P. 1
נוהל ביקור בית_מבוגרים

נוהל ביקור בית_מבוגרים

|Views: 99|Likes:
Published by Ilanit Davidi

More info:

Published by: Ilanit Davidi on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

סמ להונ ' : 71.

002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 1 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמןיכומיס : 13111

יללכ : 1 .
תויעוצקמו תויאופר תויוותהל ףופכב העצבל שיש תילופיט תוברעתה וז תיב רוקיב . תיב רוקיב
לופיט תינכתמ קלחכ םיעצבמ , הכרעהו ןוחבא תורטמל , גשמ ךרוצל ) (outreach תוברעתהכ וא
ו הכרעה םשל הפוחד / ע רבשמב לופיט וא " מה תווצה תעד לוקיש פ לפט . בושח ךבדנ אוה תיב רוקיב
ףצר תחטבהלו ןימזו שיגנ תוריש ןתמל םיתיעל ינויח ותויהב שפנה תואירבב ירוטלובמאה תורישב
לופיטה .


להונה תרטמ : 2 .
ועוציבל םילהנו תיב רוקיב עוציבו םוזייל םיללכ רידגהל .


תוירחא : 3 .
םיתוריש יקפס לע הלח להונה םושייל . 3.1

וזוחמב יזוחמה רטאיכיספה לע הלח להונה עוציב רחא בקעמו םושייל . 3.2


םירוכזא : 4 .
שפנ ילוחב לופיטל קוח , נשתה " א 1991 . 4.1

דוסי קוח : ותוריחו םדאה דובכ . 4.2

הלוחה תויוכז קוח , נשתה " ו 1996 . 4.3

יופכ יתאפרמ לופיט להונ – האופר להנימ , 49/2003 .( 4.4


ה תורדג : 5 .

תורישה שאר – תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש שאר . 5.1


יזוחמ רטאיכיספ – יזוחמ רטאיכיספ דיקפתב שמשל ךמסוהש הנידמה תורישב רטאיכיספ . 5.2


תירוטלובמא לופיט תרגסמ ) טמ " א ( – האפרמ , ןוימ תדיחי וא הליהקב םוי לופיט תקלחמ
מל תדעוימה יתליהק ןוחבא יתוריש ןת , ןוימ , לופיט , םוחתב םיירוטלובמא העינמו בקעמ
שפנה תואירב .
5.3


להנמ – טמ להנמכ הנומש שפנה תואירב תועוצקממ דחאב השרומ עוצקמ שיא " א . 5.4


לפוטמ – יאופר ןוחבא תולועפ תוברל יאופר לופיט לבקמה וא שקבמה לכו הלוח , לופיט
ענומ יאופר , לופיט ידועיס לופיט וא יגולוכיספ ) הלוחה תויוכז קוח .(
5.5


ליעפ לפוטמ – טמב לפוטמ לכ " עגמ ול היהש א ) ףיעס 5.7 ןלהל ( ב תוחפל דחא - 6
םינורחאה םישדוחה .
5.6
ע רשוא " י : ד " ןופשנירג רדנסכלא ר
שפנה תואירב יתוריש שאר

המיתח : __________________
ע ךרענ " י : ד " עשילא דוד ר
בג ' בויבא יתא , ד " ךולב יקימ ר , דלאווח קיזאר רמ
בג ' ןדיע הריאמ , ד " יש זוע ר
סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 2 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמעגמ - ןוימ תרטמל השיגפ , ןוחבא , ץועי , לפוטמ םע בקעמ וא לופיט / ינטרפ ןפואב םי , יגוז ,
יתצובק וא יתחפשמ .
5.7


לפטמ – רב תועוצקממ דחאב החמתמ וא עוצקמ שיא לפוטמה םע עגמב אבש שפנה תואי ,
להנמה רושיאב , טמב לופיט ךרוצל " א .
5.8


ריכב לפטמ – שפנה תואירב תועוצקממ דחאב ןוישר לעב עוצקמ שיא ) היירטאיכיספ ,
תינילק היגולוכיספ , תילאיצוס הדובע , קוסיעב יופיר וא דועיס ( , ע ךמסוהש " טמה להנמ י " א
ינכתל עגונה לכב תיאמצע טילחהל לופיט ת , םילפוטמ לש לופיט םויס וא תויוברעתה
טמב " רישיה ולופיטב םניאש א .
5.9


