P. 1
תרגיל סיכום יסודות ב- לימודי ערב כמוסד של אחרות

תרגיל סיכום יסודות ב- לימודי ערב כמוסד של אחרות

|Views: 177|Likes:
Published by Iparoni Jo

More info:

Published by: Iparoni Jo on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

הפיח תטיסרבינוא

הרבחה יעדמל הטלוקפה
היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה
'ב יתרבח רקחמ תודוסי :סרוקה
ןידלוג לגיס 'רד :הצרמ
רוד-ןב ןרק :תלגרתמ

:תמכסמ סרוק תדובע
לש רחא ירוטזילאיצוס ןונגנמכ ברעה ידומיל תעפות"
םתומדב ,םייתרבח םירחא
רבחמ םירגהמהו םיזורדה םיטנדוטסה לש
."םימעה
:השגה ךיראת 30.07.06
___________:ןויצ


רוטקפס ינו'ג :שיגמה םש
:ז.ת 306468885

םיניינעה ןכות
...................................................................................................אובמ
'מע. -!
תולאש
'מע........................................................................................רקחמה
"
קרפ
מע........................................................................................יגולודותמ
#-$
קרפ
'מע......................................................................................םיאצממה %-
&'
!
קרפ
'מע.......................................................................................תונקסמה
&
הביתכ
'מע.................................................................................תיביסקלפר
&(
..........................................................................................היפרגוילביב
'מע. &!
קלח
'מע.................................................................................................ב
&"-&$
...............................................................................................םיחפסנ
'מע &%-(%
3
:אובמה קרפ
תטיסר"ינוא" היגו#ופורתנאו היגו#ויצוס# הט#וקפ" "ר$ה י%ומי# ת$פות" קוס$י א"ה רק&מה
םיר&אה #ש ר&א ירוטזי#יצוס ןונגנמ' ן&"ת וז ה$פות .םיאמ%קאה םי%ומי## 'א הנש" הפי&
.םיזור%ה םיטנ%וטסו םיסורמ םירגהמה םיטנ%וטסה #ש םתומ%" םייתר"&ה
רקחמה תרטמ "ר$ה י%ומי# %סומ #ש היומסהו היו#גה ותו$משמ #$ %ומ$# אופא איה
ן'ו .הנושארה םי%ומי#ה תנש"(הפי& תטיסר"ינוא" היגו#ופורתנאו היגו#ויצוס# הט#וקפ"
יאמ%קאה $%יה תא היסורמ םירגהמו םיזור%ה םיטנ%וטסה #ש ה"וגתהו שוריפ ר&א ך'&תה#
ךות"(תר&אה םתור"& #ש טסקטנוק" תאזו ו# הצו&מ ןהו הז %סומ #ש ומו&ת" הקיטקרפהו
."ר$ה י%ומי# #ש ר&אה ירוטזי#יצוסה ןונגנמה
ןונגנמ #ש םיגשומ" ר"%# #י&תה# ןתינ הטיסר"ינואה #ש הו"גה םי%ומי#ה %סומ #$
) היי%רו" ה% א"י#א .תויתר"&הו תוי#'#'ה(תויתו"רתה תוטי#אה #ש היצזי#איצוס !005 *
.יפיצפס יתו"רת+יתר"& רשקהמ ת$פשומ םייאטיסר"ינוא תו%סומ" תר"ו$מה תיתו"רתה ת$%ה
יטירפ #ש תי%מ$מ+ונתאה תוהז# אופא רושק הז יתר"& יתו"רת טסקטנוק י' רמו# ןתינ
טרפ" הקירמא" (תימ%קא+םורטה ךוני&ה ת'ר$מה ן'ש .הז %סומ יר$ש" הא"ה הייסו#'וא
ןי" הטי#שה יס&י תא תקת$שמ רשא ךוני& ת'ר$מ הנייה ##'" י#אר"י#+וינה י#א"ו#גה ם#ו$"
) םי%מ$מ Bowels,1977 הנ"מ(הימ%קא# הסינ'ה סיטר' תא הווהמ ה" ה&#צההש וז ת'ר$מ .*
םיט#ושה םי'ר$' היטרקורוימה י'ר$ תא %ימ$מ אוה ה" הרוצ" ה#ש י#אמרופה &ישה תא
.הז וי#אמ ן"ומ י&פנ"
) ס#וו" ,77 ן'ותה תא ת"צ$מה הקיטקרפ# ת"&רנ ה$פשה שי י' ן$וטו וז השיג ם$ סמ#פתמ *
הרי"$מ ו%י%# .תו#ש'נ' שארמ תור%גומה תויסו#'וא# הנושה ס&יה תומ%" תאזו .י%ומי#ה
#ש י#'#'ה ןפה תפסות" תאזו תו#ש'נ# היצזי#איצוס תירפס+תי"ה ךוני&ה ת'ר$מ םתוא
םית$# רשא םמצ$ םי%ימ#תה תו&פשמ #ש ןהו (היטרפ יפ#' ת'ר$מה #ש ןה %"רמה "וצקתה
4
הרוא'# רשא תו%סומ' הזה טסקטנוק" םי$יפומ ההו"גה ה#'שהה תו%סומ .תגשמ ם%י ןיא
תי#'#'ה תו&תפתהה ם$ %"" %" י' רמו# ןתינ ךא .א%ירג תי#אוטק#טניאה טי#אה םה" תננו'מ
ת&יתפ #ש ה$פות תר"וג (םיי&ה יימו&ת #' #$ ונויגה תט#שהו ישפו&ה קושה #ש
םירקמהמ ק#&" תאזו יטסטי#אה םיפואה ן%"א ך'מ האצות'ו(רו"יצה ##'# תואטיסר"ינואה
הני%מה תר"וגה תו"רו$מ תוס&"
) Bell 1966,Kerr, 1963 ר"%ה ןיא רשא' קפס" ת#טומ הני%מה תו"ר$מ י' רמו#ו גייס# ןתינ .*
) "אז+רוג ן#יא .תיטנאנימו%ה תוהזה #ש תוקיטקרפהו םיסרטניאה תא תרשמ ,,, י' ןייצמ *
ןי" תו&ו' ק"אמ ונשי יטסי#טיפקה י#א"ו#גה(ינר%ומ+טסופה י#ארשיה סומסוקורקימ"
$%יה %מ$מ תא םינשמה ישפו&ה קוש #ש תוקיטקרפה ןי"# תינויצה הינומגהה #ש היגו#וי%יאה
.ותוריש# םתוא םינתמו םיימ%קאה םי#אי%יאהו
וי#אמ ן"ומ #ש הז %סומ י''ות" םתוהז תא םיננו'מ וז ת'ר$מ יטירפ י' רמו#ו ךישמה# ןתינ
י%ומי# %סומ#ו ##'" היגו#ויצוס# הט#וקפ# ן'ש .הז יתר"&ה טסקטנוק ךות" תנ"ומ םתוהזו
) םר ירוא יר"%מ -קתשמ הז ר"%.וז הרפס" %&וימ %מ$מ שי (טרפ" "ר$ה !006 תא ןייצמה *
$%י" םיירקי$ םי'פהמ ינש ו#& ויר"%# .טרפ" היגו#ויצוסו הר"&ה י$%מ י%ומי#" #&ש ךפהמה
$%י# ךפה אוה ה%ו"$ה ת$ונת תומ%" תינויצה הינומגהה #ש תרש י#' ותויהמ רשא' .הז
#ג# םי%$ ונא תונור&אה םינשה ך#המ" ו#יאו. %סממה תא רק"מ ונ%וא" ה#י&ת (רתוי יתרוקי"
ך'"ו ומצ$# ןהו תויתר"&ה תוקיטקרפ# רתוי $%ומה ינר%ומ+טסופ יתרוקי" $%י #ש ש%&
ן"ומה תא אוה רגתאמ
.םיטסנימפ (םיטסיסקרמ(םיא#ינו#וק+טסופ םי&יש" וי#אמ
ךות" רצונה היגו#ויצוס" "ר$ה י%ומי# %סומ םג י' רמו# ןתינ (ם%גנ'ו םיר"%ה #$ ךמתסה"
תינר%ומ+טסופה היצמרופסנרטה #ש טסקטנוקה ךות" ןנו'מ(הפי& תטיסר"ינוא"
) ה"ות'ה תורפס" ןהו י#אמרופה &יש" ן'ש .ימ%קאה %סומ תא הנ"מה תיטסי#טיפקה
Salisbury.J & Murccot.A 1992 ו#ש הנ$מה תניתנ תומ%" הז %סומ #ש ותוהז תנ"ומ (*
.םי%"ו$ םירגו"מ ת'#שה" תשממתמ ו#ש תי%ומי#+תי'וני&ה הקיטקרפהו .ת%"ו$ה הייסו#'וא#
5
תרו&ס ה" "צמ רצונ(ישפו&ה קוש" יגו#ויצוסה ימ%קאה $%יה תרו&ס# ךומנה שוקי"ה "ק$ ךא
( "צמ רצוי הז ר"%.ה#"קה ינויצ ךת&# םגרותמה רתוי ךומנ י#מס רי&מ" ר'מיה# ת"יי& $%יה
ה"ור" ת"'רומ רשא הייסו#'וא .הז %סומ# $יגה# םירי$צ םיטנ%וטס תויסו#'וא# םרוג רשא
.תי#ארשיה הר"&ה #ש סומסוקורקימ" תור&א' תוגיותמה תוצו"קמ
) %י$ס %ראו%א &ישה ה% א"י#א תננו'מ תור&אה !000 האור רשא י#אטניירואה &יש" *
ותוהז תא "ר$מה רי%גמ ותו$צמא" ן'ש(י"יס#ופמיאה(יטוזקאה (םייאמה(.ר&א.ה תא י&רזמ"
י#אטניירואה $%יה תיינ"ה .ויני$" ותוא גציימשמ #'ו &רזמה #ומ #א ינתמו$#ו ינתוהמ ןפוא"
) םוז' הזיז$ .&רזמה #$ "ר$מה #ש הטי#שהו &ו'ה יס&י קות$ש# אופא הרושק ,,, תנ$וט (*
רשא (םיזנ'שאה םינויצה תו$צמא" #ארשי# םזי#טניירואה תא א"י תי"ר$מ ה$ונת' תונויצה י'
#ש ה#א תורוקמ ."ר$מה י%והי %צמ .ן%הוי ןייטסוא./ םי&רזמ םי%והי' ו#ש אשומ ויה םמצ$"
תא םהיני$" וגצייש ה#א #' ןי"# םי%והיה ןי" םיס&יה תא ו"צי$ תי#אינו#וק הקיטקרפו &יש
רקי$"ו םוז' הזיז$ תו"ק$" ך#וה הז רק&מ .םי&רזמה םי%והיה ן'ו םי"ר$ה הז ##'"ו &רזמה
י'י#הת ךות" הנתשמו ת"צ$תמ(תימני% איהש תית"יסנ תוהז. #$ ר"%מש ה"א" ימוה יר&א
ר"&ו "הנש).ןי#מוג !004 .התוא רגתאמו תור&אה גשומ תו$משמ תא "י&רמ אוה ן'ש .*
הפיפ&" תאצמנ םתו"רת+תתש ה#א םתוא #' םה םיר&אה י' רקו&ה ךיר$מ(תור&א םי#ימ"
םי"אשמה תקו#&" ת##ו'ה םתופתושו (תיזנ'שאה תיטנאנימו%ה תו"רתה ם$ ה'ומנ תי#מס
תוהזה #ומ #א תור&א תננו'מ םיר&אה תצו"ק ךות" םג ן'ש .איה -א ה'ומנ םייתר"&+םי#'#'ה
. תיר%גמה תוהזה תמגו%(תר&אה תיטנאנימו%ה
םיזור%ה םיטנ%וטסה #ש םתומ%"(תי%יר"יה+תוי#אנימו#ה תור&אה תויוהז" %קמתמ הז רק&מ
) רנרט רוטקיו ה% א"י#א רשא תויוהז .היסורמ םי#ו$הו !005 טרפה ןיא ה" יפיס "צמ" תרצונ *
שי הז "צמ" .א#מ ןפוא"(תויתו"רתה תוירוגטקהמ ת&א -א# ךייש ומצ$ תא שיגרמ ןו%ינה
ם$ גו#אי%" או"# -או תו"רתו תו"רת #' #$ תיטנ%נצסנרט תו#'תסה &תפ# טרפה #ש ות#ו'י"
תויפצתהמ אופא הת#$(ה#א תויוהז" תו%קמתה תרי&" .יטק#אי% ןפוא" תויו"רתה ינש
%$ ורמאנש םיר"%ה רוא#.ר'ינ ונייה ו" ה#א םיטרפ #ש םרפסמ י' אצמנ םה" רשא(ה%ש"
6
יתש ן'ש. הז %סומ י&פנ ךות# ה#א םיטירפ אקוו% םי$יגמ המ#$" א# י' &וט" רקו&ה (ה'
ונתאה %ו"ירה יוטנ שגפמ" ת$ה #' תאצמנ רשא (ת"'רומה םתוהז תא תוננו'מ ו##ה תוצו"קה
תוהזו תיטנאנימו%ה תוהזה ם$ י#ו"מיסהו יתר"&ה גו#אי%"ו תי#ארשיה הר"&ה ם$ י%מ$מ/
הניאו ת"'רומ הנייה ה#א םיטירפ #ש תור&אה הז ן"ומ" .ך' "ק$ רצונש(תקה"ומה תר&אה
י#ו"מיס+י"יטאיצוסאה ךר$מהו םה#ש רו"י%ה תפש(םיזור%ה #ש הרקמ" ן'ש .תי%ממ+%&
ך%יאמ ךא (תי#ארשיה הר"&ה #ש קה"ומה .ר&אה.ה י"ר$ה #ש ותומ%# קו%א רשק םירושק
םג (הייסורמ םירגהמה #ש הרקמ" ו#יאו .היתו%סומו הני%מה ם$ "ר ה#ו$פ -ותיש ם%צמ ר'ינ
וז הפיפ& ן'ש .#ארשי" תיטנאנימו%ה תוהז ם$ תי#ו"מיס+תי"יטאיצוסא הפיפ&+תת שי ןא'
ן"ומ" ך'# -סונ". תי#ארשיה הר"&ה #ש םינושה תו%סומה י&פנ ךות" רקי$" איה םג תננו'מ
.תי#ארשיה הר"&ה #ש תוי#'#'ה &ו'ה תוטי#א ם$ תו$נמנ ןניא תויסו#'ואה ינש יתר"&ה
םיר&א #ש ה#א תוצו"ק יתש אופא שיגפמ היגו#ויצוס# הט#וקפה #ש "ר$ה י%ומי# %סומ
.טסינומוק #ש "צמ רצוי ך'"ו תור&ואמה "ר$ה תו$ש# ותו#י$פ ןמז תא ם&ות ונ%וא"(םייתר"&
)רנרט רוטקיו ה% א"י#א ו" "צמ ,85 תיפיס ה%וקנ" םיאצמנ ר"$מ סקט םיר"ו$ה םיטרפ *
רומא' הז "צמ .יתר"&ה וי#אמ ן"ומה תא רגתא#ו הוו&א שו&# םי#ו'י ך' י%י+#$ו תי#אנימי#
) טסאג+יא הגתרוא הזו& #ש ו%י%# רשא ימ%קאה %סומה #ש ו"&רמ" ןנו'מ ,78 תא רצוי *
תמרוג רשא ישונאה $%יה #ש ותו"'רומו ותומ' "ק$ תאזו ןומהה שיא #ש ותומ%" $%מה שיא
+ת#% ךותמ $%מה שיא #ש תי%ממ+%&ו הרצ היגו#ומיטסיפא תרצוי ך'"ו תי$%מה תו&מתה#
$%י" רומא' ךוותמ (ר&אה י%ומי#ה %סומ ךות" םיר&אה #ש הז שגפמ .תוי$וצקמה ויתומא
.הז שגפמ #ש #איצנטופהו תוקיטקרפה (תו#ו"גה תא הנ"מ רשא הקיטק#אי%" יגו#ויצוסה
7
ה%ש" תו#ו$פה תויומ%ה ר&א ך'&תה# 0פ& הז רק&מ.ו#ומ #או #י$# רומאה #' #$ סס"תה"
ם$ ו'ר$נש תונויארה .םיזור% םיטנ%וטסהו היסורמ םירגהמה םיטנ%וטסה #ש םתומ%" הז
-תתשה# ה#א םישנא אי"ה רשא םייתר"&ה םיאנתה ר&א תוק&תה# וסינ םיטנ%וטסה
תטיסר"ינוא" "ר$ י%ומי#" היגו#ויצוס# הט#וקפה #ש הז יפיצפס %סומ" תי%ומי# הקיטקרפ"
.ימ%קאה %סומה ם$ הז םשגפמ# םיטנ%וטסה םיקינ$מש תו$משמה הנ&"נ ן'ו .הפי&
.וז תוהז ןוני' #ש תור"י&ה יסופ% םה המו(תר&אה םתוהז תננו'מ %צי' ק%"נ הז טסקטנוק"
תותי'ה ךות" הינ'ת תומ%" הנ&"נ איה ן'ש רק&מ" "&רנ #קשמ היה תי%ומי#ה הקיטקרפ#
##'" הטיסר"ינוא#ו טרפ" ימ%קאה %ומי#ה ן'ות# םיטנ%וטסה םיקינ$מש תו$משמה הק%"נ ןהו
.הז שגפמ ךר$נ םתוס&"ש(
"ר$" םיש&רתמה וי%ומי# רשא' ומצ$ %סומה תור&א# תקנ$ומה תו$משמה אופא הק%"נ
תוהזה ם$ גו#אי%' ק%"נ הארוהה תווצ ם$ גו#אי%ה .םי%מו# םניא םיטנ%וטסה ראש רשא'
&ו'הו הטי#שה י#$"ו %סומ #ש ויגיצנ םי#גרתמהו םיצרמה #ש םתויה תומ%" תיטנאנימו%ה
.תי%ומי#ה הקיטקרפה תיינ"ה"
ן&"נ הז טסקטנוק ךר% .ה#א' ה' תימצ$ה םתסיפתו םיטנ%וטסה #ש םת$% םג אופא הנ&"נ
ם$ שגפמה םג ן'ו .טרפ" תימצ$ה םתוהז ם$ו (##'" תי#ארשיה הר"&ה ם$ םה#ש גו#אי%ה
.אוה -א ן&"נ םי%ומי#ה #ספס# םיר"&ה #ש םתומ%" הז ה%ש" םיר&אה םי&'ונה
תוהז(&ו'ו $%י(ה%ו"$ו םי%ומי# #ש(הקיטק#אי% יוור' הארנ תירוירפא רשא הז ה%ש" שגפמ
ר"$מ #א ת'## רקו&ה הסינ וז הריק& תוס&"ו(ותוא ותריק&" .'ו' תר&א תוהזו תיטננימו%
רשא'(םמצ$ ה#א םיאשונ #$ םיטנמרופניאה םי"שו& המ ןי"ה# תוסנ#ו תיראני"ה היצקו%ר#
הר"&ה #ש ורקאמה תמר ןי"# ומצ$ "ר$ י%ומי# %סומ #ש ורקימה תמר ןי" &תמה רמשנ
#' #ש תיטרקנוקה תי#אנימו#ה תור&אה תני&" ךות הש$נ %ו$ו תאז #' .##'" תי#ארשיה
וז היגו#ומטסיפאה רשא' .תוצו"קה ןי" םיפתושמ יפוא יווק שפ& ןויסינ הש$נ -או %ו&# הצו"ק
תואיצמה #ש טסקטנוק" (הז ירא#וקיטרפ "צמ #ש תינ"מ הני&" ם$ התמוא םירק&נה #ש
.תיווש'$ה תי#ארשיה
8
:יגולודותמ קרפ
ךר% ימ%קאה םנויסינ# םיטנ%וטסה םיקינ$מש תויו$משמה #$ אופא %ומ$# הסינ ןו%נה רק&מה
ו$צ"תה ן'ש (ך' םש# יוארה יגו#ו%ותמה י#'ה תא הוויה קמו$ תונויאר .תור&אה תמזירפ
#ש תויוו&ה תו%וא ירואית $%ימ #"ק# תורשפאה הנתינ תונויארה תרז$" .תונויאר ה$"רא'
תונויארה .םהיר"% ירו&אמ תויומסה תויו$משמה תא קיסה# תוסנ# תורשפאה -או םירק&נה
.םיטנמרופניאה %צמ השו%ג הרוצ" רופיס תשירפ# םוקמ %&מ ונתנ תימיטניא הקיטקרפ ם%וא"
םיטנמרופניאה ו" ה%ש" התייה רק&מ תו#הנתה ו" םיר"%ה "צמ "ק$ ך%יאמ י' הארנ ךא
ם$ #הנתהש &ישה .םיר"%ה תייטה# #איצנטופ ו" היה רשא הז ר"% (רקו&ה תא ורי'ה
השקיהש רשא ר"% תיר"$" היה םיזור%ה םיטנ%וטסהו היסורמ םירגהמה םיטנ%וטסה םירק&נה
רקו&# רז$ הז י#' .םמא תפש הניאש הפש" ור"י% םה ן'ש(תקיו%מה הרוצ" םהיר"% תגצה #$
שג% ונתנ םיטנמרופניאה םית$# ך%יאמ ךא(רק&מה תו#אש תני&" תא ירוגטק ןפוא" ךור$#
.רק&מה תו#אש# םי%%צ םירופיס #ש שו%ג רואית#
ת"ת'ושמ ת&א תיפצת ה$צ"תה .תיפרג+ונתא( תפתתשמ תיפצת היה ינשה יגו#ו%ותמה י#'ה
%סומ ךות" הקיטקרפה #$ רתוי ינ"מ ןפוא" %ומ$# איה תאז #ש התרטמ ן'ש.תואצרה תתי'"
,
תויומ%ה םה ימ ןי"ה# ן'ו (הז ה%ש" תו#ו$פה תויומ%ה ר&א ך'&תה# ה$ייס תיפצתה ה#י&ת .הז
ה" ופצנש תוקיטקרפה ךמס #$ סס"# ךשמה" רז$# התייה -א איה. הז ה%ש" תויטנאנימו%ה
.םי&'ונ# ותר"$ה תיינ"הו תותי'" &ישה תיינ"ה תייגוס הנ&"נ התרז$" ן'ש .קמו$ה תונויאר תא
%ימת 0#אנ רקו&ה ן'ש(0ו&"מ הז ה%ש #$ תופצ# הי$" התייה תגרו%מה ה"ישיה תרוצ "ק$
הז "צמ" י' הארנ א# ך%יאמ י' םא .םי%ימ#תה #ש הייארה תיווז" ה"ישיה י#ספס ךות" ת"ש#
י' הארנ.רקו&ה תו&'ונ %י+#$ התנתוה א# התייה םתוגהנתה ך'ו רקו&# "# םש םי&'ונהמ ימ
יומסהו יו#גה יפואה #$ ##ו' ןפוא" %ומ$# םתרטמ" היינשה תא ת&א ומי#שה ה#א תוטיש יתש
.הז ה%ש #ש
רשא' (הייסורמ םירגהמה םיטנ%וטסה ם$ תונויארה תומ%" םוזי ו"ור" היה הז רק&מ" ה%שה
י#יג" םיר"ג םיטנ%וטס ינש ונייאור !3+!3 (םייזור%ה םיטנ%וטסה ם$ ן'ו .יושנ ינשהו קוור %&א (
ת" תיטנ%וטס ונייאור רשא' , ן" טנ%וטסו !8 הנש" םי%מו# םיטנ%וטסה ##'.םיקוור םהינש (
רשא'(0ראה ןופצ" םיררוגתמ םניה םה .הפי& תטיסר"ינוא" היגו#ויצוס" "ר$ י%ומי#" 'א
םיר$ יתש" םיררוגתמ םי#ו$ה םיטנ%וטסה ו#יאו ה%$ה ירפ'" םיררוגתמ םיזור%ה םיטנ%וטסה
רשא'.הט#וקפה #ש תואצרהה תתי'"(%ומי#ה תצו"ק" ומ&תנ יזיפ ה%שה תו#ו"ג .ןופצ"
.האצרהה רו$יש" ה$צ"תה תיפצתה
0
#ש הז ירא#וקיטרפ טסקטנוק" תו"&ר תו$פות %ימ$ה# וסינ רשא הז רק&מה תו#אש י' הארנ
הט#וקפ ן'ש. היגו#ויצוס# הט#וקפ# #.נה ה%שה #ש ומו&יתו תיינ"ה# ומרג("ר$ה י%ומי# %סומ
.הז יפיצפס ה%ש" רק&מה $וצי" #$ #קה הז ר"%ו רקו&ה #א םי"ורק ויה ה" םי"ר םי&'ונו וז
#ש %מימ אוה יוטנ (ה" רצונו קפומ רשא $%י י' ה&נה ךות(הר&"נ היגו#ויצוס# הט#וקפה
תא ותינ"ה" הז ה%ש" םתור"& תא ךוותמו םמצ$ םירק&נה #ש תוקיטקרפ# תויתרוקי"ו -וקיש
תו#ו"ג תרגסמ" ךר$נ הז ורק&מ רשא רקו&ה #ש ויתופקשה תא ך%יאמ ו#יאו .םהיתופקשה
ירק&מה &ישה תא רקו&ה #ש ו%י%# ת$"ות וז היגו#ונמונפ רשא' .ומצ$ הז $%י #ש &ישה
םג%מה תו#"גמ "ק$ .ומצ$ רקו&ה ##ו'( הז ה%ש" םי&'ונה #ש היסק#פר #ש תר&א המר#
הש$נ י' םא .םיר%גמה &ו'ה יס&י #ש תוקיטקרפה #$ הז רק&מ" קיפסמ שג% םשוה א# ומצ$
וז אמיט םתצו"ק" י' איה ה&נהה ן'ש. םיזור%ה םיטנ%וטסה תצו"ק" הז ןווי'" יק#& ןויסינ
(תור&אה גשומ #$ הסס"תה רשא רק&מה תמזירפ .םהיר"%מ ה#ו$ש יפ' רתוי הקיס$מ
וז הרי&" #ש התישאר ן'ש(הייסורמ םירגהמהו םיזור%ה םיטנ%וטסה #$ ה%וקימ" המצמטצה
"&רנ גוציי ה#א םיטנ%וטס# שי י' ואצמו הז ה%ש" רומא' ו'ר$נש תו"ות' ית#" תויפצת" היה
ה#א תוי#אנימו#+תור&א תויוהז ן'ש (תיתו'יא ה#א תיתומ' קר התייה א# וז הרי&" ךא.הז ה%ש"
וי#אמ ן"ומה תא תרגתאמ רשא (תר&א היגו#ומטיספא# םיווק תוותה# ו#'י רקו&ה #ש ו%י%#
.י#איטנ%וטסה(יתר"&ה(י#ארשיה

:םיאצממ & דוסימה תורדש .
תי#ארשיה הר"&ה י&פנ ךות# הייסורמ םירגהמהו םיזור%ה םיטנ%וטסה #ש ם'ר%# י' הארנ
תופתושו הר'ה# ה$י"ת #ש יטק#אי% &יש" שו%ג $קר (טרפ" יאטיסר"ינואה %סומ#ו ##'"
םיזור%ה םיטנ%וטסה #צא .ך%יאמ תו#ת יס&יו (היצטיפואקו %&מ םייתר"&+םי#'#'ה םיס'נ"
תור"& #ש טקא הנייה תי#ארשיה הר"&" תו"#תשהה תקיטקרפ ה" הנומתה תונויארהמ ה#ו$
תי#ארשיה הר"&ה #ש תונשיה תוטי#אה #ש &ו'ה תו%סומ ימו&ת" וייוטי" תא אצומ רשא
תוס& ת&ת םיאצמנ רשא םיטסי%רופה םיגוג%פה(םיטסיראטי#מה םינונגנמה #ש םתומ%"
%ו$ו א"צ" ןיצק %&או ס."ש" &א י# שי. :תרפסמ תיזור%ה תיטנ%וטסה .םיית#שממה תו%סומה
#י&" יתייה...(א"צ" ןיצק &א י# שי.: טנ%וטסה יפמ םי$משנ םימו% םיר"% ..םיה #י&" ןיצק %&א
ה$גהה םג אופא ך'ו ..א"צ" ראשיה# תורשפאה י# התייהש תורמ# %ומ## יתפ%$ה(ריוואה
שר%נ $וצקמ תשי'ר תומ% ה#א םינונגנמ# הרי"& תרטמ# י$צמא' תשפתנ הטיסר"ינוא#
%ומ## הצור ינא (הצור ינאש המ# ית#"קתה א#. :ונוצר תא ראתמ טנ%וטסה .םה" ה%ו"$#
הפיסומ תיטנ%וטסה ן'ו ..םישנא# רוז$# #ו'י ינאש שיגרמ ינא...($וצקמ' תי#איצוס ה%ו"$
ןיי%$.....%ו$יס וא תי#איצוס ה%ו"$ וא %ומ## תר"ו$ ינא הא"ה הנש" זא. :המו% &ור" םיר"%
ייר"%" רשקנ ו#ומ #או הז "יטומ #$ סס"תה" ..םישור% םהינש רפ'" ונ#צא י'.תט"#תמ
תי'ר$ו תישגר היצמרופסנרט #ש השגרה ם$ הטיסר"ינוא# ר"$מה םיזור%ה םיטנ%וטסה
ןו'נ .םי%ומי#ה תר&א הריוא. :תיטנ%וטסה הנו$ הטיסר"ינוא" השגרהה ת#אש# .תואמצ$#
%"# רג (יאמצ$ רתוי שיגרמ םג התאו ."הוא התאש םישנא ך# שי #"א .ה"ר ה$קשה ךירצש
תונוי#$ תא ראתמ אוה רשא' טנ%וטסה ו#יאו ..ה&פשמ# םי$וג$ג שי #"א .#ש"מ הקנמ
םינתונו א" התא(אט"תמ הזו .ההו"ג המרהש "שו& ינא הפ. :רמוא ה##'מה #$ הטיסר"ינואה
..תיאמצ$ הרוצ" הז תא תוש$# "יי& התא #"א .הז" ך# םירזו$ו תוש$# ךירצ התאש ה#טמ ך#
ק#&' תשרפתמ הטיסר"ינוא# ה$גהה םירגהמה םיטנ%וטסה #צא (ה#א תומגמ #ומ #א
ן'ש .אשונה תו%וא %&ימ &יש תונואיר" ה#ו$ א# ך' "ק$ו יתו"רת+יתר"&ה וי#אמ ן"ומהמ
םינוגרא #ש םיי#אטוטה תו%סומ" ר"$ וז ה%וקנ# %$ תי#ארשיה הר"&ה ם$ םתור"& ךי#הת
ת$ה #' יוור הז שגפמ רשא' .ה#ו%ג התייה םה" תו#תה רשא(א"צהו רפסה תי" (היי#$ תטי#ק#
!
יר"%' .תיתרוקי" ה"יטקפסורטר" הת$ -קתשמ רשא (ינויצ סוזנצנוקה "# #א רו"י&
םש םישנאה י' (קי&צמ הז םש י# ורפיסש המ" ר'זנ ינא ויש'$ש'. :תונ'וסה #$ :םיטנ%וטסה
ונ#"יק ונ&נא. :ית%ה רפס תי"ה #$....ינויצה "יטרנה תא ך# רי%&ה# םיסנמש (ה#א' םינויצ הז
תוש$# המ ןיא #"א השק היה ן'ו.%ומ#תו ארמגו הרות ו%מי# ה"רה .ה"וט א#ה ןי$" הז תא
..סייגתמ תייה א# (םש ך#ה המ $%וי ינאו א"צה תא יתר"$ש'ש ויש'$ זא. :א"צה #$....םיי&
ךות" היצמיטיג# הת$ תאצומו (#$ופה #א &ו'המ תאצוי תויתרוקי"ו תורי& #ש תאז םיר"% &ור
תא הנ"מ רשא ר"% (וי#אמ ן"ומהמ ק#& איה תאז היגו#ומיטסיפא ומו&ת" רשא $%יה %סומ
.םמצ$ #$ םיטנ%וטסה #ש ה"יטקפסורטרה
3
' הקיטקרפו היגולומיטסיפא.
#ש תי"יסק#פרה היגו#ומיטסיפאה םג תנו"מ "&רה $%יה %סומ #ש טסקטנוק" י' הארנ
הקיטקרפה םג ן'ש(הז שגפמ ךוותמ ותו$צמא" רשא(ומצ$ י$%מה $%יה תא םיטנ%וטסה
תא $%ומ" םי##וש םיזור%ה םיטנ%וטסה ה" הנומת ה#ו$ תונויאר" .ך' "ק$ הנתשמ תי%ומי#ה
תאזו י#אטנמורטסניא' םהיר"%" $יפומ אוה ן'ש .י$%מה $%יה #ש ית$%ותה יונישה #איצנטופה
תא ית&ק# ינא .$יפשמ א# י#$. :םירפסמ םיטנ%וטסה .שר%נ $וצקמ תשי'ר# י#' ותויה "ק$
%ומ##.....םיי"וי&ה תא םתוא יתרמש(םתוא ית#"יקש םיי"וי&ה תונורק$ה תא י# שי( תונורק$ה
שיו .המ $%וי א# היהי %ית$" %יגנ םא .$%י ך#צא רצונש ה"רה ך' #' ארוק התא םינש שו#ש
$%י# םיס&יימ םירגהמה םיטנ%וטסה ו#יאו ..$%א ינא זא (תונ$# ךירצ ינאו תו#אש םתס
$%יה גווסמ המצ$ ינפ" הרטמ םה# םי%ומי#ה ותויה םצ$ו יתר'ה יוניש #ש #איצנטופ
"י&רמש םיי&# "וטש ר"% הז" האור ינא...גו#ויצוס ךשמה" תויה# הצור א# ינא..ןיינ$מ'
הרוצ" $יפשמו $יפשמ $%יהש %יגה# #ו'י ינא.....הז' י##'ה $%י# םגו םיקפוא
$%א ינא םא י'(תוגהנתה"ו...קמו$# םיר"% ןי"ה#(תר&א הר"&ה תא תואר# %יגנ...תיתו$משמ
הנשי זא .הז'ו הז' $קרמ א" אוה י' תאז'ו תאז' תוגהנתה "הוא אוהו .ך'ו ך'# הפצמ ם%אש
..ו#ומ י#ש הסיפתה תא
4
ן'ש .ומצ$ התי'ה ה%ש" הקיטקרפה תרוצת# ס&ייתה# ןתינ ו##ה םיר"%ה #$ ךמתסה"
םיטנ%וטסה ןי"ו םיטנ%וטסה ןי"# םיצרמה ןי" &ותפ גו#אי% #הנתמ י' האצמנ א# תויפצת"
ת"שוי תינתא הצו"ק #' ה" הנומת ה#ו$ תאז #ומ #או .תואצרהה ם#וא תריז ךות" םמצ$ ןי"#
ךרוצ# י%י&יה יוטי"ה .יגו#ונומ ןפוא" ה"ור" תר"ו$ האצרהו ם#ואה #ש ר&א הצק" %רפנ"
ןה יזא תו#אש תו#אשנ םאו .%&י תו"שויה תוצו"ק ךות" םיש&רה &יש תומ%" $יפומ גו#אי%"
הרוצ" םיאצויו םיא" םי$מושה ך'# -סונ".יתו$משמ ןוי% תוררו$מ םניאו וי#אמ ן"ומה םו&ת"
יר"% ם$ %&א הנק" תו#ו$ $%י #ש תי"יספ ה#"ק #ש ה#א תומגמ' הארנ .ם#ואה ןמ תישפו&
תא םיזור%ה םיטנ%וטסה םיאור ה'ר% תי#אטנמורטסניאה המזירפה ן'ש .םמצ$ םיטנ%וטסה
ונשי ו" %י&י הרקמ" קר רצונ הזו .הז ה%ש" גו#אי%ה תורשפא תא אופא איה תמסו& םי%ומי#ה
יוטי" .םיזור%ה םיטנ%וטסה םיא" הנממ הר"&" הגוהנה הנושה םי'ר$ה ת'ר$מ #$ ייו#ג םויא
היה .י#ש ה%$# ן$זג ינא ( יזור% ינא י'. :ה%$# ותונמאנ תו%וא טנ%וטסה #ש רואית" אצמנ הז#
יתשגרה ינא .םיזור% (םיזור% היינש אמגו% #' .ונתאמ הש$ אוה .הצרמ ם$ $טק הזיא י#
ו#יאו ..הקספה# התי'ה תא איצוה# "יי& היה אוהו .ו%גנ יתמק ינא .ו#יא' םי"יטימרפ
$%יה ן'ש .גו#אי%# &תפ הווהמ הניא איה -א םי#ו$ה #ש ת#"קמ+תינרשפה היגו#ומיטסיפאה
הי#אמ תנ"ומ ות#"ק םצ$ י' ך'# אוה #י"ומ (הר'ה הנשמ' שרפתמו ןיינ$מ' #"קתמ ונ%וא"
םיצרמה %י+#$ תנ"ומה תיגו#ונומה הקיטקרפ #ש ה%יצ" םיס& רומא' ה#א #' .תי"יספו
םיי#ו"מיס+םיי"יטאיצוסא םי'ס& תרצוי רשא תיר"$ה תפש" תננו'מ תאז ן'ש(תותי'"
.התי'ה ה%ש" גו#אי%ה סרוסמ רתוי %ו$ ך'"ו םתוא תקת$שמו
םע שיגרהלו ילב תויהל.
