P. 1
סיכום לבוחן אמצע

סיכום לבוחן אמצע

|Views: 1,462|Likes:
Published by shlomi245

More info:

Published by: shlomi245 on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

1 .

-תינסאסה הירפמיאה ,סרפ םויכ םהש םיחטשב הטלשש הירפמיאה
.םאלסאה תיילע ברע ברע יאה יצחמ םיקלחו קאריע התייה התריב ב ןופיסטק .
היה ןוטלשה .טועימ וויה םהש תורמל ,תירטסאורוזה תדה התייה תטלשה תדה
חתמו קבאמ היה .םייהולאכ םמצע תא וספת םיכלמה .השוריב רבעש ןוטלש
ב .תוזוחמה יכלמו ההובגה הלוצאה ןיבל הכולמה תחפשמ ןיב דימתמ 628 התייה
,דאמ השק בצמב 10 שמב ולעו ולפ! םיכלמ " ,בצייתהל החילצהש דע ,םי!ש
.םחל# תוסח ת!ידמ .הירפמיאה ירעשב ויה רבכ םימלסומה
2 . -תיטנזיבה הירפמיאה לש יחרזמה הקלח תימורה הירפמיאה תריב .
ת!ידמ .תורצ!ה איה תטלשה תדה .$לוב!טסיא%& לופו!יט!טס!וק איה הירפמיאה
,$המדא תודיערו רבד& עבט תוכממ הלבס םאלסאה תיילע ברע.ןאס'ע איה תוסחה
םירצמב .תיתרבח העיגפו תילכלכ העיגפל ומרגש 'וכו תושילפ ,םי!אס'ע תודירמ
הז היה הירפמיאב בחרתהש יתוברת רוכי! ,תרכו!מ הטילאכ הספת! הירוסבו
.םאלסאה תוטשפתהל עקרקה ת!כהב עייסש
( . – םיטיזיפונומ אוה ושי .תיט!אזיבה הירפמיאה לש וזמ ה!וש תירצו! השיג
ופדר! םה .הירוסב רקיעב ובשי םה .ישו!א עבט לעב אלו תיהולא תושי לעב קר
א ול ורזע םהש תוחכוה ו!ל ןיא םאלסאה ישוביכ םע .יט!אזיבה ןוטלשה ידי לע
.ול ודג!תה אל חטב םה
" . – רטסאורוז תד ה!ימאה .תי!אסאסה הירפמיאה לש תימשרה תדה
תא שוחה וליאו בוטה תא למסמ רואה # שוחו רוא ,רקשל תמא ןיב קבאמב
טלושה טועמה התייה .םילילא יובירב ו!ימאהו שאה ןחלופ תא ומייק .ערה
.םעה י!ב בר םע קומע רשק אלל םי!הוכ לש תד # תי!אסאסה הירפמיאב
) . – םזיאכינאמ א הירטסאורוזה תו!ורקע לע תתתשומה תד * יטסו!ג םרז
.ערל בוט ןיב קבאמ םזילאודב ה!ומא .ההדובו תורצ!ה תא םג הב תבלשמ
6 . – קדזמ תד תרייטצמ הלא יפ לע .הידג!תממ קר הז תד תע ו!ל עודי
ןעמלו םידמעמה םילדבההו יטרפה שוכרה לוטיב ןעמל המחלש העו!תכ תויקדזמה
לש התודג!תה תא תפקשמ איה א הצמשה קר האר!כ תאז .םיש!ה +ותיש
.תי!אסאסה הירפמיאב הגוה! התייהש השוריב ןוטלשה תרבעהל הע!תה
הריאשה האר!כ העו!תה .וחבט!ו קוחל ,וחמ ואצוה רבד לש ופוסב םיקדזמה
.הימוא י!ב תפוקתב תודירמ המכב יוטיב ידיל האבש תיגולואידיא השורי הירחא
- . םיברע - יטבש # םי!ומדק תובא י!ש לש םיאצאצ .ברע יאה יצח יבשות
תפתושמה םתפש .$םש לש םיאצאצ& ןמי יטבשו $לאעמשי לש םיאצאצ& סיק
הצחמל םידוו! ,םידוו! ייח ויח .הרישל קאריעב השמישש תיסאלק תיברע התייה
ימד.ו תואלקח ,רחסמ ,הערמ לע הססבתה םתלכלכ .ימ!יד היה הז # עבק יבשויו
1
,הזיזע& ויתו!ב תשולשו הללא ןחלופב ו!ימאה .כרש/ % תולילא התייה םתד ..תוסח
# םישדוקמ םימחתמו םייתיב םי!ולספ תועצמאב השע! ןחלופה .$תא!מו תאללא
יתש דבלמ י!ידמ ןוגרא כ.כ םהל ןיא .הבעכה ביבס הכמ לש םרחה אמגודל
וררופתה רבד לש ופוסבש תי!אסאסהו תיט!אזיבה הירפמיאה לש תוסחה תו!ידמ
.ודרש אלו
8 . – הילהא'ג תילולימ .םאלסאה תיילע ברע ברע יאה יצחב הפוקתל יו!יכ
רסוח איה תורובב ה!ווכהו םימלסומה ידי לע ותי! םשה .תורוב איה תועמשמה
.םייטבש םייחו םילילא ןחלופ לש הפוקת רומאכ .םאלסאה ,לאה תעידי
0 . זא'גחִ – תובושחה םירעה תואצמ! וב ברע יאה יצח לש יברעמה זוחמה
.ה!ידמו הכמ םאלסאה תישארב רתויב
10 . – ןאס'ע )20*)8" הוויה .ברע יאה יצחב םיט!אזיבה לש תוסח ת!ידמ
םיברע םיטבש ויה םי!אס'עה .רבדמה ידוו!מו םי!סאסהמ ,יח רוזיא םרובע
.םיירוסה הברעה ירוזאב םיט!אזיבה ליבשב רחסמה תא ו!גראש
11 . ם'חל דע תישילשה האמה תישאר * 60) הירפמיאה לש תוסח ת!ידמ .
,יח רוזיא םרובע הוויה .הריח לא התייה התריב .ברע איה יצחב תי!אסאסה
.רבדמה ידוו!מו םיט!אזיבהמ
12 . הריח לא .ם'חל תריב #
1( . הכמ – .ברע איה יצחבש זא'גח לבח םורדב ריע רחסמ ריע התייה הכמ
זא'גחב םייברעה םיטבשל הבושח הבעכה םחתמ אצמ! ריעב .דמחומ י!פל דוע
ריעה םאלסאה י!פל .םאלסאל שודק םגו םאלסאה י!פל לגרל היילע דקומ היהש
הכמ תא בוזעל ,לא! שיירוק טבשל ןב ,דמחומ .שיירוק טבש ידי לע הטלש!
ת!שב קר התוא שובכל בשו םש ותוא ופדרו רחאמ 6(0 התייה אל הכמש תורמל .
הבושח דואמ התייה הילע הטילשה תימאלסאה הירפמיאה לש י!וטלשה דקומה
לש ותדירמ ןהי!יב ,ריעב תוצרופ תודירמ רפסמ םי!שה להמב .התשודק בקע
.הבעכה תפירשל האיבמ רשא רייבוז לא ובא
1" . הנידמלא – בר'תי יבשות .בר'תי ריעה הארק! דמחומ תעגה י!פל ..ריעה.
דמחומ תא ו!ימזהו םהי!יב םיכסכוסמ ויה םידוהימו םילילא ידבועמ םיבכרומ ויה
ת!שב ה!ידמלאל דמחומ לש ורבעמ .םהי!יב רשגל אובל 622 .הר'גיהה ארק!
