P. 1
תמונות על שירותים

תמונות על שירותים

|Views: 370|Likes:
Published by Iparoni Jo

More info:

Published by: Iparoni Jo on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

הטלוקפה

ךוניחל
הארוה ,הדימלל גוחה
הכרדהו
תרושקת ,ןושל" :סרוקה
"ךוניחו
-ןב הניר ר"ד :הצרמ
רחש
ה -?לתוכל םיינזוא שיה המו הפש תוינימ ,םיתורישה תוריק לש חיש
םהיניבש
1
רוטקפס ינו'ג:שיגמ
:ז.ת 3066!!!"
םיניינעה ןכות
...................................................................................המבה
'מע.................. 3
ילא לודיש
.....................................................................................חיש
'מע.... 4
יתוריש
...................................................................................םירבג
'מע....... 5
יתורש
....................................................................................םישנ
'מע........ 7
#
...................................................................................םוכיס
'מע.................. 8
...........................................................................היפרגוילביב
'מע................. 9
.................................................................................םיחפסנ
'מע.................. 10
3
המבה
גו$ייו %ומיסה ינפואל &גונב בתוכה תונרקס 'ותמ תש&נ ,%להל ליגרתה תביתכ
חישהמ ר(ומ יתוברת-יתרבחה םנכות לוק רשא םייתרבח תו(וסומ יחפנב תו&משמ
םה '(יאמ וא ,ול הפי הקיתשהש רב( -)ובאט) תקזחב םיקזחומ םהו .יטננימו(ה
סחי לש רחא גוס וא %וי& שרו( וניא רשא יני$ר אל %יינ&-)חרפ אברו&)כ םינמוסמ
,תאז לומ לא .קיפסמ םהב רפוסמ אלו םהב רב(ומ אל 'כ %יבו 'כ %יב . יביסקלפר
.םהיתולובג תא תונמסמ רשא ,םהיתוריקב תיטוימס תולכתסה יכ %ימאמ בתוכה
תוש(ח תונבות %אכ קיפהל לכוי ארוקה %כש,)לתוכל םיינזוא) שי יכ הארת
םייתרבח תו(סומו םיכר&ה לומ לא םנוניכ תו(ואו וללה תו(סומה תו(וא תוניינ&מו
.םירחא
שה %פואב %אכ קו(בל *פח בתוכה %כש.םיתוריש-יאת הניה וז ה(וב& תמב ו תא יתאו
םיאבה םיבשה םירבו&ה י(יב םהיתוריק יבג ל& תו&משמה %ומיסו גו$ייה ינפוא
,תיר(גמה ה(רפהו תיתרבחה הי$קלסב ,*ו&נ %יחבמ-יתאוושה יפואה .םהיר&שב
%&מל (&וימה ומוקמל שיא ,שיא, םישנו םירבג לש תסינכ תנייממו הליבגמ רשא
.ויכר$ תייש&
ינפוא רשאכ .י&רא-ימינונא-ימיטניא בחרמ ,ירובי$ה םיתורישה (סומב האור בתוכה
תור$ונה .תיתרבח-וכיספ תויגולואיג תובכש יל&ב %נה ,וב םיננוכמה תולי&פה
