P. 1
תקדין

תקדין

|Views: 258|Likes:
Published by roeyrayn

More info:

Published by: roeyrayn on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2011

pdf

text

original

(לבקתה) רוערעב הטלחהל

ריבס רגאמ - ריצקתל
7375/02 א"ע
הפיח - למרכ ח"יב .1
תיללכ ח"פוק .2
ד ג נ
לולמ ןדע .1
לולמ הרופצ .2
לולמ דנומרא .3

םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
[31.3.2005]

אצמ 'א ('מידב) אישנל הנשמה דובכ
רואנ 'מ תטפושה דובכ
ןארבו'ג 'ס טפושה דובכ

,18.7.2002 םוימ 1058/94 .א.תב הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע דגנכש רוערעו רוערע
לירג 'י טפושה דובכ ידי לע ןתינש

רדמ בירי ד"ועו רומיבא בקעי ד"וע - םירערעמה םשב
ןואיל ףסוי ד"וע - םיבישמה םשב

ןיד-קספ

:רואנ 'מ תטפושה

םירוערעה
לש היגוסב (לירג 'י טפושה 'בכ) הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע דגנכש רוערעו רוערע .1
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 1/16
תפוקו הפיחב למרכ םילוחה תיב - םירערעמה תא בייח טפשמה תיב .הדילב תיאופר תונלשר
לע התשענ יוציפה רועיש לש וז העיבק .םיבישמה יקזנמ 40%-ב דוחלו דחי תאשל - תיללכ םילוח
םיבישמה ;םיקזנהמ והשלכ קלחב םבייחל םוקמ היה אל יכ םינעוט םירערעמה .אנדמואה ךרד
דוע .קזנה אולמב םירערעמה תא בייחל םוקמ היה יכ דגנכש רוערעב םינעוט - (דגנכש םירערעמה)
יכ העיבקה לע םג םירערעמ דגנכש םירערעמה .םייוציפה הבוג ןיינעב תונעט םידדצה םילעמ
.םייתע םימולשתב ומלושי םייוציפה

הנושארה האכרעה לש היתועיבק
.100% לע דמוע התוכנ רועיש .ילכש רוגיפמו ןיחומ קותישמ תלבוס ,הנושארה הבישמה ,לולמ ןדע .2
םילוחה תיבב 18.3.1992 םויב הדלונ ןדע .הדילב תיאופר תונלשרב הבצמ תא םילות םיבישמה
התיה 18:30 העשה תוביבסב .הנוירהל םימי 6 + 29-ה עובשב התיה ,לולמ הרופצ ,המא .למרכ
םילוחה תיבב .םילוחה תיבל הלעב ידי לע דימ השחוה איה .תמדקומ םימ תדירי ,התיבב ,םאל
היה התדילב ןדע לש הלקשמ .ירסיק חותינ השענ םומידה לשב .היילש תודרפיה בקע םומיד לחה
,20:15 העשב ךרעב לחה יביסמה םומידה יכ ,הדבועבש אצממכ ,עבק טפשמה תיב .םרג 1,345
עוציב ההתשה ,טפשמה תיב לש ותעיבק יפ לע .21:00 העשב קר לחה ירסיקה חותינה דועב
טפשמה תיב םכיס םיירקיעה ויאצממ תא .םירערעמה לש תולשרתה אצמ ךכבו ירסיקה חותינה
:ךכ וניד קספב
,םחרה ראווצ תריפת תוברל ,יתודליימה הרבע רואל הובג ןוכיסב ןוירה היה תעבותה לש ןוירהה"
רחאל ,ךרעל 19:00 העשל ךומסב (םימי 6 + 29 עובשב התויהב) םילוחה תיבב הלבקתנ איהו
.ריפש ימ תדירי הל התיה 18:30 העשל ךומסבש
רוטינומה רישכמל 20:50 ךרעב דע 19:15 העשה ןמ לחה הרבוחו החגשה ךרוצל הלבקתנ תעבותה
לש םימושיר ועיפוה אל ,דחא לכ תוקד 20-כ לש םיעטק השולש ינפ לע ךרעבש רבתסמ ךא ,רוטינל
-כ רבועה בל תומיעפ ימושירב םיפקתשמ ,תוקד 35-ו העשכ ךותמ השעמלש ךכ ,רבועה בל תומיעפ
.דבלב תוקד 30
בל תומיעפ םושיר עוציב ןפואבש יוקילל סחיב לפטמה תווצה ידי לע טפשמה תיבב רבסה ןתינ אל
היה רבודמש ךכל בל םישב ןכו ,הובג ןוכיסב היה ןוירההש הדבועה רואלש םגה ,רוטינומב רבועה
ןחבאל היהי ןתינש ךכ ,רבועה בל תומיעפ ימושירל הבר תובישח התיה ,ריפש ימ לש תמדקומ הדיריב
.רוטינומה ימושירמ תעבונה תועמשמה תא ךירעהלו
הנוכנ הנומת ףקשל ידכ השעמל וב ןיא ,1/נ ,רוטינומה טרסש רקנש .י 'פורפ לש ותדמע יילע תלבוקמ
וב בלשל דע תעבותה לש החגשהה תואצות לש הבותכ הכרעה ונינפב ןיא םג ,רבועה בל תומיעפ לש
.חותינה רדחל הריבעהל טלחוה
ךירעהל ןתינשכ ,דבכה יקיתרנה םומידה תלחתה תעש לש םושיר םילוחה תיב יכמסמב ונינפב ןיא
,5/נ גצומ יפל ,םדה תונמ יתש ונמזוה הבש ,20:00 העשל ךומסב הארנכ התיה ותלחתה תעשש
-ל 20:00 ןיב הארנכ איה םומידה תלחתה תעשש רובס ,חישמ .ש 'פורפ ,םיעבתנה החמומשכ
.20:15 העשכ םומידה תלחתה תעש תא ןובשחב תחקל םג ןתינש יתרבס ןכלו ,20:30
,הובג ןוכיסב ןוירה ןוירהה תויה ,תעבותה לש יתודליימה הרבעל בל םישבש הארנ ונינפבש הרקמב
םילוחה תיבב לפטמה תווצה תא דימעהל ידכ םהב היה הלא לכ ,ריפשה ימ לש תמדקומה הדיריהו
תידיימ הריבעהל היהי ןתינ ,םומיד תלחתה ןוגכ ,תעבותה לש הבצמב יוניש לוחישכל ובש בצמב
.ירסיקה חותינה לש ףוחד עוציבל
דעו ,(20:15 ךרעב תרעושמ העש וא ,20:00 העש) םומידה תליחת ןיבש הארנ ונינפבש הרקמב
.תוקד 45-כ ךרעב וא ,העשכ הפלח ,(תוקד 10-כ ךשמנ חותינהו ,21:00 העש) חותינה תליחת
לע םישורדה םינותנה ויה םיעבתנה ינפבש רהבוי .ידימ ךורא היה ןמזה קרפ תעבותה לש היתוביסנב
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 2/16
הדיריהו ,תעבותה לש יתודליימה רבעה :ונייהד) חותינ לש ועוציבב ךרוצ לש תורשפא תופצל תנמ
ךרעיהל ,הלא תוביסנב ,םיעבתנה לע היהש ךכ ,(םימי 6 + 29-ה עובשב ריפשה ימ לש תמדקומה
"ידיימ חותינ תעבותב עצבל ךרוצ אהיש תורשפאל שארמ
.(ןידה-קספל 57-58 'ע)
רוזחא םיאצממהמ קלחל .ןינעל םישורדה םיאצממה לכ תא הצממ ונניא תודבועה לש הז רואית
.םיאתמה רשקהב
.הניטקה לש הבצמל ואיבהש םימרוג ינש ,השעמל ,ויה יכ איה טפשמה תיב לש תיזכרמה ותעיבק .3
לכ סחייל ןיא תוגפה יבגלש ךכ לע קלח אל שיא .תוגפל תוולנה תולחמהו תוגפה אוה דחאה םרוגה
םרט היילשה תודרפיה בקע םאה הלבס ונממ ,םומידה אוה רחאה םרוגה .םילוחה תיבל םשא
םהילע היה רשאב ,תובחב ,טפשמה תיב תעיבק יפ לע ,םירערעמה םיאשונ הז םרוג יבגל .הדילה
,םירבדה תנווכ יכ יל הארנ .ירסיק ךתח תידיימ םאל עצבל ךרוצ היהי ובש בצמ תוחתפתהל תופצל
תודרפיהב ורוקמש ,םומידה תורק םצע לשב םיעבתנה לע תוירחא ליטהל התיה אל ,םרשקהב
םירבדה תנווכ .היילשה תודרפיה תא עונמל היה ןתינש ןעט אל םיחמומה םידעהמ דחא ףא .היילש
חותינה עוציבב רוחיאה :ונייהד ,םומידב לופיטב רוחיאה אוה קזנל םימרוגה דחאש ,איה םרשקהב
לש םמשאב םרגנש ןיינעכ "םומיד"ל תוסחייתהה ןידה קספב תינשנו תרזוח ,תאז םע .ירסיקה
.םירערעמה
,קזנל םימרוג ינש םנשיש אצמנשמ יכ טפשמה תיב עבק ,םינוש ןיד יקספ לש חותינו הריקס רחאל .4
תאזו ,(םומידה) םשא ומיע שיש םרוגה ןיבל (תוגפה) םשא ומיע ןיאש םרוגה ןיב קזנה תא קלחל שי
דוחלו דחי ואשיי (םיעבתנה) םירערעמה יכ ,רומאכ ,עבקנ אנדמוא לש ךרדב .אנדמוא לש ךרדב
.קזנהמ 40% לש רועישב

תוירחאה אשונב םידדצה תונעט
עבקש אצממה ,םתנעטל :תויפולח תונעט המכ םילעמ ,םילוחה תפוקו םילוחה תיב ,םירערעמה .5
םה םיפיסומ ;אוה יוגש יתדבוע אצממ - 20:15 העשה תוביבסב םומידה לחה ויפל ,טפשמה תיב
ףא .ןדע תלבוס הנממ הלחמל קהבומ םרוג אוה הינוכיסו תוגפה םצע ,לכה תעדל יכ ,םינעוטו
רוחיאה ןיב יתביס רשק ,םתנעטל ,םיבישמה וחיכוה אל ,הרומאה העשב לחה םומידהש החנהב
תוקלל ןדע לש ןוכיסה רועיש תא םיבישמה וחיכוה אל ,ןיפוליחל ;קזנה ןיבל ירסיקה חותינה עוציבב
ןהכ 6643/95 א"עב בורה תעד לע םירערעמה םיכמתסמ הז ןינעל .םומידה בקע ןיחומ קותישב
.(ןהכ ןתנוהי :ןלהל) 680 (2) גנ ד"פ ,י"א-ב םידבועל תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק 'נ 'חאו
תעפשה תא ךירעהש ךכב העט טפשמה תיב יכ ,דגנכש הרוערעב לולמ תחפשמ תנעוט םתמועל .6
תיב לע היה ,םהירבדל .40% לש רועישב םומידה תעפשה תאו 60% לש רועישב ןדע לע תוגפה
ךירעי הז טפשמ תיבש םה םישקבמ ןיפולחל ;קזנה אולמב תאשל םיעבתנה לע יכ עובקל טפשמה
.רתוי םיהובג םיזוחאב םילוחה תפוקו םילוחה תיב לש תוירחאה רועיש תא

