P. 1
דוח%20מעבדה%202[1] ()

דוח%20מעבדה%202[1] ()

|Views: 1,232|Likes:
Published by yuliakesler
מעבדה 2-כימיה כללית
מעבדה 2-כימיה כללית

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: yuliakesler on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

הדבעמ ח"וד 2 הזילנא- תירטמולוו

• :יטרואת אובמ
מ תחאב םישמתשמ הז יוסינב תוטיש תויתומכה תוזילנאה אוה הטישה ןורקע ,תירטמולוו הזילנא,
ו דידמ חפנ םע ותבגה י"ע עודי חפנב רמוח לש זוכיר תדידמ ר הז יוסינב.יטרדנס רמוח לש עודי זוכי
השעת הזילנאה .היצריטט תועצמאב
דוסי תורדגה -
-היצרטיט תלייוכמה הסימתה לש םיחפנה סחי יפל הסימת לש עודי יתלב זוכיר עבקנ הבש הלועפ
.תלייוכמה הסימתה זוכירו,תקדבנהו
תוילמרונ תוביגמה תודיחיה זוכיר - הסימת רטילב סמומ רמוח לש הסימת הניה תילמרונ הסימת .
.הסימת רטילב רמוח לש דחא טנלויוקא הליכמה :תוילמרונה בושיחל החסונה N !"# -ה רשאכ , !
-הו ,תוביגמה תודיחיה לש תולוקשה רפסמ תא תנייצמ # ירלומה זוכירה תא ןייצמ .
טנליויוקא לש דחא לומ םע ביגיש תנמ לע שורדה רמוחה לש לקשמה וניה - ה .ינשה רמוח
ינושאר טרדנטס וה - , קייודמב עודי זוכיר לעב רמוח א תאש ימיכה רמוחה םע אלמ ןפואב ביגמ רשא
תא םייקל בייח אוה ינושאר טרדנטסכ שמשל לכוי ימיכ רמוחש תנמ לע.קודבל םיצור ונא וזוכיר
:תואבה תושירדה
$ . .ונוסחא ןמז ובכרהב יוניש אלל ראשיי ןכו ,רוהטה ובצמב ןוסחאלו ,שוביל ,יוקינל ,הקפהל לק
% . םע וא ןצמחה םע ביגמ אל ,יפוקסורגה אל : תויהל וילע &'% ונתשי אל וזוכירו ולקשמש ידכ תאז .
.הליקש ידכ (ות
) . -ל לעמ לש תונויקינ יא זוחא תושרהל ןיא .תויתומכו תויתוכיא תונויקינ יא תוקידבל הובג תושיגר
*.*$+ .
, . , העבוק הירטמכיוטס תלעב תויהל הכירצ קדבנש רמוחה ןיבל ינושארה טרדנטסה ןיב תימיכה הבוגתה
.האולמב שחרתהלו הריהמ ,הטושפ
- . .הבוגתה עצובת וב לזונה תולקב ססומתי ינשוארה טרדנטסה
. . היהת הליקשב תועטש תנמ לע רתויש המכ הובג יטנלויוקא לקשמ היהי ינושארה טרדנטסלש יוצר
.הנטק תיסחי
-תלייוכמ הסימת רמוחה םע הלש עודי חפנ תבגה תועצמאבו שארמ קדבנ הזוכירש הסימת הניה
.קדבנה רמוחה לש זוכירה הלגתי קדבנה רמוחהו הרקמב הטושפ תלייוכמ הסימת תנכה םייקו ביצי
י"ע עצבתי היקנ הרוצב לש תקייודמ הליקש .םיאתמה חפנב התסמהו השורדה תומכה שי ,תאז תמועל
ומכ/ םיפוקסורגה םירמוח :אמגודל/ הרוהט הרוצב םגישהל ןתינ אלש םירמוח / N0'1 אל םירמוח ,
2םיביצי מו שורדל בורק 2תוילמרונ/ זוכיר תלעב הסימת םיניכמ הלא םירקמב תרזעב התוא םילייכ
רשאכ ינושאר טרדנטס היצרטיט תרזעב םיעצבמ לויכה תא . החסונה יפל םיבשחמ עודי אלה זוכירה תא
3$N$3%N% תיטנלויוקאה הדוקנל העיגמ היצרטיטה רשאכ הב םיביגמה ינש לש הווש םילומ 4סמ
וביגה .