םיטנ%וטסה ייר"%" ייוטי" תא אצומ היגו#ויצוס" "ר$ה י%ומי# #ש םצמוצמה $%יה %סומ
איה תננו'מ ומו&ת" הקיטקרפה ך'מ האצות'ו (םימייקה םיאנת" #%&מ תריר" #ש הרי&"'
םג תוצו"קה יתש" ויוטי" תא אצומ %"רמ ןונגנמ' ירטמו'יספה "יטומ רשא' .תר&א הקיטקרפ'
ם$ י# ר%תסה א# טושפ #"א (םי#שורי" תיר"$ה הטיסר"ינוא# $יגה# יתננ'ת. .%&י
%ומ## ית#&תהו הני'מ יתיש$. :ר&א טנ%וטסו....תומוקמ יתש# יתמשרנו ירטמו'יספה
5
ינאש המ# ית#"קתה א#ו (ןשיה ירטמו'יספה היה א# טושפ .הצור ינאש המ א# .היגו#ויצוס
הת$ ת$# םישרפתמ םי%ומי#ה היסורמ םירגהמה םיטנ%וטסה #צא י' אופא אצמנ ..ו#יא' הצור
םג םה# םירשפאמ "ר$ י%ומי# תרגסמ" םי%ומי#ה ה" הנומת ה#ו$ םהיר"%מו (המצ$# הרטמ'
םירגהמה םיטנ%וטסה .ימ%קאה %סומה םו&ת" אצמיה# םגו הא#מ הרשמ" (םמצ$ תא #'#'#
ם$ %&י (תינמז %ו"$# תורשפאה ."ר$ י%ומי# %ומ## יתא" ם##ג"ש תו"יסה. :םירפסמ
ויהי םי%ומי#ה ית"ש& םגו .ישפו& רתוי ז.ו# ה''(הטיסר"ינוא# ה'' רושק תויה# םגו .םי%ומי#ה
"#תשה# י#ש ה%י&יה ךר%ה הז "ר$ י%ומי# הזש ##ג"ו(הטיסר"ינוא# ית'#ה.....םי#ק רתוי
תנש' "ר$ה י%ומי#" םי%ומי#ה תא םישיג%מ םיזור%ה םיטנ%וטסה ו#יאו ..ההו"גה ה#'שה"
תונש# םיצור םהו תו%וקנ םה# רס& י' הז תא ו&ק# םה. :טנ%וטסה יר"%' (ה#י$י ר"$מ
ויוטי" תא אצומ י#"ו ם$ #ש הז &יש .תאז' ר"$מ תנש (הנש %יספה# םיצור א#ו (ר&א $וצקמ#
םי#ק םה "ר$ יי%ומי# הרוא'# י' םינ$וט רשא םיטנ%וטסה ##' תושגרה" רתוי" "&רה ןפוא"
.תיתרקוי# ת"ש&נ רשא הטיסר"ינואה תרגסמ" םי'ר$נ םה ינש %צמ ךא םוי י%ומי#מ רתוי
#צא םירצוי ך%יאמ הטיסר"ינוא #ש סוטטסהו %&מ (ירטמו'יספה ה#"קה ךת& י' הארנ
הארוהה #גס .הז ה%ש" היוארה הקיטקרפה תא ם&ות רשא (יטק#אי% תויפיצ ךר$מ םיטנ%וטסה
.ך' "ק$ תוהו"ג תושיר%" %ומ$# אופא ונממ הפוצמו יתרקויה %סומה #ש $"ק גיצנ' ספתנה
םהי#א וס&ייתי י' הפוצמ (הטיסר"ינואה ךות" יתרקוי תו&פה %סומ# םי'יישה םיטנ%וטסה ו#יאו
ונתוא םי%מ#מ. :םירפסמ םיטנ%וטסה .רתוי םה" ו"ש&תיו םיטנ%וטסה ראש# ימ ר&א ןפוא"
#י$פה# ךירצש תויה# #ו'י. ..םי#גרתמהו םיצרמה $יקשה# םי'ירצ א# םה .וי#אמ ן"ומ #'הש
הקינ'ט איהש הזיא תונש#ו .םיפיי$ םיא" םישנאש ך'# םי$%ומ תויה#ו תור&א תוקינ'ט
שממ הז .תו%ו"$ קר סרוקה #' ךרוא# הארת. :יפיצפס סרוק #$ רפסמ טנ%וטסה ..הארוה"
ןה םיטנ%וטסה #ש תר&אה םתוהז תננו'מ וז ה"יטקפסרפ" י' הארנ ..ןמזה תני&"מ 0י&#מ
%סומה #ש תור&ואמה תו$ש" ותו#י$פו ה#"קה ךת& רשא' י#ו"מיסה ן"ומ" ןהו יזיפה ן"ומ"
.הארוהה #גס יפ#' ןהו םמצ$ יפ#' םיטנ%וטסה #ש תושיר%הו תויצ"יטומה (תויפיצה תא םינ"מ
תר'ו"מ וי#$ תו'יישה םצ$ ן'ש .$%יה %סומ #ש טסקטנוק" יוטי" י%י# הא" ה#א #ש םתור&א
שק"תמה ר"%ה תומ%" רגתואמ ימ%קאה וי#אמ ן"ומו (תויגשהו תוהו"ג תושיר%" ה%ימ$ ינפ #$
6
#ש ר&אה $%יה %סומ ךות" םתומ%" םייתר"&ה םיר&א# ר&א ס&י אוהו םיטנ%וטסה י%י+#$
.ויוטי" תא הת$ אצומ התי'ה ה%שמ ר%וה רשא גו#אי%ה י' הארנ ."ר$ה י%ומי#
( תבכרומ תורחא.
"'רומה &ישה תומ%" ינשה טו&' תוניאר" תר"ו$ םיטנ%וטסה #ש תי#אנימו#ה תור&אה ןוני'
תיטנאנימו%ה תוהז ם$ו ##'" תי#ארשיה הר"&ה ם$ םירגהמהו םיזור%ה םיטנ%וטסה #ש
"צמ" "ר$ה י%ומי# %סומ #ש טסקטנוק" םי"יצנ םמצ$ םיטנ%וטסה .##'" תקה"ומה תר&אהו
ויגיצנ (ומצ$ $%יה %סומ ם$ גו#אי%ה תומ%" תי#ארשיה הר"&ה ם$ תור"& םיר"ו$ םה ו"
תא םיננו'מ םיזור%ה םיטנ%וטסה י' הארנ .תי%ממ "רה םתור&א אופא תננו'מ ך'ו ו" םיפתושהו
תונויאר" ן'ש .םי"ר$ה םיטנ%וטסה #ש תקה"ומה תר&אה תוהזה #ומ #א יתמו$# ןפוא" םתוהז
ם$ &ו'יו הפ י# היה .:רפסמ טנ%וטסה .םימ#סומה #ש ת%" תוק"%הו תונרמשה &יש ה#ו$
:הפיסומ תיטנ%וטסה ..תימ#סומה ת%המ ת$פשומ איהש "שו ינאו .ש#ושמהמ תימ#וסמ היי"ר$
הריוא םירו&" י' .%ומ## הנ'#ת א# םה#ש תונ"הש תופי%$מש תור&א תו&פשמ שי.
#צא ה#ו$ ך%יאמ ךא ..%ומ## הפי%$מ אקוו%(תאז' א# .א#( י#ש ה&פשמ .תי"המ הקו&ר(הנוש
.תויו'זה ןוויש #$ &יש" םי#ו$ רשא םיר"%(קה"ומה ר&אה ם$ תוה%זה תשו&ת םיטנ%וטסה
רתוי "צמה .הי#פא שיש ך# ו%יגי &ט" םה זא (םי"ר$ה תא #אשת םא. :תרפסמ תיטנ%וטסה
א"צ הש$ א# ימ#סומ...תויו'ז ןוויש ןיא י' (היטרקומ% ןיא. :רמוא טנ%וטסהו ..םי%והיה יפ#' "וט
..תויו'ז רתוי ו# שי זא א"צ הש$יש ימ הזה ןוירטירקה(רשפא יא ...תויו'ז תו&פ ו# $יגמ זא
ה#ו$ו ה"ש ך'ו תויוהזה ןי" י#ו"מיס+י"יטאיצוסא ךר$מ" ןוימ% ךר% תואר# ןתינ ה#א םיר"%
תוהזה ם$ #הנתמה %גנ'ש גו#אי%ה תוס&" תאזו תי#ארשיה הר"&ה #ש טסקטנוק" םתור&א
תרטמ# י$צמא' םה# שמשמ רומא' רשא($%יה %סומ ךות" םיצרמה תומ%" תיטנאנימו%ה
ם$ רתוי "&רנ &ישו גיס" םיא" תאז תמו$# םי#ו$ה םיטנ%וטסה .תיטנאנימו%ה תוהז# הרי"&
הר"&ה #ש &ו'ה תו%סומ" תויוסנתה #$ םייתרוקי"ה םהירופיס תומ%" תיטנאנימו%ה תוהזה
הא" םיטנ%וטסה יפ#' ה'ר$ה תשג%ה ך%יאמ ו#יאו הארוהה תווצ ם$ םה#ש &יש" (תי#ארשיה
ם%א ן"ש ה%"ו$ה םצ$. :םירפסמ םיטנ%וטסה. המצ$ תוהז התוא #א רו"&# םנוצר# יוטי"'
א#ו .ו# $י%צמ ינא %ומ## א"שמ #'.....ןורתי ו# ןתונ הז 0מאמ השו$ א" אוה...%מו#(א"
7
א# םיי&"ש םיר"% %ומ##(תי#'ש הני&"מ ךמצ$ תא &תפ# ןויסינ הז י'..."ש&מה י$%מ &ר'ה"
רשא' ה"שו ה#ו$ םיטנ%וטסה #ש םתור&א ךא ..ך#ש תופקשה #$ $יפשמ םג הז .$יגמ התייה
זא .קמו$# רתוי הז #$ "שו& ינא ויש'$. .םיי& ה"ש תיתר"& תי#'#'ה תואיצמ #$ םיר"%מ םה
רג יתייה םא .י#ש הטי#קה םגו םירוהה #ש ה&פשמה #ש הטי#קה תני&"מ .ה#ו$ שיגרמ ן' ינא
רמו# ןתינ ..#ק רתוי היה זאו םה#שמ תי" היה םירוה#ו -ס' רתוי רו"צ# ית#'י...ןמז ה"רה הפ
תא שיגפמ אוה רשא'($%יה %סומ ךות" י#אנימו# ןפוא" ייוטי" תא אצומ הז תור&א ןוני' י' אופא
ש&רתמ ונוני'ו %ומי#ה תותי' ךותמ ר%ומ רשא גו#אי% .גו#אי%# &תפ ןתונו תונוש תויוהזה
טסינומוקה תומ%" ימ%קאה וי#אמ ן"ומה תא רגתאמ אוה ך'" ן'ש .יומסו י#אמרופ א# ןפוא"
.ו# הצו&מו ומו&ת" תר&א הרוצ" הז גו#אי% הנ"מ רשא "ר$ה י%ומי# %סומ #ש
8
:תונקסמ
,
י&פנ# םת$גה ןי"# תי#אנימו#+תר&אה םתוהז ןי" המי#ה הנשי י' ה#ו$ םיטנ%וטסה יר"%מ
)ס#וו" יר"% #$ תוסס"תה" ."ר$ה י%ומי# #ש ה%שה ,77 י&פנ ךות" םג י' רמו# ןתינ (*
ןנו'מ "ר$ה י%ומי# ה%ש רשא' (י%ו"יר %מימ ת#$" ה%ו"$ תקו#& תמייק ימ%קאה %סומה
.התייווהמ %קפנ ך%יאמ ו#יאו %&מ הטיסר"ינוא" אצמנ רשא הז'(י"יטטפואק+י#אנימו# ה%ש'
ך%יאמ ךא( תיתרקוי' תספתנ רשא הטיסר"ינואהמ ק#& ותויה תו'ז" תננו'מ ו#ש הסקו%ה ן'ש
םתואש אופא אצוי ך'ו .ויר"&# תוי#אירטמ םיי& תויורשפא י#אמרופ ןפוא" %ימ$מ אוה ןיא
ןפוא" תי#ארשיה הר"&# ור"& םה ןיא רשא' י#אנימו# "צמ" תואצמנ רשא (תור&א תויסו#'וא
הר"&הש תו#"גומ תויורשפאה תרגסמ" הז %סומ# תו$יגמ י#מסה וא י#'#'ה ן"ומ" א#מ
י#מסהו יתר"&ה (י#'#'ה ןוהה יגוס #$ תו&ו'ה ק"אמ" םיפטוש' םה# הי%מ$מ תי#ארשיה
(היי%רו") !005 'מ$ ( !5 םתוא #ש תור"י&ה סוטי"ה# ירא#וקיטרפ יוטי" הנייה וז ה$פות ן'ש .*
"וי&" ם%י+#$ ךרו"מ רשא ##'" תיטנאנימו%ה תוהזהו תי#ארשיה הר"&ה ם$ תויסו#'וא
תו%ש' םיספתנש הטיסר"ינוא(א"צ(ךוני&ה ת'ר$מ תמגו% םייטננימו%ה &ו'ה תו%סומ# הרי"&ה
-ונ" ר&א' ןנו'מ ונ%וא" היגו#ויצוס" "ר$ה י%ומי# %סומ .ך' םש# םייוארהו םיי#אמיטפואה
+#$ שרופמ (%ימ$מ אוהש תויורשפאהו ו#ש הקיטקרפה(ותו#י$פ ןמז תומ%" תאזו(יאטיסר"ינואה
ם"צמ# םאתה" תירא#וקיטרפ הרוצ" הייסורמ םירגהמה םיטנ%וטסהו םיזור%ה םיטנ%וטסה י%י
#ש %סומ ותויה םצ$ ן'ש .המאתה" המצ$# הרטמ' םא ןי"ו י$צמא' םא ןי" (יטרקנוקה יתר"&ה
ינתא רשק םיש& ו" םירגהמה רשא' וז היגו#ומיטסיפא תננו'מ(תיזנ'שאה &ו'ה תטי#א
םיזור%ה ו#יאו הרטמ' הת$ ת$# ם#צא $יפומ אוה ן'#ו ( ו" קנ$ומה י#מיסה ןוה# י"יטאיצוסאו
ותור&א ן'ש .י#'#' ןוה תשי'ר# י$צמא' ו" םיאור (יזנ'שאה י#מסה ןוה ו%י+#$ םימיואמ םיש&ה
אופא תנתונו &תמ תרצוי ( ו" םי&'ונה #ש תי#אנימו#ה תור&או ה%שה #ש תי#אנימו#ה
ה .הז ה%ש #ש ומו&ת" "'רומ גו#אי% ןנו'# &תפו תורשפא ה%ש ) היי%רו" ה% א"י#א !005
'מ$ 4 * +יס&י יוניש# וא רומיש# םוקמ -או .&ו' יס&י #ש הריז (הנ"ומ יתר"& "&רמ אוה
תומ%" יוטי" י%י# םיא"ה תו&ו' יס&י .ו##ה תו&ו'ה יומס ןפוא" ויוטי" תא אצומ רשא גו#אי%
תיטנאנימו%ה תוהזה ם$ &ישה .יתר"&הו ימ%קאה וי#אמ ן"ומה תא קרפמו רגתאמ רשא &יש"
##'" תי#ארשיה הר"&הו תקה"ומה תר&אה תוהזה ם$ ן'ו םיטנ%וטסהו הארוהה #גס תומ%"
!0
(ר&א #ש יתר"&ה ו"צמ# $%ומ ךא (הינומגההו &ו'ה ןונגנמ# רו"&# 0פ&ה הז' ("'רומ ונייה
טרופפר(ר%פ+יקסמו# יפ# .םיר&או ומצ$ יפ#' ר&א ס&י# ותוא $"ותו הינורט" וי#א א" ך%יאמו
)רנר#ו !005 #ש היצזי#איצוס" &תפתמ רשא "'רומ ר"% םניה תונשרפ #ש תורגסמ *
םיטנ%וטסה רשא' תננו'מ (הז ה%ש ימו&ת" תינ&ו'+תיגו#אי%ה הקיטקרפה ן'ש .םיטרפה
ופש&נ םהי#אש תונשרפ תורגסמ" ןהו הר"&" םיר&א' םה#ש תונשרפ תורגסמ" םישמתשמ
תימצ$ה םתוהז תנ"ומ וז הרוצ" .ויאשומ' םגו &ו'ה יאשונ' םי$פומ םה ך'ו .ימ%קאה %סומ"
.םי"'רומו םיר&א תור"& יספו%" תי#אנימו#' תר&אה
תיביסקלפר הביתכ
ן'ש .הטיסר"ינוא" הנושארה יתנש" טנ%וטס רות" י#ש ןויסינ" הז רק&מ #יגרת #ש ותישאר
ררו$(תונוש תויוהז י#$" םיטנ%וטס ם$ו םי%ומי# #ש תונוש תוקיטקרפ ם$ $יתפמה שגפמה
הרושה ןמ טנ%וטס' רק&מה ה%ש" ימוקמ .םמצ$ ה#א םיאשונ# תורושקה תומ#י%ו תויהת י#צא
סנ'יה# אופא היה השק ן'ש .וי#$ ה#קה ינשה %צמה ו#יאו רק&מה ך#המ #$ %&מ התשקה
ך%יאמ ו#יאו ה%ש# םירושקה תו#ו"גמ גור&ת א#ש הרוצ" תונויארה תא #הנ#ו תירק&מה הזופ#
ר"% #ש ופוס" .םי%ומי#ה #ספס# םיר"& ויה םה ן'ש םיטנאמרופניאה סויג" הי$" התייה א#
םיטנ%וטסהמ $ו"ת# ך'"ו רתוי יגו#אי% ןווי'# רק&מה תא תוואת# ךרוצ# י#צא םרג הז םוקמ
תואיצמ# םירושק רשא םירמו&ו תו#אש ם$ גו#אי%" או"# (תונויאר" -תתשה# ומי'סה רשא
יתר$יש (הז ירק&מ תא ה#י&ת יתיינ"" .##'" תי#ארשיה הר"&"ו ##'" הטיסר"ינוא" םהיי&
-או %&מ ו#ש וי#אמ ן"ומה תו#ו"ג ר&א תוק&תה םש# היהת הז ה%ש" יתו%קמתה תרטמ י'
י' (ה#י&ת היה הארנ תור&אה גשומ ר&א תוק&תה" .ך%יאמ ורגתאו ותפיש&# םורג# ןויסינ
הקיטקרפה תא תואר# היהי ןתינ ם#ומ #או םתרז$" רשא תורור" תוינתוהמ תור%גה הז גשומ#
#' ומ' הז גשומ םצ$ י' ת$%# ית&'ונ ןמזה -#&ש #' ה' ךא .םירק&נה #ש היגו#ומטסיפאהו
#ש היגו#ומיטיספאה תו%וא ומצ$ רקו&ה תיינ"ה רצות וניה תואיצמה תו%וא ר&א גשומ
ואי"הו ויר&א ירא#וקיטרפה תוק&תהה ןויסינ" ו"&רוה הז גשומ תו#ו"ג ך'ו םיטנמרופניאה
!
תויצריפסאה #$ אופא התשקה םו&תה תקיטמ#"ורפ .רואי"ו םו&ית #ש הקיטמ#"ורפ#
ם"צמ תא ה%ש" םי&'ונה ינפ" תא -קש# תינ&ו'ה ותרמוי" תאזו (הז רק&מ #ש תויטי#ופה
תו$%ומ# אופא המרג ך'"ו איה -א הרר"וה ורואי" תקיטמי#"ורפ רשא יתר"& "צמ .יתר"&ה
.ומצ$ רקו&ה #ש תו&פה #'# םיגו#ומיטסיפאה תו#ו"ג
היפרגוילבב
הגתרוא הזוח ,טסאג-יא ,78 'מ$+.םינומהה %רמ. ( 7 + !5 (.תו&מתה המשו תויר"ר".
.ןתי" הרומז :"י"א+#ת
רייפ ,היידרוב !005 .גני#סר :"י"א+#ת(.היגו#ויצוס" תו#אש. (
ןליא,באז-רוג ,,, :'מ$ +.#ארשי" ךוני&ו הקיטי#ופ(היפוסו#יפ. 30+3 :י$ישת קרפ (
.ןתי" הרומז:"י"א+#ת(.תינויצ הני%מ" ימ%קא ךוני&.
רוטקיו ,רנרט !004 'מ$ +.יסקטה ךי#התה. ( 87+7 ..סטינומוקו תוי#אנימו#.
.הזיזע ,םוזכ ,,, )א תי#ארשי היגו#ויצוס ( ! 'מ$:* 385+4!3 ינתא גוית (תי"ר$מ תו"רת.+
..#ארשי" ינתאה ןויוושה+יא# $קרה :תיתר"& תוריגסו
!!
רנרל הילויו טרופפור רמת ,הנדע רדפ-יקסמול !005 (.תורקי"ו הירואית. (
!6 'מ$ (.תוי&רזמ םיארוק םיסור םיטנ%וטס :הריגהה ן&"מ" םזי#טניירוא.( , + 47 תאצוה+
.%&ואמה 0ו"יקהו רי#+ןאו ןו'מ
לאכימ ,רומ ,77 ןו$"ר :תומגמ ..םי"ר$ו םי%והי םיטנ%וטס #ש םי'ר$ ת'ר$מ תוואשה..
:'ג' תוגהנתהה י$%מ# 4,+5! .
דראודא ,דיעס . !000 'מ$ (.םזי#טניירוא. . +50 .%"ו$ ם$ :"י"א+#ת .
ירוא ,םר !006 'מ$ +.טסופה #ש ןמזה.( 7+!7 :"י"א+#ת(.תרוקי"# %סממ ןי" :היגו#ויצוס.
.גני#סר
,רבח ןנחו הדוהי ,בהנש !004 'מ$ +.י#אינו#וקטוספה רק&מ" תומגמ. 8,+
!00 ."י"א+#תו םי#שורי %&ואמה 0ו"יקהו רי#+ןאו ןו'מ(.י#אינו#וק+טסופה "צמהו תוי#אינו#וק.(
Bowels Samuel 1977,"Ue!ual "#ucatio a# $e%ro#uctio o& t'e social (i)isio o& *abor"
p-137-147 in Power and Ideology in Education Oxford University Press .
Salisbury Jane& Murccot Anne .1992 . +,leasi- t'e stu#ets. teac'ers/ orietatio to classroo0
li&e i a#ult e#ucatio1 2'e Sociolo-ical $e)iew 1992,34,3 ,.5616575.

'ב קלח
ם#י#'ה# ןתינ .םירתוסו םי"ר םישורפ" ןוק סאמות י%י #$ ראו"מ תירק&מה המגי%רפה גשומ .
.תמיוסמ תי$%מ ת#יהק #$ תמ'סומה םיוסמ י$%מ םו&ת" תית"ש&מ תינ"ת #ש ##' י%י# אופא
תוהמ ת#אש" ר"' ן'ש.תירק&מה הקיטקרפה תיינ"ה #$ תר'ינ ה$פשה המגי%רפ# ך' "ק$
תונתומ םינ$%מה #ש תונושה תו%מ$המ $"ונה סומ#ופ םייק תירק&מה תו#י$פה תרטמו $%מה
!3
תוינר%ומטסופה תו%מ$הו תיטסי"יטזופה תיתרוסמה ה%מ$ה הז רשקה" .המגי%רפה
תנ$ט הז רשקה" ן'ש .תי$%מה תמאה ת#אש םצ$ #$ תוק"אנ תויטסי"יטקורטסנוקהו
תוקיטקרפ םהי%י+#$ ור'ו"י ך' "ק$ו (תי"יטקיי"וא תי$%מ תמא תמייקש היהת םיטסי"יטיזופה
ו%מ$יו הזמ האצות' ו$פשי ויתו#אשו רק&מה תורטמ .היר&א תוק&תה# תויטסצירפמא
י' ונ$טי םיטסופה ו#יאו 1ותוא %ו%מ# ןתינ %צי'ו 1םש םייק תמא" המ #ש &יש ת"יטקפסרפ"
ר"%ה ן'ש .יפיצפס יתר"& טסקטנוק" ם%י%# תנתומ איהו( &#'ה %"$ תי$%מה תמאה גשומ #$
ה#א תותימא #ש היינ"ה יי'ר% ר&א ך'&תה# אוה (יווש'$ יתר"& רק&מ" ותוש$# יוארה
#$ופ ה"ש תמצמוצמה תי$%מה ה#יהקה תור&א םי#ימ" .םמצ$ $%מה ישנא #צא ןהו הר"&"
.ות#יהק #ש םיסרטניאהו &ישה תו#ו"ג# םאתה" ו#ש י$%מה ןיינ$ה #ומרנ# םורגת ן$%מה
.היוארה תירק&מה היגו#ו%ותמה תרי&"" ואט"תי תירק&מה המגי%רפה #ש תופסונ תו$פשה
תא ור'"י (התיינ"הו תיר#וקיטרפה היוו&ה ר&א תורתה תויטסי"יטקורטסנוקה תושיגה ן'ש
םיטסי"יטזופה םירקו& ם#ומ #א .קמו$ תונויארו תיפצת #ש תויפרגונתאה תוינתו'יאה תוטישה
רשא םירוגסה םינו#אשהו גציימ םג%מ #ש תויטסיטטסה תוינתומ'ה תוטיש #ש םתונוי#$# ונ$טי
תוינתומ'ה תוטישה י' רמו#ו גייס# ןתינ .תוירא#וקיטרפה תויוו&# התו&פ תו"יש& םיס&יימ
םזינימרט%הו תי$%מה תוי"יטקיי"ואה רורי$ "ק$ .יטסי"יטקורטסנוקה רק&מ" םג תו#"וקמ
תושיגה י#$" םירקו& ן'ש .י$%מה $%יה #ש היצזיטי#ופה ת#אש ה"שו ה#ו$ םינושה וי#וג#ג"
םייתר"& תו&ו' #ש םמש" ר"%# ושק"י םזינימפ+טסופו םזי#אינו#וק+טסופה תמגו% (תויטסופה
תא םתיינ"ה -או םייטרקנוקה םיירק&מה תו%שה תא םתרי&" .ם#וק $משנ םרטש םיר&א
תומ%" ה#א תו&ו' #ש םיסרטניאה תוריש ךות הש$ת ם'סמה &ו%" תויתרואתה תויצקו%רה
י' רמו# ןתינ םו'יס# .ם%גנ' םינפומה #וצינהו יו'י%ה (הי#פאה (&ו'ה יס&י #$ שג%ה תמיש
םירקו& ןי" גו#אי%+תו&ו' ק"אמ הימ%קא" #הנתמ תיווש'$ה תואיצמה #ש טסקטנוק"
%ימ$מו המצ$ תי$%מה תו#י$פה #$ $יפשמ הז ק"אמ(תונושה תומגי%רפ" םי%%צמה
.יתר"&ה רק&מ# םיש%& םירגתאו תו"יטקפסרפ
!4
! תויגטרטסאה אשונ" ן% (רנר# הי#ויו טרופופר רמת ר%פ+יקסמו# הנ%$ #ש םרמאמ .
וישרוש תא קנוי הז רמאמ .תוי&רזמה יפ#' הייסורמ םירגהמ םיטנ%וטס #ש תוינשרפה
אוה ן'ש.%י$ס %ראו%א #ש ושר%מ תי"ש תי#אינו#וק+טסופה המי%גרפהמ םיגו#ומיטסיפאה
.תואיצמה גוציי" ה#ש רתיה קוסי$ו התונתוהמ #$ תרוקי"ה תא "יי&מו ה# ר"$מ #א ך#וה
םיג% תא"יימ תיסורה הריגההש םינ$וט רשא (םימ%וק םירק&מ #$ אופא סס"תמ רמאמה
רק&מ .תי#ארשיה תו"רתה #ש &ו'ה תו%ש" הק"אמ" םה" תשמתשמו םיי#אטניירוא םיינשרפ
ת#$"ו רתוי ת"'רומ' הנומתה תא תוארה# הסנמ םי#ו$ םיטנ%וטס ם$ תוניאר #$ הנ"ומה הז
םיקת$שמ רשא םיסרטניאה גראמ תא תואוותה# 0פ& אוה ן'ו .תיסורה הריגה" םיר&א תו#וק
הנומת ה#ו$ םיטנ%וטסה ם$ תונויארהמ .םי#ו$ה ינפ" תואיצמה #ש י#אטניירוא גוציי הרוא'#
ה"רקהו תושקה הטי#קה תיוו&.י#אטניירואה ינשרפה גוציי# ספתנ רומא' #ו%גה םק#& א"
הז &יש י' הארנ ךא .הז ך#המ ת"צ$מ תוקיתווה תוי#ארשיה &ו'ה תוטי#א# םה#ש תינתאה
םי#ו$ה םיטנ%וטסה .תויווש'$ה תיסורה הריגהה תייצנגי#טניא יפ" רקי$" ויוטי" תא אצומ
ת'ר$מ י&פנ" היזצי#יאצוס ךי#הת םיר"ו$(0רא" וזה היצנגי#טניאה #ש %ית$ה רו% ם%וא"
םית$# םיא" רשא (םייתרוקי"ו םיר&א תונשרפ ימג%# םיפש&נ םה ה" ן'ש .תי#ארשיה ךוני&ה
-או תונויאר" םג יוטי" ונשי ה#א םי'י#הת# י' אופא רמו# ןתינ .י#אטניירואה םג%# הריתס"
תואמגו% .&רזמה תו%$ יאצוי יפ#' "'רומ ס&י םיגיצמ רשא תו#וק .םיר&א תו#וק םהמ םי#ו$
תויוסנתה יפ#' היזצי#אנוסרפ ךר%( תי$וצקמה תיטי#נאה המזירפה ךר% ס&י" םיאצומ ך'#
ייו'יסו י%מ$מ+ונתא רשקה #ש קוריפה ןויסינה תומ%" -או םי&רזמ ם$ תו%%ו" תויתר"&
&יש םושמ ה#א םיאצממ" ןיא םאה ה#אש" ט"&תמ רמאמה .הר"&" םי&רזמ #ש ה&#צהה
םיר"% שי םא ו#יפאש תונ$וט תורקו&ה .תורקו&ה יפ#' םיטנ%וטסה #ש טקרוק+י#קיטי#ופה
םיסרטניאה ת#אש# .םירק&נה #ש ה$%ותה יוניש# #איצנטופ המצ$ וז הקיטקרפ" םייק(וג"
םתיינתה" תורקו&ה תונו$(תיסורה הריגהה #ש תו"רת+תת ךות" י#אטניירוא &יש תא םי"צ$מה
ןי"#ו תיווש'$ה תיסורה היצנגי#טניאה #ש &ו'ה תטי#א ןי" יומסה ה#ו$פה -ותיש" התוא
!5
היצנגי#טניאה .םויא ת&ת תואצמנ הת$%# ה#א ינש ן'ש .תוקיתוה תיזנ'שאה &ו'ה תטי#א
היצנגי#טניאה ו#יאו תי#ארשיה הר"&# תר"ו&מה %ית$ה רו% #ש םויאה ת&ת תיווש'$ה תיסורה
.ה#ש תויטנאנימו%ה %גנ' םיאצויה םי&רזמ תו#וק #ש םויאה ת&ת תיזנ'שאה &ו'ה תטי#א #ש
ינש #ש םיסרטניאה תא תרשמ י#אטניירואה &ישה תרז$" תואיצמה גוציי תורקו&ה #ש ן%י%#
םיר&אה תו#וקה תומ%" המצ$ תואיצמה ם$ %&א הנ'" %ימת ה#ו$ ר"%ה ןיא ך%יאמ ךא (ה#א
.הנממ םי#ו$ה
3 י"ג# י"יסק#פר %ממ #$" ונייה(ומצ$ רק&מה ך#המ #$ המגי%רפה ת$פשה תו%וא רו"י%ה .
היצזשיטפ #ש י'יטס %ממ ת#$" הנייה וז תימצ$ תו$%ומ ך%יאמ ךא.רקו&ה #ש היגו#ומיטסיפאה
יתרטמ תו&פה #'# י# הארנ .שארמ $ו%יו י%ממ %& ןווי'# תירק&מה הקיטקרפהו &יש #ש
ר"' #"גוה הז ןויסינ י' םא .תיפיצפס המגי%רפ #ש תו#ו"ג# ר"$מ גור&# התייה הז רק&מ"
םג ך' "ק$ ן'ש .י"יטקורטסנוק+ינתו'יא רק&מ' הז רק&מ #ש ה$"טהה י%י+#$ ותישאר"
ו%מ$ש םיגו#ו%ותמה םי#'ה .תיטרואתה המר" רתוי התייה ו#ש ת#"גומה תויטמגי%רפ+רטניאה
ת#ו'סא תי"מ תי#ו"מיסה+היצקרטניאה תמיג%רפ #ש םי#' ויה הז רק&מ" רקו&ה תושר#
ר&א תוק&תה# וסינ תופתתשמה תויפצתהו קמו$ה תוניאר .תויפצתהו תונויארה תומ%" וגקיש
הירואיתה םיגשומ רוא# הנ&"נ וז הקיטקרפ .םיטנמרופניאה #ש תינאטנופסה היגו#ומיטסיפאה
+טסופ המזירפ" ה%מ$וה ןור&א ןו"ש&"ו .תור&אה גשומ ןוג' תי#אינו#וק+טסופה
תויתו$משמ# הנור&אה וז #ש התושיגר ן'ש .היי%רו" רייפ #ש ושר%מ תי"מ תיטסי#רוטקורטס
#ש םייו#גהו םייומסה םיי#אנויצקנופה םי%יקפתה ם$ %&י (םיטנמרופניאה #ש תויגו#ומיטיספאה
ת"'רומ הנ"ה# םוקמ ונתנ (%&י ה#א ינש #ש תוירוטסיהה תויתו$משמו תו%סומו תוקיטקרפ
הינ"הה .ו&מצ הנממו ה'ות #אש תיתר"&ה הינ"הה תומ%" םמצ$ ה#א םי'י#הת #ש רתוי
י%ומי# #ש י%סומה טסקטנוקה ךות" רק&מ" הק%"נ םיטנמרופניאה יגשומ #ש תיתר"&ה
!6
ונ%וא" ומצ$ תור&אה גשומ .הז סומסוקורקימ" םמצ$ הינ"הה תו#ו"ג אופא וק%"נ ך'ו ."ר$ה
#$ ת$%ומ היצקיורפ הווהמ ה#א תיתר"&ה תואיצמ" ישממ ןפוא" םייק וניא רשא (גשומ
+יס&י קות$ש #ש תוירוטסיה תוקיטקרפו תויו$משמ ו'ות# %'#מ אוה רשא' תיתר"&ה תואיצמה
אשומ ך%יאמ ו#יאו %&מ רק&מה אשומ היה ה#א(ירק&מ רז$# י#' קר א# שמיש םייתר"& &ו'
י#ו"מיס ןוה #ש קות$שה המזירפ ךר% אוה -א ן&"נ י%ו"ירה %וסיה .המצ$ תירק&מה הינ"הה
ינונגנמ' םישמשמה ךוני&ה ת'ר$מ #ש םינושה תו%סומה י&פנ ךות" תאזו .י#'#'ה ןוהו
תא אופא םינ"מ ך'"ו(םייתר"& םיס&נמ תונוש תויסו#'וא םי#שנמו םימ&ות היצזי#יצוסה
ן"ומה הפיש&# י#' ונ%וא" י#אינו#וק+טסופה &ישה .םהיי& תואיצמו םה#ש היגו#ומיטסיפאה
ה$יפשה (םיי#א'ראירטפה םיי"ר$מה ה#א רקי$"( םייתר"&ה &ו'ה+יס&י תיינ"ה #ש וי#אמ
#ש תיטרקנוקה תור&אה תפיש& תקיטקרפ #$ו רק&מה #ש יגו#אי%ה ךרוצה #$ אופא
.רקו&ה י%י+#$ ןהו ם%י+#$ תנ"ומ רשא(הייסורמ םירגמהו םיזור%ה םיטנ%וטסה
:םי&פסנ
סמ ןויאר טולקש & םזוי,תנייארתמ)ןייארמ, תנייאורמ)ןייארמ .ןייאורמ)ןייארמ :
ןויארל המיכסמ)ןויארה
ןייארמ י%%צ %& ןפוא" ןויארה תא #י&תה# םי$נ א# תצק י'(ימצ$ תא גיצא ינא #' תישאר:
.ךממ תו"ושת שק"מו תו#אש #אוש קר ינא רשא'
ייאורמ תנ ייקוא:
ייארמ ן ק#& תא &קו# ינא(םימו&ת "רה םי%ומי# #ש גו&"ו היגו#ויצוס# גו&" %מו# ינאו ינו'ג ינא:
."ר$" ירו$ישמ
תנייאורמ .ו"#':
ןייארמ . ס."ש"(ת"'רומ תצק %"ו$ ינא:
ייאורמ .ס."ש" %"ו$ י#ש &א:תנ
ןייארמ ינא זא(םי%ומי#ה #ש םינמזה &ו#ה ם$ ר%תסה# י# השק תצקו(ש"ו& רות" %"ו$ ינא:
םוי #'( $ו"ש" םיימוי %מו# ינא(תוני"מוק תוש$# 0#אנ 0 א# םה תונו$מ" יירוגמ םג ן'#ו(תו$ש
.םיט#&ומ
תנייאורמ 1תונו$מ ך# שי #"א:
!7
ןייארמ .ימו&ת "רו היגו#ויצוס %מו# ינא יתרמאש ומ'ו(ןמר%פ" ן':
תנייאורמ .ינומ' קוי%":
ןייארמ .ה%ו"$ה ##ג" י# &י#צה א# תצק #"א( היפוסו#יפ %ומ## יתיצר:
תנייאורמ .הנשמ א#:
:ןייארמ .0רא" ית%#ונ א# םג ינא
תנייאורמ .הז #$ ךתוא #ואש# יתיצר:
:ןייארמ ינפ# 0רא# יתי#$(הניארקוא" ית%#ונ(ן' 6 .םינש
:תנייאורמ .ה"רה
:ןייארמ .הטיסר"ינוא# ית$גה ויש'$ו(0רא" םישו$ש םי#גרה םיר"%ה #'ו א"צ יתיש$
תנייאורמ .%ו"'ה #' הפי
:ןייארמ י%ומי#" יתר&" -וס"ו רק&מ# ר&"אש אשונ #$ ית"ש&ו( ונתנש ה%ו"$ה תא שי ויש'$ו
...המ הארנ י#וא יתרמאו(ןיינ$מ י# הארנ ר"%ה י'("ר$ה
:תנייאורמ .הני'מ" התייה א#(הא
:ןייארמ תא #י&תנ ה'' ייוא" ן'#ו( םי%מו#ו םיא" ה'' םישנאה ךיא ןיינ$מ י# היה א# ן'#ו(א#
ךמצ$ #$ ירפסת תאו ןויארה
:תנייאורמ ןופצהמ הרו&" ינא.... י# םיארוק(%אמ םי$נ #' ם%וק ,(הקיתש) ת%מו# ינא םג
רסו&מ א# וא( הריר" רסו&מ טושפ( הז" יתר&"ש %יגה# טושפ #ו'י התא(ימו&ת "רו היגו#ויצוס
ית'#הו ירטמו'יספ" תצק ית$קתנ ךא.%ו$יס וא( תי#איצוס ה%ו"$ %ומ## תנוו'תמ ינא י'.הריר"
."ורק אוהשמ #$
:ןייארמ .ונ#ו' ומ'
:תנייאורמ ם$ םיפפו&ש םיסרוקה תא ית&ק# םשמו( ימו&ת+"ר/ ינשה גו&ה תא ית&ק# םגו
תי#יאצוסה ה%ו"$ה
:ןייארמ 1ה#א' םיסרוק שי הא
:תנייאורמ ן' !88 ירטמו'יספ יתיש$ ם$פ %ו$ #ירפא"ו(אוהשמ ..
