1

‫‪.0‬‬

‫מנהלה‬

‫‪ 0.1‬כללי ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.2‬הגדרות ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.3‬מנהלה ) ‪(I‬‬
‫‪ 0.3.1‬איש קשר )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.3.2‬כנס ספקים‬
‫לא יתקיים כנס ספקים‬
‫‪ 0.3.3‬נוהל העברת שאלות הספקים ומתן תשובות המזמין )‪:(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.3.4‬מסירת‪ /‬הגשת הצעות )‪(M‬‬
‫‪ 0.4‬המפרט ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.5‬קבלת המפרט ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 0.6‬התחייבויות ואישורים שעל הספק להמציא בגין הגשת ההצעה‬
‫‪ 0.6.1‬כללי )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.6.2‬תוקף ההצעה )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.6.3‬אישורים )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪ .‬האישורים מצורפים בנספח א'‬
‫‪ 0.6.4‬זכויות קניין )‪(M‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫מערכת התשתית המוצעת על ידי פיונט טכנולוגיות הינה מערכת ‪.SharePoint 2010‬‬
‫המערכת רובה ככולה שייכת לחברת ‪.Microsoft‬‬
‫פיונט טכנולוגיות הינה שותף מוסמך של מייקרוסופט ומחזיקה בהתמחויות המתאימות‬
‫לאפיון‪ ,‬הקמה‪ ,‬פיתוח ויישום אתר על תשתית זו ועל כן מוסמכת לבצע את הפרויקט המדובר‬
‫על תשתית זו‪.‬‬
‫אישורים מתאימים מופיעים בנספח ב'‪.‬‬
‫‪ 0.6.5‬שמירת סודיות במעמד רכישת מסמכי הבקשה להצעות )‪.(N‬‬
‫‪ 0.6.6‬ניגוד אינטרסים )‪(G‬‬
‫פיונט מצהירה כי אין בביצוע הסכם זה על ידה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו‪ ,‬בין‬
‫במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬בין מקצועי ובין עסקי‪ ,‬בינו ובין המזמין וכי בכל מקרה שייווצר חשש‬
‫כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך למזמין ללא שיהוי וידאג מידית להסרת ניגוד‬
‫האינטרסים האמור‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 0.7‬התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה בפרויקט ) ‪(I‬‬
‫‪ 0.7.1‬אחריות כוללת )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.2‬חתימה על חוזה התקשרות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.3‬בעלות על רכיבי המערכת )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.4‬הקצאת כוח‪ -‬אדם‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 0.7.5‬התחייבות לשרות ואחריות‬
‫‪0.7.5.1‬‬

‫תיעוד‬

‫פיונט תמסור למכון לדמוקרטיה תיעוד כמפורט כדלקמן‪:‬‬
‫•‬

‫קוד מקור שיפותח עבור המכון ייעודי ולא קוד מקור של התשתית או רכיבים‬
‫כללים‬

‫•‬

‫מסמך איפיון מפורט‬

‫•‬

‫מסמך בדיקות‬

‫•‬

‫"מדריך למתחזק ולמעדכן" =‬

‫מפורט בעברית כולל צילומי מסכים –‬

‫לאחראים על עדכון המידע‪.‬‬
‫•‬

‫תיעוד טכני לכל כלי החומרה והתוכנה‪ ,‬שישולבו באתר‪ ,‬כולל קונפיגורציות‬
‫שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת‪ ,‬מסמכי תיאור אתר‪ ,‬תיעוד המערכות‬
‫שפותחו‪ ,‬תפעול ותחזוקה‪ ,‬קלטים‪ ,‬פלטים‪ ,‬מבנה קבצים‪ ,‬טבלאות והגדרות בסיס‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫‪0.7.5.2‬‬

‫אחריות‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪0.7.5.3‬‬

‫שירותי תחזוקה )‪(I‬‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.6‬התחייבויות נוספות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.7‬הצהרת סודיות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 0.7.8‬הוצאות בגין החלפת ספקי‪-‬שירות ‪ /‬ספקי משנה )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.7.9‬כוח אדם חליפי )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪0.7.10‬‬

‫אי המחאת זכויות ‪ /‬חובות ‪ /‬ביצוע )‪(I‬‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.8‬בחירת הספק הזוכה ) ‪(I‬‬
‫‪ 0.8.1‬זכויות המזמין‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.8.2‬בדיקת ההצעות והערכתן‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.9‬הבקשה להצעת מחיר ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.10‬בעלות על המפרט ועל ההצעה ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.11‬שלמות ההצעה ואחריות כוללת‬
‫‪0.11.1‬‬

‫שלמות ההצעה‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0.11.2‬‬

‫קבלני משנה )‪(S‬‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪ .‬פיונט טכנולוגיות אינה זקוקה לשירותי קבלן משנה‬
‫בהתייחס לדרישות המוצגות במכרז זה‪ ,‬לרבות אפיון‪ ,‬ניהול‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנות‪ ,‬מימוש‪,‬‬
‫אינטגרציה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬תיעוד‪ ,‬אחזקה‪ ,‬שרות ואחריות‪.‬‬

‫‪0.11.3‬‬

‫קבלני משנה של המזמין )‪(M‬‬

‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.12‬מבנה המפרט ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 0.13‬מבנה ההצעה הנדרש ‪ -‬כללי ) ‪(M‬‬
‫מבנה ההצעה תואם את מבנה המפרט‬
‫‪ 0.14‬סיווג סעיפי המפרט ‪ -‬השיטה ) ‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪7‬‬

8

‫‪1‬‬

‫יעדים )‪(I‬‬

‫‪ 1.1‬כללי‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.2‬לקוח‪/‬מומחה היישום‬
‫‪ 1.2.1‬המזמין‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.2.2‬חברת התוכנה המתחזקת את המערכת התפעולית‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.3‬משתמשים‬
‫‪ 1.3.1‬סוגי משתמשים‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.3.2‬קהלי היעד‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.4‬יעדים ומטרות‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 1.5‬בעיות‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪9‬‬

10

‫‪ 2‬יישום‬
‫‪ 2.1‬כללי )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‪.‬‬
‫קונספט הפיתרון המוצע של קבוצת פיונט מבוסס על ההנחה שהיום יותר מתמיד כל‬
‫תקציב מכוון בצורה מחושבת‪ ,‬כל פעילות מדודה‪ ,‬בכל הוצאה רוצים לראות תוצאה‬
‫ומערכת השיקולים מבוססת ‪ .ROI‬פעילות האינטרנט והשיווק ברשת הם אחד הכלים‬
‫המדידים ביותר אך נשאלת השאלה‪:‬‬
‫האם אנחנו עושים בכלים אלו את השימוש הנכון‬

‫? איך נערכים לפעילות שיווקית נכונה‬

‫יותר ? איך להשתמש נכון בכלים שמוכרים לכולנו בדרך טובה יותר ?האם האתר משקף‬
‫את הארגון ?האם חלוקת המידע בו משקפת את מטרותיו ?איך להשקיע נכון במיתוג‬
‫ופרסום ברשת ?האם האתר מקודם בגוגל והאם לפי מילות המפתח הנכונות ? מהי כמות‬
‫ה – ‪ Traffic‬שלי מתוצאות אורגניות במנועי חיפוש ? האם יחס ההמרה בין ה – ‪Traffic‬‬
‫למטרות שהוגדרו אופטימלי ? האם האתר ותשתית ניהול התוכן שלי מאפשרים לי לתמוך‬
‫בשינויים נדרשים ? האם אני יכול ליישם הנחיות ‪ SEO‬בתשתית? האם ה – ‪Traffic‬‬
‫לאתר מהפרסום ברשת אפקטיבי? האם התוצאות של משרד הפרסום האינטראקטיבי‬
‫מספקות? האם אני יודע לנתח את ההצלחה של קמפיין פרסומי או קידום שאני מבצע‪/‬ת?‬
‫מי מלווה אותי בניתוח התוצאות? האם האתר עונה על המטרות שלשמן הוא הוקם? האם‬
‫הארגון תומך ומוביל אסטרטגיית אינטרנט? האם יש לי מספיק משאבים בכדי להוביל‬
‫פעילות אינטרנטית? האם אני מתייעץ עם הגורמים שמלווים אותי? המון שאלות ‪. . .‬אך‬
‫מה הן המטרות ?‬
‫‪‬‬

‫הגדלה משמעותית בתועלת השיווקית ‪ /‬מכירתית ‪ /‬תדמיתית של האתר לארגון‬

‫‪‬‬

‫חיזוק הקשר והשירות ללקוחות באמצעות הרשת‬

‫‪11‬‬

‫‪Traffic‬‬

‫‪eBrand‬‬

‫‪Technology‬‬

‫‪Results‬‬

‫ה ‪ Traffic‬לאתר יגיע מפרסום אפקטיבי ברשת ומקידום ושיווק במנועי חיפוש מוטה ‪ROI‬‬
‫ה ‪ Technology‬מבוססת על מערכת ה –‪ SharePoint‬תשתית ניהול התוכן שהינה‬
‫פלטפורמה ייחודית‪ ,‬מבית מיקרוסופט‪ ,‬המאפשרת ניהול חכם של אתרי אינטרנט דינמיים‪.‬‬
‫המערכת פותחה תוך דגש על יכולת התאמה לצרכים ותהליכים הייחודיים לארגון‪ ,‬התאמה‬
‫אופטימלית לצרכים הקיימים והמשתנים של כל ארגון‪ .‬מאפייניה כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם תפעול‬
‫פשוט ונוח לכל משתמש ללא ידע בקוד‪ ,‬יכולת אינטגרציה למערכות חיצוניות‪ ,‬זמן פיתוח‬
‫מהיר ויציבות‪.‬‬
‫ה ‪ e Brand‬יספק את חווית המשתמש ‪ UI‬והעיצוב החוויתי‪.‬‬
‫לפיונט טכנולוגיות צוות בעל נסיון מוכח‪ ,‬עם ראייה רחבה בכל הקשור לפעילות באינטרנט ‪,‬‬
‫צוות שעובד יחד ומשלב את כל הגורמים המקצועים תחת קורת גג אחת‪ .‬עבודה עם בעלי‬
‫נסיון שיודעים לעבוד אחד עם השני תביא לתוצאות טובות יותר עבור כל אחת מנקודות‬
‫המפתח להצלחה שלכם‪.‬‬
‫‪ 2.2‬משתמשים )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.3‬שפות )‪(S‬‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫המערכת תוגדר בתצורה שתאפשר בחירת שפת הממשק )אנגלית‪/‬עברית( והן את שפת‬
‫התוכן המוזן )אנגלית‪/‬עברית(‬
‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מגיעה עם יכולת הנקראת ‪.(Multi User Interface (MUI‬‬
‫יכולת זו הינה זמינה עם כל סוג של אתר במערכת )אפילו באתר הניהול המרכזי‬
‫‪ SharePoint Central Administration). MUI‬אינו כלי תרגום‪ :‬יכולת זו לא מאפשרת‬
‫לתרגם את התוכן שלך‪ ,‬כגון מסמכים‪ ,‬דפי‪ ,‬ופריטים ברשימה‪ .‬עם זאת‪ MUI ,‬יאפשר לך‬
‫לבחור את שפת התצוגה עבור אתר ולאחר מכן להציג את פריטי התוכן הבאים בשפות‬
‫שונות‪:‬‬
‫כותרת ותיאור אתר‬
‫תפריטים ופעולות של ‪SharePoint-out-of-the-box‬‬
‫עמודות ‪Out-of-the-box‬‬
‫עמודות מותאמות אישית )של רשימה או אתר(‬
‫תפריט ניווט‬
‫שרותי ‪ Metadata‬מנוהלים‬
‫על מנת להיות מסוגלים להשתמש ב‪ ,MUI -‬יש לפרוס את חבילות השפות הנדרשת על‬
‫השרת‪ .‬חבילות שפה זמינים במספר שפות ומאפשרות‪:‬‬
‫•‬

‫יצירת אתרים בשפות שונות‬

‫•‬

‫הגדרת ה ‪ MUI -‬להצגת ממשק המשתמש בשפות שונות‬

‫למרות שפריסת חבילות השפה נעשה על ידי מנהל חוות ה‪ ,SharePoint -‬מנהלי האתר‬
‫יוכלו ליצור אתרים ולהגדיר את ה‪ MUI -‬כדי להציג את האתר בשפות שונות‪.‬‬
‫כמנהל אתר‪ ,‬ברגע שחבילות השפה פרוסות‪ ,‬כל שעליך לעשות הוא ללכת "פעולות‬
‫אתר"‪" ,‬הגדרות האתר"‪ ,‬ולחץ על "הגדרות שפה" )תחת קבוצת "ניהול האתר"(‪ ,‬ואז‬
‫לבחור את שפות בה ברצונך להשתמש‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ 2.4‬ארכיטקטורת המידע באתר )‪(S‬‬
‫נושאי האתר ירוכזו בתפריטים מכווני משתמש‪ ,‬כמפורט מטה‪ ,‬ויאפשרו גישה פשוטה ונוחה‬
‫לאפשרויות השונות‪.‬‬
‫המסכים המתוארים להלן בארכיטקטורת מידע יוקמו באמצעות סוגי התוכן‪ ,‬פריסות הדפים‪,‬‬
‫הרכיבים והרשימות המתוארים במכרז‪.‬‬
‫להלן פירוט התפריטים הקיים התפריט באתר יקבע בשלב האפיון המפורט‪.‬‬
‫תפריטי המערכת‪/‬אתר‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫דף הבית‪.‬‬

‫על המכון‬

‫על המכון‬
‫הנשיא‬
‫המחלקות השונות‬

‫התוכנית‬
‫החינוכית‬

‫תמונות‬
‫ארגז כלים למורה‬
‫פרויקטים ייחודיים‬
‫תוכנית בחירה לחטיבת‬
‫הביניים‬
‫הרצאות מצולמות‬

‫מרכז‬
‫זגוטמן‬
‫לסקרים‬

‫קישורים‬
‫צוערי הדמוקרטיה‬
‫דף ראשי‬
‫מבט היסטורי‬

‫רכיבים‬

‫יישום ב ‪-‬‬
‫‪SharePoint‬‬

‫באנרים )ניתן להפוך לבאנרים מתחלפים(‬
‫קישורים‬
‫תפריט נושאי‬
‫רכיב ארועים )ניתן להפוך לרכיב מתגלגל(‬
‫רכיב חדשות‬
‫רכיב מידע )טקסט עשיר(‬
‫רכיב מידע )טקסט עשיר(‬
‫רכיב מידע )טקסט עשיר(‬
‫רכיב וידאו‬
‫רכיב יצירת קשר‬
‫קישור לספריית תמונות )דורש ‪(log in‬‬
‫קישור לאתר עם כלים למורה )כיום מכיל‬
‫קישורים(‬
‫קישור לרשימת פרויקטים‬
‫קישור לדף המציג מידע על התוכנית‬

‫‪Webparts‬‬

‫קישור לרשימת הרצאות מצולמות )ניתן להוסיף‬
‫רכיב ‪(VOD‬‬
‫קישור לאתר המכיל קישורים‬
‫קישור לאתר צוערי דמוקרטיה‬
‫מידע על המרכז והעובדים‪ ,‬פרטי קשר )מומלץ‬
‫להוסיף תמונות להגברת האטרקטיביות של‬
‫המכון(‬
‫דף המכיל תוכן כתוב אודות ההיסטוריה של‬
‫המכון‬
‫‪14‬‬

‫‪Rich Text‬‬
‫‪Editor‬‬
‫‪Webparts‬‬
‫‪Video/Media‬‬
‫‪Webpart‬‬
‫‪Contact Form‬‬
‫‪Links Webparts‬‬

‫‪Webparts +‬‬
‫‪Content‬‬

‫תפריטי המערכת‪/‬אתר‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪1‬‬

‫הוצאה‬
‫לאור‬

‫כינוסים‬
‫וארועים‬

‫מחקרים‬
‫ותוכניות‬
‫מאמרי‬
‫המכון‬

‫הסקר השוטף‬
‫מאמרים ופרסומים‬
‫מסמכים‬
‫חיפוש בקטלוג המסמכים‬
‫המפורסמים‬
‫מחקרי מדיניות‬
‫על ההוצאה לאור‬
‫רשימת הספרים‬
‫ספרים חדשים‬
‫הרשמה לרשימות תפוצה‬
‫דיוני השולחן העגול‬
‫הפורום לתיקון שיטת‬
‫הממשל‬
‫צוערי הדמוקרטיה‬
‫ימי עיון‬
‫פורום קיסריה‬
‫מדד הדמוקרטיה‬
‫הישראלית‬
‫פורום משטרה‪-‬חברה‬
‫פורום צבא‪-‬חברה‬
‫תרבות ודמוקרטיה‬
‫שידורי וידאו באתר‬
‫רשימת המחקרים‬
‫והתוכניות המתקיימות‬
‫במכון‪ ,‬פירוט על כל‬
‫תוכנית ומחקרים‬
‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫יישום ב ‪-‬‬
‫‪SharePoint‬‬

‫רכיבים‬
‫קישור לדף המכיל הסבר ופירוט של סקרי המכון‬
‫קישור לדף המכיל את פרסומי המכון‬
‫תמונות‪ ,‬ארגז כלים למורה ‪,‬פרויקטים יחודיים‪,‬‬
‫תוכנית בחירה לחטיבת הביניים ‪,‬הרצאות‬
‫מצולמות‪ ,‬קישורים וצוערי הדמוקרטיה ( ‪ -‬רכיבים‬
‫המכילים תוכן ‪ +‬קישורים ‪ +‬רכיב חיפוש‬

‫‪Content X 13 +‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Webpart‬‬

‫דיוני השולחן העגול‪ ,‬הפורום לתיקון שיטת‬
‫הממשל ‪,‬צוערי הדמוקרטיה ‪,‬ימי עיון ‪ ,‬פורום‬
‫קיסריה ‪, ..‬מדד הדמוקרטיה הישראלית‪ ,‬פורום‬
‫משטרה‪ -‬חברה ‪,‬פורום משטרה –חברה ‪,‬פורום‬
‫צבא –חברה ‪,‬תרבות ודמוקרטיה ‪,‬שידורי וידאו‬
‫באתר ‪ -‬קישורים לרשימות ארועים רלוונטיים‬
‫)הוספת תמונות‪/‬באנרים ועזרים ויזואליים נוספים‬
‫מומלצת(‬

‫‪Links Webpart‬‬

‫קישורים‬

‫‪Content + Links‬‬
‫‪Webpart‬‬

‫רכיב תוכן‪ ,‬רכיב חיפוש מאמרים‪ ,‬רשימת‬
‫מאמרים‬

‫‪Content+‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Webpart +List‬‬
‫‪Webpart‬‬
‫‪Content X 2 +‬‬
‫‪Filter Webpart‬‬
‫‪+X2‬‬
‫‪Content + Links‬‬
‫‪Webpart X 5‬‬

‫בחירות‬
‫ומפלגות‬

‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫דפי לובי לפי שנים ושם המפלגות ‪ -‬רכיבי תוכן‪,‬‬
‫רכיבי סינון‬

‫מאגר‬
‫הדמוקרטיה‬
‫בישראל‬

‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫דת ומדינה ‪,‬בחירות וממשל‪ ,‬החברה ישראלית‬
‫‪,‬חוקה וזכיות האזרח ‪,‬תקשורת וחופש הביטוי ( ‪-‬‬
‫רכיבי תוכן ‪ +‬רכיבי קישורים‬

‫‪15‬‬

‫תפריטי המערכת‪/‬אתר‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪1‬‬

‫רכיבים‬

‫יישום ב ‪-‬‬
‫‪SharePoint‬‬

‫מבט עולמי‬
‫משווה‬

‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫עמוד פרטי מדינה שונים‪ ,‬מנגנון השוואה בין נתוני‬
‫מדינות שונים ‪ -‬רכיב תוכן ‪ +‬רכיבי סינון‬

‫‪Content + Filter‬‬
‫‪Webparts X 3‬‬

‫פרלמנט‬

‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫גיליונות שונים‪ ,‬כתב עת מקוון העוסק בענייני‬
‫ממשל כרגע מוביל לדפי תוכן לפי הנושאים‬
‫השונים ‪ -‬רכיבי תוכן‪ ,‬קישורים והצגת תוכן‬

‫‪Content + Links‬‬
‫‪Webpart +‬‬
‫‪Page Viewer‬‬
‫‪Webpart X 2‬‬
‫‪Content + Links‬‬
‫‪Webpart +‬‬
‫‪Page Viewer‬‬
‫‪Webpart X 3‬‬
‫‪Page Viewer‬‬
‫‪Webpart X 2‬‬

‫שנתון‬
‫הדמוקרטיה‬
‫שידורי‬
‫וידאו באתר‬

‫פילוח לפי חודשים ואירועים חשובים נוספים‪,‬‬
‫סיכום חודשי של האירועים המרכזיים במדינת‬
‫ישראל ‪ -‬רכיבי תוכן‪ ,‬קישורים והצגת תוכן‬
‫גישה מה‪Quick launch-‬‬

‫מפת אתר‬
‫גישה דרך טופס ניוזלטר‬

‫ארכיון‬
‫ניוזלטר‬
‫קהילה‬
‫קישורים‬

‫דורש אפיון‬
‫גישה מה ‪Footer‬‬

‫דף לובי המוביל לדפי תוכן בהם ישנו שידור וידאו‬
‫ רכיבי הצגת תוכן‬‫מציג שתי רמות מטה מוביל גם לאזורים‬
‫הפתוחים רק למשתמשים רשומים‬
‫דף המרכז קישורים לידיעונים ישנים ‪ -‬רכיב הצגת‬
‫תוכן‬

‫‪Site Map‬‬
‫‪Page Viewer‬‬
‫‪Webpart‬‬

‫מרכז הפניות לאתרים קשורים ‪ -‬תוכן בדף‬

‫יצירת קשר‬

‫גישה מה ‪Footer‬‬

‫אפשריות יצירת קשר עם המכון הישראלי‬
‫לדמוקרטיה ‪ -‬תוכן בדף ‪ +‬טופס צור קשר‬

‫‪Content with‬‬
‫‪links‬‬
‫‪Content +‬‬
‫‪Contact Form‬‬

‫תנאי‬
‫שימוש‬

‫גישה מה ‪Footer‬‬

‫דף תוכן‬

‫‪Content‬‬

‫הטבלה לעיל הינה כללית; תיאור מדויק של מבנה האתר ייקבעו באפיון המפורט‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 2.5‬כללי שימושיות ועיצוב )‪(S‬‬
‫‪ 2.5.1‬עקרונות עיצוב‬
‫העיצוב יתוכנן על פי העקרונות הנדרשים במכרז‪:‬‬
‫•‬

‫שכבת התצוגה של מערכת ‪ SharePoint 2010‬עונה על כללי השימושיות הנהוגים‬
‫בשוק‪ ,‬בסטנדרטים המחייבים‪.‬‬

‫•‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת עדכון מידע מהשרת ללא צורך בביצוע‬
‫‪ refresh‬לדף‪.‬‬

‫•‬

‫ממשק המשתמש )‪ (UI‬של מערכת ‪ sharepoint 2010‬מבוסס ‪ DIV‬ולא על טבלאות‪.‬‬

‫•‬

‫שימוש ב‪lightbox -‬‬

‫•‬

‫עיצוב אתרי ‪ SharePoint 2010‬מבוסס על גיליון עיצוב )‪ (CSS‬ו‪.XSLT-‬‬

‫•‬

‫התאמה לרזולוציה של ‪ .1024X768‬התאמה לרזולוציה נמוכה יותר תקבע בדיון‬
‫נפרד בנושא עיצוב מערכת‪.‬‬

‫•‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מתבססת על שימוש בעברית ובאנגלית בתקן לוגי‪.‬‬

‫•‬

‫האתר‪ ,‬אשר יוקם על תשתית של ‪ Sharepoint 2010‬תהיה נגישה למשתמשים‬
‫בעלי מוגבלויות )רמה ‪ 1‬ומעלה( ויכלול ביו השאר‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫הדגשה מיקוד של פקדים במערכות הניווט והניהול במערכת‬

‫‪o‬‬

‫ניצול גליונות ‪ CSS‬להצגה נכונה של מיקומים באתר ואובייקטים‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫תמיכה ב – ‪ Zoom in/out‬ושינוי גודל גופנים‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫תמיכה בדפדפנים מרובים )כפי שיפורט בסעיף ‪(1.5.2‬‬

‫‪o‬‬

‫שיפור התמיכה בהצגת שפות שונות )כגון עברית(‬

‫‪ 2.5.2‬התאמה לדפדפנים‬
‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מיועדת לעבודה עם הדפדפנים הבאים‪:‬‬
‫•‬

‫‪(Internet Explorer 8 (32-bit‬‬

‫•‬

‫)‪Internet Explorer 7 (32-bit‬‬

‫•‬

‫)‪Internet Explorer 8 (64-bit‬‬
‫‪17‬‬

Internet Explorer 7 (64-bit)

(Mozilla Firefox 3.6 (on Windows operating systems

(Mozilla Firefox 3.6 (on non-Windows operating systems

(Safari 4.04 (on non-Windows operating systems

‫ ממשק‬.Google Chrome ‫בנוסף המערכת תותאם לעבודה עם גרסת ביטא של‬
‫ ומעלה‬7 ‫ מותאם לעבודה עם אקספלורר‬SharePoint 2010 ‫העריכה של מערכת‬
.‫ תמיכה בכל דפדפן נוסף שאינו ברשימה לעיל יתומחר בנפרד‬.‫כולל עדכוני גרסאות‬

18

‫‪ 2.5.3‬כללי שימושיות לתפריטי הניווט‬
‫נושא הניווט באתרי מידע בפרט ובאתרים חווייתיים בכלל מקבל מימד חדש על ידי חטיבת‬
‫המיתוג סדנא ומומחי הממשק שלנו‪ .‬במערכת ‪ SharePoint 2010‬שולבו יכולות חדשות‬
‫המאפשרות שימוש בסרגלי ניווט ובאלמנטים אחרים בצורה יותר חוויתית מבעבר ע"י שימוש‬
‫באפקטים ואימגים כחלק מחוויית הגלישה והניווט באתר‪ .‬להלן מספר אפשרויות ניווט אותם‬
‫יישמנו בפרוייקטים קודמים וניתן יהיה לשקול וליישם בפרוייקט המכון לדמוקרטיה‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫ניווט אמוציונאלי – אפשרות הוספת אימגים ו‪/‬או איקונים לצד טקסט בסרגלי‬

‫ניווט‪ .‬שימוש בשורה של אימג'ים של הדגמים השונים ואימגים אחרים בכדי ליצור‬
‫רכיבים שקופים ‪ /‬נחשפים ‪ /‬מובלטים בהם הגולש מנווט באתר בעזרת תמונות‬
‫ואמגים בולטים – גם בעזרי הניווט הראשיים‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫חלון מודלי – אפשרות הבלטת מידע חווייתי בעמוד ע"י נעילת העמוד ויצירת‬

‫פילטר סביב האובייקט אותו רוצים להבליט ולהדגיש‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪.3‬‬

‫ניווט אינטואיטיבי – תכנון ויצירת עץ ומפת אתר המאפשרים שילוב איקונים‬

‫ו‪/‬או תמונות לצד התפריטים דבר שמאפשר גלישה ויז'ואלית לצד גלישה שכלתנית‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫קיוסק מידע )מערכת מידע משוכללת( – עולם ה‪ Rich Media-‬מאוד מפותח‬

‫ע"י חטיבת סדנא‪ .‬אנו מתכננים‪ ,‬מעצבים ומיישמים קיוסק מידע חכמים בהם מוצג‬
‫לגולש מידע בצורה המשלבת מספר טכניקות ושיטות להצגת המידע כגון‪ ,‬וידאו‪,‬‬
‫‪20‬‬

‫תמונות ואימגים‪ ,‬איקונים וסמלים‪ ,‬טקסט‪ ,‬אפשרות חיפוש ובחירה באותו אזור מידע‬
‫ייחודי‪.‬‬

‫‪ 2.5.4‬תוצרי העיצוב‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‪ ,‬רצ"ב בנספח ג' דוגמאות לתוצרים מפרוייקטים קודמים של פיונט‪.‬‬
‫דוגמא למסמך ‪ , UI‬לסקיצות ול ‪.Style Guide‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 2.6‬מערכות האתר )‪(S‬‬

‫‪2.6.1‬‬

‫כללי )‪(S‬‬

‫למערכת ‪ SharePoint 2010‬מערכת תכונות המאפשרות פרסום תכנים‪.‬‬
‫את היכולות מפעילים ברמה של אוסף אתרים וניתן לשלוט ביכולת עד רמת האתר הבודד‪.‬‬
‫אוסף יכולות הפרסום נקראות "תכונות פרסום"‪.‬‬
‫ישנם ‪ 3‬תבניות מובנות במערכת אשר מאפשרות פרסום תכנים וניתן להגדיר עוד רבים‪.‬‬
‫תבניות האתרים הינם‪:‬‬
‫•‬

‫תבנית אתר פרסום‬

‫•‬

‫תבנית אתר פרסום עם תהליך זרימה‬

‫•‬

‫וויקי ארגוני‬

‫על מנת לפרסם סוגי תוכן שונים‪ ,‬ישנה יכולת הנקראת "מרכז סוגי התוכן"‪ ,‬אשר ניתן לשייך‬
‫לאוסף אתרים‪ ,‬אשר ישמש מאותו רגע כמאגר סוגי התוכן והמוקד ממנו הם מפורסמים‬
‫החוצה‪ .‬את ארכיטקטורת המערכת פיונט טכנולוגיות תגדיר בהתאם ל ‪ Best Practices‬של‬
‫חברת מייקרוסופט ובהתאם לנסיוננו בתחום ותגדיר סביבת יצירה ועריכת תוכן אשר תפרסם‬
‫את התכנים לאתר האינטרנט החיצוני‪.‬‬
‫להלן סכמה אשר מתארת את הפתרון בנושא פרסום‪ ,‬באופן כללי‬

‫‪22‬‬

‫‪2.6.2‬‬

‫מערכות משיקות נוספות )‪(S‬‬

‫מערכת ‪ SharePoint‬כוללת מגוון אפשרויות התממשקות ויבוא‪ /‬ייצוא נתונים למערכות‬
‫חיצוניות‪ .‬ברכיב העיקרי אשר מאפשר את יכולות ההתממשקות מול יישומים עסקיים‪ ,‬שירותי‬
‫אינטרנט ומאגרי מידע‪ ,‬נקרא ‪.(BCS (Business Connectivity Services‬‬
‫מעבר לרשום לעיל‪ ,‬ה ‪ BCS‬מאפשר גישת קריאה‪-‬כתיבה למערכות שונות בצורה מאובטחת‬
‫ונוחה‪ .‬ניתן להציג בממשק המשתמש מידע שנשאב מהמערכות הללו ולעבוד מולם‪.‬‬
‫עוד יכולת של ה ‪ ,BCS‬הינה עבודה מול סוגי תוכן חיצוניים למערכת‪.‬‬
‫כל הנ"ל בעצם הופכים את ‪ SharePoint 2010‬לפלטפורמה אחידה לממשק מול ריכיבם‬
‫רבים ומגוונים בארגון ומחוצה לו‪.‬‬
‫המערכת כוללת ממשק ליבוא‪ /‬יצוא פריטי תוכן כקבצי ‪ XML‬או אפשרות לייבוא‪ /‬ייצוא‬
‫הנתונים לקבצי ‪ .Excel‬הליך הייבוא‪ /‬ייצוא מבוצע באופן ייזום על ידי משתמש מורשה או‬
‫כחלק מתהליך עיתי המוגדר מראש‪ .‬משתמש מורשה יוכל להיכנס לתשתית ניהול התוכן‬
‫לממשק לייבוא‪ /‬ייצוא תוכן ‪ XML‬ולבחור באפשרות "ייבוא‪ /‬ייצוא" של התוכן המתאים‪ .‬בהליך‬
‫עיתי הקליטה תתבצע באמצעות שליחת קובץ אשר מיקומו ויעדו יוגדרו מראש‪.‬‬
‫בנוסף לפיונט טכנולוגיות ניסיון רב בפיתוח ממשקים ייעודיים למערכות ‪,ERP, CRM‬‬
‫מערכות דיוור‪ ,‬מערכות ‪ ,Call Center‬מערכות סקרים‪ ,‬מערכות ניהול ידע ומערכות לגסי‬
‫נוספות בפרוייקטים רבים ומגוונים‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫במסגרת פרוייקט הקמת אתר המכון לדמוקרטיה‪ ,‬פיונט בשיתוף עם המכון יאפיינו ויפתחו‬
‫את המימשקים הבאים‪ .‬תמחור המימשקים מפורט בפרק העלות ומתייחס לדרישות שהועלו‬
‫בסעיף זה במכרז‪ .‬מימשקים למערכות שאינן קיימות או ידועות בשלב זה הינם הערכה בלבד‬
‫ויתומחרו מחדש לאחר האיפיון המפורט‪:‬‬
‫‪‬‬

‫ממשק למערכת דיוור ‪ -‬מערכת זו אינה קיימת כיום במכון ותיבחר בהמשך על ידי‬

‫המכון‬
‫‪‬‬

‫ממשק לתוכנות סטטיסטיות וכלי לניהול אתרים ‪ -‬באתר ישולב קוד אימות לצורך‬

‫קריאת נתונים על ידי תוכנה סטטיסטית‪ .Google analytics -‬הכנסת הקוד תהיה‬
‫בשליטת מנהל האתר‪.‬‬
‫‪‬‬

‫ממשק לתוכנת הסקרן ] מערכת סקרים במכון[ ‪ -‬יבוא קובץ מבסיס נתונים ‪SQL‬‬

‫שיועבר באחריות המכון לתיקייה מוסכמת בשרת האתר אחת לתקופה‪ .‬הנתונים יוצגו‬
‫באתר במבנה שיקבע באיפיון המפורט‪.‬‬
‫‪ 2.6.3‬מערכת ניהול התוכן באתר‬
‫‪2.6.3.1‬‬

‫כללי‬

‫מערכת ניהול התוכן של ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת למנהלי האתר ועורכי התוכן לתחזק‬
‫את תוכן האתר באופן שוטף ועצמאי‪.‬‬
‫להלן חלק מהיכולות של ‪ SharePoint 2010‬בתחום ניהול התוכן‪:‬‬
‫•‬

‫מנהל התוכן )‪ – (Content Organizer‬כלי זה מאפשר ניהול יעיל של‬

‫תכננים ארגוניים‪ .‬לכלי מספר יכולות מובנות‪:‬‬
‫כללי ניתוב – שליחת מסמכים לספריות המתאימות על ידי יצירת‬

‫‪o‬‬
‫כלל‪.‬‬

‫הכלל יתבסס על סוג תוכן‪ Metadata ,‬ועוד גורמים ברי הגדרה‪.‬‬
‫‪o‬‬

‫ניהול מחיצות – מאשפר ניהול כמויות הקבצים אשר ניתן‬
‫לשמור‪/‬להעלות לכל ספריה‪/‬רשימה ואם המיכל מתמלא‪ ,‬מנהל התוכן ייצר‬
‫מיכל חדש עם אותם הגדרות ושם דומה )‪DocLibrary1‬‬

‫‪24‬‬

‫‪(DocLibrary‬‬

‫‪o‬‬

‫טיפול בכפילויות – אם משתשמים יעלו לאותה ספריה ‪ 2‬קבצים בעלי‬
‫אותו שם‪ ,‬הכלי יוכל לטפל בהם בשני אופנים‪ .‬אם יכולת הגרסאות מופעלת‬
‫בספריה‪ .‬הקובץ החדש יהפוך לגרסה של הקובץ המקורי‪ .‬ללא גרסאות‪,‬‬

‫הקובץ החדש יקבל סימן מזהה בהמשך לשם הקובץ )‪file.docx‬‬
‫‪(fileA.docx‬‬
‫‪o‬‬

‫שימור הקשר – שימור הדוחות והמאפיינים של קובץ‪ ,‬גם לאחר‬

‫ניתובו למיקום אחר‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫•‬

‫יצירת כללים מותאמים אישית‬

‫‪ – Document Sets‬תכונה חדשה בגרסה זו של ‪ SharePoint‬מאפשרת‬

‫למשתמשים לקבץ מסמכים מרובים יחדיו ליישות אחת‪ .‬כל המסמכים בערכת‬
‫מסמכים מחזיקים באותו מטה דטה ובעלי אותם גרסאות )ניתן לתת לכל המסמכים‬
‫בערה את אותה גרסה(‪.‬‬
‫•‬

‫‪ – Document ID‬תכונה המאפשרת מתן מזהה ייחודי למסמך או קובץ‬

‫ולאחר מכן לאחזר או להתשמש בו לפי המזהה‪ .‬ראו תמונה‪:‬‬

‫‪25‬‬

‫•‬

‫‪ – Rating, Tag/Notes‬שלושת היכולות הללו מאפשרות דירוג‪ ,‬תיוג‬

‫והוספת הערות לתכנים במערכת‪ .‬ראו תמונה להלן‪:‬‬

‫•‬

‫הגשת תכנים מבוססת כללים )‪ – (Rule Based Submission‬באמצעות‬

‫מנהל התוכן‪.‬‬
‫•‬

‫הצהרת רשומה במקומה )‪ – (In-Place Record Management‬ניתן‬

‫להצהיר על קובץ כרשומה )קובץ בעל חשיבות עסקית‪/‬כלכלית‪/‬חוזית(‪ ,‬ללא צורך‬
‫להעבירה לספריית רשומות או אתר מרכזי לרשומות‪.‬‬
‫•‬

‫קביעת מדיניות לניהול סוגי תוכן או קבצים בספריות‬

‫‪26‬‬

‫•‬

‫הצהרת החזקה )‪" – (Hold Declaration‬הקפאת" מצב קובץ לפני או תוך‬

‫כדי תהליך זרימה או מדיניות מופעלת עליה‪.‬‬
‫•‬

‫ניהול רשומות על פי הסטנדרטים הנפוצים בעולם‬

‫)לדוגמא ‪(Sarbanes–Oxley Act of 2002‬‬
‫•‬

‫אישור ‪ MetaData‬בעת העלאת קובץ‪.‬‬

‫•‬

‫תהליכי זרימה‪/‬עבודה )‪ (Workflows‬אשר ניתנים להגדרה על ידי מנהלי‬

‫האתר ומנהלי התוכן‪.‬‬
‫•‬

‫ניהול סוגי תוכן – כפי שהוזכר קודם‪ ,‬ניתן לקבוע מדיניות‪/‬כללים ותהליכים‬

‫המבוססים על סוגי התוכן השונים במערכת‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לשייך עמודות או מאפיינים‬
‫לסוגי התוכן במערכת‪.‬‬
‫•‬

‫גישה לתוכן מבוססת הרשאות – יכולת ניהול הרשאות וניהול גישה פשוטים‬

‫ונוחים‪ ,‬מרמת אוסף האתרים ועד רמת ספריה‪ ,‬רשימה ופריט בודד‪.‬‬
‫•‬

‫‪ – Variations‬תכונה של מערכת ‪ SharePoint 2010‬המאפשרת ניהול‬

‫ותחזוקה של תוכן שיכול להיות מוגש לקהלים מרובים‪ .‬קהלים אלו יכולים להשתנות‬
‫מבחינת שפות‪ ,‬במדינות שונות‪ ,‬או אזורים‪ ,‬אך הם יכולים גם לייצג מותגים שונים או‬
‫התקנים )בעצם מאפשר הצגת אותם אתרים ובמקרים רבים גם תכנים בשפות‬
‫שונות(‪.‬‬
‫•‬

‫יכולות ‪ auditing‬מתקדמות למעקב אחר פעולות משתמשים וקבלת דוחות‪.‬‬

‫להלן המחשה של יכולות ניהול התוכן הללו‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫‪2.6.3.2‬‬

