יונישל רוג .ל"נה ימרוגה יגוסמ דחא לכ תויהל לוכי .חתופה רוגה !
"N# .
Carcinogenesis - .ןטרס יאתל היצמרופסנרט ירבוע יילמרונ יאת וב ךילהתה
Oncogen .רוצייב טולשל ידכ ילבקמו יחלוש יאתש הקספהו הלעפה תותואכ לעפומש יטנג דוק !
Transformation .אתה תקולח לע הטילשה תוסיוו קספומו תיביסרגורפל תכפוה תוניימתהה וב יבלש בר ךילהת !
:תיטסלפואנ אל החימצ לש ימגד
! ,)אתה לדוג תלדגה ( היפורטרפיה
! ,)הלוע יאת רפסמ !הלדג תיתמקר הסמ( היזלפרפיה
! רסוח ,תקלד !המקרל ךייש אלש רחא גוסמ אתב "לחומה את( היזלפטמ
.)היצלומיטסה הקיספמשכ ךיפה.ינימטיוו
לפכשמו רדס לע רמוש ,ליעפ ,ימניד אוה ילמרונה אתה .ןדבואה וא קזנה ןקות רשאכ רצועה הטילש ןונגנמ ילמרונ אתל
.ומצע תא
:תיטסלפואנ החימצ לש םימגד
! היזלפאנא תיביטימירפ רתוי הגרדל יגוסנ ירגוב יאת !הנבמ אלל !
.הלש תוחמתהב דקפתל תלוכי ידבאמו
! היזלפואנ ימוחתל רבעמ תבחרתמה תיתמקר הסמ !השדח החימצ !
תלידג ,הליגר אל תוקלחתה ,תטלשנ אל תוליעפ .יילמרונה המקרה
.יינויח יניזמ ירמוח לע הרחתמו וקמ ספות .המקירה
! היזלפסיד תוחפ אתב "לחומ #ונוגרא #ותרוצ #ולדוגב הנתשמ אתה !
וא יסקוט רמוח ,תקלד ,הנירק !כ"דב ינוציח אוה טנלומיטסה .לשב
.טנלומיטסה רסומ וב עגרב ךיפה בצמ והז .ינורכ יוריג
:ינטרס לודיג את לש תונוכת
$ . .לשב היהי אל !היצאיצנרפיד!הד !ןיימתהל תלוכיה ןדבוא
% . וא ינומרוה רציימ .לשב וניאש ןוויכ תושדח תונוכת שכור וא דבאמ !תוימיכויבה תונוכתב יוניש
Hormon like .יטסלפואנ!הרפ ורדניס והזש
& . .יריבש ירתא ,יעטקמ לש תפסות#ןדבוא ,תויצקולסנרט !ילמוזומורכה רודיסב יוניש
' . .תולפכה לשצ יפוסניא רפסמ דע !אתה יוביר לע הטילש ןדבוא
( . !יתרורג רוזיפ
$ . )ישיבכע תת( ילדיאונכראבוס ,הרואלפ ,ואנוטירפ!"וגה יללח
% . .היזלפרפיה !תונוש תוירשקלו תונושה תונחתל !הפמיל ילכ
& . .רתוי קוחרה רןזיפה !דה תכרעמ
) . .תורחא תומקרל רודחל תלוכיה !תונשלופ#תולובג רסוח
* . תוריאממה תגרד ןיב רשק שי .יינשמ ירתאל רוקמה רתאמ ןטרסה רוזיפ !תוזאטסאטמ חולשל תלוכי
.תורורג חולשל תלוכיהו
-הגרד GRADE
• +$- ,ell -i..erentiate-
• +%- o-erately ,ell -i..erentiate-
• +&- Poorly -i..erentiate-
• +' /ery Poorly -i..erentiate-- 0n-i..erentiate-
.חטשה תוזאטסאטמה רפסמו רוקמה אתל ןוימדה תדימ יפל תעבקנ תוריאממה תגרד
:םימוטפמיסו םינמיס
• )יירפירפ ירוזאב כ"דב( תוריאממ לש תורשפאל ןווכל ילוכיה ישוג ונמיס יתיעל
• .לקשמב תינוציק הדירי
• .תואיר תקלד וא תעפש ומכ "תוליגר" תולחמ יריכזמו ייפיצפס אל ינמיסה ירקמה בורב
יפל ,)גוס( לודיגה לש היגולופרומה יפל תעבקנ !הזונגורפ 1tage יפלו +ra-e .
