P. 1
Rabbi Avraham Abulafia: Sitrei Torah

Rabbi Avraham Abulafia: Sitrei Torah

5.0

|Views: 1,883|Likes:
Published by avrahamabulafia
http://abuelafia.blogspot.com/
http://abuelafia.blogspot.com/

More info:

Published by: avrahamabulafia on Jul 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

הרות ירתס

ה רביחש " רואמה ללוכהו םלשה םכחה ה
וינעהו דיסחה םסרופמה לודגה ןואגה
רהומכ יהלאה ילבוקמה " היפעלובא םהרבא ר
הלצז " ה . לכ יפב ארקנ היהש " האורה םהרבא "

*

" הרות ירתס " מ תנשב וניבר רביח ' וייחל
יעפ ספדנ ה " בבות םילשורי ק " א

סשת ולסכ " פל ב " קהטיסרבינואה לש םירפסה תיב רצואל הנותנ ונתדות
די יבתכ תקלחמלו םילשוריב תירבעה
ונדיב ועייסשתישאר הצפה
ינזרב ןורהא
ונבו
הילעה בוחר 8 ביבא לת
לט ' 6823013 , 6815542-03©
תורומש תויוכזה לכ
ךרועל
סורג ןונמא
02-9993430
לארשיב ספדנ
PRINTED IN ISRAEL 2001


ירתס ךרועה תמדקה הרות
1
ךרועה תמדקה

" וב החמשנו הליגנ הוהי השע םויה הז ... ראיו הוהי לא
ונל ... ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה ." ) חיק םילהת (

היפעלובא םהרבא יבר יבתכ לכ ומוקי דועש ללמ ימו ללפ ימ
הלצז " תלבק לא תיתימאה ךרדה םלועל וריאיו םיכשחמה ןמ ה
ארובב תוקבדה תילכתה לאו יהולאה עפשה םלוע .

ונמייס םרט ןיידע םיבתכה לכ ומלשויו טק טעמ דוע הנה
ןויצל אובנ רבכו תומוחה יתאפל ונעגה ךא ונתכאלמ . רמאמכ
איבנה " הנויצ סנ ואש " ) הימרי ( " ומירה סנ ואש הפשנ רה לע
םהל לוק די ופינה " ) היעשי ( הרישב םיאיבנה ינב ומוקי זאו
הרמזו , " שמ רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ םולש עימ
ךיהלא ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ בוט רשבמ : לוק
הוהי בושב וארי ןיעב ןיע יכ וננרי ודחי לוק ואשנ ךיפוצ
ןויצ " ) היעשי .( םורמא םיפוצ ךפצנמ .

רפס תא ונקיתו ונכרע םירופישה תרגסמב " אבה םלוה ייח " ,
תישילשה םעפב . םיבר םינוקית ושענ . תומוקמ רבעב ויה
רסחב ונשגרהש םילימ ןו , ונחלצה ונלבקש די בתכ תרזעבו
םילוגיעב תובר תויועט טרפבו הברה ןקתל , םתוא ונאבה םג
םילודגו םירורב . ולא יא ונאצמ רבכ וז הרודהמב םג ךא
ןקתלו ךישמהל ונחוכב היהיש ונרזעב היהי םשהו תויועט ) . קר
ירתס ךרועה תמדקה הרות
2
נ דומעב השדחה הרודהמבש ןייצל יואר ' תועט שי יעישת םש
עיברה םשב הע בתכנ י " אע תויהל ךירצו מ " מ .(

ה לע םישוריפ ירפס השלש רבח וניבר " הרומ ." ונאצוה רבכ
ארקנש ינשה ושוריפ תא " שפנה ייח " , הזו " הרות ירתס "
ישילשה ושוריפ , ארקנ ןושארה ישוריפו " הלואגה רפס " ,
םידומע המכ קר ליכמה דבלב דחא די בתכ ונידיב ראשנ ונממש
העורג םתוכיאו . הוקנו הז לכ הלגתה דוע החגשהה תרזעבש
שוריפה .

ורתונש םימלש אל םיקלח םבור די יבתכ המכ וראשנ ןיידע ןכו
ונרזעב אהי םשהו סופדל םאיצונ דוע םשה תרזעבו דיה יבתכב
וניניע לגיו .

ל רבחמה תמדקהב " הרות ירתס " תמישר תא וניבר ונינפל איבמ
ה ךותמ םיקרפה לכ לש תולחתהה " הרומ ." ארוקל ןייעמה
ב ןייעל תומוקמה הארמ יפ לע הצורש " הרומ " , ןייצל יואר
ע וניבר איבמ ןושארה קלחבש " םיקרפ ה , שיש םירפסבו
ע םנשי אצמנב " םיקרפ ו . כ קרפ אוהש ףסונ קרפ ונשי " ז ,
רגה סולקנוא ארקנה . קרפל הז קרפ רבוחמ היה וניבר לצאו
כ " ותמדקהב ומצעב רבחמה ןייצמש ומכ ו , הארמש ךכ
קמה ינולפ קרפ וניבר ןייציש םוקמ לכב ןושארה קלחל תומו
כ קרפ לעמ אוהו ןושאר קלח " ו , שי רוקמב קודבל תנמ לע
דחא קרפ ףיסוהל . א קלח ןייצי וניבר םא אמגודל ' נ קרפ " ו ,
ירתס ךרועה תמדקה הרות
3
נ קרפ ןושאר קלחב הז היהי רוקמב " ז . ישילשהו ינשה קלחב
םילדבה ןיא .

הלגמש םיארונ תודוס ונינפב חתופ הז רפס רבחמה ונל . אל
הרות ירתס רפסה הז ארקנ ידכב . ונתוא עגיימ אלש תורמל
םירבסה לש ףצרב אלא םינבומ יתלבו םיבר םיפוריצב וניבר
תודוס ידוסב םיפלאמ , ןאכ םג ונל ריכזהלמ וניבר חכוש אל ,
קירל ונלמע לכ היהי םיפוריצב קוסענש ילבש . יפכ ינא ןכו
הז תא תומדוק תומדקהב יתניצ רבכש ןיינעה , ימצע לע יתחקלו
תדובע השק המכ יעדויב ףא תונמדזה לכב תאז ריכזהל
הלחתהב םיפוריצה , הביתכב םא , הבשחמב םא , רובידב םאו .
תדובעב השדח ךרדו הגרדמ תציפק האיבמ הב הדמתהה ךא
םשה , זא " םכידיב ונתניו וחילצהו ולע " ) ד " ה .(

סורג ןונמא
ירתס רבחמה תמדקה הרות
1
יי םשב ' שוריפ בותכא לארשי יהלא תודוס
הרות ירתס רפס ארקנה םיכובנה הרומ .

" הניב הנק ךניינק לכבו הניב הנק המכח הנק " ) ד ילשמ ' ז ' .(

הרוה הרומ ארונ רוביח לכור תקבא ליכמ שאר לא
הרות ירתס ארקנ ומשו לכש אצמי ליכשמ לכ וב
" ןעשת לא ךתניב לאו ךבל לכב הוהי לא חטב " ) ג ילשמ ' ה ' .(
יי לא לוג ' ךישעמ תובשחמ ונוכיו ךי
והעד ךיכרד לכב ךיתוחרא רשיי אוהו
יתמש דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה ול רשאב
וילא רשא ודובכ ןעמל ילע לומחל יתננחתה וינפלו ינוחטב
יעדמו ילכש רישייהל יתנווכ . ו " חורה המש היהי רשא לא
םתכלב ובסי אל וכלי תכלל " ) א לאקזחי ' בי ' .( םהילגר יכ לגר
רשא הרות ירתס שוריפב הרשי " םיכובנה הרומ " יהיו ודילוה
ןבל ול . תומשה ףותיש רואיב םהו םיתש ויה ויתונווכ םאו
האובנה ילשמ רואיבו , המה םיתש ןכ םג ויתדלות תנווכ , רשא
תיירות המכח לכ שרוש המה , שפנה ייח תבס רואיב םהו
הבהאמ םשה תדובע רואיבו תלכשמה . לכ ןיינע םאו םהמ דחא
דחייתנ ומצעל " דחא םוקמ לא ךלוה לכה " ) ג תלהק ' כ ' .(

םיתשה תונווכה ולא םימייקמה םיניינעה שרפל לחא ןכ לע
ןמ ונלידבהו ודובכל ונארב רשא רוצה תרזעב םרדסאו
םיעותה , יקרפ יפל םיענו דמחנ רדסב " םיכובנה הרומ " ריאמה
םיכשחמ לכ . ע םה ןושארה קלחה יקרפ לכ יכ רמואו " ה . םיברו
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ב
קרפ ללכב אוהו רגה סולקנוא קרפ אוהו רתי דחא קרפ ובתכ
כ " ו . תללוכה םתרמא תעדי רבכו . כ קרפ אוה וירחאש קרפהו " ז
ףתושמה םש לגר קרפ אוהו , םיתאצמ םלוכ םיקרפה ראשו
םירפסה לכב יוארכ . רשא םיקרפה לכ רפסממ ונדיב שי הלבקו
רפסה יקלח תשלשמ קלחו קלח לכב . תכא ןכ לעו תליחתב םב
םיקרפה ןיינמב ןייעמה וב העטי אלש ינפמ רוביחה הז . ללכו
ע םה ןושארה קלחה יקרפ " ה . מ םה ינשה קלחה יקרפ ללכו " ח .
נ םה ישילשה קלחה יקרפ ללכו " ד . ע םתשלש ןמיסו " מ ה " ח
נ " ד , דמ םפוריצו " חה ע " ן , עק םתשלש םוכסו " ז , לש םדוסו " ש
ולעמ " לש דוסב םהש ת " ודועס ש " םנמיסש ת ג ' כ תומש " ס ו " ה
פ " ו , ג םרפסמו " דע ן " ן .

לכב רשא קרפו קרפ לכ טורפא םנובשח לכ יתללכש רחאו
ובישהל ךרטצא אלש ידכ רפסה שארב לכה םישאו קלחו קלח
םרדס הזו םינורחאה םינשה םיקלחה ישארב .

ע םה ןושארה קלחה יקרפ " םה ולאו ה :

א קרפ ' תומדו םלצ ח קרפ ' םוקמ
ב קרפ ' םכח שיא יל השקה ט קרפ ' אסכ
ג קרפ ' הנומת ןיינע בושחי י קרפ ' ונל םדק רבכ
ד קרפ ' טיבהו האר יכ עד י קרפ " הבישי א
ה קרפ ' לחה רשאכ י קרפ " המיק ב
ו קרפ ' השאו שיא י קרפ " הדימע ג
ז קרפ ' דלי י קרפ " םדא ףותיש ד
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ג
ט קרפ " ו בצנ מ קרפ ' ףתושמ םש שפנ
י קרפ " רוצ ו מ קרפ " חמוצה םש יח א
י קרפ " בושחת אל ז מ קרפ " ףתושמ םש ףנכ ב
י קרפ " עגנו שגנו ברק ח מ קרפ " ףתושמ םש ןיע ג
י קרפ " אלמ ט מ קרפ " ףתושמ םש עמש ד
כ קרפ ' םר מ קרפ " ה תצקב ונרכז רבכ
כ קרפ " רובע א מ קרפ " םימעפ ונרכז רבכ ו
כ קרפ " אב ב מ קרפ " אבש המ לכ ז
כ קרפ " האיציה ג מ קרפ " ןכ םג םיכאלמה ח
פ כ קר " הכילהה ד מ קרפ " ןייעמה התא עד ט
כ קרפ " ןוכש ה נ קרפ ' םיניינע האיצמב
כ קרפ " םתרמא תעדי רבכ ו נ קרפ " ראותמ לכ א
כ קרפ " ףתתשמ םש לגר ז נ קרפ " איבה רשא ב
כ קרפ " ףתתשמ םש בצע ח
נ קרפ " םימכחה ןודא יכ עד ג
כ קרפ " לוכא ט פ נ קר " ונל םדק רבכ ד
ל קרפ ' לכשל יכ עד נ קרפ " תומדהה יכ עד ה
ל קרפ " ןייעמה התא עד א
נ קרפ " קומע רתוי םיראותב ו
ל קרפ " הלחתהה יכ עד ב
נ קרפ " םדוקה ןמ קומע רתוי ז
קרפ ל " תוענומה תובסה ג נ קרפ " לאשיש לאושל שי ח
ל קרפ " בושחת אל ד נ קרפ " לושמל הצור ינא ט
ל קרפ " ךל ראבא הנה ה ס קרפ ' תי ויתומש לכ '
ל קרפ " ףתתשמ םש םינפ ו
ס קרפ " םינהכ תכרבב ונוצ א
ל קרפ " ףתתשמ םש רוחא ז ס קרפ " העצה םידקנ ב
ל קרפ " ףתתשמ םש בל ח ס קרפ " ג יי םש יכ עד '
ל קרפ " ףתתשמ םש חור ט ס קרפ " ךתוא האור יניא ד
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ד
ס קרפ " םיהלא השעמ תוחולהו ה ע קרפ " אצמנה הז יכ עד א
הרימא ןושל לאשוה רשאכ וס קרפ ע קרפ " תוללוכה תומדקהה ב
ס קרפ " פ תעדי רבכ ז םוסרי ע קרפ " ךל ללכא קרפה הז ג
ס קרפ " תעדיש ומכ םיפוסוליפה ח
ע קרפ " ג ךל ראבא ינא ד " כ
ס קרפ " בוכר ט ע קרפ " תומשגה תקחרהב ה
ע קרפ ' תומכחה יכ עד
ע ומלשנ " הרומה לש ןושארה קלחה לש םיקרפ ה

מ םה ינשה קלחה יקרפ " םה ולאו ח :

א קרפ ' המדקהה יפל בייחתי י קרפ " חתמ לכ ז שד
ב קרפ ' ישימחה םשגה הז י קרפ " ןושארה ךרדה ח
ג קרפ ' תועדה ולא יכ עד י קרפ " ךל ראבתה רבכ ט
ד קרפ ' לגלגה תויה םנמא כ קרפ ' ראבמ וטסירא
ה קרפ ' םילגלגהש םנמא כ קרפ " םינורחאה ןמ יכ עד א
ו קרפ ' םיכאלמהש םנמא כ קרפ " הרזג ב , הילע םכסומ
ז קרפ ' ףותיש ונראיב רבכ כ קרפ " שקהה יכ עד ג
ח קרפ ' םימודקה תועדה ןמ כ קרפ " תעדי רבכ ד
ט קרפ ' ךל ונראיב רבכ כ קרפ " ונתחירב ןיא יכ עד ה
רפ י ק ' םסרופמו עודי כ קרפ " רל יתיאר ו ' רזעילא
י קרפ " הנוכתה יניינע יכ עד א כ קרפ " ךל יתראיב רבכ ז
י קרפ " שדוחמ לכש ראובמ ב כ קרפ " ישנאמ הברה ח
י קרפ " םישנאה תועד ג כ קרפ " ןיבי אלש ימ יכ עד ט
י קרפ " בישהל ךרטצא אל ד ל קרפ ' שרפה שיש עד
ט קרפ " קרפה הזב יתנווכ ו קרפ ל " ראבתה רבכ ילוא א
י קרפ " ךל ראבא קרפה הז ו ל קרפ " םדא ינב תועד ב
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ה
ל קרפ " דמעמבש יל ראבתי ג מ קרפ " ראבל ךירצ יניא א
ל קרפ " אב רשא קוספה הז ד מ קרפ " לכ יכ ונראיב רבכ ב
ל קרפ " ה יתראיב רבכ מ קרפ " ונרוביחב ונראב רבכ ג
ל קרפ " האובנה תתמא יכ עד ו מ קרפ " היהת םנמא האובנה ד
ל קרפ " לע ררועתתש ךירצ ז מ קרפ " םדקש המ רחאו ה
ל קרפ " םדא ינב לכב יכ עד ח מ קרפ " דחאה שיאה ןמ ו
ל קרפ " תוהמב ונרבדש רחא ט מ קרפ " רבכש קפס ןיא ז
מ קרפ ' תילכת ראבתה רבכ מ קרפ " ראובמ ח דאמ אוה
מ ומלשנ " הרומה לש ינשה קלחה לש םיקרפ ח

נ םה ישילשה קלחה יקרפ " םה ולאו ד :

א קרפ ' םדא ינבמש עודי ט קרפ " םייק עבט ענמנל ו
ב קרפ ' תויח עברא הארש רכז י קרפ " םיפוסוליפה ורבד ו
פ ג קר ' לאקזחי רכז רשאכ י קרפ " םדא ינב תועד ז
ד קרפ ' ןיינע לע ךריעהל ךירצ י קרפ " ויתמדקהש המ רחאו ח
ה קרפ ' ררועתתש ךירצש הממ י קרפ " אוה ןושאר לכשומ ט
ו קרפ ' דבכנה ןיינעה הזש עד כ קרפ ' וילע םכסומ ןיינע
ז קרפ ' ךירצש המ ללכמ כ קרפ " שי לודג שרפה א
ח קרפ ' םיווהה םימשגה לכ קרפ כ " אלפומה בויא ןיינע ב
ט קרפ ' רמוחה , הלודג הציחמ כ קרפ " הז חנוה רשאכ ג
י קרפ ' םירבדמה ולא כ קרפ " ןכ םג ןויסנה ןיינע ד
י קרפ " תוערה ולא א כ קרפ " וקלחיי תולועפה ה
י קרפ " םימעפ הברה ב כ קרפ " כח וקלחש ומכ ו םימ
י קרפ " םימלשה וכובנ הברה ג כ קרפ " הרותה ללכ תנווכ ז
י קרפ " ןכ םג ךירצש הממ ד כ קרפ " ךירצש הממ ח
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ו
כ קרפ " וניבא םהרבאש עודי ט מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ב
ל קרפ ' תועדב לכתשתשכ מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ג
ל קרפ " םישנא םדא ינבמ א רפ מ ק " ללכ רשא תווצמה ד
ל קרפ " תולועפב ןנובתתשכ ב מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ה
ל קרפ " הרותה תונווכ ללכמ ג מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ו
ל קרפ " והעדתש ךירצש המ ד מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ז
ל קרפ " חל יתיאר ה תוצמה קל מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ח
ל קרפ " ללכ רשא תווצמה ו מ קרפ " ללכ רשא תווצמה ט
ל קרפ " ללכ רשא תווצמה ז נ קרפ ' םירבד ןאכ שי
ל קרפ " םתוא ללכש תווצמה ח נ קרפ " רשא קרפה הז א
ל קרפ " םללכ רשא תווצמה ט נ קרפ " םדאה תבישי ןיא ב
מ קרפ ' םללכ רשא תווצמה נ קרפ " ג קרפה הז ללוכ
מ קרפ " ללכ רשא תווצמה א נ קרפ " לפונ המכח םש ד
נ ומלשנ " אצמנה ללכה הלעו הרומה לש ישילשה קלחה לש םיקרפ ד
עק םלוכ ןיב רפסה יקלח תשלשב " םיקרפ ז .

וילע ריעהל ונתנווכש המב דאמ ליעומ חתפ ונחתפ רבכ הנה
כ ישאר תביתכב הז רפסב יקרפ ל " הרומה " הפ , םאצמיש ידכ
וילא והחלשנ רשא םיקרפה םוקמ עדיו וינפל םינמוזמ ארוקה
קלחו קלח לכ תולקב . לע ונמישאי אלש הז רפסב ןייעמה ךירצו
ותלחתהב ונכראה רשא טעמה הז , ןמ ונינפל אוביש המ לע אלו
תוכיראה , וא עובש וא םוי ףיסוהל םיבשוח םהשכ םייחה יכ
ןכש לכו הנש החמש םיחמש םה םהייח ימי לכ תובר םינש
הלודג , עאו " תיתימא תלעות םהימי תוכיראב וריכי אלש פ
תיחצנ , תולודג תוגאד וגאדי תומל םנמז עיגישכו . ןכש לכ
המכח תפסותב םתלעמו םתוכיראש םיעדויש חצנ ייח םיריכמל
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ז
דימת . וחמשיש ךרואב המכח רבד ואצמיש המ לכש אוה יוארו
לודג תוחמש וב תע לכב םתלעמ לדגתו ףיסות וב יכ תו . ןכ םאו
ןייעמה לע בויח אוה המכח בלל ףיסויש תוכיראה לע ונרשאל
דע ייח תלעותו , בותככ " תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב יכ
םייח " ) ט ילשמ ' אי ' .( ובתוכל ונתבשחמב הלעש המ ונבתכש רחאו
יקרפ ןיינעב " הרומה " הז לע ונתנווכ ונעדוהו , ע ליחתנ הת
םונלבקש המ יפכ רפסב םיאצמנה תודוסה לכ ללכ דוע בותכל
םייחי םשה וניתובר רודה ימכח יפמ . םהב ונתושע םגש רמאנו
רפסה יקרפל ונישע רשאכ , דאמ ליעומ ןיינע אוה . ינפמ אוהו
הז שוריפב ןייעמה םאצמייש , הז רחא הז םירדוסמו םינבומ ,
םתצק לע םתצק םררועיש ידכ , ווכה תילכת םהמ הנ
םתואיצמב . הז שארב םיקלחה תשלשבש המ ןכ םג בותכנו
םירחאה םיקלחה ינשב םבישהל דוע ךרטצנ אלו רפסה , הרויו
וירתסנ תומוקמ אוצמל הרומה יליכשמל ךרד , םהמו ללכב םהמ
טרפב . ל םה תודוסה ללכו " ו , םניבהל םהילע ותעד םישי רשאו
םהמ הנווכה גישהלו ןויעב , ול היהת הלואג .

קלחה י ויתודוס םהמ ןושארה " םה ולאו ד :

א דוס ' תומדו םלצ ח דוס ' שפנה ייח
ב דוס ' ןב םש ףותיש ט דוס ' םייפנכ
ג דוס ' אסכה ןיינע י דוס ' ראותה םש
דוס ד ' הריכזו הדיקפ י דוס " םצעה םש א
ה דוס ' הבסו הלחתה י דוס " וירבחו רוביד ב
ו דוס ' לכשו ךאלמ י דוס " בכורה תלשממ ג
ז דוס ' רוחאו םינפ י דוס " תותדה לובלב ד
י ומלשנ " ןושארה קלחה לש תודוס ד .
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ח
ויתודוס ינשה קלחה י " םה ולאו ב :

א דוס ' לעופו חכ ז דוס ' םש תאירק
ב דוס ' יתימאה חבשה ח דוס ' רוהט שיש ינבא
ג דוס ' עפש ט דוס ' םינוילעה םימ
ד דוס ' שודיח םלועה י דוס ' ויצעו ןדע ןג
ה דוס ' תישארב השעמ דוס י דוס " רופיכו תבש דעומ א
ו דוס ' ץראו םימש י דוס " האובנה ב
י ומלשנ " ינשה קלחה לש תודוס ב .

י ויתודוס ישילשה קלחה ' םה ולאו :

א דוס ' הרות ירתס ו דוס ' ותחגשהו םשה תעידי
ב דוס ' הבכרמ השעמ ז דוס ' ןויסנה ןיינע
ג דוס ' הרוצהו רמוחה ח דוס ' תווצמה ימעט
ד דוס ' תובוטהו תוערה ט דוס ' הרותה ירופיס
ה דוס ' הריציה תילכת י דוס ' ה תדובע ' תי ' הבהאמ
י ומלשנ ' ישילשה קלחה לש תודוס .

עב שרפל לחא התעמו " וירוב לע רבד לכ ה , דוס לכ בותכאו
ול יוארה ומוקמב דוסו , יניינע םיעידומה תומוקמה לע ררועאו
דוסה , רואיבב הלגתה וא זמרנ םבש םיקרפה ינמיס בותכאו .
םתצק םהמ בותכא םיבר םיקרפהשכו , ררועאש המ קיפסיש דע
רוא ךישמהלו שפנה דוה תויחהל ץפח אוהש ימל וילע ה
הרדה דימתהלו . ותלוזמ רתוי םלענ אוהש דוס ןמדזי םימעפלו
עדמ ירקוח תועדמ םירז םיתפומב ותמאל ךרטצאו , רמולכ
ירתס רבחמה תמדקה הרות
ט
םיירות םייתפומ ונלצא םיארקנה םיכרדב והתמאאש , םהו
תויתואה ףוריצ יכרד ללכמ . ןמ הברהל ותמאתי אל רשא םדוסו
םהירבדמ רבד אלו םהירתס וגישה אלש ינפמ םינייעמה . םנמאו
םחילצה רשא םהו תיהלאה הלבקה יליכשממ טעמל ותמאתי
םוקע לכ רשיימה לכשה , לעופה לכשה אוהו , ונל םעידוה רשא
תיתימא העידי תילכת . םתא םתעדי המב רמוא רמאי םאו
דבל םכיתובשחממ הניאו העידוה לכשהש , השעא ינא םג ירהש
תובברלו םיפלאל תוירקש תויאר םהב , ט לבקמ ףוריצה יכ בו
תמאו רקשו ערו , לע םכל הרואו םדא ינב תועטהל הצרא ינאו
תמא רקשהו רקש תמאהש םכיתויאר ךרד יפ , ער בוטהש ןכו
בוט ערהו . ויכרד ראשב אלו ףוריצב הניחבה ןיא ןכ םאו
ערו בוטו רקשו תמא ןיב וב לידבהל וא רבד וב תמאל םיברה ,
תמאה לע קולחל שקבנ אלו ונחנא ול רמאנ . ב ןיא יכ תמאה ילע
יכרד תנווכ תוכפהמה תותכה ללכמ האובנה , םהילע רמא רשא
איבנה " רואל ךשח םימש ער בוטלו בוט ערל םירמואה יוה
רמל קותמו קותמל רמ םימש ךשחל רואו " ) ה היעשי ' כ ' .(

ונלצא םהש תפומה יכרד תשלשב תמאב ונעדי ונחנא לבא
רואיבה תילכתב םירורב קפס םוש אלב םיתפומ . םהו םיתפומ
םישונאה םילכשב םילכשומ םיתפומו םישוחב םישגרומ
םישיא ארקנה לכשה יפמ םילבוקמ םיתפומו , הלעש המ לכש
תמאה לדבה ןיינע גישהל ונאיבמה ןיינע אוה ףוריצהמ ונידיב
ערה ןמ בוטה לדבה ןיינע תעדלו רקשה ןמ . תתימא איה תאזו
ףוריצ לכ תנווכ , םיכפהה וב ואצמי הז לעו , ףרצל לכ וב
תובבלה . ןחובו תועדה ףרצמ אוהש םשה הזב ארקנ ןכ לעו
בותכש ומכ בלו תוילכ " תובל ןחבו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ
ירתס רבחמה תמדקה הרות
י
הוהי " ) זי ילשמ ' ג ' .( דוע רמאנו " ךדבעו דאמ ךתרמא הפורצ
הבהא " ) טיק םילהת ' מק ' .( רמאנ דועו " ןגמ הפורצ הוהי תרמא
וב םיסחה לכל אוה " ) חי םילהת ' אל ' .( נחנאו תאו ונממ בוטה לבקנ ו
לבקנ אל ערה , בותכה רמאש ומכ " תאמ לבקנ בוטה תא
לבקנ אל ערה תאו םיהלאה " ) ב בויא ' י ' .( ונחנא ןכ אוהש רחאו
רוצה תרזעב רפסב ליחתנו םשב חטבנ .
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
1
םייח חרוא ומש ןושארה קלחה

" הטמ לואשמ רוס ןעמל ליכשמל הלעמל םייח חרא " ) ילשמ
וט ' דכ ' (

ח לכ ובושב קל האיצמ בויח ול
לכלכתמל ןושאר וליח ברו םשוה
ל לוחמ ינב לכ ו וליהבהל ודמע
לוחב םמש ןורכז ולגר ףכב ןימטי
ק לופי תעב שוד ולרוגב תומ
לופכי תמאב רוצ ולומגתב וייח
א לוכי שונא ירש ולכיהב אובל
לוכאו חלש ךדי כשמ ולכש ירפ לי

המדקה

" עדת אל היתלגעמ וענ סלפת ןפ םייח חרא " ) ה ילשמ ' ו ' .(

ע וניבר השמ " לכש ירשימ םאצמו תואיצמה ילגעמב לכתשה ה
תולכשומה יליכשמ . הדוסיב קבדהל הנוילעה ושפנ הקקותשהו
תישאר ילב תירחאו תירחא ילב תישאר איהש . תי םשהו '
וילע עיפשה ולבקל לוכי אוהש וב ריכהש המ ובוט עפשמ ,
רשב חכ וחוכ היה רשא השמ חכ יפכ תחא תחא ויכרד ועידוהו
םדו , לא ובישהו טעמ טעמ לעופה לא חכה ןמ ולכש איצוהש דע
יהלאה לעופה , תומלש םדאל ןיא רשא יחצנ תומלש םלשוהו
ונממ הלעמל יחצנ . ליחתהל והתבייח הנוילעה הלעמה תאזו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בי
רשא ורפסב תישארב תלמב הרותה רפס אוה , לכש הב עידוהלו
תישאר ול ןיאו תישאר אוהש דחא איצממ תאמ תואיצמה , אוהו
לכשומו שגרומ אצמנ לכ ארב . םיהלא םארק םלוכ םילכשומה
םתואיצמ תלעמ לע תורוהל םאיצממ םשכ םש םהילא סחייו ,
םאיצממ לע לכשל םידע םתואיצמב םהשו , ֵ ע לולעהש ומכ לע ד
ותביס ותאיצמה איהש . תומש ינשב םארק םלוכ םישגרומהו
םירומ םהש םייללכ םיניינע ינש לע שדוקה ןושלב םימכסומ
םינותחתו םינוילע םישגרומ לע , ץראו םימש םהו . לע ףיסוהו
ןורתפבו אטבמבו תויתואב תווש תובית יתש םהינש , םהו א " ת
םימשה או " ת ץראה . תווש תויתוא יתש ןכ םג ףיסוהו
םתארוהב , ה ןהו עודי רבד ןיינע ' ה ' . הלבקה ימכח םושריפו
ער השמ ידימלת םהש םהיתובאמ םולבק רשאכ " ה .

ובתוכל ךרוצ ונל ןיא םהירבד ךותמ שרופמו ראובמ אוהש המו
הז ונישוריפב . ירבדב וא םהירבדב רתסנ רבד שי םא םנמא
ער השמ " האובנה ירפס ראשב וא ורתסנ לע ונודיעה םהו ה
םייקל םיאבה ע וניבר השמ ירבד " עידוהל וא םשרפל וא ה
םתלעמ . ונלכש רצוק תלוכי יפכ טעמ ונחנא ךיראנ הז לע הנה
ונתלוז והליג אלש בושחנש הממ םירתסנה םיניינעה תצק הלגנו
ראובמ םירפסה ירבחממ . עאו " וא וניינע לע זמרש רשפאש פ
תומש ףותישב ותואיצמ םוקמ לע ריעה , ףוריצב וא םילשמב וא
תוא תוי , תובית יפוסב וא תובית ישארב וא , תויתוא ףוליחב וא
תואירטמיגב וא ןוקירטונב וא , הרונ רשאכ תומש ףותישב
ז ןומימ ןב השמ יבר לודגה ברה והליגש המב םינפל " רבחמה ל
דבכנה רמאמה " םיכובנה הרומ " , תתימאו ושוריפ תנווכ רשא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גי
םיליכשמל וירתסנ תולגל אוה ותואיצמ . הלגנ םכותבו ג " תצק כ
ונתלבק יפכ הרות ירתס . םשב שוריפה הז ארקנ ןכ לע יכ
" הרות ירתס ."

עב דוע רמאנ םינפלו " הרוקה יבועב ונמצע ונסנכה המ ינפמ ה
ןכ תושעל , אלש ידכ הז לע בבלה ימכחל קיפסמ םעט ןתינו
ונבל לע התלע אל רשא הבשחמ םע ךכב םדא ונדשחי , ריסנו
נוע ופוגמ קיחרנו הריבעה ונממ תמאב הש . הכז ונתנווכ ראשתו
נשדיח רשא האיצמה תאזב םייקנ היהנו הייקנ ונתלועפו ו יימ '
לארשימו , ז ברה תרעה יפכ םילשמב " ב ל " הרומ " בו " עדמ "
קרפבו " קלח " תויתוא ףוריצב םתלוזו . ישארב ןוגכ " ופוריצש ת
תארבש אוהו ודוס ונל הלגמ " י . יהלא ןכו " י ם " למ ה " א , ןכו
ימש " ראו ם " םהינש ץ רויצ דחי " אמ ם " ש , רצוי ןכו " אמ ם " ש .
הוצמהו הרותה תמאל הלבקה תודוס םלוכ םה םהב אצויכו
ונבש תואיצמה ינימ ינש םילשהל ונתינ רשא . ףוגה ןוקית םהו
אבה םלועב שפנה תויחהל ידכ הזה םלועב שפנהו , ישארכ
כנא ןוגכ תובית " םהו תובית עברא ישארב ורתסנ ואיצוהש י
דוסל תימרא ןושלב לודג . םה ולאו , א ' נ אנ ' כ ישפ ' י תיבת ' תיבה ,
א ןוקירטונב דוע ןכו ' מ תמ ' ת ץרא ' מא אוהש חמצ " ת , כל ןכו " ן
א תובית יפוסב " למ ל " מאנ ך " העובש אוהש ן , ישארב ןכו
מא תובית " ן . הרותה לכ תודוס ונל םירומ םהל םימודהו ולאכו
ןתתימא לע תווצמהו . לודגה ברהו ןמחנ ןב השמ יבר רמא
וריפב ורפס תלחתהב הרותה ש , תמא לש הלבק ונידיב שיו
בקה לש ויתומש הלוכ הרותה לכש " ןה ה , רמאתש ומכ
" םיהלא ארב תישארב " ארב תוקולח תוביתהו " תי ש " ר ב " א
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
די
א " יה ל " ם . וירבד תנווכ איה תאז . םימודהו םיניינעה ולא לכבו
תואיצמה ירתס לע םידיעמה הרותה תודוס לכ ורתסנ םהל
ממ םהו תמאב םיניינעו תויהולא תוגשה םיליכשמה בלב םיאיצ
תדובעב םהימי םידבאמה םעה ןומהמ םירתסנ םהש םיקומע
םייח יתלב םיפוג , יחצנה םייקה םיאנושו הלכ רבד םיבהואו
תוקזח וא תושלח םתנומאו םהיתועד םא םיחיגשמ םניאו .

יבר השמ תויה ינפמו ' ע " הרותב בא היהו תומלשה תילכתב ה
המכחב בא האובנב בא , וב קבד רשא ןוילעה עפשה ואיבה
תי םשהמ הרות לבקל תמאב ' םיכרד ינשב . תעידי ךרד תחאה
שוריפה םע היתווצמבו היניינעב הטושפכ התנבה יפכ הרותה
וניממ אוהש המ לכו ולוכ דומלתה אוהו הילע רבוחש לבוקמה .
תודוס יניינעב הירתסנב התנבה יפל הרותה תעידי ךרד הינשהו
תומש הרות ירתס םיארקנה היתווצמ ימעטבו הי . ינפמ הזו
םילכסו םיילכש םהש םדא ינב ינימ ינש תמלשה , הלאל ןתנו
םינטקל בלחה ןוזמכ םנוימדב וב קפתסהל םתולכס יפכ , ןתנו
םינקזל ןייה הקשמכ םלכשב וב קפתסהל םתרבס יפכ הלאל .
תגהנמה תואיצמה תמכח ומכ יהולא ןיינע רועיש הרותה ןכ לעו
טרפבו ללכב םלוכ םיאצמנה , ללכב לכה תגהנמה הרותה ןכו
טרפו . ןורסח לכ תמלשמ התואיצמ ןיינעב הרותה התיה הז לעו
דחא דצמ עבטה ומכ , יתפו רסח לכ תמלשמ דוע ןכ םג התיהו
דחא דצמ לכשה ומכ . ומכ רמאנש " המימת הוהי תרות
שפנ תבישמ " ) טי םילהת ' ח ' .( רמאנו " יכחמ הנמאנ הוהי תודע תמ
יתפ " ) םש .( םירעהלו םיכחהל תנכומ איהש הילע המלש רמאו
םיאתפה , רמאנש ומכ " תעד רענל המרע םיאתפל תתל
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
וט
המזמו " ) א ילשמ ' ד ' .( לע ףיסוהל לכויש ימ ןיא ןכ ןיינעהש רחאו
תוא הנממ עורגל לכויש ימ ןיאו הנטק תחא תוא וליפא הרותה
הנטק תחא . השעמ לע רמאנש המ הילע רמאנ ןכ לעו ומכ םשה
הב בותכש , " ונממ ערגת אלו וילע ףסות אל " ) גי םירבד ' א ' .( ןכו
תלהק רמא ) ג ' די ( יהלאה השעמ לע " ם " ונממו ףיסוהל ןיא וילע
עורגל ןיא ." המכחהמו הרותהמ תלבוקמו הרורב תודע וזו
תי םשה ואיצמהש אצמנ לכ תואיצמ ןיינעש ומכש ' אוה
תערגמ אלבו תפסות אלב תומלשה תילכתב , תואיצמ ןיינע ןכ
תפסות ילב תומלשה תילכתב הירתסנו הילגנ יפל הרותה לכ
תערגמ ילבו . אצמנה תויהל תומלשה תואיצמ ןיינע בייח ןכ םאו
ויעבטב םויה אוהש המ יפכ יחצנ םייק ולוכ , ןיינע בייח ןכ
םלוכ הירמושו היעדויו איה התויהל הרותה תומלש תואיצמ
יחצנ םויק םימייק . אוה הזלו הרותה תאז רדעתש ענמנה ןמ ,
היתחת תרחא אובת אל םגו . קפס אלב הב בייוחמ הז לבא
םהש םיאיבנה ידי לע חישמה תומי ןמזב היתודוס ולגתיש
םוקל םידיתע , ומצעב חישמה ידי לעו . לכ ומכחתי הב יכ
םהירחא םיכשמנה לכו לארשי . רמוא בותכה ןכו " םלוכ יכ
םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי " ) רי אל הימ ' גל ' .( רמואו " יכ
םיסכמ םיל םימכ הוהי תא העד ץראה האלמ " ) אי היעשי ' ט ' .( ןכו
זר ורמא " בקה דיתע ל " לארשיל הרותה ימעט תולגל ה , עאו " פ
תווצמה ימעט יוליג ןיינע יכ םיאתפה תבשחמ תליחתב הארייש
תרחא הרוצב אוה , הז לע שוחל ןיא , הז לע איבנה זמר רבכש
רמאו " ימ םתבאשו העושיה יניעממ ןוששב ם " ) בי היעשי ' ג ' .(
ע ןתנוי םגרתו " ה " יריחבמ אודחב תדח ןפלוא ןופלאתו
איקידצ ." דומיל ודמלת רמא וליאכ אוה וירבד ןיינע שוריפ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זט
החמשב שדח , ינפל שדח הארייש אלא שדח אוהש אלו
יפמ והועמש אל רשא םלצא שדחתהש אוהה דומילה םיעמושה
םהיתובא . עב לצא ראבתהו םיניינעה יגישמ הלבקה יל
דומיל אוה דומילה הז יכ םירתסנה תויתואה ףוריצ , תלמו
וששב " הנמאנ תודעל ן . הז לע ונל שי םיבר םירשכ םידעו
מ " הריצי רפס " הרות לש התתמאמו וישוריפמו . ךרוצ ונל ןיאו
תמאה ישיחכמ םיאתפה םע הז לע םחלהל , םיריכמ םניאש ינפמ
ילועמה היכרדו המכחה תוהמ ם . דחא ונחנא םג רחבנ ןכ לע
ונירבד תא ןיביש הלועמ . ומכ םילכס ףלא האמ םוניבי אל םאו
ונוצש " קדצה הרומ " , תי םשה יכ ' רוד לכ דובאב חיגשה אל
ותוצמ ורמש רשא ותיב ינב םע ודבל חנ תא ליצהו לובמה .
רמאנ וילעו " ונידי ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז " ) א תישארב '
חכ ' .( חאה הז ןכו וב ונל קיפסי הלועמה ד , הנה םיבר ויהי םאו
ונישעש המב רתוי ונחוורה .

והליג אלש המ תולגל אלש ברה תעבשה ריכי דחאה הז םנמאו
תי םשה ,' ישילשה קלחה שארב זמרש ומכ . ינש יכ דוע ריכיו
הלגנש המ תולגל ונואיבה םייחרכה . ץק עיגהש ינפמ דחאה
דאמ קזחתי עפשהו ןימיה , יבר וטטושי תעדה הברתו ם . ינשהו
בותככ רפעב םינשיה תובל ררוענש ינפמ אוה " ינשימ םיברו
וציקי רפע תמדא " ) בי לאינד ' .( עיגה יכ עדווי המכחה תולגתהבו
בותכש ומכ ץק תע " ץק תע דע םירבדה םי ִ מֻ תֲ חַו םי ִ מֻ תְ ס יכ "
) םש .( המכחה לש התתמאב יכ ונעדיו " ופרציו ונבלתיו וררבתי
ר ועישרהו םיבר םיליכשמהו םיעשר לכ וניבי אלו םיעש
וניבי " ) םש .( לאינדב םירכזנה םיבותכה םדא ינבב ומייקתי זאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זי
ע ןיינעב " ק ת " ץ , כ ודוסש " וכז ף " כו ת " בוח ף " ה , אוהש
קשמ " לענ ל " ם . " יוג תויהמ התיהנ אל רשא הרצ תע התיהו
טלמי איהה תעבו איהה תעה דע ) הנממ ] ( ךמע [ אצמנה לכ
רפסב בותכ " ) םש .( תגשהל תובבלה וררועתי זא יכ דעהו
המכחה , רמאו " דע רפסה םתחו םירבדה םתס לאינד התאו
תעדה הברתו םיבר וטטשי ץק תע " ) םש .( םיקידצה קלח רבכו
םיקלח ינשל םיעשרהו . רמאו " רפע תמדא ינשימ םיברו
םלוע ןוארדל תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא וציקי " ) םש .(
רמאו " רהזכ ורהזי םילכשמהו םיברה יקידצמו עיקרה
דעו םלועל םיבכוככ " ) םש .( םניאו םיראובמ םיקוספה ולאו
שוריפ םיכירצ , תלעמו המכחה שודיח םיעידומ םלוכש אלא
הלועמה םלומגו היקידצמ , תוחפה םשנועו היעישרמ תותיחפו .
ןוילכה יפדור ובשחיש ומכ רהוזכ וריהזי םירישעהו רמא אלו ,
וריהזי םיליכשמהו רמא אלא עיקרה רהוזכ . םדא דמלי אל םאו
ליכשי ךיא המכח , ריהזי ךיא ליכשי אל םאו , ךיא ריהזי אל םאו
דעו םלועל םיבכוככ םייקו יחצנ היהי .

לא ובא לאומש ןב לאיזר ינא ינוחירכה םלוכ הלאה םיחרכההו
ז איפע " תולגלו המכחה ןמ בותכאש המ בותכל יעבט חרכה ל
ל ןמ םידלונ םיניינע תצק הנממ " םירכזנה תודוס ו . יתנווכ הנהו
ה דובכל םב ' תי ' תירחא המ תעדלו ץראה לכב ומש רפס ןעמלו
הלא . ריעמ יתדלומ םוקממ יתדרפנש םינש רשע יל שי הנהו
אוצמל םוקמל םוקממ יתילגו דרפס תוכלמבש אדבנד הטילות
הירתסו הרותה תמכח . ןונופ ריעב םויה ינאו , ילא ורבוחו
ירוט העברא ישרדמב םתומש הלאו ןבא , ובשו םולהיו םהוש
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חי
המלחאו , ןשחלו דופאל םיאולמ ינבאו םהוש ינבא םהו .
לכב לכשהו עדמ םיהלאה םהל ןתנ םתעברא הלאה םידליהו
המכחו לכש , יתלוכי לכב יתעמשמ לא םיתברקה ןכ לעו
לאשימ היננחו לאינד םשב םיתארקו תומש םהל יתשדחו
הירזעו , הירכז ויתארק הירזעו . םהו לכ םהב ןיא רשא םידלי
עדמ יניבמו תעד יעדויו המכח לכב םיליכשמו הארמ יבוטו םומ ,
ןושלו רפס םדמללו ךלמה לכיהב דומעל םהב חכ רשאו
םישודק . הירכז לאשימ היננח לאינד הלאה םידליה תעבראו
םהילע ומק הניכשה יפנכ תחת תוסחל םאובב " חפיו רקש ידע
סמח " ) זכ םילהת ' בי ' ( , ל ושקבו יי ןחלוש לעמ םחידה ' לארשי יהלא
םדאה ינב ראשש תעב הניכשה ויזמ םינוזינ םתויה יתלבל
בשע לכוא רוש תינבתב םדובכ תא ורימה רשא בשע םילכוא .
םאו " ימע עדי אל לארשי וילעב סובא רומחו והנק רוש עדי
ןנובתה אל : םינב םיערמ ערז ןוע דבכ םע אטח יוג יוה
אנ הוהי תא ובזע םיתיחשמ ורזנ לארשי שודק תא וצ
רוחא " ) א היעשי ' ג ' .(

ותש רבכו תמאהמ םהיענומ די הקזח יכ הלאה םידליה תוארכו
ולהנו ובשו ודערו ודחפו ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב
םתמכח יפלו ןהככ ןהכהו םעכ םעה . ורהנו ןהככ םעכ היה אלו
יי לא ' ובורק םע לארשי ינב גהנמכ ובוט לאו , חב ילע ודמע ן
תודוס שרפל ינממ ושקביו םינונחתבו " םיכובנה הרומ " םע
תויהל דאמ םיקומע םיניינעמ ונידיב רשא הרות ירתס תצק
תוכזלו הייארל םהל , הפלו , ץילמלו , תצק םדיב תולעהל
ןעמל התתמא גישהלו התעדל םשפנ הקקותשה רשא המכחהמ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טי
םנוק תא וריכי . לא םתקשח הרבגו הז לע דאמ יב ורצפיו
המכחה הירתסנ תצק םעמשב דאמ , קשחה יפל רצפהה רבג זא
םתלאשמ םימלכנ םבישהל יתיצר אל םב יקשח ינפמ ינאו
לכ רובעבו םרובעב שוריפה הז יתבתכו םשפנכ םצפח יתישעו
לכשה קשחב םהל םימודה . דבכ אשמ הזש ימצעב יתעדי םאו
םריכזהל ךרוצ יל ןיא רשא םיבר םידדצמ ילע , יתיאר אל יכ
זב תלעות רקי ץפח םהל איצמהמ ימצע יתענמ אלו םתריכ
המכח תקושת שודיחו עדמ קשח דילומ , לכ תמאה רחא ףודרל
םייח תונשו םימי וכיראיו םהל בטיי ןעמל םהייח ימי . מו " רשא
שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ ודיב שי " ) בי בויא ' י ' ( לאשא
האיגש לכמו לושכמ לכמ וב ינליצהל הרזע , יתנווכ םילשהלו
וב וימחרב יצפחכ . בותככ " לע םלוע דעו םלועמ הוהי דסחו
םינב ינבל ותקדצו ויארי " ) גק םילהת ' זי ' .( " םייח חרא ינעידות
חצנ ךנימיב תומיענ ךינפ תא תוחמש עבוש " ) זט םילהת ' אי ' .(

א דוס ' לצ " ומדו ם " ת

א קרפמ ' בו ' זו ' מו ' מו " נו ה " ה , םיראותה יקרפמו
םלוכ , ס קרפמו " סו ז " עו ח " ןושארה קלחב רשא א .


עדונ
תומדו םלצ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
כ
י קרפב ינשה קלחב " ב , לחב זמרנו קרפב ישילשה ק
ז ' חו ' כו " כו ב " נו ז " ד . ןמדזי תובר םימעפ יכ עד
לע דוע ונרכזאו רחא םוקמב זמרנ אוהש דחא קרפב דחא רוביד
ונרכזא אל רחא ןיינע לעו דחא ןיינע . קרפה לכב היהי םימעפו
תילכת אוצמל וילא ךיתחלשש המ לע הרומ דבל דחא רוביד
הנווכה , ומ םיבר םירבד םש ויהי םימעפו תנווכ לע תולקב םיר
דוסה , ךיתוריעהש המ לע קרפה לכב רבד הרוי אל םימעפו
הבשחמה תליחתב וילא , קד ןויע רחא קפס אלב וילע הרוי לבא
דחא ןיינע בובס וא רחא םש לע הרומ דחא םש לוגלג רחאו
וילא זמרנה דוסה הז לע דיעמ . יכרד לכ תנווכ ךל ראבא הז לעו
הליחת תאז , ןוימד ךל איבאו דחאה דוסה הזמ , הנבת הז לעו
והניבת ונממו ראשה .

לצ ןיינע יכ הזו " ומדו ם " ורוי םהש םהינשב ראובמ ברה הליג ת
םדאה תוהמ תתימא לע . ארבנ ותויה דצמ םדא אוה םדאהש
ותומדבו םיהלא םלצב . לפונ םש אוה ןיינעה הזב םלצ יכ הליגו
שפנה איהו תינימה איה רשא תיעבטה הרוצה לע , איה הגשהה
יהולאל המודה תישונאה תילכשה ת המע הקבדה איה רשא
תיחצנה המויקו התרימשו התויח הילעו התואיצמ הנממו . לעו
ותומדבו םיהלא םלצב ארבנש רמאנ הז . יכ דוסה הז תנווכו
צ " תומה רחא תראשנה שפנה םש אוהש םל , תוראשיה םויק ה
נהו תואיצמהו הגשהה ןיינעב הארובל המוד התויהב יולת תוחצ
הלשממהו , לצ בושיש דע " ובר םשכ ארקנ ומש תויהל הז ם ,
שה אוהו " ומלצב םלצ לעופה לכשל דחוימה ם . זמרש ומכ
ורמאב וילע בותכה " םלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו
זמרנ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אכ
ותוא ארב םיהלא " ) א תישארב ' זכ ' .( הלאה םירבדה ולפכב הרוה
לע ףתושמה לעופה םש רשא לועפה לעו לעופה לע םלוכ
ש קלחתמ יתלב דחא רבד םתויה לע דיעמ םהינ . לצ דוסו " ם
ומדו " טמיגב ת ' ורוד " הרותה הנתינ םהל רשא ת , םפוריצו
ומל " וצמ ד " ת , הניב ירדח הנב םהילעו .

לצ ןיינעש ראבתה הנה " לכש תרוצ ם , ומד ןיינעו " תעד ןוימד ת .
כשה יכ " וימדהו ל " יעודי ן " לצ םהש ם " ומדו ם " ת , לצה הנהו " ם
ומדהו " ינע ת רופמ םני " ש . דוסה הזב וראבל ויתדעי רשאו
םהיתורעהו םיקרפה קוליח ןיינעמ , הזב אב רבכ הנהש אוה
דוסה , תמאה יכרד ןיבמש ימל ותילכת דע תומדו םלצ רואיב
םה רשאכ . ורמאב ינש קרפב ןכ םג הז זמרנו , " לכשה יכ הזו
תי ארובה עיפשה רשא ' םדאל , רשא ןורחאה ותומלש אוהו
וק םדאל עיגה םיהלא םלצב אוהש וב רמאנ וליבשבו ותורמ םד
ותומדבו ." ארקנ םלצהש הזב הרוהו ולוכ ןיינעה ךישמהו
ןורחאה תומלשה , אלו דחא ןיינע לע רכזנו ללוכ וניינע הזו
רחא ןיינע לע רכזנ . ינא םג ןכ השעאו ברה השע ןכו . שפנ םשו
כ קרפב בויא ןיינעב רכזנה " לצ דוס ומצעב אוה ב " רכזנה ם
רפב א ק ' בו ' . ח קרפ לכ הנהו ' תאז לע הרומ ישילש קלחב
דאמ בחר רואיבב איה רשאכ הלוכ הונרכזש הנווכה . דוע הנהו
אבש ומכ היוהה תתימא איהש רבד תדמעמ הרוצ םש אובב
ס קרפב " סו ז " דוסה הז לע םש לוגלגב הרוי ח . םש אובבו
לצ " ומדו ם " ויבאל המוד ותויה ןיינע לע תש תואיצמב רכזנ ת ,
ו לצ תנווכ לע ןיינעל ןיינע בובסב הרוי " תומדו םדא ם " ו , ותויהו
ןב ארקנ ודבל אוה , ומכ ןב םש וילע ארקנ אל ויחאמ דחאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בכ
ןב םש ףותיש ףוסב ראבתיש . דוס אוהש וירחא אבה הז אוהו
ב ' .
ב דוס ' ןב םש ףותיש

ז קרפמ ' יו " נו ד " סו ג ' סו " סו א " סו ב " קלחב רשא ז
ןושארה , ד קרפו ' וו ' יו ' יו " יו א " לו ב ' לו " לו א " ו
לו " ינשה קלחב רשא ט , ז קרפמו ' חו ' כו " ב .


לעו רבד ךותמ רבד ןיבהל לוכי ליכשמה יכ
לע הזכ קומע ןיינעב רפס רבחמה ךומסי ןכ
םיניבמה תעד . םתולגל םירפסה וקיפסי אל תורתסנה יכ , ולו
םהלש וידב םימ ורבגו םימשמ והבג , ינב לכ ייח וקיפסי אל םגו
דחאכ םהיתונש רפסמב וללכנ ול דחי םדאה . בייח הז םעו
שה המ בוזעלו וב רבדל רשפאש המב וב רבדל ירבדה לכ
וגישהל ולצא ענמנש . ול המודש המבו הנה ךעידוא ךכיפלו
דחא ןיינע םירומ םיבר תומשו םייללכ םיניינע . םהב הנווכהו
דע גשומל לכשה ררועל וכרצ יפכ אוהה רתסנה ןיינעה תולגל
תרדענ יתלבו תחכשנ יתלב תמייק הגשה והגישיש . רמאנ הזמו
ב ןיינע יכ " ודוס לע ונזמרש ן , הברה תומש ללוכ ןיינע . הנווכהו
דחא ןיינע תארוה םלוכב , םינב םיאיבנה ינב וארקי יכ אוהו
עאו " דבל םהינב אלו םהידימלת םהש פ . םרמאכ , םדא לכב
עדונ
קפס ןיא
ןב םש ףותיש ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גכ
ודימלתו ונבמ ץוח אנקתמ ) הק ןירדהנס .(: ורמאו , עברא ןב םש
מלתלו םהינבל ותוא ןירסומ םימכח תויתוא תחא םעפ םהידי
עובשב ) אע ןישודק .(. תומשה ןמ םש לכ וארקו , ךכו ךכ ןב םש
תויתוא , לודג דוסל . ןברוחו הממש ןושלמ םש יכ אוהו , אוה ןבו
ןיינבו הניב ןושלמ . םמותשמ רבדמ בכרומ םדאהש רובעבו
ופוסב ברחו , םלש יחצנ םויקל הנבנו ןבומ אוהש רבדמו , עדויו
די ןיינעמ העידי תילכת הז לע הרומ ןיינע לע ול ובייח םשה תעי
ןיינב לעו הממש .

ןב ארקי םהב אצויכו חכ וא עפש וא לולע אוהש רבד לכש עדו .
תומשב אצויכו השא וא הבקנ וא תב ארקי לפש חכ ותויהבו
ולא , לוק תב דוס ןיינעה הז ללכמו . ןב ארקי קזח חכ ותויהבו
םהב אצויכו שיא וא רכז . בותכ ןימה הזמו " יהיו ואביו םויה
הוהי לע בציתהל םיהלאה ינב " ) א בויא ' ו ' .( ומכ םהינש ללכו
רמאש " םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו " ) ו תישארב ' ב ' .(
םקדקדתש תע לכב ךבל ןיעמ ורתסי אל ץק ןיא םיבר םתומכו
םרקחתו . הרותב אבש ןב לכש הז רובעב בושחתש יואר ןיאו
ןימה הזמ ותויהל בייוחמ אוה . א יכ רפוכ תייה הז בשוח תייה ם
עגתשמ תייהו םיארונה וישעמבו םשב רפוכו הלוכ הרותב
הלטבה הערה הבשחמה תאז לע הער תוברתל אצויו םמותשמו .
התע ךל דיגאש ומכ ןיינעה לבא . אל ונרמאש הז יכ תמאב עד
וא דחא ןב לע וטושפ הרויש הרותב אבש ןב לכב ונא והנימאנ
םיבר , ינע הרומ לכשה ןיאש עבטה יפל םרדעה ןי , והנימאנ לבא
םוקמב וא לכשה יפל ותואיצמ ענמה הרומה םוקמב ואובב
הממ הלועמ רחא ןיינע ופוס וא וכות וא וניינע תישאר הרויש
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דכ
טשפה וילע הרויש . ז ורמא ןושארה ןימב אצויכ לעו " ל " ןיא
וטושפ ידימ אצוי ארקמ ." םיקולח םיכרד שלש ןיינעה הזל שיו
ןה ולאו , ב " ן ותואיצמש םיניינע קוזיחב וטושפ הרויש
ותועמשמכ , בו " ותואיצמ תעינמ וטושפ הרויש ן , בו " ןבויש ן
תעדה לוקישב םהינשמ דחאמ ענמנ היהי אלו םיניינעה ינשל .
האובנהו הרותה תתימא בויחב םיבייוחמ ונחנא ןושארהו
תואיצמ רדעה תבשחמ םוש וב בשחל אלשו וטושפכ ונימאהל
לע הרוהש ןיינעה אוהה םשה טשפ וי .