‫ניהול עץ האתר – מדורים‬

‫ניהול עץ האתר במערכות ‪ SharePoint 2010‬מתבצע באמצעות ממשק לניהול תפריטי‬
‫האתר )‪ (Site Map‬אשר מאפשר הוספת\מחיקת פריט לתפריט‪ ,‬סידור סדר התצוגה‬
‫בתפריט‪ ,‬הוספת קישור וכדומה‪.‬‬
‫‪2.6.3.3‬‬

‫התאמה למנועי חיפוש חיצוניים )‪(SEO‬‬

‫התאמת אתר לדרישות ‪ SEO‬כוללות הגדרת התצורה של מבנה האתר‪ ,‬הניווט‪ ,‬התוכן בדף‪,‬‬
‫מטה‪-‬דטה ותוויות כדי לשפר את הרלוונטיות והדירוג למנועי החיפוש ומטרתה להקל על‬
‫לקוחות ושותפים למצוא את האתר דרך מנועי החיפוש‪ ,‬בעיקר דרך בינג ו‪.Google-‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ Out-of-the-Box, SharePoint 2010‬הוא הרבה יותר ידידותי ל‪ .SEO-‬משתמש הרבה‬
‫יותר ב‪ HTML-‬סמנטי )אשר מסייע עם תאימות ‪ ,(WCAG AA 2.0‬ניהול ולכידת ‪metadata‬‬
‫עוצמתיים‪ ,‬תכונות ‪ SEO‬מובנות על דפי פרסום של המערכת ועוד‪.‬‬
‫מערכת ניהול האתר תותאם כך שהאתר יהיה "ידידותי" למנועי חיפוש שונים ברשת‪ ,‬בהתאם‬
‫הנחיות שבמסמך הדרישות‪.‬‬
‫‪2.6.3.4‬‬

‫ניהול התוכן‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מציגה מספר יכולות ניהול תוכן מתקדמות‪ .‬יכולות ‪Self‬‬
‫‪ Service‬של משתמשים מאפשרות ניהול‪ ,‬שינוי ועריכה של תוכן )על פי רמת ההרשאה של‬
‫המשתמש(‪ .‬במערכת מספר רב של תבניות‪ ,‬הן של אתרים‪ ,‬הן של ערכות נושא לאתרים והן‬
‫של רכיבים מובנים בתוך התבניות‪.‬‬
‫"דף תוכן" באתר כולל מרכיבי התבנית‪ ,‬רכיבים ושדות מאפיינים כמפורט להלן‪:‬‬
‫שדות תוכן במערכת ניתן לערוך במספר אופנים‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫שימוש בתוכנת ‪ SharePoint Designer‬אשר מאפשר שינוי כללי ופרטני‬

‫של הרכיבים המופיעים בדף ושדות התוכן המוכלות בו‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫הוספת ‪ WebParts‬אשר יאפשרו הוספה ועריכה של שדות ‪,HTML‬‬

‫קישורים‪ ,‬תמונות‪ ,‬סרטים ועוד רבים‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫עריכת הדף על ידי שימוש בממשק הניהול המובנה של המערכת‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫שילוב של חלק או כל הנ"ל‪.‬‬

‫הממשק ב ‪ SharePoint 2010‬הינו ממשק קונטקסטואלי‪ ,‬אשר משתנה בהתאם למיקום בו‬
‫נמצא המשתמש‪ ,‬בצורה דומה מאוד לחבילות ‪.Office 2007/2010‬‬
‫"דף תוכן" באתר כולל את המרכיבים הבאים כמפורט‪:‬‬
‫דרישות‬
‫שדות תוכן ‪-‬‬

‫פירוט דרישות‬
‫שדות תוכן המהווים חלק מתבנית‬

‫אופן היישום‬
‫רכיבי מערכת המאפשרים‬

‫הדף‪ .‬יכלול בין השאר – שדה‬

‫הוספה‪ /‬עריכה של שדות תוכן‬

‫‪ ,HTML‬שדה קישורים‪ ,‬עוגנים‬

‫‪Web Parts‬‬

‫‪,‬שדה כותרת וכדומה‪.‬‬

‫‪SharePoint Designer‬‬
‫‪29‬‬

‫"רכיבים" )‬

‫חלונות מידע במסך‪ ,‬אשר אינם‬

‫אופן היישום‬
‫‪Site Settings‬‬
‫רכיבי מערכת‬

‫פירוט דרישות‬

‫דרישות‬

‫‪(Blocks‬‬

‫חלק מהתבנית‪ ,‬בהם התוכן מוצג‬

‫‪WebParts‬‬

‫בהתאם לתנאים מוקדמים‬
‫)לדוגמה ‪ -‬רשימת הפרסומים‬
‫שהוגדרו כ"חשוב"‪ ,‬רשימת‬
‫הודעות‪ ,‬רשימת "מה חדש"‪ ,‬וכו'(‪.‬‬
‫ראה להלן תיאור – מערכת‬
‫"רכיב כלי עזר" ‪-‬‬

‫רכיבים‪.‬‬
‫אזור בו מוצג ריכוז פעולות‬

‫‪Contextual User Interface‬‬

‫קישור לריכוז‬

‫הניתנות לביצוע בתוכן המוצג‪.‬‬

‫ניתן להגדיר רכיב אשר מציג את‬

‫פעולות‬

‫פעולות בפריט מידע בודד‪:‬‬

‫כלל הפעולות‪ ,‬אך בשל יכולות‬

‫‪o‬‬

‫הדפסה באופן‬

‫הממשק‪ ,‬רק הפעולות‬

‫ידידותי למשתמש )= תוכן‬

‫האפשריות לכל משתמש מוצגות‪.‬‬

‫בלבד(‪.‬‬

‫כלי העזר משתנים בהתאם‬

‫‪o‬‬

‫הורד קובץ פריט‬

‫למיקום המשתמש‪ .‬ברמת‬
‫אתר‪/‬ספריה‪/‬רשימה‬

‫המידע‬
‫‪o‬‬

‫שלח לכתובת מייל‬

‫ניתן להגדיר את הפעולות‬

‫‪o‬‬

‫בחזרה למעלה‬

‫בממשק ולאפשר או להוריד‬

‫‪o‬‬

‫שדות מטה‪-‬דטה‬

‫יכולות לפי הצורך‪.‬‬
‫היכולות המובנות הינם‪ :‬הדפסה‪,‬‬
‫הורדת פריט‪ ,‬שליחה למייל‪,‬‬
‫עליה ברמה ההיררכית‪,‬‬
‫שינוי‪/‬עריכת הרכיבים בדף‪ ,‬ייצוא‬
‫מאפיינים‬

‫לפורמט אקסל‪/‬אקסס ועוד‪.‬‬
‫כפי שמתואר בסעיף הקודם‪ ,‬גם‬

‫)המאפיינים( המתארים‬

‫מאפייני התוכן הינם‬

‫הפריט‪.‬‬

‫קונטקסטואליים וניתנים לעריכה‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫דרישות‬

‫אופן היישום‬
‫ניתן להוסיף ולהוריד שדות מטה‪-‬‬

‫פירוט דרישות‬

‫דטה ברמת דף )ברכיבי‬
‫‪ ,(Webparts‬ברמת‬
‫ספריה‪/‬רשימה‬
‫‪ 2.6.3.4.1‬ניווט‬
‫הניווט ב ‪ SharePoint 2010‬הינו סובב אתר‪ ,‬כלומר ניתן להגדיר לכל אתר באוסף אתרים‬
‫את הניווט בו‪ ,‬למטה‪ ,‬עד לרמה הררכית הבאה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בשל השימוש במודל ‪ Provider‬של ‪ ,Asp.Net‬ניתן לפתח תפריטי ניווט אופקיים‬
‫ואנכיים בצורה קלה‪.‬‬
‫הניווט במערכת הינו מותאם אבטחה‪ ,‬כלומר משתמשים שלהם אין הרשאות למיקום מסוים‬
‫במערכת‪ ,‬לא יראו גם את שדות הניווט אליו‪.‬‬
‫הניווט מחולק לתפריט ניוטט עליון )‪ ,(Top bar‬הפעלה מהירה )‪Quick Launch),‬‬
‫‪ Breadcrumbs‬ניווט עץ )‪ (Tree View‬וניווט מטה‪-‬דטה )‪ ,(Metadata navigation‬אשר‬
‫מאפשרים ניווט בתפריטי עץ הררכי‪ ,‬על פי מבנה האתר או על פי מטה‪-‬דטה של ספריות‬
‫ורשימות )ואז לבצע סינונים על פי המידע הנ"ל(‪.‬‬
‫רכיבי ניווט אותם ניתן לשייך לתבניות דפים באופן מובנה‪ ,‬הינם‪ :‬תמצית קישורים )‬
‫‪ ,(Summary Links‬תוכן עניינים ושאילתת תוכן )‪.(Content Query‬‬
‫ישם‬

‫גם‬

‫‪WebParts‬‬

‫נוספים‬

‫שבהם‬

‫מובנים‬

‫ניתן‬

‫להשתמש‬

‫לצורכי‬

‫ניווט‪:‬‬

‫קטגוריות‪ ,‬צובר אתרים )‪ ,(Site Aggregator‬אתרים בקטגוריה‪ ,‬ענן תגיות‪.‬‬
‫באתר ישולבו רכיבי ניווט מובנים הקיימים במערכת ויותאמו לצורכי הלקוח דרך ממשק‬
‫הניהול‪ .‬יכולות ‪) Breadcrumbs‬שביל פרורי לחם( קיימות ומאפשרות למשתמש לנווט‬
‫בצורה קלה ונוחה‪ .‬תצוגת היררכיית האתר אפשרית להצגה וניווט ברכיבי ‪,WebPart‬‬
‫בתצורת עץ ועל פי קישורים‪.‬‬
‫עורכי התוכן של האתר יוכלו לשנות רמות היררכיות‪ ,‬קישורים ועוד‪ ,‬על פי הצורך ועל פי‬
‫ההגדרות והדרישות אשר יעלו בשלב האפיון המפורט‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫‪ 2.6.3.4.2‬ניהול דפים ותבניות‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‬
‫‪ 2.6.3.4.3‬שליטה ובקרה‬
‫‪0.1.1.1.1.1‬‬

‫תזמון תכנים‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת ניהול תכנים ברמה גבוהה‪ .‬למערכת יכולת לקבוע‬
‫סטאטוס פרסום ובהתאם לתזרימי העבודה‪ .‬כל דף או רכיב תוכן יכול להיות בסטאטוס‬
‫פרסום‪/‬בחינה או פג תוקף‪ .‬מנהל האתר יכול להגדיר תזמון תכנים לפרסום‪/‬פקיעת פרסום‬
‫באתר ופקיעת תוקף של תוכן באתר באופן אוטומטי‪ .‬יכולות אלו מתבססות על תנליכי זרימה‬
‫)‪ (Workflows‬ומנהל התוכן )‪.(Content Organizer‬‬

‫‪32‬‬

‫‪0.1.1.1.1.2‬‬

‫‪Audit‬‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת למנהלי המערכת לבצע בקרה על פעולות‬
‫משתמשים‪ .‬הפעולות אותן ניתן לבקר הינם‪:‬‬
‫פתיחה‪ ,‬שינוי ועריכה של פריטים‪ Check in/out ,‬של פריטים‪ ,‬העברה או העתקה של‬
‫פריטים‪ ,‬הורדה והעלאה של פריטים‪.‬‬
‫ניתן להגדיר קבלת דוחות על משתמש בודד‪ ,‬קבוצת משתמשים או כל משתמשי המערכת‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן להפנות את הדוחות לרשימה במערכת שעליה נתן לבצע פעולות נוספות כגון‪:‬‬
‫ייצוא במספר פורמטים‪ ,‬ביניהם אקסל‪ ,‬אקסס ועוד‪ ,‬הכנת גרפים‪ ,‬סינון‪ ,‬מיון‪.‬‬
‫‪0.1.1.1.1.3‬‬
‫ניהול‬

‫קבצים‬

‫ניהול קבצים מרכזיים‬
‫במערכת‬

‫‪2010‬‬

‫‪SharePoint‬‬

‫הינו‬

‫קל‬

‫ופשוט‬

‫לתפעול‪.‬‬

‫ישנם סוגי ספריות יעודיות לניהול קבצי מדיה‪ ,‬כגון – תמונות‪ ,‬סרטים וכו'‪.‬‬
‫ניתן לקבוע תהליכים אוטומטיים לניהול קבצים ומדיניות שונה לכל סוג קובץ )סוג תוכן(‪.‬‬
‫מאגר הקבצים יוגדר כמיקום אחד מרכזי אשר יחולק לספריות ממנו ניתן יהיה לקבוע באלו‬
‫מקומות אותם קבצים יופיעו )ללא הגבלה(‪ .‬מנהל המערכת יוכל לפנות למאגר התמונות‬
‫המרכזי של המערכת ולהצביע על תמונה שתופיע במערכת‪ .‬הזנת הקבצים תהיה למאגר‬
‫מרכזי אחד וכל מנהלי התוכן יוכלו לעשות במאגר זה שימוש לצורך פרסומים תוך התמצאות‬
‫קלה במאגר‪.‬‬
‫בממשק הניהול יוצגו הספריות מרכזיות‪ ,‬ויהיה ניתן לקשר מכל אחד משדות התוכן בתבנית‬
‫לפריט מתאים בהן )כגון תמונה‪ ,‬קובץ וכדומה(‪.‬‬
‫ניתן יהיה להציג את פריטי הספריות המרכזיות באופן מרוכז ובצורות שונות )על פי מה‬
‫שיוגדר לאחר האפיון המפורט(‪.‬‬
‫יכולת הצגת תמונה כנדרש במכרז מובניית במערכת ה ‪.SharePoint‬‬
‫‪ 2.6.3.4.4‬ניהול קישורים‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו‬
‫‪33‬‬

‫‪ 2.6.3.4.5‬ניהול מאפיינים‬
‫ל ‪ SharePoint 2010‬מערכת ניהול מאפיינים מתקדמת‪ .‬לכל פריט מידע במערכת ישנם‬
‫מאפיינים שונים )‪ .(Meta Data‬באמצעות ניהול המאפיינים ניתן יהיה להגדיר סטים וערכים‬
‫של מאפיינים שונים‪ ,‬לשייך מאפיינים וערכים לפריטי המידע ולערכם‪ .‬סוגי המאפיינים‬
‫הכלליים הינם‪:‬‬
‫מונחים‪ :‬מבנה יסודי ‪ -‬מילה או ביטוי‪ ,‬אשר ניתן לשייך לתוכן מסויים‪ .‬המונח יכול להיות מונח‬
‫מנוהל או מילת מפתח מנוהלת‪.‬‬
‫מונחים מנוהלים‪ :‬מונח מנוהל אשר יכול להיווצר רק על ידי אלה עם הרשאות מתאימות‪.‬‬
‫סדרות‬

‫מונחים‬

‫הינם‬

‫אוסף‬

‫של‬

‫מונחים‬

‫הקשורים‬

‫זה‬

‫לזה‬

‫באופן‬

‫היררכי‪.‬‬

‫מילות מפתח מנוהלים‪ :‬מילות מפתח הנוצרות על ידי משתמשים )נקראות גם תגיות(‪.‬‬
‫נשמרים ברשימה לא‪-‬היררכית הנקרא ערכת מילות מפתח‪.‬‬
‫שפת הערכים תהיה בהתאם לשפת הפריט‪ .‬כלומר‪ ,‬אם הפריט בעברית – הערכים יוצגו‬
‫בעברית‪ ,‬באנגלית – הערכים יוצגו באנגלית‪.‬‬
‫המאפיינים יכללו את השדות המפורטים בסוגי התוכן של המערכת‪.‬‬
‫‪0.1.1.1.1.4‬‬

‫ניהול רשימות של מאפיינים‬

‫ראו סעיף ‪.1.6.3.4.5‬‬
‫באמצעות ממשק הניהול ניתן יהיה לנהל את רשימות המאפיינים – הוספה‪ ,‬מחיקה או עריכה‬
‫של פריטים‪ .‬פעולה זו אפשרית באחת משתי הצורות‪:‬‬
‫א‪ .‬ניהול מקוון של רשימות – יצירה‪ ,‬עריכה ומחיקה באמצעות ממשק דפדפן ופעולות‬
‫המשתמש המורשה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קליטת רשימות במבנה מוסכם – לדוגמה קליטת טבלה של נושאים‪ ,‬בעלי תפקידים לאתר‬
‫כקובץ ‪ XSL‬ו ‪XML‬‬

‫‪34‬‬

‫‪0.1.1.1.1.5‬‬

‫ניהול תגיות )‪(Taxonomy‬‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת ניהול תגיות ממשק מרכזי קל ונוח‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫משתמשים יוכלו )על פי הרשאה( להוסיף תגיות בעצמם‪ ,‬שמנהל התוכן יוכל לערוך ולנהל‬
‫מאוחר יותר‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן להציג את התגיות ברכיבים )‪ (Webparts‬בתצוגת ענן תגיות‪.‬‬
‫‪0.1.1.1.1.6‬‬

‫שילוב מאפיינים בתגיות ה‪ Html-‬של פריט המידע‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו )יכולת מובנית במערכת(‬

‫‪2.6.3.5‬‬

‫ניהול תבניות )‪(Themes/Templates/Page layouts‬‬

‫ניהול תוכן באתר ‪ SharePoint‬מתבסס על יכולות המוקנים על ידי המערכת עצמה ועל ידי‬
‫התבניות בהן משתמשים לכל דף‪.‬‬
‫תבניות במערכת מתחלקות לכמה רמות‪:‬‬
‫‪ – MasterPages‬תבניות העל של המערכת‪ ,‬איתם קובעים את ה ‪ ,Branding‬עיצוב כללי‬
‫ותכונות כלליות‪ .‬להלן דוגמא כללית של ‪:MasterPage‬‬

‫‪35‬‬

36

‫‪ – Page Layout‬המבנה הפנימי של הדף‪ ,‬אשר מתאר מיקומים של רכיבים‪ .‬להלן דוגמא‪:‬‬

‫‪ – Site Template‬תבנית מוכנה מראש של אתר‪ ,‬למטרה מסויימת‪ ,‬אשר מכיל יכולות‬
‫ספציפיות )כגון אתר פגישה‪ ,‬אתר צוות‪ ,‬אתר חיפוש ועוד(‬

‫‪37‬‬

‫‪ – Theme‬במערכת ניתן להגדיר צבעים‪ ,‬גופנים ושאר הרכיבים של ערכות נושא בצורה‬
‫קלה‪ .‬לדוגמא‪:‬‬

‫לכל אחת מהתבניות ניתן יהיה לשייך מאפיינים ורכיבים בהתאם לתשתיות ניהול מאפיינים‬
‫ורכיבים המפורטות לעיל‪.‬‬
‫‪2.6.3.6‬‬

‫ניהול היבטים ))‪ Views‬ברשימות‪ ,‬רכיבים ופריטים‬

‫המופיעים בהם‬
‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מאפשרת שינוי ויצירת היבטים על פי דרישות הלקוח‪.‬‬
‫פיונט טכנולוגיות יכינו היבטים אשר יאפשרו לעורך תוכן לסנן‪ ,‬למיין ולהציג את פריט התוכן‬
‫על פי הדרישות המפורטות במסמך הדרישות ושנתמכות כולן במערכת‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫‪2.6.3.7‬‬

‫ניהול רכיבים )‪ (blocks‬והפריטים המופיעים בהם‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬תומכת בניהול רכיבים ) ‪ (WebParts‬לפי הנדרש במסמך‬
‫הדרישות‪ .‬בשלב האפיון המפורט יקבע אילו רכיבים מוצגים באופן קבוע בפריסות דף‬
‫נבחרות‪.‬‬
‫‪2.6.3.8‬‬

‫מערכת ניהול תרגום לשפות ותגיות‬

‫‪ 2.6.3.8.1‬שפות‬
‫במערכת ‪ SharePoint 2010‬ניתן לעבוד במספר שפות על פי הגדרה‪ .‬פיונט טכנולוגיות‬
‫תגדיר עברית‪ ,‬אנגלית ושפות אחרות אשר יוגדרו באפיון המפורט‪.‬‬
‫‪ 2.6.3.8.2‬תרגום דפים‬
‫למערכת ‪ SharePoint 2010‬יכולת הנקראת ‪ ,Variations‬אשר מאפשר יצירת דפים‬
‫ואתרים בשפות שונות )גרסאות בשפות שונות של כל דף( פיונט טכנולוגיות תגדיר את‬
‫המערכת ותאפשר יצירת אתרים‪/‬דפים בשפות שונות‪ ,‬בהתאם לרשימת השפות הסופית‬
‫שתוחלט‪ .‬מעבר בין השפות בדף מסוים‪ ,‬יעביר לדף המקביל בשפה הנבחרת )במידה שישנו‬
‫כזה‪.‬‬

‫במידה‬

‫‪-‬‬

‫שלא‬

‫לעמוד‬

‫הבית‬

‫בשפה‬

‫הנבחרת(‪.‬‬

‫‪ 2.6.3.8.3‬תרגום מאפיינים‬
‫פיונט טכנולוגיות תגדיר את המערכת על מנת שיהיה ניתן להגדיר מאפיינים בשפות השונות‪.‬‬
‫שיוך מאפיינים לפריט תוכן‪ ,‬יבוצע בשפה אחת בלבד‪ .‬בהתאם לשפת הפריט יוצגו‬
‫המאפיינים המתאימים‪.‬‬

‫‪2.6.3.8.4‬‬

‫תרגום ‪Labels‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.9‬‬

‫ניהול הדפסות )הדפסה ידידותית(‬

‫פיונט טכנולוגיות תגדיר את האתרים‪ ,‬כך שיהיה ניתן להדפיס כל פריט תוכן ו‪/‬או רשימה‬
‫כתוכן בלבד – ללא פריטים המשולבים ב‪ .Master Page-‬פורמט ההדפסה יקבע על ידי‬
‫‪ CSS‬מתאים תוך שימוש בתבנית ייעודית‪.‬‬
‫‪2.6.3.10‬‬

‫דוחות‬

‫מערכת ה ‪ Auditing‬המובנית במערכת ‪ ,SharePoint 2010‬מאפשרת מעקב אחר פעולות‬
‫רבות של משתמשים‪ .‬את הדוחות על פעולות המשתמשים ניתן לרשום אל תוך רשימה‬
‫במערכת וכן את הדוחות המפורטים במסמך הדרישות‪ ..‬לאחר מכן‪ ,‬יהיה ניתן להציגם‪,‬‬
‫להדפיסם‪ ,‬לייצא לאקסל ואף לשלוח למייל‪ ,‬על פי רמת ההרשאה מתאימה של המשתמש‪.‬‬
‫דוחות נוספים מובנים במערכת ניתן יהיה להוסיף על ידי מנהל האתר‪ .‬דוחות שאינם מובנים‬
‫במערכת ודורשים פיתוח נוסף יתומחרו בנפרד לאחר איפיון מפורט‪.‬‬
‫‪2.6.3.11‬‬

‫ניהול קישורים‬

‫פיונט טכנולוגיות תגדיר את המערכת ותאפשר לעורכים להגדיר האם הקישורים המוגדרים‬
‫במערכת נפתחים בחלון קיים‪ ,‬בחלון חדש או כחלון "‪."Pop Up‬‬
‫‪2.6.3.12‬‬

‫ניהול משתמשים והרשאות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו ומקובל עלינו‬
‫‪2.6.3.12.1‬‬

‫מערכת הרשאות וסיסמאות‬

‫‪ SharePoint 2010‬כוללת שש רמות הרשאה כברירת מחדל‪ .‬ניתן להתאים אישית את‬
‫רמות ההרשאה‪ ,‬או ליצור רמות הרשאה מותאמות אישית הכוללות רק את הרשאות‬
‫ספציפיות שהלקוח צריך‪.‬‬
‫משתמשים מורשים‪ ,‬כגון עורכי תוכן‪ ,‬מנהלי אתרים וכו' מבצעים ‪ Logon‬באמצעות מערכת‬
‫האימות של ‪ ,Active Directory‬בה משולבות כלל הדרישות שבמסמך הדרישות‪.‬‬
‫למשתמשים חיצוניים אשר נרשמים למערכת מהאינטרנט‪ ,‬פיונט טכנולוגיות תגדיר ותפתח‬
‫מודול ‪Logon‬‬
‫‪40‬‬

‫– אשר יטפל בתהליכי הכניסה למערכת‪ ,‬ביצוע ‪) Authentication‬ניהול סיסמאות ואיחזורן‪,‬‬
‫הרשאות להפעלת מודולים מסוימים של אפליקציה וכו'(‬
‫המודול יאפשר ניהול של משתמשים רשומים‪ ,‬מתן הרשאות וגישה בהתאם לרמת ההרשאה‬
‫ותהיה מבוססת על ‪.Forms Based Authentication‬‬
‫מערכת הסיסמאות תענה על הדרישות כמפורט במסמך הדרישות‪.‬‬

‫‪2.6.3.12.2‬‬

‫ניהול גישה‬

‫בשל יכולות האבטחה במערכת‪ ,‬עורך התוכן יוכל לקבוע כי מיקום מסוים באתר סגור לגישה‬
‫)מרמת אתר ועד רמת ספריה או רשימה במערכת( ופתוח רק למי שעורך התוכן ייתן לו‪/‬ה‬
‫גישה‪ .‬האתר יהיה ממודר ונגיש רק למשתמשים רשומים באמצעות שם משתמש וסיסמה‪.‬‬

‫‪2.6.3.12.3‬‬

‫ניהול כניסת משתמשים רשומים למערכת‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.6.3.12.4‬‬

‫ניהול ‪Session‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.6.3.12.5‬‬

‫גלישה מאובטחת‬

‫מיקומים במערכת הדורשים גלישה מאובטחת‪ ,‬לדוגמא לטופסי הזנת נתונים‪ ,‬למשתמשים‬
‫מזוהים ובנתונים אישיים החיבוריות תמומש ב‪] SSL3 -‬רכישת רישיון שנתי ‪ SSL‬באחריות‬
‫המכון‬

‫לדמוקרטיה[‪.‬‬

‫בנוסף‪,‬‬

‫המערכת‬

‫תאובטח‬

‫על‬

‫ידי‬

‫‪Microsoft Forefront Internet Access Protection Solution‬‬
‫‪ 2.7‬סוגי תוכן )‪(Content Type‬‬
‫פיונט יגדירו את סוגי התוכן עבור סוגי התוכן כנדרש במסמכי הדרישות‪ .‬סוגי התוכן השונים‬
‫הינם הבסיס לתבניות הדפים באתר כנדרש‪ :‬סוג תוכן בסיסי‪ ,‬סוג תוכן כללי‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫‪ 2.8‬תבניות האתר )‪(Page layout) (S‬‬
‫פיונט טכנולוגיות תגדיר ותייצר תבניות אתר על פי הדרישות המפורטות להלן ועל פי הטבלה‬
‫המצורפת ‪ .‬בנוסף לרשימת התבניות שהמכון פירט בסעיף ‪ 1.8‬במסמך הדרישות פיונט‬
‫מציעה לפתח גם ‪ 2‬תבניות נוספות )תבנית ‪ Wiki‬ותבנית פורום( לחיזוק יכולות הרישות‬
‫החברתי ומתן אפשרות למשתמשים לתקשר עם המכון‪ .‬בפרק העלות בסעיף ‪4.2.1‬‬
‫מתומחרות התבניות שנדרשו על ידי המכון בסעיף ‪ 1.8‬בלבד‪ .‬התבניות הנוספות מתומחרות‬
‫בסעיף ‪ 4.2.2.1‬כעלויות נוספות לשלב ההקמה‪.‬‬
‫‪ 2.8.1‬כללי‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.2‬תבנית עמוד הבית‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.3‬תבנית לובי ‪ /‬רכיבים‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.4‬תבנית בלוג‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.5‬תבנית תוכן כללי‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.6‬תבנית צובר‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪42‬‬

‫‪ 2.8.7‬תבנית גלריה‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.8‬תבנית ספר מקוון‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.8.9‬תבנית אירועים‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.10‬‬

‫תבנית ניוזלטר‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.11‬‬

‫תבנית מבט עולמי ראשי‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.12‬‬

‫תבנית פרטי מדינה‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.13‬‬

‫תבנית תוצאות השוואה במבט עולמי‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.14‬‬

‫תבנית שאלות ותשובות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.8.15‬‬

‫תבנית חיפוש מתקדם‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪43‬‬

‫‪2.8.16‬‬

‫תבנית תוצאות חיפוש‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.8.17‬‬

‫תבנית ‪404‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.9‬רכיבי התשתית )‪(Web Parts/Blocks/Portlets/etc…) (S‬‬
‫פיונט טכנולוגיות תגדיר ותייצר רכיבים אתר על פי הדרישות המפורטות להלן ועל פי הטבלה‬
‫המצורפת ‪ .‬בנוסף לרשימת הרכיבים שהמכון פירט בסעיף ‪ 1.9‬במסמך הדרישות פיונט‬
‫מציעה לפתח גם רכיבים נוספים בהתאם לתוצאות האפיון המפורט‪ .‬בפרק העלות בסעיף‬
‫‪ 4.2.1‬מתומחרות הרכיבים שנדרשו על ידי המכון בסעיף ‪ 1.9‬בלבד‪ .‬הרכיבים הנוספים‬
‫מתומחרות בסעיף ‪ 5.2.2.1‬כעלויות נוספות לשלב ההקמה‪.‬‬

‫‪2.9.1‬‬

‫רכיב ניווט‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.2‬‬
‫‪2.9.2.1‬‬

‫רכיבי הזדהות‪ ,‬רישום וסיסמה‬
‫רכיב הזדהות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.2.2‬‬

‫רכיב רישום‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.2.3‬‬

‫רכיב שינוי סיסמה‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.4‬‬

‫רכיב שחזור סיסמה‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.3‬‬

‫רכיב קישורי סיכום‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.4‬‬

‫רכיב שאילתת תוכן‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.5‬‬

‫רכיב צובר פרסומים\ מאמרים‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.6‬‬

‫רכיב לוח שנה‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.7‬‬

‫רכיב פריטים קשורים )‪:(Related items‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.8‬‬

‫רכיב עורך תוכן‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.9‬‬

‫רכיב קובץ‪/‬קבצים להורדה‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪2.9.10‬‬

‫רכיב אלבום תמונות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.11‬‬

‫רכיב תמונות מתחלפות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.12‬‬

‫רכיב הערות שוליים‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.13‬‬

‫רכיב ‪Redirection‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.14‬‬

‫רכיב ‪Media \ Flash‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.15‬‬

‫רכיב באנרים‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.16‬‬

‫רכיב כלי עזר‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.17‬‬

‫רכיב ענן תגיות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪2.9.18‬‬

‫רכיב קישורים‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫‪2.9.19‬‬

‫רכיב תגובות‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.20‬‬

‫רכיב הצגת ‪RSS‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2.9.21‬‬

‫רכיב מפת אתר‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬
‫‪ 2.10‬יישומים )‪(S‬‬

‫‪2.10.1‬‬

‫מנגנון רכישה מקוונת של מוצרי המכון‬

‫לצורך מענה לתת מערכת שתאפשר למכון להציע מגוון של שירותים מקוונים בתשלום‬
‫תוך כדי מעקב ובקרה על קליטה וביצוע של הזמנות‪ ,‬פיונט טכנולוגיות תפתח מודול קטלוג‬
‫מוצרים ומודול הזמנות כולל מימשק לספק סליקה כדוגמת טרנזילה או פלאכרד בשלב ב'‪.‬‬
‫בשלב הראשון התהליך יסתיים בשליחת הודעה לגורם האחראי עם טופס ההזמנה ובשלב‬
‫ב' נפתח ממשק לספק סליקה‪.‬‬
‫מודול קטלוג מוצרים‬
‫כל פריט תוכן באתר מוגדר במערכת ה ‪ .SharePoint‬פריטי תוכן אשר משמשים לניהול‬
‫מוצרים מוגדרים כ"מוצר" או כ"פריט תוכן"‪ .‬כל פריט במערכת ניתן להרחיב באמצעות ניהול‬
‫המאפיינים המתואר לעיל והמאפשר לנהל במערכת מאפיינים שונים עבור כל סוג פריט‬
‫)ברושורים‪ ,‬תמונות‪ ,‬פרוספקטים‪ ,‬מסמכים‪ ,‬סרטונים‪ ,‬קליפים ועוד(‪ .‬לכל מוצר‪ /‬פריט יש דף‬
‫משלו‪ .‬לאחר הוספת המוצרים‪ /‬פריטים ניתן להעביר אותם לקטגוריות שונות‪ .‬מופע‬

‫‪47‬‬

‫המוצרים‪ /‬פריטים באתר נקבע ע"י בחירת תבנית )לאחר השיוך לקטגוריה( ושימוש בפריטי‬
‫תבנית העיצוב בדומה ליחידות תוכן‪.‬‬
‫לכל מוצר‪ /‬פריט העומד למכירה או לתצוגה באתר‪ ,‬יווצר דף מוצר‪ /‬פריט במאגר פריטי‬
‫האתר‪ .‬בנוסף המוצר‪ /‬הפריט מקוטלג על פי סט המאפיינים המורחב שמנוהל ומוגדר על ידי‬
‫מנהל האתר‪ .‬סט המאפיינים מאפשר הוספת שדות דינאמית‪ ,‬קטלוג‪ ,‬דוחות וחיפוש‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫הגדרת דף מוצר‪ /‬פריט – פרטים כלליים‬
‫כאשר מגדירים פרטי מוצר חדש‪ ,‬חלק מהאפשרויות מסומנות באופן אוטומטי עם פתיחת‬
‫החלון‪ .‬אפשרויות אלו נלקחו מברירת המחדל שהוגדרה בשלב קודם‪ ,‬עם הגדרת קטלוג‬
‫המוצרים ‪ .‬לכל מוצר ניתן להוסיף תמונה‪.‬‬
‫ניתן להוסיף לתיאור הפריט שדות עם מידע נוסף לתיאור של פריטים‪ .‬השדות הנוספים‬
‫יכולים להכיל תוכן או תמונות )למשל תמונות הפריט המוצג בעמוד מזויות שונות(‪ ,‬קישורים‬
‫לפריטים אחרים‪ .‬ניתן להגדיר לפריט פריטים משלימים‪ .‬את הפריטים המשלימים ניתן לשייך‬
‫לקבוצות אשר יופיעו בדף המוצר )ניתן גם לבטל את המופע(‪ .‬ניתן להגדיר מאפיינים אותם‬
‫ניתן לשייך למוצרים או ליחידות תוכן‪ ,‬והמשמשים לביצוע חיפוש מתקדם באתר‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את הרשאות העבודה למשתמשי מערכת ‪ SharePoint‬בתוך המכון‬
‫לדמוקרטיה‪ .‬ניתן לשייך לעובדים מסוימים בחברה הרשאות קריאה‪ ,‬יצירה‪ ,‬שינוי‪ ,‬רשימה‪,‬‬
‫הצגה ומחיקה של הקטגוריה או הפריט‪ .‬ניתן כמו כן להגדיר הגבלות ואישורי גישה של‬
‫הגולשים לאזורים ספציפיים באתר‪ ,‬ומתבסס על הגדרות קבוצות משתמשים באתר‪.‬‬
‫הגדרת דף מוצר ‪ -‬מתקדם‬
‫ניתן להגדיר מילות מפתח שלא מופיעות בפרטי המוצר עצמו ואשר באמצעותן ניתן להגיע‬
‫למוצר‪ ,‬תוך שימוש במנועי חיפוש רגילים‪ ,‬הגדרה של התאריכים בהם יופיע המוצר באתר‪,‬‬
‫הגדרה של מספר תשלומים מינימלי ומקסימלי למוצר‪.‬‬
‫לטובת פיתוח המנגנון‪ ,‬יש צורך לביצוע אפיון בשבל האפיון המפורט‪.‬‬
‫להלן התבניות הנדרשות‪:‬‬
‫איפיון תבנית עמוד קטגוריה‬
‫איפיון תבנית עמוד חיפוש מוצרים מתקדם‬
‫איפיון תבנית עמוד מוצר‬
‫איפיון תבנית עמוד סל קניות‬
‫איפיון תבנית עמוד סיכום רכישה‬
‫איפיון תבנית עמוד הזנת פרטים למשלוח‬
‫איפיון תבנית עמוד תודה שקנית‬

‫ממשק המערכת לניהול הזמנות הנו כלי המאפשר שליטה ובקרה למנהל המערכת על‬
‫ההזמנות שהתקבלו באמצעות האתר‪ .‬מערכת ניהול ההזמנות תציג בפני מנהל‬

‫‪49‬‬

‫המערכת את כול ההזמנות שהתקבלו באתר‪ ,‬מצב ההזמנות‪ ,‬ניהול סטטוסים‪ ,‬חלוקה‬
‫לפרטי המזמין והמוצרים הנבחרים‪.‬‬
‫ברכיב המכירות המקוון ניתן להגדיר אפשרויות תשלום וסליקה הנהוגות באתר )ברגע‬
‫שיידרשו(‪ ,‬ניתן לאפשר עגלת קניות באתר ובכך להפעיל את אופציית המכירה דרך‬
‫האתר‪ .‬בטאב "סל הקניות" קיימת אפשרות להקליד טקסט המנחה את הלקוח כיצד‬
‫לרכוש מוצרים באתר‪.‬‬
‫בהגדרת מוצרים ניתן לאפשר הוספה לסל קניות‪ ,‬מה שמאפשר הוספת המוצר‬
‫לעגלת קניות יחד עם מוצרים נוספים‪.‬‬
‫הזמנות המגיעות מלקוחות המבקרים באתר נשמרות בבסיס הנתונים‪ .‬בעזרת רכיב‬
‫ההזמנות של המערכת‪ ,‬ניתן לעקוב אחר ההזמנות הזורמות דרך האתר‪.‬‬
‫ברגע שלקוח רשום לוחץ על צלמית‬

‫ליד מוצר מסוים‪ ,‬נפתח חלון סל הקניות שלו‪.‬‬

‫סל קניות זה מלווה אותו לאורך כל מסע הרכישות הנוכחי‪ ,‬כמוצג באיור הבא‪.‬‬
‫מציגה מסך ובו שלושה חלקים המכסים את פרטי הלקוח‪ ,‬פרטי‬

‫לחיצה על‬

‫המשלוח ופרטי כרטיס האשראי‪.‬‬
‫לחיצה על השלם פעולה בתחתית החלון מאשרת את ההזמנה‪ ,‬סוגרת את חלון‬
‫ההזמנה ומחזירה את הלקוח לדף הבית של האתר‪ .‬שמו של הלקוח יתנוסס בחלקו‬
‫העליון של דף הבית‪.‬‬
‫מרכז ההזמנות יוכל עתה לטפל בהזמנה זו תוך שימוש ברכיב הזמנות‪.‬‬

‫לחיצה‬

‫על‬

‫הדפס‬

‫מציגה‬

‫סל‪,‬‬

‫‪50‬‬

‫תדפיס‬

‫של‬

‫ההזמנה‪:‬‬

‫בדיקת הזמנות חדשות‪1‬‬
‫במידה ולא נמצאו הזמנות חדשות‪ ,‬הודעה תואמת תופיע על המסך‪ .‬במידה ויש‬
‫הזמנות חדשות‪ ,‬יתבקש המשתמש לאשר את הורדת ההזמנות מהאתר‪ .‬בסיום‬
‫תהליך הורדת ההזמנות תופיע הודעה על מספר ההזמנות החדשות וחלק המציג את‬
‫רשימת ההזמנות‪.‬‬
‫הצגת פרטי המזמין ואמצעי התשלום‬
‫חלון הרכיב מציג בצדו שני חלקים‪ :‬חלק המציג את רשימת הלקוחות המזמינים וחלק‬
‫שני המציג את פרטי ההזמנה של הלקוח המסומן ברשימה‪.‬‬
‫ניתן להציג את פרטי המזמין‪ ,‬כרטיס האשראי שלו‪ ,‬כפי שנרשמו על ידו בטופס‬
‫ההזמנה שמילא באתר וכן את פרטי המשלוח‪.‬‬
‫בחלק מוסתר של טופס ההרשמה של הלקוח‪ ,‬ניתן לראות את פרטי כרטיס האשראי‬
‫שלו ואת פרטי המשלוח‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫הצגת פרטי המוצר שהוזמן‬
‫ניתן להציג את פרטי המוצרים שהוזמן על ידי הלקוח הנבחר‪.‬‬
‫מעקב אחר סטאטוס של הזמנות‬
‫ניתן לבצע מעקב ושינוי אחר סטטוס ההזמנות‪.‬‬
‫ליד כל הזמנה חדשה‪ ,‬תופיע באופן אוטומטי הסימון‬

‫המסמן שזו הזמנה חדשה‪.‬‬

‫מנהל האתר יכול להגדיר ניהול מלאי במערכת‪ .‬הפעלת אופציה זו לא תאפשר הזנת‬
‫פריטים שאינם במלאי‪ .‬כל השלמת הזמנה תיגרום לגריעת פריטים מרשימת המלאי‬
‫באופן אוטמטי‪.‬‬

‫‪2.10.2‬‬

‫יישומים "חברתיים" )‪(Social‬‬

‫למערכת ‪ SHAREPOINT 2010‬מספר תכונות אשר תורמות ליישומים חברתים‪.‬‬
‫להלן חלק מהם‪:‬‬
‫•‬

‫‪ – Like‬יכולת מובנית המאפשרת למשתמשים לעשות "לייק" על פריט תוכן‬

‫שהם אהבו‪.‬‬
‫•‬

‫תגיות והערות – כפי שמתואר בסעיף ניהול התוכן‪ ,‬ניתן לתייג פריטי מידע‪,‬‬

‫מה שהופך אותם למילות מפתח ומאפשר שימוש ברכיב ענן תגיות‪ .‬כמו כן ניתן‬
‫להעיר הערות על פריטי תוכן‪.‬‬
‫•‬

‫אנליזות חברתיות – מאפשר למנהלי המערכת‪/‬מנהלי תוכן‪/‬משתמשים‬

‫מורשים לקבל דוחות ולבצע חיתוכים על הפעולות החברתיות המתבצעות במערכת‪.‬‬
‫•‬

‫יכולות בלוג וויקי לשיתוף מידע‬

‫•‬

‫אפשרות ל ‪ Online Presence‬של משתמשים מורשים )לצורך צ'אט עם‬

‫גולשים‪ ,‬עמיתים לעבודה ועוד(‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫•‬

‫‪ - MySites‬בנוסף‪ ,‬יש את האפשרות להגדיר למשתמשים רשומים אתר‬

‫פרטי בסגנון ‪ Facebook‬ארגוני‪ ,‬המאפשר עבודה בשיתוף עם עמיתים‪ ,‬הגדרת‬
‫מידע שיוצג ועוד‪ ,‬על פי הצורך‪ .‬כל משתמש הינו מנהל האתר הפרטי שלו‪.‬‬

‫‪ 2.10.3‬חיפוש‬
‫במערכת ‪ ,SharePoint 2010‬מספר אפשרויות לחיפוש‪.‬‬
‫מערכת החיפוש הבסיסית‪ ,‬אשר מגיעה יחד עם מערכת ה ‪ SharePoint‬עצמה‪ ,‬הינה עשירה‬
‫ומגוונת‪ .‬למערכת יכולות רבות‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫•‬

‫חיפוש טקסונומי‪ ,‬על פי תגיות ומילות מפתח‪.‬‬

‫•‬

‫שיפור השייכות של תוצאת חיפוש בשל מספר הפעמים בהם הפריט נבחר‬

‫•‬

‫הגדרות חיפוש בוליאניות )‪ And, Or‬וכד'(‬

‫•‬

‫חיפוש בעזרת ‪Prefix‬‬

‫•‬

‫קבלת הצעות לתוצאות תוך כדי הקלדה ולאחריה‬

‫•‬

‫שפורים ביכולות מנוע החיפוש‪,‬‬

‫•‬

‫ביצועי חיפוש‪.‬‬

‫מערכת נוספת‪ FAST Search Server for SharePoint ,‬הינה מערכת חיפוש מורחבת‪,‬‬
‫בעלת יכולות הרבה יותר מעמיקות‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫חיפוש קונטקסטואלי‬
‫•‬

‫שימוש בתצוגה מקדימה להצגת תוצאות חיפוש‬

‫•‬

‫פרופילי רמה של תוצאות חיפוש‬

‫•‬

‫חיפוש "עמוק" – חיפוש מעמיק בתוך תכני המידע‪.‬‬

‫‪53‬‬

Microsoft ‫הטבלה הבאה משווה בין היכולות הללו )נלקח מאתר האינטרנט של‬
:(SharePoint 2010
Features and Capabilities

SharePoint FAST Search
Server 2010 Server 2010
for
SharePoint

People and expertise search
Capture knowledge not found in documents by searching for
people and expertise using SharePoint products.