:ןייארמ 1תמא"
:תנייאורמ ןויצה תא ית#"יק $ו"ש ינפ#
:ןייארמ ...מממה
:תנייאורמ היגו#ויצוסה טושפ #"א(תי#איצוס ה%ו"$# וא %ו$יס# וא( תר"ו$ ינא הא"ה הנש" זא
...הנהו.ןפוא #'" םיר%תסמ #"א(תויז$ו# םי#ימ הא#מ.השק תצק אוהש תורמ#(ןיינ$מ
:ןייארמ 1היינש(הנושאר הנש ת%מו# תא
:תנייאורמ הנש ית"שי(ןו'ית יתמייס.םירש$ ת" ט$מ %ו$ ינא.הני'מ יתיש$ א#(הנושאר הנש ן'
.הטיסר"ינוא# יתא" הז יר&או( ה'' &ונ# ו#יא'.תי""
:ןייארמ 1 תא הפיאמ
:תנייאורמ הקראי רפ'מ
ןייארמ : .ו'$ %י# הז( רי'מ ינא..הקראי
:תנייאורמ םימייסמ ונ&נא זא."ר$ י%ומי# ת%מו# ינאש ##ג"ו.תוק% םירש$ ה$ש $"ר הז(ו'$(ן'
וק ונ# ןיא(הז קר א#ו.תצק קו&ר הזו(ה$ש &קו# הז רפ'ה %$ הפמ.יצ&ו $שת($"רו $שת"
תיז'רמ# ו'$מ(ו'$# אקרימ.םיסו"וטוא השו#ש ךר%" -י#&ה# ה'ירצ ינא ן'#ו. רישי
י# &קו# הז סו"וטוא" ו#יאו( ה$שמ תו&פ הז וטוא".הפי&# 0רפמה תיז'רממ(0רפמה
הרג ינאו תונו$מ י# שי ן'#ו.ה"רה ו# ה'&מ ינא(הנ&ת #'" רצו$(-סאמ.יצ&ו םיית$ש(םיית$ש
.הי#ט"
:ןייארמ הי#ט
:תנייאורמ ר&ואמ תאצ#ו("ר$" $וסנ# ה#ו'י א# ינא(תיזור% ינאש םגו.הפי %אמ ן'
.הז' אוהשמ(תינרמש ה&פשמ.תי"המ
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" הקראימ םישנא הרי'מ תא י%יגת
תנייאורמ .שמ&ו םישו#ש(םישו#ש ךר$" שי(תאזה הנשה:
:ןייארמ 1ונתיא היגו#ויצוס םג םי%מו#
:תנייאורמ .היגו#ויצוס רקו"" תו%מו#ש תור"& יתש י# שי #"א.א#
!8
:ןייארמ הר"& המ' רי'מ אקוו% ינא.ה&פשמה #$ רתוי תצק י# ירפסת י#וא.ך# א" םא
.ס."ש"(ה%ו"$המ הקראימ
:תנייאורמ ןטק אוה ןור&אה.םיה #י&" ןיצק %&א %ו$ו א"צ" ןיצק ר&א %&או ס."ש" &א י# שי
ן'ו.ןנו&מ אוהו '& התי'" אוה ןטקהו.'י התי'" &א %ו$ י# שי.םיי$ו"ש ינפ# סייגתה.הנש" ינממ
.הנטק תו&א %ו$ו ינאו םי&א $"רא.תי"" תושפנ הנומש ונ&נא.'א התי'" הנטק תו&א י# שי
.#$פמ" %"ו$(ן#"ק ם$ רי'ש א"אה(תי" תרק$ אמיא
:ןייארמ יתיש$( י%והי רות" ינא.הטיסר"ינוא# ת$גהש %$(תר"$ ךר% הזיא יתוא ןיינ$מש תמאה
#ו#סמ ןימ שי.הטיסר"ינוא# םי'#וה ך' ר&או תוריש תנש(א"צ םישו$ ##' ךר%"(הטיסר"ינוא
1םיר&א םיר"% תוש$# תוירשפא תו&פ וא(תוירשפא רתוי ויה ך#ש י# הארנ.הז'
:תנייאורמ א# םג ןהו(ה"ו& א# תורו&"ה #"א.א"צ# םי'#וה(ר"%ה ותוא( םירו&"ה םג ונ#צא
םא.היה א# ינמז" #"א.הנש ינפ#(ימוא# תוריש #ו#סמ רפ'" ונ#צא #י&תה #"א.תושו$
.אמיא# רוז$# י%'(תי"" הנש ית"שי(ןו'ית יתמייס.ימוא# תוריש# ת'#וה יתייה(היה
:ןייארמ 1ןו'ית תמייס הנש ינפ# קר הא
:תנייאורמ $צוממ י# היה.םי%ומי# ית#&תה( ך' ר&או תי"" הנש ית"שי(יתמייס םייתנש ינפ#
.הני'מ תוש$# ה'ירצ יתייה א# ן'#ו ר%ס" תורג" (הקיתש) ך' #' היה א# ירטמו'יספ יתיש$.
.תי#איצוס ה%ו"$ אוה י#ש ןווי'ה #"א.היגו#ויצוס# ית'#ה זא(הו"ג
:ןייארמ 1הקראי" ת%מ# הפיא
:תנייאורמ יזור% רפ' הז.םיזור% םש ם#ו'ו.ןו'יתו י%וסי רפס תי" םש שי ן'
:ןייארמ ..הנוש תצק י# הארנ.הטיסר"ינוא# רפ'המ ך#ש ר"$מה #$ י#וא ויש'$ י# ירפס זא
:תנייאורמ אורק# תיר"$ %ומ##.תיר"$ קר ךירצ ןא'.%אמ הנוש הפשה #' ם%וק ן'
..ש ך# רור" רפ'" ונ#צא(תיר"$
:ןייארמ 1תיר"$ ר"%# ו"יי& רפ'" ם'#צא $גר
:תנייאורמ .ה"ו& א#
:ןייארמ .םי%ומי#"
:תנייאורמ .תי"ר$ איה םאה תפש םי%ומי#"
:ןייארמ 1תי"ר$" םג איה תורג"הו(תי"ר$" םי%מו# םתא זא
:תנייאורמ #הנמ ונ# היה םינש שמ& ינפ# םגש תורמ#( .הקיטמתממ 0ו& תי"ר$ #'ה
ת$מש םא ת$%וי א# ינא.האוש #וצינ אוה.היסנפ# אציו םינש #ו#ש ךר$" #הנמ היה אוה.י%והי
.רינש יפר ו# םיארוק וי#$
:ןייארמ .י#וא
:תנייאורמ .. השק םג #"א(הפש# תצק םי"ורק םיזור% ונ&נא י'
:ןייארמ .רור"(ן'
:תנייאורמ .היגו#ויצוס" %&וימ"
:ןייארמ .םיגשומ ה"רה
:תנייאורמ .השק הזו.תי#גנא" ה"וט ך' #' א# ינא םגו.םייז$ו# ן'
:ןייארמ 1"וט תט#וש תא תי"ר$" #"א.ןי"מ ינא(ן' (ךויח)
:תנייאורמ .םא תפש רור" ן'
:ןייארמ .תי"ר$ %ומ## #י&תה# הצור םג ינא
:תנייאורמ .ןיינ$תה# י%'(הפי %אמ םג #"א(השק %אמ םג איה
:ןייארמ תא ךיא י# ירפסת זא.הטיסר"ינואה #$ רפס# ת#&תהש' ךתוא ית$טק ."וש& %אמ ן'
1השיגרמ
:תנייאורמ השק י# היה ית$% יפ#.%אמ השק(השק הזש וי#אמ ן"ומ הנושאר הנש(הש%& הריוא
הי$"ה #"א.רור" #'ה ויש'$.'" ו 'א רטסמיס ןי" #%"ה שי ית$% יפ# .היגו#ויצוס" %&וימ"(%אמ
ן"ומ הזש( ונתוא םי%מ#מ.וי#אמ ן"ומ #'הש ונתוא םי%מ#מ זא(תואצרה# םיסנ'נ ונ&נאש' איה
ונ# שי י'(םיר%תסמ ר%ס" הז #"א( ת$%וי א#.םי#גרתמהו םיצרמה םה $יקשה# םי'ירצ א#.ם'#
תו$ש םישו#ש ת&ק# תו'ז םה# שי.תיר"$ א# איה םה#ש םאה תפשש ה#א#.רז$ ירו$יש
.רטסמיס"
:ןייארמ 1םי#גרתמה ם$ ימ ם$
:תנייאורמ .'ג הנש םומינימ םיטנ%וטסה ם$
!,
:ןייארמ 1םינייטצמ &ט"
:תנייאורמ .תי#גנא" םגו תו%וסי" םגו היגו#ויצוס" םג ת#"קמ ינא(ן'
:ןייארמ 1הצורמ תאו
:תנייאורמ .&ט"
:ןייארמ 1השק %אמ &ט" היה הז י#"
:תנייאורמ תי" וא(ה##'מ א# הז הטיסר"ינוא הז #' ם%וק.רמו&הו.%"# %ומ## השק(ן'
.השק הזש רור"(רפס
:ןייארמ ם#ו'ש םי"שו& םהש.שאר םי#קמ םיצרמהש הז# תנוו'תה המ#.וי#אמ ן"ומ תרמא $גר
.קיפסמ םי$קשמ א#ו המר התוא" תיר"$ םי$%וי
:תנייאורמ #"א.תנוו'תמ ינא םי%מו#ה %צמ.$ר שיו ינוני" שיו "וט שי םוקמ #'" י'( א#
שי םיטושפ םהש ו#יפא םיגשומ ה"רה שיו.תי"ר$ א#א(תיר"$ א# םה#ש םאה תפשש םישנאה
ותוא םי%מ#מ םה זאו..םויה $מש אוה י#וא(גשומ שיו.הנושאר ם$פ שי %ימת.םירי'מ א#ש םישנא
.ר"%ה
:ןייארמ ...א# םהש תרמוא תא םי#גרתמה םגו
:תנייאורמ א#.םירמאמה תא אורק#ו רוז&#ו רוז&# ם'י#$ש םירמוא %ימת.םי$קשמ א# (א#
.ונמצ$" םי'ירצ ונ&נאש.ה&ותפ הטיסר"ינוא# "ורק תצק הזש %יגה# #ו'י םימ$פ# התא ת$%וי
:ןייארמ םי%מ#מ ויהו("וט רתוי היה תי"ר$ םיר"%מש םי#גרתמ ויה %יגנ םאו.י%מ רתוי שר%נ
1"וט א# וא "וט היה הז תי"ר$ה יר"ו% #' תא תונטק תוצו"ק"
:תנייאורמ יא הפ #"א.תי"ר$ םה#ש םאה תפשש ה#א#ו(י# רזו$ היה הזש רור" ת$%וי א#
.תיר"$ הז הני%מ.תיר"$ איה תפתושמה הפשה י'.רשפא
:ןייארמ 1תויה# #ו'י א# הזש(ירשפא ית#" הזש ת"שו& תא המ#
:תנייאורמ .המ# תויה# #ו'י
:ןייארמ 1יואר("וט הזש ת"שו&
:תנייאורמ .םה# רוז$י הזש &ט"( תי"ר$" ו%מ#יש המ
:ןייארמ 1ה'' %ומ## הצור תייה
:תנייאורמ א# הז #"א.תו##'מ(ן' #"א.תו##'מ" הז' ר"% שי.יתייה ה&מש" 1הז' ר"% היה םא
.הטיסר"ינוא"
:ןייארמ וא תיצר תאש אוהשמ 1הטיסר"ינוא# אקוו% $יגה# "וש& ך# היה המ# זא $גר
.ה&פשמה
:תנייאורמ %מ#ש אוהש ימ םיפי%$מ זא םוקמ" %ו"$# הצור התא םא( הז םויה א#
.ה''(הההא .ר&א %מ$מ(תר&א ה%ו$ת.הטיסר"ינוא"
:ןייארמ .ורמא ך#ש םירוהה המ #"א
:תנייאורמ הטיסר"ינוא# ך#אש םיפי%$מ( י#ש םירוהה &ט"
:ןייארמ 1תר&" תא הזש וא %ומ## ךתוא ופ&% םה
:תנייאורמ .%אמ וצר י#ש םירוהה.ספספ# #"& זא(רפס תי"" %אמ ה"וט יתייה
:ןייארמ 1ך#ש םי&אהו
:תנייאורמ ינשהו.א"צ" ךישממ אוה זא( א"צ" &י#צהו ר%ס" היה אוה(ןיצק #ו%ג י#ש &א
ה"ו& תוריש א"צ תוש$# הצור.א"צ# ת'## הצור א# אוה 'י התי'"ו.%ומ## ך#י זא א# םא( י#וא
)..ןמז ה# שי ןיי%$ תנוטנטקהו.ונ#צא ןנו&מ אוה.האופר %ומ## הצור ןטקהו.%ומ##ו .(הקיתש #"א
%ומ## הצורש ימ היה א# ןמזה ותואו.ןו'יתה תא ומייס א# י#ש א"או אמא
:ןייארמ 1תית% רוסא םג הז( ןו'נ םתוא תסייגמ א# הני%מה תויזור%ה תונ"הו $גר*הקיתש).ן'
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1ית% $קרמ א" תאו
:תנייאורמ .תית% ך' #' א#( תינרמש
:ןייארמ 1השו$ א# תאש םיר"% שי(םוי םויה יי&" הטיסר"ינוא" ךיי#$ $יפשמ הזו
:תנייאורמ 1$%וי התא(תי%וס ת%ה ונ#צא.תית% א#(תינרמש ה&פשמה ו#יא'. א# ##'"(א#
:ןייארמ *ךוי&).י%וס הז י' $%וי א# תרמוא תאז($%וי ן'
:תנייאורמ הנ'#ת א# םה#ש תונ"הש תופי%$מש תור&א תו&פשמ שי.$יפשמ א# #"א(ינרמש
הפי%$מ אקוו%( יתאז' א#.א# י#ש ה&פשמ.תי"המ קו&ר הנוש הריוא םירו&" שי י'.%ומ##
30
תויה#ש י# רמא י#ש א"א(ונ#צא.תיאמצ$ תויה#(הש%& הריווא# ת'##ו הטיסר"ינוא" םג.%ומ##
."וש& י'ה הז יאמצ$
:ןייארמ תאש' השיגרמ תאש ךיא ןי"# הטיסר"ינוא" השיגרמ תאש ךיא ןי" #%"ה ןיא תאז
הפו ה'' גהנתה# ה'ירצ תא הפש תרמוא תאש שאר" יוניש אוהש הזיא ןיאו 1התי"ה תרזו&
.הנוש
:תנייאורמ .א#(##'" א#
:ןייארמ 1#%"ה םוש ןיא
:תנייאורמ א#
:ןייארמ 1ך#ש םיר"&ה םג ה''ו
:תנייאורמ %ומ## וא" א# םהש תור"& י# שי #"א.ר"%ה ותוא הז ן' הרי'מ ינאש ימ.תור"&ה
.הארוה# ןהו תונ" קר םש שי.הפי&" ןא' הז( ןו%רוג ת##'מ# ו'#ה םה( הפ
:ןייארמ 1ךוני&# ה##'מ( .םינרוא. ומ' הז
:תנייאורמ #"א(תויזור% תונ"# קר י# הארנ התש$נ איהו.י%וסי# קר #"א( ךוני&# קר ן'
.הפ הז.תו%$ה #'מ שיו(תויפויתא שיו תוי%והי שיו.תיר"$" ר"%ה ותוא םי%מ#מ
:ןייארמ .םינרוא תא רי'מ ינא(ית$מש א#.ןיינ$מ
:תנייאורמ .ר%ה(#מר'ה ז'רמ יר&א הז
:ןייארמ 1 ןטק אוהשמ &ט" הז
:תנייאורמ רתוי םינרמש ה#ש םירוהה י'(םש ת%מו# י#ש תור"&המ איהש ימ .רפס תי" ומ' ן'
...ו .%&או #'.תורו&" שי י'.םש# התוא &ו#ש# ופי%$ה.י%מ
:ןייארמ תר%תסמ תא ךיא 1ת%מו#( ת%"ו$ תא.ך#ש הרגשה ךיא.תא ךיא(י# ירפסת י#וא .ייקוא
1יתיי$" תצק אשונ הז(םו#שתה ם$
:תנייאורמ י# ם#שמש ימ י#ש א"א.יפס' %צמ השק תצק הז.ת%"ו$ א#( ת%מו# קר ינא א#
.%ומי# 'רשו הרי% ר'ש
:ןייארמ 1תוג#מ תשקי"
:תנייאורמ .&.רפ טקיורפהמ 0ו& %יגה# #ו'י התא (#'ה# היי&% ית#"יקו
:ןייארמ 1&.רפ השו$ תא זא
:תנייאורמ .תי"# $ו"ש #' תרזו& ינא הז ##ג".ת"ש ישיש" ן'.י#ש רפ'"( ן'
:ןייארמ .הפי( ההא
:תנייאורמ .ןושאר םוי תרזו&ו &רפה תא השו$ ת"ש(ישיש
:ןייארמ 1$ו"שה #' ת%מו# תא זא.ישימ& %$ ןושארמ הפ תאצמנ תאו
:תנייאורמ שי י' ןושאר םוי" או"# הפי%$מ #"א(ישימ& %$ ינשמ ת%מו# ינא א#
.םי#יגרת(תו%ו"$
:ןייארמ 1"ר$ י%ומי#" קר תא
:תנייאורמ י# שי.ך# יתרמאש ומ'(ימו&ת+"ר" םיסרוק י# שיו.רתוי "ר$ י%ומי#" #"א( א#
.ינפוג ךוני& םגו תי#גנא רקו""
:ןייארמ 1י$י"ר(ישי#ש אצוי הז 1"ר$" המושר תא היגו#ויצוסו
:תנייאורמ .$"רו $שת" םויו $שת" םוי םייתסמו שמ&" #י&תמ
:ןייארמ 1ימו&ת+"ר" ת&קו# תא םיסרוק הזיאו
:תנייאורמ .תי#איצוסה ה%ו"$ה ם$ םירושקה
:ןייארמ 1%ומ## הצור תאש המ תמא" הז(תי#איצוסה ה%ו"$ו
:תנייאורמ רפ'" ונ#צא י'..תט"#תמ %אמ תט"#תמ ןיי%$ #"א .%ו$יס# ת'#וה ינא א# םא
תא םי#"קמ הצ$ומהמ הז( תי#איצוס ה%ו"$ו.םימ#שמ א#( יש%ו&ה ר'שה #"א.םישור% םהינש
השק הז .םיש%ו& שש ינפ# היה תרו'שמה תא ומ#ישש הנור&א ם$פ.תוי$" שי ונ#צאו -ס'ה
" ה#י&תמ.אוהשמ א# תרו'שמה םג(ו#"יק א# 3.800 .2
:ןייארמ 1ןושאר ראות ם$ 1םיי#איצוס םי%"ו$ ו#יפא
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1םי%"ו$ש םיר"& ך# שי(הרי'מ תא
:תנייאורמ .םה# ם#שמש ימ אוה תואיר"ה %רשמ(רתוי הז %ו$יס ויש'$.ן'
:ןייארמ 1םי#ו& תי"" תוי&א( םי&א הז המ
3
:תנייאורמ " #י&תמ הז .ן' 5000 .%ו$יס" םישק םי%ומי#הו.םה#ש תרו'שמה 2
:ןייארמ 1םינש $"רא הז.
:תנייאורמ .םינש $"רא.ן'
:ןייארמ 1הרז$ה #ש ו##ה תו$וצקמה אקוו% המ#ו
:תנייאורמ ."ישקה#($ומש#(םישנא# רוז$# ת"הוא( ינא ה''
:ןייארמ 1הז" םתר&" ךיא
:תנייאורמ .הז #$ ית"ש& םייתנש ינפ# %ו$יסו.'ט התי'" יתייהש' (יתר&" תי#איצוס ה%ו"$
:ןייארמ 1הז הזש ת"ש& םואתפ המו
:תנייאורמ י# שי.%ו$יס #$ ת"שו& םייתנש ינפמ #"א(תי#איצוס ה%ו"$ היה הז ה#&תה"
םיגו&ה ינש י'. הנש %ו$ ת"שוי יתייה זא.היגו#ויצוס ת%מו# יתייה א# ו#יפא םגו.שאר" #ו"#"
זא.ת"ש# םתס %ו$ הז י'.הנש %ו$ "שיש ו"ריס י#ש םירוהו.ה#"גה #יג" ךתוא םי"יי&מ ו##ה
.םי%ומי#ה תריווא# סנ'יה#(#י&תה# יתרמא
:ןייארמ 1#%&מ תריר" ןימ היה הז.%ומ## תיצר א# ##'" היגו#ויצוסש ןי"מ ינא זא
:תנייאורמ ה'ישממ יתייה זא.ירטמו'יספה ר%תסמ היה א# םא #"א.יתיצר א# היגו#ויצוס ן'
תצפוק י#ש תרו'שמה זאו.תי#איצוס ה%ו"$" השו$ יתייה ינש ראותו היגו#ויצוס" ןושאר ראות#
.#א# ה%ות.ירטמו'יספה י# ר%תסה םייתני" #"א.התייה
:ןייארמ א# הזש 1זו"ז" הזש ת"שו& תא 1היגו#ויצוס %ומ## הצור תייה א#ש ת"שו& תא המ#
1ןיינ$מ
:תנייאורמ ןופצה #'" #"א.הארוהמ 0ו&.ה%ו"$ הז" ןיא #"א.ית"הא %אמ.הפי %אמ אקוו% א#
.ןיא יזור%ה רזגמה #'"ו.רפס ית" השו#ש" קר םי%מ#מ
:ןייארמ .-ס' הז" &יוורה# ך' ר&א #י"ש" $וצקמ %ומ## ת'##.ךירצ םצ$"ש תרמוא תא זא
:תנייאורמ .%ית$ה #$ "וש&# םי"יי& #"א.םי"הואש המ %ומ## י%'
:ןייארמ 1ה'' םי"שו& ם#ו'ש ת"שו& תאו
:תנייאורמ #'ו.הז תא "הוא אוהו היגו#ויצוס %מו# אוהש ימ הרי'מ ינא.ו#ש ה$%הו %&א #' א#
תויה# ךירצ.םירש$ ת" ר"' ינא.-ס' תשק"מ.םירוהמ ןמזה #' השק י'.ה'' א# ינא #"א.%ו"'ה
.יאמצ$
:ןייארמ 1םירוהמ קתנתה# המ
:תנייאורמ .תיפס' הני&"מ ן'
:ןייארמ 1רקו" י%ומי# ת%מו# א# %יגנ תא המ#ו
:תנייאורמ .ירטמו'יספה ##ג" הז י'
:ןייארמ תור"ו% תונ" ה"רה "ר$ י%ומי#" שי.תניינ$מ ה$פות# "# יתמש.ת$%וי תא
.ןמזה #' המי%קמ תו"שויש(תי"ר$
:תנייאורמ יתר"$('" רטסמיס" #"א.-וס" ןמזה #' ת"שוי יתייה היגו#ויצוס# או"מ" ינא
.ןת$%# #זמ יוניש.םוקמ ופי#&ה י#ש תור"&ה י' המי%ק
:ןייארמ 1תויזור% ך#ש תור"&ה #'
:תנייאורמ א# ינא.*הקיתש).י#א ה"ורק %אמ תימ#סומ איהש ימ י# שי(הטיסר"ינוא" הפ
א#.ךתיא ת"שוי יתייה א#( הז #$ ת#'תסמ יתייה םא.ם%א ינ" ם#ו'.##'" תו%$ה #$ ת#'תסמ
.תונ$זגה תא ת"הוא
:ןייארמ 1םיסור+םיזור%+םי"ר$+םי%והי יס&י" ךת$%# איה #יא הטיסר"ינואהו
:תנייאורמ םה זא(םי"ר$ה תא #אשת םא #"א.ך# ו%יגי א# &ט" םה זא םי%והיה תא #אשת םא
.םי%והיה יפ#' "וט רתוי "צמה .הי#פא שיש ך# ו%יגי &ט"
:ןייארמ 1םי"ר$+םי%והיה #ומ הזה רופיס" ךמצ$ תא האור תא ךיאו
:תנייאורמ הרי%גמ תא ךיא תיזור% הרו&" #אשת םא.םיזור%ה ונ#צא ת'"וסמ י'ה ה#אשה הז
םי"ורק ונ&נא זאו.א"צ" םיתרשמ ונ&נאש ו%יגי םה זא( היי"ר$ ינאש %יגא ינא םא זא1ךמצ$
רי%גה# השק.$צמא" ו#יא' ונ&נא.תי"ר$" םיר"%מ ונ&נא ינש %צמ #"א.םי%והי# רתוי
.ת$%וי א# אוה הזו(יזור% םוא#ה(תי"ר$ י#ש םאה תפשש'(ימצ$ ההזמ ינא #"א.ונתוא
:ןייארמ המר" 1#ארשי"(הטיסר"ינוא" ך#ש תוהזה תא קיפסמ םיט"מ א#ש %יגנ ך# השק א#
1#ארשי" םיזור%ה #ש "צמ #$ ת"שו& תא המ תי#"ו#גה
:תנייאורמ .השק תצק ה#אש
3!
:ןייארמ .ת"יי& א# תא
:תנייאורמ םי%והי# םי"ורקו א# ונ&נאש "שו& אוהשמ(םי"ר$ ונ&נאש "שו& אוהשמ.ת$%וי א#
.ו#ש ה$%הו %&א #'.א"צ" םיתרשמ ונ&נא י'
:ןייארמ ןוויש םה# שיש וא 1םי#פומ םה 1םיזור%ה #ש "צמה ת"שו& תא ךיא.תי#'#' הני&"מו
1םי%והי# ומ' תויונמ%זה
:תנייאורמ .א"צ" םיתרשמ ונ&נא י'(ןוויש ט$מ' שי
:ןייארמ תאז.תי"" י#'#' ןו&ט" ם'# שי רי'מ ינאש המימ 1תנוו'תמ תא תויו'זה תני&"מ
םי&טש םג ם'# שיו. תית&פשמ הרז$# םוקמ תנתונ רשא םיי& תרוצ ןיי%$ ם'# שי.תרמוא
ה#ו'י ה&פשמה זא ה%ו"$" תוי$" שי םאו.י#'#' ןו&ט" תת# םי#ו'יש םיתיז(תוא#ק&ו םי"&ר
רוז$#
:תנייאורמ :תוא#ק&" %ו"$# םי'#והו א"צ" םיתרשמ י#ש םי&א.תומ%א שי ונ#
.ה'' םי%"ו$ו תומ%א ו# שי רפ'ה #'.םיתיז(&יט"א
:ןייארמ 1-יטק" א"א# רוז$# ת'#וה תא ו#יא'1.הז תא תוש$# ה"ו& הז
:תנייאורמ םי'&מ םיתיז.#ו"י םה# ןיא ןיי%$ י#ש ה&פשמה .ן' תאזה הנו$" -יטק.ן'
.ןמז ןומה םה# &קו# הזו .םה# רוז$# ה#ו'י א# ינאו םי%ומי#" ינא ויש'$ #"א.ר"מ"ונ#
:ןייארמ 1-וטק# א" רפ'ה #'ש א# הז 1ית&פשמ קס$ הז
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ .תוא#ק& רקי$"
:תנייאורמ .םיקס$(םינוינק ה"רה ונ# שי.תוא#ק& א# הז( רפ'" ונ#צא #"א
:ןייארמ .וי#$ ךת$% תא $ומש#ו."ר$ה י%ומי# אשונ# תצק רוז&# הצור ינא
:תנייאורמ י'.םי%"ו$ םישנא" םי"ש&תמ םה י' .םוי י%ומי#מ #ק רתוי הז "ר$ י%ומי#ש ית$מש
םירמוא ה'' #"א.#ק הזש יתאצמ א# תישיא ינא ךא(םי"ש&תמ םה ן'#ו.רקו"" םי%"ו$ םישנא
.#ק רתוי הזש
:ןייארמ %$וימ הז ה#&תה" ית"ש& 1"ר$ י%ומי#" םירי$צ םישנא שיש רזומ ך# הארנ א#
.ראות תשו$# םיא"ש(םי%"ו$( םירגו"מ#
:תנייאורמ הז "ר$ י%ומי#" ךת&ה.ירטמו'יספה הז ינממ &קית(םירי$צה 480 רקו""ו 560 .
.ת%"ו$ א# #שמ# ינא
:ןייארמ 1םישנאה #ש ה%ו"$ה יפוא# רושק םג הז
:תנייאורמ .רקו"" %"ו$ אוהש."ר$" ונתא %מו#ש %&א רו&" הרי'מ ינא
:ןייארמ ןויצ איצוה#ו ןנו'תה#( םי#ו'י ןמז םה# שיש םירי$צ םישנא.רזומ תאז #'" הז #"א
1תויה# #ו'י הז המ# הז #$ ית"ש&ו.האופר א# הזו רקו"" םג היגו#ויצוס שיו .ירטמו'יספ" רי"ס
רזומ י# היהו.תונ" %&וימ"ו "ר$ י%ומי#" תי"ר$ יר"ו% ה"רה שיש האור ינאש' %&וימ"
.הרו&א םי'#וה םא.אוהש המ" יו#ת הז וא 1הז #$ ת"שו& תא המ.אשונה
:תנייאורמ .ירטמו'יספה ינפ# הז ית$% יפ#
:ןייארמ 1םי"וט א# הז י' 1םי&י#צמ א# םישנא המ#
:תנייאורמ ה#אש #'( םצמוצמ ןמז הזו.םינ&"מ" ןמזה י# קיפסמ א#(ןמז רסו&מ תישיא ינא
1רי'מ התא.הק%
:ןייארמ 1תו#קה איצוה# רשפא זא תוי$" שי םא #"א .םימ$פ המ' יתיש$ ן'
:תנייאורמ 1 ה%ימ# ייוקי#
:ןייארמ .ן'
:תנייאורמ .הז #$ ית#אש א# #"א י# ורמא
:ןייארמ 1-ס' ה"רה ה#ו$ םג &ט" הז
:תנייאורמ .!00 .ןנו'תה# ןמז ןיאש ה#א' שיו.ךר$"
:ןייארמ .םישנא ם$ הז #$ ר"%# ך# האצי 1המ#
:תנייאורמ ה תא רו"$# ה&י#צמ א#ו ה"רה תננו'תמש הר"& י# שי 550 הז #"א .
.&י#צה# #ו'י התא זא."וט ןנו'תמ תא םאו.הקיטמתמ" %יגנ( תוקינ'ט שי.תו#גרתה
:ןייארמ יתמ"."י"א+#תמ םיא"ש םישנאש %יגנ.הנושש ךוני&ה ת'ר$מ" אוהש המ רושק א# הז
רפס ית" #ומ #א 1רושק א# הז.םי%ומי# םה# ןממ# -ס' םה#ש םירוה# שיו(םיטסיטי#א רפס
.תור%ש" וא(י"ר$ה רזגמ"
33
:תנייאורמ .&י#צי(ןנו'תיו הצורש ימ א#
:ןייארמ 1ה#$מ#מ אפוק ת'ר$מהש םיר"%# רושק א# הז זא
:תנייאורמ תא רותפ# #ו'י א# התא זא( הקיטמתמ# סיס"ה תא $%וי א# התא םא #"א.א#
.םי#יגרת
:ןייארמ 1י%וסיהמ #י&תמ הז זא
:תנייאורמ .#ו'י התא(ספאמ %ומ## #י&תה# הצור התא םא #"א
:ןייארמ 1-ס'(ןמז #ש ה#אש הז
:תנייאורמ 1סרוק תוש$#(%ומ## ת"ש# ךירצ א#
:ןייארמ 1סרוק תוש$# -ס' םה# ןיאש םישנא שי םאו
:תנייאורמ .%"# השק י' .הי$" תאז זא
:ןייארמ 1תי"ר$" תיש$
:תנייאורמ םש םג שי י' .י#ו#ימהמ .תצק ית%&פ ת$%וי א# #"א(תיר"$" תוש$# ית"ש&(ן'
.ית$מש א# םיי&"ש םיגשומ
:ןייארמ 1#ק רתוי תי"ר$"
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ םי%ומי#ה #ו#סמה #'ו #ש הזה "#ש# $יגה# "וט ךתוא ןי'ה( ךת$%# רפסה תי""
1ירטמו'יספה
:תנייאורמ ת'## ןא# םירי"סמ ו"ש סרוק ו# שי('"י התי'# $יגמש ימ .ה"וט תו'יא י# ונתנ
.%ומ##
:ןייארמ .רפסה תי" םות&# 0ו&מ ך# הרז$ש(תי#אמרופ א# תו#י$פ רפ'" התייה
:תנייאורמ םי%ימ#ת# םירזו$ו רפסה תי"מ םיא" םי%ימ#תש(תו"%נתה #ש תו#י$פ שי
.רוז$# םיא" ונ&נא י' םיטנ%וטס ונ# םיארוקו.םינטק
:ןייארמ 1רפסה תי"מ הז
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1הז תא תוש$# םת"יו&
:תנייאורמ .הנש" תו$ש םישיש(תו"יו&מ הז(ן'
:ןייארמ 1תו"%נתה וא תו"יו&מ הז זא *ק&וצ)
:תנייאורמ .ס.נתמ" וא(רפס תי"" וא(םה# םימ#שמ א# #"א( רפס תי"מ םיא"
:ןייארמ 1תותי' ו#יא"
:תנייאורמ .'אי
:ןייארמ ויה(ס.נתמ היה( הנ&+ס%רפ" ונ#ש $%וי ינא .הרש$ה תויו#י$פ הזיא היה הז ינפ#ו
.הז" ונ# ורז$ תצק ה#&תה" ה#ו$ רות" ינא םגו ם#ש# ו#'יש םישנאו. היי&ש(תונמוא(םיגו&
:תנייאורמ .הקיטמתמ גו&# ית'#ה ם$פש תר'וז ינא
:ןייארמ 1רפ'" ס.נתמ ם'# שי
:תנייאורמ ת%מו# הנטקה יתו&א.תי#גנא(הקיטמתמ( תונמוא שי.ית#יהק ז'רמ ונ# שי ן'
תי#גנא
:ןייארמ 1#וז א# &ט"ו 1םו#שת" הז #'ו
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 10ו&"מ וא םיימוקמ םישנא הז
:תנייאורמ .0ו&"מ םישנא
:ןייארמ (0יק" תונטייק ם'# היה
:תנייאורמ ה'יר" היה.םוי תוימינפ (תונטייק היה
:ןייארמ 1רפ'" ה'יר" ם'# שי
.