ןיינע אוהה םשה תויתואב שקבל הצרנ םא הז םויק רחא םנמאו
הזב אוהה שיאה ארקנ המל רבד תארוה וא דוס וא הלועמ דחא
וילע םכסומה םשה , ותושעל ונידיב תושרה הז . הרותה יכ
וא םהל םימודהו םירזגנה תומשב ולוכ הז לע ונתריעה
םיפתושמה , דג רכש ונל שי ןכ םג הזו וילע וניבשחב וב לו
דימת . המדאה ןמ רזגנ םדא םש יכ הרמא הרותה הנה יכ
ופוס לע תורוהל , ורמאכ " בושת רפע לאו התא רפע יכ "
) ג לישארב ' טי ' .( הז םרט ורמאכו " הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע
תחקל " . יח לכ םא התיה איהש ינפמ ןכ המש םנמא הוח ןכו ,
ןיק ןכו " שיא יתינק " ןיינק ןושלמ , האנק ןושלמ דוסה יפלו
וגרהו ויחא לע אנקש , לבהה אוהש ןיינקה רדעה ןושלמ לבהו
בותככ לבה ופוס רשאכ , " המד לבהל םדא " ) דמק םילהת ' ד ' .(
ביתכו " לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו " ) ג תלהק ' טי ' .(
רמאש ומכ ושארב תלהק רפסב דיעה המלש ןכו " לבה
םילבה " , וכותבו " ייח ימי לכ ךלבה " ) ט ' ט ' ( , דוע ופוסבו " לבה
םילבה ." תוקונית לש םהיפ לבה לע דמוע םלועה הז לכ םע ךא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הכ
ןבר תיב לש , לבא אוה לבה דוסה יפלו , איה ערז אלב תמ יכ
הנושמ התימ . תשו " יכ לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ
ןיק וגרה " ) ד תישארב ' הכ ' .( תואיצמה םייקתהו םתשלש ורכזוה הנה
שה ןבב לצב ארבנו ןורחאה אוהש ישיל " ומדו ם " ת . לבהו ןיקו
םהיבא ןושארה םדא לש ומלצמ אלו ותומדמ ויה אל .

זר םוארק יכ רבד ףוסו " תוחור ל , םידש םשריפ ברהו . הנהו
הילע ורוהו תואיצמ הל היה ונממ החרבש הנושארה ותשא םש
תיליל איה יכ . טשפ יפל תואיצמ הל ןיא לבא לבוקמ ןיינע והזו
ה הרות . הילע הרויש טשפ הב ונל ןיאש , דוסל אוה ילואו , אוהו
הליל ןמו הללי ןמ חקלנ םש , םדאה שפנ ורפסמ דוסל אוה םאו
והניבהו . חנ ןכו " ונמחני " , םהרבאו " ןומה בא " , רזגנ קחציו
ןמ " קוחצ " , ןמ בקעיו " בקע " ןמו " בוקע " , לארשיו " יכ
לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש ." ןבואר םגו " האר יכ
הוהי " , ןועמשו " הוהי עמש " , יול " הולי " , הדוהי " התא
ךודוי ." לע וא תחא ךרד לע םתרזג ןיינע הרוי תומשה בור ןכו
םהמ רתוי לע וא םינש . הרותב תואלפנ שי תאזה ךרדבו
הירתסנמ הברה לע תורומו םי ינמ תוקומע . הז לכ םעו
רטצנש דע ענמנ םתואיצמ ןיא תומשה ולאמ םשב םיארקנה ך
םתואיצמ רדעה לע שרפל . ןימה הזמ הרותב אבש ןב לכ ןכו
אצמנ םינפ לכ לע היה אוה , ומכ " םינב השלש חנ דלויו "
ןהב אצויכו , ןכו " טול תונב יתש " ןהל המודהו .

ב לכ םנמאו " ןוגכ ינשה ןימה ןמ הרותב אבש ן " ירוכב ינב
לארשי " , הדלותה עבט יפל דלונ הז ןב ןיאש , םיכירצ ונא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
וכ
איצוהל םינפ לכ לע וטושפמ ו . ןבהש ומכ רמאנו וניינע עידונו
בורה לע ויבא תיב לכמ דבכנ אוה תושונאה גהנמ יפל רוכבה ,
הרוכבה טפשמ ול יכ ויחאמ םינש יפ תחקל יוארה אוהו
הכולמה םגו הכרבהו , תי םשב םתחגשה יפל לארשי ןכ ' יפלו
ןב ןכ םג אוהש םדא לכל תורוכב םתויהל םייואר םב ותחגשה
תי םשל ' . םדא לכל בא ןושארה םדא היהש רחא יכ , אלב אוהו
יעבט בא , תי םשה ול היה ' ןושאר באל . םאש רמאת וליאכו
םדא לכל ןושאר אוה םדא , ותומדבו ומלצב ודילוהש םשה , אוה
ןושאר םדאו ןושאר בא ולצא . בכורה םש ונארק דוסה הז לעו
םדא אוהו ףתושמ םשב הבכרמה לע . לאקזחיב ורמואכ " לעו
הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה תומד ." ןימה הזמו
םיבר ואב ןב לש , " ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא "
) ב לאומש ' ז ' .( " םכיהלא הוהיל םתא םינב " ) די םירבד ' א ' .( בא ןכו " יכ
וניבא התא " ) גס היעשי ' זט ' ( , םהכ םיברו . ישילשה ןימה םנמאו
ןוגכ ןב םשמ " נב חור עדוי ימ הלעמל איה הלועה םדאה י "
) ג תלהק ' אכ ' .( ינב לא זמרנ םא תעדה תליחתב קפוסמ קוספה הזש
םדא ינב ראש לא וא ןושארה םדא , םהל רקח ןיא הלאכו .
הנומא דספה וב ןיא יכ הצרתש ומכ םשרפתש ךדיב תושרהו
התחוורה אלו . התא םג ררועתת דחא םש לע ךיתוריעה רשאכו
כ םיראשנה תומשה לא ונמע ךלכש יפכ םלו .

ג דוס ' סכ ןיינע " א

ט קרפמ ' כו " מו ז " סו ה " ןושארה קלחב ט , קרפמו
כ " ינש קלחמ ו , ישילשה קלחב הבכרמה ןמו .
עדונ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זכ

ןכ םג אצמתו דחא דוסב ךיראאש אצמת םימעפ
רחאב רצקאש . הזמ המתת לאו , ינפמ הרקי הז יכ
ראובמ רתוי הרומב אב םגו תולמ טעמב ןבויש דוס שיש
וירבחמ , םיבר םירבד רחא אלא ןבוי אלש דוס וב ונל שיו
ךורא ןיינעו . ולוכ הז רחא שרופמ היהו ןתי ימו , אב ילואו
םלענ רתוי הרומב . םעפ ךיראהל ןיינעה הז ונחירכי ןכ לעו
םעפ רצקלו , ורתסו דוס לכ תואיצמ יפכ . סכ םש הנהו " אוה א
תוכירא תצק ךירצ ןיינע . רבד יוסיכ הרומ אסכ תלמ יכ רמאנו
ומש הרומש םלוע ןיינעכ אלפומו הסוכמ רבד אוהש רמולכ
והש דאמ רתסנו םולע רבד א . אוהה ןיינעה היהי םימעפלו
ןיינעה היהי םימעפלו םירחא ףיקמו הסכמ םלענהו הסוכמה
ףקומו הסוכמ אוהה . תי ומצע לע הרומש ונממ םשב אבש המו '
ןוגכ " הי סכ לע " ) זי תומש ' זט ' ( , ןוגכו " רודו רודל ךאסכ " ) ה הכיא '
טי ' ( םהב אצויכו , ומ אל ףיקמ ותויה לע הרוי ףק . גישמ אוה יכ
תי וב ףיקמו אצמנ רבד לכ ' תיחצנ תפקמ העידי , רבד םושו
ונגישי אל ותלוז אצמנ . או " תי רבד וב ףיקי אל כ ' ומש . המו
ואיצממ תלעמ לע וב תורוהל אסכ ןיינעב אבש , והוסחיו
תי םשל םיאיבנה ' ומכ ול ותויהל " יאסכ םימשה " ) וס היעשי ' א ' ( ,
" םורמ דובכ אסכ " ) זי הימרי ' בי ' .( ה תויה לע ורוי םהל םימודהו '
תי ' דצ לכמ דימת וויזו ורוא םהילע עיפשמו ותעידיב םפיקמ
םלוע תווצק ששב הניפ לכמו .

הברה
אסכ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חכ
דימת םתויח תרימש תליעו םתואיצמ תבס אוהה עפשהו . רשאו
תדבכנ ותואיצמ רשא אוה ומע םלענו בגשנ אוהה עפשה
והומכ עפשה לביק אלש יממ ותלוזמ . דצה הזמו םלועה היה
לפשה תילכתמ ליחתמ םלוס תומדב ולוכ , םוקמב , הלעמבו ,
הלעמבו םוקמב הבוגה תילכת דע הלעתמו הלועו . הבוגה ארקיו
אסכ , םילגר םודה לפשהו . ךרדה הז ונאצמו ןכ ןיינעה רשאכו
םדאה ןיינעש ונלכשבו ונישוחב ונלכשהו ונשגרהו תואיצמב
םלועה ןוימדב אוה יללכה . דא םלועה יכ םלוע םדאהו לודג ם
ןטק , ןטק םלוע אוה יטרפה םדאה םג יכ ונגשהו . ונמש ןכ םג
תויה תנווכ התיה המ תעדל תפומב הז ונל ראבתהש רחא ונתעד
הניכשל אסכ תומדב ותויהו תונוילע תוחוכ לבוס ןכשמה , תויהו
שדקמה תיב ןכו הניכשל םוקמ יניס רה . רמאנ רשא תובאה ןכו
הבכרמה ןה ןה םהילע ) מ " זמ ר ' ו ' ( , תויח עבראש עודי אוה רשא
םילגר שלש לש אסכה תואשונ שדוקה . לגרה אוה דוד הנהו
יעיברה , ןגמ הנהו , ןמאנ דעל אוה . דוס לכשבו הלבקב ונאצמו
הזה ארונה ןיינעה , דאמ וניבהל ךתעד םישו ורואיב הזו .

דמ בכרומ םדאה יכ תעדי רבכ ' רמוח םהש םימצע םירבד
דמ בכרומ ' דוסי תו , תורוצ עבראמ התתמאב תבכרומ הרוצו
דל תורוצ ןהש תונושאר ' תודוסי , חורה תרוצו שאה תרוצ ןהש
רפעה תרוצו םימה תרוצו . בכרומ אוה דוע ישונאה רמוחה םג
םיבכרומה ינימ העברא םיארקנה םיניינע העבראמ , םהש
רבדמהו יחהו חמוצהו םמודה . םיאצומ ונאש רחאש קפס ןיא יכ
וצ עברא ןהב אצמה יתלבמ הז רשפא היה אלש הבכרהה תור
הבכרהה ירמוח תעברא ןכ םג םב . םה הבכרהה ירמוח םנמאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טכ
םישקה םירבדה םגו תומצעב םמודל םימודה םישקה םירבדה
םיחמצל םימוד םהו םידיגכ תוכר תצק םע םיפתושמה . ןכ לעו
םישיגרמ אלו םייח הלאה םינימה ינשמ דחא ןיא , יח לכ יכ
רמ לכו שיגרמ יח שיג . ג חמוצהו םמודה יכ " םייח אל םניא כ
םישיגרמ אלו . ישוק תצקב םיפתושמו םיכר םהש םירבדה םגו
השגרה שיגרמ ןכ םג אוהש רבדמ יתלב יחל םימוד םהש דועב
יח אוה םגו הבע , יח שיגרמ לכ יכ ונרמאש ומכ . םירבדה םגו
טועימ ךותמ רכינ יתלב ישוק טעמב םיפתושמו דאמ םיכר םהש
ישוק ו , רשבכ וישוק לע ותוכר תרובגמ קרפתמ טעמכש דע ,
ףתושמה ותויח בורמ דאמ תולקב הקד השגרה שיגרמ יח אוהו
רבדמה יחל המודש רובידה ןימ םע .

םללכב דחא קוספב בויאב ורמאנ םיניינע העבראה הלאו . אוהו
םש ורמוא " יִנֵ כְ כשְׂ תּ םידיגו תומצעבו ינשיבלת רשבו רוע "
) י ' אי ' .( הלאלו תורוצ עברא ןכ םג םירמוח העברא , תיממוד הרוצ
תינרבד הרוצו תינויח הרוצו תיחמצ הרוצו . הלא יכ קפס ןיאו
לגלגה תולועפ םה םלוכ , עבראו שמשה תופוקת עברא דעהו
חריה תופוקת , הלילבו םויבו שדוחבו הנשב . ןיעל תוארנ םהש
ןכ םג תולכשומ םהו . םירחאה ןיינע ונל םירומ הלא יכ
גנהמו רתסנה ריכנ הל , דמ תבכרומה ץראב דוע םה יכ עדנו '
תודוסי . עא בושיב דוע אוה ןכו " םיקלח העבשל קלחנ אוהש פ
דל קלחנ עובשהש ומכ ' םיקלח . מ קלחו קלח לכו " ןהש תועש ב
םוי יצחו הלילו םויו הליל . מ ןב םש דוס ןיבת םהמו " תויתוא ב ,
ןדע יגלפו ןינדיע ןדיע דוסו , םידעומ דעומ דוסו יצחו . דעומה יכ
םוי אוה י ןב םלש " ו אוה ויצחו ב ' בי ירה תועש " תועש ו ,
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ל
כ םהש תוליל ינש םה םידעומו " תועש ד . םיניינעה ינש ןמיסו
דיחי " י , דוסהו " די םימש לא אשא יכ " ח יתרמאו י " יכנא י
םלעל " ) בל םירבד ' מ ' .( ךינמיסו " דובכ היא ינא בא םאו " י " ) יכאלמ
א ' ו ' .( רקיעהו " חי " דא י וד ךלמה ינ " םלועל ד " ) א םיכלמ ' א ' אל ' .(
דוע ןכו " ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ
ויתישע " ) גמ היעשי ' ז ' .( ןבהו הנב םהילעו " כ " ב י " קשח י
ימש עדי יכ והבגשא והטלפאו " ) אצ םילהת ' די ' .( " כ " ב י " וברי י
םייח תונש ךל ופיסויו ךימי " ) ט ילשמ ' אי ' .( רפסמה הז ךלפוכבו
ךרד לע ךלוה ודוסש " ז " רד רדל ירכז הזו םלעל ימש ה "
) ג תומש ' וט ' .( הזב הז םלוכ םירושק םה יכ . יגיהנמ ךלהמ ןיבת םאו
ונח םרמוא דוס לפכהמ ןיבת עובשה " ורטטמ הז ך " ן , וה יכ " א
וה " א ) ונח " מ םימעפ ך " ב .( םויה תויהו םוי הלילה תויה דוס ןיבת זאו
הליל , דוסו היוללה דוס ןיבתו והוללה , הי םש תויה ריכתו " ו
םויהו הלילה לע קוקח , ז םרמאכ " רד יקרפב ל ' רזעילא ) ה קרפ ' (
שמשה בלב תוקוקח דחוימה םשה לש תויתוא שלש , עדת זאו
דש הזחמו ןוילע תעד " הזחת י .

תויח עברא דוס וכותמ ךל ראבתי ולוכ הז ךל ראבתה רשאכו
הבכרמה . ד דוס עדתו ' לגלגה ןמ תואבה תוחוכ , ד דוסו ' תוחור
םלועה , דו ' תובכרומה ינימ עבראב תוברועמה תודוסי , עבראו
תוטושפה תודוסיה . שלשמ ןבא ירוט העברא ןיינע ריכת םהמו
םינבא שלש , י רפסמל םינבא הרשע םיתש םהש " טבש ב .
ןבאה לע םתומשמ הששו תחאה ןבאה לע םתומשמ הששו
םתודלותכ תינשה . דל םיקלחנ םיטבש רשע םינשו ' ד דל םילג '
םורדו ןופצ ברעמ חרזמ םהו םלועה תווצק . רשע םינש ןכו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אל
דל םיקלחנ םלועב תולזמ ' לכב תולזמ השלש השלשמ םיקלח
קלח , אט תוחוכה ןיינעמ עודיה יפכ " שא ק ) תשק הירא הלט ( , בש " ג
רפע ) ידג הלותב רוש ( , מת " חור ד ) ילד םינזאמ םימואת ( , עס " םימ ד ) ברקע ןטרס
םיגד .( הלא רשאכו םתצקב םתצק םילעופ תודוסי עבראה
םתצקמ םתצק םילעפתמו , י לכ ןכ " םירזוע תולזמ ב
םתצקמ םתצק םירזענו םתצקב םתצק םהיתולועפב . א יכ " ב
מ " ע ) ברקע םינזאמ הלותב הירא ( םייעצמא םהש , שמשה ךלהמ היהי
יוושב ךפוהמ םהב . א יכ " מ ןמ ךופה ב " הלילהו םויה ךלהמב ע ,
םויהו הלילה רוזחמבו הזמ הז ךפהל . ד ןכו " ט ןמ ךופה ד " ש ,
ק ןכו " ת ןמ ג " ס . םינותחתה םיכפוהמ םהיתולועפב םגו
םתאמ תואבה תוחוכה םע םכלהמב . םיללכה ומייקתי ןכ לעו
םהירקמ םע םיימצעה םינימהו םיגוסה םהש םלוכ םינותחתה
םייבצמהו םייגוסה .

םניא םיירקמה םיניינעה יכ תויפוסוליפה תומואה רמאמו
ימת םיידואמ אלו םייד ") הרומ " ב ' ב ' ( ןוכנו תמא אוה . םיידימתה יכ
רפעהו םימה םייעבטהו חורהו שאה תולקב , תוחלו שאה םוחבו
הנתשי אל הזו ידימת הזש קפס אלב םימה . םהל המודה לכ ןכו
םינימה תורוצ תואיצמב םידואמהו םייעבטה םיניינעה ןמ
ע םהמ הנתשי אל םהב אצויכו םהישיאבו םנימב ןיינ , רמולכ
ינפ תרוצב רוש ינפ תרוצו רוש ינפב םדא ינפ תרוצ בוש יוניש
הלאב אצויכו רשנ ינפ תרוצב הירא ינפ תרוצו םדא . ןיינע ןכו
שבד הנממ דלוי אלו םיתב הרובדה השעת אלש םהיתולועפ , וא
םיריע דילוי אלש רומחה וא םיציב תלוגנרתה דלת אלש , הז יכ
מ רבד הנתשי אלו הנתשנ אל ול המודה ןמו ונמ . םימצעה םנמא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בל
םה טרפב םהירחא םיכשמנו םב םיקבדה םירקמהו םייטרפה
ויה אלש רחא היוה ולבקש ומכ דספה ולבקי רשא , היוהה יכ
היוהה תביס אוה דספההו דספהה תבס איה , הז ןיא הז ןיא םאו
םינפ םושב . תורחא תורוצ תווהמה תורוצה ווהתי ןיאמ יכ
םירמחב , תאז התיה םא הרמוחב תמייק תדמוע הרוצה . ךא
הרוצה תואיצמב רמוחה ןכוה רמוחה ןמ הרוצה תאז דספה ינפמ
תאז רדעהב תרחא הרוצ לבקל תחאה תאזה . תולחתהה יכ
השלש ןה תודספנה תווהה , רדעההו הרוצהו רמוחה ןהו ,
עבטה םשב ארקהל היואר איהו היוהה תתימא איה הרוצהו
רמוחה ןמ רתוי , לכ אוה רמוחהו הרוצל י , עבט ארקי אוה םגו
הרוצה םש ינפמ , דחא ףוג וארקי דחאכ םהינש תואיצמבו
תואיצמ ינימ ינשמ בכרומ , הרוצהו רמוחה םהו .

אלש ומכ םינפ םושב רמוח אלב תיעבט הרוצ אצמת אלש עודיו
םינפ םושב הרוצ אלב רמוח אצמי . םהינש תא גישמ לכשהו
במו םתומצע תא ריכמו םהינש תא ריכמו םהיניב ליד . ןכ םאו
םילדבומ םיאצמנ םניאו לכשב םילדבומו םיטושפ םיאצמנ םה
לכשל ץוח , שגרהב םימו חמקמ בכרומ אצמי םחלהש ומכ
םחל אוהש , םימו חמקמ אוהש ןוימדבו . ולוכ אצמי רבכו
םייעבטה םירפסב . תולועפה יוניש ינפמ הפ חרכהב םונרכזו
תורוצה תואשונ תויחה רשא תואיצמה םויקו תועודיה , תואשונו
סכה תא " א , םתרוצב םדאה ללכ תורוצו . עברא הליחת םהו
תויכלמ עבראב םלוסהמ תועודיה תוגרדמ , םדאה יטרפב ןכו
עבורמ אוה הנה , םינש שיש ומכ שפנב םיגיהנמ רשע םינש יכ
םלוגלגב םיגיהנמה תולזמ רשע םינש םהו הנשב םיגיהנמ רשע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גל
הנשב םישדח רשע םינש , ב השלש השלש םשה תואיצמ
שרופמה , אלפ לכו רתסנ תואיצמ לכו םלענ דוס לכ שרפמה
וגישהל רשפאש הסוכמ . תווש תויתוא יתש וב ויה ןכ לעו
ה תויה לע תורומ ' תי ' יווישב שמשה תופוקת יתש וחוכב גיהנמ
דחא , ט דוסב " ה ןמ לגלגתמה מ " םיתפומה ילעב דחי םהינשו ה
םלוכ . יבת םדוסו " ארב ן " נזבו ש " ב , או " ת טמה " זה ה " אוהש ה
יהלאה הטמ " לעפת תותואה תא וב השעת רשא ךדיב חקת ם
הרוצבו רמוחב . ו םהו " י םע םיגהנתמש הנשה ישדח ו " ב
תולזמ . ריכת ןותלקע שחנ חירב שחנ ארקנה שחנה ךריכהבו
רמואה רמאמ דוס , " ארה אוה םינפ אושנו ןקז " איבנו ש
נזה אוה רקש הרומ " ב " ) ט היעשי ' אי ' .( " י ךנתנו אלו שארל הוה
בנזל " ) חכ םירבד ' גי ' .( " ךדיב חקת שחנל ךפהנ רשא הטמהו "
) ז תומש ' וט ' .( ורמואו " וינפמ השמ סניו שחנל יהיו " ) ד תומש ' ג ' .(
רמאנו " יהיו וב קזחיו ודי חלשיו ובנזב זחאו ךדי חלש
ופכב הטמל " ) םש .( כב " ו ף " וב יכ ו " פכב ו " כב םה ו " ו ף " ו .

ךורוי םלוכ םירבדה הלאו הרות ירתסו תואיצמה תודוס , יכ
םינוילעל יירקמהו יימצעה חכהו העונתה ךלהמ הרומ הרותה
םינותחתלו . הגהנהה איהו םלוכ םישעמה תלעב הרותה ןכ לע
םילגלגלו םישנאל הלעמלו הטמל תושעל המ הרומה תיהלאה .
םאבצ לכו ץראהו םימשה ומלשנ הרותבו , םימייק םה הבו
יא רשא תויארמ דעל םלוכ תולבוקמ תוירות רקח םהל ן
תושגרומו תולכשומ . אצמנ לכ לע ןידיעמ שארבש ןיליפתו
לעו עיקרל לעש אסכה לעו הילעש עיקרה לעו הבכרמבש
אסכה לעש םדא הארמ , משח ארקנש " ל , ךפהנ רשא הטמהו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דל
ולוכ דוסה הז ךעידוי שחנל , ךופהה דוסב ראובמ ותואיצמו
עודיה . סו לגלג דוסו ילת דוס עדת ןכו בל דו , לש ןיליפת ןיינעו
רבד לכ לע םירישכ םידע ינש שאר לשו די , דוס ךל ולגי םהו
תוחולה דוסו אסכה . סכ ןכ יכ " אב א " ב ת " חל ש " ת . " תוחולהו
לע תורח אוה םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ
תחלה " ) בל תומש ' זט ' .( ויה ןונירפנס לש תחלהו , ןבא לש אסכהו
ריפס . אלפנ םירבדה הלאו הלא לע הלא םידיעמ םי , השעמבו
עב ול המודה לעו ןיינעה הז לע רתוי ךררוענ הבכרמ " ה .

ד דוס ' דיקפ " ריכזו ה " ה

י קרפמ ' לו " נו ה " ןושארה קלחב ג , ל קרפמו " מו א " ז
ינשה קלחב , ישילשה קלחב החגשהה יקרפבו .


ז בלה " םה םג ולביק רשאכ תורתסנה לע ונוריעה ל
ע םיאיבנה ןמ " ה , ע וניבר השממ הולבקש " ה ,
שה ןמ לביקש " ניהלא ם " ו . כשמ ונל ומשו לכ לע תוארונ תוי
ותתמא תעדל רשפא היהש ןיינע . לעו ונילע ורבג רשאכו
עומשמ ונינזאו תוארמ וניניע ומתסנ וניתונועב תורצה וניתובא
םיאלפנה םיניינעב תויתימא תולבק , תואלפנה הלא ובשש דע
תיהולאה הרותה ונל הנתנ םתעידי רובעב רשא תויהולאה ,
עדונ
ימכח
הריכזו הדיקפ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הל
הנוילעה הנווכהמ םיקוחר םה וליאכ קחורה תילכת . םאש דע
ותמאל ךרד םוש אצמי אל םהמ רבד תמאל ונממ דחא הצרי ,
לטב הז רבד תתימא תואיצמ חכ לבקל ןכומה ילכהש ינפמ
השודקה וניתמואמ ורקיעמ , איבנה אוה רשא המכח בבל אוהו
ורמאב דיעהש תמאב " המכח בבל איבנו " ) צ םילהת ' בי ' .( ןיאו
מ רשא הכוראה החכשה תאז יכ קפס ונתאצ , ןמזל הכיראה איה
ןברח םוימ ונתלשממ רדעה תבס איה םג התיה רשאכ ונתולג
הנה דע תיבה . המצעב איהה החכשה ןכ םג הבייח התעו , תויהל
איה המכחה יכ םיבשוח ונתמוא ינבמ המכח רבד םיעמושה לכ
תינווי המכח , ןימ המכחב םילדתשמה םדא ינב םיארוקו
סורוקיפאו . מ חירבהל הבסה וזו יואר ולכש הארנש ימ לכ הנמ
הלבקל . ונמע ינומהל הרק לודגה ילוחה הזש רמאת אלו , לבא
ירדס אתישב יקב אוהש בשוחש ימל קזח רתויו רתוי הרק .
קיפסמ השעת ךיא הוצמה תווצל עדישכ יכ ןכ םג בשוחו , ןיאו
ןבומה הלועמ רתסנ רבדב הזמ רתוי ללכ הב ןייעל ךרוצ ול
השעמהמ , יכשה אל םה יכ םהש םיניינעהמ ודרפנ אלו ול
םישגרומ . ַ לשמו םילפשה םיבכרומה ינימ האורש ימכ ילצא ם
םהל ןיא יכ בשוחו , שיגרמ גיהנמ אל , תלוז ץוחמ עינמ אלו
םהמ שגרומה , תי םשה יכ ונימאי םהש אלא ' וארביש הוצ
וארבנו , בותכ םאצומב ןכש לכ " וארבנו הוצ אוה יכ " ) םילהת
חמק ' ה ' ( , תמאתי הזבש ערה םנוימידב והומידש םהל .

עדמ תעדה ןנוח וננחש ימל קפס הב ןיא רשא תמאה ךרד לעו
לכשהו , המכחה הניא תירות תיהלאה הנוילעה המכחה יכ
הקיטמתמ ןוי ןושלב המשו תידומיל תארקנה תינוויה . אלו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ול
הקיגול םגו הקיטילאיד ןוי ןושלבו ןויגה המש רשא המכחה ,
לבוקמ ורמא איהה המכחה לעש תמאה י , ןמ םכינב וענמ
ןויגהה . רו ' ז ןובית ןב לאומש " םירז םישוריפ וילע רמא ל
תמאהמ , אלו ןויגהה ןמ םכינב וענמ ורמא ןכ לע יכ רמאש
המכחה לבקל םילוכי םניא םהינבש רמולכ םכמצע . יתעד יפלו
תיהלאה המכחהמ , ןיאו דאמ הלועמ ושוריפ ייניעב הארנ רבד
ילעבל בוט םעט אוה יכ קפס ונל אל לבא ןויגהה . ונעדי רבכש
אוהה יאובנה דבכנה רמאמה רקיע תמאב , קפס אלב אוהו
ןהה תוינוויה תומכחב לדתשהמ תמאה ימכח ונוריהזהש , ינפמ
יי םע שדוקה םע ונחנאש ' תתימא הרומ השודק הרות ונל שי
ידכ ןהל תידומילה המכחה םימידקמ םה רשא תומכחה יתש
תרבס יפל םיתפומב ןתמאל םלכש , יוארש המ וגישה אל יכ
םה יכ תמאבו םהירפס תמדקה ילבמ ןתתימא ועדיש דע גישהל
ושעש המב לודג רבד ושע .

םיבר םירבד וגישהש ויתיאר םהירפסמ ינא ויתארקש המ יפלו
ישונאה לכשה חכ םתגשהל קיפסמש , וכרצוהש םירבדב לבא
םתמאל יהלאה לכשה לא , ללכ ןיינע םהל וגישה אל . ןכ לעו
םהירפסמ עדונש ומכ םבורב ועט . תמכח ןה ןהה תומכחה יתשו
תוהלאה תמכחו עבטה , תואיצמה תומצע לכ תוללוכ ןהש .
הבכרמ השעמו תישארב השעמ וננושלב וארקנו . רשא לדבההו
םישעמ שודיח םירומ תומשב םונארק ונחנאש םניבל וניניב
ןוצרו הנווכב םיארבנ , תומדק םירומ תומשב םוארק םהו
שעמ תינוצר הנווכ יתלב תידימת המכחב םיאצמנ םי . םתעדו
קפס אלב ונתעדמ ךפה . עב ומוקמב הז ראבתי םנמאו " ה . לבא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זל
תולבקה הנממ ונלבק רשא הרותה ילעב ונחנא ונלצא קפס ןיא
תויהלאה , םהל קפוסש המ לכ ונל תדגמ איה המלשה הרותהש .
רתסנ ןיינעמו הלגנ ןיינעמ תבכרומ ונתרות ךרדו . הלגנה ליעומ
רתסנהמ רבד עדוי וניאש ימ לכל , תוקיפסמ תולבק ול שי יכ
אבה םלועה וליחנהלו הזה םלועב וגיהנהל ותעדל . הלגנהו
רחא רבד אל דבל יוויצ הרומ אוהש הוצמ ארקנ , ארקנ רתסנהו
התוהמו המעטו הוצמה תמכח לכ הרומ אוהש הרות . הז לעו
רמאנ דוסה " םתורוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו " ) תומש
דכ ' בי ' .( רמאנו " תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ יכ
רסומ " ) ו ילשמ ' גכ ' .( הריבע ןיאו הוצמ רנ הבכמ הריבע ורמאו
הרות רוא הבכמ . לכות תוצמה ימעטו הרות ירתס םרמאבו
םתנווכ ןיבהל . רואו רנ ןוימד ןכו , םדא תמשנ םיהלא רנ יכ ,
ו " םייח ךלמ ינפ רואב " ) זט ילשמ ' ט ו ' .( רמאנו " רוקמ ךמע יכ
וא הארנ ךרואב םייח ר " ) ול םילהת ' י ' .( " הכלנו וכל בקעי תיב
הוהי רואב " ) ב היעשי ' ה ' .( הריציה תתימא אוהו " וא יהי " יהיו ר
וא " ר " , וא ודוסו " לועה ר " לכ ם " ו .

הרות ירתס ןיינע לכשהו הלבקה תריקחב ךרקחב םנמאו , עד
םוש גישה אלש המ הנממ גישתש תמאב םלועב ףוסוליפ
תומואהמ . ללכ םהירפס תוארל ךרטצת אלו , לכ הנממ ןיבתו
תי םשה תנווכ גישתו תעדו המכח ' הוצמהו הרותה תניתנב
אבהו הזה םימלוע ינש לחנתו חילצתו . יולת הז רבד תעידיו
רשא תויתואה ףוריצ תעידי יפ לע עדונה שרופמה םשה תעידיב
תונושל םיעבש וללכנ וב , דא דוס אוהו רי . אצמת ךרדה הז לעו
תוילכשה תובשחמהו תומכחה לכ רקיע דוסה הז יכ .
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חל
תויתואה ףוריצ יכ םירמואה תעדה יליבהמ ירבד ךותפי לאו
תמא תמכח הניא , לצא תוירקש תודלות הנממ ואצמש ינפמ
תירקשה םתנומא לצא תויתימא יתלב תועדו םתעד . רבכ יכ
ינפמ וילע ךריכזמ ינא דועו הז לע ךיתרהזה דיתע ינאש המ
יעיברה דוסה הזב ךעידוהל , םדאה תריצי איה וזש קפס ןיא יכ
ב לכל ראובמ בותכש ומכ תמאב " הריצי רפס " יטושפב וליפאו
וירתסנב ןכש לכ וירבד . ל יכ עדת ונממו ' ב ב ' כ שפנ ' ךלמ
ב ' המחלמ , בבל תואיצמ ריכתו " ך " רשא הלאה םירבדה ויהו
בבל לע םויה ךוצמ יכנא " ך ." דוסמ עדתו וריצ " ויתואה ף " ת
כ יכ " וצמה ל " ור ת " דקה ח " ש , יולת ולוכ םלועה וב תמאבו .
םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל הבוטל רכזתו דקפית ובש עדו , רשא
דסח תרותב ונתויחהל ץפחו ודיב לכה . עבט תואיצמ יפלו
רמוחב הרותה עבט תואיצמ היה הרותב בתכמה , תואיצמכו
רוצב שפנה תואיצמ היה רמוחב הרוצה עבט ה , שפנה תואיצמכו
שפנב לכשה תואיצמ ןכ הרוצב . המלשנ שפנב לכשה אצמהבו
יחצנ לכשומ בשו םינוילעב רכזנו דקפנו ליכשמה תחלצה
םלוכ םינוילעה םילכשומב . תיתימאה ותבושת המלשנ זאו
ילבו קספה ילב תיחצנ תידימת ותבושתו ותליפת הלבקתהו
דספה . הרותה תניתנ תנווכ לכ התיה הז לע יכ ונלצא תלכשומה
תמאב תלבוקמהו .

םיתפומב והוראיבו לכשה יפוסוליפ והוגישה ולוכ הזו
םילכשומ , קפס אלב אוה ןכש . שפנה תוראשה וז הלעמ וארקו ,
תי ומשב יולת לכהו ' . םשה ךרד ועדי אל םה לבא , והועדי םאו
תמאב לואשמ ולצינ . קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסח יכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טל
אבה םלועל , ויהב אוהו חנ ינב ווטצנש תווצמ עבש םירמוש םת
ונלש תווצמה דגנכ םהש . רפסמכ םהו עבש תומדב ןכ םג םהש
ש " חא ש " ד , ירת םהו " ז םהש ג ' תרזג םדוסו " י , הווש םרפסמו
רת םהש םירבדה תרשע תויתוא רפסמל " כ . יכ עדוי םריכמהו
יימצע איה םשה תרזג " יינומדק ונלצא איהו ת " ונלצא לבא ת
נומדק תמאב איה יי " ודחבש ת " דחמ ש " רוצה ש " ה , רמולכ
י ודוסש ינומדקה לשמ םיאצומ ונחנאש ' םירשע ןב אוהו הרשע
וי אוהש " ד , תכ אוהו " יוצמ אצמנ ר " ר ֻ רכב יב " רוצב ם " ה
שדח " ה . שודיחה ונחנא ןימאנ ןכ לעו . דוסה הזמ ונגשהו
ה יכ רחבומה ' תי ' הבוטל תע םהישעמ דקופו םיטרפב חיגשמ
הערל תעו , נה רמאמכ איב " הכלממ לעו יוג לע רבדא עגר "
וגו ' ) חי הימרי ' ז ' .( הבושתב רבדה הלתו , ותערמ אוהה יוגה בשו .
רמאו לפכו " רבדא עגרו " ) םש .(

ה תחגשה לע הרורב תודע תאז הנה ' םיעגרו םיתעב םדאב
ןמזה תועצמאב . םדאה תבושתב הלתנ זאמ ןכומה ןמזה םנמאו
ו בוטל תומלו םייחל וריכזהלו ודקפל יפכ הללקלו הכרבל ערל
וישעמ . הבושת ימי תרשעל תישארב ימי תעבש ולתנ ןכ לעו
הבושתה לע םלועה דימעהל , םלועל המדק איה יכ . ןיא םאש
הצורמ ןיא הבושת , ב בושו אוצרבש " א א " ו ה " ה ) תא םיהלא ארב
ץראה תאו םימשה ( תואיצמה תישארב , עדונ בושו אוצר דוס ןכ םג יכ
תויחהמ . היה ןכ לעו ןורכזה םוי הנשה שאר םוי , ונחנאו
וב םירמוא " םייחל ונרכז " , שודיח לע וב םידיעמו םידימעמו
ויה ונרמאב םלועה " רה ם " לוע ת " ם , יוה דוסהו " לע ה " ורמ ת " ם
לוע אוהש " וריהמה ם " ת , ידימתה םלועה אוה ונלש םלועה הזו .
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
מ
ר הנהו ' רו רזעילא ' הגשההו שודיחה דוס ונל וליג עשוהי ,
מוא הזשכ ירשתבו ולאגנ ירשתבו םלועה ארבנ ירשתב ר
לאגהל ןידיתע , וכו ןסינב רמוא הזו ' . ירשתמ תודלומל דוסהו
ןהש שמשל תחאו חריל תחא םיכרד יתש םהש ןסינמ תופוקתלו
תורואמה ינש . ונירמא לכתסהו " ירוצי לכ טפשמב דימעי םויה
םלוע " , םיעד םימת תואלפנ ןיבת םהמ יכ . רה רפסמ יכ עדתו " ת
ע לו " ם , ומשה " לוע ףוריצב אוהו ת " מת ה " ר , מת דוסו " ר ,
מש " ילש אוהו ש " שלשה ש " הז ןבהו דחא אוה יכ ה . יכ עדו
תי ארובה תומשה ' ןיאמ שי םרייצ , הריצי רפסב ןכו ) ב ' ט ' ( אצמת
ורמאב וז תודע " ונשי וניאש תא השעו שממ והתמ רצי ." דוסו
צי " ר , ש ' . תומשה ןמ םש דוס שרופמ ךל הנהו , י יכ צ " התמ ר " ו
ממ " רוצמ אוה ש " ימשה ת " ומשהמ םגש ם " רצי ת " ה יכ ם " ם
רוצ " ימש ת " ם .

טומת אלש ךמוס התא ןבא הזיא לע ןבהו הארו ךבל יניע חקפו .
ויה ונירמוא ןכ םא " רה ם " לוע ת " ויה ונרמא וליאכ הלוע ם " ם
יצמ " י ר " יאמ ש " הריציה תישארב רשאכ ן . ויה דוס יכ עדו " ם ,
יא " ן . ממו דאמ הז ןבהו דוס ןיבת ונ " ינב לע ימש תא ומשו
םכרבא ינאו לארשי ." מש רבחתשכ יכ " נא םע י " ןיינע ןיבת י
ורמוא " ימש אוה הוהי ינא " ) במ היעשי ' ח ' ( י ודוסש " יאמ ש " ן .
וא ןיינע המ ראבל ראשנו " ת , יכ " ולש אבצב אוה תוא " ) טוקלי
הש ינועמש " ש ( ואבצ םשב ארקנ ןכ לעו " ת . תאירב דוס ןיביש ימו
מה דוס גישי בתכ " םלוע ירוצי לכ " תכמ לכ וללכ רשא " ב , אוהו
לר לפכ " בש םירעש א " הריצי רפס " ישארב ונעדי ונממש " ת
בכרמו " אר יכ ה " ירב לכ ש " תכמ ה " אר םגו ב " תכמ ש " ירב ב " ה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אמ
תויתואה ףוריצב . תאמ איבנ היהש םהרבא וניבא םש הנהו
תויתואה ףוריצ לעב אוהש ךל דיעי ארובה . פשמ דוס םנמאו " ט
ידה אוה רשא " ינפמ שרופמ ובתכל רוסאו הפ לע הלבקב עדונ ן
רקשה ינימאמו תמאה ישיחכמ דחפ . ראובמ היהי והשרפנ םאש
הנומא תנכס שיו דבל לקה ןושלה אורקל רפס עדוי לכל . יכ
לא עיגהל ילכ ול ןיאו הנומאה תתימא ןחב אל רשא אוה לכסה
התניחב , היפ לע הרעק יכפהמ םלוכ וילכ לבא . ו יואר ןכ לע
דוס תותימא תניחב לע דיעמ אוהש רבד לכ םהמ ריתסהל
רתסנ , יד םכחל זמרו . מ דוס עדתשכו " פה ן " יד דוס ריכת ט " ן
פשמה " ט , וב הנכס שי יכ תועטה ןמ דאמ רהזהו . רבכש הארנו
דיקפ דוס ךל יתיליג " ריכזו ה " רומג רואיב ה , אלש יפ לע ףאו
םמש יתרכז , זה םוי ןיינע ךל םילשא קר ףיסוא זאו ןורכ
ךרטצא אל יכ הרותב םניינעמ זמרה אבש המ ךעידוהל
קר םיקדקדמה ירפסב ראובמ אוה יכ ןושל ךרד םהמ ךעידוהל
ןיינעה ךרוצ יפל וילע ורכזנש ןיינעהמ תצק םהמ ךל רמוא
דבל וב ונחנאש .

ונירמא יכ רמוא דועו " םידבעכ םא םינבכ םא " , ונירמאו " םא
בא םחרכ ונימחר םינבכ תויולת ךל וניניע םידבעכ םא םינב לע
ונטפשמ רואל איצותו וננחתש דע ." ונל הרומ ןיינעה הז לכ
וז ךרדב ונבשחש המ תתימא , םינב םשל ולוכ םלועה לכ יכ הזו
קפס אלב םידבעו . ה ונארק רבכו ' תי ' תומוקמב םידבעו םינב
ורמאב םיבר " םכיהלא הוהיל םתא םינב " ) אי םירבד ' א ' .( ורמאבו
" םה ידבע םידבע לארשי ינב יל יכ " ) הכ ארקיו ' הנ ' .( רמאנו " ינב
לארשי ירוכב " ) ד תומש ' בכ ' ( , רמאנו " ידבע לארשי " ) אמ היעשי ' ח ' .(
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
במ
וראיב םהיניב רשא לדבהה םנמאו ורמאב יכאלמ " ינא בא םאו
יארומ היא ינא םינודא םאו ידובכ היא " ) א יכאלמ ' ו ' .( הלתו
ןיינעכ באב דובכה " תא דבכ ךמא תאו ךיבא ." וב ןיאש ימו
דבכל לוכי וניא תעד , םג תללוכה הבהאמ דבכמ תעדה לעבו
הארי . ארי בהוא לכ יכ , בהוא ארי לכ אלו . ןודאב ארומה הלתו ,
שנוע דחפ ינפמ וחרכ לעב ארי דבעה יכ . ןב אוה ןמאנה ןבהו
דבעו , ונוצר בויחמ בהוא ןב , ותארי בויחמ דבעו , בהוא אוהו
ותמכח בויחמ , ארונה תלעמ בויחמ אריו . ונירמוא ןכ םאו " םא
םינבכ " , קפסו רבדב תורשפא שיש ועידוהל ונתנווכש הז ןיא
וידבע ונחנא לבא וינב ונחנא ןיא אמש ונלצא , ךפהה ןכו . לבא
עאש איה ונתנווכ " תמאב וידבעו וינב ונחנאש פ , גרטקי אלש
וכ לכב וניבא תא םידבכמו םיבהוא םינב ונתויהמ גרטקמה ונח ,
וניראווצ לעמ הארי לוע םיקרופ יתלב םידבעו . ןכ לע יכ
תי ונממ םימחר ונשקיב ,' דימת ול תויולת וניניעו . לכ דוס הזו
הרותה , יתשב ותאירב יפכ תודמ יתשב םדאה תא ןד ותויהב
ןכ םג תודמ , הרות הנתנ הז לעו . ֶ צמת וז הניפ לעו החגשה א
יוג לכמ רתוי ונב המוצע תיטרפ , רמאנש " יתעדי םכתא קר
םכיתנוע לכ תא םכילע דקפא ןכ לע המדאה תוחפשמ לכמ "
) ג סומע ' ב ' .( ילב לעופב תידימת איה ונתוא ארובה תעידי יכ עדו
יוניש . והעדנש המב ונחנא ונתעדו , חכב םעפו לעופב םעפ אוה .
ונתוא אוה םג עדי ותוא ונתעד יפכ ןכ לעו , ונתחגשה יפכו
ונב ותחגשה היהת ויתווצמב קפס אלב . תכשמנ החגשהה יכ
הניינעב עמשתש ומכ םלועב קפס םוש אלב לכשה רחא . הנהו
העיקת ינימ תשלשב רפושב ןיעקות ונא הנשה שארב יכ עדת .
רשי וקכ הכורא איהש וז הרוצב העיקת םהו –––– איהו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גמ
הדוקנל הדוקנמ . השלשב םהש וז הרוצב םירבש השלש דועו
םהו םירשיו יווישב םיכורא םיוק וזו העיקתה ןמ םירצק רתוי
םתרוצ איה – – – . וזכ העיקת דועו –––– הרוצה תאז הנהו
הנושארל הווש איה הנורחאה . העיקת תרוצ שי יכ ךעידוה דועו
תאזכ –––– וזכ םירבש השלש תרוצו – – – העורת תרוצו
ﺳﺳﺳ . הנושארכ העיקת דועו –––– שי יכ ךעידוא דועו
וזכ העיקת תרוצ –––– תרוצו תאזכ העורת ﺳﺳﺳ דועו
וזכ הנושארה ומכ העיקת –––– . ו םלוכ רפסמ הלע הנהו '
בו תועיקת ' ו וארקנש הזל בורק הז םיווש םיקבד העיקת ינימ '
םירבש . בו ' העונתה םירהממו םלוכמ רתוי םיקבד העיקת ינימ
ב וארקנו םלוכמ רתוי ' תועורת , שת לכה ןמיסו " רשת ת " ת
רת " ת . לאו םרדסמ שוחת לאו בור רפסממ ןכ םג שוחת
וז איהו תחא הנווכ רחא תוכשמנ םלוכ םה יכ תועיקתה .

תואיצמ ךותמ חרכהב הוצמ ירמוש םישנא םלוכ ןומהה יכ עד
הז ויצובק םייקל ישונאה ןימה , םיניינעב םלצא תווצמהו
םימכסומה , הז לע םינמאנ םידעל םיישונאה בתכמהו ןושלהו .
םיכסי םינווי ןב דלונה שיאה יכ םבתככ בותכלו םנושלב רבדל ,
רשא םבתכבו םנושלב םתומכ היהי ןכ םג םיזעול ןב דלונהו
םתנומא ןימאמ אוה , הז ול הרקי לאעמשי ןיב דלונה ןכו
ומצעב , ינווי והוארקי םינווי ןיב ידוהי שיא אצמי םאש דע , םאו
זעול והוארקי םיזעול ןיב אצמי , םילאעמשי ןיב אצמי םאו
לאעמשי והוארקי . לצא בויח יראות הלאה תומשה ויהיו
עמושהו ראתמה יניינע דבכיו אוהה ידוהיה שיאה ראתמה
וירבד , ידוהי םש וילע רמול . םלוכ םדא ינבל םרג ךרדה הזו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דמ
ללכ תרחא המכח אלו השעמ םא יכ הוצמה תחת ןיאש ןימאהל .
אל םהב ןיאו םה ךלמ תריזג םלוכ תווצמה יכ ורמא ןכ לעו
מ אלו תלכשומ הוצמ תמעטו , חיר אלו םעט אל םב ןיא יכ . עדו
ונימאמש ימל לודג תועט אוה רובידה הז יכ תמאב , הארת םאו
וניאו שוריפ ול שיש עד הז לע הרומ רבד ונימכח ירבדב
וטושפכ . הז אוה תמאה לבא , הילע הנבההו ףוגכ איה הוצמה יכ
שפנכ . עא רקיע םהינשמ הזיא ךתעדב התא הארו " ךירצש פ
יא םאש עדתש םייק תואיצמהש דוע לכ שפנ ןיא ףוג ן , לבא
לפת ףוגהו רקיע שפנהש עדוי םימיה תירחאב שפנה דרפיהב .
םלועב הרכש רקיעו הזה םלועב התואיצמ רקיע הוצמה ןכו
אבה . הנושאר האיצמ איהש הוצמה תושעל םדא בייח ןכלו
תיחצנ הינש האיצמ איהש ינפמ הדוס ןיבהל ןכ םג בייחו , זאו
מושה םייקי ייחכ דע ייח היחיו הוצמהו הרותה רקיע הוצמ ר
ָ צמה ֶו ה תא ָוצמה ה , וּצמה קבדיו ֶו הוצמב הוצמה תועצמאב ה
ידימת יחצנ אוה םג בושיו תיחצנה .

רפוש תעיקת תארקנה הוצמה ןיינע ךל יתראיבש רחא ןכ לעו
הרתסנו הדוס ךל ראבא הלבקה טשפ תואיצמ יפל . יכ עד
טמיגב רפוש תועיקת ' וריפ " ש שה " רופמה ם " ש , יכ וניינעו
לפכ ילב תחא תחא תואב ןהש ןלוכ תוכוראה תועיקתה תנווכ ,
הרות ירתס ןמ ןשי ומכ םדא לכ תויה ינפמ אוה , ררועמה אבו
הנושאר םעפב ררועתהל עמושה ןזואב הכמו רפוש לוקב . ומכ
להבי אלש ןשי ותויהב ךורא דחא לוקב ןועמשל ארוק אוהש ,
וש הדבכ הניש ןשי םאו ןועמש ןועמש םימעפ שלש והארוקו הנ
ןועמש , ידכ דחי תוריהמב םימעפ המכ ארוקש דע ארוקו בשיימ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
המ
ותוא תוחירכמה תואירקה בור ינפמ ררועתהל רהמיש
ררועתהל . תי ארובה השעש אוה דוסה הזו ' דע ונמע הלובחת
דבכנה ומש דוסמ וניבהל יוארש המ הרומג העידי ןיבנש ,
עקתי ורמאב " רופ ודוסש ו " פוש ופוריצו ש " ר . ליא לש ותויהו ,
עומשל הצרי םא עמושה לש ודי לאל שיש עידוהל אוה , וחוכו
ה תדוקנ תיילת דוסכ ואל םא לעופל אצי םא יולת " ה ריואב א ' .
שה ודוס ועקתת ורמאו " רופמה ם " ועקתת ודעב רמולכ ש , ומכ
י רסח אוהו דחוימה םש עבורמה ןובשחב ודוסש ועירת ןכ '
רמואו דיעמו כנא " רישעה י " פ אוהו י " רישע ו " י , פוש דוסהו " ע
ריב " שוע םשמו ח " רפה ה " י , מש ארקנו " אה ש " רשא אוהו ל
מד " רופמ ו " מדו םג ש " הנה ו " רדנ ו " ש , ד םש אוהו " פוש ם " ר
יאה " ל . םימעפ המכ ךינזאב ויתעקת רבכו , םעפ ךרואב םעפ
רוציקב , רוחיאב םעפ תוריהמב םעפ , םעפ הקזוחב םעפ
השלוחב . שת ול ונעמשו דוסו עמשנו השענ דוס ןיבהל עמ
ונישעו , יכ " תיבל יכלוהב תודמ עברא שרדמה וניאו ךלוה
השוע , ודיב הכילה רכש . ךלוה וניאו השוע , ודיב השעמ רכש .
השועו ךלוה , דיסח . השוע אלו ךלוה אל , עשר " ) ה תובא ' די ' .( לכו
הז לע םיעגרל דקפנ םדאהו םייהלא םיינזאמב לוקש הז , יכ
םעפ שלחי םעפו וחוכ רבוג , רסחו ךלוה רסחו וחרי שלחי םאו ,
םלשיש דע ףסונ ורואו אלמתמו ךלוהו אלמנ וחרי רבגי םאו
הריציב תומלשה תילכת " . ןהש ןטב יסומעל תראפת תרטע
םרצויל ראפלו התומכ שדחתהל ןידיתע " ) במ ןירדהנס .(. הנממו
הריכזהו הדיקפהו שדוקה שודיח םגו שדוחה שודיק ןיבת .
ז םרמוא ןיבתו " ל " חריה תא יתטעימש ילע הרפכ ואיבה " ) ןילוח
ס .(: תי םשהמ עפשנ רהוז ןיינעה הז תויהו ' תועצמאב םדאה לע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ומ
ורמאמ ונעדת םינוילעה " רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו
והרטעת : וילגר תחת התש לכ ךידי ישעמב והלישמת "
) ח םילהת ' ו ' ( . דוסכ ודוסש " בל השעמכ וילגר תחתו ריפסה תנ "
) דכ תומש ' י ' ( , דוסכ תורח תולג ןיינעכ אוהש ורח " ע ת " חולה ל " ת
ולע אוהש " חת ל " ורה ת " ח . םג תוחולה לע תוחורה ןכ יכ
תוחורה לע תוחולה . הזמו הזמ בתכמה הז לעו , ורמאכ " הזמ
םיבותכ םה הזמו " ) בל תומש ' וט ' ( . הריכזהו הדיקפה אובת הז לעו
תוררועתה ןיינעב , רמואש ומכ ינולפ ורבחל םדא , רכוז התא
והונדמל ימ ינפלו ינולפ קרפ ונדמל יתמ , ואל ול רמוא . דועו
ינולפ םוקמב דרפסב ונייהשכ רכוז ךניא ול רמואו וררועמ ,
ןכ ול רמוא . ןמיס לכב והררועיו םיבר םינמיס ול רמאי דועו
חכשש המל הריכזה תברק לא ןמיסו . ןיינע לע ורמאש ומכ
כדמד ןוגכ םנמנתמ רכדמו היל ור , אלו רית םינ אלו םינ אוהו
רית , אלו חכוש ושוריפש רע אלו רע ןשי אלו ןשי שוריפו
רכוז אלו רכוז חכוש . תי םשל ונירמא ןכו ' ינפל החכש ןיא יכ
ךדובכ אסכ , תוחכשנה לכ רכוז אוהו . ונידקפו ןכו םייחל ונירכז
םימחרו העושי תדוקפב . ו בתכנו רכזנ ןכו ךימחר רוכז ןכו ןכ
םלוכ ראשה . םירכזנה םיניינעה הלא לכב תיתימאה הנווכהו
דבל תחא הנווכ איה םהל המודש המ לכבו , תא רוכזל איהו
רכזנה תא חכשלו חכשנ . הז םעו " קלמע רכז תא החמת
חכשת אל םימשה תחתמ " ) הכ םירבד ' טי ' .( רוכז לבא ורכז חוכשל
רוכזל יוארש המ רוכזת . אוהו " רכז הזו םלעל ימש הז רדל י
רד " ) ג תומש ' זט ' .( יכ " רד רדמ קלמעב הוהיל המחלמ " ) זי תומש '
זט ' .(

ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
מ ז
יי דקפ יכ עדו ' הערל קלמע תאו הבוטל ומע . רמאנש " יתדקפ
לארשיל קלמע השע רשא תא " ) א לאומש ' וט ' ב ' ( . עשוהי הנהו
רמאל הוטצנ " רפסב ןורכז תאז בתכ " השמל רמאש " םישו
ז תא החמא החמ יכ עשוהי ינזאב קלמע רכ " ) זי תומש ' די ' ( .
דוסהו " ירפסמ ונחמא יל אטח רשא ימ " ) בל תומש ' גל ' ( , ימשמ
ובל לע קוקחה . ורמאכ " ומש תא הוהי החמו " ) טכ םירבד ' טי ' ( .
תעשב םירופיכה םויב םייחה רפסב ונימתח ונירמא ןכ לעו
י תליענ םהש הבושת ירעש תליענ םרט הליענ ' י דגנ םירעש '
י דגנכו תוריפס ' ה תועבצא ' הו הזמ ' הזמ . לרוגב הנשה שארו
לרוגב םירופיכה םויו , ילאמש הזו ינימי הזש אלא , ןימימ הז
הבוחל לאמשמ הזו תוכזל . י תועיקתה ןכ לעו ' דוס םילשהלו
ל ולע םשה ' ג ' ידוי " יי ן " תומלועה השולשבש י . הז אצמת
הרורב תודעל תשלושמ השודקו שולשה . איה תללוכה הנווכהו
תעידי תי םשה ' לכה אוהש .

ה דוס ' לחתה " בסו ה " ה

ה קרפמ ' יו " יו ג " יו ו " כו ז " מו ז " סו ב " סו ח " עו ט " א
ןושארה קלחב . ד קרפמו ' יו ' יו " כו ב ' כו " כו א " לו ו '
ינשה קלחב . תניתנב תווצמה ימעט ןיינעמו תומדקהה ןמו
ישילשה קלחב ןהיתובס .


עדונ
הבסו הלחתה ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חמ
ז " ןיאש דע שרופמ ךכ לכ וראיבו הז ןיינעב ךיראה ל
ויתורעה בור רחא וב רבדל ךרצ יל , יירבד ויהי אלש
לפכ וירבד . ןכ םג יירבדמ קיר דוסה הז היהי אלש ינפמ לבא
םא ךלכשל ליעויש יתעדי רשאמ עמשתש הממ טעמ וב רמוא
תמאה לבקל הצרת , יתעדי םינפ םושב ךתעד יפל ליעוי אל םאו
יתעד יפל רחאל ליעויש , וניבל ךניבש לדבהה עדאו , אוה יכ
אוה רשאכ תמאב ליכשמ . קזח החילה בר לכשה בא התאו
גתב תונוימידה תוואתב רוביגו ךב עבטומה םדה תחיתר תרוב
תויהלאה תולבוקמהו תוינויעה תוקושתב שולחו , ןחבי ןהבו
ךמצעל ךלכש , הפרה אוה קזחה , בר םא אוה טעמה . הלא לכו
תואיצמ ינפמ תונושאר תולחתהו תובס םה תורכזנה תועינמה
ותלבקמ לבקמה חכה לכ עונמל יוויש ילב ערה גזמה תבכרה ,
ינאלויהה ליכשהל הלחתהו הנושאר הבס ותואיצמב אוה רשא
לעופב םימעפו חכב ונב אצמנה ישונאה ירמוחה . שי השעמ לכו
ותויהלו ותואיצמל תולחתה עברא . הלחתה ארקיש רדעההו
הרקמב םא יכ תימצע הניא , תוימצעה תולחתהה ןיא יכ
שש םא יכ תויתימאה , םצעב תולדבנ תוגרדמ שש ןהו
מ תואיצמבו הלע . ןה ולאו , הנוילעה איהו הנושארה הגרדמה
תי םשה תגרדמ איה תואיצמה לכבש ,' תגרדמ תינשהו
םילכשה , לעופה לכשה תישילשהו , שפנה תיעיברהו ,
הרוצה תישימחהו , רמוחה תיששהו . תואיצמב יימצע רבד ןיאו
ולא םא יכ . ויתובס רוקחו שקב תואיצמב רבד אצמת םאו
וחרהו תובורקה ויתולחתהו תוק , תואצמנה ןיב לידבהל עדת זאו
הרקמה לע םצעה תלעמ ריכתו יימצע לדבה . רבדה היהי םאו
יימצע אוהש עדת םירכזנה הששה םיניינעה ןמ דחאמ , ואל םאו
ברה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טמ
יירקמ אוהש עדת . םה הלאו םיקלח הששל קלחנ יימצעהו , םצע
םוקמב וניאו ןמזה תחת לפונ וניא יחצנ דימת לעופב אצמנ
ףוגב חכ וניאו רפסנ ןיינמ וב לכשוי אלו הקולח לבקמ וניאו
תישאר וא הלחתה וא הבסו הליע וב רמאי לבא . יממ אוה םאו
וא דרפנ לכש וא עפש וא לולע וב רמאי הבס ותואיצמל שיש
ךאלמ , עעונתמ וניא לבא .