O†

O†

SharePoint 2010 connector framework
Securely connect to content in SharePoint sites and from sources
across your enterprise. Use the Business Data Catalog to easily
create your own connectors that work just like those available
out of the box.

O†

O†

100m content volume with sub-second query response
time
Meet the scale and performance needs of your entire
organization or the specialized needs of individual departments.

O†

O†

Search from Windows 7 & Windows Mobile
Search beyond the search center. Conduct searches from the
Windows 7 desktop and on your Windows mobile device.

O†

O†

Taxonomy tag integration
Bring the power of taxonomy into search. Tag metadata is shown
in results, and users can refine by taxonomy-based tags.

O

O

Metadata-driven refinement panel
With the new refinement panel in SharePoint Server 2010 and
FAST Search Server 2010 for SharePoint, users can narrow the
results of their searches and navigate to the right content faster.

O

O

Relevance improves with social behavior
The click-through behavior of similar search queries affects the
rank that documents receive. The more users click on a certain
item, the higher its ranking for related queries.

O

O

Phonetic and nickname search
Confidently search for a person's name as it sounds - without
worrying about the exact spelling.

O

O

Contextual search
Tailor different results and refinement options based on the
profile of the user or audience.

O

Thumbnails and previews
Thumbnails and previews make the results of a search query
visual, allowing users to recognize the right content quickly.

O

54

Features and Capabilities

SharePoint FAST Search
Server 2010 Server 2010
for
SharePoint

> 500m content volume with sub-second query response
time
Scale to extremes with FAST Search Server 2010 for SharePoint
while maintaining sub-second query response times.

O

Advanced content processing with advanced linguistics
Extract and create metadata latent in documents to improve
search results, sorting capabilities, and the refinement panel.

O

Search-driven applications
Meet all the search application needs you have across your
business. Common examples include 360° Customer Insight,
Research and Development Innovation Portal, and Product
Support.

O

Business Intelligence Indexing Connector
Crawl Microsoft Excel® workbooks and Reporting Services
Reports with improved results, descriptions, thumbnails, and
refiners. Discover your business intelligence (BI) assets quickly
and easily, navigate not only the document, but also the data
behind the scenes, and access the information you need quickly
and easily.

O

‫מנוע חיפוש‬

2.10.3.1

‫ )יכולות חיפוש יפותחו או יוגדרו בהתאם למערכת החיפוש‬.‫ הבנו ומקובל עלינו‬,‫קראנו‬
(SharePoint Search ‫ או‬FAST ,‫שתבחר‬
‫החיפוש הפשוט‬

2.10.3.2

‫ )יכולות חיפוש יפותחו או יוגדרו בהתאם למערכת‬.‫ הבנו ומקובל עלינו‬,‫קראנו‬
(SharePoint Search ‫ או‬FAST ,‫החיפוש שתבחר‬
‫החיפוש המתקדם‬

2.10.3.3

‫ )יכולות חיפוש יפותחו או יוגדרו בהתאם למערכת החיפוש‬.‫ הבנו ומקובל עלינו‬,‫קראנו‬
.(SharePoint Search ‫ או‬FAST ,‫שתבחר‬

55

‫תוצאות החיפוש‬

‫‪2.10.3.4‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו ומקובל עלינו‪) .‬יכולות חיפוש יפותחו או יוגדרו בהתאם למערכת החיפוש‬
‫שתבחר‪ FAST ,‬או ‪.(SharePoint Search‬‬
‫‪ 2.11‬אבטחת מידע )‪(S‬‬
‫אבטחת המידע למערכת ‪ SharePoint 2010‬מתבצעת בכמה רמות או מעגלים‪.‬‬
‫‪o‬‬

‫ברמה הפיזית‪ ,‬מדובר על אבטחת הגישה לשרתים עצמם )אפשרות גישה‬
‫למורשים בלבד‪ ,‬מניעת הרצת ‪ scripts‬ורכיבים דומים(‬
‫‪ o‬ברמת מערכת מסדי הנתונים ‪.SQL Server‬‬
‫‪ o‬ברמת מערכת ה ‪ SharePoint‬עצמה )הרשאות והגבלות דומות(‬
‫‪ o‬ברמת גישה לרשת‪ ,‬על ידי מערכת‬
‫‪Microsoft Forefront Internet Access Protection Solution‬‬

‫חלק ממעגלי האבטחה יעבדו באופנים הבאים‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫הזדהות מול המערכת תעשה בשני אופנים‪:‬‬

‫‪o‬‬

‫הזדהות של משתמש מורשה מתבצעת מול ‪.Active Dirctory‬‬

‫‪o‬‬

‫הזדהות של משתמש מהאינטרנט‪ ,‬תתבצע מול מסד נתונים יעודי‬

‫שמתודיקת האותנטיקציה שלו תהיה ‪.Forms Based Authentication‬‬
‫המערכת מספקת רמות הרשאה כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫למערכת יכולת דיווח )‪ (Logging‬אשר המידע הנכתב אל קבצי הלוג‪ ,‬ניתנים להגדרה‪.‬‬
‫למערכת יכולת גיבוי פנימית‪ ,‬על פי הגדרות הלקוח‪ .‬כמו כן‪ ,‬יוגדרו מתודולוגיות גיבוי בהתאם‬
‫למידע שיעלה באפיון המפורט‪.‬‬
‫למערכת כלי ניטור מובנים ניתנים להגדרה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬באם שרתי המכון יאוחסנו אצל פיונט‪ ,‬יוגדרו מערכות ניטור נוספות כמפורט בהמשך‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫עמידות האתר בפני גורמי חוץ – הגנה על תכני האתר‬
‫ככלל‪ ,‬קיימים מספר סיכונים מרכזיים בפרויקט זה‪:‬‬
‫‪ .1‬השבתת האתר )מתקפת ‪ – (DOS‬קיימת חשיבות רבה לשמירה על זמינות‬
‫המערכת וגיבוי הנתונים האגורים בה‪.‬‬
‫‪ .2‬גניבת תכני האתר – המערכת כוללת מידע השייך למכון לדמוקרטיה ומיועד ללקוחות‬
‫החברה הרשומים )באזורים בהם הכניסה מוגנת ע"י סיסמא(‪ .‬גורמים אחרים עשויים‬
‫לבקש לעשות שימוש במידע באתר בניגוד לעמדת המכון לדמוקרטיה‪.‬‬
‫‪ .3‬פגיעה באמינות הנתונים – גורם המעוניין לפגוע בתדמית המזמין עשוי לנסות לשבש‬
‫את הנתונים במערכת על ידי פריצה ישירה למערכת‪.‬‬
‫מעגלי ההגנה במערכת יבוססו על הצורך להתמודד מול הסיכונים שפורטו לעיל ומול סיכונים‬
‫אחרים הקיימים במערכת המידע‪ .‬מעגלי ההגנה נועדו להשלים זה את זה ולהבטיח כי גם‬
‫במקרה של כשל באחד המעגלים‪ ,‬המערכת לא תהיה פתוחה בפני פריצה‪.‬‬
‫להלן תפישת אבטחת המידע של המערכת‪:‬‬
‫‪‬‬

‫הפרדת רשתות ‪ -‬תהיה הפרדה מוחלטת בין שרתים אשר משמשים את כל גולשי‬

‫האינטרנט של תמי המכון לדמוקרטיה‪ ,‬בסיס הנתונים‪ ,‬מערכת הניהול ומערכת‬
‫האבטחה‪ .‬בתוך הרשת הפנימית קיימת אפשרות חלוקה לרשתות‪:‬‬
‫‪‬‬

‫אינטרנט ולוגיקה עסקית‬

‫‪‬‬

‫בסיס נתונים‬

‫‪‬‬

‫מערכת ניהול‬

‫‪‬‬

‫מערכת אבטחה‬

‫‪‬‬

‫הצפנת התקשורת בנקודות קריטיות בין הלקוח למערכת ‪ -‬נקודות קריטיות הן דפים‬

‫ומודולים במערכת בהן מועבר מידע רגיש בין המשתמש למערכת‪ ,‬למעשה כל המידע‬
‫משלב ההזדהות ועד סיום העבודה‪ .‬בנקודות אלו תתבצע הצפנה של התקשורת בין‬
‫תוכנת המשתמש לשרת בעזרת פרוטוקול ‪.SSL‬‬
‫‪‬‬

‫שימוש שירותי אבטחה יעודים כגון‪:‬‬
‫‪57‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫שירותי ‪) Firewall‬כלול באחסון ומוגבל ל ‪ 4‬שרתים(‬

‫שימוש בשירותי אבטחה אופציונאלים ‪ -‬שימוש במוצרי אבטחה יעודים כגון‪:‬‬
‫‪‬‬

‫שירות הקשחת שרתים‬

‫‪‬‬

‫שירות שיתופי בחוות נטוויז'ן של ‪ – Guard Service‬השירות מספק‬
‫הגנה מהתקפות ‪(Dos (Anti Dos Attack Guard‬‬

‫‪‬‬

‫שירות שיתופי בחוות נטוויז'ן של ‪ – IDS Service‬השירות מספק‬
‫דוחות על ניסיונות התקפות על האתר‪ .‬השירות הינו שיתופי ומבוסס על תוכנת‬
‫‪ .Snort‬הדו"חות מסופקים פעם ביום בממשק ‪.Web‬‬

‫‪‬‬

‫התקנת תוכנות נלוות למערכת על‪-‬מנת להגן על האפליקציות‬
‫כדוגמת ‪ .URL Scan‬תוכנות אלו‪ ,‬מטרתן היא לעזור ולהגן על שרתי אינטרנט‬
‫מפני פרצות )מוכרות ולא מוכרות( ברמת האפליקציה‪.‬‬

‫ברמת השרתים ‪ -‬שרתי האתר יאוחסנו בחוות שרתי הספק בנטוויז'ן יהיו מאובטחים‬
‫באמצעות המנגנונים הבאים‪:‬‬
‫•‬

‫שרתי ‪ Firewall‬מסוג ‪ Juniper‬המתפקדים כ ‪.Active-Passive‬‬

‫•‬

‫גישה לשרתים אך ורק ב – ‪.HTTP/HTTPS‬‬

‫•‬

‫כלל הפורטים של השרתים יהיו סגורים חיצונית‪.‬‬

‫•‬

‫גישה לניהול השרתים תהיה על פי כתובת ‪ IP‬יעודית‪.‬‬

‫•‬

‫שרתי מסדי הנתונים יהיו בגורים כלפי חוץ ועובדים מול האפליקציה בחיבור‬

‫ישיר בכבל ‪.cross‬‬
‫•‬

‫קיים מוניטורינג המסופק על ידי חברת נטוויז'ן המנטר את השרתים‪ ,‬את‬

‫‪ ,Port 80‬ומדווח בשליחת ‪ SMS‬לגורמים הרצויים בעת תקלה‪.‬‬
‫פיונט טכנולוגיות תספק גם כלי ניטור המותקן על שרתי הלקוח אשר סורק את הקבצים‬
‫בעת העלאת קבצים‪ ,‬במידה והקבצים אינם מורשים או מוגדרים במערכת כקבצים תקינים‪/‬‬
‫מורשים‪ ,‬מתבצעת מחיקה מיידית של הקובץ‪ .‬כלי זה מנטר ומוחק מיידית גם קבצי תולעת‪,‬‬
‫וכד'‪.‬‬
‫הקבצים המורשים יוגדרו על פי דרישות הלקוח‪.‬‬
‫‪58‬‬

‫ברמת האפליקציה‪ ,‬האפליקציה תחולק לשכבות לוגיות‪:‬‬
‫•‬

‫שכבת הממשק ‪ – UI‬הצגת המסכים והנתונים‪ .‬ברמה זו האפליקציה תהיה‬

‫מאובטחת על פי הרשאות תצוגה )רק משתמשים וקהלים מורשים ידעו על קיום‬
‫השדות‪/‬פריטים(‬
‫•‬

‫שכבת הנתונים – בשכבה זאת נשמר המידע בצורה מאובטחת‪ .‬הוצאת‬

‫המידע לאתר תתבצע רק באמצעות פניה של הפונקציות שהוגדרו ללא יכולת‬
‫לגישה פתוחה מכל סוג שהוא‪ .‬שכבת הנתונים תוגדר על פי המפורט במסמך‬
‫הדרישות‪.‬‬
‫•‬

‫רמת המידע‪:‬‬
‫‪o‬‬

‫רק משתמשים‪/‬קהלים מורשים יוכלו לצפות‪/‬לגשת למידע המוצג‪.‬‬

‫‪O‬‬

‫‪ backup‬סדיר לבסיס הנתונים יתבצע על פי תוכנית גיבויי מסודרת‬
‫שתקבע לאחר שלב האפיון המפורט ותוגש לאישור המכון לדמוקרטיה‬

‫‪O‬‬

‫פונקציות ו‪ stored procedures -‬יקבלו פרמטרים ‪.type safe‬‬

‫‪O‬‬

‫לא יהיה שימוש ב‪ dynamic sql queries -‬לא מוגן בבסיס הנתונים‬
‫או בקוד‪.‬‬
‫שגיאות שמקורן בבסיס הנתונים לא יתקדמו כדי למנוע חשיפת‬

‫‪o‬‬

‫בסיס‬

‫סכמת‬

‫‪59‬‬

‫הנתונים‪.‬‬

‫‪ 2.12‬נפחים עומסים וביצועים ‪((S‬‬

‫‪2.12.1‬‬

‫שימוש במערכת‬

‫ל ‪ SharePoint Server 2010 -‬מספר יכולות אשר מאפשרות התמודדות עם עומסים‬
‫ומפרות ביצועים‪ .‬להלן פירוט חלק מהיכולות‪:‬‬
‫•‬

‫מערכת ‪ SharePoint 2010‬מספקת מטמון אובייקט מבוססי דיסק גדול‬

‫בינאריים )‪ .(BLOB‬מטמון זה מקטין את העומס באתר ומגדיל את ביצועי הדפדפן‬
‫למשתמשים‬
‫•‬

‫‪) Bit Rate Throttling‬ויסות קצב הביטים( הינו הרחבה ל ‪ IIS 7.0 -‬ואשר‬

‫מנטר ומוסת את מהירויות ההורדה של סוגי קבצי מדיה ואת הנתונים המועברים בין‬
‫השרת לבין המחשב הלקוח‬
‫על מנת לעמוד בדרישות השימוש במערכת‪ ,‬פיונט טכנולוגיות מציעה ארכיטקטורת מערכת‬
‫אשר תאפשר עמידה בדרישות אלו‪ .‬המערכת תתמוך בעשרות אלפי משתמשים בחודש ובכ‪-‬‬
‫‪ 60‬משתמשים בו זמנית‪ .‬המערכת תתמוך בעבודה בו‪-‬זמנית של ‪ 10‬משתמשים רשומים‬
‫וכמו כן תאפשר ניהול של ‪ Sessions‬על פי דרישות המכון לדמוקרטיה‪ .‬כל זאת‪ ,‬ללא פגיעה‬
‫בביצועי המערכת‪.‬‬
‫המערכת תאפשר הצגה אוטומטית של פרסומים ודוחות על ידי שימוש בספריות ייעודיות‬
‫במערכת הקיימת‪ .‬לאחר האפיון המפורט‪ ,‬ארכיטקטורת המידע תקבע כך ששליפת מחירי‬
‫השירותים יהיו מהירות ופשוטות‪.‬‬

‫‪2.12.2‬‬

‫זמני תגובה מחייבים )‪(S‬‬

‫קראנו‪ ,‬הבנו וסעיף זה מקובל עלינו‬

‫‪60‬‬

61

‫‪ 3‬טכנולוגיה ותשתית‬
‫‪3.1‬‬

‫כללי – דרישות סף ממערכת ניהול התוכן המוצעת )‪(M‬‬

‫• מערכת ניהול התוכן המוצעת הינה‪:‬‬

‫‪SharePoint Server 2010 for Internet‬‬

‫‪ Sites‬של חברת מיקרוסופט‪ .‬המערכת מבוססת על מוצר מדף לו‬

‫לפחות שלושה‬

‫שותפים ו‪/‬או ספקי פתרונות בשוק‪.‬‬
‫• המערכת תותקן בתצורת אינטרנט ותשרת משתמשים רבים‪.‬‬
‫• את המערכת ניתן להתקין הן בשרתי הארגון ) ‪ (On-Premises‬או להשתמש‬
‫בשירותי אירוח ואחסון על גבי שרת בחוות השרתים של פיונט טכנולוגיות בנטוויז'ן )‬
‫‪ .(Hosted Servers‬מצורף נספח ד' המתאר את שירותי האחסון של פיונט‪.‬‬
‫• דרישות חומרה‪ ,‬תוכנה וקונפיגורציה נדרשות מתוארות בסעיף ‪ 2.3‬להלן‬

‫‪62‬‬

‫‪ 3.2‬ארכיטקטורה )‪(S‬‬
‫על מנת לאפשר ניהול קל ונוח של שרתי התשתית‪ ,‬פיונט טכנולוגיות ממליצה על שימוש‬
‫במכונות וירטואליות על תשתית של ‪ Microsoft Hyper-V‬או מוצר ‪.VMWare‬‬
‫השרתים יחולקוו לשלוש רמות )‪ ,(tiers‬על פי הסכמה הבאה‪:‬‬

‫‪63‬‬

‫תצורה זו נותנת ביצועים מיטביים לאתר אינטרנט על תשתית ‪.SharePoint 2010‬‬
‫‪64‬‬

‫הקונפיגורציה של השרתים תהיה על פי הסכמה הבאה‪:‬‬

‫‪65‬‬

‫על מנת להבטיח ביצועים משופרים‪ ,‬מומלץ להגדיר ‪ cluster‬בין שרתי מסד הנתונים‪.‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬תפקידי שרתי החיפוש )‪ (Crawl, Index, Query‬יוחלטו לאחר ביצוע אפיון‬
‫מעמיק‪ .‬תוכנית מדויקת לגידול עתידי של המערכת תוגדר לאחר אפיון מעמיק ומעבר על‬
‫נפחי המידע והתכנים הקיימים במערכת והצפי לגידול עתידי של המידע‪.‬‬
‫על מנת למנוע בעיות של חוסר מקום‪ ,‬יוגדרו תהליכי בקרה אוטומטיים אשר יתריעו על‬
‫הצורך בהרחבת החווה מבעוד מועד‪.‬‬
‫המערכת תותקן כך שניתן יהיה לבצע שדרוגים לפלטפורמה בצורה קלה ופשוטה‪ .‬בשל‬
‫החיבור לשרת ה ‪ Domain Controller‬של המכון לדמוקרטיה‪ ,‬כל משתמש בארגון אשר‬
‫בעל חשבון במסד הנתונים של ‪ Active Directory‬יוכל להתחבר למערכת‪ ,‬תחת רמת‬
‫ההרשאות שתוגדר לו‪ .‬על תחנות העבודה של משתמשים אשר יהיו מזיני‪/‬עורכי‪/‬יוצרי תוכן‬
‫יש להתקין את חבילת ‪ Office‬מגרסת ‪ 2007‬ומעלה‪ ,‬כאשר העדיפות הינה על ‪Office 2010‬‬
‫בשל יכולות העבודה מול תשתית ‪ ,SharePoint 2010‬כגון יכולות פרסום )‪(Publishing‬‬
‫ישירות מתוך רכיבי החבילה )‪ word, PowerPoint, excel‬וכו'( וכמו כן יכולת חדשה אשר‬
‫קיימת ברכיב חדש הנקרא ‪ SharePoint Workspace‬ואשר מאפשר עבודה אופליין מול‬
‫שרת‬

‫‪2010‬‬

‫‪,SharePoint‬‬

‫מול‬

‫עבודה‬

‫גורמים‬

‫אחרים‬

‫במערכת‬

‫ארכיטקטורת המערכת תוגדר בדגש על הפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫•‬

‫אבטחת מידע – תוגדר במספר רמות‪:‬‬
‫‪ o‬ברמת השרתים עצמם )אפשרות גישה למורשים בלבד‪ ,‬מניעת הרצת‬
‫‪ scripts‬ורכיבים דומים(‬
‫‪ o‬ברמת מערכת מסדי הנתונים ‪.SQL Server‬‬
‫‪ o‬ברמת מערכת ה ‪ SharePoint‬עצמה‪.‬‬
‫‪ o‬ברמת גישה לרשת‪ ,‬על ידי מערכת‬
‫‪Microsoft Forefront Internet Access Protection Solution‬‬

‫‪66‬‬

‫ועוד‪.‬‬

‫•‬

‫פעולות המשתמשים במערכת‪:‬‬
‫למערכת ‪ SharePoint 2010‬מערכת מעקב אחר פעולות משתמשים מובנית‬
‫המאפשרת בקרה על הפעולות הבאות‪ :‬פתיחת מסמכים או הורדתם‪ ,‬הצגת פריטים‬
‫ברשימות או הצגת מאפייני פריט עריכת פריטים מי ביצע ‪ Check In/Out‬העברה או‬
‫העתקה של פריטים למיקום אחר במערכת מחיקה או שחזור של פריטים עריכת סוגי‬
‫תוכן ועמודות מי ביצע חיפוש תוכן ומה חיפשו עריכת משתמשים והרשאות ישנה גם‬
‫יכולת לרשום את תוצאות המעקב אל תוך ספריה במערכת‪.‬‬

‫•‬

‫כמות סך כל החומרים שיוזנו במערכת ונפח התכנים לאורך זמן יקבעו לאחר אפיון‬
‫מפורט‪ .‬מערכת ‪ SharePoint 2010‬מוגבלת בנפחים על ידי גודל אמצעי האחסון‬
‫והגדרות שרתי מסד הנתונים‪ .‬אלו יוגדרו בשלב האפיון המפורט‪.‬‬

‫•‬

‫‪– Peak‬ים אפשריים באתר יקבעו על ידי חישוב של משתנים המשפיעים על הנושא‪,‬‬
‫כגון כמות גולשים‪ ,‬משקל ממוצע לדף ועוד‪ .‬פתרונות לדרישות הללו ניתן לממש דרך‬
‫שרת ה ‪ ,IIS, Bit Rate Throttling‬הגדרות המערכת והגדרות בחומת האש‪ .‬כל אלו‬
‫ייבחנו ויוגדרו בשלב האפיון המפורט‪.‬‬

‫•‬

‫עדכון התכנים והמידע יתבצע מתוך הרשת הארגונית של המכון לדמוקרטיה ויבוצע‬
‫על שרת ‪ Back-End‬שממנו יתבצע תהליך של פרסום )‪.(Publishing‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ 3.3‬חומרה מרכזית )‪(S‬‬
‫תצורת החומרה המרכזית תתבסס על שרת המופעל ע"י מערכת ההפעלה ‪Windows‬‬
‫‪ ,Server 2008‬באחת מגרסאותיו לפי הרשום לעיל‪ ,‬בארכיטקטורת ‪ 64‬ביט‪.‬‬
‫דרישות החומרה האופטימליות הסופיות יקבעו לאחר ביצוע אפיון מפורט‪ ,‬להלן המלצותינו‬
‫הראשוניות‪:‬‬
‫דרישות חומרה – לשרתי ‪ Web‬ואפליקציה‬
‫רכיב‬
‫מעבד‬
‫‪RAM‬‬
‫דיסק קשיח‬

‫דרישה מינימלית‬
‫‪ 64‬ביט‪ 4 ,‬ליבות‬
‫‪GB 16‬‬
‫‪ GB 80‬לכונן מערכת )היכן שהמערכת מותקנת בלבד(‬

‫דרישות חומרה – שרתי מסד נתונים‬
‫רכיב‬
‫מעבד‬
‫‪RAM‬‬
‫דיסק קשיח‬

‫דרישה מינימלית‬
‫‪ 64‬ביט‪ 8 ,‬ליבות‬
‫‪GB 32‬‬
‫‪ GB 80‬לכונן מערכת‪.‬‬
‫כונני האחסון יהיו בנפחים של פי ‪ 3‬מנפח המידע הקיים‪ ,‬על מנת‬
‫לאפשר גדילה מסודרת של המערכת‪ ,‬בעת הצורך‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫על מנת להתכונן לצפי בגדילה של התכנים והמערכת‪ ,‬יש להסויף את הרכיבים הבאים‬
‫לשרתי המערכת‪:‬‬
‫שרתי אפליקציה ‪WEB +‬‬
‫רכיב‬
‫מעבד‬
‫‪RAM‬‬
‫דיסק קשיח‬

‫דרישה מינימלית‬
‫‪ 64‬ביט‪ 8 ,‬ליבות‬
‫‪GB 32‬‬
‫‪ GB 80‬לכונן מערכת )היכן שהמערכת מותקנת בלבד(‬

‫שרתי מסד נתונים‬
‫רכיב‬
‫מעבד‬
‫‪RAM‬‬
‫דיסק קשיח‬

‫דרישה מינימלית‬
‫‪ 64‬ביט‪ 16 ,‬ליבות‬
‫‪GB 64‬‬
‫‪ GB 80‬לכונן מערכת‪.‬‬
‫כונני האחסון יהיו בנפחים של פי ‪ 3‬מנפח המידע הקיים‪ ,‬על מנת‬
‫לאפשר גדילה מסודרת של המערכת‪ ,‬בעת הצורך‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ 3.4‬אחסנת הנתונים )‪(S‬‬
‫מאגרי המידע במערכת יהיו מרכזיים ויאגרו בשרת מסד הנתונים של המערכת‪.‬‬
‫את נפחי התקני האחסון של המערכת ניתן לראות לעיל‪.‬‬
‫לגבי נפחי האחסון בשרתי מסד הנתונים‪ ,‬ישנם מספר אפשרויות‪ ,‬כתלות בנפחים הנדרשים‪,‬‬
‫תקציב החומרה ועוד‪ .‬כעקרון‪ ,‬הדיסקים הקשיחים המומלצים לשימוש הינם‪Serial :‬‬
‫‪ ,.(Attached SCSI (SAS) Serial Attached ATA (SATA‬וזאת בשל זמני תגובה טובים‪.‬‬
‫אחסון הנתונים הינו ביתירות של ‪ RAID‬מרכזי‪ .‬אמצעי האחסון הנדרשים יהיו ‪ 2‬שרתים‪,‬‬
‫כאשר לכל שרת ‪ RAID‬משלו‪ .‬נפחי הזיכרון שיידרשו לתוכנה ולאגירת הנתונים בהיקף‬
‫הנדרש הוא ‪ 8‬ג'יגה עבור כל שרת‪ .‬ניתן יהיה להרחיב כל שרת עד ‪ 32‬ג'יגה לשרת‪.‬‬

‫‪ 3.5‬תחנות וציוד קצה )‪(G‬‬
‫מערכת ‪ SharePoint Server 2010‬מיועדת לעבודה מול הדפדפנים שמצוינים בסעיף ‪2.5‬‬
‫כללי‪ .‬על מנת לאפשר עבודת עריכה מול המערכת‪ ,‬יש צורך בחבילת ‪ Office‬מגרסא ‪2007‬‬
‫ומעלה‪ ,‬בעדיפות לגרסת ‪ ,2010‬בשל הסיבות שננקבו לעיל‪.‬‬
‫‪ 3.6‬ציוד היקפי )‪(S‬‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪70‬‬

(G) ‫ מערכת ההפעלה‬3.7
‫ מערכת ההפעלה בשרת‬3.7.1
:‫מערכות ההפעלה הנדרשות לשרתים מפורטות בטבלה הבאה‬
‫דרישה מינימלית‬

‫סביבה‬
‫מערכות הפעלה‬

Microsoft Windows Server 2008 R2

,‫שרתי אפליקציה‬
WEB
‫מערכות הפעלה‬

Microsoft Windows Server 2008 R2

‫שרתי מסדי‬

:‫אחד מהבאים‬

‫נתונים‬
‫שרת מסד נתונים‬

Microsoft SQL Server 2008 R2 ‫ ביט של‬64 ‫גרסת‬

‫ עם‬Microsoft SQL Server 2008 ‫ ביט של‬64 ‫גרסת‬

‫בחווה‬

Service Pack 1 (SP1) and Cumulative Update 2
‫ עם‬Microsoft SQL Server 2005 ‫ ביט של‬64 ‫גרסת‬

(Service Pack 3 (SP3
Microsoft Forefront Internet Access Protection
Solution
‫כלי ההכנה להתקנה מוסיף את הרכיבים הבאים‬:
Web Server (IIS) role

Application Server role

Microsoft .NET Framework version 3.5

SP1
SQL Server 2008 Express with SP1

Microsoft Sync Framework Runtime v1.0

((x64
71

‫רכיבי תוכנה‬
‫נוספים‬

‫דרישה מינימלית‬
Microsoft Filter Pack 2.0 •
Microsoft Chart Controls for the

‫סביבה‬

Microsoft .NET Framework 3.5
Windows PowerShell 2.0

SQL Server 2008 Native Client

Microsoft SQL Server 2008 Analysis

Services ADOMD.NET
ADO.NET Data Services Update for .NET

Framework 3.5 SP1
A hotfix for the .NET Framework 3.5 SP1

that provides a method to support token
authentication without transport security or
.message encryption in WCF
(Windows Identity Server (WIF

Windows Server 2008 Standard, ‫ ביט של‬64 ‫גרסת‬

‫שרת חזיתי‬

Enterprise, Data Center, or Web Server with SP2

Web front-)

Windows Server 2008 R2 Standard, ‫ ביט של‬64 ‫או גרסת‬

(end

Enterprise, Data Center, or Web Server
(Internet Explorer 8 (32-bit •

‫תחנת קצה‬

(Internet Explorer 7 (32-bit

(Internet Explorer 8 (64-bit

(Internet Explorer 7 (64-bit

Mozilla Firefox 3.6

Safari 4.04

Office 2007/2010

‫סביבות‬
‫יצירת תוכן‬/‫עריכה‬

72

‫‪ 3.7.2‬מערכת ההפעלה בתחנות הקצה‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪ 3.8‬מסד הנתונים )‪(S‬‬
‫מסד הנתונים של האתר יהיה על גבי שרת ‪ ,SQL Server 2008‬בגרסאות המפורטות‬
‫בטבלאות בסעיף ‪2.3‬‬
‫‪ 3.9‬כלי פיתוח ותחזוקה )‪(S‬‬
‫סביבת הפיתוח מול ‪ SharePoint 2010‬הינה סביבת ‪ Net .‬כלי הפיתוח שיש להתקין הינם‬
‫‪.Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010‬‬
‫רכיב חדש הקיים במערכות ‪ SharePoint 2010‬הינו ה ‪,Developer Dashboard‬‬
‫המאפשר בקרה וטיפול בתקלות בפיתוחים שבוצעו באתרים במערכת‪ .‬הרכיב אינו דורש‬
‫התקנות מצד המזמין‪.‬‬
‫‪ 3.10‬כלי תפעול וייצור )‪(G‬‬
‫כלי הניטור מסופקים ע"י ספק ה ‪ ISP‬במקרה הזה נטוויז'ן‪ .‬להלן תיאור שירותי הניטור‬
‫המסופקים ע"י נטוויז'ן במסגרת הסכם לשירותי אחסון‪:‬‬
‫שירותי ניטור חיבוריות‪:‬‬
‫לחוות השרתים ישנו שרת ניטור ייעודי הממוקם במרכז הבקרה‪ .‬המערכת מנטרת‪:‬‬
‫זמינות שרתים וציוד תקשורת ברשת )רמת התקשורת‪.(ICMP-‬‬
‫זמינות שירותים )ברמת הפורט( – ‪.WEB,MAIL, FTP, DNS, PROXY‬‬
‫כמו כן ניתן לנתר זמינות שירותים ברמת דף הבודק תקינות אפליקציה‪.‬‬
‫בהתראה על הפסקת שירות‪ ,‬המערכת מבצעת את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫התראה קולית‪/‬ויזואלית במרכז הבקרה של ‪ Net Vision‬המאויש ‪ 24/7‬ע"י תומך טכני‪.‬‬
‫‪73‬‬

‫הלקוח יכול לקבל התראה באמצעות דואר אלקטרוני וטלפון לאחד מאנשי הקשר במידה‬
‫ונרשם לשרות‪ .‬במידה ולא ניתן יהיה לאתר אף אחד מאנשי הקשר באמצעות הטלפון‪,‬‬
‫תושאר להם הודעה במענה הקולי והניסיונות יתועדו במערכת ה ‪ .CRM -‬המערכת יכולה‬
‫לשלוח גם הודעת ‪ SMS‬לטלפון נייד‪ .‬אם יש ברשות הלקוח מכשיר כזה נוכל ליידע אותו גם‬
‫באמצעות שרות זה‪.‬‬
‫עמדת הניטור מאוישת ע"י נציג תמיכה עסקית ‪ 364 24/7‬יום בשנה‪.‬‬
‫שירותי ניטור שרתים‪:‬‬
‫שדרוגי רישיונות‪ ,‬גרסאות לתוכנות שרוכש הלקוח או עדכונים שוטפים בחינם של ספק‬
‫התוכנה‪ ,‬התקנת ‪ Service-packs‬שיצאו לתוכנות מעת לעת‪ ,‬תמיכה בעדכון הגדרות‪.‬‬
‫תפעול מרכיבי מערכת ההפעלה כולל ניטור שוטף ‪ 24X7‬של שירותי מע' ההפעלה‪ .‬הפעלת‬
‫ספק השירות הרלוונטי )מטעם יצרן חומרה( לעניין אחריות החומרה ע"י פתיחת קריאה‬
‫במרכז התמיכה הטכנית שלו במקרה של תקלת חומרה )בכפוף לחוזה שירות מול ספק‬
‫חומרה( תוך עדכון טלפוני של הלקוח‪ .‬אחריות ‪ Net Vision‬כוללת טיפול שוטף‪ ,‬תיקון‬
‫תקלות ושמירה על ניהול תקין וזמינות מרבית של השרת‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫שרת הלקוח מחובר למספר מערכות ניטור מתקדמות‪:‬‬
‫ניטור שרת ברמות של תקשורת ויישומים‪ ,‬אספקת דוחות‬
‫ושליחת התראות במייל‪.‬‬

‫בשילוב עם ‪ - WHATSUP‬מאפשר שליחת ‪ SMS‬לצוות טכני או‬
‫ללקוח‪.‬‬

‫איסוף של נתונים על עומסים ותעבורה‬

‫תוכנה להפצה של דרייברים מורשים עבור שרתי ‪ HP‬דיווח על‬
‫תקלות חומרה‪.‬‬

‫תוכנה להפצה של דרייברים מורשים עבור שרתי ‪ IBM‬דיווח על‬
‫תקלות חומרה‪.‬‬

‫ביצוע ‪ Windows Update‬משרת מרכזי‪.‬‬

‫ביצוע פעולות יומיומיות לאופטימיזציה של שרת )דפרגמנטציה‪,‬‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫בדיקות יישומים כמו ‪ IIS ,SQL ,EXCHANGE‬וכו' על ידי מעבר על לוגים‪.‬‬
‫‪SQL Server Check‬‬
‫‪75‬‬

‫בדיקת תקינות שרתי ה ‪ SQL‬תבוצע ע"י מערכת הניטור כפי שפורטה מעלה ) ‪What's up‬‬
‫‪ .(gold‬בנוסף לבדיקת תקשורת רגילה )ברמת ה ‪ PORT‬או ‪ (ICMP‬תבוצע בדיקת זמינות‬
‫האפליקציה – בפרוטוקול ‪ HTTP‬מאפשרת ‪ NetVision‬ביצוע פקודת ‪ GET‬ומשיכת דף‬
‫‪ ASP‬שייכתב ויבצע ניטור פנימי בשרת של כלל מרכיבי האפליקציה‪ .‬דף זה ידווח "‪"OK‬‬
‫במקרה שהכול תקין וידווח "‪ "Alert‬עם פירוט התקלה במקרה של תקלה‪.‬‬
‫‪ 3.11‬רשתות ציבוריות )‪(G‬‬
‫האתר יחובר לרשת האינטרנט‪.‬‬
‫‪ 3.12‬דרישות עתידיות )‪(G‬‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪76‬‬

77

‫‪4‬‬

‫המימוש )‪(S‬‬

‫‪ 4.1‬כללי )‪(I‬‬
‫חברת ‪ Pionet Technologies‬היא בית תוכנה מהמובילים והוותיקים בישראל בתחום‬
‫מערכות מידע המבוססות אינטרנט‪ .‬לחברה ניסיון נצבר עצום המתבטא במומחיות בתחום‬
‫התוכנה‪ ,‬בתכנון‪ ,‬פיתוח ואינטגרציה של מערכות מידע בסביבת אינטרנט‪ Pionet .‬מספקת‬
‫פתרונות ‪ E-Business‬לארגונים ועסקים‪ ,‬המיועדים לשיפור ביצועי החברה הן בפעילותה‬
‫הפנים‪-‬ארגונית והן מול קהל לקוחותיה‪ ,‬כולל פתרונות בזירת הסחר האלקטרוני בישראל‬
‫ובאירופה‪ ,‬פיתוח אתרים פיננסים מורכבים תוך התממשקות למערכות ‪ Legacy‬ואתרי תוכן‬
‫ומולטימדיה מהגדולים והידועים בישראל‪.‬‬
‫לאורך כל שנות פעילותה‪ ,‬מתמקדת ‪ Pionet‬במתן פתרון מלא ללקוחותיה הכולל ייעוץ‬
‫ואפיון בתחומים מגוונים ותרגומם לעיצוב והקמת אתר מקצועי‪ ,‬נכון‪ ,‬יעיל ופונקציונאלי תוך‬
‫שיפור היכולות העסקיות והשיווקיות שלהן על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתחום‬
‫האינטרנט‪.‬‬
‫צוות ‪Pionet‬‬

‫כולל יועצי אינטרנט מקצועיים‪ ,‬מנהלי פרויקטים‪ ,‬מפתחי בסיסי נתונים‬

‫ואפליקציות ומעצבים מקצועיים בתחום האינטרנט‪ .‬תחומי הפעילות המרכזיים‪ ,‬כוללים‪:‬‬
‫תכנון‪ ,‬עיצוב‪ ,‬הקמה ותחזוקה של מערכות סחר אלקטרוני ואתרי תוכן‪ ,‬מערכות ‪ Intranet‬ו‪-‬‬
‫‪ , Extranet‬עיצוב ובנייה של אתרי מולטימדיה‪ ,‬תכנון‪ ,‬עיצוב וייעוץ בתחום ה ‪,GUI -‬‬
‫קמפיינים פרסומיים‪ ,‬רכישת מדיה ותכנון אסטרטגי בפרסום באינטרנט‪.‬‬
‫קבוצת פיונט מונה ‪ 8‬מרכזי פעילות מקצועיים הפועלים תחת קורת גג אחת‪ .‬כל מרכז‬
‫פעילות הוא מהמובילים בארץ בתחומו‪ .‬מנהלי המרכזים הם מחלוצי האינטרנט בארץ‪ ,‬בעלי‬
‫ותק וניסיון חסר תקדים בהובלת פרויקטים אינטרנטיים גדולים ומורכבים ויחד יוצרים למכון‬
‫לדמוקרטיה ‪ One Stop Shop‬לצרכים המגוונים הקיימים והעתידיים שלה‪:‬‬

‫‪78‬‬

Center

Expertise

Sadna

Implementing e-Brand
Methodology – mapping &
designing client business needs,
with the added value
environment of the web.