יופכ יתאפרמ לופיט – טמב לופיט " ע עצבתמה לפוטמה תמכסה אלל ףא א " הארוה פ
פע וא יזוחמ רטאיכיספ לש הבותכ " טפשמה תיב וצ י .
5.10


לופיט תינכת – תמכסהבו לפוטמה ףותישב תשבוגמ תינכת ו , םיישיא ויכרצל תמאתומה
תוטישה תא תנייצמהו םיתוריש תריחבב תויופידע ירדסל תורטמ תעיבק תללוכו
תוברעתהל , לופיטה ךשמל יפצה תא , תוילופיטה תושיגפה תורידת תא , לפטמהו םילפטמה
ךרוצ שי םא יארחאה ) לופיטה תינכת תעיבקב ףתתשהל לגוסמ לפוטמה ןיא םהב םירקמב
םאתהב םיגהונ הלוחה תויוכז קוחל .(
5.11


תיב - יערא וא עובק ןפואב םדא ההוש וא ררוגתמ וב םוקמ לכ ) לטסוה ללוכ , ןגומ רויד ,
המודכו בוחר ( יזופשא דסומ טעמל .
5.12


םוריח יתוריש – הרטשמ , שא יוביכ וא םודא דוד ןגמ . 5.13


יתועמשמ רחא – חפשמ ןב וניאש לפוטמל ברוקמ םדא ה . 5.14


תולח ) להונה ןוכדעל ( 6 .

הרבב ירוטלובמאה תורישה לע יארחאה ףותישב תורישה שאר לע הלח " נ . 6.1


הטיש : 7 .

תורישה תרגסמ 7.1


וא םייתרגש לופיט וא הכרעה ךילהתמ קלחכ תויוותהל םאתהב עצובמ תיב רוקיב
רבשמב הפוחד תוברעתהכ . ה ללוכ רוקיבה ישפנה ובצמ תכרעהו תילופיט תוברעת ) ללוכ
תונכוסמ תכרעה ( לפוטמה לש וירוגמ תביבס תכרעהו ידוקפתהו . עו ךרוצל םאתהב " פ
תויוותה , ןב םע השיגפ לולכי םג רוקיבה / החפשמ ינ , ךמסומ ילופיט םרוג וא יתועמשמ רחא .
הז להונ לח וניא לע " תוכנוח " ואפרמב תנבומ תוברעתה תינכתכ תעצובמה הרב ת " נ .
7.1.1


טמה להנמ לע הלח תיב רוקיב םוזיל הבוחה " ודי לע הנומיש ימ וא א ) טמה תלהנה ןלהל " א (
ו קחרמב אצמנ תיבהש דבלבו / טמהמ םיריבס העיסנ ןמז וא " א . רבדב הטלחהה הרקמ לכב
םדאה דובכ לע תינדפק הרימש ךות ועצובי רוקיבה ךלהמ םג ומכ תיב רוקיב עוציב
ותויטרפו , הלוחה תויוכז קוח תוארוהל ףופכב , יאופר לופיטל תעדמ המכסה יללכ תוברל ,
ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחו , ןוחטיב לע הרימשל םישורדה תוריהז יעצמא תטיקנו
לפטמה / עצבמה םי / רוקיבה תא םי . קוחה תוארוהל םאתהב ועצובי היפכב תויוברעתה
שפנ ילוחב לופיטל .
7.1.2


סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 3 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמיאבה םירקמב טמה תלהנה לע ם " תופיחדב םישורדה םידעצב טוקנל א , תמר תרדגה יפ לע
דעו תידייממ תופיחדה 48 הדובע תועש , תיב רוקיב עצבל ךרוצ שי םאה טילחהלו ררבל ידכ
יתרגשה לופיטה ךלהממ קלחכ אלש .
7.1.3טמב ליעפ לפוטמ רשאכ " ותמזויב םירוקיבל עיגהל קיספמ א , ע אלשו " פיטה תינכת פ לו
) רשונ ( , טמה תלהנה לע ” תונכוסמל לאיצנטופה תא ךירעהל יוחיד אלל לועפל א ) וא ומצעל
םירחאל .( ךלהמ יטרפלו הנחבאל םאתהבו םיעודי ןוכיס ימרוג עקר לע השעת הכרעהה
טמב תיאופרה המושרב םידעותמש יפכ לופיטה ” עו א " תווצה ידיבש רחא עדימ לכ פ .
טמה תלהנה לע הכרעהל םאתהב ” שעל א םיריבס םיצמאמ תו , רוקיב עוציבל היחנה ללוכ
ךרוצ שי םא תיב , לופיטה שודיחל איבהלו ובצמ תא ררבל תנמ לע .
7.1.3.1