המ לכ בייחתה תואיצמה תלחתה םיניינעה ולא ויה רשאכו
םהל המדתמ תויהל תואיצמבש . וג םש הנהו רמוחמ בכרומה ף
הרוצהו רמוחה רחא ךשמיש יואר הרוצו . הזכ היה םאש ינפמו
הרוצו רמוחמ םיבכרומ םהש תודוסיהמ דרפנ היה אל . ףסונ
ףוג לכב אצמנה רוביחהו בוריעה תואיצמ אוהו רחא חכ וילע
ףוגו , עבראה תודוסיהמ קלח אוה רשא , ףוג אוהה רוביחב בשו
תינש הבכרהמ בכרומ . תבסב ןכ םאו אוה דוע בכרומ ותואיצמ
וב אוהו ורבחמה אוהו וילע ףסונה חכב . חכה ארקנ ןכ לעו
רובג אירטמיגב ודוסו רובח אוהה " ירא אוהו ה " יר ורתסנו ה " ו ,
וז אוהש " ומדק ג " וחב םצע אוה ן " ורב בבוס יוצמ ר " ח , ארקנו
ובס " איצמ ב " ה . לעופב אצמנ אוהו , יולת חכב אצמנ אוה םאו
כב " יצממה ח " לועפל א . תלוכי ודיב שיש ימ לכ ארקי ןכ לעו
עופ הלועפה תאז לע " כב ל " ח , לעפ תויה ינפמ " חכב ו . עדתו
ש ךותמ אלפומה ןושארה רוביחה הז ונל עידומ אוהש " ם
רופמה " כ רמואו הז לע דיעמה ש " ודיב הלועפה םימעפ ו ,
ע הילע ורוהש " יר םהיתויתואש תומש ב " ו . אצוי םדוס עדויהו
לעופה לא חכהמ םהמ , חכב הגישהל היוארה הגשהה גישיו
לעופב וב אצמתו .
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
נ
רוביח ארקנה חכה הז תויהל המכחה הבייח אלש ינפמו , רזוח
המכחה דע הרוצה תואיצממ וגישהל ותואיצמ יצוצינב
הנומדקה , םינושארהמ דאמ םיכז רתוי םיגזמב תובכרהה ךכזל ,
רוביחה ףותיש םע לבא . ארקנו חמצה תבס אוה רשא חכה אוהו
מצ לח ודוסו ח " פנ ק " ח , לדגתמ ותויה בייח הזו . וילא ורבחו
םלוכ תבס אוה לבא םיבר תוחוכ , חור חמצ רוביח םהינשו
חמצב . ישילש חכ ןכוהו םהב הנווכה תילכת םלשנ אל דועו
חכ היהנו חמצה לע ףסונו ךז רתוי גזמנ קוביד לא רבחתהל
יחו חמוצ רבוחמ ףוגב , ו גזמה חרכהב םירחא ונממ ודלונו חכה
ףסונה אוהה , םייח ילעב לכ ומע וארבנו . ונכוה אל ןיידעו
םאיצממ גישהל תורזוח תונווכ , הנווכה המלשנ אל ןכ םאו . לעו
ךזה גזמב םהמ דרפנ ןימ בשו םייח ילעב לכמ דחא רחבנ ןכ
יקנה , המשנ וא שפנ וא חור ארקנו רבדמה חכה וילא רבוחו
םהב אצויכו . ראה הלא םיארוק ונחנאש תמאהו תוחוכ העב
היוהה לכ םהמש , רוביד תויח חמצ רוביח . דחי ואצמנ םדאבו
םתעברא , םתואיצמב םידרפנ תוחוכ העברא לכ םהו . לכש עדו
םעבט חרכהב םהילא בושי םהמ רבוחש קלח , ואצמנ ךכלש
לגלגכ הלילח םירזוח םתויהל , בר ןמזב םהמ , טעומ ןמזב םהמו ,
ר " רצק וא ךורא ל .

ברה הליג רבכ הז לכו ז " ב ל " עדמ " בו " הרומ " , הלאש הרוהו
לכל הבסו הלחתה אוה רשא לגלגה ןמ םיאב תוחוכ העברא
גזמ לכלו העונת לכלו רוביח . והמ ןכ םא ךל רמול ראשנ לבא
תומה רחא םדאה ןמ ראשנה רבדה . לכמ רבד ןיאש ךעידונו
םירכזנה םימצעה הלא , הרקמ וניאש ןכש לכ . אוה הרקמה יכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אנ
ב םויק ול ןיאש רבד ףוג יתל . ןיינעה הז םדא םושל קפוסי אלו
ראשנ אוה ףוגהש בושחל , תולקב ודספה שיגרמ םדא לכ יכ .
אוה םיפוגהו תוחוכה לכ דרפה רחא ונממ ראשנה רבדה ןכ םאו
םלוכ ולאמ דחא וניא רחא רבד . רבד ונב שיש ונאצמש רחאו
לעופב ונב אצמנה לכשה אוהו ולא תלוז ףסונ , רבד אוה ןיא יכ
ונב , חכב ותויה לבא , רבד אוה םאו , ונב וניא . יכ הזמ ונעדי
ראשנה אוה , םייקתי ךיא ואל םאו ותמייקמ הבס ול שי םא , יכ
םייקמ ול שי םייקתמ לכ . הל ןיאש הנושארה הבסה ןמ ץוח
המצע תלוז םייקמ , ראבתהש ומכ הל הצוח הבס הל ןיאו
םיבר םיתפומב . אצמנה לכשה םייקמה אוה ונב לעופה לכשהו
לעופב ונל , ולעופ אוהו ועפש אוה יכ . אוה ומצע אוה ןכ םאו
הנושאר הלחתהו הבס ונל , ונתואיצמ םייקל הרוצ ונל אוהו
יחצנה , ונתויה תילכת אוהו , וניתומצע ריאשהל ולעופב ןווכמ
ונתומדו ונימלצו , המצע תודימתב תידימת תוראשיה , אוהו
םשה ןיבו וניניב יעצמא ונילכש אוה רשא ודבל תי ' .

ונל היהיו והגישנש דע הב ךלנ ךרדה הז יא ראבל ראשנ התעמו
לעופב לכש ותאמ . דספה ול ןיא רשא ןיינקה ודבל אוה יכ
םלועל , וראשיי אל םריאשהל לדתשנ רשא םיניינקה ראש לבא
םניממ רבד אלו םה אל םינפ םושב ונל . וניינב דוס ךעידוא הזו
תדובע דוסב שוריפה הז ףוסב וניינקו עב הבהאמ םשה " ה .
המ חיוורהל לדתשהל הצרת םא ךדיב תושרה ראשנ ןכ רחאו
בורק חכב וחיוורהל ךל רשפא אוהש , המ חיוורהל לדתשהל וא
םייחב תרחבו ענמנ וחוורהש .

ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בנ
ו דוס ' אלמ " כשו ך " ל

ב קרפמ ' כו " לו ו " לו ח " מו ט " מו ב " סו ח " סו ג " ו
ןושארה קלחב . ו קרפמו ' זו ' יו ' בנה ןיינעמו האו
ינשה קלחב . מ קרפמו בויא ןיינעמו " קלחב ירישעה ללכב ה
ישילשה .


המ לע םיניינעה ןמ ןיינעב םימעפל ךמוס ינאצמת
םינפל אובל דיתעש המ לע וא יירבדמ םדק רבכש
ב בתכנש המ לע וא רואיבב " הרומ " , לע ינמישאתש יואר ןיא
הז . רפס וב קיתעהל אלו וב םירבדה לופכל יתנווכ ןיא יכ
ה " הרומ " , ותעדל םלש לכל יוארש המ וב ךעידוהל יתנווכ לבא
נעה ןמ תולקב הילא םיאיבמה תילכתה לא םיבורקה םיניי , םא
הז לע לכוא . תאצל ילכש ףדרו חכב לכש יל היהש יתוארב יכ
םיניינעה ןמ ןיינעב לעופה לא חכה ןמ , תתימאמ יתשקבש המו
דאמ הבר העיגי רחא יתלוכי יפכ טעמ הנממ יתאצמ המכחה .
וחמש רשא החמשה ללכמ הלודג החמש הזב ינא םג יתחמשו
למ יתוא םדמלו םליכשהב יידמ , המ איצוהל דוע ינא םג יתשקב
לעופל יתלוז חכבש , יפכ יירפסבו יירבדב הירחא ומלשיש דע
םלש יתויהל ינא יתבשחש המ , האריש ימ לכ ללכנ היהיש דע
ישוריפ , איצוהל לדתשיו ריכיו יתחמש רשא יתחמשב ימע
עדונ
םא
לכשו ךאלמ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גנ
חכב ותאש המ לעופל . רבדהש ךעידוהל ךרטצא הז יפלו
ומה ארקיו רמוח לכמ דרפנ לכש אוה לעופל חכמ ונילכש איצ
םיבר תומשב וננושלב . ורטטמ אוהו םלוע לש ורש אוהו " ש ן " ר
ינפה " ש ארקנה ם " ואבצ ר " עונתב ת " גלגה ת " ל , דש ומשו " י
ורטטמ וייוניכו ובר םשכ " אלמ ורפסמו ן " ריה ך " דמ אלו ח " ע
ומדק " ן , נא רמואו ומצע לע דיעמ לבא " רבנ י " כח אוהו א " ם
בדמ " ר , ורה אוה " ללכה ח " י . כש רקחמה ימכח והוארקו " ל
עופה " אור אוהו ל " ניאו ה " ארנ ו " ה . םישיא והוארק דועו , חורו
שדוקה , הניכשו , ןמאנה חורו , םימש תוכלמו , םימודהו הלאכו
םיבר תומשב והוארק םהל . איה ומש ארוק לכ תנווכש אלא
הילע קלוח ןיאש הווש תחא הנווכ . שה ארקי ןכ םאו לכ
בורכ וא ךאלמ וננושלב , יהלא ארקי תומוקמב םג " ומכ ם
ובר םשכ ומש תויה ןיינעב ונרמאש . זח והוארקש הנהו " ךונח ל
ורטטמ הז ךונח ורמאו " ן . ר ברה רמאו ' ז אשימרוומ רזעילא " ל
זר ונוריעה רשאכ ול שי תומש םיעבש יכ " רד יקרפב הז לע ל '
ר ירובחב םתלוזבו רזעילא ' רו הביקע ' אעמשי ע ל " ה , םלוכ םה
םהלש תואירטמיג יפלו םפוריצ יפל םיעדונ . שרפל ליחתהו
ולוכ ןושארה םשה םהמ , ונממ בותכא וילא ךלכש ררועל ידכו
תיאובנה הלבקה לא םדאה לכש םיררועמ םירבדמ םירבד תצק
וילע הליחת אוה רמאש המ ךעידואו .

ורטטמ לש ןושארה םש יכ עד " אוהי אוה ויתומש םיעבשמ ן " ל ,
ב ודוסו " נא ורקיעו ן " הילא אוהו א " ו , וי דחוימה םש אוה םגו " ד
וי " ו ד " םש לפכ אוהו ו . וה הנהו " אוג א " כב אוה יכ ל " בל ל " ך ,
םלועה תא גיהנמ אוהו , לכ " ולוכ ףוגה תא גיהנמה ב , ודוסו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דנ
יב " ם . רמאנ וילעו " יב המר ובכרו סוס " ם " לעופ אוהו
מדאב " בחמ אוהו ה " יהלא שיא לכ ב , ה ירבד הלא ז דיסח " ל .
אל רשא םיבר םירבד הז לע ףיסוהו תרחא ךרד חקל דועו
ךל םיתרכז . םגו רמא " חכנ " םיה לע ונחת ו " ) די תומש ' ב ' ( הז
ונח ומש ןורטטמ " ך . ירבדמ םהל םימודהו םלוכ םירבדה הלאו
םבתכל יואר ןיא תואלפנ תודוס םהל שי הלבקה ימכח
ךרד ןיאו ידמ רתוי םיקומע םהש ינפמ םיראובמ םגישהל םדאל
הלבקה יפ לע םא יכ םבתכה רחא וליפא . בותכה יכ עדונ הנהו
רמוא " ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה " ) כ גכ תומש ' .( וב רמאנו
" וב רמת לא " ) םש .( ז וניתובר והוראיב םגו " לא בל ימכח ל
וב ינרימת , ובר ןימאת לבא וב ורימת לא ודוסב ולבקו , םנמאו
ול בר ינתמאי יכ ןימל ויתארב . רמאנ ולוכ הז לעו כ " ל י " א
שי " כעשפל א " ם ) םש ( עשפ אשונ וניא רמולכ , כ " אלמ י " ך
פש " יאל ע " כ ש " פש י " אלמ ע " יאל ך " ש , ךרד ןתי אל ןכ לעו
עשפ אשיל . דועו " וברקב ימש יכ " ) םש ( ומש יכ ורפסמב ודוסו
ורטטמ " חילש ושוריפו רוטטנמ רמולכ ן , השוע חילש תקזחו
כ םדא לש וחולשו ותוחילש ותומ , פעאו " אקנורפ וליפא כ ) שר " י
אקנורפ - גפ אעיצמ אבב חילש (: תואל וליפא אנלע היתי אנליבק אל , אוהו
תוחפ רבדל חילש ןכ םג . םשל רמאנו " םיכלה ךינפ ןיא םא
הזמ ונלעת לא " ) גל תומש ' וט ' .( רמאמ םושמ דחפהו " דחא עגר
ךברקב הלעא " ) ד םש ' .( עודיה ףותיש רובעב אוה ולוכ דוסהו
ד ןכ םג ומשו תמאב ךאלמ אוה םגש " ר ם " רד םע הינטלשו ע
רדו . אל ותואיצמל הביס ןיא רשא לכל הנושארה הביסה םנמאו
תי וילע רמאי ' דבל יתימא לכש םא יכ םש םוש . רחא יכ
לכש רמאנש , סחיכ וראתל ונל ןיא חכב אצמיו םדאה לכש לע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הנ
םשה ףותישב אלא םינפ םושב הווש . ו ךאלמ ארקי לכשה יכ לע
תי םשה לע לופי ןכ ' ךאלמ םש . יכ תמאב עדתש ךירצ םנמאו
לכש ךאלמ לכ אלו ךאלמ לכש לכ , ותואיצמל ןיאש ימל ןיאו
הבס , ללכ הז םע ףותיש . םש לע דומעל לכונ אל ונחנא ןכ לעו
תואיצמה בייוחמ אוהש ןימאהל םא יכ םייק , והסחיינו
תומשב ראבנש ומכ םילשמב וא תולאשהב וא םיפותישב . לבא
ךכ ארקנ לכשה יכ ותעדל ךירצ התאש המ , םש ונל ןיאש ינפמ
לדבנ לכש םשמ םיכאלמל םיסחוימה תומשה לכב הלועמ רתוי
רמוח לכמ . עיפשמו דימת לעופ ךאלמ תמאב אוה תוברעו
ונילע תובוטו תוחוכ , ר " טרפבו ללכב לפשה םלועה הז לכל ל
הז ןבהו .

ז ברה רמאמ ןבהו " לכל הלחתה אוהש ל , ו ל קרפב רמא ' קלחב
הלחתהב רמא וליאכ אוה תישארב דוס יכ ינש , ןכ םג רמאו
פ קרפב ןושארה קלחב " ט , תי וסחי ראיב ךיא וב לכתשהו '
תואיצמה גיהני וב רשא ול ילכ אוהשו לגלגל . םש דוע רמאו ,
ר וב םעטנו םהל הלחתה והמש הלעתי םשה " וברעב ל " ת . רמאו
ס קרפב " לע ןושארה קלחב ג , " ימש יכ וברקב " שוריפ
הלועמ , רמאש אוהו " וברקב ימש יכ " וברקב ירבד וניינע ,
יצפחו ינוצרל ילכ אוהש ןיינעה . רמאו , םירבדה ראבא הנהו
םהילע ךיתוריעה רשא םהה תומוקמב םדאו ךאלמ ףותישב
והניבת םשמו דוסה הז שארב . קרפב ןושארה קלחב דוע רמאו
י " ו , וצה דוסב וב הארתש המ " לחתהה אוהש ר והגישת םשמו ה .
לחתה דוסב םיבר םירבד ךל יתיליג רבכו " בסו ה " ןיבת םשמו ה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ונ
ןכ םג ןיינעה הז , ןבהו םתצק לע םתצק ודיעי תודוסה ולא יכ
םכרד .
ז דוס ' ינפ " וחאו ם " ר

ל קרפמ " כו ו " לו א " נו ז " ןושאר קלחב ג . כ קרפמו '
כו " ינשה קלחב א . םינושארה הבכרמה יקרפמו
ישילשה קלחב .


כע םינפ ינש ול שיש רבדה אוה םינפה " פ , הלגנ
רתסנו . אוה הלגנה הצרתש םהמ הזיא לגלג , רתסנהו
קפס אלב ןכ םג לגלגה עינמ , ול רשא רבדה אוה רשהו
ולגלג לעו עינמה לע הלשממו הררשו תונטלוש . היהי ןכ לעו
טלושהו ררתשמה אוהה רבדה , םירבדה איצממ דרפנ לכש
םגיהנמו , הרומ התויהב םינפ תלממ ברה הלגש המ יפל היהיו
םינפה רש שוריפ תואיצמ לע , ש תואיצמה ר . ונירבד יפל םגו
םלוע לש ורש אוהש וניינע ןכ ומכ , רש הנהו " ש ו " לוע ל " ם ,
שהו " רופמה ם " םרפסמב םיווש ש . תחא יכ ונלצא קפס ןיאו
ינפ ארקנה םיניינעה יכרדמ " וחאו ם " ור םדוסש ר " ינפוא ח " ם ,
בותכש ומכ " םינפואב היחה חור יכ " ) א לאקזחי ' כ ' ( , לגלג אוה
ר הרותה " לוגלג ל םתרומתו םלקשמו תויתוא םיתשו םירשע
לרב םפוריצו " תויתוא םיתש םיתשמ םינושאר םירעש א , ומכ
עדונ
רש
רוחאו םינפ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זנ
ב בותכש " הריצי רפס " , םיעובק םירעש דחאו םישלשו םיתאמ
דוסי תויתוא םיתשו םירשע ךותמ לגלגב , ארבנ לכל דוסי םהש
ץראו םימש ןמ . םש רמא ןכ לעו , ןיא רוחאו םינפ לגלגה רזח
הלעמל הבוטב עגנמ הטמל הערב ןיאו גנועמ . הזב ךל ללכ הנה
עגנו הער גנועו הבוט םהמש רוחאו םינפו הטמו הלעמ תואיצמ ,
חקת תויתואה לגלג ךלגלגב רחבתש םהמ הזיאו , יתש יכ
ךדיב םה תויושרה . " ךינפל יתתנ תומהו םייחה " " תרחבו
םייחב " ) ל םירבד ' חי ' .( תוחולה דוס אוה ןכו . " ינשמ םיבתכ
םהירבע םיבותכ םה הזמו הזמ " ) בל תומש ' וט ' ( , םינפ רמולכ
םיבותכ םה רוחאו . ז םרמא הז לע ךל דיעיש המו " ל , " מ " ם
מסו " םידמוע ויה סנב תוחולבש ך " ) דק תבש .(. תוחולב ויהש ינפמ
רת " מס םהב ןיאו תויתוא כ " םינש םהו ינשה רובידב םא יכ ך
" לספ " " דסח " , מ ןיאו " דב םא יכ םב ם ' ושארה םירבדה םינ
םהו " יכנא " ו " ךל היהי אל " ו " אשת אל " ו " רוכז " , םהו
השעת אל תווצמ יתשו השע תווצמ יתש . םה םתעברא םנמאו
תוחולב הרות ןתמב ומדק ןכ לע םוקמל םדא ןיבש םירבד
הלעמבו תואיצמב , ו לבא ' מ םב ןיא םיראשנה םירבדה " אלו ם
מס " וריבחל םדא ןיבש םירבד םהו ך . ויה םש ארקנ ןכ לע " ד
וי " רת םהיתויתוא רשא םירבדה תרשע רמולכ ד " כ , םהו
תכ אירטמיגב " רות ר " ירשע םדוסש ה " ששו ם " ה .

דל וקלחנ הנהו ' וו ' דחא דצמ םיקלח , הלו ' הו ' דחא דצמ םיקלח .
הבש ' רמאנ םהמ " ךיהלא הוהי " , הבו ' םש םוש ןיא םהמ .
אב דועו ' מס םהמ " ך , טבו ' מס םש ןיא םהמ " ך . ט םלוכב ןיאו '
ללכ , תוינשב שיו ) םירבד רפסב ( יתיט ינש " ן . טה יכ דוסהו ' ומכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חנ
םלוכ ויה ורובעבו םלוכ תא אשונ אוה יכ ןושארל הרקמ . בבו '
םונעמש הרובגה יפמ רשא םדבל םהו םהמ , םב שי " יכנא
ךיהלא הוהי " , חבו ' םב ןיא םהמ " יכנא ." זבו ' האדוה םהמ
תי םשה תלוזל ,' גבו ' תי םשל האדוה םהמ ' גה םהו דבל '
םינושארה . םירבדה תרשע םהילע וקלחנ רשא םיקלחה הלאו
הרות ירתס םלוכ םה . עידוהל דוסה הזב ונתנווכ ונחנא לבא
ינפ תוהמ " וחאו ם " ר , והונלבקש המ וב תולגל ךרטצנ ןכ לעו .
עאו " אלפומ רתסו גלפומו לודג ןיינע אוה וב רמאנש המש פ
הז אוהו הרות ירתסמ . ת אלו וניבהל דאמ ךבל םישו ונממ הט
לאמשו ןימי , רוחאו םינפ דוס ריכתו . " אלו הלעמל קר תייהו
הטמל היהת " ) חכ םירבד ' גי ' ( " בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו " ) םש .(

רמוא בותכה הנה " וארי אל ינפו ירוחא תא תיארו " ) גל תומש '
גכ ' .( וילע ברה ךריעה רשאכ ותעדי רבכ סולקנוא םוגרתו ,
רמאש " ימדקדו יארתבד תי " , תודרפנה תועדה וב ברה שריפו
ל קרפב " וינפל םהש םשל םסחייו רמאו ןושארה קלחה ןמ ו
ןייעי םשהש ןוטלפא רמאמכ םהב החגשהה קזוחל רמולכ
םילכשה םלועב , ברה תעד יפל םינפה םהו . רמוחה םצע ארקו
תי ותואיצממ םקחרל וירחאש המ הרוצהו ,' םהילעש קפס ןיאו
דומלתב רמאנ " שק והארה " ש ר " ל ילפת " ן " ) ז תוכרב (. אוהש
םינפ ונלצא הבכרמהו רוחא ונלצא . טמיגו ' שק " ש ר " ואובנ ל " ת
בלב " אובנה ב " ה , שק דועו " ואבצ לש ר " גלגה ת " ל . םה םתואו
רמאמכ םחינהל וניווטצנ רשא " ךלש תונינגטצאמ אצ " ) ונק תבש (.
ע וניבא םהרבאל רמאנש " ה . הרותה רמאמכו " ךיניע אשת ןפו
תא תיארו המימשה לכ םיבכוכה תאו חריה תאו שמשה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טנ
םהל תיוחתשהו תחדנו םימשה אבצ " ) ד םירבד ' טי ' .( עדת הז לעו
ורמוא יכ " ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל " , ואיצוהב
דיחי ןושלב היהי אל , תמאב אוה םיבר ןושלב ורכז ןכ רחאו
דחא אוהש םיירוחא םיארקנה הרוצהו רמוחה תואיצמ לע
רדגב םינשו תואיצמב . זמר ןכ לע םירחא םיירוחא ודוסש
ינפ לע ףסונ םיהלאל ךל היהי אל םיירוחא לצא םהש רמולכ
יתואיצמ לע רמולכ . ע םלשה לבוקמה םכחה סולקנוא ןכו " ה
ומגרית " ינימ רב " , ינממ ץוח וניינעו , םשהו לגלגהש רמולכ
דחא רבד םניא . תי םשה לבא ' לבקמ לגלגהו לגלגה ןמ לדבנ
שהו תואיצמ ונממ הרימשו הדימעו םויקו החגשהו הגהנהו העפ
לעופב תיחצנ , ונממ לדבנ רמולכ חרכהב ונממ ץוח אוהו . אל יכ
תפומה הז לע אבוהש ומכ רמאמה תבחרהב אלא ץוח רמאי
א קרפב ינשה קלחב ילכשה ' תיחרכה הקולחב .

ישונאה לכשה םע ךשמנה ונתנווכ דוס הלגתי הנה ןכ םאו
תמא אוהש . הזב ונל ויהיו םירשכ םידע ינש , לדבנ יהלא לכש ,
עפשנ ירמח לכשו , דחא םה םאו , ףוריצב ונלבקש אוה היהי אל
ינפ לע םירחא םיהלא ךל , ילעפנ םיהלא ךל היהי אל " ם
רחא " י , םיבר ןושל הז , יהלא דיחי ןושל אוה םאו " עפנ ם " ל
חא " מ ר " ינממ שדוחמ אוה לבא ינומכ ןומדק ונניאש רמולכ י .
רומ ףוריצ ולוכ הז םיפוסוליפה והוגישהש המ תתימא לע ה
הבר העיגי רחא םייהולאה . טמיג םנמאו ' ירחא " ע ם " נפ ל " י ,
ואבצ " ת , וב והרימת לא לבא ובר םשכ ומשו יתזמר רשאכ .
קוספה דוסו ) ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל ( טמיגב ' ראב " מימשבו ץ " ה
המ לכמו םימשבש המ לכמ ללכ ינפוג תוהלא ןימאת אל רמולכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ס
ש ץראב . הנומאה תאז לע םירומ םלוכ םמצעב םיבותכה טשפו
ףוגב חכ וא ףוג אוהש רבד ןימאהל יואר ןיאש תיתימאה , לבא
דבל לדבנ לכש . ינפוג רבד רחא ךשמנש ימ יכ ןיבת ולוכ הזמו
ללכ דבל , ה וכילשה רבכ ' יתלב טעמכ תויהל בשו וירחא
ותאמ חגשומ . קזחל שקבמו ילכש רבד רחא ךשמנש ימ לבא
תי םשה ינפל ודבל אוה וב המכחה ירתימ ' לכשומ ותויהל בשו
חגשומ לבא ךלשומ אל ונממ , םיתעה ןמ תע וליפאו חכשומ אלו
דימת ורזעל וברקב םיהלא יכ , אוה יכ רקיע לכ ער וב עגי אלו
ה םע ' תי םשהו דימת ' םלועל ומע .

ח דוס ' יח " פנה י " ש

מ קרפ עדונ ' מו " נו א " סו ב " ושאר קלחב ו ן . ד קרפמו ' הו ' וו '
יו " ישילשה קלחב בויא ןיינעמו ינשה קלחב ב .ס קרפב ברה רמאש המב " ןושארה קלחב ט
תומה רחא שפנה תוראשה ןיינעב . רמאש
םש , לעופב עיגמה רבדה אוה תומה רחא ראשנה רבדהו . דועו
דבל דחא רבד םה תולדבנה םנמא רמא . לע הז ינפל רמא םשו
םייח יזנג , יחב םיאצמנ םייח לכ יכ , םהה םייחה ןמ םה םנמא .
לכתשה
שפנה ייח ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אס
ישילשה קלחב רמא דועו נ קרפה " ופוסל בורק א , רשא לכ יכ
ורוא הבריו לכשה קזחי הואתה שא הבכתו ףוגה תוחוכ ושלחי
םלשה שיאה אובישכש דע גישהש המב חמשיו ותגשה ךזתו
הברתו המוצע תפסות איהה הגשהה ףיסות תומל ברקיו םימיב
ןמ שפנה דרפיתש דע גשומל קשחהו איהה הגשהב החמשה
תעב זא ףוגה איהה האנהה . הז רחא םש דוע רמאו , ןמ ןימה הזו
וכו תמאה ךרד לע תומה ןמ טלמנ אוה רשא התימה ' . רמאו
מ קרפב ןושארה קלחב ' תומה רחא םדאה ןמ ראשנה רבדה יכ
שפנ ארקי . ףוסב רמא הנהו " עדמה רפס " הבושת תוכלהב
ןיינעה הז לע םיאלפנ םיניינע , רמאש המ ןיבהל ךרד ןמיז םג
שארב םש " עדמה רפס " ב שפנה תוהמ ןיינעב יעיבר קרפ ,
שפנה תרוצ איה העדהש רמאו . ב רמאו " הרומ " מ קרפב " א
ייחה םגו םייח תארקנ המכחהש ןושאר קלחב " טמיגב ם ' המכח .
רמא םשו , ויתימאה תועדה וארקנ הז יפלו ת , םייח , תועדהו
תודספומה , תומ . תי םשה רמא ,' " תא םויה ךינפל יתתנ האר
תומה תאו בוטה תאו םייחה ערה תאו ." קרפה ףוסב דוע אבו
ז םישודקה ונימכח רמאמ אוהה " וליפא םיקידצ םרמאב ל
םיתמ ןייורק ןהייחב וליפא םיעשרו םייח ןייורק ןתתימב . רמאו
ע וניבר השמ " ה " ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו ."
איבנה רמאו " ויחו ינושרד " ) ה סומע ' ד ' .( ילשמב ביתכו ) ד ' בכ ' (
" ל םה םייח יכ םהיאצומ ."

םלוכ םירבדה ולאמ אבה םלועה ייח ךל ראבתה רבכ הנה , יכ
םייחצנה שפנה ייח קפס אלב םה . ךדקדקב לכש ךל שי םאו
םיתמה תייחת דוס ךל קפתסי אלש יתעדי , לכ יכ תמאב עדתו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בס
אבה םלועל קלח ול ןיאו תמה אוה םיתמה תייחתב רפוכה .
ב רובידה הז ךותב ומצעב דוסה הז וראיב רבכש אוהו ומצע
קלח אל היהי אלש הזה רבדב רפוכל יוארה שנועה לע םרמאב
אבה םלועל . היחי אלש רפוכ ותויה לע לודגה שנועה היה אלו
םיתמה תייחת ןיינעמ וניבה רשאכ תומה רחא ויחיש םייחה םע ,
לפתה יפדורו רקיעה יחכוש הז ונרוד ימכח בור וניבה רשאכ
המודמה יבהואו לכשומה יאנוש , היה שנוע יכ ונל ועידויש יואר
םייחה םע תויחל הכזי אלש אוה רפוכה , לכ םירמוא ויה זאו
םיתמה תייחתל קלח ול ןיא םיתמה תייחתב רפוכה . רחא לבא
אבה םלועל קלח ול ןיא ורמאש , ןבומה רבדה יכ הזב ורוה
תייחתמ ןבומה ןיינעהמ הלועמ רתוי אבה םלועה ייחמ םלצא
םיתמה . ךותמ עדת הז םעו זר ירבד " םלצא אבה םלועה יכ ל
הנווכה תילכת אוה , ןיידע וגישה אל םיתמה ויחישכ וליפאו
םהה םייחהמ םילועמ םייח שי יכ הנווכה תילכת םהה םייחב
םיתמה תייחת ןמזב רשא , רחא ןיא יכ רמוא רמאי אל םא
םירחא םייח םיתמה תייחת , ייח םיארקנ םייחה םתוא לבא
אבה םלועה . שפנה בוש אוהו םלועב ונממ הדרפה רחא ףוגל
םתויח רחא חצנל םהינש ראשיהלו הזה . והואיבה אל ולוכ הזו
םישגרומה םיניינעה תבהא תרובגת אלא ורמואל אוהה רמואל
םיינפוגה םימודמהו , םייהולאה םילכשומה םיניינעה תבהא לע
ה תרות לעב ליכשמ לכ תנומא יפל ףוג לכמ םידרפנה ' המימתה
םיאתפה תמכחמה .

הנומא יניינעב ןימאהל םלש ולכשש ימל יואר ןיא ןכ םאו
יתפה תנומאכ המודמ , יכ " רבד לכל ןימאי יתפ " ) די ילשמ ' וט ' (
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גס
הנומא םוש תמאל חיגשי אלו , ןיינעה ןיבמו רקוח םכחה לבא
יוארכ " ורושאל ןיבי םורעו " ) םש .( עו " אלש הזב ינא רמוא כ
כש ינרוהש המ לכ הלגאו תונוימדל םינפ אשא רוצקה יל
ותולגל . רחאו םיאיבנה רחא ךשמנש ימ לכמ יל םימודהו ינא יכ
ע וניבר השמ ןמ םילבוקמה םימכחה " תי םשה ןמו ה ,' ןיאש
םשהמ תולבוקמהו תולכשומה תויתימאב םא יכ ןימאהל יואר
תי ' ויאיבנמו . תנווכ תילכתש ינא ןימאאש סחו הלילח יכ הזו
נל היחיש ינפמ אוה םשהמ םדאה תואיצמ הזה ףוגה םע חצ
רוראה ללוקמה רוכעה ךושחה לפשה , ה וללקו וררא רשא '
ורמאב המדאה תללקב " ךרובעב המדאה הרורא ." ךיא יכ
ויתוריפש רחא ןירורא ויתוריפ ויהי אלו ןליאה ללוקיש ןכתי
ןליאה יקלח םה , םדא יקלח ונתויה ינפמ םיתמ ונלוכ יכ דעהו
תומב ללקתנש . הבייחתה הליעהש ירחא יכ רמוחו לק התימ
הלולע . ןושארה םדאל רמאנש רחא ןכו " לא ךבוש דע
בושת רפע לאו התא רפע יכ תחקול הנממ רשא המדאה ."
ראובמ רמאנו " ןמ רפע םדאה תא םיהלא הוהי רצייו
המדאה ." תלהקב ביתכו " היהשכ ץראה לא רפעה בושיו ."
כע תומי רפעה ןכ םא " קלוח ןיא רשא הנושאר תחא התימ פ
הילע . והילאו ךונח ןיינעמ הזב ונל תושקהל ךרוצ ןיאו , ןיא יכ
םניינע תוהמ עדוי םדא . הטושפ יפל הדיעמ הלבקה רמאת םאו ,
לאוגה ןמזב םהינש םימשהמ ודריש םינימאמ םיוגה וליפאו ,
הז לע קולחנ אל ונחנא . אל ןיינעה הז יכ ןעוטל ול רמאנ לבא
ןימה ןמ םדא ינב ינשל אלא ןימה תצקל הרק . או הז היה ילו
דאמ רז אוהו לודג ןיינעל , םישיא הזה ישונאה ןימב ויה הנהש
םלוכ םירפסה תודע יפל דאמ םינשה ולאמ םידבכנ רתוי ,
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דס
פעאו " המ יפל םינשה ולא ייח תרוצב םייח םהב רמאנ אל כ
םהיניינעב ןומהה ונימאהש . ןימאנ אלו םטועימב ולטבי ןכ לעו
ר ןיא יכ הייאר םהמ איביש ימ ירבדב םא יכ תלכשומ ותייא
השקמה בשח רשאכ תמאב תלבוקמ אלו המודמ . ךירצ ןכ לעו
רפע ינישי ונחנאש ןימאנש , ו " ונחנא רפע יכ רוכז " ) גק םילהת '
די ' .( תי םשל םירמואו םידיעמ ונא וניפבו ' " התאו רמחה ונחנא
ונרצוי " ) דס היעשי ' ז ' .( ונתויה ןמ רבד םירייצמ יתלב ונחנא ונבלבו
אוהש רמוח כע לידבמה ךסמה " תי םשה ןיבו וניניב פ ,' לבא
תי םשה הצר אל רשא רמוחה הז דימעהל םישקבמ ונחנא '
ויללכב םא יכ ויטרפב חצנל ודימעהל , אל תוירב אורבל הצרנו
םשה םארב , ונתבשחמב םתואיצמ דימעהל הצרנש ןכש לכו
דבל תינוימידה , ונמוקמב ןכ השעי אלו .

ה הזב ןימאהל יוארה ןמ לבא ותוא רמואש המ או , רפוכה םא יכ
םייחה תגרדמ איהש אבה םלועל קלח אל ןיא םיתמה תייחתב
םיתמה תייחתמ הלועמ , יוארש אבה םלועב רפוכהש ןכש לכ
אבה םלועל קלח ול ןיאש וילע ןימאהל , תייחתל אל םגו
םיתמה . תלבוקמ םיתמה תייחתו , תלבוקמ אבה םלועה תייחתו
תלכשומו , יחת ונלבקש יממו םלועה ייח ונלבק ונממ םיתמה תי
אבה , ע וניבר השמ אוהו " ה . אל תלבוקמה םיתמה תייחת םאו
התגרדמ ונעדוהש אלא התואיצמב הונשחכה , ונל ןכתי ךיא
תלכשומהו תלבוקמה אבה םלועה תייחת שיחכנש . יוארה לבא
הרות לעב לכל הזב ןימאהל ןוכנהו , שפנה בוש יכ ןימאיש אוה
נממ הדרפה רחא ףוגל תורשפא שיחכהל אלש הזה םלועב ה
ותויה , ענמנ ומישהל אל םגו בייוחמ ומישהל אל לבא . רבדה יכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הס
ליכשמ םוש ונשיחכי אלו יעבטה תואיצמה וילע הרוי בייוחמה ,
עבטומה תואיצמה ןכ םג ורדעה לע הרוי ענמנה רבדהו . הנה
םירבדה ןמ רבד גישנ אל ונתגשהל דוסי הז םישנ אל ונא םא
םלועל , אל לכשומ אלו שגרומ . רבד לכ שיחכנש הזמ בייחתיו
האיצמה רשפא ןיב אצמנ ןיב . ונלוכ רומחהו ונחנא ונייה זאו
אלבו תעד אלב ףוקה ןימל המוד םדא ןימ וא םירומח ןימ
הנובת , אצמנ ותויהל בורק הלעמל ונב ףסונה רובידה הז היהו
תותיחפל ונב . ושחל ןכש לכ ועמשל ליכשמל יואר ןיא הז לכו ב
תמא ותויה תורשפא לע , והושיחכי םאו תמא תמאה יכ ,
רקשהו , והודוי םאו רקש .

עאו תענמנ םיתמה תייחת ןיאש רחא ןכ לעו " תביוחמ הניאש פ
תירשפא איה הנה , הלבקנ האובבו , תנומאכ הב וננמאה רבכ יכ
ונתמוא ישנא ראש , היהי הונימאהש רובעב קלח םהל היהי םאו
הנממ וניקלח ןכ םג ונל הוננמאה רבכש . ונל הרמאנ םאו
לשמ ךרד הלבקב , לע אוהה דבכנה רמאמה תנווכ התיהו
לשמנה , ונמע ישנא תנומא לוטיב םע ונתנומא הלטבתנ רבכ
וטושפכ אוהה רבדה וננמאהש המב . ונדספה אל הז לכ םעו
ונלוכ רבד םוש , תלכשומ יתלב איהש הנומא לכ ךרד ןכ יכ ,
תלכשומהו תלבוקמה הנומאה לבא אלו יתימאה הכרד הז ןיא
רשיה הביתנ , אלו תבייוחמ הנומא תויהל איה התתמא לבא
ייח ונתנומא ונלצא איהש ומכ םינפ םושב תירשפא אלו תענמנ
םילכשומהו םילבוקמה אבה םלועה .

ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
וס
ינשמ וב ונרבדש המ לכב קפס םוש התעמ ונל ראשנ אל הנהו
שפנה ייח םיארקנה םינימה , ךעידוהל ךרטצנש אלא הז יאב
תמא םהינש םא םהינש תא חיורהל ןכתי ךרד , דחא חיורהל וא
םדאה תואיצמ תנווכ תילכתו קפס אלב תמאה רקיע אוהש םהמ
תמאב הז לע היה . םשהמ אלפי אל םיתמה ויחה םיאיבנה םאו
תי ' הצרישכ םייחיש . ֵזחה לבא תויה ןיב שרפה ןיא יכ רקיעב ק
הז רבדב יימימש וא יירפע ונירמוח , יכ הגשה ענומ רמוח לכ .
עבטוה רשא תומלשה תגשה רחא רמוחהמ שפנה תדירפ ןכ םאו
ירמוחה רוביחהמ הלועמ רתוי איה וגישהל ונב . והראבא רשאו
שוריפה הז ףוסב והאצמת התואיצמ תתימאבו הגשהה תאזב ךל
תי םשה תדובע דוסב ' הבהאמ , תנווכ לכ תילכתו שרוש אוהש
רוביחה הז , שה קלחה ףוסב אוהו ישיל . קוביד דוס ךעידוא םשו
הזב התלעמ איה המו דימת שפנה ייח תבס המו לכשהו שפנה
ולוכ תואיצמה .

ט דוס ' ייפנכ " ם

מ קרפמ " מו ב " ןושארה קלחב ח , קלחב הבכרמה ןמו
ישילשה .


עדונ
םייפנכ ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זס
הממ רתוי דוסה הזב רבדמ יתייה אלש יואר היה
ברה וב רבידש , הלוגמ העדונ הנווכה לכ רבכ יכ
וירבדמ , םירבד השלש וב רבדא לבא . ךאיה וב ראבל דחאה
תעונת תובס םייפנכה רפסמ לע עעונתמה . דוס וב ראבל ינשהו
ףנכה תיציצב רמאמ ןיינע . ןיינע דוס וב ראבל ישילשהו
עב עשילא ןיינעב ןיליפתה " יפנכ ל " ם , " דיגי םיפנכ לעבו
רבד " ) י תלהק ' כ ' .( שלש םה םלועב תואצמנה תועונתה יכ רמואו ,
עצמאה ןמ העונת , עצמאה לא העונתו , עצמאה ביבס העונתו .
ו עברא ןה תיבובסה העונתה תובס , תירודכה ותרוצ ןהו , ושפנו
תקשוחה , ליכשמה ולכשו , וקושח אוהש וב לעופה לכשהו
ונממ לדבנה , י קרפב ינשה קלחב רכזנש ומכ ' . העונתה תובסו
םיתש ןה הרשיה , תילגלגה העונתה ןהו , לכל הוהמה חכהו
הוהתמ , ר " ירמחה אוהש הוהתמב ןתונה ל , ְ מ הרוצ ותדימע . לעו
רמאנ עעונתמ לכל תועינמה תובס ששה הלא " שש םיפנכ שש
וילגר הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב דחאל םיפנכ
ףפועי םיתשבו " ) ו היעשי ' ב ' .( םירתסנה םיפנכ עבראה יכ
לא ןווכל םינפב הנווכהש ונל ורוי םילגרהו םינפה םיסכמה
העונתה םוקמ , הרשי הווש העונת עעונתהל םילגרב הנווכהו
בוביסב , האריש ףועה גהנמכ יוסיכו יוליג תופפועב הנווכהו
םלעיו , יוסיכבו יוליגב תרהממה העונתה עעונתמה קרבה דוסבו
וגהנמכ . ורמאכ בושו אוצר והזו " הארמכ בושו אוצר תויחהו
קזבה " ) א לאקזחי ' די ' .( לכתשהל ותאירבב םדאה הוטצנ הנהו
ב רמאש ומכ וז הרוצב םינוילעב " הריציה רפס " לע " רשע
קזבה הארמכ ןתייפצש המילב תוריפס " " רבדלמ ךיפ םולב
רהרהלמ ךבלו , םוקמל בוש רהרהל ךבלו רבדל ךיפ ץר םאו ,
טעמכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חס
בושו אוצר רמאנ ךכלש , תירב תרכנ הז רבד לעו ." רבכ הנה
רבחמה םכחה הז ונל הליג " הריצי רפס " ר ורבחש ונלבק רשא '
ע הביקע " ה , יבא םהרבאמ לביקש יממ לביק רשא ע ונ " רוד ה
תמסרופמ הלבק רוד רחא . ירתס הילגנב הרומה איהה הלבקבש
תמאה יליכשמל הירתסנב הבכרמ השעמ תצקו תישארב השעמ .
ע וניבא םהרבא רחא םלוכ םינושארה תורודה ומכחתה " רשא ה
וירחא וינבל עידוהו דוחייה דוס ריכה , איהה הלבקה תכשמנו
יי ךורב םויה ונידע תיהלאה ' יסה אל רשא ודסחו ותלפת ר
ונתאמ .

בושו אוצרב רכזנה רמאמה הזב הרוה רבכש עדת ןכ לעו , שיש
תויחכ שודק אוה םגו שדוקה תויחל המוד הרוצ םדאב
םיפרשהו , שודק םינועה ןמ דחא אוהו . ר רמאש ומכ ' לאעמשי ,
שודק תרמוא תחא תרשה יכאלמ לש תותכ שלש , תרמוא תחאו
שודק שודק , שודק שודק תרמוא תחאו יי שודק ' אלמ תואבצ
ודובכ ץראה לכ . םעפ שודק תרמוא הנוילעה תכה יכ דוסהו
תחאכ ןתשלש תללוכה לכשה תרוצב תחא . תינשה תכהו
ק תרמוא תיעצמאה ' ק ' תללוכה ליכשמה תרוצב םימעפ יתש
תורוצ יתשב ןתשלש . ק תרמוא הנותחתה תישילשה תכהו ' ק ' ק '
לשב ןתשלש תללוכה לכשומה תרוצב םימעפ שלש תורוצ ש .
ןותחתה םדאה תרוצ ןה תותכ שלשה לש תורוצ שלשה ולאו ,
תויחב רשא יעצמאה םדא תרוצו , רשא ןוילעה םדא תרוצו
אסכה ןמ הלעמל . לבוקמ התא םא םניבת התאש יתעדיו
ותייוגו םלוע לש ושילש ךאלמהש תורומה תואיצמה תורוצמ
רתכ וניינעש שישרתב " ש י " ש . ש דוס ןיבת זאו " יפנכ ש " ם ,
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טס
שכ " ינפ ש " ם , יתשב דוסו " ם , שב " ודק ם " ש . קו ' םימעפ שש
ש אוה " ש . וינפ הסכי שודק םשב , וילגר הסכי שודק םשבו ,
ףפועי שודק םשבו . דבל העונת לע הרומ ףפועי הנהו , וינפ לבא
תואיצמ לע הרומ , םימעפ תעונת לעו תואיצמ לע הרומ וילגרו
םינמז השלשב םימעפ שלש ןהש םילגר שלש ןיינעכ . ו םנמא
בותככ תולעופ םידי םהיתחת תופפועה יפנכ " תחתמ םדא ידיו
םהיפנכ " ) א לאקזחי ' ח ' ( תשלושמ השודק םינוע דחאכ םלוכו .

רמאנש תמדוק םדאה שפנ םנמאו " ןהיפנכ הניפרת םדמעב "
) א לאקזחי ' דכ ' .( םד םעב אלא םדמעב ירקת לא , םעדמב דוסהו
ןהיפנכ הניפרת . ע אוה ףנכ לכ יכ עדו " ע ף ינמ דוס ל " ן . ןכ לעו
נכ םימעפ עברא ךתונמב " ש הבכרמה לכ דוס אצמת ף " ש
יציצ ודוסש " למ ת " א , לא ודוסו " לד ף " ונ ת " וי ן " ד , ש דוסו " ש
שק אוה " שק ןיבת ונממו ר " ןיליפת לש ר . והארה םרמא יכ
ןיליפת לש רשק , הבכרמה לכ רשק והארה שוריפ , ןיליפתש
הבכרמ השעמ לע ורוי שארבש , ש ןיליפתו השעמ לע ורוי דיב
תישארב . טמיגב אוה הנהו ' ש " ע ש " ש ל " ייפנכ ש " ם ) שק " ש ר " ל
יליפת " ן ( םייפנכ שש םיתש לכ אוה ןכו , יתש םנמא " ש ודוס ם " ש
נכ " ף . שק הנהו " ש ר " ילפת ל " יתש ודוס ן " יתש ם " ם , שוריפ
ט " פ ט " ת , ט " םיתש יקירפאב תפ םיתש יפדגב ט . דועו " הלעת
תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו םישמחב סוסו ףסכ
האמו " ) א םיכלמ ' י ' טכ ' ( ףנכ שש ףנכ שש ןילפתה דוס אוהו , דוס יכ
ףנכ שש לע ףנכ שש אוה םיפנכ שש םיפנכ שש , ו םהו ' ו ' לכהו
שאר , ל שי תוסכה תופנכ עבראלו " ןיטוח ב . נכ לכ יכ עדו " ף
ומדק אוה " צע אוה ן " ם , ומדק והז " וימד ן " לימה ן " םג רשא ה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ע
תואל איה . ןכ לעו שארה תומדכ םינפל םיפנכ , בלה לע םיפנכו
םידיה תומדכ , הלימה תומדכ םילגרל םיפנכו , דוסב " עגתו
וילגרל " ) דל תומש ' הכ ' ( ןיינעכ " םימד ןתח יכ " " תולומל " ) םש .(
תואיצמה תודוסו הרות ירתס ןיבתש ךירצ ךכ . שארב תוא הנהו
הבכרמל , תישארבל דיב תואו , תוירעל הלימב תואו . הלימהו
כ השלש תללו , עו " השלשל תוירעב ןישרוד ןיא כ , חותפ תיבהו .
םינשב תישארב השעמב ןישרוד ןיא ןכ לעו םינש תללוכ דיהו ,
חותפ תיבהו . עו דחא ללוכ שארהו " הבכרמב ןישרוד ןיא כ
דיחיב , חותפ תיבהו . ול ןירסומ ותעדמ ןיבמו םכח היה םא אלא
םלבקמ םינוילעה ןמ רמולכ םיקרפ ישאר , ב םא יכ רהטיל א
ותוא ןיעייסמ . השלש ללוכה ןותחתה םדא הלימה דוסו , לכשומ
הליחת , עצמאב ליכשמ , ףוסב לכשו . םדא דיב לעופה בלה דוסו
ףוסו עצמאו הליחת לכשו ליכשמ םינש ללוכה יעצמאה . דוסו
הרומהו דוחייה ללוכה ןוילעה םדא םינפה תנווכ הרומה שארה
הז ןבהו ידימת יחצנ לכש וילע .

הנה הלא םע הלא רושקו הבכרמב םיבר םירבד דוע ךל ואובי
הלא םע הלאו , הלאמ הלאו הלאמ הלא ןיבתו , הלא ןיא םאש
הלא ןיא הלא ןיא םאו הלא ןיא . ךלו דאמ דאמ דוע הז ןבהו
רוקחו " הריצי רפס " הלא לכ ךל הלגי אוהו , תירחא המ עדתו
הלא . אלב םיפנכ שש ןהו םיפנכ עברא ןה תילטה יפנכ םנמא
קפס . ש הנמת םאש " יפנכ ש " עברא םיפנכ רפסמב אצמת ם
םימעפ ) םיפנכ X עברא = םיפנכ שש .( תווצק שש ןהל תועונתה דוס ןכו
תוריפס רשע ירה תוחור עברא ןהלו םלועה לכב . תיציצ ןכו
טמיגב ףנכ ' יתש " ברא ירה םיתש ףנכ תיציצ םגו ם " ופנכ ע " ת
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אע
תוסכ " ך . לאינד רפסב לוקש םדוס הנהו " חמה ירשא עיגיו הכ
השמחו םישלש תואמ שלש ףלא םימיל " ) בי לאינד ' בי ' .( לכו
לט " ולג איה ת " לאג הז רפסמו ת " ה .

לדה ךילעמ ריסת זאו ורתסנ עדתש ךירצ ןכ לעו " תוחוכ ת
הבר הליג לגתו תולגה תובייחמה . אטחה םרוג אוה טוח לכו
יחה חכה לע הרוש ויז אוה םאו . ל דוסהו " ןהילעש ןיטוח ב
דה הרוש םיתמל ער םייחל בוט םאו ןוימ , לכל בוט ןוימדה יכ
יח . ה ןיטוחה לע הנהו ' כ םלוכ םהש םירשק ' םלוכו םירשק
לב םייושע " ןיטוח ב . ד ןילפתה םדוסש םיליתפה הנהו ' .
םיזומר םהו ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי הלאה תודוסהו
ךתא . ט םנמאו " פ ט " םיתש םיתש םע ת , ט " פ םיתש ט " םיתש ת
גי הז וג אוהש םיפנכ לעב עשילא ךל די " דקה ף " ש , ט " ת פ " פ ,
וג ארקנו " קנ ף " וג י " קנ ף " י , המ עשילאכ יקנ ףוג ול ןיאש ימו
ט ויליפת " פ ט " פדג םדוס ת " קירפא י " י . ןבה ןיבהל הצרת םא ,
ואל םאו " והפדרו םולש שקב בוט השעו ערמ רוס " ) דל םילהת '
וט ' .(

לפתה דוס ריכה םיפנכ לעב עשילא יכ עדו הניכשה יפנכ דוסו ןי
וילפת ובשו שמשה תדובע ןמ חרבו דמשה תעשב סנ ול השענו
פנכ תרוצב " נוי י " בט תרוצ איהש ה " יק ע " אר דוסב ם " ל ) ףלא
םישלשו םיתאמ ( שודק שודק שודק ללוכה . ובשחב ריכה הזו " ן
שה " התבש ם " ש ו " הב ת " ו . תושעל הבושת לעב לכל יואר ןכו
יגמ טלמיו אוהה חכה ריכיש דע תובשה ריכיו תמאב םנה
שדוקה שדקיו םהיניב לידביו שדוקהו לוחהו תבשהו תורוצהו
לוחב הכאלמ השעיו . שלשה תותכה ןמ ןייעמה התא היהת םאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בע
שודק תונועה , שודק הנעתו שודק ךוארקיו שודק היהת הנה .
הסחת ויפנכ תחתו ןוילע רתסב בשוי התא זאו . ט ךריכהבו " ט
יתש " בא ריכת ם " יתש ן " ממש ה םלועה תתשוה הנ , ךריכהבו
םיתפש ןיב דוסו הנוי יפנכ ריכת םיתש תפ , תהו " ןורסחל שגד ו
ת " עב הזב זומרה ןמ רתוי הזמ ןיבת םינפלו תינש ו " ה .

י דוס ' ש " אותה ם " ר

כ קרפמ ' מו " נו ט ' נו " נו א " נו ב " נו ג " נו ד " נו ה " ו
נו " נו ז " נו ח " י םהש ט " ןושארה קלחב םיקרפ ב .
י קרפמו " כו ח " מו ו " ינשה קלחב ז . נ קרפמו " נו א " נו ג " קלחב ד
ישילשה .


םידיחיל יואר אוה דבכנה דוסה הז יכ . לבא
דיעהו ךירצש המ לכ ברה וב רמאש ינפמ
ורפסמ םיבר םיקרפב וילע , ינפמ םג ינא וב ךיראא אל ןכ לע
ש דוס םע והללכאש ךירצש " צעה ם " הז רחא אבה ם . לבא
אוהו ןיינע תצק וב רמוא , םצע יתלב ראותהש עדונ הזש
ברה רכזש ומכ ראותמה . ורמוא םנמאו , ש שוריפ היהי וא " ם ,
ש ונירמוא ןיינעש הזב ונל הליג " רופמה ם " שוריפ אלא וניא ש
ש " ם . דוסב ונל ראיב ךכו " היהא רשא היהא " לע הרוהש
עדונ
קפס ןיא
ראותה םש ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גע
ושוריפ , אצמנה אוה רשא אצמנה אוהש , בייוחמה רמולכ
תפומב ראבתהש ומכ תואיצמה . איה היוה בויח ןיינע לבא
הלעתי םשה לצא תבייוחמ ונלצא , יוחמו םלועה לצא תבי , רחא
תי םשה אצמהב ואצמה ,' ותואיצמ יפל םלועב תירשפאו . עודיו
תי םשה תואיצמ בושחת ןכ םאש ' םלועה לכמ לדבנ טשפומ
לכש וא שפנ הרוצ וא רמוח תלוז אצמנ לכמ יקנו ולוכ , אלש
תי ול תויהל ןכתי ' יירקמ אלו יימצע אל םלועב םש םוש .
ומ אוהש ראות ארקנה אוה יירקמהו כע הבכרה לע הר " פ , וא
אצמנה םצע לע ףסונ תומלש לע הרוי , תלילש לע הרומ וא
ונממ ןורסח , הלועפ סחי לע הרומ וא , יסחימ דחא לע וא
םיעודיה העשתה םירקמה . םה רשא , תומכ * תוכיא *
ףרטצמ * יתמ * הנא * בצמ * ןיינק * לעופ * לעפתמ .
םיבר םירחא םירפסבו ןויגהה רפסב ושרפתנ רבכו . םשה םנמא
ראותמה םצע לע הרומ אוה יימצעה , יתלב וא בכרומ היהי
בכרומ , רבדמ יח ךרמאכ , םשה הזב ארקנה רבדהש הרומ הזש
רובידמו תויחמ בכרומ אוה . דחייתנ אל תויחבו , רובידבו
ונימב דחייתנ , ונימ תלוז ןימ לכמ הז םשב לדבנו . ןכ םג הזו
בויח ראות ארקי , חוימ םש וילע הרוה לבא בכרומ יתלב ד .
עאו " רחא םשמ רזגנ םש אוהש פ , רזגנש םדא םש אוהו
המדאמ . רמאנ דוסה הז לעו " המדא םיאיבנה דיבו " ) בי עשוה '
אי ' .( דאה אוה ךפוהמו " ם . דוסו " דיבו " , הרומה שדוקה םש
וילע והי " א . יאיבנה םש דוסו " ימכח ם " סכ םהו ם " ובכה א " ד
הכ דוס אוהו " ודג ן " ל , םיאיבנה םע רבדמה דאה תרוצב " ם
יבנה " א . ונרמאש הז יפל ךל עדת ןכ םאו , וננמאהש יפלו
האורב הרותהש , יפלא םלועל המדק םאו " נש ם " נפלמ ה " י
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דע
אה " ש , ןכ םג תוארבנ תויתואהו , כעש " לע תורוהל ןכתי אל פ
תואורב תויתואב םשה םצע , ומכ ותואיצמ בויח לע ורוי לבא
עמשתש .
י דוס " א ש " צעה ם " ם

עדונ ס קרפמ ' סו " סו א " סו ב " ןושארה קלחב ג .