תולשרתהה
,הנושארה האכרעה העבקש יתדבועה אצמימב ברעתי הז טפשמ תיבש ךכל םוקמ ןיא ,יתעדל .7
םומידה תליחת תעש :רבדל םימעט המכ .20:15 העשה תוביבסב לחה יביסמה םומידה ויפלו
,טפשמה תיב ןייצש יפכ ,שקבתמ היה הלא תוביסנב .םייאופרה םיכמסמב המושר הנניא
דימ חותינה רדחל תדלויה הרבעוה ןכא םא .תדלויב ולפיטש םיאפורה תא תודעל ואיבי םיעבתנהש
לע ודיעה ןדע לש הירוה .הב ולפיטש םידעה תאבהב ךרוצ היה ,יביסמה םומידה תליחתל ךומסב
לע הדי ךומסל הנכומ התיה אל הנושארה האכרעה .חותינה תליחת דע רתויב ךשוממ ןמז קרפ
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 3/16
םאה ,תאז םע .חצנכ וארנ תויושחרתהה ,םירבדה עבטמ ,םהיניעבש ,םירוהה לש ןמזה תכרעה
חכונ .ול וניתמה יכו ירסיקה חותינה עוציב םשל תיבהמ קעזוה ןנוכה אפורהש התודעב הריכזה
אל רבדהו ,םיברועמה םיאפורה יפמ רותסל תויאר איבהל םיעבתנה לע היה ,הדבועבש וז הנעט
תוביסנבו ,הדבועבש םיאצממב ברעתהל רהממ וניא רוערע לש טפשמה תיב ,ללככ .השענ
תעיבק יפכ ,אופיא ,היהת ןוידה ךשמהל אצומה תדוקנ .הז ללכמ תוטסל םוקמ ןיא יתראיתש
תוהתשה התיה ןכא יכו 20:15 העשה תוביבסב לחה יביסמה םומידהש :הנושארה האכרעה
.םיבישמה יפלכ םירערעמה ולשרתה - ךכב .ירסיקה חותינה עוציבב

