P. 1
לכבות את השמש1

לכבות את השמש1

|Views: 776|Likes:
Published by Mori Sheshar

More info:

Published by: Mori Sheshar on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

,הנורחאל ןכדוע] 23.6.

04 [
שמשה תא תובכל / רימז לארשי
– 2 –
[קיר]
– 3 –
רימז לארשי
תא תובכל
שמשה
ןאמור
– 4 –
מ"עב רואל האצוה ,גולורטסא
To turn off the Sun
a novel
by Israel Zamir
הפי המענ :הפיטע בוציע
לאמשמ הטמל רבחמה תנומת
'סמ 2 הז ָב ֶ היירי-תנוכמ תווצב
'סמ וילעמ 1 קיל ִ פ ָ ו !
וקאנא
Copyright © by Israel Zamir 2004
" ידיב תורומש תירבעה הרודהמל תויוכזה לכ
מ"עב רואל האצוה 'גולורטסא'
##ת 112$ %ורשה וה &'111
#לט ()-*&12(&&
סקפ ()-*&&2*1&
E-mail:info@astrolog!oil
"strolog #eb Site: $$$astrolog!oil
!עימ ר+אמ לש הרוצ לכב !איהש הרוצ לכב ,וסרפ
– 5 –
תיקלח וא המלש הרוצב
רחא וא ירחסמ שומיש לכל
ל-ומהמ בתכב תשרופמ תושר אלל רוסא
לארשיב ספנ 2((&
#רפ ֶ א . /ניסִ 0 ִ ר12 3 2ה 2 -ינ . פ 4 / הר ָ /564 ה 2 /נס4 מ2 ר ָ י0 ###-
הר ָ ורא 7 ה ָ ט1. ה ָ הר ָ פ 4 ת ָ ער8 ק4 נ ִ 9ֶ /ננ . /:צ 4 מ2 תא ֶ
!הר ָ ;פ 4 ת ִ ל 4 ,יל ִ מִ ,יל ִ מִ
-#רפ . < . ער . =ק ,ָה 2 לב ָ א 7
%יבר רזוע תאמ -רפע תויהל- >ותמ
– 6 –
הבוהאה יתחפשמל
– 7 –
ץוח-דלי :'א קרפ

תא לצה !,יקסרתמ ,יז+פ ?וקע !,יעילק %יב +ז .+ז !חוכה לכב @ור-
-A>ייח
!ונירוחאמ וא ונינפל !אבה ז+פה לופיי %כיה תעל יוכיס לכ היה אל
#ונילע ,ירוי %כיהמו
ו+ תא ליל-%ושיאב חולשל %וע+יש !תע-?וריט A%ויזיב 1$ ,ש+ב
הוקפ ,ע !ביואה קמועב תירצמ תעלבומ >ות לא ינעבוט @ובבו ?חוס
#הזע-תעוצרב הנוחה ,ירצמ אבצ שא לכ תא ,כילע וקמ- Bתשרופמ
ההבו+ש !העב+ לע המימת הממי מעמ קיזחהל ,כילע CD לעמ רטמ
-#,יה ינפ
#רחא ,וקמב הכי יזכרמה חוכה !היעטהה ונחנא !ונעי
וח אל עומ #ונתוא בירקה E רעוס הכ ריווא-+זמב ונתוא חלשש ימ
-יטנא ,יחתות הבו !ינשה +רה תרייש יכ רורב היה רשאכ הלועפה תא
Fעי+ת אל E %וזמו תופורת !תשומחת יז+רא !ט;יפ ִ ילוטמ !,ייקנט
!,יקנט תורשע ,ולבנ המב #ל/אש %מז לע ,ייח ונחנא !ונעי
Fל+ רחא ל+ ונילע ורעתסיש ,יל+ר תוביטחו !תוינוירש
,יקנט #,חר אלל ונתוא ושתכ תובכ תומ+רמו ,יחתות תוללוס
!,ייח ,ייפל !תובהל יזוחא ,ילייחו E שא תונושל וקרי תוינוירש !וטעש
ונייבש יריה ינונ+נמ #תפות יבאכמו הלהבמ וחרצ !,יפרוטמכ וצר
ונקורתה בוטולומ-יקובקבו ,ינומיר !ולזא טאיפ יז+פ #@ובב ומתסנ
וניאש הבורב ?נפנל !שאה לומ לא @ורל היה רתונש לכו וניתופשאמ
#סוניו להביי בייואהש השולק הווקתב רחינ %ור+ב חורצלו הרוי
ועבו העב+ה תיתחתב ,יעונמ ,מחל ולחה ,יירצמ ,יקנט ,ירשע
ונלש לייח חי+ה הלא לכ עצמאבו Fזא המו #הלעמ יפלכ וטעשי ע+ר
ויי !ננתמ אוהשכ ירצמה %וירשה לומ ועצל לחהו החוש >ותמ
תונכל ונעי אל %ייע #הטמ יפלכ יוטנ ושארו חוחש וב+ !תוטומש
!הנושאר-הרזעל ועוויש ,יעוצפ תורשע #-ברק-,לה- ,שב וז העפות
+וסיי ו+ה !המישמה ,ייתסת ,ויה תרב #,יקיר ,ישבוחה יקיתו 4
ת+סל %ה Fהכשחה אוב ע מעמ ,יקיזחמ ציכ >א #ונופי ,יע+פנהו
#תוומ ,הילע רוז+לו ,יעוצפה >ירבח תא ריקפהל ושוריפ ,וי רואל
תא ?ינה עתפל #וקסור ויל+רש עוצפ הכב -!הפ יתוא וריאשת לא-
Bקעזו הלעמ יפלכ ושאר
אלש !רומוהבו -AAתונפתהל לכונש !שמשה תא תובכל !,יהולא-
המו והשמ תישע רבכ אולה- B>ישמה !הלא ,ישק ,יע+רב =שטנ
-###%ולייא-קמעב
לכב המישמל אציי ו+הש שקעתה %ולא לא+י ,ורה-תיזח קפמ
#ריוואה %מ תוצצפה !ירליטרא עויס חיטבהו ריווא-+זמ
AFהלא לכ %כיה
– 8 –
#תומל ול חינאש %נחתה !,יבאכמ קנאנ !הכב יב+ לע יתאשנש לייחה
!>שנ !חרצ אוה #ישאר לע הכיה ִ היינשבו יראווצ לע הלתנ תחא יב
,ילאו+מ ,הינשו לייח אשנ לייח Bהמהתב רצע וניל רבעש ימ #טרG
#,ב
יתלמלמ -!לצנינ וע !עי+נ וע !הארת #רוצעל רוסא !רוצעל רוסא-
ארפ תמהנב רחו ייל+רל לפנ ז+פ !יינפ לע רטס לוח #הצירה בצקב
הפסא המא אמיאו ,וקאו תמיעפ עימשה !הבוטרה לוחה תבכש תא
#@צופתה אלו הצרתנ #הקיח לא ותוא
ירופרפ ונטבב שח E תומל מועש ימ #הנתמב ייח תא יתלביק בוש
-תבריחב !טועושב !הלנסב היה >כ #,ייחב וועב ומצעל פוסו תוומ
#%יעמ
>ייחב תושעל תקפסה רבכ המ #לצנית תאז-לכב ילוא !@ור !@ור-
!יתצר #,לה יבילו ושקנ ייניש -!תחא ,עפ תנייז ישוקב F,ירצקה
#יירחא וקל ,יז+פהו יתכלה !יתמק !יתלפנ
Fהייוו+ ינא אשונ ,אה Fתמ !הרק המ #קתתשה יב+ לעש עוצפה
#סעכב בי+ה אוהו יי ?כ ב+ב ויחל לע יתרטס
#יתלמלמ -!יח התאש רקיעה-
טלשמל ונע+ה ִ תוחוכ תסיפאב 112 #
#יתפלעתהו יתקעצ -Aשבוח-
H
?וסב -וי התיכל @וח-ליכ אפלא-תיבב יכוניחה סומל יתע+ה
טסו+וא 1)&' !,יצע לש תומש ויה תותיכל #ו-שתה ,יומילה תנשל !
#-%רוא תצובק- הארקנ ונתתיכו
ריאמ המת -F@וביקל >לש יחיה %בה תא חולשל תטלחה עומ-
#התיכה >נחמ !לייו
!ביבא-לתב -%ייפ-סקמ- יעוצקמה רפסה-תיבב יתמלש !הרפיס ימיא
,יירהצה-רחא תועשב #יילע חי+שהל התשקתה איהו יתבס לצא יתר+
ישארשכ יתוא התאר אמיא חא ,וי #ריעה תובוחרב @צורתהל יתיברה
רורב היה #ל-צא יזורכ ,יתבה תוריק לע קיבמ ינאו הפוקש בר+ ?וטע
#יתוא ואלכי ,יטירבהו ,ויה קחרי אלש הל
#ה+אב ריאמ לאש -Fל-צא רבח אוה ,אה-
'ריעצה-רמושה' רבח אוה- !הלאשה %מ המהנ -!הלילחו-סח-
-#תואקתפרהל ?חסנש
,וקמ תא יל הארתש תלפטמהמ לייו ריאמ שקיב השי+פה רחאל
>א !טלקיהל יל ועייסיו יינפ תא ומקי ,יימלתהש יתיוויק #יירו+מ
#וחרבו וקמח E יב ולקתנש תמיא לכ !וללה
חא #-תרפא ה'להרימ- ת+צהל !ורח-%יעל התיכה העסנ ברעב
תוש+רנה תוקעזה #>רה לכ ורה %הו תורפ יתש הל+על ,תר ,ינבה
התיבה בושל הטילחה התיכהו !,תוא ומישרה אל אניבור הנח לש
– 9 –
שק תליבח לע יתבשי #>כ לע יל עיוהל חרט אל שיא #הקספהב
#הזחמה %מ תונהיל יתזעהו ,הינפל תוחא תורוש
!יתנתמה העשכ #תר0ומ שפנ שפחמ ימצע יתאצמ ה+צהה ,ויסב
תוצח תארקל #יתוא ?וסאל בושתו ינורסחב שי+רת התיכהש הווקתב
@וביק לש ,יחול תורוא לע עיבצה הליל-רמוש #ישארה-שיבכל יתרי
ינא ,א #פמרטל יוכיס %יא !ותכרעהל #,של עי+הל יל הרוהו !קחורמ
בינ היה אוה #ורח-%יע לש %בתמב %ושיל לכוא !הלילב תכלל חופ
סובוטואה תא סופתל לכוא רקובב #רמושה-תתקבמ הכימש איבהו
#אפלא-תיבל
יתבשח #,יומילל רחאל יתיצר אל ,+ו סובוטואל ?סכ יל היה אל
אל הלילהו !היפשב ותעשב יתמל #יתוא %וחבל הטילחה התיכה ילואש
-תונפל שולשב ,יכשהל ית+הנו תפרב יתבע 'ו התיכב #יתוא יחפה
!%ייע-הכושחו התובע ,ינרוא תשרוח יתיצח הבילחל יכרב #רקוב
#ללילו היצע %יב רתתסהל ו+הנ ,ינתש
!תוש יתיצח #,יבכוכ ללשב וה+נ ,יימשה #קמעה תא הפפא הטלע
!תור=ב ,ילעה >ימס >שוח #הלילה תולוקל בושק !,ימ-תוכירב יתפקע
רוחש ,תכל המ רההו !קקחיצ עובצ !וללי ,ינת #יתלשכ תחא אל
ואירמהש !הליל-ירופיצ ,יסומע ,יחיש ינפ-לע יתפלח ,עפ-ימ #,ייאמ
#,עז תוחירצבו הלהבב
#יתע+ה רקוב-תונפל שולשב
הטשפתה ברעב #,ינב השולשו תונב יתש וע ,ע רחב יתררו+תה
לש ?ושח הזח יתיאר הנושארל #ריק יתייה וליאכ ייניעל %המ תחא
#רקובה ע יתע+רנ אל #וסירתה ,יפוקזהו ,ילו+ה היש #הרענ
תמיא לכו ,ינבה-תחלקמ תא אוצמל יתישקתה ,ינושארה ,ימיב
#תונב ישאר תבבוסה הציחמה-תלל לעמ יתיאר !,יתורישל יתסנכנש
,ינימה ינשל תפתושמ איה תחלקמה יכ !יתטלקש ע רבע המ-%מז
ירצי תא ימעהל אלש !תורחואמה ברעה תועשב חלקתהל יתפעהו
#%ויסינב
,יראשנ אל !,ינויצ %יא !תוניחב %יא Bההומת התיה ,יומילה תטיש
F@מאתהל המ ,של E ימצע תא יתלאש #התיכ
קלח !וירבל #החישל התיכה->נחמ יל ארק ,יחא ,ישוח רובעכ
יכ ,ייכוניח ,ילכ %יא ולו !,יומילב ,יצמאתמ ,ניא @וביקה-ינבמ
%ומא לע ססובמ לוכהו !השינע יעצמא ,תטישב %יא #ומלל ,חירכהל
אוה יכוניחה-סומה יכ !רפסה-תיבמ ,שר+ל לוכי וניא אוה #%ופצמו
#ומל אלש >כ לע ורעטצי וע ,המ ,יחא >א !ערלו בוטל ,תיב
#@וביק ייחל %וכתמ הניא תור/ב
אמיא- #>נחמה עבק -!,יומילב @מאתמ >ניא !לארשי !התא ,+ו-
לע >נמז תא זבזבמ התאו !הלכשה שוכרתש יכ השק תבוע >לש
,ייסאלק הריש יקרפ התיכב ארוק אוה ועב !וירבל -#טמחש
#טמחש תויח אבחיהב רתופ ינא !-האסיואו סאיליא-מ
– 10 –
-Fאמיא לע >ל לבח אל ,אה-
H
המחלמ לע ,ירובי ועמשנ #>להו ררתה @ראב ינוחטיבה בצמה
!I,ינפ לא ,ינפ ברקJ פ-אפק לקמב ונתוא %מאל טלחוה #הבורק
-סומה חטש לע רומשל ונשרנ תולילבו !Iהש-ינומיאJ ש-אב !%יכסב
#יכוניחה
!המענ ,ע חיב הרימשל תאצל ,ושר ימש תא יתאצמ חא ,וי
#רקוב-תונפל עברא ע ,ייתשמ תאזו !תונבב הפיל ונלצא הבשחנש
!,ירועישה תעשב ,יקתפ ונפלחה הכ ע #תופצל יתלוכי אל הזמ רתויל
המכ יכ יתעי Fהב ע+א ,+ ילואו ש+פינ ?וס-?וסש העשה העי+ה ילוא
%היניעב ינא וליאו !תונבה ,ע ,יזמזמתמ רבכ -,יחתופמה- ,ינבה %מ
תושאונ שפחמ !יארב יתצצה תחא אל #ומיע חחושל ,יענש -לי- %ייע
->ומנ !,ינפ-ריהב יתייה #,יורווה יינפ לע %קז תמולפ לש התישאר
-תיבב @צ רעיש !רבתשה ,לוק !והב+ יתתיכ ינב #שמונמו %מנמש !המוק
אל %ייע יפו+ו הרשע-שש יל ואלמ רבכ !ינא וליאו #,תעשפמבו ,ייחש
#ר+ב
איה #תוצצונ ,חפ יניעו הפוקז הכילה !סירתמ >ויח ויה הפיה המענל
,שמו !@וביקב רעונ-תרבחל התוא וחלש הירוה #%מית תונב ,ע התנמנ
#יכוניחה-סומה לא העי+ה
יתלתיח !יתשבלתה #יתטיממ רמושה יתוא @יפקה עבר תוחפ ,ייתשב
פ-אפק לקמ יתחקל !יילענ לע !תולתוחה !-סטֶ א: 2 -ה תא תוזירזב
החיפטו הציצמ לוקו יילענב קב @וב #תיחרזמה המעה רבעל יתרהימו
רוא >פש חריה #היעצב @ובהמ %תוא ?לוש יתייהשכ קוחרמל עמשנ
יצעו !הבשנ הרק חור #תונומראכ ורהזש !,יחלה ,יתבה יפער לע ?וסכ
#ועעונתהו ושרשר תוניראוזקה
,יצעה יפנע %יב #תמנמונמ %ייע איהשכ המענ העיפוה עברו ,יתשב
חפ האלמתנו ,הב הלכתסה המענ #חורב וטטרש ,יהכ ,יללצ ובעתה
#,ישל ומ ,ה #רימט
-#,ילי ,יפטוחש ,יש לע %ומה יל תרפסמ התיה אתבס-
-#לקמ יל שי #שושחל המ >ל %יאו ,יש %יא !המענ-
!תיחרזמה המעה לש חפה ++ לע ?פותל לחה ,ש+ #הכייח ע+רל
#יריה יבנשאל עבמ הרח החל חורו
הרוהש יפכ !יכוניחה-סומה חטש תא ?יקהל ונאצי העשכ רחאל
ונפקע #חורב קבאנ ?ו+הו @ובב וססוב ,ייל+רה #Iרוזאה קפמJ ז-אמה
תכלל ונכשמהו היב יתספת #העמ טעמכ !הקילחה המענו תילולש
#יביל %נורתה -!,לועל רמ+יי אלש !ילא ילא- #תועבצא יבולש
-רח ובו ובמ תיב מע !תיברעמה ר+ל >ומס !סומה יתאפב
רבח ררו+תה ובש ?סונ רחו !תוקבימ תולחמב ,ילוחל עונש ,ילוח
ינב ,יר+ ובש ,וקמב %ושיל בייח ר+ובמ !@וביקה תוטלחה יפ לע #@וביק
– 11 –
תיללצ הריאה הריעז %חלוש-תרונמ #%ולחהמ המ-קחרמ ונפלח #רעונ
#וקשנתה ,עפ-ימ #קובח +וז לש
#הבכ רואהו !השחה תלפטמה תא התהיז המענ
#השחל -!הנוכנ תאז-לכב תוליכרה זא-
ונבשו !,יינפוא %סחמ !,ירוטקרט תככס !לסרוכ שר+מ וניצח
תא הניעשה המענ #,ימנמונמו ,יהוב ונבשי #תרל לחה ,ש+ #המעל
,ירצה הינתמ תא תוניעב יתקבח #היניע תא המצעו יפתכ לע השאר
אלו יתששח >א !האו+ה הזח רבעל ייתועבצא תא ,קל יתבשח ע+רלו
יליעמ תא טושפל יתרהימ #רוקמ הער המענו הבבי חורה #יתזעה
#הוו+ תא תוסכלו
#,ייניע החקפ אלו הטלפ -!הות-
וענ !השב !שיבכל רבעמ #הללי תיברעמ חורו ועיצפה רחש ימומ
#,יל+כ המק ילושחנ
#תפרה %וויכמ הקעצ העמשנ -Aהתיבה הל ָ ב . נ-
#רקוב-תבילחל !תפרל רצחה %מ תורפ שרי+ ינבצע %תפר
#קי9ִ ָו יליל+ % !המעל %כרב תועוצ וארנ תויללצ יתש
הרהימ המענו !% טלפש המסיסה תא ונעמש -!התנמת %ושמש ריו-
Bבישהל
-#,יתשילפ תונבמ השיא אריו-
%מ החי+הש !תשלפ-תבל ייניעב התמש !המענ לע יתעבצהו יתקחצ
#>-נתה
– 12 –
טמחשל תורכמתהה :'ב קרפ
,ע יתררו+תה רשאכ !@וביקל יתע+ה ִ ש ינפל וע טמחשל יתעוותה
רקוב ימ תאצוי התיה אמיא #,הרבא-,רכ תנוכשב ,ילשוריב ימיא
-תיבמ יתבש ינאו -יזכרמה-ריבשמה-ב תונובשח-תלהנמכ הובעל
#,ינותיעב יתצצהו ,ירפס יתארק !,ירועיש יתנכה !רפסה
ובו !רשמהמ האיבה אמיאש !-רמשמ- %ותיע יִ י ָל ל+ל+תה חא ,וי
#-,יעסמ ינשב טמ- Bטמחש תויח יתש
בצמה הרואכל #לק וניא %יינעהש ררבתה >א %תוא רותפל יתיסינ
ימויא לשב ועובירמ זוזל לוכי וניא Bטפב %ותנ רוחשה >למה !טושפ
תובר תועש #ירשפא טמ ינפמ בטיה %+ומ ,+ >א !,ינבלה ,ילכה
טמחש תויח רותפל יתלחתה ,וי ותואמ #הרתפנ היחהש ע !יתלמע
תובוחרב @צורתמ יניאש הצורמ התיה ימיא #ואולמו ,לוע %הב יתאצמו
#,יירהצה-רחא תועש בור תא תיבב הלבמו !ילי+ ינב רתיכ
H
#טמחש תיח חצפל הסנמ !תוצח רחא התיכב יתראשנ חא ברע
!ויניעל השע-תובע ,ייפקשמ שבוח !המוק->ומנ שיא סנכנ עתפל
ומכש לע #תורפ-לבז יחרסב חורמ יאבצ ליעמב ?וטעו ויל+רל ימו+ יפ+מ
תחאבו ישארל לעמ היחב @יצה #הליל-רמוש #הבור לושירב יולת
#יתמהנ #היחה תא רתפו שרפה תא >ילוה
תנשב #טמחש קחשמ אוה יצחו עברא לי+מש רפיס רב ֶ מ4 ק2 השָ י ָ
1)1& !טמחשל ימואלניב רינרוט !ותלומ ריע !+רוברטפב >רענ
-רבחש %כתייה #רקֶ ס4 ל 2 לאונמע !טמחשב ,לועה ?ולא חראתה ,תיבבו
#ימצע תא יתלאש E F,לוע ?ולאב >כחתי @וביק
יכ לכואה-רחל השָ י ָ יתוא %ימזה !ברעה-תחורא ירחא !תרחמל
ויר בצינ לכואה-רח לש ימורה לתוכב #טמחשל ויתימע תא ריכהל
המ-קחרמ #טרצנוקל וניזאהו וביבס וותסה ,ירבחו !@ע יושע לו+
,ירהו+ ,הילעמשכ ,יאטמחשה ובשי !תויר+יס %שע >סמ ירוחאמ !,המ
קל ֶ יפ ִ !קנ ֶ =ל לע יינפב עיבצה השי #Iתוצעה יאישמJ -ס'רבי+ הציע-ה
>להמ בישהל רתומ ,א E תוקעצבו שיייב וחכוותה ,ה #=קש=מו הל ֶ ו ֶ
#ילכב ע+נ %קחשהש רחאל רוחאל
תא יתנמזהו טמחשל +וח יתנ+ריא !יכוניחה-סומב ,י+וחה תר+סמב
>ורע חא חול רשאכ !,יכינח ,ירשע +נ ינטלומיס קחשמל השָ י ָ
– 13 –
%אל ול ,ירסומו !,ילכהו חולה תא האור וניא השָ י ָ B-רוויע-קחשמ-ל
לכ #ושארב >ורע ברקהשכ !>ר התואב בישמ אוהו ילכה טסוה
#ויספה ,יכינחה
H
רקוב ועבמ #טמחש רומ -רמשמ- %ותיעב עיפוה ישימח ,וי ימ
תא אצמי תכרעמב טמחשה רומ לע יארחאה ,אה Bימל חותמ יתייה
יתבנתה ישימח ,וי ותואב F,וסרפל הייואר ול יתחלשש היחה
#ביבא-לתמ עי+יש -+א- סובוטואל יתנתמהו -,ינותיע-%רות- שמשל
,ינותיעה תליבח תא +הנה >ילשה רצעשכ >א !רחאתה סובוטואה
%מ %ותיע יתפלש #הכראתה התיכל >רה #תימקה תלל עבמ
תירבעב ססונתה ימש Bורוא ייניעו שולש ומעב יתחתפ !הליבחה
!תרכומ יתלב תוקיתמ תשוחת וז התיה #תירוקמה יתיח לעמ תיל+נאבו
#ימשמ ייניע תא טיסהל יתחלצה אל תוכורא תוק #,וסריפה +נוע
>ותמ ,יעטק תוש+רתהב ארק >נחמה #והשמ-רוכיש יתע+ה התיכל
%מ ולעש תוימשיטנא תומינ לע בכעתה !ריפסקשל -היצנוומ רחוסה-
!לפקתמ טמחש-חול הביתכה-%חלושל תחתמ יתפלש ינא וליאו !הריציה
יתרבעה תוש+רתה-לש-ע+רבו ,מוקמב ובצוה ,ילכה ,א יתקב
,סרפתמ רבכ ימש #התולעפתהל יתיפיצו %ותיעל ומצ קתפ המענל
A%ותיעב
#הבי+ה אלו תושיאב הציצה המענ
H
!-הנ+ה-ה ,עטמ ונלש >ירמה !ינ ִ יב ִ #הצירל ונאצי רקובב תבשב
לש קחרמ !למע-לתל הני+נמה בצקל ונצר ונחנאו הפ-תיחופמב %+ינ
#רטמוליק השולשכ
יתלחתהש טמחשה תיחב ורט %ייע יחומש יתילי+ הציר ב+א
יתעסה ִ #,ייצ-תונורתפ עונמל ציכ תויורשפא יתקבו !שמא רבחל
הרזח ונכרב #%הילאמ ומכ תוצר ייל+רשכ E ,ישרפ !,יצר !,ילייח
!הנחסה תשרוח תא וניצח !הלו+ה-הנחסל הסינכה ינפ-לע ונפלח
תובעה ,וה @על תחתמ ונרבע !,ייפוצ-תונחמ ,יקהל ונ+הנ הבש
#התיבה ונע+יה ִ ו
E הצירה תעשב עבקנ ,מוקמש ,ילכ יתבצה !טמחשה חולל יתרהימ
הציר ב+א רשפאש %ימאמ היה ימ Bהווא+ יתשח #תמלשומ התיה היחהו
A,ילכ סומע חול יחור-יניעב רשאכ יתצר אלה Fטמחש תיח רבחל
+שיה #ילכו ילכ לכ יתבצה ִ %כיה יתרכז !ה+ורעל ה+ורעמ ,תוא יתעסה
#@וביקה חור תא ה+נש !ה+ירח המרונ E יחפמ ,+ >א !,יהמ ישיא
B,יבר %ושאר ?ו+ב רבל ונברה ִ #חיה לע היה ונלש >וניחב ש+ה
– 14 –
ירחא ישפוח רועיש ,יצור- E -!@וביקב טרס יספהל ,ימיכסמ אל-
E -Aע+תשהל ,יצור !%ושיל ,יצור אל- Bהיה ינייפואה רישהו -!הביסמה
E -!טילחה @וביקה- Bוטלבוה ללכה י+שיהו ורתסוה טרפה י+שיה
-#שח ,ירח-רס העיצמ הצובקה- E -!ת+נתמ העונתה-
יתקחיש Bתכרעמב עמטיהל יתלתשהו תוישיאה ייתויטנב יתקבאנ
!ייצמאמ לכ תורמל >א !%ותיעה-תכרעמ רבח יתייה !ל+רוכ !לסרוכ
יכ יל ריכזהל ו+א @וביקה-ינבו !-@וח-לי- !טסילאויביניא יתרתונ
###ילע יספמ @וביקה E ירובע תמלשמ ימיאש ,ימולשתה ?רח
H
!התיכה >נחמ !לייו ריאמ יל שי+ה הקיטסינמוהה ירועישמ חאב
%פטס יוהיה רפוסה תאמ -,יכלמה קחשמ- רופיסה ובו ק רפס
תא התיכל רפסאש שקיבו !בר %יינע וב אוצמל יושע ינא וירבל #+ייווצ
#יימשר תאו ונכות
ר- !הירטסואב תובוכמה תוחפשמה תחאמ %י->רוע ראית רופיסה
-אל-יסכנב ,יכורכה ,יאשונב רסיקה תחפשמלו הייסנכל @עיש !'ב
#שוכר תועקפהב חתפו הינמר+ל הירטסוא תא חפיס רלטיה #ייינ
!,יצאנה ינפמ הייסנכה שוכר תא ליצהל הסינ 'ב ר- לש ורשמ
'ב ר- תא ואלכ !וחילצה אלשמ #שוכר תוריבע תול+ל וצמאתהש
לוענ היה רחה #ופטס+ה הטמ שמישש !-לופורטמ- %ולמב רחב
אלל !רפס אלל וב ההש 'ב ר- #,ימוטאו ,י+רוסמ תונולחהו תיטמרה
וילע רסאנו !,ויב ,ימעפ שולש לכוא ול איבה רמוש #%ורפיע וא %ותיע
בורמו !תואצות אלל >א !הריקחל %מוז ,יתיעל #הלימ ומיע ?ילחהל
#וילע תפרטנ ותעש שוחל לחה !,ומעיש
,ירקוחה חא לש וליעמ סיכמ בונ+ל 'ב ר- חילצה תוריקחה תחאב
ובו רפס 1'( רובעכ #הפ-לעב ,תוא מלו טמחשב ,ירחבנ תוברק
,ע קחשל לחה !,ירחא קוסיע ילכ וא ,ירפס רעיהבו !,יחא ,ישוח
,ילכה תא %הו ,ינבלה ,ילכה תא %ה +ציימ אוהשכ טמחש ומצע
'ב ר-ו !,יצה %יב ,ירעוס ,יחוכיו וררועתה תחא אל #,ירוחשה
טמחשל רכמתה אוה !>כ וא >כ #,ולש %יכשמ לש יקפת אלמל @לאנ
#%וע+ישל בורק היהו
רשיא >נחמהו !יתימא 'ב ר- לש ורופיס ,א >נחמה תא יתלאש
טמחשל תורכמתה ,נמאה Bיתיהת #הפוריאב בטיה רכומ הרקמהש
F%וע+ישל ,ור+ל הלולע
יכ ששחבו ה+אב ול יתרפיסו !השָ י ָ לא !@וביקל יתילע ברעב
תינייפוא הניא תורכמתה !וירבל #קחצ אוהו E טמחשל יתרכמתה
!,יאקיטמתמ E וניביבחתל ,ירוכמ ונלוכ #,יאטמחשל אקוו
%פסא !ונכש לע רפיס אוה #,ילוב יפסוא !,יאקיטילופ !,יאטרופס
תל+מ-תיכוכזו הטָ צ ֶ נ 4 י: וסיכמ ?לוש יונפ ע+ר לכבש !עבשומ ,ילוב
– 15 –
שוק וייח לכש ינועבט ררו+תה ולומ #,ילוב לש ,הישקשק קובו
לוחל ?יטהו !,ימכחה-%בא תא אצמ אוה וירבל #תושונאה תארבהל
,אכ @וביקב ומצע שח אוה #תוניב+ו ,י+ !,יציב !בלח !רשב ילכאממ
היר+יס ויפמ ?טח !וכרב רבח רצע תחא אלו !-תולבנ יפרוט- %יב יחה
#לארשיב שפנ ליצהש ענכושמ E ולענב השטבו הצרא הכילשה !תרעוב
,ישוחה תא חמ !חומה תא הרפמ טמחשב קוסיע יכ !ריהבה השָ י ָ
לע הרימש איה !%בומכ !הלאשה #הטשפהה תלוכי תא קימעמו
%כתיי E טמחשב קוסעא הלילהו ,ויה תועש לכ ,א #תויצרופורפ
#ע+תשא וליפאו רכמתאש
!יתלאש -F+יווצ %פטסל ',יכלמה קחשמ' תא תארק הרקמב ילוא-
#>ייח השָ י ָו
-#רופיסה תא הריכמ הפוריא לכ #יתארקש יאווב ונ-
טמחש ומצע ,ע קחישו אלכ-%ולמב בשי 'ב ר-ש הבועה !וירבל
'ינא'ה B>ובס יטוכיספ בצמל ותוא הסינכה ,יבר ,ישוח >שמב
!חור-רצוקלו תונתפאשל וספתנ ,הינשו %בלה 'ינא'ה +נ קחיש רוחשה
>פה קחשמה +נוע #הבטימב הינרפוזיכס ונינפל #קחשמב תוכזל וצר יכ
שיאה שיתה הבישח בורמ #חומה יאת לש רתי-יורי+ל !י+ולותפ בצמל
#זפשואש ע וחומ תא
למע-לתל לומתא ונצר 'הנ+ה'ה ינומיא תר+סמבש השָ י ָל יתרפיס
יב+ לע חפט השי #טמחש תיח ישארב יתרביח הציר ב+או !הרזחבו
!חולה לע ,ילכה תא ביצהל יתרהימ התיבה ונע+השכ #תואתשהב
#,וסרפל הנכומ התיה היחהו
#יתלאש -F'ב ר- ומכ !לערומ ינא ,+ ילוא-
!%עט אוה #קוחצב @רפו !ויפקשמל עבמ !עשעושמ יב @יצה השי
!למ+נ 'ב ר- רשאכ #-,ילערומ- ,עבט ,צעמ ,ה ,ייתריצי ,ישנאש
,שכ טמחשה-חול לא ברקתהל ,יאפורה וילע ורסא E זפשואש רחאל
לא E ,סמ למ+נלו !הרמה הפיטה לא בושל טסילוהוכלא לע ,ירסואש
#רכממה ,סה
@יצה השי #תותפרה רוזאל ונברק ,ייתניבו !הקיתשב ונלייט המ-%מז
-#תשרו איה- !ריטפהו !היתורבח לע רוה+למ הקספ אלש הרפב
-Fהמ תשרו-
-#בושח אל-
>רנ השָ י ָו !,ילולה %וויכמ ולע תולו+נרת לש ,יש+רנ ,ירוקרק
רוזאל ונע+ה #הצירב ונחתפ #,ילולה חאל הרח היימנש ששח עיבהו
תחתמ ונרצעו תרל לחה ,ש+ #,יעו+רו ,יוולש תופוע ונאצמו ,ילולה
וארנו קלו סנפ לומ ורהז תופוקש תופיט #תובורעתה-תככסל
>רב ובלתשה ,ירות רו+ר+ו ,ינוי תיימה #,יימשמ וחנצש ,ימולהיכ
#קוחצב השי @רפ עתפל #חפה ++ לע ,ש+ה תופיט ?ופיתב הרזומ
,צע ע ותוא חכש אלו וירוענב ,לחש ,ולח ול הריכזה וניניב החישה
Bהזה ,ויה
היירפסב תובר תועש הליב !תוחפ ילואו !הרשע-עברא %ב זא היה אוה
,ה !הירוטסיה ירועישב !רפס-תיבב #בורל טמחש ירפס עלבו תינוריעה
– 16 –
,ירואית >סח אל ריעצה הרומהו !הלו+ה הנירטקי הכלמה לע ומל
!%ומראב המיע סלעתהש ,לח השי חא הליל #הפו+ יקומחו הייפוי לע
חירצ לע תרמשמל בצינ !%מאנה הוס שיא !->למה-רמשמ-מ לייחו
%פואב בשש !>למה תבכרמב לייחה %יחבה !עתפל #%יע ,הילע חקפו
ע+רבו !,ריהזהל @ר חלש אוה #ללוחתהל לולע המ >ירעהו !יופצ יתלב
#וחאל רהו !סוס לש וב+ לע רשי %ולחהמ @פק השי %ורחאה
!הזו !ויבאל >כ לע רפיס ,ויה תרחמל #ימל רזומ ,ולח הז היה
תא ריעה אפורה #רטאיכיספה וייל רפיס !והשלכ יתרבח עוריאב
ול רפיס באה #'הלילע'ב ,יפתתשמ טמחשה ילכ לכ יכ וביל תמושת
+נ קחיש יצחו עברא %ב ותויהבו !טמחש קחשל ביטימ ונבש !הווא+ב
ריהבה רטאיכיספ ותוא #,תיבב חראתהש רקסל לאונמע ,לועה ?ולא
Bלקשמ לע E תטמחש תלחמל ,ימוטפמיס ,ייוצמ ,ולחב יכ !ויבאל
ול ויה #%וימו תואיצמ %יב לובלבל תמרו+ה E תרזח !תבהצ !תלזנ
באה ינפב @ילמה אוהו !,ימו ,ימוטפמיסמ ולבסש ,יחא תוחוקל
השי >א !ומיע רבי באה #טמחשב קוסיעהמ לוחל ונב לע עיפשיש
#ויתונחבא תא זובב הח
אצי השי #,יכלמה-קחשממ ותוא הקתינ !הכרב !תואיצמה ,לוא
ליעפ היהו !תפרה תויעבב !היינבב עקש !הצרא הלע !הרשכהל
,ינותיעב טמחשה ירומב %ייעל הברמ %ייע אוה #@וביקה-תועווב
בש הנורחאל קר לבא #תו+צה ,ייבמ יונפה ונמזב #האירקה-רחב
תוברק להנל ,+ו !לכואה-רחב ,יאטמחשה וירבח ,ע עעורתהל
#ראוה תועצמאב טמחש
ארקש @וביקה %ומעפ לש וילוצלצ ועמשנ קוחרמ #קספ ,ש+ה
Bשחלו יפתכ לע הבכ י השי חינה ונרפנש ינפל #ברע-תחוראל
התא ,א #טמחשמ ,יבושח רתוי ,הש ,ייחב ,ירב שי !עוי התא-
רח תטמחשה ?י+נ ילוא #המ-%מזל קיספהל הסנ E רטומ >כ-לכ
-###>יירוול
יתמק #הערכהה הלפנ רקוב-תונפלו !וירבב יתרהרה הלילה לכ
יתכלשהו תספרמל יתאצי !טמחשה-ילכ תא הישהמ יתפלש !הטימהמ
Bהפשא-חפל לוכה
-Aטמחשל תמחש-
– 17 –
"הנגה"ל העבשהה :'ג קרפ
קרפל !הבורב תוריל ונעי #תבש לכ קשנ ינומיאל ונאצי #א-י התכ
לקמב תוכהל !%ומיר >ילשהל !%יכסב רוקל !%טֶ ס4 עלקמ-תת ביכרהלו
ונניא יכ ,יחוטב ונייה #,ילפא תולילב יאשחב עונלו בייוא לש ושאר לע
לע תועיי ועיפוה תונותיעב #@וביקב ,יקינח-מלפהמ המואמב ,ילפונ
%יא עומ !ינ ִ יב ִ תא ונלאש תחא אלו !הצרא וננתסהש ,יליפעמ תוינוא
קומחלו ,יפוחל עי+הל ,ילועל עייסל ועונש תולועפל ונתוא ,יפרצמ
?סואו @וביקל עי+מ ,יריפ+ה-רנט תא וניאר ,עפ-ימ #,יטירבהמ
,יליפעמ תיינוא B,ייתשה %מ תחא יכ ונעיו !-הברזר-המ ,יקינח-מלפ
#שחרתהל מוע והשלכ @וציפ וא הצרא הכרב
!האיציל ,ינכומ תויהל ונילע תוצח תעשב Bיוס רסמ רבעוה חא ,וי
#חצחוצמו קירבמ קשנהשכ
האר יכ רפיס והשימ #,יש+רנ הזל הז ונרמא -!ונב ורכזנ ?וס-?וס-
#התיכב ונפסאנ #-הברזר-ה ישנא ,ע ,וי ותואב ,יריפ+ה-רנט תא
#ונייב קשנ יכ עוויי אלש יכ !רוא קילהל אל התיה הוקפה
!,יפונצו ,יכור ונבשי #,יססו+ תורנ ינשב הראוה התיכה תילולפא
רנ רואלו !%מרתלא %תנ יריש לש >רכ האיבה המחנ #יניב ִ ל ,יניתממ
המייסש רחאל #->רבש תוניפסה ייחל- וריש תא ש+רב הארק חול
תמזמזל ונפרטצה ונלוכו -תששו+ הניפס יאשחב- תא ,זמזל הלחה
הללי חורהו !תונולחב הכיה ,ש+ #ונינפ לע תימוהת תוניצר רשאכ
#תושאונ
ויסנכמ תרו+חב בוחת 'י: ִ /ת' חקאשכ !ינ ִ יב ִ עי+ה תוצח תעשב
רצרצק יטירב ליעמ ופו+ל #-סטֶ א: 2 -ב ,ילתוחמ ,הילושש !,יכוראה
,ייניע !לזרוקמ רוחש רעיש !הזר !המוק >ומנ #רמצ-עבוכ ושאר לעו
#תותובע תוב+ו תורוחש
הנק-יכורא ,יירטסוא ,יבור ויה ונבורל #התיכב >רענ האיצי קפימִ
,ייתפרצ ,יבור !הנושארה ,לועה תמחלמ ימיב רוצייה-ספמ ואציש
יכ ,ינפה לע @וב חורמל קפ יניב ִ #,יינק ,יבור המכ ,+ו הנק-ירצק
>ינחל >ינחמ רבע אוה #ונטר תונבה %מ תוחא #הכשחב טולבנ אלש
וניאו ?ו+ל בטיה קוה ויצהש אוולו ,וקמה לע רתנל ונתוא @ליאו
ואמ ,יינבצע ,יטירבהש ריבסה תוקיבה רחאל #,ישחר עימשמ
-תעב+ב !,-כמ תונחת יתש ,הל @צופ ח-מלפהש רחאל !הלא ,ימיב
תויינ !וירבל #,יליפעמ תוניפס רחא ושלבש !סיראמ-הלטסבו ה+לוא
#,יריהז תויהל ונילעו !הממיה תועש לכ >שמ רוזאב תולרטפמ תויטירב
#שאב חותפלמ סונמ היהי אל E ונב ושי+רי ,יטירבה ,א
– 18 –
'סספ' #,יפוצו >רב ,יערוכ !,ירצוע E חא 'ס4 ס4 : ֶ ' ועמשת רשאכ-
#ילכה תא רוצנלו הנקל רוכ סינכהל שי #שאב החיתפל %וכיה E לופכ
-#הוקפב קר שאב ,יחתופ
#הירוטסיהה יפנכ קשמ תא ,ישח !המיא ע ,יחותמ ונייה
>כ !יכוניחה-סומה לש תיברעמה ר+ל תחתמ ונתוא ליחזה יניב ִ
@ובה קב %ושארה ע+רה %מו !רי בכ ,ש+ #ונתאצב הארי אל שיאש
!%כשה @וביקה !הב-יצפח לש ל+רוכה שר+מ תא וניצח #,י+בל
פי'+ #קוחרמ וצנצינ רוא תומולא יתש !ישארה שיבכל ונברק רשאכו
עימשה יניב ִ #קקמ לש וישושמ ריכזה !,ינפל תונטנא יתש ,ע !יאבצ
שר+מה אש לע ור+אנש ,ימש+ ימ #שר+מה לע ונחנצו לופכ -סספ-
#רוקמ ונערו !וני+בב תוריהמב ו+פסנ
ינאו- !-%רהט-י.לי-מ !קימִ מֶ ינזואל שחל -!ברק הפ היהי ע+ר ועב-
-#ביזכי אל ירטסואה הבורהש !ואמ הווקמ
אלש הביס %יא תי+רובסבהה תורסיקה תא החלצהב תריש אוה ,א-
#יתבשה -!יטירבה ,זילאירפמיאב תקוצה ונתמחלמב ונתוא תרשיי
תא הצירב וניצח #?לח פי'+ה #קמעה תא יערה ,ערו !קירבה קרב
ונשח #,יחל ,יניסכ ונרוע לע החפט הזע חור #ונרצעו שיבכה
#?ו+ה לכב תטלשנ יתלב הערו תרומרמצ
הלעתל לעמ ו+לי ,ה #ורי ,יטירב ,ילייחו הרצע תיאבצ תיאשמ
#ונרבעל ומקתהו
-Fהנשלה התיהש %כתייה-
-תיבל רוכ ונסנכה ִ #תיצובה המאה לע ונחטתשהו לופכ -סספ-
רוקהו הניצ הטלפ המאה #-שא- הוקפל ,יניתממ !ונרצנו העילבה
!שיבכל הומצה הלעתל לעמ ו+לי ,ילייחה #בוטרה ?ו+ה תא קתיש
א #%יתשהל ולחהו ,ייל+ר וקספ !,היסנכמ ירותפכ תא ומרפ !ורצע
#המאה %מ הלע
#קיממ למלמִ -!%יזה תא ,המ חא לכל @צקמ יתייה-
#ל-מי+ התיכל !ייח לש רחא %יעל ,ואתפ יתוא הריזחה -%יז- הלימה
-הירומ- תיתה היסנמי+ב ומלל יתחלשנ הצרא יתע+ה רשאכ
לע עיבצה !יתוא -חתמ- ,יליה חאו !תירבע יתעי אל #ביבא-לתב
אלו טולקאש יכ תוחא ,ימעפ >כ לע רזחו -%יז הז- Bרמא !ושאר
#חכשא
!הרומה #רויסהמ אורקל הרומה יי-לע יתשקבתנ ,ימיה חאב
הליפתה תא ארוק ינאש !תע-תוחיבב התיכב ריעה !היר+נוה אצוי
#הכחי+ התיכהו E -Aינלופ יו+ ומכ-
Bבישהל יתרהימו !בייח יתראשנ אל
-Aיר+נוה %יז שי >לו-
%סחמל יתוא סינכה !קימסה הרומה #קוחצמ הצצופתה התיכה
#,יפור+אב יפו+ תא @ציפו הביתכה-ירישכמ
יכבסל עבמ #וניריחנב ,לה ?ירח ,ירה חיר #הברעמ ונמקתה
– 19 –
#%הילע וטע ,יננעש !,יבכוכ תוצבושמ עיקר תוסיפ ול+נ ִ ,יפנעה
!וללי ,ינת #,ימ ואלמ ונילענו תוילולשל ונסנכנ !@ובב ונשש
%ברו F,מוחתל ונרח הז ציכ !ההימתב ונב ופצ תורהוז ,ייניעבו
,נקיתכ ,ימיב #ברק ילא %וכנ ,יצוק רקז !ונכר לע הרקנש !להובמ
רשאכ קר רשב ונלכא @וביקב #ורשב תא >כ-רחא ,ילוצו וב ,ירוי ונייה
#%תמשנ תא וחפנ הרפ וא השבכ וא !לולב תולו+נרת ותמ
#,יה-?וח לא ונתוא עיסהל עונש בכרה %כיה !ה+אב הלאש המענ
,ילועל עייסיש ימ היהי אלו !%+וע >ילשהל הלולע ,יליפעמה תיינוא %ה
#?וחל תרל
,ימל הסנכנ אלו האוב תא היינואה התח ריוואה-+זמ לל+בש %כתיי-
#יליל+ % הל בישה -!,יילאירוטירטה
%וויכמ !הלילה וע ,ילועה תא קורפל תבייח היינואה יכ %עט קיממ
,ילוכי ,תא ילוא-ו !רחש ,ע התול+ל ,ילולע ,ייטירב ,יסוטמש
-Fחרק יל+ ינאשכ הריעצ הליפעמ יב+ לע אשא >יא !יל ריבסהל
#תיתימא ה+א עיבה קיממ
#יו ִו ָ ול חיטבה -!,מחתת יימו >תוא קבחת איה !+את לא-
!תינוניב המוק לעב !הזר רענ E בורטניו ,ירפא !אלמה ומשב וא !יו ִו ָ
ירב חירפהלו >ייחל הברה ִ !ריהב רעישו תולוחכ ,ייניע !,ירוויח ,ינפ
הכזש תוטאיה ?רח #תונחמה %מ טילפ Bורבע תא רי+סה ונוזר #רומוה
ל+וסמ היה יאטרופסכ #רשב הלעה אל ופו+ E יכוניחה-סומב %הל
,ע הנמנ #רטנסל ע ופו+ תא ,ירהלו תחא יב חתמ לע תולתיהל
תישארב #הכורא תולקלקע >רב הצרא ואבש -%רהט-ילי- 1)&$
תובר תועש #ריסחהש ומילה רמוח תא +ישהל שקעתהו @וביקל עי+ה
#,יומילה תועש רחאל התיכב ההש
-Aהמסיס !רוצע- #ונקרועב אפק ,הו הלילה תא הערק הקעז
#תילולש לש הבילב ונחטתשהו !יניב עימשה -!סספ !סספ-
שחנל ונלוכיו !קי9ִ ָ למלמ -!ס/מ'+ ָ יל אורקל ,ילוכי ,תא ,ויהמ-
#>שוחב וכויח תא
החי+ה תומ #הטובח המסיס יניב ִ עימשה -!ונצרא עב תומל בוט-
#תוכורא ומיע הותסהו הטלעה %מ
#קשנה תא קורפל קפ !רזחשכ
#ביבא-לתמ @וח-תלי !הוואנ הנניס -!רוריק-רחב ומכ השי+רמ ינא-
תפשפשמ הועבE ,יל+ועמ ,ירבא תלעבו ,ינפ-תריהב !תנומנמש
#אופקה הפו+ תא הייב
תולליב ונילע הלפנתה הער חורו !חותפ הש לא סרפה %מ ונח+יה
#ושקנ ,יינישהו זוורבתה רועה #תומיהנבו
רואב ראוהש !,ירסמה-שר+מ לא >סב ונעצו תושלשב ונרתסה
יערקב תויחפ אלמל ו+א הפנהמ [הש-ליח. ] ,יקינש-יח #,ייפל
!>ופה חפ-לפס והצקבו !%רות בצינ שר+מה זכרמב #טפנו ,יקש
בצינ %רותה יל #לפוקמ ל+ מצוה ותיתחתלו לבח לחשוה ונזואבש
– 20 –
,יקוב ,יחקא !,יינבצע ,יקפמ ואבצ וביבסו לפקתמ-%חלוש
#רבל >פה ,ש+ה #,ייחש-יתבל תחתמ פ-אפק תולקמו ,הינתמל
,יבוטר !תורענו ,ירענ לש תוקלחמ וחי+ה ,יסרפה הבעממ
#,ירסמה שר+מל ,כרב !,יצבצובמו
תא וציצפה ,ינמר+ה רשאכש !השרו יטילפב רכזנ אוהש רמא קיממ
ורבעש %ילופ יחטשל ,כרב ה+ארפ רש+ תא הלהבב וצח !ריעה
#תוצעומה-תירב תטילשל
רפסימ לע וחווי ,יקפמהו !וקפתה !ורשייתה !ורצענ תוקלחמה
תא רישל הוקפ הנתינו !%רותה שארל ל+ה הלע >כ-רחא #,יחכונה
ויה #השוב ילב ונפייז #לוקה ירתימ תא איפקה רוק #-הווקתה-
וז התיה בוטה הרקמב #,ילימה תא ומלקי קרש ויהו ולעתשהש
>כל שי עמשמ !רישל הוקפ הנתינ ,אש הנימאהש !תרבמ הלהקמ
אולמב ורשו מעמה תא ליצהל וסינ ,יקפמה #תימואל תובישח
#רחא ריש וא -הווקתה- תא ,א רורב היה אל >א !רש יניב ,+ #,נור+
הלילהש תי+י+ח עיוה %רותה יל מעש קפמה #סה >לשוה עתפל
בכל מוע E יצראה הטמה שאר !א-מרה !-הנ+ה-ל ,יעבשנ ונא
,יניינע ול שי יכ !רחאי אוה- #תונלבסב ול %יתמהל שיו !ותוחכונב ונתוא
-#הפי ,הל הקיתשהש !,יבושח
F,ש+בו @ובב %אכל ונתוא ,תבחס תמטמוטמ העובש לל+ב זא !יניב-
אלו ?וחל ,ילוע איבהל !,יטירבב ,וחלל ,יאצוי ונחנאש ונבשח
#,ר-לוקב יתרמרמתה -Aיפוצ-קחשמ הזיאב ?תתשהל
#,לעתה יניב
,ירטמילימ תורשע לאערזי-קמע לע ירוה %נע-רבשש עונ תרחמל
#,ש+
#רפוי אל רסהש ורמשו תורושה %יב ובבותסה הפנה %מ ,יקפמ
#א-מרה ותוממור-והל ,יניתממ ,יטוחסו ,יאופק ונמע הכורא העש
הקיתשהש !רתוי ,יבושח ,ירב שי א-מרל יכ ררבתה העש @קמ
לכ עסיו הפוס לילב ותיבמ אצי .ש ?רוטמה ימ #עי+י אל %כלו !,הל הפי
F-הנ+ה-ל הרשע-שש ינב לש הרובח עיב9הל יכ ורח-%ייעמל >רה
הפנה קפמ #ויעלב סקטה תא >ורעל טלחוה ,יקפמ תוצעייתהב
מענש ,יפפותמ +וז בנזמ וירוחאמ רשאכ !שר+ימה זכרמ לא עצ
לע רוב+ל יכ ולוק תא ,ירה קפמה #העבשהה %חלושל %רותה %יב
היהי ,או !-הנ+ה-ל ,יעבשנ ונא הלילהש תי+י+ח עיוהו !המוהה חורה
###המואה %עמל ונייח תא בירקנ >רוצ
@ובל וקילחה >-נתהו חקאה !%חלושה חול לע ופור+אב ,לה אוה
#ותצלוחב ,ב+נלו ,מירהל רהימ ,יקפמה חאו
לוקלו !וקשנ תא ?יתכי !ומש ארקיהב !חא לכ יכ ריהבה קפמה
לע ונימי חיני !%חלושה רבעל -%וא+בו %ואב- עצי ,יפותה תומלה
B,ר-לוקב ריהציו !חקאהו >-נתה
-Aיתבוח תא אלמל %וכנ יננה-
#>ראתה סקטהו הביבסה יקשממ ,יכינח האמכ ונייה
תא אלמל ,ינוכנ ונחנאש !הלהקמב רמאנ ונלוכש רשפא-יא עומ-
– 21 –
Bסעכב בישה הזו !יניב תא קימִ מ. לאש -Fקסע רומ+נו !ונתבוח
-Aהנ+ה-רבח היהת אלש +אא E ?צחתהל >ישמת ,א !קיממ-
#שולח לוקב קיממ %ניס -Aקומש תכיתח-
-###רעטצת וע #>תוא יתעמש-
#טבורקא לש ?ו+ לעבו שכ שימ+ !המוק-%טק !רלימ ,ירפא !קימִ מ.
תולמעתה ירועישב #,יסקרק-רענכ %הילע >להל ול ועייס תוירירשה ויי
%יבש בוטה היהו !רוחאלו ,ינפל -תוטלס- עציב #יעוצקמ ,י+מ שמיש
#התיכה יאטרופס
תועוצקמב ,+ %ייטצהל שקיב אוה #ותוא הקפיס אל וז הבוע ,לוא
תווסיב !הלכלכב !היפוסוליפב !הירוטסיהב %יינעתהו !,יינאמוהה
!האלנ יתלב %רמ #,ירומה ,ע חכוותהש ,יובה %מ היהו !,זיסכרמה
#שקו האר הזכ Bתניחבב תויטסיסכרמ תוחנה לבקל %כומ היה אלש
עי+ה אוה #הנוי+הו הרוקמ תא %יבהל שקיב !עימשה >נחמהש הזת לכ
#,+יהנמל בשחנו !-%רהט-ילי- ,ע
חינה !העורתה-וק לא ,יפותה תומלה לוקל עצ >ינח רחא >ינח !>כו
ורטס ,ש+ יחטמו הרק חור #-הנ+ה-ל עבשנו !חקאהו >-נתה לע ונימי
,ירקנ תקהל ומכ ושקנ ,יינישה !תופייעמו רוקמ ונער #,ינפה לע
#למשח ומע לע הלפנתהש העורפ
ולע הנורחאלש !,וחנ-השמ רעונ-תרבחֶ ,+ הפתתשה סקטב
#,היפב הרו+ש התיה אל %ייע תירבעהו !היכרותמ הצרא הירבח
טילבה !וקשנ תא ?יתכה אוה !,ירוחבה חא לש ומש ארקוהשמ
!,יפותה תומלה לוקל העבשהה %חלוש לא %וא+ב עצו והזח תא הווא+ב
Bהלו+ הקעצב ריהצהו חקאה לעו >-נתה לע ונימי חינה
לככ E -Aיתבוח תא אלמל- B,וקמב E -Aיתבורק תא קבחל %וכנ יננה-
!ע+ר ותואב ,לחש המ הז ילוא וא !קייומה חסונה תא טלק אל הארנה
#הטילשל %תינ יתלב ירטסיה קוחצ לש @רפב תחא-תבב קרפנ חתמהו
הוקפ ולביק ,יכירמה #,יסיסרל קסרתהו @פנתה יניס-רה מעמ
ונקחצ ונחנאו E תוכמ ואילפה !תולקמ ופינה !ונכ לע רסה תא ריזחהל
אלו יכבו קוחצ בורמ @ראה לע ובכשנש ויה #באכמ וניכבו ,יפרוטמכ
#,וקל ,יל+וסמ ויה
היה יניב ִ #-סספ סספ- ילבו '-סספ- ילב הלהנתה הרזחב >רה
-תרבחמ ירבע רענ יי-לע Fימ יי-לעו !סבוה -הנ+ה-ה %ו+רא #סורה
#תיכרות רעונ
Bהנזואל יתשחלו המענ לא יתברקתה הכילה ב+א
#הפתכ לע האופק י יתחנהו E 'Aיתבורק תא קבחל %וכנ יננה !המענ-
'עק. : 4 יר ִ 4 ע9ֶ יל ִ י=:' אלה התא F>תבורק ינא יתממ- #הכייח ע+רל איה
תוארל לולע והשימ !,יייה תא קלס !השקבב זא Fהיינמית ינאו
-###ונתוא
#ינממ הקמחו !>ויח יצחב הנניס >כ
– 22 –

ונתיאמ רפנ יניב ִ #רחשה תולע ,ע ונע+ה ,יצבצובמו ,יבוטר
>ר יכוניחה-סומל ונסנכנ #,ויסה קפמ לע רתיו ִ/ @וביקל הסינכב
ורחמ אצי !,יעצ לש ושח שער עמש ,יליה חא #ישארה רעשה
Bהרזומה הריישב ,ומה הפצו המ'+יפב
!?וחל ,יליפעמ תרוהב ,תפתתשה A,תייה הפיא עוי ינא !וה !וה-
#ינפצפצ לוקב לאש -F%וכנ
#האילפב הוולמ לוק יוקיחב קיממ ול בישה -Fתעי >יא-
– 23 –
"על יביל" :'ד קרפ
תרחבנב יתקחיש #יכוניחה-סומב בטיה יתטלקנ יכ יתנמאה
!-טרופסה-תוא-ב יתיכז !%ותיעה תכרעמ רבח יתייה !תימוקמה לסרוכה
!תותיכה תחאב הייאר-תותיא יתמיל !תונילונמה תרומזתב יתנ+ינ
,יקחרמל תוציר !קשנב שומיש וללכש ע-נ+ה ינומיאב יתפתתשה
תושיל+ו !לקשמ-יווש תכילהב לכואה-רח הקעמ לש הפקה !,יכורא
רקוב-תובילחל יתמכשה !תפרב יתבע #עובל+ה תורוממ ה+מואב
#,ינתפרה תווצב רבח ימצע יתיארו
בצמה לשב ,יומילה תא ונל קיספהל @וביקה-תחישב תועצה ויה
-רמשמ יכוניחה סומב ומל ותעשבש !,ירבח #עוערה ינוחטיבה
קיזה אל רבהו !בלב ,ינש הרשע-תחא ומל ,ה יכ ושי+ה !קמעה
תקצל !הנ+ה-תולעתב @וביקה תא ?יקהל >רוצ שי רשאכ #,הל
קיספהל @וביק לש ותוכז E %וחטיבה תוובע רתיו !,ילי-יתבל ,יטלקמ
#,יומילה תא וינבל
,היליל קיספהל 'תורעובה-תונוע'ב ,ירכיא ,י+הונ לו+ה ,לועב-
-תחישב ,ירבח ורמא -!הנבהב >כל ,יסחייתמ לוכהו !,יומילה תא
#@וביקה
התיכה ירבח תיצחממ הלעמל !וירבל #+נתה יכוניחה-סומה רבז+
אל ,+ו ,הירוהמ ומיל-רכש תוב+ל ,+ ,ילוכי ונניא-ו @וח-ילי ,ה
@וחה-ילי לש ומילה-רכש !וירבל #@וביק-תחישב %עט >כ -!מלל
#,ייוסמ ?וע ריאשמ ?אש ,ישוח שיו !@וביקה-ינב תולע תא הסכמ
יתרהימו !יאטמחשה רב ֶ מ4 ק2 ה9ָ י ָ יפמ @וביק-תחיש התוא לע יתעמש
וברס ,ה >א !ללהו סומע !קילואש Bיתתיכמ @וביקה-ינבל >כ לע רפסל
#@וח-ילי לע יספמ @וביקה Bתצרחנה ,תמע תא תונשל
H
תנש 1)&* ת+לבה E +נמו ,ישרופה ינו+רא תוליעפב הסומע התיה
ישנא העברא לש +רוהל האצוה לע טלחוה לירפאב #%+רואמה בושייה
רובעכ #,ור+ה-אתב ,המ ,יינש ובאתה ,יחא ,ימי רובעכו !ל-צא
חאו ,יעברא וררחישו וכע אלכ תומוח תא ל-צא תויחי וצרפ ,ייעובש
,ע עוקת ינאו ,יטירבב ,ימחלנ ילי+ ינב Bהאניק יתשח #,יריסא
###ריפסקש
-ריעצה-רמושה- %ק ר+וב #סקשנ אנכש !התיכל אב שח >נחמ
הטיסרבינואה ר+וב !%אצ העור !ררושמ !טסיכרנא !%ילופב ,ינולס
– 24 –
,ימעה %יב הנבה יכ %ימאה אנכש #תיברעלו תירבעל החמומו תירבעה
>ומנ #הז לש ותפש תא הז ורבי ,ימעה ינששכ קר ,יי+ו רוע ,ורקת
תועונתב וענש תוקיקו תונבל ,ייל+רו ?וסכ רעיש !,ינפ-רוויח !המוק
#לוקה ירתימ תקלב הקל תחא אלו !והשמ-ינקרח !ק ולוק #תוזופח
#>-נתו תיברע מיל אוה
%יחשב הכוהש !ערמ רסו רשיו ,ת שיא E בויא רפסב העקש התיכה
>ותב בשי !ויסכנ תא !ותחפשמ תא ביא !ווקוק עו ול+ר ?כמ
לע ר+ית ארק בויא #סרח ילכב ר+תהו !?ורשה ותיב יל רפא תמירע
לע ומיע וחכוותה וירבח #ול בוטו עשר !ול ערו קיצ יכ לעו רמה ולרו+
#האירבה תלו+ לומ ,אה תונטק
,ע ,ילשמ וניאש !טסימרופנוק-%ונ !%רמ אוה בויא !>נחמה ירבל
לוכל יינוא בוט- Bתוליפתה תחא תא טטיצ אוה #יהולאה סממה
Bקעז בויא לש ומשבו -!וישעמ לכ לע וימחרו
לכ לע וימחרו לוכל יינוא בוט יתממ Aס+ רקש והז !,ירבח-
ירמוש !,יקיצ !,ייסח !,יקוא ,יוהי ,תוא לע המו AFוינימאמ
ינשבכל ,הינומהב וחלשנו יינוא יניעב בוטה תא קר ושעש !הרות
עבמ העקב רוא %רק #,ער ולוקו וצצנ ויניע !ורעב וינפ -AF'@יוושוא
ול הלעי ,א ?א !חפ אל בויא- !,ימתכב וינפ תא הרמינו ,יננעל
אלכה-תיבב %ומיר וקביחש !ל-צא ישנא ינש ,תוא והומכ #וייחב רבה
-Aהפוקז המוקב ,תומ לא וכלהו
#בי+ה אל חא-?א !הבוע #וירבל הניזאה אל התיכה הארנה לככ
ובשחנ העונתה יניעבש !תרתחמ ישנא ללהל וביל-@מואמ יתעתפוה
לש ויתוקוצמב %יינע התלי+ התיכהש !רמול השק #,יבעתנ ,יטסישאפל
#אבחיהב ,ינותיע ארק וא ,נמנ ,יימלתה בור #בויא
תא אנכש ,חינ -!וניי E טלקיי רמוחה %מ זוחא השימח ,א ,+-
ונמל !תולילב ונרמש Bלואש %מז לע ,ה ,יומילהש ועויב ומצע
לע ונמע ישוקב !עובש-יפוסב ונמאתה !,יירהצה-רחא ונבע !,ירקבב
#וניל+ר
סנכיהל הברה ִ החלפה-זכרו !%מוימ ,א-חוכב רוסחמ רצונ ,עפ ימ
#השה תוובעל ללהו סומע תא ?ולשלו ,ירועישה עצמאב התיכל
#>כ לע רערע אל שיא
H
העשב ,הירוה לצא רוקיבמ @וביקה-ילי ובש אל ,יברעה חאב
וליפאו יכוניחה-סומה יתב תא יתקרס #ושח הארנ רבהו !העובקה
יוהי לייחל שקוהש %ורכיז-חול E -%חו לאכימ- ?+א לא יתרס
וטילחה וירוהו !היינשה ,לועה-תמחלמב לפנש הקירפא-,ורמ
יתאצמ אלו תיתצובק הנתשמ2 שמיש ,וקמה E יכוניחה-סומב וחיצנהל
#ימצעל יתנניס -!רתויב רזומ- #ריקב %יתשמ ,ש
,ילויש רחאל #,הינפ לע סומכ וסשכ ועי+ה ,ה תוצח רחאל
– 25 –
וליפא #,יולח הבור ירוכ וקינו ל-מי+ תפר לש היילעב והשש ררבתה
-A,על יביל- Bהפל המסיסה
#התיכה-תונבמ תחא תא יתלאש -F,תא קר המלו-
אוהו !הרפהה רשפל -רקילס-ה תא ולאש ,ה %כאש הרפיס איה
,הירוה #הלו+ה-ילי לע וא @וחה-ילי לע >ומסל %יא יכ ריבסה
ינו+ריאל וא ,יטירבל ,ירושק ,ניאש %וחטיב %יאו !ריעב ,יררו+תמ
-%רהט-ילי- השולש שי -%רוא- תתיכב E החכוהלו #-,ישרופ-ה
היהש !ינלופה סרנא אבצב ונמזב תריש ויבאש !רנסכלא ,היניבו
###יטירב וקיפ תחת
#לב+ומ %וברעב איה -הנ+ה-ל ונתונמאנ יכ ונקסה #ומיהה ,ירבה
#ינאו קיממ !תלצבח קיציא Bיניב ִ לש ולהואל ונילע תרחמל
לע בצייתהל ,יבייח ויה @וביקה-יליש הרבס עיבה קיממ >רב
?א וא ,יקנמ ,לוכ וא- B-רקילס- ותואל עיוהלו תוירוחאה ,היל+ר
#,ייחהמ אל !,ירפסמ קר ,יריכמ ,ה תיתרבח תוירילוס >א E -Aחא
Bקיממ רמא !ונל ,ר+נש לוועה תא יניב ִ ינפל ונללו+ש רחאל
!הז >יא E ,יולח הבור ירוכ תוקנל ,יכמסומ ונניא ,א !יניב ִ -
,כניא יכו F',יקילס'המ ילא+ל-יתלב קשנ ונייב ,ייקפמ ,תאש
-AF,יטירבל ,כתא רי+סנש ,יששוח
-תעו ירבח תותל לע קפ ברע ותואב ועו השובמ וינפ טילה יניב
שב+מ אוה !וירבל #הפוח הבישיל ,תוא סניכו @וביקה לש %וחטיבה
,ינטסב !,יבורב !ילא+יל-יתלב קשנב ונתוא %מאמ !תיאבצ היחי
לש רחמה-ילייח תא %יכמ !-הנ+ה- ירבח היהנש +או !,ינומירבו
לכ תא סרוהו %שח -רקילס- הזיא ול אב ,ואתפו E >רב-הנימה
#לאש -AF%וחטיבה-תעו תע לע איה הליספה ,אה- E Aהובעה
!ר+ובה ויחאמ >כ לע עמש תלצבח קיציא #תושק ?זננ 'רקילס'ה
#@וביקה ירבח ,ע הנמנש
העי אל עבטל ותבהא #באז ויחא תובקעב @וביקל עי+ה קיציא
אוה #חרפו חיש !לחז לכ וב ריכהו עובל+ה לע לייטל הברה ִ אוהו תולוב+
וכותבו -הבונת- ז+רא מע ותטימל תחתמו !,ינבל ,ירבכע ורחב לי+
!,יטמוח !תואטל ורחב שו+פל רשפא היה ,עפ-ימ #תועבט-שחנ
@לחפל ואמ בהא אוה #כלש ,ילחוז ראשו המלש-ילמ+ !תויקיז
!עבטל הבהאב קפתסה אל קיציא #עבטה-רחל %תוא איבהו ,ירופיצ
-ינ+בי-מ ,ימלש ,יעטק ותאנהל ,לקיו !הריש אורקל הברה ִ אוה
#%יקשופ רנסכלאל -%י+יינוא
H
יאמ שוחב 1)&* הינטירב תעצהב %ויל ,-ואה תרצע הסנכתה
ינפב @ילמתו לארשי-@רא תייעב תא רוקחתש הריקח תעו חולשל
!ה'קסוי #תירבע הנימ לע ,לח אל שיא #ינימ %ורתיפ לע האילמה
– 26 –
!בוטנב יכרמ לש ותרבוח תא -הלועפ-ל איבה !ונלש הצובקה >ירמ
יוניבהו הובעה רש ,ימילו !יצראה-@וביקהו תורתסהה תוסומב ליעפ
!לארשי-@ראב תימואל-ו הנימ לש הנוניכ לע E תינמזה הלשממב
הווש %פואב קלחתי לארשי-@ראב %וטלשה Bהיתונורקע תא ונינפל שרפו
ששחה תא קלסל הנווכה #טועימל בור %יב לבה אלל !,ימעה ינש %יב
העיצה תינכתה #,יברע לע ,יוהי וא ,יוהי לע וטלתשי ,יברעש
רוזא לכו !יברעו יוהי E ,ירוזא ינש תב הנימ E -ירוזא ,זילרפ-
רמשית רוזא לכל #?תושמ טנמלרפל ,י+יצנ לש הווש רפסמ חלשי
הנימה יניינע לוהינ לעש ועב !,יימינפ ,יניינעב הימונוטוא
%הכיי הלש שארה-בשויש !תיטטירפ הלשממ קפות תפתושמה
#יברע הנשו יוהי הנש Bהיצאטורב
ינש %יב תימעמ תוירילוסל יחיה יוכיסה איה תימואל-ו הנימ
%וויכ !יטסילאיצוס בור תלעבל !,ינשה ,ע !חתפתת וזכ הנימ #,ימעה
#,ילצנמה רפסמ לע רבו+ ,יבועה רפסמש
אלל תוימואל תועל תוכייתשה E -יתע ,זילרפ- !תרחא תורשפא
!תירוזא הקולחל המוב חטבוי %וטלשב %ויוושה #ילאירוטירט סיסב
#יתעה הנבמה לע ,א יכ !חטש לע ססבתת אל הימונוטואה רשאכ
יברע-יוהי %וירטלורפ ובש בצמ חתפתי ,ינשה-תצורמב !ותכרעהל
לוצינ אוה לוצינש %וויכ- !לצנמ יברע-יוהי ,זילטיפק לומ בצייתי לצונמ
-#יברע וא יוהי אוה ,א %יב

רבחמ !קמעה-רמשממ בוטנב יכרמ תא ה'קסוי %ימזה עובש רובעכ
העוול הש+וה ותינכת יכ רפיס בוטנב #התיכה ,ע השי+פל !תינכותה
אוה #העווה ירבח ברקב בר %יינע הררועו קרוי-וינב תינקירמא-ול+נאה
!חטובה ולוק #,וקת רשאכו ,א תימואל-ו הנימ לש הייוכיסב +ילפה
לש ונקוי וריכזה E ררוואמה חורב הענש הפוסכה ותמער !ותובהלתה
#איבנ
האריי ,חפ-לא-,ואמ יברע חלפש יוכיס ללכב שיה #קפקפ יליל+ %
טסילטיפקה וו-%ב רשאמ ול %מאנ רתוי ?תוש קמעה-רמשממ חלפב
סרתמה לש חאה ויצמ יברע-יוהי %וירטלורפ ,אה Fתרצנמ
%יב תקוי האנש יאנתב ירשפא E רחאה ויצמ יוהי-יברע ,זילטיפקו
F,ימעה ינש
ול בישה -!?סה לע התוא לוספל %יא E התסונ אל תינכתה וע לכ-
#בוטנב
H
!-הנ+ה-ה רבז+כ %היכש !בוניבר >ורב רפיס @וביקה-תוחישמ תחאב
,ע ואמ תויניצר תוחיש ,ייקמ !קרוי-וינב העונתה חילש !לפ %תנ יכ
ש+פנ ותועצמאבו !בוקינליסארק רנסכלא תיטייבוסה תוריר+שה שיא
תופצל ,הילע יכ ול זמרש !וקימור+ יירנא יטייבוסה @וחה-רש ,ע
– 27 –
העונתה ת+הנהל עיצהו !לארשי-@רא יפלכ וצרא תמעב יונישל
#>כל >רעיהל
-תירב לש תינויצ-יטנאה התויניממ תובזכאה תעבוק #%ימאה אל שיא
#היתו+ לע התלע תוצעומה
-ב 1' !סובוטואהמ ,ינותיעה תליבח תא איבהל ירות עי+ה יאמל
תא התבש הלו+ תרתוכו !התיכל יכרב התוא יתחתפ !העי+השכו
Bיביל
ר"ססס לש תינויצ-ורפ הרהצה
Bבתכנ הנשמה-תרתוכב #המהתב יתטלפ -A%מאיי אל-
לש היתעב רושק יוהיה ,עה לש בושח קלח לש ויתע Bוקימור+-
>ות !תימואל-ו הנימ תמקה יי-לע קר רתפית הייעבה #לארשי-@רא
#,יוהיה לש ,היתולבסמ ,לעתהל %יא #,ימעה ינשל תויוכז-%ויווש
הנפמ Bתונכוסה תבו+ת #ל+רה תא הטשפ תירוטנמה הטישה-
-Aלו+
תיתרוסמה תיטייבוסה המעב הנפמ לח ,נמואה #יפו+ב רבע ער
%ורתיפכ לארשי-@ראב הריכה תוצעומה-תירבש %כתייה Fתונויצה יפלכ
תנשב יכ !יתרכזנ Fתיוהיה הייעבל 1)$* הבישי הבקסומב הכרענ
לע %ויבו !וב הבע ימיאש !-נאלמייה שיטייבוס- %ועברה תכרעמב
%ורתפה E %א'+יבוריבמ בל יכ הנייצ איה !,יוהיה תלאשל תונורתפ
#תוצעומה-תירבמ ונשרו+ עובש רובעכ #הניטסלפ ,+ תמייק E ?עומה
%חלוש לע %ותיעה תא יתשרפ רמוא אללו !התיכל יחוכ לכב יתצר
ענענ !ויניעב @מצמ !תרתוכב @יצה אנכש #ימוקמב יתבשייתהו הרומה
Bהינוריאב ריעהו תוליל תוב+ +וז ?קז !%ימאמ אלכ ושארב
-Fויתורוברבח רמנו ורוע ישוכ >ופהיה-
H
לע !הריש לע !קפימ לע רתיו אוה #>ירמה ה'קסוי עי+ה ברעב
Aלארשי-@ראב רב לפנ !וירבל #,ואנב חתפ יימו E רח-יקחשמ
המיע ערקהו !יוהיה ,עה לש ומויקב הריכה תוצעומה-תירב ונתיי
#החאתה ?וס-?וס
ונעי+הו ונמייקו ונייחהש' B>רבמו ,ק יתייה ית יוהי יתייה וליא-
-'Aהזה %מזל
#התיכב ררתשה טקש
יכ ומואנב זירכה וקימור+ ייר . נא !יטייבוסה @וחה-רש !וירבל
לש בושח קלח לש ויתע יכו ל+רה תא הטשפ תירוטנמה הטישה
%ניא תוחואמה-תומואה #לארשי-@רא לש היתעב רושק יוהיה ,עה
%וילימ השישש רחאל !הפוריאב ,יוהיה תולבסמ ,לעתהל וע תולוכי
תמקה אוה יוצרה לאייאה #,יצאנה יי-לע תוירזכאב וחצרנ ,המ
– 28 –
-%ובאל ,לוא !,ימעה ינשל תווש תויוכז ונתניי הבש !תימואל-ו הנימ
%יב ,יררושה ,יערה ,יסחיה לל+ב !המש+הל %תינ וניא רבה בל
יתשל לארשי-@רא תקולח אוה עצומה %ורתיפה %כל #,יברעל ,יוהיה
#תויאמצע תונימ
האר לו+ה +שיהה תא #ה'קסוי לש ובילל תוחפ ע+נ יסיפה %ורתיפה
ילאירוטירט %ורתיפכ לארשי-@ראב תוצעומה-תירב לש התרכה ,צעב
תעונת איה תונויצה יכ !האטוב אלש !האוהבו !תיוהיה הילמונאל
שקיב ה'קסוי #תימצע הר+הל ,יוהיה לש ,תוכז יכו תימואל רורחש
-ה תא רוכזנש 1& יאמב 1)&* E לו+ה ירוטסיהה הנפמה לח ובש ,ויכ
#,לועו ,ע לבק החכוה התקצש !העונתל לומ+
!בוטנב לש ימואל-וה %ורתיפה תא יפסהל רשפא ,א לאש קיממ
המצעמ איה תוצעומה-תירב #תויוול >ורעל ,קומש בישה ה'קסויו
וניא ימואל-ו %ורתיפ E ,ימעה ינש %יב תוניוע יאנתבש הניבמה !תילאיר
הייושע תינכותה !תרחא תיטילופ היצאוטיסב >א !וישכע %ובשחב אב
#,ויה-רס לע בוש תולעל
הכ תונימ יתש ,לועב אצמת %כיה- !תוטובב קיממ בי+ה -Aתחק-
-Fהינומרהב תחא הירוטירט לע תויחה !%תייסולכואב תונוש
תויח תוינתא תוצובק ,יעבשו האמ הבש תוצעומה-תירב יב+ל המו-
ול בישה -Fהאלמ הינומרהבו הווחאב E תוקילבופר הרשע-שמחב
#ה'קסוי
שממ הבקסומל ,ש האנשהו !%המ המכב יתייה ינא F,ש תייה-
הבלכ @ורפי הזה יתל+ומה עצפה חא ,ויש קפס יל %יא #תימוהת
-Aתחתור
#קתש >א !ושארב %הנה יו ִו ָ
התא +ו+חל ,וקמבו !?וס-?וס ונב הריכה היסור AFרבמ התא >יא-
יכ ונימאה תינטשפה ,כרב רשא !התיכה ירבח וילע וצפק -!@ימשמ
#תינויצה העונת ###ל הפרטצה היסור
תוצרפ ורעפו התצלוח לש ס+ה בה תא ואלימ היש #המענב יתצצה
,ייניע התלת איה #אוושל >א !היניע תא וצל יתיסינ #,ירותפכה %יב
#וירב תא העלבו ה'קסויב תוצירעמ
ובלביל-ב החתפ המחנ #,ייסור ,יריש רורצב המייתסה הלועפה
הנ !רפיינה תו+ לעש ,יקזוקה ישרפל הרבע !-חופת ,+ו ס+א
רתיו -חושל אציש ה'קשויטק- תא !השטנ תא הש+פ !%וה תפשל
-?וסש !היסור אמא לע ונקפרתה הכורא העש #,ואה אבצה ירובי+
#הקיח לא ונתוא הפסא ?וס

H
לש ותבו+ת !-יעיבשה רוטה-ב !%ותיעב העיפוה ,יחא ,ימי רובעכ
#@וביקה לש תועומה-חול לע ותוא הלת והשימו !%מרתלא %תנ ררושמה
B,יתבה %מ המכ רוכזא וע
– 29 –
#יר . 4 נ 4 K =קימִ =ר+ 4 ל ִ
#,-/א תי 2ר 4 קִ #ססֶ ק4 ס2 -קיל .
#הָ=ת
#,יL ִ מִ %יא .
#,/מה ָ =ע ב/9M N ִ ה 2
###%=<1ִ /נח4 ת 2 : ָ !רקֶ =בב 2 /נר 4 ר 2 =עת 4 ה ִ
,י1ִ /ק< 4 /נר 4 K94 נ ִ ו 4
##F,=את 4 : ִ המ2 B,יה ִ =תו 4
#תֶחֶ י Oמ4 ה9ָ P ָר 4 ה 2 %ימִ 0 4 ה:8 Qנ ָ94 י ֶו 4
Fתאז8 רמ2 =ל > 4 יא .
#תֶL ֶ ה O ,=י ת92 P ָר 4 ה 2 %ימִ 0 4
###רי1ִ R ָ ה 2 -רמ. =Sה 2 י9. נ 4 Kל 4 ר9ֶ א 7 ו 2
Aת ָ יא ִ ר ָ /ל
Aרי1ִ ב 2 ,ה . ,ינ ִ ת ָ ח7 =מ0
H
לע רפיסש !קשמה ירוכבמ !%הכה ,הרבא התיכל סנכנ ,ימיה חאב
@ילמהו !הרומה-תעב+ יל+רל !,ילי-רפכב >רעיהל מועה הייא סרוק
-#סייט היהי רחמ E ,ויה הייא מליש ימ יכ %כתיי- #?רטצהל
#קי9ִ ָ ול בישה -!ריווא תוסנרפ +נ ונחנא-
#יטלתא ?ו+ו תורופא ,ייניע !המוק-הב+ !ראות-הפי רענ !קיש
לע בתכנש לי+רת לכ #,יילאירה תועוצקמבו הקיטמתמב קירבמ ימלת
-ה הווש המל 4 תושיאב זירכהו !%ושאר רתפ !חולה x -שולש %ב ותויהב #
,ילי תתיכ ,ש הש+פו !יוליבל הנחסל ,יליה-תרבח העסנ הרשע
Bתולוהב תוקעצ ועמשנ עתפל #,ילשורימ
-Aעבוט חישמ Aעבוט חישמ-
Bלאשו ויפתכב >שמ !חישמב %ימאה אלש !קיש
-Fעבטי חישמש המלו-
%יב ללצ !,ימל @פק !רענ לש ,ש אוה חישמש טלק הרהמ ע >א
זאו #השביה לע והלעהו חישמ תא הכותמ הלש !הכובסה הייבשעה
וילע הרמ+ תונותיעה #ותוא ,+ ליצהו ללצ בושו !עבט רענ ועש עמש
%ייטצה קיש #הברה ותיישות תאו וביל-@מוא תא וחביש #ללהה תא
רומוה-שוחבו רותליא רשוכב !@חל-יבצמב הימע תלוכיב !חור-רוקב
#%ונש
,ועטל יתטלחה #סרוקל יתבנתהו %הכה ,הרבא לש ותעצהל יתינענ
– 30 –
#טמחשה תא יתחנזש רחאל E ריוואב הפיחר לש המעט
#>להו רמא -!וב ואנקת וע ,תא #סרוקב החלצה >ל לחאמ ינא-
תוש לא הרומה-תעב+ ת+ספמ יתשל+ !,ימי הרשע >שמב !>כו
,ע #החלצהב סרוקה תא יתמייסו !-הנ ָ=רו 4- +וסמ %ושל+ב לאערזי-קמע
#סTט לע ,ולחל יתלחתה יבוש

H
#הלעמלמ ?יקשה חריהו חרזממ הפשנ תיניסמח חור #טהול @יק ברע
אלל #הנ ֶ ח4 ס2 ה %ייעמל ונרהו !המרופטלפל תורפ +וז ומתר ה'רבחה
!המענ לא ברקתהל יתיסינ #,ימל ,ימורע ונצפקו ,י+ב ונטשפ רמוא
רבעל ,יחוש וארנ תונבה תחאו קיש #הקמחו תוחשל הביטיה וז >א
ישארב הספת !רוחאמ המענ החי+ה עתפל #הכותב ומלענו הרעמה
%מ ונאצי >כ-רחא #היתפש לע ינלוק קוחצשכ !,ימב יתוא העיבטהו
#חיטבא ונללזו עלס לע ונבשי !ונשבלתה !,ימה
ונב ?וזני חריה !המענ- Bהנזואל יתשחלו זוע יתרזא סומל ונבוש ,ע
-#הליל-לויטל אצנ אל ,א
#ער ילוק
#%חנחתמ לוקב התנע -Fותוא תלאש-
-#למלממ ותוא יתעמש-
#ונרביו ונבשי !עז+ תובע @ע לש ויתול+רמל !תוניראוזקה תשרוחב
%ויקינ-לעופ היבא #,יחא-תלחנ תנוכשב !,ילשוריב הלונש הרפיס איה
החלשנ איהו רומח היה תיבב ילכלכה בצמה #תיב-תרקע המיאו
הראשנ איהו הרבחה הררופתה ,ייתנשכ רחאל #@וביקב רעונ-תרבחל
וניא חא ?א #יכוניחה-סומל הפרצל +א והשימ #תר+סמ ילב @וביקב
יתחנה #היניעב ומע תועמ !יל הרפיסשכ #,ניחב תמול איהש עוי
ב+ל הי ָחל תא הבריקו הפתכב הכשמ !הכייח איהו היפתכ לע תעור י
#הייחלל הקישנ יתמצהו זוע יתרזא ?וסבלו הרעש תא יתפטיל #יי
#האו+ה הזח לע החינהו יי תא הלטנ !יתמהתל
תא הריסה !הרמא -!ילל+ב רסייתמו יתוא בהוא התאש תעוי ינא-
-?וס #תוש+רתהמ ישפנ יתעי אל #התייזח ירותפכ תא הריתהו התצלוח
תליה תא יתילי+ #תוניעב היש תא יתפטיל #שפנו ?ו+ !ילש איה ?וס
ח+נ ירבא #יל הקשנו החנאנ המענ #היתומטפ תא יתללומו ההכה רועה
#,תוא ערק טעמכ !יינותחת תא
יל חולשל >ישמת #וסב לוכה רומשנ אוב- Bהרמא ונרפנש ינפל
איה -###הזכ חור-בצמ %ימ יתוא ?קות ,ימעפל #הנעא אל ,א ,+ ,יקתפ
#ייתפשל הקשנו ייחל תא הפטיל
יתלמלמ -###תיניסה המוחה העקבנ ?וס ?וס- #,יננעל יתארמה
#התיבה יכרב
#טטוקתהל וכישמה ,יצעה לעש ,יברועה