טמב לבקתמ רשאכ ” עב וא בתכב עדימ א " טמב ליעפ לפוטמ תודוא פ " םעפ יא היהש וא א
טמב ליעפ " טמל רכומ ונהו א " א , םע ובצמב הרמחה לע דיעמה לאיצנטופל תודע תונכוסמל
) םירחאל וא ומצעל ( טמה תלהנה " הקידבל ןמוזי לפוטמהש אדוות א . םהב םירקמב
טמה תלהנה קדביהל ברסמו הלועפ ףתשמ וניא לפוטמה " רטאיכיספל תופיחדב הנפת א
וא שפנ ילוחב לופיטה קוחל םאתהב לועפל םא לוקשי רשא יזוחמה , ומייקתה אל םא
שפנ ילוחב לופיטה קוח תלעפהל םיאנתה , טמה תלהנהל בתכב חוויד ריבעי " יטרפ לע א
הרקמה . טמה תלהנה " לוקשתו קודבת א , תוביסנל םאתהב , ללוכ םיצוחנה םידעצה תא
תיב רוקיב עוציבב ךרוצ שי םאה . הרקמ לכב , ע הטלחה הלבקתהש רחאל " תלהנה י
טמה " םישורדה םידעצה וטקננו א , יזוחמה רטאיכיספל בתכב חוויד רבעוי , יוחיד אלל .
7.1.3.2


טמב לבקתמ רשאכ " עב וא בתכב חוויד א " טמב ליעפ לפוטמ תודוא פ " םעפ יא היהש וא א
רכומ ונהו ליעפ , ךא ובצמב הרמחה לע דיעמה אלל תונכוסמל תודע ) םירחאל וא ומצעל (
טמה תלהנה " עוציב לוקשת לפוטמהמ הנעמ לבקתנ אל םאו ןמוזי לפוטמהש אדוות א
ךרוצה יפל תיב רוקיב ) ףיעסב טרופמכ הכרעה רחאל 7.1.3.1 ליעל .(
7.1.3.3
טמב לבקתמ רשאכ " םדא יכ חוויד א רכומ וניאש ירבדלו רומח ןפואב ומצע תא חינזמ
תישפנ הערפה וא הלחמ עקר לע איה ותוגהנתה עידומה ) םירחאל תונכוסמל תודע אלל (
וצקמ םרוגל תונפל עידומה תא החני העדוהה תא לביקש םרוגה האופרה םוחתמ יע
החוורה וא תינושארה ) החוור תכשל וא תיתליהק האפרמ ( תיב רוקיב ועצביש השקבב
יזוחמה רטאיכיספל םיאצממה וחוודיו . בתכב חוויד יעוצקמה םרוגה םהב םירקמב
תישפנ הערפה וא הלחמ לש עקר לע הרומח החנזהב רבודמ ןכאש יזוחמה רטאיכיספל
עפל יזוחמה רטאיכיספה לוקשי וא שפנ ילוחב לופיטה קוחל םאתהב לו , ומייקתה אל םא
שפנ ילוחב לופיטה קוח תלעפהל םיאנתה , טמה תלהנהל בתכב חוויד ריבעי " יטרפ לע א
הרקמה . טמה תלהנה " לוקשתו קודבת א , תוביסנל םאתהב , ללוכ םיצוחנה םידעצה תא
תיב רוקיב עוציבב ךרוצ שי םאה . הרקמ לכב , ע הטלחה הלבקתהש רחאל " תלהנה י
טמה " םישורדה םידעצה וטקננו א , יוחיד אלל יזוחמה רטאיכיספל בתכב חוויד רבעוי .

7.1.3.4
טמב תלבקתמ רשאכ ” םדא יכ העדוה א רכומ וניאש שרודה בצמב תודבאתהב םייאמ
תוביסנל םאתהב םוריחה יתורישל עידוהל שי תידיימ תוברעתה . בצמה םהב םירקמב
ברעתה שרוד וניא לע איה םדאה תוגהנתה עידומה ירבדלו םוריח יתוריש לש תידיימ תו
תישפנ הערפה וא הלחמ עקר ) םירחאל תונכוסמל תודע ילב ( ותיא רבדיהל תוסנל שי
וענכשל תוסנלו , ךרוצ שי םא , טמל תופיחדב עיגהל ” א . םדאה ברסמ םהב םירקמב
האפרמל עיגהל אל תיב רוקיב עצובי ) עוריאה םוקמל וא .( הנה טמה תל " תא חוודת א
עוריאה יטרפ תא ררביש יזוחמה רטאיכיספל יוחיד אלל העדוהה יטרפ , עגונה לכב ללוכ
העדוהה ןכותו חוודמה םרוגל , היופכ הקידבל הארוה תאצוה לוקשיו , תוביסנל םאתהב .