יתביסה רשקה
יתרהבה רבכ .ןדע לש הבצמ ןיבל "םומיד"ה ןיב יתביסה רשקה תלאשב אוה ןוידה לש דבוכה זכרמ .8
-יא איה התועמשמש) ירסיקה חותינה תייהשה ןיב יתביסה רשקה תלאשב רבודמ השעמל יכ
םוחתב קר םיחמומ האיבה לולמ תחפשמ .ןדע לש התלחמ ןיבל (חותינ ידי לע םומידה תקספה
,הרואכל ,םהש גולוטנואינ וא םידלי גולוריונ איבהלמ הענמנ איה .רקנש 'פורפו רש 'פורפ :תודליימה
תלבוס םהמ םימומל תולשרתהה ןיב יתביסה רשקה תלאשב העד עיבהל םימיאתמה םיחמומה
תולחמל החמומ וניא אוה יכ (לוקוטורפל 104-ו 101 'ע) ותריקחב ריהבהו רזח רקנש 'פורפ .ןדע
היצנגילטניאמ" ול םיעודיה םירבד שיש ףא ,ןדע לש התלחמ אשונב רקחיהל לוכי וניא ןכ לעו ,םידלי
ר"ד התעד תווחב הריכזהש םיוסמ רמאמ לע ,ותריקחב ,ותמזויב ךמתסה רש 'פורפ ."תיללכ
.םידלי אפור וניא אוה יכ ותריקחב ריכזה אוה םג .םירערעמה םעטמ תיגולוטנואינ תיחמומ ,ןיפלוד
אלש ,טפשמה תיב תעצה תא לביק םילוחה תפוקו םילוחה תיב חוכ-אבש ןייוצמ ןוידה לוקוטורפב
רש 'פורפ ןתנש תונשרפה לע קלוח אוהש ףא) ןיפלוד ר"ד לש התעד תווח לע רש 'פורפ תא רוקחל
טפשמה תיבל אובת ןיפלוד ר"ד האפורה ןכש שורד וניא רבדה"ו רחאמ ,(הרומאה תעדה תווחל
לש תידגנה ותריקח העטקנ ךכ .(לוקוטורפל 36-35 'ע) "שורדה תא ריבסתו התעד תווח לע דיעתו
ןיפלוד ר"ד תא רוקחל םיבישמה-םיעבותה חוכ-אב שקיב אל רבד לש ופוסב .הז אשונב רש 'פורפ
.בושא דוע ךכל .התעד תווח לע
,טפשמה תיב ינפב תוחנומ ויהש םידלי תיגולוריונו םידלי תאופר ימוחתב םיחמומה לש תעדה תווח .9
ר"ד לש התעד תווח ,רומאכ ,איה תחא תעד תווח .םילוחה תפוקו םילוחה תיב םעטמ ןהיתש ןה
,איה ןיפלוד ר"ד לש התנקסמ .תיגולוטנואינ האופרב תיחמומו םידלי תאופרל תיחמומ ,ןיפלוד הרופצ
בטיה תרכומ הלחמ יהוז .PVL היורקה חומה לש ןבלה רמוחה לש השק הלחמ החתיפ ןדע יכ
הראית ןיפלוד ר"ד .השק תוכנל ,םירקמה לכב טעמכ ,תמרוג איה .שארמ התוזחל ןתינ אל .םיגפב
הנושארה הקדב רגפאה ןויצ :תוניקת ויה התדיל רחאל ןדעל ושענש תוקידבה לכ יכ התעד תווחב
;תושווא אלל ריבס קפוד היה ,תינומצע התיה המישנה ;10 - תוקד שמח רחאלו ,9 היה
תיחמומה תנייצמ ךכ - הזופשא ךלהמב .דועו 7.4 התיה םדב תויצמוחה תמר ,53% - טירקוטמהה
העצוב תועובש השיש תב התויהב .דועו המישנ תוקספה ,תיתמישנ הקוצמ חתפל ןדע הלחה -
ירדח ביבסש ןבלה רמוחה תלחמ -PVL-ל םיינייפוא םינמיס התארהש יחומ דנואס-ארטלוא תקידב
הדמע דוע .םיגפל תוינייפוא ןה ןדע לצא ולגתהש תונוש תולחמש ךכ לע הדמע ןיפלוד ר"ד .חומה
,התעד תווח יפ לע .ןוירהל 32-ה עובשה ינפל ודלונש םיגפב בורל העיפומ וז הלחמש ךכ לע איה
תגיפס םע ;חומה ירדח ביבס ינייפוא םוקימב חומה לש ןבלה רמוחב קמנכ העיפומ הלחמה
אצמנ ,תעדה תווחב רכזנה ,1994 תנשמ רמאמב .תוטסיצ תרוצב םיללח םירצונ יקמינה רמוחה
םיגפה לכ .וז הלחממ םיגפהמ 4% ולבס ןוירהל 32-ה עובשה ינפל ודלונש םיגפ 1,239 ךותמש
םייפג עבראב קותישמ ולבסש ימ לכו .םייפגב קותיש ומכ ,ןיחומ קותישמ ולבס וז הלחמ וחתיפש
.וז הצובק לע תינמנ ןדע .ילכש רוגיפמ םג ולבס
הריכזמ איה .התעפוהל םירורב םימרוג םיעודי ןיאו העינמל תנתינ הנניא הלחמה יכ תנייצמ ןיפלוד ר"ד
הלחמה תעפוהל ןוכיס םרוג תויהל לוכי הדילה ינפל םאה לצא םומיד ויפל 1985 תנשמ רמאמ םייקש
ןיפלוד ר"ד .(ותריקח העטקנ רוכזכ ךא ,רש 'פורפ ותמזויב ותריקחב ריכזהש רמאמ ותואב רבודמה)
:הנושארה האכרעה לש הניד קספב םימעפ המכ וטטוצ הלא םירבדו ,דוע תנייצמ
חותינה עצוב וללגב רשא) הדילה ינפל םאה לצא םומידה ןיב רושקל ןתינ הז הרקמבש ןכתיי"
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 4/16
לכ אלל העיפומ הלחמהש ירה םיגפב לופיטב ךשוממה ינויסינמ ךא . P.V.L.-ה ןיבו (ירסיקה
."תוגפה ןיבל הניב רשקה תדבועל טרפ רורב ןוכיס םרוג
ןיב ירשפא יתביס רשקב הרכהל קומינכ ,הנושארה האכרעה לש הניד קספב בושו בוש טטוצ הז עטק
אמק טפשמה תיב יכ ,ןעוט םילוחה תפוקו םילוחה תיב חוכ-אב .PVL-ה ןיבל חותינה עוציבב בוכיעה
לע ןיפלוד ר"ד תא רוקחלמ ענמנ לולמ תחפשמ חוכ-אבש ,בוש רכזוי ןאכ .הכלהכ אלש םינפ וב הליג
.היתונקסמל םיכסמ אוה ןיאש ףא לע התעד תווח לע התוא רוקחי אל יכ עידוה אוה ;התעד תווח
,םידלי תיגולוריונלו םידלי תאופרל החמומ לש תפסונ תעד תווח ושיגה םילוחה תפוקו םילוחה תיב .10
ר"ד הנייצש םירבד לע רוזחא אלו ,ןדעל ושענש תוקידבה תוניקת לע דמע ץייו ר"ד םג .ץייו ר"ד
אפורה ימושיר יפל לכה ,ןיקת היה המד ץחלו םד יוריעל הקקזינ אל םאה יכ שיגדה אוה .ןיפלוד
יחומ קזנב הקול הדליה יכ הלעמ הקידבה יכו ,PVL ןדע לצא הרצונ יכ עבוק ץייו ר"ד םג .םידרמה
הנופ ךכ-רחא .רומח דע ינוניב ילכש רוגיפבו ,םייפגה עברא לש השק יטספס קותישב אטבתמה
קינשת הז הרקמב היה אל יכ ,תוקידבה לולכמ ךמס לע ,עבוק ץייו ר"ד .הלחמל םרוגב ןודל ץייו ר"ד
אל םא ,תוביסה תחא איה ,םייתכרעמ ברהו םיברה היכוביס לע ,תוגפ תאז תמועל ;דוליה לש
קותישל 30 יפ ןוכיס ,וירבדל ,אשונ םרג 1,500-מ תוחפ ולקשמש דולי .ןיחומ קותישל ,תירקיעה
הובג הכ ןוכיס רועישל םימרוגה ,ץייו ר"ד לש תעדה תווח יפ לע .עצוממ לקשמב דולי רשאמ ןיחומ
התועיגפל אלא ,יתודליימה לופיטה תוכיאלו הדילה יעוריאל ללכ םירושק םניא לקשמ ידורי םיגפב
םג ילואו ,ץרמנה לופיטל תוידוחייה תויאופר תויעבל ,הלשב יתלבה םיבצעה תכרעמ לש רתוי הברה
קותישב אטבתמה יחומה קזנל ןהו המצע תמדקומה הדילל ןה יארחאה -TNF- ינובלח ןלערל
םינוש םייתכרעמ בר םיכוביס ןדע לצא ופצנ זופשאה ךלהמבש ךכ לע עיבצמ ץייו ר"ד .ןיחומ
תוערפה םע קודה םאתמ הארמהו םיגפב דחוימב חיכשהPVL םהבו ,םיגפ לצא םיחיכשה
קזנה תאו הלאה םיכוביסהמ קלח עונמל תורשפא םויכ ןיא .ןיחומ קותיש גוסמ תודלומ תוירוטומ
.םייטעב םרגנה יחומה
היה הדילה רחאל הבצמו רחאמ ,ןדע לש התוכנל םיארחא הדילב םיכוביס אל יכ עבוקו םכסמ ץייו ר"ד
הימסקופיהל ומרגש םה ,דועו תיתמישנ הקוצמ ,המישנ-םוד יעוריא ומכ ,תוגפ יכוביס אלא ,ןייוצמ
.םיגפב יחומה קזנל םיירקיעה םימרוגה דחא תבשחנה ,תינורכ
.ןדע לש התוכנל הביסה איה תוגפה יכ תעדה תווחב אופיא םיעבוק םיעבתנה םעטמ םיחמומה ינש
הדילה רחאל דימ ןדע לש הבצמש ותעדב ןתיא היה ץייו ר"ד .םיבישמה כ"ב רקח ץייו ר"ד תא .11
.חותינה עוציבב רוחיא ידי לע םרגנ אל יחומה קזנהש ךכ לע םיעיבצמ הל ושענש תוקידבה תוניקתו
ןתינ הז הרקמבו ןכתיש לבקל ןכומ וניא ןיטולחל אוה יכ ,ןייצ ןיפלוד ר"ד לש התעד תווח לע רקחנשכ
אוה יכ הלעמ ותריקחב ןויע ,תאז םע דחי .הדילה םרט םאה לש םומידל ןדע לש התלחמ ןיב רושקל
ןצמחה תקפסהב הדיריל וא דוליה קינשתל איבהל ,ןורקיעה ךרד לע ,לוכי יביסמ םומידש םיכסמ
.(188 - 186 'ע) הז הרקמב ותעדל ערא ךכ אלש אלא ,PVL -ל םורגל ,םרותב ,םילגוסמה ,גפל
:ונושלב
.PVL-ל םורגל היה לוכי הזה םומידה םאה .ש"
יחומ קזנל םורגל לוכי הדילב השק םומיד .הרקמה הזש בשוח אל ינא .ןכ יטרואית ןפואב .ת
".םיחמומה ילודג לש םתעדל הז .הדילב דימ םיינלוח םינמיס תוארהל ךירצ רבועה לבא
ר"ד ירבד תא ןוכנ אל ןפואב השריפ הנושארה האכרעה יכ ןעוט םילוחה תפוקו םילוחה תיב חוכ-אב .12
העמשמ ןיפלוד ר"ד תא רוקחלמ םיבישמה חוכ-אב לש ותוענמיה יכו ,ליעל יתטטיצ םתוא ,ןיפלוד
.םירבדה לע קלוח אוהש ריהצה םיבישמה חוכ אבשכ םג ,הירבדל המכסה
איה הרורבה התעדש ךכ לע העיבצמ ןכא התוללכב ןיפלוד ר"ד לש תעדה תווחש ילע לבוקמ .13
הרובס ינא ,ץייו ר"ד לש ויתובושת רואל ,תאז םע דחי .םומידמ אלו ,תוגפמ תמרגנPVL-הש
.ןורקיעה ךרד לע ,ךכ .דוליה לצאPVL-ל םורגל לוכי יהמא םומידש תינוידה האכרעה העבק קדצבש
שי םאה ,רעצמל וא ,ונניינעב ,לעופב ,עראש המ הז םאה ,איה הערכה אופיא הנועטה הלאשה
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 5/16
.תוגפהמ עבונה ןוכיסה תא ריבגה ךשמנש םומידה םאה - וא ,ערא ךכש תרחא וא וז תורבתסה
.תוגפה יכוביסב הרוקמ הלחמה יכו ,ערא ךכ אלש ותעדב ץרחנ ,רומאכ ,היה ץייו ר"ד
האכרעה ינפב .םתועמשמו תבהו םאה יבגל םייאופרה םיאצממה תלאשל רובעל אופיא ןתינ .14
ןמז קרפ ךשמל םאה רחא בקעש רוטינומ אוה דחאה .םייאופר םיאצממ רפסמ וחנוה הנושארה
יכ האצמ הנושארה האכרעה .20:50 העשב חותינה רדחל התרבעהל דעו 19:15 העשהמ ,ךורא
שי רוטינומה םושיר תליחתב .ךכל רבסה תויארב ןיאו ,רוטינומה םושירב תוכשוממ תוקספה ןנשי
ישנאש ךכ לע טפשמה תיב רזח הז רשקהב םג .ןכמ רחאל הששואתהש ,קפודב הדח הדירי
תוקספה תועיפומ עודמ הלאשה תא ןחב תווצה םאה ררבוה אלו ,דיעהל ואבוה אל לפטמה תווצה
.ךכמ הנקסמה המו ,תוכשוממ
םעטמ ,רש 'פורפ ירבד תא הלביק הנושארה האכרעה :םיהובגה רגפאה ינויצ תועמשמל רשא .15
ירבד תא הריכזה ףסונבו ,הדימ הנק רותב רגפאה ןויצב קפס ליטהל שי םהיפל ,לולמ תחפשמ
:רמאש םילוחה תפוקו םילוחה תיב םעטמ תודליימל החמומ ,חישמ 'פורפ
אטבתהל ךירצ אל יחומה קזנה .ןוירהה ישדוח תעשת לכב רבועה לצא שחרתהל לוכי יחומ קזנ"
אל לבא םדוק תועש וא םימי שחרתהש יחומ םגפ וא קזנ תויהל לוכי ,הדילה רחאל רגפאה ןויצב
."....רגפאב אטבתמ
,םנמא ,התיה הקידבהש טפשמה תיב עבק ,7.4 התיה התאצותש (pH) תויצמוחה תקידב ןיינעל
העצוב וב בלשל תסחייתמ וז המר םהיפל ,רקנש 'פורפ ירבד תא לביק אוה ךא ,םיניקת םיכרעב
םייוסמ בלשב ןצמח תקפסא רסוח לש בצמו ירבוע לבס היהש תורשפא לולשל ידכ ךכב ןיאו ,הקידבה
.ןכל םדוק
ריעא) םיחמומה תויודעב ןיינעל תוסחייתה התיה אל יכ טפשמה תיב ןייצמ ,טירקוטמהה ןיינעל .16
ךא ,טירקוטמהה לש םיניקת םיכרע ויה יכ ונייצ םילוחה תפוקו םילוחה תיב יחמומ יכ רגסומ רמאמב
.(הז ןותנ לש וביט המ רהבוה אל
:עבוקו םכסמ טפשמה תיב .17
[נ"מ - תויצמוחה תגרד] PH-ה ,רגפאה תואצותב שיש רובס ינניא ,םירבדה תא םכסל םא"
"רבועה לצא יחומ םגפ לש םויק לולשל ידכ טירקוטמההו
.(הפסוה השגדהה;ןידה קספל ג"מ הקספ)
לע ,הז הרקמב ,הענכתשהש ,הנושארה האכרעה תעיבקב תוברעתהל םוקמ שיש הרובס יניא .18
םניא ירסיקה חותינה רחאל דוליה לצא םיניקת םיאצממ יכ ,ץמאל הרחב םתוא םיחמומ ירבד ךמס
ןמ אל .הקדצה אלל ירסיקה חותינה בכעתה וב בלשב - ירק ,םדוק בלשב יחומ קזנ תמירג םיללוש
הקוצמ לע עיבצהל תורשפא לולמ תחפשממ וללש םימוגפה רוטינומה יטרס יכ ,ןאכ ריעהל רתומה
.חותינה ןיבל זופשאה ןיבש בלשב תירבוע
אד ןוגכב ךרע ןיא היפל ,תיאופר - תיטפשמ הכלה רדגב איהש ,תיללכ העיבק עובקל ינממ קוחר :קודו
אצויכ לכו הניקת תויצמוח תמר ,הובג רגפא ןויצ) דוליה לש ובצמ רבדב םיניקת םייאופר םיאצממל
לש התעיבקב הז טפשמ תיב תוברעתהל םוקמ ןיאש ,אוה רמול יתאבש לכ :הדילה רחאל (הלאב
םיאצממב ןיא יכ ,הינפב ודיעהש םיחמומה תעימש רחאל ,הנקסמ ללכל העיגהש תינוידה האכרעה
םרבד ויה רבכ יכ רמואו ףיסוא .רבועה לצא יחומ םגפ ןיבל םומידה ןיב רשק לולשל ידכ הלא םיניקת
'נ 'חאו ןהכ 4641/94 א"ע :רגפא ןותנ ןינעב וז ןיעמ העיבקב ברעתהל ברס הז טפשמ תיבש ,םלועמ
םילוחה תיב ידבוע ולשרתה ןיינע ותואב .(ןהכ ןר :ןלהל) 429 ,422 (1) נ ד"פ ,'חאו ופי ביבא לת תיריע
.לעופב עצוב רשאמ םדקומ ירסיק חותינ עצוב אל ןכ לעו ,םאה לש תקלד דעומ דועבמ וליג אלש ךכב
הקוצממ לבס ,רבוע ותויהב ,םש עבותהש ךכל המרג וז תולשרתהש האצמ הנושארה האכרעה
:רוא טפושה עבק ךכו ,הובג רגפא רבדב הנעט התלעוה םש םג .יחומ קזנל המרגש תירבוע
תולשרתה התואש ,טפשמה תיב תנקסמל ןיכומיס שי ,ליעל רומאה לכ ךמס לע ,ןכ יכ הנה .9"
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 6/16
רשא תירבוע הקוצממ לבס ,רבוע ותויהב ,עבותהש ךכל המרגש איה תודלויה תיב תווצ לש
.ויתואצות לכ לע ,יחומה קזנל ול המרגש איה
הנעטה .יזוחמה טפשמה תיב לש ותנקסמ תא ףוקתל ןויסינב תונעט יתש ולעה תועבתנה .10
.10-9 רגפא ולצא אצמנ עבותה לש ותדיל רחאל ךומסבש הדבועה לע תכמתסמ תחאה
בצמ תא תועבוק רשאו ותדיל רחאל ךומסב דולייל תושענש תוקידבל סחייתמ רגפא חנומה
ןותנ לכל .םירירשה חוכו יוריגל הבוגת ,עבצ ,קפוד ,המישנ :םינותנ השימח יפ-לע רבועה
הקידבה .10 אוה וב תוכזל לוכי קוניתהש ילאמיסקמה דוקינהש ךכ ,תודוקנ יתש תובצקומ
10- רגפא ,ךכיפל .התוא הגיהנהש הנושארה התיה רשא ,רגפא ר"ד םש לע רגפא תארקנ
.ריפש היה ובצמ הז בלשבש הרואכל תדמלמ ,הדילה רחאל ךומסב עבותה לצא אצמנש 9
ידכ ןיא הדילה רחאל ךומסב הובג רגפאבש ,הלוע טפשמה תיב ינפב ואבש תויארמ םלוא
לש ותודעמ הלוע ךכ .ילכש רוגיפל איבהל לולע רשא ,רבועה לצא יחומ םגפ לש םויק לולשל
תוקידבל סחייתה ראובלימ ר"ד .תודלויה תיבב םיגפו םידלי תקלחמ להנמ ,ראובלימ ר"ד
וניאש ילכש רוגיפ תולגל תולגוסמ הלא תוקידב ןיאש ריבסהו ,ותדיל רחאל עבותה רבעש
ר"דו לטנש ר"ד לש םתעד םג וז ....הדילה םע הלגתי רשא תירוטומה תכרעמב םגפב רושק
ףא-לע ,עבותה לש תיחומה העיגפל םרוגה רבדב ותעדמ הניש אל ןמדירפ ר"ד ףאו .טהל
"ותדיל רחאל ךומסב עבותל הובג רגפא לש ןותנה
.(429 'עב ,םש)
ריפשה ימ תקלדמ העבנ הלחמה .תוגפל הלחמה תא סחיי אל שיא ,שיגדהל שי ךכ ,ןהכ ןר ןיינעב
תיב עבק ,Ph תקידבו רגפא ןינעב ונניינעב ךכ רגפא ןינעב ןהכ ןר ןיינעב ומכ .םאה הלבס הנממ
הקוצמ תוללוש ןניא תוקידבה לש תוניקתה תואצותהש וינפב ודיעהש םיחמומ תויודע ךמס לע טפשמה
.ברעתהל םוקמ יתעדל ןיא הז אצמימב םג .תירבוע
"תיטירק הסמ" ,ןמזה ךשמב ,תרבטצמ טפשמה יתב ינפב םילועו םירזוחה םיבר םייעדמ םיניינעב .19
תונקסמ לש (68 - 67 ,65 (2) נ ד"פ ,י"מ 'נ אנהכ 2343/00 פ"שב-ב ןישח טפושה לש ונושלכ)
רמול לכונ וב בלשל ונעגה אל .רתוי הלק עונכשה תכאלמ "תיטירק הסמ" לש הרצוויה םע .תויאופר
םניא וא) םיללוש םיניקתpH ינויצו םיהובג רגפא ינויצ היפלו ןיד יקספ לש "תיטירק הסמ" תמייקש
ףידעה טפשמה תיבו ,וז הלאשב םיחמומה וקלחנ ונניינעב .תירבוע הקוצמ לש תורשפא (םיללוש
הנקסמה תא ,ןיינעה תוביסנב ,םיללוש םניא הלאכ םיהובג םינויצש תרמואה העדה תא
ןיינעב ונילע םילבוקמה םיללכה יפ לע .וקלחל וא קזנל האיבה (התיהש עבקש) תולשרתההש
,ןאכ זומרא .וז הנקסמב ברעתהל ונילעש הרובס יניא - תינוידה האכרעה לש םיאצממב תוברעתה
לש ותנקסמב הז ןיינע לש ויתוביסנב ברעתהל םוקמ ,תאז םע ,שיש איה יתעדש ,אובי דוע טוריפו
.תוירחאה תקולח תלאשב טפשמה תיב
םרוג םניה היכוביסו המצעלשכ תוגפ יכ עבק טפשמה תיב :הכ דע רומאה לכמ הלועה תא םכסנ .20
יחמומ לש תעדה תווחב בטיה תנגועמ וז הנקסמ .ןדע הקול םהב םימגפל ישממו רכומ ןוכיס
.שיאל םשא הניגב סחייל ןיא .ןוילע חכ התיה הז הרקמב תוגפה .הב ברעתהל דוסי ןיאו םירערעמה
תודרפה לשב .םשא םניגב סחייל ןיאש םימרוג םה הנממ םרגנש םומידהו היילשה תודרפיה םג
םימרוג דצב .ירסיק חותינ עוציבב - שיא קלח אל ךכ לעו - ךרוצ היה היתובקעבש םומידהו היילשה
:םיעבותה יפלכ תולשרתה ,טפשמה תיב עבקש יפכ ,ןיינעה תוביסנב ,התיה ,םשא םמע ןיאש ,הלא
ךרד לע ,לוכי םומיד .רבגומ םומידל םאה תא ףשחש ,תקפסמ תופיחדב ירסיק חותינ עוציב יא
.ןדע תלבוס ונממ קזנל םורגל ,םילוחה תפוקו םילוחה תיב םעטמ ץייו ר"ד תעדל םגו ,ןורקעה
ךכב יד םאה .טפשמה תיב ידי לע הלבקתה אל וז תורשפא תוללוש תוניקתה תוקידבהש הנעטה
ןיבל (דעומב ירסיק חותינ עוציב יא) םיעבתנה לש םמשא ןיב יתביסה רשקה תשירדב דומעל ידכ
תיב לש םתוירחאב ריכהל םוקמ היה יכ ,רומאכ ,תנעוט לולמ תחפשמ ?(PVL-ה) האצותה
םתנעטו ,קזנהמ קלח םושב םבייחל ןיא יכ ,םינעוט םינורחאה .קזנה אולמל םילוח תפוקו םילוחה
ןיבל חותינב רוחיאה ןיב יתביס רשק ,תורבתסהה ןזאמ יפ לע ,החיכוה אל לולמ תחפשמ יכ איה
6643/95 א"עב בורה תעד לע ,ראשה ןיב ,םהיתונעטב םיכמתסמ םילוח תפוקו םילוחה תיב .קזנה
םג .(ןהכ ןתנוהי) 680 (2) גנ ד"פ ,י"א-ב םידבועל תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק 'נ ןהכ
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 7/16
בקע הנוירהל 30-ה עובשב עבתנה םילוחה תיבל העיגה ומא .PVL-ב עבותה הקל איהה השרפב
לקשמהו תוגפה םה ,עבקנ ךכ ,ןיחומה קותישל רתויב םירבתסמה םימרוגה .תמדקומ םימ תדירי
.הדילה רחאל הלגתהש ,םאה לצא םוהיז ןכו םומיד ויה םיירשפא םיפסונ ןוכיס ימרוג .ךומנה
עבתנה לש תוירחא האצמ אל םש (יזוחמה טפשמה תיב תטפושכ ,מ"חה) הנושארה האכרעה
ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה .תועידה וקלחנ - רוערעב .הלא םיירשפא ןוכיס ימרוגמ דחא ףא יבגל
דועבמ חתפתמה םוהיזה תא וליג אלש ךכב ולשרתה םילוחה תיב יאפור יכ ,טועימ תעדב ,העבק
ריבסו ,ןיחומ קותישל לעופב םרג תולשרתהה אושנ םוהיזה םא רורב אל יכ ,העבק תאז םע .דעומ
לעו ,םהינש וא םומידה וא דוריה לקשמהו תוגפה לשב ,תולשרתהה אלמלא םרגנ היה קזנהש היה
ןהכ-גרבסרטש תטפושה העבק ,יאופרה םרוגה תולשרתה ףא לע .יתביסה רשקה תלאש הלוע ןכ
:העבק הז ןיינעל .ונממ קלח וא קזנה ןיבל םוהיזה ןיב יתביס רשק םייקש עובקל ןתינ אל יכ
יוציפ ןתמ תללושה השיגה .'םולכ אל וא לכה' לש השיגב טוקנל ןיא יכ ינא הרובס ,ימצעלשכ"
עדיה רסוח חכונל יתדבוע יתביס רשק ססבל ןתינ אל ךא תולשרתה החכוה ובש הרקמב עבותל
תתרשמ הנניאו עבותל לווע תמרוג ,התווהתה ךילהתלו הלחמל םימרוגל רשאב תוריהבה-יאו
