P. 1
הספר של קרין גורן - סודות מתוקים

הספר של קרין גורן - סודות מתוקים

|Views: 2,211|Likes:
Published by Heli

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Heli on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

גרפ יבהואל יאפ

רטוקב יאפ תינבתל םירמוח 28 מ"ס :
:תשרלו תיתלקל
½ 3 ) חמק תוסוכ 500 (םרג
חלמ תיפכ ¼
½ 1 ) רכוס תקבא תוסוכ 200 (םרג
350 תויבוקל הכותח ,הרק האמח םרג
2 םיציב
:גרפה תילמל
½ 1 ) בלח תוסוכ 360 (למ
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
! ) יר" #וח" גרפ תוסוכ !00 (םרג
שב$ סוכ ½ 160 (םרג (
100 האמח םרג
$חא #ומילמ תררוגמ הפילק
) םיקומיצ סוכ ½ %5 (םרג
!&5 ) םי"יווקסיב ירוריפ וא םי'וח" םי$קש תופכ !0&50 (םרג
1 סג ררוגמו (ולק ,)* חופת
:גוגי+ל
םימ (כ ם* הפור" הציב
:הנכהה ןפוא
:קצבה תא םי'יכמ
1 . תבור*תל האמח תויבוקו רכוס תקבא ,חלמ ,חמק םי$ב*מ תכתמ בהל ם* #ו+מ $ב*מב
,קיב$ אלו $יחא קצב תלבקל $* קר (םיסלופ) תורצק תוציחלב םי$ב*מו םיציב םיפיסומ ,תירוריפ
2 . ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיפ"ו* ,תותיפל םיח"שמו םיווש םיקלח י'של קצבה תא םיקלחמ
,םיית*של
:גרפה תילמ תא םי'יכמ םיית'יב
3 . םילשבמו גרפ םיפיסומ ,החיתר (סל רכוסו בלח םיממחמ 5 תבור*תהש $* ,בובר* -ות תוק$
,הסמהל $* םיבבר*מו האמחו שב$ םיפיסומ ,שאהמ םיריסמ ,"*מ הכימסמ
4 . םיבבר*מו ,ררוגמ חופתו םי'וח" םי$קש ,םיקומיצ ,#ומיל תפילק םיפיסומ ,ר$חה .פמ"ל םי''צמ
,שומישה $* ררקמב םירמוש ,ב"יה
:תיתלקה תאו קצבה תשר תא םי'יכמ
5 . יבו*ב לוגי*ל חמוקמ הייפא ריי' ל* קצבהמ יצחמ רתוי תצק םי$$רמ 1/2 תו*וצרל םיכתוח ,מס
בחורב 2 0 תשר תריציל ה'ולבש םכל שי םא ,ררקמב םירמושו (תשרה ת'כהל ושמשיש) מס
תשר תא םיריב*מו ,אמגו$ה תריציל הל*מלמ םי$$רמ ,קצבה תא היל* םיחי'מ התוא םיחמקמ
,איפקמל (ה'ולבשה תשר ל*) קצבה
6 . תא םי$פרמו מס יצח יבו*ב לוגי*ל (תשרה תריצימ תויראשה ללוכ) קצבה תרתי תא םי$$רמ
&ל איפקמל םיריב*מו גל+מב םירקו$ ,תי'בתה 10 ,תוק$
7 . &ל רו'ת םיממחמ 110 ,תול*מ
8 . &כ (איפקמהמ רשי) תיתלקה תא םיפוא 15 ,"*מ םי''צמ ,ביה+הל ליחתמ קצבהש $* ,תוק$
תילמה תא םי'יכמ םיית'יבו
:םיפואו םיביכרמ
1 . &ל רו'ת םיממחמ 110 ,תיתלקה ל* גרפה תילמ תא םיח"שמ , ,תול*מ
2 . השקו' קצבה םא ,הציבב האופקה קצבה תשר תא םגו הפור" הציבב תיתלקה ילוש תא םישירבמ
,תיתלקה ילושל תשרה תא םיי$יב םיק$המ ,"*מ -כרתיו רישפי קצבהש ,םייתש&הק$ םי'יתממ י$מ
,םיילושב קצבה יפ$ו*מ םיר"פ'ו
3 . &כ םיפוא 25 ,םישיגמו םי''צמ ,הבוה+ קצבה תשרש $* ,תוק$
4 . ,ר$חה .פמ"ב וא רק םישיגמו ררקמב םירמוש
סרוחפלא
:םיביכרמ
200 הכר האמח םרג
200 רכוס תקבא םרג
3 םי'ומלח
1 ) הליבח 10 לי'ו ג'י$ופ "'"ס'יא (םרג
200 רולפ'רוק םרג
200 חמק םרג
2 הייפא תקבא תויפכ
הייתשל ה$וס תקבא תיפכ ½
:תילמל
בלח תביר
:יופיצל
סוקוק
:הנכהה ןפוא
1 . םיפיסומ ,תירירוואו הקלח תבור*תל הר"יג וו ם* רסקימב רכוס תקבאו האמח םי$ב*מ
,ה$יחא תבור*תהש $* ,םי$ב*מו םי'ומלח
2 . םירצוי ,$יחא קצבל $* קר םי$ב*מו תבור*תל םיפיסומ ,םירמוחה ראש תא $חי םיפ'מ
,םיית*של ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיפ"ו* ,רו$כ
3 . &ל רו'ת םיממחמ 1%0 ,תול*מ
4 . יבו*ב הל*ל קצבה תא םי$$רמ 1/2 ר"וקב םילוגי*ל םיצרוקו מס 5 ,מס
5 . םיפואו הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* חוורמ #פואב םיחי'מ 10&12 תויגו*הש $* ,תוק$
,#י"ולחל םי''צמ ,+כרמב תוריהב #יי$*ו םיילושב ביה+הל תוליחתמ
6 . תריציל ,הקיר היגו* #הל םי$ימצמ ,תויגו*ה תומכמ יצח ל* בלח תביר תיפכ םיחרומ
רשפא ,הביר הברה םיבהוא םא) םיילושהמ )יצת הבירהש י$כ ,תויגו*ה תא "*מ םיצחול ,.)יוו$'ס
,(תו'פ$ה לכ ל* חורמל
7 . ,סוקוקב תויגו*ה תא םילגלגמ
הרבז ןמה ינזא
:םיביכר
200 הכר האמח םרג
) רכוס תקבא סוכ י*בר תשולש 100 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
2 ) חמק תושו$ג תוסוכ 300 (םרג
חלמ תיפכ ¼
1 הציב
ואקק סוכ *בר :ההכה קצבל תפסות
תפסותב ,יאפה לש #וכתמה יפל גרפ תילמ וא ,םירמת חרממ) םיבהואש תילמ 2 םיבבר*מש םי'ומלח
(ר$חה .פמ"ל הררקתה גרפה תבור*תש ירחא המי'פ
:הנכהה ןפוא
:םיקצבה תא םי'יכמ
1 . הכומ' תוריהמב רכוס תקבאו האמח םי$ב*מ הר"יג וו ם* רסקימב 2 תבור*תל $* ,תוק$
,תורצק םי$ב*מו לי'ו םיפיסומ ,תימרק
2 . םיפיסומ הקלח החשמל םי$ב*מ ,(רתוי וא תוחפ) חמקה תומכמ *בר ם* $חי הציב
$יחאו -ר קצב לבקתמש ל* קר תורצק םי$ב*מו חמקה תרתי תא םיפיסומ ,ה$יחאו
3 . חו' יכה) םוח קצב תלבקל ואקקה תא קצבהמ יצחל םישלו םיקלח י'של םיקלחמ
,(רסקימב
4 . ,ה*של ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיקצבה תא םיפ"ו*
:םיפואו םיבצ*מ
5 , ל רו'ת םיממחמ 110 תול*מ
6 . ,מס יצח יבו*ב הל*ל םיקצבהמ $חא לכ םי$$רמ תולק חמוקמ הייפא ריי' ל*
7 . תוק$ תוסורפל םיכתוח ,ה$לורל $חי םילגלגמו ,קצב ל* קצב םיחי'מו םימב םישירבמ
,הרב+ קצבל $חי תוסורפה תא םירבחמו
8 . ,#מה י'+אל תווצקה תא םי"בוצ ,תילמ תיפכב םיאלממו םילוגי*ל םיצרוק ,"*מ םי$$רמ
9 . &ב םיפואו הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* םיחי'מ 110 &כ תול*מ 15 תויגו*הש $* ,תוק$
,המו"א הספוקב םירמושו םי''צמ ,תובוה+ו *גמל תוביצי
דלוקוש הקבב
רטוקב (תעבט) ףוהלגוק תינבתל םירמוח 2 מ"ס :
:קצבל
!,5 ) חמק תוסוכ 630 (םרג
35 &מ רתוי תצק) תירמש םרג 1/2 (תיקש
200 האמחמ וא האמח םר
) רשופ בלח סוכ ½ 120 .)יר בלח רשפא הוורפל0 (למ
) םימ סוכ½ 120 (למ
2 םיציב
1/3 ) רכוס סוכ %0 (םרג
1 ) לי'ו רכוס תיקש 10 (םרג
:$לוקושה תילמל
200 האמחמ וא האמח םרג
100 רירמ $לוקוש םרג
5 ) ואקק תופכ 50 (םרג
) רכוס סוכ 2 150 (םרג
1 ) לי'ו רכוס תיקש 10 (םרג
#ומ'יק תיפכ ½
םיצור םא תררופמ הבלח #פוח
:גוגי+ל
םימ (כ ם* הפור" הציב
רכוס תקבא :"ושיקל
:הנכהה ןפוא
:םיחיפתמו קצבה תא םי'יכמ
קר םימש השיל וו ם* רסקימ תר*קב 3 142/3 ,תירמש וכותל םיבבר*מו חמקהמ תוסוכ
םירמוש 3 20 בלח ם* התוא םיבבר*מ ,האמחה תרתי תא םיסיממו (תי'בתה #ומישל) $צב האמח םרג
,תרשופ תבור*ת תלבקל םימו
,לי'ו רכוסו רכוס ,םיציב ,האמחה תבור*ת תא חמקל םיפיסומ 3
-שמב תי'ו'יב תוריהמב םי$ב*מ 3 5 תרתו'ה חמקה סוכ תא םיפיסומ ,$ואמ -רו קיב$ קצבל ,תוק$
םי$ב*מו ,(כ רחא (כ ,השיל י$כ -ות הגר$הב 2 לבא ,הר*קה תו'פ$מ $רפ' קצבהש $* תופסו' תוק$
,הל*מל ווה תא םימירמשכ השילה וומ קילחמו $ואמ -ר #יי$*
,חפ'ה תלפכהל $* החיפתל םיחי'מו םיסכמ 3
:$לוקושה תילמ תא םי'יכמ םיית'יב
,$לוקושו האמח $חי םיסיממ 3
תצק היהי םקרמה) ה$יחא תבור*תל םיבבר*מ ,#ומ'יקו לי'ו רכוס ,רכוס םיפיסומו ואקק המי'פ םיפ'מ 3
,(הייפאה -להמב סמיי רכוסה 0 ר$סב ה+ו ,יריגרג
&כ) החירמל חו' םקרמב תבור*תהש $* ,ם*פ י$מ בובר* -ות םי''צמו ררקמל םיריב*מ 3 20 ,(תוק$
:םיפואו םיחיפתמ ,הגו*ה תא םיביכרמ
&ל רו'ת םיממחמ 3 1%0 ,תול*מ
,$צב ו'רמשש האמחה ם* תי'בתה תא םי'משמ 3
&ל םיקלחמו ,חמוקמ ח"שמל הר*קהמ חופתה קצבה תא םיאיצומ 3 2 קלח לכ םי$$רמ ,םיווש םיקלח
יבו*ב #בלמל 1/2 ,לילגל םילגלגמ ,םיצור םא הל*מלמ הבלח םיר+פמ ,תילמה תומכמ יצחב םיחרומו מס
,ת*ב" תרוצל לוגי*ב םירגוסו ,גרוב תרוצל ולבקתהש םילילגה י'ש תא םילתפמ
לש הרצק החיפתל םיחי'מו םיסכמ ,ת'מושמה תי'בתל םיריב*מ 3 20 תא ליפכי אל קצבה) $בלב תוק$
,(הייפאה -להמב $ואמ חפות אוה 0 ר$סב ה+ו וחפ'
&כ םיפואו ,הפור" הציבב קצבה י'פ תא םישירבמ 3 50 רחאל :בל ומיש ,תוק$ 30 הגו*ה ,$בלב תוק$
תופאל םיכישממו םוי'ימולא ריי'ב (פור #פואב התוא םיסכמ & םי'פב תיקצב #יי$* היהת לבא םיחשת 20
,תופסו' תוק$
,םישיגמו רכוס תקבאב םי"שקמ ,תי'בתהמ םיצלחמו םיכפוה ,"*מ #'"צת הגו*הש $צב םיחי'מ 3
הדילג םע םח םיחופת וליפ הפאמ
ל םיביכר 2! :םיפאמ
:וליפל
12 וליפ יל*
(האמח ם*"ב וא ליגר) #מש סיסרת
:םיחופת תילמל
6 תוסורפל םיכותחו םיפולק ,(תימס י'רג) םיקורי םיחופת
) רכוס סוכ ¼ 50 (םרג
#ומ'יק תיפכ ½
1 ) רולפ'רוק (כ 10 (םרג
#ומיל )ימ תופי" המכ
:השגהל
רכוס תקבא
לי'ו ם*"ב "רוגוי ת$ילג
:הנכהה ןפוא
םילשבמו #ומ'יקו רכוס ,םיחופת םיפיסומ ,#מש סיסרתב םי'משמו תבחמ םיממחמ 3 5 םיחופתהש $* תוק$
,םי''צמו #ומיל )ימו רולפ'רוק םיפיסומ ,"*מ םיככרתמ
,הפ"*מ תרוצ תלבקל םיפ"ו*ו םיחופתב םיאלממ ,יצחל םילפקמו #משב וליפ הל* םיססרמ 3
&ל רו'ת םיממחמ 3 150 ,תול*מ
,המחשהל $* םיפואו #משב םיססרמ ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* תופ"*מה תא םיחי'מ 3
,"רוגוי ת$ילג רו$כו הל*מלמ רכוס תקבא ם* םח םישיגמ 3
)הוורפו) הקותמו הכר "תיגיגח םייתומוק תלח
םיביכרמ :
1 חמק וליק
1 ) תירמש תיקש 50 (םרג
6 ) רכוס תופכ %5 (םרג
2 םיציב
) #מש סוכ ½ 120 (למ
-ר*ב) -רוצה יפל םימ 2 (תוסוכ
1 חלמ (כ
:"ושיקל
םימ (כ ם* הפור" הציב
(#וח" אל) םלש גרפ וא םושמוש
:הנכהה ןפוא
:םיחיפתמו קצבה תא םי'יכמ
• ,תירמשו חמק םיבבר*מ השיל וו ם* רסקימ תר*קב
• םי$ב*מו חלמו םימ ,#מש ,םיציב ,רכוס םיפיסומ 10 (פלתמש קירבמו קלח קצב תלבקל $* ,תוק$
י$כ חמק (כ (יסוהל רשפא) תו'פ$ל אל לבא הר*קה תיתחתל קב$יהל רומא קצבה) השילה וו ביבס
,(השילה (וס תארקל הר*קה תו'פ$מ $רפיהל ול רו+*ל
