P. 1
Geo_Book_26.7.10

Geo_Book_26.7.10

5.0

|Views: 1,093|Likes:
Published by Jacob Dafni

More info:

Published by: Jacob Dafni on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

.

המלש רה תגספמ טבמ :רעשה תנומת
.ינפד.י :םוליצ 0523-854981 רואל האצוה הלעי
:ץלמומ ריחמ
םינבואמ | םילרנימ | םיפונ
תליא רוזא לש םיעלסה יפונ תרכהל לגרבו בכרב לויט ילולסמ 10 דועו
ינפד בקעי
תליא ירה
הל ביבס
לע ,המתחהה תנוכת תמייק תופועבש םשכ .םדאה שפנב םיקומע םישרוש שי ףונה תבהאל
םג ךכ ,ותרוהכ ודי לע בשחיי ,הציבה תפילקמ עקובה חורפאה האריש ןושארה רוציה היפ
תויוברתב .ותודלי יפונ תא ולש תונורכיזהו תונוימדה םלועבו ותוישיאב םיתחמ םדאה
גשיהו ,םתגספ לא הלפעהל רגתא ,עבטה תמצועל יוטיב לש בוליש םירהה םילמסמ תובר
איה לארשי ץרא .ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש םירבד – עודיכו ,הילא העגהב קופיסו
ירבדכ םא .תשוחנ בוצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא” איהש רמאנ רבכו ,תיררה ץרא
םישנא לש תורוד חימצמ יררה ףונש ירה “, ותדלומ ףונ תינבת אלא וניא םדאה “ררושמה
םידוהיה לש הרזחה םנמא םא ודיגי םימי קר .םהיקרועב תמרוז רהה תבהאש ףרוע ישק
.יעבטה ופונב ותוא עבַ קתו ,םעה לש יטילופומסוקה ויפוא תא הנשת ,הקיתעה םתדלומל
.רוקמב הרמאנ הילעש םילשוריל רשאמ תליאל רתוי המיאתמ “הל ביבס םירה” הרמאה
ןה ביתכמש ,הברעהו םיה ,ןופצל םורדמ ךורא ןורדסמ םיריתומ תליא תא םיבבוסה םירהה
םיבצעמ םג םירהה .תיריוואהו תיתשביה ,תימיה הרובחתה יביתנ תא ןהו תוחורה ינוויכ תא
םירהה אל .הנוש תולילתבו םיעבצ ללשב ,םיעלס יגוס לש רידנ ןווגמ םהב ףשחנ :היפונ תא
,הווהב ףאו רבעה תונופטישו םיזע םימשג ידי לע ובצועש םילחנה םג ךכל םימרות ,דבלב
קמוע תודידמ .הברעה עקרקו םיה רבע לא ופחסנו ורסוהש תילבה ירמוח תא םכילוהב
אלו ,םירטמוליק לש יבועב ץרפמה תיעקרק לע רבטצהש ףחס תולגמ תליא ץרפמ תיעקרקב
.הברעה עקרקב הזמ תוחפ
םינש הזמ םינבואמו היגולואיג בבוח ,ירוזא ךירדמו ותלכשהב גולויב אוה ינפד בקעי ר“ד
םהימדוק תא אצמ םהבש ,םודק םי ידירש ,םיימי םינבואמל רקיעב ךשמנ ימי רקוחכ .תובר
.ונימי ינב םיה ירוצי לש םיירוטסיה-הרפה
םויכ ,לגרב רקיעב ולייט םישנא רבעב םא .ךשמתמ רגתא איה ירבדמה עבטה תרימש
תא םישרוח רשא 4X4 תוינוכמו םינורוטקרט ,םירה ינפוא יבכור רבדמה יביתנב םיפלוח
וראשיי תובר םינשש תוקלצב תירבדמה עקרקה
.ףונה תוינושארב ומגפיו
ול שי תוילכלכ תורטמל םיירבדמה םיפונה חותיפ
תיגולוקא תוריית חותיפ םלוא ,תיחשמ לאיצנטופ
תא תוארלו עיגהל םישנא לש בר רפסמל תרשפאמש
רבדמהש ימ לכ לש שפנ תאשמ אוה ,ובטימב עבטה
.ובילל רקי
ינפד בקעי :םוליצ
ה
ל

ב
י
ב
ס
ת
ל
י
א

י
ר
הי
נ
פ
ד

ב
ק
ע
י
,וינמכמו ויתודוס ,ןבאה רבדמל שדקומ הז רפס
וירמשמו וילייטמ ,וירקוחל
1
תליא ירה
הל ביבס
םינבואמ | םילרנימ | םיפונ
תליא רוזא לש םיעלסה יפונ תרכהל לגרבו בכרב לויט ילולסמ 10 דועו
ינפד בקעי ר”ד :םליצו בתכ
תליא סופמק ,בגנב ןוירוג–ןב תטיסרבינוא
ינפד רואיל :יפרג בוציע
ינפד רואיל :הפיטע בוציע
.תליא ,ןד–לא סופד :סופד
Eilat’s Mountains
© Dr. Jacob Dafni
All rights Reserved By Ye’ela Publishers 2010
P.O.B. 14677, Eilat Israel 88580
,עדימ רגאמב ןסחאל ,טילקהל ,םגרתל ,םלצל ,ץיפהל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
,רחא וא ינכמ ,יטפוא ,ינורטקלא יעצמא לכב וא ךרד לכב טולקל וא רדשל
.הז רפסבש רמוחהמ אוהש קלח לכ
טלחהב רוסא הז רפסב לולכה רמוחב אוהש גוס לכמ ירחסמ שומיש
.רבחמהמ בתכב תשרופמ תושרב אלא
ISBN 978–965–91252–0–3 ב”תסמ
Printed in Israel 2008 ,ע”שת לארשיב ספדנ
2 3
ןכות
4 הל ביבס םירה :’א קלח
4 אובמו המדקה
7 תוריית ירתאכ םיעלס יפונ
8–9 תליא רוזא תופמ
11–10 ןיידמו םודא ירה
13–12 ןומחשו םתוי ירה
16–14 תוצרא עברא הפצמ לא :תוחפצ רה
18–17 עלסה תורוצתו וילבויו המלש לחנ
19 תוישעגה ”תוצצפ”ה איג
20 המלש רהו תליא הלעמ
21 המלש רה הכאוב םרוהי רה
24–22 םילפמה ץורעו המלש רה
25 לובגה תא הצוחה ףונה
29–26 ןורשג הפצמו שאוי רה
30 חריה תעקבו והיקזח רה
31 תונחטה איגו הידידי רה
33–32 המלש ידומעו העקבו רה :ענמת
36–35 ענמת יקוצו ךרב רה
37–36 הידומעו םרמע תעקב
38 םימודק תורכמו רימא רה
39 םלענה קמעהו םרמע רה
41–40 ופונו םרמע הפצמ
43–42 תרוחש ןוינקו תרוחש רה
45–44 דובאה איגהו קתעהה הפצמ
46 תרוחש תעבג
47 ארפצ תעבגו םרמע רה
49–48 טפשוהי לחנו טפשוהי רה
51–50 םעבחר רעקו םעבחר תעבג
52 םיפטנ ןיעו זחאוהי רה
54–53 םינפשו םילייטמ – םיפטנ ןיע יקוצ
55 רדיק לחנב םיסובלובה תרומש
57–56 הרוטק ןיעו תיפורג תמוצ ,טיע רה
59–58 םירייסה הלעמ ךרדו תמשב רה
61–60 םחר לחנו הרוא רה
62 הנורבע תחילמו םודא ירה
63 התבטי תחילמו תורייש יקוצ
65–64 )םודאה ןוינקה( ינש לחנו ףשנ ירה
66 םיפיעס רשימו ינש רה
67 היגולואיגמ דחפמ ימ : ’ב קלח
69–68 תחא לגר לע תליא רוזא תודלות
70 תופוקת ןתואב םיילבולג םייוניש
71 תורבדמ םינבא
73–72 ונרוזאב תורוצתה תלבטו םיעלס רוט
74 ?יהמ תיגולואיג הפמ
77–75 תליא רוזא לש תיגולואיגה הפמה
78 תליא רוזאב םיעלסה יגוס ןווגמ
79 דוסיה יעלס תורוצת .א
80 דוסיה יעלסו םילרנימ ןיב רשקה
83–81 )םיינוטולפ( רדחמ יעלס
84 םיינקלוו – םיישעג םיעלס
85–86 םירמתומ םיעלס
89–87 םיעלס קסר ,םיטיטמגפ ,םיקייד :םיברועמ םיעלס
90 ןיילפנפ תריציו ףונה עודיג
90 המלש ידומע תרוצת :ףוס םי תרובח
91 םייתשבי עקשמ יעלס .ב
93–92 ענמת תרוצת
95–94 םיפטנו תרוחש תורוצת
96 ינשה עודיגה רושימ :בונרוכ תרובח
97–96 רמסו הנורבע ,רימא תורוצת
98 םיימי עקשמ יעלס .ג
103–98 רוחיצו תיפורג ,הרוא ,הרצח תורוצת :הדוהי תרובח
105–104 שאשימו החונמ תורוצת :םיפוצה רה תרובח
106 הנצינו רומ תורוצתו ,היקטו בר’ע תורוצת
107 םירחואמ םייתשבי עקשמ יעלס .ד
107 רומייחו םחר תרוצת :היקס תרובח
108 ףורגו תוליא תורוצת :חלמה םי תרובח
109 רוזאב ףונ יבצעמ םיכילהת :’ג קלח
110 ?םה המ םיקתעה :הקינוטקט .א
113–111 ןורשג קתעה
115–114 הקלחהו ךוכיח ,םיקתעה
116 ורקימב הקינוטקט
117 םיטומיק
118 דמימ–תלתב םיפטנ עקב
119 הפיחסו היילב יכילהת :םיינוציח תוחוכ .ב
120 םימה לש םחוכ
121 תימיכ היילב
122 תינרירב היילב
123 תומלע
124 יעבט לוסיפ
125 חור תקיחשו היילב
126 לוח תריציו עלסה תוררופתה
129–127 המירזה יביתנב םייוניש
130 היאלפ םגאו םירירצ ירושימ :הפיחסה לש ”ךרדה ףוס“
131 םמודו חמוצ ,יח :’ד קלח
131 םישיבגו םיבצחמ .א
132 םילרנימה תוישק
133 תומוד תועפותו םיזיכרת
135–134 ץרווק :םיטקיליס
136 רוצו םיסובלוב
137 ץיצנ
138 הדשה תולצפ
140–139 ריג ,תומחפ
141 סבג :יודיא לש םילרנימ
142 לכאמ חלמ :יודיא לש םילרנימ
143 )םידיפלוס( תורפג
144 ויבצחמו לזרב
145 ןגנמ
147–146 המודקה התקפהו תשוחנ
149–148 ליג ינמסו םינבואמ .ב
150 םינבואמ יגוס
152–151 הרוא תרוצתו םיחמצ ינבואמ
153 םיה עקרק ינבואמ
154 םיגומלא ינבואמ
155 תוכיכר ינבואמ
157–156 תופדצו תונוזלח
159–158 םיטסידורו תופדצ לש ןווגמ
162–160 םינטיישו םיטינומא ינבואמ
164–163 םיילוגיע–יאו םיילוגיע םי–ידופיק
165 םיגד
166 םי ילחוז ינבואמ
167 ”תובקע ינבואמ”ו ”םינולג“
םיחפסנ ’ה קלח
168 םיצופנ םיעלס ינימל טושפ רידגמ :’א חפסנ
169 יגולואיג שגדב לויט ילולסמ :’ב חפסנ
170 תליא הלעמו המלש לחנ :1 לויט לולסמ
172 הידומעו םרמע תעקב : 2 לויט לולסמ
174 תרוחש ילחנ תעקב : 3 לויט לולסמ
176 םתוי רהו ןומחש לחנ : 4 לויט לולסמ
178 שאוי רהו םיפטנ ןיע : 5 לויט לולסמ
180 םירייסה הלעמו םחר לחנ : 6 לויט לולסמ
182 םודאה ןוינקהו ינש לחנ : 7 לויט לולסמ
184 הרוטק ןיעו תיפורג הלעמ : 8 לויט לולסמ
186 ןוסכלא לחנו ענמת רה : 9 לויט לולסמ
188 תוחפצ רהו לחנ : 10 לויט לולסמ
190 תליאב ימי–תתה הפצמב םינבואמ ףסוא :ג חפסנ
191 םוכיס
192 תורוקמ
4 5
אובמ
ןיא תליאבש הטושפה הביסה ןמ ,םירחאה ץראה יבשותמ רתוי רחואמ םימק םיתליאהש םירמוא
תאצל שי שממ החירז תוארל ידכ .חרזמבש םודא ירה סכר ידי לע תרתסומה ,שמשה תחירז תא םיאור
ידכו ,םיאור ןיא העיקשה תא םג תמאה ןעמל .התוא םיפיקמה םירהה דחא לע ספטלו הליל דועבמ
,רבע לכמ הילע םירגוסה םירה לצב האולכ .ןוכיתה םיה יפוחל דע קיחרהל שי שממ לש העיקש תוארל
.רוקמב הרמאנ הילעש םילשוריל רשאמ תליאל רתוי המיאתמ ”הל ביבס םירה“ הרמאה
ינוויכ תא ןה ביתכמש ,הברעהו םיה ,ןופצל םורדמ ךורא ןורדסמ םיריתומ תליא תא םיבבוסה םירהה
םהב ףשחנ :היפונ תא םיבצעמ םג םירהה .תיריוואהו תיתשביה ,תימיה הרובחתה יביתנ תא ןהו תוחורה
םילחנה םג ךכל םימרות ,דבלב םירהה אל .הנוש תולילתבו םיעבצ ללשב ,םיעלס יגוס לש רידנ ןווגמ
ופחסנו ורסוהש תילבה ירמוח תא םכילוהב ,הווהב ףאו רבעה תונופטישו םיזע םימשג ידי לע ובצועש
תיעקרק לע רבטצהש ףחס תולגמ תליא ץרפמ תיעקרקב קמוע תודידמ .הברעה עקרקו םיה רבע לא
.הברעה עקרקב הזמ תוחפ אלו ,םירטמוליק לש יבועב ץרפמה
היה .םייאודב תומש םירהה לכלש ררבתה שרשר םואל ל”הצ ילייח תואמצעה תמחלמ םותב ועיגהשכ
תועסמל האיציה למנ רבג ןויצע התייה םתפוקתבש םיכלמה םש לע בסוי ירבעה םמשש יעבט ךא הז
םש לע םירההמ קלח וארקנ םיכלמה ”ורמגנ”שכ .הדוהי תכלממ יכלמ ,ותלשושו המלש ,אבשו ריפוא
.םירחאו םרמע ,הרוטק – תורחא תויארקמ תויומד
רפסה תנוכתמ
םייושע םה הממ ,םהימ .בגנה םורדו תליא ירה לש םרופיס תא ,בתכבו תונומתב ,איבנ ןושארה וקלחב
.םתגספמ םיפקשנה םיפונה םהמ – בושח תוחפ אלו ,םהילע םיאור המו
ןיב ,ןרצוויה תוביסנו ,רוזאב תונושה עלסה תורוצת טוריפ והז .רתוי ”דבכ”ה אוה רפסה לש ינשה וקלח
הירוטסיהה יקרפ חונעפ תא רשפאמ הז עדי .רבדמה ינפ לע וא םיה תיעקרקב ,המדאה יקמעמב םא
.היתופוקתל ,רוזאה לש תיעבטה
,הקתעהה ,הריבשהו קודיסה :ןיעל רתויב םיטלובה םהש ,ףונה יבצעמ םיכילהתל שדקוי ישילשה קלחה
.םיעלסה תרוצ תא םיבצעמה חורהו םימה ידי לע יעבטה לוסיפה – היילבה יכילהתו ,טומיקה
תא טרפמ ,םרצוויה יכרד תא ריבסמ ,עלסה יגוס לש ברה ןווגמה תא ראתמ ןורחאהו יעיברה קלחה
.רוזאב םילייטמ רשאכ םיאצומש םינבואמה – ףוסבלו ,םירידנהו םיצופנה םילרנימה
הל ביבס םירה :’א קלח
המדקה
היפ לע ,המתחהה תנוכת תמייק תופועבש םשכ .םדאה שפנב םיקומע םישרוש שי ףונה תבהאל
םדאה םג ךכ ,ותרוהכ ודי לע בשחיי ,הציבה תפילקמ עקובה חורפאה האריש ןושארה רוציה
םינורחאה םירושעב .ותודלי יפונ תא ולש תונורכיזהו תונוימדה םלועבו ותוישיאב םיתחמ
יכ הדבועה תא ןובשחב חקולש ,ףונה תונשרפ ,תישונאה היפרגואיגה ימוחתב רקחמ ףנע חמצ
ילארגטניא קלח הווהמה ”תילאירוטירט תוהז“ ןוניכ לש םיכילהתל רשקנ ןותנ בחרמ לש ויומיד
.תימואלה היגולואידיאב יזכרמ ביטומל ךפוה בחרמה סוכינ ךילהת יכו תימואל תוהז ןוניכמ
רקחל םייעוצקמה וייח לכ תא שידקהש ףרגואיג ,גניניימ דלאנוד ,תאז הלוכסא ינושארמ דחא
תוימואלה ילמסמ קלח םהש ,םיילמסה היפונ תא שי תרגוב המוא לכל“ :הרמאה תא עבט ,ףונה
.”הלש םיימואלה תונורכיזהו תונויערה תא םכותב םידגאמ םה .הלש
,םתגספ לא הלפעהל רגתא ,עבטה תמצועל יוטיב לש בוליש םירהה םילמסמ תובר תויוברתב
ורצונ םביבס .ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש םירבד – עודיכו ,הילא העגהב קופיסו גשיהו
רהל ומכ ,לגרל םהילא םילועו םהל םידגוס םיתעל .תוילמס תויועמשמ םהל ודמצנו ,םיסותימ
ךרוצ ןיא היאלמיהה ימורמל הלפעהה לעו ,םילשוריב תיבה רהל וא ,יניס רהל ,ןאפיב י’גופ
םמצע םירהה הקירפאבו ,םילאה םינכוש ,סופמילואה ירה לע ומכ ,םירהה לע .םילמ ביחרהל
םמצע תא חיצנהל םינומדקה םירצמה םיכלמה וצר רשאכש אופא אלפיי אל .םילאל םיבשחנ
םירהה ישארב ורבקנ םימואל וא תויוברת ירוביג .תודימריפה – םייתוכאלמ םירה תונבל ורחב
.רהה רוהב ןורהאו ובנ רהב השמ תרובק ואר –
ןיאמ ,םירהה לא יניע אשא“ ומכ ך”נתה יקוספב םג תיהולא–תיתד תועמשמ םילבקמ םירהה
ימענ תררושמה ירבד תא םהל ףיסונו ,”ןאצ ינבכ תועבגו ,םילאכ ודקר םירה“ ,”ירזע אובי
םינבאה ןמ יכ ,שדח ןינבל תבצח יחא אוושל אל ,שדח ןינב םיקהל ןבא תבצח רהב םא“ :רמש
”...שדקמ הנבי הלאה
בוצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא“ איהש רמאנ רבכו ,תיררה ץרא איה לארשי ץרא
חימצמ יררה ףונש ירה ,”ותדלומ ףונ תינבת אלא וניא םדאה“ ררושמה ירבדכ םא .”תשוחנ
הרזחה םנמא םא ודיגי םימי קר .םהיקרועב תמרוז רהה תבהאש ףרוע ישק םישנא לש תורוד
ופונב ותוא עבַ קתו ,םעה לש יטילופומסוקה ויפוא תא הנשת ,הקיתעה םתדלומל םידוהיה לש
.יעבטה
.)יגולותימ יומיד בוש( ”םיימשל קעוצ“ זובזב םה ,ומצע רבדמה ומכ ,םירהה תינאברוא הניחבמ
םירגוסו ,יתרובחת לושכמ םיווהמ םה .והשלכ יאלקח וא ינלדנ ךרע ירסח םה םייררה םיחטש
!?וניכז המב זא ,)טפנ תוחפל( ילכלכ ךרע ילעב םיבצחמ םהב ןיא םאו ,אלככ בושיה לע
רתוי הכומנ ,רתוי םיהובג םהש לככ .םילקאה תא םיביתכמ םירה ,תיעבטה טבמה תדוקנמ
רבדמב .רוזאה ירה ימורמב גלש דרוי ףרוחב .תוחלה הטעמ ןכו ,םהימורמב ריוואה תרוטרפמט
םייורקה םירהה תוצובק רקיעבו ,םירהה .יתועמשמ ןורתי ךכב שי בגנה לש חיחצהו םחה
ונילא םיעיגמה ,םהימימ תא ליטהל םתוא םיצלאמו םיננעה עסמ תא םימלוב ,םיסכר
יפונל ,הייחמצ םאו .הייחמצה תא םימייקמ ףונה תא םיבצעמש ,יתחת רגנ ימו תונופטישכ
.רושימה יפונ לש הלאמ בורל םינושה ,םהלשמ םיחמצ םירהה
תא ביתכמ עלסה גוס .ינושה תילכתב הזמ הז םינוש הלאו ,םיעלסמ םייונב םירהש ןבומכ
.םדאה ישומישו עבטה תוחוכל ותודימע ,ויעופיש ,רהה תוקצומ
טביהבו םתורצוויה ךרדו םהיעלס בכרהו ביט – יגולואיגה טביהב רקיעב ןודנ הז רפסב
הירוטסיהה לע ועיפשה המבו ,םהיניבש םיקמעהו םירהה יפונ ובצוע דציכ – יגולופרומואיגה
.ולוכ רוזאה לש
6 7
םהיניב הנחבהה .רתויב םיריעצ םהמ המכו ,ץראב םילגתמה רתויב םיקיתעה םה רוזאה יעלסמ המכ
ינוילימ הברה ינפל ודחכנש ןהמ םי תויח ינבואמ םיאצומ עלס תורוצת וא תובכש המכב .הטושפ הנניא
.המדאה יקמעמב ורצונו רחאמ ,םייח ינמיס רדעיהב תונייפואמ תורחאו ,םינש
םירבעמהו עלסה תובכש ןיבש םילדבהב הדשב ןיחבהל השקתמ הסונמ יתלבה הפוצה לש וניעו ליאוה
םישרתב ףונה תונומתמ קלח ונדייצ ,םיטומיק וא םיקתעה לש תואצות םהמו הבכש ילדבה םהמ ,םהיניב
םילבוקמה םיעבצה תא םימאות םישרתב םיעבצה .םיעבצב תורוצתהו תובכשה תוראותמ וב ריעז
.73 ’מעב ,תויגולואיגה תורוצתה תלבטב ואצמת ףסונ טוריפ .תויגולואיגה תופמב
תורוצתו תובכשה יעבצל ארקמ
חפסנ ,םיצופנ יכה םיעלסה יגוס יוהיזל טושפ רידגמ אוה ’א חפסנ .םיחפסנ השולש ואובי רפסה ףוסב
לגרב הכילהל ודעונש םהמ ,הברעה םורדו תליא רוזאב יגולואיג שגדב לויט ילולסמ הרשע לש רואית :’ב
.יוליגו תיפצת תודוקנל לגרב תורצק תוחיגב העיסנ םיבלשמה םהמו
ירוביצה ףסואה אוהש ,ימי–תתה הפצמה קראפב םיימיה םינבואמה ףסואב רקבל הצלמה אוה ’ג חפסנ
.רוזאב םינבואמ לש דיחיה
תוריית ירתאכ םיעלס יפונ
:ישאר דיקפת תקחשמ היגולואיגה ןאכ .ענמת תעקב לע םיחסופה ,תליאב םירקבמה םילייטמה םיטעמ
םיצע ינבואמשכ ,םינש ינוילימ תואמ תב תיתשבי לוח ןבאמ הבצועש ,תמסרופמה ”ענמת תשק“ יהוז
,םימודקה תורכמה תא ךכל ופיסוה .םינורשגה תא ורציו וקימעה היילבה תוחוכש תורקנ ורצי וררופתהש
םייגולואיכראה םיאצממה תאו ,םייגולואיג םיכילהתל תשוחנה תריצא ןונגנמ תא םיבייח םה ףאש
תויביטקרטאל םדאה תוברתו ירבדמה בוציעה ,םיעלסה בכרה ןיבש רשקה תא םתנבהו ,םהב םירושקה
.תליאב םיעלסה יפונ לש
שארמ טבינה ריעצ לעי לש תיללצ .הנורבע תרוצתמ ,”ליפ ילגר“ םשב םינכמ םילייטמהש ןבאה תרוצת לע םיטבמ ינש :תונומתב
.קוצה
ליג ,הרובח ,הרוצת בכרה ,גוס עבצ
תוליאו ףורג ,םחר תרוצת ףחס ,םיטרמולגנוק
הנצינו רומ ,היקט תרוצת רוצ ,ריג ,תיסרח
טכירטסאמ ,בר’ע תרוצת סבג ,ןוטריק
שאשימ ,החונמ תרוצת רוצו ריג ,ןוטריק
ןותחת ןורוט ,הרוא תרוצת סבג ,תויסרח
ןוילע ןוקיטרק ,ןמונק הרצח תרוצת ימי טימולוד ,ריג
ןותחת ןוקיטרק ,בונרוכ תרובח תונווגמ לוח ינבא
)הנש ןוילימ 400 לש רעפ( ינש עודיג רושימ
םוירבמק ,םיפטנ ,תרוחש תרוצת תונווגמ לוח ינבא
ףוס םי תרובח ,המלש ידומע טימולוד ,לוח ינבא
)ןיילפנפ( ןושאר עודיג רושימ
םוירבמקרפ ,םיישעג םיעלס םיקייד ,טירולוד ,טילויר
םוירבמקרפ ,רדחמ יעלס ’וכו טירויד ,טינרג
םוירבמקרפ ,םירמתומ םיעלס סיינג ,תוחפצ
8 9
ינופצ קלח .א בגנה םורדו תליא רוזא תפמ
ךרדב הפמב םמוקימ ןיוצמו ,רפסב םירכזנ םבורש ,םיירקיעה םדאהו עבטה ירתא םינמוסמ תופמב
.םודאב עיפומ ומש ,לויט רתאכ ןאכ ראותמ אוהו רחאמ 2 ג –ב אצמנ ,לשמל ךרב רה :האבה
:ארקמ
ףונ תיפצת )הנורבע ןיע( םימ ירתא +++ ימואלניב לובג
הפועת למנ )הרוא רה( ףונ ירתאו םירה )תוליא( םיבושי
)םתוי רה( לויט ירתא תיפונ ךרד
ימורד קלח .ב תליא רוזא תפמ
:ארקמ
ףונ תיפצת )הנורבע ןיע( םימ ירתא +++ ימואלניב לובג
הפועת למנ )הרוא רה( ףונ ירתאו םירה )תוליא( םיבושי
)םתוי רה( לויט ירתא תיפונ ךרד
10 11
ןיידמו םודא ירה
םיסכרה תרוש .העיקשה רואב תראומ ,חרזמל ונלש הייארה הדש תא תמסוחה הפוצר םירה תמוח
םודא ירה ,באומ ירה ,ןשבה ירהל תקלחתמ ןדריה תעקבו חלמה םי ,הברעה תעקב תא חרזממ תרגוסה
הבקעל לעמ םירמתמה הלא םירה יכ םתעדיה .תידועסה ברע ימוחתב רבכ םהש ןידמ ירהב םכשמהו
:םוליצ .110 ’מעב םיטרפ – ?ןאכל ,הנופצ מ”ק 100–כ וענו ,יניסבש הביוונל לוממ ,ונל תימורד םרוקמ
.ןח .מ
םודא ירה
םיפיימ לעפתהל אלש רשפא יא ,לולצ ריוואהשכ ,הפי םויב
,הברעל לעמ הובג תואשינה ,ןהיתוגספש ,םודא ירה לש
.תליאל הכילומה ךרדה תא תוולמ
ןורהא רבקנ וילע ,יארקמה רהה רוה אוה המודק תרוסמ יפלש( ןוראה לב’ג ,םודא ירה סכרבש תוגספה תחא :הלעמל ,תונומתב
םושירב תורוצתה יעבצ שוריפל( הרטפל ךומסה ,ןוראה יבנ לש ןבלה הנבמה טלוב השארב .תליאל תינופצ מ”ק 100 –כ ,)ןהכה
ידלי לש םביל תמושת תא קתרמ ,םיה פ”עמ ’מ 1600–כ והבוגש ,רקב לב’ג לע םינש המכל תחא דרויה גלש :הטמל .)6 ’מעל ונפ
.םדועמ גלש ואר אל םהמ םיברש ,תליא
12 13
ןומחשו םתוי ירה
םינכמש יפכ ”ןבלה רהה“ וא ,םתוי רה
בצינה ,טלוב ףונ ןמס אוה ,תליא ידלי ותוא
םתמיא תא ריתסהל הסנמו ריעה ירוחאמ
ןומחש רהו ופרועבש אסא רה לש תרדוקה
ןיב ריהב ריג רה תעפוהל רבסהה .ותמדקבש
טינרגה ירה לש תורקדזמהו תוהכה תוגספה
שוג ול חנצ םהיניבש ,םיקתעה דמצ אוה
יעלס – תילכתב םינוש םיעלס יושעה ,רידא
,םיעלסה ךתח לכ דרש וליא .םיימי עקשמ
םיימיה עקשמה יעלס תא םילגמ ונייה
,ןומחש ירהל לעמ םירטמ יפלא הבוגב
םהש איה הבושתהש ןבומכ .המלשו אסא
שוג תשילגו םיקתעהה תוכזב .ופחסנו ויה
ולצינ ,ויתחתמש לוחה ינבאו ימיה עלסה
רה לש תולולתה ריגה תובכש הפיחסהמ
חנצש )עקב( רידא שוג לש וז העפות .םתוי
ותביבס לע טלוב ןיידע ןוילעה וקלח ךא
יפרג רבסה ואר( טילבת ךופיה היורק רהכ
ףאו ועיגת םתוי רהל .)דומעה תיתחתב
.4 לולסמב וילע וספטת
וינפל .םתוי עקב אלא וניאש ,יריגה םתוי רה םהינפל ,המלשו אסא ירה ירוחאה עקרב .תליא ריעה ףרועב םירה :הלעמל ,תונומתב
הלבטב םהיעבצ יפ לע עלסה יגוסו םירהה תומש :ןטקומב .ןאכ טילבתה ךופיה תעפות תא שיחממה רויא :הטמל .ןומחש רה
6 ’’מעב
ןומחש רה
,םירמתומ םיעלסו רדחמ יעלס לש ספיספמ רקיעב יושע .דוחי רסח הרואכל אוה ומצע ןומחש רה
הלגתמה ףונה הארמ אוה םהמ קיפהל לייטמה לוכיש הדיחיה המחנה .חמוצמ םיחיחצו םעבצב םירדוק
לש ויתוצק ינשב .הברעה רבעל ףחסה תודרומו תוליא ץוביק ,חלמה תוכירבו תליא תחילמ :םתגספמ
רשא ,לעי לחנ ירקחמ ,יעדמ דחאה ,ותוחיחצ תא רפהל םימזימ ינש ולחה ימורדהו ינופצה ,ןומחש רה
ףונב ותורבטצהו ףחסה ,תונופטישה רטשמ תא תירבעה הטיסרבינואה ישנא וב ורקח םיעבשה תונשב
”רבדמ תואנ“ ,אלפומ יארקמ ןג וב עטינ – םורדמ ,ינשה .חיטבמ וניח ךא ,לחנה שוטנ םויכ .ירבדמה
.תישונא הדמתהו תוריסמו םימה לש םחוכ תא עדוי ימה םעפב חיכוהו עטנ ,תוחפ אל אלפומ םדאש
.4 לולסמב עיגנ םתוי רהו ןומחש רה תולגרמל
תא גיצמ ריעזה םישרתה .םודא ירה לוממו ןומחש רה ,ימדקה עקרב .םתוי רה תגספמ תליאל טבמו ”רבדמ תואנ“ תווח :תונומתב
.6 ’מעב םהיעבצ יפ לע ,יעלסה ףונה יביכרמ
14 15
תוצרא עברא הפצמ לא :תוחפצ רה
וותוה לויטה יליבש ,ןכ לעו ,וילע סופיטה תא םידדועמ םניא תוחפצ רה לש לולתה ונורדמו רדוקה ועבצ
תוריכזמ םילייטמ תואשונ םילמג תוריישש המלש לחנ עקר לע הארנ אוה ןאכ .וילבויבו תוחפצ לחנב
תואמב הזה לחנב ורבעש – הכמל םיכלוהה םימלסומה לגרה ילוע – םיגגוחה תורייש תא זמרב ולו
.תומדוקה
ימורמל םיליפעמה הל םיכוזש הביהרמה תיפצתה תיווחמ םועטל הכזי הגספה לא ליפעהל חרטיש ימ
.)10 לויט לולסמ( תליא תא םיבבוסה םירהה
תוחפצ לחנ הלעמ
המכ ףשוח תוחפצ רהל המלש לחנמ ךילומה ליבשה
ןכו ,הלוכ ץראה יעלסב םימודקה םהמ ,םיעלס יגוס
ירדחמ – םיקייד ומכ ,תוניינעמ תויגולואיג תועפות
םיווהמ םה תעכו ושקתהו וררקתהש תטהול המגמ
היילבל הנושה םתודימעב ףונה תא בצעמה םרוג
ךשמהב ןביט לע דומענ .תונופטישה ימב הסמהלו
.)10 לויט לולסמ( לולסמה רואיתבו ,רפסה
,תוחפצ לחנב דומע :ןימימ הטמל .)לאמשמ( תוויע רבעש סיינגו )ןימימ( תליא תחפצ – םירמתומ םיעלס ףושחמ :הלעמל ,תונומתב
,קרקריה ,ךרה עלסה תא וקחש םימה .תוחפצ לחנב שבי לפמ :לאמשמ .ותוישקל תודוה היילבמ רמשנש ,יבויח קייד אלא וניאש
.)87 ’מע ,םיקייד לע( םירמתומ םיעלס לש ףונב םהינש ,ילילש קייד ונהש
16 17
תוצרא עברא הפצמ :תוחפצ רה תגספ
ימורדה ףוחל לעמ תולילתב אשנתמ רהה .ץראה יעלסב קיתעה ,החפצה עלס לש ומש לע יורק תוחפצ רה
עברא הפצמ“ הנוכמ אוה ידכב אל .ץרפמה ןופצ לע הביהרמ ףונ תיפצת עיצמו ’מ 278 הבוגל תליא לש
יוצר .יניס ירהל קשונה ,ץראה ירהב ימורדה אוה .םירצמו לארשי ,ןדרי ,הידועס לע הפוצ אוה :”תוצרא
אוה וילא ךילומה תוחפצ לחנ .תומדקומה רקובה תועשב וא ,םייברעה ןיב תועשב רקיעב וילא ליפעהל
.)10 לולסמ( המצעל ףונ תנינפ
יא“ םג הנוכמה( הערפ–יא לש ותיללצו ,הבאט ףוח םיארנ .תוחפצ רהמ יניס ףוח רבעל םייברע–ןיב לש טבמ :הלעמל ,תונומתב
םוליצ .יחרזמה לש ורבעמ הבקע ריעהו ץרפמה ןופצ רבעל טבמ :הטמל .םינבלצה תפוקתמ תימלסומה ותדוצמ לע ,)”םיגומלאה
איגש .י :הערפ יא
וילבויו המלש לחנ
,םתוי תמרב םידרויה םימשגה ימ תא זקנמ אוה .תליא תא םיבבוסה םילחנב לודגה אוה המלש לחנ
םתמצע ךא םירידנ הז לחנב תונופטישה .”גומלאה ףוח”ב םיל ךפשנו ,טפשוהיו םעבחר ילחנב םימרוזהו
הטישה יצע תורשע תא םיניזמו עקרקה קמועב םורזל םיכישממ יתחתה רגנה ימ .המישרמ המירזה תעב
םילעוש ,םילעי :רכינ ןאכ יחה םלוע םג .תונווגמ עלס תורוצתב תיסחי רישע המלש לחנ .וקיפאבש
.)1 לויט לולסמ ואר( םילייטמלו םילמגל תווחו הקלחב הלולס רפע ךרד וכרואל .םיעלסו רבדמ תופועו
.םיערפומ יתלבה חמוצהו יחה רשועו םיעלסה יעבצו יגוס ןווגממ לעפתהלו ,בכר לכב רובעל ןתינ המלש לחנ תא :הלעמל ,תונומתב
.הטישה ץע יערזו ילעמ ןוזינה ,רכז לעיו םיעלס ינוי :הטמלו עצמאב
18 19
המלש לחנב עלס תורוצת ןווגמ
רדחמ יעלסב רובע ,ךפשה תברקבש החפצה יעלסמ .המלש לחנ ץורעבש עלסה תורוצת לש ןווגמה בר
ונדעיש אלפיי אל .והלעמבש תותוועמו תוטמוקמ ימי עקשמ יעלס תובכש דעו םיישעגו )רקיעב טינרג(
.)1 לויט לולסמ 170 ’מע ואר( רוזאב םילויטה ילולסמב ןושארכ וב לויטה תא
,ריהב טינרגל ,הלעמל ,יחוול הנבמב רכינה ההכ רמתומ עלס ןיב רבעמו )ןימימ( תליא תחפצ יעלס ףושחמ :הלעמל ,תונומת
.המלש לחנ הלעמב תותוועמ ריג עלס תובכש :הטמל .ויתחתמ
תוישעגה ”תוצצפ”ה איג
עולמ וטלפנ ,הנש דראילימ יצחכ ינפל ,הנממש העבג תאצמנ המלש לחנ לש םיידדצה םיפיעסה דחאב
רחא עלס .”תוצצפ”ה תא רוציל עקרקל םתליפנב ושרקתהו ,ןקלחב וכתינש םינבא םודק שעג רה לש
טירבמינגיא יורק שעגה רה תונורדמ יבג לע וזל וז ןדמציהב ”וקצמתה“ תכתומ הבל תופיטשכ רצונש
.1 לויטב תראותמ םוקמל השיגה .ותוסחדיהמ האצותכ תולק בכושמ אוה .)ignimbrite(
טירבמינגיא עלסה ינבאב דבורמ ודילש לחנה .ירבמק–הרפ שעג רה לש דירש איהש המלש לחנל ןופצמ העבג :הלעמל .תונומתב
וכתוהו ברה םוחב וכרחנ ,שעגה רה עולמ וקרזנש םינבא ןהש ,)לאמשמ( ”תוישעג תוצצפ“ תורוזפ חטשב .)ןימימ הטמל( תליא
.ןפקיהב
מ”ס 5
20 21
המלש רהו תליא הלעמ
רה תונורדמ לע תספטמה הקיתע ךרד אוה תליא הלעמ
ךרד“ יהוז .יטמגמה המלש רה הארנ עקרבשכ ,שאוי
תורודל ירקיע ביתנ השמישש ,תירוטסיהה ”םיגגוחה
.הכמל םכרדב םילמג תוריישב ,םימלסומ לגר ילוע לש
ידי לע הנבנש יכולממה רשגה הארנ הטמל הנומתב
שיבכו ,)16 האמ( ירו’ע–לא הווצנק ירצמה טילשה
ךרדה .היינשה םלועה תמחלמב תינמרג השילפ ינפמ ץראה לע ןגהל ,יטירבה טדנמה תפוקתב ללסנש
.)1 לולסמ( ישארה שיבכהמ תפעתסמ הקיתעה
יעלס ןיב לידבמה ,המלש קתעה ,ירקיעה קתעהה תא ןאכ גיצמ םישרתב שחמומה יגולואיגה ךתחה
–ריגה תרוצת תא לידבמ ותובישחב ינשמ ,ףסונ קתעה .םיפטנ עקב לש ריגה יעלס ןיבל ,םיהכה דוסיה
.)תיפורג תרוצת( רתוי םימודק ריג יעלסמ )רומ תרוצת( תינקואאה רוצ
המלש רה הכאוב םרוהי רה
,ימי ריג תובכש יושעה רה אוה םרוהי רה
,המלש קתעה לש רחאה ודיצמ ,קשונה
תבחרמ ,ןאכ .המלש רה ,ארקנ ומשבש רהל
ליבש אצוי ,םילייטמל הניל רתאו היינח
לחנל ןכו ,המלש רהו םרוהי רהל ספטמה
תגספמ הלגתמה ףונה תנומת .ךומסה םיפטנ
תלפונ ,םיה ינפ לעמ ’מ 628 ,תיחרזמה רהה
םילייטמל הפצמה הארמהמ טעמב ךא
.המלש רהל םיליפעמה
תדמע ןולחמ ףונל טבמ :ןימימ הלעמל .המלש רהלו םרוהי רה שארל ליבשה הלוע ונממ הליל ןוינח :לאמשמ הלעמל ,תונומתב
ןאכ ופסנש םילייח ינש לש םרכזל תשדקומה תיפצת תלבט :הטמלו עצמאב .רבעה תומחלממ תרכזמ ,ל"הצ לש הבוזע תיפצת
.הנואתב
22 23
המלש רה
שגפמה וק רבוע ובש ,הז ףכוא“
אוה ,המלש רהל םרוהי ירה ןיב
םלועב םידיחיה תומוקמה דחא
שמח םירבוע דחא דעצבש
”םינש ינוילימ תואמ
עלסמה ןיב לידבמה ,המלש קתעה לש וכלהמ תא בטיה שיחממ יטמגמה המלש רהמ הנופצ טבמ
תעקבב םייתסמו ,תרוחש רה תא םיינשל רתבמ ,דדור לחנ ןגא תא הצוח ,יריגה עלסמל ןימימ יטמגמה
יוניכה תא רהה בייח ולש ,םיקייד לש ףופצה זוכירה טלוב ,םיינופצה ויתודרומ לע ,רתוי בורקמ .םרמע
–ברו לולת ,םילפמה לחנכ רכומה ,םיפטנ לחנל דרויה ,עבש–תב לחנ .”םיקיידה ץרא“–םיגולואיגה יפב
אוה ץמאמל יוציפהו לק ונניא המלש רה ימורמל סופיטה .םיקיידו םיקוצ ,םישבי םילפמ ,תועתפה
םורדו ץרפמה בטיה םיארנ הנומתב .ץראב םיפיהמ ,תולעמ 360–ב ושארמ הלגתמה ימרונפה הארמה
.הברעה עקב
הצוחה קתעהה וק לש ודוחיי תא תנייצמ ,עלס תלבטב הקוקחה תבותכ חסונ :עצמאב .ובטימב המלש קתעה :הלעמל ,תונומתב
םיעלסה יעבצ .םיעלסה ךתחב תוברועמה תובכשה תא ראתמ ריעזה םישרתה .המלש רה תגספמ ימרונפ ףונ :הטמל .ףונה תא ןאכ
.6 'מעב הלבטה יפ לע
המלש רה
יעטמ ,חלמה תוכירב ,ריעה ,ץרפמה ,אסא רה יקוצ .םיהדמ אוה ןאכמ הלגתמה ףונה .תעבוש הניא ןיעה
...ךדי ףכ לעכ שורפ לוכה ,לובגה דע חותיפה תולועפ םע ינדריה לובגהו ,םירמת
ןדרי לובג
24 25
)םילפמה ץורע( עבש–תב לחנו המלש רה תודרומ
םילולת םילפמ תורשע תורצוויהל תיארחא המלש רה לש ינופצה ופגאב םימדמדאה םיקיידה תופיפצ
לייטמהמ םישרוד םילולתה תודרומה .”םילפמה ץורע“ ירלופופה ומשל הכזש ,עבש–תב לחנ ץורעב
.המלש רה היורקה ,היווחה תמצוע תא םימילשמה םייאליע םיצמאמ
לובגה תא הצוחה ףונה
בצעמ םרוגכ וריכהל דמלנש ,ןורשג קתעהל חרזמ םורדמ ,םיירצמ םע לובגה לש ימורדה ורבעל טבמ
םיליבקמ םיקתעה לש הרוש איהו ,ךשמהב הילע דומענש העפות תילגתמ ןאכ .תליא רוזאב ירקיעה ףונה
םישוג .םיה ינפ הבוגלו רבעל הגרדהב םישלוגו םיטונ ,גרודמ קתעה ורצי םהיניבש םישוגהש ףוחל
ןושלב ,ןיילפנפ( ףונה עודיג יורקה רושיי ךילהת ורבעש ,דוסי יעלסמ םייושע םלוכ ,םיקיתע הלא
,ריעזה םישרתב לוגסב תונמוסמה ,תושלוגה תוגרדמה .יקפוא טעמכ ךפה ורוקמבש ,)םיגולואיגה
תויוטנה ,לוח ןבא תובכש תוחנומ עודיגה רושימ לע .ןותחתל ןוילעהמ ,1–4 םירפסמב ןאכ תוניוצמ
.)ץח( םודק טרמולגנוק יושעה חטשמב רתחתהש ןוינק ןאכ רצוי ומצע ןורשג לחנ .המוד תיווזב ןה ףא
אוה יחכונה םולצתה .ריע–לא בינ’דו דתו–םוא לב’ג ןיב הרבע ץרפמה לא יניסמ הדריש המודק ךרד
.1 לויט לולסמ תועצמאב םשל ועיגת .ןורשג לחנל הדיריב ,”טפשוהי תספרמ”מ
26 27
ןורשג הפצמו שאוי רה
תליא הלעמב חרזממ הלועה 12 שיבכ ילותיפ :הלעמל ,תונומתב
ותגספ רבעל תויוטנה תובכשהו עורפה ףונה תא םיפשוח בורק עיגמו
תובכש ורבעש היטהה ינוויכ תא םינייצמ םינבל םיצח( שאוי רה לש
תספטמה בכרל ךרד :ןימימ הטמל .)ןרצוויהב תויקפוא ויהש עלס
לש רתוי ךומנה ,יברעמה קוצה :לאמשמ .שאוי רהבש ןורשג הפצמל
,ןורשג קתעה לש רעושמה ומוקימ תא ןייצמ רובש וק .שאוי רה
קתעהה לש וכשמה תא .תובכשה לש הפירחה הייטהל יארחאה
.113–111 םידומעב וארת
ךופיה“ לש תכרעממ קלח אוהו ,ותביבס לעמ ’מ 300–כ אשינו לולת יריגה שאוי רה ,ברעמ–םורד דצמ
.רהה יושע םהמ ריגה יעלס לש תויוטנה תובכשהו תודחה תועלצמב רכינה ,םיפטנ עקב לש ”טילבתה
,שאוי רה לש רתויב הלודגה היצקרטאה .הובג אלו לולת תוחפ שאוי רה ,ןורשג קתעהל רבעמ ,ברעממ
.םינוויכה לכל שרפנה ימרונפה ףונה אוה ,’מ 734 הבוגל אשנתמה תליא תא םיבבוסה םירהב הובגה
,לגרב וילא עיגהל לקש ,רהה לש ותגספ לע ומלוצ םיאבה םידומעב תופרוצמה תוימרונפה תונומתה
.1 לולסמב ללכנ שאוי רה .קנופמ אל בכרבו
שאוי רה הפצמ
הבוגל אשנתמה ,רהה לש תירקיעה היצקרטאה
.םינוויכה לכל שרפנה ימרונפה ףונה אוה ’מ 734
םיאבה םידומעב תופרוצמה תוימרונפה תונומתה
עיגהל יוצר .הפוצל הלגתמה יפויהמ חפט תולגמ
.לולצ ריוואהש תעב ,שמש םויב ןאכל
.שאוי רהמ תיפצתל םינוויכה תפמ :הטמל ;ישעגה םרמע רהו ,םייריגה רימא רהו תרוחש ירה לא טבמ .:הלעמל ,תונומתב
:חרזמל
תליא ץרפמ
אסא רהו המלש רה
יתחת ןורשג לחנ
הבאט לחנ
המלש לחנ
:ברעמל
לארשי–םירצמ לובג
חריה תעקב
יזכרמה יניס רבדמ
םיגגוחה ךרד
ןורשג קתעה ,ףשנ ירה ,םרמע רה ,רימא רה ,תרוחש רה :ןופצל
ןורשג יקוצ ,יניס יפוח ,דתו–םוא לב’ג :םורדל
28 29
שאוי רה הפצמ
.המלש לחנו טפשוהי רה לא טבמ :הטמלו ,יליע ןורשג לחנ ליבש לא טבמ :הלעמל ,תוימרונפ תונומתב
אבה ’מעב ךשמה ךשמה – שאוי רה הפצמ
30 31
חריה תעקבו והיקזח רה
דומע ןייצמ 12 שיבכ לע ,והיקזח רה לש ותגספ תא
,ברעמל תיפצתה התוא תנייפאמו ,82 ’סמ לובגה
ירבדמ םגאש ,םירצמ םוחתבש ”חריה תעקב“ לא
’מע האר( תומושג םינשב ףצומה ,הזכרמב )היאלפ(
ץרפמ ,םודא ירה בטיה םיארנ ,ינשה רבעהמ .)130
ינווג ןיב דוגינה טלוב ןאכמ םג .הבקע ריעהו תליא
לויט יליבש .דוסיה יעלס תוהכל ריגה ירה לש בוהצה
רהל .םרמע הפצמלו תרוחש ,םחר ילחנל ןאכמ םידרוי
.7 לולסמב ועיגת והיקזח
.וזכרמב שבי ירבדמ םגאש ,)הטמל( ברעממ ”חריה תעקב“ לאו ,ץרפמה שארל והיקזח רהמ טבמ :תונומתב
תונחטה איגו הידידי רה
,תונחטה איג :הטמל .דדורו םיפטנ ילחנ ןיב דירפמ ,דדור טירויד עלסהמ בכרומה ,והבוג 'מ 432 ,הידידי רה :הלעמל ,תונומתב
אל םביטש הניחט ינבא ואצמנ ובש ,המודקה תימלסומה הפוקתהמ ונימב דיחי יגולואיכרא רתא אוה ,םיינופצה ויתודרומ לע
רדחמ עלס ,טירויד :תנטקומה הנומתב .םוקמב דרפוהו הרכנ הארנכש ,בהז לש םינטק םיזוכיר וארה םוקמב םיאצממ .רורב היה
.ריהב עקר לע םיהכ םילרנימ ליכמה
32 33
המלש ידומעו העקבו רה :ענמת
תעקבל לעמ אשנתמה ,יזכרמה שוגה אוה ענמת רה
יעלסמ יושע ותויה .וירבע לכמ ותוא הפיקמה ענמת
ןהו ףונה יעבצ תא ןה הביתכמ םיהכ )דוסי( רדחמ
תודימעו ויתודרומ תולילת – ולש היגולופרומה תא
,וברעממ .הפיחסהו היילבה תוחוכ ינפב ההובג
רדחמה עלס הסוכמ ,קתעהב יזכרמה שוגהמ דרפומה
ידומע תרוצת – המודא–המוח לוח ןבא תובכשב
המלש ידומע םה הלש יפונה יוטיבהש ,המלש
.םיביהרמה
יושעה חטשמ ,”ענמת תמב“ תטלוב רהה לש וזכרמב
,םייקפוא וידברש ,ענמת תרוצתמ טימולוד–ריג עלס
לכמ ףקומ אוהו ,ותגספ לע המאתה–יאב חנומה
וז הדבועו ,םודק םיב עקש הז עלס .םיקתעהב וירבע
עגמב תמרגנה – תוודא – הלילק םילג תוליעפמ םירצונה ,)תיעצמא הנומת( םינולגה תעפותב תשגדומ
.9 לולסמב ורקבת הירתאו ענמת תעקב תא .עלסל ךרה עקשמה ךפה םרטב ,םימב חורה
.המלש ידומע :הטמל .טימולודה תמבו ענמת רה תגספ :הלעמל ,תונומתב
ענמת תעקב
התויהב ןהו ,םימודק םימיב רבכ הקפוהו הבצחנש תשוחנה תעפוהב ,לוח ןבא יפונ ןווגמב ןה תנייטצמ ענמת תעקב :תונומתב
:הטמל .לוח ןבא היושעה ,”גרובה תעבג“ ,זכרמב ,ענמת יקוצ היורקה ההובג םיעלס תמוחב םירבע השולשמ תפקומ ,האולכ
.)9 לולסמ( ענמת רה שארב ,”אשדה“ הנוכמה ,ןיבילוא–ורבג עלסה לש ףושחמ ,לאמשמו לוח ןבא לש היילב תרוצ ,”הירטפה“
34 35
ענמת יקוצו ךרב רה
ענמת רה ,)1( לילכח רה עקרב .העקבה לש תימרונפ הנומת :הטמל .ךרב רהמ ענמת תעקב לע םיפוצ םילייטמ :הלעמל ,תונומתב
.עקרב םודא ירהו הברעה .)3( תורכמ רה ,)2(
ענמת יקוצו ךרב רה
ףוחל קהבומ יתשבי ףונמ יטמרדה רבעמה
ריתוהש סיתט םיב רוזאה תפצה םע לחש ,םי
עקשמ יעלס תובכש לש םירטמ תואמ ונרוזאב
םכשמהו ענמת יקוצב בטיה רייטצמ ,םיימי
תעקבל ןופצמש תורייש יקוצב ,הברעה ךרואל
בטיה גציימ קוצה לש ןותחתה וקלח .ענמת
,םייתשבי עקשמ יעלסמ ,הזה רבעמה תא
ןיעל טלובו ,רמסו הנורבע תורוצתמ לוח ינבא
ליגמ ריג עלס ,ימיה עקשמה יעלסל רבעמה
הזה רבעמה לע הבחרהב רתוי רפסנ( ןמונקה
תובישח–בר עוריא םתסה ןמ היהש )98 ’מעב
.ולוכ רוזאה תודלותב
תופשחנ ענמת תעקב תיעקרק לע ,םלוא
ידומע תרוצת תא :תוניינעמ תוחפ–אל תובכש
התיהש )32 ’מע( ליעל ונרכזה רבכ המלש
יעקשמב התסוכ וז לבא ,תקהבומ תיתשבי
,סיתטה םיל םינש ינוילימ תואמב םדקש םי
ענמת רוזאב קרו ךא ונרוזאב תרכינ ותשילפו
וז הרוצתב .ןונופ תעקב – ןדריב ותליבקמו
טימולוד יעקשמ םיללכנ ,ענמת תרוצת היורקה
ינשב םילגתמה ,ןגנמו תשוחנ םיליכמה ריגו
ומורדמש ןתשוחנ לחנב – העקבה לש הירבע
.ונופצמ ןוגססו ענמת ילחנבו ענמת רה לש
ימורממ איה העקבה לע רתויב הפיה תיפצתה
12 שיבכ תופעתסהמ ועיגת וילאש ,ךרב רה
.)6 לויט לולסמ ואר(
ןופצ הארמ :הטמל .םיימי עקשמ יעלס םהילעמו ,לוח ינבא הנותחתה םתיצחמש העקבל ןופצמ ענמת יקוצ :הלעמל ,תונומתב
.34 ’מעב בותכה תא םימאות םירפסמה .ןוגססו תורכמ ירהו ענמת לחנ ,ענמת תעקב
1
2
3
2
3
36 37
הסינכה רעש – םרמע תעקב
לע וכרוא לכל הצחנה ,טירויד ,יטמגמ עלס לש לודג שוג :המישרמ הברעה ןוויכמ םרמע תעקבל הסינכה
ריג תבכש איהש ,”תימינפה המוח”ב םג הצריפ ץרפ םרמע לחנ .חרזממ הילע רגוס ,)קייד( דורו קרוע ידי
תומישרמ עבט תורוצת ,םיעלס לש ןווגמ לולכמ הב שיש העקבל רעש םיווהמ הלא לכ .תולילתב היוטנ
תשוחנ תורכמו תורעמ ומכ ,םייגולואיכרא םידירש םג – לוכה לעו םינבואמ ירובצמ ,םרמע ידומע ומכ
.)2 לויט לולסמ( דועו תשוחנל הקפה ינקתמ ,םימודק
.תופירחב תיכנא םייוטנה םיעלס הב םיטלוב .םרמע תעקבל תימינפה המוחה תצריפ :הנותחתה הנומתב
םרמע ידומע
תואב םידומעה ףרועב רבועה קתעהה לשב .תרוחש תרוצתמ לוח ינבאב םיפלוגמ םרמע ידומע תשמח
םפרועבש תימי–ריגה הרצח תרוצתו םתוא הנובה ,םייתשבי לוח ינבאמ ,תרוחש תורוצת עגמב ןאכ
הנוכמה תנווגמ לוח ןבא העיפומ תינמיה הניפב .)םהיניב םינש ינוילימ 300 לש רעפ( םידומעה לעמו
.2 לויט לולסמ .)תנטקומה הנומתב( ”הטאסק“
38 39
םימודקה תורכמהו רימא רה
הניבש ,)ןותחת ןוקיטרק( תיסחי תרחואמ לוח ןבא תרוצת איה יסופיטה העפומ אוה ןאכש רימא תרוצת
,ינשה עודיגה רושימ( ש”מ 300 ןב רעפ םייק )הנומתה תיתחתב ’זב עבצב( תיאוזואילפה לוחה ןבא ןיבל
,המודקה תשוחנה תיירכל רוקמ ושמישש ,םיקרקרי תשוחנ יזיכרתב הרישע רימא תרוצת .)73 ,6 ’מע ואר
.םרמע תעקבב אוה ףא השענ הקפהה ךילהת רשאכ
.םרמע לחנבו )ןימי( ענמתב ,תומודק הירכ תורעמ יתש :הטמל ;רימא רה תודרומב םימודק תורכמ :הלעמל ,תונומתב
םלענה קמעהו םרמע רה
טינרג יונב וקלח ,רדחמ עלס יושע םרמע רה
תומוקמבש ,ריפרופ–טילויר ,םייניב עלס וקלחו
רדחמ יעלסב םיקיידכ קר עיפומ םירחאה
,זעלב טסרוה( טֶלּ ֶ ב ונה םרמע רה .םייטמגמ
פ”עמ ’מ 449 הבוגל םיקתעה ןיב םרוהש שוג
לוח ןבא לש תיקפוא הבכש תחנומ וילעש ,)םיה
וניב םידירפמ םילולת תויאג .תרוחש תרוצתמ
םידרויה םילחנה ידי לע םיבצועמ הברעה ןיבל
קמעה“ אוה םהב םיטלובה דחאש ,הילא
ץורעב ,שבי לפמב תלבוגה תובחרתה ,”םלענה
ותגספל .העקבה ןופצ תא זקנמה ,תונופצ לחנ
בורק אוהש ,ישעגה עלסה תוהכ .ןמוסמ ליבש ןיא
ןייפאמה איה ,תלזבל המוד ךרדב רצונו ,ידמל
וילא תודומצ .םרמע רה לש יררהה שוגה לכ לש
,ריהב ריג עלס תויושעה תועבג יתש חרזממ
תחא םוליצש הלא תועבג .םהיניב לידבמ קתעהו
תועבג“ ידכב אלו ,תוארקנ 47 ’מעב וארת ןהמ
יליל רוחש ןיבש דוגינה תא טילבהל ,”ארפצ
.)תימראב רקוב=ארפצ( רקובה תוריהבו
ונופצבו ,םיקתעה ידי לע קודס תוחפ םרמע רה
,ףרגומסיס ןוסחא ךרוצל תיתוכאלמ הרעמ הרפחנ
.רוזאב המדא ישער דדומה
םהילע ץבורה בצה ןודרח תא םישמשמ ,ויתולגרמל םירוזפ םייקנע םיעלס ,הקד לוח ןבא תבכש הילעש ,םרמע רה תגספ :תונומתב
.תורירקה רקובה תועשב םוח רובצל ידכ
הנומת הרסח
40 41
ופונו םרמע הפצמ
טלושה ,’מ 638 לש הבוגב רה אוה םרמע הפצמ
תעקב ןיבל וניב .ויתחתמ ’מ 400 ,םרמע תעקב לע
ןאכש ,המלש קתעה ,רידא קתעה וק רבוע םרמע
תילכתב הנוש עלסמב ןייפאתמו ,םייתסמ אוה
םיעורז ,ךדיאמ .העקבה ילחנו םרמע ירה לש הזמ
הפרג הפיחסהש ןבא ישוגו יקולחב םרמע ילחנ
לא .הברעה – לודגה רובה לא םכרדב ןאכל
םיפעתסמה ,םיליבש המכ םיספטמ יריגה רהה
םחר לחנ רבעל ,ברעמל :םינוויכ המכל ותגספמ
תרוחש לחנל ליבש דרוי םורדל ,והיזוע רהו
אצויש ,םרמע יקוצ ילוש לע רבוע ףסונ ליבשו
.םלענה קמעה – םרמע תעקב ןופצל הגספהמ
איה ,לולת הדירי ליבש הצקבש ,םרמע תעקב
,תויתשבי לוח ינבא תורוצתב םינוויכ השולשמ ףקומ ,ישעג–ירדחמה םרמע רה וזכרמבש ,שתכמ ןיעמ
איה תירקיעה היצקרטאה ,זמרמ םשהש יפכ .ןופצמ הרוא רהו םורדמ רימא רה תוגספ םהילעמו
,תרוחש ילחנל ,םרמע תעקבל םרמע הפצמ ימורמממ הלגתמ ימרונפ ףצר .םתחתמש ףונל תיפצתה
ידמל תפייעמ ,תצמואמ םרמע לחנמ וילא היילעה .ינש לחנו והיקזחו והיזוע ירה רבעל ,ברעמ ןוויכבו
”חוליגה יניכס”ו םילולתה תודרומה לשב רקיעב ,םידלי םע תוחפשמל תצלמומ הניאו םימח םימיב
.)4 לולסמב םיעיגמ הפצמה תולגרמ לא( ךרדבש
לאמשמש קוצב תיארנ לוחה ןבא .אבה ’מעב הנומתב ואר ותגספ תאש ,םרמע הפצמל העקבהמ הלועה ליבשה :הלעמל ,תונומתב
.םרמע תעקבל םרמע הפצממ תיפצת :הטמל .)6 ’מעב םארקמש עלסה יגוס םישרת ואר(
םרמע הפצמ
הנומתב גצומה עלסה תורוצת ספיספ .קוצה שאר לע אשנתמה םרמע הפצמ רבעל םרמע לחנ ץורעמ טבמ
תורוצת יתשמ ריג עלסו תחתמ קוצה תיתחתב םיישעג םיעלס ,לאמשמ תרוחש תרוצתמ לוח ןבא(
עקשמה יעלס תורוצת תא תיחנהש ,המלש קתעה ןיב שגפמ לש האצות אוה וילעמ )תיפורגו הרצח(
תעקב לש טומיקה ינבמו שעגה יעלסו ,)ההכה עלסה שוג ירחאמ רובש וק( קתעהה לש יברעמה ורבעמ
תוינועבצה לוחה ינבא ופשחנו ריגה עלס – עקשמה יעלס תובכש ורסוה העקבה לש הזכרמב .םרמע
.)2 לולסמ( םיהכה םיישעגה םיעלסהו
42 43
תרוחש רה
)טירוידו טינרג( דוסי יעלס יושע ,יחרזמה ,רחאה ויצחו ,רקיעב ריג ,םיימי עקשמ יעלס ויצחש ,תרוחש רה
אולכה ,”םיפטנ עקב“ יורקה יריגה שוגהמ קלח אוה יריגה ויצח .תליא רוזא ירהב םיטלובה דחא אוה
.םיפסונ םיקתעהב רתובמ ,ינופצה וקלחב בחרתמה םיפטנ עקב .ןורשג קתעה ןיבו המלש קתעה ןיב
יריגה תרוחש רה עפושמ ןופצמ .וברעממ הקומע העקב רצויו תרוחש רה תא ברעממ ךתוח םהמ דחא
.3 לולסמב ועיגת תרוחש רה תולגרמלו תרוחש לחנל .ןוילעה תרוחש לחנ רבעל
ודיצמ ןה תפקשנו ,רהה לש תיטמגמה ותיצחמ לש ההכה עלסל לעמ תאשנתמ תרוחש רה לש הריהבה ותגספ :הלעמל ,תונומתב
לולתה קוצה בטיה הארנ מ”ק 10 קחרממ .שאוי רהמ וילע טבמ :הטמל .םרוהיו שאוי ירהמ ןהו ךומסה דדור לחנמ ,יחרזמה
.םרמע רהו רימא רה םיארנ קחרמב .תולולת תוחפ ,תוכר לוח ןבא תובכש ויתחתמשכ ,הרצח תרוצת לש יטימולוד–יריגה
תרוחש לחנ ןוינק
.רוזאב םיפיה לויטה ירתאמ דחא אוה תרוחש לחנ ןוינק
וברעמב והיקזח רהל ,םורדמ תרוחש רהל תולעל ןתינ ןוינקהמ
,רחא ליבש .הביהרמ ףונ תיפצת ךרד ,דדור לחנל רובעל ןכו
הדוקנ התואל ילגעמ לולסמב בשו הנופצ הנופה אוה חונו לק
.)3 לולסמ(
ףחס תוגרדמ :ןטקומב .תרוחש לחנ ןוינקב ההכה טירוידה עלס לע ,םיערפתמ ידי לע תצוה הנורחאלש ,ירצמ ףלצ חיש :הנומתב
,יסוחסה ףלצה ירפ :ןימימ תנטקומה הנומתב .לחנ ותוא לש הובג םודק סלפמ םיגציימה םידירש ,ההכה לחנה תודג לע תוריהבה
.םיקרחו םירפצ וילא ךשומה
44 45
דובאה איגהו קתעהה הפצמ
תרוחש רה תא רתבמו ,םיפטנ )ןבארג( עקב תא חרזממ ליבגמה ,המלש קתעה לע תרוחש ףכואמ טבמ
םרוהש יטמגמ טלב יושע )לאמשמ( יחרזמהו – ימי ריג – עקשמ יעלס יושע )ןימימ( יברעמה ויצחש
תיארנ קתעהה הפצמ הנוכמה תינשמה הגספה לע .ןימיל תולילתב ןאכ לפתשמ ריגה יעלס שוג .)טסרוה(
ודיצמ דובאה איגל דרוי ,הפצמל הלועה ליבשה .’מ 405 הבוגמ הברעה לע הפוצה םילייטמ תצובק
.)40 ’מע( םרמע הפצמ לש יחרזמה קוצב ןאכל תינופצ מ”ק 5–כ םייתסמ המלש קתעה .רהה לש ימורדה
.3 לויט לולסמב עיגהל רשפא וז טבמ תדוקנל
)דדור לחנ( דובאה איגה
תעפוהל יארחאש תורצויה תא לבלבמה קתעה םע ,דוסי יעלסו ריגו לוח ןבא תורוצת לש חלצומ ףוריצ
לבגומ שוג והז .”דדור ידומע“ םג יורקה ,דובאה איגה – םיפטנ לחנו תרוחש רה ןיב יובח םילויט רתא
גיצמ ,םרמעו תרוחש ילחנ ומכ ,הז רתא .תרוחש רה לש יברעמה ודיצמ ינשמ קתעהו המלש קתעה ןיב
קתעה לשב ןאכ םישגפנה תיפורגו הרצח תורוצתמ םיימיו ,תרוחש תרוצתמ םייתשבי ,םיעלס יגוס המכ
לש תוממורתהו תורקדזהו ,ךתחה גגב בורל תויוצמה תובכש לש הטמ יפלכ העיקשל םרגש ,המלש
שוגל ןופצמש ףרועב טטושל ץלמומ .תויאוזואילפה לוחה ינבאו דוסיה יעלס – ךתחה תיתחתמ תובכש
הלעמב איה םוקמל השיגה .תרוחש רה לש ימורדה ונורדמב לוח ינבא ללש וב םישגפנש איגב ,םידומעה
.לגרב תושעל שי םינורחאה מ”קה ינש תאו רתאל דע בכרל השיג ןיא .דדור לחנ
46 47
תרוחש תועבג
,ישעג רה םצעב והז .חתפתמו ךלוה הישעת רוזא דצל עבט תעלבומ ,רומש עטק אוה תרוחש תועבג
162 אוה יחכונה והבוגש רהה .ולוכ רוזאה רבעש הפיחסה ךילהתב הברעה תא אלימש ףחסב ”עבט”ש
ותומכ ,ףחסב ועבט םה ףאש םיקתעהב תרוחש ירה שוגמ לדבומ ,םרומ שוג םצעב אוה ,םיה פ”עמ ’מ
.”תרוחש“ הישעתה רוזאמ עיגהל רשפא תרוחש תועבגל .םייטמגמה ”םיביסאמ”ה ראשכ
ןקתמ ,”ןופיפע”ה תא ,ףחסה תועבג לע ,םהל ברעממ שפחל ץלמומ ,תועבגה תא תוארל םיאב רבכ םא
תא חירכמה ךפשמכ ותרוצ .רוזאב םייוצמ וגוסמ המכש ,תיטילוקלכה הפוקתהמ םיאבצ דיצל קיתע
.ודכלנ םה םש ,הנטק החושל זקנתהל םיפדרנה םיאבצה
ינייפואה ינשבוי חמצ ,לכאנ ןסיר :ןטקומב .תועבגל ברעממ יגולואיכרא רתא ,”ןופיפע“ :הטמל .תרוחש תועבג :הלעמל ,תונומתב
.תוידוחי תולובחתב םירידנה םימשגה ימימ תא לצנל םאתומה ,םוקמל
ארפצ תעבגו םרמע רה
םייוטנה ריג יקוצב הנורבע לחנ לש רחאה ודיצמ ףקומ אוה ךא ,ינוגדח אוה ישעג עלס יושעה םרמע רה
לש ותגספ ,ורמתשנש ריג ישוג םה ,חרזממ וילע תורגוסה ,ארפצ תועבג .ונופצמ אצמנה םחר לחנ יפלכ
.ההכה ףחסב אולכ ,הברעה עקב ךות לא חנצש קנע שוג
תירוטסיה ךרד ,תליאל המודקה ךרדה :לאמשמ ,הנותחתה הנומתה .תינופצה ארפצ תעבגו םרמע רה :הנוילעה הנומתב :תונומתב
יצע לע ןניק רשא קנעה רשנה ,בגנה תיינזע ,ןימימ .ינרדומה שיבכה ללסנ םרטב ,תליא לש םינושארה היאב תא םג השמישש
תוברועמה תובכשה תא ראתמ ריעזה םישרתה .הברעב תובשייתהה תובקעב דחכנו ,הביבסה יצחלל ןברוק לפנש ,הברעב הטישה
.6 ’מעב הלבטה יפ לע םיעלסה יעבצ .םיעלסה ךתחב
48 49
ויקתעהו טפשוהי לחנ
–לדג המלש קתעה דחאה ודיצמש עקבמ קלח אוה טפשוהי רה לש יברעמה ודיצמש ,טפשוהי לחנ
ידי לע ומרגנש םיתוויע .ןורשג קתעה ול ליבקמ ,דחא מ”ק לע הלוע וניאש קחרמב ,ולוממו ,םידממה
,ירוקמה ןוויכהמ תולעמ 90 טעמכ דע לחנה ךרואלש רוצ–ריגה תובכש תייטהל ומרג םייקפוא םיקתעה
עקבמ קלח אוהש עקבה תורצוויה תעב םהל םינותנ ויהש םימוצעה םיצחלל תודע – ןהלש יקפואה
הייטה ורבעש השק עלס תובכש רמולכ ,תועלצִ מ תורצויו ריגה יעלס תובכש תורקדזמ ,ןאכ .םיפטנ
תרוצש ,הפיחסל םידימע םתויה לשבו ,V תואה תרוצב םיצורע םהב וצרחנו ,טומיקה ללגב הפירח
.1 לויט לולסמ םוחתב אוה הז לחנ עטק .םהל םישלושמ םיזיז וא תועלצ