ימרוגמ דחא לע אלמ יוציפ תבוח תלטה ,תאז םע .תולשרתה ינפמ העתרה לש היואר תוינידמ
דחא הנקב הלוע הנניאו תקדוצ הנניא ,קזנה תמירגב ףתתשהש ןוחטב ןיאש םיירשפאה קזנה
יכ רורב אלש יממ םג וקזנ אולמ לע עבותה יוציפל האיבמ איה ןכש ,ןיקיזנה יניד תודוסי םע
"ללכ הלוועב םרגנ אלש לוכיש ,קזנה תמירגב ףתתשה
.(הפסוה השגדהה ;699-700 'עב ,םש)
רערעמה לש ותפישח ןיגב ןוכיסה תפסות יכ ןהכ-גרבסרטש תטפושה העבק ,ףיקמ חותינ רחאל
.םש םירערעמה יקזנמ 30%-ב םיבישמה תא בייחל העיצה איהו ,30% לע תדמוע םוהיזל
,שיניב תטפושהו קרב אישנה לש בורה תעדב םהיתודתי םיכמות םילוחה תפוקו םילוחה תיב ,ונניינעב
:ונניינע לע בורה תעד תא םשייל שי יכ םה םינעוטו ,רוערעה תא וחדש
:קרב אישנה רמא ךכו
םא ןכו םוהיזה תייעב ןוחבא-יאב הלשרתה הבישמה יכ - רבדב עירכהל ילבו - חיננ םא םג ,ןכא"
ילבו - חיננ םא םגו ןיחומה קותיש לש קזנה ןיבל וז תולשרתה ןיב יתביס רשק חכוה אל יכ חיננ
עיבהל ילבו ,הלא לכ תורמל - ןוכיס תרבגה ןיגב יוציפ לש יאמצע קזנ שאר םייק יכ - רבדב עירכהל
ךבדנה ,ידידל ןכש ,רבדה ךכ .רוערעה תוחדל שי יכ איה יתעד ,ןיינע לש ופוגל הדמע לכ םהב
לש ןוכיס תרבגה החכוה הרקמה תוביסנב םא הלאשה אוה ,יתרבח לש הניד-קספב יעיברה
תולאשב עירכהל ילב ,ולוכ רוערעה תוחדל ידכב הז םעטב יד ,ןכ לע .ויד ססוב אל ,30%
"יתרבח לש התעד-תווחב ואבוהש תודבכנה תויטפשמה
.(705 'עב ,םש)
ןוכיס תרבגה חיכוהל שי ,תולחל ןוכיס תרבגה ןיגב תוצפל שי םא םג יכ עבוקו קרב אישנה ךישממו
ןוכיס תמצעה ןיגב יאמצע קזנ שאר םייק םא הלאשה תא .השרפ התואב חכוה אלש המ ,הז יאמצע
.ןויע ךירצב קרב 'א אישנה ריאשה
הנקסמה סוסיבל תיתשת הנושארה האכרעה ינפב ואבוהש תויארב ןיא יכ ,הנייצ שיניב תטפושה
תיתשת החנוה אל ,רומאכ ןוכיס תרבגה התיה םא ףא יכו ,ינלשר לדחמ בקע ןוכיס תרבגה התיהש
.וז העפשה לש הרועישל וא ,יתועמשמ רועישב העיפשה איה יכ העיבקל
תחכוה לע תיקיזנה העיבתה תא הביצמ הניאש יתרבח תשיגל ינא הטונ תינורקע יכ קר ןייצא"
השיג התוא תארקל ונדעצ רבכש ךכל םג ינא המיכסמ .'םולכ אל וא לכה' לש ךרדב קזנה תמירג
קזנ שארב ריכהל יתרבח לש התעצה יכ ףא ,המלחה ייוכיס ןדבוא לש קזנ שארב הרכהה םצעב
,היואר הפקשה איה תגציימ םא םג ,וז השיגש אלא .ףסונ דעצ תניחבב איה ןוכיס תרבגה לש
עגונה לכב םגו ןיקיזנה ינידב דוסי תונורקעל עגונה ינויעה רושימב םג םיבר םיישק תררועמ
.םרגנש קזנל יתביסה רשקה תחכוה תשירדב םוסרכמ תועבונה תוכלשההו תוישעמה תואצותל
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 8/16
ק ק
ןזאמ יפ-לע חיכוהל ןתינ אל רשאכ םייאמצע קזנ ישאר ןיגב יוציפ תעיבקב תדדצמה השיג יכ הארנ
תעיבק םג תבייחמ ,תומיוסמ תוביסנב איה היואר םא םג ,הלוועב םרגנ ללוכה קזנהש תויורבתסהה
םהב ריכהל שיש ןוכיסה וא יוכיסה רועישל םיעגונה םיגייס אלל .קיזמה לע תלטומה תוירחאל םיגייס
תא טומשל לולעש חתפ ,םייוציפל תואכזב הרכהל ידמ בחר חתפ חתפיהל לולע ,ללוכה קזנל סחיב
קיזמה לש ותולשרתה ןיב יתביסה רשקה תחכוה לע הרקיעב היונבה הטישה ילגרל תחתמ חיטשה
.קזנל
,הלחמ ינוכיס תרבגה לש קזנ שארב ריכהל הקדצה שי ללכ-ךרדבש השיגה תא לבקנ םא םג ,ךכיפל
רועישב העיפשה ,ינלשר ןפואב התשענש ןוכיסה תרבגה יכ העיבקל תיתייאר תיתשת תבייחתמ
אוה לוכיש ןכתיי - 30% לש - יתרבח ידי-לע עצומה רועישה .יוציפה תבוח ןיינעל וב הרכה קידצמה
"וז ההובג הכרעהל סיסב שי יכ יתענכוש אל רומאכש אלא ,רומאה קזנב תובשחתה קידצהל
.(הפסוה השגדהה ;710-711 'עב ,םש)
רועיש חכוה אלש עבקנ יכ ,ןהכ ןתנוהי תשרפ לע םכמתסהב ,םישקבמ ונניינעב םירערעמה .21
לכב םבייחל ןיא יכ עבקנ ןכ לעו ,(היה אל םתנעטלש) ירסיקה חותינה עוציבב רוחיאה לש המורתה
חינא .ללוכה קזנב םירערעמה תא בייחנש םישקבמ ,םתמועל ,םיבישמה .םיבישמה יקזנמ קלח
ךכ רחאו ,ןיקיזנה ינידב המומעה תויתביסה תלאש לע בכעתא .ונינפלש יטרקנוקה ןינעל הז בלשב
.ונניינעל בושא
?תיתורבתסה הכרעה תשיג וא םולכ אל וא לכה - "המומע תויתביס"
לש תיתלוועה ותוגהנתה ןיב יתביסה רשקה תא חיכוהל עבותה לע יכ אוה ןיקיזנה ינידב ליגרה ללכה .22
דמע .תורבתסהה ןזאמ יפל תאזו ,קזנהו ויפלכ (תולשרתהה - תונלשרה תלווע יחנומב) עבתנה
ןזאמ יפל ,חיכוהל ודיב הלע אלו קזנו תיתלווע תוגהנתה חיכוי םא םג ;קזנה אולמ לע הצופי - לטנב
הקיספה הללש םירשקה המכב ,תאז םע .יוציפ םושב הכזי אל - יתביסה רשקה תא ,תורבתסהה
ךרדב וא תיתורבתסה ךרדב יקלח יוציפ ןתמ הפידעהו ,ןיקיזנב "םולכ אל וא לכה" לש השיג לארשיב
.אנדמוא לש
'נ תורדתסהה לש םילוח תפוק 231/84 א"ע-ב ןיול 'ש טפושה עבק המלחה ייוכיס ןדבוא תייגוסב ,ךכ
:312 (3) במ ד"פ ,חתאפ
לוועה תא 'ןזא'ל ,קיזמה וא רפמה ,קזנה םרוג לע המוש ,םייוציפה יניד לש םייללכ תונורקע יפל"
דמוע היהש יפכמ עורג בצמל העיבתה אשונ עוריאה בקע ותאבהמ האצותכ עגפנל םרגנש
.50%מ ןטק וא לודג דבאש יוכיסה ובש ,הרקמ ןיב לדבה ,יתעדל ,ןיא הז ןינעל .עוריא ותוא אלמלא
"תונלשרה בקע דיספהש יוכיסה רועישב אלא יוציפב קוזינה הכזי אל םירקמה ינשבו ליאוה
.(הפסוה השגדהה ;319 'עב ,םש)
רב קזנכ ,ומצעלשכ ,בשחיהל לוכי תולשרתה בקע םרגנש המלחה ייוכיס ןדבואש עבק ןיול טפושה
יכ ,עבקנ אוהה הרקמב .ןדמוא יפל וא תויורבתסהה ףדוע ןחבמ יפל עובקל שי ןוכיסה תדימ תא .יוציפ
.ותמלחהל 30% לש יוכיס דביא עגפנה
'נ ליג 2509/98 א"עב הטקננ המלחה ייוכיס ןדבוא תייגוסב קזנה תדימ תכרעה ןינעב המוד השיג
:רוא טפושה יפמ קספנ םש ,38 (2)דנ ד"פ ,תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק
ךכלו ,ותאצוהל חותינב ךרוצהו החומב לודיג תואצמיה םצעמ קזנ יופצ היה תרערעמלש ,רורב ..."
הזכ הרקמב םג ,זא עצובמ היה חותינהו 1980-ב לודיגה הלגתמ היה םא .תיארחא האפורה ןיא
.תרערעמל קזנ םרגייש יופצ היה
המלחה ייוכיס ןדבואו ,ונממ המלחהה ייוכיס תא הניטקה לודיגה תוחתפתהש ,םג חינהל ריבס
...יוציפ-רב קזנכ שמשל לוכי תונלשרה בקע םרגנש
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 9/16
רחא קלחו ,לודיגה םויק ,תינושארה העיגפה םצעמ םרגנ קזנהמ קלחש אוה וב רבודמש בצמה
תמירגב תונלשרה לש הקלח והמ טילחהל בר ישוק םייקשכ ,תיאופרה תונלשרה ידי-לע ולש
לע קזנה הבוגל האפורה תונלשר לש המורתה רועיש תא עובקלמ סונמ ןיא ,הלא תוביסנב .קזנה
םרגנ רשא קזנה ללכמ םיקלח 1/3-כ רועישב וכירעהל שיש ,איה יתכרעה .הנדמואה ךרד
"ויתובקעב רשא םילופיטהמו חותינהמ השארב לודיגה ןמ האצותכ תרערעמל
רהוסה יתב תורש 'נ 'חאו הדעס ובא 1892/95 א"ע ואר ןכו ;הפסוה השגדהה ;46-47 'עב ,םש)
50% לש רועישב םייוציפ ,אנדמואה ךרד לע ,וקספנ וב ,704 (2) אנ ד"פ ,'חאו לארשי תרטשמ -
.(ללוכה קזנהמ
תיקלחה תוירחאה רועיש ןינעל ןה ,אצמ טפושה ,ירבח עבק תעדמ המכסה ןתמ יא תייגוסב ,המודב
:תיקלח תוירחא תלטה םצעל ןהו
דוסיל ףסונב - עונכישה לטנ ץבור ,תונלשרה תלווע לע םתעיבת תא וכמסש ,םירערעמה לע"
הלעי םאו ,קזנה תא וחיכוהשמ ,םרב .יתביסה רשקה דוסיל םג - קזנה דוסילו הבוחה תרפה
,יטופישה ןדמואה ךרד לע ,עובקל טפשמה-תיב ידיב היהי ,הבוחה תרפה תא םג חיכוהל םדיב
תיתורבתסה הכרעה םג ןכתיתש ,עמשמ ;המכ דעו קזנל המרג רשא הבוחה תרפה וז התיה םא
קזנה ןמ יסחי קלחב קר אליממו תוירחאה ןמ קלחב קר םיבישמה בויחל סיסב שמשל לכות רשא
קיאע 437/73 א"עב השעמל הכלה המשויש ,וז הטיש .החונמה תומ בקע םירערעמל םרגנש
תויתוא ןיב 231 'עב יודנל טפושה ירבד ואר) [225 (2) טכ ד"פ] ,'חאו ןירמזור ר"ד 'נ (הניטק)
לש םילוח תפוק 231/84 א"עב (ןיול 'ש טפושה יפמ) טרופמ ינויע סוסיבל התכז ,(ב-א םיילושה
...חתאפ 'נ תורדתסהה
תויתביסה ינחבמ יפ-לע העיבק ןועט וניא ונניינעב יתביסה רשקהש אוה וז השיגמ הלועה
הבויח ךרוצל םיקקזנ הלא םינחבמל .'תויפצ'ה ןחבמכו 'תערכמה הביסה' ןחבמכ ;םילבוקמה
יפ-לע :רמוא יווה .עבותה לש וקזנ תמירגל עבתנה תוירחא לש (לוכו לוכמ) התלילש וא (האולמב)
יתביס רשק םייקתה םא איה הערכהל תדמועה הלאשהו ןיאצחל יתביס רשק ןיא הלא םינחבמ
ףדוע ןחבמ יפ-לע הערכה רשפאל םידעוימה ,הלא םינחבמ ...'םולכ אל וא לוכה' תניחב ,ואל םא
יטתופיה חרואב ךירעהל ךרוצה ינפב טפשמה-תיב בצינ םהב םירקמל םיאי םניא ,תויורבתסהה
לופיטב םינומטה יוכיסהו ןוכיסה לע שארמ םיאפורה והודימעה וליא ינולפ הלוח גהונ היה דציכ
,הרקמה לש ויתוביסנ לולכמ דוסי לע ,עובקלו לוקשל טפשמה-תיב יושע אד ןוגכב .םיוסמ יאופר
וא לופיטל קקזיהל םא הרירבה ינפב בצוהו עדימה תא לביק וליא ביגהל הלוחה היה יושע דציכ
תא ססבלו יטופישה ןדמואה ךרדל קקזיהל טפשמה-תיב יאשר וז העיבק ךרוצל .ונממ ענמיהל
"... ריבס הלוחמ התופצל היה ןתינ ןיינעה תוביסנבש תוגהנתהה לע ותכרעה
השגדהה ;191 ,171 (2)אנ ד"פ ,'חאו ודאינל םילוחה תיב 'נ 'חאו ירותאו 4384/90 א"ע)
.(הפסוה
2781/93 א"ע :בחרומ בכרהב הז טפשמ תיב לש וניד קספ םג ואר תעדמ המכסהה ןתמ יא תייגוסב
לידבהל ,םייוכיסה רועיש תכרעה תייגוסב .526 (4) גנ ד"פ ,'חאו הפיח ,"למרכ" םילוח תיב 'נ הקעד
ירבד ואר :תונוש תורמא הקעד ןינעב םיטפושהמ קלח ידי לע ,ורמאנ ,תורבתסהה ףדוע תטישמ
ןהכ-גרבסרטש תטפושה ירבד ,570-569 'עב רוא טפושה ירבד ,552-553 'עב שיניב תטפושה
ןייעי ביחרהל שקבמהו ,624 'עב ןישח טפושה ירבד ,623 'עב אישנה ירבד ,605-594 'עב רקיעב
.םש
ונשי םהב ,םימיאתמ םירקמבש ךכב הרכה םג אוצמל ןתינ הז טפשמ תיב לש ותקיספבש המוד .23
המרג תיתלוועה תוגהנתהה יכ עודי רשאכ) קזנה ףקיה אולמל יתביסה רשקה תעיבקב הנבומ ישוק
'נ 'חאו דטא 423/98 א"ע :קוזינהו קיזמה ןיב יוציפה רועיש תקולח היהת ,(קזנהמ קלחל תוחפל
תא רשיא (ןליא טפושהו ןהכ-גרבסרטש תטפושה תמכסהב) רוא טפושה .(םסרופ אל) 'חאו בוארנייו
קותישמו ילכש רוגיפמ לבוסה ,עבותל םירערעמה ומלשי היפל יזוחמה טפשמה תיב לש ותנקסמ
םיאפורה היפל ,יזוחמה טפשמה תיב תנקסמ תא ץמיא טפשמה תיב .ויקזנמ 85% קר ,ןיחומ
:הרצקב ,ןייצ רוא טפושה .הדילה ךלהמב ולשרתה
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 10/16
ק ן ך
לש 85%-ב תאשל םירערעמה לע היפ לע ,יזוחמה טפשמה תיב תטלחהב ברעתהל וניאר אל"
תנעטכ ,ולש רתוי ןטק קלחב וא ,םיבישמה תנעטכ ,ותומלשב אלו בישמל םרגנש קזנה
"יזוחמה טפשמה תיב לש ותקמנה ונילע תלבוקמ הז ןיינעבש ,רמאנ םא יד .םירערעמה
.(ןידה קספל 4 הקסיפ)
לש וניד קספ אוה ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב רומאל ,אופיא ,תונפל ונילע םירבדה תנבהל
.(םסרופ אל) 'חאו דטא 'נ 'חאו בוארניו 115/91 (י"ח) א"תב ,1.1.1998 םוימ רנילרב טפושה 'בכ
יכ עבק טפשמה תיב .השק תירבוע הקוצמ רחאלו ןוירהל 34-ה עובשב ירסיק חותינב דלונ עבותה
האטבתהש תולשרתה התיה יכו ,הדילה ינפלש השק קינשתב ורוקמ עבותה לש ופוגבש יוקילה
עבקו "תואדוו יא לש רוזאב םייורש ונא"ש ןייצ רנילרב טפושה .הדילה עוציבב תוכורא תועש לש בוכיעב
טפושה .ולש יראה קלחל אלא קזנה לכל המרג אל םיעבתנה לש םתונלשר יכ הנקסמל עיגהל ןתינ יכ
וליא יכ ותודעב ןייצש ,םיעבותה םעטמ החמומ ,יפסכ 'פורפ לש ותודע תא וניד-קספב ריכזה רנילרב
חינהל דואמ ריבס ,תאז םע .ןיקת היה רבועהש חטבומ היה אל רתוי תמדקומ העשב אצומ דוליה היה
עדימ ךמס לע םילעופ אל ונא" :החמומה לש ונושלבו .אצוה הב העשב רשאמ רתוי בוט היה ובצמש
,ונניינעמ הנושב ."ןודנב לועפל ךירצ םיבוט אל םינמס שישכ ,תויורבתסה ךמס לע םילעופ ונא ,קייודמ
תויצמוח ,םיסוכרפ ,תיתכרעמ-בר העיגפ ,ךומנ רגפא יפ-לע הדילב קינשת היהש תיביטיזופ עבקנ םש
החמומה ירבד לע ךמתסהב דבלב 85% לש תוירחא רועיש עבקנ ,תאז םע .דועו 7 -מ הכומנ הגרדב
85%-ב םיעבתנה תא הנושארה האכרעה הבייח ,רבד לש ופוסב .ליעל וטטוצש ,םיעבותה םעטמ
.ל"נה 423/98 א"עב ,רומאכ ,הרשוא וז הנקסמ .דבלב קזנהמ
502 (5) ונ ד"פ ,י"א-ב םידבוע לש תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק 'נ יכדרמ 1/01 א"ע-ב .24
אל יכ חיכוהל םידליימה םיאפורה לא לטנה רבע םא הלאשב הז טפשמ תיבב תועדה וקלחנ
תעב "םייפתכ תאילכ" לש האצות תויהל היה לולע קותישה .דוליה לצא קותישל המרג םתונלשר
ידי לע ףא הענומל ןתינ אלש ,תרחא הביסמ םג םרגיהל לולע ךא ,םילודג םירבועל תינייפואה הדילה
תריצע לש (דעות אלש) עוריא שחרתה םנמא םא הלאשב םג םיקולח ויה םידדצה .ירסיק חותינ
,בורה יטפוש .תמדקומ לקשמ תכרעה עצבל יאופרה תווצה לע היה םאו ,הדילה תעב ףתכ
טפוש .םיאפורה יפתכל רבע עונכשה לטנ יכ ועבק ,יול טפושה תמכסהב ןהכ-גרבסרטש תטפושה
החד אצמ טפושה ירבח .תקולחמה יטרפ לע דומעא אל .םתעד לע קלח (דרלגנא טפושה) טועימה
תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק 6714/02 א"נד) ףסונ ןויד םייקל םילוח תפוק לש התריתע תא
:ןייצ ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב .((םסרופ םרט) ןועמש 'נ
,ןידה-קספב ןבול אלש ,רחא םעטמ ףא תקדצומ התייה תרתועל לטנה תרבעה ,ימעטל..."
הלשרתה תרתועה יכ ,רוכזכ ,ומיכסה בכרהה יטפוש תשולש .ןוכיסה לש תינלשר הרבגה וניינעשו
תוקלל בישמה לש ונוכיס תא ריבגה הז ינלשר לדחמ .ירסיק חותינב בישמה תא הדליי אלש ךכב
יכ חיכוהל לטנה לש תרתועה יפתכל ותרבעה תא קידצהל ידכ ךכב ידו ;הקל ובש גוסהמ קותישב
חותינ ידי-לע עונמל היה ןתינ התואש - 'םייפתכ תאילכ' אל יכ ונייהד ,קזנל םרגש אוה הלדחמ אל
ןכ .טפשמב ררבוה אל רבגוהש ןוכיסה לש קיודמה ורועיש םנמא .קותישל האיבהש איה - ירסיק
עוציבמ תוענמיהה לשב קותישה םרגנ 'םירקמה תיברמב' יכ - טועימה טפוש ירבדכ - חכוה אל
הריצי ,יתעדל .ןוכיסה לש דבלב החינז הרבגהב רבודמ ןיא יכ ,ותטישל םג ,רורב תאז םע .חותינה
חיכוהל עבתנל לטנה תרבעה תא הקידצמ ,חינז ןוכיסב רבודמה ןיאש דבלבו ,ןוכיס לש תינלשר
,497 (2)זמ ד"פ ,לגייו 'נ יבייר 3108/91 א"ע :ואר) קזנה ןיבל ותולשרתה ןיב יתביס רשק רדעיה
לש ךרדב ,םימיאתמה םירקמב ,יוטיב תתל ןתינ המומע תויתביסב רבודמש הדבועל וליאו ;(516
-גרבסרטש תטפושה לש דיחיה תעד תא ואר) רבגוהש ןוכיסה רועיש יפל יתורבתסה יוציפ תעיבק
,680 (2)גנ ד"פ ,תיללכה תורדתסהה לש םילוח תפוק 'נ ןהכ ןתנוהי 6643/95 א"עב ןהכ
תורדתסהה לש םילוח תפוק 231/84 א"ע :םיבורק םיאשונב וקספנש תוכלהה תא ןכו ;703‑697
םילוחה תיב 'נ ירותאו 4384/90 א"עו ;המלחה ייוכיס ןדבוא ןיינעל ,312 (3)במ ד"פ ,חתאפ 'נ
".(יאופר לופיטל תעדמ המכסה תלבק יא ןיינעל ,192-190 ,171 (2)אנ ד"פ ,ודאינל
אל וא לכה" לש השיג הללשנ ,םה םיבורק יתעדל םגש ,ןיקיזנה ינידב םינוש םירשקהב ,ןכ יכ הנה .25
יתדבוע יתביס רשק תעיבקבש םירבוסה םיטפושה לש םהיתועדל יתעד ףרצל תשקבמ ינא ."םולכ
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 11/16
,תיטרואית ,לגוסמכ עודיה םרוגב רבודמ םהבש םיבצמב ,(חכומ) קזנו (תחכומ) תולשרתה ןיב
לכונ ,לעופב המירגה ךילהת היה המ חיכוהל ןתינ אל ךא ,ותופצל עבתנה לע היה רשא קזנל םורגל
לש ךרדב וא תויטסיטטס תויאר יפ לע עבקייש קזנל יתורבתסה יתביס רשק לש ומויקב קפתסהל
יכ שיגדא .יילע ףא םילבוקמ םירבדה ןורקיעה ךרד לעו ,הנושארה האכרעה הדעצ וז ךרדב .אנדמוא
לטנ לש תטלחומ החינזב רבודמה ןיא ,וז ךרדב טוקנל ,יתעדל ,לכונ םהב םירקמ םתואב םג
עבתנהש תורבתסהה ןזאמ יפ לע חיכוהל עבותה לע לטומ ןיידע .תורבתסהה ןזאמ יפ לע עונכשה
היה ךירצו ןתינש ,ול םרגנש םיוסמה קזנל םורגל לגוסמה םרוג הרצי וז תולשרתהש ,ויפלכ לשרתה
- 50% לע הלוע םירועישש חיכוהל ןתינ אל םא ףא - םיישממ םייוכיס םימייק יכו ,הז קזנ תופצל
םייק וניינעב יכ ,תורבתסהה ןזאמ יפ לע ,חיכוהל וילע ןכ ומכ .קזנל לעופב םרג ירשפאה םרוגהש
יתביס רשק חיכוהל ונממ שורדל ןתינ אל ןיינעה תוביסנב יכ ונייהד ,המומע תויתביס לש הנבומ ישוק
."אלמלאה ןחבמ" יפ-לע לבוקמכ יתדבוע
ללכה תא חונזל העיצמ ינא ןיא :הרהבהו תוגייתסה תולימ םושרל תשקבמ ינא ,קפס רסה ןעמל .26
יפ לע קזנהו תולשרתהה ןיב יתדבועה יתביסה רשקה תא חיכוהל ןיקיזנב עבותה לע ויפל ליגרה
תונלשר ןיינעב הנעט לש הרקמ לכב הפי וחוכש ללכ עובקל םג העיצמ ינא ןיא .תורבתסהה ןזאמ
תונלשר ןיינעב העיבתב ,(לולשל וא) חיכוהל ךירצ םגו ןתינ םיבר םירקמבו ,ךרוצ ךכב ןיא .תיאופר
םע יואר .תורבתסהה ןזאמ יפ-לע קזנל תולשרתהה ןיב יתביסה רשקה תרשרש אולמ תא ,תיאופר
ןזאמ יפ לע קזנו תולשרתה ןיב יתביס רשק תחכוה שרודה ללכה תא ךכרל ,יתעדל ,תאז
לוכי הז קדצ יא .קדצ יאל תמרוג "םולכ אל וא לכה" תשיג םהב םירקמ םתואב קר תורבתסהה
ןוכיס ימרוג ןיבמ ימ הלאשב תינבומ תואדו יא תמייקש חכומ םהב םירשקהב ,לשמל ,ררועתהל
םרוג לכל תתל לכונ ,הלא םירקמב .עבותה לש וקזנל לעופב םרג ,םייתלווע םקלחש ,קזנל םירכומ
:דועו .ןיינעה תוביסנב םיאתמה לקשמה תא ,םשא םמע ןיאש הלא ןהו םמע שיש הלא ןה ,ירשפא
:וושהו ואר) םיירעזמו םיחינז םינוכיסמ םלעתהלו םייתועמשמ םימרוג קר ןובשחב איבהל העיצמ ינא
ןורקעל ;ליעל וטטוצש 6714/02 א"נד-ב אצמ טפושה ירבח ירבד 605-604 'ע ,הקעד תשרפ
קיפות 'נ תיאלקח תרצות קוושל יפותיש זכרמ הבונת 1338/97 א"ע ואר ללככde minimis-ה
.(יניד-קספל 11 הקספ ,םסרופ םרט)

