P. 1
הוסטל

הוסטל

|Views: 400|Likes:
Published by Ilanit Davidi

More info:

Published by: Ilanit Davidi on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

להונ סמ ' : 80.

001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 1 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת 01/09/2003
ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
ס תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנט

לע רשוא - ידי :
ד " רדנסכלא ןופשנירג ר , תורישה שאר

המיתח ___________________

לע ךרענ - ידי :
בג ' היתב רנדייל , לאיחי יקסבשרש רמ ,
Hostel Updated
1 יללכ
שפנ יעגפנל רשפאל ודעונ הליהקב לטסוה יתוריש , יאמצע ןפואב תויחל םילגוסמ םניאש
הליהקב , הליהקב ררוגתהל . יווילל םיקוקזה שפנ יעגפנ םיריידל םירוגמ םוקמ שמשי לטסוהה
םינוש םייח ימוחתב עויסו . םייח תוכיאב תויחל םיריידל רשפאל ודעונ לטסוהב םירוגמה
תילמיטפוא , ףטוש יווילו תימוקיש הרשכה ךות .

2 הרטמ
תורישה הלעפהל תושירדו רדוסמ ךילה רידגהל .

3 תוירחא
3.1 וזוחמב להונה םושייל יארחא יזוחמה רטאיכיספה , זוחמה אפורה םע םואת ךות .
3.2 תורישה קפס לע הלח הז להונ עוציבל תוירחאה , הטישה קרפב םושרל םאתהב .
3.3 לע לח להונה תוירוטלובמאה תורגסמב םיישיא םילפטמ וא לופיט ימאתמ .


4 םירוכזא
4.1 םעה תואירב תדוקפ , 1940 .
4.2 שפנ ילוחב לופיט קוח , נשתה " א , 1991
4.3 שפנ ילוחב לופיט קוח תונקת , נשתה " ב , 1992 .
4.4 יתכלממ תואירב חוטיב קוח , נשתה " ד , 1994 .
4.5 רענה קוח ) החגשהו לופיט ) ( ית סמ ןוק ' 11 ( , נשתה " ה , 1995 .
4.6 הלוחה תויוכז קוח , נשתה " ו , 1996 .
4.7 הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח , שת " ס , 2000 .
4.8 םירזוח :
4.7.1 האופרה יתוריש להנימ .
4.7.2 יתב להונ - םיירטאיכיספ םילוח , נשתה " ו , 1996 .
4.7.3 תורישה שאר תויחנה :
חוקיפ ילהונ , שפנה תואירב יתוריש - 17.001 , 17.002
סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 2 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

5 תורדגה
5.1 דרשמה - תואירבה דרשמ .
5.2 שפנה תואירב יתוריש שאר - תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש שאר .
5.3 יזוחמ רטאיכיספ - הנידמה תורישב רטאיכיספ , לע ךמסוהש - שמשל תואירבה רש ידי
הז דיקפתב .
5.4 חוקיפ , חוקיפ ךרוע – להונ האר 17.001 .
5.5 חא יאר – דרשמב שפנה תואירב יתורישב הליהקב םוקישה יתוריש לע הנוממה
תואירבה , ודי לע ךמסוהש ימ וא .
5.6 יזוחמ םוקיש זכר / ירוזא – רוזאב םוקיש יתוריש לע יארחא .
5.7 םוקיש תדעו – םיאכזל תוינטרפ םוקיש תוינכותו םוקישל תואכז תעיבקל תירוזא הדעו .
5.8 הנפמ םרוג - אירב םרוג שיאב לפטמה שפנה תו / ישיא לפטמ .
5.9 ישיא לפטמ – רחא לפטמ לכ וא שפנה תואירבל הנחתהמ לפטמה , ישיאה ולפטמכ רדגוהש
ריידה לש .
5.10 תורישה קפס / םזי - הליהקב רויד תוריש ליעפמה םרוג .
5.11 לטסוה – םירוגמ םוקמ , ידה ולבקי וב ייח תויונמוימ חותיפל הכימתו הכרדה םירי
הליהקב םייאמצע םייחל תויטנבלרה תורחא תויונמוימו םוימוי .
תומר שולשל קלחתמ לטסוהה : ליגר לטסוהו רבגותמ לטסוה ינללוכ לטסוה .
לופיטה תויביסנטניאבו תווצה ישנא תומכב יוטיבל םיאב תומרה ןיב םילדבהה .
5.12 טסוהה להנמ ל - ולוהינו לטסוהה תלעפה לע יארחאה עוצקמ שיא , םע עגמב אצמנה
תורישה קפס םעו םיריידהו תווצה .
5.13 לטסוהה תווצ - יעוצקמ אלו יעוצקמ תווצ , ע לעופה " ודיקפת תרדגה פ - ה חפסנ האר ' .
5.14 לופיט םאתמ - לטסוהב יעוצקמה תווצהמ םדא , לופיט םאתמכ לועפל האשרה לבקש .
5.15 רייד - רגוב םדא ) ליגמ 18 הלעמו ( תישפנ עוגפ , תויוושכעה ויתולוכי יפ לעש תולבגומ םע
לטסוהה יתורישל קוקז .
5.16 םכסה - לש תויוכזו תובוח רידסמהו ריהבמה ריידה ןיבל תורישה קפס ןיב םתחנה ךמסמ
םידדצה ינש . תוירחא תשוחת תיינקהל תויטפשמ אלו תוילופיט תורטמל דעוימ םכסהה ,
ריידה לצא תואמצעו תוביוחמ - י חפסנ האר " א .
5.17 םוקיש – וייח תוכיא רופישל ולש לאיצנטופה יוצימל רייד םע ףתושמ הדובע ךילהת
קתמ רויד תרגסמל ותעגהלו תישיאה ותומדקתהל םאתהב רתוי תמד .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 3 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

5.18 תימוקיש תינכת - רצק חווטל םידעיו ךורא חווטל תורטמ תעיבק תללוכה תישיא תינכות ,
לטסוהל ותלבק םע ופותישבו ריידה רובע תינבנה תיתפוקת הכרעה לכ רחאל תנכדעתמו .
5.19 תיתפוקת הכרעה – ריידה לש ויתולוכי לשו ובצמ לש הכרעה . עת ע הש " ריידהו תווצה י
תרדגומ הפוקתל תחא םעפ .
6 תולח
6.1 תורישה שאר לע לח להונה , לע ךמסוהש ימ וא - ודי .

7 ש הטי
7.1 תושירדל םאתהב הנבמב ןוכשי לטסוהה .
7.1.1 תפטושה ותקוזחתו יזיפה הנבמה תושירד - א חפסנ האר ' .
7.1.2 הנבמה לש תימינפ הקולחל תושירד - ב חפסנ האר ' .
7.2 ישיא דויצ - ג חפסנ האר ' .
7.3 םדא חוכ :
7.3.1 םדא חוכ תסירפ - ד חפסנ האר ' .
7.3.2 םידיקפת רואתו הרדגה - ה חפסנ האר ' .
7.3.3 הקסעה יאנת - ו חפסנ האר ' .
7.3.4 תווצה תרשעהו הכרדה – ז חפסנ האר ' .
7.4 דרשמה םע תורשקתה :
7.4.1 םולשתל חווד - ח חפסנ האר ' .
7.5 תולעב יוניש :
7.5.1 תורישה קפס תפלחה / לטסוהה תריגס - י חפסנ האר ' .
7.6 הינפה םקתשמ :
7.6.1 תיזוחמ םוקיש תדעו רושיא רחאל השעת הינפ לכ / תירוזא . תטלחהל םאתהבו
םוקישה תדעו .
7.6.3 תואירבה דרשמ םימקתשמל םינתינה םיתורישה רובע קר םלשי , םולשתהש
לע רשוא םרובע - ירוזאה םוקישה זכר ידי לע וא יארחאה ידי .
7.6.4 םירחא םימרוגמ תוינפה םג לבקל יאשר תורישה קפס , הלא םימרוגש דבלבו
םינפומה ןומימל םיארחא ויהי , רשיא ירוזאה םוקישה זכר וא יארחאהו
םתלב .
7.6.5 יינפה לכ ה יקומינ םע בתכמ תרגסמה להנממ לבקי תרגסמל לבקתה אלש
הייחדה , הפ לעב תויחד תתל ןיא . תורעהה תפסותב הייחדה בתכמ קתעה
ירוזאה םוקיש זכרל חלשיי .
7.7 הלבק יאנת :
7.7.1 תורישל רייד לבקתי אל , תורישה קפסל ורבעוי םא אלא :
א . זכר רושיא ספוט םוקישה ירוזאה .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 4 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ב . ח קתעה תירוזא םוקיש תדעו תטלחה ספוט לש םות .
ג . םוקיש תדעול הינפ ספוט קתעה , םימרוגל רבעויש ןכדועמ יאופר עדימ ללוכה
םיטנוולרה .
7.7.2 תרגסמה תושירדבו םינוירטירקב דמועש רייד לבקתי לטסוהל - םיחפסנ האר
י " ב , י " ג .
7.7.3 ה לש בתכב רושיא רחאל אלא רייד לבקתי אל יארחא .
7.7.4 פוק לש יאופר חוטיב חטובמ אוה םא קר רייד לבקתי לטסוהל " ליבקמ וא ח
ול .
7.7.5 ימואל חוטיבל דסומב ויתויוכז תרדסה רחאל קר רייד לבקתי לטסוהל / דרשמב
ןוכישה דרשמבו ןוחטיבה .
7.7.6 אלמ ןפואב םוקמב ותוהש ןומימ חטבוהש רייד קר לבקתי לטסוהל , לכל
ותוהש תפוקת .
7.7.7 תורישה םעטמ יעוצקמה דבועה ןיבל וניב םתחנו ךרענש אלב רייד לבקתי אל ,
ותלבק יאנת רבדב םכסה . תויטפשמ אלו תוימוקיש תורטמל דעוימ םכסהה –
י חפסנ האר " א .
סופורטופא ריידל שיו הדימב , לכ לע םכסהל סחיב סופורטופאה תא עדייל שי
ויפיעס .
7.7.8 ריידה ידיל רבעוי םכסהה לש םותח קתוע , ישיאה וקיתל רבעוי ףסונ קתועו .
7.7.9 םעש ריבס יכו רבעמ םוקמ וניה לטסוהה יכ תוריידל דמעומ לכ עדייל שי
רחא םוקמל רובעי אוה ובצמב יונשה .
7.8 ןויסינ תפוקת :
7.8.1 רייד ש לטסוהב ותטילק ינפל , תוסנתה יכרצל , ןל תוחפל 8 ךות תוליל 30 םימי
םיפוצר , םולשתה יכרצל חוודי . םולשתה
7.8.2 ריידה תנילל ןושארה הלילהמ בשוחי . מ ךראת אל חוריאה תפוקת 30 םוי . לכב
לטסוהל הרשואש תומוקמה תסכמל רבעמ םלושי אל הרקמ . חוודל שי לע קר
לטסוהל טלקנש רייד .
7.8.2 לטסוהל רייד לבקתה , דע ויהי 3 לטסוהב ותייהשל םינושארה םישדוחה , תפוקת
ןויסינ .
7.8.3 ת הכרעה עצבתת וז הפוקתב רייד לכל תידוקפ . תינכות הנבת וז הפוקתב
שדח רייד לכל הטילק , לש לופיט םאתמכ יעוצקמ תווצ שיא תעיבק ךות
ריידה .
7.8.4 תפוקת םותב לטסוהל רייד לש הייחד וא הלבק רבדב הטלחה לע העדוה
ןויסינה , תה םות ינפל תוחפל םייעובש ןתנית הפוק .
7.8.5 לטסוהל ריידה לבקתי אלו הדימב ןויסינה תפוקת רחאל , םויס ךרעי
תורשקתה