.םוקמ ותואב תועלצמ :הטמלו ,טפשוהי לחנ תודגב תותוועמו תויוטנ תובכש :הלעמל ,הנומתב
טפשוהי לחנו טפשוהי רה
םירה לש ףוצר שוגל םידחואמה ,טפשוהי רהו אסא רה,המלש רה :םיכלמה טֶלּ ֶ ב תוגספ שולשמ תחא
איה םילייטמה םיליפעמ הילאש הדיחיה הגספה .המלש רהב ’מ 705 לש םורל עיגמ והבוגש םייטמגמ
טפשוהי רה לש והבוג .סופיטל החונ הגרדמ הווהמה ,יריגה םרוהי רה ,ונכש תוכזב תאז םגו ,המלש רה
.)1 לויט לולסמ( ’מ 508 אוה
טפשוהי רה לש תדדוחמה ותגספ לע שאוי רה ימורממ טבמ :הטמל .יתחת המלש לחנמ טפשוהי רה לע טבמ :הלעמל ,תונומתב
.ונממ ךומנה םעבחר רה תא ריתסמה
50 51
םעבחר רעק
דומעב עיפומה רואיתל ךשמהב
תאשנתמ םעבחר תעבג :םדוקה
לשב רצונש ,םעבחר רעק זכרמב
לוח ןבא ןיב ץחלנש )ןבארג( עקב
תרוצת העבגה שארב .דוסי יעלסו
רוצב ספסופמ ןוטריק )1( רומ
:העבגה ילושב ,ןקואא תפוקתמ
תיסרחו םילצפ ,היקט תרוצת )2(
תובכש ,ביבסמו ,ןקואיֵלפמ ,הקורי
ןוטריקו ריג עלס לש תורועק
)4(–ו ,)3( )ןיינאד( ;בר’ע תרוצתמ
)ןונס( שאשימ תרוצתמ רוצ אוה
ידצ ינשמ .רוצ–ריג יסובלוב םע
,םיהכ( דוסיה יעלס םיעיפומ עקבה
תינועבצ לוח ןבאו ןופצמ )עקרב
.)הנומתב תיארנ אל( םורדמ
םיטינומא ינבואמו תופדצ ירבש :הטמל .שאשימ תרוצת לש תותוועמו תויוטנ תובכש ”יתליאה םיטינומאה ריק“ :עצמאב ,תונומתב
)162–157 ’מע ואר םיטרפל( )”םיליגר“ םיטינומא לש וזמ הנוש םתרוצש( םייפרומורטה
4
3
2
1
םעבחר תעבג
,יריגה שוגה תעיקש לש יאוול רצות אוה םעבחר רעק
ןיב ןאכ ץחלנש םיפטנ עקב יורקו םיקתעהב לבגומה
ביסמ לא חרזמ–ןופצמו ברעמ–םורדמ לוחה ינבא
תא ףפוכ ץחלה .םיהכ דוסי יעלסמ יונבה ,תליא
,רומ תרוצת – תרחואמ יכה הבכשה תא הרמיש תינרירבה הפיחסה .רועק הנבמ רציו םיעלסה תובכש
ןתיתחתב תודפורמו ,רוצב ספסופמ ןוטריק םייושע םילולתה היתודרומש )1( הלולת העבגכ הדרשש
,בר’ע תרוצתמ )3( ןוטריקו ריג עלס לש תורועק תובכש ביבסמו ,היקט תרוצת לש )2( הקורי תיסרחב
.)תיארנ הניא( םורדמ תספטמ תינועבצ לוח ןבא .רוצ–ריג יסובלוב םע )4( שאשימ תרוצתמ – רוצו
.1 לויט לולסמב םשל ועיגת
תשחמהל .םוליצה לאמש לש הלדגה :ןימימ הטמל .וזכרמב םעבחר תעבגש םעבחר רעק לש תימרונפ הנומת :הלעמל ,תונומתב
.ןורדמב ררוצמ ריג יסובלוב :לאמשמ .4–3 תובכש ירחא ובקיע רעקה
אבה ’מעב ךשמה
4
4
3
2
1
52 53
םיפטנ ןיע יקוצ
.)רתסומ ,לאמשמ אצמנה( ןייעמה דיל םילייטמ :הנומתב
םיפטנ ןיעו זחאוהי רה
ןיע( ראטק לא ןיע אוה ,אנד תמדקמ דוע ,יברעה ומש .ונרוזאב דיחיה עובקה ןייעמה אוה םיפטנ ןיע
,רתויב תיטיא םתמירז לזמה הברמלש ,םירידנה תונופטישב יתחתה רגנה ימ םה וימימ רוקמ .)תופיטה
תקושל םימה תא םינווכמ ינוסכלא קתעהו תיסרח תבכש .ןיטולחל שביי אל תונוחש םינשב םגש ךכ
5 לויט לולסמ ואר – הבורקה ותביבסו םיפטנ ןיע לע םיטרפל .םדא ידיב התנבנש
.ןיעמה תא םיפיקמה ריגה יקוצ :הטמל ,םיפטנ ןיעל תדרויה ךרדה :הלעמל ,תונומתב
54 55
םיפטנ ןיע יקוצב םינפש
.תורקנבו םיקדסב םירתתסמ םוחה תועשב םתוארל היה רשפאש םינפש תורשע לש םתיב ויה םיפטנ ןיע לש ריגה יקוצ
םיסובלובה תרומש
זוכיר לשב ונימב דחוימ אוה ,46–ה מ”קב ותוא הצוח ןומר הפצמל תליאמ ךילומה 12 שיבכש ,רדיק לחנ
םשה .תוועמו סוחפ רודכ לשכ םתרוצש םילודג ריג יזיכרת הלא .וב םירוזפה םיברה רוצ–ריגה יסובלוב
לע םיחנומה ,)רתויו רטמל עיגמ םרטוקש( םייקנע המדא יחופתל םנוימד םושמ םהל ןתינ םיסובלוב
םעבחר לחנב התוחפ הדימבו םירייסה תעקבל ןופצמש םירוזאב עפשב םייוצמ םה ונלצא .עקרקה ינפ
ךילהתב ורצונ םיסובלובה .)תינקואאה רומ תרוצתב םגו( ןונסה תפוקתמ שאשימ תרוצת תובכשב
יתלבה עקשמה ךותב תוירטקב ידי לע ינגרוא רמוח קוריפ לש רוזאל ריג תוסימת תדידנ :ינגויב– ימיכ
ףקיהב םיילושל הצוחה תודדונ )הקיליס( ןרוצ תוסימת םיתעל .תופיטעכ ריגה תוקצמתהו ,דכולמ
חטש םג ךא ,עבט תרומש אוה רדיק לחנ :הבושח הרעה .תובכשה ךותמ םתוא הפשח היילבה .סובלובה
.דחוימ רושיאב אלא עובשה ימיב וב לייטל ןיאו יאבצ םינומיא
הארמה יוצח סובלוב :לאמשמו ,)ןח .מ :םליצ( בלעש לחנב קנע סובלוב :ןימימ ןטקב .רדיק לחנב םיסובלוב הדש :הלעמל תונומתב
.)בלעש לחנ( שוביג זכרמ ביבס םיסובלובה תריצי לש הרעשהה תא ששואמה ,ירטנצנוק בוכיש
56 57
תיפורג תמוצו טיע רה
תוטלובה תויריגה תוגספה תחא אוה טיע רה
הברעה תעקב תא הוולמה סכרה ,תורייש יקוצב
תופועה תדידנ ?םיטיעלו הז רהל המ .ברעממ
יבבוחל ירקיע ןיינע דקומ הווהמ םיסרודה
םיטיע יפלא תורשע םיפלוח ןאכ .םיבר עבט
הבוגב תיפצת ,תיפורג הפצמ .ביבאב הנש ידמ
שארב )תחתמש הברעה לעמ ’מ 300( ’מ 450
.תולעפתה תואירק רקבמהמ איצומ ,טיע רה
םיארנ תחתמ – םיהדמ אוה ןאכמ ףקשנה ףונה
,הברעה עקב ךות לא ושלגו וטטומתהש ,םישוג
ידאוב םרוקמש תולוח הסוכמה הברעה קמעו
םי רבע לא ןופצל ,םינוויכה ינשל ךשמנה ,היכר
.תליא הכאוב המורדו חלמה
דחאל ליבשה אצוי ןאכמ :אבה דומעב
הרוטק ןיע ,רוזאבש םיטעמה תונייעמה
,ריג עלס תורוצתב עפושמה ,)8 לויט לולסמ(
אוה הרוטק ןיע .רוזאב תופיהמ ,תיסרחו סבג
תונוחשו תועפוש םינש עדיש ,בזכא ןייעמ
העובק םינפש תייסולכוא ךא ,השבי ,רוזאה יבושי לש לויטה יגוח ידי לע התנבנש תקושה .ןיגורסל
ואצמת ,לייטמל ןיינעו יפוי ףיסומש תובכשה הנבמ לע .המייקמה עובק םימ רוקמ לע הדיעמ םוקמב
.152 ’מעב – םיחמצה ינבואמ לעו ,101 ’מעב ,תיפורג תמוצב הרוא תרוצת לע רבסהב
םיביהרמה ויעבצ :ףדל רבעמ .רהה שארבש ןופלט–וידרה רסממ :הטמל .ןדריו הברעה תולוחל תיפורג הפצממ טבמ :הלעמל ,הנומתב
.הרוטק ןיעב הרוא תרוצת תובכש ףושחמ לש
הרוטק ןיע
58 59
םירייסה הלעמו תמשב רה
,לתפתמ אוה מ”ק 25 ךרואל .)4X4( עונימ–בר בכרל רבדמה יביתנב םיפיה דחא אוה םירייסה הלעמ
,הקתעהו םיטומיק ורבעש רוצו ריג תובכש ןיב ,םחרו קתע ילחנ לש םיקומעה םיקיקנל דרויו הלוע
.)6 ’סמ לולסמ( רבדמה תונופטישב ובצועש םילחנב
ןיצק לש ורכזל םירייסה הלעמב דע–לגו ,יחוול ריג לש תובכש :הלעמל ,תונומתב
השלגש השק עלס תבכש לש הפינצ :הטמל .םימיה תשש תמחלמב גרהנש ל”הצ
.השילגה ךילהת לע רבסה :םישרתב .”םיהולא עבצא“ – ןורדמב
קתע לחנ ןוינק
רודחל ידכ ,עלסה לש השלוחה ירוזאו םיקדסה תא םימה םילצנמ היילבה ךילהתב .קתע לחנ ןוינק
אלא ,רבש אל םגו ,קתעה ןאכ ןיא .תאזה העפותה תא שיחמהל קתע לחנ ןוינק ומכ ןיאו ,םתוא ףוטשלו
:לאמש דצמ .םתמירזב תונופטישה ימ תמצוע תא םיריבגמש ,םיהבגה ישרפהו ,קצומה עלסב חתמ יקדס
.)6 לויט לולסמ( .םוהתה תפש לע םירייסה הלעמ ךרד
60 61
םחר לחנ
וכותל טלוק אוה .בגנה םורדב םילודגה םילחנהמ אוה םחר לחנ
ואצומל ךומסו ,קתע לחנ תא ,ךשמהב וריכזנש ינש לחנ ימימ תא
,ומשב יורקה בחרנ רעקב רתחתמ םחר לחנ .ע”נדג לחנ תא םג
סיתט םי יעקשמב תוריעצ יכה תובכשה וב תולגתמש ,םחר רעק
אוהש ,םחר טרמולגנוק לש ואצומ ןאכ .הנצינו רומ תורוצת –
רבכשכ ,םיה תגיסנ רחאל רצונש יתשבי–ילחנ עקשמ עלס תבכש
רתימ לידבהל .וזכרמב ףוס םיש ינוטקטה עקבה םייק היה
תא ללוכ ויפיעסו םחר לחנב עקשמה יעלס ןווגמ ,רוזאב םירתאה
הז עטק .ןקואאה תפוקתל דעו ןמונקהמ ,ימיה ךתחב תובכשה לכ
.6 לויט לולסמ םוחתב אוה
.םחר לחנב הטיש יצע :הלעמל ,תונומתב
גונרה תחירפ :ןטקומב ,לאמשמ עצמאב
ץע לש וימיממ קנויה ליפט חמצ ,םיטישה
הנשה לכ ךרואל ,המודאה ותחירפ .הטישה
.תיפוצה ומכ ,ףוצ תובבוח םירופיצ תכשומ
ינימ תשולשמ תחא ,ןטב תנבל תיעלס ,ןימימ
םיעלסה יפונב םישגופש תוירבדמה תויעלסה
איה ןכ המשכ וטב תרוחש תיעלס( ונרוזאב
רוקמ תלעבו הזח תרוחש איה הריזנ תיעלסו
תיסרח קפוא :הטמל )היתומדוקמ רתוי ךורא
,הרוא תרוצתמ סבג יקרועו המודאו הקורי
.םחר לחנב
םחר לחנו הרוא רה
.הרוא רה ימורממ טבמב ,יתליהק בושי תויהל תכפוה םויכש ,רבעב ע”נדג תווח ,הרוא ראב
.)6 לויט לולסמ( הרוא ראב דיל ”םיגיסה קמע”ב תשוחנ יגיס תומירע ;הרוא ראבל הרוא רהמ טבמ :הלעמל ,תונומתב
62 63
התבטי תחילמו תורייש יקוצ
ימלו םילחנל הפיחסה סיסב איה התבטי תחילמ
דימתמה דויאה .הברעה ילוש לש יתחתה רגנה
איה החולמ עקרק עודיכ .עקרקה תא חילממ
תכפוהו ,ריוואהמ תוחל תגפוסה ,תיפוקסורגיה
לש הזכרמב .שבויה תונועב םג תיצובו החל
.היחמצ ןיא החילמה
ערתשמ תורייש יקוצ תולגרמל דעו החילמה ילושמ
,םיאבצ ללוכה ,ןווגמ יח םלועו ,הטיש יצע לש שרוח
הקלחב .םיבר תוילוח ירסח ןכו ,םילעושו םיבאז
ויתוריפש ,םוגפ חולמי חישה לדג תוחפ חולמה
ילכואו םיאבצה לע ףדעומ ןוזמ םיווהמ םימודאה
שיבכ רבוע עקרבש רהה תולגרמל .םירחא בשע
.התבטי רב–יח תרומש הרדוג וירבע ינשמש ,90
יבצ לש הנטק היסולכוא תזכורמ תיברעמה הרדגב
רדגה .הדחכה תנכסב אצמנה ,םיטישה יבצ ,רידנ
.םיבאז ידי לע םתפירט עונמל הדעונ
תוריפ :הטמל .ןח.מ :םליצ .ימי ריג תובכש וילעמו ,תחתמ לוח ןבא – יתשביה עקשמה עלס תובכשב ךתח ,תורייש יקוצ :תונומתב
.6 ’מעב הלבטה יפ לע םיעלסה יעבצ .םיעלסה ךתחב תוברועמה תובכשה תא ראתמ ריעזה םושירה .החילמב לדגה םוגפ חולמי
הנורבע תחילמו םודא ירה
רמוח יקרוע ,םיקייד תואמב רמונמ טינרגמ םייושע ,חרזממ הברעה תעקב תא םיאלוכה ,םודא ירה
ההכה היילבה םורקש תוליעפ אל ףחס תופינמ םה רהה תולגרמל םיהכה םיחטשמה .םכותל רדחש ישעג
הקלחב ,העקבה לש הזכרמב .ןכותב םירבועה ונימי ינב םיקיפאהמ תומודק ןתויה לע עיבצמ )הניטאפ(
.םירבעה ינשמ הילא םידרויה םילחנל הפיחס סיסב תשמשמה ,הנורבע תחילמ תאצמנ םיל זקונמ–אלה
מ”קב האיצי – 90 שיבכמ םיעיגמ הנורבע ןיעל .םיה יממ קפומה חלמל יודיא תוכירב ןאכ ורפחנ םויכ
.הז שיבכ לע 26 –ה
התייה רבעב .חטשה ינפ לא םתוא ףחוד הילא םיזקנתמה יתחתה רגנה ימ ץחלש ,תיזטרא ראב איה )הטמל( הנורבע ןיע :תונומתב
ידכ דע ראבה ימ סלפמ דאמ דרי ,רתי תביאש לשב ,םויכ .)תיעצמא הנומת( הביבסה לא ורגינ הימימו היתודג דע האלמ ראבה
.עקרקה ינפמ ’מ 3–2
64 65
ינש לחנו ףשנ ירה
לוחה ןבאב .ינש לחנב םודאה ןוינקה ילותיפ :אבה דומעבו הטמל ,עצמאב .חריה תעקב ילושב םיהכה ףשנ ירה :הלעמל ,תונומתב
.הרצוויה תעב הכותל וחואו ודכלנש עלס ישוג םיצוענ
םודאה ןוינקהו ינש לחנ
תוגספ לש לולכמ אוה ףשנ ירה
)טילויר( ישעג עלס תויושעה תוהכ
ןהבש תיברעמה לע .םירצמ לובג לע
אוה ףא ינש לחנ .לובגה רבוע )ץח(
ךפוה וקמעתהבו לובגה תא הצוח
לוח ןבאב רותחה ,םודאה ןוינקל
וילא ועיגת .המלש ידומע תרוצתמ
.7 לויט לולסמב
66 67
םיפיעס רשימו ינש רה
.12 שיבכ רבוע ויתולגרמלו ,ירצמ זחאמו לובג ןבא ותגספב .’מ 894 םורל עיגמ .רוזאה תוגספב הובגה ,ינש רה :הלעמל ,תונומתב
טרפ :ןטקומב .הייחמצב רישעה ,ינש לחנ רבעל םויכ זקונמה םודק ןגא אוה ,”תועבצאה תעקב“ םג יורקה ,םיפיעס רשימ :הטמל
.)םינש תואמ( גלפומ ליגל עיגמ םיפיעס רשימבש ינשבוי חמצ ,חישה ןגוז
?היגולואיגמ דחפמ ימ :’ב קלח
םירגובו םידימלת תכרדה תונש תורשע ?היגולואיגמ םיששוח םישנא הברה ךכ לכ עודמ
,םילהקה יגוס לכב ,היגולואיגב ןודל םיליחתמש תעבש יתשוחת תא והקה אל עבטב
אשונה תובכרומ תא סופתל ישוקה והז םאה .םיכרדומה ברקב תמיוסמ העיתר תרכינ
םירבחתמ םדאה ינב בור םלוא ,הנבהל רתוי הלק הנניא היגולואיכראה .קפס ?הזה
םימוצעה םידממהו לדוגה ירדסב הצוענ הביסהש בושחל הטונ ינא .תולקב הילא
לכל דגונמש יגולואיגה ןמזה ךרואו ,הזה עדמה קסוע םהב – תושביו םיסונייקוא–
וא םימירמה ,םיגולואיגה הבר הדימב ךכל םימרות .הילאמ תנבומה ןמז תסיפת
ילבמ ,םירטמוליק יפלאו תואמ יקחרמל םתוא םיזיזמו ,הפ לבהב תושבי םיליפשמ
תובושח תויגוס המכ תולעהל הצור ינא וז המדקהב .םינקפסה תא ענכשלו בכעתהל
.היגולואיגה תונורקע לש הבוט הנבהל
השעמל ,תדה איה היגולואיגה לש טשפה תא לבקל רתויב לודגה לושכמהש ינבשוח
םיעוריאה ללכ תא ”םיסחוד“ – ונלש ך”נתה ,אמגודלו – שדוקה יבתכ .תותדה לכ
םינש יפלא תשמח ינפל ושחרתהש ”תישארב ימי תשש”ב םלועה תאירבב םירושקה
,םיינוליח םה ץראב םירגובה תייסולכוא לש הבור בורש תורמל .תצקו םינש תואמ עבש
האירבה ירופיס תא םיגפוס ונידלי ,ך”נתב הבותכה הקסיפ לכב םינימאמ םניאש
.םינומדקה לש םלועה תפקשה תא ונל איבמש ,םירפסה רפס ךותמ עבטה תודלותו
יתבב תדמלנה היגולויבבו ,ארקמב בותכל רבעמ הברה ונמדקתה םימוחת הברהב
יכ תעבוקה ,ןיוורד לש היצולובאה תרות םויכ תטלוש עדמה םלועב תדקפתמו רפסה
.תיעבט הרירבו םייוניש לש יטיא ךילהתב וחתפתה וב חמוצהו יחהו קיתע אוה םלועה
עבטה םלוע תוחתפתהו םלועה תאירב – רתויב תקולחמה ררועמ אשונה אקווד ךא
בותכה היפל הסיפתה ומכ ,ןיררוע הל ןיאש ”אתוקניד אסריג”כ םיבר לצא עבקנ –
םלועב םג .דבלב םשרפל אלא םהירחא רערעל ןיאש ,”םייח םיהולא ירבד“ אוה ארקמב
ובש ןמזה רצוק לע :לוכה תוזח תא תיהולאה האירבב האור הייסולכואה לש רכינ זוחא
תירואית ץומיא ידי לע רבגתהל רבעב םינעדמ וסינ םלועה רצונ ך”נתב בותכה יפ לע
ושעש המדאה תודיערו םיקתעהה ,םירהה תוממורתה :”םזיפורטסטק“ – תונוסאה
,”הרומעו םודס תכיפה“ ,”לובמה“ ומכ ארקמב םירכזנש תונוסאו ,ץראה רודכב תומש
תרכזנה ,םיב ”סיטנלטא“ תירותסמה תשביה לש התעיקש וליפאו ,”םיירצמ תוכמ“
.רצק ןמז קרפב ורקש םיילבולג םיעוריאל ובשחנ םיינוויה תורוקמב
םשב רקוח .הז אשונל תועגונה תובושח תועיבקב םינעדמ המכ ואצי 18–ה האמב דוע
ןורקע”כ םג עודיה ”רבעה יאנתל חתפמ םה הווהה יאנת“ ויפל ןורקיעה תא עבט ןוטאה
,םהידממ לשב םתוא סופתל םישקתמ ונאש ,רבעה יעוריא בור ויפ לע ”םזילאוטקאה
ןאכמ .ונא ונימיב םלועב םישחרתמה הלאמ םינוש םניאש םיפקיהבו בצקב ושחרתה
ןיט וא ריג יעקשמ תעקשה ידי לע תונביהל היה לוכי ,םירטמ יפלאל עיגמ ויבועש עלסש
ורשפא תוינרדומ תוטיש .םינש ינוילימ הברה לש ךרואל הנשב םירטמיטנס לש בצקב
תמא ונל קפסמ הז רבד .רבעב ויחש םירוצי לש םליג תאו ,םיעלס לש םליג תא עובקל
.םהל םייארחאה םימרוגה תא ןהו ,תויגולואיג תועפות לש ןליג תקידבל ןה הדימ
לע םילעמ ,הלא תונורקע רתוסה עדימ קפסל םיכירצ ויה הרואכלש ,םייתד םיגולואיג
וניאש ילמס הדימ הנקכ ,םייגולואיגה םינדיעל ”האירבה ימי“ ןיב הלבקהה תא סנ
.תואיצמהמ קוחר
היגולויבה ימוחתב ךרע בר יעדמ עדימ המרת םירשעה האמה לש היינשה תיצחמה
,םייח םירוצי ןיב לידבמהו דחאמה תא תוהזל רשפא יטנגה דוקה יוליג .היגולואיגהו
הקשההו ,םתווהתה יכרד תא רזחשלו םיעלסה יביכרמ תא תוהזל ודמל םיממודבו
.תיגולויבה היצולובאל םהלש
68 69
תחא לגר לע תליא רוזא תודלות
ושחרתהש םיבושחה םיעוריאו תוירקיע תופוקת–םיבלש העבראכ ראתל רשפא רוזאה תודלות תא
.ונימיל ,הנורחאה הפוקתל דעו רתויב המודקה הפוקתהמ ,הטמלמ ,יגולונורכ אוה םיבלשה רדס .םהב
.יגולונורכ ןפואב ,תליא רוזאב עלסמה תורצוויה יבלש תא שיחממ ונינפלש םישרתה
םייטמגמ – םירמתומה םיעלסה בלש .א
םורק קמועב תטהול המגמ יסיכמ המגַ מ הרדח )ש”מ 530–640( םוירבמק–הֶרפה ןדיע יהלשב
רודכ םורק יקמעמב יוניש )ש”מ 800( ןכל םדוק דוע ורבעש ,םירמתומ םיעלס ךותל ץראה רודכ
רדחמ יעלס קמועב ושבגתה המגמה תוררקתה םע .םהילע ולעפש םוחו ץחלמ האצותכ ץראה
תרוצב םהב הקצמתהו ,קדסנו ררקתה רבכש עלסב םיקדסל המגמ הרדח ,ךשמהב .)םייטמגמ(
תילזונ הבל תרוצב העקב המגמהו ,חטשה ינפל דע עיגה םקלחש ,םיקייַ ד םייורקה םיקרוע
הירחא האבש וזבו תאזה הפוקתה ףוסב .םיישעג םיעלס הרצי הררקתהבש ,םימודק שעג ירהמ
,םיקמעו תויאג ואלימו םילחנב ופחסנ ,םורקה לש ןוילעה וקלחב םיעלסה ולבתה )ש”מ 532 –כ(
.אבה בלשה תליחתב םג וכשמנ הלא םיכילהתמ קלח .עודיג רושימ – ירושימ טעמכ ףונ רצונו
םודקה יתשביה בלשה .ב
,ןוקיאוזואילפה ןדיע תליחתמ – השביב רצונש עלס תובכש רקיעב ודרש וז הכורא הפוקתמ
םיעלסה סרהב םרוקמש לוח ינבא הלא בור יפ לע ,)ש”מ 538 –כ ינפל( םוירבמקה תפוקת
תשביב תושביה לכ וזכרתה )ש”מ 250–כ ינפל( ןוקיאוזואילפה ןדיע ףוסב .םדוקה ןדיעב ורצונש
ונצראש ,סיתט סונייקוא היה ויתוחולשמ תחאש ,םודק סונייקואב תפקומה ,האיגנאפ – תחא
,ךשמהב רפוסיש יפכ .םימודקה םילחוזה ןדיע אוה ,ןוקיאוזוזמה ,וירחאש ןדיעה .ופוחל הנכש
.ףסונ עודיגב ופחסנ הארנה לככ .ונרוזאב תורסח רחואמה ןוקיאוזואילפה תובכש
.ןמציו ןוכמ ,ןוירוא .נו רוזמ .ע ידי לע הדשל הכרדה יפד יפ לע*
* תליא רוזאב עלסמה תורצוויה יבלש
סיתט םי תפצה בלש .ג ; םודקה יתשביה בלשה .ב ; םייטמגמ–םירמתומה םיעלסה בלש .א
סיטת םי תפצה בלש .ג
םיעקשמה תא ועיקשהש סיתט סונייקוא ימימ תפצהב ץראה לכב ןייפואמ ןוקיאוזוזמה ןדיע
,ונרוזאב םירסח )הרויו סאירט ירות( ןדיעה תישארמ םיימי םיעלס .ץראה ירה בור תא םינובה
,ש”מ 100 –כ ינפל קר .רקיעב לוח ינבא ודרשו םיירבדמ ףא םיתעל ,םייתשבי םיאנת וררש ובש
יעלס ,תיסרחו ראווח ,ןוטריק ,רוצ ,ריג יעקשמ ועקרקב עיקשהו ,בגנה םורד תא םג םיה ףיצה
לש ועצמאל דע ,ונרוזאב ש”מ 60 –כ הכשמנ םיה תטילש .םינבואמב םירישע םיימי עקשמ
.אבה ןדיעה
תוילבולג תוערפהו ץראה רודכב םירואטמ תועיגפ – םייטמרד םיעוריא ולח וז הפוקת ךשמב
ןדיע ףוס תא תנייצמ וז הדחכה .םירחא םיימי םירוצי םג םמעו םירואזונידה תא ודיחכהש
לחהש ,סיתט םי .םיקנויה ןדיע ,ןוקיאוזונקה ןדיע אוב תאו ,)ש”מ 65 ינפל( ןוקיאוזוזמה
תפוקת ףוסב ,ש”מ 40 –כ ינפל לארשי ץראמ תיפוס גוסנ ,םדוקה ןדיעה םות ינפל דוע ותגיסנב
.הז םודק םי לש וידירשל םיבשחנ רוחשה םיהו ןוכיתה םיה .ןקואאה
ףונה בוציע בלש .ד
הקתעה ,הריבש לש הכורא הרדסב ,בגנה םורד ףונ לש יתשביה בוציעה לחה םיה תגיסנ רחאל
הקירפא לש ינוטקטה חולה לחה ,ש”מ 25–30 –כ ינפל ,וז הפוקת ךלהמב .םורקה תועונתו
רעפנש עקבל ויתונוכתמ המכב המודה – הז עקב .ףוס םי עקב הווהתהו ,ברע חולמ קחרתהל
יצחמ הקירפא תשבי תא קיחרה – יטנלטאה סונייקואה תא רציו ,ןשיה םלועל הקירמא ןיב
20–כ ינפל .ףוס םי ימימב התסוכ םימילש ,מ”ק 3,000 הכרואש הרצ העקב רציו יברעה יאה
יניס םורדמ ךשמנה ,חלמה םי עקב תריצי ךות ,הנופצ יברעה חולה–תת תזוזת הלחה ש”מ
תובכשה בור תא וריסה הפיחס יכילהת .ונממ קלח םה הברעהו תליא ץרפמש ,היכרותל דע
בחורל ךתח גיצמה ,ןוילעה םישרתה .הברעה יקמעמבו ץרפמב ןועיקשהו ונרוזא לש תורחואמה
היפרגופוטל תויארחאש ,רקיעב תויכנאה םורקה תועונת תואצות תא שיחממ ,תליא רוזא
.*המיהדמ תופיפצב ןאכ תופשחנה תורוצתה ללשו הפירחה
תיגולונורכ הלבטב ,תונומתב ,תליא רוזאב םיעלסה תורוצת לולכמ תא גיצנ םיאבה םידומעב
תורוצת לש טוריפ אובי םהירחאל .ימורדהו ינופצה ויקלח לע תליא רוזא לש תיגולואיגה הפמבו
,יקלח אוה – םהב עדימהש שיגדהל בושח .ןהמ תחא לכ ןייפאמה םיעלסה ןווגמו םיעלסה
.רפסה ףוסב ,תורוקמה תמישרב ןייעל םינמזומ ,וללה םיאשונה תא רתוי דומלל םישקבמהו
.1 הלבטבו תויגולואיגה תופמב ,תובכשה יעבצ תא םימאות םימישרתה יעבצ *
םיקתעהו תובכש – תליא רוזא בחורל ךתח
1 הלבטב ואר – םיעבצה ארקמל
ברעמ חרזמ
חריה תעקב םורד
’מ 770
שאוי רה
’מ 743
המלש רה
’מ 705
םתוי רה
’מ 350
ןומחש רה
’מ 300
םודא ירה
תליא ץרפמ ןומחש לחנ המלש לחנ
יליע
ןורשג לחנ
םיפטנ עקב םיכלמה טלב םתוי עקב ןומחש טלב הברעה עקב 1994 ןמלדיא ע פ”ע
70 71
תורבדמ םינבא
ישוג לש יצצח ספיספ יושעה עלס והז .)beach rock( ףוח עלס יורק תליא ףוחב בורל םישגופש עלס
םמודה ףונה .םילגה ידי לע ופשחנו ,םוהתה ימ ידי לע עקשוהש ריג תועצמאב דחי ודכולש םיירקמ ןבא
םיבהלתמ םיבר םישנא .םיעבצו תורוצ לש רישע ןווגמ םיגציימה ,וללה ןבאה ישוג תועצמאב ”רבדמ“
יקיפאב וא ףוחה לע ןבא יקולח וא ץצח לש ירקמ ףסאמ לכ לע ןושאר טבמב רבכ ץיצמה ,הזה עפשהמ
יכילהתמ ןהו הנושה םילרנימה בכרהמ ןה םיעבונה ,הנוש עבצו הנוש ימינפ הנבמ ןבא לכל .רבדמה
ןלוכ תא ,עגריהל רשפא ?ןלוכ תא ריכהלו לידבהל ךיא :עיתרמו לבלבמ תצק הזה עפשה .התולבתה
.ךשמהב קמועל רתוי תצק ריכהל דמלנ ןתואש – תורוצת – תוירקיע תוצובק רפסמל סינכהל רשפא
,םילחנה ימ תרזעב ועסוהו ולבתה ,ודרפנ ונממ עלסמה תא גציימ וא ”ףקשמ“ םינבא לש הזכ ףסוא לכ
םינושה םיגוסה תא ריכהל דמלנו טרפנ ךשמהב .יחכונה ןמוקימל םואיבהש ,רבעב ןאכ ומרזש הלאכ
.רוזאה לש םייגולואיגה ויתודלות םע םהלש רשקהו
תוקדו ההכה העבצב תרכינ – ץיצנ תחפצ )1( :תליא ףוחב םלוצש ירקמ ףסאמב םיגצוימה םיעלסה יגוס
ןוויכב תורושב םירדוסמה םילודג םישיבג – סיינג )2( ,החוטש–תיחוולה התרוצב ןכו ,הלש םישיבגה
טילויר ,ישעג עלס )5( ,תליא טינרג – רופא טינרג )4( ,טפשוהי וא דדור טינרג – דורו טינרג )3( ,קהבומ
.ריג ינבא )7(–ו ,טירֶלוד–זבאיד ,ישעג עלס )6( ,םודא
םיגוסמ ןבא יקולחו ירבש תודכלתהמ רצונש ,הכומסה תינושהמ קלח קפס ,יפוח דיכלת קפס אוהש ףוח–עלס :הלעמל ,תונומתב
,תונומתה ומלוצ םש ,ימורדה ףוחה לעש חכוויהל רשפא .תליאב ימורדה ףוחהמ םינבאו ףוח יקולח לש ירקמ ףסאמ :הטמל .םינוש
.לוח ןבאו ריג יעלסמ ףוח יקולח דאמ םיטעמ
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
3
3
7
2
6
תופוקת ןתואב םלועב םיילבולג םייוניש
ןדיעה וב ררש הזמ 90% ךשמבו ,הנש דראילימ 4.5–כב ךרעומ ץראה רודכ ליג
ורצונ וינפ לע םימה עיפוה ,ץראה רודכ םורק קצמתה ובש ,םוירבמק–הרפה ,םודקה
ולגיס ןמזה ךשמבש םייאת–דח תרוצב םיינושאר םייח םירוצי ועיפוהו ,םיסונייקואה
תריצי ךות ,ןצמח טלפנו ריוואהמ ינצמח–וד ןמחפ טלקנ הבש ,הזתניסוטופה תא
העייס הריפסומטאב ןצמחה תורבטצה .םירחא םירוציל ןוזמ ירמח םהש – םירכוס
ויה םינושארה עקשמה יעלס .המישנל ותוא םיכרוצה םיחתופמ רתוי םירוצי תעפוהל
םלועה יקלחב םיעלסה בור .םיטילוטמורטס וארקנו יריג עקשמ ורבצש תוצא ידברמ
ורצונש ,םירמתומ ןכו םיישעג ,רדחמ יעלס – דוסי יעלס ויה הזה ןדיעהמ םינושה
אצמי ונרוזאב הז ןדיעב ושחרתהש םיכילהתה לע .בחרנ ףקיהב םיינוטקט םיכילהתב
.288–281 ’מע ”הברעהו תליא“ רפסב וקרמ .ש גולואיגה לש טרופמ רמאמ ארוקה
הנושארה הפוקתה ,)Cambrian( םוירבמקה רותב ,ש”מ 540–כ ינפל םייתסה הז ןדיע
םיגיצנ ,תחא–תבב טעמכ ועיפוה ובש ,)םימודקה םייחה ןדיע( ןוקיאוזואילּ ַ פה ןדיעב
ןיימל םיגהונ ךליאו ןאכמ .םיעלסה תובכשב םינבואמ וריתוהש תובר יח תוצובק לש
ןדיעב .םתצופת ירחא בוקעלו ,םינבואמ תועצמאב םכראתלו םיעלסה תורוצת תא
ילעב לש )תוכרעמ תויורק( תוירקיעה תוצובקה בור תוחתפתה הלח ןוקיאוזואילפה
הלאכ םהמ ,)תוכיכר ,לגר–יקורפ ,רוע יצווק ,םייבובנ ,םיגופס( תוילוחה–ירסח םייחה
ולחה )Ordovician( קיבודרואה רותב .ונימי םצע דע ויפוחו םיה תא םיסלכאמה
,םיגדה ועיפוה וירחאלש )Silurian( רוליסבו ,תונושארה םיגומלאה תוינוש חתפתהל
םימב םייולת םה ףאש ,םיחמצ .התוא שובכל ,םייח–ודכ השביה לא ואצי םהמ המכש
לש םחפה יצברמ םה םהידירש .םיתובע תורעיבו תוציבב םיחלה םירוזאה תא וסיכ
הב הרצק הפוקת טעמל ,םייתשבי םיאנת תע התואב וררש ונרוזאב .הקירמאו הפוריא
םרפ תפוקתב ,ןוקיאוזואילפה ףוסב .םיימי עקשמ יעלס עיקשהו ,ענמתל םיה עיגה
ןוקיאוזוזֶ מה – אבה ןדיעב .דחאכ השביבו םיב ,יחה תוצובקמ 95% ודחכנ )Permian(
.םילחוזה ןדיע ארקנ אוה םמש לעו ,םילחוזה דאמ וחתפתה ,)םיינוניבה םייחה ןדיע(
,)Cretaceous( ןוקיטרקהו )Jurasic( הרויה ,)Triassic( סאירטה תופוקתב היה ואיש
ינפל םת הז ןדיע .ריוואבו םימב ןהו השביב ןה קנע ילחוזו םירואזוניד וטלש םהבש
תויוצרפתה ומכ ,םירחא תונוסאו ,ץראה רודכב קנע דיאורטסא עגפשכ ,הנש ןוילימ 65
,םיימי םירוצי ודחכנ םילחוזה םע .תפסונ הדחכה המרגנו ץראה רודכ תא ודקפ תוישעג
,םיקנויל ךרדה תא התניפ הדחכהה .ודרש םינינתהו םיבצה .דועו םיטסידור ,םיטינומאכ
וחתפתה םייפנכו תוצונ וחתיפש םילחוז ינימ .םיב ףאו תושביה לכב םייחל ולגתסהש
ןדיע( ןוקיאוזונקה ,הז שדח ןדיעב .הנתשהש םלועב םייחל םמצע ולגיסש ךות ,תופועל
ורצונו גוסנו םצמטצה סיתט סונייקוא :תורומת ץראה רודכ לע ורבע ,)םישדחה םייחה
.)ףוס–םי תא רציש ,ףוס םי עקב תא ללוכ( ”תושבי תדידנ“ יורקה ךילהתב םירה יסכר
םגש ,םיבשע הנושארל ועיפוה םהבש םיחותפ םיפונ ,תונאבסל וכפה תורעיהמ רכינ קלח
,ישונאה ףוקה םג היה עקרקל ודריש רעיה תויח ןיב .”שדח“ ןדיע ותואב וחתפתה םה
,וננמזל תובורקה תופוקתב )Pleistocene( ןקוטסיילפה תפוקתב חרקה תופוקת .םדאה
,ןובנה םדאה תא הריתוה םויקה תמחלמ .חמוצהו יחה םלוע לע םיריבכ םיצחל ורצי
,תוברת רוציל ותנובתב חילצהש ,)םדא ייומד( םידינימוה לש הצובקל ןורחאה דירשה
רגתא תנמסמ ישילשה ףלאה תליחת .םלועה לע עיפשהלו עדמ יפנעו תויגולונכט חתפל
.םדאה ידי לע ומרגנ וב םילחה םייונישהמ קלחש םלועב ישונא םויק לש
72 73
)רימא רהל תרוחש לחנמ טבמ( תליא רוזאב ינייפוא םיעלס רוט
תרמתומ–תיטמגַ מה תיתשתה :םוירבמק–הֶרפה )1( :ןמז תופוקת שולש םג ןהש ,תוביטח שולש ללוכ
יעלס רוט )2( ;םיאבה םידומעב סחייתנ וילא ,דוסי יעלס והשלכ ןשוימה חנומב הזה ךתחב תגצוימה
ןוקיטרקל דעו )ענמת תרוצת( םוירבמקה רותב תימי הרידח םע תויתשבי לוח ינבא :םייתשביה עקשמה
הארנ םתוא .ןקואא תפוקתל דעו ןמונק תפוקתמ םיימי עקשמ יעלס רוט ,רתוי רחואמה )3(–ו ;ןותחתה
.תויברעמה ריגה תומרב וא ענמת יקוצו םחר לחנ ,רימאו תרוחש ירהב רקיעב
)אבה ’מעב( םהיביכרמו תליא רוזאב ףונהו םיעלסה תורוצת .1 הלבט
םיעלסה תורוצת תא .ףונב המוקימו הינייפאמ יפ לע תרדגומה ,תיסיסב םיעלס תדיחי איה עלס תרוצת
:תיתשתה יעלס בלש – 1 הצובק :ולוכ בחרמה תודלותב םיבלש ןהש ,תוצובק עבראב ץבקל חונ ונרוזאב
ימיה בלשה יעלס – 3 הצובק ;יתשביה בלשהמ םיעלס תורוצת – 2 הצובק ;םירמתומו םייטמגמ םיעלס
םודקהמ ,ורצונ ןהב תופוקתהו תורוצתה תלבט ןלהל .ונימי לש ףונה בוציע בלש תורוצת – 4 הצובקו
בל ומיש .)ליעל( םיעלסה ךתחב םיעיפומ םה וב רדסה יפ לע ,)ןוילעה הקלחב( שדחל )הלבטה תיתחתב(
.םימישרתבו תיגולואיגה הפמב תורוצתה יעבצ תא תיללכ םימאות הלבטה יעבצ .תורובחב םזוכירל
םהיביכרמו תליא רוזאב ףונהו םיעלסה תורוצת .1 הלבט
לש םישרמה ןווגמה תא ןיינעתמה ארוקה ינפב גיצהל ודעונ ,אבה דומעבש ,תיגולואיגה הפמו הלבטה
.םיאבה םידומעב טוריפ רתיב ,וגצוי םיטרפה .ץראב רחא רוזא לכמ רתוי הובגה ,תויגולואיג תורוצת
3
2
1
74 75
? יהמ תיגולואיג הפמ
ינפ תא תראתמ תיגולואיגה הפמה
תורוצת תוערתשה יפ לע חטשה
לע תועיפומה תונושה עלסה
תפוקת יפל ,לע–טבמב בורל ,וינפ
תודיחי – ןבכרהו ,ןתורצוויה
תוגצומו ,יכנא אוה טבמה .םיעלסה
ינפ לע תועיפומה תורוצת קר וב
לע ,אטבמ הפמב עבצ לכ .חטשה
וא הרוצת ,”ארקמ”ב םושרה יפ
םיעבצה יפ לע .הנוש עלס גוס
םג תוהזל ןתינ םהיתולובג ןומיסו
תייטנ – םייגולואיגה םינבמה תא
’מעב רויצ( ,טומיקה ו/וא תובכשה
,הפיחסה תובקעב ונתשה דציכו )הז
’מעב .ךינפלש תואמגודב ראותמכ
,רתוי תבכרומ המגוד העיפומ 118
.המרגאיד קולב היורקה
תליא רוזיא לש תיגולואיגה הפמה
ינופצ קלח –
תא גיצמ הפמה לש ינופצה הקלח
הלעמ דעו הרוא ראבמש רוזאה
–ירושימ ףונ והז וברעמב .תיפורג
תעקב( תוחוטש תועקב וב ,יררה
עלסמה .)הדבוע תעקבו םירייסה
,םיימי עקשמ יעלסמ רקיעב בכרומ
דעו תינמונקה הרצח תרוצתמ
.ןונסה תפוקתמ שאשימ תרוצת
ןוקיטרקה תפוקתמ לוח ינבא ויתודרומבש לולת קוצבו תוגרדמב הברעל תולילתב דרוי יחרזמה ורבע
חריה תעקב לש החרזמ תא זקנמה םחר לחנ הברעל ךפשנ ברעמ םורדמ .רמסו רימא תורוצתמ ,ןותחתה
םיפיקמה םיקתעה ןיב )הפמה תיתחתב םודאב( ענמת רה לש לש יטמגמה שוגה תוממורתה .םירצמבש
תובכש הפשח וז הפיחס .הכומסה הברעה תעקבל ותפיחסו רתוי רחואמה ויוסיכ תרסהל המרג ,ותוא
אוה ענמת רוזא .דוסיה יעלס שוג תא םירבע השולשמ תופיקמה ,םוירבמקה ליגמ ,תומודק לוח ינבא
םי םורד דע םיעיגמ םה ןדריב( לארשי ימוחתב הלא דוסי יעלס םילגתמ הב רתויב תינופצה הדוקנה
.)חלמה
ימורד קלח – תליא רוזיא לש תיגולואיגה הפמה
ןהו ,תליא רוזא לש םיעלסה תורוצת לש המישרמה תוינוגברה תא ןה שיחממ הפמה לש ימורדה הקלח
ןוקיטרקהמ רוצו ריג יעלס( םיריעצ םיימי עקשמ יעלס .ףונה ןווגמ לע םיפופצה םיקתעהה תעפשה תא
ןיב תודוכלה תורצ תועוצרבו ,)םיעקבו םירעקב( םיינוטקט םיעקשב רקיעב ורמשנ )ןקואאל דעו ןוילעה
םיעפשומ ,ףשחנש םיעלסה ןווגמ ןכו ,חטשה ינפ .)תרוחשו המלש רה( דוסי יעלסמ םייונבה םיביסמ
ןימיב ןמוסמו ,הברעב ןופצל םורדמ רבועה ,ישארה קתעהל םיוולנה ,םיליבקמ םיקתעה תרדסמ רקיעב
,דמת קתעה( חרזמ–ברעמ ונוויכש קתעה םע שגפמב ןופצמ תמייתסמ הלא םיקתעה תרדס .הפמה
הפמה לש הז קלחב תורחואמה רוצהו ריגה תובכש טועימ .)תינופצה הפמה לש ימורדה הצקב רבועה
תויומכ ורבצנ םש ,הברעה ךות לא ,חטשה לכ תא וסיכ םעפש ,הלא תובכש לש ןתפיחסו ןתרסהב רבסומ
.)77 ’מעב( םיכתחב םג תופשחנ הלא תומגמ .עקבה יקמעמב תפוחס לש תורידא
* ינופצ קלח – תליא רוזיא לש תיגולואיגה הפמה
.1974 תודידמה ףגא .קזו ןמורפ ,רות–ןב תכירעב לארשי לש 1:250,000 תיגולואיג הפמ ךותמ*
יוטנ קולב .א
רמק .ב
76 77
*םורדל ןופצמ ברעמל חרזממ םיגציימ םיכתח
בוכשב ןייפואמו ברעמ חרזמ ןוויכב רבוע ךתחה הדבוע תעקב רוזאב .)תינופצה הפמב( ינופצה ךתחה
עקשמה יעלס רוטל תחתמ קומע םירובקה םייטמגַ מ םיעלס וב םיעיפומ אל .םיקתעה טעמו ,יקפוא
.הברעה תעקבל החינצ תרכינ חרזמב
םיירצמ לובג לעש ינש לחנמ .)תינופצ הפמ ואר( חרזמ–ןופצל ברעמ–םורד ןוויכב רבוע יזכרמה ךתחה
שוגה תא הצוחו ,וזכרמב קתע לחנש םחר רעק ךרד ןוסכלאב רבוע םשמו ןורשג קתעה תא ךתחה הצוח
תייטנל בל ומיש .הברעה קתעה םע עגמה ינפל םייתסמ אוה .תורכמ רהו ענמת רה לש )טסרוה( םרומה
תובכשה ונממ ופחסנש ,ענמת )טסרוה( טלב תא ומירהש דוסיה יעלס שוג תוממורתהו הפירח תובכשה
.)קתע לחנו םחר רעקב םיאור ןתואש( רתוי תורחואמה
בטיה םיארנ .הברעה ךרד םודא ירה דעו םיירצמ לובגמ חרזמ–ברעמ יללכ ןוויכב רבוע ימורדה ךתחה
תא םיווהמה םיקולבה תאו המלשו ןורשג יקתעה תא הצוח ךתחה .הכותל ושלגש םיגרודמה םיקתעהה
ןאכ בל ומיש .ןומחשו המלש לש )םיטסרוה( םימרומה םישוגה םהיניבו ,םתוי עקב תא ןכו ,םיפטנ עקב
םייולגה םיעלסה בור .תליא ץרפמ ףוחו הברעה רבעל רוזאה לכ תחינצו םתופיפצו םיקתעהה יובירל
.)ליעל תימורדה הפמב טוריפ האר( םירמתומו םייטמגַ מ –דוסי יעלס םה הז ךתחב – חטשה ינפ לע –
,דדוחמ שלושמל סחדנו ךלוהש ,ימורדה רוזאה לש דוחייה אוהו ,תופמב ראותמה תא םישיחממ םיכתחה
םודא ירה ןיב רעפנש עקבה קמועל םעפה ,םיחנוצ בוש ,בר קמועמ הלעמ ומרוהש דוסיה יעלס ישוגשכ
.ברעמב יניס ירהו חרזמב
1993 יגולואיגה ןוכמה ,לקנופרגו דרובסיו ,ןמקורד תכירעב תליא לש 1:100,000 תיגולואיג הפמ ךותמ*
*ימורד קלח – תליא רוזיא לש תיגולואיגה הפמה
1993 יגולואיגה ןוכמה ,לקנופרגו דרובסיו ,ןמקורד תכירעב תליא לש 1:100,000 תיגולואיג הפמ *
חרזמ ברעמ
םיפינצ לחנ הדבוע תעקב
ינופצ ךתח
חרזמ–ןופצ ברעמ–םורד יזכרמ ךתח
ינש לחנ קתע לחנ ענמת רה תורכמ רה
חרזמ–םורד ברעמ–ןופצ ימורד ךתח
םיפטנ עקב
םתוי עקב
ןומחש רה
ץרפמהו הברעה
המלש קתעה
ןורשג קתעה
78 79
תליא רוזאב םיעלסה יגוס ןווגמ
ןאכ גצומ תליא רוזאו הברעה םורדב תולגתמה )73 ’מע( ךתחב םיעלסה תורוצת תלבט תא ונגצהש ירחא
:םהינבמו םבכרה יפ לע ,ונרוזאב םילגתמה םיעלסה יגוס טוריפ
התייה םתריציש ,םינטק וא םילודג םישיבג םייושעה םיעלס :)םינילטסירק( םיישיבג םיעלס .1
.םירמתומ םיעלסו דוסי יעלסל םיקלחתמ םה .ץחל ו/וא םוחב הוולמ
קמועב תיטיא תוררקתהמ ורצונש רדחמ יעלס :תוצובק שולשל םיקלחתמ דוסי יעלס .א
,טינרג – םיריהב( םייצמוח רדחמ יעלס םהמ ,תיסחי םילודג םהישיבג ןכ לעו ,םורקה
םיעלס םה היינש הצובק .)ורבג ,טירויד – םיהכ( םייסיסב רדחמ יעלס םהמו )טינאיס
יפלכ הכרד האצמ ךשמהבו המדאה יקמעמב שבגתהל הלחהש המגממ ורצונש םיברועמ
)סקירטמ( הווטמ ךותב )םיטסירקונפ( םיטלוב םישיבגמ םיבכרומש םיעלס ללוכ .הלעמ
הצובק .םירחא םירדחמו םיקיידל םיינייפוא .םייפוקסורקימ וישיבגש וא םישיבג רסח
ירהמ הצרפש הבל לש הריהמ תוררקתהמ ורצונש ,)םיינקלוו( םיישעג םיעלס םה תישילש
םיעלס םהמו ,שעג רה ךותמ העבנש הבלמ ורצונש ,םימרוז םיישעג םיעלס םקלח .שעג
. )םיטסלקוריפ( שעג ירהמ וכלשוהש רפא וא ,םיישעג
תאו םתרוצ תא ונישש עקשמ יעלס וא דוסי יעלס ,)םייפרומטמ( םירמתומ םיעלס .ב
סיינגה ומכ ,םישיבג יסג םקלח .םיימיכ םייוניש וא ץחל ,םוח תעפשהב םהבש םילרנימה
םיהכ םייסיסב םילרניממ םיבכרומה םירמתומ םיעלס שי .תוחפצכ םישיבג יקד םירחאו
.טילוביפמאכ
,תושביה תוחול תושגנתהו הדידנ לש םימודק םיכילהתב םירושק םיישיבגה םיעלסה בור
.ךשמהב ךכ לע ביחרנ .םינש ינוילימ תואמ ינפל רוזאב הללוחתהש
,יניט עקשמכ ,ירגרג ףחסכ ,םורקה ינפ לע ורצונש םיעלס הלא .יוסיכ יעלס וא עקשמ יעלס .2
:תוירקיע תוצובק שולש םיהזמ ןאכ םג .קצומ עלסל ןמזה תצורמב ךפהש יריג וא יצוב
םהילאש תומוקמב םיקצומ םיקיקלח תורבטצה ירצות ,)םייטסלק( םיירגרג עקשמ םיעלס .א
םיעלס םג םיללכנ םהיניב .)סל ,ןיט ,עלס ישוג ,ץצח ,לוח( חורה ו/וא םימה ידי לע ועסוה
תוצומחת ,ריג ומכ ,דכלמ רמוח תשרפה ידי לע ,וללה םיביכרמ תודכלתהמ ורצונש םיקצומ
םינובה םיקיקלחה תרוצו לדוג יפ לע םינייוממ הלא םיעלס .םירחא םילרנימו תוכתמ
ורבעש ,הלעמו מ”ס לש לדוגב םינבאמ בכרומה )םיקולח דיכלת( ,טרמולגנוק :םתוא
וא הנוש לדוגב םינבאמ תבכרומה )דכולמ םיעלס קסר( היצקרב וא ;)םיקולח( תולגעתה
.מ”מ 2–1/16 םלדוגש לוח ירגרג היושעה ,לוח ןבא ;יהשלכ תולגעתה ורבע אלש ,המוד
אוה תיסרח .)מ”מ 1/256 מ הנטקה( ןיט ןבאמ לודג ךא ,הז לדוגמ ןטקה ”לוח“ ,טליס
םירצונש ,תיסרח ילרנימ םה ותוא םיביכרמה םילרנימה בורו ,רגרג–קד ,יתקבא עקשמ עלס
תולצפתמה תויסרח .דוסיה יעלסב םימוד םילרנימו ץיצנ ,הדשה תלצפ לש ימיכ קוריפמ
ןבא ירבש ,םיישעג םיירגרג םיעלס םה תדרפנ הצובק .םילצפ תויורק םיקיקד תוחולל
.רחא ינקלוו רמוח וא רפא ,השורק הבלב םידכולמה
תודוסיב הרישע הסימת ךותמ תימיכ העיקשמ םירצונה םיעלס .םיימיכ עקשמ יעלס .ב
רוצ תובכש( ויתורזגנו רוצ – )םיטקיליס( םיינרוצ :ל םיקלחתמ םה .םיחלמ תובוכרתו
יפוג תושבייתה תעב עקשמכ םירצונה – רתי תודאתה לש םיעלס .)ררוצמ ריג יסובלובו
תורדוחה דועו לזרב ,ןגנמ ,תשוחנ תוסימת :תוכתמ יבצחמ .)לכאמ חלמ ,סבג ,תומחפ( םימ
.םינבואמ םה תובורק םיתעלש ,םיזיכרת תורצויו ינגרוא רמוח ךותל
ריג .)םיטנוברק( תומחפ :םיחמצ וא םייח–ילעב םירוצי ידירשמ ורצונש ,םיינגויב עקשמ יעלס .3
תודכלתהמ רצונ ריגה .)תינושה ריג ,תיסרחו ריג לש תבורעת אוהש ראווח ,טימולוד( ויתורזגנו
,)תויריג תוצא( ריג תורבוצה ,תוצאו תוירירוח ידלשמ בכרומ ןוטריק ,םייח ילעב תויכנוקו ידלש
עקשמה לש םדקומ בלשב הקיליסל ריג לש הפלחה בורל אוה רוצ .יחמק ויפוא ןכלו ,ודכול אלש
םימו ןרוצ( לפואמ םידלש לש הסמהמ רקיעב אוה םיב הקיליסה רוקמ .קצומכ וא )ץוב( ךרה
לע עקש ןתומ רחאש תוצא יושע ,טירופסופ אוה רחא עלס .דוסי יעלס תיילבמ וא )שוביג אלל
ילעב תומצעו םיימי םירוצי תאוצ לש תיטפסופ היצזילרנימ ןכו )טיטאפא( טפסופ םהיתונפד
.םיימי םייח
.רוזאהמ תומלוצמ תואמגוד גיצנו תורוש המכ ןלהל דחיינ הלא תוצובקמ תחא לכל
דוסיה יעלס תורוצת .א
תעב רצונש ,ץראה רודכ לש ירוקמה םורקהמ קלח םה דוסיה יעלס היפ לע ,תחוור הנומאל דוגינב
יעלס ונרוזאב ,רתוי םירחואמ םהש ,והנימל עקשמה יעלס םהש ,יוסיכה יעלסמ לידבהל ,ותוררקתה
לע בטיה רבסומ ןלהל טרופמה .ץראה רודכ תוקצמתה םע ורצונש ,םיירוקמה םיעלסה םניא דוסיה
רודכ םורק ,היפ לע .תודבועו תויפצת עפש ידי לע ךמתנכ לבוקמו ,”תוחולה תקינוטקט“ תיירואית ידי
,םורקה תיתחת לש ךתומ–ילזונה קלחה יבג לע םיפצה – םיינוטקט תוחול – עלס ישוגל קלחתמ ץראה
םתוא העינמ ץראה רודכ םינפמ עקובה םוחה תועונת רשאו ,רתוי ךומנ ילוגס לקשמל תודוה ,תפטעמה
תמייקתמ םהבש )hot spots( ”תומח תודוקנ“ םייורקה םירוזא ,םוחה תעיבנ םוקממ םינוש םינווכב
םירה םירבקנ ,םינוש תוחול לש ”תולקתיה”ו שגפמ ירוזאב רקיעב ,םירחא תומוקמב .תישעג תוליעפ
היורשה ,ההובג תוגימצ לעב ךתומ עלס הנהש ,הָ מגַ מ לש בצמל םקלחב םירזוחו ,םיכתינ ,קמועל םימלש
תוירוזחמב םינוש םיבלש םיגציימ םיעלסה יגוס רתי ומכ ,דוסי יעלסש ןאכמ .םיהובג םיצחל תחת
.תילבולג
םיקיתעה ,ןלהל הארנש יפכו ,)ש”מ( םינש ינוילימ 525–800 ”קר“ אוה ונרוזאב דוסיה יעלס לש םליג
רחואמ יוניש ורבעש )טינרג וא תויסרח( רתוי דוע םימודק םיעלס םה ,םירמתומה םיעלסה ,םהבש
וא תימוקמ ץחל תדירי .הזנגורוא ירק ,םירה תוממורתהו תושבי תושגנתה לש םודק ךילהת ידכ ךות
הנוכמה לודג יטמגמ ףוגל קצמתמה ,)2( יקצב–ילזונ ךתומ רגאמ תרוצב רבטצהל המגמל תמרוג תירוזא
רצונה וא םייק קדסל בורל ,לעמש םיקצומה םיפוגל המגמה תרדוח ונממ .)A, batholith( טילותַ ב
,תומייק תובכש הצוחה )dike תיזעולבו ,B( קיֵיַ ד יורקה רדחמ ףוג ,יכנא רדחמ תרוצב ,הרידחה יצחלב
תומייק תובכשל המגמה תרידח .הבכש ףילחמ אלו בוכישה ירושימ ןיב רדוחה )sill ,E( יקפוא רדחמ וא
:ךילהתב םיבלש ינש השעמל םיראותמ רויצב .)C, laccolith( השדע רוצילו )4( םתוא םירהל הלוכי ,)1(
תושבגתהו תוררקתהמ רצונה )D, pegmatite( טיטַ מגּ ֶ פהו )B( םיקיידה תעפוהל יארחאה ,רתוי םודק
וישיבגב רכינ ,םייק עלס םיכיתמו המגמל םירדוחה ,תוהובג תורוטרפמטב םיממוחמ םימ םילרנימ
םיעלס םירצונו ,שעג ירהמ תצרופה הבל תרוצב ,ךתומה עלסה רדוח ,רתוי רחואמ בלשב .רתוי םילודגה
טילותב ןיב עגמב .)F( חטשה ינפ לע םיעקושה )tuf volcanic( ינקלוו רפאו )basalt( תולזב :םיישעג
שבגתמו ךתומ עלסה :)3( עגמ תרמתה תרצונ ,רדח וכותלש םייקה עלסו )stock ,ןדס םג יורקה( ןטק
,הדימה הנקב רקיעב תאזמ הנוש הרמתה .עגמה םוקמב תורוטרפמטלו ץחלה ינוויכל תונעה ךות שדחמ
יעלס רמוח לש םירטמוליק 20–15–ל תחתמ ורבקנ םדוק ורצונש עלס יפוג הב ,תירוזא הרמתה איה
רוקמה יעלס תא בורל ףקשמ רמתומה עלסה גוס .תוהובג תורוטרפמטו םיריבכ םיצחלל םינותנ ויהו
.הרמתהה תעב ופשחנ םהלש ץחלה יאנתו הרוטרפמטה תאו
הידפיקיו :רוקמ
80 81
םהמ םיבכרומה דוסיה יעלסו םילרנימ ןיב רשקה
םילרניממ םייושע םבור .םרצוויה יאנתב ןהו יגולרנימה םבכרהב ןה םהיניב םילדבנ םינושה דוסיה יעלס
רידגמ ןרוצ לש הובג זוחא .)Si = הקיליס( ןרוצ הליכה ורצונ הנממ המגמהש ,)םיטקיליס( םיינרוצ
חונימה תא םיפידעמה שי( ”יסיסב”ל – ךומנ זוחאו ,”יצמוח“ עלסכ םיגולואיגל רכומש המ תא בטיה
םה םיישעג םיעלס( .עלסה לש ועבצו םישיבגה לדוג תא םיעבוק תושבגתהה יאנת .)ההכו ריהב עלס
םישיבגב םירכינ ,םייטמגַ מ םיעלסכ םג םיעודיה רדחמה יעלס וליאו ,םיינגומוה טעמכו םישיבג ינטק
וטלפנ םיישעג םיעלס וליאו ,המגַ ממ המדאה ןטבב ורצונ רדחמ יעלס ,ליעל רכזומכ .)םילודג וא םיינוניב
.םייק עלסל )םיקייד( םיקרועכ ורדחש וא שעג רהמ הבלכ
* םייטמגמה םיעלסב םילרנימה יבכרה
)םייסלפ( םייצמוח םיעלס םיינוניב )םייפאמ( םייסיסב םיעלס
טינרג טירוידונרג טירויד ורבג טיטודירפ
ךנא תועצמאב לבקל ןתינ הפמה לעמ עיפומה םיעלסה יגוסמ דחא לכ לש ברוקמה םילרנימה בכרה תא*
.)טירוידה תמגוד האר( תודוקנהמ תחא לכב הפמה תא הצוחה
רדחמ יעלס
וימודו טינרג – םייצמוח רדחמ יעלס
ךילהתו ,ש”מ 620–כ ינפל ורצונ–םורקה יקמעממ תכתומ המגמ תרידחמ םאצומש – רדחמה יעלס
ךשמכ ,הביבסה תרוטרפמטל דע סויסלצ תולעמ תואמ לש הרוטרפמטמ ,םינש תואמ ךשמנ םתוררקתה
המגַ מב םייוצמה תודוסיה .טינרגה תא איבנ המגודל .וכותב םינושה םילרנימה תושבגתהל שרדנה ןמזה
שבגתמ ןושאר :םהל תוינייפואה תושבגתהה תורוטרפמט יפ לע ,התוררקתה ידכ ךות שבגתהל םיליחתמ
םע ,םהירחא .טיבוקסומ–ינשה ןימהמ םג ךא ,)1( טיטויבה – ההכה גוסהמ רקיעב – )mica( ץיצנה
תלצפ – םיירקיע םיגוס ינשמ )feldspar( הדשה תלצפ תשבגתמ ,ורתונש םיחוורמבו ,הרוטרפמטה תדר
,ןילקורקימ( הדורו םתיעלו הנבל איה םיתעלש )3( תינגלשא תלצפו ;)2( הנבלה )זלקויגאלפ( תינרתנ
אוהשכ רופא וא – ףוקש בורל אוהש ,)4( )SiO
2
( ינצמח–וד ןרוצ ,ץרווקה שבגתמ ןורחא .)זלקותרוא
ירחא רתונש ללחה תא םיאלממ םצעב ץרווקה ישיבג .רדחמה יעלסב ץופנה אוהש ,טינרגב בלושמ
חונימ יפ לע ,םיריהב( םייצמוחכ םתוא רידגמ ץרווק לש הובג זוחא .תלצפו ץיצנה ,וימדוק תושבגתה
.)רחא
:הטמל . )ליעל םיראותמה טינרגה יביכרמל םיסחייתמ םירפסמה( .דורו טינרגו ןימימ ,)תליא טינרג( רופא טינרג :הלעמל ,תונומתב
.לקנב ררופתמה ,יולב טינרגו )ןימימ( םילולת תונורדמ רצויה השק טינרג
ןיבילוא – ורבאג טיסדנא – טירויד טינאיס – טינרג
זבאיד – טירלוד ריפרופ – ץרווק – טילויר טילויר
)םייטמגמ( רדחמ יעלס
)םינקלוו( םיישעג םיעלס
טינרג טירוידונרג טירויד ורבג טיטודירפ
ןרוצ תצומחת %
םיהכ םיריהב
2
3
1
4
4
3
2
1
2
3
1
4
4
3
2
1
1
82 83
ענמת טינאיסו טינרג
ןכ לעו ,)דוסי יעלס=( רדחמה יעלס ללכל ףדרנ יממע םש אוה טינרג םשה ,הלימה לש בחרה ןבומב
.תילכתב הנוש םיעלסה בכרה רשאכ םג ,טינרג ירה יוטיבה ץופנ ןכ .”שיש“ יגוסל ירחסמ םש םג אוה
דע( ץרווק לש תלטובמ אל תומכ ליכמ אוה .רתויב ץופנה רדחמה עלס אוה טינרגה ,רצה יעדמה ןבומב
םהש ,לוח ירגרג ררחשמו ,םינותמ תונורדמ רצוי אוה ותולבתהב .םירופא םימתככ וב הארנה ,)25%
ומכ ,רתוי םירחואמ םיהכ םיעלס ידי לע םירדחנ ונרוזאב םיטינרגה .רבדמה תוילוח לש ירקיעה ביכרמה
איה ,םיירצמב הנאיס הרייעה איה ומש רוקמ( טינאיס עיפומ ענמת רה חרזמב .דועו ורבגה ,טירוידה
תותוחפ ובש ץרווקה תויומכ ךא ,הובג זוכירב הדש תלצפ ליכמו יצמוח עלס אוה טינרגה ומכש ,)ןאווסא
,זלקותרוא ,תינגלשא תלצפ רקיעב ליכמ ,םדמדא םוח ועבצש דימע עלס והז .)5%–מ תוחפ( הברהב
רבעב .השקתהש ינפל וב ואלכנש ,)רז עלס=xenolith( םיטילונסק ליכמו ,וקזוחב ןייטצמ אוה .הדורו
םיטלוב םה .)הטמל( תליאב הנירמה לש םילגה ירבוש תיינבל ענמת טינאיס לש םיבר םישוג ואבוה
.םילגה תלועפ לומ םתודימעו םדמדאה םעבצב
שוג :הטמל .הב אלכנו ,הכר הדועב המגַ מל עלקנש ,טילונסק ליכמה טינאיס עלס :עצמאב ;ורתאב ענמת טינרג :הלעמל ,תונומתב
.תליא לש ינופצה ףוחב םיה ימב טינאיס
ורבג ,טירויד – םייסיסב רדחמ יעלס
תינוניב הדמע ספותו הכומנ תומכב ץרווק ליכמ ,רופא ונווגו םיסג וישיבגש רדחמ עלס ,)diorite( טירויד
תינרתנ תלצפ ןבלה ,טיטויב גוסהמ ץיצנ אוה רוחשה .”יסיסב”ה ,ורבגל יצמוחה ,ריהבה טינרגה ןיב
םויזנגמ תוצומחתב רישע ,ההכ רדחמ עלס אוה )gabbro( ורבַג .ץרווק ,רופאהו ,זלקויגאלפ גוסהמ
רידנ בצחמ ,זלקויגאלפ ליכמ .)Mafc– םייפאמ( הלא םיעלס לש יתצובקה םמש ןאכמ .)Fe( לזרבו )Mg(
לדוגב ונממ לדבנ ךא ,תלזב ישעגה עלסל ובכרהב ליבקמ אוה .םירחא םיסיסב םילרנימו ןסקוריפ יורקה
,ןיבילוא ההכה לרנימב בלושמ אוה םש ,ענמת לש יטמגמה ביסמב רקיעב ורבג יוצמ ונרוזאב .וישיבג
.)לאמשמ( ”אשד”ה יפושחמ תא רצויו ,קירומ אוה ותולבתהבש )הטמל ןימימ( ןיבילוא–ורבג יורקו
מ“ס 10
מ“ס 1
84 85
םינקלוו – םיישעג םיעלס
.םימייקה םיעלסב ועבנש םיקדס וא שעג ירה לש םחתפמ ועקבש הבל יכפשמ ורצונ םיישעג םיעלס
לש םיריעז םישיבג אלא ,םיטלוב םישיבג םהב םיאור ןיא ןכלו ,הבר תוריהמב וקצמתה הלא םיעלס
םיוסמ לרנימ לש םילודג םישיבג יריפרופ הנבמל( ריפרופ ץרווק–טילויר וא ,ריפרופ–טינרג עלסה
הכפשנ הבלהש תעב ורצונש םידבר םהב תוארל רשפא םיתעל .)םיריעז וישיבג בורש עלסב םיאצמנ
םיעלסה ןיב רשקה תא .)ישעג רמוחב דכולמה( יטסלקוריפ עלס לש ,תרחאה לע תחא ,תובכשב הרבטצהו
,םיקייד םייורקה ,םימו הבל לש םירדחמ תועצמאב םיאור הרומתהו דוסיה יעלסל םירחואמה ,םיישעגה
.ונרוזאב הרידנ ,”יסיסב“ ךא ישעג עלס איה ףאש ,תלזב .ךשמהב םהב ןודנש
;וננמז ןב ףחסב תופקומ ,”יצמוח“ ץרווק וא תלצפ לש םישיבג םע טילויר ,ישעג עלס תויושעה ,םרמע תועבג :הלעמל ,תונומתב
ריפרופ–טילויר :עצמאב .יריפרופ הנבמב ,םיישעג םיעלס תובכש יושע עלסמה .םתוי תמרב תישעגה העבגה לע טבמ :הטמל
.בורקמ
םירמתומ םיעלס
םבצמב יוניש ורבע םתוא םיביכרמה םילרנימהש םיעלס םה )metamorphic rocks( םירמתומ םיעלס
תובכש תחת םימייק םיעלס תרובקמ תעבונ תירוזא הרמתה .םיהובג םיצחלו בר םוח תעפשהב ,קצומה
םילרנימ םיפלחומ לעמ תובכשה לש ץחלהו הרוטרפמטה תעפשהב וב קמועל ועיגהש דע ,תובע תילב
םיכראתמ םילרנימהו תוטמקתמ וא תוסחדנ תובכשה יקפוא ץחל תלעפה םע .םירחאב םימיוסמ
םרוגה טומיק רצונש תעב םירוק הלאכ םיאנת .רצקתמ ולוכ הנבמהו ,ץחלה ןוויכל בצינב םירדתסמו
תרמתה ,הרמתהה לש הנוש גוס .)79 ’מע( ”תוחולה תקינוטקט“ יפ לע ,)הזנגורוא( םירה יסכר תורצוויהל
םיעלסה יכ אצמנ .םימייק םיעלס םע םיטהול המגמ יפוג ןיב עגמ םייקתמ םהב םיבצמל תינייפוא ,עגמ
.רוזאב םימודקה םהו ,עקשמה יעלסל םגש ןבומכו רדחמה יעלסל ומדק תליא רוזאב םירמתומה
םירמתומה םיעלסב קרו ךא םיאצומ םהמ המכש ,םינוש םילרנימ לש ןווגמ םיארמ םירמתומה םיעלסה
ומכ( הרמתהה יאנת לע תודיעמה תורוצו )ןלהל ריכזנש טילורואטסו טאנרג ומכ ,םיטסלבוריפרופ(
תוליצפ לעב ,חוטש–יחוול הנבמ – יתַ חפִ צ םקרמ אוה הלא םיעלס לש ירקיעה ןייפאמה .)ןלהל ,טיטמגימ
,תליאב ץופנה רמתומה עלסה .)ןלהל( סיינגב ומכ םיכרואמ םישיבג וא ,תוחפצב םיאצומש הזכ ,תיכרוא
,ץיצנה ישיבגב רכינ )mica schist( ץיצנ תחפצ רחאה ומשב םג עודיה ,)Eilat schist( תליא תחפִ צ
,זלקויגאלפ גוסמ הדש תלצפ ,ץרווק היושע החפצה .שמשב םיצנצנמו החפצה יחטשמ לע םירוזפה
ץיצנה ישיבגל תודוה ,םיחוטש תוחולל לקנב תלצפתמ איהו רופא העבצ .טיבוקסומו טיטויב םיציצנהו
790–ב ךראומ הליגו ,רוזאה יעלסב המודקה איה וז החפצ ,רומאכ .תוליצפה תא הל םינקמה םיחטושמה
םימדוק םיעלס ומייקתה םהינפלש ךכמ קיסהל רתומ יוניש לש רצות םירמתומה םיעלסה תויהמ .ש”מ
רשאכ ורצונש ,םייתחפִ צ םיקייד םה תוחפצ לש ףסונ גוס .םהלש רחואמ לוגלג אלא םניא םירמתומהש
.החפצל הרמתה ורבעש םיקייד וב הרצי קדסל הרדחש המגַ מ
,דוסי יעלס לש לוגלג םה םירמתומה בור ונלצאש דועב .בר עפשב םירמתומ םיעלס םיאצומ םלועב
המכ ריכזנ םא יד .עקשמ יעלס לש אצוממ םירמתומ םיעלס םיצופנ םלועב םינוש תומוקמב ,םייטמגמ
:הלאכ תואמגוד
תיביסמ תימי העקשה ורבעש םירוזאב עיפומ אוה .הרמתה רבעש ריג עלס השעמל אוה יתימא שיש
,םסרופמה הרארק שיש .שישל ךופהל ריגה עלסל ומרג רשא ,לודג הדימ הנקב םיטומיק ולח הירחאש
םיב .םייקלטיאה לוסיפה ינמא לש םלגה רמוח םלועמו זאמ היה הילטיאב הנקסוטל ךומסב בצחנש
אוה רחא רמתומ עלס .ןוויבש סופמילואה יסכרב ןכו חבושמ שיש יוצמ היכרותב )הרמרמ םי( שישה
.תויסרחב אוה הרוקמ .תוגג יוסיכו תוריק יוריקל רמוח תשמשמו הפוריאב תירכנה ,החפצה
טאנרג שיבגו ,ץרווקהו תלצפה עקר לע םיהכה ץיצנה ישיבג לש ףופצה יתחפצה הנבמה תא הלגמ )ןימימ( תליא תחפצ :תונומת
.ןומחש לחנ ,)יתחפצ קייד( החפצ יושעה קייד :לאמשמו ;)ינמיה הצקב( םיכרואמ טילורואטס ישיבגו )זכרמב(
מ“ס 2
86 87
סיינג
שיבג–סג עלס והז .)gneiss( סיינגה אוה החפצל תונכשב ונרוזאב יוצמה ,רחא ץופנ רמתומ עלס
תלצפ – םילק םייונישב ,)80 ’מע( טינרגל וכותב םילרנימה בכרה תניחבמ ההז םירקמה תיברמבש
רצונש םירובס .)זלקויגאלפ( תינדיס הדש תלצפב הפלחוה )ןילקורקימ וא זלקותרוא( תינגלשאה הדשה
ןוויכב םיטונו םיכרואמ םלוכ םישיבגה .םיצחלל המאתהב ושבגתה וישיבגש םוחו ץחל רבעש טינרגמ
,החפצל רחואמ סיינגה יכ תודיעמ תובר תויודע .)םודא ץח( ץחלה ןוויכל הדח תיווזב ,)ןבל ץח( דחא
רוזאב ועיפוה הב הפוקתב רצונ אוהש םיכירעמ .החפצב םיקדס תוניב לא רדחש הארנ תומוקמ המכבו
אוצמל רשפא .)15 ’מע( ותוועתהל םימרוג רתוי םירחואמ םיצחל .)ש”מ 700–( םירחאה דוסיה יעלס
.ונממ יונב ובורש תוחפצ רהב ותוא
םילרנימו טיטויב ץיצנה עבצ אוה ההכה עבצה .המורדו תוחפצ רהמ ,תליא תברקב ץופנה ,הבאט סיינג :ןימימ הלעמל ,תונומתב
רכינ ורוקמו סיינגל הרמתהה בלשב רצענש טינרג – יטינרג סיינג :לאמשמ .ץרווקו הדש תלצפ םה םיריהבהו ,םירחא םייסיסב
)דורו( ןילקורקימ ,ץרווק לש אוה ימיכה בכרהה .דחא ןוויכב םישיבגה תוכרעה – יסיינגה םקרמה תא םהב שי .םילרנימה בכרהב
תוחפצב :לאמשמ הטמל .ןומחש רהו לחנבו המלש לחנב ץופנ .םישיבגה תורדתסה ןוויכ לע עיבצמ ץח .טיטויבו )ןבל( זלקויגאלפ
.)זכרמב( תירוחאו תימדק הרואתב ,םיגוס ינשמ )ןשוחה ינבאמ דחא ,ךפונה םע ותוא םיהזמה שי ,garnet( טאנרג ישיבג שי תליא
םדמדאה )pyrope( פורייפה )2(–ו ,ןומחש לחנ תוחפצב רקיעב םיאצומ ותואש ,)almandine( ןיידנמלאל םוטאו םלשומ שיבג )1(
ץחלב הרמתה לע םידיעמ םהינש .)זעלב ןומיר ,טאנרג ומש ןאכמ( ןומיר רגרגל המדנ ךא ,םלשומ תוחפ שיבגה ובש ,ףוקש יצחו
.)ןימימ( םיכרואמ םיהכה וישיבגש ,טילורואטסה ישיבגכ םתומכ ,הובג
םמש .תובכשה תא םיצוחה ,)םיקייד( םיקרוע תרוצב םיעיפומ בורל םייק עלסל םירחואמ םירדחמ
.האוגה םיה ידי לע םיחטש תפצה עונמל םיקייד םינוב םש ,דנלוהב ורוקמ ,קֵייָ דל םגרתל גוהנש ,לבוקמה
שבגתהלו רודחל תילזונ המגמל רשפאש םימדוק םיעלס קודיסו ,החיתמ לש האצות בורל םה עבטב
םייושעה הלא .םתוקצמתה יאנתו ילרנימה םבכרהמ םיעבונ היילבה יאנתל םתודימע וא םיישוק .םכותב
,)”םייבויח“ םיקייד( םיטלוב תוריקכ םידרוש ורדח םכותלש עלסהמ היילבה ינפב רתוי דימע רמוחמ
הריתומ )”םיילילש“ םיקייד( םנכותמ םתוא הנקור הפיחסהו היילבהש םידימע–אל םיקייד ,םתמועל
םיקיידה .םודא–דורו םעבצו ,ריפרופ–טילויר עלסהמ רקיעב םה םייבויח םיקייד .םיכרואמ םיעקש
םיקיידה תופיפצל .רפרפא–קרקרי ועבצו ,תיסרחל הלבתהש )זבאיד( טירֶלודמ רקיעב םייושע םיילילשה
הרמתה יכילהת לע םידיעמ ,ץיצנ תחפצ לש םיקייד .ורדח םכותל ,םיעלסה לש םתודימע לע העפשה
.קיידה תרידח רחאל ולחש
–טילויר לש םדמדא קייד ,לאמשמ .רהה תא םיקזחמו םיפופצ םיקיידה וב ,המלש רה לש ינופצה ופגא :ןימימ הלעמל ,תונומתב
לחנ( ותוא בבוסה עלסה לש וזמ הלודג היילבל ותודימעש ”יבויח“ קייד :ןימימ ,הטמל .)ןומחש רה( טינרגה תא הצוח ריפרופ
.)המלש רה( רהב הרצ הלעת הריתוה ותולבתהש ”ילילש“ קייד ,לאמשמו )המלש
יבויח קייד ילילש קייד
מ“ס 1
מ“ס 1
1
2
1
2
2
1
מ“ס 1
םיברועמ םיעלס
88 89
םיטיטמגפ םיקייד
לודיג ךות תוריהמב ושבגתהש םילודג םיישיבג םילרנימ ףסאממ בכרומה רדחמ עלס אוה טיטמגּ ֶ פ
וללה םיקרועבש אוה ךכל רבסהה .םיריעז םישיבגל רהמ תררקתמו תפשחנש הבלל דוגנב ,יתגרדה
המכ לש הכתהה תורוטרפמטל דע תועיגמ הובגה ץחלה לשבש ,תוהובג תורוטרפמטב םימ םיעבונ
,המגמה רמוחב הכומנ תוגימצ לשב ,הריהמ איה םישיבגה תושבגתהו ,רדחמה יעלסבש םילרנימהמ
.קנע ישיבג האצותהו
תא קדסש החיתמ לש רטשמל הרמתה ךות הציחל לש רטשממ רבעמ לע םידיעמ םיקיידה ,תיללכ
תעונת לע ןהו ףונה בוציע לע ןה תרכינ העפשה םיקיידל .םיקיידה תרידח תא רשפיאו םימייקה םיעלסה
תא םימסוח םיקיידש םוקמב םיעקוב יניס םורדו בגנב תונייעמה בור .םילחנה יצורעב יתחתה רגנה ימ
םיאצומה םייעקרק–תת םימ יווקמ םירצויו ,עקרקה ינפל תחתמ םימרוזה ,יתחתה רגנה ימימ תעונת
,םחר תלימת ומכ ,)תולימת יברעה םשב םירכומ( הדודר הריפחב םהילא עיגהל ןתינש וא ,הצוחה םכרד
.תורחאו קתע תלימת
רפרפא–ןבל ץרווק ,)טיבוקסומ( ץיצנ :טינרגה יביכרמ תשולש תא ליכמה דורו טיטמגפ :הטמל .טיטמגפ לש קייד :הלעמל ,תונומתב
.)138–134 ’מע םג ואר( םילודג םישיבגב םיעיפומ םה ןאכ .טינרגה תא םג ביכרמה םילרנימב תיטננימודה ,הדש תלצפו
עלסל ךפהש םיעלס קסר
רוזחמב ישילשה ףא ילואו – ינשה בלשה םצעב םה ,ןאכ םהב ונרבידש רדחמה יעלסש ריכזנ ךשמהב
תארקל .יוניש ורבעש םימדוק םיעלס םמצע םהש ,םירמתומה םיעלסה םהל ומדק .ונרוזא לש םיעלסה
ולחה םימה .הפונת רובצל דוסיה יעלס תולבתה הלחה ,ש”מ 550–כ ינפל ,רדחמה יעלס לש בלשה םות
תובע תובכש ורבטצה םיקומעה םיעקבבו םיקמעב .םיכומנה תומוקמב םועיקשהו תפוחסה תא עיסהל
ץופנה ,םילחנ יקולחו םיעלס ירבשמ דכולמה ,)יטסלק( ירגרג עלס ,שדח עלס רצונ ויוחיאמש ,רמוח לש
אוה הז עלס לש רתויב לודגה זוכירה .)Eilat conglomerate( תליא טרמולגנוק ארקנה תליא רוזאב
.המלש רה לש םיימורדה ויתודרומבו המלש לחנב
תא דכילו עקרקה לע עקשש ישעג רפאו הבלה המדאה ךותמ וצרפ הבש הפוקתל קישה הז ךילהת
,שעגה רה לש ועול ךותמ וקרזנש םינבא םה וללה םיעלסהמ קלח .םיירגרג םיעלסל םיקצומה םירמוחה
,)רבש=יטסלק ,שא=וריפ :שאב ודכולש םיירגרג םיעלס ,רמולכ( יטסלקוריפ םשה ןאכמ .הבלב ודכולו
יעלס ללכ ןיא הז טרמולגנוקב .רטמ 400–כל םיתעל עיגמ הז טרמולגנוק לש ויבוע .הלא םיעלסל ןתינש
רחואמ םינש ינוילימ ונרוזא תא ףיצה םיה ןכש ,דבלב םירמתומו םייטמגמ אלא ,ימי אצוממ עקשמ
.רתוי
,רוזאב תועיפומש תוירבמק–הרפה תורוצתה לכ לש םיעלס יקולחמ יונבה ,הז יטסלק עלס .תליא טרמולגנוק :ןימימ ,תונומתב
רמוחב םידכולמ םקלח .הריהמ העקשהו רצק הלבוה קחרמ לע דיעמש המ ,עורג ןוימבו םיתווזמ םבור .רדחמ יעלסו םירמתומ
םיעלס וא טינרג לש )םיטילונסק( תורז םינבא רקיעב וב םיטלבתמ .הזוקרא יורקה – ןידע םיעלס קסרב םקלחו ,)תלזב( ישעג
לולסמ( המלש לחנ ךרואל תומוקמ המכבו ,םהמ היונב תימורדה ועלצש ,המלש רה תברקב רקיעב וז הרוצת םיאצומ .םירמתומ
.המלש רה ,עבש–תב לחנ .לזונב התעיקש ינמיס הילע םירכינו ,תילזונ המגמב העבטש הרז ןבא :לאמשמ .)1
90 91
ןיילפנפה תריציו ףונה עודיג
,םיימינפ םיכילהת םנהש תיתשתה תיינב יעוריא ולדח ,יאוזואילפה ןדיעה תליחתב ,ש”מ 525 –כ ינפל
יתבר הפיחס ,היילבב ןייפאתמה ,ביצי בצמ לש ,ינוציח ,רחא בלש לחהו ,ובש המגמבו םורקב םרוקמש
,הצחמל ירבדמ וא חיחצ ,יתשבי היה הפוקת התואב ףונהש יאדול בורק .בר ןמז וכשמנש ,ףונה רושייו
םיפצוש תורהנו םילחנ .)רתוי תורחואמ תופוקתב םימהמ ולעש ,םייתשביה חמוצהו יחה וב םירסח ויהו(
רצונו יעשמל ףונה קלחוה ךילהתה ךשמהב .םרצוויה םוקממ קחרה הועיקשהו םיעלסה תילב תא ופחס
יורק אוה םיגולואיגה תפשב .עודיג רושימ וא ירוזא הפיחס רושימ ארקנ הזכ טילבת .םיידי בחר רושימ
.)peneplain ,רושימ טעמכ( ןיילפנפ
המלש ידומע תרוצת
ירבש ,םירגרג ,סג לוח רקיעב ללכש בר ףחס ומירזה הפוקת התואב ונרוזא תא ופטשש םילחנו תורהנ
דוסיה עלס יביכרממ קלח .)135 ’מע ואר ,”םינוי יציב“ םינוכמה( ץרווקמ לחנ יקולחו םייטמגמ םיעלס
לוחה ןבא .לוחה ןבא תא הנוב ,קד דע קסורש ,ץרווקה וליאו ,תויסרחכ ועקשוהו ופחסנו םימב וסמוה
90 ידכל עיגמ ,הנושארל הראות םש ,ענמתב הייבועש ,המלש ידומע תרוצת איה רוזאב רתויב המודקה
.ןיילפנפה ,עודיגה רושימ לע תורישי תחנומ ,)ש”מ 520–מ לחה( םדקומ םוירבמק הליגש ,וז הרוצת .’מ
החיכומש יפכ ,ברע תשבימ הארנכ ,הכורא ךרדב העסהו הפיחס לע דיעמ םישקה ץרווקה יקולח יוביר
םיאור םתומכ ,דוסי יעלס יקולח רקיעב ,םקלח .)136 ’מע ,הפשיה ומכ( לוחה ןבא יביכרממ קלח תעפוה
תורוצת תרדסב הנושארה ,רומאכ ,איה המלש ידומע תרוצת .םיימוקמ םה ,םודאה ןוינקבו ענמתב
,וז הפוקתמ איה ףא ,האבה הרוצתה .ךשמהב םהב ןודנש ”תויבונ לוח ינבא“ םשב תונוכמה ,לוח ינבא
תופסונ תומודק תורוצתו המלש ידומע תרוצת .)ןלהל( םיימי םיעקשמ םג הליכהש ,ענמת תרוצת איה
.)73 ’מעב 1 הלבט םג ואר( ”ףוס םי תרובח”ב תוללכנ
בוציע ירפ ,םילולתה תודרומהו )םודקה( יקפואה רושימה ןיבש דוגינל בל ומיש .ןורשג הלעמ שארב ןיילפנפה רושימ :תונומתב
,םודא ירה תוגספב םג עיפומ ןיילפנפה רושימ :ןטקומב .המלש ידומע תרוצתמ ןה וילעמש ,תיקפוא תודבורמ תובכש .”ריעצ“
.לוחה ינבא תובכש וילעו
םייתשבי עקשמ יעלס .ב
םרמע לחנב ,תרוחש תרוצתמ לוח ןבאמ ”המלע“ :הטמל .ענמת לחנב ,הארקנ ומש לע רתאב המלש ידומע תרוצת :הלעמל ,תונומתב
.ןח .מ :םליצ .)123 ’מע ואר(
92 93
ענמת תרוצת
תימיה הפצהה תאצות הנה ,ףוס םי תרובחב איה ףא תללכנה ,ןוכיתה םוירבמקה תפוקתמ ,וז הרוצת
ילעב ,תונוגלו םיצרפמ םע םידודר םיימי םינגא רוזאב וערתשה הכלהמבש ,ונרוזאב העודיה הנושארה
תעקב ,ךשמהב רפוסיש יפכ( ןונופ – ענמת תמי אוה הלאה םינגאה דחא .חותפה םיל לבגומ רשק
.ונימי תב ענמת תעקב לש יחרזמה היצח הארנכ איה ,ןדרי תכלממ םוחתב ,בהי ןיעל תיחרזמ ,ןונופ
הליחת ועקש הז ןגאב .)הברעה תא רציש יקפואה קתעהב וזמ וז מ”ק 105 לש קחרמל וקחרוה ןה
םירובס .םויזנגמו ןדיסמ בכרומה ימי עקשמ עלס ,טימולוד עלס תובכש ןהירחאו תויסרחו לוח ינבא
ימו ,הדודרה ןונופ–ענמת תמיב םיחולמ םימל דעו םיליגר םי–ימ בכרהמ ,םימה תוחילמב תודונתש
ועקש םיה תגיסנ ךות .)טימולודה תורצוויהו ,םויזנגמב הרשעהל ומרגש ןה ,תויתשבי תופוקתב םוהת
תוסג לוח ינבא רבטצהל םירזוח ,תויתשבי העקשה תוביבסב ,ןהירחאלו תוימי תויסרח לש תוקד תובכש
הרוצתה לע תוסכמש ,)ןוכית םוירבמקהמ תרוחש תרוצת( תיסרח תובכש םע ןיפוליחב ,תומדמדא ,רגרג
,תוינועבצ תובכש תללוכו תנווגמ וז עלס תרוצת ,93 ’מעבש הנומתב תוארל ןתינש המל רבעמ .תימיה
םימתכ וליאו ןגנמ – רוחש ,לזרב תוחכונ ןייצמ דורו :הבש תובוכרתהו תודוסיה יבכרה לע תודיעמה
ןהו תוירוטסיה תופוקתב ןה התייה העקבב התיירכש ,תשוחנה תוחכונ תא םינייצמ תוקורי תובכשו
.)תרגסמ( יחכונה ןדיעב
ופשחנש תשוחנ ירישע םייטמגמ םיעלס תיילבמ אוה טרפב וז הרוצתבו ללכב ענמתב תשוחנה רוקמ
תוילוחכ תוצא עויסב המיב העקשוהו הזכרתה ,הסמנו הררופתהש תשוחנה .םודקה ףוחה תביבסב
ורשקנ םימל ועיגהש תשוחנה ינוי – רוזיחל ומרג םימה ףוגב תוילוחכה תוצאה תוליעפ .)תוירטקבונאיצ(
םיליכמה םילרנימו )CuS – תשוחנה דיפלוס( טילבוקו )SO
4
( טפלוס ,)H
2
S( דיפלוס תרוצב ,תירפג ינויל
ילרנימ תיברמ ונצמוח ,דירולכ ינויו ןצמחב הרישע הסימת תוחכונב ,טימולודה תעיקש תעב .םתוא
.)Cu
2
)OH(
3
Cl(. טימקטאראפ לרנימל ףלחוה תשוחנה דיפלוסו ,דיפלוסה