ןינעה תוביסנב םיאתמה לקשמה תעיבק
םיאתמה לקשמה תא ישממו חכומ ןוכיס םרוג לכל תתל לכונ םימיאתמה םירקמב יכ ךכ לע יתדמע .27
םיירשפאה םימרוגה ןיב קזנה תא קלחנ דציכ ?םיאתמה לקשמה תא דומאנ דציכ .ןינעה תוביסנב
לעופב ופתתשה םיירשפאה םימרוגהמ ולא הלאשל הבושת וניפב ,השעמל ,ןיא םהב םיבצמב
תעיבק ומכ תויגוס .טרפב ןיקיזנה ינידבו םוי םוי אנדמואב םיקסוע םיטפוש - ןכא ?המירגה ךילהתב
םניב ףתושמב םיקיזמ ןיב תוירחא תקולח ,תורכתשה רשוכ ןדבוא תכרעה ,םרות םשא לש ורועיש
ןינעב תוירחאה תקולח וא אנדמואה תלאש :דחכל ןיא ,תאז םע .ונקוח םחל ןה דועו דועו םמצע ןיבל
םינותנב רזעיהל לכונ ,ןורקיעה ךרד לע .םיישק הלעמ איהו הטושפ הניא יתביסה רשקה
טפושה ןייצ ,המלחה יוכיס ןדבאב ,רוכזכ הקסעש חתאפ תשרפב .הלאכ םנשיש לככ ,םייתורבתסה
:ןיול 'ש
תא םיתוועמ ונא ןיא ךכב םאה ;םייטסיטטס םינותנ יפל יוכיסה ןדבא תדימ תא ונדמא הכ דע..."
הרואכל היארכ אלא ונל םישמשמ םניא םייטסיטטסה םינותנהש איה הבושתה ?תואיצמה
רדגב וניינע תא איבהל ןיא תודחוימה ויתונוכת ללגבש ,תוארהל לוכי עגפנה םא .ךרד הרומכו
יוכיסה םאש יאדו .וינפלש תויטרקנוקה תויארה יפל טפשמה תיב קוספי ,םייטסיטטסה םינותנה
םתואב ללכיהל רומא אוהש תוארהל לוכי עגפנהו ,25% ,רמאנ ,אוה דביא עגפנהש יטסיטטסה
תויפיצפס תויאר רדעהב ,ןכא .וקזנ אולמ תא ול קוספל שיו ,100% היהי ולש יוכיסה ןדבא ,25%
ןוגכ ,ןיקיזנה יניד לש םירחא םיחטשב םג הרואכל םייטסיטטס םינותנ יפל קוספל ונא םיגהונ הלאכ
"הז ללכמ תאצוי הניא ונינפל היגוסהו ,תורכתשהה ליגו םייח תלחות ןינעל
.(319 'ע)
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 12/16
יוציפ" אריפש 'ר -ו ילאומש 'ב ,סקופ 'ק לש םרמאמב .םיישק הלעמ אנדמואה ךרד יכ דחכל ןיא ,ןכא .28
זכ טפשמ ינויע "סרטניאב תיתלווע העיגפ רבדב תואדו רסוח לש םירקמב יוכיסב העיגפ ןיגב
ןיא יכ םירבחמה םישיגדמ ,בורק אשונב קסועה ,(יוכיסב העיגפ ןיגב יוציפ :ןלהל) 323 (ג"סשת)
שי הנותנ החסונב םיבצומה תורבתסה ינותנ ךמס לע תיטפשמ הירואית תונבל ,םתעדל ,תורשפא
רמאמ והז .הלא םינותנ קיפהל יטתופיה ןפואב היושעה הריקח תטיש לע עיבצהל אלב ,ןיאמ
;605 (ס"שת) גכ טפשמ ינויע "יוכיסב העיגפו ןוכיס תריצי ןיגב יוציפ" תרופ 'א לש ורמאמ לע תרוקיב
A. Porat & A. Stein Tort Liability) ןייטשו תרופ לש םרפסב םג ךכ רחא ומסרופ םירבדה
.(201-195 ,129-125 'עב דחוימב ,Under Uncertainty (Oxford, 2001)
,תוטוידה לצא םימייקה ,תויורבתסה תכרעהב םילשכהו םיישקה לע ונתוא ודימעה םירחא םידמולמ
לאינד 'פורפו יקסרבט סומע 'פורפ לש הפיקמה םתדובע ,ךכ .םה תוטוידה ללכב הז ןיינעל םיטפושו
,םיבצמ וא םיעוריא לש םתושחרתהל תויורבתסה ךירעהל םאובב ,םדאה ינב יכ ,הארמ ןמנהכ
,השעמל ,םיווהמ הלא םיילטנמ ךרד-ירוציק .ךכ םשל (Heuristics) םיילטנמ ךרד-ירוציקב םישמתשמ
םיטופישב תויטהלו םילשכל םימרוג תובר םימעפו ,ךורעל םישקבתמ ונאש םיטופישה לש תוטשפה
רמשמה לע דומעל ונילע .וניתוכרעה לע הרומג תוכמתסה ינפמ רהזיהל ונילע ,ךכיפל .םיכרוע ונאש
םינתשמב בשחתהב ,עוריא לש ותושחרתהל תורבתסהה לש רתוי טרופמו קימעמ חותינ רחא רותלו
D. Kahneman and A. Tversky "Availability: A) וניתוכרעהב לשכינ ןפ ,םיבר םימרוגבו
Heuristic for Judging Frequency and Probability" Cognitive Psychology 5, 207-232
(1973); M. Bar-Hillel "Subjective Probability Judgements" 22 International
Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences pp. 15247-15251 (2002); M.
Bar-Hillel "Probabilistic Analysis in Legal Factfinding" Acta Psychologica 56 (1984)
A. :םיאתמ רבסה ןתניהב תעדמ המכסה תנתינ התיה םא עובקל ישוקה ןינעל ,םג וארו .(267-284
D. Twerski & N.B. Cohen "Informed Decision Making and The Law of Torts: The Myth
of Justiciable Causation" U. Ill. L. Rev. (1998) 607.
רמאמב תרופ לאירא םשרש םירבד םיפי הז ןינעל .םמע דדומתהל ונילע ךא ,םיישק אופיא םנשי
וא קיודמ עדמ :יוכיסב העיגפ ןיגב םייוציפ" :"יוכיסב העיגפ ןיגב יוציפ" לש ותעצה לע תרוקיבה לע הבוגת
;357 (ג"סשת) זכ טפשמ ינויע "?טפשמ
לש םילוקישב ףא םיתיעלו תילמיטפוא העתרה לש םילוקישב תכמתנ יוכיסב העיגפה תנירטקוד"
תנתינ יוכיסב העיגפה תנירטקוד .אריפשו ילאומש ,סקופ ןיבל יניב תקולחמ ןיא ךכ לע .ןקתמ קדצ
ןכא תובורק םיתיעלו ,המושייל תושרדנה תויורבתסהה תא לקנב בשחל ןתינ רשאכ טושפ םושייל
ביבס אוה תקולחמה רדג .םיכסהל ןתינ ,יל המדנ ,ךכ לע ףא .לקנב הלא תויורבתסה בשחל ןתינ
תודרפנ ןאכ .יביטלוקפסו השק תויורבתסהה בושיח םהבש (יתעדל ,םיטעמה) םירקמ םתוא
לע ,קזח ןפואב יוכיסב העיגפ ןיגב יוציפב םיכמות םייתוהמ םילוקיש רשאכש רובס ינא .וניכרד
םיאצממב עייתסהל ,תויורבתסהל רשאב םיקיודמ םיאצממ ןיאבו ,שיש המב קפתסהל טפשמה
קויד ותואל ףאוש וניא ןטפשמהו ,הקיטמתמ וניא טפשמה .דאמ םירסחה וליפא ,םירסחה
ליבוהל הפוס רקובמה רמאמב ונודינש םירקמב קויד לע תושקעתה .וילא ףאוש יאקיטמתמהש
"בוט תוחפ טפשמל
.(365 'עב ,םש)
ינולפ םרוגש יוכיסה והמ הלאשה לע בישהל עדמה םלועל ,םיתיעל ,שיש םיישקב ריכהל ונילע ,ןכא .29
ונילע .תויורבתסהה ןזאמ יפ-לע יתביס רשק תחכוהב םג תחא אל ררועתמ הזכ ישוק .האצותל םרת
- ןכ לע .םהינפמ םיניסח ונניא ,םיטפושכ ,ונאש תויורבתסה תכרעהב םינבומה םילשכב םג ריכהל
ןתינש תויעדמה תויארה בטימ תא טפשמה תיבל איבהל לטנה לטומ ,םהמ ימ לע וא ןידה ילעב לע
ןיא וא שי םא ודיעיש ,רבדל םיחמומ איבהל םהילע המומע תויתביס לש םירקמ םתואב .ןאיבהל
םגיצהל שי - םינותנ םנשי םא .יתורבתסה ןדמוא תעיבקב ועייסיש םייטסיטטס םינותנ אצמנב
םינותנה תא תיתורבתסה ךירעהל ןוכנ דציכו ,םתועמשמ המ ,םיחמומ תודע לש ךרדב ,ראבלו
וניא עגפנה לש וניינעש תוארהל םילוכי ןידה ילעב םא ,חתאפ תשרפב ראובש יפכ .םייטסיטטסה
הלאשב עירכהל טפשמה תיב לע וב ןיינע לכבכ .ןכ תושעל םהילע ,םייטסיטטסה םינותנה רדגב לפונ
תאבהמ תוענמיהל .איבהל ןתינש תויארה בטימ תא טפשמה תיבל איבהל םידדצה לע ,תיתדבוע
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 13/16
הדבועבש םיאצממ תעיבקב ליגרה ללכה והז .דגנכש הריקחמ תוענמיהל םג ךכ .לקשמ שי תויאר
.קזנל ,לעופב ,םרג רכומ ירשפא םרוגש יוכיסה רועיש תעיבק ןיינעב םג לח אוהו ,תויאר תכרעהו
"ושע ונל םירמוא םינבלו ךיידבעל ןתינ ןיא ןבת" :טפשמה תיב רמאי דגנכש הריקחו תויאר רדעהב
יוטיב ,יתעדל ,ןתיל שי ךכלו ,בר וניא לולמ תחפשמ ידי-לע אבוהש "ןבת"ה ,ונניינעב .(ז"ט ,ה ,תומש)
לש אנדמואב ברעתהל ירבחל עיצא ,יתזמר רבכ ךכ לעו ,הז ןינעב .אנדמואה תעיבקב יתועמשמ
.התע הנפא ךכל .הנושארה האכרעה

