P. 1
elimah rabbati

elimah rabbati

|Views: 260|Likes:
Published by cri28

More info:

Published by: cri28 on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2010

pdf

text

original

ר פ ס

י ת ב ר ה מ ל י א
י ק ל א ל ב ו ק מ ה ש וד ק ה ר וד ה ת פ ו מ ם ל וע ר וא וינע ה ו ד י ס ה ה ןוא ג ה ר ב ה ר ש א
א ״ ב ב ו ת ת פ צ מ א ׳׳ע יז ה ״ ה ל ז ול וא וד ר וק ה ש מ ר ״ ר ה ומ
ם י מ ש ה ם צ ע כ ר י ה ב ו ך ז ר ו א ב ם ל וע ל ר יא ה ו ש ד וק ת מ ד א ד מ ע ר ש א ם וק מ
ר ו א ל א צ י א ל ו זונג ה נ ש ת ו א מ ש ל ש מ ר ת וי ייה ר ש א ר ה וז ר וא ה ג ונו ר ה ט ל
.ה זה ם ויה ד ע ם ל וע
׳יר פ ס ןיד ה ית ייא ו א נר ע מ מ ית א ד ן ה כ ה ד ח ויה ה נוב ת ש יא ת ור ד ל י ייע ת וכ זה ל גל גת נ ת ע כ ו
ה מ ל ע נו ה זוגנ ה ת יה ר ש א ה מ ל ע נה ה ט ב ח ה ימ יד ב כ נ ח ונייע מ ה צ וח ץ יפ ה ל וח ור ה נד נ ר ש א ׳יד יב
ם ה יפ נכ ב ם יכ ב וס ה ם ינווכ ה ינפ ל א ה פ מ ו ה פ מ ח ור וט ח ו ןופ ס ק ק וח מ ח ק ל ח ה ב י״ כ נ ם יר פ ס ה ח ויצ וא ב
וח ק וצ ק יד צ ות וא ל ח ור ת ח נ ח וש ע ל ו ם ינד ה ח א ת ונזל ,ה ופ כ ח ה יזר ב ן פ וי ק יח ע ,וס כ ש ם יר ב ו ל ע
ם ור ק ם ע ייב • ל כ ל ו ונ יול ח ר ב ח מ ה ת וכ זו ,ם ינש י •ח פ ש נ נ ו ו ע ינ ר ב ח מ ה ש ווק ה ב ר ה ד ע ל ח ד פ וע
.ם ייח ה ר וא נ ם יק ל א ינפ ל ך ל ה ת ה ל ת מ א ה ת מ כ ח ב ןיב ה ל ח ויק ל א ה ויח ומ ד ק ה ב ם ינייע מ ה יניע וח ק פ יו
ט נ ר ט נ י א ל ס נ כ ו ה ו ק ת ע ו ה
www.hebrewbooks.org
ז ״ ם ש ת ם י י ח י ״ ע
This Sefer has been made available by:
r־tg0E&l CORNER I
5314 13th Avenue
Brooklyn, NY 11219
TEL . (718)972-0777
FA X . (718) 972-0178
A deluxe bound copy of this sefer is available at:
Biegeleisen Hebrew Book Store
4409 16
th
Avenue
Brooklyn, N.Y. 11204
(718) 436-1165
ג ר ע ב נ ע ד ל א ג ם י ח א יד י ל ע ה מ ל ו צ ה ז ה ר פ ס ה
:ל צ א ,ר י ב ס ר י ח מ ב ,ך ר וכ מ ס פ ו ט ו נ מ מ ג י ש ה ל ן ת י נ ו
ן ז י י א ל ג י ב ס ״ מ י ב
4409 16
th
Avenue
(718) 436-1165
ת ו מ כ ס ה
ה ל ה ת ל ו ם ש ל ץ ר א יוצ ק ל כ ב ם ימ ס ר ופ מ ה ר וד ה יר א פ ל א ר ש י ת י ב יד ומ ע ם יל וד ג ה ם ינוא ג ה
.א יס ור ו ך ייר ט ס ע ת נ י ד מ ב ת ו מ ר ה א ס כ ל ע ם יב ש ויה ת ר א פ ת ל ו
ן״סהל סיישה שיצראמ ךלוה רקי שיא
המכשה יע ידבכנ שוגייעמ הצמ
המלענו הזונג השיה רשא המלענה
המילא רפס י״כב םירפסה חורצואב
קקושמ שקלש הב ,ל״ז ק״מרה יקלאסמ
ינפ לא ,הפעו הפמ שורומשו ,ןופס
סירבו לע סהיסנכנ סיככוסה םיבורכה
.המכשה יזרב ןימזי קישמ הסכש
רפסה ששקל סימוששה ןמ לשא יננהו
איבי הכרבב ןפשה לכו ,רואל ושאצב
.אלמ ףסכב ושיב לאשאז סכרב
אצש ׳ס ,ני להאט
.סינלפ שוביל ויאם
ו ח ס
־
י מ גלפומה.נוה •לא אב ןנ
א״בבוש ןוובש קיהעמ ןהנה
סוקממ סיקישע סיובל שדוק יישכ ודיבו
יקלא לבוקמה ןואגה רוהטו שודק
,הטילא ומש יארוקב ,ל״צו ק׳׳טודט
שובשמה שרקי ףוג לע דיעהל הנהו
רומ ימ יכ ,רשומל ןא יח»לל איה
עמש אל רשא שרש ימו האר אל רשא
רמאי שולקו לארשי קאג שולסש שליע
לכ ולגנ וילא רשא ליצז ק״טוהט יל
ש״י לכו ,המלענה המכש שומוצעש
,'סרוסמו מלונכ ובאש ושמכש ינימממ
יבילנ ורומל ךא הזב אוסיא;ישאב אלי
לצו המכשה לצב רשא י״שה ונממ
אלפומה לש ורמגב שויהל טנולשי הסכה
לבש ס״מ הזכ ךרע רקי רפס ץססל בווגה וממז קיסה לכוי ןעמל ל״זנס
סלשלו ליגה ׳פימה לש לובג גישהל י״גבשאל הלילשו ,יירפ לכאי הניאש רצוגו
לובנ גישמ רוראב סיקילו ,לארשיב השמ רשא הלילגה הנומה ששש הער ול
.ס״סלקוצז רנשמה שולקה ןואגה שלעמ לונכלי ק׳׳סוש דונכל הלא ירנל .ודי יוכ
.ןייטשנווא שריה יניז ע״לוש שבס ׳ה ׳ג סיי נובל
.י׳׳ג ך״וו נרה אברעממ ישאל ארבג יאה
ןיחל יראממ אשילק ארפס 'ילינ ישייא
סלרפה ׳ס ליששי ביצגל אשילק ארוסנ ןיאלע
שימלקה ישרש 'ינל המילא ׳ס ׳ילינ שיא ןפכו
ל״ו א״לישהל ג׳׳הש ׳סנ ש״עכ שוימיגס רשוי
אלו ריסג אל ייכב איה ןילה אשידק ירססו
ןורבח יגנרמ ׳יל ניהיישא ,אמלעג ריהגשא
נ״הרה ןוהל שירואל אשיירוא ירפסמ ,א״ננוש
השממל אקפס שילל ,ל״ז שינאנ אלוהי סייומ
,א׳׳עיז ל״ז ק׳מרה והיא צארשד אנר ארפס
אנישכ ישסג אגא ,וסיפלסל מ״ע ׳יל ניהיתאו
אשוגמיסמל יראמ לכל שואיל ןיליא ןילימ ייצ
ארפסל רוהג ארהגאל ׳ינזממנו ׳יפוגב ׳יל אעייסל
ןירמפמ ווהל ןישדק !יזר ןוזשי ׳ינל אמלעלןיל
רשע לע ׳יססלמלי רלהימל שגיא רנל שישו שילו .
סקיל אל ןעמל "אשלביע תייצישיל אמוימ, ןיגש
יילע ׳ירשי עמשל ןאמלו ,יהער ג״יסמ רזראנ
!יסועסנאסי אשילק קמל 'ישמזו אלישו ,אשכרנ
ק״ד יששנו ׳סס ס׳׳יא לנקא א״גו ,קימו ןמז לכ
.ןיקואטוח ףסוי ו״כס
ושאכ דשא ופס לנקי אוה סג ושא ,אוגילש ק״כ וענ ש״סע^אב
לנקי זאו אקווד רומעצה ןזישרו הנידמה יסומינ י״פע ה״יאספוי
שויסל ןטגו יוארש יאדונו ,יא רפס א״מילש ק״כ סג ס״יא
לנק רנכו הנומה ושנששמ שא רואל אצויש ישכיגה נרה רמגנ
.וקסגיפ ןטלז 'ש סיאג ק״כמ קדס ישכוגה נרס דינכ
שיאהמ הטילא רפס זונג רואל וניכז רשא סייס דנכג המ ה״נ
השעו ,סויס דע זוגג ׳יהש י״כ סדרפה לענ יקלא
׳ד יהי ,רוזגעצס ןוישרב סופד ידיל ואיבהל ך״דר ברה ררועשה
,ורזעב שויהל הבר הוצמו ,לעופה לא שכמ רבדה איצוהל ורזעב
,שירייע המכבש םילודגה סיגנרה וררועשה רבכ יכ ןעיו
,סימעמ ירבד כ׳׳ע סשיבשומל סשועזקעב סמב סינדגשמהו
לכ ססל בוטו סקדצ ןימיל לימעשש וז סבר היצמ איה הלוכיו
י״סע ססלוישכ רפסה לבקא יכגאסגו ביממל ילימ לכב סימיס
.רוזגעצה ןוישר
בייישמ ע״א ישאצמ ,הלילש ןיקוזג הוצמ ישולש ׳יה• אלש י ונו
לובג גישהל אלש סיוצמ וגא ושא ויסזהלו עידוהל ובדנ
סיגש הושע ךשמו ,סופד ידיל אינמה י״ג ן דו נרה
וילע אמש עמישהי ותושר אלנ הספדהה רמנ שאמ ספדוי אל
.גראנאגת ק״סיש נוהנ ני ל 'י וא .בוט שכרב
רישמב ו״הבמ אצישכ המילא ׳ס יקס ׳סה לבקל ג״לג יננה
אלעסל אגימאו .סיצמישש ידי קזשלי ילע ששוי רשא
י״כלו טל דומעי יקס רבשמה שוכזי ,אתיירואל ׳יליש רשיי אבמ
ר״סס רייאב רייא ׳ש ׳ה סיי ש״סע ישאבו ,םימלוע שעישיב
ןילבול ספ ,ק״פל ס״מיצא
.כ״יר׳א ק״דיששגו ,ל״גס ק״פיש ןפלו ויאינש סואג
ישש מישיי אל ימ ,שקרזנ שייז ןרקב סא .שקרבו סדזנס טווא
םירקיה טישונו ירנד יכ ףא ,סיפא ששא סגמ ששקל ,סיזי
ודי אלמל ,שמאנ וננל ויעי אל ימ ,סיושנג סיגיגסמו זסמ
ורואל'ותאצב ויביחס לבקלו ,יגא סג ידי ישאלמ כיע ,שמשוחב
קד יששנו קספעמיוי סס ד״לוש יושש ב״י ש׳׳העב יגגה
.*דגל ןטלז לאיתוקי
סיברה שא שוכזל וזכ הבר היצמ ישיעל לפמג יכגא סג ןכ
סיגברה שטקעב אנ יגגה כ״עו ,סלאכשרקי ריאל איצוהל
ברה דמכ די שא רשאלו ךומתל ינומדק רבכ רשא סילודגה
רפס נ״לב לבקל ילע ה״יאו ישכוגס יינ מזנח ו י ו ר׳׳וסומ
יננה !כו ,ווזגעצס ןוישר ייסע ד״סיב» הייא אצי רשאכ דשא
ת ו מ כ ס ה
ר וזנעצס ןוישרב ס״דהנמ רואל אצוישכ רססה״יא לבקא ינא םנ
ק׳׳מ יששנו ס״דהגמ אצישכ ל״נה ׳קה ׳סה הייא מקא יכנא טנ
ווכנ הדוקפב בשונה ירגו .א׳׳רהומ ןואמ גרהנ שירעב נוו
.אדנאל קחצי 'קה ל״נה ב״רהומ א״פילש ר״ימדאא
המילא ׳ק. ׳סה ס״יא לבקי א״שילש שורקה ברה ויומדא סנ
שיפמ !שנו ד״הנמ ותאצב הייא היהלקוצז יקלא שודקהמ
שאזה הוצמ ישוע ידי עייסל בבלי בובנ שיא לכ יאדובו ,המיוק
ז״נ רהנ יב פוי .לבש ינפ לע שאזה המכחה ןיעמ קפסל
ןילבול הפ ה״לרש יינמל
.שודקה נרהנ טהובא שדוקה שדוקפב בשונה יונד
.א ״ ב ב ות ח ר ב ת ק ׳׳ה ע ב ר ש א ם יל וד ג ה ת ו ר ו א מ ה ם ינב ר ה ת מ כ ס ה
פלשו ארי ,הרוח ירעשכ פפוופפה ויפחה לחנה ברה תמכסה
.י ״נ השנמ ן ו עטש ר״והופ וטש ׳ק רובב יוכ םילעפ נו
שנישינ ,המילא שודקה ׳סה אצמנ א׳׳ננוש ןורבח ק״סע הפ
דוד ׳ו דישחהל הזה רפסה ונשנו ל*5ז שאניג הדואי 'ר ברס
וסיפדהל ודי שיא סירי לבל הלילח כ״ע וסיפדיש י״נ ןהנה
סיפדה שיבל יאינמה ל״נה !הכס דוד ׳ר דיסחהמ שושר ילכ
ושנוכשמכ אלש וא ושנונשמנ סופדל ולובג גישהל הלילחו ,סדיקמ
ד*ר סיפדיש הספדהה שעמ סינש הרשע שולנ דמ ישושר ילב
סירנשה לע לש רוסיאה סיסדיו סדא סוש רובעי סאו ,ל״נה
,הלוע ושעי אל לארשי שיראש רשא ינא שוטני ,םינוקהו
בוט שכרנ סהילע אנשי סעני סיעמישסלי
.ה״סללז השט ה׳׳ימ א״אלב השנט קעטש סיאנ
תואטח הוהטה ףינצ האדו הטבח הנק ויםתה נו ה חטבסה
.ו״צי ינט ןאטילט ואילא ו״הוט וטש ׳ק וובב וד׳דו ווה לאושי
ו ו ו ׳ו דיסחה הטילא יקס ׳סה קיסעמהש רמואו רזוננ יננה
לכאי איה ,וליח סירז ולכאי אל לכאי ויללעמ ירפמ ןהכה
שונידמה לכב םיסיפדמה לכל ריכזמכ יננהו ,ונ למע רשא ומחלב
שומימרעו המרע סוש שושעל אלש סהירגש ירנתו סהירנשלו
הלממ למע שפנ למעב קישעמה י״ח חקפל סצוענ הלונחשו
ןיא ושושר יצב ולש הספדה שעמ סינש רשע דע בישנ יל
למעב הנק יכ ,המילא הזה ׳קה ׳סה וסיפדהל שושר סדא סישל
רנוע הז לע רבועה ,ק״הוש שר ייסע שלעומ הקזחב העיגיו
לוחי הלא ונירבדל עמשיש ימי ,חלצש אל איהו סימנח ירבד למ
השמ שרוש דובכל רבדמה הרושב שוגישנה שיכרנה ישאר לע
אוה עברא שירק אשידק אמרק הפ שדיק סע דיגנלו שמא
.י״צי ינמ ןאפילס ואילא ריעצה .א״נגוש ןורבח
ןור כ ז ת ח נ מ
,.ד וצ מ יש וע ת מ ס ר פ מ ו ת ב ת ו כ א וה ש ה ר ו ת ה ת ד מ א ״ פ ק ת ׳ים ׳ת ב א ״ ב ש ר ה ןוש ל ה ז
ה נ ה ם ע ונ יכ ר ד ןה ש ה ר ו ת ל ש ׳ית ור מ ר ת א ך ו ל ה ל וג א ם יכ יר צ ׳וכ ה ת ש ע ה ר ו ת ה ם א ו
ן א כ מ ש ש ם ינכ ה ונ ב ו ת ת א ס ינכ ה ר זע וי ןב ש ןם וי ו ב ת כ ו וד מ ע ג ״ ל ק ף ד נ״ י יפ ב ו יוכ ןןם וי ת ל צ ה ב
ת ו ת פ ל ו ת ו צ מ ל ע ב וט ןור כ ז ם ה ל ת ו י ה ל ם ימ ש ל ם יש ד וק מ ה ת ו מ ש ם וש ר ל ןיג ה ונ ויח ש ד מ ל ה ת א
ם ש ל ם ס ר ופ מ ה ד י ם ח ה י ר ת כ 'פ ומ ה ר יב ג ה ם ש ר כ ןי ב ו ט ה ל ע ו ״ .ל יכ ע ה וצ מ יש וע ת ל ד
ה ל וד ג ה ה וצ מ ה ח ק ל ר ש א א ״ ע י ק יצ ינמ ע ר ק ס ״ ק מ יק ס ר פ א ט א ל ז ב יל א ד וה י ר מ ש ״ כ ה ל ה ת ל ו
ל כ וא ש ,ית וכ ר ט צ ה ל כ ר וס ח מ ןיא ב ׳ונח ל וש ל ע י ת ו א ק יזח ה ל ת ו א צ ו ה י ו ב מ ב ה נ מ ל ו ל ה א ר ונ ה ו
ק ד צ ד ע ב ול ומ ג ד ם ל ש י ,ם יב ד ם  מ י ו ת י ב ב ית ב ש יו ,ה ח ונ מ ב ׳ק ה ׳ם ה ק י ת ע ה ל ית ע ד ח ונ ל
ם נר ק ם ור יו ה ב ו ט ל ׳ד ם ר כ זי ם ימ יע נה ו ם י ד ם ח נ ח וינב ל ו ,ט וש ק ד א מ ל ע ב ויל ע פ מ ק ר ש כ ו ויד ב ע מ
יד ע ,ם ייל פ כ ב ב ו ט ל כ ב י ׳ח כ ת וימ ש ג ו ת וינח ור ב ,ם ל ה א ב ח כ ר ב וא ש י ם ל וב ג ב ם ול ש ד ו ב כ ב
.א י׳ב ב ם ל ש ור יו ק יצ ל ה נ ר ב ה ל ע נש
•ית ב ר ה מ ל יא ש וד ס ה ר פ ס ׳יג מ ה ו ק י ת ע מ ה ת מ ד ק ה
תלמחב עבשנה עבשה ךרומ יכ רמאנו קרוצ לשמ ךלישמהנ
סיתפס צכ אל סנה ,ןרציש המ צכנ ויצע חיגשהל ןנס צע באה
הוושה נשמ צע שיאירננ אוה ןנהש תענ הנה יכ המ שווש
׳ירנל ראשו וצנאמנ צצכ ןרלנ אצא ןנס צע חיגשמ וניא נאה
סילנוא סהש המ לימש שחורא ותחוראו ותינ יננ ראש סמ
ורנצ לושינ צנאמ וצ סושצ ןוממ ויצע רזפמ וניאו סישושו
הקשמו רשנו סחלמ ןימזהש סמ רצמ יכ ךרוצ אצצ אוהש ורמואנ
ןוזמה ןמ קפתסמו תיבה תנרנמ ולי אצמי המ ותינ יננ צכצ
צכארשא תביסנ צק שוחימ עראי ו״זי סא צנא ,סהיצננ רשא
שתל טרס ךרלנ ןנס צע חיגשסצ ציחשמ נאה יזא ער צנאמ
ורמואנ ץסריעו ןיבוס שונורעש יצב לולצ סחלו תשקרמ ינימ ןנצ
תיב ינב ראש צש צנאמ צינסצ צזכי וניא וישכע ינב ענמה יכ
,רתוי סשציש יל עראי ןסו וגזמנ שלש אוהו סיאירנ סמה יכ
לפ חיגשסצ עבטה ןרדמ יזא הרימי השלוח ןבל עראי י״ששכי
גהנתי ךיא הצע ולתשל ןמאנ אפורל ךדשציי רתויו רשוי ןנה
פראי ו״חשכ לע תאש לכויש יפכ הקשמו לכאמה ןינענ וכב סע
פיניו ושפנ נעשי לכוא לכ רשא סמיצע סנכסנ אוהש השלוש ןבל
ס־מעסי תיאזסרצע הנרה ןוממ רזפמ באה הנה שומ ירעש לע
הנהו בלה קזחל האופר לש שופיש ויפל ןשיל אפורה הוצי
ןאמיו תפלה ףוריט תצק יל עיגה ותשלוח רצמ הלושה ןנה
עבטה ןררמו הקזחב יל ןינשינ זינע ,ויפל תופיטה תחקל
יתצה לפי ויפוצל שסישה ינזזי יזא ןוצרב אלש ול ןינשינשכ
דכנ הזיז יוש באה המי הליחה לש הפל עיגיש ינממ שעמו
התוא ליבשב תופיטה ראש לבאל ויניעב רשיו ול יתואי ז׳כע
תלעות איני ולבל תחא הסיממ י נ הלוחה הפל עיגמה הסיטה
אלש דכנ ויצווי תענ סצמיצמס ומויש לע ראשהצי ונל קזחל
קוסעל סנל שונילננ סינלנשמס לארשי יריבא יקקוחל ינל
וירחא חינה רשא ה״הצלז ק־מרה יקלאה שיא השמ שרושב
תולעל הכזנ הז תוכזבו ח״אלנ קוסעל ןפחש ימל סייחו הכרב
עווי רנכ יכ ןריצ !יאנ ורנו שוימע הנהו ,סיישה ןראל הנרב
,סי רססנ ראובמכ שאזס המכח רומיל שלעיש צכצ ססרופמי
וליקב ןראה שערמ ק״מרס יקלא איה השמ שיאה הז סשארנו
ישאב ןא ,שיע ,נרענה רוא וריניחנ יירחא בישנ ריאיו
ורוביחב האיר !יע וסשסזש אל ןירמ רשא רחא שיויח ריכזהל
י״פעא י נ הז אוהו ומשנ ריכזהל י׳׳ננ ינליעי הריצי רפס לע
יל אל יכ הנהו ,ורנלנ ןוונמה לכ אינא ,שממ זנושל הז ןיאש
גישמה רציק לצמ הלבקה תמכח לומלצ לכ יניעב האילפ אוהש
ןנה שמאב י נ המוצע אישוק ףיסוה ה״הללז אוה גשומה קמועו
השעי לעפ רשא ןורחאה רירל הכנ ׳ד השע המ לע לאוש
השעמי הבכרמ השעמ ססל תוארהל וירוח לא סאינהל סהימינ
סלעמ יאורנמ ׳יפא הצרי ,יח לכ יניעמ סימצענה שישארנ
לושינו ,סרוסי רפעב רשא סרא ינבל יולגו ,םימייקו סייוו סהש
אמשס ריוא רצמ רשא צ״ח ריואנ םינכושו רכמנהו רמה שולגנ
אמש סש ונירקי רשאי סהירי ?שעמ לכ !כו סלכש הנעשי
הרוש ימעש ןואה ימעמ סיצעצל אוה שי6י הז סעטמו אוה
ישי־ה ולש ושא סרק ישרט יננשי ימו ,םיקומע שידיסנ שיצמז
שוימינפ (.יוליגב ציר) סויג ״ס אלו ,וילע 'ו ןנעו ושוקמ שיבב
השמ תרושנ נושנה לככ שוצמ שושעצ א״נ ,׳ישיווסו סריתה
רמאש רשאכו 'יאיר יניעב לדגה שאזה ׳ישוקה ןינעי ,הטיששכ
ונשא !יאו אלסי יניעב סג ךילא רמא• סעס יניעב ושוא איצסתי
הלעמל ׳ישית לדגה הצע אילפה ל״ז איה לבא ,סמ זע עווי
אוהו ,רידאיו סרית לילגיי ,הטמל ליאשמ ריס !עמל ליכשמל
ה מ ד ק ה
םינושארה הנהו ,םינושארכ ויהיש םינורחא חורמל רשפא יאש ןיכש
סא לידבמ ךסמ ילב קונרו אירב ׳יה סנלו ,השירקה ץראב ויה
הזלו' ,חוננרקהו לארשי תא ״נישי חאסמ סא םמצע חאסמ
קונר ׳יס נלס ינ תוצמ ימעט חורוסס יוליג רצל םיכירצ ויה אל
ומנ רעונ ׳יסש וע אלפנ קשח סע ץמאי קזח תוקיבדב רזשקו
אחורעתא סחיהו לודג תוזירזב השענ החיה תוצמהו ויתומצעב שא
חוקישח תומיענ תודידי חונירענ סציסח שפנו בלב אחחלד
סראכ המהש ש״תי הארשכו ,הנקתכ תישענ הוצמה סחיהו
םנינ רשא לבאהו הרמלמ סישנא תוצמ םישועו חירנ ורבע
תורצהו הברתמ תולגהו טעמ טעמ ומצע קתנתמ אוס סנוקל
וניבאמ ונרזגנ וניחוקח הדנא י״ב ירמאת אמשו ,תושדחתמ
ייזנג חי ננ רמושמה ץי בוטה ורצוא סהל חחפ קל ,םימשבש
אציו הארי םהילע ׳יקלא ד הזנו םינופצה ׳יחדוסי הרוח ימעט
םסל תולגתהב לארשי ינב תומשנ לע ותבהא ,וצח קרבכ
רתוי ביטה ורצוא יזנג תולגל אלש באה ךרדמ רשא ,וירותסמ
הבהא וחוא סינסואי וינפל סידמועס וינבל איב זסמי בהזמ
הז תבשוח המשנהשכ הזל סחיא נהיא אוה סנ אוהו הנמאנ
רתיו ,תמאנ וילא בושל ארונל הריתי הבהא סל עיני יזא !ינעה
רוקחתו ,תמא תמכח דימלתשכ ןמצעמ ןינת םירבדה יטרס
ןרמאש ימל סס סיואר קומע סעס איה ׳כ ליכשתו !יחנחי
ק״הוז ינוקח לע ׳יס י״נ יסמ יתקתעה״
חיגשהלו *ולרל באה עבט ינ הלועה ללכה סאחס עחסנ תומי
אוה ינ חיגשסל וחוא חירבמה אוה ועבט יכ עודיו ,ןנה לע
ןב דצמ אנ ל״זנה תונתשה ךא ,ש׳׳חי ארונה תריזגב עבטומ
האור נאהשנו ללב ךרדנ ומע גהנתמ אוה הליחתב ןכל ,לבקמה
הארתש דע יטרס ןרדנ ומע גהנתמ ׳זא יטרס רבדל ךירצ אוהש
החגשהב ומע גהנתמ נ״ג באה יזא סשלזחנרחוי לפונ ןבהש ימכ
הרצקנ עידוא לשמנהו. לשמה ירבד נ״ע רתויו רתוי תויסרפ
, סזנ ןוונמה רוציקבו "יירבד לכ ליכהל לכיס אל העיריה ינ
אוה ויטרפבו ׳ויללכב לארשי תיב יניתמשנ ללכ תמוקש עודי יב
עבטוה ר׳׳הדא אטחש תעבו סוא תמוק רויצ לשמ ךרדנ ריוצמ
רבא לשמל *וצ המודה רבאב רבא עבטוהו תופילקב וניתמשנ
אנקיענ ל״זר ירבדב ל״נה הזו ,םילגרה דע ,שארב שארה
סינקעה יב ךחישמ תובקע וסרח רשא רמא ןכו ,׳ו נ אחישמד
רדסנ החיה הליפנהו ,ףוגה תמוק לכמ םירמוח רתוי םה
ןורחאו ןושאר תזלגנ ,ונל הרק הזה ןוימדכ הנהו ,ףינה תמוק
סויןל ןיא ל״זר סרמא וינע/הזי ,;ותומת סראכ ןבא כיסשמכ
תלפונה דוד תכוס וז הליפנ ארקנ ןכו ,׳וכי הללק י נ ןיאש
הליפנ רחא הליפנ תלסינ איה דימתש אלא לפנה רמא אצו
ענטיל תימשגה תמיק לנ ילפנש סדיקס אטח וצמ יב חרכהב
נ*נ הזלו !ילגרב ןילגר יטמד דע לעילנ םדאה תמוק ירבאב
וקלחל קנח לכ ןיצוצינ תולעהל סש דע תדרל השידקה ךרטצי
הז רבד אצוממ הנה ,ןיכוראי !יקיתע םירבדהו וילא המודה
י ת ב ר ה ט י ל א 'ק ה ׳ם ה ׳יג מ ה ו ק י ת ע מ ה ו ם ופ ד ה ת י ב ל א י ב מ ה ד ו ד יר ב ד ה ל א
ינ .םמישאהל אל יכ רמאל ויתנושתנ ריאי תייח לענ ןואגה
ירצקו לכשה ישולח ינומכ םישגא י נ ףא .י ונ םהל רשנ ׳גיע
הרוצנ ההובג המוחל הזה שודקה רפסה ירבד יגיענ רשא •חיר
.הארמה לע דאמ יתדרחו .והאצמי ימ אוה קומע •חירבו סיתלד
. לדחא יא ילע סימעהל סא ילכש ינזאמב יתלקש נ״סעא
הוצמי תינז ייע לגלגל יל ינזק אימשמ רשא ירויא יבלב יתרמאו
עגומה שגוע עודיו .סיברה תא תסול .וזכ ׳ארונו הלודג
רפוסכ תסק יתחקלו ׳ונ רנ עגימ ס״שמנ ׳י נ סייארה ןמ רב
קתעהב ׳יה ןעי יתעגי הברהי • קיססה יתקתעהו • יגתמנ
יתלקסו .סירדס אלו שטשוטמ .תידרפס הביתכב נתכיגס
יסנו .חנומד תיעט לושכמו שוביש לכמ לא תיב הלועה הלסמה
׳סנו .םהרבאל דסח ׳סב .רפסההזמ ׳ירמאמ יתאצמש המ
׳כ ,י גוחטנ יתמש ׳ד דסחבו יתכמס סהילע .םינומא רמוש
,סמימשה יסאשג יבלו יניעו ,המודא לכוא אל יחור יגתקיצה
. ודסח בורכ ,ידבעמ תענ ,ידי סע ׳יהיש ,י הנ דוד קזחתיו
לושכמ י׳׳סמ אצי אלש ,ינומכ חור לפשו אכד !ימיל דומעל
תכל רשיה צנל דיגאו .איעיז ה״הלז ׳קה רבחמה תטזב ,הלילח
רענ י נ ילכש תאו ע״א ינא ריכמ ינ תמא ישקבמ ׳וס ינהיא
יל רמול לכוי בר ינ רנ לכו ,יל פדא תנינ אלו שיאמ יכנא
.יד ישקבמ קדצ יפדור ילא ועמש ארקא םישיא פנילא
. ול דיסח ׳ד אילפה זאמ עדונ הנה .׳יקלא םכילא עמשיו
תמכחב "שיח אילפהל הרות לידגהל וילא בירקהו שידקכ סאו
ה״הלז ק״מרה והיא ,ורודב השממ לודג ונל ימו !יאליע ןי ח
.דעל תדמוע ותקדצ וניאר .וילא תואושנ לארשי יניע רשא .א״עיז
הלגתיש העשה עיגהש סימש יצפח ןסח לכל תעו !מז שי לבלו
סיפסיעס תונל תונלסל סלוענ המילא 'קה רוביחה לש רואה
ש״מב .תוימינפ רתוי תומדקה ׳ישרש ׳ינד תמאה תמכחב
תולגנ תולגהב השמ חמשי תעכו .ל״ז א׳׳דיח נרהל ג״הש ישנ
. ינומכ םישנא לסש בצמ לע ׳ה ׳דסח עישוהו .ושדק ירבד
׳יזנכשא בתנל . ׳ידרפס בתכמ ׳סה קיתעהל םיברה תונזל
!עי .תעד סראל !נוחס יננח רשא יסנ ,תויעט המכמ והיגהלו.
רובענו .!יע והתפזש אל םירפסה רצואב םיתחי םותס ׳יס ייכס
השמ וניבר דובכלו . השודקה ונתרות דונננ יתאנק אנק תאז
יב סאו .סלוע רואל ואיצוהל ינל לא יתתנו .ע״יז ליז רבחמה
לכוי רשא ימו . תואיגשה ירקממ אשמ טלמ לבוי רבג ימ
רחא שרשל .ידי האצמ ריבכו .
,
תונובנ ינ חאה רמאלו ראפתהל
תישוגאה עבטה קחמ הז ינ .תואיגשה יציקו .תועסה ילירח
ברה הזנ ריבדה ןיראהי ביחרה רשאנ םילודגל ןב סרק רבנו
ה מ ד ק ה
הנהכו ,אוהשכ המילא יסמ םירמאמ המכ אינמ סינומר סיסע
רפסה סינסנ אוהש ומכ המיצא ׳ס ןושל סיאינמש םיכר ״רפס
ליז רנתמה ׳קה נרה םנ .םירשימ הניזחת םכיניע רשאכ
הלפת קלחנ ׳יסוכ ןישלה הזנ א״י סיס 'א ןיעמנ איבמ ומצענ
יתלשמהש לשמכ ל״הזנ אינמ זיסוס ׳נ רמתנז ,ס״ענ השמל
לכ ןיענז , םש י רנו וצאו םילכו תומצע רעשנ סירס רפסנ
ר״ססנ ,הזנ ונגלפה רנכו ל״הזנ אינמ נ״י ׳ס ףוס ׳נ רמת
נ״י ׳פ ףוסכו ,י וכ עשת אלו רשע רעשנ םינינעה ונחיכהו
תוליצאה רדס 'ש פ״דרס ׳סנ הזמ זומר תצק ל״הזנ איבמ נ״תמ
׳וכ סדרפ ׳סנ ונלשמהש ל״הזנ אינמ ׳נ רמתמ ד*י ׳ס ףוסבו
ןרדכ האנ לשמ ןל לושמאו ,ל״הזנ אינמ ׳ד רמתמ א״סנו
.תמר הנהכו טייפ סילכו תומצע רעשנ סדרפ יסנ דל יתזמרש
וימ ףצפצמו הפ הצופ ןל ןיא ,קנעה חיחמא ןיתעדוהש רחאו
םטירצ םניא ח״אדנ 'יקסומה שינא יכ יתעדי םג יתעדיו ,ללכ
יקס ונושלבו ק״מרה ירבדב םיאיקבו םיעדוי ׳כ ,יתעצה לכל
םירפוס תאנק ןיא רשא ןומה תצק ינפל ןא ,ינממ רתוי
תושקמ ריסהל הלא ירבד יתכרע ,והמירמ שיא תאנק קר םכותנ
ארוק לכמ שקבאו ןנחתאו ,תוירבה ידיז םימש ידי תאצל ,הפ
תא יתתנ יכ ןעי ׳סהנ האיגש הזיא אצמי סא ,זיכל ינניויש קוצב
,תעגמ ילכש דיש דע "גהלו וקיתעהל הנר אחרמנ וילע ישפנ
, ס״ט אוהש לכל הארנה הנית א״כ ׳תנקת אל האריה ינפמו
רשא ׳ס תא ךרבאו ,םימלש ןכו םיבר ינפל הנמאנ יתעדוה !«כ
ודסח צידגהז אילפה רשא ׳הל הדוא ינחנה תמא ןרדבו ינצעי
דעו התעמ ינשמי לאו ינבזעי לא דיתעה לע שקבאו .ילע
,ררושמה תשקבל ינכזיו ,יתאמח לכל אשו ילמעו יינע האר ,םלוע
יסיי ,יוכ ישאר ןמשב תנשד ,׳ררוצ דגנ ןחלש ינפל ןירעת
סייס תונשו סימי ןרוא ונל ףיסוי יהו ׳וכ ונילע ׳ה םעט
הצוגה דייכה ,א״ננות םלשיריי ןויצ תמחננ תוארל ונלוכ הכזינו
׳סרהל תולמל ,םימש ימחרל לחיימו הכחמו הפצמה ,ומוקממ
מ*נ רבחמה ק״הרה אשידק ןרמד 'יתוכזו ׳יליתו ,ברקנ ומודהו
הנר הוצמ רבדנ םיעייסמה לכל ןד
ע
י !»׳ לכ ןוהדעסנ אהי
יסכו .הנוטל םהל הרכז הצרת םדי לעוסז סליח 'ה ןרב ,וזכ
םהילע לוחתו ,תשלושמה הכרבנ םימתר שקבל סימשה תושורפ
,תואלתב סומעה • יולש תרמשמל סייחו םימחרו םינהכ תכרב
ףכ ןדדמ ,הנר׳ המצע סויה ינומכ םינוא ןיאל יכ ׳הל הוקמו
. ומש יבשוחלו ׳ה יאריל לגר
.אי נני ת ןוי נח ק״הע ינשותמ ן,דנ.ד ריאט סיומ א״אלב דוד
.חטילא רפסה רואנ חנש .הכרנה תא רוסצ ׳ג םוי
סינכהל ןנל תמש ןיא שיא אצז תעלות התא אלה שיאל ןמש ׳מ
ןתעד אלה הזכ קומעו ק״הס ׳יגהל םילודג סירה ןינ ןשאר
תזיעט קר הצילח םולכ יתפסוה אלש עיוי יוהל ןכא ,הרצק
יתנקת אלו .תונוש תוקתעה י״ע שנתשנש .םיניעל הארנה
רשפא ןרדנ .ילינ ׳ננ ינפל א״כ ,ינממ סינוטו םילודג ינפל
. . . רחני רחונהו העיריה ׳לושנ יתספדה
,תעמוש ןזואל ותמאל תמא ירמא טשוק ןארא דוע
ק״הסה רעש לא אני רשא שיאו שיא לכמ םיתפש רנו ריסהל
לזרב טפנ בותכ ותוארב שאר עוניו קרש׳ ,ונחתפי םרט הזה
ברה תנישינ םכח הונב הזונג הדמח רצואב ןוממו חנומ רפס
שקנמ ןיאו שרוד ןיאב ,א״ננות ןורנח ק״הענ סאנינ הדואי
׳גיע ריהגמ רואנ ורואמ תונהיל איצומה תכרב וילע ןרבל
יכי ,והילאשי תויתואה ,םירשימ הגיזחת םכיגיע רשאכ ,םימכח
ס״ה תודלותו תגוכת ול דינה ימ ,ואיצומה איבנ ןנ וא איבנ
ק״הס אוה יכ םירהצב שמשכ ריהנו רורנ וילע רמאי רשא
רתוי ,הז שרודו רקוח ןיע והתפזש אל םלענ רצוא המילאה
שודק רפסמ הפורתל םיצעש ןא דינה ימו ,הנש תואמ שלשמ
,וריחמ ףסכ תונר ןעמל ,המרע ילוא ,אוה הנשמ ילוא ,המה
תונוחרנ אורקל םישדח םירפס ירכומו ׳לכזר ירחוס תצקמ ןכ יכ
תיב והונאצמ סינומזק חורו םיניקז םעט ןשונ ןשי ׳ס ונק
שיאמו ,המילא ׳ס תארק הזה ׳ס םג יצוא התפ ,םירפסה דקע
רבדה ןוכנ תמא י נ ורכמי אל תותוא סייפ ןיתירוה ,אצי רחא
אנר ארפס ורמאנ השמ ונינר יפמ הזה ק״הסס יריד לכש
םירמאנה ,תמא ורמא טשוק ןארא .ל״ז ק״מרה !היא לארשיד
׳סנ ל״ז ירקזא רזעילא וגינר ק״הרה ,םישודקה וניתובר ׳רפסנ
יוכ לכב וגיקלא ׳הכני תכ ,ישמח ׳ס תלחתנ נתכ ולש םידרח
ליגה 'סהמ קרסה לכ איבמ יוכ לכ ןיענ המילא ׳סנ ביתכ
םהרבאל וסח ס״נ .'נ ׳ס אוה המילא ׳סנו שודקה ונושלבו
לכ טטמכש ותמדקהב איבמ עיג יאלוזא םהרנא ׳ר יקס נרהל
לכ טעמכו ,עיג ק״מרה ובר ׳רנדמ אוה םתס אינמש וירבד
אוה לכ ןיע ׳קגה ורפס תלתתנ םהרבאל דסח ׳סנ םירמאמה
ןראה לכ ןיע כיג ׳קגס ׳א ןיעמב המילא ׳סמ ק״מרה ׳רנד
המילא 'ס !ושל ליחתמ ארוקה ןיע קיינה ל״סח ׳סמ ינשה ןיעבו
המכח תישאר ק״הסנ .ןתייוהכ םירנדס הנימאה דוסנ יתלחתמ
רמוש ׳סנ .יונ המילא ׳סנ ירומ אינמ סנושתה רעשמ ז״יס
םירמאמ המכ ותלחתהב איבמ סנריא י״ר ק״הרהל םינומא
תוחגשה הרשע אינמ רפסה יסנו .לכ ןיעמ המילא ׳סמ
׳יס םע ןומרה חלס ׳סנו המילאה יסמ םיפד המכ תוכיראב
ש יא ה מ ה מ ינ פ ם יש ד ק ה ש ד ק ר כ יה ל א ס נכ יל א ב ה ל כ ל ה א נ ה ל פ ת
.ס ד ר פ ה ׳ס ל ו ת מ ד ק ה ב ש ״ מ כ ר ב ה מ ה יק ל א ה
«1יע יש ק ו ם ינפ זע ינא ןיא ש ה זה ם ויה ד ע
ינא ק יד צ ית וב א יק ל א ו יק ל א ׳ה ך ינפ ל ר מ ול
ינא ית ע ש פ ו ית יוע י ת א ט ח ל ב א .י ת א ט ה א ל ו
ש ל ש ו ,.יר ב יא ה נומ ש ו ם יע ב ר א ו ם י ת א מ ל כ ו
יה ור ו יש פ נו יד יג ו יק ר וע ה ש מ ח ו ם יש ש ו ת ו א מ
וניע ת ה ע ור יל ב ןא צ כ ו מ כ ימ ע ם יול נה ו ית מ ש נו
ע פ ש ב א ל ם א ן ק ת ל ל כ ונ א ל ר ש א ת א ונל ק ל ק ו
,ת ור וניצ ה ר ד ס ת ל ע מ ם ור מ ׳ל ע מ ל מ א ב ה ב ר ה
ר וא ב יניכ זו ,י ת ת ח ש ר ש א ת א ן ק ת ית ווע מ ע ד ויה
,ינ כ מ ם ת ה ב יד נ ה ור ו ת וא יג ש מ יניכ ש ח ו ך ת ר ו ת
ך י ת ר ו ת י ח ם ע ונ ה ניב א ו ,ך יכ ר ד ם יע ש ופ ה ר מ ל א ו
. ה ל ס ןמ א ו ןמ א ת וש ע ל ו ר ומ ש ל ד מ ל ל ו ר ומ ל ל
יר וצ ׳ה ך ינפ ל יב ל ןויג ה ו יפ יר מ א ק צ ר ל ויה י
.י ל א ו ג ו
ל כ י ל !ו ד י א ם י נ ו ת ה ת ה ה יג ש מ ן ם י מ ו ר מ ה ב ש ו י
ר ד א י נ ך ל י מ ד ה י א ד ה ו י ׳מ ד יה ״ י ם יל צ א נ ״ ה
ר צ ונ ל כ ר צ וי א ר ב נ ל כ א ר וב ,ל צ א נ ל כ ל י צ א מ
ף ל א מ ד ה א ג יש ה ל ע יגי ימ .ה ש ע נ ל כ ה ש וע
ר ת ס ה ם ור ת ל ע מ ל ד וג ת ו ב ב ר יב יר ו ׳יפ ל א יפ ל א
ב וש ה י ימ ו .ך יזוור יצ י ל ד וג ש ״ כ ך יש ע מ י ר ת ס
י ר ת ס ת ו ב ב ר יב ר ו ם יפ ל א יפ ל א !ה ל א מ ׳א ת ע ד ל
ג יש ה ל ויה ו ש ״ כ ,ך י ת ו א י ר ב ב ם ינופ צ ת ו ד ו ס
יפ ל א ף ל א ל ש ,ל ל ה ה ןמ ק ל ח מ ,ת צ ק ה p ת צ ק
ן יא וד יה י ק ר א ש ך י ל צ א נ מ ת ו ב ב ר יב ר ו ם י פ ל א
יק ל א ׳ה ןכ ל ,ר ו מ ג ד וה י ם ה ם ע ד ח י י ת מ ינש
ח ל ס ו ל וח מ ו ,ך י ת ד ות מ ת ו א ל פ נ ה ט יב א ו יניע ל ג
י ת א ט ה ש יע ש פ ו ית ונווע ו י ת א ט ח ל כ ל ע ד ב ע ה ו
ה מ ד א ה ל ע ית ויה ס וימ ך ינפ ל ית ע ש פ ש ו ית יוע ש ו
יד א ר ב ס ופ ר ה ח י ג ל ע ת ייע ב וצ פ ק ,ל כ ב ב ס מ ת וב ס מ ,ם ינש ב ת ו ב ר ה ז ק ״ ה ס ה מ ס ו פ י ה ןמ ז ב כ ע ת נ י פ א ם ימ ל ש 1 ו ס י ב ר ינפ ל ת ול ג ה ל ו ע י ו ו ח ה ל
ת א צ ות ב י י ז ע ב ת וי ה ל ת ומ וצ ע ת ב ל ר ת ש ס יש א ב וד ר א ע ס ה י״ נ ב א ז ב ור ה ״ ו מ י ת מ ע י ע י ל ו יל ת ו ב י ת וא ל ת ונא צ מ ו ל י מ ׳ש ה ם ג ד ב ל נ ס כ ו ח כ ו
  ׳ה ת וצ ר ג ק ״ ה ס ה ם ול ש ת ב ך ייר ע ש וא ו ם י נ וא ג ה ם י נ ב י ה ן ור יג יו ןול יע י ר ש א כ ו .יש פ ת ׳ס ה א יצ וה ל ה ג וע ל ה פ ק ש ה כ 'ה ׳ןיק ש מ ש ד ע . ס ופ ד ה
.ד   ה ל מ ה
1
א י ת ב ר ה מ יל א ב ״ *א *ע ש יר ם ת ו וב ו ץ ר א ה ל נ ןיע א ןיע מ ד פ ס
ם ימ ר וג ב ״ : נ וב ו א צ ויכ ו ף וג וניא ש ות וד ח א ו ות וא יצ מ ב ׳א ה ר פ ת ה
איה p •ראבתי רשאנ אצמנ ןיא וידעלבמו • םיאצמנה לכ לחא הולא שיש עדיל הדונמה דומעו הנומאה ד וס י
אלש ינפמ • ללנ הנומא ןיא וידעלנמו • הנומאה לכ םויק תואיצמ ןיאו אצמנ לכ איצמה אוהו ףוג יניאש
לכ סייק אוהש ידנ חל םא • המצעב הנומא סוש דומעת : ולאה םירקיעה שרפנ התעו • וידעלבמ אצמנ
םתנומא אוהו ׳לחה תדמ אוה הנומא רתסנה ל״עו • הי מ ךירצ הרותה ינינע לכבש איה הנומאה ך ןס י א ןי י פ
תניכש איהש הב םתנומא דוס ןיעקות םהש לארשי לש םושב ׳יפא ןימאי אלש י מ לכו • הנומאה
: ׳למב םינימאמ םה הנינש ךותמו םינותחתב תוהלאה הרותב אלו • ןימ אוה השיחניו הרותה תויתואמ תוא
ס׳׳אב תדחוימ התויהב הנומאה תב איה ׳לחה ת א צ מ נ וליפא רופכי סא פ׳׳ענש הרותב וליפא אלא דבל בתכנש
ותחגשה ם״א ירהש • הנומא לכ ולא ׳נ דיסמו י רמאמנ ׳יפא • הינינעמ ןינע םושנ וא • היקלחמ קלחנ
דירפה ירה יתואיצמ שיחכמה ו״חו • יז הזמ י״ע סיניתחתנ הרי תנ םהה סינינעה וקזחוהש רתא • םהיתושרדו ל״ור
ןיאו •טממ תוריפסה םויק ירהש הנימא יל ןיאו לכה ןמ ןי נענ ל״זר וקלחנ םא יתלוז • ותוא שיחכמה • ש״ענש
קליס ירה • ותואיצמ שיחכמ אוה סאו • וידעלבמ םויק םהל • הנלה הקספנ חל סא ׳ולפנ הכלה קוספל לכויש םינינפה
ס׳׳אב איה הנומאה רקיע ךכל • לכה לטיבו ףוגהמ המשנה םיניינעהו םישרדמהמ אלא הנלה םניאש סינינעב הולו
ותנומא ותעיקת זע ׳יפסכ הנימא אצמי הנממ כ׳׳חאו רמוא הזו הנב רמוא הז שרזמב וקלחנו • הרותב סיולתה
טילא עיגה אלו • וב ׳יפסה לכ רשק טי י הז הקנזה ׳למנ תעדכ םיניינעה םתואמ ןינע םלאה bx לא ברקתיו • הנב
תעגה איהש תאזה ״פסה תועצמאב אלא יב הנימא • ןימ ארקי חל • אוהה תעזב סיפתיו םיקלוחה םתואמ ׳א
אצמי ןכיהמ וז הזמ אלמלאש •םינותחתה לא טממ העידיה אל א״יו ׳יה א״י בויא שרדמב ארמגב וקלחנ •הזב נשמה
לכ • הנומא וילא אצמיו • העי זי וילא אצמיו • םדא ליב הריחבה ירה • םלועה תומואמ א״יו לארשימ א״יו ׳יה
הנומאה םהילא עיגי י׳׳עש ינפמ הב םיקבדנ םינותחתה הלעי אלש יאנתב ולאה תועזה ןמ ׳א תעזב סופתל םלאה
םיאיבנה ןמ הנומא טלעי ג׳ הולא שיש ןימאהל טייהו ס״אב וז רמאי אלש םימכחה ןיב עירכהל ידכ וב שיש ותעדב
הנומאהש טייהו ילחה זצמ לכה תאצמנה המכחהו הרותהו תועדה עירכהל חנ טב ןיאש • נ״ונ ינפמ • הזנ י תעז
: טשריפזכ ס״אב התעיקת ינפמ הז ןינעב (טל) אצויכו םיפוסוליפה תעזמ !*וכפה ןמ
הדמעה םישיו דובעיש ימ לכ •הזובמה ר ש ע ו '
ב
ן י י
6
ס״במרהתעז ןוגכ• לאמ םיקומעה םירבדל הז ןינע עיגמש
ותלונעב ןיא הולאה תלוז אצמנ הזיאל ןיא ״פש המב הלתנש ינפמ ותואיצמב םלועה הנתשי אלש
• ותלוזב ופילחמש ינפמ ורנ זבוע אוה הברדא אלא הזוכע אצויכו תוינלמ דובעש אלא חישמה תומיל ז״היעה ןיב
תולמל םהינפ תמגמ לכ םילבוקמה תקהל ירהו ת״או זמחנ דיס ולאה םירבדב וכלו • םמוקמב םעמשת םינינע
הזלו תודחה לא הדיבעה ׳יהי הז יפלו םדוחייו סרישיקב שולח ןינעו • דוחל םיתמה תייחתו • זוחל חישמה תומיש
הרומג תועט ו״ח תוזחה זובעיש ימ קפס ילבש רחאנ ולא תודוס ליכשי אלש ׳מ ז״נע לבא •וראבתי •דוחל םלועה
יילא ׳יפי • וילא טיארק לכב וניקלא ׳הכ ירפסב ״פ הזלו רומשיש יאנתב םינרדה ןמ ךרד ול סופתיו • רפוכ ארקי אל
םישובל םה תיזחהש אוה ןינעה םנמא • ויתולמל אלו ־אמ הברה םיקומע ל״זר ירבדש • שירתי אלו טושלו ויפ
תוזמה םילחיימו םיללפתמ טא רשאכו • הולאל תואסכו : הנימאה דוס לע םינוכנ
ויהיש םניכהל תודמה ןקתל הנווכה הלפת וא היצמ י״ע ינשמ הנומאה דוסי הז ןינע ארקנש ונינינעל רוזחנו
Km ועפשו ורוא לבקל טקותיו יילא וברקתיו וילא אסכ תודחייתמ הילעו וו הנומא איה הנומא לכב הליחתש
לכש קר • הדובעה ןמ תלעות לבקי אל אוהש ותדמע הנומאב םילודג םירקיע םתויה םע תונומאה ראש לכ
יתלב םינותחתה ואצמי רשאכו • תלוזל ביטהל וצפחו ועשי תונימאה לכ ראש עבט רוקמ איה וז הנומאש. םעטהו
םתנכה טועימ תבסב טממ ובטיי אל ותבוט לבקל םינכומ רופכי ווב רופכיש ימו אצמנ ותויה הולאב תויולת םלוכש
דצמ םתב ןוע־וגה ןיאו םהב טשפתמ יתלב טי ט אצמנו • תנומא םושב קלח סוש יל ראשנ אלי םלוכ ראשה לכב
סרוגהו • סביטתל טוצר ז״נעו •םינותחתה לצמ אלא ומצע ערגיו הייתשו תליכא אלא הינפל ןיאש המהבכ בשחי ינ
דבענ הולאה ןיאש •זבוע ארקי אוהה הבוטה לבקל םתנכה איה ימ העטש אלא הולא שיש הזו׳ ז״ננ דנועהמ ותואיצמ
הנוטה לנקל םתנכהו תודחה תינרקתת דצמ אלא הלפתה דצמ ןימה םנמא • ותעדו ותנומא יפנ תולאל ול סשו הולאה
םניכהלו תודמתרשקל הוצחהו הרותהו הלפתהו-טממתעפשכה הולא שיש יילא סדקי אלש רחא •ז״ע ׳יפא דונעי אל הזה
ןקתל עדויה הנרלא ךכלו •ונושו ועפש לבקל םנקתל םויק אוהש ומנז •הנומאה דוסי טרמא הולו • תואיצמב אצחנ
תולתה
ה מ יל א ג״פ כ קרפ א רמו
ליכשמ רתכהו ויתולועפ עדיל םתלכשה לכ םי אצממ םנמא
ונ עפושה ס״א חכ תיעצמאכ טממ םילעפנהו ומצע גישהל
ליצאמה תומצע תתימא גישהל םנמא • םיאצמנה ראש ןכו
תילכת ול ןתנ כ״אש םיקלחל ויה הגשהה קלחל ץא ו״ח
לכו ומצע תא עדוי תילכת יל ןיאש אוה הזלו למגו
תולועפה תתתא ריכיש יח ןיאו ייתליעפנ םתגשה ראשה
תדר יפכ תוגשהה ודרי וירחאו ומצע לעופכ םתואיצמו
ונאש •טעמי וא לדגי ותואיצמ נוי חנ העידיה סגו • םיאצמנה
וכייחי םיכאלמהו ׳נ וא דחא חרכהמ ותואיצמ נויח עדנ
ףלאמ םהילע סילעתמהו תויחרכה האממ יתואיצמ
ותואיצמ נייחנ ונא דועו • ףלא האממ םהילע סילעתמהו
תואלפנה ךרענ תותוחפ םהש תוימשגה תולועפה ולא חכח
םיאלפה דצמ ותואיצמ וכייחי םינוילעהו • תינוילעה
םתוקבד קזוח עבקי ךכלו • םיחבושמה םיאצמנהו םינוילעה
ונדעתי סהו • הבושח הקושתב אלפנ תוקבד םתנומאב
דצ ןיעכ םקשח אלפיש ינפמ • ןודיע תילכת איהה הגשהכ
םילגלגה לא הדובעה תקושת הלעתת ז״דעו • תולאה םבויח
וז הלעתת ךכו םילגלגה לע םיכאלמה תקושתו א״כ לע
טיתנשה טועימ ינפמ קבדתהל לכונ אל טאש • וזמ הלעמל
הושנש תויה םע ותואיצמ בויחב טיתננידי טעמי ךכלו
היהיש ומכו • הולא שיש עדנש תללוכה הנומאב ונלוכ
הלעתיו ינויח תעידי תלכשהב םכחל םכח ןיכ לדנה טינינ
׳יחנו ׳יחנ ןינ הז ןינענ יוליע ׳יהי ךכ • וריכח לע ־חאה
הולא שיש תעידי נויחנ םלוכ וותשיש תויה סא םיאצמנהמ
םיאצמנכ ותעידי דצמ ותואיצמ נייחש ימש רמאנ ךכלו
םיאצמנה דצמ ותואיצמ נייחש ימכ הוש טיא םינותחתה
ידכ תאזה העידיה הלעמ לע הלעמ הלעתי ךכו • םינוילעה
• הזה בויחה ריכי םכותמו םינוילעה םיבבוסמה סראה עדיש
םיימשגה םיאצמנהו םילגלגה ריכיש ימ הנהו :ךכ ןתינ !ידהו
וחכ תואיצמל ןיאש ןימאיש ׳יפא הנה הילאה םכותמ חירכיו
תלעת וילע תתל תילכתה לדוג והמ ריכי אל ז״כע תילכת
ןובשח אלא ריכי'אלש רעגת הזב לשמהו •תילכת ול ןיא
ול ץא בושחיו תילכת ול ןיא הרשעמ הלעמלש בושחי הרשעה
תילכת ול ןיא בושחי האמה ןובשח עדיש ימו ךרעב טעמ תילכת
ול ןיאש עדי דאמ הברה בורל דפסמה עדויש ימו האממ הלעמל
נייחיש ותואיצמ בויחב שממ תזב לשמהו • דאמ הברה תילכת
סישענמ הלעמל ונב״חיש יח חבושמהו •םילגלגהמ הלעמל ותוא
םכותמו • םיאצמנה יטרפ לכו םילצאנו סיארבנו םירצונו
ותומצע גישהל םנמא • אלפנ בויח טב״חי ותואיצמ בייחי
׳יפאו םילצאנה לכש ינפמ ללכ ונעיג־ש י מ ןיא ותוהמו
דצמ גשומ אוה הלגתמ יתלב ותויה םע ׳אה לצאנה רתכה
וקלח גשויש תויה םעו • ובש המלענה המכחה תוטשפתה
pxn לכ ןיע א ןי עמ ר פ ם
2
דבוע אצויכו הרותהו תולפתהו תוצמה תנווכב תודחה
ןווכמב הנוכנה הדובעלו תמאל הדיבעה רישיימה יתימא
ןיאש םיעדוי םניאש הולאל םתס הדובעה םידבועכ אלו
ןיא ז״כעו • הזה ךרדה לע אקווד אלא תלבוקמ הדובעה
ו״ח (ביוחה) בועתת • וילא םתס תנווכתה ת״חתםה הדמעב
"וצרה ךרדה לע וילא תבשייתה תדובעכ תרחבנ הניאש אלא
: ׳יפדכ תחתה לא תנווכב
תולתה לא תטווכתה הוצמהו הרותהו הלפתהש םעטהו
לא תטיוכת יתלבה סנתא • רותגה דיחיה ךישתי
• איה "וצר הדונע ךכלו כ״כ אלו דוח" םהנ שי תחתה
תחנ וילא עיגת הדונע איה תיתשגה תאזש בשוחה ז״כעו
ותנווכו סיוצר וישעתו • העוט אלא טיא • ןינעה טשפכ חח
ףילחת תודתה לא שמת הדמעהש בשוחהו • ׳יוצר הניא
הנווכה סע ׳יוצרה הדמעה סנתא • םדוקה לא עורגו ו״ח
םהנ ס״א ריאהל הנרשייתתש םניכהלו תודמה רשקל תרחבנה
ס״א רוא ןיאש ינפת םתנכהב אלא םהנ ריאת םייא ץאש
םהנ ריאי אל ותלתשי אלש !״כו • םלשת סוקתב אלא ריאת
םעטה אוהו ןילה אוה ךלמה ישמל םיארקנ םהש ןויכו
סיוצר םניאש ןינעב ךלמה ידגב ערקי טועו • אטוחה שנוע
וא ערקש הת יפכ בייח ךלמה ידגב ערוקהו םשבולל ךלתל
ךירצ הזלו ךלתה םהב שכלתתלת ותגפנש ןינעכ ךלכל
ונווכ הז לאו יינפל הדובעה איה וזו דבועה תנווכ היהתש
הלוכ הדובעהש דיתע והזו • ויתולמל אלו וילא םרתאב
: הנתת זוזל ןיאו הילע תכתסנ ,
תת תעידי הניא וז העידי • הילא שיש y״ Tv
ג
ןיי
3
אצמנ םישל הגשה ןיאש ינפת • אוה
עדיל איה וו העידי סנתא • גשויש א״אש ינפת ללכ ותוהמב
ריכמ םדאה ןיאש ותכש עדו • תואיצמה ביוחו ונשיש
אוה ועפשש עדוי אוהו מ עפוש התשגה אלא ובש התשגה
וילא סה אלא ס״אב תוריכת ׳יפסה ןיא ךכ • המשנהמ
לבא טתת םעפשו םחכש סה תועדוי • התשנה לא ףוגכ
ימ ןיאש הנומאה רקיע ווו •ויתולועפ אלא מ תוריכמ םניא
סאש יגפמ • ומצעב אוה אלא יתואיצמ תתימא עדויש
רתאיש ׳יפאו • תילכת ול ׳יהי • העודי ותומצע תתיתאש רמאנ
ךירצ ךכל תילכת ול ׳יהי איצממכ אצמנ סוש תצק גישיש
ומצע לא אלא העודי יתלב ותומצע תתימאש רמאנש
ותעידיו אוהו • תילכת ול ןיא איהו תילכת הל ץא ותעידיש
עדיש ותלוז ץאו ומצע תא עדוי אוהו ־חא לגי ותמכחו
סתתיחא לע ויתולועפ ריכתהו • ייתלועפ קר ללכ טחמ
ןינע ע־מ ותוא ץאו • םאיצמהו סליעפתש ומצעב אוה
׳א ועדמו אוה וב קבד םנמא • םתאצמה ינפמ אלא שדוחמ
• ראבתיו הוה שורדה םיקמ ןאכ ןיאו !תומידקב םהב עדויו
3 ב ה מ יל א ׳י״ פ ד ׳׳פ ג״ פ א ד
׳אנ ןוטל ךירצ תוריפסנ אצמיש דוחיי הזיא לכ הולו
לא אוה וו הי מוא ללכנ הנהו • דוחי ךירצה לכ דחייתה
ו נקנדה ותוחצגנת קלח תוריפסהש טיתאי אלש סילנוקתה
׳א והואשע ירה ןכ ורחאי סאש • ינתת דרפנו לשלתשנו
ילילפ ןיע הוש ו״ח לולעל הליעת לשלתשמו םיקלחל דרפנש
ונ סדחאתתו ס״אל תו רי פמ תיילע סרתי אנ סג התו
תלעי אלו •םילצאנה סיאצתנת י מרת קקתתת והואשע ירהש
ורתאיו תוריפסהת י מרה סנושלנ וקיחריש ינפתש תעדנ
סתודחאנ וגילפיש ׳יפא ירהש הזה תועטהת ואצי םתודחא
: סיצוניקת ס׳׳א תודחא ךירעהל • תודחא סתחחא ןיא
תודחאכ וגילפהש וכשח ס״אנ ׳יפסל ן־וכיקו הסינכ סינתטהו
׳א וא םיקלחת קקי י ת 'א ותואשעו דוריפנ ונר סהו
: סינרל קלחתת
םילולכ סהו סילצאננ עדוי ס״אש תירקיעה הנומאה םנמא
אוה םתוא ותעידי אלא םשודיח תואיצתת אל מ
תיריפסתו ׳א ותעידיו אוהש ותיתדקנ תתודק העידי
ונתת ואציש אל רותג שודיחכ טתת ושדחתנ תושדוחת
• תולולע סה אלא ו״ח יתיתצע ךרענ תואיצמ לא תיאיצתת
תטוצרה ןוצר םודקה ןוצרה שידיחנ סלכ ושדחתנ סנתא
סיניתלקה ׳יפש התי • תואצתנה שודיחל ׳א תואיצמ אוהש
הרוי סשת הנרדא רנל רסח ׳אה ןיאש רנת רנ קלדותכ
ןיאו רתוא התא ירהש תוליצא לא תותצעת םיאצוי םניאש
סוש ליצאתה שדחתנ אלש עידוהל איה סנתא •רנד רסח ׳אה
הנתשת אלו דתוע ותיאיצתנ אוהו ולצאנ אלא סשודיחנ שודיח
שדחתת אלו רסח ׳אה ןיאש רנת קלדומה רנכ רסח אלו
םלוכש ליכשהל לשתה רקיע סנתא • ערגי אלו ףיסוי אלו
ותואיצת תתיחאת אלא םיקלחל דרפנה ׳אכ אל ונתת ואצמנ
ותדקש אל סשזחת ןיצרנ שדוחת תואיצת תואצתנה ואצמנ
שדח אוהש רתאנ כ׳׳אש שודיחה לא אוהה תיתדקתת ואציו
כ׳׳אשותותצענ וסנכיו תואצמנה ולא ולעתיש אל סגו ותצע
םתלועפכ תמרקתת סה אלא ו״ח דחאת הנרתיו קקתי
םוקת דע ׳את לצאנה םצע לא סקונדו םתוליצא תואיצתת
:י ׳׳תענ והעמשת ןינע הזנ שיו •מ סתוקנד ונייהד ונ עודיה
התכסה הולאהת תותשגה תוקחרה הנה ףוג ןניא ה קרפ
ארבסה p תחרכות טיתכח לכת תיתיתא
הנושת תוכלתת ׳ג ׳פנ ס״נתרה תעד סנתא : סינותכה ןתו
יתעדל סעמתי ןית ארקי הנומתי לעבו ףוג תולאהש רתואהש
ןיבל הז ןינ ןיאו הולא וניאש הת הולאל לנקת הז ירהש
הנותת תתוא אוה הולאהש נשוח ז״ע דנועתש לדנה ז״ע דנוע
הולאהש התדת ירהש ףילחת כ׳׳ג הזו ופילחהו הולאה טיאש
טיאש הת לנוע ירהו הנותת לענו ףוג אוה דנוע אוהש
תעדו • הנותת לענ אלו ףוג טיא תולאה ירהש תולא
ד״בארת
ח ץראה ל כ ןיע א ןיע מ ר פ ס
אוהש ינפת םיקלחה לנקח אוהש ינפת ולכ גשויש נשוח אל
לולעו הליע ךרדנ אלא שתת םיקלח אל תמר ׳יחנ לענ
גשויו ינתת םילולעו ונ סישרשות תנינהו תעדהו התכחה
לכ תליע ס״א סנתא • םהה םילולעה תולשלתשה דצת
ס״א לכהש םיקלח אלו ונ תוטשפתמ תוליע מ ןיא תוליעה
םיקלח אל מ ןיאו ה״פנ ׳יפדכ םלש תודחא תחא הליע
• םילולעה לכל הליע ס״א לכה אלא רתכנ םינוקית אלו
לונגו תילכת אוהו • לכה עדנ קלח עדנש רתאנ סא הזלו
לכ ףיקת אוהו ת״ננ ס״א אוהש ינפת תתא יתלנ הוו
הרותג תודחאנ תיירננש הלק דע לודגה לצאנה ןת תותדה
תילכת הל ןיאש ותעידיו • רקיעו ללכ ותלוזל הגשה ןיא ונו
ויתולועפ דצת ונ הגשההו •׳א ותעידיו אוהש •ותצע תא עדוי
ויתרניחו ׳חנ יתפרצ ׳טיז התילאנו ׳יפדכ וי תמי נם םהש
:הזה קרפל
׳נ לע רתיי אלו ׳נ אלו ׳א אוהש הצרי •ד ח א ׳ד קרפ
םידחאה ןת ׳א ודיחיכ ןיאש דחא אלא
אלו הנרה םידחא לליכ איהש ןיתנ ׳אכ אל סלוענ סיאצתנת
׳נ דוחי ןיאש ׳א אלא תווצקל! תוקלחתל קלחנ אוהש ףוגב ׳אכ
ינפת ונ קדוצ וניא םצענ ׳א תלתש דע תואיצתנ והותכ
ס״ינ ד״חאתלת וסחיי סילנוקתה pלו ודיחיכ ןיאש ׳א ותויה
דחא ינפל אוהש וילע ירתאו •אצויכו ׳לת ׳ד • ׳יפס ׳ט ח׳׳א
רפוס התא הת ׳א ינפלו י״סנ ןנינתל ונייהו דחאל םדוק
׳יפסה דוחי לכו ׳אה ראות ׳יפא ונתת קיחרהל הזנ וצר
תודחאה לעיפ !תויה ינפת ׳א םשנ ארקי הזלו ונתת דחאכ
לכא ׳יפסנ רתאי בויחה דצ לע ׳א תלתש ןינענ ׳יפסנ
׳יפסנ לעופה חנה רתאנו • הלילשה לצ לע רתאי ס״אנ
חכתו ׳נ לע רתיי אלו 'נ טיא לכ לע הלעתמה טייהד
ריקת אוהש !ינעב • דחייתה וחכת ׳א םהו סדחיית ותודחא
טרתאנ טיתנותא טייהו • דיחי סיכירצה דחיית אוהש תודחא
תתאנ קדצי אלש ינפת ס״אנ ״פסה םירשוק טאש לחא
ס״אש ונייהו ס־חאתו םרשוק ס״א תויה י״ע אלא ׳א םהנ
םניא ׳י פמ ןכש ןויכו • ׳א ותעידי אוהו ויתוריפס עלוי
תעדה איהו עלוית איהש ותע תודחיאת ׳א אלא רשע ולצמ
ונ תורשקתת תולצאנה "פסה תוי הנ ךכלו • עוליה אוהו
אלו תולחא םהל עבט רוקת אוהו ותילחאנ תולחאתת
לרפי םשתו םהנ רמאנש סי זרפננ ׳יפא אלא לנל ״פסנ
םילצאנה• לא םירשקנו סינרקתמ סתויהנ םישאר ׳דל היהו
יפה !ינעש ו״לתכשנ ס״זו תוזחאנ סי־חאתת ליצאתנ םירשקנה
׳יפו עדונכ תולכיהה לא ׳יפס רשע דחאת ותגהנה !תורהזה
הרותש ןיכמכ ׳א ןינעל בורק זעו ןינעש"'׳י ׳יס .המורת ׳פנ
תולכיהל וחכת תולתנ ענט ׳יפסהתו ׳יפסל תולחא ענונ ס״אש
םיארבנה דחיימ אוהש ןינענ ולצת זא תוזחאנ םידחוימ סהו
ה מ י ל א ח ״ פ א ר מ ת ץ ר א ה ל ב ץ ע א ץ ע מ ף :© *
הנווכה ןיאו •ומוקמכ ראבתי לשמ • אצויכו םטפ םידי ותיוג הנהו • קפס ילב ל» ארקי םנמא ןימ וניאש םש ד״נארת
שיש םדאה רייצי ךאיה םדאה לכש ליגרהל קר דבל הנה יטושפ ׳אה םיניינע ׳נ ו! הנומא ןימאהל ולאל ואיבה
וניאש לכש והמ ובלב ליכשמה עבקיש ידכ ףוגהמ ללושמ לכש ונמלצב םדא השענ • אצויכו ׳ה ינואו ׳ה יניע תוארקמה
הזה לכשה לא הלעמ תתל דוע םדאה ליגרי םנמא • ףוג המדקהב ק״שחב ולא סינינע טנקית רבכו • אצויכו טתומלכ
רמאנו תואיצמבש לכש לכ לע תולאה אוהש לכ לע ןוילעה םיבותכה וחקלו םניינע םהל עדונ אל הנהו •ה׳׳עבהראבאו
הרוש הניא השודק שפנ ירהש השולקה שפנה וניא לכשהש וניאש המו •ףוג וניאש אצמנ סוש ורייצ אלש ׳בה :םטשפכ
יתדבאתו ביתכדכ םודא ימכחב אצמי לכשתו םירכנ ידליב ךאית םתעל לילגהל ינוצר התעו • םלכשב רייטצי אל ףוג
לכשה ןמ תקל ונב רשא שפנה ב׳׳א • אצויכו םודאמ םימכח םיכאלמהמ ףוגה טישפהל ועליש ידכ ףוג ילב טושפ לכש ורייצי
׳ג ולא ירהו חורה ןח הקד המשנהו שפנה ןמ קד חורהו תימהבה שפנהו-שפנ ובו יאדו ףוג םדאהש ןינעהו . הלעמו
סהו ולאמ ולא םיחבושמ ולא לע ולא םילעתמ א״בב תוחוכ טייתד דבכנה רבאב ונחמ הלעמלו •ףוגה לכב טשפתת תאוה
וב רשא תויחת תועצמאב םדאב םינכוש םגרו ףו ע חכ אלו םילגרו םידיב וניא היה לכשהו • לכשה ןוכשי חוחה
׳א לכ הלעתי הזלו • אצויכו לכשה תלועפ םירביאב לעופה לכשל סחי ןיא ןכ סגו •חומב אוה םנמא ףוגה יק!»י ראשכ
הז צע הי םילכשה ולעתי תזת ׳ולעה ןינענו וריבח לע • חומב אלא שמחשח וניאש ינפמ םידיבו םיניעצו םינזאנ
תילכת ול ןיא רועיש ויאצמנלע תולאה הלעתיש דע תוקדב םיניננתו ףוגה לכבש המ ןיביו ליכשי הזה לכשה םנמא
םיאצמנה לכל שי ירהש ס״א והוארק הזלו ףוס ול ןיאו לכשה ךרוצ דצמ טיא אוהה רבאה הנהו : םתלועפו סידיתו
אלא ףיס םהל התאצמש אל םעטהו ףוס ול ןיא אוהו ףוס דבכנה רבאה י״ע ףוגה לע לכשה ןוכשיש ףיגה דצמ אלא
םפוסו ףוס םהל שי ףוס ול ןיאש לכשהמ הטמל םהש רחאש שי הזה לכשה ׳רהז ול לפט רבאה הזה תואיצמה כ״א אוהה
המ ׳כ לכשהו עדו • ףוס ול ןיא םאיצממ םנמא • םהל עוזי ירהש ףוגה זצמ טיאו טעומ ורועישש שיו הברה ורועישש
אל ןוימדהש ינפמ ףוגהמ טושפ ארקי אל ןוימדב הלעיש ןינע ומצעב לכשהש המ אלא • חומ םהל שי םדא ינב לכ
• טישפה אוה ל x ב הלעיש המ םנמא • ףוג אלא המדי הברתי םיניינעהו םישורדה ליכשמה הזה לכשה הנהו •ומצעל
התוא ךכזתש ׳יפא תורוצהמ הרוצ רייצת םא הזב לשמהו ינפמ ליכשמ ׳יהיו םדאה הטיש המ יפל טעמי וא טיינע
ןיממ ןיאו ףוג אוה ירה תומדל לוכי ךנוימזש ךוכיזה לכ אצמי הזה לכשהש רייצת התעו • לעופב טיא חכב לכשהש
םי קז םימשג םימשגומ אוהה ןימהמ סנמא-אוהה תואיצמה •רעושי אל ללטלכש שיש רייצתו ףוגה ףותיש אלב ומצעב
שממ ןיימד הוו ונילע רשא ולאה םיעיקרה ימשגמ םירחבומ חומה תלוז רבאב הנוכש ול היהי הזה לכשהש רייצת דועו
םדא ןיעב ראבתי רשאכ ׳וגו ךב םיסוחל תלעפ ביתכדכ לודג לכש םהל םילגלג ׳ב סהו דחי םהב םירביא ׳ב ויהיו
ליכשיש םדאב רשא בושחה ילכה אוה לכשה םנמא • ה״עב אלו םינזאו הפב הלא םילכש ׳ב ושמתשי אל הנה .בחר
ליכשי לכשהש המ ונייהו לכש םתש ינפמ םיטושפה םירכזה אל הז יפל הנהו • הז תא הז וליכשי אלא הזל הז ורבדי
׳יפא םשג ןניא אוהה שורדה הנה • םישורפה^׳ שורד לכ ילכ ורובדש םדאל אלא רכזל הפל ולאה םילכשה טרטצי
אוהה ליכש4מ ןיא ז״כע םשגב אושנ אוהה שורדה "היש ולא םנמא • ותומכש םדאה לא תחל ולכשמ ונוצר איצוהל
ןינע והמ ןיבהל ךלכש ךכדזהלו תולעל דמלתת הימו • םשג שי םנמא ןושלו הפ םהל ןיא םיירודכ םהש םילגלג םינשה
לכו םשגומ המדמכ סנכנה לכ •םישגומה ןינע והמו טושפה תיבחב ׳אה חכ ןתיו וריכח תא ליכשי ל» ותואו לכש םהל
אצמי לכשה ותוא ולאכ החד התעו • טושפ לכשב שנעה • ׳טו רמוא ןיא ׳וכו םירפסמ םימשה ורמוא טייהו לכשב
שבלתמ יתלב ומצעב אושנ אוהה !ינעה ״היו לכשהמ טושפ כ״חאו • ךאלמה אוהו ללכ ילכ ילב הזה לכשה רייצנ בוי או
תיילנש איהה הלועפהש הזמ ליכשת הברדאו ימשג ילכב אסכה אוהו תילכת ןיא דע ולאמ םילכש ללוכ לכש רייצנ
ותטיעמיו והלינגי וילא םשגה ףותיש ינפמו םשגה הכמו ומצע ליגריו "פסכ הגרדממ הלעמל הגרדמל הלעי אצויכו
הברתי םשגהמ ללושיש דוע לכו תימשג הניא ותלועפש רחא תחב םיברה םיילכשה ירהו השקי כ׳׳או • ףוגה טי שמל
םנמא ללכ םימשג םילכ ךרטצי אל הזה לכשה הזלו הגשהה רשא םיברה םילכשה ׳כ ול בישנו • ףוג םניאש רחא וסנכי
ילכב שמתשהל הזה ימשגה ילכה לא הלעמלמ לצאנ חכ אוה ומצעב לכשה אלא ללכ םפוג דצמ םילדבנ םניא םדא ינבב
טושפה לכשה תותמ ןיבהל ךמצע דומלל אובת הזמו תימשגה םג כ׳׳או םדאה חומב וריכחח ׳או דחא לכ לדבנ ותלכשהב
םיינחירה םירבדה תגשה תולעמכ הלעתו אצויכו ךאלמב םהילעו לכשת רועיש יפל ומצעב רבוע ףוגהמ וטשפתה רחא
םינויחד אלא ךל החודיאל םלועמש •ןוימדהמ שבתשת אלו לכשה ןינע יפכ רעושי םמצעב םידמוע םילכש םיכאלמה
אלש ׳ישסהמ ׳יפס םישב ןינכמשכ דומלת ןאכמו • םיימשג םיפככ םיניע םיכאלמב רמאנש המו-ו׳׳ח ףו ע ייתומב רועיש אל
המדת י
»ג ה מ יל א
f
״
s v ׳ s
׳י״
6 א
יי
״הי ושדוחי אל ולאו תושדוחמ םתש ראננ רשא םימעטה
רתוי טיא ותתידקנ ןומדק אוהש התו ותתידקנ תתידק םהל
טממ ןוח אוהש הת לכו • ותלוזל המדק ןיאש ו״ח דחאת
רשאכו • ראכנ רשאכ תע אל תע וחכת ואצמנו שדוחת
לעופכ אלו חככ לעופ אוהש הז יפל תנווכהש אצתת קדקדת
סישדוחת סה םילעפנה םהש לעופהו ותתידקכ םודק וחכו
אוה ירהש ו״ח רכד הולאה שדוחי אל לעופכ לעופ ותויהבו
םישדוחמ סהו םילעפנה םה לעופהו ןומדק חכו ׳א וחכו
חככ ותלועפ חבש הזלו • לעפתלו שדחתהל הולאכ חכש ןיאו
ותילחאכ וב קכד חככ הלועפהש לעופכ ותלועפמ חכושת
ותויה וניא וחכש כ׳׳גו לעפנ שדוחת ונתת אצוי לעופהו
חככ לעופ ותויה וחכשו ויתולועפ דצת אלא לעופכ לעופ
םילעפנה םישדוחמ הזלו וגישהל םילוכי טא ןיאש ותותצע אוה
תילכתכ דחא איהו אוהש וכ דחואמה םודקה חכהו ונתת ץוח
ויתכראה הז שורדו • ותומדק ונייה שדוחת טיאש תודחאה
תואצמנה ותעידיל התידק ןתינש ךירצ כ״גוה״עכ רחאסוקתכ
ותעידי אלא סשדחתהכ העדי סוש ול שדחתנ אלש רתאנו
םעטתו ןומדק אוהו ׳א םהב ותעידיו אוהש ותותדקכ המודק
םתויה רחא םתוא ותעדיכ םתויה םדוק תואצמנה עדוי אוהש
סנתא • סתצעכ םהב אלא תשדיחת סתיוה שודיח ןיאש
סדוק סתוא ותעידיו סשודיחכ רכד שלחתנ אל סאיצתתה
אלש הת ויהו ווהתנו סה ונתשנש ינפת הנתשנ אל םתויה
תעדי ירהש ונל םידרפנ םיניינעה ולאש תויה םעו • ויה
העידי הניא םתויה רחא םירבדה תעידיו םתויה םדוק םירבדה
לכה אלא ודרפי אל הולאב ז״כעו ׳כל תדרפנ תעידי אלא הוש
העידי איה םיכרה םינימה תעידיש ותכ יכ הומתל ןיאו •יא
וכ תדחיית ׳א תעידי איה ז״כעו • ונל םיקלחל תקלחנ
תויה םע תועידיה ינית ךכ ׳א ותעידיו אוהש יתודחא ינפת
סתויה םדוק םירבדה תעידי ןמכ טל תטוש תוכר םהש
תקלחנ יתלכ וכ תדחוימו ׳א תעידי לכה םתויה רחא םתעידיו
תועידיה ךאיה גישי אל ונלכשש תויה םעו • הכרה סיניתל
לכש ונתגשהו ונלכשו ונתעידיש ינפת ונייה ו־חיתי תוכרה
שדוחת לכשכ לכונ אלו-ותותלקכ ותעידי םנמא • לעפנ שדוחת
לכש גישהל לכונ אל םיקלחל ־רפנ לכשכו ןותדק לכש תעדל
המ טילכשו וניתכשחת דירטהל ןיא הולו דוחיה תילכת דחוית
גישנ סא ןכו מ םיברה ודחאתי דציכ גישנש ןינעה ׳יה סאש
סיגישת ונייה ודחואי אלא וב וברתי אל תטושה תועידיה דציכ
ןיאו ללכ גשות יתלכ אוהש ותודחא יאלפ ללכת הזו • מ
קר ףוס וכ ןיא רשא לכשה ללכ גישהל לכוי רצקת ונילכש
:אצויכו י מרה תלילשו תודחאה כויחו תואיצמה כייח
תילכת ול ןיא ותותדק איה • אצתנ לכ איצמה א וה ו ז קי פ
סוש רעשל ןיאש ינפת רועיש ול ןיאו
תואיצמ
ו ץ ר א ה ל כ ץ ע א ץ ע מ ף £)ס
ךל רשא התדתה חנב ןויתד סושב הב ךלכשב התדת
ןיעו רותג תועט אוהו ׳יפסה תמשגהב ןוימדה ךםינכיש
תרוצ התדתו הניינע תלכשה ךלכשכ ליכשת סנתא • ילילפ
רתיי התדתה סנתא • ךל רתות הוש תותשה תויתוא
תייה הזש לכשה תלכשהב תויתואה ןוימדו • םישגמ •תויתואמ
• ה״עב םדא ןיעב ראבנ רשאכ "פסה דוס לע הרומ תשחויית
תומד אל ללכ ןיימד סוש תומדל ךל רתוה אל ס״אכ סנמא
טושפ לכש שיש ךלכשכ ליכשהל אלא ןוימד סוש אלו תויתוא
אצמנ םיטושפ םילכשה לכמ תלעמלו טושפ לכש לע
לכמ הלילשכ קר ותוטישפ לכש והלמגי אלש המ תואיצמכ
רשאכ כושי אוצר ךרדכו ותואיצמ כויחכו לכשכ הפיסאה
: ה״עכ ׳פכ ראכנ
רמשהלי רהזהל ליכשמל שי • אצמנ לכ איצמה א וה ו י קרפ
ללכ ותלוז ןומדק אצמנ סוש המדי אלש
ושדח אוה טממ םיאצמנה לכל שאר רתכה ׳יפאו • רקיעו
ואיצמהו ושדח ס״אהש דע ורדעה וילא םדק רככש ואיצמהו
ס״אה אלא •רדעי אל םלועלש ותואיצמב סייק אצמנ סוש ןיאו
ס׳׳א םשכ תארקנ ךליאו ןאכמש • ונרמאש הולאה ונייהד
אלש דע רמאנש המ סנמא • ס״אג אוהש ונראיב רנכש
לע אלא הנווכה ןיא דבלכ ומשו אוה "ה סלועה אי כנ
אלש דע ונייהו • תוטשפתהה רמג םדוק תוליצאה תוטשפתה
תואיצמה ׳יה סלוע ׳קנה הניכ אוהש םלועה • לצאנה ארבנ
׳רנ) ס״או • המכחכ וחשו רתנב אוה ונייהד ומשו אוה
רשאנ ויתוריפס י״ע אלא ומצענ יונכ םשכ והנכנ (אלל׳׳צש
ןומדק אצמנ סוש רייצל ךל ןיאש הזה רקיעה רומשו • ראכנ
לא אכ התא קנע סושכ תומ תיחפת סאש רקיעו ללכ וידעלבמ
ותומדק רייצמ תתא ןיא סאש •תוינשה לא סשמו ו״ח תומדקה
יאדו תיינש אוהה אצמנה ירה אצמנ סושל המידק ןתתו
־ העטש ימ הזב העט רבכו ול המידק רייצמ התא ןיאש רחא
וידלענח אצמנ סוש ןיאש אוה כ״אש המ ךל השקיש המו
איצמהל תצור ותויה לא איצמהל הצור אלמ קתעהה ותוא
: ׳ו ׳ה ׳פ ׳ב רמתב ה׳׳עב ךל ראבתי הז • וב יטש ׳יהיו
אלו רועיש ול ןיא ותומדקש ימכ יכ ראבנש ךירצ םנמא
ונממש תואיצמה יתוא כ״ג תומדק ילכ ןומדק אלא הלחתה
אל אוהש ינפמ ותומדקכ ןומדק אוה תוטשפתמ תואצמנה
תושדוחמ תואצמנהו תואצמנה שודיח ינפמ רבד ונ שדוחי
רחאת אל סאש ותומדקכ ןומדק ותואמ םאצמתו םמצע ־צמ
טללשש ומכ הז תואיצמל תמידק ןיאש רמול הצרתו ןכ
תאצמה דצמ שודיח מ ףיסומ תאצמנ רתכה ןמ המידקה
ותלוכיו ותמכחו ותעידיו אוהש ךירצ אלא • וי׳ח תואצמנה
תואצמנהש תויה םע תודחאה תילכת ־חא תואצמנה איצמהל
ינפמ תואיצמ תתימאכ ואצמנ אלש תמו • תושדוחמ תואיצמ
ה מ יל א
n
״
a
י ״
2 א
ימ יי
ונייח רזחת הנתת דלוהו הורעה לע אננ הנוגת לעופב
ןתונש ן״נענ וו הרוצ רייצת אוהש סש ארונה תלועפ
־את השק הו ןיינעו ארונל הלועפה ונייחו סדאנ הריחנה
ז״נעו הרי חננ סדאה ררחתשנו הלועפכ ארונה חירננש
וא תרבוג ל״צש ׳רנ) תרובג תריחנ םהש םיניינע המכ
לעכ גרוהה ןוגכ • אוהה השעמב חרכומ ארונהו (הרומג
ןיינעו • הלעמל ותמשנ תלי עמ חרנוח ארובהו תריחנ
לנ לע תמליש הולאה תחגשהש טוקיתנ רתאנ תו
ס * ו״כעו • לכוי אל לתע לא ענהו תשעתה
הישעה לע תעלוש הריחבהו והארי ה״נקהו לתע השעי
• הערה השועה דית הנוגמה תענומ הניא החגשההו
םג הנוילע החגשה ונ היהת אלש רנד •ךל ןיאש םעונהו
הריבעה ירה • הנוילע החגשה אוהה הנוגמה השעמה
• איה החגשה י״ע לנה תא ןיק תגירה השענש הנושארה
ו״נעו • ושינעהל השענה ערל לוניק ילנ ןיק השענ םנמא
הלבס החגשההו הערה השוע אוהש ינפמ ותגירה שנוע לבקי
ותויה םעשמ שנוע ביוחמו •חרכהה דצ לע אל ןוילע ןוצרב
הנוגה המשנ שי רוממ ןב דלוהש ימ י״כעו • הערל ילכ
• הל ילכ השענו הנוגמה אכש דע םש שבלתהל יוארו םש
•התימב שבלתהל הירכ ׳יה יואר • ןושארה םלא אעח ו״כעו
םלועה ףוס דע ׳יהיש יח ׳יהי ר״ה־א ׳יהיש כיוחי אל םנמא
וענמ אל ןוילעה לעופהו ושנוע לכס הניגמל ילכ השענש ןייכי
לוע שיו • אוהה השעמה ךרוצל הלעמל הנוגה הלועפהש ינפמ
םלועלו םילוגלגהו תומשנה דוסכ רוממ ןכ דלומל ןיינע
הובג לעופ לכהו הער םויל עשר סגו והנעמל ׳ה לעפ לכ
ר״ה־א ׳יה יואר • ע״א הערל ילכ השענה לע איה ןילתו
םידקהש אלא להואב תומי יכ םדא כיתכד התימכ עלחתל
ותאמ תאוצמ התיה התימה יכ התנועב אלש הילא ומצע
אטחהו • יללה יכ םייחו תוח שדקכ הוטג איהו להאב ׳תי
ףוס ףוסו • םייחה ןח הגילפהו הגפ הלכאו התימה תא לפכ
םכח עמשי ול הכח המהמתי סאו םוקת איה ׳ה תצע
: שרופמה ןמ םותס דמליו םודיו
הציחמה סורהת אלש ךריהזהל הזה ק ר פ ה '
ח
ו י
ר פ
רהרהת לאו הנכסה םוקמל סנכתו י
אצמנ לכ איצמהש םדוק רמאת לא» רתכת םדוקש תמכ
אל גשומ טיאש ימש • קירל תואיל אלא הזמ ךל ןיאש ׳יה המ
אכ אלש ול יואר םינפל המ רמואה רמאנ הזלו והעדנ
םא והשעמ המ אצמנ לכ איצמהש םלוק עדנ ךאיהו םלועל
השעמ םדוק ויעושעש עדנ אל והע־נ אלש ומכ והעדנ אל
השעמ גישנ אל םיאצמנה ,השעמ רחא ׳יפאו םיאצמנה
עדנש ש״כ • ראבנש ומכ ויתולועפ םתש דצהמ • םיאצמנה
לכה תילכת אלא • עשעתשמ אוה וא קעתמ ׳ית ותואיצמש
אלש
ץ ר א ה ל כ ןיע א ןיע מ ר פ 0
6
ו״ח ומצעמ ומצע תא איצמת אוהו תואיצמ ול ןיאש תואיצמ
רעשל ןיא ךכל ללכ אצמי אל תואיצמ לכ רדעה רייוצי ולא
םיאצמנה דוסי אוה םנמא • תואיצמ םושכ תולאה רדעה
אצמנ לכל םויקהו דוסיהו ומצע תא איצמת אצמנ םוש ןיאש
אוה םיאצמנה ראש םנמא • רדעי אל ותואיצמש ס״א אוה
אלש תואיצמ תואיצמכ שיו • םרדעה םדקש רחא׳ סאיצמה
• םינפל המ רכדל ןיאש ללכ םהכ רהרהל רוסאו ויה
ןינע דוע בייחנ • םלוכ םיאצמנה לכ איצמה ס׳׳אה םנמא
המכחה איצמה רתכת כ׳׳חאו רתכת איצמתש רמאנ אלש
אצמנ םוש ןיאש דע םיאצמנ לכ איצמת ס״א אלא ו״ח
אצמנ סוש אצמי םאו ותואיצמ תתמאמ אצמי אלש תואיצמב
• אצויכו םינוציחה ןוגכ וילא תואיצמה תתל יואר ןיא עורג
תאצמה תלעמ תתל ןיאש ו״ח וחכח םתאצמה לולשנ אל ז״כע
• וידעלבמ ןיאשל* ו״ח תוליעפהמ הלועפ אלו ותלוזל םיאצמנה
עדו •םתנוכת לע םיניינעה ונקותיו ןמקל ןינעת ראבתי לכא
תלועפ וא אצמנ םוש שיש רמאת אלש טללשש וז הלילשש
וז תלועפש רמול ךתעדכ המדת אלש הנווכת רקיע וידעלבמ
ס׳׳א ףותיש יתלב ׳למתמ וא תני נתמ וא רתכתמ תאצמנ
ודעלכמ לעופ םושל תליעפ ןקתש תוינש איה ו״ח הזש ללכ
תתנו לכו לכמ הלועפ התואמ ס׳׳א חכ תקלח הז יפל ירהש
ו״ח וידעלבמ אוהש המ לכו אוהה לעופל הלחתהו שאר
לכהו וילא תולועפה לכל חכת ןתנ רשאכ םנמא • תוינש
י׳׳ע טחמ הלועפה קיחרת סא סג יחכו ועפשמ אצמנ
תוינש וארקי הז ינפמ אל תוכרה "חנהו םיברה םייעצמאה
הליעפה לעבש ירה ותאמ הלועפה חכש רחאמ דהש ו״ח
םוש קלחנ אלש אוה רקיעה הזלו הנושאר הלחחה אוה
יפכ םהב הברת םייעצמאה םנמא • ללכ טממ הלועפ
חכח תאצמנ התויהל העכע הירכ יכה רמאת ולאכ ךרוצה
תוחילה חכח ־אתו יריואה בעה חכח םיאצמנה סי מה
תוינחורו תוימשג תויעבטה תובסנ הברתו אצויבו ץראהו
איה תמדוקה הנסהש רמאתש רחא אצויכו תויכאלמ תוקד
טשפתמ ועפשו הלעמלש תלועפל םייחו חכ ןתונה ס״א
תתנ ירה • אוהה בבוסמה איהה הכיסה לעופ ועפש חכחו
ותלוז תרמאו וב םיאצמנה לכ תילתו לעופל תלו עמ חבש
לועפ םושל תלועפ ןתונה םנמא • בבוסמ סושל םויק ןיא
שיו : הריפכ הזי יאדו תוינש !תט אוה ומויק חכ ידעלבמ
ךירצ ומצעל ןינע אוהש החגשה תאזה הנומאה תחת לוע
הריחבה ןינע תזב שיו תלעפנה הלועפב ותחגשה ןתנש
וקדצי ךיא כ״או יאדו העידי י״ע תלעופו םדאל תנתינה
תשחכמ העידיהו העידיה תא תשחכמ הדיחכה ולא םינש
םיניינעו • ןוילעה ןוצרה דגנ לוכסת ךיא החגשההו הריחנה
׳יפ ל״ז טי תונר ז״נעו • י׳׳פ ׳כ רמתכ םהב רבדנ ולא
!דעלג ןיאש הנסל ל׳׳ו יליא יא ויאש J״5 ילוא*
ה מ י ל א
ט ״ פ ח ׳׳פ א ר מ ת ץ ר א ה ל ב ץ ע א ץ ע מ ף £)ם
רבד וניא אוהה תואיצמהו ותלוזל עדונ וניאש יבשמ תינוצרה
יתלב שדוחמהו •שדוחמ םנמא • ראבנ רשאנ ו״ח טחמ ־רפנ
לובג ונ רעושי אל המידק תילכת המודקה ותליע גישמ
תזלו ונ תתוא הנכנ הלילשה דצ לע המודק תלמ "פאו
תכשחמו אצתנ לכמ הגשהה קוחר ־ימת םלענ ותואיצמ
לונג לענ ליבגיו גישי ךיאו למג לענו רצק ולכשו םדאת
םילכשה תוממורמ ומצעל ו״ק אשיי למג לענ וניאש ימל
סלכשנ לינגהלמו רהרהלמ םיקחרתמ םלוכש םינוילעה
םנמא יונממ םתואיצמ תתימאכ אלו !תומצענ אל ותוממח
דע ׳למתמ ולאנ ולא שרתשהלו זתאהל סלכ ווהתי םתדרב
יאור ןיעב ראבנ רשאכ אלפנ רתכה ןיידע ז״כעו רתכה
:(ג״פל !יתרבחו הזה קרפה יתפרצ יתדנוו המילאכ) :ה״ענ
םבשחב אצויכו רוא הולאל תומדל ונשח ס י ב ל '
ט
קרפ
שמשת תילכת איה! •ףוג וניא הזה !ינעש
ךכל • ףוג ׳יהי אלש המדתמ ןיימד סוש תואיצמכ ךל ןיאש
ןיאו • לבה תטוימדה לכש ןוימד שוש המדת לאש רהזה
הי מ םש• תומדל םירמואהו •תואיצמ םושנ ללכ ןוימד סוש
תומשה ירהש • ס״אנ םש סוש ןיאש •עד אצויכו לודג
תטומתמ ונ הנומת המדת אלש רמוא יניאו • םה הנומת
הלכשהה טעמבו םסרופמ רקש יאדו אוה הזש דנל תוימשג
תומיל ןיא תמי תנומת ׳יפא אלא ךלכשמ המ ןינעה החדת
דוסי ט״ה המי תנומת ׳כ ןינעתו • ףוג וניא ללכנ אמו
סוש ראתל ןיאו םיראת סה תוליעפהו • םלוכ תולועפה
ול הנכת׳ סא כ״א • ת״ענ ׳נ רמתב ראבנ רשאכ ראת
ול 'ןתינ תאצמנ תוליעפהו תוגהנהה איהש המי תנומת
• הנומת לכ םתיאר אל יכ הרותה הר^י ה הזכ לעו תנומת
תנומת דוס םתיאר אלש תצר טיבי ׳ה תנומתו בותכו
ה׳׳והי םש תנומתו וז הגהנה תנומת דוס אלא ויח מ המי
טחמ תוטשפתמה תולועפה העמל סה ״פסה דוס ונייהד
ט קדצי אל (ותומצע ל״צש ׳דל) םתומצע ׳כ ונממ תועפושו
םישנ ןוימד םישו תומד םישו תולועפ סישו הנומת סוש
ךתעדו ךלכשנ הלעיש המ רבד סושש ןטבב הגהנהו תדמ
ית לאו רמאנ ז״עו •• ויח ונ תומד ול ןיא תואיצמנש אצמנ לכמ
•ויח 'יפוגו יימשג ייתומכ תימד אל • שודק רמאי תושחו יניימדת
ולשי ףוג לכש רקש אוה תילכת ול ןיאש ףוג המדת סא ףאו
• יתילכת חכ אמ ירהש ללכ הגהנה תימד אלו • תילכת
תלועפ סוש ול ןיא אוהו טממ תוכשמנ תולועפה םנמא
הנה םנמא • םיאבה םירמתב ראבא הזה ןינעה רקיעו
• םלועב תואיצמ סושמ הנומת סוש ונ המדת אלש הרעה ךרד
ךתנשחח אילפי הז רקיעש ןינענ ׳תי ותאמ אצמנ לכהו
ונ ןיאש המנ ךלנש המדי המש האלפה תילכת ונממ
ךל ןיאש ןינענ ללכ •תוחגשההי תוגהנהה קטומתת זיניחת
תומדל
ס־וק איהש המ לע הלאשה ליפיש המ לכו והעדנ אלש
• ו״ח ושרמל ןיאש םינפל המ ללכנ ללכנ אצמנ לכ תאצמה
כ״ג זי׳דעו • ׳וכי רוקחת לא ךממ אלפומנ רתאנ הז: לעו
שורדל תוריפסה ׳וליצאו םילצאנה ונייהד תולועפה תשירד
• הרהזאה ללכנ םהל ונממ םתואיצמ תליתת לע רוקחלו
תגשה סוש גשוי ךאיה כ״או ׳יפדכ ותצעכ הגשה סוש ןיאש
הזח עיגי אלש ותומצע תתימאמ םיאצמנה תאצמה ״חננ
אלא טיא הז ןינעו העוט גישהש נשוחהו חור תיער אלא
ירהו • גשוי אל גשומ יניאש המש • ולכשכ התפתנש יותפ
• םתאצמהו םתומצע ךרענ ׳אה םיניינע ׳נ םיאצמנה תאצמה
תומצע ךרענ ינתו • רעזמ טעמ םישורדה ׳״ע ליכשנ הזנו
רקיעו ללכ ונ •תגשה סוש ןיא וז "חנו םאיצמהש איצממה
הארא םי אנה םירמתל אנתשכו ׳ונה הרהזאה ללכנ אמו
וז הרהזאנ רתוומ ךדנל התא אלו • ה״ענ רתוי וז הארמ
ה״ענ ראנא רשאכ רתכה ׳יפא םיאצמנה לכ סג אלא
םתולשלתשה תענ אל • ׳ילצאנת ׳יפא והוגישה אלש ׳יפנ
הנרוקה לכ ןינרקתמ םתייתנ אלו םקחרהי םמוקת לא
וגישה אל םליעל הילעה תילכת לא סתיילענ ״פא רשפאש
םהל רשא קנזה תואיצמהש ינפמ והוגישי אלו ליצאמנ
ותעידי ונייהד ׳יצאמ אלא לצאנ טיאש תואיצמה ונייהד ליצאמנ
םש םניאו ׳א ותעידיו אוה ונייה םתאצמה םדוק תואנמנה
סה ךכל!דימת ונממ לדננ וניא אוהה תואיצמהו וייח ־תלוז
אל םלועמו ימצע תא ריכמ ומצע אוהו ותומצעב םידחוימ
• ו״ח םיקלח לבקמ וניא ותודחאש •קלחי אלו םיקלח לא קלחנ
תואיצמה כ״א •ראבנ רשאכ קלחתמה דחאכ וניא ותודחאש ינפמ
םניא תושדוחמ סה תואצמנה ״פסהו דימת הנתשמ טיא ׳אה
אל הזלו תושדוחמ תודחואמ אלא סתוליצאל ותומצעמ תואצוי
ותומצע דצמ ׳יפסל גשומ וניאש םלועל י נ ועדי אלו ונ ועדי
דרפנ ׳יהי אל םלועמ תומצע אמש המו !יתלועפ דצמ אלא
רנ קילדמכ ליצאמנ םינומדקה ושריפ הול! • תיליצא ותויהל
י רפנ ןינע ״צאת ןיאש ירוה רנד רסח ןושארה ןיא! רנמ
ןאכ תנווכה םנמא •י פנ ונניחרא הז ןינעו ו״ח ליצאמה ןמ
יתלב• םישדוחמ סילוצא םתש וילצאנמ ״פא־ומלעה עידוהל
אלו םדוקה לא םתולשלתשה רתא התע אל ותוא םיעדוי
א׳׳אש ינפמ םשרושב םישרשומ םתייהו הטשפתה םדוק
הנושאר הגרדמ לא םעיגה דע יוליעב אלא ושרשויו ולעתיש
איה הז תואיצמו ותוליצא ת״ות תואיצמ לא לצאנה תאצ
כ״אש ינפמ ותומצעמ אצוי םצע וניאו ןיאמ המתנ שדוחמ
אמ ירה ומצעמ היה הזו ומצע תא עדוי ומצע ירה רמאת
אל לצאמ אלא תמא וניא הז ו׳׳ח יליצאמ תא עדוי לצאנ
דע ט״הד יוליעה ת־לכתנ ותויהב ״פא !ליצאמ תא עדי
ןוצרכ יוארה ולצאנל ס״אה גשוי אל םש תטוצרה ןוצרב ותויה
ה מ יל א א י ״
פ
י '
3 ט
*פ א י
הגשהכ ותואיצמ ופדי ךאיהו טממ םילעפנ םהש ותואיצמ
וקיספי אל דימתו םמוקמ לא תונש סה הול •,ו״ח תלנגמ
אלנושי אוצרנ דימת תואצמנ ותואיצמ בויחב תוקנלמ םלכש
אוצרנ סה םדא ינכו • הירמימכ עגרנ נושו איצר םהל רסחי
אוצרב סניאש תורסחה תותכ ׳נ םתואכ אל םחכ יפכ בושו
שיש עדיל ונייהד אוצרנ ויהיש םיכירצ אלא נושנ סניאש וא
ומכ גשומ אלו לנגומ אלו המודמ וניאש עדיל נושו הילא
לא ךל חרנ ש״ר תרףנפנ ס״א טכ ו״עי • ליעל ונראיבש
לכו ליכשהל שדוחמה הצריש הצרי אתועינצד ארפסמ ךמוקמ
ס״אנ הלכשההו לכשומה סוקמ לא הסינכה יוליע הלכשה
הגשהה תלילשנ םנמא • תואיצמה נויחנ ׳אה ולצאנל ׳יפא
לא • חורנל ךירצ ךל חרנ הזלו ללכ הגשהכ לנגויש א״אש
לא טושנ תוריתמו תוזירזב הצירה היהי (ךמוקמ לא ל״ר ילוא)
בושי ץרש ימש בושו ונייהד שממ החירב ךרד ךירצש ומוקמ
שחנ ונשנש ימכ החירב ךרד דוע חרב ונייהו • הרהמ רתוי
ןמ רתיי תולעתהו היילע הצירהו •לודגה תועטה ןמ חרוב
לצאנ לבגנ ״רועש אוהש םיקמה לא בושל החירבהו יוארה
לצאנה לכשה סאו • ךמוקמ לא ךל חרב ונייהד הטמל אצמנ
המכ • בושו אוצר תולצאנה תויחהו • הז ןינע וילע רחאי
רצונה ש״כו ארבנה לכש ינפ לע (טחמ ל׳׳צ ילוא)ןמ לופי
רמוחב שבולמה השענה ש״כו לגלגב ימשגה השענה ש״כי
הפרחה שושמה שוחל דבעושמה תומת יב טלושה רוכעה
: ילכש רוא לכ תכשחחה הלודגה
רטדו הרימאב וניא הזה ׳אה • ׳א הולא ש
י
ש
א י
ו י י
פ
דחא ׳ה טיהלא 'ה לארשי עמש יפה ןינעכ
כ״א ׳יפדכ וב ה״יוה םש תנומת ןיאש רחא יכ הול חרכהו
ה״יהי תנומת תודחאו רשק איה דחא ה״והי הרותב רחאנש תמ
הרימא םוש קדצי אל וב םנמא • טממ תוכש^נת תוליעפהו
תרדוהמו תראופמ תדמ ךל ןיא ירהש ללכ רובדו
ונרמאו ה״והי םשכ הלכ הרותה לכב בותכה אטבמה לכב
וב רובדו הרימא סוש סחייל לכונ ךאיה כ״א • ונ וניאש
ךלכש ןיעב הב
־
ליכשת סא הלבגמה הלמ איה ׳א תלמ ירתי
ךנושלב ׳א בייחת סא כ״א תודחאב לבגומ ׳אהש בטיה
א* ׳א רמואה בשחו • ףילחמ התאש רוסאו ליבגמ תתא
וב ןכ לכשהש ילכשה ׳א אוה םנמא • ףילחה אוהו דחייל
ילכשכ לבגויש בייחמה תודחאה אלו 'א רמואהו בושי איצרב
הצרי 'א וניא םנמא • ול ינש ןיאש הרומה 'א אלא ותודחא
• רוןדב אל ילכש אוה הז 'א הזלו ליבגמה רידגמה דצ לע
׳א תלמבש ל״ו ונימכח חכ עיגת ןכיה דע הארי
תימדת דע וב ךיראמ ׳א לש ׳דנ כ״חאי ׳יפסכ ונ הנווכה
הלחנ ותודחא ןיאש ירה ׳יפס ותודחאב גי הנמה ס״אה דע
המ ןושלב ליבגי אלש ידכ הנשחמי רוהרהב אלא רובדו
ןיאש
ר ץ ר א ה ל כ ץ ע א ןיע מ ר 2ס
8
אל םא ונמת תוקלוחמ תטוימדת לכש • ןוימד םוש תומדל
תטימתת לכו םיאצמנה לכ איצמהו לעפ אוהו ויתולועפ דצמ
לכש ותמדנש !ינעב טממ הלעפנ אלש הנומת םוש ןיאו
ןיא ובו ונממ תולעפנ םלוכ תטימתתו תונומת לכ לעופ
סחיינ אל תונומתה תלועפ וילא סחיינ רשאכו • הנוחת םוש
לעפ אלא • תינומתת לפופ ותויה דצמ הנומת סוש יב
הנומתה יילא פיגיש רמאנש תילועפת לבקי אלו תטותתה
׳יפסה םהש תונומתה לעב אוה אלא וייח תונומתת תליעפמ
ויח ׳יפס לעב ומצע דצמ וניאש ללכ תנומת יז עיגי אל יבו
ותיאיצמ תתימאמ תואצמנ ותאמ תולעפנ תולועפ ׳יפסה אלא
ונממ תועבט תולועפהו ללכ םהמע ק ימד סוש ןיא ובו
׳יפסהש !ינעב ןוימד םוש ללכ וילא םהמ תוסנכנ אנו ןוחלו
ןכו רבד יילא םהמ סנכיש אל םהל ונממ תוליצא תוליצא
הנווכה ןיאש • ׳יפסכ לעופ ותויה סחיו אוה הז ךרדל
תיליצא ׳יפסה תלחתש ומכ אלא ׳יפםת תלועפ ול סחייתיש
חכ אוה ונחמ תכשמנה הלועפה ךכ םהילא ןוחלו טממ
התוא םתויהב םהילא קחלו ינחמ תעפשנ תעפשה
הנומת םוש הב ןיא ונממ האצי אלש ונ הקבד העפשהה
איהה הנו תחמ העפשהה לא הנקי ׳יפסלו טחמ הרזפתהנ
תוטשפתהל רשא תועודיה תגרדמנ "פסנ הגהנהה תנומת
:י ״תענ נ״תנ ראננ רשאכ תגהנהל תואיצמה
רקיע אוהש הולא שיש ךלכשב ה מ ר ת ש כ י י י ק י
6
הלעי לא הרואיבב ונאש הוצמה
הילא שיש ךתעדב ליבגמה דצ לע הולא שיש תומדל ךנוימדב
ויח תומשגהו לובגה דצ לע ךתעדב תואיצמ תאצמנ כ׳׳אש
סאש רוחאל ןר יוהו דבל ותואיצמ בויח ךתעדב החדת םנמא
ותומצע דצמ תולאב רהרהמ תאצמנ הזמ רתויב ךנוימד תלעי
והריתת לאו םוסחמ ךתעדל ןת ךכל •םישגיו ליבגי ןוימדהו
ותגשהמ ־ןתלכשה לולשתו ותואיצמ בייחת אלא יאדמ רתיי
ליבגת אלש נישו-תיאיצמת בייחל איצר-בישי אוצרםת יאכ יבו
רמאנ ךכלו לכשה רחא ןר ןוימדהש ינפמ רייצתו תמלתו
תויחב ׳יפא אוה הז ןיצעו רוחאל בוש ךבל p םאו ייסב
חקלנ תויח תלמו'בושו אוצר תויחהו רחאנ םהילעו שלוקה
בייחל אוצר בושו אוצר םהו תטיילעת ׳יפסב ׳יפא םילבוקמל
לע דומעל ךתעדב המדת אלו •ליבגהל אלש בושו תואיצמה
׳יפאש דע הז ןינע אוה לודג חרוט יכ תולקב הז חרפ
םדא ינבב םידדצ ׳ב הזב שיש יתיארו :וב םירהונ םינוילעה
םיכירצ םניא ךכליה אוצרב םניאו ללכ הזב וליכשי אלש ׳אה
םניאו אוצרב סהו םתיעט וליכשי אלש יבה • בושב רהזיל
בואשל ונ תקנל סרוהרה דימת שדוקה תויח םנמא • בושב
םוקמל ועיגי אלש ידכו אוצרב םת ךכלו וקיספי אצי ועפש
רידגי אלו ליבגי אל םלכשש בושנ םת דימ ׳זנה הרהזאה
ה מ יל יא בי ״8אי ״פ א רמת ץראה לכ ןיע א ןי עמ ף 3ס
• ה
םיאצמנ לכהש הליע ול ןיאו לכה לילעמ ם ״ א ה
ב י
קי פ
תואיצמש ינפמ ותלוזמ אצמנ וניא אוהו
שארו הלחתה אוהש ותלוזב הלתנ וניאו םלועל רדעי אל סייק
א ל םייק ותואיצמש ינפמ ללכ הלחתה ול ןיאו אצמנ לכל
תואיצמ לכ דוסי אוהש ינפמ ו״ח רדעה םושנ רייוצי אלו רדעי
יתלב ומצעב םייק אוה אלא ללכ ארבנ סושל ךירצ וניא הזלו
אצמנ םושמ ךירצ וניאש אוה דוסיו רקיע הזלו יתלוזמ לבקמ
ביתכדכ ללכ אצמנ םישמ תלעותו תאנה סוש לבקמ אלו ללכ
רמאי א ל התעו • חקי ךדימ תמ וא ול ןתת תמ תקדצ סא
תנממ חקול וניא יאדוש אצויכו תדונעה לע אקווד ןטעה
׳יהיש ןינע הזיאל םג אלא ׳יפדכ ותלוזמ הנהנ טיאש תלעות
ולעפיש תמב עייתסי וא ותלוזמ ררועתיש ם״אנ רמאנ אל
הזלו ותלוזמ לעפנ טיא ׳רתש קדצי אל אצויכו םינותחתה
וז אל סגו • םינפ םושנ רהוט הז ןינע סחייתיש אצמת אל
רמאי אל הז דצמ • הז השע םעט תניתנב ״פא אלא דבלב
ןינע אלו םעט ןיא ס׳׳אש ינפמ ׳יפסב אקוד אלא ם׳׳אנ
רמאנ סאש תבדנו ןוצרב ודצמ לעופ אלא ו״ח יתולעפיש
ותלוזמ תרכוח אוהו וחירכמ םעטת אצמיןינעת חירכה סעט
תואיצמ םוש ןיאו תואיצמ לכל םדוק אוה אלא יניאו ו״ח
׳ס םיאצמנה םעטנ רמאנש תמו תריחבב ןינע סוש חירכיש
חרכהה אלו םעטת תניתנ ןיא ךכ םעטמ ךכ ״ת אלו ךכ
םיאצמנת םעטמ אלא ׳א ןינע לכה ידצמש ו״ח ס״את דצמ
לכט אל תז םעטמו •ללכ וחירכמ ןינע ׳יתיש אל הזל וכרצוה
אצויכו ךכ ינפמ םתאצמה לא סעט םיאצמנה תואיצמב רמול
םתואיצמל םעט םוש ןיאש ינפמ ם״אנ הנושאר םתואיצמ דצמ
הזש ךכ ׳יה התע תמל םרותיאל םעט רמול לכונ אלו ס״אמ
םעט תולתל לכט אל כ״ט ינפמ םדוק אלו םתואיצמ ׳ס
תואיצמה לכי םייש םיתעה לכ ומצע דצמ אוה אלא ס״אנ
תואיצמה בכעיש םעט םוש אלו והחירכיש םעט סוש ןיא ׳א
םוקמ לכב םיאצמנה לצמ אוה םימעטהו םיבוכיעהו ודצמ
• ראבתי רשאכ ארדיאב שרדנה ןוגכ • רהוט ןינע הזיא שרדיש
םיהלא ארב תישארב ורמואכ הז ןינעב תרותב ונריהזה המכו
ס״יהלא תלמ תויהמ רתוי תלעי לא ולא תולמ ראנתשכ יכ
ארב תמכחב רמאיו תמכח תישארב ׳פל רשפא התעו •הנינב
םיאצמנה טייהד ץראה תאו םימשה תא הניבה איהש ס״יהלא
רמאת הזמ רתוי הזה בותכה הלעת אלו* הטמלו תנממ
תא רתכה טייהל • ארבש ימ ארב המכחה חכב תישארב
לטי ךניא הזח רתויו • קוחל הז ׳יפו סיהלא ונייהד הניבה
הלעת רשאכו • דאמ רז הז ׳יפאו תואצמנת תומידקב תולעל
ם״יהלא •ארבש ימ ארב המכחה ךותב תישארב רחאת רתוי
המכחה תוטותב רתכתמ הני נה תוליצא טי סי הניבה טייהד
תואיצמ אלו אצמנ ךאיה רתכה תואיצמ לא הלעת א ל םלועמו
המכחה יצו יא 0 י צ «5 <צ י6»
ךל ןיאש רדג ול ןיאש [המ] המה רידגי אלו לובג ונ ןיאש
י״ע רוהרהב ותודחא ךכלו ללכ ונ "תיש רובלו הלח סוש
תייה סא • הריחאנ אל םדוקה יפנ ׳יפדכ בושו איצר
לע ורוה ודוקיכ דיחי ןיאו ׳א ורמא ונימענש םירקוחהש
דחא ׳יפ ןכו דיחי ןיאו סרחיאנ נושו • ׳א סרמואנ אוצר
רקי עה ז״כע לכא • ׳פנ ליעל ׳יפדכ ׳ט יונמה דחאכ אלו
׳או 'י פסנ אלא ם״אנ וניא הנוכמה דחאש ונירבדכ אוה
בושו אוצרב רוהרהש ינפמ הפב אלו רוהרהב אוה ס׳׳אנ
ןיאו דחא תחא תננ רמול א״אש כ׳׳כ אל הפהו קזנכ הנוכמה
דחאו ללכ ונ ןיא הנומתו וז רחא וז תלחנ תלמ אלא דיחי
םת ׳א תנומתו הנומת אלו תנומת רמאנ ךאיהו איה הנומת
• ותחגשח םתילע תורשל ׳יפםה רשק דחא הרהי ונייהד ם״י
ןינעהו • ם״אכ ׳א ינפלו ׳י פסנ ׳א תלחש ד״פנ ׳יפ רבכו
ומצע דצמ סנמא • ס״א תודחא ךרענ תונר םת ״פסהש
ינפמ סתנ קדצי בויחה דצ לע ׳א תלח לבא ׳א אלא םניא
ןמצע דצמ דחוימ ׳אי ןתלועפ דצמ תטורמ תואצמנ םתש
עמש רמואכ ׳א םהב רמול תיתמאה הנומאה ונבייח הזלו
דצמ ןיב ומצע דצמ ןינ וידדצ לכמ דחא ס״א הנהו • לארשי
םג המו ןמצע דצמ דחא "פסהו ותאמ סתאצנ ויתוליעפ
תואצמנה תולועפהו דוחיי תילכת סלחייחה סליצאמ דצמ
סינרל יתימאה דחאה ןיכ תויעצמא םת ןמצע לכו תונר םתמ
ונאש ינפמ דחאל הרותה טגייח הולו םינותחתה םילעפנה
רשא תא ןקתנ כ״א • י מרת ונמרג סינותחתת םיאצממ
אל רשא דוחיי סדחייל ךרד ונל ןיאו • סדחיינש אמו ונישע
׳יפסתו לעפנ וניאש 'א אוהש ס״אנ סרשקנ רשאכ אלא טומת
׳א ס׳׳את םנמא • ויתוצמ םויק דצמ תודחאכ תולעפנת ׳א
ותודחא תמת אל ךכלו ותלוזב יולת ותודחא ןיא ומצע דצמ
תודחא םנמא • תמייק דימתו ותומצעמ ותודחאש ינפמ םלועל
׳יפסתלא סייק דימת תודחאה הזו ם״א דצמ ׳א סה "פסה
ונישעמב יולת אלא סייק וניא ונילא ׳יפסה דצמ םנמא
השלשל םיאצמנה ונחביש ןינעכ היולתה םיניינעה ראשכ
הברתי אלו טוחי אלו זוזי אלש םייקה ׳אה אוה ׳אה םיקלח
ונחנא ׳בה • 'יפדכ ס״א יתימאה ׳אה אוהו הנתשי אלו
ץוביקה דצ לע אלא םידחא טא ןיאש םיברה םינותחתה
תולכיהה רשקו אסכב תומשנה רשק ןינעכ הלעמל תולעתתו
תות דצה לע םנמא • קוחר ׳א הוו ק״הק לכיהב סתויחיכפב
• ת״ענ םלא ןיעב ראבנ רשאכ ׳א יוג לארשי ךמעכ ימו רמאנ
דצמ אלא דוריפ אל ודרפיו םליצאמ דצמ ׳א אמש דחא יגה
ונדצמ תדרפנה םינותחתה וו ׳יחב ךרטציו סידרפננ םתלועפ
ס״א טייהל תודחאה רוקחנ יולת תודחאנ םנוקיתו לחאתתל
׳ת םירמוא ונא הזה לצה לעו ל׳׳פג ׳יפלכ תודחאת עבטה
:ה׳׳עכ תשחל תלפת קלחב ׳יפדנ ׳א ׳ת טיהלא
ת י ב
ה מ יל יא י י י פ גי״ פ ב י׳׳פ א ר מ ת ץ ר א ה ל כ ץ ע א ץ ע מ
איצמה אוהש המלשה הנומאה םנמא • ונ תתלו תאשל רוסאו
תואיצמנ תליע סוש ןיאו תוליעת לכ תליע אותו אצמנ לכ
ם״או "ת אלש ןמו אל ןמו שיש תרומג תשדוחמ ״תי אלש
אלא ללכ ותאצמת בייוחח אצמנ סוש ןיאו רומג שודיח םשדיח
אלא ללכ תואיצמה כ״וחח ךל ןיא כ״א הבדנכ ושדיח ןוצר
ר פ ס
10
לכ תלע והארקנו • ׳פכ ׳יפדכ םייא ארקנה הולאה
םיחנומ תומש ולא לכ תואיצמה בייוחת והארקנ וא תוליעת
שדוחמ ונממ ץיח אצמנת לכו וב טיתנומא לע תורותל וניפכ
לכקמ וניאש ללכ חרכתכ אל תבדנו ןוצרכ ם״א ושדיח
סגש ללכ ותלוזמ לעפנ וניאש • ונחירכי תנם אלו תולעפה
ושדיחו ולעפ ותאמ תנווככ אלא הרקמכ אצמנ וניא אצמנה
׳יפא ולועפו ותואיצמ ןויכ ותאמ ןוצרו תנווכו הרומג העידיכ
•הנומאה רקיע והוו הנוילע הנווכנ קוכמ לכה ויטרפ יטרפ
הצר ז״פל אצמי כ״אש הנומאה לא הנומאה ךל השקי םנמא
תעו לעופ תע תצור וניא תעו תצור תע אצמנו תע אל תע
תולעפה ול שדוחי נ״או םיקלח םתש םיטרפ עדוי לעופ אל
סיטרפת לכו םייש ול תותעה לכ אלא תמא וניא הז • ו״ח
ולא םיניינעו שודיח סוש ול שדוחי אלו הרומג תודחא סת
כגשנו אלפנש ומכ וניתגשתמ ונממ םירתסנ םירתס םלוכ
ותלועפ גישנ אל ךכ ותומצע תתמא תגשה אצמנ םוש ןויערמ
ותעידיכ קכד לכהש ויתולועפ ןוצר אלו ותלועפ תע אלו
גישהל הצורה כ״א • הגשהמ אלפנו בגשנו דחא ותעידיו אוהו
לא אצי אלש יאולהו למעו תואיל ותעיגי ולאה םיניינעכ
ןיידעו כושו אוצר תרהזא ללככ"םיניינעה ולא לכו תיעטת
: ת״עכ ו״טו ד״י ׳פ סתנ הנדנ
ללכ יוניש סוש וילא סחייל לכונ אל ה ול א ה י ' ןירפ
שודיח סוש ול שדוחיש ןימאנ אל ךכלו
תיית םדוק אות אלא ו״א םלוככ תואצמנת שדיחש תח דצמ
תואיצמכ דימת אוהו אצמנ לכ תויה רחא אוהו אצמנה לכ
אל תואצמנה לוטיב רייוצי סאו ללכ שודיחו יוניש ילב סייק
תוליעה לכ (לע)תלי ע והארקנש הזש השקי כ״א-סלועל הנתשי
לכ תליע ארקי אל סלילעתש סדוק ירהש וב שודיח ו״ח אוה
תואצחנת דצ לע סיחכוחה תומשה לכ ראש ז״דעו תוליעה
םושו רויש סוש ול ןיאש ה״עכ ׳ב רמתב ראבנש תמנ םנמא
ןיא םלועמש הז ןינע קדצי א״י ׳פנ ליעל ׳יתכדכו ללכ םש
ותואיצמו ללכ ראות אלו םש סוש ול ןיא התע םגו םש ול
הבוטה עפוש אוה ודצמ הנתו םלועמ תנתשנ אלו הנתשי אל
אלו אצמנ סוש ןיאש דצמ תתוא םילבקמ ויתי אל ׳יפאו
ןיא התע סגש הבוןצה ילבקמ דצמ ביטמ סוש ול שדחתנ
• ראבנ xאכ וב וניאו ראות איהש ביטמ לע הרויש סש ול
אל וב קבד דימת ולעופו ולילעמ ותויה תואיצמ ןינע םנמא
׳יה ותואיצמ קבדנ תע םנמא • ףידעי אלו םלועל רסחי
תע
ןיאש םדאה לא תעד תרו מ הדמלש ינפמ רתכהמ המכחה
תותיעו םימעט תתל ש״כו חיפב ׳יפש ומכ םהב ן נממל ול
אצמת אלו דאמ קוחר הז רבדו הלעמלו רתכתמ םייטישו
רבדיש תומוקמ ׳ככ טעמכ ם״אמ רתכה תואיצמב רתי מ
תוליצאמו לעופ תמכחה י״ע רתכת תואיצמ רובדה רקיעו םהב
ה״נק ארב דכ אמלע ה״כק ארב אל דע ורמוא ונייתו הניבה
םעטהו • טעמ ־יתכתמ תמכחה תוליצאו • אצויכו אמלע
אלא םהב קוסעי אלו ונבוי אל םיאלפנ ולאה םישורדהש
הנרה קוחרב אלא אצמי אל ךכל םינש המכל ׳א בושו אוצרנ
ודבל ס״א אלא ןומדק ןיאו ותאמ לכהש הנומאהש ינפמ
תוידע תויתמא תונומא ולא ׳בו תולעפתו יטיש סוש וב ןיאו
ישונא לכש ןי מל דאמ קוחרו וי׳ט ׳פ ראבנ רשאכ טיתגשהל
הולו הנומאה רקוע ׳כמ ׳א שיחכמהו ולא תונומא 'ב םולש
תולו םי דבעה הלאת םישורדב ליכשהל םימכחה דאמ וקחרתי
השעמכ םדאה קסעל רועישו םוקמ הנתנו תרות הרסוה
ןנובתהל ליחתי ןכסמ תבשחמה תליחת םוקמו תישארב
העובק ׳יהי תנומאת תלעמלו םשמו ןינתל ולכשב טטושתהלו
:ענומה רמוחה םוםחחנ המוסח הלכשההו
והניחאנ שודיחכ םינימאמה תכ ונחנאש ע ך גי ק ר פ
ומע אצמנ !ינע סוש ןיאש רומגת דצ לע
סוש ילכ ודכל ותומצע תתמא אצמנ ודכל אוה אלא נויחב
שודיחה טממ תולולע תוליעה לכ אלא ללכ תרחא הליע
ןחו וניאש ןחוכ אלא ו״ח ללכ תואיצמ סוש םדק אלש רומגה
ןיאו םיאצמנל ׳יתיש הלחתה וזיא לכ שדח תע וניאש תעגו
שאר אוהש ידכל 0״ h אל סא ו״ח המודק הלחתה םוש םהל
תכ ןיאש תיתחא וו המדקה תיית רחאו • אצמנ לכל הלחתהו
תכיוחמ תואצמנל תמידק סוש תתל אמנ םאש ינפמ קפס
םי אצממ ולתיו תלודג הריפכו תוינש ״תי טעמנ ודי ומע
תואיצמ ןימאיש רחא שחמ ונ םתולתמ איהה הלחתהכ
םניאש קפס וב ןיאש תמאת אלא • ויח ותחידקנ םודק אצמנ
םיאצמנה לכ אלא בייוחת אצמנ סוש ןיאו ונ אלא םילתנ
ףלא ויתש רמאת סא יל ןיא הז ךרדל כ״א • טממ םישדוחמ
םילבוקמ תצק תבשחמכ וז תטימש תואיצמל תומדוק תולבוי
רחאש •אצמנ לכ אצמנ הנשח״נשה םויהש רמאת סא יל ןיאו
דצ לע ותאמ תנושאר םתלחתהמ תואצמנת שודיח ול הדותש
םיניינעה לכ תיתחא תמידק םהילע ותמידקו לכו לכמ שודיחה
ףלא ךכ ואצמנ וא סו ס ואצמנש רמאת סא יל תמ יכ םיוש
םינורחאה םילבוקמה לא חרכה אל כ״א • ואצמנש די א הנש
ףוסש ו״ח תומדקה ןינע ורמאש תו עממו םילבויה ןינע
אל כ״א ןמז אל ןמזב ׳א םשודיח ןימאהל םה םיכירצ ףוס
םלועה שודיח רוחיא לע תוקפסה בדח וטקש אלו וחנ
םינפל המב יולת ןינעה םנמא • םילבויהו תוטמשה !ינעב
M ו ה ט יל יא יט ״ פ יי״ פ א י ט ח
:זי תת והצריש הת אוה ׳אנ והצרש הת אלא ללכ
המדק ןיאש יאה תורבס ׳נ ונחנהש רחא ת ״ א ו י "
ט
ק
ר פ
׳יפיכ סישדוחת סלט אלא אצתנ סושל
אלת קתעי אלו הנתשי אלש סייקה 'א אוהש ׳כה • ו״פכ
הזה קתעתת ׳יה ךאיה השקי כ״א אצויכו לצופ לא לעופ
תואצמנה תואיצתכ כדנתת אלו לועפל הצור אלת קתענש
אלת יונישו קתעת הזה קנעה ירהו םשדיחו סהכ הצור לא
בשה יתעדיו • לעופכ לעופ לא לעופ אלת תצור לא הצור
םילעפנה דצת אלא יתצע דצת יניא הזה יונישה ינבישת
התכ ותודחא תואיצת אלא לעפנ םוש ׳ית אלש ׳את השקו
םדוק אלי ילעפנש תע ולעפנש סילעפנת יוניש קתעתה ׳יה
והוחירכה־ סילעפנהש הז םעש יפל אצתי דועו • רחא אלו
תע השק • ט קבדנ ת״או • אל תעו תע סאיצות ותויה
• יטישי קתעה אוה • ׳יפדכ • בדנתת אל תעו בדנתת
ירבדכ הארנה סנתא • דאת ןכוסתו השק אוה הז ןינעו
יטיש םשו רתככ ןוצרה תלועפ הלעתש ךירצש רהוזכ ש״ר
רתכ שיו סיראותה ראשכ ראת אמש תצור אל לא הצורת
ץנעה ׳יהיו ןיוערד אוער טייהו ןוצרל ןוצר איהש רתכל
לולע הטתל ראת אוה הצור לא הצורת לידגה קתעההש
וילע הכיס שיו בבוסת אוהו ט וניאו םילולעה לכ ראשכ
הלוע ןכו יטה ןוצרל הצור אל לא הצורת טעתת יעישה אוהו
האליע איער דע הלעתיש רתאנו הזה טעתה קתעהמ דוע
טעמ יטש קתעהמ ץתיער לכד אתיער ןיוערד אוערל
קתעת סוש ט ןיאש אצמנ ןומדקה ונייהד ליצאמל אוננשכי
הלעמל הלעמל קליסמה הז ןיוערד אוערה תמידק נורל
שדוחמ אלא ותומדקכ ןומדק טיא הז לכ םעו תטוצרת לכמ
ץנל חנכ לעופ ותויה ןיכ עצמתי תכרוקה בורל אלא שדחתנו
י״עו לעופה לא חנהמ קתעהה םעו לעופכ לעופ ותויה
לכה לעו סייטישה טעמה תוליעל תוליעהו םילולעה יוכר
םינפל תמ טעמכ אוהש ינפמ חתפי אל רוגס הזה רעשה
עדנ אל ךכ והעדנ אלש ומנו ותומצעב וב תלכשה טל ןיאש
יתלד לעונה תלד הוי ט ןוצרה יוניש טיא ותבדנ ךאיה
הזה שורדה לעו םהנ אצויכו ולאה םישורדה דעכ לכשה
רוקחת לא ךממ הסטמכו שורדת לא ךממ אלפומב רמאנ
׳יפא ׳יפו תורתסנב קסע ךל ןיא ןנוכתה תישרוהש המכ
אלפומ אוה ׳אה הריקחבש םיקלח ׳ד סהו רתכה תלכשתכ
אלש האלפה תילכת אלפומ הוו ליצאמל רתכ ןיכש תמ ונייהו
ינפמ ליצאמה ןיבל ונינש המ לא העידי סוש תתל עדנ
הסטמ ׳נה .אלפומ הוו ליצאמנ ׳יפא הריקחה תעגמש
שדוחמ איה ירהש אלפומ וניא ירהש ימצע רתכה טייהד
׳יחבב תצק רהוט ראבתנ ז״כעו גשומ יתלכ ז״כעו לעפנ
רמת תוטשפתה יגה • ה״עב ׳בה ןיעמכ ראבנ רשאכ
׳יפסב
ץ ר א ה ל ב ץ ע א ץ ע מ ר פ ס
םילולעה םתואל התיה הליע אוהה תעה םדוקו •ייהש תע
וחנו לעפתתל םידיתעה םתואל לעופ ןכו תויהל םידיתעה
חנה ןיכ יוניש !יאו םלועל הנתשי אלו ׳א וחנו אוהו ומע
לעופה םנמא • םרדעה וא םתויה םי לעפמ אלא לעופהו
חנכ םילעפנהו תולעהש תיית םע תליע דימתו לעופ דימת
לעופ אוהש ט תופידע לעופ אלו ט תועירג חנה ותוא ןיאו
יתתימאו ותודחאו ותואיצמ ךרעכ תווש םיתעה לכ ולו
הזי ללכ ולעפש תעכ ראת אלו םש אל ול שדחתנ אל ךכלו
דחאכ אל דחא דימת אוהש ט הנוכמה דחא תלמ ללכמ
תודחאכ ולעפיש ׳א דימת םניאש םינתשמ ׳א םתש םילולעת
׳את אוה י 'ס׳׳אנ הנוכמה ׳א םנמא • ןינעה תואיצמ יפל
אצמנש םדוק ׳א ׳יה דימתו הנתשנ אלו הנתשי אלש סייקה
וקתעי סיל ולעהש ןינעהו • תואצמנה ואצמנש רחאו אצמנ לכ
לא תואיצממ קתענ וניא אותי דימת תואיצמ לא תואיצממ
לא ןינעמ !רתענ וניאו •תואיצמה לכו סייק ׳א אוהש תואיצמ
אוה תואצמנה יוליג תע תצרש המי • הנתשמ טיאו ןינע
אוהו ןוצר לא ןוצרמ הנתשמ וניאש םתויה םדוק הצרש המ
וניצר םלועלו ללכ הנתשמ יתלכ ונוצרש דימת הצריש המ
רמאנש המי דע ימלוע דעו ןוצרה תאצ תעמ ונוצרכ אוהו ט
כורח דחי אמלע יוה ינש יפלא תיש !ינעכ תומלועה יטיש
ןיא אצויכו המחה רואכ הננלו םלוע שודיחו לבויה ןינע ןכו
הצרש החש ו״ח ןוצר לא ןוצרמ ינוצרמ איה הנתשנש ןינעה
דוסנ אוה ינוצר םנמא • דימת הצריש המ אוה הלחתנ
ותויה תילכת םשו תטיצרת ןוצר רתכנ ותעפוהו ותעפשה
סייטישה ילנקיו טחמ וקחרתי םיעצמאה י״עו לכל כיטמ
טי ט ולכקי וילא טרקתי רשא לכו 'םינותחתה םיאצמנה
ודצמ םהנ אלו ו״ח ונ יונשה ןיאו ונקתיו דעל ומייקתיו
םיוקמו םילחיימ טא הנהו • סקחרתה דצמ םדצמ םהנ אלא
לנקנש דע וילא תינורקת תטסנ קנדתההו וילא תוברקתהה
שודיחה תילכת תבוטל שדוחי םלועהו תלודג העפוהב ותבוט
עיפשמו ביטמ דימת ונוצר ירהש ללכ טוצרמ יונישה ןיאו
איהה הבוטל םינכומ יתלכ טאש אלא איהה הבוטה
זא לבקנ ונבבל ןיכסבו ונישעמ עורל הנממ םיקחרתמו
שמשה ץוצינ לשמכ הוו •ונממ דימת תעפשנה איהה הנוטה
ולכוי אל תוארה יכושחו דאמ דע ריהנו קותמה רוא ריאמה
סיכשחחה סי נרה םיכסמה י״ע אלא שמשה רוא לטסל
רשאכו לונסל ולכוי רועיש דע םהמ שמשה רוא םיענומו
ונרקתיז םיכסמה וטעמי טעמ טעמ םהיניע ךשחממ ואפרתי
טרקתיש תמ יפכ הנהו • ורואמ ומי ו שמשה ץוצינ לא
שמשנ יונישה ןיאו םהילא הנתשיו שמשת רוא םהילא שדחתי
ןינעכ שחמ ךכ • םתנוכתו םהישעמ יוניש יפל םהילא אלא
ונוצרכ יוניש אל א״כ תגשהו תואצמנה שודיחו םלועה שודיח
ה מ יל יא זט״ וט׳׳ א ר מ ח ץ ר א ה ל כ ץ ע א ץ ע מ "!flD
is
וא לידבה יא לחכה ׳יהי טעומ ורועישו בר ותידככש
׳יה אל לזרב ׳יה ולא רתא יולו • בהז וא ףסכ וא תרפועה
סילקלקתתו םיאנ םהש ולאה סילככגר סיקש ךותכ אשתת
• ןינעת אוה הלעתו ףסכת יאדו אלא תרפועכ וא לזרבכ
• תתאת לא רתוי ברקתנ תוקפסב יול ףיסותש יפל ירה
׳ית אל בהזו ףסכ ׳יה ול 6 ״ימאו רתוי קפתסנ הדוהיו
לע רזפי ירהש ליח ריבג ףלא ותריתשכ ותע איבת
בורל תרקי ןכא אוה סנתא • סיתעפ והומכ סירמושת
רתוי ברקתנ תדוהי הנהו םירמוש ול הכרה התובישח
תנוכת עדוי םהמ דחא ןיא הנהו • תוקפס הברהש ינפמ
עדויו ומצעכ רבדה תתימא עדויש ומצע ןבוארכ תואיצמת
• ךכו ךכ ׳יוש • תלוגע וא • תעבורמ • ׳פ ןיעמ • ׳פ ןכא
ןינעכ אוה ןיימדת שממ תנתי • כ״וכ תילכת לע תריהנ
לע וי מע םירקוחה • םילבוקמה ןיכו םי רקי מ ןיכ תמלאה
[גישת] עיגשה 'אי ׳א לכו תוקפסהו הריקחה ךותח ןינעה
םנמא • ויתוריקחו ויתוקפס םרתנש תח יפכ וריכח לע
םיעיוי יניסח תשמל תמאת תלבק ילעכ ׳ת סע טחנא
לארשילו ת׳׳ערמל תולגל ומש חבתשי תצרש תח לכ ותמלא
סיניינעת עי נו היתודוסו הרותכו אוהה דככגר דמעמכ
ךותמ תוהלאל םיסנכנ ונא ןיאש תוקפסה ךרוצ ידכמ רתוי
׳ת יכנא ורמאכ ׳ת וננחש םנח תנתמ ךותמ אלא תוקפסה
רוקחלו שורדל טלו ותרותכ ותוהלא תואיצמ תלגו ךיתלא
• הרותה רואיכ ךרוצ ייכ תויוסת םכותמ ןיבהלו הרותכ
תולולעה תובסב הברתנ סא ךכלו • תוקפסה ךרוצ ייכ אל
היכ ונל ןיא תיקפסל תובושתה ךרוצ ׳י כמ רתיי יזמ וז
תגשתו הרותה תריסממ אלא וניתעימ !ינעת ןיאש תמשא
תמ הלבקה ןינעב בישהל ןייעמה להני לא ךכל • האיבנה
אלש ינפמ אל יכ וי לע לאש המכחמ אל ךכב וא ךכב ךרוצ
ונל הזלו יניסמ טתלכקכ ןמואמה !ינעה שיחכנ םעט עי ת
הרותת תאכ אלו • םירקוחהמ תצקב תיהלאכ םינוש סי כרי
•םימכחה תוקפס לובג רועיש יפכ לבגומ ריעיש לע ותמלא ונל
ותגשה קלח יפכ אלא קיפסי אלו רצק תישונאה תעי ירהש
׳תואיצמ יפכ םיאל עיויו תילכת ןיאכ תיתלאת העדוההו ומצעמ
סהי ׳א !ינע לכת ותמלא תעי ותו תרותת תודוס ךכלו ׳תתימאו
ויתומש אית תלוכ הרותה לכש ונעייש רחא עי ו :תילכת ןיאכ
'יפסת סת תולועפהו תולועפה יראות תיחשת הצריו ה״כקה לש
סיכרי המכ הרותת אוה הזה םשה רואיכ ךותמ גישנ תנת
ןינע עדנו ׳יפסה תואיצמ ןינע עדנו ויתלועפמ תוחכ תמכו
ומעטו ןידה תוררועתהו םתלועפו םרשקו םדוחיי םהיתולועפ
תחנו הליפתה תלעות עדנו •׳יפסכ לכהו ולוטיבו ןידה טקשהו
תיקפסת בייחת אל הרותה ךותח לכתו י״ע ׳יפסכ אצמנת חח
תלילש תעידי ונל קיפסי לכשת תריקחלש תוית סע הילו ללכ
םיראות
ןיא ךכלו םילכת ךותכ תמשנכ איהו ףוגב המשנכ ׳יפםנ
׳דה • םהנ ונממ תועבטה תילועפת 'יחבב אלו הב הגשה
הטמלו דסחמ תילועפת תולעפה "פסה טי מד ןמצע ׳יפםנ
׳פב רמאנ הזלו התואנו תרתומ םתב השירדהו הריקחהש
צ״א שורדת לא ךממ אלפומב ׳את • תוקולח ׳ד הז ארים ןב
ךרעב הניאש השירד ״פא אלא הרוסא איהש הריקח רמול
רחא ךבל הרוסא ליצאמה דע עיגמה קנענ הלכשהו הריקח
רוסא טיא הטמל םנמא • תטעומ השירד ׳יפא שורדת לא
לא ךממ תסטמכו ׳ב קלח רמא pל הריקחב אלא השחמ
הריקח [רוקחת ל״צש ׳רנ] דוקשת לא רתכת טייהל רוקחת
ש״ר שרד ךכלו תרתוח איה השירדה םנמא • הרוסא איה
םיכלמבו א׳׳א ׳קיתכ שרדש המ ותריטפ תעשבו ארליאב
ונ״תד ןנוכתה תישרוהש המכ ׳בה קלחה • וכלמ רשא
ןנובתת הני נח תואצויה ש״וב הצרי ןנובתה הטמלו תניבמ
רתנת תוטשפתהה קלחה • הב םילעתמה סשרושבו םהב
השבלתה םתש רוא ידומע ך״רת לוס טייהל "פסה ךות
םילעפתמה תורתסנב קסע ךל ןיא • ׳יפםת ךות תמשנב
הניאש תויה סע ךב התשעו ךנ ׳פ ׳יפס תלעפ רמאנשב
תמשננ ׳יפסנ טשפתמה רתננ שבלתמה ש״א אלא תלעופ
סירתסנב קסע ךל ןיא ז״כע • ראבתי רשאנ ףוגה ־ןותנ
היהיש תמ לכש ונל ורוה הזכ הנהו • "פסה םילעפמה
רתכבש הממ תטנוכתת וא קסע וא הריקח יא השירדה
ינפמ חור תוער טחמ ךשומו ץעכ תואל אוה הלעמלו
םישורדה וא סירבדת ומלענ ךכ הגשת לכמ" םלענש ימסש
קלח םלעתיו קלח ןיכתש םיקלח לעכ טיאש וילא םיעיגמה
רוקחת לככו שורדת לככ לכה וב ׳יהיש המ לכ אלא
׳דש הגשה ינימ ׳ד סהו ןנוכתת לככו קוסעת לבגו
קוסעת לכו רוקחת לכ ונייתד רתככ םירוסא ׳גו וב תורוסא
׳יפסכ ויתולועפו רתכת תוטשפתהב תורוסא יבו ןנובתת לבו
רתוח תטנובתהה ס״זב לבא קוסעת לבו ןנובתת לנ טייהד
תורוסא ב״וחי תשירדת ש״כו הריקחה ש״כו קסעה ש׳פו
רמא תטנוכתהה ךרעכו תורחא ׳גב םירתוחו תטנוכתתכ
:ת״עכ ומוקמב ראבתיו םאת תא חלשת חלש
םיכסתש אצמת תמלאנ םיניינע הברה יב J H
ז
״ט ן י י
1
'
םירקוחה םע תיתימאה הלבקה ילענ
[לושמאו] לישמהו • סברד טינרד אלו ונינרד םנרד אל ז׳׳נעו
׳יה !אנו י פתנ לע אשמנ אנ ןניאר הנה הזנ לשמ ךל
ןודל הדוהיו יולו ןועמש וליחתת הנהו • הדוהיו יולו קעמש
רחא ןועמש • ןנואר לש ופיתנ לעש אשמה איה המ
לטי וניא וחנ לככו תטעומ אשמהו חנ לענו רובג ןבואר
ןועמש תריקחו קפס יפל הנה •דבב רבד אוהש יאלו הלבוסל
ןינעח דכנ אשחנ ןועט אנ ןנואר תבושת ול וקיפסה
ג ג ז ה מ יל יא
ח י
״ פ י י '
3 ז ט
״ פ א י ט ח ץ יא ה ל ב ןיע א ןיע מ ף *©
םוקמ תתל אוהש הלמעה [ינע ׳נ ׳פכ טללכש רחא ירהש הטושפכ הרו מ תלכשהל קיפסי אל אצויכו טממ סיראות
כוט לכקל טכייו ולאכ ולא ורשקתיש םיעצמאה סיככוסמל השמל דע וניאיבנמ הלבק טל תורוסמ תומדקהל ךרטצנ אלא
םרשק דוסו םתוא תעדל טכרצות כ״חא • טחמ עפשמ עדונ טל רוקמ ׳יהיו היתודוסו הרותה תא ליכשנו יניסמ
תדמעל לודג דומע כ״או הרותהו תוצמת די לע םתודחאו םדאה קימעיש המ לכו תוהלא תודוס תעדוה סויכ םוי ידימ
ךישמהל הולאה ןמל וניניכ רשא םייעצמאה תעידי אוה הולאה תלועפ ריכיש חכושמ הז ירה תודוסכ ליכשהל הכריו
ךרד ונל ררכל תוצמהו הרותה רקיע הולו סכ ךרד ׳עפשתה גישהל רשפא יאש רחא רתויו רתוי ותוהלאנ ריכיו ׳יפסכ
ונחמש םניינע תיטרפו םתעידי תותלד לע דוקשל ונכייחו הז וליכשהש םתוא הז םעטמו • ויתולועפ אקוד אלא ותוהמ
תנוכת לא ואמ דע המילשה הדמעה ׳ה תא דמעל עדנ םיסנכנה סירכנ ידליכ קפתסהל וכרצוה הטשפכ הרותה
:ת״עכ םדא ןיעכ ראכנ דוע רשאכ תאזה העידיה ידימלת ונחנאו • םתגשהו םלכש ידכו תוקפס םעטמ תיהלאל
הולאה תא תעדל םירקוחה ןמצע וכייחש ומכ יכ •תאז דוע ירתס תלכשהל ונסנכנ וירוביחו ודפסו ה״ע יאחוי ןכש״ר
יאלפ תעדל תוימשגה תולועפה ורקחו ייתולועפ דצמ יפל הלכשה הכ ונלכשהו ינל םירוסמה ויכרד ךותמ הרותת
דצמ יניקלא תא עדנ ׳ה תדע ונחנא ךכ • וממורל וישעמ ׳יפו הרותה ךיתמ תיתלאה םידמיל ונחנאי םהה םיכרדה
יתרית ךיתח סכחתני יתאמ תמכוסמה תוכסב ויתולועפ םימ וליכי אל רשא םירכשנ תוריבכ ךריצ ונל ןיאו ייתודוס
ליכשנו םתואיצמ יטרפו ותאמ תולצאנה ׳יפסכ ליכשהל םירקוחה םתוא וקפתסנש תוקפס המכ ליכשנ אברדאו
םהנ וניתלכשת תוכרבו •ייחכ תוללכו וזח וז םתקיני) םניינע טילצא חרוטה ןיאו ונל תוראובמ סתוכוכמי ונתרות ישורדכ
איה טיתדונע רקיע לכ הזלו ותוהלאכ הרכהה ונל הכרי וניתרית יקוספ ליכשהל ונל חרוטה םנמא • םהה תוכוכמכ
יתלכ םיארונה סת הרותכ ולאה םינפהו הכ קסעהו הרותה דוס ךות דוסו רתס ךות רתס שיש עדנש המל ׳יתוצמ סעטי
הז ןיא הזלו • ותיהלאכ םימכחתמה םימכחל קר סיארנ :םהה םיקומעה תודוסה תולדל ידכ ונילכשכ ןיאו
ולבק יניסמ הרותה םהל רשא לארשיל אלא םירקוחל קלח חכ אלו ףוג אלו לכש אוה רשא טושפה ה ול א ו! 'י ק י פ
אל הזלו ותרות יזרו וחש תא שורדל וכייוחו ומשו יתיהלא דימעל םירקוחה ולכי אל ׳יפדכ ףוגכ
טחצע בייחנ אלא • ללכ ךרד הולאה תעידיכ טימצע רוטפנ הלענש ונל רסמנ ׳ה םע ונחנאו םתריקח ךיתח ןאכ דע אלא
תמשנה תעידי ןינעכ םהיתולועפ דוסו ׳יפסה דוסכ תעדל רמיחמ לדבנה לכשה אוהש ךאלמה תוקד לא לכשת ןמ
"היש המי ר״הדא סגפו םלועה שודיחו לגלגה דוס תעידיו אסכתש רמאנו אסכה דוס לא הלענ םיכאלמה םלועמו
ז״כו ואצמנ ןכיהמו םשרשו םנהיגו ע״ג "היש המו דיתעל הלעמלו םדאה לע ךאלמה תולעתמ ךאלמה לע הלעתי
המכו ולא םירבד ךותמ ותותלא ריכהל לארשי לע רומג בויח אסכה ךרעכ אסכה לא ax ׳יפסה ולא ולעתי אסכהמ
:ה״עב תועבונה תונייעמב ראבנ רשאכ םירחא םירתס םלוכו הזל שוכל הזו ילא לע ילא רשע םת ׳יפסהי ךאלמה לא
לכ טממ עפישי תולועפה לכ לעיפ ה ול א ה
ח י
ק י פ תוילכשה טכדויו רתכבש רתכל שמל רתכהו רתכל שוכל
תודחאה תילכת ׳א אוהו תועפשהה ׳תואיצמה ךכדזה לע תונוצרה ןוצר דע ןוצר לא ןוצרמ ולאה
תליעפו הלועפ לכ עיפשהל •העידי ׳יחכ &רכ שיש ׳יפסכ וניאי וניתכשחח םש האלתו ׳יפש ךרדכ ס״אה לא אסכ תויהל
םימחר ת׳׳תה דצמו תרמג הרובגה דצמו דסח דסחה דצמ תוככדזתכ הנהו • יז תעידי לע םתס הלמעו הגשהה תואיל
וז "חכח רחול יטרפ תואיצמו העודי ׳יחכ ס״אכ ןיא ויח ס׳׳אש ףוגה לא המשגה ךרעכ איה ולא לע ולא תוגירדמה
קלחל ןיא תודחאה ךפה הזש ויח ךכ עיפשי וז ׳יחכח וא ךכ עיפשי המשנ ״תת ללכי וינוקיתל המשנ רתכהו רתכה תוכזל תמשנ
עפוש טושפה תואיצמ לכמ אוה םנמא • ׳יחכ וב ןיחבהלו ונ המשנ תעדהו תעדל הניבהו הנינל המשנ המכחהו המכחל
תבוט יניח לכ םימחר ינימ לכ דצ לכמ ןתינ עפש ינימ לכ אסכו דובכה אסכל המשנ ׳למהו ׳למל המשנ קרו ק״ול
ותנוכת וזי יתמכח יז רמול העודי הנוכת אלו המכח מ ןיאו הישעת םהש ןירודחל המשנ תולכיההו תולכיהל המשנ דיבכה
׳יפסה לכ חכ עפשויו אצמי עממש ונא םיעדוי אלא י״ח הישעל החשנ תישענו תטשפתמ תיינחורת הישעהו תיינחירת
איצמה •מ סחרחי רתכה איצמה •הכ עפושו המכחה איצמה לע טדמע ז״כעו םב רשא לכו חאו םימש סה תיימשגה
תומייוסמ ׳יחכ מ ןיאו ׳יפ&ד לככ לעופו הכ עיפשמו הניכה הרותה טל התלגו תיתמאה הלבקה דצמ הזה תואיצמה דוס
"פסכ דצ לכמ עפושו תוטישפה תילכת ׳א אוה אלא ׳יפסכ ס״אמ וזמ וז תככוסמה תועצמאה תולשלתשה דוס האובנהו
תויחו םהנ ועפשש קר םלועב תואיצמ םושמ ׳יחנ מ ןיאו תלילשו ואצמת תתימא נויחנ ותיתלא תעידי ונל קיפסת אלו
ךנ ףוגה םייקי המשנה ייחש וחנו • םהילא ונממ טשפתמ ינפמ ׳יפדכ מ תיתמאת הנומאהמ אצויכו תוינשהו ףוגה
׳יחכ לכמו םירבע לעכ וניאש רכע לכמ ״פסה םייק אוה ולאה תמכוסמה תיכסת תעידיכ יילת תדמעה יפוג בורש
וניאש
ה מ יל יא ט ייפ ח י״ וו א ר מ ח
ן מסנ טממ ונוט רדעהמ דנועה לא תכשמנה המרה טפמ
דנועה לא תולעפנה תימרתו םייעצמאה תחונצה לוקלק
ראכתי רשאנ ןיינתמנ אלש וא ו״ת הרקמב םניא םג •ףיצקמה
וניתלצה טיתכוט ללנ ךרד תנה םנמא • רמתנ ה״ענ
טיתחכות טיניוע תאוצ תציזת וניתרפנ וניתאופר וניתסנרפ
לוע לקהלו ונילע םחרל ללפתנ וילאו ותאמ לכה ונדוםיי
:אוה ינא ינא יכ התע ואר ורמואכ ודיכ לכהש ונילעמ ונירוסיי
ותלעממ הלעמל הלעמ ןיאש ןוילעה ה ול א ה
ט י
קי
פ
הלעתת רשאכ יכ אוה יוליעה ףוסו
ןיאש תוממור ותוממורו דוע ןיאו ם״א אוה יוליע ףוס לכ
איה הלעמ סוש המודי רשאכש !ינעכ ונממ הלעמל תוממור
לכי םור לכ יל תתל םיבייח טאש ותלעממ הטמל הלעמ
טיא ענמנהש ורמא םירקוחהש תייה סעו • הלעמ תילכת
כ״אש ודצמ ענמנ ןיאש אתמד יאהמ ןלציל אנמחר ו״ח •יאנג
למפנ טיאש ענמנה תכ ערגי םנמא • ענמנה וילע רבגי
דרי םנמא • שימ שי ש״כ ןיאמ שי לעיפ איה ירהש ונממ
םלענ אוה י״כעו • ותלועפ תכ למסל לטי יניאש ענמנה
תצק ונעדיש רתכה ׳יפא ןיאש המ ללכ גשומ יתוהמ ןיאש
םנמא שממ ותומצע םניאש תייה םע יינוקית דיסכ יתיהמ
ןיאש תיהמ ול עדונ אלש ם״אכ כ׳׳אש המ • ט םילולכ םה
ילכ הרומג העידי והעדנש המ םנמא • ט ללכ ׳וקית םוש
רשא יאדות קפוסי אל רשא תמאה אוה םנמא • ללכ קפס
יתואיצמ בויחו ונשיש ותואיצמ שחכוי אל רשא קדוצתכווכי אל
ייתולועפ דצמ רכינ טיא ו״כעו • סימדוקת םיקרפב ׳יפדכ
ףיס ןיא)תילכת ןיאכ ׳יפסכ ייתולועפש ינפמ הרומג הרכה
אל x א םיקלח םיפלא יפלא ףלאמ תצקה ןח תצק עדנ ךכלו
ירהו •תילועפת תכ ךרעל וב םיאצמנה תעידי טוטימ רמושי
ואב אלו ותכמ תולומפה ׳יפסהמ םיקלח המכמ קלח הרותה
כ״א םתלודג םצומל םתנוכת ףוס דע םינותחתת ואיבי אלי
תניוכה ןיא ייתולועפ דצמ עדונו רכינו רמאנש תויה םא
איבל א״אש ויתולועפ תצקמ טרכתש אלא ףוס דע ונעגהש
תוית םעו • תילכתו ס״אכ םהש תוליעפת תילכתו ףוסל
תני זמ דוסכ המישר םשרוי !״כע בגשנו אלפנו םלענ רתכתש
רפסמ יללככ ללכנ פ״גי ה״עכ יאור ןיעכ ׳תי רשאכ וינוקית
המישרה ןינעו • ׳ה ןיעכ •׳תי רשאכ םשכ טיאש תויה םעו ם״י
ירהו םירומגה םימחרת לעופ אוהש תולועפה תואיצמ אוה
ראשמ ומצעל דחיימ ותויה םע תאז תלועפכ עודי אוה
םימחרה תומישרכ םשרוי אל ם״א םנמא •ראבתנ רשאכ ׳יפסה
כ״א • הזכ אצויכ וא ןמחר תוית םלועכ םשור םישב אלו
לכ ז״כע המישרכ ׳יפא וניאש תוית םעו • ןמוסמו םושר וניא
לע ונממ םניאו סללט ותומצעב אוהו י נממ יאצי תואצמנה
תודחיימ סה םנמא • ׳יפדכ י טר ורוי ו״ח כ״אש יוכרה דצ
סהו
ץ ר א ה ל ב ץ ע א ץ ע מ ר פ ס 1*
עודי ןוצרכ וניאו רתככ הצור אוהש אצמנ ׳יחכ לעכ טיאש
וניאו הניבב ןינמ • ובש העודי המכחכ וניאו החכחכ םכחו
ריבג טש העודי דסחכ וניאו דסחכ דיסח-ונש העידי הניבג
ראפמ ןיאו ת״תנ ראופח ובש העודי הרטגב טיאי הריבגב
תקחרתנ ךיראא ׳נ רמתני • ׳י פמ לבנ ןני יצנ העודי
תולשלתשמ ״פ&־יש תייה םעש רמאנ דועו • ה״ענ םיראותה
׳יפסל ןחנתמ הילאה ןיא ו״נע וזמ וז תיללנני וזמ וז
רתכבש המשנ ןנוס״אמ הלולע רתכבש המשנו תומצע רמאנו
אצמנ תודחא תילכת ׳א םצע אוה אלא יז המכחבש המשנל הליע
׳יחנ לבקי אלי ׳יפסו ׳יפס לככ אצמני המכחכ אצמנו רתככ
םיש ט תוכייחמ תולולעה "פסה ןיאש רומג תודחא לכה אלא
ךכ ׳יפסה תוליצאה םדוק ׳א אוהש ומכ אלא ׳יחכו קוליח
ט םיכייחמ ןיאו ונממ תויח 'יפסהו ׳יפסה ׳יצא רחא ׳א אוה
׳א ס״אש רמול ךתעדכ הלעת לא םגו • ו״ת ללכ ׳יחכ ס וש
איהו ׳א ׳יפס ליצאה רתכהו רתכת אוהו ׳א 'יפס ליצאהו
הלעתת זילעו הניבה איהו ׳א ׳יפס ליצאה המכחהו המכחה
התא םאש • י טר םוש יילא םהמ בייחתי אלי ׳יפסה ל ע
תיתמא תאזה הנווכה הניאו ונממ החגשהה קלסת ןכ רמ*
ונאו וילא תוחגשההי תוליעפה לכ סחייל םיצור ונא א ל א
וילא ןתנ הזלו ונחמ תועפוש םליכ ׳יצאד ם״י ויהיש םיצור
׳א אוהו ועפש תועפוש םלכו ׳יפסת לכב אצמה ׳יחבה י נ
םניינע ראבתיו ושחכיי אל ולא םיכפה ׳כו תואיצמל כ מ
םייעצמא י״ע תילועפת טילא עיגיש תויה םעו • הי עב ןמקל
• םהמ ותלועפו יחכ םלעתי הז ינפמ אל תטר תוליעי סי מ
תיגירדמת לפש לא םעיגה דע ינממ תוחגשיחו טממ וטי םנמא
סחיינ הזלו הנוטה תילכת לא םעיגה־ דע םהב זוחא וח נו
םינותחתה תותיחפ ינפמ ונילא ועיגיש תיית םע וילא תטוטת
חיגשמ אוה ודצמ ז״כע תוכר תטםמ דחא םינכומ י תלמ
הזלו ותכמ תולעפני ותחגשהב תודרויו ותאמ ןימייקתמו םהנ
אלו וניכרצ לכ וינפלמ שקבלו וילא הלפתב סינייוחח ינא
הז והמו • וילא אלא תתלו ביטיהל חכ ןיאש הלילח ותלוזמ
ללפתהל הלילח הלילח • ׳יפסה דוחייב סיללפתח םילבוקמהש
םליעל יבוט רשא ביטמה איהש אוה ןינעה םנמא • יתלייל
לבקל םינכימ יתלכ תייעצמאת תיכסת םנמא • רסחטי א
תורוניצ םתו סי גה ךרד בוטה אבי ךאיהו טישעח לצמ
תויעצמאה תוכסה טמגפ ו״ח ונא םאו בוטה ךישחהל םייעצמאו
רשקלו וניתוועמ תא ןקתל ךרצנ קפס ילב אוהה בוטה אבי •ןאס
אל רשא בוטה ךישמהל טכייש ידכ תויעצמאה ולאה תטסה
םתנכהו ילאה םייעצמאה ןיקיתי םלועל ידצמ איה טענמי
לקלקתהו וינפל הייצר הדובעה איה איה וריאי טי ט לבקל
ובוט לבקל םינכומ יתלבה ולאה תויעצמאה תטסה תורטיצת
זיגרמו ףיצקמו סיעכמ ארקנה דבוע יתלבה שממ אוה ועפשו
י• ח ה מ יל יא כ ״
פ
ט ייפ א ר מ ת
דצמ ךתעדכ תלעי לאו • ׳יחנה קוליח רתכנ סחיינ ׳יפדכ
: םילצאנה רפסמכ ם״א סינכהל ׳יפסכ ס״אל רשא תזה ןוימדה
•וניאש-םילצאנה רפסמכ ס״או •ס״אמ תוללוכ ׳יפםתש רמאנו
ךכלו לצאנ רתכתו ליצאמ ס״א ירהש רתכל המוד וניא ס״אהש .