SharePoint

Web-Enterprise
Development Infrastructure
for content management &
e-business,
SEO solutions.

Pionet Technologies

Web-Enterprise Project
Management and Integration
with traditional IT systems.

Netica

User Interface, User experience &
unique tailor made applications
such as web 2.0 and cellular.

Publicators

Innovative newsletter platform for
effective marketing, sales,
training & support messages for
strengthening clients' & partners'
loyalty.

79

‫‪Qdigital‬‬

‫‪e-Marketing & interactive solution‬‬
‫‪provider for pro active‬‬
‫‪improvement performance on the‬‬
‫‪web & cellular environments.‬‬

‫‪A-2-Z‬‬

‫‪Building an Internet Marketing‬‬
‫‪plan, Website marketing analysis,‬‬
‫‪Search Engine Optimization,‬‬
‫‪Search Engine Marketing, Web 2.0‬‬
‫‪marketing.‬‬

‫‪RM Concept‬‬

‫‪Creative Copywriting solutions‬‬
‫‪for web sites, direct mail and‬‬
‫‪advertising campaigns,‬‬
‫‪optimizing web pages, writing‬‬
‫‪newsletters and email.‬‬

‫חטיבת האסטרטגיה והמיתוג של קבוצת פיונט – סדנא‪ ,‬שמה לה לדגש לקדם‪ ,‬לחדש‬
‫ולשנות את פני המיתוג ועיצוב האינטרנט בישראל‪.‬‬
‫סדנא קיימת ‪ 22‬שנה כאשר במהלכן‪ ,‬הייתה הראשונה להקים ולפתח את עולם התקשורת‬
‫השיווקית בארץ במיוחד בתחום ה‪ web-‬עבור לקוחות מתחומי הממשל‪ ,‬בנקאות‪ ,‬תעשייה‪,‬‬
‫מסחר‪ ,‬הייטק וחברות בינלאומיות‪ .‬עם הקמת תשתיות האינטרנט הראשונות בעולם ובארץ‪,‬‬
‫סדנא העבירה את הידע הרב והניסיון המקצועי ‪ /‬מיתוגי שצברה בתחום המיתוג‪ ,‬אל המדיה‬
‫החדשה והיתה הראשונה בארץ להקים אתרי אינטרנט‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫במהלך העשור האחרון‪ ,‬סדנא אחראית למיתוג‪ ,‬חווית משתמש‪ ,‬פיתוח רעיונות‪ ,‬מימוש‬
‫והקמת מאות אתרי אינטרנט מורכבים מבחינה עיצובית‪ ,‬טכנולוגית ועסקית‪ ,‬ללקוחות גדולים‬
‫בארץ ובעולם‪ ,‬ביחד עם פרויקטים איכותיים מתחום פיתוח מערכות מידע‪ .‬בניגוד לשאר‬
‫חברות האינטרנט הטכנולוגיות בארץ‪ ,‬סדנא "תוקפת" את הפתרון הנדרש‪ ,‬מצד המשתמש‪:‬‬
‫החוויה‪ ,‬הייחודיות‪ ,‬הצבעוניות‪ ,‬הממשק והשפה הגרפית‪ .‬באופן זה‪ ,‬בו העיצוב‪ ,‬מוביל את‬
‫הטכנולוגיה ולא ההיפך‪ ,‬מוקמות מערכות אינטרנט ומערכת מידע מן הרמה הראשונה‪.‬‬
‫ארכיטקטי המידע והמעצבים‪ ,‬אומני ומומחי סדנא‪ ,‬מלווים את הפרויקט משלבי הרעיון‬
‫הראשונים ועד לעלייה לאוויר והשקת המערכת‪ .‬תהליכי העבודה של סדנא מתבססים על‬
‫שנים של צבירת ניסיון ומומחיות בהקמת אתרי אינטרנט איכותיים ובולטים בזירת המותגים‬
‫הישראלית‪ .‬הפתרונות הייחודיים שסדנא מספקת‪ ,‬המענה המהיר‪ ,‬תהליכי העבודה היעילים‬
‫והתוצרים האיכותיים‪ ,‬מיקמו אותה כאחת החברות המובילות והבולטות בשוק חברות‬
‫האינטרנט בארץ‪.‬‬
‫אנו בטוחים ומשוכנעים שבחירתכם בקבוצת פיונט טכנולוגיות תוביל אתכם להצלחות‬
‫ולעמידה במטרות ביחד עם יצירת בידול אסטרטגי ורעיוני כפי שישתקף באתר החדש‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ 4.2‬גורמים מעורבים‬
‫‪ 4.2.1‬ניהול‬
‫אנו רואים בפרוייקט אתר המכון לדמוקרטיה בעל חשיבות ראשונה במעלה‪ ,‬ולכן נקדיש צוות‬
‫מומחים‪ ,‬הכולל‪:‬‬

‫רכז הפרויקט‬

‫סמנכ"ל‬

‫ניהול הפרויקט‬

‫אסטרטגיה‬

‫ומימוש‬

‫ומיתוג‬

‫הטכנולוגיה‬

‫ארט דירקטור‬

‫מנהל פיתוח‬

‫מומחה ‪UI‬‬

‫מנתח מערכת‬

‫צוות מרכז‬

‫צוות פיתוח‬

‫העיצוב‬

‫ואינטגרציה‬

‫מנהל ‪ QA‬ותמיכה‬

‫צוות ‪QA‬‬

‫צוות תמיכה‬

‫מחלקת אסטרטגייה ומיתוג בראשות סמנכ"ל אסטרטגיה ומיתוג והארטדירקטור‪ ,‬מלווה את‬
‫הפרוייקטים בשלב האיפיון והעיצוב‪ ,‬מחלקת פרוייקטים בראשות סמנכ"ל פרוייקטים ומנהל‬
‫פרוייקט ייעודי מלווה את הפרוייקט בשלבי היישום‪ ,‬הפיתוח‪ ,‬הבדיקות וההקמה של האתר‬
‫עד לעלייתו לאוויר‪ .‬לאחר העלייה לאוויר מחלקת הלקוחות והתמיכה בראשות סמנכ"ל‬
‫לקוחות מספקת שירותי תמיכה‪ ,‬הדרכה והטמעה בהתאם ל ‪. SLA‬‬

‫‪82‬‬

‫את הפרוייקט יובילו ‪ -‬שיאון רצקין‪ ,‬מנהל פרוייקטים‪ ,‬רוני אפשטיין‪ ,‬סמנכ"ל הקריאטיב‬
‫בקבוצת פיונט‪,‬‬

‫דניס גלייזר ואיגור חמלבסקי – מנהלי הפיתוח הבכירים של הקבוצה‪,‬‬

‫בשילוב עם צוותי ה ‪ ,QA‬מנתחי מערכות ומעצבים‪ ,‬בראשות הארט דירקטור‪.‬‬
‫להלן קורות החיים של מובילי הפרוייקט‪:‬‬
‫שיאון רצקין – מנהל פרוייקט‬
‫נסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ – 8/2010‬היום‪:‬‬

‫פיונט טכנולוגיות – מנהל פרוייקטים ואחראי תחום ‪SharePoint‬‬

‫‪ :8/2010 – 2009‬מדיאטק הייטק – ‪ PMO‬החטיבה הצפונית – ‪,MATRIX‬‬
‫התפקיד כלל ניהול פרויקטים בדגש על מערכות ‪,SharePoint‬‬
‫מתחילתם ועד סופם בכל הרמות‪ ,‬כתיבת מסמכי אפיון‪ ,‬תכנון מערכות‬
‫והטמעתם‪.‬‬
‫‪ :2009 – 10/2007‬מדיאטק הייטק ‪ -‬מנהל תחום ‪.SharePoint‬‬
‫העברת כנסים ארציים בנושאים הקשורים ל‪SharePoint, -‬ביצוע‬
‫הדרכות בנושא ‪ SharePoint‬ברמת משתמשים‪ ,IT ,‬ניהול והטמעה‪.‬‬
‫בנוסף לנ"ל ‪ :‬מרצה – קורסי טכנאי מחשבים‪ ,‬קורסי הנדסת רשתות‬
‫)‪ , MCITP 2008,Office‬אינטרנט )‪.(WEB 2.0‬‬
‫‪ ,M8UK :10/2007 – 7/2007‬אנגליה – ביצוע פרויקטים של הטמעת ‪ ,MOSS 2007‬כולל‬
‫אפיון‪ ,‬בדיקות‪ ,‬עמידה בדרישות ועוד‪.‬‬
‫‪ – P.R.E Pozitive :7/2007 – 4/2006‬מנהל ‪ IT‬ואחראי על ‪.QA‬‬
‫התפקיד כלל ניהול הרשת הארגונית‪) ,‬תשתית‪ ,‬הקמה‪ ,‬ניהול שוטף‪,‬‬
‫אבטחת מידע‪ ,‬גיבויים ועוד(‪ ,‬אפיון והטמעת ‪ , MOSS‬כתיבת מסמכי‬
‫בדיקות )‪ (STP, STD‬וביצוע בדיקות בכל הרמות במשך שלבי פיתוח‬
‫מוצר החברה‪.‬‬
‫‪" :10/2004 – 10/2002‬שושנת המדבר"‪ ,‬רכז הדרכה ומדריך ילדים ונוער‪.‬‬
‫‪83‬‬

‫‪:2005 – 2002‬‬
‫‪Windows 98, XP‬‬

‫טכנאי מחשבים פרילנסר ובמקביל ביצוע הדרכות מחשבים בנושאי‪:‬‬
‫‪ ,‬אינטרנט וחומרה‪.‬‬

‫השכלה‪:‬‬
‫‪MCITP: Enterprise Administrator, MCP: MOSS 2007 Administration, MCDST,‬‬
‫‪MCSA 2003‬‬
‫‪ - 2008‬היום‪ :‬סטודנט לתואר דו חוגי באוניברסיטת חיפה בחוגים לביולוגיה ותכנון לימודים‬
‫והוראה‪.‬‬
‫‪ :2000‬בוגר קורס תקשורת מחשבים‪ ,‬מכון "רמה"‪.‬‬
‫)תכני הקורס כללו חומרה‪ ,‬רשתות – הקמה‪ ,‬ניהול ואחזקה‪ HTML ,‬והקמת אתרים‪,‬‬
‫אינטרנט‪ ,‬מערכות הפעלה‪ ,‬תוכנות ‪.(OFFICE‬‬
‫‪ :1995 - 1992‬בגרות מלאה במגמה ביולוגית בתיכון "חוגים" בחיפה‪.‬‬
‫שפות‪ :‬אנגלית ועברית ברמת שפת אם‪ ,‬ספרדית ברמה בינונית‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫רוני אפשטיין – סמנכ"ל קריאטיב‬
‫נסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ – 1988‬היום מייסד ומנכ"ל סדנא‪ ,‬חלוץ האינטרנט ומוביל החברה בכל תחומי המיתוג‪,‬‬
‫חווית משתמש‪ ,‬תכנון ועיצוב אתרי אינטרנט ומערכות מידע‪ ,‬ב ‪ 20 -‬השנים‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫מומחה למיתוג ועיצוב באינטרנט‪ ,‬הוגה ומבצע בפועל את תהליך ה ‪eBrand‬‬
‫היחודי של סדנא‪ .‬בעל ניסיון רב בהובלת פרויקטים‪ ,‬ניהול צוותי ארט‬
‫וקריאטיב ועבודה צמודה מול לקוחות בדרגים הבכירים ביותר‬
‫השכלה‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬

‫תואר ראשון בארכיטקטורה ועיצוב – מוסד הטכניון‬
‫אנגלית‪ :‬שוטפת‪/‬רמה גבוהה מאוד‬

‫עברית‪ :‬שפת אם‬

‫‪85‬‬

‫‪ 4.2.2‬צוותים מקצועיים – צוותי הפיתוח‬
‫שרון גרוס – מאפיינת ‪UI‬‬
‫נסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ – 2005‬היום פיונט טכנולוגיות ‪ -‬ניהול הסטודיו בחברה‪ ,‬ניהול צוות מעצבים במישור‬
‫מקצועי ואדמינסטרטיבי‪ ,‬ניהול פרוייקטים בשלב העיצוב‪ ,‬עיצוב אתרי‬
‫אינטרנט ומערכות מידע באינרנט‪ ,‬אפיון אתרים וכתיבת מסמכי אפיון‪ ,‬תכנון‬
‫ועיצוב ‪ ,GUI‬מיתוג באינטרנט ובמדיות אחרות‪ ,‬בניית תדמית חזותית‬
‫לחברות‪.‬‬
‫‪2005-2003‬‬

‫משרד פירסום "תילתן" ‪ -‬עיצוב תדמית לחברות‪ ,‬הבאה לדפוס‪ ,‬ניהול‬
‫קמפיינים פרסומיים‪ ,‬בניית אתרי אינטרנט‪ ,‬הדרכת סטודנטים בתוכנות‬
‫גרפיות‪.‬‬

‫השכלה‪:‬‬
‫‪2005-2001‬‬

‫מכללת שנקר‪ ,‬המחלקה לעיצוב גרפי – תואר ‪ B.Design‬בעיצוב‪.‬‬

‫ידע ונסיון בתוכנות מחשב‪:‬‬
‫‪Microsoft Office, Photoshop, Freehand, Illustrator, Flash, After Affect, Final‬‬
‫‪Cut‬‬
‫שפות‪:‬‬

‫עברית‪ :‬שפת אם‬

‫אנגלית‪ :‬טובה מאוד‬

‫‪86‬‬

‫דניס גלייזר – מנהל פיתוח בכיר‬
‫נסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ – 2008‬היום‬
‫‪2007 - 2006‬‬

‫חברת ‪ Pionet‬טכנולגיות ‪ ,‬מוביל תחום פיתוח ‪NET.‬‬
‫חברת ‪ Netwise‬מפתח ‪NET.‬‬

‫‪ 2005 – 2000‬חברת ‪ Pionet‬טכנולגיות ‪ ,‬מפתח ‪NET.‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫אנגלית‪ :‬טוב‪ ,‬עברית‪ :‬טוב‪ ,‬רוסית‪ :‬טוב מאוד‬

‫‪87‬‬

‫איגור חמלבסקי – מנהל פיתוח בכיר‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪ – 1986-1991‬מכון פוליטכני בלבוב‪ ,‬אוקראינה‪ ,‬פקולטה לאוטומציה של תהליכים‬
‫טכנולוגיים‪) .‬תואר שני(‪.‬‬
‫‪ – 1992-1994‬מכללת הגליל המערבי‪ ,‬הנדסת תכנה‪ ,‬הסבה אקדמאית‪.‬‬
‫קורסים מקצועיים‪:‬‬
‫‪ – 1998‬אוניברסיטת ‪ - Magic‬קורס ‪Mastering Enterprise Development Magic8‬‬
‫‪ – 1999‬מכללת ג'ין ברייס – קורס ‪Enterprise Development Using Visual Basic6‬‬
‫‪ - 2000‬מכללת ג'ין ברייס – קורס ‪Enterprise Development Using Visual InterDev6‬‬
‫‪ – 2000‬אוניברסיטת ‪ – Oracle‬קורס ‪Oracle Enterprise 8i‬‬
‫‪ – 2001‬מכללת ‪ – Hi-Tech‬קורס אבטחת מידע‪. VPN , Firewall ,‬‬
‫‪ - 2002‬מכללת ‪ – Hi-Tech‬קורס ‪(Unified Modeling Language (UML‬‬
‫‪ - 2002‬מכללת ג'ין ברייס – קורס ‪Enterprise Development Using Visual Basic.NET‬‬
‫‪ – 2002‬קורס אבטחת מידע לרפרנטים של אבטחת מידע‬
‫‪ – 2004‬מכללת ג'ין ברייס – קורס ‪Enterprise Development Using Visual‬‬
‫‪, Visual Basic.NET, ADO.NET, ASP.NET‬‬

‫‪Studio.NET‬‬

‫‪ – 2005‬מכללת ‪ – Hi-Tech‬קורס ‪) Share Point 2003‬ניהול‪ ,‬ניתוח ופיתוח(‬
‫‪ – 2009‬מכללת ‪ -Hi-Tech Media Tech‬קורס ‪ WSS 3.0‬ו‪MOSS 2007-‬‬
‫ניסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫הווה – ‪ – 2007‬חברת סערנט בע"מ‪ .‬מנהל תחום פיתוח וקידום טכנולוגיות בחברה‪ .‬ניהול‪,‬‬
‫פיתוח והטמעת פרויקטים ב‪SharePoint 2003, WSS 3.0, MOSS 2007, SharePoint -‬‬
‫‪ .2010‬יעוץ בטכנולוגיות חדשות של מיקרוסופט בנושאי פיתוח מערכות מבוססות‬
‫פלטפורמה של ‪. Visual Studio 2008/2010, Microsoft SQL Server 2005/2008‬‬
‫‪ – 1998-2007‬חברת ‪) EDS‬עד ‪ – 2000‬לירז מערכות(‪ .‬ראש צוות תכנה ‪ -‬ניהול‪ ,‬ניתוח‪,‬‬
‫פיתוח והטמעת פרויקטים מערכות מידע עם רמת סיווג גבוהה לגופי בטחון שונים כמו‬
‫‪88‬‬

‫חברת החשמל‪ ,‬משרד הביטחון וכו'‪ .‬שימוש בטכנולוגיות הצפנה ופענוח‪ ,‬פיתוח ‪COM,‬‬
‫‪.DOM ,COM+,DCOM, Windows Services, Web Services‬‬
‫פרויקטים – רשת מסווגת לביטחון‪ ,‬ניהול משרד קב"ט‪ ,‬סיווג ביטחוני‪ ,‬מערכת הזמנות‬
‫שמירה‪ ,‬מערכת הזמנות אורחים‪ ,‬פורטל לביטחון‪ .‬כלי ניתוח – ‪ ,Rational Rose‬כלי פיתוח‬
‫– ‪ , Visual Studio.NET 2003‬בסיס נתונים – ‪.SQL Server 2000/2005‬‬
‫‪ – 1995-1998‬חברת טכנומה‪ .‬ניתוח ופיתוח מערכות מידע ‪ Client-Server‬בסביבת ‪VB6,‬‬
‫‪ VID6‬על בסיס ‪ ,SQL Server 6.5‬פיתוח אובייקטים ‪.+COM, COM‬‬
‫פרויקטים – מערכות ספק‪-‬לקוח למערכת החסנת מוצרים‪ .‬כלי פיתוח – ‪,Visual Basic 6‬‬
‫בסיס נתונים – ‪ .SQL Server 6.5‬סביבת ריצה למערכות – ‪.(Windows, WEB(Intranet‬‬
‫‪ – 1991-1992‬חברת ישקר‪ .‬ניתוח ופיתוח מערכות לאוטומציה של תהליכים טכנולוגיים‪.‬‬
‫סביבת פיתוח‪.Magic -‬‬
‫התמחות‪:‬‬
‫מערכות הפעלה‪WindowsXP/2000/2003/Vista/7/2008 :‬‬
‫סביבות פיתוח‪.Visual Studio 6/2005/2008/2010 :‬‬
‫שפות תכנות‪Visual Basic.NET ,C#, Visual Basic6, ASP.NET, ASP, VBScript, :‬‬
‫‪.JavaScript, HTML‬‬
‫בסיסי נתונים‪SQL Server7/2000/2005/2008, Pervasive SQL2000, Oracle 8/9 :‬‬
‫שפות‪ :‬עברית – שליטה מלאה‪ ,‬אנגלית – שליטה חלקית‪ ,‬פולנית – שליטה חלקית‪,‬‬
‫רוסית‪ ,‬אוקראינית – שפות אם‬

‫‪89‬‬

‫‪ 4.2.3‬סיוע טכני ותוכני‬
‫רונן מאיר – סמנכ"ל לקוחות ועורך תוכן ראשי‬
‫ניסיון תעסוקתי‪:‬‬
‫‪ - 2010‬פיונט‪ ,‬סמנכ"ל לקוחות‪ ,‬מנהל חטיבת התוכן‬
‫‪ ,RMconcept - 2009 -1996‬בעלים ומנכ"ל‬
‫חברה לייעוץ אסטרטגי‪ ,‬אפיון אתרים ושירותי תוכן באינטרנט המשרתת‬
‫לקוחות מובילים כגון בנק לאומי‪ ,‬פסגות‪ ,‬מגדל ועוד‪.‬‬
‫‪ - 2006‬היום ‪ -‬ספורטאנטר ‪ -‬רשת הכדורגל באינטרנט‪ ,‬שותף ועורך הרשת‬
‫רשת תוכן באינטרנט הממוקדת בעולם הכדורגל וכוללת אתר מגזין מוביל‪,‬‬
‫קהילת פורומים הגדולה מסוגה בישראל‪ ,‬אתרי אוהדים של מועדונים‬
‫בינלאומיים ועוד‪.‬‬
‫‪ - 1995 -1980‬ענף הפרסום ‪ -‬משרדים שונים‪ ,‬קופירייטר‪ ,‬קופירייטר בכיר‪ ,‬מנהל‬
‫קריאיטיב תפקידים שונים בענף הפרסום‪ :‬החל מקופירייטר בפרסום "דחף"‪,‬‬
‫קופירייטר בכיר במשרד "ורשבסקי פרייליך‪ ,‬דובר"‪ ,‬ועד לקופירייטר‬
‫ראשי‪/‬מנהל קריאיטיב וחבר הנהלה בפרסום "קשר בראל" )היום‪ :‬מקאן‪-‬‬
‫אריקסון(‪ .‬שותף מוביל בקמפיינים מן הבולטים בתקופתם ואחראי לקמפיינים‬
‫רבים הנחשבים לפורצי דרך‪.‬‬
‫ידע‪ ,‬מומחיות‪ ,‬ניסיון‪:‬‬
‫אינטרנט‬
‫אסטרטגיות אינטרנט לשיווק ושירות אונליין ‪ ,‬ארכיטקטורת תוכן‪/‬מידע‪ ,‬אפיון אתרים‪,‬‬
‫ממשקים ותהליכים ממוכנים‪ ,‬פיתוח מערכות ניהול תוכן‪ ,‬שיווק באינטרנט‪ ,‬ניהול אתרים‬
‫שיווקיים‪ ,‬אופטימיזציה‪ ,‬ווב ‪ - 2.0‬תוכן גולשים‪ ,‬אפיון אינטראנט‬
‫ניהול תוכן‬
‫קונספט ופיתוח רעיוני‪ ,‬ניהול צוותי תוכן ‪ -‬רעיונאים‪ ,‬כותבים‪ ,‬עורכים‪ ,‬מעצבים‪ ,‬ניהול כותבים‬
‫מומחים‪ ,‬ניהול הפקות תוכן ‪ -‬מולטימדיה‪ ,‬וידאו‪ ,‬עורך אתרים‬

‫‪90‬‬

‫ניהול עסקי‪/‬מסחרי‬
‫אסטרטגיות שיווק‪ ,‬איתור לקוחות‪ ,‬גיבוש תהליך מכירה‪ ,‬ניהול מו"מ‪ ,‬ניהול לקוחות‪ ,‬ניהול‬
‫כספים‪ ,‬תקציבים‪ ,‬בנקים‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כוח אדם‪ ,‬עבודה מול עורכי דין‬
‫‪.‬‬

‫כתיבה‬
‫קופירייטינג ‪ -‬פרסום‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬תסריטי טלוויזיה‪ ,‬מאמרים‪ ,‬סקירות‪ ,‬כתבות‪ ,‬בלוגים‬
‫השכלה‪:‬‬
‫תעשיה וניהול‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון )שנה א(‬
‫בגרות מלאה מגמה ריאלית‪ ,‬גימנסיה הרצליה‪ ,‬תל אביב‬
‫ידע ונסיון בתוכנות מחשב‪:‬‬
‫תכנות ‪ ,ASP, HTML, CSS, VBA, Access‬פיתוח אתרי אינטרנט דינאמיים‬
‫שפות‪:‬‬
‫אנגלית‪ :‬רמה גבוהה מאוד ‪ -‬קריאה‪ ,‬כתיבה דיבור‬
‫רינת אליאסקו – מנהל מחלקת הדרכה ותמיכה טכנית‬
‫להשלים‬

‫‪91‬‬

‫‪ 4.2.4‬ספקים וגורמי חוץ )‪(S‬‬
‫פיונט טכנולוגיות אינה זקוקה לשירותי קבלן משנה בהתייחס לדרישות המוצגות במכרז זה‪,‬‬
‫לרבות אפיון‪ ,‬ניהול‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנות‪ ,‬מימוש‪ ,‬אינטגרציה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬תיעוד‪ ,‬אחזקה‪,‬‬
‫שרות ואחריות‪ .‬להלן תיאור מפורט של קבוצת פיונט בדגש על הפרטים הנדרשים במכרז‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫מעמד כללי של הספק בשוק המקומי‬

‫שם הספק‪:‬‬
‫מספר רישום תאגיד‪:‬‬
‫כתובת הספק‪:‬‬

‫פיונט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪512841016‬‬
‫סניף חיפה ‪ -‬בית גלים‪ ,‬יפו ‪ 145‬א'‪ ,‬חיפה‪35251 ,‬‬

‫מספרי טלפון‪:‬‬

‫סניף תל אביב ‪ -‬הברזל ‪ ,31‬ת"א‪69710 ,‬‬
‫‪8141414 – 04‬‬

‫מספרי פקס‪:‬‬

‫‪03-6447474‬‬
‫‪04-85248842‬‬

‫שנת הקמה‪:‬‬
‫שם המנהל הכללי‪:‬‬
‫כתובת אתר האינטרנט‪:‬‬
‫שם איש הקשר לצורך‬

‫‪03-6447475‬‬
‫‪1998‬‬
‫שלי מחרז‬
‫‪www.pionet.co.il‬‬
‫שיאון רצקין ‪ /‬מנהל פרויקטים‬

‫הזמנה זו ומנהלת‬
‫הפרוייקט מטעם הספק‪:‬‬
‫מחזור מכירות פיונט‬

‫‪Sion@pionet.co.il‬‬
‫‪0523142738‬‬
‫‪ o‬שנת ‪ 6 - 2007‬מיליון ש"ח‬

‫לשלוש השנים‬

‫‪ o‬שנת ‪ 11 - 2008‬מיליון ש"ח‬

‫האחרונות‪:‬‬

‫‪ o‬שנת ‪ 9 – 2009‬מיליון ש"ח‬

‫ב‪.‬‬

‫ממליצים‪:‬‬

‫‪92‬‬

‫שם החברה‬

‫איש קשר‬

‫פרטי קשר‬

‫רשת מלונות‬
‫ישרוטל‬

‫עופר ויזל ‪ -‬מנהל‬
‫אתרי אינטרנט‬

‫‪oferw@isrotel.co.il‬‬

‫מיטב‬

‫אלון בן ארי ‪ -‬מנהל‬
‫אתרי אינטרנט‬

‫איקיאה‬

‫שמרית גל ‪ -‬אחראית‬
‫אתר‬

‫‪Shimrit@by‬‬‫‪ikea.co.il‬‬

‫מכשירי תנועה‬
‫ומכוניות )‬
‫‪ (2004‬בע"מ‬

‫אורלי דבש ‪ -‬מנהלת‬
‫שיווק ואון ליין‬

‫‪09-8928872‬‬
‫‪orlid@ael‬‬‫‪group.co.il‬‬

‫עידית‬
‫טכנולוגיות‬

‫משה שמיר ‪ -‬מנהל‬
‫שיווק‬

‫ארגון הג'וינט‬

‫יעקב דוד ‪ -‬מנהל‬
‫תחום אינטרנט‬

‫‪03-5197787‬‬

‫‪alonb@Meitav.co.il‬‬
‫‪03-7778037‬‬

‫‪Moshes@idit.co.il‬‬
‫‪054-5480818‬‬
‫‪Jacob@jdc.org.il‬‬
‫‪050-5287667‬‬

‫פרויקט שנעשה עבורם כולל‬
‫קישור אם יש‬
‫איפיון‪ ,‬יצוב‪ ,‬פיתוח כולל‬
‫ממשקים למע' הניהול‬
‫המלונאית ע"ג תשתית ה‬
‫‪SharePoint‬‬
‫‪www.isrotel.co.il‬‬
‫פיתוח אתר מיטב בית השקעות‬
‫ע"ג תשתית ה ‪SharePoint‬‬
‫‪www.meitav.co.il‬‬
‫איפיון‪ ,‬עיצוב ופיתוח אתר‬
‫איקאה ישראל ע"ג תשתית ה‬
‫‪SharePoint‬‬
‫‪www.ikea.co.il‬‬
‫אתר היבואן ואתר המותגים‪:‬‬
‫ג'יפ‪ ,‬קרייזלר‪ ,‬סוזוקי‪ ,‬דודג'‪,‬‬
‫יונדאי – ציוד כבד‬
‫‪http://www.ael‬‬‫‪/group.co.il‬‬
‫איפיון‪ ,‬עיצוב ופיתוח אתר‬
‫עידית טכ' ע"ג תשתית ה‬
‫‪SharePoint‬‬
‫‪www.ikea.co.il‬‬
‫איפיון‪ ,‬עיצוב ופיתוח ‪ 4‬אתרים‬
‫עבור ארגון הג'וינט ע"ג‬
‫תשתית ה ‪SharePoint‬‬
‫] אתר הג'וינט‪ ,‬אתר אשלים‪,‬‬
‫אתר אשל[‬
‫‪/http://www2.jdc.org.il‬‬
‫‪http://www.eshelnet.or‬‬
‫‪/g.il‬‬
‫‪http://www.ashalim.org‬‬
‫‪.il‬‬

‫‪ – IWI‬מפעלי‬
‫נשק ישראל‬

‫תמיר חן‬

‫‪050-3166002‬‬

‫איפיון ופיתוח פורטל פנים‬
‫ארגוני על תשתית‬
‫‪ SharePoint‬במפעלי נשק‬
‫לישראל‬

‫עיריית ת"א‪-‬יפו‬

‫אפי שטאובר‬

‫‪03-7253880/3/8‬‬

‫איפיון‪ ,‬עיצוב ופיתוח אתר‬

‫‪93‬‬

‫ג‪.‬‬

‫שם החברה‬

‫איש קשר‬

‫פרטי קשר‬

‫‪Zoran‬‬
‫‪Corporation‬‬

‫דן אמיתי‬

‫‪054-8035982‬‬

‫פרויקט שנעשה עבורם כולל‬
‫קישור אם יש‬
‫תיירות יפו ע"ג תשתית ה‬
‫‪SharePoint 2010‬‬
‫נמצא בפיתוח‬
‫איפיון ופיתוח פורטל פנים‬
‫ארגוני על תשתית‬
‫‪SharePoint‬‬
‫נמצא בפיתוח‬

‫ותק וניסיון בביצוע פרויקטים דומים‬

‫הקמת אתרי רשת מלונות ישרוטל בארץ ובחו"ל כולל אתרי סוכנים וייום ארכיטקטורה‬
‫מכוונת שרתים ) ‪(SOA‬‬
‫רשת מלונות ישרוטל היא המקצועית והמתקדמת ביותר בישראל‪ ,‬מונה ‪ 12‬בתי מלון‬
‫והיחידה שביכולתה לתת מענה לכל העדפה‪ ,‬טעם וסוג של חופשה‪ .‬ניהול המלונות מתבצע‬
‫במערכת האופרה)‪ .( OPERA Enterprise Solution‬מערכת זו הינה חבילת מוצרים‬
‫אינטגרטיבית לניהול בתי מלון הכוללת ניהול נכסים‪ ,‬מכירות‪ ,‬הזמנות‪ ,‬אבטחת איכות‪ ,‬ניהול‬
‫חדרים‪ ,‬מערכת מידע ‪ ,‬לקוחות ועוד‪.‬‬
‫לרשת מלונות ישרוטל מוקד הזמנות טלפוני גדול המספק ללקוחותיו שירותי הזמנת נופש‪.‬‬
‫מערך ההזמנות הגדול של רשת ישרוטל מבוסס כולו על מערכת האופרה‪ .‬אתר האינטרנט‬
‫של הרשת מהווה מוקד מרכזי בקשר עם הלקוחות הן בהעברת תחושת החוויה והחופשה‬
‫ללקוח והן שירות להזמנת חופשה‪ .‬מטרת הפרויקט הייתה לשלב בין מערכת אינטרנט‬
‫חוויתית למערכת הזמנות אינטראקטיבית ע"י הגדרת מקור בלעדי למידע‪ ,‬החצנתו כשירות‬
‫באמצעות טכנולוגיית ‪.SOA‬‬
‫עד ליום הקמת המערכת רשת מלונות ישרוטל הפעילו מוקד הזמנות ואתר אינטרנט שעבד‬
‫בהתאם ל ‪" -‬הקצאת מלאי" מהמערכת המלונאית לאתר וזאת כיוון שלא היה קשר בין שתי‬
‫המערכות‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫אתר האינטרנט לא קיבל את זמינות החדרים ב – ‪ Online‬ותהליך הניהול היה מסורבל וגבה‬
‫תקורות גבוהות על מנת לשמר מצב "‪ "Online‬במוקד ההזמנות ובאתר‪.‬‬
‫המטרה המרכזית הייתה ליצור ממשק בין המערכות תוך שימוש בטכנולוגיית ‪ SOA‬על מנת‬
‫להוריד את ההתקורות המיותרות‪ ,‬למנוע טעויות ולאפשר לאתר לשמש כזרוע מכירתית‬
‫נוספת מבלי לתחזק את המערכת באופן שוטף‪.‬‬
‫אינטגרציה לשרת ה‪ .(OWS (Opera Web server System-‬שרת זה מנהל את מגוון‬
‫השירותים הגדול שבו עושות שימוש מגוון האפליקציות בישרוטל‪ .‬המערכת מספקת שירותים‬
‫כגון‪ :‬חיפוש מלונות‪ ,‬חדרים‪ ,‬חבילות לפי תקופה והרכב‪ ,‬הזמנת חופשה‪ ,‬צפייה במצב‬
‫חלומות )נקודות שצובר הלקוח בחופשותיו(‪ ,‬מידע על חופשות מוזמנות‪ ,‬חופשות היסטוריות‬
‫ועוד‪.‬‬
‫הפתרון מאפשר שימור ושימוש במידע הקיים במערכת ה‪ Legacy-‬בארגון ללא אובדן‬
‫השקעה מחד‪ ,‬ומאידך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ומציגות חזית חדישה‪ ,‬עדכנית‪,‬‬
‫מהירה ונוחה לשימוש למפתחים‪.‬‬

‫‪95‬‬

96

‫הקמת אתר בית החולים אסותא‬
‫"אסותא מרכזים רפואיים" מספקת שירותי רפואה בפריסה ארצית ‪ ,‬מבאר שבע בדרום ועד‬
‫חיפה בצפון‪ .‬החברה "אסותא מרכזים רפואיים" מפעילה בתי חולים פרטיים‪ ,‬מכוני הדמיה‬
‫מתקדמים ומכונים בתחומים שונים כגון קרדיולוגיה‪,‬הדמיה‪ ,‬דיאליזה‪ ,‬בריאות האישה ועוד‪.‬‬
‫המטרה‪,‬‬

‫להקים אתר שיהווה נקודת התקשרות של המשתמש הגולש אל מול מערכות‬

‫הפנים בבית החולים ‪ ,‬תוך מתן כלים מקוונים אשר יתנו ערכים מוספים עבור המשתמשים‬
‫כגון‪ :‬קבלת תוצאות בדיקה באתר‪ ,‬זימון תור‪ ,‬קבלת כל המידע הנדרש אודות ניתוח או‬
‫פעולה אחרת אשר נעשית בבית החולים‪.‬‬
‫בפרויקט אופיינו ופותחו ממשקים אוטומטיים אשר עובדים באופן מלא מהאתר אל מול‬
‫מערכות הפנים של בית החולים לצורך הצגת תכנים רלבנטים למשתמשים בזמן אמיתי‪,‬‬
‫קביעת תורים ב ‪ ,OL‬בזמני תגובה מהירים ובצורה ידידותית למשתמש‪.‬‬