ענמתב ינרדומה תשוחנה לעפמ
היירכב ,הנוש היגולונכטב 1955–ב הלחה ינרדומה ןדיעב תשוחנה תיירכ תוליעפ
לחה .ענמת תשוחנ תורכמ תרבח י”ע ,יעקרק–תת הרכמו םיחותפ תורכממ החותפ
)אבה ’מעב רויא( ”ןוגסס טרפ“ תיגולואיגה הבכשהמ תשוחנה הקפוה 1958 תנשמ
תויסרח ,לוח ינבא ךותב םיקוריו םילוחכ םילרנימ םיעיפומ הבש ,ענמת תרוצתבש
1.2 –כ אוה וז תיגולואיג הבכשב תשוחנה זוכיר .םיזיכרתו םיקדס יולימ תרוצב םילצפו
האוושהב ,ךומנ זוכירב הרפעמ תשוחנ תקפה תורשפאמ תושידח תויגולונכט .םיזוחא
היגולונכטה .תשוחנב םירישע םיזיכרתמ קר הקפה ורשפאש ,תומודקה תויגולונכטל
עלסה ןמ תשוחנה תדרפהו הרפעה בוברע ,הניקתו הסירג ינקתמ לע תססובמ השידחה
.תשוחנה תכתה לע הססבתהש המודקה היגולונכטל דוגינב ,תיתרפוג הצמוח ידי לע
לזרב תואטורג ועקוש ןהבש תותקשל הרבעוהש ,תיתירפג תשוחנ הרצונ הז ךילהתב
זוכירב ,תשוחנ טנמצכ הרבטצהו העקש הדרפוהש תשוחנהו ,תירפגה תא ןהילא ורשקש
עיגה אוציה ףקיה .יטילורטקלא ךילהת תועצמאב הדרפהל ל”וחל חלשנש ,83–77% לש
.הנשב ןוט 16,000–ל זא
1,000–כ ודבע תורכמבו ,הנשל הרפע ןוט ןוילימ 1.1 תורכמה וקפיס םתלעפה ןמזב
.ריעה חותיפל ףונמו תליא יבשותל בושח הסנרפ רוקמ לעפמה שמיש וז הפוקתב .שיא
יריחמ תדירימ ועבנש םיילועפת םידספה בקע ,הנושארל תשוחנה תורכמ ורגסנ 1976–ב
.ןגנמ תקפה וב בלשלו ,תשוחנה תקפה תא שדחל ןויסינ השענ 1980–ב .םלועב תשוחנה
תישארמ ,יחכונה ןדיעב .1984–ב הקספנ היירכה תוליעפו הפי הלע אל הז ןויסינ םג
תכיישה ,הברע תורכמ תרבח ידי לע םינטק םידממב תשוחנ תקפה הלחה 2000 –ה תונש
הרבחה .תיניטלה הקירמאב תולודגה תכתמה תוינרצימ תחא ,תינקיסקמ היירכ תרבחל
.)99%( ההובג ןויקינ תגרדב תשוחנ הקיפמ
יכילהת תא ראתמה ענמת תרוצת לש יתמכס ךתח :הטמל .המלש ידומע תרוצתל לעמ רשיה תחנומ .םודאה ןוינקב ענמת תרוצת
.)Segev et al., 1992 ךותמ( .לוחה ןבא הרצונ ונממ ,ילוחה טימולודה תעקשה תא ווילש הסמהה
94 95
תרוחש תרוצת
חורב ועסוהש ,לוח לש תונוידכ וא םימ ינגא ,םילחנב ועקשוהש לוח ינבאמ היושע תרוחש תרוצת
הביבסב ןדוכיל לע דיעמ תובכשה לש לוגס–םודאה ןעבצ .וררופתה םהמ דוסיה יעלסמ לודג–אל קחרמל
הובגש לככ .ןבאה תא תועבוצה ןה ץרווקה ירגרג תא תופצמה תוצומחתה .לזרב תוצומחתב הרישע
ינפב הדימע הבכש ורציו עלסה ינפ לע סבגו ריג ועקש רתוי רחואמ בלשב .רתוי ההכ עבצה לזרבה זוכיר
.)121 ’מע ואר( היילבה
םיטרפהו תרוחש תרוצת ןאכ תיארנ .תרוחש לחנב ,רימא רה לש יברעמה ןורדמב לוחה ינבא לש םלשומ טעמכ ךתח :הנומתב
עודיגה רושימ הילעמו תנווגמה םיפטנ תרוצת )3( .)רסח ןותחתה טרפה( ןווגמה טרפה )2( ,ןבלה טרפה )1( :התוא םיביכרמה
רחואמו – עודיגה רושימל לעמ .ןותחתה ןוקיטרקל ןוילעה םוירבמקהמ הנש ןוילימ 300 –כ לש רעפ ןייצמה ,)רובש וקב( ינשה
.)5( רמס תרוצתו )4( רימא תרוצת לש תוריהבה לוחה ינבא תובכש – ול
םיפטנ תרוצת
ןורסח ,רעפ ןייצמה גשומ( המאתה–יאב הבג לע תחנומ ,תרוחש תרוצתמ הדרפוהש ,םיפטנ תרוצת
יהוז .תרוחש תרוצת לע )ועקשוה אל וא ,ופחסנו הארנכ ויהש ,רכומ תובכש ףצרב תומיוסמ תובכש לש
ינבא ךרד ודדנש לזרב לש תוימימ תוצומחת לוחלחמ האצותכ םדוא ינווגב העובצה ,תיתשבי לוחה ןבא
םיקד םירגרג( הנוש יבועב םירגרג לש הנוש תופיפצ לשב הנוש רועישב ןתריצעו ,)היזופיד( לוחלחב לוחה
היפרגופוט לע העקשוה איה .)םירחאמ רתוי עבצה תא םיזכרמו ,לוחלחה תא םירצוע דחוימב םיפופצו
תבכושמ תיסרח םג הב םישגופ ןכ ומכ .)בלוצה בוכישה דיעמש יפכ( חורב הפיחס ידי לע ילוא העפשוהש
.ההכ העבצש ,קיקד טליסב תברועמ ,בטיה
הדברהב ןייפואמ ,תומרענו חורב תוענומה לוח תונוידב םרוקמש לוח ינבאל ינייפואה בלוצ בוכיש :לאמשמ הלעמל ,תונומתב
תובכשה רדס תא דגונ ףאו םאות וניאש לוחה ןבאב עבצה רוזיפ – הרזומ העפות םג תיארנ הטמלו ןימימ .םיליבקמ אל םירושימב
.תינוגסס לוח ןבא :ןטקומב .)לאמשמ הלעמל( יניסמ םג תורכומ תומוד תורוצת ועקשש
5
4
3
2
1
96 97
)ינשה עודיגה רושימ( היינשה המאתהה–יא
ןליגש תוינועבצה לוחה ינבאש הדבועה אוה תליא רוזא לש םיעלסה רוטב תוטלובה תועפותה תחא
,הכורא הקספה םע תופוקת–תוביטח יתש תווהמ אלא דחא ףצר ןניא ש”מ 140 –ו ש”מ 520–כ ןיב אוה
תוכומסה תוצראב תולגתמ ,ונלצא תורסחה תופוקתהמ םיעלס .ןהיניב םינש ינוילימ 300 –כ לש רעפו
לש םישתכמב םיאצומ םתוא ,הרויהו סאירטה ירותמ םיימי םיעלס ומכ ,םירחאה ץראה ירוזאב וא
תובכש תעקשה וענמש םיאנתמ ןה עבונ םינש ינוילימ תואמ ןב רעפהש בושחל לבוקמ .יזכרמה בגנה
רוזאה לש תרחואמ תמרה וא – םיב ופצוה םירחא םירוזאש תעב וב וררשש השבי יאנת ומכ – תומיוסמ
ריתוהש ןושארה עודיגהמ לידבהל .עודיג ונייהד – ועקשוהש רחאל תיביסנטניא הפיחסל ותוא הפשחש
.)38 ’מע ואר( שגרומ ישוקב אוה ןאכ ,ןיילפנפה – דוסי יעלס לש םיבחרנ יחטשמ ונל
תפוקתמ ןלוכ ,לוח ןבא תורוצת שולש םיאצומ – ”בונרוכ תרובח“ – המאתהה–יאל תרחואמה הביטחב
לע רשייה ,תשגרומ תוחפ ,המאתה–יאב תוחנומה ,רמסו הנורבע ,רימא תורוצת – ןותחתה ןוקיטרקה
הרסח םש ,םרמע לחנב ומכ תומוקמ המכב וא ,ענמת תרוצתמ תומודקה לוחהו טימולודה תורוצת יבג
.םהיניב עודיגה רושימ רכינש ילבמ ,םיפטנו תרוחש תורוצת יבג לע תוחנומ ןה ,הנורחאה הרוצתה
תעב םימושג םילקא יאנתמ עבונ רבדהש ןכתיי .תוינועבצ ןניאש טעמכ ,הנורבעו רימא ,תורוצתה יתש
וזכורש תשוחנ יזיכרת ןהו םיחמצ ינבואמ ןה םיאצומ הנורבע תרוצתב וליאו ,רימא תרוצת העקשוהש
.)ןלהל( ןלוכב תינועבצה איה רמס תרוצת .התעקשהל רחואמ דעומב הכותל
היילב ימורקב הסוכמ ךא ,הריהבה הבכשה( רימא תרוצתמ .ץוצינ לחנ לש תינופצ החולשב תורחואמ לוח ינבאב ךתח :הנומתב
.רתוי ההכ–הרופאה , הנורבע תרוצת )רובשה וקה לש ורבעמ( ,הילעמו )הנומתה לש ןותחתה יצחב ,םימוח
רמס תרוצת
.ינופצה בגנל סיתט סונייקוא לש וימימ ועיגה )Aptian( ןאיטפאה תפוקתב ,הנש ןוילימ 125 –כ ינפל
לש לוחה ינבא ןיב לא תורדוחה ,ימי ריג לש תובכש יתש םיהזמ ןומר שתכמ ריק תא תונובה תובכשב
”קבאמ“ לע תוזמרמ ,הלאכ תוימי תורידח שולש הריתח שתכמב וליאו ,תירבדמה ”הריתח תרוצת“
.םינש ינוילימ הזמ םירצמ אלב ןוטלש הב טלוש חיחצ ףונש השביהו ,ףיצהלו רודחל הסנמה םיה ןיב
לוחה ןבא“ התונכל וגהנ רבעב .רמס תרוצת איה תליא רוזאב הריתח תרוצתל הליבקמה עלסה תרוצת
לוח ןבא תובכשמ רקיעב תבכרומ רמס תרוצת .הז היוניכ תא הקידצמ איה טלחהבו ”הנוילעה תנווגמה
הסוכמ בורלו )בוהצו לוגס( תורחא לוח תורוצתב םיאור ןיאש םינווגב תינועבצו תיסחי הכירפ הנבל
תצומחת לש םינוש םיזוכירמ םיעבונ לוחה ןבאב םינושה םיעבצה .הניטאפ וא לזרב תצומחת לש םורקב
הרוצתה גגב )ימי םרוקמש םויזנגמו ןדיסמ רומאכ בכרומה( ילוח טימולוד תעפוה .דכלמה רמוחב לזרב
.תינריגה הרצח תרוצתל רבעמהו סיתט םי לש תימיה הפצהל רשקתמ
98 99
םיימי עקשמ יעלס .ג קלח
ןוכיתה חרזמה תא ףיצה סיתט סונייקואו השביה הלפשוה ,םיה סלפמ הלע יאוזוזמה ןדיעה עצמאב
,תליאל םג םיה עיגה ,)ש”מ 93.6–96.6( דבלב ש”מ 6 הכשמנש ,)Cenomanian( ןמונקה תפוקתב .ולוכ
60–כ הכשמנש םיה תטילש הלחה תחא תבבו ,בגנה זכרמו ץראה ןופצ תא ףיצהש ירחא םינש ינוילימ
ןורבח ירהמ ,רהה תרדש לכו ,יזכרמה בגנה ירה תא םינובה ויעקשמו דודר היה סיתט סונייקוא .ש”מ
–ידופיקו םיטינומא ,תונוזלחו תופדצ ,םיגומלא – םי ירוצי לש ינבואמ ינומה םיליכמ ,לילגה ירהל דעו
ןוכיתה ןקואאה תפוקתב .ש”מ 40 –כ ינפל ,ןוקיאוזונקה ןדיע עצמא דע הכשמנ םיה לש ותפצה .םי
800 –ל עיגה ונרוזאב ורבטצהש )תויסרח ,רוצ ,ריג( םיימיה עקשמה יעלס תובכש יבוע .תיפוס םיה גוסנ
םניא תליא רוזאב םיימיה עקשמה יעלס .יניס םורדב ’מ 100 קרו ,ץראה ןופצב מ”ק השולשכ תמועל ,’מ
תאש המוד.םתוא תואצומבו ףונב םתעפוהב רושקה ינטרפ רתוי רבסהל שרדינו ערפומ יתלב ףצר םיווהמ
לכ תא אצמנ וכרואלש ,םעבחר לחנב אקווד םיאצומ םיימיה עקשמה יעלס לש רתויב םלשומה ךתחה
.”הדוהי תרובח”ב תוללכנ רוזאב םיימיה עקשמה יעלס תורוצת .)1 לולסמ( יוטנ בצמב ףצרה
הנורבע תורוצתמ לוח ינבא ויתחתמש ,ץחב ןאכ ןמוסמ םיל השביהמ רבעמה םוחת .ענמת יקוצב עקשמה יעלס תובכש :הנומתב
.)’מ 126 הייבועש הרצח תרוצת( ןמונקה תפוקתמ םיימי ריג יעלס וילעמו ,רמסו
הרצח תרוצת
בורקמ תוארל רשפא – ןמונק תפוקתמ הרצח תרוצת – ימיה עקשמה עלס לש ינייפואה עפומה תא
רשפא .םירטמ תורשע לש יבועב קצומ ריג עלס יושע אוה .םיפטנ ןיע ןייעמה תחלק תא ףיקמה קוצב
טימולוד תבכש ,ןויבח טרפ ןותחתה טרפה ,)1( :םיטרפ תוארקנה ,הנשמ תורוצת עבראב ןאכ ןיחבהל
טרפ )3( ;ראווחו תיסרח ,ריג לש תיסחי הרצ הבכש ,םעקרי ןיע טרפ )2( ;)ןוילעה הקלח קר הארנ ןאכש(
רישעו תויסרח ליכמה ,התבטי טרפ )4( –ו ,םינבואמב רישע ריג יושעה ,לולת עלס קוצכ עיפומה תיפצ
תפוקת ,האבה הפוקתה תא רבכ תגציימה ,הרוא תרוצתל הגרדהב רבוע אוהו ’מ 30 ויבועש םינבואמב
.)52 ’מעו 9 ’מע ואר( 12 שיבכ ןוויכמ לחנל תדרויה רפעה ךרד דרומב תוארל רשפא הלא תא .ןורוטה
.רמס תרוצתמ לוח ןבא תפשחנ ןבל וקב ןמוסמה ,קתעהה וק לש ילאמשה ודיצמ
אצמנ ,תיפצ טרפ גג לש ריגה תבכש לע ןיידע ,לחנה הלעמב םירטמ תואמ המכ קחרמב ,קוצה לעמ
לולסמ רואיתב 8 הדוקנ ואר( .)Nerinea( האנירנ גוסהמ םינבואמ תונוזלח לש ורשועב םיהדמ זוכיר
)5 ’סמ לויט
.ץחב ןיוצמ ןייעמה םוקימ .רובש וקב ןמוסמה קתעהה .ןופטיש תעב ,םיפטנ ןיע תחלק לע טבמ :הנומתב
2
1
3
4
5
100 101
הרוא תרוצת
.הבטימב הלגתמ איה םש ,הרוא ראב םש לע היורקה ,ןוכיתה ןורוטה הפוקתל תינייפואה םיעלס תרוצת
.’מ 104 יבועל עיגמ וז הרוצת לש םיעלסה ףצר
תיסרח תפסותב ,םי לש םינבואמב רישע דודר–ימי ןותחתה וליאו ,ירנוגל אוה הרוצתה לש ןוילעה קלחה
רהו הרוטק ןיעב ,תיפורג תמוצב םיעלס יפושחמ אוה וז הרוצתמ רתויב םישרמה גצמה .םורדב השביהמ
יחמצ םהמ ,םילע יסופד רקיעבו םיצעה תופילק ,םישרוש ,םיחמצ ינבואמ לש בר רשוע םיללוכה ןמגרא
.םיימוי תוחילמ ייונישל תונותנה תונוגלב םילדגה םיבורגנמ םהמו םיקותמ םימ תוציב יחמצ ,השבי
ינייפואה ,סבג ישיבג הב ועקשו ,רתי תוחילממ הלבסש הנוגלב ועקשוה םילצפהו תויסרחה תובכש
ףושחמה .152 ’מע האר הב ואצמנש םינבואמה תריקסל .ףירח יודיא םירבועה םימ יפוג לש םיעקשמל
.)8 לויט לולסמ( תיפורג תמוצ דיל אצמנ ןאכ ראותמה
ועקשש ,קורי הקלחו םדמדא הקלחש תיסרחב סבג יקרוע :הטמל .תיפורג תמוצב ,הרוא תרוצת לש יסופיט ךתח :הלעמל תונומתב
.תיסרחה הרצונ הנממ הצובה שוביי םע
ןוקיטרקב איה ףא – )Turonian( ןורוטה תפוקת
.וננמז םורט ש”מ 88.6–93.6 ןיב הכשמנ – ןוילעה
ןותחתה וקלח .דודר םי ונרוזאב ררש התליחתב
לש תויכנוקב רישע ,יתיסרח ןורוטה יעלס ףצר לש
ןתומכ( תואירטסואה תחפשממ ,תוחיינ תופדצ
תליא ץרפמב תירכה םוחתב בורל אוצמל רשפא
המרג ש”מ 90–כ ינפל .בורל םיטינומאו ,)ונימי–ןב
רשימהו ןומרה ירוזא – בגנה זכרמ רוזא תוממורתה
,םייפוח םירוזא ופשחנו ומורדב םיה תגיסנל –
םימב םירשעומ םהימימש תוימי תונוגלו םיצרפמ
םיבורגנמ יצע תורעי וערתשה םפוח לעש ,םיקותמ
,הרוא תרוצת( םינבואמכ ורמתשנ םהב ויחש םיקרחהו םהישרוש ,וללה םיצעה ילע .םירישנ םיצעו
סבג ועקשו ,רתיב םיחולמ םימ םיתעל ויה ,םעפ ידמ קתינ חותפה םיל הלש רשקהש הנוגלב .)ןלהל
.)אבה ’מע ,הרוא תרוצת לש ןוילע קלחב( טימולודו
ינבואמב רישע ריג עקש וכותבו הערפה אלב רוזאה תא ףיצהו םיה רזח רבכ ןורוטה תפוקת ףוס תארקל
הבטימב הלגתמ וז הרוצת .וז הפוקתל םיידוחיי ,ןיטו ץוב ירד םי–ידופיקו םיטסידור ,תופדצ ,תונוזלח
תשקה לש תוינוטקט תועונת ,ךשמהב .תיפורג תרוצת םשב ,עיתפמב אלש ,היורקו ,תיפורג רוזאב
תוממורתה ידכ ךות םיעקשב הגרדהב הלע םיה קמוע .העיקשהלו תיתשתה תא טמקל ולחה תירוסה
תמר התלעו דודרה םיל תיסרחו לוח לש הקפסא הרבג .)ןומר שתכמ המגודל( םירמקה יסכר תפישחו
לע ועקשוהש םינבואמ קסרו לוח ירגרג םע בהבהצ ראווחו םיכירפ םיריג ורבטצהו םימה לש היגרנאה
.רוחיצ תרוצת איה ,)’מ 160 דע( רכינ יבועל םיה עקרק
,)ןוילעה ןורוטה תפוקת( תיפורג תרוצתל ינייפוא ןבואמ :לאמשמ .הרוא ראב רוזאב ןורוטה תפוקתמ םיעלס לש ףצר תונומתב
.Nucleopygus ילוגיע–אלה םיה דופיק
102 103
תוינועבצ תויסרח
םהירחאמ וריתוה )הרוא תרוצת( ןוכיתה ןורוטב תוציב יחטש תריציו םיה תושבייתה לש תופוקת
יכרע–תלת אוהשכ רשא ,ןצמוחמ לזרב הליכמה תיסרח .לזרב יעקשמב הרישעה תיסרח לש תובכש
יכרע–וד לזרב הליכמ ,טעומ ןצמחה היה םהב םיאנתב העקשש תיסרח וליאו םודאל הטונ העבצ ,)Fe+3(
לש ”םיסיכ“ וא ”תושדע“ םילגתמ ,וטמוקו םיעלסה ופשחנש תעב ,רתוי רחואמ .קורי העבצו )Fe+2(
.וטמוקש ריג עלס תובכש ןיב ”ואלכנ”ש תינועבצ תיסרח
לאמשמו ,םרמע לחנב הקורי ”השדע“ :ןימימ הטמל ;םיפטנ ןיע דיל ,12 שיבכ ידצל ,תינועבצ תיסרח תובכש :הלעמל ,תונומתב
.”ןטשה די“ םשב םינכמ םילייטמהש תוויע ,םחר לחנב תיפורג תרוצת לש םיתוועמה ריגה יעלס ןיב ההכ תיסרח לש ”סיכ“
תיפורג תרוצת
הגרדהבש ,רוצ יסובלוב וא ישגרדו ראווח טעמ םע ,’מ 133 היבועש בטיה םיבכושמ ריג יעלס לש הרוצת
.הרוא תרוצת לש תונוגלל ץק המשש הפצהה תא תגציימ איה .הברעה ברעמבש תורייש יקוצ תא תרצוי
תובכשה תחא לש הנומת ןלהל .םביטב ידמל םינווגמ ,תיסחי םיכר ריג יעלסב תנייפואמ הגוצתה
שמתשהל םיגהונש ,תושקו תוחוטש תוקיקד תובכשל לצפתמה ,יחוול ריג ,וז הרוצתל תודחוימה
ורבע תומוקמ המכבו תוכיכר ינבואמב הרישע וז הרוצת .)58 ’מעב םג ואר( ’וכו תוכרדמ ףוצירל וב
לולסמ( תיפורג הלעמ רוזאב הצופנ וז הרוצת .םהלש ליספתה יטרפ תא הטילבמה ,תוררוציה תויכנוקה
.הדבוע תעקבו )8 לויט
רוחיצ תרוצת
ןיפוליח וירחאו בהבהצ ראווח עיפומ ןוילע ןורוט ליגמ )תיפורג תרוצת גג( השק ריג לש תובע תובכש לעמ
תב ,ןונסה תפוקתל ןוילעה ןורוטהמ רבוע הז ףצר .םהירבשו םינבואמב רישע ריגו טימולוד תובכש לש
הרצק הפוקת ,)וז הפוקתמ תובכש תופושח םש תפרצב רוזאה םש לע ,Coniacian( קאינוק תפוקת
.םורדב השביהמ היילב ירצות תקפסא לע םידיעמ ץרווק לוח ירגרגו תיסרח יוביר .)ש”מ 86–88( תיסחי
םירוזאל לעמ קימעה םיה .תיתשתה לש העיקשו טומיק תועונת ונרוזאב וליחתה וז הפוקת ףוס תארקל
לש םייאת–דח םיינוטקנלפ םירוצי לש םייריג םידלשמ בכרומה ןוטריק תורבטצה ידכ דע םיעקושה
לוח םע דחי תליא רוזאב עקש הז ראווח .)’מ 200–150–כ לעמ םי קמוע( תוריעז תוצאו )תוירירוח( תויח
.םיעקשב םיעקשמ תורבטצהלו היזוראל םירמק ףשח טומיקה .השביהמ לבוהש )רוחיצ תרוצת גג( ץרווק
םיענש ,םיילוגיע–אל םי–ידופיק ינימ המכ םיטלוב הכירפה רוחיצ תרוצתב םיחיכשה םינבואמה ןיב
וא ,םיה עקרקב ורבטצנש םיינגרוא םירמח תליכאמ םינוזינו םיה עקרק לש ךרה עצמ ךותב הנאו הנא
וא השק תיתשתל תודומצה ולאכו תיעקרקה ךותב תויחה תופדצ תוצופנ .עצמב םייחה םיעלות תפירט
.הנטק תינוש ןיעמ רוצל תויושע דחיבו ,תותמ וא תויח ,םדוק רודמ )םידיארטסוא( תופדצ לש תויכנוקל
.’מ 30 הרוצתה יבוע .םידיאוליטואנו םיטינומא ,תונוזלח רתוי םירידנ
םש ,רוחיצ לחנב ןבומכו םעבחר לחנ ,)6 לויט לולסמ( קתע לחנב רקיעב תליא רוזאב הלגתמ וז הרוצת
.הנושארל וז הרוצת הראות
.ררוצמ ןוזלח לש ןבואמ ,לאמשמו ;תיפורג תרוצתמ ריגב רוצ שגרד :ןימימ ,תונומתב
104 105
החונמ תרוצת
,םירייס תרוצת הארקנש הרוצתל ,בגנה םורדב שאשימ תרוצת םע תאזה הרוצתה תא דחאל וסינ רבעב
)ש”מ 84–86 ,Santonian( ןוטנס הפוקת תב ,ןונס תפוקתמ ,החונמ תרוצת .ודרפוה בוש הנורחאל ךא
רצונה ,ןוטריק רקיעב םה תליא רוזאבש החונמ תרוצת יעלס .הברעה זכרמב ,החונמ לחנמ הראותש
קמועב םימב עקשש ,טיצלקמ יושעה )זעלב הרפינימרופ( תוירירוחכ ,ריעז ןוטקנלפ לש דלשה ידירשמ
גגב .’מ 95 דע עיגמ הייבוע תליא רוזאב .ץרווק לוח טעמו ,תוריעז תויריג תוינוטקנלפ תוצאמו ,ינוניב
.הפופצ רוצ תבכש העיפומ הילעמש שאשימ תרוצתבו הרוצתה
שאשימ תרוצתמ םיפופצ רוצ ידברו ,ןורדמה תיתחתב החונמ תרוצתמ ןוטריק םייושע הרוטק תעקב יקוצ :הלעמל ,תונומתב
.הרוא ראב תברקב ,לאמשמו ;הדבוע תעקב דיל ,ץוצענ תעבגב שאשימ תרוצת :ןימימ הטמל .םשארב
שאשימ תרוצת
,ןוטריק לש תוקד תובכש ןה תליא רוזאב הליכמ ,הבש רוצה יעקשמב תנייפואמ בגנה לכבש וז הרוצת
73 לש יברמ יבועב ,רוצ לש תופופצ תובכש רקיעב ךא )ש”מ 84–71 ,Campanian( ןאפמק תפוקתמ
תועיפומ םיכירפ יד םיעלס לש הז ףצר יבג לע .דודר םי יאנת םיגציימה תויסרח לש תובכש םע ,’מ
ןהידלש תסמהב רוצה לש ורוקמ .םילולת םיקוצ םירצויה םישק םישגרד תורצויה םוח רוצ לש תובכש
תודוה דודרה םיב תובר ויהש )תויאת–דח תוצא ןהש ,תואימוטאיד( תוינרוצ תוצא לש )לּ ָפוא( םיינרוצה
םיה תיעקרק לע תוצא ידברמ .)ןחרז תצומחת( טפסופ יעקשמב האטבתהש ונרוזאב רתיה–תוירופל
רישע( ”ינימוטיב“ טפסופו ריגב ותוא ורמישו רובק ינגרוא רמוח לש ונוצמח תא ומסח וז הפוקתב
ולש )ןדיסו טפסופ ליכמה עקשמ עלס( טירופסופהמ ץמוק קר .רתוי םיינופצה םירוזאב )ינגרוא רמוחב
ףאו ,וז הרוצת גגב הקד טירופסופ תבכשכ ,תליאב עיפומ ,תיתחרז הצמוחו םינשד רוצייב ילכלכ ךרע
םיטינומא ,תופדצ – םיימי םינבואמ הליכמ )טינלצרופ( הניסרח–יומד רוצ תבכש .הקלחב תררוצמ איה
תושרפהו םייניש ,תומצעכ )םישירכ ,םרג יגד( םיימי תוילוח ילעב ידירשו )םייפרומורטה( הרוצ–ינוש
יתשב התעפוה ןויצל היואר .טירופסופה תבכשב רקיעב םיאצומ םינורחאה תא .)םיטילורפוק( ונבאתהש
ירבש לש קסרמ בכרומה עלס איהש ,רוצ לש )breccia( היצקרב לש – שאשימו החונמ – הלא תורוצת
– הלא תורוצת .תינרוצ הסימתב רחואמ דוכיל רבעו קסרתה ,קצמתה ינרוצה עקשמהש חיכומה ,רוצ
לויט לולסמ( םעבחר לחנב רקיעב הצופנ וז הרוצת .”םיפוצה רה תרובח”ב תוללכנ – שאשימו החונמ
.הדבוע תעקב ברעמבו קתע לחנ ,)1
וילע הפוחה עלסה ךא ,דאמ תוטמוקמ םנמא רוצה תובכשש ,ךכל םכבל ומיש .רוחיצ לחנב )תופנצ( טמוקמ רוצ תובכש :תונומתב
,היצקרב :לאמשמ .םייטסלפ םיתוויעל ןותנו ךר ןיידע היה רוצה דועב שחרתהש השילג–טומיקב תאז םיריבסמ .טמוקמ ונניא
.)םעבחר לחנ( ינרוצ רמוח תועצמאב דחי ודכלתהו ,תולגעתה וא העסה ורבע אלש םיעלס ירבשמ תבכרומה
106 107
היקטו בר’ע תורוצת
תועיגמ הלא תורוצת יתש .ןוקיאוזונקה – שדחה ןדיעהו ןוקיאוזוזמה ןיב רבעמה תפוקתמ תורוצת יתש
,)תונילקניס( םירעקב רקיעב הנאצמנ תליא רוזאבו ,שאשימ תרוצתל לעמ תואצמנ ןהיתשו ’מ 120 יבועל
,Maastricht( טכירטסאמ תפוקתמ איה )Ghareb( בר’ע תרוצת .םעבחר רעק אוה ןהבש ירויצהש
בטיה בכושמ ,םדמדא–בהבהצ יראווח–ןוטריק היושע ,יאוזוזמה םיליגה ףצרב הנורחאה ,)ש”מ 65–71
תאצמנ הילעמ .)טינומילל םינצמחתמ בורלש ,טיזקרמ ,טיריפ( יתירפג לזרבמ םייושעה םיזיכרת ליכמו
ראווחו תיסרח היושעה ,)יאוזונקה ןדיעב Danian–Paleocene( ןקואֶלאפ–ןאינד תפוקתמ היקט תרוצת
,רומ תרוצת ,ינקואא ריג תבכש תאצמנ רבכ הילעמ .יתירפג לזרב יזיכרת םיאצומ הב םגש רופא–קורי
)הפיכ =( היקַ ט תרוצת לש יברעה המשש יפכ .העבגה לע הפוחה הבכשה תא הווהמ םעבחר רעקבש
תליא רוזאב .הנוילע הבכש הווהמ איהשכ ,תויתפיכ ,תולגועמ תועבג תרוצב עיפוהל הל ינייפוא ,זמרמ
תפחסנ השק הבכש רדעהב ןכש ,הילעמש ינקואאה ריגה רמתשנ םהבש תומוקמב קרו ךא העיפומ איה
.1 לויט לולסמב התוא ואצמת .לקנב הכרה תיסרחה
רומ תרוצת
םישגרד םע ןוטריק ,ריגמ תבכרומו ,)Eocene( ןקואאה תפוקת תורוצתב הנותחתה איה וז הרוצת
רעק – םירעקב קר העיפומ איה תליאב .”תדבע תרובח“ םע תינמנ איה .רוצ–ריג לש םיסובלוב וא
םיבחרנ םיחטש וסיכ רבעבש ,ןוכיתה ןקואאהמ ,הנצינ תרוצת ידירש תא .םחר רעקו הבאטו םעבחר
תולבתהמ רצונש ,םחר טרמולגנוק לש ביכרמכ קר םיאור ,רוזאה תוממורתה םע ופטשנ ךא ,ונרוזאב
הלעמב ,המלש לחנ הלעמב אוה רומ תרוצת תא תוארל רתויב םיאתמה םוקמה .וללה תורוצתה תפיחסו
.)1 לויט לולסמ( םעבחר תעבג שארב םגו םיירצמ לובג לעש םיסובלוב
.וז הרוצתמ םיחטושמ םיסובלוב ןטקומב .יליע המלש לחנ הלעמב רומ תרוצת
םירחואמ םייתשבי עקשמ יעלס
)םחר טרמולגנוק( םחר תרוצת :היקס תרובח
,םיסג םייטסלק םיעלס םה )םיטרמולגנוק( םידיכלת
תועצמאב ודכלתהש לחנ יקולחמ רקיעב םיבכרומה
לכ .בלושמ עלס רוציל )הבל ,רוצ ,ריג( והשלכ דכלמ רמוח
לש םיאנתב רצונ אוהש הדבועה לשב ןרקסמ טרמולגנוק
.זקנתה ןאלו אב ןכיהמ ,וביט תא רוקחל ןתינש ,םודק רהנ
הנוש התייה היפרגופוטה דאמ םיקיתעה םיטרמולגנוקב
רבשה תורצוויה השחרתה רבכ ובש ףונב םרזש רהנב עקשוה רחואמה םחר טרמולגנוק ךא ,ונימי לש וזמ
.ןדריה תועקבו ,הברעה תעקב תליא ץרפמ תורצוויהל יארחאה ,חלמה םי עקב םידממה לדג יגולואיגה
םויכש ,םימ יפוג המכל סיתט סונייקוא לצפתה ,ש”מ 30–כ ינפל ,ןקואאה תפוקת ירחאש תעדל יאדכ
וירה יסכרו םיה ךותמ ףשחנ ןוכיתה חרזמה .דבלב יפסכה םיהו רוחשה םיה ,ןוכיתה םיה םהמ ורתונ
רבעל םיסכר םתוא לש הפיחסהו היילבה ירצות תא ריבעהל םילחנה ולחה ליבקמב .םמורתהל ולחה
.םיכומנ תומוקמו ףוחה ,םיקמע
דירש הארנכ אוה ,ש”מ 15–כ ינפל ,ןוכיתה )Miocene( ןקוימה תפוקתל סחוימ וליגש ,הז טרמולגנוק
םש ,יניס חרזמל המורד םשמו הבאט לחנ רבעל המלש לחנ ךרד ,המורד םחר לחנ ןוויכמ םרזש לחנ לש
וניאש הדבועה .תליאל עיגה םרט זאש )”תליא–ץרפמ–וטורפ“ הנוכמה( םודקה תליא ץרפמל ךפשנ ילוא
קומע םירובק ןיידע הלא ויה הפוקת התואב יכ הדיעמ םירחא דוסי יעלס וא טינרגמ םיקולח ליכמ
.העסהו היילבל ופשחנו וממורתה ןכמ רחאלש תופוקתב קרו ,רתוי םירחואמה עקשמה יעלסל תחתמ
,לוח ינבאו תויסרח ,טרמולגנוקמ תבכרומה ,רומייַ ח תרוצת תפשחנ ,הקרוב סארל תימורד ,יניס חרזמב
,)149 ’מע ואר( םיה יטולב תצובקמ םינטרסו הבעה תירטסואכ ,תוימי תופדצ לש תובכש םהילעמו
לויטב 10 הדוקנב תוארל רשפא םחר טרמולגנוק תא .ףוס םיב םגו ןוכיתה םיב םג םויכ םייח םתומכש
.1
םיטלבתמ וללה םינבאה ןיב .יליע המלש לחנב ,ןקוימה תפוקת ינב םבור ,ריג ינבאו םיעלס ישוג ליכמה ,םחר טרמולגנוק :תונומתב
5 לדוגב טרפו ,יבחור ךתחב ןאכ( וז הפוקתל םייניפואה ,קנע ידממל ועיגהש תוירירוח ,םייאת–דח םירוצי ,םיטילומונ ינבואמ
.)153 ’מע םג ואר( ותומלשב ,מ”ס
מ“ס 5
מ“ס 5
108 109
ףורגו תוליא תורוצת :חלמה םי תרובח
םיקולח תובכשו רגרג תוקד לוח ינבא הליכמה – םיעלס קסרו תומודא תויסרח ,ראווח – תוליא תרוצת
יטיאמ םילחנב ,דאמ דודר םגאב הארנכ העקשוה הרוצתה .)םיטנוברק( ריג יריבצת ןכו ,םייטמגמ
)ילאיבולא( ירהנ עקשמ ותויה לע םידיעמ םיקולחה .)ש”מ 3–כ( )Pliocene( ןקוילפכ ךרעומ הליג .המירז
,סבג יעקשמ הב ואצמנ אל .רגרג סג לוח לש תובכשב םיסוכמה םיימגא םיעקשמ הארנכ ןה תויסרחהו
לש ומויק לע םידיעמ םישרוש ינבואמ טעמ םע םייתיסרחה םיעקשמה .םי ימב תופצה לע םידיעמה
לש םינבואמ ירבש ואצמנ ריגה יעקשמב .תאז הרוצת יעלס ורבטצה הב הפוקתהמ קלחב ”תוליא םגא“
.הברעה סלפמ ינפל לעמ ’מ 100 –כ םויכ אצמנ םגאה סלפמ .םיקותמ םימב םייחה םייח ילעב
רציש ירהנ ףחס היושע איה .ןקוטסיילפה תפוקתמ ,ףורג טרמולגנוק איה רוזאב תרחואמה הרוצתה
תרוצת לע המאתה–יאב תחנומ .יתיסרחו ילוח הווטמב םיקד דע םיסג םיקולחמ בכרומ טרמולגנוק
םידיעמש ,םרטוק ’מ 2.5 –מ רתוי ,הצחמל םילגועמ םייקנע טינרג יקולח םיאצומ ןוילעה הקלחב .תוליא
דע םיצורעה הלעממ םיקולחה תא וררגש ץרפמה ףוח רבעל וזקנתהש םילחנב תונופטישה תמצוע לע
המוד היפרגופוטה התייה הב הפוקתב ,עלסה תורוקמל ךומס ףחס תופינמב עקש אוה .יחכונה םמוקימל
.ונימי לש וזל
ילחנ( תליא ריעל םורדמ םיארנ םבורש החיתמ יקתעה לש בר רפסמ ידי לע תורתובמ הלא תורוצת
ןוויכל הלק הייטסב ןופצ–םורד יללכה םנוויכ .תוליא תברקבו תליא תחילמב םטועימו )ףורגו ןומחש
קתעה וק .הברעה קתעה לש תירקיעה העונתה תא תמאות ,תיקפוא הקתעהה .חרזמ ןופצ – ברעמ םורד
,הנש 20,000–מ תוחפ וליגש ,ירבדמ םרקמ לש ההכ הטעמב וסוכש תומדקומה ףחסה תובכש תא הצוחה
תימסיס תוליעפ לע םידיעמ הלא םיקתעה .’מ 600 לש תיקפוא הזוזת לע דיעמ ,הברעה זכרמב רתוא
ריעה ידצ ינשמ תוארל ןתינ הלא תורוצת .)יחכונה ןדיעה( ןקולוהבו ןקוטסיילפב – ןורחאה ןדיעב הרע
.)ןלהל( תליא
.םינוש םינווגב תויסרחהו םייקפואה םידברה םירכינ .תליאב ,דנלוה קראפב תוליא תרוצת יעקשמב ךתח :ןימימ ,תונומתב
םייררהה םירוזאהמ העסהו הפיחס לש ךורא ךילהת גציימ אוה .תליא למנ לומש ףורג לחנב ,ורתאב ףורג טרמולגנוק :לאמשמ
.םיה ינפל םויכ בורקה סלפמב םתורבטצהו ,הנוש לדוגב טינרגו ריג לש תורורצו םיקולח לש ,וכרוא לכל תליא ץרפמב םילבוגה
רוזאב ףונ יבצעמ םיכילהת :’ג קלח
,ןמזה םע ותונתשהל ומרגש הלאו עלסמה תא ונבש םיכילהתה לכה ךס אוה ונינפב הלגתמה ףונה
םיעבונה םיינכמ םיצחל ,םיימינפה תוחוכה .םהילע םיעיפשמה םיינוציחו םיימינפ תוחוכמ האצותכ
.ולוכ תא וא ,םורקה לש םיקלח םיליפשמ וא םימירמ ,םיטמקמ ,םירבוש ,םיזיזמה ,םורקה תעונתמ
,הרוטרפמטב םיינוציק םייוניש ידי לע םימרגנה םהמ םיינוציחה תוחוכה .םיינוטקט םינכמ ונא םתוא
,םתמירזב םימה לע התעפשהו היפרגופוטה ,םיעקשמ ומכ :הדיבכהמ םירזגנ םהמ ;הרשפהו האיפק ומכ
םינוכמה ,םיכומנ תומוקמב ףחסכ תורבטצהו העסה ,הסמה :היילב יכילהת ןכו – ’וכו תונופטיש ,םימשג
.ףונה בוציעב הבר תובישח הלא לכל .’וכו םיה תומוהת ,םיקמעה – הפיחסה סיסב
טומיקו הקתעה ,הריבש :םיינוטקט .1
םי עקב ,הברעה ךרואל ךישממו תליא ץרפמ ךרואל רבועה יכרוא עקב–קתעהה יכ ליעל רמאנ רבכ
םימרוג םיחתמו םיצחל .תוינוטקטכ םירידגמ ונאש תועפותה בורל ירקיעה םרוגה אוה ,הברעהו חלמה
ןאכ התוולש הקתעהה .הז דגנכ הז םיעלס ישוג לש תוזוזתלו תותוועתהל ,ןוילעה םורקה לש הריבשל
םיעלסל תחתמ קומע תורובק םירחא םירוזאבש ,תומודק תובכש הפשח רוזאה לכ לש תיביסמ המרהב
–כב הנופצ טסוה )יברעה( יחרזמה שוגהשכ ,תיקפוא הטסה הלח הברעה קתעה ךרואל .רתוי םירחואמ
תכשמנו ,ש”מ 19–מ תוחפ ינפל ,ןקוימה תפוקתב הלחה הטסהה ,)ינקירפאה( יברעמה תמועל מ”ק 105
.ףוס םי תורצוויהל יארחאה ,ףוס–םי עקב יורקה ,ישארה קתעהל הוולינ חלמה םי עקב .ונימיב ףא
תובכש לש טומיקו הקתעה םימרוג – הציחל םהמו החיתמ םהמ – םורקה תועונת ,םיימינפה תוחוכה
.רוזאב ףונ תונומת לכב טעמכ םיהזמ ונא םתואש
.הפיחסהו היילבה :םיינוציחה תוחוכה .2
ןטק םתומכ ,םייטיא היילבה יכילהת .ולש ירבדמה יפואהמ דאמ תעפשומ ונרוזאב הפיחסהו היילבה
םיכילהתל תרשפאמ שביה םילקאה יאנתב תורמתשהה ,תאז תמועל .םימה לש הפיחסה חוכ תיסחי
– תוירטפו םיקדייח ,םיחמצ – םייגולויב םימרוג דצמ תוברעתה רשאכ ,תובר םינש ךשמב ךשמיהל
בצק תא םיטיאמ וא םיריבגמ היפרגופוטב םייוניש :םיכילהתה יגוס ינש ןיב רורב רשק שי .תירעזמ
.ךשמהב ךכב ןודנ .הפיחסהו היילבה
.לחנה לש םודקה וקיפאמ ורתונש ףחס ”יאלט”ו ,ןורשג לחנ תא הצוחה ,המלש קתעה :ןימימ ,תונומתב
110 111
?םה המ םיקתעה :הקינוטקט .1
תושביל דעו תונטק עלס תוסיפמ ,םילודג םיעלס ישוג לש הזוזתל תמרוג ץראה רודכ םורק תריבש
רבכ .הקתעה רמולכ ,הזוזתל םימרוג םירצונה תוחוכה ךא ,םירבש םתוא םינכמ ונא תיללכ .תומלש
ךרואל ךישממו תליא ץרפמ ךרואל רבועה ,קומע עקב תורצוויהל םרגש ,לודג יכרוא קתעה יכ ליעל רמאנ
,רוזאה לכ תוממורתהב ןאכ התוול הקתעהה .תוינוטקטה תועפותה בורל ירקיעה םרוגה אוה ,הברעה
םיצופנה .רתוי םירחואמ םיעלסל תחתמ קומע תורובק םירחא םירוזאבש ,תומודק תובכש ףשחש המ
תויהל לוכי יכנא קתעה .)רויצב ב ,א( ךפהלו הלוע ולומש הזו דרוי דחא ףגא םהב ,םייכנא םיקתעה םה
אוהש ,)ב( ךופה קתעה וא ,יקפואה ןוויכב םיפגאה תוקחרתהו החיתמ לע דיעמה )א( ילמרונ קתעה
ץופנ תוחפ .ינשה שוגל סחיב הלוע יולתה שוגהו ,ךופה עופישה הז קתעהב .תורצקתהו ץחל לש האצות
בוליש םיאצומ תואיצמב .יקפוא רושימ לע רקיעב איה העונתה וב ,)ג( יקפוא קתעה ,ינשה גוסה אוה
.היפרגופוטה תא .םהיניב ןיחבהל לק דימת אלש ,)ןלהל( םייקפואו םייכנא םיקתעה לש
םורד דעו תליא ץרפממ ןוכיתה חרזמה תא הצוחה לודגה עקבמ קלח ,הברעה קתעה
ידיצ ינש תא זיזהש ,יקפוא קתעה ורקיעב אוה הברעהו חלמה םי עקב יורקה היכרות
יחרזמה דצה לש מ”ק 105–כ לש תרבטצמ הטסה תמייק .םידגונמ םינוויכב הברעה
הארמ טושפ בושיח .)ש”מ 19–כ ינפל( ןקוימה ליגב ,ךילהתה לחה זאמ ,יברעמה תמועל
קתעהה .הנשל עצוממב דחא מ”ס לע הלוע וניאש לדוג רדסב איה תיקפואה הזוזתה יכ
יברעמה תמועל םירטמ תואמב יחרזמה דצה תא םירהש יכנא קתעהב בלושמ יקפואה
םיתעלש ,יקפוא קתעה :םיברועמ םה תליא רוזאב םיקתעהה בור .םיירצמו לארשי –
לק – רקיעב – עקשמה יעלסב .)112 ’מעב הנומת ואר( יכנאה דממה םג וב רכינ
.רוזאה לש תבכרומה היפרגופוטה תא םירצויש םייכנא םיקתעהו םיטומיקב ןיחבהל
וללה תועונתה )א( לש האצות אוה םויכ וניניעל הארנה ףונהש ןובשחב תחקל שי
םיעלס לש םירטמ תואמ וקליסש הפיחסהו היילבה )ב(–ו ןייטעב הרצונש היפרגופוטהו
יטמרד ןפואב םיתעל וניש ךכבו םיכומנה תומוקמל תוגספהמ ופחסנש םידימע תוחפ
.היפרגופוטה תא
הנופצ וטסוהו ,יניסבש הביוונ לומ םרוקמב ויה הבקע לומש םודא ירהש הדבועה
ויצחש ,לודג שוג לש יברעמה וקלח השעמל הניהש ,ענמת תעקבו ,יחכונה םמוקמל
תואצותמ םייתש ןה ,הל תינופצ מ”ק 100–כ ,בהי ןיע לומ ,ןדרי םוחתב אצמנ יחרזמה
.תאזה תיקפואה הקתעהה
ןורשג קתעה
,הבאט דיל ותליחת .תליא רוזאב – ןופצ–םורד ןוויכב – םייכרואה םיקתעהב ךוראה אוה ןורשג קתעה
םיעיפומ וברעממשכ ,ינש לחנל דע םיירצמו לארשי לובג ךרואל רבוע אוה ךשמהבו ,םיירצמ לובגל רבעמ
םלבנ קתעהה .םיישעג םיעלס ,ףשנ רהל ךומס ,ונופצבו ,םורדב םייטמגמ םיעלס – דוסי יעלס רקיעב
.)אבה דומע( םודאה ןוינקה אצמנ םיקתעהה שגפמבו ,חרזמ–ברעמ ונוויכש דמת קתעה ידי לע ןופצמ
)ןבארג( עקב אצמנ ,תוחפצ קתעהו המלש קתעה ,םיליבקמה םיקתעהל דעו ,ןורשג קתעהל חרזממ
רתחתהש ,יליע םיפטנ לחנ הארנ וז הנומתב .חרזמל םהיתודרומ עופישש םיימי עקשמ יעלס ובש ,םיפטנ
ידומע תרוצתמ לוח ןבא תובכש תוחנומ םהילעשכ )טינרג( דוסי יעלס םיארנ לאמשמ :קתעהה וק לע
ףגאה לש עיקרה וק לע ,הלעמל .זחאוהי רה לש תולילתב םייוטנה ריגה יעלס קתעהל ןימימו ,המלש
,קתעהה וק לש ינשה ורבעמש םיעלסב םתסה ןמ ורוקמש ריהב יריג ףחס לש עקשמ הארנ ,)ץח( ילאמשה
חרזממ ףרגנ םהלש ףחסהו ,זחאוהי רה לע ודריש םימשגה יממ קלח וזקנתה רבעבש הרבסב ךמותש המ
”ריעצ“ לחנ הארנכ אוה קתעהה ךרואל וכרד סלפמה יליע םיפטנ לחנ .יניס ירושימ רבעל ברעמל
)5 לויט לולסמב ועיגת וז תיפצת תדוקנל .קתעהה וק ךרואל חתפתהש
לש בורקה דצב הנימי הטונו ,םורדל ןופצמ םרוזה( יליע םיפטנ לחנ רבעל ,תליא הלעמ שיבכמ טבמב ןורשג קתעה :הנומתב
הצוח קתעהה וק תא .לאמשמ םיארנה לוחה ינבאו דוסיה יעלס לומ לא ’מ 700–כב ועקש ןימימ ימיה עקשמה יעלס .)םוליצה
.)הנומתה הלעמו זכרמב( ההובג הללוס לע 12 רפסמ שיבכ
ילמרונ קתעה
החיתפ
ךופה קתעה
תורצקתה ,הציחל
יקפוא קתעה
הריזג
א ב ג
112 113
םיקתעה שגפמ
.םודאה ןוינקה דיל ופוסו הבאטב ותליחתש ןורשג קתעה אוה ונרוזאב רתויב לודגה קתעהה ,רומאכ
יקתעהב םילודגה דחא ,דמת קתעה תא ,ףסונ קתעה שגופ אוה ,םודאה ןוינקהו ינש לחנב ,תונומתב ןאכ
הזה שגפמהו ,הברעה תעקב דע חרזמב עיגמ הז ןורחא קתעה .חרזמל ברעממ ונוויכש ,יניס יאה יצח
.7 לויט לולסמב ,ןוינקה ףונ תא בצעמ םהיניב
הממורתה ותמועלו ,עקשש ריגה עלס הארנ לאמשמ .םודאה ןוינקל תיברעמ ,ינש לחנ תא הצוח ןורשג קתעה :הלעמל ,תונומתב
הצוח הז ןורחא קתעה .חרזמל ברעממ ונוויכש ,יניס יאה יצח יקתעהב םילודגהמ ,דמת קתעה :הטמל .רתוי המודקה ,לוחה ןבא
ףונ לש ברה ןוויגל יארחא םיקתעהה ינש ןיב שגפמה .הברעה תעקב דע חרזמב עיגמו ,ןוינקהמ ךומנה וקלחב ינש לחנ תא ןאכ
.הזה רוזאה
ןורשג קתעה
.וב םישגפנה םיעלסה יגוס יפל ,הנוש יפוא לבקמ אוה וכרואמ עטק לכב .רוזאה יקתעהב ןווגמה םג אוה ןורשג קתעה :תונומתב
םיצח( םהיניב עגמה ךרואל רצונש ללחה תא םג תאלממש ,לוח ןבא לומ )ולאמשמ( ריג עלס הז לומ הז גיצמ אוה לאמשמ הלעמל
תרוצתמ תספסופמו המודא לוח ןבא לומ רימא תרוצתמ ,הריהב לוח ןבא דימעמ קתעהה ,ןימימ .)הקתעהה ןוויכ תא םיארמ
.םהיניבש ללחל שלג ףחסו הזמ הז קתעהה ירבע ינש וקחרתה דציכ םיאור הטמלו תרוחש
114 115
הקלחה ינמיס םע קתעה
יכנא חטשמ הארנ הנומתה תיתחתב .הקלחה ינמיס הארמ תינועבצ לוח ןבאל )ןימימ( ריג ןבא ןיב ,טפשוהי קתעה :הנומתב
יעלסב הקלחה ינמיס :תנטקומ הנומתב .טפשוהי לחנל ןורשג הלעמ .הקתעהה תעב ךוכיח לש האצות ,ריגה עלס לע ,קלחומ
.המלש לחנב ,דוסי
הקלחהו ךוכיח יחטשמ
ץרוח רתוי השקה עלסהשכ ,קתעהה ירבע ינשמ םיעלסה תקיחשל םרוגה ,בר ךוכיח רצונ הקתעהה תעב
יחטשמ ךרואו תויווזמ .קתעהה יפגא לש הזוזתה ןוויכ תא ךכב חיצנמו ,ךר עלס לע הקלחהה יחטשמ
לע םג םיתיעלו ,קתעהה וק ךרואל – תיכנא וא תיקפוא – הזוזתה ינוויכ לע ןה דומלל ןתינ הקלחהה
לחנב ,המלש לחנב – תומוקמ המכב םיאור הלאכ הקלחה יחטשמ .הז דגנכ הז ,ויפגא וטסוהש קחרמה
.דועו ןורשג
הטמלו )ןומחש רה( תיקפוא הקתעה לע םידיעמה וינפ לע םיצירחהש ,דוסי עלס לע םייקפוא הקלחה ינמיס :הלעמל ,תונומתב
הארמה ,קתעהה ריקמ דרפוהש ריג עלס שוג ,לאמשמו ,המלש לחנב ךוכיח תועצמאב שוטיל ורבעש רמתומ עלס יחטשמ :ןימימ
.הקתעה ידי לע ומרגנש םיצירח אוה ףא
116 117
ורקימב הקינוטקט
תואבה תונומתה ,תקצומ השקימ םיווהמ םיעלסה ישוג וליאכ םשורה לבקתמ ןאכ בותכהמ םא
לק .תוועתהלו קדסיהל םהל םימרוגה ,םיחתמו םיצחלל ןמזה לכ םינותנ םיעלסה השעמלש תושיחממ
תרוצתב ”הטאסק”ה תבכש ומכ ,םינוש םיעבצב תועבצנה עלס תובכשב םיננובתמשכ ךכב חכוויהל
תשוחנו ןגנמ ,לזרב תוצומחת ורצעש ,םילצפ וא תויסרח םה םיהכה םיספה .םרמע לחנבש תרוחש
תוגיצמ הלא םיעלסב תוינוטקט תועונת .ףטשנ ןהב עבצהש ,רגרג תוסג תובכש ןה םיריהבהו ,הפיטשמ
לש םגד עיפומ הנותחתה הנומתב .)לאמשמ( םיכופהו )ןימימ( םיילמרונ – םיקתעה לש ןטקומ לדומ
תא ףוטשלו המינפ רודחל םימל ורשפא םיריעזה םירבשה .קודיסמ ועבנש עלס תבכש לע םיריהב םיווק
,הברעה עקב תריצי תא הוולמה םינשה תבר תינוטקטה תוליעפה בקע ומרגנש םיתוועמ םלוכ .עבצה
.םמוקממ וענ אלש םיעלס לש הריבשו תוויעל ןהו םייקנע עלס ישוג תקתעהל ןה תמרוגה
,ההכ ריג עלס תבכש :הטמלו םרמעו ןורשג ילחנ ,תרוחש תרוצתמ לוח ןבא תובכשב םיריעז םיקתעה–תוזוזת :הלעמל תונומתב
.םירייסה הלעממ ,היולבו הקודס
םיטומיק
רמק לש ”ותגספ“ עצמאב .)הטמל( םעבחר לחנבו )הלעמל( םרמע לחנ לעמ ,טהב תעבגב ףירח טמקב סחדנ םצמוצמ רעק :תונומתב
.תורצקתהמ רצונ בורל טומיק ,תוחתמתהמ םיעבונה ,םיילמרונ םיקתעהמ לידבהל :םושירב .בגנה רהב
רעק
רמק
118 119
םעבחר רעקו םיפטנ עקב לש המרגאיד קולב
הפמ אוה המרגאיד קולב .תינוטקטה תוליעפה המרגש םיתוויעה תא שיחמהל ןויסינ אוה הלעמל רויצה
םיכילהת שיחמהל ןתינ ךכ .יכנאה ךתחה תא ןהו חטשה טילבת תא ןה הארמה ,תידממ–תלת תיגולואיג
תוחפצ קתעה ,ךרואה יקתעה ינש ןיב דוכלה םיפטנ עקב לש ומורד הארנ רויאב .תנבומ ךרדב םיימניד
2–כ עלבנו עטקנ אלא ,םיל דע המורד עיגה אלש ,המלש קתעה םהילא ףרטצמ וכשמהב .ןורשג קתעהו
.םעבחר תעבגו םעבחר רה תולגרמל ,ונממ הנופצ מ”ק
רצונו ,תוויע ורבע םיקתעהה ןיב עקבל ועלקנש םישוגש ךכל המרג םיקתעהה ךרואל תיקפואה העונתה
ילאמשה ודיצב .תיכנאה םתעיקש ידכ ךות ,ובבותסהו וטסוה ןכו ,)ץח( ינמיה ךתחב רקיעב טלובה רעק
האר ,םעבחר רעק( תמלשומ הרעקכ טמקתהש ,ןורשג קתעהו המלש קתעה ןיב שוגה הארנ קולבה לש
םעבחר לחנ ,ןורשג לחנ – םיינרדומה םילחנה .וזכרמבש םעבחר תעבגב אוה רעקה ריצשכ ,)51–50 ’מע
.םהמ ועפשוהו ,)המלש קתעהו ןורשג קתעה( קתעה יווק ךרואל ורפחתה – המלש לחנו
םייטמגמ םישוג ינש ןיב זירטכ סנכנ אוה .)םודאה ןוינקה( ינש לחנל דע ,הנופצ קחרה ךשמנ םיפטנ עקב
היפרגופוטה .ןורשג קתעהל תיברעמ ,וברעממ ףשנ ירה שוגו יחרזמה ודיצמש ,דדורו ןומחש ,תוחפצ שוג –
םתוא התוויע ,םיינוסכלא םיקתעה ןיב ןתחינצב עקשמה יעלס תובכש תוסחדיה בקע המרגנש הפירחה
,קתע ,םחר ילחנ לש םירידאה םינוינקהו זחאוהי רהו שאוי רה תויטנ( תומישרמ תורוצ הרציו דאמ
.)םיפטנו תרוחש
הפיחסו היילב יכילהת :םיינוציחה תוחוכה .2
תעפשהב היילב יכילהת םיעלסה םירבוע ,םיימינפה םיינוטקטה םיכילהת תא ורבעו ורצונש תעמ
ףנע רקיעב ןיינעתמ ףונה בוציע יכילהתב .םילקאה אוה םהב ירקיעהש ,םיינוציחה עבטה תוחוכ
.תיסיפה היפרגואיגב םימוחתה דחא אוהש ,היגולופרומואיגה
תינכמה היילבה
היילב םיתעל היורקה ,תינכמה היילבה .תימיכ היילבו תינכמ היילב ןיב םילידבמ היילבה יכילהתב
.הרוטרפמטה לשמל ומכ ,עלסה תא םיפפואה םיילקיסיפה םיאנתב םייוניש ידי לע תישענ ,תילקיסיפ
.קדסיהלו ,תופילח ץווכתהלו בחרתהל םהל םרוג ףרוחה תולילב םרוריקו ,םויבו ץיקב םיעלסה םומיח
תאיפק ,ותוא ורציש םימהמ חפנ רתוי ספות חרקהו רחאמו ,םכותל םימה תרידח לע םילקמ םיקדסה
תלעופ וז .עלסה תופלקתה איה תינכמ היילב לש תרחא הרוצ .םתריבשו ,םיעלסה קודיסל תמרוג םימה
תופלקתהל םימרוג חטשה ינפל םיליבקמה םיקדסה םהבש ,םיינקלווו םייטמגמ םיעלס לע רקיעב
.לצבה תופילקל המודב ,עלסה
.םיקדסה תקמעהו הסמהל תמרוג ,םיינוטקט תוחוכ ידי לע ומרגנש םיקדסלו הלאכ םיקדסל םימ תרידח
אל קוצה תפשל םיבורקה עלסה ישוג .עלסה ישוג תליפנל תמרוגה ,)היצטיברג( הדיבכה השוע רתיה תא
דרומב שולגל ,ןעשמה תא דבאל םהל ומרגי ךוראה חווטלש ,חתמ יקדס םהב םיעיפומו ץחלב םידמוע
השלוח יווק םילצנמ םימה .תינכמה היילבל עייסמ אוה ףא םימרוזה םימה חוכ .תחא תבב טטומתהל וא
.קתעה יווקו םיקדס ךרואל םינוינק ףאו םידומע םירצויו םיעלסב
המלש ידומע תרוצתמ םישוג :לאמשמ .ןומלש .ב :םוליצ .תרוחש לחנ לש ינופצה ףיעסב תווהתהב םידומע :ןימימ :תונומתב
.םתחתמ ןעשמה רוערע לשב םיטטומתמ וקדסנש
דמימ–תלתב םיפטנ עקב
120 121
םימה לש םחוכ
םרזב וא קד חוליקב ,טעמ וא הברה .םימה ידי לע תובצועמ יעלסה ףונה תורוצת בור לבא ,ןימאהל השק
ידימת םוסרכל עלסה ןותנ ,ותושבייתה רחאל םג .םילרנימה תא םיעיקשמו םיפחוס ,םיסיממ םה ,ףטוש
ררחושמה ,ירבדמה יחה ,ונימיב םג .םינש ינוילימ ,יפלא ךשמב רבטצמו ךלוהה ,עבטה תוחוכ ידי לע
,ותעונתב עלסמה בוציעל עייסמ אוה ףא ,טקלמ אוהש ןוזמהמ וימימ תא לבקמו םימב תולתהמ תיסחי
.ויתושרפהבו ותריפחב
.םתרואמב םילעוש ירוגו רכז ארוק :תונומתב
תימיכה היילבה
ותוא םינובה םילרנימה ,ויביכרממ קלח תסמה ידי לע עלסה לש ויפוא יוניש ללוכ היילב לש הז גוס
היילבה .םימ ידי לע הזל הז םירגרגה תא םידכלמה םירמוחה תסמה ,)יטסלק( ירגרג עלס והז םא ,וא
ןה אטבתמ לדבהה .ץראה ןופצו זכרמל םיינייפואה םילקאה יאנתב תשחרתמה וזמ הנוש רבדמ יאנתב
,תוצא – םידורי םיחמצ לש םתוחתפתה תא םיענומה םיינוציקה שבויה יאנתב ןהו םיעקשמה תויומכב
הלאמ םינוש התפיחס ןהו התיילב ןהש עקרק תורצוויהו םיעלסה תסמהל םיעייסמה – םיבחטו תויזזח
תוליעפש אוה )םימזינגרואורקימ תוליעפ טעמכ ןיא רומאכ ובש( רבדמב דוחייה .ירבדמה עלסמה לש
םוקמהמ תוליעפה הכישממ בלש לכבו ,יציקה שבויה יאנתב בטיה תרמשנ ,תובר םינש תכשמנה וז
)םייטסלק( םיירגרג םיעלס רקיעב תונייפאמה היילבו תורמתשה תורוצת .תמדוקה םעפב הקספנ וב
.ןלהל ראתנש תורווכה תיילבו ירבדמה םרקמה םה םיימיכ םיעלס התוחפ הדימבו
םצעב והז .תילאירטקב תוליעפ תעפשהב הארנכ חטשמה לש ימיכ יוניש ,היילב םורק איה הניטאפ
תוריציל ןהו םייעבט םימצעל ןה ןוכנ חנומה .יסחיה וליג לע דיעמו ףושח חטשמ לע רצונה ,ההכ יופיצ
חטשה ינפ לע רצונש קירבמו ההכ יופיצ ןייצל הז חנומב םישמתשמ םיגולואיגה .דועו םילספ ומכ ,םדא
תעיקשמ רצונ )desert varnish( ירבדמה םרקמה .הליג לע םידיעמ הניטאפה ינווג .םיעלס ירבש לש
.שמשה רבע לא הנופה הז רקיעב ,חטשה ינפ לע םיקדייח תוליעפ ןכו ןגנמ ,לזרב תוצומחת ,םילרנימ
.םרקמה רצונ ןיא םירובק םיחטשמב
דצב .תוחלה תא הכימנמ וא הריבגמו היילבה ירצות תא תקלסמה ,חורב םג תרזענ הסמהה תלועפ
םילוע ,רהמ םישבייתמה שמשלו חורל םיפושחה םיחטשמב ,עלסה לש םינוש םיקלחב הסמהה תלועפ
,תומחפ ,לזרב תוצומחת ומכ םיסיסמ םיחלמ( םילרנימ םמיע םילעמו עלסה ךותמ תימינ היילעב םימ
הכישממ ,ןכל .הסמה ינפמ עלסה לע ןגמה שביהו חישקה םרקמה תא םתושבייתהב םירצויה )תורפוג
העפות איה )ינופאט( תורווכה תיילב .ןמז ךרואל תוחלה תרמשנ םהב םיכוכבו םיקדסב רקיעב הסמהה
הרתונו ,םנכותמ לילכ ונקורתהש ,לוח ןבא וא ריג עלס ישוג אוצמל רידנ אל .וז תוליעפמ תעבונה הצופנ
הרידנ הניא ךא ,לוח ינבאב דחוימב הצופנ תאזכ היילב .ירבדמ םרקמ לש השק תינוציח ”הפילק“ םהב
.םייטמגַ מ םיעלסב ףאו ,ריג ינבאב
טילויר עלסב תורווכ תיילב :לאמשמו ;תרוחש לחנב ,לוח ןבא חטשמ לע הסכמה ,)ןימימ( השקו םוח ירבדמ םרקמ תבכש :תונומתב
.ימורד ינש לחנב ריפרופ
122 123
תומלע
סיסמהו ךירפה עלסהש רחאל רתונש רצ דומע ,הנימב תדחוימ העפות אוה )demoiselle( ”המלע“
דומעה לע ןגמ רשא ,המלעה ”שאר“ םה ושארבש הדימעהו הלודגה ןבאה וא עלסה .ףחסנו הלב וביבסש
תומלע .”שארה תא הנדבאת“ לבל ,תומלעל הארתה המולג ”המלע“ םשבש םירובס שי .הפיחס ינפמ ולוכ
הליפנמ ורצונש תומלע ,”תומלע–ינימ“ רתוי תוצופנ .יניס חרזמבו ,תרוחשו םרמע ילחנב שי רכינ לדוגב
עפשב שי הלאכ .ךירפ עלסמ הבגומ ”ןכ“ לע ותוא הריתומ היילבהש )ריג ,טינרג( דימעו קצומ עלס לש
היילב ,קודיס לש בוליש ןה הלא תועפות .ןהב עוגפל אלש דיפקהל שיו ,םיכומסה םילחנבו םרמע לחנב
.תימיכ הסמהו ,תינכמ
–ורקימ“ :ןטקומב .!הז רתאל השיג םויכ ןיא :בלה תמושתל .םיפטנ ןיעמ קחרה אל םיירצמ םוחתב יתויב לחנב המלע :תונומתב
הדימה הנק קר ,ןורקיע ותוא .תופחסה ינפמ םהילע ורמש םהילע ולטוהש ריגה ינבאש מ”ס תורשע הבוגב םינודומע ,”תומלע
.םרמע לחנב ,הנוש
תינרירב היילב
םידימע טימולודו ריג .העסההו היילבה ,”היילבה ינכוס”ל הנוש ןפואב םיביגמ םינושה םיעלסה יגוס
רשאמ הסמהל רתוי הדימע ריג ןבא .םייטמגמ םיעלסמ התוחפ הדימב ךא ,םיישוק לשב םיינכמ תוחוכל
ךשמנ היילבה ךילהת ,םיירבדמה םיאנתב .לקנב ססומתמ לוחה ירגרג תא דכלמה רמוחה הבש ,לוח ןבא
היילבהו )’וכו ןופטישה ,םשגה( םדוקה עוריאה תואצות תא בטיה רמשמ ינוציקה שבויה רשאכ ,בר ןמז
תויזזחה – םיחמצה תלועפ תשטשטמ םש ,םיחלה םירוזאל דוגינב תאז .הקיספהש םוקמהמ הכישממ
.היילבה ירצות תא – תוצאהו
,ריגה עלס לש ןוילעה חטשב דח טילבת ורצי היילבה ינכוס תוליעפו ,לוח ןבא יבג לע לפנש ריג עלס לש שוג :הלעמל .תונומתב
תעקבב םלוצ .הב ךומתל ”הבדנתה“ םוקמל הנמדזנש הרענו ,המילב לע היולת הראשנש לוח ןבא :הטמל .ויתחתמ דאמ רצ סיסבו
.עלסה לש היילבה יכילהתב םיעייסמש ,םיחמצל חונ עצמ םישמשמ םיעלסב םיקדס :הטמל .תליא הלעמו ענמת
124 125
חור תקיחשו היילב
רבדמב תונושה תועפותה תורצוויהל םרוגה והמ הלאשה לע םילייטמה ןיב להנתהש םינש בר חוכיוה
רבכ ,חורה תלועפ ,םירחא ונעטש יפכ ,אמש וא םימה הלא םאה – ”ינופאט”ו ”תומלע“ ,”היירטפה“ –
.רבדמב היילבל ירקיעה םרוגה םה ,םירידנ הכ םתויה תורמל ,םימהש םימיכסמ םבור םירקוחה .ערכוה
,חורה ידי לע םיקהבומ הקיחש ינמיס תוארמ תוחור יפוחס םירושימב בר ןמז תוחנומה םינבא ,לבא
.תינייפוא ךרדב התוא םיקחושו ןבאב םיעגופה לוח ירגרג העיסמש
הגרדהבו ,לוח ירגרג ידי לע ףקתומ לוח חטשמ לע חנומה לחנ קולח )א( :חור תעוצק תורצוויהב םיבלש
תא דבאמ אוהו קולחה תחת חורה תרתוח ,והשלכ בלשב .)ב( הפיקתה רוזאב עצקומ חטשמ רצונ
תלבקתמ ךכ .ףסונ חטשמ רצונו )ג( חורה ןוויכמ קולחה תא םיפקות לוחה ירגרג .ךפהתמו ותוביצי
.)Hamblin & Christiansen 1989 יפ לע( ”תוניפה שולש“ לש )ד( תיסלקה הרוצה
הז גוסל ינייפואה ,יסופיט םגד וכותמ טילבהו חורב שטול ,הנויד יבג לע חנומ היהש ריג ןבאמ לחנ קולח :ןימימ הלעמל ,תונומתב
טבמב ,חורה ידי לע הארנכ שטולש ,חטושמ ”קולח יצח“ :לאמשמ ותמועלו ,םרזב לגלגתהש ,לוח ןבא קולח :עצמאב .היילב לש
.חורה ידי לע ועסוהש לוח יקיקלח ידי לע םה ףא ושטולש ץרווקמ תויסופיט תושלושמ ”חור תועוצק“ :הטמל .ידיצ טבמבו לעמ
.לגועמ קולחמ חור תועוצק תורצוויה ךרד :הנותחתה הרושב
אל םא תורשע עקרקה לע םיחנומ ויהש ןבא יקולח ,חור תועוצק םה דחוימ הרקמ
תופשב .תועצקומ וא תועוצק –ןיפנא ריעזב תודימריפ ןיעמל וקחשנש ,םינש תואמ
תולוחב םג ואצמנ הלאכ חור תועוצק .)תוניפ שולש( dreikanter תויורק ןה תויפוריא
.הברעב רמס
יעבט לוסיפ
ךות ,דוסי יעלסבו ריג יעלסב ,לוח ןבאב םירצונ םה .’ןנובתמה ןיעב‘ םה םדוחייו םייפוי ,םייעבט םילספ
תורוצת בורב רבדמב םיצופנ םה .)תוטטומתהו תוררופתה ,הריבש( םיעלסה לש היילבה תוליעפ ידכ
”םילספ”ו םייטיא דאמ םה היילבה יכילהת רבדמב :םתורמתשהב עייסמ שביה רבדמה םילקאו ,םיעלסה
םיעלס תקחושו לוח המירמה ,חורהש ,ררבתה .תובר םינש ךשמב תרבטצמ םימ תלועפ ירפ םה הלא ןוגכ
הטונ איה – םיעלסה יפונב ירבדמה לוסיפה תריציב דבלב ינשמ םרוג הווהמ ,)אבה ’מע( לוח תוירבדמב
.םיטילבתה תא רמשלו עלסה תא שבייל
לחנב ”בודה תבקע“ ,יתחת ןורשג לחנב ”ןומדקה םדאה“ עלס :ןועשה ןוויכבו ןימימ הלעמל .רוזאה יפונב יעבט לוסיפ תונומת
.ינש לחנב ”ץבורה למגה“ ,ןורחאו ,הירא שאר םע סקניפסכ יל תיארנ תישיאש ענמתב ”גרובה“ תעבג ,הברעה
מ“ס 1
126 127
הברעה םורד ילחנ לש המירזה יביתנב םייוניש
לא םיררוג םהש ףחסהו םימה רוקמ ןיבש רתויב רצקה ביתנב ומרזי םילחנהש תופצל ןתינ הרואכל
ךכל ומרג םייפרגופוט םימרוגו םיינוטקט םייוניש ךא .)םיה וא הברעה קמע :ונלצא( הפיחסה סיסב
,עודיכ .ןורחאה ףונה בוציע ךלהמב םיגילפמ םייוניש ורבע הברעה םורדב תויחכונה םילחנה תוכרעמש
רשאכ תמרגנ םילחנ תייבש .םהלש זוקינה ןגא תא םיביחרמ ,רוחאל םירפחתמו ,ןורדמב םירצונ םילחנ
םורזל רתוי הובגה וקלחמ םימשגה ימל םרוגו ,רחא לחנ לש וביתנב עגונו עיגמ רוחאל רפחתמה לחנה
.וימימ רוקממ קתנתמ ”לזגנה“ לחנה לש ןותחתה וקלח וליאו ,ורבעל
,המירזה ינוויכ לע דמלמ לחנה יקולח לש םביט .םילחנב ףחסה תוריק לע תויפצתמ קיפהל ןתינ בר עדימ
לע וכרענש םירקחמ .המירזה רטשמב ולחש םייונישהו םילחנה ביט לע – םיקולחה לש ןוימה תמרו
המירזה ינוויכב םייוניש ולח יכ םיארמ רבעב ומרזש םילחנו ונימי ינב םילחנב ףחסה ידיכלת בכרה
.התמצעו
היגולופרומואיגה תא ןור .צ רקוחה רקס ,20–ה האמה לש םיששה תונשב תליא רוזאב ךרענש רקסב .א
םיטרמולגנוקכ םהיתודגבו םילחנב תולגתמה ,ףחס לש תוהבגומה תוגרדמב דקמתה אוה .תליא רוזא לש
ויה םימודקה םילחנה לש המירזהו זוקינה ינוויכ יכ עיצה ורקחמב .ונימיב םיליעפ םניאש תפוחס לש
המלש לחנל םויכ םיזקנתמה ,תליאל ברעמ–םורדמש םילחנה בור .ונימיב םילחנהמ תרכינ הדימב םינוש
תורשעב הובגה סלפמב ,הברעה לא ,חרזמ–ןופצל רבעב ומרז ,םהילבויו ,ץרפמה לא הבאט–ןורשג לחנו
,ותביבסו טפשוהי רה רוזא תא רבעב זקינש םודקה טפשוהי לחנ .יחכונה םילחנה סלפמל לעמ םירטמ
התצחנ רתוי רחואמ .תוליאל תינופצ ,תליא תחילמל זקנתה הנממו םתוי תמר רבעל ,הנופצ הארנכ םרז
ןתינ םויכ .חרזמ–ברעמ ןוויכב התוא הצחש המלש לחנ ידי לע ודי לע הרצונש ההובגה ףחסה תגרדמ
.המלש לחנ קיפא לעמ םירטמ תורשעב הובג סלפמב תאזה הגרדמה תא תוארל
חכוויהל השק אל .הברעל םיירצמב חריה תעקבמ םויכ םרוזה ,ינש לחנ אוה הזכ יונישל אמגוד דוע
ךרד חלמה םיל וא ,יניס ירושימ רבעל ,ברעמ ןוויכל והיזוע רה תולגרממ םיידי בחר לחנ םרז רבעבש
ןהב לוחה ינבא תא הסכמ איהשכ םויכ תוארל ןתינ ועקרק תא הדפירש ףחסה תבכש תא .הברעה ןופצ
.םודאה ןוינקה רתחנ
ץח( רתויו ’מ 30 ידכל עיגמ וקמעש םישרמ ןוינק רתחנ םהבש ,)קד ץח( ףחס תורזפ הארמ ,תרוחש לחנ לש בחרה וקיפא :הנומתב
)43 ’מע( יטמגמה תרוחש לחנ ןוינק לש הברעל אצומ שמשמה ,)הבע
לוח תריציו עלסה תוררופתה
.דוסיה יעלסב ץרווקה ישיבג תוררופתהמ רצונה ,ץרווקה לוחמ תויושע ץראב )תונויד( תוילוחה בור
ותודכלתה .העקשהו הלבוה ,היילב יכילהת דורשל םהל תרשפאמ הסמה ינפב ץרווקה ישיבג תודימע
םמצע לע םירזוחה םיכילהת םה ותוררופתהו ,םידכלמ םירמח תרידח ידי לע ,לוחה ןבאל לוחה לש
ענמת לחנבו םודא ילחנב לוחה ינבאמ ררופתהש לוחמ םייושע הברעבש רמס תולוח .תחא םעפמ רתוי
ןרוקמ ,תאז תמועל ,הדבוע תעקב חרזמב יוסכ לחנ תולוח .חורב ורבצנו םימ ידי לע הברעל ףרגנ ,ךומסה
הציפה תיברעמ חורו ,םימה תועצמאב הדבוע תעקבל ועסוה וירגרגש ,ןוטריק ,יריג עלס תוררופתהב
ריוואה ליח סיסבל ךילומה שיבכב איה הז רתאל השיגה .ריגה תונורדמ לע ותוא המרעו החרזמ ותוא
.הדבוע
תיממש ,ענמת תינומישי :הנטקה הנומתב .ריג עלס ןורדמ לע עקשו חורב עסוהש ,יוסכ לחנב יריג לוח ןורדמ :תישארה הנומתב
.הברעה תוילוחב היחה ,לוח–תרד
128 129
המלש לחנ ךפש תייטה .ג
.התחתמש הנומתהו ,האבה הפמה אוה רוזאב םילחנה תכרעמ תוחתפתה לש הקימנידל תפסונ תודע
.ץרפמה רבעל דרויו לאמשל לחנה הטונ הבש ,המלש לחנ לש ןותחתה וקיפאב ”ךרב“ הארמ הנומתה
לחנ לש וחתפל ףחס תפינמל המדנ ”גומלא ףוח“ יורקה ףוחה עטק יכ הארמ חטשבו הפמה לע טבמ
וניה ,םינוש םיתורשו ןולמ יתב םויכ םימקוממ ובש וילא זקנתמה שבי ידאו הלעמב הקידב ,ןכאו .לודג
הדוקנב ,הזה ידאווה הלעמב .וימימ תא ול קפסמש םצמוצמה זוקינה ןגא ידמממ הפוצמהמ לודג בחורב
תדרוי )הנומתב ןימי דצמ תיארנה( רפע ךרדש ,המלש לחנ רבעל דרומ שי ,םולצתבו הפמב 1–כ תנמוסמה
,המלש לחנ לש ןותחתה וקלח הזה שביה ידאווה היה רבעב יכ עיצמ םיאצממה לש רצק חותינ .וב
ומרג ,םיה סלפמ תיילע לשב ילוא ,הפיחסה סיסבב םייוניש .)תינמי הפמ( גומלא ףוחב םיל זקנתהש
.ןותחתה קיפאה תומתסהו בר ףחס תעקשהל
.)תילאמש הפמ( לחנה לש ”וירוענ שודיח”ל המרג )?םיה סלפמ( הפיחסה סיסב לש רתוי תרחואמ הדירי
.ורבעל המלש לחנ לש ןוילעה קיפאה תא הטיה ,םיה ףוח ןוויכמ רוחאל רפחתהש ,רתוי ”ריעצ“ לחנ
.הנומתה לש לאמש דצמ תיארנו ,םולצתבו הפמב 2 רפסמב תראותמ תאזה שגפמה תדוקנ
ךרדהו ,לחנה םרז ובש קיפאה םתסש ףחס לש תורבטצה :1 הדוקנ .רעושמה הייטהה םוקמב ,המלש לחנמ חרזמל טבמ :הנומתב
.םודקה ךפשל תינופצ ’מ 500–כ םיל ךפשנו רתוי רחואמ הארנכ ץרפנש ,יחכונה קיפאה :2 הדוקנו .ודרומב תדרויה
המירזה יביתנב םייוניש
טפשוהי לחנו ןורשג לחנ .ב
הנוילעה םימה תשרפב
הנוכמה טפשוהי לחנ לש
7 ’קנ( ”טפשוהי תספרמ“
העפות הלגתמ )1 לולסמב
םילחנ תייבשכ הדושחה
לוחה ןבא תעבג לע :)הפמ(
הלגתמ לאמשמש )1(
ההזה טרמולגנוק תבכש
ןורשג לחנ לש וצורעבש וזל
יעלס יקולח .וב לבוגה
תולגרמלש ףכואב דוסי
תדג ךרואלו )2( ”תספרמה“
יכ םיעיצמ )3( ןוילעה לחנה
– םודקה יליעה ןורשג לחנ
המדקש םילחנ תכרעמ וא
רחואמ קתעה יכ רעשל ןתינ .םתוי תמרל ונממ הנופצ וא המלש לחנל טפשוהי לחנ ךרד רבעב םרז – ול
ןורשג לחנו המירזה תא העטקש הגרדמ רצי )עוטק ןבל וקב םוליצב ןמוסמה ,טפשוהי קתעה( רתוי
’מ 150–כב ךומנה סלפמב ,םיה ףוחל ,יתחת ןורשג לחנ לש וכשמה אוהש הבאט ידאו ךרד םרוז יחכונה
.הבטימב םילחנ תייבש יהוז ירה ,וז תודעב שממ שי םנמא םא .טפשוהי לחנמ
םיעלס – הטמלו ,)הרוחש הדוקנב ןמוסמ הייבשה םוקימ( ךילהתה יבלש תא העיצמה הפמ ;היבשה רוזא לש יללכ הארמ :תונומתב
.ןאכ םילחנה תייבשל תויאר ,הנוילעה הנומתב 3 הדוקנב )תויבכוכב םינמוסמ( םייטמגמ
2
1
130 131
םמודו חמוצ ,יח :’ד קלח
םישיבגו םיבצחמ .א
םימוטאה םהב ,ישיבג בצמב בורל ,םיינגרוא–יא םירמוח םה ,יזעולה םמשב םילרנימ וא ,םיבצחמ
ינוילימ ךשמב ובצוע םש ,ץראה רודכ םורק יעלס תא םיביכרמ םילרנימ .עובק ירטמואג רדסב םיכורע
”תוטושפ“ תובוכרת וא ,תירפג ,בהז ,לזרבכ ,תודוסי תויהל םילוכי םה .םייגולואיג םיכילהתב םינש
תובכרומ וא ,)לכאמ חלמ( ירולכ ןרתנ ,)סבג( יתירפג ןדיס ןוגכ ,םירופס םימוטא קר ןהלש תולוקלומבש
.דוסיה יעלסב םיצופנ םינורחאה .םיטקיליס םייורקה ,ןרוצ יחלמ ןוגכ ,תונווגמ שוביג תורוצ ןהלש ,רתוי
ינצמח–וד ןרוצ אוה ץרווק םג .הדש תלצפו ץיצנה םיטקיליסה ויביכרמב לקנב וניחבת ,לשמל ,טינרגב
,תלזבה יעלס תא םיביכרמ ,ןסקוריפו לוביפמא ומכ ,רתוי םירידנ םיטקיליס .יקנ טקיליס אוה ףאש
םישיבגכ ,דרפנב םתוא םיאצומ םיתעלש ,רוזאב םיצופנה םילרנימה תא ןאכ ראתנ .ורבגה וא טירוידה
.ןח ינבא וא ,םירחא םירמוח תקפהל וא טושיקל םלג רמוחכ ילכלכ ךרע םקלחלו ,עלס ישוג וא
םימוטאה הנבמ תא רתיה ןיב הלגמ םתולצפתה ךרדו םהל תוינייפוא תוירטמואיג תורוצ בורל םישיבגל
ימינפ רדס םישיבגל .ןהל תוולנה תונוכתבו הלא תורוצב רזענ םייוהיז .םתוא םיביכרמה תולוקלומהו
חלמ( ןרתנה חלמל שי תמלשומ תירטמיס הייבוק תרוצ :םיחירא לש רודיסכ ,ומצע לע רזוחה ידממ–תלת
.”בלכ יניש”כ רדוסמה טיצלקל וא ,)םעה ןושלב ”לטסירק“( ץרווקל השושמ הדימריפ לש הנבמו ,)לכאמ
עיפומ סבגה .”תידנלסיא תלצפ“ אוה רחאה ומשש ,טיצלקל שי ותריבש תעב רקיעב הלגתמה ןיועמ שיבג
תולוקלומ תוברועמ ןורחאה לש תישיבגה ותרוצב .םירגרגכ וא םייביס ,חול יומד םישיבגכ בורל םיעלסב
.ולש ישיבגה גירסבש םימ
םילרנימהו תררקתמ תכתומה המגמהש תעב ,םטיאל םישבגתמ )םייטמגמ( רדחמ יעלס ,ליעל רכזומכ
יספיספ השעמל םה ’וכו החפצ ,סיינג ,טינרג וז ךרדב .ול תידוחייה הרוטרפמטב דחא לכ םישבגתמ הבש
,ידמ רהמ ררקתהש עלס .םתורצוויה תוביסנ תא הלגמ – בטיה ןבומ אוה םא – םבכרהש ,םילרנימ
.םירחא םיברו תלזב ,רוצ ומכ ,דאמ םינטק ויהי וישיבג
,תוליצפ ,תופיקש ,עבצ ,)תופיפצ( ילוגס לקשמ תוללוכ ,םהמ םייושעה םילרנימהו ,םישיבגה תונוכת
אל .)דועו טיריפב יתכתמ קרב ,טיצלקב הלופכ תוליצפ ,טיטנגמב תויטנגמ ומכ( תוולנ תונוכתו ,תוישק
םיחמצ לש רויצכ וא ,רוחש קבאכ ונלצא עיפומ ,לשמל ןגנמה .םישיבגכ םילרנימה תא םיאצומ דימת
םירחא םילרנימ .םילגועמ םיזיכרתכ םיעיפומ )דועו ץרווק ,רוצ ,תשוחנ( םירחא םילרנימ .םיעלס לע
לא ורדחש םימ לשב וא ,)רקיעב תונצמחתה( הרפסומטאה יאנתל םתפישחמ האצותכ םייוניש םירבוע
תכפוה הדשה תלצפ ;טינומילל ךפוהה טיריפב ומכ )היילבל תמרוגה ,זעלב היצרדיה ,םויִ מ( לרנימה
.’וכו תיסרחל
,תכתומה המגמה ךותמ ושבגתה םש ,עלסב םיקרועב וא דוסיה יעלסב ןה ,םילרנימב עפושמ תליא רוזא
עלסב םיקדס ואלימ ,םיעלסבו עקרקב ולחלחש תוסימתמ תימיכ העיקש לש האצותכ ורצונש הלאכ ןהו
וא םיה ימ בכרהב םייוניש םינייפאמ םירחא םילרנימ .)טירופסופ ,רוצ( םיה עקרק לע עקשמו ,םייק
םירחא םילרנימ .)םי ומכ ,לודג םימ ףוג שבייתהב םישבגתמ לכאמ חלמו סבג( םייתשבי םימ תורוקמ
קוריפ תעב וא )דועו טיריפ ,טירופסופ ,ןוטריק ,ריג( םייח םירוצי ידלשו תופוגב וא היחמצה ידי לע וזכור
םתומב וא םהייח ךלהמב םירוצי ידלשב םיזכרתמה םילרנימה תא .םיקדייח ידי לע ינגרואה רמוחה
.תיגולואיגה הניחבהמ רוזאה תודלות רוזחשב םיעייסמ םהו ,םהינבואמב אצמנ
הייאלפ םגאו םירירצ ירושימ :הפיחסה לש ”ךרדה ףוס“
ורשויש ,יניס זכרמ ירושימל רישי ךשמה אוה ןראפ לחנל םורדמו הדבוע תעקבל ברעמ ןופצמש רוזאה
תובכשב םרוקמש ,רוצ יעלס ירבש עורז ההכה חטשמה .ךשוממו ךורא הפיחסו היילב ךילהתב וסלופו
הפחרוה וא םינבאל תחתמ לא העקש תונופטישה ידי לע האבוהש תיסרחה .ינרוצ עקשמ עלס לש ףחס
תא הסכמה ,”ירבדמ ףוציר“ היורק וז הרוצ .רתוי דבכה ץצחה תא ומוקמב וריתוהו קבאה תופוסב
הקיתעה ףונה תרוצת יהוזש םירובסה שי .”גֶר“ וא ,”תודאמח“ םשב םינכמ םידחאש ,םירירצה ירושימ
םיל וא הברעל זוקינ םהל ןיאש ,םיקומע תומוקמב .םיבר תורוד ךשמב הז הבצמב הדרשש רתויב
תונופטיש תובקעב םימ םיאלמתמה ,תיברעב ”תועק“ ,הייאלפ ימגא םירצונ ,)תוימינפ זוקינ תוכרעמ(
,)חריה תעקב( בקנ–א–עק רושימ םה הלאכ .תומושג םינשב ,םישדח המכ ךשמל םימגאל םיכפוהו
יעקשמ םיעקוש םזכרמבש ,הברעב ,התבטי תחילמו ,םיירצמ חטשב ,תליא הלעמל תיברעמ אצמנה
.םיריהב תיסרח
טבמ :הטמל .)ןראפו םיפינצ ילחנ( םילודגה םילחנה תרומשב רוצב םיפצורמ םירירצ ירושימ לע םירהוד םיפי’ג :הלעמל :תונומתב
.)7 לויט( והיקזח רהמ םלוצ( ותוא ףיצהש ןופטיש רחאל ,םיירצמ םוחתבש ”חריה תעקב”ב הייאלפה םגא ,בקנ–א–עק לא
132 133
תומוד תועפותו םיזיכרת
םילידבמ .הנוש ובכרהש עלסב ,תקצומ הסאמל םילרנימ לש תוזכרתהמ ורצונש עלס יפוג םה םיזיכרת
ץוחמ ותורצוויה ןיבל ,ותווהתה תעב עלסל ךפוהה רמוחה ךות לא םירדוחה םיילרנימ םירמוח ןיב
םיתעלש ריג יזיכרת ,)2( םיסובלוב ;)1( רחא וא יריג עלסב הרצונש רוצ לש )שוג( הלודונ לשמל .עלסל
םישק טיצרווק יזיכרת וב תרצוי לוחל הקיליס תרידח .תובכש לש ירטנצנוק םגד םילגמ ,םיררוצמ םה
הלגמ ותריבש תחא אלו ,)4( ילזרב זיכרת תרצוי והשלכ םצע ביבס לזרב תצומחת תוזכרתה וליאו ,)3(
וליאו ,)6( יטינומיל זיכרת תרצוי טיזקרמ וא טיריפ תונצמחתה .)5( הקירמאמ טיבולירט ומכ ,ןבואמ
תובכשב ותוא תואלממו וללחב תושבגתמה תוסימת וכותל םיכשומ יטמגמ עלס וא עקשמ עלסב םיללח
העיקש – םייח םירוצי ידי לע ומרגנ םקלח .)7( דואיג םייורקה ,םילודג םישיבגב רומגו םישיבג תוריעז
.רוהט ימיכ ךילהתב ועקש םרתיו ,תינגויב
םילרנימה תוישק
ולש תודגנתהה תדימב תדדמנ תוישקה .םילרנימה תוישק תדידמל תוגרד רשע ןב םלוס אוה סהומ םלוס
)Friedrich Mohs( סהומ ךירדירפ ינמרגה גולרנימה ידי לע ךרענ הז םלוס .רחא לרנימ ידי לע הצירחל
ךרע סהומ .םילרנימ םירמוח לש תוישקל תומייקה תורדגהה המכ ןיב רתויב לבוקמה אוהו ,1812 תנשב
תוישקה תגרדש ,קלטה ,רתויב ךרה לרנימב לחה ,םינימז םילרנימ הרשע יפ לע תוגרדה 10 ןב םלוסה תא
םלוסה דגנכ םידדמנ םירמוח .)10 תוישק תגרד( םולהיה ,רתויב השקה לרנימל דעו ,1–כ העבקנ ולש
ןאכמ ,תיכוכז ץרוח ץרווקה המגודל( ץורחל םילגוסמ םהש רתויב השקה ץופנה רמוחה רותיא תועצמאב
.)7 הגרדמ ןטק תיכוכזה ישוקש
רטמורלקס ידי לע דדמנש יפכ תטלחומ תוישק םע הצירחה תוישק לש האוושה הארמ ןלהלד הלבטה
המגודל .סהומ םלוסב תואבומה ישוקה תוגרד ןיב יתטיש יטמתמ רשק ןיא .)תוישק תדידמל רישכמ(
.העברא יפ םודנורוקמ השק םולהי ךא ) 8 הגרד( זפוטמ םיינש יפ השק )9 הגרד( םודנורוק
הווהמ קלטה תוישקשכ תטלחומ תוישקו )סהומ םלוס תוגרד( הצירחה תוישק ןיב האוושה : 2 הלבט
הידפיקיו :רוקמ .האוושהה סיסב
תטלחומ תוישק לרנימה תוישק
האוושהב תודיחיב
קלטל סהומ
1 )Talc( קלט 1
3 )Gypsum( סבג 2
9 )Calcite( טיצלק 3
21 )Fluorite( טירואולפ 4
48 )Apatite( טיטפא 5
72 )Orthoclase( זלקותרוא 6
100 )Quartz( ץרווק 7
200 )Topaz( זפוט 8
400 )Corundum( םודנורוק 9
1500 )Diamond( םולהי 10
הידפיקיו :רוקמ
1
2
3
4
6
7
5
134 135
ץרווקה יקולח
וילרנימו רוצה
ינושה .)7 ישוק תגרד( ותומכ השקו

