P. 1
דורות ספר פורמולות מרץ 09

דורות ספר פורמולות מרץ 09

|Views: 1,202|Likes:
Published by shaun goodman

More info:

Published by: shaun goodman on Aug 28, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

Sections

1

םינייניעה ןכותוס

רבד חתפ – צפק דט ' קו ................................ ................................ ................................ ............. 9
םינונימו יללכ עדימ ................................ ................................ ................................ ................... 10-18
םימורדניס יפ לע תולומרופה סקדניא םייניס ................................ ................................ .................. 19-30
םימורדניס יפ לע תולומרופה סקדניא םייברעמ ................................ ................................ .............. 31-43


יבמ תולומרופה סקדניא ת KAN HERBS

ANCHOR THE YANG ( – Jian ya wan) ..................................................................... 44-45
ANGELICA AND EUCOMMIA SUPPORT FORMULA ( - yao tong pian) .................. 46-47
ANGELICA RESTORATIVE FORMULA - (dang gui pian) ....................................... 48-49
ANTIPHLOGISTIC FORMULA - (chuan xin lian kang yan pian) .............................. 50-51
AROUSE VIGOR – ( bu zhong yi qi tang) ............................................................... 52-57
ASCENDING CLARITY – (ban xia bai zhu tian ma tang)......................................... 58-60
BELLY BINDER ....................................................................................................... 61-63
BI YAN PIAN – (bi yan pian) .................................................................................... 64-65
BLUE GREEN LUNG CLEARING FORMULA – (xiao qing long tang)...................... 66-67
BRIGHT EYE REHMANNIA – (ming mu di huang wan)........................................... 68-69
CALM DRAGON FORMULA – (chai hu long gu mu li tang) ..................................... 70-71
CELESTIAL EMPEROR'S BLEND – (tian wang bu xin dan).................................... 72-73
CHEMO SUPPORT.................................................................................................. 74-74
CHEST RELIEF ....................................................................................................... 75-77
CLUSTER DISSOLVING.......................................................................................... 78-80
COLORFUL PHEONIX PEARL COMBO – (cai feng zhen zhu an chuang wan)....... 81-82
COMFORT SHEN.................................................................................................... 83-84
COMPASSIONATE SAGE – (hu po yan xing dan) .................................................. 85-87
COOL THE STOMACH – (Yu Nu Jian + Qing Wei San) .......................................... 88-89
COPTICLEAR – (huang lian su pian) ....................................................................... 90-91
COPTIDETOX – (huang lian jie du tang).................................................................. 92-93
2
CURING FORMULA – (kang ning wan) ................................................................... 94-95
DEEP BREATH........................................................................................................ 96-98
DERMA WIND RELEASE - (xiao feng san) .......................................................... 99-100
DISPEL INVASION – (jing fang bai du san) ......................................................... 101-102
DISPERSE QI ...................................................................................................... 103-104
DONG QUAI & ANEMARRHENA - (dang gui nian tong tang).............................. 105-107
DYNAMIC WARRIOR – (jin gui shen qi wan)....................................................... 108-110
EARLY COMFORT – (hou xiang zheng qi san) ................................................... 111-113
EASY GOING ...................................................................................................... 114-115
FEED MEMORY .................................................................................................. 116-117
FEMALE COMFORT- (kun bao tang)................................................................... 118-120
FIRE FIGHTER .................................................................................................... 121-123
FRAGRANT JADE – (cang er zi san & yu ping feng san) .................................... 124-126
FREE AND EASY WANDERER – (xiao yao wan)............................................... 127-128
GAN MAO LING – (gan mao ling pian) ................................................................ 129-130
GASTRODIA AND UNCARIA WIND RELIEF – (tian ma gou teng yin) ............... 131-132
GATHER VITALITY – (gui pi tang) ...................................................................... 133-134
GINSENG & GECKO FORMULA – (ren shen ge jie san) .................................... 135-136
GRACFUL BRANCHES – (zou gui yin)................................................................ 137-139
GRACIOUS POWER – (yi guan jian) .................................................................. 140-142
GREAT WHITE LUNG CLEARING FORMULA – (ma xing zhi ke pian)............... 143-144
GROW AND THRIVE........................................................................................... 145-146
HARMONIZE KIDNEY – HEART ........................................................................ 147-148
HARMONIZE LIVER – SPLEEN .......................................................................... 149-150
HARMONIZE LUNG – LIVER ............................................................................. 151-152
HARMONISE THE VESSELS – (jiao ai tang) ...................................................... 153-155
HEAD CLEAR...................................................................................................... 156-157
HEMORREASE – (huai jiao wan) ........................................................................ 158-159
INITIAL DEFENSE – (yin qiao san + sang ju yin)................................................. 160-162
3
INVIGORATE THE COLLATERALS – (huo luo xiao ling dan) ............................. 163-164
IRRITEASE – (tong xie tao feng huo xiang zheng qi tang)................................... 165-167
JADE SPRING NURISHING FORMULA – (yu quan wan) .................................. 168-170
JADE WINDSCREEN – (yu ping feng san) .......................................................... 171-172
LAX LITE ............................................................................................................. 173-174
LI DAN SUPPORT – (li dan pian)......................................................................... 175-176
LIVER FLOW – (shu gan wan)............................................................................. 177-179
LUCID CHANNEL – (er chen tang) ...................................................................... 180-181
MARROW MATTERS .......................................................................................... 182-183
MAX LAX.............................................................................................................. 184-185
MEAL MOVER..................................................................................................... 186-187
MERIDIAN CIRCULATION – (du huo ji sheng tang) ............................................ 188-191
MERIDIAN PASSAGE – (mo yao xiang sheng dan+shen tong zhu yu tang) ....... 192-195
MINOR BUPLEURUM – (xiao chai hu tang) ........................................................ 196-197
MOVE MOUNTAINS........................................................................................... 198-200
ONE MIND – (ban xia xie xin tang) ...................................................................... 201-203
OPEN AIR – (su zi jiang qi tang) .......................................................................... 204-206
PASSION POTION............................................................................................... 207-210
PINELLIA PHLEGM DISPERSING – (qing qi hua tan wan) ............................... 211-212
PIPE CLEANER- (yin hua wu mei tang)............................................................... 213-215
PLUM PIT QI – (ban xia hou po tang) .................................................................. 216-217
PROSPEROUS FARMER – (liu jun zi tang)......................................................... 218-221
PURGE BLOOD................................................................................................... 222-223
PURGE INTERNAL WIND................................................................................... 224-225
QUELL FIRE – (long dan xie gan tang)................................................................ 226-229
QUIET CALM – (tian ma gou teng yin + suan zao ren tang) ............................... 230-232
QUIET CONTEMPLATIVE – (liu wei di huang wan) ............................................ 233-235
RADIO SUPPORT................................................................................................ 236-236
RELAXED WANDERER – (xiao yao wan +) ........................................................ 237-239
4
RELIEVING FORMULA – (ba zheng san)............................................................ 240-241
REPLENISH ESSENCE....................................................................................... 242-243
REPLANISH THE LEFT – (zuo gui wan............................................................... 244-245
RESCUE FORMULA – (gan mai da zao tang) ..................................................... 246-247
RESILIENCE........................................................................................................ 248-250
RESTORE INTEGRITY – (sang piao xiao san + suo quan wan) ......................... 251-253
SHEN LING SPLEEN SUPPORT – (shen ling bai zhu san)................................. 254-255
SILER & COIX CLEARING FORMULA (qing shang fang feng tang jia yi yi ren) 256-257
SILKEN TRESSES – (qi bao mei ran dan)........................................................... 258-260
SMOOTH RESPONSE – (run chang wan)........................................................... 261-262
STOMACH RELIEF – (wei te ling) ....................................................................... 263-264
STRENGTHEN HEART ....................................................................................... 265-266
STRENGTHEN KIDNEY...................................................................................... 267-268
STRENGTHEN LIVER......................................................................................... 269-270
STRENGTHEN LUNG.......................................................................................... 271-272
STRENGTHEN SPLEEN ..................................................................................... 273-274
SUBDUE HEAD WIND – (chuan xiong cha tiao san). .......................................... 275-277
TEMPER FIRE – (zhi bai di huang wan) .............................................................. 278-281
TENSION SOLUTION.......................................................................................... 282-283
TONIFY MOISTURE............................................................................................ 284-285
TUMMY TAMER – (bao he wan).......................................................................... 286-288
UNLOCKING THE GATE..................................................................................... 289-290
WATER’S WAY – (wu ling san)............................................................................ 291-293
WEIGHT MENEGER............................................................................................ 294-296
WIND BREAKER ................................................................................................. 297-299
WISE JUDGE – (sha shen mai dong yin + sheng mai san) ................................. 300-302
WISE WOMEN’S WELL....................................................................................... 303-305
WOMEN’S CHAMBER – (gui zhi fu ling wan) ...................................................... 306-308
WOMEN’S JOURNEY – (wen jing tang) .............................................................. 309-310
5
WOMEN’S PRECIOUS – (ba zhen yi mu wan) .................................................... 311-314
WOMEN’S RHYTHM – (si wu tyang + tong yu jian) ............................................. 315-318
YIN QIAO – (yin qiao san)................................................................................... 319-321
ZHONG GAN LING – (zhon gan ling) .................................................................. 322-323
ZIZIPHUS SLEEP FORMULA – (suan zao ren tang) ........................................... 324-325

6
יתרוסמ יניס םש יפל תולומרופה סקדניא

Ba zhen yi mu wan – (women's precious) ............................................................ 311-314
Ba zheng san – (reliving formula)......................................................................... 240-241
Ban xia bai zhu tian ma tang – (ascending clarity) ................................................... 58-60
Ban xia hou po tang – (plum pit qi)....................................................................... 216-217
Ban Xia Xie Xin Dan – (one mind)........................................................................ 201-203
Bao He Wan – (tummy tamer).............................................................................. 286-288
Bi yan pian – (bi yan pian)........................................................................................ 64-65
Bu zhong yi qi tang – (arouse vigor)......................................................................... 52-57
Cai feng zhen zhu an chang wan – (colorphul phoenix pearl combo) ....................... 81-82
Cang er zi san + (fragrant jade)............................................................................ 124-126
Chai hu long gu mu li tang – (calm dragon formula)................................................. 70-71
Chuan xin lian kang yan pian – (antiphlogistic formula) ........................................... 50-51
Chuan xiong cha tiao san – (subdue head wind) ................................................. 275-277
Dang gui nian tong tang – (dong quai & anemarrhena) ....................................... 105-107
Dang gui pian – (angelica restorative)...................................................................... 48-49
Du huo ji sheng tang – (meridian circulation) ....................................................... 188-191
Er chen tang – (lucid channel).............................................................................. 180-181
Gan mai da zao tang – (rescue formula) .............................................................. 246-247
Gan mao ling – (gan mao ling) ............................................................................. 129-130
Gui pi tang – (gather vitality) ................................................................................ 133-134
Gui zhi fu ling wan – (women's chamber)............................................................. 306-308
Hu po yang xin dan – (compassionate sage) ........................................................... 85-87
Huai jiao wan – (hemmorrease) ........................................................................... 158-159
Huang lian jie du tang – (coptidetox) ........................................................................ 92-93
Huang lian su pian – (copticlear) .............................................................................. 90-91
Huo luo xiao ling dan – (invigorate the collaterals) ............................................... 163-164
Huo xiang zheng qi san – (early comfort)............................................................. 111-113
7
Jian ya wan – (anchor the yang) .............................................................................. 45-46
Jiao ai tang – (harmonise the vessels) ................................................................. 153-155
Jin gui shen qi wan – (dynamic warrior) ............................................................... 108-110
Jing fang bai du san – (dispel invation) ................................................................ 101-102
Juan bi tang – (gracful branches) ......................................................................... 137-139
Kang ning wan – (curing formula) ............................................................................ 94-95
Kun bao tang – (female comfort) .......................................................................... 118-120
Li dan pian – (li dan support)................................................................................ 175-176
Liu jun zi tang – (prosperous farmer).................................................................... 218-221
Liu wei di huang wan – (quiet contemplative)....................................................... 233-235
Long dan xie gan tang – (quell fire) ...................................................................... 225-228
Ma xing zhi ke pian – (great white lung clearing formula)..................................... 143-144
Ming mu di huang wan – (bright eye rehmannia) ..................................................... 68-69
Mo yao xiang shen dan – (meridian passage)...................................................... 192-195
Qi bao mei ran dan – (silken tresses)................................................................... 258-260
Qing qi hua tan wan – (pinellia phlegm) ............................................................... 211-212
Qing shang fang feng tang jia yi yi ren – (siler & coix clearing formula) ............... 256-257
Ren shen ge jie san – (ginseng & gecko formula) ................................................ 135-136
Run chang wan – (smooth response)................................................................... 261-262
Sang ju yin – (initial defense) ............................................................................... 160-162
Sang piao xiao san – (restore integrity)................................................................ 251-253
Sha shen mai dong yin – (wise judge).................................................................. 299-301
Shen ling bai zhu san – (shen ling spleen support).............................................. 254-255
Shen tong zhu yu tang – (meridian passage)....................................................... 192-195
Sheng mai san – (wise judge) .............................................................................. 300-302
Shu gan wan – (liver flow) .................................................................................... 177-179
Si wu tang – (women's rhythm) ............................................................................ 315-318
Su zi jiang qi tang – (open air).............................................................................. 204-206
Suan zao ren tang – (zizyphus sleep formula) ..................................................... 324-325
8
Suan zao ren tang + - (quiet calm) ...................................................................... 230-232
Suo quan wan – (restore integrity) ....................................................................... 251-253
Tian ma gou teng yin – (gastrodia & uncaria wind relief)...................................... 131-132
Tian ma gou teng yin + - (quiet calm)................................................................... 230-232
Tian wang bu xin dan – (celestial emperor's blend) ................................................. 72-73
Tong xie tao feng – (irritease) .............................................................................. 165-167
Tong yu jian – (women's rhythm) ......................................................................... 315-318
Wei te ling – (stomach relief)................................................................................ 263-264
Wen jing tang – (women's journey) ...................................................................... 309-310
Wu ling san – (water's way).................................................................................. 291-293
Xiao chai hu tang – (minor bupleurum) ................................................................ 196-197
Xiao feng san – (derma wind release).................................................................... 99-100
Xiao qing long tang – (blue green lung clearing formula) ......................................... 66-67
Xiao yao wan – (free & easy formula) .................................................................. 127-128
Xiao yao wan + - (relaxed wanderer) .................................................................. 237-239
Yao tong pian – (angelica & eucommia support formula)......................................... 46-47
Yi guan jian – (gracious power)............................................................................ 140-142
Yin hua wu mei tang- (pipe cleaner)..................................................................... 213-215
Yin qiao san – (yin qiao)....................................................................................... 319-321
Yu ping feng san – (jade windscreen) .................................................................. 171-172
Yu ping feng san + - (fragrant jade)...................................................................... 124-126
Yu quan wan – (jade spring nourishing formula) .................................................. 168-170
Zhi bai di huang wan – (temper fier)..................................................................... 278-281
Zhong gan ling – (zhong gan ling)........................................................................ 322-323
Zou gui wan – (replenish the left) ......................................................................... 244-2459
צפק דט תאמ רבד חתפ ' קו , O.M.D
חרזמה ןמ יופירה תוטיש לש בחרה עדיהמ תובר ןמצע רישעהל תולוכי תויברעמה יופירה תוטיש ,
תושיגרו תוריהזב הז עדי םשיילו ריבעהל שי ךא .
תוברתב םהיכרוצו םדאה ינב לש תיביטקלוקה המלידה תא דימת תופקשמ תוילופיט תושיג ןותנ ןמזבו .
תלעופ איה הב הביבסה ידי לע תבצועמ ןמזב ובו תילסרבינוא איה האופר .

ברעמל חרזמ ןיבש חתמל עדומ ראשיהל יתיסינ םירצומה חותיפב , ןשיו שדח , החימצו םייקה לע הרימש ,
המאתה תלוכיו קויד . אפרמ יחמצב םייסאלק םיטסקטב הקימעמ הריקח לש האצות ןה תולומרופה ,
ע דחי כרצל תונרע ם וי יברעמה לפוטמה לש .
התייה יתנווכ , םיכרצל רע תויהל תאז םע דחיו הקיתעה םייניסה אפרמה יחמצ תמכחל ןמאנ ראשיהל
םייברעמה םיינילקה .

תיתרוסמה תיניסה האופרל ןתינה לככ הבחר השיג ךות ורבוח םכינפלש תולומרופה .
וז האופר , הרדגהב , םלשכ םדאה לש ןוזיאל תפאוש . וז ןימוי תקיתע יופיר תטיש , יחמצב לופיט תללוכה
אפרמ , סחייתהל תלגוסמ דימת התייה שונאה ינב תא םירידגמו םיבצעמה תוישיאו תוגהנתה יוותל .
םדאה תויוליעפ לש דחא דבורל לבגומ אל הלש לופיטה חווט ,
םיינפוג םידבר ללוכ אלא , םיילכש , םיישגר , םייתוגהנתה , םייתרבח , רו םיימויק תואיצמה לש םיינחו .
שונא ייח לש תויגרנאה לכב תקסוע חרזמה תאופר . הז תויוליעפ חווט רמשל יתיסינ תולומרופה תיינבב
לפוטמב יוניש תגשה םשל ןליעפהל ונוצרב וב דבורה יבגל הריחבה תא לפטמה ידיב יתראשהו .
פיטה תטיש םיחמצ לש תישיא המאתה איה םייניס אפרמ יחמצב תילאידיאה לו , הנבמל ומיאתי רשא
לפוטמה לש יטגרנאה בצמהו . רוסמ דומיל לש םימלש םייח םישרודו םיבכרומ םה הלא תונמאו עדי .
תאז לכב , תונכומ תולומרופ ויה דימתמו זאמ ) PATENT FORMULAS ( , םיבר תורוד ךשמב וסונ רשא .
תויונב ןה םירקמה לש לודגה בורב תוליעי תובשחנו הבר תויטנגלאב .
םיליחתמו םיקיתוו םילפטמ , הלאכש תולומרופ לע תובר םיכמתסמ . תוססבתמ םכינפלש תולומרופה בור
תויסאלקה תולומרופה לע .

תולומרופה רוביח ןמזב , אפרמ יחמצב םיחמומ םילפטמ לע רקיעב יתבשח . םילפטמ יכ ךכל עדומ ינא ךא
םיבר , הבר תלעות ןהב ואצמי קימעמ אל םהלש עדיהש .
תונושה יופירה תוטיש לש היצרגטניאב הנעייסת הלא תולומרופ יכ הווקת ינא , יופיר תכרעמ תיינבל
בר - תיתוברת , תושיג לש רתוי הרישעו היירופ הזתניס םהילפוטמל עיצהל םילפטמל רשפאת רשא
תוינילק תוילופיט .


10
יללכ :

סוסיב ירוטסיה / ירוקמ םש
חנומה " ירוטסיה סוסיב " היצקיפידומ הרבע תירוקמה הלומרופה יכ ןייצל אב .
ךכל תוביסה תא םינייצמ ונא הלומרופ לכ לע ןוידב .
חנומב שומישה " ירוקמ םש ) " תיטרדנטס החסונ ( םייוניש אלל שומישל הצמוא החסונה יכ ושוריפ .

תוילבט , תוימימ תוסימתו תוקבא
ה ברימ הילבט וא הקבא תרוצב יתרוסמ ןפואב ונתינ תואחסונ , ןתמה ךפה תונורחאה םינשה תואמב קר
ב " קרמ " ץופנל תימימ הסימת וא . ליבקמב , םינונימה תלדגה תעפות הלחה , םילפטמ ןיב תורחת ךותמ
תיניסה הרבחב םיצחלו . םיינילקה םיבצמה בורב , הו םיינורכה םייטוקא , יתרוסמה שומישה יכ אצמנ
בטב ויד ליעי תויל .

רוציי
ילוהוכלא יוצימ לש םגו םימב החיקר לש תונורתיה לכ תא ןתונ תוינרדומ רוציי תוטישב שומישה .
יתרוסמ ןפואב , םימב החיקר תעב תוהובג תורוטרפמטב ושמתשה , ליעיה שלח סיממ םימה תויה לשב
תוהובג תורוטרפמטב רתוי .
התוטשפו התוריהמב הטישה תונורתי , לפוטמ םמצעב אפרמה יחמצ תא חיתרהל םילגוסמ םי .
חמצב םיניזמה םיביכרמהמ קלח קרפמ הובג םוחש ךכב ןומט ןורסחה , אמו הד םיירתא םינמש ,
) תוקבא רוציי תעב םג ךכ ( , יאוול םעט םינקמה םידיאולקלאו םיפרש תעיקשל םג תמרוג החתרה
החסונל , תיאופר תלעות אלל .

טיא לושיב איה רתוי הליעי הטיש י , ךומנ םוחב , הרוגס תכרעמב , םידאתמ לושיבה ימ ןיא ךכ , סמומהו
דבוא אל . כ ךשמנ ךילהתה - 8 החיתרל תחתמש תורוטרפמטב תועש .
ץחלב לושיב לש וז הטישב , רתוי תוכומנ תורוטרפמטב שמתשהל ןתינ , תא ררחשמ הובגה ץחלהו תויה
םירמוחה חמצה ךותמ םיליעפה , םיפידנ םירמוח לש ןדבוא אלל , ןוגכ : םיירתא םינמש ,
הובג םוחב שומישמ האצותכ קזנה אללו .
הרוגס תכרעמל לוהוכלא תפסוה , ךומנ םוחבו ץחלב תדבועה , תילאידיא איה .
םירמשנ הטישה תונורתי לכ , קיפהל ןתינ הב לוהוכלאב יוצימה תטיש תונורתי תא םג םיחיוורמ ונאו
םימב יוצימל םישקה םירמוח .11
ילזונ יוצימ
תרבח םיחמצ ןאק ) K’an Herb Company ( לוהוכלאו םימ לש יוצימ תטישב תשמתשמ , קיפהל תנמ לע
לזונ חפנל רתויב םיהובגה זוכירה יזוחא תא .
תונטק תווצאב םידבועמ םייוצימה , ליעפה רמוחה זוכיר תרקבו תוכיא תרקב תרבוע תחא לכ .
אוה עצוממה בכרהה : 20% חמצ יקלח , 30% לוהוכלא , ו - 50% ימ ם . םיחמצ ןאק תרבח לש חקורה ,
תוחקורו הימיכב ישילש ראות לעב , לעמ לש ןויסינ לעב 40 יוצימ יכילהתב הנש , ךשמ תא עבוק
לושיבה , לוהוכלאל םימה סחיו הרוטרפמטה , החסונ לכ לש תויתרוסמה הנכהה תוטיש לע וכמתסהב
תיתרוסמה הטישב תונכומ ןהשכ תואחסונה לש תוסיסמה תמר חותינו .
יאוול ירצות תורצוויה ענומ הז בכרומו ןידע ךילהת , םיזכורמ םירצומב םיצופנה םירחא םירדס יאו םילמרק
תקדקודמ תוחפ םתנכה ךרדש .
םיליעפ םיביכרמ לש תילמיסקמ הלוכתו תויאופר תויוכיאו תונוכת לעב יוצימ אוה ונלש יפוסה רצומה
רתויב רוהטה םבצמב חמצהמ םיקפומה , עט רומיש ךות םיידוחיי חירו ם .

הרעה : הרוטקניט ןיבל יוצימ ןיב לבלבל ןיא TINCTURE , ךשמל םינוחט םיחמצ תיירשהמ תרצונה
רק לוהוכלא ךותב םייעובש . ףסונ רמוח לבקל ולכוי ונלש רוצייה יכילהתב דחוימ ןיינע ילעב םנויעל
לארשיב וניגיצנמ תילגנאב , בח ' רורד עב ת " מ .

םיחמצה תריחבב תוכיא תרקב
רוצייה ךילהת לש בלשו בלש לכב תכרענ תוכיא תרקב תוקידב . ידיל אב םירצומה תמרב ונלש ןוחטיבה
הנולת לש הרקמב רצומה ריחמ אולמ תרזחהל ונתובייחתהב יוטיב , וחתפנש םיקובקב יבגל םג .
חמצ לכ , רוציי ךילהת לכב , לצא ינדי ןפואב תונדפקב רחבנ ןאק תרבח לש םיחמומ ידי לע רתאב רכומה .
אפרמ יחמצ לש םתמר תעיבקב תודיחא רדעיה ללגב , תויסחיל םהלש גורידה תוטיש תובשחנ .
תוכיאב אוה חמצ יכ רכומה תעיבק תא לבקל איה הצופנ תועט " 1 " , " 2 " , וא " 3 " תרוקיב אלל .
ונמצעב םינוק ונאש םיחמצה תוכיא תא םיעבוק ונא .
חמצ תכרעה וב יפוסה שומישל םאתהב םג תעבקנ .
ךכ , המגודל , תיכוכז תונצנצ ךותב םתלוכרמ תא גיצהל םיבר םירכומ םיטונ , םהל הנקמה רבד
תויביטקרטא , רתוי הובג ריחמ םרובע תובגל תנמ לע םיינועבצ םימב ולשובש םיחמצ גיצהל וא
םהלש יחהו האנה עבצה לע ךמתסהב . ושה ךורעל םידיפקמ ונלש םישכורה ינפל םירחוס רפסמ ןיב הא
הינק לע הטלחהה . הטושפ ונלש םישכורל היחנהה : רתויב ההובגה תוכיאה לעב חמצה תא ושפח
הלומרופל םיאתמה ותוא ונקו הנודינה . עבוק םרוג וניא ריחמ .12
תוילבט
דב ןיטולחל הביקב תוסמנ ןאק תרצות תוילבט " כ ךות כ - 20 תוקד .
כ תכרוא האלמה ןתגיפס - 4 - 6 תועש .
הילבט לכב 700 / 500 מ " םיאבה םיאשנהו םיחמצ תקבא ג :

75 , DICALCIUM PHOSPHATE מ " ג : המדאה קמועב היירכמ קפומה לרנימ .
תוילבטה רוציי תנוכמב םיחמצה תקבא לש קלח רבעמב עייסמ אוה .
יטרניא רמוחה ) גפסנ וא ביגמ וניא ( ףוגב תוטלקנ ןחרזו ןדיס לש תונטק תויומכ ךא .

FIBER CELLULOSE , 75 מ " ג : כ תשמשמה תיביס הזולולצ " קבד ." םימ תדכולו םיחמצמ תקפומ
הילבטה ךותב , תגיפס לע הלקמ ךכבו , הילבטה לוכיעו תטילק .
ןתוא רמשמ ךכבו תוילבטל יופיצכ םג שמשמ רמוחה , ןתעילב לע לקמו ףדמה ייח תא ךיראמ .

םירחא םירמוח : כ - 40 מ " ו הכיס ירמוח לש ג " קיבדמ םי " , תיראטס הצמוח , םייחמצ םינמש , םויזנגמ
הקיליסו תראטס , תופורת רוציי יכילהתב םיחוטבכ םילבוקמו םירכומ םירמוח םלוכ .
םיאשנה דחאל תושיגר לפוטמ הלגמ וב רידנה הרקמב , תוילזונ תויצמתב שומיש לע םיצילממ ונא .

ןוסחאו ףדמ ייח
לש םיילמינימ ףדמ ייח ונלש תוילבטל 18 ישדוח רוגס קובקבב ם . ךרוא םייולת קובקבה תחיתפ עגרמ
ןוסחאה יאנתב םיחמצה תוילבט תוליעיו םייחה , תוחלל הפישח , תונקדזהה ךילהת תא םיציאמ רואו םוח
תוילבטה לש יעבטה . רירק םוקמב הרימש , ןהייח תא הכיראמ לפאו שבי .
הגופת ךיראת ןיא תוילזונה תויצמתל ) רמולכ - ילבגומ יתלב ףדמ ייח ם ( , םירמשנ םיביכרמהו תויה
וקרפתיש אלב לוהוכלאב . לוהוכלאה תודאתה וניה דיחיה ליבגמה םרוגה . הגרדהב יכ תוארל ןתינ זא
לזונה תומכ תתחופ זכורמ ךפוה רמוחהו רתוי הבועמו , ולש םעטב וא עבצב םייוניש ףא ונכתיי .
םימו םייחמצה םיביכרמה קר םיראשנ ךילהתה ףוסב . ןכתיי הז בצמב תיצמתה תוינויח ןדבוא ,
התוליעי ןדבואל דע . ותחיתפ רחאל קובקבה לש תיטמרה הריגס לע הדפקה יא אוה ךכל דיחיה םרוגה .
העפותה תא ענמת קובקבה לש הבוט הריגס .

םעטו הארמ תודיחא
םייעבטו םיירט םירמוחמ םייושע םייחמצ םירצומו תויה , תונתשהל םייושע םהלש בכרההו הארמה רשא
יצקמ ריצקל ר , חיטבהל ןתינ אל 100% תונוש תווצאב םעטבו הארמב תודיחא .
םאתהב , עבצ , םעפ ידמ יעבט ןפואב םינוש םעטו םקרימ .

13
םייסיפ םידבורב םיחמצ ןונימ , םיינחורו םייגולוכיספ
תא םיאור םיניסה בור תורומתכ םדאה ייח ייוטיב , גנאיו ןיי לש םייוניש .
יוטיב לכ , תושחרתה , תוליעפ , שגר וא השוחת , הלא םיינושאר תוחוכ ינש לש ףוריצ וא םקרמכ םיספתנ .
ףוגב םירמוחכ םיראותמ הלא םיפוריצ , םירביא , תונומסת וא תודוסי .
וא תונזואמ אל תויגרנא לש שדוחמ ןוזיאל איבהלו הלא תוינבת ןגראל תלוכיב בושח דיקפת םיחמצל
תורסח .
ה דבורב רקיעב םיאטבתמ ךרוצ וא היעבשכ ינפוג , םיפחודו םיכשומ םיחמצה , םימלובו םיעינמ , םימאתמ
םינזאמו , יטמוטוא ךילהתב , ינכמ טעמכ .
המישמה יולימ רשפאל קיפסמ םילודג תויהלו יזיפה ךילהתה תא ףקשל םיכירצ הלאכ םידברל םינונימ .
ןונימ עובקל תלבוקמה ךרדה יהוז תינרדומה ןיסב .

ללוחל םיצור ונא ותוא יונישה רשאכ יגולוכיספה דבורב רתוי אוה , ינחורה וא ימויקה , החימצו יונישל עגונה
םדאה לש םיימינפ , וזכש הטושפ ךרדב םילעופ םיחמצה ןיא .
הנווכה תוחוכ תא ליעפהל םהילע , הבישחה , ןוצרהו זוכירה . הלא םיינושאר תוחוכ לע םירבדמ םיניסה
שפנכ - ,SHEN הבישח ) טקלטניא ( רשוי וא ) יטירגטניא ( - YI , ןוצר חוכ - ZHI .
םהל םידגנתמ הלא םיימינפ תוחוכ םא חילצהל םילוכי םיחמצה ןיא . תעגינ תויהל הכירצ חמצה חור
םיימינפ תוחוכ ידי לע תאשינו , םייקו רצונ ימינפ הלועפ ףותיש רשאכו , איבהל תלוכיה םיחמצה חוכב שי
ינחור יונישל .
ו םיחמצה ןיב ידדהה רשקהו תויה ה ןידע אוה שגר , יא םייוניש תופכל ן , רתוי ןטק אוה שרדנה ןונימהו .
לופיטל ןונימ עובקל ונאובב , ינפוג יוניש רקיעב איה ונתנווכו , אלמ ןונימ ןתמ לע םיצילממ ונא , " יטרדנטס ."
יגולוכיספ יוניש איה הרטמה , 2/3 ימויה ןונימה לש , ינחור יוניש ךילהת איה הרטמהשכו ,
1/3 מה ןונימה אוה ימויה ןונימהמ ץלמו .

ינבמ ןונימב שומישב " CONSTITUTIONAL " , לפוטמה לש יסיסבה הנבמל סחייתהל ןתינ .
אקווד היעבב וא הלחמב רבודמ אל , םדאה לש תויגרנאה הנבמ לש תופקתשהב אלא , תונורשכ ,
לאיצנטופ , הריצי תוחוכ .
הלא לכ , סורהל םג ךא תונבל םילוכי , לש הנוכנ הנווכהב עייסל אפרמה יחמצ חוכבו םה .
ל אמגוד , םימה דוסי ןווכל הייטנ אוה יסיסבה והנבמש םדא , תיתבישח הדובעל הבר תלוכי לעב היהי
תוננובתהו תונלצעו ששח וא .
םיניזמו םיבידנ תויהל םייושע המדא יסופיט , םג ךא " םיעוקת " םיקיעמו .14
תיסיסבה המרב תלעופו תווצקה ינש לא הנופ תינבמ השיג , העינמכ , ןווכב ןכו םייבויחה םינווכה תשגדה .
ג ןתמ לש תיטפואימוהה השיגל טעמב המוד וז השי CONSTITUTIONAL REMEDY , תעייסמו
מרב םייסיסב םיאשונ םע דדומתהל םילפוטמל ת תוישיאה , תונוכנ יתלב וא תונוכנ םיכרדב םיאטבתמה .
ןידע אוה הלא םירקמב ץלמומה ןונימה , דב " כ ½ ימויה ןונימה .

חוכשל ןיא םינושה םידברה ןיב הפיפח תמייק יכ . הבישחה ב תיניסה תיאופר הניא םירורב תולובג תללוש
םינושה םידברה ןיב , גנאיו ןיי לש תויצקארטניא לש תדמתמ העונת לע העיבצמ אלא .
רחאה דבורה לע תידדה לעפיו םורגי דחא דבורב יוניש .

בעב םג ליבקמבו ינפוגה דבורב יונישב םינינועמ ונא םא םירחאה םידברב הדו , ןונימה תא לוטיל היהי ןוכנ
אלמה . הזכ הרקמב , ינחורהו ישפנה םידברב םג יבויחה יונישה תא ליעפת תימינפה הנווכה .
רתוי םינדועמה םידברב םייונישל עייסי ינפוגה דבורב יוניש ןכ ומכ , המרב םיפסונ םיונישל ועייסי הלאו
תינפוגה . יונישה ןווכ ןאל הנשמ הז ןיא ינושארה , ולוכ םדאה לש יוניש היהת האצותה .

םיינילק םילוקישו םינונימ
1.5 ל הווש םלש חמצ םרג - 1 מס " ק ) 20 16 - תופיט ( וא ילזונ יוצימ 2 תוילבט .
כל ךרע תווש הילבט לכ 8 – 10 ילזונ יוצימ תופיט .
30 מס " םה ילזונ יוצימ ק כ - 1000 תופיט .

םינונימ תעיבק
כ םיבצמב לבוקמ הילבטב ןתמ םושרל םיינור , רודכ וא הקבא .
וא החיקר " קרמ " , רתוי םיהובג םינונימה םהב , דב םירומש " םידח םיבצמל כ .
דב תונתינ תונזאמו תוקזחמ תולומרופ " רודכב כ , וא הקבא " ןיי ) " ילוהוכלא הקשמ .(
תוינפוג תויעבב , כ אוה הקבאב םינתינה םיחמצל יטרדנטסה יניסה ןונימה - 2 םרג .
ל תירקיעה הלבגמה תעיבק ןונימה , לוכיעה תכרעמל יוריגה טנמלא אוה .
דב תלטינ הפורתה " כ 2 דע 3 םויב םימעפ .
ונלש רוצייה יכילהתו םיחמצה תוכיא לשב , ונלש םירצומל םיצלמומה םינונימה ,
ךומנה ןונימב לבוקמהמ םינטק ,
םיהובגה םינונימב לבוקמהמ תוהובג תומרל עיגהל םילוכיו .
15
ט אוה סלברה ןאק תרדסב תוינפוג תויעבל יטרדנטסה ימויה ןונימה חוו :
2-6 תוילבט , וא 16-48 ילזונ יוצימ תופיט .

אוה יסאלק ןאק תרדסב תוינפוג תויעבל יטרדנטסה ימויה ןונימה חווט :
2-6 תוילבט , וא 20-60 ילזונ יוצימ תופיט .

תופיטב ןהו הילבטב ןתמב ןה , ה ןונימה תא קלחל ץלמומ ל ימוי - 2-3 תוימוי תונמ .
לפוטמל תישיא המאתה ךות ןבומכ . םינושה לופיטה ידבורב ןונימה חווט תא םילבקמ ונא ךכ ךותמ :

סלברה ןאק תרדסל ימוי ןונימ חווט
דבור הילבט תופיט
ינפוג ) טרדנטס ( 2-6 16-48
ישפנ ) 2/3 ( 1-4 8-32
ינחור ) 1/3 ( 1-2 8-16
ינבמ ) 1/2 ( 1-3 8-24
פוג רומח ינ 4-16 32-108


יסאלק ןאק תרדסל ימוי ןונימ חווט
דבור הילבט תופיט
ינפוג ) טרדנטס ( 2-6 20-60
ישפנ ) 2/3 ( 1-4 10-40
ינחור ) 1/3 ( 1-2 10-20
ינבמ ) 1/2 ( 1-3 10-30
רומח ינפוג 4-16 40-130


ןונימה תעיבק לש תונמאהו הקינכטה
אש תא םיטשפמ ידמ תובורק םיתעל יטמתמ בושיח ידכל ןונימה תעיבק תל .
יופירה שגפמ ךילהתב תויזכרמהו תונדועמהמ איה וז תונמאש איה תמאה .
ימעפ דח עוריא אוה םדא לכ , תידוחיי העפות .


16
תאז ףקשל הרומא ינילקה שגפמב ןונימ תעיבק , תמאל ברקתהל קר הלוכי ןונימ תעיבקל הצלמה לכו .
תושימגב םינונימ עובקל תלוכיה אוהש יופירה תא איבהל אפרמ יחמצב לפטמל תרשפאמה איה תקפסמ
תונמא תגרדל השוע .

תויומכה תעיבק לע םיעיפשמה םימרוג רפסמ :
דובעל םינווכמ םה וילא דבורל םאתהב ועבקיי םינונימ . ןה םג ועיפשי הנשה תנועו הביבס ,
) אמגודל , לש ןונימה DYNAMIC WARRIOR דב " ףרוחב רתוי הובג כ .(
ה הלוחה תונעיהו תיתרבחה הביבס ) הלומרופה תא לוטילו לפטמה תוארוהל עמשיהל ולש תונוכנה (
ןונימה לע םג ועיפשי .
לש רתוי הובג ןונימל קקדזהל יושע לפוטמ COMPASSIONATE SAGE לש םינושארה םיבלשב
תוידיימ תואצותב שוחיש תנמ לע לופיטה , ו ךישמהל ול רוזעיש ימצע ןוחטב רובצי ךכב תא לוטיל
הביבסה לש תוילילש תועד תורמל הלומרופה .
הכרעהל רתויב השקה םג אוה רתויב בושחה לוקישה אקווד : תיתימאה תלוכיה , תינבומה ,
יוניש רובעל לפוטמה לש .
תוריהמב שחרתהל לוכי יונישה םא , הלודג הנמ רתוי םיאתת , תויטיאב שחרתהל יושע יונישה םא ,
םיינורכ םירקמב ומכ , אתי רתוי ךומנ ןונימ םי . םידברה לכב ןוכנ רבדה . תא תוהזל לפטמה לש ותלוכי
יופירה תונמא תא הכותב תקבוח ךא תשכרנ הקלחב איה לפוטמה לש תונתשהה תלוכי .
םלוכמ בוטה הרומה אוה ןויסינ .

ליחתמ לפטמל ןונימה תונמאב הטילשה הווהמ , יופירה תונמאב ומכ , רגתא .
חוכשל רוסא : תויהל דימת שימג , תוינושאר תויחנה קר םה םיקוח יכו .

םיהובג םיטרדנטסב םייחמצ םירצומ קפסל אוה תרציימה הרבחל רגתאה ,
תויתריציו תושיגר חתפלו לודגל לפטמל תורשפאה תא םבוחב םינמוטה .
האופרל ןה ונתוביוחמ תא םיפקשמ ןונימל תוצלמהבו םיחמצ ןאק ירצומב ונעמטהש תושימגהו קוידה
ונמואכ תונמאכ ןהו ת .17
םינונימ תעיבקל תויללכ תוצלמה
ירחא םייתעש וא ינפל העש םיחמצה תא לוטיל ץלמומ ה החורא . םיחמצל הבוגת ןכתית םירידנ םירקמב
הקיר הביק לע םילטינה ) האקה ןוגכ , עמב תוחונ יא ' הליחב וא לוכיעה ( תא לוטיל שי הלאכ םירקמב
ןוזמ לש הנטק תומכ םע םיחמצה .
שי םיצילממה , םייסאלק םיטסקט לע ךמתסהב , ןוילעה םמחמה לש תויעבב לפטל םידעוימה םיחמצ יכ
החוראה ירחא וחקליי , החוראה ינפל ןותחתהו יזכרמה םמחמה תויעבל םידעוימה הלאו .

ללככ , םישיגר םילפוטמ , ןוזמל םיביגמה , ןטק ןונימל בוט וביגי םיחמצ וא תופורת . םילבוסה םילפוטמ
תולקב ןוזמ , רתוי םיהובג םינונימל וקקדזי תולודג תויומכב םיחמצ וא תופורת .
לפטמה תנווכ אוה ףסונ לוקיש : ןזאל וא קזחל . דב אוה קוזיח " ןידעו ךורא ךילהת כ , םינונימ שרודה
םינטק . ןוזיא , םוח תאצוה , רתוי םיהובג םינונימ םישרוד באכב לופיט , לופיטה תליחתב רקיעב . בוש ,
ןבומכ , תהב לפוטמ לכ לש םיישיאה ויכרצל םא .

בושח לוקיש אוה לפוטמה ליג .
םיאליגב םידלי 10 - 5 דב םילבקמ " כ ½ רגובמ לש ןוניממ .
םיאליגב 5 - 2 ךרעב ⅓ , ךכמ תוחפ תוטועפו

הלחמ תנש לכ לע אפרמ יחמצב לופיט שדוחב ךרוצ שי יכ תונעוט תומיוסמ תולוכסא .
בוש , תיללכ היחנה יהוז .
ופה לכ תונזואמ ונלש תולומר , תוליער אל , תוחוטב , םיליחתמל םג שומישל תוחונו .
םיחמצה לש תיסחיה המצועב םיאיקב םכניא םא , םינטק םינונימ ןתמב וליחתה , םחוכ תא ודמלתש דע
םיחמצה לש םתעפשה תדימו .

תוילבטו םייוצימ - יתאוושה שומישו םייללכ םילוקיש
מ ןמזה קרפ - 1990 , ישה לחוה תע ונלש תולומרופב שומ , רבדב תוצע ןתמו תונקסמ תקסה רשפאמ
הנוכנה הריחבה , םייוצימל תוילבט ןיב . ךרד אלו הצחמל תורידח תויריר ךרד םיגפסנ םייוצימש ןוויכ
לוכיעה תכרעמ , רתוי רהמ עיפשהל םיטונ םה , רתוי קזח םימיוסמ םירקמבו . תענה איה לופיטה תנווכשכ
צ ' םדו י , ייוצימה תוליעי רתוי הבר ם . ידמ הקזח םתעפשה יכ םיאצומה םילפוטמ שיש אלא , ךכ לשבו
םהלש תונעיה ) הלומרופה תא לוטיל םתונכומ ( תדרוי . םמעטל ידמ םח לוהוכלא רשא םילפטמ שי , רקיעב
ןיי תוקזחמו םוח תואיצומש תולומרופב .
יאוול תועפותל םורגל ידכמ הנטק לוהוכלאה תומכ וננויסינמ , חמצה תמצועו וילע הליפאמ םי .
18
םישישקב לופיטב , חווט יכורא קוזיח ילופיטבו לוהוכלאל םישיגרה םילפוטמב ,
תוילבטב שומיש לע םיצילממ ונא .
לוהוכלא , כ הווהמה - 30% םיילזונה םייוצימב , פע םוח רציימ רמוח בשחנ " תיניסה האופרה י .
יחבמ הלטב ונלש םיילזונה םייוצימב שומישה תעב תכרצנה תומכה תינילק הנ , דבלמ עקר םע םילפוטמב
םזילוהוכלא לש . ןושלה תויריר ךרד םיגפסנ םייוצימהש ןוויכ , הביקהו עולה , ע רתוי בוט םיעמטומ םה " י
תוילבטמ ףוגה , עמב תויעבמ םילבוסב םיליעיו ' לוכיעה .
לוהוכלא אלל יוצימ ןתמב םינינועמ םתא םא , וחתרש םימ סוכל יוצימה תא ףטפטל ןתינ ךא הז אל
רבכמ , לוהוכלאה לכ הדאתי רפסמ תוקד לש הנתמה רחאל .

בלושמ לופיט
ללככ , ףסונ לופיט םג ליבקמב לבקמ לפוטמה םא , ויב םירמוח ןוגכ - םייאופר , םיתפואימוה ,
םידוורויא וא םייברעמ , םינימטיו , וכו ךאב יחרפ ,' תליטנ רחאל העשכ ונלש תולומרופה תא לוטיי יכ ץלמומ
רחאה לופיטה .

ויב עדימ - יאופר
תולחמ אפרל תולגוסמ ונלש תולומרופה יכ הנעטה תא גציימ וניא םייאופר םיבצמ ןויצ .
תינרדומה ןיסב םימייקתמה םירקחממ םימגרותמ םיטוטיצ הלא .19
םימורדניס יפל תולומרופה סקדניא םייניס

תנומסת תיניס האופר
תיתרוסמ
םש הלומרופ
תואיר


נושאר בלש י לש תעפש , ןורג באכ , באכ
שאר , לועיש , תומודא םייניע


המח חור
Initial Defense
Yin Qiao San + San Ju Yin
םדקומ בלש , ןורג באכ , םוח טעמ , וא
תולק תורומרמצ םע םוח

המח חור Yin Qiao
Yin Qiao San
תעפש , תורומרמצ , ףוג יבאכ , העיתר
רוקמ , שאר באכ , ז אלל םוח טעמ העי

הרק חור / תוחל
הלק המח חור וא / החל
Dispel Invasion
Jing Fang Bai Du San
תעפש , תורומרמצ , םוח , יוריג וא באכ
ןורגב , םוחמ העיתר / רוק

המח חור / הרק חור Gan Mao Ling
Gan Mao Ling pian
חופנ ןורג קלדומו , הובג םוח , םיבאכ
םייפגב , ףוגב םיבאכ , םוחמ העיתר

המח חור חור םע
הליער
Zhong Gan Ling
Zhong Gan Ling
ןורגב תוחיפנו באכ , םוח , וא לועיש
הבוהצ החיל םע המטסא

הליער חור / םוח
תואירב
םדב םוח
Antiphlogistic
Chuan Xin Lian Kang Yan Pian
תיגרלא וא תינורכ תלזנ , סיטיסוניס ,
תורזוח תויוררקתה , עמ ' תינוסיח
השלח

צ תשלוח ' ה י ןגמ
ןוציח חור תשילפ

Fragrant Jade
Cang Er Zi + Yu Ping Feng San


המטסא , טיכנורב , ריר םע שבי לועיש
טעומ , הזחב הבירצ
חיכו האירב םוח Great White Lung
Clearing Formula
Ma Xing Zhi Ke Pian

תיגימצ החיל ב עבצ קורי / בהבהצ השק
חויכל
םח חיכ Pinellia Phlegm
Dispersing Formula
Qing Qi Hua Tan Wan

20
לועיש , המטסא ,
הנבל החיל / הפוקש , תקצב

חיכו הרק חור

Blue Green Lung
Clearing Formula
Xiao Qing Long Tang

החילב הוולמ ךשמתמ לועיש ,
רודירטס , םאתומ םידליל
חור – תוחל / צ רסוח ' י
האירב
Chest Relief
Pediatric
תויוררקתה יכרדב םוהיזו תופוכת
המישנה , השלח תינוסיח תכרעמ

ב רסוח - Wei Qi Jade Windscreen
Yu Ping Feng San
שבי לועיש , ינורכ לועיש , תודירצ ,
םינשעמ לש לועיש

צב רסוח ' האירה ןייבו י


Wise Judge
Sha Shen Mai Dong Yin +
Sheng Mai San

האצותכ תורזוח תוקלדו םימוהיז
מ הלחממ תכשומ
ב רסוח - WEI QI

Resilience

עמ ' השלח ןוסיח

גנאיו האירה יצ רסוח
הילכה

Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan

תונרקה בקע ףוגה תוינוסיחב הדירי
היפרתומיכו

צ רסוח ' תוילכב י
תואירבו

Chemo support+Radio support

הזחב םיבאכ , ינורכ לועיש

רו דבכ ןיי רסוח האי Gracious power
Yi Guan Jian
שארה יבאכ יגוס לכ , הנרגימ ,
םיסוניסב שדוג
תינוציח חור תשילפ
שאר באכל תמרוגה
Subdue Head Wind
Chuan Xiong Cha Tiao San


םיפוצפצ , לועיש , השק תיגימצ החיל
חויכל , יגרלא טיכנורב , המטסא
צ רסוח ' תואירב י
תוילכבו
Pipe Cleaner
Yin Hua Wu Mei Tang
תיטוקא המטסא , הזחב ץחל , םיפוצפצ ,
חייכל השקש החילו לועיש
צ ' תואירה לש דרומ י ,
החיל , תואירב םוחו
Open Air
תינורכ המטסא , המישנ יישק
לועישו םיפוצפצ
צ רסוח ' תואירה י
תוילכה תיצמתו
Deep Breath
21
תוררקתה לש םיינושאר םיבצמ ,
תויגרלאו תעפש

ח חור םו , חור
רוק , החיל
Windbreaker
לוחט / הביק


לוכיעב תוערפה , םירביא תחינצ ,
תושישת
צב רסוח ' י גנאיו
לוחטה , צ רסוח ' י
הביקב
Arouse Vigor
Bu Zhong Yi Qi Tang

השלח לוכיע תכרעמ , תוחיפנ , האוצ
הכר , תופייע
צב רסוח ' לוחטה י ,
תוחל


Prosperous Farmer
Liu Jun Zi Tang

תופייע , הכר האוצ , ןטבב תוחיפנ , הדירי
ןובאיתב , השלוח , םייפגב תודבכ
צב רסוח ' םע לוחטה י
תוחל


Shen ling spleen support
Shen ling bai zhu san

ןורגב תועיקת תשוחת , םיקוהיג ,
םיקוהיש ,
ןטבב תוחיפנ תשוחת

דבכה ןיב הינומרהסיד
הביקל / לוחט
Plum pit qi
Ban xia hou po tang
לושליש , שלח לוכיע , ןוזמ תועקתיה

הביקה גנאיו ןיי רסוח
צו ' לוחטה י
Meal mover
תוחיפנ , הליחב , לכואמ העיתר , " תעפש
הביקה "
תימינפ תוחל / חור
חטשה ינפ לע הרק
Early Comfort
Huo Xiang Zheng Qi San

הליחב , לושלש , שאר באכ ,
הביקה תעפש
חור , רוקו תוחל
ישלופ םמחמל ם
יעצמאה
Curing Formula
Kang Ning Wan


השבי תוריצע םייעמב שבויו םוח Smooth Response
Run Chang Wan

םיממדמ םירוחט , יטפפ ביכ צ רסח ' םדו י
ה ינאידירמב - CV,
CHONG
Harmonise the Vessels
Jiao Ai Tang
םירוחט , סיטילוק , םייעמב םומיד סגה יעמב המח תוחל

Hemorrease
Huai Jiao Wan
22
זיגרה יעמ , ןטב באכו תוחיפנ
ןיגוריסל תוריצעו לושלש
דבכה ןיב הינומרהסיד
לוחטל
Irritease
Tong xie tao feng
huo xiang zhang qi tang
סוקלוא , תויצמוח - רתי , תברצ ,
reflux יתביק

הביקב םוח , היצנגטס
לוחטב / הביקב
Stomach Relief
Wei Te Ling
ע תוריצ , לקשמ תולעהל ישוק ,
ימואתפ בער , תופייע

לוחטב שבויו םוח
הביקבו
Tonify Moisture

שלח לוכיע , תופייעו תואל , תוקצב ,
םיקוהיג , קותמל הוואת , הכר האוצ
צ רסוח ' לוחטה גנאיו י Strengthen Spleen

םידליב שלח ןובאית , לוכיע יישק

רסוח QI הביקב

Grow & Thrive
Pediatric
םיזאג םע לוכיעב תוערפה , תויוצווכתה ,
תוליחב , P.M.S
יצ לש היצנגטס ,
םדו םילזונ
Harmonize liver – spleen


ףאהמו םייכינחהמ םומיד , תוטפא ,
ירטסגיפא באכ , הביקב תויצמוח ףדוע
הביקב שא , ןיי רסוח
תוילכבו הביקב
Cool the Stomach
Qing Wei San + Yu Nu Jian
תואלמ הזחב / ןטב , םיזג , תותיווע ,
לושלש , תוריצע , הליחב , רתי תויצמוח ,
קוהיג , קוהיש
צ תייצנגטס ' י , צ ' י
דרומ
Disperse Qi
תורוחרחס , םימומע שאר יבאכ ,
ריינמ תלחמ , תוליחב , הזחב ץחל ,
תינורכה תופייעה םורדניס
תימינפ חור , החיל
שארה תא תמסוחה ,
לוחט תשלוח
Ascending Clarity
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
גוסמ תרכס 2 , םישבי ןורגו הפ ,
רבגומ ןובאית , תופכה תשמחב םוח ,
הליל תועזה , םוח ילג
הביקב ןיי רסח ,
האיר , תוילכ
Jade Spring Nourishing
Formula
Yu Quan Wan
לוכיעה תכרעמ תשלוח , באכ , םדוא
םיקרפמב תוחיפנו , היגלאימורביפ ,
סיטיירטרא
סח צ ר ' לוחטה י ,
צ יוכיד ' דבכה י , רסוח
םד , היצנגטס , תמיסח
חור / תוחל / םוח
Dong Quai & Anemarrhena
Dang gui nian tong tang

תואקה , לושלשו תוריצע
ןיגוריסל , תינטב תוחיפנ
לוחט ןוזיא רסוח - הביק One Mind
Ban Xia Xia Xin Tang

23
םיקוהיג , תוחיפנ , םיזג , תובורמ תוטילפ
ליחב תו , החירסמ האוצ , ןטב יבאכ
םידליל תידוחיי הלומרופ

הביק לש השלוח
לוחטו , ןוזמ תייצנגטס
צ ' הביקה לש דרומ י ,

Tummy Tamer
Pediatric
לושלש הקיספמ , צ תייצנגטס העינמ ' י
ןוזמו , םידליל תידוחיי הלומרופ

הביק לש השלוח / לוחט
ימינפ וא ינוציח ןגותפ
Belly Binder
Pediatric
תובר תוביסמ תוריצעל תדעוימ , הוולמ
תוחיפנב , ןטב יבאכו םיזג
תידוחיי הלומרופ ל םידלי

לוחט הביק לש השלוח
צ תייצנגטס ' ןוזמו י
תוריצעל םימרוגה
Easy Going
Pediatric


בל / SHEN

תינבצע היגרנא , הניש ידודנ ,
בל תוקיפד
הילכהו בלה ןייב רסוח Celestial Emperor’s Blend
Tian Wang Bu Xin

תומדריה יישק , בל תוקיפד ,
תלבלובמ הבישח
צו םדב רסוח ' בלב י Compassionate Sage
Hu Po Yang Xin Dan

תונבצע , הניש יישק , רידס אל קפוד ,
העזה םע ףוגב םוח תשוחת , שבי הפ

צב רסוח ' בלה ןייבו י

Strengthen Heart

הניש ידודנ , בל תוקיפד ,
ב תוערפה לוכיע

רסוח צ ' בלבו לוחטב י Gather Vitality
Gui Pi Tang

תונרגימ , הדרח , םיישגר םישובש ,
הניש ידודנ
ביצי אל ןש


Calm Dragon
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

ל רתי " ד , תורוחרחס , סוטיניט ,
תומודא םינפ
דבכה גנאי תיילע
חורל ךפוהה תימינפ

Anchor the yang
Jiang ya wan

הדרח , הירטסיה , הינמוסניא
הזואפונמ ימורדניס
צ רסוח ' בלה ןייו י Rescue formula
Gan mai da zao tang
24
הילכ / ןתש תיחופלשתורזוח תוקלדו םימוהיז , תויוררקתה
תופוכת

צ רסוח ' י , ו םד - WEI
QI
Resilienceןותחתה בגב באכ , וא םיילגרב םיבאכ
יעב תוינורכ םיינש תו , אמצ , שבוי ,
ןוטניט

הילכב ןיי רסוח Quiet Contemplative
Liu Wei Di Huang Wan

UTI / ןתש תיחופלשב תינורכ תקלד ,
ינורכ ןורג באכ , תיליל העיז , םוח ילג
םיינורכ .
םע הילכב ןיי רסוח
הקיר שא
Temper Fire
Zhi Bai Di Huang Wan

רוקל תושיגר , חתה בגב באכ ןות ,
םייכרבב , תופייע , הקושתה דוביא , רסוח
תוירופ
הילכה גנאי רסוח Dynamic Warrior
Jin Gui Shen Qi Wan

תקצב , תינורכ תוילכ תקלד , ישוק
תיללכ תודבכ תשוחתו ןתש ןתמב .
לוחט ןיב ןוזיא רסוח
הילכו , לוחטב תוחל
Water’s Way
Wu Ling San

היאר שוטשיט , ניעב יוריג וא שבוי םיי ,
הליל ןורוויע , טקרטקו המוקואלג
הילכו דבכב ןיי רסוח Bright eye rehmannia
Ming mu di huang wan
תונוא ןיא , תינומרעה תקלד , ישוק
ןתש ןתמבו הטילשב .

אל בלו הילכ
םירשקתמ
Restore Integrity
Sang Piao Xiao San +
Suo Quan Wan

תופייע , אמצ , םוח , שבוי , ליל תועזה ה הילכב ןיי רסוח

Tonify Moisture

ןתשה יכרדב תקלד

םמחמב המח תוחל
ןותחת

Relieving Formula
Ba zheng san

השלוח , ןותחת בג באכ , תונוא ןיא ,
שלח ןורכז , העימשב הדירי

הילכה גנאיו ןיי רסוח Strengthen Kidney

רבעמה ליג תונומסת צב רסוח ' הילכה ןייבו י

Wise Women's Well

25
סיזורופואיטסואב לופיטו העינמ צב רסוח ' תוילכה י ,
JING שלח
Marrow Matters

תיללכ השלוח , ןוירפ רסוח , תרישנ
רעיש , שלח ןוסיח תכרעמ
קוזיח תיצמת JING Replenish Essence

ןתש תפילד , ערז תפילד צ רסוחו ןוזיא ' י
בלב - הילכבו

Restore Integrity
Sang Piao Xiao San + Suo Quan
Wan

ןותחת בג באכ , הקיטאיס , תשלוח
ץמאמ בקע םידיג
הילכה גנאי רסוח ,
םד לש תועיקת
חור לש תועיקת - רוק -
תוחל
Angelica and eucommia
support formula
Yao tong pian
ףאהמו םייכינחהמ םומיד , תוטפא ,
ירטסגיפא באכ , הביקב תויצמוח ףדוע
הביקב שא , ןיי רסוח
ב תוילכבו הביק
Cool the Stomach
Qing Wei San + Yu Nu Jian
רעיש תרישנ , תומצע תשלוח ,
בג באכ ןותחת , םייכרב ,
ןמזה םרט רעיש תרפאה , הליל ירק
דבכה םד רסוח ,
תוילכה ןיי רסוח

Silken Tresses
Qi Bao Mei Ran Dan
העונתב תולבגומ , סיטיירטרא ואטסוא ,
סיטיירטרא דיאוטמואר , דנט סיטינו

Bi םורדניס , חור ,
רוק , םיקרפמב תוחל
Graceful Branches
Juan Bi Tang
תופייע , ןורגבו הפב שבוי , הליל תעזה ,
ןתשה תכרעמב תוערפה
תוילכה ןיי רסוח , רסוח
תיצמתב
Replenish the Left
Zou Gui Yin
םינוש םימומיד : תסווב , ןוירה , רחאל
הדיל , ןטב יבאכ , בג באכו השלוח
ןותחת , ןתש תחירב
רוקו םד רסח
ב רסח - Chong
בו - CV
Harmonise the Vesseles
Jiao Ai Tang
הזואפונמ םורט ינמיס / הזואפונמ ,
חורה בצמב םייוניש , רעיש תרפאה
תמדקומ , שאר באכ , םיקרפמב םיבאכ
תוילכה ןיי רסח
דבכהו ,
םע דבכה גנאי תיילע
המודמ םוח
Female Comfort
Kun Bao Tang


דבכ

לוכיעב תוערפה , קחד , PMS , תונבצע ,
הניש ידודנ

דבכה ןיב ןוזיא רסוח
לוחטהו , היצנגטס
דבכב
Relaxed Wanderer
Xiao Yao San
26
לוכיעב תוערפה , קחד , PMS ,

דבכה ןיב ןוזיא רסוח
לוחטהו , היצנגטס
דבכב
Free and Easy Wanderer
Xiao Yao San
הרמה יכרדו סיכב םינבא ,
תינורכו הפירח תקלד .
וא דבכב המח תוחל
הרמה סיכב
Li Dan Support
Li Dan Pian

היאר שוטשט , יוריג וא שבוי
םייניעב , הליל ןורוויע , טקרטקו המוקואלג

הילכהו דבכה ןיי רסוח Bright Eye Rehmannia
Ming Mu Di Huang Wan
םד ץחל רתי , תורוחרחס ,
סוטיניט , תומודא םינפ
נאי תיילע דבכה ג
תימינפ חורל ךפוהה
Anchor the Yang
Jian Ya Wan

תבהצ , ל רתי " ד , סוקלוא
ינורכ לועיש , רוזחמ תויעב
םע דבכה ןיי רסח
צ לש היצנגטס ' דבכ י
האירל שלופ
Gracious power
Yi guan jian


ןורגב עוקת והשמש השוחת , םיקוהיג ,
העילבבו המישנב ישוק

צב תועיקת ' דבכה י ,
ןוזיא ץע – המדא

Plum pit qi
Ban xia hou po tang


םיזאג םע לוכיעב תוערפה , תויוצווכתה ,
תוליחב , P.M.S
יצ לש היצנגטס ,
םדו םילזונ


Harmonize liver –spleen

תוחלו םד תשלוחו רסוח , צ ' החילו םד י
םיעוקת , םדב םוח , ילטנמ טקש יא

דבכ ןזאמ - האיר Harmonize Lung - Liver

הובג םד ץחל , שאר יבאכ ,
תורוחרחס , סוטיניט , לש ינמז קותיש
םינפה ירירש
דבכה גנאי תיילע
תימינפ חורל ךפוהה

Anchor the yang
Jiang ya wan

זיגר יעמ , ןטב באכו תוחיפנ
ןיגוריסל תוריצעו לושלש
דבכה ןיב הינומרהסיד
לוחטל
צ תועיקת ' דבכה י , םוח
םייעמבו הביקב תוחלו
Irritease
Tong Xie
שארה יבאכ יגוס לכ , הנרגימ ,
םיסוניסב שדוג
תינוציח חור תשילפ
שאר באכל תמרוגה
Subdue Head Wind
Chuan Xiong Cha Tiao San
רעיש תרישנ , תומצע תשלוח , בג באכ
ןותחת , םייכרב , םרט רעיש תרפאה
ןמזה , הליל ירק
דבכה םד רסוח ,
תוילכה ןיי רסוח

Silken Tresses
Qi Bao Mei Ran Dan
27
העונתב תולבגומ , סיטיירטרא ואטסוא ,
סיטיירטרא דיאוטמואר , סיטינודנט

Bi םורדניס , חור ,
רוק , םיקרפמב תוחל
Graceful Branches
Juan Bi Tang
הזואפונמ םורט ינמיס / הזואפונמ ,
חורה בצמב םייוניש , רעיש תרפאה
תמדקומ , שאר באכ , םיקרפמב םיבאכ
תוילכה ןיי רסח
בכהו ד ,
םע דבכה גנאי תיילע
המודמ םוח
Female Comfort
Kun Bao Tang
שאר יבאכ , רוזחמ תוערפה , יבאכ
םידיגו םירירש , תונבצעו חתמ ,
תורק םיידיו םיילגר תופכ , םיזג
םד רסוח , תייצנגטס
צ ' י , חור , םוחו

Strengthen Liver


לומרופ תו םישנל

הימנא , תופייע , הטעומ תסו ו םדב רסוח צ ' בלב י Woman’s Precious
Ba Zheng Yi Mu Wan

הימנא , dysmenorrhea , PMS ןואפיקו םד רסוח
הריצע
Angelica Restorative
Dang Gui Pian

dysmenorrhea , רוזחמ
םדקומ , רידס יתלב וא רחואמ
צ ' םיעוקת תסוו םדו י Woman’s Rhythm
Tong Yu Jian + Si Wu Tang

ס םילודיג ףוגב םייבי , תולחשב תוטסיצ

ןטבב שורק םד Woman’s Chamber
Gui Zhi Fu Ling Wan

הזואפונמ לש םימוטפמיס , תונוא ןיא םדב רוקו םוח Woman’s Journey
Wen Jing Tang
רבעמה ליג לש םימוטפמיס הילכה ןיי רסוח Wise Woman's Well
הריהמ תוששואתהו קוזיח ה גנאיו ןיי קוזיח תוילכ Move Mountain

הזואפונמ םורט ינמיס / הזואפונמ ,
חורה בצמב םייוניש , רעיש תרפאה
תמדקומ , שאר באכ , םיקרפמב םיבאכ
תוילכה ןיי רסח
דבכהו ,
םע דבכה גנאי תיילע
המודמ םוח
Female Comfort
Kun Bao Tang
28

םוח רוהיט


ןורג באכ , תוחופנ תוטולב , םוח


ליער םוח Antiphlogistic Formula
הנקא , רועב תוחירפ , םילקנורפ ליער םוח , םדב םוח Colorful Phoenix Pearl Ccombo
Cai Feng Zhen Zhu
An Chuang w an

הובג םוח , תקלד , םד תלערה תשולשב ליער םוח
םיממחמה
Coptidetox
Huang Lian Jie Du Tang

ןתשה יכרדב הפירח תקלד תיחופלשב המח תוחל
ןתשה
Akebia Relieving Formula
Ba Zheng San

הירטנזיד , םייעמ תקלד סגה יעמב המח תוחל Copticlear
Huang Lian Su Pianבאכ


םיקרפ תקלד , םיקרפמב תושקונ

החל חור bi באכ Meridian Circulation
Du Huo Ji Sheng Tang

תיטמוארט העיגפ , קומע באוכ , קוד ר ק םד באכ שור Meridian Passage
Shen Tong Zhu Yu Tang + Ma YMo
ao Xiang Sheng Dan

האצותכ םייתמטסיס םיבאכ
המיסחמ / המיתס
עוקת םד , ילכ תמיסח
םד luo
Invigorate the Collaterals
Huo Luo Xiao Ling Dan


העונתב תולבגומ , סיטיירטרא ואטסוא ,
סיטיירטרא דיאוטמואר , סיטינודנט

Bi םורדניס , חור ,
רוק , םיקרפמב תוחל
Graceful Branches
Juan Bi Tang
שארה יבאכ יגוס לכ , הנרגימ ,
םיסוניסב שדוג
תינוציח חור תשילפ
שאר באכל תמרוגה
Subdue Head Wind
Chuan Xiong Cha Tiao San
29
לוכיעה תכרעמ תשלוח , באכ , םדוא
םיקרפמב תוחיפנו , היגלאימורביפ ,
סיטיירטרא
צ רסח ' לוחטה י ,
צ יוכיד ' דבכה י , רסוח
םד , היצנגטס , תמיסח
חור / תוחל / םוח
Dong Quai & Anemarrhena
Dang gui nian tong tangןוזיא

ןיגוריסל תורומרמצו םוח ,
ינוסיחה תכרעמב העיגפ ת
תלעתב ןוזיא רסוח
shao yang
Minor Bupleurum
Xiao Chai Hu Tang
תשלוחו רסוח תוחלו םד , צ ' החילו םד י
םיעוקת , םדב םוח , ילטנמ טקש יא
דבכ ןזאמ - האיר

Harmonize Lung - Liver

םד תשלוח , עוקת םד , םמחמב םוח
ןוילע , ןותחת םמחמב , ילטנמ טקש יא
הילכ ןזאמ – בל Harmonize Kidney -heart

צ לש היצנגטס ' י , םילזונ , םד דבכ ןזאמ - לוחט Harmonize liver - spleen
תואקה , לושלשו תוריצע
ןיגוריסל , תינטב תוחיפנ


לוחט ןוזיא רסוח - הביק One Mind
Ban Xia Xia Xin Tangםידליל תוידוחיי תולומרופ

תוררקתה לש םיינושאר םיבצמ ,
תויגרלאו תעפש

םוח חור , חור
רוק , החיל
Wind Breaker

החילב הוולמה ךשמתמ לועיש , לועיש
יתיווע

חור - החיל
צ רסוח ' האירב י

Chest Relief

תינורכ המטסא , המישנ יישק , םיפוצפצ
לועישו
צ רסח ' תואירה י
תוילכה תיצמתו
Deep Breath


תיטוקא המטסא , הזחב ץחל , םיפוצפצ
חויכל השקש החילו לועיש .
צ ' תואירה לש דרומ י ,
תואירב םוחו החיל

Open Air

30
תמטסא טיכנורב י , םע יתחיל לועיש
הבוהצ החיל – חויכל השק הקורי
םוח , החילו םילער
תואירב
צ ' תואירה לש דרומ י
Pipe Cleaner

םידליב דורי ןובאת , לוכיע יישק צ רסח ' הביקב י
לוחטבו

Grow & Thrive
תוחיפנ , םיזג , תוטילפ , תובורמ , תוליחב ,
החירסמ האוצ , הביקו ןטב יבאכ , לוכיע
יטיא , דס אל תואיצי תורי

הביק לש השלוח
לוחטו , צ ' לש דרומ י
ןוזמ תייצנגטס הביקה
Tummy Tamer

לושלש , צ תייצנגטס העינמ ' ןוזמו י ,
ימינפו ינוציח ןגותפ תקלסמ ,
לוחטה תא תקזחמ
הביק לש השלוח
לוחטו , וא ינוציח ןגותפ
ימינפ

Belly Binder
תויתלגומ תושרפה , תקלד םע דרג
תוציקעמ האצותכ , תדפרס , תוחירפ ,
צחו םילקנורפ ' םינוק
םוח , תוליערו תוחל
םדב , תונרבממו רוע
Fire Figther
יכב יפקתה , תונבצע , הדרח , תונשייב ,
םעז יפקתה , זוכיר רסוח
תויביטקארפיהו , םדרהל ישוק / ןושיל
הליל יטויס
ביצי אל ןש Quiet Calm
Tian Ma Gou Teng Yin+
Suan Zao Ren Tang
ביסמ תוריצע תובר תו , תוחיפנ , םיזג ,
ןטב יבאכ
לוחט תשלוח / הביק ,
צ תייצנגטס ' ןוזמו י
תוריצעל םימרוגה
Easy Going
31

םימורדניס יפל תולומרופה סקדניא םיברעמ

הרמה סיכב םינבא :


Li Dan Support

באכ , םינבא , הרמה סיכב תוחיפנו
תוילכב םינבא : תשה יכרד האר ן

הינמוסניא : הניש ידודנ האר

ינימ דוקפית יא :

Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח , תונוא ןיא , ינימ קשח רסוח
Quiet Contemplative הילכה ןיי רסוח , תמדקומ הכיפש , באכ ב ןימ יסחי םויק
Restore Integrity תונוא ןיא , השלח הפקיז , הכיפש רדעה / תמדקומ
Replanish Essence רסח תיצמתבו תוילכב
Passion Poison ןיי רסח , תוילכה תיצמתו גנאי
Strengthen Kidney הילכה גנאיו ןיי רסוח , תונוא ןיא

תויגרלא :

Bi Yan Pian המח חור וא הרק חור לשב םיסוניסב שדוג
Blue Green Lung Clearing חורלו רוקל הפישח לשב הפרחה
Jade Windscreen צ רסוח ' י wei , הכומנ תוינוסיח
Wise Judge צו ןיי רסוח ' היארה י
Head Clear םיסוניסב שדוג
Fragrant Jade צ תשלוח ' ןגמה י , ןוציח חור תשילפ , םיסוניסב שדוג

גייא יטנא ' גני :

Celestial Emperor’s Blend בלבו הילכב ןיי רסוח
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח , רוק ינמיס
Gather Vitality ו לוכיעב תוערפה / הנישב וא
Passion Potion בלבו הילכב ןיי רסוח
Quiet Contemplative רסוח Jing ורומישו
Women's Journey םדב רוקו םוח
Wise Women's Well ח ו ילכה ןיי רס תו
Female Comfort ח ו דבכהו תוילכה ןיי רס
Rescue Formula צ רסוח ' בלה ןייו י
Strengthen Heart צ רסוח ' בלה ןייו י
Replanish The Left תוילכה ןיי רסוח , תיצמתב רסח

יטנא - םיטיזרפ :


Copticlear

ןותחתה םמחמב המח תוחל , הירטנזיד
Coptidetox םיממחמה תשולש לכב ליער םוח וא המח תוחל
Antitox םילער יוקינ ) היצקיפיסקוטד ( - םיטרפ רתאב

32
הימנא :Angelica Restorative Formula םדב היצנגטס םע םד רסוח
Gather Vitality צ רסוח ' בלב םדו לוחטב י
Woman’s Precious צ רסוח ' םדו י , השלח המישנ
Purge Blood םד תנזה
Strengthen liver םד רסוח , צ תייצנגטס ' י , חור , םוחו

המטסא , המישנ רצוק :


Blue Green Lung Clearing תואירב הרק תוחל לש היצנגטס , ןבל ריר
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח , רוק ינמיס
Great With Lung Clearing ימינפ וא ינוציח האירב םוח , הריעב תשוחת
Lucid Channel האירב עוקת חיכ , ריר / עפוש חיכ sputum
Pinellia Phlegm Dispersing םח חיכ צו ' םירומח םיבצמ דרומ האיר י
Strengthen Lung צב רסוח ' האירה י
Shen ling spleen support צב רסוח ' האירב תוחל םע לוחטה י
Ginseng & Gecko Formula צ רסוח ' םוח םע תואירה י , החיל
Open Air צ ' תואירה לש דרומ י , םוחו החיל – םידליל הלומרופ
Deep Breath צ רסוח ' ואירה י תוילכהו ת , החיל – םידליל הלומרופ
Chest Relief צ רסוח ' תואירב י , חור - תוחל – םידליל הלומרופ

המזקא :


Colorful Phoenix Pearl Combo

םדב םוח , יוריג
Wise Judge האירה ןיי רסוח , רועב שבוי
Woman’s Precious םד רסוח , תופייע , םומע םקרמ , קרב רסח
Copticlear & coptidetox םדב תוליערו םוח
Quell Fire דבכב המח תוחל
Derma Wind Release Formula ינוציחו ימינפ תוחלו םוח חור
Fire Figther םדב תוליערו םוח , תונרבממו רוע – םידליל הלומרופ
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא
Fire Figther תוליערו םוח רוהיט - פ םידליל הלומרו

הנקא :


Fire Figther

תוליערו םוח רוהיט
Antiphlogistic Formula הפירח תימוהיז תקלד , תוליערו םוח
Colorful Phoenix Pearl Combo םדב תוליערו םוח , תורגב יעצפ
Quell Fire הרמה סיכבו דבכב המח תוחל
Windbreaker םוח , תוחלו חור – םידליל הלומרופ
Derma Wind Release Formula ינוציחו ימינפ תוחלו םוח חור
Fire Figther רועבו םדב תוליערו םוח – םידליל הלומרופ
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא
Antitox דבכהמ םילער יוקינ ) רתאב םיפסונ םיטרפ (


33
הליחב :


Curing Formula

ה רתי תוממחת , תעפש הביקב
Early Comfort תימינפ תוחל םע תינוציח חור תשילפ
Lucid Channel צ רסוח םע תוחל ' לוחטה י
Harmonize liver – spleen יצ לש היצנגטס , םדו םילזונ
Shen ling spleen support צ רסוח ' תוחל םע לוחטה י
Stomach Relief צ לש תועיקת ' לוחטבו הביקב י
Liver Flow Formula צ רסח ' דבכה י , היצנגטס

תקצב :


Blue Green Lung Clearing

םינפב תוחיפנ
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח
Lucid Channel לוחטה דוקפת תמסוח החיל
Prosperous Farmer יעצמאה םמחמבו לוחטב רסוח
Water’s Way צ לש תטעומ תורבטצה ' לוחטב םילזונו י

יסב שדוג םיסונ :


Bi Yan Pian תינוציח חור תשילפ
Jade Windscreen צ רסוח ' י wei
Head Clear העוקת החיל , WEI QI שלח
Fragrant Jade צ תשלוח ' ןגמה י , ןוציח חור תשילפ , םיסוניסב שדוג

רבעמה ליג : םישנ הארןואכיד :


Rescue formula צב רסוח ' בלה ןייו י
Calm Dragon צ לש היצנגטס ' םע דבכה י shen ביצי אל
Wise Judge האירה ןיי רסוח , ןדבוא תבשוחת , רעצ
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' םוח םע דבכה י
Free and Easy Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכה י
Plum Pit Qi צ לש היצנגטס ' דבכה י , המדאל שלופ ץע
Zizyphus Sleep Formula ןיי רסח בלבו דבכב


תינומרעה תטולבב תקלד : הטטסורפ הארדבכב תקלד ) תבהצ :(Free and Easy Wanderer צב היצנגטס ' דבכה י
Gracious power צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י ,
Quell Fire הרמה סיכו דבכב שא / המח תוחל , דבכה שא
Relaxed Wanderer צב היצנגטס ' דבכה י
Li Dan Support הרמה סיכבו דבכב המח תוחל

34
םיקרפ תקלד :Invigorate the Collaterals םדה ילכב עוקת םד luo , ינורכ באכ
Meridian Circulation באכ החל הרק חור bi , ינורכ רסוח , םיבאכ
Meridian Passage םינאידירמב עוקת םד , דח באכ
Dong Quai & Anemarrhena תמיסח חור , תוחל , םוח
Graceful Branches Bi םורדניס , חור , רוק , םיקרפמב תוחל

הליל תועזה :Celestial Emperor’s Blend הילכו בל ןיי רסוח
Quiet Contemplative ילכה ןיי רסוח תו
Temper Fire ילכה ןיי רסוח תו הקיר שא םע
Rescue formula צב רסוח ' בלה ןייו י
Zizyphus Sleep Formula בלבו דבכב ןיי רסוח
Wise Women's Well תוילכה ןיי רסוח
Female Comfort תוילכהו דבכה ןיי רסוח , הקיר שאו דבכה גנאי לש הילע

ADHD / ADD: תויביטקארפיה


Calm Dragon Formula צ לש היצנגטס ' םע דבכה י shen ביצי אל
Dynamic Worrior ה גנאי רסוח הילכ , תיצמתב רסוח , צ רסוח ' תואירה י
Quiet Calm םוח תרהטמ , החיל הרימתמ – םידליל הלומרופ

םדה תמירזב תוערפה :


Angelica Restorative Formula היצנגטס םע םד רסוח
Invigorate the Collaterals םדה ילכב םד לש היצנגטס luo , ינורכ באכ
Meridian passage היצנגטס םד לש
Purge Blood םד תייצנגטס

תוערפה לוכיע :


Copticlear giardia , הירטנזיד , םיליפט םיטיזרפ
Curing Formula רתי תוממחתה , לקלוקמ ןוזמ
Early Comfort ץיק תוחל , הליחב , תואקה , לושלש .
Free and Easy Wanderer דבכ ןוזיא רסוח - לוחט , קחד
Hemorrease חט םירו , םייעמב םומיד
Irritease דבכהו לוחטה ןיב הינומרהסיד , המח תוחל
Prosperous Farmer תוחלו יעצמאה םמחמב רסוח
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' תושגרל הרושקה דבכה י
Plum pit qi צ לש היצנגטס ' דבכה י , המדאל שלופ ץע
Harmonize liver – spleen צ לש היצנגטס ' י , זונ םיל , יעצמא םמחמב םדו
Shen ling spleen support צב רסוח ' תוחל םע לוחטה י
Liver Flow Formula יצ רסח ' דבכה , היצנגטס .
Tummy Tamer צ לש השלוח ' הביקהו לוחטה י – םידליל הלומרופ
Belly Binder לוחטו הביק לש השלוח – םידליל הלומרופ
Meal Mover צו הביקה גנאיו ןיי רסוח ' לוחטה י
35
Stomach Relief הביקב םוח , לוחטב היצנגטס / הביק
Cool The Stomach הביקב שא , תוילכבו הביקב ןיי רסוח
Strengthen Spleen צ רסוח ' לוחטה גנאיו י
Grow & Thrive צ רסוח ' לוחטבו הביקב י
Disperse Qi צ תייצנגטס ' י , צ ' דרומ י

ספרה :


Quell Fire ח תוחל דבכב המ , ןותחתה םמחמבו הרמה סיכב
Coptidetox יטנא ילאריו
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא

הפמילה תטולב תוחפנתה :


Antiphlogistic Formula ליער םוח
Resilience ב רסוח - WEI QI
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא

וגיטרו :


Purge Internal Wind חורל ךפוהש דבכה גנאי תיילע
Gastrodia & Uncaria חורל ךפוהש דבכה גנאי תיילע
Anchor The Yang חורל ךפוהש דבכה גנאי תיילע
Zizyphus Sleep Formula בלבו דבכב ןיי רסח
Ascending Clarity צ רסוחמ תוחל חור ' לוחטב י , ב הרוכע החיל שאר

םוהיז :


Antiphlogistic ןורג , םידקש
Copticlear ןותחת םמחמ
Coptidetox תימטסיס תקלד
Quell Fire םינלערו ןותחת םמחמב המח תוחל
Resilience םימוהיזו תוקלד , םינשינו םירזוח , עמבו רועב ' המישנה
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא
Fire Figther םדל םירדוחה תוליערו םוח , רועו תונרבממ

יוקל ןורכיז :


Celestial Emperor’s Blend בלהו הילכה ןיי רסוח
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח
Gather Vitality צ רסוח ' בלב םדו לוחטה י
Prosperous Farmer צ רסוח ' תוחלו לוחטה י
Lucid Channel ורבטצה תוחל ת
Strengthen Spleen צ רסוח ' לוחטה גנאיו י36
םוח :