ויח ללכ "פסה רפסמכ וניא ס״או ׳יפסל ׳א ׳יפס רתכה
הלחתה נ״חח ןושארו ׳י דע ׳נו ׳א רפםמנ ״פסהש םעעתו
רתכת לע שיו ויולג תלחת ׳יצאמש הלחתה ול שי רתכהו
תלצאנ תמכחה איהש ינש רתכהמ תעמל שיו הלחתה ׳ונת
וניא ס״א ךכלו ׳נ ול ןיאו הלחתה ול ןיא ם״א םנמא ונמת
ןושאר תלמש ׳א ונדמוא וילע קדצי אל ךכלו ןובשחכ סנכנ
תישאר וניאו ׳נ ול ןיא ס״או תוינשו תישאר םיניינע ׳נ הרומ
׳יפסהש רמול לכונ אל הז םעעמו ןינמו רפסמכ וניא ךכלו
ןיממ ותואיצמ ןיא ׳רתש וזמ וז תולולכש ךרדכ ונממ תולולכ
תולולכ םתש רמאנו םהילא עשפתיש ידכ ״פסה תואיצמ
תמשנכ םתנ לעופו ״פםנ אצמנ אוהש תמא • ותומצעמ
םצע רפסת ונייהד ףוגה ירניא ללכנ םנמא • ףוגה ךיתנ
'י פסהמ רתכה תוללכ קיחרנ הזלו תומצענ ללכנ וא ״פסה
תתל ׳יפא אלא תאו אלו • ה״ענ יאר ןיענ ראננ רשאכ
ס״או המכחבש ס״או רתכבש ס״א רמול וב ןובשחו רפסמ
הריפכ ו״ח הז םג רפסמו ןובשח ט תושעלו אצויכו הניגבש
ותומצעב ונ רחאנש ׳י פמ רפסמל טשפתמ ס״א ןיאש הרומג
דצמ דחוימ ׳א אוה אלא ןובשחו ׳רפסמ ׳י פסנ לעופה
סחוית םע רפסמ ונ תובייחמ ׳יפסה ןיאו ׳יפס דצמו ימצע
קשחנ' אלי ש׳׳זו םיקלחל דרפתת םצע יניאש ינפת רפסמ
איטחמ יכרד הרמשא יתרמא רמאנ ךכ ןינעה תויהלו • ללכ
קמועו גישמה רצוק שי הזה שורדבש ינפמ ׳טו ינושלב
רמאנ ךכל • םדאה איטחמ לידבמ ךסמ רמוחהו גשומה
: תוירמוחה םדאה שטל ונייהד ידעל עשר דועב
11"^םוש לצא תקפוסמ הניאש ת מ כ ס ו מ X 1 ׳ך קי
פ
תא ףיקמ הביס לכש לכש לענ י
ןינעמ שוחל המדנו • ותניסמ ףקומ בבוסמ לכו ובבוסמ
הזו שוחנ םיגשומה םיימשגה םילשלתשמה םהש םיעיקרה
ןותחתה תא ףיקמ ןוילעו ןוילעמ ףקות ןותחת הזמ הטמל
הגשההמ הגשהמ םיאלפנה םילענה םיננוםמל חרכה ןאכמו
ףקומ לילעהש הזנ םכרדש "לכשתגשתנ םיחרכומה "ישוחה
לילעהש ז״פל אצמנו ולולע תא ףיקמ הליע לכו ותליעמ
״עש ינפמ ולולע תא הסכמ הליעהו ותליעמ הטמל
ונילא שממ ןינעה םנמא • הסכתנו םלעתנ וילא ותבריק
לילעת םדיקת לא רחואמה ןת םיטיבמה םינותחתה •ךפהל
םאש ותילעתו ותביס תא הסכת בבוסת לכו ותליע לא שטל
םיעצתאה םינבוסמ ינפת א״א 'א הביסנ לכתסהל טאנ
׳גה ןכו ׳בה ןכו ונתת הנוילעה הבוכה םיקיחרת םהש
יפ כ
ץ ר א ה ל כ ץ ע א ץ ע מ ל פ ס
םלט אלא ותליות םלבקמ וניאו ׳א רבד ותומצעו סהו
יתליומ םכחתמ וניאש םמצע דצמ םעדוי וניאו ותכמ תושדוחמ
ץוחש המ לכ ריכמו םעדוי אוה ומצע תא ריכמ ותייהנ אלא
יתאמ םתאצו םטשפתה ירחא תולועפכ חיגשמ וניאו ונממ
ימצע תא ותחגשהו ותומצע תייפצכ חיגשמו הפוצ אוה אלא
ותחגשהו דחא אוה אלא םלעתמ םעפ חיגשמ םעפ וניאו
תקספנ יתלכ תדמוע דימת ותעידיו ותחגשהו ׳א ותומצעו תחא
ומכ םיקלח ילנ ׳א אוהש ינפמ "חנ לא ׳יחנמ תקלםנ אלו
ללס רתכה הזלו • םימדוקה םיקרפנ הלעמל טכראהש
אוהש ינפמ טממ םתאצ ירחא תוללוכה תילכת םלוכ תואצמנה
תלחת טו תואצמנה לכ חכנ ואיצמהו יתאמ ןישאר אצמנה
״חננ רתכת תא עדוי ם״א הנהו • ותאמ םתאצמ םשודיח
• ׳יצאמ ותעידיו לצאנ רתכת ירהש ומצע רתכה ׳יחנמ תחבושמ
חמוצ שדחתמ אוהו אצמנ לכמ רתוי וילא ברקתמ רתכת הזלו
ליצאמב שרשומ איהו ותומדקל תומדק ןיא רשא ןומדקה ןמ
ותעידי םדקומ שרוש אלא ו״ח ושודיח לא רחואמה שריש אל
תיקיחר םהו ונממ תוקוחר תואצמנה ראשו ׳יפדכ תואצמנב
תואיצמ יפכ תודרויו ליצאמה ןמ םילשלתשמו רימת תוקחרתמ
ס״אה עדי אלו • לולעל הליעמ םתולשלתשהו םתוטשפתה
ץוחש העידי איהש םדרפתתו םתולשלתשה ׳יחנמ תואצמנה
אל כ״אש רמאת אלו • ותומצעמ העידי אלא תישירפדכ טממ
אלו םהנ הפצי אלו ללכ הטשפתה רחא תואצמנה עדי
עדויש ונייהו םתואיצמ ׳יחב לכמ םעדי אלא ו״ח סחיגשי
רחאו םתולשלתשה םדיק םתייה רחאו םתויה םדוק תואצמנה
אלש םאו ,וב יטש ילבו הרומג תודחאב לכהו םתולשלתשה
םיכפהה ׳נ ךאיה ןיבנ אלו הזה שורדה וניתעידיו ונילכש ליכי
םייוביר רחא "פא םט״נעת עדוי ותויה ׳אכ וצבקתי ולאה
תמחמ ונל אובי תולכשה הז • דחיימ ׳א איהו םדוריפו
ךכ ותוהמ תעידי ונממ ענמנש ומכו ותיהמ תעידי לכשנש
אלו ולאה םיכפהה ׳נ ונ ץנקתהנ הלכשהה טממ תענמנ
םינ״וחמ ונא ללכ ךרדש ןינענ ללכ יונישהו י מרה טייוחי
םתייה םדוק תואצמנה ריכמ ״חנ ׳בה ולא ט ץבקתת ןימאהל
ירחא םיניינעה ולאו • םעדוי ותומצעב אוהו םתויה רחאו
ונייהו םישאר ׳ג ט״הו ׳יחנ ׳ג רתכנ ונייח ונחמ הטשפתה
תואצמנה ירחאו תואצמנה תליחת ונו ומצענ רתכה ותויה
׳נו אלוכ לילכ אוה ורמואכ ׳נ ׳יס ׳ז ׳ש ק״שחג ׳יפש המ ונייהו
תרתסנה ותעידי יולגב איצוה ס׳׳אש ינפמו • ןלילכ היב ןישאר
המכחו "פסה תימצע רתכ םהש ןישאר ׳גב רתכה איצוה)
רחא םירבדה תירחא הנינו םתויה םדוק תאצמנה תעידי
• ׳יפדכ הרומג תודחא םלוכ ס״אב הנהו (םתויה
יגל םיניינעה קלחתת לצאנה נ״ח ׳יצאו תוטשפתהב םנמא
ס״אב םישרשומה םתודחא ךרענ אלא הרומג קוליח אלו
!ר מ יל יא
א כ
״
פ נ ״ £ א י מ  
י
ת״ישארה ךיתנ ן״־את ןכו ףוגה ךותכ המשגכ ה׳׳מו א״יהו
תויתמא תוגרדה םה ולאו ה״מ ךותכו א״מ ךותכו י״מ ךותבו
הזו א״ות אלכ ת״מ הז רמאתש ןותחת אצמנ םוש ךל ץאש
הזו ן״יא אלכ ת״ישאר הזו ת״ישאר אלב י״מ הזו י״מ אלכ א׳׳ות
תמשג ןותחתת ךותכ ןוילעה םלועל אלא י״ח םייא אלכ ן״יא
דוס ונייהו ן״יא ילכ ס״א שי הזלו ומייקמו והייחמו ותויח
תישאר ילב ןיא שיו • תילכת ץא דע ן״יאת לע ס״א יוליע
ונייהו י״מ ילכ תישאר שיו תמכחת לע רתכת יוליע ונייתו
ונייתי ארה לע י״תל יוליע שיו הניכה לע המכחה יוליע
יוליע ונייהו ה״ח לע א״והל יוליע שיו ק״ו לע הניכה יוליע
חכח אלא תלעופ םניאש םלוכ ת״ח ללככ שיו ׳למה לע ק״ו
׳אה הכסהו הז ךותבו תזמ הז םיבבוסמה התשנ םהו םלוכ
לכל ןוגהו יוארו תואנ ךרד הז ךרדו םלוכל התשנו הכס
םלועל תולועפהו הזל הז ןוילעל שוכל ןותחתת תזלי •תנותאה
וא ליבגמה דצ לע אל שיכל ארקיו םינותחתב ןוילעה חכח
קחרתחה ןוילעה אילפחה םילעמה דצ לע אלא ףיקמה
: הזה יפה תחיתפכ ׳יפדכ תלעתחת
ןמצע וענמ אל תותלאכ םירבדמת ,ף נה
א
״
כ
ק
ר פ
תויה םע תלעמת דצ תולאב תונכל
תיית תכיסל םנמא • םוקמ םוש ול תטכל הולאכ קדצי אלש
ולולע לע תליעה הלעתיש םיימשגב ז״מז םילשלתשמת רדס
דצ רמאנו םיינחורת סיאצמנת לכל הזה לשמה טכי ךכל
םיימשגה סיככוסמהש אוה תמאת םנמא • הז לע תז הלעמה
םוקמ ספאכ סה םיינחירה םנמא • םוקמב ז״עז ולעתי
שפנ לע חורו חירת לע תמשנת יוליע ןינעכ ז״עז ולעתיו
דצ לע םנמא • ׳ת ׳פכ ליעל ׳יפש ד״ע • לכש לע שפנו
!לולע לע תליעת םוקמת אוה הלעמה וב אצמי תומשגה
שי ןיידע םהמ הלעמלו ז״עז םיימשג םה םיעיקרה הזלו
השעמ דוס אוהו והוגישה אל םייענטהש תייה םע םשג
השעמב י״רו ע״ר יקרפב ראבא איה הנר יכ תישארכ
םוקמנ םתמ תלעמלו • ת״עכ ןיעב םתמ בותכא תישארב
תולכיתת ףוגה ףוגה ןמ וטשפתי) ׳ז םהש ץרודמה דוס
םשגהמ וטשפתיו תמשנ ןיעכו ףוג ןיעכ ויהיו ולעתיו
תטנל לכונ אלו םשג ןיאכ תזמ תלעמלו םיקמכ ולעתיי
תייחת ינרק דיס דע םנמא • ללכ םשג תלעמלו יזה לכיתמ
םיילכש םתש ׳ינרקכ ש׳׳כו ןמצע תויחכ אל תגשה גישנ
הזל םדיקהי םשגב םה סתוטשפתת םוקמ לכיהכ םנמא
ןיאו םשג ןיאו םוקמ ןיאכ אותש אסכת אוה םהל הכס
ןינעהי תישארכ השעמל םדוק אלא תישאר לא רחא תואיצמ
• תוינחורכ ראבתיו תוימשגב ראבתי תישארב השעתש
סאו הז רואיבל םדוק אסכה היהי תוימשגב ראבתי םאו
ןיידע תטמל אסכה היהי תוינחורב תישארב השעמ שרופי
השעמב
ץ ר א ה ל כ ץ ע א ץ ע מ ר פ ס
1 6
םלעיו ונממ הני סה קחרתת םיעצמאה תוברתה יפנ
תולגתהה תני ס םלעתת ורחא הז םעטלו טיתלנשתמ
דריו לשלתשיש תמ לכש ןינעהו • םלעהה תכס תולגתההו
םיאצוי םיאצמנה ואצמיש !ינעכ תואיצמה ןיטקיו טעמי הטמל
תילכתה דע םילשלתשמו לובג ןיאו ףוס ןיאי תילכת ןיאמ
םיאב םת ירתו תאזה הנותחתה ץראה תדוקנ ףוסהו לובגהו
םילגלגל חאה רובט ןיעכ לכל הנוכיתה זכרמה תדוקנ דע
וקחרתי םילעתמ סהש המ לכו הלעמל הטממ ולעתיו
םתולעתה יפכו ףוסי תילכת ןיא דע ולעתיש דע טיתגשתמ
ואלפי םתולעתה יפכו םהב ונל הגשה ןיאכ ולעתי ךכ
•םיטעמתמ םהש םהב וניתגשת ןטקש לשמכ רמאנו •ומלעתיו
הגשה םוש ןיאש •ןי׳׳א רתכהש דע הדוקנ המכחה לישחנ !״דעו
םעש אצמנ הזלו ללכ גישנ אלש ץא לע ןיא הזמ תלעמלו
הנכנ לכה דימעמהו יתמאת םויקה אוה איות םשש תיית
לשמכ ׳יהיו גשומה ןיאה לא הגשה טעמכו הדוקנכ יוליעה
וילאכרקתמתו הארנה ןינעה יתייפצב הנכיש.קוחרמ הפוצה
קחרתמהו טעמ רתיי יתארי רתיי קחרתחתו לדוגכ והארי
הדוקנכ והארי רתוי קחרתחתש דע ותגשה רתוי טעמי רתוי
קוחר רתומ תמאבו רקיעו ללכ מארי אל רתוי קחרתמתו
גישיש •ת״מ הז ותגשהל םירבדה הנכיש אלא לידג רתיי אוה
קוחר רתייתו •םלעתמה א״והרמאי קוחר רתייתו •ותמח וב
תדוקנ קוחר רתומו הגשה ילכ הלאשכ אלפנה י״ח רמאי
שממ הזו • ןיא לע ןיא קוחר רתויהו ןיא קוחר רתויהו הקד
ה״ח ארקת ׳לחה • טיניכל ס״א ןיכ רשא ׳יפסה תואיצמ
תכושת ילכ תלאש י״מ הניבהו םלעתמה א״וה ת״תהו
ןיא לע ןיא ס״אי •ןיא רתכהו •ש״יה תישאר הדוקנ המכחהו
• ו״ח וכ קדצוי אל ן״יא םש ׳יפאו ללכ גשומ יתלכ כיייחחת
םירמתבו ללכ ךרד התע והעמשת ןינמ תמ דוע ףסונ םנמא
ולא תוגרדה דוס ןיאש !ינעהו • ה״עכ טרפ ךרד םיאבה
רייצתש כושחת רשאכ ס״א ן״יא ת״ישאר י״ח א״מ ת׳׳מ
דע תלעתו ׳פ םיקמ דע ותלחת הי מה הנה רמאתו ךלכשכ
תלחת םשו יפוס דע א״ות הלעתו א״מ תלחת םשו ופוס
תישאר תלעתו תישאר תלחת םשי יפוס דע י״ח הלעתו י״מ
סשו וסוס דע ן״יא תלעתו ן״יא תלחת סשו יפוס דע
הלחתה וב שיש תח לכו ׳לחת .וכ עדנו ס״א תלחת
תיתחאה הנומאה םנמא • הרומג תיעט הז י״ח ףוס מ שי
אלא איותתמ ל״צ ןכש ל״נ) ללושמ יניא ת׳׳מ רמאת רשאכ
עמשמ ןכו אלא ל״צ ינפמ תכיתו ׳א הני ת סהו ׳וני אמש
י חנ שנלתמו טשפתמ א״ותש ינפמ אמ ה״מ (!ינעה ףוסמ
י״מאלא י׳׳ממ ללושמ א״מ ןיאו ףוגה ךותנ המשמ ה״חב
תישאר ןיאו • ףוגה ךיתנ תחשמ ת״מ ךיתנ) א״מ ךותכ
יימ ךיתנ איהו י״מנ תשבלתמו תטשפתמ אלא ייתמ ללושמ
ה מ יל יא ב ב ״ פ א כ ״ פ א ר מ ת ן-וא ה ל כ ןיע א ןיע מ ר פ ס
17 ט
הלע תי ערמ לע רתאכ הזלו םתויחו םלועה תמשנ םתש
תשח תלע* (אלו י׳׳ככ)ז״תת תלעי תפצש תח תפצו דריו םיתש
ךרדו • םניינע ׳ית תח םיאיבנה תמרדת ןינע ןיכת הזבו םורתל
טותב ושפנו ותויחו םלא וללככ הזה םלועהש רייצת ללכ
תויח ףוגב תתאש דועב אוצחל לחג ךחכ סא • ול הצוחו
םשגה ךות ךאלח אוהש המ טייהד וכותבש תחכ םלועה
ינפת והאצמת םש ךתיילע רייוצי סאש עד לכות אל סאו
אצמי ףוגהמ שפנה עשפתי רשאכו • תלעתו ךרמוח טישפתש
תניחו תכ תלעתתו רשקתתו סלועת ףוגב תטשפתמה שפנה
איהש רחאש םלועל ץוחש המ לא םלועהמ הלעתת תבו
אית ףוגה שטלו ורמיח טישפהש יפוגב אלו םלועה שפנכ
החמ שפנה לא שפנה ןח הלעתיו םלועה שפנב
בטיה תיב ןנוכתתו םלועל ]
,
יחש תח אל סלועת ךותבש
רייצי סא אסכהו אסכה לא ףוג תוחדכ סיכאלחת ןכו
אסכת איה םוקמ ןיאכ הלעמל םיכאלמה םלוע תסיפא
ךות תואיצמ ׳יחכ ךותו םיכאלמה םלוע ךות תמשנ אסכהו
ךרד וא אסכל תוסינכ יתש שי תתע הנהו - ימשגה םלועה
ושפנ לא םלועהמ סנכיו רמוחה טשפתהב שחמ םלועה
ותמשנ לא וחורמו םיכאלמה םלוע ונייה וחור לא ושפנחו
אסכ ינפ זחאח וב רחאנש הי ערמ דוס טייהו אסכה טייה
אשנו םר אסכ לע בשוי ינזא תא האראו היעשי תגשה הזו
רחאש תומשנה דוס והזו הגרדמ רחא הגרדמ הלעתיש שיו
תומשמ רודמ םלועה שפנ לא וסנכי סרמוח וטישפיש
םיכאלמה םלוע תואיצמ תטמ לש ע״ג םוקמ וחור לא ולעתיו
לוס ותמשנ לא וסנכי דע ותואיצמ ךרד טו טממ ולעתיו
תולכיההמ תלעמל תומשמ רחמ דוסכ אסכב וזחאתיו אסכה
[הז] ןיינעכו הז ךותב הז שבלתמה קלחב האובמ דוס ׳יהי ןכו
םהרבאל רייאב םיחלגתמ ויתו םיכאלמה תוטשפתה ׳יה
םתואיצמב םניינעו םתנתמ סחיי אלו םישנא תרוצב ואריי
תחשמ םת םנמא • םוקמ תלוז םוקמב ואצמש םשג םניאש
תושבלתהב םתואיצמ םהרבאל הלגתנו םלגתנו טשפתנו םלועב
הארמב םהרבא תיילע ןיעכ ונייהד ףוגב שפנו שפנב חורה
סיניע יוליג הארמב וילא םתדרי תתע תתית האובנה
אסכמ הלעמל ׳יצאה ׳יהי הז ךרדל הנהו • סיאדו םימשג
אוהש תוליצאתמ הלעמלש המב ןכו אסכ ךותו םוקמ ןיאב
לכה אוהו לכל ץוחו לכה ךות למ םויקו לכה תויח דוס
אוהש ינפמ טממ הלעמל ןיאו דמעמו םייקמ וידעלבמ ןיאו
אוהש ללכ ול הצוח ץאו תוממור רייוציש המ לכ תילכש
ימ ןיאו לכה ללט אהו והפסאיש ימ ןיאו למ ףסאמה
• טממ הלעמל ללכ הלעמ תואיצמ סוש ןיאש ייח ותללכיש
סליכשיש ל* אלו סליכיש יח ןיאש תולעמ ול שי םנמא
םתל הצוחו םי אצממ לכ ךות תמשנו תיחמ איתש ןי נענ
ן יא • « (!ינש ם יר מ ל !ייל ע ר מ א מ ב ש ״ מ ע !וימ ינ ׳ ר נ *
םנמא • ןיעב ומוקמב ראבתי הז ןינעו תישארכ השעמב
ול תונכל וניא הולאה לא הלעמה הנכנש המ ללכ ךרד
םדאה יכ םדוקה ׳פכ יטה זמרה לע הנווכה אלא ו״ח ףוג
הלעתמה לכל חכשה תתל ותרוצו ותנומתל ועבט !רדמ
ונכשמ לכשת אוהש הלועמה ילכהש דע ותרוצ ךxכ ז״עז
םלועה ׳יהי !יכמו הלועמה ילכה חוחכ שארכ ףוגה יוליעכ
םילגלגה תולגתה* ץעכ וריכחלע הלעתח הלועמהש ימשגה
הלועמה לע רמול ולאה םירבדה י״פע םדאה גהנתי ז״עז
לגרהו לשמ לכה אלא ךכ ןינעת ׳יתיש אלו הלעמה דצ רתוי
תמשנו תמשנל תחשנו תמשנ ולוכ תואיצמהש אוה תמאהו
םייקיו לכב אצמי םיאצממ לכל המשנ ס״או המשנ ךיתנ
שנלתמ אוהו וידעלנמ הייה ןיאו טממ ץיח רנד ןיאו לכה
הזש אצויכו הולאה ץראה תמשנ רמאתש אל •םיאצמנה ךותב
ת״ישארכ ן״יאו ן״יאכ הולאה רתאת אלא ו״ח תותיחפ אוה
אסככ ת״חו תיחכ א״ותו א״ותכ י״חו י״חב ת״ישארהו
םיינחורה םינפואה םה םילגלגב םיכאלמהו םיכאלמכ אסכהו
םי י משמ םירבדל תטי ס םי שעמ סתוהישעכ םיטשפתמ םתש
תימיקמב ראבתי הז ןינמו םיבכרומהו תוטישפה תודוסיל ׳יפא
תימשג ילב תוהלאל סוקמ תתל הזה רקיעה םנתא • םיבר
: הזה לפשה תואיצתת ןת קוליס ילבו
רפעיו םפוג הבעתי םיימשגה ם יר ב ד ה
ג כ
ק
ר פ
רתוי איה הלפש רתייתו •םתדרב
םשג םהמ הטמלו םיריהבו םיכז םימשה הזכ לשמה -תימשג
רתוי ימשג חירת ד1סי טחמ תטמלמו רתוי ימשג שאה דוסי
רפעה דוסי תטמלו רתוי תימשג םימת דוסי טממ הטמלו
הלעמה ורוי םי משמ י ל א הנהו • רתיי רוכעו רתוי ימשגה
אה םימשה תויחו תמשנו ןותחתה לע הלעתמה לא ןורתיהו
םיבכרומה םתכ תווהלו קימעהלו ןביכרהל תודוסיה ךותכ
סימשתמ תלעמלו •תלעמו םוקמב םתמ תלעמל םימשת תמו
דוע לכ ןכו • תוכזו םוקמכ תלעמל םהש םיכאלמה סה
םיכאלמה התעו • ףי ממ וטשפתיו תוכזו םוקמכ ולעי ולעיש
ץוח םתו ףו מ לא תמשנ ץראכו םימשה תושבלתהנ סה
ךרעב םוקמב םה םיכאלמהו ףוגה תוטישפב םיתשהמ
ןיאב םהבי םהילא םימשה ןמו םיזעל ח א ה ןמ הלעתשכ
י ל א הזלו ץראה ךותבו םימשה ךותב םהש ךרעב םוקמ
םוקמ ספא לא עיגת םימשה ןמ הלעמל הלעתש רייצת
תואיצמ סש הטי •םשמ ןיא םיתשה לעש םשגה תסיפא לא
םוקמ ץראה לפשב ךמצעמ טישפת רייצת ולאו םיכאלמה
ףוגמ טייהד םשג יתלכ לא סשממ סנכתו םדאת כצמ
תמ ומצעכ םלועכ ט אצמת ותייחו ותחשנ לא םלועת
אצחתש ומכ םשגה תסיפא דע םימשכ תלעת רשאכ אצמתש
םשמ םישבלתמ ןאכ םאצמת (ןאכ) םשג ןיאכ סיכאלמת סש
ל מ יג וייל ע ח ה ל״ג *יא*
.ה מ י ל א
רשעבו ןטאלתד תיתכ רשעבו תאירנד
:אעיקרד םילגלג
ב כ ׳ ׳ פ א   י ט ת ץ י א ה י כ ן י ע א ן י ע מ
׳ריפס ךרענו
ר פ ס
18
לשת ךרד לע הולו וידעלבמ ןיאש טממ יונפ םוקמ ןיאו
[רשעבו ל״צש ל״נ] "צאד ס״ינ ריהנ ה״נקו סינזקיתב שיר רמא
ב ר מ ת ל כ ןיע
וסחייתי ךאי הו םי ראותה תקחרהב םי קרפ ב ובו ב רמת
ירהו תולועפה לנקיו טולשיו ונחצנ׳ ותלפתנ קידצה ירהש
לעפנ טיאו לפה ליעפמו לכה לע אוהש הולאה ׳רדגמ ׳א
תויה סאו • ןינעל ןטעמ ךפהתמו קידצהמ לעפנ אוה ירהו
המכ השא דולי ערגתו ארונל תונוט תולעמ תמנ ןתתש
תו דצמש הז !ינע יטרפ ןקותי הזב אל הצרתש ןוערגתמ
א״נ הלעתי הזנ ירהו א״נ תונעטמ חצוניש ארובת חכ תערג
ארובהש ןויכ ארובת לע תלפתה וא השעמה וא תונעטה וא
הנומאה רקיעו •ותלפתמ וא ויתטעטמ וא ונממ לעפתמ
ןוילע ןיאש ללכ ותלוזמ לעפתמ וניאו לכה לעופ ארובהש
השענ הזנ ירהו ותלוזמ השענ אלו לכת תשע אות וילע
:לעפנו ותלוזמ
טנ״ח הז ןינע י״ע הנהו תומשג לכ ארובהמ ונקחרה דוע
ינפמ אוה םשגה תונעט לכ ירהש םלועבש תומשג ול
שיידאמדאמלדע [קד] םשג רייצת ׳יפאו תילכת ול שי סשגתש
ול ןיא ותומצע לכ ןכו תילכת ול ןיא ארובהו תילכת ול
אלא סייטישת ןיאש םשג אוה ירה יונישה לבקי סאו תילכת
ןורחב תולאת ׳ית רחאנ ז״פל ירהש תילכת ילענב וא םשגב
!הצרהו וסעכמ דמעש םוקמ לא וסעכ עיגתו סעכו ופא
תנתו ןוצרה לא סעכמ קתענו הנתשנו וסעכל תילכת ןתנו
תואיצמ לא תואיצממ קתעתו תעונת אות יוניש אוהש תמ לכ
ןינעל הלחתהו ןטעל [ףוס] ףוגכ אוה קתעת אוהש המ לכץ
ו׳׳חו םינוגמ ולא לכו םשג לעבו תילכת לענ אוהו יטיש אוהו
: ׳א רמתנ םדקש ומכ ארונל םסחייל יואר ןיא
םלש אוהש אלאתואיצמנש רדעת לכ ארונהמ ונקחרה דוע
והצרהו סעכנ ׳יהש רחאנ ךאיה כ׳׳או תומלשה תילכת
לא סעכמ תנתשי אלש תומ לודג רדעת ךל ןיא ירתו תלפתנ
תומלשת טממ רדעיש תמ דצמ ארננת אלא תנעטנ ןוצר
תצרמה אונישכו וינפל םניא תולפתת וא תטעטת !תואו
אוה ירה ול ויה אל םימחרה סתואש רחאו והצריו והמילשי
: הנעטהו הלפתה רחא תומלשהו •רדעה
אוהו דחי"הצורמ ה״נקה ׳יה ופא ןורח תעשב •לאשנ דוע
םיניינע ׳בח בכרומ אוה ירה סעכו ןוצר םיכפה ׳נ לענ
הלחתמכ ׳נ ונ ויה וא ׳נה ראשנו ׳אה לטנ השמ אנשנו
לטיב סאו יתלפתנ ת״ערמ ליעוה המ נ״א הלחתמ 'נ ט וית סא
: דחי תוזעה ׳בונ ויהש תחנה ׳רתש ותומלש ריבעת ירה 'יאה
ת״או דמי סעוכו ;״;ש rti־»»
הנומאה לכ ללכ םת תולועפהו סיראותה ,ד גה
א
ו
ר י פ
רונג לודג וינפל וניתולפתנ רמאנ ונאש
עישומו רוועאי נמ רכוז תנוק םידסח למוג ןוילע לאארט
ונממ לאשא ךאיה תולועפ ול סחייא אל ינא סא הנהו •אצויכו
לוכי לודג םכח אוהש ונ ןימאמ ינא רומגה חרכהב - לעפיש
פישיח אוהש ןימאא העושתה לאשא סאו •רצונ ןתט הצור
ונממ שנועתש ןימאמ ינא סאו • אצויכו ויתואלפנו וזוזעו
אפור ׳רמואב הז ןפואש הלוחה אפרלו שנועה לקהל שקבא
ארונב תילועפת בייחי הז הנהו האופר חלש תתא ןמחר
חלשיו הליחה אפריו הצרתיש דע והצראו יתלפתח לעפתיש
בוש רחאנש דע וסעכב ןימאאו אצויכו ןועת רפכיו רטמה
לעפתיש טייתו תזב אצויכ לכו תערה לע םחנהו ךפא ןורחמ
םכילע ׳ה שש רשאכ ׳יהו רמוא ןכו טורחו ופאמ םחנתיו
םיניינעה ולא לכ • אצויכו ׳טו ׳ת שישי ןכ םכתא בי טמל
ןיחאתל טינמזנש סיידומלתת םימכחלו םעה ןומהל ואינה
תוקיחרמה תייתמאת תומדקתה לכ וקיחרהו וטושפכ !ינעה
הרימאו רונד שחמ אוה ׳ה רנדיו ןינעש ורמאו ילא םיניינע
וטיניאלו קתיש םעפו רנדמ םעפ־ הנתשיו קתעי םייאהו
םהילא תמדתיש ינפמ הז ןינעב ארונל וניכ יאנגהמ תמכ
תו ןינע הזלו • הדמעהו הרותה ירפוכ ויהי הז ישיחכי סאש
הרותה יטושפ ונשחיש ינשמ םהינפב ונ רבדל ׳יפא ןנוסמ
הזב וגהנתהש המ יפל הנומאה רקיע והמשחיו ׳תויטשפכ
עיבטהל ינא םיכירצ הזלו ארקמה יטושפב ולגרוהו םתודלימ
לכ םדוק םיליחתמה בלב הזה יתמאת ידוסיה רקיע םיתחהלו
לודג חצונת חצטחו חצונ לכש קפס ןיאש רחאנ הזלו רבד
׳יתיש ןינע הזיא לכב ׳יהי ןיחצנהש קפס ןיא ןכו חצטחהמ
׳יהי !יב תומכחב ׳יתיש ןי נחכה תרובגב תומחלמה ןוחצננ
דוע לכ יכ טרפ הזיאב ׳יהיש ןינ תמי ר ירבד לע תוחכותב
דמוע הזו הז ןינענ וא וז ארבסב דמוע הז םינש םהש
וריבח תעד ךופהי ׳אהש דע וחכוותנו וז ארבסבו תז !ינעב
׳יהי • אותת !ינעה יפכ ודי הרבגו ׳פ תא ׳פ חצנ רמאנ
ןורחב ה׳׳בה לש עוצר הנה רמאנ התעו •קנעה ׳יהישדי׳ע
וחצנו תונעטבו תלפתב תשמ דמע לארשי תא תולכל ופא
רמג תשמ אצמנ וחצנ ירה ןוצרה לא ןורחה ןח וכפהו
וילע טילש שי הי נקה ו׳׳פלו ה״ערחמ לעפתמ תינקהש ה״בקתמ
19 י ה מ י ל י א ב יפ א ״ פ
ותודחאב המילש תנומא םינימאמ טיתויה ב קרפ
בכרומ וניאש תודחאת תילכת דחא אוהש
דצ לכמ •דחא אוה לכא םיניינע י מר אלו םיכר םידחאמ
םושכ אלו םינפ םושכ םיכר םיניינעל קלחתי אלו ׳יחכו
תמר תוקפס טל עיגת תומדכ אלו רויצכ אל ללכ תכס
תוקפסה הנתו ל״ח ירמאמו תרותת יקוספו תולפתת יניינעכ
תתימא לע תרומ סש סוש ׳יתיש יואר ןיאש הנושאר ולאה
םש הנכנ ךאיהו ותוהמכ הגשה ןיאש ינפמ ותוהמו ותומצע
אותשל״ור ורמאש ת״ותי םש כ״או ותומצע תתימא לע תרוי
׳יתיש xפא ךאיה ותומצע תתימא לע תרומת דחוימה םשה
כ׳׳אתעומו׳עדט ותוהמו ותומצע תתימא ןיאש םינפ סושנ
הוו ותעדנ יתארקנ סאש ללכ םשכ ׳ארקנ ׳יתת ךאית
:׳תי וקיחב ענמנ
ה״יוה םש ןיאש רחאמ םשה יצח ה״י םש יונה םעטהמ תי נש
ותומצע תתימא תותמ לע דומעל א״אש יל סחייתי
הנממ קלח לע דומעל א״א כ״גש סשת קלחל יואר ןיאש ש״כ
טיא הו םשש רחואלו • התצקמ וא תלט תענמנ וו תגשהש
רמואלו עדונכ ל״ח ירכדמ ומע ןידה ןיא לודגה םשה יצח
ותואיצמ בויח עידוהל אלא תותמ לע הרומ ת״והי םשה ןיאש
:!י נע ול ןיא
׳ה אריו ףא ןורח ןונח םוחר הולאה הנכנש המ תי שי לש
תומדל יואר ןיאו תוישפנ תודמ םת אצויכו ןאכיו
׳יחב המככ סהו ולא תודמ א״ככש תויכיא םהש סייימד ול
וא םחרל לעפתמש טייתד ןסעכ ןמחר ןוגכ תולעסת םתח
ץימאת רטגת וא תוישפנ תטוכת םהש ןיכנ םכח וא סועכל
םירומ אצויכו ולא לכו אצויכו םיפא ךרא לודגה אצויכו !וועה
: טושפה יאכ הככרה
יל ושעו הוה תמכ ןכושה • שדקמהו ןכשמה תי עי ברה
ןטמ ךל לטו תמ יתינכ תנכ יתנכשו שדקמ
אצויכו ךייואמ תמכ ןוכשו ךנועמל תכוש* םימלוע ךתכשל
טיאש יאדו טממ םיקוחר ולא םיניינע לכ םוקמ לע תרומת
ןימוי קיתעי ןכו • ימשג אוה םוקמה לעכש סוקמ לעכ
ללכמו • אצויכו קמ סחיי ול שי אלו ןמו לעכ טיאו כיתי
אלו תומשתמ םש ש יש יילא סחייל יואר ןיא ׳ונת סיחעטת
תודמ וא תיטיא וא תולעפה םירוח םהש םייטכהמ ייטכ
ותודחאחו ארטה ןמ קוחר הו לכש אצויכו םוקמ וא תוישפנ
תולועפ וא ולא תימש ול תמנ ךיא כ״א דאמ לודג קחרה
םישורדה ירעשכ סנכיל חתפ טל ןיאו • ולא תודח וא ולא
סיראותו ולא סייטיכו ולא תימש םיסחיימ וניתויהב אלא ולאה
םוש אלו סש םוש וילא הנוכי אל ס״אכ םנמא • "פסל ולא
תטכל םילטיש רמול וצרש שיו • ללכ יטיכ םיש אלו הלועפ
םנמא • הצור םכח לוכי יח םהש ולא םיראותו ולא תומש ט
י קנה n&sro ן נ ר מ (י» ה מ ל ע !ת נ י ט *
ב רמת ל ב ןיע ר פ ס
• הו וא הו וא אלא םעכו ןוצר ולאה תיחוכת ט ןיאש תי או
לכ סתח ׳א וא דחי ׳כ תימילשת םתמ הזיא לאשא
דחא אלא ול ׳יה אל ירה דחי ׳כ סא הצרתש םתמ תויא
םתמ ׳אמרדענ אוה ירהו ןוצרב כ״חאו סעככ סדוק םהמ
סאו םעככ ותויה רדענ ןוצרכ ותויהב ירה םהמ ׳א סאו
התא הצרתש דצ תויא לכו ןוצרכ ותויה רדענ סעככ ותויה
: וקוחכ ןוערג ןתינ
הזי לעופג םהמ חככ םהמ סנמא וב תחתה ׳בש ד״תאו
אלא חככ תוחילש םיש ול ןיאש וקתב ענמנה ןמ כי׳ג
רמאתש ךירצ ןכ רמוא התא סאש ינפמ לעופכ ותוחילש לכ
ת״כת ירתו הצריש םעט הזיא ייע לעופה לא חכה אציש
הדחה וא אוהה ןינעה לעופה לא חנה ןח איצוהל לעפתמ
כ״א לעפתיש טממ ענמנ ירתי יתלוזמ לעפתמ ירתי איהה
לא ךפהנו ונישעממ לעפתנו חככ ןסעכ איהש רמאנ ךאיה
לעופכ השועו ונישעממ לעפנו חככ ןמחר אוהו לעיפכ ןסעכ
:תואיצמכ דצ סושכ ותלוומ םלתשיש ענמנ הוו טיתלפת י״ע
׳מ לאו ורמואכ וילא תומד תתל אלש תלכקכ ינרהווז רוע
ותומדל ןיאש לא ןיימדת ימ לאי רתיאו הישאו יניימדת
עורג ןיימד יל ןתינ ךאית כ״או ללכ ויארכנמ ארכנ סושל
סעכהמ םדא ינכ לככ עורג ןוימד ךל ןיא ירהש תזכ
םיסעכתמת סיעורגת א״ככ תוישפנ תחמ a x תיצרתההו
והצריו תיריבחת ןח ׳א אביו םתלוז השעממ םילעפתמהו
אלשטילא המדנ ירה לא ןיימדת ימלא ארקת הזלה •הצרתיו
ןוימדה וילא הנכתש רחא וריכגהלו ולידגהל ךל קיפסי
עבקנו • ןיערגה תילכת םתש ילא סג תמי תוישפנה תידמתו
׳בה תולעפתהה ׳אה •ללכ ארטל וסחייתי אל ולא ׳דש ךבלב
י״ע ומצעמ ״פא תולעפתהו :יומדה ׳דה רדעהה יגה תוימשג
םעטה ןמ יונשהו ותליומ לעפנ הזכ ׳קנה רכד שודיח םוש
׳טיש ןיכ רדעה •אצויכו תילכתה דצ ח תומשגה •ומצע הזה
׳יפא ו־ארכנמ ארכנ סושל יומדה •לעופכ ׳טיש ןיכ חככ
אל יכ כיתכ ירתו ׳וכי ןיימדת ימ לאו כיתכ יכהד ׳יפסל
:וילא סחייתי אל ׳יפםה תטומתמ הנומת סוש תנומת לכ םתיאר
ולכשכ חנ וניא ליכשמה בלב ולאה תומדקהה תועיבק רחאו
לע רוקחי אל סא טוקשי אל יאדו תיארקמה יטישפנ
יניתלפת דצ הזיא לעי הניינע "היש דצ הזיא לע הנומאה רקיע
וסחייתי ךאיה ויראת תמכח תלכשהב סמי דע וניתדטעו
תורצואה לענל אלא ללפתמ יניא ורמואנ הצרתי אלו ויה המבו
ראבתנש המנ ירהש ונינמזנש םיידומלתה ׳ימנחה רתאחכ
םיניינעה וילא סחייל אוה תועטהמ המכ וילא עיגה הז ׳פכ
תמאה ןיכו טמ קוחרהח המכ םתס ןינעת רמואהו ולאה
אלא ושקובמ גישי אלו רענכ ותלפתנ יאדו וינפל בשחיי
: רמתב ביחרנ רשאכו • רענב
ה מ יל יא י״ פ
J
״
fl
ב *" ב י ט ת ל כ ןיע ר פ ס
80
הנתשת אוה עגר ותואכ ירה הכ הצור אוה רתאנ כ״א ס״אל
חיגשתו סיתחרכ וא ׳יפסת סעכב הצור אוהש רתא סעוכו
ידימ ונאצי אלש ןינעכ סדי לע לעופו םהנ הצורו םהנ
:׳י פסה ןינענ טל ראבתנש תתב ללכ הכמת
תולמהו •תויחאה תילכת ־חא ארובת ה נ ה ו י קרפ
סתלבק יפכ ׳יל םילבוקמה םוקלח תמר
אוה !ינעה סנחא • ו״ח ותלוזל ׳יסחויח סני&י • תיתחאת
קוחירה תילכת תוקוחר תווצק ׳ב םתל שי ולאה תחתהש
תועיגמ תילועפת תואיצמ ׳את הצקה • תובר ׳יחב ׳יעצחאתו
אוהש יו ׳יחבב הנהו • ותאח סיחגשותה םילעפנה תב* ונל
תרותת ׳םחיי יתאח תואצויה תולועפה לא !ורחאת תצק
תורותהו תיחשג תורותהי תולעפה תורומת תולתה לכ ארובל
עיגמת !ורחאת הצקה ךרעב לכה רלעה תורומתו יטיש
ותצק םנמא •סיימשגת סי במ םיימשגה םילעפנה טילא
י מר ןיאו ללכ ׳יפס ןיא וב ׳יפסה תיקבל אוה ןוילעה
הנהו • תוקני ה תילכת תיקבל אלא ןובשח ןיאו ןינח ןיאו
סיחחרו ןד לםחב םייעישה לא ״פסה י רפה תולועפ תלחת
סנמא • סינילת תחיחצ םשש הני נה תלח יקנת תלחנ אוה
ןילנ לעפתי אל המכחה רואב הריאח הניכהש ןחז לנ
רשאנ!׳א הלועפהו רשקה תילכת םלוכ תוי מה רושקי אלא
יוביר וארתי תמכחה ןמ םינוילעה ׳ינפ ריתסת הני נה
םצענ סיימיר ןיא ז״נעו ןייהו תי י תת תוטשפמו תוליעפה
ןיילעי תילועפת יוניר ק״ו םתש ץוחלו הנממ אלא הנמתמ
׳לחת ןיייעו ׳לחת י״ע סתולעתנ אלא סתנ סייוניר ןיא
אסכה ׳יפאו אסננ םתלועפ ׳״ע אלא ׳יצאנ תקני הנורק
הריציה י״ע תלעופ התוסכ אלא ׳יצאל הנורק הקני איה
• א״נל תואצויה תודרפנה תילועפת םהנש תולניה ׳ז םהש
תולועפמ םילעפנ ונאש ונל עיגמה ןורחאה הצקה והזי
• טיתואיצחל תיחויי םיתעל תוריענ תונתשח תחרפנת
!קנייו הני ננ ׳יפסת תיקבי אוה ןוילעה הצקה ןיבהל סנחא
ןחצעב סה תויחאה תילכת תידחייח םשי המכחה דוסח
סתוית י צח סתואיצח אצחיש דע ךוכיו תילכת תוככדוחי
!דחאתי המכחהמ כ״חאו • 'א םצעו ׳א ״פסי ׳יצא לכה ׳יצא
החכחכ םניינע ״הי הנהי •רתכב תודחאכ תילכת ויהיו ולעיו
הז ןינעב שיו •תודחא לע תודחא רתכת י״עו הרומג תודחא
שרש יצח וא ׳יחב ׳ב וב ויהי רתכת םצע לכש תטיש ׳יחב
םשו רתכבש המגמ םישרשומ םהש ונייהד רתכב ׳יפסה
ומצע רתכב םתודחא דע הלעתיו ׳רומג תיילחא תידחאתנ
תולעפה סוש יטיש סוש ולבקי אל סה־ תולועפהש דע
ולעתי רשאכו דיחת סיחייק אלא רדעת םיש י מר סוש
יינשי י מר סוש םהנ ןיאש סאצחנ ליצאחנ סשת דחאתהל
אלא ותוהמ גישנ אלש םשנ סגישנ אל םנמא • רקיעו ללנ
עדנש ״זזב ליצ ילוא וא חילכח •לעב (ייר אוהו (י״נ ל״צ יציול•
םייחהו הנמנ תלוכיהש ןכ יניאש הארי ׳יפסה יטיבנ י קנה
• רתכנ הצחו •המגמ םכחהו •יח דוסיה הנמי ו הנממ כ׳׳ג
׳י אוה םשה דוסש ה״והי סש ׳יפא הנמי אל ס״אנ םנמא
הנמי המכח םשה יצח ה״י •תמלח ׳ת ק״י ׳י תניב ׳ה תמכח
הי י קנ םישי םש םיש יילא הנוכי אל ם׳׳אב סנחא •אצויכו
תולעפה הרויש הרותב הנוכיש המ לכש אצמנ כ׳׳או • ללכ
תודמ אל ויתולועפ םתש • ׳יפסכ לכה אצויכו תומשגו יונישו
:ראבתי רשאכ וב
סיראותתש םירמוא טאש ולא ס״י !ינע תעדל יוא ר ג ק ר פ
!הלוכל!טממ ץוח וא ותיחצע םת תומשהו
םילשלתשמ תרשע השענ ךאיה ותימצע אוה םא השק ישוריפ
רמאנו •םילעפנ םילצאנ םה דהו •תיטשפת ׳אה תומצע
לעופה לא חכתח ולא ׳יפס איצותש תולעפת לבקי תולאהש
תומי קה בויח אוה ירה ותחייקב תומודק םתש רמאנ םאו
סהו ותומצע םניא נ״א תמייוחח סה רשע םהש רחאש
אלא רשע םניאו ותוחצע םהש רחילו •תומי ק י מ תומייק
םי נפת ׳נ םת •סניאי רשע רמאנ ךאיה כ״א ׳א תודחא
הנומאה ׳יתתש אל טיתנוחאו וניפ רוחשנש ךירצי •טיתרימאנ
יתצק לא יתצקח דגני טיפ רמאמי תמצע לא תמצעמ תדעמ
ס״י מש סירמיא טאו טישפת יתודחאנ יחא סי רחזי טאש
אישיק ארי ה יתוחצע מש יחאו תויחאב יחאנש תויה סא
:חלפתו תוליעפו םיראותמ תימש יל סחיינ "ךאי ה תתנייל
תיחשת ׳יסחייח טתייתב טחי י מ החש י י ע תשקנ ה ת ע ו
סליצאת איהש טחח תיליצא ׳יפסת ילא י מו ״פסל ׳יליעפהי
ס״י ליצאה תילועפ מ וקדצוי אלש טי שמ ךאיה נ׳׳או השרחו
אל סא ןידב תרובג ליצאיש. רשפא • תטושה תולועפה םהנ
רייציש אל־ סא דסמ רייציש רשפאו והשעמו ןידה רייציש
ו״ח הרקחנ אל הנווכנ טחח "פסה דהש והשעמו דסחה
לכ ליצאהל ותניט סש הנווכנ סה סאו םכח לעופ טיאש
לעו ןידכ תרובגת לע 'י פמ י מו הזת לע ׳יפסו ׳יפמ
תשק ׳יתש תחו ׳יתכידל אישוק ארדה כ״א סימחרנ דסמ
מש ׳י פמ ׳יצא תואיצמ לע השקי ןמצע תילועפת למ טל
י מש תטישמ תודמ ולעפנו הנתשנ ךאית תליעפה ילכ
׳יצאה הרמגנ ץפח ׳יתישנו י סחנ ליצאה דסחנ ץפח ׳יתישנ
:ולאח םילידג סיטיש ךל ןיאי הרו נמ
סה םימחרו קד דסח ׳י פמ תוליעפ התע השקי ד וע ו
והלוכל י מ יתאמ תיגתנומ וא ותאמ תובוזע תולועפ
םתלועפב ןיאו •םנוצרב תולעופ תוביזע מ םא תשק ׳יפ
סחייל אוה לכה רקיעש החגשה קוליס והזי י״ח ס״אל ףיתיש
ןיחאנש יל תח יתחגשה קלסנ סאש אריבל החגשהה
תולועפה ןיאש רחא םתלוז לא וא ׳י פמ לא החגשמ
תסחייח איה סאו הריפכ הזו ו״ח הולאל תיסחויח החגשההו
I I אי
ןיאש ורמאו ותומכ תושעל תולאל אוה ענמנש ורמא םיכרו
רמוא ינאו •י תוענמנה הולאה השעיש וכ תכ תושלת הו
לטי וניא ירה יושע אוהש רחאש השענה דנמ ןורסחהש
- לעופכ אלו לעפנה דצמ ןורסחה ירהו הולאכ ותויהל
וילעפנכ ליצאמל תודחא תתל אוה ךכ רחוא ינאש׳ םעטהו
תודחא סהו סייתימצע םת אלא םילעפנ םניאש ׳יחככ
• ׳ונת תדיריכ םידרויש ןמצע דצמ ׳ילעפנ ןיאו • הרומג
ותומצעמ סהו ול סיקכדו םהנ לעופ ליצאמה דצמ םנמא
טייהו ללכ שדח אצחנ תיאיצח לא טחכתי אלו ודרפתי אלו
תויחאה תילכת תודחא םתש ותומצעב ט תילועפת ׳יחכ
הגרדמה סגישתכ אלא ודחאתי אל ׳יפסה ודחאתי רשאכו •׳יפדכ
םילצאנה לחאלו לעופכ תילועפת קכדל דחא תיצח טי סי תאזה
: ׳טכ דחא תלחכ ליצאחכ
ןי צמ טחח לולשנש יואר ןיא ה ו ל א ה '
ש ש
ן י
ר פ
׳סי הזש ו״ח הצור אל והארקיו
הרקחב לעיפ יא חרכיח ארקי ןיצר אלב לעפיש יחש תועירג
םעפ יטיש אוה תצור רחאנ סא התע הארנ כ״או • ו״ח
לעופ חרכומ אוה הצור אל רחאנ סאו הצור אל םעפו הצור
דצ הזיאל הארנ םישק ולאה םידדצה ׳בש רחאו • ןוצר ילב
תואיצח י מש חרכהב הצור אסש רחאנ הזלו ןינעה עירכנ
ןוצרה ליצאהש רחאנ ךאיה כ׳׳או ׳יצאה אוה לצאנה ןוצרה
הצור אוהש יאדו רחאנ כ״א ענחנ הז הצור וניא אוהו
המכחה ליצאה ךאיה םכח וניא םאש םכח אוהש רחאנ ןכו
סיראותה לכב שחתשנ ז״דעו םכח יאדו אלא סכח טיא אוהו
םכחא • סיראותה ול בייחנש ןיתכודל אישוק ארדת כ״א
ס׳׳א טיית ארובהש עד •וז הנוחא לע אוה הזה קפסה תרתה
ולא וסחייתי אלו ׳א תאושהבו ׳א תבב תולועפת לכ לעופ
דסחת תזב לשמה • הטמלו ׳יפסתמ אלא תודרפנה תוליעפה
עיגהל תי י רפתמ םת תודרפנ תוליעפ םת םימחרהו ןידהו
דחי ןתשלש םת תניבב םנמא • תיגח םהש ליצאנ ׳גח טילא
• תצקב המצעל וזו המצעל וו תדרפנ ׳תלועפ ןיידע ו״כעו
םת ןיידעו • רתוי תודחייח םת המכחב םתויהב םנמאה
תומצע סהו םימחר סה םלוכ רתכב םנחא • לדבהה תצקב
׳א תעפשהב תועפשנו תולעפנ םת הלעמל תלעתשכי ׳א
תולועפהש תליעפ סושמ תולעפה לבקי אל הנתו ׳א האושהו
תולועפה המו !״ח ונ תלעופ אלו טממ תאצויו ונממ תועבונ
תולעופ תולועפ םניא כ״א וחצעב לעופל אל תלוזל לועפל
ותוחצעש יטיש סוש ול סחייתי אלו טחח תולעפנ אלא יחצעב
סכיא אצויכו וימחרו וינידו וידסחו ותניבו ותחכחו טוצרו ׳א
לעופ אוהש דציכ אהו ותודחאב תידחייח אלא ט תי־חפנ
ןוצרמ תטתשתל הצורשכ לעפנ טיאו ץוחלו טחח תילועפת
אוהשכו םחרח אסשכ וא םכחתת אוהשכ ןכי קצר לא
רזכאתמ
ה מ יל יא י*° יי*
ב
י ׳
0
" ל
ב
?
,
V 1 S D
יובר םניאו הרותג תודחאב תואיצחת לא לעופ אוהש עדנש
יטישתו י ממה םהב אצחי ולשלתשי!וטשפתי רשאכ אלא ללכ
הח ללכ ךרדו רוסאת יוחדת ןח אצויכו תולעפתהו ןידהו
יונישב טילא םתעגה יפכ ובתכנ תילועפת תרותב יבתכנש
תאת םתאצ ךרעכ תויחאה תילכת ןחצעב ןתו תולעפתי
אלא ייצח טיא ׳יב סרפסנו ׳יפס סחיינש תחש דע ׳יצאחת
:׳י פדכ תולועפה ונילא ועיגיו וטשפתיש תח דצח
טחח טשפתיו תודחאה תילכת ׳א אוה ה ״ ב ק ה ׳י ן י
ר פ
ללכ וב ׳א ילכ תוטשפמ תלחת י
סוש ׳יצאח ןיבל טיב לדבת ןיאו תודחאה תילכתב תילועפת
׳יצאח אוהש רחא לדנה תילכת ׳יצאחח לדבי סנחא • ןינע
לצאנל אוהש הז לדבה סנחא • ותותצעת טיאו לצאנ י למו
רשפאש הת לכו הבוט לכ והבישי ׳יצאתהש ׳י צאמדצמ טיא
• ןויחד תילכת ׳יצאח לא תיחדתל לובסי אל סנחא • למסל
• תואיצח ׳מ • תודחא ׳בה • תוחדק ׳אה • םיניינע ׳ג ׳ינפמ
אוה ׳יצאמש ינפמ ׳יצאמ תומדקכ תומדק ןיא תומדקה
מ קדצוי אל םצעב תומידק תלמ ׳יפאש דע • לכ תומדק
׳י צאמ ס״אה תומדקו הלחמ בייחח תאזה הלמהש ינפמ
תלחתה אוהש וילא הלחמ ןיאו ותומדקל תומדק ןיאש תומדק
לע רמאנ םנמא • ללכ ו״ח תלחמ ול ןיאו תואצחנה לכ
לצאנה סנחא • ותוחדקכ תוחדק ןיאש תוחדק ללושה דצ
שדח וחצעב אוה םנחא • סילצאמ ראשל אלא ןומדק טיא
: ליצאמ אוה ותלחמו ותבסו ליצאהו לי צאמ ושדח
׳י צאמ ם״א אלא יתמאת ׳אה ןיא • תויחאה ׳בה
יטישה לבקי אלש ותיחצע תתחא םצעב ׳א אוהש
לבקי ׳א לצאנ רתמ סנחא • י״וחדתו ח״כהו ת״י לעפמי
םצעב יוניש אל הנתשמ יטישת הנושאר םלוכ ולאה ׳יה תא
תמ טי סי סי י טי מ תצק לבקי ׳י צאמ ןמ אציש רחאת אלא
הז ןינעי ןקתני ׳יתב ןקותמ ׳ס אלש ק״שחב ארדיאנ ׳יפש
:ת״ענ דיע יהראנא רי אמ תפסות ונ שיו קודקדה דצ לע טיא
אוה י מש ותלוזמ לעפתמ אסש טייתד תולעפהה לבקי ׳ב
לעופב בשי חכב ׳יהי ׳י צאמח בבוסו לולע לעפנ לצאנ
ליצאחב יולת אלא ביוחח טיא ואיצוהו רדענ ׳ס משפא טי סי
השמל דריש ןייכו ןינעה לכ !״דעו הנושאר ועפשו ירוא לבקמ
:והומכ סירשפא םירחא םילצאנ ירהש תצקמב יומדה לבקי טממ
אל ס׳׳אש ם״אה תואיצמכ םילצאנה תואיצמ ןיא •תואיצמ ׳ג
דע רדעי אל דימתש יתמאת יוצמה אסש םלועל רדעי
אצמנ ונייהד ללושה דצ לע אלא וב קדצי אל יוצמ תלמש
אצמנש תרומ אצמנ תלמש ינפמ ותואיצמ לא תע ןיאו
שדוחח אצמנ לצאנהו יוצמ דימת אלא טיא הזו ו״ח שדחתנו
לי צאמ הלעתנ ולא םיניינעה י מו • ואי צמ תע אצחנש
• סלוענ ןפוא םושנ םתח טלמנ לצאמ ןיאו לצאמ לע
ה מ י ל א
ח
״
פ
י״5 יי*
סחיי הזלו ןוצרל ןוצרו ןוצרל ןוצר שי הז לכ סע לצאנה
ליצאתה לא לצאנל תונרקחה תתל ןיוערד אוער ארדאנ
לעפנש שדוחת אוהש הממ אלא הנתשי אלש דע תומדהו
לעופה לא חנה ןח אצוי וניאו לעפתמ יתלנ ם״אי ןוצרהמ
תונוצרה וטשפתי כ״חאי תולעפה לבקמ וניא ותומדק ינפמ
לצאמ חנ ׳את םיניינע ׳נ ךירצ התעש ןוצר לא ןוצרמ
ונ ןיאו ןכומ וניא לעפגרו ריתת תצור ס״א דצמו ׳יצאתל
ס׳׳אמ עפשנה לעפתמ יתלנ ןוצר אוהה ןוצרה לנקל חנ
וניא ותנכהו ותנמזה ינפמ שדוחמה תעינמו ץוחלו ונממ
עפוש דימת אוהש תלעמ ;ונרדא אלא ןוילעה ןוצרנ ןיערג
דע ןכות יתלכ שדוחמה אצממ לנא שדחה אצממ ןתונו
־ע ןוילעה ןוצרמ הגרדמ רחא הגרדמ לשלתשיו טשפתיש
םיאצמנל םישרש תונשחמו תוינוצר ונ שירשהל םלשמ ןוצרה
םיכלמה הלאו ם״ה תאזה הנכהה [ינעו •הטמל םילצאתתה
ץנעכ ה״עכ ראנא רשאכ ארדיאכ שרדנה וכלמ רשא
תילכת ׳אה שדוחמה ןוצרה ייחכ ׳״ע םיאצמנה ונרקתיש
שדוחמל תתל ונל םינייוחמה םילדבהה יתלוז תוברקתהה
• ׳ה יפנ ליעל ׳יפדכ יתימאה ׳אה ןומדקה ןמ אצמנה
םלוכ לולכנש עדיו ולאה תונוצרה [ינע ןייעמה עדיש רחאו
םשכ ססחיינ אל רתככ תוגרדמ םה םנמא • רתכת םשכ
שיש אלא ןוצר רתכהו ןוצר םלוכ םנמא ללכ ימצעל ׳יפס
׳יפדכ ליצאמה לא לצאנה כרקל דע ןוצרל ןוצרו ןוצרל ןוצר
• וכותכ תלעופה המשנל ילכ םשכ דחי תונוצרה לכ סחיינ
ףאו הצורכ יוניש וניא שדחתמ אצמנ םושנ יכ רמאנ התעו
ףאה תכש הרובגה ילכ איצמהל דע םילכה וטשפתי םא
חכ ןתי ילכל תמשנה ס״א רשאכ הנה ףרושה שאהו המחהו
תיית דוסכ ונממ םיאצמנה ולשלתשיו ןוצרנ ןוצרו ןוצרנ
ףוגה לא המשנהמ תילועפת תאצנ ונממ תאצוי הלועפה
:םש ירבד ולאו םילכו תומצע רעשכ ר״פסנ יתלשמהש לשמכ
המדי אלש תועשמ ליצהל הז קרפכ י ת א ב
ח
קרפ
המשנב שודיח םוש שדחתנש ןייעמה
איצמהש סי י ק ׳א אוהש םירמוא ונאש הוי ו״ח םילכנ רשא
תצקנ החדיש המי םיאצמנה איצמהש רחאל ׳אי אצמנ לכ
שידיח שיש אצויכו הדחה וק ןינעכ י׳׳נשר י רנדנ תומוקמ
׳ונה תונוצרה ןיב רשא םייעצמאה םנמא • ו״ח ליצאחנ וניא
םישדוחתה םה סה ילכל המשנה ןינ םייעצמאה םהש ׳יפסל
לנקי אל ס״אש רנד הנ שדחתנ אל המצעב המשנה יכ
אוה !ינעה םנמא • ג׳׳נא יקרפב ׳יפדכ תערגמ אלו תפסות
לכל תלחתה אוהו ס״א אוה אצמנ לכ תאצמה• םי וק ׳כ
: רמתב ׳יפדכ לכש אוהו
כ״ג אמש רתכה אצמנש רחאו ותלוז תואיצמ םוש ןיא הנהו
ללושמ רתכהש רמאת לא וליצאמכ אל לנא לכש
ס״אח
ב ר מ ת ל כ ןיע *ך£נס ״
המכחב וא םימחרב וא תוירזכאכ לעפתמ טיא ןכל רזכאתמ
תולועפהו הנתשמ יתלב סייק אמ אלא ו״ח ןינתל הניבנ וא
תולעפה םוש אלו יטיש םוש ולעפ אל ץוחלו ונממ תוענט
!תומצענ לעפנ אל ץוחלו ונממ ועפשמ עפוש אמש טי מו
איה דימתו הרקמב אל ונממ הניינב תאזה העפשההו
העפשה התיה אל לצאנ םוש ליצאהש םדוקו תאזה העפשהה
ןוערג אלו ליצאהש רחא תפסות ול ןיאו תלוזל תכשמנ וז
לעפתמ יתלב ותודחאב אמ לכה לכה איהש רחאש "צא םדוק
ותניבו ונוצרו ותמכחו ויתולועפו אמש ימצע לא ומצעמ
ומצעכ אוה אלא תואצוי תוליעפ םניאש ׳א לכה וידסחו
ומצעכ לעופ יתלכ ןוצרנ הצרש רחאו •דחא ומצע לא ומצעמ
תולעופ םניאש תודמה ראשנ ׳יפש ןיעכ ׳ילעפנכ לעופ אלא
ןוצר אלא ו״ח ומצע הנשמ ןוצר וניא הזה ןוצרה ךכ ונ
המתנו ייה אלש רתכת הנתשנש טייתד תולעפנה,, הנשמ
ואיצמהכ ס״א תולעפה לבקיש אל אצמנ לא אצמנ אלמ לעפנו
לנקמ וניא איצמה התעו איצממ ייה אל םדוק רתאנו רתכה
הז עוכקלו • ומצענ דמוע אל ץוחלו ונממ יונישהש תולעפה
לעופ אל תע לעופ תע ס׳׳אל סחיינ אל התעש רחאנ רתוי
דנל ס״אל תז סחיי אלו • ותעפשה עפיש דימת רתאנ אלא
ןתנ וימחר ינפמ רתכת לא ייפא אלא ארדיאב ת״ע י״בשר
דימת הנהו ס״אב ש״כ וזה הלעמהו הזה תואיצמה ול
אלא ונממ וניא עפוש אלל עפוש ןיב תילעפתתו עפוש
רדעי הזלו • העפשהה לנקל ונכוי אלש םינותחתה ׳ילצאנהת
הנה רתאנ ו״דע לצאננ תולעפתה הנהו • הנוילעה הנועת
תשע תע רמאנש חירכי ןוצרה תואיצמל• תצור אמ ןוצרה
אל תע רתכה ליצאה תע ונייהד השע אל תעו םלועה
ינפמ • תצור אל תע תצור תע • תולעפה לבקי אלו ׳יצאה
אלא ותומצעב תולעופ םניא ויתודתש ץוחלו ונממ תולועפהש
ונייהו ןונח םוחר םירמוא טאש ומכי ץוחלו ונממ תולעופ
תדמ ךכ םהה תולעפה לכקת יתלנ ץוחלו ונממ תולועפ
תצור לא הצור אלמ תולעפת לנקמ יתלנ םה ומכ הצור
• תע תלווכ תע אצמהל הצרנה רתככ תולעפההש ינפת
שדחיו ׳יצאהל ןוילע ןוצר לאה והצריש התל םעמ הזו
רחאש ׳יצא לטכי אל ליצאהו הצרש רחא סנתא • ותוליצא
ןוצר לא !יצרת יוניש ׳יתיש ותלוזב הצרי אל הזנ הצרש
• שדוחת תע םילעפנל תתלו ׳יצאתל סחיינ ןוצרה תלחתש
תוצרל תלעת וניאש ול ןתנ אל ןוצר לא ןוצרת יונש סנתא
הצרי אלש יל סחייל תואי ךל* הצרש רחאש הזנ כ״חאו הזכ
:הטמלו רתכהמ ןוצרה הנתשי סאו כימיי םלועלו נומ אמש
ונזחוי י מה ןוצרה ם״אל סחיינש ׳יפש תתנ ,ף נה ז י קי
6
ונתת אצויו ונממ תולעפה לנקמ וניאש
שדחתי תזנ הנהו '׳יצאמנ אל לצאמ תולעפה לעופו ץוחלו
ןיול וא אל ל״צש ׳•»•
ה מ יל יא
ט
י
פ ח
י
פ ב
י*
5
״ י
נ
ןיע ר פ ס
בעתי הזל ׳יפא םתנכהו םנוקית רדעי רשאכו רתכת
בעתי דוע רשאכו רתכבש התכח רואכ שכלתיו םהילא
שאכו המצע המכחה רואב םהילא הנעתי הנכהה טועיחל
טיבה רואנ ןנו תעדת רואנ הנעתי םיננוח יתלנ םה דוע
׳ע םהנ ם׳׳א תלועפ יפנ םקוחיר יפכ םלואו • ׳יפדכ
מאכש דע םינותחתנ לועפל םתכ ןייה הנרי ךנ םייעצחא
ותכה שובלכ התשנה תושכלתתב ׳יתי הקזחה הרובגה רבגתי
;ובלב רתכבש המכח שוכלו רתככש המכחה שונלנ רתנו
א תעי נ תנינו תנינ שינלנ תמצע תמכחו המצע המכח
לאה םינייה הרמנה ךיתנ לעופ ם׳׳א םלועלו אנפיא
נלעה הני נה תנהנה ׳יפאש י ע שבלתנו ׳יפס י״ע הלעתתש
רוקמ חתפו םימחרו דשח םתש ת׳׳תה רואו י סחה רוא
ןידהו 'm תושבלתה י״ע תב לעופ םיאו ׳י נדו תרובגת
ינפמ טחח ןידת ןיאו תוגרדמה תילשלתשת י״ע ונממ
הלוקה ׳פנ ׳וכה םילשמהו םילבו תומצע דוםנ לעפנש
סוש יילא סחוי אלו ם״אל הגהנהה ןתונ תתא ׳פת הזבו
תוקפסה לכ י דמ ונאציו רקיעו ללב תלועפ סוש אלו ןיד
:ה״ענ ךיראנ דועו ,
איהו ׳זנה שורדכ לופי המיצע ׳ישוק 7 'fpH
ט
ו י י
פ
ןידהו הרונגה תלועפ ענמי אל תא' ״
איהו הנ עדוי םא ואל וא הנ עדיו ונממ תנווככ איה
עדוי וניא םאו סייונישתו םי נדה לעיפ ירה ונממ הנווכנ
הנהו • דאמ הנוגמ הז הנווננ אלש נוי חנ לעופו םהנ
םינימאמה לכל השקי םג אלא תיירכל ונילא הניא וז ׳ישוק
םא רמאנ הזלו ׳יפסה ד״ע השקי ונל םנמא • החגשהכ
הגהנהה לקלוקמ והארקנ ננגלו קידצל ני תי מ ךלמ רייצנ
םי א י ננ יעשר הלות ומצענ אוהש ךלמ רמאנ סא ןכו
הולאהמ קיחרנ ולא םיתש ךכלו תנוגח יתארקנ םגרותי
תועירגל ונינוחדק םילכוקחת הילאהמ םינידה וקחיראלו
םניהגהו תומת ןדמ קזח רתיי ןיד ךל ןיא ירהש ו״ח םינידה
י נפמ םניהג הז ׳יפש שיו תוח הז י אמ נוט הנהו ל״ור 'יפו
והוקיחרה םנמא • םלוכ תואצמנה ןוקית סיניית י״עש
םיערה י׳׳ע םיניית לעפה תכסל ׳את • םיניינע יכל
ךרוגמנ רוגי אל ׳יפו אצמו ערוצמ י כע והארקנ םינוגמה
והואיצוהש תמנ חירנ לכות םגו התפת אצ ׳יפו • ער
ןיאש רמאנ תי ךריל התעו • אצויכו היינקה לש ותציחחח
השענ אל םנמא • מ חיגשהל אלא ןייה נוזעל ךלחל יואר
שחי נ ונל ראשנ אל ולא םיסוחיי ׳נ רומשנש רחאו • י׳׳ע
םדו ח םינדהש ׳א םהו תורחא םיתשנ רמשהל אלא תות
בוט הולאהש ׳נה ־ אצויכו זןא ןורחהו סעכה ןיעכ תולעפה
תילכתכ םיפי םינדהש תיית םעו • רויצו תומאכ ני טחו
םימחרה תילכת ןמחרת כוטתחו •םעכו שנוע סה הלחתהתנ
השק
וניא רתנ אוהש המש ךתעדכ הלעיש הזנ לשמה • ם״אמ
אוה רתנת אוהש המ אלא םחו הלילח תיינש יתזש וייח ם״א
שיש ס״א וניא רתכת סנחא • לצאנכ ליצאמה חכש ם׳׳א
תואיצמכ רתכת ס״א ;וישמו עדויו רתככ שיש תח ס׳׳אכ
וחצע גישח רתכתש תחח תאלפנ תעידיו הגשהו חכושח
׳יפאו וליצאתמ לצאנ רתםי ךיאו וליצאהו הווה* אוהש םעטהו
רתנהו • הרנעה דצ לע אלא קדצי אל הגשהו העידי תלח
אלפיש קר ותתחא זיומצעכ הגשה םוש ס״אח גישת וניא
םושל ס״אנ העידי סוש ןיאש ואיצחח יאלפח וחצע חגשהנ
גישנ אל ונאש וחנו וחצע דצח אל ויתולועפ דצח אלא אצחנ
ךכ ונכ תלעופ איהש הנוחאנ עדנ ונאש אלא יניתמשנ
• ונ ויתוליעפ תותיתא עדיש אלא ם״אנ גישמ וניא רתכת
אוהש רחאש ינפמ ם״אכ רתכת תגשה ונקחרה החנ ת׳׳אי
ם״את תוחצע וניא תילכת ול שיש ןויכו תילכת ול שי לצאנ
ויתוליעפ דצח אלא ותתיחא עדוי וניא ותיחצע עדוי וניאש ןויכו
:ויתולחתה דצח ונעדיש תולחתת ול ןיאש
אותו ׳יצאת רתכת ליצאהו היהשכ הנהו קרפה ן־נעל רוזחנו
הווה רשאכו וב לעופו ףוגה ךותב המשנכ וכ שכלתמ
תועצמאב המכחב תשנלתח ותחגשה ירה החכחה ליצאהו
תעדתח םנחא • תעדכו תני ננ תז ךרד לע אצחנו רתכת
ןינענ ףוגה ךותכ תחשננ סתנ לועפל ס״זנ יווישב אצחנ
יפל תוגהנה הששב ףוגה ךיתנ תחשנ ותחגשה אצחיש
ם״א אצחיש וא סלונ ךותנ ם״א םלועלו ק״שחנ ראנתחש
שמלח רתכהו רתכת שמלכ סלעתח אצחיש יא ׳למכ ׳יפא
׳לחכ ׳יפא ׳יפסת לכ ךותכ רתכבש רתכנ ס״א אצמנו שייאל
המכחה ךיתנ רתננש רתנו רתננש רתננ ם״א אצחיש וא
שנלתח ם׳׳א ׳יתיש יא ׳יפסת לננ טשפתח םשחו רתננש
וא ׳יפםל החשנ םהו תעדתו המצע המכחו רתככש רתכנ
תעדכו תחנחנו רתננש החנחנו רתננש רתננ שנלתח ׳יתיש
הנתשת ךנ ולאה תואיצמה תינתשת יפלו • תשש םתו הניבבו
וניא ם״א אוה ׳תומשנל תמשנת תגהנהש םעטהו •הגהנהה
אלו ןד םהנ ןיא וילא וקנדתי ׳יפסת רשאכו המילש הגהנה
תברוק ינפמ לכה תומילשו םירומג סיתחר תלא לכ ןתשח
קחורת תוגרדת ותכ קחרתי רשאכ סנתא סתילא סליצאת
איה סלוכת הקוחרה הגהנהה הולו הגהנהה יוניש אוה ךכ
החכחה רוא שיבלי תעדתו תעדה שיבלי הניכה רשאכ
רתככש החכח רואו רתככש תחכח רוא שיכלי המכחהו
הנהו ם״א ריא שיבלי רתכה רואו וחצע רתכה רוא שמלי
׳ילצאמ וחלתשי רשאכ תנת םילצאנכ יולת ולאת םייונישה
רדעי רשאכו הלעמלמ םהילע עפשוי ס״א רוא ינכויו
שבלתי ם׳׳א רוא למסל ולכוי אלו םינותחתת דצח םתנכה
תושכלתהכ םהילא דריו רתכת רואב הבעתיו םייא רוא
\ה 1!ו ל״ 5 ׳ ו נ •
ה מ י ל י א ט יפ ב ד מ ח ל כ ןיע ר פ ס
ךות םהנ אצמנה תומצעהו הניבה ןת םיחתפנש תורוקת
ךותנו תעדה רוא הני נה רוא ךותנו הניבה רוא אוה ׳יפסה
המודק תמכח רוא המכחה רוא ךותכו המכחה רוא תעדת
ךותכו רתכבש רתכ רתככש תמכח ךותבו רתכבש תמכח
החשנ תרובגת ךותכ תומצעב לעופ ס׳׳א רוא רתכבש רתכ
שכלתתכ םנמא • ללכ תגהנה ןיא ׳תלוזו םי נדה תגהנמ
םלועלו שוכל ךותכ שוכלו שוכל ךותכ שובל תאזה המשנה
תויהנ תב עיפותו תב ריאתו ׳יפשה ךותב אצמנ תימצע
םייאו ׳יפסה לא ם״אמ תנתשמו אצוי העפשהה תיעשפתה
׳יפסנ תולעפתה םנמא • תולעפה לבקי אלש לעפתמ יתלב
ס״אמ עיגה דע ולאמ ולא תילשלתשמי תוקחרתמה תוגרדמבו
תמצעב ׳רובגת קנדתיו תרובגת םצענ הזו הרובגה לא
תוקחרתהב ןמצעב תוגרדמה עיפשנש ךרדב ינ הנותנ ס״אנ
׳תמשנ תואיצמ יפל םעפשנ ךכ ליצאמה לא תמדקתה וא
כוריקנ וא קחרתהכ ׳כותנ ״פסנ לועפל םתב ס״א רוא טייתד
רשאכ רועישבו קודקדבו תנווכמ הנוי מ ונממ ןידה לעפיו
אוהש שממ ןידה יילא סחייתי אלו •גיהנמ ךלמל ייארי ןוגה
רשא תענ ׳יפאו םינידה ונממ ולשלתשי םנמא • בוטה
תלודגמ םימחרו דסח םתש תניבב תורוקמ ׳נ ומתתסי
םלועה זאש תשקה ןידה אוהש ׳אה רוקמה חתפיו ת׳׳תי
תעידי תנווככ לכה תיבה ברחנש תענ ןיענ וינידב ףרשנ
ואצמיש ידב ׳ונת תוגרדמה תומצעה שנלתתנ םנמא • ונממ
הלק תלועפ םוש ןיא ללכה הזו םימחרה וככעי אלו םינידה
הלעמל העידי הנווככ הניאש הינפלמ תלעפנ תלידג וא
רחא סגי ׳זגה ךרדה לע ותאמ םתואיצמו םתייטרפו תרומש
׳ונת תישכלתת י״ע תומצע דצמ םינידה תגהנמ הרובגהש
וטשפתיש ךרדכ ׳ונה תושכלתתכ תומצעה דוס טשפתי
דע שוכל ךות שוכל תודמכ ׳יצא תרובגת שבלתתו תוגרדמה
תנווכתה הדמהמ רתוי לעיפ ןוציחה ןיאו םינוציחה לא עיגה
תושכלתתכ שבלתמו קחרתמה ׳ונה ומצע ךרדכ הלעמלמ
גוויזמ דוריפב ׳למה י״עו הקוחה הרובגה י״ע לעופו ׳זגה
״פא ןיכ ןיכו תודרפג םא תוגרדמה ךרד טשפתמ תומצעהו
אלש רהזהו ׳ונה ךרדה לע ותאמ לכה תולג סחיינש תח
תוגהנתה לכ וקחרתיו ו״ח וידעלבמ הגהנה םוש שחיית
ךפא ןורחמ בוש ללפתנ רשאכו • ותאמ םלטו ו״כת* קחרתת
תורוקמה וחתפיו תודמה ולעפתיש תצרנ אצויכו םחנהו
תופתתשהה ךרעכו המשנה רוא לבקל ומויו "פסה מרקתיו
ואלמתיו וילא םניכהל ״פסה ןקתנ ״פסה ךיתב ותומצעל רשא
׳קחרתה תיתימאה הביסהש םינידה ןמממ ואפרתיו וימחר
״פסה םנמא • תולעפה לבקי אוהש אל ׳ינת ךרדה לע
הדמה לא ׳ונו ןורחמ בוש ורמואכ הצרנו ונממ ולעפתי
לעופה לא ונלכש םירשיימ וניתויתכ ןורחבו ןדכ תגתנתת
רשא ׳!» ym ׳ר;*
ולא תורהזאב םירתונ טיתייתכ הזלו • םינידה ולפתיש* תשק
קידצ רואיבכ התע הנווכה ןיאו קנעה לכ תבוח די טאצי
התע אלא י ת״עכ ומוקמכ ראבתי הז קנעש ׳ט ול ערו
אלו ותעשרכ ער עשרל ןתונ ול סחייתי ךאיה תואיצמכ טא
שקוכתת ן״עו תומלשה תילכת םלש אלא ללכ יאנג ול סחייתי•
תולעפה םירות םינדהש הנושארל רתאנ הול • קרפה אוה
ידכ שי םימדוקה ׳פכ םיראותה ראשל ראבתנש תמב יכ
׳ו הזה לידגה קחרהה טפסיהש םג המי קנעה ןוקית
לא הלוע הניבה הפיסוהש הרובגה רבגת רשאכו תוגרדמ
הנה הרובגה רוקמ ׳חתפו םדענ רגסו ־םחתו םיתותה
רמאנ םא טל המ ינ ךרוצה יד טממ תולעפהה טקחרת
אלא ׳א קגע לנת תולעפהה קגעל ןסענ רמאג וא ןמחר
תוליעפהו ׳יפסתח תולעפתה לנקי אל ס״אש ׳יפש המנ
אלא םהמ לעפג טיא אוהו ונממ תולועפ אנרדא תוליעפהש
טממ תועפושו ונממ םיאצמנה םינותחתל םהנ לעופ אברדא
םנמא • תזת בויחה ידי ונאצי םיחדוקה ׳פכ ראממכ ןרחלו
אלא ומצעכ ס׳׳אכ וב רמול צ״א בוטהו ןמחרה אוהש ׳ינשל
ליצאמה לא ׳תברוק ינפמ תאזה הלעמה ונסחיי רתככ ׳יפא
ןינעת םנמא • תטמל אלא םי נדה וסחיי אלו החכחכ "פאו
ש״ר הארק ס׳׳א איה הנוילעה המשנה ׳יפסה רשאכ יכ אוה
שיבלי אלש טייהד ׳אה הגרדמ םהב ריאת ןיתמשנל אתמשנ
אלא ורוא שממ תמכח אלו רתכבש תמכח אלו רתכבש רתכה
תולולע םליכ ולאכ םת ןא ותומצע רואכ םיריאמ םלט "פסה
דוע רשאכ ןמצע דצמ אלא וזמ וז תולילע םניאש טממ
כרקתמל ללכ ןיד םוש ןיאש םימחר םלוכ ׳יהי יזא ראבא
רתככ ותומצע רוא שבלתי ס׳׳א רשאכו טממ לולעו ס׳׳אל
תגרדמ תולולע ax קנעכ ׳יפסה לככ ריאת םשמו רתכבש
קנעכ רתכבש רתכת תושכלתתכ המשנה תלבקמו ׳ינש
תוגיתנמ ״פשה יוא רתכת תועצמאב ׳יפסכ ס״א אצמיש
תמשנה שבלתת דוע רשאכו תמדוקה ׳ייכב אלו םימחרב
רתכהו רתכבש רתכה ךות ריאמ ם׳׳ארוא טייתד ׳ג הגרדמ
אצמנה תימצע הו תואיצמו רתכבש תמכחה ךות רתכבש
תומצעה רשאכו י רתוי aריחחר חכ שלחי יזא םלוכ ׳יפסכ
םימחר ויהי יזא המצע המכחנ• דוע שבלתת ׳יפסכ אצמנה
רתכת ףנע תעדה ׳יהתו תעדכ דוע שבלתי רשאכו • כ״כ אלו
תעדה ךותבו ׳יפסה ךות תחשנ ריאמ טיינע ראבתי רשאכ
ךותבש רתכבש המכחה רוא החכחה רוא ךותבו התנחת רוא
רוא רתכבש רתכ ךותבו רתכבש רתכ רתכבש המכחה רוא
׳יפאש ינפמ רומג ןיד אל לכא הפי הגהנה ׳יפסה ויהי ס׳׳א
ןיידע ׳יפסו ׳יפס לכ ךותכ תוגרדמ ׳ת ס״אמ וקחרתיש
רואכ ריע המשנה שבלתי רשאכי •םימחרב דחאתמ תואיצמ
׳ג םימחרי ןיד דסח ׳יפסכ העודיה הגהנהה איה וו הני נה
ולויוייש i'i ילו**
אוה תעדה אוה עדויה אוה הרצק ךרד הזה ץנעה לע ורמא
• םמצעכ תואצמנה דצמ תואצמנכ ותעידי ןיאש !ינעכ עודית
ואצמנ לכתש ןויכ לכת עדוי ומצע תא עדוי ותויתנ אלא
שודיח םוש ןיא ותומדקכ תמולק ותעידיו ותומצע תתמאמ
ותעידיו ןומדק איתש ינפמ תואצמנת ישודיח ינפמ י נ ףסונ
דצמ םנמא • ןמצע דצמ שודיח ולניק תואצמנה) • יתימלקנ
יתלכ ימצענ תימילק תיאצמנתי המודק ותעידיי ןימדק ימצע
עודיהו עדייהי תעדה אוה אלא וייח ונ ינרתי אלש תונרתח
תואצמנתו תואצחנת ונייהד העידיה ללנ ותודחא ז״פל תנתו
רחאו • יתמאת לחאנ תודחוימ ותומצענ ול תועודי תולחיימ
׳י פסהח שירמיא טא תמ עדת תאזת תנרדמת לא תעגתש
תואצמנתללט יתילחא תתמאנ ש׳׳אשינפח יתומצעב תומלענ
שלט ואצמנש ׳י פמ לנ נ״א עודיה הה תואצמנתי שעדויו
אלו ותומדקנ ותומצענ םת םנמא • ונממ ילצאני ואצמנ
תודחאנ םתויה םדוק ויה ירהש םתאצ ירחא תעידי ול שדחתנ
םת םנמא • תולולע םניאש ו״ח ׳יפס םניא םשו ותומצע
הנתו • עוליהו עדויה אוהש ׳א סהו אוהש ארובה תומצע
חכלנו תילמל ןיא דע םיטרפל וערפתי תואצמנת יב עדת
טייתו הנוילעה תעידינ םרשקל דע םדחאלו םצנקל םדאת
דצמ לעופנ תואצחנת רשק תנתו •לעופנ תולועפת תוקיבד
תולועפת דחאל ש״ק תוצח םנמא •טילא הכירצ הניא ותומצע
ולעתי ךאי ה" השקת לאו • ןוילעה סשרשנ סדרפה ירחא
לא רווחל סתולשנתשה דצמ םיאבה ןינמנ הצרא םידרפנה
תואצמנתש ומנ י נ םתוית םדוק • םדוקת תויחאה תואיצמ
ומכו אוהה תויחאת לא ורזחי ךנ ותויחא תומצעמ ואצמנ
תפסות סחיינ אל ךכ שאצמת ארובהמ תועירג סחיינ אלש
רסחי אלו י״חו ולצאתיש ׳וליצאה םיוו ותודחא לא סריוחי םא
ויהיש אלו רבד ףידעי אלו ןקתרנ לא םירנדת ורזחיו ׳את
תחת שיו •ולעתיו םדוקה תודחאב ורשקתי אלא ולטבתיו ספא
הלפתה דוסנ תולכיהה תסינכ ׳את • םיניינע ׳ג הזה שורדה
הלילב תוחשגת תסינכ ׳נת • ידוקפ ׳פכ ראמחכ ׳למת דע
ראטמכ ךתנומא תבר םירקבל םישדח דוסב ׳למת תדמל
דחא לכו לבויה דוסב תואצמנת יוליע ׳גת • יתכמ תמכב
תלמ תרימאב תנת • ש׳׳ק י ו ס םלטל באו ומוקמב ראבתי
תעמשמו תצכקמת תאזת הנורחאה הדמה לע הרומ עמש
טרפנ םיניינעה ׳יפב ךיראא אלו הטמל רשא תיאצמנת לכ
• הי עב שורדת רקיע םוקמ לא אבתש דע תרצק ךרדב אלא
תאירב תויטרפה תואצמנה תודחאב ׳למה הלעתת כ׳׳חאי
לע יז ךותב וז םתודחאו םצוניק עמש ונייהד תישע תריצי
תפכלזמ וז תדמו וזתדמנםשרתשהנ ׳יצא תואיצמב םתו ׳יצא
תואיצמה ודחאנו ורשקנו ק״ו םתש לארשינ הרשקתהנ
תמכחה ורשקנו ולעו רומג תודחאנ םתוית ימינ םילצאנה
ה מ יל יא י ״
6 ט
״
£ 3
״ *יי ל
כ
1ע ר פ ס
ה ניב ה ו ת ל ד
׳יפםה וננוי ׳יפסה ךות גיהנמה אמש לעפנ וניא רשא
ריאיש ראאנש המ ונייהו • טרקתיו תמוצע תנכת ונוצרכ
ס״א רוא תושיבלמ תויעצמאת ׳י פמ ויהי אלו אצויכו רתכת
ויתיו טכדוי אלא תטותחתה ׳יפסה ןח ותוא תוקיחרמ!
ןמצע ׳י פסנ ס״א רוא תוטכש ונייהו שובל אל דבל רבעמ
ולטבתנו האופרה תילכת םינידת ואפרנ תרוכמ ׳יפאו
רואמ ׳רובמ תלעפנ ואו הקתמה תילכת תרובגת הקתמנו
׳י פמ לכ זאו לשמב רתמ תולעפהב ׳א הגרדמב ס״א
ןמצע דצמ אלא תוקחרתמו תולשלתשמ ׳י פמ ןיאש תודחואמ
סא • תיגרדמת ךוכיזב יולת תברוקתו קחרתה הנהו • ׳יפדכ
רוא שיבלי הבעתי םאו ׳יפסכ ס״א רוא ׳יהי רתמ ךכדזי
הנעתי םא ןכו תישבלתתב אלא ׳י פמ לא טשפתי אלו ם״א
׳גרדמ דיע שיבלי אל ךכדות םאי דוע שיבלי המכחה רוא
םהש י״עש הקחרההו השבלהה ׳יחב לכל ןידת זילעו תרחא
׳מ • רתכבש רתכ ךותב ס״א ׳נה • ס״א ׳אה • תוגרדמ ׳ו
׳לה • המודקה המכחה ךותב רתכבש רתכת ךותב ס״א
• שממ המכחה ךותב החידקה המכחה ךיתנ רתכת ךיתב ס״א
המכחה ךיתנ תחודקת המכחה ךיתנ רתכת ךיתנ ם״א ׳הה
•המכחה ךיתנ רתמ ךיתנ ס״א ׳ות • תעדה ךותנ המצע
הנינהו הניבה ךיתנ תעדה ךותב שממ המכחה ךותב תחידקת
שיחתפנ תיריקח תעבראב תי ואמ הגהנהה םתס תריאמ
• ׳ת ללטה ׳ו םימחר ׳ת הרובג ׳י דסח ה׳׳טי דוס םהש
אלא תחתופ הניאו וז המנה דוס דוע תחתסמ תני נת ׳ט
׳ילקתו תות תולמו םינידהמ םמושמ םלועהו הרו נמ ירוקמ
תוגהנהל דוע שיו • הטמלו וז הגהממ יולת למו תורנמ
םירמתנ םמוקמנ וראנתי םיניינעו סיטרפ יטרפ ולא
תולועפה דטנ תתל קר הז ׳פנ וניתוונ ׳ית אלו םיאנת
ותודחאב וניתנוחא קיוי רנד ונממ ךשמי אלו ס״אל החגשההו
:ה״ענ םיאבה םיקרפנ םעמשת תונ םיניינע שי דועו •ללנ
•םיניינע ׳נ רואיננ וננלתחת םיחדוקה ׳פנ ,ד נה י ןי רפ
לועפל ותלטינ ׳בה • הולאה ןוצרב ׳אה
ונדמעהו תואי אל רשא לב ונממ ונקחרתו שנועתו רכשת
שורדאטותעי די ת ןינע ראננ תתע • ןטנ לע ותודחא דטנ
אטחל ואלנו םינרת ונ טוננ ושרפל דנננ שקונחו דאחל תשק
ונחמ םילענ סאש •עיוי אוהש ׳א המדקה הנהו • ןינעה ׳ית
תילנת אוהש אלא וילא תואי אלו רדעת טז ו׳׳ח העידיה
אוהש וא* ונחמ ץיח הניאש העידינ עדויו • םלט תומלשה
י טמ ונ טייחי אלו םלט תואצחמ יטרפ עדויו ׳א ותעידיו
ולא לנש ינפמו • ללנ שודיח ט ביוחי אלו שדחתמ עדויו
בישחת לא הזלו ןובנה לע םנקתל ךירצ םי דעתמ םירבדה
םנמא • גשומ ותטמ ןיאש ותעדי תואיצמ תעדל לכונש
םירקוחה תמ •םי לבוקמ ךרד לע הזה שורדה ןקתלוניתנט
א » ל ״ צ יל וא *
ה מ יל יא '״ פ ב ר מ ח ל כ ןיע ר פ ס
26
׳ונה םיכרדה לכ ווה הגהנהה םנמא • סהכ גיהנמו
םגפה ןעט* וילא עיגמו ןילה לעופ אצמנ יטה תושכלתהכ
הכותכ המשנ תעדהו םינידה תרוכגת םשש הני נה דע
׳יפסכ ׳ינתו הני נה ךותכ ם״א תוטשפתה ׳יהי תעדה ךרדו
עיגיש ךרדנ הנוגמה השעממ ול תעגמ העידיה תאצמנ
סא לעפתמ וניאש ללכ תולעפתכ אלש ׳יפםת לא הגהנהה
גהניו דסחה רכגי סא וא הרובגה תדתכ גיהניו ןידה רכגי
׳ריחנה !״דעו ס״אנ אל תודמכ תולעפהה ירהש דסחה חדחכ
ערי םא וא דסחה רבגיו ביטיי סא םדאה דיכ הרוסמ
וא ןידה תגהנה וא תוגהנה ׳כ ויהי ירהו הרובגה רבגיו
חודחכ אלא תולעפה וב תולעופ םניא ולאו דסחה תגהנה
תוגהנה ׳כ ונייהד דסחה דע וא הרמנה דע !ישעת !עיגי!