:טרפה לא ללכה ןמ
ןתנוהי תשרפב בורה תעדב רומאכ לועפל םילוחה תפוקו םילוחה תיב חוכ-אב ונתיאמ שקיב ,רוכזכ .30
ןיב יתביס רשק לש ומויק תורבתסהה ןזאמ יפ לע וחיכוה אל םיבישמהש עבקנש שקבמ אוה .ןהכ
הז ומכ הרקמב ,חרכה ןיא יתטישל ,רומאכ .ןדע לש התלחמ ןיבל ירסיקה חותינה עוציבב רוחיאה
קפתסהל ןתינו ,קזנל םרג םומיד לש ירשפאה םרוגהש ,תורבתסהה ןזאמ יפל ,החכוהב ,ונינפלש
יכ ,ריעהל רתומה ןמ הז היהי אל .50% לע הלוע הניא ןוכיסה תגרדשכ םג ,ישממ ןוכיס תחכוהב
םילוחה תיב ימוכיסב אקווד ,תיפולח הנעטכ םנמא ,הלעוה יקלח יוציפ תעיבקל ןויערה ונניינעב
יתעד ,םלואו .אנדמוא לש ךרדב הכרעהמ ונניינעב סונמ ןיא .הנושארה האכרעב םילוחה תפוקו
,יתעדל ,םירערעמה תא בייחל היה ןוכנו ,בויחה רועיש יבגל הנושארה האכרעה תעדמ הנוש
.רוערעה תאכרע לש התוברעתה תא הקידצמה הדימב ,תיתועמשמ תחפומ רועישב
(הנושארה האכרעה לע תולבוקמ ויהש) םמעטמ תעד תווחב וחיכוה םילוחה תפוקו םילוחה תיב .31
"םומיד"לש תורשפאה ןיינעל .היכוביסו תוגפה -PVL-ל יתועמשמ ירשפא םרוג םייקתה ונניינעבש
יחמומ תועצמאב החיכוה לולמ תחפשמ .תולד תיסחי ןה ךא ,תויאר ןנשי ,הלחמל תירשפא המורת
םייקש וחיכוה ןכו ,וקלחל וא קזנל םרוג תויהל היה לוכי חותינה עוציבב בוכיעהש םידדצה ינש
ףתתשה הז ירשפא םרוג םא חיכוהל ןתינ אלש ונייהד ,המומע תויתביס לש הנבומ ישוק םניינעב
תלטה לש ךרדב הנושארה האכרעה הטקנ קדצב ,ןכ לע .הז הרקמב המירגה ךילהתב לעופב
תורבתסהה תגרד ,תאז םע .םיבישמה יקזנמ קלחב םירערעמה תא הבייחו תיקלח תוירחא
האכרעה הכירעהש יפכמ תיתועמשמ הדימב ייניעב הכומנ הז הרקמב לעופב םרוג הוויה םומידהש
םיחמומ איבהלמ םיבישמה לש םתוענמיה תא הז ןיינעל ןייצל שי הנושארבו שארב .הנושארה
ויה םילוכי ,םימיאתמ םיחמומ םיאבומ ויה וליא .םידלי תאופרל החמומ וא םידלי גולוריינ :םייטנוולר
ולא תורמא לע ,השעמל ,ולתינ םיבישמה .תעדה תווח לע םתוא רוקחל םילוחה תפוקו םילוחה תיב
ונלאש .טרופש יפכ לכה ,םילוחה תפוקו םילוחה תיב ואיבהש הלא םימוחתב םיחמומה לש תורחאו
החינמה הבושת ונלביק אל .הלאכ תעד תווח ואבוה אל עודמ םיבישמה חוכ-אב תא ןוידה ךלהמב
,לוכי םומידש "וליצה" ץייו ר"ד יפמ ;רוקחלמ םיבישמה וענמנ ןיפלוד ר"ד תא :דועו תאז .תעדה תא
םהבש םירקמה רועש יבגל םייתורבתסה םינותנ .אל ותו תאז ;קזנל הביס תווהל ןורקעה ךרד לע
,ןתיל שי רכינ לקשמ .הלאכ ןיאש רמאנ אלו ,םידדצהמ דחא ףא ידי לע ואבוה אל קזנל םרוג םומיד
לש ,הרואכל ,בוטה הבצמש תורשפאה תא ללש אל טפשמה תיב ,ןכא .דבעידב הניחבל םג ,יתעדל
ללש אל אוה ;תירבוע הקוצמ הלבס אלש ךכ לע דיעמ ,תוקידבה יפ לע ירסיקה חותינה רחאל ןדע
החכוהמ יניעב הנוש "הלילש יא" לש לקשמה ךא ,ץייו ר"ד לש תצרחנה ותעד תורמל ,תאז
םילוחה תיב תוירחאב וניא ומצע םומידה ,יתראיבש יפכ .תירבוע הקוצמ לש המויק רבדב תיביטיזופ
טפשמה תיבש ךכל םג .ירסיק חותינ לש ךרדב ,םדקהב ןוכיסה תרסה-יא ,אלא ,םילוחה תפוקו
שי קזנל ירשפא םרוגכ םדקהב ירסיקה חותינה עוציב יא תא אלו "םומיד"ה תא בושו בוש ריכזה
תפוקו םילוחה תיב ובייוח וב יוציפה תא תיחפהל ינא העיצמ ,וללה תוביסנה לכב .לקשמ ייניעב
.40% םוקמב 20% לע ודימעהלו ,תיתועמשמ התחפה םילוחה