• ,(ה*שכ) חפ'ה תלפכהל $* םיחיפתממו םיסכמ
:םיפואו םיחיפתמ ,םיביכרמ
• ,שילש י'שו שילשל קצבה תא םיקלחמ
• &ל םיקלחמ :$רפ'ב קלח לכ ם* םי$בו* 3 יתש ,המצ םי*לוקו ה*וצרל קלח לכ םילגלגמ ,םיקלח
,(הכוראו הרצ המצו ה'מ'משו הלו$ג המצ) הה+ -רואב תויהל תוכירצ תומצה
• המצהש י$כ) םימב התוא םישירבמ ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* הלו$גה המצה תא םיחי'מ
,ה'"קה המצה תא +כרמב היל*מ םיחי'מו (הילא קב$ית ה'"קה
• ,החפ' תא הליפכמ הלופכה המצהש $* םיחיפתמ
• &ל רו'ת םיממחמ 1%0 ,תול*מ
• ,גרפ וא םושמושב םי"שקמו הפור" הציבב תו'י$*ב חופתה קצבה תא םישירבמ
• &כ םיפוא !0 ,הכר #יי$*ו (תיתחתב םג) הבוה+ ,תי'חיר הלחהש $* תוק$
• -שמל תבגמב $ימ םיסכמו רו'תהמ םיאיצומ 10 םישיגמ ,(הכר&הכר הלח םיחי"במ -כ) תוק$
,תואמחממ םיקימסמו #חלושל
תיטטאידו הרישע "תימרק הניבג תגוע
רטוקב תינבתל םיביכר 2! מ"ס :
:תיתחתל
םייוצח םי"וקשיב
:ה'יבג תילמל
%50 $* "ייל ת'מש ת'יבג םרג 56 ר$חה .פמ"ב ,(הי'ופמיס) #מוש
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
! םיציב
1 לי'ו תיצמת תיפכ
1 $* "ייל הצומח ת'מש לכימ 56 ) #מוש 200 (למ
:(הבוח אל) הצומח ת'מש יופיצל
1 $* "ייל הצומח ת'מש לכימ 56 ) #מוש 200 (למ
2 ) לי'ו רכוס תויקש 20 (םרג
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 130 ,תול*מ
,םי"וקשיב יאצחב תי'בת לש תיתחת םי$פרמ 3
,תיתחתה ל* םיקצויו תילמה ירמוח תא $חי םיבבר*מ 3
ירמגל "*מכ הביצי הגו*הש $* ,יצחו ה*שכ םיפואו רו'תה תיתחתב םיחתור םימ ם* תי'בת םיחי'מ 3
,(ה+כרמב "*מ ת""ור #יי$*)
,המחה הגו*ה ל* םיחרומו יופיצה ירמוח תא םיבבר*מ 3
ל יובכ רו'תל םירי+חמ 3 5 ,תוק$
ררקמב םירמוש ,#י"ולחל םי''צמו םיאיצומ 3 2! השגהה י'פל תו*ש
טגונ בלב תאלוממ הניבג בל תגוע
#ל םירמוח 8 רטוקב תכתמ גניר וא ןוקיליס תובבל תוינבת מ"ס
:תיתחתל
150 םירוריפל םי'וח" םי"יווקסיב םרג
100 תסמומ האמח םרג
:ה'יבגה תילמל
500 ת'מש ת'יבג םרג 306 ר$חה .פמ"ב #מוש
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
3 םיציב
2 ) רולפ'רוק תופכ 20 (םרג
1 ) הצומח ת'מש *יבג 200 (למ
:"גו' בלל
1 "גו' תקבא סוכ
-ר*ב) -רוצה יפל #מש !&5 (תופכ
:"ושיקל
"גו' תקבא
:הנכהה ןפוא
:תיתחתה תא םי'יכמ
,תי'בת לכ לש תיתחתל (כ תר+*ב םיק$המו תסמומ האמח ם* םי"יווקסיב ירוריפ םיבבר*מ 3
,ה'כומ ה'יבגה תילמש $* ,איפקמב םירמוש 3
:ה'יבגה תילמ תא םי'יכמ
&ל רו'ת םיממחמ 3 160 םיחתור םימב התוא םיאלממו הקומ* תי'בת רו'תה תיתחתב םיחי'מ ,תול*מ
,(םי$אב הריש* הביבס תריציל)
תבור*תל םיפרו"ו רולפ'רוק םיפיסומ ,םיציבו לי'ו ,רכוס ,ה'יבג ) םיפיצקמ אל) תו'י$*ב םיפרו" הר*קב 3
,הקלח תבור*תל םיפרו"ו הצומח ת'מש םיפיסומ ,םישוג אלל ה$יחא
:םיפואו םיביכרמ
,חרממ תלבקל #משו "גו' תקבא םיבבר*מ 3
,+כרמב "גו' לש השו$ג תיפכ םיחי'מ ,תו'פ$ה הבוגמ תיצחמ $* קר ,תי'בת לכל ה'יבגה תילממ םיקצוי 3
,(תו'פ$ה הבוגמ י*בר תשולש $*) ה'יבגה תילמ תרתיב םיסכמו
םיפוא 3 35&30 אל #ה) +כרמב תו""ורו תוכר #יי$*ו םיילושב תוביצי ,"*מ תוחופת תוגו*הש $* ,תוק$
,(#וקיליסב םתיפא םא לק )וליחל ה*ש יצח םיאיפקמ) #י"ולחל םי''צמ ,(ביה+הל תורומא
הגו* לכ ל*מ "גו' תקבא תובי$'ב םיר+פמ ,השגה תחלצ ל* הגו* לכ םיחי'מו תוי'בתהמ םיצלחמ 3
,ררקמב םירמוש ,ר$חה .פמ"ב םישיגמו
יגלב לפוו
םיביכרמ :
2 םיציב
1 ) בלח סוכ 2!0 (למ
50 תסמומ האמח םרג
) רכוס סוכ ¼ 50 (םרג
½ 1 ) חמק תוסוכ 210 (םרג
2 הייפא תקבא תויפכ
חלמ תיפכ ¼
#ומישל ,#מש סיסרת
:השגהל
לפיימ פוריסו האמח
:הנכהה ןפוא
,רכוסו תסמומ האמח ,בלח ם* םיציב םיפרו" הר*קב 3
תא הכותל םיקצויו חמקה תבור*תב המוג םירצוי ,חלמו הייפא תקבא ,חמק םיפ'מ :ת$רפ' הר*קב 3
,קצב תלבקל $* "*מ םיבבר*מ ,םיל+ו'ה
שאה ל* םילשבמ ,תבחמה תא םירגוסו תקצמב תבור*ת םיקצוי ,םיממחמו יגלב לפוו תבחמ םי'משמ 3
םי'משמ בושו םי'כומה םילפווה תא תחלצב םימרו* ,תיתו*משמ תתחופ םי$אה תומכש $* םי$$צה י'שמ
,שאה ל* םילשבמו
םיקצויו #מש יירפסב תבחמ םיססרמ 0 סקייק'פ ת'כהל 3 2&3 םיכפוה ,קייק'פ לכל הלילבהמ תופכ
,ח"שה י'פ ל* תו*וב תו*יפומשכ
,לפיימ פוריסו האמח ם* םח םישיגמ 3
דלוקושו הניבג הלריפס תגוע
רטוקב תינבתל םירמוח 2 :מ"ס
:תיתחתל
150 םירוריפל םי'וח" םי"יווקסיב םרג
100 תסמומ האמח םרג
:ה'יבגה תילמל
1 ה'בל ה'יבג גק 56 וא 56 #מוש
) רכוס סוכ 2 150 (םרג
6 םיציב
:#בל $לוקוש תבור*תל
200 #בל $לוקוש םרג
) הקותמ ת'מש סוכ 7 10 (למ
1 ) רולפ'רוק (כ 10 (םרג
:רירמ $לוקוש תבור*תל
150 רירמ $לוקוש םרג
) הקותמ ת'מש סוכ 8 160 (למ
1 הפק ס' תקבא תיפכ
:הנכהה ןפוא
:תיתחתה תא םי'יכמ
ריי'ב ת$פורמ תי'בת לש תיתחתל (כ תר+*ב םיק$המו תסמומ האמח ם* םי"יווקסיב ירוריפ םיבבר*מ 3
,הייפא
,ה'כומ ה'יבגה תילמש $* ,איפקמב םירמוש 3
:ה'יבגה תילמ תא םי'יכמ
ל רו'ת םיממחמ 3 130&1!0 םיחתור םימב התוא םיאלממו הקומ* תי'בת רו'תה תיתחתב םיחי'מ ,תול*מ
,(םי$אב הריש* הביבס תריציל)
םיציב םיפיסומ ,הקלח תבור*תהו סמ' רכוסהש $* רכוסו ה'יבג (9םיפיצקמ אל) תו'י$*ב םיפרו" הר*קב 3
#יב הווש #פואב תבור*תה תא םיקלחמ ,הקלח תבור*תל םיפרו"ו 2 ,תור*ק
:הריהבה תבור*תל
סמ' $לוקושהש $* ,הקותמ ת'משו #בל $לוקוש (הכומ' שא ל* #"ק ריסב וא) לגורקימב םיסיממ 3
,הקלח תבור*תהו
,הקלח תבור*ת תלבקל םיפרו"ו ה'יבגה תבור*תמ תיצחמ ם* הר*קל םיפיסומ 3
,םישוג אלל הקלח תבור*תל ב"יה םיפרו"ו רולפ'רוק המי'פ םיפיסומ ,תיר*קל הלילבהמ סוכ םיריב*מ 3
,ה$יחא תבור*ת תלבקל םיפרו"ו הר*קל םירי+חמ
:ההכה תבור*תל
סמ' $לוקושהש $* ,הפקו הקותמ ת'מש ,רירמ $לוקוש (הכומ' שא ל* #"ק ריסב וא) לגורקימב םיסיממ 3
,הקלח תבור*תהו
,הקלח תבור*ת תלבקל םיפרו"ו ה'יבגה תבור*ת לש היי'שה תיצחמה ם* הר*קל םיפיסומ 3
:םיפואו םיביכרמ
,הגי+מ $כל תובור*תהמ תחא לכ םיריב*מ 3
,םירוריפה תיתחת תא הסכתו "שפתת תבור*תה & תי'בתה +כרמל ההכה תבור*תהמ סוכ -ר*ב םיג+ומ 3
םויסל $* #יגוריסל -כ םיכישממ ,הריהבה תבור*תהמ ם*פה 0 סוכ לש תומכ תי'בתה +כרמל םיג+ומ
תרחא ,תובור*תה תא "אל&"אל םיג+ומ ,הגו*ה תא םיביכרמשכ 9בושח ,תו*ב" תמגו$ תלבקל ,תולילבה
,היוצרה אמגו$ה תלבקתמ אלו תו*בו" תו*ב"ה
ת""ור #יי$*ו םיילושב הביצי הגו*הש $* ,*ברו ה*שכ םיפואו רו'תל תי'בתה תא (9תוריה+ב) םיריב*מ 3
,(רוריקה -להמב בצייתת איה) +כרמב
&ל ררקמל םיריב*מו ר$חה .פמ"ל תררקתמ הגו*הש $* $צב םיחי'מ ,רו'תהמ םיאיצומ 3 2! י'פל תו*ש
,רק םישיגמ ,השגהה
יגוז םח דלוקוש הלפוס
#ל םיביכרמ ! :תויקנע תויגוז תונמ
300 רירמ $לוקוש םרג
250 האמח םרג
) רכוס סוכ יצח 100 (םרג
2 4 תומלש םיציב 6 םי'ומלח
2 ) י$'רב תויפכ 10 (למ
) חמק סוכ ½ %0 (םרג
:(הבוח אל) םי'פב איבחהל
1&12 #בל $לוקוש תויבוק
:"ושיקל
רכוס תקבא
:השגהל
! ה$ילג ירו$כ
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 200 ,תול*מ
,םי$א ריס ל*מ וא לגורקימב רכוסו האמח ,$לוקוש םיסיממ 3
,י$'רבו םי'ומלח ,םיציב םיפרו" ת$רפ' הר*קב 3
תבור*ת לכ תא םיריב*מ ,ב"יה םיבבר*מו םיציבה ם* הר*קל המחה $לוקושה תבור*תמ "*מ םיג+ומ 3
חי"במו תורו"רפמ" תאוושה ארק' ה+ -ילהת) ב"יה םיבבר*מו $לוקושה תבור*ת ם* הר*קל םיציבה
,(םחה $לוקושה ם* *גמב ושרקיי אל םיציבהש
,םישוג אלל הקלח תבור*תהש $* םיפרו"ו חמק םיפיסומ 3
$* ,םילכל תבור*תה תא םיג+ומ 3 3/! ילכ לכ +כרמב םי*יב"מ ,תו'פ$ה הבוג 2&3 ,#בל $לוקוש תויבוק
&כ םיפוא 3 20 ,יל+ו' #יי$* +כרמהו םיביצי הגו*ה ילושש $* ,תוק$
ם* "שקל )למומ ,(םי"הול םילכהש םיחרואה תא ריה+הל םיחכוש אל) $ימ םישיגמו רו'תהמ םיאיצומ 3
הגו*ה ל*מ אלו ת$רפ' תיר*קב ה$ילגה תא חי'הל (י$*) ה$ילג רו$כ ם* שיגהלו הל*מלמ רכוס תקבא
,(י$מ רהמ סמית אלש ,המחה
תוקד יתשב םיקותמ $$םיאלוממ
:(השגה תע%ה וז קיודמ תויהל בייח אל) הנכהה ןפואו םירמוח
,תו'כומ $לוקוש תויר*ק םגו ,יולימל תוקיר תוילילג םי'וק 3
,תפצק םתס וליפא וא ,(ג'י$ופ "'"ס'יאמ רתומ) םיבהואש םרק וא סומ המי'פ םיפל+מ 3
,"גו' תקבאב וא םיצוצק םירכוסמ םי+וגאב םי"שקמ 3
:הפי השגהל
,ת$לומוי לש תוי'ו*בצ תוירכוס האלמ הר*קב תואלוממה תוילילגה תא םי$ימ*מ 3
,םיישיא םי*קש ם* $חוימ $'"ס ל* םי$ימ*מ תואלוממה $לוקושה תויר*ק תא 3
:הבושח הרעה
שממ םתוא םי'יכמ +א & (וככרתי תוילילגה ,*י+י $לוקושה) ררקמב הפי םירמש' אל הלאה םיחו'יקה י'ש
קוי$ב חקול ה+ ,וגא$ת לא לבא) השגהה י'פל 2 ,(תוק$
םיתותו הנופרקסמ תניבג "ןבל דלוקוש במוב
:י%חו רטיל חפנב (רודכ י%ח) במוב תינבתל םירמוח
:תות תבירב לי'ו ת$לורל
6 ר$חה .פמ"ב םיציב
1 רכוס סוכ
תררוגמ #ומיל תפילק
1 לי'ו תיצמת תיפכ
חלמ )וצמק
½ 1 חמק תוסוכ
יולימל ,הקלח תות תביר
:םיתותו ה'ופרקסמ ,#בל $לוקוש תילמל
½ 1 הקותמ ת'מש תוסוכ
200 #בל $לוקוש םרג
1 ת'מש ת'יבג וא) ה'ופרקסמ ת'יבג לכימ 306 ר$חה .פמ"ב ,(#מוש
1 םי*ברל םיכותח םייר" םיתות סוכ
:הנכהה ןפוא
:םרקה ת'כה #פוא
החיתר (סל םיממחמ #"ק ריסב 3 1 $* םיבבר*מו #בלה $לוקושה ל* םיקצוי ,הקותמ ת'מש לש $בלב סוכ
,סמ' אוהש
&ל ררקמל םיריב*מו םיסכמ 3 ! ,$ואמ הרק תבור*תהש $* תו*ש
:תות תבירב ה$לורה ת'כה #פוא
רכוסהו םיציבה תא םיפיצקמ רסקימב 3 15 ,תירירוואו $ואמ החופת תבור*תהש $* ההובג תוריהמב תוק$