תווהתהל הלחה םש ,ה!ידמ לש גיה!מכ דמחומ ססבתהל ליחתה ה!ידמלאב
הבושח התייה ןכ לעו םאלסיאל השודק ריע איה ה!ידמלא .תימלסומה המואה
.םי!שה לש תיטילופ ה!יחבמ
2
1) . - ברעלא םאיא *הזו'ע .םיטבשה תומחלמלו הפוקתל יו!יכ ..םיברעה ימי.
.םיטבשה ןיב תוטישפ
16 . – הור ֻ מֻ לש תוילאידיאה תו!וכתה לולכמ # טבשה לש םילאידיאה תכרעמ
.ירצשכ גילבהל וא תוומ דע םחלהל תו!וכ! .רבדמב רבגה
1- . - ףינח םדא וא יטסיאתו!ומ םדא ראתל דעו!ש ןארוקב ורוקמש ח!ומ
תדב ןימאהש םהרבא ה תפוקתב םאלסא*םדק קודא ימלסומל יו!יכ םג אוה +י!ח .
.רשיו רד םימת םדאו
18 . - שירוק הכמב היה טבשה סיסב .דמחומ איב!ה לש וטבש ,יברע טבש
טבש י!ב וכישמה דמחומ לש ותומ רחאל .םרחה # שדוקמה רתאה יוצמ היה םש
,הימוא י!ב םיאצמ! ולא םיגיה!מ ןיב ,הלועה ימלסומה חוכה תא גיה!הל שירוק
.ילע י!בו סאבע י!ב .הכמל הר'גיהה תא תושעל ול ומרגו דמחומ תא ופדר ויש!א
ידכב הדידוח םכסה לע םתיא םתח ,דוחואו רדב ברקב םהב שגפ! דמחומ
.ותוא רפה ןכמ רחאל .הבעכל לגרל תולעל ול ורשפאיש
10 . – ףארשא םאלסאה שוביכ םע .+ירש דיחיב ,םיטבשה ישאר לש םייו!יכ
םיי!יבה דמעמ היה! +ארשאה .לדג הרושהמ טבשה י!ב ןיבל +ארשאה ןיב רעפה
םרג הז רבד .לשממל םעה ןיב רשיקש הז אוהו ןוה רובצל ותורשפאב היהש
.םעה יטושפ ברקב םדג! תורמרמתהל
20 . * יצק ןבא +א!מלא דבע ןבא םשאה
21 . – ףאליא םע שירוק טבשמ דמחומ לש ובס םתחש םיחוור +ותיש םכסה
תחטבה תרומת עובק םולשת ולביק םיטבשה .הכמ רוזאבש םיטבשה ישאר
.הכמל רדב תורייש לש ןרבעמ
22 . היובנלא הריסלא םאשה ןבא ידי לע הבתכ!ש דמחומ לש היפרגויבה #
*ב תמ& 8(( .התומלשב הרמש!ש דמחומ לש המודק יכה היפרגויבה תאז .$
.קאחסא ןבא בתכש איב!ה תיפרגויבמ םיקלחל לע תססבתמ
2( . – הר'גיה ת!ש 622 לא םימיל& בר'תיל הכממ דמחומ לש רבעמה #
םייברעה םיטבשה ידי לע לבקתמ םתוח דמחומ .+דר! אוהש ללגב $ה!ידמ
תודלותב ה!פמ תדוק! הווהמ הר'גיהה .םהי!יב רשגל בר'תיל אוביש םידוהיהו
ררוב ,יטילופו יתד גיה!מ היה! אוה # ה!תשמ איב!ה לש ודמעמ .םאלסאה
.תישפוח הליהקל תפדר!ו ה!טקמ תכפוה תימלסומה הדעה הר'גיהה םע .איבצמו
.המואה # תדל השדח תרגסמ תריצי רשפא רבעמה ןכ ומכ
2" . ראצנא – תד תאו םשל ועיגהב דמחומ תא ולביקש בר'תי יבשותל יו!יכה
.םאלסיאה
3
2) . - ןוקיפאנמ וצר יכ אלו ,וח יפלכ קר םיסרט!יאמ ומלסאתהש ,םיעובצה
םי!ושארה ויהי םה היעבב היהי םאלסאהש עגרבש עדי דמחומ .הללאב ןימאהל
.םאלסאה דג! תויהל ורבעיו ובזעיש
26 . - המוא לא דהע רציש ה!ידמב התתשוהש השדחה הקוחה ,ה!ידמה הזוח
א תחא המוא םה ה!ידמ יבשות 1םה הזוחב תובושחה תודוק!ה .בר'תיב דמחומ
םתד תא םייקל ישמהל םילוכי ריעב םידוהיה .הכותב םייק םיידע םיטבשה ה!במ
# ררובה םג אוהש דיחי גיה!מ שי המואל .םיסימ םלשל םהילעו תוסח י!ב םה א
גרה!ש םדא לש םדה תמק! תבוח המוא םה ריעה יבשות לכו רחאמ .דמחומ
תדחואמ ראשיהל הכירצ המואה ןכ ומכ .המואה לכ לע תלטומ הללא תמחלמב
.רפוכל עייסל רוסיא # ,וחבמ ביוא דג!כ
2- . דאהי'ג – *ימי!פ .י!וציח דאה'גו ימי!פ דאה'ג .תיתד המחלמ*שדוק תמחלמ
,ערה רציה שוביכ ,לאה ןוצר תא תוצרל ,מאמ תיישע ,'לודגה' דאה'גה םג ה!וכמ
יתמחלמ ,מאמ 'ןטקה' דאה'גה ה!וכמ*י!וציח .םיע!כושמ אלה עו!כש ,תדה תצפה
.רשיה רדמ וטסש םימלסומ ,םי!אגפו םירפוכ יפלכ
28 . רדב ברק – 62" תריצעב לשכ! דמחמ לש חוכ * הר'גיהל היי!שה ה!שה ,
ואבש הכמ יש!א תא םיחצ!מ םימלסומה א הכמל הכרדב םירחוס לש הרייש
לש לארומה ת!יחבמ בושח ברק .םיטעמ ויהש תורמל הריישה לע ןגהל
ברקב ודמעמ תא ססבל ול רזעו ,דמחומ דקיפ וילע ןושארה ברקה .םימלסומה
.וי!ימאמ
20 . קדנח תמחלמ ןגהל ידכ ה!ידמ יש!א ורפחש תוחושה ש.ע החושה ברק#
.םריע לע 62- .תגסל וצלא! א ה!ידמ לע ורצ הכמ יש!א #
(0 . היביד'ח הזוח # 628 םריעל ןוזמה תקפסאלו םרחסמל וששח הכמ יש!א
*ל קש! תתיבש םכסה םתח! .ה!ידמל הכמ ןיב םיעגמ ורצו!ו 10 הכמ ןיב םי!ש
לגרל תולעלו הכמב רקבל דמחומ לכוי ה!ש דוע יכ םכסהב טלחוה .ה!ידמל
דמחומ לש ודמעמבו הכמ לש התשודקב תידדה הרכה +קיש םכסהה .הבעכל
ע!מ כב דמחומ .םכסהל ודג!תהש דמחומ לשו ה!חמב ולאכ ויה .יטילופ גיה!מכ
.רביח # םירחא םישוביכל תו!פל היה לוכיו הכמ דצמ הפקתה
(1 . רבי'ח דמחומ .תידוהי התייה התייסולכואש ה!ידמל תי!ופצ רבדמ תוא! #
תיצחמ תרומת םתמדא תא דובעלו םש ראשיהל היבשותל ריתוה א התוא שבכ
.לוביה ןמ
(2 . העיב העובש # היברע העיב .ותוגיה!מבו דמחומב הרכה .םי!ומא תעובש #
חרואב לודג יו!יש אלל ,טבשה ייחל הרזחו טבשה לכ םשב טבש גיה!מ לש
.םי!ימאמה תליהקלו ה!ידמל תופרטצהו םי!ומא תעובש הר'גיהלא תעיב .םייחה
4
ישיא םכסה כב וארו רחאמ העיבה תא םיריפמש םיטבש שי דמחומ תומ רחאל
.דמחומ םע
(( . - ה'טירק ונב ת!ש 62- ומשאוה ה'טירק י!ב קד!ח תמחלמ לש הכרעמב
םיש!הו גרוהל ואצוה טבשה ירבג .הכמ יש!א םע הלועפ +ותישו דמחומב הדיגבב
ללש הברה איבה .תרוסמב איב!ל סחוימ ו!!יא ןידה רזג .םידבעל ויה םידליהו
.םימלסומל
(" . – הדר ה!ש 11*12 .הר'גיהל ול ועיבהש םיטבשה דמחומ תומ רחאל
ןמ הלאשב ורזח םקלח .וכרד יכישממל תו!מא!מ םיררחושמכ םמצע ואר תו!מא!