דוסה הזב ךיראהל ךירצ יתייהש הסוכמה אלפומה
הז ונרוד ימכחמ , דוסב הזב ךיראהל יתכרצנ אל
םה דחא ללכב םהינש יכ ראותה םש . חוקפל ךירצ התא ןכ לעו
תמאב רמול לכות וילע יכ וירבד תא ןיבהלו תוארל ךלכש יניע
יב ףרוצמה םשה יצח ללוכ ומשש ימ ירבדמ עדונש המ " ב
םייפנכ שש םהל רשא שדוק יפוריצ , םינתונה םהו תורוצ
ללכל , םירצי ינש לעב אוה ןכ לע רשא ןושארה רמוחב .
דחוימה םש לע הרוי בכרומהו , תואיצמ לע םידיעמ םינשה יכ
דחאה . וילע רמאל וב ראפתת הז ךתעדבו " םימשה וחתפנ
םיהלא תוארמ האראו " ) א לאקזחי ' א ' .( יהלא יכ " עא ם " אוהש פ
ללוכ אוהו םיבר תוחוכ לע הרומ ראות , יונכ אוה יכ לידבמ
הנוכה , י אוה הנה " למ ה " וי אוהו א " ה ד " א . מ ודוסי דועו " ח
לו " ב , ולחב והארת םאו " חכ ןיבת ם " כב ו " ל , םש יכ ןיבת םגו
ינפמ
םצעה םש ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הע
כ " כ אוה ו " ו ף " כ הלגנו ו " פ ורתסנו ו " ו . םצעה םשש ינפמו
םש תוהמ עידוהל ונכרצוה םצעה תואיצמ בויח תתימא לע הרוי
הליחת םצעה . ללוכ ןושל לכ יכ רמאנו םיניינע השלש
םיחרכומ . םיניינע השלש בשחנה יפל ללוכ ןמזהש ומכ יכ , דחא
הוהה אוהו ידימת לעופב אצמנ , אוהו הבשחמב אצמנ דחאו
היה רבכש , היהי רשא אוהו חכב אצמנ דחאו . ןושלה ןכ , דחא
לכ יפל ותתימאו ותוהמ הרוי םשה רשא רבד םצע םש ונממ
כ םג תומש יקלחל הז קלחיו ןושלו ןושל ן , הרוי ונממש ינפמ
םצע לע , הרקמ לע הרוי ונממו . אצמנה לכב ןיאו , וא םצע אלא
הרקמ . ןיינע רשוקו רחא לע רשקנ רבד רשק םש ונממ דחאו
םיניינעה ןמ ןיינע תנבה וא דחא תואיצמ , לע הז הרויו
הרישקה . ןלוכ תונושללו םצעל רשפא יא הרקמ אוה םאו
וידעלב . ומ רבד תלועפ םש ונממ דחאו תולעפהה ןמז לע הר
זמרנה . ךרוצ ונל ןיאו םיקדקדמה והוראב רבכ ולוכ הזו
הפ וריכזהל , שרופמה םש חרכה רובעב אלא .

אלא הלועפה ןיינעב אלו רשקה ןיינעב רבדא אל ןכ לעו
תי םשה תומדק לע הרומש יחרכהה ' ותוחצנ לעו ותתימא לעו ,
םשה ףוריצ אוהו . ירא םדוס םשה םימעפ שלש יכ " הו ה או
ובגה " ע אוהו ר " ע ב " ע ב " ב , וגלג םהמ דחא לכו " וילעו ל
לשנ " ושל ם " דקה ן " ש ) 1215 215 + ףלא = 216 ( ר " גשה לע ל " שה ת " ם
נינמו " ו ) נכ " ל .( והצרי זאו והנוק לא םדאה ברקי ונממ יכ
ץימא קשחב והקשחיו . הנשב םימעפ שלש ודוס ןושארה םשהו
ע םילוע הנשב ןובשח רמולכ " ב ) הנשב = 357 לופכ 3 = 1071 = 72 .( גו '
ע םימעפ " ארי ןילוע ב " םימעפ שלש רמא ןכ לעו ה " הארי "
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
וע
) הדיקעב ( " הארי הוהי רהב " יר אוהו " ו . םימעפ שלש םנמאו
שה " שה ןובשח רמולכ ם " ם ) םשה = 345 לופכ 3 = 1035 = 36 ( ל ןילוע " ו ,
וו ' ל םימעפ " ארי םילוע ו " ה . רמא ןכ לעו " ול הארי םיהלא
ינב הלועל השה ." לכל עדונ הנהו יהלא יכ הלבק לעב " אוה ם
ראות םש , דמ אוה ןייד אוה ןכ לעו " ידה ת " שה דוס אוהו ן " ה
לועל " נב ה " י . לועל םנמאו " ולעה ה " ל , יא תובית ישארו " ל
לה " ב ) הלעמל קוספה לש ( וה אוה רשא יחצנה " יהו ה " יהיו ה " ה .
חאנ " בסב ז " ינרקב ך " ו לוגלגב " גלג י " גלגבש ל " תרוצב ל
זחאנה רבדה תרוצבו ךבסה ןובשחב ןיינמ וילע הלתנו קבדנה
ןיינמב ןובשחו . י דוס לא ךוררועי םכפהב תובית יפוסו " ה ה " ו
ה " ה . היוה ןיב שרפה ןיא יכ האיצמה לכ ריכת היוהה ןמ הנהו
האיצמ ןיבו , יוצמ אוה האיצמ ול שיש לכו . םלוע וילע דיעיו
יוצמ , היוה בויח לכו בויח היוה לכו , םלוע לכו םלוע יוצמ לכו
צמ יו . ַ ה לוגלג ןכ לעו ְ ס ָ פ התעדל םשה תעידי לא ךלכש ךירדי ר
יתעד ךעידומה תעדה ץע ךותמ תיחצנ העדב התתימא לע , אוהו
הלבק לעב ליכשמ לכל יתעידי עידומה תמאב .

י םיניינעב ףרוצמה ןושארה םשה והזו " וכרדמ עדונש ומכ ב
אוה ןכ יכ עבורמ ארקנו . דיגאש ומכ דחא דצמ אוה שלושמו .
מא ו אוה ופוריצ יפכ םשה הז םנ " ןתרוצ וזו תומש ו :

הוהי וההי ההוי יהוה היוה ויהה
היהו יההו ההיו והיה הויה יוהה

ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זע
תומש םדאה תרוצ הנה , הלבקה תתימא יפל הלוכ , דוס יכ
ומש " ת ש ' יו מ ' תערג ו ' םג ת ' תפסו , ש ' םינ מ ' ארק ו ' דחא
ת ' םוגר . תובית יפוסמו תובית ישארמ םדאה תומש . הזו םשה
כ יפכ שלושמו עבורמ אוהו ללכב ויצחב ויצח " כ םימעפ ו " ו ,
שלשמ ועדויהו " לכ והאצמיו ו " רפמ ו " ש . דאה םנמא " ם
שרפמ " רוצ יפל ו " מלש ה " תכנו ה " ר , רכנו בייוח וכפהמהו " ת
כ " שרפמ ל " מלשש ו " הז תלוז אל ודמלל ןתינ ו , בבוסמ ותודעו
םימעפ שלש , תשרפב אב רשאכ םימעפ שלש דעל ונל אוהו
םשמו וירוב לע ועדויהו וליכשמה היה אוהש השמ ךליו
ודוס לא ררועתת . יזאה דוסבו " ל ו " ניזאה תשרפבש ך " ןיבת ו
חל ויצחו ותיעיבר " ש . ןירסומ ןיאו שחלב וריכזהל ךירצ ןכ לע
וירפב שחלמ אוה םג יכ שחל ןובנ אוהש ימל אלא ותוא . ךירצו
וניינע עמושה וב העטי אלש םלש רויצ םגו לכש , ועדויהו
ונוק םע םלש ורצי וב ריהזו . י םנמאו " לע דיעמ רייוצמה ה
ףוגב חכ אלו ףוג וניא אוהש וב ארקנה , ויצח ךל יתרמאש והזו
ויצחל ןד .

דלא ןיינע אוהש תופוקתה דוס יכ עדת הנהו " הלב א " ויג ו " א
זיד " תונועגש םהש םיבשוח ונייה םדוס ונלבק ונחנאש ילול ו ,
ל םישקבמ ונייהש ינפמ םיאצומ ונייה אלו ונל ןבומ ןיינע םה
ותוא . וניאש רחא ליעומ וניא יכ תמאב רמאנש יואר היה זאו
ןיינע הרומ , וניאש םש לכש תמא תלבק ןכ םג ונלבק רבכש
םולכ ןניא ונל םיעידומה םינפה ןמ םינפ םושב ןבומ ןיינע הרומ
ונלצא . דלא הנהו הנהו " הלב א " ויג ו " זיד א " ןבומ רבד ורוי ו
דאמ , הלבקב עודי םפוריצ םגו דבל תובית ישאר םה לבא . הזו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חע
א םפוריצ דוס " ד ל " והא ל " יגא ב " ויז ד " ו ) ןייע " זונג ןדע רצוא " מע ' 230 (
הו ' ןועה תא ונל רפכי . א םכרד לבא ' ב ' ג ' ד ' ישאר העברא םה
םינש . הנשה ישאר םה העברא דוסהו , המשנ ישאר העברא ןכו
הנשה ישאר העבראמ . דוסב הז ןבהו דוס אוהש רוביעה
ר הלילח רזוחה תואיצמה לע דיעמה עובירה " רזוחה לגלג ל
םדקו רוחא הלילח . םשה תעידיבו רוביעה דוסב בותכ ןכ יכ
ע ודוסש המכחה לגלג רזוח וב יכ הלילח רזוח לגלגה הזה " ח ,
יע " ח ן " לת לוגלג ת " גלג י " ל ל " עד םהמש ב " אובנ ת " ה . םהו
לצ םיללוכ " ומדו ם " ינ םהילע רשא ת רותה הנת " קלח םהו ה " י
נובתה " ה . עד יכ " מכחה ת " אובנ ה " ה , האובנה תעד רשאכ
המכח . מכחה םג " ניבהו ה " טמיגב םיווש ה ' מחה םדוסו " ה
נבלהו " ה , לכה הרומ רייוצמה םשה הזו . תויתואה םנמאו
א רחא תורכזנה םהה תוינשה ' ב ' ג ' ד ' ילל " יל םניינעו י " יל ל " ל
וי " וי ם " יבר םהו ם " לכה ךלוה ןכו ם . ד םדוס תישילשהו ' ה ' ו ' ז '
ב וירחא אבה היהיו עבורמ לוגלג לכב םהמ דחא ךילשמו ' ג ' ד ' ה '
ףוס דע ןכו . א םדוס תויעיברהו " א ו " ףוס דע ןכו ו , ב לבא ' ג ' ד ' ה '
עובשה לש םימיה ינמיס םה . א םנמא " א ו " תועשה ינמיס םה ו
םייצח ינשו םישאר ינש תורומה תומלשה , םויה שאר רמולכ
הלילה שארו , א ירה הלילה יצחו םויה יצח ןכו " ו א " ו . לכו
גזא דוסב הלילח תורזוח תופוקתה " טאו י " לש תופוקת םהו ד
םינש םיתש םיתש ) ןייע " זונג ןדע רצוא " מע ' 230 .( א ןסינב ןכלהמו " ו ,
א זומתב ןכלהמו " ז , ג ירשתב ןכלהמו " ט , י תבטב ןכלהמו " ד ,
יוניש ילב םלועל ןכו . ובשה הז ךרד לעו " זוחה ע " ר ללח " לע ה
ובשח יפ " יאה ן " ובשחב עבקוה רשא ש " דש ן " י , מא דוסב " ש
שאו " ש תבכרהב ם " שב ם " שעמ אוהש הזב הז ם " בכרמ ה " ה ,
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טע
וגרפ ונל והועידוהש " למשחו ד " ה , משחה יכ " וגרפהו ל " וללכ ד
ימש " ראו ם " ץ . ר דוס ךא " ידצ אוה ד " אוהו עודי ראשנהו ק
עיד " דיה אוהו ה " ע , םלוע דוסי קידצ ןכ םא הנהו . יכ עד םנמאו
ילל הז ףוריצב תולילה ןה תופוקתה לכ ינמז תרזח " ילל י " י ,
ליל דימת ןסינ תפוקת יכרד " ליל י " י , דימת זומת תופוקת יכרד
ליל " ילי י " ל , ילי דימת ירשת תפוקת יכרד " ילי ל " ל , יכרד
ילי תבט תפוקת " ליל ל " י .

ע ךל שי םא האור התא הנה ' לו םדא יני ' רו ךאלמ ב ' םיהלא חו
רע ךניאו " ףוריצ יכרד ישיחכמ לש םחרכ לעב םתשלשב ל
תויתואה , םה םלוכ םיבכוכהו חריהו שמשהו םילגלגה יכ
הרותה ילגלג ןובשח יפ לע םיעעונתמ , תויתואהש ךרדב רמולכ
םהינמיסב הפ ונל תועידומ . עברא תב איהש הבית לכ יכ הזו
תויתוא , כ הנוב איה וזל וז תומוד יתלב היתויתוא םא " ב ד םית ,
י הנוב איה תומוד םיתשה םאו " םיתב ב . דיב ןמיסה הז היהיו " ך
ןהמ םיתש הב תולפכנו תחא םעפ תווש היתויתואש הביתהש
ףוריצה יצח תדספמ איה , יצח דוע תדספמ הזמ רתוי םאו
ףוריצה . ל ןכ לע " י ל " ו םא יכ םינוב םניא י ' עא םיתב " ןהש פ
ד ' תויתוא . ופוקתה יפל םונפריצ רבכש תמאבו ד ת ' םימעפ
ל הרוצב " י ל " ןסינל י , ל " י י " זומתל ל , י " ל י " ירשתל ל , י " ל ל " י
תבטל . הלילח ןירזוחו דימת ןתעברא ומלשנ ףוריצה הזב הנהו
דע ימלועל לוגלגה הזב . ןסינ ינמיס יכ םהב האור התא רבכו
ירשתמ ךפה , וימי ומדק ירשתלו וימיל ויתוליל ומדק ןסינל יכ
ויתולילל . זומת ינמיסו תבט ינמיסמ ךפה , ופוסו ושאר זומת יכ
םימי וכותו תוליל , תוליל וכותו םימי ופוסו ושאר תבטו . םנמאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
פ
ילי םה ולאו םיפוריצ ינש דוע םהמ ורסח " ליל ל " םינשה ולאו י
אצמנ לכל לעופה לא חכמ האיציה םתתמאב עידוהל וראשנ םה
תומואה לכ ןיבו וניניב האירבה תרוצב . יכ םירמוא ונחנאש
ה ל והזו םויל םדוק הליל " ל י " י , םויה יכ םירמוא תומואהו
י הזו הלילל םדוק " י ל " ל . ימי ךלהמ תרוצ תמאב אוה ךכו
דימת עובשה . הרמא הרותהו " םוי רואל םיהלא ארקיו
הליל ארק ךשחלו " , הירבדב הלילל םויה המידקה הנה . רחאו
ךפהל הרמא ןכ " רקב יהיו ברע יהיו " , הלילה המידקה הנה
םויל הירבדב . יכ םהיניב שרפה ןיאש ללכב העידוה ןכ רחאו
הלילהו םויה םג םויהו הלילה , לדבה ןיאו דחא םוי לכה
םהיניב . ץראו םימש תאירבב אב םהב אצויכו " םימשה תא
ץראה תאו " , דועו " ץרא םימשו " , רמאנ דועו " ינא ארוק
ודחי ודמעי םהילא " ) חמ היעשי ' גי ' .( לכה יכ הלוכ יתנווכ ןבהו
םינש םג דחא .

םלוכו ודבל דחוימה אוה םצעה םש יכ עדת המדקהה תאז רחאו
חא ויתויתוא םישרופמ " חא ד " וי ד " ה ד " ו א " ה ו " א , הזב אצמת
תואלפנ םשה . האה דוסהו " יא ב " יאה ב " הא ב " הא אוה יכ ב " ב
ביא " יא םגו ה " בהא ב " ה , ד קולחב ' בל " ז ב " א ה ' ז " א ה ' וה " א
יד " וה ו " א . ו ןמ השעו " ז ד " א ג דו ןמ ו " וז ו " ויצחו דוסה ריכתו ג
חי ויצחב " חי ד " ד , יחי יכ " וה ד " וי הלגנב א " ה ד " א , ח רתסנב " י ,
וה ירה " יחי א " ד , בלב אוה חכ " י , ד " לט ם " ד םג ה " לד ם " אוהו י
לי " ד ד " ם . הלג הלגנה " לגנ היהיו והלפכ ו " םע והלפכת םאו ה
כ אוהו ותלוז " ס ו " הסכ ה " ו . ז ודבל והבשח ' אצמתו םימעפ
קעי " ח והבשח ב ' חצי אצמתו " ק . ח דוסהו ' זו ' זח " ניכשה ו " ה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אפ
הניכשה וזח םהינשו . דוע םבשח םהרבא היאו רמאת םאו
ט םאצמתו ' וד םהילע ףסונו " תבכרמל יעיבר לגר אוהש ד
תובאה . וד אוה יעיברה םא םנמאו " גבא ירה ד " עברא םהש ד
העברא םימעפ רשע וא הרשע םימעפ . ס הנה יכ דוסה ןכו " ה
ד םימעפ ' ס םה " ר , ךינמיסו " רסחי לא רהסה ןגא ךררש
גזמה " ) ז םירישה ריש ' ג ' .( י םאו " ס ח " ה ר " ה ס " והשרדו והסרס ר ,
רהסה רסחי לא גזמה ןגא ךררש . ד דוע רמאת ןכו ' ס םימעפ " ר
לא םדוס " יב ף " מיג ת " לד ל " ת , דא םדוס לבא " ס ם " ר . עדת ןכו
ד יכ ' ס םימעפ " יזרג אוה ה " ם , ב לבא ' לכ םימעפ " ה ו ביע או " ל
כ אוהש " ו ף " ו , נש וב וללכנו " ומשה י " ת ) 1111 , 111 + ףלא = 112 .( םאו
יב דוס ןיבת " ושמשה ן " נשב לודג דוס אצמת ת " ומשה י " ת , יכ
שמתשי " הב ו " ומשנה ן " יבש ת , היתש וקקחנ יכ " משב ן " תי ו ' .
םהב ונתשיש תוחוכ םהל שיו , ביע דוס ןכ לע " נ ל " נ ו " ו
ונתומדכ ונמלצב , עש םוי םוי םהו יעוש " ומשנ ןהש ם " ת , ד " ם
ומשו " ת , ש " ומדו ם " ת . יכ תואלפנה תודוסה הלאב לכתשהו
ומש ןיבת םהמ " צעה ת " צע רמולכ ם " ומשה ם " ת , יכ עדתו
פס לע םיקוקח םלוכ " רות ר " וה רשא ה " תלהת א " והו ך " א
יהלא " יב קפס אלב אוהו ך " יד ת " ש ן " לעמ ל " והו ה " מושב א " ע
לפת " ה . ש ךיא ךעידוי אוה הנהו " צעה ם מ " כשומ י " ש םג ל " ם
כשומה " מצע ל " י , ש יכ ונממ ןיבתו " צעה ם " לכ ם " כש ו " ומכ ל
ש יכ ןיבתש " כשה ם " לכ ל " צע ו " ם . צע ןכ לעו " כשה ם " ל
כשומ " צע םגו ל " כשומה ם " כש ל " ל . כש יכ עדתו " יכשמ ל " ל
כ " לועה ל " ם , כשה יכ " יכשמ ל " ימלוע ל " יכשמ אוהו ם " ל
לוע " ילכשה ם " ם . יכשמ דוסהו " וא ל " שובל ר " ו יכשמה אוהו " ל
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בפ
כשה " עופה ל " יכשמ ותגרדמבש ל " ארשי ל " פס חכמ לכהו ל " ר
רות " והעדו ה .

ךל תולגל ךרטצא אל םהמ דחא התא םאש יתעדי אנ הנה התעו
הזמ רתוי , ביתכ ןכ יכ " קידצל עדוה דוע םכחיו םכחל ןת
חקל ףסויו " ) ט ילשמ ' ט ' .( מ ןב םש ךל בותכל הצור ינאש אלא " ב
שודק אוהש תויתוא וכו שדוקמו ' . והו " ז א " וה ה " א , ו " וו ו " ו
ו " ו , והו " וה א " א . בדש ךרבתי ךינמיסו " ה ) אוה ךירב השדקד המש (
ו ' ו חבתשי ' ו ראפתי ' ו םמורתי ' ו אשנתי ' ו רדהתי ' ו הלעתי ' ללהתי
בדש " ה .

תיגבא " ץ רק " טש ע " ן גנ " כי ד " ש
טב " תצ ר " ג קח " נט ב " ע גי " זפ ל " ק
יצוקש " ת

נקא ויתובית ישאר " יח ב " ש – א ' ק ת ' נ יתש ' ב יתת ' ןנע .
עקת ויתובית יפוס " נש ג " ץ – ת ' ק תח ' ע ותש ' ג ןנ ' לוד .
יש " צנ ש " ח , שח יב יכ " מש עדי יכ והבגשא והטלפאו ק " י .
וי ףג לז טק בנ ץט רת יג דכ שר עט יב גת ויתובית יכות םנמא
ץק .

זומרל יואר היהש הממ רתוי םשה הז תביתכ הרוה רבכ הנה
בתכב ונממ . ו םנמא " אשת ךדבל תצלו ךל תמכח תמכח םא "
) ט ילשמ ' בי ' .( דוס רפס םושב בתוכ היה םכח םדא םאש עדוי ינאו
א ' ח ' ח ' ל ' ו ' ל ' ת ' םלועבש םדא םושל הלבק ונממ רסומ היה אלו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גפ
םיעדוי ויה אל איהה הביתה לע ןיצבקתמ ץראה ימכח לכ ויהו
התתמא . רמול יואר היהש קפס ןיא הריכמ םהמ דחא היה םאו
וב הקרזנ שדוקה חור , םלענ רבד דיגהל האובנ ךרד תצק איהש
רתסנו , הב םיראפתמ םיאיבנהש תודיתעה תדגהל הז המודו .
ישאר ךרד וז ונלצאו " אובנ ת " אירב ונל הרותש ה " ונאה ת " ש
אישנ לע דיעתו " רובה ת " ארי לעו א " טשה ת " ן , דאמ הז עדו
דאמ .

ינפמ עודיה ישילשה םשה בותכאש דוע ראשנ הנהו תואלפנ וב שיש
םיעד םימת . הרושכ הלחת ונבתכאו םיקרפ ישארב ןכ םג ונזמראו ,
ינשה םשב יתישעש המ לע תפסות היהי הזו . ןמ אצוי הזש ינפמ
כ םדוסש םיקוספ השלשה " שה ל " רופמה ם " רפמה ש " כשומה ש " ל
רופמה " כשהמ ש " ל . תסנ ינשה םשה לבא " כש לע הרומ אוהו ר " ל
נש " תישארבמ אצוי אוה יכ י יעמו " ע ד " ודע ל " נש תואיצמ ת " י
ירצי " ריצמ ם " נשה י " נש ה " נש ה " ה , כיה דוסב " משה ל " רשא ש
ששה ודיב " ימי ה " ששה םהש ם " ילכ ה " רת הנה יכ ם " ימי י " רת ם " י
לכ " םי . אר אוה ישילשה םשה ךא " ואבצ ש " שרק ודוסו ת " וחכו ת
ש " ינש ש " ם , ש אוה הנהו " ע ר " משנה ל " ש אוה םגו ה " ע ר " כ ל " ל
כש " ומכ ל ש ש אוה " ע ר " כש ל " דאה ל " אצויה שרופמה םש וחכו ם
הלא םיקוספ השלשמ :

עסיו כאלמ הלאה
ההמי פלכל חמינ
שיהנ ולאר מכלי
ירחא יומה מעעס
עהדו פמננ מהינ
מעיו חאמד מהיר
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דפ

לילה הכלה האלז
קרבז הולא הליל
אראת שכוי נוהח
יהענ לויה ישרא
מחנה ובינ צרימ
נהמ ח בינמ ויבא

מטיו תאהש עודי
מיהל לויו והיכ
התאה רבמי דקחו
זעמי הלכה הליל
משיו יהתא רחלמ
יוהב ועקב םימה

דוסב הפ םירייוצמה הלאה תויתואה תואילפב ןייעמה התא עד
םישדוקמהו םישודקה םהה םיקוספ השלשה , לע םידיעמה
ותוהמ תתימא לעו תואיצמה תרוצ , הליחת תעדל ךירצ התאש
ה אוה רשאכ תוארקמה ןמ ןבומה ןיינע , ונממ עדת הז רחאו
ךב אצויכל קיפסיש המ םיקרפ ישארבו םיזמרב .

הרומש אוה הבשחמ תליחתב ונממ ןבומה ןיינעה יכ עדת הנהו
העונתהמ ךפהל עוסנל לחהש םיהלאה ךאלמ תואיצמ לע
הנושארה . תכלל רזח לארשי הנחמ ינפל ךלוה ותויה רחאו
רוחאל . ניבת הזו ןמ וה " ינתרצ םדקו רוחא " , וכרד הז יכ ,
םעפ םהירחאמ אצמיו םעפ םהינפל אצמי , ךפהל ןכו . דוע ןכו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הפ
ןנעה דומע ומשו ול ינש רבד ותעיסנ רחא עסנ , רחא ךשמנו
רכזנה ךאלמה , ןושארה בותכה הרומ הז . הרומ ינשה םנמאו
םדוסו םהש םירצמו לארשי םמשש תונחמה יתש ןיב אב אוהש
עודי . םנמאו לבא םיתנב םילידבמ םירבד םה ךשחהו ןנעה
עודי הזו שאה אוה ךשחה , דובכה אסכ תחתש גלש ודוסו . םאו
ונל םיריאמה ןנעו שא דומעל הווש אוה דוסב הליחת " הוהיו
דומעב הלילו ךרדה םתחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלה
הלילו םמוי תכלל םהל ריאהל שא " ) גי תומש ' אכ ' .( ןכו " אל
שימי " וכו ' . ךישחה ןאכו ריאה םשו , סולקנוא םוגרתכ " הזל
הז לא הז ברק אלו איליל לכ רהנ הזלו אלבקו אננע " , הז ןבהו
הז לא הז ארקו דוסב . הרומ הז הבירקה וענמ םילידבמהו
ינשה בותכה . חכב םי לע די תייטנ הרומ ישילשה םנמאו ,
םיה איצממ חורב םיל ןוילעה חכה תגהנהו , םימה ועקבנו .
אשנהו ורבע לארשי הנהש הזמ ןבומ ר " םיה ךותב השביב
םנימימ המוח םהל םימהו םלאמשמו " ) די תומש ' טכ ' .( לבא
םשב ונימאה אל רשא ףוס םיב ועבט םירצמ , ואר לארשיו
" ודבע השמבו הוהיב ונימאיו " ) אל םש ' .( ךל יתיליג רבכ הנה
רתסנה לא ררועתת ונממש רבוס ינאו הלגנה , ךל אה ואל םאו
םיזמר וילע .

ג ןמ ץוח תויתואה לכ וב שי םשה הז יכ עד ' השלש ויתחת ואבו
םיקוספ . יי דוסהו " מוש הז יכ תמאבו י " לפת ע " ה , ש אוהו " ם
ולעפה " ת , שה אוהו " נשמה ם " כ ה " יעבטה ל " ם , ש אוהו " ם
עופה " משנה ל " מימשה םג ה " משה ומעו ה " עופ ש " מימה ל " ה
ילעופ ובו " ישמשה ם " םלוכ ם . ולעפ לע דע אוהו " שה ת " םגו ם
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
ופ
ולעפ לע דיעמ ןכ " שמ ת " ה , יממ אוהו " ולשה ר " ש ש " ל
יפוקה " ת ] ש " ל [ ימוקמה " ש רמולכ ת " פוקת ם " לע הרומ ה
ולעמ " יקרה ת " ע , מוק שוריפ " פרעה ת " ל . יכ תמאב ונממ עדתו
ויצב " צויה ר " רוצהו ר " שדחתנ ה " דקנה ה " ויצב רמולכ ה " ר
ור " דקה ח " ש , רוצה יכ " ושדח ה " ציב ה " צויה םשו ר " ה ר רוצ " ה
דש " י , ויצ םש לבא " וציה ר " ורטטמ ר " ן . םיקוספ השלש יכ עדו
םירומ םירבדמ השלש םהו לגלגה תילכת םהו תירחאב שי
השלש . רקמ םנמא " רישע א " ורפ אוה י " שה ש " רופמה ם " ש
ימחרב " רשמה ם " ימ ף " ורב ם " ח , םימב חור . תעדל הצרת םאו
רקת ויתודוס " כרד א " ירודכ ו " רפב ת " רטעה אצמתו ט " ה
דכב ו " ודק ר " יירודכ הנארקתו ש " דערב ת " ה , כרדב ריכתו " ו
ידרפה " תואלפנ ת . וב יתזמרש המ ךל קיפסיש יואר רבכו , הנה
ךל עד התאו הנעמש איה ןכ הונרקח תאז .

י דוס " ב וביד " ירבחו ר " ו

כ קרפמ " מו ג " סו ה " סו ג " סו ד " סו ה " קלחב ו
ןושארה . ה קרפמו ' יו " קרפמו האובנה ןיינעמו ב
מ " ב ח ינשה קלח . ז קרפמו ' ח ןיינעב הבכרמב " מ ש " ח קרפמו ל '
ישילשה קלחב שדוקה ןושל ןיינעב .


עדונ
וירבחו רובד ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זפ
תומוקמ השלשב אצמנה רובידה תוהמ גישהש ימ לכ ,
רפסבו הפב בלב םהש רופסו רפסו רפס דגנכ , ריכי
ותתמא דוסו ותוהמ עדיו םדאל םשהמ רובידה אב ךיא . םשמו
םירבדה ירבח םהש םלוכ םיניינעה ראש תעידי תגרדמל הלעי
ש בושחל וינוימד תבשחמב העטי אלו םליכשיו ונוק לע םירק ,
תמא רויצב והדבעי לבא . בלה תדובע איה תיתימאה ותדובעו
עב הבהאמ םשה תדובע דוסב בותכנש ומכ " ה .

רהוז אלא רוביד ןיאש ןכ םג תעדל ררועתתש ךירצ םנמאו
רואה , הגהנה ןושלמ אוהו , רובד הגהנה םוגרתו . ומכ " גהניו
רבדמה רחא ןאצה תא " ) ג תומש ' א ' ( , ומוגרתש " רבדו אנע תי " ,
רוביד ןושלמ רבדמ ןכו . אלא רוביד ןיאש הז לע דיעמה ןיינעהו
ליעומ וא ךירצ ץפח תושעל עמושה תא רבדמה וב גיהנהל ילכ .
םיאצמנה םהה םירובידה ומלשנ ןימה הזמ םה םירבדמה םאו
םב רבודה םהב ןווכש המ יפל , וא ליעומ תלוז ןיממ םה םאו
הלטבל םה ךירצ , ה ילכ םשוה וליאכו וא ןושלל סחוימה רוביד
וא הליעומ תחא תילכת יתלבל אוהה רבדמב הפשל וא הפל
תיחרכה . הלטב תלועפ עבטה לעופש זא הארנ היה ןכ אוה םאו
ותבשחמו ורויצ יפל רובידה לעב תבס ינפמ וב , ךפהל רבדהו
עבטב . הלטבל רבד השעי אל עבטהש תפומב ראבתה רבכו ,
יה עינמהש תפומב עדונש ומכש אוהו רמוחה עינמ אוה עוד
הרוצה לבקל , דוע ןיכת איה איהה הרוצהש תפומב עדונ ןכ
התע וב תאצמנה ותרוצ רחא תרחא הרוצה לבקל רמוחה , רשא
הרדעה רחאו ונממ הרוס רחא התלוז לבקל ותניכמה איה איה ,
ללכ הרוצ אלב םורע אוה אצמי אל יכ . תתימא תניחבב םנמאו
הנה
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חפ
הרוצ אלב אוה ומצע , בקמ ןכ לעו הרוצ לכ ל . הלועפ לכ הנהו
דספההו היוהה איה התילכת תיעבט , תתימא איה היוההו
הרוצה , הרוצה רדעה אוה דספההו . םויק םייק רמוחה לבא
הרזגש המ יפכ בובסב וב םינתשמ םה וירקמו ויתורוצו יחצנ
תיהלאה המכחה . וא תלעומ איה תיעבט הלועפ לכ ןכ םאו
תיחרכה , ישילשה קלחב ראבתהש ומכ כ קרפב " ה .

חכה אוה םדאה ןימב אצמנה ירבדה חכ יכ עדת ןיינעה הזמו
לפשה תואיצמה הז לכבש הלועמה , רמאנ ורובעבו , ארבנש
םיהלא תומדבו םיהלא םלצב . לגלגל המוד םלצ לעב ותויהבו
םלצ לעב ןכ םג אוהש , םדאל המוד תומד לעב ותויהבו
הלעמלמ וילע םדא הארמ תומדב המדתמה . דא אוהשכו לפש ם
לעופ יתלב ובש ירבדה חכב ומצעל לכשומ אוה , לעב אוהשכו
םלש לעופ יתלב ובש ירבדה חכב ליכשמ אוה םלצ , אוהשכו
ןורחא םלש לעופ יתלב ובש ירבדה חכב לכש אוה תומד לעב ,
ר " חכב ותא םיאצמנ םלוכש םיניינעה ולא לכב ל . איצוהשכו
חכב וב תואצמנה תולועפה ולאמ תחא , ה לא חכה ןמ לעופ ,
ןורחא םלש לעפב דחאכ םתשלש ותא ואצמנ . יפ לע אבנתמו
ןורחאה םלשה לעופה לא חכה ןמ ואיצוה רשא רבדה , בשו
אוה . אוהה לעופה תעב דרפנ יתלב דחא רבד אוהו . הז לעו
רמאנ דוסה " םדאה תא םיהלא רבדי יכ וניאר הזה םויה
יחו " ) ה םירבד ' אכ ' .( רמאנ וילעו " העמשנו ונמע התא רבד לאו
תומנ ןפ םיהלא ונמע רבדי " ) כ תומש ' זט ' .( ןיינעו " תומנ ןפ " הנוע
יהלא ןיינע לאו השמ ןיינע לא " ם , השמ רבדי אל םא רמולכ
ויחי אל וב תויחל יוארש המ םעידוהל םמע , םשה רבדי םאו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
טפ
ותומי ורבד לובסל םב תלוכי ןיאו םמע , רשא יאזע ןב ןיינעכ
תמו ץיצה . ה קלחב ברה ראיב רבכו דוס ינש " ונמע רבדי לאו
םיהלא " , סולקנוא םוגרת יפל , יי םדק ןמ אנמע לילמתי אלו ,'
ל קרפב הזו " יניס רה דמעמ ןיינעב ג . רמאנ ןכו " תא עמשיו
וילא רבדמ לוקה " ) ז רבדמב ' טפ ' ( ומוגרתו " ללמתמ " רבדתמ ומכ ,
לעפתמ . דוס ןכו " עדותא וילא הארמב " ) בי רבדמב ' ו ' .( דוע ןכו
" ַ מ ְ שֶׁ אָו יָ לֵ א רֵ בַּ דִּ מ תֵ א ע " ) ב לאקזחי ' ב ' .( ןכו " רבדי השמ
לוקב וננעי םיהלאהו " ) טי תומש ' טי ' .( והושריפו " לוקב " , ולוקב
השמ לש . ונלצא הסוכמו אלפומ דוס הזו , תנבה םאו , ראש
והניבת רפסה יללכ , ותויהל ועבטב ןכוה םדאה יכ ונממ עדתו
שלושמ . השודקב םשה תא ןישדקמ ונא ןכ לעו תשלושמ ,
תשלושמ הכרבב םינהכה יפ לע םעה תא ןיכרבמו , עידוהל
תרוצב הנכוה רובידה אשונה רמוחה תנכהו הזה לודגה דוסה
ןושארה רמוחה . ןושל לכב רבדי רובידה אשונהש , ןושלהו
ןושלו ןושל לכ לבקל הנושארה ותעד ןיכת איהה , ןושל לכו
ףוריצ . ץראה יפ ודוסו , ב אוהש השיאמ תלעבנ איהו ןושל לע
ףוריצ לעבו , ול םימודה לכ תאו חרק תא תעלובו היפ תחתופו .
תויתואה ףוריצ תוללוכש תונושלה לכ הז לע וללכנ הנהו
תונושל םיעבש ללוכ וניינעש .

י דוס " ג לשממ " כורה ת " ב

ס קרפמ " עו ט " ןושארה קלחב א . ד קרפמו ' הו ' וו '
זו ' ינשה קלחב . ישילשה קלחב הבכרמה יקרפמו .

עדונ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
צ

הזל הז םינוע םלוכ הז רפסב םיזמרנה ,
אל הנוע דחא לבא הנועש הממ רתוי דח
רחאל . השעמ לא הנוע דוסה הז יכ תעדל ךל שי ןכ םאו
םירחאל הנועש הממ רתוי הבכרמ השעמ לאו תישארב . ינפמו
הזב ךיראא אל ןיינעה הזב םמוקמב םהילע רמאיש הממ יכמס
הפ דוסה , רתוי וניינע ראבתי םש יכ . דוס יכ עדת םנמאו
לשממה " וחוכו ת , רה רמוחה לא הליחת ןתנ בכורה דצמ ןושא
רוחאלו םינפל העפשוה ונממו הילע , לכל הלשממה הנתינו
השעמה . השעמ לכ יכ דוסה עדת הזמו , הלשממ ודוס ןיינע
תושעל יעבט חכ וב ןתנ ותואיצמ יפל רמולכ , רמואו לעופו
ןוילעה בכורה ןמ דימת וילע עפשנה עפשב השועו . ןכ לעו
תי םשל שיש רמאנ ' םינחמ , דחאו הלעמל דחא הטמל . םעפו
דחא םשב םהינש ארקנ , לש אילמפו הלעמ לש אילמפ ונירמאכ
הטמ , אצויכ וא םילשורי וא שדקמה תיב וא ןיד תיב ונירמאבו
הזב . ינשה ריכזנ אלו דחא םשב םהמ דחא ארקנ םעפו . היהי
ןותחתל םכסומ םש ינשהו ןוילעל םכסומ םש דחאה . ןוילעהו
ור וא הניכשה וא דובכה אסכ ונירמאכ יי רוא וא שדוקה ח '
םהב אצויכו . ץרא וא יניס רה וא ןדע ןג ונירמאכ ןותחתהו
םהב אצויכו לארשי .

י דוס " ד ובלב " ותדה ל " ת
תודוסה לכ
ע בכורה תלשממ ןיינ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
אצ
ע קרפמ ' ופוס דע וירחא אבש הממו ןושארה קלחב .
מ קרפמו ' ינשה קלחב . כ קרפמו " לו ט ' לו " נו ז ' נו " א
ישילשה קלחב .


המכחה ןיינעמ ןוי יפוסוליפ והוגישהש המ היה לודג ,
תונתשה יפכ דאמ וזמ וז תונושמ תותדהש רחא
רחא דימת םישדחתמה םינמזה תעונת יפכו וימילקאו בושיה
םיאיבנ ויה אלש םמצעב ועדי םהש , םהמ דחא ראפתה אל יכ
דבלב םבל תמכח תגשהב םא יכ האובנב . לצא עודי הז לכ םעו
םשה םע םירבדמה םיאיבנה יפמ ולבקש ונימכחמ םילבוקמה
םמע רבדמ םשהו , םיניינעב םתבשחמב ועט םיפוסוליפה בורש
הפ ראבאש ומכ הנומאה יניינעמ םיבר , דוסה הזב יתנווכ לכש
תומואה ימכח לכ הב ועט רשא הלודגה תועטה ךל תולגל
םבל תבשחמ ירחא םכשמהב , לכ והורמאש המ לכ ובזעו
םיאיבנה , ֶ ברה םתבשחממ ובייחו בייוחמ ןומדק םלועהש םהמ ה
תי םשהמ ' דבל . היהת אלש ןתונ ןידה ןכ אוהש רחאש וארו
שה הזה לפשה םלועה יטרפמ דחאב העידיהמ תבייחתמה החג ,
ןיא םאו שנועו לומג ןיא החגשה ןיא םאש םהירבדמ בייחתהו
יכ הווש לכהו תרחא לע תחא המואל ןורתי ןיא שנועו לומג
הרקמ לכה .

עדונ
אלפ
תותדה לובלב ןיינע
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
בצ
ןימאמש ימ לכמ דאמ תורז תורחא תועד ובייח םירחאו
תומדקה , ושמ תורוצ לע דוע תומדקה ונימאה םיברו תונ ,
הז ורייצ אל הז ורייצש הרוצבו , תותכ תותכ ובשש דע . ומכו
וז תונושמ תובר תותכ םתויהל תומדקה ינימאמל הז בייחתהש
וזמ , וניינע םינימאמ םתויהל שודיחה ינימאמל בייחתי ןכ
הזמ הז םינושמ םינויער ירויצב , הליחת וקלחיו ודרפיש
תותכל . חא ןיינעב םתעד המיכסהש תוברה תותכהו ןושאר ד
ןמ תצקבו ללכב םלצא תוליעומ תווש תועד רחא ךשמנ יללכ
טרפה , תויהל תיללכה איהה הנושארה העדה םהל הבייח
םתואיצמב תכשמנ תחא המוא הינימאמ . הנושארה המואה יכ
ללכל הליעומ תחא המכסה תרימשו םדא ינב ץובק ןיינע איה .
עאו " ניינעה ןמ ןיינעב טרפל םיקזנ הנממ ובייחתיש פ ומכ םי
טרפה תצקל םיערו ללכל םיבוט םהש םיקחהו םיטפשמה ,
םדא ינבמ םיערל רמולכ . חצורה הלתיש ןתונ ןידהו חצר םאש
םיחצור לכה ןיאש ללכל בוט ןידה הז הנה , ללכה ןכ לעו
יולת חצורה היהישכ םיחמש . וא חצור ותויה רשפא םדא לכש
חוצר , ויהמ גורה ותויהל לק רתויו תורשפא רתוי לבא גרוה ות ,
דאמ תובר הז לע תוקוחרהו תובורקה תובסהו . חצורה ןכ םאו
לכל בוטה טפשמה תויה תחת לפונ ללכה ןמ טרפ אוהש הלתנש
וקלחל ול ער , םיניינעה ראש ןכו .

הנומאב תצבוקמ המוא התויהל המוא םוש המיכסה אל ךכיפלו
לכל הליעומ תיללכ הנושאר תחא הנומא תנמאמ התויהב אלא .
טרפהו ףילחה איהה המואה ןיינע ויניעב רשיי אלש הב אצמנש
המואל המואמ וא הנומאל הנומאמ ומצע , השולח הנושארה םא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
גצ
השע הקזחה לא בשו השולחה ללכמ אוה ותויהב הקזח תינשהו
דאמ המר דיבו איסהרפב הז , ול תויה לא הטונ ותעדש ינפמ
הקזחה דגנכ דומעל השולחה לכות אלו הקזחה המואהמ רזע .
ומצע םסרפל יאשר היהי אל השולחה לא הקזחה ןמ בש םאו
אל השולחהש עדויש ינפמ הלודג הענצב הז השעי לבא ךכב
הדימ וליצהלו ורזעל הקזחה דגנכ דומעל לכות . ללכמ הז ןבויו
ונתמואמ םידרפנה םידמושמה , ונתירבב םיסנכנה םירגהו ,
תובר םהיתובס הלאו הלאו , יפכ תוקוחר םהמו תובורק םהמ
לע םירבוגה תוואתהו תובשחמה יפכו תומוקמה יפכו םינמזה
םתוח רמוחכ םיכפהתמו םתד םיפילחמה . ןמ הברה םנמאו
םדבל םה ובושיש םהל קיפסי אל תדל תדמ םירזוחה , לבא
םיבר וא םיטעמ םישנא ץובק אוצמל הקזח תולדתשהב ולדתשי
תוירקמה וא תוימצעה תובסה יפכו ןמדזמה יפכ , ךרד םדמללו
א המואל המואמ םריזחהל םיבר םיכרד וא דח . היהי ילואו
אוהה ץובקה גיהנמה שארה רחביי אלש דע לודג ץובקה
תרחא המוא תירבב םסינכהל , ארקנ תויהל שארה בושי לבא
המואה לכל ןושאר דחא סחיב . וא םינש המואב ואצמיי ילואו
םישאר השמח וא העברא וא השלש , םהילא המוא לכ סחייתתו ,
היהיו םגו המואה ללכל הלעמה תילכת ללוכ אוהה סחיה
היטרפל . דחא שיא םא יכ תשדוחמה המואב אצמי אל ילואו
םלוכ וסחייתי וילאו , תילכת טרפהו ללכה לצא וסחי םשו
הלעמה .

טרפלו ללכל הלודג הבוטל המואה שודיח היהי םימעפל םנמאו
הנממ דימת םישדחתמה , הערל המואה שודיח היהי םימעפלו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
דצ
דג הנממ דימת םישדחתמה טרפלו ללכל הלו , המואהש דוע לכ
תמייק . וירחאו הלועמ ןושאר דחאל סחיה ןיינעב ןוימדהו
םיברל , ירבעה םהרבא לא הליחת תסחוימה ונתמוא סחי ןיינע ,
םיירבע םלוכ ונא וסחי רובעבו . שודיחל ןושאר קפס אלב אוהו
רג ודוסו םרבא ןושארה ומשו ונתמוא " סו אמרג אוהש ם הב
ונתמואל הנושאר הלעו , אירב וחוכו " הנושאר הירב אוהש ל
לאהמ הרורב , חב אוהו " אב ר " חב דוסהו ל " וחיב ר " ול רשא ד
תואלפנ תודוס ומשב וב ונלו חכה ודבל . תי םשה תוארכו ' יכ
ןיא רשא הבוטל הלודג הבס התיה איהה השודקה המואה שודיח
הל המוד הבוט , רזעב איהה הבוטה קזחש ונל הליג יפכ ו
בותכה , ומש יצחל תסחוימ תחא תוא ומש לע ףיסוהש ונרוהו
הזה םלועה ארבנ הבש איהו . ה איהו ' י יצח איהש " םג איהו ה
וי יצח ןכ " ד , ה יכ " וי םהינש ה " ד , י דוסהו ' ה איה ' הו ' . הז ןבהו
שמח דגנכ שמח שמחו שמח םהש תוריפס רשע דוסב .
ה תפסותבו ' הרבא ןושארה סחוימה בש םרבא לע ןכ רכזנו ם
םארב הבקנו רכז הליחת םלועה תאירבב , כרב דוסהו " זנו ה " ק
םרבא םארב , ארבהב דועו " הרבאב ם " ם . ןקז בש ותנקז תעבו
ךורב " לכב םהרבא תא ךרב הוהיו םימיב אב ןקז םהרבאו ."
ףסונו הנממ החוכ יצח חקל רשא ותשא הרש תומ ירחא הזו
וילע , ינש תואיצממ רסיח אל לבא הנממ רסיחו תומשה , יכ
הז ןבהו הרשו םהרבא רפסמכ ירשו םרבא רפסמ .

רשאכ רבכ םנמאו " םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו " לבא
קפס אלב " םישנכ חרא הרשל תויהל לדח " , הב הנתשנ זאו
תמאב תדלותה חכ . הדלי איהו הנממ דילוה אוהו . ומש דילומהו
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
הצ
הרבא " ניבא ם " ו . רמב םשה ול הליגש המ ונל הליג אוהו א " ה
אובנה " ה , רוב ונל הליגו " ינבאה א " ךיא םג בלב םארב הכיא ם
שדוקה ןושל לצא ארקנה בהלב םארב " לבה ." עדונ הז םג
ןבר תיב לש תוקונית לש םהיפ לבהמ , יפ לבה קנוי קונית לכו
הרובגה . פו " רובגה י " לוע וניינע ה " וילעה ם " ארקנה שדחה ן
צי ארקיו תמאב שדוחמ ונלצא " בוט ר . הז ןיבתו ורמאמ " יפמ
ביוא תיבשהל ךיררוצ ןעמל זע תדסי םיקניו םיללוע
םקנתמו " ) ח םילהת ' ג ' .(

דוחייה וב תולגל הבוטל שדחתמה הלועמה סחיה קזחתנ הנהו
ע דבוע שיא ןב היהש באהמ דלונל " ז , ויבא תומדב היהש ןב
דחוימה םשה דבוע . אוהה ןבה םגו קחצי תא דילוה םהרבא יכ
קחצי אוה הלועמה וניבא , וניבא סחי םשב ןכ םג . קחצי םשו
ויבא םשב דוס ךל הלגי וניבא . קוזחל ישילש סחי דוע דלונ ןכו
וניבא בקעי ומשו הז , קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו . םנמאו
ןושארה תובאה ינש תומש ונתשנו ינשה באה םש הנתשנ אל
ןורחאהו . סחוימ םהילעו השלש םא יכ תובא ןיאו " יהלא
הלא םהרבא בקעי יהלאו קחצי י ." םהיתומש יפכ םחקתשכו
כז דוס םדוסמ ןיבת םינושארה " בקנו ר " ארב ה " ם , תאירב דוסו
יאה " שאהו ש " י םיללוכה ה " וירב ה " ת , כז ןכו " בקנו ר " י ה " ה
תומש . ז םדוסו " יז םהש ח " ח ן " ז ת ' ח בקעיל ' קחציל , דוסהו
עה " ז ת ' ח ' הבוח הרומ דחאו תוכז הרומ דחא , העבשל קלח ןת
ו הנומשל םג . הקבר הרש ןהו עברא אלא תוהמא וארקנ אלו
האלו לחרו . רייוצמ דחא תוא אוה םדוס הלגמהו . שלושמ אצמנ
יש אוהו ןילפתה לש ןימי דצב " םישאר השלש לש ן , תובאה יכ
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
וצ
הבכרמה ןה ןה . אצמנ יתלב רייוצמ דחא תוא ינשה דעהו
ונלצא , די לש אלו שאר לש ןילפתה לש לאמש דצב עבורמ . כ י
ינישה " םישאר העבש ם , שארב ורויצ םישארהו . ונל שי ןכ לעו
דעל קתנת אל רשא תשלושמ תלשלשב סחי . סחיה ינב וארקנו
אבס לארשי םש לע לארשי , בסו וניבא " א . ויבא אוה םאו " ן
יבנו " אובנה יכ א " רבד רשע םא יכ תמ רבד רשע הכירצ הניא ה
םכח , םייח ומצע אוה יכ יח םכח לכו . ימ ןכ לעו רשעתהש
אבנהל בורק רשפאב אוה המכחה רשעב , רשעב רשעתהש ימו
אבניש קוחר רשפאב אוה ןוממה . ערז ינבל איהה האובנה סחייו
תומואה לכמ דבל שדקה .

ובו האובנה רמח אוה סחיה תישאר אוהש וניבא םהרבא ןכ םאו
וינב ורייטצנ . ןב הדוהי םשב קוזחל לגלגתה דוע סחיה םשו
בקעי , נב ונחנאש וי , םידוהי ונממ ונסחי םשו , ךלמה אוהו
דוד דיב הרבג הכולמה וערזמו , תיב יכלמל ןושארה אוהש
הדוהי . םיכלמ ינב לארשי לכו , םאו הדוהיל םיסחוימ ונלוכ םגו
םע יוברב הקזחתהבו ונתמוא רבגתהב םיטבשל ונקלחנ . הנהו
םויה דע תידימת המואה הראשנ . ראשל היאר חקת ונתמואמו
ילו תומוא םסחי , תחא המוא םהמ ריכזא לבא םהב ךיראא אל יכ
תומואה ראש שיקת הילעו דבל .

ונתמואמ היהש דחוימ דחא שיא סחי ןמ השדחתה רשא איהו
הרוצ שבלו תחא הרוצ טשפו הנממ אצי תובסהמ הבס ינפמו
תרחא . תורזה תואילפב םתעדו םחומ לבלבו םיבר םישנא ץבקו
םיאתפה תועד תוכשומה תולובחתבו לכשה ירסח , ןיא רשא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
זצ
רקשהו תמאה ןיב ןוחבל המכח ינזאמ םבלב . המ יוניש עידוהו
הנושאר תיללכ תלעותב ופילחהלו ותונשל ץפחש , ריתהל איהו
רהוסה תיבמ םירוסאה , דאמ הזב חמשיש רזוג םדא לכ עבטש .
הליבטה תרוצב הלימה תרוצ הליחת הנישו , וירבדל םעט ןתנו
ב תויה איהו תירקש המדקהב ןהילעבל תורוהט לארשי תונ
הליבטב . דבכ אשמ םהילעמ לקהש םיעמושה וחמש הזב םגו
םתעד יפל , םירבדה ראש ןכו . הזמ תוחפל ורעיש אל םיאתפהו
םיעשונ םילועמה םירכזהש רבדב הליחתב םיעשונ ויהש
רשב ילרעו בל ילרע ובשו הבקנ תרוצל רכז תרוצמ ונתשנו
תובקנכ . ומשמ רסחו עושי ומש היהו ע ' שי ארקנו " ותוא הנהו ו
השודקה ותרותב םשה רמאש המ לע רבע שיאה . " רורא
שרח ידי השעמ הוהי תבעות הכסמו לספ השעי רשא שיאה
ןמא ורמאו םעה לכ ונעו רתסב םשו " ) זכ םירבד ' וט ' .( ףוסב רמאו
" םיקי אל רשא רורא " וכו ' . המ יפכ תד אוהה שיאה שדיחו
האור התאש , נה המואהמ םיראשנה יפל וסחי םש לע תארק
םיחישמ םויה דע םתעד יפלו ותעד , חישמ ומש ארק אוה רשאכ
רכנ יהלא ותארק הרותהו , לודג דוס אוה יכ דאמ דאמ הז ןבהו .
לכ שודיח ךרד ןיבת תומואה יתש שודחמ ךל יתזמרש הז לעו
תועדה לובלב יפל המוא , לובלב הללחכ דימת בייחתי ונממש
תותדה . ובלבה ןמ ךרהזהבו ל " שודק םעל ול הוהי ךמיקי " ,
" ךממ ואריו ךילע ארקנ הוהי םש יכ ץראה ימע לכ וארו " ,
" היהת אלו הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו
הטמל " , ץראה ייוג לכ לע ןוילע הוהי ךנתנו " ) חכ םירבד ' .(

דרחנ היהת לא ךובנ שיא
ירתס א קלח ' םייח חרוא הרות
חצ
תותמ תויח לובמ לע םא
דרפנ לכש לאשו בוש קר
תותדה לכ לובלב הרומ .

הרות ירתס לש ןושארה קלחה םלשנ

הרוא המלשכ הטועל חבש ,

" דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש " ,

" םיקידצ וליגו הוהיב וחמש " , " ושדק רכזל ודוהו ."
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
1
םייח םימ רוקמ ומש ינשה קלחה

" יח רוקמ םכח תרות תומ ישקוממ רוסל םי " ) גי ילשמ ' די ' .(

ח םלש קל םילשמ שפנ
ארקנ ינש ןושאר לצא
ל םלע לכ ב םילעמ ומשב
ארבנ עפש ןושחל תומדב
ק םלג ןיינ םילכמ יח לכ
הרובגב יכ ןושמש תמוה
ב םלצ תומד םיללוכ ויתחת
הרות ירתס ןושל םיעבש


" תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ הוהי תארי " ) די ילשמ ' זכ ' .(

השלש םימכחה . יאיבנ םהו ם , בל ימכחו , ירקוחו
עדמ . םחירכמ יהלאה עפשה רשא םה םיאיבנה
רבחל וא רבדל םעינמו . רבו יקנו ךז םבל רשא בלה ימכחו
תיהלאה הרותה תמכח ירפס םיבתוכו שדוקה חורב םירבדמו
םוריעה וא הפ לא הפ םיאיבנה ןמ ולבקש המ ולבק רשא
ןומהה ןמ דאמ םימלענ םהש םילבוקמ םיניינע לא םירפס .
ינימ
החיתפ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ק
תוגשה גישהל םתעדמו םבלמ ולדתשה רשא םה עדמ ירקוחו
תומלענ , המכחה יבהוא םתויה ינפמ ןכ ושעו . וארקנ ןכ לעו
תינוי הלימ איהו המכחה יבהוא ושוריפש םיפוסוליפ , הומשו
שדוקה ןושלב איה וליאכ המכחה ירוביחב . הניינע וליעפה םגו
המכחה ירפס ירבחמ ךרוצ יפל .