,הגר$הב (ת''סמ וא הפ' -ר$) חמקה תאו חלמ ,לי'ו ,#ומיל תפילק המי'פ םילפקמ 3
&ב םיפואו #מושמ הייפא ריי'ב ת$פורמ רו'ת תי'בת ל* תבור*תה תא םיחרומ 3 110 &כ תול*מ 15 $* תוק$
,השבי אל לבא *גמל תיציפק הגו*הש
תא םילגלגמו ירוקמה ריי'ה תא םיפלקמ ,רכוס תקבאב $פורמ הייפא ריי' ל* הגו*ה תא םיכפוהו םיאיצומ 3
,#ו'יצל -כ םיריאשמ ,ריי'ה ם* $חי הגו*ה
םיריב*מו םיפ"ו* ,#בומכ ריי'ה ילב ם*פה ,בוש םילגלגמו הבירב םיחרומ ,תו'י$*ב םילוגלגה תא םיחתופ 3
,תוחפל םיית*ש לש תובצייתהו #ו'יצל ררקמל
:ה$לור תוסורפב הר*קה תא םי$פרמ
,(הגו*ה י'פ תא "מקי אוה יכ $מצ' #וליי'ב אל) םי.ציב$'ס לש תויקשב הר*קה תא םי$פרמ 3
יבו*ב תוסורפל ה$לורה תא םיסרופ 3 1 ימי'פה ח"שה י'פ לכ ל* #וליי'ה ל* תופיפצב #תוא םיחי'מו מס
,הר*קה לש
:םישיגמו םי''צמ ,הגו*ה תא םיביכרמו םרקה ת'כה תא םימייסמ
,ביצי םרקל םיפיצקמו הקותמ ת'מש סוכ יצח $ו* םיפיסומ ,רסקימל #בלה $לוקושה תבור*ת תא םיריב*מ 3
,ה'יבגה תא המי'פ םיפיסומ הפצקהה (וס תארקל
,םיתותה י*בר תא תי'$י המי'פ םיבבר*מ 3
,ח"שה י'פ תא םירשיימו ה$לורב ת$פורמה הר*קל תבור*תה תא םיריב*מ 3
תצק #ה םא םג & ה$לורה תויראשב (ו'לש #ויל*ה קלחה איה וישכ*) $ית*ל&תיתחתה תא םי$פרמ 3
םי$פרמו בלחב םי"וקשיב םיבי"רמ "ושפ תויראש וראש' אל םא ,ה+ תא וארי אל ,ארו' אל ה+ תוקמקו.צמ
,(םתיא
,תובצייתהל (םלש הליל $*ו) םיית*ש םומי'ימל ררקמל םיריב*מו םיסכמ 3
,רק םישיגמו םיסרופ ,םי'וליי'ה תא םיפלקמו השגה תחלצ ל* םיכפוה 3
,קירבת איהש י$כ םיחתור םימ "*מב תללו$מ שמשמ תבירב הגו*ה תא תו'י$*ב שירבהל רשפא::
י%ח י%ח ספי$% דלוקוש תויגוע
#ל םירמוח &' תויגוע :
:קצבל
250 הכר האמח םרג
3/! ) רכוס סוכ 150 (םרג
3/! ) ההכ םוח רכוס הסוח$ סוכ 110 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
2 םיציב
2 ) חמק תוסוכ 210 (םרג
1 הייתשל ה$וס תקבא תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
:הריהבה תבור*תל
1/! ) חמק סוכ !0 (םרג
1 ) רירמ ספי.צ $לוקוש סוכ 200 (םרג
:ההכה תבור*תל
1/! ) ואקק סוכ !0 (םרג
1 ) #בל ספי.צ $לוקוש סוכ 200 (םרג
:הנכהה ןפוא
:קצבה תא םי'יכמ
תלבקל $* ,תי'ו'יב תוריהמב לי'ו תיצמתו רכוס יגוס י'ש ם* האמח םי$ב*מ הר"יג וו ם* רסקימב 3
,ה$יחא תבור*תל םי$ב*מו תחא תחא םיציבה תא םיפיסומ ,תימרק תבור*ת
קצב תלבקל $* קר םי$ב*מו חלמו הייתשל ה$וס תקבא ,חמק םיפיסומ ,רסקימה תוריהמ תא םיכימ'מ 3
,$יחא
:םי''צמו תובור*תה יתש תא םי'יכמ
&ל קצבה תא םיקלחמ 3 2 םיבבר*מו רירמ ספי.צ $לוקושו חמק םיפיסומ תחא הר*קל ,הווש #פואב תור*ק
,ב"יה
לבא ,$ימ תויגו*ה תא בצ*ל רשפא ,ב"יה םיבבר*מו #בל ספי.צ $לוקושו ואקק םיפיסומ היי'ש הר*קל 3
,(לוגלגל חו' רתויו קיב$ תוחפ אוה רק קצבהשכ) םיית*ש&ה*של ררקמל תובור*תה יתש תא ריב*הל (י$*
:םיפואו םיביכרמ
&ל רו'ת םיממחמ 3 150 ,תול*מ
ר"וקב םירו$כל תובור*תהמ תחא לכ םילגלגמ תובו"ר םיי$יב 3 3 םי*בצב) םירו$כ גו+ לכ םי$ימצמ ,מס
,לו$ג $חא רו$כ תריציל (אמגו$ה ל* הרימש -ות 9תו'י$*ב) "*מ םילגלגמו (םי'וש
&כ םיפואו הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* חוורמ #פואב םיחי'מ 3 12 ,"*מ תוח"תשמ תויגו*הש $* ,תוק$
,(#בומכ ,הריהבה תבור*תה ילוש יפל םי"פוש) םיילושב ביה+הל תוליחתמו ,+כרמב תוכרו ביבסמ תוביצי
,ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב םירמוש ,םישיגמו "*מ םי''צמ
,הייפאה י'פל םיש$* תוירכוס #ומהב "שקלו $רפ'ב *בצ לכמ תויגו*ה תא #יכהל רשפא 0 קותמ $וס
םידקש תוינמגוד
#ל םירמוח !& :תויגוע
2 םי'ובלח
3/! ) רכוס תקבא סוכ 100 (םרג
1 (םי$קש תיצמת וא) לי'ו תיצמת תיפכ
300 םיסורפ םי$קש םרג
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 160 ,תול*מ
,לי'ו תיצמתו רכוס תקבא ,םי'ובלח (םיפיצקמ אל) םיבבר*מ 3
השבי הארית תבור*תה) םי'וויכה לכמ םיפוצמ םי$קשהש $* ב"יה םיבבר*מו םיסורפ םי$קש םיפיסומ 3
,(ר$סב ה+ו
ר"וקב םיקיק$ םילוגי*ל תבור*תהמ תויפכ םיח"שמ 3 5 ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* ,מס
םיפוא 3 10&15 םירמוש ,םישיגמו הייפאה ריי'מ םי$ירפמ ,#י"ולחל םי''צמ ,תוביה+מ תויגו*הש $* ,תוק$
,ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב
$* סמומ רירמ $לוקושב #תוא םילבו" ,$חוימב י"'גלא הארמב תוי'מגו$ה תא שיבלהל י$כ & קותמ $וס
תו$רפומ תובכשב ,םו"א ילכב םירמוש ,השקתמ $לוקושהש $* הייפא ריי' ל* םיחי'מו הבוגה תיצחמל
,(ררקמב (י$* & )יקב) הייפא ריי'ב
הפקה דיל תמלשומה הגועה
רטוקב ףוהלגוק תינבתל םירמוח 2! ןוקיליס תינבת וא מ"ס :הנשוש
:הגו*ל
200 הכר האמחםרג
1,5 ) רכוס תוסוכ 300 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
3 םיציב
3 ) חמק תוסוכ !20 (םרג
1 הייפא תקבא (כ
1 הייתשל ה$וס תקבא תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
2,5 ) הצומח ת'מש םי*יבג 500 (למ
:#ומ'יקו ואקק םי+וגא תילמל
3/! ) ההכ םוח רכוס הסוח$ סוכ 110 (םרג
1 #ומ'יק (כ
1 ואקק (כ
1 ) םיצוצק -למ י+וגא סוכ 100 (םרג
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 110 ,תול*מ
,$צב םיחי'מו תילמה ירמוח לכ תא $חי םיבבר*מ 3
,תימרק תבור*ת תלבקל $* ,תי'ו'יב תוריהמב לי'ו תיצמתו רכוס ,האמח םי$ב*מ הר"יג וו ם* רסקימב 3
,ה$יחא תבור*תל םי$ב*מו תחא תחא םיציבה תא םיפיסומ
תא םיפיסומו רסקימה תוריהמ תא םיכימ'מ ,חלמו הייתשל ה$וס תקבא ,הייפא תקבא ,חמק $חי םיפ'מ 3
&ב הצומחה ת'משה ם* #יגוריסל חמקה תבור*ת 3 ,(חמקב םימייסמו םיליחתמ) םימ*פ
רוציל םיכישממ ,םי+וגאה תילממ שילש ל*מ םיר+פמ ,תובי$'ב ת'מושמ תי'בתל תבור*תהמ *בר םיקצוי 3
תלבקל 0 םי+וגאו קצב לש תובכש ! #הי'יבו קצב תובכש 3 ,םי+וגא תובכש
&כ םיפוא 3 50 ,(םיחל םירוריפ ם*) ירמגל שבי "*מכ אצוי םסיקש $* ,(*ברו ה*ש #וקיליס תי'בתב) תוק$
,תי'חירו *גמל תיציפק הגו*הו
ןאקפ יעובירלדוגב תיעוביר תינבתל םירמוח 2' מ"ס
:קצבה תיתחתל
100 תויבוקל הכותח האמח םרג
1/! רכוס סוכ
1 חמק השו$ג סוכ
1 לי'ו תיצמת תיפכ
חלמ )וצמק
2&3 בלח תופכ
:תילמל
150 האמח םרג
1/3 שב$ סוכ
2 הקותמ ת'מש תופכ
3/! ההכ םוח רכוס הסוח$ סוכ
3 ) #אקפ י+וגא תוסוכ 300 (םרג
:תיתחתה תנכה ןפוא
,תירוריפ תבור*תל חלמו לי'ו תיצמת ,חמק ,רכוס ם* האמח םי$ב*מ #ו+מ $ב*מב 3
,קלח קצבל םי$ב*מו בלח םיפיסומ 3
לש םוחב םיפואו גל+מב םירקו$ ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* קצבה תא םיי$יב םיח"שמ 3 110 תול*מ
&כ 10&15 ,$בו* ותוא םיריאשמו רו'תהמ םיאיצומ ,ביה+הל ליחתמ קצבהש $* ,תוק$
:היפאו הבכרה "תילמה תנכה ןפוא
ל* החיתרב םילשבמו החיתרל םיאיבמ ,הסמ' האמחהש $* הקותמ ת'משו שב$ ,האמח םיממחמ ריסב 3
,םייתש&הק$ -שמב ההובג שא
,םי'אקפה תא המי'פ םיבבר*מו שאהמ םיריסמ 3
&ב) רו'תל םירי+חמו הצחמל יופאה קצבה ל* תבור*תה תא םיקצוי 3 110 ל (#יי$* תול*מ 15&20 $* ,תוק$
,המוחשו ת*ב*במ םי+וגאה תילמהש
לקהל י$כ תופסו' םיית*של ררקמב רוריק -שמהל םיריב*מ ,(םיית*ש תוחפל) שישה ל* #י"ולחל םי''צמ 3
ררקמל )וחמ םו"א ילכב םירמוש ,םי*ובירל םיסרופו (הייפאה ריי' תר+*ב) תי'בתהמ םיצלחמ ,הסירפה ל*
,ר$חה .פמ"ב םישיגמו
םושמושו הניחט םע אלמ חמקמ תיתואירב רזג תגוע#ל םירמוח 2 :קייק שילגניא תוינבת
1,5 ) ההכ םוח רכוס תוסוח$ תוסוכ 360 (םרג
3/! ) #מש סוכ 110 (למ
! םיציב
3/! ) תימלוג ה'יח" סוכ 110 (םרג
1/2 ) חמק סוכ %0 (םרג
3/! ) אלמ חמק סוכ 110 (םרג
1 הייפא תקבא תיפכ
1 הייתשל ה$וס תקבא השו$ג תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
1 #ומ'יק השו$ג תיפכ
1 #וח" ילג'א לפלפ תיפכ
2,5 ) סג ררוגמ ר+ג תוסוכ 350 &כ ;םרג 5 (םיי'ו'יב םיר+ג
1,5 ) םירובש ,-למ י+וגא תוסוכ 150 (םרג
:"ושיקל
1/2 ) םושמוש סוכ 10 (םרג
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 160 ,תול*מ
,ה'יח" המי'פ םיבבר*מ ,ה$יחא תבור*תל םיציבו #מש ,םוח רכוס םיפרו" הלו$ג הר*קב 3
םיבבר*מו ילג'א לפלפו #ומ'יק ,חלמ ,הייתשל ה$וס תקבא ,הייפא תקבא ,חמקה יגוס י'ש תא םיפיסומ 3
,םישוג אלל ה$יחא תבור*ת תלבקל $* קר
,םי+וגאו ררוגמ ר+ג המי'פ םילפקמ 3
-ר*ב) םושמוש #פוח תי'בת לכב םימשו תוי'בתה תא םי'משמ 3 2 -כ תי'בתה תא םיל"ל"מ ,(תופכ
,תו'פ$ה הבוגמ י*בר תשולש $* ,המי'פ הלילבה תא םיקצוי +א קרו ,םי'פבמ התוא הפצי םושמושהש
,הל*מלמ םג תובי$'ב םושמוש םיר+פמ
&כ םיפוא 3 !5 ם*) ירמגל שבי "*מכ אצוי +כרמב )*''ה םסיקו ,*גמל תויציפקו תוי'חיר תוגו*הש $* ,תוק$
,(םיחל םירוריפ
ןוסאורק תרו%ב תוכר תוינמחל
#ל םירמוח 2! תוינמחל :
3,5 ) חמק תוסוכ 500 (םרג
1/2 ) תירמש תיקש 25 (םרג
1/2 ) רשופ בלח סוכ 120 (למ
1/! ) רכוס סוכ 50 (םרג
2 םיציב
100 תרשופ ,תסמומ האמח םרג
1/! ) #מש סוכ 60 (למ
1/2 חלמ תיפכ
:גוגי+ל
םימ (כ ם* הפור" הציב
:הנכהה ןפוא
,תירמשו חמק םיבבר*מ השיל וו ם* רסקימ תר*קב 3
םי$ב*מו חלמו #מש ,האמח ,םיציב ,רכוס ,בלח םיפיסומ 3 5 ,קיב$ אלו $יחא ,קלח קצב תלבקל $* ,תוק$
,חפ'ה תלפכהל $* החיפתל םיחי'מו םיסכמ 3
&ל םיקלחמו חמוקמ ח"שמל הר*קהמ חופתה קצבה תא םיאיצומ 3 3 ,םיווש םיקלח
יבו*ב לוגי*ל קלח לכ םי$$רמ 3 1/2 )יפשה #וויכל סיסבהמ םילגלגמ ,(הציפ ומכ) םישלושמל םיכתוחו ,מס