רכב ובא .םיסימ םלשל ישמהל ובריס קר םקלח ,םיסימ םלשל ובריסו םאלסאה
.םהלש תו!מא!ה תא ריזחהל חילצהו םהב םחל!
() . – המליסמֻ המליסמ .דמחומ תומ רחאל םקש הפי!ח ו!ב טבש לש איב!ה
,רא לש איב!כ ומצע לע זירכהו רוזאב טלשש ירצו!ה למה לש ומוקמ תא שרי
דוגי!ב ,םיפסו! םיחטש שובכל הצר אל המליסמ .הפי!ח ו!ב טבשו המאמי
רכב ובא .אבקעב השק ברקב ושגפ! המליסמ לשו רכב ובא לש אבצה .םאלסאל
.ברקב גרה! המליסמ .חצי!
(6 . ןאוויד .רמוע י!שה +יל'חה חתפש םימחולל םילומגת תטיש# תמישר
קתווהו תודיחא ויה אל תואבצקה .ה!ידמה ןמ תואבצקל םיאכזה םימחולה
לש ותחפשמ י!ב םג .הקיבאס ארק!ש המ ,הבצקה לדוג תא עבק םאלסאב
ןיבל םי!ושארה םימלסאתמה ןיב םיחתמ הרצי הטישה .ןאווידה ןמ ולביק דמחומ
.$ראצ!או ןורי'גאהומ& רתוי םישדחה
(- . הקיבאס .םאלסאב קתו יפ לע הבצקה רועיש תעיבק #
(8 . ילאומ םאלסאב .םיברע ם!יאש ולא ,םישדחה םימלסאתמה .תוסח ןב #
היו!ב התייה תיברעה המואהו רחאמ .םי!ימאמ תצובקל +רטצהל ירצ םלסאתמה
י!ב ,םיחפס!כ +רטצהל וצלא! םישדחה םימלסאתמה םיטבשו החפשמ ירשק לע
.תיתרבח ומ! היה םדמעמ תיאמואה הפוקתה שמבו םי!ושארה תורודב .תוסח
.רפתשמ םדמעמ ,תימלסומ תוילאסרבי!ואל רבעמה םע ,תיסאבעה הפוקתב
היתורושל תכשומו ילאוומה לש חופיקה תשוחת תא תלצ!מ תיסאבעה הלומעתה
חורו תד ,הלכלכ לש לה!מ ידיקפתל םיעיגמ םה תאז תוכזב .םיבר ילאוומ
תוברתה תא הלליהש הייבעושה תעו!ת החתפתה םהמ .תיסאבעה הירפמיאב
.תיסרפה
(0 . רצמראצמא לכב .י!שה +יל'חה רמוע תפוקתב ודסויש ה!חמ ירע #
בורק ,םייאבצ ה!חמ ירע ןיעמב םיברעה ו!כתשה םיברעה שוביכה ירוזיאמ רוזיא
הפוכו הרצב ומכ ,םישדח םירוזאב ןהו תוקיתע םירעב ןה ומקוה ןה .רבדמל
5
ראצמאה .הקירפא ןופצב ןאורוקו םיאצמב טאטסופ ,הירוסב היבא'גלא ,קאריעב
יתרבח דקומ תויהל וכפה ראצמאה .תיטבשה תרגסמה לע רומשל םיברעל רשפא
קזח ילהת לחה םש .םשל ורגיה םיימוקמה םימלסומה ןמ הברה ןכלו יתוברתו
.ולא םירעמ תאצל םיברעה ולחה תיסאבעה הפוקתב .בורעישו םולסא לש
"0 . דאנ'גאדנ'ג #
"1 . הדעאס ונב תפיקס # 6(2 רחאל טילשה תריחב דמעמ ,רצח%הפיקס
יגיה!מ י!ש ןיב חוכיו לה!תמ .ןורי'גהומה ןיבל ראצ!אה ןיב שגפמ .דמחומ לש ותומ
רכב ובא רחב! רבד לש ופוסב .+יל'חה דיקפת תא אלמל יואר ימ יבגל תוחוכה
.דחא הפ אל האר!כ ,ןורי'גהומה ןמ גיצ!
"2 . הפיל'ח - איב!ה תומ רחאל ן!וכ תימלסומה הירפמיאב תופיל'חה דסומ
ת!שב 6(2 ת!שב םיקרוטה ימי דע וטלש ישיירוק אצוממ םיפיל'ח . 1)1- ,
ת!ש דע וטלש םייקרוט םיפיל'חו 102" *ב רבודמ ,הכ דע ו!דמלש המ ת!יחבמ . (
איב!ה אוה דמחומ .םיסאבעהו םייאמואה ,םי!ודישורה םיפיל'חה 1םיפיל'ח תוצובק
.הללא לוסר תפיל'ח. יו!יכב שמתשמ שרויה .איב!כ ותוא +ילחיש ימ ןיאו ןורחאה
לש עוציבה תושר תא קר ולביק םיפיל'חה .לאה חילש םוקמ אלממ רמולכ
תורצוויה םצעמ תי!חור הליהב ןחי! א ,ישעמ*י!וליח אוה ודיקפת .דמחומ
.םאמא ה!וכ םיתעל ןכל ,דיקפתה
"( . – ןינמאמ לא רימא טילש. וא .םי!ימאמה איש!. ושוריפש ח!ומ
ה לשו ,דמחומ לש וראות היה ..םי!ימאמה םיפיל'ח הז ראות םויכ .וירחא וגיה!הש
ב קר ימשר ןפואב שמשמ וקורמ .וקורמ למ לש ויראתמ דחא אוה םשו
"" . רכב ובא # 6(2*6(" .$ןימאמה%& .קידצלא. ה!וכמ הפיל'חל ה!מתמ
ותוא לבקל םיכירצ ויה ראצ!אה ,איב!ה ןתוח ,םימלסומה י!ושארמ .ןושארה
.הפיל'חה דיקפתב ותוא וצר אלש תורמל .ו!ע ,שוח! א ןותמ םדא ןב לש יומיד
.םי!ושארה שוביכה תועסמו הדירה יוכיד םה םיירקיעה וילעפמ
") . –באט'חלא ןבא רמוע 6("*6"" תמא ןיב דירפמ2& .קוראפלא. ה!וכמ
*ה +יל'חה $רקשל 2 י!ושארמ .ןורי'גהומה לע םגו ראצמאה לע םג לבוקמ יה .