:תנייאורמ ןינ&ס# םי'#וה ונייה א#
:ןייארמ 1ר$ונ תו$ונת" יתייה 1רפ'" ויה ר$ונ תו$ונתו
:תנייאורמ הז" יתייה א# #"א.ונ#צא היה %מו#הו %"ו$ה ר$ונ
:ןייארמ םי$יגמ ו" "צמ# הרושק איה( תי#אמרופ א#ה תו#י$פה #'ש ת"שו& תא
1ירטמו'יספ# רושק 1הטיסר"ינוא#
34
:תנייאורמ ה"רה" #קתנ( הטיסר"ינוא# רפ'המ א" התא.תיתר"& הני&"מ "וש& #"א( א#
.םהי#א ר"&תה# ך# רזו$ הז זא( םישנא
:ןייארמ 1ה" תויה# -י' 1הטיסר"ינוא" השיגרמ תא ךיאו
:תנייאורמ .%אמ
:ןייארמ 1המ#
:תנייאורמ התאש םישנא ך# שי #"א.ה"ר ה$קשה ךירצש ןו'נ.םי%ומי#(תר&א הריוא
.ה&פשמ# םי$וג$ג שי #"א .#ש"מ הקנמ(%"# רג(יאמצ$ רתוי שיגרמ םג התאו."הוא
:ןייארמ 1רפ'המ תאצוי תאש( הנושארה ם$פה תאז
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1םירשקתמ ך# םיגאו% םירוהה
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1הזה יונישה ם$ "וט השיגרמ תא #"א
:תנייאורמ .םי%ומי#.םיי&" "#ש %ו"$# ומ' הז
:ןייארמ תאש וא.םי"וט םינויצ #"ק# "וש& הז 1הטיסר"ינוא" םי%ומי#ה תא האור תא ךיאו
1הטיסר"ינוא" ויהיש "וש&ש םיר&א םיר"% שיש ת"שו&
:תנייאורמ 1םיסרוק %ו$ תוש$#(&י#צה# א#ו או"# ם$טה המ.%ומ##($יקשה#
:ןייארמ 1ת"הוא תאש םי%ומי#המ 0ו& שי המ 1"וש& םג הז הר"& יי& #"א
:תנייאורמ ךתוא םיאצומ.רופיא# םיסרוק שי.םיטרס םימש תונו$מ".י$י"ר םוי" תו$פוהה
.םי%ומי#ה תריואמ
:ןייארמ םי#ו'י םיטנ%וטסהש םיר"% שיש ת"שו& תא. תנתונ הטיסר"ינואהש םיר"% הז ן'
1םויה םיטנ%וטס רות" םיטנ%וטסה #$ ת"שו& תא המ 1תוש$# םמצ$" םוזי#
:תנייאורמ .יתנ"ה א#
:ןייארמ $וצקמ #"ק#(%ומ## קר םי'ירצ םהש וא 1 -סומ ךר$ אוהש הזיא םיטנ%וטס# שי םאה
םיפש&נש'( הימ%קא# ה$פשה יש י#ואש וא 1"#ש יר&א "#ש ומ' הזו 1ןת&תה# ת'##ו
1$יפשמ הזו הז ינפ# םיני"מ א#ש םיר"% םיני"מו םייתרוקי" םיר"%#
תנייאורמ .ו#ש סופיטהו ו#ש ה$%הו %&א #'ש ת"שו& ינא *הקיתש) :
:ןייארמ .השק ה#אש הז
:תנייאורמ הסינ'מ הטיסר"ינואה הז ##ג"ו.ןמזה #'($יקשה#(%ומ##(השק הז יתני&"מ
.תושפו&# תוקספה# תאצ#(ןנ$רתה# י%'.םי%ומי#ה תריווא יוניש# אוהשמ
:ןייארמ 1םיטנ%וטס# גוא%# םיאר&א םה 1םיטנ%וטסה ת%וגא" םישו$ש הממ( הצורמ תא
:תנייאורמ .םי$קשמ םה(השק ה%ו"$ םה# שי
:ןייארמ 1"וט הז םישו$ םהשמש ת"שו& תא
:תנייאורמ םה(י##' ןפוא" #"א.הרז$ שק"# י%'(םה" #קתיה# תונמ%זה התייה א# ןיי%$
.םי$יקשמ(ר%ס"
:ןייארמ ןיא.םיטנ%וטסהמ(הטיסר"ינואהמ םג.הצורמ תא י##' ןפוא"ש (ןי"מ ינא ך' םא זא
םיר"% שי י#וא 1הצורמ א# אקוו% תאש םיר"% שי אמש וא .ונממ הצורמ א# תאש אוהשמ
.ר&א שאר"(תר&א "וש&# 1תונש# ךירצש
:תנייאורמ %&א רמז קר םימש.םי%והי# קר #'ה .הי#פא שיש( טנ%וטסה םוי"(אוהשמ שי %יגנ
.##'" םי"ר$ םירמז ןיא( י$י"ר ימי" םגו.י"ר$
:ןייארמ 1"וט א# הזש ת"שו& תאו
:תנייאורמ .ס&י תצק
:ןייארמ 1"צמה תא רפשמ היה הז( תוי"ר$ תוהק# םיאי"מ ויה םא
:תנייאורמ "ש&תה# ךירצ( םי%והי הפ "ורהש תורמ#.ה'' ם$פו ה'' ם$פ רשפא.&ט" ן'
.טו$ימ"
:ןייארמ 1י"ר$+י%והיה םויק+ו%# רזו$ תמא" היה הזש ת"שו& תא
:תנייאורמ .הי#פאה תא רפש#( םיר"%ה %&א הז
:ןייארמ &ט" #"א( הפי היה תואיצמהו("וט #'הש %יגה# רשפא.תוש$# םי#ו'יש םיר"% %ו$ שיו
1יוניש םישרו%ש םיר&א םיר"% שי
:תנייאורמ .םיאורשמ הז.ית#קתנ א#( ת$%וי א# ינא
35
:ןייארמ 1תונו$מ"ו ##'".םי"ר$# םי%והיה ןי" רו'ינ שיו(הי#פא שיש תרמא #"א
:תנייאורמ תוי%והי("רו$מש תורי% שי #"א.תיזור% ת&או תיסקר'צ הפתוש ם$ הרג ינא(תונו$מ"
תוי"ר$ו
:ןייארמ .םיר"& תויה# םי"יי& א#.םירג הרי%"(%אמ י#אמרופ הז #"א
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ הטיסר"ינוא" הפ י#א%יא א# םי"ר$# םי%והיה ןי" "צמהש( הז #'" תרמא #"א
1אוהשמ תוש$# רשפאש ת"שו& תא(##'" #ארשי"ו(
:תנייאורמ .הז #$ %יגה# המ י# ןיא( ת$%וי א#
:ןייארמ המ ש.%& #ש תו#י$פ %יגנ וא .רתוי תו"רו$מ %ומי# תוצו"ק תוש$# היה %יגנ רשפא
1"וט הז 1הז #$ ת"שו& תא
:תנייאורמ .%&י"ש "וט הז(ן'
:ןייארמ .תנתונ הטיסר"ינואשמ #$ םי'מתסמו.קיפסמ םישו$ א#ש הארנ י# #"א
:תנייאורמ .ה#&תהה י#וא הז
:ןייארמ םיטנ%וטסהש( ת"שו& א# תא #"א.אשונה תא י%מ רתוי -&ו% ינאש ר$טצמ ינא
1%סממה #ומ(&ו' אוהש הזיא םה# שי.טי#&ה# קר הטיסר"ינוא# תת#ו 1אוהשמ תוש$# םי'ירצ
:תנייאורמ . הטיסר"ינואה #ש %יקפתה הז #"א.תוש$# םי#ו'י ן'
:ןייארמ 1#גסה #ש
:תנייאורמ .הטיסר"ינואה #גס תירקי$ה ה%ו"$ה תא #"א.תוש$# המ םה# שי.ן'
:ןייארמ םייפיצפס םיר"% י#וא שי זא .#'ה# גוא%# ה'ירצ הטיסר"ינואה קרש ןי"מ ינא זא
ן"ומ' םהי#א םיס&ייתמש םיר"% שי תרמא.םהמ הצורמ א# תאש םוי' היגו#ויצוס י%ומי#"
.וי#אמ
:תנייאורמ א#..*הקיתש)
:ןייארמ ת"ש#(תונטק תותי'" ת"ש#(תואצרה תוש$# הווש א# י#וא(תואצרה שי י#וא
1םיספ%ומ םיר"% #"ק#(#ג$מ"
:תנייאורמ .הצרמה יר&א "ות'# םיקיפסמ א# י'.םיספ%ומ םיר"% #"ק# הפי%$מ יתייה ינא
:ןייארמ 1תא קר א# &ט" הז
:תנייאורמ "ת'הו.יתארק(תו%וסי" רמו& איהש יממ ית&ק# ר"$ש רטסמס" .תונ" %ו$ שי.ן'
.תוי$"ה ת&א תאז.רור" א# #"א."ית' תויאגש ה# ןיא( ה"וט איהש תורמ#.רור" היה א# ה#ש
.םיקיפסמ א#ו( הצרמה יר&א םי"תו' םיטנ%וטסה #'ש
:ןייארמ ."וט ך' #' א# אוה "צמה תאז #'"ש תנ$וט תא זא
:תנייאורמ תא ומשש ורמא(תואצרה(םימו'יסה תא י#וא(ןרנ#ייה" רמו&ה תא ומייסיש י#וא
רמוא הצרמהש המ# ה"ישקמ %ימת ינא. "וט הזו.ןר#ייה" היגו#ופורתנא# או"מ" רמו&
."וט הזו %&א -אמ ה'ירצ א# ינא זא ןר#ייה" שיש'. םירו$יש"
:ןייארמ הז ךיא.0מאמ תו&פ השו$ תיר"$ י#ש םאה תפשש %יגנ ינא .#ו%ג י% 0מאמ השו$ תא
1ך#
:תנייאורמ רתוי.תיר"$ א# י#ש םאה תפשש י' הני"מ א# ןיאש ה#ימ שיו ת"תו' םימ$פ# ינא
.#'ה תא קית$ה# םי#ו'י םה.תיר"$ םה#ש םאה תפשש ימ# םה# #ק
:ןייארמ 1םייני$" רו&ש שי 1הי$" שיש'.הז ם$ השו$ תא המ
:תנייאורמ .המי#שמ ך' ר&או .ה'ישממ זאו אוהשמ הני"מ א# ינאש' םוקמ הריאשמ ינא
:ןייארמ 10מאמ ה"רה שרו% הז זא
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1רזו$ הזו ת#"קמ תא הטיסר"ינואהמ הז.רז$ ירו$יש םג ת#"קמ תאש תרמא #"א
:תנייאורמ .ןו'נ
:ןייארמ 1ןזאתמ הזו ךתוא הצפמ הטיסר"ינואה(ת#"קמ א# תא םיצרמהמש המ זא
:תנייאורמ .הז' אוהשמ
:ןייארמ 1ר%ס" הז ם$ השיגרמ תאו
:תנייאורמ ןמז רתוי י# היה זא.ה#א #' תא השו$ יתייה א# םא.ןמז תז"ז"מ א# א#.ןמז תז"ז"מ
.רתוי ימצ$#
:ןייארמ 1תואצרה# ת'#וה יתייה א#ש %יגנ המ
36
:תנייאורמ שיו.ה#אה םיר"%ה #'.י#ש ןמז ןו"ש& #$ הזו ת#אושו ת'#וה ינא.רז$ ירו$יש א#
.הז תא םישו$ א#ש םישנא
:ןייארמ תא ךפוש.א" הצרמה.א"ה הרוצ" #הנתמ רו$ישהש %יגנ(יתמש #"א. 0מאמ תמא"
הז ה''.אוה הזו אוהשמ רמוא אוהש ימ רו$יש" םיימ$פ וא ם$פ.םיקית$מ םי%ימ#תה.רמו&ה
א#ו ט$מ' םה.המי%קמ תו"שויש תי"ר$ה תור"ו% תונ"הו.םי#יגרתה א#ו.תואצרהה תו&פ#
1ךת$%# הז המ#.תור"%מ
:תנייאורמ תא תוני"מ א# ןה ##'" וא.תיר"$ "וט ך' #' תור"%מ א# ןהש תו%&פמ םה י#וא
.תו#אשה
:ןייארמ .תושיי"תמ ןה הז ##ג"
:תנייאורמ .&ט" ן'
:ןייארמ 1תא ךיאו
:תנייאורמ ימצ$" ת"הוא ינא ינאשמ ינא."וט ך' #' רי"&ת י# ןיאש תורמ#. תפתתשמ ינא
ת#אוש %ימת ינא.תו#אש ת#אוש ינא. "וט רי"&ת י# ןיאש תורמ#.תשיי"תמ א# ינאש
.רזו$ א# הז #"א.י#$ וק&ציש ית%&פ(הנשה ת#י&ת" ה'' יתייה .תפתתשמו
:ןייארמ םי$%וי א#ש.וי#אמ ן"ומ הזש וא 1תאזה הי$"ה #$ םתיא תר"י%( ך#ש תור"&ה המו
1ה'' א# הזש וא 1ינש" %&א םירז$נ ך' ר&או.םי#ו'ישמ םישו$ זאו.תיר"$ "וט
:תנייאורמ םוקמ".רור" רתוי הז.תי"ר$ תו$%ויש תור"&ה תא #ואש# תופי%$מ תונ"ה(שי א#
.ר"% ותוא רי"סיש הצרמה תא #ואש#
:ןייארמ א# &ט" זא.תרזו$ ינש %צמו( תרזו$ א# הטיסר"ינואה %&א %צמ י' .ןיינ$מ הז
1התי'# או"# &ונ" םישיגרמ
:תנייאורמ .השק הז( םא תפש ו# ןיאש ימ.השק הז
:ןייארמ תי"ר$ תר"ו% הטיסר"ינוא תויה# ה'ירצ ךת$%# םאה.ה#&תה" הז #$ ית#אש ר"'
1"וט הז 1#ארשי"
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ 1'ו'ו םיסקרצו םי"ר$ ם$ %&י" םיצ"וקמ ויהי םיזור%ש %יגנ "וט הזש ת"שו& תא
:תנייאורמ םה זא.תי"ר$ יר"ו% א# םישנא" םי#קתנ םה םי%ומי#ה יר&א םיאצוי םהש' #"א.ן'
.י%והי רפ'".תי%והי הר"&" ה%ו"$ םיאצומ םה םא וא.תיר"$ %ומ## םי"יי&
:ןייארמ שי1תקתונמ איה.תי"ר$ה הר"&ה #$ ת"שו& תא המו.תיזור%ה הר"&ה #$ תצק ור"י%
1ך# ה$ירפמ הז 1הז" ק#& הני%מ#
:תנייאורמ .י# $ירפמ א# הז. ת$%וי א#
:ןייארמ .הפ םגו הפ םג ה#ו'י תא 1הז ם$ השיגרמ תא ךיא תיזור% רות" תא
:תנייאורמ .תוי%והי תור"& ה"רה י# שי( הי$" תישיא ןיא י#
:ןייארמ 10ו&"מ וא 1הטיסר"ינוא"
:תנייאורמ .0ו&" רתוי
:ןייארמ 1רפ'" תיי&ו ת%מ#ש תרפיס תא 1םתשגפנ ךיאו
:תנייאורמ רפ'" םי%והיה תא רק"# םי'#וה ונייהש תינ'ות" ונייה זא.םייני" ת"יט&" ונייהש'
.רשק #$ םירמוש ןיי%$ו.הרז&" ונתוא רק"# םיא" ויה םהו.תוצו"ק יתש ויה.םה#ש
:ןייארמ תנ$וט תא זא 1ם'# הרז$ ת'ר$מה הז. םישנאהמ א"ש אוהשמ א# הזש תרמוא תאו
ם$ שגפיה#ו רפ'המ תאצ# %יגנ.םיר"% #$ ר"גתה# םישנא# ורז$יש םי#ו%ג םיפוג ךירצ %ימתש
1םי%והי
:תנייאורמ .&ט"
:ןייארמ 1##'" הז" תניינ$תמ תא.תוי%והי תומוקמ" תו#"# %יגנ ת'#וה תא
:תנייאורמ תמר# ונ'#ה.םי%והי #ש תומוקמ# ה&פשמ ם$ םיאצוי ונ&נא.תניינ$תמש א#
ינפ# רגסנ #$פמה #"א.ו'$ %י#..#י#ג. #$פמ" %"$ י#ש א"א.םי%והי #ש תומוקמ# םי'#וה.%ו%
#$ תרמוש י#ש ה&פשמה.םשמ ו#ש םיר"&ה ם$ רשק #$ רמוש ןיי%$ אוה #"א.םינש שו#ש
.תוי%והי תור"& שי תישיא י#ו.םה#ש תו&פשמה ם$ רשקה
:ןייארמ םי%מו#ש םיאשונ ינימ #' %יגנ שי.#ואש# יתיצרו ית#אש א#ש םיאשונ המ' %ו$ שי
#$ #'תסה#.תר&א("וש&# ך# ומרג םה.םתוא םי%מו#ש.םייתרוקי" םיאושנ.היגו#ויצוס"
37
אוהשמ הז םי%ומי#הש וא 1ה"י"סה תא תספות תא ךיא1תר&א תואיצמה
1םיקרוזו ן&"מ םישו$(םי$מוש(םי&קו#ש
:תנייאורמ המ.הזה $וצקמה המ #$ $קר %יגנ י# שי ויש'$ #"א.םיקרוז א#.ה'' .א#(א#
$וצקמה תא %ומ## הווש.םיר&א.םיס&ייתמ ךיא.הר"& הז המ הני"מ ינא ויש'$.ו#ש הרטמה
.הזה
:ןייארמ 1אוהשמ תוש$# תוצר#.תר&א "וש&# ך# םורג י#וא הז.יתרוקי" $קר ך# ןתנ הז
:תנייאורמ .הנ"ה רתוי י# ןתנ ו#יא'. תונש# י# םרג א#.ם#ו$ה #$
:ןייארמ ."וט רתוי הז.םיני"מש. %י&פמ רתוי הז המו
:תנייאורמ "וט
:ןייארמ 1םישנאה ם$ רשק" ך# רוז$# #ו'י %יגנ הז 1ןפוא הזיא"
:תנייאורמ ...ת$%וי א# .םיר&אה ם$ רשק"
:ןייארמ .רפס תי"" םהי#$ ור"י% א#ש.םהי#$ ת"ש& א#ש.םיאשונ תו$%ומ# %יגנ אי"ה הז
:ןייארמ
:תנייאורמ ימ.הז #$ ית"ש& א# םיי&" הז ינפ#(ןיינ$מ %אמ אשונ הז.הייטסה אשונ %יגנ.&ט" ן'
.תור"& םינגראמ ךיא םג.וי#$ ת$%#.הז #$ $ומש# ןיינ$מ.םיטוס םה המ#. םיטוסה םה
:ןייארמ .תו$%ומ #ש $טק" רתוי זא
:תנייאורמ .הז" $וצקמ ןיאש י#ש ה%י&יה הי$"ה #"א.רתוי ת$%ומ ינא ויש'$.ן'
:ןייארמ 1המ# #"א .םיר&א םישנא םג &ט".ך#ש קר א# י#וא
:תנייאורמ ויה א# זא $וצקמ היה א# םא י'.$וצקמ שי תאז.הז' ר"% ןיא י'.הז" $וצקמ ןיא
%מ#תש. ר&א אוהשמ ומ' א# #"א.$וצקמ היגו#ויצוס" שי.הטיסר"ינוא" ותוא םי%מ#מ
.ה%ו"$ ןיא.םו&ת הז" ןיא היגו#ויצוס" #"א.ה%ו"$ שי %ימת.הארוה וא היפרתויזפ
:ןייארמ 1הז תא %ומ## םיא" םישנא המ# זא
:תנייאורמ הזש ורמא "ורהו. 'א רטסמיס". י#ש #יגרת" הז תא ו#אש ם$פ #"א( ת$%וי א#
.הריר" רסו&מ
:ןייארמ 1הריר" רסו&מ המ#
:תנייאורמ .ירטמו'יספה ##ג"
:ןייארמ 1הז ##ג" קר
:תנייאורמ תו%מו# םהו.ירטמו'יספה ##ג" וא"ש.תורו&" השימ&מ רתוי הרי'מ ינא ן'
.היגו#ויצוס
:ןייארמ א# הו"ג ירטמו'יספ ת#"קמ תייה םא תאו.הריר" רסו&מ "ור# ה'' הזש ת"שו& זא
1היגו#ויצוס" תר&ו" תייה
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ .ןיינ$מ %אמ הזש תרמאש תורמ# #"א
:תנייאורמ .$וצקמ הז" ןיא #"א.הפי %אמו ןיינ$מ ן'
:ןייארמ 1$וצקמ #"ק# י%'" קר ר"' הז תא ונרמאו.הטיסר"ינוא# %ומ## םיא"ש ת"שו& תא
:תנייאורמ היגו#ויצוס %מו#ש אוהש ימ הרי'מ ינאש ך# יתרמא #"א ."שו& ה'' "ורה הז
םיי&" ונ&נא #"א.-ס' ו# שי(קס$ ו# שי( ו#ש ה&פשמהש י#וא.$וצקמה תא."הוא אוהש ##ג"(
.-ס' #$ "וש&# םי"יי&(ה#אה םימי"(ה#אה
:ןייארמ םי%מו#ש םיר&א תומוקמ"ו הפי&" םישנא ה"רה ך' #' שיש.יתיי$" ך# הארנ א# הז
.הזה "צמה ך# רזומ א# 1ה%ו"$ ך' ר&א םה# תנתונ א# הר"&הו.היגו#ויצוס
:תנייאורמ .ןו#פט. #$פמ" ת%"ו$ איה םויהו.היגו#ויצוס ה%מ#ש איהשמ הרי'מ %יגנ ינא.רזומ
.ירמג# ר&א $וצקמ %מ##ו.הארוה תנש תוש$# הצור איה.$גר' תוש$# הצור איה המו.הרי'ש
:ןייארמ . י# רזומ
:תנייאורמ 1הז" ךישממ תא
:ןייארמ ינש %צמ #"א( תרמוא תאשמ תא ןי"מ ינא י'.הז תא ימצ$ תא #אוש םג ינא *קו&צ)
$וצקמ ישנא# ה%ו"$ םוקמ תנתונ א# הר"&הו(הר"&ה יפ#' יתרוקי" אוה הזה $וצקמה
םהש םיר"% שיש םיני"מו.היגו#ויצוס םי%מו# םישנא ה"רה.%&וימ "צמ הפשי ו#יא' הארנו.הזה
יתיצר זא.הר"&ה #$ תמיוסמ תו$%ומ# םי$יגמו 'ו'ו %ו"יר(הייטס #$ םי%מו#.הר"&" םי"וט א#
38
%ומ## םי'ישממ ןיי%$ #"א( ר%ס" א# איה הר"&הש םיני"מ( ו##ה םישנאה םאה ךממ $ומש#
1הז ם$ ר"% םוש םישו$ א#ו
:תנייאורמ &ו' םה# ןיא.תוש$# המ םה# ןיא י'( הריר" רסו&מ הז י#וא.יתנ"ה .
:ןייארמ 1ירשפא הזש ת"שו& א# תא 1אוהשמ תוש$#ו ןגראתה# %יגנ םי#ו'י א# םה
:תנייאורמ .םי&י#צמ ויה י#וא(םינגראתמ ויה םא י#וא.ת$%וי א#
:ןייארמ 1יואר 1תוש$# הווש םאה
:תנייאורמ *קו&צ).םישו$ %ימת.תוש$# הווש ן'
:ןייארמ 1 #ו%ג הזש תנ$וט תא
:תנייאורמ .ן'
:ןייארמ .תי#איצוס ה%ו"$# רו"$#ו היגו#ויצוס תא "וז$# הצור תאש תרמא
:תנייאורמ .%ו$יס# וא
:ןייארמ 1ינש ראות# %ומ## ךישמה# וא( %ו"$#ו ןושאר ראות םייס# הצור תאו
:תנייאורמ קתנתה# ת"יי& יתייה םי%ומי#ה יר&א זא(תי#איצוס ה%ו"$# ת'#וה יתייה םא
#$מ ראות #ש $צוממ ך# היה םא .ינש ראות# ךישמה# זא קרו םייתנש םי%ומי#המ ,0 התא זא(
הז יר&או.ראות י# קיפסמ היה זא %ו$יס# ת'#וה יתייה םא #"א.ינש ראות# ךישמה# #ו'י
ך' ר&או( היגו#ויצוס ת%מו# יתייה זא.ירטמו'יספ" ה&י#צמ יתייה א# םאו.ינש ראות #$ ת"שו&
.תי#איצוס ה%ו"$ ינש ראות
:ןייארמ 1יטקרפ היהי הזש י%'
:תנייאורמ תרו'שמ #ש הני&"מ םגו.ן'
:ןייארמ .ןיינ$מ
:תנייאורמ .ם#ו$" םיר"% ה"רה י% שי
:ןייארמ ך# ה%ומ ינא.םיר"% ינימ #' ןי"ה# #'וא ינא י#וא(םיר"%ה "ור תא ית#אשש י# הארנ
1תימיספ וא תימיטפוא.ןויארהמ תאצוי תא ךיא .םיר"% ןי"ה# ך# יתרז$ י#ואו י# תרז$ש הז #$
:תנייאורמ .ור%תסי םיר"%ה םשה תרז$".תימיטפוא %ימת ינא( תימיטפוא
:ןייארמ 1םיטנ%וטסה תרז$" וא םשה תרז$"
:תנייאורמ המ#.ת$%וי א#.הא#מה סו'ה יצ&ה #$ ת#'תסמ ינא %ימת #"א( ת$%וי א#(*קו&צ)
אוה זא( $יקשי %&א #' םא.היגו#ויצוסהמ תאצוי ינאו ירטמו'יספ" תצק ית$קשה ינא.א#
םיר"%ה #$ ךמצ$ #$ #'תסה# ךירצ ם%וק.תוגר%מ שי.קו&ר ר"% #$ #'תסה# ךירצ א#.ר%תסי
.םינשמ תצק תצק %ומ## ם'י#וה המ ך' ר&או ירטמו'יספה #$ ם%וק.םינטקה
:ןייארמ .קר 0מאמ" יו#ת הז.&י#צי אוה(0מאמה תא הש$י םא תרמוא תא %&א #'
:תנייאורמ .ןוצרה ינפ" %מו$ה ר"% ןיא.םישנאה #ש ןוצר(ןוצר
:ןייארמ $ומש#ו רי'ה# ןיינ$מ.הזה אשונה ןיינ$מ שממ #"א.םיר"%המ ק#&" ךתיא םי'סמ ינא
.םיר&א םיר"%
:תנייאורמ .רז$ הזש הווקמ
3,
סמ ןויאר טולקש '
:ןייארמ תא גיצא ינא תוי#אמרופה ךרוצ# ךא(םי%ומי#המ ינשה תא %&א םירי'מ ונ&נא רומא'
היגו#ויצוס# גו&" הפי& תטיסר"ינוא" %מו# ינאו ינו'ג י# םיארוק םו#ש.ימצ$
תוש$# המישמ ונ#"יק ונ&נא (יתר"& רק&מ תו%וסי ארקנה(גו&ה יסרוקמ %&א".היגו#ופורתנאו
ירק&מ םש#ו."ר$ י%ומי# #$ רק&מ תוש$# יתט#&ה י%צמ ינאו. ר&"נש אשונ" ינתו'יא רק&מ
ךממ יתשקי" תאז "ק$ םגו(גו&המ הר"& ם$ ךרו$ ינאש תוניאר" רז$נ ינא( הז
י# רפסת התאו ןויארה תא #י&תנ השק"" או" זא .םייקנש ןויארה תו$צמא" הז ירק&מ"(רוז$תש
.ךמצ$ #$ תצק
:ןייאורמ ומ' "ר$ י%ומי#(היגו#ויצוס" הנושאר הנש ינא .... םיארוק י# םו#ש.ה""ס "וט
%ומ## ם##ג" יתא"ש תו"יסה ך'# -סונ".י%ומי#ה $קרה ןורק$" הז.*קוק&צ)ןי"מ התאש
ה'' רושק תויה# םגו.םי%ומי#ה ם$ %&י(תינמז %ו"$# תורשפאה( #' -#א םה."ר$ י%ומי#"
.םי#ק רתוי ויהי םי%ומי#הש ית"ש& םוקמ אוהש הזיא" י#וא .ישפו& תרוי זו# ה''(הטיסר"ינוא#
.תושקונ תו&פ ויהי תושיר%ה
:ןייארמ ..'ו'ו אמגו%# א" התא הפיאמ ך#ש י##'ה $קרה #$ תצק -יסוה# #'ונ י#וא
:ןייאורמ " הניארקואמ יתי#$ ,,8 הרי% רי'שמ ינא.םש ןיי%$ ראשנ י#ש ה&פשמהו
שו#ש# יתסייגתה ך' ר&א .$.#ס תינ'ות" יתייה(היי#$ה יר&א.םישנא ינש %ו$ ם$.הפי&"
ה#&תה" ם%וק #"א(הטיסר"ינוא# ית'#הו תירו"יצ הר"&ת #ש ה&ט"א" ית%"$ ך' ר&א.םינש
ם$ י# ר%תסה א# טושפ #"א(םי#שורי" תיר"$ה הטיסר"ינוא# $יגה# יתננ'ת
ית'#ה ר"% #ש ופוס"ש אצי ךא( םי#שורי# םגו הפי&# םג תומוקמ ינש# יתמשרנו(ירטמו'יספה
."ר$ י%ומי## ית'#ה( םוי י%ומי## #"קתה# תורשפאה י# יתייהש תורמ#(הפי&#
:ןייארמ ך#ש הטי#קה ךי#הת #$ תצק רפסת י#וא($.#ס תינ'ות" 0רא" תט#קנש תרמא
.0רא"
:ןייאורמ " םירוה י#" 0רא# ית$גה ,,8 הממ& ןימ(היר"ט" הטי#ק ז'רמ# ונתוא וסינ'ה רשי(
םי%מו#(םיניינ$# סנ'נ ו" טא# טא# התאש הז' םוקמ.ונ#ש גנ#ס" הז# ונארק ך'( תאז'
תא( 0ראה תא ך# רי'ה# םי#י&תמ(טא# טא#ו.םישק י'ה םינושארה םי%צה $%וי התא...המ
תוצראמ ןטק ק#&(הקירמא םור%מ(היסורמ םי#ו$ םש םירג.םי'יר%מה(םיגהנמה תא(תו"רתה
.תיר"ה תוצראו הפוריא
:ןייארמ 1םש ך# היה ךיאו
:ןייאורמ ן" ית$גה .ןמזה תא םש ונר"$ה $%וי א#.*קוק&צ) ."וט( ןיינ$מ 8 ונייה רקו"" .
ךשמ" הז #'ו .ירטמו'יספ םי%מו# ונייה "ר$"ו.תיר"$ ןפ#וא" םי%מו# 8 #' ך' ר&או .םיש%ו&
ונייה תינ'ות".ו'ר%# ך#ה %&א 88 . םיטנ%וטס קר ונייה .םישנא
:ןייארמ 1תמייקתה ךיאו
:ןייאורמ ך' ר&א."י"סמ םיר"%# ך# םיגאו%ש' קיפסמ הז םינושארה םי"#ש" .הטי#ק #סמ
יר&א 5 $"ש יר&או ...ונ#&תה טא# טא#ו ."ר$ ת&ורא ונמצ$# תונק# ונ#&תה ונ&נא םיש%ו&
יר&או.םירהצ םש ונ#'א קרו "ר$ו רקו" םג ונמצ$# ונינק םיש%ו& 8 .תינ'ותה תא ונ"ז$ םיש%ו&
:ןייארמ 1הז יר&א#ו
:ןייאורמ םי"#שה #' תא םש יתר"$.ןנו#תמ א# ינא םש ר%ס" י# היה .#יגר ם&ו# יתייה.ית$"ג
תונוריט( םי#גרה 7 ם#ו' ר%ס" היה הפשה תני&"מ.#יגר היה הז(י"רק #ש תונוריט.םיש%ו&
הסיט הנש #' י# ןמימ אוה( א"צה ךשמ".&פוקמ ינאש יתשגרה א#(הנ"ה" וס&ייתה
א"צ" יתייה א#ש ה''.הניארקוא" םירוהה תא תואר#.הניארקוא# 3 #$ היה א# הזו.םיש%ו&
.ה#יגרה ןו"ש&
:ןייארמ 1י##' ןפוא" א"צ" ך# היה ךיאו
:ןייאורמ תא האור יתייה הנז #'.םי$וג$ג יתשגרה א#(%מ$מ קיז&ה# ורז$ תוסיטה( "וט י# היה
%מ$מ קיז&ה# %ימת השק הייה $%וי התאו.הז$" תו#י$פ"( הקוס$ת" ונייה י'.רז$ הזו םירוהה
."וט #יי& #ש ההו"גה -ס"
40
:ןייארמ 1תות"ש" תרז& ןא#ו
:ןייאורמ ך#ה %&א #'( וסייגתה םג םה .תינ'ות" %&י" ונייהש םיר"& ם$ הרי% ונר'שה ונ&נא
רזו& יתייה זא.םיר&א םי"ורק י# ןיא 0רא"ו.הרי%ה תא ןממ# ונ# ם#ישו רז$ א"צה.י"רק#
.הרי%#
:ןייארמ 1א"צ" תו#י$פה ם$ תשגרה ךיאו
:ןייאורמ א# הז.$יגמ ינא ןא#(ך#וה ינא המ תארק# ית$%י( א"צ# ת'## ןמזה ה$יגהש ה#&תה"
ן" םג ינא .תצק ימצ$ תא $ורק#( 0מאתה# ת'## .תישפנ הני&"מ ן'ומ יתייה ו#יא' יתוא $יתפה
םה .י"רק #$ ןופ#ט" י# םות&תש אמיא תא $נ'ש# םי'סה# ש%ו& י# &ק# ה#&תה" זא. %י&י
.י"רק# ך#וה ינאש הז #$ ומת& םהו ןי% ךרו$# םש ו'#ה
:ןייארמ 1י"רק #ו#סמ# ת'## ך# "וש& היה המ#
:ןייאורמ $%וי התא.םי"וט רתוי הר"& ם$.ןיינ$מ(קתרמ( רגתאמ תרוי אוה #ו#סמהש ית"ש& י'
תאז' תונויצ התייה א# הז.רי$צ רות"(ןשקא רתוי יתשפי& םגו.$יפשה הז(#"א תומגיטס #'ה
.י"רק# ית'#ה ינויצ ינאש ##ג" קרש השקונ
:ןייארמ 1%"$י%" הז #$ #'תסמ התא ךיאו
:ןייאורמ י# שי.תישגר הני&"מ רתוימ א# הז(ר$טצה# ##'" #גרה ןיא י' הז #$ ר$טצמ א# ינא
היה א#ו ןיינ$מ היה י'.י"רק# אקוו% י"רק# ית'#הש "וט הזו. םתיא רשק" ינאש םיר"& ה"רה
.םש םמ$שמ
:ןייארמ 1 #'ה "
:ןייאורמ ךירצו תורישהמ ק#& הזש ית$%י הז# ן'ומ יתייה #"א( %יגנ -י' היה א# %יגנ תורימש"
#' תא #"ק# "יי& התא זא(תי"רק תויה# תר&" התא.ה%"ו$ ינפ" ךתוא םי"יצמ.ותוא רי"$ה#
.הזה ן$טמה
:ןייארמ 1הז #$ רזו& התייה זא י"רק# ת'## ך# םירמוא ם$פ %ו$ ויה ויש'$ םאו
:ןייאורמ םא.א"צ# ת'## א#א הריר" י# התייה א#ו("וש סייגתה# "יי& יתייה םא *הקיתש)
א# א"צ# ת'## ה"ו& היה א# םא #"א.י"רק# ך#וה יתייה ט#&ה" זא( "וש סייגתה# "יי& יתייה
. יגו#וי%א א# הז.סייגתמ יתייה
:ןייארמ .סייגתה# א# רשפא םויה #"א
:ןייאורמ י#ש תוישיא" א# הז .הא#' תוני"מוק ינימ #' תוש$# ת'## יתיצר א# ינא $משת
ה'' יתוא ו'ני& $%וי א#.םיאתמ א# הז(םירופיס ו# רפס# וינפ" ןנ&תה# ן."ק# ת'##(הארנ'
.רשי תויה#
:ןייארמ 1הנשמ הז המ זא( היגו#וי%יא #י"ש" א# הז םא #"א
:ןייאורמ #יג" הזה ןמז" זא.היגו#וי%יא י# התייהש %יגה# רשפא 8 תמא" סייגתה# יתיצר(
יר&א זא.א"צ י#י"ש" ש%& א# י' רמוא ינא ויש'$ .א"צה #ש תאזה היוו&ה תא רו"$# .יתיצר
תא יתיאר א# ט#&ה" אוהה ןמז" .סייגתמ יתייה א# הז םש ך#וה המ $%וי ינאש' ותוא יתר"$ש
.סייגתה# תמא" יתיצר א"צה י#" יי& ךשמה
:ןייארמ 1הזה יונישה המ זא
:ןייאורמ יר&א ךא.ר&א ךממ תוש$#(תוישיא קו&מ# $סינ א"צה .יי#א $יפשה א"צהש יתשגרה
*הקיתש).ותומ%ק# רז&ו ר%סתה #'ה רור&שה
:ןייארמ םיר"%ה #$(ר"$ה #$ תצק רפסת ותוא".וי#$ ר"%נו ר&א $סונ &קינ ך' םא או"("וט
.0רא# ך#ש היי#$# ומ%קש
:ןייאורמ הניארקואמ יתא".ןיינמהמ #יגר רו&" םש ימצ$ תא האור ינאש' ויש'$.$%וי א#
ם$ םיינ$ א# %&וימ" םיריש$ א#( ינוני" %מ$מ איה ית&פשמ .היסור ם$ #ו"ג"(קסנגו#מ תי&רזמ
תופוקת ויה.$וצקמ יפ# םי%"ו$ םה #"א .תינ#'#' י#ש אמיאו ס%נהמ י#ש א"א.ההו"ג ה#'שה
תינ#'#' התייה הנמז" י#ש אמיאו .#$פמ" הק#&מ שאר היה י#ש א"א.ם$וצקמ יפ# ו%"$ םהש
+ה תונש $צמא" .#$פמ" ,0 #י&תה םזי#אטיפקה יר&או.הטרפה #ש הזה ךי#התה #' יר&או.
ה'ישממ אמיאו(רשק יריש'מ תרציימש הר"&" #.'נמס ויש'$ י#ש א"א.ו"ז$ םה זא טשפתה#
ךייש א#ו יטרפ אוה(הנוש תו&מתה אוה םוקמה #"א. #$פמ ותוא א# הז #"א( #$פמ ותוא"
.הני%מ#
ינוני" %מ$מ(ההו"ג ה#'שה י#$" ם#ו'.םש הרג םג י#ש ה&פשמה ראש #'
:ןייארמ 10רא# יתי#$ש אצי ךיאו
4
:ןייאורמ ם%א ן".#ס רו%' יתק&ישש' 0יקה $צמא" %&א םוי"(ר"$ה תא &תנמ ינאש' ויש'$
"זו$ ינא $%וי התא רמא אוה זא.%&וימ" י#ש ר"& היה א# אוה.רפסה תי"המ(הצו"ק" יתייהש
הז' ר"% שיש י# רי"סה אוהו 1רשפאתמ הז ךיא ותוא #ואש# ית#&תה זאו.הניארקוא תא
התא םא זאו.תו%ו$ת םה# גיצמ התא זא.הי$" א# ##'" זא םישרוש ך# שי םאש רמאו.תונ'וס
א# י#ש םירוהה ו#יפאו.תונ'וס# ית'#ה זאו .הי$" םוש ןיא זא םה#ש תושיר%" םה# םיאתמ
םירי$צ הר"& $%וי התא.םתס(הזה ןו%$ומ# םימ$פ המ' ית'#ה.ןו%$ומ הז' ןימ םש היהו.ו$%י
שי הקיזומ םי$מוש(ק&שמ א# %&א -א #$ופ" #"א.םיק&שמ שי ןונ'ת. םיק&שמ.והזו ןיי םיתוש
י%והי ינאש.שיש ינאש ורמא םהו.םישרוש י# שי םא ית#אשו י#ש םירוה# ית'#ה זאו.תונ"
ך# יתרפיסש $#ס #ש תאזה תינ'ות# ןויאר# יתא"ו תונ'וס# ית'#הו םי'מסמ ית&ק# זאו.יק#&"
תוסנ# איה ית$%# היי#$ה ת"יס הז #$ "שו& ינא ויש'$ש' .0רא# יתי#$ ה'' והזו .הי#$
.יאמצ$ היהיש יי#$מ %&א -א היהי א#ש( תי"המ(םירוההמ קתנתה#
:ןייארמ 1ה$פשה הז# היה תונ'וסה ם$ המו
:ןייאורמ הז םירפסמ םישנאשמ י' קי&צמ הז( םש י# ורפיס םהש המ" ר'זנ ינא ויש'$ש'
ינויצ י'ה( ינויצה "יטרנה תא ך# רי%&ה# םיסנמש םי%"' םינויצ םש %&א %&א םה(הא#' םינויצ
שממ א# הז #"א. תו#$# "יי& י%והי #' ונ# ת'יישש הפי 0רא #$ םירופיס ך# םירפסמ שיש
ו$משו ו'#ה םה זא( "וז$# ןנ'תמ ינאש םה# יתרמאש' י#ש םירוהה.תו#$# הט#&ה #$ $יפשה
םי%י# יתוא םירי"$מ םהש וני"ה םה יתוא ורר&יש םהש םהי#$ $יפשה .$יפשה הז םהי#$ו
תונ'וסה ינ'וס .תונ'וסה #ש םירופיס# הז# יתס&ייתה א# ט$מ' ינא #"א "וט םוקמ#(תו"וט
.*קו&צ)
:ןייארמ 1##'" היי#$ה #$ םי"שו& ךיירוה המו
:ןייאורמ ה י%והי א# ה'#הה יפ# ינא .י%והי י#ש א"אש תורמ#(0רא# תו#$# םיצור א# םה
.י%והי יתייה םש #"א(
:ןייארמ 1ה$פשה הז# שיש שיגרמ התא
:ןייאורמ ינאש יתשגרה א# ם$פ -או שיגרמ א#(ה$פשה הז# שיש שיגרמ א# ינא א#
א#.הז# תו"יש& יתס&יי א#.תוהזה ת%ו$ת" י%והי א# ינאש $יר'מ %צ אוהש הזיא הזש.&פוקמ
.הז' ר"% םוש" ית#קתנ
:ןייארמ םינפה %רשמ תוי$" םה# םישו$ש הז #$ םיננו#תמש םישנא $מוש התא םימ$פ#
1הא#'ו
:ןייאורמ םיאושינ" ונת&תה י#ש םיר"& ה"רה .תויו'ז" #%"ה ןיא( םיאושינמ 0ו& $%וי א#
םיר"& המ' י# שי.הי$" הז" ואר א#ו השפו& ם$ םג הז תא "#יש %&א #' תמאה תאו םי&רזא
.תונורתי םג הז" שי.ה&פשמה(םה#ש םי"ורקה תא רק"# םג ו$סנ םה זא(הניארקוא" ונת&תהש
:ןייארמ 1ןת&תה# ךיא ךתוא ת"יי&מ הני%מש הז #$ "שו& התא המו
:ןייאורמ א#(רפו' ירה ינא $משת.%וסיהמ #י&תה# ךירצ זא הז #$ םיר"%מ םא $משת
האור ינא .הז# תו"יש& יני$" ןיא תונ"ר #ש ה#אה םיאושינה תויה #ו'י תאזה הני&"מ זא.ןימאמ
םישנא םאו ("'רומ ר"% הז ת% א# .#ארשי# 0ו&מ ןת&תה# ךרטצא ינא תוי&ונ יא טושפ הז"
יתני&"מ .השו$ יתייה זא ןא' הז תא תוש$# #ו'י יתייה םא ן"ומ' #"א.וש$יש ה'' תוש$# םיצור
.ןא' םי%והי ם$ םינת&תמ םי%והיש הי$" םוש םג י# ןיא #"א( ןא' ןת&תה# #ו'י יתייה םא "וט הז
:ןייארמ רפסת ר"%נו ה&ישה תא ךישמנ או".א"צה #$ $#ס #$ ה&פשמה #$ תצק ונר"י% זא
1ך' ר&א הרק המ י#
:ןייאורמ תירו"יצ הרו"&ת" םי#שורי" .-ס' ךוס&#ו ה&ט"א" %ו"$# #י&תמו רר&תשמ ינא
ה&ט"א# יתר"$ ך' ר&או םיסו"וטוא" ית%"$.תפ%ו$מ ה%ו"$ התייה וז ת&א הנש.הקית$ה רי$"ו
תרת$. ארקנש הז' ןוגרא שי .ירצונהו ימ#סומ "ור" (םי#שורי" םי%ו$י םינקתמ #ש
תי"מ( םייו#".םתוא ת&ט"אמ הני%מהו(רקי$" םית" .םי"ר$מ( םיס'נו שו'ר הנוק אוהו(.םינהו'
םי&ט"אמ ונ&נאו.תי"ה ךות" תומ#צמ ךר$מ םג שיו .םיר"& ם$ שגפיה# םיצור םה םא (תי"#
התאו(%יינ םג התאש ##ג" .תניינ$מ שממ תאזה ה%ו"$ה .תומ#צמ ונ# שי גגה #$ םי"שוי םתוא
רי$# יתר"&תה ##'" ינא .הקית$ה רי$הו .םיטנ%וטס# םיאתמ הז(%ומ## ת"ש #ו'י םג
.תאזה רי$" ית"האתה %אמ.הקית$ה
:ןייארמ .המצ$ ה%ו"$ה תוהמ #$ "וש&# ך# אציו(ןיינ$מ הזש תרמא
4!