תעדתמו תעדה תגהנה וא הנמכ הניכה תגהנה וא
ןיאש ׳יפסכ יולת ותישעמו םדאכ הריחבה תאצמנ הלעמלו
ותריחבב טילש םדאה ירהו א״כ השעממ ללכ לעפנ ס״א
תודמכ יונישהש תוגהנהה ולאמ הגהנה וויא וישעמכ ריבגהל
הגיאש ימכ תולעפה הניאש׳יחככ וילא המודק'׳עדי הו ׳ונותחחת
׳יחככ הניבה דוס דע העידיה הלע ערה סא הגהנהה תולעפה
ול עיגיש יחכו •׳יפדכ השש ׳ייעצמא ךרדכ לעופ ס״אש הגהנהה
׳יחכ דע השעמה עיגה סא חידמה ןינע עיגי השעחה חעידי
י״ע העידיה דוס עיגה ךכ תיעיבר המנה איה החכחה תגהנה
ךות הדח ׳שכלתת המשנ ׳גהנה דוס דע לשלחשחמ לשלחשח
׳יתחהו השעמה חיילע רועיש יפכו החכחה תגהנה דע הדח
הגהנהה׳יפסב סרגךכ ׳ייעצמא י י ע וינפל העידיה הלוע ותואיצמ
סחיינ ךכ תולעפה לבקי אלש ונממ השעמה קיחרנש ומכו
ונלבקי אלו תולעפתה לבקת ׳יפסהש ידכ ׳יפסכ העידיה
השעת רחאל השעת םדוק ןיכ תולעפה לבקמ וניאש ס״א
תגהנה עדיש ומכ ונעדיש ויח ונעדי אל כ״א רחאח אלו
׳ונה תוגרדמה דוסכ ותצעכ אוה שממ םגיהנמו ״פסה
לועפי אלש ומכ שדוחמה השעמה שודיח םיש יכ שדחי אלו
ומצעכ ס״א רחאתי תשקתשכו • תולעפנה םתש ״פסכ אלא
׳תישארש ימכ ׳יכ עדי אל יא ערת םדאה ליעפי סא עד
השועל שינעתי ריכשמ הלעמל ס״א ונ אצויכ ךלאשא הלעמל
יול כישנ תולעפהו תודמת יפל וול כישנש דע אל וא ערה
תערמ תולעפתה עיגי דסחלו ןידל תולעפהה עיגיש םוקמו
עדוי ןיא ס״א כ״א רמאת אלו •והשעמ תעידיו ותבוטו םדאת
ונילא עיגת שנועו רכש ןיא רתאנ אלש ומכ ו״ח א״כ תשעמ
ויתודתכ חיגשיו ׳גיהני םתכש םיכרדה ׳יפ ירהש וייח ותאמ
ונאצי כ״ג המו • ׳א ךרדו ׳א ןיגע לכהו םכותכ תומצעתו
םדאל רוסמ הריחנה !ינעש ינפמ הריחנו העידי תישוק די מ
רבגי םא תודמת טרפנ העדי הו לאמשהו ןימיה רבגי סא
ה 1 לע הו תודחת ורבגי xאבש ומנו תודמב יולת הי ואת 1
דצמ ןיגפ ל״צ •ליא*
תודחאו תסינכ םתל תתל ידכ ו״ניתלא ׳ת דוסב דחי הניבהו
׳ה לא ס״ז ודחאחיש ונייהו ׳אנ ורשקנ כ״חאו ר״ג דוסנ
סה ה״ונו דוחיה דוסב חטלתו דוסי ובו ת״גח םהש תודוקנ
איהש ׳א חודחאכ םישענה ׳ה דוס םהו הניבב תודוקנ ׳ה
םע הני נה רשקהב התנחה לא ולעו • • וונ תודוקנ ׳ה
לא ולעו תודוקנ ׳ג תנש ׳י ונייהד ׳ג •י • ושענו המכחה
ודחאנ אצויכו םיתחרו ןיד דסח םהש תודוקנ ׳נו רתכת
לא ןוצרתי ןוצר לא !וצרת תליעו תודחא חילכת לחא ושענו
דחא הלועה תואיצמה השענו ס״אכ םליכ רתכה דע ןוצר
אל רשא יתימאה דחאה ןומדקה תואיצמה ותואל אסכ דחוימ
שרושמ םישרתשמ םתוט רחא תואצמנה ורשקנ ירהו • שדוחי
תואצמנה חוחו הברתי אל רשא ׳את הנסה דע שרוש לא
לשלתשהו דריו דחא חלמנ רזחי םתוטשפתה םדוק תומדק לא
׳יצאת ףוס דע ׳א תלמנ ודריו ותאמ םאצמתו םתאצ ץנענ
רמואו דוסיה י״ע ׳למו ת״ת םתש תודמ ׳ב דחיינ כ׳׳חאו
תונ ירתו הישע ׳ריצי ׳אירב תואצמנה ילשלתשנו וילמכשנ
׳יצאו ׳יצאנ קנדתה דע הלעמל הטממ תואצמנה ורשקנ
טושפה ותודחאנ סחואיצחנ תואצמנה רשק ונייהו ליצאמב
הו ןינע יפלו • ׳יפדנ ט םתואיצמ ינפמ תנרתי אל רשא
העידיה קחרתי אל ׳ט ׳פנ׳י פדנתוגתנתנשרדנתלא ףרוצמ
טושפת ותתידק דוסנ ׳את םינפ ׳נ לע ׳יתיו ׳יניינענ
הניאו אצמנ לכ עדי ומצע תרכהכ שדוחי אל רשא דחאה
• דחא !ל עודיהו ותעידיו אט אלא תשדוחמ העדי
תואצמנה רשק דצמ תואצמנה םצע דצמ תואצמנה תועידי ׳נהו
הולו ׳יפש ךרדכ תלעמל תטממ תליעל לולעמ סשרןישהו
שודיח תמ לבקי אלו סתוית רחאו םחוט םדוק םעדי
הטממ סחואיצח ךרדכ ׳יאיצמת ורשקתיש ינפמ תולעפתו
(מ) יוביר מ וכייחי אל םתכ לעיפ ותויהש ומכו הלעמל
• י מר אלו תולעפה וב בייחי אל העידיה םג תולעפה אלו
שודיחהש שודיח םיש מ שדחי אל שודיח ןותחתה שרחיש המו
םוש שדיח אל םלענה דיחיכ לכא םינותחחת םי לעפמ אות
תמ התעו • תולעפה לבקי אלש ינפמ לעופה שיאה שודיח
אלא ס״אכ וניא תולעפהה תנת אטחי דחא שיא םא רמאנ
המשנהש אלו תמשנת לא קוליס םורגיו םתכ םוגפיש ׳יפסכ
מעתי אלא ותראה ריאמו ס״א עפוש םלועל אלא קלתסת
ירהו ׳יפש תוגרדמ ׳מ אלא ךשמנ ס׳׳א רוא ןיאו תוגרדמה
סייקי סאו ׳יפסכ אלא ס׳׳אכ טיא תולעפהה
תולעפה םוש ו״ח ס׳׳אב לועפי אל הבושתב בושי וא תוצמ
רמאנ ז״עו ס״את רואמ וריאיו וככדזיש ׳יפסב תולעפתה אלא
ס״א טלבקי אל תולעפהה הנהו • 'וכי וב לעפת המ תאטח סא
וריאה אלו ׳יפסה מעתנש המ ירהש ותאמ תואצוי תולועפהו
׳יפסב ןדה טוצרו ס״אה תעידיב לכה הוה ןדהו רואה
»ז ד י ה מ י ל י א
ב
״ פ א ״ יפ י״ פ
תילכת םידחואמ םש םכמא ס״א דצמ ןושאר תואיצמכ
םנמא ןושאר שדוחמ אצמנ לא ותולחאח םתואיצמכ תודחא
םילצאנה םיאצמנה ואצמיו לצאמ וחנ ס׳׳א ןתי תי רחא תי
הזה !וצמ הנהו • הז רחא הז ןמצע דצמ ותמידק יפכ
םילכה 0ש וצרתי רשאכו תוי ני צמ לכ ללכ אוה • ןושארה
םתוללכ ןינעו םש םילולכ םלוכ ויהיו םש ושרתשי אצמתל
לצאנה םצענ םתוטשפתהו תטוצרת ןוצר ןיוערד אוער רמאי
ראנתי לוע רשאכ ןיפנא ךירא ׳וקית רתכת ינוקית םת
ינפמ םידחואמ םת ןיידע תוני צמ ןוצרב הנהו • ׳ג רמתב
םידחואמ םיאצמנה ליצאמבש ומכו וליצאמל ׳אה לצאנה המדיש
ירויצ רי י צמ אי מ העידיהו ׳א ותמכחו אוהו ותמכחב
לכ ו נ ודחאתי הזה ןי צמ ךכ ׳א ותעידיו אוה תואצמנה
י מש ליצאמב םתודחאב אל לבא תודחא תילכת תואצמנה
ןוצר לא ןיצרמ ןוצרה תוזנפפתהבו לצאנ לא ליצאממ דרי
םעו םיניינע ׳ג םתויהל לכשומו לי כשמו לכשת ודרפתי
םנמא • לדבהו דוריפ שממ ׳יתיש וייח ודרפתי רמאנש תוית
יולת הז קעו 'יחנ תחכ תונוצרה ולשלתשהו םתודחא דרי
רשא םי כלמ דוסו ןבירחמו תומלוע הנוב דוס תולשלתשהה
• ׳א רמת יאור ןיעב ראבתי רשא םודא ץואב טלמ
דע תואצמנה תולשלתשהל תוגרדמ תמכ םת ללכ ךרדו
ינוקית םוקמ לא עיגה דע וברתיו ודרי תולשלתשמ תמחמש
רתכה ןחבי אלא וייח יוביר אלו י טי מ תלחת םשש רתכה
תולצאנה ׳יפסהש תייה םע ׳יפסל ׳יצאה טחמ לשלתשיו ׳יחבל
דוריפו י טי ר םיארקנ תרבעה ךרד לבא הרומג תודחא לכה
: ׳יפדכ ןוצרבו ס״אב רשקנה תודחאה ךרעב
לכ הנה םדוקה לע רואיב תפסות " ] W בי קרפ
לצאנ אוה רתכהש ומיכסה םי לבוקמ
לצאנ לא ליצאממ םירבדה תאצות אוה רתכת םנמא ׳א
דע סליצאמנ תטרקמ םתל םילצאנה םנמא םתאיצי תילכת
תודחא אוהש םלט רוקמ לי צאמו ליצאמב הרשקנו סדחאנש
׳לחה דע אוה םתואיצמ רמגו ס״י תילכתו ׳יפס רשע עבונ
לע ׳יחנ ׳יקלתסח רתכת םצעבו רתכת אוה תוליצאב התישארו
תו רו קמ םתואש דע ס׳׳אב םדחאמ דע תואיצמ לע ׳ואיצמו׳יחב
בייחנ הזלו וילא וברקתיו ׳יפסה[סהמ]טאשי ותודחאח סי עבטת
םילצאנ ייל םישרש ׳י םמצע לצמ תמי מ תוקל ׳יחב רשע
ועפשו ועפש עובמ תישאר םיבאוש םילכ רשע ליצאמ דצמו
םיקלתסמ דוחיי תילכת םידחוימ םתו ותאמ דחוימ דחא
םינוגה ואצמי תודחא תילכת ודחואיש דע קוליס תילכת
תטוצר סש םלוכש תטו צמ ןוצרב טי מי • ׳יחב תתואל
לעפנ אלו הצו מ תאמ םשודיח םשו ׳א ןוצרב סידחאנ סלטו
הנוכיש דע רשקה תילכת וב רשקנ טוצר אי צומ ןוצרב
בורקב יטיש תצו מ לבקי אלש ןפואבו תצו מ לא ןי צמ
ג ר מ ת ל ב ןיע ר פ 0
יוניש וניא העידיה יטיש כ״ג ו״ח וב יוניש יניא תשעמ דצמ
םיניינעה ולאש ינפמ םדאב יולת הריחנה יטיש כ״ג ו״ח וב
יולת םלאה יניינעב העידיה הנה רחאנ הזבו • תודמב יולת
הגהו ושינעתלו ורי כמל והשעמב החגשהה תולמכ תודחב
"פסה דעב וז תעידי ןכ סאו תעדב יולת תאזת העידיה
ס״א דע תוגהנהה תושבלתה דוסב ת״מ ׳יפס אמש תאמ
רבגי כ״א משעמ תושעל םדאת דיב תרוסמ הריחבהו
םדאה תריחנ הנממש ׳למה רנגי רשאכש ומכו •ונוצרכ תודמה
׳למ רנגיו תולמה ךפהי העידיה ונש ת״מ לע ותשעמנ
םדאה קחוריו ס״א תולעפה לנקי אלו וימחרנ ת״מ לע הינידנ
םשו ״פסה תגהנהב רוסמ םדאת ןינע "תי ךב םגופה
וא ס״אנ יטיש ןטעמ קחוד ןיאו ״חנב הנופה םשו העידיה
ינפמ ׳יפדנ "פסה ולאמ השקי אלש ומנ ו״ח העידי שודיח
: ׳יפדכ ללכ יטיש נייחי אלש
ךאיה ךל השקי סא ןקתל תז י פנ י ת א ב
א י
ן י
ר פ
סא סי נמ ואצמי טושפת דחאתמ
סא טממ םלוכו הזמ הז םילצאנ םלוכש םילצאנה ׳ו נרנ
םעו ׳ינוקיתו ׳יחנ תחנ ונ שי רתנת ׳יפאש ׳יחנה יונירנ
הרוי ז״נע לשח אלא םיימשג םניא םינוקיתה םתואש תוית
ךאיה תשקי הזלו םש תואצמנה תוחונתו תילועפת יטיר לע
תודחאש רחאנ הזלו • ולאה סייינירה ואצמנ טושפת ׳אתמ
• ׳א רמתנ "פש ומנ ייניר סוש וילא הנואי אל אלפנ ס״א
הטושפה ותניתנ ל״ר רתנת שאר לצאי תוליצא תליחת םנמא
ינפמ ס״אנ סינייחח טאש תמ ותיטישפ תודחאנ ןודל ןיאש
ז״נעו לעפנ שדוחמ אוה ירתו ליצאחנ אצמנ אמש ריש*
ותואיצמ גישהל ןיאש ס״אל אסנ תודחא תילכת דחוימ אות
תילועפת תישאר תגשה סג תענמנ ס״א תגשהש ינפמ
תזנ עדנש תמ םנמא • ותאמ תואצמנ םת י מש תענמנ
ןנש דיאו יאדו "צאח תומצע אלו שדוחמ ילנ אוהש רמאנו
תלחת והזו המשמ ונ לעופ ס״או ףוגל ןודנ אמ ירה
ייונישו תולעפתתש ׳יפ רננז • תצרו תשעו לעפש ןי צמ
לעפתמ וניאו טממ תאצוי תלועפ אמ לנא ונ וניא ןוצמ
שדחתהלו אצמל הצרנה לנ ןוצר ןאנ הנהו ׳יפדכ ןוצרכ
לנקי אלש טשפתמה תומצע ליצאמתמ אצמי ךליאו ןאכמו
אלא שדוחמ תואיצמ אלו תערגמ סוש אלו תפסות סוש
תולעפהנ אלו לעופ תואיצמנ אלו אצמנ רומג תידחא
רחא הגרדמ םילצאנה םילעפנה םי שדוחמ ואצמיי וילצאננ
דצמ אל סחצענ םתואיצמ דצמ המידק ולא לע ילאל ןתנו הגרדמ
׳יחנ םהל אצמי ךכלו דחאכ םיאצמנ םלט ודצמש ליצאמה
ןמצע דצמ הזמ הז ולשלתשי םלואו ס״אנ סלט תדוחאמ
הזלו הזמ תז ולשלתשי םהנו םהמ םה סליצאמ ם״א חויהנ
ם״אל םנרקמ תעינמ ןיאש ןושארה ןוצרנ םה דחאכ םלט
ז ר ו !י א *ר י ש ל ״ צ יל יא *
!ר מ יל יא יי׳׳פ גי׳׳פ ב י״ 1
ןמצע דצמ ׳תואיצמ והזו םילשלתשמו םילולע םתויהו העמלו
תודחואמ תורוצה לכ ירה ודצמש ׳יצאמ דצמ אל ׳תוטשפתהו
:׳פכ ראבנ רשאכ ׳א ונ עודיהו ונוצרו ותמכחו אותו ותודחאב
לעופ תנוטכ אלש בויחכ תילכתהש הז יפל השקי הנהו
אלא ו״ח הנווכב אלש אצמנ סוש ןיאש רמאנ הזל ויח
תנוונמ הנווכבו תויחאה תילכתב םיעודי ותמכחב םלוכ
•הקחרתה י״ע לובגהו תילכתה םהל ךשמיש ידכ ונממ םיללועמ
הנווכב ותאמ סקחרתתח םהל ךשמנ לעופ תילכתה םנמא
ידכ הירכו תירכ לכל תילכתו ריעיש םתל דדמו תנווכמ
׳ונת תולשלתשה י״ע ׳א לולעו רצויה ול דדמש תדמו רועיש
׳יפש םילכו תומצע ייע םילולעה ראשו םימדוקה םיקרפ יבכ
ותומצעמ אצמנה רתכת ונייהד ׳אה לילעהש םעטהו ׳ז ׳פכ
םימדוקה ׳פ ׳בב שרדנה קנעה לכל םיכירצ ונא יעצמא ילכ
רתכהמ םנמא • וילאו ונממ םתאצ תעב תולועפה לכלו
יתוא תאצלו • ףוגו תמשנ םילכו תומצע י״ע ולעפוי העמלו
לא תואיצמה תתל םיכירצ ונא ףוגה לא המשנהמ תואיצמה
ולעפוי םילולעכ םהש רחא םנמא • תונוצרה ןוצרו ןוצרה
אוהה תואיצמת תצרתיו םילכו תומצע ךרדב ס״א חככ םהמ
ןוגהה םוקמכ הוהתיו טשפתנו ונממ אציו םוי קה ןוצרב
וז תדמ ׳יתתש אוה חצנת תדח רועיש תזב לשמה - תואנהו
ותואיצמ לובג ׳יהי םשי ׳ז לולע לא טשפתמ ותויה דע חכב
ןוצרב לשלתשנו ׳זגה ךרדה לע ןוילעה ןוצרמ הצרתי הנה
תומצע דצ לע לולעו הליע ךרדב םנוקית דוסב רתכת טייתי
׳יפסל תמשנ ם״א י״פ אלא לעפנ תואיצמ סוש ןיאש םילכו
׳ינוילעת םילולעת ךות תואיצמ לא תואיצממ לשלתשי)טשפתיו
תואיצמ תילכת םש ןיאש שממ אצמתמ תואיצמב אל םלעת ךרדב
רועיש לובגכ לבעו ותואיצמ דמע םשו ׳ז "צא לא ׳עיגת דע אלא
ורועיש לא עיגת דע תוטשפתהה י״ע ןוצרהמ ול דדמנה הדמ
םתואיצמ לא ודמע דע םיאצמנה לכל ז״כעו וניינעו ותדמו
תאמ תאצוי ןוילעה ןוצרכ הצורמ הדמו רועיש דדמנ לכה
:ג״י י ב״י םימדוקה ״קי פב ׳זנכ תילועפת תאצ ךרדכ ליצאמה
יז הלאש הנה ףיגה אצי ןכיהמ כ״א ףוג וניא די קרפ
ךשמי אל הריצהמש ורמאו םירקוחה והולאש
אצי ןכיהמ ףוס ףוס ףלא םילולעה ויהי ׳יפא כ״א רמוח
וכשח םה םנמא • העות ׳ת לע הז םעטמ ורבדו רמוחה
ועדי אלו ושקהש המ ושקה הזלו םירמוחהו תורוצה ועדיש
תבכרומ הניא הרוצהש ובשחש ינפמ וכלהתי תכישחב טיבי אלו
םימשהש ובשח סג אלא הז ולכיס הזלו לכמ תטושפ אלא
״פ ל״ור הנהו • ואציש המ לא ואצי הזבו טושפ ישימח םשג
תיאצחנת ו״דעו ס״יחו שיאמ םהש סימש םיארקנ םהש
אלא םניאו ׳ה דוס לע ודמע אלו תוטישפ םובשח תטוילעת
תידוסי ׳דח תובכרומ סת תמשנהו חורהו שפנהש תובכרומ
םיינחור
ו ב ר מ ת ל כ ןיע ף ^ס *8
תילכת ׳יתיש דע הזה ןוצרה לא סחייתיו הז תואיצמ לא
תנטיש קחרת קחרתי אלו הצורה ןיצרה לא תוברקתהה
תואיצמה תאצ יעצמאה לא ליצאמב אלו לצאנה םצעב
אל הז !ינע טיפשל לכשה אכישכ הזלו • לצאנ לא ליצאממ
ומכש רמול ונל בורקו • הבשחמב ספתנ טיאש ותאצמנ
הזה תואיצמה ךכ וניתטשחחמ הגשהה ענמנ ליצאמהש
לצאנ לא ליצאממ ואצי םירבדהש עדנש קר הגשההמ קוחר
תודחאב הנוילעה הלעמה ול ןתנ ׳יצאמ ןיחבנ רשאכו
רשאכו א״תב ׳יפדכ סיראותת תקחרהו תילועפת תלילשו
תלח בייחיש ךרדכ תולעפתהו שודיחה ול ןתנ לצאנ ןיחבנ
ותצק לצאנ לא ליצאחמ אצוי עוצימ שיש רמאנ כ״חאו לצאנ
תטוצרה ןוצר ונייהו בשחי םילצאנ ללכמו םילצאנה לא קבד
םתאצ ירחאו טחמ םיאצמנה תאצ ליצאמב קבד ושארו
םניאו ותודחא תילכת סה וב שקבדתתבו ושדחתי ונתמ
הז ןינעו םתוליצא תעכ ״פסה לא שממ הז קנעו תושדוחמ
ומכ יכ ולא םיניינע לע המתת לאו • םתילע שיא תלועפ לא
לא ףוגה ןמ ולעתיו ׳תלועפו ׳יפסת לשמ סהו ףוג םדאבש
קדה תויחה בכור וילעש הפיה ךזה סדה דע תיחלת תוקד
תילעש תלכשמה שפנה תבכור ׳ילעש שפנת בכור וילעש
תילעש רוהטה חורה בכור תילעש השודקה שפנה בכור
המכו תומשנל תמשנ תבכור תילעש תינחורה התשנה תבכור
׳יפסל הזה ןוימדה ןכ ה״עב א״י רמתב ראבתי רשאכ תוגרדמ
תרצק ךרדו ולאה תוגרדמב ןתנ םכותב תמשנתו ףוג קענ ןתש
: םילצאנ רשעו ליצאמ רמאנ תרצק ךרד ךכ תמשנו ףוג רמאנ
ףוג וניאו תילכת לעב וניא ס״אש קפס ןיא ני ק ר פ
תילכת אוהו םיכר וניאו ןיד לעב טיאו י
ולאמ המי קהו המדקה לכ לע ושקי הולו הרתטתו השודקה
לובגי תילכת לעב וניאש ןויכ ורמאו תחא אישוק תומדקהה
הטושפו דאמ הלק התבושת וז תלאשו תילכתהו לובגה אצי ןכיהמ
הנה ומצע דצמ תיבב ותויה םעו והומכ השעי אל הולאהש
לולעה ירהש תילכת ול שי ירהו ונממ לולע שדוחמ לצאנה
תוליפה לכ תליע שיא ךכלו ותליעב תליע וניאש ותליעמ דרוי
תלעמו חבש תתל אב התאשכו ונחמ תולולע תוליעה לכ ראשו
הל ןיא רשא הלעמה סוקמ ןתונ תתא קפס ילב סילצאנל
חרכהב ךשמנ לובגה ירהו לכ לע הנוילעה התליעל תילכת
תוית םעו ולאמ ולא םילולעת ולשלתשיש ןמז לכ אצמיו
תשוע הולאה תיית ענמנו תוענמנב תלוכי תעינמ וניאש
יצמ לולעהמ הלעמה הענמנ אלש רמאנ ז״כע ותומכ הולא
ונייהד ןוילעה םתליעב םילולעת קבדה* ינפמ הליעה
סה הנה םתוטשפתהו ׳יליצא םדיק ליצאמב םילצאנה תודחא
ךשמנ ןכיהמו ןוצרה לא םתאצ םדוק רומג תודחאו תלעמב
ןוצרהמו ןוצרת לא םעינתו טממ סטשפתתב תילכתה םהל
ה מ י ל י א יט ״ פ ד י״ פ ב ר מ ח ל ב ןיע
2»וט
תודתל הדת דלומה תדמ רועיש יפל לכהו ׳*ו םיוליג םוקמ
קפס ןיאש רמאנ תיב תתעי • םלוכ ״פסה לכל הו ךרדו
חכמ השענ אלש השענו רצונ ארבנ חכ אלו הזמ םוש ןיאש
תואיצמ ליצאהו השעו תונוצרת ןוצרב הצר ליצאמהו ליצאמה
םוקמ אצמנ םנתא • השענו רצונה וא ארבנה וא הדמה
שיו האירבב ותואיצמ שיו תוליצאב ותואיצמ שי אצמתל יוארה
תגהנהב הצר ס״א הנהו •םיאצמנה לכ ו״דעו הריציב ותואיצמ
תואיצמה אצמי םשו תומילשת תילכת לע דסיימ תואיצמה
אלו תלצאנה הנוילעה הרוצה םלתשת אל וית הדמה ילב
המילשה ןוצרב איצמה ךכל השענה אלו רצומ אלו תארבנה
שרשוה אברדא אלא ןיד םש םניד ןיא םנמא • תורוצת לכבש
׳תומימדא ןיבלהלו סקתמל םינידה ןוקית דוסב! ׳י נמ םש
רדס י פנןי דתתנ רבגיו םשמ וזה הדמת קחרתת רשאב ינ
תישרשנ תרו נמ ־ושקתת תנת ׳ט ׳פ ליעל ׳זגה המנתת
ןבלתת הזה רתמ י״עי רתננו תחנחנו תני ננ םיחלענת
ןוצרב םינידת הצר ס׳׳אש הז יפל אצמי הנהו •ןילה קתמתיי
ולגתנ אל הז תויהבו לחי סלט תואצמנה הצרש ןיעכ תטיילעת
ראש ולגתנ אלש ןיעכ םיטישפ םימחר אוהש הלטמל הינינמ
ומנו םש םישרשומ םנמא םש םיוליג ןיאש תולעת ״פסה
םש תיקלי ןבולב םה םינידה ךנ תיקדנ םש םת ׳יפסתש
דדמש םריעיש תדידמ םוקמה לא םעי גהנ םייוליגו הלעמל
אצמה ךרד הוו ותלועפו ויוליגו ומוקמ היהי םשש 'יצאמה
רמוחה אצי ןכיהמ תולאש ןינעכ וז תלאש הז יפל היהיו ילכה
טלחהנ רמול טל ןיאש םצענ אל תצקמ תומנ התבושתו
תנוטמ הנוטב אלו הרקמ היהי נ׳׳אשןידה אצמנ ׳וטשפתהנש
ויהיש יואר היה נ״אש תמא טיאש דועו ןוכנ יתלנ הזו
רתוי הני ננו תמנחנ ןד היהיו םיכלוהו םיטשפתח םינידה
ףוס דע וטשפתי ןכו רתוי ת״תנו רתיי הרובגבו רתוי דסחבו
ןינעה םנחא • ךב וניאו רמוחה ןטענ ׳יפש ךרדנ תוגרדמה
תודמל לנגוח רועישו תדדחנ תדחו דסויח לוסי י נ אוה
ןיא םנמא • לולג תומילש התואיצמו תולמת ראשנ הרובגה
ןוצרב שרוש הל שיו הייוליג םי קמנ אקיל אלא אצמנ הניל
תואיצמ לא תואיצממ תמוקמ לע לרויו טשפתמ םשמו תטטרה
םרינעהלו שממ םי נדה קיתמהל םימחר םה תואיצמה םתיאי
םי לעת "פשה תוקשהל יחחפ׳ תורוקמה שתוא xאכ1
תוברקתמה תידחתו שירוחג שיחחר איהש ינפח קתחתת
לכה תלעחל תודחל xא שרושה ךכלו שיטישפ שיחחר וילא
שוקח לא שינילה עיגה דע םהל רועישו בצק ןתנו םיחחר
כ״אש קד אצי ןכית ןיד ןיא םא תלאשל םיקח ןיאי • םייוליג
ותתיח אצי ןכיתח ת״נקת םא* תחש ׳פ תוהה הלועפב לאשת
ו״ח תוליעפת טחח קלסת אל סא וו תלאשל הבושת ןיאש
תיהת אלש הנטק וא תלודג תלועפ םוש קאש ןוגה יתלב הזו
ותאמ אל 0ל ל»צ! n-»>».א שיש ׳•»*
׳ימתוחש ׳פנ ׳יפדבו חירת יאונ תוחיר ׳דח "תכדכסיינתיר
תודוסי ׳דח תי ננרוח תויח םת שדוקה תויח אלא דוע אלו
ןנו שלטח הלילכ ׳א לכו תויח ׳ד ןינע ונייתד םיינחור
ידוחע ׳ד שתש תידוסי ׳ד ונ שי האירבה םלוע ונייהד אסמ
ת׳׳ת שא הרובג םיח דסח טייהד ׳יצאנ תודוסיה תידוסיו אסנ
תוינותנ םישרש ולא תודוסיל דוע שיו רפע תטלת חור
ןינע ׳יהי הז ךרדל ינ רמאנ התעו • םילעתמ םשי הני נה
לא האירנמי ׳אירנ לא ׳יצאמ לשלתשמי טשפתמ תיאיצמת
תילועפת טשפתתל תונוצרה !וצרנ ׳ישע לא הריצימו הריצי
לא הרוצ ס״א הנה רמוחו הרוצ םה תולשלתשמ םתויהבו
לשמ ךרדנ הנוילעה הרוצה לא רמוח םילנ ׳יצאהי ׳יצאה
הריציהו "צאה לא רחיח האירנהי ׳אירבה לא הרוצ ׳יצאי
לא הריצ הריציהו הריציה לא הרוצ האירבהו האירבה לא רחוח
לולעל הליעמ ולשלתשיי הריציה לא רמוח ׳ישעתו ׳ישעת
ו עי מ לע רמוחל תרוצו תרוצל ־וחוח ןיאו תרוצ לא תרוצח
לקשחו רועישב תנווכח תנווכב תואיצמ לא תואיצממ םיניינמה
ותליממ'״תי ןכיהו ותואיצמ רועיש אצמנו אצמנ לכל תלמו
םילכו תומצע לוס י׳׳ע ליצאמה תאמ דדמנ למו טיינמי
ותטישפ תידחאח הלחת ונממ ואציו ןוילעה ןוצרה ןמ וטשפתיו
תואיצממ לשלתשי ששחו ג״י נ״י ׳פנ י זמ ךרדת לע ןוצרנ
הריציב וא האי רננ ותליממ םוקמ לאמי מש דמ תואיצמ לא
רבד ךל ןיאש דמע םשישילנותומצמ תוליעפ ד״ע ׳ישענ יא
״תי אלש רנד ךל ןיאו ונממ הטמלש המל תרוצ ׳יתי אלש
םיגישמ ןותחתה הצקנ ונאש אלא טחח הלעמלש המל רמוח
תונוילעה תורוצת ונל סילעתח םינותחתה םיראותת ילא
תמאת תיאיצחנ לנא תאזת אישוקה טיתלכשהל תשקי ךכלו
:רחתנ ורקיע אני הזה שורדתו ללנ אישוק ןיא
הלאש קנע •ןידה אצי ןכיהמ כ״א ןד לענ ן ע א ו״ט קרפ
ול סחייתי ךאית ׳את םיקלח ׳נל תקלחנ וז
שנחא • ׳ט ׳פ תי רחתנ יתראינ תז קלחו םינידה תוליעפ
אצי ןניהח קדת ילנו הרונגת תיאיצח אות ׳נת קלחת
רחא אלא תדסויח תתוא ןיאש אצחת ׳ט יפב קיחעתשני
ןידה תיליצא םנחא • י נ לעיפ אוה ךאיה ןידה ילנ אצמה
םלואו • יז הלאשל קיפסמ ׳פ יתוא ןיא הרובגה חצמהו
םדוקה ׳פנ זומר קנע לע תדסוימ איה וז אישוקל הבושתה
שודיח ׳יהי אל אצמי xאנ הדימו הדימ לכ תואיצמש אוהו
ןוצרנ התישארמ תתליחת םנחא • ןיאמ שי המוקמב הניינע
תויה םע םש התויה רחאי לצאנ לא ליצאחח תאצוי תטטרה
הזה ןוצרה תיאיצחח לשלתשתו טשפתת שש היוליג שוקמ ןיאש
טשפתיו אצחתי רתכה תואיצחנו וחצע רתמ תואיצמ לא
םיקמ לא ׳טשפתת דע תניבבו המכחב תיאיצח לא תיאיצחח
לא םעיגה דע םהה םימלענה תואיצמה לכ הל ׳יהיו ׳יצא
ה מ י ל י א ׳י״ * ^ י ט ״ *
ג ר ט ח
^ 1* ר פ ס
ינפמ ללכ המ הלאש םהל ןיא ןיאמ שי םינימאמה ׳ה
אמטה ךכ טלחומה ןיאמ אצי שיהש ומכו ןיאמ שי לכהש
םתויה םע שיהמ ןיאהמ שיה ענמנ רתוי י מש רוהטהמ
אוה ענמנ רתוי כ״ג י מי רת תולאשו •םיפלחתמ םירבל םש
ףלאה וא ׳את ןמ ׳נה ענמיש הממ ןיאמ שיה איצוהל
טימצע ונסנכה אלו םלט תולאשהמ טחרנ זילעו • ׳בת»
׳ותימא דצמ אלא םיניינעה ןוקיתב םינימאמה ונחנא
בלב העובק איה הנומאה רמאנ התעו • ומצעב ־ונלה
עד ןכו הברתי הז ינפמ אלו יובירה עלי הולהש םינימאמה
אלו תומשגה עליו אמט םש היהי הז ינפמ אלו םיאמטה
היהי הז ינפמ אלו לובגה עדיו תומשג םש היהי הז ינפמ
ךרלב ולאה םיניינעה בושייו ןוקית הנהו • תילכתו למג וב
ליחתמ בושייה b>rf< ןיאמ שי אצמנ לכה יכ תללוכ תז
וז הלמב וליפאש ינפמ רתכב אוה ןיאהו המכחה תליחתמ
תופתתשהש לע ליצאמה לא הברוקה תילכת אוהש ןיא סה
׳ן המכח לוי רתכ ׳א ל״ר ןיא הנהו ןיא ארקנ וב ׳יפםה
הקיבדה הנוילעה ׳ניחבב ןיא ארקנ וניא רתכה הנהו • הניב
םילצאנהש םילצאנה לא הבורקה ׳ניחבב אקול אלא ליצאמב
םנמא ב״חכ טייהל ןיא ארקנ סהישרשו רתכב םישרשומ
ליצאמב רשקהל הלעמלו רתכת ׳יחבח טי י הי הנוילעה ׳יחבה
אלו ללכ הגשת ןיאש ס״א ׳יחב ׳ג םהש ינפמ ס״א ארקי
היהיו םש ׳וליצאה תושרשת עלט אלו ללכ ׳יחב םוש טפשי
ראע רשאכ רתכבש תמכחו רתכבש רתכב הזה !ינעה
ינוקית םהש ןייא לוס הב רתכבש תניב םנחא • ג״כ רמתב
ש״י ארקיש יואר ןיאש לע םתיקל ינפמ םינוקית םניאו א״א
המו הטמלו המכחמ שי יגהו ן״יא ׳בה ׳יחכה טייהל
׳ש המכח 'י ש״י טי י הי הטמלו המכחמ אוה ת״ושיה תליחת
• תולועו תטכלזח תוייוהה תשרשה ויהי ז״פל הנהו הבושת
לכב תטפושו הנלה הבשחמה ס״ה המכח הזב לשמה
ז״כעו המכחב תובשחמ סה תילועפת לכ ךכלו תוליצאה
םימחר תובשחמ תובוט תובשחמ םה החכחה תובשחמ
ןילת תובשחמ ויהי םשו הניבב המכח הטמל שי םנמא
הלעמלו הניבמו םתלועפו םי נדה תוגהנה תליחת םשמו
םימחרלו תבוטל תובשחמ םה ׳יפסה לכו תובוט תובשחמ
איהש תמש תוקל תודבכנ תמשחח םת רתכב תלעמלו
תוקל טייתל הבשחמל הבשחמ רתכב ארקי תמכחב תבשחמ
הבשחמב שי אלא רומג שי טיא שית תמו תוקל לע
ס״א םתש ןוילעה תואיצמבו ן״יא םת תבשחמל הבשחמבו
תואצתנת תוטשפתה הנהו •תילכתו ס״א לע ן״יאל ןייא סה
תושיה תואיצמ לא םי רעה ואיבה תואיצמ לא תואיצממ
סה תלא הנהו ן״יאמ ש״י םהו ש״יה לא ץיאה !מ םואיצוהו
• לבוקמה ל״ע ן״יא ׳יפ ךרעבו ש״י ׳יפ ךרעב תואצמנה
םנמא
םוקמ לע ןוילעה ןוצרהמ תוטשפתהה דוסב םנמא •ות א מ
הממ ךיאה בישהל אלא ונל ןיאו •אהימ נ טייהו ה ל וע פ ה
תוטשפתת תואיצמ תבושת בישנ הזלו ןי י ה א*י P י י י *
תואיצמה תומילשל ואצמיש ליצאמה ןוצר תישארמ ם ינד ה
יפכ םוקמ לא סאצמה לע םימחר אלא םי נד וניא ם ש ו
:וילכ י י ע דדומה רעישו דדמש הלמו רועיש
•י ו׳הי ל׳פכ ׳יפ•יובירה אצי ןכיהמ םיבר ןניא זט ק ר 8
ןכיהמ הרהטהו השודקה תי למ אוה םנמא
םנמא • הקומע הלאש וז ׳ינוציחה ׳ילקה ונייהד ה א מ וט ה א צ י
ולאו ולא י י ע אלא ׳יחלתשמ םניא ׳ינדהש רמאנ ה נוש א ר
הלעי רשאכ ךכלו יפב שוריפב ׳יפ ןכו יובגה תדמת ומ ילש
• הינוקיתו היטושיק לכו ׳ט מ הלעת הינידו ׳ ט מ ןוצ ר ב
םירוהט סה ׳יאמטה ךכ םימחר םה םינידהש ות כ ם נמ א
התואיצממ י טמ טשפתת רשאכו תונוצרת ןוצ ר נ ש ר ש ית ל כ ה ו
ללכ !יאמט םניא םנמא ׳תומילש ןרוצה לכו אט ט ש פ ת ת
טשפתי רשאכ אלא םניינע תלדמ רועיש אלא רמג רמע א ל ו
ואצמתיו ׳אירבהל ׳יצאה טשפתיו ׳תואיצמ הלענ םשו ׳ ט מ ל כ
םירוהט סהו שריש לא שרושמי תיאיצמ לא תואיצממ ול א
םיקתממ ןתש םיקותמ םימחר ׳ונגה לא סישרשהש ך ר יכ
לנתטחל׳טגמו תטשפתמה ׳ונג נ ולאהםישרשהךנ ם ינד ה
םתייות תלמ רועיש םוקמ לא םעי מ י ע ׳שרתשנ ם וק מ
תוליצא ךרי ׳יטשפתמ סהו רוהט ל מ אמטה ם נד ק זוח ב
ס״הו םי נדה םהמ עפשי אלו הרומג הרהטב הריצי ׳א יר ב
םוקמ לא םעיגה י ע יהומיק ןת ףייפנו י י ע רטי י ר ה נ
י וסכ וקזחתיו תוגרדמה וטשפתי םייוליג תואיצמ ר וע יש
ךרי ׳ירותטת ׳ינוילעה םינייב תטמל ורשקתיו ם ת א מ וט
רשאכו ׳רובמ ךרוצ ולעפיו םשמ םחכ וקנייו םהה׳יש רש ה
י ולי מ לא םתאצ םוקממ םתמוק רועיש וצצקי תוי מה ורהטי
תוקיתמ ללכב וקתמתיו ולעתי ׳יריתעה ׳ישרשהו הטמל וכ לש ויו
׳רובמ שרוש ו״יע ימחרמ רוניי רהנ תנבלהו םי נדהרא ש
םירוהט סה הטמל םיאמט םהש תוית םע הנהו-ה ק ת מ מ
ואצמיו םירוהט וארקיו שדוקכ ויהי ךיאה שעעו • תלעמל
הנו י מ ןיאו ב״י רמתב ראבנ שינוציח שיאחט ויהיו ןוח ל
ואצמנ ךאיהו רוהט אוהש הלעמלמ ׳תואיצמ ראבל קר ה ז ׳פ כ
םינידה םעט ךריב הזה ןינעל םעטה הלתיו םיאמטה
: שממ ׳יפש
יוביר לכו תומשג לכ טממ וקחרתי ס״אה ה נ ה
ז
' ק
ר פ
םלוכ לעו אצויכו ןיי לכו ןורסח לכו
ןכיהמ ןידה אצי ןכיהמ תומשגה אצי ןכיהמ תלאשה ל ופ י
אצי ןכיהמ יובירה אצי ןכיהמ דסחה אצי ןכיהמ אמטה אצי
אלא ולא תולאשב וללצנ אלו תואיצמה לכל (י י עו תילכתה
תי ע םנמא •ץאמ שי תאירבב םירפ&ר תומי קה יב ייח מ
81 ן ט ה מ י ל י א חי״ 6 (׳י
לא סנכי בוטה דוס שממ והוו ךלמה לא סנכי אלו ץוחכ
םינוילעה םירוהטה םיניעכ רייטציש דע הלעתמ ךלמה
לככ לכתסמו ריאמה ס׳׳א דוסכ וכ לכתסי ערת םנמא
לככו ׳יציה תוגרדמ לככו האירבה תוגרדמ לכבו ׳יפסה
דוסב וב לכתסי תלעמל תלעי אל םגמא ׳יישעת תוגרדמ
תמשנב תמשנת תושבלתה י י ע ׳יפסכ שמתשמ ותויה
לכתסיש םוקמ לא החגשהה דוסב עיגיש דע שובל לע שובלו
׳יפ ןכו • םש הלעתיו וינפל סנכיש תצור וניא םנמא וב
ןיא ׳פכ טושל הוו 'ב רעשמ ׳ב ׳פכ תישארב ׳ס רהווב
ןיאו רמוא ןיא (ליוו)םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמוא ןיא
׳יפסכ היוליע לעו הרותה תולעמ לע רביד םש םירבד
תעד תוחי הלילל הלילו רמוא עיבי םויל םוי ונייהד רמאו
םינותחתב שרדמ הרותה רמוא ועיבי זיל1 ׳יפסה שממש
ןינע ןיאו • תעד תוחי תוכלמה ׳יחב םהש הלילל הליל ןכו
םניאו םילטבה םלועה רבד םהש םירבדו רחואכ הרותה
אלש םתואכ םירבד ןיאו רחוא ןיא ש״יו שידק ןינע תואיצמ
יעב אלו אשידק אכלמ ימק ועמתשא אלד םלוק עמשנ
יואר ןיא יאדוש ועמתשא אלד רמאש קדקדו • ןול עמשמל
לוכי וניאש טיאו וינפל ולעי חור ירבדו םילטב םירבדש
עמשמל יעב אלו ש״זו םש םתעדל תצור טיאש אלא םתעדל
םלא רמאי סא תות רקוחה ןייעמה לא לאשנ התעו • ןול
והעדי • ׳א אקסולג וא ׳א קרי תדוגא יל הנק תיבחל
וא העידי התואב הצרי והעדי רחאת םא • אל וא הולאה
לכתסמו עדוי ארובהש תרמא ירה הצרי םא • הצרי אל
יאבה ירבדב לכתסיש יואר ןיא םימכחבש לקש םלועה ילבהב
תרסיח םעדי אל רחאת סאו •תי נח םע ונכש רבדמש
עדוי ותוא תישע טוצר דצמ אלו םעדי רמאת סאו ותעידי
חרכהב םעדויויהלאה םיניינעה תעידיב הצור וניא ירהש כ״עב
ילכ אשידק אכלמ ימק ועמתשי אלד ש״מב ןקותי תו לכ
• תעידי רדעהמ אלו החגשהה דוס לא תוסגכנ םניא קפס
אברדא אלא ׳תעידי תומילש הניאש אלא םעדי הצר ולש
תואיצממו • ןול עמשמל יעב אלד רמא הזלו ןורסח
ולאכ וילא עי גח הז ןיגע ןיא ׳יפסכ עיבטהש עבטה
תיבב לכתסהל הצר וליאו ׳פ םוקממ םדא רובעיש רמאת
לכתסמ טיאו לכתסהל הצור טיא לבא לכתסמ היה יקסרוב
אלש המ העידי וא דובכ ןורסח טיאו ודובכ וכיאש ינפמ ללכ
תדמל • הזה ץנמה תיתי שממ ךכ • דובכ אברדא אלא לכתסת
תלעמל ותואיצמ הלעיש הרותו בוט רובד ׳ג סה םירבדהש
םדאה ךירצש המ לטכ רובדו • תילכת ןיא דע הלעמל
ער רובידו • ללכ תלעמלמ הז לע חגשומ וניאש וישעמל
שינעהלו ןידה ררועל תודמה םוגפל תטמל רייטצמ אוהש
ה נוש א ר תחגשהב קובד טיא םנמא • הלעמלמ חגשימ איהו
אלי
ב ר מ ת ל ב ןיע ף «נס
ונייהד רדעתתו ספאה ונייהד ן״יאח ש״י דוע שי םנמא
ש״י ןינע הז ןיאש לצאנ םוש ׳יצא םדוק םירמוא טא ירהש
יכ עד םנמא •׳יפדכ ׳אה לצאנל ׳ב ׳יחב ן׳׳יאה ירהש ן״יאמ
ו״ח ספאו רדעה רדעהש םדא ינב ובשח רשאכ וניא רדעהה
רדעה סושל סוקח ןיא ודכל ס״א ונייהד םדוקה ן״יאה אלא
רדעה ןיאו תואיצחת לכ אוהו ומצע אוה אוה ירהש ו׳׳ח
םוקמ רייצתו שית רייצתשכ אלא רדעה בשחי אל ירהש ו״ח
ותלוז ןיאו אוה אוה ודבל ס״א רייצנ םנחא • ורדעהו שיה
לכש תואיצמה לכש •לכש אוהו תואיצמה לכ אלממ אוה ירה
תיאיצמת לכ היהיש רויצו ו״ח רדעה וב היתיש תוקר ןיאו
לכ ובו םלועל רדעי אלש יתימאת שיהו תובישחה אוהו לכש
הזש רמול ךתעדב תלעי לאו• רבד בושח וניאו תואיצמה
אוה אוהש ו״ח םלועל רדעיש רדעה וב קא רשא תומילשה
םנמא רדענ אלו רדעי אל םלועלש דמועה םייקה אצממ
רתוי לכשב לכשת םי למו ותומצע ריתסתו םילעתו שיבלת
ףיסוי אלש רחואחתו דמועהו םדוקה ותומצע ךרעב תלע
שדחתמה אצמתמת הזת לכשת תואיצמה םדוק אל רסחי אלו
לכשה הנתו • סימלוקת ׳פכ ׳יפדכ ללכ ותואיצמ רחא אלו
אל ירתש ונממ הצוחמ טיא ומצע שיבלהל איצוהש הזה
דמועה רתסמו םלעמ וחכ שממ אוה אלא ותלוז היה
ךרעב שי ארקי שובלה לכשה הז .ירהו איצוה ומצעב
רדעה תיתש ךרעב אל םנמא • היה התעו היה אל סדוקש
תאצוי הניאש ותמכח וחכ ותעידי הי ה לכשה הז ירהש
ותומצע לא ותומצעמ אוה אלא ץוחלי ותומצעמ תטשפתמו
לוכי עדוי םכח וב טירחא קדצי אלו ׳א ותעידי אמש
:ללכ לעפתמ יתלב ומצעב ומצעמ אוה ירהש הצור
המדקה איהו ׳יפ םירבדה תעידי ן י נ טב
ח י
קי
0
ןיא םנמא • לכ עדיי ס׳׳אש תיתימא י
רוהט רמאנ ערת ןינע לע יכ ו״ח ערת ךרעכ וינפל בועת
ערהו ביתכו לכות אל לחע לא טבהו ערב תוארח םיניע
תעבש ביתכו שיא יכרד לע ויניע יכ ביתכו יתישע ךיניעב
ןנימר אגילפו ץראה לכב םיטטושמ המת ׳ת טיע הלא
רובד ןיעכ אוה בוטה יכ אוה ןינעה םנמא •ידדהא יארק
דע ס׳׳א דעו תילכת ןיא דע הלעתיש אצויכו הרותה
הארנ בוטה דוס אצמנ רתכת ןמ לבקל ׳יפסכ תנכת השעיש
ערה םנמא רתמ יניעב רייטצמו םלט ׳יחכת לכב היניעב
םיניעת דוסב רייטצת דע אלא הלוע ותואיצח ןיאש ךכ טיא
יכ לבת הזש ס׳׳א ותעדי אל כ״א רמאת אלו •דבל תטמל א״מ
התא םש םימש קסא םא ביתכ לואש תיתחתב השענש המ ׳יפא
םיעשרה לא תיתחת לואשב תשעמ ןידהו ךנה לואש העיצאו
ואיבי וא לשמה •הז ךרעב הנתשי קנעה םנמא • ותחגשהמ
ןולחה לעכ ךלמה ט לכתסי וא ולכיה לא ךלמה ינפל קנע
ה מ יל יא ט ״
6 ח י ״ פ ב
י *
50
י
נ
ו
י ע
יר פ ס
31
הניאש רתכבש ׳מכח ראבתי רשאכ הריקחה כישכ הב הרוסא
הניינע אלפי התכ ללכ התכחה תחיתפכ תוביתנב תחתפנ
תריפס שיש תיית סע שאר תאזה המכחה ארקתו • הלעתיו
םינוקית תנממ ןיא םלעתב גלפומ רתכהש ינפמ הילע תרחא
שרושו דוסי המכחה איה תואיצמה לכל תוטשפתהה •םישארו
תולגתהה תליחת הנחמש המוקמכ ׳טשפתמ איהש המכח לכל
שאר ארקת אל הניבהו שאר ארקת סילצאנת תולשלתשהל
רבכש תולשלתשהל שאר הניאש ינפמ ולאה תוגהנהה ישארב
• תעדו ב״וח תוטשפתהב רחאנ םלועלו אחומ המכחה החדק
אתלגלוג שיהו ׳!נה המכחה לעש רתכת ׳יחב אוה ׳בה שארה
סלעתי ורוקמ לא ותברוקלו תואצמנל שאר אוהו ארדיאב
ארקי הילו לצאנ לא ׳יצאמ םלעתמ אצוי אוהו םלעה תילכת
שאר וניאש • ם״א • שאר לכל שאר ׳גת שארת • ומצעל שאר
שודיח לכמ הלילשה ד״ע תומדקה דצ לע אלא בויחה ד״ע
וניאש שאר וב ונירמוא םצעב קדצי אלו •א״תב ונכראהש ומכ
םילצאנהש ינפמ וילצאנ םע שאר תלמב ללכנ אלו רפסמב
לכש ו״ח ללכ ףוסו שאר וב ןיא אוהו ףיסו שאר םהב שי
לולשל שאר תלחב הנווכה סנמא • ׳יצאמה קחב ענמנ לובג
שאר לכ לע אשנתמ איהש ןינעב ונממ הלעמל שאר ןיאש
אצמנו לצאתמ ונממו שאר לכל םדוק אוהו שאר וניא אוהו
תילכת רתכת םלעת וניתעדב תלוע רשאכ הנהו •עדונכ שארה
הלעמ לכ ןתנש רחאש ס״א םלעה הז לע ףסונ םלעה
אלש המ ס׳׳א תולעמ וילע ףיסוהל םיבייח ונא רתכל רשפאש
׳א רמתב ׳יפדכ ללכ הגשה ס׳׳אב גישמ רתכת ץאש רעושי
דצ לע שאר שיאו בויחה דצ לע שאר רתכהש !ינעב ׳יפ
ס׳׳אב תנתו • ונחמ הלעמל שאר ןיאש ךרעב הלילשה
םיקלח לבקמ וניאש ינפמ וב ׳יפסל העידי לכ קיחרנ ןושארה
שי הזלו םיקלחה תולבקמו ונממ תוקלחנ ויתוליעפ סנחא
הזנו תוחפ שיו רתוי עדוי שיו כ״וכ ויתולועפמ רועיש עדוי
ונבייוח אל ומצע רתכנ םנמא • תולדבנ תוגשהל ׳יפסה ולדבוי
ותומצעב תרכה תצק רתכב שיריכמ ax רמאנו וז תבוחב
תוריפסה והועדי תואצמנל שרושה ax ׳ית ׳יחבב רחאנ הזלו
םלעהה וב הנכנ אל הזלו והועדי אל ומצע ׳יחבב םנמא
רחא התעי • ג״פ א״תב ׳יפדכ ס״אב הנכנש ךרדכ לכו לכמ
ריאמ רתכת רוא הנה ןנובתתו לומע ולא םישאר ׳ג תעדיש
אלא תטמל הראהה ול ןיאש קפס ןיאו ׳יפדכ ׳יפסכ טשפתמו
וילצאנ לכ תויחהל ותחגשה רוא ויז עפש עפושה ם׳׳א דוסב
ריאיש ׳אה • םינפ ׳גמ ׳אב היהתש רשפא וז החגשה הנהו
רואב שבלתמ רתכת רואו רתכת רואב שבלתמ ם׳׳א ריא
׳גו ז׳׳בז ׳ישבלתתו ז״בז םילגתת תורוא ׳ג םיריאת תמכחה
׳יפסה לכ הגהנהה ׳משנ ולבקי רתכהמ הנהו • םיריאמ
לכש בייוחת ולא ׳יחב ׳ג רתכבש ןויכ ךכ ינפמו תטמל
׳יפסה
ךות תמשנכ ׳יפס גיהנמ ם׳׳אש המ דוס ל״ר היינש אלו
והעדו והליכשיו !רחב רייוצי אלא ׳א רמתב ׳יפדכ המשנ
ונממ ןיחש העידיב עדיש השקת םאו •םלוכ םיכסמה ךרד
׳יחנה ותוא דצב והעד םנמא • ומצע דצמ אלא עדוי וניא
והעדי ס״או הלעמל הרויצ דוס אוהש ומכ ונממ הקוחרה
י מו םילעופ א״במ תולעפנה תולועפה לכ עדיש ןיעכ
ונממ תדרפנ הניאש העידיב םעדי אוהו ונממ ץח םילעופה
רבכ הזה שורדה םצע לא רצ סיקח לא אובתשכ תמאבו
וניא הזו שממ והטעדי ותעידי תיהי דציכ טעלי ונש ׳יפ
אל ערב תוארמ םיניע רוהט ורמוא ןבוי התעו • ללכ xפא
אל למע לא טבהו ונייהו Wn טיאשאלא ותוארל לטי וניאש
:יוכו לכות
הגהנהה ישאר ׳ג ץנע ונראיב ׳ח ׳פב ה נ ה
ט
' ן י י
פ
הטי אלש לכשל םעט תתל הרבעה ךרד
התע • ׳יפדכ תוליעפ ט בייחי אלו ם״אח תילועפת תטילשב
׳ד ׳יס ׳ג ׳ש ק״שחנ י״בשר ׳יפש ךרדכ ומצעב שורדת ראבנ
רתכ אוהש המ רתכת תולשלתשה תואיצמ לכ רתכהש קנעהו
בויח ט בייחנ אלו וב עדונ אלו ם״אב אוה רתכבש תמכחו
טרפל ונל ןיא תובשחמה תבשחמו.תיניצרה ןוצרם׳׳אהש ינפמ
׳יפסו םינוקית םש ןיאו ורוקמ לא ותברוקו סש טרפ סוש
׳יס ידוקפ תשרפב אצמתש תמ ונייהו ם׳׳א םתס לכה יקנו
הכוראב ׳יפדכ ם״אב ׳וכ ןירותנל קרוהנמ הנוכמ ׳יס יפבו
ילב ם״א דוס אוה ׳אה שאמ המו • ׳א רמת תאור ןיעב
ס׳׳א גישנ אלו עדונ אלש תמ לכ הנוכי ללכ רתיי תריקח
אוה סלעתת תילכת תמלענ ובש רתכ רתכבש תניב םנמא
תואיצמ אוה אחומ תמכח ןכו תי לגמ תואיצמל ׳בה שאר
הנטיש תמ לכו רתמ ינוקית ווהתנ הנממש תואצמנה ׳ישאר
׳ג שרפנ התעו • יאור ןיעב ראבנש ומכ ןיפנא ךירא ׳יתב
דבל בו י מ תוגשהו ונל תואצמנת תולגתמה סה ולא ןישאר
וליאו הטמל תו מנמו תולועפהמ ונל העודיה הגשמ יפל
רתכמ ימינפ תוליעה לכ תליעכ וזת ׳ימינפ וז םת םי שאמ
לבגויש אל תומ הז ימינפ ונרמאו • הממי מ ימינפ רתכו
ותליע תא ףיקמ לולע םיש ןיאש ו״ח הז ךותב תז תואיצמכ
דושב הנוטה םנמא • תואלפומת תטוילעת תליעב כ״שכ
אלא םוקמ תיילע אל לולעהמ תלעמל תליע לכו לולעו תליע
שבלמש זומרלו תגתמתל תלטיו הלכשהו תלעמ תיילע
ם׳׳אתוממשלעתי ו תטמל ׳ינותחתה גיהנהל ילולענ הליעה
המכמ תמנתב מ מ תממ םלעתתו רתמ תוגהנהב
׳אה שאמ • הזמ תלעמל הז ax תולשלתשמ ריש .ינפמ
יאור ןיעב א׳׳אל אחומ ששב תנו כמ איה המלעמ המכח
החכמ ןח רתוי םלעה תילכת תמלענה המכחה איהו ב׳׳ת
תלאשה המוקמב שממ המכמ םא ךלכשב ןולי המצעב
3s ןי
ה מ יל יא
ט
י״
פ כ
ימ ״ ל
כ
ןיע ר פ ס
אלא המנה םצע הניא ךכלו תילכתו למגכ אוה אלא ם״אכ
ס״אכ איהו הלעתל הקכד התכחה סגתא • הגהגהל ילכ
רוא מ שכלתישכ אקוד הוו המגהל ילכ אלו גיהגת ׳ארקנו
חחו חורב התשג שמלכ ז״בז שבלתיש ונייהד ם״או רתמ
הטמלו הני נת ילכהו ףוגה רדגו ףוגה ירכאכ םלוכו שפנכ
הלעמכ לדמה אוה שתת הזה סטו מ ןחו ילכ איהש םעזמו
המכחהש תויה םע אלא ןיוש רתכהו המכחה ןיאש הינשה
שי הז יפל הנהו • הלעמו יוליעכ המכחמ לדכנ רתכ ם״אכ
םישארל שאר רתכהש ינפמ המכח ילכ שמתשיש תממ
שאר תניכו ׳א הגהנהל שאר המכח וכותכ םישאר ׳כ םתש
םישארל שאר איהו רתכת ךותכ ןתיתשו םילעופה םילכל
הזה לדבהה םעט הנהו • המכחה ןח לדכנ אוה הז:םעטמו
׳יפסה ׳גהמ איה ׳מדוקה הגהנהה יכ תמדוקה הגהנהה ןמ
׳ירכדה ׳גהמ איה וז הגהנה לכא ׳ינותחתב ׳תלועפו םתס
!אלפתיו וחלעתיש ומכו םיימתס םיניינעו אלפכ סיאלפנת
םילעופ סתויתכ ׳יפםה ראש לכ ךכ ם״אי רתכת ומתתסי!
ריאיש ׳גת •תואלפנ תולועפ תולעופו תומותס וז תגהנה םלעהב
סחיל רשפא יא יגה תאזה ׳יחכה תמו • ״פסה ךרד ס״א רוא
וילא סחייל ןיאש םילכ תואצמה ילכ ודכל ס׳׳אל תילועפת
כ׳׳ג ודכל רתכהו אצויכו ׳טישו תולעפה לבקמ טיאש תולועפ
איה תאזה ׳יחכה םנמא • תולועפהמ ס״א קלסל ןיאש הניא
כרקתמ רתמש ׳יחכ תתואכ רתככ ס׳יאו ם״אכ רתכת תוקבד
רחאי רשפאש תח לכ תימצעה לא רתמ ברקתמש דע ׳יצאמ לא
םילכ! תומצע ׳יתיש ןינענ ילכ תומצעה לא השעי !קחרה
•ז״פ ליעל םילכ!תימצע ןינעכ ׳יפדכ לועפל וב שבלתמ ם״או
תצק ליצאמתמ םיקוחר םילכ םלוכ 'יפםת ראש המו
תוחדוקה ׳יחכ ׳3 י״ע םתכ הגהנהה תחשנ טשפתת רשאכ
׳יחככ רתמ דוס י״ע םתכ רואת שבלתת רשאכ סנחא
םתכ אצמנ ׳ומצע סג ׳ומצע אוהש וקחרה םדוק ליצאחמ
ליצאמב הקבד ׳יפסו ׳יפס לכו ׳יפסכ טשפתמה ׳ימצעה ס׳׳זי
הלעמכ רשקתהל תולשלתשמה ׳יפםה לא א״א הזו שממ
רתככ ׳א סרשקתתו תטמל םדוחיי י״ע אלא תאזה האלפנה
םשרוש לא םתרזחו םתביס לא םתולע כ״חאו ״דחא דוחייו
לולעו תליעכ ןודנ טיא ׳וחצעתש ינפמ תרימג תודחא לכהו
םלוכ סתכםכ ורשקתי הזלו ׳א תואיצמו דחא םצע למ אלא
הזה רואכ קדצי אל תמו • אלפמ תודחאה דוסכ ויהיו ׳א
כ׳׳אש לשלחשיו טשפתיש תכ רחאל ׳יפסכ תמשנ טשפתמה
היהתש אלא הגוטה תאז הניאו ליצאמ אלו לצאנ ריא היהי
תוליעה תיליע חכ שחמ ׳יצאה ׳א למ לצאנהו ליצאמה
םשרוש לא ורזחיו דחא ויהיו ורשקתי ׳יפםהש רחאנ הזל
תאפמ סילצאמ דוחיי דוס טייהו ליצאמה םע דחאתהל
׳תומצע דצמ אלא לולעל הליעמ ׳יפסה ודרי אלש ׳יצאמ
׳יחבו
א ה
ותומדכ ׳יחכ ׳גב וגהנתיו וריאי טחח סיריאחה "פסה
ךותבש ׳יבכש החמי ו רתכו ם״א ׳ישאר ׳גב ונייהד ומלצב
הנמנש המכחב רתכו רתככ ם״א ונייהד דחי לולכ לכהו רתמ
קלוסי ולא ׳ישובלב הגהנהה שבלתתש ינפח אלש רתכבש
סיקולים ׳ג קלתסיו ׳אכ לולכ לכה אלא ו״ח חיגשמה ם״אמ
התויהל וז הגהנה גשוי הזלו ם״אל רתכמו רתמ לא המכחמ
ךותכ וו הגרדמ רחא הגרדמ ׳ינותחתה הגישהל ידכ ׳שכלתח
׳יפםת ןח ׳יפס סוש לעפת רשאכ התפי •תוגרדמ ׳ג דע וז
הזלו ם״אה חכח אלא הלועפ סוש הל ןיאש עדט יתלועפ
xאכ ׳יצאת ׳יפסל ךירצ ןיאו ׳יפסכ הלועפ התוא טשפתי
אלא ו״ח ׳יפסל ׳יפםח טשפתיו ס״א רוא הל שדחתיש לועפת
וא ׳ט וא ׳י ׳יצא איהש ׳יפא ליצאמב קבד ׳יפסו ׳יפס לכ
תואצמנ ׳יחכ ׳ג סה ולא תו ממ דוסכ ס״א רואש אלא ׳ח
איה תתוחצעו רתמ תולועפ דצמ איה םנמא תכ שממ
לכ הזלו הכ שממ אוה ם״א חכח לכא ׳י יא ׳ט תגירדמ
לידגת גיהנמה אוה רתמש ינפמ רתממ וגהנתי ׳יפםה
יפכו םיגיהנמ וחכח וטשפתנ ׳יפוסה ודצמש ׳יצאה לכל שאר
םושכ שבלתי אלי ׳יפסל טשפתת ךכ מ שבלתת רואתש המ
שפנ רמאת אלש ימכ שוכל ךות שוכל ׳יפסה תיטשפתת
שפנ אלא •וניא תזש דיהמ תצצונתמ אלא דית שפנ וניא לגרה
םנמא • שארה שפנ איה איהו ׳א לכה דה שפנו לגרה
שבלתיש שוכל איה שמל ךות שוכל הרוקממ שפנה תושבלתה
השלשכ רתכהש ינפמ הז םעטמו • לגרבו דכו שארכ שפנה
תוריאמת ׳יפםה ראש לכ וזכ וז הגהנהה שוכל אוהש ולא
וגיהניו ׳גב תולולכ ןהילא ריאמ רתכהש הממ תוגיהנמו
רתוי הגהנהה שובלכ שבלתי אלו דכל ולא ׳יחכ תשלשכ
שבלתמ ס״א ׳גהנה ׳ליעפ לועפת ׳ט דוסי וא ׳י ׳לחת ׳יפאו
רוא ריאת אל תמכחה רואש ׳נה • המכחב רתבו רתככ
׳ילבקמה ךותכ ׳יניילעה רוא איה תלבקמ תיהת אלא ע״פכ
כ״א דחי ס״או רתכת רוא אוה טשפתמה רואהש אצמנו
תורואתת לכו רתכת רואכ שבלתמ ס׳׳א רוא דוס אצמנ
שבלתת אלש התע תמו • הז רוא דוסכ סיריאמ סי רתמו
וז תגהנה ןיא כ״א הטמל םילגתמה איהש המכחכ ותמנת
׳יפוסה סא סג םלענ דוסכ ׳חלעתמ אלא ׳מדוקכ ״לגתמ
׳שבלתמ הניא סתראהש רחא תז רואמ תטמל תוריאמ םת
׳כ רואכ תוריאמ ׳יפוסה לכ הזלו ׳יפדכ ׳׳יפס ךותכ ׳יפס
ןחכתח תמל םעטת המו • דחי תיריאת ׳כ תי ממה
היהת אלו ׳מיוקה 'יחנה לע תפסונ וז ׳יחבב תגהמה
השקי אלש ומכ יכ רמאנ ׳מדוקה ׳יחככ הלט הגהנהה
הני נה םע ׳דנ ׳יהת אלו ולא יגב ןחנתת הגהנהה המל ינילע
םעטמ טשפתמו שבלתמ חוחצעת דוס תמכחה דעש בישנו
הניא ללבנ הניבהו הטמלו הני נמ םנמא ם״א אוה ןאנ דעש
ה מ י ל י א
י ״ פ
ט׳״
2 י
י
מ ת
ל י
!יע ר פ ס
ךשמנה רוא אצמיו האלפנה תאזה הגהנהה רוא שינלי
תנייוחמ הניא וזו רתכה רוא ךות שנלתמ ם״א רוא ׳יפסל
רבעמ םילככ ילכ היהש רשפאו הדעלנמ רשפאש דימת
םימעפלו • ׳יפדכ יעצמא ילכ "פסה לכל רכוע ם״א רואו
המודקה המכחהו המכחה רוא ךות שנלתת הזה רואה סג
והזו ׳יפדכ ם״א רוא וכותנש רתכה רוא שיכל׳ רתכנ רשא
יפכ יולת לכהו "הת אלש רשפאו ״התש רשפא ׳ג ׳גרדמ
םתוא קיחרמה םהנ אצמנה םגפ ו״ח וא ״פסה תודחא
אלא תנייוחת הניא תאזה הגהנהה ךכלו הנושאר סתני סת
התויהב סנתא • "הת אל םימעפ ״הת םימעפ • היולת
רשפא ׳את תויתנש ןינענ ׳את ׳נה ךותבו ׳נה היהי הנותנ
ידעלנת רשפא יא ׳בה תייהנו ׳בהו ׳גה היהת אלש
׳נ ידעלבמ א׳׳א ׳גת תויהבו • יגה ידעלבמ רשפאו יאה
תוגהנהה ולא 'ג םירמוא ונא ןיאו -ינו ׳א םהש תומדוקה
תוגהנה ׳ג התעו - "פדנ םלוכ םתייתנ תוגירחמ םהש אלא
ללכנה ס״א ם״הש ומצענ רתכה דצמ תונ״וחת םה ולא
רשא רתכו התנח םהש תיבשחמהו תונוצרה דוס לכ ונירבדב
רתכת ינוקית םתש רתכבש הניבה ״חנת וניאו ותצע רתכנ
׳ונהנה ינת ולא ס״תש אתלגלוגנ אחומ םתש ח״יכ סיניחנת
הניגנש תניג אוהש תיגתנתת ׳ג לא רתנ איהש הניבה
יאור ןיעב ראבנ רשאנ ׳וקיתה ראש ׳יחנ ונייהו רתכנש
תונחנתתת ״פסה א׳׳א ׳ית סה ולאש ׳ד ׳ג ׳נ ׳א רחת
תניבמו ׳ישאר ׳נ הנש רתנו המכחו ם״י הבו רתכבש ׳יחנ
ישאר ׳גל םילכ ךליאו אחצתמ ״תת ראש הטמלו הנש
םיאצמנו םילשלתשמ םישאר ׳גת ולא ויהי הזלו הגהנהה
׳י פמ לא הטמל אצמהל ידכ א׳׳א ינוקית םהש "לכהמ
ס״יהנתי ג״יחו הנוכתו תעדו ׳תוקמנ ׳לצאנה המכחמ ax
סיראונמה ׳קונו א״ז םשנ םינוכמה םמוקמב תולצאנה
ואצמי ז״פל סנמא-ה״ענ בקעי ןיע שמש ןיע תט״עמנ
״חבנש הנורחא איהש ״פסל הכ!מ&ר ׳יתננ ולאה ׳ישארה
:׳ש ק׳׳שחב ןקזה דוסב םתוא טכיש המ ס״הו רתכה
׳״ריפסה המכחה תואיצמב הנומאה דוסי " V y V
נ
ן י י
2
תוליעה לכ תליע ׳אה הליעהש תאז איה י
רתכ ׳א לולעו םילולעה םע ןובשחב אלו רפסמב וניא
רתכבש הנינו המכחכ תשבלתמ ותגהנהו רתכגש הני גה
׳ג לולע הניגו המכחב תשבלתמ ותגהנהו ׳נ לולע ׳זנה
ותגהנהו יאור ןיענ ראנתי רשאכ סאו נא םינוכמה ונייהו
תושבלתהל תוגרדמ יה סהו ׳ד לולע תבו ןנב תשבלתמ
ולא םיטשפתמה םילולע ןינעל ׳י ׳יפםהש תיית סע הגהנהה
׳לצאנה הנומתה תוטשפתהו "צאת תוגרדמ ״ס״תש ילאמ
ס״אמ החגשהה תוטשפתה ךרדנ םנמא • ראנתי רשאכ
םעט הת ת״או • ולא תוגרדהב aר םיניינע םהנ תוגרדמה
טא
34
רוחיאו המידק ןתי אל ליצאמה םנמא • תולשלתשה ״חנו
ירהש דצ לכמ העיפשמ אוהו ול םיבורק אלא אצמנ סושל
הז דצמו המכחה סע הז דצמ ונ רמול דצו האפ ונ ץא
לכמ ריאמו עפשומ לכל עפוש עפש ולוכ אלא ו״ח ״נה םע
העודי ׳יפס ונ ןיאש ׳תודחאב תדחיימ העפשה תואיצמ
נ״אש ו״ח יזמ אלו וז "חנב ׳יפסל עיפשהל העולי ׳יחנו
םירבדה ולא לכו תולעפהו דוריפו ׳טישו יוביר וב אצמי
וקחרתי אלו ונ קבד אצמנ לכ ודצמ כ״א • וב םיענמנ
סתושלשלתשהו םתאצמה דצמ ax םדצמ אלא םיאצמנה
ילב וגהנתי רשאכ הזלו יזמ וו תולולע ויהיו וקחרתי
ונייהו טממ םיאצמנ םתש ׳יחב םתואמ אלא "פס תועצמא
שארמ ותוליצא תענ וילא ותבריקו רתכת תוקבד ״חנ
םתויהל םלוכל תובא ׳יהת תאזה "חנה הנה תואיצמה
קוליחו ףוליח ילב ׳אכ ונודי םלוכו תודחאה עפש םיבאוש
אלא וו הגהנה תאפמ "פסל ויהי אל הז ןינמו • ללכ ׳יחנ
סוש םשמ טפשי אלי האלפנ הראהו הרומג תודחא
• םתלעמ רמג וזו םתומלש תילכת וזו ׳תודחאמ רתוי הלועפ
הז אלב הז אצמיש וניא הגהנהה לא ולא ״תב ׳ג הנהו
׳יחב םלוכו רתכב תואצמנ ׳יחב םלוכ אלא הז אלב הזו
הזו הז ךותב הז תגהנתמ הגהנההו ״פםנ דימת תואצמנ
תומדוקה ׳בה ורסחי אל תישילשה ,׳יתישנו הז ךותב
וקלתסי אלו ומלעתי אל תומדוקה ׳נה יגה קלתסתשכו
תוגהגה ילנ ׳יפסל רשפאו םייא ילנ "פסל רשפא יאש ינפמ
׳תוקנד איהש רסחת אל םלועל ׳את הזלו •המכחורתכ
תושבלתהב יולת הז ואל וא אצמי הגהנהה סא םנמא •רתכנ
׳יהת אל ׳ג וא ׳נ הגרדמ הגהנהה שבלתת םא ׳רכזמ
םויק ןיא הדעלנתש ו״ח הניאש אל הנושארב הגהנהה
סא םנתא תיאיצת a^ ןיא ס׳׳אנ ׳תודחא דעלנמו ׳יפסל
וא ףסונה ןיכמה והז יעצמא ילנמ "פסב הז רוא ריאי
״רקיעו הנושאר תגהנה רמאנ ללכ ךרדש ןינענ ענמנה
׳תוקבדו ״פסה תגהנה דוס אוה םלועל רדעת אל רשא
הענמי אל ׳יפסנ ריאהל תאז הראה אנב םנמא - ס׳׳אמ
׳יהיו שארמ טשפתתו שובלמ סוש השיבלי אלו ׳יפס סוש
׳לתב תואיצמה היהיו ב״וח כ׳׳שכו הל רבעמ ילכ רתכה
ןיותשת ליצאמב תודחואמ "פסה לכ ויהיו רתכב התואיצמב
סהנ ןיאש ינפת התריבחל ׳יפס סוש ךירצ ןיאו ׳תואיצמנ
םימעפל וא ׳י ליצאמב תוקבד תודחאב םלוכ אלא לולעו הליע
וז 'יחנל שיבל רתכת דוס היהיו רתכב שבלתת הז רוא
אוה טשפתיו שובלמ ילכ אצמי ׳יפסל ׳וכה רוא טשפתהבו
רתכה רוא טשפתי םנמא ׳את תואיצמכ שממ ומצע דצמ
ומכש ינפמ םילצאנה ןמ !קיחרתו רכזנה רואה שיבלמ
ורוא התע סג סתולשלתשתל הנס היה יעצמאה רתכהש
ה מ י ל י א א נ״ ״ י ״
8 ב
״ ״ יי י
כ
!יע ר פ ס
3a ח י
ט ןיא תומילשה תילכת םלש אוה לעופה לכא • סילעפתמל
ומלענ וב יולת רבדת ןיאש ןיל אלו וגח אלו סעכ אל
לא דוריפ שחיינ סאו • ונממ לעפנו טשפתמ אלא ׳ילאב
אוה לכה אצויכו ןידו תועיטנ תניקו תניכש תולגו תולחה
׳יפסו ןוילעה לעופה דצמ יכ םילעפתמה םינותחתה ךרעב
ןנףממ הי ׳פ •רקיעו ללכ היח וב ןיא תילועפת תורוהטה
: ׳ד ׳יס ׳ז ׳ש
סה תטמל תולועפהש ׳ו ׳יס ׳ז ׳ש ק״שחב ׳י£נ אנ קרפ
םי מעפ קד םימעפ ונייהו יונישב תולעפנ
דסחב ןכו תבורמ ןידב םימעפ טעומ ןידב םימעפ םימחר
רשא יפכ ׳או דחא לכ לובגב תולעפנו הבורמ דסח וא טעמ
תומשגב סילעפנו ותאש ידככ טעח סיחעפו תאש לכוי
םתב אצויכו םיניינעה ולאו • ךרטצמה תואיצחה יפכ לכה
תולועפהש ללכ ךרד ונרחא היל הולאב סחייתהל דאח םיקוחר
יפכו הגרדמ רחא הגרדמ הגרדהב הלעמלמ הטמל ולעפי
םנמא אצויכו ןידהו םגפה אצמיו טתשיו ולבגוי םתדר
הנותחת הגהנהה דוסב ׳יחב לא ׳יחבח וקלתסי ולא םיניינע
תואיצמ לכ סחייתמ תנש הגהנה איה תולכיהה תגהנה איהש
םג אניו ׳ת לע נציתהל ס׳׳יהלאה י מ ואיניו ורמיאנ הי
׳יחב איהו ׳נ הגרדמ ןאכמ הלעי םלואו • סכותנ ןטשת
• ער עגפ ןיאו ןטש ןיא םשו רתוי םילעתמ םשו ׳אירנת
קדה עפשוי םתמו ׳יפסה לא םשמ קלתסיו לונג שי םנמא
המכחה לא הגהנהה תיילע דע הזו ןיד םימעפ גיהניו
םשמו ליבגה ןיידע םהב שי ז״בעו • דחי סדוחיינ הניבהו
דוס דע ׳יחב לא ׳יחנ רתנהחי רתנת דוס לא דוע ולעתי
תגהנה שנלתיי טשפתי וז הגהנה ךותנש רתכנש רתנת
דאמ דאמ תוקד אלא תולעפה רתנב סש ןיא ךכלו ס׳׳א
הריציה םתש סיש־ישה הארנ רשאכ אלא וםחיתי אלו
יבו תמכחבו תניבב תשרתשחי ׳ילעתמ איהו ׳למב ׳ירייוצמו
רשאכ אנקיד דוס ונייהד רתכבש הנורחא ׳יחבב תושרתשח
דע תקלתסמו תשרתשמ איהו ׳ד רמת יאור ןיעב ראבתי
תילכת ןיא דע תואיצמ לא תואיצממ ולעתיו ׳למב רתכת
תילועפת ןיאש רמאנ ז״עו רתכב סחייתי רשא תואיצמה הזו
תוליעפהש העדנ דוע הנהו • ׳טה םלעהו ׳מיתםב תומותס
הטממ ׳א לכית ריפסה תמל דציכ • תטמל םתדרב וברתי
םינותחתה תואצמנה לכל שרוש תטמל הלעמלמ ןורחאו הלעמל
תוקל תואיצמב תישענ תואיצמ ןיאש תודחואמ ונ סלונו
םיטשפתמ תז לכיהבש תואצמנה ןיידעו םתולחאו תריציב
תואיצמ םשו שימשת םצע לכיהב ושרתשנ םנמא םיבר םהו
י ובח אוה ןיידעו דחואמו שרשומ ריפסה תנבל לכיהה
ודמאתיו ׳יחכה יוביר אוה םש ןיידעו הגונ לכיהב ראתיו
םשו ק״הק לכיה לא םיבבוסמה לכ םתולע דע תוכז לכיהב
םידחואמ
• רדסה לע םילולע םניא המלו ׳י ׳יפסה םיסחיימ טא
םהב הגהנהה רדס םנמא ׳י אלא םניא ׳יפסהש קנעה
הגהנה ישאר ׳ג ונרמאש המ לכו וו ׳יחבל םיקלחנ סה
הנושאר םילולע ׳ב טייתד החכחכ רתכו רתכב ס׳׳א סתש
לולע סאו בא םתש א״ו םשב סחיינש תח לכו לכה תבסו
המכחו רתכל ידו ׳ג םתש תגהנהל ׳ב לולע תבו ןב ׳א
אלא ׳יפסת לכ ובשחי אלו ו״ח דוריפ סוש םהב ןיא רתכבש
דוס לא סנכיל ידכ אלא תות קנעה רתות אלו ׳א תודחא
ןידב ׳נחנתמה הגהנהה םוקמ דע ס״אמ תכשמנה הגהנהה
תולשלתשמ ׳יצאה ןינע תותימא תואיצמב לבא םימחרו
רשק ונייהד ׳א קנע תנוחא דוס ומייוחו דח אלט ׳יפסה
יחא הרומג תודחא.םהש ושפנל יוא דירפמהו •םתודחאו ם״י
ןינעב הטמל םיאצמנה םהב גיהנהל שבלתמ ס״אש יאדו
ןחבתח 'יצאה ןיאש ׳את •םיניינע ׳גב תנומאב םיבייח ונאש
חכח וצצונתתש ינפח ידחוימ ׳א לכה אלא םיקלחל דרפתמו
תילכת םידחוימ ולא םילולע ׳י לילעתו ליצאת ס״או ס׳׳א
׳יצאנ אל תטמל אוה םגפו דוריפ רמאנש המ לכו תויחאה
יוארכ וניתנומאנ םדחאל טא סינייחו שודקהו רוהטה
וניתנומאנ דוחייו רשק תתל ינת • דחא ׳ת טיהלא ׳ה ניתכד
׳וקיתנ ׳יפדכ ע״י נארעשנ ר״פסב ׳יפדכ ס״אב ׳יפסל
תוליצאה ןיאו • ןותנ דח הי מרג)והי א •ןוהכ דח יוייחו אכלח
סהו םהנ דחאתח אוהו ויה טחח אלא ונחח דרפנ רנד
הגהנהה יניינע טרפנו קלחנש המו ונ סידחאנו םי רטק
תולאש החנל סוקח תתל אלא וניא םדוקה יפנ ׳יפדכ
ייטיש ליצאמה ןח קיחרהלו ןזואה תא רכשלו תותלאנ תולפט
ותאמ לכהו אוה לכה םוקמ לכח לנא אצויכו רפסחו יוניר
טשפתמו םהב שבלתמה ־ותומצע דצמ אלא םהנ הגהנה ןיאש
תולעמה יונשו ׳יפסה לא סחייתמה ייניר ןיאש ׳גת • סתילא
יתינש אל ׳ת ינא ורחואכ דח אלוכ אלא ללכ ׳תוחצע דצח
ןיא יתינש אל • ׳לח ׳ת ס״ו ׳י תנינ ׳ת המכח ׳י ונייהד
אוהש המו ׳א קנע לכהו דחויח תודחא אלא יונירו יטיש
׳א קנע לכה סיחחר אוהש המו דסח אוהש החו הרונג
יתומל רחיאו ורחואנ סינותחתנ תילועפת יוניש סנחא• ׳א רנדו
יונירו רקיעו ללכ ונ סייונישת ןיאו ןוילע ןימי תטש איה
לעופה דצח אל תטמל םילבקמה דצח םינותחתב תילועפת
וינפל תחמשו תודחא םלוב תודחהש םילעפתמה דצמ אלא
םהישעמ יטיש יפנ םהמ סינותחתנ ולעפיו ולנקי םנמא
לקה םדאת סא תמו רמיחו לקח הז ירהו •סהיתטשחמו
ץוחלו הפשה ןמ היהיש סעכה תלועפ לועפי סאש נייוח
ךרוצל םעכנ וחצע תארי אלא תלועפ סענת ונ לועפי אלו
ש״נ •יבשוימו החנ ותעי ומצע דצמ אוהו םינותחתה תגהנה
הארוה אלא םינכמ טאש תמ לכ ןיאש תטוילעה תוי מה
שממ ודחואיו רשפאש המ לכ תילכת וב םיקבד בבוסמה םע
דוע • תביס לגר לא תביסו בבוסמ סש ןיאש ס״אב
היוהה םתב אצמיו ורדעיו ויהיו יונעמי השמל םילעפנה
םיאצמנה התדמ רחא התדמ תואיצמב תלעי הזו רדעההו
ןיאש דע יאדמ רתוי םהנ הווה דספההו היוהה *ימשגה
סימש רמאנש םיעיקרה לא ןינעה הלעי ויידעו תמייק תדנ
סינאלמנ לושינ וסחיי ויידעו הלנת דגננ ץראהו וחלחנ ןשענ
וא ׳יפסה רוא ףיסוי ו״דעו רוניד רהמ םינודינו ןחצענ
האולימו המלה !נועימ ובש ׳למנ רתוי הו רקיעו ערגי
ע״ננו נ״וחנ ללנ אצמנ וניא !נעמנו ת׳׳תנ שעמ אצמיו
ןיידעו "פדנ 'תוקנד ינפמ 'וסמנ תערגמ ןיאו תפסות ןיא
ריסחת אל ׳יצאמתו םישדוחמ םש םהו ליצאמה תמידקנ םניא
׳א רמתנ ׳יפדנ ללנ ׳יצאת רחאו תוליצאה םדוק ףידעה אלו
: הולאב הנממהו םוקמ ןינע א״נ ׳פ
ה מ יל יא א נ ״ "
ב
ימ יי ל כ ןיע ר 5ם 88
האירבה אוה דובכה אסככ ושרתשיו ולעתיו רתוי םידחואמ
תאירכת ןח רתוי ׳יצאת תודחאש ינפמ רתוי םידחואמ םשו
תיכסת רתיי םידחואמ סילצאנהי יאדו תישעתו הריציהו
רתכב ודחייתיו רתכב רתייו רתוי םידחואמו תודמ יבב
י ני סו הרומג תודחאב םתודחאו םתוללכ םשש דע רתכבש
דוע הנהו • דחא ׳ה טיהלא ׳ה לארשי עמש קוליס דוס
תומצעו םתומצע םניא םתדרב סיבבוסמתו תולועפה
םלעופמ ודספיו ודרי םי לעפמו םיככוסמה אלא ׳א םלעופ
תואיצמה דע דרויו בבסתמו 'לשלתשמ תולשלתשמה ׳תכסמו
םתיילע •יפכ ואבי הליע רחא הליע םתולעב סנחא • ןותחתה
םתליעב םילולעתו םתבסב סיבכוסחת םידחאתמ סה ךנ
םידחואמ םת נ״וחת לא ולעי רשאנש דע םתלועפנ תולועפהו
לא ולעתי רשאכו רתויו רתוי ודחאתי רתכב סנחא תודחא
םיכבוסמהו לעופהו םי לעפמ ןיכ לדבה ןיא רתכבש רתכ
ג ר מ ת ל כ ןיע
םי קרפ ריי ובו וז לע וז ותמי דקו ללב ךרד תולי צאב ג רמת
סאו ףלא רמוא הצרא סא המכ דע ןכו המכחב רתכו רתככ
דצ לע !ינעת ׳יתיש רחאנ כ׳׳או • ׳ד וא ׳ג רמוא הצרא
המל םעט עדנ ונאש אל וזמ וז תולולע ׳י םתש הלבקה
המנה אלו ךרוצ אלו ׳כ וא ב״י וא א״י ויהי אלו ׳י ויהי
׳יפסה ירהש לקועמ לבוקמה לכ עפשמ אצי הז ךרדב ו״ח
׳יפסכ תילועפת יפל תמו • התריבחל ץאש הלועפ יאו ׳א לנל
הלועפ התוא ןיאש דסחל תלועפ שיש רחיל ונא םיכירצ
שיו ת״תל תלועפ התוא ןיאש הרובגל הליעפ שיו הרובגל
׳יפסה לכב ו״דעו גייחל הלועפ התוא ןיאש ת״תל תלועפ
רהוזה ירחאמו ׳יפסת תולועפו סיוגיכה ןינעמ חרכומ הזו
ךאיה כ״או • ןושאר לכשומ ליxמ לכל תות ןינעת בשש דע
לעופ וניאש תמ דסחכ לעופ ס״א ירתו ווח וו תולולע ויהי
ויהי אצויכו ת״תב לעופ וניאש תח תרובגכ לעופו תרובגכ
רמאנשל םוקמ ןתי אל הז רדסל תגהמהו תונוש תילועפת
לכ י״ע לעיפ ס״א ירהש תולשלתשמ! יומ ויו תולולע ויתיש
םידקנ תמל ס״אמ תילועפת לכש רחאו העודי הלועפ ׳א1 ׳א
דסחה ווו דסחב לעופ םימעפ ירה יו הלועפ לע וז הלועפ
איה ת״תתי ת״תב לעופ םימעפו תכרקתמת הדמה איה
ולדכי המכ ׳יתכודל אישוק ארדת כ״אי תברקתמה הדמה
הגהמל םוקמ ןתי אל תליעו לולע תמדקש יומ וו ׳יפסה
תוגהנתה לכ אלא יאו ׳א לכל תעידי הגהנה ןתנ אלש אל סא
תרימג סי מ* ןאכמו • סירקוחת ךרדכ ׳יפדכ יאו ׳א לכל דחי
תילגתל וא ס״א םלעהל תוליצאה ןינע היהש םירמואה םתואל
ייתולועפ »י רה ליצ ילוא*
הריקחה דצ לע ׳יפסתלא כייוחחה ת וא יצ מ ה א ק י פ
תולולעו ז״חז תולשלתשמ וסיש אוה
תואצוי ׳ב ויה סא לכש אלא ףוג םניאש רחאש םעטהו •ז״מז
םתייתנ אוה ׳י םתויהל םלדבה אלא חרפי המכ ׳א תואיצממ
המכחו ס״אמ תלצאנ רתנ ׳יפסת ויהי ז״פלו יזמ וו תולולע
ת״תי דסחמ תרמגו הני נמ דסחו החנחח הנינו ־י תממ
דוסימ ׳לחו דוהמ דוסיו חצנהמ דוהו תי תח חצנו הרמגמ
הזה רדסנ םניינמ רדסמש ךנ ״מי נסמ רתוות ירבל בחו
׳י מ״בנ סתוימר ס״י ןינע סיוומר סתויתב ׳ינותבת ׳יפאו
סלונ םינורחאו םינומדק םישרפמה ירנד ןנו הזה רדסנ
סילנשהש םעטהמו • ס״יהנ ת״גח נ״חנ ווח וו ס״י ורדס
לולעו תליע ךרדנ אל סא ׳י םתונחל ולדני תמב סיטושפת
אל וו ךרדנ סי בלס ונא סאו ו׳׳מו תולולע 'י םת ךכלו
רתכו ו״מז תולולע םתש רחא ינ ללנ הגהנהה לא ןינע אצמנ
דסחנ תנמו הניבב המכחו המכחב עיפשמו ס״אמ חכ באוש
וא ס״י רחאת סא יל תח ׳יפסה לכל וידעו תרובגב דסחו
ס״אח טשפתת ׳מנתתש הנווכה • תחא ׳יפס וא ׳יפס תאמ
ןתתשכ התע • לפשת םלוע לא סי לגלמ םלועמו םילגלגס לא
הגהנההו םייעצמא ףלא ׳את הביסה ןיבו סי לגלמ ןיכ
המכ ןת ישילשל ׳בהמו ׳בל יאמו ׳א לולעל ס׳׳אמ טשפתת
הכומנ תריחב קר דירוי אלו תלעי אל תצקתש סייעצחא
לכ עיפשי ס״אתש רמוא ינאש רחא יכ טעמל וא תמרהל
עיפשמ ס״א ירה לולעל הליעמ הטמל ולשלתשיו תילועפת
s 7 ט י ה מ יל יא
ב
״ פ א ״ פ
אל תויתשגה ולא תולועפל םיבורק סדרפכ סיכאלת סיפלא
• םירקפות ולא הנהו • סארנש סארוכ יתלוז םרפסמ לכש ליכי
יניתת ןימו ןית לכ לע ךאלת שי סחיחצהל םינשעה ינימ ׳יפא
חמצי חמצהש מ״ככ םלועכ ורוקמ עפוש םיאשרו סיכשע
יעכעל עדונה ענטה ףותישכ לודיגה חכ יהעיפשי והלדגי
רטמה לעי תטליאה לעו םיננעה לעו סי מה תוניעמ לע ןכו
ולאה תוגרדמהו •טעמל כר ןה י ענטה םלועכ לעפיש לכ לעו
םהו תואצמנה רפסמ לכל םתואיצמ יזמ יו תולשלתשמ רשע
המכ שיו םינימ ושעיי תוללכב וללכוי ולאה םיטרפה יטרפ
ךאלמל שיו הריציה ךאלמו ךאלמ לכ תלשממ תחת םתח םינימ
ייתטחחמ וילייחו ויפנכ רפסמכ ססת סינימת לולכל ריעיש ידכ
םיכאלמ יוביר ׳ריציכ ויתיז ׳א ךאלמ דחי לגרש ייאצחנ יטרפי
םרציש ימל עיד יכ סאכצ רפסמכ איצומה ורמואכ ךכ רפסמכ
םינימה ירתו •היעב רשפאש תמ םתכ ראבנ ע״פכ ןיעמבו
תיטרפכ ׳זכת םיגיסהמ יללכנ סיכימהו םיגוסכ וללכנ םיכרה
םיכאלמה הנהי • םחכי םעפש ןמדזהב אל הרומג העידיכ
םינותחתל עיפשהל םתלועפ חכ יקנייי ׳יגיס יגיסל !ללכיי
םש םתל םיעיפשמ תינחמ ףלא תמכ לוסה הכש אסכהמ
םארבש ימל םהישעמו םמשו םרפסמ עלט עודי ןינעו עילי
תנייכמ הנווככ הרומג תעידיכ םירצונל םיעיפשמ םה ילאי
םינותחתה םיאצמנל העפשהה ךרוצ לקשמו רפסמ ידכ
םיגיס יגיס יגיסב דוע םיללכנ סה םיגוס יגוסה ולאו • ׳יפדכ
םתעפשהו סחכ םיעיפשמ סה םילצאנה! ׳ילצאגהמ םילבקמ
םיאצמנה תולועפה לכל נורקת ךרדה לעו הרומג תעידיכ
םלוכ תולועפל תעידי תמיק ריעיש רמאג תתעי •םינותחתה
השעיו ןתיו חקיי רנדיי עמשי ובש חכ רחאת ולאכ םדא ס׳׳ה
אוה םדאכ רשא תילועפת לכו םחריו סועכיי ־הרתיי ךלהיו
'ית תרחא תלועפ סוש ול ׳ית ילאו ותואיצמו ותמוק רועיש
תוחט יל ארבג םדא ארבנשכ םנמא • םתוא לועפל חכ ול
ךכו ףידעי אלו רסחי אל יתואיצמ ךרוצ יפכ ותמוק רועישכ
׳ייושעה םיכאלמה ס״ה השענה הז םדא תמוק ריעיש אוה
אלו הגהנהה תמוק רועיש ךרוצ לע ןורתי םתכ ךיא ׳יפדכ
וערג אלו ופיסות אל םירצונה םיכאלמכ ךכו םהמ תוחפ
םדא ךכי םניינע תמיק ריעיש) החגשהה ךרוצ יפכ אלא
לבקל ךירצה ךרוצה יפכ ותמוק רועיש ׳ונת אסכה איה ארבנה
לצאנה םדא תמיק רועיש ךכי רצומ לא עיפשהלו ׳יצאמהמ
םיארבנה ךרוצ ידכ םליכ תילועפת תמוק ריעיש ס״י םת
ידכ ׳יצאת םעט טייהי םיארבנל םיעיפשמ ם״אמ םילבקמ סהו
תיחפ אל הטמל םיאצמנל עיפשהל תוליעפה תמיק רפסמ ריעיש
תוליעפה תואיצמל העידי הדמ המיק ריעיש דוס.ינייהו רתיי אלו
רועישכ וילכו ופוג רועישש לשמ ךרד • יימשגה םדאה תואצמהכ
תילכת ןיאכ ותלוכיש ש״אל תמוק רועיש ןיאש אלא ויתוליעפ
םנמא
ג ר מ ח ל ב ןיע ר פ ס
ןימילעמ שיכסמ תישעל ייהש רחא יכ דחי ׳כ יא ויתולועפ
ןיחילעמ ףלא ויה אל החל לאשא ויתוליעפ ןילגמ יא ורוא
דכל ׳כ וא הזמ הלעמל הוי הזמ הטמל הז !ילגמ ףלא יא
תייה םעו הרקמה דצ לע ויהיש רחאנש יואר ןיאש דכל ׳1 יא
שיר הצר אל רהי ט תימוקמ תצקב י׳׳כשר ירבד כ׳׳ג םתש
רחא אלא ראכג רשאכ הזת דצה ןח ״פסל םעט חירכהל
הצרי םיארבנה לא תיליעפ תילגתל ׳ית ׳יצאחה םצע לכש
ייהי סא הז םעטמ ןיחבי אלי ותלוזל יתיחצע תתמא עידיתל
םנמא • תילגתל ׳יפסל םעט םתס אלא ׳ג וא ׳ק וא ס״י
םירחא םיכרד לע ׳יפסמ םעט ןתי "פסה !ינע תואיצמל
הארנ ׳א דצמש רמאנ תו ׳פכ ללכ ךררו • ראבנ רשאכ
׳יפסהש הארנ ׳א דצמו יול וזמ תילועפת!וזמ וז תולולע 'יפסהש
: ׳או ׳א לכל העודי הלועפ שיו םיאב תורושק תולעופ םלוכ
םילצאנ םיאצמנה לכל אובמ הזה יפה ה נ ה
ב
קי פ
לא "היש ךירצ לכל* םישענ סירצט םיארבנ
סע בלכ העובק תיתמאת הנומאהש רחא תרמשמל ןייעמה
החגשהכ ׳יהי אלש הטמל לעפנ תואיצמ סוש ןיאש איה ׳ה
הרומג העידיכו תנווכמ הנווככ תעששומת איה איה הרומג
תגתו • יטיש סוש אלו יוביר סוש ול ןיא רשא טושפת ׳אתמ
אצמנ םי אצממ יטרפכ החגשהה יניינע ןוחבל אכנ רשאכ
ובר המ רמואכ םדא תעד ףיקתל רשפא יא י טרת תילכת
התאו רמואכ תירכו ׳ירכ לכל תעפשהו ןיומ םהלו ׳ה ךישעמ
התאו רמואכ סנוומל עובק תע םתל ירתו םליכ תא היחמ
ינרקמ ןוו בשיי לי ח ׳יפו ׳וגו ותעב םלכא תא םתל ןתינ
תילועפת יוביר םדאת לכש התע !ידי • סינכ יציב דעו םימאר
ראש ןמויקו םי אצממ לכל דכל ןוזמ תנכת איהש ׳א הליעפל
• סה םינימ ףלא המכ יתאמ םלוכש םיניינעה ייוניש ׳יחכ
יקסיעירהש ולבוסל שונא לכש ליכי אל םשנועו א״כ רנש ירהו
׳א לנלו ורינחל המוד ׳א ןיאו ונרתי תילנת ןיאל תיצמ
אמינ אלמנ לקוש תינקהש היצמ התיאנ עודי רנש ׳אי
נר ןינ ףותישנ סא ומשל סא ףנוחנ סא הוצמנ קסועה נל
י ענט תנמ • טעמל נר ןינ חוירנ סא רעצנ סא • טעמל
לוקשלו טיפשל לכוי ימ טעמל בר ןיכ ורצי יפכ ורעצ• ירציו
רפסמכ וינפל למו תילכת ןיאל סיכרת םהישעמו א״כ תונשחח
המ ׳יפס רשעל תוליעפ ׳י תתל התע טאנ סאי • לקשחנ
•׳יכה תונומאה ינכ תדגנתמה "שיקה ןינעל ףיסוי המו !תי
רפסמ ןיאל דאמ הנרה ינל תועיגמה תולועפהו ׳א הולאה
ונל המ כ״א ׳א ׳יפסל הכרה תולועפ תתל תאכ סאו תילכתו
•׳אןיגע למ תילועפת ימרל דחא וא ׳י רפסמכ ׳יהי סא
׳פכ אכנ כ״חאו םה המ ׳יפסה ןינע ןנוכתהו דומע םנמא
םיאצמנהמ הלעמל יכ אוה !ינעה • ןתמילק ץנע ׳פל כירחא
יפלא סהו • ה״עכ ע״פנ ןיעמב ראבנ רשא ״שעה םיימשגה
ן כ ל ל י צ י ל ו א •
זד מ יל יא <״ * ב ״ פ
יתימאה הזכ לשמהו • תולועפה תמוק רועיש יפכ םירכיאה
רדס ״פסכ תולועפל תתל םדאה תרוצכ ס״י לישמהל אוה
רשע סה םירכיאה יקלח יכ ו1 המוק רועיש רשע ויהיו !ינעו
םדאה >ןוג3 תוליעפכ םת רתוי תולועפהש תויה םע דכל
׳ג שארה • םירביא ׳יל וקלחתי ללכ ךרדו םיכר םירכיאהו
ירה שארה ירכיא ׳ערפו חות3 לע רשא חכו חחה םיקלח
איה המכחהו רתכ תתכחת לע רשא חכת םת ךכו • ׳ג
ירביא תכיכתו ׳תכשחמו תילועפת לכ תעיפש תבש תבשחמ
ףוגו גירח ייתועורזב םידי ׳ני • ׳יחנ תוערפנ םלוכ שארה
םיילגרו םייקיש ׳כו סייתינפת םירכיא וכותכ תעדהו ת׳׳ת
םיניינע דוע שיו •ילת תכקנתו דוסי יתאהו ה״ונ סהיערפ לכו
:הזכ יד וז התדקהל ללכ ךרד םנמא ׳מוקמכ סיתכתכ םייטרפ
כ״א איתו תאוה המדקה לע ׳ישוק תושקהל ראשנ התעו
:תוריפס ח״תר םדאת תואיצמכ דחי ׳יפסת לכ תואיצמ ׳יהי
׳יפסכ תולועפהש רחא יכ תשקי התע ה ג ה
נ
ו
ר ר פ
רופישו םדאת ףוגכ תוליעפה ןיעכ שתת
לכש רתאנ אל התל השקי כ״א םדא תדת דיסכ סתדת
ןתנ ימו תודמ תמכ וא ח״תר ויהיו הדת ׳יהי רכאו רכא
םיקלח תתכו ׳א הד ת ויהי םיקלח התכש רמול חכ ונל
יקרפ ׳ג ׳יחכ המכ ויהי עורזה ירהש תרחא הדת םירחא
ויהיו ׳א הדת ןיעו ןיע לכ ויידעו תודמ ׳ג ויהי עורזה
רשע םהש רחא השקי דועו • ר״ג םהש שארכ תודמ תתכ
םניא ׳יושה סיאצתנה ירהש התצע הדחה יקלח ולדכי המב
לכב השקי וז ׳ישוקו תוימשג םניא 'יפםתו ףי גנ אלא סילדננ
הלאשה ׳יתו • ק״שחנ ׳יפדכ י״כשר תררנפבו ארליאנ רמאנה
םניינע ןיאש ׳יפסה תולשלתשהב ליעל ונזתרש תתנ איה וזה
וז ןיאש ו״ח תוגרדת ׳י וות תטתל וו ואצמנו ס״אה הצרש
תונוצרה !וצרנ ליצאהו םאיצמהו הצר אלא ׳יצאה "ת
םשו ברקתמה ןוצרה לוסב תושרשומ םש ויהיש הנווכהו
׳טשפתהב הסמל םלדבה םצענ לולעו הליענ תולדננ םניא
רחא לדנתל תודיתע םתש רחא דחא םצענ םניא סנמא
לכ סש וצרתיו ילחנ ולא יללכוי םש הזלו סטשפתתו םתאיצי
ןוצרב סישרשות םיאצמנה לכ דוס המדת רשאכו • םיאצמנה
ללוכ תוה תואיצמה היהי הנה םתלעה דוסכ תונוצרה
׳א תודחא אלא וארקי אל הרומג תודחאב הנרה תואצתנ
רעש דוס לכשת ירהו תואצתנ ׳וכיר סה ׳תולשלתשה ךרעכו
וטשפתיו תולגהל יתצע רתכת טשפתי רשאכ ןכו שארת
איהש המכחה סש שרתשי התצע ׳יפסה םצעכ תואצמנה
תאצמנש הממ אלא הטמל ׳אצתנ הניאו הטתל ׳כה ״פסה
הלולע ׳תויהל ׳תוקת לא לשלתשהל ׳טשפתנו תונוצרה ןוצרכ
טשפתתו ץפנא ךיראד אחות השועו ׳שרשוה םשו רתכת ןת
תטמל תויהל תונוצרה ןוצר סישרשה שרושכ איהש הניבה

ג ר מ ח ל ב ןיע ר פ ס 38
"אצתנה ךרענ תילכת םתל רשא תילועפת תתוק רועיש םנתא
• "צאת ךרעכ ש״כ רועיש םתל ןיא ןתצע ךרעכ יכ םינותחתת
׳יפש י״כשר תריטפב ארדאה ץנע אוה הו ךרדל המו
ראבל תואיצתת היה ה״ענ ותוקתנ ןינעה ןומראו ק׳׳שחג
׳י סהו ס״י םילבוקמה י פנ לגרומהש תויה םעש םירינחל
תולולע ׳י םאצמנ םילשלתשמה ךרענ סניחננשנ תתאה יפל
רועיש ךרד םהל ׳גהנתהו תולועפה ךרענ םנמא וזמ וי
ךכלו ׳זנה לשמה יפנ םדא תרוצ לא לשמ טייתד ׳זמ המוק
האירנד סדא-תולצאנת ׳יפסל סחי ׳יצאד סדא ללכ ךרד ׳וקיתכ
׳ישעד סדא םינוילעה םיכאלמל סחי הריציל םדא •אסכל סחי
ומוקמכ ראכתי םיניינע םתלו םינותחתה םיכאלמל סחי
ושפנכ םדאהש ותכ יכ רתאנ הזה לשמה התע תמו • ה״עכ
רתאנ אלו וירביאב תוישפנת תוחוככ לועפי ותמשנו וחורו
רכאל תילועפת לכ עיפשת שפנתו הז רכאת לכקת הז רבא
םירביא לככ לועפת שפמ אלא ׳פ רבאת לבקת הז רבאו הז
׳יצאל םדא ס״אי ׳יפסה לככ לעופ ס״א ךכ •תולועפה לכ
לכב תולועפה תתוק רועיש לעופ אוהו םהייחו סתתשנ אותו
תחיקלל סיליתו ךילהל םילגרה יתשגה םדאב שיש ומכו "פסה
תונוש תוליעפ שי ׳יפסב ךכ עותשל סינזאתי תוארל סיניעתו
יכרד םנמאה • י״ע תילועפת םתוא לעיפ אוהו וזמ וזב
׳ב .רמתב ׳יפ רנכ ייכיר ונתמ ךשתי אלש דציכו תולועפה
סנמא-׳ומתרי תסתת ן״עתת ליצהל אלא התע תנוומ ןיאו
יואר ז״פל תולועמ יכ רתאנו וו תרעהכ ןייעמה ררוענ התע
לועפיו רוזחיו לועפי אלש ינפת ס״את ןתמוק רועיש ׳אכ ויהיש
סנתא ׳כ רתתכ ׳יפדכ ׳לעתל ׳טוצרה ןוצרכ סה ״פסה לכ ךכלו
סיאצתנה דצמ ״פסה ךרדכ םיניינעו ׳יחכל ודרפתי תולועפה
״פסה ונייהו תצק תוערפב תילועפת ואצמי כ״א םינותחתה
םדאכ תבשחמה יכ דוע רמאנו • וומ וז תטמל םתוליצא ךרד
• ףתושמה שוחת ןת ףוגכ וטשפתיו תולועפה לכ לולכת חותכ
ןוילעה םדאכ תונוצרה ןוצר ןיעכ אוה ףתושמה שיחה המו
תוטשפתה ןיעכ אוה ׳יפסכ תוטשפתמה תולועפהו לשמ ד״ע
״פסה וטשפתי תות תוטשפתהה םעטתו םירביאב םישוחה
סהתויהעימשהו תוארה ןיעכ םיקל סהת סה םישוחה המו
תוברוקמ* תטוילעת תולועפה סה ךכ •אצויכו שושיתכ םיסג
עבטבש וניכו תונוילעה ךרעכ תוסג תוקחרתמ םהמ תוקד
תולועפה ךכ סיכעת םישוחה לע םינוילע םיקדה םישוחה
םינוילעה םירביאכ בותככ תוסחוימה םתוא םהש תוקדה
תחגשה ׳ה ינוא םינואה תחגשה ׳ה יניע סיניעה תחגשה ןיעכ
םעט התעו • םינותחתה ׳יפסכ סה אצויכו ךליו אביו ךוליהה
סכיטיהלי ותלוזל יתותלא תולמל תולועפל םילכ אוה ״פסה
התשנ תוקדת תילועפת םיאיצומה םהש הלאה םי למ י״ע
רפסת םעטו • םדאה ףוגכ שפנה ןיעכ תולעפנ תולועפל
ס ס מ ת ל מ ר ס ר ש ׳ •»*
50 כ ה ט י ל י א י״ *
סג ושעי םהה סישרשהו םמוקמ לא םיוליג תע תונוילעה
תבצה יכ ולא םתו ־םירביאה תואיצמ ויתיו ׳יפסכ ׳וקית
תירב ןיא יכ אלפ ונימגיל ןאכ ומירה ןינעהי •ייושע תנצכ
איצממ ןושאר דילומ כא ם׳׳א ירתו • הנקו רכימ ׳יהי אלש
ילכה ותוא י״עש ילכה הנושאר ליצאה סנמא םי אצממ לכ
סה טממ סתאצכ תואצמנה ויהו ותעפשה לכקל הנקנ ׳יהי
םינפ ריזחהל םיכירצ םניא םיטשפתמ הצרי סירכז תואצוי
׳יטשפתמ ולאו עפשומ אלו עיפשמ םתש לבקל תלעמ דצ לא
איה רתמ לא הנושאר ׳יחב ירהו לצאנ לא ליצאחמ םיאצויו
תטוצרה !טרב ליצאהו איצמה םשו תונוצרה ןוצר וז הלעמ
ןרכז דוסכ הטמל תוטשפתהב אלא םש ךרוצל אלו סש ׳יהיש
תומלוהו תוצמאתמ תואצממ ויהיש ידכ עפשומו עיפשמ
טשפתמ יתלב ומצענ דמוע סייק ׳יהי ךנ המדת אל סאש
דמ רתננ רשא המודקה תמכחה תריזגב רתככ ׳יפא ךכל
״שרשומה המכחב תומלענ תומודק ב״וח םתו ן״טז ןמדזנ םש
המי ת סאש ינפמ תואיצמ לא תואצממ דוס איצוהל סש
דוס םימעפ םיפלא יפלא ףלא רשי תולשלתשמת ךשפנב
אלא לשלתשהל יטיש השעי אל םלועמש הרשיה הכשמהה
רתכה איצממ ס״א איה איה םילכש ענט ןיעמ לכה ׳יהי
כ׳׳וח סה ן״טז סש ןוצרה איצמי אלא ליצאמנ קנד םלועלו
ויהי הנה תואיצמ לא תואיצממ קתעהה דוס תוייוהל ונתי
י למ תואיצמ לא ותודחא תתחאח תואצוי סש תואצממ
ן״טו םתש ולאה םי למ י״ע תואיצמה •קיתעי נ״חאו ןושארה
קתעת ןיענ קתעה י״ע ןינעל ןינעח תואצמנה ודילוהו ודליו
סלעהתמ םאיצמיו רכזב חקלי סישרשהו תטוזחתמ תודלותה
שממ הז !ינעו •הנקמ ואצמתי סשמו רנמ שית לא רו ממ
ןיאה ןמ תואצוי םהש "פ&ר תוטשפתהו תודלותה סה
ביר לע ןיא אלא • וניאש ןיא אלו • ס״אמ רתנ אוה רי ממ
סשמי המכח איה רכז דוס י״ע שיה לא וטשפתיו תוקידאה
םישרשומ סה ולא תודח ׳כ ירתו הניבה איה הבקנל הרסמי
׳קתעה י״ע ואצי תואיצמ לא תואיצממ סשמו רתככש רתככ
נ״וח םתש תכצכ ׳מוקמבש נ״וח םתש תבצה רחאת ולאכ
תואיצמ ויהי ו״יעו ן״וכז ׳יהי אלש הירכ ןיאש היושע רתככש
תוטשפתהו תודמה ולא תוטשפתה דיסכ ןוילעה רתככ ׳וקיתו
ולא וקיתעיש תמו הטמל תודלותהש ומכו סדי לע תודלותה
סישרשה תטוילעת ״פסה ולילוישכ ךכ תודמ ׳ו סה ׳יפסה
ולאכ סכותכ ׳ריפסה תואיצמו םלעהב ודילוי רתככ רשא
תויאיצמהש ׳יפ רככו •הקבר ןטבב בקעי םלעהב ןבואר רמאת
יוליגב תואיצממ סיפיו םיחבושמ סה ולאה םימלענה םיקדה
ויבא ץא ןושאר ןב רתכת ׳אה ׳יחנ ׳ד שיקנ הזח התעו
אוהש ינפמ ן״ונז ילנ אצמנ ׳א לולע הזלו ותושעל תנצ ךירצ
לצאנ לנ לע תלעמו חנש יל ןתינ הזלו ׳ומצעמ אצוי ילנ
כ׳׳חאו
ג רמת לב ןי ע ר פ ס
תואצחמ ץנע תואיצמנ התאצ י דמ לנו ימוקמב המכחה ןמ
ישעיו רתככ םש אצמתי תנת היתטיחב הירעש םהש הב
תילשתשחי הלעמל תושרשומ ׳יפסה תוטשפמ ויהי ןכו ׳ינוקית
סעי מ דע תואיצמ לא תואיצממ תואצמתמו תטמל תודרויו
תואיצמב טחנתי ולאה תואיצמה דוסמו םייוליג םוקמ לא
םירביאה ינוקית 'יהי י ולי מ לא סטשפתת דע ׳וילעה
׳א׳י פס ׳או ׳אלכ ולא ׳ינוקיתובשחיש יואר ןיאו •יתואיצמו
תונוילעב שרשומה תונותחתת ׳יפסת ישרש אלא םניאש רחא
חבשנ םת ירהש תודמכ תולועפ םתל ילאה ׳ישרשה הנהו
םתויהמ שרושנ םש ןוילעה סוקחנ םתויהב רתוי הלעמו
׳ושרשומםהש ׳יפסה ׳ולועפ ץעמ ולעפי ז״פל המי •ימוקמב
ןינע ׳יהי ךנל 'מוקמנ ׳מצע תולועפ ןיעמ ולעפיו הנ
ולאנ ׳יפסו ׳יפס לננ הנרה תולועפ תונתשמ תילועפת
ןינע ני נרנ ירה ןידנ הארי הארי ןיענש הרונג רמאת
הלמה תולועפ סע ר״גנ הנוילע החגשה איהש תוארת
ויהיש אצמת הז ןינע המדתשנ המו • ימוקמב הטמל
תואיצמב הטשפתהו תונוצרה ןוצרב הלעמל ׳יפסה תואיצמ
סיחנושחו םיבורמ רתוי הניבהו המכחה לא ׳תאצ םע רתמ
"תי רתככ םתויהב יכ םעטהו • כ״וחח הטמל תואיצממ
לשלתשמ דוע טיאש רתמ ראשנ ירה ודרי רשאכו םש סלט
הראשנ ירהש וטעמי המכחמ ׳תדרנ ןנו תואיצמת וטעמיו
המיל וניאו הניבה הראשכ רתש הניבהמ ׳תדרב ןכי תמגמ
סלשלתשתו םפוריצ לא ׳י םתייתנ וזמ וז ספוריצי ׳ולשלתשה
ודרי ז״דעו ׳ז םתי י הנ ש׳׳כ ׳ח םתי י הנ ש״כ ׳ט םתויהב
םהש רתככ םש תושרשומ ׳תויהב ׳יפסה ׳ליעפי חכש תלימ
תיאיצחמ רתמ דע תולשלתשה המכ וכרטצי ס״אל תמורק
׳א לצאכמו לצאכ לא ליצאמתמ סתאצ דע םש תואיצמ לא
םרועיש טעמתהל טממ םתאצ דע תולשלתשה ׳יחנ לא
סש ׳וקיתה ויהי הז םעטמו םייוליג םוקמ לא סלינגהלו
טעמי ׳תדרנו א׳׳א ׳וקית וארקי ׳ראופמה הלעמה דוסנ
ןפואו ׳י אלא סכיא ״פסה םלועלו א״ז ׳וקית וארקיו ׳תואיצמ
דוע תליזנ תמוק רועיש תכומת דוס סרג הז ׳תואיצמ
הז סגש םתודחאו םרשק והזש ולאכ ולא ״פסה תוללכ
התריכממ "פס לבקתש תח תלוזב ׳וקיתב הזה !ינעה סרג
קלח לדנהו "פסנ ׳יחנ שודיח סורגי ז״נו "חנ יוניש הנ ןתיש
היתולועפ ונרתי הזלו 'א ׳יפסו ׳א לולע הלונ ׳תיית סע קלחמ
: ראנתי רשאנ תורימאהו םי י וני מ ונרתיו
תולשלתשה ץנע הז ךרד יפל ונל אצי ,ף גה ד קרפ
• לולעו הליע ךרדנ וזמ וז ״פסה
לולעו הליע סחי רומשנש תוית םעש ׳יחנ דוע שי םכמא
תואיצמנ סחי כ׳׳ג ןיכע ותואל ןתכו תרחא ׳יחככ וסחייתי
׳יפסכ סשרתשתכ םיניינעו ׳ינוקית אותה תואיצמה השעיי
ה מ יל יא י״
פ
׳י״
11
י ״
פ ג
י
6 0
י
י
ז
י ע
ר פ ס
ןתיא נירחיי תבצל תבצ ךירצ ןוצרה תוטשפמ לצת סכמא
סמלפתכ םלעה אלא ו״ח ןברח אלא* ימשפתי אלש תונוצרה
ועינמצאד אלא ותיתל אתית אל ורמואכ ןוצרב הרוקת לא
לצת ילכה םש ןחביו תבצל תבצה תונוצרה ןוצרב ןקותי לע
התמוה ׳נ ׳יחנו •סליקת ׳פנ ׳יפלכ רתכת ׳יחכ • ׳יחכ ׳ל ןחצע
סא תניכ ׳נ ׳יחכו • רתכת ןח חקולו טקול דילוהל רכז
וחצע רתככ תואצמנה וקתמי תוכו תתכחת ןח תלכקח תכקנ
׳ינכת ׳לת סנחא •רתככ איה ׳נ ׳יחכו -תואיצמ לא תואיצתת
׳וטשפמ רתכל הנוכי אל ךכלו סיתלענ ׳ישרש תי תלענ׳י פס ׳ו
י״ע ׳יפסת ׳יצא קתעה סנחא • לכל שאר אלא םירביא
רחא וניית תמחל משפתתל םתאצי הניבהו התכחה תללית
סחיתי א״זכ ךכלו דילוהל סחוקח לא הניבהו המכחה ׳ימשפתת
יולינ !יא רתככ תלעמל םנמא אצויכו סילנר ףונ תועירז
ןיכ קוליח רהוזב האריש המ לכ הזלו תונותחתת תואצמנל
׳יצאל המוד יניאש המכחה ׳יצאו החכחה ׳יצאל רתכה תוליצא
׳יפס ׳ז ׳יצאו ׳יפס ׳ו ׳יצאל המוד וניאש הניכת ׳יצאו הני נה
םלועלו אמיתת ןת וניא תונוילעת ׳יפס ׳ז ׳יצאל תמח וניאש
׳יפדנ ׳יצא רחא םילכה ךיתנ לעופ אוהש ס׳׳א י׳׳ע ׳יצא
אל ׳יצאנ קוליח ןתינש קר תולשלתשה תענ שיכ ׳כ רחתנ
סילנ ייע ליעפיש תח יפנ סילנת דצמ אלא ׳יצאמה דצמ
משפתנ תונוצרה ןוצר י״ע היה רתנה ׳יצאהשנ ׳ייעצמא
ילנ איה המודק המכחב רתכבש רתכ תושבלתמ לשלתשנו
תלעופ הניא הבקנהש רכזה טייהד רתכה ךותכ לעופה
׳יפדכ ץיחל הניבו המכחמ תודלות ומשפתנ אל ירתש תחכ
היה ס״א דצמש ׳אה ארדיאב ירמאנש םיניינע ןיבנ הזנו
תונוצרה ןוצרכ לעופ ותויה דצמ ונייהו ׳יפדנ םילעמו הני נ
קתעהל סייק ןיאש ׳רמאש איה איה המנחהש דע ׳יפדנ
י״ע לועפל ילכה אית המודקה המכחהש ינפמ ךכ תואצמנת
תמכח ךותכ רתכבש רתכו רתכבש רתככ ס״א תושבלתה
ונייהד ׳טשפתמ המכח ןיאש תואצמנה דוס הלעפו רתכבש
תניכ אוהש אריואד אחורקש ינפמ מיקשו yx אכסד אחומ
׳טשפתהלו דילוהל רכזכ חכ ןיאו תדלוי הניא הבקנה טייהד
המוטא הבקנהש ןויכו הבקנה תועצחאכ אלא תודלות איצוהלו
ס״אל ילכ הניכה ןיא ךכלו ןוחל תואצוי תודלות ןיא תינוליא
ס״א סה ׳ישאר ׳נ אלא ׳ישאר ׳ג ללככ בשחי אלו רתכת ךותכ
החודק המכח ׳נ שארכ שבלתת ׳כ שארו רתכ ׳כ שארכ שבלתמ
הניאו תמלעמ תמוטא הניבהו ילכל ילכו ׳א ילכו תימצע םתו
תעדהו הניבהו הממי ה וטשפתי כ״חא אלא ללכ תלועפל ילכ
:״צאכ ׳יחכ ׳ד ונייהו ׳פ ׳כ רחתכ ׳יפדכ םילכ ׳נ ויהיו
תודח ׳ז "צאש הארנ רהוזכ אצמת ם ימ ע פ י ו
ר ר פ
אצמת םימעפו הני נה לא המנחח
ןינעהו ידחי יקדצ ׳ני תני תנ הריפסהו תלצאנ תגינתש
׳ישארהש אל ל״;ש ׳•»«
40
תוטשפמ וטשפתיו תואצמנה ואצי לצאנ לא ליצאממ נ״חאו
תוקד םתו לצאנ לא ליצאחמ אלא !ינעל ןטעמ קתעת ילנ
המנ דע תוטשפמ רייצת ולאו • ןוצר לכהו תטיצרה ןוצר
םש ויהיו ןינע לא !ינעמ קתעת אצמת אל םימעפ ףלא
ארדאנ זו ממ סי נלמ הלאו ס״וו תודחואח תואצמנה לכ
!ינעל ןינעח ולשלתשיי וקתעוי תואצמנת איצוהל א״אש ק״שחכ
כא ונייהד לולעו הליע ייע אל סא לצאנ לא ליצאממ אלא
םאיצומו רכזהמ תלבקמ סאו רתממ תואצמנה לבקי דילימ
רכז כא ותויהל רתכל א׳׳א הז ןינעו תולשלתשמ תואיצמל
ליצאממ םילכל תומצעמ תואצוי וכי ס׳׳אמ לבקמ אוהש
תויכותב ביוח סיתש ילאה םילכה ׳יצאהי אי צמ ךכלו לצאנל
םהה תורהה ולשלתשי םי למ ילא תויעצחאבש ילכ מ מ
תודלומ י מו קנע לא ןינעח וקתעויירתנה ךיתב תוחלענת
הממי ה לצח ׳יחכ םהל סינכה סה ׳יפס ׳ו םה ׳א האישהב
ןמצע דצמ הטמל לצאתהל דילוהל ׳א האישהב סה הניכהו