לוכי ונא יעבט ןפואב עקשמ תורצוויה וא עבצ יונישב הוולמ תיטנלויוקאה הדוקנה םא (כב ןיחבהל םי
הז יעביט ןמיס ןיאש הרקמב,הבוגתה תא רוצעלו ומרגי רשא 2םינווחמ/ םירוטקידניא םיפיסומ ונא
.תיטנלויוקאה הדוקנל העיגהב עבצ תונשל הסימתל (רוצ שי קיודמה תוילמרונה זוכיר תא תעדל ידכ
רוטקפב רעושמה זוכירה תא לופכל 2ןוקיתה םרוג/
5יוצר6 N"7 N 5יוצמ6
(םינווחמ) םירוטקידניא - ימוחתב םעבצ תא םינשמ רשא םירמוח 81 תויהל םילוכי ולא םירמוח ,םינוש
םישלח םיסיסב9תוצמוח תו9 םדאה ןייע תושיגר לשב .תקרופמ יתלבה םתרוצמ הנוש עבצ תקרופמה םתרוצל רשא
לש סחי שי וב םוחתב קר עבצב יונישה תא תוארל ןתינ *.$ - $* ןיבל ןווחמה לש תיצמוחה ותרוצ לש עבצה ןיב
:םג תאז םושרל ןתינ .ןווחמה לש תיסיסבה ותרוצ לש עבצה
עבצ 5תקרופמ אלה הרוצה69 5תקרופמה הרוצה6 $ עבצ9 % *.$ וא $* .
'סמ יוסינ 1
• :יוסינה תרטמ .היצרטיטה תלועפ תועצמאב הקזח הצמוח לש זוכיר בושיח
קזח סיסב לש תלייוכמ הסימת תנכה -'א קלח
מ :יטרואת אוב
לש תלייוכמ הסימת ןיכהל ידכב N0'1 2יפוקסורגה רמוח/ 2תוילמרונ/ זוכיר תלעב הסימת םיניכמ
מו שורדל בורק רשאכ ינושאר טרדנטס תרזעב התוא םילייכ היצרטיט תרזעב םיעצבמ לויכה תא רבסה/
.2יוסינל אובמב טרופמ
מ :יוסינה ךלה
$ . תסימת תנכה N*.$ N0'1 םייטילנא יצח םיינזאמב הליקש: תבשוחמ תומכ לש N0'1 .
% . סמה ת ה N0'1 - -ב -** ל"מ םיקקוזמ םימ .
) . קש תלי :;*.) / םיטילנא םיינזאמב טלטפיב ןגלשא לש רשאכ תאז תומכ השורד 2םיימעפ .
, . סמה ת ןגלשאה טלטפיב 2ינושאר טרדנטס/ -ב <- / םיקקוזמ םימ ל"מ ןיכהל שי % תוסימת רוזחל תנמ לע
יוסינה לע םיימעפ 2 .