:ןוחביא
.תיגולוטסיה הנחבא תויהל תבייח
!ה תרדגהל תוצוחנ היימדה תוקידב ללוכ תונוש תוקידב 1tage .לופיטה לע תוטלחה תלבק ךרוצלו
.רידנל חיכשהמ תררבמ האופרה יכ רוכזל בושח
:םינוש םינטרסל םירקרמ
• Prostate #cici- Phosphatases- P#P - 2&ng3ml ליג ינפל (4 .תינומרעה ןטרסל !
• C#$%(- Cancer #ntigen $%(- 2 &(u3ml .תולחשה ןטרסל
• C#$(-&- Cancer #ntigen $(-&- 2 &4u3ml .דשה ןטרסל
• N1E- Neuron 1peci.ic Enolase - 2 $%5( ng3ml !ל ! 1mall cell carcinoma .המוטסלבוריונלו
• #6P- #lpha-6eto Protein- 7 $4ng3ml .יכשאה ןטרסו דבכה לש המוניצרק !
• C8- Calcitonin- $4 pg3ml .סירתה תטולב לש הלודמב ןטרס !$
• P1#-Prostat 1speci.ic #ntigem-2 %5(ng3mg ליג ינפל (4 , (ng3mg ליג ירחא (4 .תינומרעה ןטרס !
• :םידלי תיגולוקנואב תידועיסה םלועה תפקשה לע
$9 !כ הנש לכ ינחבואמ לארשיב .ידלי ה לועב ןטרסה ילוח ללכמ &(4 .ירגבתמו ידליב ישדח ירקמ
:תורגבתהה ליגבו תודליה ליגב תוריאממל היגולויטא
$ . ומצע הלוחל ירושקה ימרוג !
• תוילאמוזומורכ תוערפה
• ידלומ ימומ
• יגולונומיא רסח
• תיטנג הרבעה
% . !ייתביבס ימרוג
• הנירק
• יסוריו
• יימיכ ימרוג
.ןושארה וקמב ירגבתמ לצאו ,ינש וקמב תואצמנ ןטרס תולחמ ידלי לצא התומת תניחבמ
,תינורכ הלחמכ ןטרסה רדגומ ויכ *(9 ירגבתמו ידלי לצא הארבה יטירקה וקישה ,קיפסמ אל יזיפה יופירה .
.ימצעה יומידה וקיש אוה
:תודליהו תורגבתהה ליגב ןטרסה תולחמ תוידוחי
$ . רוקמב ילדבה !ידליב .ילאילתיפא רוקממו תומוניצרק ללכ ךרדב ירגובמב !
• .המוטסלבורפנ ,המוטסלבוריונ !ילאנוירבמא
• .צע ילודיג % ילאמיכנזמ
• .תופירח תוימקול !תויטאפומה
% . יפרטומיכ לופיטל הבוט הבוגת
& . צעה חמ לש הבוט תוששואתה .
:יפרטומכה לופיטה
!רתוי ייביסרגאו יבכרומ ויכ ילופיטה
• דחא לופיטב תופורת רתוי
• ילופיטה ןתמב תופיכת
• דואמ יהובג ינונימ
• רתוי תורומח ל"ת
• רתוי הובג יופיר &
:רתוי תוקיודמו תושדח ןוחבאה יכרד םויכ
$ . ,ימוזומורכ ( הקיטנגוטיצ !תושדח הדבעמ תוטיש .ish! sky יוליג( תיראלוקלומ היגולויב .(
.ידליב ןטרס לש יטנג!ירלוקלומה סיסבה
% . !יקיודמו ישדח הימדה יעצמא C8! RI! PE8 ישדח דוגינ ירמוח ע ייופימ , IB+ .