‫‪97‬‬

98

‫הקמת פורטל ארגוני על תשתית ‪ SharePoint‬במפעלי נשק לישראל‬
‫הותקנה מערכת ‪ WSS 2007‬במפעיל הנשק לטובת עבודה בשיתוף של צוותים‪ ,‬ניהול‬
‫מרוכז של המידע והידע הארגוניים‪ .‬בוצע אפיון של צרכי הארגון ופיתוח של מספר רכיבים‬
‫יעודיים כגון ספר טלפונים ארגוני‪ ,‬אשר שאב את המידע מתוך מערכת ‪ ,Priority‬רכיב הצגת‬
‫סרטים ועוד‪.‬‬
‫תכנון‪ ,‬עיצוב‪ ,‬אפיון‪ ,‬פיתוח ויישום אתר האינטרנט של משלמת עריית ת"א‪-‬יפו‬
‫פיונט טכנולוגיות זכו במכרז להקמת אתר תיירותי למשלמת עיריית ת"א‪-‬יפו‪.‬‬
‫על פי דרישות הלקוח‪ ,‬ואפיון הצרכים‪ ,‬התשתית שנבחרה לענות על צרכים אלו הינה מערכת‬
‫‪ .SharePoint 2010‬נכון לעכשיו‪ ,‬במסגרת הפרויקט בוצע אפיון טכנולוגי‪ ,‬עיצוב ופיונט‬
‫טכנולוגיות הציעה מספר שיפורים‪/‬תוספות לדרישות הלקוח שכוללים מה אינטראקטיבית‪,‬‬
‫גישה לתוכן באמצעות סמארטפונים ועוד‪.‬‬
‫שלבי‬

‫הפיתוח‬

‫והיישום‬

‫בתחילת‬

‫יחלו‬

‫חודש‬

‫ינואר‬

‫‪.2011‬‬

‫אפיון‪ ,‬תכנון‪ ,‬עיצוב‪ ,‬פיתוח ויישום פורטל ארגוני בחברת צורן‬
‫חברת צורן טכנולוגיות פנו לפיונט טכנולוגיות בבקשה לבצע הגירה של התכנים ממערכת‬
‫ה‪ SharePoint -‬הנוכחית של הארגון )‪ (WSS 2.0‬אל מערכת ‪SharePoint Foundation‬‬
‫‪ .2010‬בוצע אפיון טכנולוגי‪ ,‬נקבעה תוכנית עבודה ותחילת העבודה נקבעה לינואר ‪.2011‬‬
‫תבוצע התקנה של המערכת‪" ,‬ניקוי" מסדי הנתונים והגירת התוכן הרלוונטי בלבד אל‬
‫המערכת החדשה‪ .‬בגמר השלב הנ"ל יבוצע אפיון פונקציונלי ועיצובי וימומש כשלב ב'‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫ד‪.‬‬

‫כוח‪-‬אדם ומערך פיתוח בגוף הספק‬

‫כאמור פיונט טכנולוגיות מונה כ ‪ 40 -‬עובדים בתחומי פיתוח מערכות מידע בסביבת‬
‫האינטרנט‪ .‬להלן הצגת הצוות הניהולי של החברה לפי מקצוע‪/‬התמחות‪/‬ותק וניסיון‪:‬‬

‫שם מלא‬
‫רוני אפשטיין‬

‫תפקיד בחברה‬
‫סמנכ"ל מיתוג‬
‫ואסטרטגיה‬
‫סמנכ"ל פרוייקטים‬

‫‪+15‬‬

‫רונן מאיר‬

‫סמנכ"ל לקוחות‬

‫‪+20‬‬

‫שיאון רצקין‬
‫דניס דלייזר‬
‫שרון גרוס‬
‫לימור פלג‬
‫תומר שוטלנד‬
‫איגור חמלבסקי‬

‫מנהל פרוייקטים‬
‫מנהל פיתוח‬
‫מאפיינת ממשקי‬
‫משתמש‬
‫ארטדירקטור‬
‫פלאשיסט‬
‫מפתח‬

‫‪8+‬‬
‫‪+15‬‬
‫‪+8‬‬
‫‪+8‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪+10‬‬

‫רינת אליאסקו‬

‫מנהלת תמיכה ו ‪QA‬‬

‫‪+8‬‬

‫סמדר כהן‬
‫איסבורנו‬

‫ה‪.‬‬

‫נסיון‬
‫‪+22‬‬

‫תפקיד בפרויקט‬
‫אחראי על מיתוג ועיצוב‬
‫האתר‬
‫אחראית על תחום‬
‫ניהול הפרוייקטים‬
‫ומנהלת פרוייקטים‬
‫בכירה‬
‫מנהל לקוחות‪ ,‬איפיון‪,‬‬
‫אסטרטגיית אינטרנט‬
‫ותוכן‬
‫מנהל פרויקט‬
‫מנהל פיתוח‬
‫מומחה ‪UI‬‬
‫מעצבת‬
‫פלאשיסט‬
‫פיתוח ויישום ב‬
‫‪SharePoint‬‬
‫מנהל תמיכה ו ‪QA‬‬

‫טיב הקשר של הספק עם קבלני‪-‬המשנה לסוגיהם‬

‫פיונט טכנולוגיות אינה זקוקה לשירותי קבלן משנה בהתייחס לדרישות המוצגות במכרז זה‪,‬‬
‫לרבות אפיון‪ ,‬ניהול‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנות‪ ,‬מימוש‪ ,‬אינטגרציה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬תיעוד‪ ,‬אחזקה‪,‬‬
‫שרות ואחריות‪.‬‬
‫‪ 4.2.5‬מעמד וניסיון הספק )‪(M‬‬
‫מעמד וניסיון קבוצת פיונט טכנולוגיות מתוארים בהרחבה בסעיף ‪ 3.2.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪100‬‬

‫‪ 4.2.6‬מתודולוגיה ומומחיות )‪(G‬‬
‫מתודולוגית ניהול פרויקטים בפיונט‬
‫מתודולוגית ניהול הפרויקטים מכילה את כל מחזור חיי ניהול הפרויקט‪ :‬משלב ההתנעה‪,‬‬
‫אפיון‪ ,‬ניתוח‪ ,‬פיתוח‪ ,‬בדיקות‪ ,‬הקמה הטמעה ומעבר לתחזוקה שוטפת‪ .‬המתודולוגיה‬
‫מותאמת במיוחד לעולם האינטרנט‪ .‬לכל פרויקט מוקצה מנהל פרויקט ייעודי המייצג את‬
‫הלקוח ב‪ -‬פיונט ונושא באחריות המלאה למימוש היעדים הטכנולוגיים והעסקיים של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫תהליך פיתוח מערכת כולל את השלבים הבאים‪:‬‬
‫•‬

‫תכנון הפרויקט וקביעת תכולה )‪(SOW‬‬

‫•‬

‫תהליך ‪E Brand‬‬

‫•‬

‫פיתוח הפרויקט‬

‫•‬

‫בקרת איכות ‪QA‬‬

‫•‬

‫מסירה‬

‫•‬

‫תחזוקה‪ ,‬ניהול תצורה‪ ,‬שינויים ושיפורים‬

‫לאורך כל התהליך מתנהל תהליך בקרת הפרויקט‪ ,‬בקרת הפרויקט הינה מאמץ ניהולי‬
‫הנמשך לאורך כל מחזור חיי הפרויקט‪ .‬ב‪ -‬פיונט מושקע מאמץ מיוחד בכך‪ ,‬היות ובכל רגע‬
‫נתון מתנהלים בחברה עשרות פרויקטים במקביל ובשלבים שונים של המחזור‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫תיאור שלבי העבודה‬
‫תכנון הפרויקט וקביעת התכולה‪(SOW (Scope Of Work -‬‬
‫בשלב תכנון הפרויקט )כוח אדם נדרש‪ ,‬משאבים‪ ,‬לוחות זמנים‪ ,‬עלות( הפרויקט נפרס ל‬
‫‪ (Work Breakdown Structure (WBS‬מפורט הפורס את כל רכיבי המערכת על פי‬
‫עקרונות פיתוח תוכנה תוך זיהוי רכיבי סיכון כבסיס לתהליך ניהול סיכונים‪ ,‬איתור רכיבים‬
‫חוזרים‪ ,‬תשתיות ו"מנועי" תוכנה הקיימים בפיונט אשר יוטמעו בפיתוח על מנת לחסוך‪ ,‬לייעל‬
‫ולקצר את התהליך‪.‬‬
‫ה‪ WBS-‬משמש כבסיס לתוכנית העבודה המפורטת של הפרויקט )‪ (WP‬וכן לאפיון המפורט‬
‫)‪ (SDD‬המכיל התייחסות למערכת‪ ,‬דפים ומסכים מעוצבים‪ ,‬חומרה‪ ,‬אבטחת מידע‬
‫אפליקטיבית‪ ,‬ביצועים ושרידות‪ .‬האפיון מאושר בתהליך ‪ Review‬קפדני‪.‬‬
‫תהליך ה ‪e Brand -‬‬
‫תכנית הקמת אתר תמי ‪ ,4‬מבוססת על תהליך המיתוג היחודי והבלעדי הכולל סדנאות‬
‫מחקר ופיתוח עם הלקוח‪ ,‬מרחיב את ערכי וחוזקי המותג במדיום האינטרנט‪ ,‬מגדיר ומאפיין‬
‫את תכולת וזהות האתר ‪ /‬אתר המותג החדש כאתר שנועד לחשיפה גבוהה ואיכותית‬
‫ברשת‪ .‬אתרי מותג נשענים על עיצוב עוצמתי ועל רעיונות מתקדמים ומאפשרים למותג‬
‫למקסם את נוכחותו בעולם האינטרנט בעזרת ‪ Brand Application‬ייעודי‪ ,‬המפותח ע"י‬
‫צוות הקריאטיב והטכנולוגיה של קבוצת פיונט‪ ,‬במיוחד למטרה זו‪.‬‬
‫תהליך העיצוב ויצירת הקונספט וה‪ Look & Feel-‬נשענים כאמור על תוצאות תהליך ה‪-‬‬
‫‪ ,eBrand‬אותו מתרגמים אומני ומעצבי האינטרנט שלנו ל‪ UI -‬חכם המותאם לרמת הבקיאות‬
‫של‬
‫המשתמשים באתר החדש‪ ,‬ומשלבים רכיבים ו‪ GUI -‬יחודיים שפותחו במרכז העיצוב שלנו‬
‫במיוחד למטרה זה‪.‬‬
‫תהליך האיפיון‬
‫תהליך האפיון מבוסס על מתודולוגיית האיפיון הקונטקסטואלי זהו בעצם תהליך עיצובי מוכוון‬
‫משתמש‪ .‬במתודולוגיית אפיון זו נאסף מידע השופך אור על התנהגות משתמשים לצורך‬
‫תכנון ממשקי משתמש אשר תומכים ועוזרים למשתמשים להשיג את מטרותיהם‪.‬‬
‫‪102‬‬

‫האפיון משלב שיטות אתנוגרפיות לאיסוף מידע רלבנטי למוצר‪ ,‬מחקרי שוק‪ ,‬תרשימי זרימה‬
‫ועיצוב ממשקים‪ .‬המטרה המובילה את האפיון הקונטקסטואלי היא להפיק ממשקי משתמש‬
‫שהם שימושיים לקהל המטרה הספציפי‪ ,‬דבר הכרחי להשגת הצלחה של המוצר‪.‬‬
‫מטרת האפיון הינה ליצור ממשק משתמש שיאפשר למשתמשים באתר להשיג את‬
‫מטרותיהם באופן המהיר והפשוט ביותר‪ .‬לצורך כך נעשית עבודת מחקר הבודקת אילו‬
‫פונקציות‪ ,‬רכיבים‪ ,‬ומאפייני עיצוב דרושים בכדי להשיג את המטרה‪ .‬המחקר מאפשר‬
‫למתכננים להבין את הקונטקסט בו המשתמשים ניגשים לממשק מסוים וכך להגיע לממשק‬
‫המתאים ביותר לצרכיהם‪.‬‬
‫שלבי האפיון‪:‬‬
‫‪ .1‬מחקר קונטקסטואלי‬
‫המחקר הקונטקסטואלי הינו מהות האפיון הקונטקסטואלי‪ .‬באמצעותו מבינים מה אנשים‬
‫עושים באמת ומדוע הם עושים זאת בדרך שבה הם עושים זאת‪ .‬המחקר מתרחש בתחילת‬
‫תהליך האפיון וכולל ראיונות אחד על אחד עם אנשים בסביבה העבודה או החיים של קהל‬
‫המטרה‪ ,‬בזמן שהם עוסקים בשגרת יומם‪.‬‬

‫‪ .2‬פירוש הנתונים‬
‫לאחר שנאסף כל המידע מהראיונות הוא מנותח ומשמש ליצירת מודלים מפורטים לעבודה‬
‫בכדי לאמת את קונטקסט השימוש ולעמוד על היבטים של רמת חשיבות נושאים לצוות‬
‫התכנון‪.‬‬

‫‪ .3‬גיבוש הנתונים‬
‫בשלב זה הראיונות מנותחים‪ .‬עיבוד הנתונים מתבצע לפי גישת ‪) bottom-up‬חיבור מערכות‬
‫קטנות שיתמכו במערכת הגדולה( ומתבטא בעיקר ביצירת דיאגרמות נתונים‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫‪Storyboarding .4‬‬
‫שלב זה דומה לסיעור מוחות ולמעשה נוצר בו מפגש של אנשי אפיון ועיצוב אשר מגבשים‬
‫חזון לגבי איך הקונספט‪ ,‬השירותים והטכנולוגיה של המוצר החדש יתמכו במשתמש במילוי‬
‫משימותיו באתר‪ .‬לאחר קביעת נושאים מהותיים ורעיונות העולים מגיבוש המתונים‪ ,‬קבוצת‬
‫החזון מייצרת תרחישי שימוש באתר בצורת ‪.Storyboard‬‬

‫‪ .5‬תכנון סביבת המשתמש‬
‫זהו השלב באפיון הקונטקסטואלי שבו התרחישים שנוצרו מתחילים להיות יותר מגובשים‬
‫מבחינת דרישות המערכת והמוצר‪ .‬מה הרכיבים השונים של המערכת? אילו פעולות‬
‫אפשריות בכל רכיב? כיצד כל המרכיבים של המערכת תומכים בעבודת המשתמש? היכן‬
‫כדאי לשלב אותם בסכמות של הממשקים? תכנון סביבת המשתמש מנסה לענות על שאלות‬
‫אלה‪.‬‬

‫‪ .6‬בניית אבטיפוס‬
‫בניית אבטיפוס לממשק המשתמש משמש לצורך בחינת השימושיות של תכנון סביבת‬
‫המשתמש ולצורך העברת הרעיונות של תכנון ממשק המשתמש‪ .‬אבטיפוס ממומש בצורת‬
‫סכמות )‪.(wireframe‬‬
‫פיתוח הפרויקט‬
‫בשלב זה‪ ,‬מפותחת המערכת בהתאם לנוהלי ועקרונות פיתוח המכילים באופן מובנה‬
‫התייחסות להיבטי ביצועים ואבטחת מידע אפליקטיבית ובהתאם למתודולוגית הפיתוח‬
‫לטכנולוגיות ‪ Microsoft‬העדכניות ביותר לפיתוח בסביבת ‪ NET.‬כמו כן הפיתוח מבוסס על‬
‫שימוש נרחב בתשתיות ומנועים קיימים בפיונט באופן המבטיח פיתוח קצר ככל האפשר‬
‫המבוסס על רכיבים סגורים ובדוקים‪.‬‬
‫‪104‬‬

‫לפיונט מספר אבני דרך פנימיות הבאות להבטיח איתור סטיות איכות פיתוח וזמנים מבעוד‬
‫מועד ‪:‬‬
‫•‬

‫‪DR‬‬

‫•‬

‫‪Code Review‬‬

‫•‬

‫‪ Code Freeze‬עם סיום הפיתוח‬

‫בקרת איכות ‪QA -‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬נערכת בדיקות מפורטת הפורסת את תהליכי הבדיקות לאורך ורוחב המערכת וכן‬
‫את לוח הזמנים הדרוש‪ .‬כל התקלות המתגלות מנוהלות במערכת ניהול תצורה ותקלות "‬
‫‪ ,"ON- TIME‬על מנת להבטיח תהליכי איתור‪ ,‬תיקון‪ ,‬ואישור המתכנסים במהירות ויעילות‬
‫לקראת עמידה ביעדי הפרויקט באיכות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫בנוסף על תהליכי ‪ QA,‬מבוצעים בדיקת שימושיות ואימות עיצוב‪ .‬הראשון מבטיח כי עקרונות‬
‫‪ UI‬מומשו וכי המערכת כמכלול‪ ,‬נוחה ומובנת למשתמשים‪ .‬השני‪ ,‬אימות עיצוב‪ ,‬הינו הליך‬
‫‪ QA‬לדפים המעוצבים על מנת לוודא שהלקוח יקבל בדיוק את העיצוב אותו אישר בשלב‬
‫האפיון‪.‬‬
‫מסירת המערכת לבדיקות הלקוח בסביבת בדיקות פנימית על מנת לאפשר מעגלי תיקון‬
‫תקלות מהירים ובהמשך לבדיקות בסביבת הייצור )‪ .(Production‬מערכת ניהול תקלות‬
‫‪ ON- TIME‬ממשיכה ומלווה את פיתוח המערכת כפלטפורמת הדיווח והבקרה של הלקוח‬
‫על התקדמות שלב הבדיקות לקראת "עליה לאוויר"‪.‬‬
‫שלב המסירה ‪( (Delivery‬‬
‫בשלב זה נערכת התקנה בסביבת הייצור ואינטגרציה למערכות משיקות‪ .‬כמו כן נערכים‬
‫מבדקי ביצועים בכלים אוטומטיים שונים‪ ,‬מבדקי שרידות ובדיקת חדירות של אבטחת מידע‪.‬‬
‫לפיונט מומחים בתחומים אלה אשר מבצעים את המבדקים בשיתוף גורמי הלקוח‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬מבוצעות הדרכות והטמעות מרוכזות למשתמשי המערכת השונים בהתאם‬
‫למאפייני פעילותם הצפויה במערכת‪ .‬בהמשך מספקת פיונט תמיכה וליווי טלפוני לאורך‬
‫תקופה בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪105‬‬

‫שלב תחזוקה‪ ,‬ניהול תצורה‪ ,‬שינויים ושיפורים‬
‫הכלי המרכזי בבקרת הפרויקטים בפיונט היא מערכת ‪ , ON - TIME‬המהווה מערכת ניהול‬
‫פרויקטים ומשימות ומאפשרת למנהל הפרויקט לפרוט את הפרויקט למשימות הניתנות‬
‫למעקב ובקרה שוטפים הן מבחינת לוחות זמנים ומשאבים והן מבחינת תקציב‪.‬‬
‫בתקפות התחזוקה‪ ,‬פיונט מכינה תיק תפעולי לתחזוקת המערכת המשמש הן את סביבת‬
‫הייצור והן את מנהלי הפרויקט‪ .‬ניהול התצורה ומעקב תקלות בייצור מנוהל במערכת – ‪ON‬‬
‫‪ .TIME‬באופן זה מעגלי האיתור והתיקון קצרים ויעילים תוך קביעת סדרי עדיפויות לטיפול‪,‬‬
‫ומערכת הדוחות הענפה מאפשרת בקרה צמודה על המערכת‪.‬עם תום השלב הראשוני‪,‬‬
‫ניהול תצורה ובקרת שינויים ושיפורים מהווה חלק נכבד באיכות הפרויקט‪.‬‬
‫בקרת פרויקטים‬
‫בקרת הפרויקט מתבצעת על ידי מערכת ניהול הפרויקטים‬

‫‪ ON - TIME‬מאמץ ניהולי‬

‫מושקע בבקרה שבועית וחודשית שוטפת על ידי מנהלי החברה על מנת להבטיח עמידה‬
‫ביעדי הפרויקט‪ .‬בקרת הפרויקט הינה מאמץ ניהולי הנמשך לאורך כל מחזור חיי הפרויקט‪ .‬ב‬
‫פיונט מושקע מאמץ מיוחד בכך היות ובכל רגע נתון מתנהלים בחברה עשרות פרויקטים‬
‫במקביל ובשלבים שונים של המחזור‪.‬צוות הפרויקט מזין ומעדכן את מערכת "‪"ON – TIME‬‬
‫באופן שבועי בהתאם להתקדמות משימותיהם‪ ,‬על פי נהלים מוגדרים מראש‪ .‬המערכת‬
‫מאפשרת למנהל הפרויקט ולמנהליו בקרה אמיתית ורציפה על התקדמותו ברמת המשימות‬
‫השונות מבחינת תקציב‪ ,‬לוח זמנים ותכולה ובהמשך גם בתקופת התחזוקה וכך לנקוט‬
‫בפעולות מתקנות בהתאם לצורך עם קבלת סטייה או חריגה‪ .‬זאת ללא צורך בהמתנה‬
‫למפגשי סטאטוס או אבני דרך‪ .‬השימוש במערכת מאפשר הפקת דוחות ניהול ממוחשבים‬
‫בחתכים רבים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ 4.2.7‬קבלני משנה‬
‫פיונט טכנולוגיות אינה זקוקה לשירותי קבלן משנה בהתייחס לדרישות המוצגות במכרז זה‪,‬‬
‫לרבות אפיון‪ ,‬ניהול‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנות‪ ,‬מימוש‪ ,‬אינטגרציה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬תיעוד‪ ,‬אחזקה‪,‬‬
‫שרות ואחריות‪.‬‬
‫‪106‬‬

‫‪ 4.3‬תוכנית עבודה )‪(S‬‬
‫‪ 4.3.1‬שיטת הפיתוח‬
‫הספק יפרט את מכלול הרכיבים‪ ,‬הנדרשים להקמה ותפעול של המערכת‪ ,‬ובכלל זה‪:‬‬
‫חומרה‪ :‬רכיבי החומרה האופטימאליים ומינימאליים מפורטים בפרק ‪ ,2‬בסעיפים ‪2.3 ,2.1‬‬
‫מנגנון הגיבוי אותו אנחנו מציעים מתחלק לכמה רמות‪:‬‬
‫‪ .1‬גיבוי של המכונות הוירטואליות של החווה‪.‬‬
‫‪ .2‬גיבוי של מסדי הנתונים היושבים בשרת ה ‪.SQL‬‬
‫‪ .3‬שימוש בכלי חיצוני – ‪ DPM 2010‬של מייקרוסופט‪.‬‬
‫תוכנות תשתית‪ :‬מערכת ‪ SharePoint 2010‬פותחה על מנת לעמוד בדרישות תאימות‬
‫לתוכנות אינטרנט בסטנדרטים המקובלים ‪ ,‬תוכנת תקשורת‪ ,‬תוכנה סטטיסטית‪ ,‬כלי פיתוח‪,‬‬
‫תוכנת תפעול וכו'‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬תכנית עבודה כללית‬
‫תוכנית עבודה ראשונית מופיעה בנספח ‪ .X‬תוכנית עבודה סופית תועבר למזמין לאחר שלב‬
‫האפיון המעמיק‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬לוח זמנים‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬

‫‪107‬‬

‫‪ 4.3.4‬תכנית פרטנית‬

‫שלב‬

‫תיאור‬

‫תוצרי‬

‫גורם אחראי‬

‫גורמים‬

‫השלב‬

‫השלב‬

‫לביצוע‬

‫משתתפים‬

‫חתימת‬

‫חוזה‬

‫חוזה עם‬

‫חתום‬

‫הספק‬
‫הכנת‬
‫מפרט‬
‫טכנולוגי‪,‬‬
‫סקיצות‬
‫עיצוב‬
‫גראפי‬
‫ותכנית‬
‫עבודה‬
‫מדויקת‬

‫המזמין‬

‫מזמין ‪ +‬ספק‬

‫משך בשבועות‬

‫‪S‬‬

‫המפרט‬
‫הטכני‬

‫המפרט‬

‫ייכתב ע"י‬

‫הטכני ייכתב‬

‫מנהל‬

‫ע"י מנהל‬

‫הפיתוח‬

‫הפיתוח‬

‫וילווה ע"י‬

‫וילווה ע"י‬

‫מנהל‬

‫מנהל‬

‫הפרויקט‬

‫הפרויקט בכל‬

‫בכל‬

‫התהליך‬

‫מנהל פיתוח‪,‬‬
‫מנתח‬

‫‪S+4‬‬

‫מערכות‬

‫התהליך‬
‫מנהל פיתוח‪,‬‬

‫סיום אפיון‬

‫מנתח‬

‫מפורט‬

‫מערכות‪,‬‬

‫‪S+8‬‬

‫מאפיין ‪UI‬‬
‫אישור‬
‫המזמין‬
‫למפרט‪,‬‬

‫‪S + 8.5‬‬

‫סקיצות‬
‫העיצוב‬
‫ות"ע‬
‫יישום‬

‫מחלקת‬

‫הטמעת‬
‫‪108‬‬

‫‪S + 11.5‬‬

‫לו"ז‬
‫קלנדרי‬

‫שלב‬

‫תיאור‬

‫תוצרי‬

‫גורם אחראי‬

‫גורמים‬

‫השלב‬
‫העיצוב אל‬

‫השלב‬

‫לביצוע‬

‫משתתפים‬

‫משך בשבועות‬

‫הפיתוח ‪+‬‬

‫תוך‬

‫מנהל‬

‫המערכת‪,‬‬

‫הפרויקט ‪+‬‬

‫שילוב כל‬

‫פיקוח ארט‬

‫הרכיבים‬

‫דירקטור‬

‫המצוינים‬

‫מחלקת‬
‫סיום פיתוח‬

‫פיתוח‬

‫הפיתוח ‪+‬‬

‫יישומים‬

‫מנהל‬

‫‪S + 14‬‬

‫הפרויקט‬
‫מחלקת‬
‫סיום פיתוח‬

‫פיתוח‬

‫הפיתוח ‪+‬‬

‫ממשקים‬

‫ממשקים‬

‫מנהל‬

‫‪S + 16‬‬

‫הפרויקט‬
‫סיום‬
‫בדיקות‬
‫ומסירה‬
‫למבדקי‬
‫קבלה‬

‫כתיבת‬
‫מסמך‬

‫מחלקת‬

‫בדיקות‪,‬‬

‫פיתוח‪QA , ,‬‬

‫ביצוע‬

‫מנהל‬

‫בדיקות‬

‫הפרויקט‬

‫‪S + 18‬‬

‫ע"פ מפרט‬
‫מחקלת‬
‫תמיכה ‪+‬‬

‫הדרכה‬

‫מנהל‬

‫הסבת תוכן‬

‫הפרויקט‬
‫מחלקת‬

‫קיים‬

‫הפיתוח ‪+‬‬
‫מנהל‬
‫‪109‬‬

‫‪S + 18‬‬

‫‪S + 18‬‬

‫לו"ז‬
‫קלנדרי‬

‫שלב‬

‫תיאור‬

‫תוצרי‬

‫גורם אחראי‬

‫גורמים‬

‫השלב‬

‫השלב‬

‫לביצוע‬

‫משתתפים‬
‫הפרויקט‬
‫מחלקת ‪QA‬‬

‫עריכת‬

‫משך בשבועות‬

‫בפיקוח‬

‫מבחני‬

‫מנהל‬

‫קבלה‬

‫הפיתוח‬

‫ואישור‬

‫‪S + 18‬‬

‫ומנהל‬

‫המזמין‬

‫הפרויקט‬

‫השקת‬

‫‪S + 18‬‬

‫ביטא‬
‫הטמעה‬

‫מחלקת‬

‫‪S+‬‬

‫התמיכה‬

‫‪18.5‬‬

‫התקנת‬
‫האתר‬

‫אחראי‬

‫בחוות‬

‫שרתים ‪+‬‬

‫השרתים‬

‫מנהל‬

‫והמשך‬

‫הפרויקט‬

‫תחזוקה‬
‫השקה ‪-‬‬

‫לאחר‬

‫פתיחת‬

‫אישור‬

‫מנהל‬

‫האתר‬

‫המכון‬

‫הפרויקט ‪+‬‬

‫לציבור‬

‫לדמוקרטי‬

‫‪System‬‬

‫הרחב‬
‫הרצה‬

‫ה‬
‫במהלך‬

‫מחלקת‬

‫תקופה זו‬

‫תמיכה‬

‫תינתן‬

‫והדרכה ‪,‬‬

‫הדרכה‬

‫בליווי מנהל‬

‫מסודרת‬

‫הפרויקט‬

‫לכל‬
‫‪110‬‬

‫כ ‪10‬‬
‫שעות‬
‫התקנה‬

‫‪S + 22‬‬

‫לו"ז‬
‫קלנדרי‬

‫שלב‬

‫תיאור‬

‫תוצרי‬

‫גורם אחראי‬

‫גורמים‬

‫השלב‬
‫משתמשי‬

‫השלב‬

‫לביצוע‬

‫משתתפים‬

‫המערכת‪,‬‬
‫תיעוד‬
‫כנדרש‬
‫מחלקת‬
‫תמיכה ‪+‬‬

‫אחריות‬

‫מנהל‬
‫הפרויקט‬
‫עבודת‬
‫תחזוקה‬
‫שוטפת‬
‫לצורך‬

‫מחלקת‬

‫תחזוקה‬

‫תיקון‬

‫תמיכה ‪+‬‬

‫)לשנה(‬

‫התקלות‬

‫מנהל‬

‫אם נתגלו‬

‫הפרויקט‬

‫כאלה‪,‬‬
‫ותיקונם‬
‫בצד האתר‬

‫‪ 4.3.5‬קריטריונים ואישור שלבי העבודה‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪ 4.4‬השלב הבא ‪ -‬המיידי )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪111‬‬

‫משך בשבועות‬

‫לו"ז‬
‫קלנדרי‬

‫‪ 4.5‬תפעול שוטף )‪(S‬‬
‫לצורך תפעול האתר יקצה המכון לדמוקרטיה מנהל מערכת ומזיני תוכן שיעבורו הדרכת‬
‫ניהול מערכת והזנת תוכן בפיונט‪ .‬צוות זה יכול להיות צוות פנימי של המכון לדמוקרטיה או‬
‫צוות ייעודי שיסופק על ידי פיונט בהתאם לעלויות המפורטות בפרק העלות‪ .‬מנהל המערכת‬
‫יהיה אחראי על ההיבטים השונים של תפעול האתר ] הגדרת משתמשים‪ ,‬ניהול סיסמאות‪,‬‬
‫הרשאות‪ ,‬הגדרות כלליות וכו'[‪ .‬מנהלי התוכן יהיו אחראים על הזנת ותחזוקת התכנים‬
‫באתר‪.‬‬
‫‪ 4.5.1‬שירותי הקמה‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪ 4.5.2‬שינויים ושיפורים‬
‫קראנו והבנו את סעיף זה והוא מקובל עלינו‬

‫‪ 4.6‬תיעוד )‪(S‬‬
‫קראנו והבנו את הסעיף והוא מקובל עלינו‪ .‬פיונט תמסור למכון לדמוקרטיה תיעוד כמפורט‪:‬‬
‫•‬

‫מסמך איפיון‬

‫•‬

‫מסמך בדיקות‬

‫•‬

‫"מדריך למתחזק ולמעדכן" =‬

‫מפורט בעברית כולל צילומי מסכים –‬

‫לאחראים על עדכון המידע‪.‬‬
‫•‬

‫תיעוד טכני לכל כלי החומרה והתוכנה‪ ,‬שישולבו באתר‪ ,‬כולל קונפיגורציות‬
‫שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת‪ ,‬מסמכי תיאור אתר‪ ,‬תיעוד המערכות‬
‫שפותחו‪ ,‬תפעול ותחזוקה‪ ,‬קלטים‪ ,‬פלטים‪ ,‬מבנה קבצים‪ ,‬טבלאות והגדרות בסיס‬
‫הנתונים‪.‬‬

‫קבלת העדכונים לתיעוד מהדורות חדשות תתבצע על ידי העברת החומרים החדשים אל‬
‫מנהל המערכת של המזמין‪ .‬עדכונים‪/‬מהדורות אלו הינם שייכים לחברת מייקרוסופט בלבד‪.‬‬
‫‪112‬‬

‫על כל שינוי או שיפור שיתבצע במערכת ואשר יכלול פיתוח‪ ,‬יעבירו פיונט טכנולוגיות אל‬
‫המזמין מידע רלוונטי אודות העדכון‪.‬‬
‫פיונט טכנולוגיות מתחייבת מפורשות לספק את כל התיעוד‪ ,‬של מוצרי המדף שיהיו בשימוש‬
‫בפרויקט‪.‬‬
‫‪ 4.7‬שירות ותחזוקה)‪(S‬‬
‫‪ 4.7.1‬תמיכה‬
‫פיונט מתחייבת למענה אנושי שוטף‪ ,‬על כל בעיית תפעול תוך הקצאת מלוא כוח האדם‬
‫הנדרש עד למתן מענה בכל אחד מן התחומים‪ :‬תפעול מערכת הניהול‪ ,‬תקלות ושרתים‪.‬‬
‫לפיונט טכנולוגיות מערך תמיכה מאויש מקצועי ע"י ‪ 3‬אנשי צוות באופן קבוע בין הימים‬
‫ראשון עד חמישי בשעות ‪ 09:00‬עד ‪ .18:00‬מערך התמיכה ערוך לספק הכוונה והנחייה‬
‫באשר למערכת הניהול כמו גם בעיות תפעוליות או בעיות שנובעות מפעולתו של מעדכן‬
‫התוכן‪ .‬מערך התמיכה ערוך לתמוך בכל אתר מבוסס מערכת הניהול של פיונט גם מרחוק‪.‬‬
‫וזאת בהתאם ל ‪ SLA‬הנהוג בפיונט ]מצורף בנספח ה'[‪.‬‬
‫מנהלת מחלקת התמיכה מנוהלת על ידי רינת אליאסקו ‪ ,‬בעלת ניסיון של מעל ‪ 8‬שנים‬
‫בניהול מערך תמיכה ולקוחות‪.‬‬
‫‪ 4.7.2‬הרצה‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬
‫‪ 4.7.3‬אחריות‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬
‫‪ 4.7.4‬תחזוקה‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬

‫‪113‬‬

‫תקופת התחזוקה תימשך מתום תקופת האחריות‪ .‬פיונט מתחייבת למתן שירות ותחזוקה‬
‫לכל הרכיבים המופיעים בבקשה להצעות זו לתקופה של ‪ 5‬שנים לפחות מתום תקופת‬
‫האחריות‪.‬‬

‫‪ 4.8‬השתלבות בארגון )‪(S‬‬
‫‪ 4.8.1‬הטמעת המערכת‬
‫‪4.8.1.1‬‬

‫הדרכה בסיסית‬

‫פיונט טכנולוגיות תגיש הדרכה מפורטת לכל משתמש מערכת בזמן הרצת האתר‪ .‬ההדרכה‬
‫תכלול‪ ,‬בין היתר גם‪ ,‬הסברים אודות ממשק המשתמש על המערכת‪ ,‬אופן עריכת התוכן‪,‬‬
‫אופן ניהול המשתמשים‪ ,‬הסבר רחב על המודולים השונים‪ ,‬שימוש בדוחות הססטטיסטיים‬
‫ועוד‪ .‬בתום ההדרכה יוכלו מנהלי המערכת לנהל‪ ,‬ולתחזק את האתר באופן פשוט‪ ,‬שוטף‬
‫ועצמאי‪.‬‬
‫מתודולוגיית ההדרכה הינה כדלקמן‪:‬‬
‫הדרכה פרונטלית על מערכת ‪ SharePoint 2010‬באופן כללי לכלל משתמשי המערכת‪.‬‬
‫הדרכה פרונטלית ממוקדת למשתשמים רלוונטיים )עורכי תוכן‪ ,‬מנהלי אתר וכד'(‬
‫חומרי ההדרכה יהיו של חברת מייקרוסופט‪ ,‬ויכללו מעבדות תרגול על מכונות וירטואליות‬
‫אשר יותקנו בבית הלקוח‪.‬‬
‫‪4.8.1.2‬‬

‫הדרכה נוספת‬

‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬
‫‪4.8.1.3‬‬

‫מדריך ומצגת למשתמש‬

‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬
‫‪ 4.9‬הסבות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו ומקובל עלינו‬
‫‪114‬‬

‫‪ 4.10‬חוסן ואמינות )בדיקות ומבחני קבלה( )‪(S‬‬

‫‪4.10.1‬‬

‫תוכנית הבדיקה‬

‫פיונט טכנולוגיות מבצעת בדיקות בכמה רמות‪.‬‬
‫כלל הבדיקות יוגדרו לאחר שלב האפיון המפורט ויאושרו על ידי המכון‪.‬‬
‫באופן כללי הבדיקות המתבצעת ולפיהם נבנית תוכנית בדיקות הינם‪:‬‬
‫בדיקות קישורייות של השרתים‬
‫בדיקות ביצועים‬
‫בדיקות גיבויים ושחזורים‬
‫בדיקות שמישות )‪ (Usability‬על ידי משתמשים‬
‫בדיקות תפקוד של רכיבים שפותחו לטובת המכון‪.‬‬

‫‪4.10.2‬‬

‫בדיקות קבלה‬

‫בדיקות הקבלה ייערכו על ידי המכון לדמוקרטיה לאחר שהמערכת נבדקת על ידי ‪.Pionet‬‬
‫בדיקות ‪ Pionet‬נעשות על פי תוכנית בדיקות ‪ STP‬ותסריטים ‪ ,STD‬שהוכנו בשלב הפיתוח‬
‫ובהמשך הגשת מסמך ‪ .STR‬בדיקות הקבלה ב‪ Pionet -‬בודקות כסטנדרט‪ ,‬פונקציונאליות‪,‬‬
‫אימות עיצוב‪ ,‬בדיקת ביצועים ראשונית‪ ,‬ובדיקת אבטחה אפליקטיבית )וידוא שהקוד כתוב‬
‫בצורה שאינה מאפשרת פריצה(‪.‬‬
‫בדיקות הקבלה נערכות בסביבת הייצור )אתר הגלישה ומערכת ההפקה(‪ ,‬לאחר שהמערכת‬
‫מותקנת בחוות השרתים של הלקוח ‪/‬ספק האחסון‪ .‬הלקוח מקבל מ‪ Pionet -‬את תסריטי‬
‫בדיקות הקבלה ומבצע את הבדיקות על פיהן‪ ,‬או בהתאם לתסריטים אחרים שיהיו בידיו‪.‬‬
‫במידה וימצאו תקלות הן ידווחו במערכת מעקב התקלות של ‪ Pionet - On Time‬אליה‬
‫מדווחים כל הבאגים מתגלים במערכת‪ .‬תקלות שימנעו את המשך הבדיקות יטופלו מיידית‪.‬‬
‫שאר התקלות יטופלו במרוכז לאחר השלמת כל הבדיקות על פי המצוין בדרישות‪ .‬אנו‬
‫מתקנים את התקלות ומעבירים ללקוח גרסה מעודכנת לבדיקה‪ .‬תהליך זה מסתיים כאשר‬
‫לא ימצאו יותר תקלות בסיווג גבוה ומיידי )מיידי ‪ -‬תקלה הפוגעת בתפעול המערכת ואינה‬
‫מאפשרת פעולת מודול במערכת‪ ,‬גבוה – תקלה הפוגעת בחלק מהפונקציונאליות של מודול‪,‬‬
‫‪115‬‬

‫בינוני – תקלה שאינה פוגעת בפונקציונאליות של המערכת‪ ,‬נמוך – תקלה שאינה מפריעה‬
‫לפעולה שוטפת של המערכת(‪ .‬לאחר השלמת בדיקות הפונקציונאליות נערכת בדיקת‬
‫ביצועים‪.‬‬