,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* חוורמ #פואב םיחי'מו
,חפ'ה תלפכהל $* םיחיפתמו םיסכמ 3
&ל רו'ת םיממחמ 3 150 ,תול*מ
&כ םיפואו הפור" הציבב םישירבמ 3 15 ,*גמל תוכר #יי$*ו (ה"מלמ םג) תובוה+ תוי'מחלהש $* ,תוק$
,$ימ םישיגמ
םהל (יסוהל )למומ ,רתוי -ורא #מ+ -שמל םתויר" ל* ורמשי םייתיב םירמש יפאמש י$כ :קותמ $וס:
<תומכהו ,(תירמשה תיקשל $ומצב רכמ') הייפא רפשמ 1 לכל רפשמ תיקש 1 ,חמק וליק
םישבי תוריפ רככ
:קייק שילגניא תינבתל םירמוח
3 םיציב
1 לי'ו תיצמת תיפכ
1/! רכוס סוכ
1/2 חמק סוכ
1/2 #ומ'יק תיפכ
1 סג םיצוצק םישבי תוריפ סוכ
1 םייולק אל םי+וגאו םי$קש סוכ
:הנכהה ןפוא
,ה$יחא הסי*ל םיבבר*מו #ומ'יקו חמק םיפיסומ ,רכוסו לי'ו תיצמת ם* םיציב הר*קב םיבבר*מ 3
,םי'וויכה לכמ םיפוצמ םהש $* ב"יה םיבבר*מו םישביה תוריפהו םי+וגאה תא םיפיסומ 3
לש םוחב ה*שכ םיפואו ת'מושמ תי'בתל םיריב*מ 3 130 ,הבוה+ו *גמל הביצי רככהש $* תול*מ
םוחב רו'תב תשר ל* תוסורפה תא שבייל םג רשפא ,םישיגמו תוק$ תוסורפל םיסרופ ,#י"ולחל םי''צמ 3
לש 130 -שמל תול*מ 20 ,םייפסירק םימי'צ תלבקל תוק$
,המו"א הספוקב םירמושו םי''צמ 3
רב י$גרנא
:רב י$גרנאל םירמוח
2 #ומ'יק תויפכ
1 חלמ החו"ש תיפכ
1/2 ) סוקוק סוכ 50 (םרג
1/! ) םושמוש סוכ !0 (םרג
2 ) םייולק םי$קש וא םי+וגא תוסוכ 200 (םרג
2 ) סג םיצוצק םישבי תוריפ תוסוכ 300 (םרג
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 150 ,תול*מ
&כ םילוקו הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* ל*וש תלוביש םיר+פמ 3 !0 $* ,ם*פ י$מ בובר* -ות תוק$
,(תיפסירק איהש קו$בלו םו*"ל רשפא) תשבייתמו הביה+מ ל*ושה תלובישש
,(-שמהב חו' )וליחל ,םיילושהמ םיצבצבמ ריי' לש תווצק םיריאשמ) הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת םי'יכמ 3
,תי'בתה ל$וגב הייפא ריי' לש (סו' #בלמ $צב םי'יכמ
םילשבמו החיתרל םיאיבמ ,חלמו #ומ'יק ,םוח רכוס ,שב$ ,האמח םיממחמ לו$ג ריסב 3 2 םיריסמ ,תוק$
םיבבר*מ ,היולקה ל*ושה תלוביש תאו םישבי תוריפ ,םי+וגא ,םושמוש ,סוקוק המי'פ םיפיסומו שאהמ
,שב$ה תבור*תב םיפוצמ םירמוחה לכש $* ב"יה
םיסכמ (9"הול ה+ 0 םיי$יה ל* תוריה+) (כ תר+*ב םיק$המו תי'בתל ת"הולה תבור*תה תא $ימ םיקצוי 3
י$כ הבושח הסיח$ה) סוכ לש תיתחת תר+*ב תבור*תה תא ב"יה םיסחו$ו $צב ו'רמשש הייפאה ריי'ב
,שולש&םיית*ש לש #ו'יצ -שמהל ררקמל םיריב*מו #י"ולחל םי''צמ ,(-ותיחה -להמב ררופתי אל קתממהש
,-ותיח שרק ל* םיחי'מו הייפאה ריי' תא םיפלקמ ,(הייפאה ריי' תווצקב םיר+*') תי'בתהמ םיצלחמ 3
,רק םישיגמו ררקמב םו"א ילכב םירמוש ,יוצרה ל$וגב םיפי"חל םיכתוח
לקמ לע םודא חופת
#ל םירמוח :םיחופת
! ) רכוס תוסוכ 100 (םרג
1,5 ) םימ תוסוכ 360 (למ
1/2 סרית פוריס סוכ
1/2 ה+וקולג סוכ
,,,םיצור םא ,םו$א לכאמ *בצ
6 םיצו*' םישביו םיצוחר םיחופת
6 (הריצי תויו'חב גישהל) םיחופתב הצי*'ל םילוג*ו םיכורא ,םיב* )* תולקמ
:הנכהה ןפוא
םיפ"וש ,#ובסו םימימח םימ ,םילכ יוקי' תירכב ב"יה םתוא םיפצרקמ :םיחופתה תא םי'יכמ לכ ם$וק 3
קמו*ב לקמ םיצ*ו' ,ב"יה םיבג'מו 3 ,חופת לכ תיתחתב תוחפל מס
,יופיצה ירחא םיחופתה תח'הל #מש סיסרתב #מושמ הייפא ריי' ם* תי'בת םי'יכמ 3
הבוגב חרק ימ ם* לו$ג ילכ םג םי'יכמ 3 2 ,(לושיבה םותב ריסה רוריקו הליב"ל) מס
,(תובו"ר םיי$יב ה+וקולגה תא םי$$ומ) ה+וקולגו סרית פוריס, םימ ,רכוס החיתרל םיאיבמ לו$ג ריסב 3
&כ תי'ו'יב שא ל* החיתרב םילשבמ 3 10 רתו' לבא גימצ פוריסהו תומל*'ו תוכלוה תו*ובהש $* ,תוק$
) בוה+ל ו*בצ תא תו'של ליחתמ קרו (וקש 150 ו"ו"ואו ירמגל "*מכ ו$אתה םימה ה+ בלשב ,(תול*מ
&ב רצו' אוה) למרק רצוויהל ליחתמ 160 סוכל פוריסהמ תיפכ םיפ"פ"מ :רכוס םוח$מ #יאש ימלו ,(תול*מ
,םימב תיכוכ+ רו$כל -פוה אוהשכ #כומ אוה 0 םירק םימ
םיבבר*מ ,לושיבה תקספהל תוי'ש המכ -שמל םירקה םימה ם* ילכב ריסה תא םילבו"ו שאהמ םיריסמ 3
,םיצור םא לכאמ *בצ המי'פ
םיחי'מ ,למרקב אלמ יופיצל הקומ* תחא הליב" ("הול ה+ 9תוריה+ב) חופת לכ םילבו"ו לקמב םי+חוא 3
הייפאה ריי' ל* ,הל*מ יפלכ לקמהשכ ,שארה ל* חופתה תא םיחי'מו ריסל הר+חב ("פ"ל ($ו*ל
,#מושמה
$* הכומ' שא ל* םיממחמ תצק השקתמו ררקתמ למרקה םא 0 םיחופתה רתי ם* הלו*פה ל* םיר+וח 3
,םחו יל+ו' תויהל ר+וח אוהש
קר אל) #פולצב חופת לכ םיפ"ו* וא ,$ימ םישיגמ ,ר$חה .פמ"ל ררקתהל םיפוצמה םיחופתל םיחי'מ 3
,ר$חה .פמ"ב םירמוש ,(תוחל י'פמ למרקה ל* #גמ םג ה+ 0 יפויה ליבשב
תיב תר%ות הקומ ובמרק
#ל םירמוח ('#(& :סיסבל ובמרק $חי
20 ) לשמל) תולוג* .)יב$'ס תויגו* =>?@.A תויגו*ל תו$רפומ (
:הפקו ןבל דלוקוש םרקל
2 ) הקותמ ת'מש ילכימ 500 (למ
1 הפק ס' תקבא השו$ג (כ
250 #בל $לוקוש םרג
:י$%נארק דלוקוש יופי%ל
350 רירמ $לוקוש םרג
3 #מש תופכ !5 (למ (
:(םי%ור םא) טושיקל
סמומ #בל $לוקוש תויבוק המכ
#כ לש רוריק שרוד אוה) םרקה תנכה ןפוא ! :(תועש
$לוקושה ל* םיקצוי ,החיתר (סל ,הפק ס' ם* הקותמ ת'מש לש $בלב $חא לכימ םיממחמ ריסב 3
,סמ' אוהש $* םיבבר*מו
&ל ררקמל םיריב*מ 3 ! ,(שארמ םיימוי $* #יכהל רשפא) $ואמ הרק תבור*תהש $* ,תוחפל תו*ש
:םרקה ת'כה תא םימייסמ
םיפיצקמו הקותמ ת'מש לש (סו' לכימ המי'פ םיקצוי ,רסקימל הרקה $לוקושה תבור*ת תא םיריב*מ 3
,ביצי םרק תלבקל $* $חי
ר"וקב הקלח הייפ ם* (ולי+ תיקשל םרקה תא םיריב*מ 3 1 ,מס
:בוש םיאיפקמו תויגועה לע םרקה תא םיפלזמ
יכה לבא ,הלוג*ו הלו$ג ה*בגל (ל+ל לק יכה :םרקה תא #היל* םיפל+מו תי'בת ל* תויגו*ה תא םיר$סמ 3
,ם*פ לש תיאקירמא ה$ילג ומכ ,(וסב )יפש ם* הלריפס תרוצב (ל+ל הפי
,השקתמ םרקהש $* ,תוחפל םיית*של איפקמל םיריב*מ 3
:םישיגמו דלוקושב םיפ%מ
,#מש וכותל םיבבר*מ ירמגל סמ' אוהש ירחא קרו ,$לוקוש םיסיממ 3
םיאובמרקה תא וב םילבו"ו -וראו רצ ילכל ותוא םיריב*מ ,ר$חה .פמ"ל ררקתהל יופיצל םיחי'מ 3
רשפא ,תוי'ש המכ -ותב השקתי יופיצה 0 שגמה ל* הר+חב םיחי'מ ,(םיכופה םתוא םי*יב"מ) םיאופקה
תיפכ תר+*ב וא ה'"ק (ולי+ תיקשב ו'ממ םיספ םיפל+מ "ושפ) םיצור םא סמומ #בל $לוקושב "שקל
,(הרוחאו המי$ק תוריהמ תו*ו'תב
,השגהה י'פל ררקמל )וחמ תוק$ המכ רישפהל םיאובמרקל םיחי'מש וא אופק םישיגמו ,איפקמב םירמוש 3
ןומניקו סוקוק "קוטסיפ םע יבלמ
#ל םירמוח )& :תוישיא תונמ
1 בלח ר"יל 36 #מוש
2/3 ) רולפ'רוק סוכ 15 (םרג
3 ) (תיצמת אל) םי$רו ימ תופכ !5 (למ
1 ) הקותמ ת'מש לכימ 250 (למ
1/2 ) רכוס סוכ 100 (םרג
:השגהל
#ומ'יק ,סוקוק ,סג םיצוצקו םייולק םיקו"סיפ
ל"פ +יכרת
:הנכהה ןפוא
אלל הקלח תבור*תל ב"יה םיבבר*מו םי$רו ימו רולפ'רוק םיפיסומ ,בלחהמ יצחו סוכ הר*קל םיג+ומ 3
רולפ'רוקה לש םי'"קה םישוגה תא ררופל תו*בצאה תר+*ב םיכישממו (כב בובר*ה תא םיליחתמ) םישוג
,(וסמ' אלש
$* ,ם*פ י$מ בובר* -ות םיממחמו ,רכוסו הקותמ ת'מש םיפיסומ ,לו$ג ריסל בלחה תרתי תא םיקצוי 3
,החיתר (סל
הליחתמו $ואמ הכימסמ תבור*תהש $* ,הקספה ילב םיפרו"ו רולפ'רוקה ם* בלחה תא המי'פ םיפיסומ 3
תוסוכל $ימ םיג+ומו #ק'קל םיריב*מ ,שאהמ םיריסמ #ושארה *וב*בב ,(-ר*ב הק$ -ותב הרוק ה+) חותרל
,השגה
,םורק תורצוויה ת*י'מל #וליי'ב יבלמה י'פ תא תוסכל יוצר 3
לש #ו'יצ -שמהל ררקמל םיריב*מו #י"ולחל םי''צמ 3 ! ,תיסחי ביציו $ואמ רק יבלמהש $* ,תוחפל תו*ש
"*מו םיקו"סיפ ,סוקוק ל*מ םיר+פמו ל"פ +יכרת "*מ םיג+ומ :יבלמה תא םיביכרמו #וליי'ה תא םיפלקמ 3
,$ימ םישיגמ ,#ומ'יק
הניבג דלוקוש זינוארב
לדוגב תינבתל םירמוח 2*+(( :הניבגה תבורעתל מ"ס
250 ת'מש ת'יבג םרג 306 ר$חה .פמ"ב ,#מוש
250 ה'בל ה'יבג םרג 56 ר$חה .פמ"ב ,#מוש
100 תסמומ האמח םרג
3/! ) רכוס סוכ 150 (םרג
2 לי'ו תיצמת תויפכ
3 םיציב
1 ) רולפ'רוק (כ 10 (םרג
:זינוארבל
300 רירמ $לוקוש םרג
200 האמחםרג
! םיציב
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
1 ) ההכ םוח רכוס הסוח$ סוכ 2!0 (םרג
141/! ) חמק תוסוכ 110 (םרג
1 הייפא תקבא תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
:הניבגה תבורעת תנכהל
,םיציבו לי'ו תיצמת ,רכוס ,תסמומ האמח ם* ה'יבג יגוס י'ש $חי םיבבר*מ 3
,םישוג אלל הקלח תבור*תל ב"יה םיפרו"ו תיר*קל רולפ'רוק םיפיסומ ,תיר*קל הלילבהמ סוכ םיריב*מ 3
,$צב םיחי'מ ,ה$יחא תבור*ת תלבקל םיפרו"ו הר*קל םירי+חמ
:זינוארבה תנכהל
&ל רו'ת םיממחמ 3 1%0 ,תול*מ
,האמחו $לוקוש $חי םיסיממ 3
תא המי'פ םיבבר*מ ,ה$יחא תבור*תל רכוס יגוס י'שו םיציב (םיפיצקמ אל) םיפרו" ת$רפ' הר*קב 3
,$לוקושה תבור*ת
,הקירבמו הקלח תבור*ת תלבקל $* ב"יה םיבבר*מו חלמו הייפא תקבא ,חמק םיפיסומ 3
:היפאו הבכרה
,לק )וליחל םיצבצבמ ריי' תווצק םיריאשמו ,הייפא ריי'ב תי'בת םי$פרמ 3
םיקצוי 3 2/3 ה'יבגה תבור*ת תא םיקצוי ,(תבור*תה תרתי תא $צב םירמוש) תי'בתל +י'וארבה תבור*תמ
,+י'וארבה ל*
תר+*ב 3 2 תא חורמל וס'ת לא) ה'יבגה ל*מ +י'וארבה תבור*ת תרתימ תו'"ק תומר* םיר+פמ תופכ
,(םסקה לכ ה+ו יר"מיס היהי אל יפוסה הארמה 0 ה$יחא הבכש רוציל וא $לוקושה תבור*ת
ררקמל םיית*של םיריב*מו #י"ולחל םי''צמ ,ביצי הפאמהו המוחש ה'יבגה תבכשש $* ,ה*שכ םיפוא 3
רק םישיגמו םי*ובירל םיסרופ ,(הייפאה ריי' תווצקב םיר+*') תי'בתהמ םיפלוש ,(הסירפה ל* לקהל י$כ)