– 31 –
H
הלחה התיכה #קריה-%+ב יתבעו @וביקב יתראשנ #לו+ה שפוחה
-%יע >אוב טלק-יאוול %מש-%במ העונתה לש יצראה לויטל %נוכתהל
,הילעש !יכוניחה-סומה תלהנהמ !,יבתכמ ולביק @וחה-ילי #החשפ
שש !הפק לש תולו+ תופכ שמח Bהללכ המישרה #לויטל %וזמ איבהל
רכיכ !,ינומיל ינש !,ינירס תספוק !זרוא תופכ עברא !רכוס תופכ
#הנהכו הנהכ ועו ,חל
?רצתש השקבב יכוניחה-סומה לש חבטמה-תזכרל יתינפ
#,וכסה לע ימיא תא בייחתו !יקלח תא @וביקה-ינב לש ,יטקוורפל
!קריה-%+ב תכרפמ הובע לש ,ייעובשב יכ !הל רמול יתבשח ע+רל
#הלמ יתרמא אל >א !,יטקוורפ ,תוא רשויב יתחוורה !ברע ע רקובמ
וריהזהש !,י+בה-תויאנסחמ יתשב הצעייתה חבטמה-תיאנסחמ
#,ימלשמ ,ניא ,עפ-?א @וחה-ילי לש ,ירוהה יכ !,יכסת לבל התוא
איבהל יכ !,ילשוריל >רה לכ יתוא חולשל %וי+יהה המ #יתסעכ
Fרכוס תופכ ששו הפק תופכ שמח
ירעצלו !שרנכ %וזמ יכרצמב ילימרת תא אלמל יכ ,ילשוריל יתבש
היינחב ,ויה-תרחמל ו+ישהל יתטלחהו לויטה תאיצי עומב יתיעט
#השימחה-הלעמב וכרעש הליל-תנילל
עיצה והשימ #עי אל שיאו !לויטה הנוח %כיה יתלאש !@וביקל יתע+ה
יתע+ה תע+יימ הכילה רחאל #%וויכה לע עיבצהו רעיל אצאש
!הלאמש יתינפ לאמש שיאכ #תונפל %אל יתעי אלו ,יכר-תובלטצהל
יתעיו -הייל ָ אמָ י'+- תו+אש יתעמש תוק ,ירשעכ לש הכילה רחאלו
הצובקהו !,חל רכיכ ייחש-תיב תחתשכ יתע+ה #הנוכנה >רב ינאש
#קוחצמ העקפתה
העונתה לויטל עריאש %וסאה לע ונל רפוס טלק-יאוול ונע+יהשכ
לירפאב ופסנ -ריעצה-רמושה- ירבח הנומש #י+-%יעב 1)&2 לויטה #
,יקינח-מלפ רפסמ ופרוצ לויטל #עריאש בכה %וסאה לשב רוכז
לשבו !הילקל י+-%יעמ תאצל לויטה מע רקוב-תונפל #,יחטבאמכ
המירעל ,ירזו ,יצוק ,יקינח-מלפה ופסא #תורומ וקלוה זעה רוקה
ובברוש רתוי ילואו חא %ומיר הארנה לככ #הרומה רבעל ול+ל+ו
,יקיעזמ ציכ #,י+ורה !,יעוצפ B,יהולא תמוהמ !עתפלו #הרומ התואל
Fהרזע
ומיעו !אפלא-תיב תמלשה רבחו לויטה ינ+ראממ !+רבנזור >ונח
-כ !הילקל >רה לכ @ורל וטילחה !,יבנתמ השולש &' יכ !מ-ק
#הרזע קיעזהל
ועמש #הילקל %כרב ,וסמ +לשא תוסומע תוניפס ואצי רחש ,ע
E תורומ %שע !תוארמ יקזבה !,ייי-יפונפנ ואר !הרזע-תו+אש ,ינפסה
#הרזעל ,הל ,יארוקש וניבהו
ורשנ !הצירה >להמב #@ורל וכישמהו >כ לע ועי אל ותרובחו >ונח
– 32 –
Aתופוצר תועש הרשע-הנומש E וייח %ותרמ תא ובל @ר >ונחו השולש
תנש !יאנותאה סיפיפל ו+ינב &)( רפכהמ @רש !הריפסה ינפל
#%וסא רשבל הילקל י+-%יעמ >ונח @ר E %וחצינ רשבל הנותאל %ותרמ
#?לעתהו רשיב !עי+ה >ונח #תמו רשיב !עי+ה סיפיפ
הביל %ובאלו !רטפנ היבא #המענמ בתכמ עי+ה לו+ה שפוחה ?וסב
#החפשמה תסנרפב עייסל הילע #תבזוע איה
– 33 –
תידוהי הנידמ :'ה קרפ
רבמטפסב חאה 1)&* ורב+וה #רימחה ינוחטיבה בצמה #ב-י התיכ !
סרוקל וחלשנ E %מיונ ללהו !קימִ מֶ !התיכה ירבח ינשו !,ינומיאה
,יתבה #רחא ,וקמב היה שארה >א !וכשמנ ,נמא ,יומילה #,יכ-מ
>רואל ומקוהש !חפ תונפ ילעב תוריק תרזעב ונ+ומ יכוניחה-סומב
?קוה סומה #@צח ינבאב ,יללחה תא האלימ התיכ לכו !תוספרמה
#%כותל @ופקל ונמוא לוכה הז+פה לש הרקמבו !%+מ-תולעתב
אלימש !יטילופ ,א !רקֶ ס4 פ 4 יל ִ ק'מֶ הרבא !ונילא עי+ה שח >נחמ
,ע חיב הפוריאב חונצל מעומ היה ?או ה+לפמב !העונתב ,ייקפת
#והשמ-,ירסוימ ,ינפו קצומ הנבמ !המוק >ומנ #הירבחו שנס הנח
#הברק המחלמ תארקל !תיטילופו תיאייא !ונתוא %יכהל וילע לטוה
תויהל ונילע #-רחמה-,לוע-ו ,זילאיצוסה ,ע ההזנש תוירחאה וילע
%+הלו תיטסילטיפקה הביאה תמוח לומ @מואב בצייתהל ,ינכומ
טספינמה- תא ונארק #,זילאיצוסהו @וביקה תוישוא לע שפנ-?וריחב
%ינל !%ילאטס !סל+נא !סכרמ יבתכמ ,ירחבנ ,יקרפו -יטסינומוקה
#בוכורובו
!רכיה ינמיס העברא לע רבי ק'מהרבא #קתיר רמוחהש רמול השק
לש הביצי תופתוש- B-המוא-ל ,ישנא תצובק ,יכפוהה !%ילאטס יפל
תופתוש לש סיסב לע המקו ירוטסיה חרואב התווהתנש ,א-ינב
הל+תמה יכיספה יפואהו !,יילכלכה ,ייחה !הירוטירטה !%ושלה
-#תיתוברת תופתושב
תוביטחה תא !תואמצעל תויאכזה !תומוא ללכמ האיצוה ותר+ה
,עה תא %היניבו !רכיהה ינמיס תעבראמ חא תורסחה תוימואלה
#,יילכלכ ,ייחו תחא %ושל !תפתושמ תחא הירוטירט ול %יאש !יוהיה
המ רואל ,אה !ק'מהרבא- Bלאשש !קיממֶ תא הממוק הר+הה
%ילאטס לש ותר+ה ,א שחמ %וחבל ,וקמ %יא האושב הרקש
,ייח וא תחא הירוטירט !תחא %ושל ,יוהיל %יאש הבועה יכו Fתספות
חובטלו ,יוהיכ ,תוא תוהזל ,יצאנהמ הענמ E ,ירפנ ,יילכלכ
-F,הב
%חבמב המע אל %כא %ילאטס לש ותר+ה יכ !הוהו @חלנ >נחמה
תואיצמ לש החוכמ היח תושממכ החכוה יוהיה לרו+ה תופתוש #%מזה
וכפה זוכיר-תונחמב #תוילפאו תולפשה !תופיר !,ישורי+ Bתי+ארט
ול+ש !הפוריא תוצרא רתיו תפרצ !%ווי !הינמר+ !%ילופ יוהי
לרו+ תלעב תחא המואל E תונוש תונושלב ורביו תורפנ תוירוטירטב
#?תושמ
– 34 –
יפמ %ילאטס לע תרוקיב תעימש #תחנ לש @וצמק ונל המר+ ותאוה
#בר היה שערהו !ואמ ונתוא החמיש ונכנחמ
לש ,כוניח !ויל #>נחמה %נחתה -!ובעל ונת !,ירבח-
תועיספ ב+א ,ואנל הברה ִ אוה #>רפ-תובע איה ,יריעצ ,יטסיסכרמ
ימ #רוחאמ תובולש וייו ,ינפל ?ופכ וו+שכ !ריק לא ריקמ תוזופח
הנימי %מזה לכ ושאר תא טיסהל @לאנ וירב רחא בוקעל הצרש
#סינט קחשמב הפצ וליאכ !הלאמשו
H
-ה !תבש-יאצומב 2C רבמבונב 1)&* הנש @וביק-תחיש הכרענ !
,ירבח סיי+ל >רוצהו תינוחטבה תוררתהה רואל ,ייקשמה ,יישקב
המכו !הרשע-תחא העשב המייתסה החישה #,יטלקמ תריפחל
יל !לכואה-רחב וראשנ !יאטמחשה רב ֶ מ4 ק2 השי ,היניבו !-,יע+ושמ-
,-ואה תרצע תבישיב >רעיהל המעש !העבצהל %יזאהל יכ !וירה
!,יכמותה תולוק תא ומשרו וירה לע ואבצ ,ה #ססקאס-קילב
תינכת עב השולשו ,ישולש Bתיפוסה האצותה #,יענמנהו ,יללושה
#,יענמנ הרשעו +נ רשע-השולש !הקולחה
הטילחה תוחואמה תומואה תרצע %ו+רא תאילמש רבתסהשכו
השי @ר !לארשי-@ראמ קלחב תירבע הנימ לש התמקה תא רשאל
הצרפש ובשח ,ירבח #?רוטמכ לצלצל לחהו @וביקה %ומעפ לא בהלנה
>רב #קשנה-%סחמ לא ורהימו קשמל וננתסה ,יברע וא הפירש
Aתיוהי הנימ המק יכ ורשבתה
חא לש תל חתפ !יכוניחה-סומל הלילה-רמוש עי+ה תוצח רחאל
#,וקל ונל ארקו רואה תא קילה !,ירחה
#הלהבב ונלאש -Fהרק המ-
-#לכואה-רחל רהמ ולעת-
-Fקשנ תחקל-
-Aתיוהי הנימ שי-
#ינשה צל בבותסהו קיש בי+ה -F,יל+ השוע התא המ זא-
לכואה-רח #ינאו הוואנ !יליל+ % !קיממ ,היניב !@וביקל ולע ,יטעמ
הזל הז ולחיאו וקבחתה !,ייי וצחל !תוש+רתהב ורביש ,ירבח המה
!%יי יקובקב ,יטקוורפה-%סחממ האיצוה תימונוקא #בוט-לזמ
B,יייה ובלתשה הרהמ עו !תוריפ !,יטיווקסיב
הנבי לא הליל+ה הנבי לא !ליל+ה הליל+ה !הליל+ה !הליל+ה-
-Aליל+ה
,יבאשנ !,ירחינ תונור+ב ורשו ,היפ+מבו ,הילענב ,ירבחה ועקר
יהמ %ייע עי אל שיא #-הרות-תחמש-ב ,ייסח ריכזהש ,לוע לא
היהיש רב לש ושוריפ ,אה #הטלחה התוא לש תישעמה תועמשמה
וכישמי הלא וא !יברעמה-ליל+הו %וילעה-ליל+ה יבושי תא תונפל >רוצ
Fתיברע הנימ יככותב ,הייח תא
– 35 –
#ויעלבו %ילאטס ,ע המוא איה לארשי התעמ יכ יל שחל קיממ
H
ינייסוח-לא %ימא '+אח !-יתפומה- ש+פנ ,-ואה תטלחהל הבו+תב
,ה #תויברעה תונימה י+יהנמ ,ע !@ראה ייברע לש ,+יהנמ היהש
לש התמשהל תאצלו ,-ואה תטלחהמ ,לעתהל חא הפ וטילחה
#-תינויצה הנכסה-
#,ילשוריל הינתנמ וכרב ילארשי סובוטוא ?קתוה העבצהה תרחמל
בושייה לש הפרותה תוקנ יכ וניבה ,יברעה #ו+רהנ ,יעסונ העברא
@רפ רבמצב ,יינשב #,ישיבכב ופקתו !הרובחתה יקרוע ,ה ירבעה
#תויונח ?רשו זזב !ופי רעש יל !,ילשוריב ירחסמה זכרמל יברע %ומה
הענמ תיטירבה הרטשמה >א ,יערופה עב רוצעל וסינ -הנ+ה- ישנא
תונוכשמ ושרו+ רתיהו !וחצרנ ,יוהי השימח #הרזע שי+הל %ויסינ לכ
יברעה %וי+לה בש ,תוסחב #יול+ב ,יברעל ועייס ,יטירבה #רפסה
ישנא רשע-העברא ולפנ הללאבנ-תיב הנחמ ילו !הצרא %ריה-רבעמ
#לבא-תועומב ואלמ ,ינותיעה #%מש-%בל הרייש וויל רשאכ הנ+ה
-תעוול ימצע תא יתנמזה #,ויה-רסל >כ לע רובעל רשפא היה אל
העי+ה #ח-מלפל סיי+תנו ,יומילה תא ימ קיספנש יתעצהו הצובק
תחנב תבשל רשפא-יא- #,וקל תמועה הנימה לע %+הלו ,וקל ונתעש
-#תחתור @ראהשכ !תחתה לע
חא לכש %כתיי אל יכ ,רמואב יתוא עי+רהל וסינ הצובק-תעו ירבח
וכירעהש ויה #@וביקה תוסומ תא רבב ברעל שיו !ומצעל %י השעיי
!,-ואה ,ע חי !-רואנה ,לועה- יכו ,הימויא תא ושממי אל ,יברעה יכ
#הקולחה תטלחה תא חוכב ושממיו ,יצינה %יב וירפי !>וסכסב וברעתי
!שוח ועבו E ח-מלפל @ורל יטוייא שממ הז היהי יכ ורבס ,ירחא
ועיצה ,ה #,ייל+רה %יב בנזה ,ע התיבה רוזחל !לוכה ,ייתסישכ
#,יניינעה וחתפתי >יא תוארלו %יתמהל
ימו !,י+רהנ ,יוהי #%יתמהל המ %יא יכ יתנעטו יאסיכמ יתצפק
אוה המ עוי וניא E ונכ לע טקשה רוזחי ,ימי שוח >ות יכ בשוחש
AחG
התיכהש יתנבה הרהמ עו !יילע וסעכ !וקעצ לוכה !חקלתה %ויה
תיצוביק-תעמשמל !תוירחאל >וניחה #תוזעונ תוטלחהל היונב הניא
#@וביקה תוישואמ ,ה תיתעונת ת/רמָ לו
,ואתפ רשאכ תפרב תורפה תא ימוקמב בולחי יתעל ימ לאש יוו
B+שומה תא יתעמש ,עפ-יא ,א ההתו !ח-מלפל קלתסאו ,וקא
#-תיצוביק תוירחא-
H
– 36 –
!קזח המענ
.ונתוא ריעהו הליל-רמוש עיגה ,תוצח רחא ,המ-ןמז ינל
!!תיר"ע הנידמ שי ,לכואה-רדחל וצורו ומוק!
.#ירו$מ ומכ ודקרו ורשש #יר"ח המה לכואה-רדח ,תעדוי תא המ
.תוריו #י$יווק%י" ,ןיי יקו"ק" ן%חמהמ האיצוה תיאנ%חמה
#ידומילה תא קי%נש יתעצה ."קונ חוכיו הצו"ק-תדעוו" היה
,תוריכזמה תנע$ל .שארה לע ןגוהכ ית$חו ,ח!מלל דימ %ייגתנו
#א הרקי המ &א .%ייגתנ ונלוכו #יצו"יקה לע %ויג תו%כמ ול$וי "ורק"
שיו הרשע-הנומש ואלמ אל ןיידע ה'ר"חה "ורל (ה%כמ" ללכינ אל
.#ידיחי #ינ" $עמ אל הצו"ק"
קלח .ח!מלל %ייגתהלו ד%ומהמ קלת%הל דמוע ינא ,הרקמ-לכ"
,#ילשורי רוזא" היהא #א .#ש ר"כ ,ריע" #תיא יתדמלש #יר"חהמ
ינא יכ ,ידע" #לשל קי%תש ילש אמיאל ית"תכ .)וקל לדתשא
לע ול עידוהל ידכ ,ד%ומה ר"זגל יתכלה #ידחא #ימי רו"עכ .%ייגתמ
איה ו"ו ,ול החלש ילש אמיאש קר"מ הרגמהמ איצוה אוה .ה"יזע
#א המ זא ,$מיני"יק .דיחי ן" ינא יכ %ייגתהל יל ןתיי אלש תשק"מ
!.ילש #ייח" "רעתת אלש! *הל ית"תכ + !(דיחי ן" ינא
ששוח ינא &א ,י"ויח דרוקא" "תכמה תא #יי%ל הצור יתייה
!&מצע לע ירמש .הצר הארונ המחלמש
#המענמ בתכמ עי+ה ,ייעובש רובעכ

-ה תוצח" .#ילשורי" &להש המ לאשת לא 2, #ישנא ,ר"מ"ונ"
'גרו'ג-גניק"ו וי "וחר" .#ירו$מ ומכ תו"וחר" ודקרו #ית"המ ואצי
וקשנתה ,וק"חתה #ישנא .#ניח" תואקשמ וקליחו #יק%ויק וחתנ
יר% #ע #ידי%ח .!הרוה!ה ילגעמל #יי$יר" #יר$וש וררג וליאו
הנוצו המדקו המי תצרו תצרו! *תו"הלתה" ורשו ודקר הרות
)רא" ה! תא ורשו #ידיל #ע !הרונמ! ןודעוממ ואצי #יריעצ .!ה"גנו
תא ריכזה .-יכ שממ היהו ,!הרוה!ל ונח%נ #ואת .!תו"א תדמח
.)ו"יק" תו"י%מה
*לוכה ה יל ר%ח .ה%נר" תעיי%מו #יל"חל לעמ" תד"וע ינא
#וש .לכואה-רדח" קיניו"לכה וליאו התיכ" #יר"חה ,)ו"יקה חיר
#ילנתמ #י"רע ,תוירי שי .חותמ #ילשורי" "צמה .ןיינעמ אל ה ר"ד
לכ .דחמ תדעור שממ ינא .המחלמ לע #ירו"יד שיו ,חרוא יר"וע לע
גשומ &ל ןיא .תונולחה לכ תא #ירגו%ו תותלדה תא #ילעונ ונחנא הליל
.תשאוימ ינאש המכ
!)מאו קזח
המענ
H
– 37 –
,ינשב 1)''-1)'* -רמושה- תעונת חילשכ קרוי-וינב יתיהש
אישנ !%מלו+ ,וחנ ר- לש רוכבה ונב !ריאמ הנמנ ייכינח ,ע #-ריעצה
תרשב !,תיבב רקבל ית+הנ תחא אל #ימלועה יוהיה סר+נוקה
טסו-קראפ-לארטנס $$D #
הטלחה התואב וקלח לע יל רפיס !%ייב באה בל בוטכ !חא ,וי
ובשיח ,ה וירבל #הקולחה תינכותל תע+ונה !,-ואה תרצעב תירוטסיה
%תואב תיטמולפי תוליעפב וקמתהו !העבצהב ,ייופצה תולוקה תא
#תיטילופה %תמע תא תונשל יוכיס שיש תונימ
-Fלרב ,שב יוהי @עוי היה יטיהט תנימ לש אישנל יכ עוי התא-
#ייפתכב יתכשמ ינאו !%מלו+ יתוא לאש
היהת ,יוהילש הצור התא !לרב' Bותוא יתלאשו וילא יתנפליט-
'Fתיוהי הנימ
'Aואמ הצור ינא !%כ !ונ' Bבישהו ע+רל לבלבתה לרב-
-Fהנעמל והשמ השוע אל התא המל זא-
'Fהשעאש הצור התא המו'-
-#>יב איה הנימה !לרב'-
-Fתושעל לוכי %טקה לרב המ Fייב-
עב עיבצהל ,-ואב ו+יצנל הרויש !ול רומאו יטיהט אישנ לא >ל-
-#עב העיבצה יטיהטו !>לה אוה E Aהקולחה
אוה -%וטסרייפ- ,י+ימצל קנעה לעפמ לעב יכ רפיסו ?יסוה ועו
ול רמא #,ירלו ינוילימב הירבילב ימלו+ה ימו+ה תא הנוקש !יוהי
B%מלו+
אל התאו !הנימ ,יוהיל ,וקתש עיפשהל חוכ >ל שיש עוי התא-
-AFהז חוכ לצנמ
הזו -,יקסע תפשב- הירביל אישנ ,ע רבי !זמרנ לעפמה לעב
#עב עיבצהל ותחלשמל הרוה
!,איס הל וארקש הנימ ,לועב ,עפ התיהש !?יסוה %מלו+
טילשל הנמאנ הראשנ ,-ואב תחלשמה וליאו ?לחתה הב %וטלשהו
תחלשמהש ,יצחל וליעפה ,ה #הקולחה תעצה תא ללשש !,וקה
#עב העיבצה ,איסו !?לחות
,יאקיטילופה תא הניכו ויבא ירופיס תא בהא אל ריאמ %בה
#-,ירנויפאמ-
שמתשהלמ סונמ %יא ,ימעפלש ריטפהו ויפתכב >שמ !>ייח ,וחנ
העבצהבש !היה עספכ #,יליעומ >א !,יפי >כ-לכ-אל ילוא-ש ,יקומינב
ו+נתהש תונימ ,+ ויהו #שילש-ינש לש בור +ישנ אל הבושח הכ
ענמיהל %הי+יצנ תא ענכיש יטמולפיה תווצהו !הקולחה תינכתל
-#העבצהמ
H
#תוניראוזקה תשרוחב -הלועפ-ל ונתוא סניכ >ירמה ה'קסוי
– 38 –
!תונבה תחא הלאש -Fראוניב רקש עוי אל אוה !המ F@וחב המל-
#,ייפתכ וכשמ לוכהו
,ילברוכמ !שאל ביבס ונבשייתה #הרומ קיליש יוו ָמ שקיב ה'קסוי
#המימשה ולעו וצפנתה ,יצי+ #הפשנו הבשנ תיברעמ חורו !,יליעמב
,עטמ הרישה לע תיארחאה !הוואנ הלאש -Fהרישב חותפל ,אה-
#הניכהש ,יריש תמישר הפלש איהו !הצובק-תעו
לעבו הרז+ ק !המוק הב+ היה אוה #הלילשל ושארב ענענ ה'קסוי
,יילענ ויל+רלו !יקאח-תצלוח !,ירצק ,ייסנכמ שבל #@רוחמ חצמ
,ייל+רב בשי אוה #,יקינח-מלפ ריכזה שבחש בר+ה עבוכ #תוהוב+
הפמ וילעו טקי חול -הלועפ-ל איבה אוה #וינפ לע בצעו תולכושמ
#חול רוא @יפהו קול הש-סנפ מע צב #,יצענב תרבוחמ תיאבצ
#,ינותיעב >כ לע וארק לוכה #ה-לה תליפנל שקות !וירבל !החישה
,מצע ואצמ @ראה תקולח לע הזרכהה תרחמל יכ רפיס ה'קסוי
!,ילו+ ,ייברע ,ירפכ לש תעבטב ,יאולכ %ויצע-שו+ יבושי תעברא
!,חל-תיבו ראח-לא רוזא בלב רבוע ,ילשוריל יחיה שיבכהשכ
הפמה לע %מיסו הרומה %מ רז ?לש ה'קסוי #תיברע הטילשל %ותנה
,יברע יפלא לומ #חור-סנפ היינשה ויבשכ !וכרוא לכל שיבכה תא
-שו+ ישנא E ,יני+מ @מוק מע !קשנב ,ישומחו תויפונכב ,ינ+רואמ
,יברעה וסינ ,ימעפ שולש #,יליו ,ישנ ייח לע %+הל ,הילעשכ !%ויצע
הפקתהה #,יליהו ,ישנה ונופ ,ייתניב #ולשכנו שו+ה תא שובכל
-ב הכרענ רתויב השקה 1& שו+ה תא רתבל וסינ ,יערופ רשאכ !ראוניב
#תובכ תויבא >ות וסנוהו
#יתלאש -Fשו+ה תרזעל ונומכ ה'רבח וסיי+ אל המל-
#בישה אל >א !>ייח ה'קסוי
#הלזא טעמכ תשומחתה Bרומח בצמב ,יני+מה ,מצע ואצמ ברע ,ע
לועפל ולח רשקה-ירישכמ #,יעוצפל המסאלפ יקובקב ,הל ורסח
#תוללוסב רוסחמ לשב
שו+ה יבושי תא רב+תל ,ילשוריב %וילעה-וקיפה טילחה בצמה רואל
ש-יח תותיכ יתשו ח-מלפ תותיכ יתש Bתרב+ומ הקלחמ ,הילא חולשלו
#בטיה ,ינמואמו ,יסונמ רתוי !,יר+ובמ רתוי תצק ,הש ה'רבח -
#יתיהת -!יתלאשש הלאשל >לש הבושתה וז !ה'קסוי-
-#%וכנ-
תמ+משכ !,רכה-תיבב ,ירומל-רנימסב ובצייתה ,ימחול ,יעברא
ויבו !הכילהה לולסמ תא וניניעל %מיס ה'קסוי #%ויצע-שו+ ,הינפ
#רטמוליק ,ירשעכ היה קחרמה #הפמל סנפה תא בוש בריק היינשה
לש תיפוצה-הקלחמה תא להינ ותעשב #רוזאה תא בטיה ריכה ה'קסוי
רצקל טלחוה תרחואמ האיצי לשב #,ייתעונת ,ילויט %+ריאו העונתה
#רקי %מז וזבזבו >רב ועת ,ה רעצה הברמלו !הכילהה לולסמ תא
חטשב הכילה תועש עבראכ ,הינפלו !רחשה תולע ע ,ייתעשכ ורתונ
?שחיהל ילב שו+ל עי+הל יוכיס %יאש הרמא בצמה-תכרעה #בייוא
#בושל טלחוה ,יטבל רחאל #בייואל
טלחוהו !,יימעפ >ר התוא תרבוע היחי %יא ח-מלפה תונורקע יפל
– 39 –
הבשומל העסוה הקלחמה #השח האיצי תוקנ לעו הנוש לולסמ לע
רטמוליק השימחו-,ירשעכ !>ורא רתוי היה עבקנש לולסמהו !בוטרה
לכהש עו בר %מז וכשמנ תונכהה #,ינתסוב אלמו רתובמ !יעלס חטשב
#הלילב הרשע-תחא העשה התיה ,ייתסה
!,מצע ואצמי בושש הנכס התיה אל ,אה !רחואמ >כ לכ ואצי המל-
#תלצבח קיציא לאש -Fיברע חטשב !רחשה תולע ,ע
רטמוליק השימחכ ,תוא אצמי רחשהש וכירעה ,ה ה'קסוי ירבל
השימחו ,ירשע לש הריח #,בכעל וקיפסי אל ,יברעהו %ויצע-שו+מ
רבומשכ !תירשפא-יתלב המישמ הניא יברע רוזאל רטמוליק
#,יסונמ ,יקינש-יחו ,יקינח-מלפב
#העקנ ול+רו תרוחרחס ה'רבחה חא שח הכילה לש ,ייתעש רובעכ
#ורשש ,ייחיה ,ה #וילא וולינ ,ירבח ינשו בוטרהל וריזחהל טלחוה
ורתונו !,ירטמוליק העבשכ תע התוא ע ,קתהל וקיפסה ה-לה
#החירזל ע הכילה תועש עבראכ
#הערל וב וע+נ אלו !ומרכ תא ביעש %קז יברעב ולקתנ ,כרב
לאש אוה #עוי רבכ ?וסהש %וויכ !השעמה רופיס תא קיספה ה'קסוי
אוה !ושפנל והובזעי ,א Fיברע ותואב +והנל >ירצ היה ונתעל ציכ
אלה Fותוא +ורהל #הרק %כאש יפכ !הביבסב ,יירפכה תא קיעזהל לולע
וינפ+ תא בעלו ,וק ,יכשהל ,ינפ+ ל+מל רוסא יכו Aעשפמ ?ח אוה
Fלארשי-@ראב
תומישמל ,ככרב !,יסייו+מ ויהתשכ !יתעב !,תא ,+ש %כתיי-
-Fו+הנת אופיא ציכ #הזכ %קז יברע וש+פת !תויאבצ
#רבע לכל תוצוצינ וזיתהש ,יפנע ירבש הכחיל שאה #ררתשה טקש
ויפ תא ,ותסלו @על ותוא לובכל ,יבייח ויהש !יתע תא יתעבה
הקלחמ וליא #וררחשיו רקובב ותוא אצמי והשימש החנהב !תילנלפב
תא בעמה %קז יוהי תש+ופ התיה !תיאבצ הלועפל הכרב !תיברע
התיה אל !השעמל #ותוא תקנוחו !ע+ר תססהמ התיה אל איה E והש
+ורהל Bעור+ה הרקמבו !@על ותוא רושקל אלא הרירב ה-לה תקלחמל
אוה יברע לכ !המחלמ יאנתב יכ #עשפמ ?ח אוהש יפ-לע-?א !ותוא
#בייוא
וקעצ -AF%קז יברע +רוהו ,ק תייה !ופכב לווע אל לע !הככ !המ זא-
#תונבה %מ המכ ילע
חא לאש -F,יכנחתמ ונחנא ,הילעש ,יינאמוהה ,יכרעה הפיאו-
#,ינבה
הלאו הביבסהמ -באבש-ה תא קיעזה %קז ותוא יכ יתנעטו יתשקעתה
#ללכ הלוע התיה אל וזכ הלאש ,ירחא תואבצב #הקלחמה תא ולסיח
תוחפ תצק ויה ה-לה וליא >א !,יברע בהוא !ירסומ תויהל ואמ לק
>-נתב וע #%ויצע שו+ל ,ולשב ,יעי+מ ויהש !ואמ %כתי !,יינאמוה
-#ו+רוהל ,כשה >+רהל אבה- Bרמאנ
-A+ורהל אב אל ללכב הזה יברעה לבא-
Aהמילש הקלחמ לש הת+ירהל יארחא אוה %יפיקעב >א !אל תורישי-
ייברע תא קיעזה אלו תיאלקחה ותובעב >ישמה יברע ותוא וליא
– 40 –
-#תרחא ,ייתסמ היה לוכה E הביבסה
תעצה ִ ש אלפ A%ברוחמ קינל-צא ומכ !טסישאפ ומכ רבמ התא-
המ הניבמ אל ללכב ינא A@ע לע ותוא תולתל אלו @על ותוא רושקל
#הוואנ יילע הקעצ -AFונלש העונתב השוע >ומכ חא
%יינע לש ופו+ל יתבר -,והילע-ב וחתפו תונמזהה תא ולצינ ה'רבחה
הליבחב יתקלחתה אלש הזמר יהשימ #תרחא הע עיבמה לש ופו+לו
#הקירמאב יילא העי+הש
הליבח יתלביק אל ,לועמ E רמוא בוש ינאו !,לועמ !,ויה ע-
-Aהקירמאמ
לע הנמ ?וטחא ,א %וסא הרקי אל #ברעתהל אלש טילחה ה'קסוי
שקיב ?וסבל #,יקחש ועיקרה תוקעצהו תונובלעה #תו+ירחה ייתוע
,זינאמוה ,תו+הנתהב ולמיס ה-לה !וירבל #%ויה תא ,כסל ה'קסוי
תושעל המ וטבלתה ה-לה ,א קפס #הלענ רסומו קשנ רהוט !רואנ
-@רא ישנאל האיכ !,ולשל ותוא וכרבש ?א %כתיי #%קז יברע ותואב
#,יירפכה תא קיעזהו ,הל ערה אוה וליאו !תבועה לארשי
,תיצחמו עבטה-יעמל ,יטנוטס ,תיצחמ F,ימחול ,תוא ויה ימו
!,ילייט B,ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב חורה-יעמל ,יטנוטס
@ראה לא ,תשי+ #@ראה יפונב בטיה ,ירועמה ,ישנא !,יקיתו ,ירייס
!?ונהמ קלח ,יברעב ואר ,ה #,יפתוש לשכ התיה ,ייברעה הינכש לאו
!עשפמ ?ח יברע +ורהל ,יל+וסמ ויה אל ,ה #@ראה לש הייווההמ
וריאשהל ופיעה רשאכ וקצ ,א הלאשה #,הייחב >כ לע ומלישו
-תועונת >ינח !ירבע ריעצ לש ותע לע ללכ הלוע התיה אל ,ייחב
#תבועה לארשי-@רא לש רעונה
תא ,ותסלו @על יברעה תא רושקל יתעצה תא תלספ המל !ה'קסוי-
#יתעצה לע יתרזח -Fויפ
תא בעמה יאלקחל ערהל ,יל+וסמ ויה אל ,ה #הביס התואמ-
פסו ה'קסוי >ישמה -!בושיל הארונ הבא איה ה-לה תליפנ #ותמא
-Aהמיקב ,רכיז תא בכנ- !רעצ יוור לוקב ,הל
ונמלאנ #תיתעונת העצה עיצה ה'קסויו !,ו תימעל ונרבע !ונמק
#תושחול ,ילח+ ורתונו וכע שאה תונושל #היימו תקל
ולפנתה ,לוכש הז !וירבל #ותע תא קי9ִ ָ עיבה ונבשייתהש רחאל
>יא לבא- !%קז יברעב עו+פל >ירצ אל #רומ+ רסב הז ותניחבמ !יילע
רתונ אל ה-להמ שיא אלה Fיתימא אוה העורה רופיסש ,יעוי ללכב
-F,ייחב
#הלאשה %מ ,לעתה ה'קסוי >א !תוחונ-יאו הכובמ וררתשה ע+רל
ישנאמ השח הביטח ל-הצב תמקומ הלא ,ימיב יכ רפיס אוה
ויהי #ל+ל ארקינ ואמ בורקב !ותכרעהלו !המש -ינלו+- !,יקמעה
עו ירעי ריאמ לשמ Bתונוו+מו תונוש תופקשה ילעב ,ישנא ו+ב
!תירסומ המוק תופיקז לע ורמיש Bשקבמ ינאש לכ- #יקסניטוב'ז באזל
-#ריעצה-רמושה ישנאל האיכ !תינאמוה
בוזעל ושקבתה תונבהו !-הלועפ-ה המייתסה -@מאו קזח- האירקב
#התובכלו הרומה לע %יתשהל ,ינבל רשפאל יכ !השרוחה תא
– 41 –
ה'קסויו !תוארפבו תוס+ב יב וחלתשה ה'רבחה #עו+פ ימצע יתשח
תוע ,יעיבמש וללה לע %+הל >ירמ לש ויקפת הז %יאה #+כ קתש
#היטרקומל ונלש >וניחה תא ת+ונ תויפ תמיתס Fלבוקמה %מ תונוש
הייושע המח תחלקמ #יי+בל קב %שע חיר !העיזמ חל היה יחצמ
#?ו+ה תא %נערל
תנשושל תחתמ יתויהב #טשפתהל יתרהימו תחלקמל יתע+ה תוצחב
התיכמ ל+יסו !תחתפנ תבבוסה-הציחמה תל תא יתעמש ,ימחה ,ימה
Bהלאשו %והמיתב יב הציצה ע+רל #לספסה לע הבשייתהו הסנכנ 'ח
-Fוז העשב חלקתמ התא ,+ !וה-
-#,יצורש המכ ,ימל תחתמ ומעל רשפא #חונ יכה-
תא הריסהו הרמא -!תרחואמ העשב חלקתהל תבהוא ינא ,+-
הלפיק איה #השיא לש לשב ?ו+ הל היה ריעצה הלי+ תורמל #הי+ב
אפק ירבא !המהת בורמ #%יטולחל ינממ המלעתהו !תחנב הי+ב תא
!,ימל הסנכנ !,יפכפכ +וז הלענ !הפפוכתה ל+יס #ור+מ אצי אלו
,יא #וז לא הז ואמ ,יבורק ונייה #האנה תוחנא עימשהל הלחהו
יתבבוס #רישפהל לחה ירבא יכ יתשח יתרחלו !הרכענ תוארה !וטשפ
#%ובסה תא יפו+ לעמ ?טוש ינאשכ !החישב ונכשמהו יב+ תא
-Fוישכע ע 'הלועפ' ,כל התיה-
-#ה-לה תליפנ לע רפיס ה'קסוי !%כ-
-#ארונ שממ #ורפיס ונל ,+ !%כ-
תזחוא תחאה יישכ השבלהה-רחל יתקניזו ,יאה תא יתלצינ
תא תוזירזב יתשבל בוטר יועבו #הכר תששו+ היינשהו חלשב
!,ינב לש ,כר וזש %כתי #רב הרמא אל !יירחא הבקע ל+יס #יינותחת
#,יב+נתמ >כ-רחא !,ינותחת ,ישבול ,וק #הבשח
#קלתסהל יתרהימ
H
תנשב 1)*$ ,ירשע תואלמבו !-רמשמה-לע-ב יאנותיעכ יתבע
-ב !-,תוח- ?סומב ,סרופש !ריקחת יתכרע ה-לה תליפנל הנש שמחו
1) !תוניראוזקה תשרוחב להנתהש חוכיווה תא יתחכש אל #ראוניב
רתונ אל ה-להמ שיא רשאכ !רופיסה תונוכנ לע קיש לש ותלאש תאו
#,ייחב
-%ויצע-רפכ הש רפס-תיב- ישנא ורקח ,ימיה-תשש תמחלמ רחאל
#רב ולעה אלו !%קזה יברעה רופיס תונוכנ לע הביבסה ייברעמ ,יבר
#הביבסה יבושימ ,יירפכ קיעזהש יברע לע עמש אל ,המ חא ?א
#%+ראתה -באבש-הו !רוזאב ,יוהיהש הטשפ העומש !,תנעטל
ילפונמ !רינשוק היבוט לש רבעשל-ותנמלא !זזה הביבא ,ע יתש+פנ
היהש !קירוז יחיה ונבש !זזה ,ייח רפוסל האשינ ,ימילJ ה-לה
תמחלמב אוה ?א +רהנ E ,ירמ-תב בכוי תררושמלו ול ?תושמ
– 42 –
ימימ וע הל רכומ היה -%קזה העורה- רופיס !הירבלו !Iתואמצעה
#השימחה-הלעמ רוזאב ח-מלפה לש ,ירויסה
העורב ולקתנ !,ינייוזמ ,תויהב !,ירויסה חאב יכ !ורפיס ה'רבחה-
#וב תע+ל %יאש !התיה ,תבו+ת >א !ולסחל עיצהש והשימ היה #ורעו
העורה העורב תוריל ,יל+וסמ ויה אלו @ראה ?ונמ יח-קלח וב ואר ,ה
רופיס ציכ רורב אל- Bהרמואב %ויארה תא הביבא המכיס -!ונאצ תא
איה הבו+תה !עריא אל רבה ,א ,+ >א !ה-לה לע 'שבלוה' העורה
-#ללכ הנשמ וניא %יינעה וז הניחבמו !ה-לה חורל תינייפוא
!>רול לאנתנ יאבצה %וירוטסיהה לש רפסב יתלעלע ,ינש רחאל
ומכוס ה-לה תליפנ תרחמל- Bבתכנ ,שו !-תואמצעה תמחלמ תורוק-
הנחבה %כתית וע אל Bרומאל תויחנהב [הנ+הה וקיפ יי-לע] ,ינויה
-#עשפמ ?חה ,+ הקניי אל הבו !איה המחלמ ,עפה יכ !תילאויביניא
'מעJ 1) #I
H
ימלת יתייהשכ !המימי-,ימימ וע יב רקינ תיוהי הנימ לע ,ולח
ו+הנ תחלקמב #,יעבראה תונש תישארב !הי ָפש רעונה-רפכב
,יטירבהשכ !טנמה ,ות רחאל הרקי המ חכוותהל ,יקינח-מלפה
,ע ונל+ #תיוהי הנימ לארשי-@ראב ,וקתו @ראה תא ובזעי
#>רב איה תיוהי הנימש ,ירוביה
>ורעל !היפשב 'ו התיכ יימלת !ינאו י9ִ ר 4 ב 2 יב+ !ונטלחה חא ,וי
!,יבנעה ימרכ !לע לא אשנתמה שורבה יל ונפלח #בקעי-%ורכזל לויט
#בקיה יחוחינ וניפאב ולע %ורכזל היילעבו
רע #שק-תו++ו תועוער תותקב ,ע הנטק תירבע הבשומ !בקעי-%ורכז
,ירכיאו !,יההמ תולוקב האוצ טלפ !ישארה בוחרב להנתה רקב
,ינושלק !,ישמרח ,היפתכ לעשכ וכלהתה ,ילברסבו ימו+ יפ+מב
#תוירוטו
השולש תרומת זוז+ סוכ התש !וניניב רישעה !יב+ #קסויקל ונע+ה
,ינב וא !,ימותי ויה היפש ילי בור #חא לימב הוס סוכ ינאו !לימ
יב+ #,ישי+רו ,יבכ ,יישפנ ,ינעטמ ,ב+ לע ואשנש !,ישור+ ,ירוהל
-+מס ,ימילJ למע-לת @וביקב ישרב לאונמע ,שב ו ול שיש רפיס
1$ #וצוביקב ,יש+הל אציי !יב+ !אוהש %כתייו !I
#ייל+ר ינוכילוי %אל +שומ זא היה אל יל
תא יתרעהו !-תויתע-תי+מ- Bטלש יתיאר תור+ה תחא יל
#יב+ לש וביל-תמושת
יתמשרתה ינאו !יב+ עיצה -!יתעה ונל %פוצ המ עמשנש >תע המ-
האובנה ריחמ יכ ררבתה #ואמ תיתורפס יל העמשנש !-%פוצ- הלימהמ
#ונסנכנו !שרנה ,וכסה תא יל תוולהל %כומ היה יב+ #יצחו שור+ #רקי
– 43 –
!,יפ+ומ ,יסירת יכרחל עבמ ורח ,יוב רוא יביבש !>ושח רח
הפו+שכ !תולכושמ ,ייל+רב הפצרה לע הבשי הרוחש הלמשב השיאו
,יפלק !תוקסברע הרוטע תשוחנ תחלצ הינפל #ינועבצ רכ לע %עשנ
,ינבא ויה תרחא תחלצב #תופשכמו ,יכאלמ !,יש ירויצ ,הילעו
הפק חירו !רחה תניפב תרעוב הייליתפ לע בצינ %א'+ניפ #תופוקש
תוקסברע וססונתה תוריקה לע #,ירזומ תוחירב בברעתה ליבהמ
הינפ תא וריאה הבוהצ הוועש תורנ ינש #,ייוה ,יריקאפ ינקויו
#תוצרוחמה
-%יעב- יקסבוחינרשט לואש לש הלבב יתרכזנ #חפ יתאלמתה
התיבל הלוע >למה לואשש עטקה תא הפ-לעב ונמל הנורחאל #-רו
Bרישה יתבמ חא ,לקל ייתפש ולחה עתפל #בואה-תלעב לש
-!יננה !ינוא !%כ- E -!בואה-תלעב תא-
-Aיניארה האורה לצ !בואב ימסק אנ- E
!תחלק הניפב ###תועווז שא ###הטלע E
-###תחתור הל ָ יל ִ ב 4 / ,ישה לכ תומשו
יכ השקיב איה #רוחש הפק ילפס השי+ה הכורא הלמשב הפחי הלי
ונשקיבו רמ היה הפקה #,ילפסה תא >ופהנ !תותשל ,ייסנש רחאל
#%יא -!שיפמ- Bהנושלב הקצקצו רוחאל השאר תא הליה הכשמ #רכוס
השקיבו !הרוחש תלצחמ לע ,יפלק ?ורטל הלחה בואה-תלעב
אל היפו !תורזומ תועונתב עעונתה הפו+ !ורעב היניע #?לק רחבנש
,אה F,יאפר תוחור ,ע הר ָ 94 ק4 ת ִ ש %כתייה #תומותס תורבה טולפל קספ
Fהייכרות ילואו Fהייברע Fהיינעוצ איה
!הכורא %ושל ,ע ש. ב E ינא #ויב ברחו !בנז ,ע %טשב רחב יב+
#ויב הצונו
,ילתלתפו ,ילקלקע ,יצורעו !ושבי הפקה יירשש ע ?לח בר %מז
!תוענ היתפש E ,ישושחל השחל תינועיה #,ילפסה תונפ תא וצרח
ותוא הבריק !יב+ לש ולפס תא הלטנ ?וסבל #תוחקפנו תומצענ היניע
תוצקב צל צמ הענענ !ההכה %וליוול עבמ הרחש רוא %רק לא
!יב+ לע העיבצה !הממורתה עתפל #,יפלק הפרט בושו היתועבצא
Bתצרחנ העיבק הררחישו
-#אבצ שאר היהת-
הטלפנ האובנה #המלעתה איהו !לאש -Fיתמ Fהפיאו אבצ הזיא-
#התטילשמ האציו
מע ילרו+ #רוקמ יתער ינאו !,יפלק ?ורטל הכישמה וע בר %מז
Bבר ,עזב החרצו ילע העיבצה !המוקממ הצפק עתפל #@רחיהל
-Aהרשע-שש לובנ >יבאו %ותא התא-
#לואשל המ יתעי אל #,ומה יתרתונ
-#סלח- !העיוהו היי השרפ !המק הליה
!הרבעל יתקרז -A,ייתשו ,ישולש הלבנ >יבאו %ותא >מצעב תא-
#חורבל ונרהימו
– 44 –
Fהרבי אבצ הזיא לע #היתואובנ תא שרפל וניסינ התיבה >רב
אל רחא אבצ #ימ ,יריעצ ונייה יטירבה אבצל #הרשע-,יתש ינב ונייה
!הנש התואב #קפואב הארנ 1)&1 תנכס חכונ !ח-מלפה ,קוה >א !
#%וכיתה-חרזמה לע תיצאנ תוטלתשה
-Fאבצ שאר היהא ינאו תירבע הנימ ,וקת ,עפ-יאש בשוח התא-
יתעמש ,עפש ול יתרפיס Fעוי ינא המ #ייפתכב יתכשמ ינאו !יב+ ההת
הלו ,וקתש תירבע הנימ לע ,יקינח-מלפ ינש %יב חוכיו תחלקמב
#רתיה לכו אבצ !טנמלרפ
יבאש !הרבס עיבה יב+ו !הלפיה לחנ לע רש+ וניצח היפשל >רב
#ססו+ לובנה
-Fהרשע-שש המל לבא-
הזיאב לאשו !,ירפסמִ לש תומש תובוחרל שי קרוי-וינבש ארק יב+
-רו+ב ר+ אוה ילוא- Bלאש >כ-רחא #+שומ יל היה אל #ר+ יבא בוחר
-Fהרשע-שש המוקב !,יקחש
#בישהל המ יתעי אל בוש
#יבא תסיס+ לע ורעצ תא עיבה אוה
H
רבח היה !ח-מלפל סיי+תה ישרב יב+ #זאמ ופלח ואמ תובר ,ינש
%יצקכ יאבצה ותוריש תא ,ייסו לארשי תומחלמב ,חל !הערצ @וביק
#ריכב
תנשב !תורפסל לבונ סרפב הכז יבא יכ יל עונשמ 1)*C לפנ !
רפסמִ והמ >א E -לבונ- אוה -לובנ- B%ומיסאה 1D F
תא שי+ה !,לוהקוטשב -לבונ- סרפ לש הקנעהה סקט תעשב
-ה בטסו+ לראק !היווש >למ יבאל סרפה 1D #הרתפנ היחהו E
Fיאנותיע היהאש !-%ותיע-ל הנווכתה ילוא E F-%ותא-ה ייב+ל המ >א
#%-יעל ?-לא %יב הליבה אלו ירבע וקינ המל אל יאו איה
,ינש עבשו ,ישולש העי תינועי התואש תעה לע לבקתמ ,אה
המוקממ עתפל הצפק עומ E %כ ,או Fלבונ סרפב הכזי יבאש שארמ
AFתע+ושמכ יילע החרצו תפרוטמכ
– 45 –
ןברוחמ קינל"צא :'ו קרפ
תויהל תבייח ,לוכל ,אה #שמא ית+פסש תונובלעה %מ רעסנ יתייה
רוסא Fקרמ ריסב תוירטא Fריצח תוליבח !ונחנא המ Fהע התוא
קלתסמ ינא !טמיניביק Fהעונתב לבוקמה %מ תרחא בושחי והשימש
#,חלא ינאו ,לקל וכישמי ,ה #ח-מלפל
רבח שבוחו תויפונכ ישנאב הרוי !,ילשורי ירה לע ימצע יתיאר ע+רל
#עוצפ
,סחית @וביקל >רה E התיכה תעל ו+ינב ח-מלפל >לא ,א >א
יכה הרבחה וז !לוכה-תולככ A@וביק רבח תויהל הצור אלה ינאו !יינפב
#,לועב תינויוושִ יכהו תקוצ
-הכופהה-הימריפה- תונורקע תא ריבסה >נחמה #התיכל יתסנכנ
,ילוכי ,ניאש !הלו+ה יוהי לע רעצ יתשחו יתנזאה #בוכורוב לש
E תואלקח !הבכ היישעת !תורכמ B,יינושאר רוצי יפנעב בלתשהל
אל #תימוקמה תונ+רובה יי-לע ,יסופתה רוצי-יעצמא לע הטילש
!הארוה !רחסמ Bריווא תוסנרפ ###ב קוסעל אלא הרירב ,יוהיל הרתונ
תעשב ,ינושאר ,יע+פנש תועוצקמ E תונותיע !%י-תוכרוע !>ווית
%ילרב יוהי לש ,תקוסעת הנביממ ,ינותנ איבה >נחמה #ילכלכ רבשמ
תנשב 1)$' ולכוי E הצרא ולעיש ,יוהי !לארשי-@ראב יכ %עטו !
הימריפ תונבל %תינ >כ #,ייביטקוורפ תועוצקמב החלצהב בלתשהל
#,יינושאר וסי יפנע הסיסבבש !תילמרונ תיוהי
H
!קזח המענ
.ה!לה תלינ תא ןוידל ה" הלעה ה'ק%וי .!הלוע! המייקתה שמא
היה &ירצ #א ונחכוותהו תוניראוזקה תשרוח" הרודמ "י"% ונ"שי
יי"רע תא קיעזהש אוהו ,#כרד" ושג ה!להש ,ןקז י"רע ותוא" עוגל
.ה"י"%ה
!הרואנ תוינאמוה! ,!קשנה רהו$! לע תואמ%י% חירה ה'ק%וי
לארשי-)רא לש רעונה-תועונת יכינח ,ויר"דל .!הלענ תויר%ומ!ו
#יח #י"רע" עוגל ,ינאמוהה #כוניח ללג" ,#ילגו%מ #ניא תד"ועה
.עודי ריחמהו ,עשמ
המכו #מחתה חוכיווה (המחלמ ימי" &א ,#ולש שישכ ןוכנ הז
.#ייז"נ #ייו$י" ינימו !!ן"רוחמ קינל!צא !$%ישא! יתוא וניכ ה'ר"ח
ימ לע הר"ע #תודלי .#הייח תא ונכי% אל #לועמ ,ה" #ירו"יג #ה
#ויה דעו תוקוניתה-תי"מ ה"ר תואנק" #הילע וננוג תול$מ .תוחונמ
– 46 –
.תומל ה"ונת-ידלי .הזה
הר"חכו ,יתרי% אל #ייח"ש ,ידו% דואמ-דואמ והשמ &ל ר%א
יתדמל )ו"יקל יתא"ש ינל .&"יל" לוכה ירצנתש חו$" ינא ,ילש
ידימלתמ #ידחאו ,!ןיי %קמ! יעוצקמה ר%ה-תי"" ,"י"א-לת"
תוירח" יתללשו !ריעצה-רמושה! ר"ח יתייה .ל!צאל וכייתשה התיכה
ןעמל #הייח תא ןכ%ל #"יל-)מוא תא יתכרעה ,תאז #ע .#כרד תא
.#תנומא
רוזעאש ילא ונ #הו ,#יזורכ תק"דהל #ישנא #הל ור%ח דחא #וי
#י$יר"ה רשאכ ,הרשע-שמח ן" רענל ידמל תנכו%מ הקתרה .#הל
&יא רור" אל ."י"א-לת תו"וחר" #ידמ אל"ו #ידמ" #י""ות%מ
,השיא לש הוקש "רג ישאר לע ושי"לה #ה ,#וקמ-לכמ .יתמכ%ה
.תשר"מו ק"ד ילד #ע י"נלא "וחר" יתצצורתהו ,יתוא והזי אלש ידכ
.#יזורכ קי"דה ינשהו #ית"ה תוריק לע ק"ד יתחרמ ינא *גוז ונייה
ונל"יקש תוארוהה .חדקא" שומח קינל!צא ונילע רמש שי"כל ר"עמ
.חור"לו לוכה "וזעל שי + תיקורשמ לוק עמשנש הרקמ" *ויה
החיגה ןיקנייש "וחרמ .הקירש העמשנ ,המישמה #וי% תארקל
תא רו$%" ודדמ וליא ,&ל דיגא המ .-דרמ לחהו ,תי$יר" תדיינ
יתיצח ,תו"וחר" יתרהד .ימלוע איש ע"וק יתייה + ילש הצירה תוריהמ
+ #י$יר"הו תורדג לעמ יתגליד ,#ית" תורצחל ית%נכנ ,#ישי"כ
ק%ויקה לע" ,ןמ$יו ןודא לש ותי" לומ ,ה!אזמ "וחר" .יירחא
רול" "וחר תא יתיצח ,רדג לעמ יתלח ,רצחל ית%נכנ + #%רומה
לש רדג יירוחאמשכ ,י"נלא "וחר" הדע%מ לש רצח" ימצע יתאצמו
,הוולע ללודמ ןרוא לע -וקכ ית%י$ .דדו" ןרוא )עו #ישור" תרדש
ימצע יתלחשה ,יידי יתש" ועזג תא יתק"יח .שור"ה לא יתקניז ןזר$כו
.ימוקמ לע יתאקו #יוצה וינע ןי" לא
#יולש #יחדקא #ע #יר$וש ועיגה תוקד המכ &ות ,&ל דיגא המ
ילוא ,השא-יח לש #י%כמ וחת וליא .רצחה תוני לכ" ושיחו
"להשכ ,#הילעמ שממ )ע לע יולת יתייה .#המ דחא" רתת%מ ינא
,תויקורשמ" וקרשו וחרצ #יר$ושה .היירי-תנוכמ ומכ קוד ילש
.ייחמ תרחא הוקת יל וריכזהש
תנש" הי%ורמ יתואו אמיא תא ושריגש &ל יתרי% #א עדוי ינניא
.,36 .!המודאה רכיכ!ה דיל ה"ק%ומ" ונררוגתהו ,ן$ק דלי זא יתייה .
יכ ורמא .רד%ה לע ורמש #יר$ושו ,"ר להק ה" -%אנ #ימיה דחא"
.היוול היהתו ,ר$נ יקרוג #י%קמ עודיה רו%ה
רוכה תורמל ,#היע"וכ תא ורי%ה לוכהו הממד הררתשה עתל
תא שו"חל יל השרתש אמיאל יתננחתהו ,ואק יינזוא יכונת .זעה
דו"כ ןת! *#ר-לוק" הרמאו י"י"%ש #ישנא" הציצה אמיא .יע"וכ
!.ללוהמה $%ינומוקל ,לוגדה רו%ל
-ו$ע ןורא האשנ #ירוחש #י%ו% ידמצ השישל המותר הלגע
-ןג" תויולתה תונומתה ןמ .ד"ל" דחא #דא ע% הירוחאמ .#ירוחש
.ןילא$% -%וי תא יתיהיז #ידליה
– 47 –
שיא" המהדת" יתצצה .וינ לע תרדוק תשראו תונותמ דעצ אוה
יתארקו ,ודי" קיזחהש הייחצמ ע"וכ"ו קורי #ילייח ןיג%" ,#שה לע"
*לוק"
!!לודגה ןילא$% אוה ן$ק המכ יאר ,אמא!
יזוכע" $"חו קאתה אל והשימו יילע וקעצ #ישנא .המוהמ הרצונ
ועמש אל הארנכ ונינל ודמעש #יר$וש .יכ"" יתצרו יתלה"נ .חוכ"
לש הנזואל שחל והשימ .ן$ק דלי לש ויתורעהמ #לעתהל ורח" וא
-ידג" #ע תודווזמ יתש זוראת ןוח$י" רתילו ,קלת%הל רהמתש אמא
!...וישכע דואמ רק רי"י%"! .-רוח
ונשרוג ,תרחא ה"י%מ וא ןילא$% לע ילש הרעהה ללג"ש ןכתיי
תועש הנומשו #יע"רא לו"נ$%יא" תוהשל ונל רתוה .היכרותל הי%ורמ
&ותש החנה" ,למנה דיל ,לוז ןולמ" גג-תיילע" רדח ונרכש .ד"ל"
תומוק שולש יכ תעדל ונדמל הרהמ דע .הני$%לל גילנ #ידחא #ימי
לש תוקעצו תודוק #שמ ועמשנ הליל לכו ,תשו"-תי" ויה ןולמה לש
.תויקורשמ לוקו ,#ייקוח-אל #ירגהמ רחא ודרש #יר$וש
ינאשכ ,רצח התוא" #יי$יר"ה #יר$ושה תוקעצ תא יתעמש רשאכ
#ייקרו$ה #יר$ושה לש #היתוקעצ" יתרכזנ + שור" לע יולת
העשת רתיה אל" #ש ונייח .ונתוא ו%תיש ונדח &כ-לכ .לו"נ$%יא"
.#ישדוח
אל ילוא .תנכו%מ יד הקתרה התיה #יזורכ תק"דה ,תמאה ןעמל
תרחמל !תי$יר"ה הירמיא" יתעתעת .רו"יג יתשגרה &א ,ינימאת
#ישנא .ונק"דהש #יזורכה ו%%ונתה תוריקה לעו ,י"נלא "וחר" יתר"ע
!!#תוא יתק"דהש אוה ינא! *#הל רמול יל קשחתה עגרל .וארקו ורצע
.תיזכרמה הנחתה רוזא" #עהו ,#יזורכ יתק"דה תחא #ע דוע
דימ איה .#ילשורימ עיגהש %ו"ו$ואמ תדרוי ימיא תא יתיאר עתלו
.יחל-תורי$% המכ וליאו תוקעצ ויהו ,יתוא התהיז
.)ו"יקל יתעגה / &כ
,ח!מלל חור"ל תינכותה לע עמש )ו"יקה-ריכזמ .&"ו%מ ה "צמה
דעש ששוח ינא .#י%ייגתמה ת%כמ" #ילולכ ונאש עידוהו ונתוא -%א
ןותיע )ו"יקל עיגמ #וי לכ .#חליהל קי%נ אלו לוכה #יית%י ונ%ויגל
ר"כ #היתומש ,ריע" יתיא ודמלש ה'ר"ח .!וניללח! רודמה ו"ו
#יעיומ !ארונ שממ .הרוחש תרג%מ"
יתרמא ,תו$ו""ו תו%ג" יתוא הצימשה הצו"קהו ,השרוח" ונ"שישכו
,ה ל"א ,רחמ דע #ויהמ יתוא )ימשהל #ילוכי #תא ,ה'ר"ח! *י"יל"
ינא המכ ,וה .ונייח יולי" תא ינאו המענ ונילי" + הזה )על תחתמ שממ
!!עגעגתמ
– 48 –
טלמנ ריעה שאר :'ז קרפ
-ב 1D ראורבפב 1)&C ארקיהל ,יניתממ !תומעב הליל וניליב
,יוולמ !תויוצצופתה יהו !רי בכ ,ש+ #,יפקתומ ,יבושי תרזעל
תוחוכ לש הושח העונת לע תועיי ויה #חרזממ וקיהבה E רוא יקזבה
אבצ- יכ חווי -הנ+ה-ה לש תועייה תוריש #%אש-תיב קמעב ,ייברע
%נוכתמ !י'+קואק יזואפ קיתווה תויפונכה +יהנמ לש ווקיפב !-הלצהה
#יבצ-תריט תא ?וקתל
תורזוח תועיי חכונ חתמב קמעה יצוביק ,ייורש ,ייעובש הזמ
תינכתהו !הייעטה אלא הניא יבצ-תריט לע הפקתההש תונשנו
ירבח ובכש תולילב #קמעה יבושיל עובל+המ שול+ל איה תיתימאה
תויאו יחתפב !עובל+ה יל+רל ,יבראמב אפלא-תיבו הב-יצפח
#,ינותמ תונורמבו
חא ,וי #,ימקומ ,ירויס וכרעו הפקתהל בטיה וננוכתה ,יברעה
שיש %עטו %אש-תיבמ יברעה זוחמה-%יצק יבצ-תריט תוריכזמל רשקתה
רוזאב ,יזוורב וצל שקבמה !,לפומ ייצ !%רימ בוכמ חרוא ול
-%יצק ,ע >סכתסהל אלש טלחוה רוזאה תקפמב #,י+ה-תוכירב
#ויתונווכ רהוטב ושחש ?א !זוחמה
לש ,י+ה-תוכירבל ,ייברע ,יייצ לש היילמפ העי+ה ,ויה-תרחמל
וטטוש ,ה #תופקשמ ,היראווצל/ ייצ-יבור ,היפתכ לעשכ !@וביקה
הללוסל תולעל ושקיב זאו !,יזוורבל לוכיבכ ,יברוא !תוכירבה ביבס
תושרופמ ,הל רמאנו E קשמה לע ?יקשהל %תינ הנממש !ההוב+
,ה #לו+ בלכ ולו !,ש בצומ ינבצע רמוש #ירשפא וניא רבהש
?שחש !קנע בלכ הוולמ !סוס לע רמוש עי+ה זאו !ברקתהל ושקעתה
,ללש תא ועיצהשכו !תוימ+א !,יזוורב וצ ,ה #,תוא חירבהו ,ייניש
וניא אוה תורשכ ימעטמ יכ !סומינב ,הל רמאנ !@וביקה ,עטמ הוולמל
תופועה ואצמנ !,וקמה תא ובזעש רחאל #,ללש תא לבקל לוכי
#וצל ואב אל יכ רורב היה #תולעתה תחאב ,יכלשומ
@וביקל לוממ !%ריה-רבעב Bהאבו הבר . קה הפקתהל ,ינמיס וע ויהו
תותיצב #הש-תופקשמ ,ע ,ירייס חטשל וירוהש בכר ילכ וארנ E
לע תיפצתהמ ועיוה ,ימיה חאב #תוושח תועוה וטלקנ %ופלט יווקל
#יבצ-תריט @וביקל ברקתהל הלחהו %ריה תא התצחש ,ישנא תצובק
ו+ קפמ ,ימילו קיתו -הנ+ה- שיא !%ירוח %לא 1$ ,ע ,תארקל אצי !
#,חירבה ִ ו 4 !המ+רמ תווצ
-ב 1D %ושארה >ומריה ו+ יי-לע יבצ-תריט הפקתוה ראורבפב
!הי ָר ִ מָ ס2 יברעה רפכהמ !ואצי ,וק הליל #אפ ָ צ ָ מחומ לש ווקיפב
,וסחל יכ !יבצ-תריטל ,יכילומה ,ירש+ה תא וצצופש הלבח תויחי
– 49 –
יבושיי לע אל >א !הכרענ ,נמא החסה תפקתה #תרוב+ת לש התע+ה
#ביצנה-%יעו והילא-הש לע ,א יכ קמעה
#הפהנ הפקתהה יכ עונש רחאל !-%כה-בצמ- לטוב רקובב עשתב
#ונרמרמתה -!ונספסיפ ברק וע !טמיניביק-
,יטרפ ויפמ ונעמשו יבצ-תריט רבח אפלא-תיבל עי+ה תרחמל
היה הלילה #תחנש ז+פ לכמ הער המאה !וירבל #ברקה לע ,יאלמ
ו+פס תומעב והשש ,ירבח #רוזאה תא וסיכ ,יכומנ ,יננעו !רק !>ושח
#תורורב תורטמ לע קר שאב חותפל התיה הוקפהו !הבכ הז+פה
#רטמ ,ירשעמ רתוי לש קחרממ ואר אל ,יני+מהו הייוקל התיה תוארה
#וארייש ילבמ תימינפה ר+ל ועי+י ,יברעהש ששח היה הכישחה לשב
לכמ שא-תכמב וחתפ ,יברעה #הפקתהה הלחה רקובב עבראב
הכשמנ >וכירה-תז+פה #תובכ תומ+רמ ללוכ !,תושרבש ,ילכה
תוהכ תויומ תואמ המאה >ותמ וחי+ה רחשה ריאהשכו !,ייתעשכ
Bתו+אש %היפבו
-A,והילע-
ויה קשמה תוניפב #שא ובישה ,יני+מהו !ר+ה רבעל וצר ,יברעה
החתמנ תומע %תוא %יב #רשק-תולעת %היניבו תורצובמ %וטב-תומע
התוול תורעתסהה #ורצענו !המויק לע ועי אל ,יברעהש !תפסונ ר+
#רטפנו ע+פנ ,ירבחה חאו !@וביקל ,ורמ !הר ָ 4 '12 -לתמ הבכ שאב
#תקיומו תרקובמ שא ובישה ,יני+מה וליאו ,יפרוטמכ ורי ,יברעה
תולעת #לובמ ירוה %נע-רבש E סנ שחרתה רקובב יצחו עבש העשב
וליצה תורוחבה #@וב ואלמתנ יריה ילכו וקתונ %ופלט יווק !ופצוה ,ימה
תאו ,ילכה תא וב+ינו ,יטוטרמס תומעל ואיבה %ה #בצמה תא
,תשומחת !@ובה לשב ,תסנ ,יפקותה לש ,קשנ #הבוטרה תשומחתה
,יבר #תלהובמ ה+יסנב יברעה ו+ה חתפ הנומש העשבו !הבטרנ
ופיעהו !,היתוילוסב קבש @ובה לל+ב !,הילענב @ורל ושקתה
,יילענב חטשה אלמתה הרהמ ע #,יפחי חורבלו ,יילענ @ולחל
#תורוזפ
יכ עיוהו ,יטירבל יבצ-תריט Iרוזא קפמJ ז-אמ %פליט רקוב ותואב
אל !תיברעה הפקתהה וסב היהש !יטירבה %יצקה #הפקתוה יבצ-תריט
ושוחי ,ה E רקובה-תחורא תא ומייסי וילייחש רחאל יכ בישהו ש+רתה
אל %כלו !,יוהיה תא -ליצהל- >רטציש חוטב היה אוה #@וביקה תרזעל
#>רה ול הצא
ביבס-ביבס ולכתסה ,ירבחה #רזומ טקש ררתשה עשת העשב
!ברקה-הש לע טושפל ,ירבחה ורהימ #חור לכל וצופנ ,יברעה #וכייחו
ונמנ ,י+ורה ,ישישמ הלעמל #יאבצ ויצו תשומחת !קשנ ?וסאל
E תורוזפה ,יילענה #סבומה ימ תול+ל ומהנו ועי+ה ,יטירבה #חטשב
#וקלתסהו ,יללחה תא ופסא ,יטירבה #לוכה ורמא
H
– 50 –
עמשל #רהה %מ אפלא-תיב @וביק ז+פוה לירפאב חאה ירהוצב
ולחתשה תוריעצה תותיכה יימלתמ קלח #ותמעל חא לכ @ר ,יז+פה
הספת -%רוא- תתיכ #רשקה-תולעתל ורהימ ,ירחאו ,היתוטימל תחתמ
לש תרוב+ת @וביקל העי+ה !הז+פהה %מזב #שא בישהל הנכומ E תומע
>ומס '@ניא השולש תומ+רמ יתש הביצהש !-שו+-המ ,ימ+ר תתיכ
#יריה תורוקמ לע הז+פהב החתפו שיבכל
!@וביקה-רעש יל ,וי ותואב רמשש !%ייטשנרוב יבצ @וביקה רבח
,כרב ויהש !השה יבוע תא %ווכלו ותרמשמ לע ראשיהל טילחה
#+רהנ אוהו רעשה יל לפנ ז+פ #תומעל !התיבה
#@וביקה ירעש ע העי+ה המחלמה
H
!@וביקה לש תיחרזמה המעב !הרימשל יתצבוש יאמ שוח תליחתב
בעש !וירבח יקיתוומו @וביקה ראתכומ !+רבנלו+ הסָ /מ ,ע חיב
#לארשיל-תמייקה-%רקה ,עטמ תועקרק תשיכרב
הביחב והוניכ ,הו ,ייברעה ,ירפכב בבותסהל הבריה הסומ
-תריטב י'+קואק תייפונכ לש הסובתה זאמ !וירבל #-הסומ ה'+אווח-
-רבעל וחרב ,בור #,היבשותמ ונקורתה ,יבר ,ייברע ,ירפכ !יבצ
תא ווע יברעה בושייה י+יהנמ #הירוסלו %ונבלל ,טועימו %ריה
ברע-תואבצ ושלפי בורקב Bתועב+ו ,ירה ,יטלמנל ,חיטבהב החירבה
,הירפכל ובושי ,יחרובהו !,יוהיה לכ תא וימשי !לארשי-@ראל
אבכוכ-תמרבו לאערזי-קמעב ,ירפכה בור >כו #בר ללש יסומע
-בא0 2 /א0 2 !הר ָ פ 4 0 2 !הל ָ ב 4 /י !ססֶ ר ָ /מ !הטָ 9ָ E ,הבו !,היבשותמ ונקורתה
!הב ֶ ייט2 קר ורתונ #,ירחאו !הנ ָָ !ר/נ 4 י1ִ !הר ָ יב ִ -לא ֶ !ל/ב'+ ָ !אוו ָאה ָ -לא ִ
הפירחה ותו+נתהב עויה !,יב ִ 12 /זה טבשל וכייתשהש !הר ָ מ4 ת 2 ו 4 הר ָ /ענ ָ
וליאו %אש-תיבל עי+ה ,יטלמנה %מ קלח #,ולשל ותפיאשבו תויפונכל
#%ריה-רבעלו סאב ָ /טל ורקע ,יאובה
תב ריע !%אש-תיבש הבועה תא ריבסמ אוה >יא הסומ תא יתלאש
הפינהו ברק ילב הענכנ !בורל ,יטילפב תרב+ותמ !שפנ ,יפלא תעבש
F,ינבל ,יל+
,ירושקה !,יאובה תא %אש-תיב ייברע ואר רשאכ יכ הנע הסומ
-והיה-ש וניבה ,ה #,ביל לפנ !,שפנ לע ,יסנ E תויפונכל @ימא רשק
-ב #ריעה %מ הסונמ הלחהו !,תוא +ורהל מוע 2C לירפאב 1)&C
,וחנ-השל לעמ הסיסבש !-רפסה-ליח- לש ,ישרפה ת+ולפ הלביק
!תונ+ראתה >רוצל %ריה-רבעל רובעל הוקפ !I-%וע+-הנחמ- ,ויכJ
-+מ !הפי ,הרבאל רבה עונשכו 1$ אוה #הנחמה תא סופתל רהימ !
קפמ #%ופלט תסכרפא ,ירה תונרקס >ותמו !הנחמה-רשמל סנכנ
עיצהו לבלבתה אל ,הרבא #וקה לש רחאה ויצב היה %אש-תיב ריעה
לחיימ הכ אוהש תרוב+תהו תר+וסמו הרו+ס ריעה !וירבל #ענכיהל ול
– 51 –
>פשייש לבחו !יוכיס לכ %אש-תיב ייברעל %יא #,לועל עי+ת אל E הל
#ער לכ ,הל הנואי אל E וענכיי ,א !וירבל #,יליו ,ישנ , אוושל
#,קשנ לע !-יברעה %וי+לה- ילייח לכ לש ,תר+סה תא שר ,הרבא
-ואמ הבכ הירליטרא- לארשיל יכ ריעה קפמ לש ונזואל שחל אוה
ירוטסיהה לתה לע המקמתהש !היחיה לע קפ וירב קוזיחלו -!ואמ
#-ה'קיוו- לש ז+פ תוריל !%אש-תיבל לעמש
תא עזעזו יערה שערה >א !לתה תול+רמל ע עי+ה ישוקב ז+פה
יכ רוכזל יואר #,וטא תוצצפ שי ,יוהיל יכ העומש הצופנ ריעב #ריעה
המישוריה לע ,וטאה תוצצפ ולטוה זאמ ופלח תורופס ,ינש קר
לע לעפוה ריא @חל #הלו+ התיה %אש-תיבב הלהבהו !יקסא+אנו
#-,וטא תוצצפ- וע הנלופית ,רטב !ענכיהל ריעה יבוכמ
!%אש-תיבב הפק-תיבב ול+רהכ +רבנלו+ הסומ בשי רקוב ותואב
,יחתות- ובצוה ריעה ביבסש !,יעור יפמ עמשש !רפיס והשימו
תורוניצ הלי+ התיבה וכרב >א #קוחצל אלש קפאתה הסומ #-,יימוטא
ינשה הצקלו ,רוה חא הצקשכ !שטניא השישו העברא ינב האקשה
A-,יימוטאה ,יחתותה- ויה הלא #המא יקשו המרופטלפ יל+ל+ ומצוה
הפי ,הרבא לא %אש-תיב ריעה קפמ %פליט רקובב הנומשב תרחמל
ומיע ש+פיהל שקיבו !העינכה יאנת תא ,ילבקמ ,ה יכ ול עיוהו
#הרטשמה-תנחתב
ורסמייו וענכיי ,ירזה ,ילייחה לכש שרו אוה יכ ול ריכזה ,הרבא
#,קשנ תא
עונש !-י+י+ח- עצמב ו+ה לש הקלחמ החתפ רקובב-תרחמל
!ו+ה לש ,ינלבחה תקלחממ !יצ ִ ר 4 K הר ֶ =י #ריעה יבשות תא ,ישרהל
יבוכמ לש הצובק #,ינבל ,יל+ וססונתה ,יבר ,יתב לעמ יכ רפיס
ילייח %כיה !הפי ,הרבא לש ותלאשלו ,ישבוכה ינפ תא הליבקה ריעה
-רבעל וטלמנ הלילב יכ !ריעה-שאר בישה !,קשנ לע יברעה-%וי+לה
#,יאנת אלל הענכנ %אש-תיב #%ריה
?כוא הזיא לע לומתא ונל רפיס !ריאמ !>לש %בה- !יתרמא -!הסומ-
-#בהז ירניו ?סכ אלמ
-Fרפסל קיפסה רבכ אוה !המ- #>ייח הסומ

!יברעה ורלבל ,ע חי הרטשמה %יינבב הסומ בשי שוביכה תרחמל
סנכוה עתפל #ריעב ו+הנויש ,ירסב ונ ,הו !הל ָ לאר ָ /נ קיפ ִ /את ָ
,ילייח ינשב הוולמ !חפמ עור !,שונ ישוקב !שפורמ שיא ,רחל
#,יילארשי
הזמ %אש-תיב לש ריעה שאר !ינ ִ /בל 2 ח2 י1ִ סָ '+ח2 תא ההיז ימ הסומ
#תובר ,ינש
#לאש -Fינובלח אי !%אכ >ישעמ המ-
#רפסל לחהו !הל קשנ !הסומ לש וי תא ספת !>רב ערכ שיאה
אבצה תשיר יפל !,יוהיל ענכיהל ,א ,יחוכיווה וכרענ רשאכ
הנ+הל %+ראתהל שרו העינכל ,י+נתמה ,ע הנמנ אוה E ילארשיה
עווית ותמעש ששח E ותעל ו+ינב !טלחוהשכ >א #ריעה לע
– 52 –
ונתח ,ע חיו ,יסוס ינש ,ותרל רהימ אוה #והו+רהי הלאו ,יוהיל
#החפשמ ,הל שי ,שש !,כשל ,כרב !סאב ָ /טל חורבל טילחה
ותסוס #הבשנ אוהו +רהנ ונתח #ילארשי בראמ לע ולע ,תסונמ ב+א
אוה יכ ,ילייחל רפיסו העינכל ויי ,ירה אוה #שארב רורצמ הע+פנ
הלועפ ?תשל חיטבהו הריעה ותוא ואיביש שקיבו !%אש-תיב ריעה שאר
#תונוטלשה ,ע
Bסח ומיע השעיש %נחתהו הסומ לש וי תא קשנל בש ינובלח
-!המוצע תיש+ר תובישח- ול שי ויניעבש !?כואל המותר התמה ותסוס
!?כואה תא הרזחב לבקל ול רוזעי הסומ ,א #ויתולות תא רפסל לחהו
#וילע תשויש לככ ,לשל %וכנ היהי אוה
,הו פי'+ה לע ותוא בישוה הסומ #%ומטמ %ומט ?כואב יכ רורב היה
היהש !?כואל המותר התמה הסוסה תא ואצמ ,ה #ברקה ,וקמל ועסנ
ריטעהל ינובלחה לח אל >רה לכ #פי'+ה לע והוסימעהו !ואמ בכ
#ויי תא קשנלו ,יחבש !תוות הסומ לע
טלמנו %ריה תא הצח !הרהמ עו !%אש-תיבל בש ינובלח יעס '+ח
#יב ִ ר 4 יא ִ ל
– 53 –
לצב חיר ע יחתות :'ח קרפ
בצינ חתפבו !התיכה תל לע הקיפ העמשנ יאמ שוח עצמאב
@יצה !המינפ סנכנ אוה #ללחה תא אלימ %וסחה ופו+ש !הפי ,הרבא
ריטפהו !סל+נאל -יטסינומוקה טספינמה- תרבוח %חלושהמ לטנ !חולב
Bהעתפהב
-F,זיסכרמ ,ימול %ייע-
#וינפ וניצרה עתפל
>שמ >נחמה רקֶ ס4 : 4 יל קמ'הרבאו !לאש -Fוהשמ רמול לוכי ינא-
#לארשיל הנ+הה אבצל ,כתא סיי+ל יתאב !,ירבח- #בשייתהו ויפתכב
רבוע ינאו !ינלו+ תביטח לש הרשע-שולש ו+ תא ,יקהל יילע לטוה
#,ינכומ תויהל ,כילע הרשע-שולש העשב #,ישנא סיי+מו ,יבושייה %יב
#I%ריה-בכוכ ,ויכJ -#הוו ָאה ָ -לא ִ -בא0 ָ /א0 2 ל ,כתא חקיי וטוא
,ייפכ ונאחמ !וניתומוקממ ונצפק #החמש בורמ ,ילכהמ ונאצי
#,יפרוטמכ ונחרצו
תא >ילשהו !יליל+ % זירכה -!,זילאיצוסה תובאמ ,ירפנ ?וס-?וס-
#,ירפסה תיננוכ לא רשי -לטיפקה- לש הבעה >רכה
התיכל ,הרבא ,ע חיב סנכנ !%יינעה וסב היהש !@וביקה-ריכזמ
#הירפ לש ,יירהצ-תחוראל ונתוא %ימזהו
-רחל המיקו ,ילימרת ונזרא !ונילענ תא ונלתיח !,ירחל ונרהימ
#,ייפכ-תואיחמ וצרפ ונע+השכו !ונל %יתמה רבכ @וביקה #לכואה
?לחשכ !@מאמה ויבא !קנ ֶ וב תא יו ִו ָ לאש -F,ייפכה-תואיחמ המ לע-
#ויל
-###ירמ+ל רק רבכ קרמה #,תעפוה ?וס-?וסש לע-
#,יכורע תונחלוש ומעוה הילעו המב המקוה ימורה ריקל >ומס
רפיהלו >רבל ,ק @וביקה-ריכזמ #,של ונתוא %וויכ ,ינרותה חא
Bרמא וירב ,ויסב #המחלמל תאצויה הנושארה ,ינבה תצובקמ
-A,ולשל ,כבושו ,ולשל ,כתאצ-
,הרבא #,ייחי ,ינב ,+ התיכב ויה #תועמ וליזה תוהמיאה %מ המכ
תושעל חיטבהו ,ירבחה תא בטיה ריכה !הירפה מעמב חכנש !הפי
#,ולשב התיבה ונריזחהל ותלוכי לככ
H
!רכששי תמר לש הת+ספ לע שוטנ יברע רפכ !הוואה-לא-באכואכ
– 54 –
%אש-תיב קמע !יחרזמה לאערזי-קמע Bיה ?כ לעכ ,ישורפ ויתחתמו
#הירחמ הנחצו ,יהמ ?ונ #%ריה-קמעמ קלחו
ושארלש !,וקמה קפמ !ינ ִ יב ִ היה ונתוא ש+פש %ושארה ,אה
הרצק הריקס רחאל #,ירוחשו ,ישקונ %קז יפיז וינפ לעו !בר+-עבוכ
,ילייח לש תויוו+ ,ישולש יאוול קלסל ונילע קפ !תומע רויסו
#רפכב תורוזפה ,ייקאריע
,רוע !ביקרה ,פו+ #ררשש בכה ,וחה לשב ,יחופנ ויה ,יר+פה
!%ובקיר לש תוחיר #תוחוקפה ,היניע לע ואבצ ,יבובז יננעו !קירוה
ונרהימו !,יר+פה לא ונברק ע+רל #,וקמה תא וניחצה האוצו %תש !העיז
לע ,סימעהל ,יל+וסמ ונייה אל #וניתומשנ תא ,יאיקמ ונאשכ טלמיהל
#יכבב וצרפ תוחא תונב #יאווה לא ,ליבוהלו תוקנולא
לש הל+רל >ורא לבח רשק אוה E היישות קי9ִ ָ הלי+ ,יטבל רחאל
רחא הייוו+ >כו #הר ָ יב ִ יאוול התוא רר+ו !פי'+ לש וירוחאל רביח !הייוו+
#הייוו+
וטקילו רפכה תותקב %יב %תאנהל וצצורתה ,יעבצה לכמ תולו+נרת
וקליס !תוצונ וטרמ !,ישאר וקלמ ,ינרות ועבקנש ,ילייח #,ינוערז
רחאל >א !ברעה-תחוראל ונארקנ #שא לע רשבה תא ולצו ,ייברק
קישָמ בל !תיז וליפא הפל סינכהל ,יל+וסמ ונייה אל ,יר+פה תריר+
#בר %ובאיתב -סעקלופ- לכאש
רפכל לעמ ופלח ,בור #,יחתות יז+פ הוולשה תא וערפ ,עפ ימ
חירש !יעקרק-תת ,יזיע-רי >ותב ונצבר #,ינתסובה יחטשב ולפנו
#ונתוא קנח וילל+
-ב 1D בכר-ילכ ופצנ הת+ספמו !ל-הצ יי-לע באכואכ השבכנ יאמב
-קמעל ,כרב !%לו+ה-תמרמו %ריה-רבע תורוממ ושל+ש ,יקנטו
!,יקאריעהו Uהסמו %לו+ה-רעש ,יצוביקה תא ופקת ,ירוסה #%ריה
וספתש רחאל #רש+ @וביקו רש+ תרטשמ תא E יברעה %וי+ילה ?ותישב
המ+מב !תוינ+ה %וויכל ,יקנטה ונפ !חמצ תרטשמ תא ,ירוסה
#%שבוכל
וענש -ונר- +וסמ ,יירוס ,יקנט השימח לע ,יחווי ועמשנ טוחלאב
אבצ-תויחי ?סאמבו !,יניירושמ תרייש ,הירחא !'א הינ+ רבעל
יפל #תומ+רמבו ,יחתותב !,ינוריוואב ועייתסה ,ירוסה #בורל ,יירפכו
תינוציחה ר+ה תא וסמר !'א הינ+ל וצרפ ,יירוס ,יקנט !,יחוויה
עי+ה !ר+ה תא @רפ חא קנט #תימינפה ר+ה רבעל ומקתהו
!חקלתה קנטה #-בוטולומ-קובקב- וילע >ילשה ,יני+מה חאו !הלעתל
#הזה ,ויה ,צע ע ,ש בצינ אוהו
יחתות ינש Bהעתפה ,הל הניתמה ,ש >א !'ב הינ+ל ונפ ,ירוסה
,הל ומר+ !השערהב וחתפ !היירופ סכר לע ובצוהש !-,יקי'צנוילופנ-
#ת+סל וצלאנ ,הו תובכ תויבא
F'ב הינ+ לע ברקל -,יקי'צוילופנ-ה ועי+ה ציכ
!%וחטיבה רשמ רבז+ !ב=ניב ִ ר 2 >ורב !,ינש רובעכ !רפיס >כ לע
– 55 –
#תע התואב ל-כטמרה %+סו ,יעצבמה %יצק !%יי לא+ימ עמשש
-ה !%ושאר ,ויב 1D#'#&C יקיתו לש תחלשמ %וירו+-%ב לצא הבצייתה !
-קמע לע תפחרמה הנכסה תא ,ירוק ,יעבצב הראיתש !%ריה-קמע
-תמרמ ,ישלו+ ,יירוס ,יקנט !,תנעטל #תירוסה השילפה %מ %ריה
לש ?וח עויס ושר ,ה #תוקיר ,היי #,תוא ,ולבל המב %יאו %לו+ה
#יקנט-יטנא קשנ
!קמעה יצולחל הכרעה אלמ אוהשכ !בר בצעב ,הל %יזאה %וירו+-%ב
Bבישהו ,ייפכ קפס ?וסבלו !תישילשהו היינשה היילעה ישנא
-#והשמ שי ולצא ילוא #%יי לא וכל #יל %יא !,ירבח-
מוע ,הייח לעפמ תא ,היניע +נל וארש !תיצוביקה העונתה יסיימ
ילוטמל ,יז+פ וליפא #תועמו ,ייניעב %יי לא+יל ועי+ה !ברחיהל
#,תחתמאב ויה אל -טאיפ-
ויה יכ רפסל עי אוה #-בוטולומ-יקובקב- תרזעב ומחלייש עיצה %יי
-בוטולומ-יקובקב-ש !אר+נילאטס תוברקב !הירוטסיהב ,ירקמ
#תוברק ועירכה
#,יאכומו ,ישאוימ ותכשלמ ואצי ,ה
ותלוכי לככ השעו !,ילשורי לש הלרו+ל %וירו+-%ב ששח ,ימי ,תואב
-ב !%כל ,וק ,ימי השולש #,א-חוכבו קשנב הרב+תל 1$ ,וי !יאמב
הנטבבשכ -ה;יר . =ב- הניפסה הפיחל העי+ה !הנימה תזרכה ינפל
%ומטמה #-,יקי'צנוילופנ- יאבצה +נלסב ,ינוכמה !,ירה-יחתות השימח
הרקמל !תרוזפתב לצב %וט יצח וילעמו !הניפסה תיתחתב אבחוה
#שופיח וכרעי ,יטירבהש
רכזנ %יי לא+יו !,ילשוריל ,יחתותה תא ריבעהל טילחה %וירו+-%ב
!ותכרעהל יכ %וירו+-%בל רמאו !%ריה-קמע יקיתו לש הלו+ה ,תרחב
עיצהו !%ריה-קמע יבושיי בצממ רומח תוחפ ,ילשורי לש הבצמ
#,יחתותה תא ,של חולשל
וחלשיי הליחת E הלבקתנש הרשפהו !,היניב להנתה רמ חוכיו
#,ילשוריל >כ-רחאו !%ריה-קמעל ,יחתותה
תסבהב ועייסו היירופ סכרל תופיחב ועסוה -,יקי'צינוילפנ- ינש
#באכואכל וחלשנ ,יינש ועו !'ב הינ+ לע רצש ירוסה אבצה
ובו ינרי קל-סיסב %כש %ריה-רהנל החרזמ רטמוליק השימחכ
>וכריכמ טפנ ,כותב ר+אנ המחלמה ינפל #,ייקנע קל-ילכמ
>ישמהו !%ריה-רהנ תא הצח רוניצה #הפיח @רפמל וכרב !קאריעבש
#באכואכ יל+רלש הריב יאוול
%ויריש !,יקנט קולתל קלה ילכמ ושמיש תוברקה @ורפ ,ע
#,יירבע ,יבושיי ופקתש !,ייקאריעו ,יירוס ,יבכרו
שומח #,ילכמה תא תיצהל הוקפ לביק ילארשי רפייפ סייט
-יטנא שא +פס !סיסבה לעמ ?חיר E זא היהש המ הז !,ינומיר הנומשב
רתונש !שאוימה סייטה #קזנ לכ ומר+ אלש !,ינומיר >ילשהו תיריווא
– 56 –
%ומירה תא >ילשהלו סוט >ימנהל !%כתסהל טילחה !%ורחא %ומיר ,ע
#לו+ה לכמה >ותל רשי
!הכומנ הסיטל רבעו בבותסה !עובל+ה %וויכל המור הנפ אוה
>ילשהו %ולח חתפ לו+ה לכמל וכרבו !,ויכ סוסיר-תסיט הריכזהש
#%ומירה תא
ולחהש !,ילכמה רתי תאו ,יצוק קילה !@צופתה !תצינ קלה לכמ
שחרתמב וניפצ #חכשיי הרהמב אל הל+תנש הארמה #,ה ,+ @צופתהל
ביהרמ %+פמב וניזחו %ורטאית לש עיציב ונבשי וליאכ !רפכה ת+ספמ
ונרשו החמשמ ונחרצ !,ייפכ ונאחמ !לע-לא תובהלה ולעשכו #שא לש
-Aהבהל ילע !הבהל ילע !הבהל- Bתובהלתהב
#ולוכ רוזיאה תא ריחשהש !%שע רמתיה ,יבר ,ימי
H
שיש !באכואכל >רב ,יחתות ינש Bהוקפ העי+ה תוצח תארקל
Bהמהתב לאש והשימ #,חטבאל
-AF,יחתות ונל שי !המ-
תיחיו !ברעממ בכר תולוק ועמשנ תוצח רחא תחא העשל בורק
#@ע-יל+ל+ לע ,יחתות ינש תררו+ איהשכ העי+ה ,ינחתות
#הלפה תא ויב ?טילו ,יחתותה חא לא ש+ינ קימִ מֶ
-#%אכמ קלתסה- Bושוריפש -!%=ו ל=9: ָ - תיסורב טלפ ,ילייחה חא
הפשב בטיה טלש -%רהט-לי- ותויהבו !בייח ראשנ אל קיממ
#ומיע חחושל לחהו !תיסורה
ל-כטמרל הנפ הפי ,הרבא !,ינחתותה חא אוה !%וימס ירבל
!,יחתות תבצהל ילאייא ,וקמ אוה הוואה-לא-באכואכ יכ ול ריבסהו
#,יקמעה %מ ברע-תואבצ תא וקלסיש
%ב יתפרצ חתותל יוניכ אוה -קי'צנוילופנ- D' -ה האמה ילי !מ-מ
1) ,השכ הניפס %טבב ,יקרופמ ועי+ה ,יחתותה יכ רפסל עי %וימס #
#הלפב קב %וחריסהו !שבי לצב לש %עטמב ,יסוכמ
#קוחצב וצרפ ,הינשו !הנקל ופא תא בריק קיממ
>רוצ היהו !לויכו %וויכ-ינקתמ ללכ אל אבוהש ויצה !רעצה הברמל
-ליח תאצוי תחא !תותיכ יתש ללכ ,ינחתותה תווצ #תונווכ רתלאל
#,ואה אבצה לש ,ינחתותה-ליח תאצוי היינשהו !יטירבה ,ינחתותה
לכ #יטירבה אבצב ,ינחתות-%יצק רבעשל !הפי ,הרבא קיפ חוכה לע
תוטומ הביצמ איהשכ !,יחתותה %וויכ תא יאמצע %פואב הל+רית היילוח
ותואב בטיה ועמשנ תיל+נאבו תיסורב תווקפ #ירי ילי+רת תכרועו
!הכלהכ ונווכ ,יחתותהש ע !,ינורמתה וכשמנ תועש עבראכ #הליל
#שאב חותפל טלחוהו
תמהתלש !%ושאר ז+פ ?וס-?וס הרונ תונושאר רקוב ינרק ,ע
ינש ז+פ #,נושל תא ועלב לוכהו !?סוי-תיב בשומ בלב תחנ ,יחכונה
תינוכמ #רש+ תרטשמ ירוחאמ הנחש !,ייקאריע ,יבכר זוכירב ע+פ
– 57 –
,הב ושע ,יחתותה #,יז+פ יז+רא ,ע תיאשמ התיצהו הצצופתה קל
#תומש
-תומעב ונבצוה #הלילה לכ >שמב באכואכ תא וזי+פה ,יקאריעה
!ינאו יו ִו ָ !ונבצוה הבש המעל עי+ה אוה #תומעה %יב +למ יניב ִ שכ !ירי
Bשחלב ריטפהו חרזמ-%ופצ %וויכל עיבצה !רצק חווי רחאלו
תא ושבכ ,ירוסה #תובהלב ,ילוע הסמו %לו+ה-רעש >יא ולכתסת-
-#,יצוביקה ינש
וניניע תא קיתהל ,יל+וסמ ונייה אל בר %מז #לוכה הכחיל תיקנע שא
F,יליל F,ירבחל הרק המ E %הילאמכ ופצ תולאשהו #הארמה %מ
F,ייחה-ילעבל
יכוניחה-סומב ,ימולה !%לו+ה-רעש ילי ,א יניב תא יתלאש
#רב רמאנ אלש שקיבו !חוטב היה אל אוה #%וסאה לע ,יעוי !ונלש
#ררחושי @וביקהש רחאל >כ לע ועמשיש בטומ
##ומכ הז #,ייח ,יפרשנ ,יצוביקש >כל ונע+ה ,א !יארונ %וסא !%וסא-
E %ילופב !לונ הבש הרייעב רכזנ אוה #יוו למלמ -Aארונ הז ###הז
ינבמ חא #,יוהיה יתב לכ תא ,ש ופרש ,ינמר+הש !לייקָ -=ר+=נר 4 טֶ
-ינב רחא ושקבב המחלמה רחאל ,של בש !היסורל טלמנש !הרייעה
#תוברוח ייעו רפא אצמו !ותחפשמ
#תוש+רתהב ?קתנ יוו
יכ רפיסו !בבי -###תכלל %אל היהי אל ###תונויצה ?וס תויהל לוכי הז-
ובש ,וקמ !הילו+נומבש ייטלא ירהל ותחפשמ החלשנ המחלמה %מזב
,ה >א #ספאל תחתמ תולעמ ,ישולש לש רוק הנשה תומי בור ררוש
תא ,מיחו ,חור תא ועש ,וקמ E לארשי-@רא לע רבל וקספ אל
###,ביל
וינתומ ביבס ועורז >רכו וועל הסינ יניבו !וב ומלה האוש תושוחת
#,ילימה וקתענ ויפמ ,+ >א !,ירצה
H
יכ יתעיו רוא יצונצנ @וביקה %וויכמ יתיאר !,יירהצה תעשב !תרחמל
#רשק ימיע רוציל הסנמ !%לו+ה-רעש ילימ !חמצ ירוא
,ע ינופלטה רשקה יכ !תתוא ירוא #רישכמה תא ביצהל יתרהימ
F,ש הרוק המ ,יעוי ונא ,אה #קתונ ,צוביק
קיספאש שקיב ,יקפמה חא #יניב יל הרוהש יפכ !הלילשב יתינע
יחתותל החונ הרטמל ונתוא תוכפוה תוקוממ רוא ינרק יכ !תתואל
#בייואה
#היפש-ריאמ ,יליה רפכב >ינח יתייהשכ הייאר-תותיאל יתעוותה
ירבחש %מזב #,יתתא-,יפוצ ונשמיש ,יטירבב המחלמה תר+סמב
++מ וניפצ !היפש-תשרוחב ילא+ל-יתלב קשנב ונמאתה -הנ+ה-ה
התנפ הושח תינוכמ רשאכו #ישארה שיבכה רבעל -,יר+ובה-%יינב-
– 58 –
#,יאב ,יטירבה יכ עירתהלו ,יל+ ?ינהל ונרהימ !רפכה רבעל
תותיכמ תחא E -הלייא- תצובק תא הייאר-תותיא מלל יתשקבתנ
ונילע רשאכ #רושיק ייקפתב השמישש !אפלא-תיבב יכוניחה-סומה
שמש-ינרק קממה !תותיא-רישכמ E ?אר ָ + 4 =יל 4 ה ֶ ימיע יתחקל !באכואכל
#,עיל ,תוא חלשמו
H
לאשנ רשאכ #אפלא-תיבמ ינולא ריאמ הנמנ באכואכ ישבוכ ,ע
תומ+רמ תתיכ ?וריצב הפנהמ תוקלחמ יתשש רפיס !רפכה שבכנ ציכ
רנט !,יניירושמ ,יסובוטוא ינש לע וסמעוה -סרקיו- היירי-תנוכמו
תואובמל ע וכרואל וענו טפנה רוניצ ע ועי+ה !ברעממ ולע ,ה #פי'+ו
,יטעמה ,יברעה תא וענכיש תומ+רמ >וכיר לש תוק רשע #רפכה
#,שפנ לע סונל רפכב ורתונש
וחתפ ,ה !רפכה תא שבכ ל-הצש קאריע אבצל רבתסהשכ
תא בטיה וניבה ,ה #,ינוריוואמ תוצצפה הוולמ !הבכ השערהב
ב+או !,יקמע השולש לע שלוחה רפכ לש תי+טארטסאה ותובישח
רפכה תא שובכל יכ תו+ולפ יתש וחלש תומ+רמו ,יחתות יופיח
#שחמ
-%יעמ +ניל ִ ז 4 יצ ִ יזועו תרב8 מ רל ֶ 4 ט2 94 ?סוי לש ,וקיפב !ילארשי חוכ
!בייואה לש בכר %וינח לע הטישפ עצבל הליל ותואב מע !ורח
יתשב וניחבה ,ה !תיפצתל ,ירייסה ואצי רשאכ #רש+ תרטשמ ירוחאמ
-+מה #>כ לע חוול ורהימו !באכואכל תוספטמ תויקאריע תו+ולפ
חוכה תא @יפקהל קפו !הטישפה תינכות תא לטיב הפי ,הרבא
#באכואכל
!הלילה תועש לכ >שמנש !ע+יימו שיתמ סופיט רחאל !,יקאריעה
וניתמהו -סרקיו- היירי-תנוכמ וביצה !רפכה יל+רל ,יתיז ,רכ לא ועי+ה
,היתונויסינ לכ #שאב וחתפ ,ה !,וי לש %ושאר רוא ,ע #שא תוקפל
ויה ,ה >א !?וקתל וסינ !ורי ,ה המימת העש #ופהנ E רעתסהל
>א !ינוי+ה אל הז ילוא #הקספה לע טילחה ,קפמו !תופייעמ -,י+ורה-
לכ >שמב ע+יימה סופיטה רחאל ,ישושת ויה ,ילייחה #הרקש המ הז
קפמ #רפכה בצינ ,שארבש !,ילולתה תונורמה לע הלילה תועש
!,יבערו ,יטוחס וילייחשכ בייוא ?וקתל ,עט %יאש %יבה יקאריעה חוכה
%יעיומה תועיי יפל #%ולשיכמ ששח אל אוה #רקוב-תחורא לע זירכהו
וליאו !הקלחמ לע הלוע וניא רפכב יוצמה ילארשיה חוכה !יקאריעה
#תובכ תומ+רמו ,יחתות !ריווא-ליח >כ לע ?סונו !תו+ולפ יתש ,הל
ויצה תא וקרפ !תיזה יצע %יב וחוורתה תויקאריעה תו+ולפה יתש
,יבורה #תוצלוח וטשפו ,יילענ וצלחש ויהו !%הימכש לע ואשנש בכה
ללכש %כומ לכוא וממיח ,יחבטה #,ימוע ,יסונוק תרוצב ובצוהו וזכור
תותיפ תפסותב !תולו+ תשוחנ תורעקב ש+ומו !רשב @ימב לבותמ זרוא
#בר %ובאיתב וללזו לילבתה תא וב+ינ !התיפ יחתנ ,ילייחה ועצב #הפקו
– 59 –
,יחטשה תא קורסל +נילזיצ יזוע לש ותיחי הלחה רקוב ,ע
רשאכו !רבצ-יחיש ופקע !%בא-תור+ לעמ ו+לי ,ה #רפכה יל+רלש
%ופס יקאריע חוכ !ספא קחרממ !,תמהתל ולי+ ,יתיזה ,רכל ועי+ה
#זרוא תורעק ביבס
יכ !,חוכ לכב ו+אשו ,ינומיר וכילשה !ורי !ורעתסה הרירב-תילב
#,רפסמ תא ,יצעהל
ולי+ש ויהו !,ייי ומירה !הלהבב ,היתומוקמ לע ואפק ,יקאריעה
#,ינפ-לא-,ינפ תוברק וכרענו תו+נתה
%מ המסחש !רוח-%יעמ !%מרוטש השמ לש ותתיכ הענ רחא ?+אב
ירי !תוקעצה !תימואתפה תורעתסהה #טולימ יכר ,ילהובמה ,ילייחה
!תוומ ע ,יקאריעה תא וליהבה E ,ינומירה תויוצצופתהו ,יבורה
!%ריה %וויכל הלהב תסונמב וחתפ !לכוא יאלמ תויפב !,יקנחנו
#רהה לש ,ילולתה ויתונורמב ,יל+ל+תמ
,יקאריעה וריתוהש !-סרקיו- הייריה-תנוכמ לע טלתשה ינולא ריאמ
#,יטלמנב בניזו !,הירחא
,י+ורה ,ישולש #%ריה רהנל תו+ולפה יירש ועי+ה המישנ אלל
#הסונמה תעשב וע+פנ ,יברו !רפכב ורתונ
H
חיטבהל יכ !הר ָ יב ִ יאו תא שקמל טלחוה #,יבכוכ אלל לפא הליל
!,תמישמל ואצי ,ינלבחה #תוירשפא תופקתה ינפמ ינופצה ?+אה תא
יזיזב ,ייל+רה ופ+ינ #היבכה יאוול היריה #וניי-לע ,יחטבואמ
,יעובצ #וללי ,ינת #בייוא ירחא ורת ,ייניעהו !תורומהמב !,יעלס
#ונתוא הקנח טעמכ תויוו+ה תנחצו #וקקחיצ
,עפ ימו !רבצ יחישבו %בא תור+ב ורו+ש ירפ-ינתסוב וניצח
#,ירבעמב ,ישקומ עורזל ומייסיש !,ינלבחל ונתמהו ונבכעתה
#הצרא ,ייפא אולמ ונחטתשהו !הריא תוצצופתה העריא עתפל
תוריענ !,ישבכ תייעפ !תורפ תייע+ !,יפנע קוסיר !,יחיש שורשר
>ניא !תחא-תבב ,יעמשנ הלא לכ רשאכ E ,יסוס תופינצ !,ירומח
,ינתסובה יחטשב ,ייקאריע ,ילייח ורתונ ,אה #הרק המ %יבהל ל+וסמ
Fהלע שח חוכ אמש וא !רפכה לש
!רפכהמ וטלמנש ינפל !באכואכ ייברע יכ ררבתה רתוי רחואמ
!ובושי רשאכש הווקתב ,ינתסובה יחטש לא תומהבה לכ תא וררחיש
תומהבה תא ואצמי E -הלצהה אבצ- יקפמ ,הל וחטיבהש יפכ
#תואירבו תומילש
,ישקומ לע וכר תומהבה %מ המכ #הלילה תא וערק תולליו תוקאנ
#,יבאכמ ורסייתהו !וערזנ הז >אש
תועוצפה תומהבה #האולמב העווזה התל+תה רקובב תרחמל קר
#לאקזחי-רפכל ורבעוה תואירבהו !ורונ
– 60 –
###הזה ,ויה ,צע ע ,ש ,ייח %היצאצ
ה!" #קפ" :'ט קרפ
תיוהיה ה+ירב-ב היינשה ,לועה-תמחלמב תריש ינולא ריאמ
לע עי -+מה #היירי-תונוכמל >ירמ הב שמישו Iל-יחהJ -תמחולה
הייריה-תנוכמב שומישה תא -%רוא- תתיכ ילייח תא מלייש שקיבו >כ
היירי-תונוכמ תקלחמכ ל-הצב וניקפת עבקנ >כו !-סר 4 קֶ יו ִ- תיטירבה
#-תעייסמה ה+ולפ-ב
-סומב ררו+תהל ונבש !,ירוסמ ,ייאבצ ,יסיסבב רוסחמה לשב
תיטירבה הלוכסאה >ינחכ #-סרקיו-ב שומישה תא ומללו יכוניחה
לש תוחפשמ עבש הל שיש !הנוכמה יזר תא ונל ליחנהל ריאמ קש
>יישל החפשמ וזיאל תעי E לענימה לש ורצעיה ,וקמ יפלו !,ירוצעמ
#,אתהב לועפלו !רוצעמה תא
תא ונל ,ימיקמ יכ !ריעצה-רמושה ת+הנהמ !ונל ועיוה חא ,וי
!אבצל ונסייו+ש %וויכ תאז !העונתה לש ,יר+ובה-ילמס תקנעה עומ
#@וביקב היהנ !רמועב-+-ל !לבוקמה >יראתבש %וחטיב %יאו
-סומה יכינח לכ תופתתשהב לסרוכה שר+מ לע >רענ קפמִ ה
קפמִ ל ונע+ה ִ #-@מאו-קזח- Bשא-תבותכ תקלו עקרבשכ !יכוניחה
#בר+-יעבוכ ונשארלו ,יבור וניבשכ !תורוחש תובינע !תונבל תוצלוחב
ש+רתהו חוימב עי+ה !טפושה-תמרמ העונתה זכר !IפירJ ריפש ,ייח
!תואט+ה ימחולל ונתוא הוושה ִ ותכרבב #חוימה מעמה %מ ואמ
#העונת יכרע ,ע ונמע לע הנ+ה ובלישש
H
תצעומ שאר-בשוי ריפש ,ייח שמיש ,יעשתה תונש תישארב
חאב #%ותיעה לש הנשמִ ->רוע E ינאו !-רמשמה-לע- לש ,ילהנמה
@פק אוהו !ח-שתב קפמִ ותוא ול יתרכזה !התיבה ונכרב !,ימיה
#וצצנ ויניעו !העתפה בורמ ובשוממ
– 61 –
-F,המ חא תייה-
-#%וכנ-
לכתסה ציכ רפיסו !רמא -!,לועל חכשא אל אוהה קפמִ ה תא-
ובושי ,לוכ אל יכ ול רמא בלהו !,יבור ,הייבש !,יסייו+מה ,יכינחב
קפמ !'@יבלינא יכרמ לש ויכישממ ונב האר אוה #המחלמה %מ ,ייח
#ליכ ש+רתהו !השרו-וט+
ינא- !רמא -!קפמ ותוא יילע ריאשה זע ,שור הזיא +שומ >ל %יא-
המחלמהמ ובושת ,כלוכש הווקתב העונתה תכרב תא יתמייסש רכוז
-Fובש ,לוכ ,אה #,ולשב
-#אל-
E 'הווקתה' תא קפמה ?וסב ונרששכ #וזכ השוחת יל התיה-
-#%ור+ב קנחמ יתשחו ,כב יתלכתסה
H
טלשש !ראז ָמָ יברעה רפכה תא ו+ה שבכ יאמב ,ישולשב
וטלתשה ינוי שוח תליחתבו !הלופע-%אש-תיב שיבכ לע עובל+המ
!%י'נ+ קמעבו עובל+ה תורומב ,ירפכה לע -ילמרכ-ו -ינלו+- תוביטח
#%ינ ִ '+ ִ תואובמ ע ועי+הו !הנ ָ/בר12 ו 7 הל ֶ ב 4 יק. /מ !הל ֶ ֶנ 4 ס2 !ה1ָ /קפ ָ תא ושבכו
#,היבשותמ ונקורתה ,ירפכה בור
יברעה רפכה יתב תסירהב ?תתשהל ונילע לטוה !ינויל העשתב
הנושארה ה+ופהה תסינכ ינפל וע תאז !עובל+ה ת+ספ לעש ה1ָ וVפ ָ
-ל עבקנש !הפקותל 11 היסחיב הכורא הירוטסיה התיה העוקפל #ינויב
היה ימשרה %קוסיעש תוחפשמ וררו+תה רפכב #,יירבעה ,יבושייה ,ע
E -Aבנ+- Bהווא+ב בישה וקוסיעל ינעוקפה לאשנשמ #-,יוהימ תובינ+-
!קמעל תולילב שול+ל ו+הנ ,יבנ+ ,תוא #בוכמ עוצקמ-לעבכ לבקתהו
-תונפל ללשה ,ע בושלו !תאשל ולכי ,ירומחהש לככ ושלו סומחל
#אוושל >א !וננולתה ,יצוביקה #רקוב
ו+ 1$ העוקפל תאצל הוקפ ונלביקו !קשנב רומח רוסחממ לבס
החנהב !בלב %ומירו לקמ Bישיא-קשנו !-סרקיו- היירי-תנוכמ ,ע
!שאב ונילע וחתפי ,א הרקי המ ה+אב לאש יו ִו ָ #בוזעו שוטנ רפכהש
%תחו רוספורפ ,ימילוJ !,ייח-זועממ הקלחמה כ-מ !לארה ה'קשנמו
Bתיטסירומוהה וכרב בישה !Iלארשי סרפ
ומל ,כומכ ',יקינצומש' לבא !'לארשי-עמש' ,ירמוא הזכ הרקמב-
עמש' תליפתו E סל+נאו סכרמ ,יר-ומאה לש ,רויס >ותמ ללפתהל
-A,ש העיפומ הניא 'לארשי
קיר רפכה תויניעיומ תועיי יפל יכ ריבסהו !%יצרה ע+ר רובעכ
#,אמ
-לתמ רהזי קיו !ו+ה קפמ %+ס ובו פי'+ עסנ הריישה שארב
-תנוכמ ,ע פי'+ !%יירושמ ולהנתה וירחא #-סק'צוה- היירי-תנוכמו !?סוי
– 62 –
#-%רוא- ילייח ,ע רנטו @פנ-ירמוח ,ע רנט !-סרקיו- היירי
>רה ייצמ רשאכ !>ומנ חטשב !,יבועמ תוש %יב הרבע >רה
העתפה ונל התפיצ !הנ ֶ /בר ָ 1ָ יברעה רפכהמ קוחר אל ונרבעשכ #תועב+
ונילע ורי ,ירפכה יבשותו תויפונכ ישנא #,יפלצ לש בראמב ונלקתנ E
ורתתסהש !,ירויה תא תוארל רשפא היה אלו !עלוסמ %ורממ !,ורמ
ה+אב למלמ קילואשו !?ושח ירושימ חטשב ונכלנ #,יעלסה %יב
-#,יזוורב ומכ ,יוצינ ונא-ש
הסנמ ימוקמה -באבשה-ש החנהב !עונל וכישמה ,יבכרה
?ופית ומכ ועמשנש !,יילותב תורורצ טלפש !-סרקיו-ה לע #וניחפהל
#יליל+ % חצינ !רב-ירוכ
#רבע לכל ופפועתה ,יתורכ רבצ ילע
#%וברח הזיאו E %ושאר ברק #,יינרופיצ יתססכו עלס ירוחאמ יתבכש
#ויחפהו וקרש ,יעלס יזתנ #שא בישהל המב %יא ילו ,ירוי ,יברע
ילב ברקל תאצל היה רוסא- !יתרהרה -!לו+ %עי אוה ה'קשנמ-
!הלועפה קפמ !קיו ינפב בצייתהל >ירצ היה ה'קשנמ A,יבור
-#קשנ ילב ברקל ,ישנא איצומ וניא אוהש ול עיוהלו
יתאצמ עתפל #האנק יתשחו !שא ובישה יביבס ,ילייח %מ ,יחא
תמאב התא !ע+ר !ע+ר- #הבור יל היהיו עצפיי ,המ חאש לחיימ ימצע
!יירוהרהב ?חסנ ינא %אל יתטלק עתפל E -Fעצפיי והשימש הווקמ
#,יעוצפ שיש יתקסה -Aשבוח- תואירקה %מ #לוכה יתקחה תחאבו
%ולא יחיש !תיז יצע ויה יתיארש לכו !רפכה %וויכל !החרזמ יתצצה
#,יעלסו
תא @צופלו חקל העוקפ יבנ+ תא מלל התיה תירוקמה תינכותה
יליעפ ,ע ונמנש !הלועפה יקפמל בטיה רכומ ,מוקמש !,היתב
,ירטוש ,ע חי העוקפב ורקיב ,ה תחא אל #,היבושיב %וחטיב
#הילעבל הליז+ ובישהו ,יבונ+ ,יצפח והיז !,ייטירב
%/נח ,ירפא וינלבח %יבו !@פנ-ירמוח סומע רנט היה בכרה תריישב
%נתסהש %שע לילסב יתנחבה עתפלו !רנטה רחא יתבקע #יצרא הר ֶ =יו
תא קילה רוכש יתנבהו !,יז+ראה תא הסיכש האווסהה-בל עבמ
#@פנה-רמוח
לעו !בכרה תא שוטנל ,ינלבחה לע קפ ,יקפמה חאו !יתקעצ
#,ילייחה %מ רשפאה לככ קוחר המור וטיסהל +הנה ס0 4 מ2
,יקוצ רבעל רריהל לחה רנטהו !וצפק +הנהו יצרא הר ֶ וי
תובכל שקעתהו רנטה לע ראשנ אפלא-תיבמ %ונח ,יירפא #,יקוחר
ונחרצ #>רע ירקי ,ירמוחל ובשחנ בוטולומ-יקובקבו ,ישקומ #שאה תא
%שעה #=ל9ֶ ב 4 ,יירפאו !@צופתהל לולע רנטה ע+ר לכבש E ,יפרוטמכ
תא ליצהל חילצי אלש הנקסמל עי+ה ,יירפאשכו !>להו הבעתה
#בכרה %מ באו בלב @פק !ויצה
#רהה תא ערק ריא @וציפו !רטמ ,ירשעכ קחרתהל קיפסה אוה
הבו+ל ,מורתהו וריצמ קתנתה ויל+ל+מ חאו @צופתה ונעטמ לע בכרה
-כ לש '( #רטמ
– 63 –
#קמעה לכב עמשנ הה
ינשב %יחבה !עוסנל >ישמהש !%יירושמ לע תולעל חילצה יצרא הרוי
חאב עו+פל חילצה וירבל #שא בישהו !הריישה לע וריש ,יברע
#,ירויה
#הריישה תא רצעו !,יעוצפ היחיל יכ תעל חכונ קיו -+מסה
איה #וב לפטל הלחה -%רוא-מ המחנ #בר , ביאו והזחב עצפנ והשימ
ע #,ומיה תא ,וסחל יכ תוישיא-תושובחת הפסאו וניניב הצצורתה
#,ילוח-תיבל וליהבהל השר המחנו !ותרכה תא עוצפה ביא הרהמ
איהשכ ירוחאה בשומב היכרב לע עוצפה תא הבישוה איהו !עי+ה פי'+
#,ומיה תא ,וסחל יכ היי יתשב ותוא תקבחמ
תא ,יאפורה וארשמ #הלופעב -קמעה- ,ילוח-תיבל ועי+ה >כ
#הב לפטל הליחת ושקיב !,ב תלאו+מ התצלוח
-#וב ולפטת #ולש ,ה הז !רסב ינא-
#התצלוח תא הילעמ עורקל הסינו ,יאפורה חא עבק -!,להב איה-
לא המיע התוא הלטנו תוחא הסנכנ ,ייוסמ ע+רבו !ומיע הקבאנ איה
אל איהש הענכוש תוחאהו התצלוח תא המחנ הטשפ #ו+רפה ירוחאמ
#הע+פנ
המחנ לש רוסמה הלופיט לע עמש -+מה #%וע+ הנחמל ונבש
ע #הבריס המחנ #,ישבוח סרוקל תאצוי איהש הל עיוהו עוצפ ותואב
תא הב+ לע הבחסו !-סרקיו-ה תווצ לש ,ייתש רפסמ התיה הכ
#הבוצחה
-#הז ,ע תרמ+-
!-סרקיו-ה תווצב תראשנ איה B,יאנת ינשב המיכסה חוכיו רחאל
#תוברקה ירחא קר ,ישבוח-סרוקל אצתו
#הרשע-עבש הל ואלמ ישוקב
-ה !הלילב תרחמל 11 האצמו העוקפל ישרב לש ות+ולפ התלע !ינויב
,ישוערפו ,ישחרב יו+ #בצמ-ליחכ ,של ונחלשנ #קיר רפכה תא
>רהש עבק !'+ ה+ולפ ?כ-,מ !יתניז %ועמש #הלהצב ונינפ תא וליבקה
העור !%ועמש #ויתב לע רפכה תא ?ורשל אוה ,הב ,חליהל היחיה
רפכה יאטח תא בטיה ריכה !היירוב לע תיברע רבו !אפלא-תיבמ %אצ
#הנממ הלו+ הווצמ %יא וליאכ !,יתב ריעבה יונפ ע+ר לכבו
תו+הנתה ,אות רפכ ?ורשל ,א ותוא יתלאשו יחורל היה אל רבה
,ילי !,ישנ ויח ובש רפכ תפירש F,ימע-תווחאב %ימאמה !,א לש
#ירסומ יתלב עצ יל התארנ E ,ינקזו
תא ו+צי יתעונת %וי לכבש וללה !התיכל יירבחמ שיא יתמהתל
העורה לע #יתמעב >ומתל הפ הצפ אל E -רואנה ,זינמוההו %ופצמה-
לל+ב ,לש רפכ ?ורשל >א !וסח >כ-לכ E %ויצע-שו+ל >רב !%קזה
#רומ+ רסב הז E ,יבנ+ לש תוחפשמ שולש-,יתש
!ונקפמ !ינולא ריאמ תא יתלאש
Bהלעמ יפלכ עיבצה ריאמו !הנוכנ הוקפ וז תירסומ הניחבמ ,א
– 64 –
-#הוב+מ תוארוה-
>להמב !תובר ,ימעפ וע עמשא !לווע ישעמ קיצתש !וז הרימא
#המחלמה
!,ינומיר תפשאב וניפו+ל ,ירו+ח %שינש ה'קריאמ שר ברעב
#עתפל ?קתונ אל ,א תעל רשפא יא !וירבל #?ו+ל ומצ קשנהשכ
>א !>ינתומל הקוה ,ינומיר תפשאשכ %ושיל השק #ונטר ה'רבחה
@רפ ה'קריאמו !העבצה ונעבתו ומיע ונחכוותה #שקעתה ה'קריאמ
Bקוחצב
-Fהוקפה רחא ואלמת אל Fהמ זא E +נ עיבצי בורהש חיננ הבה-
#ול ונרבסה -!בורל ענכיהל >ילע E הזכ הרקמב-
-A@וביק-תחיש אל !אבצ ונחנא !ה'רבח-
#יו ִו ָ ריטפה -!יפאב הלוע הרוטטקי לש חיר-
ה'קריאמש !עונ וירבחלו !@וביקה לא רהה %מ של+ חוכיווה
#ומיע וחחוש ,הו ונב -ללעתמ-
#ו+המ הרבעה שקיבו ע+פנ ריאמ
ופלשנש ,ילי %ייע ,ה- #ועי+רהל הסינ הפי ,הרבא -+מה
וסיו+ש רחאל העש #תונוריט לש חא ,וי ,הל היה אלו !,יומילהמ
-#,יקאריע ,ילייח לש תוחופנ תויוו+ ורר+ רבכ
-יצוביקה >וניחהמ רבעמה תא לכעל יכ %מזל ,יקוקז ונחנא !וירבל
יפכמ רהמ רתוי ור+בתי ,ה- #תיכראריה-תיאבצ תר+סמל יטארקומ
-#>מצעל ראתמ התאש
העוקפ רפכה תפירש לע תונעט עמשש !-+מל רפיס ה'קריאמ
רמ %ובשח קמעה יבושיל שיש ול ריבסה ,הרבאו !,יחא ,יבנ+ לל+ב
#,ינעוקפה ,ע ואמ
הרוחש העב+ E הבזענ העוקפ !תיקאריעה השילפה תליחת ,ע !>כו
#קשנה-תתיבש ,כסה תר+סמב ,יברעל רזחוה רפכה #הכורחו
H
השמ למסה חצרל תע+ונה הבתכ יתנכה ,ינומשה תונש ?וסב
,ע %ויארל !העוקפל יתע+ה #,ישולשה תונשב עובל+ה לע לפנזור
רמיח תתקב ?א #רפכב רייסל יתשקיב %ויארה רחאל #הל ָ ל 4 אָב 4 12 -ובא
!היזיוולט תוחלצ !,יינרומ ,יומע יתבב רנ+תה רפכה #וב הרתונ אל
#ראופמ +סמו !עטמ יצע
ושטנ ,יוהיהש רחאל רפכל הרק המ הללאבע-ובא תא יתלאש
-ב ותוא 1)&C #
ונייה ונרזחשכו #וסח אל +סמה לע וליפא #לוכה ופרש ,ה !הללאו 2-
#הלחתהמ לוכה תונבל ,יכירצ
-Fסעוכ-
-Fרפכ ?ורשל >ירצ המל #סעוכ חטב-
– 65 –
ורי ברע לכו !תובינ+מ וסנרפתהש תוחפשמ ויה רפכבש ורפיס-
-#ושו וסמח !קמעל
F,רכה תא ,לל+ב רוקעת זא !,יטוש ,יבשע אצמת ימת ,ינפ+ %יב-
,ויכ העוקפ #,יוהיל ונחלס לבא !,יפי אל ,ירב הברה ורק המחלמב
-#הפי רתוי הברה רפכ אוה
H
יו+ה תוברתה-%יצק #הפיסאל ו+ה ארקנ ברעב #%וע+ הנחמ
E -,ישרופה-מ תוקלחמ יתש ו+ל ?רצל טלחוה יכ עיוה ינ+ סומע
יטירבה ,ירוצעה הנחממ התע הז ועי+הש !י-חלו ל-צא ישנא
#האירתיראב
!ונילע השקי יכ !רחא ו+ל ,תוא חולשל רשפא ,א לאש קיממ
,יטסינויזיוור ,ע ,כש ילא ,כש ,וחלל !ילארשיה ,זילאיצוסה יכינח
#,ירהצומ
#הילע רערעל %תינ אלו -הוב+מ הארוה- וז יכ בישה ינ+ סומע
Bהטילחהו החישל @וביקה תתיכ הסנכתה
-תשלו #זינויזיוור" ידמעמה ק"אמה תא הז "לש" תוחדל שי .א
.ימואלה "ייואה רגומיש דע הלוע ומיע
#לועמ וליאכ #זינויזיוור" #חלינ תי$%ילאיצו%ה הכהמה או"" ."
.הלוע ומיע ונתיש אל
%יזאהש !תוליסמ @וביקמ !השמ-%ב וקציא !תעייסמה הקלחמה קפמ
ונל ריבסהל הסינ ,ייוסמ בלשב #קוחצל אלש וחוכ לכב קפאתה !%ויל
#תויטאמ+וב הקול ונתשי+ו !ונתשה קחשמה יללכ יכ
#%ינל לשמ האבומ טטיצ !ויתונעט קוזיחל !קיממו !ונבלענ
#,יבוטה וניייו קשנל ונתימע -,ישרופה- ויה %מזה ,ע
– 66 –