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 5 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ףיעסל םאתהב 7.11 .
7.9 תפטוש תוליעפ :
7.9.1 לטסוהה להנמ תוירחאב , תווצה תועצמאב , תימוקיש תוליעפ םויקל גואדל
תפטוש , הטמ טרופמכ .
7.9.2 ןלהל תטרופמה תימוקישה תוליעפה דצל , לכש ךכל יארחא לטסוהה להנמ
לע תעצבתמ הניאש הלועפ - יקלח וא אלמ ןפואב םיריידה ידי , וא םלשות
האולמב עצבתת . םיבייחה םימרוגהמ ןומימ תלבקל תונפהל שי ךרוצה תדימב
רשב " דועיס קוח וא ם .
7.9.3 הכרעה :
א . תורשקתהה תליחתב , ןויסינה תפוקת ךלהמב דוע , ע עצבתת " תווצ שיא י
עוצקמ תויוליעפב ריידה דוקפת תמר לש תינושאר הכרעה תווצהו י
םוימויה ייחב תויסיסב .
ב . הכרעהה תונקסמ תא יעוצקמה דבועה םכסי הכרעהה םותב , וד ןיכיו " ח
ריידה לע ףיקמ ילאיצוסוכיספ , תווצב ןויד תארקל .
7.9.4 תימוקיש תינכות :
א . לופיט םאתמ תמאתה לע טלחוי תווצב ךרעיש ןוידב יעוצקמה תווצהמ
לטסוהב ריידל .
ב . ריידה רובע תימוקיש תינכות עבקת . ויהי תינכותה תעיבקב
לטסוהה להנמ םיפתוש , ריידהו לופיטה םאתמ .
ג . םישדוח הששל תחא ןכדועת תינכותה .
ד . ע תיתפוקת הכרעה ךרעית תינכותה ןוכדע תארקל " לופיטה םאתמ י ,
צמ תא קודבל הרטמב ריידה לש ינכדעה וב . וב ןויד ךרעי הכרעהה םוכיסב
ב הקסיפב ליעל םירכזומה ופתתשי ,' תימוקישה תינכותה ןוכדע םשל :
ימוקישה ךילהתה ךשמהל תורטמו םידעי תעיבק .
7.9.5 תפטוש תימוימוי תוליעפ :
א . תוימוימוי תויונמוימל םיריידה ןומיאל גאדי לטסוהה תווצ , שומימ ךות
איצנטופה רתוי םייאמצע םייח תארקל ימוקישה ל .
ב . ADL Skills - םוימויה ייח תויונמוימ .
1 . תיתביבסו תישיא הנייגיה ללוכ יאמצע חופיטב היחנה .
2 . הנכהו הינק ללוכ הנוכנ הנוזתל היחנה .
3 . םיפסכ לוהינל היחנה .
4 . תועיסנב תואמצעל היחנה .
5 . הניקת תינפוג תואירב לע הרימשל היחנה יפ תוליעפ ללוכ תוחפל תיז
עובשב םעפ .
6 . קנב יתורישב שומיש .
7 . החוור יתורישב שומיש .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 6 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

7.9.6 יאופר בקעמו לופיט - ידועיס :
א . ישפנו ינפוג יאופר לופיטו בקעמ היהי יכ גואדל שי .
ב . ינללוכה לטסוהב , רייד לכל יאופר קית להנל אפורה לע .
ג . ןתחיקלו תופורת לש ןתואצמיה רחא בקעמ היהי רייד לכל ןונימבו ןמזב
חוטב ןפואבו םימיאתמה , תדימב אשונב םיריידה תואמצעל הפיאש ךות
רשפאה .
ד . זופשא לע וסופורטופאל וא ריידה תחפשמל עידוהל גואדל שי , יוניש לע וא
ובצמב גירח .
ה . בב ותוהש תעב ריידה בצמ רחא בקעמ םויקל גואדל שי םילוח תי .
ו . לש םיללכ לע רבסה םיריידה לכל רבעוי " חוטב ןימ " יעצמאב שומישו
העינמ .
7.9.7 לופיט םואת :
א . לטסוהב יעוצקמה תווצהמ לופיט םאתמ עבקי רייד לכל .
7.9.8 קוסעת ה :
א . קוסיעב יופיר תרגסמב הקוסעת היהת רייד לכל , תיב קשמו הקוזחת , וא
ץוחמ הקוסעת ל לטסוה , תידוקפתה ותלוכיל םאתהב םויה ךשמב , םאתהב
עו ונוצרל " רעה פ לטסוהה תווצ לש הכ .
ב . ךרוצה תדימב , לטסוהל ץוחמ הקוסעת תומוקמל םיריידל יוויל היהי .
ג . ק םייקתי ש ןוכדעו בקעמ םשל םיקיסעמה םע ףטוש ר , אודיו םשלו
תמאתה
הקוסעת תרגסמל םיריידה .
ד . דובעל קיספה ריידהו הדימב , ךילהת ךשמהל יטנבלר םרוגל הנפוי אוה
יתקוסעתה םוקישה .
7.9.9 יאנפ / הרבח :
א . הייחנה תרגסמב ליעי ןפואב יאנפה תועש יולימל םיריידה ןוגראו
לטסוהה ,
ללוכ : תוביסמ , תוצובק , תולמעתה , תודעו , תורחא יאנפ תויוליעפו םיגוח .
לטסוהל ץוחמ ליעי ןפואב יאנפה תועש יולימל םיריידה יווילו הייחנה ,
ללוכ : םיגוחל האיצי , םיטרסל , תוגצהל , עפומל םי , םירויסל , םינואיזומל
דועו . תויתרבח תורגסמב םיריידה בולישל תולועפ הנעצבתתש גואדל שי
ללוכ לטסוהל ץוחמ : ונא ןודעומ " ש , נתמב תויוליעפו םיגוח " םיס ,
הליהקב תורחא תורגסמו , הלא תורגסמ םע רשק תריציב יווילו הרזע ךות .
דא יאנפה תויוליעפ רובע קסעויו הדימב ויכו םיגוחל ם " ב , כ קסעוי " א
לטסוהה תווצ ךותמ אלו ינוציח .
ח השרפה ידי לע השעי הז ףיעס ןומימ ו לש תישד 1.3% ריידל ףירעתהמ .
לטסוהה להנמל שדוח ידימ רבעוי םוכסה . אלל האולמב רבעות השרפהה
עמ יוכנ " מ . דחוימ ןובשחה ולא םיפסכ להני להנמה .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 7 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ב . ד קיפנהל להנמה לע ו " ףסכל סחיב תואצוהו תוסנכה לש ינועבר ח
יאנפו הרבחל דעוימש . האר ט חפסנ ' .
ג . םילויט םויקל גואדל שי , יבחרב תונגרואמ תועיסנו תופתושמ תואיצי
ץראה , ו ףרוחב דחא לויט תוחפל לש ףקיהב 3 - ץיקב . דחא לויט תוחפל
ל היהי םיימוי ולשו םלש דחא םויל םילויט הש . לולכ הז ףיעס ןומימ
ב תואירבה דרשמ םע עובקה ףירעתב עובקה ימויה ריחמ . ףיעס ןומימ
ףסונב וניה הז ל - 1.3% הרבחו יאנפ ןומימל םידעוימה . םילולכ םויכ
ףירעתב 45 ₪ ריידל שדוחל . ףירעת יונש לכב ןכדועי הז םוכס .
ג . י תווצה ישנא תואצוה ןומימ םילויטל םידעוימה םיפסכהמ אוב , ןומימ
םזיה ןובשח לע היהי םילויטה םויקמ תובייחתמה הדובעה תועש .
ד . דחא עוצקמ שיא תוחפל ויהי העיסנ לכב . היהי םירייד השימח לכ םע
דחא תווצ שיא תוחפל .
ה . ישנאל סחיב בתכב יארחאה רושיא לבקל שי הניל םיללוכה םילויטב
ע םימלושמה םיפסכהמ םינמוממה תווצה " תואירבה דרשמ י .
ו . ש םירייד שיו הדימב לויטל תאצל םימיאתמ אל וא םיצור םניא , ראשיי
לטסוהב םג םיאתמ תווצ .
ז . ו םזיה לע / וד קיפנהל להנמה וא " ח נויצח םילויט לע תואצוה אשונב י . האר
ט חפסנ ' .
7.9.10 תדה יללכ לע הרימש :
א . תדה יללכ ורמשי םוקמב . רשכ ןוזמ ןתניי . ןתניתו רשכ היהי חבטמה
לארשי ידעומו תבש תרימשל תורשפא .
ב . לטסוהב , םידוהי םניא םקלח וא םיריידה לכ וב , רייד לכל רשפאתי ,
ךכב הצורה , וילע םילבוקמה תדה יגהנמ תא םייקל .
7.9.11 ריידה תויוכז :
א . םתחיי םכסה םוקמל ריידה ןיב , וחו ויתויוכז וטרופי וב ריידה לש ויתוב -
י חפסנ האר " א .
ב . יאכז רייד לכ םהל םינוגראו תודסומ יטרפ ומסרופי וילע חול היהי םוקמב
ויתויוכזל סחיב עויס תלבק ךרוצל תונפל ) יזוחמ רטאיכיספ , הדוגא
חרזאה תויוכזל .(
ה . סיטרכ תשיכרל רודיס םייקתיו ןיקת ירוביצ ןופלט ןקתוי לטסוהב
טרכלט . בח וב לטסוהב הבריס קזב תר ) בתכב ( ירוביצ ןופלט ןיקתהל
תועבטמ ןופלט ןקתוי . םיפסכה ךותמ םלושי תועבטמה ןופלט ןובשח
ימולשת ןובשחל רבעותו םשרת םוכסה תרתיו ןופלטה ךותמ ואצויש
םיריידה . ע וחקופי וילא םירושקה םיפסכהו חתפיי תועבטמה ןופלט " י
םיריידה דחאו לטסוהה להנמ . ופלט תונובשח לצא ורמשי תועבטמה ן
הרקב םשל להנמה .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 8 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

7.9.12 םירייד דעוו :
א . םירייד דעוו ורחבי םיריידה .
ב . םיריידה םע ורדגוי ויתויוכמסו דעווה ידיקפת , םהל תונקהל הפיאש ךות
רשפאה לככ םיבר תוברועמ ימוחת . םיבותכב ויהי תויוכמסהו םידיקפתה
םיריידל שיגנ חול לע .
7.10 יריידה ימולשת ם / יפסכ לוהינ :
7.10.1 םוימויה ייח תולעב תאשל םהילע יכ םיריידה תא עדיל שי , ללוכ : רכש םולשת
הרידה , ןוזמ רובע םימולשת , םימ , למשח , זג , יוקינ ירמוחו יוקינ ילכ
םיכרוצ םיריידהש , םיריידל םיצקומש הנבמה יקלח רובע הנונרא םולשתו
) םידרשמ איצוהל , וכו תווצ ירדח ' לטומה םזיה לע םי .(
7.10.2 לבוקמה םולשתה לע הלעי אל הנונראה םולשת םיכנל .
7.10.3 דב " הוהמ ןוכישה דרשממ תואכזהש םוכס לע הלעי אל הרידה רכש םולשת כ
95% ונממ . סמ לופכ הזה םוכס לע הלוע הרידה רכש וב הרקמ לכב ' םיריידה
לטסוהב סלכאל רשואש , ע לועפל שי " כשב עויסה יללכ פ " ד .
7.10.4 לע ולעי אל םיריידה ימולשת 55% תבצקמ לש תוכנ מואלה חוטיבה לש י 40%
תוכנ .
7.10.5 י םיריידה שרופמב ליעל וטרופש תואצוהב קרו ךא ואשי . תרחא האצוה לכ
תורישה קפס לע תלטומ . טוריפ האר ט חפסנ ' .
7.10.6 םהיתורטמו םימולשתה לע טוריפב שדוח ידימ םיריידל חוודל שי . םיפסכה
וקזחוי קיודמ םושיר להוניו דרפנ קנב ןובשחב , האצוה לכ לע תולבקב הוולמ .
ןובשחה ע להוני " םיריידה ףותישב תווצה י .
7.10.7 וחתה רובע תואצוהה לע םילוע םיריידהמ ובגנש םיפסכהו הדימב םהש םימ
םרובע םידעוימ , םיריידל םיפדועה ורזחוי . וריאשהל ןתינש םיפדועה םוכס
לע הלעי אל םיריידה ןובשחב 10,000 ₪ .
7.10.8 רעל יעוצקמה להנמה לע ךו וד " ח תוסנכה לע ינויצח תואצוהו – האר ט חפסנ .
7.11 תורשקתה םויס :
7.11.1 םייעוצקמה םינוירטירקל םאתהב היהת תורשקתה םויס לע הטלחה לכ , יפל וא
ריידה תשקב .
7.11.2 ותאצוה תא יארחאה רשיא םא אלא ותמכסה אלל לטסוההמ רייד אצוי אל ,
ס לטסוהה להנמ אצמי ותאצוה ינפלש דבלבו ריידה רובע רחא םיאתמ רודי . לע
בתכב יארחאה תמכסה תא לבקל שי שדחה םוקמל הרבעהה .
7.11.3 ומצע ריידה םע שארמ םייעובש תוחפל םאותת תורשקתהה םויס לע הטלחה לכ ,
וספורטופא , לטסוהה תווצו .
7.11.4 גוסנ וא םדקתמ ריידו הדימב , רתוי םיאתמ םוקמל ותרבעה לקשית , ךות
ומיע םואית .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 9 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