,ררקמב םירמוש ,ר$חה .פמ"ב וא
סוקוק גנרמו הפק זינוארב
תינבלמ תינבתל םירמוח 2*+(( :זינוארבל מ"ס
200 רירמ $לוקושםרג
200 האמחםרג
3 4 םיציב 3 (יופיצל םי'ובלחה תא םירמוש) (סו'ב םי'ומלח
1,5 ) רכוס תוסוכ 300 (םרג
1/2 ) םוח רכוס הסוח$ סוכ 120 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
1 ) חמק סוכ 1!0 (םרג
1 הפק ס' תקבא (כ
1/! חלמ תיפכ
:סוקוק ג'רמל
3 םי'ובלח
3/! ) רכוס סוכ 150 (םרג
142/3 ) םיקתוממ סוקוק יבבש תוסוכ 350 (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
:זינוארבה תנכה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 110 ,תול*מ
,האמחו $לוקוש לגורקימב םיסיממ 3
,לי'ו תיצמתו רכוס יגוס י'ש ,םי'ומלח ,םיציב המי'פ םיבבר*מ 3
,הקירבמו ה$יחא ,הקלח תבור*ת תלבקל $* ב"יה םיפרו"ו חלמו הפק ,חמק םיפיסומ 3
ת'כהל $* איפקמב םיחי'מו ,#מש סיסרתב #מושמ הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בתב תבור*תה תא םיח"שמ 3
,יופיצה
:סוקוקה יופי% תנכה ןפוא
,רכוסו םי'ובלח (םיפיצקמ אל) םיבבר*מ הר*קב 3
הבהלל םיכימ'מ ,החיתרל םיאיבמו םימ "*מ ם* (הר*קהמ #"ק רתוי תצק ופקיהש) י'ו'יב ריס םי'יכמ 3
,תו'י$*ב ו*ב*בי םימהש -כ תי'ו'יב
םי$אה ל*מ םי'ובלחה תבור*ת תא םיבבר*מו (הר*קב ו*גי םימהש רוסא) ריסה ל* הר*קה תא םיחי'מ 3
,(תירגרג השוחת #יאש תו*בצא יתש #יב םיק$וב) סמ' רכוסה לכו *גמל $ואמ המח איהש $*
,לי'ווה תיצמתו סוקוקה יבבש תא המי'פ םיבבר*מו שאהמ םיריסמ 3
:היפאו הבכרה
&ל רו'ת םיממחמ 3 110 ,תול*מ
תר+*ב 3 2 תויהל רומא אל יוסיכה ,+י'וארבה תבור*ת ל* סוקוקה תבור*תמ תו'"ק תומיר* םיחי'מ תופכ
,,,יפואהו יפויה לכ ה+ 0 יר"מיס וא "לחומ
&כ םיפוא 3 25 םוחש סוקוקה יופיצו ,-רו -ומ' #יי$* +כרמה ,םיילושב םיביציו םיחופת +י'וארבהש $* ,תוק$
,*גמל יפסירקו
י$כ) שולש&םיית*של ררקמל םיריב*מ וא ,הלילה -שמל שישה ל* תובצייתהל םיחי'מו #י"ולחל םי''צמ 3
,(הסירפה ל* לקהל
,ר$חה .פמ"ב וא רק םישיגמ ,םי*ובירל םיסרופו תי'בתהמ םיצלחמ 3
הדילגו טהול לפיימ בטורב תוישיא ןאקפ#הנאת תוגוע
#ל םירמוח )2 חפנב םיעקש םע תינבתב תוישיא תוגוע (,! סוכ
:תוגועל
2 ) תושבוימ םי'את תוסוכ 300 (םרג
2 ) םיחתור םימ תוסוכ !10 (למ
100 הכר האמח םרג
1 ) םוח רכוס הסוח$ סוכ 2!0 (םרג
3 םיציב
1,5 ) חמק תוסוכ 210 (םרג
2 הייפא תקבא תויפכ
1 הייתשל ה$וס תקבא תיפכ
1 ) םיצוצק #אקפ י+וגא סוכ 100 (םרג
:לפיימ בטורל
1 ) לפיימ פוריס סוכ 360 (םרג
1/2 ) הקותמ ת'מש סוכ 120 (למ
100 האמח םרג
:היפאו הבכרה "תוגועה תנכה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 160 ,תול*מ
,סג םיצצוקו )קו*ה תא ה'את לכל םיריסמ 3
&ל םיהשמ ,םיחתורה םימה תא םהיל* םיקצוי ,#ו+מה $ב*מ תר*קב תוצוצקה םי'אתה תא םימש 3 5 תוק$
,םי'אתה -וכירל
,הקלח תיחמל #ו+מה $ב*מב םי'חו" 3
,ה$יחא תבור*תל םי$ב*מו םיציבה תא םיפיסומ ,תורצק םי'חו"ו םוח רכוסו האמח םיפיסומ 3
םיבבר*מ ,ה$יחא תבור*ת תלבקל $* קר םי'חו"ו הייתשל ה$וס תקבאו הייפא תקבא ,חמק םיפיסומ 3
,םי'אקפה תא המי'פ
&כ םיפואו #מש סיסרתב םי'מושמ םי*קש ם* תי'בתל תבור*תה תא םיג+ומ 3 20 תוגו*הש $* ,תוק$
םי''צמו רו'תהמ םיאיצומ ,(םיחל םירוריפ ם*) שבי "*מכ אצוי +כרמב )*''ה םסיקו *גמל תוכר ,תוחופת 5
,תוק$
:לפיימה בטור תא םיניכמ םייתניב
,הסמ' האמחהש $* ,בובר* -ות הכומ' שא ל* האמחו הקותמ ת'מש ם* לפיימ פוריס םיממחמ ריסב 3
םילשבמו החיתרל םיאיבמ ,הבהל םיריבגמ 3 2 שאהמ םיריסמ ,*ב*במ ב"ורהש $* החיתרב תוק$
,"*מ םי''צמו
:םישיגמו םיביכרמ
םיית'יב וררקתה הגו*ה וא ב"ורה םא) $יל לי'ו ת$ילגו "הול לפיימ ב"ור ם* ,המימח הגו*ה תא םישיגמ 3
,(לגורקימב תורצק בוש םתוא םיממחמ 0
תויאקורמ הנוכמ תויגוע
#ל םירמוח 8' -רואב תויגוע )' : מ"ס
1 תוחפ וליק 1 ) חמק סוכ 160 ,םרג 6 4תוסוכ 2 (תופכ
2 ) הייפא תקבא תויקש 20 (םרג
1 ) תרשופ ,תסמומ ה'ירגרמ .בח 200 (םרג
1 ) #מש סוכ 2!0 (למ
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
2 ) לי'ו רכוס תויקש 20 (םרג
1 ) םי+ופת )ימ סוכ 2!0 (למ
1/2 םושמוש סוכ
1/2 סוקוק סוכ
:הנכהה ןפוא
םיחי'מ ,$יחא קצב תלבקל $* קר ,$בלב הק$ -שמב םיי$יב םישלו הלו$ג הר*קב םירמוחה לכ תא םימש 3
&ל $צב 15 ,תויגו*ה בוצי*ל $חוימה קלחה ם* ה'ח"מה תא םיביכרמ םיית'יב ,תוק$
&ל רו'ת םיממחמ 3 110 ,תול*מ
קצבה "רס תא םיכתוח ,(רשב םי'חו"ש ומכ שממ ,המי'פ ותוא םיסחו$) ה'וכמב קצבה תא םיריב*מ 3
&כ -רואב תו*בצאל לבקתמש 10 ,םילק םיחוורב הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* םיחי'מ ,מס
&כ ,הבה+הל $* םיפוא 3 20 ,ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב םירמושו #י"ולחל םי''צמ ,תוק$
תירירווא םיזופת תגוע
רטוקב תקרפתמ אלפ ריס תינבתל םירמוח 2 :מ"ס
% תו$רפומ םיציב
2 ) רכוס תוסוכ !00 (םרג
1 ) #מש סוכ 2!0 (למ
$חא +ופתמ תררוגמ הפילק
1,5 ) יר" "וחס םי+ופת )ימ תוסוכ 360 (למ
2,5 ) חמק תוסוכ 350 (םרג
2 הייפא תקבא תויפכ
רכוס תקבא :"ושיקל
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 3 160 ,תול*מ
) רכוסהמ תחא סוכ ם* םי'ומלח םיפיצקמ רסקימב 3 200 #מש םיפיסומ ,ריהבו -ימס (צק תלבקל $* (םרג
,הפצקה י$כ -ות ק$ םר+ב
#יגוריסל םיפיסומו חמקו הייפא תקבא $חי םיפ'מ ,+ופת תפילק םיפיסומו רסקימה תוריהמ תא םיכימ'מ 3
,םי+ופת )ימ ם*
) רכוסה תרתי תא הגר$הב םיפיסומו םי'ובלח םיפיצקמ הייק' רסקימ תר*קב 3 1 (צק תלבקל $* ,(סוכ
תרתי תא המי'פ םילפקמו ,םי'ומלחה תבור*תל (צקהמ שילש םיפרו" ,(השקו' אל לבא) קירבמו ביצי
,תו'י$*ב (צקה
הגו*הש $* ,תוק$ רש*ו ה*שכ םיפואו (9בושח) ת'מושמ אל אלפ ריס תי'בתל תבור*תה תא םיקצוי 3
,ירמגל שבי אצוי +כרמב )*''ה םסיקו *גמל תיציפק ,המוחש
םיכפוה הרק הגו*השכ ,ררקתהל התוא םיריאשמ -כו קובקב ל* התוא םיכפוה $ימו הגו*ה תא םיאיצומ 3
,רכוס תקבא ם* םישיגמו #יכסב םיצלחמ ,הר+חב
ףיאדק תוליסלס
:םישורדה םירמוחה
200 (יא$ק תויר"א .רג
(תוחמתמה תויו'חבו םיקוושב גישהל)
100 תסמומ האמח .רג 1/3 ) רכוס תקבא סוכ 50 (רג
:הנכהה ןפוא
ל רו'ת םיממחמ 110 תול*מ
,ב"יה םיי$יב םיבבר*מ ,רכוס תקבאו האמח םיפיסומו הר*קב (יא$קה תא םימש
,חו"ש לוגי* תרוצב $יה (כ ל* תויר"א #פוח םיחי'מ ,תבור*תב תופוצמ תויר"אה לכש $*
תויר"אהמ קלח םא ר$סב ה+ ,תיר*ק תרוצ תלבקל םיק$המו ת'מושמ תי'בתל םיכפוה
תרתי ם* הלו*פה ל* םיר+וח ,םסקה לכ ה+ &יר"מיסו ר$וסמ אל הארמהו הצוחא תוציצמ
כ םיפוא , תויר"אה 5 ,(קי.צב (רש' ה+ יכ רו'תל ר"יסיבייב םישו*) הבה+הל $* תוק$
,השגההו הבכרהה $כ ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב םירמושו םי''צמ
,$ימ םישיגמו םח $לוקוש ב"ורו ה$ילג וא םיתותו תפצקב םיאלממ
: תלבקתמה תומכ
20 ס'יפאמ תי'בתב תוליסלס
טייל דלוקוש תגוע
:םישורדה םירמוחה
1/3 הקבאל םי'וח" םי$קש סוכ
3 חמק תופכ
50 ק$ )וצק ,רירמ $לוקוש .רג
1/2 הפו'מ ואקק סוכ
1 רכוס סוכ
1/2 םימ סוכ
2 ר$חה .פמ"ב םי'ומלח
1 םור (כ
! ר$חה .פמ"ב םי'ובלח
1/! חלמ תיפכ
1&2 "ושיקל ,רכוס תקבא תופכ
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 150 ,תול*מ
,ואקקה $לוקושה תא םיסיממ #"ק ריסב ,חמקו םי$קש תקבא הר*קב םיבבר*מ
3/! ,םורהו םי'ומלחה תא המי'פ םיפרו"ו שאהמ םיריסמ ,םימהמו רכוסהמ סוכ
,-ר (צקל חלמ ם* םי'ובלחה תא םיפיצקמ רסקימב ,םי$קשה תבור*ת תא המי'פ םיבבר*מ
) רכוסה תרתי תא הגר$הב םיפיסומ 1/! ,שימגו ביצי (צקל םיפיצקמו ,(סוכ
תבור*תה תא םיח"שמ ,(צקה תרתי תא המי'פ םילפקמ ,$לוקושה תבור*תל (צקהמ *בר םיפרו"
כ םיפואו הייפא ריי'ב ת$פור' תי'בתב 20 0 25 הגו*ה +כרמב )*''ה םסיקש $* ,תוק$
תא רובשל ילבמ ,תוריה+ב ,(הלפוס ומכ ,"*מ תק$ס'ו תח'וצ הגו*ה) םי''צמ ,םיחל םירוריפ "*מ ם* אצוי
,םישיגמו רכוס תקבאב םי"שקמ ,תי'בתהמ התוא םיררחשמו הגו*ל ביבסמ #יכס םיריב*מ ,הגו*ה ילושה
תלבקתמה תומכה
ל םירמוח 10 ר"וקב תי'בת) תו'מ 22 (מס
ןומניק לקמ לע ןבל דלוקושו סוקוק תוירכוס
םיביכרמ :
:תילמל
1 סוקוק בלח תיחפ
50 האמחמ םרג
3&! #וח" סוקוק תוסוכ
200 #בל $לוקושםרג
:תולקמל
םירצק #ומ'יק תולקמ
:יופיצל
300 רירמ $לוקוש םרג
2&3 $לוקושה לולי$ל ,#מש תופכ
100 "ושיקל (הוורפ ספי.צ) #בל $לוקוש םרג
ןפוא :הנכהה
,האמחמו סוקוק בלח ריסב םיחיתרמ 3
,ה$יחא תבור*תל םיבבר*מו סוקוק םיפיסומ ,ב"יה םיבבר*מו #בל $לוקוש םיפיסומ 3
,םי'"'"ק םי*קש ם* #וקיליס תי'בת תבור*תב םיאלממו ביצי שגמ ל* םי*קשה תי'בת תא םיחי'מ 3
,תושקתהל איפקמל םיריב*מו *קש לכ +כרמב #ומ'יק לקמ םיצ*ו' 3
,(יפסירקו ק$ יופיצ תלבקל) ליל$ םקרמל #מש ול םיפיסומו רירמ $לוקוש םיסיממ 3
,#בל $לוקוש $רפ'ב םיסיממ 3
תיפכב היל* םיפל+מ ,יופיצל סמומה $לוקושב םי*יב"מו #ומ'יקה לקמב סוקוק תיירכוס לכ םיקי+חמ 3
,"ושיקל #בל $לוקוש
,רק םישיגמ ,השגהה $* ררקמב םירמוש 3
דרבטרוש
םישורדה םירמוחה
11/2 ) תוסוכ 210 חמק (םרג
2 ) תופכ 20 רולפ'רוק (םרג
1/! חלמ תיפכ
200 תסמומ האמח םרג
1/! ) סוכ 50 רכוס ( םרג
2 לי'ו רכוס תויקש
(כ 1&2 "ושיקל רכוס
הנכהה ןפוא
ל רו'ת םיממחמ 150 ,תול*מ
, תו$בכ ויהי אל תויגו*הש חי"במ אוה יכ בושח יופי'ה ,חלמו רולפ'רוק ,חמק $חי םיפ'מ