הנלטלא :'י קרפ
וקציאו !,יז+רא תוסומע תויאשמ תרייש %וע+-הנחמל העי+ה חא ,וי
עי+נש שקיבו -תעייסמה- ירו+מל סנכנ !,ייניעב קרב ,ע מ-מה
#ונל הניתממ העתפה !קשנה-%סחמל ,קהב
תאבהל !,יצוביקב ,י+בה-ינסחמ לא תיאשמ החלשנ רקובב
-/אָנ 4 : ָ 94 - יעלקמ !,יבור Bהיקבולסוכ'צמ עי+ה שח קשנ #,יטוטרמס
!תילנלפ יליל+ ואיבה !טפנ תוי+י+ ואלימ ,יקשנ ָה #-הז ָב ֶ - היירי-תונוכמו
,יריסמו שחה קשנה תא ,יקרפמ >יא ונתוא ומילו !,יטוטרמס ומרע
#זיר+ה תובכש תא
ותארוהב חלשנ יכ'צה קשנה יכ קפס ונל היה אל #,יימשב ונייה
קר אל תוצעומה-תירבש תחצינ החכוה E %ילאטס רבחה לש תשרופמה
תעייסמ ,+ אלא לארשי-@ראב ,יוהיה לש תוירוטסיהה תויוכזב הריכה
#היביוא תא סיבהל לעופב הל
,נמאש !ב-הראב תרוקיב ירב חלישו !ותחמש תא ריתסה אל קיממ
לע רוסיא E -ו+רבמא- לש תוינימב הטקנ >א !וטקאפ-ה ונב הריכה
הינטירב #לארשי-@ראב המחלמב תוברועמה תונימל קשנ תחילש
?שח יברעמה ,זילאירפמיאה !וירבל #הילא ?רטצהל ורהימ תפרצו
!תוצעומה-תירב תארוהב !היכ'צ ונתחמשלו !רעוכמה ופוצרפ תא
Aקשנ ונל החלשו וננימיל הבצייתה
רשק האר יליל+ % #,יקחש ועיקרה תוצעומה-תירב לש היתוינמ
-תנימב תוצעומה-תירב תרכהל וק8 ימִ =ר+ 4 @וחה-רש תרהצה %יב רישי
#לארשי
לאירא לש ונ+סל היה ,ינש רובעכש !לאקזחי-רפכמ ,ואב המלש
תיחי לש הקפמ !%ורש 1(1 שובכל תונווכ ,הל שיש ,יסורב שח !
יסור ,זילאירפמיא !ותכרעהל #טפנה לע טלתשהלו %וכיתה-חרזמה תא
#יטירב ,זילאירפמיא ?ילחהל %ווכתמ
התמחלמ תא הכישממ תוצעומה-תירב יכ יתע תא יתעבה
לש הנוניכל לאיצנטופ לארשיב האורו !יטירבה ,זילאירפמיאב
#,ילעופה תו+לפמ לש %תושארב !%וכיתה-חרזמב -תיממע-היטרקומ-
,ירישב ,יחצופ ונמצע ונאצמ תחא אלו ונחכוותה !קשנ וניקינ
לש הפיה התעש וז התיה #%וצרב ,יפרטצמ ,ילייחה רתישכ !,ייסור
#,ביל קמועמ הל ווה ,יעבשומה היבייוא וליפא !תוצעומה-תירב
רישב חצפ תוש+רתה בורמו !רבעשל-,יקינל-צאה חא ,ק עתפל
הנימה תא W המחלמל יתאצב ש+פינW הנטקה הרש ,ויה- Bתרתחמ
ונפרטצה !החמש ירוכיש !ונחנאו -###%ריה תו+ יתש לע W %נוכנ
#,ייפכ-תואיחמב
– 67 –
לע ונרב+תהו !ונר+ב ?וס-?וס !ותכרעהל #קופיסב >ייח מ-מה וקציא
-לש-ע+רב !יו ִו ָ/ !תוסוכ ונקשה #%יי קובקב איבהו !-יטאנפה >וניחה-
,ייטילופה ,יסרתמה #תקל קשנו יכ'צ הבור ויתפשל ימצה !תוש+רתה
,יטלשמהש הנעטב !,יקשנה ונתוא וזריז אלוליאו !תחא-תבב וסרק
-תוזב- יתש ונלביק #תרעוס -הרוה-ב ,יצרופ ונייה E קשנל ,יניתממ
#,יננעב ונייהו
#תיתימא ,ימחול-תווחא !ונשח הנושארל
H
לירפאב 1))& -לארשי ינותיע לש ,יכרועה-תעו- רבחכ יתפרוצ
חאב #הבקסומל האציש !%יבר קחצי הלשממה-שאר לש ותחלשמל
ישארש ע !%ילמרקב !@וחה-רשמ לש %ורסמב ונתמה ,ימיה
הבישש יטייבוס יקפ היה ,יבשויה %יב #,תשי+פ תא ומייסי תולשממה
#רתוי ילואו !,ישיש %בכ הארנ !ויתורעשב הקרז
-תירבש רבה הרק ציכ ותוא יתלאשו !וניניב המקרנ החיש
תרהצה Bלארשי יפלכ התוינימ תא תחא-תבב התניש תוצעומה
-ב וקימור+ 1& יאמב 1)&* -ב ,-ואב לארשי-תנימב הרכה ! 2)
רבמבונב 1)&* ינוי תליחתב יכ'צ קשנ יחולשמו ! 1)&C #
יוהי !וירבל #בטיה אשונה תא ריכמ אוה E -!%כ ונ- #>ייח שיאה
התיה אל ,לועמ תוצעומה-תירב יכ ,ינשה לכ וטלק אל לארשי-@רא
,יבייוא ,ימעה ינשל ויה היינשה ,לועה-תמחלמ זאמ #,תבייוא
!הבוע #הזמ יטירבה ,זילאירפמיאהו !הזמ תיצאנה הינמר+ B,יפתושמ
תמחלמב ,יוהיל תורקל מוע המ התאר תוצעומה-תירב רשאכ
הקירמא ועב !היתולוב+ תא החוורל החתפ איה !היינשה ,לועה
#,ירוקעה תלאש תא רותפל >רוצ ,יסורה ושח ,ינשה לכ #המלעתה
תנשב 1)&$ !@וח-יניינעל רסימוק !יקסיאמ %אוויא לארשי-@ראב רקיב
לארשי-@רא היהת ,ויה אובב ,א תעל שקיבו !בושייה ישאר ,ע ש+פנ
תנשמ #הפוריא ירוקע תא טולקל תל+וסמ 1)&& ונ+א >ליאו
תלאשל ינויצ %ורתיפב ,יכמותה ,ירמאמ ,ינוש ,ינותיעב ומסרפתיש
ראורבפב #לארשי-@רא 1)&' !תיטייבוסה תחלשמה שאר עיבצה
,על רשפאל שיש >כ לע !,ייעוצקמה ,יו+יאה לש וסיה תיעווב
#ימואלה ותיבכ לארשי-@רא תא תונבלו >ישמהל יוהיה
רושיא ילב עיפוהל ולכי אל הלא ,ירמאמש >ל רורב יכ הווקמ ינא-
,עזב הבקע תוצעומה-תירב #%ילאטס רבחה לש ותושארב !ורויבטילופה
לארשי-@רא לע טנמה תא ריזחהל היל+נא לש היתויוקמחתה רחא
יאמב אשונה הלע ,ייטמולפי ,יצחל רחאלו !,-ואה ייל 1)&* !
>ופהל הפאש תוצעומה-תירב #וקימור+ יירנא @וחה-רש לש ומואנב
,ייברעה ,ירטשמה תא סיסתיש ינימ ,רו+ל לארשי-@רא תא
וקה #הינטירב לש המעמ תא שילחיו %וכיתה-חרזמב ,יינויצקאירה
יתשל לארשי-@רא תקולחל ,-ואב העבצה Bיבקעו רורב היה ונטקנש
– 68 –
-#,יברעה תא סיבהל עונש !יכ'צ קשנ יחולשמו !הב הרכה !תונימ
הוה אוהו !תוצעומה-תירב תוהי הזה רופיסב התיה %כיה יתלאש
תוצעומה-תירב יממע %יב העמטנ וז תוהי יכ ,תכרעהב ו+ש ,הש
-תירב הכלה !,תועט לע ומעש רחאל #,זינומוק תונש ,יעבש רחאל
תוצעומה-תירב #הירעש תא החוורל החתפו לארשי תארקל תוצעומה
#תאז החיכוה E %חבמה אובבו יוהיה ,עה תיי ,לועמו זאמ התיה
ינניא !אל #ימשב בוקנת אלו הייוסח ראשית וז החיש ,א >ל הוא-
-#בטיה שייי ינא ארוק >א !יוהי
H
השבכנ ,נמא ריעה #%ינ'+ל %ופצמ החיחצ העב+ לע בצמ-ליחכ ונבשי
ילב הב ססבתהל רשפא היה אל >א !-ינלו+-ו -ילמרכ- תוביטח יי לע
!ישיש ,ויב לוחל המע ה+ופהה #,ורמ ,ישלוחה ,ירהה תא שובכל
-ה 11 #חונ רתוי הנ+ה וק רוצילו %ינ'+ תרטשמ תא שובכל טלחוהו !ינויב
האצי הפקתה התואל ,קש הלילב יכ רפיס %ונח ,ירפא %לבחה
#%ינ'+מ הרזע עונמלו !הלופע-%ינ'+ שיבכ לע רש+ שקמל ,ינלבח תיילוח
הלועפה לעשכ !הרטשמה תא שובכל ילארשי חוכ אצי הלילב תרחמל
#ישרב לאונמע E '+ ה+ולפ קפמ קיפ
ופלח ,כרב #הרטשמה-תנחת %וויכל %ינ'+מ אצי ישרב חוכ #תוצח
!האי+ש התיה וז ,ירפא תעל #%צצופל הרוה ישרבו !תורוה תוליו יל
האמכ חוכה עי+השכ #,הילא וכרב ל-הצ חוכש הרטשמב עונ >כ יכ
-ביבס התוא ,יפיקמ ,יינרקו לית תור+ש ררבתה !הרטשמהמ רטמ
!תוניטרצנוקה %יב -ר=ל+ ָנ 4 /ב- תורוניצ השולש וליחשה ,ינלבחה #ביבס
#החתפנ רצחל >רהו !ר+ה תא וצצופ
לש ?סונ >בס ולי+ %יינבל וברקתהשכו !המיק וצרפ ויתוחוכו ישרב
,עפה #%יינבה תותל לא עי+הל ורשפיא אלש !,יינרקו לית יטוח
רוח רעפנו !הרטשמה לש תיחרזמ-%ופצ הניפב @פנ-רמוח תויקש וחנוה
קצומה סיסבה איהש !הניפב @פנ-רמוח חינהל !האי+ש וע #ריקב
תא חתפיש יכ !רוחה >ר לייח ליחשהל %ויסינ #%יינבה לש רתויב
++מ ,ינומיר וכילשהו ,יפרוטמכ ורי ,יקאריעה #לשכנ !,ינפבמ רעשה
Fותוא ,יצרופ ציכ #לוענ רתונ לזרבה רעש #%יינבה
!היישות ברו ,יממ ל+ שיא !ו-רינמ הקלחמ קפמ !ימש %ובז
אוהשכ !לזרבה רעש לומ לא רישי %וניכב -@ניא-וט- תמ+רמ ביצה
,לועמ #הילע בכשנ %וחטיב רתילו !תובכ ,ינבאב הסיסב תא הסכמ
%מ ?עוה %ובזו !@רפנ אל רעשה #רישי %וניכב המ+רמ ז+פ הרונ אל
#השבכנ אל %ינ'+ תרטשמ #?הה
H
– 69 –
סקט >רעו !ונתוא לייחל יכ טקשה תא לצינ ל-הצ #הנושאר ה+ופה
ארק !@ר 4 ל ָ קס4 רזעילא !'+ ה+ולפ פ-סרו !,ול הרבע הקלחמה #העבשה
Bרבוח הנורחאל קרש !חסונה תא תיקי ה+עבו סותאפב
!לארשי-תנימל ,ינומא רומשל יקצ %הב בייחתמו עבשנ יננה-
אללו יאנת אלל ימצע לע לבקל !,יכמסומה היתונוטלשלו התקוחל
תונתינה תוארוההו תווקפה לכל תייצל !ל-הצ לש ותעמשמ לוע +ייס
ייח תא בירקהל ?או ייתוחוכ לכ שיקהלו ,יכמסומה ,יקפמה יי-לע
-#לארשי תורחלו תלומה תנ+הל
-#עבשנ יננה- B,ימעפ שולש הלהקמב ונינע האירקה רחאל
>רענש !-הנ+ה-ל העבשהה סקטב ונרכזנ #,יכוחי+ ררוע סקטה
#ורח-%יעמב
-תחשמ ###ו תוריל יתש Bהנושאר תרוכשמ ונלביק רסמה ,ותב
#,ייניש
#קישִ ָ לאש F,ייניש תחשמ המל-
#הלו+ תוניצרב @רלקס בישה -!קפנמ ל-הצש המ הז-
#%ינ'+ תורוא ,יחילבמ קוחרמ #הנקב רוכ ,ע לרטפמ ינא #תוצח
ינא #+סמ לש חירצ לע חנוצ %בל קוקיזו !,יימשה תא הצוח בתונ רורצ
היימימ חתופ !רצוע ינא ,עפ-ימ #תוחוקפ ישוקב ייניעו תופייעמ +ורה
קיזחא >יא #רקוב-תונפל שולש ע רומשל יילע #,ימ ישאר לע >פושו
המענ תא קשנמ ינא Bזטנפמ יחומו תושלוב ייניע !תוקרוס ייל+ר Fמעמ
#הינותחת תאו התייזח תא הריסמ !האנהמ העו+ איה #היש תא שלו
רוח !,וסחמ @רופ !הילע רהו+ ינא Bהרק אלש המ ,ילשמ ינוימי
ירבא A+נוע הזיא !,וח הזיא !,יהולא #האנהמו באכמ תחנו+ איהו המינפ
###,יאלמ יינותחתו @צופתמ
!לייח ותוא #%ושיל יתכלהו ,ילייחה חא תא יתרעה שולש העשב
,ישולשו שולשבו !וילענ יכורש תא סכרש העשב ,רנ !הארנה לככ
וניא שיאש הלי+ ותרחלו E הקלחמה לש יאנספאה !%משוא ררועתה
Bהמיא תוחרצב חתפו !רמוש
AF?אה לומ תבשוי תיקאריע ה+ולפ Aתורלוכ !,יע+ושמ !,יטוייא-
-Aררועתמ היה אל שיאו ונלוכ תא טוחשל ולכי ,ה
!?טו ,ישנ !,ירב+ !,לש יסור רפכ וטחש ,ינמר+ה ציכ רפיס אוה
יתיסכתה !וררמיצ הטיחשה ירואית #ומרנו הרכושל ותש וירמושש
#הליל ותואב יתוא ?קתש חפה תא יתחכש אל בר %מזו !הרק העיז
H
המיעו טלשמל העי+ה הקפסא תיאשמ #ינויב העבראו ,ירשע
!-תחוימה הקלחמה-מ ה'רבחהש רפיס אוה #ינולא ריאמ ונקפמ
#תוטימב ואצמנ אל רקובב #ו+המ ,ושלש וקרע E ,יקינל-צאה
העי+הש !-הנלטלא- ,שב קשנ-תניפס לע וירב ועיוה תרחמל
– 70 –
%יב ,תחנש ,כסה לע רפיס ינולא ריאמ #בר קשנ הנופיס לעו הפוריאמ
!רמאנ ובש !ל-הצ +יצנ !יליל+ לארשי %יבל E ל-צאה שאר %י+ב ,חנמ
קשנה לכו !,ינומא תעובש ועבשיי !ל-הצל וסיי+תי ל-צא ירבח יכ
,ייקתהל ,ילח ותקפמו ל-צא #ל-הצל ורסמיי ,יבש ויצהו
#לארשי תנימב תיאבצ הביטחכ
הניא ה+ופהה עצמאב קשנ תיינוא לש האוב ,א לאש ינ ִ =עבצ יצנב
!היל+ יפמ עמש יכ בישה ריאמו !,-ואה ימכסה לש הרפה הווהמ
קוחר קשנה תא קורפל תושר שקיב %י+ב ,חנמ יכ !-תחוימה- קפמ
#%יקתיו-רפכ ?וח לע !,יטירבה יניעמ
-Fביבא-לתל העי+ה היינואהש הרק המ זא-
הצקוי קשנהמ תישימחש ושר היינואה לעש ל-צאה יקפמ !וירבל
?וחב הנ+ע -הנלטלא- #,ילשוריב ומחל תורפנה ויתויחיש !ל-צאל
אב הקירפה עצמאב #קשנה לש תיאשח הקירפ הלחהו %יקתיו רפכ
ויהו חתמ רצונ E -Aל-הצ ינסחמל קשנה לכ- B%וירו+-%ב לש ,וטמיטלוא
יכ היינואה %ופיס לע הלע !ביבא-לתמ קעזוה %י+ב ,חנמ #שא יפוליח
טלחוה E שקעתמ %וירו+-%ב יכ רבתסה רשאכו !תוחורה תא עי+רהל
לכמ ,יקינל-צאה #הבחר הכימת ל-צאל שי הבש !ביבא-לתל +ילפהל
לע סנכתהלו ,היתויחימ קורעל תיאשח הוקפ ולביק ל-הצ יו+
תא וקרפי ,ה #,א תמוח רוצילו !היינואה לומ !ביבא-לת לש המי ?וח
#,ילשוריב ,היתויחיל והוריבעיו קשנה
ס+ %ויסינ ונינפל יכ %עט %וירו+-%ב #,ורח %ויל הסנכתה הלשממה
הניפסה #עוי ?וסהו רב+ חתמה #הנימה תא חוצרלו אבצה תא סורל
#העבוט
!,יבור י ו+ל ויה אל העוקפ לע ברקב #סעכמ חתר ,ואב המלש
האלמ היינוא ,יצצופמ הפו !,ינומירו תולקמ ,ע אצי חוכהמ קלחו
Aיאבצ טפשמל %וירו+-%ב תא ,יימעמ ויה תנקותמ הנימב #קשנ
עונמל Bתיקוח אל הרטמ התיה אבוהש קשנל יכ הרבס עיבה קיממ
>כ #%ריה-רבע תא שובכלו !לארשי-@רא תקולח לע ,-ואה תטלחה תא
,ואב המלשו !-%ריל תו+ יתש- ,ולח תא ,יש+הל ,יר-תיבה וויק
B,עז
היתולותב ריכמ ינאש רוחש יכה ?ה והז 'הנלטלא' @וציפ-
-Aלארשי-תנימ לש ,ירצקה
,ויקה לכש %יבמ אל התא- #קיממ ול הנע -Aאכל ,יבייח רמ-
-Fהנכסב מע הנימה לש יטרקומה
-A%ברוחמ טסינומוק-
-A,טמוטמ טסישאפ-
ה'רבחה #ופשר ויניעו וקמס וינפ #שחנ >ושנכ ומוקממ @פק המלש
#ירפהל ורהימ
%יב ,תחנש ,כסהה תא רפהל ל-צא תא עינה המ ריאמ תא יתלאש
תוממי עברא יכ ול ריבסה !,יקינל-צאה קפמ !היל+ #%י+ב %יבל יליל+
ל-צאה תקפמ ,ע רישי יטוחלא רשקו !%וכיתה-,יב טTש לש
– 71 –
יליל+-%י+ב ,כסהמ ,לעתהל היינואה י+יהנמ תא וענכיש !,ילשוריב
ונממ קלח הזיא טילחיש אוהו !קשנה תא קורפי ל-צא קר יכ טילחהלו
E ל-צא ישנאב אלמתי ביבא-לת ?וח ,אש ונימאה ,ה #ל-הצל הצקוי
#,יוהי לע י ,ירהל וזעי אל ,יוהי
ישרוש תא ספות וניא ללכב אוה יכ וינפב %עט היל+ש רפיס ריאמ
באז ותנעטל #-ריעצה-רמושה- %יבל ר-תיב %יב ,יררושה חתמה
לע ול ,שר ?או !-,ימע-תווחא-ב ל+ש טסילאיצוס היה יקסניטוב'ז
-@רא לש ורווה היתע לע יקסניטוב'ז בתכש תוחא תורוש ריינ תסיפ
Bלארשי
רהוט ל+ יכ W ינבו תרצנ-%ב !ברע-%ב W רשואו עפשמ ול הוורי וב ###-
-#ינרי תו+ יתש רהטיי W רשויו
#שבויב יתרעה -!ונלש המר+ורפה הניא 'ינרי תו+ יתש'-
,היניע ומב ואר ,ה #,יעזעוזמו ,יש+רנ ו+ל ובש ,יקינל-צאה
#שאב ,תניפס תא ולעה ח-מלפה ירוחב ציכ
#,ויה-רסל ל-הצמ ,תקירע לע רובעל טילחה הפי ,הרבא -+מה
!%י+ב ,חנמ ,תח ינויב חאב Bהמליה תא טלק רבעשל >וניח שיאכ
-הנלטלא- לעש ל-צא יקפמו !ל-הצל ,תופרטצה לע !ל-צאה ,שב
-תחוימה- ישנא יכ ריבסהו ויניצק תא סניכ ,הרבא #ותוקפ תא ורפה
Bהשח תואיצמ וילוהש תובוע לכעל יכ ישפנ %מזל ,יקוקז
י-חלהו ל-צאה תוקפמ #תורתחמ וע %יא #@ראה תא ובזע ,יטירבה
#ל-הצ-תקפמ E בלב תחא תיאבצ תורמ תמייק #וקרופ
לאונמע !ונ+ס >א ,ויה-רסל הקירעה לע רובעל טילחה ,הרבא
ל-הצל שיש ומלל ,הילע- #יאבצ טפשמל ,ימעהל שר !ישרב
תא בזע !תלבקתמ הניא ותע יכ תעל חכונשכו #קעצ -Aחא תיב-לעב
#תל תקירטב הבישיה
#רפכה ותואמ ,הינש !ש+רתה אל ,הרבא
תואנ ,הרבאו !-חומ-,ומח- %יצק ותוא והימ תעל ושקיב ,יניצק
Bרפסל
#הלועמ קפמו שכ רשכומ #,יו+ינ-בר רוחב אוה ישרב לאונמע
ישנאל עו-תיב ותעשב שמישש !תורפס +ופס יתרוסמ תיבמ ורוקמ
,ייח ררושמה ול שי+ה !תווצמל לאונמע עי+השכו #אפור היה ויבא #חור
יש2 !ישִ -רב 2 ל- Bבתכ השקהבו >-נת רפס !,תיב יאבמ !קילאיב %מחנ
-#הווצמ-רבה ,ויל
יומילל ,שרנ !-ינומכחת-ב ,ייממעה ויומיל תא ,ייסש רחאל
קית תא חנז !עבוכה תא ריסה הרהמ עו לארשי-הווקמב תואלקח
יר+וב %יער+ ,ילשה ,ינשה תוברב #-ריעצה-רמושה-ל ?רטצהו %יליפתה
לאונמע שמיש תוערואמה תפוקתב #למע-לת @וביק תא לארשי-הווקמ
תנש תישארב #תמייקה-%רקה ,עטמ תוש-רמושו רטונ 1)&1 בנ+נ
תובקעב אצי !,ירטונ תצובק שארב !ישרבו !,יבושייה חאמ שוכר
קוחרמ וניחבה !רהה תונורמ לע וספיטשכ #העוקפ %וויכל ,יבנ+ה
– 72 –
,יברק ,ירטונהש יברעה האר רשאכ #?רמ לחהו E טלמנ יברעב
#קומע יאו >ותל רשיה הוב+ קוצמ @פקו ופכב ושפנ ,ש !,יכלוהו
רחאלו !עו+פו לובח ורפכל עי+ה יברעה #וירחא קניזו ססיה אל ישרב
#וכע אלכב ואלכנו ורסאנ ,ירטונהו ישרב #תמ ,יחא ,ימי
!-הנ+ה-ה %ו+רא ?ותישב !,יצוביקה #,יכורא ,ישוח >שמנ טפשמה
!?סוי ב כ-ח ,ימילJ ?זו'+ רנרב %יה->רוע לש ויתוריש תא ורכש
#I%וירו+-%ב תלשממב בוציקהו הקפסאה רש
!ישרב לאונמעל תוומ שנוע #והומכ %יאמ רומח היה רז+נש %יה-קספ
תוחלשמ #הלו+ התיה ירבעה בושייב המהתה #,ירטונל ,לוע-רסאמו
#וחנש !הנינח תושקבב %וילעה-ביצנה לא ונפ בושייה-תורש לכמ
תעה לע לבקתמ הז %יא יכ %עטו !שנועה תרמוח לע רערע ?זו'+ רנרב
יברעה ותנעטל #תומי עתפלו E -תושבי תוכמ- המכ לבקי אירב יברעש
תא איצוהל שר ויתונעט תחכוהל #ותלחמ %י+ב אב תוומהו !הלוח היה
ולעפוה #?קותב בריס טפושה >א !תי+ולותפ הקיבל הרבקמ הפו+ה
האצוה רב-לש-ופוסבו !-@רחי אל ימ- ומלוש ,+ הארנכו !,יצחל
לבס יברעה יכ עבקו !התוא קב -ונמולש ישנא-מ +ולותפ !הפו+ה
@וציפל המר+ יאוול ותציפק #ל+ומ היה ופו+בש לוחטה יכו תחקמ
#ותריטפלו !לוחטה
רזוח-טפשמ >רענ !הקיבה יאצממ תא רשאל יטירבה טפושה רהימ
#המשא לכמ וכוז ,ירטונהו ישרבו
ובש %מזמ אלש !-תחוימה- ירבח #הרכענ ו+ב הריוואה
-לת לש המי ?וח לע ,יחא-תמחלמב ,היניע-ומב וזח !האירתיראמ
#ביבא
#יל+הל בריס בר %מז !רעפנש עצפה

– 73 –
הל$ ד$נ % ס& :א"י קרפ
ו+ חלשנ הנושארה ה+ופהה ?וס תארקל 1& ו+ תא ?ילחהל
1$ שובכל ונילע לטוה #%וילעה-ליל+ל הנופצ תולעל הוקפ לביקש !
שיא #ולשכנו ופקת -ילמרכ- ישנאש ,וקמ !%ריה-רמשמב רש+-שאר
#תאזמ רתוי רמול עי אל
הוויל אלמ חרי #הנופצ ונתוא ועיסהש תויאשמ לע ונילע ברע תעשב
%מ הצרפ ה+ונ הרישו !הפוסכ תרניכ השורפ ונתחתמ רשאכ !ונתוא
ומצעש יירבחב יתצצה #תיתעונת -הלועפ-ב ונייה וליאכ ונרש #תובבלה
לכ העש התואב רחמ ,א יתיהתו !-ילש תרניכ יוה- לע וקפרתהו ,ייניע
קוחרה %ופצב #ונל %יתממ השק ברק !תועומשה יפל #ויחי %אכ ,יבשויה
#ומער ,יחתות יהו !,יימשב וטש תוינועבצ תוטקר !רוא יקזבה וארנ
רישל ריש %יב #בל-תורח קיחהל !הלש-הכרב !השקיב הרישה
יכ %עטש !רקספיל ק'מהרבא ונלש >נחמב !יכוניחה-סומב ונרכזנ
#הבו+תה יכר תא %נכתלו המחלמה יקוח תא %יבהל הז %ינל תא ומלל
#ונכחי+
תיברע ונמלל ,וקמבש !סקשנ אנכש !רחא >נחמ ריכזה קיש
הלילחו !הטוהר תיברע ונרבי וליא #בויא תונוסא לע קפרתה E הכלהכ
#לצניהל וליפא ילואו E וניבוש ,ע רבל ,יל+וסמ ונייה E יבשב ונלפנ
ונתוא וקבחי הלאו -,ימע-תווחא- עב ונא יכ ,הל ריבסנש עיצה קיממ
###קנחמ ע
ונתוא ליצי אל רבכ רב-,וש יכ עבק יוו #ו++ח תויניצהו היינוריאה
,יטסיסכרמ יכ !ול ריכזה קיממ #הטילש ונל %יא וילעש !לרו+ה-ימ
#,ייחה יפלכ תיטסילטאפ השי+ ,יללוש
יריש !תרניכ יריש ונרש #,יחפ הררוע עונ יתלבה לא העיסנה
,ייניע יתמצע ע+רל #בלב ללוחתמה תא ריתסהל ,ילתשמ !תלומ
השחלו !תורוחצ ,ייניש לש תורוש יתש הפשח !הכייח #העיפוה המענו
-Aוננעמל !>מצע לע רומש- Bה+רע אלמ לוקב
-Fתנווכתמ תמאב איה Fוננעמל-
יתחלצה אלו +רהנ -%רוא- ינבמ והשימ #הייוול לע יתמלח >כ-רחא
#יכבב וחפייתהש התיכה תונבמ המכ יתיאר רבקה יל #ומש תא עומשל
#יתררועתהו ,ר-לוקב %תוא יתלאש -Fתמ ימ-
רישה תא רישל לחהו !ייל בשיש !יוו יל הנע -Fימ עוי אל התא-
-###%ויצל-%ושאר יבקיב ונתוא ורבקי תומנשכ- Bהנורחאל @מיאש
-חתפי- תביטח ,ימעפ שולשש !עשוי-יבנ תוצמ לע רפיס והשימ
E תור+ה וצרפנשכ !תיעיברה ,עפבו הלשכנו התוא שובכל התסינ
וע ורתונ #ולפנ ,ימחול הנומשו ,ירשע #,אמ הקיר הוצמה התיה
– 74 –
#%המ תחא שובכל לטוה ונילעו !ענכיהל ובריסש !%ופצב תווצמ
ונ+ראתהו !הניפ-שאר יל ,יתיז תשרוחל ונע+ה רקוב-תונפל עבראב
העבקנ ברקל האיציה תעש #תיתה 'ב ה+ולפ העי+ה ונמיע חי #הנישל
?קות התא E טעומ קשנהו ירפסמ %ורתי >ל %יאשכ #ברעב עבשל
#תולילב
!קמעל בושל ווטצנ ,יבכרהו !הלהבב ונתוא וררוע ,ייתעש רובעכ
רוזאב הראשנ 'ב ה+ולפ #%ינ'+מ החתפנש תיקאריעה השילפה תמילבל
!%ריה-רמשמל תיברעמ רטמוליק השולשכ !הָר 4 י 2 טלשמל החלשנו
#תוירוס תופקתה הפה יצחו ,וי >שמבו
-ב !הנושארה ה+ופהה ,ותב ) %ינ'+מ יקאריעה %וירשה @רפ !ילויב
תא שובכל המ+מב !,ייס יתלב תוחוכו ר-יח הוולמ אוהשכ !הנופצ
#תוריהמה אולמב ורה תויאשמה #לאערזי-קמעל שול+לו !ראז ָמָ !%י1ִ ר ָ ז ָ
ו+מ ,ילייח לש תולהובמ תורובח ונש+פ !%ינ'+-הלופע שיבכ לע
1& #העור אלל רעכ וסנש !
Bלהובמו רוויח היהש !,יטלמנה חא תא יתלאש -F%אל !ה'רבח-
-A>ייח תא ליצת !חרב !ובא לוכה-
H
ומקמתה !ימש %ובזו +נילזיצ יזוע לש ,וקיפב !ר-יח תוקלחמ יתש
החלשנ רל ֶ 4 ט2 94 ?סוי לש ות+ולפ #הל ֶ ב 4 קֶ /מב 4 תחא הקלחמו !הל ֶ ֶנ 4 ס2 ב
#עובל+ה ת+ספ לעש !ראז ָמָ רפכה שוביכ תא ,וסחל יכ !הנוברעל
!המחנ #ינאו יצנב !יוו !סומע Bהבו !הלנסל החלשנ -סרקיו-ה תיילוח
יל !האפרמב המקמתהו תשבוחל התנומ !העוקפ לע ברקה זאמ
ונב הניחבה תיקאריע תיפצת #,אמ הקיר התיה הלנס #הטמה
#השערהב וחתפ ,יחתות תוללוסו רפכל ונסנכנשכ
רופחל יכ !קמעה יבושיי לכמ !,ירבח תואמ וסייו+ הליל ותואב
#קמעל שול+ל יקאריעה %וירשהמ ענמתש !תיקנט-יטנא הלעת %יערזב
השח המחנו -Aשבוח !שבוח- Bחורצל לחה רפכה רומב בכשש לייח
,לועה-תמחלמב לייחכ תרישש הניבה וירבמ #ליכ הכב אוה #וילא
אוה #%ימלע-לא תוברקב ?תתשהו היינשה
%וירשה לע רעתסהלו המעה %מ תאצל הסינ !הירטסיה ?קתנ
התיה אל #החוכ לכב וב הזחא איהו שיבכל רבעמש יקאריעה
#הטנמ תיירכוס ול השי+הו !הירטסיה +נ הפורת לכ התחתמאב
לש %וחטיבב הרמא -!בוט שי+רתש הארת העש עבר >ותו @וצמת-
בשו ע+רנ לייחה #הליעוה !התמהתל !הפורתהו !תיברק-תשבוח
#קפתל
>ומס ונחש תויקאריע תוינוירישב המסחנ %יערזל הלנס %יב >רה
– 75 –
#ללשלו הזיבל ,יניתממ !בורל ,יירפכ ולהקתה %ביבסו !ישארה שיבכל
@יצה יו ִו ָ #רפכה לע תחנ ,יז+פ לש רב #תר+וסמו הרו+ס התיה הלנס
,ירוכ יזתנו ,יז+פ תוקירש #ז+פ לפונ הק עבר לכ יכ !עבקו %ועשב
תא ?טע הפירש-קבא חירב לוהמ %שע %נע #הרומ+ יתלב הינופמיסל ויה
הסרומ לע %נואתה -%רוא-מ ינועבצ יצנב #קנחמ ש+רוה ריוואבו !רפכה
#החושב רסוימ בכשו וקושב תיתל+ומ
?רוצש !הב-יצפחמ ר+ניז ?סויכ ומצע +יצה !עיפוה רכומ יתלב לייח
%+ סומע #וייח תורוק תא ללו+ל לחה ונתמהתלו !%ובז לש ותקלחמל
%ימ ול שי #ויפתכב >שמ הזו !וביל תא >פוש אוה ,ואתפ המ ותוא לאש
E +רהיי ,אש וירוהל בתכ אוה #יח הפמ אצי . אלש !%טבב !וזכ הש+רה
Aהיהת תירבע הנימ לבא !+רהיי זא
#יתלאש -F+רהיתש המל לבא-
H
הספתו הנוברעל ליל-תכשחב העי+ה רלטש ?סוי לש ות+ולפ
עמש ?סוי #ראזמל >רה תא ,וסחל יכ !רפכל ברעמ-%ופצמ תומע
#וילא %כרב בייוא תו+ולפ שמח E סרפתהלו רהמל וילע יכ טוחלאב
%יבל וניב קחרמה תא >ירעהל פ-מה השקתה הבכה הכישחה לשב
תולוק עמוש אוה ,א ול חווייש !העב+ה הלעמ לא הפוצ חלשו בייואה
פ-מה #תיברעב תוקעצו תולוק עמשש רפיסו בש הפוצה #סכרל רבעמ
למלמו !הבר הכ תוריהמב ,קתהל קיפסה בייואהש %ימאה אל !קפקפ
%ר רשקה תא חלשו !תולוק ,יעמוש ,הש ,הל המנש הלאכ שיש
בייואה #ומוק תסרי+ תא רשיאו בשש !Iארוי+-רב ,ויכJ יקסבל+רב
#,המ רטמ תואמ שמחכ הנח
סכרל שול+ל הלחהו בורקה סכרה לע התלע ה+ולפה #עיצפה רחשה
#ספא קחרממ בייואב הלקתנ וילא העי+השכו !רתוי >ומנ
B+אשו ויתונותשע תא ביא אל רלטש ?סוי פ-מה
-Aרעתסהל המיק-
#,ינומיר ,יכילשמו ,ירוי !,יחרוצ ,השכ !וישנא שארב @רו
-לא-באכואכ ברקב ורכזנ וישנא #,ינפ-לא-,ינפ ברקל ועי+ה ,יתומיעה
#בייואה תא ועיתפה ,ש ?אש !הוואה
תורעתסה התואב #הסונמב וחתפו ,יוהיה תוזעונמ ,יברעה ולהבנ
-ריבו הנ ֶ אר ָ 1ָ ב ובצוהש !,ייקאריע ,יחתות #,ילייחה %מ המכ וע+פנ
וריש !,יניירושמ רשע-,ינשב ,יוולמ ,השכ !השערהב וחתפ !הל ֶ ז ָ'+ 2
תא שובכל !%יערזו הלנס תא ?ו+אל %ווכתה בייואה #תוארטיל יתש יז+פ
#%אש-תיב-הלופע שיבכ לע טלתשהלו עובל+ה ת+ספ לעש !ראזמ
הבצמ תא ראיתש !רלטש ?סוי לש ולוק תא ונעמש טוחלאב
שאו !תומ+רמ עויס שקיב אוהו !,יע+פנ ,הל שי #ות+ולפ לש השקה
#,יקאריעה ושבכש ,יסכרה לע החלשנ -סרקיו-ה לש הפיקע
– 76 –
פ-מה לש וחצממ @בצבש , ,תכב חי+שהש רפיס יקסבל+רב %ר
#>כ לע ול ריעהו ולש הלפה עבוכב ורעפנש ,ירוח ינשבו
#בישה -!בלב תוטירש ולא-
+רבנזור >ונח !ה+ולפה קפמ %+סש !טוחלאב %ר חווי רתוי רחואמ
עמשנ %ר #בש אל %ייעו ותקלחמל תומע-רויסל אצי !אפלא-תיבמ
-%יעמ >רה לכ תא @ר >ונחשכ !י+-%יע לויט %וסא תא ריכזה יוו #+אומ
#הרזע קיעזהל יכ !הילקל י+
יתלב סכר רבעל הפיקע שא וריו יו ִו ָ/ סומע ובשי -סרקיו-ה יל
תומ+רמ יתש #רלטש תוארוה יפל !הארנ C1 %רו הלהקמל ופרוצ מ-מ
#בייואב תוע+ופ תועילקהש !חווי
רפיס אוה #טוחלאב %ר לש ולוק עמשנ בוש ,יירהצה-רחא תועשב
#,יבאכמ לתפתמ אוהו ונטבב עצפנ רלטש ?סוי פ-מהש !תוש+רתהב
ולכוי אל !ותכרעהלש %וויכ !ויניע %יב רוכ עקתיש ונממ שקיב רלטש
#ה+יסנ תעשב ותוא תאשל
עיבצהו רמא -###ימצעב לכואש חוטב אל ינא #יח יתוא וריאשת לא-
#וכריל ומצה ,ולברפה חקא לע
תר ע מעמ קיזחהל ,הל עייסת תרוב+תש רפיסו וועל הסינ %ר
%תנ !,ינורחאה ויתוחוכב !?סוי #,יע+פנה ,ע ו+וסיי הלילב #,ויה
תא סינהל !סכרה לע רעתסהלו בושל ,הילע !ה+יסנה ינפלש !הוקפ
שקיבו בש אוה #תוריהמב ת+סלו ע+מ קתנל !ימורה %ורמל בייואה
תו+לוז תועמשכ !חיטבה %ר #,ייחב וריאשי אלש !ול חיטבי יכ %רמ
#ויניעמ
שובכל וטילחה ,הו !תומע-רויסמ בש אל +רבנזור >ונח פ-מה %+ס
ה+ולפה לע וקיפה #וילא עי+הלו ו+וסנ הנממש החולשה תא שחמ
תשומחתה #,יע+פנ תורשע לע חווי %ר #%יפור-רפכמ רזעילאל רבע
לע קפ !-+מסה !ירוזבי קיו #בלב ,ינומיר ורתונו תוריהמב הלזא
וניא רבהש ול ריהבה %רו !ראזמל בורקה !ינופצה סכרה לא ת+סל %ר
#בייואל ?ושח חטשהו ,יבר ,יע+פנ ,הל רשאכ !,וי רואב ירשפא
חולשל טלחוהו !הלנסל חרזמ-,ורמ התנח %ובז לש ותקלחמ
#הבילב תחנ ז+פו הכרל הקלחמה האצי >א #רלטש תרזעל התוא
וניפ !ובכעתה ,ה #הב-יצפחמ ר+ניז ?סוי ,היניבו !וע+פנ הישנאמ המכ
הנורחאל רבעש !%ר #המסחנ רלטש לש ות+ולפל >רהו ,יע+פנ
רצע אוה #וילע קפמו חוכה תא %+ראמ ומצע אצמ !,ימ-מ סרוק
,ילייח הלא ויה #קמעה רבעל ה+יסנב וחתפ ,מצע תע לעש !,ילייח
וקל ,המ המכ #>ר יבואו ,ילהובמ וצצורתהש !,פו+ב ,יאירב
הסינ !,ת+יסנ תא רצע %ר #תרכומ יתלב התיהש העפות !ברק-,להב
,הילא וברקשכו #אלמ וקפיתל ,המ קלח ריזחהל חילצהו ,עי+רהל
#,סינהו חוכה תיראש ,ע אצי !,ייקאריע תוחוכ
%ר Fהכשחה אוב ע מעמ ,יקיזחמ ציכ #תומש ,הב ושע ,יז+פה
לש העונתבו ,יימשה יפלכ ושאר תא ?ינה שואיי-לש-ע+רב יכ !רפיס
#תוריהמב עקשתש תרהוזה שמשה תא זרזל וייב הסינ תונלבס-רסוח
Bחרצו מע אוה
– 77 –
-Aיעונ !יעונ E עובל+ב שמש-
,הילעו עי+ת אל תרוב+תש !%רל וריהבהו %יערזמ ועי+ה ,ירייס ינש
הכישח ,ע ו+וסיי ,ה יכ !בישה %ר #,מצע תוחוכב ה+יסנל %+ראתהל
/בש רוא לש ,ינורחא תוהו+נב #סכרל רבעמ ,הל %יתמי בכרש שקיבו
#רלטש ,הילע קפש יפכ !בייואה תא ?וקתל ה+ולפה יירש
,ישאונ ,ישופיח רחאל !רזעילא מ-מה #הרי הטלע !?וס-?וס
עוצפ בכשש !+רבנזור >ונח תא ?וסבל אצמ !הרזחב שבכנש חטשב
#ותוא ?סאו !,ויה תועש לכ >שמ ,מיו השק
וניתמיה Fינופצה סכרה לא עי+הל וחילציה #הזופח התיה ה+יסנה
!,יברעה תוקעצ בטיה ועמשנ קוחרמשכ תוריהמב וענ ,ה F,יבכר ,הל
ריתוהל וצלאנש ,יע+פנהמ קלחל הרקי המ #סכרה תא ושבכו ובשש
Fרוחאמ
!וילע וסמעוה ,יעוצפהמ קלחו !סכרל רבעמ %יתמה בכר !,תחמשל
,ילוח-תיבל ושחוהש !+רבנזור >ונח ונ+סו רלטש ?סוי פ-מה ,הבו
#הלופע
!%רו !,יפי'+ ונ+רוא יימ #%יערזל ויתוחוכ תיראשב עי+ה +וסנה חוכה
יכ !שטננש סכרה לא בושל ורהימ ,ילייח לש הצובקו !רזעילא
,תוא ופסא ,ה #,מיע לוטיל וחילצה אלש ,יע+פנה רתי תא ?וסאל
#,מוקממ ועז אלו הלילה %מ וחפש !,יברעה לש ,פאל תחתמ

-%רוא- תונבמ המכ #,ישתומו ,יטוחס %יערזל ועי+ה ,ה !רקוב-תונפל
האשינ ,ימיל !רור ימענ !%המ תחא #המח הייתש ,הל שי+הל ורהימ
#%רל
-קמעל בייואה תשילפו !ל-הצ ייב רתונ ראזמ-%יערז הנ+הה וק
#המלבנ לאערזי
H
וחלישש תויקאריע תוינויריש ונח !הלנס לומ !ישארה שיבכה לע
תשומחתו !,יירהצה-רחא שש התיה העשה #רפכה >ותל ,יז+פ
תועשב רוצמה תא @ורפנ אל ,אש רורב היה #הכלהו הלזא ,יני+מה
#,ייספא ורשל ונייוכיס E הלילה
#,נ אל ע+רל ,יחתותה %ואש
#ויפתכב >שמ אוהו !%+ סומע תא יתלאש -F,ישוע המ-
-#%אכמ קלתסנ הלילבש ואמ הווקמ ינא-
לע תחנ תוארטיל שש %ב ז+פ #הח הקירש הוולמ -האיצי- עתפלו
?הה %מ ונפע #@צופתה אל ###ו ינממו יו ִו ָמ רטמ יצחכ !-סרקיו-ה %חלוש
המאה %מ וטלב ז+פה לש ובנז יפנכ #האב אלש תוצצופתהל ,יניתממ
###>כ-לכ בורק היה תוומה #ונממ >באתה %שע לש קיק לילסו
יתמ+מ+ -!הנתמב ###ב ,ייחה תא ונלביקש ###ש יל המנ ###נ-
#עור ילוכשכ הלהבב
– 78 –
#תוקסורמ תורבה ולמלמ ויתפשו +לשכ %בל היה יוו
!לאש -F,יהולא שיש בשוח התא ###,יימשמ סנ ###%ימאהל אל-
#,ירוויחה וינפ עקר לע תוטלובו הלהבב תוצמצממ תורופאה ויניעשכ
#תונבצעב הריו התלע החה ותר+ר+
-#%יא E ונלביקש >וניחה יפל Fעוי ינא המ-
ז+פה ילואו Fלרו+ה-י Fהרקמ הזש בשוח התא- Bרבל >רוצ שח יוו
-Fרוצייה-ספמ אצי אל %ייע ונב עו+פל עונש
-#טסילאטפל טסילאירטממ תכפה-
-Fיינוא י וז התיה ילואו-
-###'למו+ה-תכרב' רמאתו %יליפת חינת !תילטב ?טעתת טעמ וע-
-#קיזהל לוכי אל הז-
אוה #,של יתש+ינ #הכומס התקבב חנוהו הקנולא לע אבוה לייח
תוצקבו !++וזמ טבמב וטיבה ויניע #,ב תלאו+מ ותצלוחו %קרפא בכש
#>ויח חתמנ ויתפש
#ימצע יתלאש -Fוייחל %ורחאה ע+רב ותוא קיחצה המ !%יינעמ-
###יויווב יתרכזנו !הב-יצפחמ ר+ניז ?סוי תא יתיהיז הרהמ ע
הייזטנפ הללותשה %ינ'+ לעמ #רפכה תא התסיכ הכשחו רי ברעה
!%כתי #,ואו בוהצ !קוריב ,יימשה תא וחרמ תוינועבצ תוטקר Bתינחרז
#,הייב לאערזי-קמעש ,הל רפיסו !חוקה ונוימי תא ליעפה והשימש
לע תולעל קפ +נילזיצ יזוע #ה+יסנה %+ראתהל הלחה תוצחל בורק
אמש !רפכה תא וקרסי בושש השקיב המחנ #עונל ליחתהלו ,יבכר
הי+ימצש !תיאשמו רנט !פי'+ הללכ הריישה #חטשב ,יעוצפ ורתונ
?סוי ,וקמב תיאשמה תא +והנל שקבתנ !קיתו חלפ !%+ סומע #,יעורק
ונבשי #,יטִ נ 4 '+ 2 לע העסנ תיאשמהו וערקנ תיאשמה י+ימצ #+ורהה ר+ניז
הנושארל #תוקנולא לע תויוו+ יתש ונמיעו ינאו יצנב !יוו Bאשמה לע
#,ילארשי ,יללח וניאר
ונעסנ #%יערז רבעל עונל הלחה הריישהו תואה %תינ תוצח רחא תחאב
לע ונפלח #חרזממ הבשנ %יסמח חורו !הררש הבכ הטלע #תורוא ילב
ונשי %הילייחש !תויקאריעה תוינוירישהמ רטמ ,ירשעכ וניל+ל+ תונוהב
היה ,ימ @חרמ E ,יסנפ וקילהו וררועתה וליא #,ירשי תנש
ילוטלט #המאה תפילק תא וצרח היל+ל+שכ הקרח תיאשמה #ללוחתמ
#%מוקמל %ריזחהל ונרהימו תוקנולאה %מ תויוו+ה תא וכילשה בכרה
#המיעפ ריסחה בלהו וניל החנצ המוא הטקר
!הפי ,הרבא ונל %יתמה %יערזב #תוכורא תועש הכשמתה העיסנה
המח י תציחלל -%רוא- ינבמ חא לכ הכז !רחשה תולע ,ע !ונע+השכו
ואמ השקתה ,הרבא #תוקישנל E המחנ וליאו !?תכה לע החיפטלו
יקאריעה יבשב לופיתש תב #ברקב התופתתשה לע וסעכ תא ריתסהל
###רהרהל אל בטומ E
!ולש הנישה-קש תא >פה !ו+ה הטמל המחנ תא איבה ,הרבא
#תאצל לכות אלש !הלעמלמ %סכורה תא ר+סו וכותל התוא סינכה
– 79 –
#ומעז תא ריתסמ ישוקב אוהשכ !רמא -!>ל ארקאש ע הפ יראשת-
#המרנ תוק >ותו החכוותה אל איה
– 80 –
"המרוב-'רד"ו ןיערז לע ברקה :ב"י קרפ
-ב ) ושחתה עובש רובעכו !הנושארה ה+ופהה המייתסה ילויב
ו+ל רבע %יערז לע וקיפהו !תרצנ תא שובכל אצי ו+ה #תוברקה
1& ו+ לש -תעייסמה- ה+ולפהמ תוילוח יתש # 1$ !%יערזב וראשנ
#ינאו קיממ !קיש !קילואש B,יראשנה %יבו !הנ+הה >רעמ רוב+יתל
תונב תוקרסמ יי-לע תנזומה !-סק'צוה- היירי-תנוכמ ונלעפה 2'
ונעי ישוקב Uהיברקו היזר תא ומלל יאנפ היה אל #תחא לכ ,ירוכ
#התוא ,יקרפמ ציכ
!הבחר הלעת תקמעהלו ירי-תומע תנכהל הלצונ הנושארה ה+ופהה
,יקינצוביק תואמ #לאערזי-קמעל שול+ל ,יקנטהמ עונמל העונש
#הובעל וסייו+ ,יקינבשומו
הנבל %בא לע -%רוא-מ יקצינמולס קילואש בשי ,ימיה חאב
,הוש קיש ,ע חי חלשנ ,יירהצבו !,יתבה חא ריק יל !תעבורמ
!מ-מה וקציאב קילואש %יחבה קוחרמ #לכוא איבהל !ה+ולפה-חבטמ לא
ז+פ תקירש העמשנ עתפל #הנבל %בא התוא לע ומוקמב בשייתהש
עצפנ וקציאו הנבלה %באל >ומס לפנ ז+פה #@ראה לע וחטתשה לוכהו
#ונטבבו והזחב
,ייעמ !ונטבב ערק !ויתואר . ב ,יסיסר יתילי+ יתמהתלו וילא יתשח
רוחה תא ייב ,סוח ינאשכ !המינפ ,ריזחהל יתרהימו !הצוחה וכפשנש
-תיבל ושיחהש !פי'+ אבוה הרהמ ע #,ושנל השקתה וקציא #רועפה
רוחה תא תמסוח !ונטבב יי-?כו ויל בשוי ינאשכ !הלופע ,ילוח
!עזעוז ,יחותינה-רחב אפורהו !,יחותינה %חלוש לא ונע+ה >כ #רועפה
Bהמהתב למלמו !ונטבב יי-?כ תא הארשכ
-A>תוכזב ,+ ילוא הז היהי E %כ ,א >א E היחיש %וחטיב לכ %יא-
-ב 1) ,יקאריעה #היינשה ה+ופהה ליחתהל המע ברעב עבשב ילויל
רקובה תועשבו !הפקותל ה+ופהה תסינכ ינפל תומע רפשל ושקיב
!שא ,יריטממ !%יערז רבעל ,ירהו ,ייקאריע ,יניירושמ העברא וארנ
יקאריעה %וירשה #ריוואה %מ תוצצפהבו ,יחתות תז+פהב הוולמ התיהש
הסרפתהו !יקאריע ,יל+ר-ליח לש ה+ולפ הענ ויופיחבו !המיק טעש
המכו !ברק-תוציפקב ומקתה ,ילייחה #רפכל >ומס סרית הש >ותב
#ללוחתה ,ינפ-לא-,ינפ ברקו הכותל וצפק !הלעתל ועי+ה ,המ
לייחו קיממ !קילואש Bתא ללכ -סק'צוה- היירי-תנוכמ לש חא תווצ
בישהל היה %תינ אל !-סק'צוה-ה תמע לע הכתינ הבכ שא #?סונ
-תלת תא ולפיק ,ה #תיפולח המעל רובעל הוקפ ולביק ,הו !שא
– 81 –
!%תיא בקעי !,ירפחה חא ,הילא ?רטצה ,כרב #הצירב וחתפו ל+רה
!חרזמל ברעממ רפכה תא וצח ,ה #תשומחת-יז+רא קיממ ,ע אשנש
תא בצT אוה #וקיפה תא לטנ קילואשו !הפושחו הנטק העב+ לע ולע
#,יניירושמה תעבראמ חא לע ,ירוכ תוקרסמ יתש %קורו הנוכמה
%יירושמה תא רצע !הלפב המלהש שאה תמצעמ להבנ %יירושמה +הנ
#הסונמב חתפו בבותסה !תחא-תבב
רורצש !ינשה %יירושמה רבעל -סק'צוה-ה הנק תא טיסה קילואש
#,ינושארה ,יינשה תובקעב ו+וסנ ,יניירושמה רתי #ת+סל וענכיש חא
יופיחה חוכ יכ תעל עתפל החכונ תיקאריעה ,יל+רה ליח תקלחמ
#,ב ,חור וע לכ וסנו ,היל+ר לע ומק ,ילייחהו !+וסנ הלש
ורי ,ה #ברעמל %ו/כו תיב לש ++ לע בצוה היירי-תנוכמ לש ינש תווצ
יטמוטוא קשנ יכ עי . אל יקאריעה %וירשהש יכ !תוב שא תעה לכ
הנתינ E רטמ תואמ שולש לש חווטל ,יניירושמה ועי+השכו #,ש בצומ
-תוב-מ תייה תא ריבעה תווצה קפמ #תורורצל רובעל הוקפה
Fהרק המ #הממ הייריה-תנוכמ >א E קהה לע @חל !-תפטוש-ל
-תנוכמ E -סק'צוה-ה יזר תא יוארכ ,תוא ומיל אל ,לועמ Fרוצעמ
#-תילאינולוקה- Bיאנ+ה יוניכל התכזש !האמה תישארמ תיתפרצ היירי
ועייש הבייח -תעייסמ-ל ,תוכייתשה ,צע Fרוצעמ לע ,ירב+תמ >יא
הווקתה הרתונ -סק'צוה-הו ,קתהל וכישמה ,ינירושמה #,ישוע המ
#אוושל >א !עיש לכ הסינ תווצה קפמ #הנורחאה
הנוכמהו !רבע לכמ תוקעצ ועמשנ -Aשא תעייסמ Aשא תעייסמ-
,הילחזב ולחהו הלעתה תפשל ועי+ה ,יחא ,ינירושמ #%באכ הממ
לע חנוה לוכה #לאערזי-קמע שוביכל >ר לולסל יכ !התוא ,ותסל
לכבו %בא ,ירה !יכבב @רפ שואי לש ע+רבש !תווצה קפמ לש ויפתכ
החתפו התשעתה הנוכמה Bאלפ הארו !הנוכמה %ונ+נמ לע תיחנה וחוכ
#ו+וסנו ובבותסה !הלהבב ורצע ,יניירושמה #תורורצב
#קחוצ ויצחו הכוב ויצח !למלמ -A%באה תפוקתל ונרזח-
H
!אפלא-תיב יקיתוומ !%תיא בקעי רפיס %כמ רחאל תובר ,ינש
-%יב ונסייו+ו !%יערז היה %ייע @וביקה לאערזי- Bברק ותואמ תונורכיז
רורב היה #קמעה תא ליצהלו יקאריעה אבצה תא ,ולבל יכ הליל
הלילה לכ #ינויצה ,ולחה ?וס והז E ,יקאריעה תא ,ולבנ אל ,אש
-סקיס- יז+פ ,יחלשמ ,יניירושמ וניאר קוחרמ #,יפרוטמכ ונרפח
,ע חי המעב יתייה #רפכה %מ הלע %שעו !Iתוארטיל ששJ -רנואפ
ע+פ ,יז+פה חאו !%מכוט לשיפו בל %מלז !אפלא-תיבמ ,ירפח ינש
ונרתונש אוול עיפוה קיממ #ע+ר ינפל ונבזע ונלזמלש !המעב העי+פ
#%בא תקירז לש קחרמל ועי+הו הלעתה רבעל וענ ,יניירושמה #,ייחב
E 'Aשא תעייסמ Aשא תעייסמ' Bוחרצ ,לוכו !העקתנ היירי-תנוכמ
– 82 –
-קמעל תרל יכ ,היתורשרשב הלעתה תא >ועמל ולחה ,יקנטה
!תורורצב החתפ !התמרתמ הנוכמה הררועתה עתפל #לאערזי
#החמשמ ונ+אש #הלהבב ו+וסנ ,יניירושמהו
,השכ !לייח ועו קיממ !קילואש הצירב ונייל ופלח ,ואתפ-
%מלז תא לואשל ילב #תשומחת יז+ראו הב ָ וצח !היירי-תנוכמ ,יבחוס
יתצרו תשומחת יז+רא ינש קימִ מֶ מִ יתאצוה !המעה קפמ היהש !בל
#הייריה-תנוכמ תווצ לש עברא רפסמכ ימצע יתינימ #תווצה ירחא
!ו+ה הטמ היהש !רפס-תיב יל ונרבע #רזעל ,הל היהאש יתנמאה
חור-רוקב קיה קילואשו העב+ לע ונילע !,יעוצפ וזכור ,שש תיב יל
%יירושמה לע המילש הקרסמ טחסו התוא בציי !הבוצחל הנוכמה תא
#,יניירושמה רתי וסנ וירחא #וילילחז רועב טלמנ הזו !בורקה
-לת לש תוימורה תונוכשה תחאמ העי+ה תרוב+ת יכ !ונל רמאנ-
ולי+ ,ה #'המלענ' עתפל תרוב+תהו ,המ קוחר אל לפנ ז+פ #ביבא
!יו-רינמ IריהבJ ינסי יבצ #הכותל וסחנו סכרה ילופישב הרעמ
#אוושל >א !,הירחא שפחל לחה !הפנה ,עטמ הרז+ה קפמ היהש
,הילע קפו חקא ?לש !הרעמל עי+השכו !תושיחל עמש עתפל
#יבשב ולפנש ,יחוטב Aתומרומ ,ייי ,ע ואצי ,ה #תאצל
בקעי ,ייס -!חלפ יתויהב !,ימילו ###%יערז ברקב הרק הז ,+ !%כ-
!I>נעתה יבושי ,ויכJ %ו'+ל יחטש תא שורחל יכ %יערזל יתבש- !%תיא
לע יבשויבו #הלביקומ עו %יערזמ Bואמ ,יכורא ויה ונחתפש ,ימלתהו
עברא רפסמ לייחכ יתפתתשה ובש ברקל יתבש תחא אל !רוטקרטה
-###היירי-תנוכמ תווצ לש
H
תולעל יתטלחה ינאו @וביקל ועסנ ה'רבחה #תבש-תשפוח ונלביק
יתשרנ >כ ,של #המענ תא תוארלו ימיא לצא רקבל !,ילשוריל
%כר ושעש !תויאבצה תוריישה תחאל ?רטצהל יכ רושיא תלבקל
#המויק רב ,סרפתה >אש !-המרוב->ר-ב
,ש !ריעה ,ורבש הילע בוחרב !-בכר-זוכיר-ל !ביבא-לתל יתע+ה
יל הרוהו רושיאה תא ארק ריעה-%יצק ,עטמ למס #תוריישה ונ+ראתה
רנט וירחא !%יירושמ עסנ הריישה שארב #תויאשמה תחא לע תולעל
#ויי יתשב המ+רמ תפול !הלפ עבוכ שובח לייח וילעו
הלולסמ תא ריבסהל לחהו תופמ שרפ !תיאשמה לע הלע והשימ
#חטוב לוקב רבי #שית %קז ,ע קצומ !המוק->ומנ #-המרוב->ר- לש
,ילשורי !וירבל #וביבחתב ?ר+ואי+ו ועוצקמב תיאשמ +הנ אוהש %עט
תא השעמל הרפה הללסנש >רהו !הכלהל תמאנובמ ריע איה
#וי תא ?ינהו >ייח -Fתפכיא הז ימל >א- #,-ואה תוטלחה
תויפאכ !בר+ יעבוכב ,יקינח-מלפו !הלוח יל הרצע הריישה
רחאל #תוארוה וקליחו ופרטצה !,היפתכ לע ,ינטסו ,היראווצל
,יעסונה תא ריהזה ,ילנסב %יצקו !ונרצע !%יס. ח4 /מ-רי ינפ לע ונפלחש
– 83 –
לייח ינאש יתרמאו וילא יתינפ #שא חתפיתש הרקמב תוארוהל עמשיהל
אוה #הנ+הה >רעמב בלתשהלו קשנ לבקל לכוא ,א יתלאשו יברק
יכ יל ריבסהו ופוצרפ תא ,קיע -ינלו+- עמששכו יתביטח ,של לאש
#וז הרזי+ב קשנ תאשל ,יאשר ,יקינח-מלפ קר
לעמ !יקאח תצלוח !הרוחש תיאצח השבל !התלע תורייש הוו ָלמ
#הראווצ תא הפטע הייפאכו !ח-מלפה למס ססונתה ילאמשה הסיכל
ויה ,יטירבהש ,ימיהמ וע- תורייש הוולמ איהו הבוהא המשש הרפיס
הייפו+ב ,יפוטע !,ינמושמ %טס יקלח צ-לימרתמ הפלש איה -#@ראב
יתלעפתה #קרופמה %טסה תא הביכרה תוריהמבו תונמוימבו !הרופא
#תוקיקה היתועבצא תוזירזמו היפוימ
#יתלאש -Fצ-לימרתב ימת היה קשנה-
אבחוה קשנה @ראה תא ,יל+נאה תביזעל ע יכ !הריבסהו הכייח
E ,יטירבהו !תוומצ היכרב ויה ,ישופיחה תעשב רשאכו !הינותחת ###ב
#היכרב תא קושפל וזעה אל E ,ימלשומ ,ינמלטנ'+
בטימל #קשנב שמתשהל >רוצ היהיש תבשוח איה ,א יתלאש
וא וב ז+פ הזיא ,ימעפל #,ירוי ,ניאש טעמכ ,ירנוי+ילה !התכרעה
#%ורטל %וויכמ ,יחלשנ רורצ
#אפלא-תיבמ ש=רב 4 + 2 תא הריכמ איה ,א תעל יתשקיב
תליחתב !הירבל -A?לא בובח !קפיכ-אלע רוחב Fותוא ריכמ אל ימ-
#-,ישורב+->ר- E -המרוב->ר-ל וארק הלילסה
#הרצע זי'+ ִ -תיב ילו !רפע >רל !החרזמ התנפ תויאשמה תרייש
אל #,יעסונהו ,י+הנה יכמסמ תא הקב תיאבצה הרטשמה לש הילוח
תוננתסמ ,ימעפלש הריבסה הבוהאו !,יקוב בוש עומ יתנבה
%וזמ יכרצמ ,ילשוריב ,ירכומש !,ירספס לש תויאשמ הריישל
#%+לב הז ,ע שיו !,יעקפומ ,יריחמב
,ילייח השולש וקרפתה שיבכל הומצ התקב יל #%יסִ /ס-תיב
והשימ #,יתבה חאמ ואצוהש תומוא הפיטק תוסרוכ >ותב ,יממעושמ
שואיי תריווא לע רפסל עי ?ר+ואי+הו !>ר התוא התל+תה ציכ לאש
אי+ה-רעשו לטסקה !%ורטל רוזאב רשאכ !הרוצנה ,ילשוריב הררשש
ימחולמ חא !וירבל #הרו+ס התיה >רהו !,ירמ תוברק וללוחתה
!ריחמ לכב התיבה עי+הל ותחפשממ הקעזא-תר+יא לביק ח-מלפה
ינש וע וילא ופרטצה #הלפשל הלילה תוסחב %נתסהל טילחהו
-ב הז היה #,ימחול 2' -%וי+לה לש רויס תיחיב ולקתנ ,כרב #יאמל
וכישמה !תויריה וקספשמ #ורתתסהו !שאב ,הילע החתפש !יברעה
#הלוחל ועי+ה רקוב-תונפל #,יבכוכבו %פצמב ,ירזענ !תכלל
הפי ,נמא אוה רופיסהש !הנעטו הברעתה תיקינח-מלפה הבוהא
-לע התל+תה >רה !,יקינח-מלפה לכל שיש תועייה יפל >א !ואמ
,ניא %ייע הלפשל %נתסהל ,יחילצמש ה'רבח השולש #שורב+ יי
#>ר יצרופ
רה ת+ספ לע ,יליל תונליא תצובק E -קרסמה- אשנתה קוחרמ
הננתה תיאשמהו !ונתוא וויל קבא יננע #קרסמ לש יומי ורצי חריק
הבוהא #המייתסנ ,תמישמ #ורי ,יוולמהו !ונרצע בוש #הרוכישכ
– 84 –
-ימו לעתשהל לחה תיאשמה עונמ #,ייי יפונפנבו ,יכויחב הרפנ
#הבכ ,עפ
#רעצב ?ר+ואי+ה עבק -!רסב אל עונמה-
הרהמ ע >א !ונקתל הסינ +הנה #רצע בכרהו המ-%מז וע ונעסנ
תומוקמ שפחנש עיצה והשימ #>ישמהל לכונ אלו -ר+ ֶאל ָ >פ 2 שָ -ש עיוה
ברע תעש רבכ התיה #>רה >רואל ,ירוזפה !,יללוסה ילהואב הניל
רהה הלעמב הקוחר הרומב יתנחבה #,ירהה %מ ושל+ לפרע יננעו
#,יללוסה יסיסבמ חא והז יכ !יתרעישו
יתוא %ימזהו יתוארל עתפוהש !שורב+ היה ,יבשויה %יב !יתחמשל
קוב חקא #,יקבואמו ,ייולב וי+ב !%קז ירוטע ויה וינפ #,מיע בסהל
לע קפומ אוה !>רה יולי+ זאמ !וירבל #ויל+רל ,ילנסו וכריל
ונממ רויו רקובב עבראב -רזולוב- לע הלוע אוה #התבחרהו הצופיש
#לופיטב רוטקרטה יכ !תרל ,יקה ,ויה #הלילב הרשע-תחאב
!המא-יחופת תיחמו -?יבילוב- תספוק הללכש !החוראה רחאל
רפיס יתשקבלו ריעז סומירפ לע הפק %קנק תפש !ולהואל יתוא %ימזה
#>רה התל+תנ ציכ
H
-ב 1C ,ילשוריל >רהו !%ורטל רוזיאל -יברעה %וי+לה- סנכנ יאמב
לשב לשכנ E הלפשל ,ילשורימ בכר-תרייש ירוהל %ויסינ #המסחנ
#הכתינש הבכה שאה
הבער ריעהש יתמל ימיאמ יתלביקש ,יבתכמהמ יכ ול יתרפיס
#,ימב רוסחמ שיו ,חלל
תמרזה תא וקיספה ,יטירבהו !ואמ השק הז+פוה ,ילשורי !וירבל
י היה אלו !המצמוצ למשחה תקפסא ,+ #%יעה-שאר תונייעממ ,ימה
-עווה- אישנו !לאיתלאש יו -הנ+ה-ה קפמ #,חל תייפאל חמק
לע ,ילוהב ,יקרבמב ביבא-לת תא -וציצפה- !יבצ-%ב קחצי -ימואלה
תא שובכל תונויסינה לכ #תשומחתבו קשנב !%וזמב ?וחה >רוצה
תויפולח ,יכר שפחל >ירצש רורב היהו !ולשכנ E %ורטל תרטשמ
תביטח קפמ !%יקנבט ה'לפסוי יי-לע שקבתה שורב+ #,ילשוריל
#>ר שפחל E %יבר קחצי תא ?ילחהש !-לארה-
#פי'+ שקיבו !ח-מלפה לש הרובחתה-הטמל !ביבא-לתל עי+ה שורב+
#ול ובישה -!%יא-
#,ישנא ינש ובו ?לח האטור+-פי'+ו !,ירבמ ,ה וע
-Fהזה פי'+ה ,ע המ-
-#ל-צאה לש-
וסנכנ וישנאו !,יתבה חא יל רצע !רטמ ,ייתאמכ עסנ פי'+ה
>ר- תא @רפ אוה הז פי'+ב #עסנו עינה !פי'+ל ש+ינ שורב+ #המינפ
#-המרוב
-חא #,ילשוריל יל+ר עסמב תו+ולפ יתש חולשל טלחוה ח-מלפב
– 85 –
,שמו !זי'+ ִ -תיב תמוצ ע לפא הלילב ,תוא ועיסה ,יסובוטוא רשע
המ-%מז רובעכ #פי'+ב חוכה תא ליבומ שורב+שכ !,ילשוריל העצב
הטלעב ,היבכר תא בבוסל ,יסובוטואה י+הנל עייסל יכ !בושל ארקנ
!תו+ולפה יתש תא בזע אוה #ווקינש ,ימה תוילולשבו הררשש הבכה
בבוסל ,יסובוטואה י+הנל עייסו זי'+-תיב תמוצל בש !ועצל וכישמהש
#,היבכר תא
שאל ,יפושח !%ורטלל %יסוס-תיב %יב ,מצע ואצמ ,ה רקוב-תונפל
ובש ,וקמב יכ טלק עתפלו הכו הכ לכתסה שורב+ #-יברעה %וי+ל-ה
%תינ אל ,נמא #,ילשוריל תיפולח >ר לולסל רשפא פי'+ה עסונ
#ירשפא רבה הלילב >א !תול+תהל ילבמ !,ויה תועשב הב רובעל
הביטח הטמ תא שפיח שורב+ #הלוחל עי+ה אוה רקובב ששב *
ויה #@וביקה לש רפסה-תיבב תונחלוש לע ,ינשי ,יקפמה תא אצמו
!,ילשוריב ולעפש תוחוכה לכ רקפמל הנמתנש !%וטס יקימ ?ולאה ,ש
הביטח קפמ !רימש המלש * %וטס יקימ %יב ,אתמה E ברוח סומעו !
#ח-מלפל
#>ר שי #,ילשוריל עי+הל רשפאש ול רפיסו סומע תא ריעה שורב+
עי+הל %תינ הלילב >א !,ויה ריאה יכ !עוסנל >ישמה אל אוה
#,ילשוריל
-ב הז היה 2) המלשו ברוח סומע #המוצע התיה תובהלתההו !יאמב
ועי+הו !,י+ימצה תובקעב ועסנ !פי'+ה לע ומיע תולעל ורהימ רימש
רואב ,תול+ל הלולע %וי+ילה תיפצתש %כיה !%ורטל לומ !?ושח ,וקמל
המ+מב הלוחל ובשו ותקצב וענכוש !>רה תא בטיה וקב ,ה #,וי
!ואציש ינפל #בוטרהל עי+הלו הלילב תרחמל >ר התואב תאצל
-תירקב וסיסבש !-לארה- לש ,יעצבמה %יצק E -הננער- לא ורשקתה
#,תארקל אצייש ושקיבו !,יבנע
שורב+ לש האטור+ה פי'+ תא ?ילחהל רימש המלש עיצה !תרחמל
!שורב+ B>רל ואצי בוש ,ה ברע-תונפלו !יעוצקמ +הנ ,ע בוט פי'+ב
ינפל #,יקלחו ,ילולת תונורמהו השק התיה >רה #+הנהו ברוח סומע
,ינפ-,ושב %כומ היה אלו עוסנל >ישמהל +הנה בריס תונורמה חא
בש +הנהו פי'+המ ורי שורב+ו סומע הרירב-תילב #פי'+ה תא רוסמל
#הלוחל
-תיב %וויכל ,קתהל וטילחה ,ה #תוצח רחא ,ייתש התיה העשה
#הלוחל ,תוא וציפקי רקובבו רפכל בורק סיסבב %ושיל המ+מב !זי'+
המכ ואצמ !זי'+-תיבל %יסוס-תיב %יב ליבשה לעו תוומ ע ,יפייע ויה ,ה
#הלק העש ,נמנל וטילחהו תוכימש
ומע ,ה #,רבעל ,קתה רוחש קנע שו+ #לו+ שער עמשנ ,ואתפ
Bשחל שורב+ זאו שאב חותפל
-#תירבעב ,ישחל עמוש ינא !הכח !סומע-
התיה החמשהו !פי'+ב ה'רבח רשע-,ינש ויה ,ה #-הננער- הז היה
#ופרטצה סומעו שורב+ #הלו+
אוהו !הנינרמה הרושבה תא %וטס יקימ ?ולאל ורפיס ,ה הלוחב
>ירצו ,ילשוריל עי+הל רשפא-ש !%וירו+-%בל ישיא קתפ שורב+ל %תנ
– 86 –
-#,יפי'+ הברה +ישהל
האצי ברע ,ע #,יפי'+ %+ראל הארוה %תנו קתפה תא ארק %וירו+-%ב
!הירי-תונוכמ יתש !I,יקי'צנוילופנJ ,יחתות ינש Bהסומע ,יפי'+ תרייש
הריישה העי+השכ #תוינב+ע ז+ראו ,ינופפלמ יז+רא ינש !תשומחת
ילייח E עוסנל וכישמי ,אש !וניבה ,הו רחשה הלע %יסוס-תיב תברקל
-תרחמל #הלוחל ובש הרירב-תילב #,סחית >רהו !,תוא ול+יי %וי+ילה
,עפ-ימ #או-לא-באבב ויה רבכ תוצחבו !ואצי בוש !העיקש ,ע !,ויה
#רבעמל >רה תא ורישכהו ,יטלוב ,יעלס ורקע !,ינבא וזיזה !ורצע
,ילשוריל תורייש ורבעוה !,ימי ,ייעובש >שמב !הליל הליל !>כו
לש ויתוארוה יפלו !הסנהה-ליח הנומתל סנכוה >כ-רחא #הרוצנה
#,יסובוטואו תויאשמ רבעמל >רה תבחרהב ולחה !וחוקיפבו !שורב+
#-המרוב >ר- לש המויק לע תונותיעב ,סרופ הנושארה ה+ופהב
השולש יי-לע התל+תה >רה יכ יתעמשש שורב+ל יתרפיס
#>ייח שורב+ו !הלוח ע >רה לכ תא ל+רב ורבעש !,יקינח-מלפ
,ילשוריו תמייק >רהש בושח F%ושאר רבע ימ בושח הז המ-
-#הלצינ
תבכוש !,ימקתמ %וירה ישחב ימיא תא יתאצמו ,ילשוריל יתע+ה
ו+ישהל רשפא היה אלש !רשעומ %וזמלו תופורתל הקקזנ איה #התטימב
,ימימת ,יימויו !ריעה %מ הלעב תאו התוא איצוהל יתטלחה #,ילשוריב
ברעב >א !ריעה %מ אצנ חיש המ+מב !האיצי-תונוישר ת+שהב יתלפיט
#ו+ל תופיחב בושל יילעש קרבמ עי+ה
#המענ תא יתיאר אל
– 87 –
ירופיצב ןדע-ןג :ג"י קרפ
היהש ,וקמ !רלנש תיבב המקמתה הקלחמה !תרצנ שוביכ רחאל
#?סאנ בר קשנו !,ישופיח ריעב וכרענ ,וי ימ #י'+קואק לש והטמ ,עפ
שיא !קינ ִ ל 4 מֶ הירא !עצפנש וקציא ,וקמב !הקלחמל אב שח מ-מ
תא ונמל #%ו+ראה ,עטמ ל-וחב קשנ שכרב קסעש !רבעשל ל-צא
יוסינ-ל קינלמ מ-מה ונתוא חקל חא ,ויו !היברקו היערכ לע -הז ָב ֶ -ה
ונבצה !הפוטנ-תיב קמעבש אָנ 4 מ2 -רפכמ רטמ ?לאכ ונמקמתה #-,ילכ
#,ירוכ ,יפלא תרשעמ הלעמל רפכה לע ונקורו !-תוזב- שש
Bבישה !ול . ש רפכ לע ,ירוי ונא עומ קיממ יי-לע מ-מה לאשנשמ
וחרבי ,יברעהש ,יניינועמ ונחנא E תינשו !,ילכ יוסינ !תישאר-
-###,הלש ,ירפכהמ
ראשנ אל קינלמ היראו !יליל+ % לאש -Fל-צאה הטמ !ונחנא הז ימ-
Bבייח
לע הות ונל ריכי !הנש ,ישימח ילואו ,ירשע ועב !לארשי-,ע-
#,יברעה תא %אכמ רוקענ אל ,א ,ולשב היחת אל לארשי-תנימ #>כ
ונינפל התרקנ #תניוע היסולכואמ הלוכ @ראה תא תוקנל יחרכה
-#תורול >שמית תוניועה E התוא לצננ אל ,אש !תירוטסיה תונמזה
#רפכב וראשנו וחרב אל אנמ-רפכ יבשות !ולזמ עורל
!,ערפש ייברע וליאו !ושרו+ %אש-תיבו ירופיצ ייברע עומ !יתיהת
לע טילחמ ימ F,מוקמ לע וראשנ ,ירחא ,יבר ,ירפכו סירפ !לסכיא
Fל-הצ Fהלשממה Bשורי+
!רקוב-תחוראב הלהנתהש !שיייב החיש ,עפ עמשש רפיס קיממ
אוהש ועי אל ,ה #%וחטיב יליעפ ינש %יב !@וביקה לש לכואה רחב
השי+פב הלפנ %אש-תיב ייברע שורי+ לע הטלחהה !וירבל #שייי %יבמ
#הפנה קפמו ישרב לאונמע !הפי ,הרבא %יב
AF,נמואה
%וחטיבה-רשו הלשממה-שאר !ותכרעהל יכ רפיס ,יקינל-צאה חא
ונבר השמ תא >ישממ >כבו !רפסנרט לש תוינימ ועמ %וירו+-%ב ו
שרנש המ הזש הניבה הריכבה הנוצקה !וירבל #,יניימב ותמחלמב
הנורחאל איצוה !למרכ השמ !%ופצה תיזח קפמ יכ ?יסוה אוה #הנממ
#היבושימ תיברעה הייסולכואה תאצוה תא זרזל ויתויחיל בתכב הארוה
!תרצנב !%ופצה-וקיפ הטמב %וירו+-%ב לש ורוקיב רחאל הרק הז לכ
למרכ השמ ,א קפס #%ופצה תיזח לש הריכבה הנוצקה תופתתשהב
!וירבל #%וחטיבה-רש יי-לע רבה רשוא אלול וזכ הארוה איצומ היה
,וקל הלכי אלש !הלו+ה הקירמא תא ריכזה אוהו !חבט וניא שורי+
החירכמ >+רוהל המקש הרבח #,ינאיניאה יטבש לש ,שורי+ ילב
-@רא ייברע יי-לע ?קתוה ירבעה בושייהש ע+רב #התוא בירחהל >תוא
– 88 –
,יברעל #,שר+ל אלא הרירב %יא !ברע-תוצרא יי-לע >כ-רחאו !לארשי
#תחא הנימ ישוקב ,יוהילו !תונימ ,ייתשו ,ירשע
!,יברעמ @ראה לכ תא -תוקנל- חילצנ אל ,אש ששח עיבה +ילז
שפנה-יפ . י לל+ב הז היהי !-ישימח סT+- לש לו+ טועימ הפ ראשייו
#,הימוו -ריעצה-רמושה-מ
,הרבאו +ילז תא הללכש !היילוח שארל יתוא הנימ קינלמ מ-מה
!,יתבל ונסנכנ !תותל לע ונקפ !תרצנב ונצצורתה ,ויה לכ #%מצכ
קלח #,יחפ ה+יפמ תסמונמ תו+הנתה יכ תעל יתחכונ #קשנ ונפסאו
#ריעה תא בוזעל ,תעב יכ ועיוהש ויהו !וקשנ תא רסמ ,יבשותהמ
,ערפש !וכע ייברע לע ,הל יתרפיס #שוביכ תחת תויחל ,יצור ,ה %יא
#ער לכ ,הל הנוא אלו וטלמנ אל ,היבשותש !,ירחא ,יבר ,ירפכו
!תיל+נא יתרבי #לוכ ירסח ,יטילפל וכפה וטלמנש הלא יכ יתנעט
תא יתשמימש המו #,עי+רהל יתיסינו תוחופמה ,היניעב יתלכתסה
#,ימע-תווחאו תוינאמוהל ונלביקש >וניחה
תתרשמ ,יברע תחירב !ותעל #תנסורמה יתו+הנתהמ +ייתסה +ילז
#בר ?סכ >וסחנו ,יוהי בישונ ,מוקמב יכ !ימואל סרטניא הנמאנ
#,ישורי+ לע תססובמה ,לוע-תפקשה יתלספ