Antiphlogistic Formula ןורג תקלד
Copticlear תימוהיז תקלד , הירטנזיד , םיטיזרפ
Coptidetox תיתמטסיס תקלד
Gan Mao Ling תוררקתה וא תעפש
Initial Defense הלחתהה בלש - תומודא םייניעו לועיש
Yin Qiao הלחתהה בלש - ןורג באכ
Zhong Gan Ling השק תוררקתה וא תעפש , הובג םוח , ףוגב םיבאכ

הדרח :Calm Dragon תנומסת shao yang רמוח תגיסנו , הקינאפ תופקתה
Celestial Emperor’s Blend הילכהו בלה ןיי רסוח , הזואפונמ הנישב םיישקו
Gather Vitality םד רסוח צו בלב ' לוחטב י
Quiet Contemplative הילכה ןייב רסוח , תויביטקארפיה
Free and Easy Wanderer צב היצנגטס ' דבכה י , קחדמ האצותכ
Relaxed Wanderer תונבצע , םעז , תונמחול
Tension Solution צו םד רסח ' דבכהו בלה י
Irritease דבכהו לוחטה ןיב הינומרהסיד
Zizyphus Sleep Formula בלבו דבכב ןיי רסח
Liver Flow Formula צ רסח ' דבכה י , היצנגטס
Compassionate Sage צב רסוח ' בלה םדו י
Comfort Shen בלל תוילכ ןיב ןוזיא , תעגרה shen
Tension Solution צו םד רסוח ' דבכהו בלה י
Quiet Calm תעגרה shen , החילו םוח רוהיט

:םירוחט


Free and Easy Wanderer צ לש היצנגטס ' צ רסוח םע דבכה י ' לוחטה י
Invigorate the Collaterals םדה הילכב םד לש היצנגטס luo , ינורכ באכ
Meridian Passage םינאידירמב םד לש היצנגטס , רקוד באכ , דח
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' םוח םע דבכה י , PMS
Women’s Chamber םד שורק , םישוג םע דח באכ
Women’s Rhythm צ תיצנגטסו שורק םד ' י , םיישגר םיניינע
Hemmorrease סגה יעמב המח תוחל , באכ , םומיד
Arouse Vigor צ רסוח ' לוחטה י , םירביא תחינצ
Harmonise the Vessels צ רסוח ' ה ינאידירמב םדו י - cv- I - chong

:םידלי


Chest Relief החילב הוולמ ךשמתמ לועיש , רודירטס
Jade Windscreen השלח תינוסיח תכרעמ
Dynamic Warrior תיטיא תוחתפתה - הילכה גנאי רסוח
Grow & Thrive הלידג דודיעו ןובאית תרבגה
Windbreaker תעפש , םינפהו שארה רוזיאב תוחירפ
Head Clear םיינזואב שדוג , ףא , על , תקלדו באכ
Bi Yan Pian תולזנ , תויגרלא
37
Belly Binder צ תייצנגטס ' ןוזמו י
Tummy Tamer צ תשלוח עקר לע ןוזמ תייצנגטס ' לוחטהו הביקה י
Easy Going הביקו לוחט תשלוח עקר לע תוריצע
Open Air החיל תרמתה , צ קוליס ' תואירהמ םוחו י
Deep Breath תינורכ המטסא - צ רוזיפו החיל תרמתה ' אירהמ י תו
Quiet Calm שפנה תעגרה , החילו םוח קוליס
Fire Figther םילערו םוח רוהיט , רוע תויעב
Pipe Cleaner יתמטסא סיטיכנורב , םוחה קוליסו החיל תרמתה

באכ :


Angelica and eucommia support
formula
היליכב גנאי רסוח , ןותחת בג באכ , הקיטאיס
Dynamic Warrior באכ ב ןותחת בג וא םייכר
Invigorate the Collaterals המוארט , ינורכ , יגולוקניג וא
Meridian Circulation ךרבב באכ וא ןותחתה בגב ינורכ באכ
Meridian Passage הרומח המוארט
Purge Blood םוירדנוכופיהב באכ , הזחה תיבב דח באכ
Harmonize Lung-Liver ראווצבו םייפתכב חתמ
Cluster Dissolving םד לש היצנגטס , םישוג
Dong Quai & Anemarrhena חור תמיסח , תוחל , םוח

:שאר באכ


Anchor the yang תימינפ חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Bi Yan Pian םיסוניסב שאר באכ
Calm Dragon דבכה גנאי תילעמ האצותכ הנרגימ
Curing Formula שב תוחל רתי תוממחתה ל , קותמ ןוזמ , רק
Early Comfort הרק חור תשילפ םע תוחל , הביקה תעפש
Free and Easy Wanderer צב היצנגטס ' דבכה י
Gather Vitality רסוח , שאר באכ
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכה י , םיקחדומ תושגר
Gracious power צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י , האירל שלופ דבכ
Harmonize liver – spleen צ לש היצנגטס ' דבכה י , לוחטל דבכה תשילפ
Gastrodia & uncaria wind Relief חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Subdue Head Wind שאר באכל תמרוגה תינוציח חור תשילפ
Purge Internal Wind תימינפ חור , םדו ןיי רסוח , םוח
Ascending Clarity צ רסוחמ תוחל חור ' לוחטב י , שארב הרוכע החיל

רתי לורטסלוכ :


Meal mover שלח לוכיע
Purge blood םד תענה
Prosperous Farmer צ קוזיח ' לוחטה י
Strengthen Liver דבכה ידוקפית לכ קוזיח
Antitox דבכהמ םילער יוקינ ) רתאב םיפסונ םיטרפ (

38
םיביכ :Calm dragon ןוזיא רסוח shao yang , הדרח תושלחה
Free and Easy Wanderer הביק ףקות דבכ
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' םוח םע דבכה י
Stomach Relief הביקב םוח
Gracious power צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י , האירל שלופ דבכ

הובג םד ץחל :Anchor the yang תימינפ חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Calm Dragon םוח shao yang צ לש המיסח םע ' גנאיו י
Quell Fire דבכה שא תילע
Quiet Contemplative הילכה ןייב רסוח
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' םוח ינמיס םע דבכה י
Gracious power צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י , ופ דבכ האירל של
Gastrodia & uncaria wind Relief חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Strengthen Liver דבכה ידוקפת לכ קוזיח
Purge Internal Wind תימינפ חור , םדו ןיי רסוח , םוח

החיל / חיכ :


Blue Green Lung Clearing האירב חיכו החילל הליבומה רוק תורבטצה
Lucid Channel צ רסוח ' לוחטה י
Pinellia Phlegm Dispersing האירב המח החיל
Prosperous Farmer יצ רסוח ' לוחטה
Chest Relief צ רסוח ' לוחטהו תואירה י – םידליל הלומרופ
Shen ling spleen support יצ רסוח ' תוחל םע לוחטב
Open Air צ ' תואירה לש דרומ י , םוחו החיל – ידליל הלומרופ ם
Deep Breath צ רסוח ' תוילכהו תואירה י , החיל – םידליל הלומרופ
Pipe Cleaner האירב המח החיל – םידליל הלומרופ

השלח תינוסיח תכרעמ :


Arouse Vigor יעצמאה םמחמב גנאי רסוח
Free and Easy Wanderer צו גניי ןוזיא רסוח ' י wei
Jade Windscreen ב רסוח qi wei
Minor Bupleurum ב ןוזיא רסוח - shao yang
Wise Judge צו ןייב רסוח ' האירה י
Resilience ב רסוח - WEI QI
Fragrant Jade ב רסוח - WEI QI , ןוציח חור תשילפ
Chemo Support צ רסוח ' הביק י / לוחט , הביק ןיי רסוח / האיר , רסוח kid
Radio Support צ רסוח ' ןיי רסוח םדו י

חתמ : הדרח םג האר


Rescue Formula בלה תנזה , שפנה תעגרה
Tension Solution צו םד רסוח ' דבכהו בלה י
39
Quiet Calm תעגרה shen , החילו םוח רוהיט

הניש ידודנ :


Calm Dragon ןוזיא רסוח shao yang , תערפה shen , הדרח
Celestial Emperor’s Blen בלהו הילכה ןיי רסוח , טקש יא חונמ רסוח
Gather Vitality צ רסוח ' בלה םדו לוחטה י , לוכיעב תויעב
Relaxed Wanderer צב היצנגטס ' דבכה י .
Rescue formula צב רסוח ' בלה ןייו י
Women’s Precious םד רסוח , תומדריהב םיישק
Zizyphus Sleep Formula בלבו דבכב ןיי רסח
Wise Women's Well ןיי רסוח הילכה
Compassionate Sage צב רסוח ' בלה םדו י
Quiet Calm תעגרה shen , החילו םוח רוהיט

םישנ

רבעמה ליג :


Quiet Contemplative הילכה ןיי רסוח , םוח ילג
Temper Fire הקיר שא םע הילכה ןיי רסוח , הליל תעזה
Woman’s Journey תומחו תורק תונומסת
Celestial Emperor’s Blend בלהו הילכה ןיי רסוח , הניש ידודנ
Wise Woman's Well הילכה ןיי רסוח
Marrow Matters צ רסוח ' הילכב י , JING שלח , בלו הילכ ןיב ןוזיא רסוח
Female Comfort דבכהו תוילכה ןיי רסוח , דבכה גנאי תיילע , המודמ םוח
Replanish the Left תוילכה ןיי רסוח , תיצמתב רסוח

נג י יגולוק :


Free and Easy Wanderer PMS, distention דשה תוחפנתה
Relaxed Wanderer PMS , םיישגר םינממס , דשה תוחפנתה
Temper Fire םוח ילג , הליל תעיז
Woman’s Chamber ןטבב םישוג , םחרב לודיג
Woman’s Journey תסווה תקספה ינממס , םח םד רקו
Woman’s Precious הימנא , תטעומ תסוו , תוירופ רסוח
Woman’s Rhythm האירונמסיד
Female Comfort דבכהו תוילכה ןיי רסוח , דבכה גנאי תיילע , המודמ םוח
Harmonise the Vessels רוקו םד רסוח , ב רסוח cv- בו - chong

תוילניגו תושרפה :

Quell Fire
Copticlear
Lucid Channel

ןותחתה םמחמב המח תוחלו דבכה שא
ןותחת םמחמב תוחלו םוח
תוחל
ןוירפ :Angelica Restorative Formula היצנגטס םע םד רסוח
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח
40
Prosperous Farmer צ רסוח ' לוחטה י
Quell Fire ןותחתה םמחמב המח תוחלו דבכה שא
Relaxed Wanderer צב היצנגטס ' םד רסוח םע דבכה י
Woman’s Precious םד רסוח
Woman’s Rhythm צב היצנגטס ' םדבו י
Woman’s Chamber םדב היצנגטס , חיכ / צו החיל ' י
Strengthen Kidney רסוח Jing , הילכה גנאי רסוח
Replanish Essence תיצמתה תא תשדחמ
Restore Integrity ינומרהסיד תוילכהו בלה ןיב ה

:P.M.S


Calm Dragon

תונומסת shao yang הדרח םע
Free and Easy Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכב י
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכב י
Women’s Rhythm צ לש היצנגטס ' םדו י
Women’s Precious צו םד רסוח ' י
Rescue formula בלה ןיי רסוח , ס צ לש היצנגט ' י
:תרכוס


Prosperous Farmer צ רסוח ' לוחטה י , לוכיעב תוערפה
Quiet Contemplative הילכה ןיי רסוח , שבוי
Temper Fire הקיר שא םע הילכה ןיי רסוח , ה הליל תעז
Harmonize liver - spleen יצ לש היצנגטס , םדו םילזונ
Jade Spring Nourishing Formula ח תוילכו האיר הביקב ןיי רסו

תרוחרחס :Gastrodia & uncaria wind Relief חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Calm Dragon דבכה גנאי תילע
Early Comfort תימינפ תוחל םע תינוציח חור תשילפ
Lucid Channel החיל תורבטצה / חיכ
Quell Fire דבכה שא תילע
Anchor the yang תימינפ חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע
Zizyphus Sleep Formula בלבו דבכב ןיי רסח
Purge Internal Wind תימינפ חור , םדו ןיי רסוח , םוח
Ascending Clarity צ רסוחמ תוחל חור ' לוחטב י , שארב הרוכע החיל

סיטיסוניס : םיסוניסב שדוג האר

הקיטאיכס :


Angelica and eucommia support הילכב גנאי רסוח , םד סיזאטס , תוחלו חור
Meridian Circulation הרק חור תוחל , באכ bi
Meridian Passage םינאידירמב םד לש היצנגטס
Invigorate the Collaterals םדה ילכב םד לש היצנגטס luo
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח

41
ןטרס :


Chemo Support

צ רסוח ' הביק י / לוחט , הביק ןיי רסוח / האיר , רסוח KID
Radio Support צ רסוח ' ןיי רסוח םדו י
Cluster Dissolving םד לש היצנגטס , םישוג תענה
Resilience רסוח Wei Qi , הביקו תוילכב ןיי רסח
:רוע


Colorful Phoenix Pearl Combo םדב םוח , תוחירפ רועב תומודא , הנקא
Women’s Precious םד רסוח , רועב יוריגו שבוי
Quiet Contemplative האירבו הילכב ןיי רסוח
Wise Judge האירה ןייב רסוח
Copticlear & Coptidetox רועב תוימוהיז תוקלד , םילקנורפ
Siler & Coix Clearing Formula שא , ןוילעה םמחמב תוליערו םוח
Derma Wind Release Formula ינוציחו ימינפ תוחלו םוח חור
Fire Fighter חור , םוח , רועלו םדל םירדוחה תוליערו – םידליל
Antitox דבכהמ םילער יוקינ ) רתאב םיפסונ םיטרפ (

:תופייע


Arouse Vigor צ רסוח ' תוטטומתהו י
Dynamic Warrior תוררקתה ינמס םע הילכה גנאי רסוח
Free and Easy Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכה י , לוכסת םע
Gather Vitality צ רסוח ' בלב םדו לוחטב י , לוכיעב תוערפה , בל תוקיפד
Prosperous Farmer יעצמאה םמחמב רסוח
Quiet Contemplative הילכה ןיי רסוח
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכה י
Move Mountains רסוח צ ' יללכ י , גנאיו ןיי קוזיח
Shen ling spleen support צ רסוח ' תוחל םע לוחטב י

:תוריצע


Celestial Emperor’s Blend הילכהו בלה ןיי רסוח , השבי תוריצע
Relaxed Wanderer צ לש היצנגטס ' דבכה י
Smooth Response סגה יעמב שבוי
Wise Judge הביקהו האירה ןיי רסוח
Max Lax יעמב שבוי , תיטוקא היצנגטס
Lax Lite יעמב שבוי , תינורכ היצנגטס
Easy Going לוחט תשלוח / הביק , ןוזמ תייצנגטס – םידליל הלומרופ
Tummy Tamer הביקו לוחט תשלוח , ןוזמ תייצנגטס – םידליל הלומרופ
Strengthen Spleen לוחטה ידוקפת לכ קוזיח
Disperse Qi תייצנגטס צ ' י , צ ' דרומ י

:סירתה תטולב לש רתי תוליעפ
) םזידאוריתרפיה (

Calm Dragon ב ןוזיא רסוח - shao yang
Celestial Emperor’s Blend הילכהו בלה ןיי רסוח
Quell Fire דבכה שא
42
Quiet Contemplative הילכה ןייב רסוח
Temper Fire

הקיר שא םע הילכה ןייב רסוח

העיצפ :


Invigorate the Collaterals

םדה ילכב םד תריצע luo
Meridian Passage

םדב היצנגטס
:הפב םיעצפ


Celestial Emperor’s Blend

הקיר שא םע בלה ןיי רסוח
Copticlear ליער םוח
Quell Fire דבכב המח תוחל / הרמה סיכ
Temper Fire שא םע הילכה ןיי רסוח הקיר
Siler & Coix Clearing Formula
Cool the Stomach

ןוילע םמחמב תוליערו םוח שא , דבכב תדרומ שא / הביק
הביקב שא , תוילכבו הביקב ןיי רסוח
הטטסורפ :


Restore Integrity בל ןוזיא רסוח - הילכ
Unlocking The Gate צ ' ןותחת םמחמב עוקת י , תוילכה לש השלוח

: ינצ םירביא תח


Arouse Vigor צ תעיקש ' לוחטה י
Strengthen Spleen לוחטה ידוקפת לכ קוזיח

היאר - תוערפה :


Bright eye rehmannia הילכהו דבכה לש ןיי רסוח
Quell Fire דבכה שא תילע לשב תומודא םייניע
Quiet Contemplative ןיי רסוחמ תושבי םייניע
Women’s Precious םד רסוח , תשטשוטמ הייאר
Strengthen Liver צ קוזיח ' דבכה םדו י
Anchor The Yang דבכה גנאי תדרוה
Siler & Coix Formula ןוילעה םמחמב תוליערו םוח שא

לועיש :


Blue Green Lung Clearing תוחל םע הרק חור לש תינוציח השילפ , הנבל החיל
Dispel Invasion ילפ הרק חור תש - לק לועיש
Great White Lung Clearing המח חור , האירב םוח - הריעב תשוחת
Pinellia Phlegm Dispersing הכימס הבוהצ החיל , האירב המח החיל
Wise Judge היארה ןיי רסוח , שבי לועיש
Chest Relief הבורמ החילב הוולמ ינורכ לועיש – םידליל הלומרופ
Gracious power צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י , האירל שלופ דבכ
Ginseng & Gecko Formula צ רסח ' םוח םע האירה י , החיל
43
Open Air צ ' תואירה לש דרומ י , םוחו החיל – םידליל הלומרופ
Deep Breath צ רסוח ' תוילכהו תואירה י , החיל – םידליל הלומרופ
Pipe Cleaner צ ' םוח םע האירה לש דרומ י , החיל – םידליל הלומרופ

ןתשה תיחופלש :


Coptidetox השק תימוהיז תקלד
Dynamic Warrior הבורמ ריהב ןתש , ףוכת
Relieving Formula UTI רומח
Temper Fire UTI הילכה ןיי רסוח םע ינורכ וא ףוכת
Water’s Way ןתש ןתמב םיישק , תקצב , םינבא
לושלש :Arouse Vigor לוחטה גנאי רסוח
Copticlear ןותחתה םמחמב םינלערו המח תוחל , הירטנזיד
Curing Formula יעצמאה םמחמה לע תוחל תפקתה , רתי תוממחתה
Early Comfort תימינפ תוחל םע תינוציח חור תשילפ , הביק תעפש
Prosperous Farmer צ רסוח ' לוחטה י
Relaxed Wanderer לע דבכ תפקתה לוחט , תוישגר תויעב
Harmonize liver – spleen יצ לש היצנגטס , םדו םילזונ
Irritease דבכהו לוחטה ןיב הינומרהסיד , המח תוחל
Belly Binder לוחטו הביק תשלוח , ינוציח ןגותפ – םידליל הלומרופ
Strengthen Spleen לוחטה ידוקפת לכ קוזיח
Shen ling spleen support צ רסוח ' תוחל םע לוחטב י
Disperse Qi צ תייצנגטס ' י , צ ' דרומ י

: ררקתהו תעפש ו ת


Antiphlogistic Formula ןורג באכ
Bi Yan Pian תוררקתה , המח חור וא הרק חור לשב סוניסב שדוג וא
Dispel Invasion תימינפ תוחל םע הרק חור תוחל תשילפ , םותס ףא
Early Comfort ור תשילפ הרק ח , " הביקה תעפש "
Gan Mao Ling המח חוא וא הרק חור , ןורג באכ , תורומרמצו םוח
Initial Defense המח חור תשילפ , תוררקתה לש םדקומ בלש / תעפש
Yin Qiao המח חור תשילפ - םדקומ בלש , ךומנ םוח
Zhong Gan Ling הובג םוח , ףוגב םישק םיבאכ
Fragrant Jade ב רסוח - WEI QI , ןוציח חור תשילפ

סירתה תטולב לש תוליעפ תת :
) םזידיאוריתופיה (


Arouse Vigor יעצמא םמחמב גנאי רסוח
Dynamic Warrior הילכה גנאי רסוח
Prosperous Farmer צב רסוח ' לוחטה י
44
ANCHOR THE YANG

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : כ דב , בל
טנמלא : ץע , שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תימינפ חורל ךפוהה דבכה גנאי תיילע

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םוח קוליס , תימינפ חור יוביכ , םד תענה , םד ץחל תדרוהו דבכה גנאי תענכה


ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Jiang Ya Wan

הובג םד ץחלב תלפטמ וז הלומרופ , עקר לע תימינפ חור וא םוח תיילע לש . רקיעב תשחרתמ וז העפות ,
דבכה תא ןיזהל רתוי לוכי וניאש ךכ ידכ דע עגפנ תוילכה ןיישכ , ןיי רסח חתפמ יוארכ ןזומ וניאש דבכה
גנאי לש תויביטקארפיהו . גנאיה לש תויביטקארפיההמ רבטצמה םוחה ןמז רחאל , הלעתש חור רוציי
טפמיס רוציתו שארה לא הלעמ שאר יבאכ לש םימו , תורוחרחס , ףרועב תושקונ , סוטיניטו תומודא םינפ .
גנאי רסח עקר לע הובג םד ץחל יבצמב שמתשהל ןיא הז םשרמב .

תויצקידניא :
הובג םד ץחל , שאר יבאכ םע דחוימב . תורוחרחס , סוטיניט , השקונ ראווצו תומודא םינפ , ליעי תויהל לוכי
ץבש םורט לש םיבצמב םג ) TIA ( , םינפה ירירש וא םייפגה לש ינמז קותיש םייוטיבש , הדש םוצמצ
היארה , רוביד תויעבו םייפגב וא םינפב תילמרונ אל השוחת .

קפוד :
ריהמ , קזח , ףצ

ןושל :
םימודא ןושלה ידיצו ףוג , היטס תלעב היהת ןושלהו ןכתת , תטטור וא השקונ , ינונמש וא שבי יופיח ןכתיי .


45
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
ST36, GB43 , TW 5,GV20 , LIV2, LIV3,LI11 LI4 ,

תיטרדנטס הנמ :
20-60 תופיט , ןונימה תא תולעהל ןתינ םייטוקא םיבצמב .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
ןוירה , המח וא הרק תימינפ חור לש השילפב שומישה תא רוצעל , הכר האוצל םורגל הלוכי וז הלומרופ .


תוחתפתהו רוקמ :
Dr Shin Chinmo (20 century) Modern Formula

םיביכר :
Sheng da huang Raw rhubarb rhizome
Sheng di huang Raw rehmannia root
Shi jue ming Abalone shell
Tan xiang Sandalwood
Tian ma Gastrodia rhizome
Xia ku cao Prunella fruit spike
Chuan xiong Sichuan lovage root
Dang gui shen Dong quai root
E jiao Donkey hide gelatin
Gou teng (shuang) Gambir leaf & twig
Hu po Amber resin
Huai niu xi Achyranthes root
Mu dan pi Tree peony bark
Chong wei zi Chinese motherwort seed
Chuan huang lian Coptis rhizome
46
ANGELICA AND EUCOMMIA SUPPORT FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , תוילכ
טנמלא : ץע , םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תוילכה גנאי רסח , םד לש סיזאטס , חור תועיקת - רוק - תוחל .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תוילכה גנאי תמלשהו קוזיח , םד לש סיזאטס רוזיפ , לש תועיקת קוליסו םיצורעה םומיח
חור - רוק - תוחל .

םש ירוקמ ) ירוטסיה סוסיב :( Yao Tong Pian

הבצוע וז הלומרופ , חור לש תוחכונו גנאי לש רסח עקר לע ןותחת בג באכב לפטל תנמ לע , תוחלו רוק .
םדה תנזהב דקמתמ הז םשרמ , םיצורעה םומיחו םד לש תועיקת רוזיפ .
דבכה תא קזחל ןכ ומכ , תומצעו תועוצר , ז םשרמ ךפוהש רבד םירגובמ םישנאל ליעיל ה .
םמחמו גנאי קזחמה םשרמה יפוא לשב , תוריהזב שמתשהל שי , םוח ינמיס םע ןיי רסח לש םיבצמב .

תויצקידניא :
ןותחת בג באכ , הקיטאיס , ןתומה רוזיאב םיבאכ , רוקמ העיתר , רתי תדובע בקע םידיגה לש תושלחיה
רתי ןומיא וא .

קפוד :
קד , םג היהיש ןכתיו ירתימ ךפכפה ) Choppy .(

ןושל :
תרוויח , המודא - הלוגס , יופיח אלל וא ןבל קד יופיח .
47
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
UB11, UB23, UB40, UB52, UB62, KID3, SI3, CV4

תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט . ןונימה תא תולעהל ןתינ םייטוקא םיבצמב .

תוחתפתהו רוקמ : Zhong Guo Jeben Zhong Chen Yao

םיביכר :Tu si zi Chinese dodder seed
Xu duan Sichuan dipsacus root
Dang gui shen Dong quai root
Du huo Pubescent angelica root
Du zhong Eucommia bark
Gui zhi Chinese cinnamon twig
Huai niu xi Achyranthes root
Mu gua Chinese quince fruit
Qiang huo Notopterygium root
Ru xiang Frankincense resin
Bai zhu White atractylodes rhizome
Bu gu zhi Psoralea fruit
48
ANGELICA RESTORATIVE FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , לוחט
טנמלא : ץע , המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םד תונקורתה ) Xue Xu ( דבכ יתסוו םומידמ תעבונה , הדיל , ףדועמ םד רסוח וא הדיל רחאל םד דוביא
הדובע , ישגר וא יסיפ קחד וא ץחל .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
קזחמו םד םירזמו ןיזמ Qi .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Dang Gui Pian

תלומרופ Angelica Restorative ףוגל םדה תמרזהו רוציי ינונגנמ תא רפשל הדעונ .
בחר םשרמ והז - ןיוצמ סיסב , םד תונקורתה תערפה לכב ןוחטיבב וב שמתשהל שיש .
יב הלטנל שיש תורמל םישדוח השולשל שדוח ן , םומיסקמה תא הנממ קיפהל ידכ , ןפואב דובעת איה
םד רסוח יסופד לע לקהל ידכ יוצרה . םילופיט ךלהמב םדה לע ןגהל תניוצמ הריחב םג אוה הז םשרמ
תונרקה וא םייפרתומיכ , תוינורכ תולחמב הימנא עונמל ידכו .
תלומרופ Angelica Restorative םינונגנמה לע תדבוע דבכה ךרד ףוגב םד רוציי לש ודוסיב םיחנומה ,
הילכהו לוחטה , ילמיטפוא ןפואב םד רצייל ידכ . תאז םע דחי , תומיוסמ םישנ לצא , Angelica , ו -
Ligusticum רוזחמ ןמזב דבכ םומידל םורגל םילולע , ךות םומיד לש םירקמב תוריהזב גוהנל ץלמומ ןכלו
תסווה תקספה וא גירח ימחר .

צקידניא תוי :
היצנגטסו םד תונקורתה םע תנומסת לכ , הימנא , הדיל רחאל םד דוביא , םומיד , שוטשט , תופייע , םינפ
תורוויח , תויצטיפלפ , תינטנופס העזה , הליל תעזה , תינוציק תוררקתה , לשב גירח ימחר ךות םומיד
צ תונקורתה ' י , היפרתומיכ וא תונרקהמ םד תונקורתה ) Leukopenia .(

קפוד :
קפוד קיר , המצע רסח , יטוח , לולח .
49
ןושל :
החופנו תרוויח תויהל הטונש ןושל ; ןבל יופיח םע החל םג תויהל הלולע .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
UB17, UB20, CV4, SP6, SP4, PC6, ST36

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 תוילבט םויב . בצמה יפל ןונימה תופיכת תא עובקל שי . תל תחקל ץלמומ לש הפוק
םישדוח השולש דע שדוח .

דגנ תויוותהו תוריהז יללכ :
ידמ םייללכ םניא רשא םיינורכ םירקמל םיאתמ . םד רסוח לש תויעב וא םד דוביא לש םישק םירקמל אל
ץמאמב המישנו השק השלוח תוללוכה .

םיביכר :

Dong Quai Root Dang Gui Shen
Millettia Root Ji Xue Teng
Sichuan Lovage Root Chuan Xiong
White Atractylodes Rhizome Bai Zhu
Red Jujube Fruit Hong Zao50
ANTIPHLOGISTIC FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תואירב םוח , ןותחתה םמחמב תיניסקוט המח תוחל / ןוילע .

פע הלועפ " י תיניס האופר :
יניסקוט םוח רהטמ , םדה תא ררקמ , ןורגה תא עיגרמו תקלד תיחפמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Chuan Xin Lian Kang Yan Pian

םשרמב ירקיעה חמצה Andrographis תורבח ידי לעו סדייא לש םיינילק תונויסינב הלא םימיב רקחנ
תופורת , םע חמצכ ולש ןיטינומה לע ססבתהב תוילאריו יטנא תונוכת . תיניסה האופרב קר אל עדונ אוה
תיתרוסמה , הדוורויאב םג אלא ) Chiretta seed ( , םוח םע םיימוהיז םיבצמל םג שמשמ אוה םש .
הנורחאל וארה םירקחמ , יכ Andrographis יוכידב ליעי Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus
Vulgaris , הירטנזיד Shigella , ו - E-Coli .
ינרדומה יניסה יופירב , םייעמב םימוהיזל םשוימ אוה , תערצ , תפחש , דבכה תקלד , תוילכב םימוהיז ,
ןטרס לש םינוש םיגוס , שחנ תושכה , Septicemian םירחא םיימטסיס םימוהיזו . רתויב בוטה שומישה
לש Antiphlogistic Formula בטיה תובשוימ תוילאריו תוערפהל ינילק שומיש אוה , היז םיינורכ םימו
תקלד תיחפהל ידכו םיפירחו , המח תוחיפנו םוח .
םירחא םימשרמל תולקב הפיסוהל ןתינ ) ןוגכ Gao Mao Ling, Zhong Gan Ling ,
וא Dispel Invasion ( םתעפשה תא ריבגהל ידכ .

תויצקידניא :
ןורגב השק תקלד ןה וז הלומרופל תוטלוב יכה תויצקידניאה , ו תוחופנ תוטולב םע םוח . תא הקנמ איה
לועיש םע הארנה תואירה םוח , הבוהצ החיל , תואיר תקלד , תואירב סצבא , תפחש , םימוהיזו טיכנורב
תונוילעה המישנה יכרדב םירחא . ןותחתה םמחמב , המח תוחל לש לושלש הקנמ איה , הירטנזיד
קיתרנב םימוהיזו . םוח תוקנל התלוכי לשב , םיימטסיס םימוהיזל הליעי איה , רפה תוינורכ תוילאריו תוע ,
סצבא ) האירבו ןשב .(

51
קפוד :
ריהמ קפוד , המצוע אלמ , תושק תוערפהב לגלגתמו ריהמ וא .
ןושל :
ינונמש יופיח םע המודא , בהבהצ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
TW 3, TW 5, LU 5, LU 7, LU 10, GB 41, GB 43, KID 6, LI 11, CV 22
KID 27 & HT 5

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .


םיביכר :

Chuan xin lian Andrographis herb
Pu gong ying Dandelion herb & root
Ban lan gen isatis root

52
AROUSE VIGOR

הרדיס : Kan Herbals

םירביא בצמו םייטגרנא םיבצמ :
צ ' ירוקמ י ) Yuan Qi ( ןקורמ , צב רסוח ' לוחט י הביקו , Yang Qi ו חנוצ ” Yin Fire ” - הלוע . לוחט תבשחמ
) YI ( תסנוכמ .

תויאופר תויניס תולועפ :
צ קזחמ ' ירוקמ י , הביקו לוחט קזחמו רידסמ , הדיריו הילע רידסמ , תבשחמ תא דדועמ
לוחטה ) YI . (

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Bu Zhong Yi Qi Tang

צ ' ימינפ רשוי רשפאמ י , לש םויק ךילהת , יונישו בוליש . צה ' צה אוה שונאה ייחב יסיסבה י ' ירוקמה י
) Yuan Qi. Li Dong-Yuan ( ) כ ןכ םג עודיה - Li Guo, 1180-1252 הריפסל ( ,
לש תירוקמה הסריגה תא גיצמה ןוידב Arouse Vigor , תוליעפב קוסעל ןוצרהו תלוכיהש ךכ לע עיבצמ ,
שדח ימויק בצמל תונתשהל , סל סחיב לגתסהל הביב , תושגרב רודח תויהלו , צב יולת הז לכ ' ירוקמה י
) Discussion of the Spleen and Stomach , ףיעס 2 , 1249 הריפסל .(
לש תירוקמה תוליעפה ה צ ' תקזחתמ י , הלוכ תוישיאה תא הכירדמו תנווכמ . ירוקמה רצותה תנזה ךרוצל
שונא ייח לש םיבר הכ םידמימ לש , רצי Li Dong-Yuan תא Arouse Vigor .
ל סחייתמ החסונה לש ירוקמה םשה " עצמא " צלו ' י ) " וניה םשה " Benefit Middle and Tonify Qi .("
גנימ תלשוש תפוקתמ םסרופמה דמולמה , Wu Kun , הז םש לע ריעמ " : לוחטה אוה עצמאה , ישנה , םא
תועפותה אוביר . צ ' ה אוה י - Yang ירכזה , תועפותה אוביר יבא ... ידלשה האמ רשאכ ם ) תורוקמה לכ (
םות דע וצומ ... שמתשהל אלא רתונ אל ... החסונב "
) Verified Medical Prescriptions , ףיעס 20 , 1584 הריפסל .(
Li Dong-Yuan צ דיקפת לע שגד םשש ימכ תיאופרה תורפסב עודי ' לוחטה י / הביק .
ןעוט אוה יטמרדה ונונגסב " : םיאלמה םירביאה תשמח ) Wu Zang ( יקל םיכייש תואב תולחמה לכו הב
הב רסחמ ." צ ' לוחטה י / ל ההז הביק " צ ' גנאיהו ןייה לש הדיריהו הילעה לש ריצה וניהו ירוקמה י ." צה ' י
גנאיה תיילע לע לקמ ירוקמה - צה ' לולצה י , צה תדירי לע ' רוכעה י , םיחתפה תעשת תא רידסמו . ןיא
תישונא תוליעפ , תוגהנתה , צה תמצועמ תקתונמה הבשחמ וא השוחת ' י .
53
תויסיפ תויצקידניא :
צהש ןוויכ ' םייחל ךכ לכ ינויח ירוקמה י , םימוטפמיס לש םוצע רפסמב אטבתהל ולש הערפה הלוכי . רסוח
חתפמה ינמיס םה השלוחו ץרמ , ןושיל ידימת ןוצר , תופייע םייפגו רבדל חכ רסוח .
ןוגכ לוכיע תויעב : ןובאית תוערפה , ה םג םיאתהל םייושע לושלש וא תוריצע םשרמל ם .
לש ירוקמה ןוידה Li Dong-Yuan המישנ יישק שיגדמ , שאר יבאכ , אמצ , רוקו חורל תושיגר , העזה ייוקל
לש םינמיסו " שלח םוח ." הלומרופה היגרנא ןתמב ךכ לע הנוע .
יתרקויה תעה בתכ Almanac of Traditional Chinese Medicine ) תרודהמ 1983 , 1985 ( טקיל
ולא תונבותמ הברה .
ש ןוויכ הלומרופה צ גנאיה תא הלעמ ' י , ןותיעה ןייצמ , םירוחטב לופיטל ליעי אוה יכ , םחר תחינצ , תליפנ
םייפעפעה , הליל תבטרה , תוטטומתה לש תיללכ הנומתמ קלחכ ןתשב ןימובלאו ףוכת ןתש וא ףוטפיט
צה ' י . ש ןוויכ " צ גנאיה ' רוהטה י " םע ביטימו שארה תא ןיזמ 9 םיחתפה , תבשחנ מרופה הלו הבושח
תורוחרחסב שומישל , לוקה ןדבוא , תינורכ ןורג תקלד , הייאר ייוקל , ףאה לש תוינורכ תויעב , היספליפא ,
צ רסוח לש םיבצמו ןוטנט ' םימוטפמיסל עקרכ י .
צה רשאכ תיתרוסמ תיניס היגולוקינגב בושח דיקפת החסונל ' שלחומ י . הז ינילק רשקהב גצומה רמאמה
ה תעה בתכב - ” Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine ) " ךרכ 2 סמ ' 5 ( ריבסמ
םחרה לש םומידש , תסווה םע שאר יבאכ , קיתרנהמ תושרפה , ב שמתשהל ךרוצ לע עיבצהל םילוכי -
הלומרופ . שומישב םג ןד רמאמה הלומרופב ל תורזוח תולפהב לופיט , תקצבו רבועה לש ןיקת אל בצמ
ןוירהב , רחאלש תויעב םע דחי ןוגכ הדילה : העזה , םוח , ןתשב הטילש יא ,
םיידשהמ בלח לש הפילדו תוריצע .
תורודהמ - 1983 ו - 1985 ה לש Almanac ש תונייצמ - Arouse Vigor לופיטב םג הליעיכ האצמנ
צ רסוחב תוולמה תויברעמ תונחבא ןווגמב ' י .
ךכל תוכתוח תוחכוה ואצמנ אל יכ םא , ה ןייצמ - Almanac ראשה ןיב תוילילכ בל תולחמ , הימנא ,
תונופמיסה לש תינורכ תקלד ) סיטיכנורב ( , ןטרס לש םינוש םיגוס , בלה תרופיכ תקלד
) Pericarditis ( , הצופנ תשרט , תינומרעה תקלד ) Prostatitis ( , חותינ רחאל םייעמ תמיסח ,
תינורכ הירטנזיד , תינורכ הירלמ , דבכה לש תינורכ תקלד , ללכב תוינורכ תוקלד , יכרדב תורזוח תוקלד
המישנה , תשלחומ ןוסיח תכרעמב םירושקה םייוקילו .

ב טלוב ןכ ומכ - Almanac , םיינרדומה םייניסה םיטסקטה בורב ומכ , הביקה לש החינצ stroptosis,
Glenard’s disease) ( ל היצקידניאכ תשמשמ - Arouse Vigor
) הנורחאל , תבשחנ Gastroptosis סמה המודמ הלחמכ ברעמב תויטורבנ תוערפהל יטמוס יוסיכ תקפ .(
54
תוישפנ תויצקידניא :
צה ' ינכמ ןפואב דבועה יסיפ חכ רשאמ רתוי אוה ירוקמה י .
ונלש תורטמה םג ךכ , תועדומה , תוסיפתהו תושוחתה , וא ונלש ףוגהמ יביספ ןפואב לבקתמה חוור ןניא
םוקיה . ןיסב םימודק םינמזב דוע שגדוה הז רבד . צ יפ לע ' גנאו הסט Zhuang Zi) 369 הנפל " ס - 286
הנפל " ס ( , ויניע תועצמאב האור וא וינזוא תועצמאב עמוש םדאה ןיא , צה תועצמאב אלא ' איבמ אוה ותוא י
םלועל ) עברא קרפ .(
אוהש ללגב הדקיצה ףנכל עדומ תודקיצה דייצ " צה תא זכרמ ' ולש י ) " עבש קרפ .( חור התואב , רמוא
Huai nan Zi ורפסב Writings compiled for the Prince of Huainan ( 200 הנפל " ס ( הלגנ םלועהש
םלועל הקינעמ תוישיאהש חכה יופיימ אלא םישוחה ידי לע אל ספתנו .
Li Dong-Yuan צה לע הז יתרוסמ ןויער ביחרמ ' י , צהש ןעוט אוה רשאכ ' חכ שונאה ייחל ןתונ ירוקמה י
תולגל " האנהו החמש , כ הביבסה תא תוארל תלוכי החונו העיגרמ , ןוזממ תונהל , םיבוהאכ םירבד תוארל
םייוצרו , ינרעו יטנגיליטניא םדאה תא תושעלו " Discussion of the) Spleen and Stomach , ףיעס 2 ,
1249 הריפסל .(
ומצעלשכ הכישמ וא העפשה םוקיל ןיא . צה ' םעטב ןיחבהלו ומע רשקתל םדאל רשפאמ ירוקמה י , קשח ,
עבצ , יפויו . תודוה צל ' י , ותוימשגל רבעמ לא עיגהל םדא לוכי , ןכ לעו םוקיה תא ףיקהלו בחרתהל
הכישמב תוסנתהל , בוט , תוואתהו .
החסונה דקומב דמוע תופייעהו תואלה תייעבו הכישמה ןויער Arouse Vigor , תייעב " תושעל תלוכי יא "
תוינפוג תושוחתב אטבתהל הייושע , ינעה ידי לע תעבקנ תובורק םיתעל ךא ןי , היצביטומה , וא ןווכהו
םייחב םבצמל םיסחיימ םישנאש הרטמה .
ה ךותב " תושעל לגוסמ אל " םייגולוכיספה םיטביהה םייובח יסיפה - םיינחור " תוצרל לגוסמ אל "
ו " לגוסמ תויהל תוצרל אל ."
צה ' לוחטה לש הבשחמהו חורה תא ליעפהל בייח ירוקמה י ) YI ( , וא הנווכל םגרותמ תויהל לוכי רשא
הפיאש , ייח לע עיפשהל לוכי םוקיהש ךכ ה שונא תו .
) האר Commentary on Discussion of the Spleen and Stomach, 1976 .(
םייחה לש יסיפה חכה תא קר אל ליעפמ אוה , םלועב ברעתהל תוישיאה תלוכי תא םג אלא . םומעש ,
תוינוטונומ , הקיחש , היחד , תושידא , הלועפמ תוענמיה , יא םגרתל היטנה ןוסאכ תוחונ , יא לש המזגה
תישיא תלוכי , תויסיפ תושוחתל הנוכנ אל תיוות ןתמ ) somatic ( , טילחהל תלוכי רסוח , תונתסובתו ,
צה לש תלוכי יאמ עובנל םלוכ םילוכי ' י " ףשכל " םלועה תא .
ןקורמ הכ תויהל לוכי הלא םייוקיל םע םדא , רתוי הבר תונקירל ליבות השוחת לכש , השוחת לכ זא
" מ הפיצ " תולקב םדאה תא . Li Dong-Yuan הלאה םירדוקה םילוחה תא ראתמ
כ - " שאר ילופנו םיטקש םיאכודמ " ב םייורשה " הקומע הקיתש , םילימ תלוטנ ."


55
םירשעה האמה תליחת לש לודגה ןשרפה , Zhang Xi-Chun , יכ רמוא :
צה תוטטומתה ' ל תמרוג ירוקמה י " המשנה תורדק " ידי לע ההוזמש " ה ךכ לכ וליפאש םימוטפמס הבר
אלמ ןפואב ןיבהל אפור חילצי אל בר ץמאמב ) ." Records of Genuine Combining of Chinese and
Western Medicine, 1918-1934 , ךרכ 1 , ףיעס 3 .(
) לש הז רואת Dr. Zhang לש םידומע המכ תב המישר איבמה וננמז ןב יברעמה הלוחה תא ריכזמ
ש ידכב אפורל םימוטפמס דחא ףא חוכשל אל .( תויתריציב םוקיה רבע לא בחרתהל םוקמב , םדאה ךפוה
יסיפה ופוג ךותב אולכו ללמוא .
םייחה לש היצביטומהו םעטה תא אוצמל תלגוסמ אל לוחטה לש הבשחמה .
רתוי תינרדומ הפשב Beijing Journal of Traditional Chinese Medicine ) ךרכ 29 , סמ ' 6 , 1987 ( ,
לע ןוידב 50 ןואכדמ םילבוסכ ונחבואש םילוח ) Major Depression ( תיברעמ האופר יפ לע , יכ רמוא
Arouse Vigor לופיטל תצלמומה אפרמה יחמצ תחסונ איה .
Arouse Vigor צה לע הלקמו תקזחמ ' םדאה לש ירוקמה י , קזוחו ץרמ םייחל תנתונ איה . ףוג תדדועמ
ליעפ , םיינרע םיישפנ םיכילהת , ייחב תוברועמו ם .

קפוד :
ריעז אוה ץופנה קפודה ) Minute ( , קד , שלח וא ךר , קירו לודג וא .
תאמ גנימה תלשוש תפוקתמ רפסב ראותמ אוה ךכ Gong Xin : Ancient and Contemporary
Medical Mirrors .
ביבס חוכיוו Arouse Vigor לש תירוקמה ותנעט זאמ םייק קפודהו Li Dong Yaun תויהל וילע יכ
" פוד ףיצמ לודג ק ."
ה - The Golden Mirror of Medicine (1749 הריפסה ירחא ( לש ויתונויער לע רזוח Dr. Li
הנטנטק וא הקיר תויהל הכירצ תישילשה הדמעה תוחפלש ןעוט ךא ) Minute .(
Li Dong-Yuan קפוד םג ריכזמ " הקומע הציחלב ספסוחמו טאומ וא קד ".

ןושל :
ללכ ךרדב םינייצמ םירפסה תרוויח ןושל . הקינילקב , לע עיבצמש בצמ הוולמ םג תויהל הלוכי הלוגס ןושל
ב שמתשהל ךרוצ - Arouse Vigor .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
היהת רשא הלוחה תנולת היהת , ותויה לש תיללכ השוחת תטלוב " ןקורמ " שלחומו .56
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
כמתסמש רוקיד תודוקנ לש היגטרטסא לע ת ST 36, CV 6, BL 43 הנווכל רתויב הבורקכ תיארנ
לש תינילקה Arouse Vigor . Li Dong-Yuan אוה יכ רמואו הביקה ןאידירמ תובישח תא שיגדמ ומצעב
" םי 12 םינאידירמה ."

לופיטל תודחוימ תורעה :
ב שמתשהל ךרוצה תא תוהזל ןתינ הב תדחוימה הרוצתה ללגב - Arouse Vigor ועטל ןתינ לע בושחלו ת
םירחא םיינילק םיבצמ , ש ריכזהל יוארה ןמ : Arouse Vigor םמחמב החיל יבצמב שומישב רוסא
ןוילעה , ףדוע םע הזחה לש המטסא , ןיי רסוח יבצמ וא יעצמאה םמחמב המח תוחל .
יפ לע ירוקמה ןונימה Li Dong-Yuan רתויב ךומנ אוה . הרוצב הב םישמתשמש הנטק תומכש בשח אוה
נ קייודמ אל ןפואב הב םישמתשמש הלודג תומכמ הבוט הנוכ . העפשהה ךילהת
ש - Dr. Li לש ילוהוכלאה יוצימב םשוימ ראתמ K’an Herbals . Arouse Vigor תווהל לקנב הלוכי
תולומרופל תפסות Women’s Precious, Women’s Rhythm , וא Gather Vitaity .
Li Dong-Yuan העפשהה תא תולעהל עיצמ וכיספה - לש תישפנ Vigor Arouse םע התחיקל ידי לע
" Cinnabar Peaceful Spirit Pill " ולש . החסונה , ) רקיעב הליכמה ,, Cinnabar Coptis, Angelica
Sinesis, Licorice ( הלומרופל תילופיטה הנווכבו בוציעב הבורק Compassionate Sage לש K’an
Herbal's .

תיטרדנטס תיסיפ הנמ :
2-6 ט וא תוילב 16-48 תופיט , םויב , הרקמל תישיא המאתה ךות .

תינילק תפסות :
ל ףסונ דמימ םייק - Arouse Vigor תירוטסהו תינילק תועמשמ לעב . Li Don-Yuan תא האור Arouse
Vigor ל תינויח החסונכ " ףוגב םוח " ו " לודג םוח ." העבוה זאמ תונוש תועדו חוכיוו הררוע תאז העיד . לע
יבהל תנמ הז םוח לש ןויערה תא ן , צהש רוכזל יחרכה ' תוליעפ רשאמ רתויל יארחא ירוקמה י .
ה - Discussion of the Spleen and Stomach חונל בייח םדאהש ונל ריכזמ , יאלמה תא שדחל ,
תוליעפל תלוכיה תא שדחל . צה תמצוע ידי לע טלשנו יולת החונמו ץמאמ לש הז רוזחמ ' ירוקמה י . צ ' י
חומ ירוקמ צה תא השילחמ תוירוזחמב הערפה לכו רוזחמל עירפהל לוכי של ' ירוקמה י . צה רשאכ ' י
האלמ הרוצב הלוע אל ירוקמה , רמוא Li Dong-Yuan , ל רשפאמ הז - ” Yin Fire ” םוקמ תא סופתל
ה - “ Clear Yang ” .
Li Don-Yuan תינוציח רצונש םוח הנניא תאז שאש ןייצמ , ימינפ םוח רתוי אלא . “ Yin fire ”
ררועל לוכי הז " תונבצע , ףוג םוח , הריהמ תויתעונת , טקש יאו תישגיר תוביצי יאל הייטנו .
יפ לע Dr Li, Yin fire , צה לש ומוקמ תא סופתל הלוכיה ' ירוקמה י , תושגרתה םוקמב תונבצעל תמרוג ,
יוריג םוקמב תקלד , תונריע םוקמב חור תרעסו . חונ אל שיגרמ םדא רשאכ , החונמ רסח , צפוק ףס וא ינ
57
ךומנ ולש לוכסתה ) צה תוטטומתה איה הז ירחאמש תנומסתהו ' י .( Arouse Vigor תווהל הלוכי
הליעי תילופיט היגטרטסא .
תא םיבישחמ םיבר םינשרפ Arouse Vigor צה לש םייוקיל יבצמב הובג םוחל הבושח החסונכ ' י . םיתעל
ינורכה םוחה רכזומ תובורק , יתבוגת םוח ) ומב רדגומש המ לש הבוגת וא היגרלאכ םיינרדומ םיגש
הדורי תינוסיח תכרעמ ( , הימרטרפיה , תוינורכ תולחמל הוולנה םוחו .


םיביכר :
Huang qi Astragalus root
Dang gui tou Dong-quai root head
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng root
Sheng ma Chinese cimicifuga rhizome
Chai hu Bupleurum root
Bai zhu White atractylodes rhizome
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng tail
58
ASCENDING CLARITY


הרדיס : Kan Traditional

רביאה : לוחט

טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תימינפ חור , שארה תא תמסוח החיל , צ תייצנגטסו לוחט תשלוח ' י .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
לוחטה קוזיח , תוחל תאצוה , חורה רוזיפו החיל תרמתה .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

הלומרופה וז לש קיודמו ןמאנ עוציב איה :
“Pinellia, Atractylodes Gastrodia Deccoction” (Ban Xia Bai Zhu Tian MA Tang)
יבצמב לופיטל תרדהנ החסונ וז : לוחט תשלוח לשב החיל חור , תרבטצמה הרוכע החיל יבצמב דחוימב
תמרוגו שארב תודבכל שארב , זוכירבו הבישחב ישוק םע תלפרועמ השוחת םומע שאר באכו .
מ הז סופד לש םדקתמ בצ , החילה תרוחרחסו תשטשוטמ היארל םרוגו םישוחה יחתפ תא תמסוח .
רתי תדובע , םיחתמ , העורג הנוזת , רישע ןוזמל הרתי תורכמתה , לוחטה לש ןיקתה דוקפתב תעגופ
צל ןוזמה תרמהב תעגופ ןכו הביקהו ' ןיזמה י .
וי לגוסמ וניא לוחטה רשאכ תרצונ תוחל ןוזמהו םילזונה תוסיוו תא תוליעיב עצבל רת , םרוג רשא רבד
לש ופוסב החיל תוחתפתהל רבד . המ ןמז רובעכ , החיל תורבטצה , הטמ תיעבטה המירזה תא תמסוח
צה לש ' י , הליבומ צ תעונתל ' דרומ י הלעמ יפלכ . החיל לש תורבטצה התוא ל הלולע ל םורג :
הליחב , יבוהל םילוכיה ןטב יבאכו תוחיפנ תואקהל ל .
םורטסגיפיאבו הזחב קנחמו תואלמ תשוחת , תוחונ יאל םימרוגה .
בר חויכ םע לועיש .
יצה העונת לש בוליש ' החיל םע הלעמ יפלכ , יחתפ תא םוסחל לולע ל םורגלו השיחה :
חירו םעט לש תושוחתב התחפה .
לופריע וא תודבכ תשוחת " שארה ךותב "
וגיטרוו וא תושק תורוחרחס
רב תודוקנ הייא
שארה תפיכב םומע שאר באכ .

59
תויצקידניא :
וגיטרוו , תרוחרחס , םומע שאר באכ , ריינמ תלחמ , תוליחב , תואקה , הזחב ץחל , עפוש חיכ , דורי לוכיע ,
באכ ןטב , תוחיפנ , םילזונ תורבטצה , תינורכ השלוח םורדניס C.F.S , הובג םד ץחל , וא הפה לש הייטס
םיינעה לש , תו תורק םיילגר תודבכ לש תיללכ השוח .

קפוד :
יטוחו לגלגתמ

ןושל :
ינונמשו קיבד ןבל יופיחו םייניש ינמיס םע החופנ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
St36, St40, St41, Li4, Liv2, Cv9, Cv12, Gv20, Gv23, Yin Tang . Sp3, Sp6, Sp9,St8 ,
Bl20, Bl21, Kid3

דגנ תויוותהו תורהזא :
לש וגיטרוו יבצמ החילו חור לשב א , ןוגכ : םד רסח וא דבכה גנאי תיילע .

תיתרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט . יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .
םיביכר :
Ginger Cured Pinellia Rhizome Jiang Ban Xia

White Atractylodes Rhizome Bai Zhu

Gastrodia Rhizome Tian Ma

Poria Fu Ling

Red Tangerine Peel Ju Hong Pi
Red Jujube Fruit Hong Zao

Chinese Licorice Root Gan Cao

Dried Ginger Rhizome Gan Jiang
60
הלומרופב םיחמצה תוליעפ לע ףסונ עדימ :
צ רסח לש בכרומ בצמל הליגר יתלב הלומרופ הניה ' תימינפ החילו חורל ליבוה רשא לוחטב י .
םירסיקה םה וז הלומרופב Jiang Ban Xia ו Tian Ma , תרזפמו תאכדמ הינשהו החילב תלפטמ תחאה
חורה תא . םע לועיש יבצמב לופיטל םיעייסמ ןכו םילזונו ןוזמ תרמתהו הענהב לוחטל םיעייסמ םה דחי
תפערסהו הזחב תואלמו עפוש חיכ .

םיילאיצנטופה םיעגפה תא הליעי הרוצב םיריממ ףתושמב םיחמצה באכל הביסה םהש החיל חור לש
שאר ינורכ , תרוחרחסו וגיטרוו .
יסאלקה בתכב " : Li Dong Yuan " ע רהבוה " שאר באכש דוסיה תחנה י , תויהל לוכי וניא החילמ םרגנה
אלל לפוטמ Ban Xia , חורמ םרגנה תרוחרחס םע שאר באכו , אלל לפוטמ תויהל לוכי וניא Tian Ma .
תיטגרניסה הלועפה ףסונב לש Ban Xia םע Ju Hong Pi ןכו Bai Zhu םע Fu Ling , בוליש אוה
החיל תרמתהו תוחל שובייל יטנטופ .
ףסונב Bai Zhu םע םואיתב דבוע Hong Zao ו Gan Cao םעו Gan Jiang תא ץירמהלו קזחל ידכ
יעצמא םמחמב ךומתל ידכו לוחטה . יתחפומ שארה יבאכ תרתפנ החילהו תרזופמ תוחלה רשאכ ם ,
ע רצונ רשא לופריעהו ןזאתמ לקשמה יווש " תילטנמה תוריהבה תא בישמו הנפתמ החילה י .

הלומרופה חותיפו רוקמ :
הניה הלומרופה תוחלצומ תוחקרמ יתש לש היצאירו :
(Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang) ו - (Er Chen Tang)
רפסב האצמנו : Medical Revelation (Yi Xue Xin Wu .61
BELLY BINDER

הרדיס : Gentle Wariors

רביא : לוחט , הביק
טנמלא : המדא
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
לוחטו הביק לש השלוח , ינוציח ןגותפ ) ןוזמ תלערה ( ימינפ וא , חור , רוק , תוחל , המח תוחל .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
צ תיצנגטס העינמ ' ןוזמו י , ימינפו ינוציח ןגותפ תקלסמ , םייעמה תנרבממו לוחטה תא תקזחמ , תתסוומ
לושליש תענומו םייעמה תעונת תא .

Belly Binder הלומרופה לש היצאירו הניה Tummy Tamer סל שגד םע םיייעמהמ תושרפהה תחיפ
ימינפו ינוציח ןגותפ רוזיפו ) חור , רוק , ץיק םוח , תוחל , םילערו המח תוחל ( ןוזמ תיצנגטס תענהל ףסונב .

לוכיע יישקב םירושקה םילושליש לש םירקמב , ןוזמ תלערה , תיטוקא םייעמ תקלד , וא תישפנ הקוצמ
תיזיפ , ריהמו ליעי ןורתיפ תווהל הלוכי וז הלומרופ , ל םייעמל הניקתה תוליעפה תרזחה .
ןוגכ םיוולנה םימוטפמיסב תלפטמ ןכו לושליש הקיספמ הלומרופה : תוחיפנ , ןטב תויצווכתהו םיזג .

תוינילק תוצקידניא :
תוחיפנב הוולמה לושליש וא הכר האוצ , הליחב , סקולפיר , ןובאת רסוחו םייתיווע ןטב יבאכ .

ןונימ :
2-4 םויב םימעפ , יפל ןונימ םיאלג :
0-4 םינש 15-30 תופיט
4-8 םינש 30-45 תופיט
8-12 םינש 45-60 תופיט
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .

30-35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .62
תוריהז תוכירצמה תוביסנ : ןיגוריסל םילושלשו תוריצע , םייעמב תקלד ) ןטבה תעפש ( , ןוזמ תלערה ,
תואלו השלוח , תושבייתה , םוח הובג .

דגנ תויוותה : ןיא

םיביכר :
Bai zhu White atractylodes rizome
Bai bian dou Hyacinth bean
Lian zi Lotus seed
Shan yao Chinese yam rhizome
Fu ling kuai Poria
Bai tou weng Chinese pulstilla root
Pei lan Eupatorium herb
Shan zha Chinese hawthorn fruit
Hou xiang Chinese giant hyssop herb
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Sha ren Chinese amomum fruit
Ze xie Asian water plantain rhizome
Zi su ye Perllia leaf
Gan cao Chinese licorice root

םיבצמ ינש ןב לידבהל בושח :
םייטוקא םילושליש םיכשוממו : םילזונ דוביאל םימרוגה , םורגל םילולעו םיינויח םיטילורטקלאו םילרנימ
תושבייתהלו השלוחל . ע לושלישה תא רוצעל בושח ולא םירקמב " הלומרופה י Belly Binder .

צה ירגאמ תונקורתהל םימרוגה םירזוחו םינורכ םילושלש ' י , םדה , גנאיהו ןייה , הביקהו לוחטה לש רקיעב ,
לולע תוחתפתה יישקו לקשמ דוביאל ליבוהל םי . תולומרופב שמתשהל ץלמומ ולא םירקמב Grow &
Thrive ) םידליל ( וא Strengthen Spleen תוקזחמ : ) םירגובמל (

63
םיביכרה טוריפ ב הלומרופ :
Shan zha, Chen pi, Zi su ye ןוזמ תיצנגטס םירזפמו לוכיעל םיעייסמ .
Bai bian dou, , Bai zhu, Lian zi, Shan yao, Fu ling kuai, Pei lan , Ze xie, Hou xiang
תוחל חור ינוציח ןגותפ םירזפמ , תימינפ תוחל םירימתמ , צו תוחל םיחפוסו לוחט םיקזחמ ' י , תא םיענומ
םייעמל תפדועה םילזונה תשרפה , םייעמה תעונת תא םיתסוומו םייעמה תנרבממ תא םיקזחמ .
Bai tou weng תמה םיימינפ תוחלו םוח קלסמ םיוול , תובורק םיתיעל , יטוקא לושלישל .
Sha ren הביקהו לוחטה תא םמחמ , עיגרמ תוחיפנ דירומו םייעמה תא .
Gan cao ל עייסמו הלומרופה תא ןמרהמ Bai tou weng לו - Zi su ye םילערו םוח רוהיטב .
64
BI YAN PIAN

הרדיס : Kan Traditionals
יא רב : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
שארב גנאיה לש םינאידירמה לעו תואירה לע הרק חור וא המח חור לש הפקתה ,
םישוחה יחתפ תאו םיסוניסה תא תמסוחה .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תוחל רוזיפ , שא זוקינ , צ קוליס ' ינגותפ י , שא ןיסקוטו המח חור תרתופ .
המח חור רוזיפ הרק חור וא , ףאה תורעמ תחיתפ , שאר באכו תוחיפנ לע הלקה .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Bi Yan Pian

Bi Yan Pian לופיטב םינימטסיהיטנאל ףילחתכ הילבט תרוצב ןיסב ורצויש תולומרופ המכמ תחא הניה
ףאב תוערפה לש םישק םימוטפמיס , אב שבוי וא שוטשט לש תויוצר יתלבה תועפשהה אלל הפבו ף .
םיסוניסב םיבאכו תוחיפנ םע הרק חור וא המח חור תופקתהל החקרנ םשרמה לש וז הסרג , השרפה
הפוקש וא הבוהצ , יתיזח שאר באכ , םוח טעמ , שדוג , ןזואב שדוג , תויעב וא תויוננטצהו תויושטעתה
תורחא תוחיכש תויגרלא . Bi yan pian חור קוליס תבלשמ , םייטמורא םיביכרו םוח יוקינ תא חותפל
חה יחתפו ףאה תורעמ השי .
בלשל ירשפא Bi yan pian ןוגכ תורחא תולומרופ םע Dispel Invasion, Yin Qiao וא
Initial Defense הרקה חורה יוקינ ידוקפת תא ריבגהל ידכ , םיניסקוטה וא המחה חורה .

תויצקידניא :
סיטיסוניס , Rhinitis , תחשה תחדק , תויגרלא , וניסב םימוהיז םיס , הבוהצ השרפה םע תויוננטצה , לועיש
ׁ לוכיעה תכרעמל רדוחה תונוילע המישנ יכרדב תלזנ בקע Post Nasal Drip .(

קפוד :
ריהמ , תושק תוערפה לגלגתמו ריהמ וא יטוח .


65
ןושל :
בהבהצ ינונמש יופיח םע המודא ) חרכהב אל .(

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
ST 2, Bi Tong, Yin Tang, LI 4, LI 11, LI 20, LU 7, ST 40, TW 5, GB 41, LU 10

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .

םיביכר :

Cang er zi Xanthium fruit
Xin yi hua Magnolia flower
Huang bai Phellodendron bark
Lian qiao Forsythia fruit
Gan cao Chinese licorice root
Bai zhi Fragrant angelica root
Huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
Jie geng Platycodon root
Wu wei zi Schisandra fruit
Zhi mu Anemarrhena root
Fang feng Siler root
Jing jie Schizonepeta herb
66
BLUE GREEN LUNG CLEARING FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הרק חור ןגותפ לש ץוחה ןמ השילפ , הזחב תימינפ החיל תורבטצה םע .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תוחל תרתופ , צ תרזפמ ' ינגותפ י , תואירה תא תממחמ , לועישו הרוצע המישנ העיגרמ
צ תא תרזפמו ' תואירה י . הל יושע שרושה יאנת תוחל תורבטצהל םימרוגה גנאי תונקורתהו ימינפ רוק תוי
תואירב .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Xiao Qing Long Tang

עודי יניס םשרמ , םינש ףלאמ הלעמל ךשמב שומישב אצמנה , המישנב תונוש תוערפהל . לודגה הנורתי
ץוחה תא םיררחשמה םיביכרה לש בולישה אוה וז הלומרופ לש , תא םיקזחמ םינפה , תוחל םירתופו
צ תא דירוהל םואיתב םילעופה ' דרומה האירה י , םיסוחדה םילזונה תא רימתהל , החיל רותפל , םמחל
צה לש הרקה חורה תא רזפלו האירה תא בציילו ' ינגותפה י . שרושב ןה תלפטמ וז תישומיש בר הלומרופ
ףנעב ןהו , ערפה תורצוויה לש םיינורכב ןהו םייטוקאה םיטקפסאב ןה המישנב תו .

תויצקידניא :
לועיש , ףצק םע וא הפוקש הבורמ החיל , הרק חור תפקתה ידי לע רמחומה , תוחפנתהו םינפב תקצב
םייפגה , הזחב תואלמו הבורמ ףוקש ריר םע הפירח המטסא , הפישח לשב תינורכ המטסא לש הרמחה
הרק חורל , טיכנורב , לי לצא המישנ תוערפה לש בחר ןווגמו תואיר תקלד ללוכ םיד " תודלי תמטסא "
תויגרלא תוערפהו . הפישח ידי לע תופרחומה תורחא תויגרלאו תחשה תחדקל דחוימב הליעי וז הלומרופ
האיפקמ חורל , תורוטרפמטב הדח הדירי םע ריוואה גזמב םיימואתפ םייוניש וא גוזימ , הייטנו
תוחלל תינויצוטיטסנוק .

הרעה : ונ תוחכונב קר תנתינ וז הלומרופ םילז / הנבל החיל ) רוק .(


67
קפוד :
ףצ קפוד , ףופצ , רתויב חיכש לגלגתמ םיתעלו .

ןושל :
ןורוויחל הטונ ןושל , החלו החופנ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LU 1, LU 6, LU 7, LU 9, PC 5, KID 5, ST 40, SP 9, LI 4

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
ופיכת ריבגהל ןתינ המישנב תוערפה לש יטוקאה בלשב ןונימה ת .

םיביכר :

Dried ginger root Gan jiang
Schisandra fruit Wu wei zi
White peony root Bai shao
Treated pinellia rhizome Fa ban xia
Perilla seed Zi su zi
Apricot seed Xing ren (bei)
Honey-fried Chinese -licorice root Zhi gan cao
Chinese cinnamon twig Gui zhi
Perilla leaf Zi su ye
68
BRIGHT EYE REHMANNIA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , תוילכ
טנמלא : ץע , םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תוילכהו דבכה לש ןיי רסח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
כהו תוילכה ןיי תמלשהו קוזיח דב , היארה רופישו דבכה תנזה .


ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ming Mu Di Huang Wan

תוילכה קוזיחל סיסבה תלומרופ לש היצאירו הניה וז הלומרופ Rehmannia Six
) Liu Wei Di Huang Wan ( היארה תא רפשלו קזחל תנמ לע דבכהו תוילכה ןיי תנזהב תדקמתמו .
םייניעה לע טלוש דבכה תוילכה ידי לע יוארכ ןזומ וניא אוה םאו , תולעל גנאיל ומרגיו ורצווי םוחו ןיי רסח
הלעמ . ןמז ךרואל , תושביו תומודא םייניע לש םיירשפא םימוטפמיסל ליבות םילזונהו ןייה לש העיגפה ,
היוקל היאר , רואל תושיגר , הליל ןורוויעו רתי תעמד . בצמב תוינורכ היאר תויעבל םיאתמ הז םשרמ םי
דבכהו תוילכה לש ןיי רסח לש .
םייניעה לע תורישי םעיפשמה םיחמצ םע דחי תוילכה ןיי תנזה אוה ירקיעה ודיקפת .

תויצקידניא :
היארה תודח ןדבוא וא היאר שוטשט , באכ , םייניעב יוריג וא שבוי , הליל ןורוויע , רואל תושיגר , תעמד
רתי , טקרטקו המוקואלג .

קפוד :
תימ וא קד ריהמ יר .


ןושל :
יופיח טעמ םע המודא , הקודסש ןכתייו השבי .
69
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
UB23, GB37,KID3, KID6, KID10, LIV8, UB18


תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .


תוחתפתהו רוקמ : ) Shen Shi Yao Han 1644 (

םיביכר :
Shan yao Chinese yam root
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Shi jue ming Abalone shell
Shu di huang Prepared rehmannia root
Ze xie Asian water plantain rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Gou qi zi Lycium fruit
Bai ji li Tribulus fruit
Mu dan pi Tree peony bark
70
CALM DRAGON FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , בל
טנמלא : ץע , שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
גנאיה תומר תשולש לכ לש המיסח , צ תלבגהו ' םינפל גנאי י .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ה תמר תא תנזאמ - Shao Yang , תירתאה המשנה תא העיגרמ ) Hun ( חורהו ) Shen ( , קזנ תנקתמ
ייעמה רוהיטמ םרגנה הזחב שדוגל ליבומ רשא ם , תונבצע , תיזזת / ץיקהב היזה ) Delirium ( , תודבכ , ישוק
ןגאה בוביסב , תויצטיפלפ , ןתש ןתמב םיישקו . ןיגוריסל רסוחו ףדוע לש בכרומ יוטיב והז .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Mu Li Tang Chai Hu Jia Long Gu

יפל Fang You-Zhi ב - ” Treatise on Fertile Diseases Caused by Cold with 500 Case ” תאמ
Lou Xi-Wen " : ןכל ימינפ רסוח שי תלשלשמ הפורת ץומיא רחאל , דחי הלועו המינפ שלופ ינוציח םוח
המגרפאידל דע לזונה םע , זגור רצויו ." תפערסל לעמ םקוממ בלהש תויה , צב רסוח שי רשאכ ' ןוכנה י
) Zhen ( צהו ' ינגותפה י ) Xie ( חורה תרפומ בלה לש תוינ , תונבצעלו תיזזתל תמרוג , תעבראב תודבכ
תיללכ תוחונ יא תשוחתו םייפגה .
וז הלומרופ םע תרשוקמה תירוקמה תנומסתה יהוז , םלוא , הדימב ובחרתה הלש םיינרדומה םימושייה
הבר . ב שמתשהל ןתינ - Calm Dragon Formula תוישגרו תויגולוכיספ תויעב לש בחר ןווגמל , לוכ ל
השק הדרח , שי רשאכ shao yang החיל תערפה וא - דבכב המח , צ גנאי לש תימינפ המיסח וא ' י . איה
םימסמ הלימג תוינכתב דחוימב הליעי ) Substance Abuse ( , תוירגיסמ הלימגה ינממס רופישל ,
םימסב תולת וא לוהוכלא . םימח םיביכר לש בולישה , םירק , ףוגל ןוזיאה תא ריזחמ םיזקנמו םיקזחמ
שלושמה םמחמה ינונגנמ תוסיוו תועצמאב שפנלו San Jiao .


71
תויצקידניא :
תונרגימ , הדרח , םירכממ םירמוחמ וא הפורתמ תולמגיה / םיגנעמ , םזילוהוכלאב לופיט , םע הניש ידודנ
םייח תומולח , תויצטיפלפ , תואקהו הליחב , תויגולוכיספ תוערפהו הזוריונ / תורחא תוישגר , הובג םד ץחל ,
יס רוזחמ םדק םורדנ , ירחא תנומסת - תעפש , תינורכ תופייע םורדניס .

קפוד :
ירתימ קפוד , חותמ וא ריהמ , ףיצמו לגלגתמ . חותמו קומע םג תויהל יושע .

ןושל :
ינונמש יופיח םע םודא ףוג שי ןושלל , בהבהצ וא ןבל , םיחופנ תווצקו .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
Tw 5 ,TW 10, GB 41, ST 2, Yintang, HT 7 ,SI 3 ,BL 62, GV 16 .

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט . בצמה יפל ןונימה תופיכת תא עובקל שי .

םיביכר :
Chai Hu Bupleurum root
Fa Ban xia Treated pinellia rhizome
Zhi zi Gardenia fruit
Hong zao Red jujube fruit
Huang qin Chinese skullcap root
Gui zhi Chinese cinnamon twig
Fu ling kaui Poria cocos fruiting body
Duan Mu li Oyster shell
Dai zhe shi Hematite
Long gu Dragon bone
Ji lin bai Ren shen White Asian ginseng root
Gan jiang Dried ginger root
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng tail
72

CELESTIAL EMPEROR'S BLEND

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : הילכ , בל
טנמלא : םימ , שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הילכהו בלה ןיי רסוח , ב תוערפה - Shen , םד רסוח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םדו ןיי הניזמ , בלה תא תקזחמ , חורה תא העיגרמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Tian Wang Bu Xin Dan

Celestial Emperor’s Blend בלה םד תא הניזמ , בלה ןיי תא תקזחמ / תוילכה , חורה תא העיגרמו
Shen .
הילכה ןיי רסוח םע דחי שחרתמ וא ידי לע םרגנ תובורק םיתעל בלה ןיי רסוח . ללכ ךרדב , ןיי לש םימה
בלה תא ררקלו ןיזהל ידכ םילוע הילכה . הילכה ןייב רסוח שי םא , טילש אלל חקלתהל הלולע בלה שא ה ,
םוח לש םימוטפמיס תעפוהל איבהלו ) רסוחמ .( הלוע היגרנאכ ןייפאתהל םייושע קיר םוח לש םימוטפמיס
ףוגל ץוחמ הפצו ; וילעמו הזחה רוזאב יעבט יתלב ןפואב תזכורמ תכפוה תוליעפ לכ .

תויצקידניא :
ה תא שבייל הטונ תונקדזהה ךילהתש םושמ תונקדזהל יללכ קוזיחכ תראותמ וז הלומרופ ןייה טבי / לזונ
ףוגה לש . הניש ידודנ םה םיחיכש םימוטפמיס , עורג ןורכיז , תויצטיפלפו ישפנ החונמ רסוח .
עזה תו הליל , הפב שבוי , םייחלב קמוס , זוכירב םיישקו תונבצע ןכו םיזכרמה תשמחב םוח .
ומצע ליבשב קיפסמ רומשל אלו םירחאל ידמ טעמ תתל לולע .
כרמב תמקממו תעקרקמ הלומרופ ףוגה ז , ותלוז ןיבל ומצע םדאה ןיב יואר ןוזיא תרשפאמ .
ןוזיא רסוח לש היצרוגיפנוק ןה הלש תויצקידניאה , לש ןוילעה קלחב היגרנא לש יעבט אל זוכיר ברעמה
תיסיפה המרב ףוגה .73
קפוד :
ריהמו קד אוה חיכש יכה קפודה .

ןושל :
תינילק הניחבמ , המודא ןושל ) םודא הצק םע םיתעל ( םע יופיח אלל וא טעמ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
KID 3, KID 6, HT 7, BL 15, PC 6, CV 14

תודחוימ שומיש תוארוה :
הלומרופב שמתשהל שי ןייב רסוח םייקשכ צו ' י / הילכה ןיי רסוח לש וסיסבב בלה םד .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 20-60 םויב תופיט . בקל שי לע ןונימה תופיכת תא עו בצמה יפ

םיביכר :Sheng Di Huang Raw Rehmanniae root
Xuan Shen Scrophularia Root
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae Chinensis
Tian Men Dong Tuber Asparagi Cochinchinensis
Dang Gui Shen Radix Angelicae Sinsnsis
Mai Men Dong Tuber Ophiopogonis Japonici
Bai Zi Ren Semen Biotae Orientalis
Suan Zao Ren Chao Semen Zizyphi Spinosae
Dang Shen Radix Codonopsitis Pilosulae
Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhize
Yuan Zhi Da Radix Polygalae Tenuifoliae
Fu Ling Kuai Sclerotium Poriae Cocos
Jie Geng Radix Platycodi Grandiflori
74
CHEMO - SUPPORT

הרדיס : The Three Treasures by Giovanni Maciocia

רביא : האיר , לוחט , הביק


תנומסת :
צ רסוח ' לוחטהו הביקה י , האירהו הביקה ןיי רסוח , הילכב רסוח , םדב רסח , תוחל .


הלועפ :
צה קוזיח ' י , ןייה תנזה , םדה רוריק , תוחלה תריתפ .


תויצקידניא :
תב לופיטל הדעונ וז הלומרופ יפרתומיכ לופיט לש יאוול תועפו : תופייע , הליחב , האקה , רעיש תרישנ ,
ו תונבלה תוירודכה תריפסב הדירי / םדה תויסט וא , לוכיעב תוערפה , לושלש .


תורהזאו שומיש תוארוה :
םייפרתומיכ םילופיט ןמזב קר לוטיל שי תיצמתה תא .


םיביכר :
Radix astragali Huang qi
Radix codonopsis Dang shen
Radix pseudostellariae Tai zi shen
Fructificatio Ganodermae lucidi Ling zhi
Rhizoma Dioscoreae Shan yao
Radix panacis quinquefolii Xi yang shen
Cortex moutan Mu dan pi
poria Fu ling
Pericarpium citri reticulatae Chen pi
Radix ophiopogonis Mai men dong
Radix angelicae Sinensis Dang gui
Rhizoma Pinelliae Ban xia
Rhizoma Phragmitis Lu gen
Fructus ligustri lucidi Nu zhen zi
Rhizoma polygonati Huang jing
Radix glycyrrhizae Gan cao
ןונימ : 20-60 םויב תופיט .


75
CHEST RELIEF

הרדיס : Kan Modular Solutions

תוצופנ יכה תוירטאידפה תויעבה הארנכ ןה ןורגו ףא תוקלדו םיינזא יבאכ םא , איה טיכנורבהש ירה
תוחיכשה תגרדב הירחא דימ האבה . ןיעב םיבאכש דועב , ןזוא , םיימואתפ תויהל םיטונ םיסוניסו ףא
םיזכורמו , דימ םיאפרנ תובורק םיתעל םה . םהל דוגינב , ךשמהל םילוכי ןורגבו הזחב שדוגו םילועיש
םישדוח םימעפלו תועובש .

םיכורא ןמז יקרפ ךשמב וא תובורק םיתעל לעתשמ דלישכ ) Paroxysmal ( , ךילהתש ךכ לע עיבצמ הז
האירל שלפ ינגותפ , הלש רוזיפהו הדרוהה ידוקפתל עירפמ . ךכמ האצותכ , שי תוליעפ תא ריזחהל ךרוצ
צ םירבגתמש ןמזב תפסונ העיגפמ הילע ןגהלו תוניקתל האירה ' ו י - Wei Qi תרבדהב ףוגב ךומתל
הלחמה .

תונוילעה המישנה יכרדב הלחמה לש ינשה בלשה ךשמב , רשקתמ ללכ ךרדבו תועמשמ לבקמ לועיש
ריר לש רבגומ רוצי םע . תויביסרגאב קלסלו ררחשל יחרכה וז הביסמ חיכה תא . תיתייעבה תנומסתה
חיכ לש הבורמ הקיריו לועיש לש ךשוממ ןמז קרפ רחאל ררועתהל היושעש
) ףאב שדוגו תלזנב תינמז וב הוולמ ללכ ךרדב ( שבויה תעגהו החילמ האירה ןוקיר איה .
וזכ תורשפא לכסל ידכ , ק העינמ יעצמא וניה תוחלה שודיח ילנידר .
דוביא ינפמ ןגמ קר אל הז זונ םיל , ןחנקל היהי לקו םורזל הנכשמת ריר תושרפהש חיטבמ אלא .

םידליו תוקונית לצא יכ םג רוכזל שי , ןטבה לש תידוקפתה תוליעפה לע ןגהל םיחרכומ , אלש חיטבהל ידכ
צה לש תכשוממ השלוח ורצוויי ' לש האצותכ הלידגה ךילהתב םישוביש וא י
תינמזו תיחטש תרתונ התייה תרחאש הלחמ .

חי לועישה יוכיד םע ד , הזחהו ןורגה תא עיגרת וז הלומרופ , החילה תא תונידעב קלסת , קוריל עייסתו
חיכה תא , תוחלה תא שדחל , ןקתל / צה תא קקזל ' האירה לש י , םוחהו חורה תא רהטל , צב ךומתל ' י
ןיזמה ) Ying ( ןגמהו ) Wei .(
76
םיביכר :
Jie Geng Platycodon root
Zhe Bei Mu Zhejiang fritillary bulb
Tian Zhu Huang Bamboo secretion
Xuan Shen Scrophularia root
Huang Qin Chinese skullcap root
Zhi Bai Bu Honey fried stemona root
Chen Pi Tangerine dried rind of mature fruit
Fa Ban Xia Treated pinellia rhizome
Fu Ling Poria cocos fruiting body
Gan Cao Chinese licorice root
Gan Jiang Dried ginger root
Gua Lou Ren Trichosanthes seed
Sang Ye White mulberry leaf
Tai Zi Shen Pseudostellaria root
Wu Wei Zi Schisandra fruit
Yu Zhu Solomon’s seal rhizome
Zhi Shi Bitter orange immature fruit
Zi Su Zi Perilla seed
Hou Po Magnolia bark
Yuan Zhi Polygala root
Bai Shao Yao White peony root
Geng mi Brown Rice Solides

קומינ :
לועישה לע לקהל איה הלומרופה תרטמ .
Bamboo sap, Polygala, Trichosanthis, Fritillary, Stemona Pinellia,Cirtus, Magnolia,
Perilla, Morus, Zingiber, Platycodon ילזונל חיכה תא םיכפוה , שבויל תוחל םיפיסומ , םיררחשמ
הזחב קנחמ תשוחתו ץחל ) Tightness & Stuffiness ( חיכ תקירי םיזרזמו .

Trichosanthis , Bamboo Secretion, Scrophularia ו - Scutellaria החיל לש םוח םיגיפמ ,
נ םיתיחפמ ןורגב תקלדו תוחיפ , תונופמיסב , הפמילה תוטולבבו .

77
קובמבה תיצמת , Scrophularia ו - Polygala תודיערהו םוחה יוכידל םה םג םיעייסמ ,
ןוילעה םמחמל םילחלחמו םיטשפתמה םוחו חיכמ תומרגנה , האירל םיעירפמו ) Po ( בללו ) Shen .(
Pinellia,Aurantium, Perilla , Magnolia, Citrus ו לשב אל - Platycodon קלסל םיעייסמ קר אל
החיל , צה תא שדחמ םינווכמ םג אלא ' ןטבה תא םיעיגרמו הטמ יפלכ דרומה י .
חיכהו החילה רוקמ םה לוחטהו ןטבה דועב , הלש לוביקה ילכ איה האירה . Poria ו - Glycyrrhiza
ןכו לוכיעה תכרעמ לע םיבשעה לש הינומרההו הנגהה תלועפ תא םיריבגמ המישנה תכרעמ לע .
תוינגותפ תועפשה קלסל ףוגל רוזעל ידכ , Morus ו - Schisandra םידחאמו תינוציחה חורה תא םיקלסמ
צהו האירה תא ' ןגמה י ) Wei Qi .(

םיננצמ וז הלומרופב םיבשעהמ םיבר , ה תפסותש ךכ - Zingiber רתי ןוניצ תענומ , לוחטה לש דחוימב
חיכה תא קלסל תרזוע ןכו האירהו צ לש היצנגטס רזפלו ' תוחלו י . םח עבטמ רחא בשע , Schisandra ,
צה תחטבא ידי לע םילזונ לש רתי דוביאמ ףוגה לע ןגמ ' הילכהו האירה לש ןייהו י , לע הלקהב עייסמ
צה ןוגיעב הרזע ךות לועישה ' הילכהו בלה לש היצזינומרה ידי לע הבשחמה תא טיקשמו י .
םויסלו , תינומדא ) Peony ( א תגזממ לש הלא םע היתונוכת ת Poria,Polygonatum ,
ו - Pseudostellaria םד שודיחל , צו תוחל ' י , םעו Glycyrrhiza ו - Scutellaria םיבצעה תא ררחשל ,
םירירשה , םייברקה / לועישה תאו דליה תא העיגרמו םייעמ .