7.11.5 רייד לש תינמזה ותביזע תא שורדל לוכי לטסוהה להנמ , רדסויש יאנתב תאז
םיאתמ יפולח הניל םוקמ , תמכסה הלבקתהו הריבס הביס תמייקש יאנתבו
יארחאה בתכב .
7.11.5.1 וא הביזע םירקמב םייעוצקמ םינוירטירק יפ לע היהת תינמז הקחרה
לש תומילא , םימס וא לוהוכלאב שומיש , הבינג , תוגהנתה
וא תיגולותפוכיספ תישפנ וא תיסיפ תורדרדה . הקחרה וא הביזע לכל
רושיאב ךרוצ שי תינמז יארחאה בתכב .
7.11.6 לש הרקמב הביזע תינמז זופשאל רייד לש ותואירב בצמב תורדרדיה בקע ,
ע ןמוממה " דרשמ י תואירבה , היבב וזופשא ןמזב ריידה לש ומוקמ רמשי " ח
דע לש הפוקתל 3 םישדוח , םאתהב וא לש בתכב רושיאל יארחאה .
עובקה ישדוחה םולשתה תא םלשל תואירבה דרשמ ךישמי וז הפוקתב ,
נראהו הרידה רכש ימולשת קר םלשל ךישמי ריידהו םהב בייח אוהש הנו .
ריידה תייהש תא ןמממ וניא תואירבה דרשמ םהב םירקמב , תורישה קפס לע
רחא ןמממ םרוג לכמ שורדל , הז יאנתב הדימע .
7.11.7 ףיעס 7.11.6 אל תרגסמהו תינמז ריידה זפשאתמ הב תרגסמה רשאכ לחוי
אצוי ריידה הנממ , ע תולעפומ " תוריש קפס ותוא י .
7.11.8 ונוצרמ לטסוהה תא בוזעל יאשר ריידה . הז הרקמב , לטסוהה להנמ תוירחאב
ריידה םע םאתל ןכו ריידב תלפטמה שפנה תואירבל האפרמה תא עדייל
שדחה וירוגמ םוקמב ישפנ לופיטל היינפה האפרמהו . אדווי לטסוהה להנמ
םיאתמ םירוגמ םוקמל אצוי ריידהש . ךרוצה תדימב , חוודי לטסוהה להנמ
קמב החוורה תקלחמל ריידה לש שדחה םירוגמה םו .
7.11.9 וד בתכיי תורשקתה םויס תעב " ח , ) ףיעס האר 7.12.2 םושירו חווד .(
7.11.10 תורישה תריגסמ האצותכ תורשקתה םויס תורשפא תמייק . קפס לע הז הרקמב
ייד לכל עייסל תורישה רחא םלוה רויד אוצמל ר - י חפסנ האר " א .
7.12 חווידו םושיר :
7.12.1 רייד לכל ןכדועמ ישיא קית לש ולוהינו ומויקל גאדי לטסוהה להנמ .
לולכי קיתה - י חפסנ האר " ד :
א . היינפה ספוט יזוחמ םוקיש תדעול ירוקמ ת .
ב . הלבק לע הטלחהה םושיר .
ג . קתעה םכסה תורשקתה , הו לטסוהה ןיב רייד .
ד . לולכיש יסיסב עדימ ףד : םש , ת . הדיל , סמ . ת . ז . , ת . הלבק , בקעמ
ירטאיכיספ ) לפטמה םש , סמ ' לט ' ( , הדובע םוקמ / םוקיש / הקוסעת ) סמ '
לט ' הקוסעתה םוקמב רשק שיא לש ( תופורת , רשק שיא לש ןופלטו םש
החפשמב .
ה . תינושאר תימוקיש תינכותו הכרעה ספוט , ךות ואלומיש 30 תסינכמ םוי
ריידה לטסוהל .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 10 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ו . וד " תימוקיש תינכותו תיתפוקת הכרעה ח ) הנשב םישדוח השולשל תחא
הנשב םיימעפ ןכמ רחאלו הנושארה ( ש רצק חווטל תורטמ שולש לולכת
ךורא חווטל תחא הרטמו , ןכו תימוקישה תינכותה םושיי ןפוא םושיר .
ז . וד " ףטוש ח , לולכי שדוחב םעפ תוחפל : רואית יללכ בצמ , תופתתשה
םייתרבח םיעוריא וא תוצובק םיגוחב , הדובעב תופתתשה / םוקיש ,
תורטמ תמלשהב תומדקתה .
ח . םיגירח םיעוריא לע חוויד .
7.12.2 וד תורשקתה םויס לש הרקמב " תורשקתה םויס ח , ללוכ : ךילהתה םוכיס
ילופיטה - ימוקיש , תורשקתהה םויס תביס טוריפ , ךשמהל הצלמה , הינפה
םייטנוולר םימרוגל , םיטנוולר םיילופיט םימרוגל חוויד קתעהו .
7.12.3 ה תווצ וה ס לט ה להנמל תינופלט תידיימ חוודי לטסוה , גירח הרקמ לכ לע :
הנואת , תורדעיה , תומילא , תודבאתה ןויסינ , תוומ וא זופשא . ה להנמ לטסוה
וד בותכי " זוחמה רטאיכיספלו יארחאל בותכ קתעה חלשיו ח י . ףסונ קתעה
ריידה לש ישיאה קיתב קייותי .
7.12.4 ה להנמ לטסוה םיגירח םיעוריא ןמוי להני , גירח עוריא לכ לע חווד םשריי וב .
עוריאל עקר לולכי חווידה , עוריאב םיפתתשמה , ע וטקננש םידעצה " תווצה י
וקפוהש םיחקלו . ספוטב הרקמה ירחא עובשמ רחואי אל השעיי חווידה
ךכל דעוימה .
7.12.5 המ רדענ ריידהש הרקמב לטסוה ורתאמ אל תווצהו רבסה אלל , ךכ לע חוודי
ה להנמל תידיימ לטסוה . אצמנ אל ריידהו הדימב ךות 6 תועש , ךכ לע חוודי
ה להנמ לטסוה ארחאלו יזוחמה רטאיכיספל גירח עוריאכ י .
7.12.6 ךות אצמנ אל ריידהו הדימב 6 ל שי תועש דוה י חפשמל ע ה , הרטשמלו .
7.12.7 דימ לכ םושר ע , םיריידל רושקה , םינש שמחו לטסוהב םתוהש ןמז לכ רמשיי
םתביזע םוימ .
7.12.8 ב לטסוה תווצה ןיב עדימ תרבעה תרטמל ימוי ףטוש חוויד אצמי ) לוקוטורפ .(
7.12.9 ב לטסוה םילהנ ץבוק הנבי , םיימינפ םיללכ ץבוק וא , ללוכ : הלבקה יללכ , יללכ
תורשקתה םויס , חוויד ילהנ , הרמחהב לופיטל םיללכ םיעוריאבו בצמב
םיגירח , יתפורת בקעמ להונ – ירטאיכיספ , תוידוס לע הרימש ילהנ , ילהנ
הדובעל שדח דבוע תסנכה ילהנו תוחיטב .
7.12.10 לטסוה תריגס םע , קוחה יפ לע זנגיי יאופר רמוח .
7.13 הרקב בקעמו :
7.13.1 להונ האר 17.001
7.13.2 יזוחמה םוקישה זכר / בקעמ ךורעי ירוזא ב ל הרטמ אדוו אצמנ ןכא רייד לכש
ימוקישהו ינילקה ובצמ תניחבמ ול םיאתמה םוקמב .
7.13.3 יזוחמה הרקבה תווצ / יצרא ותרדגהל םוקמה תמאתה קודבי , יפ לע
ףיעסב םימושרה םינוירטירקה 7.1,7.2,7.3 . ע השעת תיפסכ הרקב " תווצ י


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 11 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

הרקב קודביש יפסכה ולוהינ םוקמה לש , ויטביה לכמ .
ה תווצ םזיהו לטסוה / תורישה קפס יארחאה תשקבל ואיצמי , הרקבה תווצ ,
ךמסומ גיצנ וא רחא ומעטמ וא תואירבה דרשממ , םוקמל עגונה ךמסמ לכ ,
ו ויריידל / וידבועל וא , לכלו כ אשונ יפס , שרפהו תורוכשמ תוברל תו םידבועל ,
אל מ רחואי 14 - םוימ םוי השקבה .
7.13.4 מיה תוענ ע שרדייש עדימ תריסממ " ומעטמ וא תואירבה דרשמ י , הליע היהת
תורישה ןתונל םולשתה תעינמל .
7.14 תוידוס תרימש :
7.14.1 תרגסמ לכב שפנה יעגפנ תודוא עדימה יוסח וניה ימוקיש תוריש . תורישה קפס
תואירבה דרשמ יגיצנל ידעלב ןפואב חוודיו עדימ רוסמי . לכ עדימב השעי אל
הז הזוחב טרופמ וניאש רחא שומיש , הלוחה תויוכז קוחל דוגינב וא .
7.14.2 העצהה תלבק םע תוידוס תרימש םכסה לע םותחי תורישה קפס , םיתחי ןכו
םכסה לע , רומאכ , ישנא לכ תא תווצה .
7.15 הרודהמ תלטבמ וז הרודהמ 1 מ 1.9.00 .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 12 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

8 םיחפסנ
8.1 א חפסנ ' - תפטושה ותקוזחתו יזיפה הנבמה תושירד
8.2 ב חפסנ ' - הנבמה לש תימינפ הקולחל תושירד
8.3 ג חפסנ ' - ישיא דויצ
8.4 ד חפסנ ' - םדא חוכ תסירפ
8.5 ה חפסנ ' - רדגה םידיקפת רואתו ה
8.6 ו חפסנ ' - הקסעה יאנת
8.7 ז חפסנ ' - תווצה תרשעהו הכרדה
8.8 ח חפסנ ' - םולשתל חוויד
8.9 ט חפסנ ' – תואצוה חווד ספוט
8.10 י חפסנ ' - תורישה קפס תפלחה / תורישה תריגס
8.11 י חפסנ " א ריידהו תורישה להנמ ןיב םכסה
8.12 י חפסנ " ב -- ריידה תובוחו תויוכז
8.13 סנ י חפ " ג הלבקל םינוירטירק
8.14 י חפסנ " ד - חוודו םושרסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 13 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

א חפסנ '
תפטושה ותקוזחתו יזיפה הנבמה תושירד

1 . ה הנבמ לטסוה
1.1 ה הנבמ לטסוה תוביטר תרידחל םימוטאו םיביצי םירמוח יושע היהי , וא םיקרח
םימסרכמ , תקפסמ הדימב ץוחבמ םימוטא ןכו , רוקו םוח תרידח ינפמ .
1.2 ה תופצר לטסוה לקנב יוקינל תונתינה תופצרמ תויושע הנייהת .
1.3 ה תותלד לטסוה ץוחבמו םינפבמ הליענל תונתינ הנייהת , תחיתפ תורשפא חטבות םלוא
םוריח תעשב ץוחבמ תולוענ תותלד .
1.4 םירוגמה ירדחב תונולחה , הנבמל ץוחמ לא ונפי חבטמבו לכואה ירדחב לטסוהה .
1.5 גמה רדחב תונולחה חטש רדחה תפצר חטש תינימשמ תחפי אל םירו , אל הרקמ לכבו
דחא עובר רטממ תחפי .
1.6 לש בצממ הייפצ רשפאיש ךכ םקוממ היהיו הריגסל ןתינ היהי םירוגמה רדח ןולח
הבישי .
1.7 תוינוטלשה תויושרה תוארוהל םאתהבו ןיד לכל םאתהב לעפותיו קזחותי הנבמה
תוחיטב תוארוה תוברל תויטנוולרה .
1.8 ה הליגר םירוגמ תנוכשב קר םקומי הנבמ . תיבל םוקמ תוכימסב לטסוה םקוי אל
תרחא תוכנ םע םישנא לש לטסוהל םוקמ תוכימסב וא ירטאיכיספ םילוח .
1.9 מב תרגס םינתיב רפסמ הבש , םירוקמ םירבעמ ויהי , ינתיבו םירוגמה ינתיב ןיב ורבחיש
תורישה : מ תחפי אל םירבעמה בחור - 1.80 םירטמ .
1.10 לגר יכלוהל החונ השיג רדסות , בכר ילכל הינח חטש רדסוי ןכ ומכו םוריח בכרלו
ל הסינכב לטסוה .
1.11 ץוחה יחטש ינללוכ לטסוה לש תוניג וללכי , יריידל תוקיפסמ הבישי תוניפו תוכרדמ
לטסוהה .
1.12 ב הסינכ היהת הנבמ םילגלג אסיכל הסינכ תרשפאמה .
1.13 קרו ךא איה הנבמה תקזחאו יוקינ תורישה קפס ןומימבו תוירחאב , ודויצ םג ומכ
ךרוצל םאתהב .
1.14 תללוכ הנבמה תקזחא – ןוניג ; הקזחאו חותיפ .
- הרבדה ; הנשב םעפ .
- העיבצ – ךרוצה יפל קר .
1.15 סדנהמה רושיא גיצהל שי סולכיא ינפל השדח הינב וא ץופיש שורדו הדימב ו ספוט 4 .
1.16 להנמה תושרל דימעי קפסה " הנטק הפוק " תוחפל 500 ₪ ןוגכ םיפטוש םיכרצ ןומימל :
םינטק םינוקית , תופוחד תועיסנ , ויצ ל ד דרשמ ויכו " ב .. קיודמ םושיר לע דיפקי להנמה
תולבקב הוולמ .
1.16 היינבהו ןונכתה קוחל םאתהב היהי םיכפש קוליס :
- תופילד וא הליזנ אלל הניקתו המלש הניהת תרנצה .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 14 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