יטילנאוכיספה חישה %כש .תיבר&מה תוברתב (ליה לש תיתוישיא תוחתפתהב
,(יורפ+הלא תוקיטקרפ רבסהו רואית לש יטאננימו( חישכ 1,03 'כ ל& רב(מ .-
'ר( ופוגב םינוש םירבא (מול אוה םהב םינוש תוחתפתה יבלש רבו& (ליה יכ
ילאפהו ילאנאה םיבלש .(לונ אוה הב תיתרבחה תכר&מה לש םיקב(יפו תולבגה
(סומ וניה ,ימוימויה ו(וקפתב םיתורישה (סומ הז %בומב .%ימה ירבאל םירושקה
םי(מול םיטרפה םהב הלא םיננוכמ םיכילהת םישחרתמ וב ,לבגומו %חבומ יתרבח
הב תוברתב רתויב חונהו לי&יה ירק ,יוארה %פואב םהיכר$ תא קפסל שי ($יכ
שומישה %כש .יטנוווליבמא וניה םיכר$ קופיסו תייש&,%ימה ירבא לא סחיה
%פואב שחרתהל םירומא וללה םירב( 'א 'רו$ה קופיסל םורגל רומא םיתורישב
.תחאכ הליבגמו תרפשאמ הניה %להל תו((ובתה .םירחאה יני&מ ((ובמו &נ$ומ
םיר$וי תוימינונאהו תוימיטניאה '(יאמו, )ויכר$ תא תוש&ל) לוכי (חא לכ רומאל
%כו םיפתוש םה וב הש&מה ל& הבישחה תקח(ה תומ(ב ,הש&מה %כותמ ה(רח

ינפוא לש םתרי$יל םימרוגה .-)הש&מה ת&שב וספתי םה) %פ+,תיתרבח ה(רח
ם& תו((ומתהל י&$מא %י&מכ .תוריקה ל& הביתכה תומ(ב ,םינווכמ אל תולי&פ
.ה(רחה
תוי$אי$וסא לש םתומ(ב יוטיב י(יל םיאבה ,וללה תו&משמ תניתנ ינפוא רשאכ
יל&ב בתוכה ת&(ל %נה .(יורפ לש תויטיופרתה תוקינכטה תחאל המו(ב ,תוישפוח
תויולגהו תויומסה תויתוברתה תו(מ&ההו תומ(וקה תוחנהה תפישח לש לאי$נטופ
.םיטרפה לש
חיש ילא לודיש
1
יאת, %ושל לש םייתרבח-םייתוברתה שומישה ינפוא תא חתנל םיאב ונחנאשכל
חותינ לש הביטקפסרפב חתפמ יגשוממ חותינ תא אופא ליחתנ .םיתורישה
אופא תומייקתמ,םהיל& תנמוסמה תו&משמהו ,תוריקה הז %בומב %כש .ינשלבה
,ינושל בלשמ הווהמ םהיל& %נוכמה חישה םה %כש .תיפי$פס תיתרבח הי$אוטיסב
.םיתוריש יאת לש בלשמ
תא שמשמה %ושלה גוס ל&כ ינושלה בלשמה ל& רב(ל לבוקמ ,תונשלבה תרותב
הרושקה,תי(וחיי תיתרושקת הרטמ אלממ אוה.תור(גומ תויתרבח תוביסנב ם(אה
,קינ'$ומ+םייקתמ אוה %הבש תו(חוימה תוביסנהו חישה רשקהב #00# הז %בומב .-
(חוימו ש(ח בלשמל תו(& םניה וב %נוכמה חישהו םיתורישה את יכ %&טנ ונחנא
יפיטרגה בלשמל רושקה
#
םיוטיב תא םיא$ומ םהיל& הביתכהו , תוריקה .
1
.וקופ.מ לש ורפס 'ותמ %ושאר קרפ . .תוינימה תודלות לש ינשרפה %ויסינה
חוכה יסחיו,תוינימה רב(ב יניאוקופה חישהמ ותארשה תא חקול ,%להל ה(וב&
.םירחאה וירפסב םג יוטיב י(יל םיאב רשא םייתרבחה
#
יטיפרג םה םירוי$ יטרפ %הו ירובי$ %ה ,שוכר יבג ל& םיש&נה לוכי יטיפרג .
תויהל תונמא אלל םיש&נש םירוי$ב רבו(מ ללכ-'ר(ב .תובותכ וא רוי$ ,
בו קוחה ל& הריב&ב רבו(מ %כ ל&ו - שוכרה יל&ב תמכסה םזיל(נוו ומויק ל& .