‫‪4.10.3‬‬

‫שיטת הבדיקות‬

‫הבדיקות יעשו על ידי צוות הבדיקה והתמיכה של פיונט לפי מסמך תכנון בדיקות שיכתהב‬
‫לאחר שלב האיפיון המפורט‪ .‬הבדיקות יעשו בשלוש רמות עיקריות‪:‬‬
‫•‬

‫בדיקות ברמת התשתית והקישוריות‬

‫•‬

‫בדיקת פונקציונאליות של המערכת‬

‫•‬

‫בדיקות ‪ , UI‬גראפיקה ושמישות‬

‫‪4.10.4‬‬

‫נהלי הבדיקות‬

‫‪ 4.10.4.1.1‬תיעוד‬
‫מסמך בדיקות מפורט יכתב לאחר שלב האיפיון המפורט ויכיל את הרכיבים הבאים‪ :‬נושא‬
‫הבדיקה‪ ,‬שיטת הבדיקה‪ ,‬פריטים נבדקים‪ ,‬טבלת תוצאות )צפויות ותוצאות בפועל(‪.‬‬
‫‪ 4.10.4.1.2‬שיטת הביצוע‬
‫פיונט טכנולוגיות תעביר לידי המכון את מסמכי הבדיקות המתוכננות שייכתבו לאחר האפיון‬
‫המפורט ולאחר‪ ,‬כמו כן יועברו מסמכי סיכום בדיקות לאחר ביצוע הבדיקות וסבבי התיקון‬
‫הנדרשים‪.‬‬

‫‪116‬‬

117

‫‪5‬‬

‫עלות )‪(S‬‬

‫‪ 5.1‬כללי ) ‪(I‬‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו ומקובל עלינו‬
‫‪ 5.2‬עלות פיתוח והקמה‬
‫קראנו‪ ,‬הבנו ומקובל עלינו‬
‫‪ 5.2.1‬עלות פיתוח‬
‫סעיף‬

‫הרכיב‬

‫‪1‬‬

‫אפיון ‪ UI‬ואפיון טכנולוגי )ללא חנות מקוונת(‪.‬‬
‫סקיצות הגרפיות והנדרש להשלמת דרישות הסעיף בתצורת‬

‫‪55,000‬‬

‫ימין שמאל ושמאל ימין –כולל הנחיות ‪ , style guide‬התאמה‬

‫‪17,000‬‬

‫לדפדפנים‪ ,‬התאמה לכללי שימושיות‬
‫פיתוח )ללא חנות מקוונת(‬
‫בדיקות‬
‫התקנות‬
‫העברת אתר העין השביעית תחת האתר החדש‬
‫הקמת חנות מקוונת‬

‫‪73,000‬‬
‫‪13,050‬‬
‫‪18,500‬‬
‫‪12,300‬‬
‫‪28,500‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫עלות בש"ח‬

‫‪118‬‬

‫הערות‬

‫‪ 5.2.2‬עלויות נוספות‬
‫‪5.2.2.1‬‬

‫עלות רישוי‬

‫במידה וישנן‪ ,‬על הספק לפרט את כל תוכנות צד ג' הנדרשות על פי הצעתו‪ .‬המזמין שומר‬
‫לעצמו את הזכות לרכוש תוכנות אלה או חלקן ישירות‪.‬‬
‫פריט‬
‫רישיונות‬

‫עלות בש"ח )מספר מוחלט – לא אחוזים( כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪– X SharePoint 2010 for Internet Sites 4‬‬

‫הערות‬
‫הכמויות‬

‫נדרשים‬

‫‪- Forefront Internet Access Protection X 1‬‬

‫הרשומות‬

‫לתוכנות‬

‫גרסת ‪ 64‬ביט של ‪SQL Server 2008 R2 X 2‬‬

‫בטבלה‬

‫מוצעות )יש‬

‫גרסת ‪ 64‬ביט של ‪– Windows Server 2008 Standard X 6‬‬

‫יכולות‬

‫לפרט(‬

‫‪) Office 2010‬לכל עמדת עריכה(‬

‫להשתנו‬

‫אחר )יש‬

‫לאחר שלב האפיון המפורט ייתכן ויעלו צרכים בתוכנות נוספות‬

‫ת לאחר‬
‫אפיון‬
‫מפורט‪.‬‬
‫לפרט(‬
‫‪5.2.2.2‬‬

‫תיעוד‪ ,‬הדרכות‪ ,‬הסבות והתקנה‬

‫הרכיב‬

‫עלות בש"ח )כולל‬

‫שעות‬

‫תיעוד‬
‫השתלבות בארגון – הדרכה והטמעה‬

‫מע"מ(‬
‫‪14,000‬‬
‫‪+ 16050‬‬

‫מוערכות‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬

‫)חומרי לימוד(‬
‫‪23,050‬‬

‫הסבות‬

‫‪5.2.2.3‬‬

‫הערות‬

‫‪36‬‬

‫עלות תמיכה‬

‫הרכיב‬

‫עלות בש"ח )כולל מע"מ(‬

‫שעות‬

‫לחודש תמיכה‬

‫מוערכות‬
‫על פי‬

‫תמיכה בשעות העבודה‬
‫‪119‬‬

‫הערות‬

‫הצורך‬
‫‪0.1.1.1‬‬

‫עלות נוספת לשלב ההקמה‬

‫הרכיב‬

‫עלות בש"ח‬

‫קונספט גראפי נוסף‬
‫תבנית ניוזלטר נוספת )גרפיקה ופיתוח(‬
‫תבנית פשוטה )גרפיקה ‪ UI‬פיתוח ובדיקות(‬
‫תבנית מורכבת )גרפיקה ‪ UI‬פיתוח ובדיקות(‬

‫)כולל מע"מ(‬
‫‪5,200‬‬
‫‪3,400‬‬
‫‪5,400‬‬
‫‪7,200‬‬

‫‪0.1.1.2‬‬

‫הערות‬

‫עלות תחזוקה‬

‫מחיר תחזוקה לשנה מעבר לשנת האחריות‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬להזמין תחזוקה לפי קריאה – תשלום לפי שעות בפועל‪,‬‬
‫בהתאם למחירון שעות‪ ,‬בלבד‪.‬‬
‫פריט‬

‫עלות בש"ח )מספר מוחלט – לא אחוזים(‬
‫כולל מע"מ‪.‬‬

‫שנתית‬
‫אחר )יש לפרט(‬
‫סה"כ לשנה‬
‫סה"כ ל‪ 3 -‬שנים נוספות על שנת‬
‫האחריות‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫הערות‬

‫‪ 5.3‬עלות שיפורים ושינויים‬
‫‪ 5.3.1‬מחירון שעות מוסכם לפי כוח אדם‬
‫מומחיות‬

‫עלות )‪ ₪‬לשעה‪ ,‬כולל‬

‫עלות לחודש עבור‬

‫מנהל פרויקט‬
‫מנתח מערכות‬
‫איש ‪UI‬‬
‫איש סיסטם‬
‫מעצב גרפי‬
‫מתכנת‪/‬תוכניתן‬
‫ביצועיסט ‪ ,HTML, FLASH‬גראפי‬
‫מטמיע‪/‬מדריך‬
‫יועץ נגישות‬

‫מע"מ(‬
‫‪₪ 290‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 220‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 220‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪₪ 250‬‬

‫עבודה במשרדי המזמין‬

‫‪ 5.4‬תנאי תשלום ) ‪(M‬‬
‫תנאי התשלום‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫הערות‬

‫‪ 5.5‬עלויות נוספות‬
‫על הספק לפרט עלויות נוספות הנדרשות לדעתו ואשר אינן מופיעות בטבלאות המחיר‪ .‬היה‬
‫והספק לא פירט עלויות נוספות‪ ,‬ייחשבו העלויות שפירט בטבלאות המחירים כעלויות‬
‫המלאות לכל דרישות המפרט‪.‬‬
‫הרכיב‬
‫עלות נוספת‬

‫‪122‬‬

‫עלות בש"ח‬

‫שעות‬

‫)כולל מע"מ(‬

‫מוערכות‬

‫הערות‬

‫‪ 5.6‬הצהרת הספק ) ‪(M‬‬
‫הספק מצהיר בזאת כי למד בעיון את כל הרכיבים המפורטים בפרקים ‪ 0-5‬אשר בהזמנה‬
‫להגשת הצעה זו‪ ,‬וכי די בהם לשם הפעלת המערכת כמצופה‪.‬‬
‫רכיבים נוספים אשר נדרשים לדעתו נכללו בסעיף 'עלויות נוספות' )לעיל ‪ (5.5‬ותומחרו‪.‬‬
‫התמחור המפורט בפרק זה‪ ,‬לרבות סעיף ‪ ,5.5‬כולל את העלויות כולן‪ ,‬ולא תשמע טענתו כי‬
‫נדרשים רכיבים נוספים על מנת להפעיל את המערכת כמצופה‪.‬‬
‫היה ובמהלך העבודה או לאחריה‪ ,‬יתעורר צורך ברכיבים נוספים על מנת לתת מענה‬
‫לפונקציונאליות הנדרשת במפרט זה‪ ,‬יישא הספק בלבד בעלות רכיבים אלו‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫נספח א' ‪ -‬אישורים‬
‫‪ 0.6.3‬אישורים‬
‫ניהול חשבונות‬

‫‪124‬‬

‫תעודת עוסק מורשה‬

‫‪125‬‬

‫אישור רישום תאגיד‬

‫‪126‬‬

127

‫אישור רו"ח‪ /‬עו"ד בדבר מורשי חתימה‬

‫‪128‬‬

‫אישור רו"ח על מורשי חתימה ודוגמאות חתימה‬

‫‪129‬‬

‫נספח ב' ‪ -‬אישורי מיקרוסופט‬

‫‪130‬‬

‫נספח ג' ‪ -‬תוצרי עיצוב‬
‫הסבר על תהליך האיפיון ודוגמא למסמך איפיון ‪UI‬‬

‫תוכן עניינים‬
‫‪ .0‬מנהלה‬

‫‪2‬‬

‫‪ 0.1‬כללי ))‪2.............................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.2‬הגדרות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2...........................................................................................‬‬

‫‪ 0.3‬מנהלה ))‪2..........................................................................................................................I‬‬

‫‪0.3.1‬איש קשר ))‪2...........................................................................................I‬‬
‫‪0.3.2‬כנס ספקים‪2.............................................................................................‬‬
‫‪0.3.3‬נוהל העברת שאלות הספקים ומתן תשובות המזמין )‪2................................I):‬‬
‫‪0.3.4‬מסירת‪ /‬הגשת הצעות ))‪2.......................................................................M‬‬
‫‪ 0.4‬המפרט ))‪2.........................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.5‬קבלת המפרט ))‪2................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.6‬התחייבויות ואישורים שעל הספק להמציא בגין הגשת ההצעה ‪3....................................................‬‬

‫‪0.6.1‬כללי ))‪3.................................................................................................I‬‬
‫‪0.6.2‬תוקף ההצעה ))‪3.....................................................................................I‬‬
‫‪0.6.3‬אישורים ))‪3............................................................................................I‬‬
‫‪0.6.4‬זכויות קניין ))‪3......................................................................................M‬‬
‫‪0.6.5‬שמירת סודיות במעמד רכישת מסמכי הבקשה להצעות )‪3..........................N).‬‬
‫‪0.6.6‬ניגוד אינטרסים ))‪3.................................................................................G‬‬
‫‪ 0.7‬התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה בפרויקט ))‪4.....................................................I‬‬

‫‪0.7.1‬אחריות כוללת ))‪4................................................................................... I‬‬
‫‪0.7.2‬חתימה על חוזה התקשרות ))‪4..................................................................I‬‬
‫‪0.7.3‬בעלות על רכיבי המערכת ))‪4....................................................................I‬‬
‫‪0.7.4‬הקצאת כוח‪ -‬אדם‪4...................................................................................‬‬
‫‪131‬‬

‫‪0.7.5‬התחייבות לשרות ואחריות‪5........................................................................‬‬
‫‪0.7.6‬התחייבויות נוספות ))‪5.............................................................................I‬‬
‫‪0.7.7‬הצהרת סודיות ))‪5...................................................................................I‬‬
‫‪0.7.8‬הוצאות בגין החלפת ספקי‪-‬שירות ‪ /‬ספקי משנה ))‪6.......................................I‬‬
‫‪0.7.9‬כוח אדם חליפי ))‪6...................................................................................I‬‬
‫‪0.7.10‬אי המחאת זכויות ‪ /‬חובות ‪ /‬ביצוע ))‪6........................................................I‬‬
‫‪ 0.8‬בחירת הספק הזוכה ))‪6........................................................................................................I‬‬

‫‪0.8.1‬זכויות המזמין‪6.........................................................................................‬‬
‫‪0.8.2‬בדיקת ההצעות והערכתן‪6..........................................................................‬‬
‫‪ 0.9‬הבקשה להצעת מחיר ))‪6......................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.10‬בעלות על המפרט ועל ההצעה ))‪6........................................................................................I‬‬
‫‪ 0.11‬שלמות ההצעה ואחריות כוללת‪6............................................................................................‬‬

‫‪0.11.1‬שלמות ההצעה‪6.....................................................................................‬‬
‫‪0.11.2‬קבלני משנה ))‪7...................................................................................S‬‬
‫‪0.11.3‬קבלני משנה של המזמין ))‪7..................................................................M‬‬
‫‪ 0.12‬מבנה המפרט ))‪7..............................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.13‬מבנה ההצעה הנדרש ‪ -‬כללי ))‪7.........................................................................................M‬‬
‫‪ 0.14‬סיווג סעיפי המפרט ‪ -‬השיטה ))‪7..........................................................................................I‬‬

‫‪1‬יעדים ))‪I‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 1.1‬כללי‪9..................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬לקוח‪/‬מומחה היישום ‪9...........................................................................................................‬‬

‫‪1.2.1‬המזמין‪9..................................................................................................‬‬
‫‪1.2.2‬חברת התוכנה המתחזקת את המערכת התפעולית‪9......................................‬‬
‫‪ 1.3‬משתמשים‪9.........................................................................................................................‬‬

‫‪1.3.1‬סוגי משתמשים‪9.......................................................................................‬‬
‫‪1.3.2‬קהלי היעד‪9.............................................................................................‬‬
‫‪ 1.4‬יעדים ומטרות‪9.....................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.5‬בעיות‪9................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬יישום‬

‫‪11‬‬
‫‪132‬‬

‫‪2.1‬כללי ))‪I‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2.2‬משתמשים ))‪I‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2.3‬שפות ))‪S‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2.4‬ארכיטקטורת המידע באתר ))‪S‬‬

‫‪14‬‬

‫‪2.5‬כללי שימושיות ועיצוב ))‪S‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2.5.1‬עקרונות עיצוב‬

‫‪17‬‬

‫‪ 2.5.2‬התאמה לדפדפנים‬

‫‪17‬‬

‫‪2.5.3‬כללי שימושיות לתפריטי הניווט ‪19‬‬
‫‪2.5.4‬תוצרי העיצוב‬

‫‪21‬‬

‫‪2.6‬מערכות האתר ))‪S‬‬

‫‪22‬‬

‫‪2.6.1‬כללי ))‪S‬‬

‫‪22‬‬

‫‪2.6.2‬מערכות משיקות נוספות ))‪S‬‬

‫‪23‬‬

‫‪2.6.3‬מערכת ניהול התוכן באתר‬

‫‪24‬‬

‫‪2.6.3.1‬כללי‬

‫‪24‬‬

‫‪2.6.3.2‬ניהול עץ האתר – מדורים‬

‫‪28‬‬

‫‪2.6.3.3‬התאמה למנועי חיפוש חיצוניים ))‪28.................................................... SEO‬‬
‫‪ 2.6.3.4‬ניהול התוכן‬

‫‪29‬‬

‫‪2.6.3.4.1‬ניווט‬

‫‪31‬‬

‫‪2.6.3.4.2‬ניהול דפים ותבניות‬

‫‪32‬‬

‫‪2.6.3.4.3‬שליטה ובקרה‬

‫‪32‬‬

‫‪2.6.3.4.4‬ניהול קישורים‬

‫‪33‬‬

‫‪2.6.3.4.5‬ניהול מאפיינים‬

‫‪34‬‬

‫‪2.6.3.5‬ניהול תבניות ))‪35................................Themes/Templates/Page layouts‬‬
‫‪2.6.3.6‬ניהול היבטים ))‪ Views‬ברשימות‪ ,‬רכיבים ופריטים המופיעים בהם‪38...............‬‬
‫‪2.6.3.7‬ניהול רכיבים )‪ (blocks‬והפריטים המופיעים בהם‪39........................................‬‬
‫‪2.6.3.8‬מערכת ניהול תרגום לשפות ותגיות‪39..........................................................‬‬
‫‪2.6.3.8.1‬שפות‬

‫‪39‬‬
‫‪133‬‬

‫‪2.6.3.8.2‬תרגום דפים‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.8.3‬תרגום מאפיינים‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.8.4‬תרגום ‪Labels‬‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.9‬ניהול הדפסות )הדפסה ידידותית(‪40............................................................‬‬
‫‪2.6.3.10‬דוחות‬

‫‪40‬‬

‫‪2.6.3.11‬ניהול קישורים‬

‫‪40‬‬

‫‪2.6.3.12‬ניהול משתמשים והרשאות ‪40‬‬
‫‪2.6.3.12.1‬מערכת הרשאות וסיסמאות‪40................................................................‬‬
‫‪ 2.6.3.12.2‬ניהול גישה‬

‫‪41‬‬

‫‪ 2.6.3.12.3‬ניהול כניסת משתמשים רשומים למערכת‪41............................................‬‬
‫‪ 2.6.3.12.4‬ניהול ‪Session‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 2.6.3.12.5‬גלישה מאובטחת‬

‫‪41‬‬

‫‪2.7‬סוגי תוכן ))‪Content Type‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2.8‬תבניות האתר ))‪42.................................................................Page layout) (S‬‬
‫‪2.8.1‬כללי‪42....................................................................................................‬‬
‫‪2.8.2‬תבנית עמוד הבית ‪42................................................................................‬‬
‫‪2.8.3‬תבנית לובי ‪ /‬רכיבים‪42..............................................................................‬‬
‫‪2.8.4‬תבנית בלוג‪42..........................................................................................‬‬
‫‪2.8.5‬תבנית תוכן כללי‪42...................................................................................‬‬
‫‪2.8.6‬תבנית צובר ‪42........................................................................................‬‬
‫‪2.8.7‬תבנית גלריה‪43........................................................................................‬‬
‫‪2.8.8‬תבנית ספר מקוון‪43..................................................................................‬‬
‫‪2.8.9‬תבנית אירועים‪43.....................................................................................‬‬
‫‪2.8.10‬תבנית ניוזלטר ‪43...................................................................................‬‬
‫‪2.8.11‬תבנית מבט עולמי ראשי‪43.......................................................................‬‬
‫‪2.8.12‬תבנית פרטי מדינה ‪43.............................................................................‬‬
‫‪2.8.13‬תבנית תוצאות השוואה במבט עולמי‪43......................................................‬‬
‫‪134‬‬

‫‪2.8.14‬תבנית שאלות ותשובות ‪43.......................................................................‬‬
‫‪2.8.15‬תבנית חיפוש מתקדם‪43..........................................................................‬‬
‫‪2.8.16‬תבנית תוצאות חיפוש‪44..........................................................................‬‬
‫‪2.8.17‬תבנית ‪44....................................................................................... 404‬‬
‫‪2.9‬רכיבי התשתית ))‪44...............................Web Parts/Blocks/Portlets/etc…) (S‬‬
‫‪ 2.9.1‬רכיב ניווט‬

‫‪44‬‬

‫‪ 2.9.2‬רכיבי הזדהות‪ ,‬רישום וסיסמה ‪44‬‬
‫‪2.9.2.1‬רכיב הזדהות‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.2‬רכיב רישום‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.3‬רכיב שינוי סיסמה‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.4‬רכיב שחזור סיסמה‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.3‬רכיב קישורי סיכום‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.4‬רכיב שאילתת תוכן‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.5‬רכיב צובר פרסומים\ מאמרים ‪45.................................................................‬‬
‫‪ 2.9.6‬רכיב לוח שנה‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.7‬רכיב פריטים קשורים )‪45....................................................Related items):‬‬
‫‪ 2.9.8‬רכיב עורך תוכן‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.9‬רכיב קובץ‪/‬קבצים להורדה‬

‫‪45‬‬

‫‪2.9.10‬רכיב אלבום תמונות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.11‬רכיב תמונות מתחלפות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.12‬רכיב הערות שוליים‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.13‬רכיב ‪Redirection‬‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.14‬רכיב ‪Media \ Flash‬‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.15‬רכיב באנרים‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.16‬רכיב כלי עזר‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.17‬רכיב ענן תגיות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.18‬רכיב קישורים‬

‫‪46‬‬
‫‪135‬‬

‫‪ 2.9.19‬רכיב תגובות‬

‫‪47‬‬

‫‪ 2.9.20‬רכיב הצגת ‪RSS‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 2.9.21‬רכיב מפת אתר‬

‫‪47‬‬

‫‪2.10‬יישומים ))‪S‬‬

‫‪47‬‬

‫‪2.10.1‬מנגנון רכישה מקוונת של מוצרי המכון ‪47.......................................................‬‬
‫‪ 2.10.2‬יישומים "חברתיים" ))‪52...............................................................Social‬‬
‫‪2.10.3‬חיפוש ‪53..............................................................................................‬‬
‫‪2.11‬אבטחת מידע ))‪S‬‬

‫‪56‬‬

‫‪2.12‬נפחים עומסים וביצועים ))‪S‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ 2.12.1‬שימוש במערכת‬

‫‪60‬‬

‫‪ 2.12.2‬זמני תגובה מחייבים ))‪S‬‬

‫‪60‬‬

‫‪3‬טכנולוגיה ותשתית‬

‫‪62‬‬

‫‪ 3.1‬כללי – דרישות סף ממערכת ניהול התוכן המוצעת ))‪62.....................................M‬‬
‫‪ 3.2‬ארכיטקטורה ))‪S‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 3.3‬חומרה מרכזית ))‪S‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ 3.4‬אחסנת הנתונים ))‪S‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 3.5‬תחנות וציוד קצה ))‪G‬‬

‫‪70‬‬

‫‪3.6‬ציוד היקפי ))‪S‬‬

‫‪70‬‬

‫‪3.7‬מערכת ההפעלה ))‪G‬‬

‫‪71‬‬

‫‪3.7.1‬מערכת ההפעלה בשרת‪71.........................................................................‬‬
‫‪3.7.2‬מערכת ההפעלה בתחנות הקצה‪73..............................................................‬‬
‫‪ 3.8‬מסד הנתונים ))‪S‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 3.9‬כלי פיתוח ותחזוקה ))‪S‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3.10‬כלי תפעול וייצור ))‪G‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3.11‬רשתות ציבוריות ))‪G‬‬

‫‪76‬‬

‫‪3.12‬דרישות עתידיות ))‪G‬‬

‫‪76‬‬

‫‪4‬המימוש ))‪S‬‬

‫‪78‬‬
‫‪136‬‬

‫‪ 4.1‬כללי ))‪I‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ 4.2‬גורמים מעורבים‬

‫‪82‬‬

‫‪ 4.2.1‬ניהול‪82.................................................................................................‬‬
‫‪4.2.2‬צוותים מקצועיים – צוותי הפיתוח‪86.............................................................‬‬
‫‪ 4.2.3‬סיוע טכני ותוכני‪90..................................................................................‬‬
‫‪4.2.4‬ספקים וגורמי חוץ ))‪92............................................................................S‬‬
‫‪4.2.5‬מעמד וניסיון הספק ))‪100.......................................................................M‬‬
‫‪4.2.6‬מתודולוגיה ומומחיות ))‪101.....................................................................G‬‬
‫‪ 4.2.7‬קבלני משנה‪106......................................................................................‬‬
‫‪4.3‬תוכנית עבודה ))‪S‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ 4.3.1‬שיטת הפיתוח ‪107.................................................................................‬‬
‫‪4.3.2‬תכנית עבודה כללית ‪107...........................................................................‬‬
‫‪4.3.3‬לוח זמנים‪107..........................................................................................‬‬
‫‪4.3.4‬תכנית פרטנית ‪108...................................................................................‬‬
‫‪ 4.3.5‬קריטריונים ואישור שלבי העבודה ‪111........................................................‬‬
‫‪4.4‬השלב הבא ‪ -‬המיידי ))‪I‬‬

‫‪111‬‬

‫‪4.5‬תפעול שוטף ))‪S‬‬

‫‪112‬‬

‫‪ 4.5.1‬שירותי הקמה‪112...................................................................................‬‬
‫‪ 4.5.2‬שינויים ושיפורים‪112...............................................................................‬‬
‫‪4.6‬תיעוד ))‪S‬‬

‫‪112‬‬

‫‪4.7‬שירות ותחזוקה))‪S‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ 4.7.1‬תמיכה‪113............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.2‬הרצה‪113..............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.3‬אחריות‪113............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.4‬תחזוקה‪113...........................................................................................‬‬
‫‪4.8‬השתלבות בארגון ))‪S‬‬

‫‪114‬‬

‫‪ 4.8.1‬הטמעת המערכת‪114..............................................................................‬‬
‫‪137‬‬

‫‪4.8.1.1‬הדרכה בסיסית‪114................................................................................‬‬
‫‪4.8.1.2‬הדרכה נוספת‪114.................................................................................‬‬
‫‪4.8.1.3‬מדריך ומצגת למשתמש‪114....................................................................‬‬
‫‪4.9‬הסבות ))‪I‬‬

‫‪114‬‬

‫‪4.10‬חוסן ואמינות )בדיקות ומבחני קבלה( ))‪115....................................................S‬‬
‫‪ 4.10.1‬תוכנית הבדיקה‪115..............................................................................‬‬
‫‪ 4.10.2‬בדיקות קבלה ‪115.................................................................................‬‬
‫‪ 4.10.3‬שיטת הבדיקות ‪116..............................................................................‬‬
‫‪ 4.10.4‬נהלי הבדיקות‪116..................................................................................‬‬
‫‪5‬עלות ))‪S‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 5.1‬כללי ))‪118.........................................................................................................................I‬‬
‫‪ 5.2‬עלות פיתוח והקמה‪118.........................................................................................................‬‬

‫‪5.2.1‬עלות פיתוח‪118........................................................................................‬‬
‫‪5.2.2‬עלויות נוספות‪119.....................................................................................‬‬
‫‪ 5.3‬עלות שיפורים ושינויים‪121.....................................................................................................‬‬

‫‪5.3.1‬מחירון שעות מוסכם לפי כוח אדם‪121..........................................................‬‬
‫‪ 5.4‬תנאי תשלום ))‪121............................................................................................................M‬‬
‫‪ 5.5‬עלויות נוספות‪122.................................................................................................................‬‬
‫‪ 5.6‬הצהרת הספק ))‪123..........................................................................................................M‬‬

‫נספח א' ‪ -‬אישורים‬

‫‪124‬‬

‫נספח ב' ‪ -‬אישורי מיקרוסופט‬

‫‪130‬‬
‫‪130‬‬

‫נספח ג' ‪ -‬תוצרי עיצוב‬

‫‪131‬‬

‫‪.1‬תהליך איפיון‬

‫‪141‬‬

‫‪ 1.1‬שלב א' – הכרות וניתוח ‪141...................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬שלב ב' – איפיון תהליכים מרכזיים באתר‪142.............................................................................‬‬
‫‪ 1.3‬שלב ג' – הצגת סכמות לתבניות מרכזיות באתר‪144...................................................................‬‬
‫‪ 1.4‬שלב ד' ‪ -‬מסמך אפיון פונקציונאלי ‪144...............................................................................FRS‬‬
‫‪ FRS‬פונקציונאלי להמחשה )פרויקט אשר נעשה לרשת מזון(‪145.......................................................‬‬
‫‪138‬‬

‫תבנית רשימה נפתחת ) ‪145...................................Expand & collapse List (Q&A‬‬
‫רכיב מוצר‬

‫‪148‬‬

‫נספח ד' ‪ -‬שרותי אחסון‬

‫‪189‬‬

‫נספח ה' ‪SLA -‬‬

‫‪198‬‬

‫הגדרת עדכוני המערכת‪ ,‬התחייבויות הצדדים‪ ,‬השירות והתמיכה‬
‫)להלן‪" :‬השירותים"(‪200............................................................................................................. .‬‬
‫‪ .1‬הספק מצהיר‪ ,‬כי מצויים בידו כל ההיתרים‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬היכולת הטכנית‪ ,‬הידע וכוח האדם הדרושים לשם‬
‫מתן השירותים‪200.................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .2‬הספק מצהיר‪ ,‬כי הוא בעל הניסיון‪ ,‬המומחיות והציוד הטכני הדרושים לצורך מתן השירותים כמפורט‬
‫בהסכם זה‪200......................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .3‬מוסכם על הצדדים כי כל איחור שנגרם כתוצאה מנסיבות שלספק לא היתה כל השפעה ו‪/‬או אחריות‬
‫עליהם‪ ,‬לא ייחשב כהפרת ההסכם‪200.......................................................................................... .‬‬
‫‪ .4‬הספק מתחייב לערוך במערכת עדכונים מעת לעת המתחייבים מכוחם של השינויים התמידיים הפוקדים‬
‫את הטכנולוגיות המשמשות לתחזוקת האתר בהתאם ללוחות זמנים ובהתאם לתכניות העבודה הנהוגים‬
‫אצל הספק‪200......................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .5‬הספק יהא רשאי להיעזר בצדדי ג' ו‪/‬או קבלני משנה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו המקצועי‪ ,‬לשם קיום מי‬
‫מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם‪200.................................................................................................. .‬‬
‫הספק יעניק למזמין את השירותים תוך השקעת מיטב כוח האדם והאמצעים הדרושים לשם כך כפי שיפורט‬
‫להלן‪202................................................................................................................................. .‬‬

‫‪.1‬מרכז התמיכה של הספק פועל בימים א' עד ה' בין השעות ‪ 09:00‬עד ‪) .18:00‬להלן‪:‬‬
‫"מרכז התמיכה"( מרכז התמיכה בערבי חג פועל בין השעות ‪ 9:30‬עד ‪) 12:00‬להלן‪:‬‬
‫"שעות פעילות הספק"(‪.‬‬

‫‪202‬‬

‫‪.3‬מרכז התמיכה נועד לפתור בעיות הקשורות בעבודה שוטפת במערכת‪ ,‬ולהבטיח ביצוע‬
‫מהלך עבודה תקין של האתר‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫‪.4‬מרכז התמיכה יספק שירותי תמיכה הנוגעים למערכת בלבד ולא יהיה מחויב להגיש‬
‫סיוע בתוכנות ו‪/‬או מערכות אחרות ו‪/‬או בבעיות רשת שמקורן אינו נוגע למערכת ו‪/‬או אינו‬
‫נובע מהמערכת‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫‪.5‬הספק לא יהא אחראי לכל תקלה ו‪/‬או נזק ו‪/‬או מעשים שמקורם בכוח עליון‪203.......... .‬‬
‫‪ .1‬יש לפנות אל מנהל מחלקת התמיכה טכנית – פיראס אגבריה‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6223753‬את הפנייה יש‬
‫לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת‪207......................................................firas@pionet.co.il. ,‬‬
‫‪139‬‬

‫‪ .2‬במקרה והנ"ל אינו משיב‪ ,‬יש לפנות אל סמנכ"ל התפעול – אסף קיסוס‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6302077‬את‬
‫הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ‪207...................................... assaf@pionet.co.il.‬‬
‫‪ .3‬במקרים של תקלות קיצוניות ולאחר שנעשה שימוש בכלל הטלפונים המצוינים לעיל‪ ,‬ניתן לפנות למנכ"ל‬
‫הספק‪ ,‬שלי מחרז בכל שעה‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6302066‬את הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל‬
‫לכתובת ‪207............................................................................................... shali@pionet.co.il.‬‬

‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו כדלקמן‪208 :‬‬
‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו ולכל חומר‬
‫אחר אודות המזמין שהגיע לספק בשל מתן שירותים על ידו )להלן‪" :‬קובצי המזמין"(‬
‫כדלקמן‪:‬‬

‫‪208‬‬

‫מוסכם כי בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים יהיו רשאים הצדדים להודיע על ביטול ההסכם כדלקמן‪. :‬‬
‫‪209‬‬
‫מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנובע מהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים‬
‫בתל אביב‪209............................................................................................................................‬‬
‫הספק מצהיר כי הנו קבלן עצמאי ואינו משתלב הוא או מי מעובדיו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד‬
‫ומעביד עם המזמין ואין לו ולא יהיה בכוונתו לעשות כן‪ .‬אין בהסכם זה או בתנאי ‪209..............................‬‬
‫מתנאיו משום יחסי עובד ומעביד‪209.............................................................................................‬‬
‫‪ .1‬הוראות הסכם זה מגלמות את המוסכם בין הצדדים במלואו והן מבטלות כל הסכם‪ ,‬הבנה או התחייבות‪,‬‬
‫בע"פ או בכתב‪ ,‬שנעשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לפני חתימתו‪210.........................................................................‬‬
‫‪ .2‬שום ויתור‪ ,‬הנחה‪ ,‬הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה מצד להסכם לא ייחשבו כויתור על ידי אותו‬
‫הצד על זכויותיו‪ ,‬על פי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬או כויתור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אי קיום של‬
‫תנאי כלשהו בהסכם זה על ידי הצד האחר‪ ,‬ולא ישמשו מניעה לדרישה ו‪/‬או תביעה על ידו‪ ,‬אלא אם כן ויתר‬
‫אותו הצד בכתב על זכויותיו באופן מפורש‪210..................................................................................‬‬
‫‪ .3‬כל שינוי ו‪/‬או תוספת להסכם זה טעונים מסמך בכתב החתום כדין על ידי הצדדים‪210..........................‬‬
‫‪ .4‬בדף הפתיחה של האתר יכלל קרדיט לספק וקישור לאתר הבית של הספק‪210...................................‬‬
‫‪ .5‬כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כאמור במבוא להסכם זה‪ .‬כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים‬
‫למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו של אותו צד תיחשב כי הגיעה לתעודתה לא יאוחר מאשר שלושה )‪ (3‬ימי‬
‫עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל‪ ,‬ובמקרה של מסירה ביד ‪ -‬בעת המסירה‪.‬‬
‫נשלחה הודעה בפקסימיליה ‪ -‬תיחשב כי הגיעה לתעודתה בחלוף עשרים וארבע )‪ (24‬שעות מזמן שיגורה‪. ..‬‬
‫‪210‬‬

‫‪140‬‬

‫‪.1‬‬

‫תהליך איפיון‬
‫‪1.1‬‬

‫שלב א' – הכרות וניתוח‬
‫‪ ‬הגדרת קהלי יעד‬
‫‪ ‬הגדרת מטרות האתר‬
‫‪ ‬הגדרת תהליכים מרכזיים באתר‬
‫‪ ‬ממשקים‬
‫‪ ‬מודולים יחודיים לאתר‬
‫‪ ‬ניתוח נתונים קיימים על התנהגות גולשים באתר ‪ /‬באתרים דומים‬

‫שלב זה כולל פגישות עבודה בהשתתפות מנהל פרוייקט‪ ,‬מאפיין ‪ , UI‬ראש צוות‬
‫פיתוח ) לפי הצורך( מטעם פיונט וכן צוות עבודה מטעם הלקוח שמכיל בעלי עיניין‬
‫ראשיים בפרוייקט וכן רפרנטים של מערכות נוספות במידת הצורך ) במידה ונדרש‬
‫ממשק למערכת ‪ ERP‬או ‪ CRM‬יש לשלב בצוות העבודה גם רפרנט מתאים (‪ .‬מנהל‬
‫הפרוייקט מטעם פיונט מסכם כל פגישת עבודה ומבצע מעקב אחר נקודות פתוחות‬
‫שעולות במהלך הפגישות] ראה תבנית סיכום דיון[‬
‫במקביל צוות העבודה של פיונט לומד את האתר הקיים ] יתרונות וחסרונות‪ ,‬נתונים‬
‫סטטיסטיים[ ואתרים מקבילים מתחום ההתמחות של הלקוח‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫‪1.2‬‬

‫שלב ב' – איפיון תהליכים מרכזיים באתר‬
‫‪ ‬מסמך איפיון ראשוני המסכם את תובנות הניתוח‪ .‬המסמך יכיל‬
‫תרשימי זרימה המתארים תסריטים אפשריים לזרימת הגולש באתר‬
‫ותיאור הנקודות המרכזיות‪/‬להתייחסות בכל שלב בתהליך‪.‬‬

‫דוגמא‪:‬‬

‫‪142‬‬

143

‫שלב ג' – הצגת סכמות לתבניות מרכזיות באתר‬
‫‪1.3‬‬
‫‪ ‬סכמות לתבניות האתר‪ .‬הסכמות מציגות את‪:‬‬

‫דוגמא‪:‬‬

‫‪‬‬

‫קונספט חיפוש ואיתור המידע )הניווט( באתר‬

‫‪‬‬

‫ארגון המידע‬

‫‪‬‬

‫מיקום ופונקציונליות של רכיבים‬

‫‪‬‬

‫התייחסות לקידום במנועי חיפוש‬

‫‪‬‬

‫התייחסות לתקני נגישות‬

‫‪http://www.pionet.co.il/sketches/export/default.asp‬‬
‫‪http://www.pionet.co.il/sketches/rami-levi/?id=1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫שלב ד' ‪ -‬מסמך אפיון פונקציונאלי ‪FRS‬‬
‫‪ ‬מסמך המתאר את הפונקציונליות של כל תבנית והרכיבים באתר‪.‬‬
‫הפירוט יוצג מאורגן בטבלה המתייחסת לתיאור הרכיב‪ ,‬הפעולה‪,‬‬
‫מאפיינים הערות למיישם‪ ,‬התייחסות ל‪ WS -‬לצד סכמות ויזואליות‬
‫שחור לבן‬
‫‪ ‬מסמך זה יאושר על ידי הלקוח ומהווה אישור אבו דרך לשלב האיפיון‬

‫‪144‬‬

‫‪ FRS‬פונקציונאלי להמחשה )פרויקט אשר נעשה לרשת מזון(‬

‫אין לעשות בנספח זה כל שימוש שלא הותר ע"י פיונט מפורשות‪ ,‬או להעבירו לצד‬
‫ג'‪.‬‬
‫תבנית רשימה נפתחת ‪( Expand & collapse List (Q&A‬‬
‫‪ .1‬סכימה‬

‫‪145‬‬

‫‪.2‬‬

‫כללי‬
‫רשימה מותאמת להצגת פריטים נפתחים בטעינת העמוד מוצגת רק‬
‫הכותרת‪ .‬תכולת הרשימה בשליטת עורך התוכן‪ .‬מתאים לתצוגה של סקרים‬
‫ושל כל רשימה נפתחת‬