- הייתש ימ תורוניצ לא םיכפש תרידח תורשפא ענמת .
- רורווא תורוניצ תועצמאב רורווא היהי .
2 . היחמ יאנת
2.1 ב םימה לטסוה הייתש ימ תוכיאב ויהי .
2.2 לטסוהב ךשמב םימח םימ תקפסא היהת 24 הממיב תועש .
2.3 תועש לכב תקפסמ תילמשח הרואת ןכו םויה ךשמב תיעבט הרואת היהת הנבמב
הממיה .
2.4 רחא םומיח ןקתימ ןקתוי וא תיזכרמ הקסה ןקתות הנבמב , לש ורושיא תא לביקש
תוחיטבה ןיינעל ילארשיה םינקתה ןוכמ .
2.5 גוזימ תכרעמ ןקתות הנבמב / רוריק , יקנו חצ ריוואב ןיינבה רורוואל תורשפא םע .
2.6 םירדחב הרוטרפמטה , םירייד םיאצמנ םהב , ןיב רמשת 18-24 סויסלצ תולעמ , ךשמב
הנשה ימי לכ .
2.7 דה לש אלמ שומישל תוחפל דחא ןופלט רישכמ ןקתוי הנבמב םיריי ) הבוג םולשתב
דבלב תולעה .(
3 . ןוזמ
3.1 ה רייד לכל הנוכנ הנוזתל גאדי להנמ , ע " דרשמ לש יתנוזתה תורישה תוצלמה פ
תואירבה .
3.2 ךירצו הדימב , לפטמה אפור תוארוה יפ לע ריידל תדחוימ הטאיד םאתות .
3.3 םיריידה ןומימב לכוא לש תזכורמ הינק וב שיש לטסוהב , תוחפל ושגוי שולש
תוחורא , המח החורא ןהמ .
3.4 םיריידל רשפאל שי תונקל ןיכהלו םיישיא ןוזמ ירצומ .
3.5 ןוזמה ןוסחא יאנתל גאדי להנמה האורבת ףגא תושירד יפ לע .
4 . תוחיטב ירדס
4.1 םוריח תרואת ןקתות הנבמב המוק לכב + תדיינ הרונמ .
4.2 שא יוביכל יתיב ףטמ ןקתוי הנבמב , ורוניצ שא יוביכל זרבו ת .
4.3 תוצירפ תעינמל ןוחטב ירודיס ונקתוי הנבמב .
4.4 שא ינפמ תוחיטב ירודיס ונקתוי הנבמב .
4.5 ב הנבמ תיחרזאה תוננוגתהה קוח תוארוהל םאתהב םוריח רדחו טלקמ דויצ ואצמי
ישתה " א 1951 - , ויפ לע םיווצלו תונקתל םאתהבו .
4.6 לע וצ בא תכיסמ לטסוהב רייד לכל שיש אדוול לטסוהה תו " כ .
ב חפסנ '
דע הנבמה לש תימינפ הקולחל תושירד 30 םירייד


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 15 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס


תורידל קלוחמ וניאש הנבמ
דויצ

תושירד מ " ר
תוחפל
תומכ
תוחפל
חטשה

איפקמ את םע יתיב ררקמ חבטמ לכב
500 רטיל ; היפא רונת ) למשח ( לושיבו
) זג ( ; ילמשח םוקמוק ; וא רטסוט
לגורקימ ; חבטמ ילכ , ללוכ : םיריס ,
תותבחמ , תבשל הטלפ , םישגמ , ילכו
השגה . ויהי השגהו ןוגיט לושיב ילכ
תוכרעמ יתשב - ירשב / יבלח ,
תבשל ילמשח םחימ .
1 . תומכבו יקנו ןיקת היהי םיחבטמה דויצ
םיריידה רפסמל סחיב תקפסמ
לטסוהב .
2 . םימח םימ תקפסא היהת םיחבטמב .
3 . ויצה תומכ םיריידה רפסמל םאתהב ד
תווצהו , יתיב לדוגב טירפ לכ רשאכ
דע תרשמ 6 םירייד .
4 . 12 מ " חבטמ לכב ןוסחא תונורא לש ר
8 מ " ר
לכ
חבטמ
ג . ת 2.60
3 חבטמ

לכוא תונחלוש ) םומיסקמ ןחלוש לכ 6
תומוקמ ( ; םיריידה רפסמכ תואסכ
תווצהו ; הרק היתשל תוסוכו לכוא ילכ
המחו ) תוכרעמ יתש – ירשב / יבלח .(
1 . תווצהו םיריידה רפסמכ ויהי לכואה ילכ
םיינש לופכ , תורשכ תרימש רשפאל ידכ .
2 . רפסמ תא םאות תומוקמה רפסמ
תווצהו םיריידה .
3 . םירוגמל שמשי אל הז רדח .
1.25
מ " ר
םדאל .
3 תניפ
לכוא
ואידו םע תינועבצ היזיוולט , תדיש
היזיוולט ; תינולס הבישי תכרעמ ; ןחלוש
ינולס ; חיטש ; תשרבנ ; ןורא וא הירפס
םיפדמ ; םינותיע תניפ . םע בשחמ
ןחלוש .
1 . אורקלו היזיוולטב תופצל ןתינ וב רדח .
2 . םיחרוא חראל ןתינ הז רדחב .
3 . הנילל וא םירוגמל שמשי אל הז רדח .
תובישיל םג שמשי הז רדח , תוביסמ ,
תויגיגח תוחוראו םיקחשמ יברע .
1.5 מ " ר
םדאל .

3 םינולס

הסיבכ רדח לכב 2 הסיבכ תונוכמ
תויתיב ; יתיב הסיבכ שביימ ; םינקתמ
הסיבכ תיילתל ; הסיבכ תרבעהל תויגיג ;
יתיב ץוהיג שרק ץהגמ .
יוקינ ילכ - ילד ; אטאטמ ; בגמ ; םיחפ ;
תובחס ; יוקינ ירמוח ; הפשא תויקש ;
וכ ' .
1 . ילכ ןוסחאל ןורא הצקוי הסיבכה רדחב
יוקינ
1 לכל
15
ייד םיר
וא רדח
תניפ
הסיבכ
םוקמו
יוקינ ילכל
3.5 מ " ר
ריידל
3 ןולס /
לכוא רדח
םיידי תפיטשל םירויכ + תבגמל ןקתמ
דומצב ; םיתוריש רדח לכב - ריינל ןקתמ
טלאוט ; הלסא יוקינל ןקתמ ; ןקתמ
חונ הבישי ; חפ .
1 . תוחפל ואצמי הנבמב 1 לכל 4 םירייד .
2 . תוחפל 3 תוחלקמל םידומצ ויהי אל .
3 . יתורישו םירבג יתורישל קלחל ןתינ
םישנ .
םיתוריש

וא תבגמ תיילתל ןקתמ רויכ לכ דיל
ריינ ינובגמ .
תוחפל 5 חבטמב םירויכל ףסונב םירויכ . ירויכ
הצחר

דויצ

תושירד מ " ר
תוחפל
תומכ
תוחפל
חטשהסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 16 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

הצחר רדח לכב - ןוליו וא ןוחלקמ ;
תינורא ; םידגבו תובגמ תיילתל ןקתמ ;
חפ ; םינפ תפיטשל רויכ ; הארמ .
1 . ואצמי הנבמב 1 לכל הצחר רדח 4 םירייד
2 . םירבגו םישנל םקלחל ןתינ .
3 . שבלתהל חונ םוקמ היהי הצחרה רדחב .
4 . וראשי םימהש ךכ הנבית תחלקמה
היתולובגב , תינבת וא ןוחלקמב
תוחלקמ
רייד לכל - הטימ ) םאתהב תוטימה לדוג
ריידה הבוגל , דב " כ 80 X 190 + ( ןורזמ
) רבעמ ןורזמה תא קיזחהל ןיא רשאכ
תוירחאה תפוקתל + ( םע דב דופיר
ןסכור + םיעצמ זגרא ; הטימה דיל הדיש
) לוענמ םע תחא הריגמ תוחפל ( ; ףדמ
הטימה לעמ ישיא ; הליל תרונמ .
רדח לכב - ו ןחלוש - 2 תואסכ ; ירונת
הקסה וא םומיח ; תונוליו .
םע םידגב ןורא 2 רייד לכל תותלד .
1 . הי הנבמה לכב רשאכ םירדחל קלוחמ הי
ןיב ומקומי רדח 1-2 םירייד , ל תופידע -
1 רדחב .
2 . התואנ הרואת ןקתות רדחב .
3 . תדרפנ הסינכ היהת רדח לכל ) ךרד אל
רחא םירוגמ רדח .(
4 . רדחב ורוגי םיריידה תיצחמ תוחפל
דיחיל .
5 . םהירדחל תוחתפמ ויהי םיריידל .
6 . ץוחבמ החיתפל םינתינ ויהי םילוענמה
ע " תווצה י .
תוחפל 8
מ " ר
ריידל
דחא .
תוחפל
14 מ " ר
לכל 2
םירייד .
ג . ת 2.50

ירדח
םירוגמ
דרפנב שרדנה דויצה לכ .
1 . הרידה לדוג : 1-2 םירדח ; םיתוריש +
תחלקמ ; לכוא תניפו ןוחבטמ .
2 . החפשמ וא גוז םג ןסכאל ןתינ הרידב
תמצמוצמ .
ירוגמ
בא / םא
תיב
ןחלוש ; תוחפל 2 תואסכ ; וא הירפס
ןטק םיפדמ ןורא ; ןופלט רישכמ . ןורא
תפסכו לוענל ןתינש .
תוחפל
9 מ " ר
1 תווצ רדח
תואסכ , תונחלושםניאש םירייד תלעפהל דעוימ רדחה
תועש ךשמב הקוסעתל תאצל םילגוסמ
רקובה .
1.25
מ " ר
לכל
רייד
1 רדח
תוליעפרידמ יונבה הנבמ תו - דע הריד לכל סחייתהב 30 םירייד
דויצ

תושירד מ " ר
תוחפל
תוחפל תומכ חטשה

נל תושירד האר " ל
ליעל
נל תושירד האר " ליעל ל . 8
מ " ר
1 חבטמסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 17 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ג . ת 2.60
נל תושירד האר " ל
ליעל
נל תושירד האר " ליעל ל . 1.25
מ " ר
םדאל
לכוא תניפ
נל תושירד האר " ל
ליעל
נל תושירד האר " יעל ל ל . 6 מ " ר
רייד לכל
חבטמ +
לכוא תניפ
אלל הרידב
ןולס
נל תושירד האר " ל
ליעל
נל תושירד האר " ליעל ל . 4 מ " ר
רייד לכל
ןולס
תיתיב הסיבכ תנוכמ ;
יתיב הסיבכ שביימ .
נל תושירד האר " ליעל ל ' . הסיבכ רדח
ילכל םוקמו
יוקינ

1 . דחא םיתוריש רדח תוחפל אצמי הרידב
לכל 3 םירייד ) . ינשמ רתוי הב הרידב
אל דחא םיתוריש רדח תוחפל םירייד
תחלקמל דומצ היהי .(
2 . תפיטשל דחא רויכ תוחפל אצמי הרידב
לכל םינפ 3 םירייד .
םיתוריש
לכל דחא הצחר רדח תוחפל אצמי הרידב
4 םירייד .
תוחלקמ
כב ןיב ומקומי הרידב רדח ל 1-2 םירייד ,
רדחב דחאל תופידע .
דרפנ רדח היהי םיריידה תיצחמל תוחפל .
םהירדחל תוחתפמ ויהי םיריידל .
ע ץוחבמ החיתפל םינתינ ויהי םילוענמה " י
תווצה
תוחפל 8
מ " ר
ג " ת
2.50
ריידל
תוחפל 14 לכל
2 םירייד .
ירדח
םירוגמ
דרפנב שרדנה דויצה לכ . תוחפל 6
מ " ר
1 ירוגמ
בא / תיב םא


תוחפל 9
מ " ר
1 תווצ רדח
תורעה
תורידמ וינבה הנבל הפדעה שי .
עקרקה לעמ תויהל םיבייח ףתרמ תמוקב םיאצמנה םירדח , םינקת תונולח םע .
בשוחי רייד לכל 5 מ " ירוביצ חטש ר , םירבעמ ללוכ אל , תוסינכ וא םיתוריש .
דדובל ויהי םירדחהמ תיצחמ םי .
ומכ םייזיפ םיכנל םג תינקת תושיגנ היהת הנבמ לכב " תוחפל ויהי כ 2 ינשו הניש ירדח


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 18 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ע םיכנל םימאתמו תושיגנ םע תוחלקמו םיתוריש " ןקתה פ .
םיקסע יושיר תונקת ולוחי לכואה ירדחו םיחבטמה ) לכוא יתבל םיתואנ האורבת יאנת (
משתה " ג - 1983 ) ץבוק נשתה תונקת " מע ג ' 1949 .(
יזכרמ חבטמ שי ובש ינללוכ לטסוהב , מ תוחפ היהי אל ולדוג 14 מ " מ , םע 25 תונורא לש רטמ
ןוסחאל .
לע הלעי אל יונבה חטשה ינללוכ לטסוהב %40 שרגמה חטשמ , ןוניגל שדקוי חטשה רתי ,
הבישי תוניפו תוכרדמ .
יידה רפסמ רבגותמ לטסוהבו ליגר לטסוהב לע הלעי אל םיר 20 . מ רתוי סולכאל 20 שי םירייד
רושיאב ךרוצ יארחאה , בתכב .
ע יתיבו יטתסא הארמל גואדל שי " םיירוביצה תומוקמבו םירדחב םיריידה לש םמעט פ .
ןינבל חתפמ היהי םיריידל .