ב רבכ - ם(ק ימי זאמ (ו& &ו(י תימורה הירפמיא בו הקית&ה %ווי תובותכ ומייקתה
ל& םירב(מה שי .יטיפרג תור&מ ירוי$ .יטיפרג ל&כ םימו(ק ב -ה האמ #0 ,
רחאל (וחייבו היינשה םלו&ה תמחלמ וגהנ , תויפונכ ב תוינורי& תירבה תו$רא
תא %מסל תנמ ל& םיירובי$ םירתאב תוריק ל& &ב$ סוסיר י(י ל& יטיפרג רו$יל
תונמוא לש תוחתפתהל רושק גשומה םינורחאה וילוגלגב .םהלש הירוטירטה
"
הרושק בתוכה ת&(ל תינר(ומה םת&פוה %כש .ם(ק ימי זאמ תישונאה הירוטסיהב
םינומהה תוברת לש התבחרהו הת&פוהלו (חמ ,ינברואה בחרמה לש הי$זילגלל
תו(גנתה לש תוברת ל&כ %להל תוברת ל& רב(ל %תינ הז %בומב .'(יאמ םיר&ב
א$ומ םיתורישה יאת לש יטיפרגה .םירחאו םייטתסאה ,םיי(ירויה ויקוחל ,(סממל
.י&ראו ימינונא ,ימיטניא %פואב %נוכמ אוה רשאכ וז הקיטקרפב (חוימה ויוטיב תא
לוכי אוהש יתרבח (סומ לכל תיגולוי(א-תיכר& תוכייש אלב ,%מ(זמה לכ %כש
בחרמב יוטיבל תורתומ םניא רשא תוישגרו תויכר&ה ויתו(מ& תא %אכ אטבל
.ירובי$ה
תוריקה יבג ל& ר$ונה חישב יוטיב י(יל אב,%מסמה רוגתא ,%מוסמה רוגתא לומ לא
(ו&ו תאז לכ .תינקתה %ושלה לש תומרונב הרגתמה חיש לש יפוא אופא ספותה
ילככ התרו$ תניחב תשחרתמ הז גוסמ הביתכש חינהל םילוכי ונחנא ,רשאכ
.%ווכתמו &(ומב תשחשרתמ רשא תולי&פ איה וז הנכות תניחב 'א .ה(רח 'וכישל
תונוש תויטס %אכ תשחרתמ %כש .גנלס לאכ היל& סחייתהל םיאשר ונחנא %כ ל&ו
,רחש-%ב+ תינקתה הפשהמ #00" .-
םירבג םיתוריש
ומכ םיירובי$ תומוקמב יכ הל&ה םיתורישה יאת לש חישה רחא שופיחה
י(יב הקחמנ הז חישל תו(& לכ ,למרכה .וח תיזכרמ הנחתו הטיסרבינואה
הקי(במ םשו .הפיחב )ו(() םי-.וחב רתוא חישל טלובה םוקמה .תויושרה
יוטיב ספות רשא יזכרמה אשונה הלו& .םינוש ,םירבג יתוריש יאת לש תיארקא
םיכר$ה קופיס אשונ רתוי יפי$פס %פואבו .)%ימ)ה אשונ אוהו הז חישב יטננימו(
. םינוש םיתוריש ינתונ י(יב םיא$ומה ,רבגה לש םינימה
.בוחרה תונמא אלש ,רי&ה תובוחרב רקי&ב ,םיירובי$ תומוקמב תג$ומ רשא
ל (וגינב+ .קוחכ םילספ , תוקרזמ , םיג$ימ .-תויושרה י(י ל& םירשואמה המו(כו
ב שומיש י(כ 'ות ת$פומ איהו תונולבש + תוקב(מ ,-םיליסנטס+ םירקיטס ,-
.יטיפרגה תוברתב םייתרוסמ םיבשחנ םניאש םי&$מא ראשו -םירטסופ+ תוזרכ
-היפ(יקו http://he.wikipedia.org/wiki/