)SiO
2
( ינצמח–וד ןרוצמ בכרומ ,ץרווקכ והומכש ,עלס אוה רוצה
אוה רוצה ,םילודג וא םיינוניב םישיבג בכרומ ןושארה דועבש אוה רוצהו ץרווק לרנימה ןיב ירקיעה
תורצוויהה יאנת םג .)ןודצלק לרנימה לש םייפוקסורקימ םישיבגמ( ינילטסירקוטפירק וא ,יפרומא עלס
תויוור תוסימתמ המדאה ןטבב הקיליסב הרישע המגמ תוררקתהמ רצונ ץרווקה .תילכתב םינוש םהלש
דעו ריהב םוח ועבצ .םימזינגרואורקימ עויסב ,תינגויב וא תימיכ העיקשב רצונ רוצה וליאו ,םיעלסב
םע .)chert( שימלח הנוכמ ריהבהו ,)fint( רוצ ,לובלבה הברמל ,בורל ארקנ ההכה טנאירווה .רוחש
,)jasper( הפשיל שי םוטא–םודא עבצ :םירחא תומשב ארקנ אוה ןגנמו לזרב ומכ תוימיכ תופסות
תוצא ידי לע תטלקנ םימב תסמומ הקיליס תינגויבה העיקשב .)onyx( םהושל שי ההכ–ריהב סופספו
םשלמ םדלש תא םינובש )םיינרוצ םיגופס ,תוירלוידר( םירחא םיימי םירוציו )תואמוטאיד( תוינרוצ
תפקותו ץובל תרדוח הקיליסב היוורה הסימתהו םירוציה תומ ירחא םיסמנ הלא םידלש .)ליעל ,לפוא(
ןיערג תוחכונ ומכ( םיימוקמ םיימיכ םיאנת תעפשהב .םתוא תררוצמו ,םידלשו תויכנוק ומכ ,ריג יקצומ
”תוחרפת“ לש העפות גיצהלו םביבס ינרוצ יופיצ וא םיירטנצנוק םיזיכרת שבגתהל םייושע )ינגרוא
יאנתב ,םיה–ימב הקיליס לש הובג זוכיר רצונ רשאכ תלבקתמ תימיכ העיקש .)אבה ’מעב המגוד(
הציאמ ,םיחמצו םייח ילעב ידלשב וא עקשמ יעלסב )CO
3
=
,טנוברק( המחפ ינוי תוחכונו ,םח םילקא
םינבואמ ןיבש רשקה ןאכמ .םייחה ילעב ידלשב ורוקמש ריגה תא ףילחמ רוצ ובש הפלחה ךילהת
הרוא ראב תברקב ,תיפורג תרוצתב ,הדבוע תעקב חרזמב אוצמל רשפא רוצ יפושחמ .)תוררוציה( רוצו
תובכשב םייוצמה ,בר קחרממ ועיגהש רכינש ,רוצמ לחנ יקולח לש גוס .שאשימ תרוצת יפושחמ ראשו
.”אובי רוצ“ םשב הנוכמ ,תורחואמ
עלסה לע הפופצ הבכשב הלא םיקולח :לאמשמו ,ץרווק יקולח ,”םינוי יציב“ :ןימימ ,תונומתב
לוחה ןבא תבכשב דאמ םיצופנ ,”םינוי יציב“ םיגולואיגה יפב םינוכמה ,ץרווקה יקולח
טינרגב ,יבונ–וברעה עלסמב ץרווק יקרועב םרוקמ .המלש ידומע תרוצת – תיאוזואלפה
ונהש דיכלתב וגזמתה םרטב דוע ,םיקולחל םתוא וכפה הקיחשהו היילבה .טיטמגפו
.)7 לויט( םודאה ןוינקבו ענמת תעקבב םתוא םיאצומ .לוחה ןבא
ץרווק :םיטקיליס
יוצמ ןרוצ םוטאמ בכרומ אוה .םיטקיליסה ,םיעלסה ירצוי ןיב םיבושחה דחא אוה