,יא!ק ,רימחמ טילש .,רכב ובא יבורקממ,איב!ה לש ותשא יבא ,םימלסאתמה
התייה םישוביכה תרטמ ,הירוסו םירצמ שוביכ םיפקז! ותוכזל .םי!פ אושמ אלל
,תו!ושארה ראצמאה תא םיקמ אוה ,הזיב תוטישפ תקספה ,םאלסאה תצפה
ת!שב .יר'גיהה חולה תא עבוק ,ןאווידה דסיימ 6"" .יסרפ דבע ידי לע חצר!
.ארושה תא םיקמ
"6 . דילו לא ןבא דלא'ח # )8"*6"2 ותיוול י!במ דחאו לודג ימלסומ איבצמ
.דמחומ לש ויפ לע ופהל חילצה תיאבצה ותיישות תוכזבש הז היה דלא'ח
6
תא דוחוא ברק קר םלסאתה ומצע אוה .םישיירוקה לש הסובתכ הליחתב האר!ש ,
תובקעב היביידוח םכסה ת!שב 628 םאלסאה תא ומצע לע לביקש רחאל א ,
.לאה תליחמל ורובע ללפתיש ו!ממ שקיבו ,וישעמ לע דמחומ י!פב תישיא לצ!תה
.םאלסאה דצל םחל ליאו םוי ותואמ רחב!שכ רכב ובא ל +יל'ח תא חלש אוה
דג!כ דלא'ח םימת ו!ב תאו להא'ג ובא ןבא המרכע הזחתמה דג!כ המיילסומ .
לש דרמה םויסל איבהש הז היהו ,המרכעל +רטצה ,ותמישמ תא םילשה דלא'ח
ב המיילסומ הברקע ברק . תא םימלסומה ושבכ ותגה!ה תחת קשמד
"- . – 'גאר'ח םג לטוה אוה .תיט!זיבה תורסיקב דוע ורוקמש סמ .עקרק סמ
םימלסומ לש הזמ הובג היה הז א ,תועקרקה ילעב םישדחה םימלסאתמ לע
סמל הביסה .תויטרפ תומדאב וקיזחה רשא םישובכה םימעה ותוא ומליש .םיברע
.םאלסיאה תדעל תותימצל סכ! איה עקרקה יכ איה
"8 . – היז'ג .םליפשהל ת!מ לע םימלסומ אל לע לטוהש תלוגלוג סמ
"0 . ארוש – ירבחמ הבכרוה ,ושרוי תא תו!מל מ.ע רמוע ה!ימש הצעומ
.ןורי'גהומה
)0 . – ןאפע ןבא ןאמתוע 6""*6)6 י!ושארמ .ישילשה +יל'חה .
וילעפמ .יפוא שלח לש יומיד .איב!ה לש ו!תח ,היימוא תיבמ ,םימלסאתמה
ןימאה .סרפ שוביכו יצ חותיפ ,חסו!ה תודחאו ןארוקה תכירע # םיירקיעה
המ ,ןורי'גהומה תא אקווד ולו שיירוק תא חיצ!הל הצר ,םיביצ! רטיפו תויזוכירב
לוצי! ,הבאחצב לוזלז ,םזיטופ! לע ותוא ורקיב .הקיתוה הטילאה תדיריל איבהש
ב .ןארוקה שובישו רתי תויזוכיר ,םימחולה 6)6 .ותיבב חצר!
)1 . – בלאט יבא ןבא ילע 6)6*661 +יל'חה .$לאה ידי%& .הללא ילו. ה!וכ
הצר .ראצ!אל ברוקמ ,םימלסאתמה י!ושארמ ,דמחומ לש ו!תחו ודוד ןב .יעיברה
סייג םש ,הפוכל חורבל ,לא! ,ו!ממ וקחרתה שיירוק יש!א ,תודמעמ ןויווש ליח!ל
היימוא תיבמ ,היוואעמ היה ודג!תמ .ה!ושארה ה!תיפב שיירוק י!ב תא חצי!ו אבצ
,הפוכב רתוי רחואמ חצר! ילע .מת וב ,ןאמ'תוע תומ תא וב םוק!ל הצרש
ת!שב ,דגסמב 661 .תופיל'חה לע רתוול ע!כוש ןסחלא ו!ב .
)2 . – למגה ברק ה!ושארה ה!תיפה 6)6 הלעהש +ואי!ב תומשאה תובקעב .
רתוי רחואמ וחכוהש תו!עט& רבדמב עסמ תעב דמחומ תשא ,השיאע דג!כ ילע
הטילחמ ,לכסותמ תויהל איב!ל ומרגש $תו!וכ! אלכ רובחל ,המק!כ השייע
,הרהמב םתוא לסחמ ילע א ,ילע ןוטלבש דורמל וצרש הרצב ריעב ילע ידג!תמל
.דובכב גהו! אוה השיאעב
)( . - ןאיפס ובא ןב היואעמ מ .הימוא תיב ןוטלשל ןושארה תחאל רצ! ,היואע
לש ותחפשמ בורק +או היימוא י!ב *שיירוק טבשב תופיקתה תוחפשמה
7
+יל'חה ןאפע ןב ןאמ'תוע . +תתשה רשאכ ןוטלשל וכרד תא לחה שוביכב
הירוס ןמ תיט!זיבה הירפמיאה ת!שב 6(- ויחא לש ודוקיפ תחת יבא ןבא דיזי
ןאיפוס +יל'חה ידי לע הירוס לשומל ויחא ה!ומ שוביכה תמלשה רחאל . ןב רמע
באט'ח*לא ה תפגממ דיזי רטפ! רשאכ א , רבד לשומכ ומוקמ תא היואעומ ספת
.הירוס .תיסחי תואמצעב ה!ייפוא הירוס לשומכ היואעומ לש ות!והכ תפוקת
המישמה היואעומ לע תלטומ התייה הימוא י!ב תחפשמ שארכ ,ןאמתוע תומ רחאל
בריס היואעומ .ותומ תא םוק!ל תא בוזעל בריסו +ילחכ ילע לש ודמעמב ריכהל
.ילע תווצמב הירוס לשומכ ודיקפת ת!שב םילשוריב העובשה תא לביק 660 הלע ,
ת!שב תופיל'חל 661 .ילע חצר רחאל תא ריבעה אוה *לשממה זוכיר גאד היואעמ
וזכרמ ל קשמד בש הירוס רובע יטילופו י!חור זכרמ הראש!ש יברעה םלועה תורוד
.וירחא םיבר .אבצה ,ראודה תא ססבמ .הירפמיאה תוזוחמל םילשומ חלוש אוה
ת!שב רטפ! .הירפמיאה חטש תא ביחרה .וכרד ישממכ דיזי ו!ב תא עבק 680 .