7.1.3.5
טמב תלבקתמ רשאכ " םדא יכ העדוה א טמב ליעפ לפוטמ וניאש " רכומ וניאו א גהנתמ
ןעטנו םירחא ןכסל לולעש ןפואב תומילאב , ע " עידומה םרוגה י , וא הלחמ לש עקר םייקש
תישפנ הערפה , אל ע תיב רוקיב עצובי " טמה תווצ י " א ; לוקשי העדוהה תא לביקש םרוגה
העדוהה רוסמי וא םוריח יתורישל הנופה תא הנפי ךרוצ שי םאו תוביסנהו בצמה תא
הלא םיתורישל תורישי . הרקמ לכב בתכב דעתי הב לפיטו העדוהה תא לביקש םרוגה
וטקננש םידעצהו עוריאה יטרפ תא יזוחמה רטאיכיספל חוודיו .
7.1.3.6


סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 4 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמ


טמה תלהנה יופכ יתאפרמ לופיטב םיאצמנה םילפוטמל םיעגונה םירקמב " רוקיב םוזית א
יופכ יתאפרמ לופיט להונב טרופמל םאתהב תיב ) האופר להנמ להונ 49/2003 .(
7.1.3.7תפטוש תוליעפ 7.1.4

ליגר להונב תיב רוקיב : תונכוסמל ששח רוקיבה ןונכת תעב ןיא רשאכ עצובמ , דצמ
לפוטמה ) םירחאל וא ומצעל ( רוקיבה יעצבמל םירחא ןוכיס ימרוג לע עדימ ןיאו . רוקיב
לופיט תינכתמ קלחכ ךרוצל םאתהב ללכ ךרדב עצובמ ליגר להונב תיב , עה ךרוצל לש הכר
טמב ליעפ לפוטמ לש ידוקפתהו ישפנה בצמה ” א , גשמ ךרוצל ) outreach ( ליעפ לפוטמ לש
טמב " טמב ליעפ םעפ יא היהש לפוטמ וא א " א . ףופכב עצובי ליגר להונב תיב רוקיב
ףיעסב תוטרופמה תויחנהל 7.1 ) יתת לע - ויפיעס ( םיאבה םיללכל םאתהבו ליעל :
7.1.4.1


וקיבה תרטמל םאתהב ויתוביסנו ר , לופיט ימרוג םע ףותישו םואית לוקשל שי
החוור ידבועו החפשמ אפור ללוכ הליהקב .
א .

תיאופרה המושרב דעותיו לפוטמה םע דחיב עבקי תיבה רוקיב דעומ . םאתהב
ומע יתועמשמ רחא וא ריגב החפשמ ןב םע רוקיבה תא םאתלו תוסנל שי תוביסנל
לפוטמה ררוגתמ ) פיט םרוג םע וא תנגומ תרגסמב ררוגתמ לפוטמה םא ךמסומ ילו
איהש לכ .(
ב .

לפוטמה םע תיבה רוקיב תא רשאל שי ) ריגב החפשמ ןב םע וא , וא יתועמשמ רחא
ךמסומ ילופיט םרוג ( ינופלט רשקב 24 - 48 רוקיבה דעומ ינפל תועש . החישה ךלהמב
הערה לולשלו לפוטמה לש ישפנה ובצמ תא ןוחבל שי רוקיבה רושיאל תיתועמשמ
רוקיבה לע תוכלשה שי ובצמב יונישל םא רקיעבו ובצמב . שי תומשרתהל םאתהב
להונב רוקיבה עוציב ללוכ םירחא םישקבתמ םידעצ וא תוריהז ידעצ תטיקנ לוקשל
רבגותמ ) ףיעס ןלהל ואר 7.1.4.2 ( רוקיבה לוטיב וא .
ג .