מו מ אצמנש תמ הזכ ירהו לולעל הליעמ תולשלתשמ סה
השקי אל סינכה לא סא איהו הניכמ תואצמנ םלוכ תחמהש
:׳י פדכ ׳א ןינע לכהש וזמ וז תולולע םהש אצמנש המ לא
המוד רתכת ןיאש ראובמ אצמת ׳יפש תמכ ה נ ה י ו
ר ר פ
ובו ללכ תו דמ ןמ תדמ סושל תולשלתמ
ירמאמכ תומוקמ תמכב אצמת הזלו םלוכ תואצמנה שרש
סושל הנתשי אל ומצעל ןינע ותוליצאל מככ ןתי י״כשר
וניא תמצעל ןינע המכמ הנהו • ׳יפדכ תחמ ןמ תדמ
תואצמנה קתעהל רכזל תרחבנה איה םנמא רתכה תלעמכ
הניבהו תולשלתשמ ׳יפסל הותשי אל ומצעל ינש קנע איהו
רכו המכמש ינפמ המכחל החוד וניא המצעל קנע הטמל
תולשלתשמ תוריפסל תותשי אל םנמא תבקנ הניכהו תואצמנל
רמאנ ללכ ךרדש תויה סינש* ׳יצאכ ׳יחכ ׳ד ולא י מו סינכ םהש
׳יחככ ׳תואיצמכ יוניש שי וזמ יז תולילע תולשלתשמ םת ס״י
ןוצמ תויכותב םלעהב תואצמנ ׳יחכ ׳דה ולא ויתיו ׳מ ולא
תולולע תואצמנ מי ׳יחכת ולא איצוהו טשפתנ תונוצמ ןוצרו
רשאכו הטמל ןוצרהמ ׳י פמ תוקיתעמ סהו ׳טישכ וזמ וו
אל ׳יחככ םוקיתעי תואצמנה וקיתעי סימלענת סישרשה
עדונו הבקנכ הניכהו רכזכ קתעי המכחהש ׳קתעהב הנתשי
יתואיצחכ תאצמנ וילא תלפוני רכזתמ רבא קלח הבקנהש
דילוהל ןנוכתי תנכתו ונחמ קתעי כ״חאו יירטסח דח עלצ
יונישכ ולאה תו דמ ׳יצא ןינע ׳יתי הזל הנהו • הכ רכזה
דצח יוניש אלא ליצאמה לצמ יוניש אל תו דמ ראש ׳יצאמ
ןוצר איצומי ׳יצאמ ס״א ןושאר תוטשפמכ הנהו • לצאנה
תועצמאב דדומ ׳ומצע׳יצאמהי ילכ ןי צמ הז כ״חאי תוני צמ
שהל ןתינו תוחליע הנוכ ודצח הזלו תואצמנה תודמ ילכה
• לובנו תילכת ןיא דע ןוצרל ןוצר תונוצמ ןוצרמ 'וטשפמ
ס ע 0 ל״צ יליא*
« א ב ה מ יל יא ׳*< י״״
׳ישוק ןיאו קדצ לכהו תמאה אוה ךכו םישרשומ הני ננ םהש
ומוקמ לע רמאמו רמאמ לכ הוכו ׳יפדכ ללכ קחוד ןיאו
ה״עכ הז רמתכ םהיטרפ דוע שרפא טאו • םולשכ אכי
:קי עמה ךל השקי אלש ידכ הז ךל יתמדקהו םתומוקמ ןמסאתו*
ירבדב םיכרד תמכ שי 'יפס ׳ז ׳יצא ןטעכ ה נ ה י ו י י
פ
הבש ׳דמה רקיעו רכזנה רדס תלוזב רהוזה
הששב םהש םיקוליחה תלוזב ׳לחה איה םיקוליחה איה
סנחא ת״גח רדס לע ׳יצא ׳יהי דחי ק״ו ןינע הנהו תווצק
תמכ יולת !ינעת ׳יהי הרובגהו דסחה לא ת׳׳תת םדקי םא
סלטללטו םלטל זכרמ תדוקנ ת״תת הנתו קיו ללכ ת״תתש
וילאו ףוגה אצויו האלמה ןטבמ םתוא איצומהו אצויה איהו
ההש ויפתכ ןיב הסכתמ ףוג ת״תת ךכלו תועורזה יולתי
הזלו ךליאו ךליא םיטשפתמ םה תועורזהו תועורזה שרוש
ךרדו דסחה ק״י ׳יצא תלחת תילו ןימי עירז ףוגה תלחת
אוה רבוגה תועחותש תמנ לאמש עורז טשפתת דסחה
ףוגב טשפתיו לאמש עורזו קמי עורז ולשלתשיו ןימי עורו
ייליג תלחתנ חמיצ ת״תתשיטייתו תועורזה ׳נה ןינ היהש
ת״תה ׳נ ךרדו הרובגה ט ךרדו דסחה הלגתיו הגהנהה
וגמ קי פמ לוק ס״הו ףוגה ונייהו ותואיצמ םש טשפתיו
ע־תנ ק״ו ׳יצא תענ םנמאת • םימי שא לילנ אוהש רפוש
ןמ ושרוש דסחהו םימחר ןיד דסח ׳יפסה תואיצמ תיית
םימחרתירריעתתלו תילגתל הניבה ןח ישרוש ןידהו המבחה
קירב תיתת תוליצא תואיצמ ׳יהי רשאכש רתכה ןמ םשרוש
ךכ ל ביוחתו רתכת ׳יפס ׳ג רזעב אלא ׳יהי אל הניכה ןח
םימחרה ׳גתנהחכת״תב ןתי רתכת ולא ׳ג ׳יצאב םחכ עתי
תרובגכ ןתי הניבה דסחה תגהנה חנ דסחנ ןתי המכחה
בו טמ תושרשומ ולאה תודמת ואצמי ירהו ןידה תגהנה חנ
ןמ תודלייתמ תמנח! רתנ רזענ הני נה ןח תולצאנ םתו
הולו 'ימדוקת יפנ ראונמנ ןי ט! דוסב הניכת לא המכחה
ןוילע שרושה ןתי ק״ימ ׳יחבו ׳יחנ לנ תוטשפתהו תוליצא תע
המכחמ קיו תואיצמ אצמי הזלו לצאתמו ׳לשלתשמה ףנענ וחנ
׳א לכ ולאה ׳יפסה חנ אצמיי יוליגה לא הני נמו הני נה לא
ןמ דסחהש רמאי ׳א ׳יחננש ןינענ יל רשא ףנענ ׳אי
טרטשנ ׳ערזש רתכת ןמ ת״תתו תרובגת ןמ הניבהו המכחה
ןמ דחי השש וצבקתנ םנמא ׳תואיצמ היה p הבקנה ןמ
םתוטשפתה תעבו יוליגה לא הניכת ןמו הניבה לא המכחה
תוטשפתהה חכ ןתונ תיתש אוהה שרושה חכמ וטשפתנ
הרובג כ׳׳חאו הלחת דסח הלגתמ םתואיצמ היהו
תלוצמ ותואיצמ ענמנ תי׳תה ןיאו ת״ת כ״חאו
ףוגה ךשמה תלחת ק״ול שאר דסחה ירהש דסחה תילגת
םיקלה םילכשה ילא טשפתתבש עדו • 'יפדכ ת״תה ונייהד
וזב וז ושרשיר וזמ וז וטשפתי תנה ׳ונה ולא ׳יפס ׳ג סה
ול ל כ ויו !»0 ו w יליא•
ג ר מ ח ל כ ןיע ר פ ס
סהו הנמי תעדו תמכח םת א״מ תטמל השלשה ׳ישארהש
• ׳פ ׳ב רמתב 'יפש ךרדכ םילכי תימצע ׳יפסכ תולעופ
םש תלעופ ׳יפס הניאש ינפמ ילכ תעדה ןיא רתכב םנמא
תוטשפתמ ׳יפס ןיאו ׳יפסה תוטשפתה אוה תעדה ירתש
דוס טייהו באת חמ תודלותה ןיעכ ןמלעתב םנמא רתכב
המודק המכחה גיהנמ ׳תי עצמא* ןיפנא ךיראל תורעשה
ינפמ שממ ילכ םניא םנמא ק״שחב ׳יפש ךרדכ שחמ תמכחב
׳יפדכ תולגתמ תודלותה ןיאש ןטשפתה ףוס וטשפתנ אלש
ןירעש טייהו המכחה לא רתכהמ אציי תעדה אצמנ הזלו
םהו תטוצרה ןוצרכ ס״ז םתש ׳יחכ תמכו ןיפנא ךיראד
ןמו המכחה לא םשמ וטשפתיו םלעת תילכת תומלענ
המכחה השרשוה ירהו רתכה ךותב הניבה לא המכחה
םנמא • הכותב ׳יפסה דוסב תעדה דיסב רתכב םש הניכהו
ןיארדסכא הזת ןינעת היהי אלא שממ תיאיצמ ׳יהי אל
ןמ ערזת טשפתישכ כ״חא תידלותק לכקל הבקנה •ינבכ
םיאצמנ םהש תואיצמה ולא 'יחבב הזלו • הבקנה לא רכזה
הנמהו המכחה וטשפתישכ רתכב רשא םימלענה סישרשב
טשפתת רשאכו תיאיצמה םתב אצמי םמוקמ לא ילצאתיו
וטשפתיו הלגתתו הכותבש תניבת טשפתת תלגתתי המכחה
תואיצמ םניא תואיצמה םתוא םנמא • הכותב רשא תואיצמה
דילוהל הבקנב אצמנה חכ ןיעכ ונייהו תולגתהל ׳יפסה לא
דחייתמה רכזה חכ תיעצמאב אלא דילות אל םנמא • תודלות
םיאצמנ תואיצמו המכחב םיאצמנ ׳יפסה תואיצמ הזלו המע
דע לצאתהל ׳יפסה שממ תייאיצמת ול ןיא םנמא תניבב
תיעצמאב רתכהמ הלעמלמ חקלנה ערז המכח רכוה עירזי
תולעופ םהו הבקנ הניבב רכז המכח דחייתיו םילכי תימצע
קתעיו ־יתכתמ תעדה חכ ךשמיו םילכו תימצע דוסב םדוחיי
םודקת תואיצמהמ תב ״פסה ישרשיהש המ ינפמ המכחב
דוסב םלבקיו רכזה ערז "פסה הנמב החכחה ןתיי רתכב
םישרשומ םהש המ דיסב הנמה ערזיו הניבב סלוביק תיב
ילאה םיניינעה ופתתשי רשאכי רתכבש םידקת שרושהמ תב
תמכח י״ע ילאה םילכב שרתשמ אמש ׳יצאמה דוסב דחי
״פסה ׳יצא ס״הו ׳יפש םילכו תומצע דיסב הנמו תעדו
ייע רתכת אוהש ילכה י״ע הנושאר הביס ס״אמ תמאב
הרעמה אלא ילכ וניאש תעדה י״ע המודק המכחה אוהש ילכה
החכחה י״ע ׳יפדכ המכחה לא רתכהמ םילכו תומצע דוס חכ
הזה תואיצמה תופתתשהה דוס ייעו הניבב תעדה תיעצחאב
׳יצא םירוח םירמאמ אצמת הזלו • ימוקמב ״פסה ׳יצא ׳יהי
ךכי רתכהמ 'תוליצא ורוי םירמאמו תמאת אוה ךכו ס׳׳אמ
תמאת אוה ךכו רתכבש תמכחתמ ורוי םירחאמו תמאת אוה
םירמאמו תמאת אוה ךכו רתכבש תעדהמ ורוי םירמאמו
ורוי םרמאמו תמאת אוה ךכו המכחב םישרשומ ויהש ורוי
וא ו
ה מ יל יא ח״פ ts :
תורובג סה ס״רוחאהו םירכ1 םידסח םת םינפת • םיירוחאו
תועירו ס״תו ׳לח תורובגהו ת״ת סה םידסחה הנהו •תונקנ
רשאכו הנקמ םייקושו ףוגו תועור״רנ!נ םייקושו ףוגו
ווש וו הדח הלגתת דית ולא ׳יפס ׳ג דע ת״תת טשפתת
׳לתת לא ןיתי עורו דסחה רוחא ׳יפסה ירוחא המוקמ איה
המצע ׳לתה ףוג ת׳׳תת רוחא ׳לתה לאתש עורו ׳ונגה רוחא
לע שאר ׳לתל סש םישענו םינפהמ הטמל םיירוחאה הנהו
שאר םהל בורק וא הניבהו המכחהש יחכ ונייהד תועורה
אתלגלוג שאר ותואל רוחא השענ ךכ ׳יפסה לענ ת״תה
תואיצמ הרמגנש ןינענ הרובגהו דסחה ןינ השועו אנקוגד
התוטשפתה העיגהו ״פסה ירוחא ׳לחה תדמ איה תאזה "פסה
תומצע ןיענ תוגהנה ׳נ גהנת תעדה התעו .רוביטה דע
רבוה ירביא ׳ונת ״פסה ינפ סהו םימחרה 'גהנה וא םי לננ
ןאכו הנקנה ירניא ׳יפס ירוחא סהו םינידה תגהנה וא
םינפ תולולכ תוגהנה ׳כ סה הנהו םתגהנהו ׳לתה םוקמ
ונייהד ״פסה תוטשפתה רמגו ן״טז םימחרו ןיד םיירוחאו
םינתמ ונייהד ףוגה רחג ׳יפס ׳כ תואצמנו תואיצמה רמג
רמג םהש ה״ונ תוטשפמ דוס םת סיכירי סיקוש סיצלח
אלא הניגהמ ׳יפס ׳ה וטשפתנ רנכש תרונגהי דסחה השעת
דסחה יפנע םהש ינפת הלעתל ׳נה ולא תותלענ ויתש
׳יצא רתגנ אל סנתא הניגהמ ולגנ השמחה ךנלו הרונגהי
םייקוש םינפ דוהו חצנ ונייהש ׳ד ןהש ׳נ ונייהו ןאכ דע
דוהמ חצנ הזח הז !טשפתנו הנקנל םייקוש םיירוחא ־רכזל
םירבד דוע םיניינענ שיו הוח הז סילולנ ךנלו חצנח דיה
׳יפס 'ה סה ללנ ךרדו • ה״ענ ׳תצעל רשא רתתנ םעמשת
תונלתו תראפת סירוחאו םינפ ׳נל תונודינ תנינתת תולצאנ
ףוג םיירוחאו םינפ תועירז ג״וח םללנ הבקנו רבז סהו
םהו םיירוחאו םינפ םייקוש ה״ינ םיירוחא ׳לת םינפ ת״ת
רקיע הנהו • םימחרהו ןידה םהש תורובגה ׳נ תחוק רועיש
יתלב ולא תורובגה ׳נ תיית אוה הז תואיצת יפב הגהנהה
לצאנ אל ןיידעש ינפת התצעל הענה לנ אלא תיתילשת
םלועה לכוי אל ןיישוקו ןינידת הנהו םינידה וקתתתי ךרד
רחגו תוגהנהה ולא ׳נל ןינע רתג ןיידע ךירצ ןנל ׳לנוסל
׳א ןיינענ ולא תודת ׳ת תודתת ופסאתיש אוה םניינע
׳הה ץוביקל "עצתא תדוקנ השעיו 'לתה תתוק רועיש ללניו
תוטשפתהה רתעו המצעל הדוקנ איה ןוני קה !ינעו םינידה
סירנז םהש ׳יפס ׳הה הפסואה הדת דוסיה לטונו רכוה
תתל השע אוהו דוסיה ׳יפס השענ סצוביקתו םידסח
איה ׳א הדוקנה לא ׳חמי ףוסאי ךכלו םינידל הקתמה
׳ינידהש איהו ׳א הדוקנ הבקנה ׳יניד ׳הה ףוסאיו ׳חצעב ״פסה
םידסחה ימימ ןשנוינ ׳י נדה ופסאי ךנלו םימחרל לוניק תינ
םמי ל דוסיל לוניק תינ השענ 'י נדה ץוביק תואיצחת ךבלו
םהילא ׳חה ל״צ ילוא*
•וטת לב ןיע ף «נס **
לנא םירחא םיניינעו תוללנ דוע תלוונ וזח וז וללנויו
סירתתנ םניינע ראנתי תנמ םיטרפ םניינעו םתוללכל
תלכשהל ךירצש תח םנמא • ה״עב ולא "פסל םי דחוי מ
׳ב וב ותוטשפמו ותוליצא ליחתי ת״מ יכ אוה ׳יצא דוס
ךותב ת״ת ׳יפסה ׳ב הכותבו דסמ ׳א הלגיו "פסה
ת״מו דסמ ןת הרובגה טשפתיו דסחה ךותב הרובגה
תלילכ ׳בת הטמל ת״מ טשפתיו ׳במ תללכנ י מי הכותב
וז תולולע םניא תו דמ תולשלתשה ןינע המו • ׳יפדכ ׳במ
דסמ ןמ הרובגו הניבה ןמ דסח ולצאתיש םניינע לכ וזח
סה שממש רמאנש דכ טלחומה ןיאה ןמ הרו נמ ןמ ת׳׳תו
לכשהמ לולע לכשהש רקוחה רחאיש ךרדכ וזח וי תולולע
שרשיח םדוק תואיצמ ולאה םילכשל שי אלא • לכשמ לכשו
אצמל וזמ וו כ״חא ילצאתיי ינושאר םיאצחנ ׳ג ויהיו
דוסב םהב ןותנ ס״א חכ םלועל הולו םחוקחב םתואיצח
שרדמ םילכו תומצע ייע ׳תדמ דדומ תדמ וק תויה
• ׳יפדכ ׳תואיצמבו ״צאב ס״אחכ שנלתי םהנו םיחדוקה י פנ
׳דוקנח ותוטשפמ אצמ תזת ףטה ןיחנתשנ תמו
תלחת תתאנש רחא ףו מ תיעצמא רוניטה ט״הד ותיעצמא
׳יפדנ ׳יעצמא תדוקנ אוה אוהש ת״ממ םה ילא ׳יפס ׳ג
תוטשפמ עיגה ןאנו ת׳׳מ ׳יחנ ׳דוקנ תיעצמא ונייהו
תשלש ונייהד הרו נמו דסחה ךרענ טחח ןחביש הח ת״מ
טייהד רוביטה אוה ייצח ףוסו ףו מ יצח ונייהד הששהח
השועה ונש ׳למ ם״הו ותיעצחא תדוקנ ת״מ דוס
םתוח ךנלו םי נותמ יגל םינוילע ׳ג ןינ לובג ותועצמאב
׳למ אית עצמאב תדוקנו תטמל ׳גו תלעמל ׳ג םי תחמ
יגו ׳ג ףי מ תועצחא רו ני מ ט״הד (7 ) הזנ ומוי ןנ חרי
׳פנ ראנג רשאנ ׳תוליצאו ׳למ ןינע ^ איה ןאכו ׳יפדכ
וב הל רשא שרש תואיצח ןאכ רייצת ךכלו •היעב הז רחאש
רבועל לכאמ רבעח תזת תואי צמו טותב ללכנ םלענו
לעופו ףוגה ךותב ׳טשפתמ תעדה דוס ונייהד ןמא יעמב
ףנע אלא תמצעל ׳יפס וניא תעדה י מש םי עמ קנע
התשמ הלעתמו תטמל לצאתמו טשפתמ רתמ רוא ׳יפס
דוס אוה תאזת תמשמ קנעו ׳יפסת ךותב ףי מ ךותב
ראבתי רשאכ ׳י פמ תויכותב םי תחמ ילעב םיעח
: ת״זעב תוחוקחג
םיקוליחהו םיניינעה וגר ׳למ ׳יצאג ן ןנה
ח
ק
ד פ
ךרענ סנחא •הרעב ׳חוקחנ ׳אבתי
םנמא • םיבר תומוקמבו ארדאנ ׳יפלנ ןאנ ׳יצא רקיע ׳יצא
הנקנ ׳יפס ׳ת תלענ ׳למו רנז קיו לענ ת׳׳תהש ן י נמ
יגה ׳מ "תולועפ לנ ןחנתת הנוילעה הממה י נ ן י נמו
׳יחנ םהלו שמח סהו םידסחל "חנ מל ה׳׳נ ת״גח סהי
םינפ מל ׳יפס ׳ה ס״ה לחי ילאו ולאו ׳ה סהי הרטגל
« ב כ זומ יל יא
ט
״ פ
n
״ e
ס״א תועצמאב אלא םייקתיש ס׳׳אמ תנתמ* ןותחת תומדל
ס״א חנ ךישמהל םייעצמאה ולא ויהי אל םאו וילע עפושה
םיארבנל םייעצמא ׳יפסה ויהי ו״פל ירהו םייקתי תמב וילע
םישענל םייעצמא סירצונתו םירצונל םייעצמא םיארבנהו
ןיאש ׳נל יעצמא ׳אה ׳יפסה ןמצע ׳יפסה ילא נ׳׳ג ויידעו
אלא תנאוש ׳גת ןיאו ׳את תועצמאנ אלא תנאוש י נת
ןנו יגה תועצמאב אלא תבאוש ׳דה ןיאו ׳נה תיעצמאב
אוה ךבש ןויכש התע הלאשה ליפי םנמא • ם׳׳י םולשת דע
רחא יכ ׳ב ׳יפס ךליאו ןאכמו ׳א ׳יפס ןאכ לעש רמאנ המל
המל תויעצמא סהו תילרויו תולשלתשמ םת ׳יפסת ולאש
רתנב רמאנש ןיעב םלטנ רמאנו ׳א ׳יפס לבת סחיינ אל
׳יפסה לנש רמאנ ךנ המכחהו ליצאמה ןיב תיעצמא איהש
׳א ׳יפס הזש תואיצמה עיגה םעט הזיאמ ׳א ׳יפס סה
וושה ירהש ׳א ׳יפס לכהש רמאנ ׳ישילש הזו ׳ב ׳יפס ווו
אלממ המכחתפ הניבהו רתכת ןיב שי לילג קחמש •תולמת
קבל ׳נה והצקו רתנב קנל ןוילעה והצקו קחרה ותוא
וקלח ייה םיארבנל ליצאמה ןינ רשא קחרה נ״א הניבב
תילעמה שארמ דרת הלט ׳א ׳יפס קיפסה אלש ׳יקלחל
בייחמ תואיצמה עבשש רמאנ הולו • םיארבנה ועיגיו ס״אמ
הרועיש טחנא רייצנ אלש המ דרי ותליעמ דרת לילעהש
והצקש לע המ ריעיש ימצע לא ימצעמ תי ימצעב לולעהו
הנהו • וליליעל המודה והצקל המוד טיא ותליע לא הניפה
המצעב ׳יפסה דריש המ ׳א • ׳ינימ ׳ב סה התע תודירית
הנתו •הליעה ןמ לולעה דריש המ ׳נה • המצע לא המצעמ
איצממהמ םתאיצי רועישמ םיאצמנה תדירי רעשנ רשאנ
הקויתל א״א הדיריה התוא הנה ׳אירננ ׳תואיצמ דע ׳את
ימצע לא ומצעמ לשמב רתנת דריש תמ ׳את תודירי ׳בנ
ולא תו מי ׳ב קיפסה אל לצאנמ ארבנ דריש המ ׳בהו
םידרוי םילצאנ ׳י טרציהו תואיצמ לא םיארבנה עינהל
כ״ג םהש ותליעמ לולעה תדיריו תודירי רשע לולעל הליעמ
םצע תדרי ו לולעל הליע ןיבש המ רועיש הנהו תודירי ׳י
עיקר ןיב שיש לי ח ׳יפ םיעיקרב םנמא • ונעדי אל לולעת
ץעכ הליעל לולע ןיב שיש אצמנ עיקרה יבועכ עיקרל
ךכ ורוה אל םיכאלמב םנמא • המצעב הליעה םצע דרויש
דעב תייחה יליסרק • ןלט לעכ תייחת ילגר ירחא אלא
הליעה הלעתי הז יפלש יריה • ןלכ לעכ תויחה יקוש •ןלוכ
םתליעי םינותחתה לנ לענ ׳בהו דחי םילולעה לנ לענ
ולעתי ז״דעו סתליע תליעו סתליעו םינותחתה לענ ׳גתו
הנתשנש י חנ םא עלנ אל םנמא • ילא לע ולא םילולעת
ן כ םייושעה םהש םיעיקרה ןמ תויחת םתש םירצונה ןינע
־ןכו דובכלו הלעמלו םירצונה ןמ םיארבנה ןינע הנתשי
יו הריקחו • תילכת ןיאל הלעתיו ארבנה ןח לצאנה הנתשי
!יא rtw 11 ע״צ*
ג ר מ ח ל נ ןיע ר פ ס
לוסיה לוס ונייהו םידסחה תוחל תדוקנ תתוא לא םהילא
הבקנלו רכזל םילגרה תוטשפתה ךשח דוסית ךכלו דחיימה
ולו לכל ןורחא ותוליצאו לחיימה דוס תלעמל אוה איהו
תלעופ איה ׳למה םנמא • ׳יצאה רמעו הנהו הנה ׳יחב
ינפמ ס״אל הלעמל ברקתהל ןידה תגהנהל רשפא יאו ׳ינילה
שבלתתו תוקחרתהב אלא וילא םינילה תגהנה סחייתי אלש
ץבקתנ ךכל ט״פ יב רמתב ראובמכ ילכ ךותב ילכ ס״א
׳גהנתת תואיצמ דריו םלוכ םיירוחאה ונייהד ׳תמוק רועיש
׳י הדמ ׳למה דוס ונייהו קחרהו ׳יצאנ הטח לא תאות
םהל שי ׳ינידב ׳גהנמ איה רשאכש ינפמ דוסיתמ הטמל
םיירוחא ׳למהו ומצעל !ינעו תמוק רועיש תואיצמ ׳ינידל
ליצאמל ברקתמ תלעמל ףסאנ דסח רכותו תעמל םילעופה
הדרי הזלו ה״עב ומצעל רמתב ראבתי טועמה !ינע והזו
הנקנה תמוק רועיש ונייהד תאזה הלמהו תאזה הגהנהה
רכזה תיעצמא ילנ ״גידה המצעל ליעפת איהש אלי הטמל
םהמ השעיי הרטגו הני נ ונייהד תודמ ׳ב ופסאתיש אלא
דע לועפל טשפתת הירוחא ׳לחהו העידי המוק רועיש
המוק רועיש םינידה תגהנה יהוזו תטמל םינותחתה םינוציחה
:ה״זענ רחא םוקמב ראבא רשאנ םינידה וקזחתי רשאב המצעל
ס״א תודחא ןינעח טראינש תמ ונראיבש ר ח א ט קרפ
יניא טממ תולעפתהו םיראותת תקחרהו
טרפב אלו ללכנ אל תוליצאה םעטל ךרטצתש ךלכש דשוח
םילעפנ םתויהל םיאצמנה איצותל טושפת ונוצרש רחא ינ
םילכת י״ע אלא ללכ םתאצמה רשפא יא ותאמ דימת
ךיאה תואצמנה תדיריו ותוממורו ותלעמ ינפמ םייעצמאה
קחמ תילכת טממ םיקוחר סה י מו יתעפשה לבקל ולכוי
׳אה םינפ ׳בח ן י נמ קחרויש ןינעב םיאצמנ ויהי ךאיהו
ק״שחב ״פדכ ארדאב רמא הזלו ןמייק ׳נה ׳ת״וה תואיצמ
וינפל המכמ תרמאש דע ןנירחחו תימלוע הניב תיהש
םיקדה םי לולמ תולשלתשמ יתלוז תואצמנה איצוהל א״אש
ךרל היהי הז ןינע הנהו ״פסה תדיריו הזמ הז םימלענה
׳תואל הלעמו הלעמ לנל םעטי תוליצאה לנל ללנ
הזי הזמ הז סידריי םילשלתשמה ירהש הנממ הלעמל רשא
תי י רמומ תטי תחמ תי רמ דע ׳א לולע תואיצממ תומ
רסחיש תעדנ תלעי ו״ח סאו סיתח םיפוג תודוסי ׳ד םת
תיצח תומתי התיעצמאב תלשלמ קספי ׳יעצמא תגרדמ וזיא
םייקה ךשמנה תולשלתממ אלא סייק הל ןיאש הטמלו
לטבתי יעצמא הזיא לב רדעה רייוצי ולאו דימת עפושה
תטמל הלעמלמ ׳י ולמ תלשלשה !ינעב הטמל ונממ הי מה
הטמלו הנממ לופת היקרפמ קרפ רדעת רייצת סאש
תו מה םויק !ינעל שממ ן י נמ ךבו ׳תואיצמו המייק רדעתי
ןיאו ןוילעה חכח אלא !י תחמ אצמל רשפא יאש םתואיצמו
ול מ י ל י א "׳
fl
ט ״
פ
ג י ט ח ל ב ןיע ר פ 0
הזלו ןינעה תויכות ןיכיו םילשמה ןמ תוירמוחה ןנישפיו
וילע רמאיש ימשג ירמוח ןינע סכיא תולולכ םתש רמאג
הגשההו לכשה תלכשת לע הנווכה םנמא ימשגה תוללכה ןינע
לדבהה הזכ ןנוכתהל שיו • ולאכ ולא ׳יפסל רשא תאלפנת
קחרה וא ימשג לדבה וניאש םימדוקה םיקרפב זמרנה
לכש לדבהכ הגשהה לדכה לע הנווכה םנמא רמוחכ רעישמ
׳יפדכ הגשהכ טייתד לכש לא לכש תיכרקתה וא לכשמ
תולכשהה יפכ דאמל כר םניינעו וברתי ולאה תוגשההו
תואיצמכ ולא לע ולא תולעתהו תוללכנה ״פסה תואיצמכ
עכט ילכש רוקמ םתילע ם״או ימשג יוליע אל 'זגר הגשהה
"פסל גשי' אל םנמא "פסה ״ח ונייהו םלוכ לע לכש חכ
םה םנמא ״פסכ דחאתי ודצמ ותיממורל ללכ אוהה לכשה
טממ תולדבנ ןמצע דצמ םתש ינפמ וב תודחאתמ םניא
םתש םתויח סה םהילא טממ םיחלושמה םייחה םתואו
׳יפס לכ ירהש בושו איצרכ וב םיליכשמ סה םנמא • םייח
רתככ ס״א תושכלתתמ תיחתו םימעפל דרת ׳יפס יזמ ׳יפסו
תמכחכ רתכבש המכחו רתכבש תמכחכ רתכבש רתכו רתכבש
לכל ולאה םייחה ועשפתיי תניבב תעדו תעדכ תמכחו
ליכשת ׳למה ׳יפא ׳יפסו ׳יפס לכל רסחי אל הזמו ״פסה
רוא תעדה רוא ותוא ךותבו הכותבש הניבה רוא תואיצמב
ךותבו רתכבש המכחה רוא החכחה רוא ךותבו המכחה
רתכ רוא ךותבו רתכבש רתכ רוא רתכבש תמכחה רוא
גישהל ס״ואמו םתייחו םתמשנ טייתו ס׳׳א רוא רתכבש
לכו יכ הגשהה י״ע וילא ברקתהלו וב ףיסוהלו הז ןינע
ולאה םייחב ףיסות הלעמה הלעתתו ׳יפסת הלעתש דוע
הניבהמ ועשפתי םייחה םימעפלו םתואיצמ לא ברקתיו
םתייח וגישיו ויחיו "פסה ראש ןיעכ רבעמ אלא הניכה ןיאו
רתוי ךכדזי םימעפלו טשפתמה תעדה תגהנהכ סתגתנתו
רואש וגישי םימעפש דע "תי ךבו המכחה תגהנהכ היהיו
רתכבש רתכת ןיאו וב תיקבדתמ םתו םהב שממ ס״א
תילכתכ סה "פסה זאו תוגרדמ ראש ש״כו םייחה שיכלמ
שממ המ יולת ״פסל האושההו דוחייה הנהו •הלעמה
םיחלושמה ולאה ׳ייחה תוככדזה יפכ הישת יתגשהש ינפמ
הגשהמ ריאהל םלוכ וותשי תניכמ וחלתשי רשאכ סתילא
עדונת גוויזה לא םמצע ונימזי תעדתמ וחלתשי רשאכו וז
יניינע אוה וא המכחה ןמ וחלתשיו דוע ךכדזי רשאכו
המכחה ןמ וחלתשי רשאכו ״פסל לחוימה גוויזהו דוחייה
חכושמ רתוי יוליע תילכת ולעתיו ׳תגשהב וותשי זא רתכבש
רשאכש דע ׳זגה תולעמב תגשת לע הגשה ולעתי ךכו גווזת ןמ
־ע אלפתתו ׳תלעמ הלעתת ללכ יעצמא ילכ ס״א רואמ ריאי
תאושתב אלא ס״א ידצמ הניאש הרומג האישהב תוסחוימ םתש
םתראה תוממורל לולעו תליעכ ולדביי אלו ׳א דוחייו ׳א
םתגשהו
u
וכרצוהש רחאנ ללכ ךרד קר הילע דומעל ללכ ךרד ןיא
תודירי רשעו לולעל הליע ןיכש המ תודירי xע רועיש
: הדמ לכשכ הזמ רתיי תילעל חכ ןיאי ןמצעב סילולעל
תנושאר םתליעמ םילולעת תדריש קפס ןיא י קרפ
׳יפדכ דאמ תלודג תדירי ס׳׳אמ ונייהד י
ותומדקלו שדוחמ וניאו תולעפה לבקי אל ס״אש ׳כ רמתכ
סש עבראהש ומכו םילולעכ כ׳׳אשמ אצויכו תילכת ןיא
אוה אלא וז הדירי ןיעכ וניא ׳ולאמ ולא םילולעה תדיריי
םינותחתה םיאצמנה גישי ׳למה תדיריש הוו חכו הגשה תדרי
םלוכמ תחבושמ הגשהו תואיצמכ םיארבנ סירצט םייושע
והזו סגישמ ׳למבש האלפנ הגשהכ ןמצע םיגישמ ןיאש
תועצמאבו םתוא תגישמ איהו הכ םהל רשא םשרשו םתואיצמ
תנממ טאשיו ומייקתיו ויחי הכותב םהל רשא שרושה ותוא
תגשמ םנמא וז הגשהב תטוילעת "פסה תגשמ הניא איהו
המצע תגשהב אלו דוסיה תגשמו לכה ןמ רתיי תמצע תא
תגשתכ אלו חצנב ןכו דוסיה תגשהב אלו דוהה תגשמו
ס״את לכא ״פסה לכ וז הרעשה דע תגשמש דע לוהה
ותומצעב לכא ונממ התייחש תעדוי איהש קר תגשמ הניא
דוס איה איה הכותב תגתנמ המשנהש קר תגשמ הניא
׳למה תגשה ךרד לעו • ת״זעכ ראבנ רשאכ "פסה ייח-ס״א
ללכ סע תחבושמ תגשהכ ׳לחה גישמ איהש דוסיכ רמאנ
המצעכ ׳למה תגשהמ הכותב רשא םישענ סירצט םיארבנה
דוהה תא גישמו ׳זנת תגשהב ״פסה גישמו ומצע תא גישמו
גישמו דוהה תגשהכ אלו חצנה גישמו ומצע תגשהכ אלו
בייחמ הו רדסל •רתכת דע ןכו חצנת תגשהכ אלו ת״תה
אל לילעהש ןתינ לכשהש לולעל הליעמ תולשלתשה ׳תואיצמ
לכ תא םיגישמ ירהש רחאו ימצע תגשהכ ותליע תא גישי
רשא לדבהה יפכ םיגישמ ירת תטעמ וא הכר הגשת תיליעה
לע ותלעמו ס׳׳אל רשא לדבהה םנמא • לולעל הליע ןיב
ותואיצמ ובייחי םנמא והוגישי אל דואמל בר ןושארה לולע
םהש ינפמ ״פסה וללכוי ז״פל הנהו ׳יפדכ טממ סתייחי
המ ינייה ולאכ ולא תוליעה ולטשיש רחאנש המו תוילכש
וריכחכ ׳את ללכויש תמ יפכ לכשכ לכש ללכיש ינפמ וללכיש
ומצע תגשהכ ונגישי הנהו אוהה תואיצמכ וריבח ליכשיו
הלעתמש חחב מ ליכשיש תמ דצמ ונתשיו ט לולכ איהש
הז תא הו ליכשיש לכשה ןינע והזי הזכ הז ריאי ׳זאי יילע
עיפשיש רמאנש המ ןינע יהוזו ותלכשהב הזמ הז ללכיי
רבגיו איהה הלכשהה רבגתיו גישיש תמ ו״בז רואיו ז׳׳בז
לאו • םתמ תומשגה ריסהל חתפמ תז !ינעו אוהה לכשה
ידעלבמ א׳׳אש ״רפסת יטושפ רחא התפתי לאו לכשה תעטי
תואיצמה לא לכשת ריש״תל םיניינעה םישגהלו םילשמה
ולכש לא םירבדה בישי יקנת ןמואת ןייעמה םנמא • אוהה
« ג כ ה מ י ל י א א ״ פ ייפ ג ר פ ח ל נ ץ ע
יוליע ונייהו דח ןנינשח חי דנו ףוג ורחיא דוס ונייהו
׳ט 'יפס איה ומוקמ לנא הלעמל גוויזל ךנדויו הלעתיש
היונל ׳גת • ת״ענ וחוקחנ ורואיב ךראחי תו !ינעו ׳י פמ
קנע יוניש ינפח חצנ לע לוה וא דוה לע חצנ סא קוליח שיש
׳יחננ אוה יונישהו דוה לע חצנה םלועל אחש וא נקעי ךרי
• וחוקחנ ׳תי רשאנ הרובגב וא דסחב םירשקנ סא הלמה !ינע
טומרש וחנ םתח הטמל יא ג״יח לע תיתי סא תיתהלא ׳דת
׳נח הטמל ׳יחנ שיי ג׳׳וחח הלעמל אוהש ׳יחנ שיש ליעל
קנ אוהש רייאנ ׳נ חא סילשח ןעצחאכ אוהש ׳יחנ שיו
אוה הו !ינעל ללט םעטו • וחוקח ןאכ קאי םימהו שאה
׳יפש ךרדנ תולעפתהו סייעשה םילנקח ״לצאנה םתויהל
טשר תולועפל סילנ אלא סחואיצח ןיא נ״א ׳נ רחחנ
םהש רחא סתישעח חא םינותחתת טשיש תח יפנ םניינע
ריכשהלו שינעהל ךרטציש המ לנ נ״א םשנוע וא 0ר כ 0 ילכ
ונירמיאכ ישוק ןיא הזכו • ללכ אלפי אל ׳יפסל הנואי סא
םי גהנתמ םניא םינותחתה סא תתדרט יא הניכש תולג
סא התמרה הלעכ קיחכ התויהו הלעמל התיילע וא יוארכ
אצויכ לכו דוסיה ןינע ןכו הרושכו ןידכ וגהנתי םינותחתה
ונזחר ומצעכ קנעה רשפא ךאיה תואיצמה םנמא • הזכ
יאדו ׳יימשג ׳ילצאנה ויה ולא אמלשכ • םימדוקה םיקרפב
השקי אל הז ׳יפאו םעבטו םמוקמ תא טשי ךאיה תשקי
לי נמה ןמזכו סיארכנת תבוטל םימת לע ןדאה ירהש דצמ
םודס ןמטו רייאה ןמ הלעמל שאהו המוקמ תא תניש
ילעכ םניאש םילדבנה ׳ילכשת םיינחורה ש״כ* תא תניש
הזמ הז םתולשלתשה קנעו הזח הז סילשלחשח אלא סוקח
ולאכ ולא סישרשוח אלא הוח הז הזיחאה חלשלשכ הניא
לולעו הליע קאש קנעכ םיחלוקה םיקרפב םניינע ׳יפלכ
חוליעפ םתעבש םת אלא וזח וו חולולע םצעכ חולח ׳זל
׳יליגב חריו ולשלתשיי רחככו הניבבו המכחב לחיכ חישרשוח
רוחיאו ימידקה םהל תרקי רככ כ״א תוח הז לועפל ׳תואיצח
לכש םילכש םתש סג תחו ללכ הזמ תשקי אלו המ תכיסל
וזיאמ ס׳׳א רוא סלעתי רשאכו הגשהה ןינע יו לע וז סתרטג
דרת רואת םישיבלחה תייעצמאת ׳יפס י״ע היהתש ׳יפס
טעמיש ינפמ אצייכו תלולג הדירי איהה ״פסה קפס ילכ
"פס הזיא לע החגשהה רוא רבגוי רשאכו ותגשה רוא
היילע םורגי ׳יפס התואל לגוםח ןותחת השעמ הזיא תכיסל
תכ ס׳׳א רוא תחגשה חפסיח ינפח איהה ׳יפסל קיליסו
: אלפכ הלעחחו הליצאח ןיכו הניכ םילשמה וטעמיו
אסכה ןיאש א״י אלו םמצעכ סה רשע ׳י£)ס ןך
ב
' קרפ
א׳׳י אלו הטמלו טממ ש״כו ״פסה ללככ
לכש סוש לשוח יניא הנהו • ״לצאנה ללככ ה״כ ם״א ןיאש
רמתכ ראטחכ תירחאה חילכח לחיימה ס׳׳א היהיש לטםיש
'א עודי !וטומו tin ו!יא (אכ רפחש ׳־»*
ר פ ם
החוא לצח ולא לע ולא יוליע םהל ןיא טעחכ זאו סחגשהו
ולא לע ולא יוליעו לדבהב ׳יפסל רשא ךרדה יהזו ׳יחנה
נ״ג הזנ התעו • ןינעת רפסה םש זיחרי רשא סוקח לא
איה הילעהש קנעהו ׳יפסנ תדיריו תילע ורחוא ןינע ןנוי
תתוא ךנדזחש לע תלח וזיאנ חונז רוא רתכה רנגת רשאנ
רתכת לא איהה הדחה הלעש רמאנ רתכת לא תושתו תלמ
׳תישש לע ׳ככלזנש ׳ינחור תיילע אלא יחשג סוקח חיילע אל
עיפותו עיפשתש יטה תטות "ע איהה הנוילעה הלחל
חוילע לע חוילע שיש ׳חכ לגרוח ךרד הזו הכ ״פסה התוא
ךטז ךכדות סיחעפלו ׳ירישע הדח איה לפשה החוקמ הנה
סיחעפל ךכדוחו דוסיה לע הלעתתש דיהו חצנה ״ע נר
הנהו • המוקמ ענט םשו ה״ט לע הלעתתו רתייו רתוי
םתש הלענ לגרנ דיהו חצנ םהש הילגר הושת םש ׳היילעב
לע הדמעו ןמצענ חילמה שממ םהש ח״חנש לסו חצנ
הרמגו לסחח ךוניזו קזוח ת׳׳תה ליע ףיסותו תילגר
ףיסותו מש ג״יח סע הנש ג״וח ורשקתיו וילמ הידי ךוחםחו
נ״חננ הנש ר״ג וותשיו וראוצ לע תראוצ היבגתו ךטיז דוע
רחחנ ורואמ ניחרא הז קנעו םינפ לא םינפ סה זאו
הלעתתש איהו חרחא היילע ךרד לוע שיו • ה״זענ ע״פנ
הזי הלענ חרטע ליח חשא ״התו וילע שחח המצע לנ
איה הלעתתש לע רתננ ס״את ןח הכוכזש תח יפל ׳יהי
ךטו לוסב ׳זנת םיכרדה לע כ״ג הזו ודי לע םש המצעל
• רקיעו ללכ ׳יירמוח תיילע אל לכשת הנהו • הגשהה
קנע לע ךריהזהל דוע ךירצ יניא וז הדח יליל ךעיגה רחאו
םיניינעה ןח סוש םישגהל לוע העטת ךלכש לשוח יניאש הז
חוחוקחכ הזכ םירבד דוע ךל ףיסוא ינא הז לכ םעו
יפילק טישפהל ךרלו םיניינעל סילשח ןתאו ת״עכ םייוארה
: ה״זעכ החכחה חויכוח לוכאל לשחה
הז ללכ לולכח חחא כחככ םושרה לכ ף ןך א אי קרפ
ימייק וז לע וז ׳יפסל המידק שיש ךדיכ
לא קנעה כושי הביסה לטכהכש הכיסל המידקמ המידקו
לע רתכ וו איה תמייקה המידקה הנהו • הנוכנה י תמדק
תרובג לע דסחו דסח לע תניכו תניכ לע המכחו המכח
חצנו חצנ לע חוכלחו חוכלח לע ח״תו ת״ת לע תרובגו
שרפנ התעו • "צאת ףוס דוסיו לוס׳ לע דיהו דיה לע
הנושאר הנהו • ׳יפסל רשא "ירקמה "ירוחאהו תומדקה
ראבתי רשא טועימה דוס ונייהו ׳י הדמ איהש תטלחל
ה״עכ דיחעל אוה ןוקיתהש ינפח ׳יירקח איהו ת״עכ וניינע
החוקחו ראבתי רשאכ המחה רואכ הנבלה רוא ׳יהו ירחואכ
חיכלחל הדירי וזו ׳תי רשאכ ה״ונ לע הלעמל תיתמאה
גוויזה דוסכ היילע ול שי דוסיל יכה • הטמל הדריש רוחאו
׳לחהו ח״תה גוויזל וחוקח רקיע סשו דוהו חצנ לע הלעחי
ה מ י ל י א
ג י
**
ג י
**
׳לתהש רתול ץאש ס״יח ׳יפס סוש עורגלו דרפהל ןיאש
הניאו ׳יפדכ 'יצא איהש י״ח ׳אירכה ללכת הטמל היהת
הרקת הל היהיש תויה סעו ׳אירכהת סינפ סושכ תללכנ
אלא ו״ח ׳ילצאמ ללכת רדעת הז ינפת אל טוטיחהו תילגת
לעפנה 'יצאה תדירי ןיעכ הדרי סנתא ׳תודחא תילכתכ אית
םלועל סנחא םיחדוקה סיקרפכ ׳יפדכ סיניחחחה השעחח
חוונשפתה תואיצמכ אלא יעצתא ילכ הכ ׳יחלישח וייח ס״א רוא
הז ינפח אל ׳א ץנע לכה ערגי סאו ףיסוי סא ׳יפסה ׳זכ
אלא ׳א הכיס רתכה ןיאש ׳ט אל סגו ו״ח ׳יצאת דרפת
ףוס ףוס ׳יצאת לא וחנרוק יגפח אלפנ ותויה סעי ׳א לצאנ
ןתח אלש רחשהו דהזהו • סישדוחחה ׳ילצאנכ לעפנ לצאנ
1! ארבסכ יכ םיכר ועט רשאכ םינפ םושכ וילא החידק
אלא • תוינש חחנש טעחכו תומדק סיניתאתה ללכת החא
שדוחח ס״א תודחא חוחצעח רתיית לכש תחילשת הנומאה
ר׳׳פסכ הזכ ונגלפה רככו 'יהיש המ ותלעמ תיהי לצאג לעפג
ס׳׳אה סא רעשכ ןכו ׳ט אלו 'י רעשכ סיגייגעה ונחרכהו
:הח תפסותכ טעוח זחרכ ןינעת יתזחר רככו רתכה אוה
הנהו תייותת תחודק תואיצמ ראכל הז ק ר פ גי קרפ
ז״כשי םיפלא ׳ה םויה טחז םלועה שודיח י
הלט ליח חדוקנח החחה ךלת סיחעפ ךכש תצרי םינש
םת םיקלח ׳דל קלחנה תמח לגלג יפיקת םתש וילא הנשו
הפוקת ׳קנה ׳א קלח אוה תולוח ׳ג הפוקח לכ חולזח כ״י
הנחנ לגלגכ יולת תזת !חזה הגהו הגשל תופוקת ׳דל ׳א
אצחו ר״הדא ארכנשח ונייהד ךליאו לגלגה שדחתנש תעח
חרי שדק םלוע שודיח יתחכחכ ןיכה והומכ שדוחח םלוע
סיכאלחל אצחנ אל הז ןחזל םדוק סנחא • םינש חונחל לי חמו
ץראה תאו סיחשת תא ׳ת השע םיחי יוכ אלא החידק
תוחלענת תויוהה כ״ג ואצחנו חולגנה תיייהה ולא ואצמכו
םיכאלתה ושדחתנש וכייהו תלעחכו ןחמ ׳יישעת לא תוחדוקת
םנמא • תייתשגת תולגגת תויוהה שודיחכ הריציה םלוע
םלועה שודיח ןחמ שדחתג סא תאירכה סלוע איהש אסכה
אצחג אל ולולע תא הליעה תמידסכ תת ותדק וא סיכאלתכ
ןכו םלועל םדק דוככה אסכש ורתא ל״זר סגתא • ראמת
הלולע תימשגה הישעה ןיאש ז״פל אצמנו גי׳פ א״ר יקרפכ ׳יפ
ןכ אלו הישננה לא הריציה םדקיש יואר ׳יה כ״אש הריציהמ
ןושארבו םיכאלמה וארכנ ׳ככש הריציה לא ׳יישעה תצק אלא
וארבנ םוקת הז יאת םיתש םש דוע ׳יפ ןכו זראו םיתש וארבנ
םוקת תויאת תלאשב וצר ׳וגו רוא הטוע רתאנש ושוכל רואת
יפל הישעה םלועל הליע הריציה תיארנש תיית םעש וארבנ
םיתש יארכנ אל הריציהמ הטמל הישעהש תוגרדמה רדס
שיבלמה• רוא ׳אירבה ונייהד ושובל רואמ אלא םשמ ץראו
אוה דוסי ךורכ ת״ת שודק ה״בקה ׳יצאה ונייהד ׳וליצאה
׳למ
ד מ ח ילב ןיע ר פ ס *י
הנמנש רמאיש אצויכ לכו תיאילו יטישי יומיד לכקמ טיאש ׳א
ונלדגה אברדא םינתשמה םישדוחמה םילצאנה ללככ ותואיצמ
הברוק תחל וגכרציתש דע וילצאג ןיכו טמ רשא קחירה
אסכה ןיאש יאדו הטחל סנחא • ׳כ רמתב ׳יפדכ תצק
׳ליצא אלו ׳אירב אוהש ינפמ םילצאנה ללכמ הנחיש לצאנ
אלא ׳יצאחה ןח קחרהו לדבהו ׳אירכ םניא 'יפסהש !ינעהו
החשנ ס״אש תולועפה ילכ םהש תברוק ןושל טייהד תוליצא
טחח םיחלושמה םייחה חיאיצחו ס״אש דע !הנ לעופ סבותנ
׳יחגה י״ע טייהו ׳א לכה ׳יפסהו םגיהנהל ׳יפסה ךיתב
יובירו ׳יחנ לנקח ס״א ןיאש !ינעהו •יוקיחכ ׳יפ ןכו ׳רכטה
לבקת אלש וחכ ס״מ אצחנ אוהש רמאנ סא ׳יפא ו׳׳ח ןינתו
׳א איה אלא םירכיאה ןינח ףוגב חשכלתח התויהב התשנה
׳יפסה רפסחח ימירה לבקי אל היב סי א ךכ םירביאה ךותב
םתוטשפתהו דחוימ דחא סה וילא ןחנריקנו ודצח 'יפסהש וייח
הולו • תודחאה תילנת תודחוימ תויהנ רפסתנ ואב טמת
םייח סהו ונתת תוענומ ויתולועפ תטוצרה ןוצרו ס״א
םת ךכלו ותאת םתייהנ סייטישו תולועפ םניא ״פסת לנל
׳תוא ןיאש יאדו דחא ולא םייחו איהש מ תורושק ״פסה ייח
אלו לולעל הליעח סיקלחתח אלו טחח םילדבנ םייחה
םתויה םדיק ויה םייחה ילאש תולעפה סילנקח אלי סיברתת
׳יפםהשידיח דצח שידיח סוש םהל שדחתנ אלו סחוית רחאי
דיחת סיאיצח הנ סיקנד םייחהו ׳י פסנ אוה שודיחהש
׳יפסהו ׳י פסנ ודחאתי סנחא ותוחצע םת םתש ותואיצמב
י רכומ סייחנ דחאתהל ונכויש דע ךוכיז רחא ךוכיז יככדזי
םילכו תיחצע סילשח ונייהד ליעל רכזנה םישורדה דוסנ
אכלח ונייהד םיניינע 'ג תודחאו רשק אצמי הזלו •"פדכ
ןוהכ דח טחח םיטשפתמה םייחה םהש יהייחו ס״א אמש
אסמ לא הז ןינע ןיא םלואו ק״כ ׳וקיתב ראוכחכ ׳י פסנ
לנקת אלא ולאה םייחהו ם״אה רוא אסמ לנקת אלש
תודחכש תנורחא אוהש ׳למה ריאתו עפשויש הת 'גהנתה
אסננ מגי ו לדניו ארבי זאו דוע שמל ונ ׳גהנהה שבלתתי
׳גהנהה תגותת סלשג רבבש ללנ סילצאמ ללנת אסנה ןיא כ״א
ןיא ס״יש !ינעהו ׳גהגהל ׳יינש הנותת אסכהו ס״מ ללכנו
םהנ תללכנ 'גתגתה לא הנימתה לכש תוליעפל תיינש םתכ
היהי אלש ףנע סוש אלו ״פס םיש ףסוי אלש תפסות ילכ
אלש תת יז ׳יפס לעפתי י מ ןיאש תת וזכ שיו תלועפ ךרוצ
׳יפםתת ״פס סושת ׳יחכ רדעת סוש רייוצי ו״ת ילאו וז לעפת
ךכ ןיאש הח 'גהנהה חנוחתכ ןורסח היהיי הלועפה רדעי
תוגשה אוה אסמו ׳גהנהה תנוחת לכ ׳חלשנ רככש אסכה
ראבתי םעטהו ׳גהנהה לא 'כ שיבל טייהד ׳ייחעפ תוליעפה
״פסה !ינחב היהי אסמש יואר ןיא הזלו ה״ענ יחיקחנ
׳ט אלו רשענ "לצאנה םילולעה רפסח ללכנו םלשנ ירהו
« ד כ זומ יל יא ע ״ «
ג
׳נ הלגלג הרית טייהד ילכה ׳יהש תיית םעש םלועל תרות
ו״יתמ תויתואה תםיגכ ונייהו םלועה אצמנש םדוק ׳יחכ
תיית םע ןכו • ׳יס ׳א 'ש תישארכ ׳פכ ׳יפדכ ת״יכ דעו
׳יחב לכ לגלג דע המכחה תאצחנ דיח אל רתכת אצחנש
טייתו תכ ךרד המכחה תולגהל ׳יוארה ׳יחנה ׳ילגה דע
לגלגל הנוילעה הכירצש ׳יפס לע ׳יפס ׳יצאה תחידק דיס
ןמ הנותחתה טשפתהל ׳יוארה ׳יחכ טשפתת דע ׳יחכ
אלא יחשג ןמו אל ןמו תאות המידקה תואיצמ 'יהיו הנוילעה
אוהש םלועל הרותה ׳מידקל ל״וח והוליבגהש ןחו ותוא ןיעכ
םדקי יכ ןינעתי • םילצאנה קנע אוה ךכ ןחו ןיא ןחש ןחו
הב קדצי אלש האלפנ החידק םיאצמנה םילצאנה לנל ם׳׳א
הלע שדוחח תע ׳יצאח ןוצרכ רתכת אצחנו תחידק סוש
רתכה טשפתנו םילצאנה לנל םדקו טשפתנו תוני צמ ןוצרב
תויוארה ׳יחנה לנ טשפתנו ותלוו ןיאו ותוחצע תואיצמ
יתלב תוטשפתהו בוניע ׳יחנה ולא דוסנ ׳יהי טשפתהל
םילולעה לנקל קי ה דע טחח םילולעה ראש טשפתהל ןנוח
לשלתשהו ארדאנ ראבתמה סיכלמת הלאו ס״תו י נותנ תטמל
לנקל ותנכה "חנ עיגה דע ןכותש תח לשלתשנש תח
תואיצח הרפסיו ׳אה "חנ ׳נ ירהו םינותחתה םיאצמנה
׳ולשלתשה תואיצמ הנינה ׳נה • ותלוו לצאנ ןיאו רתכת
תואיצמ תרקח ׳גת • ׳יפסת תולשלתשהל וחצע קכתל ׳טשפתתו
תוטשפתה רחאיו ׳דה • הכ תוטשפ תחת ׳יפסת תושרתשת
טרוח תכ םילצאנה תוטשפמ םדוקו תמוקמ לא המכמ
הנ סיאצחנת יוליג תנכת םדוק ׳יחכ תו טשפמ ׳יחכ לא
ךרדנ תוחלוע ת״נת קנע הכ ׳יהו םי כלמ הלאו דוסכ
ןיאו החכמ תואיצח תרפםיו ׳א ׳יחכ ונייהו רתככ ׳יתש
• הכותב "פסה לובסל לכויש חכ הכ תתל הניכה ׳כ • יתלוז
הני נה תאצ רחאיו ׳ד • הכותב ״פסה תואיצח תרקח 'ג
הרפסיו תניבל ׳א תואיצמ והזו המוקמ לא ׳תוטשפתהו הנממ
םינותחתה הנינת םיאצמנה תת ניחא המצעב תוטשפמ חנ
הנחח ׳תאצ רחאיו נ״חא תב ׳תוטשפמ תרקח נ״חא הב
ןתחידקו ס״ז כ׳׳חא וו לע וז תחידק תואיצמ אוה הז לכו
׳יפסת םולשת דע וזח וז טשפמו ןתנכה תע דע ז״עז
ןח רכזה תכיסנ ןטשפמ רחג רחא ןרכז רוחאו םינפ
הלע המכו א״ופ רכזה םע ׳תויהל הבקנה ׳וקיתו הבקנה
דע ןנירחחו תוחלוע תנוב םי כלמ תלא דוסב תבשחמב
תומליעת לא האירבה איצוהל גוודזהל םינפ לא םינפ ׳תויה
םיטרפ יטרפ םהב דוע שיו • ללכ ךרד תימידקת ךרד סה ולא
תומידק אלא הזכ ןמז אל ןמזכ םה ולא זיומידק םנמא
קנע אסכה לא תתל ךירצו ךשמיש תמ ךשמי תלעמ תואיצמ
םניינע רדס יפל םי כלמ ולא קנעו היתוגרדמ לא המידק
תצק אצמתו ׳יפדכ תות הלגתמה תואיצמה אצמ דע
זומ ר
ר מ ת ל ב ןיע ף *גס
םהש התע ינ יד םתל רמאש דע םיכלוהו ׳יחתימ ויתו ׳למ
ןתליע רועישנ ׳יחתחנ ויהיש יואר ׳יה האירבהמ םילולע
הריציהמ הטמל םהש וו 'י חננ ןחצחצו ׳ד םהל רחאש אלא
אלא הניא ןידעש הריציה דצח אל תארננ םוקח הזיאמ ןראו
ץראו םיחשש שיריפנ י מ יונו דוננת אםנ תחתש גלשח
ונייהד אסכה אלא הריציה םתכס ןיא ׳א םויכ וארננש
םיכאלמהו עיקרת תא ת״כקת ארב ינשב רמא ׳ד יפנו האירבה
ןכו ׳ונו תו י מ ישאר לעש עי קמ ונייהד הנ סייםמז ׳ינו
טייהד 'ישארבו א״םנה ס״יהלא ׳ש תישארנ ׳פנ י״נשר ׳יפ
תאו סי ממ תא האירנה טייהד ס״יהלא ארנ ׳למה תדמ
ז״תועת תנם תאצמנ •׳!קיתנ ׳יפ ןנו ןעמשמנ תטמל ץראיי
ולאו לוח אלא סלוענ הריציה ׳גהנה ןיאש ן דנ ןנו האירבה
הגהנמ למנו תנש ולכש םלועל הכזיש יואר "ה םדא הכז
האירבכ שכלתח תוליצא י״ע הגהנמ תכשכו הריצמ י״ע
ותכיס תחת לא חרכהב דנעישח ׳יה ׳ר־צינ סלוע ארבנ ולאו
אוהש התע םנמא ונ הרוש תנש תשודק ןיאו הריציה אוהש
תנמו תנממ ותואיצח רקיע לולעל הליעמ האירנהמ אצמנ
לוחת תחגמת לא תנמ תחגשתח אצי רשאנו ונ חיגשי
וילא תואנהו וענטח אצוי הריציה םלוע ן״ירטטח ונייהד
לע אלא םלועה לע תחידק תתל סינירצ טא ןיא התעו
לנ םליעל םדק ׳יצאהמ אוה ותואיצמ ׳יחנ אסכתו אסכה
ותויה תואיצמ בכעתנש ןמז לכ הצרא • ותוטשפמ תואיצמ
ךליאו ןושאר םוימ אלא ןמז ןיאש ןמו ׳מידק אל טשפתמ
יכ תוטשפמה תואיצמ ןמו אלא תות ימשגה ןמזה ארבנש
תתמ טשפתתל אסכל הנושאר תגרדמ תלי חמ xאנ
׳יינש הלי חמו "חנ םתוא םולשת דע תנלותו תטשפתח
םילשת ןכו ׳ג הליחתהו ׳כ םולשת דע ברעתנו טשפתהל
ידעלב בוכיע דוע שיו • אסכת תונרדח תוטשפמה רחג
תמת דוע וכרטצי חוח הו םי לולמ ׳יינחומש תזת כטי ע
םתח תטו תחמ תולעת טשפמל חכ תלעח לבקל ׳תואיצמ
אסכה ןינע ׳ית אל ׳לחת תוטשפמ רחג רחא יכ רחאת ולאכ
רחאו תודלות לבקל ׳תנכתו ׳לחת תוטשפמ דע קתחה אלא
לבקל ״ו אמו הנוגהה ׳יחנה ׳תלגו ׳לחת ׳לגלגש יטה הנכמ
הלגתנ אל אסמ לי למלו דילמל הלעמלמ דוחייה רוא
הגרדמ לככ ןכו ״צאה ןיכו אסכה ןיכ כוכיע אצמנו אסכה
תילגתל "וארה "חנה תילגת דע לוגלג תכירצש הגרדחי
אצמכ דיח ואצחנ אל יכ הני נהמ ס״ז תואיצמ אמ !ידעו
םי נותחמ םי לולמ אי צמל הני נת תנכותש דע הני נת
"פסה תיטשפתתל י נכו מ תי י אמ ׳יחכ תחכ הלגלג! הנחח
׳וטשפתת רחא הני נה ׳יחנ ׳יליג ננעתנו המכמ ׳לגלג ךכו
תילגתל ׳יוארו הנוגהה הניחכ אנ דע "חנ לוגלג דע החנמ
תמדקש הנש םיפלא קנע ןנוי הזבו • ׳יחב ׳תוא ךרד הניבה
ה מ יל יא י י ״פ ג י״ פ ג רמת לכ ןיע ר פ0
48
ןיעכ אוה קחרתמה דצמ הגהו • וילא םסחייו טממ הלועפה
ותכמ שממ ׳תויה דצמו תקוחרת הלועפה אוהש השיעכה
ולא סיניינעו שענתה ומצעמ הלועפ אוהש השימננ לישמה
המ רוכזי רשאכ םכמא • ןמלוהל ןייעמה לכשמ דאמ םיקוחר
ליצאמה תומדקמ םימדוקה םירמתבו םימדוקה ׳פכ ׳יפש
ותעד לא דאמ ברקתי ׳תולעפהו םילצאנה שודיח ׳יפו ותודחאו
הצרי סא ףאו ליצאמהו םילצאנה !ינ קחרההמ המכו המכ
יגפמ וחור טנתי אל הלודג הברוק ליצאמה לא לצאנה ברקל
וילצאנמ םלענ אוהש דע ליצאמה תודחא םלעהו תומדק
רמתכ ׳יפדכ םהב ויתולועפ דצמ אלא םהילא גשומ יתלכ
׳אה המידקה ירהש רנמ רנ קילדמכ רמאי הזלו חיפ ׳א
דימת ׳נה רננ קנד שודיחהו תדמוע דימת ׳אה רנה לא
ולאנו ניזני אל עונק תמא ׳אה רנה חנמ תאצמנ ׳תויהו
׳תייזה !ינענ םנמא • הזה לשמה ולישמה םיניינע ׳גה
רננ תזחאנ יתלנ תשדוחמ הייה איה ותואיצמ תתמאמ
ןיאמ תאצמתמ ׳טשפתת אלא ׳תייזהל ללנ םדק תואיצתנ
ותומצע לא ׳תויה קדציש אל ׳יצאמה ןוצרו ןפחנ טלחומה
םתאצמה אוהש רמאנ ואצמתיש ידנ ונוצרו וצפח היהיש התו
יוניר דצ לע ונ ויהיש אל ונ ׳תוא םח״נש םוקת לנ טממ
םתוא ותעידי דצמ ונ סנייחנ םגו ותומצעמ ונממ תואצוי
וניאו ׳א ותעידיו אוה אלא ו״ח ׳תייווה דצמ תשדוחמ תעידי הניאו
שימלחה ןכא לשמ והזו ותומדקכ תעידי העידיהו שודיח לבקמ
: םש ראובמכ תובר תוצוצינ ונשיש ׳שנ ריפסכ ונלשמתש
: ת״עכ ׳יצאה רדס ׳ש ריפסב הזת !ותד
ויתזתר !ינע ךל ראבל הז ׳פנ יתיצר ה נה ו י י קי
6
אוהו ח״פנו ס״אנ ׳א תלתב ד״פ א״תנ
םיברו הנרוקת תוארהל לצאמ תרזע וזה הלמהו "צא ןינע
םיבר תומוקמב תמא ןהו • לצב !ינעהש ונייהד ל״צ ןושלמ ׳יפ
תלמנ ׳ינוציחב ׳יפא ןוילעה ןמ ןותחתב ל״צ תלת שיר הנכ
!ינעת תותמכ ׳יפ םינומדקה םנמא • אצויכו ת״ומ ל״צ
ונא ׳יצאת ןינעש עדו • רבד רסח ׳אה ןיאי רנמ רנ קילדמכ
יתיאו ליצאמב ׳תומצע ןיאש קיחרהל הנושאר םיכירצ
׳א ׳יהי כ״אש ׳יצאו ׳יפס תואיצמכ אצמנו אצי תומצעה
יתתא ׳אתמ קוחר הז ןינעו תערגמ לבקמו םיקלחל קלחתמ
ןינעכ וניא םנמא • רבד רסח ׳את ןיאו ורתא הזלו ש ש ׳יפדכ
תולדבנ תווהתמ םתש תוימשגה תוירבה וא אצמנה תומשנה
םלועל םנמא • תונורק םתש טייהד׳יצא תואיצמ אלא תוקוחר
נ״אש איצממל תוסחייתמ יתלנ ןמצעמ תושדוחמ ןניאו תושדוחמ
אצמנ תוינש סוש ןיאש הז ןי נענונל רשא ללכהו •תוינש ויהי
םתו ןמצעל ויהי סליצאת ןוצרכ ןמצעב תואצמנ ןהש ת׳׳או
תנרוקל "צא םה הול ונוצרמ םיאצמנ ויהיש תויה םע תוינש
שדוחת רנהש רנמ רנ קילדמנ ןינעה ׳יהיו יילצאננ ליצאמה
וא תפסות לנקמ יתלנ שדחמחו שדחמה תומצעמ םצמא
"פ תישארנ ׳פנ ש״רלו • הזה לשמנ וצר הזו ויח תערגמ
הז ןינעו ׳שיטננ תטמל ליצאת לישמה • שטנ ולא םיניינעב
קיחרהש ינפת המכחהו רתכה ׳יצאכ אקווד אלא וב גתנ אל
ד ר מ ת ל כ ןיע
םיקרפ ן״ג ובו רהוזכ ראבתמה הרמה וק ןינעב י עי בר רמת
׳תליצא תואיצמב ׳יפםה !ינעכ ׳יפ רהוט ה נ ה
א
ןי י פ
תויה סע תודמל תדמו רועישו ףוס ול ןתנ ףוס ול ןיאש
ארקנה רתכה ןוגכ ףוס םתל ןיאש שי !תצעכ תודמתש
ףוס םתל ןיאו ט םיתעל וללכוי ביוחת סגו ס״א םימעפל
יכ ןינעהו • הלאה םילכה תואיצמל הדמו ףוס הל שי ׳למהו
סגו תואיצמה לכ אוה אוהו ודכל ס״א ״ה לצאנ לכ םדוק
וידעלבמ ׳יתיש רבד ךל ןיאו ותלכ ןיא סיאצמנת איצמתש רחא
ןכ אל םאש ט הולאה חכ ׳יהי אלש אצמנ םיש ןיאש י״ח
ןיאו אצמנ לכ הולאה אלא ויח תוינשו ט לובג ןתינ תתא
תזת רדס לע איה תואיצמה רדסש ןינעכ תולאה אצמנ לכ
תואיצמה לכ אוה דהש הולאה אוה תואיצמכ אותש תמ לג
ץוחו רתכה אוה יכ ףידעה אלו וב רסח אלו רתכת איצמהו
המכח ליצאהו ונחמ שדוחמ אלא ס״א וניא רתכת םנמא רתכל
סג םנמא רבד ט שדחתנ אלו תמכחל זיתי תמכחכ םיאו
רתכת
תתל אתטידרקד אניצט תלעתלמ ׳טשפתיש
אניצוכ ׳אה תינוש תילמב תזת !ינעת וסחייו תודמל הדמ
׳הה • אתחשת ׳דה • הדמה וק ׳גה • אניצוכ ׳נה •אתטי מקד
םנמא רועישו תדמ ןינע םתצק ולאה תומשה הנתי • ארועש
םדוקו • ראננ רשאנ תואיצמה הרומ ןינע אניצונו אניצט
רחא ינ אוה הזה ןינעל שרוש ינ רמאנש יואר רבד לב
נ״א הרקמב אלו בויחב אל תעדבו ןוצרב תולצאנ ׳׳פסהש
םלינגה ס״א ז״בע ס״אמ םתש תויה םע ׳תואיצמ תדמ
ויתולועפו ׳יחנו ול תואנהו ירועיש ילנ לנ סרעשו םדדמו
ותאמ ואצמנ קפס ילבש ונ וללניי תיחנ המני ועפש רועישו
טשפתי חנ נ״א טישפה ותודחאנ ׳דויוימ ׳גשומ הניאש המכחב
תויה םעו ׳יוארה הדמו רועיש םדדמו ׳יפמה ׳יצאהל ונממ
» ה כ
ונשפתמה רואהו םילכה "פסה םה םירמכהו רואה אוה ימשגכ
שדוחמה אצמנה לכ םדוק אצמנה טשפתמה וחוחצע אוה סהכ
םירודכה סה "פסל רועישו לוכג ןתנו דדחו •שדחחנ אל אוהו
רואה ושכלי תחכ רועישו • םניינעו םתואיצמו ׳תוטשפתה דכ
םנידו ׳יפםה תגהנהל רועיש ןתנש ונייהד ןווג הזיאבו
גיהנמו םתוא תייחמ םכותכ אוהו ןמייקמו םניינעו םהימחרו
ןכו הממי כ אצמנ רתככ שכלתמ ׳תומצע הגהו • םדי לע
הדמ ןתונו הניככ אצמנ המכחו רחככ שכלחח וחוחצע
אלא הדחו רועיש וכ ןיא אוהו םרועישל רועישו סחדחל
ורכשויו וחגהנהו ותותלא םינותחתה םיאצמנה ולבסיש ידכ
ךות טשפתמת תזת תומצעה הנהו •׳תואיצמ רועישכ ושנעתיי
הדמלכל רועישו תדמ ןתי ׳למה דעו רתכמ לצאנ אצמנ לכ
׳קנ השמלו רתכהמ ׳יהי רשאכ הנהו • דודמל ןוילע ןוצר דכ
תודמל הדמ ןתונ וכותכ ם״או רתכה אוה אתונדרקד אניצוכ
לא הגהנהה רועיש םירעשמה םה תידמה הגדו ׳יפדכ
וגיהנהו והושיבלהו ותחגשה רוא ומצמצ ירהש םינותחתה
ובו םירודככ רואה יונישכ םימחרל ןידמ םינוילעה םייחה
ס״אמ הדודמ איה הי מהו תאזה תרעשתתו ללכ יטיש וכ ןיא
הנחמ השמלש תא דודמל תטוילעת תודמכ ותישנלתהב
׳תרבחל דחא לכ רועישו תדחו ףוס תאזה הדמה י״ע ארקי
הדמה וק ארקי תדמל תנממ שבלתמה דדומה רואה רועישו
ויהי תודמתו • אתחשחי רועיש ט״תד רעשל דודמל טשפתמה
שי ךרואבו םימחרב חדדוח שי חודחת יטיש ינפמ ׳ייונש
רואה ותואמ תודמת תרעשה ׳יהי אצויכו ןידו הרצקכ תדדומ
טיאו ס׳׳א לעופה דדומהש ןינעכ המינפ דדומה ימינפה
שכלתמת ותוטשפתת איה םנמא הדמו רועיש לעכ וניאש ם״א
רועיש ןיא ודצמש הדמה רועישכ הדמל הדממ דדומו תודמכ
ימש ו׳׳ח וידעלבמ הניא תאזה תדמת דוס הנהו • ׳יפדכ הדמו
דשחה תגהנה וא םימחרה תגהנה וא ןידה תגהנה רעשי
רצויה אלא וילכ רעשי יחו תודמכ לעופה אותש אוה אלא
רועיש םתל דודמל רצוית דיכ רמוחכ ודיכ םתו םילכת לעכ
תונוצרה לכ ןוצרב תושבלתהה י״ע אלא הדח ונ ןיאו הדמו
תודמתו ונוצרנ דדמנ ןינעה ׳יהי ןנו ׳ג ׳נ ׳א רמתנ ׳יפדנ
םגמא תדמו רועיש ןיא ונו ותמכח ותרעשיש המ יפנ תויוצמ
סיאצמנת לא הגהנהה ךרוצ יפנ ׳לעתתל ׳שבלה ילב איצמה
ולכוי אל רועישו הדמ ילבו םינורחאו סייעצחאו םינושאר
ףלא• רייצת סאש םיאצמנה לב ספאנו ןיאנ ויהיו ללנ רעשל
רומג חודחא םהו רתכה םת לכה ׳תיאיצחכ םייש םירתכ
׳תואיצמב תווש תוממי ףלא רייצת רתכת רחא םאו סיוש
ךכל 'יפסת לכ דע ןכו תרימג תודחא סהו החמי םה לכה
םיאצמנה לכ לא םיקמ חחל רועישו הדממ הטמל הדמו רועיש
חילכח יהלעהו ותלעמ אצמנ םושמ ערג אלו רדעת אלו
ויוליע
ה מ יל יא «'* ר י מ ת ל ב ןיע ר פ ס
הטמל לצאנ אוהש ינפמ רתכה תמכח ןיאו המכח אוה רתכה
ץוחו רתכל ץוח ס״או החכחכ רחכו רחככ ס״אש !ינעכ ונחמ
אלו רתכה ךותו המכחה ךיחו רחכל המכח ןיכו המכחל
לככ ןכו םלוכ ׳יפסכ ןכו הניכב ןכו רכד רסח אלו ףידעה
לכהו לככ אצמנ אוה השענה לככ ןכו רצונה לככ ןכו ארבנה
לככ אוהו ונ לנה • ו״ח וחוהלאח קיר רנד ןיאו ותאמ אצמנ
יתזמרש ךרדנ תאנ לשמ ךל לושמאו • וידעלנמ !יאו לכה ץוחו
רוא םדאה רייצי • אוהו • ט״פ םילכו תימצע ׳שכ ר״פסכ ךל
ותוקיתנ םצועו רואת כורמו תילכת ןיא דע דאמ דאמ לודג
לטבתיו ייניע ךישחי ארכנ אוהה םוצעה רואה ךות רייצי סא
חוחחרודכ ותיעצמאב וכותכ איצמת תזת רואת תנהו • עגרכ
ךות לא רואה ריאי ריהב האפ לכמ רואה ׳ילעמ להאכ
רואה םצע טיא הזה רודכה הגהו • רודכה יבועו רודכה
ויבועבו ותויכותכו וב ריאמה רוא אוה רואה םגמא ריהנה
רודכה תואיצמ םדוקכ התע רואל לוכג ןיאו טממ ץוחו
דצמ אל רודכה םצע דצמ תצק לוכגכ לכגוי רויכה סגמא
רואה אוה אוה רודכה ךות לא ריאמה רואה הנהו • רואה
רכד רואכ שדחתנ אלו תזת רויכה תאצמה םדוק ריאמה
המ אוהה ךזה רואת שיבלה ומצע דצמ רודכהש המ אלא
אלא אוהה לודגה רואהמ קיהבה אלו רודכה תומצע שוכלכ
דצמ רואת הנתשנ אלו רויכה שובלב שבלתנש תמ יפכ קלח
ומצע יצמ אל שובלה ךרעכ אוהה שובלב שבלתנ אלא יתימצע
ךותו ׳נ ׳א רויכ ךות איצמת ולבוסל לכוי אל ארבנה ןידעו
׳י רפסמל הלאה םירויכה ועיגהש י ע ׳י ׳ג ךותו 'ג 'כ
סוש רואכ שיחתנ אלש ׳יפיכ ׳א רואת ןידו ׳א םירודכה ןייו
אלא הנושארבו םיוקכ ותויהמ רואת ענמנ אלו שידח
ירויכ ישובלב ורוא םיקיהבמו רואה םישיבלמ םירודכהש
הנהו • סי וקה רוא אוה אוה ומצע י צמ רואהו ׳תומצע
םימודא םיקורי םינכל םהמ שי עוי י ןווגמ א״כ ולאה םירודכה
דצמ הנתשי רואתש אל תואיצמ לא תואיצממ רואת םינשמ
םהה םינווגה תושבלתהנ אלא ותוריאי אל םתש אלא ומצע
קיהבמ לכה אליממ אוהה רואה םירויכה רי עה רייוצי ולאו
םירויכל ץוחו םירודכה אלמ אוה התע םגו אלפהל י ע
וייעלכח !יאש ורוא אוה אוה רואהו ׳תויכוחכו םהילא םיוקו
י ע •וטשפתנ י וע ׳שפתה י ע אצמהל ארבנל חכ ןיאש רחאו
ריאמ רואת םנמא ולאמ תטמל םניי םירויכה ךות םירויכ ׳י
ןכו "ינשה ךות ׳יישילש ׳י י ע םיטשפתמ םת ןכו םלכ ךרי
ןיע תתכ אלו קיתמה רואת םדאת לא עיגת דע ׳ייעיכר
ךלמ ס׳׳א איה טלשמהש תאזה הלייגה רואת הנהו • ולמנ
תואיצמ לכ םדוק ׳ית אוהו ולוכ תואיצמה לעכ םיכלמה יכלמ
ליצאתש תמ ללכ רסח אלו וכ ףי י עת אלו תואיצמ לכ די או
חבושמה לשמה אלא ימשג רואהש רוא יניאי השעו רציו ארבו
ןד
ויט יל יא ב יפ א יפ
א״וא לנ תמוק תרעושמ הגהנת רועיש תטיתנמ ןמצעל ׳יחנ
תגהנה תנשי תמצעל ׳יפסו ׳יפס לנ דועו • תמילש תגהנה
הדמהו רועישה לננ הלולכ איהו המילש המוק רועישו המילש
תודמהו תורעשתתו תויאיצמת ולא ןינע טשפתתל הנהו •דחי
תטשפתמ הדמה וק דוס ׳יהי הזה רועישה לע הגהנהה ךרוצל
םירפסמ עודי ׳ירפסמ חוחלועו םיניינע ״פסנחדדוחו סהנ
סילנשה !ינעל תוצילמו םילשמ לכהו םיניינעו סייזנרפו םיללט
אלש ימ ךל ןיאש םיצבוקמ סילולנ סיקלח םיקלח סילדננה
ולנקי םילצאנה םנמא ליצאמה אלא יטירו הננרה לנקי
ךרעל סחואיצח דצמ הזו דוריפהו רוביחהו תוללכהו יונירה
ינ סחואיצח יניינעו הנוחחתה החגשהה ךרוצל סינותחחת
תדח תתל לנט אל הולו •הושה תודחא םת סליצאח ךרענ
סמצענ םדצמ ׳יפסל אצוינו דוריפו רוניחו רפסמו ׳יחנו רועישו
סהנהנוני לכה הזלו ונילא םתלועפכ קנדת תצקת דצמ אלא
תועצמאנ ונילא םתלועפ תצק קנד םשש 'למה תדמ דצמ
לא תמנ הדצמ ךנלו םתלועפ עיגי תאזה הנורחאה הדמה
י פנ ׳יפדנ רועישהו הדתהו תוללכהו ימירהו רפסמה תודמת
תזה ןי י עת רומשז • ׳יס סחנפ ׳פנו ׳ד ׳יס ה״ש חישארנ
הדח סישנ ׳יהיש ןמשחו רפסמ רועיש וא אשרד סוש ןיאש
׳למנ אלא רקיעו ללנ ךרד המצענ הדמת דצמ תידמת ןמ
םירפסמו םירועישו תטינשחו חודמ סינחונו םיחשומ טא ונו
ונחנחיו סיניתתחה םיאצמנה לא חידמה דצמ םהש ינפמ
חודמה דצמ םנמא • םייונישו םרפסמו םניינעו סייוניר יפל
רפסמו רמיחו יוניר ילענ םניאו ליצאמנ חיקנד סה ןחצענ
סינותחתנ תלעפנה ותמכח דצו ויתולועפ דצמ וילא גשומה לכו
םיגישמ ונא המכח החוא ךרדש ׳יפדכ המלש ימכח איה איהו
ירהו • ׳יפדכ תילועפת ךרענ תגשה הנממ הלעמלש תמ לנ
ליצאמ לא נרקתתלו קנדתתל תילעתמ יאת תצק ״פםת ולא
תזת תצקהו סינותחתנ ותלועפ לועפל ׳נרקתמ ינת תצקו
ןיחבהל סילוני ונא טילא עיגמת תזת הצקהו ׳למנ הקנד איה
תודמו םירפסמו םירועיש יא ינולפ דצ ןאכ דע רמולו ׳יחנ
רועיש אל סתנ ןתיש יח ןיא סתואיצמנ ןמצע ׳יפסנ םנמא
סיקרפת לננ סירועישנ רעשנש המ לנ ךניפלו ללנ הדמ אלו
׳יפסה דצמ ןמצע ׳יפסנ םניא תונייעמת לננ סירמתת לננ
לנת הז ןינעו םתלועפ אלא ׳יפסת תומצע ןינומ ונא ןיאש
הבו תילועפת תואיצמ טילא תעגתת איהש הנורחאה וז הי מב
סי ממ טא טחמו ולא חויאיצחי ולא םיקוליח םיקלחמ טא
תולועפה םש לעו ץוחבמ םיגישמ ׳יחנה תטוילעה "פסה לא
םירועישו ׳יחנ לכו ןובשח לנו רפסמ לנ םנמא •םינפנ סי ממ
לכה אלא הדמה וק דוסנ רחוי הלעמל סחיינש ׳שנ הנ לכה
:םי נפנ הלנשת טל תנתינו תרעשמת איהש הדמה דוסנ
חיר םתייח אוה ׳יפסנ xא האזה הדמה pjy ג קרפ
םייח I
־ימת לכ ןיע ר פ ס 80
הרועישמ הי מו ריעישי יוליע למסל הניבה לטי אלי ויוליע
'חיאיצחמ ולעחי סאש ׳יפס ראש אלו המכחה אלו רתכה אלו
המוקמכ הירכו הירכ לנ למגהו רעיש הזלו •ויהי אלו םניא
ורועישנ לצאנ לנ ליצאהו תאש לכות רשא יפכ הנוינצנו
ןח ףידעה אלו וחנ ערג אלו למסל לכוי xא כ ודימו
ןיאש ודצמ ולאה םירועישהו תוי מה ןיאו ול ׳יוארה הי חה
אלו ףוג וניאש ו״ח וחיאיצחל רועישו הדמ ןיאו וחכל ףומ
ילכ איצוהל חורעושח תודמ רעישו דדמ םנמא ףוגב חכ
םתל ןיא וחיחצע דצמו סינותחחנ ׳חליעפ ךרענ ותשעמל
לנ ליבגמה אוה אוהו למג ןיאב אוהש וייח הדחו רועיש
סילננ ותושבלתה י׳׳ע םירעושמה לנל ריעיש ןתטו םי למגה
:'י פלכ תאש ןילכוי רשאכ םדדמו םרעשי
ךרד ןמצע ׳יפסת ךרענ תאזה הדי י מה ןינע ן י א ב ק ר פ
תדמו תדמ לננ ערפ ךרד סג םנמא ללכ י
םתדידמו םניינעו סרועשש תודודמ ׳יחנו חידמו םיטרפ שי
ריהנה רואת תוטשפתה יפנ ולט הז ןינעו הי מו רועיש י״ע
׳ירועישהו םיניינעו ׳ירועיש הנ השועו ׳דדמנה הי מה ךותכ
השעיי רנזנה רואת טשפתיש תמ י פנ םניינע ׳יהי םהה
׳וטשפתתו תלעמ דגמ ׳רזחי טשפתמה רואל נצמו הדימע
תונושל המנכ סי נטמ םהש םירועישו םיניינע אצויכו בצמו
אצויכו עונר לזגע םור קמוע בחורו ךרוא םירשק וארקי
יטינ לכה אצוינו ענצאו תמאו חפטו תרז רועישב תודממ
הדידמו הרעשה םהנ תתל תודחל סיאוצמת םיניינעו ׳יאבל
סעו •תימשג אל תי ל» תדמ דוסנ לכהו, •ןיגעו הלועפ חנו
לכה םיימשג םיניינעכ סי נטמ םהה םיניינעה ויהיש תייה
תפל םוקמ תתלו ילכשת חכת תואיצמל לכשת לא הרסה
עומשל לכויש תמ נעימשתלו ןזואה תא ך»לו רבדל לכויש
תונוילעב תטותתתת ׳יפסה תשרשה םהו הצילחו לשמ ךרד
ןינע יפכ תילכת ןיא דע תואיצמ תדמו הדמ לכ לילכהל
לכ דועו ׳גהנתת ימוק רועישל תרעושמה הנומתה ךרוצו
המילשה המוקת תומילש תואיצמ לע םלתשת ׳יפסו ׳יפס
הנומתה רועיש ס׳׳י םת דחי תחילש המוק םהל ואצמי הנהו
חילכח אלא לכ ןורסח ןיאי לנ !ירתי ןיאו דחי המילשה
יניינע חרעושמ ומצעל תנומת ומצעל רתכת דעו תומלשה
'למהו א״ו סשנ תרעושמ הנומת ׳יפסה יחו ןיפנא ךירא םשג
תנומת םלט חונומח ׳ג םתו א׳זי ׳קטסשנ ׳רעושמ הנומת
לכה ז״נעו י׳׳נשרל רשא הריטפהו ארדאה ס״הו דחי ת ח א
ךרדה לע וטפשי ׳יחנ אלא ללכ ׳יפסת ןינ לדבה ןיא ׳א ןינע
הניבהו רכו המצעל המכחכ החילש הנומת דועו • הזה
׳תמוק רועישל םניינעל תורעושמ תודמ ׳נ דחי הבקנ המצעל
ןכו ת׳׳תנ תוסחוימ ןמצעל רכז ק׳׳ו כ׳׳חאו המילש תגהנהב
חיקלחנ ׳יפסת ולא י מו המצעל תרעושמ הבקנ איה ׳למה
ה מ יל יא י ״פ ג״פ י י טח לכ ןיע ״ ןפ ס
הרובגה ןמ רוגיש המ םינוציחה תוטשפתה רועיש תדמ ׳יפא
רבנו תבקמ םיירוחאה תוטשפתהב היניד םולשת ךרוצל
תרותתו ותרתט הרותהו אוה ׳א רוקח הנקנה דוס תעדי
ץוביק םשחו ץוחל תחנת תוטשפתה דוס אוה סשח יתאחט
לכהו וקתחתי םשו דוסינ דחי םרשקו םתוקיתמו םינידה
ןוצרב אלא תרקחנ אצמיש רבד ךל ןיאו תדמו רועישב דדמנ
תמענ ןיק לבות תוחא אלחלאו •תחילש תנווכבו תעדבו
תמענ תתית אל םינידה תלעופה האמטה תינוציחה איהש
סרוג ץוחל םינידה תיחיענ יכ םיחת קידצ שיא חנ תשא
ןוילע חכ ףאו תדחו רועישכ דדחנ לכה הזלו גוויזה תיחיענ
רועיש תודלותו תורשקנ םתו ׳לחכו תרובגבו תניבב שבלתמ
גיהנהל ם׳׳א חכנ תלדחנ .המצעל הגהנה סהו ׳ינידל הדח
איהה הדחהו אוהה רועישה ךרד ריאחו טשפתח םינידה
הולו רחאמו ני תננ םיארבנ םינוציחה ולא ףאו םינידה ןינע
׳תלועפ יפוסו םינידה תובקע םתו תמוק רועיש םתב שי
ןיאו ׳זנת תושבלתהה י״ע הלעמלמ דדמנ רועיש םהל שיו
םיכאלמה וארבנש יחכו •ו׳׳ח ם׳׳א תאירכח הרכ סוש קיחרהל
םויב סניהג ארבנ ךכ ׳כ סויכ ׳יפםת תולועפ יפוס הריצי
תילועפת כויח ינפח םלוע תאירכל ׳תואיצח םדקש תח תלוזכ ׳כ
רעושמ לגרו סינידת תדי דחדוס דעתדחת תיטשפתה דוסכ
דוסו תושבלתה י״ע שידקה רוקחתןמ תקחרתמ ׳נוילע הרעשהב
םייעמה דוסב םימחרה דודמי תעדבו תמכחכ ריאת תושבלתה
:י הםואנ ונמחרא םחר ול י עח וחתןכ לע ורמואכ ףוגל ׳יימינפת
המב םניינע ׳תי תאזה הדמת וק ןינע ,ד נה י קי פ
תומלענ תואצמנתש דועכ ם״אש עדנש
םתש ינפמ ללכ הגשה ןיא ותודחא תתמא םצעכ תורושק
׳פכ י פמ תודחא תילכת דחא ותואיצחו ותחכחו יתחכחכ
תוטשפתה ינייתד יוליגה לא ותחכח תאצכ סנחא • םימדוקה
ולמויו ותצעכ םתויהב ותומצע יוליג ונייהד תואצמנה
אל וכ םרושיק דוע לכ יכ ותלוזל סתילגתו ותאמ סתאצכ
םהש םמצעכ ומייקתיו וקפתסיו ומלעהב ומלעתיו ואצמי
וב תוקיבד םתו ותלוזמ קפתסמ יניא ם׳׳אש ינפמ ותומצע
תיטשפתתת תואיצמ תלחת וטשפתי רשאכו ותודחא תילכתכ
וית ׳ילגנתש ךנא יתיחצע הלג אוהש הרבעה ךרד רחאו
דצח רבד רישמה אלו ףידעה אלש ׳תיחצע םתו ותוחצע
רשאכ הנהו • םיחדוקה סירחתכ ׳יפדכ תואצמנה תוטשפתה
תוטשפתה תלחת תטוצרת ןוצר יקנת ׳א ׳יחכ ׳א ילכ איצמה
רשא טייהד תטוצרת ןוצר ךותל תמשנ טשפתנ סג תואצמנה
ייח רוקמ לוס טייהו ותומצע ונייה איהה ןיצרה םצע ךותכ
ילכהש ימכו • תטוצרת ןוצרכ שבלתתו ונתת עבטה ׳יפסה
תצרי םייחה לכ ייח םייחהו התשנה לוס סג תיניצרה ןוצר
ילכ אצחת אלו סתחשנו ׳יפסת תוחנ לנ לולכ ובש חכ
קיוחמ
סכותכ התשנ לכש ךותכ לכש ונייהד םהב רשא םייח
׳ב רמתב ׳יפש וישובל דוסב שבלתמ ס׳׳את דוס
דצמ ׳יפסת לא דוחייהו רשקה אצחיש וחכ תמו . ט׳׳פ
סבותכ רשא םייחה חור לא דוחייהו רשקה אצמנ ךכ ןמצע
• ׳יס םירישה רישכ ראבתמה אחורב אחחד אתוקנד ס״תו
׳יפסת לא ואצמי ולאה םייחה חור דוס י נ ןיקישנה דוס ונייהו
המ ךכ הפכו ףאכ סחיתי םייחה חור דוסש ומכו ספאכ םייח חור
אוה׳קונד אחיפו ריעוד אחיפו ךיראד אחיפ דוםככשנתחש
כשנתמ רתככש אלא ס״א תראה "ינוכיתת םייחה חור אוה
רתככש החכחכו רתככש רתככ שכלתח ס׳׳א דוסכ הטמל
ודוס אוה ריעמו הני מש ׳למה איה הפה ךרד בשנתמו
ךרד תטמל בשנתמי הנינבו תעדבו תמכחכ דוע שכלתח
כשנתחו תכ שכלתחו ׳לחכ ׳אצמנו הנמנש ׳למ איהש הפה
רשקי ןיקישנה דוסבו םינותחתה לא תבש תניב תפה ךרד
ס׳׳א דצמש תויה םעו •׳קומש םייחה חורב א״זבש םייחה חור
חור לא סח־תי ךכלו ןינעה הנתשי תושבלתהה דצמ ׳א לכה
סחוימה ןיחור ׳ד תוללכו אחורכ אחורד ׳תוקבד ןוכיתה םייחה
דדח אל דדחשכ ךכלו ו״פ תיתח ׳ש ר׳׳פסכ ׳יפדכ ןיקישנב
תושבלתה !ינעו ריעיש יפכ דדיח אלא ׳יפסת לכל ׳א הדח
הגרדמ ולאה םייחה חור תוטשפתה ׳יהי ז״פל הנתו • ׳ונת
ותוטשפמ תלחת היהו וב שבלתנו רתכ "צאת הגרדמ רחא
רתככש רתכח רעישו דדמש דע טשפתנו תיניצרה ןיצרמ
דדחו הדדחו הכ שכלתנו רתכבש המכח רתכת תואיצח לא
ישמה תעלות ןיעכ שכלתחו ךליהו דדיח ׳יהו רתככש תנמ
שכלתח אוהו ךליהו דדוח אצויכו מ שבלתנו ושובל איצמת
ותמכח תרוג רועישכ ןרעישו תודמת דדמש דע דדומו טשפתמו
תודמה רועישכ תונוילע תודמ רועיש ןיא הולו הנוילעת
רמתכ ׳י פמ היהי ליצאמב יוניש השקי אלש י מי • תטותחתה
דוסו ׳יפדכ ליצאמב יונישה ןיאש םילכי תוחצע ןינע ט״פ ׳כ
יפכ ׳יהי ןהכ רשא תודמת תוללכו ׳יצאו תודמת תוטשפתה
תואצויה תולועפה לא ותגהנה תטיפש יפכו ליצאמה תרוג
דכל ׳א שוכל םישבלתמ ׳ייחה רשאכ הנהו • טחמ תיעכונו
׳וקית דוס סהו ללכ ןיד ילכו תילכת ןיאל תודמ דודמי
׳וקית דדמ וא ׳כ שוכל שכלתנ רשאכו רתככש תמכחכ רתכת
םיטשפתמax רתכבש תניכמ םתש 'וקיתה דוס סהו רתכת
תמלענ אחיח ׳וקית רועישכ םניא םימחר ax תויה םעו
םת ס״אל ןיברקתמ םתש דוע לכ יכ םיקדה ןח םיקד ax
היהש החכחכ דודמל דרי רשאכו ןידה ןמ םיקוחרו סיככדוח
ןיחומה תיללכו ריעוד אחיח ייקית דוס דדח םישוכל ׳כ
ןויכו םינידה ׳וקית דדוח ׳יח ׳ד שמל תנמכ שכלתנ רשאכו
ךותכ שיכל בר קחרת ס״את ןח קוחר אוה הז תשמלתש
דע aרי לא ךרטצמה לכ רעישי סרעישי םינידה דדמ שמל
ה מ יל יא י״ פ י
לכא ןושלה רוציק דצמ התשמ תולעפה ןטע םצע לשמה
םצע תוטשפמ תלומו רקיעו ללכ ותצע דצת תתאנ טיא
ןטע ׳ית ןכו תכותכ ׳יפסת ראש וטשפתנ תתצענ המכחה
םילכה ראש קוחמה ילכ טשפתנו ׳יפדכ המשנה תוטשפתה
הז ןינע קדצי אלש תויה םע םייחה ראש קיזחמה תויחו
המשגה לעככ תקבד המשנה םלועלו הצילמו לשמ ךרדכ אלא
ללכ ונממ םילדנ םניאו ונממ סיעכטו םיטשפתמ תייחתש
ת»תהו הני נה ליצאהל המכחה לושיב תע עיגת ׳יפדכ רקיעו
םלענו םותס הל רשא שרושה דוסכ דאמ םלענ ךרד חכה
הני נה ׳יחננ דחי ׳יפסה לנ תואיצח םילכה תולגתהל יליחחהו
ץוביקו ׳תויח לכ תללוכה תחשנו םלוכ ׳יפסת לכ ללוכה ץמק
טשפתנו ׳יפםה תוללכ הני נה איהש ילכה טשפתנו סתחשנ
התדידמ תדדומ איה המשנהש ונייהו המשנה תוללכ תמשנה
׳תוטשפתהל תואנה עפשו םייוליג תע עיגתשכ התוטשפתהו
ליצאמב תקבד תמשנה הנהו • ׳יפדכ תונוילעה ׳יפסה ׳יחכמ
ןוילע ןוצרמש אלא תולועפ תב ןיאו תולועפה חכ הכ שי
דעו הדי לע תילועפת המשנה לועפל תילועפת ׳יפסכ ואצמי
תושרשומ וית אלא םתלועפמ תלועפ סוש ׳יפסכ הארנ אל ןאכ
םתכ ןתונ ןוילע ןוצר ןיאש ינפמ םימחרב תטוילעת ׳יפסכ
הלגתנש ןויכ תולועפ םתכ הארמ המשנה ןיאו תולועפ
׳אכ םלוכ דחי ׳יפסת.ולכק ׳יפסה תוקדב הב ולגתנו הני נה
׳א תבב ךכ הברה םינווג ׳א הרויב עבוצה עבצכ ׳תלועפ
תכ ולגתנש ונייתד ׳יפסכ תילועפת םתש םינווגה ועבצנ
םדואב תסחוימה הרוכמו ןבולכ םחוימה דסחה • ׳יפס ׳י
איהש רוחשו ךשחב תסחוימה הבקנהו קוריכ סחוימה ת״תתו
׳גמ תריאמ איהו הלעמלמ תילועפת ךירצו םינידה תלעופ
םיעבורמ ׳ד םתו דוסי ת״תו דוה הרמגו חצנ ללוכ דסחו
םינווג ׳דש הנשת ישדח כי׳י םת ׳יחכ כ״י ולגלגתי כ״חאו
ולגלגתיו רוחש ׳ת קורי ׳ו קמוס ׳ת רוויח ׳י ת״ותי םה
שיש רחאו •רוביעה ישדח כ״י ןוסכלא ילובג ב״י םיפוריצ ב״י
וטשפתיו ופרטצי ולאה ׳ילובגה ףרטצה ידכ בוכיע םש םהל
תמכחל רתכח ׳תולשלתשהש טייהו הניבה ןטבח ׳יפסה
תטמל תרחא הרעשהב הניבמו ׳א הרעשהב הניבל המכחמו
סה הלעמל םמוקמב סילותשו תניבב םיעוטנ םת ךכל
ולדגו ןעטנ תנמכ םנמא םילשלתשמ םימלענ םיקד
!טשפתנש ומכו יוליגכ ׳תלועפ אצתתל סלתש םמוקמבו
םרועישו םתדמ דוס ונייהו םכותב ןתמשנ וטשפתנ ךכ ׳יפסה
תליעמ תלשלתקמ תמשנה ןיא הנתו • םתוא ׳לצאמת המשנה
אלא תלשלתשמ הניאו ׳יפדכ ס״אב הקבד איהש ו״ח לולעל
החשמ ןינבכ ירהו ׳א ליצאמהו אוהש ונייהד ליצאמב הקבד
'יפדכ םי למ תשבלה תלבקמ תתויה םע תטשפתתת תאזה
ללכ יוניש לבקי אל ׳תצע דצמ ו״כע םימדוקה םירמתב
רקיעו
ר מ ת ל כ ןיע •)£)0 82
ךות״׳יפסת ייחו ותוהלא םילעת םנמא • ללכ ותביס קיזחמ
תמשמ ךכ םילכל תונוצרה ןוצר י למ ןינעכו תוני צמ ןוצר
הנהו ׳יפסל תוני צמ ןוצר ךותכ תומשנל תמשנ םייחה ייח
העידי חכ ןיא הזה ילככ ׳מלעתמ תאזה תמשנת תויהב
יוליג תלחת תויהב הנתו •םתלועפ תואיצמ גי מל ללכ
םי תמ לכ אלא תע אל תע ןיא ותאמ תואצמנת תוטשפמ
תע אל תעב יולת תונוצמ ןוצרב תוטשפתהה םנמא • תווש
הנכהה עי גהנו תוטשפתמ לבקל ןכוי ילכהש ךירצש ינפמ
םצע טשפתת טשפמל ׳זמ ןו צמ טייהד י למ לא תאזה
רועיש םי דדומ יטה סי י מו המשנה חככ מ מ תוליצא
טשפתי תמו • ליעל ׳יפדכ ותוטשפמ תואיצמ לכ לא תדמו
טשפמו ס״י ייח חכ לכ תכ שיש םתואיצמ חכ דוס המשמ
דמעו תומילשכ י למ חכ לכ ןוצמ טשפמו םתומצע חכ לכ
ןכו וכותכ תי חשמ תיחכ לככ תמשמו ותומילש לע רתמ
רתמ תנמ ןינע עיגה ׳יפסה לכ םילכה לכ תשרשה ילככ
רתכת ךותכ המכחה לושיב עי מו המכמ ליצאהלו טשפתהל
עי מי רתמ תויכותב תוי אי צמ לכ םתולשלתשה רחא
י למ טשפתנו ׳זמ תחשנה הטשפתנ לצאמל םתנמ
׳יחכ םיקמ לא המכחה האציו י למ ךותכ תמשנ ׳שבלתנו
תייח תמשנתו י ו מ תמשמ חכמ רתכל ץח היולגו 'תוליצא
תמשמ תולועמל יוליג ןיא ןיידע הנהו • יכותב ׳יפסת ייחו
םנמא • ללכ תזת תוטשפמה תואיצמב ןיידע םי למ ךותב
םנמא םלעמ תילכת םלענ רתמש ינפמ רתמ סלמ אל
• עדונכ תמי תנ כ״למ תולגמ תואצממ לועפת המכחה
המשנ ןיאש תעדל שי תמו • תמלענ תמצע דצמ ז׳׳כעו
המשמש ן י נמו המשנ ילכ ילכ ןיאו ילכ ילכ תטשפתמ
תמשנתו יוליגה לא י למ טשפמל תויחו חכ ןתי י למ ךותמ
• תנכומ םליעל המשנהש י למ ןמ הלחת הנמתי וכותב
עיגת רשאכ י לממ טשפתתל העטמ קתמ תלחת םנמא
תמשנת קתעי כ״חאו יכ לועפל תמשנת לכות כ״חאו ותנכת
וכותכ החשמו י למ טשפתיו י למ תוטשפמה לועפל
השכלתנש ןוטמ הז ןינעו ילככ תשבלתמ תמשנ םלועלו
םנמא • תונוצרה ןוצרכ סי י מ ייח דוסכ ילככ המשנה
תטוצרת ןוצר ליצאי ס״אה ס״אה תאמ תטו צמ ןוצר תלמב
שבלמל תטו צמ ןוצר תלחמבו וב סי י מ ייח כ״חא שיבליו
•םימדוקה ׳פב שרדמ ןח רתוי ןודל לכונ אל מ םידנה ייח
לולעל הליעמ לשלתשמ תטוצמ ןוצרש תויה םע תמו
׳י פמ ךותב םייחו ימשנ סי י מ ייח תמשמ ןיא המכח רתכ
רשא ם״את םצעמ סה י מש ו״ח לולעל הליעמ תלשלתשמ
איה לא* רוביחו דוריפו קוליסו יומדו תולגמה לבקי אל
תילכת דחא ׳י פמ ייחו אוהש ינפח די מ ם״אב הרושק
דצ לע ןתנ אלש וניפ רומשל לכונ אל םנמא • תילחא
אנא ל״צ יליא״
ה מ י ל י א ה י פ ד ׳׳פ ד ר מ ח ל ב ןיע ר פ ס
» מ
תערוגה התשמ ןיאש אוה ןינעתו הנ עפושה' תמשנתמ
ריאת אל התשמש דע ׳תומצע ׳י נעת םייעצמאה אלא
התנחהו ותצע ךנוי רתנהש יוארה ןת רתאת ולאנ םינותחתב
׳ונ החשמ ריאהנ המו ׳י פסנ טשפתת החשמו הניבהו
םתוא תלדגת תתשמ רוא ירתש תילכת ןיאל ולדגי ׳יפס
טיאש לכשתו םתכ תריאת ׳תתש;ירתו רעושח יתלכ רועיש
׳יצאת סתילא ברקתנש ןויכו תגשתכ טעחתי וא לדגי ףוג
סילעחת שיבלת רואנ תחשמ ׳שבלתנ אלש תאית תנרוקת
םחנ לדגי קפס ילנ ךסח ילנ תוטשפתתנ ׳י פסנ תריאתו
םינותחתה לנל תרונגתנו סיחחרנ םתלועפ ועיפשיו סתנשתו
סינותחתנ דיתעל אצחתלתדיתעה תחוצעת הגהנהה איה ויו
י מד והוו •לנ ורסחי אלו סנרצ לנ םהל ןמדזיו ׳תלעח לדגיש
רוא ירהש רכזב הכקנתח תוקבדה ןינע יהוזו עפשה
הנורחאה איה תאזה ׳יפסהו ׳יפסכ אוה רשימ תוטשפתהה
רבגיש דע הלעתל היישוקל ךירצ אוהה רואת תרסח םליעל
הגהנהה חנ לדגיו קתחתיוהניד טעמתי הזבו הב ליצאמה רוא
ומוקמב ראבנ רשאב הזנ יולת למו םינותחתל תעפש חנ ןתיו
אצוינ וא תדחת וק תדח ירועיש לושחנשנ התעו • ת״ענ
׳יפסב תדדומו ׳טשפתמה הנוניתת המשמ דוס שממ ונייה
׳יפסה חנ סה םה עפשה סה סה םהה תי י מה רועיש ינ
לכשתו תילנש אלא תימשג הניא ׳יפסה ירהש הלמגו הי מד
המשנב יילת םרקיע ׳יפםת ךנ ותגשת יפנ טעמתיו הברתי
םתרעשהו םתדידמ רועיש לדגתי ךב םהב רבגיש המ יפל תאזה
טי נמזנ תענמנ יל הארנש הנוטה דוסב העודי הלעמ יהוזו
תלמ ןיובמ ׳יהיו תאזה הדמה וקנ יקנ םדא ״היש איהו הז
וק דוס רועיש יפנ רתנת ןמ וזנ וז םתרישקו ׳יפסה תקינד
תידמת הב דודמלו הילא רתמ רוא ךישמהל ןיטי הדמה
תענ ונחנאו טיינעו עפשה רוא ס״הו סיזימרה םירועישהו
הדממ רוא עפש ׳פ הדמ הלביק רמאנש קר ןיטל עדנ אל
ןינעל עי ע רשאנ אוה רקיעה סנמא • וניינע עדנ אלו ׳פ
רעושמה אוהה עודיה רועישה הדמה וקכ דודמנו רעשנש הז
הצור התא סאו •הניינע'לידגמו ׳יפסה ךותכ תדדומ המשנהש
ץטמהמ ןיכ תמכ רעשו דומע הזב !ינעה תולעמ לע דומעל
שממ רועיש ותואב • ללכ ןי טמ וניאש ימ ןיכל םניינעו ׳יפסכ
רעושמה רועישו תדמת וק תואיצמכ ןיטמ אוהש ימ אוה
סחיינש ימכ הנתו • םתס םדוחייו םרשק ןיטחת וא ׳יפסכ
שי הדמה וק רועישל סחיינ ךכ ןוגכל סלדבהו סקוחר ׳יפסכ
• םרו מ ןיעה תבסל סלעתת ׳יחנו ׳דחתו תוטשפתה ׳יחנ הנ
ותוא רסחי אלש הטמל ׳את םירועיש ׳נ הנ שי םנמא
דע שובל ךיתב שטל רואת תשבלה טייהו םלועל ׳יפסל תויח
םעפשו םתלמ רועישש ׳י פסנ דודמי הניבה שמלנו הני מ
׳בה • םליצאממ סקחרה ינפמ רנגתמ ןידהו טעמ םתגשהו
תלעמל
יצמ אלא י״ח ליצאח דצח םניא ׳יפסנ סיונישתו רקיעו
ץוציננ ׳תליעפ י פנ לועפתי םי למ הנתשת המשנהו ןמצע
םינתשמ סי נווע תועובצה תויששעת ךרד רביעת שמשת
ריאת ןיאו םעבצ הארמ רואתו רואה חכח סעכצ סיארחש
הקבד המשנה ךכלו ט״פ ׳כ רמתב ׳יפש ךרדכ םצעכ עבצנ
ץוצינכ תקבד אלא טממ ׳קחרתמ אלו תינתשמ הניאו ליצאמב
ךכ ריאמו שמשת םצעמ ץצטתמת ומצע שמשב שמשת
תאצמנ ןליעפמו ״פסה הייחמו ליצאמה ןמ תצצונתמ תמשנה
׳א תואיצמב ׳יפסכו ס״אכ איהו ׳יצאמב הקבד ׳יפסכ תטמל
תלועפו סחיי תנתונ הטמל תלעופו תלעמל קבד עגרכ
ליצאמה ןיכ תעצוממ איהו ׳יצאמכ הקבד איהו "פסכ
הילעה הכ תאצמנ ליצאמה חכח לצאמ תלעופו לצאנתי
׳א תכב לצאמ דצח תדיריתו ׳יצאחה י צח תניילעה
לעפכ לצאנה תיית סע לצאמ* ליצאח רשקנ הזלו עגרכו
החשמ סנחא מ רשא שויחה ןח תצקכ וליצאחח קוחר
׳שבלתכ יתלוזב תיחצעב הטמל ׳יפסה לא עיגת אל תאזה
וק ןינע סחיינ ךכל תטחל טשפתח רתמ רואו רתמ ךותכ
תוארהל רתמ לא י י חת אצויכו אתטידרקד אניצוכ וא הי מה
ולאכ תוריפסה לא תשבולמ תמשנת טשפתי ירוא ךותבש
טשפתיו רתמ רואב ורוא שבלתי םנמא טשפתי ס״א רמאת
:ראבנ רשאכ ׳דדומל ׳יפסל תמשנ ס״א רוא וכותבו רתמ רוא
:׳א ׳יס ׳ג ׳ש ׳ישארב ׳פכ זומר והאצמת תזת קי פת
ראבאש םדוק ׳א ןינע ןאכ םידקהל ינא ך יר צ יי ן י י
3
׳יפסהש ׳יפ רככ איהו הדמה יק ןינע דיע י
לכש אלא ףי מ לבגומ לכש אלו לכש םה םנמא םשג םניא
המדקהכ רמתכ ׳יפדכ םתגשהב יולת םתואיצמ חכו טושפ
רועיש יפל שתואיצמ תכרתיי ולדגי ז״פל ירהש רחאנ איהה
"היש אלו םלכש ןינע לדגי הלודג םתגשה ׳יהי סא סתגשת
יפל טלכש לדגיש תחח ןינעת עדנ םנמא ונרועישכ םרועיש
ורמא ונייהו ׳יפסכ הלדמה רועיש רמאי ךכ ותגשה רועיש
אצויכו לחמ ךמש ורמא !ינעה ׳יהי ךכ1 ינדא חכ אנ לדגי
ונפוגב המשנה תרובגת רועיש יפל לדגת טיתגשהש ומכו
תמשנת רועיש ׳יתיש תמ יפל יכ ׳יפסכ !ינעה "תי ךכ
םהב תריאמו השבלהה יכסממ ׳טשפתמו סהכ ׳טלוש תאזה
רבכו ׳תלעמ לדגתו תמשמ רואכ םתגשה רועיש ׳יהי ךכ
לכ המו • םימעפ המכ הלעמל המשנל השבלהה !ינע ׳יפ
המשמ חכ עפושה עפשה אוה אוה ׳יפסכ עפש סחיינש המ
םי למ חכ רועיש ׳יהי ךכ ריאת רשא רועישכ ׳תראהו תאזה
ךכו ךכ התלועפ תאזה "פסה ונייהד הזה י למ הזכ לשמהו
םא המו התלועפ רבגי ךכ תמשמ תכ ריאתש תמ יפכ
איהה תמשנתו איהה העפוהה חכ שכלתי סלעתת תמשמ
לבגומ רועישכ אלא תלעופ הניאש 'יפסת תלועפ טעמי
W&0 ל•* '•»*
ה מ יל יא ׳״ s י״ » ח ״ *
םירכיא תויאיצמה ולא לכ אלא תוזמ אלו ׳יפס אלו קוליח הכ
ונממ רואו יתימא עפש ונייהו הכותב המשנה התואל םילכו
שיש םילכ םת םילכה םנמא ףוסו ץק ןיאו תילכת ןיאל
חצמ קוליח ןתי אל ריאתשכ ךכלו תילכתו ןק םתואיצמל
המשנה התואכ וכ םיקבד וינפל םלוכ אלא ילכ םושב
לעב יניאש ונממ תלדבנ הניאש ונממ תטשפתמה הראההו
לכה יוביר לעב וניא תולעפה לעב וניא דוריפו רוביח
תי ןינעו לצאמ ׳יצאמה דוס אוה אוה ותודחאל היש דחיימ
ןיוכמה וא ויתודמ דרומה רעשי רשאכ אלא ׳ירועישב וניא
םלענ דיחי ס״אב ןימי דימ ׳יפסכ וירוביחו וידוחייו וירשק
אלו לולעל תליעמ אל יוניש םוש ונ ןיאו לכה הייחמה המשנ
דצ לכמ עפוש אוהו תטוצרה ןוצרמ דוס לכה אלא ׳יפסמ
ןיאי לצאנ לכ תלועפו ׳יפס לכ עפש תואיצמ לכמו רבע לכמו
תודחא תואיצמה לכמ אלא העודי ׳יחבמ העודי הלועפ וב
ונ ןיאו תולועפ לכ לעופ תיטישפת תילכת טושפ תיש
ראובמכ טממ תילועפת לכ תועבט אלא תועודי תולועפ
ףידעי וא רסחי םאו • ׳א רמת םג תמו ׳ימדוקת םירמתכ
ןורי וא קוספי טשפתי וא ףטעתי ךופהי רווחי וא דודמי
יא קימעי םמורי וא ביחרי רצקי וא ךיראי ריתי יא רושקי
רתכת תואיצמב ׳שבלהה דצמ לכה קיספי וא עברי ליגעי
תונרקתהה דצמ אתונידרקד אניצוב ׳אה • תומדיקה ׳יחב ׳ב מש
םללוכל תודמב תידמל תיטשפתהה דצמ הרמה וק ׳בה • וילא
: ראבנ רשאכ הלמו רועיש הברה ׳יחב
םיעודי תומשב םיסחוימ תודיחו ׳ירועיש•הרמהן ח ל ז קרפ
יפכ וירבד קיתעמ יתייה םאו י״בשר ירבדב י
דע בר ףוליח םיניינעה ףילחמ יתייה םהה תומשנ ושוריפ
ףוליח םהנ ואנ ו״ח םאו ירנד רוקח ןייעמה עדי אלש
יתאצמנו ו״ח ותני ט תנשמ יתייה טעומ יונישנ םתמה תתמא
םלט םהה םירועישהו תולמה רדסל ׳נלנ הלע ךכל •םשאכ
ונושל תקתעהב סנכא כ״חאו םיעודי םיקרפב םי ראטח
אבי רשאכו ללכ הנבהה הנשי אלש המ תטעומ הבחרהב
המדקהה בצחמ תוארלו וירבד ךותמ ירבד ןינתל ןייעמה
הנושאר • ה״ענ חקל ףיסויו תולקנ ןינעה ליכשי הרוקממ
ודסיש דוסמ ויתקתעה םש ןנחתאו ׳פכ ורקיע תות רמאמה
תודוס דוע וב שיו ןייעמה תארי רשאכ ש״ק דוס לע ש״ר
ונילא יואר תוימשג תולמ וב שיו •׳ש ק״בב ויתקתעה ׳וקיתב
לשמנה חומ לוכאלו לשמה תפילק ךילשהלו ׳תוימשג טישפתל
תויה םע •הרמ ׳נ ׳וק ׳א• ׳י ולא םתו םילשמה יפילק ךותב רשא
תדרפנ אצמי • תרחת וק דימת תבכרומ תאזה תלמתש
• אכרוא ׳ג • אצויכו תדמ דמעו וק יוטנ םימעפל וא ׳רמת ןמ וק
תטובשח ׳ט •אעיביר ׳ח •אלוגיע ׳!•אמור ׳ו-אקמיע ׳ה-איתופ ׳ד
׳ס • ףלא ק״ת • ףלא • ק״ת ןישמח תאמ שמח תיש השלש
אטר
ד רמח ינכ ןיע
רתוי למסל ׳יפסכ חכ ןיא םתב תחשנה ריאת ׳יפאש תלעמל
אלי םילצאנ סה ףוס ףוסש אוהה למגהו אוהה רועישה ןמ
ראבב* רשא הרמה וק ׳קנה רעושמה רועישה איהו ליצאמ
:דוחייה תעב ןיטחה דורמיש
הרמה וק הנה םרוקה לע.ר1איב תפסות "W י שש קרפ
אניצוב אוה ׳את • ׳יחב ׳ג יתב ׳יהי תאזה
תראה 'יפסה הריאמה הרונמ אניצמ איהש טייהר אתטיררקד
ןכו ׳יפסל תמשנת םשמו רתכב שבלתמ ס״א ירהש תמשנת
׳כ תואש ה״והיכ שורק ןיא ןוגכ ה״והיכ תלמב ׳וקיתב ׳יפ
׳י ךיתב רתכב תמשנת תושבלתת י״ע ס״א תראה רתכב
המשנהמ ולא םילכש תראהו ׳למ ׳ה ס״י ׳י הניב ׳ה המכח
׳יפאו אתוניררקד אניצוב תיטשפתה ארקנ ׳ונה שובלה י׳׳ע
׳יחנ רוס לא קוליח ןתנ אלתטותחתה״פסב םניינע אצמיש
תנממ םילולעתו תורמה לנ אלא לולעל תליע ןינ ׳תראה
הנ רמאנ אתטיררקד אניצמ רתננ ס״את ןמ האישהב םייש
הניינע ןינ תונוילע ׳י פסנ תלעמל םניינע ןינ קוליח ןיאש
לכב ׳תראה הנרמו םהב הריאמ תונותחת ׳יפסנ תטמל
םנמא יומ וז תולולע ןמצענ ׳יפסתש יתלוז תאש ןולנוי רשא
אניצונ ארקתל רתכב שבלתמה ס׳׳א איהש תיתמאה תמשנת
םלוכ אלא ללכ הל לולעל הליע ןיב קוליח ןיא אתטידרקר
וק ׳בה םימרוקת םירמתב ׳יפש תונוצרה ןוצר דוסב ס׳׳אמ
הרמו הרמ לכב תורעושמ תורמ תדרומ איהש ונייה הלמה
תולמה יפל ריאמ רואהש ׳ונה הראהה ןמ ׳טשפתמ ׳יחכ יהוזו
רשאכ תולמו םירועישו ׳יחב ולשלתשיש טייתו תורעושמה
תולמו הלמה וק דוס דורמי תורמת ולאמו • ולשלתשיו ראבנ
רעשי אלא ׳אי ׳א לכל הוש הרמ ןתי אל הזלו םתב רעשיו
׳א תרמו רתכל ׳א תרמ ךכלו תמצעב תרמת רועיש יפכ
ןיא ז״כעו ׳יפסל תועודי תורמו תויש תורמה ןיאו הניבל
׳תמשנב הקבר רתכת ןמ ׳טשפתמ איהש הרמת וקב יונישת
תורמב דורמיו רעשי י״כע לבא דימת ״פסה תמשנ סי׳א רוא
ז״כעו הניינע יפכ א״ואכל תועודי תודמו םירעושמ ׳ירועיש
איהה הרמהו רועישה י״ע תמדקתמ ׳יצאמב תוקובד םת
ס׳״מ רתוי ןינע ןיאו םירועיש ןיאו םילכ ןיא הנהו • ׳יפרכ
הרמ אצמיש רע ׳תואיצמ יפל םיניינעו םייונישב םררמי םנמא
רשעו הניבה םימעפ ףלאו המכחה םימעפ האמ תללוכ
וק תולשלתשה דוסב טייתו ׳למה םימעפ יהו ת״תה םי מעפ
םמצע ׳יפסכ ׳יצאה תלחת תואיצמ ׳יתש ומכו תדדומה הלמה
לירגיו םניינע הבריו ׳יפסכ תייליצאי תורמו ׳ירועיש רעשי ךכ
׳תואיצמ דוס איה יגה • םהל רשא הרמו רועיש יהוזו םתילליכ
חכ רסחי אל ס״אב ׳יצאחב ׳תוקבד רתכה םלעת תילכתמ
״רועישהש םתב תיתמאה המשנה רוס טייהו םהב רבד לכ
ןיא רשא תיתמאת תמשנת ןכשמל תנכת הראההו תורמתו
ואנת<וול רואיבב ל״צ ילוא*
«»ח כ ה מ י ל י א ח״6 »
אצויכו ׳י פ״1 ׳ף ׳י וללכוי סא אלא םוילוו םירחא םילכ ןיאש
זמרנת הני רמה תוללכה ןטמ 01 סירפסח המכל הלעיש דע
״פס שיו דבל ׳י פ״י ללכחש ׳יפס שיש התרגמ ב״אשח ׳א ׳יפסנ
ןדי לו אצויכיףלא החנל ולעיש דע פ״י "ושפח ׳א לכ דוע ללכתש
םילשהל רתכהמףנע קלח אלא תמצעל׳יפס הניא תעדת ׳יחכ הז
םהנ הלגתמ רתכת ןיא םאו תרשעכ תולולכ ויהיש ׳יפסה
׳יפסכ ׳יפסה קלחו ־יתכתח ףנע חעדח י מש ׳י םת ירת
ירהש ׳יח דחוי ופיסוה אל םהנ הלגתמ רתנת םאו המצע
׳א לנת תעדתו רתכהש ׳י סהו ול רשא ףנעכ דחאחנ רתכת
׳יפסהח רתוי ׳יפסכ ןיא ז״פל הגהו • ׳ש ק״ככ ׳וקיתנ ׳יפדכ
׳ימ רתיי סה י מ רחא ןטע תיללכ שיש רחאנ םאש ללכ
תריטפכו ארדאת סחייחישכ כ״א ףי סט רשא ן טמ וחיא
יפלש אלא ס״י לע יפיסוי אלו סירניאנ סחי תויא י״נשר
סיניע םשנ וסחייתיו הנתשמ םתלועפ ׳יהי סתניחנו סחואיצח
הברי ׳יחנה יוביר אלו סש ראמחב אצויבו חוחו רעשו סינזאו
רשא םי קלמ יפל אלא ׳י םה םלועל יב ׳יפסה תיאיצח
הנמ יא החנחנש הרמג וא תחבחבש דסמ ׳יהי םא םהב
תלועפל ׳פ רבא םשנ סחייתיו הלועפה תנשי אצויבו המסחנש
אצויכו ימשגה רבאה תלועפל תחמ איהש אי מ ׳י חמ
תחמ דוס אוה ז״דעו • ׳ית תלוז אלו ׳יח רתוי ןיא םלועלו
וקב סי די מנה םילכה םהש הי מ י קנ תיסחייח מש
'י מי נמ המשנה לא ף!