:ןייאורמ םיט"יה# יתס&ייתה א#ו(הי#אמ תנ"ומ' וזה תואיצמה תא ית&ק# 1ןיינ$מ היה הז המ#
.ה%ו"$' ה%ו"$ה תא ית&ק# טושפ וא ת% #ש(ה#א' םישיגר
:ןייארמ ... ירטמו'יספ התש$ הז יר&אש תרמא
:ןייאורמ "ר$ י%ומי#" יתר&" ."ר$ י%ומי#ו םוי י%ומי# תויורשפא יתש י# ו$יצה( הפי&# יתר"$
היה םגו םי%ומי## םויה #' שיגא א#ש ישפו& רתוי היהש.הזה ןמז" %ו"$# #'ואש י%'" תאזו
םי$נמה ה#א.תושקונ תו&פ תושיר% ויהישו ."ר$ י%ומי#" %ומ## #ק רתוי י# היהיש( הזה ט"יהה
.רקי$"
:ןייארמ 1היגו#ויצוס %ומ## יתיצרו
:ןייאורמ ן' .סי'" היינשה תורשפא' י# התייה היגו#ויצוס םגו (היגו#ו'יספ #$ ית"ש& ה#&תה"
םיקיו%מ םי$%מ# ךשמנ א# ירה ינא. ןיינ$מ .ןיינ$מ הז ה"רה "ות'# #ש הזה $טקה קר ר%ס"(
וא ן$%מ #ש רפס הזיא -%פ%#.י&טש ןפוא" יתוא ןיינ$ %ימת הז היגו#ו'יספ היגו#ויצוס .ה#א'
#ש הזה ןיינ$# םירושקה (ירווקסי% וא קיפרגו'ג #אנוישנ" תוי$%מ ית& הא#' תוינ'ות תוארק#
.היגו#ויצוס זא היגו#ו'יספ םא %ומ## ך#א ר"% #ש ופוס"ש יתרמאו .הר"&
:ןייארמ 1ןיינ$מ הז המ#
:ןייאורמ .הר"&ה #$ ת$%#( ותוא &פט# "וטש.ןיינ$מ ןי$רג שי.י#ש תוישיא# רושק הארנ' הז
תויה# הצור א# ינא. הריירק #י"ש" $%וי ינא #י"ש" םי%ומי# קר( תאז' השיג" א" א# ינא #"א
"י&רמש םי&# "וטש ר"% הז" האור ינא.הצרמ ךשמה" תויה# הצור א# ינא.יגו#ויצוס ךשמה"
זא( הז" שמתשה# ךר% איהש הזיא" &י#צא ינא םא י#וא .הז' י##' $%י# ןיינ$מ םגו םיקפוא
.-י'ה #י"ש" ( תי#אנ"ה ה#ימ" הז םייתני" #"א .ה""ס
:ןייארמ .הטיסר"ינוא" ך# -י'ש ן' םא רמוא התא
:ןייאורמ "ז'ואמ תצקש #"א תמאה תא.םישנא תואר# או"# .$ו"שה #' א#(ן' םימי המ'
ה"ו& י%מ תאצ# הז הטיסר"ינואה תני&"מש םיסרוקה "ור #"א .םיניינ$מ םיסרוק ויה .םיסרוקמ
הנהנ א# שממ שממ ינאש םיסרוק ה"רה שי .תו%וקנ רו"צא ינאש( אוהשמ יתוא ו%מ#יש
.ינפ" תו%מו$ש תויורשפאהמ(ן'ותהמ היינשה ה"יסהו .#גסהמ הז ת&א ה"יס.תו"יס המ'מ(םהמ
.םהינ" רו&"# י# םינתונש
:ןייארמ רמוא התא ינש %צמו "ז'ואמ התאש רמוא התא %&א %צמ.םיצרמ( ן'ות רמוא הז המ
.ןיינ$מ
:ןייאורמ ןושאר ראות# תושר%נה תו%וקנ רו"צ# קר(ה#א' םה םיסרוקהמ ק#&ש רמוא ינא א#
.תישיא הרי&" #ש תויורשפא ןיא.והזו
:ןייארמ 1%ומ## הצור התייהו %מו# א# התאש םיר"% שי זא
:ןייאורמ תאזו .%ומ## הצור יתייה א#ו ויש'$ %מו# ינאש םיר"% שי #"א .$%וי א# ינא הז תא
*קו&צ).היגו#ופורתנא# או"מ ומ' םיסרוק #שמ#.םה" רו&"# "יי& ינא י#ש תו"יי&תה ##ג" קר
תא רי"$מ אוה ו"ש ןפואה #"א.הז' ה""ס יצ& הצרמהו .ןיינ$מ סרוקה ןורק$". הפ $טקה זא
ו# שיש תורמ# .-%המ #'ה אירקמ טושפ אוה .רמוא יתייה םי%רמ הז' תצק# ותוא ךפוה .סרוקה
ינוטונומ הז' ןוט"ו -%המ אירקה#.ה'' ר&" אוה תו"יס הזיאמ $%וי א#.תר&א תוש$# ת#ו'י
י# שי םג.תקתרמ( תניינ$מ רתוי הרצ" רמו&ה תא רי"$ה# #ו'י אוהש תורמ#.-%המ ותוא ארוק(
י# הארנ #"א.םוי י%ומי#" ת%מ#מ איה םא $%וי א# ינאש( תאזה הני&"המ.ת#גרתמה ם$ היי$"
יאורש יתיפיצשמ א# הז.י$וצקמ ן"ומ -טוש( רור" ןפוא" רמו&ה תא רי"$ה# ת$%וי א# איהש
%&א -א#ש וא(הימ%קא" םירשק ##ג" הזה %יקפת# ה$יגה איהש #ו'י .הטיסר"ינוא" היהיש
הנממ ושקי"ו "ר$ י%ומי#" %מ## הצור א# %&א -אש וא( "ר$ י%ומי#" %מ#מ ימ תפ'יא א#
.הז תא תוש$#
:ןייארמ 1ן'ות" א#ו #גס" איה הי$"הש רמוא התא זא
:ןייאורמ ינאשמ #' %מ#א ינאש רשפא יא . תו&פ הז #"א.םיניינ$מ א םהש םיסרוק םג שי #"א
.רשפתה# ךירצ םוקמ אוהש הזיא" י'( הצור
:ןייארמ 1המ#
:ןייאורמ $וצקמ# י&ר'ה אוה( י$וצקמ רמו&' ותוא #"ק# םי'ירצ ונ&נא הזה רמו&ה י'(א#
םה #' א .#י$י רתוי קתרמ רתוי( ןיינ$מ רתוי תויה# #'י ותוא םירי"$מ םהש הרוצה #"א.ונ#ש
תוקינ'ט #י$פה# םג ךירצש תויה# #ו'י .יגוג%פה תווצה תא ה"וט רתוי הרוצ" רו&"# ו#'י
םייתני" .הארוה" הקינ'ט איהש הזיא תונש#ו.םיפיי$ םיא" םישנאש ך'# םי$%ומ תויה#ו.תור&א
43
רי"$ה# ךיא "וש&# םי'ירצש םה#ש $וצקמה הזש םישנא שי #"א( ימצ$ #שמ תונוי$ר י# ןיא
.ה"וטה הרוצ" רמו&ה תא
:ןייארמ 1קיפסמ הז תא םישו$ א#ש שיגרמ התאו
:ןייאורמ םי%מו# ונ&נאש "וט ונ# םישו$ש ו#יא' זא "ר$ י%ומי# הזש ##ג"ש ו#יא' הארנ
א#.וקתשתו ם'# םינתונ ונ&נאש המ ו&ק. שיגרמ ינא ה'' .ונתוא םי%מ#מ םהש.ןא'
קיפסמ א#.רמו&ה תא םירי"$מ ונ&נאש ךר%ה תא(ונ#ש םיצו#יאה תא ו#"ק #"א(וקתשת
ה'ירצ ן'#ו( הנוש ירה הז "ר$ו רקו" י%ומי#."ר$ י%ומי#" ה%ימ#ה יאנת רופיש# םיס&ייתמ
...ןפוא#(םי%ימ#ת# הנוש הטיש(הנוש השיג תויה#
:ןייארמ 1המ#
:ןייאורמ הז #$ ית"ש& א# תמאה תא ינא .הז #$ "וש&# ךירצ $משת.ך# %יגה# #ו'י א# ינא
. ןורתפ וא(י"יטקורטסנוק אוהש המ ך# $יצה# #ו'י א# ינא םייתנ" .קמו$# ך' #'
:ןייארמ 1המצ$ הטיסר"ינוא" י##' ןפוא" שיגרמ תא ךיא "וט רתוי י# רפסת(ר%ס" הז
:ןייאורמ .טנ%וטס שיגרמ.הטיסר"ינוא" ומ'
:ןייארמ 1הפש תוי$"" ת#קתנ א#ש וא תוי$"" ת#קתנ %יגת
:ןייאורמ ם$ הי$" י# ןיא( תו#ק" י# א" הז תופשה %ימת .הזה אשונה ם$ הי$" י# ןיא(א#
.תיר"$ה
:ןייארמ רוז$# םי'ירצ םה ינש %צמו םיניינ$מ םהש %&א %צמ תרמא (##'" םירו$ישה ךיאו
1רתוס הזש תויה# #ו'י 1$וצקמ#
:ןייאורמ או"מ" הארוה תטיש( הארוה #ש אמגו% ך# אי"ה# #ו'י ינא םייתני"
תני&"מו.רמו&ה תא רי"$ה# תונוש םי'ר%" רו&"# #ו'י היה הצרמה %יגנ(היגו#ופורתנא#
#ומ %מו$ש ם%א ן" #ש המר א# הז(הטיסר"ינוא# המיאתמ א# איהש "שו& ינא(ת#גרתמה !0
תו&פ#ש ם%א ן"מ הפצמ ינא.היי#$ םיק&וצ ם#ו' .ומצ$ תא רי"סה# #ו'י אוה ישוק" ו.םישנא
.י$וצקמו רור" ןפוא"(ר"%# #'וי #' ם%וקש #"א(רמוא אוהש המ" ותיא םי'סא א# ינא
:ןייארמ 1םיר&א םי#גרתמ םג תשגפ #"א
:ןייאורמ .ה#אה םישנאה ןוימ# תו"יש& רתוי תת#ו %יפקה# םי'ירצ .ך' תויה# רומא א# הזו ן'
%&א ם$פ ונתא "שיו היגו#ופורתנא #ש הצרמה או"י %&א ם$פש הצור %אמ יתייה #שמ# ינא
.הנתשמ היה #'הו $ז$%זמ היה םג אוה ית$%#ו.#וגרת"
:ןייארמ 1ותוא ןימזה# ת"ש&
:ןייאורמ *ה#י#ש# םינפ תא"ה)
:ןייארמ 1ךומ' םי"שו&ש םישנא %ו$ שיו
:ןייאורמ .התי'ה #' י# הארנ
:ןייארמ 1ת#גרתמ# תיפיצפס הי$" קר הז
:ןייאורמ תו"יש& רתוי םג תורי'זמהו ה#הנהה תני&"מ #"א .ה#אש א# תאז
#"א םישנאה ם$ יתר"י% ת#גרתמה #ש $טקה #$ ."ר$ י%ומי# #ש תושק""( תוי$""(תו"רו$מ(
#"א."ר$ י%ומי# #ש הזה ט"יהה #'# רושק ן' י# הארנ הז.ר"%# י# אצי א# תוי$"ה ראש #$
#$ ןא' ר"%# רשפא יא (והשמ וא תויקו& ןא' תואר# רשפא יא( הנושאר הנש קר ונ&נא $משת
."וט רתוי היהי הא"ה הנש י#ואו.#ז#זמ ס&י
:ןייארמ .השק"" הז# ס&ייתת(םי%ומי#" ינושה אשונ תא תר'זה ן' ינפ#
:ןייאורמ ןי" ר$פ שממ.ינש# %&א הצרמ ןי" #%"ה שיש אוה $יתפמש %י&יה ר"%ה
הפ ךא(םי"וט ויה םירו$ישה "ור .רמו&ה תא רי"$ה# גיצה# ו#ש תיאמ%קא ת#'י( תוי$וצקממ
.םיק$וצש םיר"% שי םשו
:ןייארמ ##'" יי"ג# 1הר"&ה יי& #$(הטיסר"ינואה #$ ##'" שיגרמ התא ךיאו
1%יגה# ך# שי המ(הטיסר"ינואה
:ןייאורמ תא ימצ$# יתראיתש ךיא .*הקיתש)ך# %יגה# המ $%וי א#.ה""ס #'ה ןורקי$"
.תיארנ םצ$" הטיסר"ינואה( ויש'$ %$ ה''( הטיסר"ינואה
:ןייארמ 1רמוא הזש
:ןייאורמ 1יתוא #אוש התא המ(רמוא הזש
:ןייארמ ש3י י#וא 1 #$ופ"(ויש'$ הרוק המו הטיסר"ינוא# תא"ש ינפ# ויהש ך#ש תויפצה המ
.ןו'נ# "שו& התאש המ %יגתו."הוא א# וא("הוא התאש םיר"% (ך# םיש%& םיר"%
44
:ןייאורמ ךירצ ינאש םיר"% . י# $ירפמש הז' ר"% י# ןיא ##' ךר%"("הוא א# ינאש ר"%
.$%וי ינא (םירוז #'ה.םי%%צ+%& םיר"%.םי'#המ תונש# ה'פהמ תוש$#
:ןייארמ םירשוקש םיר"% וא (ךתוא שגרמ וא (ךתוא זיגרמש הטיסר"ינוא" אוהשמ שי י#וא
.תויפיצ#
:ןייאורמ .....תויפצ
:ןייארמ 1ךייש שיגרמ התא.הר"&ה יי& תא( אמגו%# &קינ או"
:ןייאורמ או"# ו##ג" "הוא ינאש ט"יה ן' הז .ן'( ט#&ה" ן' זא אצמנ ינאש ה#אה םימי"
םיי&" ו"ש& %$צ ו#יא' םג הז(טנ%וטס תויה# הזה ר"%ה תא תוו&#ו או"# %יגנ .הטיסר"ינוא#
.םיי&# תר&א הריוא תצק סינ'מ הז( ןיינ$מ הז.טנ%וטס תויה#
:ןייארמ 1אט"תמ הז המ"
:ןייאורמ תצק( תר&א תו#י$פ תצק(םירפס תצק א" התא.תי"" קר א# התא (הרגש קר א# הז
.הז תא "הוא ינא.תי#'ש
:ןייארמ 1םמצ$ הר"&ה יי&" -תוש שיגרמ התא ךיא
:ןייאורמ םישנא רי'ה# םיש%& םיר"% תואר# א". -י'"(א" ינא זא טנ%וטסה םוי שיש' %יגנ
ר"%# -י'ש ם%א ן" ם$ ר"%# ת"ש# או"#.ר"%# ת"ש#( רי'מ ינאש םישנא ם$ תויה#ו.םיש%&
גיצה# ת#ו'י ו# שיש( ם%א ן" $ומש# "הוא ינא םג.ןיינ$מ םג( הצרמ וא.#גרתמ %יגנ .ותיא
התא( םי&ותפ ה#א' םישנא .וי#$ ית"ש& א# ינאש %צ# םתוא ךופה# וא ןיינ$מ ןפוא" םיר"%
.ה"&ר ה#'שה םה# שיש .$%וי
:ןייארמ 1םיצרמ( םיטנ%וטס ה#א ימו
:ןייאורמ ינא( הצרמ הזיא# ונא" אמגו%# .היגו#ויצוס" קר א#.םיצרמ רקי$"(םיטנ%וטס קר א#
.ןיינ$מ היה הזו.ה&יש# יתסנ'נ םג ינאו תו#אש המ' #אש אוה זא(ר&א גו&מ ם%א ן" %$ו
:ןייארמ ך#צא ונישש %יגה# #ו'י התאש( טרפ" היגו#ויצוס"ו ##'" םי%ומי#" םיר"% שי םאה
1והשמ
:ןייאורמ #' ..ה תא ו"י&רה טושפ( תר&א #'תסה# י# ומרג #"א(הרק א# תו$% יוניש (ההא
.ם#ו$" הר"&" ""ותסמ #'ה ךיא ןי"ה# ורז$ש.ה#א' םינ'ט םי#' הז או"מ יסרוק
:ןייארמ 1ךיי#א $יפשה הז ךיאו
:ןייאורמ םיאשונה י"ג# %ומ## ךישמה#ו .הטיסר"ינוא" ראשיה# הצור ינאש תאז' הרוצ"
.ה#אה
:ןייארמ 1םיניינ$מ םייפיצפס םיר"% ויה
:ןייאורמ תינש (הצרמה ##ג" #' -#א.'א יתר"& רק&מ תא ית"הא %יגנ(ונר"$ש םיסרוק" המ
ו"ש& סיס" היה הז.תוניינ$מ תויפוסו#יפ תו#אש .ןיינ$מ הז' היה .סרוקה #ש ן'ותה ##ג"
.תויגו#ויצוס תונ$ט &וסינ"(תיגו#ויצוס ה%ו"$"
:ןייארמ .היגו#ויצוסה %"#מ םיר&א םיר"%ו םיר&א םיסרוק ת&ק# הצור התייהו
:ןייאורמ .&קא ינא והשמ אצמא ינא םא ( ן' םיסרוק #"א ."שו& א# גו& %ו$ ת&ק#( %ומ##
:ןייארמ 1המ ומ'
:ןייאורמ #ש הירוטסיה .$%יה #ש היפוסו#יפ#( תוירואית# רתוי םי$גונש םיר"%
.$%מה תו&תפתה(היפוסו#יפה
:ןייארמ %צמו( $וצקמ הזש תרמא %&א %צמ 1##'" היגו#ויצוס #ש גו&ה תא האור התא ךיאו
.$וצקמ רות" הז תא %מו# התאש תרמא ינש
:ןייאורמ הזה ןיינ$ה יתוא קתרמ א# הז(םירק&מ "ות'# #ש $טק" טופש א# ינא $משת *קו&צ)
.יתוא ןיינ$מ א# הז "ות'# קר(םירק&מ #ש
:ןייארמ 1ןיינ$מ המ
: ןייאורמ יטרואיתה ן$טמה תא רו"צ#(%ומ## $גר'.ןיינ$מ יטרואיתה ק#& רתוי הזה "#ש"
.ך' ר&א םירק&מ "ות'# ן' י#וא .ןווי' תונש# ך' ר&א י#וא .ך#ש
:ןייארמ 1ותיא תוש$# המ שי $וצקמה #$ "שו& התא המ(הקיטקרפה ו#יא' הז
:ןייאורמ *קו&צ) .ך' ר&א םתוא םיארוק ונ&נא .םירפס םי"תו'(םישו$ ירה םישנא שיש &ט"
:ןייארמ 1םיר&א תו$צקמ ןי"# וני" #%"ה שי 1%ו$י( %ית$ #$" אוה םאה
45
:ןייאורמ םיש%& םימו&ת תו#ג# #ו'י ט#&ה" תוא ןיינ$מש ימ( ט#&ה" ו# שי %ית$
.םהי#$ $%תש י%'" הר"&ה ינפ" גיצה#ו(רוק&#ו
:ןייארמ 1םויה קיפסמ הז תא םישו$ש "שו& התאו
ןייאורמ : .הז #ש -קיה המ $%וי א#
:ןייארמ 1יגו#ויצוסה $%יה ם$ תשגפנ אמגו%# הטיסר"ינוא# תא"ש ינפ
:ןייאורמ ן' יטרואית $%י ם$ #"א. םירק&מ ת"ית' ומ' ה#א' םיר"% א#( י&טש( יסיס" %אמ
.ויש'$ היגו#ויצוס # ורשק ן' הז י#וא( רושק הז םא $%וי א#(
:ןייארמ 1היגו#ויצוסה ךת$%# איה המ םצ$" #אשנ י#וא
:ןייאורמ .הר"&ה יי&" תי$%מ תו"רו$מ
:ןייארמ .רמוא התא תו"רו$מ
:ןייאורמ %אמ הז .הש$מ# ונמצ$ תא םירקו&(הר"&ה ינפ" םייקה "צמה תא גיצמ $%מ #' ומ'
.$וצקמ#ו(םיי&#(י&ר'ה
:ןייארמ ...ייקוא
:ןייאורמ םי#"קמו תונואיר(םירק&מ ת"ית'(קומ$ הז# םיסנ'נו($וצקמ הז ם#י"ש" םישנא שי
תא $צ"# ךירצ ינאש ה%"ו$(קר הז תונויארה #$ %יגנ י#י"ש".היגו#ויצוסה #ש םיט"יה #' תא
.יטרואיתה $טקה ם$ ך#וה רתוי ינא #"א .הז ם$ םי'#וה ן'ש םישנא שי.םי%ומי#המ ק#&' הז
:ןייארמ .##'"ו גו&" ונתא םי%מו#ש םיטנ%וטסה #$ ךת$% איה המ י#וא %יגת
:ןייאורמ .*הקיתש)(םיטנ%וטס
:ןייארמ .םיזור% שי( םיסור שי(םי"ר$ הר"& ה"רה שי
:ןייאורמ הר"&ה ךות" םירוגס א#ו םי&ותפ ה#א' ויהי םהש ית"ש& ($%וי א# $משת .םי"ר$ #$
םה#ש
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" םתוא שגופ התא ךיא
ןייאורמ : #ש ינש %צמ ת'## ןיינו$מ ך' #' א# ינא םג ($"טמה א# ינא.ןיינו$מ א# ינאש א#(
#' ם$ תויה# ה'' רשפא יא #"א.ה#א'ו םיר"& #ש םיס&יה ת&יתפ# םתארק# ך#וה
.םיר"& %ו$ו םיר"& %ו$ םיא"מ םיר"&.תינמז ו" ר"& תויה# םיטנ%וטסה
:ןייארמ 1םי"ר$ םהש םי"ורק םיר"& ך# ןיא זא
:ןייאורמ .%&י םי%מו# ונ&נאש ##ג"( רי'מ ינאש םישנא שי #"א.א#
:ןייארמ ..םה ךייר"& ראשו
ןייאורמ םישימ& #ש ןווי'# רתוי םיי&"ו הטיסר"ינוא" םיר"צ זו&א םי$"רא םי#ו$ זו&א םישיש :
.םישימ&
:ןייארמ 1םי"ר$ה םיטנ%וטסה י#פ' ##'" ש& התא המ
:ןייאורמ ...תאז' ה#אש הז
:ןייארמ 1הזה "צמה #$ "שו& התא המ( םי#א י%א א# םה םוי' םיס&יהש רמוא התא
:ןייאורמ .....*ה'ורא הקיתש)
:ןייארמ םיט#קנ םה םאה םיסורה וא םי"ר$ה םיטנ%וטסה #$ "שו& התא המ י# %יגת י#וא "וט
1הימ%קא" קיפסמ
:ןייאורמ םיר&א םיטנ%וטס# םי"ר$ םיטנ%וטס ןי" ה#%"ה םישו$ש "שו& ינא
.ה'' תויה# רומא א# הז ית$%#ו.הטיסר"ינוא"
:ןייארמ 1תרמוא תאז המ
:ןייאורמ #ו'י(הי#פא #ש ןווי'# &ר'ה" א# הזו .ה#"קה יאנת" #%"ה שיש י# הארינ אמגו%#
םי#ו'י םה זא(א"צ# םי'#וה א# םי"ר$הש ##ג" ןזואמ א# "צמ הז.ינשה %צ# הי#פא תויה#
וא(ה%ו"$" %יגנ(ם'ר% ךשמה" םתוא #י"קמ סויגה יא ינש %צמ #"א. ם%קומ רתוי %ומ## או"#
ך# תת# ה'ירצ הימ%קאה טנ%וטס התא םא .ה'' תויה# רומא א#( םיוסמ ןוויש יא שי4" ##'"
.םיאנת"( םי%ומי#" ק#&ה ותוא תא
:ןייארמ .ה'' א# הז ויש'$ש שיגרמ התאו
:ןייאורמ (ה'' א#
:ןייארמ 1%יגנ םי#ו$ה יפ#' םג
46
ןייאורמ : ינוי& רתוי ו ןותמ הז' ס&י רתוי שי םי#ו$ה םיטנ%וטסה יפ#' אקוו% א# (םי#ו$ה
רתוי השיג תאז.םי#ו$# םי%ומי#המ ק#& %ס"סמ ךוני&ה %רשמ הזו %יגנו תוג#מ שי ו#יא'.הז'
.תינוי&
:ןייארמ 1הז התא םישו$ א#ש רמוא התא םי"ר$#
:ןייאורמ .ה#א' םיר"% םישו$ א#ש הארנ #"א.הזו םיאנת# $%ומ א# ינא י#וא
:ןייארמ םי%והיה ןי" םיס&יה #$ $יפשמ הזש "שו& התאו םי"ר$#
:ןייאורמ .הטיסר"ינוא" "צמה םיצורמ א# םה םי"ר$ה #' תא $משת(
:ןייארמ ... תו$% ה"רה שי &ט" #"א
:ןייאורמ רמרוממ א# י#וא היהי אוה "ורה תא #אשת #"א( תו$% ה"רהו םי"ר$ ה"רה שי ןו'נ
.&וט" הצורמ א# #"א
:ןייארמ "צמהו ונ#ש םיטנ%וטסה תא האור התא ךיאו 1םיי&" "#ש הז טנ%וטס תויה#ש תרמא
1הטיסר"ינוא"
:ןייאורמ 1#אוש התא םיטנ%וטסה #$ "שו& ינא המ (יני$" ן"ומ' הז ן'
:ןייארמ ."שו& התאש המ %יגת
:ןייאורמ והשמ וא "ש&מה י$%מ %ומ## א"ש ימ &ר'ה" א#ו.ו# $י%צמ ינא %ומ## א"ש ימ #'
.%ומ## א"ש ימ #'(הז'
:ןייארמ 1המ#
:ןייאורמ .$יגמ התייה א# םיי&"ש םיר"% %ומ##(תי#'ש הני&"מ ךמצ$ תא &תפ# ןויסינ הז י'
.ך#ש תופקשה #$ $יפשמ םג הז
:ןייארמ 1הז #י"ש" %ומ## םיא" םישנאש "שו& התא
:ןייאורמ ך#א ינא זא(םי#ו& תי" #הנמ א"א י# שיש %יגנ( םיטקרפ םיט"יה םג שיש רור" א#
.האופר %ומ##
:ןייארמ 1 ךניי$" יטקרפ הז
:ןייאורמ .ה'' %יגנ או"( יטמגרפ
:ןייארמ .רמוא א"אש ##ג" הז ו#יא' א#א( יטמגרפ א# הז ו#יא' $משנ
:ןייאורמ .תונהי# &ר'ה" א#(ת#$ות (&וור הזמ גישה# ך#וה התאש ##ג" הז יטמגרפ א#
:ןייארמ 1ךמצ$ תא אצומ התא %$צ הזיא"ו
:ןייאורמ .םייתני"(יטמגרפ א#ה %צ"
:ןייארמ 1הצור תייה המ
:ןייאורמ ינא .הניארקוא" םש ראשנ יתייה זא( יטמגרפ #ש $טק" רתוי ת'## הצור יתייה םא
.%ומ## ך#א ןא# ית$%י ר"' רפס תי" יתמייסש יר&א.יתייה ר"' תרמוא תאז(#ו'י יתייה
.%"ו'מ $וצקמ #"קתה#
:ןייארמ 10רא" המו
:ןייאורמ הז .הז תא %ומ## ת'## יתיצר &ר'ה" א#(םש %ומ## ך#וה יתייהש המ %יגנ #"א
.הז ןווי'# יתוא תוטה# אשינ א"אשמ הז.ה#'#'ו םיימוא# ןי" םיס&י #ש הז' "ו#יש רתוי
:ןייארמ .ר"% #'# םש #"קתה# #ו'י תייהש תרמא #"א
:ןייאורמ תויה#( "וט םוקמ# $יגה#(תאז' תיטמגרפ ה&נה ת%וקנמ אצוי ה#&תהמ יתייה םא(םש
.התי"ה $סאו %מ#או או"א קר ינאו ימצ$# גוא%# א#. תיפס' הני&"מ ר%וסמ
:ןייארמ .םירזו$ ויה םירוההו
:ןייאורמ .ן'
:ןייארמ ... ךר%"( תר&" התא הפו
:ןייאורמ .$יגה# ןיינו$מ ינאש םיר"%# $יגמ ינא הז"ו םי#וש'מו תו#יפנ #ש ךר%"
:ןייארמ ..הזו
:ןייאורמ .ןגראתמ םיי& #ו#סמ(םישופי&" ןיי%$ ינא
:ןייארמ 1#"קתה# #ו'י תייהש "שו& התא האופר# #"קתה# הצור תייה 0רא" %יגנ םאו
:ןייאורמ .#"קתה# יתיצר א#
:ןייארמ #'ותש "שו& התא היגו#ו'יספ# ת'## ויש'$ הצרת םא 1היגו#ו'יספ תא תר'זהו
..#"קתה#
:ןייאורמ .ירטמו'יספ" הי$" היהתש י# הארנ
47
:ןייארמ 1הז 1המ#
:ןייאורמ .תיתומ' ה"יש& ם$( הקיטמתמ ם$ ר%תסמ א# ינא י' הז
:ןייארמ היגו#ו'יספ %ומ## ך# $ירפי הז תיתומ' ה"יש&ש "שו& התאו 1תיסור" ותוא תיש$
:ןייאורמ .תו%"ו$ ית#"יק $משת
:ןייארמ ה#"ק# ןו'נ ןוירטירק ך# הארנ הז .ם$פ םירש$ ירטמו'יספ םישו$ םישנא שי ירה
.הטיסר"ינוא#
:ןייאורמ ) .ךתוא #י"גמ הז םיר&א םיר"%"ו ןו'נ הז םי"#ש םהש הזיא" *טקש
:ןייארמ 1תרמוא תאז המ
:ןייאורמ #י"גמ הז זא( "וט הז' יתומ' $%י ךירצ א# התאש הר"& י$%מ #ש תו$וצקמ# %יגנ
.םי"וט םינויצ איצוה# #ו'י התאו םי%ומי#" ו" #קתת התא &ר'ה" א# .ךתוא
:ןייארמ 1#י"גמ הז המ" ןי"מ א# ינא
:ןייאורמ ...אוהש המ# #"קתה# #'ות א# התא זא(הקיטמתמ" "וט א# התא םאש
:ןייארמ םייתני" התא זא(ית#אש א#ו #ואש# יתיצר %ו$ המ ארינ או" ןויארה םויס תארק#
1 ןורתפ םה "ר$ י%ומי#ו (הטיסר"ינוא" הנהנ( ךמצ$ תא שפ&מ התאש רמוא
:ןייאורמ םגו %ומ## םגו םייקתה# םג י# רשפאמש ("וט ןורתפ םה י#ש "צמ"( ןורתפ םה ן'
.םיטרפ םיי&# ןמז שי%קה#
:ןייארמ 1ךישמה# ןוו'תמ התא הא"ה הנש"ו
ןייאורמ .ן' :
:ןייארמ .וי#$ ר"%# הצור תייהשו ית#אש א#ש( והשמ %ו$ שי םאה
:ןייאורמ .#'ה ת#אשש י# הארנ
:ןייארמ .םיי&ה #$ "ר$ י%ומי# #$ והשמ %יגה# הצרת התא
:ןייאורמ .ה""ס #'ה א#
:ןייארמ 1.םויסה תארק# הרימא הזיא י#וא
:ןייאורמ .ךיינפ" ןייארתה# יתפיי$תה %אמ ינא
:ןייארמ ."וט #'ו( ך' םא ך# ה"ר ה%ות זא
ןייאורמ .0ור# "יי& ינא יי".היגו#ופורתנא" ן&"מה תארק# ןנו'תה# ך#א ינא( ה%ות :
רפסמ ןויאר טולקש :
:ןייארמ רק&מ תו%וסי" סרוקה תרגסמ".וני%ומי#מ יתוא רי'מ התא ינו'ג י# םיארוק םו#ש
י%ומי# ת$פות תא רוק&# יתר&" ינאו(תמיוסמ תיתר"& ה$פות רוק&# המישמ ונ#"יק('" יתר"&
תא #י&תנ או" יזא.םייקנש ןויארה תו$צמא"(הז ירק&מ" י# רוז$תש ךממ יתשקי" ך'ו("ר$ה
..ך#ש י##'ה $קרה #$(רתוי" ה"&רה הרוצ" ךמצ$ #$ י# רפסת התאו ןויארה
:ןייאורמ 1"ר$ י%ומי## ורשקש המ
:ןייארמ .שממ. י##' $קרמ #י&תנש -י%$
:ןייאורמ 10רא# ית$גהש ןמזמ
:ןייארמ .ינפ# ו#יפא
ןייאורמ ן" ינא "וט : !3 תנש" ית$גה(הס%ואמ( הניארקואמ ית$גה( ,,, ה.#$נ תינ'ות"(
ית'#ה( ת" י# ה%#ונ( ינת&תה(א"צ יתיש$ ך' ר&א.םייתנש" תורג" יתמייס(רפס תי"#
ה#'שה" "#תשה# ית#'יש ה%י&יה ךר%ה וז( "ר$ י%ומי# הזש ##ג"ו(הטיסר"ינוא#
."ר$ י%ומי#" ןויארה םג הזש י# הארנו. "#תשה# #ו'י יתייה א# זא( א# םאו.ההו"גה
:ןייארמ המ םש אצמנ ימ( הניארקוא" הרקש המ #$ רפסת(תיגו#ונור' הז תא הש$נ י#וא
1 ך#ש רשקה
:ןייאורמ וז' תינ'ות וז( היימינפ" יתרג.%"# ית$גה ם%וק(0רא# יר&א ו$יגה י#ש םירוהה
"ור ומ' ינש ר"% ו%"$( %&א ר"% ו%מ# #ש םירוה.%ומי# תונש רש$ הניארקוא" ית%מ#.םי%י#י#
אמאו .תר&א רי$" %"$ אוה זא(#$פמ ןיא הס%וא" #"א(תוינו'מ "י'רה# %מ# י#ש א"א.םישנאה
48
ה%"$(םו& 0&## םירושקש(םיריש'מה תא םג הנקית איהו(האופר יריש'מ #$ אוהמש ה%מ# םג
תו%ו"$" א"או ןויקינ" %ו"$# הר"$ אמיא זא( הפ# וא" םה רשא' #"א.ה%"$מ"
.תור&ואמה םי$"ראה תונש יר&א םי#יגר םי#ו$ ומ'.רגסמ(ן#"ק
:ןייארמ 10רא" ם'#ש ת"&רומה ה&פשמה #$ו םיררוגתמ םתא ן'יהו... ן'
:ןייאורמ ינא.םי#שורי" רג יתייה ם%וק ינא.םש# הר"$ו ה$יגה יתו&א םג.תוירק" םירג ונ&נא
רפס תי" היה הז.הס%ואמ םישנא# ם$פ %&וימ היה הז.הס%וא טרוא+היימינפ" יתרגו םש ית%מ#
ה# ישו ה#ש ה&פשמו את"ס ם$ יתו&א .תורג" ם$ היה רפס תי"ה #"א וש$ םיית% הז. י%ר&
" הז יר&א והז.םתוא רק"# ך#וה יתייה םיש%ו& שו#ש" ם$פו תוירק# ו$יגה ויש'$ םי%#י שו#ש
!000 .תוירק" יתו&א %י# ו"שייתה םגו םירוהה וא"
:ןייארמ .הפ# ןושאר ךתוא ו&#ש םה ו#יא' הארנ(%"# ת$גה התא( ןיינ$מ
:ןייאורמ א"א# ר"'.םינש שו#ש ןווי" םירג ויה י#ש םירוהה הפ# ית$הש' #"א(%יגה# רשפא
ו#$ו הניארקוא# הרז& $סנו הז #$ ורתייו םה #"א.הנש %ו$" תו&רזא #"ק# תורשפא התייה
.הפ#
:ןייארמ 1ןווי# רגה# וצר םה הז ינפ#ו
:ןייאורמ ת" התייה איהש( הנטקה יתו&או אמיא תא &ק# אוה זאו(םש %"$ א"א טושפ א#
.הפה ה&פשמה #' י'.הפ# וא" זאו.תינווי $%י א"א זא.$"רא
:ןייארמ 10רא" ך#ש הטי#קה התייה ךיאו
:ןייאורמ םג( ית%"$ א"צה ןמז" םג(תצק םג ית%"$.םי%ומי# ויש'$(א"צ הז יר&א רפס תי"
.םי#ו%גה םיר"%ה #$ #'תסה# םא #"א. רפס תי"ה ךות"
:ןייארמ 1רפסה תי"" ך# היה ךיא ת$%# יתוא ןיינ$מ
:ןייאורמ םג יתייה ינאש ומ' הס%ואמ םי#ו$ םש ם#ו' #"א(תי%ר& תרגסמ" רפס תי" הז
םיג&(תו%הי #$ ונתוא ו%ומי# טושפ(םי#יגר םישנא.תו&רזא םישו$ ך' ר&או םיריית ה#&תה"
ויה תושיר%ה #"א( םי%ר& ויה םי'יר%מ .הז" &ור'ש המ #'ו תורש'(תות"ש(םיגהנמ
.ה"וט י% תורג"ו תורג" תוש$# התייה ונ#ש הרטמה ר"% #ש ופוס" #"א.תוהו"ג 33 תו%וקנ
ומ' .תיר"$" ויה תויורג"המ ק#& ן'ש.הז ךות תיר"$ %ומ## ךירצ יתייהש הזמ 0ו& .םייתנש"
הקיזיפ 5 . ונרג"תה ר%ס" #"א. תו%י&י
:ןייארמ 1יתרוסמ $קרמ א" התא( י%ר& רפס תי"# ת$גה ךיא
:ןייאורמ םש(יתמשרנש' י התי'" יתייה ר"'(םי%והי רפס תי"# יתמשרנ הניארקוא" טושפ (א#
#ש רפס תי"# -ינס וש$ םה םי#שורי" הפו.וש$ םי%ר&ה הזו(יתרוסמ רפס תי" היה הז
ך' ר&א םירוהה םג ##' ךר%" י'.ראשייש הצירש ימו( ואריו ואו"י םישנאש י%'".הס%וא
.ה.#$נ תינ'ות #ש "ו#יש ם$ םג הז תא וש$ו.םיא"
:ןייארמ 1תאז' תרגסמ# םשריה# תט#&ה תאז #'" ךיא #"א
:ןייאורמ םירומה ם$ רפס תי" הזש איהש יממ $מש איה .םש# יתוא המשר טושפ י#ש אמיא
התייה תרגסמהו.םי%והי םש ויה םירומה "ור.*קו&צ)םי%והי הז םי"וט י'ה םירמהו.םי"וט י'ה
םיי#איצוס םיאנת םג( םירזו$ םג.תו$סהו םני&" #'וא היהו רקו"" םימ$פ ה#יפת התייה. תי%והי
.#ארשימו ".הראמ םיפס' םיסייגמ.םינתונ
:ןייארמ 1ת'#ה טושפ התוא ךתוא ומשר זא
:ןייאורמ היה הז םש.רפס תי" יצ& ה"ישי יצ& .הפ ומ' א# #יגר רפס תי" םש היה #"א א#
הזו.תו$סהו םי#ויט ינימ #' והזו .#'וא #ש הקספה התייה $צמא"ו ה#יפת רקו"" התייה קר.#י'ר
%אמ היה הז איהה הפוקת" זא י'( םיר#ו%" םש םימ#שמ ויה םירומ#ו. היה "וט הז' רפס תי"
.יתו$משמ
:ןייארמ 1רמוא התא "וט ךוני& ונתנ
:ןייאורמ יתנוו'תה א# ה'' םג י' .ימו המ תואר# יתא".0רא# תו#$# ןוי$רה י# א" םשמו(ן'
.ןיי%$ ןא# ית$%י א# #"א.םש יני$" ן& אצומ א# י'.ןא# ית$%י א# קר(הניארקוא" ראשיה#
:ןייארמ 1"וט א# םש היה המ
:ןייאורמ םימהזמ ם#ו'(רו&שה םיה םגו.&ו' תנ&ת %י# רג יתייה.הזו םוהיזה #'ו המצ$ הני%מה
ה&ק# הייסור זא.הקרפתה תוצו$מה תיר"ש יר&או .תפ'יא א# %&א -א#ש תאז' הריואו.ותוא
.תו"יטקפסרפ םוש םש יתיאר א# הז ##ג".םו#' י#" ם#ו' תא הריאשהו "וט י'ה המצ$#
:ןייארמ 1ן' #ארשי"ו
4,
:ןייאורמ .םיי&ה תא תונ"# ךישמה#.ה"יטקפסרפ יתיאר #ארשי" ן'
:ןייארמ 1הז תא ת#"ק ךיא הנוש םש םיי&ה ךרואש התייארו י%ר& רפס תי"# ת$גהש'#
:ןייאורמ םי$סונ ונ&נא ןא# ונ$%י א# ונ&נא י'.ה"וט א#ה ןי$" הז תא ונ#"יק ם#ו' ונ&נא
השק היה ן'.%ומ#תו ארמג הרות #ש %ומי# ה"רה הזשו.תר&א הז םוי יצ&ו.ה'' הז םוי יצ&ש.