תוגרדמ שלשה ולאו םיבר םיקלחל וקלחנ המכחה ישנא לש . יכ
הירוביחו םיבר םיאיבנה ם םיבר , םיבר םה םג בבל ימכחו
הירוביחו ם םיבר , הירוביחו םיבר םה םג עדמ ירקוחו ם םיבר .
תגשה תריקח לא םשה וריעה רשא םכח םוש הצרשכ ןכ לע
לע ךמס אל וירוב לע ןובנו םלש רבד תעדל םיאצמנה םיניינעה
ימב בותכש המ םירכזנה םירובחה ינימ תשלשמ דחא ן , לבא
רובח לכ תנווכ תילכת גישהל לדתשהו םתשלשמ םכחתהו דמל
םהמ רובחו , הילא ונוויכ רשא הנווכה עדיו ןיבהו רקחו
םתשלש . איצוהל הביבס בבוס חכב ליכשמ לכ לכש רשא איהו
ותויהל יוארש המ וב םלשויש דע לעופל ותואיצמ תתימא
םלש , ה רבדה גישיו ינימ לכב ול המדתיו דימת לעופב םייק
ול תומדתהל רשפאש תומדה , הז דגנכ אוהש המ לכמ קחרתיו .
חכב ותואיצמ תנווכ תילכת והז יכ , ןמוזמו ןכומ חכה הז ןיאו
והצריש ימ לכ דיב לעופה הז הלעיש דע םדא לכל . שי לבא
םהמו םיילגרה םהמו םיירקמ םהמ לעופה הזמ םדאל םיענומ
המו םיינוצר םייעבט ם . בותכה רמא םיבר םיענומה תויה לעו
" טפשמ וניבי םינקזו ומכחי םיבר אל " ) בל בויא ' ט ' ( , ר " אלו ל
טפשמ וניבי םינקז , המע תרחאו המצע תכשומ אל תלמ יכ .
הז ינפל רמא רבכש דעהו " םינש ברו ורבדי םימי יתרמא
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אק
המכח ועידוי : םניבת ידש תמשנו שונאב איה חור ןכא ." הז
רואיב " ומכחי םיבר אל " םיבר םה המכחה יענומ רמולכ .
ורמוא םנמאו " טפשמ וניבי אל םינקזו " לודג דוס אוה , יכ
ותתמא ןיבהל דאמ דבכ אוה טפשמ ןיינע . הנושארה הוצמהו
טפשמ ןיינע אוה קוחה רחא וניוטצנש , ורמאכ " קח ול םש םש
והסנ םשו טפשמו " ) וט תומש ' הכ ' .( ורמאו הלבקה ימכח והושריפו ,
דוקפיא הרמב ןינידו תבש . לע דיעהל אוה תבש קח םנמאו
ןושאר רמח ןיינע הללכש האירבה . אוה ותואיצמ תתימאו
מח " וצמ ר " י י " יאמ ש " ן , מח אוה " ושאר ר " ן , םלועה רמח יכ
האיצמה לכ ללוכה יוצמה אוה . מחה הנהו " ושארה ר " ודוסש ן
ח " בשה ק " רבנ ךיא ורפסמב ךל דיעי ת " לועה א " י ם " יאמ ש " ן .
ןיאמ שי ותויה ןימאיש ול ןכתי אל וגישה אלש ימו . ימ םגו
וכפה ןימאיש ןכתי אל וגישהש . ארבנ םלועהש ןיבי ונממו
ךופה , וגישהשכ רמוא היהש דימלתה רמאמכ , ךופה םלוע
יתיאר , תיאר רורב םלוע הנועה ול הנעו , המ אוה תמא רמולכ
רורב רבד אוהו ונממ תגשהש , ךופה םלוע אוה יכ . לעו הז
ךופה ןליא אוהש םדאה לע ורמא דוסה , הארמל המודש רקיעהו
האובנה הארמב . ריצי רפס םש תאירקמ הז זמר ןבהו " רשא ה
ארמ ןכ םג ודוס " אובנה ה " אוהש תויתואה ףוריצ לע הלתנה ה
תבשה קח לבקל םתוח רמחכ םכפהתה . קח רמחה םש יכ
הבוח ףכו תוכז ףכ ןיב עירכמ . בש לבא " ירב ללוכ ת " מה ת לי " ה
ורוצה דוסב " בראה תוללוכה ת " ויח ע " לוח ונממו שדקה ת
שדק ונממו . ד ודוס לוח אוהש המו " ודוס שדוק אוהש המו ם
ד " ת . םדל תדמו תדל םדמ ךפהתמ םתוח םהינש תדו םד םנמאו .
ןידו תד יעדוי לכ ינפל דחא ןיינע ןידו תד הנהו . דוס הנה ןכ םא
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בק
קלחב הלעמל יתזמרש ומכ ןידה אוהש טפשמ ד דוסב ןושארה ' .
ןיד ןיבו םדל םד ןיב ןיחבמ ותויהל גישמה גישי רשאכ ןכ לעו
עגנל גנע ןיב לידביו ןידל , עגנ לכו ביר לכ היהי ויפ לע . ןכ יכ
וינפל קוקח טפשמה ןשח רשא ןהכה טפשמ .

התוכיאב הלודגו התומכב הנטקה המדקהה תאז ךל יתמדקה
גישהלמ ונתוא ענומה רבדה והמ עדתש ינפמ לע המכחה
התתמא . לכ לבקל ןכומ ןושארה רמחה תואיצמ תויה אוהו
תורוצה , חכב הז לע אצמנ אוהו . ןושארה רמחה היה וליאש
ותרוצ תלוז תרחא הרוצ לבקמ היה אל לעופב אצמנ רמח
הנושארה , לבקל תעל תעמ הנתשמו עעונתמו ךפהתמ היה אלו
וז הרוצ רוס רחא וז הרוצ . ימ תחא הרוצ לעב היה לבא תדחו
יוניש םוש ול ןיאש לגלגה םצע תרוצכ ללכ יוניש אלב ומצעב
םצעב , המלג תדמתהב תידימת ומלגב ותרוצ תדמוע לבא . לבא
עא ןושארה רמחה " אל רמולכ ומצעב יחצנ םייק אוהש פ
ותואיצמ תתימא תניחבב הנתשי , אל חכב ותואיצמ ירהש
לעופב , הנתשי ךיא ןכ םאו . תושולח ויתורוצ הז םע הנה
ול שיש ימכ תדחוימ תחא הרוצב ומייקל ולכוי אלו ותשלוחב
המצע ןוזל םיחתפה לע תרזחמ איהו הסנרפל לוכי וניאו השא
ןושאר ןושאר הל ןמדזיש יממ ןוזמ תשקבמו , ןיב תסנרפתמו
הנוזמ ןיינעל דחוימ דחא לעב הל ןיאו םעה ןומה . רמחה ןכ
ןמז הב דמועו הנושאר ול ןמדזתש הרוצ וזיא לבקמ דחא ,
וב לעפתו תרחא אובת דוע היתולועפ הרוצ התוא םילשהבו ,
דימת ןכו . לבקל והניכת איה לומתא וב התיה רשא הרוצהו
ןכו רחמ תרוצ לבקל והניכת םויה תרוצו םויה תינש הרוצ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גק
םלועל . הרוצ ול ןתונה הזו , ומכ הקדצו טפשמו דסח ומע השוע
םיברה םיסנרפמה ןיינעב ונלשמהש . שיש קפס ןיאו ולא לכל
הינעה סנרפתת םוקמ הזיאמ רדסמש דחא גיהנמ םיסנרפמה
םויו םוי לכב תרכזנה . ח עדויה והזו " בשה ק " אוה רשא ת
טמיגב ' יהנמ " ורוצה ג " ת , מחה הנהו " ושארה ר " עעונתמה אוה ן
תרוצ לבקל " כחהמ ו " וב לעופה ם . בורב םימעפל דלות ןכ לעו
מכח ויתועונת " תרוצמ ה " תרוצ האבש ינפמ ו " מ ו מכח " ה ,
פשנ ומצעב אוהה לעופהמו " ארמ ע " אובנה ה " ה . ובייוח ןכ לעו
ורוצ אצמהל " וגה ת " נשב ף " וחכ י " ש ללוכ םדוסש ת " ואמ ש " ת
לשו " רשע ש " וצמ ה " ת ) טמיגב ' 2794 ונייהד 794+2 = 796 ורוצ ומכ " וגה ת " ןכו ף
נשב " וחכ י " ךשמהה ןכו ת ( רות םללכש " ע ה " פ ל " ה . ינע והזו " רותה ן " ה
יש הב תורוהל לעפ תואיצמב ש " רושק ה " עופה רשא ה " ל
רשק " ה , מא תורוצ השעש " לכשה תמא רשא אוהו תושלשמ ש
ושל חכב " ודק ן " יעושעש ארקנו ש " קפס אלב ם . ןיינעהש רחאו
רמאנ המ ינפמ ןיבהל לכות רבכ ןכ " ומכחי םיבר אל " ) בל בויא '
ט ' ( והעדו .

א דוס ' כ " עפו ח " ל

ןושארה קלחב רשא םיקרפ השמחמ מ קרפ םהו " ה
נו " נו ב " סו ד " סו ז " ח . תויפוסוליפ תומדקה עשתמו
ה המדקה םהו ינשה קלחה שארב רשא ' יו ' יו " יו א " יו ב " יו ו " ז
יו " כו ח " כו ג " ד . םג ינשה קלחב רשא םיקרפ רשע השלשמ םגו
דוע ןכ , ד קרפ םהו ' וו ' זו ' יו ' יו " יו ב " יו ד " יו ז " כו ח " לו א " ו
לו " לו ז " מו ח " ח . א םיקרפ ינשמו קרפ םהו ישילשה קלחב רש
כ " נ קרפו ז " ד .
עדונ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דק

דב אבש המ יכ ךיתעדוה ןיינע תוכיראב ברה ירב ,
ורפסמ םיבר תומוקמבו ראובמ שוריפבו , אלש
ורפס קיתעהל ינוצר ןיאש ינפמ וב ךיראהל ינא ךרטצא
הז ישוריפב . םהילא ברה זמרש םירבדה ראבל ינוצר לבא
ורובח תאצמהב ותמכח הרזגש המ יפכ דבל םיקרפ ישארב ,
הרות ירתסו תודוס םיארקנה םיניינעה םהו . עאו " והש פ םזמר א
רמשש ימל רחא םוקמב םליגש וירבדמ עדווי דחא םוקמב
לע הז ורפס יקרפ גישהל הב ונריעה רשא רמאמה תאווצ תוצמ
הז , עאו םירבדה ךותב האבש הלמ לכב וליפאו " היהת אלש פ
קרפה ןיינעמ . ךותבש רתסנה עידוהל ןווכנ ונחנא ןכ םאו
וירבד , הצרתש ימל קיזיו הצרתש ימל ליעוי . מכח יכ תמאה י
םיעמושה דחפ ינפמ ראובמ וא זמרב וא ודיגהמ תמאה ובזע אל ,
כע והודיגה לבא " ונחנא והונדמל םהמו פ . םיריתסמ ויה םאש
םיעדוי ונייה ןיאמ ללכ ותוא םיבתוכ ויה אל וא דצ לכמ ותוא
ותוא , ותעדלו וגישהל ךרד םוש ונל היה אל יכ . ונבייוח ןכ לעו
בתכל ומצעב דצה הזמ ונחנא םג ונירחא םיאבל עידוהל ידכ ו
ונדבאב ודבא היהי אלש . עדונה ףסונה עפשה ונחירכהו
םיניינעה ןמ והונגשהש ונל הארנש המ בותכל תמאה יליכשמל
םיאלפנה םהה , לבוקי אל וא ונממ לבוקי .

ינשל קלחי חכב אוהש וילע רמאנה ןיינע יכ הז רחא רמאנ הנהו
םיקלח , בורק חכו קוחר חכ םהו . תשהבו תומדקהב ךלכ
רבכ
עפו חכ דוס רקיע ל
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הק
חכבש המ לע ראובמ ןיינע םהב אצמת תויפוסוליפה , אצמתו
ןיבו חכב תואיצמ ול שיש המ ןיב םהירבדב לודג לדבה שיש
לעופב תואיצמ ול שיש המ . םירבדמה תעדכ םתעד ןיאו , לבא
הכפה . חכב תלמ ןיבו חכ תלמ ןיב לודג שרפה שי םגו , יכ
ב אל לעפב רבד תואיצמ לע םירומ חכ םרמאב חכ . אוה םנמא
יירקמ דחאו יימצע דחא חכ ינימ ינש . יעבטה אוה יימצעה
וניא לבא וב אצויכו שפנ וא הרוצ ותוא םיארוקו ףוגה דימעמה
ףוגב חכ אוהו ףוג . אצמי אלו ודימעמ ףוגהש אוה יירקמהו
וידעלב , ףוגה קלחהב קלחתמו ףוגה לע ףסונ רבד אוהו ,
טשפתמ וניאו היוהה תתימא אוה דימעמהו וניא םגו ףוגה לכב
וקלחהב קלחתמ . םהילע רמאי םירחאה חכה ינימ ינש לבא
חכב , לעופב אלו חכב םיאצמנ םהש רמולכ . לע רמאיש אוהו
והוענמי אל םא לעופל תאצל ןמוזמ אוהש ינפמ חכ חכבש המ
םיירקמ וא םיימצע םיענומ . ינפמ חכב ןקזה רענה ךרמאכ
לדגל ןכומ אוהש ונקזב אצמנה תורשפאה אל םא הבישה רעיש
הזמ םיענומ והוענמי . ןיאש ימ לע רמול םדא לכוי אל םנמאו
חכב אוהש לעופל וחוכ איצוהל הנכה ועבטב , םדא רמאי אל יכ
םלועל ליכשהל ועבטב ןיא יכ חכב ליכשמ רומחה , רמאי לבא
חכב ליכשמ לכסה , לעופב ליכשהש וילע רמאי ליכשהשכו .
עמ ענומ ונל היהי םעפ הזה ןימהו וב לעופה דצמ םעפו ומצ , לעו
עמשת רשאכ םינימ ינשל וקלחנ ןכ .

הזה לודגה ןיינעה חרכה יפל טעמ הזב ךיראהל יתיארו , ינאו
המכחהו עדמה ימעטמ ללכמ יתמעטש שבדה טעמ הזב ךמיעטא
ינא םג וב יתחמש רשאכ םירחא חמשל ידכ וב , יכ ינא יתיארו
מ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שי ךשחה ן . ןכ לעו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
וק
אוה רשא שמשה רואל לכשה חכ לשמ ךל לושמל ךרטצא
ןיעה לע עפוש , ךכ ורמאו עדמה ימכח תצק והולישמה ןכ יכ , יכ
םינוציחה ףוגה ירבא לכמ ךז רתוי ףוגל ינוציח ךז ףוג אוה ןיעה
םיימינפה תצקמו . חכ שפנהמ לביק ותוכז בור ינפמש הזו
תוארה , תמאב אוהה חכהו , הרקמ אוה אוהו ותוא אשונ ןיעהו
חכב וב , וילע עיפשמ רומג לדבה ונממ לדבנה עפשה תויהבו
שמשה רוא אוהו , שפנה ןוצרב וא ועבטב ומצע ןיכמ ןיעהו
יישמשה אוהה עפשה תלבקמ ענומ לכ ןיעה לעב ריסמו . הנה
היהש רבדה דימ גישיו לעופה לא חכה ןמ ןיעה אציש בייחתי
ופב והריכיו חכב ולצא הליחתמ הארנ ולצא בושיו לע . זאו
ר םיאשונ ינשב לעופה אצמהב " לשמ ךרד לע רפסבו ןיעב ל
לעופב םיאצמנ םיניינעה תשלש ויהי , ןיעה חכב םתויה רחא
האורה , ןיעה לע אשונה תוארהו , הארנה רפסהו . םרט יכ
חכב האור ןיעה היה לעופה , חכב אצמנ תוארהו , הארנ רפסהו
תוארל תואיצמ היה אל זאו חכב ללכ . הנה לעופב םאצמהבו
םב תאצמנה הלועפה דצמ דחא רבד םה וליאכ ןתשלש ובש
לעופב , ינש ויהי לבא קוביד ולבקי אל םיפוג םתויה ינפמ לבא
םיפוג םירבד , ףוגב לעופב אצמנ חכ לבא ףוג אל ינפוג דחאו
ואשונה , שגרומ ותויהב ףתושמ אוה ןכ םג הארנשכ הארנהו
וליאכו ושיגרמה שגרהה םע ןכ םג שגרהה אשונ אוה .

הזמ בייחתי לעופל ואצי ןכ רחאו חכב םלוכ םתויהב הנהו
הלועפה תאז םהב לעופש םהמ לדבנ רחא רבד אצמיש , איהו
לעופה לא חכה ןמ םתאצ תבס . שמשה רוא אוה אוהה רבדהו
םיריאמ םהש םירבדה ןמ רחא רבד וא , ןיעה רוא יכ קפס ןיאו
משה רואו שמשה רוא ומצעב אוה רשא ומצעב ןיעה רוא אוה ש
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זק
לעופל חכמ ואיצוה , ומצע אוה ולעפ ןכ םאו . שמשה רוא יכ
לדבהה תילכת ןיעה ןמ לדבנ , רוא וילע עיפשמש אלא , אוהו
םייניעה תואיצמ יפל שמשה רוא יקלחמ קלח . שמשה רואש אל
ףוג וניא יכ הקולח לבקמ . לעופל חכמ האצוה םש טלחוי רבכו
פהמ ענומה ריסהש ימ לע לעו , יה המדקהב רכזוהש ומכ " ח .
אוה לעופה לכשה יכ עדתו לודג קפס וב ךל רסויו הז ןבהו
דימת לעפב לעופ , רבכ לכשה ןמ לכשה יענומ ריסמה ברהו
לעופה לא חכהמ ירבידה חכה איצוה אוהש וילע רמאי . לבא
תדמעמה הרוצה ןוגכ רבד םצע ןכ םג ותויה רשפא חכה
רמוחה , ואכ הרקמ ותויה רשפאו בהלה ר , םשב הזו הז וארקיו
ףוגב חכ תמאב םהינש יכ חכ . עאו " ומכ ףוג םהמ דחא ןיאש פ
יה המדקהב רכזוהש ' הזב הז ינפל יתרכזש ומכו ינשה קלחב
ומצעב דוסה .

וב אצמנ רשא לכשה אוה חכב םדאב רשא לכשה יכ ךל עדתו
לעופב , ועפשב וריכה אלו וגישה אל שיאה הזש אלא ,
קי זא והריכישכו לעופב ליכשמ אר , ארקי והליכשיש םרט לבא
חכב ליכשמ . והארקת רבכ ןכ םא ירמחה ישונאה אוהה לכשהו
חכ , וגישהל תחא הנכה שפנב שיש רמולכ . ךירצ לבא
עפוש רואהו תוחוקפ ויניע רשא קנויה רענה ןיע לא והסחייתש
הארנה רבדה האורו חכב רואה האור זא אוהו לעופב םהילע
לעופב אל ךא חכב . תובס יתשמ הזו , תיחולחל ינפמ תחא
הברה רבגש םייניעה , הנבה תוררועתה וב ןיאש ינפמ תינשו
םיארנה םירבדה ןיינעו רואה ןיינע ןיבהל ןיידע . ורסוישכ לבא
אוהו םויב תוחוקפ וינע הנייהתו םיענומה ינשה ולא ונממ
רואה םוקמב , היה אלש המ זא רואה וב לעפ אלש עדונ הנה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חק
דוקמ ולעופ וב ןכל ם , הווש אוה וילע אבה רואהמ לעופה יכ
הז ינפל וב לעופ היהש ותוא םע ולצא . לביק רשא אוה לבא
םדצמ חכב םא יכ םהל היה אלש רבד ויניעב שדחתה רואה ,
רואה דצמ לעופב היה םאו . שפנל אוה הווש ומצעב לכשה ןכ
תלכשמ איהשכ הל הווש אוהש ומכ חכב תלכשמה םדאה
לעופב , תנש אלא ותריכהו תרכמ התיה אלש רבד אב שדח .
ירפסמ םיבר םירפסב םלוכ םיניינעה ולא וראבתה רבכו
המכחה , דחא רבד שיש לא ךלכש ררועל היה םהב יתרכזש הזו
חכב אצמנ ךתא , ול ןיאו לעופל ותאיצי תורשפא תילתנ ובו
ותלוזמ ויענומ לבא וב לעופה הזמ ענומ . יואר ןיא ןכ םאו
רזוע התא םג היהתש םיענומה שדחלו עישרהל , ךרד הז ןיא יכ
הכפה איה לבא םייחב הריחבה . איה הריחבה תתימא םנמא
הזבו ךחכ לכב ךממ ןורחאה ךתומלש םיענומה ריסהל רחבתש
לעופב ךתואיצמ םילשת .

ב דוס ' בשה " תימאה ח " י

מ קרפ םהו ןושארה קלחב רשא םיקרפ העבראמ " ט
נו " נו ג " סו ח " ג . ה קרפמו ' רשא ינשה קלחב .
כ קרפ םהו ישילשה קלחב רשא םיקרפ השלשמו " מו ח " נו ד " ד .


עדונ
יתימאה חבשה ןיינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טק
ןיינע םיליכשמל ראובמ םיבר תומוקמב רכזנ רבכ דוסה
ותתמא , ןכ םג םינפל זמרנ דוע היהי םנמאו , הז היהי לבא
הפ וילע ררוענ רשא טעמה , םיניינעה ראשל חתפמ ומכ היהי
רפסב וילע םיזמרנה . בש ןיינע יכ אוהו " ונתלבק לצא אוה ח
עב םה רשא תואיצמה לכב תואצמנה תורוצ שלש רויצ יל
רמוח . ש הרוצ ןהו ' ב הרוצו תעקו ' ח הרוצו תטלו ' םנמיסו תיקל
בש " ח , לעופה לע םידיעמ םינמאנ םידע השלש םהו . הנהו
תרחאה לע תרייוצמ תחאה , תעבטה םתוח ומכ תטלובה יכ
תעקוש הרוצ הועשב לעפת טלובה , לעפת תעקוש איה םאו
תטלוב הרוצ הועשב . חותפ ארקנ הז לכו " תוח י " ם , דוסהו
ותפ " ח ח " מו י " משנ דוסב תמ ולעפנו יח לעופה רמולכ ת " ת
ייח " ינש אוהש ם " ח ם " מ י " ת . ימ לכ והריכיש תמאה והזו
הרוצהו רמוחה ריכמ אוהש . תמ ףוגה יכ האור לכס לכ ףאו
םייח וב םש אוה ונממ דרפנה רבדה יכ עדויו , אוה םג ןכ םאו
היה יח , דרפיהב יכ דעהו ו דימ ףוגה תמ ףוגה ןמ . צ םנמאו תרו
ןמ התתמאב תדרפנ איהו רמחה לע תפסונה הרוצכ איה קלח
רפסה לע בתכמה תרוצכ וילע תרייוצמ איהש אלא רמוחה ,
תויתואהש וידכ השק רבד לע חל רבד םע תורייוצמה תורוצכו
ףלקה לע ונממ תורייוצמ , תועקוש אלו תוטלוב אל תמאב ןניא
ארקנו הלאה תורוצה ינימ ינש ןיב תויעצמא ןה לבא קלח םמש .
תחא לבא םינפ םושב תוחל ןניא תעקושה וא תטלובה םנמאו
הפר תחאו השק . ןיינעב הלבקה ירבדב רמאנ דוסה הז לעו
הפר הטמ לש ןידה תדמו השק הלעמ לש ןידה תדמ תודמה ,
הנותחתב התרוצ תמתוח הנוילעהש ינפמ , ןיעל הארנהו יוארהו
תטלוב הנותחתה יכ . ושהו תעקוש הנוילעה ןכ םאו איה תעק
הז
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
יק
םייניעל תיארנה תייפוגה איה תטלובהו תמלענה תיישפנה ,
רמחהמ רמחהו הרוצהמ הרוצהו . הלעמ לש םימחר תדמ םנמאו
השק הטמ לש םימחר תדמו הפר . אז ןיבת תאזמו " תמאב ת .
ןהיתש תא עינמה בכורה תלשממ ריכת ןהיתשמו , בייחתתו
בשלו וחבשל ןהב הנוילעה ותמכחו ותלועפ תלעמ ךתוארמ ח
םהב ךלכש תגשה יפל ורכזו ומש , םיעמושל ךיפב ןכ םג דיגתו
ויחבשמ תגשהש המ . תוחבשהו תוליהתהו תולפתה םנמאו
קפס אלב תמא ןלוכ תוכרבהו , המ םיעמושל תורוהל ןה לבא
חבש תועצמאב חבושמה תלעמ רויצמ חבשמה גישהש
םנוקיתו םייפויו ויתולועפ , ךרד הזיאב םירחאל תורוהל וא
והוחבשי , לק ותויהל אוהה חבשה לע ומצע ליגרהל וא
וילע ובשח תע לכב הפ לע ולצא ואיצמהל . ןכ םא שרפה ןיאו
וא םיאיבנב וא הרותב תואצמנ תוחבשה םתוא לכ תויהב
יכרדמ םיקחרתמה םיררושמה ירישב וא דומלתב וא םיבותכב
םתלוכי לכב םיראתה , תחא הנווכ רחא םיכשמנ לכה יכ
צא תלכשומו תלבוקמ ונל . ונייה אל ןכ ןיינעה תויה ילולו
תוכרב האמ ונלצא תוארקנה תוכרב הלחת תולפתב םיאצומ
םוי לכב ךרבתמ אוה םוי לכב םרמואהש , םידומ םירמואה לכו
מ ודוסש " וי ם " ע םיבשו ד " והי ד " םלוכ םורמא וליאכ ה . ןכו
לכמ תופתושמ ןהש תולפת ונלצא ארקנה ןיינעה הז לכב אצמת
רובח ינימ . או י ללפתמהש ונימכח ורמ " תוכרב ח , בויח והובייחו
תרכ , ותכרבל ותללק ךפהתתו הזב ךרבתי , זמרב והורמא הזו
ךרבתמ וניא ךרבמ וניאש ןהכ לכ םרמאב ןהכה . ורמאו " רשע
רשעת " רשעתתש ליבשב רשע . אוה ללפתמהש ורמא םנמאו
עאו עמש תאירק ארוקהמ רומח רתוי " ןנברדמ הלפתהש פ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
איק
ואד עמש תאירקו אתייר , םהירבדל קוזיח ושעו הז לע ורימחהו
קוספי אל וביקע לע ךורכ שחנ וליפאש ורמאו . ןווכיש וזמרו
תוחפל ןושאר קוספבו הנושאר הכרבב , אלו ןכ השע אל םאו
ותבוח ידי אצי אל ובל ןוויכ , אצי ובל ןוויכ םאו . תוהמ ןבהו
םהירבדמ יתימאה חבשה .

ג דוס ' פש " ע

ה קרפמ ' מו " ה י קרפמו ןושארה קלחב " לו ב " יו ו '
יו " ינשה קלחב א .


יתזמר תי םשהמ עפושה ןיינעב םילועמ םיזמר ,' ךיאו
הקדצו טפשמ ךרד לע עפשנ אוהה עפשה , תודמו
אבה דחוימה דחאב אוהה עפשה יפ לע תולעופ תורחא תובר
תי ותאמ ,' ועפש יפל אל םילבקמה יפל הנתשמש , לישמה רשאכ
שאה יראתב ברה . עפשה ולבק םייונש בור יפל םילבקמהו
מה תומד ןיינעכ םייונישב םייח ילעבמ םינימ המכ םיורמה םי ,
םהב הנושמ יווירהו , םמצע דעבו הליחת ודעב ונתשנ םילבקמהו
ןכ רחא , םימ םדוע םימהו . םימ םשב הנוכמה עפשה דוס ינפמו ,
ורמא , הז ןבהו םימ םימ ורמאת לא . םינוילעה םימ דוסב הנהו
יוארכ וב לכתשת םא ןיינעה לכ ןיבתש םירבד ךל זומרא .
שב ונלבקו פש ם " ע , ש ' פ לכ ' ע לעו ' םלו . המ םע תמאה והזו
עדונ
רבכ
עפש ןיינע

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ביק
פש ודוסש עדתש " לועל ע " לוכ ם " ו . ןיינע אצמתו והפרצ ןכו
וב םלענו רתסנ , הבכרמ השעמ לכ ודיב יכ ןיבתו . חילש אוהו
דרפנ , לדבנ שוריפ , לכמ דרפנה שורפה לדבנה אוהש רמולכ
רמוחה . לכמ דרפנה אוה םגו ארבנ לכמ דרפנה אוהש וניינעו
ביאה םיר . לכ רמח דירפמ םג רמחה ןמ המדאה דירפמ אוה הנהו
םדאה . ונממ לולע ילכ לכש םהמ עדתו תואלפנה הלא ןבהו , זא
םשגה דירפמ אוהו ומשב דרפנ רשאכ ןוצרב דרפנ ךיא ןיבת
ץראב הדמ םש הנהו .

םאו האובנה דוסב דוע התא םג ןייעת הז ןיינע ךיתעדוהש רחאו
דה יפכ התואיצמ תתימא גישת םא וב ךלתש ךל הרוא רשא ךר
ואצמל וירחא לדתשהלו וב תכלל הצרת , תמאב יתעדי הנה
וטועימו ויוביר תרוצו עפשה תוהמ תתימא ךמצעמ ןיבתש ,
ויניינעב ןמאנ דעל היהת ךמע ואצמהבו . םע וילע קולחת לאו
ותאמ הווצתש דע םדא , תתימא גישה אלש םדא לכש קפס ןיאש
א אוה וכרד ריכה אלו ותוהמ רייוצמה ףוקכ ותואיצמ ןיינע לצ
םדא תרוצב , םדא תעדכ ותעד ןיאו םדא ךרד הניא וכרדו . ןכ לע
ןיב שיש שרפהה קפס אלב םהמ עדת התא וב ךילע םיקלוחה לכ
המ שיחכהל םיצורה רקש ידעכ ךלצא ויהיו םתעד ןיבו ךתעד
עורזה חכב ךיניע וארש . םה רקש ידע יכ קפס אלב עדוי התאש
ע ךדבל התאו ךנוקל תמא ד . םירשכ םידע ךל םימודה לכ ןכו
םרצויל םינמאנ , םגש ונוק לע הנמאנ תודע דיעמש ימ ירשאו
ראשהו ומלצב ותומדב ארבנ ודבל אוהש ומצע לע דיעמ אוה
הרוצ אלב רמחכ ודגנכ , אל דבל לוגלגל םא יכ םהמ ךרוצ ןיאו
תמייק הדימעל , עפשה לע הדיעמה הנומאה ונימאה ןכ םא אלא
םגש וניתמוא ישנא בורכ תמא איה , ולבקל וירחא םלדתשהבו ,
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גיק
םתלוכי יפכ תע רחא תע עפש לע עפש םיפיסומ . םניא םא לבא
לע םוי רחא םוי ונממ םיפיסומ םניא וא ולבקל ךרדה םידמול
םתושפנ , םתעדמ ןיתחופו ןיכלוהו ןמזה יכשחמב םיעקשנ לבא
םתמכח תצק םיחכושו םתוצממ ןיערוגו , בותכב םהילע רמוא
" רשא םירבדה תא חכשת ןפ דאמ ךשפנ רומשו ךל רמשה
ךייח ימי לכ ךבבלמ רוסי ןפו ךיניע ואר " ) ד םירבד ' ט ' .( אבו
הז לע תיהלאה תיאובנה תיתימאה הלבקב , דע בייח וניא אה
ובלמ םריסיו וליכשיש . וניתובר תמאה ימכח דוע ורמאו
ז םישודקה " תפסותה לש ןיינעה הזמ ונזמרש המ לע ל ו דומילה
" ףיסי ףיסומ אלדו , ביח אלטק ףילי אלדו , אגתב שמתשאדו
ףלח " ) א תובא ' גי ' .( המכח ףיסומ וניאש ימ לכש םירבדה ולא ןיינע
ונמז םרט תומי ותמכח לע , תלוכי שיש רחא ןתונ ןידה ךכש
ףיסוהל ץפח וניאו ודיב . הפיסא ףוסא ןושלמ אוה ףיסי יכ , לכו
ח אוה ללכ הרות דמול וניאש ימ שמתשמש ימ לכו התימ ביי
ר רבע הרות רתכב " כ קפס אלב אוהש שרופמה םשב ל " ו
ירשע ונובשח םש ללכבו ורפסמב " ששו ם " ה , תכ ודוסו " ר
רות " רשע תמאב ללוכ וניינעו ה " ירבדה ת " דאמ הז ןבהו ם . עדו
לע רבע םשה םש אוהש המשל אלש הרותב שמתשמש ימ לכש
דאמ הז םג ןבהו םשה תוצמ .

ד דוס ' יח וד " לועה ש " ם

ל םהו ןושארה קלחב רשא םיקרפ הששמ " סו ז " ו
סו " סו ח " עו ט ' עו " א . תצק ןמו וללכב ינשה קלחמו
י קרפ םה הלאו םיקרפ השש םהו ונממ םידחוימ םיקרפ " כו ז " ה
עדונ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דיק
כו " כו ז " לו ח ' לו " א . יקרפמו הבכרמה יקרפמ ישילש קלחמו
נ קרפמו החגשהה ' .


םימכחה לכמ דאמ דאמ םלענ אוה אלפומה דוסה הז
ר םתעדמ ורויצב ורבדש " ישונאה תעדהמ ל . אלו
ע םדבל םיאיבנה םא יכ ותתמאב םלועמ םדא וגישה " וגישהש ה
והוריכהו םשהמ והולבקו אוה רשאכ הז רבד . ונחנא םנמאו
שודיחה לעו תומדקה לע ובשחנ רשא תוברה תועדה ונעמש ,
תחא הקולח םיניינעה ינש לע הליחת בותכנ ונחנא ןכ לעו
תיחרכה . ז ברהו " לחנ ונחנאו םינושאר םיקלח ינשל הקלח ל הק
יחרכה ךרוצ רובעב םיקלח העבראל . עאו " תחא הנווכ לכהש פ
אל םלועה יכ םירמוא ונחנאש תאז איה תיחרכהה הקולחהו
שדח וא ןומדק ותויהמ טלמי , דחי שדחו ןומדק אוה וא , אוה וא
שדח אלו ןומדק אל . םיניבמל הלועמה הקולחה תאז רחאו
תאזל המודב תרחא הקולח קולחנו תחא המדקה םידקנ , עאו " פ
תאזמ ונל הכירצ רתוי איהש . אל הרותהש רמאנ ונחנאש איהו
שדח לשמ וא ןומדק לשמ הלוכ התויהמ טלמת , ןומדק לשמ וא
דחי שדחו , שדח אלו ןומדק אל לשמ וא . דוע הז לא הז רבחנו
הלוכ וא תרתסנ הלוכ התויהמ טלמת אל הרותה יכ רמאנו רבד
תילגנ , דחי תלגנו תרתסנ וא , תילגנ אל וא ללכ תרתסנ אלו .

ןיינע
םלועה שודיח דוס רקיע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
וטק
יפל יכ רמואו הנושארה הקולחה ןיינעב רבדל בושא הז רחאו
שדח אלו ןומדק אל םלועה תויהל ןכתי אל ישונאה לכשה ,
םירומ םינשב קבודמ רבעש ןמז לע ןומדק םש םיבשוח ונתויהב
םרפסמל תילכת ןיא םימעפ לגלגה תלילח תרזח לע . ןמזהש
מ אלא וניא תומדקה בושחנ וילע רשא ףוגה תועונת רפס
בובסב לגלגתמה , העשה יקלח םה םיעגרהו , יקלח םה תועשהו
הלילהו םויה , עובשה יקלח םה תולילהו םימיהו , םה תועובשהו
שדחה יקלח , הנשה יקלח םה םישדחהו , ונלצא םה םינשהו
םינש עבש איהש הטימשה יקלח , לבויה יקלח םה תוטימשהו
ימח לבויהש תחא הנשו תויעבש עבש םהש הנש םיש , תולבויהו
תרפסנ תע לכל יללכ םש אוה ןמזהו ןמזה יקלח םה .
רבד אוה יכ ללכ הטימשו לבוי דוס וגישה אל םיפוסוליפהו
םכסומ אלו לכשומ ישונא אל יהולא , םיקלחה ראש וגישה לבא
תולזמהו םיבכוכהו חריהו שמשה תועונתל םיסחוימה , ורבחו
חייו תופוקתו תודלומ ןיינע ונרמאש המל הנשהו חריל שדחה וס
םינמיסב לגלגתמ חריה רוזחמ תויה לע ומיכסהו שמשל
םיעובק , יא םהו " צשת ב " גצוה שדחו שדח לכל רשא ג . תאזו
תיתימא איהו תלבוקמ ונלצא איה םג ךרדה , םישדחה ובשחו
יב אוהש רוזחמה יקלח םירבועמה םג םיטושפה " צקת ו " רשא ה
אצמנ רוזחמו רוזחמ לכל , י אוה רוזחמהו " רפסמל הנש ט
םיחריה תועונת . דלא יפ לע המחה רוזחמל ושע ןכ םגו " א
הלב " םצעה םשב והונזמרש ןסינ תפוקתלש ו , כ ובשחו " םינש ח
ןכ אוהש ונלצא לבוקמ הז םגו רוזחמ . ןוימדה יכ עדוי התאו
ינפוג רבד םא יכ רייצל לוכי וניא , וניאו לכשומ אוה ןמזהו
רפסמ תבשחמ יתלב אצמי אלו המודמ לכשוי אל םגו םיתע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זטק
ףוג יתלב העונת ןיאו העונת יתלב . אוה םגו שגרומ ףוגהו
תבשחנ איהו המודמ םגו תשגרומ איה העונתה ןכו המודמ
עעונתמ ףוג לכל תיטרפ .

יתלב אצמנ ףוג לע לפונ ןומדק םש ןיינעה הז יפל ןכ םאו
תידימת הלחתהב אלא העובק הלחתהב לחתומ ןמז תישאר . הזו
ךשמנ ולוכ ישונא לכשב רייוצמה שגרומה ףוגה תגשה רחא
םילכשומה השלשה םינמזה ןמ דחאב ורדעה ןכתי אל רשא
ישונא לכשב , היהיו היהו הוה םהו םיקלח השלשל םיקלחנ
דימת . אוהו דחא ללכב םיללכנ םתשלש יהולאה לכשב םהו
דיתע יתלבו רבע יתלב דימת הוה ארקנה . יהולאה לכשה יכ
ת לפונ וניא דרפנה דיתע ןמז תחת אלו רבע ןמז תח , הלא יכ
ןמזה ןחבי םהבו תועונת לע ורוי םה םינשה . וניא הוהה םנמאו
תועונת לעב הוהה ןיא יכ ללכ ןמז לע הרומ , לעב וניא ןכ םאו
םינפ םושב ןמז , החונמ ןוימדל הרוי לבא . ןיא תמאה ךרד לעו
יוניש יתלב םייק תואיצמ לבא העונת אלו החונמ הוהל , כ יכ ל
לעופה לא חכה ןמ האיציו יוניש העונת . לצא תויוהה ןכ לעו
וארבנש רמול ןכתי אל ונתנומא , ןהמש תויוה רשע ןהש
תוריפס רשע ובייחתה , אוהו גיהנמ רוביצ חילש ןהמ דחאהש
ירישעה . תי םשה אוה תויוהה תישאר םנמאו ' ומצעב אוהו
תויוהה ףוס ומצעב אוהו תויוהה עצמא . אלפנ תויוהב שיו תו
םדאב ןכו תובכרמב ןכו תוריפסב ןכו תונוילע .

אל וניאש וכותבש המ לעו לגלגה לע רמול ןכתי אל ןכ לעו
ףוג אוהש רחא שדח אלו ןומדק . הקולחה הלטב ןכ םא הנהו
ךרד דחא דוס ךל תולגל ראשנו תיעיברה איהש הנורחאה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זיק
העצה . ארבנ תוברע לגלגש איה ונידיב איהש הלבקהש אוהו
ערתב " ו כ תומש םהש " כ םימעפ ו " ו . ףיקמה יעישתה אוהו
לכב , ירישעה אוה םדאה לגלגו , ייל שדק היהי ירישעהו ,' לכו
הרשעמ תוחפ וניא השודקבש רבד . מז דוסו " ומא ן " ללוכ ן
תויתוא עברא , יז אוה אלמו " מ ן " ונ ם " ן , אוהו םינמז ןונ ודוסו
הנש םישימח לבויה דוס , ו רסח הנש םישמח לבי אוה דוסהו " ו
מ דוס אוהו ביתכ " ב . כב קפס ןיאו " כ םהש ך " ף , כו " דוסב ף
ונ " ן . ארבנ ודוסו רמחה אוה אלמ ןמז ללכו , ארבנ רמחה יכ
ונ דוסב ךל דיגאש ומכ קפס אלב " יב ן " ר ת " לא ש " וי ף " מ ד " ם ,
דאמ הז ןבהו הרוצב םיארבנ םירמחה לכ יכ . אצמת ןכ לעו
נא ורפסמב רמואו דיעמ אלמ לגלג " רבנ י " א , בהו הז םג ן
נא וניינעש " צע י " מה ם " ח , כנא רמואו " ע י " ייחה ץ " ם . יניאו
ךתעדמ ןיבת םכח התא םאו הזמ רתוי ךל תולגל ישאר .

שודיח יתלבמ דבל ןומדק לגלגה תויהש דוע רמול בושנו
רקש אוהש ותואיצמ , המודמ אלא הז ןיא יכ , םינפ לכ לע לבא
שודיח וילע לפונו שודיח דצ וב שי . ה תועונתהו וב תושדחתמ
שדוחמ םצעה הנה תשדוחמ העונתהש רחאש תודעל םה . םאו
העונת לכש רמאנש ינפמ טלחומ שודיח שודיחה הז ןיא
תשדוחמלו ןכ םג תשדוחמ העונת הל המדק רבכ תשדוחמ
תשדוחמ , תשדוחמה העונתה לכ תילכת אל לא הז ךלי םא הנהו
דצמ איה השדח עעונתמה ףוגה יקלחב , דצמ איה הנומדקו ,
ןמזב וזל וז המדק רמולכ . תיקלחה העונתה המדק רשאכו
תימויה העונתה םויה הנה לשמ ךרד לע לומתא הרבעש
חכב תאצמנ איה רחמ םוי לש העונתהו השדחתה תיקלחה ,
שדוחמ ונה רחמ םוי עיגהבו , לומתא והונארק רבכש םויה אוהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חיק
רחמ . הז יפל שדחתה אל תועונתה אשונה ףוגהש רמאת םאו
יכ תעדה יללכ אוה , ונל יד תשדוחמ העונתה אצמהב הנה
עמשתש המ יפכ רבד שודיחב . רצויב םירמוא ונא דוסה הז לעו
" תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוט שדחמה ." םירמוא ונאו
הנשה שאר ובש םוי לכב " םלוע תרה םויה ." דוע םירמוא ונאו
" אוה לארשיל קוח יכ ןושאר םויל ןורכז ךישעמ תלחת םויה הז
בקעי יהלאל טפשמ ." דאמ לודג דוס ונלצא הזו . שאר םוי הנהו
הז ןבהו יעיבשה שדחה שאר םוי אוה הנשה , ריתסהל יתנווכ יכ
תולגלו , ריתסהלו תולגלו . לכ םיליכשמל דאמ קומע תמאה יכ
םיאתפל ןכש , יכ " ורושאל ןיבי םורעו רבד לכל ןימאי יתפ "
) וט די ילשמ ' .( בל ןומדק םלועה ןיא ןכ םאו תודעל ויתועונתש ד
ונרכז רשאכ ושודיח לע הרורב , ותצק םא בושחל ששח ןיאו
ןומדק ותצקו שדח , דחא ולוכ םלועה יכ םינימאמ ונחנא יכ
ףוג לכ אוהו לשמ ךרד לע םדאה ףוגכ ותצקב ותצק רשקנ
ויטרפבו ויללכב . םירבדמה תעדכ תעדה הזש בושחת לאו
תותעב שדוחמה ןמזב םירמואה , ש ונרמאש המ ןימאנ ונחנא
קבודמ ולוכ ןמזהש , םייוניש ןימאנ אלו םיעבטה םג ןימאנו ,
ןיעה תשגרהב ורבד קידצהל איבנל םשה רמאמ תעב אלא
םיאורל . ארבנ ןמז תוחתפתה ןימאהל קיפסמ יונישה הזבו
לומגו םדא ינבב החגשהו ןיאמ שי לגלגו תשדוחמ העונתו
הרשיה תינוצרה המכחה טפשמכ םהל שנועו .

הנהו םיכרד יתש דוע וראשנ , דבל שדח םלועה תויה םהו
הנש םיעבראו םיפלא תשמח ונלצא םויה ויתונש רפסמו , וא
דצמ שדחו דצמ ןומדק םלועה תויה . ןיא דבל שדח אוה םאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טיק
וב רבדל ךרוצ , יטשפ הבשחמ תליחתב הרומה רבד לכש
ללכ לשמ אלב תמא םהש הרותה , רשאכ קפס ילב דימ והנימאנ
אוה , הז הנהו וב יד . ןיא הנה דצמ שדחו דצמ ןומדק אוה םאו
יטשפ וב תמאל קיפסמ שודיחה דצ יכ םירבדל וב ונל ךרוצ
ונתרות , ר םולכ דיספנ אל ורתסנ לע תומדקה דצ הרוי םאו " ל
הרות ירתס לע . קיחרהלו הגשהב תמאה תמאל הלוכ הנווכה יכ
תובבלהמ אוש תבשחמ , ונייהו ןומדק םלועה היה םאש
ב םינימאמ רקש הז היה ךכ ושודיח , אוה םא רקש היהש ומכ
ותומדק ןימאנו שדח . שודיח תוחתפתה ןימאנש רחאש אלא
דוסב תיתימאה הרותה הדיעה רשאכ " םיהלא ארב תישארב
ץראה תאו םימשה תא " , וב ונל יד . ורמאב הלג סולקנוא םאו
" ןימדקב " ברה ירבדכ הלחתהב ושוריפ , ימלשוריב בותכ םאו
" אתמכחב " ירה הלחתה . ישאר דוסו " ת , ומדק " נומדק ת " ו
ודקה " ם . ואשעו ןיאמ ותמכחב םלועה איצמה םשהש הרוי הזו
שי , את ודוס ןכו " י ר " ש . תחא עירכהל שוחנ אל ןכ אוהש רחאו
תמאה איה וזיא תורוהלו וז לע וז םינשה םיכרדה ולאמ
ןהיתשמ . יכ עדתש אוהו הלעמל יתרמאש המ ךל לולכא דועו
ועה תויה רויצ דחי שדחו ןומדק וא דבל שדח םל , עאו " פ
ןמזב דחא אשונב ואצמי אלו םיכפה םיניינעה ינשש הארנש
ר דחא " דחי שדחו ןומדק דחא רבד תיוה ל , ענמנ רבד אוה
וגישהל ישונאה לכשל . גישמ איבנהש ונעדי הז לכ םע לבא
ה ול דיגהש רופיסהו הדגהה דצ לע ותתמא ' תי ' האובנה תלבקב
ול רסמש . לעו ורפסב הז תתימא ונל איבנה תדגהב ונל יד ןכ
הפ לא הפמ ןכ םג הלבקב הז ונל ותתבו . ןכתי אל ךרדה וזו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
כק
וגישהל איבנה תלוזל , ינב לכ תמכחמ ותמכח התברו הרבג ולו
ע המלש תמכחמו םדק " ה .

תינשה הקולחה ןיינעב רבדא הזב יתעד לכ ךל יתראיבש רחאו ,
ינומדקה לשמ הרותה תויה לע . יינעכ ז םרמא ן " המדק הרותה ל
ילשמב אבש בותכה םעטמ הנש םיפלא םלועל ) ח ' ל ' ( " היהאו
לכב וינפל תקחשמ םוי םוי םיעושעש היהאו ןומא ולצא
תע ." תע לכב , ידב " פשנ ו " פש הרומה רכשב רמולכ ע " ע
אובנו " ומ םדוסש ה " ייחו ת " ם , יעושעש ןכו " ושל ם " דוק ן " ש ,
וי ןכו " וי ם " ו ם " ימי ו " ם , חשמ םנמאו לכב וינפל תקשחמ תק
תע . אלו ןומדק אל לשמ הרותה לכ תויה ןיינע יכ רמאנ ןכ לעו
ןכתי אל הז שדח , הלחת ונלצא ארקנה רבדה תואיצמש רחאש
כ אוה " םישדק שדק םהש הרותה תויתוא ב , תובלב םיאצמנ םה
םדא ינב , הפה תומוקמ השמחב םהמ רצונ רובידהשו , םגו
םירפסב םירייוצמ םיאצמנ . אוהו ןוצר םינשהש ןושאר לכשומ
םובתכ םהש םירפסב םתואיצמל הבורקה הליעה אוה םדא ינב
קפס אלב , ינוצרה םהיפ רובידבו . ןכ םג םהמ עדווי רבכ ןכ םא
יפכ ראשנ אוה שדוחמ בלה תוימינפב אצמנה רובידה ותואש
ותוא אשונה , ןכ םג הנה ןומדק ישונאה ןימהש רמאת םאו
ןומדק לשמ הרותה , דאה םאו שדח לשמ הרותה הנה שדח ם .
לשמ אלו ןומדק לשמ אל איה הרותהש רמול ןכתי אל ןכ םאו
שדח . הרותה ןומדק םלועה םאש ונרמאש הממ דוע רמאת ןכו
ןומדק לשמ , דחו אמלע יוה יפלא אתיש רמאמ יל השקת לאו
בורח , םיפלא ינש הרות םיפלא ינש והת םיפלא ינש והושריפש
חישמה תומי , א דוס הז יכ וניינע רוקחת םאו וטושפכ וניאו ונלצ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אכק
ונאצמת . טלחומ ןומדק םלועה ןיאש ךל יתראיב רבכו , ןכ םאו
שדוחמ ןומדק לשמ הרותה ןיא . דחא ךעידואש ינממ שקבת אלו
םיראשנה םיכרדה ינשמ , םניבהו יירבד ךותב וסנכנ רבכש
םשמ . לכל וראבל רשפא יא רבעש ותואכו הזכ קומע ןיינע יכ
םדא . וליפאו אלו וילע תושר ונל ןיא לודג ץפח הזב ונצפח םא
ללכ תטלחומ תלוכי , ודיגהלו תמאה ץיצהל םינפ ונל שי יכ
םיעבטהו םיגהנמה והומילעי ןכ רחאו . המב ךל קיפסי ןכ לעו
תמאה ירויצמ ךבל שלחיי ןפ תולודג ךל שקבת לאו ןיבתש .

המדקהה לא יתרבחש רבדה ןיבת ךל יתרכזש םיכרדה הלאמו
אלו הז רחא ושרפל ךרטצא , תשלשש ללכב ךעידואש אלא
תמא ודבל דחאהו םילטב םיקלחה . קפס אלב הרותהש אוהו
טלחומ תמא הירתסנו רומג תמא הילגנ , דחי דחא רבד םהינשו
םתתמאב . דחא דחא וירבדבו דאמ דוסה הזב לכתשהו ןבהו
לכשה חכ יפל ורייצל יוארה רויצה רבד אצוממ ליכשתו עדתו
ישונאה , תשלשב יהולאה לכשה עפש יפל ונימאהל יוארהו
יתזמרש םיניינעה . ותומדקו םלועה שודיח םהו , הרותה ילשמו
תינומדקהו השדחה , הירתסנו הרותה ייולגו . ןיבתש יתעדיו
ךל יוארכ תולכתשהה ירפסב לכתשהל הצרת םא יתנווכ ,
ויניינעב ןייעל בייוחמ התאש ןויעה וב ןייעתו .

ה דוס ' שעמ " ארב ה יש " ת

עדונ כ קרפמ ינש קלחמ " ל קרפמו ט ' .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בכק

ח ןיינע ךל יתדגהש ךילע לק ותוהמו םלועה שודי
תישארב השעמ ןיבהל . הבכרמ השעמ דוסב םגו
הפ ונממ עמשתש המ ןיבהל ךתעד םישו ותצק ךל זומרא . אוהו
ל קרפב ברה רמא המ לע עדתש ךירצש ' רמאמה ינש קלחב
ר והוזמר רשא ' רו ןומיס רב הדוהי ' ע והבא " הריציה ןיינעב ה
ןברחהו ןיינבהו ןמזה דוסב . מעפ רכזו אוהה רויצה ןיינעב םיי ,
הנוגמ והזו , דאמ וירבד ןבהו רקש הזו רמא אלו . םש זמר םגו
ר רמאמ ' ץראו םימש וארבנ ןכיהמ דוס ןיינעב רמאש רזעילא
כ קרפב וזמרש ומכ " ינש קלחב ו . כ קרפב תואלפנ רמא דועו " ט
תינשהו הנושארה המדקהב ינש קלחב . אבש איה הנושארהו
כזש המ לכש הב ונעידוהל ולוכ וניא הרותב תישארב השעמב ר
ןומהה ונממ ומדיש המ לע וטושפ יפל . ןיינעה היה וליאש רמאו
םימכחה ויה אלו המכחה ישנא ותוא םיריתסמ ויה אל ןכ
ומלעהב תוצילמ םיצילממ . דיגהו ופוס דע אוהה ןיינעה ךישמהו
תוארונ תודוס וב הלגו תואלפנ וב , יכ םתולגל אב אל וליאכו
ריתסהל םא ם . הסכי ימו איימוי קיתע ןסיכש םירבד הלגי ימו
איימוי קיתע ןליגש םירבד , ירא םאו " אריי אל ימ גאשי ה , םאו
יי ' אבני אל ימ רביד םיהלא , הז לכ םעו " רתסה םיהלא דובכ
רבד רוקח םיכלמ דובכו רבד " ) הכ ילשמ ' ב ' .( איה תינשהו , אבש
שמה תומשב ורבדיו ואבנתי םיאיבנהש הב ונעידוהל םיפתת
תונושאר תונווכ תארוהמ םירזגנ תומשבו . םב עידוהל ואבו
םינברה ןמ וליפאו םעה ןומהמ םריתסהל ידכ תורחא תונווכ
רחא
תישארב השעמ דוס
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גכק
הרותה ירתסמ םילבוקמ םניאש . דוע םזמרו םהמ תצק רכזו
מ קרפב " ינש קלחב ג . ברה תומלש לע ונורוה תואלפנ רכז םשו
ותמכח תרובג לעו . ונושל הזו רבד רמא םשו , יו הזמ אלפנ רתו
דחא םשב הרעהה היהתש , םש תויתוא םה אוהה םשה תויתוא
םרדס יונישב רחא , עאו " אלו תומשה ינש ןיב הרזג םש ןיאש פ
םהיניב ןיינע ףותיש . םילבוח תלמ לע רכזו םירבדה ךישמהו
תלמב םפוריצו תויתואה ךופה " יב הלחב ." ךפהו םש רמאו
לוחב והמשו לובח תבית . דה הז יפל ואבו דאמ םירז םיניינע ךר
תודוס דוע םה , ז ברה ירבד יניינע הלא " תורתסנה ולא לע ל
תויהולאה . הניבתש דע ךרדה וז ןיינע ךל דיגא האובנה דוסבו
תמאה יפכ ךבלב הקקחל הצרת םא רומג תומלשב .

שעמ ןיינעמ ךל רפסל לכוא המ ןכ םיניינעהש רחאו " ה
ישארב " ת , רשעב ורפסמש ונממ עדתש אלא " ה ה ומש " ת .
רשעב " ימיה ה " ם , שעמ " בכרמ ה " ה . והעדת תומשה דוס םנמאו
םש ןמ , םי ןמ והעדת םימיה דוסו , םימש םהינשו , הבקנו רכז .
םשב םי תעירק דוס ןיבהל לכות הזמו , דוסו " הכו הכ ןפיו "
ןיינעו " םימה ועקביו " , ה אוה הירבה דוסש ' מ םע ' םגו החותפ
י ' ם םע ' המותס . תחת תסנכנ העיקבהו עדויה םדא לכ תלשממ
םדא םדאה הזב רשא עודיה תא . םדא לכ לש ותיירב תליחתו
הז ןבהו םידאמ בכוכ תומימח חכ ןמ , עיקרה אוה םידאמ ירפ יכ
בותככ םימש ארקנה " םימש עיקרל םיהלא ארקיו " , ודוסש
םימ םש , םימו שא , םימ אש . ינשל קלחנו ינשב ארבנה אוהו
רכמ יעצמאו ןותחתו ןוילע םיקלח םהיניב עי , םימה ועקבישכו
םינותחתה םימהו םינוילעה , וב רובעיו השבי יעצמאה היהי
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דכק
םהירבע ינשמ המוח ול םימהו רובעל הצורה . לודג לדבה שי יכ
הריציב םיניינעה תשלש ןיב . עקעק תבותכ עקביש רחא הנהו
הפמ ןנעו הפמ ןנע אצמי , עבונ ןייעמו הכ ןמ עבונ ןייעמ דוסהו
הכ ןמ , אמשה בש השענו ןימיה ץק דיגהו ןוימדה רבגו ןימי ל
תואיצמב סנה . לכוא ונניאו שאב רעוב הנסהו הנס ךות שא .

םי תעיקב םא יכ תישארב השעממ הזמ רתוי תולגל תושר ןיאו
תוארהו בלה תעדלו תישארב ירדס ונתשנ ובש , הלועפה ךא
העבטוה ךכ תיהלאה . םיב ועבוט םיירצמהש רמאנ דוסה הז לעו
ו ףוס םיה ךותב השביב ורבע לארשי ינב " המוח םהל םימהו
םלאמשמו םנימימ ." הזב סנכנש לארשי רב לכש עדו , ר " ל
שרופמה םשב םיה תא עורקל , הכו הכ הנפיו ומצע ןיכיש ךירצ
לוחב והנמטיו ירבעה תא הכמה ירצמה תא הכיו , ףוסב לכוי זאו
לכ עיבטי זאו העיקבב העד ףיסומ אוהש ףוס םי הזב עורקל
ףוסה אוהש ףוסב ויביוא . ינאש הז לע ךתבשחמב הלעי לאו
וחכב םיה תעיקבו םשה תעידי דוסמ ךל זמור , הלגנהש
דבל הזל לשמ היה הרותבש . הרומג הריפכ וז יכ סחו הלילח אל
הרות לש התתמאב , דוסב ךיתעדוהש ומכ אוה תמאה לבא
םלועה שודיח דוס אוהו הז ינפל רבעש , איה התתמאב הרותהש
וכ םיבוט דחאכ םהינשו תואיצמ ינימ ינש תלל , הלגנה םהו
תמא םהינשו רתסנהו . שפנהו ףוגה תואיצמ ןיינעמ והניבת הזו
דחי , רתסנ הזו הלגנ הז ןומדק הזו שדח הז םהינש םהש , וליאכו
דחי םיאצמנ םהינש לבא לשמנ הזו לשמ הז . זמרה הזב ךל ידו
ךנייעב ולוכ ויתיליג רבכש דוסה הזב אלפומה הזה רפסב
יוארכ .
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הכק
ו דוס ' ימש " ראו ם " ץ

עדונ ב קלחמ ' כ קרפ " ל קרפמו ט ' .