קזנה הבוג לע םירוערעה
ןיב םילודג םירעפ חכונ תאזו ,ןדע לש םייחה תלחות תעיבקב התשקתה הנושארה האכרעה .32
וושהו ואר) ךכב ברעתהל הליע האור יניא .םייתע םימולשת לע התרוה - ןכ לע .וז הלאשב םיחמומה
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 14/16
.((םסרופ םרט) וטניפ 'נ 'חאו הלופע יזכרמה םילוחה תיב 6696/00 א"ע
תיחפהל אלש העיצמ ינא ,הנושארה האכרעב העבקנש תובחה רועיש תא ןיטקהל יתעצה תורמל .33
קספנש ילאבולגה םוכסהש ןוויכ תאז ,םייתעה םימולשתה ןיגב עבקנש ילאבולגה החרטה רכש תא
.ךומנ יל הארנ
קספל ה"פ הקספ) הנושארה האכרעה הבקנ םהב םימוכסה ,ימואלה חוטיבה ימולשת יוכינ ןינעל .34
.הז ןיד קספ תאצותל םאתהב ונושי (הניד
ןיד קספ תובקעב שדחמ ועבקייש יפכ) רבעל םימולשתה לע תיביר קוספל אלש הקדצה האור ינניא .35
קוחכ תיביר םלשל שי ימואל חוטיבל דסומה ילומגת לש יסחיה קלחה יוכינב רבעה ימולשת לע .(הז
,ל"נה 6696/00 א"ע :ואר) הנושארה האכרעה לש הניד קספ ןיבל עוריאה ןיבש הפוקתה עצמאמ
לע רתיב םדי לע ומלושש םימוכסה תא ףוקזל םיאשר םילוחה תפוקו םילוחה תיב .(20 הקספ
.םיידיתעה םהיבויח ןובשח
.הנושארה האכרעה לש היתועיבקב ברעתהל הקדצה האור יניא םיניינעה ראשב .36
תייגוסב הז טפשמ-תיב לש ינורקעה וניד-קספ ןתמ תובקעבו ,םירוערעב תונעטה תעימש רחאל .37
חותיפו םוקישל הרבחה 'נ ל"ז רגניטא חונמה ןובזע 140/00 א"ע) "תודובאה םינשה" ןיגב יוציפה
א"נד-ב וחדנ ףסונ ןוידל תושקב ;(םסרופ םרט) 'חאו מ"עב םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה
השיגה , ((םסרופ םרט) ל"ז רגניטא חונמה ןובזע 'נ 'חאו םילשורי תייריע 4533 ,4011/04
הל רתוי יכ איה התשקב .םידעס לוציפל ןיפולחלו דגנכש רוערעה בתכ ןוקיתל השקב לולמ תחפשמ
יפ-לע ,וערגנש םינשב ןדע לש התורכתשה תלוכי ןדבוא ןיגב יוציפ לש קזנ שאר הרוערעל ףיסוהל
יכ השקיב ןיפולחל .הרומאה רגניטא תכלה ,התנעטל ,הל תרשפאמש יפכ ,הייח תלחותמ ,יופצה
ביכר תא םג ךשמהב עובתלמ התוא םוסחי אל ונניד-קספש ןפואב ,הידעס תא לצפל הל ריתנ
רוחיאה לשב ןה ,היקלח ינש לע השקבל םידגנתמ םירערעמה ."תודובאה םינשה" לש יוציפה
תכלה ןיא םתנעטלש רחאמ ןהו ,הב הערכהל הצוחנה תיתייאר תיתשת רדעיה לשב ןה ,התשגהב
.השקבה לש ינשה הקלח תא לבקל שי יתעדל .יביטקאורטר ןפואב םניינע לע לוחל הלוכי רגניטא
,יזוחמה טפשמה-תיבל קיתה תרזחה תא בייחי הז רחואמ בלשב רוערעה בתכ לש ונוקית ,ןכא
אל ,ךדיאמ .הקדצה ןיא ךכלו ,שדחה דעסב הערכהל הצוחנה תיתייארה תיתשתה תעיבק םשל
קיתה תמגודכ םידמועו םייולת םיקית לע םג הלוחת רגניטא תכלהל יכ הנעטה תא לולשל םויכ ןתינ
דואד 2867/04 א"ע המגודל ,ואר) הז טפשמ-תיבב הלא םימיב תררבתמ שממ וז הלאש .ונינפלש
הביס ןיאו ,(27.3.2005 םויב בכרה ינפב ןויד םייקתה וב ,דסאקמ ימלסיאה םילוחה תיב 'נ 'חאו
.התיא וביטיי הלאש הדימב רוריבה תואצותמ תונהיל תורשפאה תא שארמ החפשמהמ עונמל
שדח ךילהב עובתל התוכז הל רמשיתש ןפואב ,לולמ תחפשמ לש הידעס תא ,אופא ,לצפל עיצא
יכ ןייצל רתומל ."תודובאה םינשה" וניינעש קזנה שאר תא - ךכל הליע הל היהתש לככו - דרפנו
.הדמע לכ םיטקונ ונא ןיא וז תדרפנ העיבת לש הפוגל
.םירוערעב תואצוהל וצ היהי אל .38