בו ראודב העדוה חלשת תינופלט לפוטמה תא גישהל ןתינ אל םא תכרעהל םאתה
הנעמ אלל םג תיב רוקיב עצובי תוביסנה ) לועפל שי תונכוסמל ששח הלוע םא
רבגותמ להונל םאתהב .(
ד .

בתכב רושיא בייחמ תיב רוקיב לכ ) ספוטב " תיב רוקיב עוציבל רושיא " א חפסנב ' (
טמה להנמ לש ” ריכב לפטמ וא א ) ףיעסב ותרדגהכ 5.9 ליעל ( להנמה ידי לע הנומש
ומש ימכ תיב ירוקיב רשאל ךמס . וכלהמו רוקיבה תורטמל סחייתי רושיאה , תוהז
רוקיבה תא עצבמה לפטמה , רוקיבה תא הבגמה רטאיכיספה תוהז ) י ףיעס ' ןלהל (
ךרוצ תדימב םידחוימ תוריהז יעצמא טוריפו .
ה .

ע עצבל ןתינ ליגר להונב תיב רוקיב " תעדה לוקישל םאתהב רתוי וא דחא לפטמ י
לפטמה לש רוקיבה תא רשיאש יארחאה .
ו .

ע תיב רוקיב " תועוצקממ דחאב השרומ לפטמ תועצמאב קר עצובי דחא לפטמ י
שפנה תואירב .
ז .

דחאש אדוול שי תיב רוקיב לכב ) תוחפל ( אוה םירקבמה םילפטמהמ / ונימ ןב איה
לפוטמה לש / ת . א ףיעסב טרופמכ ךמסומ ילופיט םרוג ללוכ הז ןיינעל לפטמ ' ליעל
ש רוקיבה ןמזב חכונ היהי . טמה להנמ " בתכב רשאל יאשר א ) עוציבל רושיא ספוטב
תיב רוקיב , חפסנ 8.1 ( ע הז ףיעסמ הגירח " תוביסנה ןויצ ךות ותעד לוקיש פ
ע תיב רוקיב תורשפאמה " וניאש ימ י / לפוטמה לש ונימ ןב ה .
ח .

טמה להנמ לע " האפרמה לש יחוטיבה יוסיכה יכ אדוול תוירחאה א ) ח דיבעמ תוב
יעוצקמ חוטיבו ( תיב ירוקיב לע םג לח .
ט .

ע יוביג רידסהל שי תיב רוקיב לכל " טמה תווצמ רטאיכיספ י ” א ) תועש רחאל
טמה תוליעפ " ע א " טמה לש יאופרה ןנוכה י " א ( רוקיבה עצבמל ןימז תויהל וילעש
ךרוצה הרקמב רוקיבה םוקמל עיגהל ףאו תינופלט תוצעייתהל ) ב םא ץוחנ אל ןי
רטאיכיספ רוקיבה יעצבמ .(
י .

ןופלטה ירפסמ וידיבשו דיינ ןופלטב דיוצמ תיב רוקיב עצבמה לפטמהש אדוול שי
הבגמה רטאיכיספה לש , םוריח יתוריש לשו יזוחמה רטאיכיספה לש .
אי .

תיב רוקיבל חלשנ םרטב , תב הרשכה רבע לפטמהש אדוול שי 8 אשונב תוחפל תועש
תודדומתהו העינמ ב תחא םעפ תוחפל תומילא םע 3 תונורחאה םינשה . לפטמה
רוקיבל אצי םרטבש אדווי םג רוקיבה תא רשיאש יארחאה , תא ריכמ לפטמה
םינוכיס רעזמיש ןפואב רוזאב להנתי דציכ ןנכתו רוקיבה עצובי וב רוזאה .

בי .

סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 5 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמ


תיב רוקיבל חלשנ םרטב , רוקיבה ךלהמב שחרתי םאש עדוי לפטמהש אדוול שי
א םאתהב תילופיט הכימת רוקיבה רחאל לבקי קחד וא הדרח ררועמה גירח עורי
ע ךרוצל " שיא י / הרב םוחתמ ריכב עוצקמ ת " נ .
גי .

רוקיבל אצי םרטב , טמה תוריכזמו יארחאה לפטמה ידיב ריאשהל לפטמה לע ” א
ולש דיינה ןופלטה רפסמ ןכו רוקיבה לולסמ רואיתו םינמז חול .
די .