)SiO
2
( ץרווק
םניבש ימיכה רשקב .ןצמחה ימוטא םיגציימ םתוא םידוקדק העברא תלעב הדימריפ לש הזכרמב
הנבמ .ןרוצ ימוטא ינשל ףתושמ ןצמח םוטא ,םהיניב רשג ןצמחה ימוטא םישמשמ ”תודימריפ“ ןיבל
– ןהו ,)הטמל( ולש תונושה תויצאירובו יקנ ץרווקב ןה עיפומ ,וישיבגב עמטוהש ,ומצע לע רזוחה ,הז
היורקה הלודג םילרנימ תצובק לש ביכרמכ ,תורחא תוכתמו םוינימולא ומכ םירחא תודוסי לש ףוריצב
ץרווקה .)סהומ םלוסב 7( .ץרווק לוחמ תרצוימה ,תיכוכזה לש הזכ אוה ץרווקה לש וישוק .םיטקיליס
וקלחו ץרווק וא ריג ןבא תינוציחה ותפילקש רודכ ,)ץרא יומד ,geode( דואג תרוצב רקיעב עיפומ
רקיעב ץופנה ץרווק לש דואג אוה ”והילא חיטבא”.ץרווק ישיבגב הפוצמ ללכ ךרדב לולח היהש ,ימינפה
םימ תולוקלומ לשבש ,ישיבג הנבמב ןייטצמה ץרווק אוה )opal( םשלה .ינופצה בגנהו ץראה זכרמ ירהב
.ובש םיריעזה םינבמה ךרד םירבועה רואה ינרק לש תוכבאתה יעפומ רצוי וגירסב
הרושב .םישיבג אלמ ,”והילא חיטבא“ לאמשמו ,חלודב ישיבג םיליכמה ץרווק לש םידואג :ןימימ ,הנוילעה הרושב תונומתב
יניסמ ןשועמ ץרווק שיבג ;תשקה ינווגב יישמ קרבב ץנצנמ ,םימו ישיבג–ריעז הקיליס יושעה ,ףוקש םשל קולח :הנותחתה
.תיגולואיכרא הריפחב אצמנש זורחכו תיעבטה ותרוצב לואינרקמ לחנ קולחו )עצמאב(
םילדג םימיוסמ םיגוסמ ץרווק ישיבג םיתעל .תינועלצ–שש המסירפ אוה ץרווקה שיבג
םינזה םיללכנ ץרווקה תחפשמב .הדימריפ תרוצב דחא הצק קר הארנ ןכלו עלסה ךותמ
.לזרב ליכמה )carnelian( לואינרקו ןגנמ ליכמה ,ןשועמ ץרווק ,ףוקשה חלודב
מ“ס 1 מ“ס 1
א
ב
מ“ס 1
136 137
ץיצנ
ןה תוירקיעה ןהיתונוכתש )םיטקיליס–ומולא( םוינימולאו ןרוצ יליכמ םיטקיליס תחפשמל יללכ םש
ונלצא םיצופנה .םימוטא וא םיפוקש ,םיקיקד םהישיבגו ,)תינילקונומ( דחא רושימב תמלשומ תוליצפ
,תליא תחפצב םיריעז םישיבגכ םג עיפומ ןושארה .רוחשה טיטויבהו בהז קרב ולש ,טיבוקסומה םה
יקרועב םיאצומ טיטויבו טיבוקסומ לש תיסחי םילודג םישיבג .התוא ןייפאמש ץונצינל יארחאו
לויט ילולסמ( רוזאב טיטמגפהו תוחפצה ,טינרגה יגוס לכב תוארל רשפא ץיצנ ישיבג .)הטמל( טיטמגפ
)10–ו 4 ,1
הדשה תלצפ םע םיבלושמ טיבוקסומ ישיבג ,לאמשמו ,יעבט טעמכ לדוגב )ןימי( טיבוקסומ שיבג :הנוילע הרושב ,תונומתב
.תוחפצ רה .טיטמגפב םיבלושמ םילודג טיטויב ישיבג :הטמל .טיטמגפב
םיחוטשה םישיבגב רבעב ושמתשה הב ,הבקסומ ריעב רושק טיבוקסומה לש ומש
םיקיתו .תיכוכזל רוא רידחמו דדובמ ףילחת – םיתבה תונולחל גוגיזכ םיפוקשהו
ושמשתהש תויליתפה ”תונולח”כו םיצהגמל םומיחה יפוג לש ביכרמכ ותוא םירכוז
.20–ה האמה תליחתב ץראב םהב
יחופתל םימודה ,םיסובלובה םה רוצה לש רחא עפומ
ונרוזאב .תוררוציה ורבעש ריג יזיכרת הלא השעמל .המדא
הארנכ ורצונו ,שאשימ תרוצת לש ךתחב םייוצמ םה
,סובלובה ךות לא ודדנ ריגה ינוי :ינגויב–ימיכ ךילהתב
עקרק לע ותחנש םירוצי ידלש ,ינגרוא רמוח קרפתה ובש
ןרוצה ינוי וליאו ,סמומה ריגל שוביג יניערגל וכפהו םיה
.סובלובה ףקיהב םיינרוצ םיילושכ ועקשו ,ץוח יפלכ ודדנ
)1 לויט לולסמ( םעבחר לחנמ םיסובלוב :הנומתב
ֿ
:לאמשל ןימימ ,הנותחתה הנומתב .”תוחרפת“ תרוצ לביקו ,ופקהב ררוצתהש ריג עלס :עצמאב .רוצ–ריג יסובלוב :הנוילעה הנומתב
רוצל רתוי ברוקמה ,לזרב ליכמה ינרוצ לרנימ אוה ףאש הפשיו ;םהוש ארקנה ספסופמ יתבכש רוצ ;ריהב רוצ אוהש ,שימלח
.רשבה ןווגב םוח וא םודא ועבצ .ץרווקל רשאמ
מ“ס 1
138 139
ריג יעלס ,תומחפ
.ץראה ירהב עקשמה יעלס לש ירקיעה ביכרמה אוהש עקשמ עלס אוה )CaCO
3
( ןדיסה תמחפ וא ריגה
ידלשב ורוקמש ריג .תויריג תוצאו תוכיכר ,םיגומלא – םייח ילעב ידי לע עקשוה ריגה תסממ רכינ קלח
תושירפמה תויאת–דח תוצא( םידירופוטילוקוק ,תוירירוח ומכ – םייפוקסורקימ םיחמצו םייח ילעב
תורוצ יתשב העיפומ ןדיסה תמחפ .הקומעה םיה עקרקב עקשמה יעלס לש בושח ביכרמ הווהמ – )ריג
םירוציה בור .םינוש היילב יאנתל תודימעבו שיבגה תורוצב םילדבנה ,טינוגאראו טיצלק – תוישיבג
ןפואב .טיצלקל ךפוה ןמזה יצחלבו ,תוהובג תורוטרפמטב רשא ,טינוגאראמ םדלש תא םינוב םיימיה
ילולסמ( .טיצלקמ םיבכרומ ,םיגומלא תוינושו תורעמב דבלמ ,עבטב םישגופ ונאש ריגה יעלס בור ,ישעמ
.)8 –ו 6 ,5 לויט
.םייטמגַ מ םיעלסמ ,לזרב תובוכרת לע זמרמ ועבצש טיצלק שיבגו ”תידנלסיא תלצפ“ הנוכמה ,ףוקש טיצלק שיבג :הלעמל תונומתב
.תוליצפה תא תלטבמה תולעמ 90 לש הייטה :לאמשמו ”תידנלסיא תלצפ”ב רואה לש הלופכ תוליצפ ,ןימימ :הטמל
הדשה תולצפ
.םיטיטמגפ םיקרועב םג םיעיפומו ,דוסיה יעלס תא םיביכרמה םילרנימ לש המלש הצובקל יללכ םש
ןה תולצפה םג .תילגנאב feldspar וא ,טפשדלפ ינמרגה םשה לש םוגרת אוה הדשה תלצפ םשה
ןגלשא ,ןרתנ ,ןדיס לש םינויטק םע )Al,Si,O( ןצמחו םוינימולא ,ןרוצ תוליכמה ,םיטקיליס–ומולא
זלקויגאלפו ,תוינגלשא תולצפ םה ןילקורקימו זלקותרוא – ולשמ םש ףוריצ לכל .םינוש םיפוריצב ,דועו
ילוגס לקשמ ,שיבגה תורוצ יפ לע תישענו ,םיחמומל ןיינע איה םהיניב הנחבהה .תוינדיס דעו תוינרתנ
.הדשב הדובעל תודעוימ ןניאש ,תויתדבעמ תוימיכ תוקידבו
ליכמה טינרג :ןימימ הטמל .ןומחש רהב )לאמשמ( הדורוו )ןימימ ,רופא ץרווק םע עגמב( הנבל ,הדש תלצפ ישיבג :הלעמל ,תונומתב
.תוחפצ רהב סמאיליוו גולואיגה לש היירכ רתאב הדש תלצפ לש ךפש :לאמשמו ;הנבלו הדורו – תלצפה יגוס ינש לש םישיבג
גולואיגה ידי לע תוחפצ רהב התרכנ ,הניסרחה גוגיזל םלג רמוח תשמשמה ,הדשה תלצפ
.ץראב תימארקה הישעתה יכרוצל הינשה םלועה תמחלמ תונשב ,סמאיליוו יטירבה
,ומשב ארקנה תיבב ןכשו 20–ה האמה לש םיעבראה תונשב רוזאה תא רקח אוה
תורכינ ןיידע היירכה ”תוקלצ“ .םוקמהמ טלמנ תליא שוביכ םע .המלש לחנ חתפב
ילולסמ( רוזאב טיטמגפהו תוחפצה ,טינרגה יעפומ לכב תוארל רשפא הדש תולצפ .רהב
.)10–ו 9 ,4 ,1 לויט
”תידנלסיא תלצפ“ יורקה יסופיטה שיבגה תא םיתעל םיאצומ םיימיכ עקשמ יעלסב
ףוקשה שיבגה ךרד תרבועה רוא ןרק :הלופכ תוליצפב ןייטצמה )Iceland spar(
שיבגה ךרד לכתסמל .םידגונמ םינוויכב תובטוקמ ןהיתשש ,םיינרק יתשל תלצפתמ
בוביס .הנוש ןוויכב בטקמ דחא לכ ,םיליבקמ םיוק ינש ולגתי )הנומתב( ההכ וק לע
)90
0
( לוגיע עברב ובוביס .והנשמ תא ףושחיו ,םהמ דחא ריתסי לוגיע יצחב שיבגה
.תוליצפה תא לטבמ
140 141
טיצלק
.רוע יצווקו תומייוסמ תופדצ – םייח ילעב ידלשב ביכרמכ ןהו ריג לש תובכשב ןה עיפומ אוה עבטב
םידדוחמ וא )םיירדהובמור( םינייועמ םישיבג רצויו םייעקרק–תת םיללחב עקוש אוה עקשמ עלסכ
םיאצומ ותומכ ,לזרב ליכמה ,טירדיסב ומכ ,םייתכתמ םילרנימב ברועמ אוה םיתעל .)”בלכ יניש“(
.ענמת תורכמב
טינוגארא
לש תויכנוקהו םיגומלאה ידלש לכ תא יעבט ןפואב ביכרמה אוהו ,ןדיס תמחפ יושע אוה ףא טינוגארא
,תופדצה תויכנוקמ קלח תא הנובה )הנינפה םא( רדה תבכש תא םג הווהמ טינוגארא .תוימי תוכיכר
ומכ( םינוש םיאנתב .)זנכשא תונושלב רטומלרפ ,”הנינפה םא“ ומש ןאכמ( הנינפה םג תבכרומ ונממו
וירוחאמ ריתומו ססומתמ וא ,םינבואמב בטיה רמתשמה טיצלקב ףלחומ אוה )ההובג הרוטרפמט
עקוש םג טינוגאראה .”ןיעלג“ יורקה ,קצמתהו תויכנוקב םיללח אלימש ריג לוח ,הייכנוקה יולימ תא
.הברעה ןופצב תונייעמ ףטנבו ,תויטסראק תורעמב םיפיקזו םיפיטנב
טימולוד
םויזנגמ ינוי תרידח בקע ,ינשמ ןפואב םג ךא ,תימימ הביבסב עקשומה ,םויזנגמו ןדיס תמחפ לש גוס
תורעמ יפונל יארחאו ידמל סיסמ הז לרנימ .CaMg)CO
3
(
2
איה ותחסונ .ןדיס תמחפ תויוור תוסימתל
הווהמ טימולוד .םינבואמ וב םיאצומ ןיא .תורעמב םיפיטנהו םיפיקזה תא הנובו ,לילגב טסראקה
.)ענמת רה תגספ( ענמת תרוצתו ,תינמונקה )ןויבח טרפ( הרצח תרוצתב בושח ביכרמ
הלעמב תיטסראק הרעמ לש ריקמ טינוגארא :הטמל .”בלכ ןש“ תרוצב םהינש ,טירדיסו )ןימי( טיצלק ישיבג :הלעמל ,תונומתב
.ענמת רהמ ןגנמ ימתכ םע טימולוד :לאמשמ .רשימה
םע רבטצמ אוה םש ,)ןיטרוורט( תונייעמ ףטנב השביב םיאצומ טינוגאראה תא
ןיטרוורט לש ”ירחסמה“ ומש תורכזמה תיישעתב .ינגרוא–יא עקשמכ םימה תופדנתה
.סבג לש הרוצת םצעב וניה יתימאה טהבה רשאכ ,)רטסבלא( טהב אוה חבושמ
מ“ס 1
מ“ס 1
סבג :יודיא לש םילרנימ
ורבעש םימב עקושה ימיכ עלס והז .)CaSO
4
.2H
2
O( םימו ןדיס תרפג ובכרהש ,טפלוס אוה סבגה
ונלצא עיפומ סבגה .החל עקרקבו ,תירפגו ןדיס ירישע רדחמ יממ וא םימגאב ,תונוגלב רתיב יודיא
ןבא“( טינֶלֶ סו ,ישמ יטוחכ ,דאמ םירצו םיכורא םישיבג היושעה ,ישמה תלצפ ,תוישיבג תורוצ יתשב
טיצלקכ תועטב תחא אל םיהזמ היינשה תאו ,ןידע שוטילל תנתינ הנושארה .ףוקש חול תרוצב ,)”חריה
.ץרחנ וניאו ונממ השק טיצלקה וליאו ,ןרופיצב ץרחנ טינלסה :חיכוהל השק אל םהיניב לדבהה תא(
ימ סבגהמ םיפדנתמ ,םומיח תעב .)טיצלקל תינייפואה רואה תוליצפ תא הארמ וניא טינלסה ,ןכ ומכ
Plaster of ,סירפ חיטכ העודי( םתפסוה םע תוריהמב השקתמו םימל האמצ תרצונה הקבאהו שוביגה
שי 3.5 לש ישוק תגרד .2 ישוק תגרד – םיכר סבגה ילרנימ )לוסיפלו םירבש יוחיאל שמשמה ,Paris
םיאצומ .שוביג ימ רדעהב תונייטצמה תומח תוחילמב עקושה ,ישיבג סבג לש הרידנ הרוצ ,טירדיהנאל
.םודס רה יעלסב ותוא
תופיקשו תנייועמה שיבגה תרוצ תטלוב ןורחאב .Selenite טינלס שיבג לאמשמו ,ישמה תלצפ שיבג :ןימימ הלעמל ,תונומתב
)הרוא תרוצת( הקורי תיסרחב סבג יקרוע :ןימימ הטמל .לצופמ הארנ וניא וקהו ,הלופכ תוליצפ ול ןיא ,טיצלקמ לידבהל .שיבגה
.דוסי עלסב טיראב יקרוע – לאמשמו
,דוסיה יעלסב םיקדסב עקוש אוה .)BaSO
4
( םויראבה תרפג ,טיראבה אוה ץופנ תוחפ
,)ק”מסל ’ג .5.5( הובגה ילוגסה ולקשמב ןייטצמ אוה .יטמגמ טיצלק םע דחי םיתעל
םויכ .חמק ותועצמאב ופייזש םילכונ שמשמ היה רבעב .הביבסה יעלס בורמ םיינש יפ
.םייניערג םירוכ דודיבלו חודיק ץוב לש ביכרמכ שמשמ אוה
142 143
לכאמ חלמ :יודיא לש םילרנימ
חלמ – רחאה ומשב וא לכאמה חלמ ידי לע םישיבגה תריצי תא שיחמהל דאמ לקש ונדמל ונתודליב רבכ
,סבגה ומכ .חלמה םי יממ רתויו 25% דעו ,םיה ימ תלוכתמ 4% הווהמש )NaCl( ןרתנ חלמ והז .עלסה
ףוג עקרק לע רתונש ןורחאה אוהו ,סבגה ירחא ,םיה ימ תודאתהב שבגתמה – יטירופַ בֶ א עלס אוה םג
ומכ ,םינטק םימ יפוגב ונרוזאב םיעיפומ ,)halite( טילַ ה יעדמה ומשש ,לכאמה חלמ ישיבג .שביש םימה
,תמלשומ הייבוק אוה טילַ הה שיבג .יניסו תליא ףוחבש תונבואמה תוינושב ףא וא ,ףוחה לע תוחמוגב
קדסל ףחדנו הלעש ,ךוראו רצ דומע תרוצב והונאצמ יניס תוינושב .חולמה ומעטל תודוה םג ,לק ויוהיזו
.)תליאבו תילתעב( םי–ימ שוביימ הז חלמ קפומ םויכ .ולש תויטסלפה תנוכתל תודוה
ינופצה ףוחב חלמל יודיא תוכירב :הטמל .יניסב תונבואמה תוינושהמ חלמ דומע :לאמשמו ,טילַ ה לש יתייבוק שיבג :ןימימ הלעמל
.חלמה ףוסיא תעב ,תליאב
)םידיפלוס( תורפג
לזרב ,טיריפה איה םלוכב תרכומה .תירפגו תכתמ םיליכמה םילרנימ םה םידיפלוס
בצחמ אוה טיריפ .הייבוק ייומד ,םיירטמוזיא םישיבגמ בכרומה ,)FeS
2
( יתירפג–וד
וא עקשמ יעלסב ץרווק יקרועב ותוא םיאצומ ללכ ךרדב .םלועב רתויב ץופנה הרפוגה
ףשחנש טיריפ .)ונצמחתה אלש( םינבואמ םייח ילעבו םיחמצ לש םיצברמב םג ומכ ,םייפרומטמ םיעלס
,טינומיל( לזרב תצומחת השעמל אוה ,טיריפה לש ישיבגה הנבמה תא רמוש אוהש ףאו ןצמחתמ ריוואל
)הנומת( םעבחר תעבג ןורדמב ואצמל רשפא .)טיריפודואספ( ”טיריפ–יומד“ ותוא םינכמ .)טיזקרמ וא
)1 לויט לולסמ(
)”םיטושה בהז“( טיריפ :ןימימ .םייתכתמ םידיפלוס ,תונומתב
ךפוה אוה ןצמחתמ אוהשכ ,בהז קרבב רכינה רזוחמה ובצמב
בצחמ – לאמשמ .ולומש ,טינומיל יורקה טיריפודואספל
שיבג לע עיבצמ ץח( תשוחנ תצומחתב ברועמ הנֶלג ליכמה
,תנטקומ הנומתבו רוזאה ילחנב אצמנש )קירבמה הנלגה
היקט תרוצת :הטמל .םחר לחנב אצמנש ןטק יתייבוק שיבג
.לזרב ידיפלוסב הרישע םעבחר תעבג ןורדמב
תובכש לש ץחלה תעפשהב ,עלסה חלמ לש הנימב תדחוימ תיטסלפ הנוכת םושמ
סבגה וא ריגה יעלס תא ופחודב ,הלעמ יפלכ ףחדנו ףצו ,גימצ תויהל ךפוה אוה וילעמש
תוצופנ ,םיריפאיד תויורקה ,הלא תועפות .תובכשה ימורמל עיגמש דע ,וילע םיסכמש
לש הנבמה םג רבסומ ךכב .רבעב האלמ תופדנתה ורבעש םימיבו םיינייקוא םימ יפוגב
,השביה לע םיאצומש םידיחיה דחא ,)”חלמ קקפ“( ריפאידל בשחנ אוה ףאש ,םודס רה
לכ תא ופחדו ,םודק םגא תושבייתהמ ודרשש חלמ תובכש עקרקה קמועמ ורקדזה ובש
.דאמ םתוא ותוויעו ןהילע ועקשש תובכשה
הלא ,”םיטושה בהז“ – וב קבדש יוניכל םיארחא בהזה עבצכ ועבצו יתכתמה קרבה
תויומכ וב אוצמל ןתינ םיתעל הינוריאה הברמל .בהז ואצמש םינימאמו וב םילקתנש
דיפלוס( טינרוב ,)תשוחנה דיפלוס( טיריפוקלכ םה םירחא םידיפלוס .בהז לש תוריעז
,תרפועה דיפלוס( הנֶלג ,)peacock ore( ”סווטה בצחמ“ הנוכמה ,)תשוחנהו לזרבה
הובגה ילוגסה ולקשמ – ודבוכב םרתימ לדבנ ןורחאה גוסה .דועו ףסככ קירבמה )PbS
.)רוזאה יעלס בור לש 2.5 תמועל ,7–מ רתוי(
מ“ס 1 מ“ס 1
מ“ס 1
144 145
ויבצחמו לזרב
אוה יכרע–וד לזרבו ,יכרע–תלת לזרב םינייפאמ םודא ינווג .ועבצ תא םיעבוק וזוכירו עלסב לזרב תוחכונ
.)FeO)OH(·nH
2
O( טינומילו )Fe
2
O
3
( טיטמה לזרבה תוצומחת םה םיצופנ לזרב ילרנימ .קרקרי–רופא
,טיזקרמו טיריפ לש םתונצמחתה תאצות םה הלא םילרנימ ונלצא .ישיבג אלו יולב אוה ןורחאה
םיארקנ ,םהב הרמתשה טיריפה שיבג תרוצש טינומילה ישיבג .)לזרבה תרפג( רזוחמ לזרב ילרנימ
דכלמה ןנה לזרבה תוצומחת ,ונרוזאב .)הבוהצ( תירפג םע תבורעתב עיפומ אוה םיתעל .םיפרומודואספ
.םודא דעו דורומ ,הינווגב ןתוא תעבוצה ,לוחה ןבא תובכש לכב לוחה ירגרג לש ירקיעה
,ךתחב ,זיכרת ותוא ,לאמשמו .ונצמחתהש טיריפה וא טיזקרמה ישיבג תא םיתעל הלגמה ,טינומיל זיכרת :ןימימ הלעמל ,תונומת
,ןראפ לחנב אצמנ .תיביסה ותרוצב )היגולרנימב קסעש התיג ינמרגה ררושמה ש”ע ,Goethite( טיתג :ןימימ הטמל .םעבחר לחנמ
.)תרוחש לחנב אצמנ( יטנגמ ותויה תשחמהל ,טנגמ ידי לע זוחאה טיטנגמ שוג :לאמשמו
לש תבורעת השעמל אוהו ,Fe
3
O
4
ותחסונש טיטנגמ ילזרבה לרנימה אוה רתוי רידנ
רתויב ץופנה יטנגמה לרנימה והז .יכרע תלתו יכרע–וד לזרב ,לזרב תוצומחת יגוס ינש
םיאצמנ וירגרגו ירולכ ןמימ תצמוחב תויטיאב ססומתמ אוה .ץראה רודכ ינפ לע
תטנגמתמ איה םש ,תלזבה תבלב רקיעב ךא( עקשמה יעלס בורבו דוסיה יעלס בורב
טיטנגמ ,ףסונב .)א”הדכ לש המודקה תויטנגמה לע דומלל תרשפאמו ,השרקתה תעב
םיאצומ טיטנגמ ירגרג .םינפצמ תנכהל וב ושמתשה רבעב .לזרב לש בושח בצחמ אוה
תנמ לע לוחה ירגרג ןיב טנגמ ריבעהל יד( תליא רוזא ילחנב תולודג תויומכב םיתעל
,םינוש םייח ילעב יפוגב םג ואצמנ טיטנגמ ישיבג .)םיריעז טיטנגמ ירגרג תורשע סופתל
הדשב טווינל םיעייסמש םירעשמו ,םדא ינבב ףאו תופועה ירוקמב ,םי ידופיק ,םיקדיח
.ץראה רודכ לש יטנגמה
ןגנמ
ותונקהב ,תודלפ רוציב לזרבל תפסותכ שמשמ ,רוחש עבצב תצומחתכ םיעלסב ץופנה ,יתכתמ דוסי
השענ ףאו ,ונרוזאמ םירכומ ןגנמ ילרנימ ינש .תפסותה תומכל םאתהב תורפושמ תוינכימ תונוכת הדלפל
ולקשמב רכינ .ןצמחו ןגנמ ,םויראב לש תבוכרת ,בושח בצחמ ןלמוליספה :ענמתב םתוא תורכל ןויסינ
בצחמכ רקיעב ונלצא עיפומה ,)MnO
2
( ןגנמ תצומחת – טיזולוריפ ;ריג עלסמ םיינש יפ ,הובגה ילוגסה
.עלס יקדסבו תובכש ןיב ויד םתככ טשפתמה
ינבואמ( םיטירדנד :הטמל .תורכמ רהמ ,ןלמוליספ לש רצב לאמשמו ענמתב תורכמ רהב היירכ יחתפ :ןימימ הלעמל ,תונומתב
.הרוא תרוצתב תוקד תובכש ןיב ,לאמשמו ;דוסי יעלסב םיקדס ךרד םיטשפתמה טיזולוריפ לש )םימודמ םיחמצ
הלא םירקוחמ דחא .ענמת תעקבב ןגנמ לחנב ענמת תרוצתמ ןגנמ יבצחמ ורקחנ רבעב
ילעפמ .המלש לחנב ומשב יורקה תיבב ןכשש יטירבה גולואיגה ,סמאליוו ונעדוימ היה
היירכהש ררבתה ךא ,תורכמ רה תולגרמל תינויסינ היירכ תורהנמ ורכ ענמתב תשוחנה
םתוא ואצמת .יתיישעת לעפמ דועמ ענמת תעקב ןופצ לצינ ךכ .תילכלכ הייהת אל
.ענמת תעקבב רקיעב
מ“ס 1
מ“ס 1
146 147
המודקה תשוחנה תקפה
יעלסב םיקרועב אוה ,תוירוטסה תופוקתב רוזאב הרכנש תשוחנה )תרפוע( רצב לש ינושארה ורוקמ
תקפומה תשוחנה רוקמ הנהש ,ענמת תרוצתב 4% לש זוכירל דע רצבה זכרתה ינשמ ןפואב ךא ,רדחמה
ושחרתהש םיכילהתב םיזוחא תורשע ידכל דע תשוחנה הזכרתה ינושילש ןפואב .ונימי לש ענמת תורכמב
םיקרקרי םיזיכרת .)הנורבע תרוצתו רימא תרוצת( ”בונרוכ תרובח“ לש לוחה ינבאב ,ןותחתה ןוקיטרקב
הפוקתהמ תשוחנ תקפהל ירקיע רוקמ ושמיש םיריפו תורעמב ובצחנו עקרקה ינפ לע ופסאנש ,הלאכ
תפוקתב היה האיש רשאכ ,הריפסל תינימשה האמל דעו )ס”הנפל יעיבר ףלא( תיתילוקלכ–תיתילואינה
תוירצמ היירכ תוחלשמ ידי לע ושענ )הכתה( הקפההו היירכה .)ס”הנפל ינש ףלא( תרחואמה הזנורבה
.הריפסה ינפל 12–ה האמה ףוס דע ןאכ ולעפ םיירצמ הקפה ינקתמו תורכמ .םיימוקמה םיטבשה ינבו
תיטנזיבה הפוקתב הכשמנו ,םיאמורהו םיטבנה ידי לע הריפסל 4–2–ה האמה ןיב השדוח הקפהה
תומירע הרוא ראבל ךומס ”םיגיסה קמע”ב ואצמנ הנורחאה הפוקתהמ .)8–7 תואמ( המודקה תיברעהו
לש םישרמה ףקיהה תא םישיחממה ,םהמ םייושע םינבמו )הקפהה רחאל רתונש לפטה רמוחה( םיגיס
.)61 ’מע( תאזה תוליעפה
,ןונופ ידאו ןגאב ,ינדריה הדצב הברעה ךרואלו תליאל ענמת ןיב םירתאב םירוזפ םימוד םידירש
תופוקתב ירקיע םלג רמוח ושמיש תשוחנה יזיכרת ,רומאכ .ענמת לש וזל המוד תוליעפ הלהנתה םש
.ילכלכ ךרע ילעב םניא םויכ ךא ,תוירוטסיה
םינומדקה םירצמה ידי לע יניס ברעמב הרכנש ,זיקרוטה אוה רבעב דאמ בשחנו בושח תשוחנ בצחמ
הבשחנ רוח’תח תירצמה הלאהש ,םיבושח הכ ויה זיקרוטהו תשוחנה תורכמ .ןחה ינבא תיישעתל
טורח ול ךומסו ענמתב ףשחנ תאז תירצמ הלאל שדקמ .”זיקרוטה תרבג“ התנוכו תורכמה תינורטפל
.היירכה העצבתה ותפוקתבש ,ישילשה ססמער לש ומש
םירויסבו ןואיזומב רוזאב םיינרדומהו םימודקה התקפה יכילהתו תשוחנה תצופת לע דומלל ץלמומ
ןואיזומב ”ןתשוחנ“ תשוחנה ןואיזומ .הקפהה יכילהת לש םירוזחש םיללוכה ,ענמת תעקבב םיכרדומה
.וב רקבל וכל .הברעב תשוחנה תורכממ םיאצממה תיברמ תא זכרמ ביבא לתב לארשי ץרא
:ןימימו ,הברעה שיבכ לע תוליאל ןופצמ )”לזרבה תלזב לת“( ”דידח הרח לת“ העבגה דיל םיגיס לש לודג זוכיר :לאמשמ ,תונומתב
תשוחנ תצומחת ידירש אוצמל רשפא םיגיסב ,שעג ירהמ תצרפתמה הבל תשירקב םיאצומ ןתומכש ”תועלקמ“ לש תואמגוד
.תשוחנה תקפה רחאל ודרשש
תשוחנ
זכרתמ תליא רוזאב תשוחנה רצב
יעלסב םיקרועכ :םיעלס יגוס השולשב
ענמת תרוצתמ עקשמ יעלסב ,רדחמ
,רתוי תורחואמ לוח ינבאב םיזיכרתכו
תשוחנה .הנורבעו רימא תורוצתמ
דיפלוסכ ,םילרנימ יגוס המכב העיפומ
בצחמ הרכנ םש ,ענמתב תשוחנה
לש םיזיכרתכו ,ינרדומה לעפמב הז
ולצונש ,לוחה ינבאב תשוחנ תוצומחת
םילרנימ .םימודקה תשוחנה תורכמב
ינבאב םייוצמה םיינועבצ םיישיבג
,הלוקוזירכ ,טירוזא ,טיכלמ – לוחה
.ןח ינבאל םיבשחנ ,דועו – זטפואיד
םילרנימה תצובקב לרנימ אוה טיכלמ
.Cu
2
CO
3
)OH(
2
:ובכרה .םייתמחפה
םלוסב 3.5–4( ינוניב ישוק לעב אוה
חטשה ינפל בורק רצונ טיכלמה .)סומ
םירצב לש םינצמוחמ םירוזאב
םירישע םימ רשאכ םיידיפלוס
םילרנימ םע םיביגמ )CO
3
( תומחפב
דחי עבטב עיפומ אוה .תשוחנ יאשונ
תא שיגדמ ומשש ,טירוזא לרנימה םע
תמחפ אוה םג ליכמה( לוכתה ועבצ
זטפואידה ;)Cu
3
)CO
3
(
2
)OH(
2
:תשוחנ
םישיבגכ עיפומ CuSiO
3
H
2
O ובכרהש
.קוריב םיקירבמ ,םינטק
)Cu,Al(
2
H
2
Si
2
O
5
)OH(
4
הלוקוזירכה
,זיקרוט ריכזמה ,ינוג–בר לרנימ אוה
תורכמב תשוחנ לש ירקיע רוקמ היה
היתונשב שמיש הז לרנימ .םימודקה
רתויב בושחכ תליא לש תונושארה
ןבא“ ארקנו תימוקמה ןחה ינבאב
.”תליא
תשוחנ לש זיכרת :תחתמ .ענמת תרוצתמ הלעמ העפעפש תשוחנ תצומחתב הפלחוה ותמקרש ןבואמ ץע עזג :הלעמל :תונומת
ןגנמ זיכרתב קרועכ זטפואיד ישיבג ,לאמשמו תימלג הלוקוזירכ ,זכרמב ,תושטולמ טיכלמו טירוזַ א :ןימימ ,הטמל .לוחה ינבאב
.ענמתב
הרסח הנומת
מ“ס 1
מ“ס 1
148 149
ליג ינמסכ םינבואמ
לש םתרוצו םייפוא תונתשהל תמרוג ןמזה םע הביבסה יאנת תונתשה
הניחבמ ןה ,תאזכ המאתה .הלא םיאנתל המאתהב ,הב םייחה םירוציה
םאש ,יחרכה יאנת איה דלשהו ףוגה לש תינוציחה ותרוצב ןהו הימוטנא
תמגמ ,תחאה .יוטיב ידיל ןאכ תואב תורתוס תומגמ יתש .ודחכיי ןכ אל
דומעל היינשהו ,םהלש ףוגה תוכרעמ תא חתפלו ללכתשהל חמוצהו יחה
תיגולויבהו )םיילקיזיפו םיימיכ םיאנת( תממודה הביבסה יצוליאו יאנתב
םילידבמ הלאכ םייוניש .עגרל םירצענ םניאש )’וכו הפירט ,תורחת(
םא .וזמ וז תוקוחר תופוקתמ רקיעבו ,תובורק תופוקתמ םינבואמ ןיב
התנתשהו הרצק הפוקת ךשמב דרפנ ןימכ המייקתה םירוצי תצובק
גצייל לוכי הלש ןבואמ לכ יזא ,תיגולואיגה הירוטסיהה ךרואל תופוכת
guide( החנמ ןבואמ הל שמשלו ,םייקתה הבש תיגולואיגב הפוקתה תא
וא( האוושהלו ךוראיתל ידיימ עויס אוה ,תיגולואיג הרוצת וא עלסב הזכ ןבואמ תואצמיה .)fossil
.אצמנ םהב םירחא םירוזא םע )הלבקה
,םינשיבכעהו םינטרסכ ,םימודק לגר יקורפ הלא .םיטיבולירטה ינימ םה םיבושח םיחנמ םינבואמ
םיפסונ םינימו ,הלעמל רויאב גצומה טיבולירטה .ודחכנ ופוסבש ,ןוקיאוזואילפה ןדיעל םיידוחיי
ליגו םליג תא םירידגמ םירחא םינימ לשו םהלש הריבנ ינמיס יוהיזו ,ענמתב הנושארל וראותש
םה לארשי ץרא לש היגולואיגב םירחא םיבושח םיחנמ םינבואמ .םוירבמקה רות ינבכ ויח הב הרוצתה
תורשע .ןוקיאוזוזמה ןדיע ףוסב ודחכנש םינורדח–םירודמ תבר הייכנוק ינכוש םינונויד ,םיטינומאה
,הייכנוקה לש תיללכה התרוצב ןה הזמ הז ולדבנ ,םתפוקתל םיחנמ םיווהמ םהמ םיברש ,םינימה
ינפל םיטינומאה לש םמלעיה .םיפסונ םינמיסבו ,”םינורדח”ה ןיב תולתופמה תוציחמה הנבמב ןהו
תרחא םיחנמ םינבואמ תצובק .ןוקיאוזונקל ןוקיאוזוזמה ןדיע ןיבש לובגה תא ןמסמ הנש ןוילימ 65
אוה המוד הנוכת לעב ןבואמ .ןוכיתה ןקואאה תפוקת תא תורידגמה ,קנע תוירירוח ,םיטילומונה םה
הקרוב סאר דיל הפשחנש רומיַ ח תרוצתמ )Crassostrea gryphoides( הבע תירטסוא תיקנעה הפדצה
הארנכ ,םודקה תליא ץרפמ ףוחב ,םימה תפשב הז ןימ לש הפופצ היסולכוא המייקתה םש ,יניס חרזמב
םינטרס םהש ,םיחיינ םייח ילעב ,םי יטולב ואצמנ המע דחי .ןקוימה תפוקתב ןוכיתה םיה לש החולש
םתוא רבחמה יטורח דלש םינובו ןבא עצמ לע םיבשייתמ ,תינוטקנלפ תיגפמ רבעמה בלשבש םיידוחיי
לש תוושק לע השעמל ,תאזה הפדצה האצמנ הבש )ןקוילפ–ןקוימ( ןגואנה תובכשב .עצמל עבק חרואב
םויכ יחש )Balanus( ןטולב גוסה אוה םהמ דחאש ,הלאכ םי יטולב לש םיגוס ינש ואצמנ ,תירטסואה
הרידחה תא תגציימו ,ליעל הרכזוהש ,םחר תרוצתל תברוקמ וז הרוצת .ןוכיתה םיבו תליא ץרפמב
ןוימה תוטיש לולכש םע ,ונימיב .ןוכיתה םיה היה וימימ רוקמש ,םודקה תליא ץרפמ לש ונרוזאל תימיה
םיינוטקנלפ–וננ םירוציו תוינוטקנלפ תוירירוח לע רקיעב םיכמתסמ ,םיריעז םיינוטקנלפ םירוצי לש
ברה עדימהו ריהמה םתונתשה בצק םושמ תאזו ,)םיינורטקלא םיפוקסורקימב איה םהב הנחבההש(
.םיקפסמ םהש
םיגוס לש םינבואמ .ןמז–תרצק איה תובכשב םתוחכונ ,רומאכש ,םיחנמ םינבואמב ונדקמתה הז עטקב
איה םהלש תירקיעה תובישחהו ,תוכורא דאמ תופוקת לש ךרואל ההובג תודירשב םינייטצמ םיבר
ידופיק לש רבעמה ,לוח תביבסבו לע תויחה תופדצ .ויח הב הביבסה לש הביט לע םיקפסמ םהש עדימב
.ךשמהב וב ןודנש אשונ םה לוחה ךותבו לע םייחל ,קצומ עצמ לע םייחמ םי
ובשייתהש עודי אל ןיממ םי יטולב לאמשמו םי יטולב לש ץבקמ עצמאב ,ןיוצמ תורמתשה בצמב ,הבע תירטסוא ,ןימימ :הנומתב
.יניס חרזמב רומייח תרוצתמ םלוכ ,תירטסואה תוושק לע
םינבואמ .ב
.היגולואיגה יקרפב םיקתרמה דחא אוה ןמזה םע םתונתשהו )היגולוטנואילפ( םימודקה םייחה רקח
.רבעב ומייקתהש םייח תורוצב דקמתמו ,חמוצהו יחה םלוע תוחתפתה ירחא בקוע אוה
תוביבס רוזחישו הרכה ,םייוהיזו םרותיא ,עקשמה יעלסב םשופיח :העירי בחר אוה םינבואמה רקחמ
םינבואמה יגוס תועצמאב רזחשל הסנמ ,ינרדומה ןדיעב רקיעב חתפתהש ,ןורחאה םוחתה .םתייחמ
םילקאה ידי לע םא ןיב ,רבעב ולחש םייתביבסה םייונישה תא ,םירחא םינמיס םג ומכ ,םהיתובקעו
העיריה רצקת .)היגולוקא–ואילפ( םייח םירוצי תוליעפמ האצותכ םא ןיבו )היגולוטמילק–ואילפ(
רבע–תוביבסב ,תורחא ןבא תורוצת וא םינבואמ רדעה וא תוחכונמ קיסהל ןתינש תונקסמה תא טרפלמ
יעלס שופיח – היתורטמל םהב תרזענ תילכלכה היגולואיגה .הלא תונקסמ לש ןתופקת המו ,תויעבט
.ילכלכ ךרע ילעב םילזונו םיזג לש רגאמ יעלס יוליג ,טפנו םחפל רוקמ
?םירצונ םה דציכ
וא ץע ךפוהש יונישהו ,םתורמתשה ךרד לע דומענו םינבואמ לש תונוש תורוצ גיצנ םיאבה םידומעב
בושח םינבואמה תיירוגטקל .)150–151 ’מע( היחה המקרל רכז וב רתונ אלש ילרנימ ןבואמל היח המקר
,תובקע ומכ ,תרחא וא וז הבכשב םייח םירוצי תוחכונב םירושקה םירחאה םינמיסה לכ תא ףרצל
.)167 ’מע( םייח םירוצי לש םתוחכונב םירושקה עלסמב םייוניש וא הריפח ינמיס
.םהיתופוקתל עלס תובכש יוהיזל יעצמא
םיחנמ םינבואמכ םישמשמ ,תיגולואיגה הירוטסיהב לבגומ ןמז ךשמב ומייקתהש םירוצי לש םינבואמ
החכוה ונל םיקפסמ םימיוסמ םיעלסב םתואצמיה .וגשגש םהבש תופוקת ךראתל רשפא םתרזעבש
רותיא תעב ינויח ןורחאה יעצמאה .תופוקת ןתואב הביבסה יאנתל ןהו ויח םהב תופוקתל רשאב ןה
םיטינומא – םיילגר–שארו תונוזלח – תוכיכר רקיעב םה ונרוזאב םיחנמ םינבואמ .טפנו םיבצחמ
ןמסכ ןה תווהל םילוכי )זעלב ,ןלופ( םיחמצ תקבא וא ,תוירירוחכ ,םיריעז םי ירוצי םג ךא ,םינטיישו
.ןהב וררשש םייתביבסה םיאנתל ןהו ,תומודק תופוקתל החנמ
םינדיעה :ךוראיתל ירקיע יעצמאכ םינבואמב עייתסה היתופוקתל תיגולואיגה הירוטסיהה רקחמ
–הרפ=( ןוקיאכרא ,םימודקה םייחה ןדיע :םתוא ונייפאש םינבואמה יפ לע ונימי דע םינוכמ םימודקה
םידחכנו םידורי םירוציש )ןוקיאוזואילפ( םימודקה םייחה ןדיע ,םינבואמ רדעהב ןייפואש ,)םוירבמק
םישדחה םייחה ןדיעו ,םילחוזה ןוטלשב ןייפואש ,)ןוקיאוזוזמ( םיינוניבה םייחה ןדיע ,ותוא וסלכא
יעצמאשכ ,םויכ .םהב םינבואמה יאצמ לע םיססובמ םלוכ ,ונימיב םייוצמ ונא ובש ,)ןוקיאוזונק(
:אבה טביההמ ,הלדח אל ךא טעמ םתובישח התחפ ,וללכוש ךוראיתה
היצולובאה רקחמל ילככ םינבואמה
חמוצהו יחה תא ריכהל יעצמא םה םינבואמה ,עבטה יבבוח לע םתוא תובבחמה תונוכתה דבלמ
רבגתה הז ןוצר .םולה דע ונעגה דציכ תעדל הוואתה ,ישונאה ןימה ינב ,ונב התייה דימת .םימודקה
ץראה רודכ ינפ לע חמוצהו יחהש תוחכוהה לע רקיעב תססובמה ,היצולובאה תרות םוסרפ םע דאמ
םהמ םימאתומה ,םישדח םינימ םיספות םמוקמ תאו םידחכנ םיבר םינימ .קספה אלב םינתשמ
לדבההו ןוימדה לע הברה ססובמ תונוש תוצובקמ םייח ילעב ןיב רשקה .םינתשמה הביבסה יאנתל
קפסל םינבואמה ומכ ןיא .הביבסל המאתההו םייחה תוחרואב ,)הוושמה הימוטנאה( ףוגה הנבמב
ולגתנש ,םינתייוול ינבואמ לש תובר תורשע :תחא המגודל .תופוקתה ךרואל המיאתמ הביטקפסרפ ונל
תא רזחשל ורשפא )םיירצמ לש יברעמה רבדמב ידוחיי רתא ללוכ( םלועב םיבר תומוקמב הנורחאל
ךותב תאז לכו ,םיימיה םירוציה ילודגל םתכיפהל דעו ,עברא לע יכלוה םירוצימ ,םיה יקנוי תוחתפתה
.דבלב םינש ינוילימ םיעבראכ
הרוטק לחנ רוזאב ,תפשוחש ,הרוא תרוצת היורקה םינבואמ תריתע הבכש אוה ונרוזאב םידקומה דחא
הווילש רישע יח םלוע ןכו – םישרושו םילועבג ,םילע – םיחמצ ינבואמ לש םוצע לולכמ ,תיפורג תמוצו
לע ןהו םתפוקתב תיגולואיגה הירוטסיהה לע ןה תובר וילע דומלל ןתינש רישע לודיג תיב והז .םתוא
.)152 ’מע( ונרוזא רבעש תויגולוקאה תונתשהה
םהב עוגפל ןיאו ןגומ עבט ךרעל םיבשחנ םינבואמה :הרעה
מ“ס 1
150 151
םיחמצ ינבואמ
אל הפוקת ךרואל םיב הסוכ ךכ רחאו ,םינש ינוילימ תואמ ךשמב השבי יאנת וררש ונרוזאבש תורמל
שי םתורידנ םושמ אקווד ילוא .םיעורג תורמתשה יאנת לע םידיעמ םיטעמה םיחמצה ידירש ,הרצק
:ונסנפב םהילע ריאהל ןיינע
ץעה תומקרש םיצע ינבואמ םה םהידירש .תורעי רוזאב ויה םדקומה ןוקיטרקב תיסחי תורצק תופוקתב
תובכשב ידמל םיצופנ הלא .רוצב רתוי תורידנ םיתעלו ,תשוחנ ףאו ןגנמ ,לזרב תוצומחתב ופלחוה ןהלש
.ןותחת ןוקיטרק הליגש ,רמס תרוצת – תנווגמה לוחה ןבא
םירידנ םיכרש יסופד לש ,םידדוב םיאצממ .טעמכ ורמשנ אל םיקוריה םיפנעו םילע – םיכר םיקלח
’מע( הרוטק תמוצ רתאב ואצמנ םימוד םיכרש .רגרג–תקד תיתיסרח לוח ןבאב ,הנורבע לחנב ואצמנ
,םיבוחטו םיחל םיאנתב לדגה םיחרפ רסח חמצ אוה ךרשה .ןומר שתכמבש ,תואמצעה הלעמב םגו )אבה
.תאזה הפוקתה ךלהמב הלאכ םיאנת לע דיעמו
תצומחתב הפלחוהש ,הפילק וא ,ץע תמקר ויתחתמו – הנורבע לחנב אצמנש רמס תרוצתמ ךרש ילע ןבואמ ,ןימימ הלעמל :תונומתב
.תשוחנ תצומחתב הפלחוה ובש ץעה תמקרש ץע עזג וארת 143 ’מעב .ענמת רוזאמ ”לזרובמ“ אוה ףא ,עזג :לאמשמ .לזרב
םינבואמ יגוס
אוה ןלוכל ףתושמהש ,תורמתשה לש תונוש תורוצ תוללכנו ,ינללוכ אוה ןבואמ גשומה ,ליעל זמרנכ
רמוחהמ םיהובג ותודירש ייוכיסש ,רחא ילרנימ רמוחב ךרה ףוגה וא דלשה ,ירוקמה רמוחה לש ותפלחה
,המחפתהש היח המקר יהוז םיתעלו םיירעזמ םייוניש רבע ךא רמשנש יטיצלקה ריגה והז םיתעל .ירוקמה
ןבואמל .ןרוצ וא לזרב תצומחתב הפלחתה ולש ץעה תמקרש חמצ ומכ ינגרוא–יא הווטמב הפלחתה וא
.רחא רוצי לש ןבואמ לע וא עקרקה לע ,םייח לעב לש ודלשו ופוגמ רחא קלח וא לגרה תעיבט םג ובשחיי
,רציו השקתהש ץובב דימע תוחפ רמוחמ היושע התייהש הייכנוקה ללח יולימ אוה ץופנ תונבאתה סופיט
השקתהש ץוב .הכותב קצונש ימינפ סופד אוהש ,ימינפ ןיעלג תירוקמה הייכנוקה תוססומתה רחאל
.תונוזלחו תופדצ ינבואמ ןיב םיצופנ םיניעלג .ינוציח סופד וא העיבט גיצמ ,הייכנוקה וא דלשה ביבס
.הז סופיטמ םה ףא םיטינומאה ינבואמ בור
סופד וא העיבט ,ןימימו )זכרמב( )Turritella( תירוטהו ,ןמונקהמ )Hastula( יטחמה ןוזליחה לש ןיעלג :לאמשמ הלעמל ,תונומתב
.תופדצו תונוזלח לש ריג עלס םייושע םיניעלג :הטמל .שאשימ תרוצתמ גוס ותואמ ןוזלח לש ררוצמ
אוה בורלש עלס אוהש רוצה
תצומחתמ םיב רצונ ,ינגויב
הרוקמש )SiO
2
( ןרוצ
םיליכמה םימזינגרואורקימב
תא ףילחמ ןרוצה .םהידלשב ןרוצ
דלשב וא ןבואמב ירוקמה רמוחה
ףטוע םיתעל ,ןבאתמה רוציה לש
רציו ,םאולמב וא םקלחב םתוא
.ול םיידוחיי םיסופד
,תיפורג תרוצתו הרצח תרוצת ומכ ,תוקהבומ תוימי תורוצתב םג ואצמנ םיצע ינבואמ
םיצע ינבואמ .ונבאתהו ,ףוחה ןוויכ לא השביהמ ופרגנש םיצע יעזג םה הלאש הארנו
.שאוי רה לש יברעמה ורבעבש ,שאוי לחנבו ענמת יקוצ תולגרמל תוארל ןתינ
מ“ס 1
מ“ס 1 מ“ס 1
מ“ס 1
152 153
םיה עקרק ינבואמ
.ותפוקתב יריג ץוב הליכהש םיה עקרק לש ”םוליצ“ אלא וניא ונינפל גצומה הזכ םינבואמ עלסב ךתח
ןיבש ינגומוהה יולימה םג .ןהירבשו )2( תונוזלח )1( תופדצ – תוכיכר לש תויכנוק רקיעב וב תוארנ
לע ורצונש ריג ירגרגו תוירירוח ירבש ,תוינרוצ תוצא לש םייפוקסורקימ םידלש תויהל לוכי תויכנוקה
.תויריג תוצא ידי
הרידנה ,)בגנה רהב הצופנה ,”תדבע תרובח”ב תללכנה( הנצינ תרוצת תא ןייפאמ םיטילומונ ליכמ ריג
,םחר תרוצתל ופחסנש ןבאה ישוגו לחנ יקולחב ,ינשמ עקשמכ תליאב םיאצומ טילומונה תא .ונרוזאב
10 הדוקנ( יליע המלש לחנב ,)תורחאו הנצינ תרוצתמ לחנ יקולחמ בכרומה – טרמולגנוק אלא הניאש
.)!םשל וכלת לא( םירצמ םע לובגה וק לעש ,הבאט ידאו ילופישב ןכו )1 ’סמ לויט לולסמב
ואצמנש ,םיירפסורקימ םיטילומונ :לאמשמ ,ונימי תונב עקרק–תורד תוירירוח לש עקר לע ןבואמ הזיג טילומונ :ןימימ הנומתב
.יאת–דחה דלשה ”תובכש”ל בל ומיש .ירפסולגמ ןבואמל םידומצ
הרוא תרוצתמ םיחמצ ינבואמ
.תוכיכרב הרישעה תירנוגל הביבסל )םיטסידור ,םיטינומא( תימי הביבס ןיב רבעמ תגציימ הרוא תרוצת
המכב .בר ןווגמב םיחמצ ינבואמ ולגתנ ,ךומסה הרוטק לחנבו תיפורג תמוצב דחאה ,םיפושחמ ינשב
םלוכ ,םיחרפ םג םיתעלו םישרוש ,םילע ,םיחמצה םילגתמ לקנב םילצפתמה ,םילצפו תיסרח לש תובכש
םורדמ המסח ןוילעה ןמונקה זאמ ,בגנה זכרמב ,ןומר רמק תוממורתה .)ש”מ 90( ןוכית ןורוט תפוקתמ
השביהמ תיסרחו לוח לש ףחסל ומרג םיבר םימשג .)יניס םורדב( השביהו )ןופצמ( חותפה םיה ןיב הנוגל
.םיחמצ ומע איבהש ,הנוגלל
,ונימי ןב סוטפילקיאל ברוקמה םיסדהה תרדסמ ,Dewalquea geroftica ץעה לש םישרושו םילע – ןימימ הלעמל :תונומתב
ומלוצש Menispermites חמצה לש םילע יקלח :ןימימ הטמל .האיפמינל ברוקמה Brasipelta gregaria חמצה לש הלע :לאמשמו
קלח לש םרוקמ .הז רידנ םינבואמ ףסאממ הנושארל ראות אוה ףאש ,Gerocladus foliosus חמצה לש תחרפת :לאמשמו ;רתאב
.םיל ומרזש תורהנב ועיגהו םיכומס תורעימ םילעה
ןוכמהו הפיח תטיסרבינואמ םירקוח .םיבורגנמו תודג יחמצב השבי יחמצ ושגפנ הנוגלב
םיאצממה .וללה םירתאהמ םיאצממה לעו וז הרוצת לע ףיקמ רפס ומסרפ יגולואיגה
םיה ילושב ולדגש םיבורגנמ ייומד םיצע תוסוכמ תודודר תונוגלב ולדג םה יכ םידיעמ
,הפצפצ ,בלוד ייומד( ונימיב םירכומה םיחמצ םיאצממה ןיב .הנתשמ תוחילמ יאנתב
עדמל םישדח םיחמצ ינימ השימחו םיעברא .)דועו האיפמינכ םימ יחמצ ,סוטפילקיא
.)8 ’סמ לויט לולסמ( ןאכ ולגתנ
תוירירוח ינבואמ
םהייחב םהב ךמות יריג דלש .תובמאל םיברוקמה !םייאת–דח םירוצי םה הלא
ימב תופחרמ תוירירוח ונימיב תומייקתמ םויכו רבעב .םינבואמכ בטיה רמתשמו
תירירוח .עקרקה לע תוחנ וא תולודג תוצאל תודמצנה – עקרק–תורד תוירירוחו ,םיה
ןועבטמ“ :המש רשפש ,Nummulites gizehensis( הזיג טילומונ איה תמסרופמ
.)התוא ליכמה ”יטילומונ“ עלסמ תויונבה ,םירצמב תודימריפה רתא םש לע ,”הזיג
:תורוד ינש ףיקמ וייח רוזחמ .)ש”מ 30~( ןוכיתה ןקואאה תפוקתמ םיעלסב הצופנ
חתפתמ םגזמתהבש הייבר יאת רציימה ,ינימ רוד אוה ,)”קנע רודכ“( הריפסולגמ
,קנע ידממל תולדגה ,תוריפסולגמה תא רציימה ,הריפסורקימ ,יסננה ,ינימ–לאה רודה
הלוכי ,הזיג טילומונכ ,קנע יאת–דח לש וז העפוה .)107 ’מעב םג ואר( תינימ–לא ךרדב
הייטנ שי םינוש םירוצי לש היצולובאה ךלהמב ויפלש ,יגולויב ללכ לש השחמה שמשל
הלאבו ,םינתייוולה ,םיסוסה :תופסונ תואמגוד .קנע ידממ ילעב םיאצאצ חימצהל
!’מ 2.5 רטוקל םיעיגמה םינימ םהב שיש ,םיטינומאה ,ןאכ םיללכנה
מ“ס 1
מ“ס 1
154 155
תוכיכר ינבואמ
ןדיע תישארב םיצוענ הישרוש .תוילוחה ירסח ןיב תוקיתעה תחא איה )Mollusca( תוכיכרה תכרעמ
םהינבואמו )םינונויד–םינונמת( םיילגר–שארו תופדצ ,תונוזלח ויה סיתט סונייקואב .ןוקיאוזואילפה
.ויעקשמב םיצופנ
לע הנגמה ,ריג היושעה תינוציח הייכנוק ,רבעב םגש רעשל ןתינו ,ונימיב םייחה תוכיכרה ינימ בורל
יתשמ היושעה הייכנוק תופדצל וליאו ,לילסכ לתפתהל הטונה הייכנוק תונוזלחל .דלשה רסחו ךרה ףוגה
,וכותבו עקרקה ינפ לע רקיעב תויח הלא תוצובק יתש .הכיכרה ףוג רתתסמ ןהיניבש ללחבש תוושק
ןתביבסבש םימה ןמ ןוטקנלפ תוננסמ תופדצה וליאו ,ןטק ףרט תופרוט וא תוצא ימסרכמ םינושארה
תורצק וא תוכורא תועורזב םידיוצמ םהו ,הלועמ הייחש רשוכ םבורל :םינוש םיילגר–שארה .תימימה
תלתופמ הייכנוקב םידיוצמ ויה רבעב ויחש םינונויד ינימ בור .הפירטל תועייסמו הפה תא תורטועה
ורשפאש םיזגל לוביק תיב ושמישש םינורדח – ירוחאהו ,הנגהו רותסמל םהל שמיש ימדקה הקלחש
בוליש וא( טינוגארא וא טיצלקמ ריג היושע תוכיכרה בור לש םתיכנוק .םימה ללחב ףוחירו הפיצ םהל
םיאנתב .ישיבגה הנבמב תונוש ךא ,תימיכ הניחבמ תוהז הלאה תוישיבגה תורוצה יתש .)םהינש לש
.רתוי ביצי טיצלקה וליאו קוצי ןיעלגכ תרמתשמ הייכנוקהו טינוגאראה ססומתמ תונבאתה לש םינוש
רמתומ וא ,)הקיליסב ףלחוה ולש ירוקמה ריגהש – ררוצמ( רוצל ףלחומ הייכנוקה ריג םירחא םירקמב