םירומ ם$ תו"ירמ ה"רה .ה"רה ונ%גנתה םגו #'ה ונ#"יק א#.םיי& תוש$# המ ןיא #"א
ו#יפא.#'ה ם#שמ רפסה תי"ה #ש אמגו%ה.#שמ# ומ' םיר"% ינימ #'.ר%ס" #"א.םינ"רו
ונ# םימ#שמ ויה םג הזש( םי#ויט ה"רה הזו.םי#שורי ז'רמ" היה הז.ונ# ןמימ אוה ירטמו'יספ
00 ונממ םישק"מו "ר# םי'#וה ונייה הזו םיי#$נ הזיא םי'ירצ ונייה םאו.סי' ימ% ש%ו&" 2
ו"ישקה א# הר"&ו.ירטמו'יספ %יגנ המ #"א.םי#ו$מ םיאנת רוציק".םשו הפ ונ# ןתונ היהו -ס'
זאו הז תא $%י רפס תי"ה #הנמו. םש ה%והי ן"( ופי" רי$ה ז'רמ# וא(תונ"# ו'#הו תי" "א#
ימ.*קו&צ). ם#שמ א# ינא ירטמו'יספ# הי$" י# ןיא זא( הז' יאמצ$ אוהש "שו&ש ימ.: רמא
הפ ה#א' םיר"% ינימ #' ויהו.ןגוה א# הזש ונ"ש&ו.הש$י א#ש זא א#שמו ם#שיש הצורש
ינא ויש'$.המ#ו ת% הזו.הז תא ונ# השו$ ית% ם%א ן" ךיא .השק %אמ הז תא ונ#"יק זאו.םשו
ן" התא זא #"א.ר&א ט"מ" הז תא האור 7 8 .תוש$# המ ך# %יגי והשימ
:ןייארמ 1םתיש$ המ זא
:ןייאורמ התא.0רא" םי"ורק ה"רה ך# ןיא. %י# א#( ך#ש םירוהה י' תוש$# המ ה"רה ך# ןיא
(ואציש ה#א' ויה."וז$ת זא 0רא" םירוה ך# שי םא וא.רוז&ת זא הצור א# התא םא.םה" יו#ת
אוה רפס תי"ה #ש #ו#סמה י'.יתאצי א# ינא.םי%י&י 4 רפס תי"# רו&יא" ית$גה ינא #"א .םינש
" תורג" הפ תוש$#ו #גתסה# םוקמ" זא.א.י התי'" ר"' יתייה 0רא# ת$גהש %$ו.הס%וא" 4
א#ה םיר"%הו םי'ו"יסה #' תא ר"ו$ הנושארה הנש" התאש %$ו.םייתנש" הז תא יתיש$.םינש
.רפס תי" ויש'$ -י#&ת( %יספת המ.הנש %ו$ ך# שי רמוא התא זא(םימי$נ
:ןייארמ 1ך' ר&א תיש$ המו
:ןייאורמ .יא"צ סויג הז יר&או.הנש םיטיהר #$פמ" ית%"$ רפס תי" יר&א
:ןייארמ 1םש היה המ
:ןייאורמ ר"' ינא י'.ה&פשמ# -ס' י# ומ#יש א# םינש $"רא.םי'מסמה #'.יתסייגתה ר%ס"
יתיש$ זאו.הס%וא" יתר'הש יהשימ ם$ יתנת&תה רפסה תי" יר&א י'.יאושנ יתייה
םה# שי( רשי םיסייגתמ א# םי#ו$ י'.סויג# %$ הנש ית%"$ו.תו&רזא 8 זאו.היי&% םיש%ו&
ךירצ םצ$" ינא י'. םי'מסמה #' ר%סמ התאש %$ סויג"ו.סויג ה$יגה זאו. ית%"$ יתנת&תה
ה&פשמ# 5000 י# שיו.#קש 400 .י"יטקאורטר #'ה וריז&ה #"א .ה'' רשפא יא.א"צ" #קש
:ןייארמ 1-ס'ה י#" תיש$ המו
:ןייאורמ םייוציפ ית#"יקש "צמה יתוא #יצה קר.סונימ# יתסנ'נ.תוש$# המ ןיא( יתיש$ המ
.םייוציפ ך# ה$יגמ י' הנשמ רתוי ית%"$ו .ה%ו"$המ
ןייארמ 1תסייגתה ןא#ו :
:ןייאורמ ת%ר# וצר .וצר א#.וסא"תה ם#ו' ויש'$ .םיר"$מ ק%ו" תויה# יתוא ו&#ש ה#&תה"
ש.ת י# שי הר"& יתרמאו טקש" ה'' ית$גה ינא זאו .סו"וטואהמ 5 הזש . 5 ךותמ תי"" תו#י#
7 הזש.תשומ&ת ן&ו" תויה# .ריוואה #י&# ית$גהו.ר&א ןוימ# יתוא ו&#שו םיית$ש םש יתייה זא .
-נ'" ."רק יסוטמ# תסייט# תוריש .%ו% תמר(
:ןייארמ 1םש היה ךיאו
:ןייאורמ יתרמאו.םי"וט תוריש יאנת יתאצוה .ית%"$ םג.-ס' יתיש$(םיי& יתיש$( -י' שממ היה
ית#"יק זאו."ר$" םג %ו"$# ךירצ ינאו.תיא"צה תרו'שמה י# קיפסמ א#ש 4500 י# שיש ##ג".
.םיי& יתיש$ זאו יתארק# -י' היה .ת" י# ה%#ונ סויגה יר&א םיש%ו& י'.ה%#י
:ןייארמ 1םיי& תיש$ תרמוא תאז המ
:ןייאורמ " תאצ# םוקמ" (יתצמאתה ך' #' א# א"צ" י' 5 " יתאצי.ם#ו' ומ' 3 ית%"$ םג זאו.
3+4 .ה&פשמה תא #'#'# ית#'י ה''ו תורצ#מ" $ו"ש םי"ר$
:ןייארמ 1ומצ$ סיס"" היה ךיאו
:ןייאורמ הר"& .שיא םיפ#א #ש סיס" הז.םיר"צ םגו םי#ו$ םג םש ויה.םי"וט הר"&.ה""ס היה
ןי" היה הז .%קפמ" יו#ת א"צ" ה"רה י' .םיאנתה ם$ %אמ י# רז$ םג י#ש %קפמו .םי"וט !00!
/ !005 .
:ןייארמ 1א"צ" ךמצ$ תא תמא" תשגרה
50
:ןייאורמ %יגה# #"א.תרגסמ וזש שיגרמ התאו םיר"%ו םיקו& ינימ #' םש ך# שי.תמא" א#
וא גהונ תייהש וא םויה #'.םיי%יה ם$ םש ית%"$ א# ןורק$" ינא .השק היה הזו א"צ היה הזש
.תווצ" %"ו$ו רוטקרט וא הזג#מ #י"ומ התא .תונוט הז תשומ&תה י'.ק%ו" יתייהש
:ןייארמ .תוי$" ויה ה#&תה" #"א( ך' ר&א ך# ורז$ש תרמא
:ןייאורמ תאצ# הצור התא םג.א"צהמ -ס' םג #"קמ התא ורמא י'( יתצ&# תצק ינא ן'
" אצא ינאש הרשפ# ונ$גה -וס"ו.א"צ" םוי יצ& הצור ינא יתרמא.ם%קומ 3 %קפמ ה#&תה".
יצ&ו $"רא " ה%ו"$ םימייסמ ם#ו'ו .$"רא" אצת התא י# רמא .י# רוז$# הצר א# י#ש -גאה
ןגס.תסייטה %קפמ# ית'#ה זא .הז" וניש$ המ זא.$"רא" תאצ# י# ןתונ אוה זאו.םיאצוי שמ&"ו
םוי םג היה $ו"ש" ם$פ #"א.י#ש תו$ש ית#"יק זאו.ך" #פטא ינא רמא אוהו .וי#$ ית'#הו.-ו#א
םיאנת ויה.ןיינ$מ היה.התי"ה ית'# ה"רה ינא #"א.ה'יר"# רשו' ר%&# םי'#וה טרופס
.ה#א' םיקינ"וג ונייה א"צ יתשגרה א# תמא" ינא.םי"וט
:ןייארמ 1י"רק תויה# הצור תייה
:ןייאורמ אוהשמ הזיא י# היה א#.יתיצר א# ר"' זא( יושנ יתייהש יר&א #"א.תמיוסמ ה%ימ"
' יתייה .א"צ הז המ ית$%י א# םג י'.ו" תויה# תיצרש %&וימ #ו#סמ 3 ית$%י א#ו .0רא" םינש
שיש ית$%י.א## י"רק ןי" ה%רפה שיש ית$%י א#ו.ותוא ר"$ש %&א -א יתר'ה א# םגו הז המ
$ו"ש שק"מ יתייה .רתוי תאצ# שק"מ יתייה $%ויי תייה םא .א## תי"# "ורק ןי" ה%רפה
.רתוי םי"וט םיאנת #"ק #י"ש".$ו"ש
:ןייארמ .הרקמ #'" ך#וה תייה א# י"רק# זא
:ןייאורמ ז"ז"# "הוא א#.םיר"% "הוא( םירגתא "הוא ינא י'.ן'ש תויה# #ו'י יושנ תייה א# םא
.#ו'י א# ר"'( ה%#יו יושנ ר"' יתייהש יר&א.םירוהה י#" תוי&# הי$" י# ןיא הזמ 0ו&ו .ןמזה תא
:ןייארמ .%"$י%" הז תא האור התא ךיא סא
:ןייאורמ א"צה תא "#ש# היה רשפאש.תו"וט י'ה מ ת&א.תי#אמיטפואה הרי&" התייה תאז
.תי"# םיקנ$מ תני&"מו -ס'ה תני&"מ י# רז$ תמא" א"צה .ךירצ ינאש םיי#איצוסה םיאנתהו
:ןייארמ רפסה תי"" םה" תיסנתהש םי%ר&ה םיי&ה #ש הסיפתה "#תשה הז ךיא י# רי"סת
1א"צ" תורישהו
:ןייאורמ #' ונ%גנתהש ##ג" טושפ ינא.ר"% םוש .ית% יתייה א# רפס תי"ה תא ית"ז$ש' ינא
רתוי הז( &ו' רתויש המ' .ך#וה א# הז &ו'" םי%והי#ו .&ו'" הז תא ונ# תת# וצרו.ה"רה ך'
י# סאמנ( הר"& יתרמא י' .הז #$ $ומש# יתיצר א#ו ינו#י&(#יגר ם%א ן" יתייה זא.תו%גנתה
ך#וה א# הזש וני"ה םה י' הסיפתה תא וניש םה ויש'$ #"א .קיפסמ ית$מש(ה"ר ה%ותו.
ט"מה א#.ה"ושת" רוז&# ית#&תה ינא(תונור&אה םינשה המ'" קר הז יר&א .םינו'נה םינווי'#
ומצ$ אשונה.םשה תרז$"( טא# טא# זא.תמא" הזש ךיא א#א .רפס תי"" ך# םינתונ שמ #ש
םג.ית$מש תואצרה םגו( תו$משמ ןי"ה# ית#&תה.רפס תי"# ית$גהש ינפ# םג( יתוא ןיינ$ %ימת
י'."וט הז המו םיי&ה #$(תר&א ט"מ ת%וקנמ הז תא ןי"ה# טושפ ית#&תה ה''ו .טנרטניא ךר%
יפ# #$ופ ינא זא( ןו'נ הזש "שו& ינא םאו .ונ# שיש $%ימ אוהש הזיאמ םי$נומ ונ&נא #'ה ךס"
.הזה ןווי'# ם%קתמ ינא ה''( ןו'נ הזש "שו& ינאש המ' ינאו .רשפאה ת%ימ" .הז
:ןייארמ 1הזה ןווי'" אקוו% ךיי#$ $יפשה ךת$%# המ
:ןייאורמ ןפוא" התאש $%י .רפסה תי"ה יר&א אוהש $%י.רפס תי"" יתש'רש $%יה א#( $%יה
שי זא ם%קתה# #י&תמ התאש יר&א אמגו% םגו .%&י" ה#אה םיר"%ה #'ו תו"ש&מ.קיסמ יאמצ$
.ך# ןיא זאו םיי&" הרז$ איהש הזיא ךירצ התא םא.תוירקמ %יגנ האור התאש הז .תית% היוו& ך#
ו#יא' זאו ת##פתהש וא(הז# $יגה# ךיא ת$%י א#ו ה'' תיצר קוי%" התאו( $יגמ הז הרקמ" הנהו
%ו$ו הרקמ(הפוא האור ינא םואתפו והשמ ךירצ יתייה( ונ#ש הרקמ" .ה#יפת# ה"ושת ך# שי
א#ש %יגיו תוירואיתו תוקיטסיטטס ינימ #'" הז תא רי"סיו הרקמ הזש %יגי ינו#י& ם%א ן".הרקמ
רשפא יאו הרקמ הזש האור התאש ומ' הז ית% היוו&ו.ר%ס" הזו הרק ה''.הז# "# םש
#' .םג הז ית$גהש ךיא זא.הגיהנ ןוישר .%גא." %מו# ויש'$ ינאש ומ'.%יגה# 4 ינאש םינשה
הרו"&ת" םוי" תו$ש המ' $סונ ינאו .%גא #ש י%ומי# סו"וטוא יתיאר םיימ$פ(הפי&"
ךות" זאו .%רשמ" היה א#ו יתשפי&ש ןו'נה ם%א ן"ה תאו.י%ומי# סו"וטוא שוגפא ינאש.ירו"יצה
וא יתוא םי#"קמ םא( הז ם$ הורק המ ית$%י א#ו .סאו"מ יתייהו ו#ש %רשמהמ יתרז&ש'( הפי&
יתוא -קו$ םואתפו #הנמה #ש %רשמהמ ך#וה ינא ויש'$.הזה ןויארה תא "וז$# יתיצר .א#
ארקנשמ הז.ספא# "ורק הז תיטסיטטס( &י#צה #'הו ונר"י% זאו.רצו$ %גא #ש י%ומי# סו"וטוא
5
#ש םגו י%והיה ם$ה #ש םג הירוטסיהמ הז תא %ומ## רשפאו.תוירקמ" ןימאמ א# ינאו.תורקימ
המ'. גהנתמ התא ך'(ותוא ך# שי רתויש המ'($%יה ך# רמוא ינאשמ הז זא .ם#ו$ה #'
םיר"% ינש הזש.םיית% םישנאו ת% הז המ. ית% תויה# הז המו תו%הי הז המ ןי"ה# ית#&תהש
םי"הוא תרושקת" .ה'' השו$ ית%ו ה'' השו$ ית% רמוא התא זא י'.%ירפה# ית#'י א# זא.םינוש
הנה.הגצה םישו$ זא .ית% שו"#"ו ית% אוה זאו ה'' הש$ אוהש ימ הזיא םא .הז תא תוש$#
.ןי"מ התא זא( $%י רתוי ך# שיש #'' #"א.תמא" הז תא %ירפה# ית#'י א# זא .ה#אה םיית%ה
הז ה''( $%י רתויש המ'.םתיא &'וותה# #ו'י א# התאש םיר"% ך# שיו "רקתה# ית#&תה
.תוי#אנויצרהו $%יה ##ג"(ה"ושת" טא# טא# רזו& ינא ה'' .ךיי#$ $יפשמ
:ןייארמ 1%ומ## ת#&תה ךיא. תיש$ המ( א"צה תא יתמייסש יר&או
:ןייאורמ אצמנש ימ# תאזה ה&נה ויש'$.ש%& ה#ו$ #ש ה&נה י# שי י' 3 זא 0רא" םינש
יתייה א"צה תא יתמייסש' 5 #הנמ" םי"ושי& י# וש$ זאו .הז תא זזקמ א"צה י' םא.םינש
תו%סומ# הז ה&נה י# ןיא םצ$" זא.%ומ## #י&תמ א# ינא ר"וטקוא" םאש םיטנ%וטסה
ירטמו'יספה יר&או.ה#ט"א י# התייה.תוזירז" ירטמו'יספ יתיש$ א"צה יר&א %ימ זאו.םיר'ומה
ינא.םשריה# ימצ$# תושרה# םג ית#'יש הז' "וט "ו#יש היה הז."ר$ י%ומי## רשי יתמשרנ
י#$ הצ&# יתשיאו.ה"וט ך' #' א# י#ש תי#גנאה םג.%ומ## ך#א ינא המ.%ומ## יתיצר א# ##'"
ה"רה ם$ יתר"י% ר"% #ש ופוס" #"א.טושפ א# ןיינ$ הז ה&פשמה תא סנרפ# ךירצ .הזה ןיינ$"
םני&" י# ויה י' ית'#ה ןורק$" #"א.י#$ ו$יפשה ם#ו'.ה#א' םייניצר(א"צ" םי%קפמ םג(םישנא
.םי%ומי#ה
:ןייארמ 1 היגו#ויצוס אקוו% המ#ו
:ןייאורמ ךירצ יהו.יגו& ו% הזו.םימוא# ןי" םיס&י# הק#&מ םש שי.הני%מה י$%מ אקוו% יתיצר
.היגו#ויצוס יתיאר זאו.יתוא וניינ$י א#ש םיר"%ו.היפרגואיג וא םיירוטסיה וא היה הזו.ינש גו&
.םיר&אמ "וט רתוי י# הארנ.המצ$ ה#ימה םג.הז המ ית$%י א#ש תורמ#( םיאתי הזש ית"ש&ו
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" ך#ש היוו&ה ךיא(םיוסמ ןמז ר"' הטיסר"ינוא" התאש יר&א ךיאו
:ןייאורמ םי'ר%" #ק רתוי הז.םוי ומ' א# הז "ר$ י%ומי#ש יתנ"ה ינא.שיגרמ ינא ךיא( םי%ומי#"
ןמז שור% י'.הז" םג %ומ$# #ו'י תייה א#ש תויה# #ו'י םוי י%ומי# ומ' השק היה הז םא .תומיוסמ
םג תורשפא י# שי( "ר$ י%ומי#ו.ר"$מו ה%ו"$ה ם$ הז תא "#ש# ךירצ ינא זא.0מאמ ןומהו
תו%ו"$ ונ# םינתונ א# םית$# %יגנו.םה#ש םיסו"#יס יתיארו םישנא ית#אש.##'" םגו ה%ו"$#
תני&"מ םג.ר&א ר"% שממ םה# היה רקו"" זא .יו# ןושש #$ וניש$ש אמגו%# ך' %יגנ .ן' םה#
.רתוי ה"רה הז ן'ותה תני&"מ םגו רתוי הז ךרואה
:ןייארמ 1ר%תסמ התא םמצ$ םי%ומי#" ךיאו
:ןייאורמ םי"שוי ונ&נא תוני&"ה ינפ# םגו.םירמאמ אורק# ןמז ךירצ .השק ך' #' א#( יו#ת הז
.רזו$ הזו תוצו"ק" םי%מו#ו %&י
:ןייארמ 1ימ ם$
:ןייאורמ ר"$ש רטסמיס םג.%&י" וניש$ תוני&"ה #'.יתיא םי%מו#ש .הר"& השו#ש %ו$ ם$
.ויש'$ םגו
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" הר"&ה יי& #$ "שו& התא המ
:ןייאורמ .רפס תי" ם$ תוושה# #"א.תר&א הטיסר"ינוא" ית%מ# א# י' תוושה# המ ם$ י# ןיא
אוהשמ הז הפו ר&א אוהשמ הז םש.ר&א אוהשמ היה הז.היימינפ היה הז י#ש רפס תי"ה
.םיר%תסמו.םתיא התאש םישנא שיו תוצו"ק# םיק#&תמ #"א.ר&א
:ןייארמ 1"'רומ אוה יממ םי"ורקה ךיר"& גו&
:ןייאורמ וא ה#א ם$ קר ונ&נאש(הר%גה הזיא ונ# ןיא ונ&נא.םיר"צמ םג #"א.םי#ו$מ רקי$"
..#"א םיר"& ונ&נאש א#(םו#ש םה# םירמוא ונ&נאש םי"ר$ שיו.ה#א
:ןייארמ .םג הז(הטיסר"ינוא# 0ו&מו
:ןייאורמ קר זא םי#ו$ שי םאו. םי#ארשי קר זא( םי#ארשי קרש שיש(ה%ו"$ה םוקמ" יו#ת הז
.םי#ו$
:ןייארמ 1 םי#ו$ה יפ#' ס&יה י"ג# שיגרמו "שו& התא ךיאו
:ןייאורמ ירו$יש שי י'."וט תאזה הני&"מ ת%"ו$ הטיסר"ינוא ו#יפא ה#א .הנוש ס&י ית$%# ןיא
.הז" רז$נ א# תישיא ינא.םי#ו$# "י"סמ םיר"% ה"רהו תוינ'ות םג שיו.םי#ו$# רז$
:ןייארמ 1תויתצו"קה1 הר"&ה י"ג# שיגרמ התא ךיאו
5!
:ןייאורמ םג שיו.תו#ו$ תונ" #ש האור ינא שומ' תוצו"ק שי.םי#ו$ה ךות" םג %יגנ( תוצו"ק שי
הצו"ק ך# ישו י"ר$ התאש %יגנ ק#&תמ א# הז.%רפנ"ש ה#א' שיו %&י" םהש ה#א'(םהינ"
תוצו"ק שי תוצו"קה ךות" םג. תוינתא תוצו"ק שו#ש %יגנ הז.הצו"ק ך# שיו ר"צ התאו
םיר"& ה"רה םג ונ# שי ונ&נא.ך#ש הצו"קה הז םשמ התא םאש הקיטמתמ יפ# א# הז.תויתר"&
.םיר"צ םהש
:ןייארמ 1םיזור%ה הר"&ה #$ "שו& התא המו
:ןייאורמ %&א םיר%תסמ.םייתני" #י%"# י# השק."# יתמשש ומ'.םי"ר$ה ם$ רתוי םה(םג םה
#"א(שממ םיר"&ש א# הז.ינשה ם$ %&א םיר%תסמ .םהינ" #י%"ה# םייתני" י# השק.ינשה ם$
שי.תורי&"ה ינפ# ומ' תו&יתמ שי םימ$פ#.##'" םי$ר א#( םי$ר א# םיס&יה םי%ומי#ה ר%ג"
המ אוהש ימ# רמא הזו והשמ רמא הז.םי"ר$ה ןי"#ו םי%והיה ןי".םהינ"ו םי%והי/ םי"ר$( תוטטק
.הרש$+שפיט #יג א# ר"' הזש תורמ#.ןיי%$ םירי$צ $%וי התא םיטנ%וטס הז.אוהש
:ןייארמ 1י#ארשיה טנ%וטסה #$ ךת$% המ( ##'"ו ורמאנ ר"'ש םיר"%ה רוא#
:ןייאורמ ך#וה אוהו הרטמ ו# שיש ם%א ן" הז.תו'ז ת%וקנ ו# ןתונ הז( טנ%וטס אוהש הז
#י"ש" םתס םהש( הרטמ םה# ןיאש םישנא ה"רה שי י'.%"ו'מ הזו (םיצמאמ השו$ אוהו(הי#א
%&א #' ן"ומ'.אוהשמ וא תימצ$ הראשה וא םי%ומי# תו&פ#( הרטמ ו# שי טנ%וטסהו.זו"ז"
ה#א' שי.ו#ש הרטמהו %&א #' .םי%ומי# םייס#ו ה%ו$ת #"ק# םיצור ם#ו$ א#. ו#ש הרטמהו
סיס" אוהש הזיא ו# היהו.הרטמ ו# שיש הארנ' הפ אוהש ##ג"( טנ%וטסה #"א .%ומ## םיא"ש
.%ומ## ומצ$ תא &יר'ה# #גוסמ %&א #' א#.תורג" שי %&א #'# א#.הפ# $יגה#
:ןייארמ 1טנ%וטסה יפ#' הנוש ס&י ך# שי זא
:ןייאורמ תא ז"ז"# #י"ש" #$פמ" %"ו$ש.ו#יג" #יגר ם%א ן" "וט רתוי ס&י אוה ס&יה
םי%"ו$ םתס.%נ#יאת# הנש יצ&# $וסנ# #י"ש" םי%"ו$ םישנאש( ה#א' ה"רה רי'מ ינאו.-ס'ה
ןיאש רמוא א# ינא .ךיר$מ א# ינא הז תא ןי"מ התא.%ו"$# #י"ש" םיז"ז"מו ז"ז"# #י"ש"
רתוי ס&י י# שי ןורק$".ותוא םי&יר'מ םירוההש ה#א' שי.ו#ש הזהו %&א #'.הא#' םיטנ%וטס
.תר&א איה ה'ר$הה א#א ר&א א# אוה ס&יה .ה'' %יגנ ו" "וט
:ןייארמ "שו& התא. ה%ו$ת #"ק#ו %ומ## םיא" םיטנ%וטס רות" םיטנ%וטסהש רמוא התאו
1םישו$ וא תשו$# םי#ו'י םהש םיר"% %ו$ םה# שיש
:ןייאורמ שי י' .ןוינ'ט" א#ו הטיסר"ינוא" םתס םי%מו# םהש םיטנ%וטס ה"רה שי ירה הז ן'
ם%א ן"ש ה%"ו$ה םצ$ #"א.טנ%וטס תויה# %"ו'מו "וט הז. קטוקסי% הפ שיו תורו&" ה"רה הפ
השו$ו א" אוה םא #"א.ה'' םתס םג ת'## #ו'י אוה קטוקסי%# י' םתס א# הז י'. %מו#( א"
יו#ת הז.םו#' הז %"ו$ש ו#יג" ר&א ם%א ן" #ומ י'.#ו%ג י'ה ןורתי א# .ןורתי ו# ןתונ הז 0מאמ
.תו"יסנ"
:ןייארמ 1ך#ש תו"יסנ"ו
:ןייאורמ ית'#ה זא ה&נה י# שי.םתס ה'' %ומ## ך#וה תייה א# %יגנ ינא(י#ש תו"יסנ"
#"א.רמוא יתייה א# הז #י'שמ תויה# הצור הז'ו $%י -%ור ימצ$ #$ %יגה# #ו'י א# ה''.%ומ##
הז' ם%א ן" ינאש "שו&ו יתוא שגופו ס&יו תוא י# ןתונש ר&א אוהש ימו(ר&א# ןתונ ינאש ס&יה
םצ$ #"א.#ו%ג ר"% הזמ תוש$# רשפא יא זא. ה'' א# הזו. %ומ## הצורו $%י -%ורו "וט
.ןוורתי אוהש הזיא הז תא השו$ ינאש'.הז #'# תונ#"ס י# שיש תו#י'ה תא י# ישש ה%"ו$ה
:ןייארמ "ר$ י%ומי# #ש ה"יטקפסרפ" ויש'$ 1ם%אה ן"ה תא הנשמ $%יש תרמא ם%וקמ
1הז תא האור התא ךיא( היגו#ויצוס"
:ןייאורמ הרוצ" $יפשמו $יפשמ.ן'ש %יגה# #ו'י ינא.$יפשמ ךיא 1יתוא הנשמ אוה ךיא
ן"ה תא.קמו$# רתוי םיר"%ה תא ןי"ה#.תר&א הר"&ה תא תואר# ית#&תה ר"' %יגנ.תיתו$משמ
א# םגו.םהי#$ "וש&# תונמ%זה התייה א#ש( ןי"ה# ית#&תהו.יתר"& רוצי'( טרפ'ו טרפ' ם%א
תא הסיפתה תא הנשמ הזו $יגמ התא. םי%ומי#ה תרגסמ".היגו#ויצוס י#"(םהי#א $יגמ יתייה
םג ה''( ת%#ונש ךיא םי$%וי ונ#ו'.םיר"%ה קמו$# תו#'תסה רתויו $%י רתיו ך# ןתונ.תו$%ה
.תמיוסמ ה%ימ" $יפשמ הז .$פשומ התא
:ןייארמ 1המ #$
:ןייאורמ םיגהנתמ םישנא ךיא ןי"מ התאו.ךתוא םירי'מו %מו# התא י'(והשמ# ךממ םיפצמ
"וש&י אוה זאו ה'' התא םאש האור התאו.םאתה" גהנתה# ךיא $%וי התא זאו. םיפצמ המ#ו
.$יפשמ הזו .םיני%$ה(ה#אה םיר"%ה תא ןי"מ התאו.ה''
53
:ןייארמ אוהש הזיא# ךיי#$ $יפשה# #ו'י הזש "שו& התא.םיר"%# $%ומ היהנ התאש תרמא
1ןווי'
:ןייאורמ תוגהנתה "הוא אוהו. ך'ו ך'# הפצמ ם%א ן"ש $%א ינא םא י'. י# הארנ תוגהנתה"
.ו#ומ י#ש הסיפתה תא הנשי הז זא.הז'ו הז' $קרמ א" אוה י' תאז'ו תאז'
:ןייארמ ך#ש ןויסינה #ומ #א הטיסר"ינוא" יגו#ויצוסה $%יה ת#&נה# ס&ייתה# #ו'י התא ךיא
.רפסה תי""
:ןייאורמ םגו.הש%& תינ'ות# ונר"$ ונ&נאו .ור"$ םירטסמיס יתש קר י' ר"%# ם%קומ םייתני"
או" #"א.םימו'יס תוש$# םייתני" השק #"א.םינושארה ונ&נאש הש%& תינ'ות היהי הא"ה הנש
תא תוש$# #גוסמ תייה א# זא.ויש'$ %"ו$ יתייה םא.ה#ו%ג הי$" הז( הזה רק&מ תו%וסי %יגנ
ןמז #"א( ירשפא הז 0מאמ .0מאמ ה"רהו.ןורק$" ןמז ה"רה .ה"רה תשרו% תאזה ה%ו"$ה י'.הז
היה א# הז ינפ# #"א.תויה# ךירצ הז ה''ש וא(ינויסינ הז %יגנ זאו .תוצקה# #ו'י %ימת התא
.הז" %ומ$# םי'ירצ ונ&נאו
:ןייארמ .רתוי #ק הז "ר$ י%ומי#ש הייפצ ך# התייהש תנייצ
:ןייאורמ היהו ה""ס היהו %מ&נ היה.'א רק&מ תו%וסי %יגנ. הזה סרוקהמ 0ו& &קית %יגנו ןו'נ
#ש סרוק ך# שיש' קר. ן&"מ 4 #"א.ימיטיג# הז( ר%ס" הזו ן&"מ ך# םינתונ -וס"ו תו%וקנ
#ש סרוק" םינתונש' 4 םג #' ם%וק ך# שי( הז תא תוש$# ך# םירמאו תאז' ה%ו"$ תו%וקנ
יא. ה&פשמ םגו םיר"% השו$ו %"ו$ התא הזמ 0ו&ו.'" %$ומ ך# שי י#או.הז# ר"$מ םינ&"מ
י%ומי##.תאז' ה%ו"$ תוש$# רשפא יא הז.הא#מ הרשמ" %"ו$ תייה םא ויש'$ %יגנ ינא.רשפא
םג(תוני&"ה םג יני$" ן& אצומ.ירמג# ה""ס םה םיר&א םיסרוק ך# %יגא ינא .םיאתמ הז "ר$
תצק. ש%& םג הזש ##ג" י#וא םגו.ט$מ' םו#' ונ#"יק א# תואצרה" ש%& סרוק הפ.ן'ותה
#' הז םא %יגנ.ןמזה תני&"מ 0י&#מ שממ הז.תו%ו"$ קר הז סורקה #' ךרוא# הארתו.ו םי#יגרת
אוהש הזיא תוש$# תאזה ה%ו"$ה םוקמ" םי#ו'י ויה םי#גרתמה זא.ןויאר תוש$# יתו$משמ ך'
םא( ן&"נ תייה זאו."וט הז תא השו$ התא םא םיק%ו" םהו םתוא ןייארמ התאש. םתיא #יגרת
שי ן'#. ##'" הזש תמ'סמ ה%ו"$( ך' ר&או תו%ו"$ רטסמיסה #' א#ו."וט הז תא השו$ התא
%$ היגו#ויצוס" םיר&א םיסרוק#ו הני%מה י$%מ# ס&ייתה" #"א.יפיצפס הזה סרוק# תורקי" י#
.ו##ה תו%"$המ 0ו& ר%ס" שממ הז.ויש'$
:ןייארמ 1ר%ס" הז המ
:ןייאורמ ינאו .הז תא םישו$ש םישנא שיו .הז תא "#ש#ו %ומ## רשפאו( %ו"$# רשפא
ומ' א# #"א(תו%וסי"ו היגו#ויצוס" םג תו%ו"$ ויהו יתיש$ זא(ה&ט"א" ית%"$ש -א רטסמיס"
.0י&#מ שממ שממ הזו. תמ'סמ ה%ו"$ -וס"ו ה%ו"$ םיי$ו"ש #' שיש.הזה סרוק"
:ןייארמ 1ס&יה ךיא 1.הארוהה תווצ #$ "שו& התא המו
:ןייאורמ ם#ו'# ר"%ה ותוא םיס&ייתמש האור ינא .שיו שי ןורק$" #"א("וט הזש רמוא יתייה
האור א# התא ה#"ק ת$ש# א" ינא י' הז תא תוושה# ךיא י# ןיאש תורמ#( םי#ו$# םי"ר$#(
.םיר"%
:ןייארמ 1תואצרה"ו
:ןייאורמ זא( םי#ו$ה תצו"ק" ומ' תויטה %יגנ םישו$ םימ$פ#.$ר םיס&ייתמש האור א# ינא
היהת תאז םי"ר$#ש תויה# #ו'י(%יגנ ינימ #'.ה'' #"וקמ םי"ר$ה תצו"ק"ו ה'' #"וקמ
0י&#מ תצק הזש תויה# #ו'י זא.םי%והי #$ אמגו% םינתונו םהש'ו םי%והי םה םיצרמה "ור.הי$"
םינתונ זא אמגו% םינתונ' .ה#א' תוי$" י# ןיא יתני&"מ .הז #$ םתא יתר"י% א#. $%וי א#.םתוא
א#ש ו#יפא( הז תא #"ק# 0#אנ אוה זא( הז תא $מושש' י"ר$ טנ%וטסו.תי%והי תיסא#ק אמגו%
.הי$" ןיא י#( הי$" הז ם#י"ש"ש תויה# #ו'י.%גנתמ וא םי'סמ
:ןייארמ 1םי#ו$ה #'# וא ה'' תיפיצפס ך# קר הזש "שו& התא
:ןייאורמ תת# #%תשמ הצרמה ( יתפתתשהש תואצרהה #'" #'ה ךס" #"א(תויה# #ו'י
ונ&נא ךפה# א#א.&ופיק הז" הואר א# ינאו.םי#ו$#ו ר"$ש# תוצו$מה תיר"# תורושקש תואמגו%
ההזמ הצרמה םאו םי#ו$# אוהש ךיא ס&ייתה# רשפא םיאשונה #'"( םירשקהה #'".אשונה
.א# וא ןו'נ הז םא ךתוא #ואש# &מש אוה זא םי#ו$
:ןייארמ הז# ס&ייתה# #ו'י התא י#וא.י"וי& אוה ך#ש הימ%קאה ם$ ך#ש שגפמהש רמוא התא
1ינוש שי 1"י&רה# #'ות י#וא( תצק הז #$ ונר"י%."ר$ י%ומי# #ש ה"יטקפסרפ"
54
:ןייאורמ %$ וא הז תא תוושה# תורשפא י#ה תייה י'( %ומי#ה #ש ן'ות" #%"ה שיש יתרמא
(%&וימ אוה הזה #ו#סמה הש$מ# ונ&נא.$%וי א# ינא והשמ וא םייתור"& רתוי םיטנ%וטסה המ'
##ג" םגו.תו%י'# איהש הזיא שיו תר&א הצו"ק ם$ רו$ישו ה'' רו$יש הפ םישו$ ונ&נאש א# הז
התאש א# הז.ת&א הריס" םישיגרמ ונ#ו'(םי"ר$ םג םי#ו$ םג םי%והי םג תו%י'# שי הז
םי#ו'י םה(תיניס סרוק יתמ#יצ( ה#א' תואמגו% יתיאר.תר&א הצו"ק"ו םש םיית$ש הפ( םיית$ש
ה"רה ז'ורמ ונ&נאו.תצק ן' םגו.םיר&א םישנא ם$ התא ו#יא'.תויה# הצו"ק הזיא" םש רו&"#
.$%וי א#ו ית%מ# א# ינא( תוושה# תורשפא י# ןיא םמצ$ םישנאה ם$ #"א .%&י"ו
:ןייארמ םינוש םהש ו#יפא(ר"&מ והשמש יש רמוא התא