תויצקידניא :
קור לש רבגומ רוצי םע לועיש , חיכ תקיריב ישוק , תוצרפתה וא הרמחה חורמ האצותכ
) םוקימ יוניש ( , תופייע , םימח וא םירק םילזונו ןוזמ , תוחל וא רדחה תרוטרפמטב תודונת , אמצ וא שבוי .
יתיווע לועיש ) Paroxymal ( , ףוצפצו הזחב ץחל , לש לועיש / הרכסא יומד ) ןורג תקלד ( ינחבנ וא .

ןונימ : 2-4 םויב םימעפ
0-4 םינש 15-30 תופיט
4-8 םינש 30-45 תופיט
8-12 םינש 45-60 תופיט
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט
30-35 ףלזמ יצחל תווש תופיט

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
קור אלל שבי לועיש , הובג םוח , תושבייתה וא טלוב ןואמיצ , הריהמ תומשנתה וא המישנ רצוק
) Tachypnia ( , תינוציק השלוח , החונמב העזה .
דגנ תויותה
ףוצפצ רומח , ןצמח רסוח ) Hypoxia ( , תורידס יתלב בל תומיעפ וא תומשנתה .
78
CLUSTER DISSOLVING

הרדיס : Kan Modular Solutions

תרצובמו תמזגומ תכפוה םד תריצעשכ ) Entrenched ( , דכליהל םילולע ףוגה לש םיילמרונה םיביכרה
רוק לש םינגותפב , םוח , החיל / ו חיכ - Ecchymosis . ק הז רשאכ הרו , רעיש ומכ תכפוה האירב המקר
קרסמה תכישמ םע ךבתסמש . לע םידדובמו םיקחרומ תויהל םילולע תכתומ המקר לש הלא תויוצבקתה
ףוגה ידי . הלאה םילדבנה םינבמה ביבס תמרוז היצלוקריס לש תידדצ תכרעמ , םתחימצ תא התיחפמ
םהלש קזנה תא תמצמצמו , תומוש לשמל / ןח תודוקנ , תוטסיצ . גה םא הגופהה תא תאשל לגוסמ אל ףו
הלא תועפות םע ולש , תוריאממ םירידגמ הריהמה ןתוברתהו תנסורמ אלה ןתוחתפתה .

תולוכשא , רתוי םימדקתמה ומכ םימדקומה ןהיבלשב , םיבאכ לש תויסאלקה תוירוגטקל םיקלחתמ
םיילער ) Chuang du ( םישוגו ) Liu .( לדגומ הפמיל תוטולב לש הרוצ לבקל םייושע םה תו , וא תוטסיצ
חומב םישוג , רועב םיגירח םילודיג , תוינירקודנא תוטולב ( תוימינפ תושרפה ( , םצע , םייברקו הייבר ירביא .
יתוויע - ךשמתמ ץחל לש ךורא ךילהת לש האצות םיבשחנ תומקרה לש הלא תויושקתהו הרוצ , היצנגטס ,
ךשמתמה ץחלה תעפשה תחת אירב ףוג לש םיביכר לש הסיחדו החימצ , וג םיינוציח םיינגותפ םימר
םינלטק , המיאתמ אל היצלוקריס , היצנימילאהו לוכיעה תורדרדיהב םיוולמה םינוכנ אל הנוזת ילגרהו .
לש לפשהו תואגה םרז תא םירצוע םג ףוסבלו םיענומ הלא םימידקמ םיאנת לש תוגזמתההו הדמתהה
צה ' י , םדו תוחל , שבגתהל םיעפשומה םיקלחל םירשפאמו , הרוצ תונשל ףאו םייטואקו םיתוועמ ךופהלו
בקריהל .

ףוגה לש ןגראמה םזינכמה ידוקפתמ דרפנש עגרב ) שלושמה םמחמה :( הנוזת , היצנימילאו הנגה ,
ףוגה תודחאל ינסרה ךופהל לולע יטטסה רוזאה - היכרנא לש ךלוהו לדג רוזא - רסחו יביסרגא לבחמ
תוינויחה תא םינפבמ סורהל ליחתמ תוריהז , ודגנתהה ןוצרהו ת .
ףוגב םילודיג , םיימינפ םיסצבא , םישקומ תויחופלשו םירביא ) תשרטב םיעוגנ ( דומעבו חמב תורצוויה
הרדשה , םד תריצע לש תואצותהמ קלח םניה , תושקתהה ךילהת תא רזפל זכורמ ץמאמ תשרודה
קמנהו .

לופיטה תונורקע : םד תריצע לש תויטירק תורוצ הרזח ךופהל ףא ילואו רופשל םיללוכה :
םישוג ךוכיר , תוינגותפ תועפשה יוכיד וא הדחכה , היצלוקריס תלעפה , ץוליח / חיכ תאצוה
ו - Ecchymosis , םילער תרסה , צ תנזהו יעצמאה םמחמה קוזיח ' י , םדו תוחל .
איה וז הלומרופל תירקיעה הארשהה Ping Xiao Dan , ידי לע האצמוה רשא
ג ינרדומה יניסה אפורה ' ןוק הי .

79
עב התואצמיה אוה תולומרופה יתש ןיב רתויב טלובה ןוימדהש דו - zeodaria rhizome ,
תויסיסב תורטמ ןתוא םע תוינרדומו תויסאלק תולומרופמ תעבונ םירחא םיביכר ןיב הריחבה , רמולכ ,
םילשלשמ םימסו םילודיג תסמה ידי לע םדה תריצע תא תויביסרגאב םצמצל
צה תא קזחל ןמז ותואבו ' קדוצה י ) Zheng Qi .(

ןטרס ומכ םיבצמב םישנא רתויו רתוי , הצופנ תשרט ) Multiple Sclerosis ( , תיטמואר םיקרפ תקלד ,
תבאז )) Lupus, ,Erythematosus Scleroderma תיניסה האופרה תרזעל םינופ סדייאו . םילוחמ המכ
יפרת ךשמהל םינופו םייביסרגא םייחותינו םייאופר םילוקוטורפב םיפתתשמ הלא תומילשמ תו , להנל ידכ
תוניקת ןוסיח תכרעמו תיללכ תואירב . תונשיהו הגיסנ עונמל םיצורו ילנויצנבנוק לופיט ומייס םירחא
הלחמ .
הלא םירקמב , תוילנויצנבנוקה תוטישה תא ףוקעל םירחובה םיטעמלו , הז גוסמ הלומרופ המיאתמ .

םיביכר :
Bai hua she she cao Oldenlandia herb
Ban zhi lian Barbed skullcap herb
Shi shang bai Selaginella herb
Pu gong ying Dandelion herb/root
Bai zhu White atractylodes rhizome
Ban lan gen Isatis root
Liang mian zhen Shiny leaf prickly ash root
Ku shen Shrubby sophora root
San leng Sparganium rhizome
Shan dou gen Vietnamese sophora root
E zhu Zedoary rhizomeקומינ :
Sophora Subprostrata, Sophora Flavescens, Scutellaria
BarbataPhilcacanthusZanthoxylum, Hedyotis/oldenlandia, Selaginellae םיביכרה םה
וז הלומרופ לש םיירקיעה . םילערו םוח הבר המצועב קלסלו גיפהל לוכי הלא םיבשעמ דחא לכ , רזפל
היצנגטס וא תויורבטצה , ירוהלו תויוחיפנ ד .
Sparganium ו - Zeodary םיירקיעה םיביכרל םיעייסמ , צה תעונת לש ץרמנ םודיק ידי לע ' םדהו י , ךות
היצנגטסה םוצמצ , דבכה תנגהו םישוג תסמה .
80
Dandelion םילער קוליסו םוח תגפהב ךמותו ןידע אוה , תוינשמ תוטולבו הפמילה תוטולב דחוימב , רוזיא
םחרה , לע ןגמ תינמז ובו ןטבהו דבכה . םויסלו , Atractylodes צה תא רמשל םיעייסמ ' ידי לע קדוצה י
יעצמאה םמחמה קוזיח , צה קוזיח ' הו י - Wei Qi , תוחלה תתחפה , לוכיעה זוריזו החילה קוליס .

תויצקידניא :
םישוג , סצבא , םירחא םיגירח םילודיגו תויוחיפנ , תולדגומ הפמיל תוטולב ללוכ , םחרב תומוימ , תוטסיצ
תולחשב וא הזחב , ןמוש תוטסיצ , םיפילופ , יטאירוספ קאלפ ) Psoriatic Plaque ( , תוקלד וא םיעצפ
םידילגמ םניאש , לקנורפ ) Indurated ( יפוחלש הנקאו ) Cystic .(

ןונימ : 20-60 םויב תופיט .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
היפרתומיכ וא תונרקה לש תינטלומיס היצרטסינימדא , שיגר וא הליחב לוכיעב תו , תיללכ השלוח
תורומרמצו , דבכ וא ךשוממ יתסיוו םומיד , הימנא , תולקב םומיד וא תורובחל הייטנ , וא םילושלשל הייטנ
תולקב העזהל .

תורתוס תועפות :
ןוירה , הדיל רחאל ןושאר שדוח ) Post-Partum ( הקנה ןמזב וא , רבגומ יתסיוו םומיד , היצרטסינימדא
תינטלומיס ) הליטנ ( ש םד יללדמ םימרוג ל . םימומיד וא םד ישירק לש תוערפה .
81
COLORFUL PHEONIX PEARL COMBO

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : תואיר , סגה יעמו דבכ
טנמלא : תכתמו ץע

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םדב םוח , םדב םיניסקוט , םדב היצנגטס , םיחופנ םישוג .

פע הלועפ " יניס האופר י ת :
םוח הקנמ , םד תררקמ , םיניסקוט תקלסמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan

אוה וז הלומרופל רחא םש “ Margarita Acne Pills”. Colorful Phoenix רשא הקזח הלומרופ איה
םוח תועצמאב םינמוסמה רוע לש םישק םיבצמב לפטל הדעונ , רצונה םיניסקוטו תקלד םדב םי . םלוא ,
םייאופרה םילופיטה לכב ומכו יטמוטפמיס הנקא לע הלקה רשאמ רתוי הברה בחר וזה הלומרופה ףקיה
םייניסה , שומישה ינפל תמלשומו תקיודמ הזונגאיד תשרדנ .
םדו ןיי יקזחמ לש בוליש םה וז הלומרופב םיחמצה , ןוגכ - Rehmmannia/Shu Di Huang ,
Adenophoraqq/Nan Sha Shen ו - Scrophularie/Xuan Shen ;
רועהו םדהמ םיניסקוטו םוח יוקינל םיחמצ םג םנשי , ןוגכ :
שבדה קנוי חרפ / Jin Yin Hua,Phelodendron/Huang Bai , Rhubarb /Da Huang ,
ו - Antelope Horn /Ling Yang Jiao. Margarita Pearl/Zhen Zhu ו - Shell
) Zhen Zhu Mu ( ןתעפשה לשב ופסוותה רועה לע הבוטה , רועב םיביכ יופירלו .

תויצקידניא :
Colorful Phoenix Pearl Combo רועה תויעב לכל תדעוימ , םוח לש יטמוטפמיס בוריע שי רשאכ
םדו ןיי רסוחו םדב םיניסקוטו . תינורכ םוח תלחמ רחאל תובורק םיתעל םיחתפתמ הלאכ םיאנת
לוהוכלא תכירצמ ןכו ןייהו םדה תא תזבזבמה , ת ינמוש ןוזמ וא םיפירח םינילב .

לקנורפ לש גוס לכ , החירפ , וא ביכ Carbuncle תוימומדא םע , דוריג וא תקלד , םע הב לפטל ןתינ
וז הלומרופ . תוריצעב םיוולמה הנקא יבצמל הליעי דחוימב איה . וז הלומרופ , תורחא המכ ומכ , תדקמתמ
הלוחה לש םייסיפה םיכרצב דחוימב . לש םיישיא תושגר בצמל םירושקה תילטנמ תולפש וא תוחונ יא
ועגרי םימוטפמיסהו ונזואי תויסיפה תויגרנאה רשאכ ףיקע ןפואב ולפוטי .
82
קפוד :
ירתימ וא ףצ םג תויהל יושעו ריהמ אוה רתויב חיכשה קפודה . חרכהב אל .
ןושל :
הלוגס וא המודא ןושל , תומודא תודוקנ םע םיתעל .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LI 4, LI 11, SP 10, HT 7, LU 10 & KID 3

תודחוימ שומיש תוארוה :
הלומרומרופה ןייב היעבמ האצותכ ביכב שומישל הרוסא ) ינורכ ביכ , םייתרכס לש ומכ ( , ןיא ללכ ךרדבו
ימינפ רוק תנומסת וא גנאי רסוח םע םילוח לצא רוע תויעבל הב םישמתשמ .
לופיטל אלא יסיסב םוחב , עוקת םד , וח וא םדו ןיי רס .
ב שמתשהל שי - Quiet Contemplative . הילכה ןיי תא קזחל ידכ ,
ב שמתשהל שי - Wise Judge , תואירה ןיי תא קזחל ידכ ,
םדב תימטסיס היצנגטסל וא , ב שמתשהל שי - Woman’s Chamber .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 20-60 םויב תופיט . בצמה יפ לע ןונימה תא עובקל שי .

םיביכר :
Zhen zhu mu Mother-of-pearl shell
Shu di huang Prepared rehmannia root
Nan sha shen Adenophora root
Xuan shen Scrophularia root
Jin yin hua Honeysuckle flower
Huang bai Phellodendron bark
Sheng Da huang Raw rhubarb rhizome
Xia ku cao Prunella fruit spike
Zi cao Red root lithospermum
Zhen zhu Pearl83
COMFORT SHEN


הרדיס : Modular Solution
רביא : בל , דבכ , תוילכ

- Mind שפנ ןיב בוליש ותוא , חורו לכש , ה לש יגנאיה טקפסאה וניה – Jing Shen , ףוגה לש דוחיאה
העדותהו . ש דועב - Jing ) תיצמתה ( מו עבונ תוילכב ןסחוא , Shen ) Mind ( בלה ידי לע ןגומו ןסחואמ .
ה - Shen ניא בלהו ן תופדרנ םילימ , לא א , ה תא קזחתמו ליכמ םדה לע ותטילש ךרד בלה - Shen
ה לש תויחה חוכל רשפאמו - Shen ויפוא תא אטבל , יחה םזינגרואב יתימאה ועבט . ה - Shen וניה
תיצמתה ןיב בולישה השעמל Jing ה ןיבל - Mind ה תא רצויה - Jing-Shen .
ה אלל - Shen דבאמ ףוגה " תוחכונ " ו בלה תמושת תא וילא דקמל תלוכי התוא תא . יזיפ אל קלח ותוא
םדאה תמשנ לש , הלהב וא טקש רסוח לש ןמזב ףוגל ץוחמ דודנלו תאצל תולקב לוכי . םימרוג הברה
ה לע הערל עיפשהל םילוכי - Shen ןוגכ : הניש רסוח , ושגרתה רתי ת , קוש , הלודג האנה וליפא וא םוח .
םימצעומ וא בר ןמז םיכשמנו הדימב וליא םיבצמ , וא בר חתמב תאטבתמה העיגפל ליבוהל םילוכי
הדרח , לובלב , תואיצמה תסיפתב וא הבישחב תוויע , הרכה ןדבוא וליפאו הינאמ .
ל הערפה - Shen – Jing ןיי ןוזיאל הערפהכ הניה - והל הלוכיו ףוגב גנאי תיסיסבה תודחאה תרפהל ליב
ולוכ םזינגרואה לש ןוזיאהו .

דוקפת
בלהו תוילכה תא תנמרהמו תנזאמ , שפנה תא הטיקשמ , ףוגה תא העיגרמ , הוולש לש השיג תדדועמ
ישפנ טקשו . ה תא עיגרהל תעייסמ תיחכונה הלומרופה - Shen דבכה גנאיו בלה תעגרה ידי לע , הנזה
כה ןיי לש קוזיחו בלה םד לש תויל . הלומרופל דוגינב – Supplementing The Heart הלומרופב שגדה
העגרה לע אוה וז .
84
תויצקידניא
החונמ תרסחו הלק הניש וא הינמוסניא , םידירטמ תומולח , הירטסיה , דחפ וא הדרח , תורוחרחס וא תונבצע
תישפנ תושישתל תורושקה , תישגר הערפה וא הדרחב םיוולמה שאר יבאכ , ובג םד ץחל ה , ישוק םע לובלב
זוכירב , םיישגר םיבצמל רושקה ןתש ןתמב תוחונ יא וא ןושלב וא הפב באכ וא תוחונ יא , םימסמ הלימג יבצמ .


םיביכר
Zhen zhu mu Mother-of-pearl shell
Long gu Dragon bone
Duan ci shi Magnetite
Bao mu fu shen Poria cocos spirit fruiting body
Yuan zhi Polygala root
Ling zhi Reishi fruiting body
Ye jiao teng Polygonum multiflorum stem
Suan zao ren (chao) Dry-fried sour jujube seed
Mai men dong Ophiopogon root
Hu po Amber resin
Chuan xiong Sichuan lovage root
Wu wei zi Schisandra fruit

תוריהז תוכירצמה תוביסנ
ןואכד , השלוח , ךומנ םד ץחל , הימתירא , הקנה וא ןוירה ןמזב .

תורתוס תועפות
הרכה רסוח וא המוק יבצמ , העגרה תופורת .85
COMPASSIONATE SAGE

הרדיס : Kan Herbals

רביא : בל
דוסי : שא

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
שפנה תא ןכשל לגוסמ אלש בל ) Shen ( , צו םד רסוח ' בלב י .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
עיגרמ , שפנה תא בציימו ןיזמ . בלה םד תא ןיזמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Hu Po Yang Xin Dan

מה הלומרופה יהוז יתודידי תויהל לאיצנטופ לעב םדאל תיתרוס , עונצו וינע , ריהבו םיסקמ , םוקמבש ךא
תעד תולק לש בצמב ומצע אצומ תאז , האנק , תונקיר , לובלבלו החכשל היטנ .
שאה טנמלא לש הריהבה ותמצוע לש קלחל תעגונ וז אחסונ , תשגרומ תויהל ותוחכונל תמרוגה , הריאמו
םלועהו תינוציחה הביבסה תא ימינפה .
ה - Compassionate Sage ונייח לש שרופמה ישונאה טקפסאה לע לעופ . םיניסהש המ לע עיפשמ אוה
םינכמ Shen וא " שפנה ." םרוזש המ איה שפנה , םייחל רבחתמו םדקתמ , זכרמב ונתוא תמקממ איה
ונמצע ךותמ תאצל ונל תרשפאמו . ונא תואיכ התוא םיניזמ אלשכו תוריהבו הבריק תרשפאמ איה םילולע
ונלש תושיגרה תא דבאלו רזפתהל " . ןוטלשה ןונגס " שאה רביא לש , םיקיתעה םייניסה םיטסקטה יפל ,
םוחרו רואנ . תאו םלועה תא ונישוחב םיספות ונא הב ךרדל תויפשו הקומע היטפמיס הפיסומ ונלש אחסונה
ונמצע . ונמצע תאו סומסוקה תא םימחר ךותמ קובחל רוזעל הדעונ איה .

קידניא תויסיפ תויצ :
יגולויסיפה רושימב , Compassionate Sage הניש ידודנל רתויב הבושחה הלומרופה איה . םיניסה
שפנה תנכוש וב בלה לע םירבדמ . תואיכ תנסחואמ שפנשכ , שודיחל תנתינ הנישה . אל איה רשאכ ,
ע תדרטומ וא החונמ תרסח תויהל הלוכי הנישה " םיגיאדמו םילבלובמ תומולח י . םא ןיב םיחילצמ אל
םדריהל , הלילה עצמאב םיררועתמ , ידמ םדקומ םימק וא , Compassionate Sage קוזיחל שמשל הלוכי
שפנה תעגרהו .
ןכ ומכ , בל תומיעפ לש השוחת שישכ וא הטילשמ תואצוי בלה תומיעפשכ ) תויצטיפלפ ( , טטר , תחסונ
הריחב םשרמ תויהל היושע בלל וזה הנזהה . יאו הדרחל תסחוימה העזה הווהמ הביבסב תוחונ
תפסונ היצקידניא .


86
תוישפנ תויצקידניא :
יגולוכיספה רושימב , םיחילצמ אלש םעפ לכב , זכרתהל , דקמתהל , תואיכ תגסל וא רשק רוציל , ןתינ
ל תונפל - Compassionate Sage . טשפתהל היושעו םירשק רוציל הלוכי בלה שא , תשלחנ איהשכ ךא ,
ל סוקופ דבאל תולקב לולע םדאה תגסל תלוכי אל .
םישישה תונש לש יוטיבה " ללח תייגוע ) " space muffin - " טואנורטסא (" הז בצממ קלחל סחייתמ .
יתרוסמ ןפואב , תעדה לובלבל תיניסה הבושתה איה וז הלומרופ , זוכיר רסוח וא החכש .
תינחור הניחבמ , Compassionate Sage רתויב תוהובגה תומרב זוכיר תדדועמה אחסונה איה . תחסונ
סומסוקב ולש םוקימה תא תוארל םדאל רוזעל ידכ ןיסב שומישב התייה וז םיחמצ , לש שוח חתפלו
הלמח . ימצעה לש תוידוחייהו םוקיה לש תודחאה ןיב רשגל תרשפאמ איה .

קפוד :
ב םישמתשמש תויה - Compassionate Sage המילשמ הלומרופכ תובורק הכ םיתעל , דחא קפוד ןיא
לכ ךרדב עצומש ל .

ןושל :
לבוקמ בחר ןווגמ , ברהש ןויכ - הלומרופה ךותל תינבנ תוידדצ .

םירחא ןוחבא יעצמאו תוננובתה :
םירמוא יאופר בצמו היגולויסיפל םיעגונה םייאופר םייניס תורוקמ , שיו תוריהמב זז שאה סופיטמ םדא יכ
תולוגע םינפ ול , תובחר םייחל , םייקפוא םינפ יווק , קודסו הובג לוקו / ורצ ד .

ןונימ : 2-6 וא תוילבט 20-60 םויב תופיט .


87
םיביכר :
Long Gu Sheng Dragon bone
Suan Zao Ren (Chao) Dry-fried sour jujube seeds
Yuan Zhi Polygala root
Bai Zi Ren Biota seed
Fu Ling Kuai Poria cocos fruiting body
Ji Lin Bai Ren Shen White asian ginseng root
Jiu Ji Shi Chang Pu Altaica rhizome
Long Yan Rou Longan fruit
Dan Shen Red sage root
He Huan Pi Mimosa tree bark
Hu Po Amber resin
huang Lian Coptis rhizome
Dang Gui Shen Dong quai root
Ling Zhi Reishi fruiting body
Gan Cao Chinese licorice root

88
COOL THE STOMACH
הרדיס : Traditionals Kan
םירביא : הביק , תוילכ , סג יעמ
םיטנמלא : המדא , םימ , תכתמ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הביקב שא , תוילכהו הביקה ןיי רסוח
פע הלועפ " האופר י תיניס :
הביקהמ שא רהטמ , תוילכהו הביקה ןיי תא רישעמ , םד ררקמ

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yu Nu Jian + Qing Wei San

הלומרופה Cool the Stomach לע תססובמ Clear the Stomach Powder ) (Qing Wei San ,
מ םיביכר תפסותב - Jade Woman Decoction ) (Yu Nu Jian , םוח רוהיטל םיירקיעה םימשרמה ינש
הביקהמ . Qing Wei San לע הביקב שא ףדוע יבצמב לפטמ - קזח םוח רוהיט ידי , ו - Yu Nu Jian
ע םרגנה ןיי רסוח םע הביקב םוחל סחייתמ " תוילכה ןייב תעגופה הביקב שא י .
בורל , םיממחמ תונוזמ לש תפדוע הכירצ לשב תרצונ הביקב שא , ןוגכ : הפק , םירכוס , רשב , תונוזמ
םילבותמו םינגוטמ , לוהוכלא , חרוא וא - שיתמ םייח . ןמז ךרואל , ו רבטצמ םוחה " חקלתמ " ךרד הלעמ יפלכ
הביקה ץורע , םייניש יבאכל םרוגו , םייכינחהמ םומיד , ףאהמ , םיבצמ וא תויוחיפנ ןווגמ דועלו תוטפא
באכב םיוולמה םייתקלד .
םינייה םילזונב העיגפ , ףוגה לש תיעבטה שאה תא םינגעמ ןיקת בצמב רשא , ץרפתהל שאל תרשפאמ
תיגולותפל ךופהלו , תוילכבו הביקב ןיי רסוחל םורגל ךכבו .
יקה ץורעו רחאמ ףוגה לש ימדקה קלחב רבוע הב , םייניעב םדואו םיילאטנורפ שאר יבאכ ועיפויש ץופנ .
םיללכ םוח ינמיס ועיפויש ןכתי , ןוגכ : םינפב םדוא , םירק תואקשמל ינוציק אמצ , תויליבטיריאו רבגומ בער .
הביקהמ םוח תרהטמ הלומרופה , תוילכהו הביקה ןייב תכמותו םילזונ הניזמ .

הו םינמיסהש ףא תונוש תויגולויטא תובקעב עיפוהל םילוכי םימורדניסה ינשב םימוטפמיס , םילולע םה
ידמל םימודכ תוארהל . ןיי םיניזמו הביקהמ הקזוחב םוח םיקנמ םהינש , ינש תא תנווכמ הלומרופה
תונוש תויווזמ םימורדניסה .
Sheng Di Huang , ירקיעה ביכרה , תא ןסרמ ךכבו תוילכה ןיי תא ןיזמו םד ררקמ שאה .
,Chuan Huang Lian הביקב שאהו םוחה תא רישי ןפואב אכדמ , Sheng Ma תוליערו םוח רהטמ . Mu
Dan Pi , םדה תא הצירממו םוח תרהטמ , Dang Gui Shen , תקלדו תוחיפנ תיחפמו םד ץירממו ןיזמ .
89
םשרמל ופסוותה הביקב םוחה רוהיט םשל ,Sheng Shi Gao ו - Zhi Mu , ו םילזונ רציימ םג רשא קיספמ
אמצ . ןכ ומכ , הפסוותה Mai Men Dong , אמצ תיחפהלו הביקה ןיי תא ןיזהל התלוכי לשב .
תויצקידניא
באכב הוולמה תוחיפנ , תויצטיגרוגר , תויצמוח , ירטסגיפא באכ , םייניש יבאכ , םייכינחהמ םומיד ,
ףאהמ םומיד , תוטפא , םיילטנורפ שאר יבאכ , םייניעב םדוא , בר אמצ , תויליבטיריא .
קפוד
ריהמ , ןטק וא לודג , ףצ וא לגלגתמ .
ןושל
השבי , המודא , יופיח אלל וא בוהצ יופיח םע

רוקיד
St44, Liv3, Kid6, Ren12, LI4, LI11, St36

דגנ תויוותהו תורהזא
הכר האוצ לפוטמלשכ שמתשהל ןיא \ לושלש , םיינישה באכל תמרוג הרק חורשכ וא .
ןוירה ןמזב רוסא .

ןונימ : 20-60 יט םויב תופ .

תוחתפתהו תורוקמ
הביקה ץורעמ םוח רוהיטל םיצופנ םימשרמ ינש לע תססובמ הלומרופה .
Clear the Stomach Powder (Qing Wei San) , ב הנושארל םסרופ -
Secrets from the Orchid Chamber ) 1336 ( הביקב שא ףדוע יבצמל לופיטכ .
Jade Woman Decoction ) (Yu Nu Jian םסרופ ב הנושארל -
Collected Treatises of [Zhang] Jing Yue (1624) ןיי תנזהו הביקהמ םוח זוקינל .


םיביכר :


Raw Rehmannia Root Sheng Di Huang
Gypsum Sheng Shi Gao
Dong Quai Root Dang Gui Shen
Tree Peony Root Bark Mu Dan Pi
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Ophipogon Tuber Mai Men Dong
Coptis Rhizome Chuan Huang Lian
Chinese Cimicifuga Rhizome Sheng Ma
90
COPTICLEAR


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : ןטב
טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
יעצמאה םמחמב םינלערו םוח תורבטצה .


פע הלועפ " תיניס האופר י :
א תזקנמ ש , םוח תרתופ , ןלער תרתופ , םיטיזרפ תגרוה .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Huang Lian Su Pian

הקזח איה הלועפה , דח - תידדצ , רצק חווטל שומישל תדעוימו . Coptis חמצ אוה , וב םישמתשמ רשא
םיאתמ הזשכ םירחא םיחמצ םע היצניבמוקב ובלשל ןתינש וא דדוב חמצכ . יניסה תיתרוסמה האופרב ת
תינרדומה TCM , תיצמת Coptis םימוהיז לש םיבר םיגוסל הקיטויביטנאל תירלופופ הביטנרטלא הכפה
םיילאירטקב , לוכיעה תכרעמב דחוימב .
הירטנזידל תומרוגה תובר תוירטקב תופירחב אטחמ הז חמצ ,
דחוימב Shigella Dysenteriae ו - S. Flexneri .

אוה ליעפה ביכרמה ) ןירברב ( Berberine ) עצוממב 5-8% חמצה רמוחמ ( , הארה רקחמ רשא , אוה יכ
םיבורקימ דגנ . תיצמת Coptis תיטסלפואניטנאכ םג םייניס םירקחמב החכוה
) Antineoplastic), Antihypertensive ) הובג םד ץחל דגנ ( , תיטויביטנא , Antiprotozoal
ו - Anticholinergic. Copticlear וא םיפירח םימוהיזל המיאתמ םייסאלקה םימשרמל תפסותכ , שי רשאכ
שא תוקנל ךרוצ . אמגודל , בלבו הילכב ןיי רסוח םע דחי בלב שא שישכ , בלש Copticlear םע Celestial
Emperor’s Blend . הביקב םוח םע דחי לוחטב גנאי רסוח שישכ , בלש םע דחי Prosperouse farmer

91
תויצקידניא :
ב שמתשהל ןתינ - Copticlear סל תוימוהיז תוקלד לש םיבר םיגו , םילקנורפ ללוכ ) Boil ( , רוע תוקלד ,
ןולאה ץעמ לער וא םיקרח תוציקעמ סרא לורטינ / בהנש ) עוגנה רוזאה לע תורישי חורמל ( ,
הביקה שאמ םרגנה הביק ביכ , םייכינח תוקלד וא הפב םיעצפ , םיינזוא תוקלד ) המח תוחל ( ,
תונבצע םע םוח , םד וא ףאהמ םימומיד האוצב , ייעמ וקלד וא תימימ הפוכת האוצ םע תיבמא הירטנזידו ם
םומיד םע , םוחו ןטב יבאכ .

קפוד :
ריהמו חותמ קפוד , ןימימ תיעצמאה הדמעב דחוימב . ינוציק םוח םע היהי יכ ןכתיי .

ןושל :
ריהב םודא עבצב ןושל , בהבהצ יופיח ןכתיי .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
תללוכה היגטרטסא ST 25 ,ST 44 , CV 14, LI 5, SP 9 .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 20-60 םויב תופיט , ךרוצה יפל . בצמל םאתהב ןונימה תורידת תא עובקל שי .
Copticlear רופיש לח רשאכ הב שומישה תא קיספהל שיו ךשוממ שומישל תדעוימ הניא . םיטרפל , אנ
ןונימ תוארוה האר . רומח תוחונ יא לש םירקמב תצלמומה תומכה לע רובעל ססהת לא ה .

תודחוימ שומיש תוארוה :
ה תלומרופ - " Golden Seal " לש החפשמ תבורק איה Coptis תובר תוהז תויצקידניא הל שיו . םע דחי
תאז , ומכ Coptis , רכמל לולע הב שומישהו דאמ הקזח הפורת יהוז . לש בצמב שומישל תורוסא ןהיתש
Cold Vacuity , חהל תולולעו םייעמב הרולפה תא שיל .

םיביכר :
Chuan Huang Lian Rhizoma Coptidis

92
COPTIDETOX


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : םיממחמה תשולש
טנמלא : שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םיממחמה תשולשב שא וא םוח תורבטצה , שא ןלער ידי לע הרומח המיסח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
רהטמ םיממחמה תשולשמ םיינגותפ שא וא םוח .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Huang Lian Jie Du Tang

ןלער גשומה ) Du/Toxin ( םוח לש יאוול רצותכ תיניסה האופרב רדגומ , שא , צ ' ינגותפ י , וא שגר ףדוע
תקלדו ףוגה תומקר סרהל ליבומה ימינפ ןוזיא רסוח / ומ ןוגכ תלוספ ירצות הבינמה תוחקלתה םדב הלג
םילזונה תוכרעמבו . Coptidetox ףוגהמ שא לש םיניסקוט רוהיטל סיסב בחר םשרמ וניה . תעברא לכ
םירמ םה םיביכרה , ןוילעה םיממחמהמ שא םיזקנמו םירק , ןותחתהו יעצמאה , תוריהמב םוח םידירומ ,
תימוהיז תקלד םינסרמ , החירפ םיתיחפמ , תוימומדא , ד יאנת לש ןווגמב באכו תוחפנתה תקל . תונמב
יטירק הכ וניא שאה טביה םהב םירחא םימשרמ םילשי הז תונטק , לוחטב ןיי וא םד רסוח שיו .

תויצקידניא :
םינפה לע וא חטשה ינפ לע םיעיפשמה םיינגותפ שא וא םוח יאנתל ילאידיא הז םשרמ , םימוהיז ללוכ
רועב , הירטנזיד לש תועפות , קיתרנבו םייכריה ןגאב תיתקלד הלחמ , ןתשה יכרדב םימוהיז , םילקנורפ
) Boils ( , תוחירפ , סצבא , םומידל וא םדב םוהיזל םרוגה םדב םוח , המח תוחל תבהצ , תורומח תוערפהו
תורחא . ןיי רסוח לש בצמב ןתוא םילטונ םא , ה תבכשל ינגותפ םוח תסינכ ומכ - Ying םדה וא ) Xue ( ,
ןוגכ ןיי תנזהל םימשרמ םע הבלשל שי - Temper Fire ) Zhi Bai Di Huang Wan .(

קפוד :
ירתימ קפוד , ריהמ , ו ףיצמ / בר וא - המצע .


93
ןושל :
ריהב םודא עבצב ןושל , בהבהצ יופיח ןכתיי .


רוקיד תודוקנב הליבקמ :
לע תססבתמה היגטרטסא HT 8, LU 11, LIV 2, ST 44, KID 2
וז הלומרופל רתויב הבורקה תיארנ .


תיטרדנטס הנמ :
20-60 תופיט וא 2-6 םויב תוילבט .
דחוימב בושח אוה וז הלומרופ לש ןונימה . ןייב קזנל םורגל לולע ריהז אל שומיש , שילחהלו לוחטה גנאיב
צה תא ' י .


תודחוימ שומיש תוארוה :
הקזח היצוטיטסנוק םע םישנאל ףדוע לש םירקמב קר וז הלומרופ םושרל שי . ךורא חווטל אל .


םיביכר :
Chuan Huang Lian Rhizoma Coptidis
Zhi Zi Fructus Gardeniae Jasminoidis
Huang Qin Radix Scutellariae Baicalensis
Huang Bai Cortex Phellodendri


94
CURING FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : לוחט , ןטב
טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
חור תשילפ , וחלו רוק יעצמאה םמחמל ת , תוחל תוערפה - םוח - ץיק , תינמז וב תוולמ תוימואתפ תוערפה
לושלשו תואקהב , הרוכע תוחל ) Turbid ( ןטבה תא תמסוח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תוחל הרימתמ , תרתופ / ץוחה תא תנקתמ , צ תסוומ ' י , יעצמאה םמחמה תא תנזאמ , הרק חור תקלסמ ,
לוחטה תא הייחמ , ןפואב הרימתמ תוריכעה תא יטמורא .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Kang Ning Wan

םירהוטמ אל םיממ הלחמ וא ןוזמ תלערה לכל ליעי הז םשרמ , ידכ העיסנ תעב עובק ןפואב הלטנל שיו
םילקולק הקשמו ןוזממ ףוגה לע ןגהל , םיחוטב אל וא םירהוטמ אל . העיסנב תוליחבל ןיוצמ , תוליחבל
רקוב , וא ןטבב תעפש םייעמב , תיצמוח הביק , תוממחתה - רתי , תכירצ - םיבלשלו לוהוכלא לש רתי
םידלי לצא תעפש וא תוררקתה לש םימדקומ . לוחטה קוזיח לש בוליש , םייטמורא םיביכרו תוחל קוליס
ץוחה תא רתופ , ילמרונ דוקפתל יעצמאה םמחמה תא בישמו לוחטה תא ררועמ .

תויסיפ תויצקידניא :
םוח , תורומרמצ , כ שאר בא ) קש ךותב שארה וליאכ השוחת ( , יעצמאה םמחמב תוחיפנ , תוחונ יא וא באכ
ןטבב , הליחב , סומזירוברב ) Borborygmus ( , לושלש , ןטבב םיזגו תוחיפנ , םייעמבו הביקב תעפש ,
ןוזמ תלערה , לוכיעב תויעב , העיסנ תלחמ , Hangover , חלו םח ריוא גזממ הלחמ תשוחת , הביק תויעבו
רחא םייעמו תו .

קפוד :
ןותמ קפוד , לגלגתמ

ןושל :
קלקלח וא ינונמש יופיח / ןושלה לע ריר הסוכמ , םרק וא ןבל עבצב תויהל לוכי .
95

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
UB 20, UB43, CV 12, LI 13, ST 25, ST 36, SP 9, SP 4, SP 3

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .

םיביכר :
Fu Ling Kuai Sclerotium Poria Cocos
Yi Yi Ren Semen cicis Lachryma-jobi
Chuan Mu Xiang Radix Vladimiriae
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis
Ge Gen Radix Puerariae
Huo Po Cortex Magnoliae Officinalis
Huo Xiang Herba Agastaches
Bai Zhi Radix Angelicae Dehuricae
Shen Qu Massa Fermentata
Tian Hua Fen Radix Trichosanthis Kirilowii
Gu Ya Sheng Fructus Oryzae Sativae Germinatus
Huang Ju Hua Flos Chrysanthemi Morifolii
Ju Hong Pi Exocarpium rubrum citri reticulatae
Tian Ma Rhizoma Gastrodiae Elatae
Bo He Herba menthae Haplocalycis


96
DEEP BREATH

הרדיס : Gentle Warriors
רביא : תואיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסח ' תוילכהו תואירה תיצמתו י , צ ' צ תא ןגעמ וניא תוילכה י ' תואיר י , תואירב החיל .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
יצה ירגאמ תא קזחמ , םד , צמתו םילזונ תואירו לוחט תוילכה לש תי , צ רזפמו רימתמ ' י , החילו חור
תואירב םיעוקתה .

תוינילק תויצקידניא :
המישנה תכרעמ לש םיינורכו םיגולותפ םיבצמ , המישנ רצוק ןוגכ , המישנ יפוצפצ ) תינורכ המטסא (
מ האצותכ םימרגנה לועישו :
1 ( תינפוג תוליעפ , רק ריוואל הפישח , חור , תופייע .
2 ( והיז תויגרלא וא המישנה תכרעמב םימ .
3 ( ןורגב שדוגו החיל םיריבגמה תונוזמ תליכא , םיסוניסו ףא .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ : תיטוקא המתסא , םוח םע תעפש וא תוררקתה .

תורעה :
לש בולישה ןכלו ינורכה בצמל ליבקמב ףקות יטוקאה בצמה םהב םיבר םירקמ תוארל ןתינ הקינילקב
Deep Breath ) תינורכ המטסאל ( םע Open Air ) תיטוקא המטסאל ( ילאדיא בוליש אוה .

עבונה המישנה תכרעמ לש תולחמל רתוי םישיגר המתסאמ םילבוסה םילפוטמ תויגרלאו םימוהיזמ תו .
לועישב תולפטמה תולומרופל ליבקמב ןתניהל הלוכי וז הלומרופ ןכל , החיל תוקלסמ , הרק חור תורזפמ
םינושה םירבאה תא םינמרהמו םיקזחמה םיחמצ ןכו המח חור וא .

דגנ תויוותה : ןיא

97
ןונימ : 2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0 - 4 םינש 15-30 תופיט
4 - 8 םינש 30-45 תופיט
8 - 12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .

30 - 35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .
םיביכר :
Cynanchum root and rizome Bai pian
Platycodon root Jie geng
Purple aster root, honey fried Zhi zi wan
Stemona root, honey fried Zhi bai bu
Inula flower Xuan fu hua
Schisandra fruit Wu wei zi
Mume fruit Wu mei
White mulberry leaf Sang ye
White mulberry bark Sang bai pi
Peucedanum root Qian hu
Dried ginger rhizome Gan jiang
Chinese licorice root Gan cao
Licorice cured pinellia Fa ban xia
Dong quai root Dang gui shen
Tangerine dried rind of mature fruit Chen pi
White Asian ginseng root Ji lin bai ren shenסא ט תינורכ המ :
לפטמה דצמ הבר בל תמושתו תושימג שרוד הלופיטו ךבוסמ בצמ הנה תינורכ המתסא .
רסח םייק הז בצמב ) XU ( שרושב , ףדוע םע דחי ) SHI ( הז רסח עקר לע .
תאז תמועל , ףנעב ףדוע לש בצמכ תרדגומ תיטוקא המתסא , ףדועהמ האצותכ עבונה רסח םע דחי
םייקה .
98
נורכו תיטוקא המתסא היינשה ירחא תחא וא ליבקמב עיפוהל תולוכי תי . הנחבא שרוד ולא םיבצמב לופיט
גצומה בצמל המאתהו .
ןה ולא םיבצמב לופיטל תודעוימה תולומרופה יתש :
Open Air תיטוקא המתסאל - ףנעב לופיטב תדקמתמ , ע יטוקא ףקתה תרפשמ " םירזפמ םיחמצ י
ע םייקה רסחב תלפטמ ליבקמבו םירהטמו " יחמצ י שרושה תא םיקזחמה ם ) צ תא םיקזחמ ' תוילכה י .(

Deep Breath תינורכ המתסאל - ע שרושב לופיטב תדקמתמ " םייקה רסחה תמלשה י , לש וסיסב אוהש
ינורכה בצמה . ונייהד , צה ירגאמ קוזיח ' י , םדה , תוילכה לש תיצמתהו םילזונה , תואירהו לוחטה
) צ תריציל תורוקמה תשולש ' י .(
לומרופה ףסונב םירהטמו םירזפמ םיחמצ הליכמ ה ) צ ' החילו י ( שחרתהל הלולעש היצנגטס דוגנל ידכב
םיקזחמה םיחמצהמ האצותכ ) צ ' םילזונו י ( םייקה בצמב םתוכבתסהו ) החיל , רוק , יצו םוח ' עוקת .(

הלומרופב םיביכרה טוריפ :
Bai pian, Jie geng, Zhi zi wan, Zhi bai bu, Xuan fu hua חלחלמו םיממחמ תואירה תא םי ,
צ םידירומו םיררוואמ ' תואירהמ עוקת י , המישנ יפוצפצ םיקיספמו לועיש םיענומ .

Qian hu, Sang ye, Sang bai pi צ תדרוהב םיירקיעה םיחמצל םיעייסמ ' חור םירזפמ ףסונבו תואירה י
תואירהמ המח חורו הרק .

Wu wei zi, Dang gui shen, Ji lin bai ren shen ו םיניזמ תיצמת םיקזחמ , צו םד ' םיבציימ י
תא תואירה תא םיחלחלמו תיצמתה .. םע בולישב Gan jiang , ע שרושה תא םיקזחמ " צ םומיח י ' בוצייו י
תוילכה תיצמת .

Gan cao צ קזחמ ' ןותמ י , לועישה תקספהב עייסמ , םילערו םוח לרטנמ ) תקלד תיחפמ ( תא ןמרהמו
הלומרופב םיביכרה .

99
DERMA WIND RELEASE FORMULA

הרדיס : Traditionals
רביא : רוע
טנמלא : תכתמ

םירבא בצמו יטגרנא בצמ :
חור , תוחלו םוח םיינוציח תוחל לש ימינפ בצמ תפסותב - םוח

ירוקמ םש : Xiao Feng San
חור לש ןילמוגה יסחי לע העיבצמ הלומרופה - חור וא םוח - םוח לש םדקומ בצמ םע תוחל - תוחל . רשאכ
חור תוחל םע תשגפנ תינוציח - םיימינפ םוח , רשבה ןיב תדכלנ חורה , רועה , תעגופו תויבובקנו םיקדס
םדה ילכב .
ע וא ימינפ ןפואב זקנתהל תלוכי אלל " הצוחה אצומ חתפ י , תוליער חורל ךופהת חורה . הליכמ וז הלומרופ
םיבר םיחמצ , לש לופיטה ןורקע יפל םדב םילפטמ רשא " : שאר חורב לפטל ידכ םדב לפט תי , םדה רשאכ
ענ , יעבט ןפואב , חורל ץק םשוי ." חור תרזפמ , תוחל תענומ , םוח הקנמ , םדה תא תררקמו .

תויצקידניא :
בז רוע , יוריגו ץוצקע , םודא רוע , ףוגה לש םיבחרנ םיחטש ינפ לע םיעצפ , תטלשנ אל המזקא ,
תינורכ הירקיטרוא ) תדפרס ( , סיזאירוספ , סיטיטמרד טקטנוק , פרופ הרו ) תנמגרא ( , תיתקלד האיניט ,
הררח , סאיבקס ) תדרג ( , םח ריווא גזמב תורמחומ רשא רוע תולחמו לותיחמ החירפ .

קפוד : קזח , ריהמו ףצ .

ןושל : ןבל וא בוהצ יופיח , הצק ) פיט ( םימודא ןושלה ילוש וא .

רוקיד תודוקנב הליבקמ : Sp10, Sp6, Ub12, Gb31, Tw6, Li11, Li4 , Ht8, Liv2, Liv10 .

ןונימ :
16-48 וא תופיט 2-3 תוילבט 2-3 םויב םימעפ . יונישל ןתינ הז ןונימ םייטוקא םיבצמב .100
דגנ תויוותהו תוריהז יללכ :
העבטמ הקזוחב תרזפמ וז הלומרופ , צ לש יתועמשמ רסח םע םירקמב הב שמתשהל ןיא ךכיפל ' םד וא י .

הלומרופה חותיפו רוקמ :
True Lineage Of External Medicine Chen Shi- Gong, 1617)םיביכר :
Gypsum Shi Gao
Rehmannia Root Sheng Di Huang
Cang Zhu Atractylodes Rhizome Cang Zhu
Cicada Moulting Chan Tui
Dang Quai Root Dang Gui
Siler Root Fang Feng
Black Sesame Seeds Hei Zhi Ma
Shrubby Sophora Root Ku Shen
Burdock Fruit Niu Bang Zi
Schizonepeta Herb Jing Jie
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Chinese Licorice Root Gan Cao
Soft Rush Pith Deng Xin Cao
101
DISPEL INVATION

הרדיס : Kan Herbals
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םיינוציח הלחמ ימרוג לש השילפ : רוק / תוחל / חור .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
עזיימ , ץוחה תא רתופ , תוחל קלסמ / חור , באכ ךכשמו .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Jing Fang Bai Du San

םיינוציח םינגותפ גיפהל הדעונ רשא תיטנגלא החסונ יהוז , וא הקיטויביטנא םהב םיבצמב הליעי איה
םיקזח אפרמ יבשע ) ה ימשרמ ומכ - Ephedrae (Ma Huang םיליעי םניא . יכרדב םימוהיזו תעפש
ריווא גוזימב שומיש עקר לע םירימחמו תוריהמב תובורק םיתעל םיחתפתמ המישנה .
םינגותפו םוהיז סינכמ םירוגס תומוקמב דמועה ריוואה , חורל םישנא ףשוחו , םייתוכאלמ םוחו רוק .
חסונ ה יוצמ וז י חורב לופיטל תנ / יתוכאלמ רוק ) קנה בצמ ןפיב אר " ריוואה גוזימ םורדניס (" תמרגנה תעפשו
חור לש םישובישמ ןכו המחה הנועב זע רוקמ / חל םילקאב תוחל .

תויסיפ תויצקידניא :
חור תונומסתב רתויב בושחה םשרמה והז , תוחל וא רוק . ןידע ךא קזח אוה , םורגל ילבמ העזה םרוג
צ ןדבואל ' י . תוערפהב הבר החלצהב ותרזעב לפטל ןתינ חור לש תובר תויתפגמ / יבצמב וליפאו רוק
חור / הצחמל םימדקתמה וא םימדקומה םיבלשב םילק םוח . םורדניס לש הרמחה יבצמב ןכ ומכ BI גזמב
חל ריוא . םיללוכ וז הלומרופ תלפטמ םהב םימוטפמיסה : חורמ וא רוקמ העיתר , לק םוח , תורומרמצ ,
םומע שאר באכ , ראווצו םייפתכ " םיסופת " םישקונ וא , העזה אלל ףוגב יללכ באכ וא םיבאוכ םיקרפ .

תוישפנ תויצקידניא :
םיינוציח השילפ יבצמל הלומרופכ הרוקמב החקרנ וז הלומרופש תורמל , תודבכה לע לקת איה ,
היצנגטסה , רוק תונומסת תובורק םיתעל םיוולמה תויליבטיריאהו / םיימינפ תוחל .

102
קפוד :
חותמו ףצ ללכ ךרדב קפודה . תמייק םא תינגותפ תימינפ תוחל לש תורבטצה .

ןושל :
קד יופיח עיפוי ןושלה לע , ירט , רתוי הבע יופיח ןכתי םילק המח חור וא תוחל יאנתבש תורמל ןבל ,
טעמ בהבהצו רתוי ינונמש . ילמרונ היהי ןושלה ףוג עבצ , הצקב הלק תימומדא ןכתית יכ םא .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
SI 3 + UB 62, TW 5, LI 4, LI 11, LU 7, ST 36, GB 34

שומישל תודחוימ תורעה :
םיבצמ לש בחר חווטל המיאתמל וז הלומרופ םיכפוה םינושה םינממסהו םיביכרה לש בחרה ןווגמה , ןוגכ
תעפש , תונוילעה המישנה יכרדב תוקלד , תבצח לש םימדקומ םיבלשו , תורחא תודלי תולחמ וא תרזח .
חור םיברועמ םיבצמב / חי רוק חור םע ד / םע שומישב התוא בלשל ןתינ םוח Initial Defense .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות ,
םיבצמב םייטוקא ץלמומה ןונימה תא רובעל ןתינ .

םיביכר :
Jing Jie Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae
Fang Feng Radix Ledebouriellae Divaricatae
Zi Su Ye Follium Perillae Frutescentis
Qiang Huo Rhizoma et Radix Notopterygii
Chai Hu Radix Bupleuri
Zhi Ke Fructus Citri Aurantii
Fu Ling Kuai Sclerotium Poriae Cocos
Jie Geng Radix Platycodi Grandiflori
Chuan Xiong Radix Ligustici Wallichii
Gan Cao Radix Glycyrrhize Uralensis
Gan Jiang Rhizoma Zingiberis Officinalis


103
DISPERSE QI

הרדיס : Kan Modular Solutions

צ לש םירוצעמ תרסח המירז יכ םירמואש ןוויכ ' תואירבה שרוש הניה י , התישאר הניה וז המירזל הערפה
הלחמ לש . צ ' ןגראמה ימנידה חוכה אוה י : ףוגה יכילהת בצקב טלושו םזינגרואה תא בצעמ אוה . רשאכ
צב שדוג שי ' י , תומיעפה םע םייעמה לש הקלחה םתעונת תובוצקה ) Pulsatory ( תשבושמ , המירזהו
תרפומ םדה לשו םילזונה לש הלקהו תישפוחה . צ ' היצנגטסל תוריהמב ךופהל לולע םוסח וא ההשומ י
ךשמנ הז בצמ םאו םדו תוחל לש , צה ונקורתי ' י , םדהו תוחלה . צ לש תשבושמ העונת ' תא רערעת י
םירביאה לש ינומרהה דוקפתה ) Zhang Fu ( , םינאידירמה
) Jing Luo ( םיממחמה תשולשו ) San Jiao .(

םייגימצ םה םיבר םיקזחמ םיבשעש תויה , לוכיעל םישקו םיסוחד , שדוגל םורגל םילולע םה ,
הביקהו לוחטה לש רקיעב .
צ םירזפמה םיבשע ' י , היצנגטס תעינמל קוזיח תולומרופל תינויח תפסות תובורק םיתעל םניה .
לוקריסה לע הלקמ האבה הלומרופה היצ , הטמ יפלכו הלעמ יפלכ , הצוחהו המינפ , צ לש ' י , הרומתב רשא
םדו תוחל לש דיחאה רוזיפה תא חיטבמ .
ןונימ : 20-60 םויב תופיט .

םיביכר :
Mai Ya Barley Sprout
Mu Xiang Saussurea Root
Xiang Fu Cyperus Rhizome
Chen Pi Ripe Citrus Peel
Qing Pi Unripe Citrus Peel
Zhi Ke Ripe Aurantium Fruit
Hou Po Magnolia Bark
Sha Ren Cardamon Fruit
Zi Su Zi Perilla Seed
Jie Geng Platycodon Root
Huang Lian Coptis Rhizome
104
תויצקידניא :
ןטבב וא הזחב תואלמ תשוחת , םיזג יבאכ , תועלצל תחתמ ךתוח באכ וא תותיווע , םייעמב וא ןטבב ,
תיצמוח היצטיגרוגר , תוחיפנ / ןטבב םיזג , םיקוהיש וא םיקוהיג , תורידס יתלב םייעמ תועונת , לושלש , וא
הנותחתה ןטבב םיזגו חתממ האצותכ תוריצע , ע םייעמו הביק תועונת רדעיה ןוזמ לש יטיא לוכיע ם ,
רתי תליכאמ האצותכ לוכיעב תוערפה וא הליחב , םיאתמ אל לכוא , ליער ןוזמ וא , לשב ןטבב חתמו באכ
ינבא רבעמ - הרמ , תויצטיגרוגר םע טשווב תיווע .

רתי תוריהז םישרודה םיבצמ :
השלוח םע רתי תעזה , " תינבצע הביק " תופוכת םייעמ תועונת וא , נה וא ןוירה ןמזב הק , וא עובק לושלש
רומח , שבוי וא אמצ , הובג םוחב תוולמ םייעמבו הביקב תוערפה , הקיבד וא הלילד החיל םע שבי לועיש .

דגנ תויוותה :
רתי םומיד , םייעמב המיסח וא טיצידנפאל דשח , תושבייתה .
105
DONG QUAI AND ANEMARRHENA
הרדיס : Traditionals
םירביא : לוחט , דבכ
םיטנמלא : המדא , ץע
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
רסוח צ ' צ יוכיד םע לוחטה י ' דבכה י , ו םד רסוח \ חור תמיסח םע םד תועיקת וא - תוחל - םוח .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
צ תא קזחמ ' לוחטה י , םד קזחמ , צ תא עינמ ' דבכה י , חור קלסמ , םוח רהטמ , תוחל קלסמ , םד עינמ ,
תוחיפנ תיחפמ , קמ באכ ל .
ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Nian Tong Tang Dang Gui
םשרמה Dong Quai and Anemarrhena יסאלקה םשרמה לע ססובמ
Dang Gui Relieve Pain Decoction , תוחיפנל תמרוגו םיקרפמב תעגופה המח תוחל יבצמל דעוימו
באכו . חור לש הז סופד - תוחל - עיפומ םוח , ירש וא קרפמב באכ רשאכ רמחומו תוחיפנו םדואב הוולמ ר
םחו חל םילקאב . םיחל םיירוע םיעגנב לופיטל םג םיאתמ הז םשרמ , םישירפמו םימח , רקיעב םיעיפומה
ןותחתה ףוגה גלפב . תקזחמ הלועפ םג םשרמל , לעו רחאמ - תיניסה האופרה יפ , םוחו תוחל יסופד
צ תשלוח עקר לע ללכ ךרדב םיעיפומ ' חלל תרשפאמה לוחטה י רבטצהלו רצוויהל תו .

Li Dong-yuan , הז םשרמ חקר רשא , תלוכסא דסיימ היה Spleen-Stomach תלשוש לש Jin-Yuan .
Dr. Li ןעט , צה תייצמרופסנרט תייצקנופ תושלחה בקע רקיעב תומרגנ תוינורכה תולחמה לכ יכ ' י ,
לוחטל תרשוקמה , תלתלו הביקל - םמחמ , תימינפ תוחל תורבטצהל הליבומה .

ל ךכיפ , צב םיכמותה םיביכר הז םשרמל ופסוה ' לוחטה י , ןוגכ Ji Lin Bai Ren Shen
Cang Zhu, Bai Zhu . תוחל ישביימ םיחמצ םיעיפומ םשרמב , ןוגכ Huang Qin ו - Ku Shen , רשא
לע ורחבנ - תרבטצמה תוחלב לפטל תנמ , תכשמתמ לוחט תשלוח בקע . םיביכר םניה םינתשמ םיחמצ
ה קוליסל םיינויח תינגותפה תוחל , ןוגכ Ze Xie ו - Zhu Ling .

לע - לש תומודה תויצמרופסנרטה תיירואת יפ Liu Wan-Su , םוח רובצת ףוגב תורבטצה לכ , ךכ
תוחל תורבטצהש , ןמזה םע , המח תוחל תורבטצהל ליבות , ע תרהוטמה " חמצה י Yin Chen Hao .106
םד תועיקת יבצמ רימחהל הטונ תוחל תורבטצהו רחאמ , ףסונ םשרמל םג Dang Gui , ותלוכי לשב
עינהל םדה תא ןיזהלו . ופסונ םוח רוהיטל Sheng Ma ו - Zhi Mu , שא זקנמ םג רשא , ו - Ge Gen ,
םג רשא הפרמ םילזונ ןיזמו םירירש . ןוגכ םיחמצב ושמתשה חור קוליסל Qiang Huo , רוק רזפמה
ב לפטמו - Bi Syndrome , ו - Fang Feng , חור קלסמה - תוחל . יש היגרניס רציימ ולא םיחמצ בול
באכב תלפטמה , ןותחתה ףוגה גלפב המח תוחלמ רוע תולחמב ףסונבו םיקרפמב תוחיפנו םדוא .

תויצקידניא
באכ , םירירש יבאכ וא םיקרפמב תוחיפנו םדוא , לע םירמחומה - םחו חל םילקא ידי , יטמואר סיטיירטרא
) RA ( , היגלאימורביפ , ב םימחו םיחל םיירוע םיעגנ ןותחתה ףוגה גלפ , סיטיטמרד ) םיילגרב ( , המזקא
) הילטינגב ( , סאיבקס , לוכיע תכרעמ תשלוח , זוכירב ישוק .

קפוד
ו לגלגתמ \ ספסוחמ וא , ריהמ , ילית .

ןושל
קיבד בוהצ יופיח םע המודא .

רוקיד
SP6, SP9, SP10, LI4, LI11, UB17, UB20, UB39, GB34, GB40, TW5, TW10, Ren4 Ren6
Lu5, Lu7

דגנ תויוותהו תורהזא
ןוירה ןמזב תוריהזב .

ןונימ :
20-60 םויב תופיט

תוחתפתהו תורוקמ
Lan Shi Mi Cang (Secret collections of the Orchis Chamber), Li Dong-Yuan, 1336


107
םיביכר :
Chinese Licorice Root Gan Cao

Chinese Skullcup Root Huang Qin
Notopterygium Root and Rhizome Qiang huo
Capillaris Herb Yin Chen Hao
White Atractylodes Rhizome Bai Zhu

Siler Root Fang Feng
Asian Water Plantain Rhizome Ze Xie
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Zhu Ling Sclerotium Zhu Ling
Cang Zhu Atractylodes Rhizome Cang Zhu
Dong Quai Root Dang Gui Shen
Kudzu Root Ge Gen
Sophora Flavescens Radix Ku Shen
Chinese Cimicifuga Rhizome Sheng Ma
White Asian Ginseng Root & Tail Ji Lin Bai Ren Shen
108
DYNAMIC WARRIORהרדיס : Kan Herbals

רביא : הילכ
טנמלא : םימ - שא

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
הילכה גנאי רסוח תונומסת , תיצמת רסוח ) JING ( , צו הילכה גנאי רסוח ' תוארה י .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
הילכה גנאי םמחמו קזחמ , התוא בציימו תיצמת הנוב , צ ןגעמ ' י .


ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Jin Gui Shen Qi Wan

םימה ךותבש שאה לש העונתה תלוכי תא הריזחמ הלומרופה . עוקת םימה טנמלא רשאכ , אופק , יתלב
ליעפ . ןואפיק לש בצמב אצמנה םדאל , תוימנידל תלוכי אלל , המזוי וא תויטלחהל .
הקינעמ החסונה תוביצי , עינהלו עונל הזעהו המצוע . ןוצר חוכו תויביטרסאב תכמות . דחפ לע תורבגתה
קתשמ , תיניסה האופרב תוקזחמ רתויה תואחסונה תחא יהוז .


תויסיפ תויצקידניא :
הילכה גנאיב רסוחלש תועפותה לולכמל החסונה המיאתמ תיסיפה המרב , הלומרופל המודב
Liu Wei Di Huang Wan , ל העודיה רסוח YIN הילכה לש , רוק תפסותב , הלועפ תלוכי רדעהו תויביספ .
היצנטופמיאב ןוגכ תוינימה תויגרנאה תא םג תלעפשמ איה ךכ לשב , ינימ קשח רסוח , יסחי רחאל תופייע
ןימ , םחר ןוגכ תוירופ תויעבו " רק " ערז וא " רק ) " היוקל וא הכומנ ערז תריפס .( וארה ברעמב םירקחמ
ב הבוט הבוגת : לד הילכה לש תינורכ תק , תינורכ סיטיכנורב , המטסא , תרתוי תוטולב לש יוקל דוקפת
הילכה ) לנרדא ( , ונייר תולחמו הפב םיינורכ םיביכ ) Reynaud’s Disease .(


109
תוישפנ תויצקידניא :
םיינפוג םידוקפתב עגופה קתשמ דחפ יבצמב , העונת רדעיה ןוגכ םייוטיב םע , טילחהל תלוכי יאו לובלב , יא
י ויתונוצר תא אטבל תלוכי וא הצור אוה המ תעדל םדאה לש תלוכ . תישפנ תופייע , תוירחא רסוחו תולצע .
לועפל תלוכי יאו ןוצרה חוכ לש השלוח , תונוצר לע דומעל תלוכי יא , " םיילגרה לע דומעל " אטבתהלו . הייטנ
םירחא ןוצרל ענכיהל וא לטבתהל תמזגומ , רדעיה " סוקופ " , תונססה ,
טלחה רסוח הנומא וא הווקת רסוחו תוי .
תיעגר תיפיצפס היעב וא םוטפמיסב לפטל אקווד אוולו ןוזיאל איבהל איה תינושארה הרטמה , רבודמ
ידמ טקש םדאה הב םייחב הרוצתב , ידמ שלח , " רק " , תויטלחה רסח , יטיא וא תושיחנ וא ןוצר חוכ רסח .

קפוד :
דב " יטיאו שלח קומע כ .

ןושל :
תרוויח , חלו החופת ה .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
אמצ תויהל הייטנ , תיטיא תויתעונת , תססוהמ , וא השלח " האופק " , ההכ םינפ הארמ ,
תובע תובג , תולודג םייניע , תובע םייתפש , תומיענ םינפ , ףרועב ךומנ רעיש וק , רקו יטיא .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
לע הסקומ : KID 3, KID 6, UB 23, GV 4, CV 4, KID 12, ST 27

שומישל תודחוימ תורעה :
גנאי םיממחמו םיליעפמה םיחמצ הברה םע הקזח החסונ יהוז , סיסב לע היונבה
Liu Wei Di Huang Wan גנאי יקזחמ תפסותב , קזחל ןיאש ןורקיעה לע ךמתסהב
ןייב ךומתל ילבמ גנאי .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 תוילבט , וא 16-48 םויב תופיט , א המאתה ךות הרקמל תישי .

110
םיביכר :
Du Zhong Eucommia bark
Ba Ji Tian Morinda root
Rou Cong Rong Cistanche herb
Bu Gu Zhi Psoralea fruit
Shu Di Huang Prepared rehmannia root
Tu Si Zi Chinese dodder seed
Huai Niu Xi Achyranthes root
Wu Wei Zi Schisandra fruit
Shan Yao Chinese yam root
Shan Zhu Yu Asiatic cornelian cherry
Gou Qi Zi Lycium fruit
Shi Zhu Hong Ren Shen Chinese red ginseng root
Wu Zhu Yu Evodiae Fructus
Dang Gui Tou Dong quai root head
Rou Gui Chinese cinnamon bark
Shi Zhu Hong Ren Shen Chinese red ginseng tail
111
EARLY COMFORT


הרדיס : Kan Herbals

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הרק חור לש תינוציח תוקבדיה םע תימינפ תוחל לש היצנגטס .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ץוחה תא תרתופו תוחל הרימתמ ; תנקתמ / צה תא תקקזמ ' יעצמאה םמחמה תא תנזאמו י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Huo Xiang Zheng Qi San

Early Comfort לוכיעה תכרעמב תוערפהו תויעב לש םישרמ ןווגמל תישומיש דאמ הלומרופ הניה . איה
םשב עודיה יאופרה ןולימב רוקמב המשרנ :
Imperial Grace Formulary of The Tai Ping /Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang וז הלומרופ
המחה תחדקה תלוכסא ידי לע הצמוא ) Wen Bing ( ב תוחל תוערפהל ינמיס המכ םע יעצמאה םמחמ
םוח . יופירה תלולג “ Curing Pill " הו העודיה “ Po Chai Oill " לע ןגהל ידכ שמתשהל לבוקמ ןהב
העיסנ ןמזב לוכיעה תכרעמ , וז הלומרופ לע תוססובמ .
הלומרופ שלושמה םמחמב תויעבל םג דאמ תישומיש ) San Jiao ( , האיבמה תוחל לש תורבטצה םע
זילובטמה תטאהל ם , לוחטה דוקפתב הדיריה לשב םילזונו ןוזמ לש הרמתההו הלבוהה ןדבואו תודבכ
שלושמה םמחמהו .

תויסיפ תויצקידניא :
הרק חורב תינוציח תוקבדיה , המחה הנועב ריוואה גזמב ימואתפ יונישמ םא ןיב , גוזימ , םא ןיבו היחש
ןוזמ / רק הקשמ , חטשה ינפ תא םימסוחה , צה תמר תאו ' ו ןנוגתמה י שאר באכל םימרוג , יללכ באכ
תורומרמצל םימעפלו . ןמזב וב , צ לש תורבטצה תמייק ' יתנוע י ) תוחלו רחואמ ץיק םוח ( , ןוזמ וא רוקמ קזנ
לקלוקמ הקשמ וא , לוחט דוקפתמ וא , שלח שלושמ םמחמ .
תימינפה תוחלה תורבטצה לע הדיבכמ הרק תיחטש חור , תוחפנתהל האיבמ , תטשפתמ הליחב , העיתר
זממ ןו , ןובאיתה דוביא , םימו לקלוקמ ןוזמל תובוגת ןכו הזחב שדוג .112
תוישפנ תויצקידניא :
אירבמו ענומ יעצמא הרקיעמ איהש הלומרופכ , צ דגנ ' ינגותפ י ) Xie ( , ללכ ךרדב ןה תוישפנ תויצקידניא
ליעל ורכזוהש םיבצמה לש יאוול תועפות . תמדר לולכל םייושע םה , םוי םויה יניינעל היתאפא ,
לק ןואכיד םיתעלו תלפרועמ הבישח .
תישגרהו תילטנמה הפקשהה לע העיפשמה היצנגטס לש תלחלחמ תיללכ השוחת .

קפוד :
Soggy , ןותמ , לגלגתמ םיתעל . רתוי קזח ינוציח םרוג שי םא , ףוצי קפודה . םוסח יעצמאה םמחמה םא
רומח ןפואב , ןיעל הארנ ןפואב האלמ היהת ןימי דצב תיעצמאה הדמעה .

ןושל :
הבע היהי יופיחה , קלקלח וא ינונמש , םימי המכ ךשמב ךשמנ בצמה םא ריהב בוהצ וא ןבל היהיו
יעצמאה םמחמב םוח רצייל תימינפ תורבטצה רשפאמו . חופנ היהי ןושלה ףוג , חל , םייניש ינמיס ונכתייו .
תרוויח היהתש ריבס , וח תורבטצהמ חתפתהל היושע תוימומדא ןמזה ךשמבש תורמל ם .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
יצ לע תוליקמה תודוקנ ' הו לוחטה - San Jiao , תוחל תלטבמ , לוחטה תא תררועמ .
TW 6, BL 22 & BL 39, SP 9, ST 36, CV 12, LIV 13

דחוימ שומישל תוארוה :
תינגותפ תוחל תתחפהו לוכיעה רופישב תדקמתמ , םיכורא ןמז יקרפ ךרואל שומישל תנתינ , תסוול ידכ
יע תוערפה תוחיכש םהב םירוזיאב םייעמו ןטב תולחמ דגנ העינמ יעצמאכו םימ לש םזילובטמו לוכ
םייעמו הביק לש תויתקלד . תוחקרמ וא תויברעמה תופורתה לש יאוול תועפותב לופיטל םג הליעי איה
תורחא תוקזח תויחמצ , ןוזמ וא לוהוכלא לש תזרפומ הכירצ רחאל וא , צמוחל וא רבואגנהל תמרוגה תוי
הביקב .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט . תוחונ יא לש םישק םירקמב , הנמה לע רובעל יאדכ היהיש ןכתי
תצלמומה .
113
םיביכר :

Huo xiang Chinese giant hyssop herb
Zi su ye Perilla leaf
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Bai zhu White atractylodes rhizome
Hou po Magnolia bark
Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Bai zhi Fragrant angelica root
Chuan mu xiang Vladimiria root
Gan jiang Dried ginger root
Mai ya Barley sprout
Shen qu Medicated leaven


114
EASY GOING

הרדיס : Gentle Warriors

רביא : לוחט , הביק

טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
לוחטו הביק לש השלוח , צ תיצנגטס ' י תוריצעל םימרוגה ןוזמו .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
צה רוזיפו הענה ' ןוזמהו י , הביקהו לוחטה תוליעפ תרדסהו הכימת , לועפיש לופיטל םייעמה חולחילו
יצעב תור .

תדעוימ תובר תוביסנמ עובנל היושעה תוריצעל , ןהיניב : היוקל הנוזת , תיקדייח וא תילאריו תקלד ,
תויגרלא , תופורת לש יאוול תועפות , הלחמ וא רתי םומיחמ תושבייתה .
התוליעפל ףסונב ןוזמ תייצנגטס תרזפמו העינמכ , תוערפה לש םייללכ םימוטפמיסב תלפטמ הלומרופה
לוכיע עפשמו חווט תרצק וא תיטוקא תוריצעב לופיטל םייעמה תא תל .

תויצקידניא תוינילק :
תורידס אל תואיצי , באכב תוולמ אל וא תוולמה תואיצי רסוח וא תושק , םיזגו תוחיפנ , לוכיע יישק , רסוח
ןובאת , ו תינטב תוחיפנב הוולמה תיטמתסא המישנ / וא תוריצע .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
םייעמ תקלד תיטוקא , תעפש ןטבה , הובג םוח , אמצ , תושבייתה , העזה .
דגנ תויוותה : ןיא
הלומרופב םיביכרה טוריפ :
Hua ma ren, Da huang האוצו ןוזמ תורבטצה לע רבגתהל ידכב םייעמה תא תוחלחלמו תועינמ . לשב
צ תייצנגטס םיעינמה םיפסונ םיחמצ םע ולא םיחמצ לש בולישה ' י ) םיזגו תוחיפנ ( עמו לוכיע םידדו , תלועפ
זוקינה ) לושלשה ( רתוי תיביטקפאו הנידעל תכפוה .115
ןונימ : 2-4 םימעפ םויב
0-4 םינש 15-30 תופיט
4-8 םינש 30-45 תופיט
8-12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .
30-35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .
םיביכר :
Chinese rhubarb rhizme Da huang
Flax seed Hua ma ren
Chinese hawthorn fruit Shan zha
White attractylodes rizome Bai zhu
Chinese giant hyssop herb Hou xiang
Tangerine dried rind of mature fruit Chen pi
Poria Fu ling kuai
Radish seed Lai fu zi
Forsythia fruit Lian qiao
Chinese amomum fruit Sha ren
Vladimiria root Mu xiang
Perllia leaf Zi su ye
Bitter orange mature fruit Zhi ke
Chinese licorice root Gan caoהרעה :
לוכיע יישק תובורק םיתעל תוארל ןתינ םידליבו תוקוניתב לוכיעה תכרעמ תושיגר לשב , םיליבומה
תויוריצעו םילושלשל . םורגל ילבמ האוצהו ןוזמה תייצנגטס תא עינהל דואמ בושח תוריצע לש הרקמב
םייעמה לש תפדוע הענהו רתי חולחלמ האצותכ םילושלשל .
Easy Going ש היצאירו הנה הלומרופה ל Tummy Tamer תפסותב Da huang, Ya ma zi םיפיסומה
םתעונת תא םיריבגמו םייעמל תוחל ) הקיטלטסירפה תרבגה .(116

FEED MEMORY

רדיס ה : Kan Modular Solutions

םידחוימה םירביאהמ דחא אוה חומה , תומצעה חמ םע דחי , תומצע , םד ילכ , הרמה סיכו םחר . תוידוחיה
םירצוי םהש ךכב תאטבתמ וליאה םירביאה לש , םישירפמ , םירמוח םיקיזחמו םיקזחתמ . הרמה סיכ
הרמ לזונ שירפמו רציימ , םצעה חמ תא תוליכמ תומצעה , מ םדה ילכ םדה תא םיליכ , ןועמ וניה םחרה
הסיפת רשפאמה גנאיהו ןייה תיצמתל , לש רתויב הרוהטה תיצמתה וניה חומהו רבועה לש הנזהו הנגה
הו תוילכה - Ming Men .
העדותהו םייחה לע חומה לש העפשהל םיעדומ ויה םינומדקה םיניסה םיאפורה , לדומ וחתיפ אל ךא
ותלועפ ךרדו וביט לש בכרומ . ורעה לכ צהו שארב םישגפנ םיצ ' ה ינאידירמ ךרד חומל םירדוח םדהו י - Du
הו - Chong בו תוילכב םרוקמש - Ming Men . חומה , ןכל , רוקמה ןיב יביטמיטלואה בולישה תא גציימ
) Yuan ( , שכרנה ) Hou Tian ( רבעומהו ( Bian Hua ( ףוגה ירמוח לש , ונויסנו ויתויצמת . תוילכה
יהל ודיקפתב חומל תועייסמ םצעה חמ םי תו , ןשה בשומכ ודיקפת ךרד עייסמ בלהו , תואירהש דועב ,
צ םיקפסמ דבכהו לוחטה ' י , חולחלו םד .
חמה לש ודוקפתל תיטירקה איה בלל תוילכה ןיב םיסחיה תכרעמ .
תושוחת לש שוביש , לאוטקלטניא , ה לש תושלחיה וא קזנ לע דיעהל לוכי העמטה וא יוטיב תלוכי - Shen
– Jing פה וא ןורכז תושלחיה לש םייוטיבו תוילכל בלה ןיבש םואיתב הער , םייוניש וא רוביד תופירח
הרתי בל תמושתל םייואר תוגהנתהב .
םיארמ םיינרדומ םירקחמ , ליגה םע חרכהב רדרדתמ וניא אירב חומ יכ , ףוליח וב רמשנ דוע לכ
םירמוחה , ההובג המרב הנזההו היצלוקריסה , חומה תוליעפש קר אלש ךכ תעגפנ הניא , הנזהב אלא
תומיוסמ תולוכי רפשל ןתינ וליפא הנוכנ .
דוקפת :
זה ידי לע חומה תא הצירממו הניזמ וז הלומרופ צה תנ ' םדהו י , בלהו תוילכה קוזיח
היצלוקריסה דודיע , תויצנגטס קוליס , םיבצעה תעגרה , תילטנמ תוריע םוקישו םישוחה דודיח

ןונימ : 20-60 םויב תופיט .

117

םיביכר
Wu Wei Zi Schisandra fruit concentrate
Ling Zhi Cao Reishi fruiting body
Yin Guo Ye Ginkgo leaf concentrate
Bai Ji Lin Ren Shen White Asian ginseng root
Suan Zao Ren Chao Ziziphi spinosae semen
Shi Chang Pu Altaica rhizome
An Xi Xiang Benzoin
Bai Zi Ren Biota seed
He Huan Pi Mimosa tree bark
He Huan Hua Albiziae flos
Mo Yao Myrrh resin
Yuan Zhi Polygala root
Dan Shen Red sage root
Chuan Xiong Sichuan lovage root
Jiang Huang Turmeric rhizome
Yu Jin Turmeric root tuber
Bing pian Borneol

תויצקידניא :
ירוסנס דוקפתב הדירי , ילטנמ תוריהבו תוריע ןדבא , רצק חווטל ןורכז ןדבא , זוכירה תלוכיב הדירי ,
בר יחומ ץמאמ לש עקר לע שאר יבאכ וא תושישת , תושישת לש עקר לע תילאוטקלטניאה תלוכיב הדירי
הניש רוסחמ וא , שארב תומימע תשוחת , הילוכנלמ , הדרח , החונמ רסוח , ומעש ם , לק תעד חסה , ןויטש ,
רבואגנאה , סוטיניט , ןוזיא רסוח לש השוחת וא תרוחרחס , היצנידרואוק ןדבאו תודיער , ץבש , יחומ קזנ .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
שאר באכ , תורוחרחס , תומימע , וגיטרו , הנורחאל התרקש שאר תמוארט וא תיטוקא הלחמ םיוולמה ,
םוח , בסומ אל הסיסת וא ןויטש יבצמ םיר , תושבייתה וא אמצ , הקנה ןמזב .

דגנ תויותה :
חומ עוזעז , הרכה רסוח , יביסרגורפ ימכסיא ךילהת וא ץבש ךילהתל דשח , ןוירה .
118
FEMALE COMFORT
הרדיס : Kan Traditionals
םירביא : דבכ , תוילכ
םיטנמלא : ץע , םימ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
דבכהו תוילכה ןיי רסוח , כה גנאי תיילע םע המודמ םוחו דב .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
דבכהו תוילכה ןיי תא ןיזמ , המודמ םוח רהטמ , דבכה גנאי תא ןסרמ , םד ןיזמ , שפנו הבשחמ עיגרמ .
ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Kun Bao Tang
הלומרופה ססובמ ת ןימויה קיתע םשרמה לע Female Treasure Decoction
(Kun BaoTang) יידע רשא תינרדומה ןיסב בחרנ שומישב אצמנ ן .
תואלפנ הנזה תולוכי לעבו םישנל ידועיי םשרמ והז , םורט תועיפומה תורומחה תונולתה לע לקהל תורזועה
הזואפונמה ביבס וא , המודמ םוח םע בולישב דבכה גנאי תיילעו דבכהו תוילכה ןיי רסוח עקר לע .
לע תוינויחה תויצמתה שודיחב עייסמ הז םשרמ - רוריק ידי , דבכה םד תיינבו חולחל .
חתמ , שיתמ םייח חרואו היוקל הנוזת , יעבטה תורגבתהה ךילהת םג ומכ , תוערפהל םורגל םילולע
ישדוחה רוזחמב , תמדקומ הזואפונמב יוטיב ידיל תואבה , הזואפונמה ןמזבו .
םישלחנ דבכה םדו תוילכה ןיי רשאכ , רועב שבוי תמגוד םימוטפמיס םיעיפומ , עב םייני , ןורגב , רעישב
קיתרנבו . רסח םוח תורצוויהל ליבוהל לולע הז שבוי , הינמוסניאל םרוגה , םוח ילג , הליל תועזה , שוטשט
הייאר , טעומ ןתש , תורוחרחס , ןורגב שבוי , רועו קיתרנ , םיידשב וא ןטבב תוחיפנו . ףסונב , עיפוהל םילולע
םיקרפמ יבאכו השלוח , םייכרבו ןותחת בג . יואטבתה תויליבטיריא תוללוכ תוישגרו תוילאטנמ תו , ןואכיד ,
בצמ ייוניש - םיימואתפ חור , חווטל ןורכיז ןדבוא - רצק , תונבצע , תונלבס רסוח , הירופסיד תשוחת וא הדרח
תיללכ .
ישדוחה רוזחמב תוערפהב לופיטל תסחייתמ הלומרופה ) Menstrual Disorders ( , תושוחתל ףסונב
ןיי רסוח לש תוינפוגה וכיספה בצמב םג םדו - רידס וניאש רוזחמ הוולמה ילאנויצומא .
ןייהו םדה תא תורישי םיקזחמה םיחמצ רפסמ הליכמ הלומרופה , ןוגכ : Shu Di Huang ,
Zhi He Shou Wu , ו - Dang Gui Shen . Nu Zhen Zi , Gou Qi Zi ,
Shan Zhu Yu ו - Han Lian Cao תוילכהו דבכה תא םיקזחמ , דועב Bai Shao
ו - Suan Zao Ren דבכה םד תא םיקזחמ .

119
Tu Si Zi גנאיהו ןייה תא קזחמ , ו - Fu Pen Zi גנאי תא קזחמ
תוילכה . םוח םירהטמה םיחמצ רפסמ םיעיפומ הז םשרמב : Di Gu Pi ןיי רסוח עקר לע םוח רהטמה ,
ש דועב - Zhen Zhu Mu ו - Huang Ju Hua דבכב םוח םיררקמ .
Huang Qin ןסרמו םוח רהטמ דבכה גנאי תא , ו - Bai Wei םדה תא ררקמ . Zhi Mu רסוחמ שא זקנמ
ןיי קזחמו תוילכב , ו - Chi Shao םד עינמ .