םיבבר*מו םישביה םירמוחה תא םיפיסומ ,רכוס יגוס י'שו האמח $חי םיבבר*מ הר*קב
הבוגל תי'בתל קצבה תא םיק$המ ,$יחאו -ר קצבל $* קר 1 הבוח אל לבא הייפא ריי'ב $פרל רשפא) מס
כ םיפוא ,(קב$יי אלו #מש קיפסמ קצבה 0 !5 ריהב #יי$* לבא) תולק ביה+מו *גמל קצומ קצבהש $* ,תוק$
,(ת''ושמ אל) ה$ח #יכסב תויגו*ל םיכתוח $ימו רו'תהמ םיאיצומ ,(תיסחי
,ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב םירמוש םי''צמו "ושיקל רכוס םיר+פמ
תלבקתמה תומכה
ל$וגב תי'בלמ תי'בת 20 ל* 2% מס
ר"וקב תלסלוסמ יאפ תי'בת וא 2! מס
"הקותמ" תועב%א
:ק%בל םישורדה םירמוחה
200 הכר האמח םרג
250 ה'בל ה'יבג םרג 56 וא
56 ר$חה .פמ"ב ,#מוש
3 ) רכוס תופכ !0 (םרג
21/2 ) חמק תוסוכ 350 (םרג
: תילמל
½ 1 םיבהואש חרממ תוסוכ
(םי+וגא חרממ וא ,בלח תביר ,הל"ו')
1 סג םיצוצק -למ י+וגא סוכ
(,,,םי$קש ,םי'"וב ,םיקו"סיפ ,םי'אקפ םג רשפא)
:גוגיזל
הפור" הציב
:טושיקל
רכוס
:הנכהה ןפוא
:םי''צמו קצבה תא םי'יכמ
,.ג"וק לש םקרמב תבור*תל רכוסו ה'יבג ,האמח םי$ב*מ הר"יג וו ם* רסקימב
,קיב$ו -ר ,$יחא קצב תלבקל $* קר םי$ב*מו חמק םיפיסומ
ל ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיפ"ו* ,התיפל קצבה תא םיח"שמ ! תו*ש
,ביציו רק קצבהש $* ,(הלילה -שמל (י$*) םומי'ימ
:םיפואו םיביכרמ
ל רו'ת םיממחמ 110 ,תול*מ
) רשפאה לככ ק$ו -ורא #בלמל םי$$רמו חמוקמ ח"שמל קצבה תא םיריב*מ 2&3 ,(ממ
,ה$ח #יכסב קצבה ילוש תא םירשיימ
,(הקלחו ה'"ק הייפב םישמתשמ וא) #"ק חתפ הב םיר+וגו (ולי+ תיקשל היוצרה תילמה תא םיריב*מ
םי+וגאהו תילמה ל*מ קצבה תא םילגלגמ ,םי+וגא ל*מ םיר+פמו קצבה -רואל תילמהמ הרוש םיפל+מ
,הייפאה -להמב וחתפיי אל תויגו*הש א$וול י$כ קצב לש בוביס יצח $ו* םילגלגמ ,אלוממ רו'יצ תלבקל
-רואב תו*בצאל םיכתוח ,קצבה תרתימ רו'יצה ת$רפהל םיכתוחו 5&6 ם* הלו*פה ל* םיר+וח ,מס
,תילמהו קצבה תרתי
,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* חוורמ #פואב ,ה"מ יפלכ רפתהשכ תו*בצאה תא םיחי'מ
, ל*מ רכוס םיר+פמו ,הפור" הציבב םישירבמ
כ םיפוא 25 ,ר$חה .פמ"ב םו"א ילכב םירמושו םי''צמ תוי'חירו תומוחש תויגו*הש $* ,תוק$
:תלבקתמה תומכה
50 תויגו*
םיחוטש םיפאמל יסיסב םירמש ק%ב
:םישורדה םירמוחה
1 חמק וליק
1 ) תירמש תיקש 50 (םרג
2 2/3 ) תוסוכ 650 םימ (למ
2 )רכוס וא) שב$ תופכ
חלמ (כ
תי+ #מש סוכ שילש
:הנכהה ןפוא
-שמל תי'ו'יב תוריהמב השיל וו ם* רסקימב םירמוחה לכ תא םישל 10 #וליי'ב קצבה תא םיסכמ ,תוק$
ל$וג יפל םירו$כל קצבה תא םיקלחמ ,חפ'ה תלפכהל $* החיפתל $צב םיחי'מו החל תבגמב וא $מצ'
תא םי'משמ ,קצבהמ ריוואה תא איצוהל אל י$כ ,םירו$כה ם* י$מ רתוי קס*תהל אל בושח , יוצרה הפאמה
לש החיפתל ב"יה חמוקמ ח"שמ ל* םיחי'מו ,תושבייתה ת*י'מל תי+ #מש "*מב םירו$כה 20 ,תוק$
,םיאבה םי'וכתמה תוארוה יפל םיכישממ
:תלבקתמה תומכה
6 תוי'ו'יב תו.צאקופ
וא ! תוק$ תולו$ג תוציפ
וא 15 תותיפ
ןירמזורו םוש"תיז ןמש יופי%ב ה$%אקופ
םישורדה םירמוחה
םירמש ק%ב ה$%אקופל :
תי+ #מש
סג חלמ
יר" #ירמ+ור
:הנכהה ןפוא
ת$פורמ תי'בת םי'יכמ ,(םירו$כל םיקלחמ אל) תחא ם*פ קר םיחיפתמו תוארוהה יפל קצבה תא םי'יכמ
אל תוריה+) תי'בתל קצבה תא תו'י$*ב םיריב*מ ,תי+ #משב תובי$'ב ריי'ה תא םי'משמו הייפא ריי'ב
תו'מושמ םיי$יב קצבה תא םיחתומ ,(ותוא חותמל הס''שכ )ווכתי אוה תרחא ,י$מ רתוי ותיא קס*תהל
$יחא #פואב ויל* םיקצוי ,תו*בצאה תר+*ב תומוג קצבב םירצוי ,תי'בתה לכ תא הסכמ אוהש $* ,תי+ #משב
-ר*ב (כ תר+*ב 1/! םיחי'מ ,#ירמ+ורו סג חלמ םיר+פמ ,תי+ #מש סוכ 20 לש םוחב םיפואו החיפתל תוק$
110 -שמל תול*מ 25 ,םישיגמו םי*ובירל םיסרופ ,ה"מלמ םג הבוה+ו תי'חיר ה.צאקופהש $* תוק$
:תלבקתמה תומכה
יתיב רו'ת תי'בתב ק'* תו.צאקופ B30!0 מס
תסרוה תיתיב ה%יפ
:םישורדה םירמוחה
םירמש ק%ב יסיסב
:זירז תוינבגע בטורל
1 $ואמ תולשבו תויר" תוי'בג* וליק
חלמ
סג םיצוצק םייר" םוקילי+ב יל*
:ה%יפל תופסות
,קמ* ת'יבג יתיתפ ,הלרצומ ת'יבג ירו$כ
,היי'בג* ,םיתי+ ,תררופמ תירגלוב ה'יבג
יבוש'א ,תויר"פ ,לצב
:הנכהה ןפוא
) םומיסקמל רו'תה תא םיממחמ 2!0 (רשפאמ םכלש רו'תהש המכ ,תוחפל תול*מ
,םוקילי+בה יל* תא המי'פ םיבבר*מ ,קלח קסרל חלמה ם* תוי'בג*ה תא #ו+מ $ב*מב םי'חו"
&ל קצבה תא םיקלחמ ! ,קצבה ת'כה לש #וכתמה תוארוה יפל םיחיפתמו תי+ #משב םי'משמ ,םיווש םירו$כ
) ק$ #בלמל תובי$'ב חמוקמ הייפא ריי' ל* תורישי קצבה תא םי$$רמ 1/2 ,רו'תה תי'בת ל$וגב (מס
,תוי'בג* ב"ור לש ה$יחאו הק$ הבכש םיחרומ ,תי'בתל ריי'ה ם* $חיב $$ורמה קצבה תא םיריב*מ
-שמל ילמיסקמ םוחב ,$ימ םיפוא תפסו' החיפת אלל ,ם*"ה יפל תופסותה תא ל*מ םיר$סמ 12&15 תוק$
,ת*ב*במ ה'יבגהו ה"מלמ םוחש קצבהש $* וא

:תלבקתמה תומכה
! יתיב רו'ת תי'בתב תוק$ תוציפ !0B30 מס
(תיתיב הפאל) תבחמב תותיפ
םישורדה םירמוחה
#וכתמה יפל םירמש קצב יסיסבה
חמק וליק
1 ) תירמש תיקש 50 (םרג
2 2/3 ) תוסוכ 650 םימ (למ
2 )רכוס וא) שב$ תופכ
חלמ (כ
תי+ #מש סוכ שילש
:הנכהה ןפוא
&ל קצבה תא םיקלחמ 15 ת'כה לש #וכתמה תוארוה יפל םיחיפתמו תי+ #משב םי'משמ ,םיווש םירו$כ
הבחר (9הבוח #ולפ") תבחמ םיממחמ ליבקמב ,תובי$'ב חמוקמ ח"שמ ל* רו$כ לכ םי$$רמ ,קצבה
הבירצ י'מיס לבקמ קצבהש $* םילוצו תבחמה ל* קצב לוגי* םיחי'מ ,#מש אלל ,ההובג שא ל* החו"שו
-ות תבחמה תא םיר*'מ ,שאהמ םיריסמו הק$ יצחל י'שה $צל םיכפוה ,הל*מלמ תו*וב שיו #ותחתה ו$יצמ
תא םירמוש םיית'יבו ,קצבה ירו$כ לכ ם* -ילהתה ל* םיר+וח ,קב$' אל קצבהש א$וול י$כ היילצ י$כ
,תבגמב תופו"* תו'כומה תותיפה
:תלבקתמה תומכה
15 ר"וקב תותיפ 2! מס
תיסיסעו הכר שיש תגוע
:םישורדה םירמוחה

:הגועל
200 הכר ,האמחםרג
1 ) תוסוכ ½ 300 רכוס (םרג
1 לי'ו תיצמת תיפכ
3 םיציב
2 1/2 ) תוסוכ 350 חמק (םרג
2 1/2 הייפא תקבא תויפכ
1/2 הייתשל ה$וס תקבא תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
1 ) סוכ 2!0 #ויוור (למ
:דלוקושה תבורעתל
110 רירמ $לוקוש םרג
1 הפק ס' תקבא (כ
1 ואקק (כ
3 הקותמ ת'מש תופכ
:הנכהה ןפוא
:הגועה תבורעת תא םיניכמ
&ל רו'ת םיממחמ 110 תבור*תל תי'ו'יב תוריהמב רכוסו האמח םי$ב*מ הר"יג וו ם* רסקימב ,תול*מ
תקבא ,הייפא תקבא ,חמק $חי םיפ'מ ,$ובי* י$כ -ות תחא תחא םיציבה תאו לי'ו תיצמת םיפיסומ ,תימרק
*לב' חמקהש רחאל ,הכומ' תוריהמב $ובי* -ות חמקה תבור*תמ שילש םיפיסומ ,חלמו הייתשל ה$וס
תיצחמ וירחא ,חמקהמ (סו' שילש ם* םיכישממ ,#י"ולחל *לב' אוהש $* םי$ב*מו #ויוורהמ יצח םיפיסומ
ם*פ י$מ תירמ תר+*ב הר*קה תו'פ$ תא םיק'מו םירצו* ,חמק לש #ורחא שילש (וסבלו ,#ויוור ה'ורחא
,םישוג תורצוויה ת*י'מלו $יחא בובר*ל
:שישה תרי%יל דלוקוש תבורעת םיניכמ
וא #"ק ריסב םג רשפא ,לגורקימב 0 לק יכה ,ת'משו ואקק ,הפק ם* $לוקוש $חי םיסיממ ה'"ק הר*קב
םיבבר*מ ,$לוקושה תבור*ת תא המי'פ םיפיסומו ת$רפ' הר*קל קצבהמ תיצחמ םיריב*מ ,םי$א ל*מ
,$יחא *בצב ההכ תבור*ת תלבקל ב"יה
:םיפואו םיביכרמ
תרתיב םיסכמו ההכה תבור*תה תא היל* םיחרומ ,הריהבה תבור*תהמ י*בר תשולשכ תוי'בתב םיח"שמ
&כ םיפוא ,שיש הארמ תריציל תולק םיבבר*מ ,הריהבה תבור*תה 50 שבי "*מכ אצוי םסיקש $* תוק$
,*גמל תויציפק תוגו*הו ,ירמגל
:תלבקתמה תומכה
2 קייק שילג'יא תוי'בת
ןומניקו תנמש תגוע
:םישורדה םירמוחה
! םיציב
2 הקותמ ת'מש םילכימ
11/! ) תוסוכ 250 רכוס (םרג
2 ) תויקש 2C10 לי'ו רכוס (םרג
1/2 חלמ תיפכ
2 ) תוסוכ 210 חמק (םרג
2 הייפא תקבא תויפכ
:תילמל
1/! ) הסוח$ סוכ 60 ההכ םוח רכוס (םרג
2 #ומ'יק תופכ
1 ) סוכ 100 סג םיצוצקו םייולק +ול י+וגא (םרג
)תויבוקל םיכותחו םי''וסמ ,םיקסרפא ירומיש תספוק וא)
:הנכהה ןפוא
&ל רו'ת םיממחמ 1%0 ,תול*מ
"*מ תבור*תהו וקלחב סמ' רכוסהש $* ,חלמו רכוס יגוס י'ש ,הקותמ ת'מש םיפרו" הלו$ג הר*קב
,ת'משה תבור*תל םיפיסומו םיציב םיפרו" ת$רפ' הר*קב ,הכימסמ
,םישוג אלל הקלח הלילב תלבקל $* קר םיפרו"ו הייפא תקבאו חמק הר*קה ל*מ $חי םיפ'מ
&ל הלילבהמ שילש םיקצוי 3 ל*מ #ומ'יקה תבור*תמ יצח םיר+פמ ,#ומ'יקו רכוס $חי םיבבר*מ ,תוי'בת
שילש ם* הלו*פה ל* םיר+וח ,םיקסרפאה תויבוקמ וא םי+וגאהמ תיצחמ ל*מ םיר+פמ ,תוי'בתב הלילבה
&כ םיפוא ,הלילבה לש #ורחאה שילשב םיסכמ ,#ומ'יקה תילמ תרתיו ,הלילבה לש (סו' 50 םסיק $* ,תוק$
,רכוס תקבאב םי"שקמו םי''צמ ,תוי'חירו תומוחש ,*גמל תויציפק תוגו*הו ירמגל "*מכ שבי אצוי
:תלבקתמה תומכה
3 קייק שילג'יא תוי'בת
תוישיא תופיכב יתפיטק דלוקוש סומ
םירמוחה
סיסבל :
100 םי'וח" ,(י'יס #אקפ) םירכוסמ #אקפ י+וגא םרג
:דלוקוש סומל
2 ) הקותמ ת'מש םילכימ 500 למ (
3 םי'ומלח
3 ) רכוס תופכ 35 (םרג
3 ) שב$ תופכ 60 (םרג
350 רירמ $לוקוש םרג
2 ) בלח וא י$'רב ,$לוקוש רקיל תופכ 30 )למ
:דלוקוש יופי%ל
1/2 הקותמ ת'מש סוכ
) 120 למ(
120 רירמ $לוקוש םרג
:טושיקל
50 סמומ #בל $לוקוש םרג
:הנכהה ןפוא
:םיאיפקמו סומה תא םיניכמ
,ררקמב םירמושו (הכר "*מ #יי$* לבא) הביצי "*מכ תפצקל הקותמ ת'מש רסקימב םיפיצקמ
-שמב ההובג תוריהמב רכוסו םי'ומלח רסקימב םיפיצקמ 2 ,תוק$
םר+ב חתורה שב$ה תא םיקצוי ,האלמ החיתרב *ב*במ אוהש $* ,שב$ םיחיתרמ ה'"ק תבחמב ,ליבקמב
(יצקהל םיכישממ ,הפצקה י$כ -ות ,םי'ומלחל ק$ 5 -ימס (צקהו *גמל הרק הר*קהש $* ,תופסו' תוק$