לכש םימשה אוה הנושאר החנהב םימש םש ןמ
הארנה יפל ויניעב הלעמל םתוא האור םדא
בשחנהו , חריהו שמשהו םלוכ םיבכוכה םהבש םימשה רמולכ
ןיעל םיארנה . ז ארזע ןבא רמא םימש דוס םנמאו " אוה יכ ל
וביר לע הרומ לופכ י , מבש חתפה רובעב " וי לש קריחהו ם " ד .
ומש ומכ אוהו םינש ת . ומכ הממש ןושלמ םש יכ רמאו
םש דוסב ןושארה קלחב הלעמל ויתרכזש , םשמ והניבהו .
יש ןמ תלכשומו תנבומ ונחנא וניתלבק םנמאו " מ ן " וי ם " מ ד " ם
ש קולחב הז ינפלש דוסב יתזמרש ומכ " י ם " םשמ והניבהו ם .
ןכיהמ רמוא םארוב וליאכ םניינעש ץראו םימש דוס אצמתו
וארבנ . ורמא אוהו ימשמ םימש , ירכז דימ ץרא . ביתכ ןכו " ףא
םימש החפט ינימיו ץרא הדסי ידי " ) חמ היעשי ' גי ' .( ץראב רמאו
דוסיו די , חופטו ןימי םימשב רמאנו . ינש דוס דוע , םימש
ילכשמ , ץראו ירואממ . הז לע ביתכ ןכו " הריאה ץראהו
ודבכמ " ) גמ לאקזחי ' ב ' .( ב קלחב ןייעו ' כ קרפב " ר רמאמב ו '
ילא דוסה הז ןיבת םשמו ויקרפב רכז רשא סונקרוה ןב רזע .

ןבומה
ץראו םימש ןיינע

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
וכק
ודרפי אלו םתוהבג בור ינפמ הבוג ןושל והושריפ םימש םנמאו
קלחנ םש ונממ תושעל , םיימוי ןמ םוי וא םימעפ ןמ םעפ ומכ .
רמאש בותכה ןמ היאר ואיבהו " לעפת המ םימש יהבג " ) בויא
אי ' ח ' .( ביתכו " םימש הבג הולא אלה " ) בכ בויא ' בי ' ( , רמולכ
תי םשה לש ותוהבגו ותואג הרות םתוהבג ' . ביתכ ןכו " םימש
קמועל ץראו םורל " ) הכ ילשמ ' ג ' .( םיקחשו םימורמ וארקנו
הלאב אצויכ הברהו םיהובגו םיעיקרו , תלעמ לע ורוי םלוכו
תי םאיצממ תלעמ לע םתלעמב םה םג ורוי רשאכ םתואיצמ ' .
ר ןושלמו הצורמ ןושלמ המש ץרא ןכו אוהו םילבוקמה לצא ןוצ
לודג דוסל . עאו " ןושלמ אערא ומוגרת יפל ץרא ןיינעש פ
תולפש , ורמאכ " ךנימ ערא ירחא וכלמ " ) ב לאינד ' טל ' ( ר " לפש ל ,
תיעצמאה הדוקנה איהו תומוקמה לפש ץראה יכ קפס ןיאו ,
לכה תא הסכמה יוסיכהו םיהובגה יהבג םימשה ימשו . רמולכ
לכב ףיקמה לגלגה תינונבג , לכ הבוג אוה ץראה ביבס בבוסה
תומוקמה , ףוג לבא עעונתמ אלו עינמ אל ללכ ףוג וירחא ןיאו
ןושארה עעונתמה אוה אוהה לגלגה , ותעונתמ הבייחתהו , איהש
תועונתה לכמ תרהממה תימויה העונתה , עעונתמ לכ תעונת
וכותב , וללכב ץראה זכרמ איהש ותדוקנ תחונמו , ןכשמה היהו
ילע ןכושהו דחא קלח לכבו וללכב וב ודסחו ובוט עיפשמו ו
ויקלחמ . הלבקל וב רשפאש ימ לכל החגשה תויה בייח הזו
תי ותאמ ' עתיו ' יוארכ ותוכלמ םור אשנתיו ומש .

ז דוס ' אירק " ש ת " ם

עדונ ל קרפמ ינש קלחמ ' מ קרפמו " ח .
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זכק

הליל ארק ךשחלו םוי רואל םיהלא ." תאירק
תתימא ונל תורוהל האב םירבדהמ רבדל םש
ותוהמו אוהה רבדה תואיצמ . ארבנה יכ רכז רשאכ יכ הזו
ורמאכ רוא היה ןושארה " רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו ."
יפל רוא םירחא םירבד ארקש םיבר תומוקמב ונאצמו
ורמאב הרותה לע םירבוחמה םייהולאה םירוביחה " ךמע יכ
רוא הארנ ךרואב םייח רוקמ " ) ל םילהת ' י ' .( דוע רמאנו " רנ יכ
רוא הרותו הוצמ " ) ו ילשמ ' גכ ' .( בותכה רמאו " רנ ) הלא םי (
] הוהי [ םדא תמשנ " ) כ ילשמ ' זכ ' .( רנ המשנהו רנ הוצמה ארקו
רוא הרותהו רוא םייחהו . רמאו " רואב הכלנו וכל בקעי תיב
הוהי " ) ב היעשי ' ה ' .( רמאנו " רואל שמשה דוע ךל היהי אלו
םלוע רוא ךל הוהי היהו ךל ריאי אל חריה הגנלו םמוי ...
ךלבא ימי ומלשו " ) ס היעשי ' טי ' .( ה הזמ ול המודה לכמו ולוכ זומר
וכפה ריכתו ןושארה םויב ארבנה רואה תוהמ ןיבת , היהת אלו
ןיינעה הז לע וילע רמאנש ימ תכמ " בוט ערל םירמואה יוה
קותמל רמ םימש ךשחל רואו רואל ךשח םימש ער בוטלו
רמל קותמו " ) ה היעשי ' כ ' .( וילע רמאנש ימ תכמ היהת לבא
הזב אצויכב " ובנו םכח םע קר הזה לודגה יוגה ן " ) ד םירבד ' ו ' .(
םשו םש לכ ארקנ ךיא ריכתו ךתלוזמ לדבת וז העידיבו
תומשהמ , רכזנ אצמנ אוהש המ לכמ האירק םשב לדבנ המלו
ונממ קוחר וא ול בורק , לפונ המ לע האירק תתימא ןיינע ריכתו
וילא זמרויש וא וב אצמיש םוקמ לכב . תעידיל עיגת הז םעו
ארקיו
םש תאירק ןיינע

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חכק
לו הוצמהו הרותה תובשחמה תוקפסמ לצנתו ןהב הנווכה תעידי
תומה ןמ טלמתו תוירקשה , ליכשתו חילצת זאו .

ח דוס ' נבא " יש י " והט ש " ר

ה קרפמ ןושאר קלחמ ' כ קרפמו " ז , ינש קלחמו
כ קרפמ " ל קרפמו ו ,' ד קרפמ ישילש קלחמו '
ו קרפמו ' .


םיתב יתש תונוב םינבא ינש רבחמה בתכ הריצי ,
םירובד ינש תונוב תויתוא יתש רמול הצרו . הנה
יתל ארקו םינבא תויתואל ארק םיתב תוב . ןבא דוס ןיבת הזמו
םלועה תתשוה הנממש הייתש , ו תיכשמ ןבא ןיינע ןיבתו " םשמ
לארשי ןבא העור " ) טמ תישארב ' דכ ' .( דוס עדת ןכו " וק הילע הטנו
והב ינבאו והת " ) דל היעשי ' אי ' ( , תועקשומה תומלופמ םינבא םהש
םיאצוי םימה םהמש םוהתב . שיש ינבא תואיצממ יכ עדתו
תה רוהט עברא םגו תויואיצמ יתש ונב ובייח . בוט רצי םהו
ולש תכו לאמס םיארקנה ער רציו , עברא םדוסש םניבהו
אוה רשא שפנב עפושה תוכלה עפש םע תואצמנה תוחור
חכה תילכת אוהו םדאה תלחתה . תילכת תויה ןיינע עדוי ונממו
יד דיה , וזו הבוט ןבא וזש ריפסה תנבל םע תודעל ריפס ןבאו
עדונ
רפסב
רוהט שיש ינבא ןינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טכק
בוט ןבא ה . ֵ בלה תשלוחכ השולח וז ךא ָ בלה הדוסש הנ הנ , וזו
המחה הדוסש ןבאה תקזחכ הקזח . הרוא תלבקמ הנבלה רשאכו
ןבאהמ עפש תלבקמ איה הנבלה ןכ המחהמ . " בל תא יתוריסהו
םכרשבמ ןבאה " ) ול לאקזחי ' וכ ' ( , תודעל םינבא תוחול ינשו , ןכו
" ןשחלו דפאל םיאלמ ינבאו םהש ינבא " ) הכ תומש ' ז ' ( .

ט דוס ' ימ " ינוילע ם " ם

כ קרפמ ןושאר קלחמ " ט , י קרפמ ינש קלחמו " ב
כ קרפמו " ל קרפמו ט ,' י קרפמ ישילש קלחמו " א .


םימל וכל אמצ לכ " ) הנ היעשי ' א ' .( םיעדונ םימה הנה
הלבקב " העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו "
) בי היעשי ' ג ' .( הנש תואמ שמח ךלהמ םייחה ץע הנהו ימימ לכו
ויתחת םיגלפתמ תישארב . ו " שיש ינבא לצא ןיעיגמ םתאשכ
רוהט ןוכי אל םירקש רבוד רמאנש םושמ םימ םימ ורמאת לא
יניע דגנל " ) די הגיגח .(: םהה םימהו הוהתנ םימה ןמ ומצע עיקרהו
םילעופה לצא לעפבו םילבקמה לצא חכב םימ םה , םימודו
הלשממהו לוקהו הלשמהה דצ לע םצעב םימל . יכ " הוהי לוק
םימה לע " ) טק םילהת ' ג ' ( , " ידש לוקכ םיבר םימ " ) חי א לאקז ' דכ ' .(
דימת םיאמצה םיורמו טעמ טעמ םיעפשנ םהמו , םימעפו
עדונ
יוה
םינוילע םימ דוס

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
לק
סמחב םיבייחתמה לובמה ינב םיפטושו םיטפושו בורל םיעפוש
רשבה ךרד םיתיחשמה . ןכ השועה לע רמאנ רשא " השא ףאונ
הנשעי אוה ושפנ תיחשמ בל רסח " ) ו ילשמ ' בל ' .( רואיה ימימו
םדל םיכפהנ , מ לכו רתסנ דעל הפוקת לכו הלגנ דעל דלו , יכ
םימ אלב דלונ ןיא . ןבאה בל ריסהל הלרעה רשבב הלימה הנהו
רשב בל שדחלו . " םימל יהיו םעה בבל סמיו " ) ז עשוהי ' ה ' .( יכ
" אל תורהנו הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ
הופטשי " ) הש " ח ש ' ז ' .( הנהו " ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנ
םישאר העבראל היהו דרפי םשמו " ) ב תישארב ' י ' .(

י דוס ' ג " דע ן " יצעו ן " ו

ב קרפמ ןושאר קלחמ ,' ל קרפמ ינש קלחמו ,' קלחמו
כ קרפב ץוע םשמ ישילש " ב .


ילפת םרפסמ " יעמ םהו ן " משנה ן " ומכ ה
יעמ םהש " מימשה ן " ה , יכ ןיבת םהמו
ינמ " משנה ע " ינמ אוה ה " מימשה ע " ילומ אוהו ה " כז ד " ר
ילומו " בקנ ד " ה , פה דוסהו " כז ה " לימהו ר " בקנ ה " ה . נשו " י
יצע " וילע ם " פש ן " ל . דוסו ג " ן , ג ' נ ףו ' מכח םהינשב רשא שפ " ה
יהלא " מכחה רפסמב אוה ןכו ת " יהלאה ה " וגה ת " פנה ף " ש .
ןג ןושלו , החימצ ינימ לכ לבקמש םוקמ , מה ןכו " םוקמ ח
עדונ
םיצע ינש
ויצעו ןדע ןג דוס
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אלק
רויצ ינימ לכ לבקמש , ונל םידיגמו ונממ םידע םיאב לבא
םיצעה ינש םהו ויתוחוכ , ע לכו " לצ ץ " פש לכו ם " ומד ע " ת .
ינש הנה " יצע ם " רת םהש ם " דע הנהו י " יעמ ן " דנ ונממו ד " ע
הוה ןבא . הואת ףיסומ דחאהו המכח ףיסומ דחאה ץעה םנמאו .
עו " ייחה ץ " יסוי ם " מכח ף " ה , עו " עדה ץ " יסוי ת " ומכחה ף " ת ,
עו " ייחה ץ " רוג ם " ל , עו " עדה ץ " ולרוג ת " ת . ייל דחא לרוג '
לאזזעל דחא לרוגו , הזו תורשפאל יעצמאהו הבוטל ןושארה
הערל ןורחאה . עו " ייחה ץ " יסוי ם " לג ף " ףיסוי תעדה ץעו ם
דומלג . םיאיבנה יניעב םיאלפומ םירבד םה יכ םתשלש םניבהו ,
חכ ריכהל םדי וחלש רשא םיאתפה תעדל םיאנ יתלב םהו
ץעמ ולכא אלו םדו רשב תינבתב םדובכ תא ורימיו םדוסי
תעשונ יתלב איה תעשרמה םתמשנו תעדה . םייחה ץע יכ ףא
ואלנ הועהו ואר אל ואצמנ םמצע קוחשלו וארבנ קירל יכ .
ינש וחיורי תומחלמה םחצנבו תומכחה םיליכשמה ירשאו
הנדבאת אל םלועלו תומשנה דרפיהב תומצעה הנייחתו תומלוע
הנרמשת ןדע ןגבו הנראשת רואב קר הנרכזת הבוטלו .

אי דוס ' עומ " בשו ד " ופכו ת " ר

ס קרפמ ןושאר קלחמ " ו , ל קרפמ ינש קלחמו " א ,
מ קרפמ ישילש קלחמו " ג .


עדונ
רופכו תבשו דעומ דוס
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בלק
הנשב םימעפ " , " שב יל גחת םילגר שלש הנ "
) גכ תומש ' די ' .( םשה םארק " םעפ " , םארקו " לגר " , יכ
םימעה לכמ הלוגס ול ונתויהל ומע לארשיב רחבו ונב הצר .
ינפ לע רשא םיוגה לכ יכ ונעידוהו לגרו םעפ דוס ונל הלגו
רפעו םלוג םא יכ םניאו לרע םפוג המדאה , לע בותכש ומכ
ןימה " המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהלא הוהי רציו ." שו ףת
רפא םע עדמ ףתש ןכו רפע םע םדא . דא ךפתשב יכ " פעו ם " ר
פור ותואיצמ אצמת " דמ א " ע , פא ונימלוג השעש אוהו " דומ ר " ע
פא אוהו " מוע ר " ד , אפ ונליחנה ןכ לעו " עומ ר " לכמ ונלידבהל ד
ול שדק ונחנאו ולצא לוח אוהש יוג . תד ונחנאו םד ויה םהו , יכ
" ומל תד שא ונימימ " ) גל םירבד ' ב ' .( איה ונימי תדמ יכ ונל הלגו
ונימי תדמ ולאמש תדמו ולאמש תדמ , ןימיו לאמש ןיא יכ
הלעמל . " ביוא ץערת הוהי ךנימי חכב ירדאנ הוהי ךנימי "
) וט תומש ' ט ' .( תי ונל דיגהו ' ןושלמ אוהש דעומ דוס " ךל יתדעונו
םש " ) הכ תומש ' בכ ' ( , וב יולת לכהש דומע אוהו . דעומל ץק דוע יכ
עומל יכ דוסב לאינד לרוג אוהש ןימיה ץק םלשי יצחו םידעומ ד
ינדאל דחא לרוג . לרג לגר לכו , ו רסח אוהש דעהו " הרותב ו
המימתה . עפ לכו " ק ם " מינפ ץ " לענ י " ם , ימעפ קר " ודוס ם
למע ךל ונדיגי " ק , " ןיא םיכלמ בלו קמעל ץראו םורל םימש
רקח " ) הכ ילשמ ' ג ' .( הז ינפל רכז רבכ יכ " סה םיהלא דבכ רבד רת
רבד רקח םיכלמ דבכו " ) םש .( " תחת קמעו םור קמע " ) הריצי רפס ( ,
םעפ ופוס רת לכו םותח רת םדוסש , ןיינעכ " הרענ רת עיגהבו
הרענו " ) ב רתסא ' בי ' ( , ןכו " ת " תסא ר " ר " ) םש ( ת " כ ר " וכז ף " ת
א " כ ו " בוח ף " ה , ץק תע וללכ הבוח ףכו תוכז ףכ יכ , תע הנהו
דעומל תע יכ דעומ אוה .
שלש
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גלק
הו יב חספ הנ " ה יב תוכס ןכו ןסינב " ירשתב ה , דוסהו " היב יכ
םימלוע רוצ הוהי " ) וכ היעשי ' ד ' .( תנ " יסיש ן " ר , יסי " תנש המ ר " ן
ינת םדוס " ש ן " י ר " ם , מחה " רוצהו ר " נש ה " יכפה י " ם , ןכו
רשת " סינ םע י " םיכפה ינש ן , אר " ייח ש " נזו ם " ומ ב " ת . הנהו
דמ דוס ךעידוהל ראשנ " ובש גח דוס אוהו ה תוע , העבש יכ
ןמז ןיינע ונממ ריכתו יולג דוסה אצמתו ךל רפסת תועובש
לוגה " ה . תויהל םימעה לכל דוסה לכ יולג היהי םתשלשבו
םירופב ונחצנ יכ םהיאנשב המה טולשל םידיתע םידוהיה
אוה ךופהנו לרוגה אוה רופ ליפה ןמה רשאכ , היהת םידוהיל יכ
רקיו ןוששו החמשו הרוא , רוגה יפ לע יכ ץראה תא קלחת ל .
םיטלוש תויהל תולבויו ןיטימש ךרד לע דעומ לכ דוס והזו
הריבה ןשוש דגנ ןושלו המוא לכ לע םירופ חכב םידוהיה , יכ
ופוס דעו םלועה ףוסמ ושוריפ שוכ דעו ודוהמ . ורמא הז לעו
ז " דעו םלועה ףוסמ ךלמ שור לש ויחא אוה שורושחא יכ ל
ופוס . ודמה דוסמ לבוקמהו " רשא ת ןיבי תודעל ןהילע תומדה
והונזמרש המ לכ . ןכ םג שדק הנשה שאר הנהו , םוי אוה לבא
ןידה , דחא םוי ןידה דוסו . אוהו הנש בושח הנשב דחא םוי הנהו
ררועתהל רמולכ הרועת םוי םכל היהי העורת םוי ןורכזה םוי
העורת םויב תמאה תגשה לא .

קמ םוי אוהו הלבקה יפל ולוכ ראובמ דעומה הנה שדק אר ,
וניתוריח ןמז תוצמה גח םוימ םינמז םהב תוכסו תועובשו חספו
דעומבו עודי תעבו עובק ןמזב תוריחל תודבעמ ונאצי ובש
דעומ , יכ " םימשה תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל " ) ג תלהק ' א ' .(
הנהו " רד רדמ קלמעב הוהיל המחלמ " ) זי תומש ' זט ' ( . דוסב " הז
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דלק
רד רדל ירכז הזו םלעל ימש " ) מש ג תו ' וט ' .( רתסנה דוסב וניינעו
זי " המ ל " לע ש " דעומה שרופמה םשה לש תומש השלש םהו ם
לכה תא וב חצנל . ר שדק ושארו " חספ ימי תעבש שאר ל , ופוסו
שדק , שדק ארקמ לוח וכותו . ונתחמש ןמז תוכסה גח םויבו
םהמ העבשו ונוסכ דובכ יננעו למע לכמ ונחנשכ ונחמש ובש
ה ביבס ביבסו ונורתכ ונופיק , וחלסנו ולחמנו ורפכתנש ירחא
וניתונוע לכ , יארע תרידב ונבשיו עבק תרידמ ונאציו . הז ןבהו
דאמ , הזב תבשלו הזמ תאצל םייחל םתחנהו בתכנה ךרד ןכש .
םירורמ לע תוצמו שא ילצ הש ונלכא חספבו . הרוי רורמ דוסו
והעדו וב ןייעו רתסנ ןיינע ךל . הש אוה שא ילצ ןכו , תוצמ לבא
" תוֹצַּ מַּ ה תֶ א םֶ תְּ רַ מ ְ שׁוּ " ) בי תומש ' זי ' ( ִ מה םהש ְ צ וֹ ףתש יתלבל ת
חירסיש דע לכה תא ץמחמה הסיעבש ראש אוהש בכעמה .
ורמואב הז הליג םכחהו " ירצימ יל יוא " ) אס תוכרב (. , בל והזו
המחלמב ךלמכ שפנב . הזב אצויכ לע רמאנ דועו " לכ ןובר
על ינוצרש ךינפל עודיו יולג םימלועה בכעמ ימו ךנוצר תוש
הסיעבש רואש " ) זי תוכרב .(. שדק ושאר תוכס םגו , העברא ונידיבו
תועונתה דוסב םשה תא םיללהמ ונא םהבו בלולבש םינימ
תוליטנהו . הליטנ בלולב יכ , הליטנ םידיבו , האישנ םיפכבו .
לכל ורסמנו םייללכ בלולהו םידיהו , דבל םינהכל םיפכה לבא .
רתא םדוס בלולה ינימו תוא רבג ובש אוהו ודבל םשה ןימיב גו
ןימי , םשה לאמשב בלולו , אלמ בל ול ובש . מל ודוסו " ו ד " ו
מל " יב ד " והריכתו והסנו והנחב והפרצ ת . םירבוחמ םינימ ינשו
ול , סדה דחאה םש , ידיה דוס ךל יתראיב רבכו " םכרצו ם
םימ ינימ תשלשב הליטנל , תושר םיעצמא הוצמ םינושאר
הבוח םינורחא , ו םינוילעה םימ דוסמ םעד . ינשל ןידה אוהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הלק
ודגנכ רזע אוהש הברע ומשש , םחלהל ודגנכ הכז אל רזע הכז ,
הרבע אוהו . גורתא םע העבראה דוס ךל ודיגי הברעו סדה הנהו
בלולו . ו הנהו ' שדק ארקמ לוח ןושארה םוי רחא תוכס ימי ,
ז םויו ' עבשומה יעבטה ףקההמ רזע בלולב ףסונ רמולכ הברע .
מו ז ןיפיק ' ח םויו םימיה לכ דגנכ וב םימעפ ' ינימש גח אוהש
םוי אוה יכ חמש רצי גנעתי וב רשא ץק תע לע הרוי תרצע
הרות תחמש . דחא םוי אוהו ונתרות ןתמ ןמז תועובש הנהו
דמ אוהש רמועה תריפס רחא דלונ שדק ארקמ " העובק ה , םויהו
ו םוי " ו , דאה הנה " לי ודוסו ם " לת םע םחולו י " הזש י י רמוא '
ת רמוא הזו יל ' יל . רשת דוסהו " ישאר דוסב י " זמרנה ת . הלאו
םירצמ תאיציל רכז םתשלש , םירצי תאיצמל רכז . ודוס הנהו
םשה תרכזהב רמולכ וילע יולת לכשהו ימשו ירכז תאיצמל רכז
תי ומשב שרופמה ' .

םיעיבשמה םימי העבשל העבשמ לגלגתמ תבש םוי הנה םנמאו
תובשחמב םלועה תא תוריפסב , תורוצ ולוכ אוהו . םוי שדחתמו
תומש אוה יכ דימת תבש . יש ודוסו " יב ן " ת ת " ו , ויתוא ןהו " ת
כשה " תש ןהו ל " וניב י " נש רמולכ ת " ובית י " וריתסמ ת " ת
נבה " ורתסנ ה " נבה ת " ה , ונבהה יכ " ירתס ת " ירתסה םג ם " ם
ונבה " ת . תצקב המודו הנשב דחא םוי אוה רופכ םוי םנמאו
אוהו הנשה שארל י ' ירשת שדחל , מי " פוכ ר " ו . וצ הנהו " ם
ופכ " ר , צמ " פוכ ר " ו , צ " כ ר " פמ ו " ו , צ " פ ר " כמ ו " ו . יאכזהו
אכז דוס עדוי זא יכ בייוח בייחהו הכז " ייחו י " ינפל םאובב ב
ע אוה רשא ןייד " ייד םג ד " ן . עומ םתשלש דוס ןכ לעו " בש ד " ת
ופכ " ר , שומ " עד ך " ופב ת " ר , כ " רופמ ו " עדב ש " ת , רתכ " ו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ולק
פוש " ע דב " ם , םניבהו . ףוגה ןוזמ וב ןקתל רתומ דעומ םנמאו ,
יששב ןכומה ןמ ףוגה ןוזי תבש לבא , ןוזמ םוש וב ןיא רופכ קר
ףוגל , םה םישוחה תשמחל םימודה ףוגה יגונעת תשמח יכ
םירופכה םויב םלוכ םילטב . לכל הרפכ ןמז םישדח ישאר הנהו
םתודלות , רפכל ריעש רופכב ומכ רפכל ריעש וב הנהו . ןיבתו
םלוכ תולפתה ןמ תודוסה לכ , לע ילע הרפכ ואיבה דעהו
יסומעל תראפת תרטע איה יכ תירחאה אוהו חריה תא יתטעמש
ןטב .

בי דוס ' אובנה " ה

ובש הנושארה המדקהה ןמ ןושאר קלחמ , עד איהו
םיאיבנה והורמאש המ לכ תנבה חתפמ איה יכ ,
האובנה יקרפ ללכמ ינש קלחמו .


אֹל י ִ מ רֶ בִּ דּ הִוֹהֱי יָנֹדֲ א אָ ריִי אֹל י ִ מ גאָ ָ שׁ
ָנִּי אֵ ב " ) ג סומע ' ח ' .( יהולאה דוסה הזב ךל ראבמ יננה
רבדב קפתסת אלש דע האובנה תשקבב ךרזעיש המ ישונאהו
הניינעו התוהמ ריכתו התתמאמ , הזב ןייע האצמל הצרת םאו
ול יוארה ןויעה דוסה , ו " םיהלא תעדו הוהי תארי ןיבת זא
אצמת " ) ב ילשמ ' ה ' .(
עדונ
הֵיְ ראַ
האובנה רקיע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זלק
וה םינושארה םיאיבנהמ איבנ לכ יכ עד ורבדש המ רבדל וחרכ
ורבחש המ רבחלו , ןיאש ורמאי םיבר םהמ אצמת רשא דע
יכשחמב םידבאנה ץראה ימע ןומה ינפב ללכ רבדל םתעד
ןמזה . עפשהו וליפאו רבדל םחירכמ םהילע עפושה יהולאה
תונויזב םהל עיגי , איבנה רמאמכ " ייחלו םיכמל יתתנ יוג
קורו תומלכמ יתרתסה אל ינפ םיטרומל " ) עשי נ הי ' ו ' .( איבנה הזו
ג " רמוא כ " יִנֵ עי ִ שְׁ רַי אוּה י ִ מ יִ ל רָזֲ עַי הִוֹהֱי יָנֹדֲ א ןֵ ה " ) ט םש ' .(
חיכומ לכ ךרדכ הברה םהב אצויכו " ןושוקי רעשב חיכומלו "
) טכ היעשי ' אכ ' .( םתותיחפ יפל םהילע םירמוא טעמכ םלוכו " ליוא
חורה שיא עגושמ איבנה " ) ט עשוה ' ז ' .( ןכו " חרק הלע הלע
חרק " ) ב םיכלמ ' ב ' גכ ' .( םהמ שיו ןסעכ םהמ שיו ןלבס םהמ שיו
ירזכא םהמ שיו ןמחר , ויעבט והוכשמיש המ יפכ דחא לכ
וילגרהו . וילע תרבוג םשה תאריש המ יפל םג , האריש המ יפכו
םהיפמו םימכחתמה ןומהה בלמ םשה תעידי תחכשמ
םהירפסמו , סמח הז לע קעציו . ס בורו םעה תויתפ יפלו םתולכ
םנוצר ךפהל ולכוי אלש םיאיבנה םיעדוי תמאה ןמ םקחר בורו
םדיבש תוירקש תובשחמ ןיינעמ םתעדו , לגלגל הז לע וכרטציו
בוטה לא ערהמ הליחת םתעד . הללקה םהילע דעייל ןכ רחאו
חכ יפכ ןטק רויצ םבלב םישהל םדא ינב בור תעד תלהבמה
עפשב וכרבתי םשהל םבושב יכ םעידוהלו םנוימד הכרב .
עאו " תמאב שנועהו לומגה יניינע ללכמ ולוכ הזש פ , וריכי אל
םשהמ םהילע אב אוה ךיא םעה , לע וא דחא יעצמא ידי לע םא
ללכ יעצמא אלב וא םיבר םיעצמא ידי . םהל ולגי טעמ טעמו
תומהו םייחה דוס ללכב . ךז םלכשש םישיא םהמ ואצמי םאו
ורבד םעמשב וא ורפסב איבנה ירבד םתוארב תנשמ ורועי
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חלק
םתורוהל םינפ לכ לע ונממ ושקביו איבנל ורבחתיו תומה
ןוימדהו לכשה ןיב אצמנה לודגה שרפהה . םהל הרוי אוהו
םתוא היחיו יחצנ לדבה םעה ןומהמ םלידביו תיתימאה ךרדה
תומה תוהמ םעידויו תמאה דוסב , דע תיתחת לואשמ םלעיו
ךרואו ונייח אוה רשא ארונהו דבכנה םשב םקבדה ונימי ,
ורמאכ " ךימי ךרואו ךייח אוה יכ " ) ל םירבד ' כ ' .( ךרד הז
ע םלוכ םיאיבנה " ה .

תומהו םייחה ןיב הב ןיחבהל ךלת וז ךרדב ךרוא התע םנמאו ,
ערה ןיבו בוטה ןיבו , הללקה ןיבו הכרבה ןיבו , רקשה ןיבו
תמאהו . ימינפ רוביד איה האובנה תתימא תלחתה יכ רמואו
ל םיעבשב שפנב ארבנ כב תונוש " שדקה תויתוא ב , םלוכו
ירבדה חכה דצמ חכב תויתואה ףוריצב בלב םיפרוצמ , לעפבו
ייאובנה יירותה יהולאה לעופה לכשה דצמ . חכ לע עפשי ונממו
ישגרהה לא ררועתמהמו ררועתמה לא ינוימדהמו ינוימדה
רפסב רייוצמה יירויצה לא ישגרההמו . ךפהל הלילח בושי דועו
ר הלעמ לא עיגיו לא ישגרההמו ישגרהה לא ירויצהמ דרפיו המ
בשחנה ימינפה רבדמה לא ונממו המדמה לא ונממו ררועתמה
רחא וב קבדיו לעופה לא ונממו יאובנה לא ונממו רייוצמה
ץימאו קזח לגרה יוביר , תרוצב ייקלחה ישיאה יאובנה בוש דע
דחא רבד אוהו אוה היהיו והומכ ייחצנ יידימת יללכ ותביס .

רחאו םלועל הנחכשת אלש הלוכ וכרד ךארא הז ךיתעדוהש .
וז איהו , תובוטה תודמה תומלשב תמלשנש ךמצעב עדתש תעב
ךלצא ותוהמ תתימא לעו המדמה חכה תרוצ לע תודיעמה , עדתו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טלק
גהנתמ םלועה םהבש תועודיה םשה תודמ תעידיב תמלשנש
דימת , ךתלוכי יפכ םהב ול תומדהל ךלכש רחא ךתעד ףודרתו
דימת , תורתומ תוארקנה תוחוכה תלטב רבכש ךלכשב ריכתו
םימש םשל ךתנווכ לכו ךממ , יי תא ארי התאו ' הארי תילכת
ולוכ ותוא ךתוארב תומה ךאלממ ארי תייה התאש ומכ תיתימא
םיניע אלמ , תמקונ תויפיפ ברח ונימיבו תפרוש שא ולאמשבו
שא תולכוא שא ידיפל ויפבו תירב םקנ . לאושו ךילע אב אוהו
ךמצעמ וקלח ול תתל ךממ , לשמ ךרד לע ךתואיצמ יצח אוהו
ךיניעב לכה האור התאו דחא דחא ךירביא ךותחל שקבמ אוהו .
רובעב םיינפוגה םהיתוחוכ לכו ךירביא לכ הזבמ התא ןכ רחאו
אוה רשא זמרנה תומה ךאלמל עובק קלח ול ןתנש םשה תארי
ןוימדה חכ אוהו ערה רצי אוהו תומה ךאלמ אוהו ןטש ךבלבש
ערהל םכח אוהו ךחומ לע הרושה , עדי אל ביטיהלו . הנוח אוהו
בלו בל לובלב ןיינעב ךבבל לע . עולבלו ךתימהל ךל הלגנ םעפו
םימד ןתח ךתויהל השמ תשא הרפצ ךרזעת אל םא ךתלימ
תירב תתירכבו רצ תחיקלב הנב תלרע לומתו תולומל . םעפו
ןיקזתש דע תומת אלש בשוח התאש דע ךממ רתסנ , עאו " פ
והאור ךניא התאו ךמצע האורו ךינפל דמוע אוהש , עתפו
וקלח שקבמו ךילע רזוח םואתפ . םוי תע רחא תע דימת ןכו
ךתומ םוי דע םוי רחא .

ךל קיזמ וניא הז לכש עדת ןכ רחאו , ךבלב רייוצמ היה רבכש
ה קלח איהש שפנה תדירפ איה וז הרוצבש ' לאר שי הל רשא
םירעש , נכ תארקנה איהו שי תס לכ הצבקו הסנכ רשא לאר
הנוילעה לארשי תסנכ ארקנה ילכשה החכ תחת רובידה , רשא
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
מק
ֵ א איה החגשהה תבס רמולכ החגשהה ם , וניניב תיעצמאה איהו
ה ןיבו ,' כ ןמ תעפשנה הרותה איהו " שדוקה תויתוא ב . עדתו
הז םע הז תויתואה תרוצ ףוריצב םיפרוצמ ךפוג ירביא לכש
הז םע הזו . םג עדתו דחי םלוכ ולא רבחמ התאש ומכש ןכ
תוא תרוצל תוא תרוצ ןיב לידבמ התאו , עאו " דחא םרמחש פ
וידה אוהו , חולה ןמ םלוכ תא קחומ התא ןטק עגרבו , ךאלמה ןכ
דע ךירביאמ דחאו דחא לכלו ךיתוחיל לכל השעי אוהה
ןושארה םרמח לא םלוכ םבישיש , תודוסיה תעברא לא רמולכ .
בושחתו דוע םכחת םאו חכב ךב אוה רשא תומה יכ , אוה רבכ
דימת ךמע , ךימי לצכ ורבע וליאכו . רחמ לכאת המ בשחת אלו
הזמ קוחר רתוי וא האבה הנשל ןכש לכ םיתרחמ םוי ןכש לכ ,
הזב ךתויהב הזה םויה אבה םלועב דמוע התא רבכש בושחתו ,
ךשפנב רייוצמה םשה תלוז אצמנ לכ ךווג ירחא ךילשתו
יח אוה רשא ותתמאב ךימי ךרואו ךי . הבשחמ םוש םישת אלו
תי ותלב רבד לע ךמצעב םלועב ' חרכהה יפל םא יכ , ןמדזי םא
םיתע וא תע היחתש . הלעתתש ידכ דימת םשה תולועפ רוקחתו
תיתימאה ךרדה לע וילא ברקתתו םוי לכב .

רובידו רוביד לכ לעו הוצמו הוצמ לכ לע ךתעד םישת ןכ רחאו
הרותה תויתואבש , וליפאו הצרתש ןושל הזיאב בושחת םא
רבודמה רובדב ךבל תבשחמ יפ לע םעפ וב רבדתש המב , םעפו
הפ לעבש הרות ארקנה רובידה יפ לע , רפסה יפ לע םעפו
רבוחמה , יפכ תויתואה תורוצב ךידיב בותכתש המ יפ לע םעפו
התע וילא ךכירדאש המ . תעידי גישתש חרכהב יתעדי הנה
ו לעופה לכשה םע רבדתו םשה יפכ ךתא רבדי לעופה לכשה
ךחכ .
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אמק
ליחתת תיהלאה תאזה הנוילעה הגשהה לעפתש המ תליחתו
בתכמב הרוצה תאז יפל הרותה לגלגל ,
תוי תוא
שד קה
דחי הליחת םלוכ םרבחתו הרשע תויתואה הלא לגלגת התע
הז ומכ חרכומ ןושאר אירטמיג ארקנה רפסמב , ויתוא " ת
דקה " לתתת םילוע אירטמיגב ש " ב . םהמ השעת ןכ רחאו
םינשו םישולשו םיתאמו ףלא ולעיש ךתלכי יפכ תונובשח . ןוגכ
שדקה תויתוא ךרמא , תיעצמאה הרותה אירטמיגב . רמאת ןכו
תיעצמאה אירטמיגב הרותה דוע . שדקה תויתוא דוע רמאת ןכו
הרותה תוצמ דומל אירטמיגב . מיגב תוצמ דומל ןכו ' םלצ
תומדו . בושחתו גלדת ןכ רחאו רמאתו דחאל םריזחתו ףלאה
מיגב שדקה תויתוא ' לרב " א , םייחה ץע אוהו לגר לרג ודוסו .
דימת השעת ןכו . אל םאו והרכזו והרמש ןבומ רבד ךל אצי םאו
אוה שדקה חור יכ ורפסמב והרכז , דחא רבד לא ךכילוי אוהו
ןבומ , רחמ והניבת םויה והניבת אל םאו , אוה קיר רבד אל יכ ,
כמ אוה קיר םאו קיר אוה ם , קיר אוה ךממ . שדק ולוכ אוה ךא
בוטב אוה ובש ערה וליפאו . תרחא ךרד דוע ךירצ התא הנהו
וז איהו ,
ן ו ש ל
ש ד ק ה
ל חק ' הנדירפתו תוחרכומ תונושאר תויתוא יתש הנממ השעו
םינשל , כ הליחת התודירפמ אצויה רובידה היהיו " י . ןכ רחאו
ארה ןמ השעתו תויתואה ףוס לא הנרבח שאר ףוסה ןמו ףוס ש ,
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
במק
כש רובידה היהיו " י . ושל ףוס ךפה דועו " דקה שאר םע ן " ש
נ היהיו " ה , ניכש ולוכ רובידה אצמתו לכה רבח התעו " ה .
ודק עצמאב ראשנהו " ש , ודק " שודק ןושל םע הניכש ש . יכ עדו
ודק דוס " ש , כשמ " ן . ושל דוס ןכ םא ךל ירה " דקה ן " ש , כשמ " ן
ניכש " ה , יכה " נש ן " ירצי י " ם , ו ראשה ןכ . ךרבחב השעת הנהו
םתוא ךדירפהב תישע רשאכ תויתוא . דציכ , ךל שיש בושח
רשת " ףלא ויהיו דחא רפסמ תויהל םתוא רבחו ק . דחא דוע םהו
הלילח תרזחב , דחא ףלא לכו ףלא אוה דחא לכ יכ . ןכ לעו
אַ שדקה ןושלב ארקנ ֶ ל דחא ף . הרשע הנה ךרדה הז יפל ןכ םאו
הבבר םה , םיבר םה יכ , ו הרשעמ רתוי יוביר םושב ןיא . םאו
ןכ וניא הרשעמ רתוי יוביר םושב שי יכ ךל הארי , אלא
וא םלפכמ וא םתכרעממ ודלונ םה הרשע לע םיפסונהש
םתרבחממ . י ןוגכ " י תכרעמ תילכת אוהש א ' תישאר רובחב
ותכרעמ , י יכ ' םירפסמה לכ תילכת אוה , או ' לכ תישאר אוה
םירפסמה , י תכרעמ תישאר אוהו ' ןכ םג . יכ בושחת ןכ לעו
רשת " א ףלא אוה ק ' . כ הלוע ופוריצו הליחת והפרצת הנהו " ד
םירבד , דרפנ והשעתש רבוחמ והאצמת םגו . ת ןמ לחתהו '
ק והשעו " ש וא ש " צש ןכו ק " פש י " עש כ " סש ל " נש מ " נ . ןכו
ש ןמ השעת ' ק " ר וא ר " צר ןכו ק " פר י " ער כ " סר ל " נר מ " נ .
ר ןמ השעת ןכו ' ק " צק ןכו ק " פק י " עק כ " סק ל " נק מ " נ .

וז םע וז ףרצו וזב וז רמהו דחא לכל לכותש המ הנב הלא לעו
וזו וז ךפהו , םייחה ץע ךרד איה יכ וז ךרדמ רוסת לאו . תארקנו
לגלגה ףוריצ תלועפ לא המוד םגו ףוריצה לגלג . השעת ןכו
עפצ " צ קלח ס ' פ הליחת והשעו " ע דועו י " ס כ " נ ל " מ . ןכו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גמק
פ ןמ השעת ' ע " י ס " נ כ " מ ל " מ . ע ןמ השעת ןכו ' ס " נ י " מ כ " ל .
כלמנ דוע ןכו " מ י " ל י " כ , ל ןכו " כ י " כ , כ ןכו " י י " י , י דועו '
אל קלחנ " ב ט " ג ח " ד ז " ה ו " ה . זחט דועו " א ו " ב ח " ג ז " ד ו " ה ,
א ןכו " ב ז " ג ו " ד ה " ד , א ןכו " ב ו " ג ה " ד , א ןכו " ב ה " ג ד " ג . ןכו
גדה " א ב " ב ד " ג , א ןכו " ב ג " ב , א ןכו " ב , א ןכו " א . א םנמא '
הנושארה התלעמב איהשכ ךופה אלו הקולח תלבקמ הניא ,
ךפהתהל ךרד הל ןיאש . עאו " ןהשכ ןהמ תחא לכל הרקי הזש פ
ןדבל , ב תואיצמב אלא וניא ךופההש ' תויתוא . א ןוגכ " ב
ב וכופהב השועש " וז ךרדב ןלוכ ראשה ןכו א .

ךרד לכ שקה םהילעו םיכרדה ןמ דחאב לשמ ךל לושמא הנהו
לאמ ה . יונמ דחא רפסמב ךל שיש בושח , הששו םיעבראו האמ ,
מק חרכומה ךל הלעיו עובק ןושאר דחא רפסמ דימ ול םישו " ו .
םיפוריצ השש לבקמ אוהו והפרצתו הרוי המ תעדל הצרת הנהו
הלאכ , מק " וק ו " ומ מ " קמ ק " קו ו " מו מ " ק . ןושארה יכ עדת הנה
םיכפה ןורחאהו , בהו ' גהו ' םיכפה , דהו ' ההו ' כפה םי , םהיכפהו
רוחאו םינפ , םזמרו " ינתרצ םדקו רוחא " ) טלק םילהת ' ה ' .( םדאהו
ךופה ןליא , " כפכ ילע תשתו " ה " ) םש ( , כפה ילע תשתו ודוס " ך ,
הב אלמ בתכנ ןכ לעו ' . םדא לש וכפה ןורחאה םדא ןכ םא הנהו
ןושארה . ושאר דוס הנהו " ן , רנ " א ו " ורחא דוסו ש " ן , רנ " ו
א " ח . תרעובמ וינפל חאהו םעדו תוברעמ . א דוסהו " רוצ ש " ה
א " ג ח " ו , י הנהו " חמ רוא הזו ימש רוא הזו ןיאמ ש " רוא הזו י
משה רוא הזו המחה " ה . חבשתו תוזמרנה תואלפנה ולא ןבהו
גלפומה וניינממ דחוימ םש , השעמ םוי לכב שדחמ דוס עדתו
תישארב , שח ריכתו " פס ק " ייח ר " ם . מק הנמת הנהו " ו
ק ןמ לחתהו והקלחתו ' תו מיצ והשע " מכפ דועו ו " מלע דועו ו " ו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דמק
ממס דועו " מננ דועו ו " ו . מ תלמ תרמש ךרדה וז לכב הנה " ו ,
דל קלחנ דחא לכו ' כ זא לבקמו םיקלח " םהמו םיפוריצ ד
תואלפנ ןיבת םלוגליגב .

לתה ןמ ךנויע לכב דימת רהזהו " ךלמה םש ודיב רשא ןישלמה י
שכמה אוהו " וב ף . ת לכש עדו " פנ ל " נ ךב וחוכמו ש איהו השיפ
הפשכמ , היח אל איה התמ יכ היחת אל הפשכמ לבא . ןכו
דאמ הז ןבהו הומכ היתוחוכ . היהי הזו דימת גרטקמה ןמ רהזהו
כע " המכחב םירכזנה םירבדב ךנייעב פ , חכ םוש ךל לכוי אלו
ןיב םשה תא םישתש תע לכ תמאה ןמ ךריסהל ךתותפל ער
ךיניע , תי ודיב לכה יכ השעי אוהו וילע חטבו ' ומש . " לכבו
ךיתוחרא רשיי אוהו והעד ךיכרד " ) ג ילשמ ' ו ' .( תע לכבו
יכרד םיללוכה תויתואה ףוריצ יכרדב לכתשהלו ןייעל הצרתש
תונושל םיעבש , ןיב ףוריצה ןמ ךל אציש המ ןיבהל ךתעד םיש
רקש ןיב תמא ןיב ער ןיבו בוט . רצי ךל ורמאש ןיבת ערה לבא
וטה םג ךל רבדיו בוטב הצרו ערה ב , דחאכ םהינש תמאב יכ
ער רבד לכמ תולצנתהה ךרד ריכהל התא םג עדת םא םיבוט .
ו " והפדרו םולש שקב בוט השעו ערמ רוס " ) דל םילהת ' וט ' .(

הירתס ךל יתילג רשא ךרדה תאז , תורוהל רשוי ביתנ איה הנה
םשה תעידיל ליכשמה תבשחמ הב ךירדהלו הרות ירתס הב
ועצמאב יהולא עפש ותאמ לבקלו כ ת " םרפסמש תויתוא ב
צרתתת ללכב " ה . צתא םדוס הנהו " א םזמרו ה " למה ת " םאו ך
תא םריכת " למ ה " ך . וכלמ םרפסמ יכ עדוי התא הזו " םדוסו ת
פש " הלא ע " י . חור הנממ לבקל וז ךרדב תכלל הצרת םאו
וע הליחת ךילע לבק האובנ םג ילואו שדוקה " וכלמ ל " ת
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
המק
ימש " ם , להמ תויתואהמ ריכתו " ינפ ך " וחאו ם " בורמ ומלענש ר
םימכחה , להמ ןיבתו " ור ך " ינפוא ח " ם . בושחתש המב ךבשחבו
רפסב םהמ דילותו ךבבל רויצב םיבשחנה םיניינעה עבקת
תמאל דימת תוטונ תופרוצמ תובשחמ ןכ םג בותכה , ערהו
והלבק בוטהו והכילשה . אלבו רפס אלב ךתויהב השעת ןכו
וס עדת םהמ רשא םישודקה םיפוריצב קזחה בתכמ תומשה ד
םישרופמה . " ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו
ךמוקבו ךבכשבו ." רבד םהמ חכשת לאו . דוע השעת ןכו
ףרשת אלו ףרטצתו ףרצ ךנויער תובשחמב , ו " ךיבא לאש
ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו " ) בל םירבד ' ז ' .( תויתואה םה םהו
םימילשמו תובבלה יניע םיריאמ םהש םימותו םירוא םיארקנה
יער יכרד םיארמו תונוילעה תועדה םיכזמו תובשחמה ינו
תודרפנה תויוה תואיצמ םירומו תודמעמה םיעידומו תונובתה
תודיתעה םידיגמו .

ארוק ךממ רז ץימאו קזח חכ ךמצעב תיאר םולשו סח םאו
ךמולש ול ןתת אלו ךמ שיאכ ול הנעת לא ךמשב ךתוא , לבא
יי היהו ךמסנ םשה לע היה ' ךמע . ל רמשה קר ךשפנ רומשו ך
ךתעד לבוסש הממ רתוי ילכשה עפשהמ ךילע אבי ןפ דאמ ,
וחכמ ארית אלו והלבקת אלש , יי תא ךא ' ארית ךיהלא .
ךינפ ריתסת ךבבלב וויז םעונו ובוט יוביר ךתוארבו . ןכ רחאו
וילא הלעת הזבו טעמ טעמ ושקבל בושת , הלודגה שאה יכ
רעשה תרמוש . םיאבנתמה ורמא הנהו " ע התא רבד ונמ
תומנ ןפ םיהלא ונמע רבדי לאו העמשנו : לא השמ רמאיו
רובעבו םיהלאה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ וארית לא םעה
ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת " ) כ תומש ' זט ' .( רהזהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ומק
ךבלו ךיניע ןיב דמוע אוה יכ ןויסנה ןמ דימת , ןיב דקרמה ןטשכ
םגאה ןמ ןסינב הלועשכ רושה ינרק . אוה ןכ יכ ךתיירב עבט
ודי לע הסונמו ויפ לע ןחבנ ךתויהל . הכרע והבישה לכות םאו
ךשפנ תא שקבמה ךביוא דגנכ דומעו הבציתה וינפל . יכ
" הוהי תובל ןחובו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ " ) זי ילשמ ' ג ' .(
םה םלועה לכב תורייוצמה תויהלאהו תויעבטה הלאה תויתואהו
שעמה הזל דחוימה רוכהו שרופמה ףרצמה ה , ןוחבל " דבוע ןיב
ודבע אל רשאל םיהלא " ) ג יכאלמ ' חי ' .( שיא התא םא ןכ לעו
שפנ לכבו בל לכב וילא ןמאנ תמאב םיהלא , " ךותפי םא
אבת לא םיאטח : הנפצנ םדל הבראנ ונתא הכל ורמאי םא
םנח יקנל " ) א ילשמ ' אי ' .( " ךלגר ענמ םתא ךרדב ךלת לא
ל ורהמיו וצורי ערל םהילגר יכ םתביתנמ םד ךופש " ) םש .(

יתלבל ךמצע רומשל בייח התא םאש ןיבהלו תעדל ךל שיו
רז םד ךופש , ךשפנ םד ךופש יתלבל בייוחמ התאש ןכש לכ .
םיבר םימד יכפוש םהש םיחצורהמ םיבר ךל ורמאי םאו
םשפנ םד ןכ םג םיכפושו םבבל תועשרב , םניאש םיבשוחו
מע םירחא םייחמו םמצע םייחמ םהש אלא ןכ םישוע ם , אנ אוב
ונלוכל היהי דחא סיכ ונכותב ליפת ךלרוג ונמע היחתו ונתא .
שאה תפירשמ ךרהזהכ דאמ םהמ רהזה , גורהל רהמת לאו
םירחא וגרהו םתעדמ הגגשב םמצע םה וגרה רשאכ ךמצע
לודגה םאטחב . חיורהל לדתשמש ימ לע ורמוא ינא ולוכ הזו
ןיא רשא החכש ירמגל אבה םלועה חכושו הזה םלועה הל
םלועל ןורכז .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זמק
רשא עפשה םע ךל ותולגל יואר ויתיארש המ ךל יתילגש רחאו
ותושעל ינחירכה , ותוסכל יוארש המ יתיסיכו , לע ךריעהל ילע
םיבר ללוכ אלפומ דחא דוס תעדל דוע עדמה . יכ עדתש אוהו
תורעש ודמעי אלו רוחיאב וא רוהימב תויתוא ףרצתש תע לכ
ןיידע הדער תרוצב םלוכ ךשאר הגירדמ לא תעגה אל
םירביאה לכ עינמה חורה תוגירדממ , אל ותואיצמ וליפאו
ותוהמ ןכש לכ תרכה . רמאנש הרעס איהה הגשהה תלחתה לבא
" ןופצה ןמ האב הרעס חור הנהו אראו " ) א לאקזחי ' ד ' .( רמאנו
" הרעסה ןמ בויא תא הוהי ןעיו " ) חל בויא ' א ' .( תינשה הגשההו
יי חורב אל חור ' . ישילשהו יי שערב אל שער ת ' . שא תיעיברהו
יי שאב אל ' . הלימה קודקדמ הקד הממד לוק שאה רחאו , הנהו
יי דובכ םש ,' ךתא רבדי אוהו תויתואה תועצמאב רבדת ומעו
רובד רחא רובד , רתוי רחמו טעמ םויה . ףיסוי םויו םוי לכב ןכו
ןויעב תעדל םילוכי ויה אל ץראה ינבר לכש המכחו עדמ ךל
מילו םלכש םידמול ויה םאו אוהה ןיינעה ילגרההו יעבטה םדו
םהייח ימי לכ . התא ןיבת ךל רמאיש דחא רובידב הנה דועו
המ םינש המכ דומלב תעדל לוכי תייה אלש דאמ םיבר םירבד
ןטק עגרב ונממ דומלתש . דבכנה עפשה הזמ ךלכש בייחתיו
תלבקש , ונממ התא םג עיפשתש קזח רועישב הברה אוה םא
ךתלוז לע , ואל וא לבוקת םירבד רבדל ךחירכי אוהו , רבחלו
ואל וא וארקי םירפס . אלו ךילע עפשה חכ רבגי ןכ ךתושעבו
שיאמ ארית , ךירבד ןיינעב ךידגנ ןיאכ ויהי ךילע םימקה לכו ,
ךידימלתכ םלוכ םהו ברכ םהילע התא יכ . ךפא רחי לא ךא
םהינב לע תובאה םחרכ םהילע םחרת לבא םהב . םעידות אלו
כ ךמעז תחת דימת םשבכ לבא ךימחר ל . םכהו םקנת ךנושלבו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חמק
ךינדע לחנמו םקזחו םצמאו םקידצה םימעפלו םקנתת לא םהמו
םקשת . ןוממה דימת תוזבל ןומהה לכ ינפל ךלוק םרו , איבמה
ןומטמב םרשבו ןוממש ידיל שפנה , םרמע ןב וב ונרשב רשא
ןומא םשב ארקנה ןומדק לשמכ , ןומראו לכיה ךל הנבו , מ ירבד
ןומעפ םהמ ךל השעו ןומירכ תוצמ אלמ דימת היהתו ןומיימ ןב
ןומירו בהז , םירבועה ינזאל םב שקשקו , הוצמה לע רשא
םירבוע , םיבבסמ רקשהו םיבזוע תמאהו םירזחמ םיחתפה לעו
םיביערמ םלכשו םיבירחמ םשפנו , םיביטמ םפוגלו . הלעת םאו
םימכ התוש שיאב אנקת לא וז הלעמ לא , חו הלוע הלעש בשו
המו הלשממה ונממ הרסו הלגתנ ותפרחו הלועמה הלעמב
ךל תורוהלו ךליצהל ךתא ךלכש הנהש ינא ךחיכוהל ףיסוא
הביט המ ךתעדב הב ךלת רשא הבוטה הרשיה הבורקה ךרדה ,
לכה ךל ויתבתכ לכה רצוי וילא ינרישיה רשאו . ייו ' תא ךרב
לכב םהרבא .

ה ' אבנהו השא דולי לכש ו ' םיו תורוע ושבלי םיאהו
ה ' הבאת םאו ךותפי םה ן י ' תורוצ וארבי םיאהו םידו .

" םימלוע רוצ הוהי היב יכ דע ידע הוהיב וחטב " ) וכ היעשי ' ד ' (

ייב וחטב ' ושדק רכזל ודוהו דע ידע

הרות ירתס לש ינשה קלחה םלשנ , הרוא המלשכ הטועל חבש .

ס ירת ג קלח ' םייח תוחכות הרות
1
יח תחכות ומש ישילשה קלחה םי

ןיִ לָ תּ םי ִ מָ כֲ ח בֶ רֶ קְ בּ םיִיַּ ח תַ חַ כוֹתּ תַ עַ מֹשׁ ןֶזֹא " ) וט ילשמ ' אל ' (

ח ילתה לע הלענ ישילש קל ב ךרד ךלהמ ילגר וקזח ו
ל רצי ילע םחו , ילכ רוצ ורצי מ ךרפ תדובעמ שיא ינב תיבש
ק א הרות ןושל תש ילב הרות תמ ר ךרומ םיליסכה לכ בלב םיצ
ג ילו לאיזרב השמ תפש הרב נ ךרע ורפסל ןיא יכ תאזב עדו


" חַ רֹא הֶ עְ תַ מ תַ חַ כוֹתּ בֵזוֹעְו רָ סוּמ רֵ מוֹשׁ םיִיַּ חְ ל " ) י ילשמ ' זי ' (

םילבוקמה הרותה ימכח לכל ראובמו , םלענ וניא םגו
םהמ םייתימאה רקחמה ימכחמ הז , םדא לכ תושרש
חצנמ סנוא ילבו רומג חרכה חירכמ אלב ול הנותנ . שי לבא
ררועתמה חכה ומשו דחא חכ םדאב , ועמ רשא אוהו ובל רר
תושעל אלש וא תושעל . עירכמש ימ ובלב םדא אצומ הז רחאו
הלאה םיכפהה ינש ןיב ול , ליעפי ותוא חצניש םהמ הזיאו
תולועפה לועפל םירביאה , תוער וא תובוט וא . רקיע בושיו
ובל תובשחמב םחלנו םחול דימת םדאה תויה לא ןיינעה
וברה ויתובשחמ תודלות לע תועינמה תונושארה םיתשה ת , ומכ
ב בותכש " הריצי רפס " , המחלמב ךלמכ שפנב בל . ויתזמר רבכו
ד דוסב ןושאר קלחב ' ועבט יפל אוה ולוכ הזו , היה אל םאש
עודי
העצה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
נק
וא תוחוכ וא םירצי תוארקנה ולא תורוצ יתש לעב םדאה
הצרתש ומכ וא םירויצ וא תובשחמ וא םיכאלמ ֶ ארק ם , יכ
תחא הלוכ הנווכה . תואיצמ גישהל אוה רקיעהש אלא ריכהלו ם
םילכשומו םילבוקמ םיתפומב תמאב םתוהמ , ינש ןיב לידבהלו
םהל רשא תואיצמה יכרד , םהיניב רשא לודגה שרפהה תעדלו
הלעמב , וא ודרפיו םירבוחמ םינש וא דחא תואיצמ םהינש םאו
הקולח ולבקי אל .