:אצמ 'א ('מי דב) אי שנל-הנשמה

.םיכסמ ינא


13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 15/16
:ןארבו'ג 'ס טפושה

.םיכסמ ינא
.רואנ 'מ תטפושה לש הניד קספב רומאכ טלחוה


.(31.3.2005) ה"סשת 'ב רדאב 'כ ,םויה ןתינ
13/11/2010 ןידקת
http://www.takdin.co.il/search/ 16/16

takdin. הגם שלאור העובדה שההריון היה בסיכון גבוה. משתקפים ברישומי פעימות לב העובר כ-‬ ‫03 דקות בלבד. כשניתן להעריך‬ ‫ששעת התחלתו היתה כנראה בסמוך לשעה 00:02. ולכן סברתי שניתן גם לקחת בחשבון את שעת התחלת הדימום כשעה 51:02. צפורה מלול.‬ ‫אין בפנינו במסמכי בית החולים רישום של שעת התחלת הדימום הנרתיקי הכבד. לפי מוצג נ/5. בית המשפט קבע. קביעה זו של שיעור הפיצוי נעשתה על‬ ‫דרך האומדנא. סובלת משיתוק מוחין ומפיגור שכלי.‬ . בבית החולים‬ ‫החל דימום עקב היפרדות שלייה.1 גרם. כל אלה היה בהם כדי להעמיד את הצוות המטפל בבית החולים‬ ‫במצב שבו לכשיחול שינוי במצבה של התובעת. כי הדימום המסיבי החל בערך בשעה 51:02.il/search‬‬ ‫61/2‬ ‫2.‬ ‫במקרה שבפנינו נראה שבשים לב לעברה המיילדותי של התובעת.‬ ‫בנסיבותיה של התובעת פרק הזמן היה ארוך מידי. היתה בשבוע ה-92 + 6 ימים להריונה. ועד‬ ‫תחילת הניתוח )שעה 00:12. אין בו למעשה כדי לשקף תמונה נכונה‬ ‫של פעימות לב העובר.‬ ‫לא ניתן הסבר בבית המשפט על ידי הצוות המטפל ביחס לליקוי שבאופן ביצוע רישום פעימות לב‬ ‫העובר במוניטור. ניתן יהיה להעבירה מיידית‬ ‫לביצוע דחוף של הניתוח הקיסרי. ירידת מים מוקדמת. שבה הוזמנו שתי מנות הדם. בשל הדימום נעשה ניתוח קיסרי. עוד‬ ‫מעלים הצדדים טענות בעניין גובה הפיצויים. שנקר שסרט המוניטור. לא הופיעו רישומים של‬ ‫פעימות לב העובר. והניתוח נמשך כ-01 דקות(. סבור ששעת התחלת הדימום היא כנראה בין 00:02 ל-‬ ‫03:02. המערערים שכנגד מערערים גם על הקביעה כי‬ ‫הפיצויים ישולמו בתשלומים עתיים. המשיבים‬ ‫)המערערים שכנגד( . משיח. היא הוחשה מיד על ידי בעלה לבית החולים. כגון התחלת דימום.לשאת יחד ולחוד ב-%04 מנזקי המשיבים. פרופ' ש.co. בביתה. את ממצאיו העיקריים סיכם בית המשפט‬ ‫בפסק דינו כך:‬ ‫"ההריון של התובעת היה הריון בסיכון גבוה לאור עברה המיילדותי. בית המשפט חייב את המערערים . כממצא שבעובדה.טוענים בערעור שכנגד כי היה מקום לחייב את המערערים במלוא הנזק. בסביבות השעה 03:81 היתה‬ ‫לאם. אך מסתבר שבערך על פני שלושה קטעים של כ-02 דקות כל אחד. השתהה ביצוע‬ ‫הניתוח הקיסרי ובכך מצא התרשלות של המערערים. היות ההריון הריון בסיכון גבוה. המשיבה הראשונה.‬ ‫מקובלת עליי עמדתו של פרופ' י. וכן בשים לב לכך שמדובר היה‬ ‫בירידה מוקדמת של מי שפיר.‬ ‫והירידה המוקדמת של מי השפיר. על פי קביעתו של בית המשפט. לאחר‬ ‫שבסמוך לשעה 03:81 היתה לה ירידת מי שפיר. כך שלמעשה מתוך כשעה ו-53 דקות.בית החולים כרמל בחיפה וקופת‬ ‫חולים כללית . עדן נולדה ביום 2991. היתה חשיבות רבה לרישומי פעימות לב העובר. נ/1.‬ ‫והיא נתקבלה בבית החולים )בהיותה בשבוע 92 + 6 ימים( בסמוך לשעה 00:91 לערך. לרבות תפירת צוואר הרחם. גם אין בפנינו הערכה כתובה של תוצאות ההשגחה של התובעת עד לשלב בו‬ ‫הוחלט להעבירה לחדר הניתוח. יובהר שבפני הנתבעים היו הנתונים הדרושים על‬ ‫/‪http://www.81 בבית החולים‬ ‫כרמל.‬ ‫בעוד הניתוח הקיסרי החל רק בשעה 00:12.‬ ‫במקרה שבפנינו נראה שבין תחילת הדימום )שעה 00:02. חלפה כשעה. משקלה של עדן בלידתה היה‬ ‫543.‬ ‫המשיבים תולים את מצבה ברשלנות רפואית בלידה.3. שיעור נכותה עומד על %001. המערערים טוענים כי לא היה מקום לחייבם בחלק כלשהו מהנזקים.‬ ‫התובעת נתקבלה לצורך השגחה וחוברה החל מן השעה 51:91 עד בערך 05:02 למכשיר המוניטור‬ ‫לניטור.‬ ‫קביעותיה של הערכאה הראשונה‬ ‫עדן מלול. או שעה משוערת בערך 51:02(.‬ ‫כשמומחה הנתבעים. או בערך כ-54 דקות. אמה. כך שניתן יהיה לאבחן‬ ‫ולהעריך את המשמעות הנובעת מרישומי המוניטור.‫0102/11/31‬ ‫תקדין‬ ‫רשלנות רפואית בלידה.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->