%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%99
6
ןופלט רפסמ -לצלצמ תחתב לוצה ןיז ,בהל ינגבי ,תוצצומה תירבמ שדח" ." רבכ
.א(ירג ילאטנמורטסניא חיש וניא %להל חישה יכ תוארל %תינ הז %ושאר טפשמב
הפשב םירגלווכ בשחיהל םירומא רשא ,%ושל יקחשמ %אכ םימייקתמ %כש
-יביטמרופניא יפוא םילבקמ םה םיתורישה לש (סומה יחפנ 'ותב 'א .תילאמרופה
תיטתסא הי$קנופהו (חמ תילאי$נרפרה תוי$קנופה %אכ תושממתמ רשאכ ,ירו(יב
הז הרקמבו )רחא)כ %מוסמ %אכ תורישה %תונ ,%כש .%ובסוקאי ה( אבילא ,'(יאמ
יוול תו&משמ לבקמ ולש יכוישה סוטאטסה 'כל תו(וה .תו$&ומה תירבמ רגהמכ
הלימב התפלחהו תו$ו&מ הלימה לש תיטנופה הייטסה י(יב תאזו .תילילש
(יקפת וניה ה$י$מה (יקפת יכ זמרל הלוכי הלימה לש תוברה תרו$ .תו$$ומ
.$.$.מ שרושה 'שמהב רהבויש יפכ .ם(יקפת תא םיחקולה הלא וא ,םישנל 'יישה
תו&משמ ול שי יכ %ימאמ בתוכה %כ ל&ו הז חישב רזוח ביטומכ שמשמה שרש וניה
.הלילשל %הו בויחל %ה שרפתהל הלוכי רשא הז טסקטב ת(חוימ
:תואבה תובותכב םג ויוטיב תא א$ומ *$ומ שרושה םירוחש םירוחב שפחמ "
." תיבב יתוא ןייזל + הציצמ "..."ןופלט רפסמ +לבקלו ץוצמל שמשמ אוה %כש
הז רב( .םיתורישה קפסמכ &יפומ רחאה %אכ םג .שקובמה ינימה תורישה %כותכ
.תורחאה תא הוואמה,הטוס,רגתאמה יפואה ל& ונל זמר לוכי ,תורישה %פוא .ורי$ב
,םירוסא גוז-ינב ם& םירוסא םיסחי לש םמויקל %אכ הלאשמ הנשי ,תורחא םילימב
,הנממ (חפה םג איה תורחאה תבהא רב(ב הלאשמה יכ הארינ .םירוחש,םירבג
,גנ&מ םיכר$ קופיסש יפכ שממ .הז (סומ יחפנב ימיטיגל יוטיב תלבקמ רשא
.תיטילנאוכיספה תוגהה לש חישב,ה(רח ררו&מ '(יאמו 'כשמו
רשאכ .והשמ יטמתמ יפוא תספותה הביתכה תרו$ תא תוארל הז %בומב %יינ&מ
,ירבגה (וסיה ל& (י&הל לוכי הז רב( .םילימ (מ$ לכ %יב ה&יפומ )/)רוביחה %מיס
תאז לכ .%ופלטה ירפסמ תוולמ תו&(והב &יפומו בש רשא יטילאנא,ילאנוי$רה
תולאשמו ,םיר$יה תו(וסיב לומרנו ר(ס טילשהל י(כב (&ונ , בתוכה ת&(ל,(ו&ו
.%ומיסל תוכזה תורוסאה בלה
יאשונ םג םילו& ינימה אשונל ביבסמ יכ ,חכוויהל %תינ תורחא תונומתב
טסוגוא יתמ (&)) :תמגו(,אב$ 0" יניינ&ו )'יראת 0 םירי&$ תמאלס ם)וקבב
+ לש םירב( םייוסמ %בומב םימלוה הלא םירב( .םירחא %ומיס Weill, 1983 ל$א
- קינ'$ומ #003 יאשונ יכ א$מו םישנהו םירבגה לש החישה יאשונ תא הק(ב רשא .