טמה תלהנה תוירחאב " שיגנ ןפואב תיבה רוקיבל הרובחתה יעצמא תא רידסהל א
תרגסמב לבוקמל םאתהב ןימזו ) תוביצנ תוארוהל םאתהב תויתלשממ תורגסמב
הנידמה תוריש .(
וט .

לפוטמה תויטרפ לע דיפקהל לפטמה לע תיבה רוקיב תעב ) רל וא החפשמ ינב תוב
םירחא תיב יאב ( ו תיבב תישענש הלועפ לכ לע ותמכסה לבקלו / ןוגכ ופוגב וא
הקידב וא ןורא וא ררקמ תחיתפ / ע םיינפוג לופיט " תוחא וא אפור י . וב הרקמב
אוה רקבמה לפטמהו היופכ הקידב עצבל יזוחמה רטאיכיספה לש הארוה תמייק
טאיכיספ ידי לע הנומש החמומ רטאיכיספ זוחמה ר , הקידב עצבל אוה יאשר
לפוטמה תמכסה אלל םג תישפנ .
זט .

לש םינמיס הלגמ לפוטמהש לפטמה םשרתמ תיבה רוקיב ךלהמב םהב םירקמב
ו ישפנה ובצמב תורדרדתהו הפרחה / ינפוג וא , רטאיכיספה םע לפטמה ץעייתי
טוקנל שיש םידעצל רשאב הבגמה . םוריח ירקמב , ו ישפנ עקר לע / ינפוג וא , םהב
םישקבתמה םידעצה תא לפטמה טוקני םייח תלצהל תיאופר תוברעתה תשרדנ
יזוחמ רטאיכיספ וא םוריח יתורישל הינפ ללוכ יוחיד אלל , תוביסנל ףופכב תאז
תעד לוקישלו .
זי .

עשי רסח םדא לפוטמה תיבב אצמנ רוקיבה ךלהמב םהב םירקמב ) םדא וא ןיטק
אדל לגוסמ וניאש רחא וניינעל גו ( וב העיגפל וא החנזהל תודע שיו ) ע " וא לפוטמה י
רחא םדא ( , דעס דיקפל הינפ ךרד לע תוברל עשיה רסחל עייסל לפטמה לע , תנמזה
הלאב אצויה לכו םוריח יתוריש .
חי .

םהב םירקמב , ו ישפנה ובצמב תורדרדתהו הפרחה ןיגב / לפוטמה לש ינפוג וא , שי
מל וריבעהל תיאופר היוותה ו הקידב ךרוצל תיאופר תרגס / ישפנ וא יאופר לופיט וא
) ירטאיכיספ וא יללכ ןוימ רדח ( לפטמה יאשר , םע םואיתבו לפוטמה רושיאב
הבגמה רטאיכיספה ) רוקיבה יעצבמ ןיב רטאיכיספ ןיא םא ( , לפוטמה תא תוולל
יטרפה ובכרב לפוטמה תא עיסי אלש דבלב תיאופרה תרגסמל וכרדב . ךרוצ ןיא םא
ל לפוטמה תוירחאב הרובחתה יעצמא תריחב סנלובמאב לפוטמה תא ריבעה .
טי .

טמה תוריכזמלו יארחאה לפטמל חוודל שי רוקיבה םויסב ” םייתסה רוקיבהש א . כ .

םילבוקמ םילהנל םאתהב השעיי תיאופרה המושרב רוקיבה דועית . םהב םירקמב
דעתל שי גירח עוריא שחרתה רוקיבה ךלהמב םילהנל םאתהב עוריאה תא
םיגירח םיעוריא חוודל םילבוקמ .
אכ .


רבגותמ להונב תיב רוקיב : לש תדחוימ הכרעה ךרוצל תיב רוקיב לע טלחוה רשאכ עצובמ
ו ישפנ בצמ / ששח שי םהב םישיחרתב תוברעתה ךרוצל וא לפוטמה לש ידוקפת וא
לפוטמה דצמ תומילאל ) םירחאל וא ומצעל ( וא תוביס ןיגב תווצה ןוחטיבל ששח
ומצע לפוטמל תורושק ןניאש .
הבוח םיאבה םישיחרתב רבגותמ להונ םשייל :
7.1.4.2

טמב ליעפ לפוטמ לש בצמב הרמחה לע חוויד תובקעב תיב רוקיב ” תודע םע א
תונכוסמל ) םירחאל וא ומצעל ( ;
א .