Ji Xue Teng , קזחמ טעמו םדה תא עינמ רקיעב רשא , ב ףלחוה - Dang Gui Shen , קזחמ רקיעב רשא
םד הז םשרמ לש קוזיחה תלועפ תא םיצעמ ךכבו עינמ טעמו . Bei Sha Shen ףלחוה ב -
Mai Men Dong . םימוד םינייפאמ םיחמצה ינשל , לש ונורתי טעמל Mai Men Dong , ינונמש וניאש
דיבכמו . Sang Ye טמשוה , ןונימ רבגוה ומוקמבו Huang Ju Hua , דבכה גנאי תיילע תא ןסרל תנמ לע ,
דבכה םדו דבכה ןיי לשתכשוממ השלוחב בורל עיפומה . Shan Zhu Yu הל ותלוכי לשב ףסונ תא ןיז
תיצמתה תא רמשלו תוילכהו דבכה . Gu Ya טמשוה , ו - Bie Jia ב ףלחוה - Shi Jue Ming ו -
Zhen Zhu Mu .

תויצקידניא
רוזחמב תוערפה , םוח ילגל תומרוגה הזואפונמ וא הזואפונמ םורט , הליל תועזה , ברעב םוח תשוחת ,
הקמסה , תורוחרחס , סוטיניט , אמצ , הינמוסניא , בג באכ , ר באכ שא , ןורגב שבוי , קיתרנ , רועו רעיש ,
ההכ וא טעומ ןתש , םידוריג , הייאר שוטשט , םיידשב וא ןטבב תוחיפנ , םיקרפמבו םייפגב םיבאכ ,
תמדקומ רעיש תרפאה .
תויגולוכיספ תויוותה , תוללוכ תילאטנמו תוישגר : תויליבטיריא , םעז תויוצרפתה , הלהב ,
בצמב םייוניש - חורה , ןואכיד , החכש , נבצע תו , הדרח , זוכירב ישוק , תואל , ינימה קשחב תודיריו תוילע ,
יא תשוחת וא - םיילנומרוהה םייונישה תא הוולמה תיללכ תוחונינ .

קפוד
קד וא קיר , ריהמ , ףצ , לאמש דיב ירתימ טעמ .

ןושל
המודא , יופיח אלל , תצרוחמו השבי .


רוקיד
Liv3, Liv8, Kid3, Kid6, Kid10, UB18, UB23, GB20, TW5, SP6

120
דגנ תויוותהו תורהזא
לוחטב עוגפל לולע הז םשרמב ןייה יקזחממ םיברב ךשוממ שומיש . ליבקמב שמתשהל שי ךכיפל
לוחטב םיכמותה םימשרמב . ידמ הפוקתל שומישה תא קיספהל ץלמומ 6-8 תועובש . שומישל הניא
םייפגו ףוג תמגוד םימוטפמיס םיוולמה תוילכה גנאי רסוח יבצמב םירק , םיחופת םייפגו םינפ ) Puffy (
הכר האוצו . ןמזב תוריהזב ןוירה .

ןונימ : 20-60 םויב תופיט

תוחתפתהו תורוקמ
Female Treasure Decoction ) Kun Bao Tang ( רוזחמ תוערפהב לופיטל יתרוסמ םשרמ וניה
הזואפונמו , תינרדומה ןיסב בחרנ שומישב אצמנ ןיידעו .

םיביכר :


Rehmannia Root (Prepared) Shu Di Huang
Ligustrum Fruit Nu Zhen Zi
Polygonum multiflorum root He Shou Wu
Chinese Dodder Seed Tu si zi
Sour Jujube Seed (Dry-fried) Suan Zao Ren (Chao)
Ophipogon Tuber Mai Men Dong
Palm Leaf Raspberry Fruit Fu Pen Zi
Lycium Fruit Gou Qi Zi
Lycii Radicis – Lycium Bark Di Gu Pi
Asiatic Cornelian Cherry Shan Zhu Yu
White Peony Root Bai Shao
Dong Quai Root Dang Gui Shen
Mother-of-Pearl Shell Zhen Zhu Mu
Yellow Chrysanthemum Flower Huang Ju Hua
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Chinese Red Peony Root Chi Shao
Eclipta Herb Han Lian Cao
Chinese Skullcap Root Huang Qin
Abalone Shell Shi Jue Ming
Black-end Swallowwort Bai Wei
121
FIRE FIGHTER

הרדיס : Gentle Warriors

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
חור םיינוציח םינגותפ , םוח םדל םירדוחה םילערו , רועלו תונרבממל .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
םילערו םוח תרהטמ , םיינוציח םינגותפ תקלסמ , צ העינמ ' י , הלגומ תזקנמו תוחיפנ הדירומ .

ףוליחב םישכרנה םילערמ האצותכ וא ינוציח םוהיזמ האצותכ םילער קוליסב ףוגל תעייסמה הלומרופ
םירמוח . תדעוימ הלומרופה ןוגכ רוע תויעב לש הבחר תשקב לופיטל : תוחירפ , צח ' םינוק , המזקא , תציקע
םיקרח , תדפרסו סיטיטמרד ) הירקיטרוא .(
םדהמ םילערו םוח םירהטמ הלומרופב םיביכרה , רועהמו תונרבממהמ , םייעמהו דבכה תא םיעינמ ,
תוחיפנ םידירומ , צ םיקלסמו הלגומ םיזקנמ ' ןוציחל ינגותפ י .

תויצקידניא תוינילק :
באכ , תוחיפנ , רועהמ הלגומ תשרפה , הפמילהו םדה ילכמ , ןורגמ , םיסוניסהמ , םייניעמו ףאמ
תוציקעמ האצותכ תקלדו דרג . תדפרס ) הירקיטרוא ( , תוחירפ , צחו םילקנורפ ' םינוק ) הנקא .(
ןוזמ תלערהו הירטניזיד . רועה לע תואטבתמה תופורתל תויגרלא וא יאוול תועפות .

תוביסנ תוריהז תוכירצמה :
הובג םוח םע תיקדייח תקלד , תוקינמ םישנ , לושליש .

ןונימ :
2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0-4 םינש 15-30 תופיט
4-8 םינש 30-45 תופיט
8-12 םינש 45-60 תופיט
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .

30-35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .


122
םיביכר :

Oldenlandia herb Bai he she she cao
Scrophularia root Xuan shen
Dandelion herb and root Pu gong yin
Honeysuckle flower Jin yin hua
Forsythia fruit Lian qiao
Burdock fruit Niu bang zi
Platycodon root Jie geng
Chinese mint herb Bo he
Black jujube fruit Hei zao
Clove flower Ding xiang
Chinese licorice root Gan cao

םידליב רוע תויעב
תוקוניתו םידלי ברקב תוחיכש תועפות םניה תונוש רוע תויעבו תוחירפ .
תובורק םיתיעל , םילער לש םתגיפס תעינמבו לורטינב ףוגה לש יתכרעמ לשכל תורושק תוארנ ולא תויעב
םירמוחה ףוליח לש יעבטה ךילהתב ורצונש םילערו הביבסהמ .
תויגרלאל הייטנ אלל םג , לוכי דלי הקיטויביטנאל היוצר יתלב הבוגת חתפל , םינוסיח , םניאש ןוזמ יגוס
ול םימאתומ , ותוחתפתה לש ידימ םדקומ בלשב םינתנה וא , לוכיעהו המישנה תכרעמב תוקלד , הפישח
ןוגכ םיטטניס וא םיינגרלא םיביכרל : םינקבא , שבוע , תיבה קבא תידרק , תויח ישקשק , יוקינ ירמוח ,
גבב םיאצמנה םילאקמיכ םיד , םימרק ןובס , םילותיח , דועו הסיבכ תוקבא .
ןוגכ הלחמה רחאל תומלענ ןניא תוחירפה םהב םיבצמ םניה לופיט םישרודה םיבצמ : תבצח , תועובעבא
םייניש תחימצ לש ליגר ךילהתב וא חור .
תיניסה הייארב , םילערה תא זקנמ וניא ףוגהש עגרב , תילמרונה הרוצב , ןתשה תיחופלש ךרד , תואירה
ףילחתכ רועב שמתשמ אוה םייעמהו .
םדב םירבטצמ םה םיזקונמ םניא םילערה רשאכ . תא רוגאל ףוגל םורגת םילער לש הלודג הסמ
תולודונ לש הרוצב םיליערה םירמוחה , צח לש הרוצ םקלסל הסניש וא תוטסיצ ' םינוק , תורוסיפ
םילקנורפו , רועה ךרד רהטהל םדל םירשפאמה .
יסל ליעי רביא וניא רועה תקלד ןכלו םילער לורטינו קול , הלגומ , םה דרגו באכ , תובורק םיתיעל , האצות
הז ןויסינ לש תרעצמ . תוחירפ לש םירזוחו םינורכ םיפקתה תוארל ןתינ הקינילקב , םינועצפ , םילקנורפ
םייחה תרוצל םאתהב םינקורתמו םיאלמתמש , דליה לש ינפוגה בצמהו הנייגיה .


123
הלומרופב םיביכרה טוריפ :
Bai he she she cao, Xuan shen, Pu gong yin, Jin yin hua, Lian qiao , Niu bang zi םירהטמ
תוליער םילרטנמו םוח , הלגומ תשרפה םידדועמ תויתחיל תולודונ םירימתמו םיסיממ .

Jie geng הלגומה תאצוהו החילה תסמה תלועפ תא םיצעמ , ינאדירמו םיצורעל םיחמצה תא ןווכמ
יחטש רוביח רועה ינפ לע םי .

Bo he, Hei zao, Ding xiang, Gan cao הביקה תא םיקזחמ , העפשהה תא םינתממו לוכיעל םיעייסמ
םיישארה םיביכרה לש םילער תזקנמהו תררקמה .


124
FRAGRANT JADE
הרדיס : Traditionals
םירביא : תואיר , לוחט
םיטנמלא : תכתמ , המדא
צמ םירביא בצמו יטגרנא ב :
צה תשלוח ' ןגמה י ) Wei Qi ( , תינוציח חור תשילפ .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
לוחטה תא קזחמ , צהו תואירה ' ןגמה י , תינוציח חור קלסמ , ףאה ירבעמ תא חתופ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yu Ping Feng San + Cang Er Zi San

Fragrant Jade רה לכ תא בלשמ םימשרמהמ םייחמצה םיביכ Cang Er Zi San ו -
Yu Ping Feng San , עקר לע תינוציח חור תשילפ לש ינורכ בצמב לפטמה יטנגלא םשרמ תריציל
צה תשלוח ' ןגמה י . לפטל יוצרו תינורכ היגרלאכ בורל אטבתמ הז בצמ , ליבקמב םיפנעבו שרושב .
יתרוסמ ןפואב , הוותוה Yu Ping Feng San מתו קוזיחל צה תכי ' לע ןגמה י - ינפמ ףוגה לע ןגהל תנמ
תינוציח חור תופקתה , תואצות תוארנ םרטב הכורא הפוקתל וב שמתשהל שי ךא .
תאז םע דחי , םייניעב תורישי לפטמ וניא הז םשרמ , םיעפשומה םירחא םירוזאבו ףאב
םינגרלאמ ס םייתביב .
Cang Er Zi San בורל שמשמ , וניסבו ףאב יטוקא שדוגב לופיטל ע םיס " ףאה ירבעמ תחיתפ י , תתחפה
יבאכ תקספהו תלזנה - שאר , םירצק ןמז יקרפלו דבלב תויטוקאה תופקתהל ליעי וניה ךא .
Fragrant Jade , הלועמ הלומרופ ידכל ולא םימשרמ ינש לש בוליש וניה , לופיטל ןתינ רשא
רצק - ךורא וא חווט - חווט , צה תשלוחב ' וכת םייגרלא םיפקתהל תמרוגה ןגמה י םיפ .

Huang Qi צה קוזיחל הז םשרמב ירקיעה חמצה וניה ' ןוציחה בוצייו ןגמה י , ש דועב - Bai Zhu קזחמ
צה תא ןיפיקעב ' ןגמה י , לע - לוחטה קוזיח ידי . Fang Feng תשילפב לופיטל ירקיעה חוכה תא הווהמ
חורה , הינפ לכ לע . ה יררחשמ םיחמצה ןיבמ שביימ תוחפהו רתויב ןידעה חמצה ותויהב ןוציח , אוה
ךורא שומישל ילאידיא - חווט , צ יקזחמ םיחמצ םע בולישב ' י . Bai Zhi , תרזעב Cang Er Zi , חור ררחשמ
תינוציח , םיסוניסה תא הקנמ , ילאטנורפה טקפסאה לא םשרמב םיחמצה ראש תא ליבומו תוחל שביימ
שארה לש . Bo He , םייניעה תא רהטמו המח חור קלסמ , ןורגהו שארה .

125
Xin Yi Hua , הירטמב רתויב םיינחירה םיחמצהמ - תיניסה הקידמ , ףא תויעבב לופיטל ינויח חמצ וניה
םיסוניסו . ועבטמ לק ותויהב , ףוגה לש ןוילעה קלחל ויתולועפ תא ןווכמ אוה , ליעיו ןותמ ןפואב חור קלסמ
ףאה ירבעמב תומיסח תרסהו תחיתפל דואמ . Yu Zhu , ויתולוכי לשב ףסוותה " לסחל " הלו חור תא ןיז
םילזונה , םשרמב םירחא םיביכר לש שובייה תלועפ תא ןתמל ךכו ןגותפה תא אולכל ילבמ .

תויצקידניא
חורמ העיתר , תיללכ השלוח וא תופייע , םייגרלא וא םיינורכ סיטיסוניס וא סיטיניר , םותס ףא , תלזנ
ו הבורמ \ החירסמ וא , תונשנו תורזוח וא תופוכת תויוררקתה , יכרדב םוהיז תונוילעה המישנה , תשלוח
ןוסיח תכרעמ , רוויח םינפ ןווג , באכ - ילרופמט וא ילטנורפ שאר .

קפוד
ףצ , ךר וא רסח , םוח יבצמב ריהמ .

ןושל
תרוויח , םוח יבצמב בוהצ וא ןבל יופיח .

רוקיד
ףאה ירבעמ תחיתפל : LI20, LI4, Bi Tong, Yin Tang . חור קוליסו ןוציחה רורחשל : GB20, Lu7 .
צב הכימתו קוזיחל ' ןגמה י : St36, Ren12, TW5, Du4, Kid7 .

דגנ תויוותהו תורהזא
תורומרמצ םע תינוציח חור לש הרומח השילפב וא ןיי רסח עקר לע העזהב תוריהזב , םוח ) fever (
ןורגב באכו . ןוירה ןמזב תוריהזב .

ןונימ : 20-60 םויב תופיט . ןונימה תא תולעהל ןתינ םייטוקא םיבצמב .

תוחתפתהו תורוקמ
Fragrant Jade םשרמהמ םיביכר ליכמ Jade Windscreen Powder (Yu Ping Feng San) , רשא
ב הנושארל םסרופ - Heartfelt Method of Dan-Xi's Treatment Method )
Dan Xi Zhi Fa Xin Yao ( תנשב 1481 , םשרמהמו Xanthium Powder ) Cang Er Zi San ( רשא
הנושארל עיפוה תנשב 1253 ב - Formulas to Aid the Living ) Ji Sheng Fang .( םיביכרה תשולש
מ וחקלנ םינושארה - Yu Ping Feng San לע - צה תא קזחל תנמ ' ןגמה י . וחקלנ םיאבה םיביכרה תעברא
מ - Cang Er Zi San לע - ףאה ירבעמ תא חותפל תנמ , ןורחאה ביכרהו , Yu Zhu , ותלועפ תא ןתממ
ה לש תשביימה םשרמ .126

םיביכר :
Astragalus Root Huang Qi
White Atractylodes Rhizome Bai Zhu
Siler Root Fang Feng
Magnolia Flower Xin Yi Hua
Xanthium Fruit Cang Er Zi
Fragrant Angelica Root Bai Zhi
Chinese Mint Herb Bo He
Aromatic Solomon's Seal Rhizome Yu Zhu
127
FREE AND EASY WANDERER

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ
טנמלא : ץע

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
יצ תמירזב המיסח ' דבכה םד רסוח םע דבכה םדו .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
צ תא תרזפמ ' דבכה י , ןואכד תרתופ , םד הניזמ ) Xue ( , לוחטהו דבכה תא תנזאמ , תא תקזחמ
לוחטה / תסוומו הביק תונומסת ת Shao Yang .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Xiao Yao Wan
תנזאמ הלומרופ , םיבלשה תשמח לש המדאהו ץעה יבלש ןיב ןוזיאה תא ריזחהל הדעונש ) Wu Xing ( ,
צה ' הנובה י ) (Ying Qi ןנוגתמהו ) (Wei Qi .
םשרמה לש תיטנגלאה הינבב הנומט הלש תויחמומה , נוגטנא םיביכר ןיב בלשמה םיינומרה ךא םייטסי :
םירקו םימח , םיקותמו םיצומח , םיקזחמ ןכו םיפירחו םירירמ / םימילשמ .
ש ןוויכ - Free and Easy Wanderer ה ינאידירמ תא תתסוומ - Shao Yang -
) שלושמה םמחמה / הרמה סיכ ( , תשלחומ ןוסיח תכרעמב לופיטב דאמ תישומיש איה .
כורא תויגרלאב לופיטב דחוימב הליעי איה חווט תו , צ לש יוכיד שי רשאכ ' דבכה י .
תויגולוכיספ תויעבב לופיטב שומישל תנתינ איה / תירתאה המשנל תורושקה תוישגר ) Hun (
תויגולוקניג תוערפה לש בחר חווטב ןכו .

תויצקידניא :
שאר באכ , שוטשט , Amenorrhea, Dysmenorrhea , הרידס יתלב תסוו , יתסוו םדק םורדניס , באכ
תוחיפנו הזחב , םיידשה תקלד , דשב םישוג , דבכה דוקפתב תויעב , םיביכ , לוכיעב תוערפה , ןטב יבאכ ,
Leukorrhea , תבהצ , דבכה תקלד , הרמ סיכב םינבא , ןואכיד , סעכ אטבל תלוכי יא , תונבצע , הניש ידודנ
דבכל םירושקה , תינורכ תופייע םורדניס , תוילכה לש השלוחמ האצותכ העזה ) Steaming Bone (
תונבצעו תויגרלא ) Neurasthenia .( תנומסת םג Shao Yyang ןיגוריסל תורומרמצו םוח םע , םיבאכ
םירדנוכופיה , הליחב , םוח טעמו שאר באכ .
128
קפוד :
יטוחו ירתימ קפוד .

ןושל :
המודא ןושל , תרוויח וא הלוגס , קד ןבל יופיח ןכתיי , הצקבו םידדצב תימומדא וא החופנ םיתעל .

וקנב הליבקמ רוקיד תוד :
UB 18, UB 20, SP 4, PC 6, LIV 13, LIV 14 ,CV 12, ST 36, LIV 3 & LI 4

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
םיינורכ םירקמב םישדוח רפסמ ךשמב שומישל רתומ הז םשרמ .

םיביכר :
Chai hu Bupleurum root
Bai shao White peony root
Dang gui shen Dong quai root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Bai zhu White atractylodes rhizome
Gan cao Chinese licorice root
Gan jiang Dried ginger rhizome
Bo he Chinese mint herb129
GAN MAO LING


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הרק חור וא המח חור לש השק הערפה , צה תמר לע העיפשמה ' י , ןאידירמ וא
ה - Yang Ming םייעמה תנומסת וא ) Fu .(

פע הלועפ " תיניס האופר י :
צ תומר תרהטמ וא המח חור תרזפמ ' םוחו י Yang Ming , צ המירזמ ' ןנוגתמ י ) Wei Qi .(

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Gan Mao Ling Pian

Gan Mao Ling לש תוינוציחה תובכשהמ תוינגותפ תועפשה לש ריהמ רוזיפל תילאיצנטופ הפורת הניה
ףוגה , תוימינפה תובכשה ךותל קומע תועקוש ןהש ינפל , לופיטל רתוי תושקו רתוי תורומח ןה םש . תופגמ
תוירזכאו העונת תוריהמ ןה המח חור לש , שרדנ העפשה ילעב םיבשעו חור רזפלו םוח תוקנל םי ,
לק בצמב ןיידע הערפההשכ . המח חור תנומסתל אוה הב ירקיעה שומישהש תורמל , שמתשהל ןתינ
הרק חור תושילפל וז הלומרופב .

תויצקידניא :
םידלי לצא תוקבדמ תוערפה , תעפש , תרזח ) םדקומ בלשב ( , הפירח םיקרפ תקלד , ןורג באכ , Tonsillitis
) םידקש תקלד ( , עיש לו , תלזנ , תומודא םייניע , רועה לע תוחירפ , Erysipelas ) הנשוש ( , רוע תקלד ,
תילזונו הבוהצ תלזנ םע םיסוניס תוקלד , םיינזוא תוקלד , ראווצבו ןוילעה בגב תושקונ .

קפוד :
המח חור תנומסת םע , ףצ ריהמ קפוד , ו ףיצמ / לגלגתמ וא .
הרק חור תנומסת םע , יחטש ףצ היהי אוה , ותמו ףופצ ח .

ןושל :
קד יופיח םע הליגר וא המודא ןושל , בוהצ וא ןבל .
130
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
ומכ תודוקנב שמתשהל ןתינ LIV 2, TW 5, GB 41, GB 34, LU 1, LU 7 ,
LI 11, LI 4, KID 6 .

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .םיביכר :
Mao dong qing Radix Llicis Pubescentis
San cha ku Evodia Root
Ban Ian gen Radix Isatidis
Huang Ju hua Flos Chrysanthemi Morifolii
Man jing zi Fructus Viticis
Jin yin hua Flos Lonicerae Japonicae Menthol
Bo he Nao Menthol Crystal131
GASTRODIA & UNCARIA
WIND RELIEF


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , תוילכ .
טנמלא : ץע , םימ .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
דבכה גנאי תיילע , דבכה חורל ךפוהה דבכה גנאי , צב רסח םע דבכה ןיי רסח ' תוילכה י .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
דבכה תעגרה , דבכה חור תענכה , םוח קוליס , תוילכהו דבכה ןיי תא םילשמו ךמות ,
סוומ םדה תא םילשמו ת .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Tian Ma Gou Teng Yin

תימינפ חורל ותכיפהו דבכה גנאי תיילעב לפטל הדעונ וז הלומרופ . וא הדירי שישכ שחרתמ הז םורדניס
תונקדזה עקר לע תוילכהו דבכה ןייב תורדרדה , רתי ץמאמו הדובע , בר חתמ , סעכ , וא היוקל הנוזת
מ תינורכ הלח . דבכה גנאי תיילעלו דבכב םוח תורבטצהל ליבוי תוילכה לש ינורכ ןיי רסח , םימוטפמיס םע
שארבו ןוילע ףוג גלפב רקיעב םיזכורמה . תא ןסכאל לכוי אל אוה יביטקארפיהל ךפוה דבכהשכ
גנאי לש הילע םע ןייו םד רסח לש םימוטפמיס םג הארנ ןכלו םד לש הרוצב ולש םיבאשמה .
ה הובג םד ץחל איה הז םשרמ לש תירקיעה היצקידניא , תונרגימ לש םימוטפמיסב הוולמה , תורוחרחס ,
תויליבטיריאו סעכל תוולמה היאר תויעבו ירירש םזאפס .

תויצקידניא :
תונרגימ , הובג םד ץחל , םזידיאוריתרפיה , וגיטרו , סוטיניט , המוקואלג , תפורט הניש םע הינמוסניא
תומולח , תויוצווכתה םזאפסו , תודיער , תוילבטיריאו בר סעכ , היגלפימה , השוחת רסוח .

קפוד :
ריהמו ירתימ .

ןושל :
תדעורו המודא .
132

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
GV14, GV16, GB20, GB21, UB40, UB14, UB18, UB23, KID3, KID10, LIV2, LIV8 .

נטס הנמ תיטרד :
2-6 םויב תוילבט וא 20-60 םויב תופיט .


תוחתפתהו רוקמ :
Za Bing Zheng Zhi Xin Yi


םיביכר :

Shi jue ming Abalone shell
Tian ma Gastrodia rhizome
Ye jiao teng Polygonum multiflorum stem
Yi mu cao Siberian motherwort herb
Zhi zi Gardenia fruit
Du zhong Eucommia bark
Gou teng (shuang) Gambir leaf and twig
Huang qin Chinese skullcap root
Sang ji sheng Loranthus twig
Bao mu fu shen Poria cocos spirit fruiting body
Chuan niu xi Cyathula root
133
GATHER VITALITY

הרדיס : Kan Herbals

רביא : לוחט , בל .
דוסי : המדא , שא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסוח ' לוחטה י , בלה םד רסוח , לוחטה לש תיתבשחמה שפנה לש השלוח ) YI ( ,
בלה לש שפנה לש הערפה ) Shen .(

פע הלועפ " תיניס האופר י :
לוחט תקזחמ , בל תקזחמ , םד הניזמ , הבישחה תא תנגראמ ) לוחטה לש ( , העיגרמ
שפנה תא ) Shen ( , לוחט רשקה תא תקזחמו תנגראמ - בל .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Gui Pi Tang

תונמאנ איה לוחטה לש תטלובה ותנוכת , תודבוכמו בלה לש תונמיהמ . לוחטה - אושמ אלל רציימ המדא
ורבח ינפ לע רביא לש הפדעה וא םינפ . בלה - םהיניב הלדבההו הנחבהה תא השוע שא . המדאה
ועו תוחכונ תרשפאמ סוקופ תנתונ שאהו המצ , תדקממ , היצקינומוק תרשפאמו תנדעמ . רשפאמ לוחטה
תונחבה ףוסניא , תויועמשמו םישוריפ , הנוכנ אטבתהל ןהל רשפאמ בלה .
אחסונה תיינבב הניפה ןבא אוה בלל לוחטה ןיב ןזואמ הלועפ ףותיש תיינב Gather Vitality .
צ ' ורה טביהה וליאו הרמתהו הענהב טלוש לוחטה י בלה לש ינח ) Shen ( ףוסניא תא ביצמו ןדעמ
ןוכנה םמוקמב םינושה םייוטיבה . ל ותוא תכפוה לוחטה לש ותונמיהמ " ןמאנ " , תא םידיקפמ ולצאש
רצואה , ויתונוכת לשב בלהו , הרבחהו הביבסה םע םינוכנ םיעגמ רשפאמ . לוחטה לש הבשחמה חוכ ) Yi (
בלה שפנו תונוש תויורשפא עיצמ ) Shen ( תא תרחוב םייתרבח םיבצמב הלועפל תמלוהה תורשפאה ,
םדאה לש םיימינפ םיישפנו םיישיאניב , וייח לש םינושה םידמימב .
הלא םייסיסב תוחוכ לש המצעההו קוזיחל תיסאלקה אחסונה יהוז , תא םיביכרמהו הז תא הז םימילשמה
תישונאה תוישיאה . םא יסחי לש תיסאלקה אמגודה םה הלא םיסחי - שמח תסיפתב ןב םיטנמלאה ת ,
םהיניב הינומרה רשא ) המדאו שא ( םדאב תומלשו תודחא הנוב .
צ תא איבהל בלה םדל תרשפאמ אחסונה ' םימיאתמה ןמזלו םוקמל לוחטה י , ןוחטיב הקינעמ ךכבו ,
תומלש , תונריע , םוקיה םעו ומצע ךותב םדאה לש הינומרהו תושיגר .


134
תויסיפ תויצקידניא :
השלוח יבצמב המיאתמ אחסונה צ לש ' תבשוחה שפנהו לוחטה י , בלה לש שפנהו בלה םד
) Shen ( , םתשלוח לשב רשאכו , הלועפ ףותישב דובעל םילוכי םניא . הלא תודחא רסוחו השלוח
םדאה לש םייחה ייוטיב לכב םיאטבתמ . תיסאלקה תורפסב , םיטביהב הרכזוה אחסונהש היה רידנ
םיינפוג . רתוי םירחואמ םיטסקטב , ה האמהמ ןוגכ - 16 , ל המיאתמכ תרכזומ איה : הניש תוערפה
) Insomnia ( , שפנה תניגעל םד רסוח , צ לש תלוכי יאו הניש ףדועל הייטנ ' תולעל לוחטה י .

תיטרדנטס הנמ :
16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות .םיביכר :
Yuan zhi Polygala root
Huang qi Astragalus root
Bai zhu White atractylodes rhizome
Bao mu fu shen Poria cocos spirit fruiting body
Suan zao ren (chao) Dry-fried sour jujube seeds
Long yan rou Longan fruit
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng root
Dang gui tou Dong quai root head
Chuan mu xiang Vladimiria root
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng tail
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Gan jiang Dried ginger rhizome
Hong(Da) zao Red jujube fruit


135
GINSENG & GECKO FORMULA

הרדיס : Traditionals
רביא : ר תואי , לוחט .

טנמלא : תכתמ , המדא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסח ' םוח םע תואירב י תואירב . צ רסח ' החילו תוחל םע לוחטב י .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
צ קזחמ ' י , םוח רהטמ , החיל רימתמ , המישנ קיספמו לועיש קיספמ תינקרוש ) המישנ יפוצפיצ (

ש ירוקמ ם Ren Shen Ge Jie San :

הלומרופה Ginseng and Gecko רסח לשב ינורכ לועישב לופיטל הדעוי צב ' תואירה י , םג שי רשאכ
החילו םוח לש יוטיב . ךשוממ ןמז ךרואל דימתמ לועישה םא , אוה צ תשלחהל םורגי ' העפשהלו תואירה י
תכתמ יסחי לע - המדא , ה וא הריציה רוזחמב ' גנש '. תואירה לש השלוחה ) ןב ( לש דוקפיתה תא בכעל לוכי
לוחטה ) םא ( הנוכנ אל הרמתהל םרוגה ףוגב םילזונה לש , החילו תוחל תריציל ךכבו . ןמזה ךשמב , םילזונ
עקתיהל םילולע ולא םוחל ךפהיהלו , שדוגלו בוהצ ךימס חיכ םע תינקרוש המישנו ינורכ לועישל םימרוגה
הזחב . רתוי םירומח םירקמב , םינפה לש תקצבו םד וא הלגומ לש חויכ ןכתי . לש ירקיעה ביכרמה
אוה הלומרופה Gecko ( Ge jie) תוילכהו תואירה תא דחי קזחמ רשא , םוטפמיסב לפטמ םיפוצפיצה
ע " צ ןוגיעו תוילכל עויס י ' תואירה י .

תויצקידניא :
תינקרוש המישנו לועיש ) םיפוצפיצ ( כ םע ךימס בוהצ חי . םע האירב תוסרומ םדו הלגומ לש חויכ . השוחת
הזחב תוחונ יאו םוח לש , םינפב תקצב , יתגרדה ןוזר , תופייע , םינשעמ לש לועיש ) ינחבנ ( , המזיפמא
) תואירה תחפנ ( , תפחש , המטסא , ינורכ סיטיכנורב .

קפוד :
ףצ , ילטסיד םוקימב רקיעב קיר קפוד , קפוד ןכתי יגופס וא ריהמ .
136
ןושל :
ההכ ןושל ףוג וא הלוגס , םע בוהצו קד ינונמש יופיח וא ןבלו קד יופיח .

רוקיד תודוקנ תוליבקמ :
Kid 3, Kid 7,Lu 1,Lu 7,St 36, St 40, Cv 12, Cv 17

ןונימ :
16-48 וא תופיט 2-3 דע תוילבט 3 םימעפ ךרוצה יפל םויב .

םיביכר :Chinese Licorice Root (Honey fried) Zhi Gan Cao
White mulberry bark Sang Bai Pi
Poria Cocos Fruiting Body Fu Ling Kuai
Apricot Seed Xing Ren bei
Sichuan Fritillary Bulb Chuan bei mu
Anemarrhena Rhizoma Zhi Mu
Gecko Ge Jie
White Asian Ginseng Root & Tails Ji Lin Bai Ren Shen


137
GRACFUL BRANCHES


הרדיס : Kan Traditional

רביאה : דבכ , לוחט , תוילכ .

טנמלא : ץע , המדא , םימ .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסח ' י , תוחלו רוק חור ) המיסח יבאכ - Bi םורדניס .(

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
צ הצירממו תקזחמ ' י , םד הניזמו העינמ , חור תרזפמ , תוחל תשביימ , תא תנמרהמו הצירממו תקזחמ
צה ' ןגמה י ) Wei Qi ( צ תאו ' ןיזמה י ) Ying Qi .(

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Juan Bi Tang

ליגל םיבורקה םיבר םילפוטמ 40 דיה ףכ שרושב םיישקמ םילבוס ) תילפרקה הלעתה םורדניס ןוגכ (
םיברו רשא םירחא , ליג ביבס 50 , ןוגכ ףתכ יבאכמ םילבוס " האופקה ףתכה ." םייאופר םיבתכ םייניס
םיקיתע תארקנה וז תילאקיזיפ העפות לא םיסחייתמ " : ליג 40 ליגו דיה ףכ שרוש הנש 50 ףתכ הנש
הנקז ." וז העפותל תנווכמ הלומרופה , קרפמה תעונת תולבגה לש תויללכ תויעבל םג ומכ , יבאכ וא
ראווצבתותיוועו םירירש / םייפתכ , םייפגו םיקרפמ .
ש היצקיפידומ הווהמ הלומרופה תירוקמה הלומרופה ל ) Juan bi Tang (
לש תפסותה םע ) Hong Zao ( , םדה תנזהל .
הבישיב תעצבתמה הדובעב ןייפואמה ינרדומה םייחה חרוא , הלד הנוזתו תוליעפ אלל ,
צ רסחל ליבומ ' תועיקתו י םדה לש , םידבאמ םהו יוארכ םינזומ םניא םיקרפמהו םייפגה ךכמ האצותכ
םתושימגמ . ןוזיאה ףסונב צה ןיב ןידעה ' ןגמה י ) Wei Qi ( צהו ' ןיזמה י ) Ying Qi ( , תרימשב בושח
םינגותפל ףשחיהל תלוכיהו תושימגה . תדבוא וז הקימאניד רשאכ , תושגרומ תודבכ לש תויללכ תושוחת ,
םישלחל םיכפוה םירירשהו םיקרפמה , באכו תויושקתהמ םילבוסו םישיגר , חור לש םיינוציח םינגותפ ,
פ רוקו תוחל םישלו צ תימוקמ םימסוח ' י , םיקרפמה לע םיעיפשמ דחוימב .

תויצקידניא :
תלבגומ קרפמ תעונת , ןוילע ףוג גלפב רקיעב , ראווצב באכו תויושקתה , תועבקמ רשא ןוילע בגו םייפתכ
בצמ , תשגרה " תודבכ " ףוגב יללכ ןפואב . קרפמב באכו םייפגב לומינ וא השוחת רסוח ,
חב לקומו רוקב רימחמה םו .
תואבה תויצקידניאה תוללכנ תינילק הניחבמ : סיטיירטראואטסוא , סיטיירטרא דיאוטמואר , סיטינודנט
סיטיסרובו , תילפרקה הלעתה םורדניסו .
138
קפוד :
באכ ןמזב ביצי אל וא לגלגתמ םג ןכתיו יטיא וא ןותמ .

ןושל :
ןבל יופיח םע תרוויח וא תילמרונ , ינורכ בצמב הלוגס .

ודוקנב הליבקמ רוקיד ת :
רחאמ ו הלומרופה תויעב לש בר ןווגמב תלפטמ צ רסחו רחאמו ' ו י - Bi syndrom לע עיפשהל םילוכי
םירביא לש בר ןווגמ , עוגפה םוקמב באכה תלקהל רוקדל ןתינ . תודוקנ ףסונבו Ashi .

ו תורהזא דגנ תויותה :
תוחונ יא ךכשל תרזוע הלומרופה צ רסח לשב ' י תוחל רוק חור םע , מ באכ המיסח ) Bi ( שמתשהל ןיא ןכלו
םוחל םירושקה םירקמב הב . ןויריה ןמזב תוריהזב שמתשהל שי .

תיתרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .
יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .

הלומרופה חותיפו רוקמ :
ל תרשוקמ הלומרופ - " Remove Painful Obstruction Decoction " (Juan bi Tang) הלומרופה
ה תיסאלק , שא ר מ העיגה הילע תססובמ - (Yi Xue Xin Wu) Revolutions Medical ידי לע הבתכנש
) Cheng Guo-Peng (1732 .
Graceful Branches כ םג העודי - " Remove Painful Obstruction Decoction " ב האצמנו -
Selected Formulas (Bai Yi Xuan Feng) .

םיביכר :

Notopterygium Root and Rhizome Qiang Huo
Turmeric Rhizome Jiang Huang
Dong quai Root Dang Gui Shen
Chinese red Peony Root Chi shao
Astragalus Root Huang Qi
Siler Root Fang Feng
Chinese Licorice Root Gan Cao
Red Jujube Fruit Hong Zao
Dried Ginger Rhizome Gan Jiang
139
הלומרופב םיביכרה לש םתוליעפ לע ףסונ עדימ :
Qiang Huo ןכו Fang Feng םינאידירמהמ תוחלו רוק חור םירזפמ , המיסח יבאכ םיככשמ .
Chi Shao ןכו Dang Gui Shen , םיצירממ , צ םיעינמ ' י , םד תיצנגטס םיעינמו .
Gan Cao צה תא המצועב ץירממו לוחטב ךמות ' י , רשאכ Gan Jiang לע ןגמ לוכיעה , םע םבוליש
Hong Zao צה ןב ןומריהה תוליעפ תא קזחמ ' צל ןגמה י ' ןיזמה י .
רסיקה לש חורה קוליס טקפא תא םימיצעמו םדה תא תונידעב םיצירממו םיניזמ ולא םיחמצ ףסונב ,
ב רבסומה ךלהמ - Convenient Reader of Established Formulas (1904) " חורב לפטל , תישאר
םדב לפט ; ענ םדה רשאכ , לסוחת חורה ."
140
GRACIOUS POWER

הרדיס : Kan Herbals

םירביא : דבכ , תואיר

טנמלא : שאו תכתמ םע ץע .


םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ לש היצנגטס םע דבכה ןיי רסח ' י , תואירהו דבכה לש ןיי רסח , שלושמה םמחמה לש ןיי רסח ,
אמה ץע תושימג דב .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
דבכה ןיי תנזה , צ תענה ' דבכה י , תוילכהו דבכה לש ןיי תנזה , שלושמה םמחמה לש ןייה תנזה ,
ץעה חולחל .


ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( yi guan jian ) Linking decoction (

צה תמירזל תוכרו הנווכה קפסמ דבכה ' י . הניבמ עודי דבכה כ תירוטסיה " אבצה לש לרנג " תויהל יארחאו
המצוע לעבו יגטרטסא . תושימג םע ההוזמ תויהל ךירצ דבכה ותוהמב ינש דצמ , תויהל אל םלועלו העונת
דחא םוקמב עוקת . אירב דבכ צ העונתב ץמאמ רסוחו ןודיע לע רומשל ךא תויטלחהב עונל ךיר .

אה דמימב םינייטצמש םישנא רובע הבצוע וז הלומרופ עיגהל םילגוסמ םניא ךא דבכה לש יביטרס
דבכה לש ךרהו רתוי קומעה םוקמל . ךא הצוחהו המידק םיפחוד תולקבש םישנא רובע איה וז הלומרופ
םילבקמו םיחותפ תויהלו תופרהל םילוכי םניא . שלופ דבכ לש םימורדניסל הליעי וז הלומרופ ןכ ומכ
סעכ ןיב םיאולכה םישנאלו תואירל / צע ןיבל הסיסת ב / ןואכד תשוחת . תעייסמ וז הלומרופ יללכ ןפואב
אוהש דבכה לש ינייה דמימה לש תיטמרד הנזה םע דחי דבכה לש וחוכ תא לידגהל וליפאו גישהל םדאל
תוכרה , העיגרה , המירזהו תימינפה הוולשה .


141
תויזיפ תויצקידניא :

קת לש בצמ םיגיצמה םישנאב לפטל תנמ לע הבצוע וז הלומרופ צ תועי ' תא םיפחוד םה וליאכ דבכה י
ףרה אלל תולובגה תא םיחתומו המידק םמצע . עגריהל דבכה לש תלוכי רסוחמ םילבוס םה השעמל ךא
לבקלו . תועלצה בולכב םיבאכ לע רוקמב רבודמ היה תילקיזיפ הניחבמ , הביקב תויצמוחו . השעמל ךא
צ תועיקתל רושקה םוטפמיס לכ ' ןיי רסח לש עקר לע דבכה י .
ינורכ לועיש לש םימוטפמיס םע תואירל שלופ דבכה תעפותל המיאתמ וז הלומרופ ןכ ומכ . םלועב
רוזחמ תויעב רובע הז םשרמב שומיש תושעל ןתינ ינרדומה , הינרה , ינורכ סיטיטפה , תמחש , תיילע
דבכ ימיזנא , יטפפ סוקלוא , הובג םד ץחל , ןוסידא תלחמו תפחש .

תוישפנ תויצקידניא :
ומרופ טסקטב תרכזומ וז הל – traditional Chinese medicine liver and gallbladder diseases
םידרטומ םישיגרמ דימתש דבכ ישנאל הלומרופכ , םיצוחל , חונלו עגריהל םילגוסמ אלו םיעוקת . םיסופיט
םוקמב הדימע םע היעב םהל שי ךא המידק העונתב בוט יכה םישיגרמש . המידק םיפחוד דימתש םישנא
םורזל טושפ וא החונמל םוקמ תונפל םילגוסמ םניא ךא החלצהל . הניא הלומרופה םיטסיאואט םיחנומב
לש לבקמהו שימגה ךרה טקפסאה תא הניזמ טושפ הלא דבכה לש תויביטרסאה תמצועמ התיחפמ
דבכה . קיפסמ חתפל םיחילצמ אל ךא ינוציחה םלועב ללכ ךרדב םיחילצמ םישנאל תדעוימ וז הלומרופ
םוקמ הוולשו קופיסל תורושקה תוימינפ תויווחל . םמצע יפלכ דחוימב רתי תויתרוקיב םע םישנא ןכ ומכ ,
הדובעב רתי יוציפ וא הכומנ תימצע הכרעה . םיבצמ םע דדומתהל ףוגה תלוכי תא הריבגמ םג וז הלומרופ
םינתשמ . סעכ בקע םילעתשמה םישנאב תלפטמ איה תואירב םג תלפטמ הלומרופהש ןוויכמ / רסוח
תובצע וא דחאמ החונמ / ךדיאמ ןואכד . לש תופסותה לש תוידוחיה KAN םשרמה תנווכהב איה הלומרופל
הינמוסניאל םג ליעיל ותוא ךופהל ךכ ידי לעו בלה ןאדירמל , ותביבסל םדאה תא םיאתהלו הדרח .
קפוד :
קד , ריהמ טעמ , ירתימו קד וא קיר

ןושל :
המודא טעמ היהתש ןכתי ךא תילמרונ , תצרוחמו השבי
םיפסונ םינמיס :
םייחרכה םניא ולא םינמיס ךא שבויל היטנ ילעבו םיזר ללכ ךרדב ויהי ולא םישנא .

הרוטקנופוקא לופיט :
LIV3, LIV8, LIV14, UB8, UB10, SP10, SP6, LU3, LU9, KID23

ןונימ :
16-48 םויב תופיט .
142
דגנ תויוותה :
עודי אל

תוחתפתהו רוקמ : תנשב 1770 רפסב continuation of famous physicians cases organized by
categories תושימג רסוח לש דמימל םירושקה םיבצמל יטרדנטסה דבכה םשרמ והז יכ בתכנ , רסוח
דבכה לש שבויו תוכר . צ יכ שגדומ הז רפסב ' עוקת דבכה י , שרושש הדבועהמ םלעתמו םוסחו חותמ
ה לש חולחל רסוחב ץוענ היעבה דבכ .
הלומרופהמ םיביכרמ תפסוה איה הלומרופב התשענש הבושח היצקפידומ suan zao ren tang
הינמוסניא לש םיבצמב לפטלו בלה םד תא םג ןיזהל הלומרופל תרשפאמה , תויליבטיריאו הדרח .
ה תפלחה איה תפסונ היצקיפידומ ) chuan lian zi - melia ( ב - ) yu jin -(turmeric ( לש םתושיגר לשב
ל םישנא ) chuan lian zi- melia .( לש הנטק תומכ ןכ ומכ fo shou -citron) ( קפסל תנמ לע הפסוה
ןייה יניזמ םיחמצל הנידע העונת .

םיביכר :
prepared rehmannua root Shu di huang

rehmannia root(raw)

Sheng di huang
lycium fruit

gou qi zi
glehnia root

bei sha shen
ophiopogon root

Mai men dong
angelica sinensis radix

Dang gui
curcuma aromatica radix

Yu jin
dry fried jujube seed

Suan zao ren chao
anemarrhena rhizoma

Zhi mu
ligusticum root

Chuan xiong
citrus sarcodactylis fructus

Fo shou
143
GREAT WHITE LUNG CLEARING FORMULA


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
האירה ךותב תדכלנ רשאכ המחל תכפוה הרק חורו הביקה תאו תואירה תא הפיקתמ המח חור .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
שא וא םוח תזקנמ , םוח האיצומ , האירה תא תזקנמ , לועיש העיגרמ , םיפוצפצ העיגרמ ,
ופ החיל תרת , צ תתסוומ ' י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ma Xing Zhi Ke Pian

תואירב תויטוקא תונומסתל דחוימב ליעי םשרמ , םירציימ המח חור לש םגו הרק חור לש םג םינגותפשכ
םוח , תואירה ךותב םידכלנ םה רשאכ . צ תמר תמייק ללכ ךרדב ' ןאידירמ וא י Yang Ming וא םוח לש
שא , םרוגה צ תושלחיהלו האירה ןייב שובייל ' תואירה י . םוח םרגיהל םילולע , תוריהמ תומישנ , אמצ ,
העזה ןכתיתו םיפוצפצ .
הזחב הריעב תשוחתל םג ןוכנ הז , טעומ ריר םע דרגמ לועישלו ןורגבו הפב שבוי .
םיינורכ האיר יבצמ לש תויטוקא תויוצרפתהב םג לפטמ הז םשרמ , לש המטסא תנומסת ןוגכ
וח טיכנורב יאנתב האירה ןיי תונקורתה יבצמ וא ןיי תונקורתה םע ם .

תויצקידניא :
תואירב םוחמ םידלי לש המטסא , תטעומ הבוהצ השרפהו לועיש םע טיכנורב , תשוחת םע שבי לועיש
הריעב , ןורג באכ םע םיפוצפצ , תבצח , תואיר תקלדו םוח תונומסת םע המטסא .

קפוד :
חותמ קפודה , מו לגלגתמ ריה , ןוצ תדמעב ףיצמ , ינמיה דיה קרפב .

ןושל :
בהבהצ יופיח םע הריהב המודא ןושל .
144
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LU 10, LU 11, KID 2, KID6, LU 7, ST 44, TW 3, GB 43

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 ךרוצה יפל םויב תוילבט . בצמה יפל ןונימה תופיכת תא עובקל שי . הלומרופ הניא וז
ךורא חווטל שומישל תדעוימ , רפתשמ בצמהשכ הב שומישה תא קיספהל שיו .


םיביכר :
Jie Geng Radix Platycodi Grandiflori
Bei Xing Ren Semen Pruni Armeniacae
Zi su ye Perilla leaf
Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae
Sheng Shi Gao Gypsum
Gan Cao Radix Glycyrrhize Uralensis
Feng Mi Mel
Hua Shi Talcum
145
GROW AND THRIVE

הרדיס : Gentle Warriors

תכרעמ תא יוארכ חתפל םהלש תלבגומה תלוכיה תאצמנ תוקוניתהו םידליה תולחמ בור לש ןסיסבב
לוכיעה . רחא המישנה י , ומיא הזחמ קוניל איה דלונש קונית קוסעל ליחתמ הב הינשה תוליעפה . תבוגת
תעבטה יפל דעו םייתפשהמ תורוניצ לש המלש תכרעמ הליעפמ הקיניה .
םיניזמה םירמוחה לש הריהמה היצלימיסאל םיארחא םייעמה קר אל , םיבר םיינוסיח םינונגנמ אלא
הלועפ ללכל םיאבה , ע " היצקארטניא י םייעמה תיריר ךרואל .

ילזונ וא קצומ ןוזמ ןתמ ) םא בלח רשאמ רחא ( היגולוקאל קיזהל לולע םייחב ידמ םדקומ בלשב
יעמה לש תירירבשה , בוט תוחפה הרקמב תויגרלא תויצקאירו בוטה הרקמב לוכיע תויעב תמירג ךות .
םא בלחב ןזוהש דלי וליפא , זתב ןוזמ יביכרמל תילילש הרוצב ביגהל לולע םאה תנו , בלחל םירבעומ רשא
הלש . ןכ לע רתי , םאה בלחב םימייקה םינדגונה םע דחי דליה לש םייעמב תוירטקב לש בולישה , יחרכה
התוחתפתה תא תמייסמ דליה לש תינוסיחה תכרעמהש דע בוט תודגנתה רשוכ לע הרימשל .

תובר תויתרוסמ תורבחב , תוליחתמש דע םא בלח תרהט לע טעמכ םילדג םידלי םהיניש עוקבל
תונושארה , םירחא ןוזמ יגוס לבקל ןכומ םפוגש ךכ לע תועיבצמה . ונלש יברעמה תונלבסה רסוח םימעפל
הדרח לש הריוא תרצוי תמדקומ תיאמצע תוגהנתה דדועל ונתקושתו דליה לש ותוחתפתהו ותלידג בצקל
הליכאה ביבס חתמו , חווט תוכוראו תוידיימ תואצות הל שי רשא : מב תיווע םייע , החירפ , םילותיח תחירפ
חווט תורצק תויגרלאו , דיתעב לכואב תורושקה תויעב לש עגיימו ךורא לולסמ רתוי רחואמו .
תיניסה האופרב , יעצמאה םמחמה לש תוליעפה תיטננימוד דלי ייחב םימדקומה םיבלשב : צה ' לש י
הביקהו לוחטה . הנש ליגב ךרעב דליהש דע , הביק רקיעב איה וא אוה - וכמ הנטק הליכא תנ , הזילע
תיטגרנאו . ע טלשנה רוציהשכ " הנושארה ותנש תא רבוע יעצמאה םמחמה י , ןוילעה םמחמה ידוקפת
םיררועתמ ןותחתה םמחמהו , ומכ : היצלופינמ , תונרקח , רובידו הכילה .
זכרמה ןמ תוחתפתמ הלאה תויוגהנתהה לכ םלוא : לוחטה - יעצמאה םמחמהו הביק .
רה גראמ תלוביקו ץרמה האי , בלה , צב םייולת ויהי דימת דבכהו תוילכה ' ע רצונה םירחואמה םיימשה י " י
הביקהו לוחטה .
הלחמ לכ לש היצולובאה סיסבב תודמועה תויסיסב תוידוקפת תויעב יתש תומייק : תקפסמ יתלב תומכ
צ לש ' י , הדילה ירחאו ינפל . צה לע ' הטעמ הטילש ונל שי ונל קנעומה ירוקמה י , ללכב םא .

וכיה צ לש ףדוע וליפא וא תקפסמ תומכ רוציל תל ' שכרנ י ) הדילה ירחאש ( דלומ ןורשיכ לש האצות אוה ,
דליה לש ינבמ , ותדיל עגרמ םדא סנכנ הילא הביבסהו םירוהה תוגהנתה םע בולישב . ךכל הביסה וז ,
הנשה ךלהמב דליה לש םייעמהו הביקה לש תירירבשה תומלשה לע ןגהלו רומשל בושח ךכ לכש
שארה הנומש וא עבש ליגל דעו וייח לש הנו , תונמסמו תונושארה תועובקה םיינישה תועיפומ זאשכ , יפל
ה - Nei Jing , םייחה רוזחמב ןושארה בלשה לש ומויס תא .
146

צהש ןויכ ' הביקה לש י ) הפה ידוקפתב טלושה , טשווה , הביקה , קדה יעמה , סגה יעמה ( שיגרו ליעפ ךכ לכ
תונושארה םינשב , ישל םורגל לק םייעמה תעונתב תוערפהו םישוב , םימרוגה
ל - Reflux םילזונו ןוזמ לש , תוריצע וא לושלש לש םתליחתו םיזג תורצוויה .
ןכ ומכ , צהש תויה ' ןיזמה י ) Ying Qi ( ע רצונה " צל סיסבה אוה לוחטה תשר י ' ןגמה י ) Wei Qi ( , תוערפה
םוח ומכ תוינוציח תועפשהל תודגנתהה תשלחהל וליבוי הביקב , וק חורו ר
) Wai Yin וא Wai Xie .( רמולכ , חינהל ריבס , תעפש ייומד םימוטפמיס וא תוררקתה תעפוהל יכ ,
לוכיעב תויעב ללכ ךרדב תומדוק . ע האירב החימצ תדדועמ וז הלומרופ " לש הבורמ היצלימיסא םודיק י
לוכיעה תכרעמב תלוספו לכוא לש קלח רבעמו םיניזמ םימרוג .

ןונימ : 20-60 יב תופיט םו .

םיביכרמ :
Bai Bian Dou Hyacinth bean
Shan Yao Chinese yam root
Gou qi zi Lycium fruit
Fu Ling Poria cocos fruiting body
Yi Yi Ren Job’s tears seed
Lian Zi Lotus seed
Qian Shi Euryale seed
Shan Zha Tan Roasted chunese hawthorn fruit
Jie Geng Platycodon root
Chen Pi Tangerine dried rind of mature fruit
Lai Fu Zi Radish seed
Chao Ge Gen Fried kudzu root
Lu Gen Phragmites rhizome
Xiao Hui Xiang Fennel fruit
Hou Po Magnolia barkHARMONISE KIDNEY & HEART

147
הרדיס : Kan Modular Solutions

הזב הז םיכמות תוילכהו בלה , ףוגה לכב הווש ןפואב גנאיהו ןייה תא םיציפמ .
תוינומרהסיד םיחתפמ םישנא , היצוטיטסנוקה לע תועיפשמה ) הנבמ ( םהלש תוימנידהו .
הינומרהסיד שיש ןמזב , טקילפנוק רצונ . םוחל ךופהל הלוכי תומימח הזכ בצמב , םורגל לוכי ודיצמש
חו שבויל ןוילעה םמחמב רס . ןותחתה םמחמב תועיקתל ליבוהלו רבטצהל הלוכי תוחל . וליא םיבצמב
תונמרהמ תולומרופל קקדזנ ) הינומרה תורצוי .(
ףוגב גנאיהו ןייה לש תווצקה תא םיגציימ בלהו תוילכה , םימל שאה ןיבש תויראלופה , ןותחתל ןוילעה ןיב ,
ה ןיב - Jing ה ןיבל - Shen .
אוה תוילכה דיקפת םצע חומ רציל , ה תא שבגל - Jing ןוצרה תא קזחלו ) Zhi .(
וליאה תורטמה תגשה ידי לע , םדאה לש תינבתה לע תורמוש תוילכה
) תומצע , םצע חומ , חומ , הרדש טוח .(
ה תא ףוטעלו קבחל אוה בלה דיקפת - Shen םדה תא עינהלו . ונפוג תעדות לש יוטיבה תא ליכמ בלה ,
ווהמ םדהו םדה לע טלוש בלה ל ירמוחה סיסבה תא ה - Shen , ונא תוישפוחב םרוז םדה רשאכש ךכ
םיינויח , תוחכונ ילעבו םיינריע . תיסאלקה תורפסב תובר שגדומ תוילכל בלה ןיב ןוזיאה תרימש תובישח
הלידגל סיסבה תא םצעב הווהמו , תודירשו תוביצי .


דוקפת
םדה תא תקזחמ וז הלומרופ , תיצמתה תא תנגעמו תחלחלמ , םד העינמ , םמחמב םוחה תא תרזפמ
שפנה תא עיגרמו ןותחתה םמחמב רוקה תאו ןוילע .

ןונימ : 20-60 םויב תופיט .
148
םיביכר


תויצקידניא
הקינאפ , ןואכד , קוש , תחפומ ודיביל , רצק ינימ שוגיר וא תמדקומ הטילפ , הינמוסניא , בר ןתש , המישנ
הבורמ , ןתש ןתמב באכ וא ישוק , הריהמ תוררקתה וא תוממחתה , םורקס וא ןוילע בגב באכ , הדרח
תופייעו השלוחב הוולמה תינימ וא תישגר , רחאמל םידקמ ןיב ענש רוזחמ , ולחת תושידא ןיב ההובג הפ
היטפמאל , תוריגס וא תוחיתפ .

תוריהז םיכירצמה םיבצמ
לוכיע תויעב , הקנה וא ןוירה ןמזב , בר יתסו םומיד .

דגנ תויותה :
עודי אל .

Shu di huang Prepared rehmannia root
Dan shen Red sage root
Yuan zhi Polygala root
Ling zhi Reishi fruiting body
Wu wei zi Schisandra fruit
lian zi Lotus seed
Zhi mu Anemarrhena rhizome
huang lian Coptis rhizome
Sha ren Chinese amomum fruit
Yi mu cao Siberian motherwort herb
Long gu Dragon bone
Ye jiao teng Polygonum multiflorum stem
Gan cao Chinese licorice root
Rou Gui Chinese cinnamon bark
149
HARMONIZE LIVER & SPLEEN


הרדיס : Kan Modular Solutions

טל עייסל ידכ הלעמל גנאי עינהל אוה דבכה ידיקפתמ דחא צ תולעהל לוח ' האירל לולצ ןיזמ י . ףסונב , צ ' י
הרמה סיכ ךרד םרוזה , םייעמהו הביקה לש הקיטלטסירפהו לוכיעה תא ליעפמ ,
צ תצפהו הריציב לוחטל עייסמו ' ןיזמ י .
הביקב לכעתמה ןוזמה לש היצמרופסנרט אוה ןוזמה לוכיעב לוחטה דיקפת , צ תרבעה ' םמחמל רוהט אל י
ןותחתה , צה תאלעהו ' טה י ןוילעה םמחמל רוה .
צה ' ע ףוסיאו רוהיט רבוע רוהט אלה י " תוילכה י , ע הצוחה שרפומו ףסאנ וא " יעמהו ןתשה תיחופלש י
סגה , צה רשאכ ' ע ךפהנ רוהטה י " האירה י ) צה םע תובברעתה רחאל ' ימיימשה י ( , צל ' י " יתימא "
םייחל ינויחה .

לוכיע לש ךילהת םירצוי לוחטהו דבכה , היצמרופסנרט , תצפהו םילזונ .
צ לש ישפוח רבעמו הנזהל הבושח הלא םירביא ןיב הקלח היצקארטניא ' י , םילזונ , תיצמת , ךרד םדו
יעצמאה םמחמה .


דוקפת :
צ העינמ וז הלומרופ ' י , םילזונ , םדו , םד תקזחמ , חור תקלסמ , םוח , תוחלו , לוכיע תלעפשמ , העיגרמ
חתמ , בלה תמושת תא תדקממו .


תויצקידניא :
תוערפה םיזג םע לוכיעב , תויוצווכתה , הליחב , לושלש וא תוריצע , םיבאכ םע תיתסוו םדק תנומסת
םיידשב , תינטב תוחיפנ , תושישתו תונבצע , דבוכו ץחל תשוחת םע שאר יבאכ , חור בצמב םייוניש ,
ביצי אל ןובאית , תורידס רסוח , תסווב םיבאכ וא ישוק , ןוזמל תטלשנ יתלב הואת ) cravings ( , תופכ
ידי םי / תורירק םיילגר , ופיה / הימקילגרפיה , תוחלל תושיגר , םוח , רוקו .

תוישפנ תויצקידניא :
תויביסלופמיא , תוטלחה תלבקב ישוק , ןוצר חוכב רסוח .150
תוריהז םיכירצמה םיבצמ :
תוררקתה לש יטוקא בלש , תעפש , תיתמישנ היגרלא וא , הקנה וא ןוירהב .

דגנ תויותה :
ןיא


ןונימ : 20-60 יט םויב תופ .
םיביכר :

Chai Hu Bupleurum root
Xiang Fu Cyperus rhizome
Mu Xiang Saussurea root
Bai Zhu White atractylodes
Fu Ling Poria fungus
Fang Feng Sileris root
Bai Shao Yao White peony root
Zhi Shi Unripe aurantium
Qing Pi Unripe citrus peel
Dang Gui Angelica sinensis root
Bo He Mentha herb
Shan Zha Tan Roasted crataegus fruit
Gan Cao Licorice root


151
HARMONISE LUNG & LIVER

הרדיס : Kan Modular Solutions

צה תא תדיינמו תדחאמ האירה ' ריוואה לש י ) Tian Qi צ וא ' ימיימש י ( ןוזמו ) Ying Qi צ וא ' ןיזמ י ( ,
קקוזמה רמוחה תא םימדקמ , צ ' רוהט י , הטמ יפלכו המינפ . םדה תא ןסחאמ דבכה ) ןיי ( שא םמורמו
תינויח ) גנאי ( , צ דוינ ךות ' ץוחה יפלכו הלעמ יפלכ םדו י , רועה ןוויכל הצוחה בלהמ .

יולימו לוביק תלוכי שי דבכל ןהו האירל ןה , הטיחס הקירפו . ןוקיר ךרד החוכ תא תאטבמ האירה דועב
) תוצווכתה ( , ץחלה לע לקמה , תואלמתה תועצמאב וחוכ תא הארמ דבכה ) תובחרתה ( , ץחל הריבגמה .
וללה המצעה ילעב םיכילהתה ינש ןיב םואית , צ לש הלקו תישפוח העונת םודיק ידי לע גשומ ' ףוגב םדו י .
כ ךרדב תוראותמ הז רשקהב לופיטה תורטמ דבכה ךוכירכ לל , תואירה רורוואו תבחרהו .
תוחלו םד תקזחמ הלומרופה , צו םד תרזפמ ' י , םוח תקלסמ , חור , תויביסנטניא תא תנתממו החיל
השגרההו השוחתה .


םיביכרמ :

Huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
Sang ye White mulberry leaf
Huang qin Chinese skullcap root
Zhe bei mu Zhejiang fritillary bulb
Bai shao White peony root
Gou qi zi Lycium fruit
Chai hu Bupleurum root
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Zi su zi Perilla seed
Gan cao Chinese licorice root
Xiang fu Cyperus rhizome
Jie geng Platycodon root
152
רוקיד תודוקמב הליבקמ :
LU3, PC6, LIV 14

ןונימ : 20-60 םויב תופיט .

תויצקידניא :
חתמ , תושקונ , ראווצה ירירש תוצווכתה , םיינתומהו םייפתכה , תועלצב וא הזחב באכ וא תוצווכתה , דוריג
םיסוניסב תקלד וא , םייניעב , םיינזואב , ףאב , ןורגב , רועב וא תונופמיסב .
שאר יבאכ , שטעתה תו , ץחלו הרוטרפמט ייוניש וא חור לשב םיינזואב םילוצלצ ,
לועיש Tight חיכ תאצוהב ישוק םע , תימיכ תושיגרו תחשה תחדק , הקיטאיס .
רוגס םדאה ) Pent Up ( ךפכפהו , ןיגוריסל קפואמו יתורבח , יכב אטבל םילוכי אלש םישנא .


רתי תוריהז םישרודה םיבצמ :
הקנה וא ןוירה תעב .


תה דגנ תויוו :
ןיא .
153
HARMONISE THE VESSELS


הרדיס : Kan Traditional

רביאה : תוילכ , לוחט

טנמלא : םימ , המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
רוק רבעל הטונ םד רסח , םינאידירמה לש תועיגפו רסח : Ren Mai, Chong mai

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
מו הניזמ םדה תא תבציי , ישדוחה רוזחמה תא תתסוומו םומיד התיחפמ

ירוקמ םש ) ירוטסה סוסיב ( : Jiao ai tang

הלומרופה Harmonize The Vessels ןאחה תלשושמ הרוקמ תיתרוסמ הלומרופ איה . תססובמ איה
לע " . (Jiao ai tang)"Ass-Hide Galatin And Mugwort Deccoction
לועמ םיחמצ םשרמ והז רוק םע םד רסחב עייסל ה , ינאידירמב רסחבו Chong may ו - .Ren Mai
םד רסח לש יסיסב בצמ םע תויתסוו םומיד תוערפה לש בחרנ ןווגמב תלפטמ וז הלומרופ . ללוכ הז בצמ
םומיד דבכ יתסוו , ןוירה ירחא וא ךלהמב וא םומידו םימתכ וא ןטב באכ . ןאידירמ תא הניזמ הלומרופה
צה ' א גנו ו " םדה םי " ה ןאידירמ בוציי ידכ ךות ,C.V- םחרה תא תורישי רקבמ רשא . םחרה תוערפה לכ
ע תולפוטמ תויהל תובייח " ל השיג י - Chong ו / ל וא - C.V תומר רפסמב .
העיגפמ לבס וא רסחב אצמנ םהמ דחא םאו םחרה ךרד םימרוז ולא םידחוימ םינאידירמ ינש , םישענ םה
עופל איצוהל תלוכי ירסח םדה תלבוהו תלכה לש םהידוקפת תא ל - רצונ םומידה ןכל . םיתיעל תלפוטמה
עובק ןפואב םימתכ לע תננולתמ תובורק , השלוח , ןותחתה בגב תוחונ יאו .

Sheng di Huang , םע בלושמב Bai Shao םד םיניזמ , תא םיצירממו םיקזחמ ה - Yin
רוזחמה תא םיתסוומו Dong Gui Shen , ררועמ ץירממו קזחמ ה תאו םדה תא ןנערמו - Yin ,
רשאכ Chuan Xiong , רוזחמה תא תסוומו םדה תא ץירממו קזחמ .
Gan Cao , באכ ךוכישב עייסמו לוחטב ךמות . Ai Ye ו - E-Jiao םומיד םירצוע דחי , רשאכ Ai Ye םג
ו םיצורעה תא םמחמ - E-Jiao םדה תא ןיזמ . ב םירזוע דחי " רבועה תטקשה " , זעל הלוכי רשא הלועפ רו
ןוירהל הביבסה תעגרה תנכהב .
ב יוצמה ןגלוקהש ואצמ םימדקתמ םירקחמ - E Jiao םדה ןוצמיח לע העפשה ול שישו .154
תויצקידניא :
ןטב באכב הוולמ ימחר םומיד , זרפומ יתסוו םומיד . םומיד , ןוירה תעינמל תולולג תליטנ ךלהמב םימתכ ,
ןוירה ךלהמב םימתכ , כ דע הדיל רחאל םומיד - 6 בש תועו ) םוטרפטסופ .(
םישוג אלל קדו רוויח אוה םדה ) םישירק .( תוללוכ תופסונ תויצקידניא : ןותחת בג לש השלוחו םיבאכ
ןתש ףוטפטו .
ןוגכ םייגולוקינג םניאש םיבצמב םג הליעומ תויהל הייושע וז הלומרופ : ביכמ םומיד וא םירוחטמ םומיד
יטפפ , ונה םד רסח אוה ןוזיאה רסוחש יאנתב רוק ןוויכל הט .

קפוד :
ירירבשו קד , קומע .

ןושל :
קד ןבל יופיח םע תרוויח .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
, UB23, UB20, Kid8, SP10, SP8, SP6, CV4, CV3 Ren mai Master תודמצומ תודוקנ םע
Kid6, LU7 , Chong mai Master תודמצומ תודוקנו SP4 ו - PC6 .

דגנ תיוותהו תורהזא :
ריהז םיחמצה לשב ןוירה ךלהמב תו Dong Gui , Chuan Xiong .

תיתרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט . יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .

הלומרופה חותיפו רוקמ : Jiao ai tang
מ ורוקמ - Essentials from the Golden Cabinet"(Jin gui yao lue) תלשוש תפוקתל םיכייושמה
ןאח . הש אצמנ לש היצאירו אי " : Four Substance Decoction"(Si Wu Tang)
ב הל םדק השעמל לבא - 8 םינש .155
םיביכר :


Raw Rehamannia Roo Sheng Di huang
Whith Peony Root Bai Shao
Chainese Mugwort Leay Ai Ye
Dong Quai Root Dong Gui Shen
Donkey Hide Gallatin E- Jiao
Raizome Sichuan Lovage Chuan Xiong
Chinese Licorice Root Gan Cao
156
HEAD CLEAR


הרדיס : Kan Modular Solutions

צה לש היצנגטסמ האצותכ רצונ שדוג ' י , םוח תורבטצהמ םג ומכ םדו תוחל , רוק , תוחל , המח תוחל
החילו . כשמתמ תופייע םיווח םישנאשכ ת , םישיגר םיכפוה םהו שלחנ םהלש תודגנתהה רשוכ
הקבא ומכ הביבסה יעגפו תעפשלו תויוררקתהל ) חרפ לש ( ריווא םוהיזו .
ןורגב יוריג ןוגכ תכשוממ תוחונ יא , תוקוקפ םיינזוא , םותס ףא , הקומע הניש , הבורמ הנישל ןוצר ,
) תמדר ( , מ תורבטצהו השרפהמ םיעבונה שבויו תלפרועמ הבישח תינורכ ךופהל הלולע ריר לש תדמת
טיכנורב ומכ , םידקשהו עולה תקלד , סיטיסוניס , לועש ומכ םיקיצמ םימוטפמיס םע םיינזוא תקלד וא ,
ןורג תקלד , תוחופנ תטולב , םיינזואב םילוצלצ ) ןוטניט ( , שאר באכו תרוחרחס . תונופמסב העובקה החילה
כו םוהיזל תושיגר הריבגמ תונוילעה המישנה יכרד זג ומכ םייטתניס םימהזמל תושיגר ן , םיינגרלאו םידא
םיחרפ תקבא ומכ םייעבט , בשעו שבוע .

תויתבוגת יפלכ הדירי תמגמ לש התליחתל םורגל לוכי ינורכ שדוג ) הלעפה םירשפאמה םיאנתה לולכמ
שדחמ ( , תינוסיח רתי תבוגת לש דימתמ בצמל ןכמ רחאל חתפתתש , תורומח תויעב לש הרוצ תלבקמה
תינורכ תופייע םורדניס ןוגכ Chronic Fatigue Immune Deficiency Syndrome CFIDS) ( , ילוח
יתביבס ) EI ( םיקרפ תקלדו המטסא . ףוגה לש םיילמרונ םירמוח לש תכשוממ היצנגטס ) צ ' י , תוחל , םד (
םיינגותפ םיאשנ תקזחהו ) םיקדייח , םינגרלא , םימהזמ , ריווא ימהזמ ( א רבד לש ופוסב השילחמ צה ת ' י
יטנתואה ) zheng ( ןגמהו ) wei ( , םירביאה תותשר לש אירבה ןדוקפת תא רערעמ הבוגתב רשא , דחוימב
לוחטה , הילכהו האירה .
צב תכמות וז הלומרופ ’ ןגמה י ) wei ( תוינגותפה תועפשהה תא תוליעיבו תוריהמב קלסל ףוגל עויס ידי לע
) תינוציח חור , רוקו םוח ( החיל קלסלו , ות ןמזב ובו האירבו ןטבב תכמ , לש םיירקיעה תורוקמהמ םיינש
צה ' אירבה י .

תויצקידניא
באכ , רועב תקלדו תוחפנתה , םירירשב , שארב , ראווצב , תוטולבב , תעפש ללוכ ןורגבו םייניעב , תחדק
תחשה , תלרח ) הירקיטרוא - hives ( , רוע תקלד - עגמ ) contact-dermatitis ( , עולה תקלד , תקלד
םיינזוא , ע תקלד םייני , שאר באכ , הנרגימ , היגלאריונ ) יבצע באכ ( םינפב , םייניש באכו .

157
ןונימ : 20-40 תופיט 2-3 םויב .
1/2 ףלזמ = 30 תופיט
תוריהז יללכ :
הובג םוח , תושבייתה .

םיביכרמ :

ge gen Pueraria root
jie geng Platycodon root
yu zhu Polygonatum rhizome
huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
ge hua Pueraria flower
xin yi hua Magnolia flower
man jing zi vitex fruit
fang feng Sileris root
qiang huo Notopterygium rhizome
chuan xiong Ligusticum rhizome/root
gao ben Ligusticum kao pen rhizome
chai hu Bupleurum root
sang ye Mulberry leaf
huo xiang Pogostemon herb
bo he Mentha herb
Xi Xin Asarum herb
bai zhi Angelica root
gan cao Licorce root
lian qiao Forsythia fruit

רבסה
לש בוליש איה וז הלומרופ ligusticum ו - green tea powder- chuan xiong cha tiao san (
) ו - mulberry leaf ו - chrysanthmum soup sang ju yin ( ,
ה האמהמ תויסאלק תולומרופ 11 - הו - 18 המאתהב , המח חור קלסל ןה תוירקיעה ןהיתורטמ רשא
האירהמ הרק חורו ץוחבמ הקבדנש , ףאה , ה ףוגה לש םינפה חטשו שאר , הבכשה רותב םג עדונה
הנגמה ) tai yang ו - wei fen עוקתה , םירזפמ / החיל םיקלסמ , דוקפת תא םיצירממו תוחל םישדחמ
ןטבהו האירה .
158
HEMORREASE


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : סגה יעמה
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
סגה יעמב תנכוש המח חור ) Da Chang ( יעמב חור , יעמב םומידו .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םומיד תרצוע , חור תרזפמ , תוחלו םוח תרתופ , צה תא תתסוומ ' סגה יעמב י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Huai Jiao Wan

ה תמרל תשלופה הערה חורב לופיטל רוקמב חקרנ הז םשרמ - Yang Ming , הקיזמ רשא
סגה יעמב םדה תמרל .

תויצקידניא :
באכו םומיד םע םירוחט , םייעמה תחינצ , םייעמב םומיד , סיטילוקו ןהורק .

קפוד :
ריהמ קפוד , המצע אלמו קומע .

ןושל :
רוחאמ בהבהצ יופיח םע השביו המודא ןושל .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LI 5, LI10, ST 41, ST 37, ST 38, ST 44, ST 25, SP 15, TW 5, GB 41, GV 20
159
תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט . בצמל םאתהב ןונימה תופיכת תא עובקל שי .
םיביכר :
Tian Qi Radix Notoginseng
Huai Jiao Fructus Sophorae Japonicae
Fang Feng Radix Ledebouriellae Divaricate
Di Yu Radix Sanguisorbae Officinalis
Huang Qin Radix Scutellaria
Zhi Ke Fructus Aurantium
Zi Zhu Cao Folium Callicarpae
Bai Zhu Rhizome Atractylodis Macrocephalae
Zhi Zi Fructus Gardeniae Jasminoidis
Wu Bei Zi Galla Rhois Chinensis
160
INITIAL DEFENSE

הרדיס : Kan Herbals

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
חור , תינוציח המח חור , םוח תולחמ לש ינושאר בלש .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ץוחה תא תרתופ , םוח הגיפמ , םילער הקנמ , צ תוטשפתהל תמרוג ' לועישה לע הלקמו האירה י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yin Qiao San + Sang Ju Yin

Initial Defense םוח תולחמ לש םדקומה בלשל רתויב םיבושחה םימשרמה ינש תא תבלשמ , םה
רבחמ ותוא ידי לע ןמז ותואב וחתופ , Wu Ju Tong ורפסב " תומח תולחמ לש תיתמטסיס היצאיצנרפיד "
) Wen bing, Tiao bian ( ב - 1798 , םימוד םיביכר םעו תומוד תויעבל , דועב ש - Yin Qiao San התיה
זח הלומרופ םוח תדרוהל רתוי הק , םוח ינלער ) ןוגכ : חופנו באוכ ןורג ( , רתוי םישק םיבצמו .
San ju ying רתוי תולק תויעבל הדעונ , תואירב תודקמתה ךות , לועיש םע , תלזנ , וא תומודא םייניעו
תודרגמ . החסונ רצוי הלאה םימשרמה ינש בוליש , דואמ בחר חווטב תלפטמ רשא
חור תויעב לש / םוח . רד ' ט צפק ד ' תובוגתלו םיבצמל רתוי םיאתתש ידכ םילק םייוניש הלומרופב סינכה קו
םוחו חור תוערפהל םיינרדומה .

תויסיפ תויצקידניא :
חור ררוואת וז הלומרופ , ה תמרב םינכושה םילערו םוח - Qi Wei צה תמרבו ' י - רועה ךרד הצוחה , הלקמ
ןוגכ םימוטפמיס לע : םוח , תורומרמצ , אמצ , באוכ ןורג , שאר באכ , לועיש , השקונ ראווצ ,
תודרגמו תומודא םייניע .
םיימינפ םילערו םוח םע תינוציח חור לע תינמז וב הלקמ הלומרופה . תופגמ תעינמל הב שמתשהל ןתינ ,
םימוטפמיסה םיעיפומשכ םיינורכ םיבצמ וא תעפש תופגמב לופיטב וא ) תויגרלא ןוגכ , תינורכ תופייע , וא
ל םיסחוימה םיבצמ - AIDS ( םוח לש םינלער תוקנל ףוגה לש ותלוכי יאמ םיעבונה ) Warm Febrile (
חווט יכורא .
161
לש םיחמצה ימשרמ לש רפסה יפל Zhang Rong-Chuan ,
Initial Defense תעפשב לופיטל המיאתמ , םידקש תקלד , עולה תקלד , לוקה ירתימב הדח תקלד
מו סיטיכנורב וא תואיר תקלד לש םימדקומ םיבלש תויתחירפ תויגרלא רוע תולח ) Hives, Urticaria,
Angioneurotic Edema ( חורמ / תורחא רוע תולחמ וא םוח .

תוישפנ תויצקידניא :
םייטוקא םיבצמל הלומרופ יהוז הרקיעב , םוחמ האצותכ הזחב הדרחו יוריג תשגרה לע הלקמ איה ךא ,
לש השוחת " ןידה םוי " אבו שמשממ ) ר הלחמ לש השוחת רמולכ תיניצ ( םע הצופנה תוחונה יא תשוחתו
תימדיפא תעפש .

קפוד :
ףצ , ריהמ .

ןושל :
קהוב םודא וא השבי , שבי קד ןבל יופיח .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
GV 14, BL 20, KID 6 + LU 7+10, LI 11, TW 3, SI 3

שומישב תודחוימ תורעה :
Initial Defense ךות הליעי תויהל הרומא 12-48 ועש ת . בצמב הלקה וא רופיש ןיא םא , תא קיספהל שי
הלוחה לש תשדוחמ הכרעה עצבלו שומישה . םיינורכ םיבצמב , םיכורא ןמז יקרפ ךשמל שמתשהל ןתינ
רתוי . םירקמה ןמ קלחב , ןיגוריסל ואובי םהש וא המח חורו הרק חור ינמיס לש בורע תויהל יושע . לולעו
ירקיעה םהמ הזיא רידגהל השק תויהל . הלאכ םירקמב ,
תא בלשל וא ףילחהל שי Initial Defense ו - Dispel Invasion ילנויצרופורפ ןפואב , םימוטפמיסה יפל .
םשב העודיה תישילשה הלומרופל המוד וז השיג Lian Qiao Bai Du San לש םיטנמלא תבלשמה
ע הנושארל תדעותמהו תולומרופה יתש " י Wang Ang םירבסהו םימשרמ טקל ורפסב ) Yi fang ji jie .(


תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות . ןונימה תא רובעל ןתינ םישק םירקמב
ץלמומה .

162
םיביכרמ


Jin Yin Hua Flos Lonicerae Japonicae
Lian Qiao Fructus Forsythiae Suspensae
Sang Ye Folium Mori Albae
Huang Ju Hua Flos Chrisanthemi Morifolii
Jie Geng Radix Platycodi Grandiflori
Bo He Herba Menthae Haplocalycis
Jing Jie Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae
Xuan Shen Radix Scrophulariae Ningpoensis
Niu Bang Zi Fructus Arctii Lappae
Qian Hu Radix Peucedani
Gan Cao Radix Glycyrrhizae Uralensis163
INVIGORATE THE COLLATERALS

הרדיס : Kan Traditionals

רביא : דבכ , הילכו בל
טנמלא : ץע , םימו שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
טסופ באכ - עוקת םד וא יטמוארט , המיסח יסופד ) Bi Zheng ( , לש םדה ילכב המיסח
ה - Collateral (Luo ( , הביקב םישוגו עוקת םד , המיסחמ האצותכ םינוש םיימטסיס םיבאכ .

פע הלועפ " אופר י תיניס ה :
היצנגטס רזפמו םדה תא ררועמ , לש םדה ילכ תא חתופ Collateral) Luo ( , םיבאכ ךכשמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Huo Luo Xiao Ling Dan

Invigorate the Collaterals ידי לע הרחבנ K’an באכל םימשרמ רפסמ ירחא , המיסח יסופד
) Bi Zheng ( עוקת םדו . לא םיבאוכ םיאנת ה תא םימסוח ה - Collaterals םדה ילכ וא . םינטק םה
םהב ןוכשל תולולע חווט תוכורא תוערפהו םינאידירמהמ . בר אצמנ הז םשרמ - דחוימב ישומיש , סיסב םע
בחר , םיבאכ תוולמ תושקו תוינורכ תוערפה רובע תקפסמ המצע לעב ךא , תויעבו תויגולוקניג תויעב
תסוול תורושקה , כו תיטמוארט העיצפ ףוגב םוקמ לכב בא .
ליעיו טושפ ןפואב , צ םיקפסמה םירחא םימשרמ םע בלשל ןתינ ' י , םירביא תוכרעמב םילפטמ וא םד
תויפיצפס , המוארט וא באכ ידי לע תועפשומה . המוארט תאופרל ילאידיא הז םשרמ
) Die Da ( , ו המיחלה תויונמוא / טרופס תאופר וא , צ םרז לע רומשל ' ץמאמ יבצמב םדו י , קנ ע , תורובח
תרזוח העיצפמ תולבחו .

תויצקידניא :
םיקרפ תקלד , תויטמואר תולחמ , ימחר ךות םומיד , תויטמוארטה תועיצפה יגוס לכ , ישירק - םד , תורובח
העיצפ רחאל תויוחיפנ וא , תשרט , בלב ילילכ קרוע תלחמ , םיינוציח וא םיימינפ םיביכ , סיזוירטימודנא
) ןגאה תקלד ( , האירואנמסיד , ימא האירואנ , לע תונייפואמה באכב תוולמה תויעב לש בחר ןווגמו םירוחט
היצנגטסו המיסח ידי .