הנעטש תימלסומ החפשמ לש התיבל ונסנכנ !רויס תעשב !חא ,וי
?א !ריעה %מ ,תוא ושרי+ ,יוהיה #%אש-תיבמ העי+ה הנורחאל יכ
#ער לכ ,הל הנואי אל וענכיי ,א יכ !וחיטבהש
#וינפ לע המטשמו תיבה-לעב עבק -A,תשרי+ו ,תחטבה-
%וחטיב יכ !יתעמשש ,ירוביב יתרכזנ #ומיע קצהש יתעי !יתקתש
ריאמ תא ותעשב יתלאששכו #,יברעמ הייקנ %אש-תיב בייחמ רוזאה
ועבצאב ?נפנל בשו ויפתכב >שמ אוה !שורי+ ותוא לש ורשפל ינולא
Bהלעמ יפלכ
-Aהוב+מ תוארוה-
H
ייברע תא שר+ל קצומ ,א ונחכוותהו -רלנש-ב ונבשי !,יברעב
תורתחמה ישנא ,ע ונמנש !-תחוימה- ילייח שורי+ב וכמת #תרצנ
יפכ ,הייח תא ררמל שיש רבס +ילז #בוטיבל היל+ ,קפמ ,שארבו
לש %וילעה ,קפמ !יתפומה !וירבל #,יוהיה ייח תא וררמ ,ינמר+הש
-%וילכב %יתמהו תיצאנה %ילרבב המחלמה ימי לכ >שמב בשי !,יברעה
עורל #היוהי תא טוחשל יכ !לארשי-@רא לש לחוימה השוביכל ,ייניע
לכ אל יכ ונעט ונחנא !,תמועל #%יימלע-לאב ינמר+ה אבצה ?+ינ ולזמ
המחלמ ושוריפ לארשי-@ראמ ,שורי+ו !יתפומב ,יכמות ,יברעה
#תורול
– 89 –
H
רבוטקואב יתמל ,יטלמנ ,יטילפ לש רמה ,לרו+ לע 1)C2 #
#הוו ֶל 4 יחִ -%יע ,יטילפה הנחמל !%ונבלל יתע+ה -רמשמה-לע-ב יאנותיעכ
%זר תינמר+ה ריעה לש תונומת וריכזה תוברח ייעו %ברוח !סרה
#היינשה ,לועה-תמחלמב תושק הצצפוהש
לע קרמ לשיבו בשיש !ר+ובמ +וזב יתנחבה תיב לש ריק ירוחאמ
#רוק שואייו תויובכ ,ייניע #סומירפ
#הכרב יתמקה -!הב ָ ח2 ר 4 מ2 -
#החצ תירבעב בישה -!,כילע ,ולש-
,ישימח %בכ !שיאה #תוטומק הינפו השארל ?יעצ !ותשא הבשי ויל
-לת-ופי לוב+ לע שולש בוחרב ררו+תהו ופיב לונ !וירבל #רתוי ילואו
#יתרכיה אל #בוחרה תא ריכמ ינא ,א לאש #ביבא
,ה #בוט חיוורה #שייי ,ילעבהמ מלו !,יעבצל תונחב בע אוה
,יעברא תנשב #,יברע ,ינוק E אוהו ,יוהי ,ינוק תונחל איבהל ו+א
תא וריתסי ,ה #ראשייש ונממ ושקיב ,ה !המחלמה הצרפשכ !הנומשו
-%וילעה יברעה-עווה- ישנא תא עמש וירב #,תיבב ותחפשמ
היה ורעצל #בר ללש יסומע ורזחי ,לוכ %וחצינה רחאל יכ ,יחיטבמ
אל !ריעצ היה #וייח תא הסרהש תועט #,הל %ימאהש !יתפ !-לב ָ ה 4 K-
!%ויצ יל !הווליח-%יע ,יטילפה-הנחמל ועי+ה חיו !השיא אשנ %מזמ
תונח הנק וינב ינש תרזעבו !וכסח טא-טא !,תייחמל ואמ השק ובע
#היינש השיא אשנו תיב הנב !תלוכמ
עצמאב #הלו+ הביסמ >רעו הריכבה ותב תא אישה ,ימיה חאב
!הריעצה ותב תא הצ וניעו !ירוזאה ח-תפה %ו+רא קפמ עיפוה ה+י+חה
#יפוי תלילכ התיהש !הרשע-,יתשה תב
#קפ -Aהליה תא יל %ת-
@מואב ולומ ובצייתהו ,ילו+ה וינב ינש וריהצה -Aאל ,ינפ ,ושב-
#בל
!וב הע+פ ,ינבה תפצוח #אציו בבותסה !סעכמ קימסה שיאה
#תוומל ורונ ,ינבה ינשו תונחל ח-תפ תיילוח הצרפ תרחמלו
E הליה תא שרו וירזוע ,ע הבלכה-%ב ,תיבב עיפוה העש רובעכ
#רמא -Aותומת ,כלוכ תרחא-
תא קשנל ,ינכומ ונייה #הליה לע ,ימחר ונשקיבו יכבב ונצרפ-
-#הל חיניש בלבו ויל+ר תופכ
ינא !,ויה ע- #תוירזכאב התוא סנאו ינש רחל הליה תא חקל אוה
!הליה תא חצר !וממז תא ,ייס הבלכה-%ב #היתוקעצו הייכב תא עמוש
-###רובל >ילשהו תוכיתחל התפו+ תא רתיב
#יכבב הררימ ותשאו ויניעב ומע תועמ
לע ,ימ חפו בוחרב הפלח !תוחפ ילואו הרשע-,יתש תב !הרה הלי
#תוקונית תוקבוחו !תוסנאנ תובר תולי הווליח-%יעב וירבל #השאר
תועשב בוחרל תאצל %כוסמש רפיסו !,לבס לע ,ירואיתב >יראה באה
– 90 –
,וס-ישעמ #,יריעצ ,יליו תוכר תולי ,יפטוח ח-תפ ישנא #הלילה
AFהנחמל סנכיהל זעי ינונבל רטוש הזיא #תימוימוי העפות ,ה
-לא-ב אולכו ל-הצ ייב ספתנ הריעצה ותב חצור יכ עמש הנורחאל
רמשש !%ונבל אבצ לע יארחאה !אח %רס-ברל ע עי+ה אוה #-,איח
ורשב תא %בולמ קרסמב קורסל ול ונתייש %נחתהו !%וחטיבה תעוצר לע
תא קולמל מע וליאכ תונבצעב וצווכתה ויתועבצא #הבלכה-%ב לש
#ובריס לארשי תונוטלש >א !רשיאו %יבה !עמש אח %רס-בר #ושאר
#ע+רנ אל בר %מזו !הינוריאב רמא -###קצ טפשמ ,יצור ,ה-
H
,ינקתה יפל יכ עיוהו -רלנש- תשרוחב ונתוא @ביק ינולא ריאמ
יארוט-בר ת+רל ולעוי ונתיאמ ,יינש !ל-הצב ועבקנש ,ישחה
#%ושאר-יארוט ת+רל השולשו
סרוק יר+וב E קיממו !ו+ל אובל מעש !%מיונ ללה יכ עיצה יוו
ונעי ה'רבחהמ השולשו !-,ינירס- ינש ולבקי !ע-נ+ה לש ,יכ-מ
קיציא !קיש תא עיצה אוהו !,לוורש לע חא -%ירס- היצאטורב
#יתואו תלצבח
#יתרהצה -!קינבו'+ תויהל %כומ אל ינא-
-A,טמוטמ התא Fקינבו'+ הז %ושאר-יארוט-
-יברל ונמתי ללהו קיממ B,כוס ?וסבלו ונחכוותה הכורא העש
,ינושאר-,יארוטל תלצבח קיציאו יוו !קישו !I,יט-ברJ ,יארוט
#,לוורש לע -ה+רה- תא ונעל ,תוא וחירכי אלש יאנתב I,יש-רטJ
,ירבה יכ שח >א !שארמ לצנתה אוה #?יעס תולעהל שקיב יוו
,ע הוואנ תא ואר יכ ונזואל שחל והשימ #הטילש ללכמ תאצל ,ילולע
ביבס ועורז >רוכ אוהשכ !לכואה-רח תא ,יבזוע -תחוימה-מ יר'+
שיא אוה יר'+ %כש !המוקמב הוואנ תא ימעהל שיש רבס יוו #הינתומ
#ימ רחואמ היהיש ינפל E ל-צא
-F'ימ רחואמ' %ווכתמ התא המל-
-A%וירה ,+ שי זא חישכ !ונ-
לע השחל תונבה תחאשכ >א !רבומ הבש הטלק אל הליחת הוואנ
התוא הוויל לוכה->סב יר'+ יכ הנעטו שחנ-תכושנכ הררועתה !הנזוא
#תונבה ירו+מל
-#>רב תצק ונרבי לוכה->סב #,יפרוטמ ,תאש תעבשנ ינא-
-F>ב ע+נ אוהש ,ירמוא לבא-
!האניק >ותמ וא סעכ >ותמ !,ירעוכמ ,יזמר ינימ ופלש ה'רבחה
#יכבב הצרפ הוואנו
#התנ+הל אצי קיממ
יא ונשח ותוא ונילי+שמ #%יזאהו ינולא ריאמ בשי לכואה-רח יתאפב
,ה רעונה-תעונת לש ,יישיאה ,ינויה יכ סעכב עבקו ברק אוה #תוחונ
#הוואנ-יר'+ יסחי לע ,ישוקשקה ,ע קיספנש שקיבו !הירוטסיהה תלחנ
– 91 –
תא %תT %חבמ תעשבו !,כומכ לייח אוה- !רמא -Fיר'+ב לוספ המ-
!התמ !ונייח לש הז בלשב !הקיטילופה A,כמ חא לכ ליצהל יכ ושפנ
רקס !קתתשה ע+רל -#המחלמה רחאל ע תוחל שי תונובשחה תאו
,ישוח המכ ועבש חוטב ינא- Bריטפהו והשמ-+ל+למ >א !בקונ טבמב
-###,ויה ,תכרעש הזה %ויב ושייבתת
H
לע ונבשי #בצמ-ליחכ ירופיצ יברעה רפכל חלשנ -תעייסמה-מ תווצ
,ע קנע ינבאמ יונבה !קיתע רצבמ >ותב ונררו+תהו העב+ לש השאר
הרשע-הנומשה האמהמו !,ינבלצה ימיב הנבנ רצבמה #היירי יבנשא
#,יחרוא %ולמ !-%אח-כ שמיש >ליאו
#,יאפר רפכל >פה ירופיצו !,שפנ לע וטלמנ ,יבשותה לכ
#%וזמ רחא ,שקבב ,יתבה %יב וצצורתה ,יבלכו ,ילותח !תולו+נרת
!,ינומיר !שמשמ יעטמ !,יבנע ימרכ סומע היה רפכה יל+רל קמעה
#תור+ וא רבצ יחיש וצצח תוקלחה %יבו !,יס+א !,יחופת !,יפיזש
וע הנבנש !ינקסיצנרפה רסמה לש רזנמ מע רצבמה ירוחאמ
!,ירמ לש הירוה E -שוקה ,יכאויו השוקה הנא- !,ינבלצה תפוקתב
ונצצה ,+ >א !רפכה לע תויפצת ונכרע הממיה תועש בור #ושי ,א
!תוריזנה לש %מוי-רס תא הפ-לעב ונמל #רזנמה תונולח רבעל
תחא #תוחורא יעומו תויוובתה !תונויקנ !רוביצב הליפת Bללכש
%וויכ !-הנומה- Bהיינשה !-הפוקשה תרוויחה- ראותל התכז תוריזנה
תחתה ,ע הנטקה הכיתחה- Bתישילשהו !,ירמ לש הלספל התמש
,ע הנטקה הכיתחה- הטילחה !הליל תליפת רחאל !,עפ אל #-לו+ה
!וה #%וליווה תא טיסהל החכשו !%ושיל בכשלו ,יקהל -לו+ה תחתה
###%אחב הכרענ ה+י+ח וזיא
ורי ה'רבחה #תוירי ועמשנ אלו החונינ התיה ירופיצב תוהשה
תורועמ ,ינרזמ לע וקרפתה !,ינפ+ תו+ורש תוכוסב ורקיב !,ימרכל
לש ,יננוצה הימימב ,נואמצ ווריהו !,יינועבצ ,ירכ >ותב ועקש !,יזיע
,+ה ויה ירופיצ לש הינתסוב E %ע-%+ וחור יניעב %יימש ימ #ירופיצ
#בורק יכה
לע יתאנהל בכוש ימצע תא תחא אל יתאצמ לו+ה ,וחה תקעומב
,יקוריו ,ירוחש %יי יבנע לש תולוכשאו !,ישבכ תורוע הופר הפס
#חלוב תושרבנכ הלעמלמ ,ילשלתשמ
העי+ה המענ וליא !תושעל רשפא היה ,יע+ושמ ,ייח הזיא !וה-
-###%אכל
– 92 –
ידוהיה דומעהו שקומה :ד"י קרפ
-ה 2* לכב ,ישק תוברק לע חווי וירה #יברשו טהול ,וי היה ילויב
>ונח לש ותייוול אפלא-תיבב >רעיהל המע ,וי ותואב #@ראה יבחר
#+רבנזור
פי'+ חקל !לפונה לש וירבחמ !%ומיל קזוי !הביטחה לש תוברתה-%יצק
ונחבה היבחרמ @וביק יל #הייוולל !קמעל %ותלקעה שיבכב ונריו
#,ולשל ונל הפנפנש !יניב לש ותרבח !רמת הילעו @וביקה תיאשמב
ועסנ ללהו יניב- !קזוי ריטפה -!הלופעב ,ילוחה-תיבל >רב רמת-
-#ואמ השק עצפנ יניב #שקומ לע ולע >רבו ,ייח-זועמל עונפואב
#ויפתכב >שמ קזויו !הלהבב ונלאש -Fללה ,ע המו-
#עיפוה ללהו !לכואה-רח ינפל !אשה לע ונבשי הייוולה רחאל
רפסל תואנ ע+רנש רחאל #יטמוארט עוריא רבע #>כומו בוצע !רוויח
ול ארק !,יקזנ המר+ אלש !אפלא-תיב לע היינשה הצצפהה רחאל יכ
#עי+הש יכ'צה קשנב ,ימחול >ירהל ,ייח-זועמל ומיע עסייש יניב
רפע >רב ,שמו הקובא-תצובק >ר עוסנל ול ורוה הפנה-הטמב
#תוחוטב ,הירבלש ,יכר !,ייח-זועמל
%וויכ !,וחנ-הש יל %אש-תיב תא ופקע !עונפוא לע ועסנ ,ה
,ועבו #בייואה יי-לע ז+פומו ?ושח היה החרזמ %אש-תיבמ שיבכהש
בסה אוה #-,ישקומ- Bשיבכה צב הרהזא טלשב חי+שה ללה !,יעסונ
,ה #-רסב הז-ש !ריהבהו ועי+רהל שקיבש !יניב לש וביל-תמושת תא
ללה בושו !-,ישקומ- טלש עיפוה בושו רפע->ר לא שיבכהמ ורי
-הטממ תוטרופמ תוארוה לביק אוה #+אי אלש !שקיב יניבו עירתה
!תרחואמ ,ייברע-%יב תעש התיה העשה #עוסנל ,יכר וליאב הפנה
#בייואל תול+תהל אלש !תורוא אלל !טאל ועסנ ,ה #>שוח טעמכ
תמקִ ו שקומ לע הלע ימקה עונפואה ל+ל+ #@וציפו קזבה עתפלו
ומולשל לאש יניב #,ילהובמו ,ימומה ורצענ ,ה #הקסרתה עונפואה
תרל יכ Bתועטה התרק זאו !רסב אוהש בישה הזו ללה לש
ואמ >ומס היהש !יניב #רוחאל ,הינפשכ !ובבותסה ,ה עונפואהמ
הלטלט ושח ,ה #שקומ לע >רו בשומה לעמ תחא ל+ר ריבעה !ללהל
ונממ רטמ השולשכ #>רה צל !יצוק חטשל ?עוה ללהו ?הה %מ הזע
ערל ששח ללה #קסורמ עונפוא וילשכ ילאמשה ויצ לע יניב בכש
Bקעצו לכמ
-Aיניב !יניב-
אלש לזמ #וב+ לע >פהתהו ,להה %מ ששואתה יניב המ-%מז רחאל
Bרמאו !שקומ וע ליעפה
– 93 –
-Aל+ר יל %יא !ללה-
לש ע+ר רחאל #תקסורמ תילאמשה ול+רש הארו לכתסה ללה
,ילולע ,הינש !וילא תש+ל הסני ,אש !ול רמא ללה !תוששואתה
#>כ לע עיי אל חא-?או הפ בכשל
לענה ,ע ל+רה ?כ Bיניבל הרק המ %יחבה ללה !הכישחה ?א לע
#הילע ,ייולת רשבו רוע יערקשכ !הפשחנ >רבל ע קושה ,צעו ומלענ
ב+ה-לימרתמ ?לש אוה #תינמיה ול+רב השקה העי+פב חי+שה אל ללה
העיצפה ,וקמ תא קהיו רושקיש %יתמה !יניבל התוא קרז !תב+מ
#הרזע קיעזהל יכ !בורקה בושיה !%תיא-הונל @ר אוהש !ול עיוהו
אמש בכ ששח ובילבשכ !רטמוליק השולשכ תושה >ר @ר ללה
#שא הכתינ רוזאה לעו תוברק ,וי הז היה #שקומ לע >ורי אוה ?א
,ירמושהש ששח אוה #>שוח היה רבכ %תיא-הונ @וביקל ברקתהשכ
ררועל יכ !קועצל לחהו שאב וילע וחתפי !@ר ,אב וניחבי תומעב
#בל-תמושת
ריבסהו !ההזהש רחאלו !ר+ל רבעמ הכישחה %מ ועיפוה תויומ
@וליח %ו+ראל ?רוטמ @ורמ לחהו !ר+ה תא רובעל ול ועייס !הרק המ
תאצל ,ינוכנ ויה !יברק-שבוח %יעמ !והשימ ועו @וביקה תשבוח #ריהמ
%שי יטירב רקנמוק E בלב חא בכר ילכ היה @וביקב >א !>רל ימ
לש ובילבשכ !עוריאה ,וקמל ואציו תוריהמב ונ+ראתה ,ה #תורוא ילבו
#,ייחה %יב וניא רבכ יניבו עומה תא ורחיא אמש בכה ששחה ללה
טלשל ועי+ה רשאכ #בר , ביא ינ ִ יב ִ ש רעיש ללה העיצפה יפל
#עוסנל >ישמהל %כומ היה אלו בכרה תא +הנה רצע !%ושארה הרהזאה
#ויתובקע לע ,יכרו רתיהו שארב עוצ ללהשכ !הקנולאה ,ע ורי ,ה
התיה אל >א E -Aיניב Aיניב- Bקועצל לחה ללה !יניב לא וברקתהשכ
#הבושת לכ
->ר לש היצב !@וציפה רחאל ללה מע הבש הוקנל ועי+ה ,ה
עי רסוחמ #,ישקומ עורז יניב לש ואצמיה ,וקמ ע חטשהשכ !רפעה
,ע חיו !היל+ר לע הקנולאה תא ללה ביצה !,ישקומ יולי+ל ,יעצמאו
,ילחוזו ,ינפל הקנולאה תא ,יפוה Bתוריהזב ,כר וששי+ שבוחה
וביכשהו הקנולאה לא ותוא וכשמ !יניבל ועי+ה ,ה >כ #היתוטומ >רואל
#הילע ותוא
בכושה יניב תא ,הירחא ,יכשומ ,השכ !רוחאל הליחזה הלחה התע
רחאל #?סונ שקומ וליעפי אמש !,בילב בכ ששחו !הקנולאה לע
סנפ רואלו הקנולאה תא ומירה !,ישקומה-השמ יניב תא ואיצוהש
#היינשה ל+רב %הו העוטקה ל+רב %ה E העיצפה השק המ תעל וחכונ
האלמ הרכהב היה יניב #ויקרוע תא ומסחו ויל+ר יתש תא ושבח ,ה
אוה #וחוקא תא איבהל יכ !שקוממה חטשל בושיש ללהמ שקיבו
תא ואשנ ,ה #בריס קצב ללה >א !קשנ ,יריקפמ %יאש !,תוא >ניח
,הו ימ רצק ראקנמוקה ז+רא יכ ררבתה זאו !תינוכמה לא הקנולאה
>שמ לכ ,היי לע הייולת איהשכ הקנולאה תוצק תא קיזחהל וצלאנ
#העיסנה
,הו תנשוימ התיה תינוכמה #בר %מז הכשמנ ,ילוחה-תיבל העיסנה
– 94 –
וררחיש ,עפ ימ #הקנולאה תא לטלטל אלש ,ירהזנ !תורוא ילב ועסנ
@וביקל וסנכנ ,הו ,ימ שקיב יניב #וקיה בושו ,יקרועה-,סוח תא
רפיס ללה #,ילוח-תיבל ,קהב ואיבהל >ירצש רורב היה #,וחנ-הש
>שמ לכ רבי אוה !תפותה יבאכ ?א לע #הרוב+ב מעמ קיזחה יניב יכ
-רחל ותוא ושיחהשכ !,ילוחה-תיב חתפב ביא הרכהה תא #העיסנה
תא ליצהל וחילצי ,א קפס ,יאפורה וליטה %ושאר טבמב #,יחותינה
#וייח
לעש ,ה ,תכ רשפל תוחאה ותוא הלאש !%ורסמב %יתמה ללהשכו
!,יסיסרב וב+ תא אלימ וירוחאמ @צופתהש שקומה יכ !רבתסה #וב+
,ה #רב שח אל אוה ,יעוריאה טהלב >א !רפע יב+רבו ,ינבא קסרב
ללה #הקונו ?לשנ לוכהש ע הכורא העש וילע -ובע-ו ותוא וביכשה
היה ,ילוחה-תיב #לו+ שויחל זא הבשחנש !%יליצינפ תקירזל הכז ?א
#ורח-%יעב ,ילוח-ירחל רבעוה ללהו !%ינ'+ רוזאמ ,יעוצפ אלמ
#התיבה בש תרחמל
לע -עובל+- תפנמ תינופלט העוה העי+ה !זפשוא יניבש רחאל
ועי אל E רוחאמ עסונה לש ובצמ יב+ל ,תוא ולאששכו #ותעיצפ
היה אל ,בצמ !,נבל ,ולשש ללה לש וירוהל עונש ע #בישהל
###לק
H
2D ילויב 1)*$ ואלמ ,וי ותואב יכ !ול רפיסו ללה לא %פליט יניב #
רבח תועצמאב %תיא-הוונב רוקיב עבקנו !ותעיצפל הנש שמחו ,ירשע
#ל-הצ-יכנ %ו+ראמ
תא תוהזל וסינו !שקוממ זא היהש חטשל ועסנ ,הש רפיס ללה
!%תיא-הוונל וכישמה ,שמ #@וליחה תא ורזחיש >כ-רחא #עו+יפה ,וקמ
-רחב י+י+ח %חלושל ובסה ,ה #הבר תוש+רתהבו החמשב ולבקתהו
ע+רל #תונורכיז ,ילעמו ,ירכזנ %יינעל ,ירושקה לכ רשאכ !לכואה
Bיניבב תשבוחה הפזנ
-Aתאב אל ,עפ-?א התאו >ב שו+פל וניצר >כ-לכ ,ינשה לכ'-
###יטמוארט הכ עוריאב רכזיהל ,יצור ימת אלש הל רבסהו >ל
עי+הש לי הזיא >תיא זא היה- !תשבוחה הכישמה -!ב+א->ר-
ונב @יאה %מזה לכו ש+רנ >כ-לכ היה אוה #הרזע קיעזהל יכ !הצירב
-Fותוא תאבה אל המלו Fהזה ליה אוה הפיא #>ילא עי+הלו רהמל
Bרמאו ילע עיבצה !בבותסה יניב
-'Aהזה ליה !הנה'-
H
בלב %אחב המקמתה -תעייסמ-ה ה+ולפהו !%אש-תיבל רבע ו+ה
– 95 –
#הזמ תלזב-יתבו הזמ רמיח-תותקב #,יאפר ריע התיה %אש-תיב #ריעה
!,יררו ,יצוק אלמ שר+מ לע !%אחל לוממ #יברע %יע לומ יכרות %יע
יכבסבו המאב ורבקנש !,ייתנירוק ,ירוטיע ,ע שTש2 יומע ,יחנומ ויה
הסרהנש !סילופותיקס !הקיתע תימור ריע לש היירש E ,יצוק
#המא-תיערב
אל ריעה יבשותש חיטבהל היקפתו !בצמ-ליחכ התריש הקלחמה
תוינועבצ תוצונ תורוטע תומוח תולו+נרת #,היתבל הרזח וננתסי
וחרחר תויצרק יסומע ,יבלכ #,ינוערז ושפיחו ,יתבה %יב וצצורתה
שוחל רשפא היה טהולה ריוואב #בערמ וללי ,ילותחו !הפשא-יחפב
!,יקירה ,יתבב יאנפה תועשב ובבותסה ,ילייח #תומהב יר+פ תנחצב
#-סעצנומש- ושפיחו ורבנ
לתה לע ונספיט #ליבומ תלצבח קיציאשכ !הביבסב לייטל וניברה
#,יקיתע סרח ילכו תועבטמ ונשפיחו ויתובכשב ונרפח !קיתעה
ב+או !%אחל ,ורמ היירי-תנוכמל המע רופחל וניווטצנ ,ימיה חאב
ילע לש ,יטושיק רוטע !סרחמ %מש-רנב %מטלא הוהי לקתנ הריפח
#תיז
!תוקה ויתועבצאב ותוא קביחו תוש+רתהב ארק -Aיוהי %מש-רנ-
ימ !ההת אוה #החמשמ וקרב ויניע #,ינומקה ויתובא ,ע חאתה וליאכ
ימיב הז היהה Fהנורחאל רנה תא הקילהש !הייוהי ,א התוא התיה
לש וימיב !לו+ה רמה ימיב רבומ ילואו Fיבכמה הוהי F>למה לואש
הוהי #%אש-תיבב תע התואב ובשי ,יוהיש !עוי Fאבכוכ-רב %ועמש
ויתועבצאב ?טיל אוה #תואיקב %י+פהו -ירוטסיה סנארט-ל סנכנ %מטלא
רבכ תבש-ליל תחוראב #ליכ ש+רנ היה #וצצנ ויניעו רנה תא תוניעה
#-ונייחהש- >ריב הוהיו רנה קל
שחל -!,ישנ לש %יקפת אוה !תיוהיה תרוסמב !תורנ-תקלה-
-!ותקלהב תבכתמ התיה איה E הפ התיה לחר יתרבח וליא- #ינזואל
###>כ לע הל בותכיש רמאו
H
לש תרתוכ ריעב טוטיש ב+א הלי+ !הקלחמה ישנאמ חא !קיל ִ פ ָ ו
יל רפיס אוה #יוהי תיבמ אוהש רעישו !,יבנע תולוכשא רוטע ומע
,ייח תיב- להנמ !ירוצ הימחנ לא רשקתנש יתעצה #תוארל ונכלהו
#ורח-%יעב @ראה-תעייל %וכמה !-%מרוטש
!והשמ-תובוצע !תומוח ,ייניע !הזר ?ו+ !תינוניב המוק !קילפ ו
,חל !היסורל ,יטילפה ,רז ,ע חרב אוה #%ילופב וע תירבע מל
ו+ל בנתהו ו-רינ @וביקל הצרא עי+ה !,ואה אבצב %יצקכ 1$ #
לא ותוא >ילוה וו !תונרקס אלמ ירוצ הימחנ עיפוה תרחמל
!קפס %יא !קצ ו #ורווח וינפו !ויניע הארמל ש+רתה הימחנ #,וקמה
תי+ולואיכרא הקיבל וריבעהל +אי אוה #יוהי תסנכ-תיבמ ומע
– 96 –
!ותכרעהל #וישופיחב >ישמיש ומ שקיבו !-%מרוטש תיב-ב תקקומ
התיה %אש-תיבב יכ !ומלתב העיפומה הסר+ה תא קזחמ הז יולי+
ירב תוש+רתהב למלמ אוהו !ומלתהו הנשמה ימיב תיוהי הליהק
#הות
-ב 2$ רבמבונב 1)&C Bבתכמ קילפ יו לביק

תוקיתעה תקלחמל ה"ושחה &תמורת תא הדות" #ירשאמ ונא הז"
+ ןאש-תי" לש ת%נכה-תי"מ ילוא0 זירא לש קלח ,וננוכמ"ש
האיצמ יהוז .רוזא" תאצמש 1דומלת" רכזנה !ןאש תי"ד אתשינכ!
הז גו%מ #י%ונ #ידירש רחא תוקחתהל לכות #א &ל הדונו ,ה"ושח
ימי" הת"י"%ו ריעה תודלות לע דומלל לכונ #המש ,רחא גו%מ וא
.וירחאלו דומלתה
ונר"ח #ע רוי%" &תותתשה לע ונתדות תא &ל #יעי"מ ונא ןכ ומכ
#שכ הרזעה תא ול $ישות א"הל #ג יכ הווקנו ,רוזא" ירוצ הימחנ
.הכ דע תשגהש
,הרקוה"ו דו"כה לכ"
ןמרו$ש #ייח תי" תלהנה #ש"
ירוצ הימחנ
בורמ וילכמ אציש !%מטלא הוהיל בתכמה תא הארה קיל ִ פ ָ ו
#תוש+רתה
וחקל ,ה #,וקמה לא הקלחמה %מ ה'רבח המכ ואצי ,ויה תרחמל
הוהי #ומעה לש ,ירכינ ,יקלח ופשחו ,ייאבצ הריפח-יתא ,מיע
#יוהי תסנכ-תיבב ויל+ר ומע וחור יניעבשכ !,וקמה ביבס @צורתה
#שוקה-%ורא מע ריקב החמו+ב יכ !תונקספב עבקו רצע ע+רל
תיקש >ותמ ?לש !ונלוכ תא עיתפה הוהי !רקוב תעש התיהו ליאוה
שוקה-%ורא %וויכל הנפ אוה #ווקקו ועורז לע ,חינהו %יליפת +וז
,יסרוקיפא !ונחנא וליפא #-תירחש-תליפת- הלו+ הנווכב ללפתהו
הוהיל ובכ >ותמו !תרומרמצ ונשח !-ריעצה-רמושה- לש @וביקמ
השוחת וז התיה #תוחפטמב ונשאר וניסיכ !תיוהיה תרוסמלו %מטלא
לש ותשרומ לא ונתוא רביחש תסנכ-תיב ומע E %יטולחל תרכומ יתלב
#,ע
וי תא ,וחב @חלו הליפתה ,ותב ונל הוה -!,תאבש הות !הות-
!'ב ה+ולפמ ,ילייח תצובק סיי+ הוהי !רקובב תבשב #חא לכ לש
#תבש לש תירחש תליפת ,וקמב הכרענו !תיתה
!%מרוטש ,ייח תיבל ומעה תא הריבעהו תיאשמ העי+ה עובש רובעכ
#הזה ,ויה ,צע ע ,ש חנומ אוהו
H
– 97 –
!קוס ריקב ונח+שהו ימוקמה קנבה יל ונפלח ריעב ,ירויסה חאב
#הצורפ תפסכבו החמו+ב
#יתרעה -!קנבה תא ושל +א רבכ והשימ-
?תתשהש !,ינלבחה תקלחממ !יצרא הר ֶ וי ריטפה -!קייומ אל-
לתהמ הז+פוה ריעה !%אש-תיב שוביכ ינפל יכ רפיס אוה #רויס ותואב
ררועש רב !התפסנ המילש החפשמו רמיח תתקבב ע+פ ,יז+פה חאו
!ויתול+רמל לפנו !לתה %מ הרונש !-הקיוו- לש ז+פ #בר חפ ריעב
#וענכנ ,הו !ימוטא קשנ ,יוהיה ייב יכ תיפוס ,תוא ענכיש
,יחיטבמ ציכ Bהתיה הפי ,הרבא תא הירטהש תומליה תחא
Fבנ+יי אל -ימואלה יברעה קנבה- ?ינס תפסכב יוצמה ?סכהש
ומיע תחקל וילע קפו יצרא הר ֶ ויל -+מה ארק !העינכה סקט רחאל
#ימוקמה קנבה לא ורהימ ,הו ליתפ !הלבח תנבל
#וילע הוויצ -!תפסכה תא @ורפ-
יתמצה !הנבל יתחנה- !יצרא הרוי רפסמ -!ורח-%יע-בוט-לי !ינאו-
@וציפ היה #ריק ירוחאמ רתתסהל ,הרבאל יתירוהו יתקלה !ליתפ
תונלבס התיה אל ,הרבאלו >באתה >ימס %שע #הצרפנ תפסכה תלו
ויה #וירחא ינאו רוע יקית ינש ,ע ,של רהימו +ופי %שעהש ע %יתמהל
,הרבא #בהז תועבטמו תורטש !+-ק השימח לש בהז יליטמ רפסמ ,ש
#בהז תועבטמ המכ ורתונו ,יקיתל לוכה סינכה
#רמא '!,כליבשב הז'-
ונכרעו הקיתמ ירב ,הב ונינק !ריתוהש תועבטמה טעמ תא יתפסא-
,עש !תועבטמ יתש תרכזמל זאמ יל ורתונ #>למה-יכ הביסמ ה+ולפל
-#ובא ,ינשה
ריעה יפסכ יכ חיטבהל ויב הלעש ואמ הצורמ היה הפי ,הרבא
#הנימה תפוקל ,תומילשב ורבעוי

Bהפי ,הרבא בתכ !עוריא ותוא תובקעב
!בכר !קשנ יל ויה #ל-הצב רתויב רישעה -+מה יתישענ הליל-%יב-
הש+רה וז התיה #,יורווה ייתומולחב יתילעה אלש המ לכ E הקפסא
-ב קמעל יתע+הש !ינא Bהאלפנ 1)$' ירבע בושיי ?א הפ היה אלשכ !
!ריעה תעינכ תא לבקל !בלב הנש הרשע-שולש רובעכ !יתיכז !חא
תוערואמה תפוקתב ,יערופה ואצי הכותמו ולוכ קמעה לע השלחש
!רורחשה-תמחלמב ילש %ושארה שוביכה הז היה #ונל לכנתהל
-#יזח תא ואלימ המצועו חוכ תש+רהו
H
>מלל !@ע בלצ ה++ לעו !הע+פנ אלש הייסנכ המע ריעה בלב
ירפסו ,יבשומ אלמ היה ,לואה #,ירצונ ,+ ויה ריעה ייברע %יבש
– 98 –
#תיברעו תיתפרצ !תיל+נאב הליפת
הייסנכה תא >ופהל טילחה !ינ+ סומע !ו+ה לש תוברתה-%יצק
וילעו רקנמוק עי+ה עובש רובעכ #טרס %ימזהו !יו+ עונלוק-תיבל
ינפל #הייסנכל %מזוה ו+ה #ירבעה ,ו+רתל יני %קתמו הטרסה-תנוכמ
הנהנו !עובש ימ ,יטרסב הפצנ התעמ יכ %יצקה עיוה טרסה תנרקה
תוברת ייח ומייקתי %אש-תיבב !וירבל #תויאבצ תוקהלו ,ינמא ירוקיבמ
#%אכ הררו+תהש תיברעה הייסולכואל ויהש הלאמ ,ירישע רתוי
עיש לכ #ויפתכב >שמ הזו !טרסה ,של טירסמה תא לאש והשימ
!תיר+נוה רבו ,ילייחה %יב יוצמ ,א לאשו !יר+נוה טרס הזש אוה רמול
#,ו+רתה ל+ל+ תא בבוסל יכ
ינאש תע-תוחיבב קעצ -תעייסמה-מ והשימו !בנתה אל שיא
#,+רתאש יילע @וחלל ולחה לוכהו !תיר+נוה רבו
!תיר+נוהב תחא הלימ ?א עוי וניאש !ינלופ-%ב ינלופ ינאש יתעבשנ
המכ !@חלה רב+שמו !יר+נוה ינאש וטילחה ,ה #ליעוה אלל >א
#,ו+רתה %קתמִ יל יתוא ולתשו ,הייב יתוא ופינה ,ילייחהמ
ע+ר היה אל טרסה >שמ לכ #,ו+רתה ל+ל+ תא יתבבוסו לחה טרסה
B,ו+רתב עיפוה !קשנתה +וזה רשאכ #הארנל ,את ארקנהש חא
E -!הרוחא- E -!המיק- Bוקעצ ה'רבחהו E -A>תוא תאנוש ינא !לוונמ-
>שמ לכ וקספ אל תוקעצהו תוקירשהו E -Aר+פמ- E -A,טמוטמ-
וא יתמקהש וא ימתו !בושו >ולה ,ו+רתה-ל+ל+ תא יתבבוס #טרסה
#יתרחיאש
,ייתסה E -?וס- הלימה העיפוה ,ו+רתב רשאכש הרק לכמ ,יהמה
#עורז יבולש וכלה הנומתהו ללמהש היחי היינש #טרסה
!וקרב ו טרסה ?וסב יל רמא -!>ממ אציי אל רבכ %ו+ה יר+נוה-
#הבכ תיר+נוה ה+עב E הקלחמה ילייחמ
– 99 –
זכרמ-ןקב "הלועפ" :ו"ט
יילא רבעוהש !ריוואה-ליח הטממ בתכמ יתלביק חא רקוב
תא ,ייסו ,ילי-רפכב הייא סרוקב ?תתשהש ימ לכ B@וביקהמ
טילחה ל-הצ #ביבא-לתב סTט סרוק יקבמל %מזומ !החלצהב סרוקה
#השפוח ,ויל יתיכזו !%בל-לוחכ ,יסייט רישכהל
#ביבא-לתב ש+פינש יתעצהו המענ לש התובע ,וקמל יתנפליט
#ה+אב הלאש -F%שינ הפיאו-
-#תוניראוזקה תשרוחמ >ר רתוי ,יה-תפש לע לוחה-
-#תיזכרמה הנחתב עבראב יל הכח #האב ינא Fהמ עוי התא-
חיכוהל יתשקבתה #החלצהב ,ינחבמה תא יתרבע יתחמשל
תחא-תבבו E ריינ-?ו תונורפע ינש יתחקלו !ייי יתשב היצניראוק
תוקיב רחאלו !עוציבהמ בהלתה %חובה #,יהז ,יפוצרפ ינש יתרייצ
אבה עובשב יכו !החלצהב ,ינחבמה תא יתרבע יכ יל עיוה תופסונ
?+אJ ל-כטמ-א-כא יכמסמב יתוא ייצ אוה #סיט-סרוק ליחתהל מוע
#ריוואה-ליחל -ינלו+-מ הרבעה ,הבו Iיללכה הטמה !,א-חוכ
#,יננעב יתייה
יתעי אל סובוטואהמ הרישכו !תיזכרמה הנחתב המענל יתנתמה
ההזי והשימ אמש יתששח >א התוא קשנל יתיצר #החמש בורמ ישפנ
#ונתוא
המענש יתשח !הנחתה רוזאב %שי תיב לש הסינכ יל ונפלחשכ
#,יפרוטמ +וזכ ונקשנתה #%ורסמל יתוא תכשומ
ייתולימ תא המלב המענ >א !יתחמש תא אטבל יתיצר -!ינא !ינא-
#יפמ וטלפנ ,ירזומ תולוק קרו היתפשב
#הרמא -!לוכה תעוי ינא #,ולכ י+ת לא-
ונתוא האר !תלה תא חתפ !%ורסמב תולוק עמש ,ירייה חא
Bחרצו ,יקשנתמ
-Aתונוז-תיב אל הפ-
-ליח יקבמ תא החלצהב יתרבעש הל יתרפיס #ונחרבו ונלהבנ
שמשה #יבנלא בוחר >רואל ונלייט #סייט היהא בורקב ילואו !ריוואה
%ונזמב ונרצעו והשמ התשנש העיצה המענ #ה+לז העיזהו הטהל
#השקעתה המענ >א !,לשל יתיצר #-%מטיו-
- #לייח התאו תרוכשמ תלבקמ ינא #>ממ הרישע רתוי ינא-
-תחשמו תוריל יתש B%ינ'+ יטלשמ לע תרוכשמ ונלביק אקוו-
-#,ייניש
לע התשא ,עפה יכ הריהבהו !הקחצ המענ -F,ייניש-תחשמ-
– 100 –
#הרתיו אל איה >א !ונחכוותה #הנובשח
,ירניסב תויקינקנ ירכומ ינש ומע %ועשל תחתמ #יבר+ומ רכיכ
,ביבס רשאכ !תורפוא יעטק ורשו !תוכורא תופנצמ ,הישארל !,ינבל
#המב לע ובצינ וליאכ ,לוקב ולסלס ,ה #,יניזאמ להק ?סאנ
#תועבטמ רטמלו תורעוס ,ייפכ-תואיחמל וכז !ומייסשמ
הרפוא ירמז ,תוא לע %ותיע לש ?סומב הארק יכ הרכזנ המענ
תוטהול תויקינקנ חיר #%וטלשל ולע ,יצאנה רשאכ %ילרבמ וטלמנש
#חיב בוט תוכלוה תויקינקנו תורפוא יכ העבק המענו !וניריחנב ,לה
לע ונבשייתהו !שובכ בורכ ,ע !לרחב תולבותמ תויקינקנ ונינק
יבכור !ורפצ תוינוכמ Bהנאסו התמה רכיכה #-יבר+ומ- עונלוק תו+רמ
!?יזפיז תוסומע תול+ע ורר+ ,ישושת ,יסוס !ל+ר-יכלוה ופקע ,יינפוא
תראתמה הנומת הססונתה ונילעמ #,הב ופילצה ,יחושק ,ינול+עו
תמחלמב ריע לע תוצצפ ,יליטמ ,ייאקירמא ברק-יסוטמ לש הקהל
#-%אבילוס ,יחאה- Bטרסה ,ש #היינשה ,לועה
טא-טא ברק !ונובאת תא הרי+ תויקינקנה חירש !י'+ני'+ לותח
!>ירכב וקמתה תוקוריה ויניע #וניל+רל >ומס תו+רמה לע בשייתהו
המענ לש הל+רב וב+ >כיחו וצברמ ,ק ע+רל #תנחנחתמ הללי ויפבו
#בר %מז לכא אל ,תסה %מ #ה+ונ /אימ עימשהו
,ייסשכו !האנהב ללז אוה #ול הנתנו הייקינקנהמ חתנ העצב המענ
ונבשי תוכורא תוק #רמוסמה ומפש תאו וינפ תא תימקה ופכב @חר
תויקינקנה ירכומ %יב תוזירזב ורתינש תוזעונ ,ינויב ,יטיבמ !ונתאנהל
,ירבועה ,רזב וצחמנ אל ציכ %יבהל השק #ורשנש ,חל ירורפ וטקילו
#,יבשו
#העיצה -!,ש יתייה אל ,עפ ?א !?ו+ניזי רכיכל ש+ינש >תע המ-
ותעשבש !תיב לע יתעבצה רכיכל ונכרב #רקסניפ בוחרל ונינפ
#הקבהל ,יזורכ תוליבח יל ורסמנ ,ש !ל-צאה לש סופ-תיב שמיש
התיה אל %יע ,ושש !בהבהצ %ו+ב ייוסמ !לי+ר תומוק תיב הז היה
המוקל זא יתילע #תרתחמ יזורכ ,יסיפמ וילתכ %יבש ושחל תל+וסמ
#,ימעפ שולש יתלצלצו תישילש
-Fהז ימ-
-#@יבוניבר-
-#%אכ ר+ אל אוה-
-Fתיבב %מלנה-
#ייניע תא רווניס סנפו תלה תא וחתפ זאו
ינש יתלביק !?וסבל #השיא לש לוק הנע -!תונלבסב הכחו בש-
#-הרוחס- ,ע רוע יקית
תופייע ונשח #הקרזמ הזכרמבו הלו+ע אש תסיפ #?ו+ניזי רכיכ
#יונפ לספס לע ונבשייתהו
#>ילא יתע+ע+תה המכ !תעי /ל #תאבש חמש >כ-לכ ינא !המענ-
היה אל חא ?אל #הנורחאה הנשב יכוניחה-סומב השק ארונ היה
-#ה'רבחה ,ע ,ישק ,יחוכיו ויהו ח-מלפל תכלל יתיצר #,יומילל שאר
– 101 –
-Fתוברקב ?תתשהל תקפסה-
%ומיר ,ע ונאצי %ושארה ברקלו !%+לב %ומה שי אבצבש הל יתרפיס
ונייה >כ-רחא #,ינפש ומכ ונחרבו !ו+ב קשנ י היה אל יכ !לקמו
-#סנב יתלצינו הלנסב
-Fהרק המ-
-#@צופתה אל ונלזמלו !יילאו יו ִו ָ לא ואמ בורק לפנ חתות לש ז+פ-
#הקשנל יתיסינ !יילא התוא יתכשמ ינאו !ישאר תא הפטיל המענ
-###רובעל לולע @וביקהמ והשימ #ונתוא ,יאור ,ישנא-
-F,יקשנתמ אל @וביקבש יל י+הל הצור תא-
-#רכיכה עצמאב אל-
העיצה המענו לפלפ-%כו מע -רתסא- עונלוק יל #העקש שמשה
התוא רור+ל יתעב ,א ה+אב הלאש עתפל #ונביל תא עסנש
,ש ,יבבותסמ תולילבש ,יפסומה חאב הארק איה #,יה-תפשל
ריעצה-רמושה- %קל ש+ינש יתעצהו יתוכובנ ע+רל #,ינציצמו ,יטוס
הלאמש ונינפו רקסניפ בוחרל ונבש #,ש >ינח יתייה ותעשב #-זכרמ
!עז+ יבעו ,יהוב+ סוטפילקא יצע תצובק יל ונפלח #בושר+וב בוחרל
!הצרא יתע+ה רשאכ יכ הל יתרפיס #-הירומ- תיתה היסנמי+ה ,ילש
ומלל יתבריס %ושארה ,ויהמ #יתמל ובש %ושארה רפסה-תיב היה הז
,היל+רל יתרשקו ,יבובז יתצ !התיכב יתבשי #תירבעה הפשה תא
#לו+ היה שערהו התיכה הלהצ ?פועתהל ולחהשכו #הריפת יטוח
#תוכמ יל ?יטחהל הברה ִ !המולפי ,ע טסיס !ניורפ רמ !הרומה
>כו -Aהצוחה ר+ניז !,ילי בוט-רקוב- Bרמואו התיכל סנכנ היה בורל
#הז סוטפילקא לש ורימא לע ,יבר ,ימי יתיליב
!@עה לע יועבו !לספס בצינ @על תחתמ #תוכמה וקספ חא ,וי >א
#לספסה לע ובשייתהש השיאבו ניורפ רמב יתנחבה !,יומילה רחאל
שיאש חכונשמו !הכו הכ @יצה ניורפ רמ #הלעמלמ ,הירחא יתבקע
ולחה ,ה %כמ-רחאלו !התלמשל תחתמ וי תא חלש !הביבסב וניא
יתקרש !יפל תועבצא יתש יתבחת !,תקושת אישב ויהשכו #קשנתהל
Bתירבעב יתקעצו
E 'Aהתיכה לכל רפסמ ינא E יל @יברת ,עפ וע ,א !ניורפ רמ'-
-Aיפמ אציש %ושארה ירבעה טפשמה הז היה
הקישנ יל הפיטחהו הכו הכ הציצה ע+רל #קוחצמ הצצופתה המענ
#ייחלל הבונ+
ארונה ,ומעישה לעו !,ילבחל לעפמב התובע לע הרפיס >כ-רחא
איהו !הירחא רזחמ לעפמה לעב לש ונב !הירבל #ריעב אצמיהל
!התיה אלשכ !התיבב רקיב אוה #@וביקב רבח הל שיש ול הריהבה
השיאל התוא תאשל %כומ אוה #הילע עיפשתש שקיבו המיא ,ע חחוש
#-,יבכ ,יסכנ- וירוהל #החפשמה יכרצ לכל +ואלו
יתרטפה -A%ברוחמ טמתשמ תכיתח Fאבצל >לה אל אוה המל-
#,עזב
#ותוא תלבוס הניאש הנייצו !היפתכב הכשמ המענ
-#שארב רוכ ול עקות יתייה-
– 102 –
!,ש היה אל שיא #בושר+ובו '+רו'+-+ניק תניפב בצינש %קל ונע+ה
ע+רל #המינפ ונצפקו !חותפ רתונ %ולחה >א !הלוענ התיה תלה
הארנכ #רחה תניפב תוכימש תמירע ונילי+ ונתחמשלו רוא ונקלה
וז יב+ לע וז תוכימש עברא השרפ המענ #לויטמ הבש תוצובקה תחאש
#היי יתש תא הטישוהו
-#>לש סובהמ +אומ ינא !המענ-
-#@וביק תרבח תויהל הצור ינאש עוי אלה התא !+את לא-
E ,יקובחו ,יפונצ ונבשי #הל יתקשנו הינתומ ביבס ייי יתכרכ
ולע הקיסומו תולוק תלהצו !>ישחהל לחה #בוחרל סירתה >ר ,יציצמ
,יתב לש קחרמב היהש !ר-תיב תעונת זכרמ E יקסניטוב'ז באז תיבמ
תומוח תוצלוחב ,יריעצ ,יכינח B,יפות לוק ונעמש עתפל #,יחא
,היפבו שיבכה לע ,הילענב ,ימלוה !>סב ועצ תורמוסמ ,יילענבו
-A%כ-,+ וז ונלש וז W %ריל תו+ יתש- Bהריש
#המענ הריטפה -!,ינטק ,יטסישאפ-
התצלוח תא הטשפ !הכייח איהו ,יקצומה היש רבעל הנ יי
הישו סירתל עבמ ורח רוא יספ #התייזח ירותפכ תא הריתהו
!-הקלנ- עתפל #ש לכ יתקשנו יתפטיל #הרבז לש הרועכ וספסופ
תא הריתה !יתרו+ח ,זבא תא הררחחיש !ייתפשל היתפש הימצה
הקקילו היתועבצאב הפטיל !רוקזה ירבא תא הפלש !ייסנכמ ירותפכ
#הכותל יתרחו ונטשפתה #,יימשב יתייה #הנושלב
רומ+ת לא קר- #הנ+א תועונתב יתוא הנברי -Aקזח רתוי !קזח רתוי-
#הננחתה -!ילצא
#הנטב לע זתינ ינואשכ יתו+וסנ
@וביקב תויחל המולח לע הרבי המענ #ונחחושו ונפטלתה הלילה לכ
-ואמ לו+ טבש היהנש ריהצהל יתרהימ ינאו !הלו+ החפשמ ל+לו
תונושאר רקוב ינרק לש %תעיצפ ,עו הכותל יתרח בוש תוצחב #ואמ
הרהש תיאבכ לש התריפצ העמשנ לוכה עצמאבו !הכותב יתייה בוש
#הפירש תובכל
E @וחנ ,או !חטשהמ הזה טמתשמה תא יקלסו הבוט ישע !המענ-
-#הובע ,וקמ יפילחת
H
!ו+ה הטמ לא !תרצנ תרטשמל יתרס ירופיצל הרזח יכרב
חא לכ לע לאשו יתוארל חמש הפי ,הרבא #-+מה ,ע החישל
ול יתרפיס #קינלמ הירא !שחה מ-מב %יינעתה חוימבו !-%רוא- ילייחמ
תא קלסל הסומכה ותווקת לעו !אנמ-רפכב ונכרעש -,ילכ-יוסינ- לע
תא ול יתש+ה #הלימ רמא אל !קתש ,הרבא #,תמא לעמ רפכה ייברע
#יינפ לע >ויחשכ !ריווא-ליחל הרבעהה יכמסמ
-Fהז המ-
#הווא+ב יתרמא -!סרוקל יתנמוזו סTט-יקבמ החלצהב יתרבע-
– 103 –
#ולוקב הרזשנ סעכ תמינ -Fתוברקמ טמתשהל %ווכתמ התא ,אה-
#רורב הז #ואמ יברק לייח הז ריווא-ליח Fטמתשהל ,ואתפ המ-
-#המוצע הובע ושע ברקה יסייט היינשה ,לועה תמחלמב
#+ול+לב לאש -Fהיינשה ,לוע תמחלמ לע יל רפסל הצור התא ילוא-
-סרוק יתרבע ותעשב ###לבא !יטירבה אבצב %יצק תייהש עוי ינא-
ינא !,הרבא #החלצהב ,תוא יתרבעו סTט יקבמל יתנמזוה !הייא
אלש קפאתה ישוקב #וקמס ,הרבא ינפו !יתננחתה -!סייט תויהל הצור
#ולוק תא ,ירהל
יספט תא הפטעמה %מ ?לוש אוהשכ רמא -!טלשמל ימ רוזח-
,כילשהו תוריעז תוסיפל ,תוא ערק !,הב @יצה אל וליפא אוה #א-כא
#הפשא-חפל
יברקה לייחה >א !,יציצפמ ,יסוטמ #,יל+ר ליח חצנמ המחלמב-
תוצצפ האמ #הירוטסיה השועו ,יטלשמ שבוכ !בייואה תא ,לובש אוה
,תוא ,תמלבש יפכ ,יקאריעה תא תומלוב ויה אל ריוואה-ליח לש
AF%ברוחמ קמעה תא ,תלציהש עוי התא #%יערזבו הלנסב !הזמ-@וחוE
יל רמאת ילוא #',יפ-לא-ת-יב'ה !,כילע רומשל @וביקה ינפב יתבייחתה
-Fריוואב יל ?חרמ התאשכ >ילע רומשא >יא
-Aא-כא שאר ,תח הלאה ,יכמסמה לע לבא-
-Aטלשמל הרזח #הקמש !הקק !א-כא-
#יכבב @ורפל אלש יתקפאתה ישוקב
H
הני+פה איה #המענ לש התו+הנתהמ רטומ יתייה טלשמל יכרב
!המ-חפב +הנתתו הלותב איהש יתבשח ימותל #,יהמ ינימ %ויסינ
קיפופה ילצא #ירבא תא הפלשו ייסנכמ תא המרפ %וחטיב הזיאב #ינומכ
ותוא הטווינ >כ-רחאו הקקיל !הסונמ %ימ-תכירמ ומכ !איהו ער
Fתוחורה-לכל !הז לכ המל איה יממ #המינפ
A-סובה- ,ע תנייזמ איה !רורב הז
!@וביק-תרבח תויהל הצורו !ותוא תלבוס אל איהש הרמא המענ לבא
>ותל יתוא הכשמש ע יתאבש החמש >כ-לכ #התנ+הל יתרהרה
#רתסמ אל הפ והשמ #תוקישנב ילע הלפנתהו תיב לש לפא %ורסמ
עוקת ינא #ותיא %תחתתש התוא ענכשל ל+וסמ וע הזה יאנזה
###Aהל עקות E אוהו ,יטלשמב
– 104 –
תוירא יוליג :ז"ט קרפ
השוביכ Bיאבצ עצבמ לע הרבי העומשה #ורח-%יעמל רבע ו+ה
יערא הנחמ #,ילשורי לכ רורחשל עו ,כש >שמהבו !%ינ'+ לש שחמ
ויה ,יקפמה #עצבמה תליחתל וניתמה לוכהו !%ייעמה יל ,קוה
תולילבו !?ע-רוכ !שב-שש ונקחיש ונחנאו !תופמה ומילב ,יורט
תאצל ו+ה יושע ע+ר לכב יכ !,יקשמל -@ופקל- ונילע רסאנ #ונרמש
#>רל
ונצבר !,יטהול ,וח יא טלפ עובל+ה רשאכ !,יירהצ תעשבו
קבא יננע הוולמ !עונמ שער עמשנ עתפל #,וחמ ,יקנחנ !,ילהאב
+הנה אתבו !,יצוביקה חאמ העי+ה %וזמ תיאשמ #להאמל ורחש
-!>רב לע ולוכ ו+ה-ו E הרלק !תפרצמ השח הלוע !היפהפי הריעצ
תומצ +וזו !תוקורי ,ייניע !תומוחש ,ינפ #-%ורטבזי'צה- תקהל ירבכ
ורעפנ %ח תומו+ יתש !הכייחשכו #השאר תא ופיקה חיפכ תורוחש
#הייחלב
!רבא עינהל ל+וסמ היה אל חא ?אשכ !%יסמח לש ועצמאב !הככו
ולי+ ,יקפמה ,+ !ונחנא קר אל >א #%וזמ יז+רא ,יקרופ ונמצע ונאצמ
הרהמ ע #הרלק ביבס רקיעב וצצורתהו !תובנתה חור -עתפל-
יוניכל התכזו !תיחבט הראשנ הרלק #>רל האציו תיאשמה הנקורתה
#-הפיה הרלק-
H
%ופלטהו !יו+ה קשנה %סחמ לע הלילב יתרמש ,יחא ,ימי רובעכ
הרלק תא תופיחב ריעאש שקיב !,יקפמה חא !רזייל #לצלצ
#ורח לא התוא חלשאו
#הלהבב יתלאש -Fהרק המ-
הרלק !וירבל #,יארוטל ,יקפמ %יב -סנאטסי- היה אל %ייע זא
ו+ה לש תירשפא האיצי תארקל המח הייתש תופיחב %יכהל תבייח
#%ינ'+ שוביכל
לע הל יתרפיס !התוא יתרעה !תונבה להואל יתינפ קפמה וצל %מאנ
רמוא אלב #רזייל לש ופירצל תופיחב רוסתש יתשקיבו המישמה
ונוליווש !%ולחל >ומס ומעל יתראשנ המ-,ושמ #הכלהו השבלתה
תומינו ,יטפשמ יקסר יתעמש ,עפ-ימ #אטח ירוהרה ינוימיבו !,וטא
,ייתפש יתכשנ #רואה הבכ המ-%מז רחאל #הייחו לויש ירב לש
#המלעב רב+ >ר ,יעויה ,יקפמ ,תואב יתאניקו
– 105 –
H
תונכהב לחהש הליל ותואב תחא אל יתרכזנ ,ינשה תצורמב
#הרלק לש השוביכב ,ייתסהו %ינ'+ לש השוביכל
,ימי רחאל #+רהנ רזייל תוברקה חאבו !יברעמה ב+נל רי ו+ה
וביל @מוא תא ראית -+מה #הייוולל !וצוביקל קמעה ילייח ועסנ ,יחא
ותומב-ש לבוקמכ ,ייסו !,יי+טרטסאה ויתונורשכ תא שי+ה !ברקב
-#,ייחה תא ונל הוויצ
ותייער הרואל !%וחטיבל !@וביקל ותונמאנ לע רבי @וביקה ריכזמ
#רמתו ינ וילילו
תא הבזע !%יאושינל @וחמ תב הלי הרלקש ו+ב עונ הנש רובעכ
#הליה תא @מיא לעבהו !הנתחתה !@וביקה
!הרוב+ יללעמ וניפבו חבזל ונסנכתה רשאכ !תואמצע ,וי ימו
%יא קמעב #עוי היה רזילל הנוירה רופיסש !הפיה הרלקב ,+ ונרכזנ
#הלרו+ב הלע המו הרלק %כיה עי אל שיא >א !תווס
H
-יל+מ %ו+רא- לש ,יסנכה חאב #ופלח הנש ,ירשעמ הלעמל
#רזייל לש ותב !רמתל יתעוותה -תוריפ
יתאצמ ונרפנש ינפלו !יתרמא -!ונמחל חי #>יבא תא יתרכיה !וה-
#התוחא ,ולשל תע+ונה !הלאש טלופ ימצע
הילא קפס !יתלמלמ ינאו !הבישה -!תוחא יל %יא יתעיי בטימל-
Bימצע לא קפס
#וס תנפוצ הצירק יתצרקו -!תוקייומ %ניא >יתועייש יל המנ-
לע יתרעטצה ינא וליאו !תוהמת ,ייניע +וז יב התלתו המהנ רמת
רמת #הרתי החלצה אלל השטשטל יתיסינו הללמוא הפ-תטילפ התוא
המיא תא וניכ ו+בש !רמול יתעיש לכו !,יטרפ ?קותב השר
אל הלא לע E התבותכ המו תבה ,ש המ !איה %כיה >א !-הפיה הרלק-
#בישהל ל+וסמ יתייה
ותעשבש !יתה @וביקל העסנ איה !הע+רנ אל רמתש יל עונ ,ימיל
ורכז ,יקיתווה ,ירבחה #,יטרפ תולל התסינו !הרלק וב הררו+תה
#הרקע %אל רמול עי אל שיא >א !התוא
התסינש הרפיס רתיה %יבו !רמת יילא הנפליט ,יחא ,ישוח רובעכ
ימת הלעב ביבס יכ הריבסה וזו !%יינע ותואב המיא תא לואשל
ויה ,ישנו !%או'ז-%ו היה אוה ,נמא- #תועשורמ תויוליכר ינימ וצצורתה
-#וייחב היחיה יתייה ונאשינש זאמ >א !וירחא תוכורכ
תחא אל Fאל איהו עי ו+ה Fהרלק לע העמש אל איה ,נמאה
ע+ונ %יינעהש שיאה תלוז !לוכל ,כר ,יאצומ ,יסומכ תווסש !הרוק
– 106 –
#ול
#עקש %יינעהו התוחא תא אוצמל השאונ רמתש היה הארנ
H
יל !ינלו+ תמוצב >רענ -ינלו+- תביטח סנכו !תוחא ,ינש וע ופלח
#העיפוה רמת ינוהמת הברמלו !הביטחה יללחל הטרנאה
רשאכ יתרמא -!הפיה הרלק תא תשפחמ %ייע תאש יל יי+ת לא-
#,ייי ונצחל
>כו עיפות הרלק ילואש !השולק הווקתב %אכל האבש הבישה איה
הפיסוה -!יל חינמ וניא >לש רופיסה- #הובאה התוחא תא הל+ת איה
#והשמ-הסועכ המינב
קפממ רמת הרבע !ויתורוב+ תולילע לע קפרתמ ו+ה ועב !>כו
>א !התוא ורכז ,יקיתווה ,יקפמה #-הפיה הרלק- לע הלאשו קפמל
יתיארו קוחרמ הירחא יתבקע #,יטרפב עייסל ל+וסמ היה אל שיא
#,ייפתכ תוכישמ הברה
בזעש !,יקיתווה ,יניצקה חא לא רמת הש+ינ סנכה ?וס תארקל
יכ הל רמול שיאה עי אלפה הברמלו !@ראה ,ורל רבע !קמעה תא
#,יבשומה חאב !תובוחר רוזיאב תררו+תמ -הפיה הרלק-
!רבה הל בושח הכ עומ רמת תא יתלאש סנכה רזפתה ,רטב
!החפשמ ינב שו+פל יכ תשביל תשבימ ,יעסונ ,ישנא יכ הבישה איהו
#%כיה +שומ %יא הלו !לארשי-@ראב !%אכ תררו+תמ התוחאו
Fהייח תא סורהל עומו תמאה תא תעוי הניא תוחא התוא ילואו-
-F,ימור ,יש ררועל קצומ ,אה
#הקלתסהו !,טוש טבמ יב החליש רמת
תא ה+יצה !הרלק תא התלי+ !בשומ ותוא לא העי+הש הרפיס ,ימיל
#התוחא תא שו+פל השקיבו המצע
בר !לעב הרלקל #%יינעה %מ הפרתש הנממ השרו העזעזה הרלק
לע עוי וניא שיאו !הבישיב ,ימולה !,יר+וב ,ינב השולש !בשומה
#-ורח-%ייעמ תשרפ-
ינא ,אה- !רמת הננחתה -!יתוחא תא תוארל החרכומ ינא !הרלק-
#רמכנ לוקב הלאש -Fהל המו
ינאש ,ינש- #בר %כא %וימהש התוה !הקפאתה הכ עש !הרלק
הצרפו -###יל ירזע !אנא !הייססבוא וז #הובאה יתוחא תא תשפחמ
#יכבב
איה יכ הל רפסת אלש !החיטבה רמת #>ורב התוא הקביח הרלק
הרלק >כו #%יינעה %מ הפרת !התוא הארתש רחאלו !ת+רוחה התוחא
הלכשש !המחלמ תנמלא איהו !%הכ רו אוה התוחא ,ש יכ הל הרסמ
#%ינ'+ רוזיאב ,יפרימב ,יעבשה תונשב הלעב תא
!שבויב יתרעה -!ימל הרזומ >רב ומצע לע רזוח %ינ'+ רוזיא-
– 107 –
#המיסקמ איהש התוה רמתו !הפי הכ %ייע הרלק ,א תעל יתשקיבו
H
!יתבשח ימותל #רשקתהל החרט אל רמתו !הפלח הנשה תיצחמ
#%הייחמ הקלתסה E הרלקל החיטבהש יפכו !התוחא תא הש+פש
#הפק סוכל התוא יתנמזהו !יאלקחה זכרמב רמתב יתלקתנ חא ,וי
התשנ- #חרכה לכ %יא E -סומכה וס-ב שול הנוצר %יא ,אש !יתנייצ
#הצוביקב הזכיר ותואש ?נע E -!וקובאה יעטמ בצמ לע חחושנו הפק
אוה וסה #רופיסה >שמה תא ללו+ל הנוצר זע יכ הבישה יתמהתל
!וב ברועמ יתייהש %וויכו !הבל ותאשל השקתמ איהש ע סומע הכ
!יילא לצלצל הבשח ,ימעפ תורשע #הביל ,ע רשא תא קורפל השקיב
#העתרנ >א
%כיה יל עונש ע+רה %מ יילע ורבע ,ישק ,יטבל לש ,ישוח-
Bהלקה השח !הרואכל #הרופיס תא רמת הללו+ -!יתוחא תררו+תמ
רו #התל לע הקפו רו לש הצוביקל העסנ חא ,וי #חנעופ וסה
B,יהה %וימה #היפמ ה+ה איצוהל הלכי אלו הב הלכתסה רמת #החתפ
!תוקוריו תורצ ,ייניע %תוא !,ינפ עבצ ותוא !הבו+ ותוא !?ו+ הנבמ ותוא
רעיש %היתשל #%ח תומו+ +וזו תוקיקה ויתפש !אבא לש ינוויה ?אה
#המו תקורסת וליפאו ריהב
הנימזה איה #הרז הניאש הל רמא הביל >א !איה ימ העי אל רו
אל איה #הע+רנ טא-טא רמת #תוי+וע ,ע הפק השי+הו המינפ התוא
#לוכה הל הרפיסו !הרלקל התחטבה רחא אלמל תל+וסמ התיה
-?וס #,וחב הל הקשנו הראווצ ביבס תועורז +וז רו הכרכ !התמהתל
#רורחשה-תמחלמב לפנש @ימא קפמ E היבא היה ימ הל עונ ?וס
#%היתורוק תא וזל וז ורפיס הלילה לכו הלצא %ולל הראשנ רמת
וקשנתה !ורפנ רשאכ #הייחב ,ירשואמה תולילה חא הז היה
!תוחא יל התיה עתפל >א !תאז %יבמ התאש החוטב ינניא- #תויחא יתשכ
-#ילי+ תב
,יירהצבו ,יציב ?וסיאב הל הרזעו לולל המיע הכלה רמת רקובב
#הצוביקל הבש
הבינה !הללמואל התוא יתבשחש !הפ-תטילפ !הנה #יתחמש ע+רל
#תובבל תברקו רשוא
#יתלאש -Fהרלק תאז הלביק >יאו-
אלש לע רמת לע סעכ רחאלו !לוכה הל הרפיס רווש רבתסמ
#היחאלו הלעבל הלימ רמאת אלש הינפב הננחתה !הרוביב המע
בל-?קתהמ רטפנש לעב לע רופיס התבש רו ינפב התוה הרלק
#לארשי-@ראל >רב !היינואב
– 108 –
H
!המיאל זומרל התסינ רמת #וכלהו וקהתה תויחאה יתש %יב ,יסחיה
#סעכב הבי+ה ,אהו !תב וע שי היבאלש העמש יכ
-#עוו+ל ,יברסמ ,ירקשהו רבקב >יבאש ,ינש תורשע-
ותוא לא !ורח-%ייעמל יתוא ובישה תונורכיזהו !,יתורישל האצי רמת
#%כמ-רחאל עריאש המ לכו !יתעמשש לוישה תולוק לא !הרימש ליל
תרומל ,ישחרתמ ,הש ,ירב לש ,כר- Bרפסל הכישמה הבששמ
',ירטנולפ' רצוי !,יטוחב >שומ והשימ !הלעמל !,ש וליאכ !ונחור
-#לוכה שבשמו
,+רותש ,+תפב יתרכזנ -!קחוצ ,יהולאו E קחרה הפוצ ,אה-
# שייימ
תא עמשתש רחאל >א !הנוילע הח+שהב הנימאמ אל ינא #אל !אל-
-#,ירבסה רסח >מצע אצמת התא ,+ רופיסה >שמה
#%טרסמ הנשכ ינפל הרטפנש השיא התיה !רמת לש היחא !ינל
#ולבאמ ששואתיש ע %יתמהל הטילחהו רו לע ול הרפיס אל רמת
,יקוור שפונ לע העומ העונתה ינולעמ חאב התאר המ-%מז ינפל
#הנעט !וייח תא ,קשל וילע !לוכה תולככ #עסיש ינל העיצהו הינתנב
העיש ילבמו !התמהתל #עסנ תובר תורצפה רחאלו !בריס הליחת
הבהא #וש+פנ ,יינשהו !,יקוור-שפונ ותואל האצי רו ,+ !>כ לע
#הבהלל הכפהש
יכ הל רפיסו ותוחאל %פליט !קפאתה אל ינ ,ימי השולש רובעכ
הרפיסו הלצלצ רו ,+ #,יטרפ רוסמל בריסו !וייח תבהא תא ש+פ
!הירא יתילי+-ו ,יקוור-שפונל האצי הייחב הנושארל יכ תוש+רתהב
-#יתימא הירא
#,ירבה %יב הרשיק אל !התומימתב !רמת
רחאל תאז !הלהבב רו הילא הרשקתה %כמ-רחאל ,יחא ,ימי
#רמת ותוחא לע הל רפיס ינש
#רמול המ יתעי אלו %ופלטה תרפופשב יתזחאנ #,להב יתייה-
בטומ יכ הל יתרמא !יתששואתהש רחאל #רו לש היתובבי תא יתעמש
יכ !הרומ הניא וזש הבישה רוו !הביאב הועב הרומה תא תובכל
רפסל הכירצ רוש רובס ינא- #תוכבל הלח אלו !הלו+ הפירש ,א
#יתרמא -!ונממ רפיהלו ינל
-#תל+וסמ הניא איה-
ותשאש בשומה ברל עונשמ Bהלו+ שא ותיצה סעכ יצברמ
!הלו+ השובבו סעכב ותב רוומו הנממ רפנ !וירבכ E -!התנז-
!תובוחרל הרבע !בשומב התיבמ הרקענ הפיה הרלק #ותנוהכמ רטופו
#הלמקו הנקז ליל-%יבו
תועומשה לכב %ימאהל הלחה !ויללעמ לע רזילל החלס אל הרוא
לע ,י+ +ו ל-וחל +ילפה ינ #תורבקה-תיבמ היל+ר הריה . ו !וצופנש
#וזל וז ובהצ E חורפל הלחה %תבהאש !תויחאה #הקסלאב הניפס
– 109 –
השקעתהש !הנממ אלפומב הרקחש !רמת לע היה סעכה רקיע >א
#לצינ אל שיא #%ברוח האיבהו !תמא לש הקמועל תרל
הכרבש !הללמוא הפ-תטילפ התוא לע המשא-יש+ר וקב יב ?א
#תומש התשע
#-סיזרטק-ה ילב >א תינווי הי+רט
– 110 –
ןוסק'ג :ז"י קרפ
לעפמל יתנפליט #ב+נל היריה תארקל !עובש ?וס תשפוחל ונאצי
@וביקל אובתש יתעצהו !המענ לש התובע ,וקמ !,ילשוריב ,ילבחה
Bססוהמ עמשנ הלוק >א !התיכה ירבח לכ תא שו+פל לכות >כ !תבשל
-#>בוסמ !הז-
-F>בוסמ המ-
#תרפופשה תא הקרטו -!וישכע רבל הלוכי אל #לוכה-
H
תוציפק וע אל #סילו'+ !יאבצ הנחמב ונמקמתהו !המור רי ו+ה
לש -,יליה-תועש-ל וא ,יקינבשומ לש -ברע-תבילח-ל התיבה
#%יטקרסקב ,יר+ התעמ #,יקינצוביק
המוק #וקיס Bרוציקבו !יקִ ס4 ל 4 ב 2 =קיסִ השמ !הקלחמל אב שח %יצק
רחאל #תורענ בל הבשש >ויחו תוקורי ,ייניע !,ירצ ,ינפ !הז ֶר !תינוניב
?סא !בששכו ,יניצק תבישיל וקיס %מזוה ,ינושאר תונ+ראתה ימי
עצבמ- לע תוצרהל לחהו ב+נה תפמ תא וילע קיבה !חול ביצה !ונתוא
#-?סא
יי-לע ,יירצמה תוחוכהמ יברעמה-ב+נה תא רהטל עצבמה תרטמ
-לת לע עיבצה אוה #הזע-יאו רוזאב יברע רפכו ,ילת השולש תסיפת
חא תלאשל #%י1ִ מָ -תב ֶ ריח רפכה לעו %אר ָ /נ-'חיש. לת !ה1ָ ר 4 פ 2 -לת !המָ '+ ָ
חא לכ לע %יעיומה תועיי יפל יכ רפיס !בייואה תוחוכ לע ,ילייחה
תלבחמו ,יבראמל הליל ימ תאצויה !תירצמ הקלחמ תבשוי ,ילתהמ
!תורו B,יבושייה >רואל רבועו -ב+נה לש %צמחה- אוהש !,ימה-וקב
!,ירינו ,יחטבמ !תולוב+ !,ירוא !,ילאצ !יראב !קחצי-תוראב !,ע-רינ
-יתלבה תוז+פהה לל+ב #ינוימי רוניצ-וק הפמה לע %מיס ורבבו
יחתפב תוארמ ביצה !המאה ינפל תחתמ לא ,ירינ @וביק רי תוקסופ
!,ירקנובה >ות לא רואה ינרק תא טולקל יכ !,יטלקמל תוסינכה
#וייח תא ,שמ להנל >ישממו
#קיממ שחל -!,ש רקבל %יינעמ היהי-
יצנב לאש -F,ייטילופה ,יטביהה לע ,+ ורבי ,יניצקה סנכב ,אה-
#ינועבצ
,ישוח יל שי >א !אבצב ,ירבמ %יא הקיטילופ לע !,כל עויכ-
– 111 –
-#הלאשה לע הנעאו יימל ,יוחמ ,ייטילופ
#קיממל יליל+ % שחל -!%צחש תצק עמשנ-
,-ואה תונורסמב ,שור רוציל ,ילתשמ ,ירצמה !וקיס ירבל
הקֶ ל 4 =פ %זורה יי-לע הלבקתה ותעשבש הנעט E ,תטילשב ולוכ ב+נהש
#וי+שיהמ חא היה הנושארה ה+ופהה ,ושייש !,-ואה >וותמ !ט=נ ָר 4 ב ֶ
לש ימורה הלוב+ אוה ה'+ולפ-ל'+מ שיבכש ותוא וענכיש ,יברעה
ב+נל >רה הצרפנ ובש !-באוי- עצבמ רחאל >א !לארשי-תנימ
E ריפ ִ חָ -לא ֶ -ה'+ ָ/ע Bשח לוב+ וק ,ירצמה ונמיס !הררחוש עבש-ראבו
וקיס #יזכרמה ב+נה לכ לע ,יטלוש ,הש %ועטל ,כישמהב !'+/לס4 12 -ריב ִ
B?יסוהו >ייח
-#שח לוב+-וק ורייצי בוש ,ה רחמ-
,-ואה ישאר ינפב ושי+ה ,יברעה !וירבל #והה קוחצ ימוהמה
#עבש-ראב תא הרזחב שובכל ,ימוע ,הש
!וירבל #-?סא- עצבמ לש ,ייאבצה ,יטביהה תא רוקסל לחה התע
ו+מ ובכרוהש ,ייתביטח ברק-יתווצ וב ופתתשי 1$ !,ינחתות תויחי !
%וירישה תביטח לש %כוממה הטישפה ו+ו C קחצי מוע ושארב רשא !
#-%קזה- Bויוניכב רכומה !הש
###הריכב הכ תוישיא Bהכרעה ישושחל ועמשנו ,ייניע ול+ל+ ,ילייח
!,אמ קיר אוה עימה יפלש !טועוש רפכה שבכיי %ושאר בלשב
תרחמל #%י1ִ מָ -תב ֶ ריחו %אר ָ /נ-'חי9. ,יטלשמה לש ,רות עי+י וירחאלו
סיסב שמשמה !%אסָ ב ָ 12 יברעה רפכה לע החסה תטישפ >רעית שוביכה
>רואל !ה1ָ ר 4 פ 2 -לתו המָ '+ ָ-לת B,יליתה ושבכייו !,יירצמה תוחוכל האיצי
תינכותה לש יפוסה בלשב #,הילע עיבצהו הפמל הנפ וקיס #הזע יאו
#ירצמה אבצה תא ?וטשתו ?+אהמ %וירשה תביטח @ורפת
,א ינפכ ב+נה ינפ יכ %עט וקיסו !,ילקאה יב+ל לאש תלצבח קיציא
ימו !,ימש+ לקנב +פוס וניא ב+נה תמאמ קלח #,ינתשמ %מזה לכ E
>ומנ רוזאל בשחנ עס תמוצ #,יכומנ תומוקמב ,יווקנ תונופטשה
היהת ,יבכ ,ימש+ לש הרקמבו !,יבר ,ימ וילא זקנמה !חוימב
#-?סא-עצבמ-ל תונ+ראתהה סיסב אוהש !,ירואל עי+הל הייעב
H
תישארב המירה ו+ה תרייש #רבמבונ ?וסב ורי ,יבכ ,ימש+
תש+למ סונמ היה אלו !@ובב העקש עס תמוצל העי+הבו !רבמצ
#,יבכר @לחל לחז-רוטקרט אצי ,שמ !עס @וביקל
,ילייח ינש התע ויה !הריר+ל הניתמהש !-תעייסמה- תיאשמב
%תרב+ !קי'צנורו+ השמ #קי'צנורו+ השמו '@יבויו הנוי B,ישח
וצחמש -וו-תוכמ-ב החמתהש !?ר+אתמ אוהש רפיס !,יממ-קנע
,קונ אוה >כ !וירבל #,ייטירב ,יפר+אתמ לש ,פוצרפ תא החלצהב
#תיטירבה הירפמיאב
לע תוהתל וסינ ה'רבחהו !,ילימב טיעמה !ויל בשיש !'@יבויו הנוי
– 112 –
רחאל #בל-בוט >ויחו ,וח רעיש !,פש !יטלתא ?ו+ !המוק-הב+ #ונקנק
#ר-תיב לש רעונה-תעונתב התיה וכר תישארש רפיס תובר תורצפה
לבוקמכ ליחתה תוכינחה לולסמ תאו !ל-צאל ?רטצה !>כ-רחא
#,יזורכ תקבהב
קחרמל בכר רחא בכר רור+ל @לאנ רוטקרטה #@וליחה >שמנ ,יימוי
האצמ !תונושאר רקוב ינרק לש %תעיצפ ,ע !,ימי השולש רובעכו !בר
הקרקרי המולפ לש חיטש #טבנ >אש הטיח הש יל הריישה המצע
סורל ל+וסמ היה אל !לאקזחי-רפכמ !+הנה !%יסב יסויו !שרפנ
#השח >ר חתפו השה תא ?קע !קורי הש ויל+ל+ב
וניניעל #,יקוצו ,יעלס !,יקמע !,ירה וע אל Bתחאב הנתשה ?ונה
סל יצברמב הלובט לוח תמא לש !,ייי-בחר !חוטש %חלוש שרפנ
,היל+רב ,ירושק ,ילמ+ ינשו !יאוב להאמ יל ונפלח #רפרפא
!ק הטיש @ע לש ועז+ לע ר+תה רומח #הר+ ולעהו וצבר תוירוחאה
#צ לא צמ תוארפב ענש
קליח יאנספאה #,ירייס ילהוא הנחמ ,יקה ו+ה #,ירוא @וביק
-לטיה- !,יעבוכ לש חולשמ #?רוח תויפו+ו ,יכורא ,ינותחת
#הקירמאמ עי+ה!-רעכאמ
רפסיש שקיבו '@יב ִ =יו ִָ הנוי לא יו ִו ָ לפטנ !החוראה רחאל !ברעב
#קינל-צא ונתקלחמל ?רטצמ ,וי לכ אל #ל-צאב ויתואקתפרהמ
עמשנש י #,המ שיא ונריכהש ילבמ ,תוא אונשל ונמל @וביקב
#-טסישאפ- ראות ול ?יסונש יכ -קינל-צא-
וע המ E ויפ תא רוצנל ותוא המיל תרתחמה #רבל הטנ אל הנוי
רחאל #,יטירבל וירבחמ ,יבר ורי+סהש וללה ,ע ונמנ ולומ ,יבשויהש
ועמשיי חומ-יפוטש ,יקינצוביקש יוארה %מש טילחה תורצפהו ,ילויש
#תרחא הסרי+ ,+
,ויו !,יזורכ קיבהל חלשנ הרשע-שש %ב ותויהב יכ רפיס %וסק'+
,יקלו ,יטירבהש עיו תיקורשמ תקירש עמש !קיבהש העשב !חא
סנכנ אוה #,ילשוריב !%ילי יו בוחר >רואל ?רמ לחה #וירחא
#-למל- תונבל רפס-תיבב ומצע אצמש ע !תור+ לעמ +לי !תורצחל
רוחב ואר %ה ,ואתפ #רצחב וצצורתה תונבהו !הקספה תעשב הז היה
!בוחרל @פוק !רפסה-תיב תמוח לע תוזירזב ספטמ !?רוטמכ @ר ריעצ
המוחל ועי+ה ,יטירבה #הלוא+ בוחרל רהוו -%וסיא- עונלוק יל ?לוח
הנוי !רעשה תא חתפש תרשה תא ואצמש עו E ,יפולש ,יחקאב
,ושר היה רבכ ומש !תאז ,ע #,ירכובה תנוכשב !ותיבב היה רבכ
#לואש %מז לע יח אוהש עי אוהו !תשלובה ירשמב
,יטירבהו !,יפנע תובע שורבב יובח יתייה ציכ יתרכזנו יתכייח
#תושאונ יתוא ושפיח
לירפאב העבשב רצענ הנוי 1)&& ינב ,ע בסהשכ !-רסה- לילב !
-והילאל תלה תא באה חתפ רשאכ #ה+הה תאירק ב+או !ותחפשמ
לעו >ועי אל רשא ,ייו+ה לע >תמח תא >ופש- Bוארק לוכהו !איבנה
#תיטירב היילוח חתפב הבצינ E -###וארק אל >משב רשא תוכלממ
– 113 –
#יפו אלל !וירבל !לעפ -%וזס-ה
רהוסה-תיבב הבישי !אלכב ,ייוניע !תוריקח ללכ רסאמה לולסמ
רפסמ אתב !,יסורה-שר+מב יזכרמה 1* -הנחמל רבעוה אוה ,שמו !
הנוי #תוליעפל בשו !ררחוש ,יחא ,ישוח רובעכ #%ורטלב רצעמ
,ש היה ,יטירבל !אליממ בוחרב ובאטה %יינב @וציפב ?תתשה %וסק'+
תשלובה %יינב תא וצצופ ,ה >כ-רחא #ל-צא ישנאל עונש ,ייוניע-רח
תנש ע !,ינש יצחו שולש %ורטלב בשיו ספתנ ?וסבל #תיטירבה
1)&C #
ל-צאה יריסא ,ע חי האירתיראל >תוא וחלש אלש הז >יא-
תולוב+מ >ומכ זעונ טסירורט קיחרהל רשאמ יעבט רתוי המ Fי-חלהו
#יתיהת -F@ראה
יו !ויבא Bבלב הרעשה ,א יכ הריבס הבושת התיה אל הנויל
וכירעה ,הו !יטירבה אבצב היינשה ,לועה-תמחלמב תריש !'@יוויו
Bהביחב והוניכו ואמ ותוא - Old David - חלשנ אל ויבא תוכזב ילוא #
Fהאירתיראל
#יוו השקיה -F%ורטלמ חורבל ,תיסינ אלש הז >יאו-
-Fוניסינ אלש >ל רמא ימ-
יאמ שוחב 1)&* רופחל וקיפסה ,ה *( ויהו !הרהנמ לש רטמ
!,יסיכל וסינכה !ואיצוהש המאה תא #הנחמה ר+ל ואמ ,יבורק
תוניעב ,יכשומ !חותפה חטשב ,תאנהל ולייט ?ירצהמ ואצשיכו
#ונקורתה טא-טא ,יסיכהו !רורחשה-יטוחב
#הרהנמה התל+תנ תננכותמה החירבה ינפל ,יימוי
-Fהנשלה בוש-
-#הנשלה בוש-
-F%וזסה-
-#,יטירבה יי-לע לתשנו ,ינמר+ה לצא ופאק היהש ריסא ,עפה-
יכ !?ירצהמ תוטימה תא רקוב לכ איצוהל ו+הנ ,ה תווקפה יפל
ופלש !?ירצל ,יטירבה ועי+ה החירבה ינפל ,יימוי #הפצירה תא ?וטשל
#הרהנמה חתפ תא ופשחו ,ינוכנה ,יחיראה תא הפצרה %מ
'Aריפ . אל הז !ריס. ' B,יטירבה חאל מעמ ותואב יתרמא-
B,הל תינייפוא >כ-לכש הבושת %ניסו >ייח !יילע לכתסה אוה-
'###תול+ל וניקפתו רופחל ,כיקפת'-
אל זא וליפאש תווהל בייח ינאו !,ינמלטנ'+ וראשנ ,יטירבה-
-#,תוא יתאנש
קבנ הזה יוניכה >יא F'%וסק'+' >ל ארוק קי'צנורו+ש יתעמש-
#קיממ לאש -F>ילא
יכ רפיס ?וסבלו !ול קיצהל ולחה ה'רבחה #קתש המ-%מז #>ייח הנוי
!ל-צא יריסאב תושק ללעתהש יטירב %יצק ררו+תה הררסומ תנוכשב
ותוא לסיח הנויש ירחא #תיתנוכשה הייסנכב ללפתהל +הנ %ושאר ימיבו
סנכנו סיטרכ הנק !%ויצ רכיכל עי+ה !,וקמהמ טלמנ !חקא תייריב
הלסאה ירוחאמ חקאה תא איבחה ,לואל וכרב #-%ויצ- עונלוקל
תא ור+ס ,ה #ותוא אוצמל יכ תומלוע וכפה ,יטירבה #שומישה-תיבב
– 114 –
!רוזאה לכב ,יינבצע ,ישופיח וכרע !הוהי-%בו ופי תובוחרב העונתה
ברעמה- יטרסמ חאב ,יסוס יפרמ רחא ותאנהל בקעו בשי אוהו
עונלוקה סיטרכ לע רמש הנוי #%ייו %ו'+ %קחשה לש ובוכיכב -עורפה
תליחתמ עונלוקב היהש %ועטל לכוי !רקחייו ספתייש הרקמל !יבילאכ
###-%וסק'+- היה לסוחש %יצק ותוא לש ומש #טרסה
H
לע היה %וסק'+ #@וביקב יתריב לצלצ %ופלטה #ופלח הנש ,יעברא
!הנוי #עיפוה אל ו+ה יסנכל #רורחשה זאמ ותוא יתיאר אל #וקה
תימורה ריעה רוזחישל ע+ונה זרכמב ?תתשהל %מזוהש %יינב-%לבק
!יב רכזנ !,ירע-%יינבל תיזוחמה העווב הבישיה ,ותב #%אש-תיבב
#ש+פינש עיצהו %פליט
#תוש+רתהב יתרמא -Aימ אוב-
!ליל הביש רעיש !,יצרוחמ ,ינפ !,ר+ בחר #עיפוה המ-%מז רובעכ
ונצחל #ל+ר ררו+ זאמו !ב+נה תוברקב עצפנ הנוי #הכילה לקמב רזענ
!ומצע לע רפיס !הקלחמה ירבח תא ונרקסש רחאל #ונקבחתהו ,ייי
,ע הנמנ אוה #-ואמ תימואל- %ייע איהש שי+הו !ותחפשמ לע
#%ורמושו הוהיב תונבל ובריהש ,ינלבקה
,יטירבה תא שרי+ ימ Bירוטסיהה חוכיוול ונבשו הלק העש הרבע אל
יפלא המכמ רתוי ונמ אל -,ישרופה- ינו+רא ינשש !יתנעט #@ראה %מ
#>ייח %וסק'+ו !,יפלא תורשע התנמ -הנ+ה-הש ועב ,ירבח
!,ייטירב ,ירקוח לש ,היניבו !זאמ ומסרופ ,יבר ,ירקחמ !וירבל
ומר+ו למ+ה ב+ תא ורבשש ,ה-,ה י-חלהו ל-צאה יכ !,יומה
#,ינויכראב יוצמ לכה #לארשי-@ראמ קלתסהל תיפוסה ,תטלחהל
לעמו !%ריה-בכוכ לש היתורוא וצצנ חרזמ-%ופצמ #תספרמל ונאצי
#>ייח %וסק'+ו !%וע+-הנחמ E ,וחנ-השל
זיר+ה תא ,תיקינ תולילו ,ימי >יא ,כלש ,ירופיסה תא רכוז ינא-
אמיאל ללה-יריש רישל ,תקספ אל ב+נב ,+ #עי+הש !יכ'צה קשנהמ
-###היסור
התא #לארשי-תנימ תא ליצה יכ'צה קשנהש חכשת לא !%וסק'+-
-F>כב תווהל %כומ
#לארשי-@ראב תומחלמ עירכה אל ,לועמ קשנ #תווהל בריס הנוי
ותוזעונ #לארשי תוכרעמב אלו יבכמה הוהי ימיב אל !>-נתה ימיב אל
!חכשת לא- #ועבקש ,ה תימצע-הברקהל ותונוכנו ירבעה ,חולה לש
תוינימב ,תטקנ ,תא !,יטירבה לש הכרה ,נטבב ,יע+ופ ונחנא ועב
-#'ה+לבה' לש
-Fורח-%יע- Bלאש אוהו ותונרקס תא ררוע %ופצמ תורוא @בקמ
#יתרשיא -!ורח-%יע-
E ל-צאה ירבח תא -הנ+ה-ה ישנא ואלכ ובש ?ירצה ,א לאש %וסק'+
– 115 –
#ולית לע מוע %ייע
Fעוי ינא המ #יפתכב יתכשמ
ותעשב ושמיש !ורח-%יע ,הב !,יחא ,יצוביק יכ רפיס אוה
#,יטירבל ור+סוהש ע ל-צא יפוטחל רצעמ תומוקמכ
%וסק'+ #,יחול תורוא תרו+חב על+ה יסכר תו+ספ וראוה חרזממ
ירפכ לא עי+ה רבכ למשחש ומצעל ראית אל אוה #ההימתב לכתסה
Bלמלמ הקיתש רחאלו !%רי
-#ונלש היהת וז ה+ ,+ חא ,ויש הארת וע-
#>ייח אוהו !יתמזמז -###%כ ,+ וז ונלש וז W %ריל תו+ יתש-
תיחרזמה %ריה-רבעמ תיפוס רפיהל >ל @ילממ ינא !%וסק'+-
-#>לש תיאקסניטוב'זה תויטנאפהמו
ילי+ב ימ #וב %ימאמ ינאש המ לכל ט+ תתל הז יקסניטוב'זמ רפיהל-
-Fהנומאמ רפנ
-#'היסור אמיא'מ ונרפנ ונחנא-
– 116 –
ןיעמ תבריחו ןארונ-'חיש :ח"י קרפ
רבמצב השימחה !%ושאר ,וי 1)&C האיציה קפימ #,יירהצה-רחא !
>ותל תועבצא ?חו ישיאה קשנה תא קב וקיס #-?סא עצבמ-ל
התלע קפימה ,ותבו !החונמ רסוחב וצצורתה וינושיא #יריה ינונ+נמ
#הברעמ %כרב תויאשמ לע הקלחמה
תותקב #וטלמנ ויבשות לכש ט/ע=9 יברעה רפכה !הנושאר הנחת
תופרי'+ ,יריכזמה %וח+-יפופכ רמת יצע !תכלשב ,יקש יצע !רמיח
#רבצ-תור+ו !בשע תוכחול
חבטהו !רתלואמ חבטמ לע ,יאבוצ ,ילייח #ברע-תחוראל ,יבכעתמ
#,יזופת-@ימו תיעועש !רשב-ירומיש קלחמ
#עונל ,יכישממ
הביטח לש הטישפ תיחי הריישה שארב C תויאשמ תרייש הירחאו !
יתווצו היירי-תונוכמ תקלחמ !תומ+רמ תקלחמ !,יל+ר תו+ולפ יתש %הבו
#,ינחתות
!תוניראוזק תשרוחב !%אר ָ /נ-'חי9. תעב+מ רטמוליק השולשכ
רבעל ,יחלשנ ,יז+פו !תומע ,יספות ,ינחתותה #הריישה תבכעתמ
#רבק השארבש !העב+ה
ותוזירז לשב ישיא @רל ותוא הנימ וקיסש !%מטלא הוהי בשוי ייל
ק ?ו+ !תורעוב תוקורי ,ייניע Bלי ינפ ,ע לייח #יביטרופסה ורשוכו
ליחשה ,יתיעל !בשייתה !,ק ,עפ-ימ #טקש יאב ובשומ לע עעונתהש
#ררחישו >ר >כ-רחא #>שמו והבור הנקב תלוחשמ
#יתלאש -Fוהשמ הרק #חותמ יל הארנ התא !הוהי-
-!,ייניעה לומ יל תורבוע תוליהמ תונומת ינימ לכ לבא !רסב ינא-
יאשונב ,ירפס-תונח התיה %ילרבב וירוהל E ונממ וצרפ ,ירבהו
ירפסב ופפיו ,יתיעל הב ורקיב +נ 4 יר ִ + ֶו רלטיה וירבלו !תוהי
-A>תוא חקיי וע %טשה- B,עפ ול רמא רלטיהש רפיס ויבא #שוקה
ואובי +ניר+ו רלטיהש ,ואתפ המ F,ירופיס איצממ התא המל !י+ת-
-A,יקחרמל +ילפמ >לש %וימיה !בוזע F,יוהי לש ,ירפס תונחל
#,לעתה הוהי >א
-ב הינמר+מ וחרב וירוה 1)$* #קוק ברה בוחרב ביבא-לתב ור+ו
לאש התעו !היריבל '-אביקע-ינב- %יער+ ,ע הלע ,ינש רשע רובעכ
#,וקמה לע יתעמש ,א יתוא
,ע ,ש התמעתה -הנ+ה-ה יכו !תפצ יל איה היריבש ול יתרפיס
#,יארומאו ,יאנת ,עפ וררו+תה היריבבש יתפסוה #,יטירבה
-רמוש'ב >תוא ומיל והשמ תאז-לכב- #תולעפתהמ תוב+ רקז הוהי
לש %ושארה קלחה תא היריבב ,ילשה וראק ?סוי ברה !ב+א #'ריעצה
– 117 –
-#'>ורע-%חלוש'
,ש ול שי #,ילכ יוסינל אצי הליל ימו !היריב לש קשנה היה הוהי
#חחושלו לייטל ובריה ,ה #וייח תבהא !לחר !הרבח
#הלאשה %מ עזעזה הוהיו !תוניעב יתלאש -Fהב תע+נ-
איה ולש !תחא הרוחב שי ית רוחבל #'ריעצה-רמושה'מ אל ינא-
-#והזו תרסמתמ
-F>ל הרסמתה לחרו !ונ-
תונבה לע לכתסמ ינא #,כלצא ומכ אל הז #תעה העי+ה אל וע-
שממ !%ימל תובער וליאכ !,ינב ,ע תוישפוח >כ-לכ %הו ,כלש
-Fהנר+בתתשכ %הל הרקי המ עוי התא #תוללמוא
-#תולותב %בורש >ל חיטבמ ינא #,שור לוכה !בוזע-
לחרל ריש בתכש רכזנ אוה #הכז הבהא וז ,לצא יכ !ריבסה הוהי
,צע !תווב תורוש קר רכוז אוהש לצנתה >כ-רחא #קתתשה ע+רלו
B,לקל לחהו ויניע
W #רפיהל W #,יוב תויהל >רטצנ W ,יירזכא ,ייח ?קותב התע###-
וניתומולח לכ תא W ונוקיחרה ונרשוא %ייעממ W ונופכ ,ייחה !לחר #%כ
ע W ###יתעבשנ W וקתונ אל וניתומשנ W ורפוה וניתופו+ ,א ### W וסרה
-#ייע+ר %ורחא
-Fהאווצ !תויהל >ירצ הז המ-
רויסהו %יליפתה תא #היריבב יתוא ורבקת לופא ,א לבא !עוי אל-
#וינפ לע בצעשכ תוריהמב רמא -!ל+ישכ !ו יחאל ורסמת
-#הז ,ע קיספת !הוהי-
הביטח לש %וירשה לחה ,יחתות ירי לש >וכיר רחאל C רבעל עונל
לע תולעל וזפחנ ,ירצמהו !,ורמ ורעתסה ,ימ-לחזה #%ארונ-'חיש לת
'ב ה+ולפל הוקפ הנתינ לתה שוביכ רחאל #טלמיהלו תויאשמ עברא
היירי-תונוכמ יתווצ !תומ+רמ יתווצ עויסב !לתה לע ,קמתהל תיתה
הש-יחתות תללוסו -הז ָב ֶ - D' הביטח לש %וירישה #מ-מ C קלח ומיעו !
#%יעמָ -תב ֶ ריחל וכרב >ישמה !חוכהמ
קילואש תא ללכ -הזב-ה יתווצמ חא #%ארונ-'חיש תעב+
,הרבא תאו @וביקהמ המחנו תלצבח !קיציא !%+ סומע !יקצ 4 ינ ִ מ4 =לס
תוירצמ תולעת #היירי-תנוכמל ירי-תומע @רמב רופחל ולחה ,ה #%מצכ
הנבמ B'חיש-רבק בצינ העב+ה ת+ספב #ויצ לכמ לתה תא ופיקה
חטשב !טלשמה יתכריב המקמתה תשבוחה המחנ #הפיכ ,ע ,ינבאמ
#,יעוצפ זוכירל עונו -האפרמ-כ %מוסש
לש ותעב הלע זאו !,ירוכ-תורשרש יאלממל רוב @רמב ורפח ,ה
רבקה לע הר+סש !הבכהו הלו+ה תלב שמתשהל יאכ יכ קילואש
וחינה !היריצמ תלה תא וקתינ !העב+ה ת+ספל ולע ,ה #המעל E ++כ
העב+הש תול+ל עתפוה %+ סומע #המא הילע ומרעו רובה לע התוא
תובורא יתש ,ע תלו+לו+ הציצה תוריקה חא >ותמ #,ירבק האלמ
#הליל רעיש תצווק הרש %ייע הוקק לעשכ !תולולח
– 118 –
תויאשמה תא ,ירצמה וארשמ #ברק אלל השבכנ %יעמ-תבריח ,+
#,י+וסנל ופרטצהו ,היבכר לע ולע !%ארונ-'חישמ תו+וסנ
!,ילע ישולת ,יחיש Bהשומכ הייחמצו רמיח תותקב #%יעמ-תבריח
#,יסומר לית ילילסו רבצ יחיש !עז+ ק רמת !הוולע ללומ קש
!לוח ירי+ר+ הפחסו ,יצוק הפיעה תינקרוש חורו עוקשל הלחה שמשה
!,ילולח ,יליל+כ !תוריעז לוח תולוברעמ #,יינזואלו ,ייניעל ורחש
#תוחוכ תסיפאב וכע ,יחא ,ירופרפ רחאל >א !אירמהל וסינ
תיברעמה הרז+ב תחאה Bתומעה יתש לש %מוקמ תא %מיס וקיס
#ינאו קילפ ו !קי'צפוט ,הרבא Bתווצב רשאכ !ברעמ-,ורב היינשהו
יחתות ינש ובצוה %ופצמ 2( רקוב תארקלו ונרפח הלילה לכ #מ-מ
#רפכה תותקב %יב !רוחאמ ובצוה תומ+רמה #ונמייס
#תימק תיפצת תמעל יתחלשנ #רקוב-תונפל !רבמצב השישה
רופא רקוב #?ו+ה תא היערה הניצהו רקוב ינרק ועיצפה חרזממ
#בהבהצ-,וח לוחו רושימ תמא #,מעשמו ,מוש הארנ ב+נה #ימומ+עו
>ר יתיאר קוחרמ #תכלשב ,ינתסוב תוקלח %יב וירפה רבצ יחמצ
רחא עוצ !ושארל הפופל הייפאכו הרופא הייבל+ב !חלפ תפקשמה
רפכהמ האציש תויאשמ תרייש !ונממ הברעמ #@ע-תשרחמל ,ותר למ+
#הרצע !%יעמ-תבריחמ רטמוליקכ לש קחרמל העי+ה רשאכו !%אסבע
!חוול יתרהימ #ונילע התפצו תופקשמ הימצה !הרי ,ילייח תצובק
#שאב חותפל תוזבה לע קפ !+נילזיצ יזוע !טלשמה קפמו
,ילייחה לע קמתה !ונלש תווצב תחא רפסמ !קי'צפוט ,הרבא
#קלתסהל ורהימו ,יבכרה לע ולע !ולהבנ וללה #,יחא תורורצ טחסו
%יירושמה יכ עבק וקיס #חוול יתכשמה -!,ישנא ירומ %טק %יירושמ-
E ,ילייחה ייבש ,יבורה הנבמ יפל יכ טילחהו !-ו+ני- +וסמ אוה
#חטשל ורוה ,יפלצ
+וסמ וללה יכ ההיז וקיס #יתעוה -!ונילא >רב ,יקנט השיש-
לש חווטל ועי+השכו !ורה ,יקנטה #תירבה-תוצרא תרצות !-טסוקול-
תימורה עורזה #,ורמו %ופצמ טלשמה תא ופקע !רטמוליק יצחכ
#שאב חותפל ,ינחתותב @יאה טלשמה קפמו !%ארונ-'חיש %וויכל התנפ
ריעה !,ואה-אבצב %רסו ונלש תווצב ,ייתש רפסמ !קילפ ו
תא ורחי אל ,יז+פה #ליעי וניא חווטה יכ טלשמה קפמל %ופלטב
#?שחית ,יחתותה תמע וליאו !%וירשה
#,יקנטה רבעל ורונ חתות יז+פ ינשו !,לעתה קפמה
#,יחתותה ינשמ חא תא קתיש ירצמ ז+פ Bאובל הרחיא אל הבו+תה
#תיסור הללק %ניסו קילפ ריטפה -!הרקי הזש יתעי-
#הלקת בקע הרי אל ינש חתות
ילויב הצרא הלע !הצינל+י !%ילופ חרזמ ילי !קילפ ו 1)&C
אבצב ,חל היינשה ,לועה-תמחלמ ימיב #-ונויחפת אל- היינואב
סרוק ר+וב #קסנלומס ריעה ילש -%ינל ברק-ב ?תתשהו ,ואה
עייסו הינמר+ב היה רורחשה-תמחלמ הצרפשכו #ה+ולפ קפמו ,יניצק
תולעל עבת אוה #הצרא ,תחרבהו ,יוהי זוכיר E -החירב-ה %ו+ראב
– 119 –
תחפשמ לא !ו-רינל עי+ה #ל-הצל יאבצה ונויסינמ ,ורתלו ימ
?יעה !יאבצה ונויסינו ות+ר ?א לע #ו+ל סיי+תהל רהימו ותוחא
תויטקט תורעה ויקפמל ,עפ-ימ ריעהשכו #יארוטכ ,וחלל
אבצב ויה #ונממ ומלעתה בורל ,ה E יאבצה ונויסנ ירפ E תוי+טרטסאו
,ה >א ,ואה-אבצב ,יניצקכ ותריש ,קלחש ,ישח ,ילוע טעמ אל
#,כרעכ וכרעוה אל
!%יעמ-תבריחל הברעמ היירי-תונוכמ וביצה ,יירצמ ,יתווצ ינש
לש יטיאה שאה בצק תא ימ יתיהיז #יתכייח E שאב וחתפשמו
#העוקפ לע ברקב יתרכזנו !-,יסרקיו ִ-ה
-תימור רטמוליקכ !השרוח %וויכל עונל הלחה תירצמ ,יל+ר ת+ולפ
ה+ולפ יכ >ירעה וקיס #עקרק לפק ירוחאמ הרתתסהו !רפכל תיברעמ
!הרוחאו המיק ענ ,יקנט השיש לש רוט #%ויריש יופיחב רעתסת וז
,יסנמ Fה+יהנב ,ינמאתמ ,ה ,אה #,היתונווכ תא חנעפל יתישקתהו
Fונתוא יחפהל ,ישקבמ ילואו F,ילכ
חוכ ותוא לעמ סט יתייה- !יתרהרה -!סייט יתייה וליא !טמיניביק-
אוהשכ E ייניע +נל התלע הפי ,הרבא לש ותומ -#ויתונווכ לע חוומו
#קצש %כתיי !היינש הבשחמב #ריוואה-ליחל יתרבעה יכמסמ תא ערוק
#,ייברק ,ילייח !לכמ רתוי !,יצוחנ ל-הצל
ירוכשכ !יתע+ה ברק-תוציפקבו !המעל בושל הוקפ יתלביק
%מזה לכ %נחתהו באכ ונל +א קילפ יו #ישאר לעמ ,יקרוש ,יפלצ
המעה תא ולי+ ,יפלצ !וירבל #שארה תא ,ירנ אלש !רהזינש
העמק ומירה !הבור לש והצק לע הלפ-עבוכ שיבלה !וירב תחכוהלו
תא ריסאש שר קילפ #רתלאל והורריח ,ירוכ ינשו !המאה ינפ לעמ
תא הרי+סמו רוא ינרק תקממ תיכוכזהש ששחמ !שמשה-יפקשמ
#המעה
#שא ,יטלופ היחתותשכ המיק עונל הלחה ,יירצמ ,יקנט תרייש
וק תא @רפ חא קנט #טועשל הכישמה וז >א !תורורצ וחליש תוזבה
יכ ותמהתל תעל חכונ !רצעשמ #רפכה זכרמל עי+הו ונלש תומעה
לחה אוהו ותפיכב ע+פ -טאיפ- ז+פ #ויתובקעב וענ אל ,יקנטה רתי
!טסיקנטה תשעתה עתפלו #תומעה %מ ועקב החמש תולוק #רועבל
#+וסנו E רעובה קנטה תא בבוס
התארנ !עקרק לפק ירוחאמ הרתתסהש !תירצמ ,יל+ר ליח ת+ולפ
#המיק הענ
#%ופלטב וקיס לש ולוק עמשנ -Aלוק ועימשה !תוזב-
-ל הרר+ה תא הלעה קי'צפוט ,הרבא C(( ,יק >ורא רורצו E רטמ
ע ,הירחא -?ר- קי'צפוט #וסנ ,ירחאו בכשנ ,קלח #,הינפ תא
בשו תשעתה ירצמה ,יל+רה-ליחו רב+ תוז+פהה בצק #,לוכ ובכשנש
ררתשה טקש #ומלבנ ,הו קהה תא טחס בוש קי'צפוט #רעתסהל
#המ-%מזל
– 120 –
העשב !קי'צפוט ריטפה -Fית רענ ,עפ יתייהש ,יעוי ,תא-
-לתב -ינומכחת- רפסה-תיבב מל אוה #,ירוכ תורשרש ונאלימש
-זכרמ-ב ה+ירא לעפמב בע !ת-יח התיכ ,ייסש רחאלו !ביבא
רקובב תבש לכבו !למרכה-קושב ,י+ תונח שי וירוהל #-יקִ ס4 ל 4 ב ֶ =ל=ו
>לוהו ררקמל סינכמ !ותמש ,י+ הכירבה %מ הלוש !תונחל עי+מ היה
לוכאל !+הנכ ו+ב ומיע תרשמה !Iב+ש ,ויהJ %הכ המלש ורבח ,ע
#ופיל בורק !קושה לש ימורה הצקב !שיוור-ובא לצא לפלפ
ליחתה רשאכו #ל-צאב ,+ >א -אביקע-ינב-ב רבח היה וירבל
התיבה עי+מ התא המלו תייה הפיא- Bוייחל וירוה ורי !תולילב ,לעיהל
@וביקב רעונה-תרבחל ?רטצהו לוכה בזע ?וסבל E -Fרחואמ >כ-לכ
הוהי תא ש+פ ,ש #היריבב בשייתהל עונ הניער+ש !והילא-הש
סיי+תה >כ-רחא #,יפסונ ,ירבחו ירו %ימינב !%מצכ ,הרבא !%מטלא
ילרטסואה עבוכה לע -ע+ושמ- היהש רפיסו -,יבושיה-תרטשמ-ל
ורבח ייב ותוא יקפה %יעמ-תבריחל אציש ינפל #,ש ול וקפינש
#תרמשמל !%הכ המלש
#יתלאש -F,ואתפ >תוא הפקתש תר ֶ ב ֶ 52ה 2 המ !קי'צפוט-
###%טבב תאזכ השוחת %ימ !עוי אל- Bקוחצב וליאכ בישה קי'צפוטו
-###הנוילע-הח+שהב %ימאמ ינא !תרוסמ רמושכ לבא
#וינפ לע >וסנ היה ,ילשורי-בוט-לי לש עבמו >ייח ע+רל
תחתמ ויחלל רח ?לצ רוכ !ע+רל ,מורתה תוחא תוק רובעכ
#לפנ אוהו ופא יריחנמ @רפ , !%יעל
#הלהבב יתקעצ -Aשבוח Aשבוח-
!,ה תא ,וסחל הסינ ויתועבצאבו הצירב עי+ה !שבוחה !ירו %ימינב
#%ופלטב להובמה ירו קעצ -!,ילוח-תיבל ימ ותוא ריבעהל ,יחרכומ-
#ובישה -!הלילב ילוא !,יפקומ ונחנא F%וריוואב F>יא-
-Aהלילה ע מעמ קיזחי אל אוה-
יתיאר #ולש ?וסה הז- Bריטפהו ורבעל חא טבמ קרז קילפ ו
-#,ואה אבצב הלאכ ,ירקמ
הכימש ונשרפ #ירו %ימינב !%יער+ל ורבח ייב קובח תמ קי'צפוט
#האפרמה תתקבל רבעוה אוה ברעב #הילע ותוא ונבכשהו הלעתב
#,ייתש רפסמ ינאו תחא רפסמל היה קילפ ו
-###רפיס ע+ר ינפל קר אלה ###+רהנ קי'צפוט ###ארונ הז !עמש-
#תורמ יתחפייתה
אוה #ונתוא ,חנל הסינו המעל וקיס רהימ %וסאה רב עונשמ
#לארומה תאלעהל ,יכירכ חולשל חיטבה
טעמ וע #חטשב ,ירוזפ ,יפלצ- #קילפ ול רמא -!,ילייח %כסת לא-
-#התשנו לכאנ זאו >ישחי
#וקיפה תמע לא ברק-תוציפקב בשו וקיס הנע -!רסב היהי-
חותפ חטש E חבטמל @ורל !%מטלא הוהי !ישיאה וצר לע קפ וקיס
לע עמש קילפ ו #ברק-תונמ ה'רבחל איבהלו E רטמ ,ינומשכ לש
אל וקיס #,ילייח %כסי אלש ונממ שרו וקיסל %פליט !לצעתה אל !>כ
+ז+יז תצירב @רופ %מטלא הוהי תא וניאר קוחרמ #ויתורהזאל העש
– 121 –
#ויתובקעב ,ירוכ תורורצו חבטמה רבעל הריהמ
#יתטלפ -!,ולשב עי+הש לזמ-
#וקיס תא לליק קילפ
@רופ בוש הארנ תורופס תוק רחאלו ברק תונמב ייטצה הוהי
ונפקתנ #ו+רה ?לצ רוכ E @ר וועבו !תומעה %וויכל תפרוטמ הצירב
#הארונ הלהב
#וילא שח ירו %ימינבו תומעה יתשמ תוקעצ ועמשנ -Aשבוח !שבוח-
%ייע # שיייבו תיסורב וקיס תא לליק בר %מזו ומצעב טלש אל קילפ
#יכבב יתצרפו ,ומה יתייה