תורעה : תורידמ יונבה הנבמב
מ רתוי ורוגי אל הריד לכב - 4 , יארחאה לש בתכב רושיאב םיגירח םירקמב אלא .
ןולס ןיא הרידבו הדימב , רדח לכב םירפס תיננוכו תינועבצ היזיולטל גואדל שי .
תוברת רדח היהי ולוכ הנבמב , 30 מ " תוחפל ר , תובישיל שמשי , תויגיגח תוחוראו תוביסמ .

ג חפסנ '

ישיא דויצ

1 . םיטירפ םתואל סחייתמ ישיא דויצ ש תורישה קפס לע / םזי ריידל ויהיש גואדל , ללוכ :
- ףרוח תכימש + רמצ תכימש + ץיק תכימש .
- 2 ינוניב לדוגב תוירכ .
- הטימ ילכ , ללוכ : 3 תוכרעמ - ןידס , 2 תופיצ , ףרוח תכימשל תיפיצ .
- תובגמ : 2 הצחרל תולודג , 2 םינפ תפיטשל תוינוניב .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 19 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

2 . לע עצבתת דויצה תקפסא - ורישה קפס ידי ת , ךרוצה תעב הפלחה ללוכ .
3 . שרדנה דויצה קפוסי שדח רייד לכל .
4 . ריידה לש דוגיבכ רדגומ וניא הז דויצ .
5 . הממיה תועש לכב הפלחהל םיעצמ לש קיפסמ יאלמ היהי לטסוהב .
6 . הפלחהל קיפסמ ישיא דוגב יאלמ היהי רייד לכל .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 20 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ד חפסנ '
רפ םדא חוכ תסי - לכל תווצ 30 םירייד : ינללוכ לטסוה - ג המר םיכמתנ םירוגמ '
תורעה דיקפתה תושרד ןקת / סמ '
םירייד
עוצקמ דיקפת
דמעומה לע
לבקל לוהינל
רושיא
ותמאתהל , זכרמ
ירוזאה םוקיש .
םינש שמח לש ןויסינ ,
הרב םוחתב " נ , םהמ
םייתנש תוחפל
שפנ ילוח םע הדובעב
םיכשוממ
1 ןקת גולוכיספ / ינילק תי / ימוקיש וא ת / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ךמסומ ת / ת
לטסוהה להנמ
רטאיכיספה
ע ןמוממ היהי " י
לטסוהה , לעופו
תרגסמב
הרבל האפרמה " נ
הבורקה
6 תועש
תויעובש
רטאיכיספ
היהי תווצב , ללוכ
להנמה , תוחפל
¾ תוחא לש ןקת
1/2 דבוע ןקת / ת
ילאיצוס / ת .
1/2 אפרמ / קוסיעב ה .
תויהל לוכי תווצה רתי
עבראמ דחא לכמ
תועוצקמה .
2 ל ןקת
לכ 30
שיא .
תוחא
גולוכיספ / ינילק תי / ימוקיש וא ת / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
תויונמואב האפרמ
םידבוע
םייעוצקמ
תועוצקממ
שפנה תואירב
םע םילעופמ
ב םיריידה תועש
ברעבו םויה ,
םיגחו תותבשבו .
תורישה קפס /
בשחיי אל םזי
תווצ שיאכ .
שרדנה תווצה
ףסונב וניה
םזיל / קפס .
םע דחא ךירדמ תוחפל
הכרדהל תלוכי
תולמעתהב
4.25
ל םינקת
30 םירייד
םיוסמ עוצקמ בייחמ אל -
ליג לעמ 23 , תינוכית הלכשה תוחפל ,
הכרדהב ןויסינ ילעבל תופידע
ירדמ םיכ
םימוחתב :
הרבח
הקוסעת
ו ADL
1 םינקת ןויקינ ידבוע
1 םינקת חבטמ ידבוע
2 לש םינקתה
הליל ךירדמ ,
גחו תבש
וראשי
לכב םיעובק
רפסמ
םירייד .
2 םינקת הליל ךירדמ ,
גחו תבש
0.25 ןקת הקוזחת דבוע
9.5 םוי ינקת + 6 ו אפור תועש - 2 הליל ינקת הס " םינקת כ

םדא חוכ תסירפ – ל תווצ 20 - םירייד : רבגותמ לטסוה – ב המר םיכמתנ םירוגמ '


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 21 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

תורעה דיקפתה תושרד ןקת / סמ '
םירייד
עוצקמ דיקפת
יעוצקמ תווצ יבגל ,
לטסוהה להנמ ללוכ ,
םומינימל השירדה
1.5 – םינקת
םייעוצקמ .
לש ןויסינ 5 םינש הרבב " נ
םהמו תוחפל םייתנש
ח םע הדובעב שפנ ילו
םיכשוממ .
םידיקפת תרדגה האר
0.5 ל ןקת - 20
םירייד
גולוכיספ / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ת
ךמסומ / ת
להנמ
לטסוהה
לוהינל דמעומה לע
רושיא לבקל
ותמאתהל , זכרמ
ה ירוזאה םוקיש
םידיקפת תרדגה האר 1 ל ןקת - 20
םירייד
פ גולוכיס / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ת
ךמסומ / ת
תויונמואב םיאפרמ .
םידבוע
םייעוצקמ
תועוצקממ
תואירב
שפנה
תורישה קפס / םזי
שיאכ בשחיי אל
תווצ . שרדנה תווצה
ףסונב וניה
םזיל / קפס .
םידיקפת תרדגה האר 1.75 םינקת
ל 20 - רייד םי .
םייוסמ עוצקמ בייחמ אל –
ליג לעמ 23 , םע תוחפל
תורגב תדועת , ילעבל תופידע
הכרדהב ןויסינ .
םיכירדמ
םימוחתב :
הרבח
הקוסעת
ו ADL
2 לש םינקת
הלילה ךירדמ
וראשי תבשו
לכב םיעובק
םירייד רפסמ
2 םינקת םייוסמ עוצקמ בייחמ אל -
ליג לעמ 23 , םע תוחפל
תורגב תדועת , ידע ילעבל תופ
הכרדהב ןויסינ .
הליל יכרדמ
תבשו
0.25 ןקת . ןויקנ דבוע

3.5 ינקת וי ם ו - 2 הליל ינקת

הס " כ
םינקת


תועשב הלילב ןושיל םיאשר םיכירדמ 22:30-6:30 . תבש לילב 22:00-8:00 תבשבו 14:00-16:00 . תועשה רתיב
םיריידה םע תויהל םהילע .
םדא חוכ תסירפ - תווצ ל - 20 רבגותמ לטסוה םירייד - ב המר םיכמתנ םירוגמ '
ליגמ םיריעצל 18 דע 25
תורעה דיקפתה תושרד ןקת / סמ ' עוצקמ דיקפת


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 22 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

םירייד
יעוצקמ תווצ יבגל ,
לטסוהה להנמ ללוכ ,
םומינימל השירדה
1.5 – םינקת
םייעוצקמ .
לש ןויסינ 5 תוחפל םינש
שפנ ילוח םע הדובעב
םיכשוממ .
קפת תרדגה האר םידי
0.5 ל ןקת - 20
םירייד
גולוכיספ / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ת
ךמסומ / ת
להנמ
לטסוהה
לוהינל דמעומה לע
רושיא לבקל
ותמאתהל , זכרמ
ירוזאה םוקיש
םידיקפת תרדגה האר 1 ל ןקת - 20
םירייד
גולוכיספ / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ת
ךמסומ / ת
תויונמואב םיאפרמ .
םידבוע
םייעוצקמ
תועוצקממ
תואירב
שפנה
תורישה קפס / םזי
שיאכ בשחיי אל
תווצ . שרדנה תווצה
ףסונב וניה
םזיל / קפס .
םידיקפת תרדגה האר 3.25 םינקת
ל 20 - םירייד .
םייוסמ עוצקמ בייחמ אל -
לעמ ליג 23 , םע תוחפל
תורגב תדועת , ילעבל תופידע
הכרדהב ןויסינ .
םיכירדמ
םימוחתב :
הרבח
הקוסעת
ו ADL
2 לש םינקתה
תבשו הלילה ךירדמ
ראשיי ו לכב םיעובק
םירייד רפסמ
2 םינקת םייוסמ עוצקמ בייחמ אל -
ליג לעמ 23 , םע תוחפל
תורגב תדועת , ילעבל תופידע
הכרדהב ןויסינ .
ירדמ יכ
תבשו הליל
0.25 ןקת . ןויקנ דבוע

5 םוי ינקת
ו - 2 ינקת
הליל
הס " כ
םינקת


תועשב הלילב ןושיל םיאשר םיכירדמ 22:30-6:30 . תבש לילב 22:00-8:00 תבשבו 14:00-16:00 . תועשה רתיב
םיריידה םע תויהל םהילע .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 23 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

םדא חוכ תסירפ - ל תווצ 20 - ליגר לטסוהב םירייד – וגמ א המר םיכמתנ םיר '
תורעה דיקפתה תושרד ןקת / סמ '
םירייד
עוצקמ דיקפת
יעוצקמ תווצ יבגל ,
להנמ ללוכ
לטסוהה , השירדה
םומינימל 1.5
םייעוצקמ םינקת .
םידיקפת רואת האר 0.5 ל ןקת - 20
םירייד
גולוכיספ / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / רטאיכיספ תו י / ת
ךמסומ / ת
לטסוהה להנמ
םידיקפת רואת האר 1 ל ןקת - 20
םירייד
גולוכיספ / ינילק תי / ת
ימוקיש וא / ת ,
דבוע / ילאיצוס ת / ת ,
אפרמ / קוסיעב ה ,
חא / ירטאיכיספ תו / ת
ךמסומ / ת
תויונמואב םיאפרמ .
םידבוע
םייעוצקמ
תועוצקממ
שפנה תואירב
תורישה קפס / םזי
שיאכ בשחיי אל
תווצ . תווצה
ה ףסונב וניה שרדנ
םזיל / קפס .
םידיקפת רואת האר 0.75 ל ןקת 20 -
םירייד
םייוסמ עוצקמ בייחמ אל -
ליג לעמ 23 , תדועת תוחפל
תורגב , ילעבל תופידע
הכרדהב ןויסינ .
םיכירדמ
םימוחתב :
הרבח
הקוסעת
ו ADL
2 ךירדמ לש םינקת
וראשי תבשו הלילה
רפסמ לכב םיעובק
םירייד
2 םינקת מ אל םייוסמ עוצקמ בייח -
ליג לעמ 23 , םע תוחפל
תורגב תדועת , תופידע
הכרדהב ןויסינ ילעבל .
הליל יכרדמ
תבשו
0.25 ןקת ןויקנ דבוע

2.50 םוי ינקת
ו - 2 ינקת
הליל
הס " םינקת כ


םדא חוכ : תורעהסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 24 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