ףילחמ םויזנגמ רשאכ רצונ ,יתמחפ םויזנגמו ןדיס תבוכרת אוהש ,טימולוד ,ריג לש רחא גוס .טיצלקל
.םינבואמה בורל םיקחמנ ובו ,תירוקמה העקשהל רחואמ בורל אוהש ךילהתב ,ןדיסה ימוטאמ קלח
,2( םיניעלגכ םהמו םתומלשב םיעיפומה םהמ )Cerithium( ןולדגמ גוסה ינב ,תונוזלח :ןימימ .תוכיכר תוייכנוק :תונומתב
ךילהת ורבעש ,רחואמה ןורוטה תפוקתמ תיפורג תרוצתמ ןהיתש .)לאמשמ ,1( )Cardita( תיבבל הפדצהו ,)תילאמשה הנומתב
.קמוע תופדצו תונוזלח ללוכ ,תליא ץרפמב ’מ 250 קמועמ תוכיכר תויכנוק לש ףסאמ .רחמ לש םינבואמה :הטמל .תוררוציה
םיגומלא ינבואמ
תונשוש ,תוזודמ הב םיללכנ .ונימיב םיאצומ ונאש יחה תוכרעמב הקיתעה הארנכ איה םייבובנה תכרעמ
ש”מ 500–כ ינפל ורצונש םיעלסב קצומ דלש תורסח תוזודמ לש עלסב תועיבט ואצמנ .םיגומלאו םי
תוצובק וללכו ,רתוי רחואמ ועיפוה ,ןבא דלש ילעב רבכ םנהש ,םיגומלא .)יאוזואלפה ןדיעה תליחת(
.וניתוינוש תא םויכ םינובה ,ןבאה יגומלאל םמוקמ וניפו ודחכנ ךא ,אוהה ןדיעב וגשגשש
םיה תנשוש ,םהיניב לידבהל ךא ,םי תנשושל המדנ וייחבש ,פילופה הנה םיגומלאב תיסיסב הדיחי
םיפילופ םע דכולמ בורל אוהו ,ןבא עיבגב ןכוש גומלאה יפילופמ דחא לכ וליאו ,ןבא דלש תרסח איה
–יפילופ ץנמ אוהש וא ,רתויו םיינשל קלחתמ פילופ לכ רמולכ ,תינימ–לא הייבר ירצות םהש ,םינכש
,םיחמצ םע ןהלש ףותישה איה ןבאה יגומלאל תודחוימה תונוכתה תחא .דחי םידומצ םיראשנה ,תונב
םיקפסמש ,הזתניסוטופה יכילהת תא תומייקמו גומלאה לש ףוגה תומקרב תונכושה ,תויאת–דח תוצא
לוכי ימי–תתה הפצמה קראפבו תליא לש םיגומלאה ףוחב .המישנל ןצמחו ןוזמ תונכוש ןה וב גומלאל
םיעדוי ונניאש ,םיהדמ ןווגמ םיגציימו הזמ הז םילדבנה ,וננמז ינב םיגומלא ינימ תורשע תוארל רקבמה
.יאוזוזמה ןדיעב םג היה ותומכ םא
תורמתשה ךא ,לארשי ץרא לש ריגה יעלסמ רכינ קלח םינוב סיתט סונייקואב וגשגשש םיגומלאה ידלש
תורבועש ,ןבא תוינוש םירצוי םהש וא ףוחה יעלסב םידכלתמ םה .תוחבושמהמ הנניא םיגומלאה
םימלש םיגומלא ינבואמ אוצמל ידמל רידנ .םיגומלאה תרוצ תא שטשטמה ,)הזנגאיד( יוניש ךילהת
.ורבשנש תינוש יעטק וא םיפנע – תובשומ יקלח םיאצמנ םשו הפ ךא ,רוזאה יעלסב
בור ינבואמ הבש ,המישרמ תנבואמ תינוש הפשחנ ,ןורחאה ןדיעב ףוחה םמורתה םש ,הכומסה הבקעב
.ונימי–תב תינושב םג םייוצמ םינימה
,ןוקיטרקה ליגמ םיגומלא ירבש :לאמשמ .תליא ףוח לע תנבואמ תינושב העבטוהש וננמז תב םיגומלא תבשומ :ןימימ ,תונומתב
.הבקעב תנבואמ תינוש :הטמל .תליא רוזאמ והוז אלש
מ“ס 1 מ“ס 1 מ“ס 1
מ“ס 1
156 157
תופדצ
ינשה .הייכנוקה תבכרומ ןהמ תוושק יתש ילעבכ םראתמ ,Bivalvia דחאה .םייעדמ תומש ינש תופדצל
תיומד לגרב הכרה עקרקב רופחל תופדצה בור לש ןתלוכי תא ריכזמ ,”ןזרג לגר“ ושורפש ,Pelecipoda –
ןוטקנלפ ורקיעב אוהש ,ןוזמה ןוניסל םג םישמשמה םימיז ,םייניע–ןוונמ שארב תונייפואמ תופדצה .ןזרג
תא תושירפמ תוטולב הלו ,וידיצ ינשמ ףוגה תא הפיקמ הקיקד המילג .המישנל םגו ,תינגרוא תפוחר וא
תועצמאב ןהילעמש םימה םע רשק לע תורמוש ןהו ,לוחב תצעננה לגר תורפחתמ תופדצל .הייכנוקה ריג
תונוטרש תורצוי םישימג םיביס וא ריג תשרפה תועצמאב קצומ עצמל תודומצה תופדצ .)ןופיס( תורוניצ
,םירצק םיקחרמל תוחשלו םימב ץפקל תולגוסמ ןהמ קלחו ,ךרה לוחה לע ”תוחנומ“ תורחא .םיפופצ
ןתיכנוקש תופדצ ,רוצב ריגה תפלחה לש םירקמ דבלמ .םהלש המילגה ללח ךותמ םימה תקיחד ידי לע
וא ,תיטיצלק ןתיכנוקש ולא קרו ,”םיניעלג“ תרוצב אלא בורל ןבאתהל תוכוז ןניא טינוגאראמ היונב
ויחש תופדצ לש דחכנ סופיט ןה )ןלהל( םיטסידורה .תינושארה ןתרוצב תורמתשמ ,טיצלקל הפלחוה
םי–רמת הפדצה איה דחוימ הרקמ .ונרוזאב ןהינבואמ תא םיאצומ .תוינוש ןיעכ ,תופופצ תובשומב
גומלאה דלשב חדוקה ,יצמוח ריר השירפמו גומלא לע תבשייתמ איה .ונימיב םג היחה ,)Lithophaga(
הביבסה םע רשקהשכ ,הייח לכ ךשמל הב תאלכנ איה .תבחרתמו תכלוהש הליחמל ךפוהה עקש רוציל
תליחמ ךותב וליאו ,תדרוש אל ,דאמ סיסמ ריגמ היושעה הייכנוקה .ריעז בקנ תועצמאב אוה תימיה
ןבואמ תניחבב ,הייכנוקה לש ןיעלגה אצמנ וכותבש ,תפטעמה לש ןיעלג אופא רצונ תנבואמה גומלאה
.ןבואמ ךותב
תרפחתמ הנושארה ;)Neithea( תיקרסמו )Ostreid( הריגוסקא ,)Lucina( תירוא :לאמשל ןימימ ,הלעמל .תופדצ ינבואמ :תונומתב
סונו :הלעמל :ונימי תונב תופדצ יתש ,לאמשמ .םימב ץפקל תלגוסמה ,תישפוח תישילשהו קצומ עצמל תדמצנ היינשה ,לוחב
)Rhynchosternon( תינוי הריגוסקא :הנותחתה הרושב .םיגומלאה תינושב מ”ס 40 לדוגל העיגמש קנע תפדצ – הטמלו תטטרושמ
תינויו ,הדצה הטונ הריצ תויה תא ריכזמ ”הריג–וסקא“ גוסה םש .Exogyra columba ןשיה המשב רקיעב העדונ םיקיתול .sp.
,הכרה עקרקה לע חנומה ,עוקש ןגאכ תילאמשה התוושקש ,תוושק–תנוש הפדצ וז .הפתכל רבעמ תטבינה הנויל הנוימד םוש לע
,םי–רמת תיכנוק לש ”ןיעלג“ )1( :ילאמשה רוטב .הפירטו תושבייתה ינפמ המילגה חתפ תא םטוא הסכמ הל תשמשמ תינמיהו
ונימי תב םי–רמת :תחתמ .הפדצה הנכש ובש הליחמה ללח לש ”ןיעלג“ ונייהד ”תפטעמה ןבואמ“ )2( ךותב ןותנ ומצע אוהש
.)יניס לש תונבואמה תוינושהמ ןהיתש( .תמש גומלאב התליחמב האלכנש
תונוזלח
הייכנוק םהל .השביבו םיקותמה םימב ,םיב םויכ תויוצמה תוכיכרה בור םה )Gastropda( תונוזלחה
,תושק םיינישב דיוצמה הפו םישוחמ ,םייניע ולש ,שארמ בכרומה ,ךר ףוגו לילסכ לתפתהל הטונה
םתיכנוק .קצומה עצמה לע קילחהל םהל תרשפאמ החוטש לגר .הפירטל וא תוצא םוסרכל תושמשמה
תרמתשמו תססומתמ איה תוררוציה לש םיטעמ םירקמ דבלמ ,ןכ לע .יטינוגארא ריגמ בורל היושע
אוה םהבש םיטלובה דחאש ,רוזאה לש עקשמה יעלסב תונוזלח ינבואמ ינימ תורשע .קוצי ןיעלגכ
תחא תימגא הרוצתב קר םצעב ,ןטועימו ,םיימי תונוזלח ןה ונרוזאב תונוזלחה בור .ןלהל ראותיש גוסה
ןווגמ .)םעה ןושלב םילולבש םיארקנה( םיקותמ םימ תונוזלח ינבואמ טעמ םיאצומ ,)תוליא תרוצת(
תורמושמ ןכ לעו תוררוצמ ןהמ ,שאשימו החונמ ,ןונסה תורוצתב עיפומ תונוזלח לש הובג יד תיסחי
.בטיה
סיתט סונייקואב םייקתהש תכרואמ הייכנוק ילעב םיימי תונוזלח לש גוס אוה )Nerinea( האנירנ
םיניעלג לש םיפופצ םיזוכירב העיפומ תליאב .הייכנוקה ללחב םיזיזהו םיטמקב רכינ אוה .ןוקיאוזוזמב
יוביר .תינמונקה הרצח תרוצתמ ריג תובכשב םיה עקרק לע רצונש ריג לש )סקירטמ( הווטמב םיעובט
ורבטצהש תוקיר תויכנוק( הרובק יפסאמ םה הלאש תורשפאה תא הלעמ םימיוסמ תומוקמב םינבואמה
ץופנה עפומהו ,תודדוב תויכנוקכ הזה ןוזליחה תא אוצמל רידנ .)םילג ידי לע ופרגנ םהילא תומוקמב
עלס תובכש לע ,דכלמ ריג תשרפה ידי לע וזל וז תוחואמ ןהשכ ,הנוילעה הנומתב עיפומה הז אוה רתויב
אלא ,לוחב הייכנוקה יללח לכ ואלמתה אל תופופצה תוציחמהו רצה חתפה לשב .תובחרנ תויקפוא
תברקב רקיעב תוארל רשפא הלא םיאצממ .רופא ןאכ הארנה ,ףוקש יטיצלק ריג ישיבג םהב ושבגתה
.)2 לויט לולסמ( םרמע תעקב חתפב ןכו )5 לויט לולסמ( םיפטנ ןיע
.תילבנ .יח ןוזלח :לאמשמו ,תואנירנ יניעלג :ןטקומב .הרצח תרוצתמ ריגב תודכולמ תואנירנ יכתח :תונומתב
מ“ס 1
הנותחת–תילאמש הוושק הסכמ–תינמי הוושק
תוחושו תודמצנ ,תורפחתמ תופדצ
158 159
םיטסידורה
םיטסידורה
לש תובר תוצובק המבה לעמ הדירוה ,ןוקיאוזוזמה ןדיע ףוסב הלודגה הדחכהה
תצובק םג הדחכנ םיטינומאהו םירואזונידה םע .דחאכ םיימיו םייתשבי םירוצי
הייכנוק התייה םהל םג תורחאה תופדצכ .םיטסידור תארקנש ,תורזומ תופדצ
תנכוש הבו ,רפוש וא ןרקכ תכרואמ התייה תחא הוושקש אלא ,תוושק יתש תלעב
עצמל םידומצ ויה םיטסידורה .ןוילע הסכמ הל השמיש היינשה הוושקהו ,הכיכרה
תוינוש תמגודכ ,סיתטה םיב תוינוש ונבש תופופצ תובשומב ויחו ןותחתה םקלחב
,ריעז ןוטקנלפ תדיכלו םימה ןוניסמ ונוזינ םה םג ,תורחא תופדצכ .םיגומלאה
ולגיס ,הפירט וא םוהיז ינפב םטאיהל םתלוכיו הבעה דלשה .ןוזמ םהל שמישש
ופילחה תונוש תופוקתב ןכאו ,םיגומלא ויח אל םהבש תוביבסב םייחל םתוא
לש תימינפ הבכשמו ותוינוציחב יטיצלק ריגמ בכרומ היה םדלש .םיגומלאה תא םיטסידור תוינוש
םתוא תופילחמ םויכו ,ש”מ 65 ינפל ,יאוזוזמה ןדיעה ףוסב םיטסידורה ומלענ ,רומאכ .יטינוגארא ריג
תורוצתב םתוארל רשפאו ,רוזאב םירידנ םיטסידור ינבואמ .)םדוק ’מע( תואירטסוא תחפשממ תופדצ
.)8–ו 5 ,4 ,3 לויט ילולסמ( ןורוטה לש ריגה
טסידור ,)Praeradiolites( טילוידר ,ינמיה רוטב :םיטסידור יסופיט ינש רקיעב םיאצומ תליא רוזאב ןוקיטרקה יעלסב :תונומתב
– ינשה סופיטה גצוימ ילאמשה רוטב .הבשומ תחתמו ,תוושקה ןיב ינושה הארנ הנוילעה הנומתב .תוצובקב םיתעל ,דדוב
תא תוליבגמש תומלוסכ תוארנה תויקפוא תוציחמ ול םיינייפוא .ררוצמ ןבואמכ בורל ונרוזאב עיפומה )Hippurites( סטירופיה
.)הנותחת הנומתב הנוילע הניפ( ןוילעה חתפל ךומסה בחרה ללחב הנכש הכיכרה .ולודיג םע טרפה חפנ
תופדצ לש ןווגמ
,תוחיינ ןהו רחאמ .תיפוחה הביבסב יחה לש בושח ביכרמ רבעב ושמיש ,תוחיינ תופדצ רקיעבו ,תופדצ
תובשומ תורצויו ,םנימ תונב יבג לע ףאו ,תברקב בשייתהל תוגהונ – םימב םיפחורה םיריעצ – תויגפה
םש שי םיגולואיגל .םיגומלאה תוינוש תא ופילחה תומיוסמ תופוקתבש ,םרֶ הויב תויורקה ,תויקנע
,”תופדצ ריג“ ארקנ ,תואצמנ ןה וכותב ריגה חפנ תיברמ תא תווהמש ,הלאכ תופדצ יזוכירל דחוימ
.)תינמרגב ”קלַ קלֶ שומ“(
,תוחיינ תופדצ ןדועו ויהש ,)Ostreidae( תואירטסוא תחפשממ תופדצ תובככמ הז דומעב תונומתב
.םימדקומ םיבלשב קר תודומצה תופדצ ללכהמ תואצוי .םידודרה םימב םיקצומ םימצע לע תובשייתמה
תויכנוק וא ,םי ידופיק ידלשל ,עקרקה לע הנושארל הבשייתהב ,הדמצנ ,לשמל ,)1( תיקנע הריגוסקא
ליספת תעיבט תיארנ ןבואמה לע .םוליצב הדיל ונבצה הל המודש )2( תויקרסמ תחפשממ ולאכ ,תופדצ
,ךרה לוחה לע תחנומ התייהו ”םיישפוח“ םייחל הרבע רתוי רחואמ ליגב .תנסכאמה הפדצה תוושק לש
.טיצלק היושע התייה ןהלש הייכנוקהש ךכל תודוה ורמתשנ הלא תונוכת .הב ךמות ימצעה הלקשמשכ
תחפשמ לע תינמנה ,היבילה תיכנוק ,םתמועל
אל ןאכ תגצומה לוחב הרובק היחה ,תויביל
.יריגה ןיעלגה קר הב רמתשנו ,ןבואמב הדרש
לש םודקה קלחה .תואירטסוא תחפשממ תופדצ :תונומתב
ראתמל ץוחמ לא הדיצה הטונ ,דוקדקה ,תילאמשה הוושקה
יעדמה םמשב אטבתמש המ ,ןוזלח טעמב ריכזמו ,הייכנוקה
תינועלצ הריגוסקא דיארטסואה ,ןימימ הלעמל .הריגוסקא
תיקנע הריגוסקא ,לאמשמו )Ceratostreon fabellata(
,Pycnodonte גוסב :הטמל .)Costagyra olisiponensis(
.דצל הטונ אלו ,ירקיעה חתפל לעמ לפוקמ דוקדוקה )הטמל(
אלא ,תיעלס עקרקל הדומצ הארנכ התייה אל הייכנוקה
לש המש שוריפ .הדבוכב תבצוימו תיניטה עקרקה לע תחנומ
םילכתסמשכ רבתסמ .)ןימימ זכרמב ,Cardium sp.( היבילה
.רפתה דצמ הילע
מ“ס 1
1
2
מ“ס 1
מ“ס 1
תרגוסה הוושקה לע טבמ דצ טבמ
160 161
)םידיאוליטואנ( םינטיישו םיטינומא ינבואמ
.תופדצהו תונוזלחה םע דחי ,תוכיכרה תכרעמב תדרפנ הקלחמ םיווהמ )Cephalopoda( םיילגרשארה
תיומד הייכנוק םהל התייה הליחתב .ונימי דע םימייקתמו םדקומה ןוקיאוזואילפב הנושארל ועיפוה םה
ןוקיאוזואילפה ינדיעב וגשגש םה .תילריפס ,תלתופמל הכפה רתוי תורחואמ תורוצבש ,ךורא טורח
עקשמה יעלסב םיצופנ ,םידיאוליטואנו םיטינומאה תורדס ,תוצובקה–תת יתש ינבואמו ,ןוקיאוזוזמהו
םדלשש םינימ קר ורתונו ,הייכנוקה ילעב םיילגרשארה ומלענ יאוזוזמה ןדיעה םותב .תופוקת ןתואמ
ןטיישה ,תינוציח הייכנוק לעב ןונויד לש דחא גוס קר .םינונמתה ,ללכב דלש ירסח וא םינונויד ,ימינפ
סונייקואה יקמעמב םויכ ותוא םיאצומ .םידיאוליטואנה תרדסל ןורחא יח דירש אוה ,)Nautilus(
קלוחמ היה תוצובקה–תת יתש ינונויד לש םתיכנוק ללח .תורכזמה תויונחב ותיכנוק תאו ,טקשהו ידוהה
תא הצחש ”ילנופיס“ רוניצ .םפוחיר לע לקהש המ ,זג וא לזונ יאלמ ,םיאת–םינורדחל תוציחמ ידי לע
.הציחמה זכרמב רבע ,הפיצה יאתב םימהו זגה ןיבש סחיה תא תסוול שמישו ,םהיניב רביחו תוציחמה
םיטינומאה תויכנוקב תוציחמה ,םתמועל .תולתופמ אל ךא ,תורועק ןטיישב םינורדחה ןיבש תוציחמה
אצמנ םיטינומאב ילנופיסה רוניצה :לדבה דוע .בושח ינוימ ןמיס תשמשמ לותיפה תרוצו ,תולתופמ דאמ
הייכנוקה חתפבש בחרה ןורדחב הנכש הכיכרה ,טינומא וא ןטייש הז אהי .הציחמה לש הנוילעה הניפב
,םינונוידה רתיבכ .)”םיילגר–שאר“ םמש ןאכמ( שארהמ ואציש תועורזה ,”ףרט ילגר“ רפסמ השארבו
רושימב היה םינטיישו םיטינומאב הייכנוקה לותיפ ,תונוזלחבכ אלש .תועורזה לגעמ זכרמב הפה אצמנ
–תיטורח התיכנוקש ,הנוש הצובק םע ונמנש םיטינומא לש תוחפשמ המכ ויה ,םנמא .)ילריפסינלפ( דחא
,הרוצה–ינוש תצובק – גרוב תרוצב םיתעל ,ידממ–תלת ירטמיסא היה הייכנוקה לותיפ וא הרשי
,תונבאתהב הבוט תוחפ ותורמתשהש ,טינוגאראמ רקיעב היונב התייה הייכנוקהו רחאמ .ךשמהב גיצנש
.םינורדחב עקשש ריגה תלוכת םצעב אוהש ,”ןיעלג”ה תרוצב םה םינטיישהו םיטינומאה ינבואמ בור
.הייכנוקה לש ינוציחה החטשמ םג רתונ ,תוררוציה לש םירידנ םירקמב
לותיפה תא הארמה ,ןטייש לש ןבואמ עצמאבו ,)תוציחמה תא תוארהל ידכ יוצח( ונימי ןב )Nautilus( ןטייש :ןימימ הלעמל
”ןיעלג“ לש רויצ :ןימימ הטמל ;םילולחה םינורדחה תא הארמה בטיה רמושמ טינומאב ךתח :לאמשמ .)תליא ,ןוקיטרק( רועקה
:טינומאה רויצ .)הרוא תרוצת( ןורוטה יעלסב אצמנש טינומא ,זכרמב ;תוינייפואה תולתופמה תוציחמה תא שיחממה טינומאה
.הידפיקיו
מ“ס 1
ולוחכמ ירפ ,םייחה םיטינומאה לש םתרוצ רוזחש :ןימימ
Heinrich Harder ,19–ה האמה ןב ינמרג רייצ לש ונוימדו
ןכו עקרקה יבג לע טטושל ולכי םיטינומאה .)1935–1858(
.הידפיקיו :רוקמ .הייכנוקה ירדחב רבצנש זגה תוכזב תוחשל
,ןוקיאוזוזמה ףוסל דעו )ןוקיאוזואילפ( ןובדהמ לחה עקשמה יעלס תובכש בורב םיגצוימ םיטינומאה
תואמ לש לקשמו ,רתויו ’מ 2–ל םיתעל עיגמ םרטוקש םיטינומאה ינבואמ תא םיאורשכ .ודחכנ זאש
םלקשמ .םתיכנוק םינפבש זגל תודוה םימב ופצו ופחירש ,םילילק םירוצי הלא ויהש ראתל השק ,ג”ק
םירמחו טיצלקה ישיבג ,הייכנוקה ךות לא ורדחש ריגה תקבאו לוחה ידי לע םרגנ םינבואמה לש יחכונה
תורוניצה יחתפ ךרד םימוטאה םינורדחה לא ורדחש ריגה תוסימתמ ושבגתהש םירחא םילרנימ
.םיילנופיסה
לחנבו ,ןומר שתכמל םורדמ ”םיטינומאה ריק”ב ומכ( דחא ןימ ינב םיטינומא לש תינומהה הריבצה
והזש )ב( וא ,ורבקנו ותמ םגו ויח הבש ,םהלש םייחה תביבס יהוז )א( :תויורשפא יתש הלעמ ,)םעבחר
תרוצתב אוצמל ןתינ ונרוזאב םיטינומא .םילג וא םימרז ידי לע תויכנוקה ופרגנ וילאש ,”הרובק ףסאמ“
.םימוד םירתאו ענמת הלעמב ,הרוא
.)םיציח( תוציחמהמ דרשש המ םהש ,”םירפת”ה דחא ךרואל רבשנש Vascoceras durandi טינומאה לש ןבואמ :ןימימ :תונומתב
,םינורדחה ןיבש הציחמה לש םילותיפ–םיטומיק לש היפרגופוט הב תיארנש ,הציחמה ןפוד ןוויכמ טבמב ןבואמה הארנ ןימימ
”םיטינומא ריק“ תא .ןומר שתכמל ךומסה ”םיטינומאה ריק”ב םיטינומא ינבואמ ,לאמשמ .םירועק םה )םדוק ’מע( םינטיישבש
.ןח .מ םוליצ בלעש רה רוזאב םיטינומא ירבש לש ףסאמ :הטמל 51 ’מעב וארת תליא רוזאב
מ“ס 1
162 163
)םייפרומורטה( הרוצ-ינוש םיטינומא
םיטינומא לש תיסחי הנטק הצובק םינבואמה ןיב םיאצומ ,)םיירלוגרה( םיליגרה םיטינומאל ףסונב
תופוקתב םג םיגצוימ ויהש תירטמיס–אל הרוצ ילעב םיטינומא הלא ,)םייפרומורטה( הרוצה-ינוש
הבוט םתורמתשה .הלודגה הדחכהב ודחכנ םרטב ,ןונסה תפוקתב ועיגה םתצופת אישל ךא תומדקומ
םינבואמ םיגצוימ תליא רוזאב .דבלב ןיעלגה אלו ,הררוציה הלוכ הייכנוקה םירקמהמ קלחב ןכש ,דאמ
תטלוש םש ,קתע לחנבו םעבחר רעק לש םייברעמה תודרומב תפשחנה ,שאשימ תרוצתב רקיעב הלא
,)Baculites( טילוקב ,ידוחיי םיטינומא גוס :ןפוד יאצוי ויה הרוצה-ינושב םג ךא .וז םיעלס תרוצת
הנומתב .טעמכ רשי הרתונו הרשייתה ותורגבבו ,טרפה לש ולודיג תליחתב קר תלתופמ התייה ותיכנוקש
תופיפצ .םיטינומאה לש קהבומ ןויפא ,םינורדחה ןיבש תולתופמה תוציחמב ןיחבהל ןתינ תנטקומה
.”הרובק יפסאמ”ב רבודמ ןאכ םגש ןכתייו ,ההובג םיעלס המכב םיטינומאה
.)1 לויט( םעבחר לחנב )6 לויט לולסמ( קתע לחנב אוצמל רשפא םייפרומורטה םיטינומא ינבואמ
תא הארמה ל”נה לש ררוצמ ןבואמ ,ןטקומבו שאשימ תרוצתמ ריג עלסב םיטילוקב :ןימימ .הרוצ–ינוש םיטינומא :תונומתב
םהינש ,היתחתמ )Solenoceras( סרצונלוסו הלעמל ,)Nostoceras( סרצוטסונ םיטינומאה ינבואמ :לאמשמ .תוציחמהו םינורדחה
.םעבחר רעקב ”םיטינומאה ריק”מ הרוצ–ינוש םיטינומא :הטמל .םעבחרו קתע ילחנמ
םי–ידופיק
הנושארל ועיפוה םה .אנד תמדקמ דוע ןאכ ויה םיה–ידופיק
לכ ךרואל וגשגשו ,הנש ןוילימ 400–כ ינפל ,ןוקיאוזואילפב
,ךליאו הרויה תפוקתמ ,ופוס תארקל .ןוקיאוזוזמה ןדיע
ונימי דע םיינייפואה ,עצמה יבג לע םייחמ רבעמה לחה
ףוגה תויצרופורפש ,)”םיירלוגר“( םיילוגיעה םיה–ידופיקל
.ןיטהו לוחה – ךרה עצמב םייחל ,תוילוגיע םהלש
)Heterodiadema( םיצוק–הנוש ןרזינ יח ןמונקה תפוקתב
םיצוק יסיסב םצעב ,םיבע םיצוק אוה קהבומה ונמיסש
תוחפ .הנוילעה ותיצחמב םינטקו הנותחתה ותיצחמב םילודג
,םילודג ויה ויצוקש )Cidaris( רדיצ םיה-דופיק אוה יוצמ
רשפא םירחא םי-ידופיק .םיבע ויצוק יסיסב םג המאתהבו
םינבואמה םיצוקהשכ ,ריגה תסאמ ךותב םיתעל אוצמל
.םהיניב םירוזפ
,לאמשמו ;)םיצח( וביבס םירוזפ ויצוקשכ ררוצמ םי–דופיק הארנ ןימימ הלעמל :ונרוזאמ םיילוגיע םי–ידופיק ינבואמ ,תונומתב
חתפ לש הירטמיסמ הגירחהו םזגומה לדוגה תא הארמה לע–טבמ ,ינמונקה )Heterodiadema lybicum( םיצוק הנוש ןרזינ
דצ–טבמ ויתחתמ .)ךשמהב ,םיירלוגר–יא( םיילוגיע–יאה תוחתפתהל םדקומ בלש ,)רוחש ץח( לוענמ–רוח יומד ונהש תעבטה–יפ
ותיצחמב םיקיקד םיצוק םתועמשמש ,םיריעזה םיצוקה יסיסבל האוושהב ,םינותחתה םימטיפה לש םזגומה םלדוג תא הארמה
.םיקיקדו םינטק ויה ויצוקש יעשמל לוגע ,עודי אל ןיממ םי–דופיק ,ןימימ :הנותחתה הרושב ,)ןבל ץח( דלשה לש הנוילעה
ץראמ ואבויש רדיצה יצוק ונוכ םייניבה ימיב :ןיינעמ .םיבעו םיקד ,םינימ המכמ רדיצ יצוק, עצמאב ,ודיצלו ררוצמ רדיצ ,לאמשמו
.אפרמ תונוכת םהל וסחייו ,)lapis judaicus( ”םידוהי ינבא“ ,הפוריאל לארשי
מ“ס 1
מ“ס 1
מ“ס 1 מ“ס 1
מ“ס 1
מ“ס 1
164 165
םיילוגיע–יא םי–ידופיק
םייחהמ רובעל םיילוגיעה םיה–ידופיק ולחה ןוקיאוזוזמה ןדיעב
,םהיצוק ,המאתהב .לוחב –ךרה עצמה ךותב םייחל ,עקרקה יבג לע
העונתלו תורפחתהל יעצמאכ שומישל ובסוה םיינותחתה רקיעב
תיצרופורפב םייוניש ביתכה הז רבעמ .הריס יטושמכ ,לוחה ךותב
– הרדסה םש ןאכמ ,תידדצ–וד הירטמיסל תוילוגיעמ רבעמ .א :ףוגה
בטוק”המ תעבטה–יפ תוקחרתה .ב ;)”םיירלוגר יא“( םיילוגיע–יאה
תוהזל רשפא התלחתה תאש ,םיילוגיעכ ,דלשה תספוק לש ”ןוילעה
המגמה .וילושל טסוהו ךלהש ,)םדוק ’מע( םיצוקה הנוש ןרזינב
סופיטקלוה ,ונימב דחוימה םיה–דופיקב הניצקה ףאו הכשמנ
לא ןוילעה בטוקהמ ”דדנ“ רבכ תעבטה–יפ וב ,םייניב בצמ גיצמש הרצח תרוצתמ )Holectypus(
השמחו ,םימה ילגר תכרעמ לש ןוילעה חתפה קר ורתונ ןוילעה בטוקב .הפה דצל בצייתהו ףוגה תיתחת
)Hemiaster( רטסאימה גוסהמ םיילוגיע–יאה םיה–ידופיק םיעיפומ רתוי םדקתמ בלשב .ןימה יחתפ
Nucleopygus ילוגיע–יאה םיה דופיקו )הרוא תרוצת( ןורוטה תפוקתב ץופנ היה .לוחה ךותב יחש
.)תעבטה–יפ םוקימל בל ומיש( םדקומה ןונסבו ןוילעה ןורוטב
,)M( הפה חתפ תברקב )A( תעבטה–יפ לש ומוקימ תא םיארמ םיצח .הרואכל ילוגיעה ,סופיטקלוה ןימימ הלעמל :תונומתב
םוליצ ויתחתמ .הייברה יחתפו םימה ילגר תכרעמ לש םיריעז םיחתפ ורתונ ,)G( ןוילעה בטוקב וליאו ,ףוגה לש ןותחתה ודיצב
ילמרונה העונתה ןוויכב ,)M( ינוחגה ודיצב הפה םוקימ תא םיארמ םיצחשכ ,רטסאימה ללכושמה ילוגיע–יאה םיה–דופיק לש
דחאה )100 ’מע םג ואר( Nucleopygus םיה–דופיק דלש ינבואמ הלעמל לאמשמ .ירוחאה ודיצמ )A( תעבטה–יפ חתפ תאו ולש
הבש םייחה תביבס ,הרוא תרוצת תויסרחב םירטסאימה לש לודג זוכיר ןימימ הטמל .ךתח הארמ ינשהו ינוציחה ודצ תא הארמ
.וגשגיש
םיגד
יעלסב רומישה יאנת .יסוחס דלש םהלש ,םישירכה רשאמ רתוי םינבואמכ רמתשהל םיטונ םרגה יגד
ןבואמ .תורדאהו תוילוחה ראתמ תא וירחא ריתומו ססומתמ גדה דלש .םיגדה רומיש לע ולקה אל ריגה
םיבר םיגד ינבואמ ורתונ אל ,המ םושמ .הרצח תרוצתב ,תליא הלעמב אצמנ וז הנומתב גצומה גדה
.הרוא תרוצת תויסרחב ואצמנ םיגד ישקשק םתמועל .תליא רוזאב עקשמה יעלסב
הווהמה ,טירופסופ עלסב שירכ ןש :לאמשמו ;םיפטנ עקבב )ןמונקמ( הרצח תרוצת לש ריגה יעלסמ ןבואמ :ןימימ הלעמל ,תונומתב
תרוצ .עלס תבכש התואב ואצמנ ןלוכ ,תונוש תוחפשמ ינב ,םישירכ יניש לש ןווגמ :הטמל .שאשימ תרוצתב תיסחי הקד הבכש
,ותעילבל ףרטה תזיחא ,תויכנוק קוסיר – ולש הנוזתה תרוצ לע ונממ דומלל ןתינו ,שירכה גוס לש קהבומ ןייפאמ הווהמ םיינישה
.’וכו רשבה תעירקו ךותיח
רישע עלס ,טירופסופה
אוהש ,טיטאפאב
,יתחרז ןדיס לש תבורעת
עיפומה Ca
2
)PO
4
(
3
רואולפ ,רולכ םע םג
ביכרמה .דיסקורדיהו
דוסיה אוה ובש בושחה
ןשד שמשמה ,ןחרז
עלס והז .תואלקחל
ינגויב ,ךירפ ,ימי עקשמ
רבטצהש( ורקיעב
תומצעב רשא ןחרזהמ
תוצאמ וא/ו םייח ילעב
הז עלס .)ןחרז תורשוקה
לש תולודג תויומכ ליכמ
,תומצע – םיגד ידירש
שרפו םייניש ,םישקשק
,ונבאתהש םיגד לש
ןבא“( טילורפוק
.)”האוצ=שרפ
מ“ס 1
M
G
A
M
מ“ס 1
A
מ“ס 1
מ“ס 1
מ“ס 1
166 167
םי–ילחוז ינבואמ
.םודק ימי לחוז לש – הבחר םצעו בגה תוילוח – םידירש ואצמנ ,הרוטק תעקב ןגאב ,תליא רוזאל ןופצמ
,ןוקיאוזוזמה ןדיעב םיב יחש ול בורק גוס וא )Plesiosaurus( רואזויסלפ לחוזה לע עיבצמ ינושאר יוהיז
וביט לע ועיבציש ,םייניש וא תלוגלוג תאיצמב הנתומ טלחומ יוהיז .ש”מ 65 ינפל ,ופוסב דחכנש ינפל
.הקידבב תעכ םיאצמנה ,בגנה יעלסב ול םיבורק םיפסונ םיאצממל רבוח הז אצממ .לחוזה לש ונוזמו
ריג תורוצתב ,בגנב םירתא המכב םיאצומ ,)Mesosaurus( רואזוסמה ,רחא ימי לחוז לש ויתומצע תא
.)רחואמ ןוקיטרקמ שאשימ–החונמ( ןונסה תפוקתמ ןוטריק וא
םידירשו ימי לחוז לש תוילוח :לאמשמ ,הטמל .לחנה ץורעב )in situ( םרתאב ולגתנש יפכ ,םיירקיעה םיאצממה :הלעמל ,תונומתב
אצמנש Plesiosaurus macrocephalus לש רזחושמ ןבואמ לש רויצ ,ןימימ .ןולעי לחנ תברקב החונמ תרוצתב ואצמנש םירחא
.)הידפיקיו :רוקמ( 19–ה האמב )Lias( הרויה תפוקתמ תויגולואיג תובכשב
”תובקע ינבואמ“ו ”םינולג“
לש העונתב וא תוילוח ידי לע ורצונש םילג תוודא ינבואמ ,”םינולג”ה תא םג םינבואמל םיפרצמה שי
ץובה .תיפוח הנוגל וא םגא ,רהנ לש תיצוב עקרק תושבייתה תעב םירצונה ץובה יקדס תאו ,לוח יעקשמ
יתש ןיבש לובגב וא עלסה ינפב בורל םירמתשמ הלא םיגוס ינש .םיעלוצמל קדסנ ושבייתהב ץווכתמה
ונל םיקפסמ םה .םינש ינוילימ ךרואל ורמתשהש – םימ וא חור – םילקא ימרוג תוליעפל תודע – תובכש
ינבואמ“ םה םידירש לש רחא גוס .הפוקת התואב םייחה יאנת רוזחישב תלעות וב שי םיתעלש עדימ
לש הריבנ יסופד וא ,בוטרה לוחה לע וכלהש םייח ילעב לש תובקע ינמיס םהש )trace fossils( ”תובקע
הלא םירוצי לש םמויקל תופיקע תויודע איה ףאש םיגד תאוצ ,לידבהל ,וא ,םיה עקרק ץובב םייח ילעב
.בושח עדימ הליכמו ,םהיתופוקתב
ץוב יקדסו םינולג :ןטקומב .ץוב יקדס )2( –ו ”םינולג“ )1( םהב םירכינש ,ןורשג לחנב ענמת תרוצתמ לוח ינבא :הלעמל ,תונומתב
.רבעב םיילוגיע–אל םי–ידופיק וא תופדצ תוריבנ ידירש – רוצי לש ”תובקע ןבואמ“ :הטמל .ונימי ינב
היה ףוגה .דחי םג םהינש וא ךורא םוטרח וא ךורא ראווצ היה םירואזויזלפל“
תוחתפתה םהמ הענמנ רצקה םבנזו חושקה םפוג ללגב .תיסחי חוטשו ,בחר ,רצק
ייומד םיקזח םינבמל םהיפג וחתפתה הז םוקמבו ,םיגדה תמגוד העונת ירביא לש
ויה השביה ינפ לע .םימב םיבצה םיטיישמש ךרדכ םיה ימב ורתח םתרזעבש ,טושמ
םינונויד םה ףא( םיטינמֶלּ ֶ במו םיטינומא ,םיגדמ ונוזינ םה .םי–יבלככ תודדל םילגוסמ
)הידפיקיו :רוקמ( .”)םימודק
1
2
מ“ס 5
מ“ס 1
168 169
רוזאב םיצופנ םיעלס ינימל טושפ רידגמ – ’א חפסנ
,וירה תא םינובה רוזאה יעלס לש םיצופנה םיגוסהמ המכ יוהיזל םיקהבומ םינמיס ןתונ רידגמה
תולאשה לע םינוע םתאש ךות ףרוצמה םושירב ורזעיה .ויתובכשב םיעיפומו ,םילחנה תא םידפרמ
.”הדש”ב םידימלת תלעפהלו השחמהל רקיעב דעונ אוה .וב תועיפומה
םירויכ תצמוח( הלוהמ חלמ תצמוח )1( :םה ןאכ םיגצומה הלא ןיבמ עלס תוהזל םישרדנה רזעה יעצמא
שי תוקידבה תא .תלדגמ תיכוכז )4( –ו קלח הדלפ ןיכס )3( ,ךדי ןרופיצ )2( ;יפט םע ןוקובקבב ,)תיתיב
ןמזה םע םיעלסה םילבקמש היילבה יעבצמ תעבונה תועטמ ענמיהל ידכ ,שטולמ וא ירט רבש לע תושעל
לבל ורהזה( הצמוחה ףוטפט םוקמ לע תועיפומה תועובה יפ לע םיהזמ הצמוחב הסיסתה תא .ףלוחה
השקה לע ”חרמנ“ ךרה וליאו ,ונממ ךר עלס טרוש השק עלס תוישקה תקידבב .)םידגבה לע ופטפטת
,סבגה תא תטרוש איה ןכלו ,2–ל לעמ איה ןרופיצה תוישק ,המגודל .)132 ’מעב ,סהומ תלבטב םג ורזעה(
וניא ךא )6 דע 3( הדש תלצפו ריגה תא טרוש אוה .6.5 ךרעב אוה וישוק הדלפה ןיכס .2 איה ותוישקש
.תויסרחה לש תוקיבדב וא ,תוחילמב ןיחבהל ולכות קוקילב .)7 הגרד( ץרווקה תא טרוש
לויט ילולסמ :’ב חפסנ
רכינ קלחב תופצל ןתינ םהבש לגרב ו/וא בכרב לויט ילולסמ הרשע עיצהל וננוצרב הז ונרפס םוכיסל
וא ונימי ינב חמוצו יח ומכ ,ףונב םירחא םיביכרמ ןובשח לע המ תדימב ,רפסב תוראותמה תועפותהמ
20–ו 19 ’סמ םיליבשה ןומיס תופממ קלח םה תופמה יעטק .דרפנ רואית עיגמ םהלש ,םדאה ירתא
תונושה תורוצתהו עלסה תובכש לש בוט יוהיזל .לארשי יליבשל תיצראה הצעומה תובידאב וקתעוהו
:אבה רתאב תיגולואיגה הפמה תא דירוהל ןתינ
http://www.gsi.gov.il
וא םכבשחמל דירוהל ןתינ .רתויב תוימורדה תופמב ודקמתהו תויגולואיג תופמ ףיעסה תא ורחבת םש
.ןתוא סיפדהל
:*םילולסמה
תליא הלעמו המלש לחנ .1
םרמע תעקב .2
תרוחש ילחנ תעקב .3
םתוי רהו ןומחש לחנ .4
יליע םיפטנ לחנו םיפטנ ןיע .5
םירייסה הלעמו םחר לחנ .6
םודאה ןוינקהו ינש לחנ .7
הרוטק ןיעו תיפורג הלעמ .8
ןוסכלא לחנ – ענמת רה .9
תוחפצ רהו לחנ .10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
)9–10 ’מע( תופמב הלחתהה תודוקנו םילולסמה םוקימ תא אצמי ארוקה *
:הרהבה
.וב תומלוצמ םגש ,רפסב תורכזנה תועפותה ברמ תא גיצהל אב ןאכ םיראותמה םילולסמה ןווגמ
תא רזחשל ידכ םרואיתב רזעיהל ולכויש ,רוזאה יבשותלו םיסונמ םילייטמל םירכומ םילולסמה בור
ןונכתב טרפ לכ לע בטיה ודיפקי הנושארה םעפב םוקמל םיעיגמש םילייטמ .ולייט םהב םילולסמה
יללכ גשומ תתל ודעונ םה .םיליבשה ןומיס תפמ לש הנטקה םה ןאכ תוגצומה תופמה .חטשל האיציה
תליא יליבש ןומיס תופמב דייטצהל בושח תאז לכב .העיסנ/הכילהה ידעיו הריצעה תודוקנ תא ןייצלו
ירוחאה הדצ לעו ,הפמה ילושב ספדומה עדימה .תליאב םירפסה תויונחב שוכרל ןתינ ןתואש ,הברעהו
ינפל .םיינויח ןופלט ירפסמ וב םנשי ןכש ,הנושאר הגרדממ יתוחיטבו ינוחטיב ךרע לעב אוה )הפמה בג(
חולו לויטה תינכת לע עדימ ריאשהל םגו רבד יעדוי םע ץעייתהל דאמ יוצר רכומ אל לולסמל האיצי
ךא ,םיגחו תושפוח תופוקתב רקיעב ינופלט ץועי םיעיצמ תליא הדש ס”היב יכירדמ .ןנכותמה םינמזה
רבוע ,8–6 םילולסמ רקיעב ,םילויטה ילולסממ קלח .רשקתהל ןתינ הנשה תומי ראשב לוח ימיב םג
יולימ לע דיפקהל שי םכנוחטיבל .ל”הצ לש שאו םינומיא יחטש םישמשמ עובשה ימיבש םיחטשב
םע םכתאיצי תא םאתל וגאד .שיבכהמ הדירי ינפל ,חטשב םיטלשבו הפמה בגב תומושרה תוארוה
.םייארחאה םימרוגה
רתאל תוידוחיי תויחנה יולימו םולשתב תינתומ הילא הסינכהש ,ענמת תעקב חטש ךותב רבוע 9 לולסמ
.הז
?הלוהמ הצמוחב ססות עלסה דיכלת
םינבא
תותווזמ
יושע
?לחנ יקולח
יושע עלסה
םינוש םישיבג
לוח ירגרג
דכולמ
ןכ אל
?ולוכ לוח ןבא טרשנ עלסה
?ןרופיצב
וקלח
ינגומוה
,טילויר
טירלוד
ןכ אל
?הדלפמ השק עלס
ןיכסב טורשל הסנ
ןכ אל
?חולמ עלסה
קקל
ובטרהב :קקל
?ןושלל קבדנ עלסה
?רדגומ ןוויכ םישיבגל
טרשנ עלסה
?ןרופיצב
ןכ אל
?שיבג סג
ןכ אל אל ןכ
,טינרג
טירויד
רוצ
ץרווק
,חלמ
טילה
תיסרח סבג עלס
ריג
ןוטריק סיינג תחפצ
ץיצנ
תונוש םינבא יושע עלסה
דחי תודכולמ
ינגומוה עלסה
)יעבצ דח(
רגרוגמ עלסה
םינוש םישיבג יושע וא
היצקרב טרמולגנוק
ןכ אל ןכ אל
טימולוד
170 171
*תליא הלעמו המלש לחנ :יגולואיג שגדב 1 לויט לולסמ תליא הלעמו המלש לחנ :יגולואיג שגדב 1 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב 2–ו( בכרב לויט
םירטמ תואמ המכ .)תליא תפמב 20560( לחנה הלעמב )ץח( המלש לחנ ךפשמ העיסנב ליחתמ לולסמה
,םירמתומ םיעלס וארת םש ,תימורדה לחנה תדגל לגרב ואצו ורצע ,)הפמב 1 ’קנ( העיסנה תליחתמ
םיפוקש טאנרג ישיבג םיאצומ ,עקרקה לע םירוזפו ,החפצב .)85 ,18 ,15 ’מע( תליא תחפצ רקיעב
,”ןעיה תווח“ ידירש דיל לוקיעב ,)2( הלחתההמ מ”ק 1 קחרמב .)86 ,85 ’מע( ןומיר ןיערג ייומד ,הצחמל
”םילמגה תווח“ ירחא תצקו ,מ”ק יצח דוע .)129 ,127 ’מע( ”םילחנה תייבש“ תואצות תא תוארל רשפא
ומצע רהה .’מ 278 הבוגב ,תוחפצ רה תגספל )10 ’סמ ליבש( לויט לולסמ ןאכמ .)3( תוחפצ לחנ ףעתסמ
עלס לש םינטק םיפושחמ וארת ךרדב ,המלש לחנב תולעל וכישמה .רמתומ עלס אוה ףא ,סיינגמ יונב
חרזממ ’מ 200–כ .)4( םעבחר לחנ ףעסמל הרהמ דע ועיגתו ,)86 ,85 ’מע( תליא תחפצו סיינג – רמתומ
,תישעג העבג איה )5( והלעמבש תדדוחמה העבגה ךא ,דוחי רסחו שבי ,ןטק לחנ ןימימ דרוי ףעסמל
רהמ וקרזנש הצחמל תוכתומ םינבא ,”תוינקלוו תוצצפ”ו תליא טירבמינגיא עלסה ינבא ואצמת הדילו
,)6( טפשוהי רה תולגרמל דע וב תולעל וכישמהו ,המלש לחנל ובוש לגרב לק טוטיש ירחא .)19 ’מע( שעג
בקוע וכשמהב .מ”ק 2 –כ ,וכרוא לכל הלעמב ועסו )20562( טפשוהי לחנל וסנכיה ףעסמב .טינרג יושעה
וב ושגפתש )ריג עלסמ לאמשמו ,טפשוהי רה ,יטמגַ מ עלס םכנימימ( המלש קתעה לש וכלהמ תא לחנה
וילושב לולת דרומש חטשמ ,)7( ”טפשוהי תספרמ”ל הלאמש הינפב םייתסמ לחנה הלעמ .רתוי רחואמ
דרומב ובוש הרצק תיפצת םותב .)128 ’מעב ןורשג לחנ תייבש רואת ואר( ןורשג לחנל דרוי ליבש ובו
תעקבל תסנכנה ,חטש בכרל רפע ךרד ןימיל תפעתסמ )8 ’קנ( תדרויה ךרדה תיצחמב ךרעב .טפשוהי לחנ
רובתה“( םעבחר תעבג םע ,העקבה .)ןאכל ובושיו לגרב הז רצק עטק ושעי ךר בכרב םילייטמ( םעבחר
תולגרמל ונח .)51 ,50 ’מע( ןאכ םיפופצה םיקתעהה בקע רצונש ,םלשומ רעק איה הזכרמב )”ןטקה
רוצה תובכש ןיב ,םש .ברעמ–םורד ןוויכל ,רעקה ילושל ,)9( ןורשג יקוצל ספטמה ליבשב ודעצו העבגה
יעלסב םידכולמה ,)162 ,51 ’מע( הרוצ–ינוש םיטינומא ינבואמ – ושפחת םא – תולגל ולכות ,תויוטנה
טפשוהי לחנל ובוש ,ןאכל בכרב םתעגה אל םא( .בכרה לא הרזחו ןורשג לחנל קוצה שארמ תיפצת .רוצה
יעלס תרדס לכ לש יוטנ ךתח וב םיאור ןימימש .םעבחר לחנ דרומב ועס )המלש לחנל ואצומל וכישמהו
םעבחר לחנ אצומל ךומס הרצח תרוצתל ,םעבחר תעבג שארבש ןקואאה תובכשמ ,םיימיה עקשמה
ולכות לחנה ךרואל ”תונחת“ המכב .המלש לחנ הלעמב ךישמהל ,6 הדוקנב ! הלאמש ונפו )המלש לחנל
ושגפמל דע המלש לחנב וכישמה .)89 ’מע( תליא טרמולגנוק תאו ,)81 ’מע( תליא טינרג תא תוהזל
הלועה )20471( לוממש רפעה ךרדל ונפ וילע תולעל םוקמב ךא ,תליא הלעמב הלועה 12 ’סמ שיבכ םע
לחנ הלעמב תצק וטטושו בכרה תא ונחה ןאכ .)10( לאמשל ךרדה לש הדח היינפל דע ,יליע המלש לחנב
,)חרזממ טפשוהיו אסא ירה ,המלש רה( םיכלמה ירה שוג ןיב ץצוחה המלש קתעהב וניחבה .המלש
’מע( חרזמל תמזגומ תולילתב ןאכ םיטומו ,ועקשש םיפטנ עקב לש ריגה יעלס לומ ,הלעמ םמורתהש
יורקה ,דיכלת עלסו תינקואאה רומ תרוצת לש ”ןטק חלפ“ םג עיפומ המלש לחנ תדגב .)153 ,49 ,26
ינקואא דירש )153 ,107 ’מע( םיטילומונ םיאצומ ןאכ םירוזפה םייקנעה ןבאה ישוגב .םחר טרמולגנוק
חרזמ דעו ונימי לש םחר לחנמ רבועה לחנ לש ףחס ירמוח םצעב אוה ינקוימה טרמולגנוקהו ,קהבומ
,םודקה תליא הלעמ ,תשבושמ ךרד הלעמב וכישמהו בכרל ובוש ,רצק טוטיש ירחא .)107 ’מע( יניס
.)106 ’מע( םיחטושמ םיסובלוב םע ריגה קוצ הארנ ןימימ הסינכב .םיגגוחה ביתנ ,’גאח לא ברדמ קלח
חכונ ,םיטירבה ידי לע 1942 תנשב ללסנש ,הלעמו ,תאזה ךרדב יגולואיכרא דירש ,יכולממ רשג ךשמהב
לש הקתעהה תמצע תא תושיחממ הלעמה ךרואל תויפצת .ןוכיתה חרזמל םיצאנה לש השילפה תנכס
עקשמה יעלס תובכש תא דבאלו ,’מ 700 הבוגל רקדזהל יטמגַ מה םיכלמה טלבל המרגש ,המלש קתעה
לכ תא רמיש ךכבו קמועל חנצ – םיפטנ עקב אוה – וילע םיעסונ םתאש יריגה שוגה וליאו ,ותוא וסיכש
הצוח הלעמה שארב שממו 12 שיבכל םודקה הלעמה ףרטצמ הלעמה שארב .וללה עקשמה יעלס תובכש
םיפטנ עקב עקש ןורשג קתעהו המלש קתעה ןיב ,ךכו .)113–111 ’מע( ןורשג קתעה ,ףסונ קתעה שיבכה
734 הבוגמ ,הנממש ,)11( שאוי רה תגספל – לגרב וא בכרב – סופיטב רויסה תא םייסל ולכות .יריגה
ירצמה ףוחה ,הבקע רבעל ימרונפ טבמו םירצמ םע לובגה וק לע רבועה ןורשג לחנ לא תרדהנ תיפצת ’מ
.יניס זכרמ בחור לכל הפוצר המר הנממש חריה תעקב רבעל םג ברעממו ,הברעהו
תויחנה ירוחאה הדיצבש ,תנכדועמ םיליבש תפמו תקפסמ תומכב םימ ,שאר יוסיכב דייטצהל וגאד
.ןוחטבו תוחיטב
.20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
172 173
םרמע תעקב :יגולואיג שגדב 2 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב 2ה( לגרב הכילהב בלושמ בכרב לויט
,*הברעמ רפע ךרדל הנופו 90 שיבכ לע )20 מ”ק ןבא( תליאמ 9–ה מ”קהמ ליחתמ 20462 לולסמה
2–כ לש ךרואל ,םכלומ .הנימי ונפ ,)הפמב 1 ’קנ( תופעתסה מ”ק 2.5 ירחא .הברעה ףחסב תרבועה
טלוב םודא קייד וכרוא לכלש )31 ’מע( טירויד–ץרווק יושע יטמגַ מ סכר לחנה ףחס ךותב עובט מ”ק
רעש”ל הרהמ דע ועיגתו ,ןימימ ותוא ופקעו וכישמה .)36 ’מע ,םרמע–תרוחש קייד( .ריפרופ–טילוירמ
יעלסש ךכב ןיחבהל רשפא רבכ ןאכ .)2( ריג יעלס לש תויוטנ תובכשב םרמע לחנ רתחש רצה ”םרמע
קזח טומיק םיטמוקמ םה טהב תעבג שארבו תופירחב םייוטנ םה .יקפואה םבצממ םיקוחר ןאכ ריגה
םי–ידופיקו האנירנ תונוזלח ,תופדצ – םיימיה םינבואמב וננובתהו ורצע ,םכדיב םכיתותע םא .)36 ’מע(
עקב לש ריגה תובכש תא ךרדה הצוח ךשמהב .)158–156 ’מעב וושה( רעשה תברקבש ריגה תובכשב –
םידרוי לאמשמו תישעגה םרמע תעבג הב תטלוב ןימימש הבחר העקבל תאצוי הרהמ דע ךא )3( רימא
,תלגועמה )4( דבכוי תעבג תממורתמ ולומ .םילייטמל הליל ןוינח ןמוסמ םוקמב .לוח ןבאו ריג יקוצ
הלועה ,ןבל–קוריב ןמוסמה 20453 לגרב הכילה ליבש ליחתמ היתולגרמלו ,המודא לוח ןבא היושעה
ונניא ןמוסמה ליבשה .היילעב וליחתהו ןאכ בכרה תא ונח .רימא רה לש םימודקה תשוחנה תורכמ לא
הלעמ והז ,םישקתמל עייסל שי ןהבש תודוקנ המכל טרפו –ךר ליגב םידליל םיאתמ וניא ךא – השק
קוצהמ ולפנש ריג ןבא ישוג .תולק היוטנה ,הדרדרו לוח ןבא תובכש םע השעמל םילוע .וב ולע .חונינ
”תומלע–ינימ”ו ”ינופאט“ לש תועפות תושיחממ היילב ורבעו ,לאמשמ אשנתמה רימא רה לש יריגה
תא ביתנה רבוע הלעמה ךרואל .)ןמוסמה ליבשהמ וטסת לא( העיגפל תושיגרו תונטק )123 ,121 ’מע(
,םיפטנ–תרוחש תורוצתב היילעה תא םיליחתמ :רוזאה תיירוטסיהב רתויב םייטמרדה םירבעמה דחא
140( רמסו הנורבע תורוצתמ ,הנבל לוח ןבאל םירבוע תחא תבבו )הנש ןוילמ 450–כ( םוירבמק ןליגש
תולגתמ ,ליבשה הלעמב ,רמס תרוצתב .)96 ,38 ’מע( ”ינשה עודיגה רושימ“ לש האצות יהוז – )ש”מ
העקבב ,הלעמה תולגרמל .)5( םינומדקה לש תשוחנל היירכ יריפו תורעמ הלא .ןבאב תוליחמו תורקנ
ירקוחל ןיינע ,םיגיס תמירעו םינבמ ידירש וב ןיחבהל רשפאש ,תשוחנל הקפה רתא יוצמ םתילע הנממש