תעינמו ילופיטה רחאלו ןמזב הבוט ייח תוכיא ,האלמ הארבה איה ןטרס ילוח ירגבתמו ידליב לופיטה תרטמ
!"וגב הרוק ךילהת הזיאו עגתשהל ילאמרונ אתל רג המ יעדוי אל ונחנא !תימטסיס הלחמ יהוז .יינשמ ילודיג
.תונרקהו 'ומיכב ילפטמ לודיגה תאצוהל "סונב ןכל .רחא וקמב ג וא ונאצמש וקמב קר אה
הילא יכרצ שי דליל .ןטרסב קר אלו דליב אוה לופיטה !ינללוכ לופיט לבקל יבייח ותחפשמו ןטרסב הקולה דלי
.תישגרהו תילאטנמה ,תירוטומה תוחתפתהל ,הלידגל סחייתהל שי .דומללו חתפתהל ,ןוחטיב שוכרל ,סחיתהל ךירצ
:תודליב ןטרסה תלחמב םילופיטה
$ . :תומופמילו תוימיקול
• יפארטומיכ לופיט IV
• הרדישה טוח ללחל לופיט I8
• תוקירז I! 1C
• תופורת P:
• הנירק
% . :יקצומ ילודיג
• היספויב ,לודיגה תאצוה !יגרוריכ לופיט
• .לודיגה לש תטלחומ הדחכהל חותינה רחאלו .חותינה ינפל לודיג תנטקהל !יטוקא !'ומיכ
• הנירק
: לופיטהמ תוידימ ל"ת
• תלוכיו "וגה תדוגנת תדרוי .צעה חמ יוכיד רוג הזל .הינפוטיצובמורט ,הינפוקיול ,הימנא !הינפוטיצנפ
.ייתירטפו יילאריוו ייקדייח ימוהיזל איבמש המ ,השירקה
• .תואקהו תוליחב
• לוכיעה תכרעמ לכב יביכו תוקלד
• תוריצעו לושלש
• .יינטרסו ,יינורכ ,ייטוקא יבאכ
• רעיש תרישנ
• תינורכ תופייע
• .דחפ ,הדרח ,תודידב
• ינוציח הארמב יוניש
:תורחואמ ל"ת
תויגולויזיפ תוישגיר
• הנירק !תוחתפתהו הלידג
היצינגוקב תעגופ תלוגלוגב
• יתארו יבבל דוקפית
• תוירופב העיגפ
• תיגולונירקודנא העיגפ
• תיזכרמ יבצע תכרעמ
• תינשמ תוריאממ
• ידומילב בוכיע
• P81" תקסופ יתלב הדרח !
הלחמה תרזחמ
• "וגה יומידב תויעב
• ירוהה לש רתי תנגה
• אבצל סויגב תויעב
• הדובע וקמ תאיצמב תויעב
:תינשמ תוריאממ
!ךומנ יוכיס %-&9 דע %4 ילודיג יגוס .ייטנגה ימרוגבו לופיטה גוסב ,תירוקמה הנחבאב היולת .הנחבאהמ הנש
.רתוי תבכרומו תשדחתמ אל ,הריהמ יאתה תקולח הב תומוקמ !תיטואיפומה ,סירת ,שאר :יינשמ
:הווהבו רבעב לפטמ יאופר תווצ
.ילוחה תיבבו תיבב ,הליהקב יעוצקמ תווצ !ויה .ילוחה תיבב ידועיסו יאופר תווצ !רבעב
.ילוחה לש לועה ןיבל אירבה לועה ןיב ייוצח ידליה
:ילוחה ךותב אירבה לועה
:תואירב לש לועל ותוא וכפהיש ירבד ילוחה לוע ךותל סינכהל יסנמ
• .יידיה ידירווב תימוימוי הריקד עונמל !ייזכרמ ירתנצ
• .הפג רומישל יחותינ
• .לשמל '(ואפב 'ומיכ תבאשמ !לופיט ימי רפסמב הטעמה
• .ייתיב ילופיט
• "ידרוש" ע שגפמ ,הכימת תוצובק ,ילויט ,תדלוה ימי !ייתקלחמ ייתרבח ייח
• .רפסה תיבב ירוקיב
תודדומתה ,ירוהה דובעיש ,יחא תאניק :החפשמל "תורורג" תחלוש !יתחפשמה ןוזיאה תא הריפמ ןטרסה תלחמ
גו יאירבה יחאה ,תוינימ ,תויגוזה תעגפנ .הרבח ייחו הליהק ,תבחרומה החפשמה ,הדובעה וקמ ע ירוהה לש
.ומצע הלוחה דליה
