P. 1
נוירולוגיה

נוירולוגיה

|Views: 1,875|Likes:
Published by Vita Kravtsov

More info:

Published by: Vita Kravtsov on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

היגולוריונ

לש הרטמה םה םינובלחה .תיגולונומיא הניחבמ םיבושחש םינובלח םגו דודיב רמוחכ םיבושחש םינמוש שי ןילאימב
.םייתקלדה םיכילהתה 4 – תוינומיאוטוא תולחמב םיברועמ םיירקיע םינובלח MBP, PLP, MAG, MG .
!ב ןילאימה "#$ !בו P#$ תא ר%יימש אתה גו&בו ,ןילאימה תא םיביכרמש םינובלחה בכרהב אוה לדבהה .המוד אוה
תמרוג םתוא ר%יימש אתב וא ןילאימב העיג' .ןאוושה את וא טי%ורדנדוגילואה לש הנרבממהמ קלח אוה ןילאימה .ןילאימה
דעו ,הכלוהב הטאה ןיבש חווט שי .תילמשחה הכלוהב היעב היהת ןו&קאה לש עטק ותואבו ,ןילאיממ םי'ושח ןו&קא יקלחל
()*+,(-.)* /0)(1 עדימה תא תוריהמב דבעל בושח .עדימב לו'יטה תוליעי לע העי'שמ הי%מרו'ניאה תרבעה תוריהמ .
לש הי%מרו'ניאה תרבעה יבי& יבגל ל2נכ .םיידיימ םינוקית תושעל ידכ 3הי%'%ויר'ור'4 הקומע השוחת ילול&ממ עיגמש
ןילאימ יר&ח םילול&מב תרבעומ 3םומע4 קומע באכ לש השוחתה .ןילאימ י'ו%מ םיבי&ב םירבעומ ולא לכ .באכו ןידע עגמ
.רתוי תשטשוטמו תיטיא הרבעההו
אלו םינוי תולעת4 הובג רתוי הברה היגרנא תכיר%ל תמרוג הי%5ינילאימ!הד 670-7-)89 ()*+,(-.)* לש ינילקה יוטיבה .3
איה הע'ות דוע .תו'ייע אוה ה5 :;<7-.( -87*6=.66.)* ,לומינ4 תוי5ט&ארא'ב אטבתמ ה5ו הכלוהב 2םיר%ק2 שי –
.3תומידר
> תיביטנילאימ!הד הלחמ לש םימוט'מי&ה
• עדימה תוכיאב הדירי
• היגרנאה תכיר%ב הילע  תו'ייע
• הכלוהב םיר%ק  .תוי5ט&ארא'
םיאליגה חווטב4 םיריע% םישנאב תעגו' .ןבלה רמוחה לש תילאקו'יטלומ הניה הלחמה 4?!@A .םייחה לכ תכשמנו ,3
ןתינש ,ןילאימ לש םיר&וח םירבט%מ םינשה םע .Bי%ר ן'ואב תוכשמנ וא תור5וח ןהש תו'ירח תויגולוריונ תודו5י'א > Cלהמ
הימדהב םתוארל
> הלחמה י2ע םי'דעומ םירו5א
• ;:8.!D:*-8.(,078 .
• );-.( *:8D: .
• .3&נו'ה דעו4 ש2הוחב ןבל רמוח
• (:8:/:00,=
היגולוימדיפא : ליג דע רתויב החיכשה הבי&ה 4? הי&ולכואב רתוי החיכש .3תיתלבח הניאש4 תינורכ תיגולוריונ תוכנל
י' .הנבל E 4 םישנב רתוי F>M E>@ .ריע%ה ליגה לש הלחמ.3
הבי&ה .3ה'וריאו הקירמא ןו'% ןוגכ םינו'% םירו5אב החיכש ,הקיר'אב הרידנ4 דיחא וניא םלועב הלחמה לש רו5י'ה
.תונכש תונידמב םילודג תוחיכש ירע' שי םימע'ל .םייטנגו םיית&יב& םימרוג אלא ,ןוחבאה תדימב ינוש אל איה לדבהל
,הקיטנג לש הע'שה שי רמולכ .א%ומה Gרא ןוכי& תא ותיא בחו& רגובמ ליגב רגיהש ימש םיאור םירגהמ םיקדובשכ
.3תורחא תוינומיאוטוא תולחמב ומכ4 םימוהי5 ,הביב&
ינילק ךלהמ :
• 8:07;6.*H 8:=.--.*H
• P8.=789 ;8)H8:66.D: הלחתההמ רבכ תמדקתמ –
• $:()*+789 ;8)H8:66.D: .םי'קתה לש ה'וקת רחאל קר תמדקתמ –
• P8.=789 8:07;6.*H .רתויב תוכורא הי&ימר תו'וקת םע הלחמה רובע י&לק דיחי עורא –
דיעמ ה5 י'קתה Cלהמ שי הלוחל םא .3העובק תומדקתה לש הי%אוטי& Cותב םג4 םי'קתה ןיידע שי םדאל םאה ררבל בושח
Cלהמ והש5יא שי ראשה ל%או ,םי'קתה שי םילוחה תי%חמ ל%א .Cי'ה ק5נו לו'יטל רתוי בוט הביגמש הליע' הלחמ לע
.ןאכ ליעי תוח' לו'יטהש ןיי%מ ןכלו Cי'ה יתלב ק5נ תרי%י לע דיעמ יכשמה יבי&רגור' Cלהמ .יבי&רגור'
תוינילק תויונמתסה :
• );-.( *:,8.-.6 .
• I# תעיג' ללגב – MLF .חמה ע5גב
• J תוי5ט&ר' -8.H:=.*70 *:,870H.7 .ש2הוחב םיר%ק ללגב –
• -87*6D:86: =9:0.-.6 .םירגו& תער'ה םגו היגל'ארא' וא היגל'רטט םע יתשוחת &ל' –
• !ב – תיטוקא תירלבר% תנומ&ת וא חמה ע5ג תנומ&ת ;:+,*(0:6 .ןילאימ הברה שי
• תויט&'&ו תילדימרי' תנומ&ת
• .תילטנור' העיג' וא &יטיליימ – םירגו& לע הטילש!יא
• תו'ייע
> 3רחא ןויער ש'חל ,ג%יימ אל דאמ4 תורידנ רתוי תוע'ות
@
היגולוריונ
o העימש תוער'ה
E
היגולוריונ
> הבוט ה5ונגור'
• םישנ
• ליג ינ'ל הלחמ KL .3תילדימרי' רתוי הלחמה רחואמ רתוי ליגב4
• דיחי ימוטנא םוקימב הלחמה תלחתה
• ןיעה לש אוה Bקתהה
• ןושארה Bקתההמ הבוט תוששואתה
• והנשמל דחא Bקתה ןיב בר ןמ5
> העורג ה5ונגור'
• חמה ע5ג לש םינמי&
• םי'קתה לש ההובג תוחיכש
• !ב תובר תוי5ל MMI 3יעמשמ דח אל4
היגולויטא : .םיימוהי5 םימרוג ילואו הביב& ,הקיטנג לש םיביכרמ םע תינומיאוטוא הלחמ לע רבודמ ,רומאכ
N הלוח דחא הרוה @O – םילוח םירוהה ינש ,דליל ןוכי& PO םימואת , MQ N K?O RQ N LO םינג ןיב תוי%אי%ו&א שי .
לש SLA ןיבל M$ טר'ב4 SLA!RME .םידר'& רשאמ םי5נכשא ל%א החיכש רתוי הברה הלחמה .קודה רשק אל לבא ,3
ילוחב M$ .יתבי& רשק חכוה אל לבא ,םי&וריול םינדגונ הברה ולגתנ
> תוינומיאוטוא תויגולויטאב םיכמותש םימרוג
• םיילאנולקוגילוא םינדגונ
• יאתו םיגא'ורקמ T תויתקלד תוי5לב
• םישנב רתי תוחיכש
• .ןו&יח אכדמ לו'יטל הבוגת
םיימוהי5 םימרוג םגו ינומיאוטוא Cילהת שבלתמ וילעש יטנג עקר שי >תילאירוטק'!יטלומ איה הלחמהש לבוקמ םויכ
.ןילאימה &רה תאו ינומיאוטואה Cילהתה תא ריבגמ ה5ו ןילאימל םיקי5מש
רתוי ה5ונגור' שי םי'קתה יוביר םע םדאל םימע'ל .םיקי5מ קר אלו םינגמ םידיק'ת םג אלמל הלוכי תקלדה הי'ל העד שי
.Cי'ה יתלב אוהש ינשמה ילנו&קאה ק5נה תא התיח'מ תקלדה יכ ,הבוט
ק5נה תא םישוע םייתקלדה םיאתה םא רורב אל .ןו&קאה לש Cותיח שי תויביטנילאימ!הדה תויתקלדה תוי5להמ לודג קלחב
.3תקלד ת%ק לע רומשל יאדכ ילוא ןכלו4 םינו&קאה לש םינגמ םייתקלדה םיאתהש וא 3תקלדב ל'טל םיבייח 5או4 םינו&קאל
תוקידבב MMI ילוח לש M$ םגו חמה לש הי'ורטא םיאור /07(1 <)0:6 דוגינ רמוח םיטלוק אלש םיי&נדו'יה םירו5א –
.יתועמשמ ילנו&קא ק5נ םהב שיו
תלדבמ הנחבא : !ב המיאתמ הנומת םע ,ןבלה רמוחב ,חמב תילאקו'!יטלומ העיג' םרוגש ב%מ לכ MMI הנחבאה .
לש תלדבמה M$ >תללוכו הבחר דאמ איה
• תימט&י& הקינילקו םינדגונ '2ע ןוחבא – תוימט&י& תוירלוק&ו תולחמ
• רחא ימט&י& יוטיב '2ע – םד ילכ תולחמ
• B8,(:0)6.6
• L9=:
• SIU
• תויטנג תוילובטמ תולחמ
• תויטוטמולונרג תולחמ
• ר&וח B@E .לק וב לו'יטה יכ קודבל בושח יכה –
לופיט : אוה לו'יטה .תוכנה תומדקתה תא בכעלו םי'קתהה תא עונמל איה לו'יטה תרטמ .==,*)!6,;8:66.D: וא
.==,*)!=)+,07-.)* .3ינללוכ תוח'4
תקלד תודגונ תופורת םידיאורט& ןתמ – IU םירקמ םנשי .Cוראה חווטל םיליעומ םגש הארנכו .Bירחה Bקתהב עי'שמ
םידיאורט& לש &רוק םינתונ םהבש IU .ענומ לו'יטכ םישדוח המכל תחא
ונומיא לופיט יביסרפוס- תתל םי&נמ םילקה םירקמב .תי&קוטוטי% ה'ורת לכ – .=,87* תי&חי הלק איהש 3ןיר'ויתא5א4
לו'יטה לש יאוול תוע'ותמ רה5הל Cיר%ש ןבומכ .ןוטנ&קוטימ וא דימ'&ו'ולקי% םינתונ םישק רתוי םירקמב .ל2ת תניחבמ
.3דבכו הילכ ידוק'תב תוער'ה ,תינשמ תוריאממ ,ם%ע חמ יוכיד4 יבי&ר'ו&!ונומיא
סיזרפמסלפ .דבוע אוה םימע'ל לבא ,יתרגש אלו רקי לו'יט –
תימצע םצע חמ תלתשה תיתועמשמה התומתה אוה לודגה ןוכי&ה .הימדהב רו'יש תורמל תינילק הבוגת טעמ ,ינוי&נ –
4 לו'יטה Cלהמב AO ! L .3
K
היגולוריונ
היצלודומונומיא םייו&מ ןגיטנא דגנכ תי'י%'& הע'שה אלא ןו&יחה תכרעמ לש ינללוכ יוכיד אל .םויה י5כרמה לו'יטה –
לו'יט לש םיק5נה תא תושעל לוכי אוהו 2יקנ2 ירמגל וניא לו'יטה ,תא5 תורמל .3ןילאימה לע םילעו'ש םיאתה דגנכ לשמל4
.יבי&ר'ו&!ונומיא
• ןורפרטניא י2ע אוה י5כרמה ירוטלודומ!ונומיאה לו'יטה – I#F V !ב םי'קתהה תוחיכש תא דירומ אוה . K?O
!ב תוי5לה ח'נ תא תיח'מ םג אוה לבא 3בוט שממ אל ה5ש4 MMI חווטבש םיווקמו ,&רה רשאמ ןוקית רתוי שי רמולכ ,
תוקיר5 י2ע ינורכ אוה לו'יטה .םלבת הלחמה Cוראה $" וא IM הברה שי לו'יטל .םינש Cשמל ,עובשל תחא וא םוי לכ ,
.השק תע'ש תיומד השוחת ןהינב ,ל2ת
• glat!a"#! a$#tat# %&'(a)'* % לש גולנא השעמל איה ה'ורתה .עבט תרבח י2ע החתו'ש ה'ורת – MBP .
קוידב המ חוטב אל4 .הלחמה תליחתב םילוחב רקיעב ליעי .2הי%5יטי&נ&!הד2 ןיעמ תלבקתמ 5או םוי לכ ותוא םיקיר5מ
.תי'ו& הנחבא אלל םילוחב ענומ לו'יט ל'טל םאה חוכיו שי .3הלוע'ה ןונגנמ
יטמוטפמיס לופיט .3תו'ייע ,היגלרוינ ,ןתש תרי%א ,ןתש תחירב ,תויט&'&4 הלוחה לש תונולתה י2'ע –
+'t'! ,#-!'* ./#a/# %+,. %
Cילהתל תודע המקרב שיש ילב ,יטיאו םדקתמ ,ינורכ ן'ואב םינוריונ לש תוי&ולכוא!תתב העיג' – תיביטרנגדוריונ הלחמ
,ןוטגניטנה ,ןו&ניקר' ,רמייה%לא4 ימוהי5 וא יתקלד AL$, M$A ידוחיי ם5ילובטמ4 תוילובטמ תולחמ לע רבודמ כ2רדב .3
4 ירוטומה ןוריונה תלחמ 3םיאת לש M#R .ירוטומה ןוריונב תעגו'ש תיביטרנגדוריונ הלחמ – 3
הניאו ירוטומה ןוריונב תעגו' וילו'4 M#R .3
!מ בכרומ ירוטומה דוק'תה .*;,- .ילדימרי'!הרט&קא ,ילדימרי' ,ירלבר% – תוכרעמ הברה לש
-ב +,. – תילדימרי'ה תכרעמה לא קר םי&חייתמ WM# וא LM# .םהינש וא
תולחמ 0+, : $MA 36;.*70 =,6(,078 7-8);<94, X:8+.*H!S)YY=7* 3$MA -9;: @ לעמ םידרוש אלש םידלי ,
3תיבי&%ר תילמו5וטוא השרות ,השק הינוטו'יה ,הנש ליג
תולחמ 1+, > S$PP 3S:8:+.-789 6;76-.( ;787;78:6.6 .3
בלושמ > AL$ 37=9)-8);<.( 07-:870 6(0:8)6.6 3
"MT .י'קיהה ב%עה לש ןילאימב תעגו'ש תיתשרות תי'קיה הית'וריונילו' – 3&וטירמ!וקרש4
GB$ םג תארקנ .ירו&נ&ו ירוטומ ב%ע ,תיביטנילאימ!הד הלחמ – 3הרב ןאיליג4 AIR" .
ALS - amyotrophic lateral sclerosis :
.2גירג ול תלחמ2 םג תארקנ
7=9)-8);<.( .םירירש לודלד –
07-:870 6(0:8)6.6 .רוביח תמקרב ילארטלה ילני'&וקיטרוקה לול&מה לש ה'לחה –
> הי&ולכואב תוחיכש K>@??,??? !ב תוחיכשב 3תיתימא4 הילע שי . K? .תונורחאה םינש Z?O הרו%ב4 םירבג םה םילוחהמ
.3י%ח!י%ח ה5 תיתח'שמה
K > הלחמה לש תורו%
• ליג4 תרגובמה הי&ולכואה לש הלחמ .םילוחה תיברמ – תידרו'& L? דע הנחבאהמ םייתנש לש םייח תלחות .3&ול'
.תוומל
• דע4 רידנ – תיתשרות @?O ליג4 םיריע% תי&חי םיאליגב העי'ומ .תיטננימוד תילמו5וטוא השרות .3םילוחהמ 4?
.3&ול' 4 .תוומל הנחבאמ םינש
• .3יטנג אל4 יתביב& ביכרמ ללגב הי&ולכוא התואב םילוח לש Gבוק .רידנ דאמ – תימדנא
> תונמת&ה
@ . שמתשהל השק ,תכלל השק4 השלוח לש תדקוממ תירוטומ הנולת םע א'ורל עיגי הלוחה ! ירוטומ דוק'תב הער'ה
.םיילאינרק םיב%עב רשאמ םיי'גב רתוי עוג'ל היטנ שי לבא ,תמייו&מ םירירש ת%ובקל ה'דעה ןיא .3עולבל השק ,דיב
.תירוטומ הער'ה לש הרו% םה המישנ יישק
E . לש לודלד כ2רדב – םירירש לודלד +)8670 .*-:8)6:),6 שיגר דאמ אוהש ירנלואה ב%עה י2ע םיבב%ועמש
.ילט&יד םירירש לודליד רמולכ .Gחלו המוארטל
K . .קר' תענה אלל החונמב רירש לש תי5נירטניא תולוע' .רירשה לש ה%י'ק ,שחר לש השגרה – תוי%לוקי&'
.רב&ה ןיא – םירגו& תער'ה ןיא
אלא4 תילדימרי'ה תכרעמל Cייש וניא בוב%עה – םייניעה ילגלג תועונתב העיג' ןיא Y8)*-70 :9: Y.:0+ !ו תיק'וא העונתל
=.+/87.* .3תילקיטרו העונת יבגל
4
היגולוריונ
לש תויודע או%מל ןתינ .תו'&ונ תוכרעמב תינילק!תת העיג' םג שי תירוטומה תכרעמב העיג'ל B&ונב ! תיביטינגוק הדירי
הלוכי הלחמה .ליגה י2'ע ה'ו%מל רבעמ איהש תיביטינגוק הדירי לש ביכרמ םג שי לבא ,תינילק הניאש תירו&נ& העיג'
.תירטמי&!א תויהל
תילקיזיפ הקידב :
AL$ לש תבלושמ הלחמ איה WM# !ו LM# ןאכ שי . E .םידגונמ םינמי& תונתונש תויב%ע תוכרעמ
> םיא%ממה
• 4 יק&ניבב – םייגולות' םיר5חה WM# .3
• 3םהינש4 השלוח
• 4 הי'ורטא LM# 3
• 4 תוי%לוקי&' LM# 3
• םיר5חה דאמ םירע .
• רבגומ &ונוט תולק .
• ןטב יר5חה דימת םירע .
הנחבא :
AL$ תנחבא .הנחבאה תעיבקב םיריה5 דאמ תויהל םיבייח ,Cכש ןוויכמ .השק ה5ונגור' הבוחב תאשונש תינילק הנחבא איה
AL$ אוה הנחבאל עיי&מש ידיחיה ילכה .הלילשבש הנחבא איה [MG !ה תקידב . [MG לש תינטנו'& תוליע' םיש'חמ >
4 החונמב רירשה Y./8.07-.)* ;)-:*-.70 !ל ינומונגות' וניא ה5כ א%ממ .3תוי%לוקי&' לש ילמשח גולנא , AL$ שי ונלוכל יכ
!ב לבא ,תוי%לוקי&' AL$ תוח'לב תוי%לירבי' > תטשו'מ תוליע'ה K Cותמ L םיי'ג יתש ,תונוילע םיי'ג יתש – םירתא
ותואו ב%עה ותוא י2ע םיבב%ועמ םניאש םירירש ינשב א%ממ םישרוד רתא לכב .םיירוטומה םיב%עה ירירשו תונותחת
איה ת'&ונ הבי&ו '2ה' B& תא דירומו םוי&טו' רורחשל םרוגש רירש יבי& לש תוומ – הבי&ה .שרוש 6;8),-.*H לש
תללוכ תי'קיה תיגולוי5'!ורטקלא הקידב4 .םיתמש םיב%ע לע תו%'ל ידכ םיב%ע #"U, [MG הנחבא .3יביטט'ר יוריגו
.הלחמה Cלהמ '2ע ןכו םירחא םימרוג תלילש י2ע
תלדבמ הנחבא :
• תושעל הלוכי %2שמע תלחמ .חיכש רבד םה %2שמעב םייוניש .3יד'ותרוא4 יראוו% ש2מע לש תויביטרנגד תולחמ
LM# !ו םיידיב WM# !ה ה5 .השישקו תרגובמ הי&ולכואב העי'ומ ו5ה הלחמה .םיילגרב RR עובקל השק .יתועמשמ יכה
ומכ ת'&ונ הלחמ שיש וא ,תונולתה לולכמ תא ריב&הל ידכ הקי'&מ תיביטרנגדה הלחמה םא AL$ .
• ,רירש – הרוהט תירוטומ העיג' #M\ .3תיגולוי5'!ורטקלאו תינילק לולשל ןתינ4
• .םיר5חה תורע ,םירירש לודלד ,השלוח – ם5ידיאוריתר'יה
• .המורבי'וריונ ,המויגנינמ – תיראוו% הלחמ
• AUM ן'ואב תועי'ומ ש2הוח לש תורחא תוירלוק&ו תולחמ4 תועדומ ר&וח ללגב השק דאמ הנחבא – ילני'&
.3ימואת'
• !ב ןבלה רמוחה לש תיתקלד הלחמ אלא תיביטרנגדוריונ הלחמ אל ו5 – ה%ו'נ תשרט "#$ ,תא5 תורמל . M$
לש הנומת תתל הלוכי ילני'& 07-:870 6(0:8)6.6 לומ השק תלדבמ הנחבא תויהל הלוכי ו5ו AL$ .
• – תושכרנ רירש תולחמ I*(0,6.)* B)+9 =9)6.-.6 .
• P787*:);07-.( .רורב אל ןונגנמב –
• – תויתקלד תונומ&ת A/] GM@ ב םייקש GB$ ב םג עוג'ל לוכי . LM# ב םגו WM# .
• STLU@ .תוירוטומ תונומ&תל םורגל לוכיש &וריוורטר –
• F8)*-)!T:=;)870 R:=:*-.7 3FTR היעב םע דחי תכלוהש תילרו'מטהו תילטנור'ה הנוא לש הי%נמד – 3
.תירוטומ
לופיט > >שומישל תרשואמש תחא ה'ורת תמייק ^^^ ןיא T8.0)6)0 ק5נה לבא .םיירוטטי&קא םירוטימ&נרטוריונ תדגונ –
.ה5ונגור'ה תא הנשמ אלו ם%ע חמ ,דבכ ידוק'תב הער'ה השוע ןכש תלעותה לע הלוע
הזנגותפ ב .תרגובמה הי&ולכואה לש תולחמ ןה תויביטרנגדוריונ תולחמ > AL$ .םיאת לש Gאומ תווממ תעבונ הירואתה
ילוח ל%א שי תירלוקלומה המרב AL$ קותעשב הער'ה R#A !ל M#A !ב לבא ,ליגה םע ו5ה תלוכיה תא דבאמ את לכ .
AL$ ל%א םוג'ש ןגה רכומ תיתח'שמה הלחמב .םדוק הרוק ה5 E?O !ב אוה םג'ה .םילוחהמ $R 36,;:8 )_.+:
+.6=,-76: שי .םייחל ינויח אוהו םייש'וח םילקידר לרטנל ודיק'תש 3 K םי5נאו יטמ5ל'וטי% םי5נא ,יאת Gוח םי5נא ! םינג
!ב .יראלקונ AL$ > םיירש'א העיג' ינונגנמ .הלחמל םרוג ה5ו יטמ&ל'וטי%ה םי5נאב םג' שי 0)66 )Y Y,*(-.)*, H7.* )Y
Y,*(-.)* !ב .בוליש וא 3ליער אוהש שדח רמוח4 AL$ םירבכעב החכוה שי4 .דובעל ןיקתה רמוחל עיר'מש שדח רמוח שי
.3םייש'וח םילקידר רו%יי רתוי שי םשש הארנכ4 םיירוטומה םיאתב אקווד תעגו' הי%טומה המל רורב אל .3םיינג&נרט
.תינילק הלחמ תחת'תמש ינ'ל םילוחה לש יוהי5ל םירקרמ םיבייח – תינילקה הלחמה תע'וה תייחד איה לו'יטה תרטמ
.&'א ליגב םיאשנב ל'טל Cיר% תיתח'שמה הלחמב
L
היגולוריונ
רירש תולחמ

היטפוימ לש תינילק הנומת :
.םוט'מי& אלו ןמי& איה המ%עלשכ השלוח .קדבנה רירש לע רבגתהל םירומא אל ונחנא ,הקידבב .השלוח N ירקיעה 5מרה
תליחתב אוה ר5חהה רדעה ןהב תויט'וריונה תולחמל דוגינב .תויתשוחת תויעב רדעיהבו תוילמי&קור'ב תניי'ואמ השלוחה
4 ריב& אוה רירשה לש חכה הקידבב םא .הלחמה םע תיבי&רגור' םידרוי םיר5חהה רירשה תולחמב ,םורדני&ה 4JL 3
.תוית'וימל יניי'וא אל ה5 – ק'ומ אל ר5חהה תא5 תורמלו
>באכ יגו& ר'&מ ןיב לידבהל שי םירירש יבאכ םע םדא עיגמ רשאכ
• .רירשב תקלדל יניי'וא – החונמב באכ
• .רירש תיימכ&יאל יניי'וא – Gמאמב באכ
• .בר רירש Gמאמ בקע לשמל 3 ןכמ רחאל םיימוי םוי דע 4 Gמאמה רחאל המ ןמ5 באכ
• "87=; .תוקד `&מ Cשמל םיבאכב הוולמ רירש לש הק5ח תו%ווכתה –
.םירירש לש הי'ורטא ,באכ ,ינו%ר אל Gוויכ םג הארנ ןכ ומכ
>לולכל םילוכי םיינילק םיא%ממ
• M9);7-<.( Y7(: םע דחי תויניי'וא םינ' ! ;-)6.6 .
• T87*6D:86: 6=.0: .תובגה תא רובקל תלוכי יא .ן5ואה ןוויכל תולוע אל םיית'שה Cויחב !
• T:*- 6<7;:+ =),-< םיינישה תא Bשוחו שלושמ תרו%ב ה'ה חת'מ וב ב%מ .תודלומה תולחמב קר םייק !
.ןיקת םירירש &ונוט תויהל בייח ןיקת דלש תוחת'תה Cרו%לש Cכמ הארנכ עבונ ב%מה .תונוילעה
• $(7;,078 a.*H.*H ה לודלדל ינשמ ! ;:(-)870.6 =7b)8 .רשי תויהל םוקמב המינ' י'לכ לקועמ יחשה תיב וק .
• L)8+)6.6
• X:+0.*H H7.- ה תשלוח לשב הרוחא ןעשנ םדאה .ןוירהב השאב ומכ ! :_-:*6)86 וליאכ הארנ ןכלו .בגה לש
.םדאה ינ'ל תודעו% םיילגרה
• ש2ע ןמי& G)a:8 לע הדימע Cרד הדימעל הביכשמ המיק ! 4 .ויכריב תו5חואה וידי םע &'טמ כ2חאו
• S9;:8-8);<9 c ;6:,+)<9;:8-8);<9
• קוניתב – עדר'% תרו%ב הביכש
• S:7+ 0:H קוניתב !
>םיב%מ `&מ ןיב לידבהל תובישח שי רירש לש םי%וויכ ראתנ רשאכ
F./8.007-.)* '2ע קר היי'%ל ןתינ ןושלבו םייניעב טעמל .דדוב רירש לש Gוויכ ! [MG .