.היגולואיכרא יבבוחו
התייה םתסה ןמש ,עובצה תרעמ תא תוארל רשפא םש ,סכרה לש יברעמה ודיצל ורבעו ליבשב וכישמה
תומצעל תודוה התוא םיהזמ .םפרט ידירש תא הילא םיאיבמו ,וצמיא םיעובצש הירכ תרעמ איה םג
םיליבש המכ הנממ ,םיליבש תמוצל – תוביהרמ לוח ןבא תורוצת ךרד – עיגמ ליבשה .הביבס תורוזפה
10452 םודא ןבל–םודאב ןמוסמ ליבש ףעתסמ ונממש ,קוריה ליבשב וכישמה )20451 – תרוחש לחנל(
לגרב אוה לויטה ןאכמ .)7( םרמע ידומע ןוינחל וכישמהו בכרהל ובוש .)6( העקבה עקרק לא רזוחה
חונ ליבש .םידומעה ,תישאר :תומישרמ רוקיב תודוקנ המכ ללוכ םרמע ידומע תברקב טוטיש .דבלב
,”הטאסק“ םשב הנוכמה ,תספסופמו תינועבצ לוח ןבא יפושחמ ןיב רבועו םידומעה לא םכתא ברקמ
םיספ ורציו הב ולחלחש לזרבה תוצומחת תא תוזכרמ רגרג תוקד תיסרח תובכש .תרוחש תרוצתמ
םג הארמ הטאסקה .לזרבה תוצומחת ונממ ופטשנש לוחמ רקיעב םיבכרומ םיריהבה םיספה ,םיהכ
םיעלס םיפשחנ ובש לולכמ אוה םידומעה ורתחנ ובש קוצה .)116 ’מע( םיריעז םיקתעה לש תועפות
סואכב םלוכו ,)41 ’מע( ןורוטו ןמונקמ ריג יעלס ,םוירבמקה תפוקתמ לוח ינבא ,םיירבמק–הרפ םיישעג
.ףסונ קתעה ידי לע ןאכ םלבנו ,ינופצה והצקל עיגמ ןאכש ,המלש קתעה תרידחמ האצותכ רצונש
ידומע דודיב ךות םיקדסה תבחרהו ,םימ ידי לע לוחה ןבא ריק תפיחס לש האצות םנה םמצע םידומעה
יוטיב ידיל ןאכ האב םדאה תוברעתה .ללכ ברעתה אל םדאהו ,יעבט הז לכ .הלאמ הלא לוחה ןבא
הרעמו ןמזה ךשמב ומתסנ םבור ךא ,רמס תרוצת לש ןבלה לוחב ובצחנש בורל םיקומע םיריפו תורעמב
.היירכה ירצותל ןסחמכ ,הרבסה יפל ,השמישש ,תחא הבוצח תיקפוא
.ךרוצה יד םימו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל וחכשת לא
.עלסב תוטירח וא ,תלוספ םכירחא ריאשהל אל אנ וגאד .תיתימא היווח אוה העקבב לויטה
םיאבל 90 שיבכב הלאמש הסינכה תא המסח צ”עמ יכ ררבתה הספדהל לולסמה תנכה תעב *
,הסרפ תיינפב בושלו בבותסהל ידכ ,הנופצ מ”ק המכ דוע עוסנל ץלמומ .תוחיטב רדגב תליא ןוויכמ
.לולסמה תליחתל
*םרמע תעקב )2( יגולואיג שגדב לויט ילולסמ
.20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
174 175
תרוחש ילחנ תעקב :יגולואיג שגדב 3 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב 2ה( לגרב הכילהב בלושמ בכרב לויט
2.5 ירחא .הברעה ףחסב תרבועה ,*הברעמ רפע ךרדל הנופו 20462 ךרדב 2 לולסמ ומכ ליחתמ לולסמה
.,ןולקשא–תליא טפנה רוניצ וק יאוות תא וצחו 20465 ילאמשה ףיעסל ונפ ,)הפמב 1 ’קנ( תופעתסה מ”ק
וכרוא לכלש )טירויד–ץרווק עלסהמ( ךומנ יטמגַ מ סכר םכתא הוולמ מ”ק 2–כ לש ךרואל ,םכנימימ
לחנ חתפל תסנכנו הנימי הנופ ךרדה .)36 ’מע ,םרמע–תרוחש קייד( ריפרופ–טילויר לש םודא קייד
ןימימ .בכר תעונתל רוגסה ,הזכרמ אוה 2 ’קנ .)127 ’מע( םיידי תבחר העקבכ םכל הלגתמש תרוחש
לוח ינבא לש םלשומ ךתח ףשוח אוה ןאכש ,רימא רה לש םיימורדה ויתודרומ דע העקבה תערתשמ
העקבה לש םיימורדה הילושבש הלילה ןוינח רבעל הלאמש ונפ אבה תמוצב .)72 ’מע( תרוחש תרוצתמ
ריהבה ףחסה קוצ תוריק ןיב ,ןאכ .)4( תרוחש לחנ ןוינק םוחתל תסנכנו ,הנימי ךרדה הנופ ןאכמ .)3(
ליבש ןומיסב םג ךא( ןבל–קורי ןמוסמ 20465 ’סמ ילגעמ ליבשב לגרב לייטל ואצו ,בכרה תא ונח –
.ךרדבש םישבי םילפמ ינשב םידליו םישקתמל עייסל שי ךא ,החפשמה לכל םיאתמ לולסמה .)לארשי
וא הריהב תלצפ ,רופא ץרווק לש ספיספ ןיעמ אוהש ,דדור–ריפרופ–טינרג עלסהמ בכרומ ןוינקב עלסמה
’מע ואר( תומוקמ המכב ויתוריקל םידומצ ריהב יריג ףחס תוגרדמ ,”םיראשימ“ .ההכ ץיצנו המדמדא
םייושע ,םיריהב םבור ןוינקב לחנה יקולחש ןיחבהל םג לק .לחנה לש םימודק םיסלפמ לע םידיעמ )109
םיעיגמשכ ,ןכאו .םיעיגמ םה ונממ ,ריג עלסימ יפושחמ שי לחנה הלעמב יכ לע דיעמש המ ,ריג עלסמ
עקשמה יעלס לש בוהצהש יררה ףונ תוארל רשפא לוממ ,)5( ”חתפנ“ ףונהו יטמגמה ןוינקה לש והצקל
ךתוחה המלש קתעה ,קתעה וק התע הז םתיצח – ירטנמלא ןורתפה .)ןימימ ,109 ’מע( וב טלוש ימיה
)ריפרופ–טילוירמ םיקייד ,ריפרופ–טינרג( יטמגַ מה עלסימה תא הלא לומ הלא איבמו םורקה תא ןאכ
תונורחא תובכש .)98–103 ’מע( ברעממ )ןורוט–ןמונק( ןוקיטרקה ליגמ םיימי עקשמ יעלס לומ חרזממ
רקדזה חרזממ שוגה ובו ,רקיעב יכנא אוה קתעהה .1 לולסמ רואיתב רכזנש םיפטנ עקבמ קלח ןנה הלא
ךוכיחה ללגב ,המרג עקשמה יעלס תובכש תחינצ .הטמ יפלכ חנצ יברעמה וליאו ,הלעמ יפלכ טלבכ
.יכנא–טעמכ בצמל ”םתביחס”ו ,קתעהל תוכומסה תובכשה תורקדזהל ,קזחה
ירחאו ,קתעהה וק ךרואל ,ןבל–םודאב ,**20450–כ ןמוסמה ,הנופצ הלועה ליבשל ונפו ,טעמ וחונ ןאכ
תרוחש ילחנ תעקב לש ביהרמ טבמ םכיניעל שרפנ םשמ ,)6( הלעמה שארבש ”ףכוא”ל ועיגת רצק סופיט
ךישממ המלש קתעה .)72 ’מעב רואיתו םוליצ האר( ברעממ טבמב םעפה ,רימא רה ןורדמו ,םיינופצה
.ריגה יעלס תורוצתל לוחה ןבא תורוצת ןיב דירפמו ,הנופצ ןאכמ
עודיגה רושיממ קלח אוהש לק ןורדמ לע םיעסופ םכנה רשאכ ,הנותמ הדיריב אוה ךרדה ךשמה
םיעטקב וילעש ,םיישעג–םייטמגַ מ – דוסי יעלס יושע אוה .חרזמל ןאכ יוטנה ,”ןיילפנפ”ה ,ןושארה
הלא ,םקלח( םייטמגַ מ םלוכ ,ןבא יקולח לש טרמולגנוק תרוצב ,”המלש ידומע“ תרוצת הדברוה םינוש
עודיגה תא הרציש הלודגה הפיחסה תעב ןאכ ורבצנש ,”םינוי יציב“ םשב םינוכמ ,טיצרווקמ םייושעה
וללה תובכשה ףונ .המודא–המוח לוח–ןבא לש ,תויוטנ יכ םא ,תורדוסמ רתוי תובכש הילעמו ,)135 ’מע(
הנופ )7( הדיריה ףוסב .ןוימדה תא תוביהלמה תוינוימד תודוצמו םילספ לש תורוצ רצויו ,עוטק ןאכ
לחנ לש יזכרמה ףיעסה רושימ ילושב רבועו ןבל–רוחש עבצו 20457 רפסמ הנשמ ,םורדל ,הנימי ליבשה
םיבאז וא םירמנ דוכלל ידכ םינומדק ונבש ,םיפרוט תדוכלמ תאצמנ ,תומוקמה דחאב ,ןאכ .תרוחש
םיאצומ .םיניינעמ םה ףא הזה רושימה יבג לע ורבטצנש םיקולחהו ריגה ןבא ישוג .םהירדעל ולכנתהש
תואיצמ הנהכ דועו )141 ’מע( סבגמ ישמה תלצפ ישיבג ,)159 ’מע( םיטסידורו תופדצ ינבואמ ןאכ
,לחנה ץורע תפשל עיגת הפוסבו ,החונ ןאכ הכילהה .)רוסא וב ףוסיאהו הרומש ונה םוקמה ,םכריכזהל(
.)4 ’קנ( היינחב וראשנש בכרה ילכ םיניתממ ויתולגרמלש
.עלסב תוטירח וא ,תלוספ םכירחא ריאשהל אל אנ וגאד .תיתימא היווח אוה העקבב לויטה
.ךרוצה יד םימו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל וחכשת לא
םיאבל 90 שיבכב הלאמש הסינכה תא המסח צ”עמ יכ ררבתה הספדהל לולסמה תנכה תעב* *
,הסרפ תיינפב בושלו בבותסהל ידכ ,הנופצ מ”ק 3–כ דוע עוסנל ץלמומ .תוחיטב רדגב תליא ןוויכמ
.לולסמה תליחתל
תוהז ןיא ,תאז םע .הב רזעיהל יוצרו הכילהה עטק לש םישרת שי םיליבשה תפמ בגב ,בל ומיש **
.הספדה לכ םע םינתשמש ,םיליבשה ירפסמב
*תרוחש ילחנ תעקב :יגולואיג שגדב 3 לויט לולסמ
.20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
176 177
םתוי רהו ןומחש לחנ :יגולואיג שגדב 4 לויט לולסמ
.)9 ’מעב הפמב 2ו( לגרב הכילהב בלושמ בכרב לויט
לחנל הנופה ןבל–רוחש תנמוסמ רפע ךרדל ןווכמה טלשל דע ”םירה ךרד בוחר“ תליא–ףקוע שיבכב ועס
ופלחתו הב וסנכיה .20459 אוה תליא יליבש תפמב ךרדה ’סמ ,)הפמב 1 ’קנ( םיפטנ לחנ ןוויכלו ,םתוי
,תוטק הלא ויהי םימעפל( תופוע םירקבמ םדילש ,הטיש יצע המכו ,םימ תריגא תוכירב יתש דצל
בקע ,הרהמב ךא )81 ’מע( דורוה ,תליא טינרג – יטמגמ אוה ןאכ עלסימה .)הכירבה יפדועמ םימ תותושה
סיינגלו ,ךרדל לאמשמ ההכה )18 ’מע( תליא תחפצל עלסה גוס ףלחתמ )2( ףונב רכינ אל קתעה תעפוה
תמוצב איה )3( האבה הנחתה .לולסמהמ רכינ קלח ךרואל םכתא וולי הלא .)86 ’מע( ןימימ יטינרג
תליא תוחפצ .ךרדה תברקב טטושל ואצו ורציע םש .ןומחש רה רבעל 20454 ליבש סנכנ הב םילחנ
תצק – םגו )86 ’מע – ןידנמלא( םוטאה גוסהמ טאנרג ישיבגב וניחבת תורוזפה םינבאבו ןאכ תוצופנ
וק ךרד )לאמשמ( תפרטצמ וב )4( אבה תמוצל דע וכישמה .)םש( טילורואטס ישיבגב – ןיחבהל השק
הלגתמ רבכ םיפטנ לחנ ףונו ,בכרל רצק הלעמו ,מ”ק יצחכ דוע .םתוי תמרמ האבה ןולקשא–תליא טפנה
עלסו תליא תחפצכ םיהכ ,םירמתומ םיעלס לש אוה ןימי דצמ עלסמה .ההובג אל םימ תשרפל רבעמ
םיליבשה תפמב( םתוי רה לש לאמשמ ותעפוה איה תירקיעה הרושבה ךא ,טילוביפמא ארקנה ידוחיי
הובג ,’מ 350 םיה ינפ לעמ והבוגש רהה תגספ .ךרדה לש ילאמשה הדיצב םמורתמה ,)ומש עיפומ וניא
אוהו וירבעמ הרומתהו דוסיה יעלס לש ףונה םע הריתסב אצמנה ,יריג רה והז .ךרדהמ ’מ 100–ב קר
אוה ךא ,תורחואמה תובכשה וב ודרשו עקשש םיקתעה ןיב עקב( ”טילבתה ךופיה“ תעפות תא שיחממ
לחנ םע ךרדה שגפמ ינפל מ”ק יצחכ ורצעו ,טעמ דוע ועס .)12 ’מע ואר ,ותביבס לעמ טולבל ידכ הובג יד
.םייטמגמה תליא ירהמ ותדרב ,)5( םיפטנ
’סמ( ןבל–לוחכ ןמוסמ ליבש אלא ,ילגעמ עטק הז ןיא .םתוי רה לע סופיטל בכרה תא ובזעת ןאכ
םויסה תדוקנל אוביש ,גהנ ריאשהל ןכ לע עצומ .םתוי תמר ןוויכב ,ןאכמ קחרה םייתסמ אוה )20449
עצבל אבש תמועלכ דריש ןיפוליחל וא ,םיספטמה תא ףוסאל ,)14238865 צ”נב( הכילהה עטק לש
,”םתוי ןיכס“ םינכמ םילייטמהש המ לש רצה ליבשה לע הכילהה ךא ,השק הניא היילעה .”הצפקה“
תיפצת .)לויטב םידלי שי םא רקיעב ,תוריהז( הדיעמ תדדועמ הנניא ,םירבעה ינשמ הרועפ םוהתשכ
ףחסנ ריגה ןהבש תומוקמבו ,תולולת חרזמל תוטונה ריגה יעלס תובכש .היואר טלחהב ותגספמ ףונה
םתוי רה ירבע ינשמש הדבועה המישרמ דחוימב .רמס תרוצתמ תינועבצ לוח ןבא לש םיפושחמ םילגתמ
,)םליג ש”מ 500–כ( םיקיתע םהינש ,חרזממ ןומחש רהו ברעממ אסא רה – דוסי עלסמ םיסכר םיאצמנ
ץרפמהו ריעה לע )6( הגספהמ תיפצת ירחא .ימי אצוממ ריג יושעה םתוי רה לש וליג ש”מ 100–כ תמועל
םדוק םתשגפש טפנה וק ךרד ךשמה איהש 20654 ךרדל ופרטצה 7 ’קנב ,םש .ימורדה ודיצל ליבשב ודר
תובכש היושעה ,תישעג העבג יהוז :םכנימימש המודאה העבגה לא וציצה ,לגרב ןיידע וא ,בכרה םע .ןכל
םיגולואיגהו םירייסה יקיתו .)84 ’מע( םודק שעג רה עול לש ודיצל דברוהש ,ינקלוו ףוט לש תויקפוא
,)8( םתוי תמרל םתעגהו ,טק טעמ דוע .”לזונה רובתה“ םשב יעשמל תלגועמה העבגה תא וניכ רוזאב
תרבוע ןאכ .ביבסמש תוגספה ןיב תהבגומ הריתוהו התוא אלימ ,ינועיברה ,ןורחאה ןדיעהמ ףחסש העקב
.רחא דעיל עוסנל וא הריעה בושל ולכות הבו )12 ’סמ( הדבוע–תליא ךרד
.ךרוצה יד םימו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל וחכשת לא
*םתוי רהו ןומחש לחנ :יגולואיג שגדב 4 לויט לולסמ
.20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
178 179
*שאוי רהו םיפטנ ןיע :יגולואיג שגדב 5 לויט לולסמ שאוי רהו םיפטנ ןיע :יגולואיג שגדב 5 לויט לולסמ
)10 ’מעב הפמב1ו–1ה( לגרב רצק טוטיש םע חטש בכרב לויט
סופיטב תולעלו ,ליגר בכר תונחהל ןתינ ןאכ .)1( שאוי רה תיתחתל דע 12 שיבכ ,תליא הלעמב םילוע
םע לובגה וק לע רבועה ןורשג לחנ לא תרדהנ תיפצת הנממש ,)2( שאוי רה תגספל – לגרב וא בכרב –
תערתשמ הנממש חריה תעקב רבעל םג ברעממו ,הברעהו ירצמה ףוחה ,הבקע רבעל תטבינו םירצמ
ידי לע הצחנה ,יליע םיפטנ לחנ ןגא תא תוארל רשפא ,ןופצל טבמב .יניס זכרמ בחור לכל הפוצר המר
שיבכה ידצל ,היינש תיפצת תדוקנל – לגרב וא בכרב – םיכישממו םידרוי ןאכמ .)111 ’מע( ןורשג קתעה
תורוצת ,ריגו לוח ינבאב הסוכמה ,יטמגַ מה עלסימה תא תוארל רשפא הנממ .קתעהה וק לע שממ )3(
ודיצמ ,ולוממ .לאמש דצמ ,ךיתולגרמלש יליע םיפטנ לחנ רבעל תולילתב תויוטנה ,ענמתו המלש ידומע
תנווגמה לוחה ןבא“ םג הציצמ ויתודרוממש ,ינורוט–ינמונק ריג יעלס ,םכיתולגרמלש לחנה לש ינמיה
תעיקש תעב ךוכיחהמ האצותכ ,תופירחב תויוטנ ןאכ ריגה ןבא תובכש .רמס תרוצת איה ,”הנוילעה
הדוקנב םורקה לש ותשלוח תא לצינו קתעהה וק לע רתחתה יליע םיפטנ לחנש תוארל לק .םיפטנ עקב
,ונל רמוא טושפ ןויגהש ,)111 ’מע( יריג ףחס שי תילאמשה ותדג ימורמבש רוריבב ןיחבהל רשפא .תאז
רתחתהש לחנהש ינפל דוע וילא ףחסנו ,חרזממ ,קתעהה לש רחאה ודיצמש ריגה עלסמב אוה ורוקמש
ןיעל הכילומה רפעה ךרדל הסינכה לא וכישמהו ,)1( הדוקנל ,החרזמ ובושת ןאכמ .ורוקממ ותוא קתינ
רפעה ךרד םשג ירחא .)52 ’מע( )4( הרוא תרוצתמ ,הקורי תיסרח תבכש יבג לע תלתפתמ ךרדה .םיפטנ
לחנ קיפא תא ךרדה הצוח ,)5( דרומה הצקב .הב רובעל לוכי חטש בכר קרו ,דאמ תקלקלח הבוטרה
הבש ”תחלק“ ןיעמ ,הקומעו הרצ העקב הרותח ובש ,)7( השק ריג עלס חטשמ לע הלועו ,)6( יליע םיפטנ
תדרל ןבומכ יוצר .לגרב לייטל ליחתהלו רוצעל םוקמה והז ,בכרב םתא םא .םיפטנ ןיע ימימ םיעבונ
טרפ יורקה קצומה ריגה עלסימבש ,ןבל–קורי ןומיסב ןמוסמה ,עלס קדסב רצ דרומב ,ןייעמה תחלקל
ןוטב תכירבל תיטיאה המירזל בל ומיש ,תחלקה תיעקרקל םכעיגה םע .)99 ’מע( הרצח תרוצתב תיפצ
הז דימעמה ,ינוסכלא קתעהלו ,רוזאב ויחש םיוודבה תבוטל ,םיטירבה ימיב דוע הנושארל הנקתוהש
דציכ וניבת רפסב רבסההמ .)99 ,97 ’מע( לוח–ןבאמ רמס תרוצת לומ ,הרצח תרוצת ריג תא הז לומ
קוצה שאר לא בושל רשפא .הכירבה לא והלעמב דוע לחנה ץצחל ולחלחש םימה םירבעומו םידכלנ
ןמוסמה רצק ליבשב הנימי תולעל דימו לחנה דרומב תדרל ליחתהל וא הב םתדריש וזב ,םיכרד יתשב
,)7( הדוקנל םכבוש םע .)*םיליבשה תפמ בגב ליעומ טוטרש שי( םורדמ תחלקה תא ףיקמה ןבל–םודא
תיסחי ךר ריג לש תובכש וילעש ,ירושימ טעמכ ןבא חטשמ אוה תיפצ טרפ תבכש ”גג”ש ךכל בל ומיש
לגרב וכל :העתפה םכל יתנמיז ןאכ ךא .)הרצח תרוצתב הנשמ תודיחי םהינש( התבטי טרפמ תויסרחו
ריהב ףצורמ ריג חטשמל ועיגתו לחנה הלעמב ’מ 300–כ לש קחרמל ,יליע םיפטנ לחנ קיפא הלעמב
)תובבר ,םיפלא...!אל( תואמב וניחבתו עלסה לא ופפוכתה .)אבה ’מעב תינמי הנומת ,8( םיידי בחרו
עלסה תא טעמ וביטרה ,םכתחתמאב םימ םא .עלסה ךות לא תודכולמה םינבואמ תונוזלח לש תויכנוק
האנירנ יורקה ,הז ןוזלח .)אבה ’מעב תיעצמא הנומת ואר( הלא תויכנוק לש ידוחייה םגדה תא וטילבתו
ללחב ורתונ ,םיה עקרק לע ,ונבאתהשכו ,הייכנוקה ללח ךותב תולתופמ תוציחמב ןייטצה )156 ’מע(
בחור יכתח אטבמש הזה הפהפיה םגדה לבקתהו ,טיצלק ישיבגב ואלמתהש ,םיקיר םיללח הייכנוקה
הדוקנמ .)םש ,תילאמש הנומת( תומלש תויכנוק וא םיניעלגכ םתוארל רתוי רידנ .וללה תויכנוקב ךרואו
ןורשג קתעה לשב ןאכ תופשחנה םיעלסה תורוצת ללשב ןיחבהלו לחנה הלעמב טעמ תכלל ץלמומ וז
)7( הדוקנל ובוש .הנוש גוסמ לחנ יקולחו עלס ישוג לחנל תמרות ןהמ תחא לכש ,ףונה תא ןאכ הצוחה
.לויטה ףוסל שיבכה לא לגרב וא בכרב ובוש הנממו
רקיעב ,הב רזעיהל יוצרו הכילהה עטק לש הבחרה ובש םישרת שי םיליבשה תפמ בגב ,בל ומיש *
.ןייעמה תחלקמ היילע םשל
.תואנירנ יניעלג :לאמשמו תויוצח תואנירנ ץבקמ :עצמאב ,םיפטנ ןיע דיל תואנירנה חטשמ :ןימימ ,תונומתה
20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
180 181
םירייסה הלעמו םחר לחנ :יגולואיג שגדב 6 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב 1ד( חטש בכרב לויט
הלעמו ךרב רה ןוויכל היינפו תליאמ מ”ק 32 לע הרומה טלשל ,בוגש רה רוזאל 12 ’סמ שיבכב ועיגה
ןאכמ רבועה קתעהב ןיחבהל ,ישוקב תצק ,ןתינ תמוצה דיל שממ .)תפרוצמה הפמב 1 ’קנ( .םירייסה
’מע( ינופצה תיגולואיגה הפמה ךתחב ותוארל ןתינש ןחלימ קתעה והז .רתויו מ”ק 30 ךרואל הנופצו
רבעל רפעה ךרד תדרוי ,תמוצהמ ’מ 700 –כ ,דימו ,הנימי ונפ .חרזממ הדבוע תעקבב לבוג אוהשכ )75
,ןמזב םיקוחד םכניא םא .)ןבל–קורי ןומיס ,םיליבשה תפמב 20360 ליבש( םירייס הלעמו םימטב לחנ
)הפמב 20106–ל רבועה ,20255 הרפסמ( אעמק תשבושמ ךא הלולס ךרדב ךרב רה שארל הלק ”הציפק“
ואר( ענמת תעקב לע טבמ ןאכמ .רוזאב תופיה תיפצתה תודוקנמ תחאל םכאיבת ,מ”ק 15 ךרואב
םימ ביתנ ,הלעמב ולעו םימטב לחנ ץורעל וסנכיה ןאכמ .תמוצל ,אצומה תדוקנל הרזחו ,)35–34 ’מע
אוה ויתודגבו ץורעב עלסמה .ןויח לחנו הדבוע תעקבל םשמו םירייס תעקבל זקנתמה דודרו בחר
המכב ,ריג יעלס – תיפורג תרוצתמ עקשמ יעלס םה ביבסמש םירהה ךא ,)וננמזל בורק( ינועיבר ףחס
םלעתהל רשפא יאו ,ןושאר רוניכ תקחשמ היחמצה ןאכ .תיקפוא בכושמ ,)58 ’מע( יחוול ריג תומוקמ
הטרדנאל ךרדה העיגמ מ”ק 5–כ רחאל .ביבאהו ףרוחה תונועב ,םתורה תחירפ יעבצמו הנעלה תוחירמ
תיפצת ונממש ,םירייסה הלעמ שאר תא תנייצמה ,)2( םימיה תשש תמחלמב לפנש םחול לש ורכזל
תא ןחבמב דימעמ םיבר םיעטקבש ,לתופמ דרומ ליחתמ האלהו ןאכמ .ענמת יקוצו יליע קתע לחנ לע
םילוכי )3( ןאכ .קתע לחנ ץורעל ךרדה העיגמ דרומה ףוסב .םכבכרבש םימלבהו םכלש הגיהנה ןורשכ
רוקמ ,קתע תלימ’ת רבעל ךילומה ,20361 ןבל–רוחש ןמוסמה ליבשב לגרב תדרל םילייטמהמ קלח
תחתמ רימאו רמס תורוצתמ לוח ינבא ףשוחו ,רצק קתעה וק לע רבוע הפהפיה ליבשה .בזכא םימ
ליבשה ךישממ לשא יצעו הנטק םילקד תאנ םע שגפמ ירחא .הרצח תרוצתמ ,ינמונק ריג תובכשל
לויטה לע רותיוב ישממ יוציפ שי .ןלהל ראתנש רפעה ךרדב אבה ,בכרב שוגפי םש ,יתחת קתע לחנל
”ינומרהסיד“ םינכמ םיחמומהש ,”הפינצה“ טומיקל עיגמ אבה ךרדה עטק יכ ,העיסנב ךשמההו הזה
םרטב .)58 ’מע( )4( ”םיהולא עבצא“ םילייטמה יפב יורקה )ינוציק ןפואב םינתשמ ויבוע וא ועופישש(
תיסרח לע תוחנומה ,ןאכ השקה ריגה תובכשש הדבועה אוה תובכשה טומיקל םרוגהש ריבסנ וכישמת
תובכש לע שולגל ןהל םרג ןדבוכ תאפמ רבגוהש ץחלהו יקפואה םבצממ ידמ הדח תיווזב וטוה ,הכר
ךותל לחנה סנכנ ןאכ שממ .תקתרמ האצותה .)םש ואר יפרג רואת( טמקתהלו סחדיהל ,הכרה תיסרחה
תכרעמ ולצינ לחנה ימימ יכ הארנ קיקנה תפשמ טבמב .)59 ’מע( קתע לחנ ןוינק – קימעמו ךלוהה ןוינק
שממ ,הכר תיסרח תגרדמ לע ןאכ תרבוע רפעה ךרד .התוא קימעהלו רותחל ריגה תובכשב הלודג םיקדס
תורוצת ךרד רצו לתופמ רבעמב תדרויו ןימיל הנופ ,קיקנה דצל הכישממ איה ןאכמ .קוצמה תפש לע
.)5( יתחת קתע לחנ קיפאב תמייתסמ ךרדה .םיררוצמ ריג יסובלוב םג ךרדב שי .שאשימו החונמ ,רוחיצ
ףושחמ ונשי לחנה חתפב שממ .ליעל רכזנה ליבשב תדרל ורחבש םילייטמ םתוא תא שוגפל רשפא םש
םתוארל וצרת םא ושפח .)165 ’מע( םישירכ ינישו םיגד תומצע ליכמה טירופסופ ,ינחרז עלס לש ןטק
,רקיעב םיטיש יצע ,היחמצב רישע ןאכ קתע לחנ לש וצורע .)ותיחשת לאו םינבואמ ורקעת אנ לא ךא(
.תמזגומ הרוצב םייוטנ םהמ ,שאשימ תרוצת לש ןוטריקו רוצ יעלסמ םייושע םידדצה ינשמ ויתוריקו
,ןאכ .)6( םחר לחנל וכפש דע ,תיפורגו רוחיצ תורוצת ךרד םילפמו םילותיפב קתע לחנ דרוי וכשמהב
איה ףא הרצונש ,)102 ’מע( תקרקרי תיסרח היושעה ”ןטשה די“ תא תוהזל וסנ לחנל רבעמש ןורדמב
ףכואב תפסונ האיצי שי ,םנמא .ןופצ ןוויכל 20330 םחר לחנב ודרו וכישמה .ינומרהסיד טומיק דוע בקע
םכל ןיא םאו ,תשבושמ דאמ איהש ,חטש בכרל ךרד יהוז השעמל .)7( ךרדה לש ינמיה הדיצמ הלגתמה
20331 תודוקנ ןומיסב ןמוסמה( אבה עטקב לגרב תכלל ףידע ,בצמ לכב תוצחל ,שוביכ–רב וניאש רצי
,)164 ’מע( םינבואמ םיילוגיע–יא םי–ידופיקב דאמ רישע ,תיסרח לש ןורדמ דצב תרבוע ךרדה .)הפמב
תוטסל רשפא 20331 ליבשמ .)8( הרוא ראב ןוויכמ אבה שיבכה דיל ,לולסמה הצקב בכרה תא שוגפלו
.)61 ’מע ואר ,14829032 ,.צ.נ( ”תשוחנה יגיס רתא“ לא ,ןימיל טעמ
.ךרוצה יד םימו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל וחכשת לא
*םירייסה הלעמו םחר לחנ :יגולואיג שגדב 6 לויט לולסמ
20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
182 183
םודאה ןוינקהו ינש לחנ :יגולואיג שגדב 7 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב 1ה( לגרבו בכרב לויט
וליחתהו )הפמל ץוחמ – 1( ןאכ .)30 ’מע( )82 לובג תדוקנ( והיקזח רהל 12 ’סמ שיבכב תליאמ ועיגה
,תיפצתל הלועה ךרדה דצל .)זוקינ תרסח העקב ,”הלעמה רושימ“( בקנ–א–עקו חריה תעקב לע תיפצתב
םהב ,ררוצמ ריג עלס ירבש לש עפש אוצמל רשפא )תיפורג תרוצת( ינורוט ריג היושעה העבגה ןורדמ לע
םיעלסמ םייונבה ,ףשנ ירה תא ותוצחל דע שיבכב וכישמת ןאכמ .)155 ’מע( תופדצו תונוזלח ינבואמ
,ןבל–םודא תנמוסמה ,20376 רפע ךרדל הנימי םכתא ןווכמ )2( שיבכה ידיצלש טלש .)64 ’מע( םיישעג
תבחרב תרצענ הינשהו הנופצ הכישממ תחאה ,םיכרד יתשל תולצפתהל ,דחא מ”ק–כ ירחא העיגמה
.לגרב הכילהל וננוכתה .םיליבש המכ םיאצוי היינחה תבחרמ .םודאה ןוינקל לויטל האיציל ,)3( היינח
יצחכ תב הכילה רחאל .ינש לחנ רבעל )ןבל–קורי ןומיס( לחנה דרומב דרויה 20371 ליבש אוה ץלמומה
הפיחס חטשמב – רבע–ילחנ ידי לע רצונש ,ינועיבר )טרמולגנוק( ףחס תוריק ןיב לתפתמ שבי לחנב מ”ק
,)4( רתוי בחרה ינש לחנל םכעיגה םע .חריה תעקב רבעל ,הברעמ וזקנתהש – םחש רושימ יורקש בחרנ
.)הלעמל 112 ’מעב םולצ( קתעה ינמיסו תינועבצ לוח ןבאב םיעגונ ןאכ ריגה יעלס .ףונה עתפל הנתשמ
ךשמנש ,ןורשג קתעה אוה םהב םישרמהש ,םיקתעה תוכרעמ יתש ןאכ תושגפנ ,רבד לש ותימאל
יתועמשמ דאמ ךא ,ףונב טלוב תוחפ ,ינש קתעה .ןאכ םייתסמו תירצמה הבאטמ ,מ”ק 30 –כ ךרואל
םינומדק םיעלס ןיב השעמל דירפמ אוה .חרזמ–ברעמ ונוויכש דמת קתעה אוה רוזאה תיגולופרומב
קתעה תא םלובו ,ול ןופצמ )ןוילע ןוקיטרק( רתוי םירחואמ ריג יעלסו )ףשנ ירה( םוירבמק–הרפה ןדיעמ
םשב עודי אוה םש ,םירצמ לובגל רבעמ ורוקמש ,ינש לחנ דרומב תדרל וכישמה .)הטמל 112 ’מע( ןורשג
ןוינקה – המלש ידומע תרוצתמ תומודא לוח ינבא יושעה ןוינק ךותל סנכתמו ךלוהה ,קיללע–ובא ידאו
םימ רשאכ .ןאכ ץורעה ילותיפל בל ומיש .ידדה עויסבו םלוסב תעייתסמ ןוינקב הדיריה .)5( םודאה
ןיבהל רשפא .ץורעב םידכלנ הלאו לחנה הלעמב ורקעש םיצע יעזג םיתעל םיאיבמ םה ,ןאכ םימרוז
הפיקתה ןוויכב םיקומע םיכוכ םירצוי םתמירז ןווכב ריקה תא םיפקותה םימה :םילותיפה םירצונ דציכ
תוריהז .םוקמב חונלו רוצעל יוצרו ,תולכ דע ונממ תונהיל ידכמ רצק ןוינקה .לותיפה תא םיקימעמו
ץורעב וכישמה האיציה םע .החונמל תורירקהו לצה תא םילצנמה םייסרא םישחנ ןאכ ואצמ רבעב )!(
לשב דאמ תטמוקמה הקורי תיסרח ,ריג יפושחמ ,םיקתעה .הנומתה תא הנשמ וב לותיפ לכש לחנה
םה הלא םג .וררופתהש ילבמ ,לחנה תיעקרק לע םיצבורה םייקנע טרמולגנוק ישוגו ,םיקתעהה תלועפ
לשב וא ,םיאכודמה לשא יצעב ”רעוימ“ ומצע לחנה .לחנה ץורע רתחנ ובש ינועיברה ףחסה יוסיכמ קלח
ןאכ ףרטצמה לחנ חתפל ועיגתו טעמ דוע .תוחיחצה םינשב תושבייתהה לשב ןיפוליחל וא םימה תמירז
םילייטמה ויה רבעב .)ןבל–רוחש ולש ןומיסה עבצו 20374 ורפסמ( ימורדה ינש לחנ והז .)6( ןימי דצמ
.יתימאה םודאה ןוינקה והזש םנימאהב וכותל םילייטמ וסנכנ םיתעל יכ ”תועטה לחנ“ ותוא םינכמ
תועט דוע .)םיליבשה תפמב ןמוסמ( שבי םימ לפמב םייתסמה ,ומצעשכל ןיינעמ לחנ ץורע והז השעמל
הסינכה תא ”םיספספמ”ה הלא לש םתועט איה הז לחנב הרושקה ,תוחיטב לש םיגשומב דאמ הרקי
ךילומה )20371 תויהל ךישממ הפמב ונמיסש( יתחת ינש לחנב תכלל םיכישממו ,ימורדה ינש לחנל
.תירוזאה ץוליחה תדיחי תא הדירטמה הלהב םרצויב ,הרוא ראבל דעו םחר לחנל רבד לש ופוסב
תוינועבצ ,םיפטנו תרוחש תורוצתמ לוח ןבאב ולוכ רבוע אוה .ימורדה ינש לחנ הלעמב ולעו וסנכיה
ךא ,רצ הלעמ–ליבשב אוה הנממ היילעהש ,לפמ ”תחלק”ב תמייתסמ םככרד .יעבט לוסיפב תורישעו
ףחס יושעה ,”םחש רושימ“ סלפמ לא םיאצויו ,ההכ ישעג עלסמ קיקנ ךרד םירבוע ןאכמ .היילעל חונ
ןמוסמה 20372 ליבשב ורזח ןאכמ .)7( הבורקה תמוצה תדוקנל דע ,לחנה הלעמב הלועה ליבשו ,ינועיבר
ץורעב ךישמהל רשפא ,המיאתמ הנועה םאו יפויהמ םתעבש אל ןיידע םא ,וא ,היינחה תבחרל ןבל–םודא
הינפ .ףשנ ירה תוניב לא סנכנ לחנהש םוקמב ,)8( הדוקנ דע – 20374 ןבל–רוחש ליבש – המורד ךשומה
.)2 הדוקנ( 12 שיבכל םכאיצות ןימיל הרצק
םימ וחק .הפמה בגבש םישרתב ורזעהו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל וחכשת לא
.ךרוצה יד
*םודאה ןוינקהו ינש לחנ :יגולואיג שגדב 7 לויט לולסמ
20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
184 185
הרוטק ןיעו תיפורג הלעמ :יגולואיג שגדב 8 לויט לולסמ
)8 ’מעב הפמב 3א( םיחמצה ינבואמ רתאב רוקבו ילגעמ לגר לויט
הפצמ ימורמל דע ,תיפורג הלעמב תולעל ,40 שיבכל הלאמש ונפו ,תיפורג תמוצל 90 ’סמ שיבכב ועיגה
,ןופזיש תמוצל דע 12 שיבכב תליאמ םוקמל עיגהל רשפא .)תפרוצמה הפמב 1 הדוקנ( )טיע רה( תיפורג
רופצמ ,הברעמ הלעמה שארמ ’מ 200–כ ,ןאכ .טיע רהל עיגהל ידכ ,40 שיבכב החרזמ תונפל םשמו
םיליבשה תפמב 19412 ורפסמ( ליבשה .לגרב לויטל ואצ .)56 ’מע( םודא ירהו הברעה לע תיפצתל יונב
תרוצתמ ריג םייונבה ,הרוטק יקוצ לא תוקד המכ ךותב עיגמו הנופצ הנופ ,)”הברעה בגו ןראפ ירושימ“
ךרעל מ”ק לש הכילה ירחא .)תולופמ תנכס( ןורדמה תפשל ותבריק לשב ידמל קודס קוצה ,תיפורג
קיתע הלעמ אוהו ןבל–קורי ןמוסמ ,ישארה ,דחא ליבש :)2( םיינשל ליבשה ףעתסמ קוצה תפש ךרואל
אל לחנ דרומב סנכנו ךישממ )םויכ תופמה לע ןמוסמ אל( ינשהו ,)ךכ רחא וב ודרת( הברעה לא דרויש
אוה הרוטק לחנ .)3( החונ הכילה לש תוקד המכ רחאל ועיגת וילא ,יליעה הרוטק לחנל זקנתמה ,קומע
הנועבש תושתכמו םיבג רפסמ הבש ,השק ריג עלס תבכש איה הז רוזאב ותיעקרקש ,תיסחי בחר לחנ
ושג .תלזב יעלס ןיבל םניב תועטל לקש ,רוצ יעלס לש ףושחמ ץיצמ םשו הפ .םימ םהב שי המיאתמה
ברחה ןייעמה רתתסמ ,’מ 100 קמועב ,ויתחת .והבוגב םישרמ שבי לפמ לע ףיקשמה קוצה תפשל דע
.הרוטק ןיע לש
ורחב הדיריה ךשמהב .הברעה לא דרויה דרומל תונפלו ,2 הדוקנל בושל םכילע ,הרוטק ןיעל עיגהל ידכ
לחנ לש תינופצה ותדג לע אצמנה ,ןייעמה תברק לא עיגהל ידכ ,ןמוסמה ,ןורדמל דומצה ביתנה תא
רדע עיתפהל וכזת םג ילואו ,םיבלכ םכמע איבהמ וענמיה( טקשב םוקמל וברקתה .)4( יתחת הרוטק
:ןייפויב תומיהדמ עלס תורוצתב רישע ,הטמלמ לפמל בורקה לחנה עטק .)ודיל םייחה םינפש לש ןטק
לעפתהלו קוצה תברקל ספטל רשפא .)57 ’מע( ןוכיתה ןורוטה ליגמ הרוא תרוצת לש ףושחמ והז
תיסרחה ירבש ןיב .םינבל סבג יקרוע ידי לע םיצחנה קוריו דורו יעבצב םילצפהו תיסרחה תובכשמ
וארת( םהידירש הלאש תונוגלו תוציבל דירש ,תונוזלחו םיחמצ ינבואמ םיאצומ קוצה ידצל םיללוגתמה
ץוביק ירבח ידי לע הרוקמב התנבנש הנטק ןוטב תכירבש( ומצע ןייעמה .)האבה םכתנחתב םג םתוא
.רבדמ תופועו םילעי וילא ךשומ ןיידע ךא ,ברח םויכ )וימימ תא הזכיר ,הנש םישימח ינפל התבטי
הטישה יצע לע םיספטמ םתוא םיאורו ,ותברקב עלסה יקדס תא תסלכאמ הנטק אל םינפש תבשומ
.םהילע תא םסרכל םיברה
לחנה דרומב תדרל וא )האיציה תדוקנב בכר םתראשה םא( םתאבש תמועלכ בושל ולכות תאז הדוקנמ
תרבחתמה בכרל רפע ךרדכ ךישממו םורד יפלכ הלועה 19412 ליבש .ליבשה לצפתמ םש )5( הדוקנל
,רידנ חמצש ,הטיש יצע טעמ םש תוארל ולכות .תיפורג הלעמ תלחתה ינפל ,)6( הדוקנב 40 שיבכל
.האלנ יתלב ספטמ םתס ,אקווד ואל – ?ליפט .הבחור לכ תא ספותו תרמצה לע ספטמ ,לשלושמ ןורהס
.7 הדוקנב )90( הברעה שיבכל )14910 ליבש( הרוטק לחנ דרומב ךישמהל איה תרחא תורשפא
תמוצב .היגולואיג בבוח לכ לש וביל תא םיממחמה םירתאה דחאב רוקיבב אוה לויטה לש וכשמה
תומודאו תוקורי תויסרח לש ףושחמ ףשחנ הברעל ואצומל ךומס ,תיפורג לחנ ןורדמב )8( תיפורג
ילעבו םיחמצ ינבואמ םיאצומ תויסרחהמ קלח לע .)101 ’מע( סבג יקרועב תוצורחה הרוא תרוצתמ
לולכמ ףשחנ תויסרחה ךותבו ןיב ךא ,הרוטק ןיע לש הזמ םישרמ תוחפ ןורדמה .תוילוח ירסח םייח
םילחנ ידי לע הפטשנ םג ךא םיבורגנמ תוציבבו םי לש ופוח לע ןאכ הלדגש ,הייחמצ ידירש לש םוצע
הנושארל וראות ןוכיתה ןורוטה תפוקתמ םיחמצ ינימ )!( השימחו םיעברא .הבורקה השביהמ תורהנ וא
.)152 ’מע( הז רתאמ
ירבשב הצצהב וקפתסה .הזה ףושחמה תוריקב תכמסומ אל הריפח איבהל הלוכי קזנ המכ רמול רתוימ
ידירש וארתו )152 ’מע( עלסה תרקיתב ,םכשארל לעמו ,ןורדמה תולגרמל םיפשחנה םילצפהו תיסרחה
!עוגפל אלו ףוסאל ןיא .תוחרפת םגו םיפנע ,םישרש ,םילע
,הב ללכנ הז רוזאש ”19 ’סמ הברעה בגו ןראפ ירושימ“ םיליבשה ןומיס תפמב דייטצהל ץלמומ
.ךרוצה יד םימבו
*הרוטק ןיעו תיפורג הלעמ :יגולואיג שגדב 8 לויט לולסמ
19 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
186 187
ןוסכלא לחנו ענמת רה :יגולואיג שגדב 9 לויט לולסמ
)8 ’מעב הפמב 2ד 2ג( )תועש 3( תכל יביטמל לגר לויט
ןומיסו( ןבל–םודא ןמוסמה ליבשב לגרב ואצ .)1( ענמת קראפל הסינכה רעש תברקב ליחתמ לויטה
ןדיעהמ יטמגמה ענמת רה תא ןוסכלאב הצוח ותויה לשב ךכ יורקה ,ןוסכלא לחנ הלעמב )לארשי ליבש
,)םדמדא ,רגרג–סג עלס( ענמת טינרג טלוש לולסמה תליחתב .ןווגמ ענמת רהב עלסמה .ירבמק–הרפה
–מה ,ברעמ םורדל ליבשה הטונ םש )2 הדוקנל רבעמ ,ספטל םיכישממ .הכילהה ליבשל ןימימ הארנה (
עלסה ,ושדחל ןמזה עיגהש ,לחנב רבסהה טולישב( םדמדא יצמוח עלס ,טירויד–טינוזנומל ךפוה עלס
הלאמש ןמוסמה ליבשה הטונ זאו ,םישבי םילפמ המכ ,טעמ דוע וכישמה .)82 ’מע ,טינאיס ארקנ הזה
תיסרחל ךפהש ,יולב יסיסב עלסמ יושעה ,ריהב קורי ,אעמק חטושמ חטש הלגתמ םש .חרזמל הטוסו
ערתשמה ,)3( ”אשדה“ יוניכל הכז הזה רתאה .)83 ’מע ,ןיבילוא–ורבגכ ראות םדוק( טירונ–ןיבילוא –
רה תגספ רבעל םימדקתמו ,קתעהה תא בוש םיצוח ,הברעמ םינופ ןאכמ .תיסחי–םצמוצמ חטש לע
םילחנש ,םיקתעהב –ברעמ–םורדו חרזמ–ןופצ הידיצ ינשמ תמרומ ,תחטושמ המבכ ןאכ העיפומה ,ענמת
לעש תיתשבי לוח–ןבא תרוצת ,המלש ידומע תרוצת אוה המבה סיסב תא הנובה עלסה .םהב ורפחתה
.םוירבמקה רותמ עקשמ יעלס תורוצת ןהיתש ,)187 ,32 ’מע ואר( ימי–יריגה העפומב ענמת תרוצת הבג
דרשש ,טינרג עלס לש ןורדמ לע תספטמו ,השק הניא ,םיה ינפ לעמ ’מ 453 הבוגל ,)4( המבל היילעה
ענמת תרוצתו המלש ידומע תרוצת תובכש וליאו ,)187 ’מע( ”ןיילפנפ”ה לש רשוימה ףונב הלולת העבגכ
צינ םכנה הרהמ דעו ,םלוסב הלק הילע .)אבה ’מעב הנומת( תטלוב תיתיווז המאתה–יאב וילע תוחנומ –
העקבה לע הפוצה המיהדמ תיפצת תדוקנ יהוז .םוח טימולוד יושעה הבכש–חטשמ ,ענמת תמב לע םיב
הנממ םיפקשנה תוארמה תא הלגמ ביבס ביבס המבה תפש תפקה .התוא םיפיקמה םירהה לעו ,ביבסמ
חרזמ–ןופצמ טלוב העקבה ךותב .םורדמ לילכח רהו ברעממ קתע רה ,ברעמ–ןופצמ ךרב רה – רבע לכל
ץורעל עיגמה ,לולת ליבשב המבה לש יברעמה הדיצמ איה רההמ הדיריה .חרזממ הברעהו ,תורכמ רה
תדוקנל דרוי ליבשה .םירגרגל יולב טינרג יושעה ןורדמב ,ףונה תא ןוסכלאב אוה ףא הצוחה קומעה
תדוקנל לגרב רוזחל רשפאמו )7( שיבכה רבעל ךילומ ,ןופצל ,הנימי ,דחאה .םיליבש ינש הנממ תמוצ
לש אוה ןאכ ףונה .וב תדרל וכישמה .)5( ןוסכלא לחנ לש וכשמה לא רבחתמ ,לאמשל ינשהו ,הלחתהה
תרוצת יעלס תא רבכ תוארל רשפא ברעמ דצל .תלגועמ ףונב ותעפוהש ,ידמל ךירפ עלס ,ענמת טינרג
ינמיסו )149 ’מע( םיטיבולירט ינבואמל תודוה .ץראב רתויב םימודקה עקשמה יעלס ,המלש ידומע
םידומעב ברעמב תומייתסמ המלש ידומע תרוצת תובכש .ןותחת םוירבמקכ םליג רדגוה ,םהלש הריבנ
,ענמת רה לש םייברעמ–םורדה םיילושה תואריהל םיליחתמ םורדמ .הארקנ םמשבש ,םימסרופמה
ידומע רבעל ,הברעמ הנופה ליבשב תונפל םא טילחהל וכרטצת ןאכ .טירויד–טינוזנומ עלסהמ םייונבה
תא וספספת לא .)6( ודיצל םגאהו םירקבמה זכרמ רבעל דרויה ,ןמוסמה ליבשב ךישמהל וא המלש
.)אבה ’מעב הנומת( וכרוא לכל לאמשמ ןורדמה תא הצוחה ,טלובה קיידה
.םולשתב איה הילא הסינכהו ,ענמת תעקב ימוחתב אוה הז לולסמ :ורכז
*ןוסכלא לחנו ענמת רה : :יגולואיג שגדב 9 לויט לולסמ
תספטמ הילעו יטמגמ עלס היושעה )ינוסכלא וק( העבגה טילבת ןיב תיתיווז המאתה–יא :ןימימ תונומת
טלובה קיידה :לאמשמ ענמת תרוצת לש ילוח טימולוד לש תובכש הבג לעו ,המלש ידומע תרוצת ןימימ
.ענמת רה ברעמב
20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
188 189
תוחפצ רהו לחנ :יגולואיג שגדב 10 לויט לולסמ
)9 ’מעב הפמב2ו( לגרב לויט
רוכזכ ,רבעב .)המלש לחנ – 1 ’סמ לולסמב 3( תוחפצ לחנ ףעסממ ליחתמ ןבל–קוריב 20566 לולסמה
.הפוריא תוצראו לארשיל הקירפאמ תואבוימ רב–תויחל רגסה תנחת ןאכ התייה ,םיקיתו םילייטמל
תונש עצמאב הנחתה הרגסנשכ וסרהנ ,’וכו םיפנרקל ,םיבחר וא ,תופרי’גל ,םיהובג םקלח ,םינבמה
.םינומשה
טלושה עלסל בל םיש לחנב ךלייטב .)דחא מ”קכ בכרב סנכיהל רשפאש תורמל( לגרב הכילהל דעונ ליבשה
תברקב ,ןאכ םגו ,יניסבו תליא רוזאב קר ץראב יוצמ הז עלס .תליא תחפצ ,ארקנ אוה ומש לעש ,ןאכ
ףחס תובכש תחת ורבקנש ,רתוי דוע םימודק םיעלסב ורוקמש ,רמתומ עלס והז .ןומחש רהו תוחפצ רה
תעב ץחלה .שדח עלסל וכפהו וכתוה המדאה הבעמב םיררושה םוחהו ץחלבו ,םינש ינוילימ ךשמב
לעפש ץחלה ןוויכל בצינב ,םיחטושמ וא ,יכרוא ריצ לע םיכורע תויהל םיריעזה וישיבגל םרג הרמתהה
ומשב םג עודי הז החפצ גוס .םיפדפד–תוחולל תלצפתמ החפצה ,ךכמ האצותכ .)85 ’מעב רויא( םהילע
רמתומ עלס לש גוס דוע .שמשה רואב םיצנצנמה ,םיריעז ץיצנ ישיבג ליכמ ותויה לשב ,ץיצנ תחפצ
םליג .)86 ’מע( ,תיסחי םילודגה וישיבג לש יכרואה רודיסב טינרגמ לדבנה ,סיינג אוה לחנב םיאצומש
לחנ לש וחתיפל בורק .ץראה יעלסב םימודקה םהו ,הנש דראילימ יצח לע הלוע םירמתומה םיעלסה לש
יושעה ,םהב לודגהש .םתוא ףיקמה עלסמה ךותב עבצ ינוש םיקרוע םהש ,םיקיידב וניחבת )1( תוחפצ
וארת .היילבה תוחוכ ינפב ותודימע לשב ,ההובג ”תלוברכ“ רצוי )15 ’מעב םוליצ( דורו ריפרופ–טילוירמ
לחנמ םימ תונופטישב םימרוז ובש שבי לפמ לחנה רתח ובש רופאה קיידה ומכ ,םירחא םיקייד םג ןאכ
םינייטצמש ,םיטיטמגפ םיקייד וארת ךשמהב .)דומע ותואב םוליצ( טירלוד יושעה ןאכמ ףעתסמה
םיליבשה תמוצב .)88 ’מע( )ןבל–דודרו( םיריהב םיעבצב בורל ,הדש תלצפו ץרווק לש םייקנע םישיבגב
,ןבל–קוריב ןמוסמ ליבש ףעתסמ האלה םירטמ תואמ המכו לארשי ליבש םכליבשל ףרטצמ ,)2( אבה
חונ ךא ,הז לולסמב רתויב השקהו לולתה עטקה והז .תוחפצ רה תגספ רבעל לולת איגב הנימי הלועה
,”תוצרא עברא הפצמ“ הנוכמ ,םיה פ”עמ ’מ 278 הבוגב ,תיפצתה .)3( תוחפצ רה תגספל עיגמה ,והצקב
םישרמה הארמה ,תידועסה ברעו םירצמ ,ןדרי ,לארשי לש ןהיתואפ תא הארת ,ותגספמ ,דחא טבמב יכ
ידי לע התוותוהש םיליבש תכרעמ םג תיארנ ,’מ 278 הבוגמ רהה שארמ .)16 ’מע( ץרפמה לע רתויב
עויסב ,רהב בצח היינשה םלועה תמחלמ תונשב רשאו ,ומשב ארקנה תיבב ןכשש ,סמאיליוו גולואיגה
.םוקמהמ טלמנ תליא שוביכ םע .ץראב היישעתה יכרוצל ,הדשה תלצפ לרנימה תא ,הבקעמ םילעופ
תכלממ קלח רוזאה היה םתפוקתבש ,”םיכלמה“ ירה ,םתוי תמר :קתרמ תוחפ אל ןופצלו ברעמל טבמה
.ןאכמ םיאור םלוכ תא ,שאוי רהו םעבחר רה ,טפשוהי רה ,המלש רה :הדוהי
.קומע לוחכב טלבתמ םיהו ,העיקשה םדואב תצינה םודא ירה סכרל האלפנ תיפצת צ”החא תועשב
.הידועס לובגל דעו ,הפוחו הילמנ לע ,תיארקמה תליא איה ,הבקע ריעה בטיה תיארנ הלא תועשב
יא“ םשב הנוכמה( הערפ-יא לש ותיללצ תטבינ םורדמ .לק’ח םשב תידועס םיגייד תרייע תיארנ קוחרמ
המכבש ליבש ךרואל איה רההמ הדיריה .)16 ’ע( םינבלצה תפוקתמ תימלסומה ותדוצמ לע ,)”םיגומלאה
לש ופוס .ורצקת לאו ןמוסמה ליבשל ודמציה .הכשח ינפל ונממ תדרל יוצר ךכיפל .לולת יד אוה תומוקמ
.תליא הדש ס”היב חתפבו ,םיגומלאה תרומשל הסינכה דיל ,)4( הבאט–תליא ,90 שיבכ לע אוה ליבשה
.ןיידמו םודא ירה לעמ החירזב תוזחל רקוב תונפל לש לויטל וא ,חרי ליל לויטל םג םיאתמ הז לולסמ
שממ עיגמה ליבשו ,גומלאה ףוחו תיניערג לחנל 20568 דחאה ,רהה שארמ םיכישממ םיפסונ םיליבש ינש
.הבאט–תליא שיבכל םיעיגמ םהינש .לארשי ליבש ןומיסב ןמוסמה – םירצמ לובגל דע