:ינושה הלחמה יבלשב ותחפשמו ריעצה לפוטמה לצא קחד יבצמ
• .החפשמל וטא תצצפ ומכ לפונ !ןוחבא
• .יישקו תועפות ע תודדומתה !ילופיט
• .ןיא ואתפ !בל תמושת ןומה ע בקעמ רחאל !לופיטה ויס
• רתויב השקה רבשמה !הלחמה תונשיה
• צע חמ תלתשה
• ינפוס בצמ
• תוומ
.תוומ ,לופיטה ויס ,תונשיהב ,הנחבאה תפוקתב :הברה יכה ונתוא יכירצ הפיא
:תכמות תידועיס תוברעתה
.תישגר תוברעתהו ,תינכט תוברעתה
:תידועיסה תוברעתהה לע יעיפשמה ימרוג
• דליה לש יתוחתפתה בלשו ליג
• הלחמה בלש
• יתחפשמ בצמ
• ימונוקא ויצוס בצמ
• ייתועמשמ הכימת ימרוג
תופתוש ,קוזיח ,ךווית ,הבשקה ,הכימת ,ץועיי ,הכרדה ,ןדמוא תללוכ החפשמב תכמותה תידועיסה תוברעתהה
עגמו
• :ןטרסה תלחמב לופיט
%&!(44 !ל יפרטצמ ה .ןטרס ילוחכ לארשיב הנש לכ ינחבואמ דא ינב $%4!444 !מ רתוי שי .ויכ ייחה ילוחה
%44 .אתהו רביאה גוסב אוה לדבהה רשאכ ,ןטרס לש יגוס
:'ומיכ לופיט
ןנשי $44 ,תונרקהה ןמזבו ירחא ינפל ןתינ .הלחמה לש ליעפה בלשב גו ענומ לופיטכ ג ןתינ .ויה תורכומ תופורת
.צעה חמ יאתו רעישה יקיקז ,לוכיעה תכרעמב ה 'ומיכל רתויב ישיגרה יאתה .ןמוקמב וא
:תויסקוטוטיצה תופורתה
• היצלקלא ירמוח #;<=;#8IN+ #+EN81 ךכ י"עו ןיערגה תוצמוח ע יטנלווק ירשק ירצוי%
( .אתה תלפכהל יעירפמ cisplatin! cyclophosphami-e . )
• םיילובאטמ יטנא םירמוח #N8IE8#B:;I8E1 תזטניסב יפתתשמה ייעבט ירמוחל ימוד %
"N# (.אתה תקולחל יעירפמ ךכבו 8a>ol! /incristine! (60! methotra>ate )
• םייטויביטנא םירמוח #N8IBI:8IC1 קזנ ימרוג .המוד הלועפ ןונגנמ קר הקיטויביטנא תמאב אל %
( אתה תקולחל יעירפמו א"נדל a-riamycin! bleomicin )
לופיטה ןתמ יכרד ! IV! P: . הרדשה תלעת ךרדו ןטבה ללח ךרד ,)שדח רוד(
!ירוע תת :יגוס המכמ יזכרמ רתנצ !תויפולח תוכרעמ ואצמוה ןכלו דירוול השק 'ומיכה CVP !רוע תלעת ע רתנצ ,
Hickman Bro/iae !לתשומ רתנצ , Port !ירפירפ דירו ךרד יזכרמ רתנצ , PICC רשאכ יזכרמ דירוול ירדחומ לוכ .
!ב אצמנ קחורמה הצקה 1VC .בלה לש ינמיה רדחל הסינכב
( הנזה תתל רשפאמ !ישומיש הברהל ליעיו חנ יזכרמ רתנצב שומישה 8PN ,הקיטויביטנא ןתמ ,תכשוממ הפוקתל
.צע חמ וכרד ליתשהו החיקלו ןתמ !ד ,'ומיכ
תורקל ילולע יכוביס !בש( והיז ,רתנצה תסנכה ןמזב סקרוטומה וא סקרוטומואנפ !ןוגכ ?49 יוניש ,)תוחאב יולת
.רתנצב ערק וא רתנצה לע ןירביפ לוורש ,ילובמאו סיזובמורט ,רתנצה וקמ
)'ומיכ לופיט לע הטלחה ילבקמ ךיא
!ה יעיפשמה ימרוגה ***ילוקוטורפ
...וכו יאוול תועפות !יגולוקמרפ יטביה
ינושאר וקימ,היגולוטסיה,גוריד !הלחמה ינתשמ
.עוגפה רביאה לש ודוקפת ,ידוקפת בצמ ,ליג !לפוטמה ינתשמ
לופיטל תובוגת תומדקומ ,)הפב יתכתמ עט ,הליחב ,תואקה !לופיטה רחאל תועש( תוידיימ !יבלש המכב תועיפומ !