)" . ןיפצ ברק * 6)- .היוואעמ אבצל ילע אבצ ןיב שגפמ , ת!שב 6)- ובצייתה
רה! לש תיברעמה הדגה לע ,ןיפצ / ב תרפ ןופצב קאריע לובג לע הירוס י!ש ,
לש ואבצ * םימלסומ תואבצ 3לאט ובא ןב ילע ובא ןב היואעמ4 לש ואבצ לומ ,
ה .ןאיפס +יל'ח ,םאלסאה לש ישילשה ןאפע ןבא ןמ'תוע ,ןכל םדוק םיית!ש חצר! ,
היהש היואעמ .יעיבר +יל'חכ ויתחת ה!מתהש ,ילע לע לפ! חצרה ןו!כתל דשחהו
לע לשמו ןאמ'תע לש החפשמ בורק הירוס ידימ ןאמ'תע תומ תא םוק!ל עבש! ,
תאז לכב א ,ילע לש ןטקה ואבצמ רתוי הברה ןמואמ היה היואעמ לש ואבצ .ילע
םירהל ול ,עיי היואעמ יצעוימ דחא ,עירכמה עגרב .ובירי תא סיבהש טעמכ ילע
יספוט ןארוק ילע .םיהולא ידיב הערכהה * התייה השעמה תועמשמ .םהיחמור לע
.םוחלל וקיספה ויש!א םלוא ,וז הלובחתל ע!כיהל הליחתב בריס
)) . 'גראו'ח – ת!שב .יסכודותרואה םאלסאה ןמ םי!ושארה םישרופה 6)-
םיררוב תאבה לע טלוה ברקב ןארוק ירפס בוריע בקע .הייואעמ םע ילע קבא!
תא ובזעו כל ודג!תה ילע ילש וה!חממ םיש!א .ברקב ןוחצ!ה תייגוס תא עירכהל
ילע שמהב .המיחלב ישמהל םהילעו טופשל לוכי הללא קרש םי!עוט םה .וכרד
תיתדה ות!ומאש ימ אוה +יל'ח םהיפ לע .םלוכ תא טעמכ לסחמו םהב םחל!
הקודהו המלש הללאב . ויחאל הווש ימלסומ לכ ,'גראו'חה תטיש יפ*לעש רחאמ
.ילאוומה י!ב םיבר םימלסומ 'גראו'חה לא ופרטצה ,ועזגל רשק אלל ,ה!ומאל
םג ,שפ! +וריחב םיפיל'חב 'גראו'חה ומחל! תיאמואה תלשושה תפוקתב
.םויא 'גראו'חה וויה םיסאבעל
)6 . - ןודישאר & רכב*ובא .רדה ירשי ,םי!ושארה םיפיל'חה תעברא 6(2*
6(" & רמוע ,$ 6("*6"" & ןאמתוע ,$ 6""*6)6 & ילע ,$ 6)6*661 אוה םהילע עדיה .$
8
םכרעמ דירוהל ת!מ לע םתוא הראיפ האר!ה לככש ,תיסאבע היפרגוירוטסיהמ
.םייאמואה םהיפילחמ לש
)- . -הימוא תיב 661*-)0 החפשמ לש ה!וטלש תפוקת איה םיימואה תלשוש
*ב התליחת .םאלסאה י!פל דוע הכמ יגיה!ממ 661 ןודישארה תפוקת םויס םע
ת!שב הפוס .היוואעמ ןושארה יאמואה +יל'חה תיילעו -)0 לש גרוהל ותאצוה םע
*ה ןאוורמ ןורחאה יאמואה +ל'חה 2 .קשמד היה ה!וטלש זכרמ .סאבע תיב י.ע
ה!!יא איה ןכלו תיסאבעה הפוקתה ןמ םה וז הפוקת לע ו!לש תורוקמה רקיע
.יבויח רואב תגצומ
)8 . – היוואעמ ןבא דיזי 680*68( היה ,ןושארה יאמואה +יל'חה לש ו!ב
ת!שב ןוטלשל הלע .י!שה יאמואה +יל'חה 680 ויה ומיב .ה!תפה תצרופ זאו ,
םחל! ואבצ .השק טילשל בשח! .זא'גיחה ןוויכמ רקיעב ,הירפמיאב תובר תודירמ
ת!שב גרה! .אלברכב חבטב וגרהו ילע ןבא ןייסוחב 6(8 . +סו! תודג!תה דקומ
תושודקה םירעה יבשות ויה דיזי לש ו!וטלשל הכמ ו ה!ידמ לא ומילשה אל ולא ,
.+יל'חה תוהז תא תעבוקה ארושה לוטיב םעו ןבל באמ תופיל'חה תרבעה םע
,היואעמ ויבאו דיזי ומזיש תואלקחה ילעפמ לע וחמ ה!ידמ לא יבשות ,+סו!ב
הייסולכואה לע הירוסב םיאצמ!ה תועקרק ילעב ןוטלש םתועמשמש םילעפמ
ת!שב .תימוקמה 68( י!ב תא שרגל וחילצה ריעה יבשותו ,ה!ידמ לאב דרמ ,רפ
.דרמה יוכידל םירוס תוחוכ דיזי חלש רצק ןמז ותב א ,ריעבש הימוא תחפשמ
יימואה אבצה דועב .הכמב דרמ יוכידל אבצה ה!פ ה!ידמב דרמה יוכיד רחאל
,ריעצה ו!ב שרי ומוקמ תא .רבדמב דיזי רטפ! הכמל וכרדב י!שה היואעמ הז א ,
ןאיפוס ובא י!ב +!ע לש ם!וטלש תפוקת המת כב .םישדוח רפסמ ותב רטפ!
.היימוא תיבל
)0 . - ילע ןבא ןייסוח וראש! הימוא י!בל ילע +יל'חה לש ותסובת תורמל
חו!מה +יל'חה לש ותחפשמל םי!מא! ימלסומה םלועב םיבר בלאט יבא ןב ילע .
*ילע לש רוכבה ו!ב ילע ןב ןסח ,ותמועל ,תופיל'חה תא ומצעל עובתל אלש רחב
ריעצה ויחא , ילע ןב ןייסוח הרוכבה תא ותחפשמל בישהל ת!מ לע קבאמל אצי
ןייסוח לא אצי ןוטלשל ןושארה דיזי לש ותיילע רחאל רצק ןמז .ימלסומה םלועב
.ויכמות םע דחאתהל ת!מ לע הפוכ ןוויכל םי!מא! לש ןטק רפסמ םע ה!ידמ וריעמ
ב וי!מא!ו ןייסוח לא תא טריי ,דיזי ןב הללאדבע *דיזי םעטמ קאריע לשומ אלברכ *
ל רדב ןטק רפכ הפוכ ,רפ םימו דויצ רסוחמ םילבוס ןייסוח לא לש ויש!א רשאכ .