ג
ן י
ע נ
סתש ׳י פמ טי י תי הי מ
תלוז יא ׳ימ רתוי המשנב סחייחי ךאיה ׳יח רחוי רבד ןיא
תויאיצח החבנ ׳י פמ ןיחני ׳י מי נמ המשנה םנמאה • ׳יה
הזלו םתוטשפתהו םתולשלתשה ינפח ולאח ולא חטחשח
םהיניינעל מי ני חל סיפלוחח חוחשנ חוי אי צמ וסחייתי
סחיי קחרתי אל ׳יפסל תויכות אלא ׳יפס הניאי תויה סאו
הל
;
וסחייתי אל ׳תימצע דצמ יניתמש י מש תמשנתמ ףיגה
םירביא הל וסחייחי ףוגה לא הפותיש ינפח סנחא םירכיא
וק לא תז קנעה היהי ז״דעו ףוגה לא הקכדה ׳יחנ ךרענ
אלו ס״אמ חטשפחח החשנ איה תמצע דצמ הנה הי מ
קוחר הז לכש חולשלחמי ׳יחכו םירועישו תחמ הל סחייחי
רתככ ורוא שכלחי רשאכ םנמא • ס״אל וסחי י מח דאמ
סרעשיו םדדמיו ׳י פמ ךותב רתנת רוא טשפתי תנת
׳יחנ לעו ׳יחנו םירועישו תידיימ תי מ וק ךותל וסחייתיו
׳יפס מ סה םי ני י נמ םתואו סיםחיי הי מ וקנ רחאנ וז
םנמא • קנעו ןפוא םושנ ׳יפס ׳יח רתוי םילצאנה ןיאש
׳ימ ׳יו ׳יח ׳י רתאיו םחי י י ח יפל םניינע הנתשי ׳י פמ
הנמנש תמנחנש רחננש רתמ ׳יפא סיחעפ ףלא תחנ דע
הי מ ריעיש ןחי לכה םיטרפ יטרפ החנ ןכו ׳פ הדתכש
תוללמ הנרתי התכ איה הדמי רועישהו טיינעו ׳יחכ יפל
ה 1 םיטשפתמ ת״ת םימעפ תחכ תוללכה היהי תדמ הייאבו
ה ומ
ד ר פ ח ל ב ןיע ר פ 0
טיאש דאמ תשק רפסמו •לאמ בורל םירפסמ אצויכו אמר
ןינע תמ • רשק ׳י • םילולעכ םי רפסמ יקוליח תעדה לכוס
ןיתרו כ״י ןכו תומאה סה המ ןימא א״יה • ולשמו רשק
חלומ ולאה תחמ םה המ תועבצא ד״י ןיחפט ג׳׳י
םיחפטה ףרצח טיאו םיחפט ךכו חוחא ןכ השעיש םרפסמ
םפוריצב שיש םיחפט החכ מש תייה סע תומא רפסמל
רשפאש תייה סע תימאל יפרצמ יניא תיתרזב ןכו תומא
יובירש ומצעכ ןינע תרומ תועבצאכ ןכו תימא רפסמל יולתל*
יובירו תרז ושעי אל םי חפמ יובירו חפט ושעי אל תועבצאה
גלפי אגלפ השעי תותרזכ ו״ט • תומא ושעי אל תותרזת
ןמ תדמ םושכ ןכ השעי אלו תרז ישילש ׳כו שילשי אגלפ
יצח תמאכ אלי תרזכ סחייחי ןאיתי תז קנע תח • תו דמ
׳ג םתש תדמ וקכ לוח חלח ו״י • חרחא תלמנ אלו תמאת
• טיינע תמ סיל למג לוח יחחש רשא ירחיאכ םילמג
וסחייתי תח לעו חיעכט ןינע תח חיעכט טייתד ןאקזע ז״י
ילכ אוה וטושפכ גלזח חלח הגה קגלומ ח״י • חועכט םשכ
•לשמנה!לשמ קנע תח חחלקכ רשנה מ זוחאל םיניש מש
סיחעפלו אציצונ תנארקי סיחעפל הדמ וק תנת אניצמ ט׳׳י
תכמ סיחעפ ׳נ • ונושל תניש תחלו הז ןישל קנע תח אניצמ
טיינע תח הז תקלועמ קנע •חפלועמ אתחשח אחייקי רמאי
תטחלי תעידי ׳יחנ אלא חפלועח חלח הנ רחאי אל דועו
םיריפס חפלועח רמאי םימעפל א״כ •הנ סחייתי קנפ תזיאח
ג״כ• ולא םיריפס קנע הח והיידוחל םיריפס רחאי םימעפלו
ג״כ • קנווגרא חדכעד הדחכ רמאקל םיניינע הח ןינווגרא
אריוא רחאי סיחעפל ד״כ • טיינע המ ריואכ חרופה לדגח
תוטשפמ חיאיצח ףוסכ אטיכרש ה״כ • אריוא קנע תח דכל
׳ירחש מ אחיפסוס ץיכ • וניינע תח אטיכרש רחאי תדמ
רמאי תדמ וק ףוסל •קליח ז״כ • תדמ וקכ וסחייתי ךיא
ןי לי מ ןינע תח ןיחוחחו ןיליח ןכ ריעיש ׳ילמג דודחיש
יתכח הממו ש״ר חריטפכו ארדאכו תדמ וקכ ח״כ • תכ
תח קחלע אמר ןיחש קחלע ףלא ןוגכ חוחלוע רפסח רחאי
רחאי ׳יחכ וזיא לעו םליע ארקי תחי )לאה תומלועה סה
לכל ליחנח הי נקה ןנו ׳יתיש סוקח תויא לננ םלוע רפסח
החנו תימלמנה ולא םה המ חוחלוע ש״י קידצי קידצ
: הו םלוע תלח לולני
רחא • םידקא ילא חילח רואי מ סנכאש
ח
וי רפ
חוחשג סוש הלעמל סחייל ןיאש טל עודיש י
המי קה דוע טל שיו • לטכ לעיפ הזכ תוכיראהו רקיעו ללכ
ןיאש ׳י פמ םצעכ ל״צאו א״׳ אלו ׳ט אלו ׳י ׳י פמש תשרשוח
רתיי ׳חוללככ ןיא חוללככ ׳יפא אלא ׳יח חוחפ אלו ׳יח רתוי
החו ׳אי ש ריפסכ טכראהש ומכ הרשעמ תוחפ אלו ׳ימ
ס״י מ רתוי תואיצמכ םניא תוללכה י מד ׳י פמ )ללכייש
'pvib i ' i t ׳•»*
ה מ יל יא י״ פ
ט
״ פ
המשמ הלועפ אוה ׳ונת לכ הגהו • ׳יפדכ תודמל הדמ ׳י
תלועפ חומב הבשחמהו המכח חומה ירהש ילכה ךותב
הלמכ שיש אל ׳י תדמת דוס סחיינ כ״א חומה ךותב המשנה
םגייגע שבלתיש תמ דצמ אלא שממ סש אתטידרקד אניצוב
תמשגתש ומכו ׳י הלמה סחייג ׳י ורועיש שובלהו שובל ךותב
ךכ תלחו רועיש רשעב תב ןכוש אותש ילכה הרעיש םש
בושחי הדח בושחל ילככ המשנה ףותישל םש תלעיש המ
ןיגעת םוקמ םחיי יפל םיסחייתמ ןירועישו ןידידח דודמיו
: אצויכו רשע ׳י תודמל תדמ ינייהו
תואיצמ יכ תמע הקומינ תאזת הלמה הגה • ן ח י קרפ
לוס יכ ןיגעהו • הלמה ןמ וק איה ו״או י
ובש הניכה לא תוטשפתה הל ןיא רתכבש הנוילעה המכחה
סגמא •ארדאב ׳יפש ךרדכ המכח תואלפ תוביתנ ב״לח
ךרד שממ תחכחת לא המלענה המכחה תלועפ דוס טשפתי
ונייהד ד״וית ןח טשפתמת ׳ו הדמה וק דוס ונייתד תעדת
ךכ תעדת י״ע איה סתוטשפתתש הניבו המכחב שיש ן״טכ
חוחה ןח ןי קפמ !יעובמ ונייהד רעשה דוס הלעמל שי
והיאד חוחה !ח עבונ ו״או רעשו רעש לכ יכ ן״יוו םדוסש
רשא הבשחמהו הדמה דוס עבט ולאה תורעשה י״עו ׳י
תמוקמב המכח איה הנותחתת תמכחה לא הניילעה המכחב
סירחתב ליעל ׳יפש המ ונייהו ןידידמו ןירועיש דודמל
רתכו רתכב שבלתמ ם׳׳א טייהד !ישאר ׳נ סהש םימייקה
ושבלתי אלו שממ המכחב ושבלתיו ׳ג סהי רתכבש תמכחב
תמשנת י י ס טשפתמ רעשת ךרלש ינפמ רתכבש תניבב
ןיב רשא ׳וקיתה ראשו שממ תמכחה לא רתכבש תמכחמ
ם״תו ללכ ןיצצוח םניא ריעול אתימל ו׳׳יעל ארעשל ׳וקית
שממ תחכחת םע רתכבש המכחהש הנחת ץיחב תומכח
תחשמ תחשנ תוחומ ׳ב תומכח ׳ב לחי ןילחיתמו םירשקתמ
ןמ טשפתמה יק הלמה וק אוה רעשה לוס תעלת לוס הזלו
וק ךרל תלמת טשפתיו תלמ אית המכחה י מש י וי מל הלמה
הלמ תושעל הי מה ןמ וקכ יוטנה תעי ת י ום תאזת הי מה
התחיתפ המכחה םילכהש ומכ המשמ ׳יהי םי למ ןיעכ י וי מל
וייאו תוא י״ע תמלעתו תתצימק חתפת ׳י תואו תפי ה י״ע
לוס ךכ רתכבש תמלענ תמכח חתופ תפי ה ןינע ׳יהיו
לוס טשפתי םשמו תלמב תמכחב תחשנ טשפתמה המשמ
המשנ לכהו המשה ןמ תטשפתמה המשמ הלמה וק
הל סחיינ םילכה תועצמאב אלא ליצאמב תלעמל הקני
הי מ ילכב תלעופה איה איתש ולאה ׳יחנהי ולאה תוחשה
ולא תולח ׳נמ ראנתמת יפל התע תמו • ׳י פי נ תי מת וקו
איצמי הי מ השעי רשאנו ׳ו הי מה וק ׳י• הי מ ןינעה ׳יהי
המלענה המכחה תי מ סלעהכ תימותם תוימוע רשע י וס
י י ס לא תי מת תחיתפ י וס תשעיו טשפתי וק י וי חי רשאכו
תוטשפמ
י ט ח ל ב ןיע ר פ ס
8 6
ושעיו וומ וו תטשפתמ ׳למ םימעפ תמכו תזמ הזו הזמ
תויטרפ ׳יחנ למו ׳למ ירועיש החנו ת״מ ירועש תמכ
אצויכו ולאמ ולא תולשלתשמ תניבל ׳יחב תחכ ו׳׳יעו ׳יפסכ
י מש רשפא יא תות !ינעה תלווש תוי חו םירועיש םת ולא
: ׳יפיכ ללכ ןיא ׳יפםמ רתויו וניא תומשנ
רועישו תי י י מ ןישל אית תי מ תלמ תמ •ה ר מ
ט
ק י פ
הי מ ןיא רתכ ןיא ן י נמ תייהנ המי
רועישי הי מ ןיא הלעמל ונממי רתכבש רתכ ךכלי ריעישו
ןיאש רחא םנמא ילכ איהש תיית םע ס״א רתמ יקנ ךכל
תטמלי מכבש תמכממ םנמא ס״א ארקי ריעישי הי מ םש
ךכל ןיייימי ןיריעישי תו י מ תרעמ םשו רועישו הלמ שי
איהש תדמ ארקת תמכח איה ׳י ןכ םש תישאר איה..׳י תוא
אוה םרועישש ׳י פמ תי ח תרעשמו תו חו מ איהו רשע
תוא ם״י טי י הי שרקה ךרא תומא רשע ונייתו ׳יפס ׳י י י ס
דדמנ אוה הדמו רועיש הזיאב רעושיו דדמיש המ לכו ׳י
• תרעשמו תדדומ רתכבש תמכח תנוי למ המכמש המ םשמ
לכו איה הדי לע ארדיאה שירכ ראובמכ םיכלמ רועישו
איהש המ אוה הנממ הלעמלו הנממ אצמיש הדמ םוקמ
רעושמ וניאש לעפיש ךל ןיאש ןידידמו קרועיש תדדו מ
ןוצר רתוי יברקתהב יא ןוצר ארקי רתכה תמו • תבשחמב
רתכבש תמכח ונייתד רתוי וטשפתהב םנמא תטו צמ
בשחי תבו תבשחמ לכל הבשחמ איה ןימוי קיתעד אחימ
טשפתי רשאכי ׳יפס לכ תוברעתההו הדמו רועיש רעושמו
תטמל ןיאו םש תרעושמת תדמתי רו עי מ לועפת תבשחמ
םצע ריעזד אחומ טייתד המכמ ןמ סא יכ הדמי רועיש
טשפתיש הנחת ץוחב תומכח !ינע ארדאב ׳יפ רבכו הבשחמ
ןוי למ רתכהמ םלעת תילכת ׳מלענת תי מי נמ המכחה י י ס
מכב רשא סי חלעמ םי פנמ לוס םתש תו רעמ ךרי
תמכחב חכו תויח ןתיי סב ךרל תחלענת תבשחמ טשפתיי
׳יפסכ !ילילחו ןירועיש לחמיו תטמל הבשחמ איה המכמו
המכחב ובש המכמו ובש המכחב יולת מ מ לוםש ינפמ
תטמל תואי צמ לעפתי סש תבשחמ הלעיש המ יפלו הי מל
םשמ טשפתיש תמשמ תוטשפמ לוס לא תזמ שיקנ התעו
אוה הלמ רועישו תולמל תלמ ןתיו ׳זמ תולשלתשמ ךרל
תולמ לכל תלמ איהו רועישהו הלמה שרש ׳י טי י הי רשע
רועישכ אצממ רועיש וני מל ׳ימ ׳יו רשעב תללכנ ׳תויהל
ומוקמב תטמל אצמנו תבשחמב ותואיצמ םש תלעש הכשחמ
סוש אצמת אלש • בשחנ לצאנ לכו לצאנ לדמנת ןינע ירהש
תבשחמ ןמ תחמוצ ׳יהת אלש תלידג וא הנטק הלועפ
אוה ודדמויו ורעושיש המ לכ תו דמ תדמ סה שמח ךכו
ותוא טשפמו תלעמל תכשחו תדדמ תבשחמש תח יפכ
טייהד תלמ המכמ ,הזלו ׳י פמ תי מ י וס טייתד רועיש
*י ט כ ה מ י ל י א ב י״ פ א י״ £ י״ * ד ר פ ח ל נ ןיע •)fiD
נחחהו ךרואה םהל ננדט ת״תב םמוקמ לא םליצאתב דודמי נ״חאו ׳י השעיו המלענה המכחה ןמ תעדה תועשפמ
תוריפס ר טייתד תו ףונב תלגתנ לכת קמועהו הנוגהו סחייתיש תואיצמ יפכ דחי ׳כ םימעפלו ׳י הזכ יקו הדמ
אלא ׳יפסל המילשה הגהנהה סחייתי אל ךכלו םמוקמב וק השעי םימעפל הדמ השעי םימעפל • הי מה וק קנע
ראשנ יכ םורו קמוע בחורו ךרוא תחאב םשש םמוקמב ותלחתח תואיצמה לנ םנמא וקו הדמ דודמי םימעפלו
ףוגנ יתלוז תומלענ תוירוצ תייבשחח סת תילועפת תומוקמה וניינע יפב וקו תדמ דודמיו ׳יפדנ שרושה םש לע הי מה וק
יפל ז״כעי • תימילשה תי למ תורוצת ומלתשנ תמאב זאש :ןירועישו קיידמ דודמל
• םשנש תויתוא ׳ד םת תטרעמ ׳ד וטפשי ׳יחבו םתואיצמ ףוגה לא םדקי רויצב יכ ׳יפ םימכחה ה נ ה
א י
ן י
י פ
׳מוקחבו ק״ו הב הניבבו ק״ו הב המכחב ׳א הכרעמ טייהד הדוקנה הזב םנוצר •ף״וג ח״טש ו״ק הדוקנ
תילכת טי י הי תולועפה לכש הזל םעטהו ק״ו 'למבו ק״ו ארקי םור אלו בחור אלו ךרוא אל הב ןיאש תיבשחמת
לא תייאיצממ ולשלתשי םנמא ׳יפס ׳י םת ףוגה תומילש ךרוא בשחי רשאכ)ללכ ףוגה ירדגח 'א ןיא ןיידעש הדוקנ
תזיצןיה וחמצי הנושארו ׳יחב לא ׳יחבח וקתעיי תיאיצמ ילב ןרואה םע בחורה בשחי רשאכו וק והארקי בחור אלו
תוינשחח תוגהנה םהש ינפמ םלעה תילכת םתו תמכחב תואיצמ אוהש ףיגה םנמא - בשחיש ״רוצ חטש ארקי םור
המכחה תאיציב תעדה ן רי הניבה לא החכחה ןח ואציו קמוע וא םי מי בחחהו ןרואה אצמי המילשה ה״י ו מ
ןמ תחמוצ תואיצמבש תניב לכש אוה עדטש הניכת לא רעישיש תמ יפכ יילת למש אלא ׳א ןינע קמי מי םו מש
תמכמ ןמ איצוי כ״חאי םדאת םכמי תלחתש החכחה הלעמל הטממ סאו קמוע והארקי הטמל הלעמלמ םא
׳תואיצמ לא ואצי כ׳׳חאי רכד ןותמ רכד קבמ טייתד הניב םנמא ימשג ףוג לכל ׳יימשג ילאה םיניינעהו םור והארקי
׳למנ ואצמי אל סא לעופל ואצי אל םנמא םתוליצא םוקמב רחא תאזת החכמ לשמל • שבדמ םיקותמ םירבד סה
סחי ולא תוכרעמ ׳דל שיו • לעיפל תולועפל תאי צי מ איהש רקחו ןיא ורמואכ םיימשגה םירכד לי שמל ונל רתוהש
ופתתשיו ׳ה הניבהו ׳י המכמ יכ ולא םע ולא קנעו רמאנו לושמנ ויפל התעו • ל״ח ׳יפדכ תבמ םילשמ ןקיתו
י חא דוס טייתי וז םע וו תרשוקה ׳יחבב הניבהו החכמ י״בשר ירבדב םסרופמ הזו ףט והארקי םייוליג םוקמב ק״ו
תעצמתמ ׳יחנה םע הששב תשש רשק טייתד ג״י הלועה ׳ןכ ׳ונכ הי ו מ רמג ףוגהש ימכ יכ םעמו םישרפמבי מי זב
םש רפסמ טייהד י״כ םללכ ג״י םה 'י ׳למב ׳1 ת״מ ןכו דועו תי לע תמילש הלועפה ׳אצי ממש ק״ו סה ׳יפסה רמג
הכוראב ׳י פי כ
,
יצאה ןרענש ולאה תו כרעמ דיסב ׳ד ןב סה ףטהש מ ארבנ םדאש םלצה דוס לא םהירבדב ןווכי
טייהו ה״ו״ה״״ תויתוא יד טי טו הי עב ׳יצאה רעש ר״פסב ׳ג וילא ומדקי ףוג לכש ומכ הנתו • שרדנל דעי אלי ק״ו
י מ י י ע הלולכ תואו תוא לכש תלוזב םתמוק ריעיש דוס קנעה ןכ ׳יהי לשמנבש יואר ה״דוקנ ו״ק ח״טש מש ׳יחב
קנמ רעושיי • ׳יפדכ תומדוק ׳יחב ׳ג םפוג דוסל ׳יתיש תמכחו תעדו תנובת ונייהד ׳יפס ׳ג ק״ו לא ומדקי הזלו
לא הניבבו המכחב רשא ׳תואיצמ ןרע לא תמכחב ומצעב ןנוכ ץרא דסי תמכחב ׳ת ורמואכ הוה לכ הוהתנ ׳גבש
תטלמנו ת״תבש םתואיצמ ןרע לא ת״תבו הניבב רשא םכרע הזל המו • ׳יס ידוקפ ׳פב ׳יפדכ ׳יכו ותעדב תנובתב םימש
חדנשי ויקו ת״דוקנ םהל תוית ונייהו תוכלמבש םכרע לא ׳י בשחמ תדוקנ ףוגה לא תומדוקה ׳יחב ׳ג שחמ סה ולא ׳ג
: ׳יפדכ ףוג כ״חאי ׳יפסה תרוצ תלמ תבשחמ קמוע הבש המכמ איה
• רחנ* י משמ תטיראת (ינע הנה א כ ר וא בי קרפ לשמ קנעכ הלועפ םוש םהב סחייתי אל תיירוצ תוי בשחמ
סיפא תטירא תנטי לשמנה םנמא ׳תלעמ המכחב ׳תדוקנ לשחמ ןכ ףוגה לא תירוצה הדוקנב
הז קנע ׳יהיו םיעשרל םיפא ן ראמ לסמ קנע לא ׳יפדכ ׳חלעתל ׳גתמ םוש אלו ןיד אלו דסח אל מב בשחי אל
דסמ תי י דמ תצרי תדמ רועישל םנמאו • דסמ תוליצא תמכמ ןת טשפתמ תעי ה דוס אוה וקה • םיתדוקה יפב
ינפמ םינותחתל ׳יפא דסמי הלועפה תוטשפמ טייהד ןרוא הלועפה םהנ הלגתנ אל לבא ןחלעהמ סי רבי ה ואצי רבכש
ינפמ טייהו וקה דוסב סחייתת ןרואת םנמא • ותטירא • םיאנת םיקרפב טיינע ראבנ רשאנ ןרואה אלא ללנ
עלטכדסחנ ןימיה דצמ ותואיצמ לנו המכמ ןמ תעדה תויה ישמו םיפא תוכירא דוס טיית תרצק ןרד תמ םנמא
אלול וימחר י י חת טשפמל קפנא ן רא רתמ ןרלמ ןכלו תרחא תלועפ םוש ׳יפסל קאי תעלת תליעפ הזו םלועל
ךשמנו טשפתמ ןרוא טי סי תוצצומ תויעצמאה תי למ ׳ב תב ילגתנש י ני סל תניבב חיטשה • ימצע יוליג אלו
דשמ ׳יחב הצרי ןרוא דודמי רמאי רשאכו םינותחתה דע תממו תחנמ ןמ לסמ תממ איה ׳אה תו ממ
" מ *יהי וו ׳יחבו םינותחתל דסח לומגל ן ראתמ רו ממ . ראבנ רשאכ בחרתי ןריאת ונייהו הני מ ןח הרטמ
רועישו הלמ ןתר תי י מ׳י צאי ו י ו י מי תי מ וק תמי • ןרוא םנמא • ולגתנ אל ק״י םצע טייהד ףוגה ירדג ראש םנמא
למ צ״צנש רגו kiwwd (too י״ננ* f l V l
!ד מ יל יא יט ייפ ר י״ פ ג ייפ ב י״ פ ד ר מ ח ל כ ןיע ף 2ס
קחעתש המ ונייהד ׳ה ךיתארק םיקמעממ טייהו המכחכ
הדמה וקכ םנמא ונאצמי ימ קומע קומע ןינעכ םלעתמו
רועיש ןינע לע רכדמ אוהש ינפמ ךכ שרפל רשפא יא
כ״א ׳יפדכ םורו קמוע כחורו ךרוא ונייהד ףונה תודמו
רחאו תלעמ ןינעכ םו מו תממ ןינעכ אלא טיא קמועה
תלמש ר״פסכ הזב ׳יפ רנבו הממ !ינעב ראבתי אוה ךכש
חצנה תדמ אות םורת תדמ כ״או דוה חצנ סה המח הלעמ
קמועה ימשגבש השקיש אלא ־והת תדמ אות קמועת תדמו
לכל םיניינע ׳ג סהו ק״ו סה ירהש םיניינע ׳ב סניא םורהו
ברעמהו חרומה סהו תווצק ׳נ ול ךרואה • תווצק ׳נ ׳א
׳נ ול םורת וא קמועהו •ןופצהו סורדה תווצק ׳נ ול בחורהו
ןח ליחתנ סאש רמול רשפאו •העמהו הלעמה ונייהד תווצק
םור ארקי דוהה לא חצנה תוטשפתה טייהד הטמל הלעמה
קמוע ארקי הטמה ןמ ליחתי סאו הלעמה ןמ יתלחתש ינפמ
י וה תי מ ךכלו חצנת לא אכיו רותת ןמ יתלחתש טייתד
תרובג ןופצת ןח בחורה ןכו חצנ סירהו קמוע טייהד איה
ךכלו וכ זחאנו ךרואה ־ע בחורה םלועלש ינפמ דסח סורדל
כרעחל חרומה ןמ ךרואהו הרובגה דצמ ולא תדמ ׳כ לולכי
סיגותחתל טשפתהל ׳למה סע ת״תת רשקל דסחה bx
קמועל טשפתת תיעצמאה הדוקנהש שרפג סאו • ׳יפדכ
הנהו • ׳א ןיגע לכהו דוההו חצנה תיטשפתת ׳יהי םורלו
׳יתודח רועישכ םרעשיי ולא תודח ׳ב הדמה יק דודמישכ
:אמורו אקמוע הדמה וקב רמאי
ינימו סיכירמ לוגיעה יגימ •אעובירו אלן ^י ע י ט קרפ
יולת לכה הגהו • אצויכ סיכר עוברה
ןמ אצוי לוגיע אצמי הנהו ינחירה לא טחמו יתשגה לשמכ
אצויה לוגיעה הגהו לוגיעה ןמ אצוי עבורמו עבורמה
טממ לודגו לוגיעה ןמ בושח עבורמה עבורמה ןמ
עבורמה ןמ בושח לוגיעה לוגיעה ןמ אצויה עבירמהו
ןמ אצויה לוגיעה הגהי
איה הניבהש ונייהו שילש
טייהד "פס ׳ח תלעב
קיפני אלוגיע ת״תהו
ת״גח טייהד ק״ו אלא
לוגע איה הזה לוגיעהש
הזכ טחמ לודגו
תיחפ אוה עבורמה
וגייהד תעבורמ
ס״יתג ת״גח תגיב
וב ןיאו אעוכרמ
ןיגעתו י״הג
הגהנה איהש ק״ו תיטשפתת טייתד תי מת וקכ דימת ׳זנת
קיפנד ׳עובר אלא ןוילע עובר אל עוברב ןינעה ןיאש תלגועמ
תוגהנה תעבראב תעבורמ איה ׳לתהש ונייהד אלוגיע יגת
םישמ ןהל 'ד ׳לתהו י״הג וא םהל ׳ד ׳לתהו תובא ׳ג וא
טיהר אלוגיע ׳יפ ריהבה ׳סנ הגהו • ׳ג לכל ׳אעיבר יהיאד
ק״ונ גיהגת םימחרה לענ ת״ת יכ ןיגעתו טיהר אל אעוכר
לוגיעה טייהו כוניע ילנ רידת םי מחמ תנשומת הגהנה
הזת
its
הלמבש דסחה איהש ךרואה הכ דודמיו תדמו תדמ לכב
וזיא לכ ךותב םש תריאמו תדלומה המשנה ךרעב איהה
ךרוא רמואכ ךרואל רועיש ןתי םימעפל הנהו •ייהתש תדמ
תדמ רועיש "תי ךרוא תודמ ךכ רמאי ןכו ׳יכו העיריה
שיו ׳מצעכ י סחה טייהד תחא תדח תללוכ דסח שיש דסחת
• ףלא תמכ דע ״מ ״ שיו רשע שיו תודמ ׳ו תלליכ איהש
לכב תירכזנת תחתהו דסחה אוה םתס ןרואה רועיש הולו
דדמנה אוהה דסחה תוטשפתה רועיש "תי ׳יתיש תדח וויא
דודמל חכ הדחה וק תמוק רועישב שיש רמאנ ללכ עד םצתא
:תוכר תויללכו תונוש "תככ תתוא דודמיו דסחה ונייהד ןרוא
איה ןכו הני מ דצמ אוה בחורה הנה • ב חו ל גי קרפ
ןינע ליעל ׳יפ ןכו רהנה תובוחר יקנ
תרובגב אוה ןדה ןינע הנהו הניבב אוה ח״טשה לא בחורה
התי מ אוה בחור אלא הרובגה ןיד הי מה וק יישב ןיאו
לבא הלגתמ יתלב םלעג םגמא תטדא אוה ןרואהש ןטשהו
ותלגמו וביחרמ אוהש ןרואה לא תולגהו תבחמ ןתונ בחורה
׳יה אל ןרואה םע י י חת טשפתמ בחו מ ׳ית אל ולאש
רתכת ןח ןרואת תואיצמ עבטש יגפמ תלועפ םוש ןרואל
םילגתמ יתלב םימלעג םגמא םיטושפ םימחר םהו י סמו
סירניל יוליג ןתי תוטשפתמה "חנה י ושנ םטשפמנ
הליק ןתת תונוחרנ הנחת ץיחב תומכח טייהו םימלענה
םשמו תובוחר איהש תניבב טי י הי ׳יס תוילית 'פ רהוזב ׳יפו
ןרואה יחי תורושק ילא תייצק ׳ב ןכלו בחורכ תרובגת
רשקהכ ץמא יישק ןרואת םע בחחה רשקתיו בחחהו
ןרוא דחי ׳ב י וי חי תדמ וק ןכלו דסמ םע הרובגה
בייוחי ןרואה ןמ אלא ןרואה ןמ דרפנ בחורה ץאו בחורו
־תורשקנ םה ולא תודמבש •ןרואת בייוחי בחורה ןחו בחורה
הכרח וא תטעממ תרובגת וגייתד ביחריו רצקי כחחתהנהו
םיקמ תנתונו תבחרמ וא דרת אלש עפמ תרצקמ איה ןכש
וניינע הכרי ״היש המ ׳יהי ןרואה רועישש ונייהו טשפתהל
המ דסחה טשפתי ט״הד כחחה היהיש המ יפכ טעמי וא
׳כ םה ךכל הרובגה ןיד רוזגיש המ. טייגע ׳יהי טשפתיש
ןדה וקזחתי םימעפלו בחורו ןרוא דחי תורעושמ תחמ
תגזמ טייהו בחו מ רועישכ ןרואת רועיש 'יהיו דחי דסמו
ויטפ ןחקל ראבתיש עי במ לא תזת ן י נמ ברקתיו תו דמ
םנמא תזב ותדממ ץאש םינותחתל טשפתמ טיא בחחה המו
ןכלו םינוילעה םיוארב טשפתהל תואי צמ לא הבחרה ןתי
ןרוצל התבחרהו הי מ תוללכ הצרי ודבל בחחה אצמישכ
תדחת וק רמאי הזלו תטמל תוטשפמ ןתיש אל םינוילעה
: בחורו ןרוא תדמ וק דחי ׳כ םימעפלו ודכל בחור
סחייתי מו זתח סיברתומוקמב •םורו ן למש י י ן י י
8
ורקיע סחייתיש דע םלגמה לא קחו מ י
89 ל ה מ י ל י א וט״* ד
ותאמו ףלאכ וללכוי ׳יחב וזיאמו האמב וללכוי ׳יחכ וזיאמו
ןאכמו ק״הלכ רפסמה אוה ןאכ דעש אוכרב וללכוי ׳יחכ
תואמרהו םיפלאהו תואמהו םידחאה לא רפסמה רוח ךליאו
הנהו תואמר םיעבשו םיתאמו ףלא אונר םירשעו האמ ןמכ
ןרדטטמ ך״טח דוסכ םהש םינותחת םירפסמ םה םידחאה
רפסמ ס״תו ׳וקיתב ׳יפדכ ׳ש ח׳׳ז ו״הד״ג ב׳׳א דוס טייהו
םושכ תודחת זחוא וניאש ן״ורטטמ רענ דוסב אוהש ןטק
ירפי םשמו רמאנ וילעו תודחא השטנ תוללכהש ינפמ תוללכ
הנוילעה הרוצה יפנע אלא ללכ תוללכה רפסמ לולכי אל ךכל
םיטשפתמה הניכשהמ תוצוצינ ׳י ונייהו ׳יפס לכמ ףנע ףנע
םנמא •ייחב ףלא תמכל תלעי קצינו קצינ לכ טרעבו וכותב
תחתה ללכמ ׳א ז
ו צ ט
יילא v x r > ימצעב רואת ךרעב
ותשש טייתל ן״ורטטימ ארק ךכלו תוצוצינ ׳י םת תניכשבש
וילא טשפתמה םיפנע ׳י ללוכה ׳א ץוצינ םעו ן״ורטטמ
תולמה לכו תירישע איה הניכשת םנמא •דריב ן׳׳ורטטימ ארקי
שדתל רושעב ךכו סה הנממ רשעה רפסמ לכו תוירישע תב
רשע השמחב ןכו תב םת ׳י ללוכת רפסמה הרותב בותכת
ק״תב וללכוי ׳הה ןתואש אלא רשע לע ׳ה ת׳׳תה טייה
תוללכ אוה ת״תהו • ןינש ק״ת םייחת ץע ךלתמש עלטכ
ךכלי האמ סה ׳ימ ׳יו ׳ימ הלולכ הדמו הלמ לכ תואמה
מי א טי טי המא תויתוא סה האמו תמא תויתוא םת ת״אמ
הדי ארקנה אוהו קר לעב ת״תה איהש םיחפט ׳ו תב
טאי עי טנ ה׳׳מ ׳קנ ׳למהוטב םש ה׳׳מו ומש המ ורמואכ
ואולימב הרהי םש טייהד האמ אלא הדי ירקת לא םירמוא
הי מ ירקת לא 'יפו א״ה ו״או א״ה ד״וי טייהד ה״מ הלוע
׳י ה״מטי י הד ׳י םימעפ רשע הלוע וענרתהגש האמ אלא
ףלא הלוע הנמתו • ׳ימ תולולכ ׳יפס רשע תאמ תויתוא
האממ תולולכה ׳יפסה ולעי הדצמש טייהי הי ני נ ף״לא ׳יפ ןכו
םהו׳תוללכב הרואב ןימלעתמ םתש ףלא ויתיו ׳י םימעפ ׳י
תרוצ אית איהו ׳ג וא ׳ב וא ׳א םרועיש תדמ יפל םיפלא
ףלאל ׳אמ רפסמה רזחש ונייהד ףלא ׳יהי ףלאה ׳יפש ףלא
לכש המכחה דצמ סה תואוברתו • ק׳׳יא דוסב לחאל ףלאמו
די סנ אלא תוטשפתמו תוריאמ םניאו תוטומק סת ׳יפסה
אי ה ו״או א״ה דרי אלמתמ וניא ה ר ה י םשו המכחה
שלקתחשמ ןחש רמואכ ביר ׳קנה איהו המכחה דצמ אלא
המכחה דצמ ברו דסחה דצמ לודגו • אשדוק תמר חשמ
הנהי • ׳יפסה אטר איה םשמ ךכל דשחה לע תינימיה
םהש רוזגי הול הנהו ןומר ףלא ןישמח ׳יפסה ויהי םימעפ
׳למה דצמ ׳נ ולעי ׳יפס השמחה דצמ תוריאמ ׳ת 'יפסת
םימעפ אצמנ המכחה דצמ ןומר סהו הניבה דצמ ףלא סהו
תואמר ויהי כ״א האמ שמחו ןיפלא׳זואונר ןיפלא ףלא רמאי
הלולכ המכחב הניבה טייה ןיפלא ףלאו המכחה דצמ
םיפלאמ
ר מ ח ל נ ןיע ל פ ס
הצק םוש ןיאש ונייהד טיהר אלא בטיעב גיהנמ ןיאש הזה
׳עבורמ איה ׳למה םנמא עפשה תכשמה בכעמ תווצקה ןמ
םמחי הז ררקיש המ תודעתמ תיגהנה ׳ד דוס םתש ונייהו
ראבתי רשאנ ולא דוס טייתל הז שניי הז חלחליש תמ הז
רדס יפל תנת *טי טו טטר אל אעטי ר ךנל •ת״ענ ומוקמנ
הגהנהנקרלוס ונייהד אליגיעב םימעפ דודמי הלמה וקהו
׳ל דוס ונייהד אעטירב דודמי וא ת״תת לצמ אלגועמ
:׳למת לצמ ׳זגה ךרלה לע תועבורמ תיגהנה
לבש קפס ןיא תונונשחתו םירפסמה יניינע '
ט
קי
8
רהי מ וא ארלאה ןינעב אביש רפסמ
ונאש רחא יכ ימשג שממ רפסמ הנווכה ןיא ׳וקיתב וא
רפסמה ןינעש קפס ןיא יוארכ תומשגת יניינע לכ םיללוש
רפסמה יכ אוה ןינעה םנמא-׳ימשג תלמו רועישו תומשג אות
ארקי םתב רשא תוללכה יכ ׳יפסת לוסי אות תלעמל
רועיש רחא שפחנש יואר תתעו • םתואיצמל למגו רפסמ
רחא שופיח ילב םתס תודמה יכ רמאנ הזלו םירפסמה
םלוכל ללכ ךרדו תומש םתל אצמי םנמא • ׳י סה ׳תוימינפ
רחא שפחנ רשאכו •ומוקמב ןינעת ׳תי רשאכ הרהי םש דחי
א״כ טרמא ןוגכ תוללכ כ״וכ תב שי רמאנ הדמה תויטרפ
רמאנ ןושארה תואיצמה לע רבדנ רשאכ ז״פל ירה ׳ימ הלולכ
םא םנמא• ׳י דע ןכו ׳ג ׳ג לעו ׳ב ׳ב לעו ׳א ׳א הלמ לע
׳י ׳א הלמ לע רמאנ מב רשא תוללכה תואיצמ לע רכלנ
י י ע םאו • תאמה רפסמ לע ׳ל ׳ג לעו םירשע 'ב לעו
׳י איהש ׳א הלמ לע רמאנ לוע יטרפה תוללכ לע רבדנ
ולעי לועו • ףלא דע ׳ש ׳ג לעו ׳ר ׳ב לעו תאמ ׳ימ הלולכ
לכ הלעתש דע ׳ימ ׳יו ׳ימ ׳י תוללכה דוס לע תואמרל
תלמל הלוע רפסמה ׳יהי ו״פל תנתו-ףלא ׳י םתש אטרל תלמ
לע ולעי ךכו תואובר ׳ג תולמ ׳גלו תואמר ׳ב ׳בלו אמר
תדמל ולעי לע ׳ימ ׳יו ףלאמ ףלא וללכוי לוע ךכו אמר ׳י
האמ לע אובר 'ל תחמ ׳גו אובר ׳כ תחמ ׳כו אובר ׳י ׳א
תילכת ןיאל הגרדמ רחא הגרדמ ולעי הז ךרללו • אטר
תולמה לא הזה תוללכהש קפה ןיאו -תוללכה דוסב לכהו
׳יהיו הריאמ איהש ׳יחב שי אלא ןמדזהה ךרל לע םניא
קלחו היירישעה לוסב תוריאמ איהה הלמבש תולמת קלח
םהנ רמאנו םישלשו םינש רועיש ׳טי ךכלו םייתאה דיסב
תוללכב תוריאמ תטוילע םתמ תשלש • תודמ שממ םהש
רמאי םאו כ״כ ולע אל ךכלו תוטושפ םתמ ׳בתו היירישעה
רועיש לא התלע ׳את תודמ תשש ויהי םינשו םישלשו האמ
׳ל ׳ירועיש ׳גו •׳ירועיש האמ סה ךכלו ׳ימ ׳י תללט תדמו
אל ךכלו ללכ וללכנ אל םינשה סנמא דבל ׳א תוללכ וללכנש
תוללכמ םילוע םירפסמה ויהי וידעו טושפה רפסמ לע ולע
׳ימ ׳יפסה וללכוי ׳יחב וזיאמ עדנש יואר התעו • תוללכ לא
ןיימי !*•א שי יל**
!ר מ יל יא כ״פ ופייו!חי
:לכה לולכיש דע הלעתל העתתו
תיתא הלוע תאחו האת הלוע המאה •!ל ט א חי קרפ
ק״ו תוטשפמ איהש ת״תה תדת אוהו
ק״ו םה ןטבהש ןטבה תתא ט״תד םיתפט ׳ו הי מה ךבלו
"פס ׳ו תב אוהש עדונכ המול התמוק רועישש ׳1 "תכ ונייהו
ןכו עדונכ םשכש ׳ו תוא לעכ ת״תת ס״ת תומא תדידת לכו
ת״ת תלתכו ת״והי םש ונייהד י״וי םש א דוס המא תלתכ
שיש ןינעב ה״ת הליעש אי ה ויאו א״ה דיוי ונייהד ואולית
םשה וב םימעפ ת״תת ךכש • אלמי טישפ םשה וי הלתכ
האת אלא ה״ת ירקת לא ירתא ךנלי אלתתת םיתעפ טושפ
ולאו תאמ םת ׳ימ תולולכ ם״יש ינפמו •תאמ תלוע תמא ךכלו
העמל םילוגע ׳יאבו ׳ו םת םשרושש ת״תת דצמ סה האמה
תכ םילכה תמא שיו • ׳יפדכ ׳י ללוכה םהב ומירה םשה י״ע
׳ו הב ןיא הבש המאו ילכ ׳קנה ׳לתה עייהד םיחפט ׳ה
טייהו שתח הלוע הרסחו ׳י הליע האילמ א״ה תואש ינפמ
םנמא רכוה ׳יס דוסיה דיס הכ ןיאו ׳יפס ׳ה הכ שיש
הל ואלמי ׳ילע אנה רנוהח הבקנה יולמש האלמתח איהשכ
(המאכ) תחאכ םילכה תחא םתס ךכלו דוסיה םילשיש השש
: ׳א ןינמל הליע לכהו דוסיה םלעה ינפמ ׳ה תכ
קנעהו •תמא ׳ינא ונייהד םיחפט ׳ג תרות • ןף ך ן טי קרפ
׳ו סה ס״י תללוכ תחילש תחא ת״תהש
׳ה הני נה ׳יפס ׳ג תללט םהמ 'א לכ ן״יתה ׳כו םיחפט
עסיי !יוו ׳ג דוס הכש ,ד איהש ינייהו ת״גח תלליכ הנוילע
קיו ׳י ללוכ ת״תתש ינפח םיחפט ׳ג ונייהו ,ל הט טיו אכיו
קנעהו תותרז ׳כ ונייהד ׳ג האתת ׳ה ׳לחהו ׳ג הגיכהי
םהש עצחאו לאחשי ןיחי םהש החאכש ׳והח ןיוי ׳ג תרזהש
ויהי דחי םיחפט ׳ג רשקהכ יכ תועבצא תשמח ונייהד ׳ה תיא
סתי דחאנ יללכויו דוה חצנכ הרובגו דסח ולעתיש ינפח ׳ת
םירויפח םה סנחא תועבצא ׳הי תועבצא ׳ת קתת ׳כ דוס
םגיא םיטשפתח םהש קנעכ תאש ןולכוי רשאכ תועבצא ׳תת
׳גח לילכ עכצאי עבצא לכ תועבצא ׳ת ם״ת ךכלו םיציחק
דוס וגייהו ׳ונה ןייו ׳ג טייהד עצחאי לאחשי ןיחי טייהד
ירזפתיש ריויפ ןושל תרו םישעגו םיטשפתמה םיקרפ ח״כ
׳ת ׳יפס ׳ת ורזפתיו ׳יפס השמחב סיתחר ןיד דסח ןייו ׳ג
׳ג םה תרז ךבלו ׳ונה םיקרפה ילא י״ע ןחכ לככ תיעכצא
:׳יפדכ ן״יתת ׳כ םהש תיתרז ׳כ תחאהו עדונכ םיצכיקת םיחפט
םעטהו ׳לחה איה ללכ ךרד םיחפטה הנה • ןף £)
כ
ק
ר פ
םיצחוקח תועבצא ׳ה ללב אוה חפטהש
י נפח םיחפט ׳ג םה תרז אלא תרז םהש ןיגעב חפט ושעיי
דסח םיקלח ׳גח רזופח עבצא לנ ושעיו וטשפתי תוענצאהש
דחא קמנ ושעי םיחפט ׳ג לנ וצנקתישנ סגחא םימחרו ןיד
'טומק איהש ׳לחה טייהו ׳א הדח ׳א חפט םיחפט ׳ג יאצחג
תצנקחי
׳פ זי״פ ר רמת לכ ןי ע ל£ן£3 80
׳ו דצח םיפלא ׳ו סהי הני נהמ תולעתמ תורוא סיפלאח
ז״דעי ׳ונה השמחה ת״תת דצח "פס ׳ת ק״ת םתו הניגבש
ה״נ ת״גח דוסב ׳ה ויהי ׳יפסהש עדנש סע • סירפסחה לבל
׳ח ויהיו ׳לחת דע דסחח ׳ז ויהיו דוסי דע דסחמ ׳י ויהיו
־יתבח םימעפלו ׳למה דע המנחח ׳ט ויהיו ׳לחה דע הניכח
ת״מי וא כ״חכ ׳ג ויהיו ס״תגח ׳ד ויהיו תטזכ דוסיה דע
׳יהיו ה״ונ וא ג״וח וא ל״חות ׳כ ויהיו קוחרה לע י״הנ וא
ולעי ולאה םיכרדה לעו דוסיה יא ת״תה יא ׳למה וא ׳א
׳נ .תואיצמה כירש אלא • תשמחכ םישמחת ילעי • םירפסמה
ינפמ ׳למה דצמ זא ׳הה ולא דוסי הכש הני נה לא איה
דוסיל תייעיבשה כורש אלא ׳ט ׳ע ןכי ן״יהה ןהכ תיית
׳ככ םירשע ׳גכ ׳ל ׳דכ ׳מ ׳טל ׳צ ׳חל ׳פ תניכל סיחעפלו
םה ךכי םיפלאכ םת ךכי תואחכ סה ךכו םיניינע שיקנ ז״דעו
׳תראהו ׳תיללכו םירפסמה תיכז םירפסמה סלועלי תואמרב
ךרדת הנהו • ׳יפדב הי מה וק דוסב םיריאמה ןוילעה רואמ
רפסמ רמאנ סא תודמל היהי ׳טנ םירפסמל רשא הי ה
אוהה רפסמה זומרי המ עדיו תרז •רואיבל ןייעמל אבי תותרז
ךב רמאי סא ןבו תרזב הזומרה איהה ׳יפסה ״חב קנעל
ךב זחר אוהש ךב רפסח רחאנו החא "פ קנעל אבנ תומא
רפסמ הזיא לבו סיחפטל ןבו תוחא p רפסח קנע ׳יהי
: העידי הדח רועישו
רישק אוה הדחה וק רועישב לגרומה • אלשן ל
ז י
קי "
׳יקיתב םימעפ המנ ׳ונו ארשקי ןירשק י
תיא ךל קאש םעטהו ׳י אוה רשקש ׳יפ אגמיהמ איע־טו
תדוקנ ׳יה ירהש ׳י ןי ענ תוליצאה לנ תצנקמו תרשמ איהש
האילימנ ד״וי ונייהד ולט 'יצאה רשק דוס הנ שיו ׳י תללוכו ׳א
האילמ לכ הטושפ ׳י ללככ שיו תוכלמ ׳ד ק״ו 'ו ריג ׳י
ךכי וצכקמו וכותבש תמ לכ רשיק רשקת הנהו • ׳פכ "פי כ
רמאיש םוקמ •לכ כ״א יכותכ היזנג לנ תרשוק תאז תוא אית
׳יחנ תואיצמ ׳דדמש הנוטה רשק תרשוקש הי מה יק דוסב
וב שיש ונייהד העורת םירבש תעיקת רשק דוס טייהד ׳י
דוס וב שי דועו • לבת תרשוקו ׳י עצמא ׳ד לאמש ׳י ןימי
יצח ׳ו תמאו • רשקה ׳יפ ש״רקה ךרוא תומא ׳י ורמואב ס״י
איהש 'יפדכ ׳י ־י ס ינייתד שרקה בחיר ׳ת ונייהד ׳ד המאה
רתנ אליעל אצוק ונייהד ׳יחב ׳גב הנותנ ׳י ׳יפסה תרשוק
שחח טייתד החנחה דוסנ אתיעצחאנ ויגו הני נ אתתל אצוקו
המכחל ׳יו הנינל ׳דו רתנל תעי ה ׳יחנ ונ שיש ד״וי דוס
השעיי הדחה וק טשפתיש סוקח לנו ׳א ןינעל תלוע לכהו
שיו םתס תוטשפתה ׳יחנ שיו • רשק הרשק ׳י ׳יחנ תואיצח
אוה רשקו תויתואה ראש ׳יחנ אוה תוטשפתה דוס ׳נ רשק
ךרדו xק ׳רשיקש רחאי ׳י ׳יחנ דודחי רשאנו ״פדנ ׳י "חב
הטמל הלעחלח רשקנ ׳יצאה לב ללט הנש החכחה איה ללכ
6 1
א ל !ד מ יל יא י כ ׳׳פ «״ פ נ ב י פ א נ״ 6 ב ״ פ ד   ומ ת ל ב ןיע ף פ ם
רשפא ךיא ט לי הנת ןינע הזו םישילש ׳נו ׳שילשו * * ו
• אצויכו ןיאצח השעי תעולי ׳יפס וא תלת ׳יהיש התש
דאפל התול תא!ה ׳יפסה ןינש ׳יהיש יוארה ןתש תלוט
כ״ג קוליחהו הריכשה ולכסי אל ׳יפסה ראשש ותכו ׳יפסה
רפסת לע שפחנש יואר הכהו • םיקלחה לוכסת אל וו ׳יפס
ולאמ קלח לכ ׳יתיו םישילש ׳כו שילשו יצח יצחו יצח לכוסת
ולא לובסיש רפסתת יתאצתו רכל יצח אלו רכל סיקלחת
אוה תרותש רמאנ הז לע טדתעש רחאו • ׳ח סהו םיקלחה
ולא םנמא ׳ג תרזהו םיחפט ׳ו המאהו ׳יפדכ תמאת יצח
תניגבש ׳ת תואש ינפח םילפכ תששה דגנכ םהנ שי ׳גת
ת״גח ונייהו ת״תנ תולגתמה ׳והמ ׳יפס 'ג תללוכ אית
הניבהש ינפמ ת״תת לככ לוקש ׳גת ולאמ קלח לכו ׳יפדכ
ולא ׳יפס תשלש כ״א ׳יפסה לכל הנישו ת״תל סא אי־
איה תרות הנהו ת״תה ׳יחנ לע ונר וחנ טר תונוילעה
תככרמה דוס ונ שי ׳או ׳א לנש ולא ׳ג הנ שיו הני נה
םתש ךולמי ה״והי ךלמ ה״יתי ךלמ ת״ותי ונייהד תענורמה
׳תיו תומוקמ תמננו ר״פסנ ׳יפדנ תורה נ״יל תומא
׳ג תטושאר ן״יתת ׳ג ן״דוי ׳ג םה הזלו • ה״זענ ומוקמנ
התכל קלחתי ז״פל תרזה הנהו • תטורחא ן׳׳יהה יגו ן״יוו
תוחש ׳גת םש ׳יהי שלש סא ׳זנת ׳יחנה ךרעכ םיקלח
׳יהי םאו תומש ׳כ ויתי ׳ישילש ׳כ ׳יהי םאו ןושארה ׳יהיו
יצח יצח ׳יהי סאו תורה ׳ו סה תויתוא ׳ו ׳יהי תרזה יצח
וקלחתיש ינפח תיחשתח תויתוא ׳ג םת תייוה ׳ג ויתי
וקלחתיו שילש לכ תויוה ׳ד םהש תוחש ׳ג דע ׳ישילשל
תויותת דוס סת ךכו ׳יפדכ תויתוא ׳ד דע ׳יאצחלו ׳יעיברל
קחרתי אל תזב התעו • ׳יפדכ ׳זגה ולא םיקלחל תוקלחנ
דודחי סיחעפלו סי חעפ תחכ תויות כ״י דודחי םימעפש
תומשה ףוריצ יפכ ׳ח וא ׳ד וא תוייה ׳ג וא תויוהה ׳ו
םיסרפ הסרופל תויות כ״י קלחתת תבס םלואו .׳י פדכ
׳אלחתח איהו הצורפ תנכל איהש ׳לחת דצח ןינעת ׳יהי ולא
.ולא םיקלח ׳תואיצמ ׳יתיש םוקמ הזיאב ׳יהי ׳יחנח ךכלו
אלא תסורפ תדח ןיאו תאילח הי מה םלועל ת״תה דצמ יכ
ינפמ י״הנ לא תצק ןינעה סחייתיו תסורפ הצמ ׳למה דצמ
תטמל וסרפי!תלעמל ׳תויה ׳יחככ ׳לחת ןח השמל םתויה
תתדרכ ׳לחה סלטמ רתייו דוסיה המהמ רתויו דות חצנ
: עדונכ םתשלשח הטמל ,
וקלחיש םיקלח ׳ג ורוי תויתואה ולא הנה • ל״ן ן ף דכ קרפ
׳יפסה תודידח םהנ דודמל תדחת וק
תויכותבש הי מה וק רדסב ׳יחנ ׳ג סה ולאו הטמלו הני נח
י״עו לטג הנ ןיאו סי הניכהש סיל לטג לוח טייהי הני נה
לטג השועו םישקה הינידח תתחרתח םיה 'יחנ ׳גת ולא
הי תה וק דוסנש הניבה ׳יחנ סה ולאו הי נד וטשפתי אלש
איה
׳גהנתת י וס ונייהד לדוגב תועבצא ׳ד סתו׳י פסת לב תצנקחו
טייתו ס״תגח ׳יפס ׳ד םהש ןרשקתח ןיחור ׳ד םהש תצנוקח
י נתתתתנע ינטק התואכ לדוג ׳קנאיתש ׳לחל ׳יחכ ׳ד םהש
׳ת אית חפטו תטשפתתת ׳ת אוה תרז ז״פל הנהו • יכא
תטשפתתת ׳תת ןיהה ׳כ סה הזלו ׳א ןינע םלוכו תטתקתמת
תוכלמ תטמקתמה ׳תתו תומכ תרז תכ ׳למהו הניכת אית
תויהלו חפט תניכ תרז ללכ ךרדו הומכ חפט תכ הניכהו
ורחואכ ןכת תרזכ םימשו וב רמאנ הני נה ןמ לצאנ ת״תת
: תנובתב סימש ןנט
׳א הני נה איה םתס עבצאה תנת •ת וע ב צ א
א נ
קרפ
׳ת םה תועבצא ׳ת םת םלוא
הטמלו ׳יחנ דוסנ ונייה ׳תדדמ רועיש םנמא ת״נ ת״גח ׳יפס
קלח תי מת ןמ תיטרפ ׳יחנ אוהש ינפח חפטו תרזו תמאמ
לנא תצק ׳תוטשפתה תרוי תועבצא ׳ת רמאישב הנהו •הי מ
ו״או דוס לע הרוי םתס ענצא רמאי סא םנמא תרזנ אל
טייתו הניבה ונייהד תרותמ קלח ׳יטרפ ׳יחננ ת״תת אמש
:׳יקלא ענצא ורחיא
תיתרזתימא םתש ׳זגה תמחנ ויחרה יפל ה נ ה
s ־
קי פ
׳י פסנ תועודי ׳יחנ םתש תוענצא םיחפט
׳ת רמאי סא הומתל ןייא נ״א הי נח תרוי אלש תח הז הרוי
העתי ׳יחנו ׳יפס חפטתש ינפח חפט םתמ השעי אלי תיענצא
תועודי תונר ׳יחנ יצנקתי ךאיהו העתי ׳יחב תועבצאהו ׳דדמנ
קדצי יתשגה רייצנש תיית סאו • ענחנ הז • תחא "פש ושער
תתא ושעיו סי נר םיחפט וצבקתי אל ךבלו •וניא ינחורה רויצנ
לנש ינפח תוחא ושעיו הברה תותרז וצבקתי אלו תותרז וא
דודחי םלואו וחצעל רואו וחצעל ׳יפסו וחצעל ׳יחנ ׳או ׳א
המה םיחפט ןכו הנרה תוחא ןכו הנרה תותרז הי תה וק
דע וו רחא וו ׳יחנח ׳יחכ לשלתשח תוליצאו תחא ׳יחכ ונייהו
םת םלועלו ו״י ׳פכ סירפםחכ ׳יפש הח יפל עודי רפסח
תרזוחו תדדוח וזח וזו וזח וז תלשלתשח ׳א תדח תואיצח
טייהו וו רחא וו הנרה סיחעפ תחא רחא תחא תרדוחו
איהה תרחת תואיצחנ ׳תולשלתשהו איהה הדחה תוטשפתה
יוליגה ׳יחנ עיגה דע תו רחא הז הל רשא תויאיצמ תמנ
תותרז ןנו תורחא תודח רודחל הדמה וק עיגת זע וא
׳יפש ׳יפסל ׳יחנו םינוילע תורוא לכה הנרה םיחפט וא הנרה
נ״ג ז״זעו םירפשמה ןינענ ׳י פזנ רפסמה ׳יפס ׳יחנ רככ
תולשלתשה ׳יפס ׳יחכ סה תוחלוע ףלא ךכ תוחלוע ׳יחכ לא
עויי רפסחו רועיש לשלתשנ ךכל םינינעו םימוזי תולועפ סהל
: ׳יפסכ רפסמה ״פזכ
אצמנ אלש המ הי מה וקכ ןינע אצמנ ת ל מ
ג ב
ןי רפ
תמאכ אל תתמה ראשמ הזמ םושכ
תרז יצח םירכש ירכשו םירכש ט אצחיש טייהו חפטכ אלו
ה מ יל יא זב ״ פ ו נ י פ ה כ ״ *
יולש ׳יחנה רחא השחל קר קגלוח ןטע אצמי אל הזלו
לאחשנ ןימי רושקלו לולנל ךירצו לאמשו ןימי דלומ הי מה
סוש ךירצ ןיא וו ׳יחנמ הלעמל םנמא • ןימיכ לאמשו
תואיצמה סחייתנש ןוינח םנמא ומצעמ רשקצו יחויח לנתש רשק
ןיגלזמת י׳׳ע תמ הזו הזנ הז רשקל ךירצ לאמשו ןימי סחיינ
דסחת ןח ק״ו דוס םהש לי ח ׳יפדנ ׳זנה ׳יחנה סה
םה ןיגלזמתש םעטהו • דסחל הרובגה ןח ק״וו הרמגל
הז דצ לא הז דצמ ןיטשפתמת ן״יוו ׳יחנ לוסנ ס״ו ׳יחכ
םתש ׳יפסת תדמל םתדמ םיכפתמו הזכ לשמ ונייהו
םהו הרמגב ןיסנכנ לסחמ םה םא רמולכ הכ ןיזחאנ
לסחכ׳יסנכנ הרוכגחםה םאו הינידו הרובגה תואיצמ לאןיכפתנ
םילשמנ ךכלו םימחרו לסחת תואיצמ לא / קכפתנ םשו
לא ווכ וו םתוא םירשקמו תולמה'יזחואו p הט ןיגלזמכ
לא ׳עולי ימשגת לשמתו דוחייו רשקכ y תרחא הגהנה
: ינחירה לשמה
תומוקמכו הלחה וקכ י״כשר ירכלכ א צ מ ת
ז כ
קי
פ
אניצוכ רמאי םימעפל םירחא
אוה אניצט תלח הנהו • אניצוכ רמאי םימעפלו אתוניירקי
קנעו • אייניצוכ תורנה תא ךתלעהכ ןנימגרתמלכ רנ ןושל
םירג רתומ תומוקמ תצקב תואסרג ׳כ מ שי אתטילרק
ןינעכ תוקיהבה בור לע תורוהל תורחש ןישל אוהו אתערלק
אוה ריהב רוא ואר אל התעו קנעהו • ורתס ךשוח תשי
תחפג ןושל םישרפמ שיו • ריהבה ׳ם שירכ ׳יפלכ םיקחשכ
רואה תקמל לע הצריו סחי קי ןיעא רפוג יצע ןניחגרתמלכ
ותלטב םירגל תיאו • תירפגכ שאה תוקכלכ מ ןוילעה
אתונלרקל היאר םהמ ןיאו ךורעכ ׳יפ םתמ ןכו ןטרלק
ירוט !נימגרתמ טררא ירה לע הבתה חנתו יפח אלא
סירתה לע זומרל טררא תלמ תנווכ ׳ית םאו ודרק
אוהש אתטדרק תלמל תיאר ונממ תיתש אחינ תזת םיהובגה
אתטדרק כ״או םוקמ םש אוהש הארנ םנמא תוממור ןושל
הי מה וקכ תומוקמ תצקב הנהו .ללכ םש מ עדנ אל
שופיח תלמש קר יתאצמ אלו יתשפחו אציצט רחאק תמצע
ןכ סאו אצויכו תיצכמ שפוח היצכת הנשפחת היצכ !ניחגרתמ
תומוקמכ כ״או לודג קחוד אציצוכ הז ןושלמ רזגנש רמאנ
ולא אתיניירקי אציצוכ רמאקד הי מה יק קנעכ ׳וקיתב
ןיאו תירחשבו ךשחב תשפוח הצרי אתורדקד אציצוכ ןניםרג
אל אתטידרקד אציצוכ ןניםרג יאו • קנע ול ןיאו קנח ול
תורבעמה ןיכו ביתכ ד״י ׳יס לאומשכ הנהו • וניינע כ״ג עדנ
רבעהמ עלסה ןש םיתשלפ בצמ לע רמעל ןתנוי שקכ רשא
תנס ינשת םשו ץצמ דחאת םש הזמ רבעהמ עלסה ןשו הזמ
סגרת ןתנויש אלא תיתשה קנע טילצא עדונ אל ק״דרה 'יפו
ארהני אתרעשב ל״זר ירבדמ קלקלח םוקמ אתיעורשמ ןצינ
םוגרתו
ד כ ״ * ד ר מ ח ל ב ןיע ר פ 0 • י
תנש ׳למה ׳יחנו ויאו אוה הנש תי י ה ׳יחנו ׳ח איה
ונייהו תולגהל ׳שעמ הני נה איצוהל ילכ סה ולאו ׳ל איה
תולוקה ולאו ׳הל ובה רומזמב ׳יפדכ תולוק םה ׳יפסהש
אוה תייח ונייהד ׳יחכ ׳ג ייע אלא הטמל תואצמנ םניא
ונייה ו״או • ןמלעהמ ׳י פמ םה תולוקה תיעבט ונש ןי ח
ד״מל -יוליגה לאו רמי ה לא םאיבהל תולוקה איצומה ןושל
תאצוהו םיינישה הבש הפש ונייהו רייאב חרופה לי גמ אוה
׳יחב טייהו ׳לח ׳ל ת״ת ׳1 תניב ׳ח ׳יחב ׳ג םתו רטדה
םינוילעה תויחל ׳ירועישו תוי י דמי וי מי תי י לעש הי חה וקכ
לולכא בר ןטע הזנ ראיב ׳א ׳ש אמק אבכ ׳וקיתב הנהו
: ׳אה םיללכ וירבימ
'קיתכ הארנה יפל תעכטת רועי שהמ • Spf J J י י
3
קי פ
תעבונ* איה המכחהש תומוקמ המכבו
1
תשיוקמ אהת תלכ יבגל םירמוא ךכלו שיקה י י ס הכש קשוייקה
הילכיהנ הי י קנ י וס טייהי 'יפס ׳ג ץבקת הניינעו שיקהכ
ךותכ םשו תמכחה לא לכיה הנמ ׳כ טי י הי " Q טייהד
׳ו תואו י ד תזכ טייתי תילכיתכ הי י קנ איהש ׳י ׳נ תוא
טשפתמ וניאש ינפמ המכחהו הני נה םילעחי םתוס
תעבט י וס אוה הזלו • הגהמל תוטשפתת ןתט טיאו
׳יפס ׳ג הנהו r \ הזכ לכה םילעמו םתוחש הזכ
מב תורשקנ םת תעי ו תנטת תמכח םת ולא
שי תמו • הלגתיו טשפתי ׳תוטשפתהנו ׳יצאת לכ םילעי
המכחהו תעי הו הני נה תואיצמש ינפמ תענט שיו תענט
סחייתי םתמ ׳יחנ וויא לנ הזלו י אמ תונר ׳יחננ תירשקנ
שיו תעי י הנמתו המכח ט וללכייש י י ע לכו תענט םשנ
׳תומצע חתפיש ׳י תוא י וסכ םלכמ תלעמל תעבטה לא ׳יחנ
עיבטמה תעבט השעיו תעי הו הני נה תויכותב לבקיו תלעמל
טשפתת י ע ןחביש ׳יחב וזיא לכ ךליאו ןאכמו ׳יפסה לכ
תעי ו הנוכתו המכחל ׳יחכ םהש י ופ לכ ומוקמ לא תי י ה
וא םיתשמ ילא ׳י חמ וחתפי אלו תעבט ׳יחכ למ םיללכנ
תעי ו המכח וא ןושארה תעבטה אוהו המכחב תעדו תניב
וז םת תיעבט ׳כ תי מת וקכ ךכלו ׳בה תעבט איהי הניבב
: וזב וז ׳יחב ךרעב תמלענ וזו ,הלגנ
זחואה !ינע לע רחאי גלזמ תלמ המ • ?יגל זמ י
כ
קי
פ
גלזמב זחאנש תחלקב רשבה ןיעכ י
׳יפיכ ׳יפסל דוחייו רשק קנע דוס אוה גלזמה קנע האי ו
ללכיי דסחהח ׳יחב הזב לשמה טשפתיש יתכוד המכב
תרמגנש דסח טייהו הרומג הזיחא הנ זחאתיו תרונגנ
תרובג טייהו הנ זחאתיו י סחנ ללניו תרו נממ 'יחנ אציו
׳יחנ ונייתד ןיגלזח םשנ וסחייתי ילאה ׳יחנה המו • יסחנש
ויהי ןיגלזמה ילאו וזב וזמ 'יחכו ווכ תזחאנו תללכנ וזח
דסחתי ןייה רשקל וול ווח תטתשנש ׳יפסת ׳יחננ םרפסמ
ras e ל** ׳־v*
63
ב ל ה מ י ל י א
א
ל ״ ט
1
?׳׳פ
M
״
s na
״
f l
׳
כ
״ פ י י מ ח ל נ ןיע ל פ ס
איה ירה תודחמ תודמהו ושרושב רשקהל הגרדמ רחא
ףלעתיש דע תומצעב ׳תומצע תפלעתמו הליעו תפלעתמ
׳תוטשפתה תלחתו ׳תואיצמ לא ׳רשקו ׳קולח ףוס לא ׳תואיצח
סדוק ׳את ףוליע יניח ׳כ סהש ץנעכ הו ףוליע !ינע והזו
הח ךרעכ תוטשפתה רחא ׳נה • טשפתיש ךרעכ תוטשפתה
: ׳יפדכ קלתסמו ףלעתמו טשפתנש
סהו תוריפס ןושלמ איה וז הלמ • סי י י לי פס
ט כ
ולי פ
׳יחכ סהכ שיש תוריפסה ׳יחכ
תולועפה תוריפס ונייהד ללוכהו סעיחרו ןידו דסחכ הגהנהה
הדטפ סדוא םהש םי רי פמ הארחכ קנוי מ תונווכמ םהש
ראבתיו ד״פ ףוסכ םינווגה ןינע ונכראה רככו תקרבו
תטשפתח תאזת התשנה דוס ׳יהת רשאכ הנהו •ומוקמב
תואיצמ לא העיגת דע התואיצמב תוטשפתה 'יהי תדדומו
םתאצ ׳יחכ ׳יפסה תויריפסכ הפוטע "התש דע ״פסה םצע
: ילכ לא החשנח
ןמגרא םוגרת אית ןומרא תלח תנת • ן״ ינץ ןגר א ל קי פ
׳יפש שי • םיעבצה יניחח עבצ אוהו י
ללוכה עבצ ׳יהי םילבוקמה יפלו •וקלחנש שיו םודאה אוהש
קוריהו םדואהו ןבולה ןהש םיעבצ ינימ ׳ד טיינעכ
ל׳׳אירוא ןמגרא ׳יפ םהש םעטהו רוחשה וא תלכתהו
"פסה תולועפ ׳ת םתו ל״אירונ ל״אכיח ל״אירבג ל״אפר
תוטשפתה דוסכ הטמל ולעפוי רשאכו תוכלמו ת״גח טייהד
תויח ׳דכ ׳תלועפכ ׳תואיצח טייהד ן״חגרא וארקי םתלועפ
ןומרא ארקי הדמה וק דיסכ תלעמל ״פסכ םתשרשה התעו
תויאיצמה ולאמ הברה תחמ הדמה וק דודמי רשאכו
: ןינומרא וארקי
המנכ הרוי הזכ המ • ריואנ חרופה ל ד ג מ
א , ?
ו י י
פ
שאר תוא דוס קנעה תויה תוחוקח .
תויתואה לנ לע הלוע איהש "חנה התוא י ד הזנ ד״חל
יפוג לע ׳ו רועישכ הלוע אלא דכל תויתואה לע אלו
קנעהו •לדגמה דוס השע אוה ׳ו תוא שאר לעו תויתואה
הטממ הלוע איהו תטלמה אוה םוקמ לככ לדגמ יכ אוה
׳יחכ ׳ד אוה ןרועיש תויתואהו תויתואה שאר לע הלעמל
׳אכתי רשאכ תויתואה יפוג ונייהד סורד ןופצ כרעמ חרזמ
רועיש ׳ו דוס הלעי תאזה הגהמה "חכ ׳ד רועיש לעו
שיש תויה סע ריוא ׳קמ הניכה תויכותב אוה ת״תת תמוק
ונ סחייתי ז״כע ת״זעכ ראבתי רשאכ תרחא ךרדכ ר״יוא
הניבה תויכותב ׳ו לע ׳י ׳לחתו • ראבנ רשאכ ר״יוא דוס
׳יחכ ירהש ומוקמ לפשמ הלעתמו חרופ אוהש לדגח אוהש ונייהו
ליח תשא דוסכ ׳ו לע תלועו ריואכ חרופו ׳ו תואח הטחל
ךוליהב הניאש החירפב אוה סש הקוליס דוסו הלעכ תרטע
וז רדסכ יוליע תולעתהל "פסה ךרדמ ירהש תיעבט תילעו
וזל
הז לכו אלכקכ אלפאכ אערשחכ אלפאכ תוקלקלחב םוגרתו
אציצוכ ןושל הז יפל שרפנ סאו • ע׳׳רש ךרעכ ךורעב ׳יפ
תלועפ אלו הסיפת וב ןיאו קלקלח ןישל ׳יפ ׳יהי ןצינ ןישלח
יכ ילא הארמו • קנעה לא תואיש הארנ ןיא םנמא העודי
אתלימ אדחכ אלוכו אניצט ןינמו אציצוכ טיקנ ןינמזד רחאח
אתטדרקתלחו רנ תנווכתד ימלשוריה ןושלב ׳א קנע למש
• הרויש המ לע הרוי דטכו הלעמו חכשל רמאנ אתונ־ידק וא
רתכל רשא ׳וקיתה ןינעכ ״פ ותריטפ תעשכ ארריאכ סנתא
"פסה דצמ אלא ומצעכ רתכת ךרעכ םניאש אלפנ קנע
סיניעתש רנל לשמ לישמהו רבדל םעט ןתנו תונותחתה
תוצצונתח תוינהלש יטיח ושעיו ירוא טאשי ונ תופוצה
ושעי ונ ןתייפצחו רתננ תופוצ ״פסה ךנלו סיניעל רמח
וחצע דצח רתכה ״היש אל תוכרענ ׳יחכל סיצצטתח ׳וקית
• א׳׳ת יאור ןיעכ הכוראב 'יתראיב תאזה המדקההו • םינוקית
וינוקית דוס לע תוארהל אציצונ רתכת ארקי הולי
ןינע איה ןכו הפוצה ןיעל ץצונתחת רנה ןיעכ
ךרעל דודמיו רעשי לכא הדמו רועיש וב ןיאש הדמה
טייהו דדמנה ןיכו טיכ תיעצמא ׳יחב ןתי ותייפצלו דדממ
תלמו •שממ רנה תוציצמ אניצוכ םשכ הנוכי הולו הדמה וק
הלעמל רנה הכגי רשאכש הצרי יפדכ תוממור אתטרדק
יטמו* תוצוצינה םתוא יצצונתי קחורת תחחח קחרתיו הלעחל
• הארנהו האורה ןיכ תועצחא תתל הפוצה ןיעל תוינתלש
תמתחש בשייתי כ״ג תורחשו תורדק ןישל אתונרדק רחאנ םאו
םילצאנה ראש ןיכו וניכ רשא קחרתתו רתמ םילעמה תורחשה
םירועישהו תודידמהו ׳ינוקיתה םהש הזה תואיצמה השענ
:*אתטדרק ןניםרג יאו'א םוקמ לא^לוע לכהו
תפלועמ בותכה ןמ תרזגנ וז תלמ • ת פ ל וע מ
ח כ
ן י י
2
ףיעצת חקתו ןושלמ אוהו םיריפס
הדמה וק רשאכ טיינעו • ףוטעו יוסכ ןושל אוהש ףלעתתו
תרעשמו תכלוהו תטשפתמ אלא תפלועמ הניא טשפתיו דודמי
הניא ירתו רתיי דודמי אלו תמצעכ החכ ףוטעי רשאכו
ףלעתנ םנמא רעשלו דודמל הנוצרו החנ ירהש רכד תרסח
׳תואיצמכ םנמא תדדמ אלו תמצעכ תחכ הסכתנו ףטעתנו
ףטעתיש יח ןיעכ איהו תפלועח ארקי הז דודמל חככ
תפלועמ הניאש קנעהו ץוחל והשעמ איצוי אלו ומצעכ
• תדדומו תטשפתמ איהש ינפמ תוטשפתה תלחתכ םלועל
ףוטיע שיש ״פסה תוליצאכ סמהל ליחתישכ הטמל םנמא
'תומצע ףטעתת תדדומ הניאו ׳תואיצמ דומעיו כטי עו
• המצעכ ׳תלועפ חכ תדמוע איה אלא הי מ ןתי אלו ׳תומצעב
עי מתמ םלט תי י מה לכ הלדמי הדמת וק םילשת רשאכו
תמצע ףוסאל תלחתה עי מש סוקח לא תודמה תדידמ
הגרדמ ףסאנ טשפתנש חכה ותוא ירהו קלתסהלו תמצעכ
ושח יל«ל# •pm ל״* >ר»#
ה מ י ל י א י ל ״
8
׳י^״ * יל ״ * ב יייפ
א
י ״
פ
ד י מ ח י כ ץ ע ל פ ס
6*
אצמיו ו׳׳או כ״ג איהש תעדה דוס לע סצעכ כשיתיו ךלמ לש
דוסת לעו • ןינעכ ׳פכ ׳יפדכ סידרפנת סלועכ כ״ג ןינעת
כתזה טיברש תא ׳למ רתסאל ת״ת ךלמת טשויו אוה תות
לפשמ רתסא םקתו • דסחכ זחאצ דוסיתש • יאדו ודיכ רשא
שארל תוכרכ ונייתד יאדו טיברשה שארכ עגתו תמוקמ
:ךלמ לש וטיברשב םישמתשמ ןיא רמאנ דוסית לעו קידצ
לכ וא ףסכתו כתזת יגיס םת • N'ffSDID י ל ו י
ר פ
תטתמת ולא ירתו תוכתמ ינימ
׳יפסת תנתו • ׳יס תמורת ׳פכ ׳יפדכ ׳יפסל םיסחיימ םת
םינוציחה םירמשת דע תטמל טשפתי ןידכ תישק תולועפ םתל
תנוילעת תגהנהה דוסכ תלעמל תושרשומ תולועפת םתואו
םש ילא וסחייתי ךאית כ״או ו״ח י נחמ ץיח .רבד ןיאש
תרעשמ אית תדדומו תטשפתמ תתויתכ תדמת וק אלא
• םתשרשת םוקממ םתאצ ירחא םינוציח םתש ולא םג
םוקמ לא ׳תיטשפתת ירחאו םישודק םת תשודקכ םנמא
ןורח ןינעמ ארדאכ ׳יפ רככו םניד ישוקכ ושקתי ׳תליעפ
םינוציחת תיבתלתת דיס ינייתו ריעיד אמטוח דוסכ םתש ףא
ןיא יאדו אלא תו ןינע רשפיא ךאיתו ׳יפדכ םש םישרשוחת
לא סטשפתתכ אקווד אלא םינוציחה ולא ילא* תאחיטת
תוליצאה ךותכ םהש דוע לכ םנמא אמטה םתלועפ םוקמ
ת״עכ כ״י רמתכ תזת שורדת ךיראיו שודק םשרש םישרשומ
םג וסחייתי םירותט םתו תוליצאה ךות וסחייתיש רחא תזלו
: ׳יפסהי תולועפת ראש וסחייתיש ומכ תדמת וק דוס לא
ןילימ ךכ דידמ רמאק תדמת וק ףיסכ • ןיל ימ הל קרפ
• תמא םיפלא אות לימ רועיש ןינעו י
ללכה טרפת אלו טרפת ללכה ןיא וז הדמ ןינעכ םנמא
רומאה ךרד לע ושרפלו ומצעל !ינע לימ ךכלו ליעל ׳יפדכ
ץוח איה םיפלאל ץוחו םוחתה רועיש םה החא םיפלא
ןויכו תכשב םש תאצל רוסאו םינוציחת תושר אוהו םוחתל
רחאנש יואר ןיא תישעת דוסכ םי סננ.סה החא םיפלאש
םיפלא םה םנמא הלעמל ׳וגה תונוילעת תימאה םהש
׳ונת םילימה תושענ םהמו ׳ישננה תמוק רועישכ םירצק תחא
הילו םינפואו תויח תגהנהכ רועיש איה ליח לכ ויהיש המ ויהי
תויח רועיש כיכס החא ףלאו םינפוא רועיש כיכס המא ףלא
הלמה איה איהש ריעה וא תויתוא ׳ד םת עצחאכ תומא ידו
: יוכו ת״ותי םוימ ריעת םשו ורמואכ
רקיע אוה תימליע תדידמ ןינע תנת • ן י מלע ייי ו י ו
6
ןימלע ףלא ארדיאכ ןכו הדמה וק
1
יוארו • תומלוע ךכ לכהו תמכו המכ לידג רפסמ םימעפלו
םהנ זמרמ ץנמה תמו ולאה תומלועת ןינעת תמ תעדל
תייה טלמי אל תואיצמבש םלועו םלוע לכש רמאנ הנושארו
-ייפ םלואו ק״ו לעכ םלוע תלמכ הצרמ הזי תווצק ׳ו ט
י פנ לשל״צש ׳רנ*
תיתה ינג לע הלוע איהו הטמל איה תוכלמת םנמא • יזל
תחריפאיתש תחדפ אלא תיליצאה רדסכ תרדוסמ תילע הניא
לדגמ ארקתש ׳ םעטתו ר״יואכ חרופת לדגמ ארקת הזלו
דוס ונייהו חירכו םיתלד תמוחו ליח ץרוש תמכ י נ שיש
תונחוטו םיניש נ״ל םתש ןדיש תכ שיש האלפנ אמיאכ אמיפ
כיכס כיכס ןחכי לפוע םה המכח תוביתנ כ״ל לוס םהש
היתטחראי • הירק תינמרא דיס טייהו ולא לע ילא ללנמל
םיתפש הכ םיתלד תכ שיו םינוילע םימחרב ןינבלמו קלעתמ
רוחס רוחס ארעש ינוקית םת כיכס קרמוש תמכ םהלו
לדגמה דוסכ לכהו םינפנוח תלדל חירב ןושלה דוע שיו אחיפל
: 'יפלכ שרופת תזת
םימעפ ׳ינוקיתב ׳יפ תאזת הלמה הנה • ל ל א
ג
ל ו י י
פ
רוא יהי ׳פכ ׳יפו ׳י רוא הפוריצו תוכר
טייתד תורוא ׳ת םתש הניבה איה רוא יכ וצרו ר״יוא ה״י
׳י המכחהו רוא הניכה םצע םדוסו ׳פכ ׳זנה ׳ה תוא
תניכ רוא ךותכ תמכח ׳י תיא סנכי רשאכ הילכיהכ הדוקנ
היהי רשאכו ריוא ךז הזנ ׳ה ךותנ ׳י ת״י תיאיצמנ היהי
דוחייה תע לנ יוליג ןיאש הני נת ריא הלגתי אל הז םדוחיי
תואיצמה ׳יתי הניבה ךותח המכחה קלתסי רשאכ םנמא תות
רוא ךותמ הדוחיי הדוקנ הפסא המכח היי םש ירהש י׳׳הי
םהש הינכ הניבה הדליש ונייהד רוא ראשנו י״הי השועו הניכ
׳יכ ו טמ רואכ ׳תואיצמ תלחתכ ׳יפסת ׳יחכ תורוא 'ת
זומרי ריוא דוסש טללכש רחא תמו • ומוקמכ ראכתי רשאכ
םדוק ןושאר • קריוא ינימ תמכ שיש רמאנ תניכו תמכח דוחיי
רתככש רתככ תניכו תמכח תיליצא תלחת רייא ׳יתי םליכל
טשפתיי רתמ ךיתכ תחכחת םידקת ריוא רואמ טשפתיו
רתככש רתככ תמיקמ לא רתככש המכחה ךרדמ הניבה
השעיו אתלגלוגב אחומ דוסב תניבב תמכחה סנכי כ״חאו
• רתככ תני מ ךות תמכח ונייהד אריואד אחירק התש הניכ
כ״חאו המכחה תוטשפתת תטמל ריואת ךותמ לצאתי כ״חאו
הניבב תחכחת כ״חא סנכיו תחכחת ךרד הניבה טשפתי
ספתנ וניאש ריואו ספתמ ריוא שי הזלו ׳זגר ר״יוא השעיו
ריוא ןיכו ןרחאד םודקה ריוא ןיכ ריוא ׳יחכ המכ שי ז״כעו
יקנ אוהש ת״תת דוסכ דוע שי ׳יחכ ׳ג ירהו ספתמ
יי השענ ותניחבבו ב״וח ישאר לע לטטש ונייהד ה״והי
׳יחנ םש לעי ארייא ב״ג ת״תת ארקי הילו ריייא ׳ת ךותב
ןינ ריוא ׳יחנ תחנ שיו ריואנ חרופה לדגמ ליעל ןרמא וז
: ראנתי רשאנ ילאל ולא
הדמה וקנ אצמי תאזה הלמה • אטי בלש'
ג
ל ו י י
פ
מ״ננו 'וט םירתא תומוקמבו
ת״תת תדמ טייתד טיברשב היושע איהש ׳י לע הרוי ׳טיש
וטיברש טייהד גוויזה דוס טש דוסיה לע ורקיעו דוסיה וא
ea ג ל ה מ י ל י א
ח
ל ״ פ ׳ל ׳׳פ
שממ והוו 1! תחיפגח רתוי למסי אל ילכה תכ !ינעו ילכ לש
סייח תחיפנ אוהש הי מה וק ג״ע ׳טשפתתו תוליצאה !ינע
ויריש ייכ • ולאמ ולא םילכה תויה םעטי • חפונה תאמ
• יאת לצאנה תואיצמכ ׳ירתכ םלוכ "צאמת תאמ תיית ולאש
ספטי לולעל הליעמ חרי לצאנ ןמ לצאנ םתש התע סנמא
מ סיקכל סלטו ליצאמה ןמ ׳תלועפ ׳יתיש םתכ המשנה
טממ וקחרתי ליצאמה ךרעכ סג לולעל הלעמ וירי ולאו
׳אה לצאגה י״ע אלא סצעכ לעופ ליצאמה ארקי אלו קחרה
לכ תויה אלא הגוטה תאו הניאו םיקחרתמ יגהו יכהו
חכ הילו תורומחו תולק תטירקו תוקוחר ותאמ תילועפת
חכ רוציק אלו ליצאמב יטיש םילכת ןיאו לצאננ םלועל ליצאמה
אלו ׳יפסה לוס לע וי מע אלש םירקוחל תשקי אלש יחכ
חכ תושת ותטשח אלו םיכאלחה לע ־יח וחכ אלא וכשח
אל אצמנ לכ לע הולאה לייגגש רחאש ינפמ ליח תושילח אלו
תואיצמה הכוג םהל ןתנ ונחנאש ןכש לכ ללכ תואיל ארקי
תולועפ םילכת י״ע ליעפיש תח האיל ארקי אלו ולוכ
הולו ו״ח ומצע יצמ אל יעצמאה תמחמ ןתטטקו ןטועמש
לובסל לצאנה תלוכי יפכ ןותחתה לצאנכ חכ הילאה ןתי
:ללכ ליצאמב תואיל היהי אלו
לגל אלו תחמת לכ חלמנ הלמה"וק ך ן םב "ל ןירפ
׳יפסה יטרפ ׳יפא אלא ןמצעב תולמת
תי מה וקש הי מה וק י וסכ לכה םהב םילולכה םיפנע ןוגכ
קנעהו ׳יפסו ׳יפס לככ וללכייש םירועישו י״ימ* הלי מ
םילולכה תיחוכת םתואו תוחוכ תחכ ללוכ לכשהו לכש ׳יפסהש
רועיש לכשה סצע ידחש י דומהמ סחוי מ סה אוהה לכשכ
לחמי םנמא •תחמו םירועיש לעכ הי מה יק ןיא הנהו • יחכ
לכש לעופה תכו חכ לכי תולועפה חכ לצאנה הו לכשכ
לצמ "פסו "פס לכל למה ןתחש ומכו הלכשהב ףעתסמ
תולועפ תולוגסו תולכשה ןמצע ״פסכ ןתת ךכ ׳תולשלתשה
םשג לכמ תוללכנה ןמצע "פסה תואיצמכ םיינחור םיקי
לולגה רעשמה תאמ םניינעו םרועיש סידימנ תוחטה ולאו
הי מ וק לוסכ םהכ לעופ ותויה י״ע םליכ תולחה לעכ
םירועיש ויהי רמאנ רשא תוימהו םירועישה הנהו ׳ראממה
םילככ לועפי םנמא •לעופה ליצאמב אל לעפנה לצאנכ
ליכשי רשאכ לכשהש ומכ יכ •׳סחכ תטמל תודידמו םירועיש
קטשפתמכ ויתוגשהו הלכשמ םדוקל ותלכמ ףיסוי ׳א לכשומ
םת לעי ממ םילעפנה םילצאנ ראש סה יילע ׳ילעתמכ וא
םירועיש הי מ וק דודמי רשאכ הולו ותואיצמ לודג ויהי
גישג םתכש תטיחכו תייאיצח מ תיברתל טיית מ תידידמו
סלי כמל לכשב חכ ןתיי לעו מ תאמ םילעפנה םילצאנה
םיבר םילכש ללט לכש אוהש ונייהו ויתוגשה וירועיש טייהי
ותלעמ לדגי p ט םילולכה םי לכמ בור הברתיש תמ יפלו
םי לכמו ׳!למ צ״נש <•»*
!״ פ ד ר מ ת ל כ ןיע ף £!ס
׳למו הניכ םלוע םשכ וארקי ׳יפס ׳כ יכ ׳יס ידוקפ ׳פכ
ו״פל כ׳׳או םש ׳י פמ המלעהו הקוליס תואיצמ לע הרויו
׳למ וא הניכ ׳יחכ לע הצרי םלוע םוקמ םושכ רמאישכ
ךכלו ולאמ ולא ׳יחכ לשלתמ היהיו תמלענו ק״ו תללוכ
םיקידצה תחונמל הניכה ׳יחכ םהש תומלוע םיקידצל רקי מ
הי מ וקבו ארדאכ םרקיע תונושאר ׳ג תופעתסה ךכלו
תואיצמ לכ םלוע תלמ לולכיו הניבה ׳יחנ ונייהד תומלועב
לכ סי נ״חחה תורמאמ ׳יו המנח תמיתנ ׳נל םלו מ
רשאכו תות תי ללמ מ ללנוי היהיש המ םלו מ ״הר אצמנ
סלנ םיאצמנה ונ וללנויש הצרנ תימלוע ףלא ךכ רמאנ
: ונה יפכ תיללכו תושרתשהכ ,
םילכה ייטשש בושחי אלש קי עמ ר יה זה ל יל ק יפ
״פש ומכ ללכ דדומכ יוניש ושעי
תילשלתמכ תודודמ תו י מש תיית םעו • םימדוקה םיקרפב
םתדמ ימינפ תדדומה הי מ יומ וו תולילע מו יומ וו
הניינעו הרועישכ אלא הדמל הי מ ןיכ קוליח הל סחייתי אל
ךכלו ווח וו תלילע הניאש ׳למכ ״פא אצמי ךכ רתמ ןמ
תידימת הי מ יקי ףי מ לא םילכה סה ״פסה טלשמה
התואיצמ הישו ׳א קנע למ ףוגב המשנהש ומכ רמול המשנ
המוד טיאש םילככ אוה קולי מו לגרכ מואי צמ ימכ שארב
קוליח שיש "פסנ ן טמ ךכ לגרש תמישתל שאמ תובישח
״פסה ךותכ רשא תמשנת ו״כעו ןורחא לולעל ׳א לולע ןמ
תכ ןיאו ׳לחת ךות התואיצמב רתכת ךות התואיצמ תיש תחא
וק ןינע תח כ״א וימ וו תוליצא ׳יפסתש ןויכ ת״או תולשלתשה
וו ׳תוליצא ןי נעתמכ״א םתוא תדדומ תדמת וקש ןויכי הי מ
אוה ומצעכ תיכוכזהש תיכוכזה ילכ קנעכ אוהש ךלישמא •וזמ
דדו מ ונממ סי י מחור אוה חפונ אוהש ךכזה חפטו* ׳א קנע
׳יפסכ רחאנ ו״דעו • ליג ול רמואו ותויכותב ט הכמו ותוא
• דדו מ סי י מ חור תומצע אלו תוליצא אית הי מה םצע
םצע םנמא • ׳יפדכ תומ הז לשלתשמ הז תוליצא םנמא
םייחה חורו לדג ול רחואי מ תכמ לצאמ ךותכ לי צאמ
ללכ לילעי תליע םהב ןיא ותוא םידדומו מ סי חפומ
הזלו תולשלתשה י״ע אלא וניא לדגתחת אוהש תוליצאהו
םליצאמ דצמ אלו תילשלתשת דצמ םילצאנה ןינ יטיש אצמי
הי מ יק דצמ וניא תודמנ יוניש דדו מ דודמישנ ךכלו
םיקורי םתמ תיכוכזה ילכ דדמש ךכוה לשמ ןמ דמלו אצו
ןווג הנתשנש המש סירותש ממ םימודא םהמ םינכל םהמ
׳א ותתיפנ אלא ןמואה תחיפנ ייוניש תמחמ וניא םי למ
םנמא םי למ ינווג הנתשי תיכיכזה" ייטיש תממ אלא
טשפתי תיכוכז ןימ שיש תאש ןולכוי רשאכ םתכ תפגי תפמ
לודג רועיש יעוכירו ילוגיעכ יקמועלו ימורלו טחורלו וכרואל
ורועש יפל ותתיפג תפמ םצמציו כ״כ הדמ לובסי אלש שיו
׳חיכנו צ״גש ׳•»*
ה מ י ל י א ט ל ״ פ "יי״
11
'יתבכ יעצמא ותויהל הזלו הלמה וק יעצמא י״ע דדמנו
ונממ תולמה לכ תולו 'יפסל םיחלושמה וייח ותוחצע אות
י״ע תדלומה ימשגה הלמה וק לשמכ רועישו הלמ ןיא וכו
ןיא הכו תומוחהו ןירושהו םילדגמהו ןטבה לכ ןמואה חכ
: לולחל הלמה וק תלעמל םעמ תזו תלמ
׳ראיכ סימדוקת םירמתכ םימדוקה יפכ ,ד נה
ל ט
קי פ
אלו םיאצמנה ולא לכ עדוי ליצאמה תוט
תעידי יתואיצמ םדוק םעדי םנמא • ו״ח תשדוחח תעידיכ
סוש יכ ושדח אל ׳תואיצמ רחא םנמא • ותומדקכ תמדוק
םתואיצממ תואנ רתוי תואיצמכ ותומצעב םת םנמא תעידי
תילכת 'א ותעידיו אוהו ותומצע תלכשהב סליכשי אוהו
רשאכו ושדחתיו וברתיו וטשפתי ותאמ ותאצב םנמא תודחאה
אל הנת ותאמ םיאצמנל תויח ׳טשפתמה הלמה תיית רעשנ
ןיאו ול תילכת ןיא יוליע הלמה וק לוסב ולעתיש קחרתי
תילכתו ץק ןיא רשא תאח אלא סיללמנ םניא םת ׳רתש ץק
ולבא תטמל ׳תוליצאכ ודריו וקחרתנ רשאכ הנהו • ותומצעל
ותומצעב תואיצמכ סתללכתכ םניא ירהש יונה הלעמה
ןיעכ רועישו הלמ תכ ןיא הלמה וק הזלו טישפה ותולחאו
ותעידיו ותומצעו ותולחאכ םתו רועישו תלמ וב ןיאש ליצאמה
הלמ םהל ןתי םהילא ׳ונה םייחה וטשפתי רשאכו ׳יפלכ
ינפח ונחמ ורעושי םלוכ הזלו רועישו תלח ןיאמ רועישו
תולחאכ וב ותעידי ותודחא ותמידקכ וב םתואיצמ תמידק
ותאמ םיחלושמ םתש םייחכ םדדמיו םאיצמיו ותומצע תתמא
סאיצממו םתוא תיחמו וילצאנכ קכלתמ אות אוהש טי ט
אלא םניאש ותומצעמ םתואיצמ ׳את ׳יחכ ׳כ םתכ שי ו״כעו
םמצעב ׳תואיצמ ׳בה • ג״נא רמתב "פש תטוצרה ןוצר לוסב
לוסב טממ םהילא םתויח טשפתי הזלו הטמלו ןוצרהמ םהש
דודמל ׳א לצאננ ליצאמה רוא תושבלתה טי טל הלמה יק
תאצ התע טי טו ליעל ׳יפש אתונילרקל אניצונ טי טל
אלו יוביר אלו רועישו תדמ ןיא ונו טממ תולילמה
וז תרעשהב התעו • ׳יפלכ טתשיי וברתי סיללמנתי יוניש
תדמ ןיא תכו הלמה וקמ תולמה תאצ ליכשמת לכש רעשי
׳ובר ןיא יכו םאיצממ תאמ םיאצמנה תאצ תואיצמ ןיעכ
ךכ ׳ייונישו ׳ייוכרו םתוטשפתהו תודיית רעשיש תמ יפלו
ךכ וברקתיש תמ יפלו ׳לדומה איהש הלמה וק תאמ וקחרתי
טייהל ילכ ןיאמ רעשת ולא תנתו • "ימרו ׳תולמ טעמי
חפנת תנת תיכוכזת לשמכ ז״ל ׳פכ ׳יפלכ ׳יפסת םצע
ליצאת הלחת רשאכ םנמא • לילמי אל םייחה חור טי טל
יוליג "פסה איצמה לע ילכה תומצע טשפתנו ילכ ׳א לצאנ
׳ירועישו ׳ולמ ןתנ לצאנכ ליצאמה חכו ליצאמה ןוצרכ ימצע
םהב לעופהו ׳אה לצאנה םצעמ םהש םתומצע תואיצמכ
הזלו • ׳יפלכ ׳תוטשפתהב תדמת וק דוסב לדומה חפטה
רתאנ
ד י ט ת ל ב ןיע ר פ 0 ««
טותנ םידדמנה םידודמה סה סה ונ םילולכה םילכשהו
• אוהה לצאנה לכשה גישיש תוגשהה סה סת ליצאמה תאמ
רבכ יכ םיימשגה םילשמכ רכלל טמצע עגמנ אל התעו
יטרפו ׳יפסל הנהו םילשמה ירמוח תטשפהכ םשוריפ טעדי
הכרוקה הנהו עולי קחרהו סליצאח לא הברוק םהיפנע
םילעפנ םילצאנהש רחאו טחמ סתולעפהנ םתואיצמ יפכ אוה
חכו הלילמ ארקנ תולעפתה !ינעו יעצמא ילכ ליצאמה תאמ
לכשת לעפיש תולעפתהו הלמה וק ארקנ לעפנב לעופה
תולמו םירועיש ׳קנ ליצאמה תאמ לבקיש תוחוכו לצאנה
םירבדה לע םילשמ םהש בחורו ךרוא סא ׳תואיצמ יפל
וברקתיו םילצאנה םילעפנה וקחרתי חרכהב הנה םיזמרנה
׳נ םהל היהי כ״או סילרפנה טייהד הטמל םילעפנה לא
ונממ הקוחר ׳נה-הלי צאחל הנורק הנוילעו הלועמ ׳אה ׳יחב
הלחו רועיש "חבל ׳יחנ ןינ שיו הטמל ׳תלועפל תברקתמ
לא ומצעמ ומצענ לצאנה ׳טשפתת רועיש ׳יתי תמנ דע
ןיבל יליצאמ סע ותוקנלו ותלעמ ןינ ׳יתי תמכ ומצע
כ״או ועפשמ לעפתמה ארבנה ולולע לא ותבריקו וקחרת
הדיריהו תילעת לשמכ םילשמנ םיניינע ׳ג ולא התע וטי
ז״כו ותדירי תיתחתל וייוליעח יתיטשפתת ונייהד ץנש המו
!יתחנ אלו !יקלס אל רמאנ ז״עו דדומה ליצאמה חכח אצחנ
׳ונה ׳יחכ ׳ג לע הצרי • אד אתחשחכ אלא ןיטשפתמ אלו
לצאנ לכ ברקתיש תמ רועש ליצאמה תאמ תודדמנ םלוכ
תטמל ארבנה לא ברקתיש תמ רועישו יליצאמ לא לצאנו
ןיכ ותואיצמ טשפתיש תמ רועישו וליצאתת וקחרת טי טל
ינחיר ילכש אלא• ימשג רעישמ רועיש טיא ו״כי הזל הז
רעושמו רעושמ לכל לובגה רעשי ךאיה רמאת אלו 'יפש ךרלכ
תלמ ןיא יכו תלמו תלמ לכל לולמי ךאטו רועיש ןיא ונו
וק ורמואכ תצר הזו לכה םידדמנ ׳א הלמבש קפס ןיאש
םיניינבו םירועישו תודמ תמכ ׳את דודמי ׳א וק י״ע הלמה
הלמה וק י״ע תורעושמ סלטו ׳יחכ יניח תמכל םינתשמ
תודמ וקבו תודמ לעכ טיא ןוילעה אצמנכ ןאכ ףא דדומה
• ו״ח רועישו הדח ןיא טו םלט סדדמ םילצאנה תדח
ךרוצה יד תזב טכראת רככו טוצרכ םיאצמנה לודמי םנמא
׳דדמנה ןמ הלמ סוש קחרתי אל ךכלו םימעפ תמכ
ןתנ רשא ־לומה אוה אלא ו׳׳ח וילא ותלדמ סחייתהלמ
ט ןיא טושפ רשי תלמ וק אוהו הלמה וקכ הלמו רועיש
תיטשפתת תמאכ וק תלמכ סחייתי אלא רועש אלו תדח אל
ונרחאו הלמה ׳לועפל ילכ טנתנ ו״כעו דודמיו טשפתיש
תדמ ׳טי ז״יעו רתכת רואכ ותומצע דוס שכלתהכ ונייהד
ךרדכו לועפל ףוגכ המשנה שבלתת ןיעכ תודמל רועישו
םלועלו סימדוקת יפב הז רמתנו םימדוקה םירמתב ׳יפש
דדומ התע אצמיו דדומה לא סחייתי תודידמו םירועיש לכ
67 ד ל
ו ל מ י ל י א ט ״ פ ט יניפ ד ר פ ת ל נ ןיע ף £)ס
לעפ רועיש ונ שיש םוקמל עיגהש ןוטו ףוסל ם״אמ אציש
ףוסה ןיאש ןיגעהו הדמה וק דוסנ תולמהו ריעשה ס״א ונ
ןמז לכו ילכה יפנ לועפי אלא הלמה וק לצמ הלמהו
ףי סה ׳יה אל ס׳׳אנ ילכה ׳יה ומצע לצמ ףוס ונ ׳יה אלש
אצמי אל ילננ ףוסה ןיאש !״x ייח ס״אח אציי ריעשהו
המשגה ערגי אלש ףוסה לועפי ילכה י״ע תלפשה תמשגהש
ליעפיו ריעשה לא דריו ילכה ונשפתי םנמא • ויח ילכהמ
רעושמ רועשה ׳יהי״פלי •׳ירועשהו תילמה רועשת ייע םש
בורל תולמו ׳ירועש תמכ ללמו ללומה אכו הטועמ ׳רעשה
׳י םרועיש ויהי ןימז ׳י פמ ולשלתשנו ודרי ולא לציכ לאמ
םעיגהב אלא ס״א ןכ תשע אל םנמא םתס ז״מז םילולע
תחי למי ׳ירועיש תמכו המכ םהב דודמל ליחתת רועשו ףוסל
אצמנ הנה תילכת םתל ןיא רשא תויןנשפתת המכ לע סייטכ
כייוחחה רועיש לע ףיסוה םנמא ףוסה אצי אל ס״אה תמחמש
תלחת ןינעל טנקת הזכ הנהי ׳יפלכ םילשלתשמה קחרתמ
סאש תולמו םירועיש רמג ןינעל ןוקית אכי כ״ג תומו רועשה
םתחו רזחו הלחי רועיש רמג ךאיה תללומ התיה הלמה וק
רמאנ כ״ג הזל תילילמו ריעשל ףוס ׳יתי אל ותאמש יואר ׳ית
לארועשה םוקממ תולמו רועש ליחתתש ומכ ׳ונת ךרלה לע
רועש רמג סילשלתשמל כייוח ךכ ׳יפלכ םילשלתשמה
׳תדיריב םילשלתשמה םנמא ותאמ ףוסו רועש ןיאו ׳תועשפמ
ןכש רחאו תליעל החוד לולע ןיאש הדירי םהל בייחתי י״אז
טישי אל ףוס ותאל ועיגי רשא» סרועשל ףוס םהל כייוחי
תיכוכזה לשח יתלשמה רבכו תודמל ץקו ףוס השעי םשו ס״אכ
תוטשפמ דוע תיכטזת לטסיאלש םוקמל ףוס השעיש חפנהו
ךכ רמאנשכ תו דמ רועיש ןינעל םעט ןתנ הז ךרדלו חפנה
רמאנ אצויכו תומלוע ףלא םילפכ ׳יה אל החל תומלוע ףלא
לבסש תוללכו תומלש לכ תדמ תתואל תדמה וק רעשו ןתנ
׳ירועיש ךכ תדמ וק הכ דודמי המכמ הזכ לשמ-סנ״נע
חכ הכ ןתנ רמאנו כישנ םילפכ הזכ ולע אל המלו תודמו
רתוי ׳ירועישו תודמ הלכס ולאו לטסל החככ ׳יהש המ לכ
רועישה םנמא תילכת ןיא דע דדומה דצמ הדדמנ םהמ
רועישה ףוסלו רועישה תלחתל םעט הזי ׳יפדכ הדדצח ץקהו
הלמ יק דדח לובג ותוא דעש לובג שיו • ריעשה רפסמלי
תושבלמנ ׳דמ יק דדמש ונייהד םיינחורב ונייהו דוע אלו
דדמו ׳יליצא כ״חא שבלתנו ׳יפדב רתננ ס״א די סנ הדחה וק
הלמ יק דוס היהו ןירועישו ןידידח דדמו האירבה דוסב
דע ךלוהו דלומו האירבה שארמ האירב ךותב ׳יצא שבלתמ
ולכוי אלש םשמ םייסו האירבה רועישו תולמ ףיסל עיגהש
הלמ וק דיסב האירבה השכלתנו ׳יפש ךרלה לע לוע לובסל
דע לדמו םתדמו םרועש וטשפתנו תריציכ האירב תשבלתמ
ו״ח אל סי נוצי מ ואצמנ כ׳׳ויאו. םתחו רמגו הריציה ףוס
וקש
׳טשפתת ירחא ה׳׳והי םשכ תלשחנ הנו ממ לנ הנה רמאנ
תזת תוטשפמ ירחא אלאת״והי סש דדומ וניא ה״יהי םשו
רחא דוחיי והלחיינ הגרדמ רחא הגרדמ הז םש הלענ רשאכו
סש וכ קלצי אלש תילחא לא ה״יהי תואיצמ עיגת לט דוחיי
ןיאש םוקמ תילכת לא ׳תכרוק ינפמ ׳יפסת תנומת ונייהד
ןוצר םתואיצמכ ׳שרתמכ ׳יפס םנמא ׳יפםתש ינפמ ׳יפס ט
תתמאכ תודחא םתש םש רהמל רוסאש המכ ש״כו תטו צמ
תדמ וקכ םניאש רועישו תדמ ןיא םשו ותומצע תודחא
רחא דולחל רתכבש רתכה תויישפתת אוה הלמ וקש
אל תילכתו ס״א סחיינש ח״ככ ו״פל הנהו •תולמ ׳תייה
הלמנ תינוצרה ןוצר טשפתת רחאו רועישו תלח שחיינ
ל״ר ול סחו י מ ס״א םשמ רתנת אציש רחא ונייהד ׳יפסו
׳נ ׳שס״דרפ ׳סנ ׳יפדנ סיא םשנ סחייתיש רתננ ׳יחנ שי
ירחאו תדמ וק אלו רועיש אלו סש הנ ןיא ׳יחנ ׳תואו
תדח הנ ליחתי וז ׳יחנמ תוטשפמו ׳אה הדמ התאצ
אוה תלעמל םנמא • תרעשמו תדדומ תדמ וקו רועישו
םושנ רנדל ןיאו ת״ותי םש ןיאו הנומת ןיאו ריעיש ןיאנ
ליצאמה לא ׳תנריק ינפמ תדמו רועיש ןיאש ׳יחנ התואנ דצ
תודח ונ ואצחתיש םשמ טשפתיש תממ דודמנו רעשנ םאו
׳תואיצמ לנל ׳חתפיו םדדמיו תדמ וק אניו םירועשו
דע רועש רחא רועשו תדמ רחא תדח ׳טשפתמ
׳יפדנ ונ םניא תו דמו דודמי תדמ וקש !ינענ תמנ
שדחתחנ אצמיש ו״חש הלעמלמ אלא םניאו הלעמל םניאו
אלא המידק הל ןיאש ותמידקנ ותעידי םדק אלש רבד סוש
לכת ׳יענטת תואיצמו ותעידיו ותמידקו ותומצע תתימא
תטו צמ ןוצרנ ׳תוטשפתהו ׳יפדנ ׳א ותמכחו אוהש תודחא
הניאש תמלענה ונוצרכ ותאמי יוליג אי צמ תוגרדמ ׳תאצו
תנכרתכ םייולת םיניינעה ולאו • ליעל ׳יפלכ יוניש תלכקמ
ןייעמה ןמ סלעתי אלו בושו אוצרנ סלכ םימדוקה םישורדה
• רפכי לאתו תלידג תיעינצכ ז״כעי רכד השקתי אלי רנל
אלנו ןול לילנ אוה ורמואנ ׳ג ׳יס הדמה וקנ זומר הו לנש
:׳טו הי נ לילנתי
׳יפדנ רועישו תלמ ןיא םלועל ס״א לצמ ה נ ה מ קרפ
לכה תילכתו ם״א דע תוטשפמ רעשת ילאו
דדמ אל םלועמו תילכתו ףוס ול ןיאש לכש תילכתו ס״אב
םנמא • םלועל רועישו תדמ ארקי אלו רועישו ףוס ודצמ
ליעפיו דו עי מ ונממ ליחתי קחרתמ אוהש לצאנה טשפמכ
ברקתנו הלעתנ לצאנתש דועכ הנהו • ״רועישה לי צאמ ט
אוה ירהש הדמי רועיש סוש יכ ס״א רעיש אל יליצאמל
אצי ךאיה כ״א וילא ותבריק תמחמ ס״אנ לצאנהו םי אג
ס״א םנמא • ףוסו רועיש אצי אל םלועמ ס״אמו רו עי מ
דע טשפתיו ס״א ׳קנה רתכת ונייהו ס״אכ לולע ילכ איצות
!ר מ יל יא
ב מ
״
פ א ט
"
פ
מ ״ פ י יט ת ל נ ןיע "130
וצצטתי המכו המכו םינותחתה דצמ הלחתה םהל שי ותומצע
תז לא תוגרדמה ועיגיש דמ הגרדמ רחא הגרדמ תוגרדמה
םישדוחמ םניאש םישדוחמ םשב ססחיט אלו ןושארה שדוחמה
אלו תונוצרת ןוצר רתכ ׳אה לצאנהו םילצאנ םארקי אל ךכלו
םניאש ס״אב ססחיינ אלו רפסמב םניאש רפסמב ססחיינ
סילצאנב ותומצע ירהש טממ ץוח םניאו קחרה ןיא כ״אש ם׳׳א
ונב ןיאש ןינעב תשדוחמ הלחתה איה ירהש ותומצע םניאו
םייח תוטשפתה שיש עדנש קר ןאכ אלו ןאכ אל רובדה חכ
ותוממורמ הזה ץוצינה טשפתי יילצאנ לא ותומצעמ םיחלושמ
׳ראשד אתודע ׳ג ׳יס ורמואב זמר הזו ׳אה שדוחמה ותייחתל
ארימט תלעמל םמורתיש ינפמ הלחתה הניאו הלחתה תלת
אלו עדט וניאו איברתא וציצנ יאתו לעפנ !ינע אוהו ורימטד
קחרתה ינפמ טעמ וניאו עדי אלו<לגתא אלד ץיצנו רכינ
ונייה ןיוערד אוערל קחורמ רועיש שי ירהש יטמד דע לודגה
: ׳יפדכ תונוצרה ןוצר
ןוצר יקנ רתכתש ג״נא רמתב ליעל ׳יפ *ןב כ
ב מ
קי פ
טייתד תטוצרת ןוצר ונש ׳אה ׳יחבהי
אלא יוליגב םניאש תונוצר ׳קנ ןוצרב ׳יפסה תושרתשה ׳יחב
ללוכה ןוצר דוע הזמ תלעמל) • אצמהל !יצרב ילעש ןוצרב
תטוצרת ןוצר סישרשה ולא שרוש ןיעכ טייהד הברה תונוצר
ןאכו וו ׳יחבב תונוצרה ׳יחב תואיצמ תלחתש אצמנ ׳יפדכ
ןיא ךכלו תדמו ףוס ןיאב םת םנמא תודמו םירועיש תלחת
תואיצמה ׳יחנמ ולשלתשי םנמא םירועיש תדידמל יוליג ןאכ
לא תודמת תואיצמ ןאכמ טשפתמ תויהל תות תושרתשה הזה
רשאכו תדמו ריעיש ןיאכ ןאנ םתו סריעישו םתדידמ םוקמ
תמ אלא תמנ רועיש עדנ אלש ולשלתשישסמ ריעיש ילשלתשי
תדידמ דוס טייהו תטמל ואצמי םשמ תולשלתשה דצמ עדנש
םנמא • רעש ארדאנ 'יפדנ ׳א תואיצמב םילועה םיכלמ רועיש
ונייהד ךלמיו תמיו םתל שי תלשלש םמצעכ םיכלמה ןינע
תויה םעו .ולשלתשיו ותדידמ ףוס תמיו ותדידמ תחת ךלמיו
םיעצומ סש ארדאנ ׳ש,רבכ ןברוחו תתי חנ סינונמ םתש
תוטשפתה טייהד נ״חא ךשממ תולשלתשה ךרוצל םימלענו
םירשק ךליהו דדומ ׳יהו סינלמה ולא דוסנ שרשוהש ׳יצאה
טייהד הנוילעה המנחנ תואיצמה תיילע דוס ונייהד ולא
המנח אצמיש דע רתנבש רתכמ תולשלתשמ! תולועה תומכח
דדמו ׳רשק וו ׳יחב תואיצמ לא י ולי מ עיגתש ןויכו רתכבש
תומכחה לכל שאר ןאכו ׳י רשק טייתד תמכח תואיצמ רועיש
אחומ דוס תנש רתננש תמכח אוה וז^רמכח דוסו תילגתמה
לכש םיאצמנה לכ תכשחמ הב תאס המכחה טיינעו אבסד
ללכ אוהו ׳בשחמכ ןאכ םילוע הטמל םילשלתשמה םי אצממ
ףלאמ הלולכ ׳א לכו ב״חכ ׳יפס ׳ג ונייהד תומלוע יפלא ׳ג
׳ג תמכח ׳י הז ךרדב םיללכנ ויהיש דע ׳ימ "ו ׳י פ״י ונייהד
׳יפס
68
תילועפת ודדמנש תממ אלא תאמוטב סדדמ הדמה וקש
הטמל ובייוחו הרהטב סש ודדמנ םילצאנה םינידה דיסב
טירמואכו תליספ ךיתמ לכואה רוריבב בלחהמ םוקת בייחב
תוניחבו ת״עב ב״י רמתב ךיראנו תורומתה ׳שב ר״פסב
ךכלו ו״ח םמצעל םתלועפב אלו בתותו ףסמ ןמ םיגיסה
טי רמאבהדמה וק תוטשפתה עיגהב ש״ק דוסב טל בויח אוה
ןתנ תוודזב סשמי ריפסה תנבל לבית דע עיעש י״למכשכ
תוטשפתה הל ׳יהי אלי תולעתהלו םמורתהל ךרד הדמה יקל
אמטב שדק ברעתהל י״ח םיקמ ןתינ אלש ידכ הטמלו םשמ
ומר הזת קרפת לכ לאי ׳א ׳יס הדמה וק שירב טזמר הזי
ףוס דע ארועש יראשד רתאמ אליעמ יראש ורמואב ׳ג ׳יסב
: אתונמתמ יגרד
ףוגב לעפת המשנהש םירמוא טא םימעפ ,ד מ כ
א ט
ן י י
6
קודקדב ךכ ןינעת ןיאו הרבעה ךרד
לועפת םנמא תוגרדמ תמכ ףו מ ןמ הקוחר המשמ ירהש
׳ינויחה שפנב סהו "ינחורה שפנהו חורה י״ע ףוגב המשמ
הרבעה ךרד ז״כעו ףו מ לא המשמ תלועפ עיגי םשמו
תמשנ ס״א ונירמא אוה שממ ךכ ףוגב לועפת תמשמ רמאנ
שי םנמא לשמ ךרד לע ףטה ןוימדכ םהש ׳יפסב תלעש
טיא ס״א ירהש • רמת ליעל ׳יפדכ ׳יפסל ס״א וב למג קוורה
ןינע םנמא םילדבהה ראשו םישדוחמ םי אצממ ראשו שדוחמ
לכוי ימ ׳יפסה ייח םשב טסחייש ׳יפסב ורוא תוטשפתה
וצצטתי סלכ םהש תואיצמה טשפתי תויטשפתה המכ ךירעהל
ןוצר םהש םי למ לא תומצעמ תואיצמה עיגיש דע ותאמ
י תתמאמו ותואיצמ בייוחש קר עדט אלו ימאמ םתלחת תטיצרה
טיתבשחמ עיגי אלו ולא ׳יפסכ תמשנ תוצצונתה נייוח יתואיצמ
ןוצר לא ו תעמ דע תיצצונתתה תיטשפתה תלחתמ עדיל
׳יתי המכו המכ םי למ תלחת טייהד שדוחמה תינוצרה
ידכ יתיממור תי למ עדנ אל ונחנאש ינפמ תזת תוטשפתהה
ולאה םייחה דוס עיגיש דע ?ינעה ׳יתי תוגרדמ תמכ עדנש
רתכ םי למ לכ שרוש ׳א ילכ שיש עדנ םנמא םי למ לא
המשנ ץצטתי ותאמ תטוצרה ןוצר ארקי רתמ ״תב לכל שאר
דע ותוטשפתה רועיש ןינע המ עדנ אל םנמא ותייחתל
שדוחחת לעפנה לא הלעתמה הובגה ןמ ויתולועפ ועיגיש
ךאיהש תילכסה תילכת לכסי הז עדיל הצריש רמוא רמאי סאו
בויח קר ונממ גיש אלו ותותמ עדנ אלש תמ רעשל לכונ
אוה ךכ ןותחת אצמנ לכ לע םמורמ אוהש ומכו יתואיצמ
אצמנ סוש תעדב תלעי ךאיהו !יילע אצמנ לכ לע סמחמ
קחרה שיש ןויכו שדוחמה לצאנל ונממ קחרה ןיאש רמול
יעצמאהו תווצקה ׳ב ןיב עצמתמ אוהש יעצמא שיש חרמנ
ודצמ םישדוחמ יתלב ונממ םת ולאה םייעצמאה וא הזה
דצמ תשדוחמ תלחתה םהל ןיא םינותחתה דצמ םישדוחמ
69 ,ף ל ה מ י ל י א גט ״ פ ב מ יפ
לכו ׳יה ללכ םלועל לוגיעה דוסו ׳יפדכ ה1 ךותכ הז לוגעכ
רתכ הנוילעה הבשחמה םצעמ אצוי טיא ׳זנה תואיצמה
דוס אוה ילכהש ילכ דוסכ אל המשג דוסכ ׳יפדכ רתנכש
וניא כ׳׳עו ק׳׳שחכ ׳יפו י׳׳כשר תריטפכו ארדאכ א״אכ ׳זגה
תיטשפתת אוה הדחה וק דוסש הלמה יק םשכ סחייתת
םנמא תלעתל תואיצמה םצע אוה ןאכ דעו דודמל רתכת
טשפתי וירועישו ייתידתכ זמרנה הזה רשקהמ טשפתי ןאכמ
טשפתמה תוטשפתהב !ירועישו ןידידת דודמל הלמה וק דוס
רתכבש הנלהו המכחה לוס תלילמ טשפתיש ךליאו ןאכמ
שאר רתכהש ותכ תולמה ירועישל שאר ןאכו ראבנ רשאכ
שאר אוה התשנ הזה רשקה ךכ תוטשפתמה ׳יפסהו םילכל
'יפסל חתפנו םתסנו םלענ רתכתש יתכו תומשנה תוטשפתהל
ותצע רתכת ׳וקית תוליצא תואיצמ ךשמהל תטעומ תחיתפ
תרתסנו תמלענ תאזת תמשנת ךכ ׳יפםת תושרתשה ונייהו
תוטשפתה דוס לשלתשיו טשפתי ןאכמו תזת רשקה דוסכ
: רתכבש תניכו תמכחל תומשנ ״פסה
המכחה דוס דודמיו טשפתיו 'זגה רשקה ח ת 5
ג ט
ולי פ
ונייהד ןאקזע ׳כ דוס ונייהד הניבהו
תעדהו כ״וחה םלעהו המכחכ תעדהו כ״וחה םלעה לוס
׳פכ םניינע ׳יפ תועכט ׳כ לוס טייהל ןאקזע ׳כ םת הניבב
םיתאמ ׳כ ואצמנ תימלוע ףלא תאמ םתלמ רועש לולמיו
יניינע תימלועו הניבהמ ףלאת ןובשח ׳יפ רככו תימלוע ףלא
תוזחאנ ׳כ ךכלו תניבב המכחה רשק עלונ רככו הניבה
לוס הניבהו החכחה ןיכש עדונ רככו • וזכ וז ולאה תיעבטה
אקוע ןיכ ןכל הנש ק״ת ךלהת םייחה ץע רתאנ וילעש תעדה
טשפתמה תעדה רועיש תדידת תימליע יפלא ק״ת אקזעל
ינפת ׳יחכ לכל הניבב םירעש חתופת אוהש הניבל המכחה ןח
ק״ת טייהד תעדכ תוללכנה ולא "פס ׳ה ס״ה הניכה ירעשש
םהש םמוקמב הניכ ירעש ׳נ ושענ םהמש תי נ ת״גחת דוס
ןימלע ףלא ק״ת דוס םת הילו החכחה חכת ׳ימ לולכ ׳ה דוס
׳פכ ׳יפדכ ׳למה "חכ טייהד חפט אוה םלועל םלוע ןיכו
ןמ רתוי ׳יטשפתת תיניינעו היתולועפ יכת ולא תועכט ׳כו
תויאיצתת וטשפתי הנממש ינפמ ׳אה ןמ הלודג ׳יהיו ׳אה
המכחה ךרדכ המותסו התצעל תתלענ איה ׳אהו טשפתהל
ונייהד שאר תאו הניינע ׳יהי ךכל תתלעתו תמתוס איהש
לככ םניינע לכ סה ךכו עדונכ הכותב חות תאזו תלגלג
׳פכ ׳ונת רשקתש יל הארנהו • הניכ ךותכ המכח םתואיצמ
׳ירעשו אחומו אשירל המשנ אוה וירועישו ויתודידתכ םדוקת
דוסו א׳׳אב ארדאכ אשיר ׳וקיתב ׳יותרנת םיניינעה ולא לכו
ןרתאדאחצחדאתמשנ ונייהד איתופו אכרוא ונייהד ׳יחכ ׳כ
יכה • אכרוא ׳אה • ׳יחכ ׳ג תכ חצמהש עדונו ןוצרה חצמ
ןרועיש הכ שי המשנכ ולא ׳יחכ ׳גו • אלוגיעכ ׳גה • איתופ
ןידידתו
ד ־וטת ינב ןיע י י ן פם
סרפסת ׳יחכ םתש תימליע ףלא יאו ׳א לככ תותלוע ׳ג ׳יפס
׳ג תילשלתשת םתו הניבה דצת תימליע םתו תניכתת ףלא
המכחבש ב״חכ תות תטתל הוו הטתל הז הכש לא• ׳יפס
הלגתת ׳גת רתוי הלגתת ׳בה םלעכ קד ןוילעה ךכלו רתכבש
׳יחכ לכת ףלא ולשלתשיש טייתד ףלאת תלילכ ׳א לכש רתיי
תותלוע ףלא רתכת תיתלוע ףלא המכחמ תומלוע ףלא ׳יחכו
סלככש ןיתחת תיללכו םילולכ כ״ג םמצעכ תימליעהי הניכת
׳יחכ תכש תנירחא ׳יחכ רתככש המכחבש הניככש ׳לח טי טל
לולכ אוה תומלוע ףלאמ !ירחא םלוע אוה הכש הנורחא
ףלאה רפסמ איהש הניבה לצמ ׳יחכ ףלא ונייהד תוחא ףלא
ףלא הניבה דצמ המא ׳קנה ת״תה ׳יחנ ףלא ונייהד תומא
תשמח תותרזה טי טד תותרז ׳הנ םתתנ םפוסו םרפסמ
הני נה דצמ ןמצעב תותרזה םנמא ׳ה ׳יחנ לוםנ ׳יפלנ
תרזה ירעש השמח לוס ונייהד הניבה דצמ ׳ה ב״ג םתו
תרצק ךרד אצמנ ׳יפדב תותרז ׳ת םתו הני נהמ ׳ת תוא יתצע
׳ג םת תותלוע יפלא ׳ג סלינל ןושארה הז רשק תולשלתשה
תותא ףלא םליעו םלוע לני תותליע ףלא ׳אי ׳א לכבו ׳יפס
׳ת הניבה טייהד תותרז ׳תב םלועה אצות ירה תותרז יהו
םהל התשנ הזו א׳׳א דוסב סה ולאו תטוילעה "פסה תחיתפ
תיית םעש ׳יפדנ ותצע רתננש תונושאר ׳ג לננ סחייתיש
סנתא "פדנ תחשנ אלא תודת םניא תולתה סשנ סחייתיש
ןאנ דעו ולאה תורואה תוילכשה סלככ לולכיו דודתי התשנה
דסחה ןינע ונייהד הזה רשקה ךרוא • ׳יפדכ הז רשקכ וללכנ
ר״גת הלולכ ׳תיית ונייהד תותלוע יפלא ׳ג טשפתתה טש
׳יפדכ הניבה ׳יחנת ונייהד תותלוע םיפלאה דוסת תילילכ
דוסכ יתאצ דע ותואיצמ תוטשפתה ונייהד תועבצא ׳הו
׳ת טייהד ׳פכ ׳יפדכ "חכ סה תועבצאו הניבה דצמ השמחה
דע ןימיה דוס טשפתיו תחא ד״י םהש ה״נ ת״גח תועבצא
תועבצא ׳הי תומלוע יפלא ׳ג עורזה ירשק השלש הזה םוקמה
ןימי די א״אנ ״פסה םצענ ןיאו המשנ אוה ןאכ םנמא דיה
הזה דוסכ הכ ׳יהי המשנכ םנמא • ללכ עורז אלו לאמשו
ונייהד הזה רשקה כחורו ןוילעכ ןותחתה תואיצמה לולכל
דרי תומא יפלא ׳ג דודמי 'יפדכ תמשנת דוסכ ונש ׳טג
׳ירשק ׳ג ונייתי בחורה םהש תומא לא ךרואה םתש תומלועמ
׳יפדכ ר״ג דוסכ ףלא ׳ג םהו כ״ג ילאמשה עורמ םהש
׳יחכ ׳כו • ׳פכ ׳יפדכ ת״תת תומאהו הניכת סה תומלועהו
ת״תה דוס טייהל תולוגע דוסכ רשקנ םדוקה לכ םע ולא
תירכו ףוג דוסיכ ת״תת ונייהד לוגעכ לוגע סהו ׳פכ יפדכ
ונייהד ןיתלע יפלא תיש לוגעה ותואיצמ דודמיו דח ןניבשח
הניכה דצמ תומלוע סהו תווצק ששכ טשפתמה ת״תת דוס
הלעתל וחאנו תלוע הזה תואיצמה תויה דוסכ הזו הרואו
לוגע ׳וכ ׳1 דוסיה וכותכ ת״תת דוס ׳יהיו הטמל זחאנו דרויו
!ל א ל״צ י ל ו א *
ה מ י ל י א
ד
**< נמ ״ *
דודמי ךכל ׳ג טייהל ׳דיו פ״ה ונייהד ׳ישמחנ הרועש דוההש
ת״גח םהש קרטש 'הל אחתפתאל ןיתרו ׳נ עינירד (יקמוע
חצנ לע דוה הלעמל ירהש חצנה תדמ טייהל שמח חצנד ה״נ
תוללכנ ףעתםיו שמח םחתש רמאנ וא • דוה לע חצנ הטחל
׳נ הו תיללנ לנ הנהו רקיע הוו דוה איהש אקחוענ סישחח
תודח לנל שרוש "הי ןאנחו עובירה ונייהד ׳לחה דוסנ ׳ה
׳טשפתמה הי מה וק דוםנ הטמל המשנה דודמישנ תענורמ
וא אלוגיענ דודמי טשפתישנ תטמל ירהש ׳יפלנ רתנה ןמ
לוסש הארנו קנעה שרשוה ןאנו ׳למהו ת״תת לוסנ אעונירנ
תלמ הנהו א״אנ ׳משנ לוסנ תות !ינעת ׳יתי הפה תחיתפ
תענחח םת היתולמ לנו "פלנ ׳למה ןינע ״הי הזה עובירה
״תולמש אצמת הזלו היניינע לננ ׳ז תנ אית הנהו ןאנ םשרושו
לחמי אעיניר דוסש אצמת הזלו ׳למה ׳יחנ דוס לע ןאכ
הנהו •תוחלוע ףלא האח ׳ז היתיאיפ ׳ל םיתשתיעוניר לנלו
לצמ תוחלוע לצח ףלא ת״תת לצח האמ ׳למה לצמ ׳ז םירפסמה
׳למה ןמ יזה רפסמ ירהו םיחפט העבשו יפנ ׳יפדכ הניכה
׳יפדכ איה איה םחצע סיחפטהו הנחח םה םיחפטה רפסחי
תכו ׳ה תכ איהש הנחח ׳הה רפסמ ירה םיתרז שמחו ׳פכ
דוסיה אגלפ גלפו אגלפוליעל ׳יפדכ יאדו תרזה לצח םיתרז ׳ז
אגלפ גלפו אגלפו שחח ונייהד ׳ול סיתרות ןיחיל ׳ת ׳לחתו
סתש הטמל םהש הי טה טייהל אמורו אקמוע ׳ו םה ׳כ
הרגש ליעל ׳יפלכ םיתרז יהו ׳ג לוס סהו הפהמ ץוח סיתפשה
בחורו ךרוא ׳טשפתמ איהש הלמה יק לוס וגייהו ׳תו ׳נ סה
םיניעה דוס לוגעה טשפתיו ׳יפלכ חצמה ליסכ אלוגיעכ
םורהו קמועה דוסו הפה ונייהד עוברה לוס ופוסבו םטוחהו
ךירא ׳וקיתב אל אקול תמשנת לוסב ונייתי םיתפשת לוסב
םצע ונייתל ימצעל תולמי ריעש לוס ול שי ילכה דוסכ יכ
ילכה ךות תמשנה לולכיש תויללכ סה ולא םנמא י ילכה
והלגעיו והניחריו והכיראיי והליכשיש ןוילעה לכשה תלכשהו
ןאכו תויחינפה תוי ח י וסכ ותקימעיו ותממוריו ותעכריו
אנקיד ׳וקית דוס תלוזכ רתכה ׳יקיתכ דוס וללכנו ׳תחנו ׳תסנ
תדח שרשות ןאכ םנמא • ת״עכ ראכתי רשאכ תומשנה דוסכ
דוסו טי־נעו ׳א רשק ללכ ונייהו ׳יפסת לכל דודמל תודמל
ןידידמו ןדועיש דודמל ןוילע רתכמ טשפת־שכ דודמל הי מה
עוכדה דוס אוה ה״והי דוס תודמכ אצמיש תמ הנהו • הטמל
אוה הרהי ירהש ה״והי דוס לולכי ׳דמה רועיש דוסכ ןאכו
םתחתתל ילכה אלא המשנה ׳יחכ עיגי אלו החשנ וניאו ילכ
ךכלו עוברה לוסל תודחת רועש עיגת דע ת״ותי דוסכ
הרהי םשש עדונכ ׳יפדכ ךירא ׳וקית הרהי םשכ וכ רשקתי
תמשנל "פסמ ךכדזי תלעמלו וז "חכח םנמא • רתככ
תדמו רועיש ןיאש ס׳׳אב רשקתיש דע ןינעה דוסמ הלעתיו
רחא תלעמל הטממ ס״אכ רועישהו הדמה דוס רשקתהל
דודמיש
ד ר מ ז ו ל נ ןיע י ף £)ס 70
ונייהו ׳יפדכ ר״ג שארה אוה רשקה יניינע ךכלו ׳יפדכ קיידמו
אכרוא טי י הי אחצח טשפתי םשחו ׳תחשנ לוסכ אתלגלוג
ימשגל ללכ חתפ תחיתפ ןיאו םלעת ןאכ לעואלוגיעואיתופו
אחצחו אחוח אתלגלוג ןיאש א׳׳א ׳וקית םצע ׳ילכל ןיאש ומכ
ןיגייע ׳כ ס״ת הז ׳פכ ןרמאקל ןאקוע ׳כ םנמא • "חתפו
אקוע וג אהזע טייתי רווח וגב ארווח ןרמא ןיגייע לוסנו
ק״ת אקזעל אקזע ןינ ונייהד ירוויח והלונ לילכד אריוחי
׳טשפתמ החגשה אוהש ינפחו !ונה ׳לנל החשנ טייהו ףלא
החגשהה ירעש יחתופ ולא תוחלוע ףלא ק״ת דוס אותש רחא
לוסנ ךנלו ו״או ס״תש אחטוח רועיש טשפתי ןאנחו ׳יפלנ
אנהמ רחאק ךנלו ׳אנתי רשאנ תרזה לוס אוה המשנה
ת״תל ׳יחנ ׳ג טייהל ןיתרז ׳ג ׳לחת וק לילמו אתתל יטשפתא
תוטשפתה דוס לע תרוי אלא ארשק אלנ קטישפ תעדת דושנ
ראבתמה םתוחה תחשנ ם״וו ללנ רוצק ונ ןיאש ךרואב םטוחת
דוס ונייהד ןימלע אונר קתש תרז אותהד ארתא ארלאנ
המכחהמ ׳יפא טייתד תואונרת דוס דע םילולב םתו קר ת״תת
ןאנמ ׳וקיתו ׳יצא ךנלו ת״תה דוס םטיתתש עדטו •יפנ ׳יפדנ
ונייהו אונר ׳ס לולנ אוהש ונייהו ןכת תרמ םימשו ורמואכ
ונייהד ׳וקית אלא יאדו הטמלמ ותוליצא ירהש ׳יצא אל ןקת
הז ןוקית אוכר ׳ס דע ׳ימ ׳יו ׳ימ וכש סייו ותלולכ כ׳׳חא
׳קנה הז ילככ א״אד אחטוח ׳חשנ הזה שרושה ריאהכ ןאכח
הטמל ת״תת ךראתיו ייחד מישנ כשניו ריאי ךיראד אחטוח
׳כח טשפתמה הז תוטשפתה ךרוא הנהו • אוכר ׳סכ ריאיו
ןימלע אוכר ׳ס דיס איה ׳זנה ולא תותרז ׳ג טייתד תיעכט
ת״תת דוסכ ןינחנתחת ולאמ םלועל םלוע לכי תרו לכ
תויה דוס ונייהד ןינרחא ןיחלע ףלא ׳ד לילכ ליעל ׳יפדכ
הזה תרובש ׳יחכו ׳יחכ דוס לכ ןקתי ךכל ׳עבורמ 'למה
ןאכ דע השענ אלש תח ענרתתל ליחתת ת״תת דוסש ׳יפש
ןאכח ענרתיי נ״י דוס ונייהד תרות דוס עדטו תדח םישנ
טשפתי התעו • יפנ ליעל ׳יפדנ ׳ענרא דוסל "אנ נ״יש ינפח
הטמל ויקלחל קלחתי תרות דוסש ׳יחנ דע דודחיו תלחה וק
תדמת ןינע ׳יתי םנחא ׳לחת״תתחתטחלהפה אוה סתיחהח
טייהד אגלפו דוהו חצנ טייהד ןיתרז ׳נ תטשפתמ תאזה
דודמי ׳ומצענ תרותש וגיסי ׳למה ונייהד אגלפ גלפי דוסיה
עדוגנ השש דוסיהו ׳או ׳א לנ נ״י נ״י סה הרגב תודמ ׳נ
דוסב ןוסנלא ילונג נ״י דוסנ ׳יגת ׳יחנ ךרדנ ׳ג ׳למהו
דוסנ סג המי רתננ םג תחו ׳חשנ וזו םימחרו ןיד דסח
ונייהד עוברה דוס דודמיו הדמה יק טשפתי םנמא םימחרה
פ״ג עגרתהל נ״י דיסב ענרתי תרזהש החש ׳עני רמה ׳למה
סהשה״טהש עדטו ׳עבורמ איהש ׳למהדוסנ דודמל הענרא
הדמה וק ליחתי ךנל ׳למהמ הטמל סה אקרועי אחיר
עדונו ׳לחהמ הטמל םצענ דיה ׳יהש וקמועל אעינר דודמל
« ו ל ה מ י ל י א ׳יט ״
6
י
ט
״
פ
םכמא םלא תואיצמ ןיא ןאכ דעש הארנו • ו״לר םלוכ ז״ל םה
הרהי םש דוס ונייהו םדא תואיצמ תונמלו תזת תואיצמה ןמ
!יפוריצו הרהי דוס ךכו הממלו המכחה ןמ אלא ירקיע ןיאש
דוסנאעמרדאתחשח ונרמאש תויה םעו המכחכ אלא טיא
רתככ תויתוא ןיאש ק״שחכ ארדאכו ד״סכ ׳יפ רנכ הרהי
ינפח הרכמה ךרד סנחא • החשנכ ו״דעו םצעכ קדצי אלו
הרהי םש הלפמל ארקי הרהי סש הטמל אצמהל יוארש
נ״י םה הזלו הטמלו המכחה ןח הרהי םש רקיע הזלו
ח׳׳חרל שרוש טייהד ה׳׳מכ ־הם סה םירשק ו״לרו םירשק
שרושכ המשנ דוסכ הזלו ה״מ המכח םדא תוללכבש "רביא
לא םיקלח נ״י םה םירשק נ״׳ רשק דימ תמכחל
1
תואיצמ
יקלח נ״יו נ׳״ת ןח םיפנעה רקיע םהש י״לרו ולונ ףוגה
עורזכ ׳ג ןיח׳ עורזב ׳ג םהש רהומ ׳זנ סה ס״שאר ףוגה
ראשנ ו״לרו נ״׳ סה לאמש קושב ׳ג ןימי קישב ׳ג לאמש
םשרשו דחי םירביאה םירשקנש.םירשק ח״חר סה ףוגה לב
אנקיד ׳וקית דוס םת תולז ״פדב הנוילעה החשננ
םתלועפ םנמא • רתננ תווצק ןיאש אלא ק״ונ תמאנ
ןאכ הנהו • הרענ סמוקמנ ראנתיו ׳יפדכ סלעתב
׳וקית דוס לא עיגהש רחא רתכה דוסב החכחה י וסכ
םשחש תחכחת לא וסחייו רתכת לא וסחייש אנקיד
תולחתת ןאכ רתכהמ טשפתהלו תולגתהל תמכחה שרוש
םה אנקיד ׳וקית לכ ךכלו תילגתל הדמה יק תוטשפתה
טייהד ׳י ןמ קי פמ ו״אי רעשו רעש לכ טייתד תורעש
תופתתשהכ סמר םיקלח וצבקתישכ! תחכחת ןח תעדת דוס
וחוקחב ראבתי רשאכ ״ת השעי םנוקיתו םבוש״ דוס לא
הדחה וק תוטשפתה אוה המשנה דיס אוה ךכ ה״זעב
םעו ךליאו ןאכמ ׳ב רעש ש״ר םחיי הזלו ׳יפדכ תולגהל
הדוקנהו ב״י דיסב ׳וקית ג״׳ סא ׳כ ונ ןיא ילכה דוסבש תויה
יירשק דוס השעי החשנןי דוסב ז״כע תללוכת תיעצמאה
תוללכ םיטשפתמה םירביא ח״חר תושרתשה דוס ןאכו !לא
ןינע תמאבו ׳יפדכ הטמלו המכחמש המלכו המכח ונייהד םדא
רשקה ליעל הנהו-ליעל יטה רשק איהש ׳חשנה תואיצמ ׳וללכב הז
אמורו אקמוע אעמירו אלוגיע איתופו אכרוא דוס וב ״ה ׳ינה
תוללכ כ״א אעמי רמ ונייה ה״והי םשה תואיצמ תלחתו
׳יחנ ט״הד ןוילעה עמי רה ׳יחב דוסב יולת ולא םירשקה
רוחס ריחס םלוכו םבורש רתכהמ ׳יקיתב םת ךכי אמיפ
הנתי - כורקב ףוגה לא המוד המשנהו ׳תי רשאכ אמיפל
׳א רשק דוס ׳את םירשקה דוסב ׳יפש .ולא ׳יחב ׳ג דוס
"פש םינוילע םירשק לכל החודב החוד םירשקה לכ ללוכה
וכרואו ויתידחב ׳אה רעשה דוסב ללכנש המ לכ הצרי
ןוילעה קתעה ותויה ינפמ הזה רתכת תדח ךכ . טחורו
המנח טייהד תלגנ ןותחתה הזו םתסנו םלענ ןוילעהש יתלוז
המולק
ד ר פ ת ל כ ןיע ר פ ס
ןינעה דחאתיו ׳יפדכ עובירת דע הטחל הלעמלמ דודמיש
תודחהו ןירועישה לכל דודמל הדמ ןיעכ שרתשיו ׳אכ ולוכ
היתולועפו היתוחכ הריאמ תאזה תמשנת דוס ׳יתיו • ׳יפדכ
תולועפ םהש תולועפ ובריו רתכת ׳וקית םהש םילכה דוסב
אלא ׳שמשמ תאזה המשנה ןיאו ליעל טיינע ׳יפדכ םילכה דצמ
וסחיתי תמאבו • "מדוקת ׳תב םימדוקה ׳פכ ׳יפדכ םילכב רוא
םילשמכ המשנב תוליעפה ןיא יאדובו תמשנב תולועפה
תאזה המשנה תולועפ לכו • ׳ג ׳ב רמתב ליעל טלקמהש
אלא תולגתמ תוליעפ םניא ׳וקיתב רתכה אוהש הזה ׳למו
•ן״עחרחתב ראבתיו ק״שחב ראונחה דוסבתוחלענ תולועפ
״תולועפ תולגהל המשנ המשמ אלו תולועפ םניא הזלו
דוס ךכל • הטמל תוליעפה ׳מהל שרשומ שרשהמ שרש
םה ולא אנקיד ׳וקית נ״י תורוקמ נ״י םת רתנת׳ ׳וקית
לש תודמ ג״׳ ונ״תד תטמל ׳טשפתתנ תילגתמה תוליעפ
ןינע רמאיי תטמל תמשנה תשע׳ תטמלו םתמ ךכל םימחר
סנחא סה רתנת ללנח ׳רתש ימצעל ןינעתש אלו ומצעל
ןינע ארקי ךנל תטמל אצמנ םתחיתפ "חנ תויה ינפח
שיש אל יחצעל ׳יחנ המשנה דוסנ ןחני ךנלו וחצעל
סחייתי אלא ׳א תלנ אלא "חנו םיקוליח תחשמ
ךליאו ןאנחו תודחל שרוש 'א תדח ןאכ דע
: ע״פנ הדח
ינפח ׳א ׳שנ הדחה וקנ .ש״ר ללנ ןאנ ny
ד מ
קרפ
תואיצמה ןח תאזת הדמה וק דוס תויה
ט״תד הדמהו ריעשה אצחי דע הדחו ריעיש מ ןיא רשא
אציי אוהו ס״א רתנת ׳קנש רתנת תואיצמ לנ דע ס״אמ
ןאנמו תדמל תדמ ןיאמו רועישל רועיש ןיאמו ףוסל ם״אמ
תילע תדמ ןיא ןאנ דע ךנלו הרמהו רועשה ליחתי ךליאו
תמכחה תמשנ תדמו רועשמ אותש ךליאו ׳נה ׳שמ םנמא
ןירועיש הצרי "לע תדמ דודמלו טשפתהל הרמה וק ליחתת
אנקיד ׳וקית דוס אנתו "פדנ ןילגתמ ייתולועפש ןידידחו
תלעיפ ׳תחשנ כ״א הטמל םימחר לש תודח םהש ךיראד
ב״י דוס םהש םירשק נ״י הדמה תלחת ךכלו תולע תולועפ
ב״׳ םהש טי טו ג״י תללוכה תיעצמא תדוקנ םתל שיו
םללוכ תדחוימה איהה הרוקמו תורחא םישענו ןירשקתמ
רשקת ייחב ׳ג סהו ג״לרב ןיטשפתח ב״ית ילא הנהו • םלוכ
םהש ו״לרו רתכב םיללכנ ןתש ב״יו רתכת דוס ט״תד ׳אה
החכחה לא ץיחל סיטשפתחו םילע םתו ב״ית תופעתסת
ןוילעה ׳את רשקת ןינע תמו • ׳יפדכ החשמ ולא דוסו
הרהי סש אוה רתכת אות ליעל ׳ונת ׳פכ םדוקת ־ושארת
ב״י םת םירשק ב״׳ ׳מ רשקת • "פרכ אעוביר דוסב
׳י פ״י ונייהד תויתוא ו״לר םה ׳מ רשקה • עדונכ ת״ייוה
י״פו סה ו״או סיתאח סה הרשע ׳״פ ״םה הרשע כ״ג ׳ה ׳ה
1£" ה מ יל יא ימ ״
6
י ט ״
6
יט יפ י יט ת ל כ ץ ע J D
נ״י דוס אוה ׳נה • םלענה רתכה םצע ׳אה םירשקה
רתכה יוליג ותויה ינפמ הטמל עפשיו רתככ אוהו םירשק
• ה״זעכ ןמקל ראבתי רשאכ ץוחל טשפתהל ׳וקית אצומו
׳י זע אוהש ׳גה רשקה אוה ׳אה םירשק ׳ז וטשפתי כ״חא
רשקכ שי הזלו ׳אה רשקה תוטשפמ דוס אוהו המכחבש
׳ג דוע וטשפתיו תלגנ אוהש אלא ׳אה רשקה דעכ הנה*
םשבש ׳ה ׳ו ׳ה טי סי ל״וח ירשק ׳ג דוס םתש םירשק
ליעל ׳יפלכ ׳לגמו ןושלו ךיח סה הולו החכחכש ןוילעה
לוסבש ״פסה לכל ״יחה חור תוטשפמ אוה לוח לוסו יפב
תוית םעו • ייחל אחורל וכישנ תוטשפמ אוה הפ ןושלו ךיח
ןינעה םנמא לבל שאר אלא וניא ףוגה לכ לוס וב ונדדמש
תו ממ לכ ללכ ךרלו הלמה לכ לוס וב שי םש לכ יכ אוה
רמאנ לוח לוס הולו 'פ ליעל ׳יפלכ ׳א הלח רועש םה לחי
םינורחאה ולא םירשק ׳ג לוח לוסט״הד סימ׳ הברא לוחכו וב
הלודגו ׳ובר ׳יגהונו םי טשפתמ םת םירשק תרשע עבשל
אוה תו לוח לוסו תולעת ׳יפסה םהש סי נותחמ סיחיל
םימחרה י מש ׳טקוש הינילב תרעוס התויהב סיל לובג
״פדכו עלטכ היניד יולג ןיטיקשח סה הנוילעה המשגהמ
: רעש םינוקיתב
לוס ונייהד םדא תמש ןקויד תלחת ןאכמ ה נ ה
ו מ
ו י י
פ
אתתל אטשפתאל אשירב דידמ ליחתתו א״ו
הנהו • םינותחתל א״וח אצמתל תולי עמ תוטשפמ יניסל
המכמ לצמ לםחב ותלחת י מש לסח טייתל אכרואב ותלחת
לילחו החכממ אליעלמ יראש לסחב ותלחת אית תי שארו
תופעתסה רקיע אוהש ת״תה דיס תעדה תיטשפתת אליגעב
׳ימליקה םירשקה הנהו • לאמשי ןימי מש !ירטס ׳בל א״!