,היתפוריונ !ישדוח דע תועובש ( תוהשומ ,)הפב יעצפ#ילושלש !תוירירב העיגפ ,הינפוקיול !תועובש דע ימי(
.)תינשמ תוריאממ !ינש דע ישדוח( תורחואמ וא )היתפוידרק
:יאוול תועפות
.הלוחל ןתינ רמוחו בשחמב תאצמנ הכרדהה לכ !ל"ת ןומה שיש ןוויכ ןמזה לכ הכרדה ע אובל בייח לופיטה
• :לוכיע !עמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
,יזג ,תואקה ,תוליחב ,ןובאת רסוח ,עטב ייוניש
תוריצע וא ילושלש
תנייגהב לופיט ,הייתש ,הנוזתב ייוניש ,הציצמ תוירכוס
יוריע )תואקה#תוליחב דגנ( יטמאיטנא לופיט ,הפה
.תויפולח לופיט תוטיש ,ילזונ
• :םדה !עמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.הינפוטיצובמורט ,הימנא ,הינפורטיונ .לוקוטורפ יפל ד תריפס
לעמ וח לכ לע ןוימל הינפ ,וח תדידמ !הינפורטיונ &@ ,
.דודיב
הטאיד ,ידח ילכ שומישב תוריהז !הינפוטיצובמורט
.תוריצע תעינמל
.ןגופואנ ,ןיטיופורתירא ,לזרב ,ד ןתמ !הימנא
• :רועה !עמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.היצטנמגיפרפיה ,תימוקמ תקלד ,החירפ הפישחמ תוענמיה ,רועה תוחלו הנייגיה לעמ הרימש
.הנגה רקב שומיש ,שמשל
• :ןתשה תכרעמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.תיתיילכ העיגפ ,תיחופלשב תקלד ,ודא ןתש הליקש ,)ןיניטרק בקעמ( דו ןתש תוקידב ,הבורמ הייתש
הברהב הוולמ יתפורת לופיט ,)תוקצב בקעמ( תימוי
.ילזונ
• :םיבצעה !עמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.העימשב העיגפ ,שאר יבאכ ,לובלב ,באכ ,לומינ תשוחת הכימת ,יתפורת לופיט ,באכ ןדמוא ,לופיט תקספה ,חוויד
.)תושרחל רוג ןיטלפסיצ( העימש תוקידב ,תישגר
• :ןימה !עמ
יאתב העיגפ ,היצנטופמיא ודיבילב יוניש ,רוזחמ תקספה
.ןימה
.תויציב תביאשו ערז תאפקה ,ינימו יגולוקינג (ועי
• :תואיר-בל !עמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
תואירב סיזורביפ ,היטפוימוידרק רצוק ,דקומ ןוחבא ,האיר!בל דוקפת תכרעה ,העינמ
.תופייע ,השלוח ,הזח יבאכ ,המישנ
• :רעיש תרישנ תישפנו תישגר הכימת הברהו םירזיבאב שומיש ,הכרדה
.יאוולה תועפות לכל !רתויב השקה ןיצימאירדא ,רעיש תרישנל תומרוג תופורתה לכ
:יתנירק לופיט
).היפרתיכרבו היפרתלט( היפרתוידר !תיגולונכט הניחבמ דקתמ דואמ שומישה ויה
.יינטרס יאת סורהל הרטמב המקרל )לשמל וינרוא( ןירקמ רוקממ תיטנגמורטקלא היגרנא תרבעה לע ססובמ
לעמו ליעיכ הז לופיט חכומ רתויו רתוי )(9 .'ומיכ ע בולישב ג ותוא ירבוע ילוחהמ
:ןטרסל ןטרסמ הנתשמ לופיטה תרטמ
יופיר )יכשאב(המונימס ,המונלמ !
הלחמב הטילש .תונשיה תעינמל לודיגה סיסב תא !התירכ רחאל וא ןטק לודיגב דש !
לקמ לופיט .תומצעב ןטרסב לשמל באכ לע הלקהל !
:תילופיט הטלחה
תוחכונ ,לדוג ,חפנ ,לודיגה דוקימ ,ירביא לע הנגהב ךרוצ ,הלחמה בלש !יפל לודיגל אתומ תויהל בייח רושכמה גוס
.)לודיגה תודימע( לופיטה ךלהמב ןטרס יאת תושדחתה תדימו ןוצמח אלל ןטרס יאת
:לופיטה תוטיש
היפרתויכרב ומצעב ןירקמ לפוטמה לופיטה ךלהמב .סירתה לש לודיגב יביטקאוידר דוי לשמל !"וגה ךותמ רוקמ !
.ודיל תויהל רוסאו
היפרתלט ינרק! )(יאממ קפומ( 'גאטלוו הגמ#'גאטלוו וטרוא !"וגל ינוציח רוקמ ! X :דויצ .
Cobalt units co )4 .יווק (יאמ שרוד אלש ןוויכ ש"עב תורורג תנירקל בוט !