בלב םתמחלמ ונחנא ונתוארב הנהו , םה םינש יכ ריכנ , םהו
לעפתמו הזב הז םילעופ הזמ הז םי . תע שיו הזל תע שי ןכ לעו
הזל , ןיע ףרהמ תוחפ תקלחנ יתלב הדוקנכ ןטק עגרכ אוהו .
וילע זמרהו ְי ֻ ש ַ ע ת יי ' ןיע ףרהכ , ו רסח אוה יכ ,' ביתכ תע שי ,
והעדו . ותואר יפל ןיעב םיכמה רואה יצוצינל המוד הז הנהו
ןיע ףרהכ , רחא וב הכהש ול הארנו רזוח דועו ץוצינה וב הכמ .
ןיינע תרוצב דימ רזוח ןכ רחאו " הארמכ בושו אוצר תויחהו
קזבה " ) א לאקזחי ' די ' .( םשגתה יימימש ריהב רוא איהש שפנ ןכו
חכ יפכ דחא ןמז ודימעמו רמוחל הרוצ אוהו ףוגב חכ היהו
ויגזמ תרימש יפכו ףוגה , בלב הבשחמ יצוצינ הדילומ , בלהו
רויצ יכרד ינש הנממ לבקמ . ויצו רויצ לכו ןיע תלוכי יפכ אוה ר
םייקתהו תמא אוה קזח םא בלה , לטבתהו רקש אוה הפר םאו .
ןכ םג רייוצ לכשה יצוצינמ שפנב רייוצש רקשהו תמאה יפכו
שפנה יצוצינמ בלב . ראשב ולעפו תוצוצינה לכ וטשפתי בלהמו
וא הקזחב םהה תוצוצינה וחירכה םתואיצמ יפלו ףוגה תוחוכ
שגרהה תלועפ לועפל ןויפרב תואיצמ תוקבדבש ןורחאה אוהש
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אנק
תוחוכה לכ ומלשנ ובו םדאה . ול תויהל םדא לכ בייוח הז ינפמו
רתסנו הלגנ ןיינע .
א דוס ' רתס " רות י " ה

עדונ ותלחתה תמדקה ןמ ישילש קלחמ .


האבה איהה הלועמה המדקהב ברה רמאש המ תיאר
תורויע םיניע חוקפל , תיבמ ריסא רגסממ איצוהל
ךשח יבשוי אלכ . םינושארה וירבדב עידוהש המל הב ןוויכו
הנממ , קיעש ונל רמאו רשפאש המ ראבל אוה ורפסב ותנווכ ר
עדמה יליכשמל תוהלאה תמכחמו עבטה תמכחמ וראבל . רמאו
הרות ירתס ללכמ הזש , לכ רמולכ םתולגל רוסאש רמא םגו
הרות ירתס םיארקנה םיניינעה . קרפב ןושארה קלחב רמאו
ל " ד , " ןיינע המו ונממ וקחרוי ךיאו םיראתב םירבדה םנמא
ול םיסחוימה םיראתה , ו וארבש המ ותאירבב םירבדה ןכ
ותלוזב ותחגשה ךיאו םלועל ותגהנה ראתבו , ונוצר ןיינעו
והעדיש המ לכב ותעידיו ותגשהו . םה ךיאו האובנה ןיינע ןכו
היתולעמ , דחא לע םירומה ויתומש ןיינע המו , תומש םה םאו
םיבר . םהו תמאב הרות ירתס םהו םיקומע םיניינע םלוכ ולא
ורכזי רשא תודוסה זח ירבדבו רידת םיאיבנה ירפסב " ל . ולאו
םיקרפה ישארב אלא םהב רבדל ךירצ ןיא רשא םירבדה םה
רבכ
הרות ירתס ןיינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בנק
ונרכזש ומכ , ןכ םג ראותמה שיאה םעו ." ברה ירבד ןאכ דע
ונושלב .

םרכזש םיניינעה ולא תחתש המ דאמ לכתשהו , הז אצמתו
יפכ םהיטרפ תצקבו םללכב םשרפמו םלוכ םתוא ללוכ שוריפה
ב תלוכיה דוסה וילע אבש םוקמ לכ . ררועמ דימת ברה אצמתו
רפסה יקלח תשלשב םרכזש םוקמ לכב םהילע . םוקמ לכבו
ול בורקה לע וא הז רבד תנבה לע ךל רמאי , " הז ןבהו ." וא
רמאי " וב לכתשהו " דחי םהינש וא . רמאי וא " ךירצש הממו
וילע ררועתתש וא והעדתש ." וא " הז עדו ." ולאמ דחא וא
הו תונושלה םימוד םהל . מ קרפב רמאש דע " קלחה ףוסב ח
ונושל הז רבד ינשה " . והראבאש המ עמש העצהה תאז ירחאו
וב דחוימ תוננובתה והננובתהו קרפה הזב , ךתוננובתה לע ףסומ
רמאמה הז יקרפ ראשל ." דאמ הלודג הרעה התיה תאז יכ עדו
ז קידצה ונריעהש " תוינוימדה תוקיפסה לכ ונבבלמ הב ריסהל ל
נומה תמאה תגשהמ ונתוא תוע , מ קרפב ורמא הזל םדקש ומכ " ז
קלחב ופוסב ינשה . " ויתרכזש המ לע יתרכז אלש המ לכ אשו
קרפה הזב , ךלכשב םירבדה לדבהו , לע רמאנש המ ךל ראבתיו
לשמה דצ , הלאשהה דצ לע רמאנש המו , דצ לע רמאנש המו
המזוגה , הנושארה החנהה וילע הרותש המ יפכ רמאנש המו
דקדב קו , ךמע וראשיו ולגתיו םלוכ תואובנה זא ךל וראבתיו
תולכשומ תונומא , רדס לע תוכלוה , הולאה לצא תוצרנ . אל יכ
תי ול הצרי ' תמאה םא יכ , רקשה םא יכ אנשי אלו . אלו
תויתימא יתלב תועד ןימאתו ךיתובשחמו ךיתועד ולבלבתי
הרות םבשחתו תמאה ןמ דאמ תוקוחר ." אוהה ןיינעה ךישמהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ק גנ
וכ ופוס דע אוהה קרפב עדונה ול . ופוסב רמאו , " םיניינעה ולאו
הרות ירתסמ ןכ םג ." כ קרפב רמאו " ןיינע לע ינשה קלחב ו
ץראה םימשה ירמח ינש . " לודג דוס והזו , רואיבב לקת אל
וב לארשי ימכח , ירתסמ רתסו תואיצמה תודוסמ דוס אוהש
הרות ." םיזמרב וראיבו דוסה םילשהו . רפב ןכ םג רמאו ל ק " ג
יניס רה דמעמו הרות ןתמ ןיינעב ינשה קלחב , םגרתש המ לע
עודיה רובידה לדבהב סולקנוא , " והרכזו והעדו , רשפא יאש
רשא רועישה הזמ רתויב יניס רה דמעמל ומצעב םדא סינכיש
והורכז , הרות ירתס ללכמ אוהש ." קרפב ישילשה קלחב רמאו
נ ' קרפה שארב , " הרות ירתס םהש םירבד ןאכ שי םהו ןכ םג
הרותה ירופיס ." םהיניינע תצק ונל הלגו , ןיינע ונרוה לבא
ךפהה וא הריתסה תובס יתשב ורפס ירתס , תמדקהב ןהש
ז םנמיסו ןושארה קלחה " ה . םלוכ שוריפ ףוסב רמאו , " םנמאו
תישימחה הבסה יפל אוה ףוליחה ןמ הזה רמאמב אצמי רשא
תיעיבשה הבסהו ." והרכזו ותתמא ןבהו הז עדו אלש דאמ
ויקרפ תצקב בברעתת .

אל םא ראשה התא ןיבת םירכזנה הלא לע ךיתררועש רחאו
יתרכזש הלא ךל וקיפסי , ירתס יכ עדת םהל םימודה ןמו הלאמו
םירתסנ םניא הרות , םיאתפה יניעמ םא יכ . ןליג רבכש ינפמ
םיליכשמל אימוי קיתע , וב ןיאש יממ אלא ןסיכ אל ןסיכ םאו
תעד , וארקי ןכ לעו תודוסו םירתס . םיארנש ינפמ דוע םגו
ךכיפלו הרות ירתוסכ םהש להבנלו לכסל הבשחמ תליחתב
םוריתסה . ךפהל אוה לבא ןכ וניא יתימאה רבדהו , אל יכ
ער רבד וב שיש ינפמ דוס םוש תמאה ימכחמ םדא ריתסה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דנק
רתסנ , ל קרפב ברה רכזש ומכ םילבקמה תשלוח ינפמ אלא " ב
לע אשנש לשמב ןושארה קלחב םחלה ןוזמ ןיינעב תודוסה
לוכיעל ועבט תשלחבו קנויה רענל רשבהו ןייהו . ךישמה הנהו
רמאו ןיינעה " הרות ירתסו תודוס וארקנ הזלו ." ולוכ הז הנהו
וב ךיראהל ךירצ ןיאש דע ברה ירבדמ . יתיאר רשאכ םנמא
ז ברהש " הרות ירתסמ הלגש המל םעט ןתונ ל , ינפמ אוהו
תונוגמ תודמ יתש תקחרה . ןכ םג וירבד ךותמ ינא םג יתעדיו
הנוגמ הדמ לכ קיחרהל יוארש , בירקהל יוארש אלא דוע אלו
שפנל האנ הדמ לכ , בירקהלו רקשה קיחרהל יוארש ןכש לכו
תמאה . רמאנש ומכ " רשא לכל ויארוק לכל הוהי בורק
תמאב והוארקי " ) חי המק םילהת ' .( יתילגש המ תולגל ילכש ינבייח
ודמ ורזעו הז לכמ ותוצמ לכל וירחא וכשמנו ילכשל ית .
ז ברה תעבשהב יתוניבהו " תמאב םילכשומה וירבדבו ל , אוהו
ותעבשה תתימא לע םירומ םירבד ורפס שארב םש ורמא .
רבד וליפא ונממ שרפי אלש ורמאמ ארקיש ימ לכ םע הנתהש
ותלוזל ונממ ראבי אלו , ירבדב שרופמ ראובמ אוהש המ אלא
ז וניתוברמ ול םדקש ימ " ל . םשה יכ עדמ לעב לכל עודיו
םובתכ אלו הרותה ירתס לכ וריתסה ורובעבש אוה שרופמה
םישרופמ , שרופמ בתכנ םשה לבא . המ לכו ארבנש המ לכ םאו
םא יכ וב הנווכה תילכת התיה אל הוצמהו הרותה ןמ ןתנש
םשה ךותמ םשה תא תעדל . רבד הלג ברהש רשפא ךיא ןכ םא
נו וניבר השמ והלג אל רשא ז ונימכחו וניאיב " ל . הנווכהש אלא
ותמכחב המלש רמאש ומכ איה וירבדב " לא ליסכ ינזאב
ךלימ לכשל זובי יכ רבדת " ) גכ ילשמ ' ט ' .( םינומדקה ורמאו
םיריזחה ינפל םינינפה וכילשת לא םהילשמב . ונוריהזה המכו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הנק
ע םימכחהו םיאיבנה הז רבד לע " ה , ז ברה םג השע ךכו " ל .
פעאו " אוה םג הנה כ אלש רבד ונל שדח אל לבא הברה הלג
םינושארה והוליג . הרות ירתסמ וניליגש המב ונכמס הז לעו
תי םשה דובכל לכהש .

ב דוס ' שעמ " בכרמ ה " ה

נ םהו ובש םיקרפ העבראמ ןושאר קלחמ " נ א " ב
ס " עו ט " א , כ קרפמ ינש קלחמו " ב , םיקרפ העבשמו
תבכרמ רואיב ןיינע םהו ישילשה קלחה תלחתהבש םשה
א קרפ םהו לאקזחי הארש ' בו ' גו ' דו ' הו ' וו ' זו ' .


יה עמשתש המ וב רמוא המכחה ללוכ דוסה הז תו ,
היה אלש רחא יושע רבד לע הרוי השעמ יכ אוהו ,
השעמ םשב ארקנ הוהתנשכו , יתוכאלמ ןיב יעבט ןיב . הז לעו
בותכב אב " המה םיהלא השעמ תחלהו " ) בל תומש ' זט ' .( ןכו
" ריפסה תנבל השעמכ " ) דכ תומש ' י ' .( ןכו " ךיתועבצא השעמ "
) ח םילהת ' ד ' .( רמאנש השעמ רמאנ תומשנה לע וליפאש דע
" יתישע ינא תומשנו " ) זנ היעשי ' זט ' .( השעמ ללוכ הז לכו
הבכרמ השעמו תישארב . השעמ םינמזב םימדוקה םישעמה םג
לגעה , ינולפ םוקמב ינולפ םויב היהש השעמ . ןה תוצמה ןכו
עדונ
ינפמ
הבכרמ השעמ דוס

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ונק
השעת אלו השע , םייעבט םתויה ינפמ השעמ וארקנ תוחלה ןכו
ישעמה ראשכ םייהלאה ם , אלפ השע אלפהו . לכ יכ רבד ףוס
השעמ וילע רמאי יירקמ וא ינפוג ארבנ , ףוג וניאש המ לבא
השעמ םש איבנ םוש וילע רמא אל ףוגב חכ אלו . יל השקת לאו
מ קרפב ברה רמאש הממ " םיכאלמה ןיינע לע ןושאר קלחב ח ,
םש רמאש " תועד םה לבא םימשג ילעב םניא ןכ םג םיכאלמה
תודרפנ םארב םשהו םייושע םה םנמאו רמחהמ ." תעדי רבכש
תכפהתמה ברחה טהל אוהה קרפב ורמא ןיינע . לכ יכ רמאו
האורב איה המודמ הרוצ , הרצויל הרוצה תא ומיד םיאיבנהו ,
מ קרפב " ורמאב וילע ונריעהו קרפה ףוסב ןושאר קלחב ה ,
" דאמ הז ןבהו ." ורמא ןיבת םשמו " םארב םשהו םייושע םה ."
ת דועו םיכפהתמ םהש ורמאמ לודגה דוסה הז ןיב , םימעפ
םיכאלמ םימעפ תוחור םימעפ םישנ םימעפ םישנא . רמאו
לכשל ץוח תימשג תמייק הנובת םהל ןיאו רמח ילעב םניאש ,
המדמה חכה לעופ יפלו האובנה הארמב לכה לבא . תמאבו
םשב םישעמ םהש םהילע רמול רשפא םילולע םהש רחאש
לאשומ . הש רבד לכ יכ יושע ארקי הנושארה הבסהמ הטמל או
יונקו ארבנו , תי ויתחת אצמנ לכש ' לבקמו תואיצמ ונממ לבק
תיחצנ הרימש עפש דימת , ונימלועב הזה שדחתמה וליפאש דע
דימת הלילח רמשנו הוהנ הז .

םינושאר םיקלח השלשל ולוכ תואיצמה קלחנ ןיינעה הז יפלו
תרשה יכאלמ לש תותכ שלש םהש . שארה תכהו תואיצמב הנו
הנומדק הלעמבו . הייפיפי הלגע איה הינשה תכהו . תכהו
הישפחו החפש איה תישילשה . רשא הזה לודגה דוסה יפלו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זנק
שוריפב הזוח לכ וילע להבנ , הז לא הז ארקו , וב רבדל ךרטצא
לבנו לכס לכל ןבוי אלו לבוקמ לכל ןבויש ןיינעב . אלש ינפמ
תמל יחהו יחל תמה ובשחב תמאה לע השקי , לכ ראובי לבא
ותעדמ ןיבמו םכח אוהש ימל ותנוכתמ לע רבד . הז תויה ינפמו
מיגב תויתימא תולבק וב ךעידוהל ךרטצא דאמ קומע ןיינעה '
םיפוריצבו , רדענל והבשח אל םאו והלבק ךיניעב בטיי םאו
ותעמש אל וליאכ , ךקיזי אל םג ךליעוי אל םאש .

מיגב ץראהו םימשה יכ עדו ' הינש " ארבנ ם " ו חאכ " ד . בותכהו
דיעמ " ודחי ודמעי םהילא ינא ארוק " ) חמ היעשי ' ג ' .( אל םאו
תמאה ןימאת יכ ךל ליעומ ןימאת םאו יל קיזמ וניא הז ןימאת .
ברא םדוס ןכו " ויח ע " ת , ימשה " ראהו ם " ץ . ץראו םימש לבא
מיגב וללכי ' שעמ " בכרמה ה " ה , שב " ינפה ר " ם . עדו ןבה דועו
שעמ דוס יכ " בכרמ ה " ניינע ה לוע ו " עונתה ם " ה , בושחת אלו
גלג ללוכ םנמאו הז תלוז " רותה ל " ה , שעמ " בכרמ ה " הזמו ה
ויתודוס ןיבת . לעב הנהו " הריצי רפס " ישלשב ליחתה " ודוסו ם
שעמ " בכרמ ה " ה , יתשו ףיסוהו " ויוה ודוס ם " שעמ ת " ה
ישארב " ת , דאמ הז ןבהו . ואילפ ןהש תוביתנ בלב " מכח ת " ה
יב ןהו " אלמ ד " תופ ך " ח , ע " ל ריבח " גוסה ו " ר , תואילפ תוביתנ
המכח . " םינשאר םימיל אנ לאש יכ " ןושאר ןינמל " רשא
ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמל ךינפל ויה
םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו " ) ד םירבד ' בל ' .( דא " ע ם " ל
ראה " ץ , מא " ת . צק " םימשה ה , ואלפ " מכח ת " ה . שא " רב ר " א
יהלא " ם , ורוצב " בטה ת " ע , ורוצב " ה ת סכ " א . לכתשה רמוא
םיוגהמ יוג ריכה אלש המ ריכת םהמו תוינימה תורוצה עבטב
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חנק
םהה , והומכ עמשנ אל רשא לודג רבד ןיבתו . " רבדכ היהנה
והומכ עמשנה וא הזה לודגה : רבדמ םיהלא לוק םע עמשה
שאה ךותמ " ותמ " רוצה ך " ה " חיו התא תעמש רשאכ " י "
) ד םירבד ' ל ' ( חכ אוה " ו . ואה ךותמ ולוכ הזו והניבת תוית , ןיא יכ
וזכ הלבק המואל , ןמ רהמ ורסו הנממ הקחר וניתמוא וליפאו
הבכרמ השעמב לאקזחי האר רשאכ וניתולג ךרא ןכ לע ךרדה
ורמאב םתקולחב םהילע דיעהש תולעמ שלשב , " הנהו אראו
הרעס חור " , ורמאבו " ץראב דחא ןפוא הנהו תויחה אראו " ,
ורמאבו " למשח ןיעכ אראו ." יש התעו תנווכ ןיבהל ךבל ם
ולא תוגרדמ שלשמ עמשתש המ .

ע לאקזחי לחה הליחתב יכ עד " ישלשב ןובשח חקלו ה " ם
שעמ ודוסש " בכרמ ה " ה , ל אוהו ,' ט ירה השמחב יעיברב ' ירה
ט ודוס " ל , ג םהו ' חא םימעפ " ד . ןיינעל ברה ונריעה הנהו
" םימשה וחתפנ " , ןיינעלו " םיהלא תוארמ " רשק ןיינעלו
שב הבכרמה םויבו שדחבו הנ . תופוקת ורמא הז לע יכ
המכחל תוארפרפ תואירטמיגו . הנוכתה ןיינע תוללוכ תופוקתהו
תוינשה לעו יונשה לע הרומה הנשה רשא שמשה ילולסמו
דימת ומוקמל ובושב , שמשל סחוימ אוה ולוכ חרזמה הנושו ,
ןמאנ דבעכ ונוקל שמשמ אוהש שמש ומשו . תישאר הנהו
חרזמה יצחמ ותדלומ ןסינ שדח תפוקתל סחוימה , הלעמו הלועו
צ ומילשה דע הלילה דירומו םויה " זו םימי א ' הצחמו תועש . זאו
תינופצ תיחרזמ לובג ףוסב עגופ , שדח תפוקתל סחייתי םשו
דע וב לעפו ךלהש המ ךפהל לעופו רזוחו וינפ ךפהמו זומת
רכזנה ןמזה דוע ומילשה . םוקמב חרזמה יצחב עגופ זאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טנק
או ותדלות כב הלילהו םויה הנשב הינש םעפ הושמ ז " תועש ד
תווש . דירומו דרויו ירשת שדח תפוקתל סחייתמ ותרזחב םשו
רכזנה אוהה ךלהמה ומילשה דע הלילה הלעמו םויה . עגופ זאו
ךפהמו תבט תפוקתל סחייתי םשו תימורד תיחרזמ לובג ףוסב
ונמז ומילשה דע וב לעפו ךלהש המ ךפהל לעופו רזוחו וינפ
ה רכזנ . שמשל הז חרזמה יצחב ותדלות םוקמב עגופ זאו
בל ימכחל ךרד רשיל םשה וארבש . " םדאה ינבל עידוהל
ותוכלמ רדה דובכו ויתורובג " ) המק םילהת ' בי ' .( םיאתפל יהיו
והודבעו הנטשל . ויכרדב תולודג תולקלקע ול שי חריה םנמאו ,
רמאנ ןכ לעו " ואובמ עדי שמש " ) דק םילהת ' בי ' ( , חריו עדי אל
ואובמ . רמא ןכ לעו " םידעומל חרי השע " ) םש .( חריה יכ
םלועה שודיח דוס עידומ " יצחו םידעומ דעומל " ) בי לאינד ' ז ' .(
תורואמה ינשב רמאנ ןכ לעו " םימילו םידעומלו תותואל ויהו
םינשו " ) א תישארב ' די ' .( תותואל , תויתואב עמשתש המל םינמיסל
םיכלהמל םינמוסמה . לו םידעומלו שדק ינמז , םינשו םימילו
םיעודיה . ורמאכ םהינשל םיסחוימ הלילהו םויה הנה יכ
" הלילבו םויב לושמלו " ) א תישארב ' חי ' .( רמאו דוד ראבו " תא
םויב תלשממל שמשה ... תולשממל םיבכוכו חריה תא
הלילב " ) ולק םילהת ' ט ' .( ימ תללכנ שמשל תסחוימה הנשהו " ב
חריל םיסחוימה םישדח .

יג םנמאו תוירובשתה תורוצהו תודמה יניינע םיללוכ תואירטמ
םירפסמהו . םניממ וניא רפסמה יכ םירמוא שיו , עדוי ינא לבא
קפס אלב ןוי ןושל אוה האירטמיג םש יכ . ץראה ןירוק םהש
" יג " , הדמה ןירוקו " ןורטמ " , ץראה תדמ ומש הנה ןכ םאו . םשו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
סק
הושב הככ םלצא ןכ םג רפסמה , ושל הדמ ונינושלב םגו ן
איה הדידמ . רפסמה איה הדידמהו , וליפא אצמי רפסמהש אלא
ןובשח והונארק ןכ לעו הבשחמב . רבד לע תרמאנ הדידמהו
יפל וא ובחר יפל וא וכרא יפל וא רתוי תואיצמב רעושמ
ותמוק . תומשה לכ תודוס ונל ורוי תואהו הדוקנהו וקהו
תואיצמה לע םירומה . הרומ תואיצמהש ומכ יכ ונעדי ונחנאו
םיניינעה תתימא תולקב םיפוסוליפל , ונל תורומ תויתואה ןכ
תולקב רתוי םיניינעה תתימא . תורומ תולבק ונל שי הז לעו
ה תודמ תולקב ' תי ' תואיצמו ועפשו ותחגשהו ותגהנהו
ויתולועפ . םיפוסוליפה ולכוי אלש המ אוה הזמ עמשתש המו
םיכורא םינמז רחאו הבר העיגי רחא וליפא וילא עיגהל רחאו
הברה תודמלתה . המ םישודקה תומשה יניינעמ ורוי תויתואה יכ
עמשתש . תופוקתב םימדוקה םירבדה ךל יתמדקה ןכ לע יכ
תואירטמיגבו .

ה תעידי תארקנה הלבק ילעב ונחנא ונל עדונ הנהש הזו ,' אל יכ
הל םדקת אל םא תדבכנה וז העידי גישהל ונממ דחאל ןכתי
תרחא העידי , ומכ הל איהש םיפוסוליפה לצא תיתפומ המדקה .
הידעלבמ תויתימאה היתודלות לע תורוהל םהל ןכתי אלש .
רפסב ןויגהה תמכחמ תועודיה םהה תומדקהה ללכמ שיש עודיו
תפומה רפסבו שקיהה , ןוחבל ואב תועטמ תובר תומדקה ןכ םג
ןוימד ןיבו ליכשמה לכש ןיב םהב לידבהל םדאה תואיצמ
לכסה . פעאו " ב ליכשמה כ רקשה חלושו תמאה ןהמ לבקמ ןה
ליסכה בל אוהש וילעבל . יכ " ליסכ בלו ונימיל םכח בל
ולאמשל " ) י תלהק ' ב ' .( קפס אלב ונחנא ונל שי הזל המודכו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אסק
ונתלבק תומדקהב . ונתויה ינפמ הז תלוז ןכתי אל יכ ַ צונ םיר
" הוהי הררא רשא המדאה ןמ " ) ה תישארב ' טכ ' .( חפנש ינפמ לבא
ה ונב ' תי ' משנ תמאה גישהל ןכ םג ונביוח וניפאב םייח ת
רקשה קיחרהלו . הממ עמשתש המ לכב השעתש יואר ןכו
ןיינעה הזמ בותכאש . איה ונידיב רשא תיתימאה הלבקה לבא
םגו דאמ וב הסונמו ןוחבו תויתואה ףוריצב יקב וניאש ימ לכש
םלוגלגבו םכופיהבו םרוביחבו םקוליחבו תויתואה ןובשחב
ומכ םתרומתבו ב בותכש " הריצי רפס " , יפל םשה עדי אל
ונכרד . תומשב םא יכ תואיצמה גישהל ןכתי אל ךכיפלו , לכו
לע תוסחוימה תוגשה שלש תעידי אוהו הזכ לודג ןיינעב ןכש
םידבכנה ויתוחוכ עפש לעו תואיצמה לכ . טעמ הזמ ונזמר רבכו
םצעה םש דוסב , הממ הרקחנש הגשה לכ ונל תמאיש םש אוה
ונל רשפאש וניעבט יפל וגישהל .

רמאש איבנה רמאמ יכ ןכ םא עדת הנהו " וחתפנ םימשה
םיהלא תוארמ האראו " ) א לאקזחי ' א ' .( דחוימה םש רכז אלו
רמא םלוכ ויתוגשה ףוסבו , " ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ
דובכ תומד הארמ אוה ביבס הגנה הארמ ןכ םשגה םויב
רבדמ לוק עמשאו ינפ לע לופאו האראו הוהי " ) חכ םש ' .( הז
לודג ןיינעל היה ולוכ , עאו " ורמא ול םדק רבכש פ " היה היה
הוהי רבד ." רמול לחה ןכ רחאו " אראו " , תשלשב רכזו
הארמ תוגשהה , רמאו ןהיארמ רכז תויחבו " תומד ןהיארמ הזו
הנהל םדא ." דוע רמאו " שא ילחגכ ןהיארמ תויחה תומדו
םידיפלה הארמכ תורעוב ." דוע רמאו " ויחהו בושו אוצר ת
זבה הארמכ " ק " וגעה ונלצא ודוסש " ל . הגשהב רמא ןכ רחאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בסק
הינשה " דחא תומדו שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה הארמ
ךותב ןפואה היהי רשאכ םהישעמו םהיארמו ןתעבראל
ןפואה " ) א לאקזחי ' זט ' .( תישילשה הגשהב רמא ןכ רחאו , " לעממו
אסכ תומד ריפס ןבא הארמכ םשאר לע רשא עיקרל לעו
הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה תומד : ןיעכ אראו
הלעמלו וינתמ הארממ ביבס הל תיב שא הארמכ למשח
ביבס ול הגנו שא הארמכ יתיאר הטמלו וינתמ הארממו ."
גישהש המ לכב רכז אוהש האור התא רבכ הנה " הארמ "
תובר םימעפ , קפס אלב האובנה הארמב היה לכה יכ , לכהו
אה לכשה תגשהב הליחת דבל ישונ , תורוצה ליכשמ ארקנה
תויח תוארקנה , תודספנה תווהה תורוצה ןהמ ריכמ ןכ רחאו ,
םדא תרוצ דספנ הווה לכמ ודבל םדאל שיש ריכמ ןכ רחאו
םיקלח ינשל הלעמב תקלחנ , םידדצ ינשמ עפש לבקמו , ארקנו
יי דובכ ועפש ' . ףוס דעו שארמ רבדו רבד לכ ךל בותכא ןכ לעו
בקש המ יפכ םיקרפ ישאר םירסומה ןמ ינא םג והיתל , לחאו
ןיבהל ךתעד םישו טרפב ונממו ללכב ונממ ןיינע לע רבדל .

רמא " ופצה ןמ האב הרעס חור הנהו " ן ." וסי ודוס ונלבק " ד
לועה " ם , לכ אוהו " איצמה ל " ה . ור " רעס ח " ה , ור " ה ח " ר
ניס " י , רכז הז לעו דוסב ןנעו שא " םמוי םהינפל ךלה הוהיו
ע דומעב םהל ריאהל שא דומעב הלילו ךרדה םתחנל ןנ
הלילו םמוי תכלל : שאה דומעו םמוי ןנעה דומע שימי אל
הליל " ) גי תומש ' אכ ' .( ור " רעס ח " אב ה " ןופצה ןמ ה , רסח " ו
עבראה " ןופצה ןמ ה , למשחו הגונו שאו ןנע םהו . רכז ןכ לעו
" םימשה וחתפנ " םלועה תא וב ןודל חותפ ןופצ דצ יכ , יכ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גסק
תדמ םשמ הנופצ ןד הנחמ לגד םשש אוהו תרבגתמ ןידה . הנהו
" לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד " ) טמ תישארב ' זט ' .( ינפ ןכ לעו
םיחגשומה לע הבוח האור היה הז יכ ןתעבראל לאמשהמ רוש ,
רמאש ומכ " לארשי תיראש תא השוע התא הלכ " ) אי לאקזחי '
גי ' .( ז תומדכ תוגשהה לכ תוחוכ ללכב רכזש עדונ הנהו רכזש ה ,
הגונו שא האר תויחב יכ , הגונה אצוי הנממו שא רכז הליחתבו ,
הגונו שא הארמכ הנורחאב ןכ רחאו . וירבד תליחתב רכז הנהו
שאה ךותמ למשחה ןיעכ , ללק תשחנ ןיעכ תויחבו , םינפואבו
שישרת ןיעכ , ארונה חרקה ןיעכ עיקרבו , ןיעכ וירבד ףוסבו
למשחה . מ ןיינעב ברה רמאש המ ןייעו ע קרפבו םייניע תואל '
הלא לכב הנווכה ןיבת םשמו ןושארה קלחב .

ינש האר הנושארה שאה ךותמ יכ ורמוא ןבהו האר םנמא
ורמאכ הז ךותמ הז םיניינע , " ול הגנו תחקלתמ שאו לודג ןנע
שאה ךותמ למשחה ןיעכ הכותמו ביבס ." רמא דועו
" תויח העברא תומד הכותמו ." או ןהיארמ עידוהל ליחתהו רמ
" הנהל םדא תומד ןהיארמ הזו ." םהיפנכו םהינפ דוע רכזו
םיפנכהו םינפה רפסמו םרפסמו , י " יו םינפ ו " ל ירה םיפנכ ו " ב .
מיגב םינפ יכ עדו ' אוה ןכו םיניע , םוקמ תנווכ לע ורוי םינפ יכ
העונתה . " וכלי וינפ רבע לא שיאו " הז לע הרורב תודעל .
מיגב םיפנכ םנמאו ' םתארוה ןכו םיפע . הרוי תופפועה ןיינעו
תועונת תוריהמ לע . עאו " םינפה תואיצמ תרוצ הלג אוהש פ
ורמאב םהל םיפנכהו , " הלעמלמ תודורפ םהיפנכו םהינפו
הנהיתויוג תא תוסכמ םיתשו שיא תורבוח םיתש שיאל ."
ט דוס ךל יתראיב רבכו " פ ט " םיפנכ דוסב ת , םיתש ןהשו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דסק
םיתש , ו שאר לש תויח עבראכ תוישרפ עבראו םיתב העברא
םהל , דל םינפ העבראבש ומכ ' תויח . ט רפסמ ןכו " יפדגב ט
םיתש , פ " םיתש יקירפאב ת , ד ' תוישרפ , תיבב די לש לבא
דחא . ןתעבראל דחא תומד יכ העבראה םינפואה דוס אוהו .
דחא ןפוא םלוכ םארק רבכו , הובגש ןופלדנס הז וילע ורמאש
המא תואמ שמח ךלהמ וירבחמ . רה דעו ץראה ןמו ךלהמ עיק
המא תואמ שמח , םירכזנ םירפסמ ףלא ירה . רפסמ הזו
ופלדנס " ש ן " וחאה ר " ףלא אוהש ר , ור אוהו " ארה ח " ש , ןכ לעו
שארה לע ןיליפת . ורטטמ לש רפסמה םנמאו " ן , דש " רתסנהו י
י ונממ " ל נ " ו ת " ד . ורטטמ רפסמש ומכ יכ " נא רמואו דיעמ ן " י
רבנ " בה ודוסו א " זמר ן " ותפסותב הרומ אוהו י ןכ ותוהמ
ופוריצב , יפשמ ורפסמבו " והמ ע " דה ת " ש אוה ןכ לעו ם " ר .
ופלדנס הנמת םאו " ורטטמו ן " שק אצמת ן " ר . ינפה בושח " ם
וחא " ינש אצמתו ר " ירשקנש ם " שק ם " ויצ ר " וגה ר " אוהו ף
שק " משנה ר " ה , שק ןיבת ונממו " ש ר " ילפת ל " שק אוהו ן " ר
ש " ינלפ ל " ת . משש הז םא יכ יתימא םש הל יתעדי אלו יכ תע
ר םש הל ןיא " לילש ק " פנ ת " ש . ומכ הארובל המוד הזבו
י דוסב יתזמרש " ןושארה קלחב א , תקלחנ איהש עדת לבא
שלשל התואיצמב " יקרפ ת " ן .

ורמאב תחא היח הינשה הבכרמב םארק ןלוכ תויחה םגש עדו ,
" עדאו רבכ רהנב לארשי יהלא תחת יתיאר רשא היחה איה
המה םיבורכ יכ " ) י לאקזחי ' כ ' .( בכ ךרבחבו " מה םע ר " ריכת ה
הבכרמה דוס . דאו " כ ע " יבורכ י " מה ם " ה , א " מ ך " דוי י " ע
בכרמה " ה , כ " א י " כורה ם " יעמה ב " ד . םהב ריכמה יכ עדאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הסק
ורמוא ןבהו םהמ הכרב עפש לבקי , םגו תויחה גיהנמ חורה יכ
םש ףותשב תויחה לע עפשנה חורה ןמ םינפואה גיהנמ חורה
ורמאכ חור , " היהי רשא לע המש וכלי תכלל חורה םש
היחה חור יכ םתמעל ואשני םינפואהו תכלל חורה
םינפואב " ) א לאקזחי ' כ ' .( ור " ינפוא ח " ם , ינפ " וחאו ם " תויהבו ר
ור " יחה ח " ינפואב ה " ם , רזח " ינפה ו " יחב ם " ה , םדאה יהיו
םיניעב םינפב היח הרזחו היח שפנל . ינפואהו " אשני ם " ו
תמעל " ם , אשי אל " ינפ ו " ועמ ם " ה ן ומ " ת , ינפלו " ה ם " אשי ם " ו
נוע תא " ם . אשני " תמעל ו " ם , אשני " תלעמ ו " ם , ע " נומא ל " ת
מש " י , רצי רשא תלעמ םיגישמ םניאו םתוהמ םיריכמ םניא יכ
המכחב םדאה תא . םינפ יאשונ םמצעב םניא ןכ לע , םהב שי ךא
םיפנכו םינפ אשונש ימ , ןיא םהו םיפנכבו םינפב הניכשה יכ
יפנכ אלו םינפ אל םהל ם . םתוהבג לבא " ביבס םיניע תאלמ
ןתעבראל ." מש " ורה ה " כלל ח " ת , כל " רותה ח " משל ה " ה ,
ורה יכ קפס ןיא ןכ רבדהשכו " כלה ח " של ת " תלהק רמאמכ ם
) בי ' ז ' ( , " הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו ." יללכה דוסהו
דא " ורטטמ ם " ש ן " ינפה ר " ם , שא " נתנ ר " ב ה " כב ו " רש אוהו ח
שנעו לומג ןייעמ לעפה דאמ הז ןבהו . ור הנהו " שה ח " לת ם " ך
ל " הללכתש םוקמ לא ה " מחה ו " ר , דספהב דספת אלש ידכ
םתלוזב םתלעמו םתואשנתה רשא םינפואה .

יקרה הנהו " פרעה אוה ע " ל " םש רשא לפרעה לא שגנ השמו
םיהלאה " ) כ תומש ' חי ' ( , התוא חקולהו חורה ןתונה . יכ עדו
אסכ תחת תוזונג םיקידצ לש ןהיתושפנ דובכה . עיקרה םנמאו
םלצל ףתושמה עדונה תומדה ומכ אוה היחה ישאר לע . רמאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
וסק
אוה יכ וילע רקה ןיעכ " רונה ח " א , ארנה " וחר ה " ק . הנהו
םינפואה ןיאו תומדב עיקרהו תומדב תויחהו תומדב םדאה
תומדב . יפנכ לוק היה איבנה ןזאל עמשנה ןושארה לוקה הנהו
םיבר םימ לוק תרוצ םע ףתושמ תויחה , לוק תרוצ םע םהינשו
ידש . הנחמ לוקכ הלומה לוק דועו , עיקרל לעמ ישש לוק דועו
דאמ קזחו ךלוה והזו , ורמאכ רבדמה אוה יעיבש לוק לכה ףוסו
בדמ לוק עמשאו " אירבג לוק אוה ר " ל . עיקרה לע האר םנמאו
אסכ תומד ריפס ןבא הארמכ היחה ישאר לע רשא , תומד לעו
ילע םדא הארמכ תומד אסכה הלעמלמ ו , לכב הליג אל ןיידעו
דוסה ראובמ הז , אראו רמא אל ןיידעש דעהו , אראו ןמ יכ
ולוכ דבכנה אוהה דוסה הלגתמ הארתב . עאו " זמרנ אוהש פ
עמשאו דע עמשאו ןמ אוהו ןיינעה תלחתהמ .

וליפאש רואיבב וב רבדל יואר ןיא ןיינעה הז לש וללכ םנמאו
הלודג הנכס אוה הזימרב , לגמה לכו ןב רזממ אוה ראובמ וה
הדנה . הזב הז רשקנ םינפואב היחה חור דוסו ריפס ןבא דוס יכ .
כ יכ עדו " גלג ל " ב ומש ל " דימה ן " דוסה תישארו וילע רמאמו ה
ארמכ " בא ה " יפס ן " ר , רבנ " רפמ א " סכה י " רמחה אוהו א
הלעמה . ומד םנמאו " סכ ת " א , וסכ " דא ת " ם , משח םג ןכ יכ " ל ,
בולמ " ש . דוסמ ךל ראבתיו ןושארה רמחה דוסמו םידבה שובל
הרוצ שבולו הרוצ טשופ ותתמא תניחבב אוה רשא . לכ ןכ
איבנל הארנו רמחהמ שבלתמ אוה האובנב הארנה . רמחו
הרוצ שבולו הרוצ טשופ ןכ םג האובנה , ומש דוס אוהו
משח " ל , חלמ " ש , יפל םימעפ תקתושו םעפ תרבדמ המכחהש
םדאה תואיצמ . םעפ תשקה ןכו קרבה ןכו םימעפו םיארנ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זסק
םירתסנ . שקה דוסו " ת , מח " ושאר ר " ן , ברה רמא ןכ לעו " רמח
עודי ותתמאו תשקה " , ורמאב םיארמב ראותמה אוה יכ
הארמכ . םש רמאו , " אוהו דאמ הלשמהבו ןוימדב אלפנ הזו
האובנ חכב קפס אלב ." והאורהש חכב רמחה אוה חכב ןבאהו
אבנתמ קפס אלב . דחא םירמח ינש ןיב לדבהה םנמא ןוילע
ןותחת דחאו , כ קרפב ברה ראיבש ומכ " ףוסב ינשה קלחב ו
וניינע . םש ורמא אוהו , " ינותחתו ינוילע םירמח ינש םתויה " ,
אסכ תחתש גלשמ ינשהו םשה לש ושובל רואמ דחאה םנמאו
ודובכ , לוע ושובל רואו " ילכשה ם " שבל םהש ם " רוא ו " תי ו ' .
פעאו " תי ולצא םרעשתשכ כ ' ואה םה " שחהו ר " ע ך ךרד ל
לשמ . לש םנמאו " שחה אוה ג " ודבל ך , ולכתשה םיאיבנה לכו
הריאמ הניאש האירלקפסא אוה יכ וגישהו וארו וב . השמ לבא
הריאמה האירלקפסאב לכתשה , ןיבש לודגה לדבהה הז ןבהו
םיאיבנה לכמ ותלוז ןיבו השמ .

לוגע תרוצ ול שי תשקה הנהו , ןותחתה תויהב אלפה הנהו
רוצ " א אוהו ה " ש , משח ןוילעה תויהו " ור אוהו ל " ח ֻ קנה ד " ה ,
רחא רמולכ " לועה י " בה ם " א , רובה אוה " דקנה א " ה , מחל " ש .
הארמל רשא תורוצ שמחל םימוד ףוגב םישוחה תשמח ןכ לעו
םינפ השלש לעב אוה רשא תשקה . םינשו ןימיל םינש םהש
עצמאב דחאו לאמשל . דקנה יכ עדת םנמאו " אורב ה " אלב ה
קפס . רה רמא ןכ לעו ב " םדא תומד הזש " מא ודוסש " ש , א ' דמ
מ ' ש אכל ' טנ , ך ופוסשו ' ם ' ן ,' פצנמ דוסב ינש ךלמ אוהו " ך .
" תי וילע לשמ וניא קולחה אסכה לע אוהו ' לבא הבכרה לכמ
איבנה רמא ןכו ארבנ רבד לע לשמ דובכ תומד הארמ אוה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חסק
והי " ה , יי דובכו ' יי וניא ,' תוגשהה ולאב לישמהש המ לכו
דובכ םה םלוכ יי ' ר " בכורה אל הבכרמה ל . והולישמי אל יכ
תי ' דוסה הז ןבהו ." ןיעכ אוהש ןוילעהש רמא הנהש דוסהו
ביבס הל תיב שא הארמכ אוה למשחה , ןיע ילב אוהש ןותחתהו
ביבס ול הגנ שא הארמכ אוה , שא הארמכ םאר םהינש הנה .
יב וב רכז הז לבא " ל ת " יבס ה " ו ודוסו ב " יבס ו " פנה ב " ש , הזו
ב רכז גנו ו " ל ה " יבס ו " ה ודוסו ב " יבס א " וגה ב " ף . שח ללכהו
וביבס שפנהו וביבס ףוגה למ , דוסיו ףוגה דוסי אוה םנמאו
שפנה .

הצרת םא הזמ םימלש םייח לבקתש ידמ רתוי ךל יתילג רבכו ,
ינתמ דוס אוהו דבל וב ירבד םותחאש המ ןיבת הזמו " ו . םשהו
נומתה ודוסש אוהו ונממ הלגאש המ יל לוחמי " ה , כ וניינעו " ל
וצרפ " ף , וצרפ " דאה ף " ם . " יכ םכיתושפנל דאמ םתרמשנו
הנומת לכ םתיאר אל " ) ד םירבד ' וט ' .( " םיאור םכניא הנומתו
לוק יתלוז " ) בי םש ' .( " רבדמ לוק עמשאו " ) א לאקזחי ' חכ ' .( הנהו
ינתמ דוס " דאמ הז ןבהו שארה דוס םע הווש ו . םהינשב ורמאו
הווש ןיינע , שא הארמכ , ה םפותיש לע הרו . תיב הזב ורמאו
הגונ הזבו , םלדבה לע הרוה . הל הז וארקו , ול הזו , לע הרוה
םמש . דוסיו שא הארמכ ףוגה דוסי יכ ךל יתזמרש המ אוהו
שאה הארמכ שפנה , צעה הרוצ לכו הרוצ שא לכו " עבטה ם " י .
עא ברה יכ עדו " הבכרמה דוסב רבד רשא וירבד ףוסב רמאש פ
" מ עומשל ליחות אלו הזב דחא רבד וליפא קרפה הז רחא ינמ
הזימרב אלו רואיבב אל ןיינעה ." עדונש המ הז לע ונלבק הנה
ח קרפ םהש םיקרפה ינשבש אוהו ותנווכ דוס וב ונל ' ט קרפו ,'
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טסק
ז קרפב אבש המ לכ לע ותעד הלג ' ישילשה קלחה הזב . םאו
ןכ אוה יכ עד ןכ וניאש רמאת . קלחב ול םימודהו הז הלג אוהו
שארה ורמאב רמאמה שארב ןו , " םרמא ונראבו , הבכרמב אלו
דיחיב , ישאר ול םירסומ ותעדמ ןיבמו םכח היה ןכ םא אלא
םיקרפ . ןכ םא , םיקרפ ישאר תלוז הנה ינממ שקבת אל . וליפאו
םירדוסמ הזה רמאמב םניא םהה םישארה , הז רחא הז אלו ,
וראבל שקבנש הממ םירחא םיניינעב םיברועמו םירזפמ לבא .
כ ומלעי רחאו ונממ תוציצמ תותימאה ויהיש יתנווכ י " , ולא
וירבד . ר ויאריל הלג םאו הסכ הלגש רחאו " יי יארי ל ,' ןכש
יי דוס םש זמר ' ויאריל . םיינשה םירמחה דוסב אוה הלגש המו ,
ח ןיינעב לודג דוס רכז םגו " מ ש ר " ל משח הרומה ונ " ל
יאמה " ר , מחה יכ עדת הזמו " נלש ר " ע אוה ו " עדה ץ " ת ול רשא
וט םמשש םיבורכה ינשב םיולתה םיכרדה ינש " רו ב " םדוסש ע
ראב " םיזונג ץ , וגרפ ארקנה רדחב " בט ונממש ד " ואה ע " ר . לעו
עברא תויה לע זמרנ ןכ " חאב ה " ד , די לש הלפתמ הז ןבהו .
וריצ ךותמ וניתואיצמ בייחתהו " ירבא ף " מחה וללכש ם " ר
נלש " ו . מח ריכת ונממש עדו " ושלה ר " כמ ןיבתו ן תתימא הז ל
רמחמ הרוצ לכ תויה , הרוצמ רמח לכ םג , הרוצ רמח לכמ ןכו ,
רמח הרוצ לכמ םגו . עובשה רוזחמ הלאה םיכרדה ינש יפלו .
רקבו ברעו הלילו םויו ךשחו רוא תויה הזמ בייחתהו . הנהו
רמוחה ביבס דחא רמח בבוס ובש רמולכ דחא רמח למשח
הרוצהו , םארב הבקנו רכזו . בה ךליאו ןאכמו ךתעדמ ן .

ג דוס ' מחה " רוצהו ר " ה

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
עק
ינשהו ןושארה ןימה ןוימד ןמ ןושאר קלחמ הז דוס
רפסבש הנושאר המדקהב האובנה ילשממ , ב קרפמו '
י קרפמו " ןושארה קלחב ז , כ קרפמו " יו ו " יו א " ינשה קלחב ב ,
ח קרפ םהו ישילשה קלחב םיקרפ השמחמו ' טו ' יו ' יו " יו א " ב ,
מ לבא הברה םירחאמ םגו הרוצהו רמחה תעידיב הלא םיקיפס .


דחא רבד ךעידוהל יתנווכש רתסנ , םעה ראשמ
רחא םוקמב ויתזמרו ןמזה ךשחמב םיעקשנה , אל
םימעפ המכ ולפכל ינממ שקבת , רתסנ דחא םוקמב ןכ םא אלא
המילש הנבה םשמ והניבת אלש רובס ינאו דאמ , רשפא זא
רתוי וראבל ידכ והלפכאש . רבכש ללכה ותואמ דוסה הז םנמאו
ראבל רשפא היהש המ לכ וב ראבתה , וב ךל רמוא לבא שודיח
םירצק םיכרדב ראובמ . מיגב הוחו םדא יכ עדתש אוהו ' יבא
ד םדוסו ימאו " ידו ם " ו , והי הז םש לע הרומ ןורחאה הזו " ה ,
וי ואטבמב ארקנה אוהו הז םש תבכרה לע הרומ ןושארהו " ד
ה " ו א " ה ו " א .

ת וחצמב קוקח יאכזה יכ עדו " ו , ת וחצמב קוקח בייחהו " ו , הזל
ת " ש ו " ד ל " ם , ת הזלו " ו ש " יד ל " ו . ת דוסו " ש ו " ד ל " ם ,
דלומש " ת , ת וניינעו " ד ו " ומד ודוסו ם " ת . םדוקש עמשמ
שפנ ונממו םדאה תואיצמב " ך , פשכ לכו " ךרדל והכפהי ן
יפשכ " ם , פוש ןכ השועהו " ד ך " ם . ת דוסו " ש ו " יד ל " ו ,
עדונ
רחאמ
הרוצהו רמחה ןיינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אעק
דלוישו " ת . תדלויש תחא הרוצו תדלומש תחא הרוצ ךל הנה ,
יתש םהיתשש םניינע וזו " יתשל ם " ם תלשלתשמ תחא איהו
חכב , דחא םהו םינש םה הוח םע םדא םב דוסהו . דעהו " רכז
םארב הבקנו .. ויב םדא םמש תא ארקיו " ארבה ם " ם " ) תישארב
ה ' ב ' .( בו " רב ם " יה א " בו ם " ירבאה ם " ירבאב םהו ם " ב םג ם " ם
רב " ויה א " מח ונממש ם " חמה ר " רוצה וילעו ה " אה איהו ה " ש ,
ויב ללכ ןכ לעו " ארבה ם " רפסמב ם שא ו " ה . רכזה ןכ םא הנה
השא הבקנה םשו םדא . ביתכ ןכו " שיאמ יכ השא ארקי תאזל
תאז החקל " ) ב תישארב ' גכ ' .( שאמ דאה םדא שאה שא םדאה דוסהו
דאמ הז ןבהו דאמ שאה . שאהמ שא שיאהמ שיאמ השא םגו
ןכ םג הז ןבהו שיא . רויצה אוהש רצויהמ הרוצה דוסה יכ , םג
הרוצהמ רויצה , צה םנמאו ךרדמ םניבת לכה רוציהו רציהו רוי
תאז . ת םנמאו " יד לש ו " עבטה רייצמ אוהו ויד ךפוש ו , ורבוחו
דלומש תחאכ תורוצ יתש " דלוישו ת " ת , לע הלוכ הנווכהו
אוהו תש דומל דומלתש דילותשו דומלתש הז ןיינעכ ךתואיצמ
הרוצה תעד . דשו יולת דילות לאו תשו דולי דילותשו , ףוסש
ףוסו תומל דש דומל תש . הז ןבהו שדק תד לכו לוח םד לכ יכ ,
דה ןכ לעו " דקה חור ת " חא חור איהו ש " השאו שיא ללוכה ת .
ור םע יכ ןבהו " דקה ח " וירבה וארבנ ש " ירבהו ת " םהל התורכ ת
שרופמה םש לע , תוירבב הרותה םג הרותב תוירבה הנהו .

ד דוס ' וערה " ובוטהו ת " ת

ו ובש םיקרפ השמחמ ישילש קלחמ י םה ' יו " יו א " ב
יו " נו ח " בויא יקרפמו א .
עדונ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בעק

תוערה אצת אל ןוילע בוטהו " ) ג הכיא ' חל ' .( יפמ דוסה
הבוטו הער ותוא אצת אל ןוילע , יפמ לודגה דוסהו
בוטהו ערה תואצות ןוילע לא , ערהו בוטה תואצות , םניבהו .
ואצות דוסו " ת , י " ה רצ " ו בוט " ה רצי " ער , לכ יכ עדת םהמו
העברא תוחורה , הער חור הואתב שי יכ ריכתו . חור איה יכ
ערה תבהוא , כפהב התרבחו בוטה תבהוא חור איה יכ ה . םאו
םע אל ךופהב םהיניב לידבהל לכות אל הכופה ךתירב , " םה
לא אלב ינואנק ... םע אלב םאינקא ינאו " ) בל םירבד ' אכ ' ( , " יכ
ימע אל םתא " ) א עשוה ' ט ' ( , " אל םהל רמאי רשא םוקמב היהו
יח לא ינב םהל רמאי םתא ימע " ) ב עשוה ' א ' .( תעב יכ ןיינעהו
ונב ןיאש החגשה ןיא יכ אצת אל ןוילע יפמ ןוילעב חיגשיש ימ
וינפ ריתסה רתסה יכ ותאמ ונב , תוערו תובר תורצ ונאצמו
לוכאל ונייהו . רמאו " יהלא ןיא יכ לע אלה אוהה םויב
הלאה תוערה ינואצמ יברקב " ) אל םירבד ' זי ' .( וניהלא םא םנמא
רקיע לכ ער ונב עגי אל ונברקב , ונב החגשהה בושת זאו
דאמ המוצע , תוערהו ונל תובוטה אצת ןוילע לא יפמו
וניאנושל . נ קרפב ראבתהש ומכ " ישילש קלחב א , ונזמרש ומכ
וילע .

תעידי ונעידוהל איה ונילא תפתתשמה החגשהה תתימא םנמאו
ונתעידימ ונתוא ענומ לכ ונילעמ ריסהלו םשה . רמאש ומכ
וב ונדעיש בוטה דועייב איבנה " םיעור םכל יתתנו וערו יבלכ
יפמ
תובוטהו תוערה ןיינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
געק
ליכשהו העד םכתא " ) ג הימרי ' וט ' .( רמאו " שיא דוע ודמלי אלו
רמאל והער תא " ) אל הימרי ' גל ' ( וכו ' . ע וניבר השמ רמאו " ה
" ךבבל לכב ונשרדת יכ תאצמו ךיהלא הוהי תא םתשקבו
ךשפנ לכבו " ) ד םירבד ' טכ ' .( " ךיהלא הוהי דע תבשו ... הוהי בשו
ךתובש תא ךיהלא " ) ל םירבד ' ב ' ( וכו ' . איבנה רמאו " תאזב םא יכ
יתוא עדיו לכשה ללהתמה ללהתי " ) ט הימרי ' גכ ' ( וכו ' .

ה דוס ' וילכת " ריציה ת " ה

עדונ י םהו ישילשה קלחבש םיקרפ השלשמ " יו ג " כו ד " ה .


וילכתה יכ " שאר םה ת " נשה י " ה . הז לע ךל דיעיש ימו
ישארב תלמ איה ונלבקש ומכ הרורב תודע " ת . איהש
שארב הדוסש הרורב תודעכ תמאב ונלצא " ינש י " נשב ןהש ם " י
ישאר " ןכ םג ם . בב הלדבהה תילכתב דוסהו " והא א " ה , דעהו
קוספה לכ לש תובית ישאר תוילכתה םה תויתואה םג יכ דוע
בב םהש ןושארה " א א " ו ה " ה . םלועה אוה ארבנה יכ דוסהו
הזה םלועהו אבה . לבוקמה דוסה יפל ןיינעה הז ךל רמא וליאכו
בה םלועה " זב א " םלועה ךל רמוא וירחא ארבנש הז ונימלועו ה
בב הזה " א , והא ךל הוצמו " בה ב " ב רשא א " ה ו " הב א " ארבנו א
הב " הבו א " ויב םג א " ד . הזה םלועהו דויב ארבנ אבה םלועה יכ
עד
הריציה תוילכת ןיינע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דעק
אהב ארבנ , יב וארבנ אבהו הז יכ " וי אוהש ה " ה ד " י אוהו א " ה
ו " ה . והא תובית ישאר רפסמו " כ םהו י " תוילכת םהש תויתוא ב
הריציה , םרובעב אלא םלועה ארבנ אל רמולכ . תכ ןכו בי " םא
יתמש אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל " ) גל הימרי '
הכ ' .( הרפס דומל לעו ביתכ הרותה לעו " םמוי וב תיגהו
הלילו " ) א עשוהי ' ח ' .( כב םה םלוכ קוספה תויתוא םנמאו " ישארו ו
כ םהיתובית " ב , כוכב ךל ירה " ב . םלועה ארבנ בכוכב יכ עודיו
א ליל לשומה אוהש ,' ש קפס ןיאו תורואמה ולתנ וב . אוהו
ד םוי ןכ םג לשומ ' יצחו םידעומ דעומ דוס אוהו , ז לכ לגלגתמו '
דימת תישארב ימי . ה ךלוה הנהו ' מב תולזמ ' ודוס ירה םוי
דאה " ם , ו םויב ןכ םג םדאה ארבנ ובש אוהו ' ב תעשב ' . יכ
א תעשב ' הרות אלב תוארבהל הבשחמב הלע הגונ תעש איהש ,
גוויזה דוס אוהו , יכ תחמש לעו םיגונעתה לע הנוממ הגונ
תולכו םינתח . ב תעשב לבא ' בכוכ תעש איהו ורפע סנכ , הנהו
ונכ " פע ס " ר , ודוסי " ת , צי םהב רשא " נכומ ר " ע . כוכ הנהו " ב
תעדהו הנובתהו המכחהו לכשה לע הנוממ , םיחותפה לעו
תוריפסה לעו םירוציהו , תונושלה לכ לש בתכ לכ לעו . ןכ לעו
קל םדאב חכ שי םלוכ םלב . תולזמב וז ךרדב וכלהמ לכ הנהו ,
ח ךלוה אוה יכ ' לזמ לכב םימי . בב ול םיש ' י תולזמ " םימי ו ,
הב ול םישו ' מ תולזמ ' םוי , יב וכלהמ לכ דוס ירה " תולזמ ב
מוי " ם , ךינמיסו " ודסח הוהי הוצי םמוי " ) במ םילהת ' ט ' ( , אוהש
ח דוס ' ונרכזש , וס אוהו " כ ד " ו , כוכ אוהו " כוכ ב " ב , םהו
הריציה תוילכת .