לסח םלוכש ינפמ לאמשו ןימי םהב ׳ס אל ךכלו ןימי לכה
ןילו לסח םה התע םנמא • ׳יהכל ״חכח לשלתשמו טשפתת
ךרוא וי תדילחכ תואיצמה רקיעו ןירטם ׳בל טשפתי ךכל
וב שי ו״כעי דסח יפלכ תטת ת״תו דסח טייתד אלוגיעי
האת 'ג דוס אות ותדידת ׳את לצה ךכל לאתשו ןיתי
סה ןירתפתי ׳בה לצל והומכו שילש לחו אגלפי ןיתרזו
׳יחבב סהו ה״גב תאמ ׳ג תוילאמשו ן״תח האמ ׳ג תוינימי
לאמשל ויצחו ןימיל ויצח קלחתמ דוסיי אגלפו ׳פכ ׳יפש תרו
שילשו ןימיל שילש ׳יחב ׳ג הל שיש ׳לחה ונייה שילש דחו
םלוכל תחשנ תויכות דיס אצמיש ןינעב עצמאל שילשי לאמשל
דוסיו לאמשל ת״גבו ןימיל ן״חח רי עה אשירד אתלגלגל
רכוה לא שארת תלוגלוג ךרד הנהו • לאמשו ןימיל ׳למו
׳ב לע הרומ המשנה דוס ךכלו ;יאצח ׳בל קלחתמש
תוי דע תוינימי "פס '׳ג הנהו ׳יפדכ תילאמשי תינימי תוגהנה
ןיגלומ דוס טי סי 5 הזכ תלשלש רשק תיכירצ תייעצמא ׳גל
םיחפט תאמ ׳ג | אית ׳את קלמ ןיגלומד אתחשמ הנהו
י חי ׳jn w <ל 16*
׳אה תחאה יפלו תטשפתמו תילגתמ תמכח המותס התולק
טימי שדח ׳יקית תמשנ דוס ׳מו רתכת ייקית לכ תמשנ
אנקיד טוקיל* ב״י תמשנ תופעתסהו תוטשפמ ׳ב • םדקכ
ורועישב אל םנמא • רשקה דוסל ןיממ םירשק כ״ג םהש
לליכה ׳יקית דוסי ת״יתי רתכת ללכ דיס םת ךכי ותדמו
.יפוריצ סגמא ת״והי דוס םהב שי 'ו קי מ ראשו ה״והי ׳י מ
• סי גוי למ !לא םירשקכ םצעב אלו רשקה ׳וקית םתש תוי מה
תוטשפמ יוש "פגע תופעתשה אלא םייאש םירשק ו״לר יגה
׳וקית סה ן״יוו ויל ן״סה האמ ן״ידוי האמ תיטישפ תויתוא
תדמת וק דוסב סלוכ םיללכנ סה םי פנמ ולאל תומשגהו
: תדמ וקב ללכנ למש ו״ח ץוחל ואצי אלו
רשק ׳את םירשק ׳ב הי מ לוס ללכנ ה נ ה י י מ קי
6
׳בה • ב״מו א״מ ׳פכ ׳ונה אוהש ׳א
תולמ וב שי הנהו ׳ונה ולאה םירשקה לכ ללומ הו רשק
ליסכ •סלוקה לכ קתעת ונייהו שממ ׳את רשקה תוי מכ
םתוא תארמ וו ״חב םי ני י למ 'י קי מ לכל הוה רשקה
׳ג רשק רשק י י ע תו לגמ תלחת תוי םלענ ןוי למו הטמלו
׳ב רשקב םיללכנ םתש םירשק ב״י ללומ רשקמ תטמל
טשפמלו י מחל אצמתי המכחהש המ אוה הוה רשקהו 'יפלכ
ויתולמב ׳אל המול איה הוה רשקה המו הטמל ויתולמ
תארמו טשפתהל הלמ יק למועו הלע אסש רחא אלא
םהש תיית סע המי •סי רתמ ראשמ רתיי תולי עמ תואיצמ
׳יפלכ ס״י טי סי ׳א רשק סלכ םירשק ג״י יעצמאה ־ושקב
שיש ׳י סה כ״ג רשקה הוו ׳י ׳א רשקב וללככ י מו יפב
מש ה״והי ה״והי ה״והי סייםש טייהו ג״י לוס ״ י וסכ
רשאכי ׳אה רשקב ׳יפדכו עי טכ רשקה ףוסל עו במ יוש
י י ס שלוכ ושעיו ן׳׳יוו יגו ן״סה ׳גו ן״ייוי ׳ג ץבקתי רשקתי
רשקת תוטשפמ טי סי ס״י י וס ויהיו עטי מ לוסב ה״מי
׳י התע ואצמיו ׳יפלכ םירשק ׳ג ללכ ךרד ן י גמ 'יתי כ״א
ןותמ ץקועו ׳א רשק טיית רתכ ןוילע ץקוע • ׳יחב ׳ג הב
ג״י םתו ׳ב רשק אית ׳א רשק אוה עצמאב ויגו 'ג רשק
ונייהו ג״י םת ׳ית ףוג טי סי ׳י לולכ יעצמאת לוסב םירשק
רתמ אוה ׳אה רשק לציכ םירשק ׳ג מו המכחבש ב״חכ
אוהו םירשקה לכל רשק אוהש ׳יפש ׳את רשקת אמו ומצע
רשקו םירשקה לכל בא רשק תו למ לכל תי ח וגממו םלענ
םירשק ג״י ונייהי ׳יפלכ םירשק בי״ ללומ רשק אמ ׳ב
ובו ׳א רשק איהש טי סי ׳יפלכ תללטת אי מ ׳יחנה ינפמ
םנמא • תילח מב לולמל ׳יבושח ב״ית לכי םירשק נ״י
אוה ׳ג רשק השעי נ״ס ילאמ נ״חאי • םייטרפ סה י״לר
לוסחש ״לננ איה pi רתמ ןח תטשפתמ המכחה םצע
ריעול אשיר המכמ ׳יצאהל אצוצינ טשפתי אנקיי ׳וקית
׳כו ולא םירשק ׳במ ׳ג רשק תוטשפמ לוס טייהו ןיפנא
n
?ל ה מ י ל י א ׳ט ״ פ ו מ י פ
םילעופ תו רו קמ ןמ םי ענט ןיוו לושנ ת״מ תוטשפתה
םהל המול ךכלו םלוככ תימינפה המשנה לוסו םתלועפ
: ׳יפלכ תצקב
שארה תלמ רועשכ המשנה לא הגהנהה ר ח א י מ קרפ
םייעמה דממל טשפתי ׳יפלכ וירביאו
דוסש עלטו תעדה לוס סייפמה!כ״וח לוס שארה יכ םעטהו
דדומ ךכלו םייעמה דודמל טשפתי ךכל ק׳׳וכ שבלתי תעדה
הדמת הנהו • יראשו הניכה לוס ונייהו ףלא ־ואינה ךרוא
דסחה לצמ ךרואב דדומו לוה לע עייהל ׳קמועל תעגמ תאוה
דפקו לילמ ־ןכל ׳יפסםישמח לוה לע דסחה ןמ שישטייהד
םייעמהש עלט תנהי •םייעמה ךותכ ןימלע !יפלא האמ יה
אלא ׳יפס ׳ו טייהל ףוגה ילכ תלמ תואיצמ כ״ג טשפתיש יואר
תמשנ תלמ !יילע ׳טשפתג אלש תפלועמ אמייק תלמת התעש
ותצעב בכיע! ףיטעתו םייעמל אשוכל! קית ומצעכ ףוגה
הנהו ןגיקסמלכ ׳יצא ןמו אכ לע םהת םירכיאה תואיצמ
תרובגת ׳יצאכ ׳פלעתגו ת״תתו לסחת ׳יצאכ ןיגעה דימעה
םימחר םגיא םהש ףוגה ק״ו תוטשפתה תואיצמ טייהל חצנהו
ת״מי הריבגב לסחת יכ עלטו •םייעמל שיכל םתו םייטמכ*
םייעמה דוסכ תעדה ליסכ םיינוכיתת תווצק שש ךכלו חצנכ
תלמ טייהו ףוגה דיסכ ת״תת לוסב םילגתמה ק״יב ושבלתי
שיש טייתד ףלא תאמ ׳ג תולמת ריעיש טשפתיי םורו בחור
תריבג ׳א לצמו ק״ו ׳יעצמא ת״ת ׳יפס ׳ג חצנל תריבג ןינ
אטשפתאל ׳פנ ״פלנ ןיתרי ףלא תאמ ׳ג סהו חצג ׳נ לצמו
םיחפט ףלא האמ ׳ג אמלעי אמלע לנ ןינו ןימלע האמ ׳גנ
יפב עדט םיחפט ןימלע עלט ןיתרי ׳יפסת ׳יחנ םתו
יטה ׳יפסת לע תורותל תאמ ׳ג תאמ תלתנ לננ ׳ימדוקת
תוטשפתה דוס אוהש םינריל תועורות ןמ ףוגה תיטשפתתש
לע תיפתנת ןמ זחוא ףוגה שחמ ךכלו ג״וח דעכ ת״תת
דצמי סייפמה דסחה דצמ םגמא םתוטשפתהו תועורות דעכ
׳יפלכחצגדע תרובגתו דוה דע זחוא דסחתי ףוגת תרובגת
איה תאו תחשנ דוס הנהו • ׳יפלכ םילכל תמשנ ליסכ לכהו
תויכות דיסכ לכת רשקמכ עדטכףוגתס״תש ק״יב תגהנמ
םת תועורזה הנתי •תי עי רזתתתע !טשפתיו •עלונכ תדמ
ירשק ׳ג םת םימעפ תמכ וראבתנ ׳יחנ ׳ג םתבו ג״וח
טייהד אליעל אלח ארשק רושקיו אציצונ טשפתי pi תיעירזת
ילא תודמ ׳נ רשק טייתו הרובגבש לסח יא לסחנש לסח
׳תיעצמאב אלח ארשקי ףוגב תועורזה רשק טייהל ת״תנ
םהירוחא טייתד הרובגבש הרובגו דסחבש הרובג טייתו
ת״תטי י ה אתתל אלח ארשקו-׳יס אציו ׳פ מו זנ ׳יפלב התינ
המשנה די םנ ורשקנ םירשקה ולאו הרמגנש ת״תו לםחנש
סהי חנ םיקתענו- דסחנ ולא ׳ג םהי תידחל תלמ תושעל
רשקי •רשק םלט!לאמשנ סשמי ןימינ םתלמש הרמגב
ירועיש 03״ w צ״* ׳י<»
ד ר מ ת ל כ ןיע ר פ ס
!תומנו האמב תולולב תולמ ׳ג לוס טייתל אגלפו אתרו לחו
׳יפש סי מעמ תלמנ םילולמ תונא ׳ג ונייהד לאמשנ
רשקל ןימיל לאממ ןמ ׳גו לאמשל ןימימ ןתשלש םתו ׳פנ
ןמו לאמשל ןימיה ןמ לוסי ונייה אתרו לחו תוגהנהה ׳נ
ןימיה ןמ תיצח ׳לחת טייהאגלפושממ ותלמנ ןימיל לאמשה
!דיא ׳יחנ לחי לנת השענ ןימיל לאממ ןמ תיצחו לאמשל
ת״גכ ן״חח טייתל ןיתרו תאמ תיש שארה תלמ ילכ אצמג
׳ירשוקו ׳יזחיאת ןי גלזמו • ׳יפלכ ׳לח ישילש ׳כו לוסי לחי
׳יחפט תאמ תיש םכרואו ׳יפס ׳ת םתש תשמח לאמשו ןימי
ןימיל לאממ ןמ תוכא ׳גו לאמשל ןימימ תובא ׳ג טייתד
לאמשל ןימיה ןמו ןימיל לאמשת ןמ לוסי מש ןיתרו תלתו
תיצחו לאמשל ןימיה ןמ היצח תקלחנ תוכלמ ׳אתו םיתש טייה
ימשנ אלא ילכ אל אשירל אתלגליג לוס והזו ןימיל לאממ ןמ
הגהנה יהוזש ינפמ לו גמ ת״תת לצמ לי גמ תלמ טייהי
לילמו אציצט טשפתא • ׳יפלכ תערכומי םיקלח ׳גל תקלחנ
רככ • ןימלע ןיפלא תאמ תיש לסמ תוטשפמ אכרואל אתתל
םת ללכ ךרדו ׳פכ םרקיע הנהו תואוכרו םירפשמ ׳יפ
סהי תיאמתי םיפלאהמ תולולכ ק״ו םתו ת״מ דצמ תיש
השמ לעכ כ״ג ת״תכ םת סגמא המכמ דצמ אטר ׳ס
הטמלו רשק דוס אליעל רשק הנהו •לסח ךרואה דצמ טייהי
וגייגעו רשקל רשק ןיכ יטה תי טשפמי רשק תדמת ףיסב
טייהד י״תות ת״ותי דוס ונייהו • ףיסב ׳יו שארב ׳י דוס
׳י אליעל ׳י עצמאב תיש י״תנודתאי דוס ונייהד י ״מו ו מי
׳נ ןכו םיניא ׳כ םהש שארה ירכיא לכ וללכנ הזכו אתתל
סטו ממ תלעמלו תפ םטוחמ הטמלו עצמאב םטוחו םיניע
םה םילכה דוס הנתו .לאמשל ׳אי ןימיל ׳א םינפ ׳כו חצמ
רעשי תפ םטיח חצמ םייעצמא ׳גי םיילאמש ׳גו םיינימי ׳ג
׳יחוח ׳ג וכש חו מ ןח חמוצש ינפמ םיקלח תשלש ןיב שאמ
ילא םיכרדל תתעי •׳ינוקית ׳ט ט םנחח ׳א ךרד ןקזת רעשו
תלמ המשנה דוס הנה • הלולכ איהש המשנה ןינע ראבנ
תאמ ׳ג ןימיה דצ דוש דודמי ךכל לאממ כ״חאו ןימיה דודמי
הנמהש ינש דצל ׳הומכ וצצטתי ילאמו שילש דחו אגלפו ןיתרו
תוטשפמ דו מי דסמ תוטשפמ תרובגתו המכמ תוטשפמ
׳י דחי ׳דמ תוחילש אצמי טשפתישכ כ״חאו עדטכ חצנת
׳ילילכ ק״ו סהו אשירד אלוגע םישילש ׳כו דחו !יתרז תאמ
טייהד ׳יפדכ או במ דוסכ םילולכ ק״וו ףלא האמה דוסכ
םדוסי שאמ לוגיע תדמ לולכל ךרואל ׳דמ תוטשפמ
תשש םינפ םיניע םינזא טייתד םתכש םירביאה תגהנה
המו ת״תםטי מי הנמ חצמ הנהו •תפ םטוח חצמ עצמאבו
ןימיה ןח םיזחואה ןי גלזמ דוס םהש יעצמאה וק טייה ׳למ
לאמשי ןימי ןזואהו תנמו תמכח לאמשו ןימי ן י מי לאמשל
דיס אית ןותחתו ןוילע רעשו ת״ט לאמשו ןימי ןפהו ג״וח
ה מ י ל י א טמ״
8
׳י מ״
8
י מ״
8
ד רמח לכ ןיע ר פ ס
M
ףלאכ הניפהמ םילולכ ק״ו למכ ןימלע ףלא האמ ׳י ורועיש
ק״ו לעכ ת״תתמ כ״ג ןיתרו ׳וו • ןיקרפכ ׳יפדכ תומלועבו
׳יחכ לוסב ק״ו ימנ ונייהו םיחפמ ׳וו ׳פכ ׳יפש תרז דוסכ
וללכייש טייהד י״ח ליסכ םללכ הנהו •׳פכ ׳יפלכ חפט ׳למת
םיחפט י״חו תותרז י״חו תוחא ףלא י״ח ויהיו לחי םירשקה
יגו לסחל ןיוו ׳ג ט״יו א׳׳כיו ע״סיו רועש ןייו ׳ג לוס טייהל
:׳יפלכ הרובגל
׳ונה םירשק ןינע ןנוכמו לומע םלא ןכ ה ת א ׳י מ קי
8
םוקמ לכ יכ אוהו הלמה וק רועשכ
ךותכ דדמנה תואיצמ רושקיו תלעמל הטממ רוזחת הזמהש
םעש םע תלעמל תטממ זזומו רשוקו ׳י רשק לכ יכ דדומת
רמאת ולאכ •רשק םש השעי ז״כע ׳א ולט ׳י צאתל»תוי ת
רועש ןאכ זעש תעזלו • זזומו ךשמנ הזמה וק דדומה
הדמה וק טשפתי ךכו רשק םש רשק ׳א תזמ תוטשפתה
ילכ הנה אצויכו תותרז תומא םיחפט ןירועישו ןיזידמ דודמיו
׳א חפט כ״עו ׳א תרז כ״ע ןיחביש רועש תרזל תרז ןיכ קפס
רשק וניא םנמא ׳כ תמא וא ׳כ חפט וא ׳כ תרז ךליאו ןאכמו
תמא רחא החא תכלוהו תזזומו תטשפתמ תזמת וק ירתש
וא תותרו וא תומא תמכ זע חפט רחא חפטו תרז רחא תרזו
תומאו תומלוע ויהי 'יפאו יא תדמו רועיש לכה םנמא םיחפט
אלו תזחת וק תוטשפמו ׳א הזח למ סיחפטי תותרזו
הטמל תלעממ תטשפתמ תז מ וק ץיצינ הנפיש דע לידכי
׳ש ר״פסכ ׳יפש רזוח רוא דוסכ תלעמל הטממ לחמיו רוזחיו
רתמ המו • ןינעו רפסח םהל םירשקה;הזלו הלעמל הטממ
רשק תואמל לחי לכה םלש ׳א רשק סש ׳יהי א״א דוס
אלא ןינע וניאו ומצעל תדמ ללכנו ורוקמ רואכ תוטשפמ
המכמ ליסכ רושקי כ״חאי לחוימ ׳א למ תויה םע ומצעל
רושקיו ורוקמ לא הלמה וק רוזחיו םיכר םירשק סהו ׳כ רשק
תוטשפמ לוס םירשק ׳ג ויהיו ׳ג רשק לוע ןכו ושרישכ ן י נמ
׳ג המכחל רתממ רושקיו לחמי א״ז טשפתיש םדיקו א״ז
ןיכש רשקו אנקיל ׳וקית לי* רשקו ומצעכ רתמ רשק םירשק
תרומו ולאכ ולא םירשקו םיניינע םת ולאו המכחל רתמ
דוסכ ךכו תו למ ולאמ תלמו תלמ לככ ושרוש לא רו קמ
הנו ממ לכש ׳יפא םימעפל רושקיו תולמו םירועש דולמי ריעז
דציכ ורוקמכ שמשה ץיצינ רוא רושקיו רוזחיש הממ שי ׳א
ימשגב אצמת ךכלו ׳מצעל הגהמ שאמ ףוסו שאמ תלחת
הנו ממ רשק תורותל לחי תלכ עעונתמ ׳א ףוג תלכ שארהש
טשפתי םשמו תטמל רושקר תלעמל רושקיו לחי תלכ הנו טמ
םרשק ׳ג םתו םיקלח ׳ג מל תועורז ה\רי • םי י עמ ליש
ןכו רושקיו ללחיו ירוקמ לא שממ ץוצינ רווחיו ורשקתיש
ףיגה עעונתי י מש ׳א רשק שיכרית דע ומצע ףו מ לכ סה
טשפתי הלמ וק דוסש הרוי ומצעל ןינע הלעמלו סיכריהח
1» ל״צ יליא״
רשקו ורוקמ לא דדו מ שממ ץוצינ רזחו רשק רישקיו סשדע
רשקש ותזימר הז רשקה סוקמ לכ ללמ הז •הלעמל הטממ
ןוילעכ ןותחמ םי תמו ורוקמ לא רוחו תדמו רועיש םי למו
תחרמנה ולאה תו דמ םותחל ורוקח לא ץוצינה תרזח ס״זש
ולאו ׳יפדכ ןוילעכ ןותחמ רשקל טשפתנ ונחמש םוקמ לא
ןירשקמתטשפתאאציצמד אתחשח ׳כ ׳יסכ ורמואכ וירכד םת
אדח ומילשכ אתחשמ וג אדח ארושקכ אלכ רישקו קילסו ןילא
ללכ לא ׳יתיו תחא ׳יחכ תויטרפ לא ׳יתי רזוח רוא תמו
או מ רשקל תתל רסחי רושקיו טשפתיש ומכו הכרה ׳יחכ
רושקיו דריש רשק לכי ןוילעה שרושכ תושרתשת תואיצח
ושרוש לא ריזחיש ןינע לככ םי שרמ שרושכ רושקיו רווחיו
• הלעמל תטחמ ׳א תדמה לכ השעיו שארכ ףוס רושקי
י מ ושריש לא רוחי רשקה ןינע ׳א רשק רשקשכ הזכ לשמה
הטממ רואה ץוצינ רזח ׳כ רשק רשקו דדמו רזח •׳א השענ
רזחו ׳ג רשק דע דדמו רוח •םדוקה םע הזה רשקה הלעמל
הטממ רזוח ריא םירשק ׳ג לכ השענ ושרוש לא ׳גה רואה
:טשפתמו ךלוהו דדומ ז״דע ןכו ׳א י דמ לכ םישועו תלעמל
טשפתמו תדמה וקל אתוטשפתא ת ר ד ה א
ט מ
ן י י
2
סייקו טייתו דיההי חצנת דוס דדומו
ונייתו ׳למהו ת״תת ןיכ עצמתמה חצנ ונייהד אחור וג
ארושיק דח רישקו אליעל קילס ךכל ועיכרו אליגיעו ורמוא
רושק חצמש ת״תת דע אלוניעב ארשק ונייהד חצנה אוהש
עטמ סע חצנה ונייהד אתתל תיחנ רתכל יאדו ףוגכ
םירשק ׳ג טייתד אדח ארשק אתתל רישקו י למ סע טייתד
אעוכירו אלוגיע ןיכ אקחוע םתש לוהב 'ג סלגנכי חצנכש
תואיצמ לכי •ךריו ךרי לכ םירשק ׳גכ סינירי ׳כ םהש ןינעכ
ס״י לכ תואיצמ ללכו הדמה יק לוס לנ ללוכ ׳אכ ולא םירשק
סג תמו דוע תוטשפתה םהל ה״ונ מש ולאה ׳י פמ הנהו
ןוח תועבצאה ןיאש ןנקיסע י מכד המכחכ התע םתואיצמכ
ףעתסיש ונייהד תועבצא ׳ה לוע לודמי ךכל ללכ תואי צממ
ונייה ׳ת* לדוג םתש םיפנע ׳הכ דו מי םיפנע ׳הכ חצנה
תרז לוה הצימק דסח ונייה המא ת״תה ינייה עכצא הרובג
המא א״לוגע עבצא אעוכר לדוג סה תועבצא ׳ת ונייהד חצנ
דודמי ולא תולמ תמי • א״מור תרז א״קמוע אצימק א״כרזא
תדמ עיגהש ןויכו תועבצאה לוס מש סיכריכו תועורזכ
המכמ ׳יחכ ונייתל סילכת "צאהל תפלועמ אמייק ןאכ לע
םינווגו םיריפס תשוע הז תואיצמבש םיריפס לוס ונייתל י למ
תפלועמ אמייק היתודתי הריעש לא המשמ עיגהש רחא
ילאה סיריפסה דוסו • יפב ׳יפדכ םיריפס תדדומו תיתוחככ
טייתד סכואו קוריו קמוסו רוויח מש ׳גהנמ תטיחכ דוס
י למ יכרצ לא הנופ המשנהש ינייהו ללמו םימחרו ןיד לסח
כ״חא • י למ רועיש לא איכל ילא םיניינע ׳תומצעב תלדמו
טשפתה ׳למ ל״צש ׳•»*
78 ח ל ה מ י ל י א ** ט ט ״* י ימ ח ל נ ןיע •ן פ ס
הדתה וקנ הנרה סירשק שיש תויה סעש ןיגעב ד״מ ׳פנ ןוילעה םדא המכחל ׳מאה וגי טד דוסיה ׳יצאנ דוע טשפתה
אוהו ׳א רשק רחנ טייהד םירשק י״׳ סה םירשקה רקיע שי הדח דינעו וק יעכ הזלו הני נ ותנקנ םע שמתשמ טש
רתכהמ סה םירשק נ׳״ו םירשקה לנל נא םלענה ׳אה רתנת דע תז דצל ףלאו הז דצל ףלא דדמו ומצעל רועשו הלמ ט
םדוקה רשקה אוהו ׳ג רשק םהמ השענ םשו המכחה לא ןופצ ׳ה סורד ׳י םשכש חויחוא ׳ד םהש םידדצ ׳דל דודמיש
םולשת אוה ל״וח ירשק ׳גי םש לש ׳י ונייהו ל״וח ירשק ׳גל ׳דכ לועפל החשנ תוצצטתת םכותבו כרעמ ׳ת חרזמ ׳ו
םשה רקיעו םלענ אוה רחככ ה״יות שיש תוית םעו •תרתי המשנ םינווגה ךות דדומ ותויה דוסכ ׳ונה םינווג ׳ד תויתוא
ז״י לנ הזלו ונדדמש תאזת הלמה וק תדילמ לוסנ תמנחנ נחור לוהה קמוע חצנה םור דסחה ךרוא סכוחכ לועפל
עמשנש חומש יגל ןושארה הרהי תלמ לוסכ םיללכנ םירשק םור ׳ו בחור ׳ה ךרוא ׳י חויחוא ׳ל ןיעכ טייהד הרובגה
ךשמו הניכהו המכח טייהד הרהי טיהלא הרהי לארשי ךרואל הלחח ולאה תולחכ ללמנ דוסיה הנהו • קתוע ׳ה
תמנשפתת דוס הנהו-דחא דוסכ ללכנ לכהו המחל לע ׳יפסה בחורל כ״חאו לוהה קתועל כ״חאו חצנה םורל כ״חאו דסחה
חמנשפתה רשק אוה • הזכ רשקל רשק ןיכ הדוס ׳יהי הלמה וק הטונ כ״חאו לסחתמ םתלחח דוסיה תודמש ינפמ תרטגת
רשקמ הלמה וק תוטשפתה ןינע ׳יתיו הדמה אוה הלמה יק ליהו חצנ ןיכ לסחכ לחמי הנהו •גוויזה סוחל הרטגה לא
תתמה לבו תוטשפתה לנ ,לוס לע הזכ רשקל ׳יחכ ׳ג טי טל ןיחרז רסילחי האמ חישו ןימלע ףלא האמ ׳ו
ןכו _ _ _ הט הלמה וקו ם ׳א יישק הזכ!׳חיטשפתתי םניינעו ראב הניב טי טל ג״יה רפסמו ׳וה רפסמו עבשת רפסמ
ושרושב דדמנת לנ תרישק קנע אוהש ם הזנ ׳א רשק ׳יפלנ חנחשיל ׳ינוקית ג״י חנ ׳לחו ק״ו לענ ת״תו ענש
סירשקת לנל תלח אוה ׳אה רשקנ ׳יפדכ רשק דוס טייהד לכל דודמי הזת תואיצמבו • ׳יקרפכ ׳יפ םיטרפה ראשו רהוזכ
יתאצמ אל ה״א) הט םניינע ׳יהי הולו תויתוא ישאר םתש ןווגהש אלא קוריהו קמוסהו רוויחה טי טל !יגווג ׳גח ׳א
וטשפתי ולא םירשק הנתי (טממ יתקתעתש רפסה ןמ רייצה ׳קכלהכ אלא ולאה תולמתמ ללכי אלו ׳למה תלמ אית רוחשה
טי טל אמורו אקמועו איתופו אנרוא םהש תודוס ׳ל דודמיו *7 תות דוסט תלמ אצמי • הז ןוקיתכ תינקתי לסחת סע
•רייוצמנ ת״ותי דוס םירשק ׳ד תמאכ םתש תויתוא ׳ד לוס ףלא האמ ח״כ סה םיללצ ׳לל ןימלע ףלא האמ ׳ז םימעפ
ללכנש המ לכו ׳יפלכ םלכ תתמה לכ לולכ רשק לכ הנהו םיתאמו ףלא םידדצ ׳בל ולעי תאמ ׳1 סת תותרזהו ןימלע
םירשק ו״י לכי רשקכ ללכנ רשקל רשק ןיכש הלמה וק לככ ׳יפלכ כ״י פ״ל ׳יהי נ״י תותרזהו םיתאמו ףלא םיללצ ׳נלו
םעטהו תויתוא ׳ל ס״תש הלמו הלמ לננ ללננ לחי םלט ןאנ לע • הלחת וק לוסנ תזת לוסית תלחו רועיש הזו
קלחו קלח לנ וללכוי םילכה אוהש תוליצאה לוס יכ עלונכ החכחה תויח רוא דוסכ ׳יפסל xא ינויח חור תוטשפתה
לכו םירשק ז״י לכ תוללוכ םלוכ תולחת לכ ךכלו לחי לכהמ ןמ הלמה וק לוס שכלתי רשאכ תנממ תטשפתמה תמשנתו
דוע שיו •תולמה לכל כא ןאכמו תוי מה לכ םיללוכ םירשקה תודמ ורוא ןתי ילכה אוהש המכחה רוא ךותכ דודמיו רתכת
תתמ תויטרפ םתו תודמת דוסכ ׳יפש םירחא םירשק תחכ :המכחה תויכות רתכת םתש ולא םירועשו
ו׳׳יה ולאה םישאר םניאו תוי מה יוקו ילאה םירשקה ךותכ סיירקיעת םנמא הי מה וקכ הכרה םירשק "פ V'2
ג
ןירפ
תועורות ירשק יטרפ םה םנמא ראובמכ םישאר םהש םניאו ז״י אלא םניא וק דוסל םישאר םהש
תוימל םירשק םה אצויכו שארהו ראוצהו ףוגהו סיכיריהו תדמ דע ׳א םתש אלא ןמיזהו הרקמ ךרד לע ו״י
:׳ונה ולאה תוי מה יוק ישאר ךריע סגיאו ג״מ ׳פכ ׳יפש כ״יי •נ״מו א״מ ׳פכ ׳יפש ותוא אותש רתכת
יוסנש ׳את הרהי םשל הי מה וק ןיגע ׳יפ ב ׳׳ע
א נ
קי פ רשא ה״יוה תויתוא ׳ד םתש םירשק ׳יו םירשק ג״י םת
התע •הרהי ו״ניהלאת״ותי םתש תימש ׳ג ח״ח ז״מ ו״מ ת״מ ד״מ ׳פכ ׳יפש םדא תגומת תוטשפתהל
רנכו הני נה דוס טייהו טיהלא םשל הי מה וק ראנל נושנ עי טנ הר אמורו אקמוע ה״י איתופו אנרוא םתש •נייהד
תדידמ דודמיו המכחה י וסכ טשפתי רתכת תגהנהש ׳יפ ׳ה תואו חצנכ ׳1 חיאו תרובגכ ׳ת תואו יסחב ׳י אוהש
םש דודמיו הנינב ׳וטשפתה ראבנ התע • ׳טה רועישה סנואו קורי קמוסו רוויח םהש ןרחאד םינווג ׳י טי טו י שנ
םלעת? תמלענ התניחב ןיא הנהו •ילאה חתמהו םירועישה ללב ׳יהי םירשק ׳י תוטשפתה הדחה וק דודמי רשאב המי
דוס םלעתיו ס״אנ רשקנ המכחהש ינפמ החכחה חדמ ןידוי ׳ג ׳א ןטע לכהו םישאר ׳דל נ״י וקלחתיש עדונכ ב׳׳י
דודמל האובכ המשנה דוס לבא לחג םלעה ׳זגה המשנה קוריו אמורל ןיוו ׳ג קמוסו איתופל ן״יהה ׳ג ־יווחו אנרואל
׳ג סה הנהו רתוי תולע תחמ י וי מי טיתלא הני נה י י סנ אגקיי ׳וקית םהש נ״טש ןיגענ םנואו אקמועל ן״יתה ׳ג
רשקנ םלענ ׳אה ה״והי הי מה וקל ׳יחנ ׳ג לע ורוי תוי ח ןושאר םת ׳טה ׳י ה ולא הנהו • ׳!טשפתהל ענראנ וללכוי
הלע ה״והי ׳גת • יעצמא אות טיהלא ׳נה • ׳יפדכ רתכב ׳יפי? הרה טייהד ל״וח סה ׳גוג״מ ׳פכ ׳יפיכ ב״טח ללכו
הזלו
המי לי א א ״נפ י
ןינמ םימדוקה םיקרפנ ׳יפ רננו הנ ןימא ףלא הוה רשקה
ףלא ׳יחנו ת״תה ןמ המא ׳יחנ םהש ףלאה רפסמו תומאה
ךרוא תדמ דדומו אנלפו אתרו דח 'טשפתאי הני נה ןח
דענ ףלא ׳פנ ׳יפדנ ןיפנא ךירא רתנת דצמ דסח טייתד
אנרוא אוההו ןיחלמ האמ ק״ו לענ ת״תת דעכ תישו הני נה
׳תואיצמ אוה תו ןינע הנתו • ןאנמ ארשקו ןאנמ ארשק
׳יחננ תולגהל טשפתיו לשלתשיו סי אנ תקנדתת הלעמל
ןדעש ונייהד ריואנ חרופה לדנמ דוסנ אצמיש דע הני נת
דוס לא עי גתנו אמלעל הלגתי אל הני ננ תרשקנ תמנחת
דודמי תטמל תמצעל תנינתו הלעמל המנחה םצע יוליגה
ענראו םיפלא ףלא תואיצחת ׳יתי יולימ הי מה וק הנ
םיפלא הלולכ ףלא אוהש הניבה ׳יחכ ולא לכ ןימלע אוכר
רואמ תללכנ אית ןדעש אוכר עכרא עכרתתל טשפתיו
ס״וו הניכה יצמ ןימלע סהו תואמרה תלענ המכחה
הנה • ׳יפסה ראשל ןי ח המכ ןישרתשמ תכו אשירי אתלגלג
קלחתו ׳תי רשאכ וגיתלא לש ׳א י וס אית תאזה ׳יחנה
י ״וף ׳י איה ףלא שרש םלענה תוליצאה הצרי ׳י איה ףלא
׳י תואש טי י הי תמלעתמ טשפתיו ןינווגרא ׳ג תתלחת
׳ג םת עצמאנ ףוגו תלעמל ן־קותו תטמל ןקוע הל שי
רשקו תלעמל רשק רושקיו טשפתיו ׳י פי נ ןמגרא ׳או t לנו
טי י תי עצמאנ ךרואו ׳י תוא זקי
ע
י ״תיא ץקוע תטמל
כי נאו אגלפו אתרז הלחת טשפתי ךריאתי תומא ףלא רשקת
׳י תוא םלעה טייהו תטמל רשקו ןימלע ר״תו ףלא ךרואל
יוסל אניו המצעל הני נה תואיצממ טשפתיו תלעמל ׳י נ*
השעיש דע טשפתי םשמו עדטנ רייא המכחה םע הניכה
ןוחל התוטשפתתו היוליג ־וחא הניינמ ׳יהיו ףלא ׳י תוא
אל ןידעו ׳יפדכ ןימלע אמר ׳דו ןיפלא ףלא ףלא תרוצכ
תטשפתא אלא ; •י א הזכ השמחכ ףלא תרוצ םצעכ הלגתנ
׳ת אעמי רכ דדחי םצעכ עמרת ׳יחכ לא יז ׳יתכל רתכמ
דיסכ הניכה דוס ונייהו ׳ונה ולא תודוקנ ׳ת םהש ןירשק
תיא ארשקו ארשק לכ םירשק ׳ה סה הילו טיהלא לש ףלא
םירשק ׳הת ׳א לכל ׳ה םתש קנעכ ןימלע ףלא ת״ת ׳מ
• ׳ונה םלענה !טגה ןושארב רשקה ימרו הדידמב םירשקו
הטמל רשקו הלעמל רשק םלעה דיס טשפתגש טרמא הנהו
ןימלע תאמ ר״תו ףלא רשקל רשק ןינ נ׳׳חאי אגלפו אתרוו
טייתד עצמאנ ףוגו תטמל ןקותו תלעמל ן־קוע ׳י י וס טיית
טייתו א תזנ אתיעצמאכ ׳י אתתל ׳י אליעל ׳י א י י ס
אליגמ י ע טשפתיי ןימלע ׳י י וס ר״תו ףלא תמצע איהש
ןימלע ףלא ונייהו טיהלא לש ׳ל תוא טיית אריואכ חרפי
הצקוע י ע ׳תומצעב ׳ל תוא טשפתהל ןימלע אמר ׳י ו
׳יפיכ ריואכ חריפה לדגמ איה ןוילעה ׳לה שארו ןותחתה
עו במ י וס איהש טיהלא לש ׳ה תיא דע דצמ טשפתיו ׳פכ
שתח הני נ ג** ׳י י •
ר מ ת ל כ ןיע •!££) ד «
׳מדוקכ תמלענ אלו תי לע אל תיעצמא תאזת הלמה הזלו
לדבה תתל הי מה וק דוס השעי תפלועמ אוהש ׳יפ רנכו
רישקיי רווחיו דודמיו רושקיש תוית םעש ׳יפסל ׳יפס ןיכ ׳יחנו
תוטשפתה דוס ונ שיש םדאת ץענ ׳א תנומתו ׳א 'יפס לנה
טשפתיו רושקיו הוקת טשפתיש עירזת ןי ענ רישקיי הדמה וק
המילשה רשאנ םנמא • ׳א •ינא דוס טייהו רושקיו הוקה
ףוס םש הל ׳יהי ׳נ הנומת דממל תרזחו תחילש ׳א הנומת
םעוח״נ ׳פנ ׳יפ תפלועמ דוסו תפלועמ אמייק הזלו הלחתהו
ןרחאדנ הדחל הי מ ןינ לדנה טיאש תפלועמ שיש תיית
הי חל תי ממ ׳יחני לי נת תתל תפלעתנ ןאנ תטיילעת תוי מנ
תלשלתשמ ׳יתתש המשמ וינע ןיאש ןימייקה ׳פנ ׳יפ •ינכו
׳שבלתנ שנמא ש״א תודחאמ ׳א למש ו״ח לולעל הלי מ ןח
הנמנ תדדומ התויתנ ןנו תדמ! ריעיש דדמו רתמ י י שנ
• ׳י פי נ ס״אמ תטשפתמ אלא המכמ תי ממ תלילע הניא
רשא רו עי מ תואיצמ יפנ תי מו רועיש תדדומ איה םנמא
דצמ אוה תריעיש תנצקי תדמ ריציקי תדדומ איהש ׳דמנ
רועיש ס״א הנ דודמי רועיש תלענ איתש י למו הדמ
םשמו תלעמל ס׳׳אנ תרשקנ אית תדמ וק םנמא •הרועשכ
• ׳יפדכ םירועיש דודמל ׳ו מ םי י מ חורו החשמ תחגשח איה
הנה ׳יפםה תדחו רועיש יפל תזת ן י נמ תולשלשמ המו
׳בל תודידמו קריעיש מ הי ה אל רשקה דיסכ היה יא רשק
• ארדיאכ׳יפדכאנימי אלי כי לננ׳י פא רתמש ינפמ ללכ ׳יחנ
לאמשו ןימי ׳יחנ ילנ ןייש ןיריעישי תידידמ דודמי םנמא
ןירטס ׳נ מ תשע ׳יפדכ םדא דיס דדמו המכמ לא עיגהשכ
וניינע יפכ וכ דדמ םי י מו המשמו לאמשו ןיתי מ ׳יהו
׳כותמש׳ניכת דוס ינייתד׳יחנ ׳ג י נ שי י״ניהלא םש דוסל עיגהשנ
ןיתחשח י נעמל אזרןירטס תלתנ תייניתנ יידמיךנל תמא׳ג י י ס
׳ג י י ס ינייהו יפנ ליעל םניינע ׳יפ רננו ןינויג ׳ג הל טישפו
שרוש מו עצמאו לאמשו ןימי ׳יחנ ׳בל ן״חגרא תוננרמ
תבקנ י וס ׳י פי נ ס״אנ תרשקנ תיינות תחשנ י וסנ טשפתהל
׳י פי נ החכחכ שחמ םדא • םדא ת׳׳מ טייתו • ׳טה םדאל
הנקמש ומכו המכמ ךרעל הבקנ איהש הנמכ םדא ת״תי
תאות תנקמ ךנ ןמג־ואנ ךשאר תלדו תנ רמאנ הנו תחמ
תחנמ לא לכיה איהו ןמגראכ השאר תלמ הני מ איהש
תבקנ ׳יפדכ ונייהד הני מ ךותכ םלעמ המכחהש עדטנ
ס״אשכלמ דוס איה תאות המשמ תדמ תמי •המכמ לא
׳יפדכ הני מ ךותכ המשנ דוסכ רעשמו המכחכ רתכו רתכנ
הנהו .ןיחדוקה ן י רמנו ׳ג רממ ׳ט ׳פנ תואי צמ קנע
שבלתמ הני נה ךותב ותויה י׳׳ע רועיש ןתיו ס״א חכ טשפתי
תחמו ׳ירועיש תנמכ דודחיי תמכח ךיתב רתני רתננ ס׳׳א
תלחתי ׳זמ תי שנלמנ תנמל ס׳׳אח שי י מ תי טשפמ י פנ
שנמא • יתיתמ רשקה קנע עדט רנני ׳א is p י י י מי
מ ט ל ה מ י ל י א ב נ '* א נ*
41
ד ר מ ח ל ב ןיע
ל וס ב ושרתשנ ־ונכו םשרשמ ס״ו תוטשפתה טייתד הטמלו
ת ל ח ת נ קלח ש׳׳ר ךכלו ׳יפסל שרוש תלחת תעדל תדוקנ ׳י
ינפ מ יזו ׳זל הרהי י״ניהלא הרהי• יי ׳יס הלמה וק
תויתואו ר׳׳ג תדידמל תויתוא םת ת״לא ה״יתי תויתואש
הלוקנה ךותמ הנהו • ראכנ xאכ סייו תדידמל ת״ותי ו׳׳ני
ם ש מ "פש ת׳׳תת תדוקנ איהש יעצמאה רשק תיעצמאת
׳יש א ר 'נ דוס סה הנהו הניבה ןמ ׳יפסה תוטשפתה אוה
טייהד הני נ ׳בה • םדוקה רועישו תדמ טייהל תמכח ׳את
ראגתמת תעדה תדמ אית ׳גתו • ׳ג ׳פכ רכטת רועישו תדמ
ם ש מ דודמל ךרד תניבתמ טשפתמת רועישו תדמ ןאכ ךכל
ריוא דוס ןאכ השעי ךכל ריוא אות תעדת דוסכ הטמלו
ר״וא דוס ׳פכ ליעל ׳יפ רבכו •הז תוטשפתהל שאר ׳א תואיצמ
תוטשפתת תואיצמ דוס הז ריואמ טשפתמ כ״חאו וניינע המ
תחטגנתמ םש סהו הטמל ק׳׳ול המשנה טייהד ׳יצאל
א יה ןרנה תוא שארו ו״ניתלא לש ׳נ דוס ונייהו טשפתיו
ןאכו תטמל תוטשפתהה תואיצמל שאר 'השעי םשמו ריואה
קפתו שארה למכ א״ול לוס טייהי ׳יפםה תוטשפתהל שאר
ח ל א ק״שחב ׳יפדכ טיזאה ׳פמ י״נשר תריטפב 'יפש לע
ומ כ ו םילכנ תמשנת תוטשפתה ןאכו םילכה דוס םשש
ןא כ ורטפתיו ר״יוא השעי המשמ ךב שאר ןאכ םילכהש
וטשפתיו ןאכ ( ן מי יוהתיי תוטשפתמה תייאיצמה לכ
תולועפל ןינווג תויאיצמה״נש דוס ןאכ ורטעתי הנהו ןאכמ
תוחכ טייהו ה״סש היתימיו ה׳׳נש הנמהש טייהו ןידה
וטשפתיש דע ולאה תודמת וטשפתיו םינידס תוררועתה
וררבתיו םירוכעה םימת תכירכ דוס ןאכמ אצמתיו ׳ינידכ
ל וס ל א אכיש דע תוצמ ה׳׳סש רבועל ןישנוע ה״שש ןאכמ
תשחנו ףסכו בתז םהש תומי מ ׳ד יגיסל תטמל הכשמהה
יפב ׳יפדכ הרהי דוס טייהד תודמ ׳ד דוס םתש לזרבו
טשפתיש דע ןותחתה דצה ןאכמ ררבתיש טייתו •ייס תמורת
רשקל ןאכ אצמתיש ׳א רשקמ טשפתיש טייתו ומוקמ לא
דוסש עדטכ תינותחתה תודחת לא תונוילעת תודמת ןיכ
׳יחנמ טייהו םימחר איהו הני נת ןמ םינידה תוררועתת
לועפת םש תמשמו תונותחתל תונוילעת ׳יפסה ןינ איהש
ןי עמ תלעופ איהש עדטנ םי למ ךותמ ולאת תילועפת
ם ה ש םינווגה איצומ הזה רשקהו • י פנ ליעל ׳יפלכ י למ
׳יח נ דוסכ ה׳׳סש םהש ׳יפדכ םהינידכ ׳יפסה םה תילועפת
טשפתי תזלו ׳פכ ׳יפדכ אטיכרש טייתו םש דוסיה תוטשפתה
רוזחיו אריעז ׳ו ןיעכו ו״ניהלא לש ן״טה ףוגל ן״טה שאר
לוסנ ינש רשק טיברש דוסכ וטשפתיש רחא תטמל רושקיו
תלעמל ׳א רשק םתש ןינעכ ן״ט תוא נשומ ׳למת ׳יחנ
רושקיו לדמ*ר טמרש דוסנ ה׳׳סש וטשפתיו ריוא שארמ
ןוילעה תואיצמת ןינ אוהש הוה רשקהו ׳לחה דיסב ׳ב רשק
תואיצמל
ד פ ס
תוא דוס ונייהד א א הזנ ןיפלא ׳ת דוסנןירשקשמח
׳ת סה ךנלי א ףלא ׳ה ונייהד האולימב א״ה
דיס ונייהו ןימלע א א ףלא האמ ׳ה דח לכו םירשק
קיית דח לככו םירשק ׳ה סה ךכלו עדומ ׳ה פ״ה א׳׳ה
רננו תוחא ףלא רועיש רשקל רשק ןמ הנהו •ןימלע ףלא
דוס ןאנ ׳יהי נ״א תונמשמ ןינעו תוחא ןינע יפנ ראנתנ
"פס ׳ת םירשק ׳ה סה דצינ תומא ףלא תנמש םי ני מ*
דסחה ןינו הרממו דסחה ןיכ תיעצמא שיו ת״נ ת״גח
ןיכ תיעצמא שיי ׳ג ירת חצנהו דסחה ןיכו תראפתהו
שיו ׳ה ירה תראפתהו הרו כמ ןמו דוההו הרוכמ
וללכנ ׳חה ולאכו ת״תתו חצנה ןיכו דוההו חצנה ןיכ תיעצמא
תרמגו תרממ דסח דכל ׳ח םת ירהש םייעצמאה לכ
תראפת •םינש ירה ׳א ת״תכ דסחו דסחכ ת״ת ׳א דסחכ
חצנו חצנכ ת״ת • ׳ג ןאכ ירה ׳א ת״תכ תרמגו תרממ
ןאכ ירה ׳א ת״תכ דוהו דוהכ ת״ת • ׳ד ןאכ ירה ׳א ת״תכ
דוהו דוהב הרובג ׳ו ןאכ ירה דסחכ חצגו חצגכ דסח ׳ה
׳ח ןאכ י מ דוהכ חצנו חצנכ דוה ׳ז ןאכ ירה ׳א הרוכע
׳ה םהש ולאל ולא ןיכ רשא םייעצמאה םיפלא ׳ח סה ךכלו
• . • הזכ תודוקנ ׳ת ימשגתמ דומלגו תועבורמ "פס
. י . תיעצמאה הדוקנל ׳דו העבראל ׳ד םיריוא ׳ח ושעי
לכיה הירשקו ״תודמכ תאזה הניכה דוס הנהו •חכשתו קודו
הניבה םלעהו םימדוקת ׳פכ י זמ הדמה ונייהד המכחה לא
דוס אוה ןאכ םנמא תחאכ תוכושח ר״ג המכחה םלעהב
תעדה דיסכ תמכחתמ ׳יטשפתמ םהש תיאצמגת תושרתשה
הל רשא תיעצמא הדוקנ דוס איהש הניכה תדוקנ לא
םע המכחה דוחייו רשק חכח הטמל ןילצאתמת לכ אצמהל
לא סנכי טיע יעדי אל ביתנ דיס י״ע טייתי עדי מ הניבה
דיס סנכהכ םרשקי םדוחיי לומו תני מ תדוקנ תויכות
דודמיו תודוקנ ׳ת ןיכש תיעצמאה ׳זמ הדוקנה לא תעדה
דוס דדמנ ןאכו ״פסה לכל ןירועישו ןידידמ הכותב םש
שרוש הניבה תויכות דוסכ עדטכ ת״ערמ תככרמ תעדת
עצמאב ׳א רשק רשקי םשש ףלא תדוקנ דוסו ״פסה לכל
תואל תיעצמא תדוקנ ןיעכ טייתד ו״ניהלא לש ״ דוס אוה
הטמל תולגתמה ״פסה לכ םייק רשק הי רשק ׳י דוסו ׳ה
הנהו ׳יפדכ ו״ניהלא לש תויתוא ׳ד רואיכ אוה ןאכ דעו
ןאכ ידדמיי םלעהב ׳יפסל םירועישו תודמ ןאכ ודדמי
ולגתי םשו תטמל יתואיצמ לא ןטשפמ דע ןמלעתכ
: ׳יפדכ םייוליגו ׳יפסת תוטשפמ דוס טייתו
:(אצמג אל יפה םולשתו הקתמב יתאצמ כ״ע ה״א)
ונייהד כ״חכ תדידמו ריעיש ראכתג ןאכ IX) בנ קרפ
הרהי טיהלא ד״ודי תויתוא ד״י דוסמ
תעדה תוטשפממ ראבנ תתע • י״תלא הרהי םתש ׳0 ׳יפ
ע״) יו הלמ*
ה מ י ל י א ג נ •* ב ג ׳* ד ד מ ח ל כ ןיע * )SO D
78
ק״ו ת״מ תדוקנ ונייהד 01 ונרת תדוקנל ני נס לוגיענ
ןופצל שאר ןיתא יפלא ׳נ סתכת* םהל שארו
ת״ת חרזמל םתוחכו סורדל שאר ןיחא יפלא ׳כו
יפלא ׳ב סשאר לוהב תשחלו חצנכ הלעמלו דוסי נרעמלו
׳כ סוחח דדומו טשפתמו יעצמא רשק אוהש קנענ ׳יפדכ ןיחא
תשחל רשקו ׳יפדכ ק״ו םהש תווצקה לכל תומא סיפלא
תדוקנ תתואו לחנ תוללכב תולולכ ׳יפסכ דדומו ןותחת רשק
לכהש כ״ג ס״יל סיחוחח יפלא ׳כ חדדוחו תטשפתמ תיעצמא
לכל ׳יעצמא תדוקנ ןימא ןיפלא ׳כ דוס ׳יתיש ןינעכ לוגיעכ
לוס טשפתיו רעס לכלסימוחח יפלא ׳בל סתדידחל ר1נם
לצח ףלא טייהד אגלפו ןיתרז האמ עשח ףלא תוטשפתהה
הסורפ הנכל ׳לח אגלפו • ׳ט ׳יפסה ונייה האמ ׳ט הניכת
רשוקי אליגיעכ טייתד ק״וב ׳יפסה לכל דודמי תז ןינעו
דושכ לכה תודמה לכ ףוסכ רשקו תחמת לכ שארב רשק
הניכב ׳יפסה שירשהל י״ניהלא לש תדמ רועיש כ״עו ק״ו
סילכה ןינעכו ׳י פמ תמשנת דוסכ א״זל שאר דוס תושעלו
: ת״יעב ראבתי רשאכו ק״שחכ ׳יפדכ
רכזה דוסל תדחת וק תדמו רועיש ׳ראיב y]f גנ קרפ
ךליאו ןאכמ • ו״ניתלא סש דוסמ ונייהד א״י
ת״תת ׳יצא דוס ונייהד לארשי עמשבש ׳גת ה״והי סש
תלחת הנתו • דודמל תטשפתמה הלמה וק דוסכ ׳למהו
׳י תוטשפמ תלחת הנהו ׳י דוסכ אוה הנת ׳תוטשפמ
לש ׳י הנהו • הפוסכ רשקי אתיעצחאכ ויגי שארכ רשק אית
• ג״חו כ״ח ׳פכ ליעל ׳יפדכ םירשק תמכ וכ וית ׳א סש
׳ונה תדמ תויכות דוסכ תואי צמ טשפתי ןאכ םנמא
אלוגעו תטמל רשקו תלעמל רשק דוס אמש תלעמל
תאיצמ םנמא • הזה תואי צמ תושרתשת םשמו אתיעצמאב
תצרי אלוגיעד אתורישמ דודמי הנו י למ תדמת ךותמ תדמ
כ״ג אית תשרשומ הבקנהש ׳ינה הדמה תויכות ךותכ
תני מ ךותמ תישרשב הניכב טשפתי םנמא הני מ תויכותב
דידמי ס״זו םינידהו הבקנה דצ ונייהד הכש דו מ דצב
אלוגיע או מכ אקמיע וגנ אד ארטסל אד ארטסמ
לש ו״ני תויתוא ינייתד אלוגיע דוס תויכותב ז״כו
הניאש הניבה רשק רישק אלי א״נו ׳נ ׳פכ ל״נכ ו״ניהלא
דוע טשפתי ךכלו טשפמל תושרתשה אלא תדמ ףוס
׳יחב ףלא ונייהד ןימא ףלא םשמ יתאצב תטמל דודמיו
ולא םיפלא רסירתו יפכ ׳יפדכ ת״מ דצמ תומאו הני נה
כ״י ןוי למ םשג ויהש םשהמ תופרטצמ תויות ב״י ס״ה
הישרשו הבקנה איה ןאכו ג״מ ׳פכ ׳זנכ ׳י תואב םירשק
אקמיע טייתד ג״וחו ת״ונ ׳יפסה ישרש ךותח היתודמ דחחי ו
ןאכו אכקונ ׳וקיח דוס דודחי ןאכו איחופו אכרואו אחירו
תדמ וק דוס ןאכו ׳לחכש ר״ג ונייהד ׳קונד אתלגלוג דוס
דוסב •»גח«י צ**
טי י הי ןיחלע יפלא ׳ז ורועישו וחכח טשפתמ תואיצמל
וק דוסכ תושרתשח םשו הניבה רואח תוללוכ ס״ז שרש
תולועמ רקיע םש תודדחנ סה ךכלו הטמל טשפמלהי מ
ר״יואכ ׳אה •םהל תויאיצח ׳ג םתש קנעכ יינווג ת״סש ונייהד
ןינעו ןו ממה הזת רשקכ .יגת טיברשה תוטשפתהב ׳בה
סישמח ונייהד תואח שלש תלחת ׳יפסל ׳יחב ׳ג סה ה׳׳סש
השמחב תיללכנש ׳יפס ׳ת סת דועו ׳י פ״ו דועו ׳פ״י סישמח
דח ןניכשח חירכי ףוג ת״תכ וחוקח לא רוזחי לוסונ עלטכ
רשקו ןוילע רשק דוסכ ת״סש מש ןינווגה לכ ואצמי המו
סש רטטתהל• רשקל רשק ןיכ טשפתמ אטיברשז ן ו תמ
כ״חאו עדונכ תניבב ׳שרישכ סגהמה רשקל סש שממל
ו״ניתלא לש דוסב דודמיו תדמ תוטשפמ דוע טשפתי
ונייתד לאמשו ןימי םתואיצמ דוסכ ׳יפסת דדומש טייהד
לוה חצנ סחו קחיע ןאכ ומתישכ טייתו קדהו לסמ
למ תבקנ ןידו רכז דסח לאחשו ןיחיו ג״וח כחירו ptf
דוס דודחי הלחתו הז תוטשפמ דוסכ ןאכ דדחנו טשפתח
דודחיכ״חאי קחיל ונייתד וירביא דוסו א״ז דוס אוהש ־יכמ
ןחקל ראבתיו ארדיאב ׳יפדכ םי למ ׳יצא דמ קנעכ הנקמ
החשמ דוסב למ שירשהל הלמ דוס ןאכ השעיו הי ב
׳א קנע למ ׳יהיו תדדו מ תדמ דיסב למ רושק תיהיו
םנמא הז קנע תמשנב ןיאש לולעל תליעמ תטתמ ילב
תמשמו רואת ז״כע רואת םי שי בלמ םי למ דצמ י טי מ
דודמל תדמת וק דמ ןאכו • ׳יפדכ ׳א קנע למ תממו
אריעז אניצוב יקנו תז תוטשפמ דוסב תנקמו רנות ירביא
וקל י ו ני מ קמרוג םי למו ןיפנא ריעזל תדמ אמש י נפמ
ןטק רועיש אלא דודמי אלש תוי מי רואת !ישיבלתו תלמ
׳י נוומ לכ !אכ תרשקנ תטשפתמה הלמ יק דוס י״עו
םירביא רבחחו חונוילענ תטותחת סלכ תואצממ רבחמ
טוחבש תח ךרענ ׳אנ ולנ ׳יצאת רשוקו סינוילענ םי נוממ
תטו י למ תו דמ דוסנ סישרשוח םי למ סגו תחשמ טייהד
למש ארדאנ ׳יפדנו ׳אנ ׳רשיקל י דנ תדמ וק רועיש י״ע
ו״ניתלא לש ׳ו דוסב רכות םלוע דוס טשפתיו ׳א קנע
ו״ניתלא לש סש ונ ייתד לוגיעכ אוה הז תוטשפמ המו
עובר םשה תודחב ןאכ ןיא ךכל עובירכ אל לוגיעב ויתולמ
לש תששו םש לש תויתוא תשש טייתד אלוגנכ אלא ופוסב
רכות םלוע לוגיעב דודחי ךכל ׳י פמ ו״או טיהלא תוא
כ״חאו לכל שאר רשק רושקי תמו רכזת קלח אמש קחילו
טשפחי ק״ו דודמל לוגיעכ ק״ו דוסל כ׳זיאו ףלא דודמי
ונייתד הני נה דצמ ביוח ייחכ םהש קחלע יפלא ׳ב דודמיו
הדוקנ םצע טשפחי איהש טייהו ת״מ לצח ןיחא יפלא ׳ב
אוה ק״ו לולמ יעצחאת וק דוס טייתד ^רהח תיעצחא
־ודחיו חוטשפמנ ףלא רשקהמ דודמיש טייהו ומצענ
ה מ י ל י א י נ י פ גנ׳׳פ ד ר פ ת ל כ ןיע •ף פ 0
תדמ טייה !ומיקי יתימדק ןוטר אוכרו תטישמשי !יפלא
תטשפתמש יטה הנקנה תדמ תוטשפתהו א״א ינפלא״!
ףלא סתיניראו םידסח תדמ דוס אוה רכוה תדמ ךותמ
׳יפ רבנו סיענשו שמחו ףלא תאמ ענשו ןימלע אונר
: כ״ע התוללכו סידסחת ןינע םיחדוקה םיקרפנ
םינוילע םייח תחשמ דוס הלמה יק ה נ ה
ד נ
קי
2
שטל ךיתנ שטלו רתננ סישנלתח
תלחו וק חושעל טשפחנשנ םימדוקה יפנ ׳יפדכ טייהד
םרועישו םחדחו תוליצא ךילשתשכ ׳טת ׳יפסכ רועשו
התיה אלא םתס הקלתסנ אלו הלעמל הטממ הקלתסנ
רועיש הדדמשכ המו • ןוילעכ ןותחתה חחתחחו חקלחסח
׳חיחחהו סש הדמעו רכ!ה לא ׳קלתסנ רכיהמ תטמל הבקנה
רכיכ הבקנבש תונותחת תודמו םירועישו ןירויצ לכ וכ
םדוק ׳את םימעפ ׳כ רכמ תרייוצמ הנקמ תאצמנו
תושרתשה טי י הוי דודמל םשמ הדמת וק טשפתהנ ׳דועיש
׳בל ׳א תואיצמ ןינ לודג לדבה שיו םתויה רחא סי אצחמ
׳תייזהל םדוק חוקל אוה סחויה םדוק תויוהה ישרש ירהש
אל תוקד ׳יתיש תיית םע םתויה רחא תויזהה ישרש סנחא
סע ךכל טעחנו יאצחנו ווהתנ רבבש םדוקה תואיצמכ ׳יתי
תכקמ דודמל ותדרבו תודמו ׳ירועיש דדמ הלמה וקש תויה
תואיצמה ינייה תואיצמה שירשה םשו רכזה תודח ךרד רכע
רחאתויאיצחתסש שירשהו רזח וחיילעכ םנמא • ותויה םדוק
הלמה וק ירהש דלומה דדמנה תרוצ קקחנש הממ ותויה
טשפתת תעכו ׳יפסכ ׳ירועשה סנחא הלחו רועיש הכ ןיא
ינפמ םרועש סכ ׳יהיו הלחה וקנ םניינע קקחי םתוליצא
תייאיצח ט שי רועישה יתיאו תלחו רועשכ וסנכנ םתש תח
רחואמהו סתייותל סלוק םדוקת • רחואמ חייאיצחי סלוק
ןכו תולחת ךותכ סשירשי ךכל וכ ורייטציו סתייותל רחואח
חטוילעכ תעיילעת ןכו תונוילעה תולחכ ויחילמכ רכזה רועש
׳למה הרעששכ ׳יפסה תויטרפב ז״פל תנתו םתמ תטמל רשא
שירשת דוהל דוסיה ןמ הלעשכו סש השירשהו דוסיה לא הלע
׳תיילעב ךכו סש ׳ג שירשה חצנל לוהה ןח הלעשכי םש ׳כ
׳יה p!חטוי לעכ תטותחתה שירשת תגרלח רחא תתלמ
ליס תרשקתנו ולא תולמ תרעשש רחאי • ׳יפלכ התדרב שחמ
שנלתני ס״א רוא טשפתנ תילדחנ תולמהו ישרשב הדמה
םירועשב םירעושמה סילנה י״ע ליעפל תו נהמה ישובל לוסב
טעמתהל יטת םירועשה !מרני !אטחי םלא ינב רשאנו י זמ
דודמיו ׳שרשח הלחת וק רועיש ךושחי קידצ שי רשאנו
הנווכת דוס והזו הריפסה תודח וק ביחריו חודחו םירועיש
: ת״עכ וחוקחנ ןינעה בחרחיו
ן ו ר פ ח מ י א ש י ש ׳   ע *
ןוילעה רכוה שאר הנהו • ׳יפדכ ׳תוא היחמה המשמ ליסכ
סש ׳גהנהה תויתל יכל קלחנ היה ׳אה ה״והי לוסב ׳ו מ
למי עלטכ ןיל הלטש וגילפ אלכ ןאכו ןידכו לסחכ
ק״ו לוס ונייהד אשדל אלוגיע ונייהד היש הדח
החכח דוס טייהד ןימלע יפלא ׳ג הרועשו שאר לוסכ
ח״חה דצח חוחא הניכה לצח ףלאח םילולכ חעלי הנובהו
עלטכ שארל החינפ חוחיחה יקלח םהש ולא ׳ג םילולכו
שארה לוס לולחי כ״חאו רשק רושקי הלחתו ףלא חוללככ
אוה 'תוטשפתה רועשו רשק ילכ לוע טשפתי כ״חאו יטת
ךשמכ םי כשחמ ק״ו לוס ונייהד אחלעד ןדטס ףלא חיש
בתכבש הרות דוסכ ק״ו דוס ונייהד םירפס ףלא תישו ףו מ
ןאכ דעו אלוגיע דוסכ תדדומה המשמ דוס תויכות• ונייהו
׳ג שארכ חמהש ינפח םשכש תנורחא ׳ח תואיצח דדחנ אל
ןאכ דע •יו ס״ת ןדטס ׳וו תעדו תנוכתו המכח ו״הי םהש
טייהד םשכש הנורחא ׳הטי י הד כרעחכ הלמ סושי דדמנ אל
םירחאה םידדצכ סחואיצחכ תודחה לכ אלא תמצעל ׳תואיצמ
רטסל דלומו אתחשח ליכעו ׳אעיכר רטסל לידח התע ךכל
ןשצ סורד ונייהד ׳דכ ללכנ דסחהו דסחה דצ ןידע׳ אניחי
דסח ףלא ׳ד ונייהו רטס לכל ףלא דסחבש כרעח חרוח
םידדצה לכל ןכו איהש םניכתח םילולכ םידסח ׳דכ ללכנ
ברעמה רעשכ ףלא ׳ד ןופצת רעשכ ףלא ׳ד םורדה רעשכ
חרוחת רעשכ םנמא ףלא ׳ד חרזמה רעשכ ןכו ףלא ׳ד
ו״ד דוס טו ח״תת אוהש ינפח תוטשפתה לוע טשפתי
רועשו תלח השעיו תוטשפתה טשפתי ןאכ ךכלו םיפוצרפ
ונייתל הנשמ ירדס ׳1 הנקמ חוטשפחה דוסב דולחיו ףלא
׳יחנ םשש לוהה לצל לולחי ףלא ׳לל ׳יעצמא ׳דוקנ ךותמ
רכזה םע תדחייחחת הבקנה דוס ונייהו לאחשל הנקנה
׳ו דוסנ ונייהו עדטנ נחננש הרוחנ תרשקמ פ״ענש הרות
םדבי א סה הנשמ דדס ׳וו רנונ תווצק ׳1 סת כירפס
ןיקוש ׳נ ת״ת ףוג ג״וח ׳יעורד ןירח סה ׳וה דוסו הבקנל
ןוצר חולמל טשפתמה ןוצר ונייהד תויבותנ דדמי ךכלי הדנ
תויכותב הדמת וק דוס פ״עכש הרותו נתככש הרותכ ׳ה
םינוילע םירכיא הנתו • תרותתו תוצמת רועש ׳דדומ ׳יפסל
• כ״נ י פנ ׳יפדכ המחה תימי םהש ה״סש ויה הני מ ךותכ
ולא ךכלו המלה תומי ונייהד ה״נש סה םינותחת םנמא
ןאכו הנבלל רשא,. ה״נש תומימ הצרי הנשמ ירדס ׳ו םה
דחי ולא תודמ ׳כ תנתו • ׳זמ ןדדס ׳ט תנש דוס דדמנ
ףלא טשפתי רכזה תדמ הנקמ תודמו רכזה תודמ םהש
הניבה דצמ םיפלא ףלא ונייהד וילסח ךרוא חדח ןיחלע
דוס ונייהד ח״תת ן סע תחכחת דצמ ונייהד ןימא ןומר
ףלא ס״תי ןימא ׳ו ןוטר אוכר ׳י ןיפלא ףלא ׳ה ו״תי
ה מ יל יא י ״פ א׳׳פ ה רמת לנ ץע ר פ ס
so
םי קרפ אמ ובו הי טרפו
ס״א תראה ׳יהת אלש הלודג וא תנטק הלועפו סנורת
ןיא ןתלווש ינפת תוגרדמה לנ ם׳׳ע הלעמלמ תטשפתמה
לכ תויח לנו אצמנ סושל תלודג וא הנונק תעונת סוש
סייוננ סי תננ לשמ אוהו ׳ םהב ריאמ אוהו ותאמ םיאצמנה
םיכושח סהמ ולאמ העמל ולאו ולא ךותכ ולא םירדחו תולכיהו
הלעי אל עעוח םרוא םהמ כר םרוא םהמ סיריאמ םהמ
ריאמה שמשהמ סא יכ סיתככ רוא שיש ארבנ סוש תעדכ
וא ףיסוי וא סרוא רדעיש תמ סנתא • ריאת לכל סיתככ
שמשה ץוצינש תת יפכ יולת לכה ךישחי וא ףידעי וא ערגי
לכמ שמשה רדעה תעכו עעמ סא כר סא םהילא סנכי
תוגהנהה דוס אוה ךכ • דחי סלוכ תא הסכי ךשחה לכו
עפושה ם״א דצמ ריאמ לכה תואיצמכ אצמיש תראה וזיא לכו
עעמ לודג וא ןעק רוא סוש תעדכ תלעי אלו דימת ורואמ
אוהו ותאמ ׳יתי אלש תואיצמכ ׳יתיש תלועפ םושו כר וא
אצמנ אלו ונממ ץוח רכד ןיאו לכת תיתחת לכה היחמה
אלו הניוככ יחכח יתלוז ארכיש ארבנ אלו עוצר ידעלבמ
תארנל ארבנ םושנ חכ שי אלו • בויחב אלו ןוצרב • הרקמב
בויחב אצמנו אצמנ לכמ םלענה חכח א״כ ןעק שותי ׳יחב
ןינעה ׳יפ רבכו ךירצ יתלב תזב תוכיראהו םיאצמנה לכמ
תיות לנ הוהמה היחמה אוה םנמא • םימדוקה םירמתב
תמכו ורועש ׳יתי תמכ אצמנ לכל תדמו רועישו בצק ןתנו
תמכו ותמוק רועש ׳יתי תמכ דעו ותוכזו ותוקד ׳יתי
תדמו רועיש ןתנו ונממ עשפתיש תממ ויחיו טחמ ולשלתשי
רועיש ׳יתי תמכו ׳ישענלו ׳ירצונלו ׳יארבנלו סילצאנל בצקו
לכה סריא ףידעיו םרוא ערגי םתל ךרד ןתנו םתלועפ חכ
רפעת דבטל תדחו רועיש ןתונת אוהו העפשהה ךרוצ יפכ
תולקל הי מו רועיש ןתנו • םתמ סיבצחנחו םימתו סאהו
רועיש ןתנו םתמ םיבכרומהו םהמ סיבצחנהו חורהו שאה
המכ םהמ םיחמוצה לאו סתודוםי קלח ׳יתי תחכ תדמו
׳תושביו סתורירקו סמוח םתוחל ׳יתי תמכו םתויח יחי ׳יתי
לכו ותמכחב ותאמ רעושמ רועישו תבצקו הדמב לכה
״הי תמכ הגרדמו הגרדמ לכ סתערו םיישקו םינוציחה
סשבלתהב סלועת יקלחב םתלועפו םתער ׳יתי תמכו םקזוח
ועבעי תחכ םימבו ליפי תמכ חורבו ףורשי תחכ שאב • וב
םישולקהלאו • ותאמ רעושמו לולמ לכה ביקרי המכ רפעבו
המכ םרפסמ ׳יהי המכ ויחי המכ ועיפשי המכ סחכ המכ
לכה ותאמ רעושמ לכה םתויח ׳יהי המכ םתוינחור "תי
תעשב תעש ידמו םויב סוי ילמ ןתונו טממ םייקתמו יח
לכה סישינעחלו סיריכשמל םיבוטלו םיערל םמויקו סתבצק
םיחלושמה ס״ח תבצק רועישב םירעושמ לכה ותאמ םייח
םתגשה תחכ םיכאלמה םירצונה ןכו • ןביצתל ןמייקל טממ
המכ
החגשהה ןינעב ה רמת
תעלב תולעל ןיאש םימדוקה םירעשב ׳יפ ר ב כ
א
ןי רפ
וא תנטק הלועפ סוש אצמיש ןימאמ סוש
אלו הנוילע החגשהב לבה אלא ו״ח הרקח ד״ע ״היש הלודג
׳יפס וא תואסכ וא םיכאלמ ןיב םישדוחמה תוחנהמ החגשה
והלעפיו ערהו בוטה עדוי ם״אה תחגשה דוסב לכה אלא ו׳׳ח
תדוקנ ףיסוי אל ןובשח יפל לכה שינעהלו ריכשהל טטרב
רדסו םעט םנמא • אמט אלמכ ׳יפא ו״ח תדוקנ תוחפי אלו
רתתב ראבתנ םיטרפב ותעידי ןטעש רמאנש ךירצ ןינעל
׳יפסכ ויתולועפ י״ע אוה שינעמו ריכשמ ותויה ןטעו ׳ב
תוחגשהה ןטע אצמנ םנמא • ׳ד רמתבו ׳ג רמתב ראבתנש
ארבנשכ דימ ׳א • ולא סה םיתעהו • םינמזו םיתעל תטתשמ
שרגתגו אטחש רחא ׳ב • הולשה תילכת ותולש התיהש ר״הלא
ןינע ׳ג • ל״ח ׳יפלכ תולשב וית ז״כעו םיכורא א״כ ייח ויתו
סע באת תלירי ׳ד • וחילצתו תניכש םתב התרשש תובאת
• םירצמב ןיינועו סינכת תולג ׳ת • םיחלצומ ויחו םירצמל וינב
םתסינכ ׳ז • םינושמ םיסנו רבדמב םתחלצהו םתלודג ׳ו
תענכה ׳ח • אוהה רודה לכו י״א שוביכב םתחלצהו ץראל
ימיב לארשי תחלצה ׳ט • םיטפושה ימי לכ תומואב לארשי
א״י • טעמ טעמ לארשי תילגו ׳אב תיבה ןברח ׳י • םיכלמה
םתלואג ב״י • תצק םש םתחלצהו לבבל לארשי תולג
טיתולג ד״י • סתחורתו תיבה ימיב םתרצ ג״י • ׳ב תיב ןינבו
הלואגה תחלצה ורנ • החורה םימעפ הרצנ םימעפ הז
• םלועה ןברח ז״י • םיתחת תייחת ו״׳ • תודיתעה תורצו
תואיצמה לכל תוללוכ תוחגשה ולא לכ • םלועה שודח י׳׳ח
תעדל יוארו • תודיתע םתח ומל ופלח םתח • לחי ללכב ולוכ
• וניינע יפל ןמזו ןמז• לכ ולא תוחבשהו ולא םייוניש ויהי המב
אצמיש ימכ םדאה לע תופליח תויטרפ תוחגשה שי דוע
ול בוטו עשר ול ערו קידצ ול ערו עשר ול בוטו קידצ
ח״בה יניממ ןימ אצויכו םייטרפה םינימב החגשהה דועו
םייטרפ היניינע המכב ןכו םיחמצב ןכו ויחי ןיח ותומי
לכסת ןייעמה ןמ הנומאה ןיגילפמ טעמכ סהו םלועבש
שיו אצויכו םלועה עבטת לא לכה חינהל יבלב קעיבקחו
ראבנש םדוק הנה] הזלו אצויכו םיבכוכה תרזג לא וחינהש
לע אל סהייונשו תוגהנהה תואיצמ ראבנ ולא םיניינע
: [סתיתוערואמ רדס
תלחהו • ולא םיניינע ׳יפ ׳ז ״ם תומש ׳פכ ה נ ה ב קי פ
קפס ןיאש ונל תעיבק תנומא רבד לכ
לכה תיב אצויכו תייהו םויקו תויחו עפש רחאנש תמ לכש
םיאמט םישענו סירצטו סיארבנו סילצאנב ם״א תראה לוסב
׳יפסהו םתסנ רואהו הגהנה ןיאש רמאנש ׳יפאש םי רוממ
וא תטועמ הראה ם ייש ןיא אצויכו המ תולגהו ש נוינ
t8 א מ ה מ י ל י א י י פ ג ׳ ׳ פ ב ״ פ ה ר מ ת ל נ ץ ע ף £ס )
קותמה םשרש י״ע ונוצר יפנ עפשיו גהנתיש תמש שיא תעד לאו • םינוילעה םייחה קלח וראשי* תחנ שתמוק רועיש תמנ
אוהה שרושה נשחי םישולקה ללננו שדקנ םש המינפ ינוציחל םעפשו םתגשהו םתדידמ םניינע ׳יתי תמנ םלונ תואםנת
רעש לום ונייהו םינוציחנ הטמל גהנתמה לנ רייטצי ונו וילא הזמ נייוחי אלו • ןנ וחנ םילצאנה לאו םתייחו םחנו
ינפמ ףנעה םנמא • ףנעה גהנתת שרושה י״עי ןילפת לש ׳יפש םינרדת ינפמ ללנ תולעפהו תפםותו יונשו י מר
ורקיע אותש ןליא ונייהו שדקה ללננ רשקנ טיא ותאמוט :םתדמו םרועישו תוחגשתת יניינענ םיחדוקה םירמתנ
םהילא ךרטצת סירנל ץידע תמ שיו • לייחל תטט ופונו ץראנ הנווככ םיאצמנ םינוציחה ולא םגש "פ ף כ כ
ג
קי פ
םישנאה רגפל הגהנה איה וזש ללכהו • ה״עכ ימוקמב ׳תי ותת התיה ץראהו רמואכ רמאמו ׳יתנו
׳תאמוטל ךרוצ ןיא םיעשופה םתתכו םיאטח םתתכו םיעשופה הנה םנמא • ה״בע״פב רמתכ ׳יתי הז רואמ רקיעו והכו
אלו ותאמוט לטבתיו טלקמ ירעל ךרוצ ןיא םיחצור ןיא רשאכו שמל שנלתת םהילא העפשהה קלחש רחאנ הרנעה ךרד
ותוררממ םלועה ןקתנ רננ ינ ךרוצ 0 ןיאש ינפמ ללנ אצמי הנווכנ םיאצמנ סהו ומייקתי הנו םהילא לשלתשנו שמל ךיתנ
החגשה אית וז ירהו הדיתעה ׳ילקה תאמוט לוטמ ונייהו הצרי םתואיצמכ ןוילע עפשכ םתויחו השולקה תויחד קתוממ*
ס׳׳אמ הקוחר רתויהו רשפאש השולקה ןח הקוחר רתויה ׳א יטיש ןושאר איצממכ בייחי אלו ווהתנו ואצמנש ךרדה יפכ
החגשהו תגהנת םתב שי ז״כעו ונממ םיאצמנה םישולקהמו םעפשו םנוזמ תואיצמ ןינע ׳יתי ךכ • ו״ח האמוטו תולעפהו
םשנעב־ םיעשרב ותחגשה וז החגשה ןטעו - ׳יפש לצה לע שחמ ׳יהי ךכו האמיט םוש ו׳׳ח מ בייחי אלו םהילא חלושמ
סשגעב םתייח םייחב וא תומת רתא םש םתלרב ייא ׳יחב יבב תימע ארוהגו אכושחב המ עלי ביתכלכ החגשהה טיטע לכ
םתייטנו תולושכחו םיעצפו תוכמו ינועו היאולחתו התימב ׳נה תואיצמ ׳את - אצמנ לנל שיש םיגייגע ׳ג ונייהו • אx
תטי פסה תעי נעו ערנ םתריחנו סתעשרו הנוטה ךרלהח ותוממור יפל הנהו • ׳א ךרל לכהו י״ע ס״אה תלועפ ׳גת ומויק
י״ע ויהיש ׳יפא תואיצמנ ׳יתיש הזיא שיער שרקמ לכו ימכ שתויחו שתואיצחו םיארבנה י׳׳ע !תלועפ טממ קוחר
לכה אצויכו למחכו םודסכ םימבו שאב םלועה יניינע וילא תונכל ןיאש רחא םינוציחה ולא ךכ הז ינחמ קוחרש
העמ הלועפה ולעפיו םהה ׳ייחשגב ולא תיחכ תושבלתת תילועפת וילא תטכל יואר ןיא ךכ אצויכו יטשהו תולעפהה
סא ןיב הז קנעו • אוהה החמשהו ןודבאהו התימהו ילוחהו לכה ׳וקיתה לא ךרדהו • םינוציחה םיאמטה תאירב)תטוגמה
ןוגכ תומואה י׳׳ע ןיב דיחיה שנוע וא םיברה שנוע ׳יהי יתלועפ דוסב םתאצמהו תוגרדמה תולשלתשה ךרדב ׳א ןינע
הזיא לכו םייח ילעב י״ע ןיב תורצו רעצו תטברוחו תוילג םינוציחה ולא םנחא • םיפלוחה ׳ירחתב ראובמכ םילכת י״ע
תומש יפב ׳יפ רבכו הנוילע החגשהב ולא י׳׳עלנה׳יהיש ןינע לכו םידדומו* םינוציחו םיאמטו םירחא סיהלא רחא לא יקנ
:׳י ס ןייעו הרומג החגשהכ לכה לארשי תרצי תערפ ןטעמ אלש םיאצמנ וא ונוצר ידעלבמ םתש תורותל אל אצויכ
ס׳׳אהתחגשת טיית רואת איה ׳נה ה ג ה נ ה ה י קרפ רשקנ םניאש ינפמ אלא ו״ח ותושרמ אלש םילעופ וא הנווככ
םשנ טי רנד לננ תנטמת איהש תלמש ינפמ ׳אנ םיללננ םניאש ונייהו השידקה םע תודחא
הנהו םינפואה דע שדקנ תטמל דרויו לשלתשמה לשמנ רוא וללכוי אל ולאו ריפסה תננל לכיה ףוס דע רתכהמ לולכי ׳א
רשפאש טעי מ רתויה רועש טעומ ריא קיקד !עיבנ הז ןינע "הי הזה ינרוצמהש* ךלמל דובכ ןיאש םשמ ולדנוי לבא םש
אל הטמל הלעמלמ עפשוי דבל הזה רועישה זוחאנשכ הנהו ודדמ* ונייהד הזה םיקמה השע ךלמה אברדאו ולכיה ינבמ
׳למה אלו ׳למב ק״ו אלו קי ט הניב אלו הנמב המכחה רוא (ךשחו)י סטו־והי תב ללכנה ונייהד ׳היתותכ לכו םינוציחה
המ רועישב קר ןפואב תויחת אלו תויחב אסכה אלו אסכב םהל עטא רשא רחתב ׳תי דשאכ םוהת ינפ לע ךשחו
ותויחו ומייק רועיש הטמל הזה םליעב ןפוא ריאיי עיפשיש אל ימועזש ידכ םש לופיי תדנתי ונממ םזעוש ידנ ימצעב•
ארקיו שניו נרחי רהנ ארקיו ךשחתו תילגת ארקי הז • הזת רנד תאצמת טייתו • וינפ ייח רואנ הכזי אלו וינפל לומעי
לכש לודגה שבויה ינפמ שלוענש הער לבו מ״הנ ןברוח טחמ םיקוחרל טלקמ םוקמ ״היש ידנ תילנתנ טממ קוחר
תמ טייהד תאז תגהנה רועישנ אלא הלע אל רואה תעי ננ לנוי אלו םתער ינפמ םאנוש אוה ומע םירשקנ ויהי םאש
ףיסותו רדעת •תאזה הראה ןיכמו הטמל םינפואה תראה ליכיש תבושתל תילכת ןיאש אצמי דימ םתערב ולטבתי סאו םננוםל
םינפואה י טר ׳יחנ יפנ םיבר םירועישל דרותו תלעת םוקחנ דימעיו דרי ומועזל ארב ךכל םלאה תויחל בצק ויאו
!עממ הטמל ןיאש הטמב הטמל תדר דע וו רחא וז תיתוגרדחב תוגרדמ תוגרדמ םתו ומע רשקנ וניאו ךלמה ןמ קחורמה
אלא הטמלו םשמ ןיאש םינפואב הנורחא הגרדמ ונייהד יןכש י מ תוגרדמה ןתואו ׳תי רשאכ "לקת תוגרדמ ונייה
טי טו םינפואב שבלתת תניכש תולגב לארשי תויהבו םינוציחה סנכיו הולאמ קחרתי ךכ וניעב קחרתנש תקחרתה רועש
רוא הל ןתיי אלו לנל הזה רועשנ אלא חרזי אל הרואש לע הלעי אלש ונרהזה רנב םנמא • טממ םיקוחרה סתואנ
יילא א י רידמ ל״צ ילוא* ערוצמה <•} •WS* סידדישי ל״צש ׳•»* ינאשי ל״צ ׳צןלי
ה מ י ל י א י"» יייפ י י פ
רועיש הלעמל תודמה ורשקתיו הוה ךאלמה לובסל לכויש המ
תשבלתמ הניכש ׳קי הוי ירואב היה ךאלמה לובסיש המ
סתסב לארשיל ׳תגשמ רואה ׳יהש המ רועיש אוהו ן״ור1נ1נמב
׳תמדא לע םידמוע לארשי םתס אלא יולת ׳ית אל היו ןמי לכ
ונייהד תיכאלמה ךרד רוא ריאי אצויכו סהי תטנרק ןיברקמו
!ינעכ תערגמו תפסות ירואב שיו ן״ור1נ1נמ אוה הריציה
דוחיי ןיאו שבוי אוה ןפואהש אלא ןפואכ ׳יפש תוגהנהה
דוסכ תולכיהה רשק ןינע ונייהו דוחיי שי הזה ךאלמה רואכו
דוסו הבהאה תובכל ולכוי אל םיבר סימ ס״תש וי׳למכשנ
הבהא רועיש יפכו• ׳יס םיטפשמ ׳פ אבסכ ׳יפ תאזה הבהאה
לע ןיד עפשויש םימעפ שיו • תולעמ תמכ דרתו תלעת וז
תות ןיד שיו ארומ יסלופ ׳ס ן״ור1נ1נמל תויחמ ס׳׳תו ודי
׳יהש ׳יפא 'א תיבו ינש תיב ןמזכ לארשיל ויתש תורצה ינייהו
אשינ העוצר םינוציחה םהילע שילשהל רשפא ׳ית שדקמה
םבלכ אכת סכרחי דוחייה ררועתמ םבושב דימו תאקלאל
ץוחבמ תולכיהב םיזחאנ םינוציחה סאו הנרבשת סתיתשקו
םדק ינכו קלמעו ןומע ינב ואבו לארשי ערז סא ׳יהו
קושעל סש הסינכ םינוציחל שיש • ץראה לובי תא ותיחשהו
ןתניש דע םנידב וביחרי אל סנחא • לארשי לש סנועב עפשה
עובמ לע מ״הבו לארשי תא ועינכי אלא מ״תב בירחהל םהל
םייוגל לארשי ןיב לידבמה רמואכ ׳לדבה אוה ןאכו •אוה לוחו
םירשקנ כ״ג םינפואהו רתוי תעמל סינוציחתש רקיעהו
םירשקנו םירתענ םישודקהו ץוחל לדבנ שדקת לארשיי תלעמל
הגהנהב הנהו• ׳יפדכ יאדו לוח םנמא •הבהא דוסב סידחייתמו
תודרפנ אלו םרשק םשכ תורשקנ םשכש תויתוא םניא וו
ושלשי סא ולא םינותחתה רשק דוסכ יולת לכהש ינפמ
םירשכ לארשי סאו תודחייתמ יתלב תודרפנ םת םינוציחה
תוגרדמ ונ הנהו םשה תויתוא ורשקויו וריאי םילדבנ םינוציחו
תעעומ העפשה םימעפו הבורמ העפשה לבקל לכוי םימעפ
שדקמה ןמוב ׳יפא לארשי ךכלו תוגרדמ ׳י תכ שיש ינפמ
תפגמ םימעפ עבוש םימעפ םולש םימעפ ונתשנ לארשי
:ובש תוגרדמה ולא דוסכ לכת אצויכו בער םימעפ
ונייהו תבש ימי תגהנה איה ׳דה ה ג ה נ ה ה י ו י
י פ
רועישכ אל ילועב ׳ונה רואה ריאיש
תויתואה ןיא אלא ריאי אלש אל לעכ אוה אל ן״ורעעמ
אלא ותעפשה לובג רועישכ תודחייתמ תונוילעה תוגרדמהו
הראההו םלועהמ ׳א קלחכ בושח אוהו ותטילשמ אצוי םלועה
רשאכ אסכל תוגרדמ ׳י םתש דובכה אסכה רוא רועישכ דרי
רועישב רשקתיו דחייתי ׳יצאתש ונייהו ה״עכ ומוקמכ ׳תי
לארשיל ׳ס הזו החונמ קותמ רוא תטמל עיפשי תובגו ןוילע
דוסב ׳רעשהנ תתע אוהו ח״רו תותבש ימיב מ״תב ןמזב
תבשה םויבו ׳טו ימינפת רצחה ־ועש רמואכ ונייהו תילגת
חתפי
ר ר מ ת ל נ ןיע ר פ 0 «*
השקה תולגה הניכש תולג ארקי הוו ריעשה ליכיש המ אלא
דוחיי רוא הז ריא ןיאש דוחייה רדעהו טחמ השק תולג ןיאש
הלעמלמ איה תאזת הראהו • ׳יפדכ שבויה ונייהו רקיעו ללכ
הראהש ינפמ דוחי ןיאש ארקי הז !ינע םנמא י הטמל
רואה םיבאוש לארשי ןיאו הראה ארקת אל תאזכ תטעומ
םינוציחה םהנ זא וטלשיו תזת דיעישכ אלא הנוילעה החגשההו
סמועי ךות לא םתוא הדנו סאריבמ וקחרתנש םתער ינפמ
תזת רועישכ אלא הלעמלמ רוא ריאי אלו םינוציחה טייהד
קותמה שרשה י״ע םעיפשהל םינפואב תשבלתמ איה הניכשהו
תאזה הראת רועיש אוה עיפשיו ריאיש המי םינוציחל רשא
תומלועה לכב ןיאו התלוז תרחא הראה הל ןיאש תטעומה
הזת תי למ רועיש ךשמי םנמא •רקיעו ללכ תומ רתוי תייח
וז הראה ךכלי וז רחא יז םינפואבש ולא תוגרדמ תדר דע
םרמוא טייתו הגרדמ רחא הגרדמ טעמ טעמ ערגתו דרת
׳ראהה טועימ ינפמ וריבחמ רתוי תללק וב ץאש סוי ךל ןיא
הרואש ׳א תגרדמב ׳יה ןברוחה ןחוב סאש דרת איהו יזה
ךכל הנורחא הגרדמ תטמל איהש הזה ןמזה ךרעב הברה
הגהנההו רואה טעמת ךכ תגרדמ רחא תגרדמ ׳תדר יפכ
הוה ןידהו ׳טלושי ׳דמוע ׳רואש ׳ינוציחה םהש הללקה רבגתו
עדויהו • הז ךרעב השודקהמ םיקחרתמ טאו ךלמו טילע
ונא המכו ותמוק תמכ תזת ךלהמה רועש תטמל) רעשל
ןמז עדיי תמכ דע טיתילג רועש עדי םויב םוי ידח םידרוי
תדרויו תלפט םלועלש תלפונת דוד תכוס רמואב הלואגה
רפעל תחש יכ רמואכ רפעל בכשיש לכו לכמ לופתש דע
ןעבת קבדיו םצעב ליפיש דע וננטב ץראל תקבד טשפנ
לופנל ונערכ ןברוחה ןמזב לכא ונל התרזע המוק זא רפענ
תאמ הלי פמ ךלהמ רועיש בצק הי נקהו טעמ טעמ טלפנו
ונמיקיש דע ונישעמכ טכייחתנ רשא טינידב בייוחיש קמ
טמיקי שיחיו רהמי הבושתב בושנ םא םנמא • התעכ טייתו
ליעל ׳יפש ד״ע יניינעו תילגת תדירי טייתי הנשיזוא טי מי
:ה״עכ י מי קמנ ינעמשת ׳יפש תולמ ץנעי
ךלהמ רועישכ רואת ׳חגשת איה ׳מ ה ג ה נ ה ה יי קי
פ
הניכשה תחגשה טייהו ן״ורטטמ
רועישב אלא רומג דוחיי ןיאש ונייהו תטאה ןמזבו לוח ימיב
םילש תעב ׳יפאו תזת ךאלמה ןוילעה רואה לובסיש המ
דוחייו רשק תודמה ורשקתיו םלועה רש יקנ הזה ךאלמה
ודחייתיו וריאיו ׳יפש ןפואב ך״שחה״עב ומוקמב ׳תי רשאכ
הניבו הניבב המכחה דימתו ריבכ אל רעזמ טעמ רוא םנמא
םיכאלמה םלוע ן״ורטטמב אסכו אסכב ׳למו ׳למב ק״וו ק״ט
לו מ ימיב הגהנהה ונייהו רתוי אלו תיחפ אל דנל תז ריעיש
רעש •ייס חנ ׳פ רהוט ׳יפש המ טייה םולש תעב וליפאו
רועיש ךשמנ רואהו השעמה ימי ׳ו רוגס ׳יהי ימינפה רצחה
83 ב מ
1" ה מ יל יא ח ׳׳פ <* י״ פ יי ימ ז ו ל כ ן י ע S D
ןיב םיעודיה םידוחייהו םירושקה דוסכ ׳הנ ׳ו ׳הנ ׳י ןומ
רוא רועישכ איהה הראהה הנה תומוקמ המכב ראובמכ ׳ב
קרו ברחה ונייהד םינוילעה תורוקמה ותחפי* אלו דבל ׳לחת
תלטי איהש המ ׳למה תדמ ריא רועישכ אלא עיפשהל
תמיתס תצקב ארקי הוןי נמ םנמא םינותחתה ׳גהנתל לובסל
םימעפ תונברו ףלא תמכ הי לע תפסות דוע שיש ינפמ רוא
ןיעמת שבייתנש דאמ תרפופשכ עבונ ׳א ןיעמ רמאת ולאכ
אבל סייוארת םימת הבוגכ וחש יח רתמ עבונ וניאש ןויכ
רמאנו רונצת יפל אבל םייוארה סה סי מה םתוא םנמא
עבונ וניאש שבייתנ םימת תמאבו םת רונצת רועיש ולא סימ
תות לשמכ שממ תנתי • ולא סיונונומה םימת רועישכ אלא
ולא ת יגהנת ׳ב םהש תבשי ליח יחיב ׳ב תיב תגהנה ׳יה
רועישכ הלעמלמ ךשמנ רואהו ׳גהנהה ׳יתש ׳וי ׳ת ׳פכ ׳טה
חכ ועיפשה אל םינוילעה תירוקמ םנמא דבל ׳למ רונצת יפ
םלועל ׳א תיב םגפו הנוילעה םתגהנהו םתראהו סתבוע
רואמ תעעי מת ׳גתמה התואכ ׳ית תבשי לוחת יטישו דחיע
רואה ותואב ק״ט הניבהו תניבב תעפשח המכחהו ׳לחה
םיכפה ׳נ םהנ קדצי הי יפלו דנל איהה הגהנהה רועשו
רוא ינפמ תולחזמו תורשקנ ולאה תודחתש רמול הצרנ סא
רועישכ ׳למנ ק״וו ק״ט הני נה רואו הנינב עפושה תמכחה
רוא ןיאש רחא יכ תודרפנ םתש רחאנ הצרנ סאו ׳לחה רוא
יוארה םרוא רועישכ קר לא הנינמו הני נה לא המכחה
'יס תימש ׳פכ י״נשר שרפמש ונייהו קפס ילנ סה תודרפנ
ורשקנ אלש טייהל ׳למה הנ ׳טלושה ׳תדמ ׳ית ׳נ תינש ׳ו
הלגתנ הזה דיסת הנתו-תית עעומת רועישכ אלא ודחייתנ אלו
וארש םינקית אלא וב וריכת אלו ׳ב תיב ןחט לארשיל
רוא וארו הניבה דצח עפושה ןוילע רוא וריכהו סתחכחב
׳למל הני נה ןיבש הח רועישכ היל הז ןיב קוליח ונתנו הז
םינקזה תטאה ישארו סיולהו סינהכהמ םיברו ביתכד ונייתי
םהיניעב תיבה הז ילסינ ןישארת תיבה תא יאר רשא
קאי לוק סירתל תחחשנ העורתנ סינרו לודג לוקכ סיכוב
: םעה יכב לוקל החמשה תעורת לוק םיריכמ םעה
׳פכ תומדוקה תו נהמה ׳בב ׳בה ה ג ה נ ה ה
ח
ולי פ
טי מו ׳א תיב תגהנה איה ׳וו ׳ה
רועיש ק׳׳ט הניבהו הניבב המכחה תטוילעה תודחה וריאיש
הני נה למסל לכוי רועישכ תנינת לא ׳נוילעת ירוקמ תחיתפ
הי תוגרלח׳מ עיפשת הניבהו ה׳׳י ולא תויתוא ׳נ ורשקנ הזלו
׳נ שתש תנו ׳י מ ׳ו וא ׳ת תנ ׳ו ןנ םי מת סא טייתל
זאש תמכח איהש םהיבא תי נח 'עיפשח החחש םאתו ׳יחנ
וזי םיחתפנ נ״וחנ םירתסנ סיחלענ םינוילעה תורוקמה
׳נ חי אי יוה הראההו העפשהה יפ לעו הלולג הלעמ
הלוע ׳למו הני נ האלע ׳ה ׳אתי נטי מי תומדוקה תוגהנהה
הלעמל «»׳ w ילוא*
וז הראההו • ׳יס חנ יפנ ׳יפדכ חתפי שדח\- םויבו חתפי
יפכ דרתו תלעת סנחא • תינחיר אלא תיחשג הניא שעחכ
רשעכ האירבב תונרדח ׳י םתש הבש תוגרדמה רועיש
ר״פםב ׳יפש ד״ע ׳יצאנש ׳ינו סינפואנש ייבו ן״ורעעמנש
אמ ׳אה סטפ ׳נ לע אית וו הגרדה םנמא • ע״ינא רעשנ
תנש ולטש ןמט אית ׳נת • תנש ימינ סייק מ״תנש ןמוכ
׳יתש תיית סע [סייק] שדקמה תינש ןמזנ יכ קנעהו
סשנלתה ינפמ ותלעמ קערוג לארשי הלעמל דוחית
ולכוי אל תמ השידקה תוגרדחנ ןפואנ םתש ׳יישמה רחוחנ
׳יירחיח םהש ינפח הזה קדה קיתמת איהה רואה לטסל
ליעויו דנל המשנ תפסות םתמשנ דוםנ תיקדנ והולבקי
םיטשפתמ לארשי תבש ולוכש םלועב םנמא • םתנוע תועמל
סלכ םיתבושו ן׳׳ורעטמ ךאלממו ןפואמ ׳יקלתסמו סרמוחח
מי חאנ שיא תימשגו תינחור החטמ אית זאו הוה קיתמת ריאב
םנמא • ךורא םלוע דוס אוה זאו ודרפתי אלו ודכלתי וקבודי
ףוגה דצב עעמ וו תחטח תנש סויכ רואת םילבקמ התע
רתוי טעמו חירת דצב רתיי טעמו שפנה דצב עעמי רמוחהו
תומ םעש לידבמה ךסמה רמוחב ׳שבלתת ינפח תמשנת דצב
תללט תפילקו תולג ר״תדא אטחמ ףוס ףוס תולמ םניאש
רטעה רפעה הזה תימת רשב ףוגנהשנלתה שפמ לא אית
תצקבו שחמ רוענ ׳ילקנ שנלתנ רמש ךז ףוג ׳יתש סאו
ונ אמ ׳ת םועזו הוה ףי מ םדאת דחוע ׳ילקנו סני תמ
רתוי ריאת עעחי תז סעטח סגו לידנח ךסח אמ וח־טהנו
תחכ הנוטה תגרדת דחלנ ךכלו תז וניתולמ תחינחתו
טי סי לכו לכח ותולגו ותוריכעח ףי מ טשפתת רחא ףיסוי
רוא אמש תזת םעזהמ סיעשפתמ םהש סןקילצה לוחמ
סאו אצמנה טעומה דוחייב תעת יפכ תזי ׳ינדעתחו שחמ
תייחתל םיוקמ םלוכ ךכיפלו רתויו רתיי הלעתי םלועה ןקותי
תלואגו שדקמה ןינבו תישארב תבש ןמזמ םנמא • םיתמה
תיילעב תוגרדמ שי םיתמה תייחת דע הניכש תמיקהו לארשי
תוגרדמה בוש לכ ףוס דע תמדוקה ׳ג ׳גהנתמ תזת דוחייה
תלוכי הפה ןיאש חכשתו קודו ׳יחב המכו המכ שי הלאה
: עומשל תלוכי ןזואה אלו רבדל
• תבש ימיב ׳את • ׳יפש ולאה תוגהנהה ׳ב ה נ ה י ולי פ
וניינבו מ׳׳תב ןמונ ויתש תבש ימינ ׳מ
תושנלתמ תוגרדמה לכ םנמא • תונוש תוגרדמ םתב שי ןידע
לוח וא ןמות ׳יניש יפכ םיבר םייונישב ולא תוגהנה ׳בב
׳יפדכ תיעיבר וא ׳ג ׳מנתב םלועה תגהמ ונייהו תנש וא
ריאיש ׳אה הגהנהה • ראננ רשא ולא ׳נ סה תוגרדמהו
תודמת וריאי אלו דנל ׳למהרועש רוא יפכ סחייתיו.׳יצאה
אלא קרו הניבהו המכחה רועישכ י ומ תידחת ׳בב השמל
תינוילעה תודחת ודחייתי סא ףאו דכל ׳לחת רוא רועשכ וריאי
ה מ יל יא י״ פ
ט
״ פ
ח
״ פ
תדירי ׳יחנ םוקמ לא עיגתש ןוינ םנמא • הניבה תדרי ו הניבה
טיתולגב ׳למה תוגרדמכ ׳למה ירוקמ תמיתסל ׳למהו הניבה
תופילקה יקמעמ ואציו םתולג םלשנ דמ יתי רשאב הו
:תיבה ןי מב וליחתתו
תולג ׳גהנהל ׳נה הגהנהה ןינעל םידקהל ף י ר צ י ןי רפ
׳למה תדירי ונייהד ןפוא תגהנה איהו י
תיית םע לננ תולגנ ולאה תמרומה וורי אלש הו וגיתולגנ
׳למה תוגרומ תורל וליחתת סאש ׳י פונ תורוקמה לנ ומתסגש
תע ו ע סוית וע ךשמג ׳יהו הי וגיתולג םתילע ליחתמ "ה
ךיראה הי נקהו תובוצקה תוגרדמה ףוס םתש ויגפל עודיה
טבש רשאבו ןואמ ןונושי סא תוארל דמ םלאגו ופא םתל
תדרל וגל וראשגש תוגרדמה םתוא תדרל וגריח וגיתונוע לע
וגיתולג אית רשא ׳נה ׳*רנה איה איהו ׳למה ירוקמ ומתסנו
תונותחתה ׳ילקה יקמע לא ׳דירי אוה ויתוגרדמ תדיריש תי
תטטקת היתוגרדמ ׳למה תדרי דעכ ונשמג וימיו ׳למה לא
׳ילקנ תודגנתמהו ׳יצאה תוגרדמ תדירי אית הניבה תדריש
תי תמיעל תי תא סג תיאמש תוכושח תוגרדמ םת סתילא
תטרדמ סה ׳למה תדירי תוגרדמ סגמא סיתלאת תשע
סה ולאל תודגנתמה האמוטבו • סידרפגב השודקב תועורג
תוארהל אבהד יד אשיר רצגדכוכגל ומר הולו תותיחפ תואחיט
ךלמ רצגדכיבג ורחא הולו תוכתמב בתוכ ׳ילקכ בישח אוהש
וגיתטוע הז וגיתולגכ ונחנאו • ׳יגו םג ול תישעיל יוארו בושח
ונחנאו םינוילעה תורוקמה ומתס םתש טלכם וניתובא תטי עו
׳א תיבכ ברחי ׳יפו שביו ברחי רתנ תולגב הזלו םינותחתה
וניתולגנ ׳נ תינב אלא לכו לכמ ברחנ אלש ׳נ תינב שביו
אית ׳את • 'יחנ ׳גח ׳אנ סה 'ילקה לא ׳גהגהה הנהו • הז
םהל יוארכ לאמש דצמ השודק עפש תיצמת םיבאוש םתויה
תלעופ השודקה סגמא תולג ןיאש ןמזכ ׳תגהנה ךרוצ ונייהו
ףיסוהל אל םדיב ןיאו םהילע טלושה רשה לאירבג י״ע םהב
םהילע תעפשומה הגהנהה ־פכ אלא טשפתהל אלו עורגל אלו
םיטשפתמ תוצוצינ ׳י רדסש וילייח דוסו ׳ינת רשת י״ע הלעמלמ
לככ ותוכלמו רמאנ ו׳׳עו י״ע גיהנהל םהנ תושנלתמו םהב
אהו • ןודינו םדי לע גהנתמ םלועה תולג ןיאש ׳יפאש הלשמ
תוטשפתמו ו״הנק ס״ימ תוטשפתמ תושודק תוצוצינ ׳י י״ע וציכ
תובאוש םהו סהכ םשמ .תועיפשמו ןפוא וע ולא תורובגב
׳י תויה טיית ׳נה • ׳יפוכ לאירבג רשה ייע םינידו תורובג
תטמל ו״תכק ס״ימ תוטשפתמ ו׳׳תבק ס״תש ולא תוצוצינ
סש םיטשפתמ לארשיש יגפמ ונייהו תילגה דוסב שממ ןכותכ
סהמע תניכש התלג םש סגועכ לארשי ולגש ןויכו םהילא
םינוציחה ןיא סש םהש ז״כעו רצ אל ול םתרצ לככ וגייתו
ןיעכ סדי תחת סיעגכג םינוציחה אברדא אלא םהילא םיטלוש
הריכה ןשישכ רתסאו יכדרמ ןיעכו םירצמכ וינבו בקעי ןמז
אצויכו
ה ר מ ח ל כ ןיע ר פ0 **
תנבל תדמע ׳יפדכ תמלש תמכח כרתו רמואכ הלעתל
תיבכ לארשי והוגישה אל אלפנ דוס אוה תז ןינעו האולתג
הצרת סאו • האליע ׳ת דוסמ םירבד ׳ת םתמ רסח pל ׳ב
יטישתש אלא ׳נ תינכתבש יתימ ׳א תיב לוח יחי ביטש רמאנ
תונר תיגרדמ ולא תוגהנהב שיש ינפמ תוגרדמה דוסב אוה
הגרדמו הגרדמ לבש תוגרדמה יונר יגפמ תודות תוליע
נוט ׳א תינ תולג טעמנש רמוא יגא הזמ רתויו • רשעמ
ירהש הארו אנ ןימאמ תתא ןיא סאו ׳נ תי נ ןיגנו תלואגמ
יגח לאקזחי םתו תלוגב ׳יפא תאובנ התיה ׳א תיב תילגב
ופסטש ארועו רתסא תליגמו לאינד ק״תיר יבאלמו "רכז
תמוצע ׳ישוק יזו לכה קספ ולא תתימכ תיבה רחאו ק״הורב
: הטשריפש תחכ תונצרית םנמא
׳גהנה איהש !פוא תגהנה ןינעכ ראבל בושנ ה ת ע
ט
ו י י פ
׳כ תוילג ׳כ וגייתד ד״פכ ׳יפש תילגה
ךשמג תזת תולגה הנה לככ תולג אית 'א הגהנהה • תוגהנה
לכמ םתסנ האלימ ׳ת ׳א תיב תחגשה רוא ונייהו הנש ׳ע
אל תירוקמ ומתסנ תאתת 'ה תראת ׳יפא ראשנ אלש לכי
לכמ ומתסנש אלא תולג 'ית אל כ׳׳אש תולגב תחיתפ ׳ראשנש
אלא םתל חתפנ אל ינששכ כ״חאי סהמע תירוקמה לכו
הריאה תמכח דציכ תויתוא ׳ד לככ דכל תאתת ׳ה תירוקמ
׳תרזח םדוק םנמא ק״וכ הניבהו ׳למה תראה רועישכ הניבב
רמ םולש יכאלמ הצוח וקעצ סלארא ןה רמאנו לכה םתסנ
לא תמכח תורוקמש הז ךרדב םתחנ םניד רזג סגמא ןויכבי
דע אוהש םותחי סיתס ןמי דע סימתחגו םימתסנ הניבה
סימתחגי םימתסנ ׳למה תורוקמו • ת״עכ טיתליאג ץק תע
תנש ׳ע לבכל תאלמ יפל טייהד• לכל עוויי יולג ץק. תע דע
תא רומשל אלא טלחת תולג !יא חתפיל דיתע רואהש ןויכו
הלחתמכ התיכל רווחת תיטעוחת םינשה תעדויו םתולגב לארשי
איהה טעמכ חתפנו בורק םצק ומכ חותפ ׳תלואג ךכלו
לכמ רואת םתסג וגיתולג םגחא • םצק חתפג טעמה ותואכ
סיגוילעכ סיגותחת תורוקמכ סיגיילע תירוקמכ יטלחת תילג לכי
ןייכז דוסיה אוה ץקה דוס ׳כ וגצק סתסג הזלו םהילא
תושר ראשנו םינוילעה ולא תורוקמל אלא וניא םהילא םגפהש
טקש דוסיה ׳יה וו הכיסל כ״חא ׳ינותחתה תורוקמה חיתפל
יולת ונצק םנמא • תלגתמ ץקו תגש ׳ע תאלמ דע חטובו
תחיתפ דוסש ןויכו םינוילעה תוריקחה תחיתפ דיסכ סג
גשית וניא םלענה הבוגת דוסכ הלעמל םינוילעה תירוקמה
איהש אמופל הניכה איהש אכילמ ונייהו ונצק םתסנו ללכ
ןויכו • תלעמל תלעמל םותס ןקו ׳מלענ איהש ילג אל ׳למה
׳למל הגיכה ןיכש ולאה תוגרדמה אלא ׳למה הדרי אל ןכש
דחי ׳למהו הניבה תדירי םתש 'ת* ׳ימ הלולכ א״כ ׳ו םהש
לא המכחה ירוקמ תמיתסל סחייתמש תמ ׳ילקה ךות לא
׳ע ל״צ יליא•
8* ג מ ה מ י ל י א
ב
י ״ פ א ״ * ״
8
יי י ט ח ^
נ
ץ ע ר פ ס
הוה הלצה הוה שחנהש ינפמ עפשומה טעומה עפש םיפאוש
עפשויש עפש לכו נו1נ לנ • ץוחבמ לכיה חתפ לע דמוע
עפשה נו1ננ םת וםנרפתיו וקשועל תושר ול ןתינ תלעמלמ
תנרנ תלטינ הזלו תוצוח לנ שארב נערנ םיפטעתמ לארשיו
םירשקנ םתש םינוציחה םה הרי נע ירנועל הנתינו לארשימ
ןפוא תוגדלמנ תנינשל עפשנת אוהה בוטה םיקנויו ׳אב
לארשי םע ןוכשל םלצה ךות לא סנכיל ט תשבלתמ איהש
הניכש ולגש םוקמ לכ םתואמט ךותכ םתא ןכושה ונייהד
טייהד "תוגררמנ השולקה תדירי הזלו ראבתי רשאכ סתמע
העפשהה ךותכ סדרפמ םלוע םיכאלמה םלוע לוסב
רשא יפכו רתיי עפשוי אלש ססת תוגרדמה לא הנוגהה
לוסב הלמע רשאכ הזכ לשמה •העפשהה לרת ךכ דרת
עפשנ עפשה ׳ית סדרפמ תולכיהב השולקה תועורזה
יפכ ׳למל ק׳׳ומו ק״ו לא הניכהמו הניכה לא המכחהמ
לוע הי די רשאכו תוגרדמה ןתואל היוארה ׳יתכ תתוא
לא םשמו םייקושה לאו םיכרכה לא הדריו תרחא תגרדמ
עפשנ אלו ׳עפש טעמתנ ךכ טעומ םרואש עלטש .םילגרה
יהוזו אוהה רועישה ילכ אלא הלעמלמ רואה ריאה אלו
מואו םימיל םימימ םימיכ תפלחתמה הגהנהה רקיע
םילכוא לארשיו םינוציחל ןתינו לארשימ לטינ טעומה
ןפואב שבלתת תו למ לוםנ השולקה יכ םעטהו םתיצמתמ
ולטונ אמו עפשה ול עפשויו םלצכ זמורה רשה ךות סנכתו
םילכוא ותלשממ תחת לארשיו ותטילשו וצראכ וקלחמו
םירשה תא ךרכל תולג יבשוי תליפת לכ ונייהו !תיצמתמ
וזו םולש םכל ׳טי המולשב יב ריעה םולשב וללפתהו* ונייהו
םינשייה לארשי רמאנ הזב לעו תולג יבשויל ת״נת תאווצ
: הרהטנ ו״עע ל״וחנ
תוי למ !ינע ׳יהי םיחלוקה ׳פנ ׳יפש המה נ ה
ב
' ן י י
פ
ןמצענ 'יפסה תדירי ׳את •תודירי ׳ג
לא המכחה עיפשת אלש םינוילעה םירוקמ ומתתסיו ןתטילשמ
׳גרדתכ ינפש* אלא ׳למנ ק״ו אלו ק״ו לא הניבה אלו הניכת
תדירי דרת הניכשה הזכ לשמה • הכ הניכשהש הגרדמה
העפש תוגרדמכ דרת העפשהה ךכ ןפוא תגרדמכ ׳כ
רוקמהמ 'עפשה ירהש ׳יתכ לא ׳יתכמ 'יפסת תורוקמכ
• םינותחתב ׳תראת טעמי רשא י פנ דריו טולמי* רוקמהו
ךמ ׳למה תדירינ םייולת י ו מ ׳בה תודירמש ׳גת הדי רמ
׳למה תדירי ׳יתי ךנ םינוציחה תטילש ׳יתי רשא יפנו םלצת
םינפואנ תשנלתנ לננל הנינש הדרישכ הזכ לשמה • םינפואב
םודא תילגל תדרי רשאכו םלכל שאר םהש ׳א תוגרדמ ׳גב
ץעכ םעטתו םייקוש םהש םינפואכ תטותחת תוגרדמכ תדרי
תוגרדמב שבלתת הניכשה הלגתשכ וילא י דגנ םלצת תטילש
תינב םע תולגל םינןציתנ שבלתהלו דריל ןפואב תושולקה
'יפדכ »עמי צ*לש ׳ךנ« m Yi ילוא״ ן ענ ׳ימר• ארקמ לע
סהו םנוק תדטע םימייקמ לארשיש םעטתו • תזב אצויכו
םתולגב םיקסוע םהש ינפמ ז״כעו םנועכ הצוחה םילמ
םהש קר םהילע םיטלוש םינוציחה ןיא יוארכ םנוק תדובעכ
תושולקה תוצוצינה םתוא זאו תלואגל םיכוז םניאו רסאמב םש
תטילש ןיא זאו ללכ םיגוצית םישטל אל לארשי לע םיטלוש
׳וגתגתמ ׳פילקה לא םגיהגהלו טוצרכ הטילשהל ׳ילקכ ל״אמםל
םתולגב לאxי תומכ ׳גת •םכותב רשא השולקה ןוצרכ
ל״אמםל תושר ןתיג זא םימש תדטעכ םתכאלמ די םיפרמ
סש םכישממו תוצוצינ ׳י ינפ תרתםמ תניכשו ״לקכ טולשל
תטוציחת ויתוצוצינ ייכ ליקפ רש ל״אמםו טלוש תי למ יאו
ירי םיקייתמ םכותב תורוהטה םישולקה תוצטי מו •תופילקה
שלש •לוכאל לארשי ואו ן מה לא הטילש םינתונו םתולג
:א״י ׳יס ׳כ רעש תישארב ׳פ ׳יתב םוומר ולא תו ממ
תורוקמת תמיתס תלוזב תואיצמ ת1
י
ל ג ה אי ן י י
11
תולתי םינוילעה םייחה םי ענמ
׳ילקה הנהו אילת אהב אהל ׳ילקה הטילש ׳יתנ לוע םהילא
לארשי וליחתה תמוק רועש ול שיו ינוצית תומלו םלצ לוס םת
טייתו ׳א תינ נרחנש םוימ ותטילש הליחתהו *ךרד םנניל
׳ילקה תמוק רועיש םתש רצנדכטנ הארש םלצה דוס
תיכה ןברוחב ליחתמה הז וניתולגנ ת״בת טילע רזג המו
תליחתש ׳ז 'יס תומש ׳פנ זמור םימדוקה ׳פב ראובמכ
רוסי אל זאמו רצגרכטג תטילשו ׳א תיכ ןברחמ טיתליפנ
תייכלמת בצמ ׳יתיו ללכ םימת קמת ףאי תרמי מ טכש
אשיר םלצה שארי סכ תלכא יצת רמואכ תלכעתמו תכלמ
שדוקה לא הניבה איה שארהו הנש 'ע ותדמו אבתד יד
תנש ׳ענ שארה ןוילנ 'יהי ךנלו ערטנ ׳ע דוםנ הדוסו
יהיעירדו יהורת לא הטמל םלנ תטוצית תמררמ ופסאתיו
׳נ תי נ ןי מ תטעומה הטילשה לארשי וטלשו ףםנ יד
לודג רעצנ לארשי נורנ םלמ תטילשו תורוקמה תמיתםנ
יד "תנריו ףםנ יד יתועוררו יתודח תמיק ריעש ודמע
תטילש ליחתתו ןוי תטילשו םרפו ידמ תטילש טייתד שחנ
׳טילש וני מו דאמ תתא יוונ חמואנ ןויובת םוקמב הטמל ׳ילקה
ומתסנו הגרדמ רחא הגרדמ םדרוי לארשיו יהוקש טייהו
םילגרה ׳נ ׳טילש לא םיגוציח ׳יחב ץבקתנו'תוכרבת ירוקמ
תוחפשמ ׳ב םרפו דמ ויתש ומב יב לאעמשיו םודא טייתד
םידרוי לארשיו םילגר ׳נ תוחפשמ ׳נ סה ךב תועורז ׳נ
טילע םיטלוש םינוציחה םת ה״נקה יצחו ונרש טי תטוענ
רי ננ אל רעזמ טעמ אלא עפשנ טיאו טעמתמ עפשהו
םהש לארשי ש״נ םרק ימינ תונרנ נרנ םניא תומואת ״פאו
אית הניכשהש ינפמ תעפשמ תטעומה הכרבה בוט םיקנוי
יתרטנ אל ילש ימרב םי מרמ תא תרטט ינומש תרמוא
םהש ינפמ םיברבתמ. תומואתו םיברנתמ םניא נארשי
ןישל ׳ינשנ ותניט* ןורשח מ*א שי ילוא*
!ד מ יל יא י י י פ ג י״ וז בי**< ה ו ט ת ל ב ןיע ף «5
סיגוילענ סחייתי הולו רקיעכ תות תפסות ׳יהיו נר
םירבדה לכו תילגו תלואגו תיכבו תחמשו חערגח וא חפסוח
תגוכחה אוה הו ןיגעו • םהב םיסחייתמה םהב אצויכו ולאה
ןיננגה ותוא ןיאש רמול הצרנ םינותחתה ךרעכ ח׳׳ככ
אלא םתדוכעכ םתכצק ךרעכ םתכ תפסותו ןיערג סחוימה
תפסות םילבקמה םינותחתה דצח םהנ ףסונש המ ךרענ
ןיאש אוה הו ןינע ללננו • םנרעו םנוומ ךרענ חערגחי
אוהש דצח אלא םחיאיצח דצמ רקיעו ללנ ׳יפסל דוחיי םוש
םתקושת םחדונעו םחואיצח דצמ םינוילעל! םינותחחל נצק
ורוא תעפשהו םהילא ס״א תילגת אוה ׳יפדכ םתכרוקו
םת םדוחייו סחדונעכ םיגותתתת ופתתשי אל ולאש םהב
׳ריאמו םתכ תטשפתמ ם״א רואש הבצק םהל שי ןמצע דצמ
וילצאג לא איהה הבצקה ריאהלמ עגומ והענמי אלו
השעמ ףתתשי רשאנ םנמא • וישעגו ויריציו ויאורנו
וגיני "וארת הדובעה םידבועו םינוגה םתויה םינותחתה
ריאי ס״א רוא לבקל תיתילנת הנכה םלוכ ולאה םילכשה
ןיגע ׳יהי ןויער והלכסי אל ןיגעכ ותראה םתכ
׳ונת תכצקת לע רנמו חנושח ןיגע הו תפסות
תאמ םתילח הבוצקה םתנצק בשחיש דע רעושי אל רועיש
תוגרדמה טתגש םעונהו •אוהה תפסותה •ןרענ ןיאל םארמ
י״ע םרוא םהנ ףיסוהל השמלו רתנתמ םדאה דינ םלונ
ןפוא םושנ םהילא ונניאש הו תלימו םתדובע השעמו םתנכה
אבצ לנו םורמ ינאלמ לכ וצבקתי ילאו התצקמ אלו תנמ אל
אל םא ללכ ותושעל האצמה םהל ןיא םיאצמנה לכו אסכה
אוה הו !ינעו גויו םשכ סחיימה טייהי םחדמעכ םינותחתה
י״ע אל םא רקיעו ללכ אצמי אל •היעב ומוקמכ ׳תי אלפנ
אצמי אלו תאות תעה דעו םלועה אצמנש םוימ םינותחתה
הלואגה דוסכ םהישעמו םהיכרד תא םכיעיתכ אל םא
םגו אלפנו לודג רועיש ףסותיו שדחתיו רבדה רוחתש
דעס ושעי הייארה הדובע ןיעמ םישוע ל א xיש כ תי טיתולגנ
ואו עדטכ טיתטויכ םעט הזו רעומ עעמ הוב ךמסו
: ׳ונה םעטה ןמ תצק גווז וגוודזי! ״פסה םש ודחייתי
תורודסה תומדקהה לכ ךלכש ץבקי ר ש א כ י י ן י
ר פ
תואיצמה לכל תניכשל כוצק עפש אצמת
םיבשויה לכו םלוע תשעמ ךרעכ םיער וא םיבוט ויהי !יכ
תודוסיהו רעי ותיחו המהב םילודג וא םינטק םיארבנ ונ
ז׳׳עו ללנ לומג ללננ םניאש יחו חמוצו םחודנ סתמנרומו
שי םלכש טייתו המהב למשנ םדא םרמואנ ל׳׳ור וזמר
וררושיו וחכשי םהירשו םהילע םידקפוח םירש םתל
םתוא היחמו ס״א רוא ךשוחו תלוע םרמזו םרישו םארמל
וליכ רומזמה לכו םימשה !מ ׳ה תא וללה ורמוא ונייהו
הלועו דחי ולוכ ץבקתמ תזת רישהו תריש יקרפ ׳קנ הזו
לאו
86
ז׳׳חז חוכייוחח חודירי ׳ג סהו יוכו הניכש לבכל ולג "פדכ