Cesium teletherapy C1 $&* .
:היצלומיס !הנירקב ןושאר בלש
ישוע צעב.הכרדה !תידועיס הניחבמ בושח ןכלו דואמ דיחפמ .הנרקהל יוצרה וקמה ןומיסל דעונה ידקמ בלש
המ טילחהל היצלומיס תבישי יכרועו ימלצמ .עוקעקב ומכ הנירקה וקמ תא ינמסמ .הנירקה ילב קר לוכה
ישוע כ"חא .ינירקמ Auality impru/ .הנירקה תוכיא תרקב !
דעו ךלהמב "תוידיימ תופירח ל#ת ותיא איבמו םוי לכ יצחו שדוחכ ךשמב ךרענ הנירקב לופיט 6 ,$ירחא םישדוח
ירחא" ינוניבה חווטל 6 :ןרקומה רוזאל םאתהב תויפיצפס אלו רועב העיגפ ,ןובאת רסוח ,תופייע -תוינורכו $םישדוח
• :ןרקומ רועב
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( ,המתירא ,סימרדיפאה "וליק R#" &444-'444 !)
דוא
( "וליקו שבוי R#" '(44-)444 )
יוניש ,ד ילכ תובחרתה ,היפורטא ,סיזורביפ :תוינורכ
.רועה עבצב
,וח ,המוארט ,"ושפשמ רועה לע הנגה ,ימוימוי ןדמוא
.תונוש תוחשמ ,ירשופ ימב ןויקינ .שמשל הפישח,רוק
,ימרק ,תוקבאב שומישמ תוענמה ,שבי רוע לע הרימש
אל ,יישפוח ידגב תשיבל ,טנרודרואד ,לוהוכלא
אל( רולפנרוקב שומיש ,הנוכמב חוליג ,ירטסלפ קיבדהל
ןימטיו רקב שומיש !חל "וליק ,תופשפש תעינמל )קלט
#B" .
• :ראווצ-שאר תנרקה -הפה ללח
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
ישוק ,)הפב יעצפ(יטיצוקומ ,שבוי ,עט ןדבואו יוניש
ןתמ דע העילבב לודג 8PN CR#" &444-'444 )
.תששע ,עטב עובק יוניש ,ידימת שבוי :תוינורכ
,הנירקה ןמזב ינפה לע הנגהל תישיא הכסמ יניכמ
וא ילותחב ישמתשמ וא ימידרמ יתיעל !ידליב
.וזוזי אלש ידכ !יעוצעצ
ןדמוא ,יבאכ יככשמ ,ילאטנד ענומ לופיט ,יתוכאלמ קור
לש הדירי ,ינפוג % ,יטטאיד (ועי תבייחמ עובשב ג"ק
יתיעל תונטק תוחורא ,תוירולקו יניאטורפ תפסות
.בקעמו הנירקה ינפל ייניש ילופיט ,תובורק
• :טשוה תיריר
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.העילבב ישוק תמרוגה תקלד .הפ תנייגיה ,הנזה ,ל'ג ןיאקודיל תחירמ ,הצמוח ידגונ
.ימוטסונו'גוא'גב ךרוצ דע השק !טשוב סיזורביפ :תוינורכ
:הביק
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( תואקהו תוליחב R#" $%( )
.סיזורביפ ,יביכ ,המיסח :תוינורכ
.תומישנ ,היפרה ,הטאיד ,הקיטמאיטנא ןתמ
• :יעמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( ילושלש R#"%444-&444 )
( קמנ ,הגיפס יא :תוינורכ R#" )444-*444 יתלב !)
.ךיפה
,)ייח ךרואב העיגפ תדימ ,תורידת ,ןמז ,תומכ ( ןדמוא
.ילזונ רזחהו יטילורטקלא בקעמ ,הטאיד ,וידומיא
• :ןתשה תיחופלש ,הילכ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( תיחופלש תקלד R#" &444 הלוכי ןכל היווכ ומכ !)
.הייקנ וא תמהוזמ תויהל
:תוינורכ Ra-iation nephritis תוצווכתה ,סיזורביפ ,
( תיחופלשה R#" )(44-*444 .)