F76.(,07-.)* תירוטומ הדיחי שי Gוויכ !
M9)1.*.7 תוירוטומ תודיחי `&מ Gוויכ !
M9)(0)*,6J "0)*,6 .קר'מ תעונתל איבמה רירש Gוויכ !
תויטפוימ לש הנח! :
תקי" #$% : "Pd רשאכ םדה רו5חמ לא הנממ טל'נ אוה .רירשה את לש המ&ל'וטי%ב הלודג תומכב יו%מש םי5נא אוה
.3תומי אתהש ילב םג4 תעג'נ ולש תילובטמה תומלשהש וא קמנ רבוע אתה "Pd רירשל ינכמ ק5נ ללגב תויהל לוכי הובג
לש תילמרונ המר .ם5ידיאוריתו'יה ללגב וא 3Gמאמ4 "Pd חווטב איה E??!@?? תיבנ5 דח איה תוגל'תהה ,תא5 תורמל .
!ל רשאכ @A.ZO טעמכו םירבגהמ LO תמר שי םישנהמ "Pd לעמ E?? אוה ןוילעה ןיקתה יתימאה Cרעהש א%מנ . LKA
!ו םירבגל 4A? אלו4 םישנל E?? !ו @P? .3המאתהב
תובר םינש Cשמב "Pd !ל ןמ&ה היה MI םושב םיוולמ אלש םיהובג םיכרע שי םא .3ןינו'ורטב םישמתשמ םויכ4
רשאכ ,םוט'מי& T$S יכרע םע םישנא שי .תינילק תועמשמ ןיאש חינהל ריב& ןיקת "Pd ויהי אל םלועלש םיהובג דאמ
ומכ4 תויגולוריונ תוינווינ תולחמב .3תיטנג רירש תלחמ לש םיאשנ םהש ןכתי לבא4 רירש תלחמב םילוח AL$ הילע שי 3
לש "Pd .םי'לא תורשעל עיגהל הלוכי המרה &יטי5וימילו'ו םירירש ינווינב .םי'לא לש תומרל
תקי" &'( : .שלחה רירשל יניי'וא ילמשח &ו'ד שי .תילמשחה תוליע'ה תא םימשורו רירשה Cותל טחמ םי&ינכמ
)י)ש תי*פוי : ללגב תיתועמשמ תוח' הברה איה םויה לבא ,תויט'וימ תנחבא לש בושח דאמ ביכרמ רבעב התיה
.תירלוקלומה היגולויבה תוחת'תה
&2 3 +45 .אל וליאו םיברועמ םירירש וליא תוה5ל ידכ םיבושח –
תויתש)ות תויתפוימ :
'+sc+lar ,ystrophy -'. / -
Z
היגולוריונ
.רירש יבי& לש הי%רנגרו קמנ שי הב רשא ,יתשרות רוקממ תינווינ רירש תלחמ ! הרדגה
לש תורו% תורשע ןנשי MR ליגב ת%רו'ה ןשוד תלחמ איה הי&ולכואב רתויב החיכשהו תי&אלקה הרו%ה . @!K9 וא
ליגב ת%רו' רשא רקב תלחמ ,הלש רגובה טנאירוה L!@L9 ןובלחב םג'ב הלחמה רוקמ .רתוי תרחואמ ה%יר' ןכתת יכ םא
ב םימייקה םינובלחב םימג' לש הא%ות םה תוינווינה רירשה תולחמ בור .ןי'ורט&יד ארקנש םו%ע +.6-8);<.* ()=;0:_ .
!ה לאו הנרבממה הנבמ תא Gווכתמה קלחה תא תנגעמה תכרעמה /7670 0,=.*7 &קל'מוק תוליע'ב היולת תב%יימה
.ןי'ורט&ידה
L.=/ G.8+0: M,6(,078 R96-8);<.:6 3LGMR תינושארה העיג'ה יכ ןיי%מש ,ירוט&יה םש םע תולחמ ת%ובק – 3
תועודי םויכ .3ןגאהו םיי'תכב תרוגח ירירשב אקווד ואל4 םיילמי&קור' םירירשב איה L !ו תויטננימוד תורו% @? תורו%
.3אל םירחאבו םיעודי םינג שי םקלחב4 תויבי&%ר
ןגב יטנג םג' שי תויבי&%רה תולחמה תחאב +96Y:80.* לש תואשנ רועיש םע ,יבול א%וממ םידוהיב החיכש הי%טומהו
@>@L!E? י' Cרעב4 E םג שי םיבולב4 .תויטנג תוקידב תושעל םיגהונ אל לבא 3םי5נכשאב &ק5!ייט לש תואשנה רועישמ
לש תיטננימוד השרות "\R .םיילמי&קור'ה םירירשהמ וא םיילט&ידה םירירשהמ ליחתהל הלוכי הלחמה .3
י2ע תמרגנ ינילקה יוטיבב תונושה .ה5יחאת י2ע א%מנש ה5 אוה הלחמל םרוגש ינושארה ןגה =)+.Y.:8 H:*:6 .
.istal myopathies /
S:8:+.-789 I*(0,6.)* B)+9 M9);7-<9 3SIBM התליחתב תנמת&מ הלחמה .תילט&יד השלוחב תאטבתמ הלחמה ! 3
י2ע +8); Y))- אל ןכלו ,קמנ אלו ,רירשה יבי&ב תולאוקאו4 הי&'ויבב םיידוחיי םיא%ממ שי . MR תמדקתמ הלחמה .3
איה לבא ,תונותחת םיי'ג כ2חאו Cריה ירירשל אל !ה רירשב ללכב תעגו' e,7+8.(:;6 ראש לכב קתושמ םדאה םא םג ,
!ה אקווד4 Bוגה e,7+8.(:;6 .3הי&'ויב םיחקול ונממ ברלו תורחאה תולחמה ברב עג'נ
הלאכ םיבר םילוח שיש רבת&ה ןמ5 רחאל .םוג'ה ןגה א%מנו ,י&ר' א%וממ םידוהי ל%א הנושארל הנחבוא הלחמה
4 ן'י ,הקירמא ןו'% ,ה'וריאב Y),*+:8 7YY:(- לש המלש םונג תכיתחב אוה םג'ה .3 P??1/ ידוהיב םג דואמ ה%ו'נה
.תיאניט&ל' תחאו ,תויאודב תוח'שמ יתש ,םיר%מ ,ןט&יקב5וא
> ה%ובקב תו'&ונ תולחמ F.**.6< T./.70, M.9)6.
'yoto0ic ,isor,ers /
.הי'רה רבוע אוהש דע המ ןמ5 Gווכמ ראשנו ק5חו רהמ Gווכתמ רירשה
• Myotonia congenita אוה תולחמה לש &י&בה .הינוטוימ קר שי םל%אש םילוח ! (<7**:0);7-<9 Gראב .
!ל םרוג ה5 ,תו%ווכתה לכ רחאל רירשה לש הי'רה ןיאש ןוויכמ .הי&ורמ םילועב רקיעב העי'ומ הלחמה /)+9 /,.0+.*H
,הלחמב םיברועמ אל המישנה ירירש .3הימוטנאה לכ תא םהילע תוארל ןתינו 2ןטק &לוקרה2 םיארקנ םידליה4 ןומיא אלל
.הליגר הרו%ב םייח םישנאה בר .3תוקוניתב יתייעב ה5ו4 ןכ הקיניהו םינ'ה ירירש לבא
• Myotonic dystrophy רירש ,המישנה ירירש תא םג לבא דלשה ירירש תא תברעמש תימט&י& הלחמ איה !
ליגל םיעיגמ םילוחהמ קלח .ןילו&ניאל תודימע םג םימע'לו תיביטינגוק הדירי ,םדקומ טקארטק ,בלה L? םה לבא ,רתויו
4 רודל רודמ הרמחה שי ,ןג לש הלדגה שי .תיבי&%ר תילמו5וטוא השרותה .ריע% ליגב בל ק2&יא ללגב םיתמ
7*-.(.;7-.)* רתוי הברה תדלומ הרו% תוריבעמ םישנ .3תורקע4 םיישנו םיירבג םיכובי& ,ןגה לדוג י'ל הרמוחה תעיבק ,3
.תול'ה רתוי הברה .השק
'ali10a0t hyperthermia /
!ה ה%קבש ןדי&ה תולעתב םימג' $M Bוגה לכב םירירשהו המ5ל'וטי%ה Cותל תוכ'שנ םוי%לק לש תורידא תויומכ ןכלו
איבהל לולע ,רירשה תוליע' ללגב4 דאמ בר םוח רו%ייו 3טטקל תורבט%ה4 ת%מח םגו םי&וכר' איה הא%ותה .םי%ווכתמ
י2ע אוה לו'יטה .רהמ התוא תוה5ל םיבייחו ,םייח תנכ&מ ו5ה הלחמה .&י5ילוימודבארו 3הרכה ר&וחל +7*-8)0:* 6)+.,=
השרות שי .המדרהב תושמשמש םירירש תיי'רהל תו'ורת י2ע תמרגנ ו5ה הע'ותה .םוי%לקה תולעת תא אכדמש
.תיטננימוד תילמו5וטוא
! תא5 תמועל *:,8)0:;-.( =70.H*7*- 69*+8)=: 3#M$ הילע .תויגרנימ'וד!יטנא תו'ורתב לו'יט לש יאוול תע'ות > 3
לו'יטהו ,תיתשרות הלחמ אל ו5 .תוילכ ק2&יאו &י5ילוימודבאר ,הבר תוידיגיר איה הא%ותהו יחומ רוקממ םירירש תוליע'ב
י2ע אל אוה +7*-8)0:* 6)+.,= .ןיט'ירקומורבל הבוגת שי ,
M(A8+0:`6 +.6:76: –
.ןגוקילגה ם5ילובטמב תדלומ העיג' AM לו'יט .םירירש ם5א'&ו באכל םילוחל תמרוכ תינ'וג תוליע' םג'המ הא%ותכ .
ללוכ Y8, P .
תוש2)נ תויתפוימ :
.לו'יט!רב אוה םימע'לו ,יטנג וניא םרוגה ןהבש תויט'וימ
myositis /
• Idiopathic polymyositis לש הרו% – )8H7* 6;:(.Y.( .==,*:!=:+.7-:+ +.6:76: .רירשב קר תעגו'ש
תמרב הדח הילעב הוולמ4 ה'ירח!תת הרו%ב עי'והל הלוכי הלחמה "Pd םי%חול רשאכ רקיעב םירירש יבאכ תוחכונו
P
היגולוריונ
לו'יט תרב איה ,תינומיאוטוא הלחמ לכ ומכ ,&יטי5וימילו' .3תינווינ הלחמל דישחמ4 תיטנלודניאו תינורכ הרו% וא 3םהילע
.3ידוק'ת ב%מל הלוחה תר5חה4 םיהובג דאמ םה לו'יטה לש החל%הה י5וחא .3הקי&קוטוטי% ,םידיאורט&4
• Inclusion Body Myositis (IBM ( ליג ירחא הע'וה םע תירירש הלחמ .רירשב רג&ה י'י'וג םויק – L? ,
קר איה תקלדהש ןכתיו ,יתקלד!יטנא לו'יטל בטיה םיביגמ אל םילוחה .רירשל יתקלד ןוני& םע ,&יטי5וימילו'ל המוד תיארנ
.םיילטט&יד םנה הליחתב םיברועמה םירירשהש Cכב ידוחי .תינשמ
• Dermatomyositis ער אל הביגמ הלחמה .רירשב םגו רועב םג איה העיג'ה לבא ,ינומיאוטוא רוקממ הלחמ –
ל%א ,רגובמה לש הרו%ב .יבי&ר'ו&!ונומיאו יתקלד!יטנא לו'יטל @LO ש'חל Cיר%ו ,תיט&ל'ואנארא' הלחמ יהו5 םילוחהמ
.3דיאוריתו הביק ,האיר ,הלחשו דש לש ןטר& רקיעב4 לודיגה תא
• Collagen vascular disease ומכ תולחמ – $L[, =._:+ ()**:(-.D: -.66,: +.6:76:, M<:,=7-).+
A8-<:8.-.6 .רירשה לש תקלד םג שי .
• Granulomatous myositis .רירשה תא תברעמש &י5ודיאוקר& תלחמב –
• ימוהיז
&0,ocri0e /
• > דיאורית
o תיילע ,השלוח > ם5ידיאוריתו'יה "Pd .רירש יבי& לש קמנ דע ,Gמאמב רירש יבאכ ,
o .לקשמב הדיריו רירש תשלוחו לודלדל םורגל לוכי >ם5ידיאוריתר'יה
o .דיאוריתב הער'ה לכ ! ןיעה לגלג ירירש
• .3גנישוק תלחמ4 םידיאורט&ה רו%ייב שוביש > לנרדא
• ה5י'ו'יה
• דיאוריתארא'
3o4ic /
• רקיעב4 םידיאורט& לבקיש הלוח לכ .ינגורטאיא – םידיאורט& Y0,8.*7-:+ 6-:8).+6 3ןו5תמ&קד ומכ
חת'י ןמ5 Cרואל 6-:8).+ =9);7-<9 הכשמנ אל הית'וימה םא .3^^^ ועג'י םלוכ4 תרחא וא ו5כ הגרדב
.הכי'ה תויהל הלוכי איה ,ידמ בר ןמ5
• "LAM 3(<)0:6-:8)0 0)a:8.*H 7H:*-6 =9);7-<9 לורט&לוכ תדרוהל תושמשמש תו'ורתה לכ – 3
חת'י ה'ורתה תא חקולש ימ לכ אל ,םידיאורט&ל דוגינב .י&קוטוימ לאי%נטו' תולעב ןה 3םיניטט&4
תיילעב תאטבתמ הלחמה .הלחי ימ תו'%ל םיעדוי אלו ,היט'וימ "Pd ולי'או םירירש יבאכ ,
.&י5ילוימודבאר
• .&י5ילוימודבארו ירירש ק5נ םימרוג םבור – םישחנ ינלער
• ר&וח BZ
סיבארג הינתסאימ
!כ שי Gראב .הרידנ הלחמ K?? לוכי .3םירבגב רגובמה ליגב ,םישנב רתוי ריע%ה ליגב4 םינימה ןיב םילדבה ןיא .םילוח
יאליגב אוה אישה 3םינדגונ םע4 תי&אלקה הרו%ב .םיאליגה לכב עי'והל L?!K? הרידנ רתוי הלחמה רגובמ רתוי ליגב4 .
.הקוניתל הלוח םאמ םינדגונ תרבעהל ינשמ דלומ ב%מ םג שי .3השק רתויו
הקינילק :
םילוחה לש תו'ייעה םימע'ל .החונמ ירחא ר'תשמ ,ברעה תארקל רימחמ ,Gמאמב רבגומ י&אלק ן'ואב – השלוחו תו'ייע
.םיכחמ אל לבא ינטנו'& רו'יש תויהל לוכי .םי'קתה .םויה Cרואל הדיחא
םיירלוקוא םינמיס : ב L?O בו יניע אוה ינושארה יוטיבה םילוחהמ f?O ב B&ונב .יניע יוטיב היהי ןמ5 Cרואל םילוחהמ
@?O ןטק רירש – 2ןיעה ת'דעה2ל הבי&ה .םי'&ונ םירירשל תומדקתה אלל הלחמל דיחיה יוטיבה היהי ה5 םילוחהמ
.ןמ5ה לכ ליע'ש
• ירטמי&א וא ירטמי& &י5וט'
• ()H7*g6 6.H* .הלעמל טבמ קי5חהל םילוכי אל –
• םירירש לשב4 הלו'כ היאר :_-87!)((,078 .3
• .ירש'א לכה – תיראלוקואה תוברועמה תדימ
םייראבלוב םינמיס :
• B,0/78 ;7069
A
היגולוריונ
• ילא5נ רוביד
• ה&יעלו העילבב םיישק
• .3 תמייק דימת Cא 4 תיטיא רואל םינושיא תבוגת
םיירוטומ םינמיס :
• .תיללכ השלוח
• .םירירש תו%ובק לש השלוח
• .םיילט&ידה םירירשה םיע'שומ םדוק
• .3המשנה ,Gרמנ לו'יט בייחמ4 יתמישנ לשכ תויהל לולע
• .דורי תויהל לוכי לבא םיניקת ברל םי&קל'ר
לש תוגרד MG >
הגרד @ – ((,078 MG .דאמ דקוממ .
הגרד E7 – G:*:870.h:+ =.0+ .םויה Cרוא לכל דק'תמ .המישנה ירירש בוריע אלל ,תיללכ השלוח –
הגרד E/ ! G7*7870.h:+ =)+:87-: חונל רו%על ןמ5ה לכ בייח ,דק'תל השקתמ –
הגרד K ! G:*:870.h:+ 6:D:8: רשוקמ ה5 גורידב Bירח Cלהמ .בכוש וא םילגלג א&כב יולת .דק'תל לוכי אל .םישק םי'קתה –
ל תובר םימע' -<9=)=7 .
הגרד 4 ! L7-: 6:D:8: MG גורידב םיליחתמ ברל .םירגובמ םילוחב ,תיבי&רגור' הלחמ – I, II Cות ה5 ב%מל ומדקתה Cא E!
K .םינש
הגרד L – =976-<:*.( (8.6.6 .
היגולויזפ :
תויט'ני&!ט&ו' תוינוי תולעת ליע'מו םירוט'%רה לא רשקתמ ,תויט'ני&!הר'ה תולוקי&והמ ררחתשמ ןילוכ ליט%א
.5ארט&א!ןילוכ!ליט%א י2ע קרו'מ רוט'%רל רשקנ אלש ןילוכ!ליט%א .רירשה ןוויכל תואיבמו '2' תור%יימש
לש הזנגותפ +6 :
!ל רוט'%רה דגנכ םינדגונ תר%יימו תיגולות' הרו%ב תלע'ומ ןו&יחה תכרעמ A"< רושקל םילוכי אלו םימ&חנ םירוט'%רה .
םירוט'%ר תוח' שי םא םג 5או םירוט'%ר לש הי%גרגא שי םדקתמ רתוי בלשב .רירשה לש הלע'ה ןיאו ןילוכ!ליט%אה תא
ה ןכלו םייביטק'א A(< .םינימ5 םירוט'%ר םש ןיא יכ ,רירשה לש הלע'הל םורגל לכוי אל
.לו'יטל הבוגתה תדימ תא ריב&מ ה5ו ,םישדח םירוט'%ר ר%ייל לוכי רירשה
MG תולחמל רשוקמ 7,-) ןוגכ תורחא ;)09=9)6.-.6, $L[, S76<.=)-) .
הנחבא :
• ^^^ ה5נמנא
• T:*6.0)* -:6- הא'רמ לכב ע%בל ןתינ ןולי&נט ןחבמ .ליעומ אוה םא םיאורו הלחמל י'י%'& ילו'יט ןוי&נ םישוע –
שי הלוחל םא ידיימ ן'ואב תעדלו 3האייחה עו%יבל תורש'א שיש יאנתב4 MG בכעמ איהש ה'ורת הלוחל םינתונ . A"<[ ,
רתוי שי השעמל 5או A"< ה'ורתה .םינימ5ש םירוט'%ר םתוא י2ע םירירש תלע'ה רתויל םורגל חיל%מ אוהו ה&'ני&ב
.הלועמ איה ילו'יט ןוי&נל לבא ,לו'יטל שמשל הלוכי אלש ר%ק םייח תי%חמ ןמ5 םע ה'ורת ו5 .םוינו'ורדיא איה םינתונש
תיביטקייבו& היהת אלש הרו%ב ,רו'ישה תא Cירעהל איה היעבה .הקיר5ה רחאל םירירשה תוליע'ב רו'יש שי םא םיקדוב
לש תיתועמשמ הנכ& שי .3הלוחה לש חוויד תייולת4 FP םג םי&נמ .וב%ל' תקיר5 ןתמ י2ע ה5ה ןוכי&ה תא ם%מ%ל ןתינ .
.םייביטקייבוא םיא%ממב רו'יש קודבל
• A"SM 7*-./)+9 םהל שיש תורמל םייביטגנור& םהש םילוח שי – MG .
• A*-. MW$d .י'י%'& יד ,שדח ןדגונ –
• [MG 8:;:-.-.D: 6-.=,07-.)* הדוטיל'מאב הדירי '2ע רירשה לש תוליע'ב הדירי םיאור םיר5וח םייוריג ןתמב –
.תוליע'ה לש
• אוה בוכיע .תוליע'ה תע'וה ןיבל יוריגה ןיבש ןמ5ה תא םידדומ .דבלב דחא רירש בי& לש '2' קדוב – רטי`ג תקידב
!ל יביטקידניא דאמ MG תויהל לוכי לבא , F# .
• "<:6- "T ל%א – @LO שי םילוחהמ -<9=)=7 ל%או ZLO תושעל םיבייח ,ןכל .&ומיתה לש הי5ל'ר'יה שי "T
םע ןחבואש הלוחל לכב MG .
תלדבמ הנחבא :
@ > םיטלוב םייראלוקוא םינמי& .
• תוילאירדנוכוטימ תויט'וימ
• (,;<789*H:70 =,6(,078 +96-8);<9
• I*-87!(87*.70 =766 תיילע םרוג – I"P ב%עב יניי'וא ן'ואב עגו'ו Z .3ןיגורי&ל םימע'ל4
• $:*.0: ;-)6.6 .יט'וידיא &י5וט' תויהל לוכי רגובמב –
f
היגולוריונ
E > םיירבלוב םינמי& .
• M#R ללוכ – AL$
• P)09=9)6.-.6
• דיאוריתה לש תוער'ה
K . M976-<:*.(!0.1: 69*+8)=:6 >
• L7=/:8-![7-)* 69*+8)=: !הר' ןדי& תולעת דגנכ םינדגונ .תיתאיר המוני%רק לש יט&ל'ואנארא' םורדני& –
3ת'לוח4 תר'תשמ השלוחהש Cכב איה תינילקה הלדבהה .ןילוכ!ליט%א תולוקי&ו לש רורחשב בוכיעל םימרוגש תויט'ני&
תי'י%'& הקידב .3הגרדהב ק5חתמ 5או ר&ח טעמכ הליחתב4 םיר5חה לש תור5וח תוק'הב ה5 תא תוארל ןתינ .Gמאמה םע
.השיגר אל לבא
• B)-,0.6=
• ")*H:*.-70 =976-<:*.7 H87D.6 .דליל הלוחה םאהמ םירבועש םינדגונ –
• M9);7-<.:6, M,6(,078 +96-8);<.:6
4 . I*<:8.-:+ MG .םינדגונ אלו 3ןגלשא ,ןרתנ ,ןדי&4 תולעת לש היעב >
לש הרמחהל תוביס +6 :
• תינומיאוטוא הלחמ לש יעבט Cלהמ – יט'וידיא
• .3םידי5וקילגונימא4 ה'ורת לכ טעמכ – תו'ורת
• םוהי5
• ולי'א ןוניט&מ תחקל Cיר% םימע'ל ! תונעיה ר&וח Z רד&ב תויהל לוכי ה5 הלחתהב .&אמנ הלוחלו ,םויב םימע'
.קי'&מ אל תח'ומה ןונימה Cשמהב לבא ,העיגרב הלחמה יכ
• !ב שומיש Bדוע 7*-. A"<[ 7H:*-6 לע רבודמ השעמל – (<)0.*:8H.( (8.6.6 ולאל תומוד ןה תונולתה לבא ,
לש MG .ה'ורתה לש הלערה .
יתפורת לופיט :
• 7*-. A"<[ ומכ תו'ורת – M:6-.*)*, P98)6-.H=.*
• L)*H -:8= .==,*)6,;8:66.)* םע רדת&מ אל הלוחה םא4 ינש וק תו'ורת ולא .םידיאורט& ,ןארומיא –
השוע םידיאורט& לש הובג דאמ ןונימ .3ןוניט&מ =976-<:*.( (8.6.6 .הגרדהב תולעלו Cומנ ןונימב ליחתהל םיבייחו ,
ביב& הינ'ו'מילל עיגהל איה הרטמה ןארומיאב4 שדוח ירחא קר העי'שמ ה'ורתה @??? .3םיאת
• $<)8- -:8= .==,*)6,;8:66.)* !ב קר לו'יט שמשמ .םינילובולגונומיא ,&י5ר'מ5ל' – MG (8.6.6 ובש
.Gרמנ לו'יטב 5ו'שאו המשנהל קוק5ו טטומתמ הלוחה
• T<9=:(-)=9 לודיג שי םא .תקולחמב יונש – -<9=)=7 אלו ריאממ אל לודיגהש תורמל ,חתנל םיבייח 5א
ןיא רשאכ לו'יטה המ הלאשה .3הובג תור5חה רועיש4 תורורג חלוש -<9=)=7 אל לבא,תורכל Cיר% ןיידעש םינעוטה שי .
ידיימה בלשב הרמחהל תמרוג &ומיתה תא%וה םימע'ל .םינש Cרואל ר5וע ןכש הארנכ Cא .תינילק ליעומ ה5 םא רורב
.חותינה רחאלש
+7a/t8#*$ $!// :
וא &י5ר'מ&ל' .המשנה בייחל לולע ,דימתמ יתמישנ רוטינ .Gרמנ לו'יט תדיחיב 5ו'שא .יגולוריונ םוריח ב%מ IUIH לו'יטכ
.םינדגונה דגנכ םוריח
MG .Gרמנ לו'יטב 5ו'שאו המשנה לש םיימוהי5 םיכובי& ללגב םיתמ םילוחה .םייח תלחות תר%קמ אל המ%ע ינ'ב
רמייהצלא תלחמו היצנמד
.הי&ולכואב החיכש הלחמ איה הי%נמד
ליג לעמ םירגובמה לש 5וחאה A? תנשבש יו'% .ןמ5ה לכ הלוע ,הי%נמדמ םילבו&ש ולא םהש , E?L? ויהי @L.KO
.הי%נמד םע םדאל שי םייח תוכיא ו5יא הלאש שי לבא הלוע םייחה תלחות .הי%נמד ילוח הי&ולכואהמ
תיט'ני&ה תו'י'%ב הדירי שי ,דרוי םינוריונה ר'&מ ,דרוי חמה לקשמ >חמב םיינבמ!םיימוטנא םייוניש ןווגמ שי ליגה םע
םג הדיריב םיוולמ וללה םיימוטנאה םייונישה .דועו םדה תמיר5ב הדירי ,םיילינ& םיקאל' תורבט%ה ,םיטירדנדה ר'&מבו
תיגולוי5' החכשב >3ןויטש4 הי%נמד לש הלחתה ןיבל תיגולוי5' החכש ןיב ןיחבהל דאמ השק .ןורכ5הו תיביטינגוקה תלוכיב
ןורכ5ה תויעבל עדומ אל ברל םדאה הי%נמדב .ןיקת ולש דוק'תה לבא ,ותוא עגשמ ה5ו םוימויה ייחב םיטר' חכוש םדאה
.דוק'תב הדירי Bרט%מ ןמ5ה םע ןורכ5ב העיג'ל רבעמ B&ונב .לו'יטל ותוא איבתש ו5 איה הח'שמהו ,ולש
תיגולויזפ הח9ש :
היה לבוקמה םשה רבעב .תיגולוי5' ןורכ5 תער'ה לש לש תורו% ןווגמ שי /:*.H* 6:*.0: Y)8H:-Y,00*:66 .