תבור*ת תלבקל $* םי'ומלחה (צקל םחה $לוקושה תא םילפקמ ,$לוקושה תא םיסיממ םיית'יב ,ריהבו
,(ר$סב ה+ו ,$ואמ -ימסת איה) ה$יחא
תלבקל $* תפצקה תרתי תא תו'י$*ב םילפקמ ,תפצקה תומכמ *בר ם* $חי רקילה תא המי'פ םיפרו"
,םי'וח" םירכוסמ םי'אקפ הל*מלמ םיר+פמו תוי'בתל םיקצוי ,יתפי"קו קלח סומ
&ל איפקמל םיריב*מ ! ,תושקתהל ,(הלילה -שמל (י$*) תוחפל תו*ש
:םיטשקמו םיפ%מ "דלוקוש יופי% םיניכמ
,ר$חה .פמ"ל םי''צמ ,סמ' אוהש $* םיבבר*מו $לוקושה ל* םיקצוי ,החיתר (סל הקותמ ת'מש םיממחמ
וא הייק' תי'בת תשרל תחתמ םיחי'מ) יופיצל תשר ל* םיחי'מו הציחלב תוי'בתהמ תופיכה תא םיצלחמ
,תוישפוחב ה"מל גול+ל ול םיחי'מו הפיכ לכ ל* יופיצ (כ םיקצוי ,(םיפו"פ"ה ת"ילקל הייפא ריי'
#וליי' תיקש לש ה'ותחת ה'יפל וליפא וא) ה'"ק (ולי+ תיקשל סמומה #בלה $לוקושה תא םיריב*מ
ל* הרוחאו המי$ק תוריהמ תו*ו'תב $לוקושה תא םיפל+מו קיק$ חתפל )יפשה תא םיר+וג ,(םי.ציב$'סל
,תופיכה
,$ואמ רק םישיגמ ,השגהה י'פל ה*ש ררקמל םיריב*מו איפקמב םירמוש

:תלבקתמה תומכה
10 חפ'ב הפיכ י*קש ם* #וקיליס תוי'בתב תוגו*
1/2 סוכ
דלוקוש במוב
:דלוקוש סומל
2 הקותמ ת'מש םילכימ
חלמ )וצמק
250 רירמ $לוקוש םרג
:םי%ופ%פ תיתחתל
2 +רוא יצופצפ תוסוכ
)סג רובשו קתוממ אל סקלפ'רוק וא סיפסירק סייר םג רשפא)
150 (בל וא בלח ,רירמ) $לוקוש םרג
150 "גו' םרג
:הבלח תפ%קל
1 ) לכימ 250 הקותמ ת'מש (למ
הבלח חרממ סוכ *בר
:יופי%ל
1/3 ) סוכ 10 הקותמ ת'מש (למ
10 רירמ $לוקוש םרג
:דלוקושה סומ תא ןיכהל םיליחתמ
,$לוקושה ל* םיקצויו שאהמ םיריסמ ,חלמ ם* הקותמ ת'מש לש $חא לכימ החיתרל םיאיבמ ריסב
ל ררקמל םיריב*מו םיסכמ ,סמ' $לוקושהש $* םיבבר*מ ! ,תוחפל תו*ש
:םי%ופ%פה תיתחת תא םיניכמ
םיק$המ ,םי'וויכה לכמ ב"יה םיפוצמ םהש $* +רואה יצופצפ ם* $חי םיבבר*מ ,"גו'ו $לוקוש $חי םיסיממ
םירמוש ,(סוכ לש תיתחתב וא -ור*מב ר+*יהל רשפא) הר*קה ר"וקב לוגי* תלבקל הייפא תוריי' י'ש #יב
,השקתמ תיתחתהש $* איפקמב
:הבלח תפ%ק םיניכמ "במובה תבכרה ינפל
$* ררקמב םירמוש ,הבלח חרממ המי'פ םילפקמ ,השקו' אל -א הביצי תפצקל הקותמ ת'מש םיפיצקמ
,(ה*ש םומיסקמ) הבכרהה
:במובה תא םיביכרמו דלוקושה סומ תנכה תא םימייסמ
קר תי'ו'יב תוריהמב םיפיצקמ ,רתו'ה ת'משה לכימ תא םיפיסומו רסקימל $לוקושה תבור*ת תא םיריב*מ
-ר*ב םירמוש) הר*קל סומה בור תא םיקצוי ,(האמחל רהמ -פוה ה+ 0 תוריה+) ירירווא סומ לבקתמש $*
סומה תרתיב םיסכמ ,הר*קב סומה +כרמב *קשל הבלחה תפצק תא םיקצוי ,+כרמב *קש םירצויו ($צב סוכ
,הלילה -שמל איפקמל םיריב*מו ,האופקה םיצופצפה תיתחת תא ל*מ םיחי'מ ,$צב ו'רמשש
:הרעקהמ הגועה תא םיררחשמ תרחמל
םימ ור$חי אלש םירה+' ,םיחתור םימ ם* רתוי הלו$ג הר*קב במובה ם* הר*קה תא תורצק םילבו"
,השגה תחלצל םיריב*מו (הצוחה )פוק אוהו םיי$יב ה'"ק הפיח$ םי'תו') סומה תא םיררחשמ ,הגו*ל
:דלוקושב םיפ%מ
$* םיבבר*מ ,$לוקושה ל* םיקצויו שאהמ םיריסמ ,הקותמ ת'מש סוכ שילש החיתרל םיאיבמ ריסב
הרשפהל ררקמל םיריב*מ ,ישפוח #פואב לו+'ל ול םיחי'מו במובה ל* יופיצה תא םיקצוי ,סמ' $לוקושהש
,-ותיחל -ותיח #יב בוש םילבו"ו םיבג'מ) םיחתור םימב הלוב" #יכס תר+*ב םיסרופ ,השגהה י'פל ה*ש לש
חפנבו רודכ י%ח תרו%ב הרעקל םירמוח ).& רטיל
הדילג יעיבגב םידליל תוישיא תדלומוי תוגוע
:םישורדה םירמוחה
1 תומכ ה'כומ הלילב תישוכ הגו*ל
20 (םירפוסב גישהל ,יציפש אל) חו"ש סיסב ם* ה$ילג י*יבג
:יופי%ל
1 ) לכימ 250 הקותמ ת'מש (למ
250 ((רירמ $לוקוש ם* יצח יצח רשפא) בלח $לוקוש םרג
:טושיקל
.וכו ת$לומוי תור' ,#פיצרממ םיחרפ ,$לוקוש הר+מ ,תוי'ו*בצ תוירכוס
:הנכהה ןפוא
$* *יבג לכ םיאלממ :(תקצמ תר+*ב םג רשפא לבא #ק'ק ם* חו' יכה) םי*יבגל הגו*ה תבור*ת תא םיג+ומ
לש םוחב םיפוא ,הייפאה -להמב שולגת הגו*ה תרחא רתוי אלו הבוג י*בר תשולש 110 &כ -שמל תול*מ
15 ,םי''צמ ,ירמגל "*מכ שבי אצוי םסיקו *גמל תיציפק הגו*הש $* ,תוק$
,סמ' $לוקושהש $* םיבבר*מ ,$לוקושה ל* םיקצויו שאהמ םיריסמ ,הקותמ ת'מש החיתרל םיאיבמ ריסב
,תוירכוסב םי"שקמו ,יופיצה -ותל םיכופה םי*יבגה תא םילבו"
:תלבקתמה תומכה
15&20 ה$ילג י*יבג
םירוריפ הניבג תגוע
ר"וקב תי'בתל תומכה
26 מס
:םישורדה םירמוחה
:םירוריפלו תיתחתל ק%ב
1 1/2 ) תוסוכ 210 חפות חמק (םרג
1/3 ) סוכ 65 רכוס (םרג
150 תויבוקל הכותח ,הרק האמח םרג
3 םי'ומלח
:הניבגה תילמל
2 ) םילכימ 500 הקותמ ת'מש (למ
3/! ) סוכ 150 רכוס (םרג
1/2 לי'ו ג'י$ופ "'"ס'יא הסיפח
500 ה'בל ה'יבג םרג 56 וא 56
250 ת'מש ת'יבג םרג 306 (#ואילופ' (י$*) #מוש
:הנכהה ןפוא
:םירוריפהו תיתחתה תא םיניכמ
&ל רו'ת םיממחמ 110 תבור*תו האמחו רכוס ,חפות חמק םי$ב*מ תכתמ בהל ם* #ו+מ $ב*מב ,תול*מ
,םיחל קצב ירוריפ תלבקל $* קר םי$ב*מו םי'ומלח םיפיסומ ,תירוריפ
&כ םיק$המ 2/3 םיק$המ הרתיה תא ,הייפא ריי'ב ת$פורמ ,הלוג*ה תי'בתה תיתחתל םיי$יב םירוריפהמ
יבו*ל 1/2 &כ הבה+הל םיפוא ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* מס 20 תא םיררופמ ,#י"ולחל םי''צמ ,תוק$
,שומישה $* םו"א ילכב םירמושו םירוריפל (#"קה קלחה) יופאה קצבה
:הניבגה תילמ תא םיניכמ
תא המי'פ םילפקמ ,הביצי תפצק תלבקל $* ג'י$ופו רכוס ם* הקותמ ת'מש $חי םיפיצקמ רסקימב
,תו'יבגה
:םיננ%מו םיביכרמ
םיקצוי ,תי'בתה לש ימי'פה (קיהב (קש ת*ירי םיחי'מ 0 )וליחה ל* לקהל הייפאל (קשב שמתשהל יא$כ
םו"א ילכב םיריב*מו םירוריפה תא ל*מ םיר+פמ ,םיקילחמו היופאה תיתחתה ל*מ ה'יבגה תבור*ת תא
,רתויב הרק היהת הגו*הש י$כ ה*ש יצח םיאיפקמ השגהה י'פל ,תובצייתהל ,הלילה -שמל ררקמל
,םישיגמו םיחתור םימב הלוב" #יכסב םיסרופ
תיסאלק היופא הניבג תגוע
םישורדה םירמוחה
תיתחתל :
1 ) סוכ 1!0 חמק (םרג
! רכוס תקבא תופכ
100 תויבוקל הכותח הרק האמח םרג
2 םי'ומלח
:הניבגה תילמל
%50 ה'בל ה'יבג םרג 56 וא 56
250 (#ואילופ' (י$*) ת'מש ת'יבג םרג
6 םי'ומלח
1/2 ) סוכ 100 רכוס (םרג
6 ) תופכ 60 רולפ'רוק (םרג
5 ) תופכ 50 חמק (םרג
2/3 ) סוכ 160 בלח (למ
50 תסמומ האמח םרג
6 םי'ובלח
2/3 ) סוכ 120 רכוס (םרג
,רכוס תקבא טושיקל
:הנכהה ןפוא
:תיתחתה תא םי'יכמ
&ל רו'ת םיממחמ 110 ,תול*מ
םיפיסומ ,תירוריפ תבור*ת תלבקל $* האמחו רכוס תקבא ,חמק םי$ב*מ תכתמ בהל ם* #ו+מ $ב*מב
,קצב רו$כ תלבקל $* קר םי$ב*מו םימו #ומלח
,גל+מב ח"שה י'פ תא םירקו$ ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת תיתחתל ה$יחא הבכשב קצבה תא םיק$המ
םיפואו 15&10 ,םי''צמ ,הבוה+ תיתחת תלבקל $* ,תוק$
:ה'יבגה תילמ תא םי'יכמ
&ל רו'תה םוח תא םיל*מ 2!0 ת'מ ל*) םיחתור םימ ם* ה'"ק תי'בת רו'תה תיתחתב םיחי'מ ,תול*מ
םירק םימב םירשמו תי'בתה הבוגב ה*וצרל #ותי* לש לופכ ($ םילפקמ ,(םי$אב הריש* הביבס רוציל
,תלוקשמ תחת
תבור*תל םיפיסומ ,חמקו רולפ'רוק $חי םיפ'מ ,רכוסהמ סוכ יצחו ,םי'ומלח ם* ה'יבג יגוס י'ש םיפרו"
תלבקל ב"יה םיפרו"ו ,תסמומ האמחו בלח םיפיסומ +א קר ,םישוג #יאש $* ב"יה םיפרו"ו ,ה'יבגה
,ה$יחא תבור*ת
הגר$הב םיפיסומ ,-ר (צק תלבקל םי'ובלח םיפיצקמ הייק' הר*ק ם* רסקימב 2/3 םיכישממו ,רכוס סוכ
םיפרו" ,השקו' אל -א ,קירבמו ביצי (צק לבקתמש $* (יצקהל 1/3 םילפקמ ,ה'יבגה תבור*תל (צקהמ
תי'בתל ה'יבגה תבור*ת תא םיקצוי ,ה$יחאו $ואמ תירירווא תבור*ת תלבקל תו'י$*ב (צקה תרתי תא
,היופאה תיתחתה ל*מ
,)וחבמ םימה תגופס #ותי*ה ת*יריב תי'בתה תא םיפ"ו*
הגו*ה תא םיפוא 10&12 הגו*ה תא םיאיצומ ,הל*מלמ שביו ביצי םורק רצו'ו ,םימיחשמ הי'פש $* ,תוק$
&ל ררקתהל ול םיחי'מו ,(#כ) רו'תהמ 160 ,תול*מ
םיאיצומ ,שבי אצוי ה+כרמב )*''ה םסיקו ,*גמל תיציפק איהש $* ,ה*ש -שמל רו'תל הגו*ה תא םירי+חמ
,ר$חה תרו"רפמ"ב וא הרק התוא םישיגמו ,ררקמב הגו*ה תא םירמוש ,םי''צמו רו'תהמ הגו*ה תא
,השגהה י'פל רכוס תקבאב םי"שקמ
רטוקב תינבתל תומכה
2 מ"ס
ןוריג ןרוא ףשה לש דלוקוש תילמב תוישיא הניבג תוגוע
םישורדה םירמוחה
:תיתחתל
150 םירוריפל םי'וח" םי"יווקסיב םרג
100 תסמומ האמח םרג
:הניבגה תילמל
500 ת'מש ת'יבג םרג 306 #מוש
1 ) רכוס סוכ 200 (םרג
וא) $חא לי'ו לקממ םיריגרג 1 (הבו" לי'ו תיצמת תיפכ
3 םיציב
2 ) רולפ'רוק תופכ 20 (םרג
1 הצומח ת'מש *יבג
:דלוקושה תילמל
16 רירמ $לוקוש תויבוק
וא
1 #כומ $לוקוש סלפאר" .חי
:הנכהה ןפוא
:תיתחתה תא םיניכמ
,תי'בת לכ לש תיתחתל (כ תר+*ב םיק$המו תסמומ האמח ם* םי"יווקסיב ירוריפ םיבבר*מ
,ה'כומ ה'יבגה תילמש $* ,איפקמב םירמוש
:הניבגה תילמ תא םיניכמ
&ל רו'ת םיממחמ 160 םיחתור םימב התוא םיאלממו הקומ* תי'בת רו'תה תיתחתב םיחי'מ ,תול*מ
,(י$אב הריש* הביבס תריציל)
תבור*תל םיפרו"ו רולפ'רוק םיפיסומ ,םיציבו לי'ו ,רכוס ,ה'יבג (9םיפיצקמ אל) תו'י$*ב םיפרו" הר*קב
,הקלח תבור*תל םיפרו"ו הצומח ת'מש םיפיסומ ,םישוג אלל ה$יחא
:םיפואו םיביכרמ
םיחי'מ ,תו'פ$ה הבוגמ תיצחמ $* קר ,תי'בת לכל ה'יבגה תילממ םיקצוי 2 (לפאר" וא) $לוקוש תויבוק
,(תו'פ$ה הבוגמ י*בר תשולש $*) ה'יבגה תילמ תרתיב םיסכמו ,+כרמב
םיפוא 30&35 אל #ה) +כרמב תו""ורו תוכר #יי$*ו םיילושב תוביצי ,"*מ תוחופת תוגו*הש $* ,תוק$
,םי''צמ ,(ביה+הל תורומא
,ררקמב םירמושו ר$חה .פמ"ב םישיגמ ,השגה תחלצ ל* הגו* לכ םיחי'מו תוי'בתהמ םיצלחמ