תייתש .ןדמוא % הרימש ,התו הפקמ תוענמיה ,ויב רטיל
לע PHD* .יתפורת לופיט ,
• :תומצע חמו םד
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
ךות המלחה( תוירודכ יוכיד %-) )תועובש
.הימנא :תוינורכ
,יתנגה דודיב ,ךירצ א לופיט תקספה,ד תריפס !ןדמוא
.ד ןתמ ,ומיד תעינמ
• :תואיר
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( סיטינומואנפ R#" %44(-&444 .סיזורביפ ,)
לופיט ,רורוואו תוחל לע הרימש ,והיז תעינמ ,ןדמוא
.יתפורת
• :תיראלוקסווידרקו בל
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
וא תידיימ איה העיגפה !סיטידרקירפ ,סיטידרקוימ
.תרחואמ
• CNS :
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
.יתלוגלוג ךות (חל ,קמנ ,טוא ,תוקצב !חמב ילודיגב .ידיאורטס ,שאר יבאכ ןדמוא
• :םייניע
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
טקרטק
• :ןימה תכרעמ
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
( ערזה תומכב הדירי R#"?4-$%4 )
( תינמז תורקע R#"$44-&44 )
( העובק תורקע R#"&44-)44 )
.ינימ (ועי ,תויציב תביאש ,ערז תרימש
• :םידלי
יאוול תועפות תידועיס תוברעתה
(יסוחסבו תומצעב העיגפ R#"%444-&444 )
:ידועיסה תווצהמ שרדנ המ
.ידוקפתו יזיפ !ןדמוא
.דודיבה תובישח ,תימצע לופיט תלוכי ,גוס ,לופיטה תרטמ !לפוטמה לש עדי תמר
יוהיז ,לופיטל העסה יעצמא תרדסה ,)יכמות יבאשמ ,יאוול תועפות ,רושכמ ,ילופיט ךילה( הכרדה !תוברעתה ןונכת
.ילופיט בר תווצ ישרודה יבצמ
ןמוי ,)שדוחב עפ ארקנ( ישיא רטמיזוד ,תרפועו תיכוכזמ ןגמ יפקשמ ,תרפוע ימוגמ קולח,סירת ןגמ !דבועה לע הנגה
.תוחיטב
• :היגולוקנואב יפוחד יבצמ
• וחו הינפורטינ
• הימצלקרפיה
• 1uperior /ena-ca/a syn-rome
• 1pinal cor- compression
• תופורתל רתי תושיגר
Superior vena-cava syndrome
!ה לע לודיגה תסמ לש (חל VC ימירמו לפוטמה תא יביכשמ!יחופנ ירלוגו'ג ידירו !ילקיזיפ ןדמוא י"ע יאור .
!ב שארה תא '( !ב .ןוילע "וג גלפב תקצב תחתפתמ .יחופנ וראשי הפ ,לעת תוחיפנה ילמרונ בצמב תולעמ ?*9
.קנחמ תועש המכ ךות תומי הלוחה לופיט אלל .המופמיל וא האירה ןטרס לש ןה תורורגה ירקמהמ
:תינילק הנומת :תוברעתה
 תינוציק הדרח
 תיחטשו הריהמ המישנ
 לועיש
 העילבב יישק
 שאר יבאכ
 יראלוגו'ג ידירוב שדוג
 תועורזב תוקצב
 Horner syn !לופיט אלל יצחו העש!העש ירחא % .
.הרכה בצמב יוניש ,ןושיא וצמצ ,"עפע תחינצ
 הפמיל וא האיר ןטרס עקרב שיש תעדוי תוחא
 עקר תולחמ רוריב
 יתמישנ ןדמוא
 .דב יזג ,היצרוטס
 היפוקסוכנורב
 'ומיכו יתנירק לופיט
 ,הזח וליצ C8 ידיאורטסו ינתשמ ,
 ההובג הבכשה
 ןצמח ןתמ
 עדימ ןתמ
 ,תישגר הכימת ,העגרה
 ידחפל יוטיב ןתמ
 .ינוא רסוחו הדרח תושגר תתחפה
:םוחו הינפורטינ
.סיספסל תילאיצנטופ הנכס .ימוהיז דגנ הליעי הנגה "וגל ןיאש ךכ יפקיה דב יליפורטיונ תדירי
יפל גוריד ,H: :ד תריפסב
4 . %444 הלעמו
$ . $(44-$?44
% . $444-$'44
& . (44-?44