ליעפ לפוטמ לצא תיב רוקיב טמב " לופיטה תינכתב הלועפ ףתשמ וניאש א , וא
הרומח החנזה לע דיעמה ויתודוא עדימ לבקתהש , יאופר תעד לוקיש ךותמ וא
ובצמב תורדרדתהל ששח שי יעוצקמו .
ב .

ע תיב רוקיב " יופכ יתאפרמ לופיט לש םירקמב יזוחמ רטאיכיספ תארוה פ . ג .


סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 6 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמעצובי רבגותמ להונב תיב רוקיב םייונישה טעמל ליגר להונ לע םילחה םיללכל םאתהב
ןלהל םיטרופמה :
7.1.4.3

ףיעס 7.1.4.1 ו ' : דחא רשאכ םילפטמ ינש תוחפל בייחמ רבגותמ להונב תיב רוקיב
רטאיכיספ תוחפל םהמ ) ב םיפיעסה לכ 7.1.4.1 םאתהב םילפטמה ינש לע םילח
ןיינעל .(
א .

ףיעס 7.1.4.1 י ,' י " יו ז " ט : הבגמ רטאיכיספב ךרוצ ןיא . ב .


חווידו םושיר 7.2


ע דעותי תיב רוקיב עוציב םויס " לפטמה י / ספוטב רוקיבה תא ועציבש םי " עוציב חוויד
תיב רוקיב ) " חפסנ 8.2 ( ףטושה םושירל ףסונב לפוטמה לש תיאופרה המושרל ףרוציש
קיתב .
7.2.1


טמה להנמ " יר עוציב אדווי א םילפוטמה יקיתב שרדנה עדימה לכ לש דועיתו םוש , יולימ
תודסומלו יזוחמה רטאיכיספה תכשלל ךרוצה תעב םתחילשו תע לכב םישרדנה םיספטה
םירחא , תוידוס תרימש תבוחל םאתהב .
7.2.2
חוקיפו הרקב 7.3


טמה להנמ " יב עוציב רבדב תוטלחה לע חוקיפו הרקב תולועפ עצבל יארחא א לעו תיב רוק
םירוקיבה לש עוציבה ןפוא .
7.3.1


וזוחמב הז להונ תוארוה םושיי לע חוקיפה לע יארחא יזוחמה רטאיכיספה . 7.3.2


תוידוס 7.4
ךות םילפטמה תעידיל ועיגהש םירחא םיברוקמו החפשמ ינב וא לפוטמה תודוא עדימ לכ
תדובע ךלהמב וא םדיקפת יולימ ידכ תיאופר תוידוס תרימש תבוח םהילע הלח ם . ןתונ
ןיד לכ תוארוהל םאתהב םיכמסומ םימרוגל קר עדימ רוסמל יאשר תורישה .
7.4.1


םיחפסנ :

8 .
חפסנ 8.1 : תיב רוקיב עוציבל רושיא ספוט
חפסנ 8.2 : תיב רוקיב חוויד ספוט

סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 7 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמ


יאופר ידוס
חפסנ 8.1 - תיב רוקיב עוציבל רושיא ספוט *

טמה םש " א ** __ ______________ תבותכ : ________________________ לט ' ___________
לפוטמה יטרפ
לט ' רוקיבה תבותכ םש תוהז רפסמ


ריגב החפשמ ןב , לפטמ וא יתועמשמ רחא / ךנוח / רוקיבה תא םאתמה הוולמ :

םש : _________________ לט ' : _____ ________ לפוטמל רשק : ______________________
תורישה ןייצ ילופיט םרוג הוולתמ םא
רוקיבה םוקמ : 1 םירוגמ תיב 1 תנגומ תרגסמ 1 רחא ______________________

רוקיבה ךיראת : __________ רוקיב תליחתל העבקנש העש : _________

הרובחת יעצמא : 1 כר טמה ב " א 1 ירוביצ 1 לפטמה בכר 1 רחא _______

לפוטמה סוטטס : 1 ליעפ 1 יופכ ליעפ 1 רכומ ךא ליעפ אל 1 רכומ אל

רכומ וא ליעפ לפוטמל : הנחבא - ) 10 ICD- :( ___________________________________

רוקיב להונב תיב : 1 יגר ל 1 רבגותמ

רוקיבה לש תירקיע הרטמ :
רחא :
__________
_
תוברעתה 1
רבשמב
גשמ 1 לופיט 1

הכרעה 1 ןוחבא 1

היופצ תונכוסמ : 1 ל א 1 תונדבוא 1 תלוזל תומילא 1 רחא ______________________

ימרוג םייופצ םייתביבס ןוכיס : 1 םיעודי אל 1 ןכ ) טרפ ( __________________________
רוקיבה תמזוי : 1 טמה תווצ " א 1 יזוחמ רטאיכיספ תייחנה 1 יזוחמ רטאיכיספ תארוה