@
היגולוריונ
> תוער'הה לש הקולח!תת הנשי
• 7H: 766)(.7-:+ =:=)89 .=;7.8=:*- 3AAMI 3
• AH: 8:07-:+ ()H*.-.D: +:(0.*: 3AM"R 3
• M.0+ ()H*.-.D: .=;7.8=:*- 3M"I 3
• P8:!A0h<:.=:8g6 +.6:76: > @LO!@? .רדרדתי ימ תו'%ל השק לבא ,הי%נמדל רדרדתהל םילולע םילוחהמ
.ענומ לו'יט ןתמל הבושח היהת ו5כ הנחבא דיתעב
M.0+ ")H*.-.D: I=;7.8=:*- 3M"I > 3
• ליגמ הליחתמ L? .האלהו
• .ןורכי5ב הדירי לש תיביטקייבו& השוחתב תאטבתמ
• תויביטקייבוא ןורכי5 תוקידבב תחא ןקת תייט& לש הדירי
• .תימוי םויה תולהנתההו תוגהנתהה הע'שה אלל
היצנמד :
תוכיאבו ימוי!םויה דוק'תב הער'הל איבמה תישגרו תיביטינגוק תלוכי לש ןדבואב תניי'ואמה תינילק תונמת&ה ! הי%נמד
םייחה
.םייתדבעמ הנחבא יע%מא אלל ,תינילק הנחבא איה הי%נמד .
הי5נמ" לש תוחי2שה :
ליג תוביב&ב ZL שי E.LO ! @ !ל העיגמו ,םינש שמח לכ ומ%ע תא לי'כמ ה5ה רועישה .םייטנמד לש 4?O ליגב A? .
הי5נמ" לש הי6ולויט! :
4 הי%נמדל ירקיעה םרוגה LPO ןהמש ,תויביטרנגד תולחמ אוה 3 ALO ! תורחא תויביטרנגד תולחמ .רמייה%לא תלחמ ה5
.דועו ןו&ניקר' תלחמ ,יאול י'י'וג לש הי%נמד ,תילרו'מט!וטנור' הי%נמד
> הי%נמד תומרוגש תויביטרנגד אל תובי&
• הלחמה תליחתב רבכ םיארמ םה .םולכ םירכו5 אל ,תוינוקל תובושת םינוע ,םייט&יביטגנ דאמ םילוחה – ןואכד
דגונ לו'יט תתל ידכ בושח ה5 .םתוא תוה5ל תי&חי לקו 2םייטנמד!ודוא&'2 םה וללה םילוחה .השק הי%נמד לש םיניי'אמ
הי%נמדה תליחתב םהבש םירקמ וא הי%נמדל םרוג Cשוממ ןואכד םהבש ,םירורב תוח' םירקמ םג שיש איה היעבה .ןואכד
.אכודמ אוהו ולש הלחמל עדומ ןיידע הלוחה
• תו'ורת
• לוהוכלא
• ירלוק&ו
• רחא
7asc+lar .eme0tia :
4 @ 3 M,0-.!.*Y78(- +:=:*-.7 >
ריאשמ םהמ דחא לכו םייחומ םיעוריא הברה םירבוע םילוחה .םיירלוק&ו ןוכי& ימרוג הברה םע םילוח .החיכש יכה הרו%ה
או%מל ןתינ תיגולוריונ הקידבב .Bו%ר תמדקתמ איהש תיביטרנגד הלחמל דוגינב ,2תוגרדמ2 לש אוה הלחמה Cלהמ .ק5נ
,ןוכי&ה ימרוגב לו'יט י2ע ברעתהל ןתינ .םימטואה תא םיאור הימדהבו 3הניקת הקידבה הבש רמייה%לאל דוגינב4 םיא%ממ
.הלחמה תומדקתה תא ר%וע ה5 םימע'לו
"<.*619 6()8: לעמו תא5ה הי%נמדה תונכתיה תא קדוב P .ריב& ה5
4 E 3 S9;);:8Y,6.)* 4 םימה תשר' וק לש םימטוא > a7-:8!6<7+: וא םי'קעמ חותינ רחאל 3 (78+.7( 788:6- הקינילקה .
שי .םייו&מ קרוע לש רו5י' אלל םיירו&נ& וא םיירוטומ םינמי& – ()*+,(-.)* 7;<76.7 העוג'ה איה הר5חה רמולכ4
.3.םימע' `&מ םילימ לע ר5וח וא תו5ר'ארא'ב שמתשמ םיתיעל Cא ול רמאנה תא ןיבמ ,רתויב
4 K 3 $=700 D:66:0 +.6:76: תלחמ > B.*6a7*H:8 לש ו5ל המוד הימדהה ריע% םדאב .ןבלה רמוחב םינטק םימטוא . M$ .
לש ב%מ ה5 .רמייה%לא ןיבל תירלוק&ו הי%נמד ןיב רשק שיש הארנכ =._:+ +:=:*-.7 תיביטרנגדו תירלוק&ו איהש
.תברועמ
הי5נמ"ל תל"מ הנח! :
4 @ 3 רקיעב >תוימוהי5 SIU םגו , PML 3;8)H8:66.D: =,0-.Y)(70 0:,1):*(:;<70);7-<9 םג היה רבעב .3
*:,8)!69;<.0.6 .
4 E 3 ןימטיו ר&וח >תוילובטמ B@E וא הנו5ת תיעב4 ;:8*.(.),6 7*:=.7 i3תיניטור הרו%ב קודבל Cיר% ,
.3תיניטור קודבל ,בוש4 ם5ידיאוריתו'יה
4 K 3 ר&ח ,םימומידו תולי'נ ללגב הי%נמד השוע4 לוהוכלא >תולערה B@ תו'ורת i 3ומ%ע לש תוי&קוטה ללגב וא
.3תויגרנילוכ!יטנא ,תויט'לוריונ ,הניש ,העגרה4
4 4 3 .תוריע% םישנב רקיעב ,וינימל &יטילוק&ו – תויתקלד תולחמ
@
היגולוריונ
4 L 3 תנומ&ת לשמל4 תויט&ל'ואנארא' תונומ&ת םגו תורורג ,המו'מיל ,המוילג – תוריאממ תולחמ 0.=/.(
:*(:;<70.-.6 ה הנואב רקיעב םילודיגה .3 Y8)*-70 .
4 Z 3 – תיחומ המוארט (<8)*.( 6,/+,870 <:=7-)=7 ינמי& םע םדאב תיטוקא!בא& תורדרדתה ,םינק5ב חיכש יד4
ע%בנ תיבי&רגור' הי%נמד לכל ןכלו .3ילו'יט ,ד% "T .
4 P 3 !ו ןויר'ה תולחמ "\R 4 םלועב תורידנ תולחמ > @ תיטנגה הרו%ה .תיטנג – תקבדמ ! תיביטרנגד הלחמ .3ןוילמל
.בול ידוהי ברקב Gראב החיכש
4 A 3 #)8=70 P8:66,8: S9+8)(:;<70,6 3#PS ,םירגו& לע הטילש יא – םיכח ש2ע הדאירטה י2ע ןיי'ואמ > 3
רקיעב העיג'ה .תי'קיה הי'ורטא אלל םירדחה לש הלדגה םיאור .3הכילהה לש הי&קר'א4 הי&קאטא ,3הילובא4 הי%נמד
ירוקינ וא טנאש םימע'ל .הטוש' אל הנחבאה .תילטנור' LP הכילה – ינושארה יוטיבה .דימת אל לבא ,םיליעומ םיר5וח
.תיתגרדה הע'והה .ןו&ניקר'ל המוד טעמ ,םינטק םידע%ב
:$;</ =/#a#/ תוילטנור' תוער'ה תחת ראותמ –
.>>-/# l#?7 @'=7 =/#a/# ל םיעב%ינה םייטמ&ל'וטי% םייטגרגא בקע םינוכמ – 7(.+ – $(<.YY ולא םיטגרגא .
ל םילבגומ םה םש Cא ןו&ניקר' ילוחב םג םייו%מ 6,/6-.*-.7 *.H87 םיניי'אמ םע תמדקתמ הי%נמדב םיי'ואמ .
רקיעבו םיינו&ניקר' 8.H.+.-9, .*-:*-.)* -8:=)8 תו'וקת .הרכה תמרו ,תיביטנגוק תלוכי ,תוגהנתהב תו'וכת תודונת .
ל תומודה לובליב לש +:0.8.,= .תויתעימשו תויתיאר תוי5ה תוללוכ ,רתוי בר ןמ5 תוכשמנ Cא
,םמד ,לודיג >לולשל ידכ הימדה ע%בנ םוכי&ל S9+8)(:;<70,6 .
: )מייה5ל! תלחמ
!ו םיקאל' םיאור חמה Cותב .ןטק ,י'ורטא – רמייה%לא הלוח לש חמ -7*H0:6 תכשמנ איהו ,החיכש הלחמ איה רמייה%לא .
.המו%ע איה הלחמה לש תילכלכה תולעה .יברעמה םלועב התומתל התוחיכשב תיעיברה הבי&ה ו5 .תובר םינש
תינילק הנחבא :
>םיהובג םידוק'תב תויביטינגוק תוער'ה םע דחי ןורכ5ב היעב Aםיילוהינ םידוקפת a(8a/aA a(!a)aA ag*'/a .
.םוימוי ייחב הער'הל םורגל הכיר% הלחמה
תיש'נ וא תינ'וג הער'ה לולשל םיבייח – הלילשבש הנחבא .הי%ינגוקו ןורכ5 תוער'ה לש הדח הע'וה אל – יטיא Cלהמ
הער'ההש ידי לע ו5 תושי תא הה5נ ,ןואכדל ינשמ הי%נמד יומד יוטיב – 2הי%נמד ודוא&'2 רמולכ .ןואכד רקיעב ,תרחא
.דיתעב רמייה%לא תוחת'תהל ןוכי& םרוג אוה ןואכיד יכ ןיי%ל שי .Cורא חווטל םגו ר%ק חווטל םג איה ןורכ5ל
> רמייה%לאל תויניי'ואה תוער'הה
• &ו'מקו'יהב העיג' – ןורכ5
• ילטי'י&קוא!וטאיר' – תוא%מתהב הער'ה
• ילטנור' – תיתוגהנתה הער'ה
> הרה5א ינמי&
• .םיר5וע אל רוכ5ל ושקבתהש םילימה יבגל הקידבה Cלהמב םי5מר ןכלו .שדח רבד םוש דומלל םילגו&מ אל
• שי הליחתב – ה'ש תוער'ה a)8+ Y.*+.*H +:Y.(.- רקיעב , 0)a Y8:e,:*(9 םילימב םילבלבתמ םה Cשמהב .
• יתועמשמ יכה – ליג
• תיתח'שמ הירוט&יה
• םירבגמ > םישנ – ןימ E>K רשקב ילוא4
3תקולחמב יונש ,ןגורט&אל
• הקיטנג
• ןואד תנומ&ת
• הכומנ הלכשה
• אלא טלחומ רשק ןיא ! 3j4 שאר תלבח ירחא
.םייו&מ יט&יטט& רשק קר
• .םיירלוק&ו!וידרק ןוכי& ימרוג
@
היגולוריונ
תו'ורת #$AIR .חמב תקלד תתח'ה Cרד רמייה%לאל ןוכי& תודירומ –3לומקאו ןירי'&א אל4
> רמייה%לא תלחמ לש הנחבא
• .ורכ5והש הרה5אה ינמי& םע תיתגרדהו תיטיא תורדרדתה .הנחבא םשל הקי'&מ ברל – ה5נמנא
• .3םייגולוריונ םיא%ממ ןיאו תוולנ תולחמ ןיא4 םילוחה ברב הניקת – תיגולוריונו תיללכ הקידב
• ןחבמב םישמתשמ – םייגולוכי&'וריונ םינחבמ =.*. =:*-70 םע .תויעב הברה ול שי לבא הרבעהל טוש'ו ר%ק –
תעיבקל ליעי ,ויתויעב לכ /76:0.*: .תורדרדתה רחא בקעמלו
• >תללוכ תיטרדנט& הקידב .םירחא םימרוג לש הלילש – הדבעמ תוקידב "B" ,הימיכויב , T$S, B@E, Y)07-:,
URML, SIU .
• .םירחא םימרוג לש הלילש ,םילוחה לכל – הימדה
!ה ןוי% =.*.!=:*-70 .א ה ב%מל הלחמה תא קלחל רש'א .הלחמה תומדקתה י'ל דרוי =.0+ דע > E? .ב . M)+:87-: ןוי% >
@? – E? .ג .דוק'תב הדיריב ןיי'ואמ $:D:8:> @? .דועי& ב%מ ,הטמו
>םיכובי&המ אלא הלחמהמ אל איה התומתה .דוק'תה תא תו'%ל ןתינ םיבלשה י'ל P[, RUT ,תוי%רי'&א , WTI &י&'& ,
.`וכו
היגולותפ :
ב .םיריג תחטשה ,הי'ורטא MMI הי'ורטא םג שי יכ י'י%'& אל ה5 .&ו'מקו'יה לש יטר' ן'ואבו תיללכ הי'ורטא םיאור
ב .יתנחבא דדמ היהי דיתעב .םיאירבב P[T .3י'י%'& אל םג4 ילטנור'ב םגו תילטי'י&קואוטיר' הי5ו'ידב הדירי םיאור
.י'י%'& אל תא5 םג Cא &י&בה יניערגב אקווד הדירי הארנ ןו&ניקר'ב
רמייהצלא תלחמ לש היגולויטא :
> רמייה%לא לש םימרוגה יבגל תוירואית ןווגמ שי ,םימוהי5 ,3םוינימולא לע ובשח םע'4 הקי&קוט ,המוארט ,ירלוק&ו
.םייש'וח םילקידר .החכוה אל וללה תוירואיתהמ תחא Bא
$:*.0: ;07,e:6 4 ידיאולימא י'רומא 5כרמ ,םייאת Gוח םיקאל' ! 7=90).+ β 3 וה5 .הילג יאתו םיאת ירבשב Bקומה
.יאת ק5נ לש 5כרמ
#:,8)Y./8.00789 -7*H0:6 ןובלחמ תובכרומ וללה תוירשקה .ןוריונה Cותב םיא%מנש תבהלש ייומד םי'י'וג – T7, !ה .
-7, .י'י%'& תוח' אוה לבא ,רמייה%לא תוחת'תהב בושח רתוי הארנכ
,לודג ןובלחמ קלח אוה אתיב דיאולימאה APP 37=90).+ ;8:(,86)8 ;8)-:.* םו5ומורכ לע דדוקמש 3 E@ הלוע ותמר .
.5טקר& א'לאה Cרד אוה ןיקתה לול&מה – ר&רוקר'ה קורי'ל םילול&מ ינש שיש ררבתה .ןואד ילוח ל%או רמייה%לאב
!ה קורי' רשאכ .3אמגו אתיב4 תורחא תו5טרק& י2ע השענ קורי'ה ןיקת אלה לול&מב APP !דיאולימע ררחתשמ ןיקת אל
4 ןיקת אל אטב 4E תרי%יל םירחא םינובלחל רשקנ אוה .3ונימא תו%מוח 6:*.0: ;07,e:6 תומל 3רורב אל ןונגנמב4 םרוגו ,
.אתה
!ה ןובלח -7, !ה תח'שממ בושח ןובלח אוה MAP 3=.(8)-,/,0. 766)(.7-:+ ;8)-:.*6 .וידעלב תויחל רש'א יאו 3
!ה רמייה%לא תלחמב -7, ר%ויו ילובוטורקימל דוע רשקנ אל אוה ןוחרי5ה תובקעב .תודוקנ המכב רתי ןוחרי5 רבוע
*:,8)Y./8.0789 -7*H0:6 . !ה -7, !ה Cותל ררחתשמ "$F אלו הנימא דאמ אל הקידבה םויכ .ותמר תא דודמל ןתינו
!ב Cומנ אטב דיאולימעה4 .בקעמ וא הנחבאל תשמשמ "$F .3שר'ומ אלו עקוש אוהש ללגב הארנכ ,
!ה תא -7, .3קי' תלחמ לשמל4 תורחא תוי&נמדב תוארל רש'א -7, לבא ,הי%נמד תוחת'תהב בושח דיק'ת אלממ הארנכ
לש היעבה .הל םרוגש ה5 אל אוה -7, .אטב דיאולימע לש תינושארה היעבל תינשמ איה
רמייהצלא תלחמ לש הקיטנג םיברועמ הלחמב > 4 > םו5ומורכב םירו5א
@ . םו5ומורכ E@ – לש ןגה APP םו5ומורכ לע בשוי E@ !ה תונש דע םידרושש ןואד תנומ&ת ילוח . K? םהייחל
Bדוע ללגב הארנכ ,רמייה%לא םיחת'מ APP לש תוי%טומ שי ןהבש תוח'שמ שי . APP !תילמו5וטוא תרבעומ הלחמה 5או
.ריע% רתוי ליגב העי'ומו תיטננימוד
E . םו5ומורכ @f ןיאטור'ו'ילו'א ! [ םנשי . 4 לש םיטנאירו A;)[ אל הרו% שי רמייה%לא ילוחב .הי&ולכואב
ןולי&'א4 ולש הניקת 4 .3הלוח היהי אשנהש חוטב אל לבא4 הלחמב תולחל ןוכי&ה תא לידגמ ה5ו ,ההובג תומכב 3
םימו5ומורכ .ד!ג @4 !ו @ םידדוקמ ולא םימו5ומורכב > ;8:6:*.00.* @cE תוי%טומ .5אטרק&!אמאגה םה ולאה םינובלחהש ןכתי .
.יתח'שמ רמייה%לא םע םילוחה בור ל%א תומייק וללה םינובלחב
דיאולימעה תיירואת : 4 אטב דיאולימעה תעיקש Aβ 3 .הלחמל םרוגה איה AV !ב תוי%טומ ללגב ר%ונ APP ,
,םינילינ&הר'ב A;)[4 םויק .דועו ,תיחומ המוארט ,ןואד תנומ&ת , AV תרי%יל איבמ -7, B&ונב .3תוירשקה ונממו4 םוג'
AV !כ עקוש 6:*.0: ;07e,: .3יאת!Gוח אוה אטב דיאולימע יכ ,Cיא רורב אל4 ונממ רישי םיאת תוומל תורישי םרוג םגו
!בו &קטרוקב4 םיאתה תוומ לש הא%ותה /7670 Y)8/87.* תי'ו&ה הא%ותהו םיגרנילוכ םירוטימ&נרטוריונב הדיריל איה 3
.3תיתוגהנתהו תיביטינגוק העיג'4 רמייה%לא תלחמ איה
רמייהצלא תלחמב לופיט :
לופיטה תו)טמ :
@
היגולוריונ
• .ילאיר אל םויכ – יו'יר
• – הלחמ תייחד ב הלחמה תע'וה תא תוחדל איה םויכ ה'יאשה L!@? .תולעו האולחת ןיטקהל ידכ ,םינש
• .תוכנו תויתוגהנתה תוער'ה תדרוה
• .םיל'טמה לש ישוקה תדרוה
• .ד&ומב 5ו'שאה תייחד
B רמייהצלאב לופיט לש הרטמה CD& :
A(-.D.-9 )Y +7.09 0.D.*H
B:<7D.),8
")H*.-.)*
.תוניחבה לכמ ותח'שמלו הלוחל הכימת תתל Cיר% .םיבלושמ יתכימתו ית'ורת לו'יט > םיע%מאה
יתפורת לופיט :
> ה5נגות'ב בלש לכל ןווכמ לו'יטה .םיינוי&נ קר םה םילו'יטה בר םויכ
• .דיאולימא תרי%י תעינמ
• .םיאת תוומ ינ'מ הנגה
• .ןילוכ ליט%א תיילע
• .תוגהנתה תוער'ה תעינמ
יטנ! לופיט : "י!ולימ8-
@ . !ב שומיש – אתיב דיאולימע ידי לע ןו&יח AV םגו םיקאל'ה תומכ תא דירומ ןו&יחה םייו&ינב .ויקלח וא ומ%ע
םי&נמ .ק&'נ רקחמהו השק &יטיל'%נאל ומרג םינדגונהש איה היעבה .םילוחה לש תויביטינגוקה תוער'הה תא דירומ
.ו5כ הבוגתל ומרגי אלש םינדגונ וישכע
E . 5אטרק& דגנכ םינדגונ שי םויכ – אמגו אתיב תו5טרק& בוכיע V הארנכ אוה 5טרק& אמג .ינילק ןוי&ינב א%מנ ה5ו ,
!ה ;8:6:*.00.* .ודגנ י'י%'& בכעמ םיש'חמ .
K . .דיאולימא ת&מה
4 . ןוחרי5 יבכעמ ,&י5וט'ו'א – B&ונ ק5נ תדרוה -7, .דועו
9e+roprotectio0 : :י!תה תתומת "6נ2 לופיט /
• – תקלד ידגונ #$AIR ןו5ינדר'ו
• תומר תדרוהל רשקהב ילוא עודי אל ןונגנמ – םיניטט& <)=)(96-:.*: .
• ןו%מח ידגונ
• םינגורט&א
• טמוטולג ידגונ #MRA ,השדח ה'ורת – =:=7=-.*: .תויתוגהנתהה תוע'ותב רקיעב ר5וע .
י6)נילו2 לו8פש :
שי יגרנילוכיטנא לו'יט םילבקמ םישנא רשאכ – ת'&ונ תודע4 ןילוכ ליט%אב הדיריל םרוג &י&בה יניערגב םיאתה תוומ
.ןילוכ ליט%א תמר תולעהל Cיר%ש איה הבשחמה ,ןכל .3תיביטינגוק הדירי
ןנשי K > יגרנילוכ לו'יט לש םיכרד
@ . םירבוע אל ! ןילוכ ליט%א לש רו&רוקר' ןתמ BBB רמוח ת%ק ריבעהל ידכ םו%ע ימט&י& ןונימ תתל Cיר%ש Cכ
!ה Cותל "#$ .ליעי אל ה5ו ,
E . רמוחה םייק4 םיליעיכ וחכוהש םיט&ינוגא ןיא םויכ – םינירק&ומ םיט&ינוגא AF@?E !ב לו'יטל רשואש $b)8H:* ,
.3יאוול תוע'ות ןומה שי ול םגו
K . ב םישמתשמ .םויכ לבוקמה לו'יטה > 5רט&א!ןילוכ יבכעמ R)*:;:h.0 3=:=)8.-4, M.D76-.H=.*: 3[_:0)* .3
.3לינימר4 ןימטנלג
ב קר תמייק לו'יטל הבוגתה לבא ,תויגרנילוכה תו'ורתל יטיו'ארת טק'א שי וב%ל'ל האוושהב Z?O הע'שהה .םילוחהמ
.היעבה שרושב אלו תיתמוט'מי&
יתועמשמ רו'יש שי ,תא5 תמועל .ה'ורתב לו'יטה תא קי&'הל Cיר%ש רידנו ,תויגרנילוכה תו'ורתל לkת דאמ טעמ שי
,הח'שמה תא ריכהל םילוכי םילוחה .3םהלש הי%ינגוקב אל4 םהלש תוגהנתהה תוער'הבו םילוחה לש ימוימויה דוק'תב
.ןיקת ן'ואב לוכאל
ה5ו ,םיידועי& ירמגל םישענ םהש ינ'ל תיבב ןמ5 רתוי םילוחה תא ריאשהל תורש'אמ ןה לבא םייח תוכיראמ אל תו'ורתה
.בושח
יתפו)ת לופיט : יתו6הנתה-
@
היגולוריונ
לבא דאמ תוליעומ תוי'יטא תויטוכי&'!יטנא תו'ורת .הח'שמה ינבל השק יכהש ו5 איה םילוחה לש תיתוגהנתהה הער'הה
השוע רמייה%לא ילוחל לודיר'ולה ןתמ4 ל2ת ללגב םו%ע ק5נ תושוע תונשיה תוי'יטה תו'ורתה .רמייה%לאל תורשואמ אל
.3ינו&ניקר' דאמ השענ הלוחהו ,תלעות רשאמ ק5נ רתוי םילוחה .תוגהנתהה תוער'הב םג תור5וע תויגרנילוכה תו'ורתה
.הברה עיי&ל לוכי יטוכי&'יטנאה לו'יטהו ןול&קאה ןיב בולישה .תיבהמ םיחרוב תוח' ,םידיאונר' תוח' איה רמייה%לא
האורש ,הח'שמל השק דאמ הלחמ ו5 כkחא .הלחמה תליחתב קר ל'וטמל השק הלחמ הלש םייניעה לומ Cעוד הלוחה תא .
ןה םגש 3רמייה%לא ינודעומ4 הכימת תוכרעמ שי .ולש הח'שמה לע לקהל ידכ תו'ורת י2ע הלוחב םיל'טמ םימע' הברה
.תיבב ראשהל הלוחל תורש'אמ
.ןואכיד דגנ תו'ורתב םג םיל'טמ
ה לש םימוהיז - &,E
> תו'ירח תולחמ
• B7(-:8.70 =:*.*H.-.6 .תוומ – לו'יט אלל .רומח יכהו Gו'נ יכה –
.3המ%עמ ת'לוחש הלק הלחמ איה ילאריו &יטיגננמ4
• T<8)=/);<0:/.-.6
• B87.* 7/(:66
• $,/+,870 :=;9:=7
• [;.+,870 7/(:66
> תוינורכ תולחמ
• ת'חש
• ינ'ל תירקיעה הלחמה התיה – &ילי'י& L? .רידנ םויכ ,הנש
• ימוהי5 6;.8)(<:-70 רקיעב – םירחא L9=: +.6:76: .32תאבוימ2 הלחמ4
!ל םוהי5 ת&ינכ "#$ >
• .הימ&יט'&מ קלחכ עיגמש תרחא םוקממ םוהי5 – תינגוטמה תוטש'תה
• 4 םימורקה Cרד וא ם%עה Cרד רודחל לוכי .דיאוט&מ ,םי&וני& ,Bא ,ן5וא > םהו5מ םוקממ הרישי תוטש'תה
;787=:*.*H:70 :_-:*6.)* .3
• I7-8)H:*.( – LP !כ .ג2אא יחותינ ,יגרוריכוריונ חותינ , KO .םימוהי5המ
• W*1*)a* 3@.LO 3
; <acterial; 'e0e01itis
> םוהי5 םימרוגש םיקדייחה
F G ליג לעמF % GH : % .3ימוקמ םוהי5 םידליב ,הימ&יט'&ל ינשמ דימת רגובמב4 &ולי'ומה ,קוקונגינמ ,קוקומיונ' – הדאירט
,'אט& – B&ונב .םינו&קאירט'%ל ביגמ אל ,ןילי%י'מאב לו'יט .םיימדנא םירו5א ,םידליב ! הירט&יל םג םיאור Gראב
.&יטיגננמ םורגל לוכי &וריו לכו קדייח לכ ,ןורקעה תמרב .ה5נאול'ניא ,'רט&
F I % : :י"לי םא ,ימוקמ םוהי5ל ינשמ אוה &ולי'ומה םידליב .קוקומיונ' רשאמ רתוי קוקוגנינמ לבא ,הדאירטה התוא
.ונ&וח אל םידליה
F J % : תוקונית [.()0. ה%ובקמ קוקוט'רט&ו B – רגובממ הנוש תוקונית לש הקינילקה .3הדילה תלעתב םיא%מנ ולא יכ4
לק .רחואמ בלשב קר עי'ומ ה5ו ,הלנטנו'ה לש הטילב אוה דיחיה ןמי&ה .םיננולתמ אל םהו Bרוע ןוישק קודהל ןתינ אל
– רורב אל רוקממ םוח םע םייתנש ליג דע דלי לכב ןכלו ,&יטיגננמ &'&'ל דאמ LP ^
! םיקדייח המכ ללגב םרגהל לוכי רחא םוהי5ל ינשמש &יטיל'%לנאוגנינמ וא &יטיגנינמ M._:+ Y0)87 .