.ויש!או ןייסוח וגרה! ופוסבש רצק ברק
60 . – רייבז ןבא הללאדבע תא דירמהו םיטילשכ היימוא תיב תא לבקל ברס
יח הב ,ה!ידמ יבשות עוערה בצמה לשב .י!שה +יל'חה היוואעמ ןבא דיזי דג!כ ,
9
לע זירכה אוה .רטשמה לע םויא הווהמ אוהו רייבוז ןבאל םיעבש! םיבר הירפמיאב
ת!שב כמ האצותכ .זא'גחב +יל'חכ ומצע 68( םש ,ה!ידמל ואבצ תא דיזי חלש
לשומ תויהל רייבוזל עיצמ דיזי .הכמב אצמ! רייבוז .םי!ומא ול םיעבש! םיבשותה
ת!שב קר .ברסמ אוה א קשמד 602 ןמזב .וגרוהל חילצמ כלמ לא דבע
לא דבע ,הכמ לע רייבוז טלש הבש הפוקתב .שאב הבעכה התלעוה ,וב המחלמה
.יפולח לגרל היילע םוקמכ םילשוריב עלסה תפיכ תא ה!וב כלמ
61 . כלמ לא דבע # 68)*-0) .היימוא תיבמ רפסמב ישימחה +יל'חכ ןהיכ
תומלש לע ומייאש תודירמה תא אכיד ,הימוא תיב ןוטלש תא בציי כלמ לא דבע
םי!פה םוחתב .הירפמיאה תולובג תא ביחרהו ןושארה דיזי לש וימי זאמ הירפמיאה
תיזוכירל הירפמיאה תא וכפהש תויתלה!מו תוילכלכ תומרופר כלמ לא דבע םזי
רוביצ י!במ תיי!בב עיקשה +סו!ב .לה!מה בורעשו דיחא עבטמ 1תיטרקוריבו
.םילשוריבש עלסה תפיכ םללכב םידגסמו
62 . ראת'חמ דרמ # 68)*68- .ילע תיבב יברע תרשמ היה ותודליב ראת'חמ
אוה .תיאמואה תופיל'חה דג! רתוי השקו!ו רתוי קזח דרמב רוצ שיש רבס אוה
יכ ןיבה אוה .שממ לש גיה!מ היהש הפוכב ילע יכמות תעו!ת ישאר ברקב ןושארה
יכ זירכה ראת'חמ .ודצל ילאוומה תא סייגמ ןכלו ,עמשוממו דכולמ אבצ שורד
לע טלתשהל חילצמ ראת'חמ .+סכ!ה גיה!מה # םאמאה אוה היפ!חלא דמחומ
*מ תכשמ! ותדירמ .הימטופוסממ קלחו הפוכ 68)*68- ימ לכ ירחא +דר אוהו
ופוסב הרגומ הדירמה .ןייסוח לא חצרו אלברכב חבטב קלח ול שיש בשח אוהש
.ראת'חמ לש ושי!אבו וב חבוטש כלמ לא דבע ידי לע רבד לש
6( . היפנחלא ןבא דמחומ תעו!תב +תתשה .המיטאפמ אל א ,ילע לש ו!ב #
גה!ו ה!ידמב ראש! ומצע אוה .םאמיאש וילע זירכה ראת'חמ .םידילעה לש דרמה
.גרוהל ותוא איצוה אלו ה!כס וב האר אל כלמלא דבע יאמואה +יל'חה .קופיאב
.ילע תיב לש םהיתועיבתו םהיתויוכז תא למסמה לגדה אשו! היה אוה
6" . זיזעלא דבע ןבא רמע # -1-*-20 לש התובישח תא םידקה
םימלסאתמה ידימ ובג! םיסימ ןכ י!פל .םיסימ תייבג י!פ לע תומלסאתהה
תא דימעמש ןושארה יאמואה +יל'חה אוה .ומלסאתהש תורמל ,םישדחה
תלוגוגה סממ םישדחה םימלסאתמה תא רטופו ה!ידמה תפוקל לעמ תומלסאתהה
טעמ כ לכ טלשו רחאמ המרופר תאזכ תושעל קיפסהש חוטב אל .םיסימה וצב #
.הבוט תימדתל תיסאבעה היפרגוירוטסיהב ,הכז א ןמז
6) . עלסה תפיכ ת!שב כלמ לא דבע י.ע המקוה # 601 דחא .םילשוריב
לש תורוסמ וב ורשק! .םלת לע םידמוע ןיידעש םימודקה םיימאלסאה םי!במה
10
ןיעמ כלמ לא דבע לש וימיב תממשמ איה .המיימשה דמחומ תיילע # 'גארהמ
שי ה!במה ותב .םילשוריל לגרל םילוע ויה הירוסמ םימלסומ .הכמל +ילחת
הבוהז הפיכ םע ןמותמ ה!במה .ןב ןיא הללאלש ,תורצ!ה םע תוסמלפתמ תובותכ
לא דבע לש ותבותכ תא רקוע ןומאמ לא יסאבעה +יל'חה .תיט!זיב תולכירדא #
תא תוחמל ןויסי!ב רבודמש וא .םיצופיש תעב ומש תא בתוכו עלסה תפיכמ כלמ
הצר קר יראתה תא תו!של חרט אל וליפא אוהו רחאמ וא ,םייאמואה רכז
.ומש תא חיצ!הל
66 . ר'גפמ תבר'ח # ) ןומרא אצמ! ןדריה תעקבב וחיריל תי!ופצ םירטמוליק
םוחתכ וחירי ריעה לש םיי!ופצה םירברפב ה!ב! ןומראה .םאשיה ןומרא # יאמוא
*ב ילאירפמיא -"(*"" ותמלשה םרט דוע סרה! םוקמה .דיזי ןבא דילוו לא ידי לע
ת!ש לש המדאה תדיער ידי לע -"- לודג ,ע ראתמ ןומראב יזכרמה ספיספה .
הליו לש הרוצב ה!ב!.תיסופיט תימאלסא תו!מוא # יבצ +קותה הירא ויתחתמו
.תיאמור
6- . אלברכ םע דחי ילע ןב ןייסוח גרה! $קאריעה& אלברכ ריעה # -0 י!במ
הדעל טרפב בושח ברקה .היימוא תיבמ היוואעומ ןב דיזי לד ואבצ ידי לע ותחפשמ
*ה .םיעישל היילע דקומ אוה ורבקו ןייסוח רבק! ריעב .תיעישה 10 םרחומ שדוחל
.םיעישל בושח םוי הזו תימלסומה ה!ומאה יפ לע ברקה יראת אוה
68 . סלאט ברק ת!שב # -)1 ןיב דיחי ברק רע! ,סאבע תיב תפוקת תליחתב
םיחצ!מ םימלסומה .ןאריא חרזמ ןופצב סלאט רה! תודג לע םי!יסל םימלסומה
םע םיטמולפיד םיעגמ ןיא שמהב .תימלסומה תוטשפתהה הצק תא ןמסמ לובגהו
.ןיס רסיק
60 . - סאבע תיב תליפ! רחאל תימלסומה הירפמיאב הטלש רשא תלשושה
ת!שמ לחה .םייאמואה תלשוש -"0 ת!ש דעו סאבעלא ובא +יל'חה םע 12)8 .
תופיל'חה רתכל רתוי םייואר םמצע ואר םה .איב!ה לש ודוד ,סאבעלא יאצאצ םה
ןאסארו'ח אבצ לש עויסב תיאבצ הכפהמ איה הכפהמה .יתחפשמה סוחייה ללגב
םיחצו!מ םייאמואהו ,םלסמ ובא לש ותגה!הב םירוחש םילגד םילעומ .ילאוומהו
תוחפו זכרמב תילאסרבי!ואה םאלסאה תד תא ומש סאבע תיב .גרוהל םיאצומו
,הירוסב תייאמואה קשמדמ הריבה תא םי!שמ םה .תיברע תוי!תא לע שגדה
.קאריעב דאדגבל
-0 . - ןאסאר'ח הירפמיאה לש םייחרזמ*ןופצה היתולובגב םיידי בחר זוחמ
הז קלחב .םימלסומה י.ע ושוביכ רחאל םג ויפוא לע רמש זוחמה .תימלסומה
תומחלמב תופתוש בקע םיעמט! םימלסאתמהו םיברעה .םיבר םיברע ובשייתה
םיגיה!מה .ייאמואה רטשמל ודג!תה םה .ןמוימ אבצ םש היה .םיקרוטה דג! תובר
11
ןוטלשה תא ריזחהל התצר הגה!הה .תיסרפ ירבוד א ,יברע אצוממ םה זוחמה לש
.איב!ה תחפשמ תלשוש ידיל
-1 . - ינשה ןאורמ םי!שה ןיב טלש .ןורחאה ייאמואה +יל'חה -""*-"0 ודכ! .
ת!ש +וסב .הי!מרא לשומ ,ןאוורמ לש -"" א ,םירוסה ידימ העובשה תא לביק
דרמ לע טלתשה אוה .םיסייקה לע מס!ו ןארחב ררוגתה .תובר תודירמב לקת!