.ךרוצה יד םימו ,תנכדועמ תליא יליבש ןומיס תפמב דייטצהל יאדכ
*תוחפצ רה : :יגולואיג שגדב 10 לויט לולסמ
20 ןוילג ,לארשי יליבש תפמ תא םאות םיליבשה ןומיס*
190 191
םוכיס
רוזאבו ריעב םירקבמהו ימוקמה רוביצה תא ףתשל איה רפסה תביתכ םע ינפב יתבצהש תורטמה תחא
ןווגמה ,םיבר תעדל ,אוהש ונרוזאב םיעלסה םלועב ןופצה ברה עדימה לש יוליגה תויווחבו ברה עדיב
תובושת ארוקה אצמי ובש דומיל רפס רואל איצוהל יתרמייתה אל .םיעלס יגוסו יפונב ץראב רישעהו
ריבסהלו תליא תא בבוסה – רקיעב יררהה – ףונה ירתא לע עיבצהל התייה הנווכה .ויתולאש לכל
תליא לש תיעבטה הירוטסיהה רפס ראשנ םתוא ןיבהל ילבש תוברה תועפותה רשפ תא ןרקסה לייטמל
.ןבומ אלו םותס בגנה םורדו
םילרנימה ,םיעלסה ימוליצ ,תוימרונפה תויפצתה ,ףונה ימוליצ .יתוזחה דצה לע םשוה דחוימ שגד
םיריעזה םימישרתה .םיצממ רשפאה תדימבו ,םירצק םירבסהה .ונרוזאמ םה םלוכ–םלוכש םינבואמהו
תולגתמה תועפותהו תורוצתה ,םיעלסה יגוס תא תוהזל דומלל םיעייסמ תונומתהמ קלחל םידומצה
םינמזומ םיניינעתמה .בר םדקומ עדי תשרוד םתנבהש םיבכרומ םיאשונמ יתקחרתה עדומב .םהב
.הז קתרמ אשונב םהלש עדיה תא ביחרהלו ,ןלהלש תורוקמה תמישרב רזעיהל
םיקמחתמ בורלש ,רבדמב םילויטה תגוסל ףסונ דממ הפיסומ יגולואיג שגדב לויט ילולסמ תרשע רואית
תוארל ולכות םהבש םילולסמה לא עיבצהל םיסנמ טסקטה ךותב םוקמ יארמ .םייגולואיג םירבסהמ וב
. .תונומתלו טסקטל םכתא הנפמ םילולסמה רואית ,ךפיההו ,רפסב תוראותמה תועפותה בור תא
ענמיהל ידכו ,ךכיפל .ארוקה ינפב ףסונ לושכמ הווהמ ,ידמ יעוצקמו יזעול בורל אוהש ,יגולואיגה חונימה
תונופצ“ רפסה יפ לע תירבעל םיגשומה ימוגרת םע ”יתרשייתה“ ,םיקהבומ םייזעול םיגשומ תצפהמ
.החותפה הטיסרבינואה תאצוהב ,”ץראה רודכ
לבח לש ירוזאה ןוכיתה ס”היב .תליא רוזאב רפסה יתבב היגולואיגה ידומיל תללכה איה תננערמ השדח
םהידומיל תא םימילשמ תוהובגה תותיכה ידימלתו ,םירידס היגולואיג ידומיל םינש הזמ םייקמ תוליא
.ץראה רודכ יעדמ םוחתב רמג תודובעו ,”פוטואיג”ה ,הז אשונב ידומיל טקיורפ תיישעב
תארשהב שכרנש ביבחת ירובע איה היגולואיגהו ,יעוצקמב גולואיג ינניאש ריהצא תואנה יוליגה ןעמל
ירובע איה לכל תנבומו תירלופופ ךרדב אשונה תא גיצהל הז ןויסינ ,ןכ לע .תליא רוזא לש םיעלסה יפונ
.ודי לע יל םרגנש ברה קופיסה ןיגב בוח תרזחה
הדות תועבה
יפונל הבהאה תא ימיע וקלחש ,יירבחמ המכ לש הליעפה םתרזע אלל הז רפס םילשהל לוכי יתייה אל ל
תא ריאהו תובר תואיגש רקע ,הביתכה יבלש לכב יתוא דדועש תניג ןנח ר”ד .תליא רוזא לש םיעלסה
יחה יאשונב וירבסהו ויתורדגהש ,אלפומ דידיו רקוח ,יול באז ר”ד .ןהל עדומ יתייה אלש תועפותל יניע
הדוהי ר”ד ,טייב לאכימ ר”ד לש םהירקחמב יתעייתסה תובר .םימותו םירואל יל ויה םימודקה חמוצהו
םינשה ךשמבש ,םירחאו וקרמ לאומש ר”ד ,ןמלדיא רימע ר”ד ,ץינייטש ןועדג ר”ד ,בוטרב יסוי ר”ד ,לייא
הווקתב ,וב ולפנש תואיגשה לכל יארחא ימצע האור ינא .םהימוסרפמ דומללו הדשב םתוולל יתיכז
.רסמה תרבעהב תומגופ ןניאש
ףסאל .רתוי אירקל רפסה תא ךופהל יל ועייס ותרוקיבו ויתורעהש ,ןומלש ינב ר”דל תדחוימ הדות
הצעומל םג הדומ ינא .םהיתומלצמ ירפמ ומרת םג םקלחש ,ןח ירומו ןהכ ארזע ,יקסלוגר ןועדג ,רצלוה
.םיליבשה ןומיס תופמ יעטקב שמתשהל תושרה לע םיליבש ןומיסל תיצראה
יתב ,רוזאב םיגולואיג םירויסב ינווילש ינתחו יתייער ,יתחפשמ ינב םג וקמחתי אל הדותה תועבהמ
.יתדכנ–התב םשב תארקנה ”הלעי“ םירפסה תאצוהב רואל ותאיצוהו רפסה תא הבציעש
:רפסה לש רואל ותאצוה תא ורשפא םתמורתבש םיירחסמהו םיירוביצה םיפוגל העיגמ הנורחא הדות
םיניפלודה ףיר ,הברעהו חלמה םי עדמ זכרמ ,תוליא לבח תירוזאה הצעומה ,םינגהו עבטה תושר
.ימי-תתה הפצמהו
ינפד בקעי
תליאב ימי–תתה הפצמב םינבואמ ףסוא :'ג חפסנ
ידירש םה עבטב םיאצומש םינבואמה בור .הטושפ הבושתה ?היגולואיגלו ימי-תתה הפצמל המ :ולאשת
,ולוכ רפסה תא ארק רבכש ימ .םישירכו םרג יגד תומצע םגו ,דלש ילעב םירוצי ידלש ,םיימי םירוצי
םינכמ םתוא ףאש( תויכנוק ירובצמב וא םיגומלא תוינושב םרוקמ םימיוסמ םיעלסש בל םש יאדוב
,ץראה רודכמ רכינ קלח רבעב הסיכש ,סיתט סונייקוא ידירש םבור ונרוזאבש ,)זעלב םרהויב ,תוינוש
לש ינופצה הקלחו הקירמא ןופצ ,הפוריא תושבי תא םיסכמ םהבש םינבואמהו ולש עלסה יעקשמו
וב ויחש םירוציה ינבואמו ,םינש ינוילימ תורשע ךשמב לארשי ץרא תא הסיכ הז סונייקוא .הקירפא
ימי-תתה הפצמה קראפ לש םינוירווקאה ףגאל האובמב .ץראה לכב תויגולואגה תורוצתה ןיב םירוזפ
ןיאש םיימי םירוצי ינבואמ םג ךא ,ונרפסב םיראותמה םינבואמה יסופיט בור הבש ,םינבואמ תגוצת
.התובישח ךכבו ,רוזאב הדיחיה םינבואמה תגוצת יהוז .רוזאב גוצי םהל
םינמוסמ ונימיב םיב םייוצמה הלא .םיימיה חמוצהו יחה יסופיט תא ללוכה ,םיב םייחה ץע :הנומתב
.תוקלחמו תוכרעמל הקולחה תא תונייצמ דורוב תויוות .רוחש לוגיעב–םינבואמבש הלאו ,קורי לוגיעב
192
תירבעב תורוקמ
:רפסב .םישדחה םירקחמהו תוילגתה רואל ימורדה בגנהו תליא רוזא תודלות )1993 ג"נשת( .ע ,רנבא
םילשורי ,לאירא 'צוה 113–184 'מע .)םיכרוע ,רליש .או ןהכ .מ( רבדמו םי ,םדא תליא
,רליש .או ןהכ .מ( רבדמו םי ,םדא תליא :רפסב .תליא רוזאב ףונה בוציע )1993 ג"נשת( .ח ,תניג
םילשורי ,לאירא 'צוה .37–17 'מע .)םיכרוע
,יגולואיגה ןוכמה .תליא ריעב ףחסה תופינמב םיריעצ םירבש יופימ )1994( וירבוחו .ח ,תניג
.םילשורי
ביבא לת רבוקיר'צ 'צוה .ופוס דעו ףוס םימ תליא ץרפמ )2000( .י ,ינפד
ןמצריבג :רפסב 12 קרפ .יניס לש יפרגיטארטסה רוטהמ םירחבנ םינבואמ לע הריקס )א1987( .ז ,יול
.ןוחטבה דרשמ תאצוהו "ץרא" ימוסרפ תרדס .יניס )םיכרוע( וירבוחו
.תובוחר ,ןמציוו ןוכמ תאצוהב ,ץראה רודכ תוכרעמו םיעלסה רוזחמ )2002( ןוירוא .נ ,.ר ,בואל
לארשי ץרא לש היגולואיגב םיכבדנ :רפסב 6 קרפ .לארשי יעלס לש היפרגיטארטסויבה )ב1987( .ז ,יול
החותפה הטיסרבינואה .)םיכרוע ,רוזמ .ע .נ ,ןרפש(
.הפיח תטיסרבינוא ןואטב .הברעב םינבואמ םיבורגנמ תורעי )2002( וירבוחו .ז ,יול
ביבא לת ,החותפה 'נואה .ילארשי שיטפב היגולואיג :ץראה רודכ עדמל אובמ )1980( .ע ,רוזמ
.תוליא לבח תירוזא הצעומ 'צוה .לויט ילולסמו ףונ רקס – תליא לבח )1989( .מ ,סוקרמ
'בחה 'צוה .הברעהו תליא :רפסב 302–281 'מע ,תליא רוזאב תיגולואיגה תוחתפתהה )1995( .ש ,וקרמ
.תוקיתעה תושר ףותישב היתוקיתעו י"א תריקחל
ןומדקא .םיכילהתו תודוסי – היגולואיג )1992 – ב"נשת( .ע ,רסכלפ
http://www.geology–israel.co.il :תונומתב לארשיב היגולואיג )טנרטניא( .ד ןמרמירפ
תוליא לבח תירוזאה הצעומה .תוליא לבח רקס – )1967( .צ ,ןור
.לארשי ,החותפה הטיסרבינואה .ץראה רודכ תונופצ )2006( .ש ,לאבוש
.נ ,ןרפש( לארשי ץרא לש היגולואיגב םיכבדנ :רפסב .ןוירבמקירפה ןדיע לש לולכמה )1986( .א ,ןורמש
החותפה הטיסרבינואה .)םיכרוע ,רוזמ .ע
תימוקמ האצוה .ףונו םדא רבדמ ,ענמת קראפ )1999( )ךרוע( .ש ,רגת
תילגנאב תורוקמ
Eyal, Y. (1973) The tectonics of the Shlomo and Yotam Grabens. Isr. J. Earth–Sciences 22: 165–184
Bartov, J., Y. Eyal, Z. Garfunkel & G. Steinitz (1972) Late Cretaceous and tertiary stratigraphy of
.Southern Israel. Isr. J. Earth–Sciences 21: 69–97
Bartov, Y. & G. Steinitz (1977) The Judea and Mount Scopus groups in the Negev and Sinai. Isr. J.
.Earth–Sciences 26: 119–148
Garfunkel Z., J. Bartov, Y. Eyal & G. Steinitz (1974) Raham conglomerate – new evidence for Neogene
tectonism in the southern part of the Dead Sea Rift. Geol. Mag., 111:55–64
Garfunkel Z., Ben–Avraham Z. (1996) The structure of the Dead Sea basin. Tectonophysics, 266:155–
176
Ginat H, Enzel Y, Avni, Y (1998) Translocated Plio–Pleistocene drainage systems along the Arava fault
of the Dead Sea transform. Tectonophysics 284: 151–160
Ginat, H, E. Zilberman & U. Saragusti (2003) Early pleistocene lake deposits and Lower Paleolithic
fnds in Nahal (wadi) Zihor, Southern Negev desert, Israel. Quarternary Res. 59: 445–458
Krassilov, V., Z. Lewy, E. Nevo & N. Silantieva (2005) Late Cretaceous (Turonian) Flora of Southern
.Negev, Israel. Pensoft, Sofa–Moscow
Lewy Z. (1969) Late Campanian heteromorph ammonites from southern Israel. Isr. J .Earth–sciences,
18: 109–135
Lewy Z. (1969) Xenomorphic growth in ostreids. Lethaia, 5:347–352
Lewy Z. (1996) Octopods: nude ammonoids that survived the Cretaceous– Tertiary boundary mass
..extinction .Geology 24: 627– 630
Segev, A. M. Beyth & M. Bar–Mattheus (1992) The geology of the Timna Valley with emphasis on
copper and manganese mineralization – updating and correlation with the eastern margins of the Dead
.Sea Rift. Report No. GSI/14/92 Geological Survey of Israel
Zak, I & R. Freund, (1966) Recent strike–slip movements along the Dead–Sea Rift. Isr. J. Earth–Sciences,
15/1:33–37

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->