ילאירטקב סיטיגננמ לש הזנגותפ :
םוקמה לכב םימורקה תא ברעל לוכי םוהי5ה .ילדיאונכרא!בא&ה רו5אל &נכנו 3הי'ו דיאונכארא4 םימורקה תא רדוח קדייחה
לש ןושארה בלשב .םיאת לש הי%ר'יל'ור'לו םד ילכ לש הימר'יהל םרוג םוהי5ה.הרדשה טוח וא חמה ע5ג ,תור'&ימה –
4 םילי'ורטיונב הילע שי יקדייח &יטיגננמ PM# !ב 3 "$F יוניש שי לו'יט אלל םימי המכ רחאל 3םיטי%ו'מיל הלעמ &וריו4
םיגא'ורקמו המ&ל' יאת םיא%ומ רחואמ רתוי בלשב .3יקדייח &יטיגננמב םג4 םיטי%ו'מיל רקיעב םיאורו ,םיאתה יגו& לש
ומכ תוינורכ תוקלדב .תומי חוטב טעמכו עורג דאמ ב%מב רבכ הלוחה ה5ה בלשב .3םירחאה םיאתה תא םי'ילחמש4 TB
.&י5ורבי' םג םיאור
םילי'ורטוינ > ועי'וה ובש רד&ה ותואב םימלענ םיאתה לו'יט םיליחתמ םא  םיטי%ו'מיל  אל ינילקה יו'ירה .המ5ל'
ןובלחה םג .אירב םדאהש תורמל המ5ל' יאת ןיידע תוארלו שדוח רחאל רקנל רש'א .םיאתה תומלעיהל ליבקמ חרכהב
.3םיאת אלל הקינילקו ןובלח ויהיש ןכתי רחואמ בלשב4 טאל דרוי
@
היגולוריונ
.לו'יטה תלחתה ןמ5ב היולת האלמ הי%ולו5ר .הבוט ה5ונגור'ה Cכ םדקומ לו'יטהש לככ
> םיירקיעה םיללוחמה יבגל טורי'
• ו!י"ומה םוהי5ל ינשמ אוה &יטיגנינמה םידליבו ,הימ&יט&'&ל הוולנ &ולי'ומה י2ע &יטיגנינמ רגובמב ,רומאכ –
.Gראב התומתה ירקמ ןיבמ הובג 5וחאל יארחא Cא Gראב רידנ ה5 ללוחמ .ן&וח אלש ימ ל%א הלחמ .ימוקמ
• #ו#ומיו$" – PLO .םיע%' Cרד רדוח ןכלו רועה לע עובק ן'ואב יח קוקמיונ'ה .םיאליגה לכב חיכש .םירקמהמ
,לוחט תתירכ רחאל ,הימנא ,בתות יבבל םת&מ ,תואירו םיינ5וא םוהי5 ! תורחא תולחמ הוולמ ילקוקומיונ' &יטיגנינמ
+:8=70 6.*,6 .תלוגלוגב םירבש רחאל ,תישמרח הימנא ,חות'
• #ו#ו%י$מ .3םימי אלו4 תועש Cות תחת'תמש ,תרעו& דאמ הלחמ .3תו%ובקב םיאב םירקמה4 תימדי'א הלחמ –
העיג' שי םימע'ל .3הימ&קוקוגנינמ4 תונותחתה םיי'גב תילאיכט' החיר'ב הוולמ 3םידליב רקיעב4 םיבר םירקמב
4 םילנרדאב X7-:8<),6:!Y8.+8.(<6:* ינ'ל ולי'א4 דיימ לו'יט ליחתהל םיבייח .3 LP םישנאל העינמ .3םיבייח םא
&וריו וא 'אט& םע םג תויהל הלוכי המוד תילאיכט' החיר'4 .םיבורק :(<)f .3
• הי&'י! אל4 ןילי%י'מאל קר הביגמ .3םיברע ל%א4 םירט&ו'מ אל בלח יר%ומב רקיעב ,Gראב החיכש –
.םייגולוריונ םינמי& דאמ הברה תנתונ .3םינו&קאירט'%
הקינילק :
Cות .שאר יבאכו םוח ! הלחמה תלחתה 4A היבו'ונו' ,היבו'וטו' – תונולת דוע.הי&'לי'א ,3המוק4 הרכה ייוניש – תועש
שיגרמ הלוחה ילאריו &יטיגננמב4 .הלוח דאמ הארנ ,ער דאמ שיגרמ הלוחה ילאירטקב &יטיגננמב .3שערו רואל םישיגר4
!הו ,ער תוח' LP .3Gחלה תדרוה ללגב וילע לקמ דאמ
םיילאינרק םיב%עב העיג' – תמדקתמ רתוי הלחמב .3יק&ני5ורב ,גנינרק ,Bרוע ןוישק4 םיילאיגנינמ םינמי& > הקידבב
רקיעב4 "#!Z .םייגולוריונ םיר&ח ,3
ינ'ל רקנל אל םיילאיגנינמ םגו םייגולוריונ םינמי& ול שיו הלוח םיקדוב םא "T &&באב המוד תויהל הלוכי הקינילקה יכ ,
ה5ו ,תירוחאה המוגה לש "I !ל LP .
תילופיט השיג :
!ל תחתמ תוי&ט םא רקנל רו&א – םד תרי'& .&ודנו' ללוכ האלמ הקידב ! לכ םדוק L?,??? םיא%ממ וא המדאלי'' שי םא .
תושעל – םייגולוריונ "T .רוקינ ינ'ל
!ל הי%קידניא!הרטנוק LP >
@ . רוקינה םוקמב םוהי5
E . תירוחאה המוגב &&בא
K . !ל תחתמ תוי&ט L?,???
4 . םיקי&'מ ןירא'ה .םירקנמ ןכ כ2רדב לבא ,ינ'ל עובש קי&'הל Cיר% הרואכל – ןירי'&א4 השירק ידגונב לו'יט
.3םירקנמ 5או םייתעשל
לש םידדמ LP >
• ילמרונה4 רבגומ ברל – Gחל A!E? (=S
E
3
• יקדייח םוהי5ב – םיאת תרי'& fLO ! AL לש PM# .םיטי%ו'מיל רקיעב שי ילאריוב ,
.יקדייחל ילאריו ןיב ןיחבהל תר5וע דאמ אל םיאתה תרי'& םיבר םירקמב
• .הנתשמ אל ירי'מאה לו'יטה יכ יטירק דאמ אל .קדייחה תא תוה5ל תו&נל – םארג תעיב%
• דע ןיקת ה&דהב4 .ילאיגנינמ םגו ילאריו – הובג ןובלח ZL? =HJ+0 – םירחא תומוקמב , 4L? .3
• תוח'ל ה5 ילמרונה – Cומנ 5וקולג EJK !מ תוח' ,םדב המרהמ @JE .יגולות' ה5
,יתיירט' ,דיאוקר&ב םג Cומנ תויהל לוכי 5וקולג TB .&י5וטמוני%רקו &י5וטמוילג ,
.ןיקת ברל 5וקולגה ילאריו &יטיגננמב
• .תינילק יתועמשמה חווטב תובושת ןיא יכ ,םיחלוש אל ברל – היגולונומיא
• LRS .שומישב אל – דירולכ ,5אטקל ,
לופיט : םינתונ ןושארה םויב .םינו&קאירט'% לש ישילש רוד ! ירי'מאה לו'יטה E םיימע' םרג כ2חאו ,םויב םיימע' םרג
הנואל היטנ שי &'רהל4 .&'רה תו&כל ידכ ריוולקי%א םג םינתונ קדייחל &וריו ןיב ק'& שי םא .םייעובש םיכישממ .םויב
!ו הקינילק לש םיא%ממ שי 5או תילרו'מטה MMI שי ,תקולחמב יונש4 םידיאורט& םינתונ אל ברל .3&יטיל'%נאוגנינמ ברל ,
.3העימשה לע ןגמ םידליבש הנעט
!ל 5ו'שא – ילאריו הארנש &יטיגננמב .ה'ורת םי'ילחמ קדייחה לש תושיגרו יוהי5 תלבק רחאל L לו'יט אלל םימי
לש תי'ו& תיברת דע 3םיל5ונו הקיטגלנא4 "$F .םייתניב הלוחה לע חיגשהל םיבייח .יקדייח םוהי5 ןיאש חיכותש
P78-.7009 -8:7-:+ =:*:H.-.6 אלמ לו'יט םילשהל בייח אוה הקיטויביטנא לש דחא רודכ ולי'א לביק הלוח םא –
.3תילילש היהת תיברתה4 Bיגנל קדייח ןיב ןיחבהל תוש'א םוש ונל ןיא יכ ,הקיטויביטנאב
הזונגורפ : – לו'יט אלל @??O .התומת
דע קוקומיונ' – לו'יט םע התומת K?O !כ ה5נאול'ניאו קוקוגנינמ , @LO .
@
היגולוריונ
דע – תוקניתב התומת PLO .םייגולוריונ םירייש הברה .
קוקוגנינמ – םייגולוריונ םירייש ?O ה5נאול'ניא , K?O ! EL דע קוקומוינ' , ELO .
3< me0e01itis :
!ל ינשמ םירקמה לש טלחומ ברב TB תי%ר'ילור' םרוג .תלוגלוגה &י&בב בשייתמו םד ילכ Cרד רדוח קדייחה .רחא םוקמב
תרי%יו םיאת -,/:8(,0)=7 לע Gוחלל תולוכיו חמהמ םיא%ויש םיילאינרקה םיב%עה תא תו'טוע תומולוקרבוטה .
לק לבא 3שאר באכ קר היהיש ירש'א4 השק תינילקה הנחבאה .המולוקרבוטה לש םוקימב דאמ היולת הקינילקה .םולבר%ה
!ב ןחבאל "T וא MMI .
.דרויו הלוע םוח ,תו'ייע ,ןיגורי&ל שאר באכ ! תיתגרדה תוחת'תהו המורדור' שי כ2רדב
.םייט'לי'א םי'קתה ,המוק וא רו'וט& ,הי&קרונא ,שאר יבאכ ,הובג םוח – הנחבאה תא םי&'&'מ םא
– םיילאינרק םיב%עב העיג' שי םדקתמ דאמ בלשב E , K , 4 , Z .רבד לכ תויהל הלוכי הקינילקה .
הנחבא : לע םיעדוי םא TB Cיר% ,ןחבאל השק – אל םא .דושחל Cיר% רחא םוקמב ליע' LP .הימדהו
– הימדה 8.*H :*<7*(:=:*-. 3 RR_ ברל ה5 תלוגלוגה &י&בב תיתעבט הרדאה לבא 3 םילודיג לש TB .
LP תעיב% .Cומנ דאמ 5וקולג ,הובג ןובלח ,םיטי%ו'מיל ,הובג Gחל – 7(.+!Y76- תומכ Cיר%ו ןמ5 ןומה חקול – תיברת וא
לש הלודג "$F לש אלמ רוריב . TB ,ה5ח םולי% – PPR .םד תויברתו
לופיט : – הדאירט I#S ,3די5אינו5יא4 MMP ,3ןי'מ'יר4 [MB .3לומטובמט4
םיכישממ K לו'יט םיכישממ .ה'ורת דוע כ2חאו 3לומטובמטה תא כ2רדב4 תחא ה'ורת םידירומ רו'יש שי םא .םישדוח
ןכו לומטובמט .יאוול תוע'ות ןומה םע ,Cבו&מ דאמ לו'יטה .תחא ה'ורת םע הנש י%חל .6)*.7h.+ תמרב הדיריל םרוג
ןימטיו BZ תושעל לולע ה5ו ;7.*Y,00 H7*H0..-.6 איה לו'יטל םידיאורט& ת'&וה .הית'וריונ ,תויגרלא .ידבכ ק5נ םג םרוג .
דירומ4 תקולחמב היונש I"P .3תינו&יח קי5מ לבא
S+=,+ral &mpyema :
.םישנ l םירבג ,רידנ דאמ
הקינילק ד% ינמי& .דקוממ דאמ באכ לבא ,&יטיגננמ ומכ – "L ב םי&וכר' .הלגומ הברה שי םא P?O .
הנחבא 4 הימדה – "T !ו MMI4. LP .ןיקת ירמגל תויהל לוכי
לופיט .Cשוממ ןמ5ל יטויביטנא לו'יט כ2חאו םוהי5ה 5וקינל חותינ םדוק –
היגולויבורקימ >ר'&ה '2ע 4 .המאי'מא תושעל לוכי קדייח לכ .&יטיגננמ ומכ – (trep )neumonia* (trep+ Milleri*
(taph aureus 3
ןונגנמ .5קנתמ אל אוהו םוהי5ה ביב& הלו&'ק תר%ונ כ2חאו &יטיגננמ ומכ םינושארה םימיב –
הזונגורפ : E?O .התומת
&pi,+ral a=cess :
תמייק .&יטיליימואט&וא ,המוארט רחאל םג תויהל לוכי .םיילירט& אל םיאנת ללגב ,חותינ וא הדילל המדרה רחאל כ2רדב
מ םילבו&ה םילוחל היטנ RM ב .םיט&ילוהוכלאו םימ& ינכר% ,דבכ J הילכ לשכ ,תוריאממ , f?O אוה םרוגה (taph
,ureus + רו5אב Gו'נ יכה הרישי הקר5הב אל אוה רוקמה רשאכ -<)87(<.( לש תקלד ,ימוקמ Gחל בקע ש2וחל ק5נ ר%ונ .
.םתמי&ח ןכו םדה ילכ
הקינילק .םילאינרק םינמי& ,םימקוממ םייגולורונ םינמי& ,תויו%ווכתה ,םיירש'א םיילאיגנינמ םינמי& ,םוח ,םקוממ באכ >
.&&באה םוקמ לעמ יתועמשמ דואמ ק5ח דואמ ברל באכה .ירלוקידר!ילני'& ללכ Cרדב .&&באה םוקימב היולת הקינילקה
י2ע ןוחבא MMI, "$F ,&י5וטי%וקיול שי יר'יר'ה םדב .ןיקת תויהל לוכי Cא םוהי5 ינמ& לולכל לוכי [$M םד תויברת ,m
.תויבויח תובר םימע' יר'יר'
לופיט : לו'יטו ימוקמ 5וקינ ללוכ A/_ תועובש `&מ Cשמל
<rai0 A=cess :
,ש2מע ,תלוגלוג – רחא םוהי5ל ינשמ ברל .םיאור לבא רידנ )-.-.6 =:+.7 ,םייניש תוקלד , "PR ,תוי5טקאיכנורב ,
,&יטידרקודנא ,הרואל'ה לש המאי'מא PIR שי ןכ ומכ .תודלומ בל תולחמ םג םידליב .&יטיליימואט&וא ,&יטילי&נוט ,
םישמשמ המינ' ורדחש ם%ע ירבשש בקע תא5ו עוראה רחאל םינש םג תלוגלוגה לש רבש ורבעש םישנאב תרבגומ תוחיכש
.םיקדייחל לודיג ע%מכ
E לש ןונגנמב תויהל הלוכי הרישי תוטש'תה .תינגוטמה וא הרישי – תוטש'תה יכרד י'י-!"ו-מו&. ינשמש &ובמורת !
.םוהי5ה לש תוחת'תהל איבמ ה5ו &י5אט&ל םרוג םוהי5ל
תמגודכ םייבוראנא םיקדייחל םיכייושמ םיהו5מש םימוהי5המ י%חכ םויכ Bacteroides /ragilis ןכו , 7*7:8)/.(
6-8:;-)()((). תגודכ )eptostreptococcus ה תוח'שמ תא םיללוכ םיחיכש םימה5מ םייבוראה ברקב .
(taphylococcus* (teptococcus* 0ntero1acteriacae* 2aemophilus + בולישב רבודמ םירקימהמ שילשב B&ונב
.דדובמ אל םה5מה םירקימהמ עברבו .דחי םימה5מ `&מ
הלחתהב >&&באה תוחת'תהב םיבלש ינש 6,;;,87-.D: :*(:;<70.-.6 תר%ונ ,םייעובשכ רחאל ,Cשמהבו 3םהו5מ רו5א4
.הימדהב םיבלשה ןיב ןיחבהל ןתינ .םוהי5ה םוקמ ביב& הלו&'ק
@
היגולוריונ
הקינילק : ינמי& I"P ב םייק םוח ,&&באה םוקמ י'ל הקינילק ,ילאיגנינמ יוריג ,שאר יבאכ ,רבגומ L?O בורלו םילוחהמ
תמגודכ ליבקמ םוהי5 ברל ןיי%מ ליבקמב הובג םוח םויק .Cומנ אוה B7(-:8:=.7, M:*.*H.-.6 .
>הדבעמ XB" ב קר m P?O , [$M ב .m "$F דע >שי @??(:00J=0 ,רבגומ טעמ ןובלח ,ןיקת Bא תויהל לוכיו G0, .ןיקת
ש רחאמ LP .ללכ ותושעל אל Bידע םיכובי&ל םורגל לולען ר5וע אל
הנחבא 4 הימדהב > "T וא MMI לש בלש 3 6,;;,87-.D: :*(:;<70.-.6 םישוע רשאכ וחטש לכב הק5ח הרדאה רבוע "T
טלוק אל &&באה םינ' לבא ,הרדאה תרבוע הלו&'קה4 תיתעבט הרדאה םיאור חתו'מ &&בא רבכ שי רשאכ .דוגינ רמוח םע
!ב. 3דוגינ רמוח LP לש רו5י'ב םיא%מנ םה &יטידרקודנאל ינשמ &&באה רשאכ .ןיקת 5וקולג ,םיאת הברה ,הובג Gחלה
M"A .
לופיט לש בלשב .וב ל'טנו ינושארה םוהי5ה םרוג תא הה5נ > 6,;;,87-.D: :*(:;<70.-.6 םילודג םינונימ י2ע ל'טל ןתינ
תוח'ל4 Cורא ןמ5ל הקיטויביטנא לש K הקיטויביטנא םיקיר5מ 5או &&באה 5וקינל חותינ Cיר% &&בא ר%ונ רבכ םא .3תועובש
Cשמל תימט&י& םיכישממו תימוקמ Za םרוגב לו'יטל רבעמ .טחמ י2ע הי%רי'&א איה 5וקינה עו%יבל ה'ידעה הטישה .
ה תא םיאתהל ןכלו םרוגה תא תוה5ל םג רש'אמ חותינה AB_ ןתמ . A/_ יונש &&באה לש ןשיה ללחה Cותל ימוקמ
.תקולחמב
n ןיל%ינ' לש אוה לבוקמ בוליש =:-8)*.+7h)0: n ":Y III .
ןתמ 6-:8).+6 תע'שה תא ןיטקהל ידכ רקיעב אוה I"P .תקולחמב יו%מ Cא השק הקינילק תוחכונבו m
ע%בל שי לו'יטה רחאל "T .לו'יטל הבוגתה תא קודבל ידכ םיבקוע
הזונגורפ : ב L!@?O ,םיילקו' םינמי&ל םורגל לוכיה יראש ק5נ רתונ תובר םימע' חל%ומ לו'יטב םג .&&באה לש הר5ח שי
רתוי היה םדאהש לככ .ןוחבאה תעב הרכהה ב%מ אוה רתויב בושחה יט&ונגור'ה םרוגה .םי&וכרי' ,תיביטינגוק העיג'
.רתוי העורג ה5ונגור'ה ותרכהב עוקש
*יטילפ5נ! :
.חמה תמקרל חמה ימורקמ &וריו וא קדייח לש הרידח – &יטיל'%נא
הקינילק .םיילאקו' םינמי& ,תויו%ווכתה ,לובלב םגו &יטיגננמ >
הנחבא םג B&ונבו &יטיגננמ לש רוריב > [[G ,3יגולות' דאמ אוהש4 MMI .
הזונגורפ .םיקו5ינ וא םיתמ םירחאו יראש ק5נ אלל ,הלחמהמ ירמגל םיא%ויש םילוח שי .הנתשמ >
.3דקוממ ר&ח וא הי&'לי'א – יראש ק5נ4 ריוולקי%אב לו'יט םע םג העורג יד ה5ונגור'ה ! &'רה
.3דקוממ ,הי&'לי'א4 יראש ק5נ שי לבא םידרוש םיריע% .םיתמ כ2רדב םינק5 – יברעמה &ולינה תחדק
9e+rosyphilis :
.רועהו ןימה ירבא לש תינושאר הלחמ
ינושאר סיליפיס 4 םיביכ ! (<7*(8: 4 םיקבדמ דאמ ,ןימה רביאב םיבאוכ אל לבא םישק םירוחש ,םיטלוב 3 @??O הקבדה
.םמ%עמ םי'לוח םיביכהו לו'יטל הנו' אל הלוחה םימע' הברה .3םישנב
ינוינש סיליפיס ההו5מ שממ אל ברל .3הי%קירו &ילי'י& קר4 םיידי תו'כ לע החיר'ו הובג םוח םע ימט&י& &ילי'י& !
.םוח ת%ק םע שאר יבאכו השלוח שיגרמ הלוחה .יט'&א &יטיגננמ – ןושאר יגולוריונ ןמי& תויהל לוכי ה5 בלשב .ל'וטמו
!ב LP . Cשמהב לבא ,לו'יט אלל םג Bלוח .3תילאריו הנומת4 ילובג 5וקולג ,הובג ןובלח ,םיטי%ו'מיל א%מנ
ינושילש סיליפיס ! *:,8)!69;<.0.6 הארנכ ,Bוגב אבחתמ אוה .דימע דאמ אוה 3םודילא' המנו'רט4 &ילי'י&ה קדייח .
.םינש ר'&מ ירחא Gר'תמו ,ה'מיל תוטולבב
הקינילק :
Z!L לש יגולוריונ יוטיב שי תמדוקה הלחמה רחאל םינש 6-8)1:!0.1: :;.6)+: !ה יאליג4 םיריע% םישנאב K? &ילי'י& .3
!ב תויהל בייח RR !כ .םיריע%ב Gבש לש E? .הי%נמד לש תוחת'תה םע &יטיל'%נאוגנינמ שי תינושארה הלחמה רחאל הנש
איה תבאוכש &ילי'י& לש הדיחיה הרו%ה 0,=/)67(870 8:+.(,0.-.6 ,הי%נטו'מיא ,תירו&נ& הי&קטא םיללוכש םינמי& .
שי &ילי'י&ב .תיחו'לשה לש הינוטו'יה 78H900!8)/:8-6)* ;,;.06 םישוע לבא רואל םיביגמ אל ,םינטק םינושיאה –
הי%דומוקא
,רחא &טיליימ ,יט'וא &יטיריונ – םי'&ונ םינמי& -7/:6 +)8670.6 .3ה'%רב לגרה תקי'ד םע הכילה4
לופיטה : ,םדל םינלער רורחשו קדייחה לש &י5ילל םרוג תוטכורי'& דגנ יטויביטנא לו'יט .הובג דאמ ןונימב םינילקי%רטט
תארקנש הבוגת שי 5או \78.(<!S:_<:.=:8 8:7(-.)* לש בלשב קר תר5וע הקיטויביטנאה .תואקה ,החיר' ,םוח תללוכו
.רומח ק5נ םרגנש ינ'ל ,ינושארה
תלחמ Lyme :
.תו%יקע י2ע רבעומ .ה'וריא חר5מו ב2הראב טקיטנוק – תימדנא הלחמ
4 םוקמל םוקממ תדדונש תיניי'וא החיר'ו םיקר' יבאכ ,תל5נ ,םוח – תע'ש תייומד הלחמ שי ןושארה בלשב (<8)*.(
:89-<:=7 =.H87*6 .3
ב%קב הע'וה ,יט'&א &יטיגננמ >ינשה בלשב 6,/7(,-: תוברועמ ,&יטיל'%נא ,&יטיגנינמ לש "# UII הית'וריונ ,
.תירוטומו תירו&נ& תיר'יר'
@
היגולוריונ
ומכ תגהנתמ איה הליע' תויהל הכישממו תנחבואמ אל הלחמה םא M$ לש םי'קתה – );-.( *:,8.-.6 ,&יטיליימ ,
כ2חאו םימלענש םי'קתה םע תילקי% הלחמה.הי%נמד תויהל הלוכי םדקתמ דאמ בלשב .תירו&נ& הית'וריונ ,תוי5ט&ר'
– לו'יט .קדייחל םינדגונ תאי%מ י2ע איה הנחבאה.ימדנא רו5אב ה%יקע לש רו'י& ןיא םא השק דאמ הנחבאה .בוש םיעי'ומ
.ןו&קאירט'%
K#!(#/ E"(l#)
S$U@ מ םה שילש ינש וליאו תינושאר הקבדה בקע םה םירקימהמ שילש .&יטיל'&נאל רתויב חיכשה םרוגה וניה
8:7(-.D7-.)* לש תוחיכש םע םיאליגה לכב תעגו' היעבה . @JEL?,??? .
ה ןה תוברועמ יכהש תונואה .םי5וכר'ו הרכהה ב%מב הדירי םג םיחת'תמ םימיה םע .םוחו שאר באכב הליחתמ >הקינילק
.*Y. Y8)*-70 c -:=;)870 ,םייתוגהנתה םייוניש ,םעטו חיר תוי5המ לוב&יו ןכתי ןכלו +96;<76.7, <:=.;78:6.6 םע .
.הי%אינרהל ליבוהל הלולע תקלדה תומדקתהה
ב >ןוחבא MMI תקידבב ,תיניי'וא הנומת הארנ "$F שי L!L?? ו ןובלחב הלק הילע ,םיטי%ו'מיל H0, ,ןיקת [[G הארמ
.תילרו'מטה הנואל םידקוממ םייטיא םילג לש תויו%ר'תה םע תיללכ הטאה P"M ה ל5ונל "$F ב ילילש תויהל לוכי 4A<
.תונושארה
י2ע אוה לו'יטה A(9(0)D.8
E-@a$-t# /$l#!'/*g :a*#*$#(8alt/
ה &וריוב הקבדה רחאל העי'ומנה תינילק הנומת =:760:6 םירחא םירבחל איה הבוגתה ןו&יחה לשב םויכ .תי&לק הרו%ב
.י'י%'& אל וניה ןושארה בלשה רשאכ םיבלש `&מ הלחמל .ןו&יחב רשא שלחומה &וריול יתבוגת םיתיעל ןכו הח'שמב
רובעי ןטק דליב םי'&ונ םייגולוריונ םינמי&ו םי&וכר' תע'וה לשב וב ינשה בלשהמ קלחכ ברל שחרתי ןוחבאה [[G רשא
תקידב לולכי רשא רוריב Cישמי דליה ןאכמ .תי&לק הנומת הארי "$F .ליעי לו'יט ןיא .םיי'י%'& םינדגונ שו'יחו הימדה ,
&!#-tL>#l= Ma;'@ =/#a/#
– םלועב הרידנ הלחמ @>@,???,??? .יבול א%וממ םידוהי ברקב תרבגומ תוחיכשב תמייק . f?O םנה םירקימהמ
,םיידרו'& @?O םו5ומורכב העיג' בקע אוה יתח'שימה ב%מב .יתח'שמ E? הע'וה ליג . L?!Z?9 .
עי'ומ Cשמהב .ןואכידו הדרח לש הניה תיליחתה הקינילקה =9)(0)*,6, 7-7_.7 הנש רחאל עי'ומ תוומ .הי%נמדו ,
.הנחבאהמ
א%ממ לע ת&&ובמ הנחבאה [[G ב םייו&מ ןובלח לש רבגומ 5וכירו יניי'וא "$F .