1 . תורישה קפס / תווצ שיאכ בשחיי אל םזי . שרדנה תווצה םזיל ףסונב וניה / קפס .
2 . ירשפא םדא חוכבו םינקתב יוניש , תושירדב דמוע יונישה דוע לכ .
3 . ריבגהל וא תיחפהל יאשר היהי יארחאה דירוהל וא םיריידל יווילה תמר תא , םבצמ רשאכ
תאז קידצי . יווילה תמרב יוניש , השדחה יווילה תמרל ףירעתה תמאתה בייחי ) אמגודל ,
ךופהל לוכי לטסוה רבגותמ לטסוהל , ךפהלו רבגותמ ןגומ רוידל וא .(
4 . תווצה ליהמת ת היהי ילנויצרופורפ ןפואב םיריידה רפסמל . ינשמ ץוח ךירדמ לש םינקתה
םיגחו תבש הליל , ראשיי ו םירייד לכב רפסמ לכב םיעובק .
5 . ףילחמ דבועל גואדל תורישה ןתונ לע רדענ דבועו הדימב .
6 . עברו הרשמ לע ולעי אל םוקישה תורגסמב םדא לש ותקסעה תועש . דבועה םהב םירקמב
תולילב םג קסעומ לע הלעת אל ותקסעה םיגחו תותבש 2 תורשמ .
תועשב הלילב ןושיל םיאשר םיכרדמ 22:30-6:30 . תבש לילב 22:00-8:00 תבשבו 14:00-
16:00 . ע תועשה רתיב םיריידה םע תויהל םהיל .
7 לע ולעי אל םוקישה תרגסמב םדא לש ותקסעה תועש 1.25 הרשמ . קסעומ דבועה םהב םירקמב
תולילב םג תותבש םיגחו , לע הלעת אל ותקסעה 2 תורשמ .
8 . ףילחמ דבועל גואדל תורישה קפס לע רדענ דבועו הדימב .
9 . יל םיאשר םיכירדמ תועשב הלילב ןוש 22:30-6:30 .
תבש לילב 22:00-8:00 תבשבו 14:00-16:00 .
תועשה רתיב םיריידה םע תויהל םהילע .
ה חפסנ '

םידיקפת רואיתו הרדגה
לטסוהה להנמ
דיקפתה תושירד :


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 25 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

דבוע / ילאיצוס ת / ת , אפרמ / קוסיעב ה , גולוכיספ / תי , וחא ת / רחא עוצקמ שיא לכ וא תירטאיכיספ תא
םוקישה םוחתב תוחמתה םע , שפנה תואירב תכרעמב .
לש הדובעב ןויסינ 5 םינש שפנה תואירב םוחתב תוחפל , םיכשוממ שפנ ילוח םע םייתנש ןכותמ , םע וא
םיריעצל לטסוה לוהינ לש הרקמב םיריעצ .
ץראב תימוקישה תכרעמה תרכה .
לוהינו ןוגרא רשוכ .
י טרפה יכרוצל תושיגרו םיניקת שונא יסחי םויק תלוכ .
תווצב הדובע תלוכי .
עבו בתכב הירוב לע תירבעה הפשה תעידי " פ .
תילהנמ תופיפכ :
תורישה קפסל .
דיקפתה רואת :
1 . םינגומ רויד יתוריש תלעפהל יארחא היהי , תואירבה דרשמ תוינידמל םאתהב , תווצ תועצמאב
םידבועה , ה תייסולכוא רובע םינופ .
2 . תיעוצקמ הניחבמ לטסוהה לש ימוימוי לוהינל יארחא היהי , תינוגרא , תילהנמו תיפסכ , יפל
םידיקפתה ילעב םע םואית ךותו שפנה תואירב יתוריש תוארוה , ע " תורישב םילבוקמה םיללכה פ
רשואמה ביצקתה תרגסמבו ירוביצה .
3 . הב קסעומה םידבועה תווצ לש ליעי דוקפתל יארחא היהי לטסו , ויתומישמ תרדגה , ותכרדה
ותלעפהו , יתפוקתו ימוי בושמ ןתמ ךות .
4 . לטסוהה לש יעוצקמה תווצה ךותמ ישיא לופיט םאתמ הנומי רייד לכלש יארחא היהי .
5 . ע םינוש םיבכרהב תווצ תובישי לוהינל יארחא היהי " ותעד לוקיש פ .
6 . תילופיטה תינכותה םושייל יארחא היהי - כ לש תימוקיש תישיאה םתומדקתהו םיריידה ל . תאז
הליהקב רתוי םייאמצע םירוגמל םניכהל הפיאשב , ןתינו הדימב .
7 . גוסנ וא םדקתהש רייד לכ לש ורבעמל ירחא היהי , ול המיאתמה תרגסמל .
8 . רוזאב םייתרבחה םיתורישה םע לטסוהה לש ידוקפתהו יעוצקמה רשקה חופיטל יארחא היהי ,
של תוכשל ללוכ םייתרבח םיתורי , ימואל חוטיבל דסומה , הקוסעתה תוריש , ךוניחה תכרעמ ,
תואירבה יתוריש , ןוחטיבה דרשמ לש םוקיש תוכשל , ירוביצו יתלשממ םרוג לכו הטילקה דרשמ
רחא , וב שפנה יעגפנ תייסולכואל תורישה תאו לטסוהה דוקפת תא רפשל לוכי םמיע רשקהש .
9 . א םיחוויד תריסמל יארחא היהי תואירבה דרשמל םינימ , לטסוהה דוקפת לע , רחא אשונ לכ וא ,
ודה תריסמ ךרוצל ועבקנש םידעומה יפלו תואירבה דרשמ תשירדל םאתהב " ח .
10 . רותיא ךרוצל הליהקב םיתורישב םידבועה םע תידוקפתו תיעוצקמ תוברועמו רשק רוצי
לטסוהב םינתינה םיתורישהמ תלעות קיפהל םייושעה םידמעומ .
11 . יתבבו הליהקב תונושה תורגסמב םידבועל ץעיי - תיינפהל םיעגונה םיאשונה לכב םילוח
םידמעומ .
12 . לטסוהה ידמעומ לש םתטילק ךרוצל םינותנ ףוסאי .
13 . לטסוהה ידמעומ לכ ןויארל יארחא היהי .
14 . םמיע ףותישבו םיריידה תורישל םהב שומישהו םיריידה ימולשת ןוגראל יארחא היהי .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 26 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

15 . להונב שקבתמה עדימ לכ לש ףטוש םושירל גאדי , הטיש קרפב , ףיעס - חווידו םושיר .
16 . דיקפת לכ עוציבל יארחא היהי , םימוד הלטמ וא המישמ , דרשמ תוארוה יפלו םיכרצה יפל
תואירבה .
רטאיכיספ
תילהנמ תופיפכ :
תורישה קפסל .
דיקפתה רואיתו תושירד :
תדוקפ האר םיאפורה ) שדח חסונ ( לשת " ז 1976 .

תכמסומ תוחא / תכמסומ אל
תילהנמ תופיפכ :
תורישה קפסל .
דיקפתה רואיתו תושירד :


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 27 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

דועיסה ףגא תויחנה האר .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 28 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

יעוצקמ דבוע
דיקפתה תושירד :
ילאיצוס דבוע / ת , אפרמ / קוסיעב ה , גולוכיספ / תי , חא / ךמסומ ירטאיכיספ תו / שיא לכ וא תכמסומ
יש רחא עוצקמ ע רשוא " יארחאה י , תימוקיש הדובעב ןויסינ ילעבל תופידע , שפנה תואירב תכרעמב .
טרפה יכרוצל תושיגרו םיניקת שונא יסחי םויק תלוכי .
םוקיש יכילהת לש הנבה תלוכי .
תווצב הדובע תלוכי .
עבו בתכב הירוב לע תירבעה הפשה תעידי " פ .
תילהנמ תופיפכ :
תורישה קפסל .
תיעוצקמ תופיפכ :
הנמל רחא יעוצקמ דבועל וא לטסוהה ל , לטסוהה להנמ תטלחה יפל .
דיקפתה רואת :
1 . לטסוהב םתטילק ךרוצל םידמעומ ןייארי .
2 . תילופיטה תינכותה םושייו הינבל גאדי - רייד לכל תינטרפ תימוקישה , ולש לופיטה םאתמ אוהש ,
םירחא םידיקפת ילעב ףותישב , תוביסנל םאתהב .
3 . ןתיי לטסוהב םיכירדמה לכל תיתצובקו תינטרפ תפטוש הכרדה , תינטרפ השיג לש םיאשונב
ריידל
תונורתפ תאיצמו תולכתסהו תיפצת
4 . ךילהתב םיריידה םודיקל תוסחייתמה תוטלחהבו עדימב הליהקב םילפטמ םימרוג ףתשי
הליהקב םתובלתשה .
5 . רשק רוצי , וא ריידה לש ותחפשמ ינב םע םייטנבלר םיבורק ,
6 . םייתפוקת םייניב ימוכיס ךורעי , הליהקב םינוש םידבוע םע וא ריידה םע ןויד ךרוצל , ילעב םע וא
לטסוהב םירחא דיקפת .
7 . רייד לכ לש ישיאה קיתב יניינע עדימ לכ לש ףטוש םושירל גאדי .
8 . תווצ תובישיבו םינוידב ףתתשי .
9 . בי הדובע לכ עצ , הנוממה תושירד יפלו םיכרצה יפל המוד הלטמו המישמ .
10 . ריידה לש תללוכה לופיטה תרגסמ לע יארחא לופיטה םאתמ , ללוכ :
- תילופיטה תינכותה שומימ - ריידה לש תימוקיש .
- תפוקתב ריידל הרזע ןתמ רבשמ תעבו תולגתסהה .
- ותחפשמ ינבו ריידה ןיב םיפטוש םירשק םויק .
- הליהקב םייוצמה םינוגראל ריידה ןיב םירשק םויק .
- ךרוצ שיו הדימב , החוורה תויושר םע רשק םויק .

סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 29 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס


םוקיש ךירדמ :
דיקפתה תושירד :
תורגב תדועת םע ןוכית רגוב .
לש הדובעב ןויסינ 2 תוחפל םינש , עבל תופידע שפנה תואירב תכרעמב הדובעב ןויסינ יל .
טרפה יכרוצל תושיגרו םיניקת שונא יסחי םויק תלוכי .
םוקיש יכילהת לש הנבה תלוכי .
תווצב הדובע תלוכי .
עבו בתכב הירוב לע תירבעה הפשה תעידי " פ .
תילהנמ תופיפכ :
תורישה קפסל .
תיעוצקמ תופיפכ :
לטסוהה להנמל , רחא יעוצקמ דבועל וא , יפל להנמה תטלחה .
דיקפתה רואת :
1 . רייד לכ לש תוילאודיבידניאה תוינכותל םאתהב לטסוהה ירייד תא ךירדי , ע העבקנש יפכ " י
לטסוהה ךמסומה םרוגה .
2 . םוימויה ייחב דוקפתלו רוידל תויטנבלרה תויונמוימ חותיפו קוזיחל לעפי ) םייח ילגרה תיינקה .(
3 . תויונמוימ חותיפו קוזיחל לעפי הליהקבו הביבסב םיתורישה תורגסמל תולגתסהו תויתרבח .
4 . םיריידה תוגהנתה לע תולכתסהו תיפצת לש םיפטוש םיאצממ םושירל גאדי .
5 . תוגהנתה תויעבל ןורתפ תאיצמ םע דדומתי , םירייד ןיב וא רדחל םיפתוש ןיב תויתרבח תויעב ,
תימוימוי המרב .
6 . יפו תופטוש תויוליעפ םויקל גאדי םימוחתב תויונמוימ חות : הנוזת , תישיא הנייגה , שובלו דוגיב ,
תיתביבס הנייגה , תיתרבח תוליעפ , םייתרבח םיסחי , יביצקת ןונכת , םוי רדס ןוגרא , דעוו םויק
ותלעפהו םירייד .
7 . רייד לכל ןומיא תינכות תלעפהו בוציעל יארחא היהי , ומיע ףותישב , לע - דבועה תייחנה יפ
יעוצקמה .
8 . לטסוהל הסינכה תותלד תליענל יארחא היהי הלילה תועשב חכונה ךירדמ .
8 . תווצ תובישיבו םינוידב ףתתשי .
9 . הדובע לכ עצבי , הנוממה תושירד יפלו םיכרצה יפל המוד הלטמו המישמ .