רוא !ינעכ ׳יס החורח ׳פכ ןל טחייק םנמא ׳יפדכ ו״מזו
דמועש אוה ןברח םדוק עפשנה עפשהש ׳!כו קידצל עורז
שי הולו • חערונ הניאש הנג יחיפס וילאמ הני גנ ערזנו
אוה ׳אה • ׳יחנ ׳נ סה עפשגש עפשה טייגעש רמול ונל
םיחיפס אלא וניא הוו םחסגרפו תומלועה תדימעו םויק
ערוג אוה וילאמו ןגנ דמוע ןברוחה ןחומ הגגנ ערז* המש
טממ סגרפחח ׳לועה תואיצמו חמוצ אוה וילאמו לדג אוה וילאמו
ןיכרנתמו לדגתמו מ תדמוע תות עפשהו ׳למ הנגה הנהו
הגש טעמ טעמ וחכ טעמי םנמא • רסחי אל הוו תומלועה
םהש םיטשל םיגושאר םיחיפס החוד טיאש ומכ הגש רחא
ןיאש םעט כ״ג הוו •ז״דעו םישלשל םיטש ןכו םיחיפס יחיפס
• םוי םוי הכרבה חכ טעמיו ורינחמ הנורח ותללק ןיאש םוי
דעס אוהו וגיתוצרכו טיתלפת חכח ףסטת עפשה אוה ׳בה
ןח הנגה לא האקשה ןיעמ עפשג הזו הניכשל טעומ ךמשו
הזיאכ ןפואכ איה םאו דוחייה ׳יחכ יפכ םיגוילע חורוקחה
ןגה תוקשהל ליעות וו העפשהו ׳יפדכ תדמוע אית תגרדמ
׳יפש עעומ ךמסו דעס טייהו ׳יפדכ םלדגלו היחיפס חומצל
כ״ג הז ןטע הנהו .ה״ועכ רחא םוקמכ ראבכו •יפנ רתוונ
בייחי םתדמעו םתס לארשי לש םתלפת "חנ תחככ יולת
תנמכ תמכח עיפשחו יתכ ׳י ורשקתיו רוקחת ןמ העפשהה
רשאכו הכרב רוא ךישמהל ׳הנ ׳ו ׳למנ ק״וו ק״מ תניגו
הזה רוקמה ףיסוי נר עפש םתלפת חננ לארשי ופיסוי
םניינעו תולפת תלבק דוס ׳יתי הז םעשמו עיפשהל הז דוסב
םנמא הורמגיו תאזה העפשהב ופים!י םיקידצ לארשי רשאבו
:ללכ תולג ׳ית אל ׳ית סאש טיח ןוילע גווז
תגרדמ םילשלתשמה םיטושפה םילכשה ןטע ,ף נה
J
' ן י י
3
׳יחכ ׳כ םהל ע״מא דוסכ סהו תגרדמ רחא
םתו הריתי הני נו המכח ילענ םילכש םהש טייהד ׳יחכ ׳אה
םתדמע קשח לע דיחח םידקושו םארמכ דיחח םיליכשמ
הדמעכ הלודג םתקושתו תייחשג אלו תילכש הלמע איהש
איה םכמא ללכ הוענמי אלו ללכ התוא וערגי אל איהה
!מ ותגרדמכו ותדמעכ שיא ףידעת אלו רסחח אל תמייק
םיפאוש םת עפש הזלו השודקה תוגרדמ לכ ףוס דע רתכה
םתל ןיא ויכו םלועל רסחת אלש םתויחו םמויק איהה הדמענ
עובקה קוחש וערי םאו מישיי םא ללנ םינותחתה םע קלח
םילגלגה הז ללכמו •אטח םהנ ןיאש יגפמ תבשוי אל םהילא
םתויהב דאמ הלודג םתקושתו םתדמע לע םידקוש םה םגש
ןתגיו ארובה וחנק םת סה םכלהחכו לא דמכ םירפסמ
וגיחדמעכ יולת׳ כוט כר דוע שי םכמא • םמייק עפש םהילא
םינותחתה תדמע ריעיש יפכ טייתו ףידעתי רסחת איהש
ךוכיז וככדזיו הלעמלמ רואו עפש ופיסוי יוארכ ודנעי סא
ID *8 ה מ י ל י א זט ״ פ וט יפ •
םוימ אמ ׳אה ןמזה הנהו תובר ׳י חננ רואיב ףסונו ןהינמזל
!ינעב יולת אוהש וב רבדנ אל םדוקה לאו ר״הדא ארבנש
לכ ראבתי הזו םי נמחתה ע״מ •תומלועה תי י מו תוליצאה
תו גהמנ התע קסעה םנמא • ול יוארה ומוקמב ׳א
המו • הול םעט תתל ונאבו תממ תבסל םתייונישו
ןינע תמ ואעח םדוק םדאת ארבנש דימ תיה ׳א החגשהה
םלועל תויהל הדיתעה םיפצמו םיוקמ טאש ׳גתמב ׳גתמת
ןקותיו שפגו ףוגב תטמל תנשה תז ןיגע דריו תנש ולוכש
םלועה ׳יחיו אמומ ושונלמ טשפתיו ויתוללקמ סלועת לכ
׳יתי הוו ומוקמכ ׳תי רשאכ שממ יח סלועת ׳יתיש ותתיממ
ןיגעו ׳למכ ק׳׳וו ק׳׳וכ הניבו הנינב ריאמ החכחה רוא דוס
ט רחאנש ד < תיככ ׳יפאש ןמז םושר* היהנ אל הז רוא
םלועה ןקתנ אל םדק ינכ לכ תמכחמ תמלש תמכח כרתו
ןמזכ םנמא • םלועת תוללק ראשו תתימ םתכ "ת ׳רת
רואמ המכחה רואו הניככ ריאמ המכחה רוא ׳יה ר׳׳הדא
ותבשחמב ורמוח לע רכוג םדאה ׳מו ראכנ רשאכ רתמ
יכאלמב רשקנו הלעתמו ־םייחה ץע רואכ ע״גנ קנדתמ "תו
י מש ׳ייחתנ ןינעת ףיסויו • ראנתי רשאכ אשמ דע םורמ
םתש 'ילקתו ר״תצ׳' אצמנ "ת ואטח םדוק ר״תדא ןמזכ
טעמתנש חרמ טועימ ׳יה דועו ולטבתי דיתעלו תואיטחמת
אכ אל ןיידעש תנש רסח םלועה ׳יה דועו יעיבר םוימ
םלועל תכש אכ דע ותולשב דמע ילמלא םלועל תכש
תנש לילכ סינכ דלומ ׳ית תחטמ תע םייחה ץענ קיזחהו
ותולשב דמע אלש םרמואכ ל״ור וזמר ז״עו למ ןקתנ ייהו
תנש ורמשו ןתולשב ודמע ילמלא לארשי ןכו תועש ׳ו
ןיא סא טכרקכ ׳ת שיה םיקפוסמ "ת תזלו יוכו מכלתכ
ש״י תדממ הגהנהה "ה סא ורקחש חלשכ ׳פ רהומ ׳יפדכ
ושע אל ילמלא רתכ ונייהד ן״יאה ןמ וא המכח ונייהד
וז הממ ןינעו • סש ׳יפדכ התמ תרשכ • הריקח ןייסנכ
ךאלממ תוריחו ר״תלא ןיע ןוקיתו אמתוזת תקיספ תכייחמ
: אצויכו תויכלמ דטעשמ תוריחו תומת
ר״הלא אטח רחא אמ ׳כ תממו ׳נה ןמ זה
ז ט
קי פ
תי מ ןנרוח ןיעכ שממ וניינע תמו י
ומתסנשינוילעת תירוקמה התואו טי עכ שממ ן״יתה ׳כ ולגו
לא רתמ ירוקמ תמיתש ש״תו אטחש הוימ וחתפנ אל כוש
המכחה תתיתש תמו רתמ םתסנש סרג ואטחו המכחה
ה׳׳מנח םדא ט״הד ומתסנ רתמ ירוקמ לכקל החותפ
עיפשמ רתמ היהש המו המכחה םגפ ךכל ס׳׳לא ת׳׳מ
םתסנ שממ כ״וחת םמוקמ לא םהילא ונש כ״וחה ישרש
חראנ היתמשנ תליטנתאד רתאמ ׳וקיתכ ורמוא ס״תו
רוסנ כ״וח םיללכנ רתכבש הט הצר • כאח ןחת "צא
תומלענ םתו א׳׳ת דרי א״ה ף׳׳לא י״ס ו״יו י״ה לדי תומש
0ש 0יש3 צ•* ׳ר<*
"B ה ר פ ח ל נ ןיע •jfiD
םירמוא סה תמ סימש רמואכ תריש ׳פ דוס וומר הז לאו
תמ בלכ םירמוא ןת תמ תוחורהו תרמוא אית תמ ץיאה
הלועה תות רישהו •אצויכו רמוא אוההמ לותח רמיא אית
ינפמ ןי׳ירטטמ ׳קמ םלועה רש מוא ץבקמ לחי ללכנו
הסינכהלו למ ץבקל םיררושמה תריש לע דקפומ אוהש
םהל תתלו םינותחתה םיאצמנה םויק רוא בואשלו המינפ
חבשו אסכה לא םיכאלמה תריש תילעתהנו-סעפשו םנוזמ תצק
חנש השעיו למ קקתי ם״א לא ׳יפשת חנשו ״פסה לא אסמ
• םלוכ תא היחמה רוא הטמל עפשוי זאו לולכ רישו ׳א
ותככרת דוסש ומכ לכה ןמ חכושמ וריש רכדמה תמו
רמתכ םדאת ןינע ראבתי רשאכו רטילה חכ וכ שיש תחבושמ
׳פכ ׳ראיב רשאכ גווז שדחלו ףי סמל וחככ שיו ה״נ ע״פנ
וילא ולפשוי םלוכ חכשמ אוהו םדא שי סא ךכלו םדוקה
סלטו הרמזו הריש לכ שארכ וריש הלעמו ךלהמה אמ ׳יהיו
׳תואמ ׳ילככ"סלכ םדאה רסחי רשאכו ודי תחת םידבעושמ
םש םדא רמע ולא תלרל "ואר תתיתש תחכושמת הלעמה
סתלעית םתיאר ירחא תאנק םתכ ןיאש םלוכ קשח תי וינעו
לחי הדמעהמ לטבתי םדאת םא אברדא אלא תמסריפמת
תניכשל ׳יתי תילי ותאמ םקוח רדעת תבסל ותועלכי םלוכ
הזלו םינותחתל עיפשהל ןוילעה עפשכ היתוארוק ולא ׳כ
"הש "פא לארשימ ןוגהו רשכ םדאה לע ככסת הניכשה
לכו לארשי קחצי סהרכא חנ חלשממ ךונח תש ןוגכ דכל ׳א
ומצע ךכזמ ימיש ׳מ לכ םינורחא תורודכ ״פאו אצויכ
ירשכ ראשו םינותחתה לכ חכש תלטונ איהו ומע תניכש
ידכ לגדת שאר איהה רשמ י״ע סתדטעו םתלפתו לארשי
שאר שיא ןיא רשאכו •אוהה חבושמה י זמ תפסותה ךישמהל
וסנרפתיו םלועה רשל רוזחת תניכש הזי ללכ ותדובעב
ונייהו םהילא הנומו "וארה םתכצקכ םי אצממ לכו םלועה
אמלעכ קידצ תחכשא יא ימי לכ אלזא תניכש ׳יתכ ׳יפש
רש ן״ורטטמ ונייתד רופצ ןקל תרדתא ואל יאו היוגב יראש
םע םדאת תואיצמ ךרעל ׳חלה "היש ומכו ׳יפלכ םלועה
ךכ המהכ ליבשכ םלא ל״זר ׳יפדכ המהבהו היחה תואיצמ
קידצ וא 'ת םע ללכ ׳ימתס לארשי תדטע ךרעל ךרעי
המשמ הניכשה "הי םלט לע הלוע ימיש רודכ דסוי מי
תחבושמו הנו מ ״חכ התוא דחיימ אמש ינפמ וכ ׳ירקיע
׳יחיו לארשי לש םתלפת לכמ רתוי תלש חכש ׳יתי הז !ינעי
"פש ןינעכ •הית םלוסה ךרד תולוע םלט לארשי לש םתלפת
קידצת לא םלאה ראש םה ךכ םלאה לא תומהנה ךרע
וישעמנ הניכשה לא הככרמ ימצע השעיי ומצע ךכזיש
: אצויכו םינוגהה
סהייטישו תוגהנהה ימעט טרליסש ״ וח א י ט קרפ
תוגהנהה ןינע ראבל בושנ םהינימל
ימוימ ל״צ ילוא* וא ל״צ ילוא* 0יל»נ ל״צש ׳•»«
ה מ י ל י א ח ייפ יי״ * י
ט
י * ׳י ״ ״ ״ י י
י
ןיע
ניתכדכ ולש רשנ םגופ אטוחה לנ אלא תורחה השעמ
םגחאה • ׳פ רהומ 'יפדכ יל אוטחח ךתוא ינגא םג ךושחאו
׳גב לגלגתנש ׳וקיתב ׳יפדכ ־י״הדא אטח ןקתל וליחתה תמאה
• תמאכ ונקתנ ןתשלשו • ע״ג ד״ש ז״ע תטוע ׳ג ןוקיתל תמא
דע תמאת ופרטצנ ךכל ותטח לוכלכ תמהוו םש ׳ית דועו
תצק םתכ תילגתמ הניכשו החילש ותטמ וינבכ בקעי דמעש
תוריפסה ז״כעו טעמ טעמ ׳וקית והזו םהילא המדתמו
ךאלמה רוקמ אקוד אלא םתרוקמ וחתפנ אלו ומתסנ
ןיתישש ריש תלמכ ׳יס םירישה רישכ ׳יפדכ ונייהו ן״ורטטמ
ימיכ םהרבא ימיכ בער ׳יה ךכלו חתפנ אל ׳יצאו ומתסנ
׳יצאכ ׳יפסה ונייהד ןיתישה תמיתס ינפמ בקעי ימיכ קחצי
תנכה תמאה • םיכלוהו סינקתתח וית םייטרפה ׳וקיתהו
תולג אל לוטלטכ הבוט םניינע ךכלו תומשנל ךונחו םינכל
תומשגה דוס ףרטצהל תי גטמ אלא הלואג אלו החילש
חג יחי ףוס לע ולפכש תורחה לככ ומגפגש תומוגפה
דוסכ םדא תמשנ םלועה רש דוס ןקית ךונח הגהו .׳י פדכ
א״כ דוס ןקית חנ • ת״ועכ ומוקמכ ראבתי רשאכ ותבכרמ
םהרבא • םלוע ינכ לכל שאר תויהל הכזו עגרכ ודבאי אלש
ודמעש דע והופריצו יקנה ףסכה ורהיטש ונקית בקעיו קחצי
וו תפיטמ תאצוי אמתוז ןיא בושו המילש הטמ וינבו בקעי
רתויו תצק םהרבאל תנקתתמ ׳גהנהה התיה ךכלו םלועל
הגה*רהו ׳יפדכ ׳יפסה ׳וקית דוסכ בקעיל רתויו קחציל
הניכש םלועלו בירת לע ן״תטטח וא ןפוא דצמ םלועל
םיקידצה י״ע םינוילעל ךשמנה תלעותה ינפמ תובאת םע
םתוא תגהנמו סהמע הקבד הניכשו סהמע ק״הור ךכלו
תטוילעת תודמת ןקתל תובאת וליחתהו ד״י ׳פכ ׳יפש ןינעכ
ומוקמכ ׳תי הזה דוסה !ינעו ׳יפסל הבכרמ םתוית ונייהד
ןקתתמ םלועה ׳יה תודמה ׳וקית תמחמו • ת״ועב הכוראב
םהרבא דמעש דע םייקתמ יתלב ףופר ׳יתש ינפמ םייקתמו
קחצי אנ נ״חאו םלועה קיזחמה דסחה דומע דוסכ ומייקו
ברחי אלו ׳יקית לע ידימעת בקעי אבשכו ׳כ דומעכ וקיזחהו
תינוניב החגשהו ׳גהנה םרג הזו םיעשרה תער ינפמ דוע
ירקיעכ תלפתו ׳וקית םיכירצו תצקב תחלצומ םתילע תיטרפ
םידעםמו םידחיימ םתו ׳ונת םגפה ינפמ םהיניינע
: םתלוכי יפכ
םתחלצהו םירצמל יינכו-כקעי תדרי ׳דה ןמ זה
ח י
וי רפ
בקעי תדריש קפס ןיא תכולמכ םש י
םנמא • דוכעשת ליחתתו התיה תולג לש הדרי םירצמל
הניכשה איה הנוילעה תמת ילעכ םהש םישודקה םיקידצה
דוסל םש ודריש קפס ןיאו םהב טלוש תולג ןיאש םינכ םת
וינבו בקעי תקדצ םנמא • ט״י ׳פכ ראבנ רשאכ תולגה
חכ ןיאש דע ל״חב הנטשה םיריאמו ׳ילקה תא םיעינכמ
ר פ ס «»
׳יצא םתמש ימוקמב כ״וחת לא ןהיתורוקמ תועיפשמו םש
ילאה תורוקמה םתסנ כ׳׳וחת ׳יפסכ אטח אוהו תומשנת
רתככ רשא םישרשתמ לבקל ילא תידמ ׳כ ינכות אלש טייתד
תחא הגרדמ ׳ילקה ךית לא םליעת תואיצמ לכ דרותו
אל בוש ווו רתכת דגנכ לא תדגנתמ ׳ילקהש תמ טייתל
ודמעש ןמזכ אל ותמתוזמ םלועה אציש דיתעל אלא הנקתנ אל
םינמדזמ ויהו ןפוג תמתוז תקספ זאש יניס רת לע לארשי
׳יפא ןקתנ אל הז דוסו לכה ולקלקו ורזחו יוקיחה ראש לא
אלו החכחה לא רתכת ירוקמ וחתפנ אל םלועמש ׳א תיבכ
תחתפנ אלא המכחה ייחכ ןיעכ הניכת לא תמכחה ירוקמ
ר״הדא דירפהש טייהו הני נת ׳יחנ ןיענ הני מ לא המכחה
לכ ונקתנ םלועה ןקתנש ו״נעו תמצע ד״ייתמ ד״וית קי ע
החנ הנקתנ לכא הנקתנ אל יז ׳יחכו טעמ טעמ תייאיצמה
ןיעכ םלט תורוקמה לכ ומתסנש ונייהד םירחא 'ינוקית
ןיעכ רידת דמע תז םגפ ז״כעו לכה ןקתנו ינש תיב ןברוח
אל רזחשכו תורוקמה לכ ומתסנש ׳א תיב ןכרואב התיהש
׳יה ךכ ׳יפדכ ׳כ תיב ׳למל עפשה ייחכ תואיצמ אלא ןקתנ
אלא רידת דמע אל םגפה םנמא ׳ילקה ריבגה ר״הדא אטח
תמכח איהש הבשחמכ םגפו המכחה לא רתכת תירוקמב
טעמ םינקתמה םיקידצה תורודכ לכת ןקתנש אלא השעמכו
תצק תורידת וכשמנ הנהו • דיתעל ׳וקיתה רקיע םנמא טעמ
רואה תורוקמל ׳תכרוקל ז״כעו םיכירחח םיעשרהו םינקתמ
תיריקמה ונייהד א״א דצמ םינשהו םימיה תטירא םהל ראשנ
ןמ המכחה תפיט ךרעכ תילשו טקש םתל ׳יהו ומתסנש
ןינננה ייהו • ׳יפדכ םתולג דוסכ ׳א תיב ןברוח ןיעכ רתכה
סהרנא דע חנמ תורוד ׳יו חנ דעו םדאמ תורוד ׳י יכ
אברדא אלא ינקית אלו ותחש וקימעה ולאה תורודה לכ
הריציהו האירבהו ׳יצאה םימתסנ תורוקמהו תרבוג ׳ילק
םעו תי טיתילג ׳גתמב ןפוא תממנ מנתמ םלועה ׳יהו
תי משמ תרהט ןינע םינקתמו םיכלוה ויה םיקידצ ויהש תויה
אלא םהישעמב קפיס ׳יה אל ז״כע • ׳יס המורת ׳פב ׳יפדכ
ת״כק דקופה תטעומ תדקפ ונייהד הנטשל ךמסו דעס
תגרדמכ תצק׳ עפשה ףיסויי תלעיו תילע םחרמו הניכשל
םתעשרב םיפיסומ םיעשרהו םיקידצה ןי נע׳י ה שממ ךכ ןפוא
אלא ותוע רשא תא ןקתל םדכ קפס ׳ית אל תורודה יקידצו
תורוקמתותרות ילכ ברח םלועו ןיכלוהי ןיסיעכמ ויה תורחה
: ׳יפדכ ןיחתפנ ויה אל
רוד רחא ׳ג תממ איהו תובאת ןמז ןינ^מ יי ןי י פ
םימשרה אלא* ומגפ אל בוש הגלפה י
וקלח םהרבאכ אלא התעמ הפוצ ה״כקת ןיאש הלעמל
םתאס אלמתשכ תורחתו יערזו יירחא םיאגה לכו ותלחנו
׳יפסכ םימגופ םניאו אצויכו םודס ןיעכ תטאה םהילע דחאי*
םיניציחכ
דינייה שהילע ריוג׳ ׳אנ ׳״;א״מ ל״וי ׳שנ* *א ל״צ יא שיפ ׳•»*
8»ה מ
ה מ י ל י א ב ׳׳פ ט י״ פ ח י'6 ,ד ר מ ח ל כ ןיע "lfl£j
ףרטציש לע אנו רזיחו אנו רזוחו תותימ ףלא נייח שיו •אצויכ ךרד םיפלוחשכ םיקידצה ןיעכ אוהו םהנ טולשל םינוציחנ
טקתנ םיקידצ ויה ולא םנמא •תושקת תורוגה תחת וסנכנ ךכל הז יל המו הז יל המו םהנ טלוש סניהג רוא ןיא סניהג
תותימו םילוגלג המכמ הפי תחא תנושתנו ט״עמנו הרי תנ • םיקידצנ םיטלוש םינוציח אלו םניתג רוא ןיא 'א ןינע לכה
אל ןכל םירצמ ילוליגנ וזחאו הרותה לוע וקרפ םה אלא חכ ושילחה סניהג לש ישא טנצ םירצמל לארשי יסנכנשכ pל
ימצפנ ה״נה ןחינו לוגלגה דוסנ אלא ןקתיל ןיקיפםמ וית ךכש ינפמ םירצמכ סה וטלש אנרדאו ושא ונכו תילגת
י מ הנרי ןפ יל המנחתנ הנה רמאו םירשה ךותכ הניכש ונייהד ויח הנ חוטלוש ׳ילקה ןיא ׳ילקנ חשנלחמשכ הניכש ןידה
• ׳ילקה ותינשהו ועינכה סתונאכ ושע ולאו סתרהןנ לגלגל םירצמל םיקידצה ולא ודרישכ ךכלו םהילע חטלוש איה אלא
הנומתהו םלצה לכו ׳ילקה תושר תחת לא ודרי וצר אל ףסוי םעינכהו םירצמכ וטלש אנרדא הנינשנ םיקנל ויהו
סירצמנ דחי היה לכה ךליאו רצנמטנמ דמעש םינוציחל הקוחר סתרהטו םחויקנו םחטזש ינפמ אוהה רידה לכו
םימנשה תקדצ ידי לע םהילע וטלשו לארשי תוכלמ תלחתנו הזלו שדקת תגרדמל הנ מ םיבורקו תולגה תמהוזמ דאמ
לטטש חזמ םדא עלבש היח ןיעכ ׳ילקה ךיתב לארשי ויהו םלוע יקידצ וחמו םש ודמעש דע םירצומ םהנ וטלש אל
הי עמ ן מנ נחר םוקמ ול השועו היחה י עמ ךתוחו טרח תולגלוגמה תומשנה ןתואמ סי ננ םי מת ודילוהו ׳יצאנ םיקנדה
לארשי סה pi • לא ונשירוי ונטנמ טאיקיו עלנ ליח היחתו תודירי ׳גמ הנהו • ראנתי רשאכ םהנ טילשל תילגת לי חמו
הרמ לוע ינפמ םירצמ לטפש מל ןיאש םחולמ התע םיטנשל םהמ ׳א ןיא נ״י י פנ ׳י פמ תולמ הגהנהה דוסל שיש
תלכעמ הניאו הי עמ םיכתוח םדנ תויפיפ נרח אמש םש אנרדא ויח ׳יפסת תדירי ׳אה • םירצמנ נקעי םע
העלנולוע וקרפ אלא םירצמנ p ושע אל לארשיו •םתוא אלו םיטבשה ימי לכ ינוקיתו הני כמ וריאהו הרו מ וצי נמ
ו מו סנעpל הגרדמ רחא הגרדמ ׳לי פמו העילב רחא העילב הכרבבו הרומג תולשב םש ודמעו הרות לוע לארשי וקרפ
׳מ אלו ללכ השודקב עי פמל םדינ קפס ׳יה אלו ׳ילקה יקמע בי תכמ םתכרב בטימ תיצמתמ םינוציחה םיסנרפמ םש ויהו
טי מי לנמו והתה תחח םדונעשי הערפ י״ע אלא םנוזמ קסע י״ע םש םינקתתמ ׳יפסהו ץיאה ביט תא ולבאו
םמי פ • תו נכסמו י נו מ םוקמב הערפל תטכםמ ירע טבש קלתסנ אלו םירצמב בקעי לי ממש םידימלת אונר ׳סנ סתרמ
הלחת םסמו ער היהש ססמער תאו ועצוב םוהת יפ תיהש לודג רגל יכ ניתנדכ תרות יקסוע אי נר ׳סל םילשהש לע נקעי
•pro תושעל ולכי אלו ׳ילקה יקמע ךיתנ וסנכנ ךכלו הלחת עור ןושלמ העור מו ו נ ׳יפו ךי מע ןאצ העור ניתכו םש ךמישא
וימחרב ה״נקהש דע םיכלמו םיעלננ אלא המואמ הנטנ וריבגהו םירצמ לש ורש הלט םיעינכמ ויהש ץיאה העעורתה
ילושלש לכ ורנשנ םשו םהינפל םלצה לכ תתכו רכשו םלאג ןזה ותויה לצמ רינשמה אוה ףסויו ׳ילקה י תי נמו רואת םש
לע ׳טו נשומ הערפ רטנמ רמואכ םהל רשא תו גרדמ וחילצת הזלו • ודטעיש תמ םירצמל סנרפמו לכל סנרפמו
: אנ ׳פ מו זנ ׳י פמו יוכו החפשה רטנ םירנשמ טי מי ונל יואר ׳יה ךכ טישע ילא טא ףאו • סתי למ
ימי לכ םירצממ ואציש רחא לארשי תגתנת ןמ ז כ קרפ אלא ממוא םיסנרפמי יילע םיטלוש טייהו רמ חכ םיתתכמו
הרומג החלצה וחילצה המ הי ע טי נר השמ י אל הניכשו הלמנ וחילצה הולו טל םרט עמ טרצינ טיתערש
ןמ םי מעפ ש״ית ןמ םימעפ סתגהמ היהש ינפמ סי סי מ :אמהןמות לכ הלולג החלצהכ ׳ינקתתת תי חשמו העפש תרסח
ימינ ׳יפא האירבה ויתב ׳יצא ייע סתממ התיה םנמא תולמ לארשי םע הדרי הני כמש קפס י
תושבלתמ סתממ המיש ה״ערמ הצר אלש ינפמ לו מ השק םתולג דוסו • ואב ותיבו שיא יפנ ׳יס תומש יפנ ׳י פמ
.הזמ טילעת לא םי כלמ וי נפ ןיא םא רמאש טי מי • ׳יצינ הרות לוע וקרפש ןויכו םתרות וחכשש ינפמ טיחילגמ דאמ
הגהנמ ייהתש ותשודק חכנ רחנ •וננרקני״נדא אנ ךלי ביתכו םהילע ו סי ממ ׳ילקה טייהד ןרא ךרד לוע םהילע טתנ
ןיאש רשפא המ אל הז ידעלנמש האי רננ ׳שנלחמ ׳יצאנ תומשנל ףוריצ אוה תולמ רקיע יכ םעטהו • םיעצפו תטמ
׳יפאו תנש םויב ׳יפא ללכ האירב שטל ילב ׳יצא תגהנה ולאו תורודה לכ ולגלגתנ םשו םי נו גמ םישעממ תי מו ז מ
הקספש שממ ר״תדא אטח ןיעב ולקלקו לגענ ואטחש ךרוצ המ הנושתנ הרו מ תחכותב ו מטנו תרותב וקסע
ףוס ףוסש הרומג הרזח הניא ז״כע הנ חוחו סתמהוו ׳נתי רשאכ הכושחה ןורסח םילשהל אלא לוגלגה ןיאש םילוגלגל
םהילע וטילשהש אלא תדמוע המוקמכ לארשי לש ן תמט טרטצי אל סתקדצנ לארשי ודמע ולא הזלו • ה״וענ ימוקמנ
י י ע הממה לנס אלש לחג ה״ענרשמ חכ ז״כעו התימה רמוחכ השק הלמעל אלו רואיל םי נמ תכלמ ףורצל
אסכב תושנלמנ הניכשה י״עאלא ללכ רופיצ ןק ץורטטמ רוד םי לגלגתמ תורודה השעמ תרומת ׳ית לכהש םינבלבו
׳ה פ״ע סהי עסמ פ״ע סתממ התמ הז םעטמו ׳יפדכ א״וא לכ ׳טו םינבלבו רמוחנ הגלמ רוד םי מנ לו נמ
ו״נעו 3י
םלעמ םו קמ ןמ םרקיעש םיאלפנה סי סי מ דוסנ ן״יאה
ה מ י ל י א ג נ יפ א ב ״ פ כ יוו ה ר ט ח ל כ ןיע *ififi
הרותה תניתנ ךרעב ותו םינוילעה תורוקמה וחתפנו
לא טו אלש ינפמ םלענו םתסנ םלועל המנה ךרעל םנמא
הגרו • ראבנ רשאב המלש ימיב אלא ללב תאזת הגרדמה
• םילפט ויה העמ ׳יחבב םיחילצמ ויה םתורשב תניחבב•
ךבלו תורוקמה תמיתס ישוק דצמ השק םהל ן מס םנמא
רענב הניבשה תשבלה ׳אה ׳ישוקה ׳יחב ׳ב םהל היה
ןינעב םיחתפנ םניאש םינוילעה תורוקמה ׳נה • ן״ורעעמ
המ םנמא דאמ השק אוהש וחתפנ אל םלועמש אלא ׳נ תי נ
םתודיסח ב׳׳גו ׳ילקה םיתיבשמ םתויה טייה סיחצטויהש
רשט דצמ תחלצומ הגהנהה התוא םרוג היה םתבוטו
לב יב הו רבדב עגונ הו ןינע ןיאו תורודה לש םהישעמ
שתבוע יפל ודריו ולעי םלט ריבונש המו ׳ונה תוגהנהה
רבשהש םתאטחו םתעשר וא סתובוו םתורשב םתערו
׳תחלצה טי סד ׳יו ׳ע ןמו ללכנ תובו • ומצעל ןינע שנועהו
ורשכוה םא •םתעשרו םתקדצב יולת םתליפנ וא ׳יטפושב
וית ו׳׳ח סא יטה ׳גתנתב םנמא • חילצמ טפושה תורודה
׳ילקהו םינוציחל םירסמנ ו״עב םג המו םיאטוח תורודה
םילטט םינוציחהו םילכוא םניאו םיערוז לארשיו תורבוג
׳תענכה וא םינוציחה תטילשב ׳טת ׳גהנהב יולת למו טפשת
םנמא • דודו לואש םיבלמת ימיב ןבו םתערו םתבוט יפל
למו םיבלמ בייחאו לאומש איבנ כ׳׳חאו םיטפוש וית םדוק
הרותה עפשמ ת״תה דוסב אוה עפוש • י זמ י ממה דוסב
לודגש תייה םעו אי נממ טפושה הלועמו •חצמ לוסב איבנו
איבנ טפשמ תגרלמב טפוש ףוס ףיס םיטפושהמ לאומש
ךלמה ךבלו תובלמ תגרדמב הטמל ךלמ דוהו חצנ תגרלמב
ןירדהנס י״ע אלא ךלמ וניאש אי במו טפושה תושר תחת
; הגהנהה דוסב ז״בו איבנ י״עו טפוש טייהד
לבב תולגו ונברח א״י •תיבה ןמזב ירישע ןמ זב בכ קרפ
סיניינעו-הו וניתולג ד״י ׳ב תיב ןמזב נ״י י
תצק תזב שרפא ז״בעו ׳זמ םישורדה ךותמ םלט ׳תנ ולא
׳יפדב טר האולמב הנבל הדמע המלש ימיב ׳יפ ל״וש הנה
תיבה קנב דע ןוילע רואב ׳טשה ׳יתב הגהנהה התיה אלש
טייהו המלש תמכח ברתו ׳וקית לכב הניכשה הנקתנש
תמכחמ טייהו הני נה רוא י״ע הנוילעה המכחה ןמ הריאהש
הנותחתה הממי ה ךרענ המידקה המכח יאדו םדק ינכ לנ
הני נה הריאהו הני מ ׳י חננ תני ננ תמכח הריאהש ונייהו
םשמו ׳למנ ׳כחנ ריאמה הני נה רוא וריאה קרו קרנהרוא
רוא היה ׳א תי נ םנמאה • האולמנ תמימת תמכח תמלשנ
תקספ אלש דמוע ומוקמכ ר״הדא אטח ז״נעו ׳יפדכ הני נה
סנחא ר״הדא אטח שנועמ םלועה אצי אלו םלועה ןמ התימ
רוא ריאמ ׳תויה תחא תגרדמ טי סד ׳וקיתה לא בורק היה
טוקית ןמו היה םעברי אטח לארשי ואטחשכו רתכהמ ׳כחה
םלשש ׳15 םתער ״ומנו סיויילצמ ייה (סהורשנ ׳וג רמוי) סח״שגזט׳
•0
טקתנ אל ןידעש הלעמל תנקתתמ תניכש התיה אל ו״כעו
דוסב הלעמל תרשקנ התויהל תולעתתל תורודה תגהגס י׳׳ע
םחישה רישב ׳יפדכ המלש ימיב היהש ומנ ׳תמרה המי קמ
םיננואתמ לארשי ייה ךבלו ריעז ריעז י תטנהנ תינהו י פנ
םחלה לע םעפ רשנה לע םעפ סי מה לע םימעפ םיננולתמו
שלקמ ולבס אל ךכלו הנקתנ אלש הניכשה תני םנ לכה
׳יפלכ ןנשמה תגרדמ אית וז ינ ןררעעמ רטנ לוסנ אלא
• המורת ׳פ רהוט ׳יפדבו שימי אל רענ ןט p עשוהיו
•יא ןינעב ׳ג אצמת ה״עברשמ תגהנה וינעב ׳יפש המב המו
וני סד ן׳׳יאה ןמ םימעפ ש״יה ןמ םימעפ הגהנתה ׳אה
ןיא םא' טברקב ׳ה שיה םי סנמ ויה ךכלו רתכו המכח
ללכ הז ןויסנב ואטח אלש ׳י ׳יס חלשב ׳פ רהומ ׳יפ רבכו
תחאבו •ןויסנ ךרד וסנש אלא התיה הבוט הריקחש םעשמ
ץיאה ןמ ויה סס תטמו ש״ס ןמ םירצמב ו ס תטמ ׳י
רהוט ׳יפו אקייד ילא ל׳׳סב ׳יפו ילא קעצת המ רמואכ
ללב השק הניא וזו הניכשה ירנ הממה ׳בה • ימצע ׳פב
ךל ןיאש י״ נלא םש איהש הניכשה י׳׳ע ולא תוגרדמ םה ירהש
ן״ורעטמ רענ ןכשמה ׳מ •הב ךרד אלא ללב העפשה
׳יפלכ ו׳׳נברקב י׳׳נלא אנ ךלי רמואכ ק׳ורטטמ החדנ ירהש ה&ר
טיא םנמא • החלגר הזה ךאלמה ירנ הי ה הנבשמ ךאיה נ״או
ויה דבלב םיכאלמהו הטמל ולט ויתומר ןכשמה קנב ס השק
תממ םהילע הלגתמו ןכשמב םישבלתמו יטה םשה לא אסכ
הנעין׳׳ורטטמ רואש אלו ןררטטמ ׳יחב תנביש םנמא •י׳׳נלא םש
: יטה תיגרלמבי״נלא םש ריא אלא ללכ הניכשה רוא םהל
הי ערמ תריטפ רחא לארשי תממ ׳חת ן מ זה אכ קרפ
ל א xי וכז הנה •זראל לארשי תסינכו י
וכז הנה • ׳א לצמ םהל בחו ׳א דצמ ץראל סתסי נכנ
קאש רוהטהו שודקה ריואנ ץראל וסנכנו ׳ילקה ותנשש
׳יפא היה אל םלועמ וז הלעמו ושבכש שממב
,
ילק סוש
היה השודקב סתגהנהש ובח םנמא • הב ובשיש תטאה לא
׳ה אבצ רש ינא רמואכ הי עברמ החדש ן״חטטמ י י ע
רוא חתפנ אלש הנקתנ אל תנינשתו לייח ׳יפדכ יתאב התע
תלמב םחישה רישב ׳יפלכ םלענו םותס אלא ללכ דוסיה
דוד ימיב ׳יפאש סינינע המנ םהל הי ה אל ךכלו • ׳יס ריש
ךלמוהש ׳יפא בר ןמז וז הממב ו ממה המו -נער המ
תשנלתמ הניבש התמ דוד תיב תוכלמ ׳יפאו ךלמ םהילע
המ רוקמת חתפיל ללכ הנקתנ אלו טעמ טעמ תנקתתמו
םימיה ראשו דוד םנמא • ראבנ ימאב תמלש ימיב אלא
ןררטטמב תשנלתמ תתוסנ תניבשנ סתגהמנ םי מדמה
המש תטוילעת ׳יפסה ריאמ אל התימצמ רואמ הריאמו
םלענו םתסנ דוסיה תטוילעה ׳יפסה תעפשה דע אמש
הרמ המי נש תומ סעו התע דעו םלועה ארבנש םוימ
י חמ ׳ריגה ל״<רה<לרמנ*
w ו ט
ה מ י ל י א י ג ׳׳פ גנ״ 6ב כ י פ ה ר מ ח ל כ ןיע ר פ ס
עודיה םוקמה לע ןילה קמצ םירמוא טא ךכלו לכו לכמ
המצע לצמ איהש תו ט םע ותמשנ דצמ ׳יכשל חתפ ףסויש
ףסעבחב היה תילגת לצמ הנותחת הגהגהנ תגהנתמ התיה
רוקמה ותוא םתחנו םתסנ תחשנו • לוסית רוא גיהנהל
חתפנ אל םלוע ימי לנ לועו תרתסנו תמלענ י חנה התואו
תגתנמ ׳ינשש תויה םע ה׳׳ערח ןכו • םלעתנ קידצתש ןויכ
ותננרח ׳ואיצמ נוע י״ע ריאמ תעדה רוא לוס היה העמל
ורמואנ ומע ףסוי דוחיי דצמ הו רואמ הריאמ ׳ינש התיהו
׳יקשל ודוחי ריא ךישמהל ימע ףסיי תומצע תא תשמ חקיי
׳לענו םתסנ ה״ערמ תמשנוןוילעת תעדה לא ותננרמ תגרדממ
• טילע ןידה תא ׳יקידצמ טא ךכלו חתפג אל נושי איהה ריקחת
הניכשה ריאת הנינשה לא ותננרח למנ ותגהנה ני ענ דוד ןנו
רחנש דע וייח ימי לנ תדמחנ הראה ויטושיק די םנ הטשקו
תי נה תראתו תי נה ןי ממ רתיי יירמיי וירישכ וינוקיתנ הי נקה
לי ח ׳יפדנ ףלאמ ךידצחנ סוי נוט י נ ורמואנ הלעמלמ
חתפנ אל נושי אוהה רוקמה שתםנו םלענ דוד תמשנ ךכלו
קמנ תמלש דצמ חתפנש תי ט םעו •הנינשה ירואח ונשחו
ומתסנ תורוא ׳גת ולאו רואל רוא המול טיא ז״׳נע תי נה
החנמה תעשנ םיקידצמ טא ךנל החנמה תעש תנשנ
העשנ הלעמלמ ריאהל רשפאש המ תצק תירוקמה חיתפל
סג ןוצרה חצממ הנינשה ריאהל ןוילעה רעש* תרכזה י״ע וו
ףסוי סהש ןוילעה ןוצרכ ומלענו וקלתסנש ולאה תורוקמהמ
תואיצמש ׳יפש המ י׳׳ע הוו תטלמ דוד תעד תשמ דוסי
הרומת םוש י״ע םלתשמ וניאש ומצעל ןינע ןתננרמ דצמ ילא
תתולגנ הנינשה םינקתמ םיקידצהש דומלכ ןאנמו םלוענ
םהישעמ תואיצמ יפל םתייח ימי לנ תורוקמ הל םיחתופו
הגהנהה ןטעמ םימדוקה י פנ םירמוא טאש המו • םלוענ
רודו רוד לננ ׳יקידצה תויטרפ םנמא • ללוכה יפל ונייה
הנוילעה הננרמנ םתונשחחו םהישעמ י פנ ׳גהנהה ׳ינשמ ויה
: ׳יפדנ ותורשכו קידצת תכוטכ תינתשמ הנטשה!
וקזחתי טיתליאג ןמזל נורק תו טיתולג ה ן ס ב
ד נ
ן י י
2
םתל רציו קזוחת תילנת לארשיל תורצה י
תורצה ינפח וגילע ולפנ תוענגלי טוסנ סירתל !רחאיו
רמצה תנרתיו הנפ לנחו רנע לנח םטנוםי רשא תולודגה
ול ומצע אצמיש ימ לנו סי ננ לא תמא וגפי אל רשא דע
התי נ תא ןידת הנינשתש םעטתו ־ ארקי חצונ רמג ללשל
בוטה לאו הלואגה לא סננול ידנ תדנה תרוסמ לע םאיניו
והליכי אל רועש איהה בוסהו ויאינג י״ע וגל חטנומה
תלואג ינפל םיסגו םירצמ תלואג רנות אלש ןויערו לכש
רשא ׳ת יח דוע ורמאי אלו ורמואנ תואלפגו םיסגו לארשי
׳טו הלעה רשא ׳ה יח א״נ םירצחח לארשי תא תלעת
רשא םלט ורמאיו אלפנ לארשיל ׳ינשת יולגו םיסיגה ויהיו
»זי ר»5ל"שחנ»
׳א לגע םי קמנ םילגע ׳נ אטחנ וליחתהו לגעה ןיע סלשגש
רהי ט ׳יפ רננו םירפא ןוע הלעו לארשיל יאפרנ ורחואנ
םענרי לגעי רנדמה לגע דוסש אקוגיד אדנוענ קלנ ׳פ
ליחתהו טעומ טעי ח ךישחהל הנינשנ הז רוא ליחתתו ׳א לכה
• ורואחכ ךישחה ריאמה ןוילעה רואה יתואו המלה ןורסח
ןידח "חנה יטש יפנו הני נ ׳א תי נ רוא היה םלועל סגחא
םילוג וא םיחצוגו םיחילצמ ןיתויו ןילוע לארשי ייה םימחרל
׳וגרדחה תדירי דענ תגש ׳ע ׳תילג ךשחגו םתילג דע ׳יחדגו
יפנ טשחג םתילגני ׳נ תי נ ׳לחת ריא דע הני נה רואמ
׳ו תגהנהנ הגהנהה היהו !פוא דוסנ תולגהו ןידה תגהנה
תצק ׳חלצהו האובנ םהל היה הז םעטח סנחא • םנידו ׳יפס
אל ולאו • םציק םעיגהש דע לננ תטלחנ לארשי יקידצנ
התיה היואר רנג לא תטנ ץראה יימ ערזנ םערז ונרע
ירהש םהילא נורק םגחא םירצח יסגנ אל םיםגל םתלואג
י י מנ םחצע ואחטש אלא • התיה הטיחשה דצמ םתלואג
הריאהש המ הרוא רועישנ הנינשה הריאהו •יפנ ׳יפדכ ץראה
וילע םיגרטקת עגיו האל ןיגנ םגחא ׳תואיצתנ תי נה הנבנו
היתחת םיגרטקחת דהש הדמה סרוג ךכש יגפמ םינוציחה
הלואגל םלט טכוה אלש םג תתו םיביוא תתכ הל ני נסו
גורטקי תולמ ותצק הדמעש המ תמה הדמעו הז םעטמ
!ידנ אוהש ׳למה רוא ׳גהנהב םהישעמ יפל תחנב ותצקו "ביואה
תיבה יחי לנ ולנם תורצ המכו ךכ םימעפו ךכ םימעפ סהמע*
ןפואב השכלתנו לכו לכמ הניכשה רוא ךישחה כ״חאי
םצעו הגיג ילכיהב הגהנהה ריאב דריל הניכשה הליחתהו
׳יתחת דע הניכשה דרתו ןפוא דוסב ריפסה תנבלו םיחשה
ךשח רועישכ איה ׳תליפנ ןמיו •"ס ידיקפ ׳פב ׳ילכיהב ׳יפדכ
ןפיא רוא תגהנהב הול הז ןיב הגהנההו התולגו וגיתולג
׳יחיפס יחיפסנו םיחיפסב ןוזיג םלועה היהיו ליעל ׳יפדב
הרצח הנתשיש תחו ׳פנ ליעל ׳יפדב וניתוליפת ךחסו דעסנ
: הנוילע הרומ םתורשנו םתנוע י פנ תיתי החורל
ו״נע םתס תוגהנהב ליעל טרנדש תויה
ג כ
קי פ
ףיסוהל קידצת דמ שיש יפנ !גראמ רננ
הגהנהה ןחו יגש םיקידצ ׳גש ןמי תית ךנלו הגהגהב רוא
םיגשמ םיקידצהש רודו רוד לבל שיקג םשמו לודג יטיש
׳יפדנ דודו השמו ףסוי סהו ןוילע רוא םיריאמו הגהנה
ה״ע טי נר השמש !ינעהו •תנשנ ךתקדצ !ינעב ׳יס ׳פב רהמ
ןוילע רואמ הנינשה וגיהנה סתנכרמ דצמ דודו ףסויו
ףסוי ךכלו סתידיסח יפל רוא ירוקמ הל יחתפו הלודג הגהנה
ש ״יאה רבד׳קנךכלי דוסיה רוא הניכשל חתופ "ת יישעח דצח
לעב אל דוסיה דצח אתיגורטמד תלעב יאדו ץראה יינודא
הרוא הכישחה אל תחשכו • בקעי היה שחח לענהש שחח
הרוא ךישחה תחשנ ףסוי םגחא ףסוי ראשגש לנו לנח
גויממ ׳ריגה י״ס רמ ל״שח ׳שנ*
ה מ י ל י א י נ י פ ה כ ״ פ ד כ יפ ה ר מ ח ל כ ןיע
םולשח לע םלא ינב ויחיו ותומי לוגלגה לוסב םנמא • חנאי ו
׳יתמה תיחת תיתיו םלועת ןח ליגלגה תלכש תנש ׳ח
ןינעת לוסב שי םנמא • ומוקיו ויחיו ׳יתחת טבלתיו ופרטציו
• קוגתנהת דוס ראבל ןאכ רקיעהו וחוקחנ ׳תי תנמ
תניבב ריאח תחכחת רוא דוסב אוהה ןחוב היהי ׳גהנהה
וככדזיו הרותה תפדוה וגישיו ׳מכחה תילכת ומכחי א״בו
היהיו אלפב האובנה תוגרדמ וגישיו לודג תוקדצ וקדציו
תעמ ופיסויו רעושי אלש דע הרותה תודוסב תעידי םתל
הז ישישה ףלא םולשת דע ןמו ךשמיו תרוא תפסות תע לא
דוס תיתיו רתכה דוסב ׳וילעה ׳גהנתת בושי כ״חאו וב טאש
ושרוש לא םלועה בושי זאו אנקיד ׳וקית דוסב הגהנהה
ר פ ס
91
ףלאה רחא םלועה שודיח היהי דע םדוסב םיקידצ ובכעתיו
םלאה היהיו רעושי אל רוא הריאמ דבועה תלעמ היהי זאו יזה
: תויתמאת עדויה ארובה קצר דע ןויער והיליכי אל הלעמב
׳וגהנתה ׳יחב המב ׳ראיב ׳ימדוקה םי ן לרפב י ט קי פ
םנמא • דאמ תונר סהו ללנ ךרד י
י נממה ץראה איה ולאה תוגהנה לנ לנקל קוחה ילנ
'גהנהה דצמ סא • ׳גהנהה ינימ לנ לונסת הנ רשא לנו תאמ
אצמתו לובסת הז ׳יתולג ׳גתמ אית ׳יינעת ׳טועפה ׳טועמת
סאו םישמכ םיסואמו ׳וסוחפו ׳יתוחפ* םלועת ׳חי פ לכ
׳יפש ד׳׳ע תלעמו חבשב םלועה תחי פ אצמת םלטבש תלודג
׳ילגעכ תולכשאו אצויכו דושה תוילככ ׳יטחו בתזירגידכ םישלע
ייאש סהמע ןילהו י״א תכרבב ל״זר ומיזגהש הממ אצויכו
תנבל חתפ דעכ תנווכח אלא ללכ רש דובעש תחת הניא
יתלב תב תיוצח תכרבה ךכל רש תיעצמא י׳׳ע אלש ריפסה
תגתמ תואיצמ עבטמ םיכרכתמת םיאוצמה ואציו ׳מצמתמ
׳טרנה תלעמל ררועמה רשטהו הלועה רשויה ינפמ םלועה
׳ואיצממ רתוי וטשפתיו ואציו ׳י עטטת ׳יאצמננ ׳יעפשומ םהו
ךרד רנע הימתמ רנד תזש ורמאיו א״נ ןורשכ יפל גמנה
הנוילע ׳מכחח רצט עבטהש ךפהב ץנמו וגהנממ עבטה
ילכב שיו • תישע ימכחב םלט ׳ת ךישעח ובר תח ורחואכ
!ועת ותואיצח טעמתנ םנמא • הנרה יכרב לובסל הזה
ןכו תואיצמה עבט ׳יטעממו תיכרכת ׳ימצמצמש ׳ינותחתת
תחכ םעידוהל םיאבה תורודל תוארהל וררצ ארמגב ׳יפ
םישדע תומל קיזחח ילכת תואיצמה עבטש דצמ םרוג אטח
אטחה סנחא • הזח רתויו רישה תוילככ םיטחו בהו
,
רנידכ
ילכה • ותכרב ידכ ןתונ וניאו ומצע ילגר םצמצמש םרוג
טר ׳ואקסולג איצותש י׳׳א ׳דיתע ל״זר ׳יפש ומכ דע קיזחמ
ילב הטח בלח םנקתלו ויתוריפ לדגל םייחת ץעב שיש תזב
תמו ר״תדא אטחח םה ולאש ןסרוחו ןיבוס ילבו ןבתו ץומ
ירפת ׳וקיתבו ולדוגב יופאה ןיעכ ןליאב לדגתמה רועש
'חמל הזו 'יפש םעטה ןמ תופנ תמכב יופגרמ רתוי קותמה
׳למש סימוחחי סיממש ע״׳ רהנ ל׳׳שחנ*
לע עבצאב הרומ שממ ול וניוק הז טיהלא המ הילא וכזי
סי ממ םתואב (ךכל) הזל םי כומ ימו ימ הזלו • הניכש יולג
יפכ יאו ׳א לכו ןידה יפכ לארשי תא ףרצל תורצת טרי
ןתיש ימו דבאי בושי אלו ופרוע השקיש י מ לכו רעטצי טויח
ןתיו תופי םינפ רבסב תו רמ תלבקו תבושמ לועב זראוצ
׳ילקה תע עיגהש אמ ץנמו • הכזיו ףרטצי לובסל ומכש
םהנ ׳יזוחא םיעשר לארשיב שיש דוע לכו םלו מ ןמ לטניל
ה״בקהו םתעשרב םיעשרו ׳י נוצי מ ולטבתיש רשמ() ן למ
ופרטצי ^לו לוע ןיאו הנותאבו רשויב טפשמו ןידה לענ
תאז תממו • רמטו יקנ ףסכ ויהיש דע ףורצ רחא ףורצ
לכמ םבוח קלח לכ הבוג ׳ילקהו ןידה ישוק תילכתב תמי
שיא ברח.'וגב יוג ו מכתי אוהה תענו םהה סימינו •םוקמ
הצרי ׳או 'א לכו לודג רעצנ םהינינ ויהי לארשר מערנ
לע םחרי ה״בקהו הרשנ תא לוכאלו תאמ הלחמ חא זוזבל
ךמח טבלתד ופרטציו םישולקה תובא ׳ג תטט ׳ה םע
יתלכיו קלחע ערז הי נקה ליפי המ ןילה ךמחו • תורצה
לע *ןילנ לי מי כ״חאו םי חמ תמח והחחיו םלו מ ןמ
ךמח תאצל לארשי ולי חמ רככו תמוקת ול תמי אל דשא
רעצ לארשי ורעטציו תיוא ןידכ ליחתי כ״חאו •טעמ טעמ םתרצ
תאו ייא תא רענל הי נקה הצריו • לאקזחיב ביתנדכ לחג
ךות שיש ז״ע תחכ רענל יתילט םדא רעני ־ישאכ םילשורי
המכו שדקמ תוביבס סירונק סיאחט ירגפ תחכו םילשורי
ץמיק לכ ואצי אי מ תעבו ט רשא םי פנו טמ תימוקמ
ופרטציו סיי ת״ח ינועבו בערנ םש ושטיו* רבלחב ׳ה םע
לולג יניעב חישח םהילא הלגתיו מי לאמי לא האריו טבלתיו
הנינש מי לא הלגתיו רבלמ יתמ ומוקיי *דיערמ מי לא תלגתיי
םילשורי לא לא־5^ואוביו מ״תנ דרתו תניכשב םילגד ינקיתיי
׳יסינת טרי זאו םירצמ ץראמ םתאצ ימיכ סהממ הניכשו הרמה
לכוי לכש אלו רבדל הלטי תפ ץא רשא ץק ןיא דע ולדגיו
ירוקמ וחתפיי לארשיל י מי רשא סי סי מ תואלפנ בורל רעשל
:ת״זעב הלי אמ הממה לארשיל היהת תאזו המכמ
רואב ׳גהמה תיתי לארשי לש םתלואג ןמ ז ׳י כ ןי רפ
ךכלו רתגר ריאמ תניבב רי אמ ׳מכמ י
יחילציי דאמ ׳לחג תרי במ עבמ לע סי רנגתמ סי סי מ
תממש ינפמ תמלש ימינ ׳תחלצהמ רתיי ׳לחג ׳חלצת לארשי
ריא םנמא • ׳פנ ׳יפדכ ׳מכמ לא הני מ ריאמ הי ה המלש
י לי חמ רבכי ׳י סמ ירבגי הולו רתגרמ תמכח רוא הז
רוחג ןוקית אל לכא ותפרחח ןקתיל םלו מ לי חמו לארשי
ןחיב רבכו ׳ינוצימ ולטבתיש דע תמ ןמז בוכיע נכעתי ו
הנמהמ אית הנושמש ינפמ ללכ תלעומ ׳בושת ןיא המ
חישח ימי המכמ רוא אלא תגהנמ הניא הניבה רואש חיכו
ותומי אלא ׳י עשמ ללכ ולבוקי אלש ללכ הבושת םהב ןיא
ויהיו סש* עשרה ישע צש ץו נ ׳סו מ וי ר» ל״שמ ׳מ"
ה מ י ל י א ח נ״ פ יניפ ונ י פ ה י ט ת ל כ ןיע ף «)ס 95 ן מ
אצמנ לכ אוהש םימשגה ןינל ע״יכא םימדוקה םיקרפנ ׳ונה
אט ׳אה •׳«p ׳ירעושת איהו ׳יחכ ׳כ הנ שי ׳יפדכ ןיעל הארנ
םידקפומ ץראכ רשא םישודק םהש • ׳״אכ סינוחמה םירמושה
זראה יתכרכש ל״ח ׳יפ ךכלו ולוכ תואיצמה ינימ לע
אית יכה • תשודקכ םתלועפו םישודק םת םנמא תיתוריפו
םניאש תולזמהו סיככטה םתש ל״חכ סינוחמה םירמושה
אעיקר ימייק אנגמל ׳יס המורת ׳פכ ׳יפדכ ללכ י״אכ םילעופ
שמשמה יעכ1נ לכ ןיעכ קר םישמשמ םניאו לארשיד אעראכ
ככוכוככוכ לכ תולועפ םילעופ םה ל״חכ סנחא םתואיצח יפכ
׳יככט שיו אצויכו ׳טליאהו סיחחצתו םיאשדה יניחח ןיחנ
םניא י״אכו נהזת לעי ףסכה לע סי ככט שיו תומהנה לע
סינאלתה הנהו • ׳יפדכ םיכאלמה אלא סיככיכה םיניממ
׳י נכטה םנמא ׳יחכ יפכ הנוילעה ׳גהנההמ טאשי םישודקה
המכ ולשלתשיש דע נואשל ולכוי אל סיעיקרתו תולוחהו
אוהה• זוחמה רשל ׳ילקה ךרד ןתניי תיגרדח לע תוגירדמ
יצרא רכע לא םילגלגהו סינכוכה ךרד עיפשי רשה ותואו
נכטתש ןמזת רטעי רשאכו דכל ולובג דע ועפשו ותלחנו
נרטה ןרד לא ט ןרד עיפשי אל וצרא ןרד רטעי אוהה
רשא סי נכמה ךרד רשו רש לכ ז״דע ןכו ולטג דגנ רשא
שי םיעודיה םהישעמל םילכ סהסי ככטהש ינפמו ולובג דע
ותוא ןיאש ינפמ ׳פ חמצ אצמי אלו ׳פ חחצ וצראכ אצמיש רש
םיאצמנה םירחא םיניינעכ אצויכו וצרא ךרד רכוע ככט
׳יולת הניאש ינפמ הכ לכ רסחת אל י״א סנחא • תוזיחחכ
ןראכ םת ׳יחילשכ תלעח אכצי סיכאלחב אלא סיבכטב ןדאה
זכרמה תדוקנש םשכ תב לבת אצמי ךכלו ימילש תנומת רועיש
םיכאלמהו םלועה לכ זכרמ תדוקנ ייאו אלוגעת לכ ללט
ךרדו •אצויכו תוכתמהו סיחחצו תומשגה לכ לע הב םידקפומ
םתוןנשפתהש ׳ינוציחהח תנאוש ל״ח •שדקהמ תבאוש י״א ללכ
ןח סיככטת חכ ו״פל לשלתשיי • ראבנ רשאכ םירש ׳ע םת
׳יפדכ ׳ישודק יתלבו ׳ישודק םתש תונרדח תחכ ׳״ע תולכיהה
תוגרדמה ולשלתשיש ד״י ׳יס המורת ׳פכ ׳ולכיהב ׳יפ הולו
׳יעצמאה םנמא • םיבכוכה דעו ׳ולכיהה ןמ ןיגרד לע ןיגרד
םישודק םהמ םיבכוכהו תולכיהה ןינ רשא תוגרדמה םהש
יאיצומ םהש םינוציח םהמ •׳ילקל תולכיהה ןמ עפשה יאיצומ
:יתכח המככ׳יפדכ *יפנע סרשת י״ע םיבכוכל ׳ילקהןמ ע פשה
׳מדאה יחחצו ח״כו א״נ תללוכ תגתנתה ׳יפ y v חנ קרפ
איהו םתויחלו סדיחעתל דחי םיאצמנה לכו
ינכל חוליא ללוח עלס ילעי תדל תע םינימה תללוכ הגהנה
םינימה לכ אוהו זראכ ורעשמ םישת סא וארקי רשא נרוע
אלא ׳ייערפ א״נ תשעמ לא תיערפ תיילת ילנ תוחפשמהו
י״ע םתסנרפו םנוזמ דחי םינימה לכ תללוכ הגהנהה
לע םידקפומ םירש םיכאלמ סה םהינימל ׳יטרפה ׳יעצמאה
לכ
(י ו ס ח ה י ו ו ר כ ׳ ; *
ותמוק ףופכ• אוהש אלא יעבע הו ןיא תזת ןותחתה ילבהש
ר״הואאטח הנהו ונינפל רשא הזמ רתי י ואמ תברת ורעישו
וטעימ םיאנת תורחתו א״נ יאטחו תוריפת םעט ׳טעיח
וב טחנא רשא הזה תותיחפה ו ע טיעיח רחא טיעיח סתיא
• !רותלו !יפוילו ומעטל בושי חרכהב ייחולע יחיל בושי רשאכו
הכרכ הזיא שי סא יכ וחיכוי יטת תונוילעת תוגהנהה הנהו
ץראהו וקירי ץראה לע ׳ישעמו ׳ירצומו ׳יארבנבו ׳ילצאמ
הנרנה רועיש יפכו תעפשנת ׳כרבת לא רעושח הלובי ןתת
י לט תואיצמה לכי ׳מואה יחחצו תוריפתו ׳י נועחה ואצמי ךכ
רבעש הממי דיתעש תממ רבד ל״זר ירבוב רפוסי אל ךכל
הכרבה למסי אלש כושחא םנמא • ללכ הימתמ רכו היהיש
םנמא • הכ רשא הכדנה חבש ינפח י״א אלא ׳יתילכתת
חנשנ היהי • י״א לש ׳יצחתח אלא התוש טיא םלועה ראש
י״אל איהה הלעתה ל״זר ונתנ ךכלו י״אכ אל לבא תלעמו
וו הכרכ טתנ אלו ׳טי תלימ ילכ איצוהל י״א ׳ריתע ורמאי
תכרבב םנמא • איהה הכרבה ׳קזחת ילכ הניאש ינפח ל״חל
׳ת איהש אוה י״א ׳לעח הנהו • תוצרא ראש כ״ג וכרבתי י״א
ריפסה תנבל חתפ דגנ סי נוטח סלונ תסרפ ׳ת לע תסרפ
׳יבאוש םהו ןדאל ביבס ביבס ׳ירש ׳רש םהל תוצראה ראשו
ןיא סנתא • ראבנ רשאכ קי ל סיעיפשחו השידקה עפש
הלעתל םיכפושה תחגשהב ןורחאה תואיצמה ילעכ םינפואה
׳יצית ךרד רטעי ו ׳רנה רואב עפשהו רואה היהי םימעפש
םידקפומ םהש םיכאלמ דוסב לבגומ יתלב רועיש ריאתו ׳יישמהו
׳יימשגת םילכב יתוא םימישגמו ינחורה עפשהו הכרבה לע
בשע לכ ךל ןיא ׳יפו ץראכ ורעשמ םישת םא רמאנ םהילעו
ול רמואו וכ תכמש תלעמלמ רטוש ול ןיאש תטמלמ בשעו
יטושפו יחו סחודו חחצח םינותחת םיאצמנה לכל ז״דעו • לדג
וליכ תואיצמה לכו םימיו תורהנו תועקבו סירתו תודוסיה
ארבנה ותחפשח תא םייקח רשו רש לכ ׳ללוכ תאזה ׳גהנההו
םהינימל םיגדו ׳יעלוחו החיר ילקיעו ׳ישותיז "שוחבי ויתחת רשא
רטדב אל םיאורבה דובכב לקהל אלש ל״ח ורימחה ךכלו
סי קחח ועפש קלח באוש רשי רשלכו-׳פבאתי אדנהשעמנ אלו
שיא שיא ותלשחח תחת רשא נר םע תייחתל העפשהה
תרוצ םדיקפת תא סירחשחי םישוע תחת רשא ותכאלחח
ותואיצחח ארבנ בוש הנתשי אלו ותלועפו ורועיש ועבטי ארבנה
׳תגשה אית יוו ׳יפש תריש יקרפ ס״ת הז לכ ללכו ורעשח י״ע
ינרקח סנרפחו ןז ל״ור ׳יפדכ ׳יאצחנכ חיגשח ה״נתש ׳א
העפשהב הרימג החצנהכ לכהו סי נט יציב דעו סיחאר
עפשה לא תירוניצ סה םידקפומה םירעושה ידי לע תעפשנת
:׳ונת ׳ותגשה יניממ תטיש ןימ לכמ החגשהה 'ואיצמת ולבקל
׳גהנהה ןיכ ׳יעצחא איהש ׳ונה תאזה ה ג ה נ ה ה '
כ
קרפ
םינימ ׳דח ׳א לכ איהש תינחורת
ירועישל ותתן ף» ש״ רהג ל״שחג*
ה מ י ל י א
ט נ
״ * ייב ׳* ה ר פ ח ל נ ןיע ף !©
לצח היהי אלו ןטעחל וא ןחיל5הל ח״בב תיטרפ החגשהה
תיטרפ החגשה חגשוח הראהש יגפמ םדאה דצח אלא ןחצע
סי נה ןח ״רניד ׳ב תאצמנ רעטצי סא ׳יפא תיטרפה תילכת
חיבב וירוסיי ולתי הזלו •׳כסחב ׳יפדכ ׳אה ריזחהל ךרטציו
סא הברת תחי פ ול רשא תיז איצוי םא המדאה יחחצבו
אלו בגחה ולבאי וא ויתוריפכ ותדש תקלח חילצי םא טעחי
תקלח ול ןיכהו בגחה לע תויטרפב ת״נת תחגשה היהתש
שיאה תיגויע לע ת״נת חיגשה הברדא סגחא • הזה שיאה
׳יניינעה לכ יטרפ הזב אצויבו •ויתוריפ לוכאל בגחת איבהו הזה
היהי םילבב וליפא אלא דבלב תאז אלו-סדאת יגבב םייולתה
קדסי סא ותרדק עקפת םא טפ וא ולכ רבשת סא החגשהה
החגשההו םיתח םילב סה ולאו ןקיר םא אלח סא ותינח
הזנו םדאל עיגמה דצמ אלא ןמצע דצמ אל םהב תיטרפ
•יטמת'תחא יקלח ׳י אצמממ תואיצמה לבב תיטרפ החגשה אצמי
למ אצויבו שנתיי ןליא ךרבתי ןליא רטמת אל תחא ׳קלחו
לחרה תמחח אל באמ חצני לחרה לחרה לכאי באז םדאב יולת
האמ וא תדש תביו ןופלש אצי םא ןכו אצויכו םלאה תמחח אלא
ולא ׳י לוע לע ה׳׳בה רזגש המי אל ךכ רועיש ולצניו ׳ילובש
p ריעשש םלאה לע רזג אלא ר0 אל ולא לעו ןופלשב
םלאל אצחמ תיטרפ החגשה איה ווו • אצויבו ףלתשי מלשח
תמקו ותניג ינוערזו ויתועיטנו מנקח וינב ולצני וי ני ע ןיב
ותבוט יפל הזו ךפיהב וא ולוצינ אלש ויניכש לכ ןיב והלש
:ותעשרו ותקדצ
ליצהל טלי עמ קידצת תקדצש ׳יפש תוית QV טכ קרפ
הז ה״נהמ ׳ירוסייב םי רסומ ויניכש ןיב ומצע
תא ליצהל לטי קידצ שי •ייחב ׳ג םהו רוחג קידצל אקוד היהי
הרזעש ריע ןבו אצויבו ה״ערתו תובאת ןיעב ולוב םלוגמ לב
קידצב חב שי םיב תעבוטה הניפס ןבו קדצה הליצי הרוג
אצויבו יקנ יא טלחי םלוע דוסי קידצ טייהו הלוב הליצהל
שיו אצויבו חנ ןוגכ וחצע אלא ליצהל ליכי וניאש קידצ שיו
וחצע ״פא ליצהל לטי טיאו ללמ םע הפסנ אמש קידצ
םעטה היה הז ללכחו החימ אלו הארש הול םעטה היהיו
ישדקחחו ״תכו וחיח אלו תוחחל םתל הי ה םרחואכ ןושאר ׳יבב
אנ ורוס ׳יתבדנ עשר ילענל ןבש השענש ׳נפח הזו ולחת
חורבל וא חי נמל ול המו ׳ונו ופסת ןפ ׳ונו ילהא לעת
סהמע תפםתל םעט ולא לנ קתש וא חחשו האר םא ש״נו
שיא ואצת אל םתאו םעט הזו לצנהל ילכ ותקלצב ןיאש וא
העשבש אמ תו לב םעטהו הי עב ןחקל רתוי ׳תי תזו ׳יבו
טפש ןילת מואי םיבייחה לע רזע הלעמלמ ןילה רזגנש
ןיאה םיחדוקה סירחתב הלעמל ״פש ךרדה לע ׳י פסהמ
ןתי ׳י רמו "רבב תוליצא י״ע עפשויו ס׳׳אל ןינעת סחייתי
ותשעח יפב שיאו שיא ןודל ׳י עטק ןיניד
י
ת3 ׳יציבו ׳יציב
ללמ
91
י י ע ןימת ררועי והחישגי ןוילע עפשה באשי קמו ןימ ל
ב
םגוודזהל יעבטה םוחה לא וררועי עודי תע מ ןבומה עבטת
ךירצה לבו םתסנרפ תנממו םתינב לדגלו תמרלו תורפל
חיגשי איהה רשהש יולת ללמו ןימה לא אמ הז לכו םהילא
איהה תירבל יעבט עדמו תמכח ןתיו וחויקב הצרד קתב
םדקמה ןח רמשהל תיב הל תטבל הנימ םויק יכרוצ קכהל
םיניינעו םיטרפ המבו המב אצויבו ןימה "טעממה םיערה
תונמואת ןמאל ׳יחב טועח יפל ענחמ ןח סהו ח״בה יניחב
תנמל "*' םירובדה תטחוא ןיעב םהילא ךירצה אמה
רופצ ןבו םי לחמ ןכו םנוזח רוצאלו םהינב לדגל םתמ
׳יחגשיח םיניינע סה אצויכ לכו ןקו תיב הל תטע רורד
וחויק ידב ןימה לב תללט איהה תירבב ןתטת אוהה רשהמ
בר םוחמ לקלקי אלו רוק תמחח דבאי אלו ןימה תרימשו
ינימב ׳טת ׳ירשת י״ע ׳קלחנה תיתלאת החכחה ס״תו אצויכו
םא תיחי סא תות רישה היחי סא יטרפב םנמא • סי אממ
לצני םא הז ריפצ םדאת דיצי םא סרדת םא וו תלמנ לצנת
יטרפ לע הלעמלמ חכשיי אלי ןוילעה רשל חכ ןיא אצויכו
הזיא ולא שיניינעח שדאל עיגי שא שנמא •ולאה היניינעה
הנעתי וא מי ב ןוזמל ודצ דיצל ןי מל הזב לשמה תואיצמ
תלעי ותרמבמש וילע רוזגיו תלעמלמ חגשוי תז המ בערב
לע ה״בקת רז* אלו תשלש אלי תשש אלי שיגד תב סמ ןח
רזג רבב יב תט וחגשיי וא ויחי וא מוחי ש ולאה שיגדה
םלאה חגשו׳ הנמא • שדאת ןוזמל שיגדת קמ לע חיגשתו
םשחו שוצחצב וא רעצב אלו חוירב משנרפו ותיב ןוזחב
לב היהי ז״דעו טעחב יא ברב מרחבחלו יחרחל הדיצה ןכוי
׳יח דיצ םלאה דטי םא םירפצכ אצויבו ח׳׳בב םיניינעה יטרפ
היהי סא הז ףוע וא וו היח לע ה״נה רזג אל ףוע וא
קבהו ותסנרפו ונוזח תזת םלאה לע רזג םנמא אצויכו דוצנ
דצו תויטרפ לע ׳יפא םדאת חגשמו ליא וא יבצ ודצ ול
ףלא דע חרבי וא דוצנ תמי םא חוירב םא לקב סא מדיצ
םתש ינפח שמחו ףלא וא וירחא תועיספ ףלא רעטציו תועיספ
תזב תויטרפ לע ׳יפא ודוסי מ חגשוח םלאתו םלאל םדוסי י
םאח״בב׳יפא ׳חנשה םלאל אצח* ולא םיניינעב אצויב לכו
אלא השהו וחצעב דושה לצח אל שיחכי וא וישו ורוש ןימשי
ללת םא ןכו סירניל ׳ב וא רניל ורוש הושי םא םדאה דצמ
דצח אל חגשוי ׳א בלח הלט דלת וא דחאב ׳ב ול רשא תלחר
וחיכוהל וא הלעמלמ טרבל םדאת דצמ אלא םילחרה ןימ
אלא המהבה דצמ אל תומת וא רקעת וא שיחכת םא ןכו
תלוגנרת אצת סא ז״דעו ורסייל םלאל םי אמ םי רוסמ דצח
היהת אל תופרט׳! תינועתי סרפה "לע אנתו הלשה לא
לצח המי םנמא המצעב תלוגנרתה לצמ תאמ החגשהה
אצחי וידעו ולא ׳ירוס׳׳ וילע רוגו םדאה לע ה״נהל החגשהה
8»ח מ ה מ י ל י א א ^״ * ל י פ ט נ ״ »י י י ט ת ל ב ץ ע ר פ ס
םהל ןימזהו ויתונב ׳בו !גול ה״גת ליצה י מו אוהה תואיצמה ןידה חנ זא ונתי הזלו ה״ענ ומוקמב ׳תי רשאכ טרפהו צלכה
אצמהל א׳׳אש תומוא ׳ב דילויו ויתטב לע אניש ידכ תרעמב ןיי סה ׳יציהמ ׳ושרהו םהל עפשגה ןידה חכמ םינוציחהו תינוציחב
ידכ ויתטב לע םדא אבל הערה וז הנוכתב םא יכ םלועב ועגפו ׳לעחלמ אב אותה ןידה ׳יחבוןידה ליעפל ׳לועב ׳יטשפתח
תור תמשנ תומשנ ׳ב וטשפתיש ידכ תוחפשחה ולא דילוהל הפסנ שיו ׳קנ הזו סהחע ףסאנו ׳ינייחת ללכב בייחה הזה שיאב
אטח ןמזמ םש תוקושע םהש ׳ילקה ירתסמ המענ תמשנו תדמ איה ק׳׳דצו םימחרה לעב ת״ת טפשח טייהד טפשמ אלב
תורתסנ עדויש םלועל ואצי אל הז ךרד אלולו ר״הדא םלועב היניד תקדצמ אית ׳למה תדמ אית םלועל הנדה קלה
המוצעה ותעידיב א׳׳ב לע תוארט תולילע תמכ ללועתמ םימחרת תדח היה הלעמלמ לעפ\ר ה\ר ןידה רזגי רשאכו
תובייח ןתויה םע םתעשרב ולא תומוא ׳בל ךיראת דועו קדצ םע טפשמ דוחיי ונייהד ןידה תדח םע ׳פתתשח טפשח
ואציש דע ולא תיחשנ ׳ב ליבשב נאי ח תא רצת לא רחאו ״גוזמ היניד ויה זאו י״נדא םש םע ה״והי םש טייהד
םניאו םדא ינב והמתיו רודו רוד לכב הז ךרדמ תמכו םלועל תא םחרו ןידב סיגוזח םימחרב ןודנ םלועהו םיקזח םניאו
סיכירצה םערזו םת םיתחתה םתוא אמשו דיתעה םיעדוי ׳טשפתמה ׳
,
תוחוכו ׳לחב הזה ןידה עפשנ רשאכו םחרי רשא
הפוצ תודיתע הפוצ אלא דוסה םיעדוי םניאו אוהה ןינעל תלעופו ת״תת קלתסנ ןידה לועפל ׳ינותחתב ׳שבלתחו תטחל
ךירצת תואיצמה יפכ םרדסמו שפוס דעו שתלחתמ םירבדה השק ןיד ׳תויהבו רזע ןידה םינוציחה ׳יחולש י״ע ׳לחה
םאיבמ ה״כהו ׳ירדסה ולקלקש א״נ השעח דצח סא םהילע םיפסא\ר ראש םע שיאב תעגופ רזעה תזת ןידה תלעופ
:׳נוילעה ׳מכחה דצמ ׳תלועפב ןמצעב ׳ישעמה דצמ םאו םרדסל הבוגו ןידה תצקב םג בייח אוה ןידה דצחש האורו םתאטחב
יניינעב םהו א״נ תהמתמ החגשה אצמי ףן ^ אל קרפ עפשגאל גוזמ ןידה הי ה רשאע תויה םע טממ טועו ובוח
׳ילפנה ׳אה ׳יכרד החכ לע םהו תותימה ׳יחולשה יגפב הארנ ותויה דצמ עגפג אוה הזה ןידה לע
ד״ב תותימו תותירכ !בייחתנש ׳ומשגה םתוא םתו ןמא יעממ תחגשה תאזש אלא הנוילע החגשהו הנוילע הגהנהנ לכהו ׳יפדכ
ונייחתנש ןויכו ותרכיו ןי רנוענ ולגלגתי תחא םעפ ותרכגו ׳עשנ הזו תחננ ךלחהש העשנ הז סיחחרנ ׳חגשה הזו ןידנ
ונייחתנ םתוחא םגו סתילא התימ םעט הז ירה התימ םעט וטפנ הז הארנו וידבע ראש לע םעבש ןייכו סעכב ךלמהש
ולא ׳ירוסייב ובייחתנ סודילוהש םהיתובא םג רעצת ותוא םעט הוו הלחתחכ ופא ךיראת אל בייח היהי יסעכ תעשב
ןינעב תוליפחת תביםי וידחי וקדצ תחא לא יטפשח יאצחנו ללכב רוחג וניאש קידצל הלקת עראיש תאז ׳ג הגהנה לא
חספב ץמח וא םדו נלח תליכא דצח םא ובייחתגש התימה :ללשל ושפג ול התיה םשמ קלתסי םא הזלו !טי ע
תכשנ יכאלמ תיישע דצמ סא •׳ליכא תואת דצמ ׳ילפט אצויכו ׳יחגשומ תומואתו ח״בב ׳יטרפ תחגשת אצחי ףן ז ; ל קרפ
תליענ תמחמ סא הריתי הכאלמ תמחמ םילפט אצויכו ת״בקת לש ותוחילש תושעל ידכ ׳לצתבו׳חגשתב
דע תרבועחה לע רכוה תאיב תמחמ םיתמו םילפט תוירכנ ןטנלתו שאר השענ לארשיל יוצימה לכ ל׳׳ור ׳יפ אצויכו
תלפמו םאת ׳לפט הליקס בייח סאו הז ןינעב אצויכו ׳ליפמש אלא ותצע תמחמ אל ׳תלצהב חלצוח אוהש ירה לופי רידאב
הז םעשמו •אצויכו תלפמו תרעצמו תפרשנ הפירש בייח םאו ׳ייטרפ החגשה םיחגשומ םיניינע המכ אצויכו ותוחילש תחתמ
תבס םושל תלפמ הניאש שיו ׳לפמ הלק הבסלש תורבוע שי רצ׳ואיצמ האצמהל יא םתלצהל םיסנ םהל השענו ח״נ ׳יפא
םהב תועגופה ׳ילק םתיא רעצב ׳יבר ׳ירבועת לכ ז״כעו ריבעח תיתש עדרפצה ןיעכ הנוילע החגשאב אלא םהל
הבס ךכלו ׳ילקב ׳תזיחאב קזוח םתל ןיאו םיבר םתש ינפח תאזה תחגשה ןיאש ןחצע תמחמ אל אצויכו םימב ברקעה
םיקידצ םהש םתוא יתלוז םרקועי םתב תעגופ אית תלק ןמוימה ותוחילש ינפמ אלא הזכ ח״בל וא תזב עשרל ׳יואר
רשפא יאש ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב מב רחאנש םירומג ורמאש ןיעכ ול בוטו עשר ןינע תיתי תצק הז ןינע ןיעמו ול
םת ׳נה • מי לע ׳נוילע הרימש נורל ׳י נוצי מ םהנ עועל ןנ דילוהל העודי הנסל דיתע אוהש שנלי קידצו עשר קני
םויו הנש ג״י דע הדיל תעשמ׳תטטקנ ׳יתמ מש ׳יקושעה תי ט םע יעמשל וכיראהש ןוגכ םי נמ ךרוצ ונ היהי קידצ
׳תאנש אוה הזו םינוציחה ןמ "קושע םתש םתוא םה ילאו ׳א ונממ תאצל דיתע תיתש ינפמ דילוהש דע התימ נייחתנש
םדאשכ יכ ןינעהו םינטק םתשכ םיתמ סי ננ סהי נא ןוענ ול דילוהל יא קידצ םושל תטתהל דיתע סא י״דעו יכרדמ
׳סנכנ םי נוצי מ י״ע אבל תוי ואמ תימש\ר םתוא אטוח ךיאתי • ׳טו ןיכי ונייהו עודי קידצל ףוסאי וא אצויכו גוז תכ
ךותב ואטחב סנכנ איהש םעטהו םתזינג לכיהמ ׳קשועו היה אל םא אמש עדוי וניאו ול בוטו עשר לע סראה לאשי
תרמואו ןידה ׳עבות ׳ינוציחה דימ םש סנכנ רשאכו ׳ילקה קידצה תלעות וא די תמ ןבה ו ד לע אב היה אל אוהה בו מ
ורמוא ונייהו ילרוגו יקלח םהש ׳פ ינב תומשנ קלח יל טת קידצ י״ע או מ קידצת אבי הלאמ ללכב הי םג לאשי לאו
מי זבו אנסנ יפלכו םחנמ םהל ןיאו ׳י קושמ תעמד יתיאר ידעלנמ רשפא יאש םיניינע שיש דוס ולא םיניינענ שיש
׳פ
ה מ יל יא ג ל יפ נל ״ פ א ל'1<
:ויתונשחת וקמט ה״כקה לש ויניד לע
ןי ע םדאה ףטב איהו ןירוסיב ה ג ה נ ה ה בל קי פ
א״ב תוטשת םהמ שי • םיאלוחה
ותצע תא גרוהל הו החילו שקע ךרדנ םיחפ םינצ ןוגכ
יגפמ ומצע אילחמה הזב אצויכ ףאו ןידה תא ןתיל דיתעש
לדתשמ וניאש ימ הז ללכבו ייתיואת רחא ףדור ותויה
הדובעה ולטנ שאו ונשחי םיאטוח ללכנ ומצע תאיפרנ
׳יאלוח שי םנמא • שורד םדמ םמד תא םג ילוחה תבשב
שדא בייח ולאו לוע תבשל ארובת דח שינמאנו שיער
תמדאב ערוזה ןיעכ ארובב ןוחטבכ האופרה רחא ףודרל
ןוזח ןיכיו החיחציי הדלייי הימה תא ןתי ארטכ ןוחטבכ
םיאלוח םתויה םע ומצע תאופרב לדתשמ ןאכ ףא לכל
אמש ססת אוה תו אמש ׳פ םש י״ע ׳פ שיא י״ע • שינמאנ
דע םלאה ןיפפלמ םתמ שיו •ןמזה איה הז שיאה איה הז
אל רפםמכ ותעשר ידכ תלעמלמ רוזג לכה התימה הוי
ענמי אלו ףידעי אל רעושמ דודמ לכה ףיסוי אלו ערגי
׳פ רועש דע ילוחב ןוממה רוזפ ׳יפא הובגה ןוצרכ לכה
אלכ ןירוסיי שיו • ןוכשת יפלו ןידנ לכה הזנ אצויכ לכו
לע י נר ןיעכ ןידכ םתלחת ז״כעו תבתא ירוסיי סהו ןיע
הבהא הפוס םנמא אצויכו בויא ןיעכו לגעה ותוא תשעמ
ןיעכ יאלו ר» לש ׳ירוסיי סה ולאו הרומג הבהא םלוכש שיו
םהב שי הבהא לש ולאב םג ןוע יטיג םהנ שי ןוט לש ׳תואש
רמא הזלו • םרכש אלו םת אל י ממ ורמא הט לעו רכש
ז״כעו ערמ רסו ם״יהלא ארי רשיו םת שיא בויאב בותכת
׳טו תצורש המורל לשמ ׳פב םעטה ׳יפו תבתאב רסייתג
סה ולאו םהילע קשה גרטקי אלו םינרה תלצהל ונייהו
שי םימעפלו ׳בהא ׳קנה איה הניכשה ונייהד הבהא ירוסי
ידכ קדה ותוא עיפשהל ךירצו רודה השעמ תמחמ ןיד הב
י״ע בברעל לכוי אלו םיכרה תא גרטקי אלו ןטשה דירטהל
קרוסיכ אוה קידצהו קידצה לע ןידה עיפשמ דמ אוהה ןידה
םורגי םימעפלו ןטשה גורטקמ לוצינ רודהו הטמלמ ןידו
רכשנ קידצהו תרפכמ ׳יקידצה תתימ ןיעכ ונייהו התימ שממ
הלע ךכ ורמואכו םייחב םקלח ויריבחו אביקע ׳ר ןיעכ
ןקותי הזבו יתכראה םשו ׳יס ידוקפ ׳פב ׳יפדכ הבשחמב
: םי מעט המכ לוע תלוזב ול ערו קידצ תלאש
העורג תרחא ךרדב הבהא לש ןירוסי שי ר1$? גל קרפ
בהאי רשא תא יכ ׳ותכה ׳דח אוהו וזמ
החכותה קנע ׳בהא איהש ירה הצרי ןב תא באכו חיכוי ׳ת
עייהו ׳טבה תתימ ןינע הז ללכב שיו ןיע לע םנמא ןירוסיהו
אה ׳בהא לש ןירוסיי סה ותימי היל ווהל אה 'מגב ׳יפש
׳יאבו ןיע לש םירוסי שיש קנעהו • ללכ היל ווה אלד
ליב ותומיו .יינב ול ןתי והרזעי אוהה שיאה לע ׳ה תלמחנ
םעשפ
.ר ר מ ת ל כ ןיע ר פ 0 »
6
םינש הז םלא תחש אצמי הזלו תומוקמ ׳מנכו ׳יס סחנפ ׳פ
םא הז ןועכ ךייש אלו תח רבכו םינטק םהשכ וינב םיתמו
• יתכראה םשו אבסב ׳יפ ולאל םירחא ׳ימעט דוע שיו ׳יפדכ אל
ךאלמ י״ע םיתמ ולאו םירשע דעו ג׳׳ימ ׳יתמש םתוא סה ׳גה
םבור סה ולאו ׳ילודגל תיממה תומת ךאלמ טיאש תומת
עוד אטח םדוקמ ואטח ולאש ןינעתי טפשמ אלב םיתמ
ומצע אטח יתיאב אוטחל םיבורק םה קרפ ותואל םעיגהבו
םהש אטח ותוא ואטחיו וציחחיש םדוק םתימהל תושר שיו
ךטי חי ״עלצמל ׳ילטי ולאו םילולעו ט םיכושחו ול םינחוומ
תדמ רשאכש םתוא סה ולאו ללכ קרפ ותואל ועיגי אלש בוט
תושר ןתינו עודי ׳יסב םינמוסמ םת ולא םלועב החותמ קלה
׳יפ ךכו ליעל ׳יפדכ טפשמ אלכ הפסנ שי דוסכ םהב עוגפל
הנש םירשעמ םדא ינב סה יעיברה • ג״י ׳יס ידוקפ ׳פכ
והישעמ יפכ ׳א לכ שממ תומת ךאלמ י״ע ׳יתמ ולאש הלעמו
םירשעמ םיתמ םאטח י״עו אטח אלב תתימ קא י נ םעטהו
תנכשמ הניכשה קאש םעטהו חילשה י״ע םתתיחו הנש
הזל םעטהו הנש ׳כ ינכ םתויה דע אלא א״כ לע ׳תניכש
אוה םלצי ותוא י״עש דכל םלצ ט שי ומא יעמב רבועה יכ
ךלהתי םלצכ ךא ׳מואכ ןאכלו ןאכל וירבא םיחתמנו ללגתמ
ימלג ןרא תויתחתב יתחקור רתסב יתישוע רשא ׳יתבו שיא
דע םינוציחה ולא לא דאמ בורק םלצהו ׳טו וי ני ע יאר
םלצב שבלתתו עדונכ ׳ישעהמ אוה וילע תבכורה שפנהש
לקב ׳ינוציחה ולא הזלו • המשנ רעשכ ר״פשב טיינעב ׳יפלכ
לא דאמ ׳יבורק ׳ילפמ• הולו והותימיו והועגפיו הלצב ועגפי
שפנ דימ דלוי רשאכו תומתו ׳ילקה לצא םהש תומת ׳וכס
׳ינוציחה ו״כעו וילא ןמדזמ חור ךוניחל ועיגהבו ול תנמדזמ
רתוי תולודגה תוביסה אלא תולקה תוביסה אל ט׳י עגו פ
ולא לע תטלוש הבש הרכשא חכב תילילו םיקושעה ונייהד
םנמא ולא ללכמ אציו וילא האב ותמשנ לימ ג׳׳יל עיגי רשאכו
הלעש ינפמו וב ׳יטלוש ןידה תעב ליעל ׳ונה ׳ינוציחה ןיידע
איהש שפנל שפנו חורמ ונייהד ׳ירבה םלוע לא ׳יציה ׳ליעמ
יתלוז םהמ קחרתמ ךכל הברה ׳יקוחר ׳ינוציחה םשש ׳י־ינהמ
םלוע לא עיגה ׳ירשע לא עיגהנו ׳ינוציחה רחא ךשמנש המ
ךיתדלי םויה ינא התא י ננ ילא רמא ׳ת רמאנ וילעו ׳יצאה
אית ׳יכשהש םעטתו ׳יצאה םלוע אוהש הלעמ לש ד״ככ ןודנו
המ התעו • ׳יש המורת ׳פכ ׳יפדכ דובכה אסכ לע עבש תב תדמ
תמ וביט תמאותה רבועת וא אוהה קוניתת תנת תלאש ראשנ
הנוילע י גתמו תובג ןידכ למש ןויכ-רקענש ועשפ תת טוע
סחנמ םתל ןיאו רמאנש תייה םעו •וידחי וקדצ תחא ׳ת יטפשמו
ןיד למו המילש החגשהו הובג ןי דב.ו״כע אבשכ ׳יפדכ
ךרדכ ךלוהו ג״י ןכ אוהשכ ןכי יילעו ומא לעו ויבא לע תמא
לומעל לכוי ימו ׳יפדכ תועוד תטישל ורקוע ה״כקהו הרשי
1* ה מ י ל י א יל ״
£
׳י ל '
11
י ל ״
8
ג ל יפ ה ר מ ת ל כ ן י ע S D
97 ט מ
ךרכמ הי נקה הגהו • ׳יניינע המכ !ידעו תטלושה הלמב
רבשתו הער ןיע ונ טולשי דע הנ ׳ארתי אוהו ׳כרנ סואל
׳ה לעו טרו ףלסת סוא תלוא רמאנ חנ ונאתו ותכרנ
קנעל 'יפש שקע ךרמ ׳יתפ 'ינצל תמוו תז י מו טל ףעזי
אטחל נשחיש ׳פנ רהוזב ׳ארנה יפלו נ״ל ׳פנ ׳יאלוחת
ןיאו תועפשנ ןתויהל תונוילעה תטרבת ךרוש ינפמ
ןמשה וומעיו ילכ דוע ןיא ןיעכ ןקיספתלו ןבכעל יואר
סדא ינבמ תמילעיש היוצמ ותכרבש סדאל יוארו אצויכו
קקזנה קנע אוה כ״ג ז״דעו • וצרפיו טרתיו וישעמ ריתסיו
ינפמ סנ ול ושעי אל אתש סנת לע ךומסל סדאל יואר קאש
תעשב םיגרטקמו 'ינוציחה םיטלושש םיעורג םיתע שיש
תע אמש ינפמ סרוג ןמכ שיו ןמוזמ תוכזת ןיאו תנכסת
ויתויכזמ ול !יכנמ םנ ול םישוע סאו סירג אתעשו תער
תמיכםתש י מ ךדב חקת רקב תלגע לאומשל רתאנ ז״עו
׳יכלוהו ןמצע תותיחפב ׳י גהנחמ הז ללכבו אצויכו ומע ׳יכש
כ״חאו 'טכסהו ׳יכרדה תכילהב ׳תותחל מי ני ע תארמ רחא
ובייחו ׳טכסב ימצע וסינכתש םהילע ןידה ׳ברדאו ׳ימערתמ
ינואמ לקשמב סיהלאה ׳דטעל היהי סא יתלוז ךלמל ןמצע
תזש תדטמ ךרוצל הנכסב ומצע סינכהל ןומו
,
f i x קדצ
•בייח היהי סלו מ ילבהב םנמא • הו טעו לווג קיסנ היהי
תרחמ אצמי ב״חאו ןוממ םשל םישנ ׳יאשטה ולא תו קנעמו
ורבעש םתילע קוה אברואו ומערתיו םתרבחב םינתפ
ןכסמתיו ׳ורתי ׳ואצוה אי צומ הז קעחו קח ופלח תורות
אצויכ לכ ןכו תעמ וילע סרג אוה אנרואו סערתיו ןכשחתיו
קמרט א״כש תזת ן י נמ קעמתיתי סלו מ תוער נחו ולאנ
:תרי חנ עורב ןמצעל
תורצו תטר תוער ול ואצמי ךרו םואל דוע $י ול קרפ
דצמ םימעפש טייתו םינפ רתסה דצמ סהו
ירקה ןמ רחשהל םדאל שיו ןמדזמו עבמ לא בזעי ןוע
רמאנש סתואמ אמש ול רמאי ימ יכ ט תוטנל לטי וניאו
תתחמ סי נפרתםתנ אוה אמשותטני ריפככ ׳יקידצו סתילע
לארשיל םתל רתוה הולו ירקה לא ןמוזמ היהיו ןמכ הזיא
המחלמ ילכ סיאשט ויהו תירבו סיתלד תומוח םתל תונבל
ויחו ׳ת עישוהי תינחבו ברחב אלש תויה םע הוצח תמחלמל
ליסכ ארקיו ושפנב בי י ממ ודיב ברח ילב תחתלמל סנכנה
רחבמ בקעי דהו •סיבר םירבד הזב אצויכו תטובו רבעתמ
הזבו אטמ םורגי אמש ארייתנ תוחטבה המכ רחא תטאת
היה סא תיסי יחו עדי ימו ול ערו קידצ ׳פ תשקנ ךאיה
בקעי סאו • ותער ול סרגו אטתב ךלכלתנו סינפ רתסתב
רשפא הזלו הוצמ ךרמ ךלוה אוהש ׳יפאו תטבי ימ ארייתנ
הרקמ הרקו החגשה קוליס ול סורגי אוהש אטח לכ ׳יפא
ז״בז ועגפו העמ ןמדזנו ער רממ ממש העש התואנש
עגפנו
ויהש תומשנ סה סה ולא י מו ויתטווע ורפטיו סעשפ
לא תטר תטיסל אמת דעמ ןמזה לא קלתסהל תויואר
שיאהו אי מ תמשנת לע הנוילעה המכמ תריזגו לוגלגה
׳א לכ ולא שי מ ת״בת ול ןתי שימעפ תמכ תתימ נייח הזה
תו מ לנק ולאכ ונוע רפטיו תומכ רמ רעצ לבקי ממ יאו
• שיכרד תמכ לע תמא לש קרושי טייתו הרפכ חנזמ סהו
הנתמ ה״נקה ול ןתונש ׳נה • רפכתמו טוח ערופש ׳את
׳גת • סי ננ ול ןתט ת״מש יח ךנ קאו* הנוח הב ערפיש
לא וינב םהש ׳דה • תוחשמ ןתוא תמטב הכוז אוהש
רסייתנש ימ כ״אשמ תוצמב סכטיחב הכויש ׳מ • ׳י י חמ
ייח ינב ורמאו • ולאמ ׳א שושב הכוז ןיאש שי נמ תעינמב
תעפשנ תעפשמו ׳תגשמ ןיאש הצרי ׳טו ׳תטזב ואל ינוזמו
י מ הטמלו םהמו ג״וחב יולת טיאש טייתד תטז ילכממ
׳י פמ תטתמ ראש לכ סי ממ סש ךרדש לכיתמ עפשויש
׳י פמ דסמ תריפסב תטז תלמש ונייהו • ׳יס ידוקפ ׳פב
׳יפס ׳זמ ןתניש תמ לכש • הרי במ לכמב ׳ולכיהבו • ׳וקיתב
אתלימ איילת אלומב סנמא • תטמלו ולאמו ולאב יילת
׳ג סילזינ סשמי לזמ ׳קנ רתכבש ג״י ׳וקיתש ר״ג טי מד
רתמ דצמ ינב טייתד תונוילע ׳יפס ׳ג י״ע ולא תטוט
ןתלש ׳י מ דצמ ינוזמ • תי מ המכחהו החכחה דצמ ייח
ק״הק לכיהמ םיטפשנו תטז לכיהב ׳ינודינ סה ז״כעו • ןופצב
: ד׳ג לכיה
הסנתנש תטויסנ ׳י ןיעכ קידצת קיסנ pj y רל קרפ
לש ןירוסיי ןיעמ ן י נמ םעט • סתרנא י
דומעב ׳דבכתמו תילעתמ ׳טמש טייתו נ״ל י פנ ׳יפש ׳מא
ךכלו תתא סיתלא ארי יכ יתעדי התע ורמואכ ןי י סמ לע קידצה
ינייםננ ןי י למ תעדה וי חי נ ׳י כמ דממל םהרבא הסנתנ
רמאנ ז״ועי תיצמת השעמ ןיעמ אוהו.י תעד התע ונייתו
ןויםנהו ןוילעה קוצה וניד דצמ םירוסייהו ןחבי קידצ ׳ה
דע ודחוע לא ואיבמ אלא קד סניאש תוחיל ןימיה וצמ
ןוי סמ לע אמו קחצי תדקע קנעכ ורסיימ טיאו ורצי
דמועה ךכלו •יפ רטעי לביתומז ׳אנש דוד ןיעכ סגש ולטבמו
: ת״מל הבכרמ השענ בקעי קחצי םהרבא ןיעכ ןויסנב
הנוילע החגשה ילב םדאל ועיגי םיניינע שי הל קרפ
הלעמלמ םדאל ועיגי תובוט תחכ טייתו
תטוטו תטרב קגכ וילעמ ׳י י תמ םדאת סחדיש רשפא!
אצויכו ונחמ וקלתסיו סמסרפיו • םעינצהל ךירצו תטוילע
אלו א״ב יניעמ קלתסהל םלאה ךירצש םיניינע המכו המכ
ממ "ינתור םתמ ׳יגירטקמ תמכ שיש ינפמ תוארמל
ישעמכ תער ןיע טולשיו ׳יימשמ ׳יינחחה ושבלתיו ׳יימשג
וארתת החל וינבל בקעי רמאיו ורמוא אמ הז ןיעמו םדאה
רטנקמו םגופש ינפמ בער ימיב העבש ׳ואמל "דאל רוסאש
ג
י
׳ט |m>טיא a״3p« ׳מ ן נ ןיאו ל״צ it *
ה מ יל יא חל״פ !y*
ברקתי סאו • אצויכו תולגב םירצמ די תחת ומצעל ףסוי
ודבל אות השודקהמ חגשומ היהי י׳׳אב ליחי ׳יהיו םלאה
חוחגשהמ וחגשוי ללכהש ׳יפא וישעמ ביוניי אל םא ןכו
סא ןכו ןפוא תחגשהב חגשומ ׳יהיו קחרתנ אות אותתטוילע
היהי אוה ןפוא תחגשהמ וחגשוי סלבש ׳יפא וישעמ ביטיי
וילא תוערפנ לכה הריצימ וא האירבמ וא תיליצאמ חגשומ
וברקתתב וא ו קחרמנ יילח הו י מי יישעמ תויטרפ יפכ
רתוי קחרתנ סאו לכה לע הלעתי לכה ןמ רתוי ברקתנ םא
תונתשמ תוחגשה ויהי הולו לכה ןמ הטמל דרי לכה ןמ
סי נמ ןיב ויתוחלצהב וא וירוסייב לדבומ ׳אה ׳יהיו א׳׳בל
טוט הו לאו ךרד ול תושעל לטי ומצעל יאו ׳א לכש ינפמ
ותוא ןיכילומ הב ךליל הצור םדאש ךרדב םרמואב לי׳ח
טייתד םידבע סינב לארשיב שיש רמוא י״בשר ׳יה הולו
ולא י מ תוליצאד תמשנ מל טשמש תוליצאמ סי חגשומ
די נת לא טרקחנו בר יוליע םתבוטו םתקדצ דוסב ולעתנ
שי תטר ׳יחב םידבעבו • חיליצאמסיחגשומ םתו תי לעמ
ןמתמד ןפואמ סיחגשימ סהו דבל שפנ לא טוש םהמ
ן ממד הריציהמ סי חעומ סהו חור לא טוש שיו !ישפנ
ןיחחשנ ןמתמד אסכהמ סהו האירנד המשנל וכזש שיו ןיחור
ךרד המ הי חא • ה׳׳ענ ןמוקמנ וראבחי ולא םישורדהו
וקחרחה יפל םדאה לע החגשמ יכ אט ן י נמ ללכ
קחרחנש ןיב ברקתנ וא התע וישעמב קחרתנש ןיב וברקמו
יפה הזו • ברקתנ וא ׳יפדכ לוגלגה דוסב םימדוקה יישעמב
היבג דצמ תינתשמ םניאש מי י טשו תוחמתה לכל םעט
החגשמו סברקמב וא סקח־י מנ א״נ השעמ דצמ אלא
לשמו םהישעמ יפל למ אלא העונמ הניא לימח הנוילע
• םיכז םניאו םיטעומ סימ ופוסב סימ ךשו מ מ מ לא
סימ ורוקמב םינוילע תומוקמב •םיכזו םיבר סי מ ותועצמאב
טוצרכ ממי ן י עמ ןמ התשי ׳א לכו רתויו רתיי סיפי
חרטיש ימו םי רוכמ סי מ ןמ התשי תולעל הצרי אלש וא
םי קו תמ סימה ןמ התשי ממו ן י עמ רוקמל תלעי
סע־ומלןי או ׳או ׳א לכ די נ סי מ תייתש יוניש הזלו םיכזהו
סי מ נוט יכ ותלעות תולשרמנ* לשרתנש ימצע לע אלא
: םי עטמ םניא םלועל
תממ לכנ ׳זמ תוגהנהה ולא n T O ל
ט
ןי י פ
שי תוישרפו תוללוכ םתמ תממו
תזת דוסת לעו • המצע הגהנהנ הגהנהה יטיש הנ
תויומדש טמו םויה תלשממל לחמ רו אמ תא רמאנ
• םלוכבש תחנושמ איה ׳אה • תופלממ תו ממ ׳ד נותכנ
• ׳פנ ליעל ׳יפש הממ רואנ הנכלת רוא ׳יהו דוס איהו
היהתש טי טל הלילבו םויב לושמלו הרותנ רמאנ תילעו
הלילבו סויכ םהינשב היש תטלמו ת״ת תו רו אמ ׳ב תממ
טי טל ויולותמנ ׳׳jn סיגומוי רמוש ׳ 0נ *
לי « ה רמח לב ןיע ף10 »»
יתילח אל ׳ת ינפו רמאשכ ליאש ןוויכתו לאו •עגפנו
הו צמלע ־ונמש והשעמב המשש אלא הלו מ הלעאו קפאתאו
:׳ו גו תרמש אל יכ תלכסנ לואש לא לאומש רתאר ורמואכ
ול ערו קידצ ןינע ראבל ילא ׳פכ טכלהמ ה נ ה
מ
קי "
וילעש לוגלגה דוס תליט ול בוטו עשר
םעפי כא םלועל אנש ׳א םעפש הצרי עשר ןנ עשר רתאנ
ףוגהמ ץצטחיו המשמ דוסנ הו ףט לשלתשי ירהש p ׳נ
׳צצטתמו המשמ דילומ ונייהד תתאנ ןני נא הזי ׳אה
לטסל ךירצ עי שמ הנושארה םעפנ םאו ףוג ליי ףוצת
הי ה התני ןנ בויא ורמא הז םעטלו ׳בה םעפב ןירוסיי
והבישי ׳א םעפב קידצה סאו היה חרת תמשנ ורמאש שיו
וילעש עדונ ןינע םוקי דע עי שמ םא ׳יפא תאזה םעפכ
מפמ שיו •בר רזע או מ קמ ךרוצל ויבאמ רזעיו לגלגתנ
תומוקמ תמכב ׳יפדכ למלמ ןטעב תאזת אישיקל לחג
בר רזע ורזעי א״כ תמכ אצמ םי ני י נמ ללכמו • מי זהמ
קידצ טי טו תקדצב קידצ אצמי תז יפל הנהו • םגוז אבמ
ותגוז תב תלגלגתנש ול תדמוע תעמש קידצ טי טו ול בוטו
וישעמ בי מש ינפמ םעמו בוט רזע תנממ רזענו ומע
תב טי טד הנינשה איהי הנקמ איהש העמי הנז ךכל ׳אנ
תעשרב קידצ אצמי סימעפלי • ומע הלגלגתנו ול הלמע גוז
תנש ולוגלגב הנז אלו ול תדמוע תעמ ןיאש קידצ טי טו
תנז אלש ינפמ םעמו תחנ יפנ טדגנחו ול דומעת יגוז
ז״נעי ול בוטו עשר שי תז ןיענו •י אנ וישעמ בי טט אלו
םיניינעו •ול ערו עשר שיו • ול תלמיע העמו וגוז תבל הנז
ותדגנמ הנז אל ותרזע תנז רמאנ ז״עו ׳נוילע ׳עיפשנ ׳ידלת ולא
תמננ ףו מ תנמו רמו מ ןינע שממ אט הול המילו
ףי קמל תלעמלמ תנמ ול קי תו תנר ותלכשהש םיניינע
וזכ הנמ ול ןיאש קידצ שיו • הרות יזר ולכשב ץיצהלו טויעב
י מו ן נממל לכוי אלו םישורדה ןמ שורד לכ וילע לבניו
הז לכו עשמ לא ןכו ול ערו קדצ ול בוטו קדצ ולא
לכוי רמג קזח רמוחמ ןכומ שי ןכו םילוגלגה חטמ יולת
ענ מ שלח שי ןכו ויחומי לכ חטעמלי ויחיליל לכ םי כמל
קידצ כ״ג םהנ אצויכו ולא •חטעמל אלו םי כמל לכוי אל
יפל יולחי לוגלמ דוסכ יילת למי יל ערי קדצ יל ני טי
: ך»נ יא הינשל סג ונליעוי ׳אנ וענע ןיכהש המ
תוקוחר םהמ תוחגשהנ טרני ד ׳אה ׳פנ ה נ ה חל קרש
טרניד םימדוקה יפנ ןכו תמורק םהמ
רמאנו ולא םע ולא ניכרתש ךירצ המ תויטרפ תוחגשהנ
חוטרפנ ואצמי תוללט םת ׳מ תומשנהש תוט םע י נ
תחגשה חגשומ ׳טי וארטמ םלאת קחרתי סא המ לשמ
דח ןיעכ םירשה די תחת ימצעל ךלת סא ןזגנ םי רשמ*
ןוגכו ׳טו ׳ה תלחנכ חפתסתת סו ט ינושרג רשא דמאש
ה מ י ל י א ט יפ ט י י פ ה י ט ח ל נ ןיע ר 50
׳יהי ןי נ ילו יגו הינש טרמאש תטורחאת ולא תוגהנה
לננ ןסוא תגהנה "הי ןיב היח הגהנה ׳יהי ץנ to תגהנה
תמאבש אלא תוגהנה יגה ולא טתשי "היש הניחב הזיא
םימחרב תטתשמ ולא תוגהנה ויהי הימחר םא הלעיו דרי
תובוט םלט תוגהנה יגה ולא םהש ת* תגהנה ןוגכ
טממ ץוצינ אבה הלוע דוס אוהש תבש תשודק ינפמ תומיענו
הגהנהב ולא 'ג ויה המלש ןמט ןוגכו • הלועה גיהנמו ריאת
אלא ולא סה ךושחהו רמה טיתולגב התע סגו דאמ תפי
׳יהיש ׳גתנהה יפב סוי לבב ויהי סייטישהו ןמזה יפל לכהש
:ל״םב וראבתי םינמזה יפל תטתשמ תוגהנה שי לועו שממ
׳פ ׳וקיתב הגהנהה יטישל תעיחב ׳ג ׳יפ ף ן« מ קרפ
׳יפש התב ׳יפו א״י ״ם ׳א רעש תישארב
• השעח יטיש סשת יוניש םוקמ יטיש ורמאש המב ל״זר
הרהי סשנ ץאו םוקמ ארקת ׳למתש טייה םוקמ יטיש ׳אה
תנסנ ויהי סייטישה תבס םנמא ותגהנהב יוניש סוש ת״ת
קנעב ומוקממ אצוי הרהי הנה ביתנל ׳למה איהש םוקמה
׳יהי ךנ התניחב יפלו ׳למה איהו םוקמ ול שי הרהי סשש
׳למג ודוחיי 'יהי ת״תה רשאנ לצינ • תוגהנהה יטיש ןינע
אגה םלוע ארקנה תניבב התויה טייהל הלעמל "חנ לוסב
ללכ יטיש סוש תנות לא םנכמ הרהי סשל ץא הלעמלו הנממו
בותכה לוס ראבתנ רבכו בתכנ אותשכ ארקנ הרהי םש אלא
כ״א ךלה טייהל פ״עבש הרות ׳למ ת״ת בתנבש הרות
טייהל הני נה סלוע דוסב ׳למנ ותגהנה םשה רשאב
סיקילצה לא איהש הגהנהה זא* ל״תעל הליתעה הגהנהה
בתגנ אוהשכ ארקנ כ״הויב איהש הגהנהה וא נ״הוענ
תורוהל ונתנכ סשה תא םיריכזמ ויה שלקמו כ״הוינ ךכלו
טיאש אבה םלוע לוסנ אוהש ינפמ יטיש סוש ול ןיאש
הזה ןמזנ זי הוענ םנמא • רקיעו ללכ וימחר "חנמ הנתשמ
טי י הלהרהי נתנבש תרות ת״תת לוסנ נתגנש יטיש ונ שי
הרות לוסנ ארקנו תינתשמ ׳למה תדמ םוקמה דצו תוינותת
ללנ תי תנ יטישה ןיאש םוקמ יטיש והו ירה י״נדא פ״עבש
י״נלא איהש סרוג םוקמה םנמא םימחר אוה דימת אלא
ןדמ הנתשמ הרהי םש ךב םימחרב וא ן דנ תלעופ
• סרוג םוקמה רמא הזנ לעו ןידל סימחרמו םימחרל
דצמ הנתשת ת״תה תגהנהש שממ טייהו םשה יטש ׳נה
תויכותש ת״תה םשל עי גמ יונישה אלא ׳למה ל״צ ץא תמצע
הרצק הגהנה היהת אלא םי עטק םימחר טיא י״נדא םש
םויה תלשממב תשנלתמת 'גתנתה דוס טייהו תינתשמו
תומשה תורומת לב ט ןררטטמנ ת״תה תשבלה דוס טייהד
לע הרותה הריהזה סמב ט י תי מת לא ט רתת לא ניתכד
הנוילעה הגהנהה ייהתש טיתטוע ומרגי אלש הזה למה
םשה לוס טייהו ןררטטמנ ׳תשבלה לוסנ תינתשמ
הנתשמה «ל״* ׳•»*
תגהנהו • ריאי סויכ הלילו המחה רואב המלה רוא טייהל
הדיתע וז הגהנה םנמי • דוריפ םיש ילב דחי תולמת 'נ
סגפי אלו םלועה ןמ שחמ לטבתיו תזת בותכת םייקתישכל
םייקתי זאו הנכלת םגפ תכס "לקתש ינפמ תנבלה דוע
זאו םינפ לכ לעמ העמל סיהלא ׳ה החמו נותנש ארקמ
׳יפלכ לחא ומשו לחא ׳ה ׳יהי אוהה סויכ ורמוא םייקתי
רמאנ הילעו םויב איה ׳בה • ׳ע ״ם ׳ל רעש תישארב ׳פכ
הנבלה עועימ לוס טייתד סוית תלשממל לולמ רואמה תא
תליל תלמו ת״תת תגהנה ונייהל תטלוש תלבל המחהו
ונייהד תגתנמה איה סוי תלמו ללכ תטלוש הניאו תמלעתמ
םהש םיחתפ נ״י ת״תל שיש טייתו *"תכו לחא הרהי דוס
סה תועש ׳ו סויכ תועש נ״י סת םיילאמש קרו סיינימי ק״ו
דע תוצחמ תועש ׳וו םימחר םלט סיינימי תיצח דע רקנהמ
נ״י סע המצענ המחה דיס לעי • ןיד םלט סה נרעה דע
הדוקנהו נ״י ינייהד לחא ת״ת הרהי רמאנ ילא תועש
תילעו הלילב איה ׳מ . סוי תגהנה טייהו ג״י תטלשמה
ימצעב ׳גבלה לוס טייהל ׳לילה תלשממלןטקת רואמת תא רמאנ
תטלוש הליל תלמו תטלוש הניאש תמלעתמ המחהו תטלוש
םהש םיחתפ נ״י ׳למל שיש טייתו לחא ומשו דוס ט״תו
'י טייתו סיילאמשת ךרע לא סיינימי קרו םיילאמש ק״ו
תושלוש 'ילקתו רנוג ןילתש תוצח לעו הלילה תלחתמ תועש
הליל תוצחמו תורטג תוילאמש ק״ו טייתו תחו נמ לצמ
לב ןד םניאש תומדוקה ךרע לא תוינימי ק״ו סה ךליאו
דקננ ןימינ ליחתמ ת״תתש ינפמ ת״תת ךפה 'למהו ךב
תינופצ תיחרומ תיחרומ תימורד ןנתד ןינעב לאמשב םייסמו
לא תמדקמ הבקנהש לאמשה ןמ הלחת תלחתמ ׳לתהו
טייהו תימורד תיברעמ תיברעמ תינופצ ןנתדכ לאמשה
תממ טייתו יאדו ׳א ומשו ג״י תמצע הנבלהו תועש נ״י
תישענ אית ואו ת״תת לא סנכתת ׳למת רשאכ ׳דת • הלילה
ךרוצ תחנמו היליח לעמ תקלתסמו ׳י דיסכ הקד הדיקנ
תכל יככט ׳ז םה תולכיה ׳ו דוס סה היתורענ לא תי מ
תלשממ סיככטת תאי וז תממ לע רמאנ זאו םינוילע
ץינ תמת תטקתמ ןתש תורענ תמער תירחא חולותנ
רוזחתש דע תוטלוש םת ואו תלענ קיח לא התלע איהש
"פ ולא תונהנה 'ד הנה • סוינ ת״תת לא הני נה תשילש
םינשמה סינמוה יטיש דוע • ׳ח "ם 'ד רעש תישארנ ׳פנ
לככ תושמשמ תו ממ ׳ג ולא ירתו ראננ רשאנ תוגהנהה
הנתשי אלש ךל ןיא י זמ תוגהנהה יטיש יפל טתשיי סוי
׳א הגהנהה אוהש הלילבו סויב לושמלו ׳ממ דוסב אלא
ןמז יטיש ץאו הרואב הבישחב ריאי סויכ הליל זאש טרתאש
םנמא ךי בו נרע ןמז יטיש "היש תויה סע הלילו סוי דצמ
׳ג םהנ שיש תמהמ דוס סה םלט ל״זמ תוגהנה לנ
ן1ו»<<«.» פ•*
ה מ י ל א מ ״ • •י יט ח ל כ ןיע ר פ 0
יאלו תכש וא ׳למת לארשי י מ ןינ1 טי נ אית תוא ניתכלכ
לארשי טנ ארקנת ת״ט ןינו ת׳׳תת ןינ תוא תישענ אית
םישוע ה״ט טיית תנשת תא לארשי ינב ורמשו ניתכו
תישענ איהו םתילע תילעתמ איתש דציכ ׳למת לא תרימש
׳תרידל סתורודל תכשת תא תושעל ונייהד םתילע תריד
תלעמל אוה רשאכ דוסיתש ןטענ סתי נג לע תריד תשעתש
תצרי תממת שאר לע לארשי וחתשיו וילע רמאנ 'למת לע
תי ממ ארקגת ׳למל שאר אותש דוסית לע עיפשמ אוה ת״ת
ורית היל דיגס תינדיענ אלעת ורמאו תי זמרנ ל״ח ׳יפו
אית זאש ׳יטלושת םה םינוציחת תשילש אית וו הגהנה יכ
התיה ולאו ךמצע תא ימעימו יכל םילעושל שאר ׳תויהל התי
אריי אל ימ גאש הירא תוירא ת״תת זא ויה הלעמל ׳למה
הלוע גווזה לא ו״כעו הטמל איהש תויראל כנו דוסיה זאו
׳יפ ךכל תרשיימו תאנ הגהנה איה וזו וכ דחייתהל תלעמל
ומצע םדא דימתיש םילעושל שאר יהת לאו תויראל כנו יוה
הז לעו הלעמל ׳למה הלעתתש וז ׳יחנה דחייל קידצ אוהש
הלעת לא םחל שקנח וערזו נזענ קידצ יתיאר אלו רחאנ
לופי ענשו דחייחו ׳תלוע אלא םהינשמ נזענ ׳יהיש ךתעדנ
: םקו קידצ
100
ד״תדט ויזוכ ן״פצמ ןי מ א״תיכ א״פלאכ ףלחתמ הנתשמה
אפלא תרומת דוםנ ףלחתמתו הנתשמה ה״והי דוס ולא לכ
ו״זוכ םשה יוניש ׳יהי ךכ א״תיכ איפלאת ןינע יפלו תותינ
תרשי אתינ אפלאב ףלחתנ ךכלו תפלחתח ׳רשי ׳גהנה אית
אית ץ״פצמ) ׳ט ד״ג כ״א תכלוהו הלועו רשי ךרל הלוע
ךכלו יעצמאה וק לצמ תינוניב הגהנה איה (לי מ הגהנה
ת״א טי טל תדרויו תלוע תיעצמא א״תיכ א״פלאכ ףלחתת•
תלכ תכפוהמ אתיב אפלאב ףלחתח אוה ל״הדט • ׳טו שיכ
םה תורוחתת יליא ירת • רוחג ןיל אוה ךכלו ק״רשת טייהד
ן״ורעטחכ תוגהנהה תויה דוסכ הנתשמה ומצע םשכ סייטיש
ףלחתנ תויכפהש ןויכ לכיהה םשכ םייטישה ויהי המכ התא ןמו
השעמ לוסש תכש תגהנה דוס טי ט השעמ יטיש ׳ישילשה ןכ לכ
לא רדסהש טי טו ׳למ ל״י רחא לוסיל״כ ׳י פד רחאלכ תנש
לושיהי ׳ירישע הלח ׳למה היהתש אות לוחב ׳גהנתה השעמ
הזה ךרדה לע ׳זנה םלט םילוחיט וטי ו ׳עיפשח ׳ט הדמ
ךלמהו ביתכד ךורב וגוז תבב ערוכ דוסי טי טל ערוכה ליכ
ףקוז ׳לעתמו ףקוז לכ לוםי ונייהד ףקווה ל״כו ךורכ המלש
הט ןרדה לע העפשהה ךרל pלו ת״ת םע רשקנ םשנ
י״תנ לע ׳למת הלעתתש ינפמ p טיא תנש השעמו
ו ר מ ת ל כ ןיע
םי קרפ ב״י ובו ׳י צאב ׳י צאמה שמתשהב י שש רמח
הטי סאו סינותחתנ החגשהה םלתשי אל ם״אנ ויהי אל סאו
לע סלעפי אטו םילככ וטי לציכ אה סייטיש לעכ היהי ט
סירחתכ םיחלוקה ׳פכ םניינע ׳יפ־מו ועיגי אל וילאו םלי
׳יס המדקתנ ק״שחנ ׳יפש םי מעטה ולא ללכמ ירהו • ׳ונת
וילכ וטי ׳ונה סירכל ׳לנ סילצאמ ם״א שמתשיש אצמת ׳א
רשאכ ותעפשה ליבגהלו םילבגנה םירעושמה ליבגהלו רעשל
ללוג ולבסי אלש תואיצמת ינטקו םינותחתה תאש ןולכוי
ורועש יפל יאו ׳א לכ םתוממורו םתלועפו םתוקד אלו וימחר
וריכיו עדמהו הגשהה ישולח םינותחתה לא ותוהלא שבלתיו
אלו • וישעח לכ לע וימחרו ותבוט ללכח הוו וימחרו ותטלא
לע םהכ קכלתיו םתכ ותייח טשפתי אלא וילצאנ תא כוועי
לעופת ןיכ םייעצמא םתו • םתכ ותכתא ינפמ םתב לחאתיש
תוקוחר םתש תוישפנה תולועמ ׳תועצחאכ איצמהל םילעפנה!