שאר יבא9ו היגולוריונב תופורת
:י"י!ו)ט* לש י!וול תו8פות :
=))* Y7(:, /,YY70) <,=; םע היט'וימ4 םירירש לודלד ,תי5כרמ הנמשה ,תרכ& , "Pd יוכיד ,&י5ור'ואט&וא ,3Cומנ
,ינו&יח 6-8.7: בוכיע ,יט'' ביכ ,תוירטאיכי&' תוע'שה ,הימלקו'יה ,םד!ילכ תוריבש ,שיגר רוע ,םד!Gחל רתי ,טקרטק ,
.3ןר'&מב תודרוי תורושה ראש לבא הילי'ורטיונ ללגב םדה תרי'&ב הילע4 &י5וטי%וקיול ,3םידליב4 הלידג
בא9ב לופיט : %שאר יבא9 טרפבוF
תוי)שפ!ה תופו)תה :
• לומאקא
• ןיגלט'וא
• #$AIR6
• םיטיי'וא
• הנרגימל י'י%'& – םינאט'ירט
לופיט )חנ >י! ?
.ק'&מ ןונימבו םדקומ בלשב ,3ןודנה באכל הק5ח קי'&מ4 הליעי ה'ורת תתל > ןורקעה
ליחתהל 5או םויה לכ באכה תא Cושמל םוקמב ,ןיגלט'וא לש הובג תי&חי ןונימ התליחתב רבכ חקיש ,הנרגימ שי הלוחל םא
בוט רתוי ג'&נ 'ורי&4 תונוש ןתמ תורו%ל הנוש הבוגת שי .`וכו ,ןיגלט'וא רודכ י%ח דוע 5או ,לומאקא לש רודכ י%ח תחקל
.יט&יגרני& טק'א רו%יל ידכ ,םיליע' םירמוח לש בוליש ןהש תו'ורת שי .3הלו&'ק רשאמ
.ןיאדוק n ןיא'ק n ןימט&יה!יטנא n ליגרהמ Cומנ ןונימב לומאקא – בלרגימ
.ןיא'ק n ןיאדוק n ןירי'&א – ט&קור
הרקמ : ןכלו ,ינורכ באכ לע רבודמ ןאכ .הנש רבכ Cשמנ .םימיה לכב ,םויה לכ Cשמנו רקובב ליחתמש שאר באכ םע הלוח
חת'י אוה ןיגלט'ואו לומאקא קר חקי הלוחה םא .3ןיגלט'וא ,לומאקא אל4 חווט יכורא םירישכת Cיר% 7*70H:-.(
.*+,(:+ <:7+7(<:6 םהל םרוגש תולת וחתי' 5או 2תוליגר2 תו'ורת וחקל םה ,יהשלכ הבי&מ שאר באכ םהל ליחתה –
.3שארה יבאכל המרגש תינושארה הבי&ה ילב וא םע4 םי'&ונ שאר יבאכל וישכע
@
היגולוריונ
• הרכהה ב%מב יוניש
• םיניקת אל םיינויח םינמי&
• םיילאיגנינמ יוריג ינמי&
• P7;.00:+:=7
• םינושיאב תוער'ה
• היאר ל'כ
• םיילקו' םייגולורוינ םינמי&
• ן5וא J Bאהמ השר'ה
• שארב םייחטש םד ילכ לש תושיגר
• הדח הע'וה
• דועו דוע תמדקתמש המ%וע
• לעמ ליג L?
• םוח
• םייתוגהנתה םייוניש
• &וכר'
+g!a*#
ילב וא םע הנרגימ ןיב איה הבושחה הקולחה 7,87 .
םע הנרגימ תנחבאל 7,87 ןכו תרחא תינגרוא הלחמל ןמי& ןיא םהב םי'קתה ינש Cיר% KJ4 >לש
• ינמי& 7,87 םיכי'ה
• ה תוחת'תה 7,87 מ הלעמל הכשמנ 4=.*
• ה 7,87 העש לעמ הכשמנ אל
• Cות ועי'וה שארה יבאכ @< המ 7,87
ילב הנרגימ תנחבא Cרו%ל 7,87 ןכו תרחא תינגרוא הלחמ לולשל Cיר% L >םהב םי'קתה
• דימתה שארה באכ 4!PE תועש
• >ל2נהמ םיינש תוח'לב ןיי'ואמ
• תורוא
• םימייו&מ תולוק
• תוחיר
• תינ'וג תוליע'
• הניבג
• םודא ןיי
• דלוקוש
• תוננב
• םי5ו'ת Gימ
• יש'נ חתמ
• רו5חמ
E
היגולוריונ
לש עורא איה הע'ותל םויכ לבוקמה ןונגנמה D76)()*6-8.(-.)* ל םישנאהמ קלחב םרוג רשא 7,87 .ימכ&יא ןונגנמב
וירחאלו D76)+.07-7-.)* .םיבאכל םרוג רשא
לופיט
.םיבאכ דגנכ תוי'י%'& אל תוי&לק תו'ורת לולכל לוכי
םינטפירט ןתינ .רחא שאר באכ לע םיליע' אל לבא ,הנרגימב לו'יטל םיליעי דאמ .םיי'י%'& םייטונרגימ!יטנא םירישכת –
יגרנוטור&ה רוט'%רה לש םיט&ינוגא ןה םינט'ירטה תח'שממ תו'ורתה .הנחבאל םג וללה תו'ורתב שמתשהל LST!
@BJR .3ל2ת הברה םהל שיו ,ןינוטור&ל םיי'י%'& אל םיט&ינוגא ןהש ,םיטוגראה שומיש היה רבעב4.3תוי'י%'& דאמ4
ב וא םידיאורט&ב לו'יטל םוקמ שי םיתיעל ;<:*)-<.7h.+:6
ה'ורת .ענומ לו'יט שרודו םהלש םוימויה ייחל עיר'מ דאמ ה5ו ,עובשב םימע' המכ הנרגימ י'קתה םהל שיש םילוח
איה העודי יכהו הנושארה העינמה =#!al* 3 ;8);7*)0)0 םי'קתהה תא ענומ אוה ה5בו םוי לכ ןילארד חקול הלוחה .3
ימ&ח אלו הריחבה ת'ורתכ ןילארד םינתונ .3תוחיכש תדרוה ,המ%וע תדרוה ,האלמ העינמ4 V ה%וחש דיחיה אוה יכ ,םירחא
BBB 4 תירו'לו ה%מוח איה הנרגימ תעינמל ת'&ונ ה'ורת .לקשמב הילע ,ןואכד ומכ תוי5כרמ ל2ת – היעבה . =#(al#(t ,3
לש תוליעיה תא םידירומ םייט'לי'א!יטנאה םירישכתה ,דבכ ידוק'ת ירחא בקעמ Cיר% > םינוכי&ה .הליעי דאמ איהו
– ישילש וק ת'ורת .3הנקאו החיר'4 לקשמב הילע ,רעיש תרישנ ,ןוירה תעינמל תולולג 2&C .
2#*/'* K#a=a$8#
.שארב עגמב רמחומ ,שארל ביב&מ העו%ר תרו%ב םומע ,י5ו'יד שאר באכב ןיי'ואמ .רתויב ה%ו'נה שארה באכ תרו%
.הלילה תארקל רמחומ באכה .ןואכדב הוולמ םיתיעל .םינש Cשמל תי'קתה וא תינורכ תויהל הלוכי הקינילקה
שארב םירירש לש תונוש תובי&מ Gוויכ ,הנוכנ אל שאר תחונת בקע תירירש איה היגולויתאה
.הדרח דגונ לו'יטו העגרה B&ונבו יטמוט'מי& וניה לו'יטה
&l-/t#! K#a=a$8#/
םע םיתיעלו תל5נ ,תעמדב הוולמ .ןיעה ירוחאמ דח ידי% דח באכב םיניי'ואמ S)8*:8 69*+8)=: דע תוקד `&מ Cשמל .
רובעל םילוכי ה5כש םי'קתה B%ר ןיב .הנישמ Bא םיריעמו םויב םימע' `&מ לש םי%בקמב םיאב םי'קתהה .םייתעש
.םישדוח Bאו תועובש
לש תוהובג תומר תומייק Bקתהה Cלהמב יכ הלגתה הדבעמ תוקידבב <.6-7=.*: ,ןימט&יה ידגונ י2ע ל'טל ןתינ ןכלו
.ןו5ינדר' תתל ןתינ םיירוטקר'ר םירקימב
תתל ןתינ העינמל =:-<96:8H.+: ,3 םד ילכ Gוויכל םרוגו קלח רירש יאת לע ראשה ןיב עי'שמ ,עודי אל ןונגנמ 4 "7
B0)(1:86, L.-<.,= .
םינוש שאר יבא9 ימרוג ןיב האוושה :
E
היגולוריונ
E
היגולוריונ
Nlg'=#*=!'gl'"a :
םירושעב חיכש .המוטי%ורט&א רשאמ רי'ש רתוי .3רורב אל רוקמ4 תומוילגה תוח'שממ לודיג 4!K ירו5אב ברל .םייחל
.תויודיית&ה תומייק ןכ ומכו .ומ%ע Cותל םמדל לולע – ירלוק&ו לודיגה .חמה ת'ילק בוריע .תוילרו'מטו תוילטנור' תונואה
לש הקיחמ > הקיטנג @; !ו @fe >םייגולוט&יה םיגו& ינש םימייק .3הי'ארתומיכל ביגמ ,רתוי הבוט ה5ונגור'ה4
@ . Y8.:+ :HH6 3<)00)a6 .םד ילכ גושגשו 3
E . 7*7;076-.( תוח' ,לתודנא גושגשו תו5וטימ רתוי > <700)a .
3קי5הל ילב ןתינש המכ4 התירכ > לו'יט  שי םא רקיעב4 הי'ארתומיכ @;4  הנירק
O(#*=7"'"a :
םירדחה Cותל חמו% לודיגה .3םירדחה תכרעמ לש יו'י%ה4 המידנ'א יאת – לודיגה רוקמ .3קר אל לבא4 םידליב רקיעב
רקיעב4 IU ו &ול'%ורדיהל םרוג ומוקימ לשב .לודיגה Cותב םיללח .ש2הוחב וא 3 I"P .רבגומ
הנירק 5או תילקידר התירכ > לו'יט
+#=-ll'@la/t'"a :
ליגב תוחיכש איש4 םידלי לש לודיג P !ל Cייש .םינב רתוי .3 P#[T 3;8.=789 *:,8):*+)(8.*: -,=),86 קר עי'ומ .3
.יעיברה רדחה תמי&ח ללגב &ול'%ורדיהל םרוג .תירלבר% הר'&ימהב םג םימע'ל לבא &ימרוה לע לדג ברל .םולבר%ב
ב .הריהמ תי&חי הלידג @??O !ה Cרד תורורג חלוש "$F !ב םיאת או%מל ןתינ4 LP .3
!ה לכ לש הנרקה 5או תילקידר התירכ > לו'יט "#$ !המ םיאת קולי&ל "$F. P?O!L? .םינש שמחל תודרשה
תעיר5 םע םי'&ונ םילודיג "$F ,המו'מיל ,המומידנ'א > GBM .תורורג ,המונימר`ג ,
+#**g'"a :
רושעב רקיעב חיכש .חומב רתויב חיכשה רי'שה לודיגה ^^^ רי'ש לודיג L!Z םיאת – לודיגה רוקמ .םישנב רתוי ,םייחל
ב .םיידיאונכרא @?O דומ% שוג הארנ הימדהב .הרדשה טוח ללוכ חומה ימורק Cרוא לכל עי'ומ .םיבורמ םילודיג שי
.לודיגל ביב&מ תק%בו םד ילכ רשוע ,םימוקימ `&מב חומה ימורקל
!ב Z?O שי םירקמהמ LS 30)66 )Y <:-:8)h.H)(.-9 םו5ומורכב 3 EE לש ןגב תי%טומ . #FE ,תומויגנינמ יובירל תמרוג
לש %2וד המונאווש םגו "#!UIII .
MIM 3M7+.7-.)* I*+,(:+ M:*.*H.)=7 תויטנטל >ב תניי'ואמ .3ת'קרקה לש הירט'4 ת55ג דגנכ תונרקה תובקעב >3
ה רו5אב עי'ומ ,הכורא (70D78.,= ,הובג הר5ח רועיש ,םילודיג יוביר ,תויבי&רגא , 700);:(.7 לש םג' .היל'%ורקימ ,
םו5ומורכ @ אלו 4 EE .3
K > תויגולוט&יה תוגרד
@ . B:*.H* – f?O .םיימדנאה םירקימהמ
E . A-9;.(70 .הנירק n התירכ – ר5וח םא .בקעמ n התירכ .&י5ורקנ םג –
K . A*7;076-.( .רהמ רתויו ר5וח רתוי .3רש'א םא התירכ ירחא4 הנירק –
.תומדקתמ ברל תוריאממ תוגרדב םילודיגה הנרקה לש רוקממ םילודיגב
> ימוטנא םוקימ
• לש הנומתב עי'והל הלוכי – ילני'& ()8+ ()=;8:66.)* .
• ":8:/:0)!;)*-.*: 7*H0: 3"PA4 – "# L!A ירוטומ לול&מ ,&ול'%ורדיה , "L .
• 0Y7(-)89 6,0(,6 =:*.*H.)=7 הי'ורטא ,יט'ואה ב%עה לע Gחל4 ידנק!רט&ו' תנומ&ת – IL המדאלי''ו
"L 3
• F70_ =:*.*H.)=7 !ה לש יוביעו ןוני& .הרי'ש אל המויגנינמ – Y70_ (:8:/8. לש החטשהו תק%ב .תירלוק&ו .
!ה 6,0(. .
4 לודיגה לש הר5חל היטנ Cא .המלחה דע התירכ > לו'יט ELO .3
E$8?a*'"a :
רושע ,דבלב םירגובמ .םירי'שה ברקב ותוחיכשב ינשה ^^^ רי'ש לודיג L!4 לא דומ% ,ןאווש יאת קר ללוכ לודיגה .האלהו
.3וכותב אל4 Gוחבמ ב%עה E .ש2הוח וא ירלוביט&ו – םיימוטנא םימוקימ
U:6-./,078 6(<a7*)=7 לע בשוי – "#!A המונאווש .&וטיניט ,מ2וש תער'ה ,העימשב הדירי לש הקינילק .
ןגב העיג' תניי'אמ %2וד תירלוביט&ו #FE .3תומויגננמ יוביר םע דחי4
ןחבמב הליחת ההו5י ןכלו .םיא'ור תועדומו העימשל הער'הה ללגב ,הריהמ הנחבא B[MA כ2חאו MMI .
3 ומ%ע לודיגל ינשמ אלו 4 חותינל ינשמ תובר םימע' .תר5וע אל הי'רתומיכ .המלחהל דע ,היגרוריכוידר וא התירכ > לו'יט
ב%על ק5נ שי "# UII .
,#-!'>@!'"a :
.3ב%עה לש החי'ת4 ב%עה Cותב לודיג .ןגאלוק n םיט&לב'ורבי' n ןאווש יאת .3רוע4 ש2הוחב קר א%מנ לודיגה
P0:_.Y)8= *:,8)Y./8)=7 לכ ובש תעלקמ יומד לודיג – Y76.(0: .לודיגל C'וה #F!@ .
E
היגולוריונ
:!"a!7 @!a* l7"(8'"a :
ביב& רקיעב 5כרתמ לודיגה .ןו&יח יאכודמ יוביר ללגב הילע תמגמב תוחיכשה .םייחל יעיברה רושעהמ לחה החיכש
ל םרוגו .םירדחה =766 :YY:(-, <9+8)(:;<70,6 לכ ומכ4 Bוגה ראשל תורורג תחלוש אל חמה לש תינושאר המו'מיל .
.טחמ תיי&'ויב לע &&בתמ ןוחבאה .3חמל תורורג תוחלוש ןכש Bוגה לש תומו'מילל דוגינב4 .3ינושאר יחומ לודיג
!ה תא םי&רוה ןכל הנירקלו הי'רתומיכל שיגר דואמ לודיגה BBB םיקיר5מ 5או ויגנאב לוטינמ י2ע MTo י'4 םו%ע ןונימב
@?? .3ימט&י&ה ןונימהמ
&8'!'= (l#)-/ t-"'-! :
לע בשוי ! המולי'' .םייחל ןושארה רושעה לש לודיג ;:+.(0: לע תבשוי – המוני%רק .תולקב ותוא רי&הל ןתינ דחא E
;:+.(0:6 םגו 3 תא5 השועש דיחיה 4 רו%יי Bדוע – &ול'%ורדיה לש הקינילק .הנירק םג Cיר%ו הר&הל רתוי השק ןכלו
.הגי'& לש היעב
D!a* "#ta/ta/#/ :
תווהמ תורורג ELO ,המונלמ ,האיר ,דש >םה םיחיכשה םינושארה םילודיגה .חמב םילודיגהמ GIT בטיה תנחבומ הרורגה .
.תיתעבט הרדאה םיאור הימדהב .הלו&'ק י2ע חמהמ
ה לע הע'שה ןיא 3 רחא רביאב תורורג תמועל 4 ברל Cא ןללגב ותומי םקלח ,חמב תורורג וחת'י ןטר&ה ילוחמ שילש!עבר
6,8D.D70 .
םידליב םילודיג :
4 המוט&לבולודמ >םה םידליב םיחיכשה םילודיגה P#[T4, ;.0)(9-.( 76-8)(9-)=7 הבוטה ה5ונגור'ה לעב אוהו4
,חמה ע5ג לש תומוילג ,המומידנ'א ,3רתויב "<)8).+ ;0:_,6 -,=),8 .
f?O רקיעב .םיילאילתי'א!וריונ םה םילודיגהמ .*Y87!-:*-)8.70 .
– ימלתו'יהה רי%ל ק5נ ה'%נ לשמל Cכ .דליה לש חמל הקי5מ הנירק לבא םייחומ םילודיגב לו'יטב הליעי דואמ הנירק
ליגל תחתמ דליב הנירקב ל'טנ אל ןכל .תוירטאיכי&' תוער'ה תע'וה ,ה5י'ו'יה L9 .
וח ילודיג : שP
• תורורג ,ינושאר תומ%ע לודיג > ילארוד!הרט&קא
• .המונאווש ,המורבי'וריונ ,המויגנינמ > ירלודמ!הרט&קא ,ילארוד!הרטניא
• .המומידנ'א ,המוטי%ורט&א > ירלודמ!הרטניא ,ילארוד!הרטניא
• > ש2וחב םיחיכשה םילודיגה =:*.*H.)=7, 6(<a7*)=7, :;:*+9=)=7 .
Spi0al see,i01 ,תורורג ,המו'מיל ,המומידנ'א ,המוט&לבולודמ – H:8=.*)=7, GBM .
Leptome0i01eal sprea, .המונלמ ,הימקיול ,המו'מיל ,&י5וטמוני%רק –
םילודיג לש הקינילק :
רבגומ יתלגלוג ךות Qחל 5וקינ יכרד תמי&ח בקע םרגהל לוכי . "$F ל ןובלח תשר'ה ,םומיד ,ת%חול ה&מ , "$F רשא
,הי'ול'יד ,רואל תושיגר ,האקהו הליחב ,שאר באכ ,תו'ייע >ל2נה לש יוטיב .ידירוה 5וקינה תמי&ח וא םיל5ונ וירחא Cשומ
.המדאלי''
םימקממ אל םינמיס 4 הי&'לי'א > H87*+ =70 תוילטנמ תוער'ה ,3
םימקממ םינמיס : ,תילאקו' הי&'לי'א ,םיילאינרק םיר&ח ,היאר הדש ,הי5א'א ,&י5ר'ימה "UA 0.1: 69*+8)=: –
.םמידש לודיג ללגב שאר יבאכ
םייתנחבא םיל9 :
• "T !ל הקידב – 6(8::*.*H .לודיג &'&'ל הלולע .בקעמו
• MMI .םיילנורוקו םיילטיג& םיכתח ,הבוט הי%ולו5ר ,תינרדוח אל ,הנירק אלל .הריחבה תקידב –
o MMA .תיקרוע ה5א' –
o MMU .תידירו ה5א' –
o YMMI 3Y,*(-.)*70 תרבגומה םדה תמיר5 תא םיאורו תוילטנמ תולטמ השוע הלוחה הקידבה Cלהמב – 3
.יגולוריונ ק5נ ילב לודיג אי%והל רש'אמ .םילע'ומה םירו5אל
o MM$ 36;:(-)=:-89 ןווכל לוכיש םושיר לבקתמ .תימיכויב ה5ילנא םישועו ןטק רו5אב םידקמתמ – 3
.תמייו&מ הנחבאל
o FLAIM MMI ב וא םירדחב אלו המקרב םימ תלוכתל השיגרה הקידב תטיש – 6,/787(<*).+ .
• $P["T מ שיגר תוח' .3תילובטמ ליע' רו5א יוהי54 לודיגה י2ע הטילק תקידבו םוילת תקר5ה – MMI .
• P[T 4 ןמו&מ 5וקולג תקר5ה – FRG .הטילק תקידבו 3
• 4 תוקינכט המכ – הי&'ויב 6-:8:)-7(-.(, );:* 6,8H:89, W$!H,.+:+ הי&'ויב ע%בנ רדגומ םוקימה םא .3
.חות' חותינמ קלחכ ע%בל םיבייח אל םא .תנווכמ
לופיט תויורשפא :
E
היגולוריונ
• טעמל הרקמ לכב םי&נמ – 3התירכ4 חותינ ;8.=789 /87.* 09=;<)=7 .
o בחרנ יתרו&מ חותינ
o M.(8)6,8H:89 4 תבשחוממה טווינה תכרעמ י2ע תע%ובמש תונשלו'ה– "A$, ()=;,-:8 766.6-:+
6,8H:89 םיכובי&ו ע%' יכובי& תוח' ,לודיג תויראש הארמ תכרעמה ,עגנה לא היחנה ,םיילמינימ Cותיחו ה&ינכ > תונורתי .3
> ירקיעה ןור&חה .םיר%ק רתוי 5ו'שאו חותינ ,םייגולוריונ /87.* 6<.Y- !ל האוושהב הנתשמ חמה – MMI םרט השענש
י2ע אוה ןורת'ה .חותינה MMI .יחותינ Cות
• 4 הנירק 87+.)-<:87;9 ,םילו'יטה ןיב םמ%ע תא ןקתל ולכוי םיאירבה םיאתהש ידכ ,תוק&'ה םע תונטק תונמ – 3
!ה יכ4 ותומי םיינטר&ה םיאתהו R#A .3םוג' םהלש
• M7+.)6,8H:89 .םיכומ& םירו5אל אלו עוגנה רו5אה לא אמג תנירק תא תודקממש הנכותו הרמוח .דקוממ לו'יט !
4 דיחי לו'יט 6.*H0: 4 םילו'יט ר'&מ וא 3 Y87(-.)*:+ .3
>תוי%קידניא 7(,6-.( -,=)8, AUM ,חמב תורורג ,3תלוגלוג &י&בב המויגנינמ4 םירי'ש םילודיג , -8.H:=.*70
*:,870H.7 םיילאקו' םיריאממ םילודיג ,3םירירשה בוב%על קי5מ אל ,שדוח ירחא עי'שמ ,הנירק י2ע ןיערגל הי%לבא4
לעמ רטוקב לודיג לע ו5 הטישב עי'שהל ןתינ אל .תר5וח תיר5י'ו'יה המונדא ,חומה ע5גב K.L(=
• תריבש ידכ Cות הי'ארתומכ BBBR 3 +.68,;-.)* .תוקד `&מ Cשמל עי'שמ רשא לוטינמ י2ע 3
• B.)+:H87+7/0: ;)09=:86 .הי'ארתומכ ררחשמו חותינה ןמ5ב &נכומש רודכ –
• [*<7*(:+ ()*D:(-.)* +8,H +:0.D:89 ! A==797 וילאש לודיגה רו5אב רטטקורקימ תלתשה –
דע הקיר5מש הבאשמ םירבחמ 4?(( .לודיגה Cותל תורישי הי'ארתומכ לש
חותינה תורטמ :
• התירכ!רב רי'ש לודיג לש יו'יר
• R:()=;8:66.)* .הלוחה לש לב&ה תלקה –
• .טחמ תי&'ויבב רשאמ המקר רתוי םיאי%ומ חותינב – תקייודמ תיגולות'!וט&יה הנחבא
• .הי'ארתומכ וא הנירק תארקל לודיגה תנטקה
תידוקפת היגרורי9וריונ
תידוקפת היגרורי9וריונ יהמ R
.םיק5נ םורגל וא הלוחה ייח תא ןכ&ל םילולע ןוי&נבש איה היעבה .םייח לי%הל אל ,םייחה תוכיא תא ר'של איה הרטמה
4 יו'יר אל אוה לו'יטה (,8: יביטאיל' אלא 3
םילפטמ המב R
• העונת תוער'ה
o ןו&ניקר'
o 3תויגולויטא ןווגמ4 דער
o הינוט&יד
o &ומ&ילבימה
• 3יט'וריונ4 ינורכ באכ לש תונומ&ת
o "7*(:8!8:07-:+
o F7.0:+ /7(1 69*+8)=: שי .באכה תייעב תא םירתו' אל לבא םיר5וח םיחותינ רבועש בג תיעב םע הלוח –
.באכה לש דרטמה ללגב יגולוכי&' ביכרמ םג ןאכ
o T8.H:=.*70 *:,870H.7
o P<7*-)= 0.=/ ;7.* .ה'ג אקווד ואל –
o #:8D: 8))- 7D,0-.)* ;7.* תמרוגש ילאיכרבה &ו&קל'ב העיג'ו דיה לש הכישמ .עונ'וא יבכור – Y07(.+
78= .םישק םייגולוריונ םיבאכ םגו 3ירוטומו יתשוחת ר&וח4
o $;.*70 ()8+ .*b,89 ;7.*
o ")=;0:_ M:H.)*70 P7.* $9*+8)=: 3"MP$ .יגולוכי&' ביכרמ םג – 3
• י'קיה ב%ע תויעב
o .באכב םג הוולמש דוק'ת ןדבוא – תויב%ע תועיג'
o #:8D: :*-87;=:*-
o .י'קיה ב%ע ילודיג
E
היגולוריונ
• םע םירדת&מ אלש םילוחל – הי&'לי'א =,0-.;0: +8,H -<:87;9 .
• 4 ;69(<)-<:87;9 3םימיאתמ םירושיא שיש יאנתב רתומ ה5 Gראב –
Et#!#'ta)/ :
ןתינ אל .םדאל םדאמ םינתשמ שארה לש קמועהו הרו%ה .ידמימ תלת ללחב תמייו&מ הדוקנל תקייודמ דאמ העגהל הקינכט
תוטנידרואוק בלשמש ינו%יח הנבמ Cיר% .קיודמ ימוטנאוריונ םוקימל עיגהל ידכ תלוגלוגה לש םיינו%יח םינבמ לע Cמת&הל
.קיודמב הימוטנאה תא םקמל ידכ הימדהו
:ישמתשמ יתמ ?