%וזמל +ואל וילע קפ אוה #ותוא %יבה אל הוהי יכ וקיס %עט הלילב
#>ישחיש רחאל קר
#קיל ִ פ ָ וילע @רפתה -A%רקש תכיתח-
התביבסו הזע וראוה %ופצמ #הרוחש תראב ?טענ רפכהו תחנ ברעה
הלילב #בייוא יסוטמ רחא ורתש !תוינבצע רוא תומולאבו ,יקוקיזב
#עתפ-תפקתה ינפמ ונששח !ונרמש %מזה בור #תומעל %וזמ אבוה
שי+רה קי'צפוט יכ קילפל יתרמא #ונל וחינה אל קי'צפוט לע ,ירוהרהה
#ויתורוק תא רפסלו וביל תא >ופשל >רוצ שח !הבוע !ברק ופוסש
>א !%מטלא הוהי יפמ יתעמשש יויווה לע ול רפסל ,א יתטבלתה
###%טשל הפ חתפא >כבש יתששח
#רבע טקש הליל
רפיס %טוחלא #תוננוכל טלשמה סנכנ רקוב יליפרע ורזפתהשמ
,יירצמ %וירש ירוט ינש יכ רמאנ ובו -רפייפ-מ קרזנש קתפ לע עמשש
הל ָ יה ִ ו ָס4 -ינב ,ירפכהמ ?וספסא ,הירוחאמו !%יעמ-תבריח רבעל ,יענ
#%אסָ ב ָ 12 ו
-,ור %וויכל המעה %מ העמק קחרתהל יתטלחהו ייעמב יתשח
יתעמש @ר יועבו #ייעמ %וקירל ,יאתמ ,וקמכ יל וארנ ,יחישה #ברעמ
הלפה עבוכ לע התחנ י !,וקל יתיצרשכו #יתחטתשהו ז+פ לש האיצי
Bלוק יתעמש זאו #יתלהבנו ילש
-#האיצי וע התיה !לייח-
הייולת תפקשמו ייל בכש הש קחצי E יתמהתלו ייניע תא יתמרה
וילע יתלכתסה #%ותיעב יתיארש תונומתמ ותוא יתיהיז #וראווצ לע
Bתורועפ ,ייניעב
-Fהפ השוע התא המ Fהש קחצי-
+נ-תפקתה %נכתמ הנומש הביטח לש הטישפה ו+ #רויסל ונאצי-
-#רוצמהמ ,כתא ררחשל יכ
תוחפ אל ,הייח תא ,ינכסמ הלעמ ימר ,יקפמ #שערנ יתייה
#,ילייחמ
-תוקעצ העימשהב %יעמ-תבריח רבעל עונל הלחה תירצמ ה+ולפ
A,יוהיב וחבט E -Aוהי-לא-חבטא- Bויע
– 122 –
!תורורצב חתפ !-הזב-ה לא רהימ !תחא רפסמל הנמתנש !קילפ ו
,תוא ומיקה בוש %מז רובעכ #עקרק לפק ירוחאמ לא ו+וסנ הלאו
,י יל+ ריכזה הארמה #ו+וסנ ,הו ,רבעל הריו רזח קילפו !,יקפמה
#הכופש המיחב ,י+וסנו !?וחה תא ?צק-?צשב ,יפקותה
!+נילזיצ יזוע לא ונפליט Fהאלה המ #חא ,ירוכ ז+רא ,ע ונרתונ
#ואמ השק בצמה %ארונ-'חישב יכ ויפמ ונעמש #,ינומיר %יכהל הרוהש
יתפטילו ה+אב יתרהרה -!,ייחב ,וע ',ינרוא'ה לכ ,א עוי ימ-
תא !השולש >ילשאש רחאל- #יתחתמאבש ,ינומירה העברא תא
#,בילל %ומיר וקבחש ל-צאה ימחול ,תואכ #ימצעל רומשא יעיברה
רועישב ,תרוב+ תא ריכזהש !סקשנ אנכש !ונלש >נחמב יתרכזנ
-Aירצמ ?וספסא ייל יח לופא אל !אל #>-נת
תרטמ השמיש 'חישה רבק תעב+ #%ארונ-'חיש תא וזי+פה ,ירצמה
#?וקתל ולחה E ,יל+ר ליחו ,יוולמ ,יקנט !השערהה יופיחבו !החונ %ויצ
טלשמה לע רעתסהל מע חאה B,ישאר השולשל ולצפתה ,יקנטה
,יל+ר ו+ #ברעמ-,ורמ ישילשהו !ברעממ ינשה !ברעמ-%ופצמ
#עקרקל והוימצה טלשמה יני+מו !,קתה
#יקנט יטנא חתות אשונ ,-לחז יי-לע ע+פנו !@ורפל הסינ ירצמ קנט
אל ,יקנטה #,יירצמ ,יקנט השימח שומיש ללכמ איצוה ,-לחז ותוא
לש ,תשומחת #טלשמה תור+מ רטמ האמכ לש חווטל ועי+הו ורתיו
רבעל !לתה רומל ושל+ ,ימחול לש תו+וזו !לוזאל הלחה ,יני+מה
#,ויה תועש לכ רפצו ספתנ הרפוצש !תשומחת יז+רא הסומע תיאשמ
#ויטוח וקתונ הלילב קר
וליאכ בשע ול >חיל ,ירומח מצ !קירומ אש רכ לע !לתה רומב
#המחלמ %יא
היה סומע #-הזב-ה תמע לע לפנ ,יז+פה חאו !ורב+ תוז+פהה
בור תא +פסו !המעה ++ לע חנוה %רזמ !ולזמל #רמ+נ קילואש יכ חוטב
#,יסיסרה
ותושרל #המ-יהיו לתה ת+ספל @ורפל טילחה ירצמה %וירישה קפמ
ת+ולפ עונת ,הירחא #ופחי השימחו וצרפי השולש B,יקנט הנומש ומע
#,יל+ר-ליח
קיציאו קילואש #-הזב-ה תמע %וויכל רהו המיק @רפ ירצמ קנט
וזתינ שא-יקזבהו !%וירשל עבמ ורח אל ,ירוכה >א !וב ורי תלצבח
#הלפה %מ
%וויכ תחא-תבב הניש !,המ רטמ השולש לש קחרמל קנטה עי+השכו
!רובב !רש+ל תחתמ #הבכ תל התואמ הנבנש -רש+ה- לע הלעו
ועי אל ,ה #,ירוכ תורשרש ואלימו %מצכ ,הרבאו %+ סומע ובשי
תינפת #עקש תצקו קרח ++ה יכ !וניחבהש ?א !,הילעמ ירצמ קנטש
קנטה !לזמה הברמל #,ריהזהל וקיפסה אלש הריהמ הכ התיה קנטה
לא עי+השכו #העב+ה זכרמ לא >ישמהו -רש+-ה תא החלצהב רבע
ומצע אצמ אוהו !ופרטצה אל ,יקנטה רתי !ותמהתל #רצע 'חישה רבק
לש קחרממ וב עו+פל הסינ -טאיפ-ה שיא #בייוא חטשב וב
– 123 –
הקלחמה למס #איטחה E תוש+רתה בורמ >א !רטמ רשע-השימחכ
המר+ העי+פה #קנטה תמקב ע+פו !>ר !ילכה תא ונממ חקל
#>ישחהל לחהש !לתה תא הריאה ע+רלו !הקילל
+הנ תשעתה הרהמ ע #החמש תו+אשב תולעתהמ ואצי ה'רבחה
-סמר- בוש #הרזח תוריהמב טעשו ותוא בבוס הקילה ?א לעו !קנטה
רובחל רהימ !יופיח קנט !ו+וז-%ב #העב+ה רומב רצעו !רבקה תל תא
#ירצמה חטשל ותוא רר+ הלפ לבכ תרזעבו !וילא
-ליח ו+ רטמוליק יצחו השולשכ לש חווטב הל+תנ רקובב תרחמל
חווטל רבעמ היה קחרמה #,יקנטו תוינויריש וירוחאמשכ !ירצמ יל+ר
קילואש >א !הכרהה תרבוחב בתכנ >כ !-הזב-ה לש יביטקפאה
ע הרר+ה תא ולעה ,ה #רבה תונוכנ תא קובל וטילחה סומעו
-ל !הפוס $!'(( העתפהה #>ורא רורצ ,ירצמב וחלישו E רטמ
ופסא !ורצע ,יסנלובמא !הלהבב @צורתהל ולחה ,ילייח Bהמיהה
#שבוש רסהו !,יעוצפ
לש ,תואצמיה לע ירהנ הוהי טלשמה קפמל ועיוה רשאכ
#,יסנלובמא לע הרוי וניא ל-הצ #שא רוצנל קפ E חטשב ,יסנלובמא
#תירצמ הפקתה ושביש ,ה !ונווכתהש ילבמ !>כו

#המעה יל !הלעתב ובשי קילואשו סומע #וכלהו ורב+ תוז+פהה
ע+פ סיסרו !הלעתה %פומ היימימ תחקל יכ ע+רל ,מורתה סומע
#וב+ב
#קילואשל טקשב עיוה -!יתעצפנ-
ישנא #וב לפטל הלחהו המחנ העיפוה -Aשבוח !שבוח- תואירקל
המחנ #ע+פנ אל -,ינרוא-המ חא ?א זא ע #,ילהובמ ויה תווצה
ת+פהל הקירז לע ע+יימ %תמו-אשמ ליחתה %אכו עצפה תא השבח
ו+ינבו !ינלוק חוכיו רחאו !תוקירזמ חפ !ימתמו זאמ !סומע #,יבאכ
וז יכ !>כ לע הל הוה !%כמ רחאל #הקירז ול הקירזה המחנ !ותעל
ירוחאמ ,יעוצפה זוכירל לבוה אוה !שבחנש רחאל #ויבאכ לע הלקה
#,ילוח-תיבל הנופ הלילבו !'חישה רבק
הלכי אל >א !ותוא השבח !וילא הלחז המחנו הרזעל קעז עוצפ
-%יעמ ילאכימ ?סויו איורב %וע+ #הרזע השקיבו העב+ל ותוא רור+ל
#טלשמל ואיבהל ועייסו %ורמל תוזירזב ושל+ !היתואירקל ונענ ורח
#,ילוחה-תיבל וכרב רטפנ עוצפה
,יפי'+ תקלחמ טלשמל ועי+ה !הכישחה תוסחבו !בייואה ת+יסנ ,ע
השולש ויה !,יני+מל !ונל #,יע+פנ יוניפל סנלובמאו הביטחה לש
האמכו ,י+ורה ,ישולש בייואל וליאו !,יעוצפ השימחו ,ירשעו ,י+ורה
#שומיש ללכמ ואצוה ,יירצמ ,יקנט העבש #,יעוצפ
תרחמל #שוביכה ,ע ומילשה ,ירצמה #,ייתסה %ארונ-'חישב ברקה
יתביטחה תוברתה-%יצק %ומיל קזויו הביטחה לש יברק-? אצי ,ויה
Bבתכ
– 124 –

&תודלי ימימ דועש עדוי ינא ,דואמ יילע יזגרתש המחנ עדוי ינא...
-לע--א .#ימולישו %ר שורדל יל" ,הענצ" &תדו"ע תא תושעל תכנוח
,ונרחתה קומע-קומע .$לשמה לע #יעגר #תוא חוכשל לכוא אל ןכ-י
,דגנה תוקתהמ לק "ורל שו"יכה יכ ,ונא #יעדוי .#ינורי$ #ילייח ונניא
זג ,הזגהה הא"שכו .ונרחו ונרח ןכ-לע .או"ל תוהמהמתמ ןניאש
קרו + תוריחה &ות" קומע ונמצע ונמ$ה ,#יוחדו #יוצ ,זג רחא
#יזגהשכ + &תמוק אולמ" ,הייולג ,תודמעה ןי" הרע% חורכ תצר תא
!...!ש"וח ,ש"וח! *תואירקל ה"ושק ,&לאמשמו &נימימ #יצצותמ
.&די תא )חולו &ל הדומ ינא ןכ-י-לע--או ,יילע יזגרתש עדוי ינא

#%יעמ-תבריחב ררש טקש
קבא תורמת !ברעמ-%ופצמ ירחמ שער עתפל עמשנ ,יירהצה-רחא
,ימ-לחז תורשע #ונישאר לעמ ?לח ,ירוכ לובמ #המימשה וממורתה
#העיסנ ב+א ,ירויו ,יפרוטמכ ,ירהו !קוחרמ וארנ ,יפי'+ו
לש תיביסאמ הכ הפקתה ?והנש יוכיס לכ %יא #ונלש ?וסה הז-
!קי'צפוט >לה ,ושלש Fתוחורה-לכל ועי+ה ,ה %יאמ #ירצמ %ויריש
-#ונרות ,ויהו %מטלא הוהי לומתא
תעבט תא יתששימ תועזוימה ייתועבצאבו !%ומיר לימרתהמ יתפלש
#הרצינה
!יתחפשמ-ינבמ !ימיאמ רפנ ינא Bהייוול לע ,לוחו ,ייניע ,צוע ינא
בואב הלעמ ינא #התיכל יירבחמו !,ירוענ תייווחכ יתוא רוכזתש המענמ
אצומו !ינממ ול תפכיא >כ-לכ אלו הקירמאב ול יחה !רפוסה יבא תא
הרוב+-ריש לש הרוש תולמלממ ייתפששכ הייוולל לעמ יל ?חרמ ימצע
Bעוי
-###לפנ ?סוי רובי+ !ונצרא עב !ונמע עב-
החרזמ עסונה !רוטקרטל המותר הל+ע לע חנוי ,ירוחש ?וטע %ורא
יבצבו אמיאב %יחבמ ינא %וראה רחא #@וביקה להנתמ וירוחאמ #טא-טא
השובל אמא #קוניתה יחא !יטומ תא ויתועורז לע קיזחמה !הלעב
הינתומ תא קבוח הלעב #יכבב תררממ איהו הינפ לע המוניה !,ירוחש
ש+ינ !התוא ועל >רוצ שח ינאו יתוא עזעזמ מעמה #הב קיזחמו
,יכלוה ונא Fחור ינא ,אה #יב הניחבמ הניא איה #הייחלל קשונו הילא
###%ור+ב תוקנוח תועמהו ,יכובו
לש ריש ארקי !תוטובח ,ילימ רמאי ,תסה %מ @וביקב יפסמה
#,ייתסי לוכהו !והשלכ ררושמ
B+נילזיצ יזוע קפמה לש תמעור האירק תעקוב עתפלו
הביטח לש הטישפה ו+ הז Aונלש ה'רבח הלא Aתוריל אל-
-Aהנומש
>רעמה לע תופרוטמכ תוטעוש %ויריש ת+ולפו ,ימ-לחז תו+ולפ יתש
ברעמ %וויכל ,ורמ %יעמ-תבריח תא תפקוע תחא ה+ולפ #ירצמה
וללה #עקרק לפק ירוחאמ תרתתסמש תירצמ ר-יח ת+ולפב תלקתנו
היינש %ויריש ת+ולפ #,ייח ,תוא וסמר ,ימ-לחזהו E תוריל וקיפסה אל
– 125 –
,יירצמ ,ילייח #תושונא וב תע+ופו טלמנה ירצמה %וירישה לע תרעתסמ
השועה !הביטחה לש ,יפי'+ ת+ולפ הניכהש בראמ לא רשי ,יטלמנ
#תומש ,הב
תחמשל יב ופלחתה תוומ לש תושוחתו !ית+אש -A,יטרסהמ הזחמ-
#הריא ,ייח
B,ואה אבצב !זא ומכ +ואשל לחהו המעה לע מענ קילפ ו
-Aהר ָ /ה Aהר ָ /ה-
#,ייי ,יפנפנמו ,יקבחתמ !,יחרוצ ונאשכ !תומעה %מ ונאצי
#ותחטבה תא ,ייק הש קחצי
קילפ ו ריטפה -###וכז אל %מטלא הוהיו קי'צפוט ,הרבאש לבח-
#רעצב
– 126 –
ןביגה גילז :ט"י קרפ
לש תושוחתב וכלהתה הקלחמה ילייחו !ט/ע=9ל הבש הקלחמה
ועמש ,לוכ #%מטלא הוהי לש ותליפנ לע וקיסל חלס אל שיא #סעכ
%מזב !חילצה אוה #תוריהיה ויתובושת תאו !קילפ ו לש ויתורהזא תא
-רוספורפ %ימ #הבר תרוקיבו סעכ ררועל !הקלחמב היהש רצקה
#,לוכמ בוט רתוי לוכה עיש רתסמ
ללו+ ציכו !%יעמ-תבריחל ונכרב הוהי ,ע העיסנה תא יתחכש אל
-ירופרפ ונטבב שח תומל >לוהה ,א יכ תעל יתחכונ בוש #ויתורוק
!תולפט תונומאל ,וקמ %יא ,נמא ונלביקש יטסילאירטמה >וניחב #תוומ
,ייויווה סקט F%טב-תושוחת %תוא ,יריבסמ !תוחורה לכל !ציכ >א
הוהי !קי'צפוט ,הרבא !ר+ניז ?סוי B,עפ רחא ,עפ ומצע לע רזח
#קיפסי אל %פ ויתורוק ללו+ל רהימ ורותב חא לכ #%מטלא
השל+ש !%אש-תיבב %מטלא הוהי ,ע יתמייקש החישב יתרכזנ
ציכ Bהארונה הלאשל רבסה יתשקיבו !ול בוטו עשר !ול ערו קיצל
+-ירת לע תואנקב ורמשש !,יקיצו ,ייסח לש תומילש תוליהק
AFקתש לארשי יהולאו !@יוושוא ירונתב ,ייח ופרשנ E תווצמה
רופאה טקסקה עבוכ תא %קית !בצעב ושאר ענענ !ריווחה הוהי
-#>ממ אלפומב רוקחת לא- B,ייפתכ תכישמ ב+א ריטפהו ושארל
,יהולא- Bבישה רוהרה רחאלו !הלאש התוא ,עפ לאשנ רפוסה יבא
וקספ אלש ,ינפנח תלהקמ ?ופא !יעיבשה עיקרב תע התוא ההש
,יללועמ המ תוארלו הטמל @יצהל חכש תחנ בורמו !וחבשלו וללהל
-#רחבנה ומעל
הווכינ היריבב ותויהב יכ %מטלא הוהי רפיס תרחא תונמזהב
!ררועתהשכ #תמש ,לח ,ש בכששכו !,ילוח-תיבל שחוהו ויל+רב
תא ריעה !רקוב-תונפל שולשב היריבל עי+ה !,ילוחה-תיבמ טלמנ
ורבח !יבו ,ע >לתש E המחלמהמ רוזחי אל ,אש !הל רמאו !לחר
#%יער+ל
###האובנ ,ה !,יבר ,ירקמב !תומולח
הלילש עבש-תב ומיאמ עמש יכ יבא ,ימיל יל רפיס אשונ ותואבו
טקניטסניאה #רטפנ !יירו+ליב הרייעה לש הבר !היבאש המלח חא
הילי ינש תא הלטנ רקובב תרחמלו !תמא-,ולח המלחש הל רמא
השרוומ תבכרב ,מיע העסנו !השמ ויחא תאו קחצי יבא תא !,יריעצה
בורק !תונחתה תחאב #,ימי השולש הכראש העיסנ !יירו+ליבל
היבא יכ הל ורשיבש !יירו+ליבמ ,ישנ יתשב הש+פ איה !%ילבולל
###רטפנ
יתע+הו !,יינוי+ה ,ירבסה ,הל %יאש ,ירב הברה ורק המחלמב
– 127 –
!תושוחתו ,יטקניטסניא תכרעמ תלעופ לנויצארה צל יכ הנקסמל
!%יעמ-תבריחב יכ יתרכזנ עתפל #וכר תא ,אל הביתכמ תחא אלש
מוע %מטלא הוהי תא קוחרמ יתיאר !המחה @נה ,ע !,וי לש ורקובב
תוכורכ ועורז לעו %יליפת תפטוט וחצמל !תילט ?וטע !החוש >ותב
%מז וילע יתלכתסה #לארשי יהולאל ללפתה הלו+ הנווכבו !תועוצרה
###הנורחאה ותליפת וזש יל רמא יבילו !בר
איצוהל טילחהו טועושב ו+ה יניצק תא -+מה %לא סניכ ברעב
#שפנ תוקוצמ קיחהל ,כר ,יינפו+ ,יישק !וירבל #,ינומיאל ונתוא
#תואבל %נוכתהל שיו ויתומישמ תא ,ייס אל %ייע ו+ה !>כ לע ?סונ
#ירי ינומיאו תועסמ הללכ תינכותה
,ינק ינש !היירי-תונוכמ יתש הקלחמה הזרא רקובב תרחמל
היה הכילהה %וויכ #>רל ונאציו !ישיא קשנ !תשומחת יז+רא !,ייברזר
#חיפר תונחמל הכילוהש הנשי לזרב-תליסמל ונע+ה #חרזמ-%ופצל
לע העורש ירצמ לייח תפו+ הארמל ונרצענ תחא-תבבו הכרואל ונכלה
ירופיצו ,ינת יי-לע וערקנ ופו+מ ,יקלח !ויל ישיאה וקשנ !לוחה
#הוו ָאה ָ -לא-בא0 2 /א0 2 ב תויוו+ה תא ריכזה %וחריסהו עזעיז הארמה #?רט
אוהשכ +יל ִ ז ֶ ריטפה -!,ייסנכמב ,ישועו תמ לש הפו+ ,יאור ,תא-
,ירשעו האמ ונייה- Bרפסל לחהו %יתמה אל !,יימשל ,ייניע ל+ל+מ
ע !%וזמ ילב ,וי רשע-הנומש העסנ תבכרהו !רקב-%ורקב שיא
,יתמ ,יעשת #,ייח שיא ,ישולש ונראשנ עסמה ?וסב #לאוונכוב
,תאו E ,יינש וכלה %יעמ-תבריחב וליאו #%ורקה >ותב תומירעב ובכש
-#,ייסנכמב ,ינברחמ
!בהז יניש ?שח >ייחשכו !תוטלוב ,ייחל תומצע !,יבחר ,ינפ
!הלו+ תשקב ?ופכ ב+ #המחלמה רחא ול וניקתה ,ינקירמאהש
לש טקש-יא וב היה #ראווצה תוילוחב המויסו ,יינתומה וקב התליחתש
וינפ ותוועתה עתפל #תיפסכ ירוכ +וזכ וצצורתה וינושיא #?רנ ,א
#ויעמ תונפב ,יורי+מ לבוס אוה וירבל #ונטב לע חוכב תוכהל לחהו
תא וינישב %חט !הנממ חתנ ס+נ !תיכוכז סוכ ולימרתמ ?לש !רצע ע+רל
!וירבל #-הפורתה- תא עלבו E הקוו קובקב חתפ !ק ע היסיסר
#%תוא ,יעי+רמו -סעקשיקה תונפ- תא ,יר+מ תיכוכזה יסיסר
#,אכ לייחל ובכ %תמ תניחבב !תמה תא רובקנש עיצה קיממ
!ונחנא המ Fרובקנ שו+פנש הלבנ לכ !המ- Bקוחצב @רפ וקיס
#תלו+לו+ב זובב טעבו E -F,ירצמ תלשממ לש אשיק-הרבח
#קיממ טלפ -!%ברוחמ טסיאס תכיתח-
#וקיס בי+ה -!רהוס-תיבל ונלצא ,יכלוה הלאכ ,ירובי לע-
לש ומ לוק ,אה #התא וא ינא !,של תכלל >ירצ ימ רורב אל-
-AFהמאה %מ >ילא קעוצ אל %מטלא הוהי
#קיממ ,ע ההזמ הקלחמהש %יבה ה'רבחה יטבממ #ריווחה וקיס
#עמ טעמכ +ילזו !ועצל וכישמה ,ה
-Fהרק המ-
?וס תארקלש רפיס -#הכילה %מזב ,רנ ינא תוומה עצמ זאמ-
– 128 –
#,ימי הרשע ילואו עובש וכלה ,ה #עצמל ,תוא ואיצוה המחלמה
?טח E לפנש ימ #%ושיל ,+ו תכלל ,+ רשפאש !יתעי אל ,עפ-?א-
-#רוכ
רמ+ אוה #?וסה הזש שי+רה עצמ ותואב ירישעה וא יעישתה הלילב
יה #בורק ינקירמאה אבצהש עי והשכיא לבא ומצע לע לבאתהל
התא !+ילז- Bומצעל זא רמאש רכז אוה #,הינזואל ע ועי+ה תוצצפהה
ול %תנ הזו -!,יר+פתמ הלאה ,יצאנה >יא >לש ,ייניעב תוארל חרכומ
סנאה !הנחמה קפמ-%+ס לש ונור+ תא תפול אוהש ,לח ,עפ אל #חוכ
#ורשב תא ערוק וינרופיצבו !%אמרוטש
,ימ-תלעת וצח !%זואהשייא ,שב תינמר+ הרייע יל ורבע ,ה ברעב
#ושי+רה אל ,ירמושהו הכותל קילחה +ילז הני9. -הכילה ב+או !הנטק
#,ינקירמאה ועי+ה ,ימי השולש רובעכ
וקיס #,יפנע רוטעו עז+ בחר הלאצ @על תחתמ הרצע הקלחמה
הביס לכ %יא יכ ריהבה וקיסו הכראתה החונמה #החונמ לע עיוה
ע !@על תחתמ !לצב חונל רשפא ותניחבמ #,יבר ,ירטמוליק וכלייש
#טועושל בושל >כ-רחאו ,יירהצה-רחא עברא
וקרפתה ה'רבחה #החמש ינמיס וארנ אלש ?א חכוותה אל שיא
תואלו הטהל שמשה !?רוחה ?א לע #,נמנ ,קלחו הלאצל תחתמ
?וס-?וסשכו !תוילנלפב ונינפ תא וניחמ !ונעזה #?ו+ה תא הקתיש
#לוח ירי+ר+ו ,ישבי ,ילועב+ ונב החיטה איה E חור הבשנ
הלע טא-טא >א !ססיה +ילזו !ויתורוק תא רפסיש +ילזמ שקיב יו ִו ָ
שיייב ,ייוטיב ,יוולמ ויהש !,ימ+מו+מה וירב >ותמ וייח רופיס
#תינמר+בו
לכ ,ע חי סמעוה אוהו המחלמה הצרפ הרשע-שש %ב ותויהב
!ריעצ היה +ילז #%וימל !'@יוושואב הרצעש תבכר לע 'זולב ,ירב+ה
לא ותוא וחלש ,ינמר+ה #,ייניש אלמ ויפו ל+רסכ רשי וב+ !ופו+ב אירב
#,יכוכ-,יכוכ ,ייונב ויה ,חפה תורכמ #'@יבוטק יל הנטק תורכמ ריע
העירכב ובצח ,ה #רטמיטנס ,ינומשל ,ישיש %יב היה >וכ לש והבו+
רקוב-תונפל שולשב #עובשב ,ימי העבש !הממיב תועש הרשע-הנומש
רטמוליק הנומש וכלהו הרושב ורתסה !,ירמושה תוקעצ לוקל ומק
Bתימוי %וזמ תנמל הנושארל וכז ,ש #הנחמל ובש תוצחב #הרכמה לא
תא וחקל ,ה #לילו @ומח קרמ תחלצו רוחש ,חל ,ר+וליק עבר
חוכ ול היהש ימ #,יש+רה לע ,יצוצר ולפנו !,הי+בב ואיבחה !,חלה
#@חרתהל >לה E
קיתב ול שי ,א שבוחה ירו %ימינב תא לאשו ונטבב זחא בוש עתפל
#-סקלסקא- תולול+ תסיפח ורבעל קרז הזו !לשלשמ רמוח
טס4 1ֶ מ4 !>אז ָ עטֶ /+ א סקל 2 סק4 א ֶ - Bשיייב ריטפהו הפיטעב @יצה +ילז
E אלפנ רב סקל 2 סק4 א ֶ - Bישפוח ,ו+רתבו -###>אס2 ; טק4 אקָ מ. !לס4 יב ִ K
-#תכ ,יטלופ E טעמ ,יעלוב
תורוחש ,יזיעו !ביהצמ ?לש הש תסיפ השרפנ ,המ המ-קחרמ
תעור !הרוחש הלמשב תיאוב הלי רחא בקע +ילז #ל בשע וכחל
– 129 –
!%קז רוטע !%בל-,וח רמונמ שית #רזפתי לבל רעה לע הרמשש !,יזיע
!הירוחא תא חרחר אוה #הריעצ זע לע רוה+ל הסינ E תול+ועמ וינרק
#הקמח איהו !,יימשל ,ייניש ?שח !קנאנ !הע+
#+ילז ,המה -!ל'זמילש קיטש א-
#קיממ לאש -Fותוא ?ילחהל %כומ התא ילוא-
%יצק הנחמב ונל היה !,יעוי ,תא- #%יצרה עתפלו קוחצב @רפ +ילז
,ילאוש אל ,תא המלו #זע קפ תולילבש !הנחמה תלהניממ !ינמר+
-Fעוי ינא >יא
-Fתמאב >יא !ונ-
הנחמה-קפמ %+ס לש בלכה תרואמל הלילב בנ+תמ יתייהשכ-
ינש יתיאר ,עפ אל !תומצע ירייש ותחלצמ בונ+ל יכ !%אמרוטש סנאה
-#הל עקות %יצקהו זע ,יקיזחמ ,ינמר+
לוכהש עבשנ +ילז >א E %מצכ ריטפה -!האוש טילפ לש ינלוח %וימ-
#תמא
#הצוחה רהימו ונטבב שח +ילז
זא E >לה %מטלא הוהי !>לה קי'צפוט Fתונואכי י הפ %יא !וי+ת-
#%מצכ ההת -Fהאוש ירופיס הז ונל @וחנש המ
תא ?וסאל +ילז +הונ החורא לכ ירחאש רפיס !+ילז ,ע ייתהש !יוו
#ולימרתב ,זרואו תב+מב ,תוא ?טוע !%חלושה לע ורתונש ,חלה ירייש
#לוכאל המ היהי אל אמש !ששוח %ייע
היר+יס תיצה !?וסכ תצמ !תויר+יס תספוק ולימרתמ ?לש !בש +ילז
#הנשע תא עלבו
,יבכוכ השימח %ויסנפ אוה ט/ע=9 חירסמה רפכהש יל ונימאת-
-#תונחמב היהש המ תמועל
!תוקירז יתשל הכז +ילז ,וי לכ #רוקיע תונויסינ וילע וכרע ,ינמר+ה
#הרשה-טוחל תחאו הזחה-תיבל תחא
#יוו לאש -Fורשת אלש השוחת ,עפ >ל התיה !+ילז-
ונעסנשכ ,עפו הירטניזי יתפטחשכ ,עפ #,ימעפ הברה !חטב !ונ-
לש הלאש התיה וז #,וי רשע-הנומש ,ימ ילבו לכוא ילב תומהב-%ורקב
-#בערב עוו+נ ונלוכש ע %מז
אלו ,יליהת ורמא %מזה לכש הבישי-ירוחבו ,ינבר אלמ היה %ורקה
וע תבכרה העסנ וליא #סנל וויק !המימשה ,היניע ,ירהל וקספ
תא וצחש רחאל #לזמ לש %יינע #,ירמ+נ ויה ,לוכ השולש-,יימוי
-חלי+ ינש !,תוא טישפה חא ריסא #לאוונכובל ועי+ה !היקבולסוכ'צ
המר+ש לוזיל תכירבל ,תוא >ילשה ישילשו ,שאר רעיש תא טרמ
היה רורחשה ,ויב #,ויל תחא ולביק לכוא #?ו+ה לכב תויווכ ,הל
,ילוח-תיבב ותוא וזפשיא ,ינקירמאה A,ר+וליק ,יינשו ,ירשע ולקשמ
#תוקירזה יקזנ תא אפרלו וב+ תא רשייל תושאונ ולמע ,יאפורהו יאבצ
#סב+ב הנותנ ופו+ תיצחמשכ בכש ,ייתנש
H
– 130 –
-תליסמ יל ונפלח #עסמל ונאצי בוש !ברע-תונפל !,ויה-תרחמל
#החונמ לע עיוה וקיסו !הלאצל ונע+ה !ירצמה תפו+ יל !לזרבה
!,ואה-אבצב !,לצא יכ ול רמאו קילפ ו וילא ש+ינ העשכ רחאל
ימ Bרמולכ -!ברקב סוחל אל עמשמ ,ינומיאב סוחל- Bהרמיא תמייק
#ברקב לשוכ E ,ינומאב לזלזמש
עו+פל הלולע החונמה אמש ששחה וב רקינ #רסמה תא טלק וקיס
טלק ,+ אוה #וילע %ישלהל ל+וסמ הקלחמהמ חא לכ #+נארמובכ וב
#הקלחמה ,ע ,יחותמה ויסחי תא רפשמ וניא הז עצ יכ
#השערהב החתפ ,ירצרצ תלהקמו ועוו+ ,וי לש ,ינורחא תוהו+נ
#ליפאמ %תסוב אבחנ הירוחאמש !רבצ ילע לש ר+ יל ונפלח !ונמק
חור #קורי !,וא !קורי !,וא #ובהבה ויתורואו %וטירב ?לח %וריווא
#קבא יננע ורזיפו צ לא צמ וענ ,ישורבו הבשנ
#ונבכשנ תחא-תבבו הזע תוצצופתה העמשנ עתפל
Fבראמ לע ונילע ,אה Fהרק המ
תוק #שא בישהל ,ינוכנ E הייריה-תונוכמ יתש תא תוריהמב ונבצה
#הכישחה ימתכל עבמ רוחל יכ !,ייניע ,יצמאמ !ונבכש תוכורא
Fשקומ לע >ר ילוא Fוקיס ,לענ %כיהו שאה התרונ תוחורה-לכל %יינמ
לכב תוטלשנ יתלב תויער שחו @וציפה ,וקמל בורק היה קיממ
אוהו ררחתסה ושאר #איקהל לחהו עברא לע ערכ אוה #ופו+ יקלח
#לקשמה יוויש תא ביא
תועיצפ אצמ אלו ופו+ תא קב !וילא שח ירו %ימינב שבוחה
#תוינוציח
יכ זיזח >ילשה אוה #,יכויח אלמ וקיס עיפוה תוחא תוק רובעכ
#וירבכ -!המחלמ תריוואל הקלחמה תא סינכהל-
!קיממ- Bועי+רהל שקיב !קיממ ביבס ולהקנ לוכה יכ הארשמ
-#זיזח לוכה->סב הז Aששואתת
#קיממ וילע קעצ -AFזיזח תכלשה ,ואתפ המ !>ומכש טוייא תכיתח-
#ומצע תא קיצהל וקיס הסינ -!המחלמ שיש חכשת אלש יתיצר-
%מטלא הוהי תא תחלששכ !תחכש התא לבא !יתחכש אל ינא-
-A,י'ציבנס איבהל
#טועושל ותוא ונאשנו הקנולא לע קיממ תא ונבכשה
!>תוא ,יבחוס ה'רבח העברא #,ייח השוע התאש !קיממ יל %ימאת-
עתפלו #הקנולאה יאשונ ,ע הנמנש !+ילז ול ריעה - !>יסנ תייה וליאכ
-#,יייה לע ואשנ ,עפ יתוא ,+- Bרכזנ
הז הובעל תאצל אלו הלוח תויהל #הירטניזי לביק +ילז חא ,וי
ותוא וחירכה וירבח לבא !,ייחה %מ רפנ רבכש תמאה Aשארב רוכ
תא וקיה ,ה #ויל+ר לע ומעל ל+וסמ היה אל אוה #הובעל תאצל
שיבכה תא ,הזיי !,ב לוהמ !'קער'הש וחפ יכ !וילוסרקל ויסנכמ
-רעשב ,ימראנ'זה יל ורבעשכו #שארב רוכ ול ועקתי ,ינמר+הו
ויל+ר תופכש >כ ותוא ואשנו ויחש-יתבל תחתמ ותוא ומירה ,ה !הנחמה
###לולסה שיבכה לע וכר אל
– 131 –
H
,יברעה חאב #@וביקל עסנו הרצק השפוחל הכז !ששואתה קיממ
החישה #תואירב תוביסמ אבצהמ הררחושש !הוואנ לש הרחב רקיב
קפאתה אל קיממ #-רלנש-ב ,תוהשו !,יזילעה תרצנ ימיל הל+ל+תה
הוואנו !ל-צאהמ יר'+ ,ע הבכשש !תעשורמ תוליכר התוא לע לאשו
#הרחנ
-Fהלאה ,ירקשל תנמאהש !יל י+הל הצור התא-
המ תרכוז #%וי ותואב יביל לכב >ילע יתנ+ה !>ל רוכז ,א-
-Fיתרמאש
-#הקישנ >ל תתלו ,וקל זא יתיצר #תרכוז !תרכוז- #הנהנה הוואנ
#תונבל ,ייניש ?שחו >ויחב @רק -!?קת %ייע הז-
קוביח ול הקינעה !ושארב היי יתשב הספת !וילא הש+ינ הוואנ
תא של קוביח ב+או הקישנ ריזחה קיממ #ויתפשל הקשנו >שוממ
ריחהו ,ירצקה היסנכמ תיימו+ל תחתמ וי-?כ תא קימחה !היש
#תועבצא
#הטימב ,מצע ואצמ !הרהמ ע
-#הלותב ינא !קיממ-
-#%ימאמ אל ינא-
-#חכווית ע+ר וע-
?ינה !%ייטצמ יאטרופס ותויהב #,וסחמב רצענו רוחל לחה קיממ
E רוקזה ורבא לע קימ ולקשמ בוכ לכ תאו ריוואב ויל+רו ויי
רחאל #היניעב ווקינ תועמו באכמ החנ+ הוואנ #הרעסב @רפנ ,וסחמהו
#>לייו שבלתי !רוא קילי אלש השקיב !ונעטמ קרפש
-Fרסב הז !הוואנ-
-Fתמא יתרביש החכוה תלביק-
-Fרחמ ,+ אובל לכוא #יתלביק >יא ועו-
-#,עט הברה %יא ת/רבח ילב ,ינויזל !קיממ-
,יחישה יכבשל עבמ חי+ה חרי #אצי שרחו היתפשל קשנ קיממ
#ויאל וחמש וליאכ !ובכו וצצנ ,יבכוכו
H
תנשב 1)'1 יתש+פ ,שו !וכע ,ילועה ריעב רעונ תכרהל יתחלשנ
לע נעש תוצצונ תועבט יתשמ בל !הנתשה אל טעמכש +ילזב
%ועשו !וראווצל %וילמ ,ע בהז תרשרש #תוקוסהו תורצקה ויתועבצא
תימוקמה תויניטנבלה %מ והשמ יכ המו #תילאמשה וי קרפ לע רוה
%ימזה +ילז !ימוקמה עונלוקה-תיב לומ !הפק-תיבב ונבשייתה #וב קב
לע לאש +ילז #,יזופת-@ימ קובקבב יתקפתסה ינאו קאינוק סוכ ומצעל
– 132 –
#קוחה ,ע >בתסה הנורחאל יכ המ+ועב רפיס >כ-רחאו -%רוא- ילייח
ינא ,ואתפו !ישארה בוחרב !הפ לייטמ ינא חא ,וי !%יבמ התא-
-#ולש בלכה ,ע >לוה !הנחמה קפמ %+ס !%אמרוטש סנאה תא האור
,+ #קפס %יא !סנאה הז !%כ- Bטילחהו ויניע תא ?שפש !רצענ +ילז
-#בלכ ותוא !בלכה
#ובלכל קורשל +הנ סנאהש הקירשה תא קרש !חוטב תויהל יכ >א
#ובנזב שכשכ בלכהו ושאר תא הנפה ִ סנאה
!ראווצב ותוא יתספת !וילא יתש+ינ #שארל יל הלוע ,הש יתש+רה-
-#'קסיפ'ב ?ור+או %טבב ?ור+א !שארב ?ור+א ול יתתנ
ולזמ עורל #אובל הרחיא אל הרטשמהו סנלובמא קעזוה >כ-רחא
הקומע הטרח עיבה !לצנתה +ילז #רסוימה ונוימי יעותעת #יוהיזב העט
E ויתועלצמ המכ רבשו ופוצרפ תא קסירש %וויכ >א !טפשמה-תיבב
-לע רסאמו ילמס סנק וילע ליטהו ורעצב ?תתשה טפושה #עשרוה
#יאנת
-#,יאשינ +ילזו הרוב- Bהנמזה הבו תר+יא ראוה איבה הנש רובעכ
העפש הריה #הנותחל ועסנו הנמזהל ונענ -%רוא- ילייחמ קלח
יסנכמ !הרוחצ ישמ תצלוח שבל #רשואמ הארנ +ילז #,יחרואו ,יחרפ
תונשב !הרוב #קומס %רופיצ חרפ ותצלוח שלו !,יהכ-,ימוח יוררוק
לש קו ,ע !תוריאמ !תולו+ ,ייניע !המוק תכומנ !הייחל ,ישולשה
,יסומע ויה תונחלושה #,ימעטמ שי+הלו @צולתהל התבריה !תובבוש
היה #תונחמל וירבח יירש ,ע השי+פ בוש #ש-יי יקובקבו תוריפ !תו+וע
!תויוותסה %תוא !הרמה הפיטל טהל ותוא B?תושמה %מ הברה ,הל
שייי ורבי ,ה #ופסינש ,הירבח לעו בערה לע !לבסה לע תויוצצולתה
#תינמר+ו תינלופ הלוהמ
#%ויצל-%ושארמ ,ינבר תחפשמל תב איה הרובש יל עונ ברע ותואב
הנושארל !+ילזל עונ זאו ,ינפה-רשמ לא ונפו %תחתהל וטילחה ,ה
%וויכ E -%ותיח ילוספ- לש הרוחשה המישרב עיפומ ומשש !וייחב
!רבה ,הל עונשמ !הרוב לש הירוה #ופו+ב ,ייוסינ וכרע ,ינמר+הש
הביסמה #הבריס הרובו !הפרח ,הילע טימת אלו ותוא שוטיתש ושר
#בר אלל הכרענ
H
רבוטקוא 1)D' ,עטמ יתחלשנ #תישישה תסנכל תוריחבה עומ #
,יברעה חאב #תוריחבב ,-פמל רוזעל !%יקצומ-תיירקל @וביקה
המואנ רחאל #תיתה הייפכב קבאמל השקוהש הפיסא הנ+רוא
!,יפסאנה %מ המכ המבל ולע !%מסור+ הקייח תינזיטרפה לש ש+רמה
רשנ ורעיש !%מש ופו+ #+ילז הלע עתפל #,בילב רשא תא ועיבהש
ייוקיל לשב יינזוא לא ועי+ה אל וירב תליחת #וירבאב תרכינ תובכו
– 133 –
Bרב+ ולוק ה+רהב >א !%ופורקמ
#,ירורא ,יוהי !'%עוי עטכולפאפ' ונחנאש ורמא ,ינמר+ה זא###-
ונחנא לארשי ינבר לש ,היניעב ,+ לבא #ורמא ,ינמר+ה זא !%י=ש
%תחתהל רוסאש !סואימ תמחמ ,יצקומ !,יערוצמ E '%עוי עטכולפאפ'
רתוי ילוא U,יקוצ ,ה ילוא- !?יסוה הבשחמ לש ע+ר רחאלו -#ונתיא
-Aרוהטה יוהיה עז+ה תא ונמהיז אלו ,ירונתב ונפרשנ וליא היה בוט
לוספל תושר ,כל %תנ ימ !,ינברה יתובר- Bלאשו ולוק תא ,ירה זאו
היה %כיה ,כמצע תא ,תלאש אל ,עפ ?אש הז >יא F%תחתהלמ יתוא
יאתל וכלה בל ירוהטו ,ירח ,יוהי לש תומילש תוליהקשכ ,כיהולא
שיייב ,ייוטיב !הקעזל >פה ולוקו הרב+ ותוש+רתה -AF,יזא+ה
Fיפו+ב וללעתה ,ינמר+הש איה יתמשא יכו- !וירב >ותל ובברתשנ
,כניא #,כרב ,יכלוה ,תאו !יוהי ינאש %וויכ יתוא ושינעה ,ינמר+ה
+ילז #%חלושה לעש ,ימה סוכמ ,+לו !,עזב קעצ -A,יצאנהמ ,יבוט
#רזח עתפל >א !המבה %מ תרל %ווכתה
אל ,ינמר+ה !,יזא+ה יאת לא ,יכוראה ,ירותב !,ש !,יעוי ,תא-
?רשיהל ,ירשכ ויה ,לוכ #%ותיח לוספל רוהט יוהי %יב וניחבה
-###,ירונתב
#תורעוס ,ייפכ-תואיחמל הכזו !יסכ רוויח היה +ילז
H
תנשב 1)*& וק תחיתפ ל+רל !הינמר+ל %ותיעה ,עטמ יתחלשנ
>ורל לכוא אלש יתשח #IתורטעJ ,ילשורי-טרופקנארפ שח הפועת
#האושה תונברוק ,ע הליחת חייתהל ילבמ הינמר+ תמא לע
היפקב וב רמשנ ינמר+ה רסה #חפוטמ תוריית רתא #ואכ הנחמ
הנחמה יתאפב #,ינוא רסוח !,עז יתשחו ,ינתיבה %יב יתרבע #הבר
#,ירונתה ובצינ
#+ילז תא יתיאר תופרשמה יל
וינפ Bוהארממ ,לעתהל יחוכ לכב הסנמ !תוש+רתהב יתארק -A+ילז-
!ותחרקמ קלח ?טע יוה טרב עבוכ #רבע לכל ערפתהש %בל %קז וסוכ
,ייסנכמ !טפורמ ליעמ שבל אוה #תרעוכמ תרטוטח החמצ ?ופכה וב+לו
המהנ הרק חור #,ייבר+ ילבו ,יכורש ילב תויולב ,יילענ !,יאלוטמ
#וררחתסהו ופחסנ +לש יתיתפו
E Fתורבק-תיבב %הכל המ Bתניחבב !ההותו ההוב טבמ יב @ענ +ילז
המיאב ררמטצה עתפל >א !תטשומה יי תא טולקל %ווכתה ע+רל
#תלהובמ הסונמב חתפ אוהו !עזעזה ופו+ !תירותסמ
לוספ- ותויה תפרח תא תאשל וחוכ ול מע אל יכ יל עונ ,ימיל
תכ ואשינ אלש %וויכ !והותב ולע לי @מאל +וזה תונויסינ לכ #-%ותיח
%יאש תו+וזל @ומיא >רוצל ,ילי קינעהלמ עונמ עסה-רשמ #%יכו
להק-תע ררועל ויתויולתשה #תונברה ,עטמ %יאושנ-תוועת ,הייב
– 134 –
לא בש +ילז #וב הכמת ,-פמ הנטקה ות+לפמ קר #ולשכנ קוחה יונישל
#ורערעתה הרוב ,ע ויסחיו !הרמה הפיטה
לש ,רפא לא !,ירונתה לא !תונחמה לא בשו הווזמ לטנ חא ,וי
לע יחה !-%בי+ה +ילז- אוה ,ש !-%ותיח-לוספ- וניא אוה ,ש #וייי
#תיוהיה הליהקה לש התכימתו ,ימוליש תבציק
– 135 –
טלשמל 'רדה :'כ קרפ
יניצק ,ע וותסהו טועוש תא הלעמ ימר ,יקפמ וקפ הנורחאל
ועי+ה תשומחתו קשנ תוסומע תויאשמו ,יחתות יררו+ תרייש #ו+ה
בשו הבישיל %מזוה וקיס #ריוואב ?חיר יאבצ עצבמ לש חיר #רפכל
#תובישחמ ,יחופנ ,ינפב
רחא בקוע אוהשכ !יו ִו ָ שחל -!שח חבטֶ ,יניכמש ,שור השוע-
,הל וקיפסה אל הארנכ %מטלאו קי'צפוט- #,יאצויו ,יאבה ,יניצקה
-#רובקל ,יצור ,ה יתוא ,+ו
-F>תוא רובקל הצור ימ-
רומוה ייוטיב עימשה ,עפ ימ #ותומ לא עסמל אצי !שוחל ילבמ !יוו
תומנשכ- B,זפל לח וניא ויפשכ !,יימשב רוזחמ-תשי+פ לע רוחש
ללוחתמה תא ריתסהל השקתה אוה #-%ויצל-%ושאר יבקיב ונתוא ורבקי
#%ו+י ופטענ וינפו ושפנב
תא ריבסהל לחהו הקלחמה תא וקיס ?סא ,יירהצה-רחא תועשב
,הו !שבכיהל ,ימועה ,יבושיה ,ש-לע -%יע-עצבמ- וא -ברוח-עצבמ-
-לאו הלי+ .ע-ובא !ריפח-לא-ה'+וע !'+ולסע-ריב E %-יע תואב ,יליחתמ
-ב !וירבל #שירע 1) רבמצב 1)&C ,אתהב ב+נב תוברקה וקספוה
רפהל וכישמה ,ירצמה ,לוא !,-ואה לש %וחטיבה-תצעומ תוטלחהל
להנל ובריס ,ה !,ייאבצה ,היתונולשיכ ?א לע #שאה תקספה תא
,נמא תולו+ה תומצעמה #קשנ-תתיבש לע לארשי ,ע %תמו-אשמ
תמייק %ייע !וקיס תכרעהל #היתולוב+ב אל >א !לארשי-תנימב וריכה
!יאבצ עצבמ תועצמאב !לארשי לעו !הנימה %מ ב+נה קותינל הנכס
#קשנ-תתיבש ,כסה לע %תמו-אשמב חותפל קוראפ >למה תא @לאל
@בור אוה E ירצמה למ+ה לש תחתב ,וא לפלפ ,יעקות אלש ע-
#ריבסה -!הר+ . הלעמו תחתה לע תחנב ול
תולוב+מ קחרה ירצמה שלופה תא קורזל ל-הצ תרטמ !וירבל
רשא תובלושמ תור+סמב !ינרומ אבצ ומכ לעפי ל-הצ ,עפה #@ראה
תביטח Bופתתשי עצבמב #%הל ומקש תוכרעמה לכ לע %פקיהב הנלעת
הביטח- !-ב+נה-ו -לארה- ח-מלפה תוביטחמ ,יו+ !-ינלו+- C -
הביטחה לע רוצל >ישמת -ינורנסכלא- תביטח ועב !תניירושמה
-#%ולא לא+י E עצבמה קפמ #ה'+ולפ-סיכב הכלנש תירצמה
#,ר-לוקב בי+הו יצנב קפאתה אל -Aריא עמשנ-
תועורז יתש חלש ,יירצמ אבצ !וירבל #ושארב ענענו >ייח וקיס
-לא-הזע ?וחה-שיבכ >רואל השורפה תיברעמ עורז Bלארשי-@ראל
-ריב ִ -ריפ ִ חָ -לא ִ -ה'+ ָ/ע שיבכ >רואל תרבועה תיחרזמ עורזו !שירע
%יב רבחמ-וק תשמשמ ריפח-לא-ה'+וע-חיפר וקב תיאבצ ר+ #'+/לס4 12
#תועורזה יתש
לע תחנות תירקיעה הכמה Bעצבמה תינכת תא ריבסהל לחה וקיס
– 136 –
ו+ #הירליטראו %וירש עויסב ח-מלפה תוביטח יי-לע תיחרזמה עורזה
1$ הייעטה עצבמל אצי . &C תא ?וקתי !עצבמה תליחת ינפל תועש
#חאל 2 ב ָ -לא ֶ -ריִ רוזאב !הזע-תעוצר בלב זירט עקתיו תיברעמה עורזה
ו+ 1$ תעב+ תא שובכי CD -לא-הזע ישארה שיבכה לע תשלוחה !
תא @לאת העב+ה לע תוחכונה #הממי >שמל העונתה תא קת . שיו !שירע
תיחרזמה עורזה %קורתתשכו #ונילע ויתוחוכ לכ תא קמל ירצמה אבצה
הלי+ע-ובאו ריפח-לא-ה'+וע !'+ולסע-ריב תא ח-מלפה שובכי E אבצמ
#שירע-לאל עי+י ,+ ח-מלפה !תינכותל ,אתהב ובעי לוכה ,או
ונתואו ?יכ-לש-לויט ח-מלפל יעוה %ולא לא+י !יתע יפל !וקיס-
%וירש ללוכ !ונילע ירצמה אבצה בור תא באשנ ונחנא B,צעה ע קפ
עורזהשכו !ארח %ומה לכאנ !, זיקנ !תפות שא ?וטחנ !הירליטראו
הכזיו %וחצינ-עסמל ח-מלפה אצי . E ירצמ אבצמ %קורתת תיחרזמה
#יוו רמרמתה -!,לוע-תליהתל
!%ולא לא+י עבק תינכותה תא #%וכנ-אלה שיאל תונעטב אב התא !יוו-
>שמו ותנ+הל וקיס %עט -!ונתיא @עייתה אל שיאו !,ורה-תיזח קפמ
#ויפתכב
>ניאש !>ילע אלפתמ ינאו ! ימומרע יאקיטילופל בשחנ התא !וקיס-
-%ב Bתקהבומ תיטילופ המע !הז עצבמב !טקנ %ולא לא+י יכ !ספות
-,ע ינפב +יצהל %ווכתמ %ולא לא+יו ח-מלפה קוריפ לע טילחה %וירו+
השעיו הרעסב ב+נה תא שובכי ח-מלפה #ויתורוב+ תולילע תא לארשי
ונחנא Bיוו ,ע ,יכסמ ינא #ללהה תא וילע רומ+ת תונותיעהו !הירוטסיה
#,עזב קיממ %עט -!+ו+חי ח-מלפהו ,יחתות-רשבל >ופהנ
-Fעיצמ התא המ-
-#%ולא לא+יל ועי+י ,ירבהשו -+מה ,ע ורבתש-
!ויי יתש שרפו וקיס בישה -A@וביק אל !אבצ ונחנא !קיממ-
#תושעל המ %יא Bתניחבב

H
#,וי-תוקפ הארקוה וירחאלו קפמ טועושב >רענ ברע-תונפל
>רכ !הפי ,הרבא ,וקמב ו+ה-קפמל הנמתנש !%ירוח %לא -+מה
-+ח %כש !,תוריחל ,יבכמה תומחלמ ,ע ב+נה רורחיש תא ומואנב
בותכל ושקבתנש !,ימחולל החלצה לחיא אוה #אבו ברק הכונח
תואנספאה #ובושי אל ,יבר Bרורב היה זמרה #,היריקיל ,יבתכמ
!,יצע יעז+ לע ,יכמסנ ,ילייח וארנ הרהמ עו !תונורפעו תוריינ הקפינ
#תואווצ ובתכו E >רה לוחה לע ובשיש ויהו !תותקב לש תוריק לע
תלפטמלו ויחָ א ֶ ל בתכש !יוו יל יתפלחו תקחורמ הניפ יתשפיח
עתפלו !ריינה לע והשמ טברישש !+ילז בשי ונממ המ-קחרמ #%רהטמ
B,ר-לוקב זירכהו תונטק תוסיפל ריינה תא ערק !,עז אלמתה
-#חילצי אל חא ?א E +ילז תא +ורהל וחילצה אל ,ינמר+ה ,א-
#ו-רינב ותוחאל E קילפ וו !ותחפשמ-ינבל בתכ קיממ
– 137 –
רפיהל @מואה יל היה אל #המענל בותכל יתטלחה ,יטבל רחאל
#הרושבה תא הל איבי רבכ ריעה-%יצק E לופא ,א #ימיאמ
,הרקי המענ
#א ק%ש "רקל #יאצוי הלילה .)רחנ ח!שת רוד לרוג יכ ,הארנ
.ןיעמ-ת"ריחו הלדנ% תו"רק" יתל"יק ילרוגל #יתותיא .ונממ "ושא
&א ,ימוי עיגהש השוחת יל ןיא #נמא (#דאל תורקל #ילוכי #י%נ המכ
.דוחל תו"רקו דוחל תושגר
ןאכ ונלוכ .תורקל היה &ירצש המ הזש הארנכ ,לוא #א
.החגשה יל" ראשנו !הנוילע-החגשה!" ןימאה דחא .#י$%ילא$א
ללתהל הכז אלו + !תירחש-תלית! רמא ,תיל$" -$עתה ינש
.#ייחה #ע #ורזל יכישמה ,ידמ רתוי יילע יל"אתת לא .!החנמ!
.המדאה ינ לע ,ןאכ שגינ דועש הווקמ תאז-לכ" ינא
H
#וקיס עיוה -!ויצהו קשנה תא %יכהל שי !האיציה תעשל ע-
#ברעממ ובשנ תורק תוחורו העקש שמשה
ימצע תא יתלאש -Fיל תעקוש שמשהש הנורחא ,עפ וז ,אה-
#בצעב
!תוישיא-תושובחת קב !ינשל חאמ רבע וקיס #האיצי-קפמ
,יננע #היירי-תונוכמ ינונ+נמ >ותב ויתועבצאב רבנו !יוהיז-תויחול
ולע הקלחמ רחא הקלחמ #ברע ימומ ,מיעו ברעממ ושלפ ,ירוחש
ימוזמז ועמשנ ברעמ-%ופצמ #רפכה תותקב %יב עלבנ %בנזש !תויאשמ לע
,חנמ Fהזע תא ,יציצפמ ,אה #תויוצצופתה יה ,הירחאלו ,יסוטמ
#קאינוק קובקב ויבו תויאשמה %יב @צורתה יאנספאה
ברקל ואצי אל ,ואה-אבצב ונלצא- #%נחתה -!ותש !,ילי ותש-
מלש !שח הלוע לש תיאטיל ה+עב ריהצה -!הנו+ה המי+ל ילב
#-תוברת- רפס-תיבב תירבע
Bיתשחלו יפל ותייפ יתמצה !קובקב יתחקל
-Aהמענ !>ייחל-
#יהבא לוקב %משוא ,חנמ %נחתה -A,כמצע לע ורמשת !,ילי-
#הכישחה %מ לוק ול בישה -Aלי >מצעב התא-
#תחצנתמ המינב קספ E -###בלעיי חא ליש יתעי-