' . (44 הטמו
.ללכב יטיצוקיול תמר הלעמש ןגופואנ ןתמ י"ע עונמל ןתינ
:תינילק הנומת :תוברעתה
 תושישתו השלוח ,תורומרמצ ,וח
 .תקלד הרקמב !ןתש ןתמב הבירצ
 ד תריפס
 הזח וליצ ,ןורג חטשמ ,האוצ ,ןתש ,ד תויברת
 אל וא יתפורת יטמוטפמיסו ילאירטקביטנא לופיט
 תיבב "ידע הלוכי החפשמה א !דודיבל הכרדה
 ןגופואנ
:םדב ןדיס רתי -הימצלקרפיה
:דב ןדיס תמר ילגמ הימיכל ד תקידבב.ינטרסה לכ טעמכ יחלושש תומצעב תורורג בקע יטסלבואטסוא ךילהת
$ $45@mg יגולותפ !&
$ $$5%mg יסוכרפ !&
$ $)mg בל ודמ תוומ ,תושק בצק תוערפה !&
$ $@mg תוומו תוילכ תקיפס יא !&
.)זילובאטמ בצק( תורורגה תמרבו ליגב יולת !דואמ הריהמ תויהל הלוכי הילע
:תינילק הנומת :תוברעתה
 צ ןואמי
 תואקהו תוליחב
 תוריצע ,ןטב יבאכ
 היצרדיה!הד
 תיליל הנתשה ,ןתש יוביר
 השלוח
 היטפא
 ילזונ יוריע
 ינתשמ
 תואיר תקצב תעינמל ילזונ ןזאמ לוהינ
 הבורמ היתש
 יטמוטפמיס לופיט
 תירוטומ הלעפה
 רוגה לוזינדרפ ןוגכ ילנומרוה ירישכת תקספה
.צע תוררופתה
 דב ןדיס תמר יבכעמ
Spinal cord compression :
.תומצעב תורורג לש האצות !יבצע (חל תורצוי ש"מעב תרורג
:תינילק הנומת :תוברעתה
 ישק בג יבאכ
 ייפגב ילמנ
 הבוגב יולת !קותיש דע ייפגב השוחתב הדירי
.הילוחה
 אלש ש"מע לע (חל ע דא !תידיימ תויהל תבייח
.ייחה לכל גלפורדווק ראשי לופיט לבקי
 ידיאורטס
 .הנירק
• :המלשה הנומתה % ךמות לופיט
לש הרדגה WHO 1994 :
ימוטפמיס ןזאל ,וייח תוכיא רפשל הרטמב .אפרמ לופיט הל תתל תורשפא רתוי ןיאש ילוחל ,ליעפ ,יביטקא לופיט
.יינחורו ייתרבח ,יישפנ ,יינפוגה ויכרצל תילמיטפוא הבושת תתלו
.)יוכיס הל ןיאש יילנימרט ג ילוח יאצמנ וז הרדגהב(
לש הרדגה WHO 2002 :
היתוחפשמ ינבו ילפוטמה רובע תירשפאה רתויב הבוטה ייחה תוכיא תא גישהל התרטמש תילופיט השיג
,ירחא יוולנ ימוטפמיסבו יבאכב לופיטו ןדמוא ,העינמ :היבלש לכב ייח תמייאמ הלחמ ע ידדומתמה
.תוינחורו תויתרבח ,תוישפנ ,תוינפוג תויעבב
.תינללוכ רתוי תולכתסה ע הרדגה .ןטרס קר אל !ילוח רתוי הברה הליכמו תוירחא רתוי ע הרדגה וז(
.)ךרוצה תדימב הנתשמ ןונימהו הלחמה תעפוה ע ליחתמ ךמותה לופיטה ויה
ייוכיס רפשלו ילופיט "צר לע רומשל רזוע ,ימוטפמיסה לע לקמה אפרמ לופיט ןתמ ךות ,ינללוכ ,יביטקא לופיט
.לופיטה תחלצה
:תילופיטה השיגה
!"ךיא"ה לדומו ךמות לופיט !"המ"ה לדומ Caring .
!ה תא תראתמה תילסרבינוא העפות יהוז Caring .תלוזה יפלכ גהנתמו שיגרמ ,בשוח דא הב ךרדכ
:הלא לש ןימאמ ינאה -םוכיסל
תועפותב -ולוכ םדאב אלא הלחמב קר אל תלפטמה -תילוכ -תיטסילוה השיג תויהל הכירצ ןטרסב תילופיטה השיגה
יכ תוארמ תוינכטה תויעדמה תויודעה ןוחבאה בלשמ רבכ הלוחה לש וייח תוכיאב העיגפבו לופיטה לש יאוולה
וז השיג תובישחב יאופרה דסממה ךוניח אוה םויכ רגתאה תילופיטה האצותה רופישב בושח םוקמ ךמותה לופיטל
ידועיסה ךרעמה קר םירהל ךירצו לוכי הפפכה תא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->