164
קפוד :
ספסוחמ וא ירתימ קפוד .

ןושל :
הלוגס וא ההכ םודא עבצב ןושל , תולוגס וא תומודא תודוקנ םע ןכתיי .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
המיסח יסופדל דחוימב םיאתמ רוקידה תא םיבישחמ םיניסה באכל םימרוגה .
ןכל , לע תנעשנה היגטרטסא SP 6, SP 8, SP 10, GB 34,39, CV 4, ST 30 ,LI 11, LI 4 ,
PC 6 & LIV 3 וז הלומרופ לש היתורטמל רתויב הבורקה תיארנ .

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 ךרוצה יפל םויב תוילבט .
בצמל םאתהב ןונימה תופיכת תא לידגהל שי .

םיביכר :
Dang Gui Shen Radix Angelicae Sinensis
Dan Shen Radix Salviae Miltiorrhize
Mo Yao Myrrha
Ru Xiang Gummi Olibanum
Yan Hu Suo Rhizoma Cordyalis
Huai Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae165
IRRITEASE

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : דבכ , לוחט , סג יעמ .
טנמלא : ץע , תכתמ , המדא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
דבכהו לוחטה לש הינומרה רסוח , צ תועיקת ' דבכה י , צ רסח ' לוחטה י ,
םייעמבו הביקב תוחלו םוח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
דבכהו לוחטה לש הינומרהה תבשה , צ רוזיפ ' דבכה י , לוחטה קוזיח , תוחל תרמתה ,
םוח קוליס , יעצמאה םמחמה לש תוליעפה תרדסה , םיבאכ לע הלקהו לושלש תקספה .


ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Tong Xie Tao Feng Huo Xiang Zheng Qi Tang

זיגרה יעמה תנומסתב לפטל תנמ לע הבצוע וז הלומרופ ) IBS .( תדמוע לוחטהו דבכה לש הינומרהסיד
םשמו סיסבב תופסונ תולחמ רצוויהל תולוכי . לגעמה ךרד תשחרתמ דבכהו לוחטה לש תידדהה תוליעפה
ןסרמה ) Ke ( םיטנמלאה תשמחב .
צ תיצנגטסל ליבוהל לוכי הינומרהסיד לש בצמ ' רסח לש בצמל ףוסבלו דבכה י , באכ לש ירקיע יוטיב םע
לושלשו . צ רסח לשב ' לוחטה י , טמ זקוני התוריכעו םינפב רצווית תוחל ה . בצמב תבלושמ הרוכע תוחלשכ
צ תועיקת לש ' דבכה י , באכ רצוי רבדה , םייעמ תיימה ) סומגיריברוב ( לושלשו . לש בצמב ץופנ םורדניס
לוחט תינומרהסיד - הביקבו םייעמב םוח תוחל אוה דבכ . ןותחתהו יעצמאה םמחמב תוחל לש תורבטצה
ודוקפית תמיסחל ליבות גנאיה לש - צ ' מז ךרואלו רימתמכ י תוחלו םוחל ךופהת תוחלה ן .
החירסמו ההכ האוצ לש םימוטפיס רוציי תוחלו םוח לש בצמ , ןושלהו הפה לע תוטפא , אמצ , סיטיניגאו ,
יללכ םוח תוחל בצמו הנקא .166
הרעה :
לע הילרטסואב ךרענש רקחמב 116 לש ןונימ ולביקש םילפוטמ 5 ךשמל םויב םימעפ שולש תוילבט 16
יש אצמנ תועובש לש רופ 76% ובצלפה תצובק תמועל תיביטקאה הצובקב .
) ב םסרופ - jama ןוילג 280 .(


תויצקידניא :
זיגרה יעמה תנומסת , םייעמ תיימה , ןטב באכו תוחיפנ , ןיגוריסל תוריצעו לושלש ,
הזחב קנחמו תואלמ לש השוחת , הדרח , ןואכד .

קפוד :
ירתימ , לגלגתמ , ריהמ .

ןושל :
הל לוכי ןושלה ףוג ןווגמ תוי , חופנ , םייניש ינמיס , קד , בוהצ וא ןבל יופיח .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LIV3, LIV14, PC6, LI11, ST25, ST36, CV12, GB34

תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .


תוחתפתהו רוקמ
Collected treaties of zhang jing-yue – jing – yue quan shu
Imperial grace formulary of the tai ping era – tai ping hui min he ji ju fang

167
םיביכר :
Wu wei zi Schisandra fruit
Yi yi ren Job’s tears seed
Yin chen hao mian Capillaris herb
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Dang shen Codonopsis root
Fang feng Siler root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Hou po Magnolia bark
Huang bai Phellodendron bark
Huo xiang Chinese giant hyssop herb
Bai shao White peony root
Pao jiang Quick-fried ginger root
Qin pi Chinese ash bark
Bai zhi Fragrant angelica root
Bai zhu White atractylodes root
Chai hu Bupleurum root
Che qian zi Plantain seed
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Chuan huang lian Coptis rhizome
Chuan mu xiang Vladimiria root
168
JADE SPRING NOURISHING FORMULA
הרדיס : Traditionals
םירביא : תואיר , תוילכו הביק
םיטנמלא : תכתמ , המדא , םימ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תואירה ןיי רסוח , תוילכהו הביקה , הרושקה ףוגה ילזונב העיגפ
ל - Wasting & Thirsting disorder .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
ןיי ןיזמ , רסוחמ םוח רהטמ , םילזונ רציימו אמצ לקמ , םדה תא ררקמ , תיצמתה תא בציימ ,
שפנ עיגרמו ןובאת רידסמ .
ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yu Quan Wan
Jade Spring Nourishing Formula תיסחי ינרדומה םשרמה לע ססובמ
Jade Spring Pills ) Yu Quan Wan ( , גוס תרכוסל םירושקה םימוטפמיסב לפטמה II , תרכומה הלחמ
רבכ כ תיניסה תרוסמב היינשה האמהמ - Wasting & Thirsting disorder , וא Xiao Ke . בורל ,
הבורמ הנתשהו בר אמצ םיווחו השלוחמ םילבוס םילוחה .

ןיי רסח לאכ תרכוסל תסחייתמ תיתרוסמה תיניסה האופרה , לוחטהו הביקה לש רקיעב , תוילכה
תואירהו , יללכ שבוי , תוילכה תיצמתו גנאי תושלחהו רסוחמ םוח . תורמל ןוזר םה םיפסונ םימוטפמיס
רבגומ בער , תופייע , הייאר שוטשטו הפב שבוי . תמזגומ לוהוכלא תכירצ , םיקותמ תונוזמ תכירצ
םיינמושו , מרוגה ןיב םה ןיי לש תינבמ השלוחו ישגר חתמ בצמל םי .

ברעמב דחוימב , תרכוס תעפוהל ןוכיסה תא םיריבגמ תינפוג תוליעפב רסוחו רתי תנמשה יכ אצמנ .
ןמזה םע , םילזונהו ןייה תושלחהל םיליבומ הלא םימרוג , רסח םוח תריבצל , יעצמאה םמחמב תואלמל
צלו ' דרמתמ י . ליעל םירכזנה םימוטפמיסב לופיטב תעייסמ הלומרופה , יטב םג ומכ העיגפ לכב לופ
ןיי רסוח עקר לע םילזונב , לע - ףוגה ילזונ לש ליעי םוקיש ידי , ןייה תנזהו םוח רוריק .

169
םירירק םניה הלומרופב םיחמצה תיברמ , ןיי תנזהלו רסוחמ ימינפ םוח רוהיטל םיליעי ןכלו .
Sheng Di Huang םע בלושמ Wu Wei Zi לע - ב תורישי לפטל תנמ -
Wasting & Thirsting disorder .
לע שבויבו אמצב לופיטה - ומכ םיחמצ בולישב השענ םילזונ תריצי ידי Ge Gen , Tian Hua Fen ,
Wu Wei Zi ו - Sheng Di Huang , הז םשרמב רסיקה .
Wu Wei Zi תיצמתה תא בציימ םג , םע בולישב עגור הרשמו Gan Cao . ףסונ םשרמל Xi Yang Shen
ר תדרוהב תחכומה ותוליעי לשב גוס תרכוס ילוחב םדב רכוסה תומ II .
רבמטפס ןויליגב רקחמ המסרפ וטנורוט תטיסרבינואב הנוזתה יעדמל הקלחמה 2000 לש
Diabetes Care ) Vol.23, no.9, pp. 1221-1226 ( תכירצ יכ חיכומה 3 לש םימרג Xi Yang Shen
החוראה ינפלש םייתעשב ב םדב רכוסה תומר תא דירוהל הלוכי - 15-20% , ובצלפל האוושהב .

תויצקידניא
גוס תרכוסל םירושקה םימוטפמיס II , Wasting & Thirsting disorder , רבגומ אמצ , ןורגבו הפב שבוי ,
ןובאת רבגומ , השלוחו ןוזר , רתי תנמשה ) םיינורכה םיבלשב ( , ךומנ םוח , הליל תועזה , םוח ילג ,
תופכה שמחב םוח , ןתשב רכוס .

קפוד
קד , ריהמ טעמ .

ןושל
המודא , יופיח אלל וא טעומ יופיח , הביקה רוזיאב םיצירח .

רוקיד
UB13, UB20, UB23, St36, SP6, Kid3, Kid5, Kid7, Ren4, Ren12, LI11
Wei guanxiashu

דגנ תויוותהו תורהזא
תינוירה תרכוסבו ןוירהב הרוסא . יאופר חוקיפב תויהל תרכוס ילוח לע . יטכ םיאתמ וניא הז םשרמ לופ
ןילוסניא תיולת תרכוס לופיטל ירקיע . םע בולישל םיאתמ וניא Glyburide ) Glybenzycyclamide ( ,
גוס תרכוסב לופיטל הפורת II .

170

ןונימ :
20-60 םויב תופיט . ןונימה תא תולעהל ןתינ םייטוקא םירקמב .


תוחתפתהו תורוקמ
יבתכמ םימשרמ לע ססובמ Ye Tianshi ו - Zhan Xi-Chun , תלשוש תפוקתמ Qing .
םיביכר

Raw Rehmannia Root Sheng Di Huang
Kudzu Root Ge Gen
Trichosanthes Root Tian Hua Fen
American Ginseng Root Xi Yang Shen
Chinese Licorice Root Gan Cao
Fructus Schisandrae Chinensis Wu Wei Zi


171
JADE WINDSCREEN


הרדיס : Kan Traditionals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צב רסוח ' ןנוגתמ י ) Wei Qi ( צו ' תואירה י .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
יצה תאו האירה תא הלידגמ ' ןנוגתמה , לוחטה תא תקזחמו ץוחה תא תבציימ , תנזה yin .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yu Ping Feng San

תקבא Jade Windscreen רד לש תחבושמה םיחמצה תונמוא תא תפקשמ ' Zhu Dan-Xi , יבא
םילשמה ןייה תלוכסא - Supplementing Yin Bu Yin (( , תיסאלקה תיניסה האופרב .
רד ' Zhu ה ןאידירמ תכרעמ ןיב םיסחיה תא ןיבה - Jing Luo םייעמהו ) Zang-Fu ( היגולותפב .
Jade Windscreen Powder צה תונקורתהב דחוימב תלפטמה הדיחיה הלומרופה הניה ' ןנוגתמה י
) Wei Qi ( , תואירבה ןוזיא תא רפהל לוכיה הרק החל חור לש ןגותפ דגנ ןושארה הנגהה וק . צ רסוח ' י
יביסנפד ) Zheng Qi ( צ םע דחי ' ןוכנ י Correct ( ( צל תויגרלא תובוגתל ליבוהל לולע ' יתביבסה י ,
ךרדב תארקנה ללכ " תיתביבס הערפה " Environmental Disorder .

תויצקידניא :
הפוקש השרפהו תלזנ םע תכשמתמ היגרלא , תויושטעתה , חורל הפישחו ץמאמ םע תינטנופס העזה ,
תעפשו תורזוח תויוננטצה , םידלי לצא דחוימב . תוינורכ תויגרלאב לופיטל תניוצמ החסונ יהוז , Rhinitis ,
רב לש םימדקומ םיבלש צ תונקיר עקר לע המישנה יכרדב םימוהיזו הזחב תוררקתה וא טיכנו ' י .

קפוד :
ףצ קפוד , יטוחו חוכ רסח וא .


ןושל :
תרוויח ןושל , קד ןבל יופיח םע החופנ .
172
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
KID 6, LIV 7 , TW 5, GB 41, ST 36, CV 12

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט . ופ תוררקתה עונמל תדעוימ ללכ ךרדב וז הלומר , םירקמב דחוימב
תורזוח תויוננטצה לש . ןמז תחקל הלולע הלומרופה תוליעי , תויוננטצה לש םירקמב שדוח דע ללכ ךרדב
תופוכת תוחפו תושק תוחפ , םישדוח השש דע העברא דמעמ הקיזחמ העפשהה ןכא דוע לכו .םיביכר :
Huang Qi Radix Astragali Membranaceus
Bai Zhu Rhizome Atractylodis Macrocephalae
Fang Feng Radix Ledebouriellae Divaricate
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae Oppositae
Hei Zao Fructus Zizyphi Jujubae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi Cassiae
Bai Shao Radix Paeoniae Lactiflorae


173
LAX LITEהרדיס : Modular Solution

םירבא בצמו יטגרנא בצמ :
ןייו םד רסח , םייעמב םוחו שבוי , יעצמא םמחמב היצנגטסו השלוח .

ע הלועפ " תיניס האופר פ :
ןייו םד קזחמ , םייעמ חלחלמ , צ עינמ ' יעצמא םמחמו םייעמב י .

ןטבה לש תוששואתהה רשוכ םירגבתמ ונאש לככ המיאתמ אל הנוזת לש םינש ידי לע קוזינו לבחנ .
השבי תישענ סגה יעמה לש תימורקה תיריר , תחפנתמו תשלחנ סגה יעמה לש םירירשה תכרעמ .
תשגדומ אל תינורכ תוריצע - םיכרצ תיישע דודיע וא ילאקיזיפ ףחד רסח - רביד םג ןכו יט סיטילוק
סיזולוקיטרבידו , נישל תומוד רתויה תואצותהמ קלח םה חווט יכורא םיילאקיזיפ םייו . Lax Lite ןורתפ אוה
שבוי םע תורידס יתלב תואיצי ידי לע תנייפואמ תינורכ תוריצעל ןידע , הקד וא הנטק האוצ .
וז הלומרופב , םילשלשמ םיחמצ לש תוחכונה ; סביר Da huang - רחשאה תפילקו , תיסחי הנטק איה
םיחלחלמ רשא םירחא םיחמצל , א םיתסוומו םינמשמ צה ת ' םייעמהו הביקה לש י . לש הבר היצלומיטס
ןוגכ סג לשלשמ םע סגה יעמה : תפילק - הייסכ ) םייניפלסיקה תחפשממ חמצ - Senna bark ( סקטל וא
) בילחת ( יוולאה חמצ לש ) תחפשממ חמצ לשלשמ ץימ םירציימ םיינרשבה וילעמ םיינשושהה ( , םילוכי
תולתל קר אל ליבוהל , העיגפו היעבה תרמחהל אלא םייעמה דוקפתב .
הנוזתב םימיאתמ םייוניש םע ףורצב , הליכא ילגרהו תולמעתה , Lax Lite הגרדהב , תוחונל איבי םקשי
יעמה ןוקיר לש יעבט בצקו רתוי הלודג .

תוינילק תויצקידניא :
תינורכ תוריצע , השבי האוצ , השק , הנטק וא הקד . תוחיפנ , םיזג תטילפ , תרבגומ הנתשה תורידתו אמצ .
" םיקש " םייניעל תחתמ םילודג .

תוריהז םישרודה םירקמ :
סיזולוקיטרביד וא סיטילוקיטרביד , םוח , םייעמה תקלד , I.B.S ) זיגרה יעמה םורדניס .(

דגנ תיוותה :
הערפה , המיסח , םייעמב הלבח . סיטיצדנפא ) רוויעה יעמה תקלד .(174
תיטרדנטס הנמ :
1-2 םיפלזמ ) הזיראל ףרוצמ ( , 2-3 ב םימעפ ךרוצה יפל םוי .

הרעה : ךשוממ שומישל המיאתמ וז הלומרופ רסחמ תוריצע לש םינורכ םיבצמב . יטוקא בצמב , םוחשכ
הלומרופה רתוי םיטננימוד היצנגטסו lax max רתוי תצלמומ .

םיביכרמ :


Black Sesame Seed Hei Zhi Ma
Dong Gui Root Dang Gui Shen
Rehmannia Root (prepared Shu Di Huang
Cistanche Salsa Stem Rou Cong Rong
Apricot Seed Xing Ren-bei
Peach Seed Tao Ren
Chinese Rhubarb Rhizome Sheng Da Huang
Cascara Sagrada Bark Cascara Sagrada
Vladimiria Root Mu Xiang
Large-leaf Gentian Root Qin Jiao
Chinese Amomum Fruit Sha Ren
Bitter Orange Matire Fruit Zhi Ke
Chinese Licorice Root Gan Cao.175
LI DAN SUPPORTהרדיס : Kan Traditionals

רביא : דבכ , הרמ סיכ
טנמלא : ץע

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
דבכב שא תנומסת וא המח תוחל / שלושמה םמחמב תוערפהו הרמ סיכ / יכ הרמ ס ) Shao Yang ( .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
הרמ סיכמו דבכהמ המח תוחל הקנמ , שלושמה םמחמה תא תנזאמ / הרמה סיכ ) Shao Yang (
םינבא תרזפמו .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Li Dan Pian

תקבא Li Dan Support צ לע הלקמה םיחמצ לש היצניבמוק הניה ' עוקת י , שאו םוח הקנמ , ככשמ ת
םיבאכ , הרמה תכרעמ תא ןיקת דוקפתל הריזחמו . ינפוג בצמ םע םישנאל דחוימב בוט הז / תוכרעמ
Shao Yang תוחיתמל םיטונה , םיצוחל םיימניד םישנא , תושגר םיקיחדמ . םעט לע ןנולתהל םילולע םה
רמ , תועלצב ץחל , הליחב , םיקוהיג , תויצטיגרוגרו ןטב יבאכ .
םיחותמ תויהל םיטונ םה , שגר םייח תומולח םהל שיו םיי . לש טביהב םידקמתמ םלוכ םשרמב םיביכרה
ה תכרעמ לש הרמה סיכ - Shao Yang .

תויצקידניא :
הרמב םינבא , הרמה יכרדב תינורכ וא הפירח תקלד , המח תוחל תבהצ ) yang ( , ןטב באכ , הליחב
תויצטיגרוגרו .

קפוד :
ריהמ קפוד , לגלגתמו ירתימ .

ןושל :
המודא ןושל ינונמש בהבהצ יופיח םע .
176
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
TW 5, TW 10, CV 12 ,UB 17,UB 18,UB 19
) תפסונ הדוקנ GB 44, GB 43, GB 40, GB 34, GB24, (lan wei


תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט , .


םיביכר :
Huang Qin Radix Scutellariae Baicalensis
Chuan Mu Xiang Radix Vladimirae
Jin Qian Cao Herba Lysimachiae
Jin Yin Hua Flos Lonicerae Japonicae
Chai Hu Radi Bupleuri
Da Qing Ye Folium Isatidis
Yin Chen Hao Mian Herba Artemesiae Capillaris
Sheng Da Huang Radix et Rhizoma Rhei

177
LIVER FLOW FORMULA

הרדיס : Traditionals
רביא : דבכ : הרמ סיכ .
טנמלא : ץע .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסח ' דבכה י ) צ ' אכודמ דבכה י ( , צב תועיקת ' הרמה סיכו דבכה י , צ ' הביקל שלופ דבכה י .

ע הלועפ " תיניס האופר פ :
צ תא עיגרמ ' דבכה י , הביקה תא רידסמ , דבכה תא עינמ , הרמה סיכמ םוח גיפמו באכ ךכשמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Shu Gan Wan
המדאה טנמלא םע ץעה טנמלא יסחיב דקמתמה ץעה טנמלאל םשרמ , הרקבה רוזחמ ךרד ) Ke .(
תרפומ וז הקימאניד רשאכ , ה תנוכתמ תאצות - Zhong Fu םה " צ ' הביקל שלופ דבכה י " , וא " צ ' דבכה י
שלופ לוחטל ." םיינרדומה םייחב תוחיכש ןה ולא תונוכתמ , חתמו תוריהמ לש תזרפומה תומכה םע
ונייחב . םיילאמרונה םייחה בצק לש הערפה , צ לש הקלחה המירזהו לולסמה תא שבשי ' םורגיו דבכה י
יוכידו תועיקתל . תרבגתמ וז תועיקת רשאכ , הזחל עירפתו דגונמ ןפואב םורזת איה , הביקה וא ןטב . רז ם
צ תא ליבומו עיגרמ דבכה ' דבכה י , המדאו ץע ןיב הינומרה ריזחמ . יסופדב ןכ םג ישומיש הז םשרמ
Shao Yang םיינורכ ) הרמ סיכ / שלושמ םמחמ ( רמ םעט םע , תועלצה ידיצב באכ , ןיגוריסל רוקו םוח ,
תופייעו הליחב .

תויצקידניא :
צ ' לוכיע תוערפה םע אכודמ דבכה י . םיירקיע םימוטפמיס םיללוכ : קוהיג , םיקוהיש , תינטב תוחיפנ , באכ
ירטסגיפא ) הנוילע ןטב ( , תועלצה ידצב באכ , דורי לוכיעו ןובאית , םיזג ) ןטבב ( , רחאל הביקב תואלמ
הליכא , הליחב , הפל הצמוח תאלעה ואו האקה , לוכיע תוערפה םע בלושמ הדרחו תונבצע .

קפוד :
שדוג םע ילית , יקרפמ ינשב תיעצמא הדמעב אלמ דיה ףכ שרוש .

ןושל :
בוהצ וא ןבל יופיח םע םימודא םיילוש , ינונמש ןכתי .

178
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
Cv17, Cv12, St21, Pc5, Liv14, Liv2, Tw6, Tw5, Gb34, Gb41, St44 St37, St36

תודחוימ שומיש תוארוה :
שומישל תנתינ וז הלומרופ , דבכב שדוג יסופד םע יתסוו רוזחמ ןזאל ידכב .
Liver Flow הרמ סיכ תויעב וא לוכיע תוערפה לש בחר חווטב שומישל תנתינ , סיטיטסיסילוכ ללוכ
סיסאיטילילוכו .

תיטרדנטס הנמ :
60 - 20 םויב . עדיה רופישל ןונימה קרפב ונייע אנא . השק תוחונ יא לש םירקמב , גורחל םיאתמ היהי
ץלמומה ןונימהמ .

תורעה :
ריהז שומישב בייח הז םשרימ ןוירה ךלהמב , רסח םע םילפוטמ וא Yin דבכב . יטמורא םשרימ והז ,
שביימ , צה תא תסוומ רשא ' י . ךכיפל , רסח רימחהל לוכי אוה Yin ןמז ךרואל .

אפרמ יחמצ תפסות :
לש גוויס בקע Aquilavia Agallocha Lignum, Chen Xiang , הרוולא Alolswood תנכסב ןותנכ
הדחכה , ףילחתב םישמתשמ ונא Curcuma Tuber, ,Yu Jin צה תענה תונוכת לשב ' באכה תגפהו י


הלומרופה חותיפו רוקמ :
מ רוקמה - " " Jing- Yue Quan Shul Collected Works
לש Zhang Jing- yue 1624 הריפסל .


179
םיביכר :Cyperus Rhizome Xiang Fu
White Peony Root Bai Shao
Tangerine Dried Rind of Mature Chen Pi
Bupleurum Root
Chai Hu
Magnolia Bar Hou Po
Tangerine Dried Rind Of Qing Pi
Tree Peony Root Bark Mu Dan Pi
Chinese Amomum Fruit Sha Ren
Corydalis Yanhusuo Yan Hu Suo
Bitter Orange Mature Fruit Zhi Ke
Chinese licorice Root Gan Cao
Vladimiria Root Mu Xiang Chuan
Immature Fruit of the Bitter Zhi Shi
Flesh Finger Citron Fo Shou
Turmeric Rhizome Jiang Huang
Tumrevic Root Tuber Yu Jin
Chinese Cardamon Bai Dou Kou
Sandalwood Tan Xiang
180
LUCID CHANNEL


הרדיס : Kan Herbals

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
החיל ףדוע , םילזונ תרבעהב הקולה לוחט , לע העיפשמה החיל MJ בל לש םינאידירמו , דבכ , האירו .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תימינפ תוחל שובייו החילה לש היצמרופסנרט , הביקהו לוחטה תלועפ תא תסוומ .

ש ירוקמ ם ) ירוטסיה סוסיב :( Er Chen Tang

תיניסה האופרה תוירואית יפל , תינניחו הקלח העונת רשפאמה ישונאה טביהה תא םיגציימ ףוג ילזונ ,
םיצפחו םישנא םע םלוה עגמ , בל בחורו תובידנ לש תושוחתו . םירצאנ םילזונהשכ , החילה תרצונ ) . הז
חילצמ הניא רשא לוחטהמ הבוטר החילכ ליחתמ םילזונה תא תואיכ ליבוהל ה , רבטצהל םיליחתמ רשא
חיכל םיכפוהו .( לוחטה לע הדיבכמ וז תורבטצה , םילזונה תרבעה תא רתוי דוע תמסוחו . Lucid
Channel ףוגב העיפומ איהש םעפ לכב החיל תרמטהו שובייל תיסאלקה היצניבמוקה הנה , רושימב
יסיפה םג ומכ יגולוכיספה .

תויסיפ תויצקידניא :
חיכ םע לועיש רותב תואירב עיפוהל היושע החיל , טיכנורב , ףאב שדוג וא . בלב , ידיל אובל היושע איה
בל תוקיפדב יוטיב / דער , תוישפנ תוערפה , תמדרת וא ) Comma .( הביקבו לוחטב , היושע החילה
ןובאת רסוחכ תואריהל , תואקה , הפהמ ריר תליזנ , תמדר ) תינלוח הניש ( האוצב רירו . החיל
השוחת רסוחכ אטבתהל היושע םינאידירמב , םיקרפמ תויעבכ ןכו תוטסיצ וא תוחיפנ .

תוישפנ תויצקידניא :
תימצע החנזה ךות תלוזה לש רתי חופיטכ העיפומ תובורק םיתעל לוחטב החיל , תיביססבוא העיקש
תובשחמב , םירחא םע תורחתהל וא דדומתהל תלוכי יאו . תובורק םיתעל הוולמ תואירב החיל השוחתב
ןדבוא לש הדיבכמ , הארשהו ןוזח רדעהו . הארי בלב החיל םע םדא תובורק םיתעל – תואיצמהמ קתונמ ,
תינואכד וא תינאמ תוגהנתה תולגל לולעו .
181
קפוד :
ללכ ךרדב ילמרונ היהי לגלגתמ קפוד , עקוש קפוד םג ןכתי ךא ) Sinking ( שלח וא .

ןושל :
א ינמושו הבע יופיח םע תרוויח ןושל ב שומיש לע םיעיבצמה םיאנתב תינייפו - Lucid Channel .

דחוימ שומישל תורעה :
ומכ תודוקנ לע תכמתסמה רוקיד לש היגטרטסא ST 36 + ST40, CV 12, LIV 9, PC 6 - תיארנ
וז הלומרופ לש תויאופרה תונווכל רתויב הבורקה .

ןונימ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט . ה יפל תישיא המאתה הרקמ .

םיביכר :

Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Zhi shi Bitter orange immature fruit
Tian nan xing Chinese arisaema rhizome
Jiu jie shi chang pu Altaica rhizome
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root182
MARROW MATTERS

הרדיס : Kan Modular Solutions

יצשכ ' תוריהמב תחופ תוילכה , לדלדימ רעישה , תורשונ םיינישה , שביו ןידע ךפוה רועה , םירירש
תוריבש תוכפוה תומצעו םישלחנו םיצווכתמ . מישו םייחה חרואל לופיט אלל צ רו ' תוילכה י , רגובמ ליג לוכי
תוביצי יא ומיע איבהל , תועיגפו תוירירבש . רומשל תלוכיל תיארחא תוילכה תכרעמ
תוביצי לע , ץחלל לגתסהל , ףוגה ירביא תאו תומקרה תא רמשל , תומצע דשלו םד רצייל , חומצל ,
דילוהלו רגבתהל . ףוגב םיינבמה םיטנמלאה תא תרצוי םג איה , ישו תומצע ללוכ םיינ , ןה תוילכהו תויה
םצעה רוקמ .

תינרדומה תיברעמה האופרה תפשב , םירבג לצא תושחרתמה םידוקפתבו םירביאב תוערפה הברה
םירגובמ םישנו , םינומרוהה תושרפהב הדירי לש האצות ןה . תיגולויסיפ הניחבמ , םה םיכשאהו תולחשה
חומה תרתוי ריצהמ דרפנ יתלב קלח - סומלתופיה , ולב תא ללוכה תרתויו סירתה תטולב לש הרטמה תוט
הילכה . וריונה תכרעמה ידוקפת - תוינירקודנא ) תוימינפ תושרפה ( תא תסוומה יסיסב םזינכמ םיבלשמ
םזילובטמ ללוכ םזינגרואה , םד רוציי , ץחלו הרוטרפמט לע הרימש , תורגבו החימצ , הדלוה , תולגתסה
ןוגכ םיציחלמ םימרוגל : ומקר םוקישו םוהיז וא המוארט ת ) התוסיחדו םצעה תסמ לע הרימש ללוכ .(
חומה תרתוי תטולב ריצ לש גשומה - ע ץמוא סומלתופיה " תיניס האופרב םירקוח י , הנבה רשקמה לדומכ
תינרדומ תיעדמ , תוילכה תכרעמ דוקפתו ןוגרא לש םייתרוסמ םירבסה םע .

וארה ןיסב םיינילק םירקחמ , וח לש םימוטפמיס לע לקהל םילוכי אפרמ יחמצש תא תולעהלו תוילכב רס
םצעה תופיפצ . ברעמב , תוירופה ליג ירחא םישנל דחוימב ןכוסמ ךריה םצע ראווצ רבש , לולע אוהש ןוויכ
יוחיאל דימע תויהל . אפרמ יחמצ לש תויתרוסמ תובוכרת , תוחאל ידכ תובר םינש הזמ ושמתשה ןהב
םירבש , פואטסוא עקר לע םירבש תעינמל ןיסב שומישב םויכ תואצמנ יופיר ךילהת זוריזל ןכו סיזורו .

תואחסונ רפסמ לש הזתניס איה וז הלומרופ , ןיסב םיינילק תונויסנב החלצהב ןהב ושמתשהש . תורטמה
תוילכה תא ררועל ןה ןהלש תויטיופרתה , תיצמתה תא שדחל , םידיגה תאו תומצעה תא קזחל , תא קזחל
םדה תוינויח תא שדחלו גנאיה .

ןונימ : 20-60 א תופיט ו 2-6 תוילבט םויב .
183
םיביכר :

Huai niu xi Achyranthes root
Xian mao Curculigo rhizome
Lu jiao jiao Deer horn gelatin
Long gu Dragon bone
Sheng di huang Raw rehmannia root
Xue jie Dragon’s blood palm
Gu sui bu Drynaria rhizome
Yin yang huo Epimedium herb
Du zhong Eucommia bark
Xu duan Sichuan dipsacus ro
Dan shen Red sage root
Wu jia pi Eleutherococcus gra
Lao he cao Geranium herb
Qian nian jian Homalomena rhizom
Nu zhen zi Ligustrum fruit
Mu li Oyster shell
Lu han/ti cao Pyrola herb
Bai zhu White atractylodes rh
Zhi mu Anemarrhena rhizom
Huang bai Phellodendron bark
184
MAX LAX

הרדיס : Modular Solution

רביא : סג יעמ , קד יעמ , הביק , דבכ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
שבוי , צ תיצנגטסו םוח ' םייעמב י , דבכו הביק .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
לשלשמ , צ ןמרהמ ' םייעמו הביקה י , םייעמ חלחלמ , גרמ םייעמ תותיווע עי ,
ןותחת םמחממ םילערו המח תוחל רהטמ

הלומרופב Max Lax םיחמצה : Da Huang ןכו Cascara םיביכרמה ללכמ תישימחכ םניה . םהינש
ןוניאויקארתנא םיליכמ דחי ) ןידומיא , ןידומיא יוולא , דייסוננסו לונאפוסירק ( ליעפה רמוחכ םיבשחנ רשא ,
בגה לש הלופכ תוליעפ ילעב םייעמה תויתעונת תר , סגה יעמה ךותל םימ םימירזמ תינמז ובש דועב . Shu
Di Huang קדה יעמה לע רתוי קזח טקפא ליעפמל בשחנ תיתרוסמ . Cascara תא ליעפמל בשחנ
סגה יעמה לע תירקיעה ותעפשה . דחי , םיחוטבו םינידעל יסחי ןפואב םיבשחנ םיחמצה , םיוושמ רשאכ
םירחא םירהטמלו םילשלשמל . ןוגכ ; senna (Fan Xia Ye), Aloe (Lu Hui) ,( Mirabilite (Mang
Xiao לו - Euphorbia (Gan Sui ( רומח ןטב באכל םורגל םילוכי רשא , םילזונ לש ןדבוא םע לושלש
םיטילורטקלאו . השק רתויה םתלועפ לשב , רתוי םיקזחה םירהטמהו םילשלשמה , תוריצע רוציל םילוכי
הבוגתכ , קורמ הגרדהב רשא צה תא םינ ' תולת םירצויו י .
תונטק תויומכב Da Huang ו - Cascara םייעמה לע קזחמ טקפא םיליעפמ םצעב . ןכל , יפכ
הלומרופבש Lax Lite ל םילוכי םה םוי ידימ חקליה , הגאד אללו ךשוממ ןמז ךרואל .
צה תא םינמרהמ רשא םיחמצ םע יביטקפאו ןידע לשלשמ לש בולישה ' םייעמהו הביקה לש י , םיחלחלמ
םייעמה תא , םייעמב תותיווע םיעיגרמ , תוליערמו המח תוחלמ ןותחתה םמחמה תא םירהטמ ,
תא השוע Max Lax החוטב , לע רבגתהל חוכ תלעבו הליעי תוריצעו םייעמ תוליעפב תורידס יא
תיטוקא .

תוינילק תויצקידניא :
תיטוקא תוריצע , לוכיע תוערפה םע ברועמ רידס אל םייעמ ןוקיר , הרידס אל הנוזת , םילויטו תועיסנ ,
תושבייתה , P.M.S ) תיתסוו םדק תנומסת ( , םירוחטו תופורת .

דגנ תויוותה :
הערפה , המיסח , םייעמב הלבח , יצידנפא סיט .


185
הרעה :
תיטוקא תוריצעל לוטנל ץלמומ Max Lax
תינורכ תוריצעל ב שמתשהל ץלמומ רסחמ רקיעב תעבונה Lax Lite ןמז ךרואל שומישל החוטבה .
יעל ב בלשל ןתינ םית י ן 2 תולומרופה .
םיביכרמ :

Chinese Rhubarb Rhizome Sheng Da Huang
Cascara Sagrada Bark Cascara Sagrada
Black Sesame Seed Hei Zhi Ma
White Peony Root Bai Shao
Magnolia Bark Hou Po
Vladimira Root Mu Xiang
Large-Leaf Gentian Root Qin Jiao
Bitter Orange Immature Zhi Shi
Fructus Gradeniae Jasminoidis Zhi Zi – Shan
Peach Seed Tao Ren
Apricot Seed Xing Ren – bei
Chinese Licorice Root Gan Cao


186
MEAL MOVER

הרדיס : Kan Modular Solutions
וחטה ידי לע טלשנ לוכיעה לולסמ הביקהו ל ) PI WEI .( השעמל , הפה תא תללוכ לוכיעה תכרעמ , טשווה ,
העיגפל השיגר איהו קדה יעמהו הביקה , םילזונ וא ןוזמ תכירצ רסוח וא ףדועמ תעבונה . הדונת שישכ
הכירצב הלודג , צ ' רשפאמו לוכיעה תכרעמב ןוזמה לש העונתה תא יוארכ תסוול לגוסמ וניא הביקה י
עונל לכועמ אל ןוזמל םירחאב עקתהל וא לוכיעה תכרעמ לש םימיוסמ םיקלח ךרד תוריהמב . אלל
הביקה לש הניקתה תוליעפה , םירוהט לוכיע ירמוח קיפסמ לבקי אל לוחטה ) GU QI ( רוציל לכוי אלו
םוימויה יכרצל היגרנא קיפסמ .
ינש דצמ , ךכל ליבוי ןוזמ תועיקת לש ינורכ בצמ , רתויו תיחולחל רתוי גופסי לוחטהש םירוהט אל םירמוח ,
החיל תעפוהלו לוחטה דוקפתב העיגפל וליבויש .
יתוברת חכ אוה ןוזמ , םייתרבח םירשק תריציו ימצע גושגש תרדגהל יעצמא . רתי תליכא , רסח תליכא ,
הריהמ הליכא , המיאתמ אל ןוזמ תנכה , הפק לש ההובג תלוצינ , רכוס , לוהוכלא וא ןמוש , ןוזמל תושיגר ,
תוקוצמו םיטיזרפ לוכיעה תכרעמ לע םיעיפשמ תוילקזיפ וא תויגולוכיספ . סחיב תוישונאה תוערפהה
תודליה ליגב תוליחתמו תיברעמה הרבחב תורימחמ ןוזמל , לע תרכינ הרוצב םיעיפשמ הליכא ילגרה
הלידגה , ונלש תוינוסיחהו תוחתפתהה .
תובר תולחמו תונולת תועבונ ונממ בצמל רשק אלל , ל הבשהו חלצומה לופיטה תואירב , תלוכיב יולת
היצנגטס לע רבגתהל . תואירבל הבשהו לופיט תטיש םיקפסמ ןוזמ תועיקת םיקלסמ וא םיענומה םיחמצ ,
םיירקיעה םינגותפהמ דחא לש , םדאה לש תואירבה בצמב תורדרדהו הינומרהסיד םירצויה .

דוקפת
לוכיעל תעייסמו ןוזמ תועיקת הריסמ וז הלומרופ , צ תתסוומ ' י , העינמ הקיטלטסירפ , טעמכ המיאתמ
םלוכל , ףדוע וא רסוח לש עקר לע יטיא וא שלח לוכיע םע םישנאל תעייסמ , הנזה רסוח וא רתי תנזה .

ןונימ : 20-60 םויב תופיט

תויצקידניא
הביקה תויצמוח רסח וא ףדועל םיסחוימה לוכיע יישק , יחה ןמ ןובלח לש דורי לוכיע ,
ןמוש , תוקרי יביס וא םינלימע , רידס אל ןובאית , ןוזמל הפוכת הוואת , עבושל בער ןיב לידבהל ישוק , ישוק
לקשמב תדרל וא תולעל , הליחב , תוחפנתה , היצטגרוגר , תויוצווכתה , םדב םינמוש ףדוע , תופייע , וא תואל
החורא ירחא תואלמ , ןיגוריסל לושלש וא תוריצע , לקלוקמ ןוזמ לש הכירצ רחאל , םיאתמ אל וא ינגרלא .
187
ביכר םי
Shan Zha Jiao
Shan Qu
Mu Xiang
Bing Lang
Fu Ling
Lian Qiao
Chen Pi
Sheng Da Huang
Fa Ban Xia
Lai Fu Zi
Zhi Shi
Sha Ren
Zhi Ke
Roasted Crataegus Fruit
Massa Medicata Fermaentata
Saussurea Root
Areca Seed
Pria Fungus
Forsythia Bod
Ripe Citrus Pill
Raw Rhubarb Rhizoma
Treated Pinellia Rhizoma
Radish Seed
Unripe Aurantium Friut
Cardamon Seed
Ripe Aurantium Fruitתוריהז תוכירצמה תוביסנ
ינורכ לושלש , הליחב , האקה , ומכ לוכיעה תכרעמב תיטוקא תקלד וא םוהיזל םירושקה תוריצע וא לושלש
סיטירטנאורטסג , הירטנזיד , סיטילוקיטרבד וא סיטילוק , הקנה ןמזב וא ןוירה , בער וא היוקל הנזה
ןמז ךשמנש
בר , הימלוב וא היסקרונא , תושבייתה וא אמצ , תושבייתה וא אמצ םע םוח .


תורתוס תועפות
םייעמ תמיסח וא ןתפסות תקלדל דשח , ליבקמב וא ןיגוריסל לושלש וא האקה ,
בער וא רומח הנוזת רסוח , תושבייתה , האוצב םומיד .
188
MERIDIAN CIRCULATION


הרדיס : Kan Herbals

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
חור לש המיסח , םינאידירמב רוקו תוחל ; Bi Obstruction Syndrome באכ םע .
םייוקל דבכו הילכ , צו םד רסוח ' י ; םישלחומ תומצעו םידיג .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
קוליס חור , םינאידירמהמ רוקו תוחל , דבכהו הילכה חופיט , צה לולידו םדה תנזה ' י ,
תומצעהו םידיגה קוזיח , באכה לע הלקהו המיסחה רורחש .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Du Huo Ji Sheng Tang

ינומרהה םרזה , םוסח יתלבה , צה לש ' םיאירב םייחל םייחרכה םניה םדה לשו י .
ירוטסיה ןפואב , סה ןאידירמה יליבשב תשחרתמ היצלוקריסה יכ םינימאמ םיני .
באכל תמרוג ןאידירמב היצלוקריסה תמיסח , תוחונ יא , דוקפתב העיגפו העונתב תולבגומ . השעמל ,
הקספה אלל תכשמתמה העונתה םע טקילפנוקו תודגנתה לש היווח אוה ומצע באכה . םינכמ םיניסה
המירזב תאז העיגפ ) Obstruction Syndrome ( .
ׁלש םגתפה 1610-1672) רד ' Zhang Zhi-Cong ( יביטמרונ רבסהה תא קפסמ :
Obstruction is blockage לושכמ איה המיסח ; באכ תומרוגו םרזל תועירפמ תוקיזמה תועפשהה . רפס
תומיסח לש םיגוס רשע השולש ראתמ ןיסב רתויב קיתעה האופרה . אוה וב ראותמה טלוב יכה לושכמה
היצניבמוק חור לש , תינוציחה הביבסל הבורק יכה תינאידירמה תכרעמב םיברעתמה רוקו תוחל .
באכ לש חיכשה ינילקה הרקמל םיבשעה תטיש לש רתויב תומסרופמהו תומדקומה תובושתה תחא ,
המיסח ידי לע םרגנה , ידי לע החקרנ San Si-Miao , תלשושמ לודגה יניסה אפורה . Tang ב " ףלא
ימשרמ Ducat ) " ךרכ 8 , קרפ 4 , 652 הריפסל ( תויחצנהו תובושח יכה תולומרופהמ תחא טרפמ אוה
ןיסב , כ העודיה - Du huo Ji Shen Tang . רד ' San רמוא , חור תומיסחל רקיעב הדעונ איה יכ , תוחל
רסוח םע תויטוקא וא תוינורכ רוקו .
189
תויסיפ תויצקידניא :
גה י לש הסר K’an Herbal’s לש הלומרופל Sun Si-Miao אוה : באכ לש םינוש םיגוסל , תוחונ יא , רסוח
השוחת , םירירש תוצווכתהו תותיווע , תויוחיפנ , העונתב תולבגומו תושימגב העיגפ , בגה לע םיעיפשמה
ןותחתהו ןוילעה , םיקרפו םייפג / םיקרפמ .
ב ואוה גנוי ןאי " םייחל םיליעומ םימשרמ ) " 1253 הריפסל ( הזה ינילקה רשקה תא םכסמ :
" ויכ רסוחב אצמנ ףוגהש ןו , המינפ תונקירה ךותל תושלופ תוקיזמ תועפשה ; חור רשאכ תרצונ המיסח ,
וז הרוצב םיסנכנ תוחלו רוק ."
ךרע תלעבכ האצמנ תירוקמה הלומרופהש םיחוודמ ןיסב תיממעה הקילבופרה לש םיינכדע םימוסרפ
באכב םינייפואמה םיינילק םיבצמ לש בחר ןווגמב . ה ןוגכ םיטסקט םיבשע ימשרמל ישעמה רפס ) 1973 (
תינורכ םיקרפ תקלד דגנ חלצומה שומישה תא םישיגדמ , הקיטאיכסו ןותחתה בגב םיינורכ םיבאכ .
םיחוודמ רתוי םיינכדע תע יבתכ , םישמתשמ ןיסב יכ הלומרופב חותינ ירחאש באכב לופיטל ) תעה בתכ
לש Liaoning תיתרוסמ תיניס האופרל , ךרכ 22 , סמ . 4 , 1988 ( , תלחמ Reynaud ) לש תעה בתכ
Zhejiang תיניס האופרל , ךרכ 23 , סמ . 2 , 1988 (
ךומנ ימצע ןוסיח םע תולחמו ) לש תעה בתכ Zhejiang תיניס האופרל , ךרכ 22 , סמ . 10 , 1987 .(

תוישפנ תויצקידניא :
לש ןוידה Sun Si-Miao ימשרמ ףלאב המיסח באכב Ducat ) ךרכ 8 , קרפ 4 ( ועה תא הלגמ לש קמ
הז יופיר יעצמא . ךכ לע עיבצמ אוה , םיבשע בכרה לש הז גוסש , מ עבונה באכה םרוגב לופיטל םיאתמ -
" הילשאו העידי יא / היזה ) " Meng-Mei .( ןעוט אוה , המיסחמ האצותכ קר אל רצונ באכש , םושמ םג אלא ,
הלוכ תוישיאה ןיבל ףוגהמ קלח ןיב טקילפנוק לש בצמ והזש .
וניא םעפ ףא באכה דבלב יגולוכיספ וא דבלב יסיפ . צה לשו םדה לש םרזה תמיסח קר אל וז ' י , םג אלא
וז המיסחל תדגנתמה תוישיאה לש תועדומה ; הקלחב , המיסח לש וז השוחתב תוזחאיהה יהוז . וניא באכ
עובק וא יטטס רבד , וכיספה םימרוגה ידי לע ידימת ןפואב תופילח שלחנ וא רבגתמ אלא - םיינחור
היווהבש .
וז הלומרופב םיפירחהו םירמה םיבשעה , ןמזב עגר לכ לש תוידוחייל ףוגה תועדומ תא םיריבגמ , ךכ
הנתשמ יתלבו האופק תושיכ אל באכ תווחל ןתינש , תדמתמ הליפנו הילע תשוחתכ רתוי אלא . םיבשעה
תימשגה המשנה תודמציה תא םיככרמ םיפירחה ) Po ( עגרה לש תוידוחייל . תא תקזחמ וז הלומרופ
רשויה תשוחת / הילכה לש ןוצרהו דבכה לש תוירסומה , ןפואב תוחפו תויתריציב רתוי ביגהל ןתינש ךכ
באכל יטמוטוא . ול תודגנתהה תא ןהו באכה תורבגתה תא ןה תיחפהל ןתינ . תרשפאמ הלומרופה
" חוורמ " באכל רתוי לודג , באכה תא קובחל םדאה לש ותלוכי תא הריבגהב , ישמהלו ולשל ותוא ךופהל ך
האלה . הלבק לש וז תורשפא תקזחמ ןאידירמ תיצלוקריס , רדס לש התריציו - שדח םוי .
190
יללכ ןפואב , הלומרופה צה לש ינומרהה םרזה תא םקשל תרזוע ' באכה תא תככשמו םינאידירמב םדהו י
םמרז תא תומסוחה תוקיזמ תועפשה ידי לע םרגנה . רשא יומסה רסוחל הקפסאה תא תשדחמ איה
םרוג םימעפל תישפנ תולבגומלו תיסיפ המיסחל .
םויסל , הלבגמה תא הווח רשא ףוגה קלחו םדאה תועדומ ןיב השדח היצרגטניא תרצוי איה . הלבק ,
רתוי םיירשפא םיכפוה תרבגומה תועדומהו המיסחה רורחש .

קפוד :
Sun Si-Miao קפודל תויצקידניא ןייצמ וניא , פא לש בחר םורטקפסל המיאתמ הלומרופהש תויה תויורש
תוינילק . לגלגתמ תויהל לוכי קפודה ) תוחל לע עיבצמ ( , יחטש ) חור ( , ירתימ ) באכ ( , חותמ ) רוק ( , קומע
) המיסח ( , לולח , שלח , קד , קיודמ ) Minute ( םהלש בוליש לכ וא .

ןושל :
בוטר היהי יופיחה ללכ ךרדב , קדו ןבל .
םלוא , וצש הביסה לשב י ליעל הני , םיבר םיירשפא םיגוס םנשי תונושל לש .

םירחא ןוחבא יעצמאו תוננובתה :
הילכב וא דבכב רסוחל םינמיס המכ םנשישכ ללכ ךרדב תצלמומ וז הלומרופ , רסוח ונשי םא םג ןכ ומכו
צבו םדב ' י . םימוטפמיס לש רתויב בחרה ןווגמה תא ףיקהל לוכי הז רסוח , תודוזיפאו המצעב תוינורכ ללוכ
תונשנו תורזוחה תויטוקא .

בקמ רוקיד תודוקנב הלי :
באכל םרוגה המיסח םורדניסל דחוימב םיאתמ לופיט רוקידב םיאור ללכ ךרדב םיניסה .
ש ןוויכ - Meridian Circulation תינללוכ הלומרופ איה , הליבקמה הסקומב שומישהו רוקידה תייגטרטסא
הל , תושיג לש ןווגמ ףיקהל הלוכי , ןהיניב : המ תוקחורמ תודוקנ לש היצניבמוק תוימוקמ תודוקנו זכרמ
תוחונ יאה רוזא תא תופיקמה ) אמגודל - ןותחתה בגב באכל –
60 BL,BL 23 BL 25, BL 40 ךרבב באכל וא : ST 35 ] תפסונ ךרב תדוקנ םע " Eye of the knee [" ו -
SP 6 ; העינמ העפשה תולעב תודוקנב שומיש ) אמגודל : חור תמיסח :
GB 20 + 31 + BL 12 ל תמיסחל וא תוח : SP 9 + CV 9 ( ;
םייולג םייגולוכיספ םייונישל תודוקנב שומיש , ויתולבגמ תא ףיקהל םדאה תלוכי תא ריבגהל ידכ ) ומכ : BL
10 , LI 4 + LIV 3 וא םירעשה תעברא SP 21 .(191
דחוימ שומישל תורעה :
םיהובג םינונימב החקלנש הקבא התיה תירוקמה הלומרופה . תינרדומה ןיסב , ב םישמתשמ ה
כ - Decoction . תולקב םושייל ןתינו ליעי רוקיד םא , רתוי ךומנ תויהל לוכי וז הלומרופ לש ןונימה . םא
רוקיד , םיבשע Decocted , לש םיבשע יצימ K’an Herbals תולקב םימישי וא םישיגנ םניא הובג ןונימב ,
תוילבטב שמתשהל ןתינ K’an Herbals רתוי הובג ןונימב .
סה הינומרהסידה יפל היומ , םע בולישב המיאתמ ןאידירמ תיצלוקריס :
Quiet Contemplative ,Dynamic warrior, Prosperous Farmer, Women’s Precious
וא Relaxed Wanderer . םע דחי םג הב שמתשהל ןתינ Meridian’s Passage .

ןונימ :
2-6 רוא תוילבט 16-48 םויב תופיט , הרקמה יפל תישיא המאתה .
םירקמב הרומח תוחונ יא לש , ץלמומה ןונימה לע רובעל ססהל ןיא .


םיביכר :
Xu duan Sichuan dipsacus root
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Dang gui shen Dong quai root
Du huo Pubescent angelica root
Du zhong Eucommia bark
Fang feng Siler root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Hai tong pi Coral tree bark
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng tail
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng root
Kuan jin teng Chinese tinospora root
Qin jiao Large-leafed gentian
Rou gui Chinese cinnamon bark
Sang ji sheng Loranthus twig
Bai shao White peony root
Chuan niu xi Cyathula root
192
MERIDIAN PASSAGE

הרדיס : Kan Herbals

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םדה תא תררועמ , שורק םד תרזפמ , םינאידירמל תרדוחו תחתופ , תוחיפנ הדירומ , יופיר תזרזמ ,
םיבאכ תככשמ .

צמו יטגרנא בצמ םירביא ב :
שורק םד , ןאידירמב שורק םד , תוחפנתה םע שורק םד , תיטמוארט העיגפ , םירבש , תוליפנ , תורובח ,
םיעקנ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Shen Tong Zhu Yu Tang ו - Mo yao Xiang Sheng Dan

םייח םימייקמ תכשמתמה ותעונתו םד . תמגפנ וז המירזש םעפ לכבש שיגרמ יניסה , וימב קרפ ךרואל דח
ךורא ןמז , " שורק םד ) " Xue Yu ( חתפתהל לולע . רצונ ןוזיא רסוח , ןיזמה חוכהשכ ) םייחה לש םדה (
ומצעב שגנתמו בבותסמ , לולכמהמ דדובתמו קתנתמ םייחה לש ביכרמ .
םייחה לש יסיסבה דוחיאב רעפ רצוי שורק םד . באכ וניה רתויב חיכשה םוטפמיסה .
Meridian Passage יצ אוה לש תויסאלק תולומרופ יתש לש ףור K’an Herbal , םד רוזיפל תושמשמה
םדה לש תינומרה העונת םוקישלו שורק . ןאידירמב שורק םדל דחוימב בצוע הזש דועב , םיקרפ , בגה
םייפגהו ןותחתה , תוימינפ תויעבל םג וב שמתשהל ןתינ .

Bodily Pain Expel Congealed Blood Soup לש Wang Qing-Ren (1768-1831 הריפסל ( ,
עבונ ונממ ירקיעה רוקמה אוה Meridian Passage .
ד " ר Wang רמא , םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םיבר םילוח יכ , חור לש תוקיזמ תועפשה םע , תוחל , רוק ,
ןאידירמה םרז תא םימסוחה ) ב ןויד האר - Meridian Circulation ( תויסאלקה לופיטה תושיגל םיביגמ אל
) קרפ 2 לש " ונקותש תויאופר תויועט " , 1830 הריפסל .( הלא םירקמב יכ שח אוה , תוקיזמה תועפשהה
םדה לע ולעפ רבכ . ןורקיעב שומיש ךות " ינורכ םוסחמ ] Bi [ שורק םד ול שיש חרכהה ןמ " ,
ףוגה באכ תלומרופ תא חקר אוה .
193
קלחה ה לש ינש Meridian Passage אוה “ Myrrh Subdue the Sage pill ”
לש אוה Chen Shi-Wen ) תלשוש , Song 1151 הריפסל ( , תועיגפב לפטל הרטמב חקרנ רשא
תויטמוארט , ךכל תוולינה תוערפהלו םד תשירקל תומרוגה , שפנבו ףוגב םירחא םיקלחב .

תויסיפ תויצקידניא :
דחא םוקמב ללכ ךרדב םד תמיסח יבאכ , םישקו םירדוח . צמ םיחתפתמ םה תופוכת ' חורמ וא עוקת י
הרק החל ) חור - רוק - תוחל ( םינאידירמה תמירז תא םימסוחה . באכל םורגל הלולע תיטמוארט העיצפ
ינורכו דח םד תמיסח . Wang Qing-Ren יכ ריהצמ " ףוג באכ " “ Bodily Pain ” ל סחייתמ - " םיבאכ
ףתכב , ןותחתה וא ןוילעה בגב , ףוגה לכב באכ וא םיילגרב רשא [ שורק םד לש םיטביה ול שי ."
Chen Shi-Wen תלומרופ תא ראתמ “ Subdue the Sage ” תלפטמש :
ב - " העיצפ , עקנ , םיעורק םידיג , תורובש תומצע , םירירש תוצווכתה , םיבאכ , ףפוכתהל תלוכי יא , ץוח חור
ןאידירמה תא תעצופ , תומצעהו םידיגה תעונתב ישוק , םירירשבו רועב דח באכ , םיסופת םירירש
ראווצבו םייפתכב , ףייע ףוג חוכ אלל םייפג עבראו ." הלאה תולומרופה יתש לש תושיגה בוליש ידי לע ,
לש ויווש Meridian Passage דח וא ינורכ באכ לש םימורדניס רובע ךורע ןיאל וניה .
באכל ףסונב , תורובח לש םתוחכונ , םיחיינו םיעובק םישוג ) באכ אלל ףא ( , תמיסחל םינמיס תווהל םילוכי
םד . Meridian Passage תימינפה האופרב םיחיכש םיינילק םיבצמב רוזעל יושע ) דבכ תויעב ללוכ
לוחטו ( תיגולוקינגהו ) תולחשב תוטסיצ ללוכ , ימחר ךות םומיד , דש תלחמו Fibrocystic ( , תיניסה ןה
תינרדומה תיברעמה ןהו תיתרוסמה . תוינורכו תודח תועיצפל הרישי תיטיופרת השיגכ , Meridian
Passage הל יושע תינרדומה טרופסה תאופרל ינויח תוי .

תוישפנ תויצקידניא :
תוישפנ תויעבל םד תמיסח תנומסת תרשקמ םיתעל תיחרזמ האופר , תוישגר , תוינחורו תויתוגהנתה
הדרפהב תונייפואמה , תורגתסה וא תויכשמה רסוח ; דחוימב ןוכנ הז , םיינורכ הלא םיאנת רשאכ , םישק ,
צקידניא םיקפסמ קפודהו ןושלהו תומיאתמ תוי . רד ' Yan Gan Lin לש הלא םיטביה יבגל טרפמ
גוסמ תולומרופ “ Expel Congealed Blood ” לש Wang Qin-Ren
ב - ” Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine ) " ךרכ 16 , סמ . 10 , 1981 .(
רד ' רעצב חווט ךורא לופיטב ןכרע תא ריבסמ ןאי , תובצעו ןואכיד , תונדשח , פס ק , םיינורכ הניש ידודנ
םישק , תזרפומ המילח , ה תויז .
תויכשמה רדעיהו תיסיסב הדרפה תרצוי םד תמיסח , הביבסה וא תיסיפה היווההו תועדומה ןיב . ביבסמ
לבס וא באכ לש חיינו עובק זכרמל , תועדומהמ וא הביבסהמ חווט תכורא הגיסנ רצוויהל הלולע . םימעפל ,
וז ןיעמ תורגתסה םוקמב , םדא ןורוויע ידכ דע םינטק םיטרפב עוקשל יושע .
תונלשר וא ןמזמ חכשנש לוצינ לשב םירצונה םיקומע םיישפנ םיעצפל עקרכ אצמיהל הלולע םד תמיסח
היצאיצוסאסיד הרציש ) תורענתה , קותינ ( םילחהל תלוכי רסוח וא .
194
הלומרופה ומצע ךותל םד תמירז תמדקמ , ותורבטצה תא תרזפמ , רוחאל הריזחמו דגנ ותמירז תא
ומצע . בקונ באכ לע הלקמ איה , הדירפ , קותינ , רעצו תואצמתה רסוח .
תוישפנב ןהו תויסיפ תוקלצב ןה תלפטמ , תונשי תועיצפמ , תינורכ הלחמ .
ףוסבל , תא טטצנ םא Chen Shi-Wen , ל תרשפאמ איה - " םכחה תמכח " םינפבמ אובל .

קפוד :
ללכ ךרדב ספסוחמו סג קפוד .
םלוא , םיגוס םיאבחנו םיקד וא םיירתימ תויהל םילולעו םיחיכש יתלב םניא םירחא .

ןושל :
הלוגס ןושל , רתויב החיכשה איה תומודא תודוקנ םע וא ההכ הלוגס ,
טלוב ןוזיא רסוח רשאכ וא םיפירח םירקמב , עיפוהל אל םילולע םה .

ׁהימונויספ ) ףוצרפה תמכח ( םירחא םינמיסו :
ההכ םקרמ , םומע , קרב רסח - תובורק םיתעל . רועה , םישבי תויהל םייושע םיינרופיצהו רשבה ,
םיספסוחמ , לוגס ןווגב . םיתעל , עיפוהל םג םילולע םימודא םינמיס .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
םייניס םיבשע , שורק םד תנומסתל רתוי םייפיצפס םה , רוקיד תודוקנ רשאמ .
תאז םע דחי , תויטרואת תוליבקמ ןנשי , הנווכהו לש תיטיופרתה Meridian Passage
ןוגכ הלא ןיעמ תודוקנל תברקתמ : LIV 3, LIV 13, SP 8, SP 10, BL 17 ,
Bleeding BL 40, LI 4
תודחוימ שומיש תוארוה :
ןוירה ךלהמב שומישל הרוסא . םומיד תעב שומישל הרוסא .
ה תלומרופ - " Bodily Pain " ךומנ ןונימב תיצמת רוקמב התייה , ו - “ Subdue The Sage ” רוקמב התיה
הלולג . םימיוסמ םירקמב , תוילזונ תופיט לש רתוי הובג ןונימב וא תיצמתב שמתשהל ךרוצ היהי יכ ןכתי ;
חונ אל וא ןתינ יתלב םא , תוילבטה ןונימ לידגהל ססהת לא .
תויאופר תוביסנ לשב שרדנ םא , ןתינ הלומרופה תא חורמל רבטצה םהב תורובחו םיעקנ לע תינוציח םד
שורק . ליעוהל יושע ףסונב ימינפ שומיש . קודס רוע וא חותפ עצפ לע וחרמל ןיא .195
תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט . תומכה לע רובעל ססהת לא הרומח תוחונ יא לש םירקמב
תצלמומה .

םיביכר :
Hong hua Carthamus flower
Huai niu xi Achyranthes root
Qin jiao Large-leafed gentian
Mo yao Myrrh resin
Tao ren Peach seed
Gu sui bu Drynaria rhizome
Chuan xiong Sichuan lovage root
Dang gui wei Dong quai root tail
Ru xiang Frankincense resin
Qiang huo Notopterygium root
Xiang fu Cyperus rhizome
Bai shao White peony root
Gan cao Chinese licorice root


196
MINOR BUPLEURUM


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : הרמ סיכ , שלושמ םמחמ
טנמלא : ץע , שא
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ ' ה תמרב ינגותפ י - Shao Yang .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ה תא רתופו ןזאמ - Shao Yang , ה תא עיגרמ דבכ , תוחל רתופ , צ רזפמ ' ינגותפ י , צב ךמות ' ןוכנה י
Correct (Zheng Qi .( צה תא םילשהל דעונ הז םשרמ ' י , לוחטה תא םמחל / הביק , צ רזפל ' ינגותפ י
םינפהמ , הרק חור ןגותפמ ץוחה תא תוקנלו .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Xiao Chai Hu Tang
ב וז הלומרופ דכ תיניסה האופרב םישמתשמ צ קלסל י ' הרמה סיכמ ינגותפ י / שלושמה םמחמה ) Shao
Yang ( ללוכ Mo Yuan , צה םש ' רתתסהל רומא ינגותפה י . תובשחנ הלא תוערפה " תוימינפ יצח , יצח
תוינוציח " בצמב " םותסה יובמה " ףוגה וב / הערפהה תא קלסל לגוסמ וניא שפנ , קיפסמ הקזח וניא וז ךא
םדקתהל וא תינוסיחה תכרעמה תא םמהל רתוי קומע בצמל .
ןיגוריסל תורומרמצו םוח אוה ירקיעה םוטפמיסה , הירלמ ןוגכ םיבצמל רוקמב דעונ הז םשרמ , םיהוזמה
ןיגוריסל תורומרמצו םוח יפ לע . םוח לש הזה ךיבסתה / הצופנ תוליעפו החונמ לש תופוקתל ףסונב רוק
תוינורכ תוינוסיח תוערפהב םג , תינורכה תופייעה םורדניס ןוגכ םרובע םיפסונ םיילאריו םיבצמו
הלומרופה הליעי דחוימב .
תויצקידניא :
ב שמתשהל ןתינ - Minor Bupleurum ןיגוריסל םנשי ןהב תויטוקאו תוינורכ תוערפה לש בחר ןווגמב
רוקו םוח לש ןמז יקרפ , תורומרמצו םוח , רירמ םעט , הזחב תואלמ , הליחב , תואקה , ןורגב שבוי , תונבצע
חתמ תונומסתו תונקורתהו תואלמתה ןוגכ תופל , תוליעפו החונמ וא .
דבכה ןטרסב לופיטכ ןיסב האופרה ידומילב דקומה התיה וז הלומרופ , לופיטכ םייתפרצה םידומילב
סדייאב , תינורכ תופייע םורדניסב ימושי לופיטכ תויתרוסמה תויניסה תואפרמבו , טיכנורב , תעפש ,
םידלי לצא המישנה יכרדב תוערפה , וערפה דבכה דוקפתב ת , םס תעפשה לורטינו . ךרע לעב לופיט והז
העגפנש תינוסיח תכרעמ ןוקיתו קוזיחל בר , םוחה ןגותפ יוקינו קוזיח לש םיביכרמה בולישש תויה ,
" ררועמ " ןוסיחה דוקפת תא .
197
קפוד :
םייסאלקה םיטסקטה יפל ירתימ קפוד . ןכ יפ לע ףא , תשמה עבטה לשב םיירשפא קפוד יסופד ןווגמ הנ
תוילאריו תוערפה לש / תוינורכ תוינוסיח , יטוח ללוכ , ריהמ , ףופצ וא לגלגתמ .
הז םשרמל חתפמכ תילאמשה דיה קרפב תיעצמאה הדמעב ירתימ קפוד שפחל שי ,
אלמ קפוד וא / קירו לאמשמ ירתימ / soggy ןימימ .

ןושל :
קד ןבל יופיח םע ןושל , םימודא םידדצו הצק ונכתיי .

יד תודוקנב הליבקמ רוק :
TW 5, GB 41, GB 34, LIV 13, CV 12, CV17, ST 36, LI 11

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
רתוי םיפירח םיבצמב ןונימה תופיכת תא ריבגהל ןתינ .

םיביכר :
Chai Hu Radix Bupleuri
Huang Qin Radix Scutellariae Baicalensis
Fa Ban Xia Rhizoma Pinelliae Ternatae
Gan Cao Radix Glycyrrhize Uralensis
Hong Zao Frutus Zizyphi Jujubae
Ji Lin Bai Ren Shen Radix Ginseng (Root)
Gan Jiang Rhizoma Zingiberis Officinalis
Ji Lin Bai Ren Shen Radix Ginseng (Tail)

198
MOVE MOUNTAINS


יס הרד : Kan Modular Solutions

םייחה תא ךיראהל ידכב תוטיהלב םייחה םס רחא ושפיח קיתעה ןמזבש דועב , םיקקותשמ םישנא םויה ,
תלבגומ יתלבו תידיימ היגרנאל . ךשמתמ תויח חכ םע ףוגה תא ןיעטמו אירבמה ץירממ םס , תא קפסמ
רתוי הלודג תלוכיל ונלש תוברתב האלנ יתלבה שופיחה , לבס חכ , עוציבו .

הבורמ הניה ידוסי ביכרמ לש הרימשה רשאכ , ןועריג לש בצמב לעופ וניא ףוגה , ולש תויעבטה תונגהה
וילע תורמוש . הלחמל דגנתהל םזינגרואה תלוכי תא םירפשמש אפרמ יחמצ , תיסיפ תושישתמ םילחהל
תילטנמו , הדובע עצבל , דילוהל , תועוגפ תומקר אפרל , םיארקנ Adaptogens . יתמ לא םיסחי
Adaptogens תוניסחל םיפיסומכ ללכ ךרדב , היגרנא יריבגמ , וא " תומכח תופורת ) " Smart drugs . (
תיניסה האופרה תפשב Adaptogenic Herbs הנגהה ןונגנמ תא םיליעפמש הלא םה ) Wei Qi ( ,
צ םיצירממ ' תיצמתה יאלמ םישדחמו י ) Jing .( סיפה חכה לע ןגהלו קזחל איה תבלושמה האצותה י ,
תילכשה תופירחה , ישפנה ןוזיאהו .

הווש הרוצב םיניזמ הלא אפרמ יחמצש ןוויכ Yin and Yang , דחא לכל טעמכ םיליעי םה . Lycii and
Dendrobium ןיזמ Yin ) תוחל , םד , תיצמת ( , Ginseng ,Astragalus םיכמות גנאיב , צב ' ו י - Shen
ו - Schizandra הלא תולועפ בלשמ . ירממ החסונהש תורמל הצ , א ןיאפק ומכ םיצירמת הליכמ אל איה ן
) Ma Haung - Ephedra ( םדה רוזחמ לש הילע וא םוח לש ימואתפ לג תררועמ אלו .
תונריעו ץרמב תכשמתמ הילע תיינבב אוה הכרע .

דחיב , ולוכ םזינגרואב הינומרה םירצויו םישדחמ אפרמה יחמצ לכ , תונגה םיקזחמ תועדומ םייחמ
פה ריזחהל םירזועו תוינויח תושר ןדוקפתל .
Move Mountains ימינפה רשויה תא הצירממ , שפנה תוולש , תושימגה ,
ןוזיאה לע תרמוש הדועב הרתי תונעבותל לגתסהל תלוכיהו . הרטמ לכל ץירממכ הב שמתשהל ןתינ .


ןונימ : 20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט


199
םיביכרמ
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng tail
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng root
Huang qi Astragalus root
Wu wei zi Schisandra fruit
Gou qi zi Lycium fruit
Shi Hu Dendrobiumרבסה

Ginseng קפודה תא הייחמ , צ ץירממ ' ירוקמ י , תוחל רצוי , םיאלמה םירביאה תשמח תא קזחמ ,
תא חמשמ המשנה ) Shen ( , םייחה תא ךיראמ , המכחו ץמואל ליעומ .
Ginseng םדב רכוסה תמר תא רידסהל םזינגרואה תלוכי תא הלעמ , לורטסלוכו םדה ץחל , רפשמ
בלה דוקפת תא , תופייעה תא תיחפמ , הנישב עגופ אל תאז םעו לבסה חכ תא רפשל רזוע .

Astragalus צה תא קזחמ ' ןגמה י ) Wei Qi ( , םמורמ ה תא - Yang רוהטה , םדה לע ןגמ , תא ץירממ
המישנה , ףוגב םילזונ רידסמו תוילכהו האירה לוחטה תא קזחמ . תאז םע דחי , לש הריציה תא דדועמ
םימודאו םינבל םיאת , ןורפרטניא , םילנרדאה תפילק דוקפת תאו םינילובולגומומיא ) הילכה תרתוי .( ומכ
ג ' גנסני , Astragalus לבס חכ הנוב .

Schisandra תוחל קזחמו רצוי , ה תא רישעמו אמצ הוורמ - Yin הילכה לש , צ תא ןגעמ ' האירה י , לקמ
בלה לע , שפנה תא עיגרמ ) (Shen , ןימה ירביאב תויח חיפמו חמה תא ררועמ . לפטל וב םישמתשמ
הניש ידודנבו תונבצעב , רירש םיסקלפר רפשמ אוה - בצע ) Neuromuscular ( , לע םדה ץחל תא דירומ
ידי םד ילכ תבחרה , םדב רכוס רידסמ , תא קזחמ יללכ ןפואבו שושימה שוחו היארה תודח תא רפשמ
ץחל םע דדומתהל תלוכיה .

Lycii , אוה יממעה ומש רשא Wolfberries , םדה תא ןיזמ , תיצמתה תא שדחמ אלממ ,
תואירה םע ביטימ , הילכהו דבכה תא קזחמ , רועל תוחל ףיסומ , םייניעה תא ןיזמ , רפשמ רועה קרב תא
היארה תאו . םיבצעה תכרעמ תא עיגרמ ןכ ומכ , םד ץחל רתי תיחפמו .

Dendrobium תוחל רצוי , םוח תיחפמ , אמצ הוורמ , ה תא שדחמ - Yin הביקה לש , תוילכב ךמות ,
ינתומה בגה רוזיא םע ביטימ . תרוסמה יפל , םיטסיאואט יניעב םייח ךיראמה ץירממ בשחנ אוה , לקמ
במו תופייע לע םיימינפ םילזונ לש עפש חיט , תוינימ תושרפה ללוכ .
200
תויצקידניא :
תיללכ תופייע , השלוח , " תוטטומתה " , שבוי , תושקונ , לבס חכ רסוח , ןואכד , היתפא , םילחהל ישוק
הדיל וא הלחממ . תישפנה תלוכיה תא קזחמ , תיעוציבהו תיסיפה .

תוריהז רתי םישרודה םיבצמ :
החונמ רסוח , הדרח , ד ץחל רתי ם , שאר באכ , לוכיע תוערפה , יטוקא באכ וא , הקנה וא ןוירה .

דגנ תויוותה :
תעפשו תוררקתה לש םייניב יבלשו םימדקומ םיבלש , תקלד וא םוח ,
לושלש וא ןטבה לש יטוקא וא ךשמתמ באכ .שומשל תועצה :
ש ןוויכ - Move Mountains םיעט , תחא הפיט לש בובריע ידי לע ונממ תוניהל רשפא לש םייתש וא
ג פוריס תיפכ םע םיזגומ םימ וא םימח םימב תיצמת ' גני ' םייל תכיתח וא קתוממ ר .201
ONE MIND FORMULA

הרדיס : Kan Herbals
רביא : לוחט , הביק .
טנמלא : המדא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
לוחטב ןוזיא רסוח / הביק , םוח / רוק , רסוח / מדאה טנמלא תא םישבשמ ףדוע ה .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
תנמרהמ תלעפשמו לוחט / הביק .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ban Xia Xie Xin Tang

One Mind בכרומ ינומרהסיד בצמל הלומרופ הניה . תינמז וב ונשי וב בצמ , רוקו םוח ןיב ןוזיא רסוח ,
גנאיו ןיי , רסחו ףדוע .
תמירז ןוויכ תא הרידסמ הלומרופה צה ' הביקהו לוחטה לש י , צ הלעמ לוחטה רשאכ ' הביקהו הלעמ י
הטמ הנוויכ . תיזיפה המרב , הז הדיריו הילע ךילהת , אירב לוכיע ךילהתל יחרכה .
ה אוה לוחטה לש ישפנה דמימה לע עיפשמ הז ןוזיא רסוח תישפנה המרב - YI ) טקלטניאה ( , הז בצמב
קימעמו ןוכנ תעד לוקיש לבקל לוכי וניא םדאה .
One Mind תסרג איה Kan Herbals ןאח תלשושמ הלומרופ לש , תא םימקשמה םיחמצ תבלשמ רשא
רימתהל המדאה תלוכי , יתריצי תויהלו תונשל .

תוינילק תויצקידניא :
םוח לש תועפות תובכרומ לשב / רסחו רוק / לפטל תנווכמ וז הלומרופש ףדוע , לש םימוטפמיסהו םינמיסה
מ םינווגמ תויהל םילולע םדאה דא . לושלשו תואקה שי םדאל םא תינפוגה המרב , היהיש ןכתי איקה
תוחל םע םח היהיש לושלשה תמועל םילולצו םירק םילזונמ , ךפיהל וא , המח איה הלעמל האקהה
רק אוה הטמל לושלשהו . םיתיעל , םהינשל , םוח שי האוצה וא האקהל / רוק , רסח תונוכתו / ותואב ףדוע
ןמזה . ל תלוכיה רסוח תינילק הז םשרמב שומישל קהבומה ןמיסה תויהל לוכי קיודמה בצמה תא ןחבא .
תוחפנתה תשוחת ראתמ הלומרופה תלפטמ ובש ירקיעה בכרומה םוטפמיסה , תואלמ , זכרמב ץחל
הזחה ) םוירטסגיפא ( , תודבכ .
202
םיפסונ ןוזיא רסוח יבצמ : ג םוהיז ' הידראי ) יעמב םיטיזרפ ( , תושבי תואקה , ב ו סומגירובר , קא לושלש יטו
ו םילייטמ לושלש , ורטסג נא ינורכ סיטירט ) םייעמהו הביקה תקלד ( , ינורכ סיטירטסג ) םורק תקלד
הביקה ( , ינורכ סיטיטפה , סיזוריצ לש םדקומ בלש ) דבכה תמחש .(

תויגולוכיספ תויצקידניא :
One Mind תורתוס תויורשפאב דכלנ רשא םדאל תילאידיא הלומרופ איה .
םדאב תלפטמ הלומרופה לעב תוידדה תודגונמ תויורשפא .
המולא השענ םדאה ) הליבח ( םירשק לש , תוחונ יאל תומרוג קר רשא תוירשפא יתלב תופדעהו םיכבס ,
ישפנ לבסו לובלב . One Mind תויורשפא תא יתריצי ןפואב רימהל רתוי לוכי אל רשא םדא רובע איה
תויורשפא ןיב עורק וא ומוקמב קומע עוקתו םייחה . מגודל א : וילע רשאכ םדאב רצונה טקילפנוקה
גוז ןב בוזעל וא ראשיהל טילחהל , םיביצי םייח תביבס וא הדובע , השדח תורשפא וא שדח בצמל ,
וזכ תוגהנתהל וא תינבתל הפיחד ןתונ תובורק םיתיעל . םייביטקרטאו םיירשפא םיארנ םינוויכה ינש
טלחומ ןפואב , םיירשפא יתלבו םייארונ ןמז ותואב . פ תא תרהטמו תחתופ וז הלומרו חומה - בל .

הלומרופה תזכרוממ הבשחמו דוקימ הקינעמ , הקלח העונתלו הטלחהל תעייסמ , תוחל הרימתמ
ליחתהלו ריהבהל בחרמ םדאל הקינעמ תלפרועמ , ולש תועדומה תא דחאל . טילחהל תעייסמ איה
חנ ןהיתש תויורשפאה וליאכ לועפל אלו תויורשפא לע הנווכהב בושחלו תוירשפא יתלבו תוצו . הלומרופה
ךילהת םוש תרצקמ הניא , המדאה לש החינזהו הגיפסה ךילהת תא השוע איה
לוחטהו / רתוי חונ הביק , ןווכמו רדוסמ . ףוסבל , םיימצע םיסחיו תימצע תועדומ דחאל תעייסמ וז הלומרופ
.

קפוד :
םיביטקידניא םה םיקפד יגוס הברה , םניאש םיקפדה םיטעמ .

ושל ן :
הקד , דב ינונמש יופיח םע " כ , םיתיעל , ההכ רופא וא בוהצ יופיח .
השעמל , סואכל רשקהב איה הלומרופהש ללגב , ועיפויש רשפא ןושל תוגצמ הברה .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
הלומרופה תלועפ One Mind ןוגכ רוקידה תודוקנ ידי לע בוט יכה המדת יאדוול בורק איה :
Tw 5 .Pc 5 ,Pc 6 ,Sp 5, Liv 14, St 36,Ub 20, Ub 21
לופיט תיגטרטסאכ רוקיד רשאמ םיחמצב שומיש ופידעי םילפטמה בור .


203
תיטרדנטס הנמ :
16-48 םויב תופיט . םייטוקא םיבצמב ןונימה תא ריבגהל ףא ןתינ

מרופה חותיפו רוקמ הלו :
הלומרופה ONE Mind לע תססובמ " Zhang Zhong –jing`s "
] Pinellia Decoction to Drian the Epigastrium (Ht) [
המשרנ הנושארל רשא ב - " Shang Hun Lun " A.D 220 .
תרבח Kan Herbals יברעמה לפוטמה תא ףקשל ידכ םיפסונ םיחמצ ינש הפיסוה , יוצמהו ינרדומה .

םיביכר :


Pinellia Rhizome (treated) Fa ban Xia
White Asian Giinseng Bai Ji Lin Ren Shen
Dried Ginger Root Gan Jiang
Chinese Skullcup Root Huang Qin
Red Jujube Fruit Da Hong Zao
Vladimiria Root Chuan Mu Xiang
Immature Bitter Orange Fruit Zhi Shi
Chinese Licorice Root (Honey Fired) Zhi Gan Cao
Coptis Rhizome Chuan Huang Lian


204
OPEN AIR

הרדיס : Gentle Warriors
רביא : תואיר
טנמלא : תכתמ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ ' תואירה לש דרומ י , צ תורבטצה ' י , תואירב םוחו החיל

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
צ דירומ ' תואירה י , םוח רהטמו החיל רימתמ , תואיר חלחלמו החיל ךכרמ , תוילכל עייסמ צ תא ןגעל ' י
תואירה , המישנ יפוצפיצו לועיש קיספמ .

סוסיב : Su Zi Jiang Qi Tang

Zi su zi הלומרופב רסיקכ שמשמה , צ דירומו רזפמכ עודי ' תואירב עוקתה י .
ל דוגינב Ma huang ןכוסמ תונופמס ביחרמכ ותלוכיב עודיה , Zi su zi ףדוע ץמאמל םרוג אל בלה לע
םיבצעה תכרעמו , שומישל חוטב אוה ןכלו . תא םיררוואמ רשא םיחמצ םע בלושמ אוה הלומרופב
תואירה , צ םידירומ ' י , החיל םיקלסמ , תוילכו לוחטב םיכמותו םיחלחלמ .

תוינילק תויצקידניא :
תיטוקא המתסא , הזחב ץחל , םיפוצפצ , תיחטש המישנ , המישנ רצוק , לועיש , חויכל השקש החיל , שבוי
ןורגבו הפב , הנוילע ןטבבו הזחב תוחיתמ תשוחת .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
תינוציק השלוח , תואל , הובג םוח , תושבייתה , תונופמסב תקלד .

תורעה :
לש בולישה ןכלו ינורכה בצמל ליבקמב ףקות יטוקאה בצמה םהב םיבר םירקמ תוארל ןתינ הקינילקב
Deep Breath ) תינורכ המטסאל ( םע Open Air ) תיטוקא המטסאל ( ילאדיא בוליש אוה .


205
ןונימ : 2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0 - 4 םינש 15-30 תופיט
4 - 8 םינש 30-45 תופיט
8 - 12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .
30 - 35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .

םיביכר :
Perilla seed Zi su zi
Schisandra fruit Wu wei zi
Platycodon root Jie geng
Apricot seed Xing ren-bei
Lepidium seed Ting li zi
Anemarrhena rhizome Zhi mu
Purple aster root, honey fried Zhi zi wan
Stemona root, honey fried Zhi bai bu
White mulberry bark Sang bai pi
Tangerine dried rind of mature fruit Chen pi
Chinese amomum fruit Sha ren
Chinese licorice root Gan cao

תיטוקא המתסא :
ונא הנורחאל תושיגרמ ןהו ריוואה םוהיזב היילעמ האצותכ ןה המתסאה יפקתהב תדמתמ היילעל םידע
םיימיכ םינגותפל תואירה לש רתי , םינוש םיינגרלאו םייגולויב םינגותפ .
תוקוניתלו םידליל , האירבהו הניקתה תיגולויזיפה תוחתפתהה לע םויא הווהמ וז הביבס . ףקתהש עגרב
ירבהל דואמ השק ץרופ המתסאה הלחמהמ א , ןוגכ תופורתל תולת תולקב םיחתפמ םידליה : יטנא
םינימטסיה , םינוש םידיאורטסו תונופמס יביחרמ , ילמרונ םייח חרוא םייקל ידכב םיחקלנה . הברמל
תומרוגו ףוגה תא תושיתמ ןה ןמז ךרואלו הלחמל םרוגה דגנכ ןורתפ תועיצמ ןניא ולא תופורת רעצה
תולכתהל צה ' תיצמתהו י .
206
תיניסה הייארב , המתסא ) Qi Chuan ( יתמישנ ישוקכ תרדגומ , המישנב תודבכו רצוקב תנייפואמה
םיבצמ ינשל תקלחתמו :
1 ( ףדוע - צ לש תורבטצה ' תואירב י .
2 ( רסח - צ לש תולכתה ' לוחטהו תוילכה י .
המתסא לש יטוקא ףקתה - ףדוע בצמכ דימת רדגומ - צ ' תדרל לגוסמ וניאו הזחב דכלנ תואירה י הטמ .
הז בצמ םיררועמה םינוש םימרוג םנשי : הבורמ החיל , שבוי , םח וא רק ריווא , חור , ישפנ חתמ , בצמ
דורי ישגר , תופייע , םינוש םינגרלאלו םילערל הפישח .
לש רתוי הרומחו תפסונ העיגפ עונמל ידכב יטמתסאה ףקתהב ריהמה לופיטל הבר תובישח הנשי
צהו המישנה ירבא ' י .

יביכרה טוריפ הלומרופב ם :
Zi su zi, Ting li zi , Xing ren-bei , Jie geng , Sang bai pi , צ תא םידירומ ' תואירה י , םירהטמ
תואירהמ םוח , חור םיקלסמ - םוח , החיל םירימתמ , המישנ יפוצפצ םיככשמו לועיש םיקיספמ .

Zhi zi wan, Zhi bai bu, Zhi mu, Chen pi תואירה תא םיחלחלמ , החיל םיככרמ החויכ לע םילקמו .
Sha ren לוכיע רפשמו הביקה תא ןמרהמ , תוילכהו לוחטה תא םמחמ .

Sha ren, Wu wei zi דחיב , צ תא דירוהלו ןגעל תוילכל םירזוע ' רומשלו תואירה י
תיצמתהו תוחלה לע .
Gan cao צ תא קזחמ ' י תונידעב לוחטהו הביקה , לועישה תקספהב עייסמ , םילערו םוח לרטנמ
) תיחפמ תקלד ( הלומרופב םיביכרה תא ןמרהמו .207
PASSION POTION

הרדיס : Kan Modular Solutions

לש ותביתכ זאמ תיניסה האופרה לש הבישחה זכרמב ורתונ םימי תוכיראו תונקדזה Huang Di Nei
Jing םיאירב םישנאל היופצה םייחה תלחות יכ הריהצמה - רשא םישנא םתוא רמולכ " םיכלוה ךרדב
ץראהו םיימשה " - םינש האמכ איה . ל דאמ בורק הז רפסמ 110-115 - םייגולויב ועיצהש יפכ םינש
םדאה לש ילאיצנטופה דלומה םייחה ךרואכ םיינרדומ . לש םירבחמה Nei Jing םתרהצה תא םירפשמ ,
ןכ יפ לע ףא , ח ויח םהש םושמ קיתעה ןמזב ויח רשא הלא יבגל ןוכנ הז יכ םינעוט םהש ךכב אלו עבט יי
תוללוה ייח : םישנא " םיינרדומ " לע רתי הגאדו הבישחב תדלומה םתוכז תא םיזבזבמ תובורק םיתעל
הדימה , ףדוע - ןימבו ןוזמב הרתי תוקסעתהו הדובע . לש תוליגר אל תושירד םע םימילשמ םיבר םויה
הדובע , םידלי לודיג , ב לע הביבסה תורדרדיה לש תועפשהו יתרבח ןוזיא לע הרימש לכ לש םתואיר
םירוציה .

תאז םע דחי , יכ םג ונעט םייתרוסמה םייניסה םיאפרמה , םיינרדומה םייחה לש ישוקה תורמל , ןוכנ לופיט
שפנלו ףוגל הגאדו - תיצמת ) jing ( ו - שפנ ) shen ( - תואירבה לע הרימשל תוקיפסמ תולוכי וקינעי
וגה תא םישגהלו םייחב הרטמה תא גישהל תובר תויונמדזהו לר ) ming .( ותואמ םיאב שפנו תיצמת
רוקמ , הילכה , צה תא הצקמו ןסחאמה ' תיצמתה וא ירוקמה י yuan qi וא yuan jing ( םינחינ ונא םהב
הדילמ " . ןוזיאה לש ותליחת " ףוגה לש תיצמתה תרתיב הזה , איה וב רועישהו " תזבזובמ " תכרצנ וא ,
ירמוחה ונמויק לש ךרואהו תוכיאה תא םירידגמ , ג ומכ תולעב תויושיכ לישבהל לאיצנטופה תא ם
היצנגילטניא , המכח חפטל , שומימ גישהלו הלמח חתפל .

ה איה הילכה " שרוש " ףוגה ייח לש . ץע לש םישרוש ומכ , ונתמדאב ונתוא תנגעמ הילכה - ףוגה , הרישעמ
תויצמתה םע ותוא ) תוניזמה ( לודגלו דורשל ונל תורשפאמה . העיצפמ האצותכ םוקמב אלש קחד , הלחמ ,
הדובע , יוליב , ןימ יסחי ףדוע , םיבורמ תונוירה וא השק ןוירה ) דחא רבועמ רתוי לש ןוירה ( הדילו , הנוזת
הנוכנ אל , ישגרו ישפנ חתמ , הילכב םיזקנתמ םלוכ , צה תרתימ הדימה לע רתי םילטונו ' י .

ליג תוביבסב 35 ו םישנ לצא 40 - םירבג לצא , צה ' עיגה רבכ תוירופו הלידגה לש י תדרל ליחתמו אישל ,
ומויסל ברקתמ . םלעהל הלחה ףוג יקזנ ןקתלו קחדמ רהמ ששואתהל תלוכיה , תלוביסה םע הרקש יפכ
יסיפו ישפנ ץמאמ לש םיכשוממ ןמז יקרפ ךשמב ףוגה לש .


208
ינוצר יתלב ןפואב , ביתכהל םיחרכומ ונאו תולבגמ ונל שיש ךכב ריכהל םיליחתמ ונא בצק ונמצעל
ונכפוהב ונלש םיבאשמב שומישב רתוי םיליעיו םיריהז .
ףס לע ונא וב םייחב בלשה והז " םייניבה ליג " , ןגהל ךרוצ ררועתמ , צה תא קפסלו רומשל ' תשר לש י
ןיי תויצמתב ןה הילכה yin גנאיה תויצמתב ןהו ) yang ( - ךשמתמה ךילהתה תא רמשל ידכ , קימעמה
דעל , רב עגרב הלחהש תורגבה לש - לש לזמה ונתומ לש רבעמה תעב םייתסתו ונתדיל .
ה ךרואל ריצה יכ םינעוט םיינרדומ םייגולויסיפ םיגשומ - hypothalamic-pituitary ) תרתוי תטולב לש
חומה ( , pineal ) לבורטציאה ( , סירתה תטולב , בלבלה , תולחשה , םיכשא , הילכה תרתוי תוטולב -
תוימינפ תושרפה ירביא - םיתסומו םיליעפמה םירמוח ףוליח לש םיירקיע םינונגנמ ,
השוחת ) perception ( , הרכה , החימצ , הלשבהו שדחמ רוציי . דיקפת לש יסאלקה רואיתל ליבקמ רבדה
הילכה תשר . תובכרומ ןובלח תולוקלומ םירצוי הלא תוטולב וא םירביא ) polypeptides םידיאורטסו ( ,
םינומרוה םהל אורקל לבוקמ רשא , ה םירמוחה םהש לכל םירשפאמו את לכ לש תוליעפה יבגל םיעדיימ
םאותמו תואנ ןפואבו דקפתל םזינגרואה תומקר - המכחב גהנתהל .

תוילכה תשר תא תוקזחמה םיחמצ תולומרופ , הלש תויצמתה יאלמ תא תושדחמ , תועודי


לע הייברהו םינומרוהה ינטלוק רפסמ תא לידגהלו םד יאת רצייל תומצעה חמ תא תוצירממכ םיאת


המקרבו םדב םימייקה םינומרוההו , חומב דחוימב , הרדשה דומע , םישוחה ירביא . תמצעה ידי לע


םזינגרואה לש תללוכה תלוכיה , םיכורא םייחו תואירב תדדועמ וז הלומרופ .תויצקידניא :
הדימעה רשוכו תלוביסה תושלחה . הקושתה דוביא . תוירופ רסוח . תוטמקתהו תושבייתה , רועה , רעישה
םתחטשהו תוירירהו . הימנא וא השלוחמ האצותכ תרוחרחס . תוקלדל תודגנתהה רשוכ תושלחה
תופייעמ תכשוממ המלחהו תוימוהיז , העיגפו הלחמ . םיקרפה לש תושקונו באכ , םירירשה , םירתימה
םידיגהו . םוחל תרבגומ תושיגר , רוק , השק ריוא גזמו . הבשחמה תודחב הדירי . היצביטומ רדעה ,
ה תובהלת , ןוימדו .

ןונימ : 20-40 םויב שולש דע םיימעפ תופיט .
1/2 ףלזמ = 30 תופיט

209
םיביכרמ :

kirin ginseng ji lin ren shen
cooked polygonum root Chao he shou wu
ligustrum fruit nu zhen zi
lycii fruit gou qi zi
chaenomeles fruit mu gua
white peony root
bai shao yao
salvia root
dan shen
dioscorea rhizome
shan yao
schizandra fruit
wu wei zi
eucommia bark
du zhong
achyranthes root
huai niu xi
white atractylodes rhizome
bai zhu
drynaria rhizome
gu sui bu
cuculiginis rhizome
xian mao
epimedium herb
yin yang huo
anemarrhena rhizome
zhi mu
poria fungus
fu ling
alisma rhizome
ze xieרבסה
ה אוה וז הלומרופ לש ןיערגה - Kidney Qi Pill תיסאלקה ) jin gui shen qi wan ( ידי לע החקרנ רשא
Zhang Zhong Jing תישילשה האמב .
מ לאכ הילכל הנופ םשרמ לש הז גוס תיצמתה לש רגא ) jing ( םיירוקמה ןייהו גנאיל רוקמהו ) yuan
yang ( ו - ) yuan yin ( - םדא ייח םיחתפתמו םיחמוצ ונממ ירקיעה רמוחהו ינושארה ץוצינה תא קפסמה .

גנאיה תא םיקזחמו ןייה תא םישדחמ וז הלומרופב םיחמצה , ינויחה רמוחה תתחפה תא םירחאמ ךכבו
ש תויביסנטניאה לע םירמושו תינויחה שאה ל . םדהו תוחלה תקפסאו המירזה תא םיריבגמ םה ףסונב ,
בלה תא םיקזחמ , שפנה תא םייחמ ) shen ( , בלהו הילכה ןיב היצנידרואוקה תא םירפשמו ,
חורהו תיצמתה spirit .210
dioscorea, polygonum, ligustrum, lycii, peony, anemarrhena
תיצמת םישדחמ , תוחל םימקשמ , ד םיניזמ ם , דבכהו הילכה תא םיקזחמ ךכ ידי לע , חומ תא םירישעמ
תומצעה ) sui ( , םיבצעהו חומה תא םיררועמ , רועה תושימג תא םימקשמו , םצעהו םירירשה .
achyranthes, drynaria, eucommia, curculiginis, epimedium ינויחה םוחה תא םיקזחמ ming)
huo ( , הילכה תא םיממחמ , המירזה תא םיצירממ ןותחתה םמחמה לש xia jiao) ( , תכיפה תא םימדקמו
ןתשלו תיצמתל ןייה ילזונ .
atractylodes, poria, alisma ו - chaenomeles לוחטה תא םיקזחמ , תוחל םיציפמ moisture
תוחלו חור םיקלסמו dampness חטשה ינפמו םינפהמ , תורבטצה שדוג תא םיתיחפמ ךכ ידי לעו
יבו ףוגב םיללחב םילזונה םיקרפמה ן .
salvia, ginseng , ו - schisandra םדה תא םימירזמ , בלה תא םיקזחמ , חורה תא םייחמ spirit ,
בלהו הילכה ןיב רשקה תא םיחטבמו . salvia, peopney, anemarrhena ו - alisma תא םינתממ
םירחאה םיביכרמה לש םמחמה טקפאה .

211
PINELLIA PHLEGM DISPERSING


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הרק החיל / תואירב המח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
החיל רתופ , םוח הקנמ , האירב רזפתמ , לועיש לע לקמ , םיפוצפצ עיגרמ , צ תסוומ ' י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Qing Qi Hua Tan Wan

ילמ םא ןיב וא תואיכ לפוט אלש טיכנורב לש האצותכ וא האירה ךותל הרדחש המח החיל וא הרק הח
הזחב תוררקתה , תלומרופ Pinellia Phlegm Dispersing המח החיל לש תנומסת לכ רותפל רוזעת
ךימס ריר םע , חייכל השקש . םינפה ךותב תובורק םיתעל תרבטצמ המח החיל , צמ םא ןיב ' ינגותפ י
ינוציח , פהש םינפב שודג ך , ימינפ םוחמ וא . יוקלה דוקפתהו םיעוקת םילזונ םע תבלתשמ תאז תנומסת
שלושמה םמחמה לש ) San Jiao ( לוחטהו . צ לש םיילמרונה הצפההו רוזיפה תא תמסוח המחה החילה ' י
תואירה , וזה הכימסה הבוהצה החילה לש לועיש ידיל האיבמ . תובורק םיתעל , תוכשמנ הלא תונומסת
תועובש המישנה יכרדב םיינושארה םימוהיזה רחאל םישדוח וא , לש םיינורכ םירקמב םג ןיעל םיארנו
המטסא , םינשעמ לש לועיש ) תואירב םיעגופ שבויו םוח ( , המזיפמא , םוח ינמיס שי הבש תינורכ תפחש .
חטשה ינפ לע םילקמה םיביכרמ ליכמ וניא הז םשרמ . המח חור לש רתוי םירומח םיבצמב , והל ןתינ ףיס
Initial Defense םע בולישב וא ירחא Pinellia Phlegm Dispersing . םג תאז בלשל ןתינ
תלומרופ םע Wise Judge צ תא קזחלו תואירה ןיי תא חלחלל ידכ ' תואירה י .


תויצקידניא :
הבוהצ השרפה םע סיטיסוניס וא סיטיניר , םידלי לצא המישנב תוערפה , בוהצ רירו לועיש םע טיכנורב
ךימס , ןורג תקלד , בוהצ קור הברה םע םיפוצפצ , המטסא , המח החיל עקר לע תואיר תקלדו .


212
קפוד :
חותמ קפוד , ריהמו לגלגתמ , תואירה תדמעב ףיצמ .

ןושל :
בהבהצ יופיח םע הריהב המודא ןושל .


רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LU 10, LU 11, KID 2, KID 6, LIV 7, ST 44, TW 3, GB 43


תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט , ךרוצה יפל .
בצמה יפל ןונימה תופיכת תא עובקל שי .
חווט ךורא שומישל הדעונ אל וז הלומרופ , בצמב רופיש לחשכ הב שומישה תא קיספהל שיו .

םיביכר :

Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Dan nan xing Prepared arisaema rhizome
Zhi shi Bitter orange immature fruit
Huang qin Chinese skullcap root
Ju hong Pi Red tangerine peel
Gua lou ren Trichosanthes seed
Bei xing ren Apricot seed
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body213
PIPE CLEANER

הרדיס : Gentle Warriors
רביא : תואיר , תוילכ
טנמלא : תכתמ , םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םוח , תואירב החילו םילער , צ ' תואירה לש דרומ י , צ לש השלוח ' תואירהו תוילכה תיצמתו י .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
תונופניסב תקלדו לועיש תקספהל םילערו םוח תרהטמו החיל הרימתמ , צ תנמרהמו תצווכמ ' תואירה י ,
הניזמ תוילכו תואיר תחלחלמו , תונופמיס הביחרמו תררחשמ .

יתמסא טיכנורב תארקנה תשקיעו הצופנ היעבב לופיטל תדעוימ הלומרופה .
ילריו וא יקדייח םוהיזל תינשמ תקלד לש בצמ וניה יתמסא טיכנורב , תיגרלא הבוגת וא . תובורק םיתיעל
סיטיכנורבל הבוגתב יתמסאה טיכנורבה ץרופ , ילריו תעפשל ת , תיגרלא הבוגתלו יקדייח סיטיסוניסל
ןוזמל , תופורתו הביבס .
ךשמתמ לועיש אוה ירקיעה םוטפמיסה , המישנ יפוצפצ ילב וא םע , ההכ החילב הוולמה , הקורי – הבוהצ ,
חויכל השקו הגימצ .
תיניסה האופרב , החיל לש תוכבתסהו תורבטצהכ ראותמ בצמה , צ תעונת תא םיענומה םילערו םוח ' י
תואירה הטמ יפלכ , ןייה תא םישביימ , ןמז ךרואלו םדהו םילזונה , צ תא םג םילכמ ' תואירה תיצמתו י
תוילכהו . יתקלדה ךילהתה תא הרוחא הריזחמ הלומרופה , שדוג תככשמ ךכבו תונופמיסב ךבתסהש ,
לועישו המישנ יפוצפצ .

סוסיב : Yin Hua Wu Mei Tang

תויצקידניא : המישנ יפוצפצ , לועיש , המישנ רצוק , הקיבד וא הגימצ החיל , הבוהצ - חויכל השקו הקורי ,
ןותמו לק םוח , ןורגב שבוי אמצ , ךשוממ יגרלא וא ילריוו יקדייח סיטיכנורב , המתסא ינמיס ילב וא םע .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ : יביטקודורפ אלו שבי לועיש , הפוקש וא הנבל החיל םע לועיש , חויכל הלק .
214
ונימ ן : 2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0 - 4 םינש 15-30 תופיט
4 - 8 םינש 30-45 תופיט
8 - 12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .
30 - 35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .


םיביכר :

Honeysuckle flower Jin yin hua
Mume fruit Wu mei
Purple aster root, honey fried Zhi zi wan
Schisandra fruit Wu wei zi
Fluorite Zi shi ying
Gambir stem branch and twig Gou teng-shuang
Earthworm Di long
Perilla seed Zi su zi
Platycodon root Jie geng
Lepidium seed Ting li zi
Radish seed Lai fu zi
Chinese licorice root gan cao

רדבש םיחמצ הליכמ הלומרופה " המתסאל תוליגרה תולומרופב םיעיפומ םניא כ . וללה םיחמצה לש םדוחיי
םייגרלא יטנאכ הקזחה םתמורתב הניה , םייתקלד יטנא , תותיווע יעיגרמכ ןכו םייקדייח יטנא .
הלומרופה רבחמ , רוספורפ Liu ריבסמ " : צ תא תנמרהמו תצווכמ הלומרופה ' פהל תואירה י לועישה תקס ,
תואירה תא תחלחלמ ליבקמבו החיל תקלסמ , תוילכ הניזמ , ןותחתה םמחמה תא תקזחמ , םוח תרהטמ ,
תונופמיס הביחרמו םיצורע תררחשמ ."

215
הלומרופב םיביכרה טוריפ :
jin yin hua, di long םילערו םוח םירהטמ .

di long, lai fu zi, zi su zi, ting li zi, zi shi ying, jie geng צ תא םידירומו םירוואמ ' תואירה י ,
המישנ יפוצפצו לועיש םיקיספמ .

zhi zi wan, zi shi ying, wu wei zi, gan cao םיחלחלמ , צ תא םיצווכמ ' תואירה י , תא םיקילחמ
ןורגה , לועיש םיעיגרמו החיל םיקלסמ .

gou teng לועיש קיספמ ךכבו תונופמיסה לש תותיווע עיגרמ .

wu mei, zi shi ying, gou teng, di long, jin yin hua םייגרלא יטנא , םייקדייח יטנא , םייתקלד יטנא
תותיווע יעיגרמו .
216
PLUM PIT QI

הרדיס : Kan Traditionals

רביא : דבכ , לוחט , הביק .
טנמלא : ץע , המדא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ תועיקת ' דבכה י , ומרהסיד צ תמירז םע הביקהו דבכה לש הינ ' הביקהו תואירה לש הכופה י , רצויה
החיל / תוחל .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
צה תועיקת רוזיפ ' י , צה תנווכה ' י , צ תדרוה ' החיל תרמתהו דרמתמ י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב ( : Ban Xia Hou Po Tang

בצמל תיסאלק הלומרופ איה וז הלומרופ עולבל תלוכי אלל ןורגב עוקת והשמש השוחת שי םהב םי -
" ןורגב עוקת ףיזש ." יטאמוסוכיספכ תיברעמה האופרב בשחנ הז בצמ , תילקזיפ תודע לכ ןיאש ןוויכמ
הנולתל . הז בצמל תישפנ הביס שי ללכ ךרדבש תורמל , העוקתה תוחלכ תאז תנחבאמ תיניסה האופרה
ןורגב . תועיקתב ץוענ היעבה שרוש צ לש ' דבכה י , לוכי אל לפוטמה ותואש ישפנ בצמ עקר לע ללכ ךרדב
ל " עולב ." צ ' החילו תוחל לש הריצילו היצמרופסנרטב הערפהל םרוגו הביקה תא ףקות דבכה י . תמירז
צה ' תואירהו הביקה לש הניקת אלה י , ןורגב עקתיהל החילל םרוג , טולפל לוכי וניא לפוטמהש הרוצב
התוא .
מה תועיקתה לשב צ לש הרו ' הזחב קנחמ תשוחתו תועלצה ידיצב םיבאכ םג הארנו ןכתי דבכה י .

תויצקידניא :
ןורגב עוקת והשמש השוחת , העילבב וא המישנב ישוק , תוילבטיריא , הבר תוחנאיה , תויצטיפלפ , ןואכד ,
תופשנתה , הזחבו תועלצה בולכב תוחונ רסוח , םיקוהיג , ןטבב תוחיפנ תשוחתו םיקוהיש .

קפוד :
ירתימ , לגלגתמ .217
ןושל :
ההכ ןושלה ףוג , ינונמש ןבל יופיח , םימודא ןושלה ידיצ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
CV12, CV22, LIV3, LIV13, SP4 , PC6

תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .
םייטוקא םיבצמב ןונימ תולעהל ןתינ .

תוחתפתהו רוקמ : Zhang Zhong - Jing
םיביכר :
Zi su ye Perilla leaf
Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Gan jiang Dried ginger root
Hou po Magnolia bark218
PROSPEROUS FARMER

הרדיס : Kan Herbals

רביא : לוחט
דוסי : המדא

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
היצנגטס צב ' ו לוחטה לש י / תוחל וא , צ רסוח לש דוסי תייעב םע לוחט תואכדמ תונומסת ' י .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
רהטמ / יעצמאה םמחמה תא קזחמ ; צ תא קזחמ ' לוחטה י ; תוחל קלסמ ; צב היצנגטס עינמ ' לוחטה לש י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Liu Jun Zi Tang

Prosperous Farmer הלאל איה תלוכיה תא םהל שי רשא ) תיסיפ המרב , תילטנמ , תינחור וא ( תויהל
םיצורח , םיחותפ , םיקבוח , םינכ , םינימא , םייארחא , םע " עקרקה לע םיילגר " , םתביבס תא םיניזמו - ךא
םישלח םמצע אוצמל םייושע תאז םוקמב , םינקורמ , םילאימולש , םיינשקע , םייתייפכ , םיעוקת , םייולת ,
ונשל תלוכי אללו םהייחב םימיוסמ םיטביה תויתריציב ת .
צה תיגרנא ' תא תלטונכ תבשחנ י " הרוהטה תיצמתה " הביבסה לש . תכפוה וא תשלחנ וז היגרנאשכ
" תיצוב " תיתציבו , הרוכע , ה תלומרופ היהת הנוכנה הבושתה - Prosperous Farmer .

לע תרבדמ תיניסה הקיסאלקה " ןוטלשה ןונגס " המדאה טנמלא לש , ויתונוכת דבוע לש ןה תויסיסבה
ריהזו ץורח . ץמאמ העיקשמ המדאה , חפטלו לפטל תבהוא , ןסחאל הטונ . תרמתהל תיארחא איה ףוגב
צ וא היגרנא לש עפשל ןוזמה ' י . צ ' תויוליעפה לכב ךמותו חוכ הפיימ י , תושוחתה , תוקושתהו תובשחמה .
צ ' ונייח לש רירשה חוכ תא הנוב המדאה י .
ה לומרופ ה וכ תא תנווכמ ח ה םיכרד יתשב : תישאר תקזחמ איה ,
הלידגו היצמרופסנרט ללוחל המדאה תיגרנאל תרשפאמ - צל קזח קוזיח רמוח והז ' יסיסבה י .
תינש , תיצוב ךופהל המדאה תייטנ תא תקדוב איה , המצעב הרוכע , הדימה לע רתי רבטצהל , ןוויכ
ידמ תינקדקד וא ידמ השלח הכפהש , תיטנדפו תיביססבוא .
219
קידניא תויסיפ תויצ :
לוחטה תיגרנא תא תקזחמ , ןוזמה לש הניזמה תיצמתה תא בואשל הלוכי איה רתויב תיסיפה המרבש ךכ
םילזונהו , םייסיסבה היינבה ינבלל םתוא ךופהל - " הרוהטה תיצמתה " - תרוצל ןהו היגרנאל ןה םיכפוהה
םייחה . תעקתנו תיטיא תכפוה וא השלח לוחטה תיגרנאשכ ,
לוכיעה תויוליעפ תושבתשמ רתויב תויסיסבה .
הביקה לש תינורכ תוחיפנ ןוגכ תויפיצפס תויעבל דחוימב תצלמומ וז החסונ , ללכב ןטב תוחיפנ , יא
באכ וא תוחונ ; תילושלש וא הכר האוצ םע תינורכ השלח לוכיע תכרעמ ; הליחב , ןובאת רסוח , ןדבוא וא
םעטה שוח . ירירשה תא תונבל הרומא לוחטה תוליעפש ןוויכ רשבה תאו ם , דחוימב ליעי הז רישכת
ינפוג קזוחו תלוביס תריצילו םייפגה קוזיחב . לקשמב הגירח הילעב םגו ןוזרב םג לפטמ אוה . הלומרופ
ןוזמהמ העיגמה היגרנאה תמצע תא הריבגמ וז , תופייעב תלפטמ ךכ ידי לעו , תוינורכ השלוחו תואל .
ויבה - שרמ תריקחב הליחתה ןיסב תינרדומה האופר לע םיססובמה םימ " גה תשש ' םינמלטנ ."
) Liu Jun Zi Tang ( הלא ןיעמ תוכרעה עצבל ןיידע םינימז ירמגל םניא הלא םינותנש תורמל , ה חוודמ -
Discussion of Chinese Medical Prescriptions 1981 , ) מע ' 12-19 ( םיביגמכ םיאבה םיבצמה לע
הלא ןוגכ תולומרופל : לוכיעב תוינורכ תויעב , סג סיטירט ) הביקה תקלד ( תינורכ , תושישת , ךלהמב השלוח
הפירח הלחממ המלחה , הזחב ינורכ חיכ , תויגולוקינג תויעב לש ןווגמ , תקצב לש םימיוסמ םיגוסו .

תוישפנ תויצקידניא :
תיגולוכיספ , הלומרופה דבוע ת םינוויכ ינשב . ןושארה , יגרנאשכ י השלח המדאה ת , תלוכי רסוח םישיגרמ
הל וא זוזל םירחא םע וא ימצעה םע םיברועמ תוי . ונמצע לע תחקל תלוכי רסוח לש השוחת ןכתית
םיטקייורפ , הדמתה רסוח וא טקייורפ לש ותמלשה יבגל תוימיספ .
ה הלומרופ יסומ הפ וז השלוחל תדעוימה תיסיסב המצוע .
תינש , היצמרופסנרט תושעל תלוכיב הכורכ לוחטה תיגרנא , אלהמ רוהטה תא דירפהל - והט ר , תויהלו
הרורב . תיצרא היגרנא וז Down-To-Earth : הביצי , םירחאהו ימצעה תא קובחל ןוצר םע הרשי .
היצמרופסנרטה תלוכי תא םילישכמשכ , הלבק לש בצמב עוקת תויהל לולע לוחטה , ךופהל תלוכי אלל
תונשלו ; כ תובורק םיתעל תראותמ וז רתי תורבטצה " תוחל ." ועדומל הייטנ תמייק הז הרקמב רתי ת
הפישחב םדאה תא ןכסמה דעצ תושעל לגוסמ תויהל תלוכי יאו ימצעל .
םייביססבוא תונויער וא תויפוסניא תויורשפא לע תובשחמב עוקשל לולע םדא , חתפיי תובורק םיתעל
הבשחמ תוהכ וא ילטנמ ןויפר , תיביטקורטסנוק העונת לש תורשפאל לושכמ םיווהמה .
תובר תויצפוא , שמ ןה רשאמ רתוי החימצל תויורשפא תושמ , רסוחו תויטלחה רסוחל םרוגל זא תוכפוה
תוריהב ; ןברוק םדאה לש ותויהל ץוריתל ךפוה תולוכי חופיט ; וא הנחבה תלוכי רסוחל תכפוה תויתולת
תיתרוקיב הבישח ; היצנגטסל תכפוה תוביציו .
םג הנופ הלאה תויצאוטיסה לכ לא הלומרופה - Prosperous Farmer .
220
" יסופיט לוחט " ב םיבוט תובורק םיתעל םה " תוחכונ " , םיביצי תויהל תלוכיה תא דבאל תולקב םילולע ךא
העונתב וא . םיברה תא תוארל םילוכי םה , דחאה תייארב היעבב םילקתנ תובורק םיתעל ךא . םישנא
וזכ היצאוטיסב , םייחה לש האלמ הקיבחב היעבב לקתיהל םילולע , חותפ תויהלש ןוויכ , חרכהב ךורכ ,
םוצמצ התועמשמ הקיבחו היצמרופסנרטב / סוקופה תרצה , רשוי ךותמ יביטקלסו רתוי יטלחהל הכיפה .
קזחל ותכיפה לש אלמה לאיצנטופל עיגהל לוכי אל המדאה סופיט רשאכ , חפטל ךישממ אוה דועב
חותפ תויהלו , תונתשהל ךישממ םג ךא , הליעי תויהל היושע הלומרופה . תיגרנא לש וז הקומע המרב
המדאה , יוניש םע גזמתהל הלוכי תוביציש הרכהה תמייק , תוריהב םע תויצפוא , םע רתי תבישח
תושיחנ םע ןיזהל תלוכיו תויטלחה .

קפוד :
ךותל תינבומ תוידדצ ברהש ןוויכ ה לומרופ ה קפודה תויצקידניא תונתשהל תויושע .
רצ קפוד םיתעל . עיפוהל יושע חותמ קפוד , צנגטס יכ ןמסמה י צב ה ' י תיטננימוד תכפוה ,
ינוניב וא לגלגתמ קפוד לש תונוכת םימעפל , תוחלמ האצותכ , תויטננימוד ןה
רסוח אטבמה שלח וא קיר קפוד לש תונוכת תורחא םימעפבו .

ןושל :
הש ןוויכ - Prosperous Farmer , םיירוטסיהה וימדוק ומכ , צ תונומסתל ןהו תוחל תונומסתל ןה דעונ ' אל י
םרוז ) היצנגטס ( , שכ צב רסוח םייק סיסבב ' י , םאתהב תונתשהל תויושע ןושלה תויצקידניא . תופצל רשפא
תוחלמ האצותכ ןבל יופיח תלעב ןושלל , רסוחמ האצותכ תרוויחו הבוטר ןושל , טעמ הלוגס ןושל וא
צה לש היצנגטסמ האצותכ ' י . תירשפא איה םג תילמרונ ןושל .

םירחא ןוחבא יעצמאו תוננובתה :
ארוקה ינפוג בצמ ומכ הלומרופב שומישל Prosperous Farmer תובחר םייכרי ללכ ךרדב הארי , םינפ
תועבורמ , בהבהצ רוע ןווג , תודבכ ףוג תועונת , הבעו הובג בגו . תטלוב הקושת וא תחפוטמ אל העפוה
עיפוהל םה םג םייושע קותמ לכואל .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
לש וזל ההז הלא םיחמצ לש תיטיופרתה הנווכה רוקידה תודוקנ לש תואבה תויצניבמוקה :
ST 36 + CV 12 ; SP 5 + ST 21; SP 4 + BL 21 וא SP 1 + CV 6

ןונימ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , הרקמה יפל תישיא המאתה ךות .

221
םיביכר :

Bai Zhu White atractylodes rhizome
Fu Ling Kuai Poria cocos fruiting body
Huang Qi Astragalus root
Fa Ban Xia Treated pinellia rhizome
Shan Yao Chinese yam root
Chen Pi Tangerine dried rind of mature fruit
Sha Ren Chinese amomum fruit
Chuan Mu Xiang Vladimiria root
Hou Po Magnolia bark
Shi Zhu Hong Ren Shen Chinese red ginseng root
Gan Cao Chinese licorice root
Gan Jiang Dried ginger root
Shan Zha Chinese hawthorn fruit
Shi Zhu Hong Ren Shen Chinese red ginseng tail

222
PURGE BLOOD

םד לש תועיקת וא המיסח , ךורא ךילהת לש ופוס ללכ ךרדב הניה , ד לש שדוג וא היצנגטס לש ם . הרוצ
םד סיזטס לש וז הרומח , םייטירקה םיכילהתה דחא הניה , ןוגכ םייאופר םיבצמ לש שרושב םיבשויה :
סיזוירטמודנא , ןטרס , סירוטקפ הניגנא , תופירח תונרגימ , יחומ עוריא רחאלש היצנמד וא קותיש , יבאכ
םיקזח ףוג , לקס ר המרדו , סיזוריצ .
בונ ללכ ךרדבו הגרדהב תחתפתמ םד תועיקת צ תועיקתמ תע ' תינורכ תוחל וא י , הלוכי ןבומכ ךא
רצוויהל , ע םיצורעה לש המיסח וא המוארט ידי לע ימואתפ ןפואב " תימינפ חור י , החיל וא םוח .
םדקש בצמל רשק אלל , יביסרגא לופיט שרודה בצמ וניה םדה סיזטס , וא םינכוסמ םיבצמ עונמל תנמ לע
םיבכרומ םיבצמ רותפל תנמ לע .

דוקפת
הקזוחב םדה תא העינמ וזה הלומרופה , םד לש תויועיקת תרבוש , תוחיפנו באכ לע הלקמ , תא תמדקמ
םחרה ךרד ליער וא ןשי םד תקלסמו שדח םד לש רוצייה .

םיביכר

Yi mu cao Siberian motherwort herb
Mao dong qing Pubescent holly root
Hong hua Carthamus flower
Ze lan Bugleweed herb
Dan shen Red sage root
Yan hu suo Corydalis yanhusuo tuber
Huai niu xi Achyranthes root
Chi shao Chinese red peony root
Chuan xiong Sichuan lovage root
Xiang fu Cyperus rhizome
E zhu Zedoary rhizome
San leng Sparganium rhizome
Xue jie Dragon’s blood palm resin
Wang bu liu xing zi Vaccaria seed


223
תויצקידניא
הזחב ימוקמ באכ , ןטבב וא שארב , לוחטה וא דבכה רוזיאב באכ וא ןוישק , וא םע םישקונ םישוג וא תוסמ
באכ אלל - םיידשה רוזיאב דחוימב , ןגאה וא ןטבה , ק םע באכב הוולמ וא תרחאמ תסוו + םילודג םד ישיר
ההכ וא הטעומ המירזו . תוחפנתה , באכ , עקנ וא העיצפו תקלד ) ינוציח שומישב םג ןתינ ( , שאר יבאכ
םדה ילכב שדוגו תומלהב םיוולמה , םייפגה לש באכ וא השוחת רסוח ) תונותחת וא תונוילע ( , םד ץחל
הובג , לורטסלוכ תיילע , םד ישירק , תוילדו םירוחט , ש תיטוקא וא תינורכ תוחיפנ וא תקלד םיכשאה ל ,
תולחש , תורצוצח , םחרה ראווצ וא םחר .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ
ךומנ םד ץחל , ךשמתמ םומיד , ןתשב וא האוצב םד , ץבשל וא בל ףקתהל דשח , הקנה ןמזב .

דגנ תויותה :
בר םומיד , ימינפ וא ינוציח , ןוירהב , תושבייתה .
ןונימ : 20-40 םויב תופיט


224
PURGE INTERNAL WIND

הרדיס : Kan Modular Solutions

תועיגפו תוביצי רסוח לש יומידה תא הלעמ אל תיניסה האופרה לש הבישחב רבד םוש ,
חור גשומה ומכ . וא םינפבמ םזינגרואה תא רערעל הלוכיו דואמ תנווגמ איה ףוגה לע חורה לש העפשהה
ומכ םירחא םיינוציח םינגותפל רשפאלו ץוחבמ : וח ם , ףוגה ךותב דודנלו רודחל תוחל וא רוק .
ביצי אל יפוא שי חורל . תדדונ איה , המצועה תאו ןוויכה תא הנשמ . וא םילקא ייוניש םע דחי העיפומ חורה
ישגרה בצמב ינוציק יוניש .
םיבצמ השולשמ תעבונ תימינפ חור : דבכה שא וא דבכה גנאי לש הילע , הובג דואמ םוח , םד לש רסח
לש דחוימב דבכה . תוינומרהסידה בורש םיקיסמ ונא ןאכמו דבכה ומכ ץעה טנמלאל הרושק חור
דבכה לש תוינומרהסידב ןרוקמ חורב תונייפואמה . ורוקמל רשק אלל הובג םוח , תויביטקארפיהל ליבומ
חורל ןאכמו דבכה גנאי לש .
תימינפ חור לש הלועה יביסרגאה חוכה , בלה תפטעמל קיזהל לוכי , הלו חומלו בלל לש לודג ןווגמל ליבו
תוילאטנמ תויעב , ןוגכ תוירלוקסמוריונו תוישגר : שאר יבאכ , הובג םד ץחל , ןוסניקרפ , ץבש , תלחמ
ריינאמ , םינפה לש היגלרואונ , םזאפס , הינאמ , היצקלסידו היצנמד .

דוקפת :
דבכה לש ףדועה תענכה ידי לע תימינפ חור תקלסמ הלומרופה , תקלסמו םדהו ןייה תא הניזמ םוח .

םיביכר :
Shi jue ming Abalone shell
Gou teng (shuang) Gambir leaf & twig
Sang ji sheng Loranthus twig
Ba ji li Tribulus fruit
Jue ming zi Cassia seed
Tian ma Gastrodia rhizome
Bai shao White peony root
Huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
Bai ju hua White chrysanthemum flower
Sang zhi White mulberry twig
Sang shen zi White mulberry fruit

225
תויצקידניא :
תורוחרחס , וגיטרו , תודיער . תורוחרחסב הוולמה הובג םד ץחל , וגיטרו , שאר יבאכו םייניעב םיבאכ .
םירומח שאר יבאכ וא תונרגימ . תרסח הכילה וא תודיעמ היצנידרואוק . ןיעה ןיב הדורי היצנידרואוק
םייפגל . םייניעה לש קותיש וא םזאפס , םייפגו הפ . םיזג םע ןטבה רוזיאב ןיגוריסלו דדונ באכ , לש םיצוויכ
תפערסה , םייעמ וא הביק . ריהב רוא ומכ רתי יוריג לש םינמזבםירימחמה םינמיס , שער , וא םיצרפ חור
ירטמורב ץחלב םייוניש .

וביסנ תוריהז תוכירצמה ת :
ךומנ םד ץחל , תרומרמצ וא השלוח , םד ןדבוא וא הימנא עקר לע ןופלע וא תורוחרחס .

דגנ תויותה :
ץבש ךילהתל דשח .

ןונימ : 20-40 םויב תופיט .226
QUELL FIRE

הרדיס : Kan Herbals

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
דבכב תפדוע שא ; דבכב חל םוח , ןאידירמבו הרמה סיכב TW .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
דבכה שא תא אכדמ ; דבכב חלה םוחה תא גיפמ , ןאידירמבו הרמה סיכב TW .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Long Dan Xie Gan Tang

תיניסה האופרה יפל , םיכרד רפסמב דבכה יפוא תא ראתל ןתינ . עוט רתויב קיתעה יניסה האופרה רפס ן ,
דבכה יכ " ןנכתמה לרנגה אוה ) " Su Weng , קרפ 8 ( הו " םיינוציק תווצק ץוציקל סיסב ) " קרפ 9 .( Liu
Shao תובושח תויומד דועית ורפסב ) 200 הריפסל ( ןעוט , ויפוא יכ
" ןידע , ןתייצו ףוקז ךא / קזח ףאו חונ ." ןבלה רמנה םלוא לש ףיקמה ןוידב ) בוריקב הנושארה האמה ( ןעטנ ,
ותוירחאב יכ " תלוזב תובשחתהה תשוחת תא ןווכל ."
ףוסוליפה Chen Chun (1159-1223 ( ב בתוכ " לש םיגשומה ירבסהל רטסמה Bei-Xi "
) ךרכ 1 , קרפ 8 ( , דבכה ץע לש וחור יכ )) Liver’s Wood תובידנ איה - בל , אוהו ... לכ לש גיהנמה
תובוטה תולעמה ." דבכל העירפמ הריבס אל שא , יזפ תויהל ותוא תדדועמ רהמנו ז , ול םרוגש המ
םיינומרהה םייחה תולבגמ ךרד ץצופתהלו םיתואנה תולובגל רבעמ ץרפתהל .
ףדוע חל םוח , םיטטרושמ תולובג לע ךפשיהל דבכל םרוג , הלגומ שוג תריצי ךות , תומלעתהו רדס יא . Li
Dong-Yuan (1180-1251 ( ורפסב " ינחירה רדחה לש ידוסה ןסחמה " רצי
הלומרופה תא Quell Fire , הלא ןיעמ תויצאוטיס לע ביגהל ידכ .

227
תויסיפ תויצקידניא :
דבכהש ןוויכ , הו הרמה סיכ - TW ףוגב םידוקפת לש בחר הכ ןווגמ םיסכמ ) םיערתשמ םהלש םינאידירמה
םיילגרהו ןימה ירביאל דע הטמ יפלכ םיינזואהו שארהמ ( , םיבצמה לש המישר
הכורא היהת םהלש םיינומרהסידה ידמל .
םוכיסל , רועב המודא החירפ וא תוימומדא לכ , תוחפנתה , באכ , םוח , ךרואל ער חיר וא יתלגומ שוג
דבכה תיגרנא לע םיעיפשמה חל םוח וא שא לש ןמיס תווהל הלוכי הלא םינאידירמ . טעומ ןתש , רידת ,
םיבאכ הוולמ וא ףוחד , ףסונ ןמיס תווהל לוכי . םישק ללכ ךרדב הלא ןיעמ םינמיס םימילאו , םייטוקא
םידימתמו , םיפוחדו םיינעבות .
קזח קפוד ) בג םיניינעל היצקידניא םיילו ( ףטושו ריהמ קפוד ןכתי וא ) ךרד תוצרפתהל ןמיס תולובגה (
רשאמ תובורק םיתעל , הלאה םוחה ינמיסש , תורחא םוח תונומסת לע אלו דבכ תונומסת לע םיעיבצמ .
סיסב הווהמ דבכה םוח תנומסתש םעפ לכב םייניעב תויעבל , םיינזואב , ףאב , ןורגב , שארב , הזחב ,
רועב , ןתשה יכרדב , םיילגרב וא הייברה ירביאב , Quell Fire המיאתמה הפורתה תויהל היושע .
ש תויה - Quell Fire ןיסב בחר שומישב תאצמנ , תודיחיב הב שומישל םיעגונה תוחודה
ויב - םיבחרנ יד םה תוינרדומ תויאופר . דועש דועב הלא תונעטל םלשה יעדמה סיסבה תא וניאר אל ,
תעה בתכב תורפסה לש הפיקמ הריקס Yunnan תיתרוסמ תיניס האופרל ) ךרכ 2 , סמ ' 4 , 1981 (
תחוודמ , תולחמ לש בחר ןווגמב שומישל תנתינ וז םיבשע תלומרופ יכ , תיניסה תיאופרה תנומסתהשכ
חל םוח וא דבכב שא איה . יכ ןעוט רמאמה , מסת םע דחי וז תנו , לפטל ידכ שומישב התיה הלומרופה
תואבה תועפותב ) תיקלח המישר :( ןתשה יכרדו ןימה ירביאב תויעב ) תוינורכ תוקלד ןוגכ / וא תויטוקא
ןתשה יכרדב םייטוקא םיפקתה תולעב , םיכשאב תקלד ) Orchitis), Epididymitis Vaginitis , המזקא
כה ולא םירביאב תרחא היעב לכ וא ןימה ירביאב תוחיפנ תללו , תוימומדא , יוריג , ער חיר , באכו הלגומ ,
תויגולוקינג תויעב ) ומכ PID = ו םייכריה ןגאב תקלד - Leukorrhea הכימס תיתלגומ השרפה םע ,
הבוהצ וא הבוהצ - הקרקרי ( , הזחב סצבא , םחרב יתסוו ןיב םומיד , תויתלגומ רוע תויעב ) ספרה ללוכ ,
תרגוח תקבלש , Zoster, Tinea , מזקא ה , Urticaria עגממ רוע תוקלדו Contact Dermatitis ( , םיבצמ
דבכה תקלד ומכ םיימינפ םייאופר , הובג םד ץחל , Cholecystitis , תטולבב רתי תוליעפו תיטוקא הימקול
סירתה . תוימומדאב תונייפואמה םייניעב תויעב , באכ , תוחיפנ , ו שדוג - Photophobia ) ןוגכ : Acute
Conjunctivitis, Acute Retinitis, Scleritis Iritis תיטוקא המוקואלגו ) , םיינזוא תויעב - שדוגו באכ םע ,
תינוציחה ןזואבו הנוכיתה ןזואב תקלד ןוגכ ( , Suppurative Tonsillitis תינורכ .
228
תוישפנ תויצקידניא :
דבכה שאל תינייפוא תולובגה לש תשבושמה תוצרפתהה . סעכ , תונבצע , תוניועו הניט ,
םלוכ וז העפותל םיינייפוא . םדאה לש תולאשמו תוקושתל והשלכ ןפואב ןותנכ הארנ םלועה .
Chen Jia-Yang הרפסב תחוודמ " תיתרוסמ תיניס תירטאיכיספ האופר ) " 1985 ( , םישמתשמש
ב - Quell Fire , תיביסרגא תישגר תונכפכפהב תונייפואמה תוישפנ תויעב לש בחר ןווגמ רובע , חור רצוק ,
ל תוגהנתה תוצרפתהל הטונו תמחו . ןכ ןמכ , תיביססבוא תוגהנתהל הב שומישה תא תנייצמ איה
תיתייפכו , דבכה םוח תנומסתמ קלח תווהמה תוירטסיה תוזוריונ וא .
ש המל םג םורגל תולוכי תוחלה םוח תועפות Huang Fu Mi - 214-282 הריפסל ( ארק
" הזיחא ) " Holding-On ( הרמה סיכב תישגר , וע הנממ רשא תונחלס יאו תונמקנ םיל .
Chen Chun תלשושמ Song , ב הלא תונויער ביחרה " םיגשומה ירבסהל רטסמה " לש Bei-Xi " הביח , ...
תונוש תויצקנופל בל תמושת , לש בלה תובידנ תלועפ אלא םניא הנומאו רדס
] Liver Wood "[ תלוזב תובשחתה חתפל דבכה לש ותלוכי תא םירצוע חל םוחו שא ףדוע .
ה שא תיתלגומ תמוערתו יטסקרס בועית םיזרזמ חל םוחו דבכ . Quell Fire דעצ רותב הבוט תויהל הלוכי
הזה םעזה לש וכוכירו ותלכה תארקל ןושאר , תארקל העונת תליחתו םירבדה רדס לש שדחמ ןוניכ
רשויו בל תובידנ .
Quell Fire ןנצל תרזוע , ץצופתהל הטונה דבכ תיגרנא תונפלו ןסרל , ב תמחותו חל דבכ םוח רוריב
ץצופתמו ויתודג לע הלועה . תויעב לש בחר ןווגמ רובע , Quell Fire המירזה תשוחת תא תרזחשמ
דבכה לש םינאידירמה ךרד תוירחאה תולובגב תינומרה הרכהו דבכה לש הקלחה ,
הו הרמה סיכ - TW .

קפוד :
חושק / ירתימו קד ) Wiry ( ; ריהמ , ירתימו קד ; ירתימו קד לגלגתמ , המ וא םרוזו רי / ףטוש ) Flooding ( ןניה
ירקמב רתויב תוחיכשה תויצקידניאה Quell Fire .

ןושל :
המודא ןושל , ו ןושלה ידיצב םדוא / ןושלה לע בוהצ יופיח וא , םייטרדנטסה םינממסה םניה .
םעפ ידמ , ןושלבו קפודב םיטלקנ אל חל םוח וא דבכה שא לש םימוטפמיסה , התוחכונ לשב
נומרהל הערפה לש חווט תכורא הי . הרועק ןושל .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
ומכ תודוקנל ללכ ךרדב תסחוימה הקיטגרנאה תרותל המוד הז םשרמ : LIV 2, LIV 4, LIV 5
GB 26, GB 38, GB 40, GB 43, LIV 4,TW 1, BL 48 + BL 53 .

229
דחוימ שומישל תורעה :
צה תמירז יאמ עובנל היושע דבכה שא תעפות ' י ) היצנגטס ( שאל ךפוהה דבכב .
וזכ היצאוטיסב , םע וז הלומרופ בלשל ךרוצ היהיש ןכתי Relaxed Wanderer .
ב רסוח תעפותב תושרשומ תורחא דבכ שא תויעב - Yin הילכה , ךרוצ היהיש ןכתיו
םע וז הלומרופ בלשל ) Quiet Contemplative - Kidney yin Xu ( וא
) Temper Fire - הילכה ןייב רסוח .(

ב רוקמ , הלולג התייה וז הלומרופ . םלוא , םיאתהל אל הלולע הילבט םירומח הינומרהסיד ירקמל . םא
םימ קוקיז תורשפאמ אל תוביסנה ) Decoction ( ו / תורחא יופיר תורוצ וא , תוילבטב שמתשהל ןתינ K’an
Herbals רתוי הובג ןונימב .

ןונימ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט . מה יפל תישיא המאתה הרק .
הרומח תוחונ יא לש םירקמב , ץלמומה ןונימה לע רובעל ססהל ןיא .

םיביכר :

Sheng di huang Raw rehmannia root
Che qian zi Plantain seed
Zhi zi Gardenia fruit
Huang qin Chinese skullcap root
Dang gui shen Dong quai root
Ze xie Asian water plantain rhizome
Chai hu Bupleurum root
Long dan cao Chinese gentian root
Deng xin cao Soft rush pith
Gan cao Chinese licorice root
230
QUIET CALM

לוכיעה תכרעמ , המישנה , שפנה ) Mind ( םידליה לש םיבצעה תכרעמו ןניה תונידע ו תוירירבש
הניקתה ןתוחתפתה םויסל דע .
וקנימ תורגב דעו ת , םייתביבס םירגתא ינפב םיבצינ ונידלי - םייתרבח ) םישנאו הביבסל תדמתמ תולגתסה
םישדח , תואמצעל ןוצר , הדירפמ דחפ ( , םיגולויזיפ םירגתא ) םייניש תחימצ , םילנומרוה םייוניש , בער (
רתוי רחואמו , םייתוגהנתה םירגתא ) קופיא לע הרימש , תעמשמ , םיקופיס תייחד , טקש הבישי התיכב ה ,
זוכיר .( ונידלי לש םחור בצמ לע םיעיפשמ דועו ולא לכ .
םעז תויוצרפתה תובר םימעפ , יכב , הליל יטויס , תונבצע , ילמרונ קלח םיווהמ תודרחו םינתשמ חור יבצמ
תוחתפתההו הלידגה ךילהתמ .

ע תוליעפ " תיניס האופר פ :
שפנו תותיווע העיגרמ , םיחותמ םיבצעו םירירש העיגרמ , הטמ םוח תר , החיל הרימתמ , הבשחמ תדקממ
חור בצמ תממורמו .

םיבצעה תכרעמ ךרד , Quiet Calm ימצעה תוסיוה תולוכי תא חפטל םידליל תעייסמ , ןכו תולגתסהה
םישדח םירגתאב תוסנתהה . העגרה םסכ תלעופ הניאו המידרמ הניאו שומישל החוטב הלומרופה .
ווהמו תומצעה חמו חומה תא הניזמ הלומרופה תוילכה ןב ךוותמ ה , בלו דבכ

סוסיב : Tian ma gou teng yin + Suan zao ren tang

תוינילק תויצקידניא :
םינתשמ חור יבצמ , ךודכד , יכב יפקתה , הסיסתו תונבצע , הדרח , תונשייב , ה םעז יפקת , תעד חסה , רסוח
זוכיר , תויביטקארפיה , ןשי ראשהל וא םדרהל ישוק , הליל יטויס .
יבאכ שאר , םיסוניסב החיל שדוג , םיינזואו ןורג .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
תוינימטסיה יטנא תופורת תליטנ ןמזב בורקמ בוקעל שי , לועישל תופורת , הליחבו , באכ יככשמ
פוא י טא י םי , ץבש תודגונ תופורתו תויגולוכיספ תופורת .
231
ןונימ :
2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0-4 ינש ם 15-30 תופיט
4-8 םינש 30-45 תופיט
8-12 םינש 45-60 תופיט
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .

30-35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .

םיביכר :

Gambir stem brance and twig Gou teng
Sour jujube seed Suan zao ren
Poria witj wood root Bao mu fu shen
Polygonum multiflorum stem Ye jiao teng
Brown’s lily bulb Bai he
Schisandra fruit Wu wei zi
Anemarrhena rhizome Zhi mu
Polygala root Yuan zhi-da
Altacia rhizome Jiu jie chang pu
Lutus seed Lian zi
Gastoria rhizome Tian ma
Silk worm Jiang can
Silk tree bark He huan pi
Amber resin Hu po
Gardenia fruit Zhi zi
Red tangerine peel Ju hong pi
Chinese licorice root Can cao

232
הלומרופב םיביכרה טוריפ :
Suan zao ren, Yuan zhi-da, Hu po, Lian zi, He huan pi, Bao mu fu shen ,Ye jiao teng
שפנה תא םיעיגרמ ) shen ( , ה תא םיבציימ hun , תותיוועו באכ םיררחשמו םישוח םידדחמ .

Zhi zi , Jiang can, Gou teng, Tian ma תימינפ חורו גנאי תיילע םיעיגרמ , םוח םירהטמ , םיקיספמ
םיעיגרמו תותיווע .

Bai he, Zhi mu, Wu wei zi ע רסח םוח םירהטמ " םילזונ תחיפסו חולחיל י , תרסח תופייע לע םילקמ
לוכנלמו החונמ הי .

Ju hong pi, Can cao לוכיעב םיעייסמ , צ קוזיח ידכ ךות הלומרופב םיביכרה תא םינמרהמ ' הביקה י
שדוגו היצנגטס תעינמל .

233
QUIET CONTEMPLATIVE


הרדיס : Kan Herbals

רביא : תוילכ
טנמלא : םימ

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
וילכה לש ןיי רסוח תונומסת ת , תיצמתו ןייב רסוח ) JING ( תוילכה .

ע הלועפ " תיניס האופר יפ :
תוילכה ןיי ןיזמ , תיצמת הנוב , ןגעמ ) דירומ ( הקיר שא .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Liu Wei Di Huang Wan

הלומרופה םימה טנמלאל ונלש תויסיסבה תואחסונה יתשמ תחא איה . הרוצב " תיריש " תוכיא הראות
םימה טנמלא כ הקיתעה ןיסב " ןונגס םע ןוטלש " , רמולכ : טקש , הוולש . תיארחא היגרנא הפיסומ החסונה
ךרוצ הב שי רשאכ תינתלטש אלו . ןוגכ םייומידב זמרנ םימה טנמלא לש רתויב קומעה לאיצנטופה
" םילג אלל סונאיקוא " וא " קבא רגרג הילע ןיאש הארמ ." םדאב רפומ הז לאיצנטופ רשאכ , יהוז
היצקידניאה ב שומישל הלומרופ .

וז החסונ , םימה טנמלאל הינשה ונתחסונו , Dynamic Warrior , םידוקפתה רובע דחוימב וננכות
םהל םיארוק םיניסהש םיינפוגה " הילכה ידוקפת ." וא תונעיה םע החונינ תוננובתה לש תויבטוקב רבודמ
תימניד הבוגת . חתפהל ןייה תמצוע תלוכי תאזב הלולכ , ףשחיהל , תאז םעו , ןוצר עבש ראשיהל , עוגר
לעפשל גנאיה תלוכי ינש דצמו חכונו , רימתהלו עינהל . םיניסה , הילכה לש וז תלוכיל םסחייתהב , םירבדמ
לעכ הילע " םימהו שאה ןכשמ " ו - " םייחה שרוש ."
ןיי קוזיחל תוקזחהו תויסאלקה תואחסונה תחאמ החתופ החסונה , תלוכי תא עינהלו ריבגהל הננכות איהו
כה ןיי חלחלל תויל , ךכרל , םייחל םישרוש תתלו בצייל . םישבייתמ םדאה לש םינידעה םישוחמהשכ
םילבתמו , תעגפנ םהלש תושיגרהו תויתעונתה , ריבש ךפוה אוהו , ביצי יתלב וא עיגפ . םייחה תוחוכשכ
םיעגפנ םיינושארה , תונתלעפהו םוחה לש םיימנידה םייוטיבה לע הטילש ןדבוא ןכתיי .


234
תויצקידניא תויסיפ :
תיסיפה המרב , ינפוגה סיסבה תורערעתה לש בצמ לכב הליעי החסונה , בגה באכ וא תשלוח ןוגכ
ןותחתה , םיילגר באכ , תוינורכ םייניש תויעב . שרושהשכ " שבייתמ " , רועב שבוי ןוגכ , רעיש , םייניע , וא הפ
תוחלל םיקוקזה םירחא םירביא . ותוביצימ דבאמ שרושהשכ , ןוגכ : ףוג יקלחב דער םינוילע , ןוטניט ,
תרוחרחס , ריעצ ליגב רעיש ןדבוא וא הייאר תוערפה , וא הפוכת הנתשה תוארל ןתינ םימיוסמ םיבצמב
ןתש ןתמב הבירצ .
תוירופהו תוינימה לע תוטלוש תוילכהו תויה , המצועו תוינניח תרזחהל יתרוסמ ןפואב החסונה השמיש
תינימ , ןימה ירביאב םילזונ טועימ יבצמב ןוגכ , תמדקומ הכיפש , ןימ יסחי םויק תעב תונבצעו תוחונ יא ,
לגשמה ןמזב באכו ) Dyspareunia .(
םיחוודמ תיממעה ןיסמ םייושכע םימוסרפ , הל תומודו וז החסונ יכ , םיבצמ לש בחר ןווגמב תוליעי ואצמנ
םיינילק , תיברעמה האופרב םירדגומ םהש יפכ , יעדמה רמוחה אולמ ןיידע גצוה אל יכ םא , ירה חוודש
ב רבכ - Selected Discussion of Chinese Medical Prescriptions ,
) 1981 , ע ' 42-50 ( , בו - Encyclopedia of Traditional Chinese Medicine Prescriptions ,
) 1983 ( ןתשה יכרד לש תינורכ תקלדב שומיש לע , הילכה לש תינורכ תקלד , תטולב לש רתי תוליעפ
סירתה , נופ ימחר םומיד ילנויצק , ילובג םד ץחל רתי , םיינזאהו םייניעה לש תוינורכ תוערפה , תוערפה
הפה ללחב םיינורכ םיביכו םידליב תוחתפתהו החימצ - הלומרופה ןתמל בויחב וביגהש םיבצמכ .

תוישפנ תויצקידניא :
תישפנה המרב / ינניח םימ גלפ לש תויוכיאה םדאל תורסחשכ החסונה המיאתמ תיגולוכיספ : תלוכי
ה תונעי , ןח , תוננובתה תלוכי , תוחונינ . טקש יא יבצמב המיאתמ החסונה , החונמ רסוח , הוולש רסוח
תונבצעו . חורבל ןוצרו תורגתסהו תוסנכתהל םימרוגה םידחפל המיאתמ איה . איה תטלוב היצקידניא
תשוחת " םישרוש רסוח " , תוביצי אוצמלו הביבסל רשקתהל תלוכי יא .
וא החונמ אוצמל תלוכי יא ךקלחב חמש תויהל , תונצפוק , המודכו תוביצי יא .
וניא וא ותנומאב דימתהל חילצמ אל םדאהשכ שומישל החסונה המיאתמ תינחורה המרב
ענכהל וא רתוול לגוסמ , רידת ותנומא תא הנשמ אוה יכ וא הכובמו תוחונ יאמ םא .
ש םישנאה הלא " םישפחמ דימת , םיאצומ אל םעפ ףא ךא ."
לוכי םיבר םיבצמ החסונב שומשל םיאתהל םי , לפוטמה לש יללכה ובצמל סחייתהל בושח ךא . םימרוג
שבוי ינמיס םה הבר תובישח ילעב , תוביצי רסוחו תוכירפ . וא םוח תשוחת אוה רתויב לבוקמה ןמיסה
תויביטקארפיה , שאב טולשל םימה תלוכי יא לשב . החימצ יכילהת רשאכ דימת , םה תונקדזהו תורגבתה
וא ןח ירסח תוחונינו תוינניח , וז החסונ המיאתמ .235
קפוד : קד , ריהמ טעמו יחטש .

ןושל : םודאל הטונ , השבי , הנטק , שבוימ ףיזש ומכ הלמק וא .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
ב לופיטל קוקזה םדא - Quiet Contemplative תופוכת םיתעל אמצ תויהל הטונ , תויהל הטיי והארמ
" שבוימ " , מנ ולוק םיתעל ךו , ססהמ , תולק םגמגמ ילואו . ףאו םיילגרהו םיידיה תופכמ םוח תשוחת הצופנ
ףוגה לכמ . תויתעונת הברה שי םיתעל " ןיינעל אלש " , תרתוימ . דב הארמ " ההכ כ , תובע תובג , םייניע
תולודג , תובע םייתפש , הארמל םימיענ םינפ , םייניפוא ףרועב ךומנ רעיש וקו , רמולכ , לש הארמ יווק
סופיט Lung Yin וא Kidney Yin .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
לולכתש תילופיט הנווכל הליבקמ החסונה : 3 KID, 6 KID, 23 BL, 47 BL .

שומישל תודחוימ תורעה :
ל וז החסונ ןיב לידבהל בושח - Temper Fire- Zhi Bai Di Huang Wan ,
םש שומישל תודחוימה תורעהב האר אנ .
תיטרדנטס הנמ :
2-6 תוילבט וא 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישא המאתה ךות .

םיביכר :
Shu di huang Prepared rehmannia root
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Shan yao Chinese yam root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Ze xie Asian water plantain rhizome
Mu dan pi Tree peony bark
Gou qi zi Lycium fruit
He shou wu Polygonum multiflorum root
Tu si zi Chinese dodder seed
Sang shen zi White mulberry fruit
Han lian cao Eclipta herb
Nu zhen zi Ligustrum fruit

236
RADIO SUPPORT


הרדיס : The Three Treasures by Giovanni Maciocia

רביא : תואיר , בל

תנומסת תיניסה האופרה יפל :
צ רסוח ' םדו י , ןיי רסוח , םדה לש היצנגטס , םדב םוח .

הלועפ :
צה קוזיח ' י , םדה תנזה , צה תנזה ' י , םדה תענה , םדה רוריק .

תויצקידניא :
לש יאוול תועפות תונרקהב לופיט ) היפרתוידר ( , ןוגכ : ימוקמ קמנ , באכ , תקלד , םע תימוקמ השרפה
הבירצ תשוחת .

תורהזאו שומיש תוארוה :
תונרקה ןמזב קר לוטיל שי תוילבטה תא ) היפרתוידר .(

םיביכר :

Huang qi Radix astragali
Dang gui Radix angelicae Sinensis
Hong hua Flos carthami
Dan shen Radix salviae miltiorrhizae
Tai zi shen Radix pseudostellariae
He Shou wu Radix polygoni multiflori
Gou qi zi Fructus Lycii
Wu wei zi Fructus schisandrae
Nu zhen zi Fructus ligustri lucidi
Zhi mu Rhizoma anemarrhenae
Mu dan pi Cortex moutan
Chi shao Radix paeoniae rubra
Gan cao Radix Glycyrrhizae

ןונימ : 20-60 םויב תופיט


237
RELAXED WANDERER

הרדיס : Kan Herbals

רביא : דבכ
טנמלא : ץע

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
צ תועקתיה ' דבכה י , לוחטל שלופה עוקת דבכ / הביק .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
מו תנזאמ צ תא הקילח ' דבכה י , צ העינמ ' עוקת י , םד העינמו הניזמ , לוחט תקזחמ / הביק .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( + Xiao Yao San

בל בוט לש תונוכת ילעבל םלשומה בכרהה והז , םייח תבהאו רשוי , תונוכת םישגהל םיחילצמ אל רשא
םמצעב הלא , ןמזה לכ םה " תוריקב םילקתנ ." פטל היונב הלומרופה םיינפוגה םימוחתב תויעבב ל
ץעה טנמלאל תורושקה םיישפנהו . צ רשאכ ' יוארכ םימרוז אל םדו י , תא ארוק אל םדאה רשאכ וא
םינטקה םיטרפב עקתנו בכעתמו האלמה הנומתה . תושקונ תויגרנאב לופיטל תיתרוסמה החסונה יהוז
תושימג יתלבו . ה תא תככרמ איה " ןונגס " ץעה לש , המיענ הריוא תחפטמ , תמרוזו הכר .


תויסיפ תויצקידניא
ןושארה םוקמב תדעוימ החסונה " קילחהל " םישלח לוחטו הביק ןיזהלו ידמ השקונ דבכ . ולחה םיניסהשכ
הב שמתשהל , שאר באכמ םילבוסל הדעונ איה , תרוחרחס , תופייעו ףוגה ידיצב באכ , ךכל םייוטיב
ידמ השקונ וא ןוכנ אלה ןווכל ענ ץעה טנמלאש . אמ רהמ תויגולוקניג תויעבב שומישל החסונה הצמוא דו ,
ןוגכ : םיידשב שדוגו רידס יתלבו באוכ תסוו , תמירז ןוזיאו לופיטב תיחרכהל החסונה תבשחנ םויה דע
תסווה . הלש בכרהל תודוה , דבכה תויגרנא לש היצנגטסמ תועבונה לוכיע תוערפהב םג הליעי איה - ץע ,
ןוגכ : תוכר תואיצי , םיזג יוביר , חיפת ןטב באכו ןטבה תו . ןוגכ תויעבב לופיטב תוליעי וארה ןיסב םירקחמ :
הביקה לש תינורכ תקלד ) Chronic Gastritis ( , הרמה סיכ לש תינורכ תקלד , תינורכ דבכ תקלד , תמחש
דבכה , ןגאהו תולופתה תקלד ) PID ( , תיתסוו םדק תנומסתו תסוו באכ .
238
תוישפנ תויצקידניא
בכה תלוכי תא תלעפשמ החסונה םירזהל ד , רתוי תונדועמה תומרה םג עיגרהלו קילחהל . דבורב
הרבחה וא הביבסהמ רוכינ לש תושוחת תתחפהל המיאתמ איה יגולוכיספה , תלוכיה תא תרפשמ
" ןוכנ אורקל " החונמ רסוחו טקש יא יבצמב םג הליעיו תוטלחה לבקל ךכבו בצמה תא , תודרח , תונסעכ ,
תילילש םלוע תסיפתו תונפקות .
המרב םילושכמ לע רבגתהל םדאל החסונה תרזוע תינחורה , ךרעממ קלחכ ומצע תא תוארלו ומצע לבקל
יללכ יטגרנא , המדאה םיימשה לש , הריציהו . לש רתוי םינזואמו םימלש םייחל ברקתהל ךכ ךותמו
תימצע המשגה . יתרוסמה לופיטה והז , תורבטצהו םדו היגרנא תמירזב הערפה לש םיבצמב ) היצנגטס (
םהלש . איה " העונתה תא תנווכמ " םינאידירמב תומיסח תררחשמ , לוכיעה תכרעמב , הייברה ירביאב ,
הביבסה םע םיישונא םישגפמב םוי םויב תאטבתמו , החפשמה , ומצע ןיבל םדאה ןיב וא הדובעה .

קפוד :
ירתימ , קירו ירתימ וא .

ןושל :
הלוגס וא הליגר , ויח וא המודא ןושלב היצקידניארטנוק ןיא תרו .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
דב םיקוקזה " םישנא םה וז החסונב לופיטל כ " םידח " , םייתיווז , םישקונ , םישקתמה " םורזל ." תוגהנתה
הטקש אל , תינפקות , תררחושמ אל . דח םהלש הארמה , ינומרה אל , וא םידגבה תריחבב ןהו תינפוג ןה
םהיעבצ . םיכורא םינפ , בחר חצמ , תורצ םייחל , רמ ירבג הא .
השקונו תצרמנ הכילה . תצרפתמו תיביסלופמיא תוישיא , םייולת םימוטפמיסהו תונולתה
ביבסמ תויושחרתהב וא חורה בצמב הברה .

רוקיד תודוקנב הליבקמ : LIV 3 + TW 8, LIV 2 + ST 36, GB 34 + TW6 ,
םגש םינעוטה שי SP 4 + PC 6 ) תחיתפ CHONG MAI .(


תיטרדנטס הנמ : 2-6 בט וא תויל 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות .


239
םיביכר :

Dang Gui Shen Dong quai root
Bai Shao White peony root
Bai Zhu White atractylodes rhizome
Fu Ling Kuai Poria cocos fruiting body
Chai Hu Bupleurum root
Chuan Xiong Sichuan lovage root
Bo He Chinese mint herb
Gan Cao Chinese licorice root
Mu Dan Pi Tree peony bark
Zhi Zi Gardenia fruit
Tian Ma Gastrodia rhizome
Xiang Fu Cyperus rhizome
Gan Jiang Dried ginger rhizome
240
RELIEVING FORMULA


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : ןתשה תיחופלש
טנמלא : םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
ןותחתה םמחמב המח תוחל , בלה ןאידירמב םוח וא שא .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םוח האיצומ , שא תזקנמ , ןתשה יכרד תא הנפמ , תוולמה ןתשה יכרד דוקפתב תויעב ןווגמב תלפטמ
םיבאכב ) Lin ( , וחלמ האצותכ המח ת .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ba Zheng San
המ חוקל - Tai Ping Bui Min He Ji Ju Fang

יסאלק ינושאר םשרמ , ןתשה יכרדב תוערפה לש בחר ןווגמל תיניסה האופרב וב םישמתשמ רשא ,
המח תוחלל תוסחוימה .
הו תיחופלשב םימוהיזלו ןתשה יכרדב המיסחל תרחבנה הלומרופה יהוז לש םירקמב רתויב הליעי אי
בלב וא דבכב שא םע דחי תושחרתמה םייניע תוקלד . תודרפנ תונומסת יתשב לפטמ הז םשרמ .
ההכ ןתש םע העיפומ הנושארה , רוכע , השק , םיבאכב הוולמ וא ףרוש , ןתשב םד וא ןתש ןתמב ישוק .
תיחופלשב ןכושה ןותחתה םמחמב המח תוחלל ינייפוא הז . הינשה תנומסתה , ש םוח וא שא איה
בלה ןאידירמב , זע אמצב הוולמ , ןורגב שבוי , תומודא םייניע , ףאהמ םומיד , וא הפב דוריגו םיעצפ ב ןושל .

תויצקידניא :
ןתש ןתמב תוערפה , באכב תוולמ ; המח תוחל וא םוח םע ןתשה יכרדב םוהיז ; ןתשה יכרדב םינבא ,
הילכב וא ןתשה תיחופלשב ; תוילכ תקלד ; תיחופלש תקלד - ןתשה ; הטטסורפב תוערפה ; הפב םיעצפ ;
םיקרפ תקלד , םייכינח תקלדו םייניע תוקלד . םייטוקא םיבצמב וז הלומרופב שמתשהל שי , חווטל אל
ךורא , םירק םניה םיבר םיביכרש תויה , םיזקנמו םירמ .
241
קפוד :
םישק םירקמב ללכ ךרדב לגלגתמו ריהמ וא יטוחו ריהמ קפוד .

ןושל :
ח םע המודא ןושל בהבהצ ינונמש יופי .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
UB28, UB23, UB18, UB54, CV3, PC5, LIV2, SP9, ST30, HT8

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
ךישממ בצמה םא , םע וב לפטל שי רשא םוחב יסיסב רסוח רצוויהל לולע Temper Fire .

דחוימ שומישל תוארוה :
שמתשהל ןיא ב - Relieving Formula שלח ינפוג בצמב םישנא רובע אל ןכו ןוירה ןמזב .םיביכר :

Hua Shi Talcum
Qu Mai Herba Dianthi
Bian Xu Herba Polygoni Avicularis
Sheng Da Huang Raw Rhubarb Rhizome
Deng Xin Cao Medulla Juncus
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Ku Shen Shrubby Sophora Root
Zhi Zi Fructus Gardenia
Gan Cao Radix Glycyrrhiza
Ze Xie Asian Water Plantain Rhizome
242
REPLENISH ESSENCE

הרדיס : Kan Modular Solutions
תיצמת ) Jing ( ןיי איה , לש המילשמה שפנה ) Shen ( גנאי איהש . Jing-Shen הניאש תוילאודה תא ללוכ
םדאה ייח לש םיימשג אלהו םיימשגה םיטביהה לש הדרפהל תנתינ .
תיסיסב םירמוח תצירטממ תעבונ תיסיפה ונתרוצ , השוריב ונילא תרבעומה , וניתובאו ונירוה ידי לע ,
המסלפוטורפ לש קסופ יתלב ףצרב ) אתב דוסה רמוח .( חה והז יסיסבה רמו -
תיתדיל םורטה תיצמתה ) Xian Tian Jing ( תיתשרותה - םיירוטסיהה ונישרוש םע ונתוא תרשקמה ,
וניאצאצ דיתעו ישיאה ונילרוג . ןיי לש םג םיטביה שי המצע תיצמתל ) םימ (
גנאי לש םגו ) שא ( ; ינויחה םוחה לש ןהו ינויחה רמוחה לש רוקמה והז , להת לכ תא םימלגמ דחי רשא יכי
החימצה . םזינגרואה ךותב שדחמ הריציו תולשב , תוומה עגרל דע תורבעתהה עגרמ .

ףוגה לש ודוקפתו ותרוצ תיתשת תא תגציימ תיצמתהש ןוויכ , העיצפמ האצותכ התורדרדיה , תושישת ,
תת - תכשוממ הלחמ וא הנוזת , תיסיסבה תיגולויבה תומלשה דוביאל םורגל הלולע . וז תצאומ תורערעתה
חה לש םיינויחה םירמו , םיבר םישילחמו םירומח םיבצמ לש םסיסבב תדמוע , ןוגכ : תונקדזהו תוילינס
תומדקומ , ןוסיח םע תולחמו ןטרסל םירושקה ןוזרו ןווינ - ימצע ,
ןוירפ יא , תולבה ליג תמדקהו אירב ןוירה תאשל תלוכי יא .

םעפ יא הלוכי השרותב הרבעש תיצמת םאה הלאשה יבגל תקולחמ תמייק המלענש רחאל שדחתהל ,
םייחה ךילהתב םות דע תלצונמ איהש תויה . תאז םע , םירישעו םיניזמ םירמוח הל ףיסוהל ןתינ , שי רשא
םדאה לש םירביאל תומוד תויוכיא םהל , םד , בויסנ , תורחא תוימינפ תושרפהו ערז . אוה ןויגיהה ,
םייעבט םירמוחש , ג םקרמ ילעב םיביכר םיליכמה הלא דחוימב ' יל , ונלש ףוגה ירמוח תא םיריכזמה ,
תירוקמה תיצמתה לש תוזכורמ תויומכ םג ליכהל םיכירצ
) Yuan Jing ( םירצונ םה םהמ . ירישע םיביכרה לש םתכירצ ידי לע - חמוצה ןמו יחה ןמ תיצמתה , ונא
ונלש םירגאמה לש הקיחשה בצק תא תיחפהל םילוכי , לע הרימש ךות וניתונש תא ךיראהל ךכ ידי לעו
ה תוכר , תושימג , תויסיסע , תויתריציל תלוביס רשוכ םיפקשמה ץרמו תויח , תויחו תואירב .

ףוגהו המשנה לש תישארב תמדא תא ורישעי רשא חמוצה ןמו יחה ןמ םירמוח הליכמ האבה הלומרופה ,
ה שרוש - Jing-Shen . הילכה קוזיחל הלומרופל דוגינב , םיביכרו תיצמת דוחיא השיגדמ וז הלומרופ
רישעמ םי .

ןונימ : 20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
243
םיביכר :
Sheng di huang Raw rehmannia root
Ci wu jia Eleuthero rhizome/root
Gou qi zi Lycium fruit
Lu jiao jiao Deer horn gelatin
Bai shao White peony root
Du zhong Eucommia bark
Sang ji sheng Loranthus twig
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Wu wei zi Schisandra fruit
Yin yang huo Epimedium herb
Tu si zi Chinese dodder seed
Lian xu Lotus stem
Zi shi ying Fluorite
Dong chong xia cao Cordyceps fruiting body
Sha ren Chinese amomum fruit
Yi zhi ren Sharp-leaf galangal fruit
Che qian zi Plantain seed
Ze xie Asian water plaintain rhizome
Huang bai Phellodendron bark
תויצקידניא :
תושלחיהו תיללכ השלוח , תורבעתה תלוכי יא , חותינ תובקעב םדקומ תולב ליג , היפרתומיכ , וא הדיל
הלחמ , ןוגכ תונקדזה ינמיס : ולדלדיה רעיש תרישנ וא ת , טמוקמ רוע , תוירופבו תונואב הדירי , תושלחיה
תורשקמה תומקרהו תומצעה , םישוחה תודחב הדירי , השק הלחממ האצותכ ןוזרו םיינוציק ןוזרו השלוח
ןטרס ןוגכ , היוקל תינוסיח תכרעמ , תינורכ תופייע , תינורכ דבכ תקלד , תינורכ תוילכ תקלד , תרכוס ,
Multiple Sclerosis , תינורכ המטסאו תינורכ םימס תכירצ .

רתי תוריהז םישרודה םיבצמ :
ךשוממ םוח , לוכיעב תוערפה , םימ תריצא , תקלד , וא תקצב Ascites , תקלד וא שדוגמ האצותכ באכ .

דגנ תויוותה :
הובג םוח , לושלש , רהמ תחתפתמה תוריאממ .

244
REPLANISH THE LEFT

הרדיס : Kan Traditional

רביאה : תוילכ , לוחטו דבכ .

טנמלא : םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
ב רסח - Yin תיצמתב רסחו תוילכה ) Jing .(

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
ןיזמ Yin תוילכה , דבכה םד ןיזמ , לוחטה תא קזחמ

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Zuo Gui Yin

תיסאלקה הלומרופה לש קייודמ עוציב הניה הלומרופה : ) Zuo Gui Yin (
רסחב תקסוע Yin הביקהו לוחטה קוזיחו תוילכהו דבכה םד תנזה ידי לע .
תוילכה תיצמת ןוקירו יוצימ ) Jing ( , תימינפה שאה תרבגהב םייתגרדה םייונישל םימרוג , מה םיעיפו
הליל תעזהו תינטנופס הטילפכ ו שחרתמ םי ב ןמז ובש ה - Yin טלוש .
רתי תדובע , תקפסמ יתלב הניש , הנוזת תמזגומ תינימ תוליעפו תנזואמ אל , תייגרנא לע םיסימעמ " שרושה
םייחה לש " תוילכב תנסחואמה , ב רסח לש יסיסב סופד םירצוי - Yin תוילכה .
חורפל ידכ תוחל םישרוד חמצה ישרושש ךרד התואב , ב רסח - Yin םדאה ףוגב שבויכ ןחבואמ תוילכה :
ןורגהו הפה לש שבויכ , רועב שבוי , רעיש , םייניע ש ךכל םיאירתמ םינמיס םה קיתרנהו Yin קוקז תוילכה
ןונערל . שיגרו באוכ תויהל יושע ןותחתה בגה ףסונב , ה רשאכ - Yin ןקורתה .

תויצקידניא :
ןתשה תכרעמב תוערפה , תופייע , תויחו היגרנאב רוסחמ , ןותחת בג יבאכ , םישבי הפו ןורג , ןואמצ , תעזה
הליל , ערז תטילפ הב לשכו תינטנופס תוחתפת .

קפוד :
קד , ריהמ .

ןושל :
הקירבמ , תפלוקמ .


245
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
ימינפ םוח לש הרקמבו ןיי תוקזחמה תודוקנ רוחבל שי , רסחמ םוח תורהטמה תודוקנ םג רוחבל שי .
רדנטס הנמ ט תי :
20-60 םויב תופיט . יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .

הרעה :
יניזמ םירמוח Yin , יטונ םעבטמ םירישע תויהל ם , לוחטב ינוציק רסחמ םילבוס םילפוטמו הדימב , שי
דע הנומש ךשמל וז הלומרופב שמתשהל 12 המ ןמזל קיספהלו תועובש , לע דיבכהל אל ידכב תאז
לוחטה תלועפ . שרדנכ וז תוירוזחמב שמתשהל ןתינ .