- . תפסוה - ןיאלתפ לונפ רוטקידניאה לש תופיט רשאכ ןיב ענ ולש עבצה ייוניש םוחת =.** > ?.. 81 ,
סח6 @וקש ועבצ תיצמוחה ותרוצבו ב תיסיסבה ותרוצ תמועל ,5עבצ ר .דורו לוגס עבצ
. . רוטיט הטרויב תרזעב לש טלטפיבה ןגלשאה תסימת -ה תסימת ידי לע N0'1 תלייוכמה הסימתה דע ,
.לוגסל עבצה יונישל
:תואצות
ה תומכ בושיח !"# לש הסימת תנכהל $%1 :
#A2N0'1/ ,* :9BCD 3 *.-** E &*.$N *.$ BCD9E
B2N0'1/F &(!"#)'()*)+, ' $%1 &-./0 ) $%1$$ 0 ) 2$ 3/&-.' 2 34
לש היצרטיטה תואצות !"# טלט5יב 67לשא י"ע : :9BCD %*,.%)) 2טלטפיב ןגלשא/
G #A
*2 *1 67לשא)
(טלט5יב
67לשא)
(טלט5יב &
) !"# ( 67לשא)
(טלט5יב
81(&/+, (
*.*$<<E *.*<- E $.,?$ H $*IJ
BCD
:*.)*,. יוסינ 1
*.*$<,E *.*<- E $.-$. H $*IJ
BCD
:*.)*.? יוסינ 2
/ N0'1/ *.$N 2 זוכיר רעושמ 9
בושיח -ה רוטק5 !"# : ןושארה יוסינב : 72N0'1/!$923%HN%/ $.,?$H$*IJ BCD9
2 *.*$<<E H*.$N/ *.=,
:ינשה יוסינב 72N0'1/ $.-$.H$*IJ BCD92 *.*$<<E H*.$N/*.=.
לש עצוממ % אצמנש םירוטקפה קייודמ יכה רוטקפה תא לבקל ידכ ו : 7*.=-
ה תסימת קייודמה זוכירה !"# : N *.$H*.=-*.*=- 5רעושמ6 N"7
N 5יוצמ6
• יוסינה תונקסמ :
ו ןוקיתה םרוג בושיחל הרזע ינושאר טרדנטס י"ע היצרטיטה -ה תסימת לש קייודמה זוכירה N0'1 . יפ לע
תואצותה ל בורק יתימאה זוכירה N*.$ תאז, קוידב אל (א ש ןוויכמ - N0'1 סורגה רמוח אוה יפוק
,הבר תוריהמב םימ וילא חפוסש -ה לש הליקשה (להמב N0'1 ןכל םימ תולוקלומ וילא חפס אוה
הנטק תומכ ונלקש השעמל רתוי לש N0'1 . @סונב עגרבש קיסהל ןתינ ה ספ ק ת השחרתהש הבוגתה
ימתה ס תלעב התייה ה 81 -מ לודג < : יחווטב , =-$* תאז ש ןוויכמ חווט והז צ יוניש רוטקידניאה עב
@סוהש .ןיאלתפ לונפ סוה רשאכ @ ה ,טלטפיבה ןגלשאה תסימתל רוטקידניא עבצ תרסח התייה הסימתה
ה (להמב ,תיצמוח התייה הסימתהש קיסהל ןתינ ןכל לשב הבוגת -ה N0'1 הסימתה ,קזח סיסב ,
הכפה .רתוי יסיסב יפוא תלעבל
-'ב קלח תסימת לש קיודמ זוכיר תעיבק #(. היצרטיט תועצאב %
• מ :יטרואת אוב
• ב הקזחה הצמוחה זוכיר תא תולגל תנמ לע הקזח הצמוח םע קזח סיסב לש היצרטיט ל שי תא רותס
סיסבה .הצמוח לש תונטק תונמ תפסות י"ע ה תיטנלויוקאה הדוקנב 81 ל הווש תויהל (ירצ < - הסימת
תילרטיינ , -ורתסנ הצמוחהו סיסבה לכש ןוויכמ N0'1 K 1&D L N0&D K 1%' . תאז הסימתב שומישה
אוה :םיאבה םירוטקידניאב
• 6יאלת5 לונ5 ןיב ענ ולש עבצה ייוניש םוחת רשא =-$* 81 רסח6 @וקש ועבצ תיצמוחה ותרוצבו ,
. לוגס עבצה הב תיסיסבה ותרוצ תמועל ,5עבצ
• דר ו7נוק רשא ןיב ענ ולש עבצה יוניש םוחת ).$ > ,., 81 , ותרוצבו םודא עובצ וניה תיסיסבה ותרוצב
.לוגס עובצ תיצמוחה
• ב הלודג "הציפק" הנשי תיטנלויוקאה הדוקנב 81 י"ע ןיחבהל ןתינ תאז הציפקב, יונישה
ה תועצמאב.עבצב לש עצוממ / םייוסינ ינש קודבל שי רשאכ ל יפ 2דרפנב רוטקידניא לכ ןתינ עובקל
.תיטנלויוקאה הדוקנה התייה וזש בוריקב
:יוסינה ךלהמ
$ . אצוה ה קוידב לש E*.*%- לש N0'1 ו הרבעה אמנלראל י .רי
% . סוה תפ .םיקקוזמ םימ טעמ
) . סוה תפ ) תופיט וגנוק לש דר .