םיחיתרמ) םח $לוקוש ב"ור ם* שיגהל )למומ 1/2 ל* םיקצוי ,הקותמ ת'מש סוכ 100 רירמ $לוקוש םרג
,(הגו*ה ל* םחה ב"ורה תא םיקצוי ,סמ' אוהש $* םיבבר*מו
תלבקתמה תומכה
1 ר"וקב תוישיא תוגו*
6 מס
הבלח דלוקוש "/נארק ומכ" םירמש תדלור
:םישורדה םירמוחה
1/2 תומכ קצב םירמש תגו*ל
1 הל"ו' חרממ סוכ
100 תררופמ הבלח םרג
גוגי+ל ,הפור" הציב
:הנכהה ןפוא
&ל קצבה תא םיקלחמ 2 יבו*ב #בלמל קלח לכ םי$$רמ ,םיווש םיקלח 1/2 םיררופמו הל"ו'ב םיחרומ , מס
ולבקתיש -כ ,ה$לורה תא קלחו לו$ג #יכס תר+*ב םיצוחו ה$לורל םילגלגמ ,ל*מ הבלח 2 תוכורא תו*וצר
וא ת'מושמ קייק שילג'יא תי'בתב םיחי'מו ,גרוב תרוצל תו*וצרה יתש תא םילתפמ ,(שחיי יולימהו
תא םיחיפתמ ,תפסו' גרוב תגו* תלבקל ,רתו'ה קצבה #בלמ ם* הלו*פה ל* םיר+וח ,הייפא ריי'ב ת$פורמ
לש םוחב םיפואו הפור" הציבב םישירבמ ,חפ'ה תלפכהל $* תי'בתב קצבה 110 &כ תול*מ 25 $* תוק$
,תוי'חירו תומוחש תוגו*הש
:תלבקתמה תומכה
2 קייק שילג'יא תי'בתב תוגו*
#ב םיסגא לינו יאפ & תוקד
: םירמוחה

1 תיתלק ר"וקב 26 הצחמל היופא ,מס
2 הקותמ ת'מש םילכימ
1 לי'ו ג'י$ופ "'"ס'יא הסיפח
1 ) תיקש 100 רכוס תקבא (םרג
3 םיציב
1 ת''וסמ ,םיסגא יאצח לש םירומיש תספוק
:הנכהה

םיר$סמ ,הצחמל היופאה תיתלקה ל* תבור*תה תא םיקצוי ,םיסגאל "רפ םירמוחה לכ תא $חי םיבבר*מ
&ב םיפוא ,(הפי'מ תרוצל םתוא סורפל )למומ) םיסגאה תא ל*מ 150 בוה+ םרקהש ה*ש יצחכ תול*מ
,םישיגמו םי''צמ ,(םיילושב ביצי לבא) +כרמב "*מ ""ורו
תלבקתמה תומכה
רטוקב יאפ 2 מ"ס
ילש ידוסה דלוקושה יאפ
:תיתלקל
2 ) חמק תושו$ג תוסוכ 300 םרג (
1/! חלמ תיפכ
3/! ) רכוס תקבא סוכ 100 (םרג
200 תויבוקל הכותח ,הרק האמחםרג
1 הפור" הציב
:דלוקושה תילמל
2 4 תומלש םיציב 2 ר$חה .פמ"ב ,(סו'ב םי'ומלח
1/! ) רכוס סוכ 50 )םרג
250 רירמ $לוקוש םרג
150 האמח םרג
1/! חלמ תיפכ
:םח דלוקוש בטורל
1/2 הקותמ ת'מש סוכ
( 120 )למ
חלמ )וצמק
120 רירמ $לוקוש םרג
:הנכהה ןפוא
תיקלח הייפא םיפואו תיתלקה תא םי'יכמ :
םיפיסומ ,תירוריפ תבור*תל האמח תויבוקו רכוס תקבא ,חלמ ,חמק םי$ב*מ תכתמ בהל ם* #ו+מ $ב*מב 3
,קיב$ אלו $יחא קצב תלבקל $* קר (םיסלופ) תורצק תוציחלב םי$ב*מו הפור" הציב
,םיית*של ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיפ"ו* ,התיפל קצבה תא םיח"שמ 3
יבו*ב לוגי*ל חמוקמ הייפא ריי' ל* קצבה תא םי$$רמ 3 1/2 תא -ופהל לק יכה) תי'בתל םיריב*מו ,מס
םירקו$ ,תו'פ$לו תיתחתל קצבה תא םיק$המ ,(ריי'ה תא (לקלו ,תי'בתה ל* קצבה ם* הייפאה ריי'
&ל איפקמל םיריב*מו גל+מב 10 ,תוק$
&ל רו'ת םיממחמ 3 110 ,תול*מ
&כ (איפקמהמ רשי) תיתלקה תא םיפוא 3 15 םיית'יבו) "*מ םי''צמ ,ביה+הל ליחתמ קצבהש $* ,תוק$
,(תילמה תא םי'יכמ
:םיפואו םיביכרמ ,$לוקושה תילמ תא םי'יכמ
) םח רו'תה תא םיריאשמ 3 110 ,(תול*מ
רכוסו םי'ומלח ,םיציב רסקימב םיפיצקמ 3 5&% ,ריהבו -ימס (צק תלבקל $* ,ההובג תוריהמב תוק$
,חלמו האמח ,$לוקוש םיסיממ ליבקמב
,תיתלקל תבור*תה תא םיקצויו םיציבה (צקל $לוקושה תא םילפקמ 3
םיפוא 3 20&25 אל תילמה ,*גמל הכר #יי$* איהו ,ק$סיהל הליחתמ קר $לוקושה תילמש $* ,$בלב תוק$
,םי''צמ ,#ו'יצה -להמב בצייתת איה ,ר$סב ה+ו #י"ולחל היופא תיאר'
:םח $לוקוש ב"ור םי'יכמ םיית'יב
,סמ' אוהש $* םיבבר*מו $לוקושה ל* םיקצוי ,החיתר (סל חלמו הקותמ ת'מש םיממחמ 3
,םישיגמו םחה ב"ורהמ (כ ל*מ םיקצוי ,השגה תחלצ ל* הסורפ לכ םיחי'מו םישלושמל יאפה תא םיסרופ 3
רטוק יאפ תינבת 2 מ"ס
םינטוב יאפ
: םירמוחה

תיתלקל :
1 3/! ) חמק תוסוכ 250 )םרג
חלמ )וצמק
3/! ) רכוס תקבא סוכ 100 )םרג
110 תויבוקל הכותח ,הרק האמח םרג
1 הפור" הציב
:תילמל
100 האמח םרג
1/3 ) ההכ םוח רכוס הסוח$ סוכ 10 ) םרג
1/3 ) שב$ סוכ 100 םרג
1/! ) הקותמ ת'מש סוכ 60 למ (
150 םיפולק ,םיחולמ םייולק םי'"וב םרג
150 םייולק םי'"וב םרג אל םיחולמ םיפולק ,
הנכהה ןפוא

:תיקלח הייפא םיפואו תיתלקה תא םיניכמ
םיפיסומ ,תירוריפ תבור*תל האמח תויבוקו רכוס תקבא ,חלמ ,חמק םי$ב*מ תכתמ בהל ם* #ו+מ $ב*מב
,קיב$ אלו -ר ,$יחא קצב תלבקל $* קר (םיסלופ) תורצק תוציחלב םי$ב*מו הפור" הציב
,םיית*של ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיפ"ו* ,התיפל קצבה תא םיח"שמ
יבו*ב #בלמ וא *ובירל חמוקמ הייפא ריי' ל* קצבה תא םי$$רמ 1/2 ,(םישמתשמ הב תי'בתה יפל) מס
תא םיק$המ ,(ריי'ה תא (לקלו ,תי'בתה ל* קצבה ם* הייפאה ריי' תא -ופהל לק יכה) תי'בתל םיריב*מו
&ל איפקמל םיריב*מו גל+מב םירקו$ ,תו'פ$לו תיתחתל קצבה 10 ,תוק$
&ל רו'ת םיממחמ 110 ,תול*מ
&כ (איפקמהמ רשי) תיתלקה תא םיפוא 15 םיית'יבו) "*מ םי''צמ ,ביה+הל ליחתמ קצבהש $* ,תוק$
,(תילמה תא םי'יכמ
:םיפואו םיביכרמ "תילמה תא םיניכמ
&ל רו'תה םוח תא םיכימ'מ 160 ,תול*מ
םיאיבמ ,הקותמ ת'מש םיפיסומ ,סמ' רכוסהש $* בובר* י$כ -ות שב$ו םוח רכוס ,האמח םיממחמ ריסב
המי'פ םיבבר*מ ,שאהמ םיריסמו החיתרל 2 ,םי'"וב יגוס
םיפואו תיתלקה ל* םי'"ובה תבור*ת תא םיקצוי 10&15 ,ת*ב*במ תילמהש $* ,תוק$
םי''צמ ,תי'בתל יאפה תא קיב$יו השקתי אוה תרחא ,םח למרקה $ו* לכ תוריה+ב תי'בתהמ םיררחשמ
,ר$חה תרו"רפמ"ב םישיגמו ררקמב םו"א ילכב םירמוש ,םישיגמו
:תלבקתמה תומכה
ל$וגב תי*וביר תי'בתב יאפ 23 ל$וגב תי'בלמ תי'בתב וא מס 35B10 מס
תוגלשומ דלוקוש תויגוע
:םישורדה םירמוחה
350 רירמ $לוקוש םרג
50 האמח םרג
3 םיציב
1/2 ) סוכ 100 רכוס (םרג
3 בלח וא רקיל תופכ
3/! ) השו$ג סוכ 120 חמק (םרג
1 הייפא תקבא תיפכ
1 ) סוכ 100 םי'וח" םי$קש (םרג
יופיצל ,רכוס
יופיצל ,רכוס תקבא
:הנכהה ןפוא
רכוסו םיציב םיפיצקמ רסקימב ,האמחו $לוקוש $חי םיסיממ 5 (צק תא םילפקמ ,ההובג תוריהמב תוק$
,םילפקמו הייפא תקבאו חמק ל*מ םיפ'מ ,רקיל םג המי'פ םילפקמ ,סמומה $לוקושה תבור*תל םיציבה
ררקמל םיריב*מו $מצ' #וליי'ב םיסכמ ,ר$סב ה+ו ,יל+ו' הלילב תלבקתמ ,םי'וח" םי$קש המי'פ םיבבר*מ
&ל ! &כ ר"וקב םילוגי*ל תבור*תה תא םילגלגמ ,השקתמ תבור*תהש $* וא תו*ש ! $חא ילכ םי'יכמ ,מס
#פואב םיחי'מ ,רכוס תקבאב -כ רחאו ,רכוסב קצב רו$כ לכ םילגלגמ ,רכוס תקבא ם* י'ש ילכו רכוס ם*
,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בת ל* חוורמ
יכ ,תוק$ המכ לש שרפהב ,רכוס תקבאב םיימ*פ םילגלגמ ,תויגו*ה לש י"מר$ הארמו רתוי יביסמ יופיצל
,גפסיהל ה"ו' תקבאהמ קלח
לש םוחב םיפוא 150 -שמל תול*מ %&1 $ואמ #יי$* ויהי לבא ,$ואמ וק$סייו וח"תשי תויגו*ה ,$בלב תוק$
ראשיהל תורומא #ה) תויגו*ה תא תשביימ רתי תייפא ,תושקתמ #ה #ו'יצה -להמב 0 ר$סב ה+ ,*גמל תוכר
)םי'פב +י'וארב ריכ+מה םקרמב תויסיס*
,ר$חה .פמ"ב ,תחא הבכשב םו"א ילכב םירמושו #י"ולחל םי''צמ
:תלבקתמה תומכה
&כ 10 תויגו*
המח דלוקוש תגוע
:םישורדה םירמוחה
200 רירמ $לוקושםרג
200 האמחםרג
1 ) סוכ 200 רכוס (םרג
! םיציב
! (סו'ב ,םי'ומלח
2/3 ) סוכ 50 חמק (םרג
1/! חלמ תיפכ
"ושיקל רכוס תקבא
השגהל ,ה$ילג
:הנכהה ןפוא
,ה$יחא תבור*תל ב"יה םיפרו"ו םי'ומלחו םיציב ,רכוס המי'פ םיפיסומ ,האמחו $לוקוש $חי םיסיממ
תוי'בתל תבור*תה תא םיקצוי ,ה$יחא תבור*תל $* קר םיפרו"ו תבור*תה ל*מ חלמו חמק $חי םיפ'מ
לש םוחב םיפואו (םוי'ימולאמ ,תוסוכ תרוצב תוימ*פ $חכ תוי'בתב חו' יכה) תו'מושמ תוישיא 110 תול*מ
&כ 20 ,$ימ םישיגמו השגה תחלצ ל* הגו* לכ םיכפוה ,-ר #יי$* +כרמהו םיביצי הגו*ה ילושש $* ,תוק$
,ה$ילג רו$כ ם* שיגהלו הל*מלמ רכוס תקבאב "שקל )למומ
:תלבקתמה תומכה
1 תוישיא תוגו*
זינוארב $גדאפ
:םישורדה םירמוחה
250 רירמ $לוקוש םרג
250 האמח םרג
! ר$חה .פמ"ב םיציב
1 ) תוסוכ ½ 300 רכוס (םרג
6 ) תופכ 60 ואקק (םרג
1 ) השו$ג סוכ 150 חמק (םרג
חלמ תיפכ ½
200 "ושיקל ,סג )וצק #בל $לוקוש םרג
:הנכהה ןפוא
-שמב רכוסו םיציב ההובג תוריהמב םיפיצקמ רסקימב ,האמחו $לוקוש $חי םיסיממ 5 תא םיפרו" ,תוק$
ה$יחא תבור*תל םיפרו"ו חלמו חמק ,ואקק תבור*תה ל*מ םיפ'מ ,$לוקושה תבור*תל םיציבה (צק
לש םוחב םיפוא ,הייפא ריי'ב ת$פורמ תי'בתל םיקצויו #בל $לוקוש המי'פ םיבבר*מ ,הק$ יצחכ ,הקירבמו
110 &כ תול*מ 25 י'פל #י"ולחל םי''צמ ,-ר #יי$* +כרמהו םיקו$סו םיחופת ,םיביצי םיילושהש $* ,תוק$
,םי*ובירל םיסרופש
:תלבקתמה תומכה
ל$וגב תי'בת 2% 33 B מס
םידלוקוש השולש לש תותחשומ תויגוע
:םישורדה םירמוחה
300 רירמ $לוקוש םרג
100 האמח םרג
3 ר$חה .פמ"ב ,םיציב
2/3 ) סוכ 130 רכוס (םרג
1/3 ) סוכ !5 חמק (םרג
1/2 הייפא תקבא תיפכ
1/2 חלמ תיפכ
:טושיקל
100 סג )וצק ,רירמ $לוקוש םרג
100 סג )וצק ,בלח $לוקוש םרג
100 סג )וצק ,#בל $לוקוש םרג
:הנכהה ןפוא
-שמב רכוסו םיציב ההובג תוריהמב םיפיצקמ רסקימב ,האמחו $לוקוש $חי םיסיממ 5 ,תוק$
םיפרו"ו חלמו הייפא תקבא ,חמק תבור*תה ל*מ םיפ'מ ,$לוקושה תבור*תל םיציבה (צק תא םיפרו"
ת$פורמ תי'בת ל* תבור*תהמ תוילולש חוורמ #פואב םיחי'מ ה$ילג (כ תר+*ב ,הקירבמו ה$יחא תבור*תל
לש םוחב םיפוא ,"ושיקל םי$לוקושה תשולש תא ל*מ םיר+פמ ,הייפא ריי'ב 110 &כ תול*מ 15 ,$בלב תוק$
#י"ולחל ררקתהל #הל םיחי'מ ,+כרמב תוכרו םיילושב תוביצי ,הארמל "*מ תוחופתו תוקו$ס תויגו*הש $*
,םישיגמו ,ה"לפ תר+*ב הייפאה ריי'מ םיררחשמ תורק תויגו*השכ ,תוקרפתמ #ה תרחא
:תלבקתמה תומכה
20 תולו$ג תויגו*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->