דגנ תויותה :
תיטוקא הלחמ לש ןושארה בלשה ךלהמב שמתשהל ןיא .

ר םיביכ :

Rehmannia Root Shu Di Huang
Lycium Fruit Gou Qi Zi
Chinese Yam Rhizome Shan Yao
Poria Cocos –Poria Fu Ling
Asiatic Cornelian Cherry Shan Zhu Yu
Chinese Licorice Root(Honey Fried) Zhi Gan Cao

הלומרופב םיביכרה לש םתוליעפ לע ףסונ טוריפ :
Shu di Huang וז הלומרופב רסיקה חמצ , ל םיישארה םייוקישהמ דחא אוה - Yin םדו
Shan Yao תיניסה היגולוקמרפב . צה תא הניזמו תקזחמ ' תואירהו תוילכה תא תחלחלמו י . Fu Ling
ו - Zhi Gan Cao םיניזמ Yin הביקהו לוחטה תא םיקזחמו .
Gou Qi Zi תיצמתהו תוילכה תא ןיזמ ) Jing ( , Shan Zu Yu מ דבכהו תוילכה תא ןיז .
תרוחרחסו בג באכ עיגרהל םיעייסמ דחי .

הלומרופה חותיפו רוקמ :
מ חקלנש יסאלק םיחמצ םשרמ - "Collected Treatises of "Zhang Jing-Yue
) Jing yue quan shu ( . Zhang ה האמה תליחתמ אפור - 17 לע עדימ ןגרא םהב םיטסקט ינש בתכ
ורבעש תואמהמ םיחמצ . ) Zuo Gui Yin ( םיביכרמ השש לש היצאירו איה
,Liu wei di huang wan וליאו רסחמ שא זוקינו ןיי תנזהל םיחמצ םיללוכה Replenish The Left
רסחב ןייפואמה ןוזיא רסוחב לפטמו תוילכה לש הנזהב דקמתמ שא טעמ םע לודג .
246
RESCUE FORMULA

הרדיס : Kan Traditionals

רביא : לוחט , בל .
טנמלא : המדא , שא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
Zang Zao - החונמה ירסח םירביאה תנומסת וא םידרטומ םייברק , רתי תונגאד ,
דבכה ןייב תעגופה רתי תבישח אלל וא הדרח , צ ' צו לוחטה י ' דבכה י .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
בלה תנזה , שפנה תעגרה , יעצמאה םמחמה ןוזיא , דבכה ןיי תנזה , וזיפ צ ר ' דבכה י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Gan Mai Da Zao Tang

צו ןיי תנזהב תדקמתמ וז הלומרופ ' שפנה תעגרהו בלה י . יתרוסמ ןפואב , םורדניסב הלפיט וז הלומרופ
Zong Zao הילוכנלממ תולבוסה םישנל רקיעב רושקה םורדניס אוהש , ןואכד , תונגאד , תודרח , תובצע ,
והיפ לובלבו בר ק . צ לש רסח עקר לע תוישגרו תוילטנמ תויעבב לפטמ הז םשרמ ' בלה ןייו י , עירפמ רשא
צ לש הניקתה העונתל ' לוחטה ןיי לע עיפשמ ןכ ומכו דבכה י .
רתי תונגאדב אטבתמ הז םורדניס , רתי תבישחו תודרח , רסח יבצמ רצויו בלל תוקיזמ רשא , שבויו םוח
םינפב . ךילהת לש ופוסב , שכ עגפנ בלה לש ןייה , דע ףירחהל םילוכי םימוטפמיסהו ןוכשל םוקמ ןיא שפנל
תויזה ידכל , רבסומ אל יכב וא קוחצ , תיביסלופמיא תוגהנתהו הדרח יפקתה .
יתרגש וניא הז םשרמ , צה תא ןיזמ אוהש ךכב ' םוחה ינמיס תא ףירחהל ילבמ י .
מה םדא לכל המיאתמו םישנל תלבגומ הניא ןבומכ וז הלומרופ הז םורדניס גיצ .
ךשוממ שומישב הליעי וז הלומרופ .

תויצקידניא :
הירטסיה , לובלב , םיפוכת הילוכנלמ וא יכב יפקתה , הרומח תיתסוו םדק תנומסת ,
הדיל רחאלש ןואכדו העזה , החונמ תרסח הניש , הינמוסניא , הליל תועזה , הינאמ
תוישגר תוערפהו .

קפוד :
יטוח , ריהמ .
247
ןושל :
הריהב המודא יופיח אלל .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
CV15, CV17, CV14, CV4, BL15, BL44, HT7, HT2, KID2, KID3, SP6, SP10

תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .
הכורא הפוקתל הז םשרמ לוטיל שי םיחמצה לש ןידעה יפואה לשב .


םיביכר :
Fu xiao mai Wheat seed
Gan cao Chinese licorice root
Hei zao Black jujube fruit


248
RESILIENCE

הרדיס : Kan Modular Solutions

דגנתהל ונפוג לש תלוכיה , תוקיזמ תועפשה שרגלו לרטנל , צה לש הנגהה תוחוכו דוקפתב יולת ' הו י -
Wei Qi . צה לש תויטלחהה ' הו י - Wei Qi צה לש קוידה לע םיכמסנ ' ןגמה י , )) Ying Qi ,
םדה ) Xue ( , תיצמתה ) Jing ( םירביאה תשמח לש השפנהה תותשר לש תולוכיהו . תכרעמ לש הסיפתה
דחא םלשכ ףוגה תוכרעמ לכש ןויערב תאטבתמ תיניסה האופרב ןוסיח . צה לש תוששואתהה תלוכי ' י
ןוכנה ) Zheng Qi .( חנומה Zheng Qi ףוג יכילהת לש תינומרהה ןילמוגה תלועפל סחייתמ , םירמוח
ו קזוח רוציל םיינרוצ םיביכרמ , תולגתסהו לבס חכ .
םלשה םזינגרואה לש קוזיח רבד לש ופוסב אוה ןוסיחה קוזיח .
ףוגה לש םייסיסבה םירמחה ) Wei, Qi, Ying, Xue, Jing ( תולועפ לש תומרכ שרפתהל םילוכי
תוילנויצקנופ , וגה ינפ לע הכימת תייכרריהב תדרויו הלוע ןילמוג תלועפב דחא לכ ף . Wei Qi טלוש
םיימינפה םירביאה לע ןגמו תינוציחה הבכשב , ה ןיערגב - Jing ייח הב תידוסיה הצירטמה תא קפסמ
םיחתפתמו םימייק ףוגה . ןגותפה רדוח וילא םייוסמה קמועה , צה וא ןגמה ןונגנמה תא רערעמ ' לש י
הליבקמה הבכשה : תבכש דוקפתבו הנגהב תועגופ תולק תולחמ
ה - Wei Qi הו - Qi , םדהו הנזהה תמר תא תופקות רתוי תויניצר תויעב , ה תובכש - Ying הו - Xue
תיצמתה לש רתויב הקומעה הבכשב םזינגרואה תוהזו תינומדקה תומלשה לע םימייאמ םייטירק םיאנתו .
תיצמתה תא רושקלמ סונמ ןיא , ןוסיחה םע ונתיווה לש ערזה - ןיב הלידבמה " ינא " מ " אל - ינא ." יחמצ
ושש אפרמ תוינוסיחה לע םג םירמוש תיצמתה לע םירמ , ןוסיחה תא םיקזחמש אפרמ יחמצ , םיחיטבמ
תיצמתה תא . איה םוחתב רתויב תמסרופמה תקזחמה החסונה - Astragalus, Ganoderma, Grifola,
Polyporous and Tremella , צה תא תקזחמ קר אל רשא ' ןגמה י ) Wei Qi ( , תשדחמו תדחאמ םג אלא
צמתה יאלמ תא תי ) Jing ( הלוחה םדאלו אירב ראשיהל אירבה םדאל תרשפאמו
הלחמה תפקתה ינפמ ןנוגתהל .
לש םיינילקה םישומישהו תונוכתה תא וליג תוינרדומ תודבעמש דע , Ttremella and Grifola
Ganoderma ,Polyporus , ומכ םיבצמב לופיטל יתרוסמ ןפואב ולא אפרמ תוירטפב שמתשהל וגהנ
השלוח , ונבצע ת , הניש ידודנ , לועיש , לוכיע תוערפה , לושלש , תושבייתה , הנוזתב םייוקילו תושלחיה .
םגש התארה תיתפורת הכרעה Astragalus ןוסיח יביכרמ לש הובג זוחא תוליכמ וליא תופסונ תוירטפו
םיארקנה םירדסומ Polysaccharides .
249
הליעפמה העפשה תוליעפמה תוכורא רכוס תולקלומ תוארשרש תכרעמ יאת תמרב םימגפ תנקתמו
ןוסיחה , ) Crophages and T-cells ( הלש דוסי ירמוחו ) Compliments and Antibodies (
תויגולויב תובוגת םינתממכ םיעודי םידירכסילופ , םיסוריול תיפיצפס אל תודגנתה םיקינעמ , תוירטקב ,
םיריאממ םיאת , םינגרלאו םיליפט . יטנא תונוכתל ףסונב - תויתקלד , יטנא - תויגרלא , יטנא - תוינטרס , יטנא -
תויליפט , בלהו דבכה לע םינגמ םה , םימודאו םינבל םיאת תריצי םילעמ , םדב םינמוש תמר םיתיחפמ ,
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא םיתסוומ לקשמה תא םירידסמ ,
רכוסה לש םזילובטמהו םדה ץחל , הלחממ המלחה םיזרזמ , תיללכה תויעוציבה רופישו .
תאז החסונ ינרדומ רקחמו הקיתע תרוסמ לע תססובמ . םייתרוסמ םיחנומב , צ הצירממ איה ' י
ו - Wei Qi , םדה תא הניזמ , תיצמתה יאלמ תא תשדחמו החיטבמ .
לוחטה םע הביטימ איה ףסונב , תואירה , בלה , דבכהו תוילכה . םיינרדומ םיחנומב , תא רבדה רפשמ
תמו ףוגה לש רידסמה ןונגנמה לש תיללכה תולגתסהה תודגנתהו השלוח לש םייללכ םיבצמל ומיא
הכומנ .

םיביכרמ :
Huang qi Astragalus root
Maitake Maitake fruiting body
Ling zhi Reishi fruiting body
Bai mu er Tremella fruiting body
Zhu ling Zhu ling sclerotium


קומינ :
Astragalus ה תא קזחמ - Wei Qi ) צ ' ןגמ י ( ץוחה תא דחאמו , תחירב ענומ Zheng Qi דגנ םחול ודועב
םיינוציח םינגותפ לש הרידח ) Xie Qi ( , צה תצרמה ידי לע הילכהו לוחטה תא קזחמ אוה ףסונב ' י , ענומ
לושלש רצועו םחרה תחינצ . תסווה תא רידסמ אוהש הארמ ינרדומ רקחמ , םדה ץחל , ךרד םילזונה ןזאמו
ןתשהו העיזה לע ותעפשה . Astragalus ןוגכ ןוסיח תכרעמ יקזחמ םירמוח ליכמ : Astragalin,
Polysaccharide ןיסב םילוחל ןתינו , היפרתומיכו הנירקב םילפוטמה , םינבל םיאת תריצי רפשל ידכב
םצעה חמ יוכיד תיחפהלו םימודאו .
ןה םג תוליכמ תוירטפהמ תחא לכ Polysaccharides . םייח ילעבב םייוסינב Polyporus
ו - Grifola תחימצ לע תורצוע תועפשה וארה Tumor Cell Line .

250
Ganoderma םדה ינמושו םדה ץחל תרדסה ידי לע תירלוקסווידרקה תכרעמה לע ןגמ , ידי לע דבכה לעו
םינלערמ תמרגנה םיאתב העיגפ תריצע . ןפיב , תויצמתב םישמתשמ Ganoderma תא תולעהל ידכב
ה תא זרזלו ןטרסמ םידרושה זוחא םיחותינמ המלחה , תונרקהו היפרתומיכ .
Tremella ה תא ןיזמ - Yin הביקהו תוילכה לש , האירה תא חלחלמ , לועישל םימרוגש םייוריג עיגרמ .
Polyporous הילכה םע ביטימ , תקזחמ העפשה ליעפמ , תוקלד דגנ לעופו ןתשמ
Grifola ו - Ganoderma דגנכ תילריויטנא תוליעפ וארה HIV תבהצ יפיגנו , ד לש תוליעפ ךר
Macrophages םינדגונ תריציו . ףוסבלו , תימטסיס תוכמות תוירטפה תעברא לכ , םזלובטמה רופישב
םינובלחו םינמוש לש , םילער קוליס , השרפהו לוכיע .

תויצקידניא :
םימוהיזל תושיגר , תינוסיח תוביצי רסוח וא תשלחומ תינוסיח תכרעממ האצותכ תונוונתהו תוקלד
א ומכ םיבצמב המטס , תויגרלא , תויתביבס תולחמ , Candidiasis, CFIDS, Hiv/Aids, Lupus
Erythematosus , Multiple Sclerosis , תיפיגנ דבכ תקלד , תרכוס , םידיאורטסב לופיטו ןטרס ,
הקיטויביטנא , תונרקה , םיחותינ וא היפרתוימיכ .

תוריהז תושרודה תוביסנ :
הדידנק , לוכיע תוערפה , ןטב יבאכ , לושלש ינורכ וא יטוקא , תיטוקא תילאריו הלחמ ) וא תוררקתה
תעפש .(

ןונימ : 20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .

דגנ תויוותה :
ןיא .


251
RESTORE INTEGRITY

הרדיס : Kan Herbals

םירביא לש םייטגרנא םיבצמ :
םירשקתמ אל הילכו בל , צ רסח ' הילכהו בלה י , ןתשה תיחופלש לע הטילש רסוח .

תויאופר תויניס תולועפ :
בלהו הילכה תא קזחמו רידסמ , תיצמתה תא בציימ , הפילד קיספמ .

ירוטסה םש ) ירוקמ סוסיב :( Sang Piao Xiao San + Suo Quan Wan

Restore Integrity לש תירקיעה הלומרופה איה K’an Herb בלהו הילכה ןיב ינויחה רשקב לופיטל .
ה דוסי לש יוטיב איה הילכה םימ , ה - Yin םלשומה . גנאיהו שאה דוסי לש יוטיב אוה בלה . םיחפטמ םהינש
ינשה תא דחא םינסרמו . םעבטמ םיכפה שאו םימ , תועדומו םייח לש םייוטיב דודיעל םייחרכה לבא .
תוישפנ תוערפהל ליבוי הילכהו בלה ןיב ןוזיא רסוח , םיימיטניא שונא יסחיב דחוימב , הבהאו תוינימ לש .
הילכהו בלה םיליכמ םהינש Yin ו - Yang , םימו שא , ןיב קר אל תמייק םיכפה לש םיסחי תכרעמ ןכל
םינימה , םדא לכ ךותב אלא . ילוחל ליבומ הלא םיכפה ןיב ןוזיאה ןדבוא , תויצמת לש זובזיבו הוולשה ןדבוא
תוינויח . ה תא תונסחאמ תוילכה - Zhi , תויחל ןוצרה , נש ילבמ ונלש םויקה ךרד ונתוא ףחודה חכה הטס
ונל ידוחייה ביתנהמ . וניבוהא םע םיסחי תוכרעמל בייחתהל ונל רשפאמש המ הז . ה תא ןסחאמ בלה -
Shen , המכוחו הבשחמ תוריהב תקפסמו לבגומה ונמויק תא תקדובו תרבועש הריהבה העדותה .

תויסיפ תויצקידניא :
הפוכת הנתשהב שומישל הליעי החסונה , לולצ אל ןתש , מ השרפה וא ערז תפילד תימי
קיתרנהמ . Restore Integrity הנתשהב הטילש יאב תלפטמ , הליל תבטרה , ףוטפט , הבורמ הנתשה
הלילב , ןתשה תיחופלש לש תונקורתה רסוחו , הלומרופה לש תילופיטה הנווכה תא םאות עקרהשכ .
לולכל בחרוה תאזה הלומרופב ינילק ינרדומ שומיש : תינומרעה לש תקלד , ) Prostatis ( , ילכ תקלד תו , ו -
Chronic Polynephritis . תוינימוכיספ תויעב לש בחרנ םוחתב םג תלפטמ הלומרופה , םיניינעשכ
ילמרונ ינימ דוקפתל םיעירפמ ומצע םדאבו םיסחי תוכרעמב םיישגר . ערז תטילפמ לובסל לולע לפוטמה
תיליל , םיזע תומולח םע הניש תוערפה , םויב תילכש תוריהב רסוחו תושישת . Restore Integrity תנתינ
ןיא תויעבב שומישל - תונוא , השלח הפקיז , תמדקומ הטילפ , ןימ יסחיב םיבאכ , המזגרוא רדעיה , ןכ ומכ
תינימ הזורבנ יבצמב ) תינימ תוליעפ לע םימיענ אל תומולח ללוכ .(
ןוויכ דוביאל םרוג הילכהו בלה ןיב היצנידרואוק רסוח , החכיש , תויתואיצמ יא לש תימצע השוחתו ףוחיר .
חווט תוכורא םיסחי תוכרעמ םויקב ישוק שי , הניתנו הגאדב תוירחא רסוחו קותינ לש תיללכ השוחת
252
םירחאל . ןימ יסחי םויקב זעה ךרוצה תורמל , ירשפא תוקוחר םיתעל קר רבדה , הבזכאב םייתסמ ןימו .
תושישתו תינימ תורקפהל ליבוהל לולע רבדה , ערומ בצמה ךשמהב .
Restore Integrity וכי בל ןיבש רשקה םוקישב רוזעל ל / םישרוש חתפל םדאל רשפאלו הילכ , תועדומ
תימצע , תוינניחו התואנ תוגהנתה . םיישנ םיבצמל םיאתהל לוכי אוהש תורמל
) קיתרנהמ הפוקש הבורמ השרפה וא ןתשה לע הטילש יא ללוכ ( , החסונ הדוסיב יהוז " תירבג ."

קפוד :
רסח יללכ ןפואב , שלח לש בוליש , קד , א יטי , רזופמ וא רידס יתלב .

ןושל :
החופתו תרוויח , ןבלו קד יופיח ןכתי .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
םירוויח םינפה , תומומע םייניע . הקיבד העזה ןכתית , םיידיה לע דחוימב , םינפו םיילגרה תופכ , הביצי
הדרחו תונבצע לש השוחתו העורג .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
KID 2 + HT 3, KID 6+ HT 5, BL 15 + BL 23, CV 4, CV 14 ו / וא CV 17

לופיטל תודחוימ תורעה :
ךורא חווטל שומישל המיאתמ החסונה תויה תורמל , וא ןתשב הטילש יא רימחת איה Spermatorrhea
הלא םיבצמב הב שמתשהל ןיאו ןותחתה םמחמב רסח לש שא וא המח תוחל עקר לע . הלא םילפוטמב
המודא ןושל הארנ , לגלגתמו ריהמ קפוד , םיפסונ םוח ינמיסו .

תיטרדנטס תיסיפ הנמ :
16-48 תופיט םויב . הרקמל תישיא המאתה ךות . תועובש רפסמ ךשמל לופיט ץלמומ .
253
םיביכר :
Long gu Dragon bone
Sang piao xiao Mantis egg case
Yuan zhi Polygala root
Jiu jie shi chang pu Altaica rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Yi zhi ren Sharp-leaf galangal fruit
Shan yao Chinese yam root
Wu yao Lindera tuber
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng root
Wu wei zi Schisandra fruit
Dang gui tou Dong quai root head
Gan cao Chinese licorice root
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng tail


254
SHEN LING SPLEEN SUPPORT

הרדיס : Kan Traditionals
רביא : לוחט , הביק .
טנמלא : המדא .

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ רסח ' תוחל םע לוחטה י .

פע הלועפ " ר י תיניס האופ :
לוחטה קוזיח , צה תאלעה ' י , תוחל תרמתה .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Sheng Ling Bai Zhu San

ןוזמ לש עונישו הרמתה לע יארחא לוחטה , םילזונ , תריצי תכרעמב יזכרמ ריצ הווהמו ףוגב הנזה ירמוחו
צה ' י , ףוגב םירמוחה ףוליח לש שרושה . יה ןיב דירפמ אוה הלועה רוהטה גנא , ןייהמ ףוגה תא ןיזמו הלעמ
תלוספכ הטמ דרויה רוכעה .
םילזונו ןוזמ רימתמ רוהטה גנאיה , צ לש עפשל ' י , תווצקל הדיצהו הלעמ םרוזה , רועה תא ןיזמ ,
ןיי , םדו םייברק .
צ רסח לש םורדניסב תדקמתמ וז הלומרופ ' לוחטה י , תוחל לש תורבטצהל ליבומה .
צשכ ' לחנ לוחטה י היוקל הנוזת בקע ש , תונגאד וא בר יתבישח ץמאמ , יעצמאה םמחמב רבטצת תוחל .
קותמ ןוזמ םיכרוצה םישנאל ליעי הז םשרמ , תינורכ תופייע םישחו קיבדו רק , השלוח , תודבכ , רצוק
המישנ , הכר האוצ , דורי ןובאיתו ןטבב תוחיפנ .
תואירהו לוחטה לש תוינומרהסידל םג ליעי הז םשרמ , לב םיוולמה יביטקודורפ לועישו תעפוש החי . יפל
םיטנמלאה תשמח תירואית , המדאה ) אמא ( תכתמה םע הביטמ ) דלי .( לוחטה תא תקזחמ וז הלומרופ
צה תרמתה תא תרפשמו הביקהו ' י , תואירה תא המיצעמו תוחל לש תורבטצה תקלסמ . קזחמ הז םשרמ
ןייב העיגפ אלל תוחל קלסמו לוחט .

תויצקידניא :
תופייע , האוצ הכר , ןטבב תוחיפנ , ןובאיתב הדירי , השלוח , םייפגב תודבכ , המישנ רצוק , קנחמ תשוחת
ןורוויחו הזחב , םישק םיבצמב האקהו הליחב .


255
קפוד :
שלח , יטיא וא קד .

ןושל :
תרוויח , ןבל ינונמש יופיח .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
SP3, SP6, ST36, ST25, CV6, CV12

תיטרדנטס הנמ :
20-60 םויב תופיט .


םיביכר :
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng tail
Sha ren Chinese amomum fruit
Shan yao Chinese yam root
Yi yi ren Job’s tears seed
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng root
Jie geng Platycodon root
Bai bian dou Hyacinth bean
Bai lian zi Lotus seed
Bai zhu White atractylodes rhizome256
SILER & COIX CLEARING FORMULA

הרדיס : Kan Traditional
רביאה : דבכ , הביק .
טנמלא : ץע , המדא .

יטגרנא בצמ םירביא בצמו :
שא , הביקבו דבכב תדרומ שא לשב ןוילע םמחמב תוליערו םוח .

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
םוח הגיפמ , רוקו חור , הלגומ האיצומו תוליער תרהטמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Qing Shang Fang Feng Tang Jia Yi Yi Ren

ןוילע םמחמב תוליערו םוחב תדקמתמ הלומרופה דחוימב םילערו תקלד קוליסל הלועמ הלומרופ איהו
םינפהו שארהמ . תוחל יבצמל רתויב םיאתמ אוהו תוליער רהטמו שביימ הז םשרמ - םניהש רועב םוח
םימודא , םיבז ) הלגומ וא םד ( תעפוש הטילפ םע .
וז העפות םע םילפוטמל , הכופה המירז שי ) צ דרמ ' י ( הביקבו דבכב , שארלו םינפל הלועה םוח םע , הוולמ
ןוגכ םימוטפמיסב : תוריצע , העזה רדעה , בר אמצו תטעומ הנתשה . היהי הז םשרימ
הנוש הלומרופהמ " Derma Wind Release " רתוי תדקמתמ רשא ורב ח - תשלופ תוחל וא ןוציח םוח
תוחל לש ימינפ בצמ םע - םוח .
הלומרופה " Siler and Coix Clearing " ןוילע םמחמב תוליערו םוחמ רועב תויוצרפתהב רתוי תדקמתמ
הלעמ יפלכ הביקהו דבכה לש תרזוח המירזמ םרגנה .

תויצקידניא :
םינפב תוקלד , ןוילע םמחמב תוליערו שא ללגב םינועצפו הנקא , החל המזקא , םיקומס םינפ , תקלד
תימחלה ) ןיעב ( , םודא ףא , הנוכית ןזוא תקלד ) הידמ סיטיטוא ( , םייכינח תקלד , רועב תרטפ , לכל םיאתמ
שארב וא םינפב תקלדו הלגומ תושירפמ תויוחיפנ .

קפוד :
ריהמ , קזח , ףצ ירשפא .


257
ןושל :
המודא . בוהצ יופיח ירשפא .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
St 2, Tw 6, Du 14, Sp 10, Sp 6, Liv 2, Li 11, Li 4 .

תיטרדנטס הנמ :
16-48 תופיט םויב . יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .

םיביכר :

Fragrant Angelica Root Bai Zhi
Sichuan Lovage Root Chuan Xiong
Siler Root Fang Feng
Platycodon Root Jie Geng
Chinese Skullcap Root Huang Qin
Forsythia Ftuit Lian Qiao
Job's Teers Seeds Yi Yi Ren
Gardenia Fruit Zhi Zi - Shen
Schizonepeta Herb Jing Jie
Chinese Mint Herb Bo He
Immature Fruit of Bitter Zhi Shi
Chinese Licorce Root Gan Cao
Coptis Rhizome Chuan Huang Lian

258
SILKEN TRESSES


הרדיס : Kan Traditional

רביאה : דבכ , תוילכ

טנמלא : ץע , םימ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
דבכה םדב רסח , רסח Yin תוילכב

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
הרישעמו דבכה םד הניזמ Yin תוילכה , םידיג תקזחמ , תיצמת תבציימו תומצע

ירוקמ םש ) טסיה סוסיב ירו :( Qi Bao Mei Ran Dan

הלומרופ וז הלומרופה לש קיודמ עוציב איה : Qi Bao Mei Ran Dan , לופיטל יתרוסמ ןפואב תשמשמה
תמדקומ רעיש תרפאהב .
דבכהו תוילכה תוינויח ןיב קזח רשק ונשי תיניסה האופרה יפ לע אירב רעישל .
םדקומ ליגב רעיש תרפאה וא יביסמ רעיש דוביא , ל לוכי לש ינורכ רסח לע עיבצה Yin דבכה םדו תוילכה .
תיצמת תבציימו תננערמ הלומרופ , דבכה תא הניזמ , ו םדה - Yin תוילכה , תלידגל תיתועמשמ תמרות
תוקזח תומצע , רעישו םידיג .

תויצקידניא :
רעיש תרישנ וא ונמז םרט רעיש תרפאה , םייכרבבו ןותחת בגב באכו השלוח , ליל וא תינטנופס הטילפ תי
ערז לש , םייניש ןדבוא , תושלח תומצע , הדרח , תונבצע , דחפ .

קפוד :
שלחו קד

ןושל :
ו תרוויח / טעמ םע הקדו המודא וא / יופיח אלל

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
Gb39, Gb34, Ren6, Ren4, Liv8, Liv3 Sp6, Bl47, Bl43, Bl23, Bl17, Bl11, Kid6 Kid3 Kid10


259
תיטרדנטס הנמ :
20-60 ופיט םויב ת . יונישל ןתינ ןונימה םייטוקא םיבצמב .

דגנ תויותהו תורהזא :
הלומרופב רכינה ינייה יפואה לשב לוחטב רסח םע םילפוטמב תוריהזב שמתשהל שי .
ע רצונ ינושארה ןוזיאה רסוחו הדימב " ליעפ ינגוטפ םרוג י , שומישל הרוסא וז הלומרופ .
ןוירה ךלהמב רהזהל שי .


םיביכר :

Plygonum Multiflorum Root He Shou Wu
Poria Fu Ling
Achyranthes Root Huai Niu Xi
Dong Quai Root Dang Gui Shen
Lycium Fruit Gou Qi Zi
Chinese Dodder Seed Tu Si Zi
Psoralea Fruit Bu Gu Zhi
Black Sesame Seed (Dry Fried) Hei Zhi Ma
ניסה הייארב רעיש תרפאה תי
םילזונה לש םירמוחה ףוליח לע תיארחא תוילכה תכרעמ , כ תבשחנו " םייחה שרוש ." Yin יארחא תוילכה
חולחל לע , םדאה ףוג ךוכירו בוציי , ב העיגפ Yin ןוגכ םייתביבס םימרוג לשב תרצונ : םח וא םימח םילקא ,
שבי , שביימו םמחמ ןוזמ תליכאו םילזונ לש תקפסמ יתלב היתש
ייח ןונגס לשבו ןוגכ ם : ץוחלו חותמ םייח ךרוא , דועו תזרפומ תינימ תוליעפ .

ה ןמזה ךשמב - Yin דבכהו תוילכה לש ) ה לש יסיסב רגאמ םיווהמה - Yin ה " יתימא " ףוגב ( םילוכי
רומח ןפואב ןקורתהל .
ה ידי לע תקפסמ הדימב ןזומ וניאש דבכה " שרוש )" תוילכה ( ולש לוביקה תלוכי תא דבאמו השקונל ךפוה
ןסחאל רזפל וחוכ וא ותלוכי תאו םד , ףוגה יקלח לכ תא ןיזהלו עינהל .
ךרד התואב , םירירבשו םישבי םישענ חמצ לש םילעש , ותינויחמ דבאמו חמוצ וניא םדאה רעיש , אלל
תקפסמ תומכב םייחה יקפסמ םילזונה , םתרישנו םנמז םרט םירופאל םתכיפהב אטבתמה רבד
תמדקומה .
260
ןכ ומכ תוילכה , תויארחא םצע דשלו תומצע תריציל . רסחב םיאצמנ םה רשאכ , תומצעל ליבומ רבדה
םייניש ןדבואלו תושלח . ב רסחל םייסאלק םינמיס - Yin תינטנופס תיליל הטילפ םיללוכ תוילכה , דועב
דחי דבכבו תוילכב רסח םינייצמ םייכרבו ןותחת בג לש השלוחש .
הלומרופב םיביכרה לע ףסונ טוריפ :
Dang Gui לישב םע בו Gou Qi Zi ו דבכה םד תא םיניזמ - Yin תוילכה .
Gou Qi Zi םע דחי Tu Si Zi תיצמתה תא םיבציימו םיניזמ .
Fu Ling םילזונ תייצנגטס ענומ , תוריכע וא תוחל הצוחה ןנסמ ןכו הלומרופה לש ינייה יפואה לשב . בור
םיניזמ רשא םיחמצה Yin םידבכו םירישע םה , Bu Gu Zhi א ןיזמ ה ת - Yang הייפוא תא ןזאל תנמ לע
ה " יניי " הלומרופה לש .

הלומרופה חותיפו רוקמ :
ע הרצונ הנושארל " י Shao Ying- Jie , רחואמ רתוי ץופנל ךפה הב שומישה ךא גנימ תלשושב רטסאמ
הירטסיהב רתוי . ה האמה ףוסב - 17 רפוסה Wang Ang ורפסב התוא ללכ :
Analytic Collection of Medical Formulas (Yi Fang Ji Ie ) .

261
SMOOTH RESPONSE


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : סגה יעמה
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םייעמב שבוי , םייעמב המיסח , םד רסוח , ןיי רסוח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םייעמל תוחל ףיסומ , ררחשמ םייעמה תא , ןותחתה םמחמהמ םוח איצומ , חור רזפמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Run Chang Wan

Smooth Response מ החקלנש תיסאלק הלומרופ הניה - The Discussion of the Spleen and
Stomach תאמ Li Dong-Yuan , תנשמ 1249 . דוקפיתה לע הססבתה תואירבה יפלכ ותשיג
לש ילמיטפואה םיבלשה תשמחמ המדאה בלש ) Wu Xing). Run Chang Wan העיגפ עונמל הדעונ
לוחטב , ימינפ שבויל תמרוגו סגה יעמה תא תפקותה המח חורמ האצותכ .
שבוי רותסל ידכ ןכו דבכ חור אכדלו דבכה תא עיגרהל הרטמב החקרנ וז הלומרופ .
תוריצעל תניוצמ הלומרופ יהוז , ליבומ ינורכ םד רסוח רשאכ תימינפ חור תעונתל ) תוולתהל םייושע רשא
םייפגב תודיערו השוחת רסוח הילא .( םד רסוחמ עבונה עוקת םד , תועינמ תולועפ ידי לע לפוטמ - לש םד
הו קסרפאה ןיערג - Dong-Quai .

תויסיפ תויצקידניא :
הו ינוציח ןגותפ ןיב קבאמ - Wei Qi תורומרמצ ילב וא םע םוחל םורגל לולע ;

קפוד :
פוד ללכ ךרדב שלח ק ; יטוח וא קד תויהל יושע ) Thready .(

ןושל :
םירפסה יפ לע , השבי תויהל הרומא ןושלה , בהבהצ יופיח םע םיתעל . תינילק הניחבמ ,
וז הלומרופב שומיש לע העיבצמה תנומסתל תוולתהל היושע תרוויח ןושל .
262
רוקיד תודוקנ :
ST 25, 36 & 37, KID 6 & 7, LI 4 & 10, UB 17 & 25, SP 6 & 7, TW 6

תודחוימ תוארוה :
Smooth Response תופסונ תולומרופ םע תובורק םיתיעל תבלושמ . לשמל , ןיי רסוחמ םילבוסה םילוח ,
הלומרופה תא ובלשי Quiet Contemplative ןיי רסוחב לופיטל , םד רסוחמ םילבוסה הלאש דועב
ב הכימת םיאצומ - Women’s Precious . פ ןהב תונומסתב תואירה ןייב דבכה חור תעגו , ףדוע רשאכ וא
הביקה ןיי תא שביימ םוח , Wise Judge תישומישכ ללכ ךרדב הלגתמ .

תיטרדנטס הנמ :
20-60 תופיט .
ןוירהב םישנל ץלמומ אל .


םיביכר :
Tao ren Peach seed
Ya ma zi Flax seed
Sheng da huang Raw rhubarb rhizome
Dang gui wei Dong quai root tail
Qiang huo Notopterygium root
263
STOMACH RELIEF


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : ןטב
טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צ ' לוחטב עוקת י / תוחונ יאב הוולמ הביק , תקלדו לוכיעב תוערפה .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
הביקה תא תקזחמ , תככשמ ןטב יבאכ , תויצמוח תלרטנמו תקלדו םוח התיחפמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Wei Te Ling

יעצמאה םמחמב דח באכ ךכשמ הז םשרמ , צ לש היצנגטס תורצוויה ידי לע םרגנש ' םדו י . םירקמב
םימיוסמ , לוכיעה תכרעמב םיביכל ליבוהל הלולע תנומסתה , ישגר קחד לשב הרמחה שי רשאכ דחוימב .
םישק תוחפ םירקמב , תויצמוח , באכ , םיקוהיג , תוחיפנ , וא תברצ Regurgitation תיצמוח , ינמיס םניה
חתפמ . Stomach Relief תלומרופ איה " ףנע " םיידיימ םימוטפמיסב לפטל הדעונש . שמתשהל ץלמומ
םירחא םיחמצ לש םימשרמב , ןוגכ
Prosperous Farmer וא Relaxed Wanderer , הטאיד בולישב , םיחתמ תגפהל היצטידמ , וא םיליגרת
ץועיי , היעבה שרושב לפטל ידכ .

תויצקידניא :
לוכיעב תוערפה , תוחיפנ , תברצ , הביקב םיביכ .

קפוד :
ירתימ וא חותמ קפוד .

ןושל :
בהבהצ ינונמש יופיח םע המודא ןושל


264
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
CV 12, CV 10, CV 13, CV 22, ST 36, ST 44, ST 41, LI 5, LI 10


תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .םיביכר :
Hai piao xiao Cuttlefish bone
Yan hu suo Corydalis yanhusuo tuber
Feng mi Honey
Tian qi Tienchi ginseng root265
STRENGTHEN HEART


הרדיס : Kan Modular Solutions
רביא : בל
טנמלא : שא

ה לש עובקה ןכשמה אוה בלה - Shen , םדב ףוגה תא ןיזמ ) צב רשעומ ' צבו לוחטהמ ןוזמה י ' ריוואה י
תואירהמ .( ה לש הרובחתה ילכ תא הווהמ םדה - Shen . בלה לש יביטקאה ודיקפת , תא ןיזהל אוה
ב םדה תיצלוקריס תועצמאב םדאה : םוח , תונריעו תוחכונ .
ודיקפת ללגב יגנאיה ) צה תענה ' םדה ילכ ךרד םדהו י ( ינייה ודיקפתו ) לע הנגהו ןוסכא ה - shen ( ,
םדבו ןייה תיחולחלב תעגופה רתי תוממחתהל ףושח בלה , ה ישפנ טקש רסוחל הליבומ , לובלב וא הדרח .

דוקפת
צה קוזיח ידי לע בלה לע הניגמו תכמות הלומרופה ' י , תוחל תפסוהו םדה , םדה תא העינמ , תקפסמ
תוחל , ה תא תבציימ - Jing , שפנה תא העיגרמו םוח תקלסמ .
םיביכר :
Dan Shen Red sage root
Fu Shen Poria cocos spirit fruiting body
Suan Zao Ren (Chao) Dry-fried sour jujube seed
Wu Wei Zi Schisandra fruit
Dan Zhu Ye Lophatherum leaf & stem
Mai Men Dong Ophiopogon tuber
Yuan Zhi Polygala root
Zhi gan cao Honey fried Chinese licorice root
Bai lian zi Lotus seed
Lian zi xin Lotus plumule
Bai Ji Lin Ren Shen White Asian ginseng root

266
תויצקידניא :
תונבצעו הדרח , הניש תוערפה , תועזה , לע לושלש וא הפוכת הנתשה תונבצע וא דחפ עקר . הציקי
תונבצע וא הדרח םע הלילה ךלהמב וא רקובב . תישפנ תושישת , תולקב שגרתמ , הוולש גישהל השקתמ .
םוחל םגו רוקל םג תושיגר . הלהב וא הכובמ ןמזב תולקב עיזמ וא קימסמ . תויצטיפלפ , הידרקיכט . באכ
תושגרתה וא הדרח עקר לע הזחב . םיתיעל הוולמה שבוי וא אמצ באוכ ןורג וא לק לועישב . לע תוטפא
הפבו ןושלה . םוח , תינוציחה ןזואה רוזיאב באכ וא תוימומדא . וא ןוזמ לש רשקהב תורזומ םלוע תוסיפת
בער . הדרח וא דחפב הוולמה הילוכנלמו ןואכד . םוח ילג םע תיתסוו םדק תנומסת , רתי תעזה , תועזה
הליל , ןימ יסחי םויקב באכ , דוריג וא תוחפנתה הכפושהו הניגאוה לש , תעמד , טקש רסוח , בערו תועיגפ .

ץלמומ ןונימ : 20-60 םויב תופיט

תוריהז תוכירצמה תוביסנ :
יללכ רוק , החיל לש תועיקת , תוקצב , בר ןתש , תותשל ןוצר אלל אמצ , הקנה וא ןוירה .
יטיא קפוד , ןואכד , בשק רסוחו היתפא . תוינונשיו תואל . ינורכ לושלש .
Purge – Blood, Moisture, Cold, Heat, Phlegm, Internal Wind267
STRENGTHEN KIDNEY


הרדיס : Kan Modular Solutions
רביא : תוילכ
טנמלא : םימ
םיילאודיבידניאה םייחה שרוש איה הילכה : שאו םימ לש ראבה ) גנאיו ןיי ( לש ןסחמהו
ה - Jing . צה תא תדחאמו תלבקמ הילכה ' נו לכוא לש קקוזמה י םילזו ) צ ' ןוזמה י ( , לע םירצוימה
הביקהו לוחטה ידי , םייחה שא תא םיחפטמ םדועב ) Ming Men ( תירוקמה תיצמתהו
) Yuan Jing ( , וניתובאו ונירוהמ םישרוי ונאש . םילוכי תירוקמה תיצמתהו םייחה שא הב הדימה
רמשיהל , רכינ הדימבו ישונאה ונמויק לש םייחה תלחותו תומלשה ידי לע תעבקנ ת , ונידלי לש הלא
וניאצאצו . הילכה לש דבכנה דיקפתה רואל , הלש לוביקה תלוכי שודיחו התנגה לע םשומ בר שגד
םייחה לש םייסיסב םיבאשמ חיטבהלו קפנל תלוכיהו .

הילכה ןיי תא תדחאמו תשדחמ האבה הלומרופה ) תיצמת ( , הילכה גנאי תא תררועמ ) שא ( ינפמ הנגמו
רוקהו תוחלה יקזנ .
נימ ןו : 20-40 םויב תופיט

םיביכר :
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Shan yao Chinese yam root
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Ze xie Asian water plaintain rhizome
Shu di huang Prepared rehmannia root
Wu wei zi Schisandra fruit
Sheng di huang Raw rehmannia root
Tu si zi Chinese dodder seed
Sha ren Chinese amomum fruit
Zhi mu Anemarrhena rhizome
Du zhong Eucommia bark268
תויצקידניא :
ןותחת בגב םיבאכו השלוח , הצעה םצעב ) Sacrum ( , תונותחת םייפגו םיינתומ .
תינימ האנה תלוכי וא ודיביל תכיעד , המזגרוא תמדקומ הכיפש וא ) Premature .(
העימשב הדירי , תילטנמ תונמוימב וא היארה תודחב . היתפא וא תמדר , גזמ וא ףרוחה ךלהמב דחוימב
רק ריוא , לבס רשוכו תלוביס ןדבוא םע תינורכ תופייע , רקובב הטימה ןמ האיצי וא תוררועתהב םיישק ,
שארה רעיש תולדלדיה וא ימואתפ דוביא .
בעתהב ישוק תור , תמדקומ הדיל וא הלפה , תבכועמ תוירופ וא תינימ תולשב , רוחיא וא בוכיע לש םינמיס
החימצב , םדקומ תולב ליג וא תולבה ליגב םיישק , רתי תדובע ידי לע תרבגתמה םוח תשוחת וא ןורג באכ
תופייע וא , ומצמטצה וא ועקש וליאכ תוארנ םייניעהש וא םייניעל ביבסמ םיהכ םילוגיע , הימנא תינורכ ,
רבגומ דודיב , םזימיספ , תונקדזה םע הגאד .

רתי תוריהז םישרודה םיבצמ :
תוררקתה לש תושק תוגרד וא םוח , היגרלא וא תעפש , היופר האוצל הייטנ ) Loose ( וא
לוכיעב תוערפה , תרבגומ תינימ תושיגר וא ודיביל ףדוע , ךשמתמ ןוירה , ןותחתה בגב םיבאכ
ותכ םינותחת םייפגב וא הרובחמ האצ , עקנ וא החיתמ .

דגנ תויוותה :
ןיא


269
STRENGTHEN LIVER

הרדיס : Kan Modular Solutions
רביא : דבכ
טנמלא : ץע
םדה תא חפטמו ןסחאמ דבכה , צה תא רזפמ ' םתודיחא לע רמושו י , ןהו םיישגרה םייחה לש ןה
םיילטנמה . הלבק תועצמאב תאז גישמ אוה , קזחה םיעובק םיבצקמב הרמו םד רורחשו ה ) ה םע םואיתב -
Alter Ego ולש , הרמה סיכ .( ץחלה רורחשו היינבה ךילהת , תויביטקארפיה ידיל איבהל יושע , תרציימה
חתמל וא םוח , צהו םדה תמירזב תורידס יאל וא היצנגטסל ףא םורגל לוכי רשא ' י . ףוסבל , םדהש תויה
שפנה תביבס אוה , םורגת דבכב הערפה תישגרו תילטנמ תוחיתמלו תונבצעל דימת .

םד תפסוה ידי לע דבכה ידוקפת תא תדדועמ האבה הלומרופה , צו םד תלעפה ' י , םוחו חור קוליס
םיבצעו םירירש תעגרהו .

ץלמומ ןונימ : 20-40 םויב תופיט .
.

םיביכר :
Shu di huang Prepared rehmannia root
Bai shao White peony root
Gou qi zi Lycium fruit
Suan zao ren (chao) Dry-fried sour jujube seed
Chai hu Bupleurum root
Huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
Sang ye White mulberry leaf
Zhi ke Bitter orange mature fruit
Mu dan pi Tree peony bark
Qing pi Tangerine dried rind of green fruit
Xiang fu Cyperus rhizome
Chuan xiong Sichuan lovage root
Zhi gan cao Honey fried Chinese licorice root


270
תויצקידניא :
שאר באכ , ןוילעה בגהו ראווצה ירירשב באכ , םעזמ האצותכ תופרחה , ץחל וא לוכסת .
רוזחמ םדק תועפות : חתמ , תונבצע , תונזגר / תר שארב שדוג וא ץחלב הוולמ תונח , ןטב וא הזח , תסוו
םיבאכב הוולמ וא הרידס יתלב , םיילגרו םיידי תופכב רוק , חתמ םע הדודר המישנ וא המישנב םיישק
ןוילעה בגב , תפערסהו הזחה תוצווכתה , ןיגוריסל םירקוד םיבאכ , שארב דחוימב , םייניע , םיינזוא , ןורג ,
הזח , תועלצ , דבכ , הרמה סיכ םיינוציחה ןימה ירביאו , דצב םירירש תויוצווכתה , ןטבב , תופכו םיילגרב
םיילגר . תותיווע , הרידס יתלב םייעמ תעונת םע ןטבב םיזגו תוחיפנ . םע הניש תקספה וא הניש ידודנ
תילטנמ הגאד וא ישגר קחד , תולקב תוררועתה , תונלבס רסוחו סעכ , ביצי אל ןובאית וא היסקרונא , ישוק
עגריהל וא " ררחתשהל " , ביצי אל הובג םד ץחל ) ףפור Labile ( , םיקזח תוחירל תושיגר , ריהב רואל ,
םיקזח םישערל , ריוואה גזמב םיימואתפ םייונישו תוקזח תוחורל , תחת היופצ יתלבו תישגר תוביצי רסוח
ץחל , תונבצעב ןייפואמ ןואכיד , לוכסת , תונשקע , שובכ סעכו םיעוגפ תושגר .

םישרודה םיבצמ רתי תוריהז :
ךומנ םד ץחל , םילושלשל הייטנ , היוצמ תוררקתה וא תעפש לש םיפירח םיבלש , הקנה וא ןוירה תעב ,
ךשוממ תסוו , םירוזחמה ןיב ךשמתמ ימחר םומיד .

דגנ תויוותה :
ןיא .271
STRENGTHEN LUNG


הרדיס : Kan Modular Solutions
רביא : תואיר
טנמלא : תכתמ

רועה ךרד ותביבסו םזינגרואה ןיב שגפמ תדוקנ הווהמ תואירה תשר , תאו ןוזמה תא תכפוה
צ ' י - צל ריוואה ' רוהט י ) Zheng Qi ( צ לש תימינפה העונתל הפונת תנתונו ' העזהה ןונגנמ ךרד םדו י ,
צ ארקנה ' בל י - תואיר ) Zhong Qi .( צה ' םינפ יפלכ ענ תואירה לש י , ץוח יפלכ הנופה חתפהמ - ףאה
הזחהמ הטמ יפלכו . תינוציחה הביבסה םע היצקארטניאה לשב , תועפשה ידי לע הפקתהל הנותנ האירה
תוינוציח , חור לש הלא דחוימב , שבויו םוח . הטמ יפלכ תאשונה העונתה ללגב , םע תולקב תככחתמ איה
דבכה לש הלעמ יפלכ תאשונה תוליעפה . הלעמ יפלכ הלועה תוחלה תא תלבקמ איהש תויה ) צמתה תי
הניזמה ( , לוחטה ידי לע תרצוימה תוחל לשב החיל תורבטצהל תדעומ איה .

תואירה תוחיטב תא רמשל ידכ , ןתושימג , ןהלש הלבקה תלוכי , ןתוחלו ןתוריהב , האבה הלומרופה
תקזחמ Wei Qi , צ תשדחמ ' תוחלו י , צ העינמ ' הטמ יפלכ י , החילו חור תקלסמ
הזחה תא תחתופו .

םיביכר :
Huang qi Astragalus root
Zhe bei mu Zhejiang fritillary bulb
Wu wei zi Schisandra fruit
Jie geng Platycodon root
Chao zhi mu Dry-fried anemarrhena rhizome
Gan cao Chinese licorice root
Gan jiang Dried ginger rhizome
Sang bai pi White mulberry bark
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Sang ye White mulberry leaf
Zi su zi Perilla seed


272
תויצקידניא :
הזחב השלוח תשוחת , הדודר המישנב הוולמ , לק יסיפ ץמאמב העזה , זע רוק וא תוחורל תושיגר , רסוח
םילעתשמ וא םיקחוצשכ ןתש ןתמב הטילש , המישנ רצוק , שנ יפוצפצ המי , םע לועיש
החיל ילב וא . ףאב שבוי , ןורגב , תונופמיסבו לוקה תיבב . תויגרלאלו היוצמ תוררקתה וא תעפשל תודעומ
תויתמישנ , תימוהיז וא תיגרלא טיכנורבמ האצותכ תולדגומ הפמיל תוטולב , רעצ / באכ םע ןואכיד וא לבא ,
הזחב הקועתו דבוכ .

ץלמומ ןונימ : 20-40 םויב תופיט .

יבצמ רתי תוריהז םישרודה ם :
הובג םוח םע םיפוצפצ וא לועיש ) לעמ 100 טייהנרפ תולעמ ( , םדב םתכומ חיכ םע לועיש , הוולמ לועיש
הזחה םצעל תחתמ הריעב תשוחת וא זע באכב . םיסוניסב וא ףאב תקלד םע שאר באכ , ןתמב ישוק
ןתש , עיזהל תלוכי רסוח םע םוח , תקצב , המישנ רצוק וא הזחב באכ .

דגנ תויוותה :
ןיא .
273
STRENGTHEN SPLEEN

הרדיס : Kan Modular Solutions
רביא : לוחט
טנמלא : המדא

רובטה ןיבל תפערסה ןיבש רוזיאה לע םייארחא הביקהו לוחטה . הרמתהה תדובע תעצבתמ ףוגה זכרמב
םילזונהו ןוזמה לש , וספו םילזונ לש הדרוהו הנזה תיצמת לש האלעה תל . צה לכ ' י , בייח םדהו חולחלה
לוחטה לש ןיקת דוקפתו תוישפוחב זכרמה ךרד רובעל , יכרצ תלכלכל םירמוח לש ליעי רוזיפל ינויח וניה
ףוגה . םהדיקפתו םייפוא לשב , שדוג לש תועפותל רתויב םישיגר הביקהו לוחטה , סיזאטס ) תועקתיה (
תורבטצהו , תינגותפ היצמרופסנרטל השעמל ליבומה רבד צ לש ' םוחל םילזונו י , החיל וא תוחל .

דוקפת
םיתיעל תורתוסה תויגולותפה תויטנה ןיב תנזאמו הביקהו לוחטה לש דוקפתה תא תמדקמ הלומרופה ,
וליא םירביא לש , ידי לע : צה קוזיח ' י , צה תענה ' תוחלהו י , גנאיה םומיח , תחינצ לש הריצעו םוחה קוליס
םירבא .

םיביכר :
Huang Qi Astragalus root
Fu Ling Kuai Poria cocos fruiting body
Yi Yi Ren Job’s tears seed
Bai Zhu White atractylodes rhizome
Zhi Ke Bitter orange mature fruit
Fang Feng Siler root
Mu Xiang Vladimiria root
Gan Cao Chinese licorice root
Hong( Da) Zao Red jujube fruit
Gan Jiang Dried ginger root
Lian Qiao Forsythia fruit
Hei Zao Black jujube fruit274
תויצקידניא
השלוח , תופייע , לוכיע תוערפהב הוולמ תואל , תינטב תוחיפנ , םיקוהיש , הפהמ ער חיר , הוואת וא םיזג
קותמ ןוזמל . יטיא לוכיע , יקלח םיתיעלו שלח . רק ןוזמ , אנ , יסע םיזגו תוחיפנ רצוי קיבדו יס . הדיריב ישוק
ךומנ לקשמ לע הרימש וא לקשמב . קותמל הוואתב תנייפואמה תיתסוו םדק תנומסת , ןטבב תוחיפנ ,
לושלש וא תוריצע , רתוי ףוכת ןתש ןתמ ,
זכרתהל ישוק , ךשמתמ םומיד וא תיטיא תסוו . םירירשה לש תושיגרו באכ , תולקב עצפנ . ףעפע תחינצ ,
תוחינצ ןגאהו ןטבה ירביא , םירוחט . שארה לש תודבכ תשוחת , םייפגה ףוגה , םילזונ תריבצ .

ץלמומ ןונימ : 20-40 םויב תופיט .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ
תיטוקא וא תינורכ תוריצע , םוח תשוחת , תוררקתה לש םיינושאר םיבלש , רבגומ בער , הביק לוקלק ,
לושלש , האקה .

275
SUBDUE HEAD WIND
הרדיס : Traditionals
םירביא : דבכ , תואיר
םיטנמלא : ץע , תכתמ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
תינוציח חור תשילפ , הרק וא המח , שאר באכל תמרוגה .

פע הלועפ " האופר י תיניס :
תינוציח חור קוליס , םיבאכ ךוכיש .
ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Chuan Xiong Cha Tiao San
םשרמה Subdue Head Wind , לע ססובמה Ligusticum Powder to be Taken with Green Tea
(Chuan Xiong Cha Tiao San) , ידוחיי םשרמ וניה , םייטוקא שאר יבאכ יגוס ןווגמב לפטמה ,
שארב רוזא לכב םיעיפומה . יטמוטפמיס לופיטל רקיעב וב שמתשהל ןתינ , ב " ףנע " , םייטוקא שאר יבאכב ,
ל הנופה םשרמ םע תולקב ובלשל ןתינ ךא " שרוש " ינויצוטיטסנוקה , לופיטה תוליעי תא ריבגהל ךכבו .
חורה יקלסמ םיביכרה בולישמ תעבונ ותמצוע , שארב םירדגומ םירוזאב באכב לופיטל םידעוימה .
יתרוסמ ןפואב , קורי הת םע וחקלנו הקבאל ונחטנ םיביכרה . מה תונעיה רופישלו תויחונה םשל לפוט ,
Subdue Head Wind קוריה התה תא ליכמ רבכ . תאז םע דחי , הת סוכ םע םשרמה תא לוטל ץלמומ
ליבהמ קורי , לע - םשרמה לש הקיטגרנאב ךומתלו רבגתל תנמ .

Bo He ) תיניס הטנמ ( , הז םשרמב רסיקה , צ תא קילחמ ' םוח רהטמו דבכה י . Jing Jie ו - Fang Feng
נווכמו שארהמ חור םיקלסמ םשרמה תא םי , ףוגה לש ןוילעה קלחל , באכה ךוכיש תלוכי תא םיריבגמ ךכו
םשרמב םיפסונה םיביכרה לש . Chuan Xiong שארה יבאכ יגוס לכב לפטמו באכ ךכשמ . Bai Zhu
םיילאטנורפ שאר יבאכב לפטמ ) ה יצורע - Yang Ming ( ,
וליאו Qiang Huo יצורעב שאר יבאכב לפטמ ה - Tai Yang .
Gan Cao ו םשרמה תא ןמרהמ - Cha Ye ) קורי הת ילע ( םשרמה לש הרוטרפמטה תא ןתממ .

הטנמ ילע לש תיסחי הובג ןונימ הלומרופב , םיבושח םיחמצ ינש תפסותב : Huang Ju Hua ו -
Man Jing Zi . םשרמה לש הרוטרפמטה תא תנתממ תררקמה םתוכיא , לע - בחר ןווגמל ומיאתהל תנמ
לע שאר יבאכ לש - עקר חור , דחאכ המחו הרק . Huang Ju Hua םוח רהטמ , קלסמו דבכה תא עיגרמ
חור , שאר באכ וא תרוחרחסכ םג תאטבתמה .


276
ןכ ומכ , Huang Ju Hua תשטשוטמ הייארל ותוסחייתהב םייניעה םע ביטמ , וא הייארה הדשב םימתכ
תרוחרחס . בלושמ תובורק םיתעל Huang Ju Hua םע
Man Jing Zi כב לופיטל המח חור עקר לע תרוחרחס םע הנרגימב וא ילאטנורפ שאר בא . וארה םירקחמ
ל יכ - Man Jing Zi תילאנומרוהה תכרעמה לע העפשה תלוכי , תנומסתב שאר יבאכב לפטל לוכי ןכלו
תיתסו םדק ) PMS ( הזואפונמה ןמזב וא . Xi Xin ירוקמה םשרמב עיפומ ,
לשבו הנותמה ותוליער לשב הז םשרממ ערגנ ךא וב שומישה תא תוליבגמה תונקתה .

תויצקידניא :
ילטנורפ יטוקא שאר באכ , ילטיפיסקוא , ילקיטרו וא ילרופמט , תמגוד Tension headache
) צב היצנגטס ' דבכה י ( , הנרגימ , םיסוניסב שדוגו באכ , ילאנומרוה עקר לע שאר באכ , חור תשילפ עקר לע
תורומרמצב הוולמה תינוציח , םוח ןכתי ) fever ( , חורמ העיתר , תרוחרחס , ינורכ סיטיניר , עמדו דרגמ ןורג
.
קפוד :
חותמ וא ריהמו ףצ .

ןושל :
ןבלו קד יופיח .

רוקיד :
LI4, Du20, Du24, Yin Tang, St44, TW5, GB20, GB41, Yu Yao, Liv3, Lu7, St8, UB62

דגנ תויוותהו תורהזא :
דבכה גנאי תיילע עקר לע שאר יבאכב תוריהזב , סוח צ רסוח וא םד ר ' י .
םיקזחמ םיחמצ תפסוה אלל חווט ךורא שומישל םיאתמ וניא .
Bo He , םיקלח םירירש הפרמ רשא , סקולפר רימחהל לולע .

ןונימ : 20-60 םויב תופיט . ןונימה תא תולעהל ןתינ םייטוקא םירקמב .

תוחתפתהו תורוקמ :
םשרמה לש ירוקמה וחותיפ זאמ Chuan Xiong Cha Tiao San שב תנ 1078 דימתמ חוכיו םייק
ינילקה ומושייל רשאב . הרק חורב לופיטל הז םשרמ ודעיי םימודק םיניס םיאפור רפסמ , םיחמצה לשב
םשרמהמ דבכנ קלח םיביכרמה םימימחה . ילע םה םשרמב םידיחיה םיררקמה םיביכרהש תורמל
קוריה התהו הטנמה , ה ויפוא תא ןתמל תנמ לע ויד הובג יסחיה םרועיש םשרמה לש םימח .
הטנמ ילע לש תיסחי הובג ןונימ הלומרופב , םיבושח םיחמצ ינש תפסותב : Huang Ju Hua ו -
Man Jing Zi , שאר באכב לופיטל הירוטסיהה ךרואל םישמשמה . הרוטרפמטה תא ןזאמ ררקמה םייפוא
םשרמב , דחאכ המח חורו הרק תינוציח חור עקר לע שאר יבאכל םיאתיש ךכ .


277
םיביכר :

Chinese Mint Herb Bo He
Schizonepeta Herb Jing Jie
Sichuan Lovage Rhizome Chuan Xiong
Fragrant Angelica Root Bai Zhi
Notopterygium Root and Rhizome Qiang huo
Chinese Licorice Root Gan Cao
Simple-Leaf Chaste Tree Fruit Man Jing Zi
Green Tea Leaf Cha Ye
Siler Root Fang Feng
Yellow Chrysanthemum Flower Huang Ju Hua278
TEMPER FIRE

הרדיס : Kan Herbals

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
הילכ שאב רסוח ) רסוח Kidney yin + הקיר שא ( ; רסוח Kidney yin המח תוחל םע
ב - Lower Burner ) ה םמחמה ןותחת .(

תיניס האופר יפ לע הלועפ :
ה תא ןיזמ Yin - הילכה לש , ינורכ חל םוח שרגמו הקירה שאב טלוש .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Zhi Bai Di Huang Wan

ה ןה תוילכה - " םינאידירמה רסירתל סיסבהו שרוש ) " םייסאלק םיישק , קרפ 8 , הריפסל הינשה האמה .(
הדילה תויורשפא לכ , חתפתה הז םוחתב תוללכנ תורגבו תו . םה " םירבדה םיפלא תרשעל םירשפאמ
תמלשומ ךרדב םפוס תאו םתליחת תא גישהל ) " Chen Chun, 1159-1223 .( םשרושב , " הרוצ לכ
םינסחואמו םייובח העפותו ) " Chu Xi, 1130-1200 .( ב תוטלוש תוילכה " ףרוח תמדרת " העיגמ הב
ברו תונואג - תוידדצ ) Su Wen , קרפ 8 " .( הלש חורה איה הנובת "
) Chen Chun ( ו - " ןוצרה ] Zhi [ םש ןסחואמ ) " Su Wen , קרפ 23 .(
םויסל , ףוסוליפה Chu His רמוא " : ןה םא קר תויתימאה ןהיתונוכת תא תוארהל תולוכי תויוליעפה לכ
טקשה תכימתל תוכוז ) עגור ( ןהלש םימה לש ."
םייחב תירקיעה תויבטוקה תא תוליכמ תוילכה . ימה יפל ןיס לש ןושארה ןול , Shuo Wen Jie-Zi
) הריפסל האמ תוביבסב ( , שרפנה טבנל סחוי ןוצרה לש ירוקמה ויפוא , לאיצנטופה לכ תא ליכמה
םיידיתע םיעוריאו תויוליעפל . הילכה לש תינומדקה תוהמב ןומט הז לאיצנטופל סיסבה , םייוצמ םש " ה -
Yin הו - Yang הדילה םורט ) " Li Zhong-Zi, 1637 .( תיחרזמה האופרב , תוצופנ יכה תועפותהמ תחא
הינומרהסיד לש , ה טביהש איה - Yin שלחומו םצמוצמ וז תויבטוק לש ,
ה טביהל םרוג ךכ ידי לעו - Yang הטילשל תנתינ יתלב שאל ךופהלו ולש עקרקה תא דבאל ) שאב רסוח
Xu Huo .( טקשה , תונעיהה , םייחל ףקתשמה לאיצנטופהו הנידעה תושרפהה ) ונוכת ה ת - Yin (
םיעזעוזמ , ךכ ידי לע םידרטומו םיססתומ .
279
וז תינילק היעב רותפל ידכ , Wu Kun (1551-1620 ( גנימ תלשושמ , העודי םיבשע תלומרופ חקר , רשא
לש םשב שדחמ הארקנ K’an Herbals - Temper Fire .
רד ' Wu תא חקר Temper Fire הרטמב " ןוקרדה תא שובכלו ןייה תא דייצלו ןיזהל שאה לש םערה תאו ,
האכוד אלש , ךורח ןייהשכ תחמוצה ) scorched .(

תויסיפ תויצקידניא :
םוח ינמיסל המיאתמ , םדוא , באכו תוחיפנ . יללכ ןפואב , תוינורכ ןימו םחר תויעבל הב םישמתשמ , יבאכלו
שא ינמיסב םיוולמה שאר ןוגכ : באוכ ןורג , תומודא םייניע , ינורכ םוח ,
םוח ילג וא . רד ' ו ןמקלדכ וז הלומרופל תויסיפה תויצקידניאה תא םכסמ ו " : תוקוחש תוילכה , השקונ בג
ףפוכתהל לוכי אלו , םחרב ישוק , ףטפטמ ןתש , םינועצפ וא ביכ םע ןימה ירבאב תוחל , ןטבב באכ
ההכ בוהצ ןתשו הנותחת ." ללכ ךרדב , רסוחמ תורצונה תוינורכ םחר תויעבל שומישב הז םשרמ , םע
ככ םוח ינמיס הייוו ) Scanty ( , ןתש תלטהב ישוק וא באכ .
ןכ ומכ , ה לש ןותחתה חתפב תטלוש הילכהו תויה - Yin ) ןוו וס , קרפ 4 ( , םג שומישב וז הלומרופ
ןימה ירבא רוזאב םירזוח וא םיינורכ םיביכו םינועצפל ) . Zhang Jie-Bin רמוא , המיאתמ הלומרופה יכ
הלא םירקמל דחוימב , כ רסוח לש בוליש שי םהב ןותחתה םמחמב חל םוחו ןייב ינור . לש ויתודובע לולכמ
Jing-Yue , קרפ 51 , 1624 הריפסל .(
ןימ יסחיל תוילכה ןיב רשקה לשב ) וש גניל , קרפ 66 ( , תינימ היגרנאל םג וז הלומרופב םישמתשמ
תלברוסמ , תשבוימ וא תעטוקמ ) הביאכמ וא תמדקומ הכיפש ומכ , יסחי םויק תעב םיבאכ וא שבי קיתרנ
ןימ .( ש ןויכ - " םיינזואב תטלוש הילכה ) " ןוו וס , קרפ 5 ( , סוטיניטל וז הלומרופב שמתשהל גוהנ ) Tinnitus (
תורחא תוינורכ םיינזוא תויעבלו . תיתרוסמה תיניסה האופרה לש םימשרמה רפס ) 1983 ( , םג ןייצמ
לש תוינורכ תועפותל וז הלומרופב םישמתשמש " םוח ילג , הליל תעיז , בג יבאכ , הפ שבי , םייניש
תודנדנתמ ) Loose ( באוכ ןורגו ."

תוישפנ תויצקידניא :
תנומסת Yin יוקל הילכ , שא ינמיס םע , הביצי אל םייחה תעונת רשאכ יוהיזל תנתינ ללכ ךרדב / העובק .
תולקב תחתפתמ תוליעפ ) הרתי תולקב וליפא ( , ןייה לע תדקוממ תראשנ אל איה ךא . אל תויביטרסא
ביצי ידי לע תנזואמ תופיקתו תו . תורושק תובשחנ םימעפל תוילכהש ןוויכ , דחפל דחוימב ) ןוו וס , קרפ
23 ( , תולקב תוררועתמה תוקושתב תנייפואמ תויהל הלוכי וז תנומסת , ךות רשא תויוליעפ וא תובשחמ
דחפ תוררועמ תומיע וא הבשחמ , תלופמל וא הגיסנל םרוגה . עודי אלה ינפב טטומתמ הנבמה .
Chen Jie-Yang , ב " תישעמ תיתרוסמ תיניס תירטאיכיספ האופר ) " 1985 ( חוודמ , וז הלומרופ יכ
דחוימב הבושח , הלומרופה תנומסתל םימיאתמה הינרפוזיכסו הזוריונ לש םיגוסל , תרכזנ איהש יפכ
תיתרוסמה האופרב . רד ' צ ' שיגדמ ן , דחוימב הבושח הלומרופהש , םע חונב שח אל הילכה ןוצרשכ
תוינימ , םנשי רשאכו הכובמ וא דחפ ידי לע תונייפואמה תורחא תוערפה וא ינימה דוקפתב תויעב .
280
טלשנ תויהל ךירצו הילכב ןסחואמ ןוצרה , תיסאלקה האופרה יפל . רמוא ןיסב רתויב קיתעה האופרה רפס
ש - " Will Bound ) " בייחמ ןוצר ( , םייחה לש םיטביהה דחא אוה " ןח םיסינכמה , תויצ / הינומרהו העינכ
ואטב ) " ןוו וס , קרפ 1 .( םישרוש חימצמ אל ןוצרה לש ןייה טביה רשאכ , ה ןיב - ולש םילשמה ןיי , ןחה
דוביאל ךלוה הזה ילאיצנטופה ." Temper Fire ןושאר דעצ תויהל לוכי , םיבשעה תמרב תוחפל , עיגרהל
ינבצע ןוצר ) Chafting ( תונלבס רסחו ."
Chen Chun 1159-1223) ( , יכ רמא " תמכח ] םימה [ איה ןמזב ףרוחו םיימשב תוביצי . עיפומ הז רשאכ ,
םלרוגלו םהישרושל םירזוח םירבדה לכ , םרומישבו םפוסיאב בטיה םימקוממ . רשאכ , המכחב , ןוכנה
יונישל תורשפא לכ אלל תואריהל םילוכי םירבד םיפלא תרשע לש ןוכנ אלהו , תוביציה ןורקע והז ) " רטסמ
לש םיגשומה רבסה Bei-Xie , ךרכ 8 .( פ לכב ולש תפקתשמה תוכיאהו שתומ הילכה לש ןייהש םע
תוביצי תדבאמ , הטילשמ תאצל הלוכי גנאיה לש תיטלחהה הנוכתה , המצעמ תכרצנ תועדומ רצייל ,
ימצע ךרע תדירי , םימגפ שופיח , חורה בצמב םיפוכת םייוניש , םיריהמ םילאוטקלטניא םייוניש , תוגהנתה
ךמצע לש רורב אל שוחו הביצי אל .
אכ קר הינומרהב גנאיהו ןייה לש ןוצרהו המכחה רש , םדאה לוכי , לש םילימב שמתשהל םא
Liu Zi-Hui (1101-1147 " :( ימצעה לש הכשחה ךותל רופחל , לש רוהטה רואה תא המידק איבהל
תרגוב המכח ." יללכ ןפואב , הלומרופה המיאתמ , ינמיס הארמ םדאהו קיפסמ וניא הילכה לש ןייה םא
שא , לע םיעיפשמה והשלכ תוילכ דוקפת . ןיזהל תרזוע וז החסונ , םייסיסבה םיכרצב טולשלו ךומתל
םימב תושרשומה םייחה תויורשפאבו , תוהמב , הילכה לש המכחבו ןוצרב .
ןייל תוביצי ריזחהל תרזוע , הדימה לע רתי ימניד גנאיב טולשלו .

קפוד :
חיכש אוה ריהמו קד קפוד . רד ' Chen Jia Yang ריכזמ , טביה יכ תנומסתה לש רסוחה , הנחבהל ןתינ
ןושלב , ףיצמו ריהמ קפודב עיפוהל הלוכי שאהש דועב . רקיעב הארנ תנומסתה לש רסוחה טביה םימעפל
קפודב ) קד לשמל , ריהמו קד וא שלח ( םימוטפמיסב וא ןושלב יוטיב ידיל םיאב שאה יטביהש דועב
םירחא . וז הלומרופב תבהזומה הארמה לש ןוידב ) 1742 ( רמאנ ,
יכ " ץרמנ בצק " ל היצקידניא תווהל ןכ םג לוכי תישילשה קפודה תדמעב - Temper Fire .

ןושל :
הצופנ דאמ תרוויח וא המודא ןושל . ללכ יופיח ןיא תובורק םיתעל ,
קד יופיח אוצמל ןתינ םיתעל ךא ) בוהצ וא ןבל ( שבי אוה םגש .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
יופרתה תולועפל המוד הלומרופה ןוגכ םיבכרה לש תויט :
KID 3 + TW 3, KID 6 +CV 3, KID 1 + GB 20, KID 2 + LIV 4, BL 21 + LIV 3 .
281
דחוימ שומישל תורעה :
ןיבל וז החסונ ןיב ןיחבהל שי Quiet Contemplative . םיפפוח םיזכרמ שי תולומרופה יתשלש דועב
) ןייה תא תוניזמ ןהיתש ( , תונוש תונווכ ןהל שי .
Quiet Contemplative איה , יסיסב ןפואב , רתוי הניזמ ; Temper ןייה תא הניזמ איהש ןמזב , השיגדמ
שאה תמיתר תא , רתוי םייטמרד שאו םוח ינמיס רשאכ תרכזומ איה , יבר - םיעוריא , רתוי םיססות
העונת רתוי םיברעמו .
Qiet Contemplative תיללכו תינבמ רתוי הלומרופ איה ,
דועב Temper Fire נ תטלשנ יתלב שא לש תופוחדו תויפיצפס רתוי תויצאוטיסב תרכז .
ןכ יפ לע ףא , וז רחא וזב וא וידחי תואחסונה יתשב שומיש לוקשל ענמנה ןמ הז ןיא . לש ןהישרוש יכ ןכתי
שאל ךפוהה רסח וא יוקל ןיי תונומסתב תויוצמ דבכה שא תונומסת . הלא םיבצמב , ללכ ךרדב םיכורכה
ב תוינורכ תויעבב ןימה ירבא ) Uro-Genital ( , וזב וא דחי תולומרופה יתשב שמתשהל וצריש ןכתי דאמ
וז רחא .
םימיוסמ םייגולוקינג םיבצמב , שאה ינמיס םע ןיי רסוח םגו םד רסוח ינמיס םג םיעיפומ םא ,
ב שמתשהל וצריש ריבס - Women’s Precious בו - Temper Fire דחיב .

ןונימ :
2-6 וא תוילבט 16-48 יט םויב תופ . הרקמה יפל תישיא המאתה .


םיביכר :
Shu di huang Prepared rehmannia root
Shan zhu yu Asiatic cornelian cherry
Shan yao Chinese yam root
Ze xie Asian water plantain rhizome
Mu dan pi Tree peony bark
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Zhi mu Anemarrhena rhizome
Huang bai Phellodendron bark


282
TENSION SOLUTION

הרדיס : Kan Modular Solutions
רותב העודיה תיסיפהו תישפנה תוחונה יא לש תלבלבמ םג ךא תלפרועמה הרוצה " חתמ " םיתעל

תוחיתמ לש השוחתכ תספתנ תובורק , אב תררועתמה םירירשב באכ וא תושקונ שארה רוז ,

ראווצה , ןוילעה בגהו םייפתכה . לוכסת לש םינפבמ תררועתמה השוחתכ תשגרומ איה , תונבצע ,

תוביוחמ , קפס וא הטלחה יא , תומזגומ תוארנה תושירד לש לועכ טושפ וא .

םיקרפהו םירירשה רורחש לע השקמה תוחונ יא לש בצמ רצוי חתמ , לש ץחלה תתחפה

יבצעה תעגרהו היצלוקריסה חומהו ם . הדובע עצבל ידכ , צ ' י , רתוי םינטק םיללח ךותל םיטסומ םדו תוחל
םייפגה לש רתוי םיסוחד םינבמו , שארו ראווצ - םייכרואה םירירשה , םיקרפמה , חומהו הרדשה - לקהל ידכ
הביצי תישפנו תיסיפ תוליעפ תמר םויק לע .

תאז םע דחי , תינרדומה הרבחב הדובעה לש ץאומה בצקה לשב , תובורק םיתעל , םניא םישנא

חונלו עגריהל םילוכי , תוטטומתה ףסל םיעיגמ םהש דע , םיינבצע םתוא ריאשמה רבד , םיינצפוק ,

עובשה וא םויה ףוסב םיפייעו .

ףוגה ילזונ לש רוזיפו הקפסהל יארחאה ילמרונה ןונגנמה , תותסוומה םיבצעה תוכרעמו –

תיתאפמיסאראפהו תיתפמיסה , צה םיקחדנ לש תיבקע המר לע רומשל תושיחנה ידי לע הדי ב עוצי ,

תויתימאה תולוכיל סחייתהל ילבמ .

צה לש םירגאמה ' י , העשל העשמ םינתשמ םדהו תוחלה , םויל םוימ , שדוחל שדוחמ , הנועל הנועמו , יפל
ןיי לש םיבלשה תשמח תוירואית ידי לע םיראותמה םיבצקמה / גנאי .
מו םידרפומ הלא םיביכרמ רשאכ תוכשוממ תופוקתל םייפגבו שארב םידדוב , היצנגטס תרצונ , האיבמה
תואלמ לש תשוחתל , ררחתשהל ףחדו ץחל . רסוחמ לובסל םיליחתמ ןטבבו הזחב םירביאה , תורצונו
ררועתהל ןוצר םע דחי תופייעו ץמאמ לש תורתוס תושוחת .
ןמז ךרואל םיכשמנ הדיחא המרב עוציבו ץמאמל הייפיצה רשאכ , ינפ יפלכ דכלנ םדאה ץוח יפלכו ם
תונרע לש קסופ יתלב לגעמב - םילחהל תלוכי יאו רתי . ףוסבל , לש ןוקירל ליבומ חתמ לש ךשמתמ בצמ
צ לש תקפסמ יתלב תומכ תובזרזרה ' י , תוחל , תיצמתה לש הקיחשו םדו .
םירביאה תשמח תותשר לש תוצפמ תוערפהל ףוסבלו תופייעל ליבומ ןוקיר ,
בלל השתה דחוימבו ) רוק - ישגר חור , םישוחה לש תועדומ , תיביטינגוק תונמוימו (
הילכהו ) תינימ תונוא , תיסיפ תלוביסו תישפנ תוכירד .(

באכל םרוגה זרפומה חתמה תדרוה , םימידקמה םינמיסה דחא לורטינ השוריפ הקיחשו תונבצע

ישפנהו יסיפה יתואירבה בצמב הדיריל םיירקיעה . וז הרטמל , עיגרמ וז הלומרופ םישוחה תא ה , תא

םירירשה תייפרה ידי לע םיבצעה תאו שפנה , םוחה תאצוה , חור קוליס , צ תוסיו ' י , ןוזיאו תוחלו םד קוזיח
בלהו דבכה לש תויצקנופה .

283
ןונימ : 20-40 םויב שולש דע םיימעפ תופיט .

1/2 ףלזמ = 30 תופיט

םיביכר :
Jujube roots Suan Zao Ren
Magetite Ci Shi
Fluorite Zi Shi Ying
Dragon bone Long Gu
poria fungus/pine root Fu Shen
poria fungus Fu Ling
Chisandra fruit Wu Wei Zi
Anemarrhena rhizome Zhi Mu
Ophiopogon root Mai Men Dong
uncaria tem Gou Teng
polygala root Yuan Zhi
acorus rhizome Shi Chang Pu
Ligusticum rhizome /root Chuan Xong
Amber Hu Po
gardenia fruit Zhi Zi


רבסה

ב הרוקמ וז הלומרופ - Sour Jujube Soup יסאלקה ) suan zao ren tang .(
םיירוקמה םיביכרמל ףסונב - jujuba, poria, ligusticum ו - anemarrhena - םיפסונ םיחמצ ופסונ
לש טקפאה תא ריבגהל ידכ שפנה תטקשה ) an shen ( תונבצע תתחפהו

תויצקידניא :
הדרח , לוכסתו תונבצע . הניש ידודנו החונמ רסוח . םיצמואמו םיצווכמ םירירש , היגלאריונ ) באכ


יבצע ( תותיוועו תויוצווכתה . שאר יבאכ , תונרגמ , תרוחרחס , הובג םד ץחל .
תוריהז יללכ : ןיא
284
TONIFY MOISTURE

הרדיס : Kan Modular Solutions
שבויל , ףוגב םילזונ רסוחמ האצותכ , ךילהת לעו תומקרה לכ דוקפת לע הרומח העפשה תויהל הלולע
םזילובטמה . הילכה ידי לע ררחושמו ןסחואמה תיצמתה ןיי לש לוציפ , םדה תוכיא תא רערעמ ) Xue (
ותוחל תא ןכו ותומכו ) Jin Ye ( , תושלחיהל הרומתב ליבומ רשא רבד האירה , דבכה , םירקמבו בלה
םייטירק , לוחטה םג .
תוחל , צ ומכ ' םדו י , םיינימ םיצימ לש הרוצב םזינגרואה ךרד תמרוז , ריר , תועמד , העיז , חומ לזונ
הרדשה , וכו קור ' . ףתושמ רוקמ ונשי תוחללו םדל : תיתדיל טסופ תיצמת ) הניזמ ( תיצמתו לוחטה לש
םורט - תיתדיל ) תדלומ ( הילכה לש .
רצונ םוח ומכ ינוציח םילקא רשאכ תוחלב רסוח , תושבייתהל םימרוג שבויו חור , םיימינפ םיאנת רשאכ וא
םוח ןוגכ , לושלש , הנתשה וא תרבגומ העזה , רתי תושבייתה וא רתי תוממחתהל םימרוגה ןוזמ יגוס ,
ףוגה ילזונ תא םיזקנמ ךשוממ ישגר קחדו תוליער .
לש ןיי תיצמתב עוגפל לולע תוחל רסוח ןייה ירביא תשמח ) Wu Zang .(
ףוגה ילזונ תקפסה תא תשדחמ האבה הלומרופה - הילכה תוחל תא תקפסמ איה ,
הביקהו תואירה , םוחה קוליס ךות תיצמתה דוחיא ידי לע ןיי לע הניגמו .

םיביכר :

Shi hu Ephemerantha fimbriata herb
Yu zhu Solomon’s seal rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Tai zi shen Pseudostellaria root
Qing pi Tangerine dried rind of green fruit
Xuan shen Scrophularia root
Tian hua fen Trichosanthes root
Sheng di huang Raw rehmannia root
Shu di huang Prepared rehmannia root
Nu zhen zi Ligustrum fruit
Wu wei zi Schisandra fruit
Gan cao Chinese licorice root


285
תויצקידניא :
םוח וא תושבייתהמ האצותכ אמצו השלוח , םוח ילג , העיז םע םוח ילג וא ריהמ קפוד , אמצ וא הדרח ,
םוח ילב וא םע הלילב העיז , הרוטרפמט תדידמב הילע אלל םוח וא רתי תוממחתה לש השוחת , זר םע םי
לקשמ תאלעהב ישוק , השלוחו םילג םע ימואתפ וא זע בער , זכורמ וא טעומ ןתש , אמצ םע ינוציק שבוי ,
תוריצע םע השבי האוצ , יתימא םוח אלל ןורג באכ וא רזוח וא שקיע שבי לועיש .

רתי תוריהז םישרודה םיבצמ :
ריר , םיבורמ החיל וא השרפה , לוכיעב תוינורכ וא תויטוקא תוערפה , םימ תריצא וא תוחפנתה , הדירי
לושלש םע ןתש ןתמב .

ןונימ : 20-40 םויב תופיט .

דגנ תויוותה :
ןיא286
TUMMY TAMER
הרדיס : Gentle Warriors
רביא : לוחט , הביק
טנמלא : המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
לוחטו הביק לש השלוח , צ ' הביקה לש דרומ י , ןוזמ תיצנגטס .

ע הלועפ " תיניסה האופרה פ :
צ רוזיפו הענה ' יעצמא םמחמב םיעוקתה ןוזמו י , הביקהו לוחטה תוליעפ תרדסהו הכימת .

סוסיב : Bao He Wan
Tummy Tamer מ תומרגנה לוכיעה תויעב בורל הליעי הלומרופ : תוישגר תויעב , לוכיעל השק ןוזמ , וא
ינייגה אל ןוזמ , םייתיווע ןטב יבאכ , תעפש וא תוררקתה לש הלחתה וא םייניש תאיצי .