ו דוס ' עידי " שה ת " תחגשהו ם " ו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
העק
י קרפ םהו ובש םיקרפ העבשמ ישילש קלחמ " יו ו " ז
יו " יו ח " כו ט ' כו " נו א " א , בויא יקרפמו , ןיינעמו
ןויסנה .


וביבס ונבבסש ןיינעה גישהו לכש ונוק וננחש ליכשמ
הפ דעו הזה רפסה שארמ , תעדלו ןיבהלו ליכשהל לכוי
ונירבד ךותמ , לודגה תומלשהו הנורחאה םדאה תלעמ לכ יכ
יגהל ול רשפא רשא ונוקל המדתמ ותויהב אוה לעופב ומצעל ע
ויניינע לכב . הלעמה לא עיגהל ול רשפא יאש עודי ןכ םאו
איהה הנוילעה , תי םשה תעידיב םא יכ ' . תא םדאה עדיש רמולכ
דצמ תעדל ול רשפאש המ יפל עדיש בייחתי הזמו הלחת םשה
ותוא עדוי םשה ךיא םלש םדא ותויה . לכו קלח אוהש ינפמ .
א דצמ קלח דח , דחא דצמ לכו , ועדוי םא הזמ עדיש בייחתיו
וקלח דצמ , ולוכ דצמ וא , תי ומצע דצמ ועדוי וא ' . ול ךרוצ ןיאו
םדאה דצמ םדא תא תעדל . תמאה אוה ודבל הז םנמאו , לבא
ותוא םשה תעידיב ותלוזמ לדבנ םדאה היהי אלש הזמ בייחתי
דצה הזמ . וזמ לדבנ םלשה םדאה היהיש םיכירצ ונא ןכ םאו ותל
קפס אלב החגשהה דצ אוהו דחא דצמ . םשה תעידיבש עדו
ינוימד רויצ יתלב איה רשאכ החגשהה תתימא גשות תמאב
ירקש . ימכחמ םלענ וניאש המ לא הזה ןיינעה ךילונש ךירצו
תמאה . וא ונרמאש ומכ שדחו ןומדק םלועה םאש רמאנש אוהו
דבל שדח , תמייק החגשהה הנה . תמייק החגשהה היהת םאו
עדונ
לכ
ותחגשהו םשה תעידי דוס
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ועק
י שנועהו לומגה הנממ בייחת . החגשהה יכ ךעידוהל ךירצו
תיללכה , תרוצב םלועה תומדק םינימאמה וניניד ילעב הב ודוה
תי ומצע תניחבב תואיצמה בייוחמהמ אצמנ לכל בויחה ' ומש ,
תודרפנה תושפנה תוראשה םיכתחנ םיתפומב וראב םגו
ףוגב חכ אלו ףוג םניאש רמחהמ , ומכ םילדבנ םילכש םהו
מרש ע קרפב ןושארה קלחב ברה ז " ז ןיינעב ג ' יכרד לש
םירבדמה . ונחנא םגש הזב םניבו וניניב איישוק ןיא ןכ םא הנהו
הוושב הווש םתומכ וללה םירבדה ינש םינימאמ . ונאש המ לבא
םירחא םיכרד ינשב אוה םהילע םיקלוח . םהו , ךרד הזיאב
המואמ המוא לדבת , עמ לא יטרפה שיאה עיגי ךרד הזיאבו תל
םשהמ חגשומ ותויהל החגשהה דוס , לכמו המוא לכמ דרפנו
ותמוא ישיא . דצמ ונל ועדונ קפס אלב וללה םיכרדה ינשו
הוצמהו הרותה . הרותה , תיתימאה ךרדה לע הדומל בורב
דבל תילגרהה ךרדה לע אל תלכשומהו תלבוקמה , וניא הז יכ
תיללכה המואהמ תושירפ בייחמ , עאו " תושירפ בייחמש פ
ראשמ תומואה . הלודגה תלעותה ינפמ דאמ בוט רבד אוה םגו
הנורחאב ונממ עיגתש , תואיצמב תמדקהכ המדקה איה יכ
לכשה תואיצמל השגרהה . אל הליחת םדא שיגרי אל םאש
םלועל ליכשי . הוצמהו , םירביאב התיישעב , השעמה אל לבא
עדמ רויצ לכמ טשפומה דבל , אוהש ינפמ דאמ בוט אוה ותוא יכ
ל המדקה הוצמהמ ףוסב ןבוי רשא . הנורחאה תילכת הניא לבא
הלעמה תילכתב איה רשא , לכשומה רויצו התיישע םא יכ
הנממ . תדובעו תוצמה ימעטב םגו הז ךל זומרא האובנה דוסבו
הבהאמ םשה , דחי דחאכ רשקנ לכה יכ , תחא הלוכ הנווכהו
וז רחא וז תכשמנ . הוצמהו הרותה תניתנ תנווכ לכ יכ קפס ןיאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זעק
נל ו , ןיא תומוקמב ראובמש ומכ םייחצנ םייח ונליחנהל איה
תיהלאה הרותב רקח , לע לומגה תילכת לע הרומ םהמ דחאו
הוצמהו הרותה תרימש . " םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל " , אבו
לבוקמה שוריפב " ךל בטיי ןעמל " - בוט ולוכש םלועל ,
" םימי תכראהו " - ךורא ולוכש םלועל . הנווכה הנה ןכ םאו
ורחאה םיפוסוליפה םיכרדב תפומב הראבתה רשא איה הנ
לדבה ןיא םמצעב . הניכשהמ ויז תלבק אוה אוהה לומגהו
ז םרמאכ " ל , הניכשה ויזמ ןינהנו . החגשה לכ תתימא םנמאו
תי םשהמ האב ' תואיצמ תרימשכ הרימש הנממ בייחתת רשא
העידיב הרוצו רמח ףותיש , עפש ןכ םג הרימשהמ בייחתתו
לע הרומש הכרבה הבכרמ השעמ וי , בור לומג עפשהמ בייחתתו
תיחצנה האנהה .

איילעמ החגשה הארקנ ונחנא הדבל איהה החגשהה הנה ,
תומוא ראשמ וניתמוא הלדבנ התואיצממו , ז ורמא הילעו " ל
" בקה הצר " הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה
הוצמו , רמאנש רידאיו הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח הוהי ."
חגשההו המוא לכ לע וניתמוא תונטלושו הלשממ תרזוג איהה ה
דימת ןושלו , תונבומו תושענו תורמשנ הוצמהו הרותהש תע לכ
יוארכ . םדאה םע תפתושמה תיהלאה העידיה תאזמ בייחתיו
תויתחת לואשמ ושפנ תא ליצהל , המואה ללכבו שיאה טרפב
הנוק תא תרכמה השודקה . ןמזב םילדתשמ ויה לארשיש לעו
איבנה הוצמהו הרותה הנתינ הרובעב רשא הנווכה ךפהל םי ,
וגישה רשא םדבל םה רשא םהילע םיאיבנה םיקעוצ ויהו
הוצמהו הרותה תולעמ תגלפהב הנווכה תתימא . היעשי רמאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חעק
ע איבנה " ה " םינב רבד הוהי יכ ץרא יניזאהו םימש ועמש
יב ועשפ םהו יתממורו יתלדג " ) א היעשי ' ב ' .( ינש םהש ינפמ
ב םידע הוצמהו הרותה תרימש לע םשה ןיבו וניני . ורמאכ
" ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודיעה " ) ד םירבד ' וכ ' .(
רמאו " יפ ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה "
) בל םירבד ' א ' .( הלוכ הנווכה ראיב רבכ הנה , רמא רבכו " התנעו
דעל וינפל תאזה הרישה " ) אל םירבד ' אכ ' ( לארשי ינבב . דוסו
דעל תאזה הרשיה העונת הרישה התנעו , העונתה תאז יכ
דעל תמאב איה הרשיה . היילע הרשיה העונתה ךרד איה המו
רוחאו םינפ תרזחהו הדיריו , איהש דחא דצמ תיבוביסל המודו
הללח תרזח . הרישה דוס ךל הרוי םידרויו םילוע דוסו , תרוצו
התנווכ לכ לע דיעת תואיצמ . תורישה דוסו , ג לע חירא חירא יב
הנבל יבג לע הנבלו , יבג לע הנבלו הנבל יבג לע חירא וא
חירא . שודיק דוסמ הז ןיבת חריהו הנבלה דוס ןיבת םאו
שדחה . ןיינעב ורתסנו ודוס ךל דיעי ותכרבב חריה שודיקו
תיתימאה החגשהה . רוחאלו םינפל איה ץפחה תועונתו . דוסו
םייחו תומ ונממש בבוס עפש הרישה . ודגה דוסהו תמכח ל
היו לא דוסב םיכפה ינש אבש והילא , א יכ " תדמ לע הרומ ל
ןידה , יו " םימחר תדמ לע הרומ ה . תומש ינשב וללכנ םהינשו
תחא תואיצמבו . תודמה דצמ החגשהה תתימא איה תאזו
עפשה ןמ בייחתמה תומדה לע תודיעמה . המכח תוהלאה יכ ,
םייח תמאהו , תמא םייחהו . רמאמו " יב ועשפ םהו " הרוי לע
םשב םעשפב היה עשפהש , והועדי אלש , םתלעמ םירהש רחא
ןושלו המוא לכ לע . דימ ורמא דעהו " רומחו והנוק רוש עדי
ןנובתה אל ימע עדי אל לארשי וילעב סובא " ) א היעשי ' ג ' .( הנה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טעק
םשה תא םתעידי טועימ לע םא יכ התיה אל ותחכות תליחתש
ותוא םתוננובתה רוצקו . מ לע םחיכוה הז רחאו טועי
תולגנה תוצמב םתולדתשה . ךתעדמ התא ןיבת הזה טעמה ןמו
ברה .
ז דוס ' יינע " ויסנה ן " ן

עדונ כ קרפמ ישילש קלחמ " כו ב " כו ג " ד .


םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא "
) בכ תישארב ' א ' .( לא " לאו ה " י םה ה " והי אוהו ה " אלמ ה ,
והי הלאמ הלא םדוסו " הלעמל ךל יתזמרש היו לא המה הלא ה
ו דוס ףוסב ' ותחגשהו םשה תעידי אוה . כ עדו לע םידע הלא י
העודיה תיטרפה ותחגשה תבייחמה טרפה תא ותעידי
יי תא םיריכזמה םיליכשמה םילבוקמל ' . תולעל הסנמ םיהלאהו
ןויסנה תועצמאב הסונמה תלעמ , אוהו אצמנ אוה ןויסנה יכ
ןימי ארקנה ןוימדה לגלג אוהו ינוילעה חכה איצממ . ב ול הנהו '
לאמשו ןימי םיכרד , םדאה יגזמ ןימי , השאה יגזמ לאמשו .
ןויסנה בייחתי בכרומה ףוגה יגזמ ףוריצ רובעבו . הסני םא
סנה לעב חצני ןויסנב םכחה הסונמה תא הסנמה , ריכיו עדיו
ןוימדה , דימת ולכש תחת וחוכ ףוכיו . יחצנה עשונה עישויו
ודי תחתמ חגשומה , ידבע תיבמ ןמאנה יתימאה דבעה איצויו
יהיו
ןויסנה ןיינע דוס רקיע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
פק
ןמזה , םירצממ לארשי תא ליציו לעב ידשד אכלמ הערפ דימ
םימוטרחה ןודא םיפשכמה . ףוס םיב ומע לכ תאו ותוא עיבטיו ,
חטבל יניסמ הרות לבקיו , דאמ הברה ורכשו . הרמוה רשאכו
םינוילעה םימה לע השביב םיב תרבוע המוא , תעבטנ המואב
םינותחתה םימה תומוהתב ףוס םיב , העבוט וזו העשונ וזו , ןכ
ליא ארקנה השב הש רמוי , רכזיו לצני הזו ןברקל טחשי הזו
הבוטל , ןורחא םויל חצנמה הז ובלב קחציו . לכ היהי חצוני םאו
ךפוהמ רכזנה , הו ' לאו בוטה ונרויו ערה ןמ ונליצי וימחרב
ןויסנ ידיל ונאיבי .

ח דוס ' מעט " וצמה י " ת

עדונ כ קרפמ ישילש קלחמ " רפסה ףוס דע ו .


תודוס לכ קפס אלב עדת ונממ תחא הוצמ דוס ךעידוא
הרותה תוצמ . תוצמ דוס םהמ ךל רוכזא ןכ לעו " אל
נטעש שבלת " ודחי םיתשפו רמצ ז " ) בכ םירבד ' אי ' .( ןמ הלבקהו
וש הרותה " ווט ע " ונ י " טש ןוקירטונ דוסהו ז " ן . ירבדמ ןכ לעו
הלבק ֵ הזנ ר זונ וא יווט וא עוש וא ויקלח לכמ . לכ ךרבחבו
יש ויוטב " ט ן " ונ ת " ומצע תואיצמו ודוס לכ ריכת ן . םיתשפו
ןיינעבו ןיינמב םיווש ןתשפו , צמ ודוסו תושפנ םירצי ינשמ ףרו .
םא
תוצמה ימעט דוס רקיע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אפק
זנטעש שבלת אל שרשהו , דחיתי ףרוצמ םשו וניינעש , םאו
דחייתי אל וניינעש שבלת . " תחתמ ומש תא הוהי החמו
םימשה " ) טכ םירבד ' טי ' .( רמוא אוה הנהו " רכז תא החמא החמ יכ
קלמע " ) זי תומש ' די ' .( ןכ םג ךויצו " תחתמ קלמע רכז תא החמת
חכשת אל םימשה " ) םירבד הכ ' טי ' .( " הי סכ לע די יכ רמאיו
רד רדמ קלמעב הוהיל המחלמ " ) זי תומש ' זט ' .(

ונל וז הוצמ הליעוה המכ האר ןכ אוהש רחאו , תחא איהו
הרומח הוצמ איה המכו תולק תוארנה תוצמהמ . הז לעש עדו
ז ורמא " ל " ןתמ עדוי התא ןיאש הרומחכ הלק הוצמב ריהז יוה
תוצמ לש ןרכש ." חא איה וזו םלועה תומואש תוצמהמ ת
םהילע גרטקמ ןטשהו ןהילע ןיבישמ . יאלכ ןכ םא הנהו " ןבומ ם
כ אוהו ןכ םג ויוטב דוסב " מל ף " לא ד " וי ף " מ ד " ם . לאשו
אכימ " כמ ודוס ךל דיגי אוהו ל " דל ף " אמ ם " ידל ף " ו , ךפהו
ורתסנ ריכתו וניינע . תנכס ינפמ שרופמ הז בותכל יאשר יניאו
תושפנ , קרפ ישארב לבא ךיפאבש החיפנהש הז ךעידוא םי
םדל םדמ תגלדמו הלופכ , הדממ םיגלדמ קחהו טפשמה ןכו
הדמל . לגלגתמ םלועה םהבש טפשמו קח ןמ הז ןיבתו . הארנו
הרות ימעט לכ ךיתיליג רבכש יל , ברה וניבה רשא ומצעב אוהו
ז " רמאש ומכ ל , הרוסמ היהי אלו יכנא לע הרותה תנווכ לכש ,
ע קיחרהל איהו " המ ז הרוהטה המשנ . םימעטה חקל אוהש אלא
םטושפ יפכ םראיבו , םללכב םטפשמו םקוח הלגמ ךרדה וזו
םטרפבו . דוסב הלאה תואלפנה ךלהמ לא דוע ךכירדאש ינפמו
הזב ךיראא אל הז רחא אבה , הזב הנווכה ןבהו .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בפק
ט דוס ' רופיס " רותה י " ה

םיקרפה ינפל ואבש רפסה תומדקהמ ןושאר קלחמ ,
ש קלחמו כ קרפמ ינ " נ קרפמ ישילש קלחמו ט ' .

שדק הרותה תויתוא םיתשו המה םישדק .
ורמאש המ תובא תכסמ ףוסב אב םהילעו
זר " ל " רמוא גב גב ןב , יזחת הבו הב אלכד הב ךפהו הב ךפה
הב הלבו ביסו , עוזת אל הנמו , הנמיה הבוט הדמ ךל ןיאש . ןב
רמוא אה אה , ארגא ארעצ םופל ." ברה וב שריפש המב ןייעו
הלז " ושוריפב ה . ינשש קפס אלב ונעדיו ונלבק ונחנא לבא
תרכזנה תינחורה אתכסמה ףוסב םילופכ ורכזנש תומשה
הלז אעראד ישידק ןנבר יפ לע תרבוחמה " ה , תולגל םילופכ ויה
תואלפנ תודוס םב ונל . הבוט הדמ לכ לע וריהזהש רחאש הזו
הנווכה תילכת ראבל ורזח תילכש הלעמ לכ לעו , דוס ונל וזמרו
כ ךופה " תויתוא ב , הרותב ולוכ םלועה לכש ורמאו ונחנאו
םיזז ונא ןיא הנממו םיאור ונא הבו הרותב ונלוכ . הדמ ונל ןיאו
הנממ הבוט , לכ לע הרומ הדמ תמאב איהש ינפמ הדמ הוארקו
תונותחתהו תונוילעה תודמה , לכה גהנתמ היתודמ יפלו . איהו
הדמ דגנכ הדמ הלוכ , אל הדמ דגנכ הדמ ולטב תודמה לכ םאו
םלועל לטבת אלו הלטב . תדמ דוסהו םימחר תדמו ןידה , ןכ לעו
ארגא ארעצ םופל הז לע ומתח . ורפסמש הבוט איהש רמאו
עדונ
םירשע
הרותה ירופיס דוס רקיע
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גפק
כ " ב , הבוט דחי אה אה דוסו גב גב דוס ןכו . יצחו יצח דוסהו
הדמ דגנכ הדמ , ג " א ב " ג ה " א ב " והא ירה ה " י . ב דוסו " ב ן " ן
על " וכנ לכהו ד " ן . לא םינפ םא יכ הזמ רתוי תולגל ישאר יניאו
הפ לא הפ םינפ , הו ותעדמ ןיבי לבוקמה םכח . הדמ דוס םנמאו
הדמ דגנכ , עינמה אוהו ןיעמה ןנעה , ע דוסו " לוגלג ב . אובא םאו
השמל םשה רמאמ דוסמ תולקב והניבת ודוס ךעידוהל , " הנה
ב יכנא " ןנעה בעב ךילא א ." רפס ונבתכ וילעו יולג םדה לכו
ליוג לע הרות , א וניינעו הדמ ודוסש " ד ד " והניבהו םדדא ם
דאמ . תואו תוא לכש ךעידומ ינאש רחא רבדל ףיסוא המ םנמאו
רכזנש ימ לכל הרקש רבדה רופס ןיינעב וליפאו הרותב שיש
ול רשפאש המב תילכת ול ןיא ןיינע אוה ונממ רבד התתמאב
הב שיש המבו איהה תואה ןיינעב ןיבהל , םדאה תעד עיגי אלש
דוי לש וצוק יכרד וליפא גישהל , לית ילית הב שי יכ לש םי
תוכלה , הזמ רתויב רמוחו לק . רמאו קלח קרפב ברה רכז ךכו
דוד רמאש המ ןיינעב םש " תואלפנ הטיבאו יניע לג
ךתרותמ " , רמא םש ינימשה רקיעה ןיינעב , שיש תוא לכ יכ
תי לאה והננוביש ימל תולודג תומכחו תודוס הב שי הרותב ,'
התמכח תילכת גשוי אלו . בותכש ומכ " הדמ ץראמ הכורא
םי ינמ הבחרו " ) אי בויא ' ט ' .( תוצמה לכב רמא ךכו . יל המוד הזו
לודגה ברה רמאש המל , ז ןמחנ רב השמ יבר " ל , רמאש
הלעמל יתזמרש ומכ הרותה שוריפב " הלוכ הרותה לכש
בקה לש ויתומש " ה ." תוהמ הז רחא ךל שרפל ךרוצ המ ןכ םאו
הרותה ירופיס , לקה ןיינעה וליפאש ירמגל הלגתה רבכש , םש
אוה שרופמה .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דפק
י דוס ' דובע " שה ת " בהאמ ם " ה

א קלחמ ' ע קרפמ " י המדקהה ןמ ב ' םירבדמה לש
הרעהה ןיינעב , ע קרפמו " ז ךרדמ ג ' ג קלחמו ' ןיינעמ
כ קרפב ןויסנה ןיינעמו בויא " כ ב " כ ג " ד , נ קרפמו " נ א " נ ב " ג
נ " ד .


לכ דגנכ לוקש אוה רחבומה הסוכמה אלפומה דוסה
הרותבש תודוסה . האלפומה הדובעה וז םשה איצמה אלו
הנה הנדיגנ רשא , עב םא יכ המ תילכתל הב םדאה עיגיש רוב
תויהלאהו תוישונאה תולעמהמ עיגהל ול רשפאש . איה הנהו
הרוצו רמחמ בכרומה םדאה תואיצמ תנווכל הנורחאה תילכתה
הליחת , שפנמ ןכ רחאו , דרפנ יתלב לכשמ ןכ רחאו , ןכ רחאו
רמח לכמ דרפנ לכשמ ןכ ומכ . דיב היולת תאזה הלעמה תילכתו
חכב םדאה , םשה דיבו לעופב . וילא ךתעד םישו דוסה הז ןבהו
תא דובעל דימת הב ךלת רשא הרשיה ךרדה ךעידוא וב יכ
הבהאמ םשה . האובנה ןיינע תרשוק ךרדה וז יכ עדתש אוהו
ולוכ ודוס ךיתעדוהש , הוצמ לכ תושעל דרחו ארי היהתש איהו
המשל הנשעתו המשב ןייעתו הוצמו , המילש ךלצא היהתו
המכחב הנשעתשכ . חאו הנזמרא רשאכ הנפרצת הריכתש ר .
ונוזמ םוקמ ריכמ הזו ונוק עדוי הזש רומחו רוש ןוגכ . םנמאו
עדונ
הז
הבהאמ םשה תדובע דוס
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הפק
אשונ רומחו הרוש רוש , רמאנ ןכ לעו " ושב שורחת אל " ר
ומחבו " ודחי ר ." וב בושחת אל ומכ שורחת אלו " ובשחמ ו " ת
ללכ דוחיי םב ןיאש וידחי . רעונ רומח העוג רוש םתלוגסו , הז
רכששי הזו ףסוי . לע " וש ה " לע ר " וש ה " ע ר " שאר ל " רות י " ה
יעצמא " רומח וא רוש המש לפנו ת . " רומחו רוש יל יהיו ."
רעונ רומח הנושאר תרמשמ , עוג " עונ ה " גר ר " נועו ע " ה . וכרד
המדא דבוע רוש לש , אשמ אשונ רומח לש וכרדו . " הארת יכ
ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח ." וא ךביוא רוש הארת יכ
העות ורומח , ורושו וידחי םירכזנ םהינש הנה ורומחו , הזו
הבכרמב ותרוצו לגעה ארבנ וניממו הרוהט המהב , אל םרמאכ
ע ודבעש לארשיל ןייד " ןילומרטיד ןמ דחא וטימשהש דע אלא ז
הולא ותוא ושעו ילש . ושוריפו ןוי ןושלב אוה ןילומורטיד הנהו
תעבורמ הבכרמ . הז ןיבת רוש ותואמו , חישמ לש ורומחמו
אוהש " תונותא ןב ריע לעו רומח לע בכורו ינע " ) ט הירכז ' ט ' ( ,
האמט המהב אוהשו , ולוכ הז ןיבת .

ךירצ התאש ךעידוהל חרכהב ךרטצא ךל יתרכזש ןיינעה ינפמו
ךתואיצמ תתימאו ךתוהמ תעדל , דע הז ןיבהל לכות אלו
םירבד טעמ ךל םידקאש , דצ לע ללכב םתוא רמואש הלא םהו
הש המב רופסהו הדגהה לכשומו לבוקמ יירות תפומב ראבת
לכשב רייוצמו םישוחב שגרומ יפוסוליפו . יכ עדוי התאש הזו
ךמאו ךיבא עפש אוה בורקה ןושארה ךרמח , ערז תבכש ומשו ,
ערז תפט וא , פט איהו " חורס ה " פוס רשא ה " טרח ה " ה . איהו
וירפע " י וללכו ת ' וריפס " ת , ע דוסהו " רפו ת " ורע וניינעו י " ת
לימה " תללוכה ה ינמ " רותה ן " ה . ירת " איהו הרותה תוצמ ג
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
ופק
לימ " ורעה ת " ה , ל ןידע הנהו " ליג א " וירע ו " ת . בכש לבא " ת
צט ערז " ץ . רקמ דלונהו " ציהמ אבה םשה אוהו ירק וא ה " ר
רצמה אוהו " שמ והכה רשא י " א אוהו ה " דש ל " י . אלמ ודוסו ,
לא " מל ף " יש ד " לד ן " וי ת " ד , והריכתו והנמו . אוה הכז םאו
שה " שמ אוה ם " יצמה אוה ה " מקר ר " דאמ רקי אוה ה . ד דוסו '
א םה ויתוחיל ' ל םוד ' ש ןב ' י רוח ' קור . החיל המודא הרמ דוסהו
הקורי החיל הרוחש הרמ הנבל , ארבנ םהבו , לממ םדוסו " ל
לילו םמוי רמולכ הלילו םמוי . מ דוסהו " א ה " מ ם " א ה " מ ם " ו
מ " ל ו " ל י " מ י " מ ו " ל י " ל י " ו . םצע הנה ךכב ךתריציש רחאו
מח הת םהינשו ןיאמ אצוהו שי ארקנו ירק אוה ךר " ש אוהו ו " ם
גלגה " ל , יי ינא ןיאמ שי ' והעדו ימש אוה . ךעידוי ןיאמ שי דוסו
לאמשו ןימי תתימא " םיוג ךערזו יצורפת לאמשו ןימי יכ
שריי " ) דנ היעשי ' ג ' .(

ירק אוהו ערז תבכש הניה ךפוג דצמ ךתריצי ןכ םא הנהו , ןכו
ומחהו רושה תריצי ירק לכהו ערז תבכש םפוג דצמ ר . ןכ לעו
תרהזמ הרותה " ירק ימע וכלת םאו " םיבר ןכו , םא רמולכ
ויתודמבו ףוגה תומדב ירחא וכשמת , ףוג יניא ינאו , תכשמה ןיא
המודמ תירקש םא יכ תלכשומ תיתימא םכתבשחמ , רחא
ןוערג אלבו תפסות אלב דחא ערז תבכש ךרדב יוושהש . ןכו
יכ רמוא ףוסוליפה םייחה ילעב רמח אוה בורקה םדאה רמח
בורקה , םדו רשב רבדמה הזו םדו רשב יחה הז רמולכ , םהש
תומה יכאלמ קפס אלב . ןיאש עדת הנה ןיינעה הז יפל םנמאו
םייחה ילעב ראש ןיבו ךניב הזב שרפה , ר " רמחב ל , ךרמח יכ
דחא ורמחו . תורוצהו הרוצ םיאשונ םירמח ינש רומחהו התאו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זפק
תווש יתלב , דחוימ ןימ םדאלו דחוימ ןימ רומחלו . ולדבנ םנמאו
ללכ םהירמח דצמ אל םהיתורוצ דצמ םירמחה , תרוצ לדבהכ
ר םיווש םירמחה ינשש הניכה תרוצמ סוסה " העבראמ ל
תודוסי , תונתשמ תורוצהו . הרוצלו םש רמחל שי הנהו ֵז רכ
הז ןבהו םשה דצמ . שרפה רובעב יתימא ןורתי ןיא ןכ םאו
ש ומכ הרוצה רמחה שרפה רובעב יתימא שרפה ןיא .
תורוצה ולאמ הרוצ ןיא יכ תפומב וראיב רבכ םיפוסוליפהו
רמח יתלב תואצמנ תויעבטה , הרוצ יתלב רמח ןיאו .

רושהו רומחהמ לדבת המכ דוע האר ןכ אוהש רחאו , הצרת םא
תאצל ובשחו םיאתפהמ םיבר וב ועקשנ רשא ךשחה ןמ לצנהל
לבו הרות אלב רואל ךשחמ יי רוא י ' . תוחוכה יכ עדת דועו
רומחהו רושה רמחמ ובייחתהש , ךלש רמחהמ ןכ םג ובייחתה
תורוצה תועצמאב , יכ שרפה ןיא הלאמ תוכז רתוי הלא םאו
ר דחא ןיממ םלוכ " השגרההו החמצהה תוחוכ ל , יחהו ןליאהו
םינמאנ םידעל . םמצעב םהש םיניינעה ולאב ךיראהל ךרוצ ןיאו
מהל וליפאו םינבומ םינו , םינימה ןיב הזב שרפה ןיאשב . הז לכו
םהיתויוגל רשא םיניינקב םהיניעב םימכחה םינברל עידונ
םינהמ . םינוכנ םירמאמ םינוימדה תוהמב דוע רמאנ לבא
םינוחו םיעסונ רשא םינוצרה ראבנ םינויערה תתימאבו . אוהו
ךשמנו שגרהה ןמ דלונ קפס אלב ןוימדה יכ , רצי וארק ברהו
תמאב ערה י קרפב " ינשה קלחב ב . קלחב רמא רואיבבו
ע קרפב ןושארה " יה המדקהב ב ' הרעהה ןיינעב , ןוימדה יכ
םייחה ילעב בורל אצמנ . ןוימדב לדבוה אל םדאהש רמא םשו
לכשה לעפ ןוימדה לעפ ןיאו , וכפה לבא . םש הז לע ךיראהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חפק
ורפסמ והניבתו , המדמה חכה תואיצמב ברה ךיראה הברהו
יכ דבכנה ורפסב ףוגה חכ אוה המדמה חכה , רייצי אל ןכ לעו
ףוגה תוחוכמ חכ וא ףוג םא יכ . עאו " יעצמאה ךאלמה אוהש פ
וילע עפשנה יהולאה לכשה אוה רשא ויהולא ןיבו םדאה ןיב
רבדמה חכ תועצמאב , םלצ לעב םדאה ירבדה חכ דצמ יכ , דצמו
תומד לעב םדאה ינוימדה חכ , םילבקמה האובנה ילעב םהינשו .
רבכו שפנה לע רבידשכ תובא תכסמ שוריפ תלחתהב ברה רמא
ב קרפב היתוחוכו ,' וב הוצמ ןיא המדמה חכהו ןזה קלחה יכ
הריבע אלו , הריחבלו תעדל ןיאש , ללכ השעמ םהינשמ דחאל ,
תחא הלועפמ םענמל וא םהישעמ לטבל ותעדב םדאה לכוי אלו .
ר הלאה םיקלחה ינשש הארת אלה " ושעי המדמהו ןזה ל
םתלועפ הנישה תעב , שפנה תוחוכ ראשב ןכ ןיאש המ , ןאכ דע
ז ברה ירבד " ל . ךבל ירויצב ךל םנקו ויתוילגרמב לכתשהו .
ואצמי דבל ררועתמה קלחבו שיגרמה קלחבש םש רמא רבכו
תוריבעהו תוצמה . ואצמי תודמה לש תולעמה יכ םש דוע רמאו
ודבל ררועתמה קלחל , קר וניא ןיינעה הזב שיגרמה קלחהו
שמש םישעמה לכ םהבו ררועתמה קלחל . וירבדב ןנובתהו האר
יללכה םדאה ןימ לכמ םרובעב לדביתו יילכש תוננובתה ,
ללוכ דחוימ םשה לצא בושתו , םייח םיהלא םשב זא ארקתו ,
םייח םיהלאל המדתתו . קרפה לא ךלכשב הלאה םירבדה בשהו
ה לש ןורחאה " הרומ " נ קרפ אוהש " ד , הלוכ ברה תנווכ ןיבתו
לכב הזה לפשה םדאה תחלצהב ןימאהש המ לכבו ורפס ,
ותומ ירחא היחי ךרד הזיאבו . נ קרפב ןכ םג וזמרש ומכ " א
םש ורמאב ישילשה קלחב , " אוה רשא התימה ןמ ןימה הזו
יתימאה ךרד לע תומה טלמה ."
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טפק
םייחה ןיינעמ רבד םיגישמ םניאש יממ הברהש יתעדיו
אבה םלועה ייח תרוצ םיבשוחו םהה םייחצנה הממ ךפהב
םהש , דבל ינוימדה רויצה לע םכמס ינפמ . ירבד ונגי םה הנה
ךכ רמאל ובשחיו יירבדו ברה . תוהמ וריכה םינשה ולא יכו
ז ונימכחו ונאיבנ לכמ רתוי אבה םלועה ייח תרוצ " ל , אל רשא
הלאה םירבדה לכמ רבד ורכז . יפל ולג וליאכו הלא ומק התעו
גישה אלש ימ יכ םהירבד ללכמ ןבומה לעופה לכשה תגשה
ונוק דובכ לע סח אלו ותתמא לע םשה תא עדי אלו םדאב , יואר
םלועל אב אל וליאכ ול . והוננבהש המ לכב וניתנווכ ונל וכפהו
ע ונימכחו וניאיבנ ירבדמ םויה דע " ה , םירז םירבד ונועידוהו
ונייח ימי לכ וניתובאו ונחנא םונעמש אל רשא , ונבשח אלו
םעמשל , לא יואר ןיא םהירפסמו םהמ םקנהל א . ) םינגמה ירבד ןאכ דע .(
לעו ונילע בושחיש יתעדי תולטבה תובשחמה ולאל המודב הנה
יי יארימ ונל םימודה ' ומש יבשחמו , לידבהל עדי אלש ימ לכ
ותומל וייח ןיבו ונוימדל ולכש ןיב , יתומ תויהל יל הלילחו
וייחכ ייחו ותומכ . דע הנוכנ הבושת ול בישא ינא םנמא אלש
םוש םע רתוי וייח ימי לכ הלאשה תאז לע תושקהל ךרטצי
םדא . לכשו שפנ יל ןתנש לכשהש קפס ןיא יכ הזו , יתנומא יפל
יתעדו , ןטקכ םדאה ןימ לכמ רבדמ יח לכל שפנ ןתנ רשא אוה
לודגכ . המר הברמ רשב הברמ יכ רשב הברמה ףידעה אל , אלו
וטקל ולכא יפל שיא הווש לכה יכ טיעממה ריסחה . םאו
ומוי ןב יח דלי לכ ןכ םויה ינומכ םירמח הרשע ףסא טיעממה
םינותחתהמ ופוג תואיצמב ותאש המ ללכמ םירמח הרשע ףסא .
ושפנ תואיצממ םירבד הרשע ותאש המ ללכמ ול ןתנ דוע ןכו
םינוילעה ןמ , םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב יכ . ףוגה הנהו
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
צק
ויב וקקחנ שפנהו " ד . תואיצמ ןתונה ןתנ דועו םירצי ינש םדאל
ומאו ויבא תרוצב תומדבו םלצב , יכ " ארקיו םארב הבקנו רכז
םארבה םויב םדא םמש תא " , דחא םה הלאה םירציה ינשו
ןותחת דחאו ןוילע , אבהו הז םהו הזב הז םיפלחתמ הנהו . דוסו
ארונהו דבכנה תואיצמה הז ונל הלגי םשה . שפנה יכ דוסהו
י תללוכ ' מימשה ןמ םינוילע תויוה א םתואיצמו םיי " רמולכ ט
ויתחת םינומה העשתו רוביצ חילש דחא . םלוכ תא גיהנמ אוהו ,
דמוע ודבל אוה ובשי םהש זמר םהל הרומו דמוע אוה םא
םיבשוי םלוכו , םיבשוי בשוי אוה םאו , זמר ךרד םהל הרוישכו
םידמוע דומעל . הניפסל לבוחה ברכ םלצא אוה רבד ףוס
ידי םאיצומו ונוצרכ םגיהנמו םתבוח . הריש םירמוא םלוכו
הללח םירזוחו םהל םיכלוהו , םהל םיכלוהו הריש םירמואו
תוחפל םוי לכב םימעפ שלש . חא הנהו " עשתו ד " לע ורוי ה
ודחא " עש ת " ודחאכ ה " כשה ת " ודחא איהש ל " מלש ת " איהו ה
ניכש " חא ה " הז ןבהו ת . ולוכ הז הנה ונילגש המ יפל ןכ םאו
נממ שיאו שיא לכ תואיצמ יפל ו . אה אה ןבו גב גב ןב הנהו
הז לכ לע םירשכ םידע . ונאצמ אל ןיידע ןיינעה הז לכב הנהו
שיא לע שיאב ןורתי , ויב יתארבנ ינאש ומכ יכ " כ ללוכה ד " ב
תויתוא , םדאה ןיממ ארבנש ימ לכ ארבנ ןכ .

ןורתיה ןיבהל ךירצ םנמא . וניא הלעמהו ןורתיה יכ קפס ןיאו
םירציה ינש תמחלמב אלא , ש בוטה תא ערה חצנ םא , הז הנה
דוע לכ םינפ לכ לע עשר היהיש ערה ורצימ בייחתי שיאה
ערה רצי שאר לע חוצינה רתכ דומעיש . לכל ונכשמי אוה יכ
ריכי אל יכ לומגה הצרי אלו ותנווכל תואנ אוהש בושחי רשא
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
אצק
ותלעמ , ול ןיאו ערה אוהש ריכמו עדוי אוהש אלא דוע אלו
ה לומגב םינפ םושב קלח בוט . רמאל ונחירכיש ןיינעה והזו
" האמצה תא הורה תופס ןעמל ךלא יבל תורירשב " ) טכ םירבד '
חי ' .( דחא אוה רשאכ דחא ארקי אלו הער תוברתל אצי ןכבו
ע דבועו ונוקמ רז רמולכ רחא ארקי לבא ותואיצמב " חירטמו ז
ונוצרכ םירזממ דילוהל ונוק תא . אוהש ערה רצי תמאב והזו
לע בישקמ לשומ םיעשר ויתרשמ לכו רקש רבד . תאזה ךרדבו
הבוח ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה . םתא וארתה
יי םא לארשי תדע להק ' םכברקב , וראת הז רשא שיאהש
ורצי תורירש רחא דימת ךשמנו , יתלוז וא ינא בותכאש יוארש
אבה םלועל קלח ול שי הזש וילע . הרותל ןכ םא םוקמ המו
החגשהלו הוצמלו שנועלו לומגלו . ולמע לכב םדאל ןורתי המו
שמשה תחת למעיש . םיעשרה יכ רמא םכח הזיאו איבנ הזיאו
ודבע אל רשאל םיהלא דבועה ןיב לדבה ןיאו םיווש םיקידצהו .
רקיעב םירפוכה ירבד הלא אלהו , םהילע רמאנש ימ תכמ םהו
" ותרמשמ ונרמש יכ עצב המו םיהלא דובע אוש םתרמא "
) ג יכאלמ ' י ד ' ( וכו ' . םהל רמאנו " עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו
ודבע אל רשאל םיהלא דבוע ןיב " ) חי םש ' .( ונימכח םג אלהו
ז " ראובמ ורמא ל , " םיעשרו םייח ןייורק ןתתימב וליפא םיקידצ
םיתמ ןייורק םהייחב וליפא ." אל אוהש רמוא רמאי םא הנהו
הז רבד תתמאמ והונגשהש המב ונל הדוי , לטבי הנה וטועימב .
תומואה לכל אוה לבוקמו םסרופמ ןיינעה הז הנהש , לכ ןיאש
ער השוע , יי יניעב בוט ' . ןיב הושמה יכ רוריבב םיעדוי ונחנאו
אצי רבכש שנועו לומג ןיבו עשרו קדצ ןיבו עשרל קידצ
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
בצק
וב טלש ערה רציו ירמגל הער תוברתל . ולוקב עמשנ אל ןכ לע
ו וישעמכ תושעל אלו ויכרדב תכלל אל ותנומא ןימאנ אל .

ותמחלמב ורזעל וברקב ויהלאש ימ לבא , לע רבוג בוטה ורציו
טמשי אלש ידכ םיקזח םילבחב ורשוק אוהש דע ערה ורצי
םיתעה ןמ תע ודי תחתמ . וינרקב רושכ רושק וירחא וכשומו
וכרצ יפל יוארכ ותמדא וב דבועו , דבכ אשמב רומחכ ונעוטו
טעביו ןמשי ולש דע ולוע דיבכהל . ומע םחלהל ול ךרוצ ןיאו
הנורחא תילכת המלשנ רבכ הקזחה המחלמהש םויו םוי לכב ,
וינדא דגנכ דמועה חכה שלחו . ערה רצי לע בוטה רצי בכרו
ץופחי רשאכ ונוצרל דימת וגיהנמו לודג למג לע בכורש ימכ .
היקלח לעו הגהנהה ללכ לע ודצמ ענומ םוש אצמי אלו , גיהניו
צ יפל םלוכ םיניינעה םהב תיתימאה ותלעות יפלו םהמ וכר .
שמשו הכולמ ידגב שבל רבכ וראת הז רשא שיאה הז הנה
הבהאמ וב הקבדלו הארימ ונוק תא דובעל הלודג הנוהכב , ןתנו
רשא לודגה ןוחצנה רובעב םיחצנ חצנל ושאר לע הרותה רתכ
לודג ךלמ חצנ , םכחו ןכסמ דלי היה אוהו . ול םימודהו הז לעו
רמאנ " מ הנוח םצלחיו ויאריל ביבס הוהי ךאל " ) דל םילהת ' ח ' .(
ערה ורצי לע בוטה ורצי רבגש םדא ינבמ שיא לכו , ונעדי
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע עירכהש , ירשאו והרשאו
וירחא םיכשמנה םישנאה ירשאו וקלח . םימודהו שיאה הז יכ
םבבל לכב ומייק םהש תמאב םהילע רמואש יואר רשא םה ול
לכבו קפס אלב הבהאמ םשה תדובע םדאמ לכבו םשפנ .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
גצק
םייח םיהלא ינב םתאו , ונערג וא ונפסוה ונחנא םא ואר םג ואר
םהישוריפבו םיבותכבו םיאיבנבו הרותב בותכש המ לכמ רבדב
םהישוריפבו םירדס הששבו . הלא לכב אבש המ לכ אלהו
שובכל תרכזנה הגהנהה ךרד תארוהב אלא רבדמ וניא םירפסה
רצי בוטה רצי תחת ערה . הרשי הווש תחא ונלוכל הנווכה לכו
לאל חבש , םה והורמאש המ לכב , ונחנא והונורמאש המ לכבו .
תוברקתה רתוי אצמנ ךרד הזיאב תמאב ונרקח ונחנא םנמאו
תאזה הקזחה המחלמה חוצינ לא . אבש המ ונל קיפסה אלו
דבל םיבותכה יטשפב , דומעל םדעב לכונ אל אמש ונדחפ ינפמ
םחולה דגנכ . יפל ונתואיצמ דספה תצק ונילע אובי םאש
וניתבשחמ , תעב וקפתסנש םדא ינבמ ותלוזלו בויאל אב רשאכ
םרדס דספה , יתימאה אצמנה םע הוושב םתנומא םא , הניא וא
הלבקה דצמ וא םמצעמ םתעדב התלעש הבשחמ תועט םא יכ
םתלוזמ ולבקש . לכ לקלקמה לודגה דחפה הזמ חורבל ידכו
הלעמ לכו המואמ המואו שיאמ שיא לדבנ הרובעבש תישונא
ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה , אוצמל ונשרדו ונרתחו ונרקח
תיהלאה הנווכה לא הבורקה ךרדה , הרותל גייס ונישעו
התרמשמל תרמשמו . דאמ דאמ הבורקה ךרדה יכ ונאצמש דע
הב ללהתהל האצמש ימל יוארש , םשה תעידי איה , עדי הבש
ק תא םדאה האריה תילכת ונממ ארייו הבהאמ והדבעיו ונו
תיתימאה , תיחרכהה אל . בתכבש הרותהמ הז ונלבק רשאכו
ורכזי םילועמה ונרוד ימכח ונורוה רשאכ הפ לעבש הרותמו
הבוטל , ןימי הנממ ונרס אלו הבורקה איהה ךרדב דאמ ונחמש
לאמשו .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
דצק
הבוט הניא הנושארה ךרדה םגש ונחנא ונרמא אל הז לכ םעו ,
דאמ הבוט איהש ונרמא לבא , הנממ הבוט איה וז וניכרד לבא
דאמ דאמ . םייחה יכרד םה קפס אלב םיכרדה ינש ןכ לעו
םיבוט תחאכ םהינשו . ןוזמ לדבהכ םהינש ןיבש לדבהה םלואו
ןוזממ , ימהב םד ודילוי םדא םלכאישכ םירועשה יכ , אוה יכ
תומהבה ןוזמ , םיאמצה םיורמ םה םימהו , לכ הקשמ םהו יח .
ישונא םד ודילוי םדא םלכאישכ םיטיחה לבא , ינב ןוזמ אוה יכ
םדא , םימה ומכ אמצה הוורמ אוה ןייהו , םיהלא חמשמ הז לבא
םישנאו , םישנא אלו םיהלא וחמשי אל הלאו , פעא " םדא וורי כ
אמצה ןמ הווש יווירב המהבו , הלעמב הווש יתלב אוה לבא
הלועפבו החמשבו . וליפא הטשפב הרותה ןכ דבל התאירקב
הנממ רבד תנבה יתלבמ , לארשי רב לכל םייח תבייחמ איה . ןכו
תבייחמ הנממ רבד תנבה יתלב הטושפב תחא הוצמ תיישע
אבה םלועב השועל םייח . ע וניבר השמ ייח ןיא לבא " ייחכ ה
ונממ דחא , ייחכ םשה תעידיב ראפתמש יממ ונממ דחא ייח ןיאו
אלו הארימ ודבע לבא ועדי אלש דחא הבהאמ , עדי אל יכ
הכרד . הוצמב ללכ ודבע אלש ימ ייחכ ודבעש ימ ייח ןיאו
תוצמהמ . עא יכ " אל השע אלשכ ןורחאה וליפאו םייח םלוכש פ
הריבע אלו הוצמ . תויח ןימב הווש לכהו , קלח שי םלוכלו
אבה םלועל . םהייח תגרדמ ןיאש הז לע השקיש ימ ןיא הנה
לדבהה תילכת הלעמב תלדבנ אלא הווש , ךלמה תלעמ לדבהכ
םימדב רכמנה תוחפה דבעה תלעממ לודגה . עאש " םהינשש פ
תילכתב הזו תישונאה הלעמה תילכתב הז הנה םדא םיארקנ
תותיחפה .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
הצק
הנומאב ונתנווכ ונעדוהש רחא הערל ונדשחל הצריש ימו
תאזה תיתימאה , ר תוגרדמ אלמ ולוכ םלועה לכש ונתעד םע " ל
אבה םלועה ותרוצבו הזה םלועה , הלשמה ךרד לע תוגרדמ
ןוימדו . ופוגב הקול םירשכב דשוחהש יאדוב ונחנא ונעדי רבכ
ונלצה ונשפנ תא ונחנאו תומי ונועב אוהו , והונעדוהש רחא
ןהירחא ךשמהל הצר אל אוהו תוגרדמה יכרד . ונעדי ונחנאו
אבה םלועל קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסחש קפס אלב , םהו
ינב תוצמ עבש ורמש רשא חנ . םיווש אבה םלועה ייח ויה םאו
ונל תוברהל ךרוצ המ םתואיצמב םיווש םהש ומכ לכל הלעמב
וניתוכזל ידכ תוצמו הרות , בקה הצרש יאדו אלא " תי ה '
עתיו ומש חבתשיו ' דאמ תונוילע תורחא תולעמ ונליחנהל ורכז
וניתלוז יוג לכל ןכ השע אל רשא . תאזב ונממ רוביצהו דיחיהו
םיווש הבוטה הנצרנשכ . םיניעה ילעב ונחנא וניאר רשאכו
ויתווצמב ונשדיקו םימעה לכמ ונב רחבו ונב הצר םשהש
ותדובעל ונבריקו , ונפסוהו הז לע הלודג החמש דאמ ונחמש
הזב החמש םע המכח . וילא ונחנא םג ונברק אוה ונברק רשאכו
ודבל ול םינמאנ םינבו םידבע וניתויהל , וידבעל םיכלמו
וז םיראשנה וניתל . ונבבלב ותארי תודתי קזחל ונלדתשהו
וניתומשנב ותבהא ירתימ ץמאל ונחרטו . אל רשא ךרדה וניארו
שדחתמ לכ תוהמ תעידי ךרד איה רשא וניתלוזל התוא הרוה .
שדקו האר הזכ ונממ דחא לכל רמאו . לכ םא ונרמא ןכ לעו
ה תווצמ יכרד ' שדק , ןובנו ץעוי לכל שדקה םש תתימא תעידי
םישחל םישדק שדק איה םישרח םכחו , לש םחרכ לעב
םישישיו םירענ םישנו םישנא ונידעו םישיחכמה .

ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
וצק
שפנה יכרד תשלש ךל תורוהל בושא הז לכ ךיתעדוהש רחאו .
םהו , ףוגה תא וב גיהנהל בייוחמה יעבטה ךרדה , ינוצרה ךרדהו
ףוגה תא וב גיהנהל רשפאה , וב גיהנהל ענמנה ירקמה ךרדהו
ףוגה תא . יבו עמשתש המ יפכ אוה הלאה םיכרדה תשלש רוא .
םיקלחל קלחנ ףוגה תא וב גיהנהל שפנל בייוחמה יעבטה ךרדה
דאמ םיבר . וילע תונטלוש שפנל ןיא רשא יישפנה חכה אוהו
וגיהנהל , ףוגה ירביא םהש הילכ שפנה אצמתש המ יפכ אלא
םלוכ , ךרד לע םיצעב שאה לעפיש המ יפכ עבטב םהב לעפת
לשמ . ה םאש וקלדי אל םיחל ם , םיבעו לזרבכ םישק םה םאו
עאו הרהמ שאה םהב טולשי אל דאמ " םישבי םהש פ , םה םאו
הרהמב דימ שאה םפרשי שקכ םישביו םיקד . יפל שפנה ןכ
ףוגה תנוכת ונממש תודוסיהמ בכרומה רמחה תואיצמ , לעפת
רוהימב וירקמ יפכו ומצע יפכ יעבט רבד לכל וב שפנה
רוחיאבו .

א הארו הרוצה תוהמו רמחה תוהמ עדויה ןייעמה שיאה הת
םהירקמ ןיינעו , םשהמ שנוע וא לומג דצה הזמ םדאל שיה ,
עורגל וא וילע ףיסוהל הזמ רבד לע תלוכי שפנל ןיאש רחאש
ונממ . םיצעב שאה תלועפכ םיעבטב שפנה תלועפ ירה , ומכו
עא שאל ןיאש " םיצעה תפירשב שנועו לומג תמ רבד אוהש פ ,
ןיא ןכ עא שפנל " תולועפב שנועו לומג יח רבד אוהש פ
םיעבטה . ינשש וילע ןוכנה םעטהו םהינשב הווש ןיינעהו
עבטה לע תפסונ החגשה ילב םייעבט םיניינע םה םישעמה .
םיקלחל קלחנ ףוגה תא וב גיהנהל שפנל רשפאה ינוצרה ךרדהו
ןכ םג דאמ םיבר . שונעלו לומגל קיפסמ חכה הז יכ קפס ןיאו
וב , נפמ ולצא םירשפא הוצמהו דומלהש אלמליא םדאהש י
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
זצק
םדבעלו םרמשל , אלש ומכ םינפ םושב םהילע הווצמ היה אל
ותלוז רחא םייח לעב הוצ . ןוצר לעב יח לכ הנה רמאת םאו
הווצ אל ךיאו . םדאהו ןוצר לעב יחהש תרמא תמא ךל רמאנ
ןוצר לעב , רומג ףותישב הז לעו הז לע רמאי ןוצר םש לבא
ב ןיא רשא יתימא ןוימד םהיני . אוה םדאה ןוצרש ןיינעהו
תוממ םייחצנ םייח תריחבב , עשרהמ קדצה תריחבו , תריחבו
רקשהמ תמאה . ונממ רבד יחל ןיא ולוכ הזמו . הזש רמאנ הזלו
תעד אלב ןוימדב ףתושמ הזו תעדב ףתושמ ןוצרה . דלונ ןוצרהו
םיקלח השלש ונממו הרועתה חכמ . ישונא דחאהו יהולא דחאה
הו ימהב דחא . בייוחמ לכש קשח ןושארה םש הנהו . ינשה םשו
תירשפא הריחב תבהא . ענמנ עבט תואת ישילשה םשו . יבויחהו
לדגו ךלוה , יבויחה לא ברקתמו לדגו ךלוה םעפ ירשפאהו ,
ענמנה לא ברקתמו רסחו ךלוה םעפו , תחופו ךלוה ענמנהו .

וצמו הרותב םדא הווצ אל ינוצרה ךרדה ילול יכ ךל הנה ה ,
ר םישעמה ינשמ תחא םדא השע אל הריחבה תבהא ילולו " ל
ונממ רהזנהו וב הווצמה . אל הריחבהמ דלונה השעמה ילולו
שנענ אלו למגנ , המכחהו תרזוג תיהולאה הקדצהו ןתונ ןידה יכ
דבל הריחבה לע שונעלו לומגל תרמוא . ךרד ונל םשה רמא ןכו
הצע " םייחב תרחבו " למגתש ידכ , םייחה םה המו לומגה םה
ןוילעה ןורחאה . רמא ןכ לעו " היחת ןעמל " , ךערז ףיסוהו
ורמאכ " ךערזו התא " , ךישמת םייחב התא רחבתשכ רמולכ
ךמע היחיש ךירחא ךשמיש ימ לכ ןכ םג . בורה לעו , הליחת
לכוי םא ותלוז ערז ןכ רחאו וערז היחמ םדא , וטשפ הז . לבא
וערז ורתסנ , תויחל רוחבל ורזעש ורזע אוה , והו קשחה א
םע ראשנה אוה קשחהש רמולכ דחאה ונוצרמ דלונה ילכשה
ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
חצק
חצנל אבה םלועה ייחל שפנה . הזה םלועב םדא קשחש המ יפלו
קושחה םשב , דרפיתש תעב דאמ וקשח רבגיו םש וקשחמ הנהי
דאמ דאמ הקזח הרובג ףוגהמ שפנה . ענמנה ירקמה ךרדהו
דאמ םינושמ םיכרד לע אוה ףוגה תא וב גיהנהל שפנהמ . הזו
ובורב ןוצרהו עבטה ןיב ףתושמ הרקמהש ינפמ . ךלי םא הנהו
לכותש המ לכתשה ולגרב ןבא וא ףורגא והכהו ךרדב םדא
איהה הכמהמ וליצהל שפנה , הלמגל יואר ןיאש הזמ ןיבת דימו
רבדב ירקמה ךרדה לכ לע השנעל אלו . םדא הווטצנ אל םגו
הרקמה לע םלועל , לעו שפנה לע םואתפ אב אוה יכ ףוגה . לבא
ינוצרה ןיבו יעבטה ןיינעה תרכה ןיב העטת אלש דאמ רהזה
ירקמה ןיבו , האירבה תנווכ ךפהת הנה ךכ השעת םאש
התתמאו . םתשלש ןיבש לודגה לדבהה ןוחבל ךתעד םיש לבא
ךתואיצמב הנווכה תילכת לא עיגהל לכות זאו , תא דובעתו
הבהאמ םשה . וירוב לע ןיינעו ןיינע לכ ריכתש רחאו היהת
ידש תרזעב םלש .

לכל ועידוהל ילכשב יתרחבש המ לכ ךיתעדוה רבכ הנה ,
הזה שוריפה יקלח תשלשב . ךתלוכי לכב לדתשה התאו
דימת וב לכתשהל , ג ומכ ךל היהיו ךינפל הרומה םישו " דע ן " ן
ויקרפ רפסמכ , יז הז ךל היהיו " חא ו " לא ויתודוס רפסמכ ד " ה .
וכותב רשא םייחה ץע אוה וליאכו . ךנימי די חלשו והרמשו
םימלוע ימלועלו םלועל וב היחתו וירפמ לוכאו חקלו .

התעו " דיב ונה " רומש ושפנ תא ךא ך " ) ב בויא ' ו ' .(


ירתס ב קלח ' םייח םימ רוקמ הרות
טצק
הרות ירתס םייחה םה םידלונה םר קשחמ
רקנ יכ לע - וּא םייחצנ םידליה לא םרבא הלג
הרות ינב דומחת דומלת המכח םאו דומעת הינפל ארומבו דחפב
ףורטו אוב ףכ יקנ ףורשת אנוש בלו ףורצת תויתואו הרוא הארת םבו
םימלוע רוצ ארי םימחר לעב האר םימע לע אל לבא הרוש ותניכש
קשונ וילגר םודה קשח בורמ היה קשוע היהת לאו ארקמ תנומא
םרות הרומ ביתנ ארוק ליכשמ לכל הרומ שוריפ םגו ארקו בוש הללח
םישיא רורב רורב םישישיו םימכח םישבוכ הרצי רשא הו הרמ ימ םקש
העברא םידלי הער חור ילב הענ םכתינא הריחבו לכשב
ולבס םהונ ירא ולג וילא דבל ול יתודוס תצק ארבנ רוא לגלגי
תומשה תועידי תומלענ ןובשחב תומכחה לומגתו ארגא ארעצ םופל
תוילכו בל רואמ תויתוא ףוריצב תויפיפ ברחו הרות ירתס דיב

" הוהיל םילחימה לכ םכבבל ץמאיו וקזח " ) הכ אל םילהת ' (

הרוא המלשכ הטועל חבש הרות ירתס לש ישילשה קלחה םלשנ

" יחור הרמש ךתדוקפו ידמע תישע דסחו םייח " ) י בויא ' בי (

ל ומלשנ " תודמ הרשע שלשב לולכ תודוס ו

י רשע אוה ורקע תודסוימ זפ ינבא לע תוד

והא תודיח הרוה גב גב ןבו " תודיגמה םה י

תורות ןהככ ינפל חבזת תודיפל תשא הרובדו

תודיתעה לכ וניבי תודומחה תודלו יזא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->