: קוחירה תילכת ם׳׳אתמ
׳יפש ןישל ׳אה •םיכרל ׳ו לע ׳יפס וארקי ׳יפ ס ה
3
קרפ
׳יאצמנל רפסמ ןיא !תאמש ןינעתו רפסמו
ךרעכ םיאצמנל רועש ׳יפסת ונתנש ומכו תילכת ןיאכ אוהש
פנ ׳יפדכ תולמ ארקנ תז לעש ומצעל אצמנו אצמנ לכ
׳ימדזקת
• תטסל תולמ םשכ וארקי ׳ונת ולאה ם יל צ א נה
א
ן י י
0
רועיש ןיאכ ס״אה תולועפש ינפמ ׳א
םתש תולמה תוליצאה הזלו תילכת ול ןיאש ינפמ תדמו
םילבגומ םידדמנו םירעושמה לכל לטגו הלמו רועש תודדומ
תוחנשההו תולועמ ןומ ם״אמ אצמגת לכ תז ללככו טממ
׳בהו ׳בל תדמו רועש ׳את בבו סמ ךכלו םיאצמנה םילעפנהו
שורדה ראבתנ רבכו סינותחתת םיאצמנל דחי םלטו יגל
האליו לכשה יניע ךישחי ס״א רואש שטל קשל ׳מ . הזה
שיבלה ולא ןישטלב שבלתנ ךכלו ט רכדל לכוי אלו וגישהלמ
וינפל ללפתנו ט רבלנ ולא ׳י פמ י״עו ׳יפםב ו תחגמ רוא
שיבלהל שובלב שטלו שטלב שבלתנ הזלו ויתולועפ גישנו
תולמש תוטשפמ ןישל ׳גת • ונילא םעיגה לע תולועפה
תודדוחמו תוטשפמ םנחא טממ תולדבנ םניא ולאה
ראש ךכ אלו ׳יפשנ ותויחו ותחגשה רוא טשפחנו ללומתנש
שמצעב ׳י פמו ׳יפשנ סנ ךרד דדו ממ ותויח ןיאש םיאצמנה
ראש p אלו לולעל הליעמ ויל וזמ תוטשפתמו תודדומתמ
תטתחר תוישפנ תודמ אית ׳דה • םתוטשפמנ םיאצמנת
םיאצמנל ךרוצ םתו ש״אנ םניאש ולאכ םיניינעו קוחש זגה סעכ
10!א נ
ה מ י ל י א י״פ
ה
״« י״ » ג״ וו ב יפ ו ד מ ח ל נ ןיע ף *©
םינתשמ תורואמב ׳יפסת הנכי ךכל ןידב םתמ םימחרב . רפסמב ויהיש ונייהו םתטימל רועיש טתנ ךב ׳ימלוקת
תעפוה ךב שפנל קותמ רואתש ומבו לשמ ךרדנ לכהו םינווגב לעפיו השעיש המ רדוסמ םהנש םירפסהש רפס ןושל ׳בה
הבורמה רואהש ומכו גישמל דאמ קותמ תורואמב ׳יפסס ויהש םתה סירנדת ואיצותו ׳ירפסנ חנ ןתנ כ׳׳חאו תטמל
יניע ךישחי ׳יפסת סלעהכ לכתסמה ךכ האורה טיע ךישחי בתכ ןירטלפ תטכל הצרש ךלמל לשמ •אוהש !ינעכ םירפסכ
ךייד לוכא תאצמ שכד רמאנ הז לעו םמותשיו ולכש תואר ׳גת • רפסכ בותכש תמ לכ תשע כ׳׳חאו רפסכ ונוצרו וצפח
רואנ הכיו טממ רוא אציש י״ע תו אמ כאשי ןיפהש ומכו ירפוס םתש ויתולועפ ׳יפס םהש הצריו םירבד תריפס ןושל
לכשכ לכש קכדתיי ותלכשה אצי םדאה לכש ךכ וילא רווחיו תודמועו תורופס אלא טעמ טעמ ׳ירפוס םתש אלו תילועפת
לכשהש תיתי ללכ ךרדו םי אי במ תגשה ןינע הוו וילא וכושכ תולועפה לכ רנד טמו ונשחש ׳יפס םהש תוריפס ןושל ונייהו
ס״א תגשהנ סי אלפמ סישורדנ טנונתהנ םיכשחמ ךלי אל ׳יצאמת דצמ המו •טעמטעמ ןנטתמ םדאתי ׳יצאמת
םיגישמה לכש יניע ריאת "פסה ירואמ י׳׳ע םנמא • ויתולועפו ״שלחתמ דצמ םנמא • יטמו רופס למ אלא ׳יפס םיש שדחתי
:םתכ ריאי רשא רואת יפכ וגישי לע הרויו תורי פס ןושל ׳לה • םהילא ׳יפס שלחתי הטמל
לגרומה ןיניצונ טייהל תורנ וארקי * f l f tl ד קרפ לא ׳ורפסמו תורי פס ןמצענ ןתו םתוא רפסמ ם״א רואש
תוריאמה תורגנ הנווכה ׳יהיו ש״ר ירנלנ ךרעכו ׳יצאמה ךרעכ ׳יחכ ׳ג ונייהד םינותחת םי אצממ
וארקי ׳יפסת םלוא • תורואמב םדוקה ׳פכ ׳יפש ךרדה לע תורי פסו ׳ורפוסמ "פס ןושל טייתו םינותחתה ךרעכו ןמצע
ןידהו שאה דצמ תורנ וארקיו ןוילע תוקדו ןימי דצמ תורואמ רנעל ןוילע רנעמ תרומש ריפסה ןבאכ םהו תורפסמו
הזה םשה רקיע ךכלו שאה ןמ אצמתמ רוא ־ונה ירהש קיתמה תרומ ׳יפסה ולא סג ןוילע רכעל ןותחת רבעמו ןותחת
לא שיו עלטב ןילה םשמש הטמלו ׳ינתמ "פסה לא אצמי ותויחו ס׳׳א רוא םירומו ס׳׳אל הלעמל סינותחתת תשעמ
זחאתיו ׳י נממה דצמ הליתפהו ןמשכ הנמ ךרוצ דוע רמ ןלסנ ןינמש ריפסה ןנאכ םיקזחו םימייק סהו • םינותחתל
לא תנמ תזת לשמכ היהי ךכ רנה רוא היתיו תליתפב רואת םניא םתו םילעופ םינותחתה ךכ ״לקלקתמ םניאו סנרוקכו
וארקיו תי נד ׳יחכ דצמ הנמה רואמ וריאיו ״פסנ ׳ינותחתת
ן מ
צ
ע נ
םימגפנ םינותחתה םנמא ןמצע דצמ תומגפנ
:'ד׳י ס׳מלקהנ ק׳׳שחנ יתכראהו תורג םתו תושינעמ וא תוריכשמ םת ךכו ןוגה טיאש המ םילעופ
׳יכותככו יימשר י רנמ םישונל ׳יפסה יןא ר מ י .ד קרפ ךכ לאמ הבישח ריפסה ןכא תויהל לוע • םלועל תומייק
רכוי שבלתמת ׳את • תוכס ׳ל לע היהיו
1
תוריהזמ םהש לועו םיאצמנה לכמ תולתחנו תוכושח "פסת
איהו ולאה ׳ישמלמה י׳׳ע רכוי ס״אה ךכ וישובלמב םשרויו לבקל ןמצע םירהטמ םתויהב םינותחתה םיאצמנל תורפסמו
P ס*הה רצקלו !ליכשהל לשמנכ שיבלמה לשמה ןיעכ ןיליכגמי ןימחתמ םתשןינעתו םוחתו רפס ןושל ׳הה •םרוא
׳גשההירצק ״אצמנל וגשויש ילכ ׳יפסכ ושכלתנ ותותלא יניינע תמתתמ תמכחו ׳א סוחת םיחתמ רתכ •סוחת רחא סוחת
ותוהלא וריכיש ילכ וית "לצאמש ש״ר ׳יפש תמטי י תו סוחח סנכנ שיו וימוחת ׳י דט ןכי ׳ג סוחת הני נו ׳נ סוחח
ךרמ ודוס ריתסהלו שיבלהלו םילעהל ׳בה • םינותחתה תו אממ דוסב תטוילעת תומהב ז״דעו ׳ימוחת ׳נ שיו ׳א
םילעתו שינלה םשהו לשממ לשמה דוס ומילעי "לשמ ילשממ ׳ניתבו תרפס םתנש ׳ות • אצויכו תמאת תובכרמכ אצויכו
שבלתמה תליצאמ םע ׳יחכ ״לצאנל שי דוע ׳גת • ׳יפסכ ותותלא דיתעהו רנעה םינותחתה תשעמ לכו תשעמ לכו אצמנה לכ
שבלתמה לא ׳תואנ ׳יחכ מ שיש שיבלת ןיעכ ׳י נממה םעו רואמבו • קחמנו דרוי ערהו םלועל לע בותכ כוטהו הווההו
לא תוארתהל ולוכ תואיצמה לא ןוציחה לצ לא ׳תואנ ׳יחכו :׳כ ׳יס המדקהב ק״שחנ יתכראה ילא ׳י
-וכינ םלאש ׳לה • שמלמנ םיאורה םתוא ׳יחנ י פנ מלוז י״נשר שמתשנ תנרת• תירואמ ״פסה יןא יךר י ג ,רדפ
דצמ רכינ טיא ס׳׳או יישמלמב רנינ וא ופוצרפו ומצע לצמ היהיש י נפמאלי "פםנ הז םשנ י הי מ 1
1
וישובלמ יארקי ךנלי "פס םהש ייתולועפ לצמ אלא ומצע
םנמא • תוימשג ׳י פמ ןיאו אוה ימשג ירהש ינחור רו אמ
תואנ רתיית י משמ ןינענ ׳י פמ ש״ר לישמי םילשמ םת
הרו מ ילשמ יאנ הז ךרל לבא תירואמ מי י משמ תואיצמבש
תוילכש תועפמ תנומתו ׳למי ת׳׳מ לע תירואמ יתי
ת״תנ יולת תעפי מ רקיעו תטמל םלוכו ז״כז ם״י תועיפומש
תורואמ םשכ וסחייתי ךכל ן״טז ״פסה תוללכ דוס םהש ׳למו
קוריו קל טממ אצמי רואהש ימכו המלו המח תמגוד םתש
ממ תועפמו תורואה ׳יפסל שי p אצויכו םכיאי קמוסו
הלשמנ סתממש ינפמ םיעיקר וארקי ׳י£נ0 י קרפ
טי י תד׳י פסכ" כ״ג םתש סי עי קמתממל
: ׳ת ׳יס תמדקתכ ק״שחנ יתכראה הז ןיכמו
אמ קלמ לגלג אמ המכמ לגלגי רתמ דע לכמ לגלג
לכ תנש הניבה דע ׳ח לגלגו למ בבסמ י עדמה לגלג
ילא י מו ס״ו דע תבל י נבט ׳ז םה םילגלג ׳ז1 םי נבומ
׳א לנ "פסה p תיבח לע הלעתמ ׳או ׳א לב םסו ולאל לשמ
תילעתמ
ה מ יל יא ב י׳׳פ א י ״ פ י ״ פ ט ״ פ ח י פ ז״ פ ו״ פ ו ר מ ח ל ב ןיע !SD
ףוג ןוימדכ םהש תו גהנמ ולא ןותנו וומ תקד ווש אלא
ןיתמשנ ןיחור ת״תת דצמו תישפנ ס״י סת ׳למת דצמ שפנ
לעו ן׳׳־רנ ע״יננשנלתתלו ן״רנ ול ןשמנ ולאמ םדאתש ימכ
חירו חירמ שפנו שפנמ ףוג חכי תויח םדאת כאשיש ןרדת
׳יפסת ןכ םדאכ ולאל תמשנ ילאש ד״עותוריפסת ןכ תמשנמ
אתמשנל אד וסחייתי ןכו שפנ ךותכ חורו חור ךותב תמשנ
:׳1נ ׳יס תמדקתכק״שחכיתכראתו אד
ס״את תיינפ םתש םעמו םינפ וארקי ׳י£}0 י ולי פ
׳יחכ םתל שי דועו ומלועב חיגשתל
וריאיו טפי רשאכ םנמא • םיריאמה םינפ םניא ואו ומלעתיש
חיגשהל החמתה תיינפ תמו גיתנתלםינופת םינפ וארקי וא
קנעכ תטמל םינפ ךרעכ ותו םינפ סתילא ארקי םינותחתב
םינפ כ״ג תוארקנ םת םנמא וינפ ׳ת אשי ךילא וינפ ׳ת ראי
:׳נ ׳יס ק״שחכ יתכראתו דצמ ו״לו סתטפכ
רמאמסת׳י פסתש ינפמ תורמאמ וארקי ׳י£)ס ה אי ק ר פ
םלועכ ויתוריוג חכו ןוילעת ןלמה
רושקת רמאמכ תורמאמ וארקי ט םתוקבד ינפמו הגהנהה
וארקנ אל ןכלו ט תוקובד ס״א תלועפ םת ןכלו רמואה םע
־ומואנ תוקטד םתו תודמוע תורמאמ אלא תופלוח תורימא
אצוי רמואתמש ומכו טממ תולצאנו רמואתמ תואצוי םתו
ריסחת אלו "לצאנ ׳יצאת ס״א ןכ רבד רסח טיאו רמאמ
־וחנהש םעטתו המכחה דצמ תורמאמ וארקנ םצעכו רבד
תורמאמ תרשע םש ןיאו ׳א ימאמ לכת יצאת םע ותוקבדל
יתכראהו תורמאמ ׳י ׳י הי "פסה הב וארתי המכחה םנמא
:א״י ׳יס המדקהכ ק״שחב
דצמ סה תורבדה הנתתורנד וארקי ׳י£5ה בי ק ר פ
׳י וארקי תדצמ ס״יו רנד ׳קנה ׳לחה
׳למנש ׳יפסהמ ׳יחנ המכ המכחבש תוריפס לככ שיו ׳הכד
דצמ ׳ורבד וארקיש ׳יפדכ םירבד תמכ ללט רמאמת ןכל
׳יס המדקהכ ק״שחנ יתכראהו המכחה דצמ תורמאמו ׳למת
אצומאותרובדתש רטדתתוי כוח לע קדצי רמאמ הנהו •ב״י
רובדה ללכמ הצרמ םלעה אוה רמאמהו םייוטיבו םיתפשת
ףוגה ךותכ תמשנ ןיעכ האתת תמכחכ תמלעתמ המכחה ךכו
ךות םלעתמ רמאמ ןכלו רטד ןוח תלעתמ רמאמ ךכו
רתאמ איצוהל ילכ רטדהו רטדת ןוצר הלגתש רתוי רטד
ןוצרב םלעמ יוליגל תואצות ׳יפסת ןכו ןוצרכ םלעמ
הנשחת ׳תמ דצת תורמאת וארקי תלעת דצת ךכלו "צאתה
וארקי ןוצרה תקפהל ילכ םהש הטת לצמו ןוצרב הקבדה
: תורבד וא םי רטד
10«
אדל אחות אדו אדל אפילק אד םתו התריבח לע תילעתת
אפילק אדו אדל אשטל אד ׳יפסת סה ךכו םילצנ דלג ןיעכ
הלועפ הל ׳אלכו לולעו הליע ךרדכ ו״תו תוליצא סהו אדל
ףיקת הלינ^לכו יתליעת ףקות לולע לכו • ׳ילגלמ ן דמ ע״פכ
יתכראהו ׳יפסת סה ןכו םיעיקרה סה ןכו לשמכ ולולע תא
:׳ו "ס התדקהנ ק״שחנ םניינע
היהיו ׳וזבו ׳יתב תורטע וא םירתכ וארקי ׳י£)ס ה
ז
ק ר פ
חכפל רתכנ ־ותמש ותכ יכ הנוטה
הנהו םליצאתל הלעתו חבשב תורתכות ׳יפסה ןכ הלפתלו
׳יחכישתםינותחמש ינפת "צאמ תלועפ דצת וארקי ׳ירתכ
וארקי ט ןכיש ס״אש רתמ דצת םנתא • ותוא סיריתכתו
רטעמ איהש ׳למדצת וארקי ׳ורעע םנתא • ׳יפדכ ׳ירתכ
וארקנו הב תועיפשת ׳י פמ לכ ךכל קי למ עפשכ םי נותחמ
"רתכ וארקי תמו י״ע םי נותחמתורי טעת מש יפל תורטע
׳ילצב ידלגכו ׳ילגלגכ וו תא וו "רטעתו תוריתכת םתש םש לע
הקד הנוילעל בושחיו םדוקת לא רחו אמ ןת תלוע הלו מו
• ׳יכפה ינשכ י״כשר ירבדכ ׳י פמ וסחייתי ןכלו םי נותחמ ןת
לולעל הליעת "צאןרדכ תוו הנו תחמ ככוס הנוילעה ׳אה
המילעה תא ׳ננוס הנותחתה ׳נה •ותליע תא ףיקת תליע לכש
טותת תלעתמ בבוסו ׳ילעת גשות לכש תגשמ ןרעב
:׳ו ׳י ס׳תדקהנ ׳שנ ק״שחנ יתכראהו
ךלת ארקי ן למש ןי נמו םיכלת וארקי ׳י£)ס ה ח ק ר פ
הטילשה דצ לע וא םיניינע ׳כ דצת
ןלע רפשי טלת קנעת ׳גהנההו הצמ דצ לע וא תטלתהו
הצועיס הצמ הלעת דצת ׳אה • ולא ׳יחב ׳ב מל ״פמו
׳ממכ "טלוש םהש הטי למ הטת דצת ׳מ • ׳ממל
לע םיכלת ולא ׳יפסכ תויטרפ תו ןרד יפל שיו תואיצתב
תיצועית תו צמ סה םודא ץואכ טלת רשא םי כלמ ןוגכ ולא
םתואו םי אצתמ ראש תיאיצת םדוק רתכב ׳י צאמ ינפל
ךלת רתמ ןכי • ׳י פמ לכ לע םיטלוש םימלענ תואי צמ
׳י פמ ראש לע םי כלמ יכלת י ני מו המכמו ׳יפסת לכ לע
יתכראהו םניינע ׳תי וידעי םי נותחמ ׳ו מ לע םיכלמ ׳יפס יזו
:׳ח ׳יס המדקהכ ק״שחכ
ן י נמו • !ישפנו ןמורו תומשנ וארק ׳י£5,ף ט ק ר פ
תישע דוסכ אית ׳גתמה תמוק רועישש
ן״־ט ןוימדכ מו י רכ ונממ תלעמלו ׳יצי טממ תלעמלו
ימשנ ׳יצימ חור ״ישעמ שפנ םדאל ןשמנ ולאכ ןכו םדאכש
• ת״עכ ומוקמכ ראכתר ימשנ ׳שכ ר״פסכ טכראתו האירנמ
המילש ׳ממ « ךותכ וי ׳ממה לא תטומת ׳ג ולא תמו
103 ב ג ה מ א י א ב ״ פ m
םיקרפ ג״כ ובו א רמח
׳י פסנ סדילפג םילצאנ תיאיצמת תועבט תולועפהו תוליעפ
׳ילשמנה טייהד ולא םיטרפכ םיטרפנ םתויה םלוק הנהו ימצע
תטי י מרשא תודחאה ןיכ התעו תודחא תילכת םה םירביאכ
תואיצמה ויהי המכ ןיפנא ךירא ׳יתל הטשפתה קבל ס״א
םניאש ינפמ םרעשנ אל רועש תואיצמ לא תואיצממ לשלתשהל
ולשלתשי קפס ילכש עדנש המ סה םנמא • ללכ רועישכ
םע י ממ לא ׳לועפ לא לוריפ ןיאמ הלועפ ןיאמ תויאיצמה
םנמא ׳ ׳א !ינוקית! רתכהש י׳׳ח י מר טיא תמאבש תויה
יטשו שולחו י מר והארקנ ׳יפלכ ס׳׳אכ ־שא תודחאה ךרעל
ןייא לע לוע רכלנ רשאכ הירכיא קילדיו תולועפ דורפו
תולועפה תקחרהו !ינוקיתו ויתולועפ לוחי תילכת רתכנש
.ךבל ס״אהתולחאכ מ תולחאה ןיא םנמא • טממ תודרפנה
המ ךרעל םירביא רפסמו ללכהו ןיפנא ךירא ׳ית םארקנ
לחא ינפלו רמואכ רקיעו ללכ רפסמ םוש םש קאש הלעמלש
:רפוש התא תמ
ןרע לא ׳יפסת סצע ךרעכ רתכה ןיחבנש ףאף ב קרפ
רתכה םצעש קנעהו ׳יחכ ׳בל וינוקית
תגהנה ךרוצ םהש תולועפה םצעו ׳א םצע אוה ׳א שלוחמ
סת ולא ׳ית ללכ ךרלו וכ ׳ית איה הטמלי טממ םיאצמנה
הנהי • מ םישרשומ הטמל םילשלתשמה םיאצמנה תואיצמ
אל םיאצמנה ראש םנמא תיקל תילכתכ אצמי רתכת םצע
׳ינוקיתו ׳יליעפ קוליחל ׳לוריפ ׳מישרו תופעשסתת אלא ואצמי
תואצמנה ותעדי ומע ורשקתיו רתנה שצע שלקיש ןינענ
תמיל טיאו ׳יצאמל המול ׳א סהו אוהש לע תוקנלה תילנת
אל י מי ר מ ןיא רשא רחאתמ שלחתמ ותויה ינפמ םנמא
תוטשפתה י׳׳ע אלא ואצמי אל תולועפהו י מר םוש ליני
תואיצמנ חנ ןיא כ״א • לילעל הליעמ תולשלתשה לא י מרה
אצמי אלא לשלתשמ אצמנ וא ׳יפס םושל שרוש איצמהל םש
בייחנש ךרדכ ׳תואיצמ םש ןיאש רמאנש דע תודחאה תילכת
אוהש ינפמ ו״ח ׳יחכ םיש םש קאש רמאני ס״אכ ׳עדי כ
תעדה אוהו ׳א ותעידר אוה ׳אה שדוחמב ךכ ׳א יתעדיי
תואצמנ ישרש טייהד ׳ינוקית םש קאי עודיה אוה עדויה איה
תתל אוה וילא ׳יצאה תנוט רקיעו ללכ ואצמי אל ךכלו
קנעה היהי הי יפל ירהו סלדכהו תואצמנל תולשלתשה
אצמהל רתכה םצע אצמנ י מ ומצע לא ומצעמ דגנתמ
תומילשה תילכת םלתשי ׳יצאמ לא ותבריק דצמו תואצמנה
תולועפ אלו תואצמנ אלו ׳יפסיםוש ואצמי אלו ׳א ותעידי! אוהו
ךירצ ייחו רתמ ערגי ואצמי סא דאמ קנמ השקי כ״א
אוהש טיא הוו ׳יצאמ ןיכו טיב תועצמא תתלו קחרמל
סוש׳יצאמ ןיכו טמ ןיאש הנושאר ׳י צאמ לא ׳בורק ׳יפסה
אצמנ יתלב טמי ל תעדה קב ללבהה תועירג נ״או ללכ ׳יפס
םש
ו רמח חלודבה ןיע ר פ ס
וירמח ו ובו חלודבה ןיע
ה״ע י״כשר ירבד ללכמ תמסרופמ H D I M l
א
קי
0
לולמ תשרמ תומוקמ המככ י
הנהו • לכ ןיעכ ן י נמ ׳יפ רככו ומויקו ותוקבד והוו ותליעב
הטמלו םהמו סילצאמ סה םי שדוחמ םי אצממ תשרמ
אוהו ותעידיכ םיאצמנה לכ י מש ותמיד דוס אוה ס׳׳אכ
לכ םישרשומ ותאלפהכ האלפנה העידיכ ואצמנ ׳א ותעידי
המ לכ לכא מ ךאיה םי שרמ םתוא עדנ אל םי אצממ
׳תי וכ י טר ורויש ינפמ ללכ םיכר םניאש ממ לולשנש
ינפמ תודחאה תילכת סהו אוה אלא ללכ ט יוביר קאי י״ח
יתצע תא עדיי יתויהב! עודיה אוה עדויה אוה תעדה אוהש
כיג ׳יפו • םש ולא םינינפכ טכראה רככו ויאצתנ לנ עדוי
טשפתיו רתמ תואיצת תלפת דוס אוהו ןי צמ תוטשפמ םש
רתנה ׳יפס הצרו הלעה ןי צמ אצמ רע ןוצר לא ןוצרמ
הצחל שדוחמ ןוצמ ןינ ׳י קחמ התכ עדנ אלו ׳תומצעב
הצומס׳׳אה ןיאש עדנ לכא ׳א טוצרו אוהו שדמי אל רשא
שדמנ תע ותוא היהי ישלח אוהו רתמ אמש ן טמ אצמי
שידח סוש שלחמכ שדח אל ישידח ט ליע עלנו • אצמנו
םוש ט תנש אל ושליח אל תעי ישדח תעש תויה םעו ללנ
טועימנ רשפאה לכב םש היה ן י נמ ׳יתב יתכראהו ללכ יטיש
םתמ םלוק ט םיאצמנה לכ ס׳׳אש רמאנ התעו • טלכש
לחי םלט םאיצמי ךכלו ללכ לוריפ םוש ילכ םתויה רחאו
תילכתכ םלט ואצמנ ולא י מו סליכהל רתמ תולכס תעכ
לע ןוצר לא ןטרמ םשמ וטשפתיו תטו צמ ןוצרכ תודחאה
אוהו רתמ טייהד ןוצרכ תואי צמ םלכסיש המ לא םעי מ
רמול לטי ךניא המו • ׳יפדכ ׳תואיצמ רתמ לטסיש תעכ
יומ רוחיאו ׳מילק קאש הי רחא הו רתככ ס״אה םרסמיש
תואיצמה לכ רתככ 'רוסמיש רמול לוכי ךניא ס׳׳אה דצמ ׳יל
לציכ אהו רוחיאהו החילקה םהב אצמי אל םלועמ כ׳׳אש לחי
תואיצמ םנמא • ׳אכ רתככ טממ םי אצממ ווהתי ס״אה לצמ
ן טמ לא םעי מ דע ולשלתשיו תטטמ ןוצרכ טממ ׳אה
לע ס״אה תואיצמ לא תואיצממ תולשלתשה הנהו רתכ ׳קמ
אלא תולשלתשה לעכ טיאש ו״ח ומצע ס׳׳אכ אל רתמ
דע תואיצמ לא תואיצממ ןוצרב טשפתמ רתמ תואיצמב
לצאמ רתמ ׳יחב איהש ׳א ׳יפס טל ׳קנה רתמ לא עי מ
׳קנ תלעמלו 11 ׳יחנמ םנמא • ׳י פמ רפםמנ שממ
׳יפדכ עדנ אל שרפשמו שרועשו תונוצמ ןטר ויתואיצת
שיאצממ תוללכל תואי צמ היהי ו״פל המו ר מ לכ ןיעכ
תואיצמ דוה לא רתככ שעי מ דע תואיצמ לא תואיצממ
׳ית שירביא ׳ש דוש טי טד תולועפב ׳תשינכל ׳יתו שישרש
ןיפנא קנייע אמטוח אחצמ ארעשד אשד םהש ׳תי רשאכ
לשמנבו לשמנ םירביא ׳קנ סה ילאו קנדוא אנקד אמופ
ה מ יל יא י ״ ״ ג ״ פ ג י• ו
םהה סישרשכ רתכב םיגישמ םה םהב ךרדו ׳יפסה םויקל
םהב התעו • ןמייקמו םהב ועפש רתכת עיפשמ םתב ךרדו
תביס םתש יגפמ ט ׳יפסת תושרתשהו רתכת ׳ית םעש וגעדי
םלעת תחת תלעתמ רתכת היה ושרשנ ו״ח ולאו ןמויקל
ןיא רתכה ךכלו ןמויק עפש ונממ טאשי אלו וקגיי אלש
ללכמ ׳ינאת םתל תלגמסגמא • סילצאמ לא ׳לגתמ ותומצע
ק״שחב ׳יפלכ גשומ יתלב רתכת םצעו סישרשת טייה טמב
םיאצממ לכ ׳יפס וית ו״ח ןכ רמאת אל ולאש ׳נ ׳יס ׳ג ׳ש
םהל ןיא הי ילעלבמו תואיצמה אמ סתויחש ינפמ עגרכ
םהש יגפמ רוא םשב סיגוילעה וסחייתי תי םעטמו םויק
תילטה שרושה םלעתי םאש רואת ןמ סיצצטתמת רואת תוצוציג
ןמ וישרש ׳ילעי רתכהש רייוצי םא הילו תואיצמ אצמי אל
סלעתי ולאו שמשת ןמ ץוצטה בייחש ומכ ללכ ויהי אל ׳יפסה
p ורבעי וא ומלעתי אלא וירחא ויתוצוציג ריאשי אל שמשת
הב ׳יפוצ הנוילעה ןמ תולשלתשמ סה תו י מו מ ׳יפסת שממ
אמיג אלמכ לדנה רייוצי ילאי םשמ ץצטתמ רואתו דימת
והכתחת םאש הונ קדוצ ןליאה לשמ ןיאש ספאו ןיא ויהי
ללכ תואיצמ אצמי אל אלא שני ןליא ףוס ףוס המי וישכעמ
רדעי רשאכש היכ תי ׳י לתמ ׳י מו מ ׳י לכמ תיאיצמ והזו
אלש המ ןיא היהיו ללכ אצמי אל ו״ח ריאהמ ןוי למ שרשה
שרמ רדעי םא הזנ הי הלתנהש םיימשמ ךכ ן י נמ היהי
סגמא קבד טיאש םשג אוהש יגפמ םשמ ראשיו וייח תומי
׳ייח רלעי סא כ״א רחא ןיגע סוש ןיאו ׳ייח ולט סי י מו מ
ךל ןיא ךכלו תואיצמ סוש תמי אלו למ רלעי ו״ח םיגוילע
אלא םיאצמנ היהיש ךתעלנ תלעת אל כ״גו תואיצמ סוש
תוימשגה ילא ׳יפא תו י ו מ וספאו אצמי אל אצמג סוש ׳יפא
םייקתי המ ׳יפסה רלמ רייצת ףאו ז״מז םייולת םלט י מש
הזש ךתעלנ תלעי לאו • לכה תלכי הזנו ןיא לא שיה רוזחי
הארתש תוית םעש היהי אל אמש המ ךאיהש רשפא יתלנ
ןמויק חכש יגפמ מז ן טקמו תי למ י״ע סרלמ ׳ויוהה
שע םלכאיו ולכי ׳יפלוח 'תוימשג תמחמ מו דמוע ןוי למ
דמעו ונממ ורסחש םינוילעה סי י מ תמחמ אנה תילכ ךרד
םינוילעה םישרמש רייוצי סא םנמא ומוקמנ םי י קמ חכ
רוזחיו רנד אללו ןיאל ׳ויוהה לא* ולטנתי םשרוש לא ןונושי
וילא ותמשנו וחור ורמא ס״זו תמ אלש ותומלקה לא תואי צמ
לבויה דוסב םירבדה תבושת ס״זו לחי רשב לכ עוגי ףוסאי
לא ףוגה תידוסי תפיסא ס״וו ומוקמב ׳תי רשאכ םשרש לא
:ומוקמב ראבתי רשאכ ךונחו והילא תולעמו שפמ
םיקרפ ׳מ ׳יפש תמ ךלכש ןיעב ן י ב תש כ י קי
פ
תלעמ םעטמ סי כמ ׳ב אצמת ולא י
לדבנ שרש יב אצמ דאמ קוחר ורוקמ לא ותבריקו רתכת
םעטמו תירחאה תילכת ׳א איהש ינפמ ׳יפס סושל ףעתסמ
ןיאש ולא ל״צש ׳•«*
ר מ ח ח ל ו ד ב ה ץ ע ר פ ס 10*
למסי רשא תומלש תילכתב ׳א לצאנ ׳יצאי 'יצאמהש ינפמ םש
רשפא יתלבסש סתשרמ סי נותחמ םי אצממ.דהו שדממ
תברוק ייחב ונייהד תטו צמ ןוצרמ טופשנ ןאכמ התעו ללכ
שרוש סוש םשמ וללשוי ךאמ ושלחמב ׳אה שדוחמ אצממ
׳יחבב ׳תואיצמ ללשוי אלא לכו לכמ וללשייש אלי תיאצמנל
אל עי ו מ אית עדיית אית תעדה אמ דוסב תו פעתסמ
םתוא יכ םש ׳י פמ ירימא יפיעסו ׳ינוקיתל תולדבנ ׳עילי
• ׳יפס אצמל ימצעב ׳י פמ םצעל תטוצר סה תטי צמ
םצע הלגתישכ ׳יפא יכ םש םניא םיפנעו ׳ית אצתהל םנמא
הממ הז לכו ׳יפלכ ׳ופעתסהה טממ ללשיי קירע רתמ
אילפהו בגנש 7ע ימירהו דיריפהמ ׳א ליצאמ הלעתני בגשנש
: הזה ן י נממ איה סג ׳א לצאמ
׳מ .ומצע דצמ ׳אה • רתכב ׳יחב ׳ב ׳יפ ר 3כ
נ

רתמ המ • ט סילצאמ תושרתשה דצמ
דצמ ׳בו ומצע דצמ ׳ב ׳יחב ׳ד וב שי ולא ׳יחב ׳ב דצמ
׳יפסה ןמ םלענ ומצע רתמ ולא סהו • ונש תוליצאה
דצמ ׳אה • ׳יחנ י נמ מ םיגישמ ׳יפסה ןיאו תטו תחמ
הלילנ שממ ןיעכ ׳ילצאמ ןמ לדננו םלענ אמש ומצע
אצויכ וא המלה י׳׳ע אלא שממ ומצע לצמ ורוא טל ןיאש
תגמ אלו חוא ונל שיש רחמ תולענ וא שחמ נרעהנ
בורמ ׳ילצאמ ןמ ונ הגמה קלתסנ רתמ ןכו ותומצע
׳י תמו מי לא ומצע איצממ טיאש ורוקממ ו מלמו מולנמה
תלגמ אמ ׳בה • םינותחתהמ ותלוזמ תגשמ תואיצמ סילעהי
ןיעכ אוהו וב םיגישמ םניא ןמצע לצמ ׳ילצאמ םנמא ומצע
תמחמ אלו וב ןיצתל לטי וניאש האורה ןיע לא שממ
ןיע םנמא האורה ןיעמ רתסנ שממ ןיאש שממ רתסה
םצועו ורוא תוקיתבב לכתמל לוכי טיאו שלחנ האורה
םיגישמ ןיאש לע אלמ תילכת אלפנ רתמ ןכו תורי המ
םשב ׳אה רתמ לא וסחוי ולא ׳יחב ׳ב המו • ורוא חנ
אוה ריהב רוא ואר אל התעו ונייהו רוא םשב ׳מ קשח
תוליצא ׳מ •רי תמ ׳סב ׳יפלכ ורתס ךשח תשי ןכי ׳יקחשב
סעמי ט םיגישמ ׳ילצאמו ׳ילצאנל טשפתמ אמ ־ותמש
אצמנ ותוקנלו ׳י צאמ תניכש מו לכל ׳ביסו רוקמ רתכהש
ריייצי ולאו םייח סה ותועצמאבו םי שרמ שרשב קבד אמש
םיש רייוצי אל עגר ׳יפא סילצאמ ןמ םתחגשה תוקלתסה
םלט םמצע לצמ וב םיקבד םילצאנה• ךכל תואיצמב אצמנ
מב קטד אמו טממ םתויחו םמויק עפש םיפאושו םיקבד
דצמ תמו • םמייקלו םתומתל מי לא ומויקו ועפש חלושו
םהש תומדוקת ׳ממ ךפהב ׳ב סה טש ׳יצאה ישרש ׳יחב
תושרתשה דצמו ט םיגישמ יתלב םתו ממ םלענ ומצע דצמ
ןליאהש ומכ !חלחלל םימ חלושיו קיייקמ אמ ט ׳יפםה
תביס םת רתכבש םי שרמ םתוא p וישרשמ ןנערו חלחלתמ
ג נ ה מ י ל י א ח״* י״ * א י טת הלי דבה ןיע ר פ ס
הימו רמוא ׳א ׳י ס ׳נ ׳ש ק״שחב ונקמעהש ארדאב סש סהו ומלעה בורל רומה חומצע דצמ ׳ואצמנל םויק ןיאש
הברה ׳וקיקח לע הרומה ןושל ונייהד היב רעשמו ףילנ וב ׳תואיצמ תושרתשה לא וכרטצי ׳יפדב וב םיגישמ םניא
סלטו יואר ןבו ולאמ םידרוי ולאו ולא רשא ולא ׳ירועישו סישרשה םתוא י ״ע ויהיו וב תצק םהיפנע ׳ופעתסה
הנתמא ׳יפא רועיש ןיאו ׳קיקש ןיאב (י אדו ןי אב)י אדו סה • דאמ ׳ישק םי נפה ׳ב ולא ירהו ונממ םיקנויו םימייקתמ
דחאהמ יב אוה הזה תולשלתשהה םעט הנהו .םהבש דחואי ׳ינוצרה ןוצר רתנב הלחת יב אוה ןינעה םנמא
אל ׳א רתב ותעדב המדת סאו ׳ב ואצי אל טושפה ןיעב דחואי אל םנמא תודחא תילבת עדויה עודיה תעדה
ויהיש בייוחי כ״א תובר ׳יחב םהש וב׳י פסה םלועל ושרשוי ןיאש ללב ותודחאב דחא ןיאש ו״ח ה׳׳ב ס״אב םתודחא
רתכה ׳יחב טייהו ׳א תודחאב םיאצמנ ולא םי נפה ׳ב תעדה וליחתה ירהו . ל׳׳ב ן״יעב ׳יפדב ללב ול המוד
תודחאה ׳ילבחב ׳א ׳יצאמב קובד אוהש הלעמל הנופה ךרעב אלא ׳טחבתמ ׳יחב אל ׳יחבב ןחבהל עודיהו עדויהו
י מרו ףנש לבמ קוחרה ליצאמה ׳עפשה לבקל לבויש ידב ןוצרמ םלענה ןוצרה לשלתשהו ׳יחב םהל סחיינ ס״אה
תויהל ךרצוה הז ולבסי אל םינותחתה םנמא לובגו שורחו דע תואיצמ לא תואיצממ תואיצמה טשפתהו ןיצר לא
׳י פסס ׳יצא תואיצמ לא ׳ואנ תצק תופעתסהה ׳יחב וב דוסבו עדויה אוהו ותומצעב רתב םתס ןוצר ומצע רתבה
םלענ קד ןוצר לצאיו אצי רתבה לא וזה ׳אה ׳י חנה הזלו ירהו הניבה ויהש* עודיה ותמכחב עדי סש עדוי ותויה
טשפתיו לבגומ יתלב שדחתמ יתלב הנתשמ יתלב דחא ׳י אצממ תאצמהו הגהנהה דוסש ונייהו ׳א ןינע ב״חב סש
׳יחב דע אב אוה דחא ותומצע לכהו ומצע לא ומצעמ המכחו ונעדיו רבד ךותמ רגד ןיבמש הניב דוסב וסחייתי
הילא סחייתי הטמל תוברתמה תואצמנל באמש המכחהש אוה עדויה עדיו םכחתי הבש וממבח ומצע תעדה אוה
וז ׳יחכ לעו זיזה ןוצרה לא רשא תאזה הנורחא ׳יחג .׳י ס המדקהג קי׳שחב וז המדקהג יתכראהו רתכה םצע
רתככ םש ולשלתשיש ןינעכ תואצממ לא סישדנה ואצמי ורשקתיו ׳י אצממ ׳ומכחתהה תליחת רתככש רתככ המו
םנמא . ׳א ןוצר לכה ׳יהיו רפסמ סהכ קאש רפסמג ׳ונוצר תואצמנה תקיקח םש היהיו תואיצמ לע** ולעי אלש ודחואי
תולשלתשה םהה תונוצרה ויהיש דנ תטוצרה קצר ארקי .׳י ני נע ׳ נ ךירצ ׳ואצמנה ׳ושרתשהש ינפמ קוחר םרועישו
ולא םיכפה ׳ נ לוגסל ומצע לא ומצעמ רתננש רתנהמ תוענמנ ׳נו .לטנורועש ׳גה . רגר טייהו ׳תקיקח ׳אה
׳יצא ןוילעה הצק ׳אה .דאמ תוקוחר תווצק ׳ג םהש דוריפהו י מרה רדעהל סש ׳יאצמנל יולגו הקיקח ןיאש סש
חנגש המ לנ איצממה ןותחתנ והצק ׳בה . ס׳׳א רמאמב ןיאו ס״אב לבה הלעמל ירהש רועיש ןיאש ׳בה .׳י פדכ
הטמל אצמנ לכ איצוהל אציש האלפמ הקומעה המכחה ןמ דאמ סי קמר ולא סינינע ׳בש עדנש המ םנמא .לובג
׳איצומ איה ףוס ףוס תודחא תילכת תדחוימ ׳תויה שעו םנמא ׳אה לצאנה ןמ םג םיקוחרו קחרה ׳ילכת ליצאמה
י מי ארקי ןוילעה תודחאה ךרעבו תואצמנה לבו ׳י פסה לכה דה דרוי לצאמ תמאבש רחאו ׳יצאמה ךרעב אל
:המבשבאלו רתנב אל למגו יטשו יוברקאש ׳ומב סע רועיש ןיאב רעשיו הקיקח ןיאב קקחו רתמ םש ןותנ
וני י הו רתבבש רתבה דוס לע תדמעש ר ח א ה קרפ הזלו ׳יפדב ׳א רגד לבה עו די עדוי תעד מו י ה דמב
וכ תואצמנה שרש ןינעו ׳ונה ןוצרה רתבבש רתנב ב״וח םהש ולא ׳ג ךלבש ןי ענ ייחגת
דושב ךתעד ןת . ׳זמ תודחאה ינפמ ונממ םקותו אלו רועישג ןחגוי אל דחאתמ ׳א ׳ומצע טייהד הלעמל
המ ונייהו וגש המבחה לא ומצע רתנב קנעה תדירי ליצאמה תודחאב וניאש ףוס ףוס דרי םנמא םקיקמב
עדויה ןיב לדבה ןח עודיו תעדו .עדוי אוהש ונרמאש יתלב ןומדק ס״או ׳א ׳בי סמ לצאנ שדוחמ הזש ׳יפדכ
הו רי סמבחה דרת המו המכחהו רתכה ונייהד תעדהו ׳א ׳יחב והרעשנ אל הו קנעו .לכ קעב ׳יפדכ לעפתמ
׳יפדכ ס״א תודחאכ רתכה תודחא ןיאש ךרענ תיתצק קחרתהל וטשפתי ׳טוצר המכ ךלכש ןיעב מרעש אלא
תדמוע הניאש תויה סע הקיקחהו רועישה ןינע םש ןתו ׳יפדכ לצאנ לא ליצאממ תואיצמ לא תואיצממ תואיצמה
דרי ףוס ףוס םש כ*ג סחוי אלו הרומג תודחא שי ירהש דע ן״מז סלדכהו הז םתואיצמ קחרה קודו .ל״׳ב ן״׳ינמ
אלו לצאנ אוה דהש תצק לדגה תאזה המכחכ אצמי לככ לצאנ רתכ טייהד ׳ו מ תואיצמ לא ודרי ולשלתשיש
סרועי שה תעושי ו תוקיקחה וקקשוי םצעב הב ךבלו ליצאמ ׳ודחאב עו די תעדו עדוי דוסב ךלבשב ׳טוצרה םתוא
. ומצע רתנב ונללשש ׳יטלחהה הלילשה ןאב רמאנ אלו ׳דועי ש המכ המע ךתעד ןתו ס״אמ ׳דרי םהל ןתו
םש רעשו תוקיקח סש וקקחנ תמאבש רמאנ םנמא ׳ולשלתשמ הרומג ׳ודחא םלמו וז רחא וו וקקחנ ׳וקיקזה
סלב תואלממ רויצ הב תאמ המכחה ירהש םרועיש ׳ינבמ טאש הוה ןוצרה לא עיגה דע ןוצרמ ןוצר ז״מז
לא ותומצעמ לצאמ קחרתנ ירהו ליצאמ אל לצאנ אי הו ורבד קבת סתעו םיללכנ יאדו רמנב ׳ונוצרה למ רתב
WJ
״ ׳< ד י » » ״ * M , ל * .
ה מ י ל י א ו״ פ n׳» א
אי פפנ סש סדא בשי אלו שיא הב רבע אל רשא
תנומת רועש אוה ךלמו ךלמ לכ ןיבלמ דופו . אתועינצד
לעפנה תילכת דע ׳לעופה הנוילע המכחב סלכ םיאצמנה
תואיצממ קתענ תואיצמו תואיצמ לכו םינטקבש ןטקה
׳א ׳יחב המכחבש הניבה תואיצמ ךלמ ׳לחת תואיצמ לא
׳ונה המכחבש דסחה ךלמו סלעתנ כ״חאו ןוילעה רתכבש
תכלוהו המכחה דוס !נשפתמ היה ךכו ׳טו ךלמו סלעתנו
ו״מז תולשלתשמו תואצמנה תואיצמל ׳ונומת ׳ח ׳למה דע
ןכו ינשה וירחא ךלומו תמ ונייהד סלעתמו ךלומ הז
הניא התימהש ומכו ןבירחמו תומלוע הנוב ס״הו שלוב
תומלעתה הנוטה אלא ןברוח וניא ןברוחה ךכ התי מ
סלעה בורל רתכה ׳וקית ׳יפא סש הלנתמ וניאש קוליסו
׳ש ק״שחב שש ׳יפדכ לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל ונייהו
ןוצר יקנ רתכה ךותב רשא תואיצמה הנהו . ׳א ׳יס ׳ג
רתוי ןוצרהש ןינעהו הבשחמ ׳קנ המכחב רשא תואיצמהו
׳ואיצמה בושחב אוה הבשחמהש הזב לשמהו הבשחממ קד
שדוק ןוצרה לבא ךכ ׳יהי אל וא ךכ היהי רמול הצרנה
תלועפ ל׳׳ר אוהה ןינעה לועפל ונוצרב אוהש הבשחמה לא
ונוצרב הלעש רחאו אוהה תואיצמה איצמהל וטפל ןוצרה
ןוצרהש אצמנ ז״פל הנהו היהי ךאיה ותואיצמ בשח אוה
המכחב הבשחמו רתכב אוה ןוצר ךכל הבשחמה לא שדוק
תילכת ׳וקד תורמה שרש תואיצמ אוה ןוצרב יכ םעטהו
שי הנהו תובשחמ םהש רתוי תולגתמ כ״חאו תוקדה
הצרא ןיוערד אועד ס״הו קצרל ןוצרו ׳בשחמל ׳בשחמ
רשאכו המכחב תוקדב םתויהב תויבשחמ יקנ תורמה יכ
׳רקי רתכבש המכחה ןינעכ הלעמל הבשחמה דוע ךגדזי
הבשחמ איהש הבשחמה התוא ׳יפא י ג הבשחמל הבשחמ
׳בשחמש דע הלעמל םלענ אוה הלגתמה תואיצמה ךרעב
טייהו ׳מלענה הנוילעה הבשחמה לא יוליגה ךרעב איה וז
׳קמ תואיצמה י נ ןוצרה לא הזב אצויכו הבשחמל הבשחמ
סלעתמה ןוצר ךרדב* הלגנ ארקי הלגנה ךרעב ןוצר
תויהלו .ןוצרה לא ןוצר ןוילעה ןוצרה היהיש דע הלעמל
׳טוצר תללוכ אוה רתכבש רתכה ךותבש תמלעמ הניבהש
תמאב איה ךכל רתכב םיצרתמה תואיצמה לא קצר איהו
םיצרנה םיצרתמ סה הבש תונוצרה ןוצר ךירא ׳וקיתב
םילעתמה תונוצרה םנמא .ןוצרה חצמ ס״הו .תונוצר סהש
ןאכ םיצרתמה תואיצמה ולא סה ׳ונוצרל ׳טוצר סהש
לג ס״ע תובשחמל תובשחמהו בגשנהו אלפנה רתכב
ומלענ רשא ׳י בגשמ ׳י מלעמ ׳טלמה הלא ס״ה תובשחמה
׳תואל ׳מאנ ולאה תטוצ־מ ךרעבו ׳יפדב םלעה תילגת
׳יפדבו ׳ג רמתג ׳תי רשאג ׳ילע סהש ןוצרה חצמגש
: ׳ה ׳י ס ׳ג ׳ש ק״ששג
סרפ 1י» ל*»*
ר מ ח ח ל וד ב ה ןיע "IBD
וקקחויו םירועיש שש ורעושי כ״א ליצאממ קחרתנו ותמכח
סישרשה ולאה תוקיקחה ןיא ןיידע םנמא תוקיקח סש
ןקתנש רתמ ינוקית סניא סגו הטמל ׳יפסה לא ׳ילגחמה
תואיצמה.לא ׳ימודק םישרש סה םנמא . ראבנ דשאכ
סתס ׳יפס אלו םינותחתה ׳י פסה ןאכ ושדשויו םינותחתה
םיפנעו סינינע המכ סג אלא ס״יהנ ת״גח ׳יב סהש ׳ח
שיש טושפ ׳א סצע ׳י פסה םניאש ׳יפסב רשא םייטרפ
לכה ׳מת ל״צ ן״יעב ׳יפדכ ׳יחב ׳יפסו ׳י פס לכב הב
׳תופעתסהו ׳י פסה ׳ירשהלו תויחהל שש אצמנו שש שדשנ
׳א ׳י ס ׳ג ׳ש ק״שחב שש ןויכ וו ימדקה דוס לאו
תויה שעו ׳יפדכ וינוקיתו ןיכלמ רעשו ףילנ סבו ׳מואב
תוקיקח הב ונרמאו ה״ע ש״ר ןוישרב ונינושל ונחלשש
רשא ׳רו ממ תודחאב לכה רשקו ךלכש דדח ׳ירועישו
ש״כ םלענה הזה שרושב ש״כ ןמוקמב ןמצע ׳יפסל
רתכב תשרשומ ׳יפס איהש ש״ג ׳א ׳י פס המצע המכחהש
םנמא דאמ םלענ קד ןוצרב רתכבש רתכב איהש ש״צ
הפה לישכי אל סא ולאה סינינעב עדיל לטי לכשה ןיא
׳תתי מא לע לכשה דומעיש ידכ ןינעל חולש ןתד תצק
:׳י פדכ די מת המילש הנומא הרו ממ תו דחאה/געו
ןינעה הי ה אל תוקיקחהו י זמ ׳י ״ ע י ש ה י ולי פ
אלא ׳א ׳קקח ׳י פסה ׳קיקח
׳יחבב ובר ךכ ׳יפדכ רתכה ׳יחבב ובר ומכ וברש ומכ
ארדאב ה״ע ש״ר ןתנ ׳תואיצמל הנהו המכחה איהו וו
רשא ׳יכלמה הלאו ׳פ דוסב הרותב ןומד ׳רי ממו דפסמ
ןוצרו קילעה ןוצר רתכבש םתוא הנהו .סודא זראב טלמ
ומב ךבלו ׳יבירחמ סה םנמא ׳ותב וומדנ אל תטוצרם
׳תולשלתשה רפסמו תונוצרה דוס לע דומעל לפט אלש
דוס ונייהד שש וכלמ רשא םיכלמה לע דומעל לכוי אל
עדנ רתכב תאצמנה המכחב םנמא סלט םיאצמנה ׳יחב
ת״מ הניב הבש המכחמ איהש המצע המכחה תוטשפמה
ואצמנש ׳ח סה טלמ שיכלמ המכ רפסמש עדנ pi מ״מנ
׳יחב רחא ׳יחב םירעושמו ׳יקקחתמ ללכ ךרד רי מה
׳תואיצמ דומעו ׳דלג דע המכחה תולשלתשה ׳יחב דפסמכ
׳קקחמו הניב ׳קקחמ המצעב ׳מגחה ונייהד ׳תומילש לע
׳ואיצמה ׳מלעתמו םי אצממ לנ תואיצמו םירועישה לנ סג
תונומת לגו םירועישה לנ רסחנ תקקוחו תדתחו סוס
ת״תג ׳קקוחו ׳מלעמו הרונג ׳קקוח ןגו ׳מלעמו תואצמנה
המגמ הדמע סשו ליימה דע ׳י פסה לג ןגו ׳מלעמו
תוטשפתה ןיאש ׳תנומת ףופ דע ׳יתוקיקח תולשלתשמ
סודא ץראג טלמ רשא שטלמ ׳ח סה ךכלו הומ רמוי
לאו רתגג שש הקיתשו הממדג תדמועה סמנחג טייסד
תא ׳י פ ׳נןגיד ׳וקית ־תסג איהד ץרא תלממ סמחמ
ד נ ה מ י ל י א ח ״ פ ז״ פ א רסת חלו דבה ןיע ר פ ס
היבשחמ סהו סילגחמה ׳יצאל ׳ישרשו ׳י ח סהש רתכבש אצמי רתנב ׳ושדנ ןנובתמ סראה ת ו י ה כ י ולי פ
הצממ םהמ רפסנש המ לב סנמא םילגתמ יתלכ םימלענו . םיברד ׳בב תוקיקחו םירועיש שיש
א ל וז ׳יחבב לכה י״נשר ׳ריןנפו ארדיאב ראבתנש ׳פב ׳יפדב תונוצרה ןוצר דוס ונייהד ומצע רתנב ׳אה
׳רשי
,
הלאל הדות ןתו אב התעו . הזמ רתוי הלעמל סהו המלענה ׳מבחב תוקיקחו םירועיש יבה . ׳ה ׳ד
׳ולעמ לבמ הלעמל דחאתמה ס״א םלעה עיגה ןכיה דע םהש תוקיקחהו םירועישה ולא הנהו וכלמ רשא םיכלמה
םלא דוסו .ןושלו הבשחמ לב לע הלעתיו םמורתי ולא ׳מילעהו הרותה םתוא הזמר אלו ללב םשב םניאו רתנב
׳ש ה״ע י״נשר ׳הב שרוד היה ובלמ רשא םיכלמה ׳ירועשה ׳תוא סה הרותב וזמרנ רשא םיזמרהו ׳תואיצמ
חלשיו ׳פב ׳יפדכ ונב א״רל אלא םתוא הלג אלו תובלה ׳קנה איהש רתבבש המלענה המכחב ואב רשא ׳וקיקחהו
:המ דע עדוי ונתא ןיאו ׳יס .קותשוסוד ף״לאבהצרי המלענה הממדה םוקמ ס״ודא
סיבלמה הלאב תולשלתשה תואיצמה ה נ ה ח קרפ םש ןיאב הלעמו רתבהמו רתבה תויה אוה הזל םעטה הנהו
רתנב דשא יעצמא תולשלתשה אוה הנומת סוש ןיאש ונייהו םש וב הנובי ךאיהו רדנ קאו
ןוצר םלענה ןוצרה דוסו ןורחא תולשלתשה אוה ׳יחו הלעמלו המבחמ ןיא הנומת לב םתיאר אל ־ב וגייסו
׳א תולשלתשה ׳א תוליצא אוה רועיש וב ןיאש תונוצרה לב ךבלו הטמלו המבחמ אוה הנומתה חלחחו הנומת
אוה ׳א תולשלתשה יב שרופמה ןמ םותס דמלי התעו ןיאו ס״ש ןיאב רתבהו ה״בקה לש ומש הלוב הרותה
קמה תאצ דע תוגירדמה לב לולעל הלעמ טשפתמ םעו ׳ישארב םשה תלחח הטמלו המכחמ אלא הרומה
ןוצרמ אלא ו״ח יוליג אל הלגתמ יוליג דע רחסנ םלעהמ הז םעטמ יב אוה ךב רתכהמ הטמל המכח .ונייהד תויה
דחפנש המכח אוהש יבשחמ קצד דע תונוצרה ורמאנ םשב ויתוקיקחו וירועיש ולע המלענה רחבנש המבח
מי מוגדדמ לכ המבחה תוטשפתה דוס דע טשפתי םשמו תונוממה לבש תויהלו ׳ובו רועב ןב עלב םודאב ךולמר
םלועלו סיבלמה ולא דוס הזמ הז ולשלתשי םשמו ז״חאז ד״וי חוא יולימ םיפוצרפ ו*ד ןרבו דוסב סה תולועה
תונותחתה ןיב רתבבש תונוילעה ןיב ולאה תוגירדמה ןוילע שרש םהש ינפמו םלבב וריע םשו םש יקנ ךבלו
םצעב םילשלתשמ םלוב המכחבש םתוא ונייהד סיבלמבש עיגה אלו םינותחתהמ דוחייהש דוחייו ׳רי סנ םש ןיאש
םסש תוגירדמ ׳בה ולא ןיאו לולעל הלעמ רתבה דוס הנורחאה דע דוחיי ׳רותש ׳דרי לא ולא תואיצמ ׳יחב
דחפה ינוקת רועישו ׳ונומתה תושרתשה ׳יארמ ח״וב ׳למה תושיא לע הרומש ותשא םשו הב רמאנש םהבש
סמפחבש הנורחא הגי רדמ לא עיגה דע ׳ולעמהה בורל וב רמאנ אלש הנורחא ׳יחב ימה ךלמה אוהו מ״חב
הלגתי םשמו רמנב ׳יצאה תושרתשה ךירצש ׳דוי םשו תילגתמ הנורחא ׳יחב וזו ומלענו ותמ סלבש ינפמ התימ
ותבדוקל סלעתנ אלפנ ומצע רתבה תויה םעש הצריו הטמל המבחה ׳י חנמו רתנב ןוקית תנתונה המלענ המבח דוסב
רטשפחמה ׳י פסהמי ואר היהי אלו םלעה ביוחיו ׳יצאמ לא ישרש ושלחשנו א״א ׳י ת ונקתנו ושענ וז המלענ הבשחמ
(סהל) תושרתשה םהל אצמי לולעל הלעמ םילדבנ םהש הנורחא ׳יחב אנקיד ׳וקיח דע אשירמ רתנב ׳י פסה
םיאצמנה ךרוצל ז״בע הטמל וטשפתי אלא רתכה ךומב הזה קרפה ללבמ ןניטקנו . ה״עב ראנתי רשאב רתבבש
הרהו שדש ןתיש רתפנש המפח ונייהד ותמצנ ׳ני י ח ןוצר םלענה רחנ ׳אה תוגרדמ ׳ג רתננ סה תודוסהש
הלועפ סש ולאל הכביו .י כותב הטמל סיטשפתמל תאצ תואיצמ תלחחמ םילעתמ םירועשה סשש תונוצרה
סמלעאי רתבבש ׳י נ דוס ונייהו הממ יצומחו המלענ לעופמ שדוחמ לא ןומדקמ אצמנ לא איצמממ תואיצמה
א ל .חורהו ׳וקית רתמ שרשי המבמ ךותש דצמ איהש ןירקיא ס״או ס״אב סלב ז״פעו לצאנ לא ליצאממ לעפנ לא
׳חוטשפתה דצמו תוי מל שדש אלא םילגתמ ׳י ת ויהיש םשב ׳זמרנ ׳קיקחב םירעושמ אלו םילדבומ סניאש ינפמ
היםיש אל הלעמל ׳חנוממ לא תואיצמ סהל ןתנ הטמל סש סנמא ןוצר איהש העי דד הבשחמו המבח ׳בה .ללב
ןוצרה ףקה תואיצמ האי ו .שממ תממו ׳ילגנ ׳נומת םירועישו תוקיקח תובשחמ סש ׳בשחמו ןוצר ותואב
ןי רספד ארחה ןירימטד אדי מט ׳ונוצרה ןוצר ארקי םלעמ סתוא ןיאש תויה סעו ה״רהב סיזמרנו סשב םירעושמ
ףקמ ןותמ לבשה ןדי סנמא ףקה ו נ הנבנ אל אצויכו רועישב טלמו סיבלמב ורעושי לטנו ףוסב סרועי שה
תוטשפתה דוס המ שממ ךב הטמל ובלמ רשא סיבלמה םירועישה סתוא pfe תו מ סעו הרהב ווהתנו
וונשפתנש תונוצרה ןוצר רתבבש רתנב ׳י חנה סחו א התימו סשנ וארקיש דע םימלענ א ל א למגו ףוסב
עי גה דע ןוצר לא !וצרחו ןוצר לא ןו?ימ מטוצרה ןוצרה המו . הנורחא ׳י חננ סממ דע תמי ו ןלמיו ונייהו
המנח תוטשפתה המגמש ןוצר איהש הנורחא ׳ישנ לא תואיצמ םהש ינפמ ללכ א ״ א ׳ו קמ םניא ולא ׳י חנ ׳ב
׳יחב ל נ ומצעב ןוצרה המו ראבנ רשאנ םיכלמה תלענ ׳י חנ טייה ןיפנא ן רא ׳וקית ׳נה . הלעתמו ׳מ ינשחמ
ה מ י ל י א »״a ח ״ פ
ךכו 'מ ׳ה ׳י פס ׳ו ׳ו 'י נ ׳ה המכח ׳י (ףקי ה)וני י הד
םשנ םהה ׳ונוצרה ולע אל ׳ונוצרה ןוצר דחכנש רחנ
כ״וא סה ׳י חנ 'נ אלא רתננ יוליג ןיא ךכלו ׳יפדכ
ןימדוק ׳כו םיכלמ ׳ח סה ׳י פקה ׳י ׳יא דוס ונייהד
׳י כמ םיכלמ ׳חה המכמ חוגירדמ ׳י סה ׳יכלמ םניאש
םימלענ רפכנש המכחבש ח״וכ ׳כו ׳מה דע הטמלו
דחכנש ייכב ומצע רחכה ׳יתכ ןכו ׳י סה םילגתמ יתלכ
ומצע רתכב ח״או רשי רוא דוס ונייהד ׳יפקה ׳י סה
ךותב עיקר ׳יתב שיש ׳ש ק״בב ׳יתב ׳יפש המ ונייהד
דוס אלא ו״ח שממ יבקנ אל ׳בקנ דוס ׳יתב שיו סי מה
ןיב לידבמ יהיו סי מה ךותב עיקר ונייהד ח״או רשי.רוא
׳ח ׳טשפתמו הלעמל ׳י איהש ׳א דוס ונייהו סימל סי מ
סהו כ״ג ׳טשפתמ ׳יהו רזוח רואו םיכלמ ׳ח סה תוגירדמ
׳יכו המכח,דוס ונייהו רזוחו רשי דוס ונייהו ׳י תה דוס
ריכגמש 'י ת לע הרומה רתנכש י״ה ו׳׳ף י״ת ד״וי דוס ונייהו
ה״י םש היהיש יואר היהו הבקנ םש ונייהד ׳י לע ׳ה
ורתסנו ומלענ ׳ינלמהש רשפא יאו הנקנ לע רנז ריבנמ
דרי םשב יקנ רתמ ׳י ת וכל ׳י מ תוטשפתה דוס לע
דוס אוה הז םשמ הלעמל אוהש המו י״ה ו״יו י״ה
יתימד ונייהד םילגתמ םניאו המכחמ םהש םיכלמה
־חס ונייהד 'ילנתמה היצח ׳תכבש ףלא דוסמ ראשנו וענצתאו
הזלו ה״עב ׳בתי רשאכ ולט ץומק רתכה םשש א זמקה
א הזכ ןוילעה יצח םנמא א הזכ ףלא יצח זמקה
הלגתמ וניאו אצמנ וניא א הזנ ןוילעה ץמקה יצח ונייהד
׳פי סאו ץומק קשל ץמק ונייהו ולוכ ץמקה לע בכורה ש״כו
ס״אה אוהו םלענ ׳אה קלחה רתכה יקלח ׳נ לע תורותל
ץמקה יצח אוה ׳בה קלמ ונרמאש תונוצרה ןוצר ונייהו
׳גה קלמ . ׳ילע יתלכ וזו א א הזב םלענה ףלאה יצח
ונייהו סלכ רתכה ׳י ת ץמקה דוס ונו הנורחאה ףלאה יצח
׳תנכש תמקהמי ן מי דוס ונייהד 'וגרדמ ׳י ונו ז א הזכ
. א׳׳א ׳י ת י ״ ״ ס״הו תוגרדמ ׳י סש לככש טייהו
ראבנ רשא רתככש רתנ םלעה שי ׳יתה ולאמ ןיידע ז״נעו
תורואמ 'י אוה רתנה .םש םנמא ׳י מ דוסכ ה״ענ
ינפמ םלענ ןוילעה ׳י ה קלחה םנמא . סהינוקיתנ םילגתמ
המנח איה ד״וד רתוי אלו איה ׳י םשה תלחת ףוס ףוסש
׳פנ ונניחרא הזה שורדה ןרעו ׳ט סהו ׳י םהש ןי נענ
םימדוקה ׳פהמ ׳אנתמה לנ לולכש רשאכו ה׳׳כ רמא
םלענ ולוכ תונולמ ןוצר אוהש רתככש רתכהש אצמת
אלא ללכ ־£מכ אלו תואנ אלו םשנ אל םילגתמ יתלנ
׳נ ונממ ומלעתי המכמו תואצמנה רדסמ ותואיצמ כיוחמ
אי מ ׳שרפת רוסנ םיבלמ םשנ ולגתר ה״ונ ונייהד ׳י חנ
רתכבש ׳י נהו ׳מה דעו ׳י נמ ׳י פס ׳מ םהש םיכלמ ׳ס
סלעתי
ד מ ח ח ל וד ב ה ןיע IfiD
סינלמ םניאש ןוצרבש סינלמ רועיש אוהש ובש ןוצר
׳אלב ׳תומצעבו ז״מז ולשלתשי סינלמ םשב וארקנ חלש
תנורחא ׳י חנ דע ׳א ׳י חנמ ותולשלתשה רועיש לשלתשי
׳בה ןוצרה טשפתי ומותנו ולונ ןוצרה טשפתמ היהיש דע
הלעמל רשא ןוצרה םע• ׳י חנמ ומצעב ןוצרה לשלתשיו
ומצעמ ומצעב ׳גה לשלתשי ןנו ׳נה ןוצרה אב דע טממ
סיללננה׳ונוצרה תילנת ןנו ׳דה ןוצרה אב דע ומצע לא
׳ב ׳תוטשפתה רחאו המבמ טשפתנו תונולמ ןוצרב
המכחו רתכ ונייהד ךלמ םשב אל ופיקה הבש תוגירדמ
דסח ׳בהו רועב ןכ עלנ אוה ונש ׳י נ ׳אה ךלמהו הנש
תוטשפתה הפיקה ירהו הרצנמ חרז ןנ נני י ארקנה
נ״חאו ח״רז כ״חאו ן״כ נ״חאו כ״נוי ז״חאז ׳י חנה
לנ המנחנש דסח רוסנ הזה ףקיהה ופיקה קו הרצנ
סשח טשפתנ חרז ןנ ננוי ל רשא ׳ורחא ׳י חנמו ׳יפיקיהה
ףוס דע סלנ ונש ׳י חנה ולגלגתיו ינמיתה ן י אמ
ןנ עלנל רשא הנורחאה ׳ילעה ננוי ל רשא הנושארו
עלנ תמיו רמא הזלו חרז ןנ ננוי ל רשא ׳א איצוה רוענ
׳א איצוה ננוי ל רשא הנורחא ןנו ננוי ויתחת ךולמיו
בנויל רשא הנורחא ׳ילעה סשוחל רשא ׳או םשחל רשא
דע תוגרדמה ולשלתשה ןנו ׳טו ךלמיו ננוי תמיו והזו
הנורחאה ׳י חנ ויתחת ךלמיו אוהו הנורחאה הגרדמה אנ
׳א ׳יחנל איצוה דוסיה ונייהד רוננע ןנ ןנח לענל רשא
לאנטהמ ותשא סשו ועפ וריע םשו רדס איה ימל רשא
לננ ׳ונו ויתחת ולמיו רמא ןנלו בהז י מ תנ דרטמ תנ
שממ ויתחת הנורחאה ׳י חנה לע תורוהל ויתחת רמא ׳א
םשו רדה ׳י חנ י מואנ הרוה נ״חאו הריפסה ןינע ןי ענ
יואר ןיאש ׳י חנ ילוגלג ׳מנ ׳ונו ותשא םשו ועפ וריע
ןאכ שירשי אל סא נ״וח ׳י פסה ׳ילא רתנה ןמ טשפתהל
׳יחצה ןמ ונש המכמ ןמ םיטשפתמה ונש ׳י נ רוסנ
רתכה ׳י ת וטשפתי ןאכמ כהז י מ תנ ונייהד הנורחאה
׳ולעתהל אנמ ןאכ היהיו ׳ולצאתמה 'י פסה ןאכ ושרתשיו
׳יהיו 'יפסל םיטשפתמ וירוקמ ויפנע היהיו ולא ׳י פפה
ולעתנו רתככש ח״ט םהש ולא ייחכ ׳נ ומלעתנו ׳ואצמנה
׳י ת דוסנ ז״חאז רתמ ׳י ת דוס וטשפתנו םלט ׳י חננ
תרזגה איה איהש ׳תנכש ׳מנמ תרזה** ונייהו .׳נתי רשאנ
׳ז» ׳י פקמ ףקיה ׳חא ׳י פסה תושרתשהו רתנב ׳י מ
. םשב ׳קנ אלו תונוצמ ףקי ה ונייהד ׳לעתמ ׳חהש
םהו ׳ג ףקיה נ״חאו םשב ׳קנש סינלמה ףקיה ׳בה
המבמ טשפתי הפיקהב ׳וקיתה םותכו רתכה ׳וקית
: ה״עב ראבתי רשאכ
׳דוקנו תואב זומר וניא םלענה ףקי מ ה נ ה ט קרפ
המכחה ןמ םשה תלחתו סש רתכנ ןיאש
0י » ל יצ יל ו* י» ל יל •
ה נ ה מ י ל י א "׳B ט ״ פ א ר מ ח ח ל ו ד ב ה ן י ע ר פ ס
המנח ׳נ ה .לי צאמנ ׳וקבד ס״אל ׳ואסנ רוא רואמ סה
׳ימלענ הנמא תואלממ רועש יולגו םיכלמה דוס הנש
המכחה רוסנש תויה סע גשומ יתלכ ךכלו םלעה תילכת
׳ית הכש ׳י נה איה ׳מ ־ ׳יפדכ ליצאהלו תולגהל הצר תאזה
םהילאו תוקנויו םינותחתה ׳י פסת תוריאמ סהמו א׳׳א
רתכהמ ׳גהנהה אצי סכ ךרדש ׳ירעשו ׳יחתפ סהו ׳וכש
׳זנה ׳יחכ ׳גה ולא הנהו . השמל תונותחתה ׳יפס ׳של
תונוצרה ןוצר דוסכ ׳יפא רתכה ׳יחכ לככ די מת ואצמי
ל נ םלעה ינפמ אלא תונוצרה ךשמ הז לע הז ואלפתי
י » ׳אה ׳כ ןיכ גילפהל לכונ אל תונוצרה תוגרדמ
א ל א יניאש רמאו בותכה הלג תובשחמכ ןכו םיטשפתמה
׳י נ נ ןכו ׳ימלענ סהו ח״וכ ׳יחכ סה ׳ימדוקה ׳כש ׳ח
םנמא .םלעה תילכת ׳ימלענ הכש רתכ רתכה ׳ית דוסכ
"נמי ו למ תוטשפתהה תלחתו ׳כתי רשאכ אחומ ׳מכחה
עודיהו תעדהו עדוי ה דוסכ ולא ׳יחכ ׳ג ויהי ׳זלו הטמלו
תעדהו תואיצמה ומצע אוהש רתוי כורק עדויה םלועלו
רחא ז״כע ׳תודחאכ גילפנש תויה םעו ירפ עודיהו ילכ
הדבעה ךדד לע י טרס םשכ םיסנכנו םיבשחנש םוקמכ םהש
י״ רפ י״כ ס׳׳צע סה ירהו עודיו תעדו עדוי סה ירה
ת ת ל אל הזו ןוצר ׳קנה רתכבש רתככ סה ולא השלשו
ןומחתה ןמ יכ ןותחתה ׳ופעתסההמ ביוחמ אלא רפסמ
רתכבש המכחכ םייוליג תלחת ולא יגו ןוילעכ ךכ כייחי
םיכלמה׳כ ואיצוהש ׳לועפו י״רפ םהש םיכלמה ׳ח דוסכ
ולגתנ ולאו ח׳׳וכ ילכו סצע םהש ׳זנ יתלכ םימלענ םהש
יכ רתכבש ׳י כנ ׳וטרפו הלכשהב ואבו ולשלתשנו םצעכ
ס׳׳ס הכש ילכהו ׳כתי רשאכ בגשנו אלפנ הכש רתכה
חומנ םינוקיתה לכל ׳משנ הבגשנ המכח האמי תס אחומ
ןמ םיטשפתמה ׳ישוחה סג המו םירכיאה ךותכ לטופה
הפהו םטוחהו סינזאהו סיניעה תולועפה ילכ לא חומה
ודחאתי ס״אכו תולועפהו ירפה ונייהו ׳תי רשאכ םינפהו
א ל א ןובשחו רפסמ סוש וכ ןיא תודחא תילכת
אוה וילכ אוה ותומצע אוה עודי ה אוה תעדה אוה
הזלו ונממ ץוח רבד ןיאו ויתולועפ אוה ועפש
סתוטשפתת ׳יחכ לא ולא ׳
ג
ןיחבהל הצרנשכ
תודחא תילכת ס״אכ תוגרדמ ׳ג ומצע רתככ םתואיצמו
א ל א ׳יפדכ ללכ ׳ג ורעושי אל ובו רתמ לצאתי ונממו
ליצאמ אלו לצאנ רתכהש ןויכ בויחה דצ לע סכייחנש
לצאתי טממו ׳יפש תונוצרה ןוצר רתכבש רתכ ונייהו
ל א עדוי ה םצעמו ילכ לא ותומצעמ הדוי ו ובש המכחה
לדבהל תעדהו עדויה וליחתה רככו המכחה ונייהד ׳ערה
ןמצעל ׳יכלמ ׳ח הטמלו ׳נממו ׳יכ ונייהד עודיהו ןמצעל
»ודי ל א ׳ערמו ירפ לא ילכמ הדריו ׳יכ ה לצאתי טממו
ם ש ו
םה ׳יחכ ׳ט ונממ ולגתיו . רתכה הנממ סלעתי
ךלמו ךלמ לכש ךל ׳תי דועו ׳כתי רשא רתכה ׳ית
ןכו הטמלו ונממ תואצמנה תמ לכ לולכי םיכלמה ולאמ
המצע לולכי הנוילעהש ׳ולילעה ׳ולעה לכ ךרד הזש ןידכ
הטמל וז תולעה ולשלתשי !"דעו הנממ הטמלש המ לכו
הנותחתה ןיאו הנותחתה ןמ רתוי לולכי הנוילעהו וזמ
׳טמלו הנממ אלא תללוכ תניאש אלא הנוילעה ןמ תערוג
הטמלו תנממו הנותחתהו המצע תא תללוכ הנוילעהו
רדסו ׳תומצע הנותחתה לע הנוילעה ׳י סוה הזנ ירהו
המכחהו ומצע לולכי רתכה םלוכ ׳יינחורה רדס אוה הז
םנמא רתכה לולכל לכות אל המכחהו הטמלו הנממו
׳ולילעה תוליעה לכל ךרד הזו הטמלו הנממו ומצע לולכי
ןותחתה ורבחכ שרתשי ׳א לכש םיכלמל ךרד הזו וזל וזמ
רשא ׳יפסל הזה תולשלתשהה ׳יהי הז םעטמו ןוילעכ
: ׳יפדכ םהינוקיתו ןמלעהו רתכל
והכשחנשכ ׳אה . ׳יחכ ׳ג וכ שי ר ת כ ה י ק ר פ
םדוק ונייהד ותואיצמ תלחת ךרעכ
׳מלענ ייחכ איהו ליצאמב קכד אוהו לצאנ סוש "צא
לעופ הכש ׳יחכ איה תאזה ׳יחבהו ותלוזל תגשומ הניאו
ולא ויתולועפ גישמ רתכהו סילצאנל ויתולועפ ליצאמה
ונייה ויתולועפו המלענ ס״א םצע תתמאש וכ םהש
׳רכהו תנושארת תאז ׳יחככ ׳א לצאנכ טשפתמת ועפש
תבשחנש אית ׳נה .רתכה לא קר תגשומ הניאו המלענ וז
.ותלוזל תגשומ הניאו המלענ איהו ׳יצא רחא ׳יחכב ׳יבכ
ךרד ליצאמה חכמ ׳ליצאה טשפתהל טשפתנ רבכ םנמא
׳ולגהל הצריש המ ךרעכו ׳יחככ והבשחנש איה ׳גת .ו כ
׳י ת סה סהו הטמל םילצאנה לא ותומצע תתמאו ורואמ
לכו ותביסב בבוסמה ליכשיש ׳גשהו חכ םתכ ןתיש ונייהו
.ועפשו יחכ וכ ןתונו וכ גיהנמו עפושה ליצאמה ןוצרכ הז
ארימט ןירתסד ארתס יקנו רתכה סצעהכ גילפנשכ ןינעכ
׳יחככ הצרנ הזכ אצויכ לכ ׳יק-תעד ׳יתע ןירימטד
אלו רתסהו םלעה הרומה הלמ רמאנשכו . ׳אה ׳מלענה
םלעהו יולג הרויש ןרתסד יתרת רמאנ סא סג המו כ״כ
גשומ וניאו ׳יצאהל ולגתנו טשפתנש ׳בה ׳יחככ ׳יהי
אקוד היהי וכ הגשהו םצעכ יולג הרומה הלמ רמאנשכו
םיקנוי םהמו םיגשומ םהש וכ םילולכה ׳י תה ךרעכ
ק״שחכ ראובמ הז ןינעו ג״פכ ׳יפדכ םינותחתה סי נצאמ
ס״הולא ׳יחכ ׳ג אצמי ןייעמה קדקדישכו . ׳א ׳יס ׳ג ׳ש
הלעמל דוע ןיאש ׳א ייחכ אוה רתכה רתכבש בייחכ
םימדוקה םיקרפב ׳יפש תונוצרהש ׳יפס סושב וז ׳י חנמ
׳ואיצמו ׳י חנ לא ׳י חנמ טשפתמ אוהש ומצענ רתמ ס״ה
׳ונוצרהו סלכ תונוצרה ףוס דע ןוצר לא ןוצרמ תואיצמ לא
ה מ י ל י א ב י׳׳פ א י״ פ י׳׳פ
ןגו הרותכ ׳ותכה ׳ערכו ׳נוגחכו ימכחב ס״הו ב״וחמ
׳ומוהת ותעדג הנוגשג סימש ןנוכ ןרא רשי המכחכ ׳ה
ירהש ׳י מ הלולכ ׳א לכ םה הזכ הנהו יוכו. ועקגנ
תומלענ רתכנש ׳ונוילע ׳נ ונייהו רתככ רתכה תוטשפתה
םינותחתה ס״זמ ׳וללכנ םנמא ןהמ ׳וללכנ ׳יפסה ןיאש
אלש כ״כ אל לכא ׳ומלענ סה ןמצעג ג״וח םנמא וגש
ג״וחמ ׳ולילכ םה ׳י פסה אלא ו״ח ׳המ ׳י פסה וללכוי
׳י ששה שאר הז םעטמו ןעמשמכ ת״זו ר״נ ונייהד תעדו
׳יפדכ תעדה י״ע ש״י ונייהד רשע אוהו ימכח ונייהד
ש״א ׳יצא ונייהד ןמצעכ ׳יפש ראש תונמל אגנשכ הזלו
כ״חג הנמנ ךכלו ׳יצאמ אלו לצאנ אוה ירהש רתכה הנמנ
לככ תולולכה ש״י תונמל אכנשגו יוכו ג״ח
(ןנע תעדה ירהו ׳וגו נ״ח ד״גח הנמנ ׳יפשו ׳י פס
רשאגו ׳יפסה ׳וללגג רתגה םוקמג ׳ילשמ קלחורתגתמ
רתככ ורשקתי זא ׳תודחא גורל רתככ ׳י פסת וקכדתי
אוה אוהו ושרושב דחאתמ תעדה אוהש רתגה (ןנעו
אוה םלועלש ס״י לע תפסות ןיאו רתגה אוה אוה ׳עדה
םלעה ׳ויה ינפמו רמת לג ןיעב ליעל ׳יפרג א״י אלו ׳י
םש סוש ןיא ךגל רתכה ׳ית ׳יחכמ ׳יפא ׳יגלמה ולא
רתגה ׳י חגג םניא רתגג םיזמורה ׳ימלענה ׳ומשתמ ׳יפא
רתגגש ׳י ג ׳י חגג אלא רתגגש ימכח ׳יחכג אלו רתגגש
דגל חטמלו תמכחמו תמכח לע תרומ רתככש ׳י ג ׳תואו
אלא ומצע רתכו ׳מכח ׳יחכג אלו ׳יגגש רתכ ׳יחכג אל
ןרעשו ׳י גהמ םת אתלנלונו אשירו אחומ תמכח ׳יחכמ
רתגה ׳י תמ סוש ןיא ומצע רתככ םנמא • תעדה דוסמ
כנשנו םלענ רתכהש ינפמ ׳תככש ׳יגגש ׳תכמ ׳יפא
ןוצר רתככש רתכהש ןינעכ . ׳יפדכ ׳י פסה תוללכמ
׳ומלענ סה ויתוגרדמ ׳י לכו םלענ ותומצע לכ ׳ונוצרת
רתכ וכש ׳י גגו תומלענ ׳מכחתו רתכה וגש המגחגו
ינפמ םלענ רתגה אוה תוגרדמה לגג םלועלו םלענ
שיאל ׳אםג אוה שוקמ לככו ׳יפדכ עדוי םצע אוהש
׳פ ׳כ רמת לכ ן״יעכ ׳יפ ׳שאג טשפתמה םצעל שוגלו
: ה״עג ׳י תג דוע ראבאו
רשגה תנלפהב ׳ימדוקה ׳פב ׳יפ ר ב כ בי ק י פ
ללב ךרדו רתבבש תורתסנה ׳מבחהו
ישרש םהש ׳יתס תוללב הב ויהי רתכבש ׳יכהש וניפ ונחלש
רתכה יב חולשה דצ לע היהי הז !ינע הנהו . תולועפה
׳ולדבנ ׳ולועפ וג ויהיש ראר קא ורוקמ לא ותגרוק גורל
היהש ׳פג ׳יפ םנמא ׳יפש יפנעו ׳י ת ונייהד ׳וברתמ
׳ומייקתמ ׳ונותחתה ׳יפשה ןיאש ׳ואצמגר םויקל ןינעה
רתנב ׳שרתשהו תולועפה ׳יתו ׳ופעתשה םעסמ אלא
׳אה • ׳יכפה ׳ב ולא ׳ינינע ׳ב רצמ לכשה ןדי התעו
ןיאש
א ר מ ת ח ל ו ד ב ה ןיע ל פ ס
עדויה לא ירוהו ולא ׳גג ׳יחג ׳ג םצעב ׳יח נה ם ש ו
הגשלו . ׳יפרג ״רפהו י״לגהו ס״צעה ע ״ ודיסו ׳ע ד ה ו
רדנג שנגי אל ךכלו םצע אוהש כיבח םלועל ר ת ג ה וז
ןתי ז״גע ׳יתה סה הגש וגש ׳י גג ׳יפא ר ת נה ׳ית
אילפהל,ןיאו עודיהו תעדה לע עדוי ה םצעל ח גש ו ה ל פ מ
: ה״עג אגה ׳פג ראגאש םעטה ןמ ז״ ע
םישורדגו הזה שורדג ללט הזה ק ר פ ה א י ן ל י »
ךותמ ׳בתנ ןינע אוהו םי גד םירחא י
מ״גג גילפנש המ לכ יכ אוהו ׳אזה המכחכ הלכ ה ע יד יה
הנווכה ןיא הריפס וזיא וא ןינע הזיא רתסהבו ם ל ע ה ב
׳יהיש ׳ואיצמ החא לככ הנווכה םנמא דבל ׳ימצע ׳יפ ס כ
רשאכ סנ וז הכיסלו םעטל ׳ומלענ ר״נ ה וג ל ש מ ה
תולגיה ׳ו ויהי ׳יפשה רפשמג ׳ולגיה ללגוי ה ט מ ל ע י נ
יתלג ׳מלענ ׳דוקנ יזה לגיהו םיקידצל רודמ םהש ׳יל ג נ
ר״נש ומגו ריינל ׳תעהו זמר ותויהל ם ע ט ה ו ת גש ומ
סאש םלענ ׳טמל ׳תנומת ספוטו ׳קתעה ו ג ׳ומ ל ע נ
׳נ ׳נומת גישנ תאזה ׳נטקה ׳נומתה ךותמ חצמנ ול ג ת י
ןוילעה יזה לנית ׳יציה ילגיה ׳ו ז״דעו ׳ונויל ע ׳יפ ס
םע הנהו . ר״ג דגנ אוהש ינפמ סלעג ק״ ק ל ג יס
םינוילעה תולני הנ הלעמל םילועו ה)נמל םיקידצהש ת ויה
׳י פסה דוס ךכו גשומ וניא ןגנש ןדע אוהש וז ׳ד וק נ
גנשנו אלפנ ׳תכה הז םעטמו ׳י חנ םוקמ הזיא ל ג ב
רשפא יא ׳י ג ׳וללכנ ׳יפסה רשאכ וליצאמ ל א ות נד וק ל
׳תנת ירהו ׳מנ ׳תכה ירה כ״אש נ ״ ח נ ש״ ם ה נ ת ויה ל
המש םלעה ו נ .ןיאש אצמנ הזלו ותואיצמ הלגתנו ד וס יב
קתעהב גשומ ומצע רתנב רתכה ׳ומצעב גשומט יא ש
ותואיצמ רתכה גילפה הזל םינותחתה ׳יפשג ותנומת ס פ וט
ומכו ונממ ׳ולולג ׳י פסה ןיאש ׳יצאמל הארנו ומ יל ע ה
ש״א ןיאש ינפמ ו׳׳ח ס׳יאמ ׳ולילכ ׳יפשהש רמול א ״ א ש
׳יפשל רשפא יא ךנ ונממ הלולכ ׳יפסה היהיש ׳יפ ס
שוגל סנותנ המשנ אוהש ינפמ ׳תנהמ ׳ולולנ ת ויה ל
ןג םשש ךרד לע ׳ימ ׳ולולנ ׳יפסה םנמא . ס י׳א ל א ס נ ו
י״ ס ד״וי וא א״ס וייאו א״ס ד״וי ת וית וא ׳י .ל ול ג ׳ד
׳ולולכ תומשה לג י י ה וייאו י \ר ד״וי וא י״ ה ו״ יו
׳ויתוא ׳י וטשפתיו המכח ונייהד ׳י התישארו ת ע ת וא ׳י
רשע ׳ילשמה רתכהמ ףנע אוהש תעדה י״ ע ונייה ו
תוטשפתה ׳יח נ הנהו רתכהמ ק״ו ׳וטשפתה ד וס ט ייס ו
םנמא • ומוקמכ ׳ת י רשאג ׳יחג ה מ ג מ ש י ׳ע ל ס
׳ נ הזג שי המו .רתגהמ תוטשפתמ ק ר ס ס ל ל כ ך ד ד
ינפמו נ ״ וחה לא ומדקי רתכהמ ׳ת ו מ יג פ מ ה נה ׳יח ב
היהי ךכל ק״ול ומ ד ק י ק״ול תוהמא ס ה ב״ח ה ו ק ״ ו ם ס ש
הטמל ה ל ג מ ר נ׳׳וח ן ד ד ר ת ג ס מ ונומ מ מ מ ע ד ס וו&
ו נ !ד מ יל יא גי י פ בי ״פ א רמת חלו דבה ןיע
׳א תלמש אלא ׳א לא ׳אמ אצוי ה״א עפש אצמנו ינפמ ןפוא סופכ רתככ ׳יטרפו ׳יתו תולועפ ןיאש
דצ לע רתככש דחא תלמו הלילשה דצ לע ס״אנש ןיאו ׳א לכהו ׳י נו ותמכח אוהו תודחאת ׳ילכת רתכהש
בירחמה דחאמו ׳פ ׳א רמת לכ ןיעכ ׳יפדכ בויחה לכ עודיה אוהו עדוית אוה תעדת אות ׳יככ סנו לדבת
תוריפס ׳ט ונייתד ׳יכרת לא עפשה אצי רתכת ונייהד ׳ושרתשה יוכר ונייהד תוכר ׳ועירי סש וכרתיש ןכש
המל ׳אה . םיניינע ׳כ ןייעמה יניעב אלפי אל תתעו תודחא ׳ילכת ׳ודחואמו תורשקנ סס אלא תואצמנה
׳א לכהש ׳ויה סע "עזו .׳ירא סיקלח ׳בל ׳יצאה קלחנ םת "פסהש רחאש ׳י ה • ׳ינוקית סש סחייל ןיא כ״א
שוכל רתכה תמל ׳כת • ת״עכ ׳וה ׳מתב ראבנ רשאכ ׳תכהו רתכהמ תמייקתמ סהו ׳טמל ׳ואצמנ ׳ולועפל ׳ילכ
.ו ״ת ןמקל ׳כתיו ׳פ ׳כ רמת ל״כ ן״יעב ׳יפדכ ם״אל הלענ אל סא ׳ואיצמ סהל ןיא וידעלכמו םהילא ׳משנ
תולועפה יוכר דילוי תטשפתמה ׳יפסו ׳יפס לכש ינפמ םייקתהל ׳יפסל ׳ואיצמ היהיש אצמנ אל ׳ינוקית וכ ויהיש
י״ע אל סא טושפה ׳אתמ לבקל םילוכי םניא תוכרהו ואצמיו ׳יתה ותניבכ ופעתסיש אות ותמכח תריזגו ונממ
תנכנו וליצאמ דצמו ומצע דצמ תודחאה וכ הנכנ יעצמא סויק םת ׳ישרשתש םכויחו ׳ינותחחס ךרוצל
ידכו ונממ ׳יכאוש םתש ׳וברה ׳יפסה דצמ ׳וברת וכ ׳יתתש ןרתו טפפמת אצי כ״א . ׳ופעתסמת תואצמנה
"יקחהל ולכוי אל כ״או רשפא יאש ׳יצאמכ ךכ וכייחי אלש םנמא ׳ונותחתת ׳יפסה דצמ סס תופעתסתתו ולאה
ז״כעו א״א רתכת דוס אוה תזת ׳עצמאת לא וכרצוה רמאנ רשאכ כ״א ׳יפנע ןיאו ׳ית ןיא רתכה ומצע דצמ
דצמו ס״אמ לכקמ ׳א דצמ דכל דחא סצע רתכה ןיא כורקכ ׳ימ לולכ ונדמוא וכ קדצי אל ׳ימ לולכ רתכת
ץצונתיו ׳יחכ המכ דוע טשפתי אלא ׳ילצאמ עיפשמ דחא םנמא .תודחא ׳ילכת אוה אלא ס״חת לא קדצי אלש ומכ
רתכ דוסב ותוטשפתה דוס ונייהד ׳יפדכ תוצוצינ תמכל ׳א לא ׳אמ אציו דחאמ רתכה לא ותויח חלשמ ס״א
׳יתה וללכוי וכש הטמלו ׳יבמ ׳יכה דצמו וכש כ״וח ׳תולשלתשה ׳יחככ תוכרה ס״טל ׳ויחה חלשמ ׳א רתכת סנמא
רתכה ׳ויה דוס רמאנ ןיידעו ״פסה ושרתשיו ראכנ רשאכ ׳יפנע ןיא ומצעכ רתכה רצמ סנמא ׳וגרס לא ׳אמ אציו
ןורחא ׳פכ ׳ו ׳תכ ראכא רשאכ "ת דוסכ ׳יפסל ׳משנ ולכתסישכ ז״פל ירהו ׳יפנע שי םיטשפתמה ׳יחכ דצמו
ס״או רתככ ׳י פסת תודחאו רשק ללכ ללוכ אוהש וכש אלו ׳דוקנ אלו תוא אל וב קוצי אל ומצע ׳יחככ רתכה
:םש ׳ע דאמ דמחנ ןינע אוהו ׳יכד ׳י ת ׳וצכוקמ תויתוא תרזג לע הרוי םשהש םש
לשמ לישמה ותריטפ תעשכ ת״ע י״ ב ש ר ג״י קרפ "פסהש תמ דצמ סנמא תולועפכ ׳א רדג •׳ושוע
רמאו וז ׳מדקה ןינעל תאנ םהילא ׳ולועפת ונממ וצצונתי וכ ולכתסי ׳ונותחמת
ויניעב סראת לכתסישכ רנת הנהו   אניצוכ ארקנ רתכהש וז ׳יחבמ הגרו ויתולועפ כור ובאשי ותודחא ׳דוקנמו
ןמ תואצוי ׳ויכהלש יטוח ןוהל הארי תוכר ׳יניע סה סא ןיא ומצע דצמ רתכהש אצמנ . רתככ ׳י תה הנכנ
׳יניעהש אלא תויכהלש רנת ןמ תואצוי תמאכש אל רנה ׳ית לא לדבהל סיכרתמו ׳י פעתסמ וכש סישרשה םתוא
רשאכו תוינסלשה ׳תוא ובאשי רנה ןמ רואמה ׳וכאושה ׳י פסת ואבי רשאכ םנמא סניאש ׳ית וכ סחייל ןיאו
ןמ רואהו ׳וארה תובאושה סיניעה לא ומצעמ רנה ןיחכנ אל סא תויחה כואשל םהל רשפא ׳א ונממ ׳ויחה בואשל
דצמ יכ רתככ ׳יתה ןינע והזו ללכ ׳יטוח וכ ויהי אל רנת םהילא ונממ וצצונתי ׳זלו וכ ׳א לכל שרשו "ת תויה דצמ
׳י פסה רשאכ םנמא ׳א סצע לכה אלא ״ת ןיא רתכה ׳י פסה ראש לש רתכתמש תממ סת ׳יתתש ןינעב ״ת
םשמ םתויח בואשל רתכת לא תויפוצ סיניע סת ׳ונותחתת ראשש הממ סנמא םניא ומצע לא ומצעמ רתכהמ םנמא
׳תואו תויכהלש יטוח ׳י פסה ךרע לא רתכת זצונתי ש״מ ונייהו ןקתתמ אוה סהכ ורוא תוררועמ "פסה
רמאיו ליכשמה להנתי לא המ ןינעהו . ׳ית וארקי ׳יטוחה ׳ינותחתת דצמ ןקתתא ׳יפש ןקתתא אלו ןקתתיא ארדיאכ
ןיא טיא סאו וב ׳יתת ׳רת ןנשי סא ןניא וא ןנשי • ׳ב ׳י ס ׳נ ׳שכ ק״שחב ׳יפדכ ומצע דצמ ןקתתא אלו
די מת תומייק ׳יחכו תומלוע ׳ימחש תמאכ יכ .׳י ת ול סתל !תינש תוית םע ׳יפסת יכ הזל םעטה היהי הנהו
אלא ותומצע דצמ רתככ םניא םנמא . ורמי אל סלועל סהנ סחיינו וננושל חלשנ ףוס ףוס ׳כתי רשאכ תורחאה
תב הפוצ ןיעהש רנכ דציכ אתו ״פסה דצמ סה ׳יתו א״ז דוס ונייהו ׳ולועפת י מרה םהנ רמאנו רפסמה
אלא י נממ'"טוחה םתוא ןיא ומצעב רנה דצמ ירהש ויהיש רשפיא ךאיה םנמא . ה״עבש״מש ן״יעכ ראכנרשא
הפוצה ןיעה םנמא • דחוימ ׳א רכד םיטושו אוה וכ ןיאש אלפנה דיחיהמ עפש תובאוש ׳וברה ״פסה
רמ ןיב עצמתיש המ ׳״ע הנממ ׳ואיצמת באשי קוחרמ דצמ תודחאתו יוברה ןיב יעצמא רתכת תיה הזל "חכ סוש
םצעב רושק ׳אה הצק "טומ תשע׳ קומסה מו א ןיעה ןיבו תודחאה ״לכת דחא אוה עפשה ׳א באושה אוהש "צאמ
ר מ
ה מ י ל י א יי״ ״ י ג "
פ
א י מ ת ח ל וד ב ה ןיע ר 8ם
ןמקלו ׳פ ׳ב רמת ל״כ ןי׳יעב ׳יפ סישאר ׳ג ןינמו
אוה רתכה תוצצונתהו ׳יתה םעטב סלואו . ׳פ ׳ו רמת
לכ ומוקמב ראבתנ קנעה ראשו סרוקהו הז ׳פב הצרנה
: ול ףארכ ׳או ׳א
רתכב ׳
,
פסה תולכתסהש הלעמל שרדנה יפל ד י p"©
רתוי סניא ׳יפסהש עדונו ׳וקיתה ובייח ׳תייפצו
1
ותברוקל בגשנו אלפנ רתכהש תויה סע רקיעו ללכ ׳י מ
ךא ס״יהנ ת״גח ב״חכ םילצאנ ׳י סה ז״כע ורוקמ לא
אלו ץצונתי אל ׳ישרשו תוצוצינ לא רתכה ץצונת׳ רשאכ
הלחתש ןווכמ אוה ז״פל נ״א ׳י ת ׳ט לא אלא ןקתתי
טי א רתכה ירהש םשה ונייהד אחומ המכחה ןמ ׳י תה
רתכהש דצמ םנמא .׳י פדכ ׳יתה ולאי ״ע אלא סשב ארקנ
סג כ״א ׳יפדכ תעדה ׳יחבב תונותחתה תוריפסב ללכנ
ק״ו ׳י חנמ זצטתי םנמא הטמל טשפתהל זצונתי רתכה
לכ ׳י חנ לכ תלחת הז םעטמו תעדה דוס ונייהד ונש
׳י חנ טייהד לכה לע הסכמה רעשה אוה רתכה ׳י ת
רתכהש ׳י חנמ דנל תורואמ ׳ט ןינעה ׳יהי כ״א תעדה
תעדה ״חנמ ץצונתמ כ״ג רתכה ׳יהיו ץצונתמ וניא
אלא ומצע רתכנ ק״ו ןיאו םיצצונתמ ק״ו ונייהו
המכחנש ק״ו ״חנמ רתכה ןצונתי ךכל המכחה דצמ
וטשפתיו רתכב הלעמל המכחבש ׳תואיצמ סילועי
לע ׳יפוחו חמהמ ןיעבונ ןיוו רעישה דוס ונייהו הטמל
המ ללכ ךרד םנמא . ה״עב ראבנ רשאכ ׳תלגלוג
םנמא . ׳יפדכ ס״טל ׳ט סה רתכהמ ׳ינוקיתה וצצונתיש
ןיא דהש ׳י פסה ׳יחב יוביר יפל ׳יהי םיבר ׳יתהש המ
םצע אלא רתכב ןקותי אלש דע ׳א םצע ׳יפסו ׳י פס לכ
ךכלו תולועפ המכו המכ ׳יפסו "פס לכב שי םנמא ׳א
תויאיצמ המכב ׳י מה ץצונתי רתכב שרתשיו זצונתי רשאנ
.׳י פסבש תויאיצמה ׳תוא לכלו תולועפה ׳תוא לכל םישרש
םתואיצמב תובר תוחכב תללכנ ״פסה ןיאש ףיסוי דוע
יתלב רמגה יכ הזל םעטהו רתכב רשא שרשה תואיצמב
ףוס ןיאו תילכת ןיאב סחכ וב "פסה ישרשו תילכת לעב
׳ד ׳ג ׳ב ירמת ׳פב זומרה דדמנה רועישכ םרועיש ךכל
סחכ ׳תואיצמ עיגה דע ומצמצתי הטמל וטשפתי רשחכו
עודי הנהו . שממ ״פסה ימוק רועיש זמר לא ׳תלועפו
איהו יכותב םיארתמה ׳פסואה הארמה לא !ינעה
רתוי םיארנה סדבדה הארמש זכרמ תדוקנ לא תעפושמ
רתכה ךכלו ץוחל הארנה םי מעפ המכ ׳הש הממ םילודג
סלדג יפכ םתוא הארמו סלדגמו וילא ״פסה ףסוא
סילשמהש תויה םעו הטמל ׳תואיצמ יפכ אל ותואיצמב
קנעה ןיא רתכב ׳שרתשה לא ׳יפםה ׳מדק ובייחי ולא
׳י פםה ׳יצא ׳יהי כ״חאו רתכה ןקותי הלחתב אלא ךב
םנמא
ןירזפתמו רנב ׳א "טוחה לכו ןיעב רושק ׳אה הצקו רנה
׳ולולכו ׳י "פסהו ומצע דצמ דחוימ ׳א רתכה ךכל קעל
ולדכוי אל רתכב די מת ןילכתסמו ןמצע דצמ לודג ללכ
תמחמ הזלו ללכ םתייחו םרשק םוקממ וקמחי אלו
׳יפסהו לודג קחרה ׳י פסהמ וקחורי רתכה ׳ולעתה
ולא םיטוח ויהיש דציכ אהו ט ורשקתי ׳קחרה םוקממ
הזלו ׳י פס ׳ט ןיבו רתכה ןי נ ןיעצמתמ ׳י מה םהש
׳יחבו הרומג תודחא דחי םלוכ רתכנ עוקתה ׳י חנ
׳וקיתל ׳י נחנתמ ׳ית סה ׳י ת ראשו 'י פס ׳טל םירזפתמה
תודחוימה סה רתכה םצעו רתכנש נ״חכו ׳יפדכ סי נר
רתכנ ש״כ ׳אכ ׳ונושח ןמצענ ׳י פסהמ ׳יפא ר״נמ ירהש
״חננ "פסה ״פצו ׳ולכתסה םנמא ׳רומג ׳ודחא םלכש
ףעתסי וז ׳י חננו ותני נ ףוס ונייהד רתננש הנורחא
״פסה ׳ט ןינו ונינ ׳ויעצמאה ׳י חנה םתוא רתכל ץוחמ
ןי נ ׳יעצמא "טוחהו םיטוח ןיאו ׳א ׳תומצע רנכ ונייהו
םיאצוי רנהמ סה םנמא ןי עהמ אלו רנהמ םניא ןיעו רנה
לכוי אלו ׳ית ול ןיא ותומצע דצמ רתכה הנהו ןיעה לא
ורשק דצמ םנמא תולועפה לדנה לע הרומה םשנ וסחייל
״תה לא םשג וארקיו תולועפה ול וסחייתי ״פסג
סה ׳יתהו ׳י תה ולא אוה םשה רקיעו עדומ םשג סחייתיו
ולטבתי אל די מת תוצצונתמ ׳ועוכק תורואו תועפשה
המשנה הנה רמאנו וירבדמ דוע דמלתנו . הדוקנ וליפא
םירביאה לכ תלועפו תוישפנה תוחכ לכב לועפת !ןוגב
תוישפנה ׳וחכו םירכיאה תלועפו ׳א איה המשנה ירהו
המשנה קפס ילב ירה םלוכב לועפת המשנהו תובר
תולועפ ןיא תמאבו תולועפהו תוחוכה םתוא לכל ץצטתת
תולועפה רשאכו תולועפה דצמ אלא המשנב תוצוצינו
ה״הו תוצוצינה ׳תואל ץצונתת המשנה המשנהמ ולעפתי
׳יפסל ימשנ ׳יחכ רתכה ירהש ולא םי מעל שממ םעטהו
ץצונתמ וניאו ׳י פסה לא טשפתמ אוה ס״אש ס״אל שובל
אל וב ןיא ירהש ׳י פסהו תולועפה ׳יחבל ןחבתמ אלו ו*ח
ץצונתמ רתכה םנמא תולועפ אלו תוצוצינ אלו ׳יחב
רמאנ ךכלו "פסה דצמ אלא ומצע דצמ אל ״חנל ןחבתמו
ןחבתתו "פסל המשנ רתכהו רתכה ךותב שבלתמ ס״א
התאשכו רתכה ׳י ת סה סה תולועפה ׳יחבל תאזה המשנה
וב שיש אצמת אל רתכה לא ׳י פסה תולועפ סחייל אב
תונוש תולועפל ורזפתי אלש ׳י ת דוחי טייהו ללכ תולועפ
רתכב םינוקית םירמוא ונאש תעה םעו ׳י פדג ללכ
קודקדה ךרד לע וניא רתכב המשנ ס״או ׳יפסל המשנ
המשנו המשנ ךותב המשנ ׳גהנהה ישאר ׳ג סה ירהש
רתכבש רתכו רתכבש רתכ ךות ס״א דוס המשנ ךותב
׳יפסל תוצוצינה וצצטתי ׳יבב כ״חאו רתכבש המכמ ךומ
זנ
ה מ י ל י א
ז ט
"
8 וט
'"
א
יט ת ח ל וד ב ה ןיע ף ^ן ן
תוצקתתמ תובשחמו תוצועי תוצע סורא ץראב וכלמ
וי רכ ׳כשחמו ןוצר סורא חאו ׳ח תוצעהו רתככש המכחכ
׳יפכ יתכראה אלו םי מעפ תמכ ׳יפדכ רתככש תמכחבש
ןיאש הרותה יכותכ ראבל הז רוביחכ יתנווכ* תויהל הז ׳פ
ךותמ דמלנה תולשלתשהה תלעות ינפמ אלא ומוקמ הז
ונל שקובמה רקיע אוהש םיכלמה תואיצמ תעידיו כותכה
וי״שחכ ׳יפדכ ארדאה תלחתמ םיחוקל םירבדה ולאו הפ
אוהש המכחכ הצעהו הכלממהש ינפמו . ׳א ׳יס ׳נ ׳ש
הטמל ׳יחככ םלוכ תואצמנה רויצ וכש שורפה תכרפ
כ״לכ י״סכ רמואכו תישע המכחכ םלוכ רמואכ ׳מוקמכ
בותכה רמא ךכל ׳ש ק״שחכ ׳יפדכו המכח תואילפ תוביתנ
תובשחמה לכל הבשחמכ הנוילעה הצעכ רתככ הלעמל כ״נ
: הצעהו הממדה םוקמ םודאכ ךולמיו
בותכה הצר םכיתובשחמ יתוכשחמ אל יכ ו י |רף£
׳חקי ׳בשחמ וזיא ׳כשחכ א״כ תובשחמ י
ןכו ינשה חקיו רויצה ותוא קחמתו הנריצייו המדמה
לא הקיחממו רויצ לא רויצמ עסונ םדאכ דשא המדמה
הלעש לכ אלא ו״ח ת״יהלאה הבשחמה ךכ אלו הקיחמ
קחמי אל רויצ רייטצנו הקיקח קקחו רייטצמ הבשחמכ
׳יילע אוהה תואיצמל לישמנ ונחנאו רקיעו ללכ דוע
ןיכל וניניכ ןיא םנמא ךכ ונכ לשמנה תויה ינפמ הכשחמ
רמא ךכלו תמאכ םשה ףותישכ ׳יפא אוהה תואיצמה
׳יתכו ׳תובשחמ ׳רקו סכיחוכשחמ יחוכשחמ אל בותכה
תובשחמ םתו ׳א אלא** הנוילעה הבשחמה םלועל ׳תכשחמ
רמאת ולאכ ׳א הנומת סה תואצמנה הנת דציכ אתו תוכר
המוק דועיש הנומת איה ׳י ולמ ״שעכ אצמי רשא לכ
הריציכ תמדוק הנומת איהו הילא םדוק שרוש הלו ׳א
המ לכש ונייהו המילש המוק רועש המילש הנומת איהו
תמדוקה האירבב והומכו הריציכ רייוצמ "שעכ קקחנש
׳וקיתכ והומכו הארכל ׳דוקה ״צאכ והומכו הריציל
לא הכשחמ ןמ והומכו האלפנה הבשחמכ והומכו רתכה
הבשחמכ ש םודא ץרא יולע תילכת לא הלעתי דע הכשחמ
הכשחמ ׳ניא םודא זרא ׳יפאו תנומתכ םניא תונוצרה יכ
׳ג ׳כ ׳א ׳פכ ליעל ׳יפדכ תוקדו תודחא כורל ׳רייצמ
עי י כא דוס לא תואיצמה וטשפתיש קצרה ״הי רשאכו
דויצכ קחרתהלו תורוקמה רוקמכ רשקתהל רשפא יא
הסמל התדמ ןיאש הדיריה ס״ע דרוי ה תאזה הנומתה
ןיאש הטמכ תודרוי הירכיא יקרפכ תאזה ״שעה אלא
תוצרא ׳ז וניכצממ הטמל דוע שיש המרתשכ הנממ הטמל
ןוילע ןוצר הזלו סינכ יציכ דע םלוככ תועורנ תוירכו
׳כשחמה לשלתשי ךכל הנומתה טשפתיו תואיצמה הז דריש
רפאכ ע״לכ ׳א ךלמ ונייהו הוכנ הלועמ תואיצמ בושחיו
ראבתי הניא ל״צ** ןיאש ל״צ•
ךרוצל רתככ סישרשה םתואל םעט םילשמה סנמא
:כ״חא םילצאנה
םניינעו תוגרדמה תולשלתשה ׳יפש רחא ן ט pl f f i
דוסכ םהש ׳י חה סוקמו רתכה דוסכ
1
המכחה דוסכ םהש םיכלמה םוקמו רתככש הניכה
"תהש ונרמאו רתככש רתכ ס״הש תונוצרה םוקמו רתככש
ולאמ הלעמלו םשכ ׳קנ םיכלמהש ינפמ ׳ח םיכלמהו ׳ט
ונייהד וכלמ אלש םיכלמ ׳כ םהש "פס ׳כ יאדו ׳יהי ׳חה
ןירימט סה תונוצרהו ׳יפדכ הילעש רתכהו המצעכ המכחה
תומשהש ינפמ תומשכ ולעי אלו םעדנ אל ׳ימלענ ןימיתס
יתלכ סה תונוצרה םנמא . םלענ ךרדכ תורידגמ תויתוא
ןוצרה םש הנהו תומשכ ׳תואיצמ ולע אל ךכל ללכ רדג
םוקמ רתככש המכחכ םנמא ׳גהנמה הנומתה תרוצ רייצל
הבשחמו ןוצר ונייהד ןוצרל תובורק ׳יחכ ׳ככו רויצה
המכחבש הנינב םנמא הנומת סוש םש רייטצנ אל ח״וב
רשאכ סשנ ׳רדגו הנוילעה הנומתה ׳רייטצנ םש רתככש
׳קנ ולאש ירה םיכלמה הלא רמא בותכה םלואו . ראכנ
ךותכ רייצמה ןוילעה ןוצרהמ תוצועי תוצע םתש םיכלמ
הצמה דע הצע לא הצעמ זט״תמו הכשחמ המכחה
תנורחא ׳גרדמ תצע ׳חה ךלמה אוהש ׳דמועה תמייקה
הלא רמא הזלו רתככש המכחבש ׳למ איהש המכחבש
תויאיצמה ונייהו וצעייתנ רשא תוצעה ולא םיכלמה
רדג תנומת רויצ , תואיצמכ םילועו םיכלומה
םוקמכ סהש אלו שממ תומש םהש אל ׳תוא ונכי תויתוא
סרויצ ונל תולגל תויתואה תולוכי הטמל אלא תויתוא
רייצל הטמל רשפא יאש תונוצרב ךכ ןיאש המ התואיצמו
סורא ץרא איה המכחה סנמא תויתואכ סרדג תרוצ ונל
׳יחכ ׳כ ףותישבו ןוצרה הנממ הלעמלו תממדה םוקננ
תוגרדמ ׳ככ הממדה םוקמ סוראו ןוצר ןושל זרא ולא
ינפל םילשלתשמ ולא םיכלמ המכחבש ח״וכ ונייהד ולא
הלעתמה ת״תה דוס ונייה לארשי לארשי ינכל ךלמ ךולמ
"צאה דוס אוהש קנעכ אכס לארשי ונייהד המכחה לע
"תה ונייה לארשי ינכל ךלמ הנהו ׳למה דעו המכחה ןמ
םיכלומ סהו טשפתמה הזה "צאל תוצע סהש רתככ רשא
ןמ ׳יצאה לע טלוש ׳וקיתכ רתכה ירהש םהילע םיטלושו
׳יתל תובשחמו תוצע סה ולאו ראכנ רשאנ הטמלו המכחה
תולשלתשהה רשק ונייהו "פסה ךרוצל רתככ סינקתתמה
"פסל ׳ישרש רתכה ינוקית תולועפה ילכ סה ׳יפסה
׳יפדכ םייקתהל וכ שרתשהלו רתכה ימחרכ רשקתהל ידכ
הבשחמכ םש תולוע תוצעו םישרשו םימייק סה םיכלמהו
"תה לארשי ינכ ״פסה ונייהו תובשחמה לכ ׳ללוכה
רשא .׳י פסל רתככ תוצועי תוצע לארשי ינבל ךלמ ךלמ
ו ט
ה מ
י
ל י א
ז
״
י פ ז ט
"
פ א ר מ ח
ח י ה ב ה
ןיע
ר פ ם
וניתוגשחממ חקנ םנמא . תועורגה מיתוגשחמל תומוד
ה״בה לישמהש ינפמ סהה תולועמה תובשחמל לשמ
סגו בע השעמהש !ינעהו הבשחמ סשג הרותב ותבשחמ
ותוא יונב תיב י מדת ולאש ׳ינחורו ׳קד הבשחמהו
׳יפדכ ןוילעה ןינעה אוה ןכו והשעממ הלענו קד ןוימדה
לשמה . ׳יפסה רדגכ הבשחמה רדג ׳יהי אל ז ׳יפל הנהו
תואיצמה קחרתי הרובג השח דסח גבוי הניב עלב הזב
השעמהמ הבשחמה קחרהכ ימצעב ׳יפתה תואיצממ אוהה
קחרתי אל ז״כעו וניתובשחממ ונישעמ לא שקהג ןוימדב
ןוימדו הברק ירהש ללכ המדתי אל ןוימד סושבש נ״כ
השעמה וחוא המדמ ירהש השעמה לא הבשחמה רויצ לא
סחייל תצק המוד סינלמה תומש אצמת הזלו הבשחמב
וניתנשהב וניתובשחמב םילוע ונחנא הנהו תצק ׳זנה ׳י פסה
דצמ ןמצע תובשחמה םתוא עדנ אל ל״ר הלעמל הטממ
רשא קלח סנמא .תולגנה ׳יפםה דצמ סטונ םנמא ןמצע
סחיל אבנ רשאכ ךכל ללכ םגישהל לכונ אל ונתשיו ולעתי
תצק ועדיש המ תומשהמ גישנ ׳ובשחמל ולאה תומשה
ללב לכונ אל הלעתנו אלפנש ׳יחבהו קלחה םנמא ׳יפסל
סלענ ןינע לע הרומ אוהש ינפמ הנבהו שוריפ םהל תתל
וסנכנ אלש םהב רשא קלח ש״כ העידיה תגשהמ בגשנו
גשומ ׳וניאש.ןרידגהל תויתואה וארי אלש תויתואה רדנב
רשאכו ׳שרפל וני תעדג תלעי סא ןייעמה להנתי לא הזלו
סי רגדה תנוכת דע ראבל לכונ אל רואיבה לא אבנ
׳זרכהו ׳וזעל בשחי אלו סרוג ומצעב שורדה יכ תומילשכ
י״כשר חתפו הרותב גתננש רחאש ינפמ רואיבה ׳וציחמ
בשחי אל וב רוציקהו וב ךרד סנכהל השע ךרד חתפה
הבורמהמ בושח הלועמה רקיהמ גשומה טעמהש ןועריגל
לאהו ראבתהל אלא הנתנ אל הרותהו םינינעה ראשמ
הנה הגהמ וריע םשו רועב ןב ע ל ב י רפבי
לכ ׳עלובה הבושתה איהש עדונו ׳יפדב הניג תואיצמה
תויתואש יאדו ןג עלב ונייהו לגייה דוסב ןומחתה רויצה
תואיצממ עלב לשלתשמ אוהש הצרי דועו ה״י ןב הניב
ונייהו עלבנל םוקמ הנפמו רעבמה םלענה סנקמה ר״ועב
דע סלעתמ רתוי הנוילע ׳י חגמו סלענ אוה ׳א ׳יחבהש
׳עלוב וז המכח היינשו הניב ׳א ׳יחב ונייהו רענתמש
יאדו וריע סשו הנקנה ׳י חנו רכו ׳יחכ והזו תרעבמ וזו
המ לכו וניהלא ר״יעכ דאמ ללוהמו ׳יוה לודג ןינעכ
׳וכשחמה ׳יחכב ׳יפוצרפ ו״ד דוסב הלע ׳בשחמב הלעש
וי ח ןיד סש שיש אלו ןתונ ןידה סשמש יאדו ה״גהנד
הנשחמנ שי ןוימד סנמא הבשחמה ש״ב רתבה ׳יתב ׳יפא
ןידה ןתונ ה״גה ן״יד הטמל הנווכהש והעדנ אלש המ
ינותחתב ׳יניד ןירעתמ ןמתמד הניכה ׳י פס ונייהו ונימזמו
׳נוילעבו
ע״לב קחמנ אלו ב״בוי ׳ב תואיצמ לשלתשי עלבמו ראבתי
אל ע״לב רייטצנ אל ולאו סלענ עלב אלא נ״נוי י נפמ
נ״גוי ןי נ יעצמא ע״לנ ׳יה אל ולאו נ״נוי םלועמ אצי
׳ובשחמה ורייוצי הזלו ותואיצמ לטנתמ ׳יה סודא ץרא ןינו
וזל סויק וזו וזל םויק וז אלא ו״ח ולטנתי אלו וקקחויו
רושק לולעה םלועלו לולע ןמ לולעו הלע ןמ הלענ
ךלמיי ונייהו תמיו ךלמיי ונייהו ותביסב ננוסמהו ותליענ
םויק תביסו דוסי ותויהל סלענ תמיו תואצמנה ףוס אוה
הזל הזמ םילשלתשמ סינלמה ואצמנ הזלו ךלומה ךלמל
ונייתו הבשחמב תורייוצמה תובשחמה ונייהד הול הבי ס הוו
דסחב עלב הניגב ח״ונ סודא ת א מ וזמ וז תולשלתשה
לואש דוהב הלמש חצנב דדה ת״תב סשח הרו נמ ננוי
תודמוע תומייק תונשחמ סהו רדה ׳למנ ןנח לענ רוסי נ
ונממ לשלתשמ הטמל ויתחת ךלמיו אלא תוקחמנ יתלנ
הנוילעה הרוצה רייציו המד ןוילעה המדמה חנהש ונייהו
דמועו סייק ןוימדה ותואו סלונ תואצמנה תנומת איהה
רייטצמו אוהה תואיצמה הלעתמו הלועו תולשלתשהה דרויו
. תואצמנה ירויצו תונשחמה ונייהו ׳ד ןנו ׳ג ןנו ׳נ הרוצ
לשלתשיו רייטציו אצמיש המ לנ הנ רייצי הנושארהש עדו
עדיו גישי ןוילעהש ינפמ קד רויצב סלוב תונומתה ס״ע
ומצע תא ןותחתה עדי אלש האלפנ העידיב ןותחתה
עדי אל ןותחתהש ש״ב תואיצמ ותואבו העי ד התואנ
תצע י נ תחופו דרוי תואיצמו תואיצמ לנ ז״פלו ןוילעה
רתוי לולנת נבוי תצעו בגוי תצעמ רתוי לולבת עלנ
לולבי אל נגוי ו גבוי לולני אל סשחש ינפמ סשח תצעמ
תורחאל דומלת ןאנמו סשוח ונותנו ננוי לולני עלנו עלנ
לא הבורק הנוילעה לבו ולשלתשיו תואצמנה וטשפתי זנו
׳קקחתמ יתלב רתוי ׳קדו ־רתוי תללובו רתוי ׳יצחמ
תוקקחתהל הבס אוה תוקחרתההש רתוי רויצה ׳קי קחנ
שי תאזה המכחה הז סעטמו הטמל תואצמנה תטעהלו
לא תואיצממ תואצמאר ירויצ םהבש תוגרדמ ׳א הנ
ךלמ לא ךלממ הצע לא הצעמ ןוימד לא ןוימדמ תואיצמ
ועפ וריע םשו רדהל עי נה רשאכו רתכה ׳יחל ׳ישרש סס
תוצעה ודמע בהז ימ תכ דרטמ תכ לאכטיהמ ותשא ששו
׳לשלתשנ די מ אלא רתוי וכרצוה אלו תובשחמה וקספו
׳יפסה תואצמנה םויקל ׳יתה וצצונתהו רתכבש הני נ
ךרוצ ונל ןיאו ׳מויק ובו ׳רויצ ׳יה וז ׳יחכמו תונותחתה
׳וקיתב ׳י פםה רשקל םתס אלא וניחונווככו וניתלפתנ
ךרטצנש אל תואצמנה לכ לעב סתס ס״אב רשאכו רתכה
תקסופ הניא םלועלש ינפמ !׳בשחמה תלשלש לשלתשהל
:ללכ
סניא ולאה תוצעהו תוגשחמהש תויה 0ע ןי ק ר פ
ח נ ה מ י ל י א
ח י
י
פ ז
־ ׳
6
*
״ח אצמ !ינו ורמואכ ונממש עדונו הו״צמ י קנה ׳למה
תטוילעה 'יפסל חנ ׳יפש םי מעפ ׳ב ח״נ ח״נ דוס אוהו
ט יכ רמואכ הכקנל חנו רכזל חנ חונוחחתה ׳יפסל חנ
חנ יפב ׳י פדכ חנ חנ הזלו שפניו חכש וב חוכשיו תבש
וצאו תונימ ינש ןנח ונייהד פ״ב ןח ןח רמא הזלו ׳ב ׳י ס
אבה סלועב םיחנ םיקידצ םשמש הני גהמ סה תו מחה
׳ימב וג שיו ןנח לעג ונייהו ןוחא רשא תא יתונחו םשמו
ת״תל רשא ׳ימג התואל ןג רוגגע ןג אוהו ׳מלענ תרחא
ו ד לע ר״אג ׳שנננה ׳למ איהש ר״ט ך״עממו סנגנה
קידצה לע הלעתמ רוגה ךגש ונממ הלעמל וריע ונייה
. קידצ שארל הרטע איהש ונייהו וכותכ רשא ורוקמ
סמש ךכל ת״תל המודו תוכלמל אוה וז ׳יחכ ר ר ח
ילאמש ׳אהו ינימי ׳אה סה ׳דד ינש רדה ומשכ
םלוע הכש ת״תה ׳יחג ז״כעו הכקנ ׳גתו רכז ׳אה
אוה תויאיצמה לככ ׳י פדכ םיפוצרפ ו״ל דוסכ רגזה
דדהג ׳יפדכ הכש דדה ונייהו ׳י פדג יקנה לעג
רישג דימת העופה איהש יאדו ועפ וריע םשו ת״תכש
.לא טוקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא ס׳״הלא גי תגדג
'י חגג םנמא תררושמ איהש דועג ועפ יקנ איה הנהו
תושיא םש 'זנ אלו ותשא םשו ומע ׳רשקנ איהש דוחייה
יןופ הקיקחה תומילש תילגת לג רויצה םילשהש ןאג אלא
׳ילד ן״וכז חכמ ׳י תה אצמהל תואצמנה םולשת םירויצה
י״ם ו״יו י׳׳ה ד״וי םשכ ׳י תג ׳י פדג ןו״כז הג תילד הירכ
ל״א •טייהד י אדו' לא״כטיהמ ןאג ׳זנ ותשא סש הזלו
. יאדו הגוט תויהל הרזח דוחייה דוסג יג גי טי מה
םעו םינותחתה גיהנהל הטמל ׳דרטנ איהש דרטמ ת ב
ש״נ דסחה דצמ אלו ןידה דצמ אלא הדרט ןיאש תויה
אלש אלפנ ןינע הלעמל הז זמרל שיש ונייה הוכנ סוקמג
םי מסמ ״דדצ ׳גמ תלטונ איהש גהז ימ ת ב • י הטדנ
׳אה ׳למל ׳י חג ׳ד רפס הנהו ילאמשה גהזהו ׳ינימיה
טייהו גוויזה ׳גה הלילג תודימו תנתונ איהש ש״ע ועפ
ל״א לאג״טי המ טייהו הבושל ןידמ תכפהתמש ותשא סשו
ג״ט ל״א ה״ימ ה״י כ״ט ל״אמ ג״ט ס״יהלא גטי מה
איהו דרטמ תג ׳תדרטו ׳ישקה ׳ינידס ׳גה .הבושל לגה
לכל דירטמ דרטמ תב תדמ ונייהד תג םיפלא רמואג תג
׳רשמ איהש בהז י מ תג ׳דה .׳תגהנהב ׳עדג סידרטנה
ןקתל ישארל תחת ולאמש דוסג לאמשו ןימיב הינידמ
לא הנוילעה המגחג םי רגדה ׳ענה דוס ונייהו לבה
סגש רתבו ׳י תה דוסג רתגגש הני גה רייטצהל רויצה
: "פדג א״א ׳י ת תוצוצינ ׳טנ תצצטתמו סלעתמ
׳רונש המגחה ׳י חג אוה ןורחאה הזה ךלמה ח י ן ל ר פ
׳י מה תואיצמ הנממש הניבה תוטשפתה
1
ישרשו
רמת חלו דבה ןיע
"י י !כ ב ב ו י •
ע
דנ אלש המג הצעו ןוימד ׳נוילעבו
׳יפדכ ׳יפוצרפ וד דוס וריע סשו ומש כ״ג ירה הרצבמ
בבוי אוהו אבני ןושלמ אוה בבוי ןינמו י מחה אוהו
חרז ןב אוהו דסחה ןידב ללכנש ונייהו עירמו עקות
"ה ר״צבמ ׳למה םשמ ׳א סוי רוא חרוז ׳נוילעה 'ימבה
אלש המ םיטרפה ראשו ןימיה ןמ ׳קזחתמ רצבמ ריע יאדו
ינמיתה ןראמ ם ש ו ח • הנוילעה הבשחמהמ עדנ
ןידהו ךשחה ןושל אוהש סחוש סשוח ונייהד הרובגה ונייה
םלועב םיחיגשמה םישוחה דוס הבו םינידב תששוחה איהו
דצמ הפרה ןידה תדמ 'למהו תעמוש ןזואו האור ןיע
הלעמלמ םתוא הצרמו היניד הפרמה סורד אוהש ןמיתה
ןאכו םימחר רכזהו ןיד 'למה תורמה ראש לכ ופי ה וזו
הלמה רואיב םלעה ראשו הפר ןיד 'למהו השק ןיד רכזה
דדב ןב ד ד ח • והמ עדנ אלו הבשחמה םלענש הממ
׳יפדכ הפיה דדה* אוהש ת״תה אוה הז ןיכנכ יוכו הכמה
וימחר בלחמ הקשמה הפי דד אוהו היפי דוהב הפדהל
שי סנמא סינבה קינמו עיפשמ ודצמ הנה דדב ןב לכל
דחאמו דדובה ד״חא דוס ונייהו ׳מלעתמ דדוב ׳יחב וב
ת״ת ׳ד ח״א ד״חא עדונ רבכו ד״דב ונייהו ״פסה לכ
לטכמ וימחרו וחודחא דוסבו תודחאה רקיע ונו ליימו
תא הכמה טייהו דוחיה דוס והזש ןקתממו סלוכ םינידה
הדשב ןידמ הכמ אוהו םתניחבו םינידה ןידמ הצרי ןידמ
'למב אוה לטבמ אוה ת״תהש 'י נדה לוטינש יאדו באומ
ת״תהו הבקנב השמח תורובגהו "נידהש ינפמ הדש אמש
עדונו הדש יקנ איהו ׳לטכמ ׳מע דחייתמ ותויהג
תג יתוחא ינמא סנו רמואג המגחה דצמ אוה דוחייהש
ותויהג הדשה אוה ויבאמ יאדו באומ הלש ונייהו איה יבא
וריע סשו סידוחיה לג יולת' הז שרושגו םינידה הגמ
ךרדה תתועמו םינידה תלעופ איהש יאדו ת״יוע 'מ
םימחרה ךרדל םתוא סקעמ אוהו םינידה לא ונממ הטונו
םלעהמ אוה ראגתמ יתלגה םלענה ןיכמה ראשו
רכזה דצמ חצנה ונייה הקרשממ ח ל מ ש • הכשחמה
מ״ש ןימיה ןמ ׳רשקנ ומע הבקנהו לכה ימלשמ הלמש
יאדו ׳ה ק*רש אוהש הקרשממ םידחוימ ׳אכ ׳כ ה״ל
תקרשמ הקרשמ איהו ןש !רודחלו קורשל ןיד הב שד
וניאש יאדו דוהה דצמ רכזה ל ו א ש .י אדו םינידה
לע תואנצ ה״והי אוהש ינפמ םש לואש סנמא ינימי אלא
איהש ׳למה םע רשקתהל דוהל ךשמנש הממ.דוהו .חצנ
םע ת״תה םשו הני נ רהנה תובוחר ונייהד הניבב ׳רשקנ
ת״תה תמוחר יה דוס ונייהד ׳ה הניכה דצמ ׳ד״ו ׳למה
ונייה רוגגע ןג ןנח ל ע ב • ׳י פדג ׳למה םע לואש
מייהד ה״וצמ תליעג לעוג יאלו לעג דוסיה דצמ
דד י״ס ל״צ*
ה מ י ל י א
5
י
מ י
י
ח י
"
6 א
י
0
" ח ל י י ב ה ןיע
חצ אלא סי נר םיקלחל חצחוצמ וניא ׳בהו . ותומדקל
סלעתנ אלש ׳א תוחצ ונש הנורחא ׳יחכ טממ הארנש
תוריאמה תוחצחצל חצחוצמ ונייה ׳י תה ראשו ׳יפדכ
רתככ ׳ית רמאנש המ לכ התעמ הנהו . הטמל תוחצו
׳יפא ׳יתה ראכל ׳ודמ סחיינש המ לכו ונש הני ננ