תוינילק תויצקידניא :
םיקוהיג , תוחיפנ , םיזג , תובורמ תוטילפ , תוליחב , הפהמ ער חיר , החירסמ האוצ , הביקו ןטב יבאכ , לוכיע
יטא , תורידס אל תואיצי , לכואה רחאל החיל לש תורבטצה , לכוא ירחא תונבצעו תופייע , תויושיגר
מל תויגרלאו ןוז , ןוזמ תלערה ,
לוכיע יישק רחאל םיעיפומה היגרלא וא תוררקתה ינמיס .

הרעה :
הלומרופל האוושהב Grow& thrive , טה לש תלוכיב תכמותו תקזחמה תריציל לוח post natal qi
תוחתפתההו הלידגל יארחאה , Tummy Tamer ע לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא הרידסמ " רוזיפו הענה י
םייעמהו הביקה לש הניקתה םתוליעפ תא תאדוומ ןכו , תיבצקו הקלח הרוצב תלוספהו ןוזמה תענהב .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ : ןיא

דגנ תויוותה : ןיא
287
ןונימ : 2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0 - 4 םינש 15-30 תופיט
4 - 8 םינש 30-45 תופיט
8 - 12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .

30 - 35 ףלזמ יצחל תווש תופיט .

םיביכר :
Chinese hawthorn fruit Shan zha
White attractylodes rizome Bai zhu
Black jujube fruit Hei zao
Chinese giant hyssop herb Hou xiang
Tangerine dried rind of mature fruit Chen pi
Poria Fu ling kuai
Radish seed Lai fu zi
Forsythia fruit Lian qiao
Chinese amomum fruit Sha ren
Vladimiria root Mu xiang
Asian water plantain rhizome Ze xie
Perllia leaf Zi su ye
Fennel fruit Xiao hui xiang
Bitter orange mature fruit Zhi ke
Chinese licorice root Gan cao


תוליעפ םידליב לוכיעה :
ע תודדמנ ונידלי לש םהייחל תמדקומה םינשה " תוחתפתהו הלידג תומוקע פ .
תיניסה האופרב , ליעפ תא רידסמ יעצמאה םמחמה הביקהו לוחטה תו , תא תרשפאמה הנזהל םיארחאש
הלידגה ךילהת . תואירה רובע יטירק ןמז ונה הז ןמז , תוילכה , דבכהו בלה , צב םייולתה ' ע קפומה י " י
הביקהו לוחטה .288
לוחטהו הביקה לש תידעלבה םתוירחאב הניא ןוזמה תעמטה , תוינוסיח תוכרעמ לש ןתוברועמב םג אלא
תונרבממ ןוגכ תובושח יעמה .
צש ןוויכמ ' ה הביקה י י םישיגר דואמ וללה םירביאהו תונושארה םינשב ימאניד דואמ ונ , הקיטלטסירפה
הנה האצותהו תולקב תעגפנ : סקולפיר ) הבורמ הטילפ ( םילזונו ןוזמ לש , םיזג , תוריצע וא םילושלש .

הלומרופב םיביכרה טוריפ :
Chen pi, Shan zha, Zhi ke, Lai fu zi , Mu xiang, Zi su ye , Xiao hui xiang לוכיעב םיעייסמ
םינובלח , ע ןלימעו םינמוש " צ רוזיפו תדרוה י ' םייעמב ןוזמה תענהו הביקה י .

Zi su ye, Lian qiao, Hou xiang תייצנגטסמ האצותכ םייעמו הביקב ורבטצהש תוחלו םוח םירהטמ
ינוציח ןגותפ םירזפמ ןכו ןוזמה : חור , רוק , ו םוח לוכיעה תכרעמב תקלדו ןוזמ תלערהל םימרוגה תוחל .

Ze xie, Bai zhu, Fu ling kuai, Hei zao , Gan cao לוחטה תא םיקזחמ , םיריבגמו תוחל םיקלסמ
םיניזמה םירמוחה תעמטה תא .

Xiao hui xiang, Zi su ye, Sha ren, Lai fu zi, Chen pi, Mu xiang צ תא םיממחמ ' לוחטה י
הביקהו , החיל םירימתמ , תוליחבו תוטילפ םיענומו םיזגו תוחיפנ םידירומ .
289
UNLOCKING THE GATE

הרדיס : Kan sage Solutions

את וא רדחכ תראותמ תינומרעה תטולב , תיצמת ררחשמו ףסואה ) Jing .( תיניסב , ל הלימה - לזונ
תינומרעה תשרפה ) ערז ( ה ךה ונייה םה תיצמתל חנומהו - Jing . תיצמת לכל רוקמה ןה תוילכהש דועב ,
תוירופה תיצמתל לוביקה ילכ איה תינומרעה . רכסב רעש ןיעכ , םייחה םרז רבוע וכרד , תינומרעה
תינימ תוליעפ תעשב תיצמתה תאיצי תא תתסוומ .

םיכשאהו ןיפה סיסב דיל תמקוממ התויהב , תוילכה לש םיינוציחה םירבאה , תחתמ תנכוש תינומרעה
קנה ץיחל םיב ) Perineum ( רוקידה תדוקנלו Hui Yin-CV1 , אל םיקיתעה םיניסה םיאפורהש ןכתי יכ םא
םיירכזה ןימה ירביא לש תימינפה הימוטנאה תא קיודמב ועדי , ןיב םייגולויסיפה םיסחיה תא והיז םה
ןיפה , םיכשאהו תינומרעה תטולב , םיאירב ןימ ייח תוחתפתהל תינויח םהלש תידדהה תוליעפה רשא
ןוירפלו . הכיס רמוח ךותב רבעומ ערזה , ערזה לזונ אוה , תינומרעה תטולבל םיכשאהמ , תולעת ךרד
תוארקנה תוימינפ Epididymis ו - Vas Deferns . תינומרעה רוזאל עיגמ ערזה לזונשכ , םע בברועמ אוה
המצע תינומרעה תטולבו ערזה תיחופלשמ תורישעו תוניזמ תושרפה . תינומרעה דיקפת , םע דחי
ערזה תיחופלש , ןיפה ךותל םילזונו ערז לש וזה הירופה תבורעתה תא בואשל אוה
הכיפשו המזגרוא ךלהמב .
וז הביסמ , תוילכה תיצמת תא הגרדהב ןקורת ידמ הבורמ ערז תכיפש יכ םיריהזמ םייסאלק םיטסקט ,
תולחמל םדאה לש ותודגנתה רשוכ תא שילחתו תונקדזהה תא ץיאת .

ביאה תשמחמ דחא לכ ימזגרואה שומימל דעו תוררועה עגרמ תוינימב ודיקפת תא קחשמ םיאלמה םיר
ןימה יסחי לש . דבכהו תוילכה םה םיטלובה : תירקיעה היצביטומה תא תוקפסמ תוילכה ) הקושתה
םייחה תא חיצנהל ( םיינויח םיביכרמו ) םיירופ םילזונ ( , עינמ דבכהש דועב ) תוררועה לע לקמ ( תא םשיימו
ומצע טקאה ) יז הפק , הכיפשו הרידח ( םיבקנה ץיח ירביא ךרד ינוציחה ןאידירמה ביתנ ךרד ,
ןיפהו םיכשאה .
שאו תויתשארבה םימה תויצמת תא תוררחשמו תורמשמ תוילכהש דועב ) דבכה ( ףותישב
תילאירטסינימה שאה םע , צה תא עינמה אוה ' י , ןותחתה םמחמהמ ץוח יפלכו הלעמ יפלכ םדהו תוחלה .

ש התוכימס לשב הכפושהו ןתשה תיחופלש םע הלש ידדהה רשקהו תינומרעה ל , תעפשומ איה
ןתשה יכרדב תוערפהמ , םהילע דיבכהל וא םררועל הלוכי הרומתבו . תינומרעהש ןוויכ , תיחופלש ומכ
ןתשה , םילזונ תדבעמו תרצוא , תיחולחל לש תויורבטצהל השיגר איה , החילל וא תוחלל ךופהל הלולעה .
תעפשומ איהש ןוויכ םוחמ , ןתשה ךרד ןתשה תיחופלשמ ררחושמה , האצותכ רצונה םוחהמ םג ומכ
ןימ יסחיו תינימ תוררועמ , םוח לש הריצאו תוחתפתהל הפושח םג איה הדימ התואב , המח תוחל ,
םד יפטש וא םד תעיקת . דבכה ןאידירמ ךרד , םיכשאל םג םירבעומ תויהל םילוכי םייגולותפה םייונישה .
290
ינש דצמ , ה תשלוח צ ' דבכהו תוילכה לש י , םיכשאבו ןיפב םד תריצעו תוררקתהל םורגל הלולע , םילולעה
תוחלל ליבוהל רבד לש ופוסב , המח תוחל , המצע תינומרעה תטולבב םד יפטשו החיל . ינורכ שדוג
תינומרעב , איהש הביס לכמ , היפורטרפיה םע םירשוקמה תוסיחדו תוחיפנ רורגל רבד לש ופוסב יושע
) הלדגה ( וא תוריאממ .
מ ןתשהו ערזה םרז רורחש ידי לע " הליענ " , תינומרעה תטולב לש אירבה הדוקפת רמשנו םקושמ , רבד
הערפה אלל הניש לש הליל חיטבמו הגאדמ ררחשמה .

ע תוטלשנו תוטלושה תויצקנופה תא תקזחתמ וז הלומרופ " ןתשהו ןימה תכרעמ י : רמולכ , לע הלקה
םילזונה לש השרפההו םרזה , ה דודיע צה לש המירז ' םדהו י , תוחלו םוח םוצמצ , צ רובגית ' י , רומישו
ףוגל תינויחה תיצמתה ) Jing (


ןונימ : 20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .

םיביכר :
Ju Zhong Lu Saw palmetto fruit concentrate
Shan Yao Chinese yam root
Xiao Shi Wei Pyrrosia leaf
Bei Xie Tokoro yam rhizome
Shan Zhu Yu Asiatic cornelian cherry
Huai Niu Xi Achyranthes root
Fu Ling Poria cocos fruiting body
Ze Xie Asian water plantain rhizome
Che Qian Zi Plantain seed
Hu Po Amber resin
Hai Jin Sha Japanese climbing fern spore
Pu Gong Ying Dandelion herb/root
Tu Fu Ling Chinese smilax rhizome
Zhi Zi Gardenia fruit
Huang Bai Phellodendron bark

291
WATER’S WAY


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : הילכ , לוחט
טנמלא : םימ , המדא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צה לש תלוכי יא ' תוחל רימתהל י , תוחל תורבטצה , ושלחיה לוחטה ת , ןתש ןתמב םיישק .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ןתש ןתמ תזרזמ , לוחטה תא תקזחמ , תוחל תשביימו תזקנמ , צה לש הרמתהה דוקפת תא תזרזמ ' י .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Wu Ling San

ב םישמתשמ - Water’s Way ןוזיא רסוח תנומסתל , מירזל העירפמ איהו רתי תוחל הרבטצה רשאכ ות
םילזונה ףוליח תוסיוולו םדה לש הרידסה . לוחטב רסוח ידי לע תמרגנ תימינפ תוחל , הילכב םיתעלו . םא
ףוגה ילזונ תא יוארכ ריבעהלו רימתהל לגוסמ וניא לוחטה , תוחל לש בצמל וחתפתיו ועקתי הלא םילזונ .
תודבכ לש השוחתלו תקצבל ומרגיו םינאידירמל ומרזי םירבטצמה םימה .
תחקרמ תוחל שביילו זקנל ןכו לוחטה תא קזחל הדעונ וז . תיסאלקה הלומרופה לש תרפושמ הסרג יהוז
Wu Ling San , מ וחקלנש חתפמה תולומרופמ תחא איהו :
” Treatise on Febrile Diseases Caused by Cold ."
תינפיה םיחמצה תאופרב , ב שומישה - Wu Ling San תולחמ לכב לופיטה תא ללוכו בחרוה םימה ,
תירקיעה הלומרופה הראשנ איה ןרובע . ע רוקמב החקרנ איה " רד י ' Zhang Zhong-Jing לע לקהל
םימ תורבטצה תוערפה ) Zhu Shui ( , ע רצונש בצמ " חטשה ינפ לע הרק חור תנומסת י , ב - Tai Yang ,
גנאיה רביא לש רתוי לודגה םינפל רדחש ) ןתשה תיחופלש .(
צ תערפה ' יל האיבמ תיחופלשה י םילזונ תריצא יד , ןתש ןתמב ישוק וא תופיכת , ו לושלש / תקצב וא .
Water’s Way צה ידוקפת תרמתה תא םג תזרזמ ' י , םימה לש םירמוחה ףוליח תוסיוו תא תרשפאמ ,
םיממחמה תשולש לכב . זוקינהו שובייה תועפשה תרבגהל םיפסונ םייוניש וכרענ . Atractylodes ףסונ
שובייה תלועפ תא ריבגהל ידכ , הפסוותהש דועב Stephania לש הנתשהה ררועמ רמוח טקפא תרבגהל
הלומרופה . םידיאורטסב שומישמ קזנב לפטמה .
292
םיבלשה תשמח לש םיחנומב ) Wu Xing ( םימו המדא לש ןוזיא רסוחב לופיטל וז החסונב םישמתשמ ,
םימ לש הענהו הרמתהב הדיריכ יוטיב ידיל םיאבה ; ךרד תוארל ןתינ ךכמ תופעתסה שלושמה םמחמה .
המדאה בלש לש שדוגהו תועקתיהה ) לוחט ( םימה בלש יוכידל םיליבומ ) הילכ ( , תורבטצהל םימרוגו
יעמהו ןתשה בצק תרפהו תומקרב םילזונ .
הרמתהה תויוליעפ תא עצבל לוחטה לש ותלוכי יא , םוזיל לגוסמ תויהל אלו עקתיהל םדאל םורגל לולע
יוניש . גואדל םילולע איה וא אוה תוטלחהו תויורשפא יבגל תויביססבואב , המירזה תא םירסח תויהלו
השעמל תונויער ךופהל תיחרכהה . ןמז ותואב , השקונ תויהל יושע הזכ םדא , ידמ רתוי ומצע לע תחקל ,
ברעתהלו טולשל תוסנל , תלוכי יא םע דחי םירחא םע רשקתל וא לבקלו חתפיהל ותלוכי יא לשב
םייחב יוניש םע דדומתהל .

תויצקידניא :
ץופנ יכה ןוזיאה רסוח ילוא אוה תוחל לש תורבטצהל ליבומה לוחטב רסוח , ידי לע החלצהב לפוטמש
וז הלומרופ . תאז םע דחי , Water’s Way ןוזיא רסוח לש תורחא תונומסת יתשב תלפטמ . תארקנ תחא
“ Rebellious Water ” שאר יבאכב תאטבתמה , םוח , ינכ רחאל דימ האקה םע בר אמצ םילזונה תס ,
תונבצעו ןתש ןתמב םיישק . םימ תורבטצהל היצקידניא םיווהמ הלא םימוטפמיס , תועפשה לשב
תוינגותפ , ןתשה תיחופלשל ורדחש . הז בצממ , תמרוגו יוארכ דוע דקפתל הלוכי הניא תיחופלשה
םילזונה םוצמצלו הרמתהל העירפמה םילזונה תריצאל . תואיכ םיזקונמ אל םילזונהש רחאמ ,
םתוא םיאיקמ .
םימוטפמיס לש הינשה הצובקה , ןותחתה םמחמב םיינגותפ םימ תורבטצה ידי לע תמרגנ . השוחת
רובטל תחתמ תרדוח , וז ןיעמ םילזונ תריצאל תינייפוא , ףצק םע ריר לש האקהל םג תמרוגה . םא
תואירה תא םיפקות םיינגותפה םילזונה , ןכ םג ועיפוי לועיש םע המישנ רצוק . Water’s Way תזרזמ
םילזונ תונפל ידכ ןתש ןתמ .
תיחופלשב םימה תורבטצה אוה הלא םיאנת לש םסיסבב דמועה םרוגה , צ לש ותלוכי יא לשב ' רימתהל י
םילזונ . וז הלומרופ תריחבב םיירקיעה םילוקישה , ןתש ןתמב םיישק תויהל םיכירצ , השוחתו תקצב
תודבכ לש תיללכ .

קפוד :
ל ץופנ יכה קפוד - Water’s Way ףצ אוה , Soggy , שלח וא ריהמ , ןוזיאה רסוח תנומסתב יולת

ןושל :
ינייפוא ןפואב , תלגלגתמ ןושל , ןבל יופיח םע הביצי אל , החופנ םיתעל , לע העיבצמה תנומסת הוולמ
ב שומיש - Water’s Way .

293
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
SP 3, SP 6, SP 9, KID 7, CV 3,CV 9 ,UB 22, LIV 13

תודחוימ שומיש תוארוה :
ב שמתשהל ןתינ - Water’s Way תורחא תולומרופ םע בולישב . Prosperous Farmer
ו - Dynamic Warrior , דחוימב , המאתהב תוילכבו לוחטב גנאי רסוח קוזיחל תוישומיש .

תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .


םיביכר :

Ze xie Asian water plantain rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Zhu ling Zhu ling sclerotium
Bai zhu White atractylodes rhizome
Gui Zhi Cinnamon Twig294
WEIGHT MANAGER


הרדיס : Kan Modular Solutions

תיברעמה היגולויסיפה יפ לע , רושקה תויסיסב תולועפ ה ידי לע תועצובמ םזילובטמב תו -
hypothalamus , תרתוי תטולב - חומה , סירתה תטולב , ידי לע ןכו הילכה תרתוי תוטולבו בלבלה
םירביאה : דבכה , קדה יעמהו הרמה סיכ . לוכיע , היצלימיסא , םינמוש תובשייתה , םיניזמ םירמוח רומישו
םימיזנא לש בכרומו בלושמ קחשמ תועצמאב םיתסוומ םילזונו , םינומרוה , וריונ םיעוריאו תוצמוח -
םיירירש . תודלומ וא תויתשרות תונוכת לשב שבתשהל םילולע הלא םיכילהת , לש תולועפ תת ןוגכ
סירתה תטולב ) hypothyroidism ( , םיאירב םניאש הנוזת ילגרה תועפשה לשב ןכו , ) תריתע הטאיד
ןמוש , תומימחפ תריתע , תורדוסמ יתלב תוחורא , תזרפומ הטאיד ( , הלחמ ) דבכה תקלד , תוילכ תקלד ,
סירתה תטולב לש רתי תוליעפ - hyperthyroidism , תרכוס ( תופורת לש תורתוס תועפשה וא
) היפרתומיכ , תויטטאיד תולולג , ןוירה תעינמל תולולג , לוהוכלא ( ךומנ ףוג לקשמל םימרוגה , וא הובג
תזרפומ הדימב ביצי יתלב .
רביאה תותשר תיניסה האופרה יפ לע ללוכ םיירקיעה םזילובטמה יכילהתב םיטלוש הילכהו לוחטה לש םי
ףוגה םוח לע הרימש , העזה , היצלימיסאו לוכיע , םתוסיחדו ןמושהו רירשה תקולחו םילזונ ןוזיא . םזינכמה
םייחה שא אוה הלא תויצקנופ לש תויכשמההו תוביציה לש ןדוסיב דמועה יסיסבה Life Fire
(ming huo , שב םג העודיה ם Original Yang ) yuan yang ( וא ) Kidney Yang (shen yang .

ינושאר גנאי והז - צ םירציימה הרמתהה יכילהת תא תמייקמו הליחתמה רוטיק דודב שאה ומכ ' י , תוחל
םדו , שפנה תא םייחמו םירבאה תותשרב םייח חור םיחיפמ ) shen .( דחוימב , לוחטהו הילכה גנאי רשאכ
םידוריו םיתוחפ םישענ , הדימה לע רתי םיקוחש , םיקיפסמ יתלב וא , לש העובק המר םייקל תלוכיה
ןמוש תומקר לש ביצי ןוזיאו היגרנא , עגפנ רשבו םילזונ . ףוליח תוליעפב הילעל םרוג ידמ יביטקא גנאי
םירמוחה - תרכוס וא סירתה תטולב לש רתי תוליעפב ומכ - תומקרב תיתועמשמ הדיריל םימרוגה
רשה תסמבו ןמושה רי .

ףוליח תוליעפב הערפה וא הטאה ידיל איבמ תחפוהש וא הדימה לע רתי וילע וסימעהש גנאי ינש דצמ
םירמוחה , ןמוש ףדוע םיעבונ הנממ , םילזונ תריצא , ןמושה תבכשב הדירי . תונביהל ןכ םא לוכי ןמוש
תוחלו חיכ תרוצב לוכיע ירצות לש תויומכ יפדוע לש רגאמכ , דומתה לע הצפמה ןונגנמ רתי תכירצ םע תוד
םילזונו ןוזמ לש הרמתה וא . גנאיל רבוגה שוקיבה - רימתהל ךרוצה , ןוזמ לש תויומכב לפטלו ריבעהל
לכועמ - בלה לש הדובע ףדועו שדוג לשב םוח לש סופד רוציל םייושע , דבכהו הביקה : ידיל איבמ שדוג
ךוכיח , םוח רצויה ; רפיה ידיל האיבמ רתי תדובע - תויביטקא , ציימה ףסונ םוח תר .
ולש תוברזרה תא םינקורמו ףוגה תא םישילחמ תדמתמ תוליעפו ידמ הבר הכירצ ףוסבל . ריבסמ הז
תלוביסה רשוכב הדיריו תופייעב ךכ לכ תובורק םיתעל םיוולמ ףדוע לקשמו רתי תוממחתה עודמ , רשא
ףסונ ןוזמב ךרוצהו ןובאתה תא םיריבגמ םמצעב .
295
שמ תויעבמ םילבוסה םישנאה בור ונתוברתב לק , רתי לקשמ לש תשקה הצקב םיאצמנ . םירקמה בורב ,
םיזרזמה םימרוגל רשק אלל , ןוזיא רסוח ןקתלו טולשל רוזעי לוחטהו הילכה תיצקנופ םודיקו גנאיה תוסיוו
םזילובטמב . ךכל םאתהב , גנאי תתסוומו תכמות וז הלומרופ , הילכה לש ילמרונה דוקפתה תא תזרזמ
ל תעייסמו לוחטה לשו לכוע אלו רבטצהש ןוזמה תסמה , םילזונ יפדוע , החילו המח תוחל .םיביכרמ :

white atractylodes rhizome bai zhu
gardenia fruit zhi zi
poria fungus fu ling
polyporus fungus zhu ling
areca seed bing lang
stephania root hang fang ji
coix seed yi yi ren
Alisma rhizome Ze Xie
chaenomelses fruit mu gua
evodia fruit wu zhu yu
dried ginger peel gan jiang pi
unripe aurantium fruit zhi shi
licorice root gan cao


רבסה
םייסאלק םימשרמ ינש תמאתה לש האצות איה וז הלומרופ , Powder of Five Ingredients םע poria
(wu ling san ( ו - Pill for Regulating the Center (li zhong wan .(
אפורה ידי לע וחקרנ םהינש Zhang Zhong Jing תישילשה האמב . לופיטה תא תדדועמ וז היצניבמוק
לוכיע ירצותב , צה קוזיח ךות החילהו םוחה ' לוחטה לשו הילכה לש גנאיהו י .
polyporis, alisma, stephania ו - ginger peel ג םואית ידי לע תוחל םיתיחפמו םילזונ תעונתל םימרו
ןתשה תיחופלש לשו הילכה לש הז םע שלושמה םמחמה לש םילזונה לוהינ .
poria, aurantium, areca ו - gardenia החיל םירזפמ , רבטצהש רמוח םיקלסמ , צ םירזפמ ' שודג י ,
המח תוחל םיקלסמו .
296
chaenomeles ו - coix תוחל םיקלסמ םג , ותישבו םע ף atractylodes ו - licorice , לוחטה לע םינגמ
צ םיקזחמו ' י . evodia לוחטה לש ןהו הילכה לש ןה גנאי תא קזחמ , לש הרמתהב לוחטל עויס ךות
םהמ רטפיהל הילכלו םילזונה .

תויצקידניא
תואלמ , עובק לקשמ לע הרימשב ישוק , םילזונ תחיפס , תקצב , תוריצע , ןתש ןתמב ישוק .


ןונימ : 20-40 םויב שולש דע םיימעפ תופיט .
1/2 ףלזמ = 30 תופיט


תוריהז םיכירצמה םיבצמ
יא וא ןתש ןתמב תופיכת - ןתש לע הטילש , שבוי וא לושלש .297
WIND BREAKER

הרדיס : Kan Modular Solutions

לוכיעה תכרעמל טרפ , ידלי תולחמ לש תוחתפתהל רתוי ריבס םוקמ ןיא הנוילעה המישנה תכרעממ ם ,
ןורג , ףא , םיינזואו םייניע . תקלד וא םייריחנהמ וא ןיעהמ תעפוש הבוהצ הקורי השרפה / ןזואב שדוג
הנוכיתה , םידליב ץופנ דואמ . צ םנמא ' ןגמ י ) Wei Qi ( ירירבש אוה םידליב , ץרמנ דואמ םג אוה , ךכ
תיסחי רעוס בצמל ליבוהל לוכי לק ןוזיא רסוח וליפאש .
ערפה םידליב ןוילע םמחמ לש תו , חור תשילפ לש העפותל דואמ תומיאתמ .
צל העירפמ תינוציח חור ' םזאפס תרצויו םילזונלו י , באכו שדוג .
םידלי לצא , צה תודרמתה איה חור תשילפל הבוגתה םימעפ הברה ' י , תוחלה רמולכ , צה ' הביקה לש י ,
תולעל םיטונ הרמה סיכו םייעמ , " דרמתהל " צ תא םוסחלו ' י הזחה ) Zong Qi ( הטמ דרויה .
ךכמ האצותכ , ףאל טרפ זוקינ ךרד אלל תוריהמב םירבטצמ תוחלו םוח , םיינזוא וא םייניע . םיינזואה
ןורחאה טלפמה תא םיווהמ .
Windbreaker תקלדל ךופהל הטונה ילוח וא שדוג לש םיינושאר םיבצמב תלפטמ , סיטיטוא , סיטיסוניס ,
סיטינר , סיטיגנראפ , טיכנורב סי . תוחל וא הרוטרפמט לש םייונישל הבוגתכ םידליב םיעיפומ ולא םיבצמ .
ןטק לועיש , לזונ ףא , ןורגב יוריג , םימדקומ הרהזא ינמיס תווהל םילוכי תופייע וא תויליבטיריא .
דחוימב םישיגר םידלי לצא , הנגה עיצהל הלוכי וז הלומרופ , ריווא גזמ ייוניש וא םינגרלאל הפישח ינפמ
ידלי וא ישגר עקר לע דחוימב הכומנ תדוגנת ילעב ם .
ינוציחה ןגותפה קוליס איה הרטמה , םוח וא חור , םינוילעה םיחתפה תא חותפל , תיזיפ תוחונ יא לע לקהל
םוח ומכ תקלד לש םינמיס תיחפהלו , םיינזוא יבאכ , גנוק וא סיטינר ' סיטיביטק . דידמו ריהמ רופיש , לוכי
ורת לע םירוהה תוכמתסה לע לקהל דליה לש תלוכיה תא תולכסמ תיניס טבמ תדוקנמש תויברעמ תופ
האירב תינוסיח תכרעמ חתפל . רתוי םיבכרומ םיבצמל סחייתהל ךירצש ןבומכ , לובסל דליה יושע םהמש ,
יטוקאה בצמה םותב תושעל ןתינ הז רבד ךא .

דוקפת
חור תקלסמ וז הלומרופ , החילו םוח , ןורג יבאכ לע הלקמ , םיינזוא , םוח םימדקומ םינמיסו
תעפש לש , םייגרלא םיבצמ וא םיינזוא תוקלד .

298
ןונימ : ןונימ : 2-4 םויב םימעפ , םיאלג יפל ןונימ :
0 - 4 םינש 15-30 תופיט
4 - 8 םינש 30-45 תופיט
8 - 12 םינש 45-60 תופיט .
ליג 12 ךליאו 60-90 תופיט .
Bai zhi Fragrant angelica root
Bo he Chinese mint herb
Chen pi Tangerine dried rind of mature fruit
Fa ban xia Treated pinellia rhizome
Fang feng Siler root
Jing jie Schizonepeta herb
Gan cao Chinese licorice root
Huang ju hua Yellow chrysanthemum flower
Gui zhi Chinese cinnamon twig
Ge gen Kudzu root
Xin yi hua Magnolia flower
Lian qiao Forsythia fruit
Jin yin hua Honeysuckle flower
Sang ye White mulberry leaf
Zi su ye Perilla leaf
Sheng ma Chinese cimicifuga rhizome
Niu bang zi Burdock fruit
Lu gen Phragmites rhizome
Bai mao gen Imperata rhizome
Jie geng Platycodon root
Qiang huo Notopterygium root
299
תויצקידניא
שארה לש העיגפ , ןורגה , םייניע , םיינזוא , רועו ףא , ב ןייפואמה : הבירצ , הפירש , דוריג , באכו םיצוצקע ,
תורוכעו תובורמ תושרפה , תוחיפנ , תוימומדא , חס תרוחר , םזאפס וא םוח . םינפב וא שארב תוחירפ ,
םיטועפ לש הנקא . תוררקתה לש םיינושאר םיבצמ , תושטעתהב םינייפואמה תויגרלאו תעפש , תלזנ ,
ןורג באכ , תודירצ , ןורגב החיל , לועיש טעמ , םוח וא תורומרמצ טעמ , העזה , םירירש יבאכ , רוקמ העיתר
נויצומא תושיגר וא תויליבטיריאו חור וא תיל .


תוריהז תוכירצמה תוביסנ
תושבייתה וא בר אמצ . זע רוק וא הלודג השלוח . החונמ ןמזב תועזה .


300
WISE JUDGE

הרדיס : Kan Herbals
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
צו תואירה ןיי רסוח תנומסת ' תואירה י

פע הלועפ " תיניס האופר י :
ןיי הניזמ ; צ תקזחמ ' י

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Sha Shen Mai Dong Yin & Sheng Mai San

תואירב טלוש תכתמה טנמלא . ףוגה ךרד הטמל התוא תוחלושו תימימש היגרנא תולבקמ תואירה . םשל
ךכ , חל םקרמ היהי תואירלש בושח , קזח , הרידס היהת המישנהש .
Wise Judge המישנל רזוע םימשהמ םורזל , עגרל עגרמ םייח ונב חיפהל . םינעוט םינקיסאלקה , יכ
הנשמ םגו תייצמ םג תכתמה טנמלא , Wise Judge תוכרה תא ןהו וזה תוביציה תא ןה תרשפאמ .
םירמוא םיניסה " צ לש םי ' י " הזחב ףסאנ . דחוימב תיבצקה העונתה תא תסוומ הז היגרנא רגאמ , תא
שנ לש תועובקה םייחה תועונת בל תומיעפו המי . Wise Judge הבושח תחקרמ איה , הב שומישה רשא
םיצור םה רשאכ םיניסה לצא חיכש " הרזח טועבל " , ןידע קזחמכ תאז םילטונ םה , ינפב הדימעל ןנערמ
םיקוסעה םייחה לש הקיחשהו רוטרטה . צו ןיי רובע דחוימב החקרנ איה ' תואירה י . תולשומ תואירה
צ לש םינוילעה תולובגב ' י , יפוד אלל ףוגה תייגרנא לע תורמוש , הסיחד ידי לע , תשדוחמ הקולחו דוחיא
צה לש ' תוצובקל י , רורב ןפואב םירדגומ םניא ויתולובגש וא רזפתמ אוה רשאכ . , ןמצע תומיאתמ תואירה
ע הליגרה תישונאה תוליעפה לש החיקלו הניתנל " עגר לכב הפישנו הפיאש תוקסעתה י .
ןיסב , פורת לש הז ןונגס ירלופופ קזחמ אוה ה , תא םיביחרמ רשאכש תיתוברתה םתנומא תא ףקשמה
בתכומ ימצע בצק םע היגרנאה , תונידעה תועונתל תתל ידכ שרדנ ןידע קזחמ , לש תננערמ תורירק
םימשה , םדאה לש ומויק תא שדחמ ןיעטהל ידכ .
ברעמב םישנאל ירלופופ וא יטירק הכ וניא הזה יתכתמה קזחמה ; יסיסבה םיכרצה לשו חרזמה לש םי
םינוש ברעמה . תרבח K’an Herbals וניצורש םושמ ונלש רצומה תעצהב וזה הלומרופה תא הללכ
םיטנמלאה תשמח לש חורה תא ףקשל .301
תויסיפ תויצקידניא :
המישנב תוברעתהל דחוימב איה וז הפורת . שבי לועישל הב שמתשהל ןתינ , תודירצ , וא ןורגב שבוי
ףאב . Wise Judge ןואמיצ תרבושו תואירה תא תחלחלמ רקיעב . לש ץוחב תולשומ תואירהש תויה
ףוגה , שבי רוע לע םג העיבצמ איה .
Wise Judge םינשעמ לצא שבוי לע לקהל םג שומישל תנתינ , תיסיפה תוחונה יאל ךרע תבר הרזעכ וא
ןושיעמ הלימגל הוולתמה . ב היעב וא תיניצר תחדק תלחמ רחאל הב שמתשהל ןתינ המישנה יכרד
צהו תוחלה תא שדחל ידכ תונוילעה ' בלהו האירה לש י .
ןיסב לחה םשרמ לש הז גוס יבגל יברעמ רקחמ . םישיגנ םניא םימלשומ םינותנ עגרכש תורמל , ה -
" Handbook of Traditional Chinese Medical Prescriptions " תאמ Wang Shi-Min תא ראתמ
לש הלומרופה גוס “ Glehnia Ophiopogon Drink ” , תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזל הליעיכ ,
ןורגב שבוילו םישבי םילועישל ) םידומע 233-234 ( , תאו
Generate the Pulse Powder בלה תא תקזחמכ , ילילכה קרועה בל תלחמו םלהל ךרע תלעבו .

תוישפנ תויצקידניא :
ןונערל קקזנש ימל הדעונ וז הלומרופ / חתמה רחאל תושדחתה וזחאנ םה וב והשמ דוביא לש ,
םהל ךייש קדצבש המ םלועהמ תחקל םילוכי םניאש םישנאל וא . האבש הקיחשה לע םג לקמ הז
הליגר תוליעפ לש המוהמהמ .
רתוי קומע רושימב , לבא וא ןוגי תשוחתל וז הפורתב םישמתשמ , םלועה ינפמ רגתסהל םדאל תמרוגה
שיתמכ םויקה תא תווחלו , מ השקו םעט רסח יד . םייחה לש םיבר םימוחתב םושייל ןתינ הז ןיעמ לוכש
הו - Wise Judge שדחמ יתכתמה טנמלאה תא תקצל רוזעל הלוכי , הרמתה רשפאלו השדח תינבתב
האפרמ . רבטצמ רעצ , ררחתשהל ךירצו השקתהש , וז םיחמצ תיצניבמוקב רזעיהל םג לוכי . רושימב
ינחורה , Wise Judge נה םע תמעתהל רוזעל הלוכי ידי לעו םוקיה לש וסיסבב תואצמנה החיקלהו הנית
םלועב תולק רתיב זוזל ךכ . קפסלו םישדח תונויער רוציל ןתינ וכותל ללחה תא רוציל רוזעל הלוכי איה
תניוצמ הנוזת , םישדח םינוויכ םיחקלנשכ .
ףוסבל , םירביאה ראש לע תוסכל תורומא תואירה . תושימגו תוחל ןה רשאכ , תפיהל לוכי םדאה המל ח
םיימשה תורומת םיארוק םיניסהש .
םושרל שי Wise Judge אוהש גוס לכמ ןדבואמ המלחה לש הפוקת ךשמב ; וא יסיפ תויהל לוכי ןדבואה
םייחה לש םירחא םיטביהב רושק תויהל , םיסחי תוכרעמ וא הדובע ומכ .
רכומ יתלבו שדח ןוויכ שרודה בצמ לכב עייסל הלוכי וז הלומרופ .


302
קפוד :
הרקמל הרקממ הבר הדימב הנוש תויהל לוכי קפודה , תופצל ןתינ םלוא , וא ריהמו קד טעמ היהי יכ
שלח , תינמיה דיב הנושארה הדמעב דחוימב .
ןושל :
תמדמדא וליפא השבי תויהל היושע , הצקב דחוימב .

םירחא םינמיסו הימונויסיפ :
תינבמ הפורתכ שומישל , ש םע רוויחו הזר םדאל תופצל שי תוהובג םייחל תומצעו תוקד תובגו םייתפ .
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
תודוקנה ומכ תיטיופרת הנווכ התוא ןנשי וז הפורתל : , LU 9 Bl 13 ,LU 6 וא LU 1 ;
איה ולש ינחורהו יגולוכיספה לאיצנטופל הבורק יכה הליבקמהו LU 3 .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , םיטרפל ןונימ לע קרפ האר .
םיביכר :
Bei Sha Shen Glehnia root
Mai Men Dong Ophiopogon tuber
Yu Zhu Solomon’s seal rhizome
Bai He Lily bulb
Xi Yang Shen American ginseng root
Tai Zi Shen Pseudostellaria root
Tian Men Dong Chinese asparagus tuber
Jie Geng Platycodon root
Zhe Bei Mu Zhejiang fritillary bulb
Bai Mu Er Tremella fruiting body
Dang Gui Tou Dong quai root head
Shu Di Huang Prepared rehmannia root
Gan Cao Chinese licorice root
Fu Ling Kuai Poria cocos fruiting body
Wu Wei Zi Schisandra fruit


303
WISE WOMEN'S WELL
הרדיס : Kan sage Solutions
יוניש ךילהת וניה הזואפונמ , ודוקפת לש שדחמ ןוגרא רבוע השאה ףוג וכלהמבש .
ישימחה רושעה ףוסב קר תורחאבו ןהייחל ישילשה רושעב תומיוסמ םישנ לצא ליחתהל לוכי הז יוניש
ןהייחל . תיניסה האופרה ) Nei Jing ( יח ירוזחמ לע תרבדמ םינש עבש לש םי , רוזחמה לע השגדה םע
ליגב רמולכ יעיבשה 49 צ דוקפת לש יוניש שי ' תוילכה י .
רדוחה ןאדירמה ) Chong ( תיחולחלו םד יפדועב אלמתהל קיספמ , ימיימשה לטה םייורקה
תוירופה ףוסלו תסווה תקספהל איבמה רבד . צ לש תיתגרדה הדיריש ןיבהל בושח ' גהו תוילכה י ' לככ גני
תמש םירגב , ישונאה יגולויבה דוקפתב יופצ קלח הווהמו תילמרונ הניה , לש בצמ הווהמ הניא הזואפונמ
רסח לש בצמ גיצת אל םגו רסח , םד לש תמדקומ תורדרדה התיה םא אלא , ג וא ןיי ' גני .
תיברעמה האופרב , ןגורטסא שירפהל ןתלוכיב יונישו תולחשה דוקפת תורדרדתה , הביסה תא הווהמ
הזואפונמל תרחואמ וא תמדקומ . תיניסה הבישחב , תוימינפ תושרפה ןווגמ ךותמ דחא קר אוה ןגורטסא
תיצמת תויורקה ) Jing .( ולשמ תיצמת שירפמ ףוגב רביא לכ : דבכה - תועמד ; הרמה סיכ - הרמ לזונ ;
בלה - העיז ; לוחטה - החורא ןמזב קור ; תואירה - תיריר ; תוילכה - ןתש , יסיסב הפ לזונכ קור , תושרפה
וינימ ת , ילארברצו ילאיבוניס לזונ . תיחולחל םיארוק ונא ולאה םילזונה לכל ) Jin Ye ( , תולילדה תושרפהה
תוכימסהו , די לע תורצונ םצעה חמו םדה םע דחי י Jing תוילכה .
לש הדירי Jin Ye םיייניעב שבוי ומכ תועפות םע שבויל ליבוהל לוכי םד לש וא , רוע , רעיש , םיינרופיצ
ילניגאו שבויו , תוריצע ןכ ומכ , עקר לע ןתש לש רתי זוכירל תינוינש הכפושה וא ןתשה תיחופלש תקלד
דימתמ שבוי .
םוח ילג - ןיי לש רסח וא שבוי לש עקר לע תויהל םילוכי . תויביטקארפיה רוצי בלהו דבכה לש ןיי רסח
שארלו הזחל ןטבהמ תולעל םוחל םורגתש . רוכזל ךירצ ךא , תויהל םילוכי םוח ילג יכ גנאי רסח לש רצות
תוילכה שא לש השלוח וא ) Ming Men ( תוילכה ידי לע טלשנה . שלח תוילכה גנאישכ , לגוסמ וניא לוחטה
תריציל תיחרכה איהש תיניי תיצמתל םילזונו ןוזמ רימתהל Jin Ye םדו . תוילכה שא לש וז תושלחיה ,
צה תא ןגעל תוילכה תלוכי תא השילחמ ' תא בוזעל גנאיל תרשפאמו י ןותחתה םמחמב יעבטה ומוקמ
תועזהו םוח ילג לש הרוצב הצוחהו הלעמ ףוצלו .
הזואפונמה תפוקתב תירשפא בלב העיגפ םג . צ תושלחיה תובקעב ' ה ןיבש רשקב העיגפ שי תוילכה י -
Jing ה ןיבל - Shen . תוילכה לש גנאיו ןיי לש תוביצי רסוח וא רסוח , תויגרנאב הדיריל וליבוי דבכ וא בל
יזיפה תוילטנמה וא תו , החונמ רסוח לש השוחת , תוכפכפה וא תוילבטיריא .

304
דוקפת
םד לש םישכרנ םירסח התיחפמ וא הדיצה הנפמ וז הלומרופ , Jing , Jin Ye .
תוילכה קוזיח איה תירקיעה התרטמ , ה בוציו ןוגיע - Jing , דבכה תנזה , םיסחיה ןוזיאו לוחטב הכימת
בלל תוילכה ןיבש .

ןונימ : 20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .

תוריהז תוכירצמה תוביסנ
לושלש וא תוריצע , םוח , שלח לוכיע , בר ימחר םומיד , ןתשה יכרד לש תינורכ וא תיטוקא תקלד
הילטינגהו .

תורתוס תועפות
תויטוקא םוח תולחמ , הקנה וא ןוירה .

תויצקידניא :
זואפונמ טסופ וא הרפ לש תונולת לע הלקהו העינמ םוח ילג תוללוכה ה , תועזה , תורוחרחס , חור יבצמ
םינתשמ , הניש תוערפה , השלוח , תופייע , שבוי , תחפומ ודיביל , םיילגר וא בג באכ , םילזונ תריבצ , ןתש
בר , תסוו ןמזב םיבאכ , ךשמתמ יתסוו םומיד , ישדוח רוזחמ רוציק , הימנא ומכ הדיל רחאל תונולת ,
השלוח , תופייע , רעיש ןדבוא , יביל תחפומ וד , ןואכד , הדרח , םינתשמ חור יבצמ ,
שדחתה אלש וא רידס אל רוזחמ
305
םיביכר :

Dang gui tou Dong quai root head
Long gu Dragon bone
Yin yang huo Epimedium herb
Shu di huang Prepared rehmannia root
Sheng di huang Raw rehmannia root
E jiao Donkey skin gelatin
Zhi mu Anemarrhena rhizome
Yi mu cao Siberian motherwort herb
Ze xie Asian water plantain rhizome
Shan yao Chinese yam root
Ye jiao teng Polygonum multiflorum stem
Lian zi Lotus seed
Mu li Oyster shell
Huang bai Phellodendron bark
Wu wei zi Schisandra fruit
Suan zao ren chao Sour jujube seed
Bai zhu White atractylodes rhizome
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng root
Rou gui Chinese cinnamon bark
Xian mao Curculigo rhizome
Ji lin bai ren shen tail White Asian ginseng tail
306
WOMEN’S CHAMBER


הרדיס : Kan Herbals
םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
םד תמיסח , הנותחתה ןטבב םד תמיסח , ףוגב םילודיג וא םישוגב אטבתמ .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םד תררועמ ; םדב היצנגטס הרימתמ ; ןטבב םיעובק םישוג התיחפמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Gui Zhi Fu Ling Wan

Women’s Chamber תיסאלקה הלומרופה לע ססובמ Gui Zhi Fu Ling Wan , טסקטהמ החקלנש
תיחרזמה ןאה תלשוש לש Essential Prescriptions of the Golden Chest
) 220 הריפסל ( םיחמצה סיסבל הכפהו , היגולוקינגב שורק םד ןוזיא רסוחב לופיטל .
רופל ופסונ םיחמצ השיש צו םד הקזוחב עינהל ידכ תיתרוסמה הלומ ' םישוג ססומלו י :
Zeodry’ Sparganium, Achryanthes, Cyperus, Corydalis, Salvia, Licorice .

תויסיפ תויצקידניא :
תיניסה האופרב , צ לש תישחומ הסוחד הרוצ אוה םד ' י , רידסו דיחא ןפואב םורזל ךירצ הזככו ; םלועל
יופכ היהת ותעונתש רוסא הביצי יתלב וא ה . םסחנ םדה לש קלחה םרזה םא , לש בצמ רצוויהל לולע
םד תמיסח . תמרוג םד תמיסח , תובורק םיתעל , ןוגכ םייגולוקניג םישוחימל :
םיימחר ךות םילודיג , תולחשב תוטסיצ , ןגאב תינורכ תיתקלד הלחמ ) Endometriosis .(
Women’s Chamber תמרוג םד תמיסח רשאכ דחוימב ליעי הנותחתה ןטבב שושימ ירב םישוגל , רשא
תושיגרו באכב הוולמ תויהל היושע . היצלוקריסה רושימב , ינורכ ןווינב אטבתהל היושע םד תמיסח
םייפגב , הזחב ינורכ באכו תוינורכ רוע תויעב . ןכל , Women’s Chamber המיאתמה הלומרופ הניה
הלא ןיעמ םיבצמ םיארמה םירבגל וא םישנל .307
יא תוישפנ תויצקידנ :
תוישפוחב םורזל ונלש תויוליעפלו תוגהנתהל רשפאמה ונלש טביהה תא םדב האור תיניסה האופרה
תוחונבו ; םלועב םוקמ ונל שי יכו םישרוש ילעב שוחל ונל תרשפאמ איה .
המיא תשוחתל םורגל הלולע םד תמיסח תאז תמועל , היונרפו ימצעהמ קותינ .
הלומרופה לוכי ה קהל רוזעל הז ןיעמ ןוזיא רסוח לע ל , תוביציה תשוחת תא םקשל .
שושימ ירב םישוגל תמרוג םד תמיסח וב הרקמ לכב המיאתמ . המוארט לע הלקהב םג תעייסמ איה
ןיעל תיארנ הלוחה לש ימינפ קותינ לש השוחתשכ תישפנ .

קפוד :
השימג הכ הלומרופ יהוזש ןוויכמ , תוירשפא קפודל תובר תויצאירו .
ש יכה ספסוחמ קפוד אוה חיכ , ףופצ , ו שלח - Choppy .

ןושל :
ןאכ םג , תונוש תויצאירו תוארל ןתינ . הלוגס ןושלל תופצל ןתינ , תומודא תודוקנ םע וא ההכ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
SP 6, SP 8, SP 10, ST 29, LI 4 תפסונ הדוקנו Zi Gong .

דחוימ שומישל תוארוה :
תא בלשל ןתינ Women’s Chamber ךרוצה יפל תורחא תולומרופ םע .
םד רסוח םייק םא , ףיסוהל ןתינ Women’s Precious .
Women’s Rhythm הנותחתה ןטבב ץחל וא טלוב באכ שי רשאכ ליעי .
הרומח םדה תמיסח םא , ב שמתשהל ןתינ - Meridian Passage
ו - Lucid Channel יזכרמ םרוג איה החיל םא תניוצמ תפסות איה .

מ תיטרדנטס הנ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , ןונימ לע קרפ האר םיטרפל .308
םיביכר :
Gui zhi Chinese cinnamon twig
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Mu dan pi Tree peony bark
Tao ren Peach seed
Chi shao Chinese red peony root
San leng Sparganium rhizome
E zhu Zedoary rhizome
Huai niu xi Achyranthes root
Dan shen Red sage root
Xiang fu Cyperus rhizome
Yan hu suo Corydalis yanhusuo tuber
Gan cao Chinese licorice root309
WOMEN'S JOURNEY

הרדיס : Kan Herbals
בצמו יטגרנא בצמ םירביא :
ה תא םסוח רוק - Conception Vessel הו - Penetrating Vessel , ןותחתה םמחמב עוקת םד .
פע הלועפ " תיניס האופר י :
םינאידירמה תא תממחמ , רוק תקלסמ ; םדב היצנגטס תקלסמו םדה תא הניזמ ;
ה תא תתסוומ - Conception & Penetrating Vessels .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Wen Jing Tang

Wen Jing Tang ב רסוחבו רוקב לפטל ידכ החקרנ - Conception & Penetrating Vessels .
רסוחב םיקול וא םירק םינאידירמהשכ , צהו םדה ' תסווב תויעב לש ןווגמל םימרוגו היצנגטסב י . היצנגטס
םדב , הרומתב , שדח םד לש ורוציי תא תענומ . םד לש תחא היצקנופש רחאמ , איה תא ררקלו חלחלל
ףוגה . םוח ינמיס לש םתעפוה רשפאמ םד רסוח . ךכ לשב , ג תלפטמ הלןמרופה ינייפואה תוביצי רסוחב ם
םוחל רתוי .

תויסיפ תויצקידניא :
הזואפנמה ליגב םישנל , םדה רוזחמ תרפה לשב םיישגרו םייסיפ םייוניש , הבר הגאדל םרוג תווהל םייושע .
םימוטפמיס הגיצמ השיא רשאכ הדימ התואב רסוחו ףדוע לש , תינמז וב רוקו םוח וא , לפטל ךרטצי אפרמה
יאה יגוס ינשב - תוביצי . ןטבב רוק ןוגכ םירתוס םינמיס לע לקהל הדעונ , תרוויח ןושל , קמוס , העיז , תופייע
הפוצר אל הנישו . ינורכ ןוירפ יא םיללוכ וז תיסאלק היצניבמוקל םירחא םישומיש , רגש אל ימחר ךות םומיד ית ,
Menorrhagia ,menorrhea רוקו םוח לש םינמיס םע עיפומה תוריעצ םישנ לצא . וז הלומרופש תורמל
םישנל רקיעב הדעונ , האצותכ הסיסתו רוקמ האצותכ קותיש םע םירבגל םג הב שמתשהל ןתינ םוחמ .

תוישפנ תויצקידניא :
לו םירבעמל םמצע םיאתהל םישקתמה הלאל ליעוהל היושע וז הלומרופ םתביבסב םייוניש , תלעב איהו
המשא םישחה הלאל בר ךרע , השוב , הכובמ , הקינאפ וא דחפ , תויטלחה רסוח וא לובלב ) ילג םע בולישב
םוח .( דחי םג םוחו רוק ינמיס תוארמה הזואפנמה ליגב םישנ לצא רקיעב שומישל הדעונ .

קפוד :
ךר קפוד , דב רשקתמ ריהמו המצוע רסח " יעיבצמה םיאנת םע כ וז הלומרופב שומיש לע ם .

310
ןושל :
םודא הצק םע תרוויח ןושלל תופצל שי .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
KID 3, KID 6, KID 7, CV 6, GV 4, SP 6, HT 7 .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , ןונימ לע קרפ האר םיטרפל .

םיביכר :
Duan mu li Oyster shell
Dang gui shen Dong quai root
Bai shao White peony root
E jiao Donkey hide gelatin
Mu dan pi Tree peony bark
Mai men dong Ophiopogon tuber
Wu zhu yu Evodia unripe fruit
Gui zhi Chinese cinnamon twig
Gan jiang Dried ginger root
Gan cao Chinese licorice root
Zhi mu Anemarrhena rhizome
Huang bai Phellodendron bark
Ba ji tian Morinda root
Xian mao Curculigo rhizome
Sheng di huang Raw rehmannia root
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng root
Ji lin bai ren shen White Asian ginseng tail

311
WOMEN'S PRECIOS


הרדיס : Kan Herbals

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
צו םד רסוח ' י , ינאידירמ תונקורתה Conception Vessel/Ren Mai
ו - Penetrating Vessel/Chong Mai , תוינויח רסח םחר , בלהו דבכה םד רסוח ;
צ רסוח ' לוחטה י .

ע הלועפ " תיניס האופר יפ :
םדה תא ןיזמ ; צ קזחמ ' י ; םדה תא ןזאמ ; תסוה תא רידסמ ; ה תא ררועמ - Ren Mai
הו - Chong Mai םחרה תא קזחמו חפטמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Ba Zhen Yi Mu Wan

היגרנא לש גוס אוה םד ; " צ ו םד ' םשב םינוש י , הירוגטק התואל םיכייש ךא " קרפב רמאנ 8
ה לש - Ling Shu , ןיסב רתויב קיתעה האופרה רפס . ה תיסיפ תושי קר וניא םד , תורשפאה םג אלא
הנבמל , הרוצלו רמוחל . ןמזבו בחרמב םקמתהלו שממתהל םייחל רשפאמ אוה . תינחור תוריהב , הוולש ,
תוחכונ , תואלמ , רבטצמ ןורכיז , ןוצר תועיבש , עגורו תימצע הכרעה , םדהמ םיעבונ םלוכ . םג אוה םד
יבצקו ירוזחמ יונישל חוכה ) ימתיר .( פאמ אוה הדלוהו תיסיפ הריצי רש . הנוב םד , קזחתמ , חלחלמ ,
ןקתמ , שדחמ , קותעש רשפאמו םירוענ בישמ .
המשגהל תועדומ רשפאמ אוה זא . צ ' ןיי אוה םדו גנאי אוה י , םייחל םיינויח םהינש .
ילנויצרופורפ אל ןפואב םדמ םיעפשומ השיא ייח " . צב טלוש רכזה ' םדב תטלוש הבקנהו י "
רמוא Tang Zong Hai ב " םד תואמגוד לע םינויד ) " קרפ 1 , 1885 .(
הייברה ךילהתו ישדוחה רוזחמה , השיאה לצא םד ןקורל תולקב םילוכיו ףסונ לוע םיווהמ .
הייחב יזכרמ אשונל ךפוה םדה תובורק םיתעל . םייחה לש םדה תורוקמ תא שדחל שיש םעפ לכב , ןיב
ןתיי תינבמ הייטנ לשב םא ןיבו תונקורתה לשב םא Women’s Precious תא
ןוכנה ןוזיאה , תיניסה היגולוברהב םישנ לש תחא רפסמ קזחמה ותויהב .

312
תויסיפ תויצקידניא :
צו םד רסוח תונומסתל תיסאלקה הנכהה איה וז הלומרופ ' י , דחוימב הננכותש תויה , תובשחתה ךות
םישנה לש היגולויסיפב . תסוו תויעבל רתויב הצופנה הלומרופה יהוז תועבונה
צו םד רסוחמ ' י . Women’s Precious ומכ תסווב תורידס יא לש תויעבל רתויב תינויח תבשחנ :
Dysmenorrhea, Amenorrhea, Menorrhagia ןטק ישדוח רוזחמו .
ד " ר Zhang Jie-Bin (1624 ( , ןעוט גנימ תלשוש לש ירוקמה הלומרופה רואיתב , םיישקל ףסונב יכ
תסווב םירושקה , א החסונה תורהל תלוכי יא ןוגכ ןוירפ תויעבל תילאידי , המלחה בולישו תורזוח תולפה
הדילה רחאלש . Women’s Precious ב עפש רצוי " םדה םי ) " Penetrating Vessel) Cong Mai
בו " ה םי - yin " Ren Mai (Conception Vessel .( םיעפוש הלאה םינאידירמה ינששכ , הרופ םחרה ,
ו רידס תויהל לוכי תסווה הרופ השיאהו ינומרה .
ב שמתשהל ןתינ - Women’s Precious צה לשו םדה לש קוזיח םישרודה םירחא םייגולוקינג םיבצמל ' י .
ד " ר Zhang קיתרנב תוקלד לש םינוש םיגוסל רשקהב םג וז הלומרופ ריכזמ , Leukorrhea , םיבאכ
ןותחתה בגב , החופנ ןטבו . םייפג רובע םג הז םשרמ לע ץילממ אוה תופייע , תושוחתו ןובאית רסוח
םוח וא רוק לש תוינוציק . םויסל , תושושתו תוירירבש םישנל תילאידיא תינבמ הפורת יהוז יכ רמוא אוה .
רועל תוחל תתל וז הפורתב ושמתשה ןיסב , רהוז םינפ ןווג , עפוש רעישו תוקזח םיינרופיצ .
ב שמתשהל ןתינ - Women’s Precious העפותב ףסונ לופיטכ םג דבכב םד רסוח לש , םינמיסב הוולמ
תושבי םייניע ןוגכ , תוריבשו תוכירפ תוקודס םיינרופיצ , םירירשה וא תועוצרבו םידיגב השלוחו םיבאכו .
הניש ידודנו תויצטיפלפ םע בלב םד רסוח לש תועפותל םג הליעי איה ) בלב םד רסוח עקר לע .(

תוישפנ תויצקידניא :
Chu Hsi ה האמהמ ףוסוליפ - 12 ןעט , יכ " תועדומ גישהל חורה הלוכי ינפוג רשוכ גשוהש רחאל קר ."
םינכמ םיניסהש המב היולת ףוגה ךותב חונ שיגרהל םדאה לש ותלוכי " םד ."
םשגתהל םדאה ייחל רשפאמ םד ) םיימשג תויהל .( םוקמ רשפאמ אוה , םוקימ , ןמז ,
תורדגה לבקל תונוכנו תורידס . םגו םירבגל םג הנופ וז הלומרופ הלא םיאשונב םישנל .
החונמ רסוח שח םדאש םעפ לכב , טקש יא , תונבצע , הדרח , החכשל הייטנ , וא " םורזל תלוכי יא " ,
Women’s Precious בלה לש םדל הנוזת טעמ קפסל לוכי .
ירירבש ךפוה אוהש שיגרמ םדא םא , עיגפ , םשוגמ וא םלש אל ,
םד תא טעמ חלחלל הלוכי וז הלומרופ דבכה .
םדאל ןפוד אצוי ןפואב לברוסמ ךפוהה , ןססה , םירבח םע ויסחיב ןוחטב רסח וא ןשייב , וא החפשמ
הרבח , הרמה סיכב םד רסוחל ןידע ןוזיא תווהל הלוכי וז הלומרופ .
313
יללכ ןפואב , Women’s Precious םלועב החונ תוחכונ לש הריצי תדדועמ , תכמותו וב רוגל הנימזמ
ול תועדומב . עה תרשפאמ איה תימצע הכר . םידונמ םישיגרמ םא ןיב , וא םישוטנ
םייחה לש תדמתמה העונתל סחיב םוקמב אל , םלוה יגולוברה לופיט תויהל הלוכי םדה תנזה .
תוטשפתהל עגונ םדה , םייחה לש םיידימתה םירוזחמה לש הקיבחו הלבק . ןרוק רישע םד םע םדא ,
רהוז , קרב ול שי , תויחונ לש תימינפ השוחתו תוריהב הקספה אלל הנתשמה םלועב .

קפוד :
חוכ רסח קד קפוד ינייפוא , קיר וא שלח .

ןושל :
תינייפוא איה תרוויח ןושל . בצמה יפל , הגירח הרוצב החל וא השבי תויהל הלוכי ןושלה .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
םדה תנזהב רוקידמ רתוי הליעיכ תיבשעה האופרה תא ללכ ךרדב םיבישחמ םיניסה .
ופיט לולכל םייושע םיליבקמ הרוטקנופוקא יל " : םיחרפה תעברא " BL 17 & BL 19
BL 13, BL 15, BL 18, BL 20, BL 23, ST 36 + SP 10 הסקומ םע ,
PC 6 , CV6, ST29 .

םיפסונ ןוחבא ילכו תוננובתה :
םירוויח םינפ , קרב ירסח , דואמ םיצופנ םישבי םייתפשו רוע . קשמ ףדוע וא ןוזר הארנ םיתיעל אל ל
םירבסומ . ןוגכ םד רסוח לש םיפסונ םינמיס ונכתיי ןכ ומכ : הייארב הדירי , הניש תוערפה , תרוחרחס ,
םייפגב לק דערו םדריהל תוטונה וא תושלח םייפג .

שומישב תודחוימ תורעה :
רד ' Zhang Jie-Bin גנימ תלשוש לש ירוקמה הלומרופה רואיתב , ןעט " : םישנ רשע לכמ ,
וח לש םירקמ העשת רס ." חווט ךורא שומישל הלולג תרוצב רוקמב הננכות הלומרופה .
התוליעי , חיטבמ אוה , ןיעל תיארנ דאמ , תיתגרדה ךא . םיינרדומה םינמזב , ךשמב תוחקלנ תולולגה םא
םישדוח רפסממ רתוי , הנומש לכ דחא עובש ךשמל הקספה תושעל םילוחל םיצילממ םיבר םיאפור
תועובש .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 ט וא תוילב 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות .

314
םיביכר :
Dang gui shen Dong quai root
Shu di huang Prepared rehmannia root
Bai shao White peony root
He shou wu Polygonum multiflorum root
Bai zhu White atractylodes rhizome
Fu ling kuai Poria cocos fruiting body
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng root
Yi mu cao Siberian motherwort herb
Chuan xiong Sichuan lovage root
Gou qi zi Lycium fruit
Zhi gan cao Honey-fried Chinese licorice root
Shi zhu hong ren shen Chinese red ginseng tail315
WOMEN'S RHYTHM

הרדיס : Kan Herbals

םירביא לשו םייטגרנא םיבצמ :
צ לש היצנגטס ' עוקת תסוו םדו תסווה י ; םד רסוח .

ע הלועפ " תיניס האופר יפ :
תסווה תא רידסמו םאתמ ; צו םד עינמ ' י ; תא תסוומו םאתמ
ה - ) Penetrating Vessels Conception & Ren Mai & Chong Mai ( , ןיזמ םדה תא ;
רוזחמה ןמזב הקוצמהו תוחונה יא לע לקמ .

הירוטסיה : Si Wu Tang + Tong Yu Jian

צהו םדה ' תדמתמ העונתב תויהל םיכירצ י . היופכ היהתש רוסא םדה תמירז , תצלואמ וא השקונ ; םרז
קלח , ילאידיאה בצמה אוה רידסו דיחא .
תסווה תא רידסהל הדעונ וז הלומרופ , צהו םדהש ךכ ' י הינומרהב ומרזי .
תוינניחב חתפנש ישדוח רוזחמ חפטלו דדועל תרזוע איה , רידס ןפואב חתפתמ , תוכרב ענו .
תיניסה האופרה תודלותב ושמתשה םהב םיבר םימשרמ לש הריקסב , תומיסח לע לקהל תנמ לע
ה רוזחמב - צ ' םדהו י , הלומרופה רשאמ רתוי הבר תונמואב ןנכותש םשרמ אוצמל ןתינ אל " Penetrate
Congealed Blood Decoction " רד לש ' Zhang Jie-Bin .
תנשמ םסרופמה ורפסב 1624 ב תלפטמכ וזה הלומרופה תולועפ תא ראתמ אוה " המירז יא
צ ו םד תורבטצהו ' רוזחמה ביבס י , תיתסוו הינומרה רסוח , Dysmenorrhea ץחלב תרמחומש הפירח
הדילה רחאל שורק םדו ."

סיפ תויצקידניא תוי :
רד ןייצש יפכ ' Zhan צ לש היצנגטסמ תועבונה ישדוחה רוזחמה תויעב לכל הדעונ וז הלומרופ ' םדו י .
צמ םיעבונה םיבאכ ' עוקת י , תושגרמ האצותכ ררועתהל םילוכי : םיכלוהו םיאב םה , תוחפנתהב םיוולמ .
רתוי םידח עוקת םדמ םיעבונה םיבאכ , רתוי םיכשוממו דחא רוזיאב םידקוממ . מרופה הלו תנווכמ
דחי םג םהינשל . םילקומ תויהל םילוכי םדה םרז תא רצועה רוק לש תוחונה יאו תוצווכתהה וליפא
הז םשרמ תרזעב .
םעפ לכב עייסל לוכי אוה , צ לש המיסחש ' וא ורוחיא וא ותמדקהל תמרוגו רוזחמה תא תשבשמ םד לשו י
הרידס יתלבו תיארקא העפוהל . ש רוזחמב הינומרה רצוי םג אוה רידס יתלב ןפואב םרוז , םישירק םע
עיגמ אל טושפ וא ידמ םיבר .
316
הלומרופה לעב ת צה תמירזב תוברעתהמ עבונה םוטפמיס לכל ךרע ' ישדוחה רוזחמה תא םיוולמה םדהו י .
םיידשב שדוגו תוחפנתה םיללוכ הלא , גירח ינימ ףחד , ןובאית ףדוע וא רזומ ןובאית ,
ץרמ רסוחו םילזונ תריבצ .
ד " ר Zhang Jie-Bin , ולש ירוקמה רואיתב , עוקת םד לש םירקמב םג הליעיכ הלומרופה תא ריכזמ
הדיל רחאל . רוזחמב תוערפה רובע דחוימב הננכות הלומרופהש תורמלש ריבסמ אוה , שמתשהל ןתינ
םירבג רובע םגו םישנ רובע םג הב , צה תמירזש םעפ לכב ' ףוגב םוקמ לכב תשבושמ םדהו י . עיצמ אוה
מיש לוקשל תושקונ לש םירקמב םג הב שו , תוביצי רסוח , יטואכ דוקפתו ) ךפכפה .(

תוישפנ תויצקידניא :
תישגר היסומלרדנאלו םיישפנ דוקימו ןווכ רסוחל רתויב הליעי , צל םורגל םייושעה ' ךלהמב םיסוחד םדו י
ישדוחה רוזחמה . תונצפוק לש הרקמ לכב הליעי תויהל הלוכי הלומרופה , תונבצע , לוכסת , כ סע , ןואכד ,
תושיגר - רתי , חורה בצמב תודונת , יכב יפקתה , וא תימצעה הכרעהה תדיריו ימצעה ןוחטיבה ןדבוא
רוזחמה ךשמב םייתיעבל םיכפוהה בצע תשוחת . רד ' Zhang תומישיה םוחת תא ביחרמ ףא
ךכב ולש תיגולוכיספה , אתפ הרכה ןדבואל םישנ רובע ןהו םירבג רובע ןה ינשמ שומיש עיצמ אוהש ימו ,
תונויגיש - םייטוקא םירזומ אווש , תוגהנתהב הסיסת , האצותכ אוהש ןמז לכב םירוקה הכובמו לבס וא
צב המיסחמ ' םדבו י .
ישדוחה רוזחמה תעב תוחונ יא םע תודדומתהל הננכות רשא תיללכ החסונ . צב תומיסחש םעפ לכב ' י
רוזחמה לש קלחהו יעבטה רבעמה תא תושבשמ םדבו , לוכי וז הלומרופ תינכתהמ בושח קלח תווהל ה
תילופיטה .

קפוד :
חותמ קפוד תוארל יופצ יסאלקה הרקמב , וא ירתימ Choppy , צה םא יולת ' י , םיטילש רוקה וא םדה
המירזה תערפהב . טלוש יומס רסוחש םג ןכתי , קד קפודב ףקתשהל לולעש המ ,
שלח וא קיר .

ןושל :
דב רמאנ םירפסה בורב " כ , צ לש היצנגטס יכ ' למ י ההכ וא ילמרונ ןושל עבצב הוו .
ההכ וא לוגס ןווג ללכ ךרדב שי עוקת םד יבצמב , ןושלה ףוג לע םיתעל תועיפומ תומודא תודוקנו .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
הז הרקמב ידמל הליעי תויהל היושע הרוטקנופוקא . ומכ םילופיט לש תיטיופרת הנווכל המוד םשרמה :
CV 3 + SP 6; ST 29 + SP 10; Bl 30 + GB 41 ; וא LIV 2 + SP 8 .

317
שומישב תודחוימ תורעה :
ןוירהב שומישל הרוסא .

תילופיטה היגטרטסאב דאמ יולת ןונימה , הרוטקנופוקאב םילפטמ םא , יחמצ הב ךרדב יולת ןונימה
תילופיטה תינכתב םיבלושמ אפרמה .
לקהל וא אפרל איה תילופיטה הנווכה םאב םג יולת ןונימה , מה השיגה ךרואל ךומנ ןונימ תשרוד האפר
ןמז ; הברהב םיהובג םינונימ ועבקיי לקמה לולסמב , ומצע באכה ןמזב קר ךא .
תושיגה יתש תא בלשל תורשפא הנשי .
תירקיעה הנחבאב םג םייולת שומיש תיגטרטסאו ןונימ . לשמל , םרוג הניה םדה םרז לש ותמיסח םא
אוה היומסה הינומרהסידל ינושארה םרוגהו ינשמ םד רסוח השעמל , שומיש שורדית תילופיטה תשיגה
ב יתועמשמ - Women’s Precious . שדוחה תיברמ ךרואל שמתשהל ןתינ הב , שכ - Women’s
Rhythm תסווה דעומ תארקל קר חקלית ; לש הנטק תומכב שמתשהל רשפא וא Rhythm םע
Women’s Precious , ברקתמ רוזחמהשכ הנתשמ תויומכה ןיב סחיהשכ .
ה םא צ תמירז יא הנה היומסה תנומסת ' דבכב י , Relaxed Wanderer יסיסבה לופיטה תויהל היושע
םיאתמה , שכ - Women's Rhythm הבושח תפסות הווהמ . תוררקתה איה היומסה הינומרהסידה םא
ןותחתה םמחמה - ב שמתשהל ןתינ - Dynamic Warrior (Kidney yang ( ה םע דחי - Women's
Rhythm . ןייצל שי םג , צה קר וב חיכש תוחפה בצמב יכ ' םרוז אל םיוסמ םדא לצא י , עוקת םדה קר וא ,
ב שמתשהל ןיידע ןתינ - Women's Rhythm ולש דחוימה בכרהה לשב .

םויסלו , רד לש ירוקמה רואיתה ' Zhang ב היה החסונל " קרמ " הטילח וא , ) Water Decoction ( , ןכתי
ךרוצ היהיש , תוחונ יאו באכ לש םירקמב וא רוקידשכ םישק Decoction ןובשחב םיאב םניא , לידגהל
לש ןונימה תא יטמרד ןפואב Women’s Rhythm .

תיטרדנטס הנמ :
2-6 וא תוילבט 16-48 םויב תופיט , הרקמל תישיא המאתה ךות . םישק םירקמב , הבר תוחונ יא םע , לא
ץלמומה ןונימה תא רובעל וססהת .
318
םיביכר :
Dang gui shen Dong quai root
Xiang fu Cyperus rhizome
Hong hua Carthamus flower
Yan hu suo Corydalis yanhusuo tuber
Huai niu xi Achyranthes root
Bai shao White peony root
Chuan xiong Sichuan lovage root
Shu di huang Prepared rehmannia root
He huan pi Mimosa tree bark
Ze xie Asian water plantain rhizome
Chuan mu xiang Vladimiria root
Shan zha Chinese hawthorn fruit
Mu dan pi Tree peony bark
Qing pi Tangerine dried rind of green fruit
Rou gui Chinese cinnamon bark

319
YIN QIAO


הרדיס : Kan Traditionals

רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
ץוחבמ המח חור תשילפ , תוליערו םוח .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םוחו חור קלסל , םיניסקוטו ימינפ םוח לוטיב .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Yin Qiao San

Yin Qiao וח תולחמ לש םדקומ בלשב לופיטל העודי הלומרופ הניה ם . ונלש תוברתב , תוינרדומ תופורת ,
הקיטויביטנא דחוימב , םינוש םימוהיז םע םלשומ ןפואב דדומתהל תוחילצמ ןניא תובורק םיתעל
םישנא ןיב ימיטניא עגמ תועצמאב וא םינגותפ ידי לע ריוואב םירבעומה . הלוכי הקיטויביטנא , שומישב
רזוח , תולחמ ינפמ ףוגה לש הנגהה תלוכי תא שילחהל ,
ב תויביטקפא ןניא ןה וינפב ילאריו םורדניסב דחוימ .
תינרדומה האופרב , צה ' ןגמה י ) Wei Qi ( ןוגכ םיינגותפ םימרוג תשילפמ ףוגה תנגהל יארחא : חור , םוח
רוקו . Wei Qi ףוגה לש תוינוציחה תובכשב םרוז , םירירשהו רועה ןיב ; םיינוציח םינוגתפמ עונמל ודיקפת
תוי תוקומע תובכשל רודחל ףוגה לש ר , םירביאה דוקפתב עוגפל םילולע םה םש . ב רסוח - Wei Qi ךפוה
רתוי תובורק םיתעל תעפשו תוררקתהל דעומ םדאה תא .
יפלכ םיבר םישנא לש םסחיב תוניצרה יא " החיכש תוררקתה " תפסונ תושלחיהל תמרוג תובורק םיתעל
היוקל תואירב לש תינורכ השוחתלו םנוסיחב . וציחה חורה בצמשכ תואיכ לפוטמ וניא המחה תינ , ןגותפה
ה תמרל רודחל לוכי shao yang רתוי Lesser Level , ץוחל םינפה ןיב ךרדה עצמאב , לולע אוה םש
דוכל ראשיהל . המח תוחל וא ימינפ םוחב ללכ ךרדב אטבתמ הז .
צל ףסונ קזנל םורגל םילולע המחה תוחלה וא םוחה לש תויראשה ' ףוגה לש ןיילו י , םיאיבמה
לש תפסונ השילפל חתפ םיריאשמה רסוח יבצמ ידיל " תינוציח הער ."
320
תויסיפ תויצקידניא :
הו ינוציח ןגותפ ןיב קבאמ - Wei Qi תורומרמצ ילב וא םע םוחל םורגל םילולע ; םירחא םימוטפמיס
לועיש םה המח חור יאנת םע םיהוזמה , בוהצ ריר , ןורג באכ , שאר יבאכו אמצ .
Yin Qiao פ הניה שומישל תניוצמ הלומרו , היגרנאה תא חטשה ינפ לא ףיצהלו ררועל תרזוע איהש ןוויכ
ה רשא םדאה לש תיתנגהה Wei Qi - םיינגותפה םימרוגה תא ףודהל ידכמ שלח ולש . תירקיעה התלועפ
לש Yin Qiao םהש ינפל רועה ךרד םינילער קלסל ףוגל תרשפאמה העזהה תלועפ תא זרזל הניה
מע המרל םירדוח רתוי הקו .
ה סוריומו תינורכה תופייעה םורדניסמ םילבוסה םיבר םישנא - Epstein Barr םייושע , השעמל , תווחל
הלק הלחמ תעב םיינוציחה םינגותפה תא טלחומ ןפואב תוקנל ףוגה לש ןולשיכ .
ןכל , ןוגכ הלומרופב שמתשהל בושח Yin Qiao הלחמה לש םימדקומה םיבלשב . תובישח תא ןייצל שי
ה םיינוציח םינגותפ ידי לע הפקתה רחאל דימו ךלהמב החונמ , םרוגה לש אלמה וקוליס תא אדוול ידכ
ינגותפה . המח חור תשילפל ןושארה ןמיסה היהי ןורג באכ ידמל תובורק םיתעל .

קפוד :
ריהמו ףצ ללכ ךרדב קפודה .

ןושל :
ב שומיש לע תועיבצמה תונומסת הוולמה ןושלה רואית - Yin Qiao , ש םינו .
בוהצ וא ןבל קד יופיח םע םודא הצק אוצמל ילמרונ .

רוקיד תודוקנב הליבקמ :
LI 4 & LI 11, LU 10, GV 14, TW 3& TW 5 , GB 20

תודחוימ תוארוה :
Yin Qiao ךות עיפשהל הרומא 48-72 תועש .
הז ןמז ךשמב רפתשמ אל בצמה םא , אפור םע ץעייתהלו לופיטה תא קיספהל שי .

מ תיטרדנטס הנ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .
321
םיביכר :
Jin yin hua Honeysuckle flower
Lian qiao Forsythia fruit
Jie geng Platycodon root
Niu bang zi Burdock fruit
Bo he Chinese mint herb
Dan dou chi Prepared soybean seed
Jing jie Schizonepeta herb
Dan zhu ye Lophatherum leaf and stem
Lu gen Phragmites rhizome
Gan cao Chinese licorice root


322
ZHONG GAN LING


הרדיס : Kan Traditionals

\ \
רביא : האיר
טנמלא : תכתמ

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
הקזח שא וא המח חור , צ תוערפה ' פ י ינגות .

פע הלועפ " תיניס האופר י :
תוחל הקנמ , שא תזקנמ , צ תקלסמ ' ינגותפ י , שא ןיסקוטו המח חור תרתופ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב :( Zhong Gan Ling

םוח איה םימוטפמיס לש וז היצלטסנוק לש תנומסתה ) Blazing ( צה תמרב שא וא ' י
ה ןאידירמב תוערפה וא - Yang Ming םינמיס םע םוח לש םיקזח , שאר יבאכ , הובג םוח , תורומרמצ ,
םיקרפמבו םייפגב םיקזח םיבאכ , ץיקהב היזה וא החונמ יא , העזה ונכתי , ןורג באכ , קפודו אמצ לודג .
הניה הלומרופה תעפש תפגמ לש םימדקומה םיבלשל תינויגה הריחב , םרטב ףא תעפשל הפישחל וא
םימוטפמיס ועיפוה . ש לככ הלומרופה חקלת מ רתוי םדקו , צה תא רתוי ענמי ךכ ' תופגמה לש ינגותפה י
ףוגה לע תוטלתשהמ תויתנועה .

תויצקידניא :
תעפש , תוימדיפא תוימוהיז תוערפה , תבצח לש םימדקומ םיבלש , Roseola , תינש ,
חומה םורק תקלד , טיכנורב וא תואיר תקלד , ןורג יבאכ , Tonsillitis , תושילפ לש םימדקומ םיבלש
ויניצר הובג םוח םע המח חור לש ת .

קפוד :
ףצומ ריהמ קפוד , ףיצמ תויהל יושע , Surging לגלגתמ וא .


ןושל :
בהבהצ יופיח םע המודא ןושל .
323
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
KID 6, LU 7, LU 10, TW 3, GB 43, LI 4, LI 11, HT 6, ST 44


תיטרדנטס הנמ :
20-60 וא תופיט 2-6 םויב תוילבט .


ביכר םי :

Mao dong qing Pubescent holly root
Ge gen Kudzu root
Ma bian cao European vervain herb
Ban lan gen Isatis root
Qing hao Sweet wormwood herb
Sheng shi gao Gypsum
Qiang huo Notopterygium root

324
ZIZYPHUS SLEEP FORMULA

הרדיס : Traditionals
רביא : דבכ , בל
טנמלא : ץע , שא

םירביא בצמו יטגרנא בצמ :
רסח Yin בלבו דבכב , םד רסח

פע הלועפ " תיניס האופר י :
םדה תא הניזמ , שפנה תא העיגרמ ) Shen and Hun ( , טקש יא העיגרמ םוח הגיפמ , הניש הביטמ .

ירוקמ םש ) ירוטסיה סוסיב ( : Suan Zao RenTang
לקה יפל א ס תויניסה תוקי , תימימשה המשנהש רמאנ ) Hun ( דבכב החנו םויה ךלהמב םייניעב תאצמנ
תומוצע םייניעהש ןמזב הלילב . דבכה םד רסח לש בצמ ונשי רשאכ , ידכ םוקמ ןיא תימימשה המשנל
וב חונל . ךכיפל , העותו תפחרמ איהש רמאנ . ה לש וז הילע - Yang רועינ וא הדרח לש השוחתל תמרוג ,
כי רסוח םדריהל תלו , תוקספנ ןניאש תורזופמ תובשחמו םיזרפומ תומולח . רתוי רומחל בשחנ הז בצמ
הטושפ הימוסניא רשאמ , ה תא ןסרל לוכי וניא דבכה םד רסחש םושמ - Yang . הריציה רוזחמב
) Sheng ( םיטנמלאה תשמח לש , הנב תא הניזמה שאה לש םאה אוה ץעה , רסחב תאצמנ םאה םא ךא ,
בוהל הלוכי איה רסחו םד רסחל לי Yin בלב , הדרח םע , תונבצע , תויצטיפלפ , העזהו תורוחרחס
תיליל .. ארקנה הז סופד : Xu Fan / ןבצעמ רסח , ןכו רתי תדובעו חתמ בצמב םהש םילפוטמב דאמ ץופנ
תישגרו תיזיפ ןקורמ םג . הדיל רחאל םישנב עיפוהל םג לוכי אוה , בר םד ודביא רשא םילפוטמבו
א השק המוארטמ חותינ ו , ל קיזה ער םוח רשאכ ןכו - Yin .
הלומרופה ה תא הניזמו בלהו דבכה םד תא הניזמ - Yin , המשנה תא העיגרמו רסחמ םוח תרהטמ
שפנה תאו תימימשה / חור ) Shen .(

תויצקידניא :
הימוסניא ) הניש תוערפה ( הטקש אל הניש , םיזרפומ תומולח , הדרח , וגיטרוו וא תורוחרחס תונבצע ,
תנוכתמ הזואפונמ ) תולבה ליג - תסוו תקספה ( , תונבצעו חותינ רחאל הימוסניא , תודליב הליל יכבו .

קפוד :
יטוחו ילית , ריהמ ןכתי .
ןושל :
תימומדא , השבי .
325
רוקיד תודוקנב הליבקמ :
Ht 7, Pc 7, Kid 3, Kid10, Sp 6, Sp 10, Liv 3, Liv 8, Ub 15, Ub 18 .

תיטרדנטס הנמ :
16-24 וא תופיט 2-3 ט שרדנכ םויל םימעפ שולש דע תוילב . םייטוקא םיבצמב , עבקת ןונימה תורידת
פע " בצמה י . הנישה ינפל ןתניהל יואר רתוי הובג ןונימ .
הלומרופה חותיפו רוקמ :
Jin Gui Yao Lui תונורקע ) The Golden Cabinet ( , Zhang Zhong Jing 219 הריפסל .

םיביכר :

Zizyphus Spinosa Semen Suan Zao Ren- Chao
Ligustici Wallichl Radix Chuan Xiong
Porise Cocos Sclerotlum Fu Ling Kual
Anemarrhena Rhizome Zhi Mu
Chinese Licorice Root Gan CaoYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->