:ןייאורמ וא ךמצ$ אי"ה# ךירצ התא זאו תוי$" וא םיוסמ והשמ וא ה%ו"$ ך# שיש ו#יפא(ן'
ונ#ו' זא( "ת'מ ונשגה ונ&נא הז ה%ו"$ה תא ו&%ש הז ירה."ת'מ םית&ה# וא הצו"ק ךירצ התא
.ונמת&
:ןייארמ .תצק הז #$ רפס
:ןייאורמ זא הצו"קה ם$ ומצ$ שיגרה שימ #' #"א ומת& ם#ו' א#( םישנא ונמת&ה
שיגה אוהשמו ונ'#הו.האצרה" ור"$והו "ת'מ ונ"ת'.תוהז תו%ו$ת רפסמו תומית& ונפסוה.םת&
.הז תא
:ןייארמ 1 הז #$ "שו& התא המו
:ןייאורמ י# הארנ הז זא "ר$ י%ומי#" ינאש ##ג"ו.םוי" הרוק היה הז ם$ $%וי א# ינא ם$פ %ו$
זא "שו& התא זא ה"קסוממ א" התא םא."וט רתויו # הארנ םש אצמנ אוהש הפיא ם%א ן"ה.הז'
.יגו#ו'יספ ר"סה הז.ה"וט י'ה איה ך#ש רי$ה
:ןייארמ "ר$ י%ומי#" ך# "וטו.י"וי& הז ןורק$" זא
:ןייאורמ .##'ה ןמ םיאצוימ 0ו& #'ה ךס.ר%ס" ן'
:ןייארמ האור התא ךיא.תי#ארשיה הר"&ה ת#אש תא #אשנו.תצק הרג%מ תצק ה#$נ י#וא
1התוא
:ןייאורמ .ר"$ש# תוצו$מה תיר"מ ה#ו$ רות" הז #$ #'תסה# #ו'י ינא.האוושה" #'ה הז י#צא
תי#ארשיה הר"&ה #$ %יגא ינאשמ ן'# .התנתשה איה ויש'$ש תורמ#.הנוש איהה ר"&ה םש
#' םשו.ומצ$ #י"ש" %&א #' הז הפ םישנאה %יגנ .םש #ש תויוו&המ( איהה ט"מ ת%וקנמ הז
א#ו םמצ$# םיגאו%ו( םיאמצ$ םה רתוי םה םישנאה הפ.הר"& ך# שי.הר"&ה #י"ש" היה %&א
הניארקוא ם$ האוושה" #ארשי" .תיטסי#טיפק הני%מ" הפ(ךי#$ םי'ר%ו ךממ םה# תפ'יא
ה#&תה" זאו.אצמת םוקמ #'" א# #ארשי #ש הפצו& י'.קוש תצק ונ# היה ה#&תה"(
הצורמ א# ינא תי#ארשיה הר"&המ רמו#'.םיר"% שי #"א( #יגר ר"' יאש #ו'י י#וא(ונ#ה"נ
.$יפשמ רורט םג הזש תויה# ו#'י(םזי#אטיפקה הזש תויה# #ו'י.##'"
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" םג הז תא האור התא
:ןייאורמ םי'#וה %יגנ( התי'ה ךות" תור&תה ##גש םירקמ ית$מש ינא.ן' המ $%יו התא
םתסו.הז תא אצמת א# הז יר&אש( םירפסה תא םיאי"&מ זאו םימוסמ םירמאמ אוצמ# היירפס#
.הפצו& הז ירז'א הזש הז ימ 0ו& םתס הז."וט רתוי תויה# #י"ש"
:ןייארמ 1הז #$ תויר&א שי ימ#ו
:ןייאורמ הז.ו#ש םירוה#( היצזי#איצוס ךי#הת ר"$ הפיאו רג אוה הפיא( ם%א ן"ה #ש ךוני&#
הזיא(רפס תי" הזיא(ךוני& הז ןורק$".ךי"סמש הר"&ה םגו #'ה א# הז #"א( "וש& םג
הנשנ םא.תו%#יהו ךוני&ה הזש "שו& ינא.ןי"מ התא.והשממ ת$גפנ התא םגש תויה# #ו'י.הר"&
#'ה הז .םינטק םי%#י %יגנ המ#.םיאניתש#פה( הז תא םיאור ונ&נא תי"ר$ה הר"&".ךוני&ה תא
הסיפת ם$(ש%& רו% #%גנ הנש םירש$ ךות זא.ךוני&ה תא ם#צא הנשנ םא .ךוני&המ $"ונ
הז תא האור ינא רמו#'.םייתש יפ ו# תוש$#ו הש$ אוה המ הארתו ( המ#סה קר שי םויהו .תר&א
.ךוני&"
:ןייארמ ."וט י'ה ךוני&ה א#( &ו' #ש ךוני&ש תרמא הז ינפ# #"א
:ןייאורמ #יג" ויהש םישנא #צא ונ#צא היה הז הארת 6 ךוני& #$ ךתיא ר"%מ ינא #"א.ה#$מו
.םי%#י ןג י#וא( א# ו#יפא י#וא.תורשפא שיש ךוני&ה הז.ית#&תה רפס תי" #יגמ( םי%#י ןג #ש
.היצזי#איצוסו תוגהנתה תומרונ
:ןייארמ . םזי#אטיפקה תא תר'זה
55
:ןייאורמ תוגהנתהה םג זא( ןו'נה ךוני&ה תא ך# היהי םא #"א $יפשמ םג הז תרמוא תאז(ן'
אי"&ה# ךרטצתש "צמ ך# רצי םזי#אטיפקהש "שו& א# ינא תאז תורמ# .הנו'נ היהת ך#ש
#"קת התאש #י"ש" םירפס ,0 .א# ר&א אוהש ימו
:ןייארמ 1תויר&א םג ו# שי #"א( ם%א ן"ה תא הנשמ $%י תרמוא התא
:ןייאורמ הזו .א# זא א# םאו ן' זא #"קמ אוה םא.$%יה תא #"קמ ם%א ן"ה םא ה#אשה #"א ן'
תא &קא ינא %יגנ או".$%י ת#"ק# הסיפת ו# שיו.-אוש אוה םא הצור אוה םא( ם%א ן"" יו#ת
#יג" ימצ$ 7 הז תא ית'ר$ה א# #"א. י# ורי"$הש( $%יה תא ית#"יק א# רפס תי"" ו#יפא
.תור&או ה#א' תו"יסמ הז תא יתיצר א# י' הז תא ית#"יק א#ו(
:ןייארמ םיר"%# ך# םרוג הז. םי%ומי#ה תארשה" ויש'$ תי#ארשיה הר"&ה #$ ך#ש $%יו
.םיר&א
:ןייאורמ תא.ר&א# ס&י תא.קמו$# תו#'תסהה תא הנשמ תצק הז #"א .גו#ויצוס א# ןיי%$ ינא
ייוניש שיו הסיפת" םייוניש שי.שממ #ש #%"ה האור א# ינא זא י#"ו#ג ת&ק# #"א. תויפיצה
.ךי#הת שי יוניש שי #"א .םיסרוק המ' ירא א" א# הז זא.תוגהנתה"
:ןייארמ 1ה#ו$ שיגרמ התא 1הטי#קה ךי#הת# רושק
:ןייאורמ רתוי איה י#ש הטי#קה זא םי%ומי#" ינאש הז י'.ן'ש "שו& ינא 1הטי#קה ךי#הת
םא .$יפשמ הז ה#אה םיר"%ה #' .ה%ו"$ םג(םי%ומי# םג(ה&פשמ םג(א"צ ית&#צה םג( ה&י#צמ
# קר 40 יתיש$ יתא" ש%& ה#ו$ רות" ינאש ך' #$ %יגה# זא.תורג" םה# שי םי#ארשימ 5
תיזיפ ה&#צה הז" ןיא םייתני" $%וי א#.ה&#צה' הז תא האור ינא .הטיסר"ינואו א"צו תורג"
ה"רה שי.ךתוא םיאורש ךיאו ימצ$ה ןו&ט"ו ה"ש&מ" ה&#צהה ר%ג" #"א.וא ראות ך# שיש(
. הז# $יגמ י#ארשי #' א#.םמצ$ תא ואצמ א#ש ה"רה שיו םירזו&ש
:ןייארמ 1ה#ו$ רות" שיגרמ התא
:ןייאורמ .םימיוסמ םירקמ" יו#ת הז
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא"
:ןייאורמ א# ינאש םגתפ וא ה#ימ הזיא שי וא(והשמ $%וי א# ינאש םיר"% ן"ומ' שי. שיגרמ א#
רי'מ א# התא המ םירמוא ם#ו'ו םגתפ שי םימ$פ# #"א.ה#ו$ ןיי%$ ינאש שיגרמ ינא זא($%וי
ןיאש. ןי"מ התא. ןמז י% א# ינאש שיגרמ ינא זא(רי'מ א# ינאו.רי'מ הפ קיתו ר"'ש ימ ו#יפאו.
.שממ #ש ןויסינ י#
:ןייארמ 1$%י יר$פ# רקי$" רושק הזש רמוא התא
:ןייאורמ הטי#קה תני&"מ.ה#ו$ ינאש שיגרמ ן' ינא זא. קמו$# רתוי "שו& ינא ויש'$ .קר א#
תא השו$ יתייה זא( ןמז ה"רה הפ רג יתייה םא. י#ש הטי#ק םגו םירוהה #ש ה&פשמה #ש
היה( י#ש םירוהה וא.-ס' רתוי רו"צ# ית#'י י#וא (תורי'ש #ש $טקה #' %יגנ( תר&א םיר"%ה
רתוי( תי"יטקפסרפ רתוי. תר&א ה%ו"$ םה# התייה וא .#ק רתוי םה# היה זאו םה#שמ תי" םה#
"#ש אוהש הזיא".ה#ו$ ינאש תאזה ה"יש&# ךתוא ריז&מ הז זא.םיי#איצוס םיר"% רתוי.ה"וט
1ן'
:ןייארמ 1"צמה #$ "שו& המו
:ןייאורמ .הזה "צמ" תויה# הצור א# %&א -א
:ןייארמ 1 %ית$# ךתיינ'ות םה המו
:ןייאורמ י'.הני%מה י$%מ #$ הנו" ןורק$" ינא ן'.היהי המ הארנ הז יר&א(ראותה תא םייס#
ינא #"א( ןמז ה"רה י& א# ינאש תורמ#ו.יאקיטי#ופ הזיא ינממ אצי י#ואו הקיטי#ופ יתוא ןיינ$מ
.זא.םיר"% םהש הזיא# םיפצמ א# וא םיפצמש %&וימ" םישנאש יתיאר #"א(תיס&י רי$צ ןיי%$
%רשמ" %ו"$י ם$פ -אש "ש& א# והשימ וא.הני%מ ור"$יש ו"ש& א# ם$פ -א י#ש םירוהה %יגנ
םרוז ינא הז ##ג"ו.היהי המו היהי הז םא. ו#יפא ת$%# #'י א# התא(הז' $וצקמ" היהי וא הז'
א# איה י#ש תית"ש&מה הסיפתהו ית"ש& א# ם$פ -א ינא .םויה# ינממ שור%שמ תא השו$ו
ינא( תי#איר רתוי איה י#ש הסיפתה ינא.יטסינמוה הזש.%יגנ הפי&( הטיסר"ינואה #ש הסיפתה
.ר&א והשמ %ומ## םי'#וה םישנא ךיא יתנ"ה א# ם$פ -או .הז# יתפאש %ימתו הקיזיפ ית%מ#
םיר&א םיר"% %מו#ו הטיסר"ינוא" ימצ$ תא האור ינא םואתפו.ס%נהמ ומ' םיטקרפ םיר"%מ 0ו&
הז הפו ינשה #$ %&א םיר"% הנו" התא(הקינורטק#א רתוי הז םשש האור ינא ויש'$ . י# "וטו
%אמ הזש תורופס םינש המ' ךות התנתשה י#ש הסיפתהו.ם%א ינ"# רושק הזו ית"ש&מ רתוי
ו#יפאש $%וי ינאו הי#א #וה ינאש תנ"ומ תינ'ות איהש הזיא הנו" א# ינא הז ##ג"ו.תיס&י רהמ
56
הז י#ש הרטמה.םויה# תוש$# ךירצ ינאש םיר"% השו$ ינא ן'#ו.ך' היהי א# הז( תאז הש$א ינא
.. הארנו ראות תוש$#
:ןייארמ .םהי#$ רפס# ןוצר ך# שיו םהי#$ ר"ו% א#ש םיר"% %ו$ שי םאה.ןיינ$מ
:ןייאורמ .ר%ס" הז יתני&"מ #"א( "ר$ י%ומי#" קוי%" רקו& התא המ $%יו א# ינא
:ןייארמ .םיניינ$מ םיר"% #'ה ךס" םיר"% תרמא
:ןייאורמ 1םיר&אמ םינוש
:ןייארמ .. י#ש תונקסמ" ךתוא -תשא ינא #"א . ו#ש ה%וקנה תא -יסומ %&א #'
:ןייאורמ .. ך# רוז$# #'וא ינאש &מש ינא
רפסמ ןויאר טולקש ( :
:ןייארמ ינפ# יתי#$.0רא" ית%#ונ א# ינא( ינו'ג ינא(יתוא רי'מ התא 6 רג ינא.0רא# הנש
ש"ו& יתייה הז יר&או(תוריש תנש יתיש$(א"צ# ית'#ה א# םי%ומי#ה יר&א.הנ& ס%רפ"
רק&מ תו%וסי# רו$ישה תרגסמ"ו.םירו$ישהמ ק#&" ךתיא(הטיסר"ינוא" %מו# ינא ויש'$ו.א"צ"
המ#( תאזה ה$פותה #'( ןיינ$מ י# הארנ הז י'."ר$ה י%ומי# ת$פות תא רוק&# יתוא ןיינ$( '"
התא זא( יסו& היהי ןויארה( ךמצ$ #$ תצק י# רפסת( ה'' #י&תנ וא" יקוא1 תמייק איה ##'"
... יו#ג תויה# #ו'י
:ןייאורמ ן" ינא !, ינא.#י#ג" רפ'(ןא'ג תי"" ית%#ונ ינא.ר&ואמ םי%ומי## ית$גה ןורק$" (
יתייה.#.הצ# יתשגינ הז יר&א.ןו'ית יתמייס.המש ית%"$( רפ'" יתרג('"י התי' %$ו.יזור% רו&"
ראשיה# תורשפא י# התייהש תורמ# .%ומ## יתפ%$ה י'( א"צה תא יתמייס.ריוואה #י&"
ןמזה #' יתי&%ו.יתצרש ךיא י# ך#ה א#( תישיא ינאו ית%"$.%יימ %ו"$# ית#&תהו יתאצי.א"צ"
םנמוא.%ומ## #י&תה# הטיסר"ינוא# $יגה# י#ש הרטמה י# התייה -וס" #"א.י#ש םי%ומי#ה תא
#יג"( ר&ואמ תצק ית$גה !7 א"צה יר&א."צמה הז #"א.ר&ואמ הז םא $%וי א#.%ומ## ית#&תה
יתמייס.םי"ש&מ %ומ## יתיצר י'( הז תא יתמייס.םי"ש&מ %ומ## ית'#ה(םי#שורי# יתרז&
#$פמ" םייתנש ית%"$ זאו.%ומ## רוז&# ית"ש&ו רפ'# יתרז& הז יר&א.תותשרו "וצי$"
%ומ## ית#&תהו הני'מ יתיש$.הטיסר"ינוא" הפ(%ומ## ית#&תה. יתמייס םייתנש ינפ#ו.#יטסקט
א#ו.ןשיה ירטמו'יספ י# היהו ירטמו'יספ י# היה א# טושפ.הצור ינאש המ א#.היגו#ויצוס
ירטמו'יספ השו$ ינאו.%ומ## תי#איצוס ה%ו"$ הצור ינא.ו#יא' הצור ינאש המ# ית#"קתה
.הא#ה היהי המ הארנו ויש'$
:ןייארמ 1ת$גה ךיא המ#( תרג םי#שורי"ש רמוא התאו
:ןייאורמ יתייה א# -או ט$מ'.ינא טושפ א#.קומ$# תצק רפסא ינא #"א(יוס& הז םנמוא
ה"רה םש ראשיה# יתננ'ת א#ו םש# ית$גה.ותוא שו&#ו םוקמ" תויה# יתיצרו םי#שורי"
הר"&הו םי%ומי#ה י'.יתוא קיז&השמ הזו םייתנש םיר"& ונייהו יהשימ םש יתר'ה #"א.ןמז
שיגרמ ינאו.ןופצ# רוז&#ו הר"&המ %רפיה# יתט#&ה ך' ר&א.םינש שו#ש םש יתוא וקיז&ה
.ןופצ# ךיש ינאש
:ןייארמ .תצק הז #$ רפסת.םי"ש&מ %ומ## ת'#הש תרמא
:ןייאורמ א#ו "ש&מה תא שו&# יתיצר.םי"ש&מה ם$ והשמ י# היה( ןו'יתהו םי%ומי#ה יר&א ינא
.ה#א' םיר"% הנ'ות
"י"&ת ןיאמ היה #ו'י"' הז ןי"מ התא( םי"ש&מ ית%מ# ינא הז ##ג"."ורקמ "ש&מה תא רי'ה#
שיגרמ ינא.תי#איצוס ה%ו"$ %ומ## הצור ינא $וצקמ'( $וצקמ' הז תא %ומ## ית'#ה א#.הז'
%ימת $טונש ם%א ן" םג ינאו.םישנא# "ישקה# ךיא $%יו ינא.םישנא# "ישקה# #ו'י ינאש
וא םיקס$# ית'#ה א# הז ##ג"ו.תי#איצוס ה%ו"$ הזה $וצקמה תא יתר&" הז ##ג"ו.רוז$#
י%' םישנא קופ%# #ו'יש %&א א# ינא.הז" #ופא ינאו רז'א ם%א ן" א# ינא י' הז'( והשמ
."ורק הז י'(היגו#ויצוסה תא יתר&" הז ##ג"ו.-ס' &יוורה#
:ןייארמ .$קרה #$( ךת&פשמ #$ רפסת י#וא ך# א" םא
:ןייאורמ ( אמיאו א"א.הנומש ונ&נא(ה&פשמה( ונ#ו' ונ&נא ! תוי&א 4 אוה םי#יגה ר$פ.םי&א(
.האושנ היינשה תו&אה..א"צ" %&א ןיי%$ םה( ו#יא' םינטק םימואת תו&או ת&א י# שי "ורק י%
57
# שי.תי##' תו'נ ו# שי י#ש א"א.ו#ש" %"ו$( ו#ש" %&א #'.קוור &או ןיצק &א י# שיו
האנהה תא קיפמ אוה םש.םש ונמז תא ה#"מ אוה .קשמ ו# שי.םי$טמ םג ו# שי #"א.המתסו
.והזו המ& ה&פשמ #'ה ךס.הרפתמ ה# שי י#ש אמיא.ו#ש
:ןייארמ 1רי"ס "צמ" םתא תי#'#' זא
:ןייאורמ ינא הז ##ג"ו.רשפאש תורמ#(םירוהה #ש הרז$ה תא שק"מ א#ש ם%א ן" ינא.$צוממ
.םירוההמ הז' והשמ וא &קא א# ינא( %"ו$ םג
:ןייארמ 1המ#
:ןייאורמ ינא.ית%"$ %ימת.ית%"$ םג רפס תי"ה #ש םישפו& ינא.הצור א# (ן'ומ א# ינא י'
רג ינא םינש רש$# "ורק.יאמצ$ יתייה ינא %ימת.םשה #ור" יתמת& א# ם$פ -א ה#ט"א
.י# "וט ה''.%"#
:ןייארמ .ונר"י%שמ &'ונ# הטיסר"ינוא# ר"$מה תא האור התא ךיא זא
:ןייאורמ ינויש י# הרקש יתשגרה א#ו.ה"רה י% תי#ארשיה הר"&ה ם$ ית""ר$תה ינא(י#י"ש"
.$%מ.םיימ%קא םי%ומי# #ש הריווא# יתסנ'נש הז הפ הנתשהשמ.הנש %ו$ טושפ.הז' והשמ וא
.ש%& והשמ א# הז ךא
:ןייארמ 1שיגרמ התא ךיא תאז #'"ו
:ןייאורמ ינא .ה'' הז(םוקמ #'"ש "שו& א#.ה"וט הריוואה(ר%ס" איה הטיסר"ינואה #'ה ךס"
תורמ#.המש ית"הא# ##'"( #א$רזי קמ$ ת##'מ" רק"# ית'#ה ינא.ה"וט איה המרהש "שו&
המש י'."ר$ י%ומי#מ %יגנ ו#יפאו.הריוואה תא ית"הא א#.המש הצור ינאשמ #"קתה# ו'י ינאש
ה%ו"$ א# הז.ןי"מ התא.תו#קה ה"רה שי( המש תו#קה שי(ית"שי םישנא ם$ המש יתשגרה
ךירצ התאש ה#טמ ך# םינתונו א" התא( אט"תמ הזו.ההו"ג איה המרהש "שו& ינא הפו.וטנ
%יגנ התא.םישו$ ונ&נאש ומ'.תיאמצ$ הרוצ" תוש$# "יי& התא #"א.הז" ך# םירזו$ו תוש$#
הש$מ# הז.#ו'י"' שארה תא ר"וש $%וי ינא.רמו& איצומ ך#וה א" התא.תיאמצ$ הרוצ" %"ו$
ונתנו וא" א#ו התא"ו ת'#ה התא."וט רתוי רמו&ה תא ןי"ה#(תויה# ך# רזו$שמ הז( ך# םרותשמ
ךירצ התא(&טש תו%ו"$ .והזו ותוא רו'זת ך#(והזו תוא %מ#ת ך# ה##אי (ן'ומ רמו&ה תא ך#
.#'ה תוש$# ת'##
:ןייארמ 1תר&" ךיא 1הטיסר"ינוא# ת'## "שו& ך# היה
:ןייאורמ י#ש א"א .יתוא -&% א# %&א -אש תמאה ו ראות %ומ## יתיצר ינא(ןטק #יגמ ינא
א#ו ."הוא התאש המו ך# "וטשמו םיצ&ו# א#(הצור התאש המ הש$ת םירמואש םישנא םירוה(
.הז' והשמ וא -&%ש והשימ י# היה
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא אקוו% המ#ו
:ןייאורמ יתר'ה ינאו תו##'מ רי'מ ינא .ה'ומנ המר הז (ך# יתרמא(ה##'מ %יגנש "שו& ינא י'
םישנא(םו#'" ו$גנ א# םה.ראות" ו$גנ א# ##'"ו םיראת וש$ש ס."ש" ם'#צא %יגנ םישנא
ןתונ א# הז י'.$ורג ר"% הזו .תיניצר השרפ הז #$ היה.ושיגה קר םהו תו%ו"$ה תא ם#י"ש" וש$
תא ך# ןיא ס#'ת"( ס#'ת" #"א ה%ו$תה תא(ראותה תא ך# שי טושפ התא י' .$%י ך#
ך# םיר'ומש םירתא שיש טנרטניא" יתיאר ינאו.$%י םגו ה%ו$ת םג ך# שי הפ( הפ ךפה#ו.$%יה
" ה%ו"$ תונק# ית#'י.תו%ו"$ םש 300 ה%ו"$ יתיאר היגו#ופורתנא"ו(רק&מ תו%וסי" ה%ו"$.2
.שיגמו םיר"% המ' הנשמ(סקיפ
:ןייארמ 1הטיסר"ינוא" הז תא םישו$ םישנא ךת$%#
:ןייאורמ ר"% ךיא $%וי ינא #"א.רתוי שי תו##'מ".ן' ית$%# #"א( ית#קתנ א#.ן'ש "שו& ינא
. הפ הרטמה המ $%וי א# ינא יקו& הז'
:ןייארמ .##'" םי%ומי#" ך#י"ש" $%יה תו$משמ המ(םי%ומי#" $%י #"קת "וש&ש תרמא
:ןייאורמ ך' #' ארוק התא םינש שו#ש י' %ומ##( תא" התא םא.ה%ו$תה קר א# הז.םי%ומי#ה
ינא %יגנ םא.הי#$ "ישה# #'ות זא( ה#אש איהש הזיא" #קתנ םא .$%י ך#צא רצונש ה"רה
יאקיטי#ופ ומ' %יגנ .$%א ינא זא( תונ$# ךירצ ינאו תו#אש שיו.המ $%וי א# היהי %ית$"
ו# שי(ארקו %מ#ו "שי ם%א י' םתס א# הזו.ה#אש #'# ט$מ' ה"ושת ו# שיו ה#אש ו# םינתונש(
.ה%ו$תהמ "וש& רתוי $%יה .$%י
:ןייארמ 1היגו#ויצוס %ומ## םיא" םישנא %יגנ המ#.היגו#ויצוס תא &קית ינש %צמו
:ןייאורמ הפיא הנשה ית$%# ינא.הז" ה%ו"$ ה"רה ןיא םירמוא היגו#ויצוסהש ##'" "שו& ינא
#ש האנהה תא קיפה# י%' א" וא(יאנת ו# שי י' %ומ## #י"ש" א" א#ש ימ#(םיאצמנ ונ&נאש
58
תונש# םיצור םהו תו%וקנ םה# רס& י' הז תא ו&ק#($טקה #י"ש" %ומ## א"ש( םי%ומי#ה
סקופ"ו .גו&המ יהשימ ם$ ית#קתנ ינא.הז' ר"$מ תנש(הנש %יספה# םיצור א#ו(ר&א $וצקמ#
#י"ש" קר יתא" ינא הרמא איה.הזו םי%ומי#ה #$ ונר"י% זא(הטיסר"ינוא" הפ ת%"ו$ איה
אותה תא תוש$# ה# שי.הזה גו&" תראשנ ינא.הצו&# א# ינא( ןמז י# שי ינא.הזמ רתוי א#(ר
י' א"( התי'" %&א י# שי( תאז תורמ#.%ומ## וא"ש שי תאז תורמ#.האנה #י"ש" הא"( הריירק
תי#איצוס ה%ו"$" תו%וקנ ו# רס& ירטמו'יספ הש$ו תאזה הנשה תא הש$ ו#יא' א" אוה זא(
.ה''.ךירצש םינויצה תא גישה אוה(תי#איצוס ה%ו"$# רו"$# הצור הא"ה הנשו(
:ןייארמ .המצ$#ש' היגו#ויצוס %ומ## םיא" א# םישנאה "ורש רמוא התא זא
:ןייאורמ רו"צ#(הנשה תא תוש$# #י"ש"."ר$ י%ומי#" %&וימ"(יתשגרה ה'' #"א( ם#ו' א#
א" אוה זא(תי#איצוס ה%ו"$ %ומ## הצור והשימ ו#יא'.ר&א םוקמ# הא#ה ךישמה#ו(תו%וקנ
תישיא %יגנ ינא.תי#איצוס ה%ו"$" םישור% םהש( םיסרוק םש ך# שי ה'' םג י'.היגו#ויצוס#
התא.היגו#ויצוס# םישור%ש םיסרוק ית&ק# ימו&ת "ר" זא.ימו&ת "רו היגו#ויצוס השו$
.ה''.ןי"מ
:ןייארמ 1היגו#ויצוס ם$ תוש$# המ ןיא ינש %צמו "שו& $%יהש רמוא התא %&א %צמ
:ןייאורמ רקי$ה(הזיא הנשמ א#(ימ%קא ראות תשרו%ש ה%ו"$ אוצמ# #ו'י התא #"א.ןיא #ו%ג"
.ראות ך# היהיש
:ןייארמ 1ה%ו$ת וא $%י "וש& ןא' המ זא
:ןייאורמ ינויגה א# הזו("וט הארנ א# הז י'.ת$%# #י"ש" "וש& $%י ך# יתרמא($%י "ישקת
קוש# סנ'יה# #'ותש #י"ש" ה%ו$ת ךירצ התא ינש %צמו.$%וי א# התאו ראות השו$ התאש
."וש& רתוי $%יה #"א.םי"וש& םיר"%ה ינש.ה%ו"$ה
:ןייארמ 1#י"ש" תא" התאו
:ןייאורמ הזיא ן" א#ו.רגו"מ ינא י'.הנש %יספה# א# #י"ש" !! .%ומ## #י&תה קרש
:ןייארמ 1"ר$ י%ומי#" היגו#ויצוס" םי%ומי#ה תא האור התא ךיאו
:ןייאורמ שי י'.תו"ש&תה שי י'(םוי י%ומי#ה תא תוש$#מ #ק רתוי הז("ר$ י%ומי#ש "שו& ינא
.םירגו"מ םישנא שיו(םי%"ו$ םישנא
:ןייארמ .םירגו"מ ה"רה ןיאש "# יתמש אקוו% #"א
:ןייאורמ ור&" הז ##ג".ר&א םוקמ# רו"$# םיצורש םישנא הז(ה#&תה" ך# יתרמאשמ הז והז
תא" אמגו%# התא.םירגו"מ םג ונ# שיש קפס ןיא #"א.םיגשיה םה# ןיאש ה#א( הז תא
הצור התאו %יגנ תרו'שמ" תפסות %ו$(ראות תוש$# תא".הזו הריירק ך# שי ראות(תוש$#
.ה%ו$ת ך# שי(ראות ך# שי זא(הצו&ה תאצ# הצור התאו ה%ימ"ו.ס."ש" ךישמה#
:ןייארמ .רושק ירטמו'יספה אשונ םג י' םא.רמוא התאש המ" והשמ שי
:ןייאורמ יתיש$ו.א"צה יר&א ירטמו'יספ יתיש$.ירטמו'יספה ##ג" קר("ר$ י%ומי## יתא" ינא
ירטמו'יספה תו'ז"("ר$ י%ומי#" ינא ויש'$ו.ימצ$ תא קו%"# י%' םתס.שארמ(הנ'ה י#" ותוא
ינפ# יתיש$ש 7 הפ שי ויש'$.םי%ומי## -סונ" ש%& ירטמו'יספ השו$ ינא ויש'$ #"א.םינש
ישוק" תוג#מ ו#יפא(םוקמ םושמ $ויס #"קמ א# ינא י'.ה"רה %"ו$ ינאו %"ו$ םג ינא י'.הי$"
%ירומ הז(ןיאש ר"% הז.תי"יסמ הרוצ" %"ו$( %"ו$ ינא י# רוז$# #ו'י א# ר"' א"צה.#"קמ ינא
" ןויצה תא ך# 05 תא ך# שי(םי%ומי#ה תא י# שי ויש'$.הי$" הווהמ הז ןיא(ןיא.
.ןי"מ התא.ןו'יס" איה ה&#צההו .#ק א# הז (ת&א ם$פ" #'ה תוש$#ו(ירטמו'יספה
:ןייארמ .הז# רשק" שיגרמ המו
:ןייאורמ #'ה ($יגה# #ו'י ינאש("שו& ינא."וט היהיש הווקמ ינא.ימיטפוא %ימת ינא.ימיטפוא ינא
הז.&ומה ותוא תא שי ונ#ו'# י' קפס ןיא.$יגת התא $יגה# הצרת םא.ך" יו#ת #'ה.ןוצר #ש ןיינ$
י#" הז תא %"ו$ יתייה זא(היגו#ויצוס" ם%וק $%י י# היה םא %יגנ.ם%וקה $%יה תא קז&מש המ םג
.ר%וסמ התא זא(ותוא %מו# התאש םו&ת" "וט $%י ך# שי םא.הי$" םוש
:ןייארמ .תומו#&(תוינ'ות.##'" ך#ש %ית$ה תא האור התא ךיא( המו
:ןייאורמ י# ורמא %ימת."הז םיי%י י# שי םירמואש ךיא ינא.םינווי' ה"רה י# ויה %ימתמו זאמ
תוש$# השק ינא(שפו& "הוא ינא.ןווי' רו&"# ךירצ קר התא י# ורמא.וי#א ית$גהש םוקמ #'#
#י"קתש תרגסמ" תויה# השק ישפו& ם%א ן" ינא.תרגסמ" י# השק(ו"ת'נ ךיא םיר"%
ת#'א(תי$ט המש.#'ה המש י'.םש %ורש# השק י# היהי ס."ש" %יגנ ומ'.ןי"מ התא.יתוא
5,
ינא(יאמצ$ %ימת ינא הז ##ג".ןי"מ התא.שפו& רסו& #ש הזה $טקה י# היהי %ימת #"א.התוא
."וט ך' #' א# הזש תורמ#.%"# תויה#(ת'## %ו"$# או"#.%"# הפוקת רו"$# %יגנ #ו'י
:ןייארמ 1המ#
:ןייאורמ ם$ היהי ינא זא %$ו.ראות םייסנ.ה&פשמ תונ"#.הא#ה ךישמה# ךירצ י'
.ךירצש ומ' ך#י #'ה םא .%ית$# יתשיא היהתש(יהשימ
:ןייארמ 1 תוש$# הצרת המו
:ןייאורמ #ו'י ינא.םישנא# "ישקה# הזה $טקה תא י# שי.ה#&תהמ ך# יתרמא.תי#איצוס ה%ו"$
ם$ ר"%# י#"מ("שו& %&א #' המ ת$%#ו "ישקה#.ר"%# א#ו הצו"ק ךות" ת"ש# %יגנ
המ אוה ימ $%וי התא(ותוא רפות התא םי#ימ המ'( ם%א ן"# א" התא םא %יגנ.םישנאה
י#$ $גנ הז %ימת.תוי$" ם$ םישנא(םי#"וס םישנא #ש םירקמ ה"רה" ית#קתנ ינא.ה''.אוה
וא יהשימ הזיאש האור ינאו("ו&ר" ך#וה ינא םא %יגנ.הז' הקוצמ" ם%א ן" תואר# השק הז.הז'
"שו& ינא הז ##ג"ו.שיגר ינא.ךירצ א# ינאש ו#יפא(רוז$# שגינ ינא זא(הרז$ ךירצ והשימ
.ה"וט א# איהש הנו'ת הזיא י# שי( והשמ הזיא י# שי.תורמ#ו.י# המיאתמ תי#איצוס ה%ו"$ש
ה%$# ן$זג ינא(יזור% ינא י'.תונ$זגה #ש $טקה תא י# שי(#'הו רוז$# "הוא ינאש תורמ#
אוה.רז$י#א+ן" ירוא ם$ $טק הזיא י# היה.היגו#ויצוס# או"מ" ינא( "# תמש םא $%וי א#.י#ש
אצמ א# ינא.ו#יא' םיי"יטימירפ יתשגרה ינא ה''.םיזור%(םיזור%(היינש אמגו% #'.ונתיאמ הש$
היה א#ימ.ןו'נ #'ה א#ש.תואמגו% קורז#(א" והשימ םא.י#ש ה%$# ן$זג ו#יא' ינא.יני$" ן&
$%וי א#(הנממ וש$ המ $%וי א# איהש השיא.ה&פשמה %ו"' #$ &צר #$.תו##'ה השו$.ןו'נ
#' םיזור% #$ ר"י% א# אוה זאמו.ית"גה םגו."יגה# #ו'י ינאו יתוא זיגרה# םי#ו'יש םיר"% הז.המ
&תפתה י'(הקספה# התי'ה תא איצוה# "יי& היה אוהו ונר"י% שממו.ו%גנ יתמק ינא.רטסמסה
ו&צרש(ה&פשמה %ו"' #$ &צר #$ היה $טקה.ו# יתרמאו וי#$ ית'#ה םג -וס"ו.יניצר &תמ םש
ר"% הז ויש'$.ןי"מ התא.ה%$ה #' #$ ה##'ה הש$ אוהו.והשימ ם$ האצי %ו$ איהו(יהשימ
א#.הקופ% ה&פשמ( %&א הרקמ הז.&צר %$" א# ינא $משת.ו# יתרמאו יתמק ינאו.יתוא זיגרמש
%ו$ #ו#'# הז ##ג" ךירצ 00000 "יי& היה אוהו.ונר"י% זאו.הז' ר"% תוש$# #ו'י א# התא.