1
תנשב םילארשי םירבג ברקב םייטננימו(ה רשא החישה 1,!3 ,םישנ ויה
הביטקפסרפב הזה רקחמה תא חקינ םא .םייוליבו הקיטילופ ,אב$,ה(וב&
תא ולש רגתאמה לאי$נטופו םיתורישה (סומ לש (חוימה יפואה ם& (חי תירוטסיה
,םיתורישה לש חישה יכ רמול לכונ יזא .קטרוק-ילקיטילופה לש ילאמרופה חישה
תוריק ל& יכ םא .ירבג-%יבה ילאכראירטפה ימיטניאה חישה תא המ %בומב .קשמ
אוה רשאכ ,הזכ חיש %נוכל רשפאמה (סומ לש ויפואל תו(וה %$קומ אוה םיתורישה
.י&רא,ימינונא,ימיטניאכ %נוכמ
לש )ירגו()ה סותא ם& (חא הנקב הלו& םירב(ה לש ירגלווה יפואהו תונ$קומה
הנוניכב ורוקמו .היינשה הייל&ה ימימ (ו& יטננימו( 'פה רשא .תילארשיה תוברת
(יליהו יתולגה-י(והיה רחאה לומ לא ,תירב$-תי$ולח-תירבג תי(והי תוהז לש
,קינ'$ומ ל$א לאירתכ+ .יבר&ה #003 תונכ לש םיכר& חינמ הז סותא .-
.תויר(ילוסו תוטושפ,תויביטרסא,תוינוליח,ימ$&ל
.םיתורישה (סומה יפואל קו(ה רשק הרושק %להל חישה תיינבה, רבכ %ייו$ש יפכ
.הפיחב )ו(() םי-.וחב םיתוריש יאת אוה וז ה(וב& לש יבחרמ-יזיפה טסקטנוקה
תתל י(כב 'א .רוסאש המ לש ילמסו יזיפ יוטיבל רתוי .ושח הרואכל אוהש םוקמ
תיינבהב וב %ומטה לאי$נטופהו (סומ לש יפי$יפס-יטרקנוק יפואל הביטקפסרפ
שו(ק םוקמ .תפ$ב י)ראה רבקב חישה יפוא תא םג קו(בל ה$רנ ונחנא .חישה
ללכב הז םוקמ לש אמטה קלחל רושקה םיתורישה (סומ %כ ל&ו .וב םירקבמל
תויהל רומא רשא ,הז יפי$פס םוקמב %יינ&מ יפוא לבקמ ,טרפב ישונאה &בטה לשו
.ותשו(קב וב םינמאמל תילאטוט שו(ק
היה רשא ינימה יפואה תא אוה לוטנ םוקמב םיתורישה יאת תוריקמ הלו&ה חישה
וילאמ %בומה תא רגתאל רחא %ויסינ ונשי %אכ ..וחה יתוריש לש חישל יניפוא הכ
אוביו ה$פה חתפיו תובישיה ורגסיש ) .רתוי יטסירומוה אוה %ויסינה .םוקמה לש
תאיב רב(ב יגולואיתה רבסהל יביטנרטלא רבסה גי$מ %להל טפשמה )הלואגה
.ויחפסנו ית(ה (סומה ם$&ב הרגתמ םירב(ה לש %כותה רשאכ .חישמה
!