H
תויאשמ הבו הכורא הרייש #תטלחומ הטלעבו ,ייובכ תורואב ונעסנ
-יטנא ,יחתות יררו+ ,ירקנמוק !תומ+רמ !היירי-תונוכמ יתווצ ,ע
!הלבח ויצ ,ע !תשומחת ,ע ,יבכר !-תחוימה- לש ,יפי'+ !,יקנט
– 138 –
,ירוכ #תיאבצה-הרטשמה לש פי'+ ?סאמבו !הנושאר-הרזע !%וזמ
תיעקרק #קפוא לא קפואמ ,כרב ,יכומנ ,יננע וטרש ,יבתונ
ונפשפשו ונמוקמ לע ונכר %מזה לכו !,ייל+רה תא האיפקה תיאשמה
#,-תאיפקמ החירצבו >ומנ ?ועמב הפלח הליל-רופיצ #ל+רב ל+ר
הז- #+ילז עבק -!ואמ ער %מיס E רוחש לותח ומכ הז הליל-רופיצ-
-###ונייהשכ הנחמב ונל הרק
#קיממ %נחתה -!וישכע אל !>ייחב +ילז-
חיפר תונחמ רוזאמ #ררמטצה ?ו+הו !,יליעמל עבמ הרח הניצה
#תרל לחה ,ש+ #תוקוחר תועב+ וריאהש !,יקוקיז ,יימשל וקניז
לוח יר+ר+ לש ,יחטמ תוולמ !הלפה-יעבוכ לע ומלה תולו+ תופיט
#חורב ,יפוחס
!יתעל- #ינזואל יוו שחל -!,ילותב תומנש הארנכ !תושעל המ %יא-
-#הלועפה תא תוחל >ירצ
-#וקיסל עיצת-
-###%טק +רוב אוה וקיס-
?לש ע+רלש !וקיס לש ולוק עמשנ -Aובטריי אל ,ילכהש ו+את-
#+הנה אתמ ושאר
-Fוניב+ל המו-
-Aבטרנ בייואה ,+ #רכוסמ אל ,תא-
#סעכב יוו ריטפה -!רסומ ונל ?יטמו >למ ומכ הניבקב ול בשוי וקיס-
@וחמ לא ,הישאר ובבריש ,י+הנ #היבכה תורוא אלל העיסנה
#,היניעל ורחש לוח יחטמב וקבאנו תובורצ ,ייניע ורעפ !%ולחל
הינמר+מ שח הלוע !הקיה לואפ לאש -F%ופצה-בכוכ הפ הפיא-
#הקלחמל ?רוצש
-Fויעלב לוכי אל-
-#הסארטש הוהי-%ב בוחרל !התיבה חורפל >יא תעל הצור-
#יוו חירפה -!%וראב קר ,יחרופ הפמ-
תא וצח תומוא תווקנו !קחורמ עלקממ וטלפנ ,יבתונ ,ירוכ
השע !לולסמה תא המ-,ושמ שטנ חא עילק #הביהרמ תשקב ,יימשה
ומרפנ ע+רל #הפצרה לע וחטתשה לוכהו E תויאשמה %וויכל וכר
#-חורפל- %אל עי . אוה #רשואמ היה לואפ #@נצינ %ופצה-בכוכו ,יננעה
H
טלשמ 112 תא הנשובכת '+-ו 'ב תו+ולפש ע הנתמה תנחת #
טלשמ CD #
וקחיש ,ילייח #ליבהמ הת-לש-+ניטסמל וניכזו ,יבכרהמ ונרי
הז ,יפוהו ,ייי ,יבלשמ !תחא ל+ר לע ,ימוע B-,ילו+נרת-ברק-ב
טלשמ לע ברקה #שא תורורצ ,יעמוש קוחרמ #,מחתהל יכ !הז תא
CD #לחה
שבוחה לאש -!רב תוארל ילבמ לפרעב !,ש+ב ,וחלל רשפא >יא-
– 139 –
#ירו %ימינב
ול בישה -!ונתיאמ רתוי חפמ אוהו ,ולכ האור אל בייואה ,+-
#רהוז ,הרבא
-#וניתוחוכ לע תועטב תוריל ,ילולע ונחנא-
-#,ה ,+-
-#תפכיא אל ,הל לבא-
תמצוע עוה !עברא זעוב-רימש-,לת- Bרשקה רישכמ טלפ עתפל
-#ייתותוא
#לאקזחי-רפכמ מ-מה !%מרנייפ יזוע לש ,עורה ולוק תא יתיהיז
-#רובע !שמח-שמח עמשנ התא-
-Aוניב טלשמה-
-#?וס תור-
,יננע יערקו רב+ ,ש+ה #,ייובכ תורואב ונעסנו ,יבכר לע ונילע
#ורצע ,עפ ימו יאוותה יוהיזב ושקתה ,ירייסה #הריישה תא ופטע
תוירי #לפרועמו בוטר ב+נ וריאהו המימשה ולע ,יירצמ הרואת יקוקיז
@ופקל קפ וקיס #ורצע תויאשמהו !ונילעמש תועב+ה תחאמ ורונ
#הסחמ סופתלו
יתשחל -!,יירצמ ,יטלשמ ינש יל+רל ,יעסונ ונחנאש ,שור השוע-
#קיממל
-#תעה לע לבקתמ-
#שאה הקספ המ-%מז רחאל
!ו+ל בשש !תוליסממ ונלש פ-מה וקציא +אש -Aתוניבאקל ,י+הנ-
#%יערזב השקה העיצפה רחאל
#תעייסמה +הנ !קא'ז בל !ובש ,י+הנה
ומיע לטנ קא'ז #וקציא לש תונלבסה רסח ולוק עמשנ -Aקא'ז !קא'ז-
הכישחבו !לפרעב !,ש+ב תצמ יטוח רב ֶ ח >לו !בכרה תוחתפמ תא
#תטלחומ
תא ורתיא אל >א !,יעונמ %ואש ועמש ונילעמ תועב+ה לעש ,ירצמה
יובכ ויצחש קוקיז #ותחנו וקניז ,יינבצע הרואת יקוקיז #הריישה ,וקימ
קא'ז #בוטרה לוחב ועלבנו ,יבכרהמ וצפק לוכהו !הריישל בורק חנצ
,ישיטפכ ומלהש רב ירוכ וולתה ,ש+ל #ול וארקש עמש אל #עיפוה
חפ !בלל ורח ,ינוא רסוח לש תושוחת #,ימוסכ ונעסנ #תוסקה לע
!>יתוחוכ %כיהו בייואה %כיה תעי לאערזי-קמעב #עוי יתלבה ינפמ
#לפרע !רב !הטלע F%אכ וליאו
לש קהבומ עסמ #ת+סל %אל ענ אל E ה+יסנ תוקפ לבקתת ,א-
#,ר-לוקב יתרמא -!,יבאתמ
עתפל קילה !הריישה ?סאמכ עסנש !תיאבצה-הרטשמה לש פי'+
#,יהולא תמוהמ !תוחרצ !הלהב #הלוכ הריישה תא ?שחו ,יסנפ +וז
-מ-מה תא וניכ >כ E -Aעב'+ ירובי+ A,יסנפה תא ובכ !תולבנ-
#למרכה תול+רמל רפכ שוביכב ולשכש !,יקיצ
#ובכ תורואה
– 140 –
!,ינק תורשעמ ,יינתמיא ,יז+פ #,וניהי+ה ירעש ורעפנ תחא-תבב
,לועה A?וריט #תחא-תבב ונילע ולפנ היירי-תונוכממ !,יעלקממ תורורצ
Aהמא-תיער Aותעמ אצי
#בוטרה לוחה לע ונחטתשהו ,יבכרה %מ ונצפק
ימצעל יתלמלמ -!,לועב בושח יכה רבה הז #רופח !,א-%ב ר=פח-
-תא לימרתהמ יתפלש !הריפח ב+א #ייל+רבו יייב ?רוטמכ יתרפחו
יתעמש ,היתובקעבו וקסרתה ,יז+פ #החושה תא יתקמעהו הריפח
לע יבכהו ונילע רה+ הפירש-קבא לש %נע #,יעוצפ לש תוקעצ
!יילא ,יברקתמ טא-טא ,יז+פה #ינור+ב חכחכמו לעתשמ ינא #המישנה
לפנ- B%ותיעב ססונתי ימש בורקב #>רה ?וס !והז #חורבל %אל %יאו
-#ב+נה תוברקב
רבעה %מ תונומת #ז+פל %יתממו הבוטרה המאה לע בכוש ינא
,ייחה לכ E תוומה ינפל ע+ר יכ ,ירמוא #ענ-טרסכ ישארב תורהו
#היסור #הקירמאל עסונה אבאמ רפנ ינא #%ילופ B>שארב ,יפלוח
רחא עוצ %טק-לו+ה %ילאטס ?סויו !יקרו+ ,יסקמ רפוסה לש היוול
%ולמ-תיב לש ++-תיילעב הרטשמהמ ,יאבחתמ #לובנטסיא #%וראה
תועיסנה-רשמל רוי ינא רקוב לכ #קפקופמ I.T.A תיתפרצב לאושו
שיה E -Fה;/מ ר/: רט4 ל ֶ -%יא ִ אי ָ-ליא ִ - Bלארשי-@ראל הזיווה העי+ה ,א
Fונליבשב בתכמ
לשב חפמ ונער ,ישוח העשת #טפשמ ותוא יתחכש אל ,ויה ע
#-הירומ- היסנמי+ #לארשי-@רא >כ-רחאו #היקרוטב תיקוח אל תוהש
#היפ . ש #-ינלופ %יז- ול שיש יתרמא רשאכ !התיכה->נחממ ,יפור+א
תורישב Aלבונ ינא Fלבונ אבא #-לבונ אבא-ו בקעי-%ורכזמ תינועיה
#חפמ עור !שורב לש ורימא לע ינאו יירחא ,יפור ,יטירבה Bל-צאה
ינאו המענ #@וביקל ילילה עסמהו -תרפא ה'להרימ- ת+צה #אפלא-תיב
התוא תנייז אל המל !טוייא #היש תא של ינא #תוניראוזקה תשרוחב
Aהצמחה וזיא !וה Fזא רבכ
Aשבוח- Bהירחאלו הארונ הקעז הלילה תא החלפ -A%טב יל %יא-
-Aשבוח
לפנ ז+פ #ירו %ימינב לש ינפצפצה ולוק רוריבב עמשנ -!>רב ינא-
!רוכה ,א #,של יתשח !בושחל ילבמ #ונלש -הזב-ה תתיכ לש הבילב
%יב ?רוטמכ יתצר #יתוא אצמי רבכ אוה E יילא >רב !יתבותכל עונש
!,יבאכמ ,יקנאנ ,יעוצפ Bהל+תנ ירחמ הארמו יתע+ה #,ירוכו ,יז+פ
והשימ #,ייח חור אלל ,יבכושו ,מב ,יססובתמ -תחוימה-מ ,יינש
עוצפ #טטומתמ ע+ר רובעכו והבור לע %עשנ !,מורתמ העורק ל+ר ,ע
-Aאמיא- Bארוק
#יב עצפנ אוה #%ארונ-'חישב ,חלש !%מצכ ,הרבא ,+ ,יעוצפה %יב
#ותוא שבחו עי+ה ירו %ימינבש ע ושאר תא יתפטיל !וועל יתיסינ
וא המה ,יימש ימער ,א עוי יניאו E ,ימעור ,ימער !,יקרוב ,יקרב
#,יחתות ימער
!וקיס לש ולוק תא יתעמש -!וקיפ חק !ב+ב יתעצפנ !ה'קריאמ-
#ונלש הקלחמה למס !ינולא ריאמל וקיפה תא ריבעמ אוהשכ
– 141 –
!עי+השכו #?וסיא-תוקנל רוהל +הנל הרוהו פי'+ לע הלע וקיס
!הרפיס המחנ #,ילוח-תיבל וכרב היהש !,יעוצפ סומע רנט לע הלע
#ול הרק המ הלאשו ותוארל המהנש
-#ב+ב יתעצפנ-
-#>תוא שובחא !יל הארת-
#,יעוצפה %יב קחנו -!רסב הז >ירצ אל-
ות+ר לשב >א !,יעוצפ %יימל היה היקפת #חונב אלש השח המחנ
#ומיע החכוותה אל %יצקכ
#וקציא +אש -Aיח הפמ אצי . אל שיא תרחא !,יבכרה לע תולעל-
תיאשמה #תורוכישכ וננתהו @ובב וקילחה !ובבותסה תויאשמה
#רפחתהל הלחה ונלש
ללי לע רב+תהל הסנמ !ינולא ה'קריאמ +אש -A?וחלו תרל-
#חורה
וטיה ה'רבחה #התבכו הרפחתה !הקלנ !הקתתשה !החנ+ תיאשמה
#ורקעש ריעצ לשא @ע ויתחת וחינהו ירוחא ל+ל+ ריוואב ומירה !,כש
בוש ,ירטמ תורשע המכ רחאל #@לחנו @עה יפנעב ספתנ ל+ל+ה
המירעב טחמ ילשא שפח >ל #אוושל >א !,ילשא יחיש ונשפיח #ונעקש
התקיבה E טועושל ,יעסונ ?וס-?וס !וה #ונצלחנש ע ונפח #תחש לש
+ילז קצ המכ !וה #%ומראל וניניעב התמ תשפשופמהו תשערופמה
#וירבב
,יחרכומ !ה'רבח- Bריעה !הסונמ %יצק לש חור-רוקב !קילפ ו
ילב מעמ וקיזחי אל ל-מי+ו ת-יב תו+ולפ #ששו ,ינומש טלשמל עי+הל
-#ונלש תומ+רמהו תוזבה
#תינלופ הללק ?ריצו +ילז וילע קעצ Aקותש-
ו תא עמש וליאכ !ישרב לאונמע -+מסהו ונתוא +ישה רנט
יל+ר עי+הלו בכרה %מ תרל ונילע קפו רוצעל +הנל %מיס !קילפ
הנק !היירי-תנוכמ תרבוחמ וילאש !אGָ נ 4 ימִ יל שי+ה ה'קריאמ #טלשמל
#ישיאה ילימרת תא אשנימל ימצמ ינא #תשומחת יז+רא ינשו יברזר
ומעיש ,ירוכה לכ הלא #תשומחת ז+רא היינשבו הבור תחאה ייב
#ונתושרל
-Fלזאת תשומחתהשכ השענ המ !ה'קריאמ-
-#תירצמ תשומחת טלשמה לע אצמנש הווקמ ינא-
לוח #הז לא הז מציהל ונלתשהו תטלחומ הטלעב !@ובב ונססוב
ונילעמ #,ייניעלו ?אל !הפל רח !,ינפה לע רטס חורב ?וחס
ושלב בייואה יניע #תוללקו תולוק ועמשנ הת+ספמש !העב+ האשנתה
,עפ-ימ #ונבתכ רבכ תואווצ #,ימ @חרמ E ונתוא ורתאי ,א #ונירחא
B%זואל הפמ ושחלנ ,ירסמו !ונבכעתה
-A%ימימ לולת %ורמ- E -!יאו !תוריהז-
וא טלשמל >רב ונא ,אה #ברעמ-,ורמ ולע לו+נרת לש ויתואירק
#,כרב ועט ,ירייסה ,א אלפתא אל Fיברע רפכל
רפכה %מ ,ה תולוקה יכ שחלו ?לח !,ירייסה חא !קינביפ %מלק
– 142 –
#רב ונל רמא אל ,שה #ה/מח-'חיש. -תאב ָ יר ִ 4
#תשומחת-ז+רא וע יילא וריבעה #,וקמו %מז אצמ #?לעתה והשימ
תוילוסל קבנ @וב #יחשה-תיבל תחתמ ותוא בחותו ,ייניש קרוח ינא
טילחמו תננתמה ונתכילהב %יחבמ +ילז #הוב+ בקעל שולנו ,יילענה
#חתמה תא ++ופל
,ילוחכה היתובוחרמ !תונוז E 'ת=בר 4 /ק' יל הריכזמ ,כלש הכילהה-
-#%ילרב לש
ואמ תונוז יתיאר ינא הסארטש %וקריה בוחרב ,+ F%ילרב המל-
#ישיאה ונויסנמ לואפ ,רת -!תובוט
,נמאה #?וחה לע המהנב ,יצפנתמה ,יל+ תיימה העמשנ קוחרמ
-שיבכה תא וניצח הארינה-לככ #>רב וניעט !>כ ,א F,יל ,יבורק ונא
-תיינא Fזא המ ,יה-תפשל עי+נשכו #>כב ונש+רהש ילבמ ישארה
#-,יפוחה ולאב- ונל %יתמת אל %ה ,יליפעמ
Fתוחורה-לכל ונא %כיה #%וימ יעותעת !תונויזח
#טלשמל ונע+ה תטלחומ תוחוכ תסיפאב
– 143 –
טלשמ לע ברקה :א"כ קרפ ()
'+-ו 'ב תו+ולפ ישנא #תטלחומ הכשחב בוטרה לוחה לע ונסרק
תויוו+ לעו ברקה לע תוש+רתהב ורפיסו החמשב ונינפ תא ומיק
טלשמ ע ,תוא איבה בכרה !,הירבל #העב+ה לע תורוזפה ,ירצמה
112 #תיסחי לק היה שוביכה #,ירטמוליק השימחכ ל+רב וכלה ,שמו
#וסנו ולהבנ ועתפוהש ,ירצמהו !ורעתסה !ליתה-תור+ תא וצרפ ,ה
עונ תושבוכה תו+ולפל #,י+ורה ,ילייח הרשע ובכש טלשמה לע
עי+ת אל הארנה לככו !@ובב העקש ינשה-+רה תריישש טוחלאב
!%ב+ לע ואשנש תשומחתבו קשנב קפתסהל %הילע היהי #טלשמל
#בייואה לש קשנה ירובצמ לא עי+הל תוסנלו
יסיסבו ,ירוכ יז+רא המכ ובו שוטנ ירצמ רנט הנח טלשמה יתאפב
#המ+רמ
השארבש !ונתיילוחו !-הזב-ה תומע לש %מוקמ תא %מיס ה'קריאמ
רפסימ תלצבח קיציאו ,ייתש רפסימ ינא !תחא רפסימ רהוז ,הרבא
#תיברעמ-תימורה הרז+ב המקמתה !שולש
היהנ >כ-רחא #רחשה ריאיש ינפל ירי-תומע %יכהלו רופחל !ה'רבח-
#ינולא ריאמ ונל עיוה -!הבכ שא תחת
!@ובב !,ש+ב ,יטלשמה %יב הכילהה #רבא עינהל ,יל+וסמ ונייה אל
הזמ הלעמל אל ,א !אשמ ,ר+וליק ,ישימחכ ב+ה לע רשאכ !לפרעב
ינא #חפייתהו חלה לוחה לע בכש לואפ #לילכ ונתוא השיתה E
!יתעי #יילעמ ותוא קורפל יתחלצה אלו יב+ לע אשנימִ השכ יתבשייתה
!ששואתת !,וק !הללאי- Bלמלממ ימצע יתאצמו קוצ ה'קריאמש
!,ייל+רבו ,יייב ?רוטמ ומכ תרפח רצק %מז ינפל קר #רופחל ליחתת
#ימוקממ יתזז אל >א יתלמלמ >כ -!>לאמשמו >נימימ ולפנ ,יז+פהשכ
טלק הרהמ ע #הכישחב ועלבנ ,ילימהו !חרצ !קפ ה'קריאמ
#,יישקה תא בטיה %יבה אוה #%נחתהל לחהו רב +ישי אל תוקעצבש
תונושאר רקוב ינרק ,עש עי ,+ עי >א #בכ %עטמ בחס אוה ?א
#,ימיא תז+פה ליחתת
#,יחל ,יניסכ ונינפ לע החפט ,ש+ הלוהמ חור
לחהו תא . לטנ !%ושאר ששואתה !הרובחבש ר+ובמה !קילפ ו
אלו וירחא ונבקע ונחנאו רפח אוה #המ+ו שמשיש %ימאה #רופחל
#ויפמ זתינ תוללק @רפ ֶ ו !,עז ?קתנ עתפל #רבא ונענה
לע ,ירפחתמ ונתוא אצמ רפרפא רקוב רואו !+ומיהל לחה הלילה
הבו+ תוקנב תילוח העב+ CD -שיבכהמ המ-קחרמ !,יה ינפ לעמ רטמ
תורומבו !תכלשב תויקש !לשא יחיש וארנ העב+ה לע #ישארה
#תובכב וחנצ ,ירוחש ,יננע #רבצ יחיש וכשמתנ
Bהָ/מח7 -'חיש. -תאב 2 יר ִ 4 !יברע רפכ הוולשב ,נמנ ברעמ-,ורב
– 144 –
#,יתבה יל תוקרי ולי+ רפכה יבשות #קרי ימתכ %ביבסו רמיח תותקב
#,ימש+מ @צנש !רפכה תא @חר הלעש רקובה
תויאשמ תרייש Bהעונת %אסש !שירע-לא-הזע שיבכ חתמנ ברעממ
#המור ורי ,יחתות תוררו+ תויאשמו !הנופצ התלע ,ילילחז הסומע
,ינושאר רקוב ימומ ,תואב >א !רזומ #לזרב-תליסמ שיבכל ליבקמב
,הילעו ,יחותפ אשמ-תונורק וירחא ררו+ !תבכר רטק תחנב ול קשקש
#%יעמ-תבריחו %ארונ-'חיש תוברקמ ,ירכומה !-טסוקול- +וסמ ,יקנט
#לארשי-@ראב הארש הנושאר תבכר B,ייניע רעפ קילפ ו
יל+ #לו+ה ,יל הרבוחש הריהב לוח תעוצר החתמנ שיבכל רבעמ
#רוטיק-תניפס הטש קפואבו !לוחב ומלה תולוברכ ירוטע ?צק
ל-הצ יכ ,ירצמל ורשיב שיבכה רבעל וחלשנש ,ינושאר תורורצ
רנט #תולוחל טלמנ ה+הנו ,ימלב תקירחב הרצע תיאבצ תיאשמ #הפ
,יבכרה %מ וצפק ,ילייח #>באתה >ימס %שעו קלנ @פנ-ירמוח סומע
#הקספ העונתהו ,סחנ שיבכה #וסנו
#תר+וסמו תר+וס הזע ריעהו
#>ויח וינפ לעו טלשמה לע >להמ הארנ ,ימימ קנע ינאוס למס
וצצנ תונבלה ויניש #קונית התיה וליאכ '@נ 4 יא ִ -/ט תמ+רמ קבח וייב
,רנ אמש וא תועטב עי+ה ,אה Fהפ השוע אוה המ #הלועה רחשב
Fו+וסנשכ ותוא וריעה אל וירבחו
סרק ינאוסה #היירי העמשנו עי+ה !'+ ה+ולפ ?לצ !ינולא בוט-,ש
#בוטרה לוחה לע
העטקנש !רבצ יחיש לש ר+ הלתפתה טלשמל ברעמ-,ורמ
תיי תא סינכהל @מאתה +הנ #,שמ הלע עונמ לש ונואש #-תמ חטש-ב
#ירפה אל מצמה >א !>להמל ,יכוליהה
#רהוז ,הרבא עבק -!'@אלקה ול >לה-
-Fעקרק לפקב תרתתסמ תירצמ ה+ולפ ילואו-
חלאנה רוחב תולבל >ירצ המילש הממי #רופחת !,א-%ב רופחת-
-#תחתה תא זיזי ח-מלפהש ע הזה
טילחהו !רוחאל קנטה תא +יסהל לכוי אלש %יבה ירצמה טסיקנטה
#,יינזא שירחמ שערב ונילעמ קורשל ולחה ,יז+פ #חתותה תא ליעפהל
#לליקו הרי !לליקו הרי אוה
#ה'קריאמ לש ,עורה ולוק עמשנ -!טאיפ !טאיפ-
וילע #קנטה %וויכל עיבצה ה'קריאמו !הצירב עי+ה טסיטאיפה ירוא
ביואהש !תווב תוייריב הפחת -הזב-ה #וב עו+פלו אבחיהב בנ+תהל
#,ש תבצומ היירי-תנוכמ יכ עי . אל
העברא טלשמב #תשומחתב >וסחל הוקפ -+מסהמ לביק ירוא
#,יז+פ לש לב+ומ רפסמו טאיפ ילוטמ
#בוט-לי לש >ויחב ירוא %נחתה -!,ירוצעמ ילב !ה'רבח-
קפי אוה #תחא רפסמכ ופילחאש שקיבו רהוז עיוה -!רסב היהי-
תווב יתירי ינאו רבצה יכבש %יב ,לענ ירוא #-הזב-ה תומע יתש לע
הטלפו ,ירוכ העלב -הזב-ה #ותוא האראש ילבמ קנטה %וויכל
#,ילימרת
– 145 –
#ביזכה אל ירוא #רבצה ילע %יבמ >באתה %שע #תוצצופתה עתפלו
!,ילאילחנ +וז Bתלסלוסמו הלולצ הקירש וירחאלו ררתשה רזומ טקש
ובנז ?ינה !רקוב-לש-@ויצ עימשה !חלה לוחה לע תחנ !חרוא-ירבוע
#הווחב אירמהו הלעמ יפלכ
-תפקשמ ייניעל יתמצה !הלע רחשהו רקובה יליפרע ורזפתהשמ
-'חיש-תאביר רפכה יתאפב !רטמ תואמ-ששכ לש קחרמבו !הש
ביבס ואבצ ,ילייח תו+ולפ יתש #אבצ לש העונתב יתנחבה !הומח
-תחשמ וינפ לע חרמ קלח #,היפתכ לע תונבל תוב+משכ !,ימ-תויזרב
חל+תה בייואה #ונתוא רווניס %ר ָ ואש תוארמב רזענו הנבל חולי+
יכ ול עיוהל וחרט אל ,אה #קחורמ סיסבב ההש וליאכ !ותאנהל
יש+מ וחינהו ,ילפקתמ-תונחלוש וחתפ ,יחבט Fבייוא ברוא ויתושארמל
לע ובשייתה ,ילייח Fהניחט Fהנ ֶ ב ֶ ל ֶ Bהנבל הסיע יאלמ תשוחנ
הפק ועמ+ >כ-רחא #הסיעב ולבטו התיפ יחתנ ועצב !,ילספס
#,ינא'+ניפמ
,ירומישמ ברק-תונמ ,יליכאמ ונתואו ,א-ינבכ ,ילכוא ,ה-
#המחלמה תא יתחכש ע+רלו !תורירמב יתלמלמ -!,ינברוחמ
,ינפ-יוות !,יממ-ריא רוחב #עי+ה ישרב לאונמע -+מסה
וב+ לעו רשקה סנל % בנזה וירוחאמ #תונסכולמ ,ייניעו ,יילו+נומ
עוסה ירצמה חוכל וביל-תמושת תא בסה רהוז #טוחלא-רישכמ
Bהאנהב >ייח ישרבו !רקוב-תחורא
% לא הנפו -!?ירח לפלפ תצקב הניחטה תא ,הל לבתל >לוה ינא-
#,יחתות שא %ימזיש רשקה סנל
תורושב ובצינ ,ה #רקוב-קפימל ורתסהו לוכאל ומייס ,ילייחה
הלע ?וסבל #הטומש התמוכ ורשייו !יוהיז-תויחול !קשנ וקב ,היניצקו
#עמשנ הרצוצח לש התעורת לוקו ל+ה
עיבצהו ,יניצקה ,ע ,ייי ?ונפנב ותסה !רי %יצק #עי+ה פי'+
!,הישארמ תותמוכה תא ,ילייחה וריסה עתפל #ונלש טלשמה %וויכל
ורהז ,היבהלש ,ינויכ וביכרה ,היבור לעו !הלפ-יעבוכ ושבח
>ריב !וייב ענענ !ת-%הכ הארנה-לככ !הנבל המלGב שיא #שמשב
,היכרב לע וערכ ע+רל -#רבכא-הללא- Bהלהקמב ו+אש ,הו !,תוא
ונכרעש תינומה-תולמעתה לש %+פמ ריכזה ,ינבשי-לש-,יו !הליפתל
-תו+נאלפ- ומכ !בחור-תורושב ורתסה תו+ולפה #-לעופה- סנכב
,הש רמול השק #ברקל עצמה אצי ,יפות תומלה לוקלו !תויאמור
#רוחאל ,הישאר תונפהל ולח אל ,יבר #הווא+בו %וא+ב ועצ
וחתפ תוירצמ תו+ולפ יתש- #רהוזל יתרמא -!,יבאתמ לש עסמ-
-Aהיירי-תנוכמ לש העול לומ לא עסמב
תא יתנוויכ #רהוז הרוה -!ברקתהל ,ירזממל %תו ילכה תא רוצנ-
#,יחווט יתמצמצ ,עפ-ימו הנושארה הרושה זכרמל -הזב-ה
תא רזפל @לאאש ששוח ינא !תצק וע וברקתת ,א !,ירוחב ייק-וא-
אלש קר- #תונווכה >ר ,הב יתצצהו יתלמלמ -!,כלש הפיה עצמה
-#הילוח ישוקב ונחנאו תו+ולפ יתש ,ה Aרוצעמ היהי
-Fרוחאל %מזה לכ ,ילכתסמ ,ה המל !רהוז-
– 146 –
,יכלוה ,הלש ,יניצקה !וה- Bהלי+ עתפלו תפקשמ ימצה רהוז
-A,יפולש ,יחוקא ,ע רוחאמ
>כ ,אה #%יטולחל תרכומ יתלב השוחת !ייריחנב הלע ברק לש חיר
חווטה #,יאבו ,יברק ,ירצמה F-ברק ילא ,יGִ G-ה !הלא ,ישי+רמ
Bיפתכ לע תולק חפט רהוזו רטמ ,ייתאמל עי+ה
-#,יה תריש תא ,הל ריכזתו שאב חתפ-
-F,יה-תריש-
טטיצ -!שקָ 0 2 =מל . כ 4 א8 י > ָ נ 4 =רח7 חל 2 ש< 4 !סורהת > ָ ימ. קָ >נוא+ בורבו-
#-השמ תריש-מ
,ה #ולבלבתה תורושהו ,יינזוא-שירחמ שערב וטלפנ ,יכורא תורורצ
יי-לע הרונ - חורבל הסינש ימ #,יטלמנ ,ירבכעכ @צורתהל ולחה
#,יניצקה
,ינפלמ ,ירוי ונא Bהלועפ ונמיע ,יפתשמ ,יניצקה Aוכלימ הזיא-
-#רוחאמ ,הו
?לצ-לש-תחנבו המעל >ומס קרפתה !חי+ה ינולא בוט-,ש ?לצה
ולפנ ,יניצק השימח #תוירי שמח הריו עקרק תסיפ ומצעל פיר
#חטשב ,יע+פנ וריאשהב ושפנ לע סנ חוכה תיראשו
,ירצמה וחתפ תלהובמה ה+יסנה רחאל #תרל לחה תופעלז ,ש+
יחתות לש ,יינתמיא ,יז+פ #תומ+רמו חתות ינק תורשעמ הז+פהב 2'
לש ?ירח חירבו >ימס %שעב התסכתהש !העב+ה תא וקרס תוארטיל
#תוריהמב לו+ל לחה ,יע+פנה רפסמ #הפירש-קבא
הממי וזה תנברוחמה העב+ב @ורשל ונילע %ולא לא+י לש ונונכית יפל
ונעיו !עייסמה +רה תריייש @ובב העקש חרזמ-,ורב קחרה #המימת
#תשומחתבו קשנב עויסל הכזנ אלש
-F,ירוכה ורמ+יישכ היהי המ !רהוז-
-#חרבנו ,ייל+ר חקינ-
-F%ולא לא+י לש הוקפה ,ע המו-
-#ולש הייעב-
-#תשומחת יז+רא העברא ,ע ונרתונ-
E הנוכמה תא זורא !הבוצחה תא לפק E ורמ+יי הלאשכ-
-#,יקלתסמו
והשימ #טלשמה לע ענו תומעה-וק תא @רפ %טק תיפצת-קנט
קנטהו וב ע+פ טסיטאיפ #חקלתה אלש !בוטולומ-קובקב וילע >ילשה
#תובהלב הלע
חתות ילעב !-טסוקול- +וסמ ,יקנט ינש $* הארמ #וחי+ה !מ-מ
#יקנט-יטנא קשנ אלל רתווית טעמ וע יכ עוי התאשכ !יימל יחפמ
קנטהו !טלשמה תא ופיקהש לית-יטוחב הכבתסה קנטה תרשרש
רר+ו !הרוחא !המיק עסנ !ויתורשרש תא ררחשל הסינ +הנה #רצענ
הארשמ #הצוחה @יצה לייחו החתפנ קנטה תפיכ #ר+ה %מ קלח וירחא
טאיפ לש ז+פ #קנטה תפיכ תא רו+סל רהימ !,ילארשי ?קומ אוה יכ
#טלמנ ינש קנט #ותוא קילה
,הל %תנ %וסק'+ הנויו !הצירב הצרפ ,יירצמ ,ילייח תקלחמ
– 147 –
לע ?נומה שמרחכ ,תוא הרצקש !-הזב-ה קה תא טחס זאו ברקתהל
חתפ !,היתובקעב אבש קנט לע תוזירזב ספיט !>כ-רחא #%תלת ילועב+
#%ומיר המינפ >ילשהו ותפיכ תא
#וירחא קלו שבוחו !בייואה רבעל @ר הארנ הייפו+ב ירורהס לייח
#-ברק-ימולה- /נ/כיש וללה ,ע הנושאר השי+פ
טסיקנטה הסינ #>ימס %שע =אלימ טאיפ לש ז+פו !חי+ה קנט וע
בוש #לוחל קילחה ופו+ו !ושאר תא קסיר רוכ !הצוחה ומצע לשלשל
?א #רעובה קנטהמ @ופקל הסינ ינש טסיקנטו קנטה תפיכ הממורתה
#בלול ומכ תננתמ ופו+ תיצחמשכ !חירצה לע יולת רתונו ע+פנ אוה
השק ,ימחלנ- Bטוחלאב חוויו !ויב רזואמ חקא !@צורתה ישרב
יז+פב רומח רוסחמ שי #תופורת תושור #,יעוצפ שי #,יקנטב ואמ
+רהש לוכה ושע #יקנט-יטנא קשנ ילב מעמ קיזחנ אל #טאיפ
-###,+ו עי+י עייסמה
!רבילו+ ומכ !ותמוק רועיש אולמב מוע רתונ ישרבו קתונ רשקה
#תיר+נוהב הארנכ !תוצרמנ תוללק טלופ ויפשכ
H
ומיע יתצרו !קימִ מֶ לש ותקעצ תא יתעמש -A,ייל+רב ז+פ ?טח יו ִו ָ-
#המעל
#ופשחנ ויתומצעו !ויל+ר תופכ יתש תא שטיר ז+פ
#ותוא ונבכשהו תצבצובמה הלעתב ותוא יתשרפ !יליעמ תא יתטשפ
וינפו טטר ופו+ #להובמ הארנ יוו #,ויפרומ ול קירזהו עי+ה ירו %ימינב
חופת !העמ עלב !ונור+ב חכחכ ,עפ-ימ #ויחל לע וחלק תועמ #ורווח
#הטמו הלעמ תונבצעב קניז ותר+ר+
#חפייתמ לוקב לאש -Fיתוא ,ינפמ אל המל-
Fותוא ונפי %אל יכו
הלעתה ינפ לעמ ופו+ תא ?ינה !תשעתה עתפלו המ-%מז בבי אוה
B-בוליפנאפ-ישנא-ב ותעשב ונארקש יפכ !+אשו
-תנימ יחת !הרשע-שולש ו+ המיק A,יטסישאפה תא קסרנ-
-Aלארשי
לוח יר+ר+ו @וב !קבא #,הייח תא ומייס ,יבורהו ,יעלקמה !-תוזב-ה
ואציו וחפנתה ,ינקה #יריה ינונ+נמ תא המתסש הסיעל ולברעתה
#שומיש ללכמ
שרפב יתנחבה !ליפאמ %תסוב יל !רטמ תואמ שולשכ לש קחרמב
#תרהוז שמש לש הינרקב קהב סוסה לש ורוע #%בל סוס לע
רהוז תא יתלאש -Fהפוקז הכ המוקב בשויש שרפ ותוא והימ-
#-הזב-ה תא ורבעל יתנוויכו
ורבעל הנוכמה תא יתנוויכ #ויפתכב >שמו תושיאב וב @יצה רהוז
בשוי אוה #סוסה לעש %צחשה רבעל %טנטק רורצ !אנא- Bיתננחתהו
– 148 –
-#%וילופנ היה וליאכ ?וקז
רוכ יתבחת !הבור יתלטנ #העמשנ המומע השיקנו קהה לע יתצחל
יתר+ . #חירבה תא לוענל יתישקתה !@ובה לשבו העילבה-תיבל
#רקע רוכ E יתכרו השקתהש @ובה תא יינרופיצב
!בי+נ מחומ לרנ+ה רשאמ רחא היה אל שרפ ותוא יכ עונ ,ימיל
וייל לטנו ,יירצמב ,יניצקה תכפהמ תא ללוח ,ינש עברא רובעכש
התיה ,ירצמ לש הירוטסיהה ,אה !ותוא ית+רה וליאו #%וטלשה תא
Fהנוש
לע תוישיאה לש התעפשה לע התיכב ונלהינש ,יחוכיווב יתרכזנ
,יכילהתה תמועל תילוש התעפשה !>נחמה תעל #הירוטסיהה
רלטיה וליא #@רא התוא לע ,ירבועה ,ייטילופהו ,ייתרבחה !,יילכלכה
תואצותהו %וטלשה תא ספות היה רחא רלטיה !%וטלשל הלוע היה אל
#>נחמה %עט !תומו ויה
#תויטסיסכרמ ת=מ+ו @מאל בריסש !קיש ול הנע -!אל וא %כ וא-
#-וליא- לע תוירואית תונבל ול רוסא קוא טסיסכרמ יכ %עט קיממ
!רבע לכמ ועמשנ -שבוח- תוקעצ #תומש ונב ושע תומ+רמו ,יחתות
וצר ,ה #תופורתמ ונקורתה ,הילימרת !תוצע יבוא ויה ,ישבוחהו
#האופרל תחא ,ויפרומ תקירז וליפא %יא ,תחתמאבו עוצפל עוצפמ
###ותוא +ורהיש שבוח ינפב %נחתהו ונטבב עילק +פס !, תתש עוצפ
שקיבו ,ומיה תא ויתועבצאב ,סח !,ממ עוצפ לע רה+ והשימ
#יתשקבתנש יפכ יתישע #,יקרוע-,סֶ חֶ עצבל וילע !יתייפו+ תא טושפאש
טלשמל התלע המוק-יקנעו רוע-ירוחש ,יינאוס ,ילייח תתיכ
רבעל וחלשנ שא תונושל !עתפלו #רכומ יתלב יתכתמ קשנ ,הייבו
קשנ הז היה #הלהבב ,יצר וארנ תובהל יזוחא ,ילייחו תומעה
ונרעתסהו !,הילכמב קלה לזא הרהמ ע #וב ונלקתנ אל ,לועמש
?פונ %וסק'+ הנוי #,ינויכבו ,ינומירב !,יבור תותקב !תוקעצב ,הילע
ולהבנ ,ה #%ימי לעו לאמש לע ,הב הכיהו הלא וז התיה וליאכ והבור
#,שפנ לע וסנו ,יחרוצה ,ישהמ
,ילייח ו+אש -Aטאיפ Aטאיפ- #טלשמה לע ולע ,ילילחז העברא
,ניאש ,יבור ,ע ונרתונ #חא ז+פ רתונ אל טלשמה לכב >א !שואייב
וסרפתה ,ילילחזה #בוטולומ-יקובקב המכו !,ינומיר !,ינויכ ,ע !,ירוי
וחרצו ,ייח ,ייפלכ וצר ,ירעוב ,ילייח #שא תונושל זיתהל ולחהו
#שאה תא הביכו בוטרה לוחה לע ,המ חא ליפה והשימ #,יבאכמ
תא הכחיל !+נרמובכ !,ירויבהלה שאו הנוויכ תא חורה התניש עתפל
#,ירויה ינפ
#יתלאש -F,היאתמ ,יחרוב אל ,י+הנה המל !%וסק'+-
!,יבשומל הלפ-תורו+חב ,תוא ולבכ ,היניצקש ררבתה הרהמ ע
#וחרבי לבל
?ניהבו +הנה-את לש תל חתפ !,ילילחזה חא לא בנ+תה %וסק'+
>ותמ לחתשה ינאוס לייח #יילא ועי+ה וחומ יערק #תלו+לו+ @צור הבור
– 149 –
!וב הפוצ ימצע יתאצמ #י-רויבהל ,ע טלשמה תא אטאטל לחהו לילחז
וליאכ !רוחאל תולק יתרתינ שאה הברקשמ #הארמה %מ והשמ-,סקומ
טהול ,וח יתשח !עתפל #וילעמ +לל ונילעש חותמ לבחב ונקחיש
#רועה תא הברצו לענל הקב שא תסימת #תילאמשה יל+ר תועבצאב
הכפה לענהו ופשחנ יל+ר תועבצא #חלה לוחב לענה תא יתרבק
תא >ישמהל %ווכתהו עלקמ לטנ !ולכימב קלה לזאשמ #לנסל
רקו רוחאמ חי+ה !עוי ?ר+אתמ !קי'צנורו+ השמ #,יוהיב ותמחלמ
#תוומל ותוא
%יצק השארבו העיפוה ,יירצמ ,ילייח תתיכ #ה+ופה ילב רי ,ש+ה
ונל F,יענכנ ,הש %כתייה #הנבל תחפטמ והצקבו לקמ ויבש !י'+ני'+
F,יענכנ ,הו עו+פ בכוש חוכה תיצחמכ !קשנה ,תסנ
Bתוקעצב ,הילע ונרעתסהו ונבשו !%בלה ל+המ ,שרתה אל שיא
,יבור תותקב ,הב ,ימלוה ונאשכ -Aהרשע-שולש ו+ המיק-
#,ינויכב ,ירקוו
#,נ ,יחתותה לוק !טלשמה לע ולע ,ילילחזו ,יקנטש ע+רה %מ
-!תואווצ ונבתכש לזמ #תיפוסה הנחתל >רב ונאש ,שור השוע-
#קיממל יתשחל
#ונילי+ש תונש+רה לע השוב יפופא !הירפל ונקבחתה
#יתרטפה -A,יימשב תוארתהל-
Bחרצו ונתוא האר +ילז
-A,ישק רתוי ,יבצממ ונאצי !תונחמב !,ש #תומל ורהמת לא-
!יתוא הפפא הרזומ הוולש #הקוו תמי+ל עיצהו ועל שקיב >כ
#,ייחה %מ רפנ רבכש חאכ
H
ציכו רמ ברק ותוא לע יבאל יתרפיס !קרוי-וינב יתייהשכ !,ימיל
#>יראתה יל רוכז ,א לאש אוהו !,ייחה %מ יתרפנ
רבמצב השולשו ,ירשעה !יאווב ונ- 1)&C אוהו !%וחטיבב יתינע -!
Bואסיכמ @פק
תוש+רתהב רמא -A,וי ותוא חכשא אל ,לועל !%ימאמ אל ינא-
יתלכאו !יווורב תרשב !'+רבניטש' לש הירטפקב יתבשי- !הלו+
לכב רבע ערו הארונ %וסא תשוחתב יתפטעתה עתפל #,יירהצ-תחורא
יתיסינ #%ופלטה אתל יתרהימ #המחלמב ת+רהנ יכ יל רמא יביל #יפו+
%ופלטה אתב ומעל יתראשנ יתחלצה אלשכו !הניטסלפל %פלטל
-#>תוא יתלציה אלש לע המשא יש+ר יתאלמתה #'שיק' יתרמאו
-#'שיק' >ילע ,עפ יתרמא ינא ,+-
+וזכ ורקזה וינזאו !והשמ תוסמומ !תולוחכ ,ייניע +וז רעפ אוה
#תופינמ
תנשב היה הז 1)&& תיימינפב יתכנחתהו הרשע-עברא %ב יתייה !
!רפכה לש %יכפושה תורוב תא %קורל ונשרנ הנש ימ #היפשב רעונ
– 150 –
עיפוה !הנממה >ותב ייכרב ע עוקש יועבו #ירחמ היה %וחריסהו
#רפכה להנמ
-Aירשמב בצייתהו חלקתהל @ור !רובהמ אצ !ר+ניז-
+שומ יל היה אל #רפכה %מ קוליס ושוריפ להנמה-רשמב בצייתהל
#ותל לע בר ששחב יתקפ #רמה ילרו+ לע יתלבאתהו !המלו המ לע
%ותיע הר+מה %מ ?לשש ע ופלח תוק #בשאש יל %מיס להנמה
#י#י לו+ה רפוסה- Bהיתחתמו !הנומת הססונתה %ושארה ומעב !-רב-
-#בל-?קתהמ רטפנ ר+ניז
רמא -!רטפנ רפוסה >יבא יכ >עיוהל רעטצמ ינא !ר+ניז לארשי-
#-שיק- רמואש שקיבו הפיכו רויס יל שי+ה #בצעב
יתמשנ !תמאה %עמל #-%מא-ב יתליפת תא הוויל אוהו -שיק- יתרמא
תורוב יוקינמ יתררחוש !תינשו רפכהמ יתקלוס אל !תישאר #החוורל
-יחא !יו Bתועטה הררבתה עובש רובעכ #-ירט- ,ותי יתויהב !%יכפושה
#רטפנש אוה !ר+ניז לארשי עשוהי רפוסה !יבא

-+זמ #תוברקה תריז לא רוא ינרק החלשו הלעמ הספיט שמשה
!הריעז לוח תעב+ לע בשי ויל+ר יתשב עוצפ לייח #רפתשה ריוואה
-Aתויחל הצור >כ-לכ ינא- Bהכבו !%תחתה שוח ינפל >א יכ רפיס
B+אשו הלעמ יפלכ ושאר תא ?ינה עתפלו
תא תישע רבכ אלה Aתונפתהל לכונש !שמשה תא תובכל !,יהולא-
-#%ולייא-קמעב !,עפ הז
#, תו+ופס ויה ויעצפ תא וסיכש תושובחתה
קיציא עבק -!%אכל %תוא >שומ ,ה חיר- #הפלח ?רט-ירופיצ תקהל
תכשמנ הייברו היירפ #,פו+ב ,יקוב ,ילולבש +וז לע עיבצהו !תלצבח
#,יאנתה לכב
תא ?וקתל יכ ה+ופהה תא לצנל שקיב !הקלחמ קפמ !+נילזיצ יזוע
בר קשנ יוצמ העב+ה תיתחתב #טלשמה תול+רמל >רענש ירצמה חוכה
B,הנו ?יקשה !העב+ה רומ לא ברקתה יזוע #וילא עי+הל הוויק אוהו
המב #טלשמה לע ורעתסי טעמ ועו ,יעונמ וממיח ,יקנט ,ירשע
תישעמ הניא ותינכותש %יבה אוה #ומצע תא יזוע לאש E F,תוא רוצענ
#ישרבל חוול רהימו
ע ,ירצמה תא ,ולבל תינכתה #,יירהצב תחא התיה העשה
יכ רהוזל יתרעה #יוכיס תרסח התארנ ,יעוצפה ,ע ת+סלו הכישחל
בלב ונעקתש זירטה #רעושמל לעמ החילצה %ולא לא+י לש ותינכת
אלא רתונ אל ח-מלפלו !,ירצמ אבצ לכ תא ונילע קימ העוצרה
#הלי+ע-ובאו ריפח-לא-ה'+וע תא שובכלו הניר+רמ לע קילחהל
-Fהזה רופיסב ונחנא הפיא לבא-
-#,לוע-תליהתל ח-מלפה הכזי ותוכזבש ,יחתותה-רשב ונחנא-
יי-לע ומסחנ >א !יאווה %וויכל עונל ולחה !,מצע תע לע !,ילייח
עלקמ !יאווה חתפל >ומס !הריעז העב+ לע בצינש !%מרנייפ יזוע מ-מה
-שולש ו+ Aרבשנ אל הרשע-שולש ו+- B,עורה ולוקב +אשו ויב
– 151 –
-A+וסיי אל הרשע
#יטייבוס טרס רובי+ל ייניעב המ אוה
ופרטצה יתמהתלו !ורצענ !יאוול ,כרב !,יתעובמ ,ילייח
אל הרשע שולש ו+ Aרבשנ אל הרשע-שולש ו+- Bהלהקמל
-A+וסיי
#,המ חא היה קיממ #וחרצ ,הו !וצפנתה ,יז+פ !וקרש ,ירוכ
רבעמ השע ו+הש %ולא לא+י תא ענכיש %לו+ ,וחנ ט-חמה
תא לביק ישרב #ה+יסנ לע הרוה E תיפוס קסרתיש ינפלו !ותלוכיל
טלשמב היהש !%ירוח %לא -+מהמ הוקפה 112 ,יעוצפ תחקל קפו !
#יאוול עונלו !,תאשל %תינש
,ינכומ ויה אל הלאו !ת+סל ותקלחמ תיראש לע קפ +נילזיצ יזוע
ליעפהל @לאנ ?וסבלו חרצ !%נחתה יזוע #,יעוצפה ,הירבח תא ריקפהל
#חוכ
,ילילחז #הכובו הלעתה תיתחתב בכוש ותוא יתאצמו יו ִו ָ לא יתצר
ומצע הסיכש %וויכ !וב וחי+שה אל !תומעה תא וקרסש !תובהל-יקרוי
!וכב ,ה #ול קשנו ושאר תא ?טיל !ויל בכשנ !עיפוה קיממ #המאב
#תינלופו שייי ורבי
#קיממ ריהצה -A>תוא בוזענ אל רתוי !יוו +את לא-
תוקסורמה ויל+רב >מות ינאשכ !וב+ לע וסימעהל קיממל יתרזע
>א !,ימ ול יתעצה #היהנ רשאב ונמיע היהי התעמ #וינתמל %תוא רשוקו
#,יבאכמ חנ+ו בריס אוה
-Aה+יסנ תוקפ שי Aותוא יל ונת Fיוו הפיא- Bינולא ריאמ עיפוה עתפל
#ול ונרמא -!שארה לע הקלחמ שי >ל #ול +אנ רבכ ונחנא-
-#וע הנניא !התיה-
ה'קריאמ #תונשקעב ונברס ונאו ונתיאמ ותוא תחקל הסינ ה'קריאמ
תא ?טח !הצרא יתוא ליפה !קיממ לש ויחל לע רטס !קעצ !וילכמ אצי
#יאווה %וויכל תפרוטמ הצירב חתפו !בחרה וב+ לע וסימעה !יוו
#תורמ הכבו קיממ חרצ -###ועי+י אל ,ה ###ועי+י אל ,ה-
%תינש ,יעוצפ ,יסמוע לוכהשכ !ה+יסנה הלחה שולש העשל בורק
!הצוחה ותוא יתכשמש !עוצפ לייח בכש הקומע החוש >ותב #,לטלטל
יל הרוהו ישרב ?לח !יב+ לע וסימעהלו ותוא שובחל הסנמ יועבו
היהש !קיממ #,יבוט רתוי ורשל ויוכיסש !רחא לייח לא תש+ל
#ול +איש עיוה !יירוחאמ
ויה ויעמו ונטבב ,יסיסר +פסש !, תתוש לייח בכש יאווה יל+רל
קספ אלו הרצינ קיזחה היינשבו ?ולש %ומיר תפל תחא יב #,יכופש
Bקועצלמ
-A,יתשילפ ,ע ישפנ תומת A,יתשילפ ,ע ישפנ תומת-
השמ הניאו עונ ילב תבשויה ,ילייח תצובקב יתנחבה קוחרמ
,יל #תונבצעב סכריפ ,המ המכ לש ,פו+ו טומש ,שאר #המוקממ
#שואיב ושאר תא תפלו שבוח בשי
– 152 –
הסינ #ומלעתה ,הו !,רבעל יתארק -Aה+יסנ-תוקפ שי !ה'רבח-
!שבוחה יל רפיס >רב #אוושל >א !וילא ופרטציש ,ענכשל שבוחה
#-ברק-,לה- !%כמ-רחאל עונש המב וקל וא !-קוש- ופטח ,הש
#רמא -!,הילע וסוחי ,ירצמהש ואמ הווקמ ינא-
טלשמה תא וקרסש ,ירויבהל יאשונ ,ילילחז וארנ טלשמה יתאפב
#שא-תונושלב
יעוצפמ שיא CD #ה+יסנה רחאל ררבתה !,ייחב רתונ אל
!,ילימרת !,יבור עורז היה @ורעה #>פשמ >ות לאכ יאוול ונבאשנ
!טלשמה לע ולע ,יירצמ ,יקנט #הצירה לע יבכהש רב לכו תוסק
#וכות לא ,ירוכ ל תורורצו ,יז+פ וחלישו יאווה לש וחתפל ועי+ה
#שא-תוכלמל >פה יאווה
יתלהנתה הרקמבש !יילע קפ !ארונה לטקה תא ישרב הארשכ
לע תוזירזב יתספיט #שאה תא רזפל יכ !חותפה חטשל @ורפל !וירחא
%ווכמ ישרבשכ !תפרוטמ הצירב יתחתפו -Aיירחא- יתקעצ !יאווה %פו
ילב ונב ובניז בייוא ירוכו ?ושח היה חטשה #ייתובקעב חוכה תא
לוחהו !ילאמשמו ינימימ ולתשנ ,ירוכ #%יתשמ רפ ומכ ית+ז+ז ִ #,ימחר
תפרוטמ הציר לש רטמוליק רחאל #תוכר תומיעפב ,תוא טלק בוטרה
#,הירבח לע ונעשנו ועלצ ,ירחא !וצר ,ילייח Bרוחאל לכתסהל יתזעה
ויהו #תחא ל+ר לע רתינו !הבצייל יכ !הרובשה ול+רל הבור רשק לייח
ונייה #ורר+ו הכימש לע ,תוא וביכשה !,ב+ לע ,הירבח תא ואשנש
#חווטמִ ב ,יזוורבכ
#רוחאמ הקעצ יתעמש -Aל+רה !ל+רה-
!ה'רבח- #יתבבותסהו יתרצע זאו !@ורל יתכשמהו ימצע יתמטא ע+רל
ינולא ה'קריאמ לש ויתולימ יב ולע -!יאנת ,ושב ,יעוצפ ,יריקפמ אל
!וקוש תא תוזירזב יתשבח #עוצפה לא ינוריזחה ייל+רו !,ינומיאה חאב
#וכרי תא חליפ רוכ #@ורל יתבשו יב+ לע ויתסמעה
אוה -!תומל יל תפכיא אל #יתוא ירות !י #ל+רה תא יל רמו+ התא-
#הכב
בצק לע ויבכה ,ילמה -#עי+נ !עי+נ #רב+תת #רוצעל רוסא-
תא תפל הינשבו ישאר לע תחאה ויב ,לה !חפייתה לייחה #המישנה
#יפתכ תא >שנ ?א ויבאכ רוב+ב !,עפ ימ #יראווצ
-###לוכי אל !לוכי אל !י-
ימצע יתמטאו הצירה בצקל יתטלפ -!לוכי !לוכי !לוכי התא-
ירשוכ לע >ירמה יניבל תווהל לכוא ,ולשב עי+א ,א #תוכמהמ
#הרזחבו למע-לתל אפלא-תיבמ תוכורא תוצירב ונתוא %מיא אוה #ינפו+ה
#וייח תא ליצה %מיונ ללהו ל+ר ביא !שקומ לע הלע יניב >א
לכ #ולזא ייתוחוכ #יתרצע רטמוליק העבראכ לש הציר רחאל
רוביה-תושר !התעמ #יתישע E לצניהל יכ תושעל היה רשפאש
%מ ?נ הפירש-קבא לש חירו קולל וכישמה ,יז+פה #רוויעה לרו+ל
#אפלא-תיבמ %לבח !%ומ+א ,חנמב יתנחבה קוחרמ #המאה
-Fיוו וב+ לעשכ ינולא ריאמ תא תיאר ילוא !,חנמ-
-#עי+י והומכ ה+ירב שיא !+את לא #יאוול ורי-
– 153 –
טלפנ %שע %וליס #הער המאהו ייל שממ לפנ חתות לש ז+פ
שחרתת אל ,א עוי ימ #הפירש ינפמכ יתטלמנו יתלחלחתה #ובנזמ
,לועל אל !רורב זמרה #הלנסב ומכ #יתלצינ בוש #תרחואמ התצה
#@ורל יתבש ייתוחוכ תיראשבו !%סוח
רחאלו !יב+מ טמשנ עוצפה #יתסרקו לקשמה יוויש תא יתביא ע+רל
#יראווצמ עוצפה הפריה עתפל #יב+ לע וסימעהל יתרהימ יתששואתהש
Fהייוו+ יב+ לע בחוס ינא ,אה Fרוכ ?טח Fהרק המ
#תוכבל לחהו ונופלעמ ררועתה הארנכ אוהו ושאר לע ייב יתיכיה
#יזחמ הטלפנ החוור תחנאו יתלמלמ -Aיח התאש רקיעה-
טלשמ לש ר+ל ונע+ה 112 #
#יתפלעתהו יתקעצ -Aשבוח-
יאנספאה %משוא ,חנמ #ט/ע=של ונתוא עיסה %הכ המלש +הנה
תא ועל הסינו שבי ו+יב !,ח לכוא שי+ה !ה+אב ונינפ תא ליבקה
לאוש !החונמ רסח ,וקמל ,וקממ יתכלה #ועי+ה אל ,יבר #ונחור
יתבשייתה #,תוא וריכה אל ,בור #יוו תאו ריאמ תא ואר ,א ,ילייח
-לתב יכ הרפיס איה #ימרכ רופיצ !השפוחמ הרזחש תלייח יל לוכאל
,יניצק ,יאלמ תובוחרה #ב+נב המחלמ שיש ,יעוי אל ללכב ביבא
#,ילייחלו ,יחרזאל B,ירות ינש ,יסובוטוא תנחת לכ ילו !,יחצחוצמ
#עונלוקה-יתב תופוק יל ,+ >כ
#יתרמא -###ביבא-לת תא ושבכ ,יקינבו'+-
!תוז+פהל ול+רוה יינזוא #,ריהל השקתמ !הניש-קש >ותב ינא
לא צמ >פהתמ ינא #חינמ וניא !ע+שמ הזה טקשהו !,ירוכ תוקירשל
Fאל ,א >א !,ילוח-תיבב רבכ ,ה !ולצינ יו ִו ָ/ ה'קריאמ ,א #ללקמו צ
תא יתששימו -Aיתלצינ !המענ- Bלמלממ ימצע תא יתאצמ עתפל
יתוא לטלט והשימ #יתמרנו הרב+ תופייעה #ילאמשה יסיכבש התנומת
#תוניעב
-Fהרק המ-
תוניצרבו טקשב קי'צנורו+ השמ רמא -!טלשמל ,ירזוח #,וק-
#הלהבב יתררועתהו יילע רה+ ,א רה #הבר
-Fאוהה ,ונהי+ל Fששו ,ינומשל-
וא יאווב ,יעוצפ ,יבכוש ילואש הלאכ שיו !ועי+ה אל ה'רבח הברה-
וטחשי ,ירצמה רחמ E הלילה ,תוא ?וסאנ אל ,או !%אכל >רב
-A,תוא
-Fתוניצרב רבמ התא-
-Aרבכ ,וק-
אל ,לועל %ה F%אכמ קוחר אל ,יעוצפ ,יבכוש יווו ה'קריאמ ילואו-
-###,א ימצעל חלסא
#יתשבלתהו יתמק
טלשמל ונתוא עיסה %הכ המלש 112 הפשנ חורהו קספ אל ,ש+ה #
– 154 –
#הריזל ,תוא >שמ ,ה חירש !,ילעוש !,ינת לש תוללי ונעמש #הפעזו
ונששי+ #,חר אלל ונב וכיה רב יר+ר+ #ב+נב הררש הבכ הטלע
#קפואב הארנ אל חול רואו !@נצנ אל בכוכ #הלפאב ,ימוסכ ונכר
ונרצע ,עפ ימ #,יובאה ונירבח רחא ,ישקבמ !הכבו >ולה ונכלה
B,ר-לוקב ונארקו
-Aהר ָ / קחצי !יצרא הר ֶ =י !י9ִ ר 4 ב 2 !יו ִו ָ !ה'קריאמ-
רוכע ב+נ וריאה ,יקרב #,ומע הב הל+ל+ו ונלוק תא חורה האשנ
%פצמ ילב !הפמ ילב @ובב ונססוב תועש #תוירזכאב וב ומלה ,ימערו
אלו יאווה לא ונכר ונישע וניתומצע של ע ,יבוטר #יוכיס ילבו
#וילא ונע+ה
#תוקיר ,יייב ונבש רקוב ימומ ,ע
רטמוליק לש קחרמב !יאווב ,תויהב יכ הר ָ ו קחצי רפיס ,ימיל
#ומב ססובתמ לפנ ישרבו @צופתה ז+פ !ששו ,ינומש טלשממ חא
#עצפנש ררבתה ,וקל הסינשכו !?הה %מ חנצ הרו קחצי
?ולא תנומת %ושארה ומעבו טועושל %ותיע עי+ה ,יחא ,ימי רובעכ
יל ,ימלוצמ !,ינכייח ,יקינח-מלפ תרבחב %ולא לא+י !,ורה-תיזח
#שירע-לא-הלי+ע-ובא תמוצב ,יכר-טלש
וירבב יתרכזנ -!,לוע-תליהתב הכז ח-מלפהו !ארח ונלכא ונחנא-
#יוו לש
– 155 –
דחפה :ב"כ קרפ
ותוא עצפ ישרב תא +רהש ז+פה #, תתש '+ ה+ולפמ הר ָ ו קחצי
העוצר ערק !רעפנש רוחה >ותל תישיא-תשובחת ?ח אוה #וכריב
!,יירצמ ,ילייח לש תולוק עמש קוחרמ #>ריה תא שבחו ותצלוחמ
טלשמ לע ולעש CD ובישה ,הו !תובהלנ תואירקב ,הילע חצינ והשימ #
-Aוהי אי A,והילע !,והילע- Bתו+אשבו בצקב
>א !,י+וסנה תא קיבהל יכ ויעצ תא שיחה אוה העיצפה ?א לע
וילע E לצניהל ונוצר ,אש >ירעה אוה #בכשנ אוהו ורב+ ,יבאכה
ישוקב הר ָ ו #וילא ועי+י ,ירצמה תרחא !תכללו ויל+ר לע ומעל
#>רה >רואל והוויל בייואה ירוכ #ועצל לחהו ויל+ר לע ,מורתה
-%יעמ יצרא הר ֶ =י !הקלחמל ורבחב ש+פ אוה יאווה ילותיפמ חאב
העש אלו וב >מת הרוי #טלשמה תא ,ינורחאה %יב בזעש !ורח
הרויו ,ייספא לצניהל וייוכיס יכ %עט קחצי #ושפנל והבזעיש ויתורצפהל
!יאווב החמו+ ואצמ ,ה #שקעתה הרוי >א !ולל+ב +רהיהל לולע
ל+ר ,ע @ורפל #הכישחה תר ע %יתמהל וטילחהו הכותב ואבחתה
תוחורו !רב+ ,ש+ה #החוטב תובאתה וז ,וי רואב חותפ חטשל העו+פ
אקלס יאווב ,ימה ,רז #,היתומצע תא ואיפקה ברעממ ובשנש תורק
הרו מע וע לכ #,יבר תויאוומ ,ימ וילא זקינ יאווה #תולעל לחה
הרוי #ויל+ר וב ו+ב E בשייתהשמ >א !,קתה והשכיא אוה !ויל+ר לע
#ונממ תאצל ולכויש >כ !יאווה ריקב -תו+רמ- בוצחל טילחה
!-תו+רמה- לע תולעל הרו חילצה !הרוי תרזעבו !,ויה תר ,ע
>סמו התחנ הטלע #ירושימ חטשב ,מצע ואצמ ,הו יאווה %מ תאצל
עצ לכ #רוא לש @ונצנ הארנ אל קפואב #,יימשה תא הסיכ ,יננע
הקב המאו !@ובב ועקש !וקרח ,יילענה #יוניע תניחבב היה הרול
#תכלל וכישמהו ,יחולה ,הימיממ ותש !תויאו וצח ,ה #תוילוסל
ובשח ע+רל Fטויסל ?וס #,א תולוק ועמש העב+ לש התיתחתב
ירצמ טלשמ #תיברעב ויה ,ירוביה #וניזאהו ורצע >א !הרזעל אורקל
לבל ,ייי ,יזחוא !ויתול+רמל יאשחב וכלה ,הו !,הילעמ אשנתה
#רבל היהו רב+ ,ש+ה #הז תא הז ובאי
תטלחומ תוחוכ תסיפאב היהש !הרו קחצי #,יכר-תמוצל ועי+ה ,ה
וז >ר יכ !יצרא הרוי %עט ותמועל #הנימי ונפיש עיצה !, תתש ועצפו
#הזע תעוצרל ,תוא ליבות
#וחכוותהו ומע בר %מז
Fיבשב לופיל %ווכתה ,אה #תוצרמנ הרו עיוה -!הנימי הנופ ינא-
וריאשהל ל+וסמ היה אלו ,וקמ ,ושל עי+י אל הרו ויעלבש עי הרוי
!החרזמ !הלאמש ונפ וליא #קצ הרויש הרו קחצי הוה ,ימיל #בל
– 156 –
#ל-הצ יטלשמ לא ,יעי+מ ויה
#יברע רפכ !רוחש ,תכב וניחבה ,ה תע+יימו תכשוממ הכילה רחאל
,ה #%אסבע הרייעל תיוולנ הנוכש E הריעצה-%אסָ ב ָ 12 Bומשש עונ ,ימיל
וצרפו ,אמ קיר רפכהש וטילחה E תולוק ועמש אלשמו !וניזאה !ורצע
רח לש תל וחתפ !הלפאב וששי+ ,ה #תורצחה תחא לש לוענ רעש
ינש !תטפורמ תלצחמ ולי+ הפצרה לעו ,הייב וששימ #המינפ וסנכנו
,ימ ,י+ופס ויהש !,הי+ב תא וטשפ ,ה #הייולב הבחסו ,יקיר ,יקש
,הו תלה יקסל עבמ הרח חור #,לוויה ,ויבכ ,ימורע ומעו
לע וחטתשהו הז תא הז וב+ינ !ואצמש הבחסבו ,יקשב #רוקמ וער
?א לעו !ובכש ,ה #תוצח רחא ,ישולשו ,ייתש התיה העשה #תלצחמה
ועיצה תחא אל #רוקמ ,יעור ,השכ !,ירע ראשיהל וטילחה !תופייעה
#,יקשה ינשב תוסכתהל הזל הז
הרויו !רחש ימומב !תלה יקסל עבמ !וניחבה ,ייתעש רובעכ
יכ !רפיסו בש רצק %מז רחאל #רויסל אציו ,יבוטרה וי+ב תא שבל
#@וחב ררוש בכ לפרע
הרוי #,א תולוק הוולמ תינוכמ שער יי-לע הממה הערפוה עתפל
האר ,המ רטמ ,ייתאמכ לש קחרמב יכ !רפיס ובושבו אצי בוש
בוש הרויו העשכ וע וניתמה ,ה #%תוהזל חילצה אלש !תונוח תוינוכמ
B%נחתה קחציו !אצי
-Aתוריהזב +הנ הרוי-
#ישפוח ,אכ ול רמאש תונורחאה ,ילימה ולא ויה
רענה #רפכה ,של ולאשו יברע רענב הרוי לקתנ רצחה %מ ותאצב
ורהימ #רפכה יתאפב ונחש ,ילייח קיעזה הזו !ויבא לא @ר !להבנ
,ימוע ,הש רורב היה #יצרא הרוי תא וספתו התקבה %וויכל ,ילייחה
עיש !תיברעב ,הל עיוהו ויתונותשע תא ביא אל הרוי #ותוא חוצרל
ילארשי %יצק אוה יכ !ורח-%יעב %וכיתה רפס-תיבב ויומיל ימימ וע
#וייח תא הליצה ותושיחנו תימצעה ותטילש #,יניצקל קר קוחכ הנעיו
אוה ימ ותוא רקח אוה #,יניצק +הנמ וב +הנש !%יצקה לא לבוה הרוי
יוצמ רפכב יכ !ול רפיסו תנ+והה ותו+הנתהמ ,שרתה הרוי #אב %יינמו
#%וויכה לע עיבצהו !הכומס רצחב בכושה !עוצפ לייח
,א B,תוא ,יהה הל+תנש הארמה #,ילייח תתיכ ,של חלש %יצקה
#ושארל הלפ עבוכו ,הוזמ עצמ לע בכוש !וכריב עוצפ !,ורע
ורבעל ונוויכ ,ה #וערל ולחה ,היכרבו רעפנ ,היפ #ובטימב ,זילאירוס
Bתומ+מו+מ תורבה וטלפו ברקתהל וזעה אל !,ינוכמ ,יבור
#Iשבלתה !,וקJ -Aסבלא !,וק-
#ולעת !הלוו- Bריהצהו תיברעב ולש עיה לכ תא סיי+ הרו קחצי
%יא !הצצפ %יא !ואוב !אנאJ -A%יי ָ12 אנא !הֶ/רב ָ שיפ ִ מָ !הב ָ מ4 =ב 9יפ ִ מָ
#וכרי לע עיבצהו E IAהלוח ינא !הבור
,יבורב וביבס ומע >כ #ברקתהל וששח ,הו ,המ הפרה אל חפה
!וילא ברק !זוע למסה ביהרה !,ק וניאש וארשמ #וניתמהו ,ינוכמ
– 157 –
Bרמאו לויש תעונתב ופתכ תא לטלט
!בוט קוראפ >למה !עמשJ -!סיי ֶ=וק !סיי ֶ=וק קוראפ 0ל 4 מ2 !עמסיא-
#שבלתיו ,וקיש וענכשלו ועי+רהל שקיב >כ E Iבוט
טשופ אוהשכ !ריבסהל הרו הסינ E I###חוכ %יאJ -###הסָ ר 4 =פ שיפ ִ מָ -
#,יצל ויי
וניבה ,ילייחהש ע !העש יצחמ הלעמל הכשמנ וז -תקתרמ- החיש
!זוע וביהרהש ויה #,הל הנואת אל הער לכו !עוצפ לייח ,הינפל יכ
,ה #,ב ,ילאו+מו ,יבוטר ויה וי+ב #שבלתהל ול ורזעו רחל וסנכנ
#יצרא הרויב %יחבה אוה קוחרמו %יצקה לא ותוא ורר+
#ורבעל ארק -F>מולש המ !ולה-
#חצור יניע וב @ענש ירצמ למס ורבעל קעצ E IAקותשJ -Aט/קס/א-
#רנט לע ,תוא וליטהו ,היניע תא ושבח !,היי תא ולבכ ,ירצמה
%+וה סחימ ונהנו !,יניצק ירו+מב !חיפר הנחמב והש ,ה ,ימי עובש
>א !יחטש ,נמא היה הרו קחצי לש ועצפב לופיטה #בוט לכואמו
#אציו הכר רבע וכריל רחש רוכה #יל+ה טא-טא עצפה
!טילפ אוה Bרופיס תובל הרו קחצי טילחה !תוריקחה ולחהשמ
תועווז תא ,יטרפ יטרפל ראיתו !הפוריאב תוומה תונחמ אצוי
ותחפשמ לכ יכ ,הל ריבסה אוה #,ירפסב ארקש יפכ !הקנילברט
החכוהכ !תומו+פ ויה ימתמו זאמש !ויניש תא +יצהו האושב התפסנ
#ושפנל והובזעו וענכוש וללהו !ברה ולבסל
#ריהאקל ,שמו שירע-לא התיה האבה ,תנחת
->וותמ לש ותוסחב !,ירצמ ,ע קשנ-תתיבש ימכסה תמיתח ,ע
-ב !'@נאב ?לאר ,-ואה 2& ראורבפב 1)&) יצרא הרויו הרו קחצי !
#הצרא ורזחוה
H
ו+ יירש 1$ ו+ל #ריחמהו הלפמה %מ ,יעזעוזמ !טועושל ובש
יבחרב ,ילוח-יתבב וזפשואש !,יעוצפ האמל לעמו ,י+ורה תורשע ויה
%יבה אל שיא #וייח תא ,ייס ו+הש השוחתב וכלהתה לוכה #@ראה
,ויב הזע תעוצר בלב ובמ טלשמ ?וקתל שקעתה %ולא לא+י עומ
,ולבל %תינש %ימאה והשימ ,אה #עויס תורשפא אלל !רעוס !,וש+
עומו F,יז+פ לש ,ועז רפסמו טאיפ ילוטמ העברא ,ע ,יקנט תורשע
Fחיטבה %ולאש יפכ ,הל עייס אל ריוואה-ליח
לע בצייתהל בייח היה -+מה יכ %עט קיממ #וביאכהו וממ תולאשה
אצי . אל ו+ה רעוס הכ ריווא-+זמב יכ ט-חמל עיוהלו תוירוחאה ויל+ר
,יעוי אל #השוק ,ע הלב+ !,ימי ,תואב !הוקפ ,לוא #המישמל
#הוקפ אלמל בוריס לש ,יבר ,ירקמ
רפיסו !יוו לע רבי קיממ #,יתמל ונפסו טועושב תותקבב ונבכש
– 158 –
E לכוא ,הל ש+והש תמיא לכ #%רהט יל ,ימותי-תיבב ,הייח לע
#,ינש לש בער עיבשהל ושקיב ,יע+רב #,יפרוט ,יבאזכ וילע ולפנתה
ראוניב 1)&$ ,יטילפ חולשמל ופרוצ ,ה #לארשי-@ראל עסמה לחה
!I%אטסיקפ תריב ,ויכ !ווהב זאJ י'צאראקל היינואב ו+ילפהש !,יינלופ
,יליהו !תימלסומ הנימ !%עב הנ+ע הניפסה #@אוס תלעתל הכרב
הקנח טעמכ היינואה %טבב תופיפצה #%ופיסה לע תולעל ושרוה אל
ת+ולפמ ,ילארשי ,ילייחו !@אוס ריעל !,ירצמל ועי+ה ?וסבל #,תוא
רבל ולחהשכו !%ופיסה לע ולע !יטירבה אבצב ותרשש !-הנוב-ללוס-
וליאכ !,היל+רל ,חוכ-לכב וקבנו יכבב ,יליה וצרפ E שייי ,מיע
#,הירוהב וש+פ
#תועממ קיממ קנחנ -!הלא תוארמ חוכשל רשפא-יא-
-ה לילב 2* סקט טועושב >רענ !ברעה-תחורא רחאל !רבמצב
סנ תא וירבב ריכזה %ירוח %לא -+מהו !הכונח לש %ושאר רנ תקלה
טלשמ ירובי+ל ,יבכמה ירובי+ תא הוושהו הכונח CD ,יטעמ ומחלש !
הלו+ הכמ ביואב וכיהו !תיאליע הברקהבו שפנ-?וריחב ,יבר לומ
אל >א !וילע הלטוהש המישמה תא הלו+ החלצהב אלימ ו+ה #הרמו
שרו+יש ע !ו+ה לע תולטומ תופסונ תומישמ #הנפ ירז לע חונל תע
#@ראה %מ ירצמה שלופה
H
B-ינלו+- תביטח קפמ !%לו+ ,וחנ רפסי ,ינש רובעכ
!>כ-לכ הבר שפנ-תוריסמ רכוז יניא >א !ייחב ,יבר תוברק יתיאר-
טלשמב המיחל לש תועש ,ירשע %תואב ומכ הרוב+ ייולי+ CD ונישע #
'%וע+' ו+ #ריחמה תא ונמלישו !ברקל ,ירצמה תא >ושמל יכ לוכה
יל+ר יליל עסמ E @וב !תופצה !לוח תופוס !,ש+ Bהשק ריווא-+זמב אצי
#,ירצמה יי-לע קזחומה טלשמה רבעל >רפמ
תיאבצ הניחבמ #תונברוקהו ה+יסנה לל+ב %ולשיכ תש+רה התיה-
טלשמל #החילצה הלועפה CD הבועה %מ בל !יאבצ >רע לכ היה אל
!%וכנ #העוצרב ,ירצמה תא זכרל העונש החסה תלועפ וז התיהש
הרז+ב ,יבר תונברוק ונכסח >כבש קפס %יא לבא !רקי ריחמ ונמליש
רפסמב תאז +ישהל ונלוכי #הז עצבמב תירקיעה איהש !תיחרזמה
ריווא-+זמו המיחל יאנתל %ברק ונלפנש אלא !הברהב %טק ,יע+פנ
-#תרוב+ת תשחה וענמש !,ישק
H
תא הללכש -תעייסמה- לש היילוחב תרב+ותמ !'ב ה+ולפמ הקלחמ
– 159 –
טלשמל החלשנ !יתואו +ילז !קילפ יו 1(C יכ !חיפר תונחמ לומ !
#רחא ו+מ היחי ?ילחהל
לחו !בייואה %יעל ?ושח היה טלשמה #ונאוב ,ע ימ הלחה הז+פהה
!תוכומס תועב+ לע ומקמתה ,יירצמ ,יפלצ #וב בבותסהל רומח רוסיא
#שאב הוול !שאר איצוהל %ויסינ לכו
טלשמ אשנתה ברעמ-%ופצמ CD #סרפ !קורי ,תכ ,ורמו !רוראה
לכ #קמעה יסרפ תא וריכזהש תוחוחינ חורה המיע האשנ ,עפ-ימ
,ילייח לש ,חוצינב הכונח רנ תקלה סקט טלשמה לע >רענ ברע
-תורימז ורשו %ייה לע ושיק ,ה !ברע-תונפל !תבש לילב #תופיכ ישבוח
E %יזאומה לש לסלוסמה ולוק תע התואב הלע חיפר תונחממ #תבש
#תולוק ינשב תיטסילאירוס הלהקמ
ראוניב חאה !רקובב תבש 1)&) ו++ח לו+ה ,לועה תוריבב #
!תכ הייתשבו רונ-י-%יקוקיזב !תוקישנב השח הנש לש התישאר
#,יעלקמ שאו ריוואה %מ תוצצפה !,יחתות יז+פ ת+יפסב E ונחנאו
הנשה ייחל תיסוכ ,ירנש עיצהו הקוו קובקב ולימרתמ ?לש +ילז
#השחה
#יתלאש -Fהשחה הנשל ונל לחאמ התא המ !+ילז-
-#טועושל ,ולשב בושנש-
###לחיל ,יל+וסמ ונייה אל הזמ רתויל
ופרטציש ושקיבו קיל ִ פ ָ ו לאו +ילז לא ונפ תיתה ה+ולפה ילייח
+ילז וליאו %וצרב רתענ קילפ ו #תבשל תירחשה תליפתל !%יינמל
ובש !תוומה-%ורק #,יהולא ,ע תיפוס רמ+ אוה !וירבל #?קותב בריס
!,ייסחבו ,ינברב סוח היה !,וי רשע-הנומש הייתשו לכוא אלל ועסנ
!ונמשא- Bוקעז תחא אל #סנל ולחייו לאה %מ הליחמ ושקיבו וללפתהש
ורמא הליפתל הליפת %יבו !,שאה ,ב ָ וליאכ !,ביל לע ,יכמ -!ונ+ב
לאהו !,יימש ירעש חתפי ,תעווש לוק יכ ונימאה ,בילב #-,יליהת-
#ר+פתנ E -רקיעב ,ירפוכה- !ונא וליאו !,ליצי
###לאוונכובל יח עי+ה אל ,המ שיא
וצלאנ ,יללפתמהו !ריוואה %מ טלשמה @צפוה הליפתה %מזב
>ומס הלפנ תוצצפה תחא #תומעל שוחלו הליפתה תא קיספהל
טנזרבב הנוכמה תא וניסיכ ינאו +ילזש רחאל הק !-הזב-ה תמעל
#,י+יי-תשרל טנזרבה המ הצצפהה רחאל #,ש+ב בטרית לבל
#,חל לש ותבילמ ,ילכ לסיפו טמחש חול טלשמל איבה קילפ ו
-סומהמ וע יתרכזש טמחש-תויח ,הינפב ית+צה ?או !ונקחיש
הכש !טמחשה לא !%שיה יביבחת לא בש ע+רל ימצע יתאצמ #יכוניחה
#וריבהל יתלמע
#רקו לפא היה הלילה #הרימשל יתאציו חפ תושוחת ,ע יתררועתה
טלשמה ביבס יתרייס #חיפר תונחממ !וקהב רוא יקזבהו ומער ,יחתות
%מיס תוומה->אלמ !רהזיה- Bיל רמא יביל הנושארל #,יחפ ?ופא ילוכ
#רוקמ ושקנ יינישו !ייפ+ב תורזומ תויער יתשח -#אבה ונברוקכ >תוא
!%ילאטסל !,יהולאל B,ירנ רונו הנקב רוכ ,ע >לוה ימצע יתאצמ
– 160 –
הציפקה ז+פ לש -האיצי- לכ #יילע רומשל ל+וסמש ימ לכל E רויפיפאל
>א !המענ תא בואב תולעהל יתיסינ #זועב ,לה יבילו !החושל יתוא
יביל תא והשימ ינפב >ופשל !רבל >רוצ יתשח #התלע אל התומ
#רע היה אל שיא >א !ייתוש+ר לע !ייח לע רפסל !המוהה
!תומל ,יכלוהה תא תוקופה תוומ-תושוחת %תוא יתטלק הנושארל
#יו ִו ָ/ %מטלא הוהי !קי'צפוט !ר+ניז ?סוי לש ,הייויווב יתרכזנו
-קש >ותב יתבכשנ !טלקמל יתבש #הרימשה תא יתמייס ישוקב
יל %תנ רקובבו !ינממ ופריה אל ,יטויס #רוקמ עור ילוכשכ הנישה
#לוכאל >לאש עיצהו הע+רה תלול+ שבוחה
הסנמו יזח תא הסעמ יישכ !ול יתרמא -!היחא אל E אצא ,א-
#%טב-תושוחת עי+רהל
#ה+אב ושאר ענענו יחצמב ע+נ קילפ
#חבטמה %מ לכוא יל איבהו -!בכשל >ישמת #הלוח התא-
-!ומצע תוחוכב וילע רב+תהל ול תתל >ירצ E חפ שי+רמ ליח ,א-
!חפ ופקתנש ,ואה אבצב ,ילייח לע רפיסו !קילפ ו ריבסה
!בייבמרבב יתרכזנ #ורב+תיש ע ,ררחשל @ילמה יאבצה אפורהו
!הבקסומ ירעשב מע ינמר+ה אבצהשכ !-בוליפנאפ ישנא- רפסהמ
-+מהו !יב רוכ ומצעל הרי !חפ בורמ !,ילייחה חאו
ואיצוה !לופיט בייחמ חפ יכ %יבה אלש !ילוא-שימומ ינאטסחאזאקה
#ואר ָ יו ִ וארי %עמל +רוהל
הכ ע יתפתתשה ,הבש תוברקב #החושה %מ יתאצי אל ,וי ותוא לכ
טלשמב !%יעמ-תבריחב !הלנסב היה >כ #יסחי %וחטיב בורל יתשח CD !
#תרחא היה הז ,עפה >א
לוכה יתמו הנכס הייופצ יתמ עי בורל E -,ש- היהשכ יכ רפיס +ילז
לש ובלכ תרואממ בנ+ש תומצעמ -סנרפתה-ש %מז היה #,ולשב רובעי
#הנחמה קפמ %+ס
בערש ?א !בונ+ל אצי אלו -ולש הלילה- הז %יאש שח חא הליל
#בלככ
הלח ובלכ יכ הנחמה קפמ %+ס רפיס !רקובה קפימב !תרחמל
הליל ותואב #ונוזמ תא בנו+ והשימ !וירבל #לקשמ %בואמ האצותכ
#בנ+ב תוריל יכ !בלכה תרואמ ירוחאמ תינמר+ רמשמ-תתיכ הברא
תושוחת לע רבל ובריה ה'רבחה F%טב-תשוחת Fטקניטסניא
#,יחפו
רקוב-תונפל ונבשו ,יירצמ ,יטלשמ ונפקת #,יבראמל תאצל וניברה
-יקשו !,יע+פנה תומוקמ לע %ושיל ונבריס #ונייב תוקנולאו ,יעורק
###תומליא תובצמכ ,יל+לו+מ ורתונ ,הלש הנישה
H
ראוניב העבראה 1)&) חטבאמ חוככ ונפרוצ #רקו ,וש+ הליל #
טלשמ תא שובכל המעש !רחא ו+מ ה+ולפל 1(2 רכרוכ סכר E
#השיא לש ש תמטפ ִ הריכזהש הטילב ושארבש
– 161 –
הזח המילשהש המטפ וע E -תורבקה-תיב טלשמ- אצמנ ,ורמ
חרזממש ,ירוציבה תכרעמ תא @ורפל התיה תינכותה #השיא לש
,יקנט ,ינוח ,הבש !ירצמה אבצה יסיסב לא רוחל !חיפר תונחמל
#,תוא @צופלו E ,יחתותו
טלשממ רטמ תואמ המכ לש קחרמל ונע+הו יאשחב ונברק 1(2 %יב #
-ילכב ייטצהש !אפלא-תיבמ %ומ+א ,חנמ %לבחה היה הלועפל ,יאצויה
עונש !@פנ-רמוחב אלוממה רוניצ E רול+נוב תורוניצ ינשבו הצירפ
עבקנ ,חנמ #רעתסמ חוכל >ר @ורפלו ,יינרקו לית-יטוח @צופל
%יב רול+נובה תא ליחשי תחא רפסימ %לבח ,א #,ייתש רפסימ %לבחל
#ינש רול+נוב חיניו ,חנמ אצי . !@צופתי אל הזו !לייתה תור+
תורוא וחילבה קוחרמ #,ירהוז ,יבכוכו ,יכז ,יימש #ררש זע רוק
,עפ-ימ #ריוואב ופפועתה ,יבתונ ,ירוכו !חיפר תונחמ לש ,ישולק
#בייוא יסוטמ רחא ,רותב ,יינבצע ,ירוקרז ינרק המימשה וחלשנ
קופל %מזה הזו !הלילה ואמ ,יחותמ ,ירצמהש ,שור השוע-
#+ילז שחל -!,תוא
#?צק ?צשבו המיחב ?וחה לא @פנתהש ,יל+ %ואש עמשנ קוחרמ
עימשהו ,יילענה תוילוסב קבו שולנ קיב @וב #תובכב ענ חוכה
חיפר תונחממ הפשא ירייש !,ילועב+ הפחס חור #הציצמ לש תולוק
#שפורמ הליל #לוח יר+ר+ו
לע ונבכשו !טלשמה ר+מ ,ירטמ תואמ המכ לש קחרמל ונע+ה
#חלה לוחה
ע לחז !רול+נוב טומ ומיע חקל אוה #וכרל אצי תחא רפסימ %לבח
-ליתפ תא קילה !לייתה יליל+ל תחתמ רול+נובה תא ליחשה !ר+ל
#בושל רהימו התצהה
Fרקע רול+נוב !הרק המ #אובל הששובש !תוצצופתהל חתמב וניפיצ
Bקפמה לש תמעור השיחל העמשנ עתפל
-Aהמיק !,ייתש רפסמ %לבח-
חי+ה המ-%מז רובעכ #ר+ה רבעל עונל לחהו ,מורתה %ומ+א ,חנמ
#תוצצופתה התרק זאו !ר+ל >ומס בכשנ ,חנמו !,יימשל קוקיז
לוורש תא חוכב יתכשנו !יכותמ הקעז הטלפנ -A,ירז+ל ערקנ ,חנמ-
לש ,יבוטה וירבח ,ע הנמנ ,חנמ #ראשית אל הייוו+ וליפא #יליעמ
,לועה תמחלמב תיוהיה ה+ירבב ותריש חי ,ה #ינולא ריאמ
@וביקה-ריכזמשכ !הייוול יתיאר יחור יניעב #עעורתהל ובריהו !היינשה
Bיארקמה קוספב וירב תא ,ייסמו הקומעה ,תורבח תא %ייצמ
-#ורפנ אל ,תומבו ,הייחב !,ימיענהו ,יבהאנה-
רחאלו !,יצאנב המחלמה תוארומ לכ תא ,ולשב רבע ,חנמ
#-החירבה- %ו+ראב עייסו הפוריאב ראשנ המחלמה
###,יצאנב המקנה תויחי ,ע הנמנש תועומש ויהו
שבוכה חוכה #הלילה תא וערק תומ+רמ יז+פו ,יעלקמ לש תולוק
,יחתות יז+פ המכ B%וסא הרק !זאו #ורוהיטל >רענו טלשמה לע הלע
%מ המכו הקלחמה קפמו !תצרופה הקלחמה לש הבילב ולפנ
%מ +וסנ חוכהו רערעתה ?קותה >רעמה !המוהמ הרצונ !וע+פנ ,ימחולה
– 162 –
#טלשמה
!,י+וסנה ,ילייחה %יב !יתנחבה עתפלשכ יתחמש התיה הבר המ >א
#רוכישכ ננתמו >לוהה !%ומ+א ,חנמב
לע יתחפטו וילא יתצר !תוש+רתהמ יתקנחנ -Fרסב התא !,חנמ-
#וב+
#רבל ל+וסמ היה אל המ-%מז #ויל יתכלה #ושארב ענענו >ייח אוה
ואמ >ומס היה אוה !,יימשל הלע קוקיזהש ע+רב יכ !ררבתה טא-טא
הזע ?ה-תכמ ?טח ,חנמ #@צופתהל -רכזנ-ש !%ושארה רול+נובל
#ותל+לו+ לע בר חוכב -השבלתה- הסקהו ושארב
@וציפה רחאל- #הילע עיבצהו ?יסוה -Aייח תא הליצה תאזה הסקה-
-#המיק @רפ חוכהו ר+ה לע יתבכש
-F@צופתה %ושארה רול+נובהש ע %מז הברה >כ-לכ חקל המל-
הלועפה-קפמו !ואמ >ורא הייהשה-ליתפ רביח תחא רפסמ %לבח-
!%ושארה %לבחל יתרפיסשכו #ומוקמב יתוא חלשו ותונלבס תא ביא
אל יתע+פנ וליא !ב+א #יכבב @רפו קוש ?טח E יתוא +רה טעמכ אוהש
תימשר יתלייוח אלו !המחלמל יתבנתה #ל-הצ ללחל בשחנ יתייה
-#ל-הצל
H
המכב המענ תא ?תשל >רוצ יתשח ,יברעה חאב #טועושל ונבש
Bייתויווחמ

$לשמ לע "רקה רחאל .#ישקו #ירמ ויה "גנה תו"רק... 26 ו"ש ,
לע תוליל" $ושל ,#י$לשמ לע ת"של ונכשמה ,ריאמו יוו ולנ
#את #ילונה רד% .ונידי" תוקנולאו ונ"ש רקו"-תונלו ,"ייוא י$לשמ
הלילה תא "שחלו חד"תהל ונגהנ .הנישה-יקש תרוש תא והשכיא
.הכורא השוחל אצנ וירחאלש
הנישה-קשש ,ה'ר"חה דחא תא הקנולא לע ונאשנשכ ,רקו" ותוא"ו
לכ .ונאצי תוצחל "ורק .יליל עיגה יכ יתעדי + ילשל דומצ היה ולש
היה הלילה .השו" יל" ימצעל יתד%ו #ירצקה ייח" יתרהרה &רדה
.תויוצצותה ודהדה #ע ידמ .לולצו ריה"
תדוקל #יניתממ ,$לשמ לש ויתולגרמל ונ"נגתה יאשח"
יתדער .#ימחר יל" ונ" ללעתה רוכה .עינ אלל ונ"כש .תורעת%ה
אל .חיר תורוא וצנצנ קוחרמו ,-לח "תונ רודכ .דחמ יתעזהו רוקמ
+ תישנ הניח"מ תמ יתייה .לילכ יתוא ל%יח רוקה ,יוג תא יתשח
&ותמ ייר"ח" יתיגה וליא .וילע ל$ומה תא עצ"יש רודכל הצמ
...!#"ג לע ו%מעיש הז לקשמ ,הדהא
.לי"המ דא" $שתה קתקתמו #ח חירו ,ןיתשהל לחה ידיל והשימ
.הנורחא האנהמ ו$$רש ,#ידולגה ייריחנ" וית"אש
,דקמה רי$ה !,י"רע %דר" #ימ-ת"אשמ ומכ קשקשמ התא!
– 163 –
וחת .$הל" ודמצנ ונתויו ,וקק תא יתצלח .קאינוק קו"ק" יל שיגהו
תוליל #תואמ דחא הז היה .הרע" ית"יקו ,תוומ לוחמ" #ילזונה
.הלועה ןמ $מתשהל לגו%מ יתייה אל &א ,)רחנ ילרוג יכ יתשחש
,יירירש תא למע יד" יתכרד ,יילגר תא יתצוויכ .#דנ $וחלאה ןואש
לע הנורחא תורעת%הל ןכומ יתייה .קדהה תרומש לא הדדנ יע"צאו
.תודו"אה ייתווקת
$ולאש ןורחאה $שמה והמ! *רהרהמ ימצע תא יתאצמ #ואת
,י%ורה א"צ"ש #ע רי% קיל דיוד + !(יתוא ל%חי רודכהש ינל
!!ןילא$% ר"חה ייחלו תדלומה ןעמל! *וגאש #ילייח ,תורעת%ה יעגר"
*זורח יתאצמ ינאו +
!!המענ ייחלו המואה ןעמל!
!!רעת%ה! *ןשוריש ,תורכומה תושיקנה שולשל תוחיתמ" ונייצ
.והמהמתה תושיקנה
-דקמ לש תי$יאה ותשיחל לוק" הרוה תי$וחלאה הממדה
*הלועה
!.-ו% .ו"וש .תינש רמוא ינא ,ו"וש ,ו"וש!
תחלשמל תירצמה תחלשמה ןי" %ודור" ןתמו-אשמ חתנ ראוני"
הרחאתה וליאו (לרוגה די וז התיהה .הל$ו" הלועהו ,תילארשיה
ר"כ ל$ומ ילוא וא הז "תכמ &ל "תוכ יתייה #אה ,הממי" המיתח התוא
!(רע תמירעל תחתמ
– 164 –
ןורכישה :ג"כ קרפ
!וירבל #,שמ טלמנו ,ילוח-תיבב בכשש רפיס !טועושל עי+ה וקיס
ברק יטרפב %כעתהל +א אוה #וב+ל רח יחטש סיסר CD ,ימיו !
#,ילייחו ,יקפמ רקחית ,ימימת
#ברקה לע טרופמ חווי שקיבו -+מל ט-חמה הנפ עובש רובעכ
יטרפב רפיסו סילו'+ב הביטחה-הטמל עסנ אוה #חוול בנתה וקיס
ותסיפתמ ,שרתה ט-חמה #ו+ה לש הרוב+ה ברק לע ,יטרפ
לע חוול ט-חמה שקבתה רשאכו !טוהרה וחוסינ רשוכמו תי+טרטסאה
לע הצרה אוה #%+-תמרל חלשנ וקיס E ל-הצ לש יללכה-הטמל ברקה
האצרהה רחאל #,היתולאש לכ לע בישהו ל-הצ יפולא ינפב ברקה
#ביבא-לתב ,לש עובש ראשנו !,חולה תחונמל יואר אוה יכ טילחה
H
ובכש ,ירחאו ולפנ ,יבר #עוסשו עורק סילו'+ הנחמל רזח ו+ה
-יתבב ,יעוצפה לצא ורקיב !תויוולל ועסנ ה'רבחה #,ילוח-יתבב
#,תוא השטנ אל %ואכיה תריוואו !,ילוחה
!ררחתשהל ולחה הלעמו שמחו ,ירשע ינב !ל-כטמ תווקפ יפל
,יברו לואפ !+ילז !%משוא B-,ינקזה-מ ה+ולפה הרפנ תחא-תבבו
-%ופצ יאצוי ,בור !,ישח ,ילוע לש ה+ולפ העי+ה ו+ל #,ירחא
לאמש- B,ויה תועש לכ עומשל היה %תינ ,ירסימה-שר+מבו !הקירפא
-A%ימי לאמש !%ימי
,ינקת יפ לע לעפיש אבצ בצעל >ירצש ל-הצ הטמב טלחוה
!תועצה !תונוש תו+ר ילעבל ,ירפנ לכוא-ירח וללכיש ,ייטירב
#תאז ורי+ה ו+ה יקיתווש יפכ !-טישלוב- Bרוציקב !תובינע
בלתשהל ברסנ יכ !,יקיתווה !ונל רורב היה %ושארה ,ויה %מל
וכלהתה ח-שת ימחול #ונתוא ררחשל ,יצחל ולעפוהו !-טישלוב-ב
,ירצק ,ייסנכמ !תויפאכ !בר+-יעבוכ !,יילרטסוא ,יעבוכב הנחמב
ונבריס !,קוה >אש !,יניצק לש לכוא-רחל תישפוח ונסנכנ #,ילנסו
תונויסנ לכ #,ישחה ,יסיי+תמל הער המ+ו ונשמישו !עיצהל
!,ינומיאל ונתוא איצוהל שי יכ ונעטש ,יניצק ויה #וליעוה אל לוישה
#רס-יא ערזנו השעמ-ספאב ,ילהואה %יב בבותסנ אלש
ללה ירבלו !ושא רוזאב ירי ינומיאל ו+ה אצי ,ימיה חאב
הנתינש הוקפה תא הכלהכ עמש אל תומ+רמה ילמסמ חא !%מיונ
לש הבילב לפנ ז+פו !הנימי ,וקמב הלאמש המ+רמ לש הנק טיסהו
!,ימממ !,ירבא יקסורמ לוחה לע ,ילייח ובכש בושו #,ימ+ר תתיכ
,תואב #,מצע לע ורזח ,ירכומה תוארמהו !,יסנלובמאל ,יניתממ
– 165 –
ינקת תא טטצי %יצקש י #לחמ תקיבל הריקח-תועו ומקוה אל ,ימי
הסכימכ ,ינומיא תעשב העי+פ יזוחא העברא ,ירשאמה !יטירבה אבצה
ורבע ,יע+פנהמ קלח #,ויה-רסל %ולשיכה לע רובעל יכ !תלבוקמ
#וע+פנ E המיחלה ,ויס ,ע !התעו ,ולשב ו+ה תוברק לכ תא
H
טלשמב ויהש ,ימחולה תיברמ CD הנ ,תנש #הליל יטויסמ ולבס
,תוא וציפקה שער וא היירי לכ #הניש >ותמ תוכבלו קועצל ובריה ,הו
#ז+רתהלו @רפתהל וניברהו !החונמ-ירסח !,יינבצע ונייה #,היתוטיממ
תונומת ויה E תפרוטמה ה+יסנה !,יעוצפה תוקעז !,ילפונה תויומ
#תוהכ וניניע תובוראו ,ירוויח ונכלהתה #ונתוא ושטנ אלש
-רחל סנכיהלמ ענמנ !עיצנ B-טישלוב-ב בלתשנש שר וקיס
!רקוב-יקפימל תובינע בונענ !רקוב-קפימל עיפונ !,יניצק לש לכואה
Bותוא לאשו קיממ @רפתה חא ,ויש ע
-F%מטלא הוהי תא תרכיה הרקמב ילוא-
#תמכ ריווחה וקיסו
-#הנולת >+נ שי+א-
-#אבצהמ >תוא ופיעיש ,ייוכיסה לכו הפה תא חתפא ינא !אברא-
E Fהליל-יטויסמ ,ילבוסה ,יבצע יטורמ ,ילייח ,ע ,יומתמ ציכ
-יתבו ,י+ולוכיספ #בישהל עי אל שיאו !,י+אומ ,יקפמ ,מצע ולאש
תובישימ תחאב #ותנבה יפל +הנ %יצק לכו !ל-הצל זא ויה אל הארבה
יכ %עט ,יניצקה חא #,ישוח %בוא ע ונתוא רכשל עצוה ,יניצקה
תנש ונשיי ,ירוכיש ,ילייח #,ישק תונורכיז קיחהל %ורכיש לש וחוכב
#וע+רייו !,ירשי
#וז הרעשה >ירפה אל שיא
H
ונבשי #הפק-תיבל !%ויצל-%ושארל הקלחמה האצוה ברעב תרחמל
@יצה קיממ #קילפ וו קיש !יצנב !תלצבח קיציא !קיממ B%חלוש יל
!וקיס ,ע ותסהו הפ רעפ רצלמה #היל+ו זוז+ ונלוכל %ימזהו טירפתב
#טירפתה תא הניש ומצע תע לעש
השישו הקוו יקובקב ינש !קאינוק יקובקב ינש ואבוה %חלושל
#הריב יקובקב
ישאר תא חינהל היה לו+ה ימולח #הפורת לאכ הייתשל ונסחייתה
!קאינוק ונל +זמ קילפ ו #רקובב תרחמל ררועתהלו ברעב רכה לע
ברצ הזחה #הליחב ונשחו וניתש #הריבב ?יצקהו הקוו ,ע בבריע
#הרעב הביקהו
– 166 –
רחאל #,יפסונ ,יקובקבל רצלמה +א !,יקובקבה ונקורתהשכ
!הכומס השרוחב !הפקה-תיבל @וחמ ונמצע ונאצמ -תול+נ- שולש
#,יאיקמו ,יניתשמ
,ייחה #הקיזומו קוחצ !,יינלוק ,ירובי #,א המה הפקה-תיב
תו+ר ויפתכ לעש !%יצק #המחלמ התיה אל וליאכ וכשמנ %ויצל-%ושארב
יללעממ ,יטבזי'צ הל רפיסו >ומס %חלושב הרוחב ,ע בשי !תוצצונ
#הצירעמ יניע וב התלת איה #ותרוב+
-#,ישקול הל רכומ- רוחבהש טלקו ,ירבל %יזאה קיממ
תיבJ #ורבעל ארק -###'ונמור-תיב'מ %ברוחמ קינבו'+ !%רקש תכיתח-
,ילייח לש ,תוריש ,וקמל רב-,ש היה ביבא-לת-ופי בוחרב ונמור
הפ השוע התא ימ לע- #I,ייברק אל ,יבו'+ אבצב ואצמש ,יקפמו
-F,שור
ולומ הבצייתה ע+ר-%יבו E ותוכהל הצרו ,ק !בייח ראשנ אל %יצקה
#%יעו %שב %אכמ אצי . יכ %יבה אוהו תננתמ יצח הרובח
,הו !הרענה ינתומ תא קביח !ונרבעל טלפ -A,ינברוחמ ,יטמתשמ-
#קלתסהל ורהימ
הילייחו !ונלש -יאופרה יוליבה- וסב התיה תיאבצה הרטשמה
לכו !וננתה !ואיקה !ותש ה'רבחה #רסה רפוי לבל חי+שהל ונמזוה
תוניעב וליבוהל ,ייאבצ ,ירטוש לש היילוח הרהימ E סרקש ימ
#הפקה-תיב יל התנחש תיאשמל ותולעהלו
#ונאיקב ,ישפרתמו ,יבכוש !תיאשמה לע ונמצע ונאצמ הרהמ ע
,יעטק ,לקיו ויל+ר לע מענ ,עפ-ימ !ריזחכ ,הנ תלצבח קיציא
תא >פה ,יהולא B,לחש ,ולח לע רפיס >כ-רחא !-%י+יינוא ינ+בי-מ
טלשמ CD וטקיל ,ה #המאה תוליחממ וחי+ה ,ירואזוניו !וינפ לע
ויה וליאכ הז לע הז ,תוא וקרזו ,יירצמ ,יקנט תוכוראה ,היתועבצאב
#סינט-ירוכ
-F,ולח ותואב ,יעוצפל הרק המ-
,יימשמ ורי !ונוח+ לע >פהתה טלשמהש ינפל #תלאשש בוט !וה-
#,יתמה לכ תא ויחהו ,יעוצפה לכ תא ואפיר !,ינבל ,יקולחב ,יכאלמ
ורבקי תומנשכ' Bרישב חצופו ויל+ר יתש לע מוע יוו תא יתיאר ,ואתפ
Bחרצו ולש רזואמה ,ע @צורתה ישרב '###%ויצל-%ושאר יבקיב ונתוא
-#%יתשהל תמ ינא !ע+ר !ע+ר '###Aתומעל בושל Aתומעל בושל'
###,ייסנכמב %יתשהו -תונח-ה ירותפכ תא אצמ אל קיציא
היסורב מלש המיז יריש רשו !תיסור !תינלופ !שייי רבי קיממ
Bלאשו ע+רל %יצרה לוכה עצמאבו !תיתייסאה
-ב היה אל @וביקה-ינבמ חא ?אש הז >יא !קיש- CD הרקמ הז F
-###תרקרקמ בוש %טבה !וה F>יניעב
#תיאשמה תיעקרק לע איקה אוהו
Bבייח ראשנ אל !-ת=זב ֶ - ילמס סרוקמ הנורחאל בשש !קיש
הל+נמ הזיא וליאכ !חופיק יש+ר חתפל קיספתש עיצמ ינא !קיממ-
הוקפ התיה #תוברקל E רתיהו !,יבו'+ל @וביק-ינב Bהייצקלס הפ >רע
ו+ינב ונאציו !היירי-תונוכמ יקפמ סרוקל אצנ ינאו ללהש !וקציא לש
– 167 –
יליל+ % #שקעתה וקציא >א !ב+נל ו+ה ,ע תרל וניצר #וננוצרל
!קילואש !טרופס-יכירמ סרוקל !ב+נל רי ו+הש ינפל וע !חלשנ
%ארונ-'חישב עצפנ סומעו !הייקשנל רבעוה !%ארונ-'חיש ירחא
-#ררחתשהו
-רחב הכרענש !הירפה-תביסמבש רכוז התא- Bרתיו אל קיממ >א
חיטבה הפי ,הרבא !בכואכל האיציה ינפל וע !@וביקה לש לכואה
-F,ולשב התיבה ,ינבה תא ריזחיש
-#חיטבה זא-
הלאש הלעמ התא ,ואתפ המ #טוייא ,+ו רוכיש ,+ התא !קיממ-
#סעכב יתלאש -Fתישפט וזכ
-תעו- השרנשכ !קמעה יצוביקמ המכב יכ עמשש רפיס קיממ
וסיו+ הליחת !ל-הצל ,יסייו+מה תסכמ תא אלמל תימוקמה -סוי+ה
ופרוצ E האלמתה אל הסכמה ,או !@וח-ילי >כ-רחא !רעונה-תורבח
תיבב תבשל ומיכסה אלש !,ירחאו @וביק-ינב ,+ ויה >א #@וביק-ינב
#%ומ+א ,חנמ ומכ !תיצוביקה הסכמל רבעמ !המחלמל ובנתהו
ויה אל קילואשו יליל+ % !קיש !ללהש לו+ לזמ יכ קיממל יתרעה
-ב CD #ירטסיה קוחצב יתצרפ עתפלו #,ש ,י+רהנ ויה אל ,א עוי ימ #
#+ילז יפמ יתעמשש החיבב יתרכזנ
ונלש תובושתהש רחאלו F%יז ,ירי+מ >יא +ילז ונתוא לאש חא ,וי
#,אה ?ו+ב ,ייקש יאמצע יכה רבאה אוה %יז יכ עבק !ותוא וקפיס אל
,ימטוא ,א אלא !תעמוש %זואה #התוא ,ימצוע ,א אלא !האור %יעה
המ טילחמה !ומצעבו וובכב %וירו+-%ב !יאמצע יאקיטילופ E %יזהו #התוא
בכוש E ול אב אל !מענ E הצור #חא-?א לאוש אלו ול קשחתמש
%ח אצמת אל #שורבכ ?קזי !ויניעב %ח אצמת הרוחבה ,א #%ושיל
E אוהו %נחתמ בלה !תקקותשמ %יעה ,ימעפל #ור+מ אציי אל E ויניעב
Aט94 ינ ִ ר 4 א+8
לאש -ברק-ה עצמאבו !הנוז לא ,עפ >לה הינמר+בש רפיס +ילז
רמוש היהש תומימתב ול הרפיס איה #המחלמב היבא השע המ התוא
?קז ###הקנילברט וא '@יוושוא !ואכב ,א הרכז אל איה #זוכיר-הנחמב
ינפל #וימעהל חילצה אל ,לועב חוכ ,וש #וש לפנו ,יינזוא +וז %יזה
%תוא ריבעתש שקיבו !תונו+ה יחל-תוריטס יתש הל עקת הנממ רפנש
-###,יריסאה חאמ ,ולש-תשיר-כ היבאל
ובש E ונתע הללטצנשמ !תרחמל #,יר+פכ ונשי הליל ותוא
#ופריה אלו תונורכזה
H
,תוא לרטנלו ,יבו'+ ,יקיתווה ,ימחולל קלחל טלחוה ו+ה הטמב
% #הייקשנל !רומאכ !חלשנ קילואש #תפטושה תיאבצה תוליעפה %מ
המחנ #-הזב ֶ - יכירמ קישו ללה #טרופס-יכירמל ונמתה קיממו יליל+
#היקפ ימענו !תיתביטחה האפרמב
– 168 –
ספאב ובבותסה ,הו ,יבו'+ ואצמנ אל תלצבח קיציאלו יצנבל
ע+רהמ ייניעב %ח אצמ יקפתהו !עונפוא-רשק שמשל עצוה יל #השעמ
תנשמ -%איניא- !בכ עונפוא היה ו+ל #%ושארה 1)&2 -יכלהמ ,ע !
הביטחהמ תועיסנב יימי תא יתיליב ה+יהנ-%וישר תלבקל עו !י
#ראו-ירבו ,ירש ריבעמ E הלילח רזוחו ,יו+ל
#המענ !רכומ י-בתכב יתנחבה !ראוה תופטעמ %יב !חא רקוב
Bהפטעמה תא חותפל יתרהימו שיבכה צב עונפואה תא יתרצע