, . ט י ט ו ר ידי לע 1&D לש רעושמ זוכיר לעב N*.$ .לוגסל עבצה יונישל דע
- . יוסינה לע הרזח םעפה םע ןיאלתפ לונפ @יסוהל שי רשאכ - ולש תופיט .
• :יוסינה תואצות
*(#(0 (
E*.*%%. יוסינ 1 (דר ו7נוק)
E*.*%)* יוסינ 2 (6יאלת5 לונ5)
G 3 2N0'1/ *.*%- E
) !"#)' :!"#;<=:!"#;' $%1) $%>1'$%$>1 G זוכיר / 1&D/ *.$ N
רעושמ זוכיר G
751&D6 N5N0'16"75N0'16"35N0'16 9 N51&D6" 351&D 5
בושיח רוטק5 תסימת -ה #(. : :ןושארה יוסינב 7
*.*=-NH*.*%-9*.$H*.*%%.*.?,
:ינשה יוסינב 7*.*=-NH*.*%-9*.$H*.*%)**.?%
לש עצוממ % :םירוטקפה 7 *.?)
-ה תסימת לש קייודמה זוכירה #(. : *.?)H*.$*.*?)N 5רעושמ6 N"7 N 5יוצמ6
• :יוסינה תונקסמ
הקזח הצמוח םע קזח סיסב לש היצרטיטה עוציב רחאל עבקנ -ה לש קייודמה זוכירה 1&D ו לבקתה יכ
ל בורק אוה N*.$ @סונב . / םייוסינה תואצות ינש י"ע ועצבתהש תורמל 2םינוש םירוטקדניא וארה
לש שרפה/ דואמ תובורק תואצות *.*% 2
זש רמול ןתינ ןכל התהו ה אלש תורמל תיטנליוקאה הדוקנה שומיש הי .ילאדיאה רוטקידניאב
יוסינ 'סמ 2
• :יוסינה תרטמ טנוברקיבו טנוברק לש תוילמרונב זוכיר תעיבק היצרטיט תועצמאב .
• יטרואת אובמ : הז יוסינב ה הסימת ינש לש תבורעת הליכמ תקדבנה ב קזח דחאה ,םיסיס
6רתוי ס ו ברק םויד 6 רתוי שלח ינשהו 5טנו .5טנוברקיב םוידוס ןכל רשאכ עצבנ י"ע היצרטיט הקזח הצמוח
6 1&D .ירוקמה טנוברקיב םוידוסה רתסנ ןכמ רחאלו ,טנוברק םוידוסה רתסנ הליחת 5 וז הדבוע ידי לע
.תבורעתב סיסב לכ לש םיזוכירה תא עובקל היהי ןתינ
• :יוסינה ךלהמ
$ . תפסוה ,* ל"מ םיקקוזמ םימ לש רייאמנלריאל %-* וב ל"מ "םלענ" רמוח ןכוהש שארמ ב חפנ %- ל"מ
.