םישנ םיתוריש
שומישה %פוא תא הת& קו(בל הסננ,ירבגה םיתורישה (סומב יללכ %וי( רחאל
, םיא$ומ ונחנא ,הפיח - )ו(( .וח)ב %אכ םג . םישנה יתורישה שומישה %פואב
הנחת ומכ תומוקמב ונא$מ אלש רב( .תוריקה ל& סומ& (אמ חישו תבותכת
יפואל %ה רושק רב(ה יכ הארינ .הפיחב הטיסרבינואה וא למרכה .וח תיזכרמ
חוכה יל&בו תויושרה לש לומרנה יכר(ב םג .קתשמ רשא ,וב ר(סהו ומ$& (סומה
.םוקמב ילאמרופה
ומכ םיאשונב םניה .םישנה יתורישב ונתקי(בב תולו&ה תוירקי&ה חישה תוחנהה
'יראת 0 הפ התייה ימת ) .. 'יראת -הפ התייה הליה ): םהייוטיבו הירוטירטה %ומיס
0 הטילש וכ& )...)'יראת 0 הפ תייה %ישרג ינא )...).'יראת 0 יאבג %ר& ) SSS ..
%אירוגירג הינט ... התייה הכלמה ביבא ....וקולוקיק )...)הפ התייה ילבז הליה
תוי$קנופ לש יפוא םיפסות הלא םייוטיב יכ םיאור ונחנא %אכ .'(ו&ו )...הפ התייה
תישגר ה(מ& תאבה לש %בומב תויביטומאה המ %בומב .או תויביטמרופניאה
קלחה ל$א וילאמ %בומל םיבשחנ םניא וב היהשהו בחרמה %כש .(חאכ תיבחרמו
תוחכונה ל&ו ויל& םחלהל שי רשא רב( וניהו .םיתורישה תוריק ל& בתוכה ישנה
(סומב תו&משמה %ומיסו היהשה יפואה תא %ה בתוכה ת&(ל .קשמ רב(ה .וב
םינוויש-אלה תוחוכה יסחי יבגל הברה רמוא רב(ה %הו יטרקנוק %פואב םיתורישה
.הלו(גה הרבחב םיר(גמ %יבה
יפוא %אכ לבקמ .םירבגה יתורישב יטננימו( הכ היהש תוינימה אשונ תאז לומ לא
הז רב( .ירבגה חישבכ ירגלוו אלו רתוי %(ו&מ אוה תוינימל סחיה %כש .ינשמ
לש גוסכ %אכ ה&יפומ אוה %כש.) רפסמ-%ימ יקקזנל וקה ) תבותכב .קתשמ
רשא ינימה אשונ יכ ,רמול לכונ תיתוואשה הביטקפסרפב ,תאז לומ לא .םזימפוי
ינחוכ והשמכ ,השיאה ל$א %נוכמ ,םירבגה לש יטננימו(ה חישה אשונכ שמשמ
יטננימו(הו ילאמרופה חישב &נ$ומ הז אשונב יטנתואה הלוק %כש .תוחפ
.תובורק םית&ל לילכ הז חישמ ר(ומ .או ילאכראירטפה
,
%אכ ה&יפומ %כ .תינימ-%יבה תויוהזה תקיטילופל יטרקנוקה סחיה רסוח לומ לא
םיר(ומ רשא םירב( יכ רמול רשפא .תורחאה םישנה יפואל הרישי תוסחייתה
םיוטיבב .םישנה ל$א ינימ 'ותה חישב םיוטיב תא %אכ םיא$ומ .םינימה %יב חישמ
לש יפוא &יפומ .).הנוז תב המהב 2ילטנ.לו(ג %יז תו$$ומ/ תונוז/תוטומרש ) :%הל
תלבקמ )ה$י$מה) רשאכ, $.$.מ שרשה ה&יפומ %אכ םג יכ %יינ&מ .ירגלו חיש
לומ לא תאז %כש .היינשה יפלכ תחא ותוא תונפמ םישנה רשא ,יביספו ילילש %בומ
תא םלוה וניה תורחאה םישנה ל& חישה %יינ& .םירבגה לא ותיינפה רסוח
+ לש רקחמב א$מנ רשא ,היינשה ל& תחא םישנה לש רובי( אשונ לש תויטננימו(
Weill, 1983 - קינ'$ומ ל$א #003 לש ישגרה יפואה רב(ב ל(בהה '(יאמ וליאו .