ילש החשמל הריד הנק היד"וע *העתה יל התכיחו ל!וחמ ונרזח...
אמיא .#של הרקע החשמהו ,י!שר "וחר" ,&ור"-רוקמ תנוכש"
-תי" אוהש ,!ינומכחת! ר%-תי"ל ומשרנ #ה .#יחאה #ג &כו תרשואמ
#יצי"רמ אל #ירומהו ,!יחרזמ-הרות-דומלת!מ "ו$ רתוי ה"רה ר%
...ןומרא + התעמ ,תויצ" ונרג וישכע דע .תוכמ
#יל"ח ירחו% #ע ונשגנ ,הינמרג" ונרקי" ,#יק%ע תניח"מ
רתויו #יקזח רתוי #ה #ירציימ ונאש #יל"חהש #ענכשל יתחלצהו
.תונקל ו$ילחה #ינמרגהו .#ייתוכיא
,ולשכנ #ענכשל ויתונוי%נ לכ .תחלוממ תרחו% ינאש ןעו$ היד"וע
.דואמ י" האגו ,חתומ ירח%מ שוח יל שיש ןעו$ אוה .יתחלצה ינאו
אל #ע -א ינא ל"א ,הדוהי-הנחמ קוש" רחו% היה ל!ז א"א ,ןוכנ
#הל יתר"%ה (יתחלצה &יא תעדל הצור התא .רח%מ" ןיינע יתאצמ
הארונה המחלמה תא יתראית ,הנידמה הנותנ ו"ש השקה "צמה תא
#יקומינ #ע #יימואל #יקומינ ית"ליש .הנידמה תא %%"ל &רוצה תאו
ומשרתה #הו ,#ילעמ ילע" #ע תויניצר תוחיש יל ויה .#יילכלכ
הרזע תצק #ע &א ,העורג #נמא ילש תילגנאה .יתרמאש #יר"דהמ
.#ענכשל יתחלצה היד"וע לש
תוארתהלו #ולש
המענ
ישוקב ,לועה-תמחלמ #%ופצמ רסח ,א !החורס הלבנ אוה היבוע
,יסנמ ,ינמר+ה #,הלש רבח !,יצאנה ,ע רחוס רבכ אוהו המייתסה
#,יוהי ,הילע ולת ,ה !ותעשב #,ילבח ול ,ירכומו ,רבעמ תוקנתהל
תמחמ תיצקומ @רא !,וחתל @וחמ איה הינמר+ש תספות הניא המענ
#סואימ
%יא עומ הל ריבסהלו הלצא רקבל !,ילשוריל תולעל יתטלחה
#הינמר+ ,ע רוחסל
האוש אצוי !יקפה #-ספ- יל קפניש ית+ולפה יקפה לא יתינפ
ויתועבצאב יל %מיסו !ותוכמסב רבה %יאש יל ריבסה !היר+נוהמ
!יתוא הנבציע ויתועבצא תעונת #קוסע אוה יכ !רשמהמ ?נפנתאש
?טנ , #ופוצרפל ?ור+א יתחלש !ססהל ילבמו שארל יל הלע ,ה
#,ר-לוקב בבי אוהו ופאמ
ונייה ונחנאשכ !%ברוחמ יקפ !קינבו'+ !קומש תכיתח E תייה הפיא-
#וילע יתקעצ -AFששו ,ינומשב
– 169 –
,יל-מי+-%-יש תתיכ העי+ה תוק >ותו !וקציא פ-מה בשי >ומס רחב
,הנש !%כש @וביקמ !יקי היחיה קפמ תושארב !I,ייו+ ,ירטושJ
ואלכי !+נתא ,אש יתנבה #ויתוחוכל ?רטצהל בר סומינב ינממ שקיבו
%בל תועובצ תורו+חה !,יצהו+מ ויה ,יל-מי+-%-ישה ימ #חוכב יתוא
#וקהב תשוחנה ירזבאו
!סעכב יתנניס -!,ינפב ,ימחולו @וחב ,יקינבו'+ !הז הככ-
#הלעננ תלהו רצעמ-רחל יתסנכוהשכ
-קולב הילעו תיננוכ היל !תיאבצ הכימש הסוכמ הטימ הבצינ רחב
#,תוא ריאשה ,וקה ריצעה הארנה לככ #%ורפיעו הביתכ
תא ללקמ ינאשכ !רחאה והצק לא רחה הצקמ %בצועמ יתכלהתה
#,יקינבו'+ה לכ תאו פ-מה תא !יקפה
%עמל עו- רתלאל ומיקה !יל הרק המ ועמשש !-%רוא-מ ה'רבחה
תוסנל יכ וקציאל תחלשמב וכלהו !%מיונ ללה ת+הנהב -ונריסא
>א !אלכב בשיי ,הלשמ חאש !הלפשה וז יכ ונעט ,ה #ינררחשל
#תונוירב אל !אבצ הז %אכש ומלל יילע !וירבל #שקעתה וקציא
!ספ קיפנהל תוכמס ול %יאש !יקפהו !,ילשוריל עוסנל יל קשחתמ
!ותכרעהל #?ור+יא תריז וניא אבצש !%יבהל יילע #,ול רובעל בייח
שארה תא ליעפהל ליחתא ינא #ליעוי ?א ילואו יל קיזי אל אלכב הליל
+ייתסהו רוקיבל אבש !ללה יל רפיס >כ !,יפור+אה תא אלו
#המילאה יתו+הנתהמ
וקציאש יתשח יחומ לש ,יירוחאה ,יאתב #יתרהרהו הטימב יתבכש
אוה ית+ולפה יקפה Fיחורב יתטלש אלש יל הרק המ #קוצ והשכיא
ינאו !רבקב תחא ל+ר ,ע ,ישולש %ב %קז חרת !ספא לוכה->סב
-ב ויהש וללה יכ יתבשח ע+רל #?וצרפל ?ור+א ול ליחשמ CD רתומ E
#לוכה ,הל
,י+ב תונחל סנכנ הינמר+ לע %וחצינה ירחאש ,עפ רפיס +ילז
#יצחל וירוה אוהו !ריחמ הבקנ תרכומה #רווס תונקל שקיבו %ילרבב
הניחבהשכו !השאר תורעשב ספת !ז+רתה אוהו !השקעתה איה
לע ,יחכוותמ %יא E -,ש- ויהש וללה ,ע יכ הניבה !ועורז לעש רפסימב
###ריחמ
תושי+ר רתוי תול+ל בייח היה וקציא #יתוא ופיצה ,יימצע ,ימחר יל+
ע+רה %מ ונמיע היה אוה #המחלמה תוארומ תא ורבעש הלא יפלכ
,יולח ,י+ניטסממ ונלכא !הל ֶ ביקֶ /מב תוחוש ונרפח חי Bונסייו+ש
-רבח היהו יאבצה סנאטסיהמ ,לעתה ויתו+ר ?א לעו !%וע+-הנחמב
קרוח יתייה E %ברוחמ יקפ ותוא ינפב לצנתהל ינממ שר וליא #קפמ
#יתוא ליפשהל ילב ,+ לוכה ,ייסל היה רשפא #לצנתמו ,ייניש
H
רבמצ 1)*$ -לע- %ותיעל יעובש ?סומ !-,תוח- >רוע ינא #
וקציא יכ עמוש ינא #,יחינמ ,ניא רופיכ-,וי תמחלמ ילחמ #-רמשמה
– 170 –
#וב שו+פל טילחמו !%לו+ה-תמרב ,יחקל תקפה לע יארחא השמ-%ב
Fח-שתב וחתפנש תונובשח ור+סיי ,אה
הז הצצהו !המח י-תציחל !החמש-יכויח #,ימיש+מ-תמרב ונש+פנ
+וז ויניב+ל תחתמ #%וסח ?ו+ לעב יסור רכיא ריכזמ %ייע וקציא #הז לע
טעמכ הנש שמחו ,ירשע #ויעצב הקרז הביש #>ויחו !תוריאמ ,ייניע
יארחאכ ,א !ז-אמכ ,א !%וחטיב ,ושנל >ישמה וקציא #וניארתה אלש
#,ירחא ,ייאבצ ,ייקפתבו !תיבחרמה הנ+הה לע
!רופיכ-,וי ילחממ ,יקיפמ ,הש ,יחקלה לע תוש+רתהב רבי אוה
הכר תוירורפא #ח-שת ימי לא בושל הרשכ העשה %יאש יתטלק ינאו
תשטובמ התיה המאה #+ומיהל בריס לפרעהו !המרה תא התסיכ
>רוא יווק וטטרישו ,הילע ורה ,יקנט #,יצירח יאלמ ,ישיבכהו
-תמרו !ופלח והשמו ,יישוח #+פ אל %ייע המחלמה חיר #,ילקלקע
,יחתותו ,יחייופמ ,ימ-לחז !,יפורש ,יקנט Bהיעצפ תקקול %ייע %לו+ה
#רויסל יתוא %ימזה וקציא #%לו+ה יבחרמב ,ירוזפ ,יקסורמ
!טלשמל בשחנ רפס-בושיי לכ !ח-שתב יכ ול יתרכזה >רב
!יכרמ-י !הינ+ !הב+נ !,ירינ ויה >כ #יברק ו+ל E תיתנ+ה הניחבמו
-תמרב הלעפ אל היצפצנוק התוא עומ #רפסה יבושי רתי לכו רש+
Fונופ ,יבושייהו !%לו+ה
@ורפת ,אש !היצפסנוק הטלתשה ל-הצ לע #באכב רבי וקציא
-ב היה >כ #בייואה יחטשב להנתת איה E המחלמ 'D -ב היה >כ ! D* E
,יבושייה לש יתנ+הה ,יקפתש %אכמ #יתעב ,+ הרקיש ונימאה >כו
!תיבחרמה-הנ+הה לש התובישחב ולזלז ל-הצב #ירעזמ !ילוש בשחנ
הצרפשכ !%כל #בכ קשנב וייוצ אלו הנ+הל ונכוה אל ,יבושייהו
#,תונפלמ סונמ היה אל E המחלמה
יבושיי לש %הו תיאבצה תכרעמה לש %ה !תוננאשב הצמתה לחמה
-תובעמכ ושמיש ,ה בוטה הרקמב #חנזוה ,יטלקמהמ קלח #%לו+ה
וננוחטבל- #,יימוקמ ,ינמאל הריצי ירח וא ,יטיהר-ינסחמ !,וליצ
#לוכה ונעט -!ל-הצ +אי
יביצקת תא יוארכ ,ילצנמ ,ניא ,יבושייה יכ ורבס ל-הצב וליאו
#המחלמ לש תורשפאל ,מצע תא וניכה אלו !,הילא ומרזוהש %וחטיבה
אלפה המו !ל-הצ תוקפמל ,יז-אמה %יב תוננאשה-רוכ ול ענ >כו
Fהמילבל ,יכורע ויה אל %לו+ה-תמר יבושיי !המחלמה הצרפ רשאכש
הוקפל ,ניתמהב !%וילעה סכמה-תיב ינפל ,ירוסה ,יקנטה ורצע אלול
,יבושיי תונפלו >ישמהל @לאנ היה ל-הצש %כתיי E ,קתהלו >ישמהל
#שח המילב וק לש ובוצייל ע !%ריה-קמעבו הלוחה-קמעב ,+
תמחלמב ייזא !רצובמ טלשמ היה @וביק לכ רורחשה-תמחלמב ,א
#אבצה לע לטנ וויה ,יבושייה רופיכ-,וי
-לא רוזא תא הסיכ ק לפרע #תורק ופצוה וינפו !באכב רבי וקציא
הציצהו השאר המירה ע+רל #,יל ,יבשע השלת תרמונמ הרפו !לע
#תוהמת המהב יניעב ונב
לע ומלה !תומלוע וכפה וקציא לש וישנא !רופיכ-,וי תמחלמ תובקעב
,הבו !,יבושייל ,יכומס הנ+ה-ימחתמִ לש ,תמקה ועבתו תונחלוש
– 171 –
בוש ,א ירוס ,יל+ר-ליח #רתיה לכו ,יבכ ,יעלקמ !,יחתות !,יקנט
לקתיי E אירמי ירוס -+ימ- ,א #%לו+ה-תמר יבושיי ותוא ומלבי E ?וקתי
#%לו+ה-תמר ימחתמִ ב וע הקזחו הפופצ שאב
יתוא ליבוהו !וקציא עיצה -!היינב >ילהתב הנ+ה-,חתמִ הארתו אוב-
,מוקימ תא יינפב ראתמ אוהשכ !,יבושייה חא יל הב+ומ חטשמל
חפינ ע+רל #ובע %ייע ,ירופחה #וב ובצויש ,ינושה קשנה-ילכ לש
תורהצה הריכזהש !תיר+לוב ה+עבו סותאפב ,לקיו והזח תא וקציא
B,הה ,ימיהמ
המרה #ונופי אל %לו+ה-תמר יבושיי תינשש !>חיטבהל לוכי ינא-
-Aהריא שא תמצוע ,ע י+טרטסא קמוע-וקל תכפוה
!ול ונישעש תורצה תא רכוז %ייע אוה ,א יתלאשו יתקפאתה אל
B%יצרה יימו >ייח ע+רל אוהו !>רה תישארב !-%רוא- תתיכ
-###%לו+ה-תמר תא רצבל ,יחרכומ !בוזע-
H
!#ולש המענל
יתדמע יכ ןייצא #א יד .יורש ינא ו"ש #וקמה תא &יינל ראתא אל...
.!%! יל תתל הצר אלו !הזו! %ת ,ן"רוחמ דיק הזיאו &לצא רק"ל
ול יתעקתו יתממחתה .!&ולמי יכ ד"ע! *רמאנ ותומכ לע .הככ (המל
.!אידג-דח!" ינא ,ינימאת אל ילואו ,-וצר" -ורגא
ה"שחמל )לתמ ינא ,תינש .השדחה הרידה לע תוכר" ,תישאר
ונל שי .#ידוהי ןוילימ השיש ה$חשש הנידמ לא ,הינמרגל תע%ונ תאש
.רעיש ירמ%מ ולש #ירוי%הו ,זוכיר-תונחמ" היהש ר"ח הקלחמ"
רוח%ל .הילע &ורדל ידוהיל רו%אש ,האמ$ המדא איה הינמרג תמדא
אל הז ,המענ .#ידוהיל הללועש המ לע הל חול%ל ושורי הינמרג #ע
עו%נל היחרזא לע רו%אל ת"ייח הנידמהש "שוח ינא .השו" וז ,רד%"
עיגהל דואמ הווקמ ינאו ,הז אשונ" &ל דיגהל המ ןומה יל שי .#של
."ורק" &ילא

H
ויתוארוה יפל #השפוח ,וי יתלביקו רצעמה-רחמ יתררחוש תרחמל
,יפמרטב יתאציו !ית+ולפה יקפה יי-לע -ספ- יל קפנוה וקציא לש
#,ילשוריל
איה Bוניניב רצונש רעפה ינפמ יתששח #המענב יתי+ה >רה לכ
%שיה !היירי-תנוכמ תווצ לש ,ייתש רפסמ E ינאו !תחלוממ תרחוס
המענ !ינוימיב #,ילהואב E בוטה הרקמבו !תובולע תותקבב !תוחושב
ישארשכ הפסה לע ,יבכוש ונא !תיבב וניא שיא !תלה תא יל תחתופ
#המיע רוחסל %יאו האמט הינמר+ תמא עומ הל ריבסמ ינאו הקיחב
– 172 –
ראתמו !וקיס לש תונויזיבה לע !המחלמה לע הל רפסמ ינא >כ-רחא
אלש הל+מ ינא עתפל #-טישלוב-לש-אבצ-ל -,עה-אבצ-מ רבעמה תא
@וצינל !,יניבמה היכויחל !התבשקהל ,+ אלא הוואתמ ינא הפו+ל קר
#היניעבש סירתמה
,יכורא ,ירות #הששואתה אל >א !רוצמהמ הררחתשה ,ילשורי
ירוחאמ להקנ רות #בוציקב %ייע %וזמהו !,ימ-תוילכמ יל וכרתשה
#רוק הארנ לוכהו חרק קלחמ לש ותל+ע
,לוה בלב #י-שר בוחר תאו >ורב רוקמ תנוכש תא יתאצמ הלקנ לע
ורוא ע+רל !ינא ימ הל יתרפיסשכו !החתפ המיא #התיב תל לע יתשקנ
ועסנ היבועו איה #ל-וחב המענ יכ הריבסהו הלצנתה ימ >א !היניע
#הקסיע תובקעב
#קלתסהל יתרהימו יתבריס #בכתהלו סנכיהל יתוא הנימזה איה
-,רכ תנוכשל ינואשנ ייל+ר #ריעה תובוחרב יתכלהתה ,עוזו ,ו+ע
הינפצ בוחר לא !,הרבא &2 יל יתרצע ע+רל #ונררו+תה ובש תיבה !
המהתב יתארקו !,ירעש האמ תנוכשב הלוא+ בוחרב תועומ-חול
לש הלהואב ומצע +רוהה !,שה-אבצ E ,יכרבאהו תיזח %ה תובישיהש
ירמוא ייב ,א יכ ח-מלפה ייב הררחוש אל תפצ ,יל #הרות
#ביואה תא ור+ימ ,היתוליפתבש !,יליהת
היהש %כתיי #העומה תא ארק וליא רמוא היה +ילז המ %יינעמ
סומע תבכרה-%ורק לע ,הל רפסמ היהש ,+ %כתיי >א !הללקב קפתסמ
#תורבק-תיבל >פהש !,ייסחה
#,תוא לאוש היה -F,כליצה אל עומו ,כיהולא היה %כיה-
עיקרב ההש ,יהולא האושה %מזבש %עט !יתרפיס רבכש יפכ !יבא
,וילו תבשל תירחש-תליפתמ טטיצו !,יצירעמו ,ינפנח ?ופא יעיבשה
!הרמיזבו הרישב !הרהטבו השוקב ,היפ תא ,יחתופ ,לוכו###- Bבוט
,ש תא ,יכילממו ,ישיקמו ,יצירעמו ,יראפמו !,יחבשמו ,יכרבמו
-###ארונהו רובי+ה !לו+ה >למה לאה

H
תטימ לע !סילו'+ב ולהואב Iב+שJ %הכ המלש +הנה בכש חא הליל
#ותטימ ילש ילל %כר ושעש ,ימה תופיטל %יזאהו !תלפקתמ טנזרב
רוקהו ?טושה ,ש+ה תמחמ #להואה זכרמב טומה יל מע ?סונ יל
אל ,י+הנה לש תובכה ,הילענו !להואה ילוש ורוה !ררשש זעה
ונשי ,ירחא !,היתול+רמל ,חינהו ,תוא @לח קלח #רורוויאל ואצוה
לע התשקיהש הבכ הנחצ המע להואב #,היל+רל ,יילענהשכ
#רע המלש תא הריתוהו המישנה
השוחתבו !,ירוא @וביק יל %טקה ,ירייסה להואב רכזנ המלש
ונממ שקיב !בוטה ורבח !קי'צפוט ה'למהרבא רשאכ !שחש הרזומה
עשורמ לוק #%יעמ-תבריחל אצוי אוה יכ !ילרטסואה ועבוכ לע רומשיש
– 173 –
Bבתכ !,ימילו -Aרוזחי אל אוה- Bוחומ לא זא קעצ עמשנ-יתלבו
E 'Fינעמל והרמשתה' W !תתנ יל >עבוכ %עי !רוזחת אל !יתעי %כא-
###יתחקל >עבוכ W !לרו+ה וצ יתזעה אל הרמה !ינאו W !תלאש >לת ,רט
-###לעמ רז+נ >כ ##יתעיו
Bתויזהה %מ ותוא האיצוהו החלשנ י
לאש -F%וכנ !קי'צפוט ,הרבא לש ותרובקב תפתתשה !המלש-
#וקפמ
#הרובקה ינפל רבקל סינכה ועבוכ תאש רכזנו !הלהבב בישה -!%כ-
-#רשמל אובו שבלתת-
לטנ !,ש+ תיימכש ופו+ לע הטע !,ק !וילענבו וי+בב בכשש !המלש
#אציו %טסה תא
,יעברא %בכ ,א לע עיבצהו !%יצקה רמא -!קי'צפוט לש וה הז-
ותוא ורבקיש ,יצור וירוה- #שק-תעלקמ יושע ש+ר לע בשיש !שמחו
עס !ראקנמוק חק !רובק אוה %כיה עוי התאש %וויכ #קחצי-תלחנב
-תיב רעש יל וכחיש !אשיק הרבח ישנא ינש ?וסא !תובוחרל
!ורבקמ ותוא ואיצות !רובק אוה ובש ,וקמה לא !,ירואל עס !תורבקה
-#>ילא הוולתי וה #,ש ,כל וכחי וירוה #קחצי-תלחנל ועסו
בוש אוה !הנה Bהמלש לש ובילל הבנ+תה תינשייבו הנטק החמש %מ
תא הלילב אצמי >יא Bתוקפס ,+ ולע >א !ה'למהרבא תא הארי
F,של עי+י ציכ F,וקמה
תושבושמ ויה רפעה יכרו !,יבר ,ימי תרמ קספ אל ,ש+ה
#@וב תואלמו
!רוחאמ ,תוא ובישוה !תובוחרב ופסא ,ה אשיק הרבח ישנא תא
ומלעתה והו המלש #חורל @ורפה בכרב רוקה לע וננואתה הלאו
,מצע >ותב ,יר+וסמל ,תוא >פהו ,היתולוק לע ליפאה באכה #,המ
#ריוואה +זמל ,ישיאו
טעמכ העשהש הארו ונועש לש %חרזה י+וחמב טבמ קרז המלש
רטמוליק הרשעכ וע #-בערה-שיבכ-ל ועי+ה ,ה #רקוב תונפל שולש
וירושיכ תא %י+פהל >רטצי אוהו !לחנ ינבאב ?צורמה שיבכה ,ייתסי
#ה+יהנב
%ורמה לע ספטלו שעו+ה רושבה לחנ תא תוצחל שיש עי אוה
אוהו !,מוקממ ,עפ-ימ וקרזנ אשיק הרבח ישנא Fחילציה #קלחה
עי+ה ראקנמוקה #הליפת ירב ילוא !והשמ ,ילמלממ ,תוא עמש
חונה ביתנה תא אוצמל ,יל+ל+ל %תנ המלשו !המינפ קילחה !יאוול
#,הל
,ירובק הבש !,ירוא @וביק יל השרוחל ועי+ה רקוב תונפל שמחב
ו+ ילייח 1$ !ועייס אשיק הרבח ישנאו !ומוציעב %ייע היה >שוחה #
#,ירבקה תקלח תא רתאל !,מיע ואיבהש סיכ-יסנפ תרזעב
,הרבא לש ומש ,ושר היה וילעש @עה טלש תא שפיח המלש
Bעבק ?וסבלו טבלתה !אצמ אלשכו קי'צפוט
-#%אכ הז-
%מז הכשמנש !הריפח תובע הלחהו בכרה %מ ורוה ,ירעמו ,יתא
– 174 –
#הריפחה-ילכל וקבש ,יב+רה לל+ב בר
לא ועי+הש ע !המלש לש ותוש+רתה הרב+ !רופח וקימעהש לככ
#@ע ז+רא
#רמא -!וחתפת-
!התחונמב ,יע+ופש לע הפו+ה תרמרמתמ וליאכ !תומרוצ תוקירחב
#,שמ ולע ,יער תוחיר ,יוולמ ,יאו !הסכימה חתפנ
#התעבב המלש ארק -Aאוה אל הז-
#ולאש F-אוה אל E תרמוא תאז המ-
-#ילש רבקה תא רופחלו ,ותסל #הל'מהרבא אל הז-
ער אוהו לשכ המלש לש וחוכ #השח הריפח הלחהו ר+סנ רבקה
#ופו+ יקלח לכב
#אבה %וראל ועי+השכ !,ירפוחה לש ,תלאש ההה -Fאוה הז-
-#הל'מהרבא הז #%כ !%כ-
####רררק ###ררק ##רק היה המלש לש וביל
%יחבהל השק F>ויחה הפיא #הל'מהרבא !>תוא תוארל יתיצר >כ אל-
-למלימ -###>לוכ בטרנ התאו !רוי !רוי ,ש+הו !חופנ לוכה יכ !>ב
#חפייתה
תעב+מב המלש %יחבה הלועה רחשה יליפרע %יבמו תועמה >ותמ
ויתושארמל תחנומ התיהו %וראב הרמתשנש !,יילושה-תבחר בלה
#בהאש יפכ !הפי !תצהו+מ !השבי איהו
– 175 –
קינחמלפה :ד"כ קרפ
!,יחתות לש ,ימער יה #,ייאבצ ,יבכר המה ישארה שיבכה
רבוטקואב #סילו'+ הנחמ ע ועי+ה !ריוואה-ליח תוצצפהו 1)&C >רענ
עבש-ראב !רוצנה ב+נל >רה הצרפנ וכלהמבש !-באוי- עצבמ
-כ וכלנו -ה'+ולפ סיכ-ב הרתוכ תיעישתה תירצמה הביטחה !הררחוש
&((( -כו ,יירצמ ,ילייח 1((( ומע ,תושרל #,יימוקמ ,יברע
סיכ-ל חירבהל ו+הנ ,ירצמה #%רב יאשונ ,ילילחזו תומ+רמ !,יחתות
#תשומחתו קשנ !%וזמ ,ע הזע תעוצרמ ,ילמ+ לש תורייש -ה'+ולפ
#תויוננתסהה תעינמלו רותיכה יוביעל חוכ תוצקהל שרנ ו+ה
-י רוזיאל החלשנ !-הזב- תיילוחב תרב+ותמ !ו+ה לש הקלחמ
תא ותעשב ,לב יכרמ-י @וביק #,ירצמה ייב לפנש @וביק !יכרמ
יל המילב-וק תמקה רשפיאו !,ימי השימח >שמל ,ירצמה תומקתה
-ב #ושא 2$ יאמב 1)&C ,יירצמ ,יקנט וצרפ !תובכ תוז+פה רחאל !
הכירעה ,ורה תיזח תקפמ >א !הפהנ הפקתהה !יכרמ-יל
#יוניפ לע הטילחהו !?יע ירצמ חוכ לומ מעמ קיזחי אל @וביקהש
הטילשב היה ,ישוח יצחו השימח >שמבו !הנופ יכרמ-י @וביק
#ויניצק תרבחב קוראפ >למה ,לטצה ויתוברוח לעו !תירצמ
#ררחוש @וביקה !רבמבונב השימחב !-באוי- עצבמ >להמב
H
העי+ה ברעבו !הוואה-לא-באכואכב ונייה יכרמ-י לש היוניפ ,ויב
-ב !%כל ,וק ,ימי השימח #,ירצמה ייל לפנ @וביקהש העייה 1C
ונבשי #תובהלב תולוע הסמו %לו+ה-רעש תא רהה ת+ספמ וניאר !יאמב
-קמעמ תולועה תובהלב ונלכתסה !,ילהובמו ,יחרבוצמ הרומ יל
Bונלוכל קיצה יהשלכ >רבש !רוהרה טלפ יוו ִ/ ָ !%ריה
-רעש !,ינצינ !יכרמ-י Fישילש תיב %ברוח ינפב ,ימוע ונא %יאה-
ייב הלא לכ - בקעי-הוונ !תורטע !%ויצע-שו+ יבושיי !הסמ !%לו+ה
-#בייואה
אוה #ונחור תא ועל הסינ !%ואכיב שחו ונמיע בשיש !ינולא ריאמ
לייחכ !היינשה ,לועה תמחלמב רבעש ,ישק תוברק לע רפיס
ולפנ תוצצפשכ !,יימעפ אלו ,עפ אל #תמחולה תיוהיה ה+ירבב
המחלמב ספה #שואיי ירוהרהל וספתנ ,ה ?א E וע+פנ ,ירבחו ,הילע
-לש-ופוסב ,לוא #בושל %אל היהי אל #ינויצה ,ולחה ?וס ,יל היה
– 176 –
לארשי-@רא לע הכרעמה !וירבל #וחצינו תירבה-תונב ותשעתה רב
בושיי יכ ענכושמ ריאמ #תויריו תוילע הב הנייהת #התליחתב קר איה
#,קושיו ררחושי E שבכייש ירבע
#וררחוש הסמו %לו+ה-רעש E ,ימי השולש רובעכ !%כאו
#תררחושמה יכרמ-יב תויהל וכז אל יוו ָו ינולא ריאמ
הב רתונ אל #הסורה %ייע התיה יכרמ-י !הרורחיש רחאל ,יישוח
תורשע #וערקנ תוכרמו וסרק ,יתב !ושבי ,יאש #,לש חא תיב
#המא-תיער רחאל ומכ הארנש !בושייה לע ולפנ ,יז+פ יפלא
#,וקמ לכב ומרענ תוקיר ,ירומיש תואספוק
ונתיאמ קלחו !קיממ ריטפה -!בייואה ייב לופייש @וביק האריי >כ-
#תקסורמו הסורה אפלא-תיב תא ויניע +נל האר
-סומהש !,יקיתווה @וביקה ירבחמ חאל מעמ ותואב יתרפיס
בישה אוהו !השרו וט+ רמ ירובי+ ,ש לע ארקנ ונמל ובש יכוניחה
#רמה קפמ !'@יבלינא יכרמ תא ותעשב ריכהש בצעב
רהבוה ,לוא !ומוקישבו @וביקה יוקינב עייסל לכונ ,א לאש קיממ
!-ה'+ולפ סיכ- לע רותיכה תא תובעל יכ יינס-ריל ונחלשנ יכ !ונל
#תוירצמ תורייש לש תויוננתסה עונמלו
H
תיחרזמ-תימור !סוטפילקא יצע %יב החונז תבכר-תנחת #יינס-רי
ונתוא ררוע ,יחפ קושקש לכ #,יבראמל ונאצי הליל ימ #יכרמ-יל
#שאב חותפל
הבשש ,ילמ+ תרייש התארנ !תונושאר רקוב ינרק ,ע !חא ,וי
,ילמ+ לע שאב חתפי אל ל-הצ יכ !קצב !וחינה ,יברעה #העוצרל
#ורפסנ ,ילמ+ האממ הלעמל רפ 2 סָ %מיונ ללה #אשמ ,תשב לע %יאש
רפיס %יצקהו !,ירצמה תא ,יביערמ ונחנאש רסב הז ,א יתיהת
,ירצמל רשפאל לארשיב טלחוה !,-ואל ריהאק לש התיינפ תובקעבש
תופורתו %וזמ תרייש -ה'+ולפ סיכ-ל סינכהלו ,היעוצפ תא תונפל
#בלב
הכרע ,וסחמבו !-סיכ-ל תירצמ הרייש האצי רבמצ תישארב
#בורל ,יז+פו ,ינומיר !,יעלקמ יקלח הנעטימב ול+תנו שופיח לארשי
#קשנה תא המירחהו ,כסהה תא הלטיב לארשי
התל+תנ היצע %יבו סוטפילקא יצע תשרוח וניצח בראמל >רב
#הילע ואבצ ,יבובז יפלא #תומש הב ושע ?רט-ירופיצו ,ינת #הייוו+
-רוקב קישִ ָ ריטפה -!%אכמ ותוא קלסל לכונ E פי'+ יל ו+ישת ,א-
#באכואכ תא ריכזהו !ול ינייפואה חור
#,פא תא ,ימתוס לוכהשכ !הצירב הייוו+ה יל ונפלח
– 177 –
H
רבמבונב העבשב 1)&C !ח-מלפה הטמ תא קרפל %וירו+-%ב טילחה
בייח וקשנ לע אבצה יכ קומינב E ל-צאה הטמ קרופ %כל-,וקש רחאל
#תחא תיאבצ תושרל ?ופכ תויהל
וז יכ ונעטש ויה #ח-מלפה קוריפ לע ,יחוכיו ולהנתה ,ינותיעב
רפיסש ימ ?א היה #לאמשה תו+לפמב עו+פל העונש תיטילופ הטלחה
תא ונקור אלו !%וירו+-%ב לש ותוקפ תא ואלימ אל %ייע ,יצוביקה יכ
הכפהמ @ורפתש הרקמל קשנה לע ,ירמוש ,ה #-,יקילסה-
###לארשי-@ראב תיטסילאיצוס
סרוקל קיש ,ע תאצל שרנ רשאכ יכ !%מיונ ללהל ריכזה רבה
ויהי -ונלש ,ישנא-ש ואמ בושח יכ וקציא ,הל זמר !-תוזב- יקפמ
#יעוצקמ עי ילעב
#שריפ אלו סעכ וקציאו !קיש ההת -F'ונלש ,ישנא' קויב ,ה ימ-
H
ראונימ 1)&) #וקרופ ,היו+ש ,יקינח-מלפ ו+ל ,ורזל ולחה
-!ח-מלפב ונלצא לבא- Bורמא רב לכ לעו ,פא תא ומקיע ,ה הליחת
#הירוטסיה אוה ח-מלפה יכ ,הל ריכזהלמ סונמ היה אלו E
ינש ,ע %יצק !ינו'+ ,שב רזומ קינח-מלפ היה ונילא ,יאבה חא
#ויניע הארממ הילס וינפ לעשכ הנחמב >להתהש !ויפתכ לע ,ינירס
ימימ ,יירצונ ,ישוק ריכזהש !?וסכו ללבומ %קז !הזר !המוק הב+
סיכל לעמ !תיאבצה ותצלוח לעו !ילרטסוא עבוכ שבח ינו'+ #,ייניבה
!הלילב יכ ורפיס #@צונו חצחוצמ ח-מלפה למס ססונתה !ילאמשה
יכ !המ'+יפה תצלוחל ח-מלפה תכיס תא ריבעה !ותצלוח תא טשפשכ
#-ינלו+-מ אוה יכ !הלילח !וב ושחי אל ע+רלש
-,יעלוב- ציכ עי אל כ-מהו !רקובה קפימל עיפוה ינו'+ חא ,וי
ררחושמ אוהש !תוניעב !ול ריעהשמ #,יארוט %יב בצינה %יצק
%ונ+ס לעו !לקולק רסומ !,יורי ,יכרע לע ינויצ ,ואנל הכז !קפימהמ
#אבצב השפש -טישלוב-ה
יכמסמ #רתוי ילואו ,ישולש %בכ #+לפומ %קז וניניעב הארנ ינו'+
להואל סנכוה אוה #בורקב ררחושיש ול חטבוהו !ובכעתה ורורחיש
#הזה -סופיטה-מ ונמסקוה !%ושארה ע+רה %מ !ינאו קיממו !ונלש
לע !הר ָ 1ָ ו'+ לש ,ילו+ה ,ימיה לע ,יטאבז'צ ל+ל+ל הבריה ינו'+
יפוחב ,יליפעמ תורוה לעו !לטֶ ס4 ק2 ה שוביכ לע !-הרוחשה תבשה-
#@ראה
!היפשב הז היה #הש קחצי ,ע קובח אוה ובש ,וליצ יל הארה ,עפ
#תוקלחמ יקפמ סרוקב
– 178 –
#יתרמא -!הייפש-ריאמ ,יליה-רפכ >ינח ינא !ינו'+-
יימלתו !השרוחב ח-מלפה %מאתה ציכ רכוז יאווב התא !%כ ,א-
שיבכל תסנכנ תינוכמ וארשכו !,יר+ובה %יינב ++ לע ומע רפכה
-#,יקילסב אבחוה קשנהו !ל+ב ופנפנ E היפשל ליבומה
-#,יתתאה חא יתייה !בטיה רכוז ינא-
הליל רעיש תציצ אלא הרתונ אל ,וליצבש הכובסה תירולבה %מ
#תכלמ מע ויל %מזה #ל+ל+ס וקוק לע הרוזפ !התשפה עבצב
!-קב 2 אר ָ -ליחִ 4 - !-סל ָ אחָ -ט/סב 4 מ2 - !-0ת ָ ב . ר ֶ ח4 י 2- !-סק4 ז ֶ- Bומכ ,ייוטיב
%יזאהל #ונונ+ס יסכנמ ויה E תורומה ימימ תורמא E -?ל ֶ א ֶ -הב ָ /בח-
,ע רקוב-תולמעתהל תאצל !%ולא לא+י ,ע הפק תותשל הז E ינו'+ל
עלקנ רשאכ #או-לא-באב יטלשמ לע ,ינטסב רעתסהלו הש קחצי
!סמח קעז !לוק ,ירה !,ייי ?פונ אוה #ויניעב התצינ שא !חוכיוול
#-קשנה רהוט-לו ח-מלפה לש ,יירסומה ,יכרעה לא הבישל ?יטהו
רעונה תראפת- E ח-מלפה תא קריפש %וירו+-%בל חלס אל אוה
-#ירבעה
לוכי וניא קשנש %עטו !-קשנה-רהוט- +שומהמ תו+ייתסה עיבה קיממ
#, >ופשל !+ורהל עונ אוה יכ רוהט תויהל
יברעה תא ריכזה אוה #טוטרל ולחה ופא יריחנו !רורפ+כ קלנ ינו'+
וב הע+פ אלו %ויצע-שו+ תרזעל הכרב הש+פ ה-לה תקלחמש !%קזה
,יע+ופ %יאש E רוהט !רואנ ,זינאמוהל תפומ ,הב הארו !הערל
#?טבו ,ישנב !,ישישקב
תראהל תיתמ+מ האצמה וניאו יתימא רופיסהש >ל %יינמ !ינו'+-
יכ ,ייחב רתונ אל ה-להמ שיא אלה- !קיממ לאש -Fח-מלפה יכרע
-#%ויצע-שו+ל ,כרב וש+פ ימ תא רפסל
ללו+ הזת-יטנאכו !,ילימ ריבכה אוה #?רוטמכ חורצל לחהו סעכ ינו'+
%יסאי-ריב י-חלו ל-צא ישנא וכרעש בעותמה חצרה רופיס תא
לירפאב העשתב 1)&C #?טו ,ישנ !,ירב+ האממ הלעמל וחבט רשאכ !
!,יריפחמ עשפ ישעמ ועציב הלאו !ומרכב בועה %קז לע וסח הלא-
,תואל וחלסי אל ,לועל !,לועל E ולוכ ,לועהו !תונויצה #,יעזעזמ
-###'%ריל תו+ יתש' ישנא !,יטסישאפ ,יחצור
!קיתו ל-צא שיאו -תחוימה- קפמ !היל+ יפמ עמשש %עט קיממ
!,ינותיעב ומסרופש !,ירפסימה יכ !%יסאי-רי ברקב ?תתשהש
!השק ברק אלא חבט ,ש היה אל וירבל #,ייתמ+מו ,ימז+ומ
%יסאי-רי ברק יכ ?יסוה ,+ היל+ #וב ו+רהנ ל-צא ילייח העבראש
,ימיל ,סולכיאו !,היבושיימ ,יברעה תחירבל הבכנ המורת ,רת
#,יוהיב
#שחנ >ושנכ ותטיממ @פק ינו'+
,יבעותמ חצר-ישעמב >מות 'ריעצה-רמושה' שיאש המילכו השוב-
הריטס קיממל ?יטחה תוקעצה טהלבו !חרצ -A%יסאי-ריב ועצובש
תעה לכ יתקתשש ?א !ינבשיב הנו+ה הטיעב טעבו ויחל לע תלצלצמ
#הלימ יתרמא אלו
היל+ תא ומיע איבה תוחא תוק רובעכו !להואהמ אצי קיממ
– 179 –
האמה לש הירוטסהה יכ ינו'+ל ריבסהל הסינ היל+ #-תחוימה-מ
#,ישרו+מהו ,ישר+מה ,ע תחא אל וביטיה ,ישורי+ש החיכוה ,ירשעה
,רת !היינשה ,לועה-תמחלמ רחאל !,יטוסה לבחמ ,ינמר+ה שורי+
,יקרוטה ועציבש ,ירוהיטה #חאכ ,ינמר+ה לשו ,יכ'צה לש ,תחוורל
,לועה תמחלמ רחאל !יקרוטה טועימב ,ינוויהו !ינוויה טועימב
ויהש תויסולכוא תרפהל ומרת לבא ואמ ,יירזכא ויה E הנושארה
#תובר ,ינש >שמב ,ימ יכוסכסב תונותנ
#יתלאש -Fלארשי-@ראמ ,יברעה לכ תא שר+ל עיצמ התא !היל+-
לכ !וזה המחלמבש רוכזל יילע יכ רמאו !וז תורשפא לספ אל אוה
-ריעב יוהיה עבורה ללוכ !,יברעה ייב ושבכנש ,יירבעה ,יבושייה
@וביק ?א ריכמ אל ינא- #לילכ וסרהנ ,הו ושרו+ ,היבשוי E הקיתעה
-#,תמא לע וראשוה ויבשותו ,יברעה יי-לע שבכנש !יוהי רפכ וא
!תיברעה ה+ילה ל-כזמ !החפ ,אזע לש ,היתוזרכה תא ריכזה היל+
וחיטבהש !לארשי-@ראל ברע תואבצ לש השילפה ברע !יתפומהו לשו
#,יוהיב חבט
תא וללשו וח ,יברעה !ותע יפל !עומ ינו'+ תא לאש היל+
תנשב -ליפ-תעו- העיצהש הרשפה 1)$* הקולחה תינכות תאו !
-ב ,-ואה תרצע העיצהש 2) רבמבונב 1)&* F
לבא #לארשי-@רא ייברע לש ,+יצנ אלו קינח-מלפ ינא !>ל עויכ-
ול בישה -!,היתואי+ש לע ואמ רקי ריחמ ,ימלשמ ,ה !ה+א לא
#ינו'+
#יתלאש -F>וסכסה רתפיי >תעל >יא !היל+-
ורשת תחא הנימ קר E המחלמה לש הפוסב יכ חוטב היה היל+
#,יוהימ הייקנ תיברע הנימ וא יברע טועימ הבו תיוהי הנימ
,ייוציפ לולכיש !ימואלניב רסהבו !תונימ ,ירשעמ הלעמל ,יברעל
תחאב ,היחא לא לארשי-@רא ייברע תא ריבעהל %תינ E ,יבינ
חצנוי E >כ +הננ אל ,א #,ימעה ינש תחוורל !תונכשה תוצראה
#תורול >וסכסה
###להואה %מ טלמנו !מעמ קיזחה אל ינו'+
H
,אה לע וירוהרהב ונתוא ?תשל +הנש !הטורפב-?וסוליפ היה ינו'+
המ שי תוירקמל ,+ אמש וא וביבס שחרתמב ,אה טלוש ,אה #ולרו+ו
קחצי לש ,זילאיצוסה יכרב לע >נוחש !ינו'+ E Fיתעה יב+ל רמול
#,יסינב %ימאמ וניאש !קוא טסיסכרמ ומצע האר !%ורהא-%בו %יקנבט
,היתואצות הפורצ תינוי+ה >רב ריבסהל השקתה תחא אל !תאז ,ע
#,ינוש תוברק לש
האצמ עתפלו !הכרב התעט !רויסל האציש ,יפי'+ ת+ולפב השעמ
תא בבוסל וחילצה אלשמ #תנאוס תיברע ריע לש הבילב המצע
ישארה הבוחרב ,יפרוטמכ עוסנל וכישמה !,שפנ לע סונלו ,היבכר
– 180 –
יבוכמ Bהעיתפמה האצותהו !רבע לכל ,ירוי ,היעלקמשכ ריעה לש
F>רב ועט אלולו #,ינבל ,יל+ ופינהו וניתמה ריעה
סרית הש >ותב התנחש !ותקלחמ לע רפיס ינו'+ תולילה חאב
,ייקאריע ,יקנט יכ ,תרחל ולי+ ,ה רחשה הלעשכו #הליל תנילל
קפ !חור-רק רתונש !ינו'+ו !ולהבנ ה'רבחה #רבע לכמ ,תוא ,יפיקמ
התואב חנומ היהש ,וינימולאמ הייקשה תורוניצ וק קרפל ,הילע
תא תחא-תבב ?ינהל ותוקפלו !רוניצ סופתל הווטצנ לייח לכו !הקלח
#,יקנטה לומ לא ועצל ליחתהלו הלעמ יפלכ תורוניצה יעול
תורוניצ ,ישולש B,יקאריעה תא המיהה התארנש הנומתה
ז+פ ררחשל -ה'קיוו-ה אשונ לע קפ ינו'+ #המיק ,יענ ,וינימולא
,הינפל יכ ,יקאריעה תא תיפוס ענכיש -+נבז-הו !,מיע היהש יחי
#-,יימוטא ,יחתות תקלחמ-
#,ב ,חור וע לכ וטלמנ ,יקנטה
#יתלאש -Fהיה הז ברק הזיאב-
-#%ינ'+ תוברק- Bריטפהו ע+ר רהרה ינו'+ו
-F,ש היה ח-מלפה-
'הלופכ הייסקר'צ' ,יקור ונייה !ויעלב #,וקמ לכב היה ח-מלפה-
-###החסמ לש הלבזמב
#יתימא קינטאבזי'צ #ונקתש
– 181 –
תליא שוביכ :ה"כ קרפ
ראורבפ ?וס 1)&) #ולטוב תושפוחה לכו !יוס עצבמל >רענ ו+ה #
#זרכוהש -%כה-בצמ-ל הביסה תא עי אל שיא
תויאשחה תוינכותב %כעתה !,ייאבצ ,ימרו+ל בורק ותויהב !וקיס
#הקלחמל רפיסו
!%ריה-רבע י+יצנל לארשי י+יצנ %יב %תמו-אשמה ימי ויה ,ימיהו
!וב הטלש לארשיש !ימורה לוב+ה וק #תולוב+ה בוציי לע !סוורב
-חטש ערתשה ,שמ המור #ב/ס/ח-%י1. -ריפ ִ חָ -לא ִ -ה'+ ָ/ע וקב ערתשה
לשו יברעה-%וי+ילה לש רויס תויחי #-עורפה ,ורה- Bהנוכש !רקפה
תוטלחהב העבקנ ,נמא וז עקרק תסיפ #תוישפוחב וב וענ לארשי
סוורב %תמו-אשמה ילהנמל >א !לארשי-תנימ ימוחתב ,-ואה תרצע
רבכ E ,ייפוסה ,ולשה ימכסה תמיתחל ע +שוי אלש המ יכ רורב היה
#+שוי אל
תניחבב !בישהל וקיס בריס !תליא תא שובכל הנווכ שי ,א !הלאשל
איה !שרשר-,ואל עי+הל ,יכר שולש תומייקש %ייצ >א !יאבצ-וס
-רבעבש ,ואו באומ ירה לש ,יסכרה לע עונל !תחא >ר Bתליא
תישילשו #הברעה >רואל היינש >ר #%ובשחב האב הניאש >ר !%ריה
!יפ ִ אר ָ י'+ ִ ה לחנ תייצח !ברעממ ב+נה ירה ?ו+יא !ריפח-לא-ה'+וע E
#בקֶ אנ ָ-לא ִ -סאר ָ תירצמה לוב+ה תנחת >ר @רפמל היריו
ועוני תועורזה יתש ייזא !תליא תא שובכל טילחי ל-הצ ,א !וירבל
ו+ לש רויס ת+ולפב הוולמ !-%וע+- ו+ B,ייחקלמ תעונתב 1) !
E -ב+נה-תביטח- !היינש עורזו !>למה->ר איהש !הברעה >רואל עוני
בקאנ-לא-סאר ע עי+תו %ומיר-שתכמ תא הצחת !,ירהה >רואל עונת
#תירצמה
ה'+ולפ-סיכ יוניפ תא תוארל וקיס ונתוא לטנ המור היריה ינפל ,וי
!הכורא תירצמ הריישב וניפצ #,ירצמ ,ע ,תחנש ,כסהה תובקעב
לע ונמע #הזע תעוצרל ,כרב E ,יחתותו ,יקנט !,ילילחז הללכש
וננתסהש !,ילמ+ לע %וזמ-תורייש %תואבו יינ . ס4 -ריִ ב ונרכזנו העב+
#ביבא-לתל ברע-תשפוחל ,יאצויש וקיס עיוה %כמ-רחאל #-סיכ-ל
,ילייח איצומ הקלחמ קפמ הז ציכ- Bינזואב שחלו ההת %מיונ ללה
-Fולטוב תושפוחה לכ רשאכ !השפוחל
אוה המ עוי הארנה-לככ וקיס-ש ול יתבשהו ייפתכב יתכשמ
-#השוע
%יתמי ,ש !יבר+ומ-רכיכב %ועשל תחתמ ,יש+פנ תוצחב יכ עבק וקיס
#בכרה ונל
– 182 –
תחא העשב #עי+ה אלש !וקיסל ,יניתממ !רכיכב ונלוכ #תוצח
תוהתל וקספ אל ה'רבחה #ויעלב >רל ונאצי תוצח רחא ,ישולשו
יכ !ובשחש ויה Fעצבמה ברע וילייח תא בזוע הקלחמ-קפמ הז ציכ
הז+פהה תא חכש אל וקיס יכ רבסש ימ היהו !ול התרק תינכט הלקת
טלשמל >רב CD לע חוכיו להנתה >רב #%כתסהל אלש טילחהו !
ונעי #,יכר ושקמיו ,ירבעמ ומסחי ,יטירבה ,א ונל תויופצה תונכסה
יטירב סיסב וילו !הב ָ ק2 12 ינריה רפכה %כוש תליא @רפמל רבעמ יכ
ל-הצ תוברקתה תא הפי %ייעב וארי אל ,יטירבהש ונרעיש #לו+
רי+ירבה לש ווקיפב !יברעה-%וי+ילה תויחי יכ רפיס וקיס #,סיסבל
!הברעה >רואל תויערא לוב+-תונחתב תושורפ !החָ : ֶ ב 4 אל ָ + 4 יטירבה
יאו %יבש תויחרזמה תועב+ל הומצה הרטשמ-תנחת E לָנ 4 ר 2 '+ ָב %סיסב
#%אי ָ4 ר 2 -%י1. ל יפארי'+
,ילברוכמ לוכהשכ !-הבוע עצבמ-ל ו+ה רי ,יירהצב תרחמל
ונבכעתה !עבש-ראבל ונע+ה #בר+-יעבוכבו תויפאכב ,יפוטע !,ילנישב
#%ורטאבזי'צה תקהל לש התעפוהב וניפצו !הרטשמה-רצחב בר %מז
#תובהלתהב ,ייפכ ונאחמו הקהלה ,ע ונרש !,ירכומ ויה ,ירישה
Fהיצזיליביצה %מ הירפ-תביסמ וז התיהה
%מ תוחאו !,יונ תולוח רושימ לע הריישה התלע בונרוכ יל
ב+נל היריה תא הריכזה @וליחב תוקסעתהה #ועקש תויאשמה
-יאצח ואבוה הרהמ ע #לוחב ונרפחתה התע !@ובב ונעקש זא #יברעמה
#ונתוא וצליחש ,ילחז
-הלו+ה הבוה-ו !,יצצונ ,יבכוכ יסומע ויה ,יימשה !רי ברעה
-#הסארטש הוהי-%ב בוחרל ,יחרופ- ציכ לאש אל שיא ,עפה #הרהז
#ררחתשה הקיה לואפ
תוחוכ ירומ ל-הצש עיי אל בייואהש יכ ,ייובכ תורואב ונעסנ
,יבחרמ ינפ לע ,יפלוח ונא יכ ונשח הבכה הכישחה ?א לע #המור
#,יחותפ
Fשקומ לע הלע בכר F,עפה המ #תריישה הרצענ עתפל
%רמתלו הלולת הירי תרל ולחה תיאשמ רחא תיאשמ #אל
תא ,ינווכמ תיאבצה-הרטשמה ילייחשכ !בושו >ולה ,יח ,ילוקיעב
#,והתל בכרה תא ורריו >רה %מ וקילחי לבל ,י+הנה
#>רה צב מעש !צ-מ לש ורבעל יתארק -Fונחנא הפיא !ה'רבח-
-#,יברקע-הלעמ-
אל שיאלו !הבר תוריהזב ורי ,יבכרה #,וקמה לע עמש אל שיא
-%יעב ונרצע המ-%מז רובעכ #,שמ הארנש ?ירטמה ?ונה לע +שומ היה
מ-מה לש ווקיפב !תיתה ה+ולפהמ הקלחמו !הב ָ צ . ח7 -%יע ,ויכ !בוסוח
!הלע טא-טא רחשה #המור ונכשמה #הרי !יבצ-תריטמ ב;יל ִ א ֶ ירוא
חרזממ #,ינבא יקולחו ,יצוק !,יחיש החימצהש החיחצ הברע התל+תנו
שמש ינרקו !תוננושמ היתו+ספ !ההכ תיללצכ ,וא ירה ואשנתה
#,ירופא ,יחטש ריאהלו %תוא חלפל ולחה תונושאר
– 183 –
רוניצל ווקינ וימימש !%ייעמ התיתחתבו העב+ E בה ָ י ָ-%יע ,ויכ !הב ָ ו ֶ-%י1.
וארנ ,יבשעה %יב #קורי סיזאוא E %ייעמה ביבס #תקוש >ותל >פשנש
ששימ תלצבח קיציא #הפק ילופ וריכזהש !האוצ-ילל+ לש תומירע
#,נואמצ תא %אכ ,יוורמ תולייאו ,יאבצ יכ עבקו ויתועבצאב ,תוא
תלצבח קיציא !רהוז ,הרבא המיעו תיאשמהמ הרי תית הקלחמ
אל !תיעלס התיה המאה #-הזב- תמע %יכהל ונלחתה ונאוב ,ע #ינאו
תא ונבציהש רחאל #המא-יקש אלמל !ונצלאנו הב רופחל רשפא היה
#%ושיל ונבכשו ,ירייס-ילהוא ונמקה !תורטמ ועבקנו הנוכמה
#הברעב ררש בכ ,וח #העיזמ ,יבוטר ונררועתה ,יירהצה-רחא
יחישו ,יעלס !%בא יקולח ותמא !ונינפל שרפנ ,ייי-בחר רושימ
-ביבס תופקשמב וניפצ #הוולע יל הטיש יצע ורקזה ,שו הפ #,יצוק
#בייוא ונילי+ אלו ביבס
להוא ומיקהו !תכשוממ תוהשל ונ+ראתה תיתה הקלחמה ילייח
היה %וזמה #האפרמ-להוא ,קוהו ,יתוריש ורפחנ !חבטמלו לכוא-רחל
!-?ול- ,שב הנוכש רשב-@יצק !,יטיווקסיב B,ירומישה תרהט לע
#,יזופת-@ימו תיעועש
ימ תעל שקיב קיציא #רויסל תלצבח קיציא ,ע יתאצי ברע-תונפל
!תואטל Bונילי+ו ,יעלסל תחתמ ונרבנ !,ינבא ונמרה #הברעב יח ימו
-,וקע ?זיש @ע #ונרכיה אלש ,ישמר ינימו !,יברקע !,ישחנ !,יטמוח
ברועהמ ,ינטק וארינש !,יברוע ואבצ ויתול+רמלו !קוחרמ הארנ עז+
ונברקשמ #ק ,רוקמו ,חמחש ,פרועו ,ראווצ %ו+ #ונרכיהש רוחשה
#,יולח ,ינומעפ ילילצ הריכזהש הלהקמב וחתפ
,שו !יפארי'+ יאוול !ו+ה הטמ לא יתחלשנ ,יחא ,ימי רובעכ
אציש לויטל ופרטצה ,יפלא-תיב המכ יכ רפיסש !%מיונ ללהב יתש+פ
-זועממ !לארה ה'קשנמ תא ,ש וש+פ ,ה ,תעתפהל #י+-%יעלו הצמל
הצמל ומיע וספיט ,ה #העוקפ לע ברקב ונלש כ-מה היהש !,ייח
י+-%יע תונייעמב ורקיב >כ-רחא #,יפלאמ ,ירבסה ויפמ ועמשו
#,ייפוימ ולעפתההו
ומהנ ,הו !רצע בכר #פמרטל קישו ללה וניתמה הרזח ,כרב
,ה Bתוחונ יא ושח ע+רל #ו+ל בושל -רכזנ-ש !וקיס תא וב שו+פל
,תוא רקח וקיס #ומצעבו וובכב מ-מה ,הינפלו תושר ילב וקלתסה
!הברעה >רואל ונרזופ יכ ול עונשמו !הקלחמה ילייח לש ,מוקימ לע
הזש בישהו !היה %כיה ו+ה-הטמב לאשנ !%כמ-רחאל !וקיס #ע+רנ
#הברעה יטלשמב ,ירוזפה וילייח לצא רויסמ בש התע
E -Aאפלא-תיב Aאפלא-תיב- Bתו+אש לוקל ונררועתה חא רקוב
תותיכ יתש הילעו תיחרזא תיאשמ ונתמהתלו להואה %מ הלהבב ונאצי
ינ+ראמ #הברעל אציש %ושאר יחרזא לויט הז היה #יכוניחה-סומהמ
,כרב @וביקה ילייח תא ?וסאלו ,יטלשמה %יב רובעל וטילחה לויטה
#לויטל ?רטצהל ילו תלצבח קיציאל רשיא טרפוה הנוי מ-מה #תליאל
לע תוילוכשאכ וטטר תונבה ישו !הרוכישכ הננתה תיאשמה
– 184 –
תביסמב וקר תונבהש !-תילוכשאה- וקירב יתרכזנ #חורב ,יענ ,יצע
טא-טא #ובהל ,ירציה #%המ ושמ אל ייניעו !,יומילה תנש לש ,ויסה
#התליא >רב ,ינושה ,יטלשמה %מ @וביקה ילייח -ופטקנ-
ירהו לוחכה ,יה #@רמב הרשעב השבכנ !תליא איה !שרשר-,וא
!תופושח תועב+ #,ייפויב ומיהה E ,יאשנתמהו ,ירהוזה טינר+ה
ייצ ינשמ והב+תה E %בא ירתבו ,יקוצ !,ותכו ,וח יעבצב תוקהוב
#,יצורעה
>למה תורכמל ונרי !בקֶ אנ ָ-לא ִ -סאר ָ ב ונרקיב !תו+ספל ונלפעה
#?ירטמה ?ונה %מ ,ירוכיש !המלש
#,יקוחר ,ימי הריכזה תיתעונתה הרישהו !תוביסמ וכרענ ,יברעב
תוברבש !הנירל קישו !-%רהט-ילי- תונבמ תחא לא מצנ קיממ
#השיאל התוא אשנ ,ינשה
#,יטלשמל הרזחב תיאשמה ונתוא הבישה ,יחא ,ימי רחאל
לצא רוקיבל בוסוח-%יעל %יפצהל ינאו קיציא ונטלחה ,ימיה חאב
>להתה ירוא #עבשומ עבט בבוח אוהש !באילא ירוא !טלשמה-קפמ
#הביבסב ונמיע לייטו !,יטפורמ ,ילנסבו הייפו+ב !,ירצק ,ייסנכמב
#ויצ הסומע תיאשמ טלשמל העי+ה ,יירהצה תועשב
-%יצק תא ירוא לאש -Fויצ ,תאבהו ונב ,תרכזנ ,ואתפש הרק המ-
#,ורה-תיזח לש תואנספאה
-%ב ו %וחטיבה-רשו הלשממה-שאר מוע ,ויה תרחמל יכ רפיס הז
!ל-וחמ ,יחרוא !הלשממ ירבח לש הלו+ היילמפ הוולמ !%וירו+
ובכלו !יתכלממ רוקיב הברעה יטלשמב >ורעל E ,ימלצו ,יאנותיע
הנימ לש האבצל האנכו האיכ ,ילייחה תא -שיבלהל- טלחוה רוקיבה
!תוצלוח Bבוט-לכ הסומע תיאשמהש רפיס תואנספאה-%יצק #הא+
#תויאבצ תובינע וליפאו ,ייבר+ !,יילענ !,ינבל !,ייסנכמ
ימלצו ל-וחמ ,יחרוא לל+ב זא- Bלאשו לעפתה אל באילא ירוא
ר: ָ ס2 וליפא Fונב ,תרכזנ E 'ירפמולש' אבצ ,לצל ,ייושעה !תונותיע
תא ,יריכזמ טלשמה ילייח לש ,הישאר תופלחמ #הברעל ,תרוה אל
-A,יארינ ונחנא >יא האריו ומצעב %וירו+-%בש !אברא #רובי+ה %ושמש
עי+ה אל המלו- B,לוקב תורירמ תמינו !%יצקל ורמא וביבס ה'רבחהו
-###הפוצמ הל ָ פ 4 או 2/ סיסע קובקב לש =מעט ונחכש רבכ F,-קש
!תונלבס רסוחב תואנספאה-%יצק לאש -Fטלשמה קפמ הפ ימ-
#תפתושמ הפש אוצמל וילע לקיי ,יהוב+ רתוי ,י+ר ,עש הווקתבו
#ירוא בישה -!ינא-
-F>לש תו+רה הפיאו-
%ימצה %וחטיב-תכיסבו !תוהוהמ ב-תו+ר וסיכמ ?לש ירוא
#קסע ול שי ימ ,ע %יבהו !@לפתה %יצקה #ותייפו+ תויפתכל
#לטוב יתכלממה רוקיבה
#ינאיח יאו >פש יל !ימור רתוי טלשמל רובעל הוקפ ונלביק
-ה !,וי ותואו ליאוה 1' Bארקיהל טלשמה הכז !,ירופ-+ח לח !@רמב
– 185 –
ימתס ,וקמ !תירושימ הָמָ ח2 לע ,ילהוא הטנ חוכה #-,ירופ-טלשמ-
לכמ ,יחרזאש הבועהמ בל !הנתשה אל ,ויה רס #,ולכ עצמאב
ה'רבחה #תליאל ,כרב !טלשמה תא וקפל ולחה בושייה תורש
#המיעטהו הבוטה לארשי-@ראב ורכזנו !,יקתממב !תו+ועב ובכתה
הפי רתויה הפוקתה התיה ,ש #תליאל ונרקע ,יחא ,ימי רובעכ
יערק ,יפוטע ויהש ,חש ירה לע ונילע #ברע ע רקובמ ונלייט #ונייחב
!תירצמה בקנ-לא-סאר תוצמל ע ונמריהו !,ינוינקֶ ל ונרי !,יננע
!,ילקועמ תויאווב ונבבותסה #ירצמ ל+ ססונתה הנרות לעש
#לילכ ונתוא ורכיש ,יפונה #לוחו ,ינבא יקולח ,יעורזה
!תויטיא תועונתב יאווה תא הלו+ האטל התצח ,ילויטה חאב
?ר קיציאו !הלאמש !הנימי תוליצאב הבנז תפנפנמ !תחנב טעמכ
#הקמח איה >א !הירחא
וצחמנ תיב ִ /נ לוח-%בא תובכש #,יעבצ ללשב ורנ+תה תויאווה
B-,ינמא-ל ונייה הרהמ ע #,יספסופמ תוריק ורציו הבכש לע הבכש
ינימ ונרציו !,יקיר ,יקובקב >ותל ,יכפשמב ונכפש !עבצ תוקבא ונר+
#תוירטמואי+ תורוצ
#,ימה תפשמ קוחר אל !,ירייס-להואב ונררו+תה ינאו %מיונ ללה
יל היה #הפק %קנק תופשל ונטלחה !,יב הצחר רחאל !,ימיה חאבו
,ייוצמ להואב יכ יתוא ריהזה ללה #וקילהל יתיסינו ריעז %יזנב-סומירפ
התרק !סומירפה רירחב טחמ @עונ יועבו #%כוסמ רבהו !י-ינומיר
%מ הלהבב ונקניזו !הסיסבמ הערקנ סומירפה תיתחת E תוצצופתה
לע ,ירופיסב ונרכזנ #האב אלש !תפסונ תוצצופתהל ,יניתממ !להואה
ל+ל+תה %ומיר רשאכ ,ש ללוחתהש %וסאהו י+-%יעל העונתה לויט
-#הרומל
רכזנו !ללה יל ריעה -!ילוקב ,יעמוש אלו ריהזמ ינאש היינש ,עפ-
#,ייח-זועמל עונפואב חי ועסנ רשאכ !ינ ִ יב ִ ב 4
!הרומ יל ונש+פנ ברע ימ #תליאב והש התיכה ירבח בור
לוחי ,ויה תרחמל יכ ריכזה קיש #תונורכיזו תויווח !,ימשר ,יפילחמ
!ביבא-לת תובוחרב הווא+ב ונעצ ציכ תונורכיז ונילעהו !יאמב חאה
#,ימוא ,יל+ %וא+ב ,יאשונ
ל+- B,ילימל ונע+השכו !הכפהמה ירישמ חאב הלוק החצפ המחנ
ע ונש+רתה -!,ילבכה תא קת . נ E ,ויה !אב יכ W !,ורמב אשינ !,וא
תומחלמ !,יטלשמ ינפ לע +לי ע+רלש !י+לטסונ ברע הז היה #ואמ
ינפל השחרתה יכ המוש !תיתעונתה -הלועפה- לא ונבש #לוכשו
#תולבוי
קיממ עיצה -Fיאמב חאה ובכל קפימ רחמ >ורענש ,כתע המ-
#וצצנ ויניעו
#,ייפתכ וכשמ ה'רבחה
#יתרמא -!',וי-תארוה' רבחל %כומ ינא-
-#זוחא האמ-
– 186 –
הבינ המחנו >ופה חפ לפס והצק לע ונילת !%רות ונמקה תרחמל
לוכהשכ !קפמה >רענ ,יירהצה-רחא #ל+כ !המוא שאר-תחפטמ
B-,ויה-תארוה-ל תימוהת תוניצרב ,יניזאמ
!קזח #ילייחה-#ירמושה לכל
הירו$%ה" הנושארל ילוא ,תליא ירה לומ לא ,שרשר-#וא" ,ןאכ
#יד"וע ה"קע למנ" ונלומ .#ודאה לגדה תא #יינמ ונא ,תישונאה
תוירדילו%ה #וי לע ועמש #ע-יא #א ק%ש ,#וי-ישק #ילעו
ונ" תוארל ינדריה ןויר$לורל #יארוק ונא הז דמעמ" .תימואלני"ה
#חלינ דחי ,#זיל$יק" ק"אינ דחי .דמעמל #היחא תא
.#ימע ןי" רורשי #ולשו חצני #זילאיצו%הש הווקת" ,#זילאירמיא"
!המדיקה זועמ תוצעומה-תיר" יחת

ילצא רמשנ טסכטה #-לנויצנרטניא-ה תרישב קפמה תא ונמייס
#הברעה שוביכל שקוהש !תונומת-,ובלאב
#תוכבל וא קוחצל ,א ועי אל #,ימומה ויה ונב ופצש ו+המ ,ילייח
,ייסו E תובובנ תוצילמל %יזאה !הומת סקטל בצייתה רזומ טבש
ומק הבו+תבש !-תחוימה- ילייח ,+ ויה ,יפוצה %יב #יטסינומוק %ונמיהב
B,הלשמ %ונמיהב ובישהו ,היל+ר לע

תוקירב יל . ע- B>כ-רחאו E -###%כ-,+ וז ונלש וז W %ריל תו+ יתש-
-###שאו ,ב אשינ תוריח !תוקירב ילע W ש+פינ !ש+פינ
חוצחצב הנומטה הנכסה תא הניבה המחנו !תומוחה והב+תנ ע+רל
E -!הרומל ,סיקה ?יסונ W הרירק תבשונ חורה-ב החתפו !תוברח
ינשו !טלפ ,יהש !שבי @ע עז+ לע %יזנב >פש יליל+ % #++ופתה חתמהו
#תובבל התיצהו הבשש שאה ביבס ופפותסה תונחמה
!רימש השמ רפוסה ,להואב חראתה הנורחאלש רפיס והשימ
?לשו !לאש -Fהנממ עטק עומשל ,יצור- #תליא לע המאקמ ,סריפש
#הוהמ %ותיע וסיכמ
-#המיק-
רימש השמ / רהו םילג לומ םואנ

תורוא יקילדת ,זוזג ירכמת 33 !תליא ,ילצא הי ייהת תאו...
היתוגונעת-תיישעתו 3 הקירמא &ל "יתכת רשא תא ידקרת 3 ,&יילמשח
הא$ח ייהת רשא 33 .י$וחלאה רודיש" ,עונלוק" ,$ילקת" רוכמל
ינ הריחמו לד תקשועו ,ילוא הדגו" ריעו 3 #ינונז-תרי"כמו ה"רה
,הלודג !ייהת היה 3 .ייהת ל"א + !ןו"שח יאו"ת דוע תאז לע + 3 #ותי
ה"רמ ,תרחו%ו תלכור ,#ימי תגלמ 3 ,תגייד ,הדילומ ,תישממ ,תמייק
-תמח ,תימורד תוחא 3 ,תאזה )ראה ירעל תוחא 3 ,תותש ה"רמו לוזלז
– 187 –
!תליא ,ילצא הי ייהת תאו 33.גזמ