לש תיברעמה תיצחמה תא דחיאו םירצמ לש התו!מא! תא לביק .קאריעב +סו!
הלודגה ה!כסה .ידמ רחואמ עיגה א ,רשכומל בשח!ש טילש היה .תופיל'חה
י.ע םירצמב גרוהל אצוה אוה .םיסאבעהו תיחרזמה ןאסארו'חמ וילא העיגה
.תייאמואה הגה!הה ראש כו ,םיסאבעה
-2 . -ןמיו סיק .ורצו! םה יתמ תוקולח תועדה .םיטבש לש תויצרדפ סיק יטבש
.םש לש ויאצאצכ םמצע םיאור ןמי יטבשו ,לאעמשי לש ויאצאצכ םמצע םיאור
.םאלסיאה תעפוה י!פל דוע ,הירוס דע ה!ופצ ודד!ו ברע םורדמ ואב ןמי יטבש
קאריע לש י!ופצה קלחהמ ועיגה סייק יטבש םאלסאה תעפוה תעב ,ןכמ רחאל
ולאש רבודמ תרחא אסריגב .םיטבשה ןיב חתמ שי .הירוסב ןכ םג םיעקתשמו
.הירוסב יברעה שוביכה רחאל וא ,ה!ידמו הכמ יש!א ןיב תוימאלסא*םדק תויוהז
*ה ןאוורמ .םי!מיה םע תירב םיתרוכ םייאמואה .יברע*םי!פ אוה טקילפ!וקה II מות
.םיסייקב אקווד
-( . תיסאבעה !הועד" הלומעתה * סאבע תיב תא ןוטלשל התלעהש העו!תה
שי הלומעתב .םלסמ ובא אוה םי!למעותה שאר .הקזח הלומעתב הוולמ התייה
הצור הלומעתה .יתחפשמ סוחייו עזג לש הדרפה אלל ימלסומה ןויוושה תשגדה
תא שדחמ תו!בל הדעו! הלומעתה .איב!ה תחפשממ םדא ןוטלשל תולעהל
.םאלסאה לש תי!ידמה הרבחה .ןאסארחו הפוכ ,המימחב הזכרתה תוליעפה
-" . ילע ןבא דיז * תובר תוצובק ולחה ,תייאמואה הירפמיאה ימי +וסב
םידילעה םה םהמ תחא .$םאשה +יל'חה דג! רקיעב& םייאמואה דג! דרמתהל
לפ! .דחוימב חלצומ היה אל םהלש הז דרמ .ילע ןב דייז תגה!הב $םיעישה םימיל&
ת!שב ברקב -"0 ויפלכ תמייקמ םויה דעו ,וב תכמות םיעישב ה!טק הצובק .
.תיסחי םי!ותמל םיבשח! םה .$ןמיתב רקיעב& םידייזה תכ # תו!מא!
-) . םלסמ ובא * תוסח*ןב היה אוה .םיסאבעה תחפשמל ברוקמ םלסמ ובא
יברע אבצ שי םש ןאסארו'חל עיגמ אוה .ללכה ןמ אצוי ןוגרא רשוכ לעב םהלש
ימיב .ןאסארו'ח לש תויברעה תודיחיה תא םידרומה דצל סייגמ אוה םשו ,קזח
*ה ןאוורמ II ןלמעותו תיאבצה עורזה שאר אוה .דרמה לגד תא הלעמ םלסמ ובא ,
ו!יב תוקולחמ םיעלגתמ ,רוצ!מלא ,י!שה יסאבעה +יל'חה ימיב .סאבע תיבב ישאר
12
םש ןאסארו'חב תויחל ישמהל הצור אוה .וחוכ תוקזחתה תובקעב ,םיסאבעה ןיבל
.חצר! םלסמ ובא םשו ,וה!חמל ותוא שומ רוצ!מלא א ,םי!מא! ול שי
-6 . !םימדה #פוש" חאפסלא * לש ןושארה +יל'חה ,סאבעלע ובא לש ויו!יכ
םי!שה ןיב סאבע תיב תלשוש -)0*-)" לש ודוד ,סאבע לש ו!ימי דיו ו!ב היה .
הליג .תופיל'חה דיקפתל ימיטיגל אוה ןכלו איב!ה לש אצאצ אוה רמולכ .איב!ה
השוריב האמיאה תא לביק ,ויכמות ירבדל .םייאמואה דג!כ המישרמ היציזופוא
ןעוטו םייאמואה תלשוש תא לטבמ אוה אשו!ש םוא!ב .הייפ!חלא ןבא י.ע המימחב
תויאמואה תויראשה תא קלסמ סאבעלא .ילע דבלמ יואר +יל'ח היה אל יכ
םילומגת ילאוומל חיטבמ ןכ ומכ ,תו!ושה תויציזופואה ןיב סייפמו הירפמיאב
.שדחה תופיל'חה דמעמ תא ססבמ ו!וטלש תו!שב .וב הכימתל הרומתב םייפסכ
.רוצ!מלא ויחאל הגה!ההו השוריה תא ריבעה
-- . רוצנמלא * םי!שה ןיב טלש ,י!שה יסאבעה +יל'חה ,רפע'ג ובא -)"*
--) רטפהל ירצ היה אוה .$סאבעלא ובא& חאפסלא ויחאמ השוריה תא לביק .
ת!שב דרמ& םיעישה ברקב םג םידג!תמ ול ויהו םלסמ ובאמ -62 תא םיקה .$
קשמדמ ,םשל ןוטלשה תגה!ה תא ריבעהו תיסאבעה הירפמיאה תריבכ דאדגב
םי!מיה ,םיסייקה ןיב דחאל חילצה ,רבד לש ופוסב .םייאמואה תריב
.םי!אסארו'חהו
-8 . היוואעמ ןבא ןאמחרלא דבע * תח!מ חורבל חילצהש ידיחיה יאמואה
.הבודרוקב ה!טק תייאמוא תלשוש ישמה םשו דרפסל עיגה .םיסאבעה לש םעורז
+וס דע תו!וש תורוצב דמעמ הקיזחה וז תלשוש .םאשיה +יל'חה ידכ!מ דחא אוה
.םיי!יבה*ימי
-0 . היכזלא ספנלא" הללאדבע ובא דמחומ * $ יעישה דרמה שארב דמע #
ת!שב רוצ!מלא דג! -62 דוסי& .ידהמ.*כ וי!ימאמ י.ע רכוה ..הכזה שפ!ה. ה!וכ .
א ,ותוא סייפל הסי! רוצ!מלא הלחתהב .+יל'חל םהידי*לע רתכוהו $יחישמ
ותוא סיבמ זא .ה!ידמלא טילשל פוהו דרומ ןסחלא ןב הללאדבע ןבא דמחומ
רוצ!מלא דג! ויה שמהב .גרוהל אצומ ןסחלא ןב הללאדבע ןבא דמחומו רוצ!מלא
.סרפבו הרצבב תו!טק תויעיש תודירמ
80 . *כ ה!מ .ןאסאר'חב יברעב אבצה # הלתאקמלא "- אבצ .םימחול +לא
םחל אבצה .םתרגסמבש תויו!מא!הו םיימוקמה םיטבשה תרגסמב ןגרואמ היהש
הרצו! .הזב הז םי!ושה םיטבשהמ ויש!א ומחל תוגופהבו םאלסאה יביוא דג!