תא ונמ#שהו.%צ" ותיא יתר"י% ית'#ה זאו.ר"ג &תמה זאו.הקספה# התי'ה תא איצוה#
א# התא ו# יתרמא #"א.ר"ג# השיא ןי" ונ#צא ןוויש ןיאש רמא אוה.%יגה# המ ו# היה א#ו.$טקה
ןימאמ א# ינא(ןותי$ יתני&"מש.ןותי$" האר(הארנ' $מש טושפ אוה.$%וי א# התא י'(ק%וצ
#ש םישוקשקה #'.ויהש םיר"% וא.תרתו'המ 0ו&.רקש #'ה הז ןותי$" ך#והש המ י'.ןותי$#
#'ה א#.#'הו &פונמ #'ה("י"סמ םי"ת'ה ,,5 ##ג".םינותי$# ןימאמ א# ינא הז ##ג" ןו'נ א#
ןותי$ה #ש הרטמהש.י#$ $יפשה# #ו'י א# הז.תויוטש.טיש#ו" הז רמוא ינא.ןותי$ ארוק ינא הז
.רו"יצה #$ $יפשה# הז
:ןייארמ 1ןימאמ ן' התא המ# זא
:ןייאורמ ר"%ה #"א.הז #$ "שו& ינא(ארוק ינאש םירפס.ןימאמ א# ןותי$#.ןימאמ א#(תו$ומש#
ינאו $וריאה תא יתיאר ינא םא י'.שו%ק הז האור (ינאש המ.םיינ$ הארמ הז ו# ןימאמ י'ה ינאש
#' #"א.$וריא היהו ית$מש םא #"א.ןו'נ הז.והז הז יתני&"מ זא.ך'ו ך'ו ך'(הרקש $%וי
.קפס" םה י#י"ש" "י"סמ תויונשרפה
:ןייארמ .אמגו%# ירוא י"ג#.הימ%קא# הז תא רשקמ התא ךיאו
:ןייאורמ ןיא םיזור%ה #צא רמא אוה.%&א הרקמ ##ג" ם#ו' תא טפש אוה(ה##'ה הש$ ירוא
ןוויש ר"ג# השיא ןי" תויה# "יי&ש תרמוא ת%הו.תית% הני&"מ ונ#צאו.ר"ג# השיא ןי" ןוויש
הז זא(םישנ ינש ם$ ןת&תמ ר"ג םא.רוסא הז ונ#ש ת%".םישנ ינש ם$ ןת&תה# רוסא.ט#&ומ
איה ר&מ זא.יתשאמ שרגתמ ר&מ(הי#י#&ו ס& ינא םא.םג שי ונ#צאו.םישנה ןי" ןויווש" $גפ ר"'
השורג השיא.טגה #ש $טקה תא ןיא.ןויוושהמ ק#& הז.תר&א ת%" ןיאש ר"%.ןת&תה# ה#ו'י
תשרגתמ ינא תרמוא איה.ה#ש #$"ה תא שרג# ה#ו'י השיאש ר"% %ו$ שיו.%ימ ןת&תה# ה#ו'י
זאו ר%ס" א# #$"הו תק%וצ איהש םיאור םא .ית% טשפמ תי"" תיקו&.רתוי ךתוא הצור א# ינאו
הזו.ט#&ומ ןויווש שיש "שו& ינא הז ##ג"ו.ןיטו#&# יטסינימפ הז.#$"המ שרגתת איהש םיטי#&מ
ינא הז ##ג".$טקה תא ןי"מ התא.א# םה םיר"%.ןו'נ א# הז.וויש ןיא ך# םירמואו םיא"ש ן"צ$מ
.ן' זא םי'תו& םיר"%ה םא.ר"% #'# ןימאמ א#
:ןייארמ .ןי"מ ינא(ן'
60
:ןייאורמ והשמ הפ שיש האור התאו ךיי#א םי"שו& המ האור התאו(ך#צא הרוקש המ $%וי התא
.ס$ו' ינא הז ##ג"(ןו'נ א# הזש.ר%ס" א#
:ןייארמ .הימ%קאה ךות" הז תא האור התאו
:ןייאורמ .הזו יוטי" שפו&
:ןייארמ 1ותיא המ
:ןייאורמ ינא #"א.אמגו% םוש הז #$ ןתנ א# ירוא.זאמש ה%"ו$ י'(סורה# #ו'י הז םימ$פ#
#'ה הז י'.ה%$ה #$ %רוי אוהש.הזה $טקהמ טושפ %&פ אוה(ר"%י אוה ר&א םוקמ"ש "שו&
.םיזור%
:ןייארמ 1תו##'ה תוש$# $%מה #ש $טקה א# הז םאה
:ןייאורמ .*הקיתש)..ן'
:ןייארמ %מ$מהו תי#ארשיה הר"&ה #$ "שו& התא המ (הזה רשקה" י# %יגת(אשונ ג#%נ י#וא
.תיזור%הו תי"ר$ה הייסו#'וא #ש
:ןייאורמ םהו הפ םיט#וש םי%והיה.ר"% #'# תי%והי איה הני%מה.תי%והי תונו"יר" איה הני%מה
תויו'ז ןוויש הז היטרקומ% .היטרקומ% הפ שיש "שו& א# ינא( היטרקומ% הני&"מ #"א.םיטי#&מ
%יגנ י'.הני%מ" הפי םי"#תשמ םהש "שו& ינא תיזור%ה ה%$ה .הני%מ" הפ אצמנ א# הזש(םג
%יגנ.#ו$פ# ךיא ו$%יו &ו'הו $%יה תא ואי"ה םה(םיזנ'שא הז הפ ט#שש ימ זא.הני%מה המקש'
.םי'רותה #ש י"יטימירפ אוהש ןוט#ש ת&ת וי& םיזור%ה םי"ר$ה ךיא 400 היה(ה#'שה י#" הנש
#י&תמ הז(הני%מה המקש'.$%י היה א#(ךוני& היה א#(ה#'שה היה א#.םיוסמ ןו$"יק הפ
ט"ש ומ' הז(םיא#ק& ויה םה.םו#' םי$%וי א# םהו $%מה $יגמ(םואתפ םה םיזור%ה.ונ#צא
י"יטימירפ םיזור%ה ונ#צא ונ#זמ# #"א.%ורש#ו ןוזמה תא גישה#(המ%אה תא שור&# $%ויש(
המ תוארוה ונ# ןתנ הז.םש םושרשמו(ת%ה #ש תונורק$ה.תי%וס איה םתס א#(תי%וסה ת%ה
םאש ו$%י םה י'.ה%צ# ומק םיזור%ה זא הני%מה המקש' םתס א#.הנתשה "צמהש' תוש$#
#צא.ןורקי$ה הז.ןוט#ש %גנ %ומ$ת הנטק הצו"קש(קופ% הז י'.רפתשי םה#ש "צמה הז תא וש$י
הני%מ" הנש םישימ& ךשמ"ש "שו& ינאו.%אמ ם'& הזו ןוט#ש" ךומת# #ש ןורק$ שי םיזור%ה
היהת תו"#תשהה %ית$"ש "שו& ינא.%אמ הפי ו"#תשה םיזור%ה 005 ה#אה םיר"%ה תא.
.תט#&ומ היהת תו"#תהה %ית$"ש ןימאמ ינאו.ק%וצ אוהש "שו& ינאו.סנ'" רק" %והאמ ית$מש
םיאצוי םואתפ םהש.ונ#ש תותי'" הפ הז תא שיגרמ ינאו.א"צ םישו$ א#ש םי"ר$ תאז תמו$#
.הפש ישק.הר"&" םיישק"(תוי$" ה"רה" םי#קתנ םה(הטיסר"ינוא" #שמ#.רפ'המ
:ןייארמ 1"ורק רתוי ךמצ$ תא שיגרמ התא הפיא
:ןייאורמ זאמ.םי%והי#(תי#ארשיה הר"&# "ורק רתוי ינאש "שו& ינא.ר"%מ התא המ $%וי ינא
.י"ר$ ר"& י# היה א# ם$פ -א תישיא ןיא.םי%והי וא םיזור% וא םיר"& ויה %ימתמו
:ןייארמ 1א"צה ינפ# םג
:ןייאורמ יר&א #ו%ג" #"א.ר"& ם$פ י# היה י#וא.םי%והי םיר"& ( י# רו'ז א# א"צה ינפ#
המ י# ןיא םי"ר$ ם$.םי%והיו םיזור% םיר"& י# ויה(רור&שה יר&א סויגה יר&א יתסייגתהש
םג ינא.תונ$זג #ש הנו'ת י# שי ך# יתרמא י'.%אמ ינממ םיקו&ר םה.ר"&תה# #ו'י א# ינא.ר"%#
ןתנ טושפ אוה.ר%וסמ %אמ היה אוהו הרטשמ" רקו& היה אוה.א#'" "שי י#ש %ו%.הרקמ רי'מ
ןומא תת# א# י# םרגש םיר"%ה %&א הז."ג" ןי'ס ו# ו$קת םהו.םי"ר$ םיר"& ו# ויה.ןומא םה"
הר"& י# התייה ך# %יגא ינא.ן$זג %אמ ינא יתרמא "וש .ישיא ןויסינ.תי"ר$ה הר"&"
-תושמ והשמ ונ# היה .התיא יתר%תסה %אמ ינאו.ת#&נתמ איה י#ש תימ#שוריה.ת#&נתמ
ךמות ינא י'(%גו" ינאש םי"שו& םה.י#$ םי"שו& םי"ר$ה המ $%וי ינא ויש'$.ה'' תו$%"
ומינפה םה #"א.%גו" ינאש םי"שו& םה #"א(הז תא וארי #א םה.א"צ" תרשמ ינאו הני%מ"
ןיינ$מ ך' #' א# י#$ םי"שו& םישנאש המ תישיא ינא.%גו" רו&" הז("ישקת ו%יגיו והשמ
#"א.םי"ר$ םיר"& י# ןיא הז ##ג" "שו& ינא #ו'י"'.ימצ$ #$ "שו& ינא המ ןיינ$מ יתוא.יתוא
ם%א ן"ש "שו& ינא."אפ# םי'#וה ונ&נא ם$פ י%מ.םיסורו םי%והי םיר"& י# שי תאז תמו$#
םאו ה"רה" ית''&תה ינא.תאז' הי"ו"ר$ הפ שי 0רא" ירה י'.הר"&" ך'&תמו א" י#אמרונ
התא .הז תאו הז תאו הז תא רו&"# #ו'י התאש $%וי התא.הייאר ך# שי(י#אמרונ ם%א ן" התא
ת&א ם$ &ו'יו י# היה ינא.ןי"מ "שו& ינאו.ש#ושמ" תימ#סומ היי"ר$ ם$( םיטפשמהמ הפ
#ו'י"'.תימ#סומה ת%המ רי'מ ינאש םיר"% הרמא איה.תימ#סומה ת%המ ת$פשומ איהש
האנש.יומס והשמ הפ שי (תי#ארשיה הר"&" הפ שי ויש'$.ה%משה# הז םיזור%ה התני&"מ
6
א#.תיזור%הו תי%והיה הייסו#'ואה #$ הפ רו"ג# &ו' היהי םימ#סומ םי"ר$ םתוא#ש $גר".היומס
.םימ$ה יתש תא %ימשה# םה# תפ'יא היהי
:ןייארמ 1הז תא וש$י םהש "שו& התא המ#
:ןייאורמ #ש ךוני& הז .תו&פשמהו םית"" םי#"קמ םהש ךוני&ה י'(ה$יפשמ ןיי%$ ת%ה י'
.םה#ש ת%ה יפ #$ אוה ךוני&הו תט#וש ןיי%$ ת%ה.םינפ" תר%ו& ןיי%$ ת%ה.ת%ה
:ןייארמ 1ךת$%# ה'' הז המ#
:ןייאורמ .ת"שו& ת%ה המ $%וי ינא י'
:ןייארמ 1ה'' א# םיזור%הו םי%והיה #צא המו הקז& איה ת%ה ם#צא המ#ו
:ןייאורמ -א %ימשה# א#(%&א -א" $וגפ# א# תרמוא ת%ה ונצ#א.ה$יפשמ איה ת%ה ם#צא
#"א.קזנ תו&פש המ' ם$."יגמ התא זאו ךמצ$ #$ ןגה# "יי& התא זא(תפקתוהו ה%ימ" קר.%&א
םתוא אי"ה# םי'ירצ םירצונו םי%והיהו.רפו' אוה ימ#סומ א#ש ימ #'.ךפהה םירמוא םה ם#צא
.%ימשה# ךירצ םיזור%ו."#צ#
:ןייארמ 1רושק הז המ# זא
:ןייאורמ .תינ$זג ת% םה ם#צא ת%ה.ית% ךוני& אוה םה#ש ךוני&הש ##ג"
:ןייארמ 1ה'' ת% #' א# הז
:ןייאורמ "ורה #צא.ית% א# ךוני& אוה ךוני&ה.ה$יפשמ א# איה םי%והיה #צא ת%ה.תו%הי
ת%הו.$%מ #$ סס"תמ אוה זא(ית% א# אוה ךוני&ה םא זא.$"וק א# אוה ית%ה ךוני&הו
"וש&#ש .ה"ש&מ ת&תפתמ זאו.ת%# רושק א#שמ.תונ#"וס הזיא ת&תפתמ איה זא.הרו&אמ
.ה$יפשמ רתוי היטרקומ%ו.היטרקומ%.ר%ס" הז הנוש
:ןייארמ .היטרקומ% ןיא 0רא"ש תרמאו
:ןייאורמ .תויו'ז ןוויש הז היטרקומ%.תויו'ז ןוויש ןיא י' היטרקומ% ןיא
:ןייארמ .הנוו'ה המ
:ןייאורמ %יגנ.תווש תויו'זו תווש תויונמ%זה #"ק# םי#ו'י %יגנ ם#ו'ו ירצונ ינא(יזור% התאש %יגנ
הז תויו'ז.יני$רגה רו'" ימ#סומ %יגנ(%ו"$# #ו'י התאו.ה#שממה שאר %רשמ" %ו"$# #ו'י ינא
רתוי ו# $יגמ זא הש$ש ימו תויו'ז תו&פ ו# $יגמ א"צ הש$ א#ש ימ#סומ.א"צ השו$ש ימ
#"ק# #ו'י אוהו.תויו'ז רתוי ו# שי זא א"צ ה$שימ הזה ןוירטירקה תא ך# שי(םג רשפא יאו.תויו'ז
.הני%מה ןו&טי"" $וגפ# #ו'י הז י'(א"צ# ת'## םי#ו'י א# םה י'(הזה ןוירטירקה תא
:ןייארמ . שי המ זא
:ןייאורמ ןימאמ ינא.הנתשי ם#צא ךוני&הש יר&א קר #"א(א"צ# ו'#י םימ#ושמש הצור יתייה
%ו$ %יגנ %ית$"ש 00 םי%#יה #' םירפ'" הפ.האור ינאש המ יפ# הני%מ" הפ.הנש
ם$ רשק םה# שי םי"ש&מ(היזיוו#ט םה# שי."וט א# המשש םיאור(םירי$צה תורו%ה(םינטקה
."וט רתוי םיי& םינורי$הש םיאור.םיי& תו'יא רתוי שי."וט רתוי רי$" םיאור םהו
:ןייארמ 1רמוא הז המ
:ןייאורמ .םיי&" םיישק ןיא.ןימז -ס'.ה&ונ ה%ו"$
:ןייארמ 1 םיזור% ם$ המו
:ןייאורמ תוי&# ו#יא' רשפא היהי יתמ ויש'$.ר%ס" םה#ש "צמה םי"ר$# ס&י"ש "שו& ינא
ינפ# %יגנש. םי"ר$ה םירי$צה ם$פ %ו$ יתרמא .הפ 30 המ ו$%י א# .היזיוו#ט ואר א# הנש
ו#יא' םה זאו.םיי& תו'יא שי."וט רתוי המשש םיאור םה םויהו.רי$ הז המ ו$%י א#.טנרטניא
הזו וטי#&י םה זאו.םיר"ק ךות" םי&& םישנאש םירצמ" הירוס" ך#וה המ וארי םגו (ו"האתי
זאו.םויק+ו" הפ תוי&# רשפא היהיו הרקי זאו.הני%מה תא "והא# #י&תיש והשמ ם#צא הנשי
#ש ה$פשהש תי"" םג ם#צא ךוני&ה ת%ה םגש ךירצ ינש %צמ.א"צ# סייגתה# #'וי ימ#סומה
ה"יס ןיא זא."וט א#ש האריו ם#ו$# &תפתה# תורשפא םה# היהיו %רת ה$פשהה םא.%רת תי"ה
#יגמ יסור רות" ךתוא &קא ינא םא .ש 0 #ש ה&פשמ .%יגנ הז$" ה&פשמ ךות" ךתוא םש ינא.
.הז' ךוני& ת#"יק י'(#ארשי אנוש היהת םג התא.#ארשי יאנוש
:ןייארמ 1הז המ #ש ןיינ$ זא
:ןייאורמ תואר# םה# ןתיי(י"ר$מה ם#ו$ה #ש תו&תפתהה #' %יגנ הז.טו#ש# א# ה'ירצ ת%ה
המש "שו& ינא .ך$%י הז ןמזה ם$ הז ##ג"ו.הזו %ימשה# ךירצש םה# %יגת ת%ה.תונתשה#ו
.הריהמ הרוצ" ה&תפתה איה.הני%מה #ש תו&תפתהה.סנ הז(הנש םישימ&" ןא' הרקש
6!
:ןייארמ תומגמ #' שיו.הר"&ה #$ ונר"י% ונ&נא י'."ר$ י%ומי## רושיק תוש$# הצור ינא
ה"רה םי"ר$ ה"רה(םיסור ה"רה שיש יתיאר י'.הטיסר"ינואה י"ג# #ואש# יתיצרו.םייונישו
התא המ.םה#ש ה"יטקפסרפה תא האור התא ךיא.הר"&" #ו'י"' םיט#וש א#ש םישנאה.םיזור%
.הז #$ "וש&
:ןייאורמ " ך#ת םא 600 500 א# התא "# םיש.ןיתש#פ" שיגרמ התא(0רא" שיגרמ א# התא(
האנש# תורי&"" "# םיש.תוי"ר$ה %יגנ.תונומוק(תוצו"ק ןיי%$ ןא' שי.תיר"$ "רה ןא' $משת
.#" תא &קינ %יגנו .תי"ר$ תוגיצנ םש ןיא י'(ן$זג את םה וטנ תא &קינ %יגנ םג .הפ שיש הז זא.%
התא םא ךר%.הפש "שו& ינא.תו&יצר הפ ויה ט$מ'.ןמזה #$ #"& תויושגנתה םש שי.ינשה %צ
ינימ #'מ םיזקנתמ הפ םיטנ%וטסה #' ירה.0ו&" הרוקש המ ןי"ה# #ו'י התא(הפ #'תסמ
.-קש# #ו'י הז.0ו&" "צמה המ הארמ הזו.תומוקמ
:ןייארמ אי"ה# י%'" הרטמ# המק איה.הירוטסיה" רומא היה(%סומ איה הטיסר"ינואה הרוא'#
שי םיטנ%וטס#ו.ןי"מה($%ויה ם%אה.ש%& $%מ(תואיצמה יפ#' תיתרוקי" תו$%ומ# םישנא
.הז רוא# םויה םיטנ%וטסה #ש "צמה תא האור התא ךיא.%מ$מ
:ןייאורמ תוג#פמ #ש תו$% ם$ םי"ר$ הפ שי .0ו&" הרוקשמ תא -קשמ "צמה הפש "שו& ינא
אוהש רמוא הזש.ןיתש#פ #ג%ו #ארשי 0רא #ש הז' ןוי#ת ם$ ך#וה.הייפ' ם$ ך#וה י"ר$.תוי"ר$
%ימשה# הצרי אוה.&ו' ו# היהיש $גר"ו.התוא אנוש אוהש רמוא הז.הני%מה תא רי'מ א#
ך' #' "צמהש םיני"מ א# י' (י#ארשיה #אמשה %&וימ".םיני"מ א# םישנאש םיר"% ה#או.התוא
ה%משה הז .הני%מה יפ#' תיניצרה האנשה תא שי ןיי%$.רמוא ינא "ושו ה%ימ"ו.$ורג
:ןייארמ 1 ימיטפוא א# התא זא
:ןייאורמ #' המ#.א" %&א #' הפיאמ.וא"ש הפיאמ #ש ה$פשה שי(ןיי%$ש "שו& ינא
"שו& ינא .ו#ש ןווי'" %&א #'.קז&תי #'ה (ת&פי #'הש םוקמ".תאזה ה%אפיתניאה
ךות" %&וימ" תו&פ# ה'ירצ האנשה הפש(םי%%צה ינש# השק %י תת# ה'ירצ (הטיסר"ינואהש
תונק# םיסנמ םה זא(י"ר$ רמז ך# שי טנ%וטסה םוי" זאו.וטנ את תא ך# שי %יגנ.הטיסר"ינואה
.הז #$ ר"%# ת"ש# ךירצו תויו#י$פ ךירצ.ה'' א# הז #"א.תי"ר$ה הר"&ה תא קיתשה#ו
:ןייארמ 1תויר&אה ןא' ת#פונ ימ #$ זא
:ןייאורמ .םגו םג
:ןייארמ 1םיטנ%וטסה י"ג# ימיטפוא התאו
:ןייאורמ .הנתשי א# ךוני&הו %ו$ #'.ימיטפוא #' א# ינא
:ןייארמ .ךוני& הנשמ הטיסר"ינוא #"א
:ןייאורמ .ן'
:ןייארמ 1הניש הז תישיא ך#
:ןייאורמ י#ש תונורק$ה תא י# שי ינא.ר"% #'# ןימאמ א# ינא.תונורק$ ם$ יתא" תישיא ינא
התוא םיש#(התוא קו&%#(התוא ך'ר# %ימת הסנמ ינאש(תונ$זגה #ש הנו'תהמ 0ו&.ר%ס" הזש
%&א %צמ.יניצר %אמ %וגינ הפ שי .יתוא ן"צ$מ והשימש %$.הז" ##' ךר%" &י#צמ ינאו רו&אמ
."וט תויה# א# ךתוא &יר'מש והשמ שי ינש %צמו "וטו ר%ס" תויה# הצור התא
:ןייארמ .םי"שוי םה ו#יא' הזו.םי"ר$ הר"& ה"רה שי "ר$ י%ומי# #$ #'תסמ ינא(ןיינ$מ י%
:ןייאורמ שי.םירצונו תויזור%(םיזור% ה"רה שי.ונ#ש גו&" םימ#סומ ה"רה ןיא.$%וי ינא "# םיש
#"א.התי'# םיא" ו#יא' םה זא( םי%ומי#ה ןמז" י#וא "שו& ינא .ה"רה #א #"א םימ#סומ המ'
ם$ ר"י% ימ#וסמ רו&" %יגנ וא.םיר&א םירו"י% ויהי םש י#ואו ו#ש םוקמ# ך#וה %&א #' ך' ר&א
.םתיא םג אוה זאו םינוציק םהו ו#ש הר"&# רז&ו ר%ס" אוהש הארו םיר&א םישנא
:ןייארמ 1$יפשמ(היגו#ויצוס" םי#"קמש יתרוקי"ה $%יה ם$ המו
:ןייאורמ ן" רו&" #$ !! תא י# שי(תונורק$ה תא ית&ק# ינאו.$יפשמ א# י#$($יפשה# #ו'י
#"א(םיש%& םיר"% #"ק# &ותפ ינא #"א.םיי"וי&ה םה םתוא יתרמש(םתוא ית#"יקש תונורק$ה
.ש%& ר"% #'# ןימאמ א# ינא ך# יתרמא
:ןייארמ ה#אשה.הזו "וטה ם#ו$ה תא וארי םהש הז ינפ# י# תרמא י'.י##' רתוי $קר" ית"ש&
1םיי& תו'יא שיש ה'' תמא" הז םאה."וט ך' #' אוה ם#ו$ה םא
:ןייאורמ תא רתוסש ר"% הזו %יגנ שו"#ה תני&"מ.תי"ר$מה הר"&# םי'שמנ.םיי& תו'יא שי
ית% תי"מ א"ש הרו&" &קינ %יגנ זא.$יפשמ #ו'י"' ת%הש ##ג" ויש'$.ת%ה #ש תונורק$ה
63
יוניש רו"$# ךירצ ינש %צמו.םהומ' היהת איהו ינוציק יוניש שי ה#צא זא(י"ר$מה ם#ו$# ת&תפנו
.ה"ש&מ" יוניש שיש קפס ןיא.תי"" התייהש ומ' היהת איה זא תי"ה רוז&תש $גר" י'.תו$%"
:ןייארמ .ך#ש רפ'ה #$ "שו& התא המ
:ןייאורמ .יו#ת #'ה.רפ'# רושק ינא
:ןייארמ 1רפ'" ך#ש תוגהנתהה ךיא
:ןייאורמ ונ#צא ך# יתרמא.%ו"' השו$ ינא הפ םג #"א.%ו"' %יגנ השו$ ינא #"א(#%"ה ןיא
$סונו ינאש'.ינוש שיגרמ א#ו א" ינא.ם#ו$ה תא םיאור םה(םירושק י% םה(םי&תופמ י% םישנא
י#וא.הפ גהנתמ ינאש ומ' המש יתגהנתה.ינוש שיש יתשגרה א#(ת#יא" יתייה %יגנ.ה&פשמה ם$
"צמ" םיי& םיזור%ה.ה&פשמ(םיר"& ם$ %ו"' יס&י י# שי.%ו"' יס&י ם$פ %ו$ו.ינוש קר הפש"
#מש&ה תר"& #$ רק&מ התש$ש היירצונ הזיא שי( "# תמש םא $%וי א# ינא *הקיתש).י#אמרונ
םי%"ו$ #מש&ה תר"&" םירקסה יפ#ש הרמאו.#מש&ה תר"& #$ םי"ר$ #$ו 300 ם"ור (םי"ר$
םישו$ הז ##ג"ו ךירצש ומ' הני%מ" "#תשה# םיצור םישנא י' (תצק י"ש&ת.הז המ#ו.םיזור%
ונ&נא המ'(טו$ימ הפ ונ&נא םיזור%ה #צא.שי הפיא רפס# הצור א# ינא.הני%מ# םימרותו א"צ
00000 .םי"#תשמ ונ&נא ךיא "שו& התא ךיא %יגנו
:ןייארמ #'ה א# #"א (תו"#תשה# תי#ארשיה הר"&הו םיזור%ה %צמ ןוצר שי ו#יא' י# הארנ
שי רפ'" ירהו.תי%והי הר"&# ר"&תה# "וש& םיזור%#ש ##ג"ש "שו& ינא.םיר"% שיו %רוו
.הרגמ המ%קה ינש %צמ #"א(םיי&
:ןייאורמ תי#ארשיה הר"&ה.תי#ארשיה הר"&ה ם$ $טקה תא שי י' ##ג" &תפתה (רפ'"
הזו.תי#ארשיה הר"&" שיגרמ התא זא רפ'" אצמנ התא םאו(תי#ארשיה הר"&ה.רפ'# הר%&
םיקוספו םי%ומ$ה #$ םיט#ש האור ינא(ןינ'&ס# םימ$פ# $סונ %יגנ ינא.םי"ר$ה #צא ומ' א#
הז ינו#י&.הז תא ןיא ונ#צאו.תט#&ומ הרוצ" ת%ה תא $יפשה#ו רי%&ה# םיצור ןיי%$ םהש.ת%המ
שיגרמ ינא תי"המ רצוי ינא .הצרמה ם$ ה'' יתר"י% םתס א# ך# יתרמא (ךירצ ם$פ %ו$.ינו#י&
םיר"%מש תיפויתא הצו"ק# ך#וה התא.תי"ר$ םיר"%מש הפשה 0ו& ר"% #'.תי#ארשי הר"&
1ינויגה(תיסור םיר"%מש תיסור הצו"קו תירהמא
:ןייארמ 1 ימיטפוא התא זא
:ןייאורמ .קז&תי א# #אמשה םא(ן'
:ןייארמ א#ש םיר"% המ' %ו$ ךתיא ר"%# ית#ו'יו ה%ו"$# רהממ התאש ןי"מ ינא(ך# ה%ות
.ןפוא #'" ה%ות #"א( ית#אש
:תיפצת
תויו#ג י% תוינתא תיתצו"ק" םיטנ%וטסה םי"שוי ה"ש ך' תר%וסמ(תגרו%מה ה"ישיה תרוצ
המו% ם#ואה.ךשו&# רואה ןי".ה#י#הו םויה ןי" י#מסה םו&יתה תא םיריגסמ םניא הנ"מה תורוק.
#'" ררושה ןמזה #מסמ' הצרמה #$מ (המ"ה ז'רמ" ןו$שהו רואמ ונייה ךא.$ונ#וק תי" ם#וא#
הצו"קה.המ"# תו'ימס" תונושארה תורוש" תמקוממ תי"ר$ה תר"ו% הצו"קה .תו#י$פה
תי"ר$ה הצו"קה .םישנ םה ם#וא" תו&'ונה "ור .ם#ואה #ש ינימיה ו%ייצ" תמקוממ תיסורה
רקו" י%ומי#מ םיטנ%וטס #ש הייסו#'ואה ראש .תישנ ה"ור םי&'ונה ןי" #טו"מ א# זו&א תספות
האצרהה ן'ות .תו3י#גתמה םהי#אמ %ימו ם#ואה ה#$מ" םי"שוי י&רזמו יזנ'שא אצוממ םי%והי(
תי%מ$מ+ונתאה ה"יטנרט#אה תא וי#א' ת#מסמ ה"ישיה תרוצ.יתר"& &ותינו תרוקי""
היצמיטיג# הז ם#וא תו#ו"ג תרגסמ" ת#"קמ רשא תי"ר$ה הצו"קה ו"ש הז סומסוקורקימ"
"ור .הצרמה תומ%" האצרהה טקיי"וס הנייה הז הרקמ"ש הייש$ה תריז ז'רמ# ה"ורק תויה#
-וגה תפש" םיר'ינ $%יה גו#ונומ #ש תוי#אטוטהו תוינוטונומה .יגו#ונומ יפוא תאשונ האצרהה
הז הנ"מ# #גרהה .תוינ&#ושה 0$ה תורוש תוס&" םיי%יה #$ תונ$שה תומ%" .םי&'ונה #ש
םמצ$# םי$%ומ תויה# םישנא# םימרוג רשא רואה ינרק י%י" רפומ תירו%י"ה ותו$משמ"
רצוי %ומי#ה #ש ינא'מה יפואה י' םא.תי#אטוטה תוי"יספ" $וקש# תורשפא ןיא ך'"ו םת#וז#ו
םיפ%ה י"ג #$ תו"ת'נה םי#ימ" הצרמה #ש י#וקה "ות'ש תומ%" תי"יטקאה תוי"יסאפה תא
#ש םי"רה םירזי"אה ךא .תופיי$ #ש ה%"' הריוא ם#ואה #$ הרשמ ירו%י"ה ןפה ר%$ה .םינ"#ה
םירשפאמ םניא הקיזומה תונו'מו ה"ית'ה י#' ( םיירא#ו#סה םיריש'מה תומ%" תרושקתה
64
י%י" קר $טקנ רו"י%ה -תש. רמו&ה י"ג# תו#אש ם#ואהמ תו#ו$ א#.א#מ ןפוא" #ו$פ# טונפה#
אצומ ש&רה #ש &ישה .ה#וק תא םמ%# הצרמ# תומרוג רשא ם#ואהמ ש&רו שורשרה תו#וק
ןפוא" ת#"קתמש היצמרופניאה .ם#ואה #ש &ישה תו#ו"ג תרגסמ" י"יטנרט#א &יש' ויוטי" תא
רשא תו#אש תו#אשנ "ר ןמז יר&א .ת$%ומ יצ& תו%גנתה" ת#קתנ ( תופיי$ה תוס&" ינווי' %&
.או"# תור&אמ א# וי#אמ ן"ומה תו"ושתהו .הצרמה %צמ וי#אמ ן"ומו י"יטמרופניא יפוא תואשונ
תרימא תומ%" הייוטי" תא תאצומ #הקה #ש תימצ$ה היצקנסהו .ם#וא" ןופ#טה #וצ#צ $משנ
היצקנסהו #ו"גה .םי%#יה #ש ס%נוקה יש$מ# הר$ה' תונושה תויצאיראו" תאזו .ונ (ונ (ונה
ו"ש הז יגו#אי% יטנא "&רמ" ןיפנא רי$ז" גו#אי% יש$מ' ת%קפתמ היו#גה הני%$ה תיתר"&ה
םהמ שרו% רשא $%יה תא םת#"ק" ם%יקפת תא םימינפמ רשא .םי%קפנ םי&'ונ םה םי&'ונה
(רגתא#( #ואש# ( גור&# ( "יגה# ת#ו'י א#" םיז'ורמו םיי"ושיי ה$ו"ק ה&ונת" םייורש תויה#
םה תו#קתנ (וי#אמ ן"ומה #ש הרגשה ןמ י'יטס ןפוא" תוגרו&ה תו"וגת אופא ך'ו .#ו#ש#
רשא םיטנ%וטס #ש תישפו& האיציו הסינ'.תונתייצ #ש הרימא'.תי"יטק#וק תימצ$ השנ$ה"
רשא תרגסמ# תו"יו&מה רסו& תא ת#מסמ הפק תותש# םיאצויו ומוצי$" רו$יש# םיסנ'נ םיא"
קושה #ש הקיטקרפה תרגסמ" תאזו .םי&'ונה י%י" התיינק ת%ו"$ -קותמ הרוא'# איה תישפו&
.תי%סומ תו#י$פ #' י#אטוט ןפוא" הנ"מה ישפו&ה
ש&ר .הצרמה %צמ תור$ה" םי#קתנ םהו םינשנו םירזו& ם#וא" םיש&רה רו$ישה ם%קתמש #''
ר&א# קסופ ה#א תימצ$ היצקנס" #קתנ וניא םינוש םי%קומ" ייוטי" תא אצומ רשא רו"י%ה
#ש י"יטנרט#א גו#אי%ו &יש' הארנ .הצרמה #ש רו"י%ה -טש תקספה #ש תינוצי& היצקנס
תרגסמה ם$ ןי%מ ש&רה #ש י"יטנרט#אה &ישה ן'ש הז "&רמ" %י&יה גו#אי%ה אוה תויצקנסה
.#.נה וי#אמ ן"ומה תא רגתא# י%' הי% י"יטקורטסנוק וניא הז הגיר& הש$מ ךא הגיר& הש$מ'
ימינפה גו#אי%ה תומ%" םיש&רה &יש ןווי'# י"יס#ופמיא ןפוא" תו#$ותמ %גנ'ש תויגרנאה #'
הצרמה ןי" גו#אי% ןיא םא ן'ש.ינתא רשק" תורושק "ור#(תו%%ו"מ םיר"&ה תוצו"ק ןי"
#ש יפוא אשונ םית$# י"יסק#פר וניא -או ר'נתמו יטסיפקסא ימינפה גו#אי%ה זא ( םי%ימ#ת#
ה$יגמ רשא' .םי"ורק םגא ינ" ןי" תי$צמא ית#" תרושקת ינימ ראשו תויניצ תור$ה רו"י%
הרימא' .ןוס&או רו"י%( ה"ית'ה %ויצ תזזה #ש קז& ש&ר $משנ םויסה #ש תי#אמרופה ה$שה
קר #$פומ אוה ךא םיטנ%וטסה תומ%ה ם#וא" "ורה #צא אצמנ רשא &ו'ו תי$גר הטי#ש ת#"ק#
.תי#אמרופה תוימיטיג#הו תומרונה (תויורשפאה (םינמזה (םיקו&ה תו#ו"ג תרגסמ"
. י#אמרופ ןפוא" הייוטי" תאצומ &ישה ת"ו& ה"ש וז תרגסמ" :התי'ה #ש םצמוצמה "&רמ"
$"ות.הוותשמ -או םצמטצמ םהינ" םיא#יגה ר$פ רשא ת#גרתמה ןי"# םיטנ%וטסה ןי" &ישה
.םיווש ןי" ס&י ו#יא' הז ר"%
םיר"%# תו%מצה #ש הקיטקרפ" איה %גנ' האיציה .ו"ור" י"יטמרופניא ראשנ &ישה ךא
#קתנ תושיר%" %ומ$# ןוצרה ן'ש.ת'ר$מה תושיר%" %ומ$# ךרוצ" הרז$# השק" ןימ' םינטקה
( רס&ה תא םי#שה# הקושת #ש ןויסינה ךר%' הניא הרי"&ה.היצאיצוסאה הפשה ($%י" יר$פ"
תגציימו תרמוא הז "&רמ" הייהשה םצ$ .ה#קה ךר%" תוציפק #ש הייש$# איה תמגרתמ ה#א
#ש רשפאה #ו"ג הנייה $%יה #ש תי"יספה ה#"קה (הממ%ה ה"ישיה .תקפסמ איה תו&'ונש
םנפוה אוה ן'ש .תור&א תוירוטזי#איצוס תורגמ" %$ומ %ו$"מ םנפוה רשא ינוצי&ה $ומשימ
.תי#מס3תיתר"& תו%קפנ תו&'ונ #ש המו% ךר%"
65

66

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->