• חמ תי&'ויב
• חמ ילודיג
• העונת תוער'ה
/ ת)6*מ :8 חותינ
םימשש רחאל .3חותינה ןמ5ב הלוחה לש הלוע' Bותיש Cיר% יכ ,האלמ אל4 תימוקמ המדרה תחת שארה לע תרג&מ םימש
תרג&מה לע ןמ&מ רבכ אוהו ,הימדהה י2'ע עיגהל םי%ור ןכיהל בשחמל םירמוא 5או ,חמה לש הימדה םישוע תרג&מה תא
Cותב רובעל אל – &נכהל בוט יכה ה'יא תינו%יחה 6,0(. .הי5לה לא קיודמב עיגהל ןיידעו ,םירדחה Cותב וא
"8) לופיטל חותינ :
!ב לו'יטל רקיעב :66:*-.70 -8:=)8 !ה ןיערג לא עיגהל איה הרטמה . UIM !ה לש םוקימה .&ומלתב UIM תי&חי אוה
.םשמ םיכישממ 5או ישילשה רדחה ה'יא תכרעמה תא םידמלמ .ישילשה רדחל &חיב עובק
!ה לש םיאתה תא םיברו% חותינה ןמ5ב UIM 3-<707=)-)=9 4 םיאתה תא הרגמש ב%וקו הדורטקא םיליתשמ וא 3 R::;
/87.* 6-.=,07-.)*, RB$ .יראש ק5נ ר%וי &ומלתל %2ודה ק5נה יכ הביר% תושעל ןתינ אל %2וד דער לש הרקמב .3
םישוע %2וד הרקמב RB$ !ו דחא ד%ב הביר% וא םידד%ה ינשב RB$ חותינ רבוע ,חותינה לש םויב עיגמ הלוחה .ינשב
לכוי חתנמהש ידכ ,הרכהבו רע תויהל Cיר% הלוחה חותינה ןמ5ב .התיבה Cלוה 5או החגשהל דחא הליל ראשנ ,תי&חי ר%ק
.ויתולוע' תוא%ות תא תעדל
@ו*ניק)פ לופיטל חותינ :
4 ימלת!בא&ה ןיערגה לע םידבוע ובש 3יטקטוארט&4 המוד חותינ $T# קר תושעל ןתינ ה5ה הרקמב .3 RB$ .הי%לבא אל ,
יביכרמ לכב רו'ישל םרוג ןיערגה לש ילמינימ &רה .3ןומה הרוי4 יביטקאר'יה אוה ימלת!בא&ה ןיערגה ןו&ניקר'ב
ילמי&קמ בקעמ4 ןמ5 Cרואל רמשנ הארנה לככו ,ידיימ אוה רו'ישה .תינו&ניקר'ה תנומ&תה @? .3םינש
חותינה תולע @K,??? .תואירבה ל&ב אל ןיידע אוהו ,רלוד
2!g#"*al ,#-!alga :
םרוג ,קתשמו ימואת' באכ .תחא החולשמ רתוי ברל ,ילנימגירטה ב%עה לש ירו&נ& רו5י' .םינ'ב באכ לש ידוחיי םורדני&
!ב %2וד תויהל לוכי ! ן'וד א%וי4 ידד%!דח דימת .בר לב&ל M$ תומייו&מ תולוע' י2ע יוריג .תוקדל תוינש ןיב Cשמנ באכה.3
יאליגב םג שי לבא4 םירגובמ םישנא לש הלחמ ברל .םינ'ה לע חור ,רוק ,םייניש חו%ח% ,רוביד ,ה&יעל – K? , 4? אל .3
^^^ תודבאתהל יתועמשמ ןוכי& .םינש!םישדוח לש באכ תולוטנ תו'וקת שי לבא ,הלחמה לש יעבטה Cלהמה לע הברה עודי
הי6לויט! : !ב היגולות' הארנכ 8))- :*-89 h)*: 3M[Q שי יכ ידוחיי ישימחה ב%עה .חמה ע5גל &נכנ ב%עה ובש םוקמה ,3
תוארל ןתינ הימדהב .חמה ע5גל &נכנ אוהש ינ'ל דוע י5כרמ ןילאימ ול D76(,078 ()=;8:66.)* לש קאל' וא4 ב%עה לע
M$ .תולחמ לש תוגירח תויונמת&ה ,םילודיג – תרחא הבי& לולשל ידכ תינויח הימדהה .3
יתפו)ת לופיט : 4 לוטרגט "78/7=7h:;.*: !ל ינומונגות' ה5 לו'יטל ביגמ באכה םא –3 -8.H:=.*70 *:,870H.7.
G7/7;:*-.*: .יט'וריונ באכב לו'יטל ל&ב הניא לבא רבדה ותוא תא השוע P?O .ית'ורתה לו'יטל םיביגמ םילוחהמ
י6)ו)י2 לופיט : .תו'ורת ה%ור אל וא ל2תמ לבו&ו םו%ע ןונימ Cיר% ,ית'ורת לו'יט םע לשכנש הלוח
> תויגרוריכ תוקינכט המכ ןנשי
@ . )ercutaneous procedure !הו יחלה Cרד םי&נכנ – Y)87=:* )D70: לש ןיערגה תא םיא%ומ Bוקיש תחתו ,
ל'טל ידכ – היעבה .3ןולב חו'ינ4 ינכמ וא 3הביר%4 ימרט ,3לור%ילג תקיר54 ימיכ ק5נ תושעל ןתינ 5או ילנימגירטה ב%עה
!םייתנש רובעכ רו5חל ליחתהל הטונ באכה ,B&ונב .םינ'ה לש השוחתב הדירי השוע ה5ו ןוילגנגל ק5נ םורגל םיבייח באכב
ב%מש ללגב %2וד ה5 תא תושעל ןתינ אל .3ששואתמ ב%עה יכ4 שולש /.07-:870 <9;)76-<:6.7 ה5 ןכלו ,בר לב&ל םרוג
ילוחב ליעי כ2כ אל M$ .
E . Microvascular decompression םע םילוחה בר ל%א – .+.);7-.( T# .ב%עה לע ת%חולש םד ילכ לש האלול שי
!ה לא םי&נכנ 3חות'4 יטרדנט& חותינב (:8:/8)!;)*-.*: 7*H0: ןול'ט י2ע דו'יר םימש 5או ,קרועהו ב%עה תא םידיר'מו
םיב%ע לע רומשל Cיר% חותינה ןמ5ב .םהניב P !ו A תוע%מאב B[MA ןדבוא לש האולחת ןיאו ר5וח אל באכה ה5כ חותינב .
.םימי המכ לש 5ו'שא .יטנגלא דאמ חותינ .השוחת
&a!(al 2-**#l E7*=!'"# :
לש אמגוד *:8D: :*-87;:=:*- 69*+8)=: !ל תחתמ ינאידמה ב%עה לע Gחל . Y0:_)8 8:-.*7(,0,= .
E
היגולוריונ
#,=/*:66 !ו -.*H0.*H לעמ K דיה תא רענל Cיר% הלוחה .תוררועתה ןמ5ב עורג יכה .דיה Cכב תונושארה תועב%אה
.התוא ריעהלו
.ינרמש לו'יטו תורחא תויגולויטא לש רוריב םיבייח חותינה ינ'ל .ם5ידיאוריתו'יה ,ןוירה ,יט'וידיא > היגולויטא
!ה תא םיכתוח חותינב Y0:_)8 8:-.*7(,0,= Bכ שרוש לש תובי%י ר&וחל םרוג אל חותינה .םיב%עב עוג'ל אל םירה5נ ,
.דיה
מע לש היגרורי9וריונ שP

P ,תויראוו% תוילוח @E ,תויבג L םולבל איה ש2המע תרטמ .םיקר'מ י2ע תורבוחמ תוילוחה .&קי&וקו םורק& ,תוינתומ
,תונימל ,Bוג שי הילוח לכב .52וב העונת תתלו םיעו5ע5 ;8)(:66 .תויקר'מ תודוקנו
> ש2המע תובי%י
!ל קלוחמ ש2הוח K !ב העיג' שי םא.3תירוחא ,תיע%מא ,תימדק4 תויכרוא תודומע E Cותמ K .בי%י אל ש2המע ! תודומע
.3יגרוריכ4 ימינ' וא 3הי'לדלי' ןוראוו% לשמל4 ינו%יח תויהל לוכי ש2המע לש עוביק
> ש2מע לש המוארט
• – יראוו% 4EO
• – יבג K@O
• – ינתומ EPO
ל%א E?O ש2מע םולי% תורמל העיג' שי םילוחהמ הובג 5וחא ל%א .ש2מע תעיג' דוע שי ש2מעב המוארט םע םילוחהמ
.ןיקת
> אמגודל תועיג'
• A-07*-)!((.;.-70 +.60)(7-.)* קותיש לש הקינילק > 4 – ש2המעל תלוגלוגה לש עוביק י2ע לו'יט .םיי'ג
)((.;.-)! (:8D.(70 Y,6.)* .3םקתשיו דורשי הלוחה לבא ,העונת תלבגה4
• \:YY:86)* Y87(-,8: 3"@ Y87(-,8: לש ןונגנמ – 3 7_.70 0)7+ י'לכ תק&רתמ הילוחה .3הקיר הכירבל ה%י'ק4
.ןמ5ה םע א'רתי רבשהו תינו%יח עבקנ .יגולוריונ ק5נ אלל עיגמ הלוחה ןכלו ,הרדשה תלעתל היעב ןיאו Gוח
• F87(-,8: )Y +:*6 םורגל הלולע הלק הלבח םג רגובמ הלוחב .השק דאמ המוארט לע דיעמ ה5 םיריע% םילוחב –
תקלחה לש ןונגנמ כ2רדב .ה5כ רבשל "@ ג2ע "E ב רשאכ ,הרמוח תוגרדל םיקלחמ .תועו%רהו םירירשה לש החיתמו I, II
ה תא קר ברעמ רבשה וק +:*6 ב דועב , III י2ע איה תויחותינה תוי%'ואה תחא .המ%ע הילוחה תא םג ללוכ רבשה וק
)+)*-.70 6(8:a הילוח &י&בל גרוב םי&ינכמ – "E .הילוחה לא ותוא רבחיו &נדה תא Cושמיש ידכ
• S7*H=7*g6 Y87(-,8: 3"E ללוכ ןונגנמה .םידודר םימל ה%י'ק ללגב אלא הילת ללגב אל אקווד ברל – 3 7_.70
0)7+ c <9;:8Y0:_.)* י2ע עבקנ .יגולוריונ ר&ח ןיאו תחת'נ הלעתה ןאכ םג S700)! D:6- ב תרבוחמה תרג&מ 4 םיגרב
.Bוגה לע תשבלומה תרג&מל תרבחתמ ו5 תרג&מו ,שארה לא
• $,/7_.70 Y87(-,8: לש הקיר' – "P ידכ בו%יי ונתרטמ ןכל .הרדשה טוחל Cי'ה יתלב ק5נ םרוג ברל המידק
םע היילוחה תא ב%יינ ןכל .ןוכנ אל לקשמ תרבעה רי% בקע ש2מעה לש ןווינ אוה ב%מה לש Cובי& B&ונב .B&ונ ק5נ עונמל
.תוטל' יתש
• י2ע ל'טנ !תדדוב הילוח לש ק&ורמ רבש J ה%וחה הטילב -87(-.)* 4 2הליה2 םימש הבש -)=/ שארה ביב& 3
תעכש הילוחה ןמ5ה םע .םקתשהל ש2המעל םינתונ Cכו םירירשה לע ורבגתיש תולוקשמ י2ע םיכמות בשוי הלוחה רשאכו
אוה י'ולח לו'יט .ו5 הרו%ב לו'יט רב טלבה םג ןכלו המוקמל תר5וח &מוע הילע ןיא ()8:;:-)=9 הילוחה Bוג תתירכ !
.עוביקו ם%ע לתש י2ע ר&חה תמלשהו יתייעבה
מע בוצייל חותינ : שP
תרטמ .ש2הוחב הכי'ה יתלב העיג' ללגב יוארכ עונל לוכי אל הלוחה לו'יט רחאל םג ש2מע תובי%י ר&וח לש םירקמב
,םילגלג א&כב שומיש4 ותוא םקשל יוכי& רתוי היהי 5או הלוחה תא בישוהל לכונש Cכ ש2המע תא ב%ייל קר איה לו'יטה
.3הליעי רתוי המשנה ,הלק רתוי הלכאה ,הנ5ה
תוילופיטה תויורשפאה לש הרוג& הקינכט > -87(-.)* ברל4 תוילוחה רוביחל חותינ תושעל ןתינ 3B&ונב וא4 ןי'וליחל
אוהש ינ'ל לבא ב%ייתמ הלוחה ירחא ,םימי המכ Cות חתנל םי&נמ ש2הוחב האלמ העיג' שי רשאכ .3ירוחאו ימדק – בלושמ
יאנתבו4 ירש'אה םדקהב חתנל םי&נמ ,העיג'ה הבוגל תחתמ תיגולוריונ תוליע' לש םירייש םע ,תיקלח העיג'ב .םהד5מ
.3חותינה תא דורשל לוכי הלוחהש
")=;0:-: 0:6.)* ה5 ב%מ םירידגמש שי .העיג'ב הבוגל תחתמ ,תירו&נ& וא תירוטומ ,תיגולוריונ תלוכי םוש ןיא –
לש חכל תחתמ םירירש דוק'ת שי םא םג ןכלו תילנויקנו' הרו%ב KJL כ ו5 הלוכ&א '2ע ה5 ב%מ רדגוי ןיידע ()=;0:-: .
.*()=;0:-: 0:66.)* תוח'ל תילאודי5ר תירו&נ&ו תירוטומ תלוכי – K .העיג'ל תחתמ םיטנמג&
E
היגולוריונ
מע תמוארטל השיג : שP
AB" ,םיילט&וקרטניא םירירש קותיש ,תו'ער& קותיש – 6;.*70 6<)(1 .
Spi0al shocA :
@ . S9;)-:*6.)* !ל תחתמ ילוט&י& ד2ל – A? תיטט'מי& הדירי >יגולוריונ וא יגרומה תויהל לוכי ןונגנמה .כ2ממ 
ןיא4 םדה ילכב ותריגאו םד דוביא ,3יתלחתה4 Cומנ &ונוט ,ירלוק&ו &ונוטב הדירי ,הידרקידרב ,םד ילכ ן'וד חתמב הדירי
.3ידירו םד לש הר5חהו םיטטרושמ םירירש תו%ווכתה
E . !ו ,העיג'ה הבוגל תחתמ םיילני'& םיר5חה לש Bלוח דוביא Y07(.+ ;787096.6 .
K . .Bלוח 5או תועובש ר'&מ Cשמנ ברל ילאני'& קוש
3י4י5ו&' Cות עיגה הלוחה םא .העי%'ה י2ע םרגנש יתקלדה Cילהתב לו'יט – A לו'יטה ה5ל רבעמ4 הלבחה ןמ5מ תועש
םינתונ .3ה5ונגור'ב הערה אקווד איבמ K?=HJ1H Cותב @L כ2חא ,תוקד 4L דוע 5או הק&'ה תוקד L.4=HJ1HJ<8 ראשל
,םימוהי5 תרמחהל ששחמ ש2מעל תרדוח הלבח שי רשאכ םידיאורט&ב ל'טנ אל .3^ םימו%ע םינונימ4 .הנושארה הממיה
.תיתועמשמ תוח' Gחלה לע תק%בה תע'שה חות' ע%' שיש עגרמ B&ונב
5*$'"(l#t# $'!= /7*=!'"#/
F G % &#*t!al $'!= /7*=!'"# : ללגב םג תויהל לוכי .םירגובמ םישנאב כ2דב ,ש2וח 5כרמב םומיד כ2רדב
698.*H)=9:0.7 5וקינ ר&וח ללגב הרדשה תלעת לש תובחרתה4 "$F כ2רדב אוה ןונגנמה .3 <9;:8!:_-:*6.)* ל%א
םיר&וח ,םיילגר l םיידיב השלוח > הקינילק .3ק&יד ת%יר' ללגב לשמל4 הרדשה תלעתב תור%יה םג םהל שיש םישנא
.םירגו& תער'ה ,םינתשמ םיירו&נ&
.ימדיק עוביקו ת%חולה הילוחה תתירכ י2ע לו'יט
F I % C*t#!'! $'!= l#//'* '2ע .הי%'%ויר'ור'ו טטר לש ירוחא רומיש ,יתשוחת &ל' ,&י5ר'ארא' וא היגל'ארא' >
,ק&יד לש ה%יר' – רורב אל ןונגנמה הקינילקה 7*-:8.)8 6;.*70 )((0,6.)* היגולויטאה המ תעדל ןתינ אלש ללגב .
– עורג יד ה5 תיט&ונגור' הניחבמ .הלוחה תא חתנל םילדתשמ ;787Je,7+87;0:H.7, +.66)(.7-:+ 6:*6)89 0)66.E?O!
@? .םהלש ירוטומה דוק'תה תא ת%ק םיר'שמ םילוחהמ
4 K 3 D!'?*-E#S-a!= /7*=!'"#> <:=.6:(-.)* )Y ()8+ וא המויגנינמ ,ש2וח לע Gחולש ק&יד ,תינווינ הלחמ ,
לש ינילק יוטיב .תילארטל המורבי'וריונ "L .באכ תשוחתב הדירי – IL 4 קותיש – K!E ,3העיג'ה הבוגל תחתמ םיטנמג&
דוק'תב הדירי ;)6-:8.)8 6:(-.)*. f?O .קי'&מ הארנכ ה5ו תוליע' לגרו די םהל שי יכ ,םקתשהל םיחיל%מ םילוחהמ
F T % ('/t#!'! $'!= /7*=!'"# : .םייגלריונ םיבאכ .הי%'%ויר'ור'ו הי%רביול השוחתב הדירי .רידנ
תוינווינ תולחמ
M:+.(,0);7-.7 .העיג'ה הבוג '2ע םירירש קותיש ,השלוח לש יוטיב .יב%ע שרוש לע Gחל –
M9:0);7-.7 .תונידע תועונתב היעב ,םירגו& לע הטילש יא ,השלוח ,םייט&'& םירירש !
M9:0)=707(.7 . בל תרו%ב םוקמב הלוגע הרו%ב הימדהב הארנ ש2הוח .הרדשה טוחב תק%בו ,Gחל לש ינגטנר יוטיב !
.תינגטנר הרמוחל תינילק הרמוח ןיב רורב רשק ןיא
,טנמגר' ,3ה%יר'4 ק&ידה לש תולחמ .םייתש לע הכילה לש םי&מוע ללגב ,ירבמולו יראוו% ,רבעמה ירו5אב איה היעבה
לודיג י2ע ביגהל ה&נמ Bוגהו ,ש2הוח תובי%י לש היעבב רבודמ הי'ל הירואית שי .ירבמולה הרדשה קש ,ש2וח לע Gחל
תיט'וליימ הנומת םע עיגי הלוחה .הי%למוליימ תארקנ ו5כ תק%ב תרו% –ש2הוח לע ת%חול ק&יד לש ה%יר' .םיטי'ואט&וא
.תונידע תועונתב היעב ,רבגומ &ונוט –
.םירירש ןווינ ,טנמג& י2'ע םירירש תשלוח ,באכ – הית'ולוקידר תויהל םג הלוכי יראוו% ק&יד ת%יר'ב
םימשו ק&ידה תא םיאי%ומ .תימדק השיגב חותינ י2ע אוה לו'יטה 6;7(:8 &י5ו'יק חת'י אל הלוחהש ידכ תוילוחה ןיב
.םיב%עה ישרוש תרי%יל הער'ה היהת אלו 3םיכומ&ה םיקר'מל &מוע םרוגש4
4 הילוחה Bוג תא תורכל םיבייחו ק&ידה תא אי%והל קי'&מ אל םיטי'ואט&וא תלידגב ()8;:(-)=9 .3
!ה לע Gחל4 הית'ולוקידר םע שרושה לע Gחל רתונ .ק&יד ת%יר' אלו הילוחה Bוג לש &רה שי ברל ינתומ ש2מעב 6(<.7-.(
*:8D: ב%מ , +8); Y))- ומכ םירירשב העיג' , 7*-:8.)8 -./.70.6 וא ASL השיגב חותינ י2ע איה ןאכ תילו'יטה השיגה .3
.תירוחא
$;.*70 6-:*)6.6 ל המוד ינילק יוטיב ! D76(,078 (07,+.(7-.)* תוי5ט&ארא'ה תע'וה ןאכש '2ע ןחבאנ ל2נה ןיב .
הקי'&מ הניא המ%עלש החונמה רמולכ ,המידק ןעשהל םיבייח חונל םיר%וע רשאכ ןכ ומכ .עובק ןמ5ב עי'ומ אל השלוחהו
.ב%עה תאי%י לע Gחלה תא ןיטקהל םיבייח םה אלא
מע לש םילודיג : שP
• תורורג ,ינושאר תומ%ע לודיג > ילארוד!הרט&קא
• .המונאווש ,המורבי'וריונ ,המויגנינמ > ירלודמ!הרט&קא ,ילארוד!הרטניא
• .המומידנ'א ,המוטי%ורט&א > ירלודמ!הרטניא ,ילארוד!הרטניא
.הריהמ תודרדה היהת 5או יו%י'ה B& דע לגת&מ הרדשה טוחו טאל םילדוג םנה םילודיגה בר
E
היגולוריונ
םידליב היגורי9וריונ
היצקיפיסלק
• .תויתוחת'תה תוער'ה
• .&ול'%ורדיה
• >המוארט (87*.)(:8:/870, 6;.*70, /87(<.70 ;0:_,6 .
• !הו ילאני'ה רו5יאה ,תירוחאה המוג >םילודיג $,;876:0078 .
• .3םי&וני&ב תוקלדל רושק ,בלה לש תוינולחכ תולחמב לשמל4 &%בא >םימוהי5
• !ב המ5ירוינא Gו'נ יכה >תוירלוק&ו ":8/870 D:.* )Y H70:* המכ ירחא וא הדילה ירחא דימ עי'והל לוכיש
.םישדוח
• .תודלי קותיש לשב לשמל ,תויט&'& ,תוטלשנ אל תויו%ווכתה >ידוק'ת
םילודיג :
#ere=ellar pilocytic astrocytoma : םע יט&י% Cילהתב אטבתמ .םולבר%ה לש תונואב רקיעב =,870 *)+,0:
םיאב םידליה .תוידיברומ הברה אללו התירכל לק .הימדהב &%בא לש תעבטה אל ו5 .הט&י%ה לש ריקה לע א%מנש .*-7(-
.הכילהב םיר&וח טעמ םע
'e,+llo=lastoma : תושעל רש'א .רדחה לש ה'%רב עוג'ל אל רה5יהל Cיר% .םולבר%ה לש &ימרוה רו5יאב 6;0.--.*H
יוריג ללגב &ילוקיטרוט םע םיעי'ומ .םיילאינרק םיב%עב העיג' ללגב ןיעה לגלג לש היט& םע םיאב םידליה .&ימרוה לש
.ראוו%ה ירירש לש תו%ווכתהל םישרוש לש
הי'רתומיכב Cכ רחא םיל'טמ םא .תילקידר יכה התירכה אוה לו'יטה .םירגובמב רשאמ ריאממ רתוי םידליב לודיגה
ביב& ,רגובמ רתוי ליגב הנירקו4 A!Z לש תודרשיה שי 3םינש P?O קר תינתונ האלמ אל התירכש דועב ,םינש שמח ירחא
4?O !ב רו5י' םישוע םילודיגה .םינש שמח לש תודרשיה "$F !ה לכ תא ןירקהל Cיר% יתנירק לו'יט םינתונ םא ןכלו ,
*:,8)7_.6 .
המומי"נפ! : לש ה'%רהמ א%וי4 תירוחאה המוגב א%מנ ןכלו ,המידנ'אה לש לודיג .המוט&לבומידנ'א ה5 םא ער רתוי
.םיילאינרק םיב%ע לש םיניערגב עוג'ל םילוכי תילקידר התירכ תושעל םי%ור םא .3 ש2הוחב הלעתהמ ןכו ,םירדחה
!מ רתוי הבוט ה5ונגור' MB .
#horoi, ple4+s papilloma : לש תרבגומ הרי%י ללגב &ול'%ורדיהל םרוגש דיחיה "$F רש'א רי'ש םא .דואמ רידנ .
.םיריאממ םיגו& שי לבא ,ותוא אי%והל
תיל!ניפה הטולה )וBי! לו"י6 !ב אטבתמ > /6-8,(-.D: <9+8)(:;<70,6 !ל םרוג . P78.*7,+ 69* הדאירטל םרוגש
.בורקמ אורקל תלוכי ר&וח ,הטמל לכת&הל לוכי אל ,ירוטקרטר &ומגט&ינ לש
!ה לע Gחל היהי 5או ,ו5כ הטילב השוע יעיברה רדחהו ,ישילשה רדחה לש ירוחאה קלחה תובחרתהל םרוג &ול'%ורדיה לכ
e,7+8.H:=.*70 ;07-: שי ילאני'ה רו5יאב םילודיגב . 6:_,70 ;8:()6.-9 י&ו'יט אל ה5 .תמדקומ תינימ תוחת'תה!
.תמייו&מ היגולוט&יהל
#ra0iophary01iomma .היארב היעבו ה5י'ו'יה ללגב תינירקודנא היעב ,ירל&!אר'ו&ה רו5יאב ילנוירבמא לודיג >
לא םג רושק םוקימה .לודיגה תא אי%והל השק רתוי לודג רתוי ידילו&ה קלחהש לככ .ידילו& קלחו יט&י% קלח היהי
C'שנ ל5ונה םא .חותינב ק5נה ללגב םגו תילנומרוהה היעבה ללגב הלידגב העיג' היהתש י&ו'יט דואמ ןכל ,&ומלתו'יהה
םרגנ ללחל 76:;-.( =:*.*H.-.6 .
המוארט
ה"ילה @מB המו!)ט : םרוג .םייחקלמ תדיל ללגב תלוגלוגה לע Gחל ;.*H!;)*H /700 Y87(-,8: ,החישק אל ןיידע ם%עה .
לולעש ,יטק'מוק קלח שי .הי%מור'ד רבוע ינשהו רבשנ ם%עה לש םידד%ה דחא קרש ה5כ ן'ואב רבשיהל הלוכי ןכלו
ם%עה לש ה'יחד J הכישמ >לו'יט .חמה לש הנבמה לש הרימש שי 5או ,ימינ'ב אל לבא ינו%יחה קלחב ק5נ ןכתיי .רבשיהל
.ןיקתה חנמל ת%'וק ם%עהו לוק םיעמושש דע
Short Call : .תודחוימ תויעבל םרוג ה5 .תועטב לי'מ םירוהה דחאש וא םיידיב קוניתה תא חקול רחא דליש Gו'נ תי&חי
.דאמ ר%ק ןמ5ל הרכהה תא דבאמ ,לק חומ עו5ע5 שי דליל .הלק העיג'ל םרוג ה5 .יוק אוה רבשה ןכלו ,הלודג אל היגרנאה
ול שי לבא ,רד&ב אוה עיגמ דליהשכ (:;<70)<:=7-)=7 ב תבכש ןיב םמד – H70.7 ה ןיבל ;:8.)6 הארנ שושימב .
לוכי ה5 םידליב .ל'טל Cיר% ,לודג ילאיגנינמ קרוע דיל רבוע אוה םא .וק רבוע ה'יא אוה בושחה .םולי% םישוע 5או תוחי'נ
.קוש השעי אל םלועל ה5 תא5 תמועל רגובמב .תימאנידומה הניחבמ יתועמשמ היהיש דע לודג Cכ לכ םומיד תושעל
1roDi01 sA+ll Cract+re : קר הרוק ה5 .לדג רבשהו ,רוח שי רבועש יוק יוקיל םוקמבו ,לדג רו5יאה .ןשי רבש עקר לע
המ .דיאונכראה לש ערקו םיגנינמוט'לב םג אלא םיגנינמה לש ינו%יחה קלחב קר אל ערקה 5או ,חומה םורק לש ערק שישכ
!ה לש ק'ודה םעש ה5 הרוקש "$F .הרודה תא רוג&ל Cיר% לו'טכ .לדג רבשה Cכו ם%עה לש הי5ורא השוע דיאונכראה
E
היגולוריונ
,חומב ק5נ םג ןכתיי ;)8:*(:;<709 !הו חומב השק העיג' שי םא . "$F השולש םולי% םישוע ןכל .תורישי תא%ל לוכי
.יוק ק5נ לכ רחאל םישדוח
Lo01 Call : שי .ההובג הלי'נ :;.+,870 <:=7-)=7 שי . 0,(.+ .*-:8D70 ר%קו לק הרכה ןדבוא שי רמולכ –  `&מ
רד&ב דליה ןהב תועש  ל העגה דע תיתגרדה תורדרדה ()=7 .חומ עו5ע5 םורגל הלוכיש הלבח וא ,
!ל םרוגש ה5כ Gחלל עיגמש דע הרודה ידי לע ק5חומ םומידהש אוה ןונגנמה -87*6 -:*-)8.70 <:8*.7-.)* ל'טל Cיר% .