% . תפסוה - ו ןיאלתפ לונפ תופיט ט י ט ו תרזעב ר 1&D .עבצה יונישל דע
) . תפסוה ) וגנוק לש תופיט
דר ו (שמה ט י ט דע רו
.עבצה לש @סונ יונישל
• תואצות
:יוסינה
G N21&D/H721&D/ *.*?)N GM22N0%&'),
N01&')/*.*%- E
נושארה תיטנלויוקאה הדוקנב ה עבצה/ - מ הנתשה לוגס ל עבצ רסח 2
N2N0%&')/ N21&D/H721&D/H321&D/9 32N0%&')/ *.*?)NH *.*$$,E9*.*%-E *.*,%N
תיטנלויוקאה הדוקנב היינשה - עבצה/ מ הנתשה עבצ רסח םותכל 2
G 3G21&D/ *.*),$-2*.*$$,H%/*.*$$) E
N2N01&')/ N21&D/H721&D/H 3G21&D/932N01&')/*.*?)NH *.*$$) E9*.*%- E*.*,%N
• :יוסינה תונקסמ
:הבוגתה השחרתה הנושאר תיטנלויוקא הדוקנב N0%&') K 1&D L N0&D K N01&') נב וז הדוק
ה רתסנ N0%&') ו הצמוחה ידי לע רצונ (כמ האצותכ N01&') . סוה רשאכ @ לונפה ןיאלתפ
,הסימתל דימ הנתשה עבצה לוגסל תלעב התייה הסימתה יכ קיסהל ןתינ (כמ 81 יסיסב
,הלחתהב יטנלויוקאה הדוקנב ת עבצ תרסחל הכפה הסימתה המ ה תיטנלויוקאה הדוקנבש הארמש 81
תוביבסב היה =-$* . הבוגתה השחרתה היינשה תיטנלויוקאה הדוקנב : N01&') K 1&D L N0&D K 1%&')
תריתסמ ה N01&') לבקנ 1%&') חלמו , ה 1%&') םימל לקשמ יוושב קרפתת -ו &'% :
תיטנלויוקאה הדוקנב וז ש קיסהל ןתינש (כ דר וגנוק רוטקידניאה לשב ,םותכל עבצה הנתשה 81
/ וז הדוקנב יסיסב היה הסימתה )-- .2 הנושארה תיטנלויוקאה הדוקנב תריתסמ ה )N0%&' רצונ N01&')
,הבוגתב תוארל ןתינש יפכ ,הלחתהב היהש המל @סונב (כמ האצותכ חפנה לש 1&D שורדש רותסל ידכ
ה תא N01&') אוה ירוקמה ה חפנ אל 1&D ,הינשה תיטנלויוקאה הדוקנב הז חפנמ רסחל ונילע אלא
פ םיימע תא לש חפנה 1&D ה תריתסל שורד היהש N0%&') חפנ תא רותסל ידכ -תחא םעפ יכ םיימעפ /
N0%&') ה תא רותסל ידכ -הינש םעפו ירוקמה N01&') ב.2רצונש בושיחה יפלע @סונ זוכירה םי לש
םוידוסה -ל םיווש םהינש טנוברקיב םוידוסהו טנוברק N*.*,% .
*(#(. (
E*.*$$, תיטנלויוקא הדוקנ 1 לונ5)
(6יאלת5
E *.*),$ תיטנלויוקא הדוקנ 2 ו7נוק)
(דר
&'%K 1%' NL 1%&')
-הי5ר7ויליביב
$ . OP!!PQR S, ARTQQP!, U0VBC!W X, W0MTY, #. D0;;V ZP[\, :PC;:P :, ]Q0!DPV, 5%**,6, ^P!P;0D
&RPBTYQ;V 5]PMP!QR XWTQTC!6, _;CC\Y9&CDP > `RCBYC! DP0;!T!:, _PDBC!Q &0, a]b
% 6 ,הלרוזנמ לאונמע רד . $??= לארשי ,עבש ראב ,םיווק ,ב הימיכה תונרקע ,5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->