‫‪.3‬‬

‫פונקציונאליות‬
‫‪146‬‬

‫רכיב‬

‫תיאור‬

‫‪header‬‬

‫ראה לעיל‬

‫‪footer‬‬

‫ראה לעיל‬

‫מאפיינים‬

‫פעולה‬

‫הערות‬

‫ניווט במחלקות ראה לעיל‬
‫הסופר‬
‫תפריט ניווט‬
‫צדדי‬

‫תפריט המציג את לחיצה על אחת‬
‫הקטגוריות‬

‫מהקטגוריות תטען‬

‫בקטגוריות שאינן חלק‬

‫הנמצאות תחת‬

‫את הדף הרלונטי‬

‫מקטלוג המוצרים ותהליך‬

‫הקטגוריה‬

‫הקניה באתר‪.‬‬

‫שנבחרה‬
‫איזור ימני‬

‫תפריט זה מופיע רק‬

‫איזורים בצד ימין‬
‫בתבנית בו ישולבו‬
‫רכיבים בהתאם‬
‫לפריסה שתיקבע‬

‫רשימה נפתחת רכיב שמציג‬
‫רשימת נושאים‬

‫פתיחת פריט‬
‫ברשימה‬

‫תחתיה את‬
‫התקציר ואם קיים סגירת פריט‬
‫בפריט תוכן‬

‫ברשימה‬

‫בשדה "תוכן" יוצג‬
‫קישור לפריט‬
‫עצמו בהתאם‬
‫לתבנית התוכן‬
‫שלו‬

‫‪147‬‬

‫רכיב מוצר‬
‫‪ .1‬סכימה מוצר בקטלוג )דוגמא(‬
‫תצוגה רגילה‬

‫תצוגת מוצר חדש‬

‫‪148‬‬

‫תצוגת מוצר במבצע‬

‫תצוגת מוצר שהוכנס לסל‬

‫מוצר ברשימת הזמנה קבועה )תצוגה רגילה‪ ,‬תצוגת מוצר במבצע‪ ,‬תצוגת מוצר חדש על‬
‫המדף‪ ,‬תצוגת מוצר לא קיים באתר(‬

‫‪149‬‬

‫‪ .2‬כללי‬
‫מציג מוצר מקטלוג המוצרים בצורה מתומצתת‪ .‬הרכיב מאפשר צפייה‬
‫בפרטים נוספים אודות המוצר‪ ,‬הוספת המוצר להזמנות קבועות‪ ,‬בחירת‬
‫כמות והוספת המוצר לסל‪.‬‬
‫‪ .3‬פונקציונאליות‬
‫תיאור‬

‫פעולה‬

‫הערות‬

‫תמונת המוצר‬

‫‪-‬‬

‫גודל התמונה והנחיות גראפיות יקבעו‬
‫בשלב העיצוב‬

‫צלמית 'צפייה‬
‫בפרטי מוצר'‬

‫לחיצה על הצלמית פותחת את‬
‫דף פרטי המוצר בחלון חדש‪.‬‬

‫במעבר עכבר תוצג בועית הסבר )‪tool‬‬
‫‪(tip‬‬

‫צלמית 'הוספה‬
‫להזמנות‬
‫קבועות'‬

‫לחיצה על הצלמית תפתח טופס במעבר עכבר תוצג בועית הסבר )‪tool‬‬
‫‪(tip‬‬
‫הוספה להזמנות קבועות‬

‫שם המוצר‬

‫כפי שמופיע בקובץ הפריטים‬

‫מחיר ליחידה‬

‫כפי שמופיע בקובץ הפריטים‬

‫מחיר ליחידת‬
‫מידה‬

‫כפי שמופיע בקובץ הפריטים‬

‫שדה קלט‪ :‬כמות מאפשר הזנת מספר המייצג את ניתן להזין מספר בשדה‪ ,‬או‬
‫להוסיף‪/‬להפחית את הכמות ע"י שימוש‬
‫מספר הפריטים שהמשתמש‬
‫בחיצים‪.‬‬
‫מעוניין להוסיף לסל‬
‫כפתור 'הוסף‬
‫לסל'‬

‫לחיצה על הכפתור מוסיפה את‬
‫המוצר לסל הקניות‬

‫המוצר מתווסף ע"פ הכמות המצויינת‬
‫בשדה הכמות‪ .‬לאחר לחיצה על‬
‫הכפתור‪ ,‬המותר מוכנס לסל והפתור‬
‫הופך לכפתור 'הסר מהסל'‬

‫כפתור 'הסר‬
‫מהסל'‬

‫לחיצה על הכפתור מסירה את‬
‫המוצר מהסל‪.‬‬

‫הכפתור מופיע רק במידה והמוצר כבר‬
‫קיים בסל‪.‬‬
‫הצלמית מופיעה עבור מוצרים חדשים‬
‫באתר )פרמטר(‬

‫צלמית 'חדש'‬

‫‪150‬‬

‫תיאור‬

‫הערות‬

‫פעולה‬

‫מחיר מבצע‬

‫כפי שמופיע בקובץ הפריטים‬

‫חיווי 'מוצר בסל' מציג את קיום וכמות המוצר‬
‫בסל הקניות‬

‫החיווי מופיע כאשר מוצר התווסף לסל‬

‫דוגמא לסקיצות בפרוייקטים בעלי זיקה לפרוייקט המכון לדמוקרטיה‬
‫‪.1‬‬

‫פרויקט אתר נשיא המדינה )בהקמה(‬

‫‪.2‬‬

‫פרויקט אתר אוניברסיטת בר אילן )בהקמה(‬

‫‪151‬‬

152

‫‪.3‬‬

‫פרויקט אתר 'המוסד'‬

‫‪.4‬‬

‫פרויקט אתר מבצע אברהם‬

‫‪.5‬‬

‫פרויקט אתר שער הממשלה ‪gov.il‬‬

‫‪153‬‬

‫‪.6‬‬

‫פרויקט אתר המועצה הישראלית לצרכנות‬

‫‪.7‬‬

‫פרויקט אתר ארגון ויצו העולמי‬

‫‪.8‬‬

‫פרויקט אתר קק"ל )בהקמה(‬

‫‪154‬‬

‫‪.9‬‬

‫פרויקט אתר מכללת גליל מערבי‬

‫‪.10‬‬

‫פרויקט אתר הסוכנות היהודית‬

‫‪155‬‬

‫‪.11‬‬

‫פרויקט אתר 'פרויקט מסע'‬

‫‪.12‬‬

‫פרויקט אתר מוזיאון ישראל‬

‫‪.13‬‬

‫פרויקט אתר 'ארגון בטרם' )מכרז(‬

‫‪156‬‬

‫‪.14‬‬

‫פרויקט אתר חברת החשמל )מכרז(‬

‫‪.15‬‬

‫פרויקט אתר אוניברסיטת בן גוריון‬

‫‪157‬‬

‫‪.16‬‬

‫פרויקט אתר מכון היצוא )אסטרטגיית אינטרנט(‬

‫‪.17‬‬

‫פרויקט אתר מכללת אחווה‬

‫‪158‬‬

‫דוגמא ל ‪Style Guide‬‬

‫‪Table of contents‬‬
‫‪ .0‬מנהלה‬

‫‪2‬‬

‫‪ 0.1‬כללי ))‪2.............................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.2‬הגדרות )‪(I‬‬
‫קראנו והבנו והסעיף מקובל עלינו‪.‬‬

‫‪2...........................................................................................‬‬

‫‪ 0.3‬מנהלה ))‪2..........................................................................................................................I‬‬

‫‪0.3.1‬איש קשר ))‪2...........................................................................................I‬‬
‫‪0.3.2‬כנס ספקים‪2.............................................................................................‬‬
‫‪0.3.3‬נוהל העברת שאלות הספקים ומתן תשובות המזמין )‪2................................I):‬‬
‫‪0.3.4‬מסירת‪ /‬הגשת הצעות ))‪2.......................................................................M‬‬
‫‪ 0.4‬המפרט ))‪2.........................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.5‬קבלת המפרט ))‪2................................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.6‬התחייבויות ואישורים שעל הספק להמציא בגין הגשת ההצעה ‪3....................................................‬‬

‫‪0.6.1‬כללי ))‪3.................................................................................................I‬‬
‫‪0.6.2‬תוקף ההצעה ))‪3.....................................................................................I‬‬
‫‪0.6.3‬אישורים ))‪3............................................................................................I‬‬
‫‪0.6.4‬זכויות קניין ))‪3......................................................................................M‬‬
‫‪0.6.5‬שמירת סודיות במעמד רכישת מסמכי הבקשה להצעות )‪3..........................N).‬‬
‫‪0.6.6‬ניגוד אינטרסים ))‪3.................................................................................G‬‬
‫‪ 0.7‬התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה בפרויקט ))‪4.....................................................I‬‬

‫‪0.7.1‬אחריות כוללת ))‪4................................................................................... I‬‬
‫‪0.7.2‬חתימה על חוזה התקשרות ))‪4..................................................................I‬‬
‫‪0.7.3‬בעלות על רכיבי המערכת ))‪4....................................................................I‬‬
‫‪0.7.4‬הקצאת כוח‪ -‬אדם‪4...................................................................................‬‬
‫‪159‬‬

‫‪0.7.5‬התחייבות לשרות ואחריות‪5........................................................................‬‬
‫‪0.7.6‬התחייבויות נוספות ))‪5.............................................................................I‬‬
‫‪0.7.7‬הצהרת סודיות ))‪5...................................................................................I‬‬
‫‪0.7.8‬הוצאות בגין החלפת ספקי‪-‬שירות ‪ /‬ספקי משנה ))‪6.......................................I‬‬
‫‪0.7.9‬כוח אדם חליפי ))‪6...................................................................................I‬‬
‫‪0.7.10‬אי המחאת זכויות ‪ /‬חובות ‪ /‬ביצוע ))‪6........................................................I‬‬
‫‪ 0.8‬בחירת הספק הזוכה ))‪6........................................................................................................I‬‬

‫‪0.8.1‬זכויות המזמין‪6.........................................................................................‬‬
‫‪0.8.2‬בדיקת ההצעות והערכתן‪6..........................................................................‬‬
‫‪ 0.9‬הבקשה להצעת מחיר ))‪6......................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.10‬בעלות על המפרט ועל ההצעה ))‪6........................................................................................I‬‬
‫‪ 0.11‬שלמות ההצעה ואחריות כוללת‪6............................................................................................‬‬

‫‪0.11.1‬שלמות ההצעה‪6.....................................................................................‬‬
‫‪0.11.2‬קבלני משנה ))‪7...................................................................................S‬‬
‫‪0.11.3‬קבלני משנה של המזמין ))‪7..................................................................M‬‬
‫‪ 0.12‬מבנה המפרט ))‪7..............................................................................................................I‬‬
‫‪ 0.13‬מבנה ההצעה הנדרש ‪ -‬כללי ))‪7.........................................................................................M‬‬
‫‪ 0.14‬סיווג סעיפי המפרט ‪ -‬השיטה ))‪7..........................................................................................I‬‬

‫‪1‬יעדים ))‪I‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 1.1‬כללי‪9..................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬לקוח‪/‬מומחה היישום ‪9...........................................................................................................‬‬

‫‪1.2.1‬המזמין‪9..................................................................................................‬‬
‫‪1.2.2‬חברת התוכנה המתחזקת את המערכת התפעולית‪9......................................‬‬
‫‪ 1.3‬משתמשים‪9.........................................................................................................................‬‬

‫‪1.3.1‬סוגי משתמשים‪9.......................................................................................‬‬
‫‪1.3.2‬קהלי היעד‪9.............................................................................................‬‬
‫‪ 1.4‬יעדים ומטרות‪9.....................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.5‬בעיות‪9................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬יישום‬

‫‪11‬‬
‫‪160‬‬

‫‪2.1‬כללי ))‪I‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2.2‬משתמשים ))‪I‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2.3‬שפות ))‪S‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2.4‬ארכיטקטורת המידע באתר ))‪S‬‬

‫‪14‬‬

‫‪2.5‬כללי שימושיות ועיצוב ))‪S‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2.5.1‬עקרונות עיצוב‬

‫‪17‬‬

‫‪ 2.5.2‬התאמה לדפדפנים‬

‫‪17‬‬

‫‪2.5.3‬כללי שימושיות לתפריטי הניווט ‪19‬‬
‫‪2.5.4‬תוצרי העיצוב‬

‫‪21‬‬

‫‪2.6‬מערכות האתר ))‪S‬‬

‫‪22‬‬

‫‪2.6.1‬כללי ))‪S‬‬

‫‪22‬‬

‫‪2.6.2‬מערכות משיקות נוספות ))‪S‬‬

‫‪23‬‬

‫‪2.6.3‬מערכת ניהול התוכן באתר‬

‫‪24‬‬

‫‪2.6.3.1‬כללי‬

‫‪24‬‬

‫‪2.6.3.2‬ניהול עץ האתר – מדורים‬

‫‪28‬‬

‫‪2.6.3.3‬התאמה למנועי חיפוש חיצוניים ))‪28.................................................... SEO‬‬
‫‪ 2.6.3.4‬ניהול התוכן‬

‫‪29‬‬

‫‪2.6.3.4.1‬ניווט‬

‫‪31‬‬

‫‪2.6.3.4.2‬ניהול דפים ותבניות‬

‫‪32‬‬

‫‪2.6.3.4.3‬שליטה ובקרה‬

‫‪32‬‬

‫‪2.6.3.4.4‬ניהול קישורים‬

‫‪33‬‬

‫‪2.6.3.4.5‬ניהול מאפיינים‬

‫‪34‬‬

‫‪2.6.3.5‬ניהול תבניות ))‪35................................Themes/Templates/Page layouts‬‬
‫‪2.6.3.6‬ניהול היבטים ))‪ Views‬ברשימות‪ ,‬רכיבים ופריטים המופיעים בהם‪38...............‬‬
‫‪2.6.3.7‬ניהול רכיבים )‪ (blocks‬והפריטים המופיעים בהם‪39........................................‬‬
‫‪2.6.3.8‬מערכת ניהול תרגום לשפות ותגיות‪39..........................................................‬‬
‫‪2.6.3.8.1‬שפות‬

‫‪39‬‬
‫‪161‬‬

‫‪2.6.3.8.2‬תרגום דפים‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.8.3‬תרגום מאפיינים‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.8.4‬תרגום ‪Labels‬‬

‫‪39‬‬

‫‪2.6.3.9‬ניהול הדפסות )הדפסה ידידותית(‪40............................................................‬‬
‫‪2.6.3.10‬דוחות‬

‫‪40‬‬

‫‪2.6.3.11‬ניהול קישורים‬

‫‪40‬‬

‫‪2.6.3.12‬ניהול משתמשים והרשאות ‪40‬‬
‫‪2.6.3.12.1‬מערכת הרשאות וסיסמאות‪40................................................................‬‬
‫‪ 2.6.3.12.2‬ניהול גישה‬

‫‪41‬‬

‫‪ 2.6.3.12.3‬ניהול כניסת משתמשים רשומים למערכת‪41............................................‬‬
‫‪ 2.6.3.12.4‬ניהול ‪Session‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 2.6.3.12.5‬גלישה מאובטחת‬

‫‪41‬‬

‫‪2.7‬סוגי תוכן ))‪Content Type‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2.8‬תבניות האתר ))‪42.................................................................Page layout) (S‬‬
‫‪2.8.1‬כללי‪42....................................................................................................‬‬
‫‪2.8.2‬תבנית עמוד הבית ‪42................................................................................‬‬
‫‪2.8.3‬תבנית לובי ‪ /‬רכיבים‪42..............................................................................‬‬
‫‪2.8.4‬תבנית בלוג‪42..........................................................................................‬‬
‫‪2.8.5‬תבנית תוכן כללי‪42...................................................................................‬‬
‫‪2.8.6‬תבנית צובר ‪42........................................................................................‬‬
‫‪2.8.7‬תבנית גלריה‪43........................................................................................‬‬
‫‪2.8.8‬תבנית ספר מקוון‪43..................................................................................‬‬
‫‪2.8.9‬תבנית אירועים‪43.....................................................................................‬‬
‫‪2.8.10‬תבנית ניוזלטר ‪43...................................................................................‬‬
‫‪2.8.11‬תבנית מבט עולמי ראשי‪43.......................................................................‬‬
‫‪2.8.12‬תבנית פרטי מדינה ‪43.............................................................................‬‬
‫‪2.8.13‬תבנית תוצאות השוואה במבט עולמי‪43......................................................‬‬
‫‪162‬‬

‫‪2.8.14‬תבנית שאלות ותשובות ‪43.......................................................................‬‬
‫‪2.8.15‬תבנית חיפוש מתקדם‪43..........................................................................‬‬
‫‪2.8.16‬תבנית תוצאות חיפוש‪44..........................................................................‬‬
‫‪2.8.17‬תבנית ‪44....................................................................................... 404‬‬
‫‪2.9‬רכיבי התשתית ))‪44...............................Web Parts/Blocks/Portlets/etc…) (S‬‬
‫‪ 2.9.1‬רכיב ניווט‬

‫‪44‬‬

‫‪ 2.9.2‬רכיבי הזדהות‪ ,‬רישום וסיסמה ‪44‬‬
‫‪2.9.2.1‬רכיב הזדהות‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.2‬רכיב רישום‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.3‬רכיב שינוי סיסמה‬

‫‪44‬‬

‫‪2.9.2.4‬רכיב שחזור סיסמה‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.3‬רכיב קישורי סיכום‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.4‬רכיב שאילתת תוכן‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.5‬רכיב צובר פרסומים\ מאמרים ‪45.................................................................‬‬
‫‪ 2.9.6‬רכיב לוח שנה‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.7‬רכיב פריטים קשורים )‪45....................................................Related items):‬‬
‫‪ 2.9.8‬רכיב עורך תוכן‬

‫‪45‬‬

‫‪ 2.9.9‬רכיב קובץ‪/‬קבצים להורדה‬

‫‪45‬‬

‫‪2.9.10‬רכיב אלבום תמונות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.11‬רכיב תמונות מתחלפות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.12‬רכיב הערות שוליים‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.13‬רכיב ‪Redirection‬‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.14‬רכיב ‪Media \ Flash‬‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.15‬רכיב באנרים‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.16‬רכיב כלי עזר‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.17‬רכיב ענן תגיות‬

‫‪46‬‬

‫‪2.9.18‬רכיב קישורים‬

‫‪46‬‬
‫‪163‬‬

‫‪ 2.9.19‬רכיב תגובות‬

‫‪47‬‬

‫‪ 2.9.20‬רכיב הצגת ‪RSS‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 2.9.21‬רכיב מפת אתר‬

‫‪47‬‬

‫‪2.10‬יישומים ))‪S‬‬

‫‪47‬‬

‫‪2.10.1‬מנגנון רכישה מקוונת של מוצרי המכון ‪47.......................................................‬‬
‫‪ 2.10.2‬יישומים "חברתיים" ))‪52...............................................................Social‬‬
‫‪2.10.3‬חיפוש ‪53..............................................................................................‬‬
‫‪2.11‬אבטחת מידע ))‪S‬‬

‫‪56‬‬

‫‪2.12‬נפחים עומסים וביצועים ))‪S‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ 2.12.1‬שימוש במערכת‬

‫‪60‬‬

‫‪ 2.12.2‬זמני תגובה מחייבים ))‪S‬‬

‫‪60‬‬

‫‪3‬טכנולוגיה ותשתית‬

‫‪62‬‬

‫‪ 3.1‬כללי – דרישות סף ממערכת ניהול התוכן המוצעת ))‪62.....................................M‬‬
‫‪ 3.2‬ארכיטקטורה ))‪S‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 3.3‬חומרה מרכזית ))‪S‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ 3.4‬אחסנת הנתונים ))‪S‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 3.5‬תחנות וציוד קצה ))‪G‬‬

‫‪70‬‬

‫‪3.6‬ציוד היקפי ))‪S‬‬

‫‪70‬‬

‫‪3.7‬מערכת ההפעלה ))‪G‬‬

‫‪71‬‬

‫‪3.7.1‬מערכת ההפעלה בשרת‪71.........................................................................‬‬
‫‪3.7.2‬מערכת ההפעלה בתחנות הקצה‪73..............................................................‬‬
‫‪ 3.8‬מסד הנתונים ))‪S‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 3.9‬כלי פיתוח ותחזוקה ))‪S‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3.10‬כלי תפעול וייצור ))‪G‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3.11‬רשתות ציבוריות ))‪G‬‬

‫‪76‬‬

‫‪3.12‬דרישות עתידיות ))‪G‬‬

‫‪76‬‬

‫‪4‬המימוש ))‪S‬‬

‫‪78‬‬
‫‪164‬‬

‫‪ 4.1‬כללי ))‪I‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ 4.2‬גורמים מעורבים‬

‫‪82‬‬

‫‪ 4.2.1‬ניהול‪82.................................................................................................‬‬
‫‪4.2.2‬צוותים מקצועיים – צוותי הפיתוח‪86.............................................................‬‬
‫‪ 4.2.3‬סיוע טכני ותוכני‪90..................................................................................‬‬
‫‪4.2.4‬ספקים וגורמי חוץ ))‪92............................................................................S‬‬
‫‪4.2.5‬מעמד וניסיון הספק ))‪100.......................................................................M‬‬
‫‪4.2.6‬מתודולוגיה ומומחיות ))‪101.....................................................................G‬‬
‫‪ 4.2.7‬קבלני משנה‪106......................................................................................‬‬
‫‪4.3‬תוכנית עבודה ))‪S‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ 4.3.1‬שיטת הפיתוח ‪107.................................................................................‬‬
‫‪4.3.2‬תכנית עבודה כללית ‪107...........................................................................‬‬
‫‪4.3.3‬לוח זמנים‪107..........................................................................................‬‬
‫‪4.3.4‬תכנית פרטנית ‪108...................................................................................‬‬
‫‪ 4.3.5‬קריטריונים ואישור שלבי העבודה ‪111........................................................‬‬
‫‪4.4‬השלב הבא ‪ -‬המיידי ))‪I‬‬

‫‪111‬‬

‫‪4.5‬תפעול שוטף ))‪S‬‬

‫‪112‬‬

‫‪ 4.5.1‬שירותי הקמה‪112...................................................................................‬‬
‫‪ 4.5.2‬שינויים ושיפורים‪112...............................................................................‬‬
‫‪4.6‬תיעוד ))‪S‬‬

‫‪112‬‬

‫‪4.7‬שירות ותחזוקה))‪S‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ 4.7.1‬תמיכה‪113............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.2‬הרצה‪113..............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.3‬אחריות‪113............................................................................................‬‬
‫‪ 4.7.4‬תחזוקה‪113...........................................................................................‬‬
‫‪4.8‬השתלבות בארגון ))‪S‬‬

‫‪114‬‬

‫‪ 4.8.1‬הטמעת המערכת‪114..............................................................................‬‬
‫‪165‬‬

‫‪4.8.1.1‬הדרכה בסיסית‪114................................................................................‬‬
‫‪4.8.1.2‬הדרכה נוספת‪114.................................................................................‬‬
‫‪4.8.1.3‬מדריך ומצגת למשתמש‪114....................................................................‬‬
‫‪4.9‬הסבות ))‪I‬‬

‫‪114‬‬

‫‪4.10‬חוסן ואמינות )בדיקות ומבחני קבלה( ))‪115....................................................S‬‬
‫‪ 4.10.1‬תוכנית הבדיקה‪115..............................................................................‬‬
‫‪ 4.10.2‬בדיקות קבלה ‪115.................................................................................‬‬
‫‪ 4.10.3‬שיטת הבדיקות ‪116..............................................................................‬‬
‫‪ 4.10.4‬נהלי הבדיקות‪116..................................................................................‬‬
‫‪5‬עלות ))‪S‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 5.1‬כללי ))‪118.........................................................................................................................I‬‬
‫‪ 5.2‬עלות פיתוח והקמה‪118.........................................................................................................‬‬

‫‪5.2.1‬עלות פיתוח‪118........................................................................................‬‬
‫‪5.2.2‬עלויות נוספות‪119.....................................................................................‬‬
‫‪ 5.3‬עלות שיפורים ושינויים‪121.....................................................................................................‬‬

‫‪5.3.1‬מחירון שעות מוסכם לפי כוח אדם‪121..........................................................‬‬
‫‪ 5.4‬תנאי תשלום ))‪121............................................................................................................M‬‬
‫‪ 5.5‬עלויות נוספות‪122.................................................................................................................‬‬
‫‪ 5.6‬הצהרת הספק ))‪123..........................................................................................................M‬‬

‫נספח א' ‪ -‬אישורים‬

‫‪124‬‬

‫נספח ב' ‪ -‬אישורי מיקרוסופט‬

‫‪130‬‬
‫‪130‬‬

‫נספח ג' ‪ -‬תוצרי עיצוב‬

‫‪131‬‬

‫‪.1‬תהליך איפיון‬

‫‪141‬‬

‫‪ 1.1‬שלב א' – הכרות וניתוח ‪141...................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬שלב ב' – איפיון תהליכים מרכזיים באתר‪142.............................................................................‬‬
‫‪ 1.3‬שלב ג' – הצגת סכמות לתבניות מרכזיות באתר‪144...................................................................‬‬
‫‪ 1.4‬שלב ד' ‪ -‬מסמך אפיון פונקציונאלי ‪144...............................................................................FRS‬‬
‫‪ FRS‬פונקציונאלי להמחשה )פרויקט אשר נעשה לרשת מזון(‪145.......................................................‬‬
‫‪166‬‬

‫תבנית רשימה נפתחת ) ‪145...................................Expand & collapse List (Q&A‬‬
‫רכיב מוצר‬

‫‪148‬‬

‫נספח ד' ‪ -‬שרותי אחסון‬

‫‪189‬‬

‫נספח ה' ‪SLA -‬‬

‫‪198‬‬

‫הגדרת עדכוני המערכת‪ ,‬התחייבויות הצדדים‪ ,‬השירות והתמיכה‬
‫)להלן‪" :‬השירותים"(‪200............................................................................................................. .‬‬
‫‪ .1‬הספק מצהיר‪ ,‬כי מצויים בידו כל ההיתרים‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬היכולת הטכנית‪ ,‬הידע וכוח האדם הדרושים לשם‬
‫מתן השירותים‪200.................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .2‬הספק מצהיר‪ ,‬כי הוא בעל הניסיון‪ ,‬המומחיות והציוד הטכני הדרושים לצורך מתן השירותים כמפורט‬
‫בהסכם זה‪200......................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .3‬מוסכם על הצדדים כי כל איחור שנגרם כתוצאה מנסיבות שלספק לא היתה כל השפעה ו‪/‬או אחריות‬
‫עליהם‪ ,‬לא ייחשב כהפרת ההסכם‪200.......................................................................................... .‬‬
‫‪ .4‬הספק מתחייב לערוך במערכת עדכונים מעת לעת המתחייבים מכוחם של השינויים התמידיים הפוקדים‬
‫את הטכנולוגיות המשמשות לתחזוקת האתר בהתאם ללוחות זמנים ובהתאם לתכניות העבודה הנהוגים‬
‫אצל הספק‪200......................................................................................................................... .‬‬
‫‪ .5‬הספק יהא רשאי להיעזר בצדדי ג' ו‪/‬או קבלני משנה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו המקצועי‪ ,‬לשם קיום מי‬
‫מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם‪200.................................................................................................. .‬‬
‫הספק יעניק למזמין את השירותים תוך השקעת מיטב כוח האדם והאמצעים הדרושים לשם כך כפי שיפורט‬
‫להלן‪202................................................................................................................................. .‬‬

‫‪.1‬מרכז התמיכה של הספק פועל בימים א' עד ה' בין השעות ‪ 09:00‬עד ‪) .18:00‬להלן‪:‬‬
‫"מרכז התמיכה"( מרכז התמיכה בערבי חג פועל בין השעות ‪ 9:30‬עד ‪) 12:00‬להלן‪:‬‬
‫"שעות פעילות הספק"(‪.‬‬

‫‪202‬‬

‫‪.3‬מרכז התמיכה נועד לפתור בעיות הקשורות בעבודה שוטפת במערכת‪ ,‬ולהבטיח ביצוע‬
‫מהלך עבודה תקין של האתר‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫‪.4‬מרכז התמיכה יספק שירותי תמיכה הנוגעים למערכת בלבד ולא יהיה מחויב להגיש‬
‫סיוע בתוכנות ו‪/‬או מערכות אחרות ו‪/‬או בבעיות רשת שמקורן אינו נוגע למערכת ו‪/‬או אינו‬
‫נובע מהמערכת‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫‪.5‬הספק לא יהא אחראי לכל תקלה ו‪/‬או נזק ו‪/‬או מעשים שמקורם בכוח עליון‪203.......... .‬‬
‫‪ .1‬יש לפנות אל מנהל מחלקת התמיכה טכנית – פיראס אגבריה‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6223753‬את הפנייה יש‬
‫לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת‪207......................................................firas@pionet.co.il. ,‬‬
‫‪167‬‬

‫‪ .2‬במקרה והנ"ל אינו משיב‪ ,‬יש לפנות אל סמנכ"ל התפעול – אסף קיסוס‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6302077‬את‬
‫הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ‪207...................................... assaf@pionet.co.il.‬‬
‫‪ .3‬במקרים של תקלות קיצוניות ולאחר שנעשה שימוש בכלל הטלפונים המצוינים לעיל‪ ,‬ניתן לפנות למנכ"ל‬
‫הספק‪ ,‬שלי מחרז בכל שעה‪ ,‬לטלפון ‪ .052-6302066‬את הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל‬
‫לכתובת ‪207............................................................................................... shali@pionet.co.il.‬‬

‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו כדלקמן‪208 :‬‬
‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו ולכל חומר‬
‫אחר אודות המזמין שהגיע לספק בשל מתן שירותים על ידו )להלן‪" :‬קובצי המזמין"(‬
‫כדלקמן‪:‬‬

‫‪208‬‬

‫מוסכם כי בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים יהיו רשאים הצדדים להודיע על ביטול ההסכם כדלקמן‪. :‬‬
‫‪209‬‬
‫מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנובע מהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים‬
‫בתל אביב‪209............................................................................................................................‬‬
‫הספק מצהיר כי הנו קבלן עצמאי ואינו משתלב הוא או מי מעובדיו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד‬
‫ומעביד עם המזמין ואין לו ולא יהיה בכוונתו לעשות כן‪ .‬אין בהסכם זה או בתנאי ‪209..............................‬‬
‫מתנאיו משום יחסי עובד ומעביד‪209.............................................................................................‬‬
‫‪ .1‬הוראות הסכם זה מגלמות את המוסכם בין הצדדים במלואו והן מבטלות כל הסכם‪ ,‬הבנה או התחייבות‪,‬‬
‫בע"פ או בכתב‪ ,‬שנעשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לפני חתימתו‪210.........................................................................‬‬
‫‪ .2‬שום ויתור‪ ,‬הנחה‪ ,‬הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה מצד להסכם לא ייחשבו כויתור על ידי אותו‬
‫הצד על זכויותיו‪ ,‬על פי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬או כויתור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אי קיום של‬
‫תנאי כלשהו בהסכם זה על ידי הצד האחר‪ ,‬ולא ישמשו מניעה לדרישה ו‪/‬או תביעה על ידו‪ ,‬אלא אם כן ויתר‬
‫אותו הצד בכתב על זכויותיו באופן מפורש‪210..................................................................................‬‬
‫‪ .3‬כל שינוי ו‪/‬או תוספת להסכם זה טעונים מסמך בכתב החתום כדין על ידי הצדדים‪210..........................‬‬
‫‪ .4‬בדף הפתיחה של האתר יכלל קרדיט לספק וקישור לאתר הבית של הספק‪210...................................‬‬
‫‪ .5‬כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כאמור במבוא להסכם זה‪ .‬כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים‬
‫למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו של אותו צד תיחשב כי הגיעה לתעודתה לא יאוחר מאשר שלושה )‪ (3‬ימי‬
‫עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל‪ ,‬ובמקרה של מסירה ביד ‪ -‬בעת המסירה‪.‬‬
‫נשלחה הודעה בפקסימיליה ‪ -‬תיחשב כי הגיעה לתעודתה בחלוף עשרים וארבע )‪ (24‬שעות מזמן שיגורה‪. ..‬‬
‫‪210‬‬

‫‪Mygov web style template‬‬

‫‪168‬‬

The 'Mygov web template' is the web style to be adopted for all WebPages
available to visitors
Via the Internet. The style includes navigation to the main services of the
Mygov portal web site, search box, global footer, language and services
tools

169

1.1

Header element

1.1.2 Mygov logo + slogan

The mygov Logo measures 494px wide x 70px high
1.1.3 Language


select button (English \Hebrew)
Font Arial 1 #a0a1a3
1.1.4 Search box

Is constant, applied globally, maintained by the Corporate Web Team
and can not be changed
1.1.5 Background


Gradient # f9f6ff-#e4e6eb
Thin reray gradient line height: 1px (jpg)
1.1.6 Navigate upper menu
170

navigate between the main services in the web site

text: enable : Arial 13#ffffff
Selected: Arial 13#ffffff
Rollover :Arial 13#ffffff

171

1.2


Image area measures 112px wide x 42 px high
Link style is constant, maintained to the all web pages, include navigate
to personal, help and services, credit, RSS and copyright
Title: Arial 18 #284b85
Link enable: Arial 12 #5e686e
Link rollover: Arial 12 #284b85
Credit: Arial 12#818282
RSS: Arial 11 #898a8a
Copyright; Arial 12 #898a8a
1.3

Footer element

Web width

Web width: 950 px.

172

1.4

Login page

173

174

1.4.2 Login area


login to the private area include password and link .
text: title Arial 14 #2c5893
Instruction Arial 12#5a666d
1.4.3 Main

Flash or other area measures 658 px wide x 290 px high :
include all the service options that the website offers after the
login
1.4.4 secured information area

Secured area measures 272px wide x 102 px high : include
information abut the security on the web site
1.4.5 promotion

Promotion area of login pages include a flash or other media measures
950px wide x 88px high,

175

1.5

Home page

176

177

1.5.2 Private details area
• Private detail area includes details and link to private
information category
• Private detail area include a image measures 100px wide x
100px

high

and

text:

Arial

12

#2c5893

1.5.3 Remainder area
• Remainder area include Inbox, messages, this area appear
on the home page and on the internals pages
Text: title: Arial 14 #ff451b
Inbox title: Arial 11 #5a666d
Message header Arial 12 bold # 0d2b59
More message Arial 11 #98a4ac
Remainder: Arial 12 #636363, link Arial 12 #36669e

1.5.4 My services area- category flash area

My services area include a flash or other media measures 950px wide
x 290px high,

In the right left a list of the category , select one of them , all the sub
categories are appear on the main area. Include summery and news.
Max 3 lines.
178

Text Arial 12 Bold/regular #0d2b59

Right menu text: Arial 16 bold and regular #ffffff
Category header Arial 16 #ffffff
Subcategory Text Arial 12 #0d2a58

179

1.5.5 Right side menu

Popular services, link to 'mygov sms', MyGov guide include an image
measures 179px wide x 130px high

Guide header: Arial 14 bold #fd8289 text: Arial 12 #0d2d5c link :Arial
12 #386aa5
Header Arial 12 #0f3464
Text Arial 12 #36669e
1.5.6 Left side menu

Help and tools
Text Header: Arial 14 #fefeff
Arial 12 #36669e
1.5.7 Collective credit display

Table that contains Header of the actions that activity in the website
with expanding and decrease of the details.
Text: Arial 11 #6f7a80

180

1.6

Internal page

181

1.6.2 Personal messages area

This area include name, notices, mails, guide and SMS services
182

Name: Arial 14 bold and regular #ff451b
Notice: Arial 12 #5a666d there must be a media (icon) gif.format
measures 17px wide x 18px high.
mail: link ;Arial 11 #36669e, Rollover; Arial 11 #0f2958 there must be a
media (icon) gif.format measures 17px wide x 22px high.
SMS/guide: media flash or other format 236px wide x 57px high. Title;
Arial 14 bold #fe512a, Content; Arial 12 #0d2d5c

1.6.3 Main content area

Summery all the details abut the selected category of the user. Include

sub right menu.

order in separates units, any unit contain the information of the lowest
level of the category,

documents, history and general details.