!ב .ינונשי היהנ הלוחהש עגרב "T .קודבלו 5'שאל ה5כ ב%מב Cיר% ןכלו ,יתועמשמ היהי אלש םימומיד םג תוארל רש'א
תושעל השק ,השק הרוג& המוארטב G"$ םהל שי .היאר םהל ןיא יכ +.YY,6: /87.* 6a:00.*H 3=70.H*7*- /87.*
:+:=7 .םיאתמ אלש תויהל לוכי לו'יטה ןכל .ןונגנמ ילב השק תק%ב חת'ל םילוכיש ו5 הניחבמ הנושש ,3
הרדש דומעב המוארט
• L.H7=:*- 07_.-9 .םידליב םישימג רתוי םיטנמגילה >
• $"IXMAN 6;.*70 ()8+ .*b,89 a.-<),- )D:8- 87+.)0)H.(70 7/*)8=70.-9 םל%א םיאור אלש םידלי הלא >
.םמוקמל ור5ח דימו ש2וחל ק5נ ורמג רשא תוילוח לש העונת התיה ןאכ .רידנ ה5 רגובמב .םולכ הימדהב
• W*Y,6:+ )+)*-).+ !ה > +:*6 ה5ש ןכתיי .הרבחתה אל דועש הי%קי'י&וא תדוקנ ול שי אלא ,םידליב םלש אל אוה
.יגולות' אל
• R:*6!7*-:8.)8 78(< )Y "@ +.6-7*(: לש תשקהמ ןכלו םישימג רתוי םיטנמגילה > "@ !ה דע )+)*-).+ ;8)(:66
.יביטקידניא Cכ לכ אל ה5 דליב לבא ,ידמ לודג קחרמ ןיאש תוארל רגובמב Cיר%
המוארט D!a$8al (l#)-/ .הדילב המוארטל ינשמ רקיעב !
• [8/ ;7069 םישמתשמ ןכ לבא םיילמי&קור'ה םירירשב שמתשהל םילוכי אל םה 5או &ו&קל'ב תילמי&קור' העיג' >
4 'יט שקבמש ר%למ ומכ תועונת קר תושעל םילוכי םה .דיה Bכב X7.-:8 -.; ;)6.-.)* .3
• d0,=1: ;7069> "A!T@ !ב םג העיג' שי . TE .רנרוה םגו
תויתוחתפתה תויעב
םוי דע הי%לוריונ לש תויעבל תויתוחת'תהה תויעבה תא קלחל ןתינ @f .רתוי םירחואמ םיבלש לש תויעבו Cרעל
4 חומ רדעיה ! תויעבה 7*:*(:;<709 וא הרדש טוח ןיא וא 3 =:*.*H)=9:0)():0: ה5 שארב הט&י% לש הטילב שי םא .
>ה5 תא ריב&הל תוירואית יתש שי .רד&ב ר%ונ י&י&בה חומה יכ ,הי%לוריונ ירחא
@ . U)* M:(10.*<7,6:* !ב ראית @AAZ .םייגולוריונה םיל'קה לש הריג& ןיאש
E . G78+*:8 !ב ראית @fZ@ .3חת'נ לבא רד&ב רג&נ רוני%ה4 רוני%ה לש שדחמ החית' שיש
7*:*(:;<709 תר%ונ @J@??? ןכתיי.תודיל <9+87*:*(:;<709 םידליה .םימ ידמ רתוי שי לבא יליבאיו חומ ר%ונ ובש ,
.תויחל רש'א חומ ע5גו םיילא5ב םיניערג שי םא יכ ,םיתמ אל
תוידוקפת תויעב %היספליפא רקיעבF
תושעל רש'א ינמי דקומ םע והשימ שי םא .הי%לבא י2ע םה הי&'לי'אל םילו'יטה לכ (700)6)-)=9 תושעל רש'א .
<:=.6;<:8:(-)=9 .ה5 תא תושעל םידח'מ דימת .ותוא דעתלו קומע יוריג תושעל יתנחבא ן'ואב Cיר% םימע'ל . D7H70
:0:(-8.(70 6-.=,07-.)* .יביטליטומ ה5ו ,ר5וע םא רורב אל !
תויטספס : העיג' תושעל לולע ה5ו הרדשה טוחב תיל&רודה ןרקה לש התירכ תושעל רש'א ,תמקוממ תויט&'& שי םא
תעיג' םגו םילול&מב LM# םישל רש'א .יביטקל& דואמ ה5 ןכל , /7(0;<:* .*Y,6.)* ;,=; ל ה'ורת קיר5מש , "$F
.התירכל הי%קידניא ןיא טעמכ 5או ,יוריגל הבוגתב
הרדשה טוחב תויעב
Spi0a =iCi,a :
!ל קלחנ 6;.*7 /.Y.+7 )(,,0-7 !ו תינו%יח םיאור אלש 6;.*7 /.Y.+7 םג תארקנו םיאור ןכש );:* *:,870 -,/:
+:Y:(-6 וא תרבגומ תרועשת תוארל רש'א לבא ,ם%עב רוח םיאור אל ,הרוג&ה הרו%ב םג . +.=;0: Cיר% ה5ו ,ע%מאה וקב
רוני%ה לש תוקבדיה 5או תוחת'תהב םג' ללגב הרוק ה5 .הרדשה טוח לש הניגעב היעב שיש ןכתיי .בל תמושת ררועל
טוח לש החיתמ שי 5או קבדנ רוני%ה הניגע םע דליב .ותיא לודגל לוכי אל רוני%ה לדגו חת'תמ דליהשכ .הטמל ילריונה
וא השוחתב הער'ה שי ןכלו ,ונממ םיא%ויה םיב%ע ישרוש לש החיתמ שי הרדשה טוח לש החיתמה בקע .הטמ י'לכ הרדשה
.תיטורבי' המקרב רמגנ טוחה ליגר ב%מב .ילטנו5ירוה ןוויכל אלא הטמ ןוויכל אל םיא%וי םישרושה הימדהב ,הקירוטומ
!ב ןמי& ול שיש הלוח לכ .הלעמ י'לכ Gחל שי יכ ,רורחשל הבוגתב הרדשה טוח לש ה%י'קה תא םיאור םיכתוחשכ
M.+0.*: ליג רחאל םיחתנמ .ה5ב דושחל Cיר% Z ליג דע ,רד&ב קוניתה םא םג .םישדוח E? .הקינילק היהתש יאדוול בורק
הל5ול!ימו6נינמ ו! הל5ו6נינמ ; ''# : -
םע הוולמ S9+8)(:;<70,6 ב A?O .3הי%לוריונה רחאל תור%ונ4 ש2הוח לש בוריע םעו ילב םימורקב היעב .םירקמהמ
f?O ה5 םירקמהמ MM" קרו , @?O =:*.*H)():0: !ב . MM" ,םימורקה לש תיחו'לשה Cרד הרדשה טוח תא םיאור
ר5וע ה5 םא רורב אל .שיש המ לע םירמושו ,רוני%ל ש2הוח תא םיכ'וה חותינב .לגועמ אלו חוטש אוה הרדשה טוחשכ
.טאלו' ןויריהב םישנל םינתונ ! העינמ אוה בוט יכה לו'יטה .םיכובי&ו םוהי5 ענומ חוטב לבא ,תיגולוריונה תלוכיה רו'ישל
.יתדיל!םורט היעבה תא תוה5ל רש'א
K
היגולוריונ
A0e0chephal+s
@>L??? ה רו5אב חיכש יכה .חמ תמקר לש הטילב שי םג'ה Cרדו תלוגלוג תוחת'תה ר&וח .תודיל )((.;,- תויהל לוכי ,
םע הוולמ ברל .Bאה ללח לא חמ תמקר טלב היהי 5או תלוגלוגה &י&ב לש רו5אב <9;:8-:0)8.6= .
Ar0ol, #hiari sy0,rome :
27(# 5 !ה רשאכ םידלונ םידליה > -)*6.06 לש הע'וה םע הלודג הי%אי%ו&א שי .םונגמ ןמארו'ל תחתמ םיעוקש
698.*H)=9:0.7 ה5 תי5כרמה הלעתה לכ לש הבחרה שי םא 4 .&ול'%ורדיה רדעיהב ,3הרדשה תלעת לש הבחרה4
<9+8)=9:0.7 היהיש י&ו'יט דואמ .3 +.66)(.7-:+ 6,6;:*+:+ 6:*6)89 0)66 תשוחת לבא ,רד&ב הי%'%ויר'ור'ה !
ללגב לועישב םירמחומש שאר יבאכ שי .רו'אה רמוחב רבועש ה'יא קר ,י'י%'& דואמ רו5יאב העוג' הרוטר'מטו באכ
לש העיג' שיו ,Gחלה תאלעה WM# .תורגבל עיגהל לוכי דליהו ,םייח תנכ&מ היעב הניא ו5 .םיידיב
"),H< <:7+7(<: באכ םירקימה ברב .לועיש רחאל תוקד דע תוינש `&מ םידימתמה םירומח שאר יבאכ םנה רגובמב
ב Cא י5ו'יד שארה @JK ב םילוחה Cותמ .דקוממ םירקימהמ ELO איה ןהב החיכשהש תיתועמשמ הי%מרו'למ א%מי 78*)0+
(<.78. ל דחוימב םיביגמ ולא שאר יבאכ . .*+)=:-<7(.* .
27(# 55 : !ל תחתמ םידרוי םילי&נוטה קר אל Y)87=:* =7H*,= יראיכ!דלונרא .&ימרוה םג אלא II םע דחי עי'ומ
MM" .
תרושקת תויעב :
שי $98.*H)=9:0.7 .ש2הוח לש ןותחתל ןוילעה קלחה ןיב תרושקת ןיא םהבש םיב%מ הברהב
> תוללוכ תרושקתב תויעב
• ")==,*.(7-.*H .םירבוחמ םירדחה לכ >
יראיכ דלונרא תנומ&ת @ !ו E , /76.078 787(<*).+.-.6 .
• #)* ()==,*.(7-.*H .םירדחה ןיב רושיקל הער'ה >
o ;)6- -87,=7-.(
o *:);076-.(
o 6;.*70 787(<*).+.-.6
o .+.);7-<.(
.עיר'מ ה5 םא חתנל רש'א הרקמ לכב
תוילדיאונ9רא תוטסיצ :
$;0.--.*H )8 +,;0.(7-.)* )Y -<: 787(<*).+ =:=/87*: היעב קר ה5 ,רבד םוש תושעל Cיר% אל םירקמה בורב .
י' Gו'נ .תיתוחת'תה E .ילאני'& ואJו ילאינרק Cות ,דיחי ללכ Cרדב ,ידארו'& ללכ Cרדב .םירבגב
סולפצורדיה - >םינונגנמ השולשב ר%ונ
@ . !ב ,דואמ רידנ > ל5ונה לש תרבגומ תור%וויה "<)8).+ ;0:_,6 .
E . םג ה5 רמולכ ,תונימרטהמ א%וי אל ל5ונה יכ ראשה ןיב תויהל לוכי >תתח'ומ הגי'& ()==,*.(7-.D: ללככ לבא ,
ה5 ילא'%ורדיהה רו5יאה Cותב יעיברה רדחהש םיאור םא .יעיברה רדחה לעמ וא Cותב קר ה5 המית&ש םירמוא
.יביטקינומוק
K . ב%מב 5וקינה .5וקינ ןיאו תונרט&י%ב התיה המי&חהש ב%מב ללכ Cרדב >הגי'&ה דעו תור%ויההמ הרבעה ר&וח
ינש ,ישילשה רדחב איה המי&חה םא .ורנומ לש תונימרו'ה ינש לש המי&ח ללגב תויהל לוכי .ע%מאה וקב אוה ליגר
.םיבחרומ ויהי םיילרטלה םירדחה 7-8:6.7 !ה לש 7e,7+,(- םיאור השעמל לבא ,חת'תמ אל טקדווקאה המל רורב אל >
,םהינשמ דחא4 הקשול לש ןמרו'ב ה5 תא הארנ ,האי%יב המי&ח שי םא .יעיברל ישילשה רדחהמ ל5ונה לש רבעמ ר&וח
!ו תוג' ללגב איה &ול'%ורדיה לש רתויב החיכשה ה5נגות'ה םידליב. 3דבלב דחא4 ידנ`גמ ש2ע ןמרו'ב וא 3םידד%ב IUS .
IUS !ב עי'ומ 4?O תחתמ םידולייב KE .הי&קו'יהה םע רשק שיש ןכתיי .תועובש
לש גוריד IUS >
@ ילמידנ'א ב& –
E םירדחה Cותל !
K םירדח תבחרה םע ירדח Cות !
4 המיכנר' תא םג ברעמ –
תושעל ו&ינ .היל'%נארו'לו םימוהי5ל ןכו&מ ה5 םג לבא ,םירוקינ ושע רבעב ןכל .םהד5י אוה ,טנש השענ םא LP ,םיר5וח
םע' .ה%וחה ל5ונ לש הביאש שי 5או ,רועל תחתמ תלוגלוגהמ ה%וחה אלא ןטבל Cלוה אלש טנש םישוע םימע'ל ןכלו
יטנג ןמי& שי םימע'לש ה5 םידליב הרוקש והשמ .ה%וחה רועה Cותמ הביאש םישוע םייעובשב oL!8:(:66.D:
7e,:+,(-70 6-:*)6.6 .םינבב קר עגו' .
.a*=7-Ual;#! /7*=!'"# : םג שיו ,תוחת'תהב יתועמשמ רוגי' שי .יעיברה רדחה לש תיתועמשמ תובחרתה
Cיר%ו ,יעיברה תא 5קנל Cיר%ו ,םיילרטלה םירדחה לש טנשב חיל%הל רש'א יא םימע'ל יכ ל'טל השק .תורחא תוילמונא
.תכרעמה לכ לש םיטנש תושעל
K
היגולוריונ
*ולפ5ו)"יה לופיט :
• UP!6<,*-
• U:*-8.(,0)!7-8.70
• U:*-8.(,0)!;0:,870
• $,/H70:7 רומאכ ! רועה לא
תושעל רש'א ןכל .לקלקתהל לוכי 5וקינה יכ Cכ לכ םיבוט אל ולא לכ [*+)6();.( -<.8+ D:*-8.(,0)6-)=9 םירבחמ !
רוח תושעל םי%ור אל .ישילשה רדחה לש ה'%רב רוח םישוע .תוילא5בה תונרט&י%ה םע ישילשה רדחה ת'%ר תא
!ה תא םיאורו ותיתחתב Bוקש אוהש רדחה לש ו5כ הקיחד שי םא קר תא5 םישוע אלא &ומלת'יהב /76.078 78-:89 שי .
. ה5 תא תושעל םיטונ םויה .םת&יי אל ה5ש חוטב תויהל רש'א יאו &ומלתו'יהב וא ומ%ע קרועב העיג' לש ןוכי&
וריונ שאר תועיגפו המוארט-
L?O ליגל תחתמ חיכש יכה תוומה םרוג איה המוארט .שאר תועיג' ללגב םירט'נ המוארטמ םיתמש םילוחהמ 4? .
4 חמ N תלוגלוגה ח'נ @.4 n 3ג2ק "$F 3E?? םהמ ,ל2מ L? 4 םד n 3םירדחב @L? שי ןכלו ,רוג& ללח איה תלוגלוגה.3ל2מ
כ2חא לבא ,תמייו&מ ח'נ תיילע םע דדומתהל לגו&מ חמהש הארמ ילק!ורנומ תמוקע .Gחלה ןיבל ח'נה ןיב רישי רשק
!ה .תודחב הלוע Gחלה I"P אוה ילמרונה @?!@L ==SH דע לש Gחל םע דדומתהל לגו&מ חמה . E? ==SH .
חפנ היל8ל :ימ)ו6 :
• םומיד
• אישל העיגמ – תק%ב 4A .המוארטה ירחא תועש
• &ול'%ורדיה
• לודיג
לש :יינילק :ינמי* E#$ : )6ומ
• שאר יבאכ
• האקהו הליחב
• ב%עב העיג' ללגב – הי'ול'יד Z .תלוגלוגה Cותב Cורא לול&מ השועש
• .הרכהה תמרב הדירי
• .םימי!תועש לש חווטב תחת'תמ .הק&ידה תולובג לש תק%ב – המדאלי''
• םיילאקו' םיר&ח
• םיילאינרק םיב%עב העיג'
• .הי%אינרה תונומ&ת
6נישוק ת"!י)ט :
!ה אוה תלוגלוגה לש לודג יכה חת'ה Y)87=:* =7H*,= שי רשאכ .חמה ע5גו םולבר%ה םע דחי ,תירוחאה המוגב א%מנש
ןושארה בלשב4 חמה ע5ג לע תור'&ימהה לש Gחל שי הי%אינרה =.+/87.* תדאירט העי'ומ 3הלודמה כ2חא קרו &נו'ו
> גנישוק
@ . ילוט&י&4 ד2ל לש תרכינ הילע E4?!K?? ==SH .חמל םד תק'&א חיטבהל תדעוימ ! 3
E . .םייחומה םדה ילכל יולימ ןמ5 חיטבהל תדעוימ ! הידרקידרב
K . .הלודמה לע Gחל ללגב ,ןורחאה בלשב – המישנ תוער'ה
4 השקו רחואמ בלשב תחת'תמ גנישוק תדאירט I"P לש 4? ==SH .3
ש!) תמו!)ט :8 הלוח ת2)8ה :
@ . AB"
E . G076H)a ")=7 $()8: 3G"$ תוילו'יט תוטלחהל םגו ה5ונגור'ל יתועמשמ .תינושאר תיגולוריונ הכרעה – 3
.3הי%בוטניא לשמל4
K . ררבל ידכ הבושח םינושיאה תקידב .רואל הבוגתו הבחרה – םינושיא ,*(70 <:8*.7-.)* הי%אינרהה איהש ,
!ה םונגמ ןמרו'ה Cרד הי%אינרה לש ינושארה בלשב4 רתויב החיכשה ,*(,6 ,תילרו'מטה הנואה לש ןותחתה קלחה ,
ב%ע תא קתשמו ןול'%נ5מה לע Gוחלל ליחתמ K .3םש רבועש
4 . .הי%5ילרטל ינמי&
L . .&וחד רבש ,תינו%יח העי%' – תלוגלוג
Z . .הירוט&יה ,העיג' ןונגנמ
P . י2ע הימדה "T .שאר
K
היגולוריונ
מ :יליחתמ המל - A<# ?
• !ל תחתמ הי%רוט& ! הי&קו'יה f?O .ה5ונגור' הרימחמ
• !ל תחתמ ילוט&י& ד2ל לש הדירי – ד2ל תת f? ==SH !מ רתוי Cשמל @? םדה Gחל םא .ה5ונגור' הרימחמ תוקד
.ימט&י& קוש םרוגש ינו%יח וא ימינ' םומיד ש'חל Cיר% Cומנ
• םורגיש םד קי'&מ רבט%יש ינ'ל יחומ תוומ ב%מל עיגי הלוחה4 ימט&י& קושל םורגי אל תלוגלוגה Cותב םומיד
.ימט&י& קוש םורגל לולע 3ת'קרקב םומיד טר'בו4 יתלגלוג Cות םומיד םל%א – םידלי אוה ה5ה ללכל גירחה .3קושל
שי ל2נה תועיבקה יתש יבגל [BM .תורחא תויגרוריכוריונ תוטיש הברהל דוגינב ,
G"$ .תיטומ הקידבה םהבש םיב%מ שי – ילמיט'וא דדמ אל אוה
G"$ לש A לש ב%מ רידגמ תוח'ו ()=7 .
!ב הלוח ()=7 לש תורדרדתה .ריוא יכרד רמוש אל אוה יכ ,וישכע הי%בוטניא Cיר% E !ב תודוקנ G"$ תבייחמ ר%ק חווטב
.הי%בוטניא
תינוינש ה8י6פ :
• תק%ב
• הימ&קו'יה
• 4 הימכ&יא I"P .3ד2ל תת וא הובג
• המוטמה תוחת'תה
• .3&יטיגננמ4 םוהי5
ת"י"מ E#$ :
I"P לעמ EL ==SH דודמנ יתמ .ה5ונגור'ה תא הרימחמ ןמ5 Cרואל I"P !ו שאר תלבח םע הלוח j G"$ לש A תוח' וא
רוטינ Cיר% I"P .
@ . V#*t!$-l'/t'"7 : ןתינה לככ ימדק חנמב ,ילארטלה רדחל Gחל!רוטינומ לש קד רוני% ת&נכהו תלוגלוגב רוח תחידק
!ה Cרד רדוח רוני%ה ו5 Cרדב .3תילטנור'ה ןרקה4 ;8:!Y8)*-70 ()8-:_ אוהש *)*!:0:e,:*- ()8-:_ ול ןיא רמולכ ,
!ל .תיטננימודה הר'&ימהה אל איה יכ תינמיה הר'&ימהה לא &נכהל Bידע .ינויח דוק'ת D:*-8.(,0)6-)=9 ,B&ונ ןורתי שי
5קנל ןתינש אוהו "$F לש הנכ& שי תירוחאה המוגב םומיד שי םא .ח'נה תא דירוהל Cכו ,;;:8 <:8*.7-.)* Cיר% 5או ,
.םירקמה ברב ב%מה אל ה5 לבא ,5קנה םע רה5הל
E . /-@-a!a$8*'= @'lt : !ה Gחל לש תומיע'ה תא תוארל ןתינ 5או ,הרודה תא םיחתו'ו תלוגלוגב רוח םישוע "$F ה5 .
םת&נ רוחה ןמ5 רובעכ B&ונבו 3ילו'יט אל4 ל5ונ Cכ 5קנל ןתינ אל – תונור&חה .חמה Cרד רבוע אלו עו%יבל Cבו&מ תוח'
.הנימא אל הדידמהו
K . *t!a-(a!#*$87"al "'*t'! : דאמ ה5 .הרודבו תלוגלוגב רוח Cרד המיכנרא'ה Cותל קיקד יט'וא בי& םי&ינכמ
.רקי דאמ רושכימהו ,תילו'יט תורש'א ןיא – תונור&חה .3רדחה תא או%מל Cיר% אל4 עו%יבל לק
ת&נכה D:*-8.(,0)6-)=9 תושעל אל תובי& .ןוימ רדחב ,2רוויע לע2 תושעיהל הלוכי D:*-8.(,0)6-)=9 לש ב%מב –
לש ןוכי&ה .םירדחה תא או%מל השקו תק%ב שי המוארט D:*-8.(,0)6-)=9 לעמ ראשנ 5קנה םא .םוהי5 – L שי םימי
L?O אוה ה5ה םוהי5ה 5או ,םוהי5ל ןוכי& D:*-8.(,0.-.6 5קנה תא אי%והל םיבייח םימי המכ רובעכ ,ןכל .ער שממ ה5ו
םי'ילחמ אל .3ינשה רדחל 5קנ &ינכהל וא4 ותוא Bילחהלו D:*-8.(,0)6-)=9 !ב U!P 6<,*- .לו'יט ןיאו רוטינ ןיא 5א יכ
םידדומ אל 5&: יPע המוארטב 0: Wהיצאינרה םורגל לולע הז י9 A
#ere=ral $erC+sio0 $ress+re -#$$ -
"PP N MAP ! I"P
""P .ןוריונה לבקמש םדה Gחל – MAP – =:7* 78-:8.70 ;8:66,8: .
Cרע "PP אוה ןיקת 4? – Z? דע עיגהל אוה לו'יטב הרטמה Cרע רשאכ . P?!A? שי . E לע עי'שהל םיכרד ""P תדרוה –
I"P תאלעה וא MAP .
ת")והל :יינ)מש :י85מ! E#$ :
• לש תיו5ב הביכש K? דירומו תלוגלוגב ח'נה תא דירומ ןכלו תלוגלוגהמ ידירו 5וקינ ריבגמ – תולעמ I"P הנכ&ה .
לש K? םג ליבקמב םי%ורש איה תולעמ MAP לש ב%מבו הובג K? חכ דגנ דבוע אוה יכ ,ה5 תא ק'&ל השקתמ בלה תולעמ
!ו הי%אינרה םע הלוחב .הכישמה I"P לש Z? ==SH לע רתול ןתינ K? .ןדקר' הלוח ביכשהלו תולעמ
• הדירומ – הי%ליטנו!ר'יה "
E
.תלוגלוגב םדה ח'נ תא דירומ ה5ו הי%קרט&נוקו5או השוע ןכלו P"
E
אוה ןיקת
4? לש המרל דירוהל םי%ורו , EA!K? ==SH תרבגה – םשנמה י2ע הי%ליטנור'יה םישוע .הימכ&יא םורגל אלש ידכ ,
תאלעה וא המישנ ב%ק -.+70 D)0,=: .
• !ב תודח תוילעל םימרוג ולא ינשו ,לועישו םיבאכל ול םורגי ה5 רע היהי אוה םאו םשנומ הלוחה – הי%ד& I"P .
לש הכרעה תושעל ידכ םיר%ק םינמ5ל קר ותוא םיריעמו םדרומ תויהל בייח הלוחה ,ןכל G"$ .
• לש 5וקינ "$F !ה Cרד – D:*-8.(,0)6-)=9 ר%יימ רגובמ . L?? לש ל2מ "$F 4 םויב E@ ((J<8 תא אי%ונ םאו ,3
!ה "$F !ה תא תיח'י ה5 ה%וחה ה5ה I"P .
K
היגולוריונ
• M7**.-)0 5או ,םדה ילכ Cותל חמה תמקרמ םיל5ונ ח'ו&ש יטומ&וא חכ תר%וי דירוה Cותל לוטינמ תקר5ה –
םג שי יכ4 וללה םיל5ונה תא ןיתשי הלוחה )6=)-.( +.,8:6.6 םיל5ונ לש החי'& י2ע עי'שמ לוטינמהש םינעוטש ימ שי .3
הלעמ ה5ו תומקרה לכב 696-:=.( D:*),6 8:-,8* הלעמ ה5 ןכלו (78+.7( ),-;,- !ו MAP ןיתשי הלוחהש איה הנכ&ה .
תושבייתה עונמל ידכ םיל5ונ קי'&מ רי5חהל םגו לוטינמ לש ריה5 ןונימ תתל Cיר% ןכלו ,וללה םיל5ונה תא
• לש ב%מב הלוחה לע רומשל םי%ור !םינתשמ :,D)0:=.7 .
• אל ה5 המוארטב לבא ,םילודיג לש םיינורכ םיב%מב תק%בה תא םידירומ םידיאורט&ה ^^^ םידיאורט& תתל אל
םינתונ ןכ הרדשה טוח לש המוארטב תא5 תמועל .םימוהי5ה רועיש תא הלעמ קר המוארטב םידיאורט& ןתמ .דבוע
.םידיאורט&
• B78/.-,87-: ()=7 םיאור4 םיטרוטיברב י2ע המוקל הלוחה תא &ינכהל ןתינ– [[G דירוהל אוה ןויערה .3חוטש
תדרוה4 םינוריונה לש תילובטמה הכיר%ה תא "PP .םידליב ליעי רתוי הארנכ ה5 ,םירגובמב דבוע ה5ש תויודע ןיא .3שורד
םע םידליב ה5 תא םישוע I"P לש EL!KL ==SH םע רגובמב םג םימע'לו4 I"P ביב& ,הובג דאמ 4L המ ןיא רבכ יכ ,
.3די&'הל
• מ תוענמה 6,(-.)*
• ה לע ינק Cותה &ובוטה עוביק לש Gחלו הרישקמ תוענמה b,H,078 D:.*6 .