םירבגה ל$א תוילאנוי$אר-תויקו(ק(ה לומ לא תאזו תישנה הביתכה Cameron
1990 קינ'$ומ ל$א - #003 .הז ליגרתב יטננימו( %ממסכ א$מנ אל ,-
םוכיס
יבג ל& %נוכמה חישה %יב תיתוואשה הביטקפסרפב ינשלב ,ינשרפה חותינה םוכיסל
סחייתהל שי יכ רמול ה$רנ .ו(( .וחב םישנה יתורישו םירבגה יתוריש לש תוריקה
.קיה תניחב %ה ליגרת לש ם$מו$מה יפואל תו(וה %כש .הבר תוריהזב %אכ רמאנל
םוקממ רתויב &$בתנ אל רשא ,המיג(ה תוכיאב ולש 'סחה %הו ,ק(בנה רמוחה
כ %אכ רמאנל סחייתהל שי רתויה לכל %כ ל& .(חא case study רמול לוכי רשא
ול אורקל .י(&מ בתוכה רשא .הבותכה הפשה לש הז בלשמב %נוכמה ל& והשמ
י(וחייה ויפואל תו(וה .םיתורישה יאת לש בלשמ וא .יטיפרג בלשמ לש בלשמ -תת
%ה וכותב ליכמ הז בלשמ .'(יאמ %ווכמו (חמ ינטנופס %פואב %ה ,בותכה ונוניכו
%מסל הי$מיטיגל %תונ אוהו .תרבו(מה הפשה לש %הו הבותכה הפשה לש םיביכרמ
.םישנה %הו םירבגה %ה םיר(גמ חיש ינימ %י$קהל .או ,יתרבחה ובאטה תא
%הו ומ$& םיתורישה (סומ יפואל בתוכה ת&(ל םירושק חישה תיינבהב םיל(בה
(ו& השור( יכ %ימאמ בתוכה .הז יתרבח (סומל *וחמ םייתרבחה תוחוכה יסחיל
הביטקפסרפב %אכ ליחתה םהב הלא םירב( םישל י(כב תרגתאמו הבר ה(וב&
.תיפי$יפס-תירוטסיה- תיתוברת
10
היפרגוילביב
. הניר רחש %ב #00" קיבור ..יקמה גנלסה %ולימ 'ותב .גנלסהו תירב&ה %ושלה .
.םילשורי .רתכ .לטנזור
.(נומגיז (יורפ 1,0" תוינימ 'ותב ,תוינימה לש הירואיתה ל& תוסמ שולש .
(בו& ם& תא$וה . הבהאו #000 .
, %מור ,%וסבוקאי 1,!6 ירוט %ו&(גו רמתיא רהז-%בא :'ותב )הקיטאופו תונשלב) :
ש)& הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה %וכמה : ביבא-לת .םירמאמ רחבמ -םיכרו&+
'מ& .(חואמה *וביקהו רטרופ 13!-166 .
11
. .לשימ ,וקופ 1,,6 ,ת&(ל %ו$רה - תוינימה תו(לות (חואמה *וביקה תא$וה 3
Gallimard 1976 שא לאירבג :תיתפר$מ ,4 .
.הכלמ קינ'$ומ #001 - #006 הטיסרבינואה .ג,ב,א םיכרכ .תוברתו הרבח ,%ושל.
.החותפה
http://he.wikipedia.or/wiki/!"#!9$!"#!%8!"#!%&!"#!99!"#!98!"#!
,,
םיחפסנ
1#
.הפיח0 ו(ו( .וח 0 םירבג יתוריש
1
#
13
3

1
"
6
1"
1
תפ$ה י)ראה רבק םירבג יתוריש
1
16
#
11
3
ו(( .וח םישנ יתוריש
1!
1
#
1,

#0
#1
##
#3
#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->