.הלתאקמה אבצ יש!א ןיבל ןאסאר'חב םייברעה םירפכה ןיב הדרפה
81 . דדגב * ת!שב רוצ!מלא ה!בש השדחה הריבה -62 .קאריעב תאצמ!ש ,
םש שי .ותחפשמו +יל'חל דעוימש רצבמכ ה!!כותש ,.הלוגעה ריעה. תאצמ! הב
13
דאדגב .םירברפב ו!כוש םעה י!ומה .םייתכלממ םידרשמו יתוכלמ רמשמו הילמפ
רחוב רוצ!מלא ..םאלסלא ראד. הת!וכו לקדיחה לש תיברעמה הדגה לע תאצמ!
ימיב .תגשגשמ הריב ריעל תייה! איה .םיילכלכו םייגטרטסא םימעטמ הריבה תא
ןומאמלא ןימאלא ןיב םיחאה תמחלמב .רתויב תראופמל הבשח! דישארלא ןוראה
ת!שב התליפ! .תיקלח הסרה! 12)8 .סאבע תיב ןוטלש ,ק תא תלמסמ
82 . דישארלא ןוראה * *ה יסאבעה +יל'חה ) םי!שב טלש . -86*800 .
,הקזח הירפמיאה .יסאבעה ןוטלשה לש רהוזה תפוקתל תבשח! ו!וטלש תפוקת
לודגה לרק םע םיבוט םירשקב היה .דואמ ישעמ םדא היה אוה .הרישעו הביצי
תודירמ אכיד .םיט!זיבה דג! הזיב תועסמ רע .יק!רפה ירצו!ה יברעמה טילשה
.הכאלמו רחסמ ,תואלקחה ,אבצה תא חתיפ ותפוקתב .'גראווחה דג!כו הירוסב
םיריזוב דואמ רזע! .תוללוה ייח םג םהב בליש א ,קזח יתד ןוטלש שביג
,$םש רקיבש דיחיה& גרה! חרזמב ןאסארו'חל יאבצ עסמ תעב .םיכמרבבו
תרדרדמ הירפמיאהו . םקלח ,םירופיסל הארשה וויה ולש רצחה ייחו וייח
.םיי!וידב הלילו הליל +לא ירופיס .וישעמ לע םיבר םירופיס םיליכמ
8( . םצתעמלא * *ה יסאבעה +יל'חה 8 םי!שה ןיב טלש . 8((*8"2 היה אוה .
ת!שב הריב ריעכ ארמאס ריע תא םיקה .תיקרוט החפשמל ןב 8(6 םש ןכישו
ה!ימ .תיאבצ הרוצב וכ!וחו אבצל וסיוג םה .$םיכולממ& םייובשו םייו!ק םידבע
העפשהה תליחת תא ת!ייצמ ותפוקת .ול םי!מא! םי!יצק לש הרוש ומצעל
תאו ןאסארו'ח אבצ לש ת!עשמה תא רבכ ול ןיא .תיסאבעה הירפמיאב תיקרוטה
.םיקרוטה אבצ לש םתרזעל קקז! ןכלו ,תיסרפה הלוצאה
8" . ארמס * םי!שה ןיב תיסאבעה תלשושה לש תי!מזה הריבה ריע 8(6*802 .
הריבכ המקוה ריעה .לקדיחה לש תיחרזמה הדג לע ,דאדגבל תי!ופצ תאצמ!
ת!שב 8(6 .$םיכולממ& םייובשו םייו!ק םידבע הב ו!כוש .םצתעמלא +יל'חה י.ע
ןכשמ אוה ןכלו ,םלצא ו!כתשי וללה םיקרוטה םידבעהש םידג!תמ דאדגב יבשות
לש םירבק םייוצמ ארמסב .ארמסב םתוא 2 .םימאמיא
8) . ןומאמלא # 81(*8(( *ה יסאבעה טילשה - איצוהו דאדגב תא ליפה .
תויעיש תודירמ לש הרוש אכיד .ןימאלא לודגה ויחא ,םדוקה +יל'חה תא גרוהל
*ה םאמאה א'דרלא ילעל ותיב ןותיח ידי לע םיסייפל הס!מ אוה .ה!תיפה ימיב 8
ת!שב קר .םי!וסה לצא תודג!תהל םרוגש רבד ,העישה לש 810 םוקמ תא עבק
היה .ילא!ויצרו חילצמ +יל'חל בשח! .דאדגב תיתרוסמה תיסאבעה הריבב ובשומ
האופר ,הימו!ורטסא ,הקיטמתמה תוחתפתהל איבה ,תורפסו עדי רוחש
תא םיקה .הירפמיאב תימשרה תדכ י!תלכשה הליזתעומה םרזב רחב .היפוסוליפו
.ה!חמה
14
86 . הלודגה םיחאה תמחלמ – םי!שה ןיב הכשמ! 800*8(( 1ןושאר בלש .
אבצ .ןאסארו'ח לע ברקה ביצ!כ ןומאמלא תא לבקל ומיכסה אל ןאסארו'ח
ןימאלא מ.ומ לש םיית!ש ירחא .הזוחה תא רפהל ןימאלא לע וצחלו ןאסארו'ח
לוכי אל ןומאמלא .זוחמה תוס!כה תאו ןאסאר'ח לש יברעמה הקלח תא שקיב
ע!כש ,ולש ריזווה ,להס ןב ל'צפ א ,$ןמא! אבצ ול היה אל& םיצחלב דומעל היה
$יעיש& םאמא זרכוה ןומאמלא .תוידאדגב*יט!א תוי!אסאר'ח תותירבל ותוא
*ב שרויכ ו!ב לע זירכה ןימא .קאריע לע ברקה 1י!ש בלש .ןאסאר'חב ססבתהו
810 י!אסארו'ח אבצ לע מתסה אוה .ןאסאר'ח ביצ!ל ה!ימ אסיע ןב ילע תאו ,
*ב םתוא חצי!ש ןיסחלא ןב רהאט שארב ןטק אבצ חלש ןומאמלא .ק!ע 811 .
*ב .םיכמות אלל ןימא 1ישילש בלש .הפיל'ח זרכוהו ןאסאר'חב קזחתה ןומאמלא
812 ה!ופ אוה .וילא +רטצהל תומיכסמ אל תוצובקו ,יאבצה ובצמ רדר5מ
קאריעב ןאסארו'ח אבצו ,תו!תמו קש! תקולחב * ןוראיעה *דאדגב תיסולכואל
םה ,ה!ש לש דאדגב לע רוצמ ירחא .רהאטל םי!ופו ,םתוא שט!ש םיבשוח
*ב םיחילצמ 81( תא שובכלו ריעה ירשג תא קת!ל תודבוכמ תוחפשמ ע!כשל
ירעש תחיתפ איה המחלמה תועמשמ .ותוא גרוה רהאטו ,ע!כ! ןימאלא .היצח
םירמוא שי .$ןומאמלא םה!יב& םיבר וביצעה היתואצותו המחלמה .ה!תפה
תורחתמש תוצובק שי רוזאה יבחר לכב .כמ וששואתה אל םלועמ םיסאבעהש
ןאסארו'חב& ה!ש םישימחל הכשמ! ה!תפה רמואש המ ,קש!ב תוזחואו םהי!יב
.$אקווד טקש
8- . הנחמ היה ה!חמה .ןומאמלא ידי לע המקוה .תימלסומה היציזיווק!יאה #
דמעומ לכ .הליזתעומה ןורקעב ריכהל ברסש דחא לכ הטפשש יו!יע ןו!ג!מ
םיעיש י!ומה ורבע ה!חמב .הז ה!ומא ןחבמב ןחב! ,םיטפוש ללוכ ,ימשר דיקפתל
.ןחבמ ירוסיי ורבעו ופדר!ש
15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->