יחותינ לופיט :
• לש יוני' =766 0:66.)* .Gחלל םרוגש םומידה לש 5וקינ –
• R:()=;8:66.D: (87*.:(-)=9 !ה תא םיחתו'ו תלוגלוגהמ קלח םיאי%ומ – +,87 !ל דוגינב4 םירי5חמ אלו ,
(87*.)-)=9 דירומ ה5 ןכלו ,חות' ללחל הרוג&ה תלוגלוגה תא Cו'הל אוה ןויערה .3חותינה Bו&ב ם%עה תא םירי5חמ הבש
I"P הי%5ילירט& תרבוע ונא%והש ם%עה .ה5ונגור' ר'שמ ה5ש תויודע ןיא לבא ,םייח תלי%מ הלוע' תויהל הלוכי ו5 .
רובעכו ,רוריקב תרמשנו K .התוא םירי5חמ 3ת'לוח תק%בהשכ4 םישדוח
&pi,+ral hematome /
"T .חמה תמקר תא קחודש ,י&נד!ר'יה ,השדע תרו%ב א%ממ יניי'וא ן'ואב >
המ תילרו'מט הנוא אוה יניי'ואה םוקימה .ם%עב םי%ירח Cותב םירבועש םיקרועהמ יקרוע םומיד אוה ילרוד!י'א םומיד
=.++0: =:*.*H:70 .
.רגובמל דוגינב ם%על הדומ% תוח' הרודהו תוכר םהלש תומ%עה ! םידליב חיכש רתוי ילארודי'א םומיד
שי תיניי'וא הרו%ב .םי%ירחב רבועש קרועה לש העירקל םרוגש ם%עב רבש םע הי%אי%ו&א שי 0,(.+ .*-:8D70 דימ .
לש המיע' לכ .ררועתמ דליהו Bלוח ה5 כ2חא לבא ,תור'&ימההו חמה ע5גל עו5ע5 ללגב ר%ק הרכה ןדבוא שי העי%'ה רחאל
.םד הברה םש רבט%מ רהמ ידו ,ילארודי'אה ללחל םד לש האי%יל תמרוג בלה
לש הקינילק תר%ונ ןמ5ה םע .;6.07-:870 =.+8.76.6, ()*-8707-:870 <:=.;78:6.6, +:(8:76:+ ()*(.),6*:66 .
.ותרישקו םמדמה ילכה יוהי5 ,םדה שירק קולי& ,תלוגלוגה תא%וה כ2חאו ,5וקינ םכרדו חודיק ירוח המכ – יחותינ לו'יט
.םש ר5וח םומיד היהי אלש ידכ ם%עה לא הרודה תא םירבחמ םהבש הניגע יר'ת םישוע חותינה תריג&ב
.ןמ5ב היעבה תא םיה5מ םא הבוט דאמ ה5ונגור'ה
S+=-.+ral Fematoma
"T .חרי י%ח תרו%ב י&נד!ו'יה א%ממ >
ק5נ4 הבוט תוח' הברה ה5ונגור'הו ,המיכנרא'ה לע תורישי בשוי םדה שירק .ק5נ רתוי םרוגש ,רומח רתוי העיג' ןונגנמ
תעירק לש הא%ות אוה םומידה 3ינשמ יחומ /8.+H.*H D:.*6 ,ם%מט%מו הי'ורטא רבוע חמה ליגה םע – םירגובמב חיכש .
םדה ילכ לש הרישקו םומידה לש תו'יטש ,הרודהו תלוגלוגה תחית' – לו'יט .םיממדמ רתויו םיחותמ רתוי םידירוה 5או
.םמדמה
S+=-Arach0oi, Fematoma
"T !ה Cותב םד – 6,0(. !בו חמה לש 690D.7* Y.66,8: .
<rai0 co0t+sio0
4 ד%ה ותואב תויהל לוכי םומידה .חמה לש המיכנרא'ה Cותב םומיד (),; 4 חמ עו5ע5 ללגב ידגנה ד%ב וא העיג'ה לש 3
()*-87!(),; םא לבא ,ינרמש לו'יט םי'ידעמ ברל .הדח הטאה!ה%אה לש ןונגנממ וא תרדוח המוארטמ םרגהל לוכי .3
תמרוג הי5וטנוקה =766 :YY:(- .תבשוי איה הכותבש חמה תמקר םע דחיב התוא 5קנל םיבייח
:8 *וח" )ש co0t+sio0
םג ןתינ ,תונמד5הה התואב .ה5 תא ןקתל םיבייח ןכלו ,הרודה לש העירקו המיכנרא'ה Cותב ר5 Bוג וא ם%ע לש &י&ר שי
.םומידה תא 5קנל
.iCC+se A4o0al E0G+ry -.AE / -
לש ק5נ 6<:78.*H :YY:(- .תיגולוי5'ה המרב ה5ל םרוג המ רורב אל .םינוריונה לע
()*-,6.)*6 .חמה ע5ג ,םיילא5ב םיניערג – חמה קמועב
K
היגולוריונ
!ה םימע'ל "T !ה יכ ןיקת ()*-,6.)*6 !ב קר םתוארל ןתינו ,םינטק דאמ MMI ימ שי לבא ,השק דאמ העיג' .
!ב היעב ללגב ד% ינמי& ,חמה ע5גב העיג' ללגב הרכה יר&ח ! הקינילק .הנממ םיששואתמש .*-:8*70 (7;6,0: .
♦ תוח'ל4 חמה ע5ג תא Cיר% הרכהב תויהל ידכ MA$ .תחא הר'&ימה תוח'לו 3
#hro0ic S+=,+ral Fematoma /
!ב י&נדר'יה4 םד שירק םיאור "T רגובמ םדא לש רו'י&.3תי&נד!ו'יה תיארנ4 תול5נתהו תונגראתה הרבעש המוטמה םגו 3
.ןירי'&א לש רו'י& תויהל לוכי ,רבעב 3תילמינימ ולי'א4 המוארט םע
לופיט : י2ע השירק תייעב םינקתמ בי%י אל הלוחה םא .םימי המכ םיניתממ בי%י הלוחה םא .ןירי'&אב לו'יטה תא םיקי&'מ
FFP םימי המכ Cשמל 5קנ םיריאשמ .ההכ םד לש Gר' שיו הרודה תא םיחתו' 5או תלוגלוגב םיחדוק .חותינל םיכלוה 5או ,
.ותוא םיאי%ומ כ2חאו
תלוגלוגב םירבש
.חיגשנ Cא ל'טנ אל יווק רבשב
>רשאכ ל'טל שי &וחד רבשב
@ . י' לודגה קמועל &נכנ E .דבל החאתי אל 5א ןכש ם%עה קמועמ
E . יגולורינ ר&וח םייק
K . חות'
4 . ת'ילד "$F
רחאל לו'יט םילשנו רוג&נ ,ם%עה ירבש תא אי%ונ חיל%נ אל םא ..הדיחיכ ם%עה תא םירהל ה&ננ חותינב K=) לתש י2ע
וא ם%ע (:=:*- .
/ תלו6לו6 *י* )ש
– יניי'וא ינילק ןמי& 871))* :9:6, /7--0:`6 6.*H, )--)8<:7 ת'ילד – "$F ,ן5ואהמ 8<.*)8<:7 ת'ילד – "$F .Bאהמ
לש ה'ילד ינ'מ אוה ששחה "$F תתל אל לבוקמ .החגשה םיבייח ןכלו ,3&יטיגננמ4 םוהי5 םורגל לולע ה5ו Bאה Cרד
!הו &יטיגננמ חת'תמ םא .דימע &יטיגננמ חת'תי אלש ידכ ,Bלד שי םא ולי'א תיטקלי'ור' הקיטויביטנא "T ןיקת כ2ה&ב
םישוע LP לש ה'ילד שי םא םג רבשב םיל'טמ אל כ2רדב .תושיגרה י'ל קדייחב םיל'טמו "$F רג&י הרודב ערקה יכ ,
Cות ומ%ע תוחוכב L!K 5קנמ ה5ו חותינב ינתומ 5קנ &ינכהל ןתינ דבוע אל ה5 םא .ר%עת ה'ילדהו םימי "$F תינו%יח תיקשל
!ה Cרד אלו (8./8.Y)8= ;07-: .הרודה תא ןקתלו תלוגלוגל &נכהל םג ןתינ הרירב תילב .3Bאה4
יגולוריונ םוקיש
.תויר'יר' תועיג' ,ש2מע תולבח ,שאר תולבח ,יחומ Gבש ללוכ יגולוריונ םוקיש
יו'יר ,קו&יעב יו'יר ,הי'רטוי5'ל בושח דיק'ת םג שי לבא ,תוו%ה תא 5כרמ א'ורה .תיעו%קמ!בר הדובע אוה םוקיש
Gבש רחאל םוקישה .רתוי ליעיו רתוי ריהמ םוקישל םרות תוו%ה ישנא לש בולישה .דועי& ,תילאי%ו&!הדובע ,רובידב
!כ Cשמנ K .ןמ5 רתוי Cשמנ ,היגל'ארא' לשמל ,תורחא תועיג' לש םוקיש .םייחה לכ הליהקב כ2חאו ,5ו'שאב םישדוח
.יאו'רה וב%מ י2'ע ירש'אה ילמיט'ואה דוק'תל הלוחה תא רי5חהל איה םוקישה לש הרטמה
StroAe reha=ilitatio0
.רתוי בוט דרשש ימ לש ימוקישה יוכי&ה לבא ,הובג רתוי התומתה יגרומה Gבשב
> םוקיש לאי%נטו' תכרעה
• .בי%י יגולוריונ ב%מ
• .םייק יתועמשמ יגולוריונ ר&ח
• 4 תוכנ +.67/.0.-9 4 העונת > םימוחת ינשב תוח'ל תעגו'ש 3 =)/.0.-9 4 םוימוי ידוק'ת ,3 6:0Y!(78: 7(-.D.-.:6 ,3
.העילב ,3האו%ו ןתש4 תואי%י לע הטילש ,תרושקת
• .3הנבה4 .הדימלל ק'&מ יביטינגוק דוק'ת
• .3הלוע' Bותיש4 .ל'טמה םע הלוע' Bותיש םשל תק'&מ תרושקת תלוכי
• .3י5י' רשוכ4 .תיביטקא םוקיש תינכות תאשל ידכ תק'&מ תי5י' תלוכי
– ל'וטמה לש הכימתה תוכרעמל תובישח שי.םקתשהל ה%ורש ל'וטמ קר םקשל ןתינ .ל'וטמה לש ליע' Cילהת אוה םוקיש
.הליהק ,הדובע ,הח'שמ
Qבש יעגפנב םוקישה תרטמ :
,תיבב דוק'תה תלוכיל &חייתהל Cיר% .ןתינש המכ דע תמדוקה תידוק'תה המרל ל'וטמה תא רי5חהל – םוקישה תרטמ
לכוי אוה דימת אל – יעו%קמ םוקיש Cיר% הלוחה .היה אוה ובש ב%מה הלוחה תא רי5חהל ןתינ דימת אל .הח'שמב ,הדובעב
.םדוקה עו%קמל רו5חל
K
היגולוריונ
> תוימוקיש תונחבא
• יו#י! 6 impairment ( ,השוחתב הדירי ,היגל'ארא' ,היגל'ימה – אמגודל .תינ'וג המרב יגולוריונה ר&חה –
`וכו הי&קאטא ,הי&'ונאימה
• 4ו#". 6 disa1ility 7 ( היאר4 תרושקת ,הדימע ,הכילה >אמגודל .םייוקילהמ הא%ותכ תידוק'תה הלבגמה
4 םוימוי ידוק'ת ,3העימשו ARL, 7(-.D.-.:6 )Y +7.09 0.D.*H .3
• .ו8$ 6 handicap ( םאה .עג'נ ה5 המכ דעו העיג'ה ינ'ל דק'ת הלוחה Cיא .הרבחב הלוחה לש ידוק'תה םוקמה –
.םדקוה וב%מל הלוחה תא רי5חהל ןתינ
הכרעהה רחאל .יעו%קמ!ברה תוו%ה ישנא לכ תא תבלשמו ,םוקישל הלבקה םע הלוחה תטימ דיל תישענ ל2נה הכרעהה
.תילו'יטה תינכותה תא םינוב
> ימוקיש לו'יט
@ . תא ןחבאל Cיר% .לו'יטה Cשמה תא רש'אל ידכ ,םוקישב םידקמתמ ובש ןושארה בלשה – םיילטנמ םידוק'ת
.םאתהב ל'טלו 3לשמל ןורכ54 תיביטינגוקה היעבה
E . .ה'ש תויעבו רוביד תויעב – תרושקת תויעב
לע רו5חל לוכי םאה iCיאו רבדל לגו&מ אוה םאה iןיבמ הלוחה םאה .תיטננימודה וא תילאמשה הר'&ימהב העיג' – הי5א'א
םיגו& .ה'שה לש תוי%קנו'ה לכב הער'ה שי ברל ה'שב העיג' שי רשאכ .בותכל לגו&מ םאה iאורקל לגו&מ םאה i ונירבד
>הי5א'א לש
• 6:*6)89 .המוג' הר5ח .Cכל עדומ אלו רורב אל רבדמ הלוחה Cא ןיקת Bטש – הקינרו –
• M)-)8 .המוג' הר5ח .םילימה תא תוגהל ול השק Cא ןוכנ רבדמ הלוחה .דורי Bטש – הקורב –
• ")*+,(-.)* 7;<76.7 הר5ח ,תוי5ר'ארא'ל היטנ שי הלוחל B&ונב .םילימ לש תור5חב איה העיג'ה –
.בושו בוש םילימ לע
• H0)/70 7;7<6.7 .עוג' לכה – ה'שה יניי'אמ לכב העיג' –
• -87*6()8-.(70 7;7<6.7 לש ויהי םיניי'אמה ראש לכ תא5 םע דחי .הניקת הר5ח תלוכיב ןיי'ואמ –
.המאתהב םיינשל קלוחמ ה5 ב%מ ןכלו .תירו&נ& J תירוטומ הי5'א
• 7*)=.( 7;<76.7 .םוישב קר היעב –
K . היגא'&יד
4 . הרומש תירו&נ&ו תירוטומ הי%קנו' תוחכונב4 תורכומו תובכרומ תוירוטומ תולוע' ע%בל תלוכי ר&וח – הי&קר'א
.3ה'גה לש
L . #:H0:(- ברל .תילאו5יוהו תיבחרמה בלה תמושתב העיג' – M- <:=.6;<:8.( "UA .לאמש ד% לש החנ5ה םע
.הגיהנ ,3חוליג ,שובל4 ומ%עב לו'יטב לבגומ םדאה תינילק הניחבמ .חר' וא ןועש לש רוי% ,םיוק תיי%ח ןחבמ י2ע הנחבא
Z . הי&'ונאימה
P . ללוכ תויוליע'ה לכב הלבגה – רבגומו &ונוטו היגל' ARL םע םילוחהמ םיברל .תודיינ , "UA 4 Bתכב םיבאכ שי
6<),0+:8 ;7.* לבא ה'גה תלע'הב רבגומ באכה .םיב%עה לש החיתמ שיו הטמ י'לכ ה'גה תא Cשומ דבוכה חכש ללגב 3
.3תיב%ע הבי& ללגב בוש4 תועב%אב םיבאכו םיידיב תוחי'נ םג שי םילוחל .ליע'הל םיבייח
A . הבי%יו מ2וש ,הי%נידרואוק
f . .תימאלת הבי&מ קתושמה רו5אב לב&נ יתלב באכ לשמל – השוחת
@? . – םירגו& לע הטילש P?O רחאל םילוחהמ "UA תי%חמ םימי המכ רובעכ .םירגו& לע טולשל םילגו&מ אל
.תילקיטרוק הי%יביהניא ר&וח ללגב ןתש ןתמב תו'יחד כ2רדב איה תונמת&הה .תינטנו'& םימקתשמ םילוחה
> תוילו'יט תויוברעתה
• .קו&יעב יו'יר – יביטינגוק לו'יט
• .הי'רתוי5' – ירוטומ םוקיש
• .הירתרא&ידה וא הי5א'אה גו& י2'ע , תרושקת יאנילק – רובידב לו'יט
• > תודחוימ תויוברעתה
• .תיבה תמאתה
• .ר5ע ירישכמ
.תוי'ולח תוקינכט או%מל ,הער'הה םע רדת&הל ל'וטמה תא דמלל םי&נמ םוחת לכב
םוקיש יאבנמ ימרוג >
• ליג
• הי%ביטומ תמר
• תיתרבחו תיתח'שמ הכימת
• .התרמוחו תיגולוריונה העיג'ה גו&
K
היגולוריונ
היימדה
אוה םויכ Bידעה ילכה MMI אוה Cתחה רשאכ . ;787=:+.7* .לאמשל ןימי ןוויכמ הלעי Cתחה `&מ
T@ .םירוחש םה םד ילכו ל5ונ ,ןבלכ ג%ומ ןבל רמוח .תימוטנא המגדהל בוטו שיגר –
TE שמשמ ה5 לוקוטור' םויכ .םירוחש םדה ילכו ןבל אוה ל5ונ ,רוחשכ ג%ומ ןבל רמוח .תויגולות' תמגדהל רתוי שיגר –
םוקמב =9:0)H87= .
תוילובטמ תויעב
היצמילגופיה םע &י5ר'ימה >לשמל ילקו' ןמי& לכ תוכחל הלוכי ! 7*.6)()8.7 .
K7(#!$al$#"a .האקהו הליחב ,לובלב ,ןואכד –
K7('*at!#"a ל תמרוג – (:8:/870 :+:=7 ,תרוחרח& ,הליחב ,  ,םי5וכר' ,לובלב ,שאר באכ ()=7
ןימאית רסוח DG ,ןורכ5ו בשקב תוער'ה ,הרכה ב%מב הדירי ,םייניע תועונתל הער'ה ,לבלובמ הלוח – A-7_.7 םינמי&ו
,םי&קל'ר ר&וח ,ןורכי5ל יראש ק5נ שי םיתיעל .םיירלרבר% ;:8.;<:870 *:,8);7-<9 .
,3 יתנו5תה ב%מל רשק אלל 4 לוהכלא Bדוע ,יתנו5ת ר&וח >תוללוכ תויגולויתא S9;:8:=:6.6 G87D.+78,6 תואקה 4
,3 הייוקל הנו5ת לשב 4 הביק רו%יק ,עובש Cשמל 3 ןוירהב השיאב תובורמ TP# .
המ קלח וניא אוהש הבי&ה םג יהו5 .Bוגב ולש קי'&מ רגאמ ןיא ןכלו םימב &י&מ וניה ןימאית TP# .
ע היתפולפצנא הקינרו שP .הי&קאטא n םייניע תעונתב הער'ה n לובלב > בוקסרוק שPע היצנמד ןורכ5 ןדבוא >
.3םיא%מומ םירו'י&ב המלשה4 תוי%לוב'נוק םע ידרגורטנא
תלחמ הנוכמ תיבבל תוברועמ םע דחי םייגולוריונה םינמי&ה תע'וה B:8. – B:8. .
>לו'יט @??=H IU .
ינימטוב רסוח D ללוכ 4 םימוד םייגולוריונ םיניי'אמ ו5 ה%ובק ירבח לכל – B@ ם5כרמבו 3 ;)09*:,8);7-<9 עבונ ק5נה .
.ילנו&קא ק5נל ליבקמב םישחרתמה הי%5ינילאימ – הד לש םיכילהתמ
תברעמ רשא תבאוכ תיר'יר' השוחת ןדבואב הוולמה ,הי&קל'רא םע דחי תמדקתמ תיר'יר' השלוח לש איה הקינילקה
ונכתי .השוחתה יגו& לכ תא ברעמו תו''כו םייברג לש רו5י'ב אוה השוחתה ןדבוא .תונותחתה םיי'גה תא רקיעב הליחתב
,תונוא – יא םללכבו םיימונוטוא םיק5נ םג )8-<)6-7-.( <9;)-:*6.)* .הע5הב תוער'הו
.ידבכ לשכ תליחת ינמי& םע דחי יר'יר' רעיש ןדבוא םג שי םייגולורוינה םינמי&ל ליבקמב
.םינימטיוב הרישע הנו5ת אוה לו'יטה "78/7=7h:;.*: תיטיא דואמ תויהל הלוכי המלחהה .באכב לו'יטל שמשל לוכי
.תיקלחו
רסוח DGI ל םרוג – 6,/7(,-: +:H:*:8:-.)* )Y -<: 6;.*70 ()8+ הו תוירוחאה תודומעב רקיעב אוה ק5נה . 07- לש
ב ןבלה רמוחב העיג' םג שי םיתיעל .ש2הוח ()8-:_ רתוי םיירוטומה םיב%עב העיג'ה .םייר'יר' ןילאימ יבע םיבי&ב ןכו
.תונוילעה םיי'גב תיתועמשמ רתוי הי%'%ויר'ור'ב העיג'ה דועב תונותחתה םיי'גב תיתועמשמ
.תיר'יר' השלוח Bרט%מ וילא רשא יר'יר' השוחת ר&וח אוה ינושארה יוטיבה
תחת'תמ Cשמהב A-7_.7 ,םייט&'& םיניי'אמ םע );-.( 7-8);<9 .הית'ול'%נאו הי%נמד,
א%מנ הקידבב 8)=/:8Hn, A-7_.7, +.6-70 =)-)8 ;)a:8p, B7/.*61. רשאכ םייברגו תו''כ תרו%ב השוחת תדירי ,n
.י5כרמה וא יר'יר'ה >יטננימוד רתויה יוטיבה '2ע םי&קל'ר ,םייר'יר' םיב%ע בוריע שי
תמר א%מי םד תקידבב B@E מ הכומנ @f?*HJ0 שי .האלמ המלחה ןכתת עוראה תלחתהמ םישדוח ינש Cלהמב ל'טנ םא .
ןתמ ינ'ל תילו' ה%מוח ןתמ יכ בל םישל B@E .יגולוריונה ק5נה תרמחהל ליבקמב םייגולוטמהה םינמי&ה Cו&ימל איבת
תרפוע תלערה ה לש ם5ילובטמל העיר'מ תר'ועה .םיח'נו ,םיברברש ברקב םיתיעל םייק – <:=: תרי%יל איבמו
>םירגובמל םידלי ןיב הנוש ינילקה יוטיבה .הימנא הארנ הוולמ הרו%ב ןכל .םיילמרונא םיטולובטמ
• שי הרידנ הרו%ב .ילנו&קא ק5נ לש ירקיע יוטיבב תירוטומ הבורבש הית'ורוינ >םירגובמ :*(:;<70);7-<9 .
• >םידלי :*(:;<70);7-<9 ינורכ Cלהמב תויהל לוכי ב%מה .הית'וריונ חת'תמ ןכמ רחאל קרו םדקומ רתוי בלשב
,םי&וכר' םג לולכי 5או Bירח וא הרכהה ב%מב הדירי לש ;7;.00:+:=7 .הרכה ר&וחו ,
תמגודכ םינוש םיטאליכ >לו'יט [RTA, ;:*.(.007=.+:. M7*.-)0 ב לו'יטל :*(:;<70);7-<9 .
לידב תלערה - .דערו ה5וכי&'
B ןגנמ תלערה Cות @!E9 .ם5ינו&ניקר' ינמי& תע'וה
K
היגולוריונ
תיפס9 תלערה ,שאר יבאכ ,חור ב%מ ייוניש ,םיידיה תו'כב רקיעב דער ,המישנ יישק ,לועיש – ;)09*:,8);7-<9 ןדבוא ,
םיתיעלו הניש ר&וח ,ןורכי5 +.0.8.,= .
K#(at$ #*$#(8al'(at87 ,הרכהל הער'ה – A6-:8._.6, =9)(0)*,6, <:=.;78:6.6, +9678-8.7, 7-7_.7,
<9;:8:Y0:_.7, );<-70=);0:H.7, *96-7H=,6
1!#a"a – ;)09*:,8);7-<9 בקע 7_)*70 +:H:*:87-.)* ינמי& לכ .ירו&נ& n ירוטומ <:;7-.( :*(:;<70);7-<9
.םי&וכר' B&ונבו
ל תוינשמ תויגולוריונ תוערפה C5.E 3 K5X
ה Bיגנל SIU יאתל תויני'א שי =.(8)H0.7 יאתל ול שיש תויני'אל B&ונב "R4 ברקב םייק יגולוריונ יוטיב . A?O
.םילוחהמ
>הלחמה יכובי&מ קלחכ םיירש'א םייוטיב
• >םייחומ םילודיג
o P8.=789 "#$ L9=;<)=7
o M:-76-7-.( L9=;<)=7
o M:-76-7-.( d7;)6.`6 678()=7
• :*(:;<70.-.6 >
o "MU
o S:8;:6
o T)_);076=)6.6
o P8)H8:6.D: =,0-.Y)(70 0:,1):*(:;<70);7-<9
• B7(-:8.70 c F,*H,0 (:8:/870 7/6(:66
• M:*.*H.-.6 +,: -) SIU )8 B7(-:8.7
• AIR$ +:=:*-.7 ב עי'ומ .&וריוה תעיג'מ תורישי םרגנ > EJK יר' תקלד ,הי%5ינילאימ ! הדב ןיי'ואמ.םלוחהמ
העיג' תרו%ב תילאוטקלטניא הדירי .תירלוקירטנו 6,/()8-.(70 ב לו'יט רחאל יקלח רו'יש ןכתי . AQT .
• M9:0);7-<9 .המו'מיל, תו5ט&טמ ,הרדשה טוחב &&בא תמגודכ ת%חול ה&מ וא םוהי5 בקע >
• .תוירלוק&ו תועיג'
• P:8.;<:870 #:,8);7-<9 ל ינשמ > "MU, S:8;:6 h)6-:8 .רישי ןונגנמב הי%5ינילאימד ןכו ,
ב רישי לו'יט י2ע >לו'יט SIU .םייקו הדימב י'י%'&ה ימוהי5ה םרוגב ןכו בלושמ ילאריו יטנא לו'יט י2ע
תוימינפ תולחמ לש םייגולוריונ םי9וביס
K7('t87!'=/" םיי'ג ילמי&קור' רקיעב אוה יניי'וא ק5נ .רירשל ק5נ Cכל ינשמו םירירש לש ם5ילובטמב העיג' –
.רוחיאב םי&קל'ר ,תוי5ט&ארא' .חיכש א%ממ םנה םי&ו'ת םירירשו תובאוכ רירש תוי%ווכתה .תונוילע l תונותחת
K7(#!t87!'=/" ב תא%מנ השלוח – E?O ,הי'ורטאו רירש תוי%לוקי&' .תונותחת l תונוילע םיי'ג .םילוחהמ
.םירע םיר5חה R96;<)8.7 ,תונרע ,
:,E &,E םימטססה הייוטיבו הלחמה
רקיעבו תירטמי& – הית'וריונ
&קל'יטלומ &יטיריונונומ
תימכ&א הלחמ ,ה5וכי&' ,תויו%ווכתה
,&יטיגנינמ תילקו'יטלומ PT"
E0O
תוילכ ,םיקר' ,םד תורי'& ,רוע
ל2נכ .הימ&יאל ינשמ Gבש רקיעב n ל2נכ :C,
םד Gחל רתי ,תוילכ ,לוכיעה תכרעמ
ל2נכ ל2נכ &8-!g Et!a-//
הילי'וני5ואיא ,המת&א
K
היגולוריונ
K

‫נוירולוגיה‬ ‫הפרעות שמיעה‬ ‫‪o‬‬

‫2‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->