Header: Arial 16 #ffffff
Details: title, Arial 14 #173b6f; : content, Arial 12 #173b6f
History: title, Arial 11 #7d8289; link, enable Arial 12 #36669e roll over
Arial 12 #0f2958
Documents: : Arial 16 #ffffff sub doc. :Arial 14 #0d2d5c, link, Arial 12
#36669e roll over

Arial 12 #0f2958

There must be a media jpg.format measures 84px wide x 94px high

1.6.4 Right category menu
183

navigate menu between the sub category include 3 level of categories.
Level 1 : Arial 16 bold #ffffff
Level 2 : Arial 14 #ffffff
Level 3 : Arial 12 #ffffff
Level 4 : enable Arial 12 #36669e,rollover Arial 12 #0f2958, selected

Arial 12 #ff4151b
1.6.5 Left side menu

links to further services on the specific category
media flash or other format 231px wide x 70px high. Link enable ; Arial
12 #36669e, link rollover; Arial 12 #0f2958
1.6.6 Right side menu

Popular services, link to 'mygov sms', MyGov guide

Guide header: Arial 14 bold #fd8289 text: Arial 12 #0d2d5c link :Arial
12 #386aa5
Header Arial 12 #0f3464
Text Arial 12 #36669e

184

2. fonts

page

Page

Location

location

Font

Siz

famil

e

Weight

y
Web

Header

Search fields

Header

language

Arial

14

regular

Header

Nevigate upper menu

Arial

13

regular

footer

Category header

Arial

18

Bold

footer

Link/credit/RSS/copyrigh

Arial

12

regular

templat
e

t
Login

Login area

title

Arial

14

regular

Home

Private

content

Arial

12

regular

page

details
text

Arial

14

regular

Inbox

Arial

11

regular

Remainder

Arial

12

regular

Text

Arial

12

Regular/bol

page

area
Remainde
r area
Remainde
r area
Remainde
r area
My service
area
My service

d
Right menu Category
185

Arial

16

Regular

area

header

My service

Right menu Sub

area

Category

Right side

Arial

12

Regular

Guide unit –header

Arial

14

Bold

Guide unit –text

Arial

12

Bold

header

Arial

14

regular

text

Arial

12

Regular

Text

Arial

11

Regular

Name

Arial

14

Bold

Notice/content

Arial

12

Regular

Mail-link

Arial

11

Regular

SMS\guide

Arial

14

Bold

Header

Arial

16

Regular

Details

Arial

14

Regular

History

Arial

11

Regular

History-link

Arial

12

Documents

Arial

16

Regular

Subdocuments

Arial

14

Regular

menu
Right side
menu
left side
menu
left side
menu
Collective
credit
display
Internal

Personal

page

messages
area

Main
content
area

186

Right

Subdocuments-linl

Arial

12

Regular

Level1

Arial

16

Bold

Level2

Arial

14

Regular

Level3

Arial

12

regular

Level4

Arial

12

regular

category
menu
Right
category
menu
Right
category
menu
Right
category
menu

187

3. Background and text colours

188

‫נספח ד' ‪ -‬שרותי אחסון‬

‫אחסון האתר בשרתי פיונט בחוות השרתים של נטוויז'ן ]ספק אינטרנט מומחה ‪ [ ISP‬יספק‬
‫למכון לדמוקרטיה את היתרונות הבאים‪:‬‬
‫•‬

‫קו אינטרנט מהיר מאוד המחובר ישירות לצומת האינטרנט‬

‫•‬

‫שרידות גבוהה‪ ,‬תשתית החווה ממוזגת ‪ 24‬שעות‬

‫•‬

‫גנרטורים למקרה של נפילת חשמל‬

‫•‬

‫ניטור השרתים ‪ 24‬שעות לזיהוי ואיתור תקלות במהירות‬

‫•‬

‫שירותי גיבוי יומי ובדיקה לשיחזור שבועי‬

‫•‬

‫שירותי שמירה על השרתים ‪ 24‬שעות‬

‫•‬

‫יכולת תיקון או החלפת השרת במקרה של תקלה משביתה‪.‬‬

‫•‬

‫אנשי סיסטם ותמיכה מהשורה הראשונה לתמיכה בכירה‪.‬‬

‫שרתי פיונט טכנולוגיות ממוקמים במתקני ספקי האינטרנט נטויז'ן בחיפה‪.‬‬
‫הגיבויים נעשים ע"י ובאחריות פיונט‪ ,‬כאשר גיבוי חודשי יועבר למכון לדמוקרטיה למשמרת‬
‫אחת לחודש‪.‬‬
‫הטכנולוגיה‪:‬‬
‫חברת ‪ NetVision‬מפעילה את עורק תקשורת ה‪ IP-‬הגדול ביותר בארץ‪ ,‬המאפשר גישה‬
‫לאינטרנט בחיוג וקווי נל"ן עבור מאות אלפי לקוחות‪ .‬לחברה ארכיטקטורת רשת ייחודית‬
‫בישראל‪ ,‬הבנויה כשני ספקי אינטרנט נפרדים ומאפשרת שרידות מקסימאלית באמצעות‬
‫תקשורת בינלאומית משני אתרים בארץ )תל‪-‬אביב ופתח תקווה( לשני אתרים בעולם‪,‬‬
‫הממוקמים האחד ניו‪-‬יורק והשני בלונדון‪ .‬כל אתר מקשר את ‪ NetVision‬ישירות לשדרת‬
‫האינטרנט העולמית באמצעות שני קווי תקשורת בקצב כולל של ‪ 2.6Gbps‬וזאת באמצעות‬
‫שתי ספקיות אינטרנט נפרדות ‪ PCCW‬ו‪ UUNET (1Gbps-‬כ"א( בלונדון קיים חיבור שלישי‬
‫לחברת ‪ .GC‬כלומר‪ ,‬ל ‪ NetVision‬חיבור כולל לספקיות אינטרנט ראשיות ברוחב פס כולל‬
‫של ‪ .5Gbps‬אתרי הלווין של ‪ NetVision‬בחו"ל מקושרים ל ‪ NetVision‬באמצעות סיבים‬
‫אופטיים בקישורי ‪ STM-1‬בקצב כולל של ‪ .2.42Gbps‬כמו כן ל ‪NetVision 5.5Gbps‬‬
‫לספקיות אינטרנט ישראליות ולשדרת האינטרנט הישראלית‪.‬‬
‫‪189‬‬

‫כמו כן‪ NetVision ,‬מחזיקה ברישיון משרד התקשורת לאספקת שירותי אינטרנט מאז יוני‬
‫‪ ,1994‬והיא חברה בארגון האינטרנט האמריקני ) ‪ ,(CIX‬בארגון האינטרנט האירופאי )‬
‫‪ ,(RIPE‬ובארגון האינטרנט הישראלי )‪.(IIX‬‬
‫פרוט החיבור לשדרת האינטרנט בחו"ל‪:‬‬
‫לחברת ‪ NetVision‬קישורים שונים בקצב כולל של ‪ Gbps ½5‬למספר ספקיות אינטרנט‬
‫בארץ‪.‬‬
‫בין הספקיות מנויות חברות אינטרנט ברמה ראשונה בארץ ) ‪ (TEAR-1‬כגון בזק בינלאומי‪,‬‬
‫ברק‪ ,‬קווי זהב‪ ,‬אינטרנט זהב‪ ,‬חברות אינטרנט בארץ ברמה שנייה ) ‪ (TEAR-2‬וצומת‬
‫האינטרנט הישראלית )כ‪ 2-‬קווי ‪ STM-1‬בקצב כולל של ‪.(300Mbps‬‬
‫פרוט החיבור לשדרת האינטרנט בחו"ל ‪:‬‬
‫חברת ‪ NetVision‬מחוברת לשדרת האינטרנט בחו"ל באמצעות שלוש ספקיות אינטרנט‪:‬‬
‫‪,PCCW , GC‬ו‪ ,UUNET-‬בקצב כולל של ‪.5Gbps‬‬
‫ל ‪ NetVision‬שני אתרי לווין )‪ (POP'S‬הממוקמים האחד בלונדון והשני בניו‪-‬יורק‪ .‬כל אתר‬
‫לווין מחובר לשדרת האינטרנט באמצעות שני קווי תקשורת בקצב של ‪ 1Gbps‬וזאת לשתי‬
‫ספקיות אינטרנט נפרדות כמצוין דלעיל )בלונדון ‪ 3‬ספקיות(‪ .‬אתרי הלווין מקושרים ל‬
‫‪ NetVision‬באמצעות שני זוגות סיבים אופטיים נפרדים בכ‪ 16-‬קישורי ‪ STM-1‬בקצב כולל‬
‫של ‪.2.42Gbps‬‬
‫שרטוט רשת ‪NetVision‬‬

‫‪190‬‬

191

192

‫רמת השרידות ברשת ‪:NetVision‬‬
‫ל ‪ -NetVision‬ארכיטקטורת רשת ייחודית בישראל‪ ,‬כאשר ‪ NetVision‬בנויה כשני ספקיות‬
‫אינטרנט נפרדות בעלות שני מרכזי תקשורת נפרדים תוך יצירת שרידות מקסימאלית‬
‫לשדרת הרשת של ‪ .NetVision‬רשת התקשורת המתוארת נבנתה במטרה לאפשר יתירות‬
‫מובנית )‪ (Built-in redundancy‬ונתמכת בריבוי ספקי תקשורת בין לאומיים‪ ,‬ריבוי‬
‫טכנולוגיות‪ ,‬ריבוי ספקי אינטרנט בחו"ל ) ‪ (UUNET,GC,PCCW‬וחיבור מעגלי בין מרכזי‬
‫התקשורת בישראל )בין מרכז התקשורת בחיפה ובפתח תקווה( ובין ‪ 2‬מרכזי התקשורת‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫לרשת ‪ NetVision‬שרידות ב‪ 3-‬רבדים ‪:‬‬
‫רובד הניתובים‪ :‬מרכזי התקשורת של ‪ NetVision‬בחיפה ובפתח תקווה מחוברים לאתר‬
‫תקשורת של ‪ NetVision‬הממוקם בחוף המזרחי )ניו‪-‬יורק( ולאתר תקשורת של ‪NetVision‬‬
‫הממוקם בלונדון‪ .‬מבנה זה מאפשר הפעלת פרוטוקולי ניתוב דינאמיים ליצירת ‪ Flow‬רציף‬
‫של מידע גם במקרה של נפילת קישורים‪ .‬חברת ‪ NetVision‬מפעילה בכל אתר מרכזי שני‬
‫נתבי ‪ GSR‬של סיסקו )מסדרת ‪ (CISCO12000‬ונתב ‪ GSR‬בכל אחד מהאתרים בחו"ל‬
‫)המגובה ע"י נתב ‪ .(7500‬כל אתר מורכב מנתבים מוכפלים המאפשרים יצירת שרידות‬
‫מירבית והמשך עבודה גם במקרה של קריסת אחד הנתבים‪.‬‬
‫חיבור כל אחד מאתרי הלווין של ‪ (NetVision (PoP's‬לשני אתרי המרכז מאפשר המשך‬
‫תקשורת לאתרי הלווין גם במקרה של קריסת אחד מאתרי המרכז‪.‬‬
‫רובד הספקים‪:‬‬
‫חברת ‪ NetVision‬מנצלת את יתרון השרידות הגלום באי‪-‬תלות בספק יחיד‪NetVision .‬‬
‫מחברת את השדרה הפנימית שלה באמצעות מספר ספקים )בזק‪ ,‬מד‪ ,1 -‬סלקום( ומחוברת‬
‫לאינטרנט בחו"ל באמצעות שני אתרים כאשר בכל אתר חיבורים לשני ספקים שונים )שלושה‬
‫בלונדון(‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫רובד התשתית‪:‬‬
‫החיבורים לשדרת האינטרנט בחו"ל נעשים באמצעות קווים אופטיים היוצאים ממרכזי‬
‫התקשורת של ‪ NetVision‬בחיפה ובתל‪-‬אביב‪ .‬הקווים יוצאים על זוג סיבי מד‪-‬נאוטילוס‬
‫בפ"ת וזוג סיבי מד‪-‬נאוטילוס נפרד בחיפה העוברים מסלול שונה במימי הים התיכון לטובת‬
‫שרידות הרשת‪.‬‬
‫מרכזי התקשורת של ‪ NetVision‬בחיפה ובתל‪-‬אביב מחוברים לאתר תקשורת של‬
‫‪ NetVision‬הממוקם בחוף המזרחי )ניו‪-‬יורק( ולאתר תקשורת של ‪ NetVision‬הממוקם‬
‫בלונדון‪ .‬מערך תקשורת זה מבטיח יתירות מרבית‪ ,‬והנו ייחודי לחברת ‪.NetVision‬‬
‫החיבורים לרשת האינטרנט הישראלית מבוססים הן על חיבורי תקשורת ישירים לשדרה‬
‫הישראלית הממוקמים האחד בפ"ת והשני בחיפה‪ ,‬והן על חיבורי תקשורת בין ספקים )בזק‬
‫בינלאומי‪ ,‬קווי זהב וכיוצב'(‪.‬‬
‫מרכז התקשרות בפ"ת מקושר למרכז התקשורת בחיפה באמצעות קווים מרובים בארבעה‬
‫תשתיות שונות – תשתית התמסורת של סלקום‪ ,‬תשתית התמסורת של בזק‪ ,‬תשתית‬
‫התמסורת של ‪ ,MED-1‬תשתית ‪ ATM‬לגיבוי של בזק‪.‬‬
‫מבנה שרידות רשת ‪ Med-Nautilus (NetVision‬משתמשת בשני זוגות הסיבים הכחולים( ‪:‬‬

‫‪194‬‬

‫חוות השרתים של ‪:NetVision‬‬
‫בחוות השרתים של ‪ NetVision‬ביזנס מתארחים כיום למעלה מ‪ 50% -‬מתכניי האינטרנט‬
‫בישראל בהם אתרי ממשלה‪ ,‬בנקים ועסקים רבים נוספים‪ .‬חוות השרתים ממוקמת במרכז‬
‫התקשורת באתר הראשי של חברת ‪ NetVision‬בחיפה ומקושרת ישירות לעולם ברוחב‬
‫הפס הגדול ביותר מבין כל שאר ספקיות האינטרנט בישראל‪ .‬חברת ‪ NetVision‬ביזנס‬
‫מפעילה גם חוות שרתים בניו‪-‬יורק ובלונדון ומשתפת פעולה עם ספקי שירותי אחסון בכל‬
‫העולם‪ .‬ל ‪ NetVision‬ביזנס ניסיון של מעל ‪ 10‬שנים בהפעלת חוות שרתים מסחריות‪.‬‬
‫חוות השרתים של ‪ NetVision‬ביזנס מאפשרת את הגישה המהירה ביותר לתכניי האתר‬
‫שלך באמצעות חיבור של ‪ Giga 2.6‬לרשת האינטרנט הבינ"ל וחיבור של כ‪ Giga 2-‬בקישור‬
‫פנים ארצי‪ .‬לרשת האינטרנט של ‪ NetVision‬מחוברים למעלה מ‪ 400,000 -‬משתמשים‬
‫פרטיים ומעל ל‪ 8500 -‬לקוחות עסקיים בקווי נל"ן‪.‬‬
‫ל ‪ NetVision‬ארכיטקטורת רשת ייחודית בישראל‪ ,‬הבנויה כשני ספקי אינטרנט נפרדים‬
‫ומאפשרת שרידות מקסימאלית באמצעות תקשורת בינלאומית משני אתרים בארץ )תל‪-‬‬
‫‪195‬‬

‫אביב וחיפה( אתר בניו‪-‬יורק ואתר אחד בלונדון‪ .‬מערך תקשורת זה מבטיח יתירות מרבית‪,‬‬
‫והנו ייחודי לחברת ‪.NetVision‬‬
‫אירוח האתר שלך ב ‪ NetVision‬ביזנס יאפשר להם להגיע לתכנים המצויים בו מהר יותר‬
‫וללא כל צורך ביציאה לאינטרנט הציבורי‪.‬‬
‫חוות השרתים של ‪ NetVision‬ביזנס נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך שימוש‬
‫בתשתיות חשמל כפולות‪ ,‬מיזוג אוויר‪ ,‬מערכות כיבוי אש‪ ,‬מערכת רישום בקרת כניסה‪,‬‬
‫מצלמות במעגל סגור ואבטחה היקפית של הבניין כולו‪ .‬כל אלו מבטיחים לשרת שלך שרידות‬
‫גבוהה במיוחד ו ‪ Up Time-‬ללא תחרות‪.‬‬
‫שרת לקוח מחובר למספר מערכות ניטור מתקדמות‪:‬‬
‫ניטור שרת ברמות של תקשורת ויישומים‪ ,‬אספקת דוחות ושליחת‬
‫התראות במייל‪.‬‬
‫בשילוב עם ‪ - WHATSUP‬מאפשר שליחת ‪ SMS‬לצוות טכני או‬
‫ללקוח‪.‬‬
‫איסוף של נתונים על עומסים ותעבורה‬
‫תוכנה להפצה של דרייברים מורשים עבור שרתי ‪ HP‬דיווח על‬
‫תקלות חומרה‪.‬‬
‫תוכנה להפצה של דרייברים מורשים עבור שרתי ‪ IBM‬דיווח על‬
‫תקלות חומרה‪.‬‬
‫ביצוע ‪ Windows Update‬משרת מרכזי‪.‬‬
‫ביצוע פעולות יומיומיות לאופטימיזציה של שרת )דפרגמנטציה‪,‬וכו'(‪.‬‬
‫בדיקות יישומים כמו ‪ IIS ,SQL ,EXCHANGE‬וכו' על ידי מעבר על‬
‫לוגים‪.‬‬

‫‪196‬‬

‫שירותי גיבוי ושחזור לקובצי האתר‪:‬‬
‫שירותי גיבוי‪:‬‬
‫הגיבוי מתבצע באמצעות רובוט מרכזי ומחייב התקנת ‪ Agent‬בשרת ‪.‬‬
‫שרות הגיבוי מחייב כרטיס רשת נוסף בשרת‪.‬‬
‫גיבוי יומי אינקרמנטלי מתבצע מידי יום החל מחצות )תתכן סטייה משעה זו(‪.‬‬
‫גיבוי שבועי )גיבוי מלא( מתבצע כל סוף שבוע‪.‬‬
‫גיבוי שבועי נשמר כ ‪ 4 -‬שבועות‪.‬‬
‫אחת לחודש יוצאות קלטות הגיבוי מהרובוט לאתר אלטרנטיבי בת"א לכספת חסינת אש‪.‬‬
‫נוהל שיחזור נתונים‪:‬‬
‫זמן תגובה לבקשת שיחזור‪ :‬ימים א' עד ה' מ‪ 08:30 -‬עד ‪ .18:00‬תגובה לבקשת השחזור‬
‫‪. Next Day‬‬
‫השחזור יתבצע ע"פ רשימת קבצים לשחזור‪.‬‬
‫חברת ‪ NetVision‬אינה נושאת באחריות לאובדן‪ ,‬שיבוש‪ ,‬מחיקה או פגיעה ברכיבי זיכרון‪,‬‬
‫בסיסי נתונים‪ ,‬יישומי אינטרנט או מידע בכל תבנית שהיא במסגרת שירותי האחסנה אותם‬
‫היא מספקת‪.‬שחזור נתונים שהשתבשו ו‪/‬או נמחקו יבוצע בחיוב נוסף‪ .‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫אפשרות לשחזור קבצים תלויה בגורמים רבים ו ‪ NetVision‬אינה אחראית ואינה מתחייבת‬
‫להצלחת השחזור בחלקו או במלואו‪ .‬תקלת שבר ‪ -‬תוגדר כאי‪-‬זמינות מלאה של השירות‬
‫המסופק בשרת הלקוח‪ .‬שירות הגיבוי אינו מגבה קבצים פתוחים‪ ,‬לגיבוי קבצים פתוחים יש‬
‫צורך ב‪ AGENT-‬ייעודי בתוספת תשלום‪.‬‬
‫גיבוי בסיסי )ברירת מחדל( אינו כולל קבצים נעולים תיקיות ‪ ,WINNT, TMP‬תיקיות‬
‫‪ ,COMPAQ‬ותיקיות עם נעילה שגרתית על הקבצים‪ .‬להלן רשימת ה‪) EXCLUDE -‬במידה‬
‫והתיקיות קיימות(‪:‬‬
‫‪:WINDOWS‬‬
‫‪c:\compaq,c:\pagefile.sys,c:\recycler,c:\temp,C:\WINNT,d:\pagefile.sys,d:\recy‬‬
‫‪cler,d:\temp,e:\pagefile.sys,e:\reycler,e:\temp‬‬

‫‪197‬‬

‫דו"חות וסטטיסטיקות אתר‪:‬‬
‫להלן שירות הסטטיסטיקות של ‪ NetVision‬במידה ותבחר הפורייה להשתמש בהם‪:‬‬
‫סטטיסטיקות‪:‬‬
‫השרתים יקבלו שירות סטטיסטיקה משרת מרכזי באמצעות תוכנת ‪.Live Stats‬‬
‫השרות כולל את הדוחות הבאים‪:‬‬
‫מספר כניסות‪ ,‬מאילו אתרים הגיעו ‪,‬כמה זמן שהו בכל דף באתר‪ ,‬דרך אילו מנועי‬
‫חיפוש וע"י אילו מילות חיפוש הגיעו לאתר‪ ,‬מאילו מדינות וכו'‪ .‬כל הנתונים גם‬
‫בגרפים תלת מימדים ובחתכי זמן שונים‪.‬‬
‫הפורייה תקבל ‪ URL‬עם שם משתמש המאפשר גישה לממשק ‪ WEB‬בו יוכל לצפות‬
‫בנתוני הסטטיסטיקה של האתר שלו‪ .‬ניתן לקבל דו"ח מפורט ב ‪ Email‬ברמה יומית‬
‫ושבועית‪ .‬נתוני תעבורה סטטיסטיים עבור אתרים נשמרים לתקופה של עד ‪3‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫התקנות‪:‬‬
‫התקנת השרתים תבוצע על ידי צוות מהנדסי ה ‪ SYSTEM‬של חוות השרתים של‬
‫‪.NetVision‬‬
‫הקשחת השרתים תבוצע ע"י צוות אבטחת המידע של ‪.NetVision‬‬
‫תחזוקה וגישה מרחוק‪:‬‬
‫הגישה לשרתים עבור הספק התומך ביישום )פיונט( תהיה באמצעות ‪ secure client‬של‬
‫צ'ק פוינט אשר יתחבר ב ‪ VPN‬לשרת הפיירוול בחוות ‪ NetVision‬באמצעות מערכת אימות‬
‫סיסמא מבוססת ‪ OTP‬של אלאדין‪ .‬לספק התומך ביישום תינתן גישה לשירותים אותם הוא‬
‫צריך באמצעות חיבור זה‪.‬חיבור מעדכני התוכן מצד הפורייה יתבצע בצורה דומה או‬
‫באמצעות הגדרת ‪ VPN SITE TO SITE‬בין הפיירוול בחווה לפיירוול של פורייה ישראל‪.‬‬
‫גישה לנתוני הסטטיסטיקה תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר יסופק על ידי‬
‫‪.NetVision‬‬
‫נספח ה' ‪SLA -‬‬

‫הגדרות‬
‫‪198‬‬

‫בהסכם זה‪ ,‬יפורשו המונחים הבאים כדלקמן‪:‬‬
‫"אינטרנט" ‪-‬‬

‫רשת המידע הגלובלית המוכרת ברבים תחת השם "אינטרנט" ו‪/‬או‬
‫"רשת האינטרנט" )‪.(World Wide Web‬‬

‫"המערכת" ‪-‬‬

‫מערכת ה – ‪ SharePoint‬שפותחה על ידי הספק ומהווה את מערכת‬
‫ההפעלה של האתר באינטגראציה עם הרכיבים והקונספט העיצובי‪.‬‬

‫"רכיבים" ‪-‬‬

‫תהליכים ופונקציות בהגדרות המערכת ו‪/‬או שאינם בהגדרות‬
‫המערכת ואשר פותחו ו‪/‬או יפותחו באמצעות כלי פיתוח שהוסיף‬
‫הספק על המערכת‪.‬‬

‫"תפעול שוטף" ‪ -‬כל שינוי ‪,‬עדכון‪ ,‬הוספה‪ ,‬חידוש ושאינם בגדר תקלה שאיננה תקלה‬
‫חמורה ו‪/‬או תקלה חמורה כפי שתוגדרנה להלן ואשר אינם דורשים‬
‫חקירה כלל‪.‬‬
‫"תקלה שאיננה תקלה חמורה" – שגיאה‪ ,‬פגם או ליקוי מכל מין ו‪/‬או סוג שהוא בכל‬
‫חלק של המערכת ו‪/‬או באינטגרציה של חלק מהמערכת עם כל חלק‬
‫אחר של המערכת‪.‬‬

‫"תקלה חמורה" ‪ -‬תקלה המונעת הפעלה ו‪/‬או שימוש ו‪/‬או ניצול של המערכת ו‪/‬או כל‬
‫חלק‬

‫ממנה ו‪/‬או הגורמת להשבתה מלאה ו‪/‬או חלקית של המערכת‪,‬‬

‫לרבות‪ ,‬נפילת שרת ו‪/‬או תקלה הדורשת חקירה ארוכת טווח‪.‬‬

‫‪199‬‬

‫מהות ההסכם‬
‫הגדרת עדכוני המערכת‪ ,‬התחייבויות הצדדים‪ ,‬השירות והתמיכה‬
‫)להלן‪" :‬השירותים"(‪.‬‬

‫הצהרות והתחייבויות הספק‬
‫‪.1‬‬

‫הספק מצהיר‪ ,‬כי מצויים בידו כל ההיתרים‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬היכולת‬

‫הטכנית‪ ,‬הידע וכוח האדם הדרושים לשם מתן השירותים‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫הספק מצהיר‪ ,‬כי הוא בעל הניסיון‪ ,‬המומחיות והציוד הטכני‬

‫הדרושים לצורך מתן השירותים כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫מוסכם על הצדדים כי כל איחור שנגרם כתוצאה מנסיבות‬

‫שלספק לא היתה כל השפעה ו‪/‬או אחריות עליהם‪ ,‬לא ייחשב כהפרת‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫הספק מתחייב לערוך במערכת עדכונים מעת לעת המתחייבים‬

‫מכוחם של השינויים התמידיים הפוקדים את הטכנולוגיות המשמשות‬
‫לתחזוקת האתר בהתאם ללוחות זמנים ובהתאם לתכניות העבודה‬
‫הנהוגים אצל הספק‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫הספק יהא רשאי להיעזר בצדדי ג' ו‪/‬או קבלני משנה‪ ,‬עפ"י שיקול‬

‫דעתו המקצועי‪ ,‬לשם קיום מי מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫הצהרות והתחייבויות המזמין לצורך קבלת שירות ותמיכה‬
‫‪ .1‬על מנת שהמזמין יהא רשאי לקבל שירותים מהספק‪ ,‬על המזמין לחתום על‬
‫הסכם שירות קבוע ולשלם את התמורה המגיעה לספק‪ ,‬כפי שנקבע בהסכם‬
‫העיקרי בין הצדדים המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו‬
‫)להלן‪" :‬ההסכם העיקרי"(‪.‬‬
‫‪ .2‬על המזמין למנות נציג מטעמו שיהווה איש קשר לעבודה מול הספק לצורך‬
‫תיאומים שונים הקשורים בעבודה עם הספק‪ .‬נציג זה יהיה אחראי לריכוז פנים‬
‫ארגוני של החומר המקצועי והלימוד המעשי של המערכת בארגון המזמין‪.‬‬
‫‪ .3‬על המזמין ו‪/‬או מי מטעמה לדווח לספק בכתב על כל תקלה מסוג תקלה‬
‫שאיננה תקלה חמורה וכן על כל תקלה מסוג תקלה חמורה וזאת לצורכי תיעוד‬
‫והמשך טיפול‪.‬‬
‫‪ .4‬תקלות כאמור בס"ק ‪ 5.3‬לעיל תועברנה לספק בכתב באחת מהאופציות‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪‬‬

‫באמצעות דואר אלקטרוני למחלקת שירות לקוחות ותמיכה טכנית –‬

‫‪ Support@pionet.co.il‬או בטלפון ‪.04-8141413‬‬
‫‪ ‬באמצעות פקס שמספרו – ‪.04-8524842‬‬
‫‪ ‬במקרים דחופים‪ ,‬באמצעות טלפון נייד של מנהל מחלקת יישום – פיראס‬
‫אגבריה ‪.052-6223753 -‬‬

‫‪ .5‬בקשה לטיפול תאושר ע"י הספק באמצעות דוא"ל ‪ /‬פקס ‪ /‬טלפון‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫‪ .6‬מוסכם כי המזמין ישתף פעולה באופן מלא עם הספק ו‪/‬או מי מטעמו‪ ,‬ותפעל‬
‫לשימור ולקידום האתר תוך שיתוף פעולה מירבי‪ ,‬נאמנות הדדית‪ ,‬שקיפות‬
‫וחתירה משותפת להצלחה‪.‬‬
‫‪ .7‬המזמין יספק לספק כל אינפורמציה ו‪/‬או כלים על מנת לאפשר לספק למלא‬
‫את התחייבויותיו על פי ההסכם‪ ,‬לרבות פלטי מחשב וצילומי מסמכים‪.‬‬
‫‪ .8‬המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי על הזנת התוכן והנתונים לאתר האינטרנט‬
‫ועל הספק לא תחול כל אחריות בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .9‬המזמין מתחייב שלא לכלול באתרים כל חומר הפוגע או מפר או העלול‬
‫לפגוע או להפר בזכויות הקנייניות של אחרים‪ ,‬כל חומר בעל אופי טורדני‪,‬‬
‫מעליב‪ ,‬עוין‪ ,‬מאיים‪ ,‬גס‪ ,‬גזעני או העלול לפגוע ברגשות הציבור‪ ,‬כל חומר בלתי‬
‫חוקי‪ ,‬כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו‪ ,‬כל חומר הפוגע‬
‫ו‪/‬או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של הספק‪ ,‬כל חומר מאתר אינטרנט‬
‫שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי‬
‫לכלל משתמשי האינטרנט‪.‬‬
‫אופן מתן השירותים‬
‫הספק יעניק למזמין את השירותים תוך השקעת מיטב כוח האדם והאמצעים‬
‫הדרושים לשם כך כפי שיפורט להלן‪.‬‬

‫תמיכה‬

‫‪.1‬‬

‫מרכז התמיכה של הספק פועל בימים א' עד ה' בין השעות ‪09:00‬‬

‫עד‬

‫‪) .18:00‬להלן‪" :‬מרכז התמיכה"( מרכז התמיכה בערבי חג פועל בין‬

‫השעות ‪ 9:30‬עד ‪) 12:00‬להלן‪" :‬שעות פעילות הספק"(‪.‬‬
‫‪202‬‬

‫‪.2‬‬

‫תמיכת הספק הנה טלפונית ושירותי התמיכה ניתנים באמצעות‬

‫טלפון קווי שמספרו‪.04-8141414 :‬‬
‫‪.3‬‬

‫מרכז התמיכה נועד לפתור בעיות הקשורות בעבודה שוטפת‬

‫במערכת‪ ,‬ולהבטיח ביצוע מהלך עבודה תקין של האתר‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫מרכז התמיכה יספק שירותי תמיכה הנוגעים למערכת בלבד ולא‬

‫יהיה מחויב להגיש סיוע בתוכנות ו‪/‬או מערכות אחרות ו‪/‬או בבעיות רשת‬
‫שמקורן אינו נוגע למערכת ו‪/‬או אינו נובע מהמערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫הספק לא יהא אחראי לכל תקלה ו‪/‬או נזק ו‪/‬או מעשים שמקורם בכוח‬

‫עליון‪.‬‬

‫‪203‬‬

‫אופי התמיכה והכיסוי הניתן‬
‫‪ .1‬עם פניית המזמין למרכז התמיכה‪ ,‬יתענה המזמין על‪-‬ידי מרכזנית אשר‬
‫תפתח עבורו קריאת שירות‪.‬‬
‫‪ .2‬תקלות מסוג תקלה שאיננה תקלה חמורה וכן תקלות מסוג תקלה חמורה‬
‫תועברנה כאמור לספק בכתב ותתועדנה לצורך המשך טיפול‪.‬‬
‫‪ .3‬תחילת הטיפול בתקלה מכל סוג שהוא משמעה‪ ,‬אבחון הבעיה והתווית‬
‫הדרך לטיפול בה‪.‬‬
‫‪ .4‬אופי התמיכה יתמקד כאמור‪ ,‬בתמיכה שוטפת ולא בהדרכה‪.‬‬
‫‪ .5‬שירות התמיכה יינתן בהתאם למודולים ולמערכת‪/‬מערכות שנרכשו‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ .6‬מרכז התמיכה יפעל כאמור‪ ,‬לתיקון כל בעיה הנוגעת לתפעול המערכת‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ .7‬לאחר פתיחת קריאת השירות‪ ,‬ישיב מרכז התמיכה למזמין טלפונית ויפעל‬
‫למתן מענה לפניות בהתאם לסוגי התקלות כדלקמן‪:‬‬

‫‪‬‬

‫תחילת טיפול בקריאת שירות הנוגעת לתפעול שוטף של האתר‬

‫ואשר התקבלה עד השעה ‪ 15:00‬תהא באותו היום‪ .‬קריאת שירות כנ"ל‬
‫שהתקבלה לאחר השעה ‪ 15:00‬תחל מיד עם תחילתו של יום העבודה‬
‫הבא‪ .‬הטיפול בתיקון התקלה יימשך ברציפות עד לתיקונה המלא של‬
‫התקלה‪.‬‬
‫‪204‬‬

‫‪‬‬

‫תחילת טיפול בתקלה שאיננה תקלה חמורה ואשר התקבלה בכתב‬

‫עד השעה ‪ 15:00‬תהא באותו היום‪ .‬קריאת שירות כנ"ל שהתקבלה‬
‫לאחר השעה ‪ 15:00‬תחל עם תחילתו של יום העבודה הבא‪ .‬הטיפול‬
‫בתיקון התקלה יימשך ברציפות עד לתיקונה המלא של התקלה‪ .‬מבלי‬
‫לגרוע מהאמור לעיל ואך ורק לעניין תקלה הנוגעת לתפעול שוטף‬
‫ולתקלה שאיננה תקלה חמורה בלבד‪ ,‬לא יבואו במניין השעות לתחילת‬
‫טיפול‪ ,‬השעות אשר אינן במסגרת שעות פעילות הספק ותיקון תקלות‬
‫הנוגעות לתפעול שוטף ו‪/‬או תקלות שאינן תקלות חמורות‪ ,‬תיערכנה אף‬
‫הן ברציפות במסגרת שעות פעילות הספק בלבד‪.‬‬

‫‪‬‬

‫תחילת טיפול בתקלה חמורה במהלך שעות פעילות הספק תהא‬

‫בהקדם האפשרי אך לא יותר משעה מהמועד בו התגלתה התקלה‬
‫החמורה ע"י הספק ו‪/‬או בתוך שעה מהמועד בו הודיעה המזמין לספק‬
‫על דבר גילוי התקלה החמורה‪ .‬הטיפול בתיקון תקלה חמורה יימשך‬
‫ברציפות עד לתיקונה המלא של התקלה‪ .‬תחילת טיפול בתקלה חמורה‬
‫שלא במהלך שעות פעילות הספק תהא בתוך שעה אך לא יותר‬
‫משעתיים מהמועד בו התגלתה התקלה החמורה ע"י הספק ו‪/‬או בתוך‬
‫שעה מהמועד בו הודיעה המזמין לספק על דבר גילוי התקלה החמורה‪.‬‬
‫הטיפול בתיקון תקלה חמורה יימשך ברציפות עד לתיקונה המלא של‬
‫התקלה‪ .‬מחוץ לשעות פעילות הספק‪ ,‬יעמוד לרשות המזמין טלפון נייד‪,‬‬
‫בשעות אלו תתקבלנה קריאות הנוגעות לתקלות חמורות בלבד‪.‬‬
‫‪ .8‬בכל מקרה של תקלה שאינה נוגעת ישירות למערכת‪ ,‬יהיה מרכז התמיכה‬
‫רשאי להפעיל את שיקול דעתו אם לטפל בבעיה או לא‪.‬‬

‫‪205‬‬

‫‪ .9‬מרכז התמיכה מתחייב ליידע את המזמין בתקלות שאינן נוגעות לאתר ו‪/‬או‬
‫למערכת‪ ,‬על מנת המזמין יידע את הספק בכתב אם להמשיך בטיפול בתקלה‪,‬‬
‫אם לאו‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‪ .‬אין האמור בסעיף זה לשחרר את המזמין‬
‫מתשלום עבור ההוצאות שנגרמו עובר למועד זיהוי התקלה‪.‬‬
‫‪ .10‬במידה ומרכז התמיכה בדק ו‪/‬או טיפל בבעיה שאינה נוגעת ישירות לאתר‬
‫המזמין בהסכמת המזמין כאמור‪ ,‬יהא זכאי הספק לחייב את המזמין בעלות‬
‫הבדיקה ו‪/‬או הטיפול ובכל עלות נוספת הנוגעת לטיפול בבעיה לפי תעריף של‬
‫‪ 250‬ש"ח בתוספת מע"מ כחוק לשעת עבודה‪.‬‬
‫‪ .11‬קריאות שהתקבלו במרכז התמיכה של הספק ואשר נוגעות להזמנת‬
‫פיתוחים חדשים במערכת‪ ,‬לרבות‪ ,‬תוספת מכל מין וסוג שהיא‪ ,‬כגון‪ :‬הוספה‬
‫ו‪/‬או שינוי ו‪/‬או וריאציה ו‪/‬או עיצוב )להלן‪" :‬הזמנת תוספות"(‪ ,‬תטופלנה בהתאם‬
‫ללוחות זמנים ובהתאם לתוכניות העבודה הנהוגים אצל הספק בהתאם לשיקול‬
‫דעתו הבלעדי‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬קריאות כנ"ל תתומחרנה בהתאם לשעות‬
‫עבודה בפועל לפי תעריף של ‪ 250‬ש"ח בתוספת מע"מ כחוק לשעת עבודה‪.‬‬
‫האמור לעיל‪ ,‬כולל בחובו‪ ,‬פיתוחים חדשים נוספים למודולים שנרכשו במסגרת‬
‫רכישת רישיון‪/‬ות השימוש‪ .‬מובהר בכל מקרה כי המזמין ישלם תוספת כנ"ל רק‬
‫לאחר אישורה על הזמנה בכתב‪.‬‬

‫‪ .12‬בכל מקרה של טיפול בתקלה ו‪/‬או עדכון ו‪/‬או ביצוע עבודה יזומה של הספק‬
‫שיש בה כדי לפגוע בפעולת המערכת ו‪/‬או ביכולת הזנת הנתונים למערכת‪,‬‬
‫יתאם הספק בכתב ומראש עם המזמין‪ .‬בסיום העבודה ידווח הספק למזמין‬
‫בכתב וכמו כן‪ ,‬יפרט את מהות העבודה שבוצעה‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫נהלי היענות לתקלות חמורות בלבד שלא במסגרת שעות פעילות הספק‬

‫‪ .1‬יש לפנות אל מנהל מחלקת התמיכה טכנית – פיראס אגבריה‪ ,‬לטלפון‬
‫‪ .052-6223753‬את הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת‪,‬‬
‫‪.firas@pionet.co.il‬‬
‫‪ .2‬במקרה והנ"ל אינו משיב‪ ,‬יש לפנות אל סמנכ"ל התפעול – אסף קיסוס‪,‬‬
‫לטלפון ‪ .052-6302077‬את הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל‬
‫לכתובת ‪.assaf@pionet.co.il‬‬
‫‪ .3‬במקרים של תקלות קיצוניות ולאחר שנעשה שימוש בכלל הטלפונים‬
‫המצוינים לעיל‪ ,‬ניתן לפנות למנכ"ל הספק‪ ,‬שלי מחרז בכל שעה‪ ,‬לטלפון‬
‫‪ .052-6302066‬את הפנייה יש לגבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת‬
‫‪.shali@pionet.co.il‬‬

‫‪207‬‬

‫שמירת סודיות‬
‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו כדלקמן‪:‬‬
‫הספק מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע לקובצי המזמין המועברים אליו ולכל חומר‬
‫אחר אודות המזמין שהגיע לספק בשל מתן שירותים על ידו )להלן‪" :‬קובצי המזמין"(‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫לא להעבירם‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬לאף גורם אחר מחוץ למרכז‬

‫התמיכה והפיתוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫לא להעביר‪ ,‬בע"פ או בכתב‪ ,‬כל אינפורמציה הקשורה לקובצי‬

‫המזמין‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫לא לעשות כל שימוש בקובצי המזמין‪ ,‬למעט איתור התקלה ותיקונה‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫למחוק את קובצי הנתונים בתום הטיפול בהם והעברתם למזמין‪,‬‬

‫אלא אם הסכים המזמין להשאירם לצורכי מעקב‪.‬‬

‫‪208‬‬

‫הפסקת ההסכם‬
‫מוסכם כי בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים יהיו רשאים הצדדים להודיע‬
‫על ביטול ההסכם כדלקמן‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫במקרה של הפרת חובות על פי ההסכם‪ ,‬הצד השני יהא רשאי‬

‫להפסיק את ההסכם בהתראה בכתב של ‪ 7‬ימים מראש‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫במקרה ותוגש נגד אחד הצדדים בקשה למתן צו פירוק ו‪/‬או כינוס‬

‫נכסים ו‪/‬או לארגון מחדש ו‪/‬או לכינוס אסיפת נושים ו‪/‬או למינוי נאמן או מפרק‬
‫זמני לחלק משמעותי מנכסיה והבקשה לא הוסרה בתוך ‪ 30‬ימים מיום‬
‫הגשתה‪ ,‬יהא רשאי הצד השני להפסיק את ההסכם בהתראה של ‪ 7‬ימים‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫סיום ההתקשרות ע"י אחד הצדדים יהא מבלי לפגוע בכל זכות או‬

‫תביעה של אחד הצדדים כלפי משנהו‪.‬‬

‫סמכות שיפוט‬
‫מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנובע מהסכם זה תהא‬
‫לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב‪.‬‬

‫היעדר יחסי עובד ומעביד‬
‫הספק מצהיר כי הנו קבלן עצמאי ואינו משתלב הוא או מי מעובדיו בכל דרך שהיא‬
‫במסגרת יחסי עובד ומעביד עם המזמין ואין לו ולא יהיה בכוונתו לעשות כן‪ .‬אין‬
‫בהסכם זה או בתנאי‬
‫מתנאיו משום יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪209‬‬

‫שונות‬
‫‪.1‬‬

‫הוראות הסכם זה מגלמות את המוסכם בין הצדדים במלואו והן‬

‫מבטלות כל הסכם‪ ,‬הבנה או התחייבות‪ ,‬בע"פ או בכתב‪ ,‬שנעשו‪ ,‬אם‬
‫בכלל‪ ,‬לפני חתימתו‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫שום ויתור‪ ,‬הנחה‪ ,‬הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה מצד‬

‫להסכם לא ייחשבו כויתור על ידי אותו הצד על זכויותיו‪ ,‬על פי הסכם זה או‬
‫על פי כל דין‪ ,‬או כויתור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אי קיום של‬
‫תנאי כלשהו בהסכם זה על ידי הצד האחר‪ ,‬ולא ישמשו מניעה לדרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה על ידו‪ ,‬אלא אם כן ויתר אותו הצד בכתב על זכויותיו באופן מפורש‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫כל שינוי ו‪/‬או תוספת להסכם זה טעונים מסמך בכתב החתום‬

‫כדין על ידי הצדדים‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫בדף הפתיחה של האתר יכלל קרדיט לספק וקישור לאתר הבית‬

‫של הספק‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כאמור במבוא להסכם זה‪.‬‬

‫כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו‬
‫של אותו צד תיחשב כי הגיעה לתעודתה לא יאוחר מאשר שלושה ) ‪ (3‬ימי‬
‫עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל‪ ,‬ובמקרה‬
‫של מסירה ביד ‪ -‬בעת המסירה‪ .‬נשלחה הודעה בפקסימיליה ‪ -‬תיחשב כי‬
‫הגיעה לתעודתה בחלוף עשרים וארבע ) ‪ (24‬שעות מזמן שיגורה‪.‬‬

‫‪210‬‬