לפטמה / עצבמה םי / רוקיבה תא םי : 1 . םש : _________________ עוצקמ : _________

2 . םש : _________________ עוצקמ : __________

תורעה _______________________________________________________________
םירושיא
ריכב לפטמ - רשאמ ינא / רוקיבה תא ת , םש : __________ המיתח : _______ ךיראת _______

הבגמ רטאיכיספ - םש : _________ ___________ ןופלט : _____________________
עצבמ / רוקיבה י -
1 . ויפ לע לעפאו תיב רוקיב להונ תא ןויעב יתארק , המיתח _________ ךיראת ________

2 . ויפ לע לעפאו תיב רוקיב להונ תא ןויעב יתארק , המיתח _________ ךיראת ________
* לפוטמה קיתב קיותי
** טמ " א = יט תרגסמ תירוטלובמא לופ

71.002.01
סמ להונ ' : 71.002 תואירבה דרשמ
סמ הרודהמ ' : 1 שפנה תואירב יתוריש
ףד 8 ךותמ 8 םיפד
אשונה : ירוטלובמא תורשב םיטרדנטסו םילהנ
ףקות ךיראת : 01 ילוי 2005

ןודנה : תיב רוקיב להונ - םירגובמ


יאופר ידוס
חפסנ 8.2 - תיב רוקיב לע חוויד ספוט *

טמה םש " א :** _______________ תבותכ : ______________________ לט ' : ___________

לפוטמה יטרפ
לט ' רוקיבה תבותכ םש תוהז רפסמ


רוקיבה ךיראת ______________ תועשה ןיב _____ ______________

רוקיבה םוקמ : 1 םירוגמ תיב 1 תנגומ תרגסמ 1 רחא __________________

םאה םייקתה רוקיבה : 1 ןכ 1 אל ) טרפ ( ______________________________________

ןמזב תוחכונ רוקיבה : 1 החפשמ ןב ) טרפ __________ ( 1 לפטמ ) טרפ : ________________ _ (
1 ךנוח / הוולמ ) טרפ __________ ( 1 יתועמשמ רחא ) טרפ __________ (
1 רחא ) טרפ __________ (

להונב תיב רוקיב : 1 יתרגש 1 רבגותמ
תמזוי ה רוקיב : 1 טמה תווצ " א 1 יזוחמ רטאיכיספ תארוה 1 יזוחמ רטאיכיספ תיחנה
סוטטס לפוטמה : 1 ליעפ 1 יופכ ליעפ 1 רכומ ךא ליעפ אל 1 רכומ אל
הלועפ ףותיש : 1 אלמ 1 יקלח 1 אל ףתשמ הלועפ
טרפ : ______________________________________________________
םירוגמה תביבס תכרעה : 1 הניקת 1 תחנזומ 1 דאמ תחנזומ
טרפ : ______________________________________________________
רוקיבה תעב תונכוסמ : 1 הנחבוא אל 1 תונדבוא 1 תיזיפ תומילא 1 תילולימ תומילא

רשק רוקיבה ךלהמב םייעוצקמ םימרוג םע :
1 הבגמ רטאיכיספ םע 1 יזוחמ רטאיכיספ םע 1 הרטשמ 1 רחא ______________
לעופב תויוברעתה :
1 הכרעה 1 לופיט ) לופיט תינכתמ קלחכ ( 1 גשמ 1 רבשמב תוברעתה
1 תיב רוקיבל עיגהו ןמזוה הבגמ רטאיכיספ 1 רחא ______________________
1 הקידב תארוה תשקב 1 הקידב תארוה תאצוה 1 המכסהב ירטאיכיספ זופשא 1 יבב זופשא " יללכ ח
תורעה : ______________________________________________________________
םילפטמ רוקיבה תא ועציבש :
1 . םש : _______________ המיתח : ________ ךיראת : _________ עוצקמ : ________
2 . םש : _______________ המיתח : ________ ךיראת : _________ עוצקמ : _________
* לפוטמה קיתב קיותי
** טמ " א = תירוטלובמא לופיט תרגסמ

71.002.02

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->