ו חפסנ '


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 30 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס


הקסעהה יאנת


1 . ישיא קית היהי דבוע לכל , ללוכה : םיישיא םיטרפ , ה תודועת ו הלכשה לע תודיעמ / הרשכה וא
המיאתמ ; םימדוק הדובע תומוקממ תוצלמה ; תויאופר תודועת ; םינוממה תוכרעה , הקסעה הזוח
תויתפוקת תוכרעהו .
2 . ע קדבנ םא אלא הדובעל דבוע לבקתי אל " תקבדמ הלחמ לכב הלוח וניאש רושיא גיצהו אפור י , וא
תקבדמ הלחמ יליפט לכ אשונ וניא .
3 . דבוע , חש תקבדמ הלחמב הל , אפור רושיא גיציש רחאל קר רוזחיו םוקמב ותדובע תא קיספי
ותמלחה לע עידומה , הדובעל ותרזחב ןוכיס רסוח לעו .
4 . םיחותפ םיעצפ ופוג לעש דבוע קסעוי אל , הרידח יתלב תשובחתב םישובח םה םא אלא .
5 . םלוה שובלב עיפוהל םוקמה ידבוע לע , ןיקתו יקנ .
6 . שו םימי ומשרי הדובעב םידבועה לש תוחכונה תוע , תרוקיב ךרוצל ורמשיו וקיותי , תוחפל 3 םינש .
7 . דבוע תורדעיה לש הרקמ לכב , םיאתמ ףילחמל גואדל תורישה קפס לע .
8 . יארחאה תמכסה אלל ימוקישה ךרעמב עברו הרשמ לעמש ףקיהב קסעוי אל דבוע .
9 . הקספ 8 דבועה ךירדמ לע הלח הניא 6-7 ובשב תוליל ע .
10 . ע וקסעוי םידבועה " םייצוביקה רכשה ימכסה פ , םייפנעהו םיללכה , עו " הנידמה יקוח פ
תמה י םידבוע תקסעהל םיסחי .
11 . דבוע לכ םע הקסעה הזוח םתחיי .
12 . תווצה לש רדוסמ םושירל גאדי תורישה קפס , ללוכ : תויעוצקמ תודועת , הזוח
הקסעה , תויתפוקת תוכרעה .
13 . גאדי לטסוהה להנמ תוחכונ םושירלו תווצ שיא לכ לש הדובעה תועש תינכות לש קיודמ םושירל
תווצ שיא לכ לש . תוחכונ ןועש ןיקתהל שי .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 31 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ז חפסנ '

תווצה תרשעהו הכרדה

1 . לטסוהה תווצ , להנמה ללוכ , ותדובע לע תפטוש הכרדה לבקי . תינטרפ הכרדה לבקי תווצ שיא לכ
ובש וא עובשב העש תוחפל ע םייע " דיקפתה פ , ןלהל טרופמכ .
2 . הכרדה לבקי לטסוהה להנמ ) ןזיוורפוס ( םרוגמ ץוח . ותדובעל תונושארה םייתנשב , תרגסמ ותואב ,
םייעובשב העש ןכמ רחאלו עובשב העש .
3 . הכרדה לבקי יעוצקמה תווצה ) ןזיוורפוס ( ו ינוציח ימוקיש ךירדממ / לש יעוצקמה תווצה ךותמ וא
לטסוהה . רה םינש שלשב םייעובשב העש ןכמ רחאלו עובשב העש ותדובעל תונושא .
4 . תפטוש הכרדה לבקי לטסוהה לש יעוצקמ אלה תווצה , תוחפל עובשל תחא , יעוצקמה תווצהמ
םוקמב .
5 . םייעובשל תחא תוחפל תורידס תווצ תובישי םייקי לטסוהה תווצ .
6 . יעוצקמ חותיפו הרשעהל תורגסמב ברועמ היהי תווצ שיא לכ , ללוכ : םיסנכ , תויומלתשה , ןויע ימי
דועו , קפסה ןומימב הנשב םיימוי תוחפל . הדובע ימי ובשחיי ןויעה ימי .
7 . םיאשונו םיכשוממ שפנ יעגפנ םע הדובעל םייטנבלרה םיאשונב הרשכה ורבעי תווצה ישנא
לטסוהה תלעפהל םירושקה םייפיצפס , אמגודל : תויתרבח תויונמוימ תיינקה , דועו תופורת .
ןתנית הרשכהה ע " ע רשואיש םרוג י " יארחאה י .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 32 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ח חפסנ '
םולשתל תואירבה דרשמל םזיה חוויד

1 . ימוי ףירעת יפל בשוחי םיריידה רובע םולשתה .
2 . הס לש ישדוח בושיח ךרעי " ןומימב םתייהשש םיריידהמ רייד לכ לש לטסוהב הייהשה ימי כ
תואירבה דרשמ , םאתהב ןובשחל ףרוצי הז חווידו .
3 . רייד לש תורדעיה , ע תרשואמה " יארחאה י , םולשתהמ ערגית אל .
4 . תורישה קפס לע / ע רשואמה ןמזל רבעמ לטסוההמ רייד תורדעיה לע חוודל הבוחה תלטומ םזיה " י
יארחאה ) זופשא לשב םא , תרחא הביס לכ וא .(
5 . לטסוהה תא ותביזע וא רייד זופשא לש הרקמב , ו זופשאל תוביסה תא טרפמה םושיר ךרעי / וא
וקמ תאו הביזעל ו זופשאה ם / ריידה בזע וילא םוקמה וא .
6 . מ הלעמל זפשואמה רייד רובע םולשת רבעוי אל 3 - םישדוח , בתכב תאז רשיא יארחאה םא אלא .
7 . יבב זפשואש רייד רובע לטסוהל םולשת רבעוי אל " ע לעפומה ח " תורישה ןתונ י , תשולשב םג
זופשאה לש םינושארה םישדחה .
8 . וד קיפי תורישה קפס " תוח , ושמשיש תואירב יתוריש תא - םהיחקפמ תועצמאב שפנה : וד " ישדוח ח
) בשחוממ , ןתינו הדימב ( ובו : ילופיטה תורישה תוליעפ - ע ימוקיש " וב םיהושה םיריידה רפסמ פ
שדוחב תוהשה ימי רפסמו ; םיריידב םילפטמה םימרוגהו םינפמה םימרוגה לע חוויד , לכ ןכו
ילהנמו יטסיטטס בקעמ תיינבל םישרדנה םינותנה .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 33 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ט חפסנ '
וד " םירייד ימולשת לע ינויצח ח
תנש םישדוח
להנמה םש ) ספוטה האלממ (
לטסוהה םש
תבותכ
לט להנמה םש סמ ' ןופאלפ
קנב ןובשח סמ קנבה םש
המיתח תוכז ילעב
םדוק ןויצח תרתי
תופטוש תוסנכה
ריידה םש שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
יעצמא
םולשת
הס " כ

לטסוהה להנמ םש _________________ המיתח ______________________
80.001.01 9/2003


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 34 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

וד " םירייד ימולשת לע ינויצח ח
םישדוח ______________ תנש __________________
להנמה םש ) ספוטה האלממ (
לטסוהה םש
תבותכ
לט להנמה םש סמ ' ןופאלפ
קנב ןובשח סמ קנבה םש
המיתח תוכז ילעב
םדוק ןויצח תרתי
ה תופטוש תואצו
תואצוה שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
שדוח
_____
יעצמא
םולשת
הס " כ
ןוזמ
למשח
םימ
הנונרא
יוקינ ירמוח
זג
םיקנב תולמע
הס " כ
הס " כ
ס תרתי ןויצחה ףו

לטסוהה להנמ םש _________________ המיתח ______________________


80.001.02 9/2003


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 35 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

וד " שומיש לע ינויצח ח % 1.3 יאנפ תורטמל תואירבה דרשמ ימולשתמ
תנש ֹֹֹםישדוח
םש להנמה ) ספוטה האלממ (
לטסוהה םש
קנב ןובשח סמ
םדוק ןויצח תרתי

תוסנכה טוריפ
שדוח דרשממ לביק לטסוהה
הס תואירבה " כ
1.3% הס " כ


הס " כ

הס " יאנפ ףיעסמ תוסנכה כ ____________

לטסוהה להנמ םש _________________ המיתח _________ _____________


80.001.03 9/2003

וד " שומיש לע ינויצח ח % 1.3 יאנפ תורטמלסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 36 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

םישדוח _____________ תנש ________
לטסוהה םש
לט להנמה םש סמ ' ןופאלפ
קנב ןובשח סמ קנבה םש
םדוק ןויצח תרתי
צוה תוא
ךיראת ש ב םוכס " ח תינובשח רפסמ האצוהה תרטמ

הס " ןויצחל כ


לטסוהה להנמ םש _________________ המיתח ______________________
80.001.04 9/2003

וד " םילויט תוסנכה יפסכ לע ינויצח ח : יתנש זוכיר

להנמה םש ) ספוטה אלממ (
לטסוהה םש
תבותכ


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 37 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

לט להנמה םש סמ ' ןופאלפ
קנב ןובשח סמ קנבה םש
המיתח תוכז ילעב
תמדוק הרתי


שדוח
םירייד רפסמ X 45 ₪
האצוהה תרטמ
הס " ןויצחל כלטסוהה להנמ םש _________________ המיתח ______________________80.01.05 9/2003

םדא חוכ תבצמ

דיקפתו םש הרשמ ףקיה לעופב תויעובש הדובע תועשסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 38 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

לטסוהה להנמ םש _________________ המיתח ______________________

80.001.06 9/2003


י חפסנ '

תורישה קפס תפלחה / תורישה תריגס

1 . יהשלכ הביסמ והשלכ ןמזב תורישה קפס ףלחוהו הרק , לכ תא אלמל שדחה תורישה קפס בייח
אצויה תורישה קפס לש תולטמהו תובוחה , םיריידה לכו וידבוע יפלכ . הזוחה תפוקת םות דע תאז
תואירבה דרשמו תורישה קפס ןיבו דבוע לכו תורישה קפס ןיב .
2 . רישה תא רוגסל יאשר תורישה קפס ןיא תו , תוחפל בתכב ךכ לע עידוה אל םא 3 שארמ םישדוח
תורישה שארל , יארחאל , םיריידלו תווצל , רתוי הרצק הפוקת יארחאה רשיא םא אלאו .
3 . בתכב ךכ לע עידוה םא אלא תולעב ריבעהל יאשר תורישה קפס ןיא , תוחפל 3 שארמ םישדוח
בתכב יארחאה רושיא לביקו יארחאל .


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 39 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

4 . דמעומה קפס יארחאהמ בתכב רושיאב בייח אהי םייק לטסוה לש תולעב לבקל 3 ינפל םישדוח
תולעבה תלבק . נכ רושיא אלל " ל , םולשתמו ומע תורשקתהמ ענמיהל יאשר אהי תואירבה דרשמ
תורשה רובע .סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 40 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

י חפסנ " א

ריידהו תורישה קפס ןיב םכסה

ע רשואיש ספוט " לטסוהה תחיתפ ינפל יארחאה י

םכסה תמיתח - לטסוהל ריידה תסינכ םע ע םתחיי י םכסה ומ . לע ועבקי םכסהה יפיעס - להנמ ידי
םוקמה תושירדל םאתהב לטסוהה תווצו . םיאבה םיניינעה וטרופי םכסהב :

1 . ריידה תובוחו תויוכז , הטמ םיטרופמה םיפיעסה םהיניב .
2 . ריידל ונתניש םיתורישה .
3 . ריידה בייח םהב םימולשתה , ולשתה הבוג םימ , םולשתה ךיראתו םינוכדע תטיש .
4 . םיילמשח םירישכמב שמתשהל תורשפאה .
5 . לטסוהב לבקמ ריידה רשא ךרעה ירבדו םיטיהרה , ומיע איבהל יאשרש ולאו .
6 . שרדנה םויה רדס .
7 . ושוכר וא ריידל קזנ לש הרקמב לטסוהה תוירחא ףקיה .
8 . לטסוההמ ריידה לש האצוה וא הביזע תוביסנ , כ םכסהל םידדצה דחא ןוצרמ האצות , דוגינב וא
ול , לטסוהה תריגסמ האצותכ וא , ריידה לש ותואירב בצמב תורדרדיה בקע וא . לש הרקמב
ריידה לש תינמז הביזע - ךכב םיכורכה םימולשתהו לטסוהב ומוקמ תרימש תפוקת ךשמ .
9 . אוה ובצמב יונשה םע יכו רבעמ םוקמ אוה לטסוהה יכ הרהבה םאתהב רחא םוקמל רובעי
ובצמל .
10 . לטסוהב ונתניש םיתורישה יגוס : הנוזת יתוריש , תדחוימ הטאיד , תואירב יתוריש , ישפנ לופיט -
דועו ימוקיש .

הרעה : ףסונ בורק םדא חכונ היהי םכסהה לע המיתח ןמזב יכ ףידע , החפשמ ןב , סופורטופא
ישיא לפטמ וא .

סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 41 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

י חפסנ " ב
ריידה תובוחו תויוכז
םיריידה תובוחו תויוכז ןלהל , הזוחב וללכי רשא :
תויוכז
1 . וב לופיטל עגונה לכב ריידה לש ונוצר ןובשחב חקליי , תווצה דצמ דובכ לש סחי ול קנעויו .
2 . ונוצרל דוגינב רדחל רדחמ רייד רבעוי אל , תבוטל רבדה חרכה שי יכ להנמה ענכוש םא אלא
ו ריידה / םירחא םירייד וא .
3 . יארחאה רושיאב השעת ונוצרל דוגינב רייד תרבעה .
4 . לטסוהה תלהנה תטלחה לע קלוח ריידהו הדימב , יארחאל רערעל ותוכז . ריידה עדייל להנמה לע
וז ותוכז לע .
5 . ורדחב ןופלט רישכמ ןיקתהלו ןימזהל תורשפא שי רייד לכל , הצריו הדימב .
6 . ייד לכל לטסוהה ןמ תישפוח האיציו הסינכ הייהת ר .
7 . םירקבמ סינכהל תוכזה רייד לכל . תמרגנו הדימב , תווצה תעדל , לש ןיקתה לוהינל הערפה
הלא םירוקיבמ האצותכ לטסוהה , חקפמל ןיינעב לופיטה רבעוי וא ומצע םוקמב ןיינעה רדסוי ,
רומאכ םירוקיבה תא ליבגהל שי דציכו םא טילחי רשא .
8 . וילא םיעיגמה ראודה ירבד תא לבקי רייד לכ , ריבס ןמזבו םירוגס .
9 . רשפאה לככ רמשית םיריידה לש םתויטרפ , םירוגמה ירדחב תוברל .
10 . ויתויוכז שומימל תויטנבלרה תובותכה תאו ויתויוכז תא תעדל יאכז רייד לכ ) הז ךמסמ קתעה
םיריידה לכל ןימז היהי .(
11 . רייד לכ לש ותוכז , הצורה ךכב , חקפמל הנולת וא השקבב תונפל , ןוימה תדעוול , רטאיכיספל וא
ורוזאב יזוחמה , לעב - בתכב וא הפ . תא םתלבק םע םיריידל רוסמל וגאדי תווצהו לטסוהה להנמ
יזוחמה רטאיכיספה לש ויטרפ - ירוזא : ומש , םייטנבלר םינופלטו ודרשמ ןעמ .
12 . רחא לטסוהל הרבעה שקבל רייד לכ לש ותוכז . שקבה םוקישה זכר לא תידיימ רבעות ה
יזוחמה / ירוזא .
תובוח
1 . תווצהו םירחאה םיריידה יפלכ הריבס תוגהנתהל ריידה תוירחא .
2 . רדס תעיבקב הלועפ ףתשל ריידה תוירחא - םוי , תיתועמשמ תיקוסיע תוליעפ ללוכה .
3 . לטסוהה תומלשל ריידה תוירחא , ודויצו וטוהיר .

הרעה : להנמל תורשפא שי םוקמל םייטנוולרה תובוחו תויוכז הזוחל ףיסוהל לטסוהה תווצו .
יארחאה רושיאב קר ףקות ולבקי תופסותה .י חפסנ " ג


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 42 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

לטסוהל הלבקל םינוירטירק – םיכמתנ םירוגמ
םינוירטירק קדבנ םוחת
ליגר לטסוה
ב המר םיכמתנ םירוגמ '
רבגותמ לטסוה
םיכמתנ םירוגמ
ב המר '
ינללוכ לטסוה
ירוגמ םיכמתנ ם
ג המר '

דעונ הליהקב לטסוה
םע שפנ יעגפנל רשפאל
תיקלח תידוקפת תלוכי
אלמ יווילל םיקוקזה ,
םייח תוכיאב תויחל
תילמיטפוא , ךות
יוולו תימוקיש הרשכה
ףטוש .
רשפאל דעונ הליהקב לטסוה
תידוקפת תלוכי םע שפנ יעגפנל
תיקלח , אלמ יווילל םיקוקזה ,
םייח תוכיאב תויחל
פוא תילמיט , יקלח עויס ךות ,
ףטוש יוולו תימוקיש הרשכה .
םירוגמ םוקמ שמשי לטסוהה
עויסל םיקוקזה םיריידל
םייחה ימוחת בורב , םוקמב
יאופר לופיט ןתניי , ישפנ
יטנבלר תווצ ידי לע ימוקישו ,
םוימויה יכרצ וקפוסיו , 24
הממיב תועש
יללכ
הכרדה םע עצבל לוכי
ו / הנווכה וא .
עצבל לוכי ו הכרדה םע / וא
הנווכה
יוולו הכרדהב עצבל לגוסמ
דומצ . וקפוסי ךרוצה תדימב
הסבכמו ןויקינ יתוריש ריידל .
ADL SKILLS
םוי תויונמוימ
םוי :
הנייגיה ללוכ
תיתביבסו תישיא
לופיטו הצחר
ימצע , יקנ שובל
םיאתמו , ןויקינ
רדחב רדסו
הרידבו
לש ןונכת עצבל לוכי
הכרדה םע תונטק תוינק
ו / ןוברדו הנווכה וא . לוכי
תונטק תוינק עצבל
יאמצע ןפואב . עדומ
לעו תוחיטב לע הרימשל
ותואירבו ושוכר תרימש .
תונטק תוינק עצבל לוכי
תויסיסב . תנכהב ףתתשהל
דומצ יווילו הכרדה םע תוחורא
ןיגוריסל הכרדה םע וא .
תויונמוימ עצבל שרדנ וניא
הלא , רומשל תלוכיה דבלמ
יללכ לע תוחיטב , הכרדה םע .
לוהינב תויונמוימ
תיב קשמ : תוינק
לכוא תנכה ,
יללכ לע הרימש
לעו תוחיטב
ושוכר .
בוצקתלו ףסכל תועדומ
ישיא .
בקעמו הכרדהב ךרוצ שי
ו דימתמ / הכרדה וא
וא ןיגוריסל בקעמו
הנווכה . שמתשמ
קנב יתורישב .
שמתשהל לוכיו ףסכל עדומ
דומצ יוויל םע תוינקל ףסכב
ו / ןיגוריסל הכרדה םע וא .
קנב יתורישב שמתשמ .
וז תונמוימל השירד ןיא . ףסכב שומיש ,
ביצקת לוהינ
יתורישב שומישו
קנב
סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 43 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

ליגר לטסוה
ב המר םיכמתנ םירוגמ '
רבגותמ לטסוה
םיכמתנ םירוגמ
ב המר '
ינללוכ לטסוה
םיכמתנ םירוגמ
ג המר '

שמתשהל לגוסמ
שב י םייתליהק םיתור
ל יוויל םע ןיגוריס
הכרדהו .
םע םייתליהק םיתורישב שומיש
ןושאר בלשב יוול , הכרדהל דע
ןיגוריסל .
שב שומיש י םיתור
תווצה עויס םע םייתליהק
דומצ יוול םע עוציבל דע
סל וא י ןיגור
שומיש
םיתורישב
םייתליהק , ללוכ :
ימואל חוטיב ,
ןוכישה דרשמ ,
החוור . תעיבק
השיגו רות
בקעמו לופיטל
פוקב " ו ח תואפרמ
הרב " נ .
תויאופר תויעב ילב
שיו הדימב ללכ ךרדב
תינפוג היעב / תיזיפ
תינורכ , עדומ לפוטמה
הלועפ ףתשמו ךכל
םע בקעמו לופיטב
דע ןיגוריסל הכרדה
הנווכה .
תויניצר תויזיפ תויעב ילב . שי םא
תינפוג היעב - תיזיפ , תמייק
היעבל תועדומ .
יוויל םע לופיטו בקעמב הלועפ ףתשמ
ו ו בקעמ / הכרדה וא .
אמגוד : םד ץחל רתי : לע רומשל עדוי
הרזע םע הנוכנ הטאיד . תרכוס : עדוי
הנוכנ הטאיד לע רומשל , הכרדה לבקי
תקירז לע INSULIN עצבל לכויו
בקעמו יוויל םע יאמצע ןפואב .
תויזיפ תויעב ילב
ידועיס לופיט תוכירצמה
םוי םוי , םיזופשא אללו
מ רתוי לש תופיכתב 4
הנשב .

תינפוג תוביצי
תועדומ ללוכ
היעבל
תיאופר / תינפוג ,
תש " לופיטב פ
בקעמו , רפסמ
םיזופשא .
תשל היצביטומ לעב " פ
יתאפרמ לופיטב , ןיבמ
לופיטה תועמשמ
יתפורתה . תחקל לוכי
בקעמו הכרדהב תופורת
ןיגורסל .
הלועפ ףתשל היצביטומ לעב
יתאפרמ בקעמב . ךרוצה ןיבמ
ורת לופיט ךישמהל יתפ . לוכי
ו דומצ יוויל םע תופורת תחקל / וא
הכרדה .
תינילק תוביצי םע םדא .

תישפנ תוביצי :
INSIGHT
תועדומ , תש " פ
לופיט ךשמהב ,
יטנוולר אל יטנוולר אל אל תונורחאה םייתנשב
ס הקלחמל רבעוה הרוג ,
הנשב םימעפ שולשמ רתוי
, לכב םימי הרשע דע
הרבעה .
םיזופשא רפסמ
ייקל לוכי ם
תוליעפ / ךשמב קוסיע
דע רקובה תועש 4 תועש
5 עובשב םימי .
תוליעפ םייקל תלוכי / ימוי קוסיע
ךשמב רקובה תועשב 4 תועש
תוחפל , 3 רתויו םימעפ , עובשב .
היהי ריידלש חרכה ןיא
ףתתשהל זוכיר וא ןוצר
םוקמב קוסיעב , זוכיר וא
רדגומ ןמז ךרואל .
תוליעפו קוסיע
וא דבל רוגל לגוסמ / םע רדחב ףסונ רייד / הכרדה םע הריד .
ו יוויל םע תיתצובק תרגסמב ףתתשהל לגוסמ / הכרדה וא .

תרבחב תויחל לגוסמ
הערפה אלל םישנא
םהל הביבסל .
תויונמוימ
תויתרבח


סמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 44 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

י חפסנ " ד
חוודו םושיר
לולכי קיתה ישיא קית חתפי לטסוהה תרגסמב רייד לכל :
יסיסב עדימ ףד
ינטרפ םוקיש תינכות תללוכה ת
• דבועה תעד יפלו ריידה תעד יפל תינכותב תומדקתה תכרעה
• תווצ שיאהו ריידה תעד יפל תויעב
• תווצה שיאו ריידה תעד יפל ריידה יכרצ
• תווצ שיאו ריידה תעד יפל ריידה לש םייוקלו תולוכי
• ע תימוקישה תינכותה ידעי " תווצה שיאו ריידה תעד פ , 3 גה ללוכ רצק חווטל תורטמ תרד
עוציב יכרדו הרטמה ) MODALITY (
• ךורא חווטל ימוקיש הרטמ , דע 6 םישדוח .
• ריידהו תווצה שיא תמיתח
• האבה הכרעהל ךיראת .

תואבה תודוקנל תסחייתמה תיתפוקת תידוקפית הכרעה
• יה י ג י תישיא הנ : הצחר , שובל , העפוה
• תיתביבס הניגייה / תיב קשמ : נ י רדחה ןויק , ינו רודיסב הרזע ןויק
• תופורת תחיקל
• ןוזמ הנכהו הינק
• ףסכב שומיש
• םייתליהק םיבאשמב שומיש
• תויתרבח תויונמוימ
• הקוסעת
• יאנפ
• העיסנב תואמצע
םיגירח םיעוריא ספוט
1 . םייללכ םיטרפסמ להונ ' : 80.001 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 03 שפנה תואירב יתוריש
ףד 45 ךותמ 45 םיפד אשונה : הליהקב םוקיש יתוריש - רויד
ףקות ךיראת : 01/09/03

ןודנה : לטסוה – םיכמתנ םירוגמ
תורישה תלעפהל םילהנו םיטרדנטס

תבותכ תרגסמה םש עוריאה ךיראת

סמ ' ת . ז .

ריידה םש

2 . עוריא גוס ) ןייצל אנ (
א . הנואת
ב . ה תורדעי
ג . תיזיפ תומילא : םירייד יפלכ
תווצ שיא יפלכ
ד . תודבאתה ןויסינ
ה . זופשא : תיזיפ תורדרדתה תובקעב
תישפנ תורדרדתה תובקעב
ו . תוומ : יופצ
יופצ אל

3 . עוריאל עקר , עוריאב םיפתתשמ , וקפוהש םיחקלו וטקננש םידעצ .

4 . תרגסמה להנמ תמיתחו םש

תורישה קפס םש

המיתח

ךיראת

גירח עוריא לכ רחאל אלומי הז ספוט , ףיעסב להונב ןיוצש יפכ 7.7.3 .
ימה רסלקב ורמשי םיספטה 0 רוגס םוקמב ךכל דעו - תינוציח תרוקיבו תימינפ הרקב םשל .
80.001.07 9/2003

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->