יתלאשו -!הקירמא >ל ביתכת רשא תא יקרת- הרושה יב+ל יתיהת
רימש השמ Fהיצזינקירמאה תונכס ינפמ ונתוא ריהזמ ררושמה %יא ,א
@ירעמו קמעה-רמשמ @וביק רבח !-ריעצה-רמושה- שיא עויכ אוה
,אה #%ילאטס ?סוי רבחה לש הלו+ה ות+הנהב יטייבוסה ,זילאיצוסה
Fיתעל תיטילופ הרהזא אטבמ אוה ורישב
#תוצח ע >ראתה ררושמה %ווכתה המל חוכיווה
#היבכה רפע-יכר לע העיסנה #הנופצ ו+ה הלע תרחמל
וע בושל אלש ונעבשנו !ונלליק #ואיקהש ויה ?או ,ירוכישכ ונננתה
#%וריוואב וא תבכרב אלא תליאל
H
@רמב העשת 1))) תו+י+חל ונמזוה !תליאל הנש ,ישימח @קמ #
ו+ !-ב+נה-תביטח- Bלבויה 1$ ו+ לש רויסה ת+ולפו 1) ?א #
>ר תא ונחכש אל !קלח שיבכ לעו ,י+זוממ ,יסובוטואב ונעסנש
קבא המכ !וה #-סעקשיק-ה תאצ ע ונתוא הציפקהש !,יתחתחה
#@יק ותואב ונעלב
#,יברקע-הלעמ לא ונינפו הברעה שיבכ תא ונבזע ,תור תמוצב
תיתחתב בצינ %ייע -ערפצה- עלס #ול+תנו ובש ,ימוק וה תוארמ
רופסי ימ #,יפלוחל הכרב ,יקמ !הלעמ יפלכ יוטנ ושארשכ !הלעמה
תצורמב ויל+רל ועספש E ,יונה ,יטבשה תא !תוריישה תא
ונייהש %כתיי !,א-ינב %ושלב ערפצ התוא הרקריק וליא #הירוטסהה
#לארשי-@רא לש המוקה הירוטסיהב קתרמ קרפ ,ימול
!תינרומ תיאלקח הווחב ונרקיב !הבצח-%יע ,ויכ !בוסוח-%יעב ונרצע
רוקיב ותואב ונרכזנו !אוצייל לפלפ לש ,יקורי קנע יחטשמ ונלעפתה
#>רענ אלש יתכלממ
התיה טלשמ ותואב #חילצמ בשומ אוה ?א !בהי-%יע ,ויכ !הב ָ ו ֶ-%יע
E -עב . ייו ָ %ייK- Bהמש לע ארקיהל הכז טלשמהו !הרור ,שב תיחבט
!טלשמה קפמ השיאל התוא אשנ ,ימיל #-תחא השיא- E שיייב
ת+רל ע תו+רה ,לוסב ספטל >ישמהו !IתרפאJ טרפוה הנוי מ-מה
#?ולא
ונמותל #היררחשמ ינפ תא ליבקהל הר+ ִ מ האצי אל תליא ריעה
היליו ריעה תייריעו !הכרב-תבותכ ססונתת ריעל הסינכבש ונמאה
#ונאובב חי+שה אל שיא >א E ונינפ תא וליבקי
!תירוטסהה שרשר-,וא לש תובולע רמיח תותקב שמח ,וקמב
#,ירוה %ולמ יתב ועיקרה %מוקמבו !וסרהנ רתיה #תחא התקב הרתונ
לע תיתוריית ריע איה תליא #סא+ו-סאלל ונעלקנ אל ,א יתיהת ע+רל
– 188 –
###ילבו ,ע תויבנינקס תוריעצ ללוכ !הינממס לכ
טרסב תוזחל ונמזוה !ברע-תחוראו תוננערתה רחאלו !%ולמל ונע+ה
%ושאר עי+י ימ Bחא רסמ אשנ טרסה #-ויה ל+ לא עסמה- Bואייו
ב+א !-ב+נה- תביטחל -ינלו+- תביטחמ ה+לי המלצמה #שרשר-,ואל
יכו B>ויחב אשונל ונסחייתה ע+רל #%המ תחא לכ העי+ה %כיהל ימוי %ויצ
+שיהל תואלמ תופתוש תוביטחה יתש %יאה F%ושאר עי+ה ימ בושח
ירצוי ופיעה !תורתוכ השוע -+ניטייר-ה הבש הנימב >א Fירוטסהה
#חאמה ינפ לע ירפמה תא שי+הל טרסה
תביטח !%ולא לא+י !,ורה-תיזח קפמ ותעשב איצוהש הוקפ יפל
התיה -ב+נה תביטח- וליאו !תליאל הנושאר סנכיהל העונ -ינלו+-
יכ !יתרבס ימותל #,יה לע ,ישלוחה ,ירהה יקוצ לע רצעיהל הכירצ
טלשמב ונל הרקש המ לע ונתוא תוצפל שקיב %ולא לא+יש %כתיי CD #
!חיב הנסנכית תוביטחה יתשש %ולא לא+י טילחה עסמה >שמהב
לא+י לש ותוקפ תא רפהל וטילחה ,יקינח-מלפה #הרק אל הז ,לוא
קרפל ותטלחה תובקעב E קסע ול שי ימ ,ע %וירו+-%בל -תוארהל-ו %ולא
#ח-מלפה תא
ט-חמהמ יתלביקש הוקפה- Bטרס ותואב ריהבה סיקרנ יזוע ?ולאה
>ירצש המ תא תושעל יכ תלפרועמ קיפסמ התיה !+ירש ,וחנ !ונלש
ימת ,ינושאר'- Bח-מלפה %ונמיהמ הרוש טטיצ אוהו -###תושעל היה
%ושאר עי+י ח-מלפהש יתטלחה E '###>שחמבו ,ויה רואל !ונחנא
-#תליאל
#קלחו ח
,יעבראכ !%אי4 ר 2 -%י1. ל -ינלו+- תביטח לש רויסה ת+ולפ העי+השכ
!קתפ >ילשהו !-ינלו+- ט-חמ לא רפייפ סוטמ חלשנ !תליאמ רטמוליק
עסמ תא רוצעל הוקפ ובו !,ורה-תיזח לש ספוט לע בותכ
#תומקתהה
תא רצע #,ואמב שח אל !עמשוממ !הביטחה קפמ !%לו+ ,וחנ
!?סונ קתפ >ילשהו -רפייפ- עיפוה בושש ע !,ייתעשל הריישה
ל+ !שרשר-,ואל ועי+ה -ינלו+- ירייסשכו #עסמב >ישמהל ול הרוהש
###%רותה לע ססונתה רבכ ויה
ו+ שיא !יניסרו רינ 1$ יכ מעמ ותואב רפיס !תלומ בשומ רבחו
היה ,וחנ #ותריטפ ינפל רצק %מז -ינלו+- תביטח קפמ לצא רקיב
%איר-%יעב הביטחה לש רויסה-ת+ולפ תא רוצעל הוקפה יכ ענכושמ
#ב+נה-תביטח תקפמ לש -רעוכמ לי+רת- התיה
עי+הל 'ב+נה-תביטח'ל רשפאל תנמ-לע רוצעל יל ורמא וליא-
לכ ב+נב ובשי ,ה !לוכה-תולככ #הנבהב תאז לבקמ יתייה E הנושאר
לבא #,ינושאר תוכז ,הל העי+הו !תובכ תובא ולבס !המחלמה ימי
-'Fרעוכמ >כ-לכ 'לי+רת' עצבלו תומרל המל
קפמ +הנתה !ח-מלפה הטמ לש תטלשנ יתלבה הפיאשה תמועל
הלכי 'ינלו+'- Bחור ראש רתיב !?ולא ,ימיל !לפ הסומ !-ינלו+-תרייס-
ונייהשכ #הנושאר עי+תש 'ב+נה-תביטח' הייואר >א !הנושאר עי+הל
קפמ ,א #ארח הברה ,ש ולכאו ,ורב ויה ,יקינח-מלפה !%ופצב
– 189 –
-רש ייזא E הוקפה תא ,הל %תנ אל %ולא לא+י ?ולאה ,ורה-תיזח
-#הבוט הטלחה לביקש אוה הירוטסהה
תופתתשהב !קפימ תירוטסהה שרשר-,ואב >רענ !,ויה תרחמל
קפימִ ותואב #,יימלתו ,ינקסע !ריעה-שאר !תוביטחה יתשמ ,ימחול
!I%ר ֶ ב 4 J %ֶא ֶ ,הרבא B,יפולאה ינש יי-לע ,עפהו ויה-ל+ ?נוה בוש
#-ינלו+- ,עטמ תימע ריאמו !ח-מלפה +יצנ
###ירוטסהה לוועה %קות הנש ,ישימח לש רוחיאב
-%שי טילקת וירה %מ עקב !+זוממה סובוטואב !הנופצ הרזח ונכרבו
Bונקפרתהו ונל+ ,היריש לעש !%ורטבזי'צה תקהל לש %שונ
,תוא תוכזב ילוא W ריע תבשוי טלשמה לע W ריכהל %יא רב לבא###-
-###,ינמז
– 190 –
בגנה-תוברעב :ו"כ קרפ
רחאל אבצב תרשל ,עט המ #רפע ע האכי סילו'+ל הרזחה
וניאר אל המייתסנ וזשכו !המחלמל ונסיי+תה F,ולש ימכסה ומתחנש
#רורחישל %יתמהלו השעמ ספאב סיסבב תבשל ,עט
ונבריס #הרתי החלצה אלל >א !,לתל ונריזחהל וסינ ,יקפמה
לש לכואה-רחב לוכאל !,יניצקל עיצהל !רקוב-יקפימִ ל תאצל
!,ירצק ,ייסנכמב !,ילנסב הנחמה יליבש %יב ונבבותסהו !,יארוטה
#ח-שת ירזיבא רתיבו ,יילרטסוא ,יעבוכב
בלל %יבהש !-+מה %לא לש ונחלוש לע ,רעיהל ולחה תונולת
תא >ילשה אוה #,הירבכ !-טישלוב-ב בלתשהל ומיכסה אלש וימחול
תא ,יקהל אבצה-תוסומ לע @וחלל לחהו הפשא-חפל תונולתה
#ונרורחיש
H
לש ?ע-רוכה תצובק התיה !,ימי ,תואב !רואה תווקנמ תחא
,ימי #,ורה תיזח תופילא לע ,יו+ה רתי ,ע התרחתהש !ו+ה
תרחבנה #,ורה-תיזח תופילא תארקל ?ע-רוכב ונמאתה ,ימילש
תיביטרופסה תרוסמהמ קלח היה הז ?נעש !,יצוביק ירבח התנמ
ינאו תיחנמה יליל+ % Bו+ה תרחבנב !רתיה %יב !וקחיש #,היקשמב
#שי+מה
ללוכ !אב ו+ה לכו ,ורה-תיזח תופילא הכרענ תותבשה תחאבו
#-+מה
!וכז ,ה %ושארה קחשמב #ח-מלפה יו+מ חא +נ רמ+ב ונקחיש
#לזיו יזוע לש ויתותחנה תוכזב
-קספ- !%ירוח %לא !-+מה ונתעתפהל שקיב ינשה קחשמה עצמאב
איהש !,יקינח-מלפה לש -סליכא-בקע- תא רתיא אוה וירבל #-%מז
תיברמ תא י'+ני'+ה לא תונפהל @ילמהו !לאמשמ תירוחאה המעה
ונכשמה #%וחצינ Bהאצותה #וירבכ ונישעו !קפ -+מה #,ירוכה
%קחש ותוא לש ורבעל ונחליש ,ירוכה תיברמ תאו תוינימ התואב
,ע חי ונמלטצה קחשמה ,ותב #תופילאב וניכזו E %מיס %לאש !שלח
#עיב+ב קיזחמ אוהשכ !%לא
H
– 191 –
-המיבה- %ורטאית ת+צהל ונמזוהו @וביקב תבש-תשפוחב ונייה
-ב+נה-תוברעב- Bהזחמה ,ש #ורח-%יעב תיזכרמה המבה לע הכרענש
,יז+פ לש רב Bרוצמב @וביק הראית ה+צהה #%וזניסומ לא+י תאמ
הארנ בצמה #,יל+ ,יל+ @וביקה תא ופקת ,יפיע ,יירצמ תוחוכו
#ת+סל ,א E @וביקה ירבחל אבצה יקפמ %יב חקלתה חוכיוו !ובא
@וביקש %עט !אבצה קפמ E >ורב #ינויצ לוקיש לומ יאבצ לוקיש
תויהל ,יבייח ,ילוקישהו !יאבצ-טלשמ לוכה->סב אוה המחלמב
#@וביקה תא שוטנלו ת+סל שרו !,ירוהט ,ייאבצ
,ייח %אכ יכ ריבסהל הסינש !קינצוביקה ,הרבא בצייתה ולומ
וניא באוי-תעקב #וז המאב ,ייח תונש שמחו ,ירשע ועיקשהש !,ירבח
#,ייק קשנ לכב ,יני+מ תיב לעו Aתיב ,א יכ E טלשמ קר
#הברחה יכרמ-יב יתרכזנשכ תרומרמצ יתשח
ינויצה לעפמה יכ אבצה ישנאל ריהבהל הסינ קינצוביקה ,הרבא
!,לועב ,וקמ וע ול וארי ָש שקיבו !?ורצ %וי+יה >ותמ לעפ אל ,עפ-?א
ושעש יפכ !תוקרי ל+ל יכ !המא לעש לכמ חלמה תא ,יפטוש ובש
,ייחה המא-יבועל ,יטילפ הכפה וז המא- #הברעה-תיב @וביק ירבח
לע בוכורוב לש הימריפה תא וביצה ,ירכיא ,תוא #,היפכ עי+ימ
יליל+ %ו !רמא -!,ימעה לככ ,על ,יוהיה תא וכפהו בחרה הסיסב
Bינתומל קפרמ עקתו >ייח
-###בוכורוב לש ותרותב שומיש השוע והשימ ?וס-?וס-
!הביבסב ,יבושיה חאמ !ריעצ רבח המבה לע הלע >סמה תר ,ע
איהש !הב+נ לע הנ+הב ?תתשהו -יתעב+- תביטחב ,חל יכ רפיסו
עיצה אבצה וליאכ תפלוסמ הנומת +יצה הזחמה !וירבל #באוי-תעקב
קעצ -Aס+ רקש והז- #ה+יסנל ו+נתה @וביקה ירבחו הב+נ תא שוטנל
ונ+הו !,כש ילא ,כש ומחלש ,יקינצוביקו ,ילייח ראית אוה #,עזב
%יב תופקשה ילבה ויה אל #טלשמהו תיבה !הב+נ לע שפנ-?וריחב
#@וביקה ירבחל אבצה ישנא
קפיסש %וזמה %מ ונלכא חיו שא ונבשה חי !תומע ונשייא חי-
-ירבח ואצמת ,י+ורהה %יב #האלמ היינומרה התיה #@וביקה חבטימ ונל
-#,ילייחו @וביק
!תבזוכ הייצאוטיס רצי !%וזניסומ לא+י !הזחמה רבחמ !וירבל
!-יברק ?- וסיכמ ?לש וירב תחכוהלו !חוקה ונוימ ירפ !תיתוכאלמ
,וימ !-יתעב+- תביטח לש ימויה הנולע 1$#*#&C Bהתיה ותרתוכש
ררושמה !הביטחה לש תוברתה-%יצק יי-לע הבתכנ איהו -ר ָ + 4 ב 2 + ֶנ ֶ -
Bרנבוק אבא
הנומש .ודהנ ,לג רחא לג ,תוירצמ תויורעת%ה לש תועש רשע...
לג רחא לג .ה"גנ "חרמ לכ תא "ייואה י%ו$מ וציצה תווצר תועש
!דומעתו + תדמוע ,הנתיא ה"גנ .הרוחא -דהנו #ד תתש ,ר"שנ
לוקמ תוע"גה #ויה ודהדה %ידי"יא לא ה"גנמו ה"גנ לא %ילו'גמ...
!רו"עי אל .שלוה רו"עי אל *הרו"ג תונע
– 192 –
#וי%ל #ג הרהמ" וכזי תידרגניל$% הדימע" #יחתוה...
!ידרגניל$%
תופקתהה לכ תא תפוה התיה אלו הרוב+ב תמוע התיה אל הב+נ-
%יב התרכנ ,ימ-תירב- !,ילשה -!תוכולמ ויה אל היתורוש וליא הילע
אבצה %יב תימוהת הרפה +יצהל אוה עוושמ לוועו !,יבושייל אבצה
-#,יבושייה ירבחל
A,יציבב %וזניסומ לא+י תא ,ילות ויה היסורב- Bיינזואל שחל קיממ
+יצמ אוה ,יצימא-תמחלמ לש תמא-תופתוש ראפל ,וקמב
-#,יפייוזמ ,יטקילפנוק
!התיבה ונכרב #ב+נה לא !המחלמל ונתוא ריזחה !וכרב !הזחמה
Bוביל-רו+ס תא תלצבח קיציא חתפ
טלשממ ת+סל ונלחתהשכ- CD שו+ב יתלקתנ !עז+-,וקע %ולאצ יל !
לע בכש לייח #יתרצעו ימש תא יתעמש ויל יתרבעשכו !רוחש ,חפ
#המוחפ תלו+לו+ >ותמ וטלב תוקוריה ויניע קרו ,יכורח וינפ #הכימש
ומש תא רמאשכו #ותוא יתיהיז אל %ושארה ע+רבו !ימשב ארק אוה
ושבח וירבח #%אש-תיב לת לע תוקיתע תועבטמ ונשפיח חיש !יתרכזנ
אובבש וחיטבהו !יאוול הסינכה יל הכימש לע והוביכשה !ותוא
לע %נחתה !חפייתה אוה #ועי+ה אל ,ה >א !,מיע ותוא וחקי ה+יסנה
#וייח
#שקיב -!שארב רוכ יל עקת זא E יתוא חקול אל התא ,א לבא'-
'###תומל יל לבח >כ-לכ-
המר+ וב העי+נ לכ #ררופמ !>ורח היה ופו+ >א !ומירהל יתיסינ-
לע וסימעהל %תינ אלש רורב יל היה #,יבאכמ קעצ אוהו !תפות-ירוסיל
ינא ולש יכבה תא ###וניכב ונינשו !,ינוא-רסח ויל יתמע #@ורלו ב+ה
לע ח-מלפה לש ,יהוב+ה ,ירוביה לכ ,יווש המ ###הליל לכ עמוש
Fרבח >ירוחאמ ריאשמ התאשכ ###'ברקב תוער' לע ###',ימחול-תווחא'
-#רוכ ול עוקתל @מואה יב היה אל
H
ח-שת ילייח תא ?תשל טלחוה ל-הצב #אבו ברק תואמצעה-,וי
היעצה %ויער #ביבא-לת תובוחרב >רעיהל מעש י+י+ח יאבצ עצמב
#ונתוא זי+רה E ,יינקית ,ימו תויאבצ תובינע ללוכ !תיאבצ תשובלתב
ציכ #יטירבה -טישלוב-ה %ונ+סמ רפנ יתלב קלח וב וניאר
ריבסהו ויפתכב >שמש !וקציאל ונינפו ונמצע תא ונלאש E F,יטמתשמ
/Gע-ש הלאב הפצי לארשי-,ע לכ #ובכ ,+ >א !הוקפ וז יכ
#-הירוטסיה
-%ב ריאי !ית+ולפה למסה-בר לע לטוה #ענכשלמ קוחר היה קומינה
ציכ #לו+ חא טויס ויהש !רס-ילי+רתב ונתוא %מאל !?סוי-לתמ יבצ
– 193 –
Fעצמהמ ,יטמתשמ
!התעמ Bותיעצ יל+רה תא תונשל וילע יכ טילחה תלצבח קיציא
בוטה רסהו הילא ?רטצת %ימי י ,+ המיק עצת %ימי ל+רשכ
תינולמ+ היעצב ,ירסמה-שר+מ לע ,ימת הליל הליב קיציא #שבתשי
תא ותכילה השביש !,ינומיאה ולחהשכו #ינש ל+רהל התוא >פהש ע
רעיהב הקול ותיעצ יכ ענכושש רחאל !יבצ-%ב פ-סרהו !בוטה רסה
#עצמהמ וררחיש E הייצניראוק
לק באכ יתשח !טהולה ,וחב !רס-ילי+רת לש תושיתמ תועש רחאל
!יתמהתל יתילי+ קושה שושימ ב+או !>רבה לעמ !תילאמשה יל+רב
יל+רב תמייק הניאש !תפסונ ,צע הל החמצ תילוקה ,צע ילש
האפרמל יתינפ #עצמהמ תוקמחתהל הביס וז יכ יתטלחהו !היינשה
הילע @חלשמ #-תרתוימה ,צעה- %מ עתפוהו יל+ר תא ששימ אפורהו
,צע- יכ ררבתה ,ימיל #ינררחשל רהימ אפורהו תוקעצב יתצרפ !תולק
,ייח ,יבוטו ,יברו !,ייפוטרוא ,יאפורל בטיה תרכומ וז -תרתוימ
#,ולשב המיע
!%תוא קבש רחאל !אפורהו !תובאוכ ויל+רש %נואתה %מיונ ללה ?א
>רואו ליאוה >א !בלב רטמוליק העברא ועצל ול רתומש קתפ ול %תנ
וקקזנ אלש ויהו #עצמהמ ררחוש ללה E העבשל עבקנ עצמה
הייקשנב קשנ E קילואש !יתביטח טרופס->ירמ E יליל+ % B,יצורתל
קיש !קיממש אצי >כו #תונבה לע הלח אל היעצה תבוח #תיו+ה
#,ירסמה-שר+מ לע ,הילענב עוקרל וצלאנש ,ייחיה ויה יצנבו
!הוהי-%ב !יבנלא תובוחרב !ביבא-לתב רובעל היה רומא עצמה
!@ראה תוצק לכמ !שיא ?לא תואמ שולשכ #'+רו'+->למהו ?ו+ניזי
!-חצנמה אבצה לש %ושארה עצמ-ב תוזחל יכ ביבא-לתל ועי+ה
חילצי אל ל-הצש רורב היה #היעצה לולסמ ישיבכ תא וקקפ ,אובבו
>רואל רזפל עיצה הלשממב והשימ #,ישיבכה ונופי אל ,א ועצל
!תסנכה ר-וי >א !,יינרקו לית ילילס !תוכרמה תוצקב !לולסמה
ריכזהל ,ילולע לית-תור+ #?סה לע %ויערה תא לספ !קצנירפש ?סוי
#זוכירה-תונחמ תא ,יפוצה %מ קלחל
תטהולה שמשב ה+ולפה ילייח ול+רית אוושל !רב לש ומויסב
!ט-שת תואמצעה-,ויב !ל-הצ לש %ושארה עצמה #הפוקזו הא+ הכילה
1)&) #-עצ אלש עצמה- Bיוניכל הכזו !עצ אל E ביבא-לתב !
H
!ישארה שיבכל הנחמה ר+ל עבמ יתננתסה תותבשה תחאב
לעופה- ל+רוכה תצובק לש עבשומ הוא יתויהב #פמרטל יתנתמהו
יקחשמב יתיפצ אל בר %מז #%ויטציאל עי+הל יתטלחה !-ביבא-לת
#ל+רוכ
היה %ירוח %לא -+מה יתמהתלו !הרצע הרוה תיאבצ תינוכמ
#הכותב
– 194 –
#%לא לאש -F%אל-
#-ספ- יל שי ,א יתוא לאשיש ששוח !הכובמב יתינע -!%ויטציאל-
הבישי יל שי !קחשמה ירחא #,של עסונ ינא ,+- #בישה -!הלע-
-#הנחמל חי בושנ הירחאלו ל-כטמב
היינש הבשחמ רחאל >א Fתבשב עסונ יבצ-תריט רבח #יתמהנ
החו שפנ-חוקיפכ הומכ ל-כטמ תבישי Bיתכלה קויצ >כל יתאצמ
עסנ אוהש !יתרפיס אל ינאו -ספ- יל שי ,א לאש אל -+מה #תבש
#תבשב
אוה !,קומ רורחש ונל +ישהל לשכנש רחאל יכ רפיס %לא >רב
ילייחל חוימ סחי ול שי #-תיאלקח השפוח- לבקנש ,יצמאמ עיקשמ
הלעש ינפל אפלא-תיבב -הרשכה-ב היה !יבצ-תריט !וצוביק #@וביקה
#וינפ לע תי+לטסונ תשראשכ !,יקיתווה לע לאש אוהו !תובשייתהל
המר+ טפושה לש הייו+ש הקירש יכ %עט %לא סיסבל הרזח ונכרב
#בר רעצ ונשח ונינשו !-א-ת-לעופה-ל ספה
עברא אלכ :ז"כ קרפ
>רעיהל תמוע בורקב יכ יל עונו @וביקב יתיליב תושפוחה תחאב
לע !-ריעצה-רמושה- תעונת לש יצרא יפוצ-הנחמ !-הירמוש-ה
יכוניחה-סומה יכינחל יתחטבה #למרכה לש ,יימורה ויתורומ
#תונילונמה תרומזתב ,מיע %+נלו !הנחמה תמקהב ,הל רוזעל אובאש
#סילו'+מ קלתסנ חיש קיממל יתעצה
!קיממ ההת -F,ימי השימחל הנחמהמ קלתסנש !רמול הצור התא-
#וינפ לע %מתסה ששחו
Fח-שת ימחולל תושעל ,ילוכי ,ה המ !%פש היהת לא !קיממ-
היה רבכו ששו ,ינומשב ,חלש ימש !חכשת לא #ונב ופזני ,ומיסקמ
-#הזה ו+ב תויוכז ול שיו !אבה ,לועב תחא ל+ר ,ע
,ילולע !תוברה תויוכזה ?רח יכ ריעה !החיש התואב חכנש !ללה
#אלכל ונתוא סינכהל
#בר %וחטיבב יתרמא -!,יקיתו ,ימחול אלכל סינכהל וזעי אל ,ה-
רבכש חכשת לא #אלכ ,יפטוח הקירע לע #חוטב >כ-לכ היהת לא-
#ללה יל ריכזה -!>ררחשל יכ ,ירשק ליעפהל ונצלאנו !,עפ תבשי
!אלכב וייחמ המ-%מז הלבמ %ו+ה %כפהמש !יתמל תורפסב האירקמ-
>ויחב !קיממ רמא -!ונרות עי+הש %כתיו !ינכפהמה ויפוא שובי+מ קלחכ
#רצ אלכ אתב היה וליאכ !בושו >ולה תוריהמב >להל לחהו
#ללה עבק -A,ימטמוטמ +וז ,תא-
– 195 –
ונפתתשה !,ינקתמה תמקהב ונעייס !-הירמוש- הנחמל ונע+ה
-תרומזתב ונ+ינו Iתיביטרופס-תיפוצ תילותיה תורחתJ -הטפטש-ב
#טפשמל ונמעוהו סיסבל ונבש -הירמוש-ה ,ות ,ע #תונילנמה
-%ימי-לאמש-ב !לבוקמכ טפשמל ונסינכהל שרנ יבצ-%ב פ-סרה
ונמחל חי #קשנל ויער ונייה !לוכה-תולככ #בריס >א !ליפשמו ינקעצ
#,ינכש ונייהו ב+נב !קמעב
שובחמ ימי רשע-חא B,יהמו רומח היה וקציא לש %יה-קספ
#%יפירצ איה !נפרסב עברא אלכב ילו קיממל
H
המ לכ השעת התא A,וק Aלופ A,וק Aלופו בכרהמ תוריהמב @ופק-
!אלכה-קפמ יילע קעצ -FA%ברוחמ ריסא תעמש !>ל רמוא קפמהש
#תיאשמהמ תוזירזב תרל יתבריס רשאכ
ונל רפסל %כומ התא ילוא !,יללעמ-ברו לו+ הזכ קפמ התא ,א-
Fב+נב תמחל F%ורטל לע הרקמב תרעתסה Fתפתתשה תוברק הזיאב
ונרבק !, ונכפש ונחנא Aבולע קינבו'+ Fעבש-ראב תא תשבכ ילואו
אוהו וילע יתחרצ E -Aהלוקוש-לייח !'תיסכ'ב >ל תבשי התאו ,ירבח
Bטקשב %ניסו יילא ברק !ריווחה
>ל עיצמ ינאו !אלכל תחלשנש חכשת לא !י+אה ,חולה ינוא-
-#,אתהב +הנתהלו חפונמה >ובכ לע רתוול
-A+הנתהל >יא יתוא מלת אל התא-
,חולה תחונמל קוקז אוה #קוניצל הזה רובי+ה תא חק !היעמש-
ומלל ,יכירצ והומכ ,ירטייפ #?תתשה ,הבש ,ירמה תוברקה ירחא
-#אבצ הז המ
תקירש ,עפ תעמש Aקינבו'+ Aאבצ הז המ יתוא מלת אל התא-
#קוניצל יתוא ורר+ ,ילמס ינשו !זובב ורבעל יתקרי -F%זואה יל רוכ
#,להב היה קיממ
H
יפל >א !הייתשל עונש ,ימ יל מע הניפב #רטמ ינש לע רטמ ינש
הטלקש !תיליל+ חפ תרקת יילעמ #וכותל %יתשה והשימש יתנבה ועבצ
#יטירבה אבצה לש ,ינשיה וינביממ חא הז היה #,לועה ,וח לכ תא
#%וטבה תפצרמ ?נ ?ירח לוזיל לש חיר
!תורירמב יתרטפה -!ח-שת ימחול לש ,ובכ תא ,יסמור >כ-
יתעמש קוחרמ #ויערקמ @בצב שקש !,הוזמ %רזמ לע יתבשייתהו
!%ימי לאמש #הנפ רוחאל #%ימי !לאמש !%ימי !לאמש- Bתוינלוק תווקפ
-Aהנפ רוחאל #%ימי לאמש
!רחאה והצק לא ,ירסמה-שר+מ הצקמ ,יריסאה ועצ תועש
– 196 –
#הוקפ עימשמ ,עפ-ימו אסיכ לע בשוי קפמה רשאכ
#יתלמלמ -!הבוב-לייח אל ינא !יילע ונברחי אל ,ה-
רסחו !,ינוש ,יסרוקב !%יפירצב ,יהוש @וביקל יירבחמ המכש יתעי
-תוריכזמל חוול ורהמי וללה #,יריסא תצובק >ותב עוצ יתוא ול+יש
יכ !%וחטיבה רשמב ריכב יקפ !בוניבר >ורבל הנפת וזו !@וביקה
#ונעטי -A@וביקל הפרח וז אלכב קינצוביק- #ינררחשיש
!,יטבמה #לכואה-רחב יינפ תא תוארהל השקתא >כ-רחא
#תוליכרה !,יכוחי+ה
לע יתבכש #טהל ++הו ,מחתהל לחה !יתנעשנ וילעש !טסבסאה ריק
יתאצי תוברקהמ #שפועמ %רזמ לע %ועש ישארשכ !תמהוזמ %וטב תפצר
,וקמ אוה קוניצש יתארק ,ירפסב #הלצנ ִ ינא התע !,ולשב והשכיא
ונמלש הטנל -תפותה- תא ריכזמ #%שבכ - %אכו !בוחט !רק !לפא
#-וי התיכב
ורח !הכופש המיחב יילע ורעתסה ,ישוערפו ,ישותי !,יבובז יו+
#ירשב תרטיל תא ,ישרו !תונבצעב ומזמזו !,יינזואל !,ייריחנל !הפל
#%פשפשל יתקספ אלו ייניעל הרח העיז #חק יפו+ו הפב שבוי יתשח
E ע+ר ועב תושיחנב לעפא אל ,אש יתעיו !ררחתסהל לחה ישאר
#?לעתא
%תש לש חיר #,יחלאנה ,ימה יל תא ימצע לע יתכפשו יצברמ יתמק
יתשח ע+רלו !יתנ+הל יתרהרה -!?לועממ %תשומ בטומ- #ינממ ?נ
#ישפנל יתוא ובזעו חירה %מ ולע+נ !הארנה לככ !,יבובזה #הלקה
יניב יתלמלמ -!רקויב ,ימלשמ לו+ הפ לע !%נואתהל המ >ל %יא-
-#קצ !וכרכ !%מיונ ללה- #יניבל
תווקנ חורפל ולחה יפו+ לע #יינותחתב יתרתונו יימ תא יתטשפ
תא קוניל ולחהו ,ה תא ,יבובזה וחירה #, בוז ע יתר+תהו תומוא
למס ססונתה ילאמשה סיכל לעמ #יתצלוח תא יתשבל #הקיקשב ימ
תא יתרסה #היחיה תווא+ E -%וע+ ו+- Bבותכ הזכרמבו הביטחה
%תש תוחיר #רבשנש ע תועזוימה ייתועבצאב ותוא יתטמיקו למסה
#ריווא יתטלפש תמיא לכ ופצפיצ ייתואיר #המישנ רצוקל יל ומר+ לוזילו
יתונמאנ תא >ירעהל לוכי היה אוה #@וביק רבח אוה וקציא לבא-
#יתנ+הל יתרהרה -!%יע ,ילעהלו העונתל
ימי רשע-חאל ,כתא טפוש ינא !,ימי השימח לש הקירע לע-
#קספ -!שובחמ
Bבייח יתראשנ אל #יינזואב ההה %ייע תיר+לובה ה+עה
Fונקלתסהש בשוח התא %אל Fתמז+הש בשוח אל התא !וקציא-
-,וש הפ ,ישוע אל תליאמ ונרזחש זאמ F'ונמור-תיב'ל F'@ליפ הפק'ל
>יניעב הז #רוזעל יכ 'הירמוש'ל ונצפק E לטבתהל ,וקמב זא #רב
>ל רובעי אל הזש !>ל ע Fרעונ-תעונתב תל+ אל Fלו+ >כ-לכ עשפ
תוריכזמו העונתה-תוסומש +אא ינא- !,ייאמ לוקב יתרמא -!טקשב
-Aהריפחמה >תו+הנתה לע ועיי >צוביק
#ויפ תא חותפל ל+וסמ היה אלו ריווחה קיממ
רובעכ #ורשממ ונתוא איצויש יבצ-%בל %מיסו ,עזמ קימסה וקציא
– 197 –
ונכרב !,יל-מי+-%-יש ינשב ,יוולמ !תיאשמ לע ונבשי העש יצח
#%יפירצל
יב ,ישוע ,ה #יילע וטעו ובש ,ישותיו ,יבובז יננע #יתוא סיממ ,וחה
חאב !-,ש-ש רפיס +ילז #,שר+ל ללכ חרוט יניא >א !רזומ #תומש
רחאלו !?רה ילב ,תוא וצקע ,ישפשפו ,יבובז !,יניכ ינוילימ !תונחמה
תוסרומ אלמתהו חפנתה ,פו+ #רב ושח אלו ול+רתה המ-%מז
%ימב יורש יתייה #%ווכתה המל %יבמ ינא וישכעש יל המנ #תויתל+ומ
Bהציקיל ,ולח %יב %יחבהל השקתמ ינאשכ !%ופליע
תורהוו הנ+הה וק תא וצרפ תויקאריע תוינוירש #%יערז יל+רל ונחנא
#%ינ'+ ירפכמ בהלושמ ?וספסא %היתובקעבו קמעל
חבט #?ורטב ,י+אוש ,ה -A/הי ָ-לא ִ חב 2 4 א ִ A/הי ָ-לא ִ ,=הילע-
,ה Aיכוניחה-סומב Aלכואה-רחב A,יליה-יתבב ,ה Aללוחתמ
-A/הי ָ לא ִ ,והילע !,והילע- B,נור+ אולמב ,יחרוצו תונבה תא ,יסנוא
!יחוכ לכב יתקעצ -A,תוא רוצעל ,יחרכומ !,תוא רוצעל ,יחרכומ-
#קוניצה תל תא חותפל רהימ רהוסו
-A>לש הר ָ ='+ה תא ,ותסת !ארח תכיתח-
#יתלמלימ -!הרק אל הזש לאל-הות- #שערנו טייוסמ יתררועתה
טטר יפו+ #,ישימח ילואו !תולעמ שמחו ,יעברא #קינחהו קיעה ,וחה
יתפה #הבוהצ !ה+ימצ החיל הבאשנ ינור+ תורעממ #לועיש יתפקתנו
!רחה תניפב #ילה >ות לא רשיה התוא יתזתהו רוחאל ישאר תא
,יינש וע #ולסרעתה ,ישבוימ ,יקקמ ינשו שיבכע ירוק ו+ראנ
יתררועתהו יתמרנ #בר %מז שומישב היה אל קוניצה #וכבתסהש
#הלהבב
שיק Aסעחֶ /ט %יא ִ רימִ 9יקִ - Bשיייב הבירמ לש תולוק ועמשנ @וחבמ
#וקפמ לע @יי .ל 4 -חָ + ָ קעצ -Aסעחוט %יא רימ
H
תנשב !,לוהקוטשל תאצל מע יבאש ינפל ,ירופס ,ימי 1)*C !
תלשממ שאר #%ופלט תחיש ותיבל העי+ה !תורפסל לבונ סרפ תלבקל
לבונ סרפ תלבקל !ולסואל וכרב קרוי-וינל עי+ה !%י+ב ,חנמ !לארשי
#%טהנמ לש %ולמה-יתבמ חאב יבאב שו+פל שקיבו !,ולשל
ע !תיסיסע שיייב ,ינתחה ינש %יב החלק החונינ תיתויי החיש
לע +ל+לל %י+ב לחה עתפל #היזיוולטה תומלצמ ועיפוה ובש ע+רל
הב חלשל רשפא-יאש %וויכ !תירבעל תובר המרת אלש הפשכ !שיייה
#ל-הצ ילייחל תווקפ
קפמש טולקת %זואה יכו- !לאש -Fשיייב אבצ להנל %תינ >יא-
לע ינ+ל+ל קוחצו -FA',ו ומע' ,וקמב '> 4 ייל 2 + 4 ייט. 94 ' Bוילייחל רמאי
ועמשנ %הו !שיייל תווקפ וע ,+ריתו בהלתה !,הלתה אוה #וינפ
#הבוצע החיבכ וינזואל
,ילימ התחתמאב %יאש הפש וז שיייש ריבסהל הסינ ותבושתב יבא
– 198 –
שיייה###- #המחלמ יסיסכתלו ,ייאבצ ,ינומיאל !תשומחתל !קשנל
ע+רנ אל %י+ב ,לוא -!,זינאמוהל !,ולשב ,ייחל יוסינ-הש איה
Bלאשו קפאתה אל ?וסבל יבאו !+ל+לל >ישמהו
,ירמוא >יאו !ונ !השקבב יל אנ רומא !הלשממה שאר ינוא-
-F'סעחֶ /ת' תירבעב
#%י+ב ראפתה -A%בומכ !ונ !'תחת' Fתרמוא תאז המ-
###ול שי הלאכ ,ינפ E -###סא8 טאה8 ,ינ ִ =: אז ָ;-
H
יתנחבה לזרב תוטומב +רוסמה %ולחל עבמ #הקירחב החתפנ תלה
ללשב וה+נ ,יימשה #ושרשרש סוטפילקא יצע המילעהש !הכישחב
יפו+מ ופנ לוזילו %תש !העיז תוחיר #אתה %מ התלע הנחצו !,יבכוכ
#יתאקיהו ילל יתברק #הליחבל ומר+ו
יתמע ישוקב #וילא הוולתאו שבלתאש שקיבו ,ייסאש %יתמה רהוס
#ייל+ר לע
-Fהריקחל F%אל-
#תוריקחל ,ינמזומה ,יריסא לע בותכל ,יברמ ,ירפסב
#חרצ -Aקאינמ אי !רהמ שבלתת-
לאמש !%ימי !לאמש- Bתוקעצב יילע קפ רמושהו %ורסמב ונעצ
-A%ימי
יב חלשו קעצ !%בצעתה אוה #יטיא בצקב יל יתכלהו יתמלעתה
#,יינחצר ,יטבמ
סנכיאשכ עיצהל יילעש יל ריכזה אלכה-קפמ לש ורשמ ינפל
#אלכה-קפמ לא
#עמשי קפמהש !,ר לוקב יתבשה -!עיצמ אל-
!וי תא טישוהו הנחמה-קפמ >ייח -!הירכז יל ,יארוק #בש-
לאש -Fהפק התשת- #קינבו'+ל י טישוהל יתחרט אל #ריוואב הרתונש
#יניינע לוקב
-#רסב-
-Fהיר+יס-
-#%שעמ אל-
-F%וכית תרמ+ #%מז ריבעהל הבוט >ר #לבח-
-#המחלמה הצרפ ת-יב--ויב ונייהשכ-
#המ-%מזל קתתשה -#%יבמ ינא-
-Fבוט ימלת תייה-
#הסרתהב יתבשה -Fהתאו-
י-חל !ל-צאב ונקסעתה ,ויה לכ !,יירעשב !ונלצא #>כ-לכ אל-
-F,ירוביח תביתכב בוט תייה #ל+רוכו
-Fהריקחהמ קלח הז !י+ת #רפסה-תיב לש %ותיעה תכרעמב יתייה-
וייחל #,יהכ ,ינפו לקמכ ק !המוק-הב+ #ויטבלב יתנחבה #בישה אל
– 199 –
שי #המענ תא והשמב ריכזהו !%-יעבו ת-יחב רבי #טטוחמ ופאו תועוקש
!ינממ הצר המ יתנבה אלש ?א #ינמית אצומ ילעבל ,יפתושמ ,יווק
%ולחל עבמ הרח תיברעמ חור #קוניצה ינפ לע ורשמ תא יתפעה
#הלקה יתשחו חותפה
-Fרכוז #תוברקב יתפתתשה ,א יתוא תלאש תאבשכ- Bרמא ?וסבל
#ישארב יתנהנה
האנהב הקשמה תא יתעמ+ #רוחש הפק תוסוכ יתש איבהו סנכנ ליח
#הלימ רמא אל !יירחא בקע קפמה #הבורמ
>כ-רחא !עמשת ,וק #ואמ ישיא והשמ >ל רפסל שקבמ ינא-
!ב+נה תביטחל !ח-מלפל יתוא וחלש יתסיי+תהשכ Fרסב #הנעת
תביטחב היהש !%ועמש יחאש יל ורשיב שוח רובעכ #יעישתה ו+ל
אבצהו !ו+ל יתרזח העבשה ירחא #תאקילוח לע ברקב לפנ !יתעב+
וחלש ,הו יחי-%בל יתכפה #תיברק היחיל יתוא ריזחהל ,יכסה אל
-#ינוצרל ו+ינב %אכל יתוא
+ומנו רמית היר+יס לש לחלחכ %שע #ש+רנ היה אוהו ועמ ויניע
#הכיבה ברקב לפנ ויחאש הבועה #,חה ריוואב
אל !השקב שוריפב וז #ישיא ואמ והשמ >ממ שקבל הצור ינא-
#,ילפונ לש ,רכזל רומ ,ינותיעב שי- !>ר לוקב רמא -!הוקפ
!%ועמש יחא לע >ל רפסל הצור ינא #ולפנש ,ילייח לע ,ש ,יבתוכ
-#%ותיעב הז תא בותכת התאו
-#אוהה %שבכהמ יתוא איצותש יאנתב-
#תעזוימה יי תא @חלו בישה -!רורב הז-
יתינהנ אל ,לועמ #,ייקנ ,ימלו ,ינבלל +אי אוה #חלקתאש עיצה
#,ירקה ,ימה תנשושל תחתמ יתמע המימת העש #תחלקממ >כ-לכ
#?נתה %תשה חירש ע יתפטשנו יתנבתסה ,ימעפ רסירת
זוז+ ,-קשהמ ואבוה ,עפ ימ #יתמשר ינאו ויחא לע רפיס הירכז
@רפ יתמייסשכו !יתבתכש תא וינפל יתארק תוצח רחאל #,ילפאוו
#יתוא קביחו ,ק !יכבב
ליטהל אלו ,ירסימל יתוא איצוהל אלש הוקפ ולביק ,ירהוסה
הירכזו !תוי+ליבירפ %תואמ הנהיי קיממ ,+ש יתשר #הובע ,וש יילע
וניהש %מזה בורו !אלכה-יאת %יב ,יישפוח ונצצורתה #ימ ,יכסה
לש -ושנעו אטחה-ל הנושארל יתעוותה ,ש #,ירפס ונארקו היירפסב
#יקסביוטסו
וז התיה #לפונה יחא !%הכ הירכז תמיתחב %ותיעב העיפוה המישרה
#הנושארה תיאנותיעה יתמישר
– 200 –
וטנמומה :ח"כ קרפ
,ימילש ,ימי >א !,יבו'+ ונל ואצמנ ,נמא #הזי+רהו הנבציע סילו'+
רורב יל היה #יתעה לע תומולח ונל+ל+ו השעמ ספאב ,ילהואב ונצבר
הריציה תראפת איה תיצוביקה העונתה יכ יתנמאה #@וביקב ,יש+א יכ
-ינב !ייתימע #,לועב תקוצ יכהו תינויווש יכה הרבחה !תיתרבחה
!תורחב עו תוקנימ ,כוניח #,יתע יב+ל וטבלתה אל יכ המו !@וביקה
לא תויעבטב קילחהל ,הילע ולקה !@וביקב ,תחפשמ תואצמיה ,צעו
יתלבו ,יריעצ ונייה #,הירוה לעפמ תא >ישמהלו הובעה-ילענ >ות
ילב !יטרפ רחל ,מצמטצה ,ולחה #-לרו+ תורה- תוטלחהל ,ילשב
עקתי !ולוורש לע -,ינירס- המכ ,ע !והשימש ילב !רקוב-יקפימ
בוש יתוא חלשיו לוח ר+ר+ הל+י !ייבש הבורה-הנק >ותל טבמ
ארקנש -טישלוב-ה לכ ילב Bרוציקבו !הנקה >ותל תילנלפ ליחשהל
#אבצ
תורישה ,ותב !,לח אוה >א !@וביקב חא ,נמא היה תלצבח קיציאל
ה'רבחה #תירבעה הטיסרבינואב הי+ולואוזו הקינטוב ומלל !יאבצה
וטבש >סח אל קיממ #הובעה ל+עממ החירב %נכתמ אוהש וב ושח
לע !הילמונאה לע עירתהש !בוכורוב רב תא -סיי+- וענכשל יכו !ונממ
לרו+ל תוירחא ונממ שרו !יוהיה ,עה לש -הכופהה הימריפ-ה
#,עה
קילואש !אופסמל E קיש #החלפל רזוח אוהש רורב היה %מיונ ללהל
+הנ E קוחרה יתעבו !תיאשמ +הנ תויהל ,לח יליל+ %ו קריה-%+ל
בושאש ופיצ ינממו !%אצ לע יצנב !סרפ לע רבי קיממ #סובוטוא
יתססיה >א !ייח ,ולח הזש חוטב יתייה אל !תמאה-%עמל #תפרל
#תורהצה ריהצהל
טמחש תיח לעמ ימש ססונתהש תמיא לכ !יכוניחה-סומה ימי זאמ
התוויל השוחת התוא #תרתסנ החמש %יעמ !תוש+רתה יתשח !%ותיעב
לש ויחא !%הכ %ועמש לע הבתכ -הזה ,לועה-ב יתמסריפשכ יתוא
אלכ קפמ & תחאב #ספוה אל ימשש יפ-לע-?א !תאקילוחב לפנש
ו+ תרחבנ %יב ל+רוכ קחשמ יתרקיס תותבשה 1$ ו+ תרחבנל
12 וארק ה'רבחה %מ המכ #המסרופ וזו !%ותיעל הבתכה תא יתחלש !
סוריווב יתקבנו טמחשה סוריוומ יתלמ+נ #ית++ח ינאו הבתכה תא
!יאנותיע תויהל ימולח תא ,ר-לוקב עיבא ,אש יתעי #תונותיעה
-טפ 4 /ל- אוה המא-בוע וניאש ימ לכ #,ינבאב יתוא ולקסי ה'רבחה
תא >ופהל ,יפאוש אלה ונאו !יביטקוורפ-יתלב ,א !%לטב !-שט4 נ 4 עמֶ
#%תיאה הסיסב לע הימעהלו תיטסיבוכרובה הימריפה
ייפתכב יתכשמ ינאו !?וסבל יתוא ולאש -F>לש תוינכותה המו-
– 201 –
Bרקשל לכוא אלש יתשח #יפמ הטלפנ החנאו
-#יאנותיע תויהל הצור יתייה-
תואמחמ E -Aטרנ+ A%לטב Aטיזרפ- Bאובל ורחיא אל תוארטסילבה
הכ ה+ירח לע %+הל ל+וסמ היה אל אוה !קתש קיממ ירבח #אנטה אולמ
#תינוציק
חאבו !הצרמ סילו'+ל איבהל תוברתה-%יצק +א עובשל תחא
,ולשה ייוכיס לע הצרה ִ ש -רב-מ יאנותיע סיסבל עי+ה ,יברעה
,וחתב תולאש לע הנעש רחאל #תולאשה רות אב >כ-רחא #רוזיאב
!יאנותיעמ תושרנה תונוכתה %ה המ יתלאשו זוע יתבהרה !ילאוטקאה
#תונותיעה עוצקמ תא ומלל רשפא ,אהו
#תונו+מ תורעה וריעהו וכחי+ ה'רבחה
עוצקמ אוה תואנותיע יכ ריבסהו !תוניצרב יירבל סחייתה הצרמה
יכ !>ירעמ אוה #תונותיעל הטלוקפ @ראב %יא !ותעיי בטימל #ל/מ
#,ילונ ומיעש -קו'+- והז #תור+ב-תועת וליפא %יא ,יאנותיעה בורל
,א אוה יאנותיע !תונוכתל רשא -#>ל %יאש וא הז תא >ל שיש וא-
%ניא ,יתיעלש תויאמצע תועי עיבהל בל-@מוא לעב !ואמ %רקס
חוסינ תלוכי !ריהמ הטלחה רשוכ לעב היהיש ואמ בושח #תולבוקמ
-#,וטנמומה תא ספספי אל-ו !הריהב
-F,וטנמומה תא ספספל קויב הז המ- !לאש והשימ
עי+מ יהשלכ הניממ הלשממ-שאר !לשמ->ר ,אש !רפיס הצרמה
ויפמ איצוהל לטומ יאנותיעה לעו הצרא %וריוואב - Punch-Line - %יעמ E
E תינוכמל הכרב תוישיאהשכ !ויתונווכ וא ויתומע לע -@חומ טפשמ-
@מואב +יציו !המיק הפצוחב ומצע תא קחי אל יאנותיע ותוא ,א ייזא
ע+רה תא E -,וטנמומה תא ספספל- לולע אוה E ותלאש תא תוריהבבו
לע רזוח וניא בורלש !יעלבה פוקסה תא !תישאר-תרתוכ בינהל יושעה
רחאל !תרחא רבי רבכ הלשממ-שאר ותוא ,יאנותיעה תביסמב #ומצע
#תויטמולפי תושי+פו ,ייטילופ ,יכוכיר
ותרוקיב לשב %ווימ ושר+ל טלחוהש !יכ'צ יאנותיע לע רפיס הצרמה
ול+ר ?כ יכ תרושקתב ריהצה %ווי תלשממ שאר #הלשממה לע תצחומה
הרטשמה #%ווי תמא לע ,לועל וע >ורת אל יאנותיע ותוא לש
%ופיסהמ @פק !לוכה תמהתל E הזו !היינואל רשי אלכהמ ותוא העיסה
תופכש הלשממ-שאר ותואל חיכוה >א ויל+ר יתש תא רבש !?יצרל
,וסרפ עוריאל ושיקה %ווי ינותיע לכ ###%ווי תמא לע וכר בוש ויל+ר
#בר
#תונותיעב %ושארה ירועיש הז היה
H
,לוהקוטש 1)*C קחצי יבא #לבונ יסרפ תקנעה סקט !ברע #
%ה E ,לוהקוטשל יתנמזוהו !תורפסל לבונ סרפב הכז ר+ניז-סיבשב
– 202 –
#סרפה יעוריא תא רקסל !-רמשמה-לע- יאנותיעכ %הו ונבכ
אמסמו >ימס !%בל ברמב התסוכ ריעהו ,וי ותוא רי בכ +לש
,ישיש ובו קנע ,לוא #ברעה תועשב הייריעה-תיב לא ונע+ה #,ייניע
תימקאה הטילאה !,ינמזומ ,ייתאמו ?לאל ,יכורע תונחלוש
לרק !היווש >למ ,ה ,יחראמה רשאכ !היווש לש תיטארקוטסיראהו
-ה בטסו+ 1D תא ,יכוזל קינעהל ,יקפתש !היבליס הכלמה ותייערו
#לבונה יסרפ
טונח יתייה #ברע ותוא יתוא קיסעה אל רהוזה מעמה !תמאה %עמל
חונמ יל הנתנ אלש הלאשהו !,יבוסמה רתיכ !רפרופמ קארפ >ותב
תרי+ס עומ E תוצח ינפל עוריאה לע %ותיעל ,יחוומ >יא Bהתיה
רצינש לאומשב יתנחבה תונותיעה-%חלוש יל ,יבשויה %יב #%ותיעה
היהיו !רקוב-תונפל עבראל ,ייתש %יב ר+סנ ונותיעש יתעיו !-בירעמ-מ
הרמיאה תא בטיה יתרכיה Fיילע אהי המ >א #חוול יאנפ לש עפש ול
ינותיע תא יתיאר יחור יניעב -#תייה אל E תרקיס אלו תייה- Bתיאנותיעה
תטרופמו הלו+ תישאר תרתוכב אצוי -בירעמ- רשאכ !תרחמה ,וי
וחלש אלש !,ינותיעה רתי וליאו !,ייטמרה ,יעוריאה תא תראתמה
חוקה ינוימיב #תורזה תויונכוסה יתורישב קפתסהל וצלאיי !,יבתכ
,ייח !%פ+ קראמ !-רמשמה-לע- יכרוע לש ,יבזכואמה ,הינפ תא יתיאר
רצינש לאומש לש ורמאמ לע ,יעיבצמה !,יאנותיעה יירבח רתיו רוש
#הלו+ה ית ִ צ ָ מָ ח4 ה 2 לע רעצב ,ירבמו
#ה+אב ימצע תא יתלאש -F,ישוע המ-
סנאה יוושה @וחה-רש יל !יתרקוי %חלושב יתוא ובישוה ,ינ+ראמה
!החילס שקבמ ינא ,עפ ימשכ !%יסומינ-תחיש וניניב ונלהינו !סק4 יל ִ ב 4
#-עבצ- יעטקו ,יכרבמה ירב תא תוטיהלב ,שורו יסקנפל בש
!תונייטצה תותוא סומע ,זח !,ינפ-יאושנ ,ישנא ובשי המבה לע
,לועה תמחלמב תוצעומה-תירב ירובי+ !,ייסור ,ילרנ+ וריכזהש
יכ יל ריבסה @וחה רש Fהנורחאל המחל היווש יתמיא >א #היינשה
#רוביצל יחרזא תוריש %י+ב ,יקנעומ הלא ,ירוטיע
תוופר תואסרוכ עשת E המבל לאמשמ !תרומזת הבשי עיציב
#הכולמה תחפשמל עברא %ימימו !סרפה ינתחל !המוא הפיטק
#קזח רוא וציפהו הרקתה %מ ולשלתשה תויקנע חלוב תושרבנ
תא @חל !לחוימה סרפה תא יבאל שי+ה >למה #לו+ה ע+רה עי+ה
התיה העשה #סרפה ינתח ,שב ומואנ תא ,אנ יבאו !,וחב וי 11B$( E
>א #ובא ינא E %ופלט שפחל אצאו הז ע+רב ,וקא אל ,אש !יתעיו
F,ינופ ימ לאו ,יאצוי %אל
לא ,ינועש וארנ %וחטיב-ישנא תורשע #שואייב יביבס יתלכתסה
#ברה להקה תא ?רה ילב וקרס ,היניעו !לכיהה תוריק
וז %אל @וחה רש תא יתלאש #הנטק תלב יתנחבה ,לואה הצקב
-תיבב ראשיהל ,יתיעל @לאנ יתוכלמה +וזהש רפיס אוהו !הליבומ
המוקב הניש-רח ול הצקוהו !הלילה לש תונטקה תועשה ע הייריעה
הייריעה-תיבב יתוכלמה +וזה תוראשיה #הלילה ,+ הרקיש יפכ !היינשה
#וירמושל לו+ שאר-באכ איה
– 203 –
,לואל עתפל וצרפ !,יינועבצ ,י+בב !תויממע ,יוקיר תוקהל
#ללחה תא האלימ תינשער הקיסומו !,ירעוס תולוחמב
תכלל יתלחתהו !@וחה רשמ החילס יתשקיב !ימוקממ יתמק עתפל
יתפקע !,יללוחמ יל+עמ יתיצח הכילה ב+או !הקוחר תל התוא %וויכל
המ %יבה אל שיא #רסה תא יתשביש המ-תימבו !,ינקר לש תורוש
יתעצ #הכולמה תחפשמ תוחכונב תאז לכו !,ינמזומה חאל הרק
אל ייתפש #יכר תא ,וסחל חרט אל חא ?או !-ינלו+- לייחכ !%וחטיבב
תא ספספל אל A,וטנמומה תא ספספל אל- Bלמלמל וקספ
-A,וטנמומה
!היינשה המוקל תו+רמב יתילע !התוא יתחתפ !תל התואל יתע+ה
-רחב ינאו !יתחתפ E יתינענ אלשמו !הנושארה תלה לע יתקפ
הטימהמ לעפתהל יאנפ יל היה אל #יתוכלמה +וזה לש תוטימה
%ופלטה לע יתרעתסה #הילע >כוסה ראופמה %ויריפאהמ וא תיתוכלמה
#-רמשמה-לע- תא תופיחב יתשקיבו תינוראה לעש
לש -,ישנ- ?סומב תכרוע ,ויכJ תינבתכה !לקנרפ ,ירמ ילזמל
B>כ >רעב הלהנתה החישהו !תרפופשה תא המירה !I-בירעמ-
לא #היווש לש הכלמהו >למה לש תוטימה רחב ינא !,ירמ-
תירשפאה תוריהמה לכב יבתכת תאו >ל ביתכא ינא #תולאש ילאשת
-#יתוא וספתיי %וחטיבה ישנאש ינפל ,ייסאש הווקתב
,עפ ימ איהשכ ביתכהל יתלחתה ינאו !ירטסיה קוחצ הפקתנ איה
-Fיתוא חתומ אל התא !י+ת- Bתלאוש
טפשמה תא ביתכהל יתמייסשכ !תוק שמחו ,ירשעכ רחאל
Bהל רמול יתקפסה ועו !ייפתכ תא תותפול ,ייי +וזב יתשח !%ורחאה
-#>לצא הבתכהש רקיעה #יתוא וספת ,ה !,ירמ-
#יתוכלמה תוטימה-רחב רז ,א אוצמל ומהנ %וחטיבה ישנא
תא ריב+הש רב !לארשימ יאנותיע ינאש ,הל ריבסהל יתלחתה
קשנ שפיח ,המ חאו !הזחתמ טסירורט וספתש וכירעה ,ה #,שח
הטימל תחתמ הלבח ינעטמ שפיחו הפצרה לע חטתשה ינש !יפו+ לע
#תונוראה >ותבו תיתוכלמה
ליהבהל ורהימו !וילע ועמש אל ,לועמ ,ה >א !יבא ימ ,הל יתרמא
ופלש ,ה #רעסנו ש+רנ ,לוקשכ !,ייאשחה ,יתורישה שאר תא
לכב #,הינפ לע הרכינש !הלו+ תוש+רתהב ורביו טוחלא-ירישכמ
תא #עו+ר המ-,ושמ יתייה #רבס ירומח %וחטיב-ישנא וע ופרטצה ע+ר
תושעל ,ילוכי ,ה המ #לפט E רתיה לכו !יתעציב תיאנותיעה המישמה
רעשל שיו !%יפירצב עברא אלכב יתבשי רבכ Fיתוא רוסאל !יל
#היוושב ,ימייקה הלאמ ,ישק רתוי ,יאנתבש
,יזחוא %וחטיב-ישנא ינששכ !רתוי ילואו !תוק ,ירשע ,ש ונמע
יתיאר רבכ יחור יניעב #,יתורישה ירח תא ,יקוב ,ירחאו !ייתועורזב
+וזה לש תוטימה-רחב ילארשי טסירורט- Bרחמ ,וי ינותיע תורתוכ תא
סקט עצמאב תינוחטיב הירורעש- Bהנשימ-תרתוכבו -Aלחמ #יתוכלמה
-#לבונה
-תרחמל וביעיש !תוינויצסנס תורתוכב עשעתשהל לח אל ינוימי
– 204 –
יתמר+ש תומיענה-יא לל+ב יבא לע יתמחירו !יתוכלמה סקטה לע ,ויה
#ול
שובל אוהשכ עיפוה ,ייאשחה ,יתורישה שארו תלה החתפנ עתפל
#הטמל ,לואב להנתהש ,יוקירה ?שנמ תוליהבב ?לשנ אוה #קארפ
-לע- לש יאנותיעה-תועת תא יתאצוה !ינא ימ תיל+נאב ול יתרבסה
#,ילהובמו ,ירוויח ויה וינפ #,שור לכ וילע התשע אלש !-רמשמה
יניעבש %כתיי #יב +והנל ציכ טבלתהו וישנא ,ע חחוש תוכורא תוק
המוק ,ייוצמ תרושקתה-יעצמא לכ #ותנוהכ ,ויס תא האר רבכ וחור
#,ינוא-רסח ,ייוסמ %בומבו !ינבצע !,ומה הארנ אוה #וניתחת תחא
#וילע יתמחיר המ-,ושמ
וקיבה סקטה ינ+ראמ !הייריעה-תיבל ונתאיצי ינפל יכ יתרכזנ עתפל
סרפ ינתחל ברוקמ שיאהש >מלל !הנבל הלו+ע הכיס ינרוטקמ של
וינפב יתעבצה #הכלמהו >למה ,ע !סקטה ,ותב !ש+פיהל מועו !לבונ
קפ עתפל #וייחלל בש עבצהו וינפ ורוא הב %יחבהשמו !הכיס התוא לע
!יעורזב ועורז תא בליש אוה !לוכה ואצישמ #רחה %מ תאצל ,לוכ לע
!לו+ה ,לואל ,יקובח ונרי חיו !,ימיה רבכשמ ונייה ,ייי וליאכ
#ונחלוש לא חא לכ
,וקל תרבסומ-יתלבה הפצוחבו !עוריא ותואב יתרהרה תחא אל
!רסה תא שבשל !,יללוחמ יל+עמ תוצחל !סקטה עצמאב
%מזב חוולו -,וטנמומ-ה תא באל אל איה השוקה המישמהשכ
-ל בע אוה !ועוצקמ ,צעמ !יאנותיע #%ותיעל Dead Line בבוס ומלוע לכו
לש הנופיסמ @פקש יאנותיע ותואכ ייל+ר תא יתקסיר אל ,נמא #וביבס
תא ,לשלו רסאיהל !תיאנותיע העיי לל+ב !%כומ יתייה >א !היינוא
#ריחמה
תקולח סקט לע ונותיעל חוול יאנותיעל אצי יתמיא !לוכה-תולככ
Fיתוכלמה +וזה לש תוטימה-רחמ לבונ יסרפ
– 205 –
רורחשה :ט"כ קרפ
ללה בש חא ,וי #למרכה תול+רמלש הריט הנחמל רבע ו+ה
קינעהל מוע אבצהש !רבז+המ עמש יכ רפיסו !@וביקב השפוחמ %מיונ
ריכה !,יומילה תנש עצמאב ונסייו+ו ליאוה Bקומינה #השפוח ונל
#לבוקמכ !%וכיתה יומיל תא ,ייסל ונתוכזב אבצה
ו+ #וררחתשה רבכ ח-שת ילייח בור !השעמל 1$ !,וקמ ?ילחה
ואלמ אל %ייע ה'רבחהמ קלחל !ונסיי+תהשכ #,יקפמו ,ילייח
יא !הפ יא #,ינורחאה ,ינקיהומה טעמכ ונרתונ התע !הרשע-הנומש
#המ-%מזל ,רורחש תא תוחל ומיכסהש למס וא %יצק וארנ E ,ש
!ימיא תיבל ונרס ינאו קיממ #הפיחל -הלי+ר-ל ונאצי ברעב
תיאשמ ונל הניתמה תוצח תארקל #יטומ קוניתה יחא ,ע ונעשעתשהו
תא ונרבעשכ #סיסבל ונתוא הריזחהש !-%ומרא- עונלוק יל !תיאבצ
#%יתשהל הרושב ונמענ E הסינכה-רעש
#תמעור ה+אש עתפל העמשנ -Aהנחמה תא ,הזל קיספהל-
#קיספהל ילבמ !קילואש לאש -Fהתא ימ-
-#+-סרה-
-Fהז המ-
#חרצ -Aהז המ מלת טפשמל ילצא ומעתשכ !רחמ-
-בר E +-סר #,הב ונאצמתה אל ונחנאו אבצל ורח תובית-ישאר
לטיב %ור ,ר -+מהו !הנחמה ,והיז לע הנולת ונ+נ שי+ה !יו+-למס
#ו+ה יקיתו ,ע >בתסהל %יינע ול היה אל #היבו הינמ התוא
H
רשמהמ אצישכו !ו+ה הטמב @וביקה רבז+ עיפוה עובש רובעכ
!,ישוח השיש >שמל השפוח ירושיא הלא ויה #תוריינ תליבחב ?נפנ
#ימשרה רורחישה >יראתל ע
בלשל %תינ אלש -הלעמל- וניבה ?וס-?וס #לוב+ היה אל ונתחמשל
עבוכה יאבצה ?ונהמ ומלעיי ונרורחיש ,עו !-טישלוב-ב ונתוא
#הייפאכהו ,ילנסה !ילרטסואה
לע תורצק ונל הוה !ותכשלל %ור ,ר -+מה ונתוא %מיז תרחמל
הכרא העשה תיצחמכ #הבורמ הלקהב ונתיאמ רפנו !ל-הצב ונתוריש
#,יזילעו ,יחמש הנחמה ירעש תא ונאציו !ויצה לע ונתוכזה
– 206 –
H
-ליל לש ברע-תחוראבו !,ינבה רורחיש תא %ייצל טילחה @וביקה
הכרב ירב ורמאנ -#התיבה ,יבשה ,ינבה ובכל- תיסוכ המרוה תבש
תא %נערתש תרוב+תה- לע חמש הובעה-%רסו !@וביקה-ריכזמ יפמ
-#@וביקה יפנע
ויה #תואנ %וכיש ונל אוצמל ה+אה הלטוה -,ירבח תעו- לע
-תונכוסהמ שכר @וביקהש !הרבעמ ינופירצב !,ילהואב ונכושש
ונקתוה ,יחא ,ימי רובעכ #%וטב-תומעבו תותקבב ,ירחאו !תיוהיה
חורה %מ ונינהנו !רוריק-תופטפט ,ירחה בור לש ,ייברעמה תונולחב
יתונכוסה ?ירצה #,תוא הנניצו ,ימ יסיסר המינפ הפילזהש תיברעמה
#%ומראל ייניעב המ יתלביקש
-חוכ תעו- זכר ,ע %ויארל ונתיאמ חא לכ %מזוה %ושארה עובשב
!ח-מלפה לש ישילשה ו+ה לע קיפש קינחמלפ !תליא יי+ !-,א
ירבח ,יקפמה רתי ,ע אבצה תא בזעו !-,ירש+ה-ליל-ב ?תתשה
#ח-מלפה קוריפ לע הטלחהל הבו+תב !,-פמ
#יי+ יתוא לאש -Fובעל הצור תייה %כיה-
-F,ולח עיבהל רשפא-
#וינפ לע טשפ בחר >ויחו בישה -!,ולחל >ל רתומ >לי+ב-
-#יאנותיע תויהל הצור יתייה-
>אש ריעצ לייח בזכאל תוחונ-יא שח יי+ #ררתשה הכובמ לש טקש
%ולעה תכרעמ זכר ,ע רבי יכ !עיוה רוהרה רחאלו !התיבה בש
#תכרעמל יתוא ופרציש !ימוקמה
>ל עייסי ימוקמה %ותיעב שוכרתש יאנותיעה %ויסינהש חוטב ינא-
-Fה+ימל סנכיהל >תע המ !,ייתניב #@וביקב >כר >שמהב
-#רסב-
איה #העיפוה המענ #תלה לע הקיפ יתעמש ,יחא ,ימי רובעכ
#תירבה-תוצראל התעיסנ ינפל רפיהל האב
רוחש %פאראס השבל איה #יפמ ה+ה איצוהל יכמ ש+רנ יתייה
#תומוחשה הינפמ שמ אל >ויחהו !ורהז ,חפה יניע #הורו הצלוחו
הבשייתהו תוניעב הקמח !הטימה לע הביכשהל יתיסינשכו !ונקבחתה
#קחורמ אסיכ לע
>ל יתיכיחו !,ייתעש ינפל יתע+ה #המחלמה לע יל רפסל ליחתת לא-
הצור ינא #,תלצינש סנ שממ #,י+ה-תוכירבמ בושתש ע קיממ לצא
!הייוול לע יתמלחש תוליל ויה #>מולשל יתללפתה רקוב לכ יכ עתש
#התיכב יל תחלשש ,ירישה חא תא חותפה רבקה יל תארוק ינאשכ
-#%וחטיב רתיל !הליפת וע יתפסוה רקובב תרחמל
-Fהבושתב תרזח-
הספת איהו !הזח לע יי ?כ יתחניהו ונקבחתה !הילא יתברק #הקחצ
#רתוול %כומ יתייה אלו רונתכ יתטהל #הפו+מ התוא הריסהו ייב
– 207 –
-Fונקספה הבש הוקנהמ >ישמנ אלש עומ !המענ-
-F%ווכתמ התא המל-
#זכרמ-%קב הבהאה-ליל תא יתרכזה
#המלעתהו הקחצ
#הובא איה יליבשב יכ יתנבה
תצובק לש ,יפיה ,ימיב ונרכזנו הוואנ לצא ה'רבחה לכ ונבשי ברעב
#יכוניחה-סומב -%רוא-
H
תנשב 1)*) יבא תיבב יתרקיב !רורחישה רחאל הנש ,ישולש !
הרכמ יפמ הל עונ #וקה לע התיה המענ #לצלצ %ופלטהו קרוי-וינב
אלש !הלוק עמשל ש+רנ יתייה #ש+פינש השקיבו !קרוי-וינב ינאש
הסינכה לוממ !תיכוכז הרוקמ הפק-תיבב הל יתנתמהו !הנתשה
וליאכ יתעזה ינאו !,י+לש-תפוס הללותשה @וחב #קראפ-לארטנסל
ונרשו -ונור- ונקרשכ !-וי התיכל יתבש ע+רל #%יסמח ,ויל יתעלקנ
הזחב >כחתה יזח ,יבוביסה חאב #-חבז וחבז וחבז- תא תובהלתהב
תא רוכזתה #היב יתזחאש תמיא לכ ועיזה ייתועבצא #,יננעל יתארמהו
יניעב F,חפכ תורהוז היניעו הפי הכ %ייע איה ,אה Fזכרמ-%קב הלילה
?יסוהל ל+וסמ וניא %וימיה #,ירשע תבכ ,ינשה לכ הרמתשנ יחור
,הלו !הלש סובה ,ע הנתחתהש יתעי #לי+ יטמקו ?ו+ לובריס ,אל
#,ילי ינש
>שוממ ע+ר #הייחלל יתקשנו הכובמב ,ייי ונצחל #העיפוה ?וסבל
#וזב הז ונצצה
הזיא- #התוא ההזמ יתייה ,א קפס E הנתשה אלש הלוק אלול
#הרטנס לע החמצ הבע המיפו ובחרתה הינפ #בצעב יתרהרה -A?חס
#לברתסה הפו+ו !תונשה הייחלב ועבט תורוחשה היניע
תא ונמייס וליאכ !שיא הריסחה אלו התיכה ינב לע הלאש איה
ינש #ובילב לבוס !הלוח הלעבש הרפיס >כ-רחא #לומתא >א ,יומילה
הפלש עתפל #תורירמ הרכינ הלוקב #תוירכונ ,ישנ ואשנש !,הל ,ינב
יתצצה #,יומילה תועשב הל יתחלשש ,יקתפה הבו היוה הפטעמ
,יתב #יתקמסהו !וב ,יעורז ,ימוח @ע יביסש !רמונמהו ס+ה ריינב
ר+בתמ רענ לש רסוב #יקסבוחינרשטמו קילאיבמ יתבנ+ ,ימלש
אל הלא >א !ביתכ-תואי+ש יוור היה בותכה #הרענ ,ישרהל קקותשהש
יתשקיבו טע יתפלש #הירוענ יפונ לא הוריזחה ,יקתפה #הל ועירפה
#הפטעמה תא יימ הפטח איה >א !בותכה תא הי+הל
,סרפמ >ניא עומ #ייח לכ יתוא וויל >לש ,ירהנה ,ירישה-
-F,תוא
תורהוזה ,חפה יניע תא יתשפיח אוושל #הינפ לע טשפ ,ו+ע >ויח
אל בכה רופיאהש !,ימתכו ,יללצ ואלמ הינפ #סירתמה >ויחה תאו
– 208 –
?נפנל חילצת ,א קפס #בר לקשמ התלעה איה #,מילעהל חילצה
התנומת תא יתאשנ ציכ הל יתרפיס #-הלופכ-הייסקר'צ-ב היל+ר
#בצעב הכייח איהו !המחלמה ימי לכ יסיכב
בוחרב >תוא ההזמ יתייה #תייהשכ י'+ני'+ תראשנ לבא !תינתשה-
-#תומש יב ושע תונוירהה #תעוי ינא !יל הנעת לא #ישוק לכ אלל
#הסייפל יתיסינ -!ל+רב תוכלוה %ניא הנש ,ישולש-
ועיפוה ,וי לכב #המחלמה ימיב ואמ >ל ית+א- Bהניצרה עתפלו
%מ העמ+ש רחאלו -###יתששח ינאו !ולפנש ,ירוחב לש תומש ,ינותיעב
-#,ייוכיס ויה אל ונלש %מורל יכ תבשוח ינא- Bהריעה הפקה
לוכי היה רהנ +וויז הזיא >מצעל תראתמ תא F>ל %יינמ תאזו-
-Fינלופו היינמיתמ חומצל
לכ- Bהרמא ונרפנש ינפל #,יינקמח ויה ,יטבמה #הקחצ איה
-#הצומ אל וניניב והשמ #>תוארלו בושל >רוצ יתשח ,ינשה
-#קינצוביק ינפ לע ,ילבח-תרחוס לש הרייראק תפעה-
-#הזל הז ונעונ אל לבא !>תוא יתבהא #%וכנ אל-
#היניעב הלע תיחולחל לש קו #וטטר היתפש תוצקו וניצרה הינפ
Bרמכנ לוקב הרמאו ילשב היתועבצא הבליש !תעזוימה יי תא הלטנ
-#לוכה לע >ל תווהל הצור ינא-
יתישקתה זעה רוקה ?רח #ייתפשל הקשנ תינומ לע התולעב
יב הרעב התקישנ #הכורא העש קראפ-לארטנסב יתטטושו !ע+ריהל
!,תוולעמ ,יצעה תא הטישפה חורה #,יאשה תא הסיכ בכ +לשו
חור יצרפ #תויכונח לש %היתועורזכ ורהזש ,יפנעל וקב חרק ייל+ו
וממורתה ע+רלש !,ילולח ,יליל+ל +לש יתיתפ וררחיסו ברעממ וחי+ה
#וקסרתהו ריוואב
#הלע ק לפרע
@ר ימצע יתאצמו !יירבאב הכסמנ תולילק #ר+סנ וכרב ל+עמה
-=נ 4 =ר- ונקר ויפ לעש E -חבז וחבז וחבז- B,ר לוקב רשו קראפב
!+לש תומירעו תואופק ,ימ תוילולש לעמ +למ E יכוניחה-סומב
#יבא תיבל יכרב
– 209 –
הרחאתהש הייוול :'ל קרפ
שקיבו יילאו קימִ מֶ לא @וביקה-ריכזמ הנפ !רורחשה רחאל המ-%מז
טלשמ יללחל ורכ ,ירצמהש ,יחאה-רבק לא !ב+נל בושנש CD !
,איבהלו !יו ִו ָ תאו ינולא ריאמ תא תוהזל ונשקבתנ #תויוו+ יפוליחל
#לארשי רבק לא !@וביקל
#ה+אב יתלאש -Fבר הכ %מז רחאל ,תוא ההזנ ציכ-
-%סחמב ונמוס !ושבלש ,ינותחתהו תויפו+הש הרבס עיבה קיממ
#,יטרפ שקבל ,י+בה-תיאנסחמ לא יתכלהו !@וביקה לש ,י+בה
Bתופעוז ,ייניע יב הצענ תיאנסחמה
#הלוקב רזשנ ,עז -F,תוא תשרל %ווכתמ התא-
-F,ואתפ המ-
#התע החנ הל יתרבסהשכו
ונבכעתה !רקוב ותואב הצחרנש !הלוחכה תיאשמה לע ונילע
וא >כ #>רל ונאציו !הרובק תונורא ינש תיאשמה לע ונסמעהו הייר+נב
,ש+ה לא !,יעוצפה יכב לא !תונורכיזה לא ,יבש ונמצע ונאצמ !>כ
ויכב !יב+ לע עוצפ לייח אשונ ימצע יתיאר בוש #ינעבוטה @ובהו
!,ש+ב ,ירטמוליק השימח @ורל חוכה %יינמ #תומל ול חינאש ויתוניחתו
Fעוצפ לייח יב+ לעשכ !,יקסרתמ ,יז+פ !,יקרוש ,ירוכ %יב !@ובב
הל+תנש !קחורל הציפקב ,לוע ?ולא לע יתארק אוהש-%כיה יכ יתרכזנ
ומשכו #++ לא ++מ +לי אוה וירחא ?רימב #תורי-@רופכ קרוי-וינב
#,לוע %איש ,הינפל יכ וניבה E ,יתבה תו++ %יב קחרמה תא ,ירטושה
ומצעב הל+מ אוהו E ,ייפנכ הרצב-,אל הפינכמ !הכרב !הקוצמה
#,יריא ,י+שיהל אירממו ,יישונא יתלב תוחוכ
#,ש ורתונש הלא יפלכ ,שאה-יש+ר לא !תפותה לא >רב בוש ונא
#,תוא התליכ ,ירויבהלה שא #יח טלשמהמ בש אל ,יעוצפהמ שיא
חקינש ,היתוניחת תא !,ייכב לוק תא עומשל >ישממ ינא תולילב
הב-יצפחמ תיקיה האפורה #הרק העיז ?וטש ררועתמו !ונמיע ,תוא
תוארומ תא ולכעי שפנהו ?ו+הש ע %מז לש %יינע הזש תנעוט
#המחלמה
#תיקיה ה+עב יל הריבסה -!תונלפס !תונלפס-
לוחכה -רופ-הו !אוהה ,ונהי+ל בושל אל ונעבשנ הנופצ ונילעשכ
תוחא תועש ועב #הרובקה תונורא ינשב טבמ יתעקת #,של וכרב
הכותבו הרופא תיקש הנעשנ תונוראה חא לע #,כותב וחוני יו ִו ָ/ ריאמ
#תונוראה יסכמ תא רמסמל יכ !שיטפו ,ירמסמ
>רעית ,ישולשו שולשב- #@וביקה-ריכזמ שקיב -Aשולש ע ועי+ת-
– 210 –
-ירבח !ה+לפמה !העונתה-תוריכזממ ,ירבח ,הבו ועי+י תואמו !היוולה
-#רבב לפטמ בוניבר >ורב #,ירש וליפא ילואו תסנכ
תויאשמ ואצי ,המ ?אש !הביבסה יבושיי ינפ לע ?לח -רופ-ה
ינשמ חא לש הסכמ קיממ ,ירה הלופע יל #ב+נה לא %כרב
#ויתושארמל רכ שמשמ ,ואלה ל+שכ !המינפ לחתשהו תונוראה
ישוקבו !,י+ חולשמל רקוב-תונפל שולשב ,וי ותואב ונמכשה
#חלקתהל ונקפסה
#ינשה %וראה תא שייאל יתוא %ימזהו !%עט -!%ושיל תמ ינא-
#יתבריס
!תקויה שמשה לשב !@עה-הסכמב ותוא הסכאש שקיב קיממ
#ויל+ר יל ריוואל @ירח ריתואו
לע תוזירזב ספיט לייח #טסיפמרטל +הנה רצע הרח תמוצב
E בכוש ,א לש ויל+ר תוצקו !,יתמ תונורא ינש הארשמו !תיאשמה
הימצהו ולימרתמ הפיכ ?לש אוה #רסב הזש ייב יתנמיס #ריווחה
הסינ ,עפ ימ #יתרהרה !-שיק- רמאי ע+ר ועב #ושארל הכיסב
יתקיתש תא שריפש %כתי #בישהל יכמ ?ייע יתייה >א !תולאש לואשל
#,יתמה תחונמ תא רפהל אלש השקבכ
תעבהמ >א !%וראה לע !ייל בשי .ש לייחל יתעציה #הכראתה העיסנה
ושחל ויתפשש %כתיי #תמל זוכע תונפהל ול הלילח יכ יתנבה וינפ
#ימצעל תאז יתניימש ,+ רשפא >א !הליפת
תא תחא-תבב ,ירה !ותנשמ קיממ ררועתה הי ֶמִ ס4 מ2 ל ונברק רשאכ
תוומ ע להבנ לייחה #ויניע תא ?שפשל לחהו בשייתה !%וראה הסכמ
#תעסונ הועב תיאשמה %מ @פקו
#קהיפו קיממ לאש -Fהרק המ-
-#ריעצ לייח תלהבה-
#%וראה %מ @לחנו וירבא תא חתמ קיממ -!תמ ומכ יתנשי-
הנחמה #ירצמה חטשל רבעמ-תונוישר תלבקל סילו'+ב ונבכעתה
>רואל !הפשה ינבא לע וכפשנ יס-ימ לש ,ירטיל תואמ #וינפ הניש
הרימשו ,יניצקל העצה תבוח לע ורשיב ,יטלש #,יליבשהו ,ישיבכה
#%ויקינו רס לע
ותוא ראשנ ב+נה #,-וא בכר שארבו תויאשמ תריישב ונעסנ התעמ
#רבצ תור+ו ,ירומח !רמיח תותקב !ריק ילהוא !הטיש יצע Bב+נ
,יבלכ #למ+ל המותר השרחמב ותמא תא שרח שאר-?ופל יאוב
#,ולשל ,היי ופנפנ תוכורא תומלשב ,יליו ורצ לוקב וחבנ

H
,ירצמה !המילש הרתונ אל הפו+ ?א #בר %מז >שמנ תופו+ה יוהיז
#,וקמה %מ הלע ארונ חיר #הלמח ילב תופו+ב וללעתהו ,ירבא ותרכ
– 211 –
לייחה תפו+ תא יתיהיזש יל המנ #ונאקהו וניהיז #,יפרוטמכ ונבע
,אה E -A,יתשילפ ,ע ישפנ תומת- Bחרצו %ומיר ויב זחאש !?ורשה
ינולא ריאמ לש ,הינבל !ונלזמל Fרב לש ופוסב %ומירה תא >ילשה
#יוהיזה לע ולקהו !,י+בה-%סחמב לו+ס טוחב ונמוס E יווו
-תיבמ #ורמסומו וסוכ תונוראה #לוכה ,ייתסה תוחא תועש רובעכ
>ותב ,יירצמ ,ילייח לש ,היתופו+ ואבוה בייוא יללחל יאבצ תורבק
!תיל+נאבו תיברעב לפונה ,ש ,ושר ,המ חא לכ לעשכ !תונורא
ויהש !,יירצמ ,ילייח תתיכ B,וקמב >רענ יאבצ סקט #ותרובק >יראתו
תונוראה ורבעוהשכו !,היתמל תושיאב ועיצה !,שובלב ,ילשורמ
!תויוו+ה תא ופטעש תוכימשה תא וירפה !,יסכמה תא וחתפ !,הייל
#ומצעל %תוא לוטי ימ תוקעצב וברו
קר #,היתמ תא ובכישו !ולחיש %נחתה ,-ואה %יצק #,ימומה ונייה
,ויאו !ריוואב תוירי יתש הריו חקא ?לשש !ירצמ %יצק לש וימויא
#?וריטל @ק ומש !,יצינב ע+פי אבה רוכהש
ובכ תאריבו -קש-ל+-ב הבצינ ל-הצ ילייח תתיכ !,תמועל
!ילארשיה רושיקה-%יצק #סקטה תא ומייס שא יחטמ השולש #הילפונל
-תועיבש תא וריתסה אלו ,ייי וצחל E ,-ואה שיאו !ירצמה ותימע
#עצבמה תחלצהמ ,נוצר
#התיבה ורה תויאשמה
H
ונייה #רוצעל +הנה טילחה !העסמה ילש הבחרב !רמש-%יע תמוצב
-תחורא ונל העי+מ -אשיק-הרבח-כש %עט קיממ #,יטוחסו ,יבער
העסמה יתורישב הצחרה-רויכ יל ונמע הכורא העש #,יירהצ
בריסו ,י+בל קב %וחריסה #אוושל >א !ונינפ תאו וני תא ונפצריקו
#ונתוא שוטנל
שחשמו !ש+ינ רצלמ #העסמה יתאפב !חותפ %ולח יל %חלוש ונספת
!רשב-קרמ ונלכא #%וזפיחב קלתסהו ונשקובמ תא תוזירזב ,שר !חירב
#הממה הרפוה אל החוראה >שמ לכ #הריב וניתשו ספי'צ ,ע קייטס
ונטלפו תויר+יס ונקלה החוראה ,ותב #,ישולשו תחא התיה העשה
ונלטנ !היר+יס +הנה ונל עיצהשמ >א !ונשיע אל ינאו קיממ #%שע
#הנחצה תא +יפי %שעהש הווקתב
אל איה #המלענ תיאשמה יכ E ונתרחל ונילי+ העסמה %מ ונתאצב
#התוא ונינחהש ,וקמב התנח
Fונלש הרוחסב %יינועמ תוחורה לכל ימ #,ילהובמו ,ימומה ונרתונ
לע @וביקה ?סאתי יצחו העשכ ועב #קוחצל וא תוכבל ,א ונעי אל
רסוחב ונתוא ומישאיש ויהי !,תסה %מ #הייוולל תוברתה-תיבב ויחרוא
לע ,ירמוש יתמיאמ >א #הרימש אלל !תינוכמ ונשטנ רשאכ תוירחא
F,תוא בונ+י ימ F,יתמ
– 212 –
-רופ- ואר ,א ,ישנא ונלאש !תוחא ,ימעפ חטשה תא ונקרס
#האר אל שיא >א !לוחכ
#שואייב קיממ ריטפה -!@וביקל יח רזוח אל ינא-
-#,עטה תא ריכמ התאו ,יתמ-%וראב תבכש רבכ-
-#עור+ >כ-לכ אל-
המ יאנמויל ונרפיס #הרח תרטשמל ונתוא עיסהל בנתה והשימ
הבר הובע !תוחיבל יאנפ ול %יא יכ ונל ריבסהל הסינ הזו !הרק
#וינפל
תוק רחאל #תולאש לואשלו רוקחל לחה יאנמויהו !ונשקעתה
לע ונרזח #רקוח %יצק %ימזהו -וילע לו+- אשונהש טילחה תוחא
,ושירה לחה זאו !ביבסמ בטיה ונלכתסה ,א ונלאשנ בושו !ונתסרי+
@רפו קפאתה אל ,עפ ימו !תירבע הביתכב השקתה %יצקה #ע+יימה
אל ,לועמו תיטירבה-הרטשמב תריש הנש ,ירשע #ינבצע קוחצב
#תאזכ הנולת הש+וה
ירסח- ,יקינצוביקה תא לליקש !זוחמה %יצק תא קיעזה ?וסבל
!לוחכ -רופ- שפחלו לכה בוזעל %ופצה תויינ לכל הרוהו !-תוירחאה
#ורפסמ תא ול רסמ +הנהש
,יחכוותמו ,יינרופיצ ,יססוכ !הרטשמה תנחתב ונבשי הכורא העש
#התיבה %פלטל ,א וניניב
השוטנ הלוחכ תיאשמ יכ תויינה תחא החווי יצחו העש רובעכ
ותוא תנעטל #,ירפכה חא הלעמב !ימינפ שיבכב !הרע-יאווב הנוח
#,וקמב העצוב תיקוח יתלב הטיחש E חירה יפל !רטוש
!בורח @על תחתמ התנח תיאשמה #,של ונתוא @יפקה יתרטשמ פי'+
בנ+ המ בנ+ה הלי+שמ #חותפ היה תונוראה חא הסכמ #,ירפכ ינש %יב
#וב וחור וע לכ טלמנ E
,יצוביקה חאל ,ישולשו שולש העשב %פליט @וביקה ריכזמ
תא ואר אל ,ה !אל #ומייתסה רבכ תויוולההש רשבתהו !,ינכשה
#הרטשמל רשקתהל ועיצהו !לוחכה -רופ-ה
תא ריבעהל חיטבהו הנולתה תא ,שר %אש-תיב תרטשמב יאנמויה
#וילע ,ינוממל רסמה
#ריכזמה לאש -Fריבעת יתמ-
ותוא וריעי אלש שקיבו יקפתב היה הלילה לכ #ררועתי %יצקהשכ-
-#שפנ-חוקיפ לש ,ירקמב אלא
-Aשפנ-חוקיפ הז-
#תרפופשה תא קרטו יאנמויה @צולתה -!%מזמ החרפ שפנה !ינוא-
התמה תוברתה-תיב תבחר #,ישולשו עברא העשב @וביקל ונע+ה
@ר ריכזמהו תולפשומ ,ייניעב בכרהמ ונרי #,יינבצע ,יחרואו ,ירבח
B,ר-לוקב חרוצו קפאתמ וניא !ונתארקל
-Fהרק המ תעל תמ ינא #תוחורס תולבנ-
#וינפ לע יטסקראס >ויחו קיממ ול הנע -!>תוא ובנ+י וע !תומת לא-
– 213 –
H
%ימלעה-תיבב הרובקל ישרב לאונמע תא האיבה ו-רינ תיאשמ
עיבה ובש !הבוט ותייערל בתכמ בתכ וע ותליפנ ינפל עובשכ #@וביקב
#וב הללוחתהש הלו+ה הרעסל ,יקחומ תוששח

#ירעו% #ייחה #ש #וקמ ,המורד תולי"ומה #יכרד" גילנ "ושו...
עגר-עגר #ינקנ הרעשה $וחכ #ייחהו קשנה דוח לא ה45ג ת6ר" 7 ג 8הו
#יאוגש דע )י / ח יל"ו ןו"שח יל" הרע%" #יל"ו$ .#ישוחה לכ זוכיר"
לכ #ע ,#ייקה #ע רשקה ד"וא .ןוחצינה לא #יאשינו לושחנה #ע
...ה"ע לרע &%מ ירוחאמ #לענ לוכה .רקיהו "והאה #ע ,שודקה
#ימעלו ...תצק &כ + #יעגעגתמו "ורק ,רור" לוכה ןיידע התע
...ה"רה
– 214 –
הייוגש הדוקפ :א"ל קרפ
חאבו !ראקנמוק +הנכ ,יאולימב יתתריש ,יעבשה תונש ?וסב
!%ירוח %לא רבעשל--+מה תא יבצ-תריט @וביק רעשב יתש+פ ,ימיה
#@וביקה לש רשב ירצומלו ,יקינקנל לעפמה לש ,יריכבה ויבועמ
#וינפ לע העתפה תעבהו %לא לאש -Fהפ השוע התא המ-
-#עו+ר היהי %רי ,ע לוב+הש +או #,יאולימ-
-F'רמשמה-לע'ב %ייע-
-#%ייע-
#הבחר י-תעונתב יתוא %ימזהו >ויחב רמא -!הפק סוכ התשנ !אוב-
#ה+ורס הפיכ ושארלו הלוחכ הובע-תצלוח שובל !המוק-עצוממ
Bויתותוא וב %תנ וכרב %מזה #%וחט רשבו קינקנ לש תוחוחינ ומיע איבה
%חו תוינויח !תוחונינ רשל >ישמה >א !וינפ >רואל וצר לי+ יצירח !ר+ב
ול יתרכזה #אלמה ומשב חא לכ רכזו ו+ה ילייח לע לאש אוה #בר
%מ המכ רכז %ייע #קחצ אוהו !%ויטציאל תפתושמה ונתעיסנ תא
לש הייו+שה הקירשה תא ריכזהו קחשמ ותואב וקחישש ,ינקחשה
#-לעופה-ל ספה המר+ש !-לבנ-ל טפושה
וירוענב #עבשומ ל+רוכ בבוחו ,ב-יאטרופס אוה %לאש יתעי
תרחבנ ,ע הנמנ !,ירטונ טנ'+רסכ E @ראבו -+רבנרינ חוכה-ב קחיש
הרטשמה תוצובקב תורחתהל התבריהש !-,יבושיה-תרטשמ-
#תיטירבה
לש בכה ,וחה !,ייברע %יב תעש התיהש ?א #הפק וניתשו ונבשי
#>בוא יננע התלעה תטהול חורו !+פ אל %ייע %אש-תיב קמע
-Fהזה ,ויה עו זאמ יל הקיצמש !הלאש לואשל רתומ !%לא-
#רוק טבמ יב הלתו תחא-תבב %יצרה %לאו !יתלאש
>א !בל-תוקעוממ ,יקנחנ תרחא !בישהל ,יבייח תוקיצמ תולאש לע-
התא #הלאשה תא >ממ >וסחאו !>ל קיצמ המ עוי ינאש יל המנ
לשב ששו ,ינומש טלשמ שוביכ החנ אל עומ תעל הצור יאווב
-F%וכנ !זא ררשש השקה ריוואה-+זמ
-#%וכנ-
#וביל רו+ס תא חותפל ,א טבלתה %לאו !טקשה רפוה אל המ-%מז
#וקמס וייחלו וחצמ לע הצבצב העיז #%ועט אשונה יכ יתשח
-#%ותיעב >כ לע בותכת אלש יאנתב-
-#חיטבמ ינא-
-ב !הליל ותואב יכ !רפיס %לא 22 וכר לחה ו+השכ !רבמצל
טלשמל CD הלא ,יאנתב יכ ול רורב היה !רוזיאה לע >תינ זע ,ש+ו
וצלאיי תושבוכה תויחיה #וילע ולטוהש תולטמב ומעי אל ו+ה
– 215 –
יבכרש %וויכ !%תשומחתו %קשנ לכ %ב+ לעשכ !ל+רב טלשמל עי+הל
ו+ה אשנש תשומחתה יכ קפס ול היה אל #@ובב ועקשי ינשה +רה
תונחמב #המימת הממי >שמל ,ירצמה תמילבל קיפסת אל וב+ לע
F,תוא ומלבי המב E ופקתי הלאשכו ,יבר ,יקנט ונח חיפר
תוחל שרו הייעבה תא ול ריבסה !%לו+ ,וחנ ט-חמל רשקתה %לא
#הלועפה תא
יכ %עטש !%ולא לא+י !,ורה-תיזח ?ולאל רשקתה !ומיע ,יכסה ,וחנ
#,היעיל ואצי רבכ -ברוח- תוחוכ
המ וינפב וראיתו !ל-כטמרה-%+ס !%יי לא+י ע ועי+הו ורערע ,ה
תואבצ לכ תא וילא באשי ו+ה רשאכ !החסה-תלועפ התואב הרקי
#לזאת תשומחתהו !הזע-תעוצר לש תיברעמה הרז+ה
#קפואמה ולוקב %לא שי+ה -A,ש ללוחתי ,ימ-@חרמ-
!וענכישש !%ולא לא+י ,ע תינופלט תוצעייתהל הכרא שקיב %יי לא+י
-ליח לש תויביסאמ תוצצפהו ירליטרא עויס חיטבהו הרזח >ר %יא יכ
!תיטילופ המלי ,+ תמייק תיאבצה הייעבה לע ?סונ !וירבל #ריוואה
#סוורב ,ינויה ומייתסיש ינפל תוריהמ תובוע תריצי תבייחמה
הפקתהה תא ריכזהו !,ינקה יעול תא ומתסי @ובהו ,ש+ה יכ %עט %לא
-ב !יבצ-תריט !וצוביק לע הכרענש 1D !רי תופעלז ,ש+ #ראורבפב
%ה #,יטוטרמסב תוייוצמ תומעל ועי+השכ בצמה תא וליצה תורוחבהו
#תשומחתה תא ושביו ,ילכה ינונ+נממ @ובה תא וב+ינ
ספאכו %יאכ היהי ,לשי ו+הש ריחמה יכ בישהו %יזאה %ולא לא+י
הביטחלו ח-מלפל הנייהתש תויבאה תמועל C אל החסהה תלועפ ,א !
###בחר רתוי טבממ הריזה לע לכתסיש %לאמ שקיבו !>רל אצת
עבמ רוחל חילצה אל ריוואה-ליחו !העייס אל היירליטראה !עויכ
#,יננעל
תעב+ לע ונמיע תויהל ואמ הצר אוה !וירבל CD לע קפלו
-+מסו -+מ באל ששח אוה #רשיא אל %לו+ ,וחנ >א !הלועפה
#חא ברקב
,נמא יל היה #ר+וסב יראכ הרשע-,יתשו האמ טלשמב יתצצורתה-
יניא #יילע לקה אל רבה >א !ל-ז ישרב לאונמע !ינ+ס ,ע ומצ רשק
הלטוהש המישמהו ,ייאליע הרוב+ ישעמ טלשמב ויהש >ל רפסל >ירצ
הרשע-שולש ו+ #המחנ >כב %יא >א !האולמב האלומ ו+ה לע
ינא #קחשנו !,יירשפא יתלב ריווא-+זמ יאנתב הייו+ש המישמל חלשנ
לע %מיע רמושו ,ילפונה תונמלאמ קלח ש+ופ ינא #ייח לכ >כ לע באו
-#יל לק אלש !יל %מאהו !רשק
#תיחולחל לש קוב וסוכ ויניע
,ע ואמ ,ישק ,ירב יפוליח ילו %לו+ ,וחנל ויה המחלמה רחאל-
אלו ונחלס אל ונחנא #,ימחולה !,כלש קר הניא המוארטה #%ולא לא+י
-#חלסנ
תפותה לא !הפוסה לא !ב+נה לא בש הלק העשל #רעסנ היה %לא
!,יתיעל E >ת+ר יהמ בושח הז %יאו E לייח התאשכ- Bריטפה ?וסבלו
-###תויו+ש >תכרעהלש תווקפ אלממו ,ייניש קרוח התא
– 216 –
חלשש !,ורה-תיזח קפמ !%ולא לא+י לש ורפס תא יתחתפ ברעב
Bרמ ברק ותואל ונתוא
ללוכ !,ינפ-לא-,ינפ ברק יכ ע +נ-תפקתה ונפה ִ ,ירצמה###-
ונישנא תא ופהו !וז המחלמב הנושארה ,עפב ,ירויבהלב שומיש
טלשמ] הזה בצומהמ CD ואמ הפי הימע רחאלו !השק ברק רחאל [
-המחלמ תולובחתב-J -#ונישנא לש ! 'מע )* #I
H
-ב !הנש ימ 2$ טלשמ לע ברקה ,וי !רבמצב CD תא קופ ינא !
#לובמ רי הרבעש הנשב #,ילפונה ,ע חייתמו תורבקה-תיב
זא ,+ יכ יתנעטו הכילהה תא תוחל יתחפשמ ינב תורצפהמ יתמלעתה
Aלובמ רי
###,יללוקמה עובל+ה ירה לע הנש התוא ורי הכרב ימש+
,יצוחר ,היטחמש !,יתובע %רוא יצע #תוומו ,ייח שחר תורבקה-תיב
לע ולצ . ה . ,היתורמצו ,ילפונב ו+רתשה !שרוש וקימעה !,יצצונו
יתרכזנו !תוחונינ המ-,ושמ יתשח #זועב וכתינ רבו ,ש+ #,ירבקה
!תוסקה לע ומלהש רבה ירוכב !ב+נב וריש ,יבכה ,ימש+ב
#,יעוצפה תוקעזבו
הרק %ייע ותלאשו !ייתומצע של ע בוטר !יוו לש ורבק לע יתבשי
Bרעתכ
-Aעומ Fעומ Fהלועפה תא ,יחו אל עומ-
-+מ ,+ 1$ ,ירסייתמ E %לו+ ,וחנ !-ינלו+- ט-חמ ,+ו !%ירוח %לא !
#,יחלוס ,ניאו הלאש התואב תולילב
תא >שנו הלעתב יוו בכש !ויל+ר תופכ יתש תא ערק ז+פש רחאל
ינפ לעמ ופו+ תא ?ינהו ויי ירירש תא חתמ ,עפ ימ #,יבאכמ ויתפש
יכ %יבהו !העוקתה הקפסאה תריישב !ברקה תריזב @יצה אוה #הלעתה
תאו !,יאבו ,יברק ,ירויבהל-יאשונ ,ילילחז הארשכו #@רחנ ולרו+
#תמכ בכשו ומצע לע המא ?ר+ !שאה-תונושל ינפמ ,יטלמנ וירבח
!ושאר תא ?טיל !ויל בכשנ קיממ #וילא ונע+ה ה+יסנה תוקפ ,ע
תא ועל יוו טילחה ויבאכ אישב #וכב ,הינשו !,ירוויחה וינפל קשנ
Bבוהאה ורישב חצפו ונחור
-###%ויצל-%ושאר יבקיב ונתוא ורבקי תומנשכ-
###שואייה תא ביא אל אוה !אל
וסימעהל קיממל יתעייסו !וי+בל וקבש @וב יב+ר ופו+ לעמ יתקליס
-A@מאו קזח- Bהעונתה למס ססונתה ותצלוח לע יכ בל יתמש #וב+ לע
יכרמ ,+ וירבל #עמ. קכ למסה תא @מיא יכ רפיס !הלנסב ונייהשכ E
#ותצלוח ש לע העונתה למסשכ לפנ !השרו וט+ קפמ !'@יבלינא
!ינאו קיממ !תושאונ ונשפיח !רורא ,יחא-רבק ותואב יוו תא וניהיזשכ
– 217 –
וניצר >כ-לכ #תרכזמל ותוא שלת ירצמ לייח #אוושל >א !למסה תא
###%וראב !ויל וחינהל
הבוטרה %באה לע יתבשי #תקהובו תקעוז שיש תבצמ #ינולא ריאמ
!ותליפנ רחאל #תוטורחה תויתואה תא יתפטיל תואופקה ייתועבצאבו
ל+ר ביאו שקומ לע >רש !ינ ִ יב ִ #ותיער ה'קרשלו ול הלונ תב
B,רכזל @וביקה איצוהש תרבוחב זא בתכ !המחלמב

.הריאמ המשו ונל הדלונ ת"...
.חור-ליצא ,הי"א היה רו"יג יכ + איה #ירו"יג ערזמ
#ע "א תחמש" תוארל וניכז אל ונאו ,ות" תא תוארל הכז אל ריאמ
עש הילע ועישי רהה יציצ .#יחרו #ירויצ ןי" הדליה לדגת .ות"
תא קומע #ושנת ,#יעל% ןי" גלדת "י"אה או""ו .#ירה #שו"ו תוחיר
.הי"א #חל ונעמלש ,רורדה ריווא
.למלמת !,רו"יג היה י"א!
.אקווד ואל (הדגא
$לשמ לעמו ירירוואו חצ ,או"י #וי... 26 + ןיעה הנת רשא לכ" +
#דכ תומודא + הנחרת תומודא תוינלכ ,#י"ושיי ,ר" תודש ואריי
#יוזשה #היא תא ול"$יו #יחר ו$קי #ינ$ק #ידליו + &שנש
."גנה י"חרמ תא וצחיש ,#ימ יקיא" #יולקהו
H
תיאבצה הקלחהו !תומחלמ וע ואב הירחאו !המייתסה המחלמה
#לארשי תוכרעמב ולפנש ,ינב ,ירשעמ הלעמל הטלק רבכו הבחרתה
Fונרושי ימ E ,ולשהו
לכל ורזפתה ,ירחא !@וביקב ונמיע ,ייח -%רוא- תצובק ירבחמ קלח
!תוחפשמ ונמקה #בל-%ובאל !ורטפנ תלצבח קיציאו קיש !קיממ #חור
#ועיפוה ,יכנ ,+ו !,ילי ולונ
%ייע ונאו !רזכאו רמ ברק ותואמ ופלח הנש ,ישימחמ הלעמל
Bויטויס יקיזאב ,ילובכ
תא ונבזע CD >א ! CD ###ונתוא בזוע וניא
?וס
– 218 –
רפסה לע
-ליכ אפלא-תיב @וביקב יכוניחה-סומל עי+ה הרשע-שש %ב רענ
J ו-שתה ,יומילה תנשל !-וי התיכל !@וח 1)&'-1)&D ונארקנ #I
!,יפירח ,ייאבצו ,ייטילופ ,יתומיע לש ,ליצב ונל+ו !-%רוא-תצובק-
#תואמצעה תמחלמל ומקש
ו+ב היירי-תונוכמ תקלחמכ ונצבושו !המחלמל ונקעזנ ב-י התיכב
1$ תואיצמה #קמעה תוברקב ונפתתשה #המקוה >אש !-ינלו+- תביטח !
#ברע-תואבצ לכ לומ קשנ טעמ !%טק בושיי Bהתופירח אולמב התל+תנ
!ונעי #תוצרפה תא האלימש המֶ ו המיחלה חורו תוליל ויה תורושה
>כ-רחא #הפוריא תאושל >שמה הווחנ E בייואה תא ,ולבנ אל ,א
#-ברוח-ו -?סא- יעצבמל !ב+נל ונרי
,יעוריאו תויומ ,+ וב שי !רופיס לככ >א !תמא ובורש רפס והז
!היירי-תנוכמ תווצב יארוט !,חול לש ותואר-תוקנמ יתבתכ #,ייוב
וללה ,ע חוכיו יל %יא #יאבצ %וירוטסיה וא %שרפ שמשל תורמוי אללו
,משב ,יעיפומ רפסה ירובי+ בור #,תוכז וז !תרחא ,ירב וארש
,יפוחל יתפחסנ הביתכ ב+א #ונוש E תונוש תוביסמ !,ירחא !יתימאה
#ייחב תונוש תופוקתלו ,ירחא
תעב+ לע ברקה CD #,ינשה לכ ינממ הפרמ וניא -ברוח עצבמ-ב
#תואמצעה-תמחלמ העיש ,ישק רתויה תוברקה חא הז היה
הז רפס #ברקב ולפנ ,יברו !,ייאליע הרוב+ ישעמ ולי+ ,ימחולה
#,הל שקומ
#תונולשיכ ,ילעהלו תונוחצינ ריאהל ?יעה !בל-%ובאל !ל-הצ
?נע ,יקמ !>רול לאנתנ ר- יאבצה %וירוטסיהה לש ורפסב
ברק ותוא לע רמאנ E -תואמצעה-תמחלמ תורוק- !ל-הצב הירוטסיהה
טלשמ- Bבלב ,ילימ עברא %ב טפשמ CD ומעJ -#הנופו שבכנ D1' #I
,ינמוי יתושרל וימעהש !ורפיסו ורכזש הלא לכל תווהל ינוצרב
וריעה !טסקטה תא וארקש הלא %כו !,ימי ,תואמ ,יבתכמ !,יישיא
!%מיונ ללה !I,ירמ ,ויכJ המחנ B-%רוא- תצובקמ יירבח ,היניבו !וריאהו
,ירבחו !יליל+ % !I%+ ,ויכJ לפנטסי סומע !יקצינמולס לואש
!%ונח ,ירפא !%ומ+א ,חנמ !I%וסק'+J '@יבויו הנוי !קילפ יו B,יפסונ
המלת !ירו %ימינב !Iב+ש ,ויכJ %הכ המלש !יצרא הרוי !ארוי+-רב %ר
-תיב תיאנויכרא !%הכה לאינ !תליא יי+ !,חש %תנ !ילאי+ %ונמא !רוש
#אירול עשוהי !יו-רינ יאנויכראו !%הכה הריאמ אפלא
#יתות הנותנ ,לוכל
אפלא-תיב !רימז לארשי
@יק 2((&
– 219 –
– 220 –
יקרפה תומש
@וח-לי B'א קרפ
טמחשל תורכמתהה B'ב קרפ
-הנ+ה-ל העבשהה B'+ קרפ
-,על יביל- B' קרפ
תיוהי הנימ B'ה קרפ
%ברוחמ קינל-צא B'ו קרפ
טלמנ ריעה שאר B'ז קרפ
לצב חיר ,ע ,יחתות B'ח קרפ
העוקפ B'ט קרפ
הנלטלא B'י קרפ
הלנס Bא-י קרפ
-המרוב->ר-ו %יערז לע ברקה Bב-י קרפ
ירופיצב %ע-%+ B+-י קרפ
יוהיה ומעהו שקומה B-י קרפ
זכרמ-%קב -הלועפ- Bו-ט קרפ
תוירא יולי+ Bז-ט קרפ
%וסק'+ Bז-י קרפ
%יעמ תבריחו %ארונ-'חיש Bח-י קרפ
%בי+ה +ילז Bט-י קרפ
טלשמל >רב B'כ קרפ
טלשמ לע ברקה Bא-כ קרפ CD
חפה Bב-כ קרפ
%ורכישה B+-כ קרפ
קינחמלפה B-כ קרפ
תליא שוביכ Bה-כ קרפ
ב+נה-תוברעב Bו-כ קרפ
עברא אלכ Bז-כ קרפ
,וטנמומה Bח-כ קרפ
רורחשה Bט-כ קרפ
הרחאתהש הייוול B'ל קרפ
הייו+ש הוקפ Bא-ל קרפ
רפסה לע
– 221 –
[רוחאמ הי$על]
,וחנ -ינלו+- ט-חמ Fתובאתה תמישמל ו+ חולשל קצומ ,אה
-+מו %לו+ 1$ הלועפה תא תוחל ושרו !?קות לכב ו+נתה %ירוח %לא
-תיזח קפמ #שארמ ופצ %תואש !תולקתהו השקה ריוואה-+זמ לל+ב
הריזה לע לכתסהל- ,המ שרו ,תיינפמ ,לעתה !%ולא לא+י !,ורה
-###בחר רתוי טבממ
-תמחלמב שחרתהש לחמל בנשא תעירק אוה -שמשה תא תובכל-
,ירואיתב רישע !,ייפאר+ויבוטוא ,ינממס לעב קתרמ %אמור #רורחשה
לש הרופיס #,תושחרתה רחאל ,ינש תורשע ,+ ,קויב ,יאילפמש
#תירזכאו השק המחלמל ,יומילה עצמאב הסיו+ש !@וביקב ב-י התיכ
,ע חא הנקב ולע ימת אלש ,יכרע ,ע התמעתהש ,יריעצ תרובח
!-ריעצה רמושה- @וביקב יכוניחה-סומה לש ,ילאיאהו תונורקעה
#ואצי ונממש
H

תנשמ #רפוסו יאנותיע !אפלא-תיב @וביק רבח אוה רימז לארשי
1)*2 ,יקה !-,תוח- ?סומה >רוע !-רמשמה-לע- תכרעמ רבח היה
בתככ תובר ,ינש שמיש !-בשומל-וק-ו -קוריה-?ה- B,יפסומה תא
#-בירעמ-ל רבע -רמשמה לע- תרי+ס ,עו !%ותיעה לש הנשימ->רועכו
#ביבא-לת תטיסרבינואב תואנותיע מילו מל רימז
סרפ %תח !ר+ניז-סיבשב קחצי רפוסה לש ויחי ונב אוה רימז לארשי
תורפסל לבונ 1)*C #תירבעל ויבא תוריצימ ,+ריתו !
-הקוס תקוש- וירפסל ?רטצמ -שמשה תא תובכל- רימז לש ורפס
#ועו I,ילעופ-תיירפסJ -%זואב לי+ע- !-סוס לש לנס- !I+ולורטסאJ
!,ילעופ-תיירפס !תונורחא-תועייJ -ר+ניז-סיבשב קחצי יבא- ורפס
בתכש !-,ימיענהו ,יבהאנה- הזחמה #תופש ששל ,+רות Iמח ירפס
!I-,יינשה-J ר+ניז-סיבשב קחצי לש רופיס יפ לע רנרל יטומ ,ע רימז
#-המיבה- %ורטאיתב החלצהב +צוה
– 222 –
רימז לארשי לש ורפסל טאקינומוקל טסקטכ
שמשה תא תובכל
ח-שת לש ברקה תושל ארוקה תא ריזחמ -שמשה תא תובכל-
ו+ תא חלש %ולא לא+י ,ורה-תיזח ?ולא Bרומח לחמ ?שוחו 1$
העב+ שוביכ לש הייעטה תלועפל -ינלו+- תביטחמ CD #סנוי-%אח רוזאב
טולשלו הזע-תעוצר בלב זירט תוממי יתש >שמל עוקתל התייה הנווכה
אבצה תיברמ בואשל >כו הזעל שירע-לא %יבש ישארה-שיבכה לע
שובכל ח-מלפה אצי . רתוי רחואמו !העב+ה רבעל %ופצמו ,ורמ ירצמה
!'+ולסע-ריבל ריפח-לא-ה'+וע %יבש שיבכה >רואל !תרחאה עורזה תא
#היה ,נמא >כו
%לו+ ,וחנ -ינלו+- ט-חמ #ב+נב ,יכרה תא ושביש ,יבכ ,ימש+
!תובאתה היהת המישמה יכ ונעטו תולקתה תא ופצ %ירוח %לא -+מהו
בותכל ,ילייחה ושקבתה האיציה תארקל #הוקפ התייה הוקפ >א
העקש עייסמה קשנהו תשומחתה תרייש #ובושי אלש הרקמל תואווצ
ואצמ ,הו הלזא העב+ה ישבוכ לש ,תשומחת !העב+ל העי+ה אלו @ובב
-יקובקבב !,ינומירב E תובהל-תוקרוי תוינוירשו ,יקנט ,יפוה ,מצע
האממ הלעמלבו ,י+ורה תורשעב ,ליש ל-הצ #תוקעצבו בוטולומ
#,יעוצפ
,יטפשמב וקפתסה ,ייאבצ ,ינוירוטסיה #רוביצל רכומ וניא ברקה
טלשמ- B,יוב CD אוה רימז לארשי #I>רול לאנתנJ -!הנופו שבכנ
תרזעב #וייח לכ ותוא בזוע וניאש !ברק ותואמ רשש ,ילייחה חא
ברקה תא ראתמ אוה !תונורכיזו ,יבתכמ !,ינמוי ובתכש !ורכזש וירבח
!הבהא וב שיש !הלילע-בחר יראטנמוקו %אמור לש תר+סמב
רמושה- לש @וביקב @וח-לי מוע וזכרמבו !@ראב תורעתהו תור+בתה
#תואמצעה תמחלמ !%לוכמ השקה המחלמל סייו+מה !קמעב -ריעצה
תנשמ #רפוסו יאנותיע !אפלא-תיב @וביק רבח אוה רימז לארשי
1)*2 ,יקה !-,תוח- ?סומה תא >רע !-רמשמה-לע- תכרעמ רבח היה
-רמשמה-לע- תרי+ס ,עו -בשומל-וק-ו -קוריה-?ה- ,יפסומה תא
-לת תטיסרבינואב תואנותיע מילו מל #-בירעמ-ל ,יפסומה ,ע רבע
%תח !ר+ניז-סיבשב קחצי רפוסה לש ויחי ונב אוה רימז לארשי #ביבא
תורפסל לבונ סרפ 1)*C #תירבעל ויבא ירפסמ ,יבר ,+רתו
!-סוס לש לנס- Bוירפס רתיל ?רטצמ -שמשה תא תובכל- ורפס
-תועיי-J -ר+ניז-סיבשב קחצי יבא- !I,ילעופ-תירפסJ -%זואב לי+ע-
ה+צההו I-+ולורטסא-J E הקוס תקוש- !Iמח ירפס E -תונורחא
ויבא ירופיסמ חא יפ-לע ! נרל יטומ ,ע חיב !-,ימיענהו ,יבהאנה-
#-המיבה-ב ת+צומה

‫– 2 –‬

‫]ריק[‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->