P. 1
תיאוריות_אישיות-_תרגום_הספר

תיאוריות_אישיות-_תרגום_הספר

|Views: 1,227|Likes:
Published by Adi Segal

More info:

Published by: Adi Segal on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

1

תוישיא - קרפ 1 !

קרפה דוקימ
( םישנא יגוס ינימ לכ לש םירואיתב םיליחתמ םה )
ךרע תרסח השיגרמ איה תרחא הדיצל רבג היהיש דימת הכירצ איהו הכומנ תימצע הכרעה תלעב ילש הרבח . איה
וט רתוי איהש חיכוהל ךרוצ השיגרמ איה זאו הביבסב רבג שי רשא דע התיא תולבל דמחנ דואמש הרוחב ללגב הב
הלש הכומנה תימצעה הכרעה .

ןוחטיב רסח אוה הזה םדאה , הבוצע המשנ ריתסהל האב רשא הרזומ תוגהנתהב אצוי ולש ןוחטיבה רסוח
תידיאונרפו , ףידעמ אוה וכותב תובושתה תא שפחל םוקמבש רורב ךא ןוחטיבה רסוח אב הפיאמ רורב שממ אל
ויתולועפב םירחא םישנא םישאהל .

הלוכי ינא תמלשומ תויהל הצור ינאש ךכמ עבונ הזש הנימאמ ינא ךא תיכונא תויהל . הדימלת תויהל הצור ינא
תנייטצמ , הבוט אמא , תבהוא השיא , תדבוע תניוצמ הבוט הרבחו . יתעדמ ימצע תא האיצומ ינא םימעפל . יה י הת
הז לע תוצפל הסנמ ינא וישכעו םישק םייחו השק תודלי יל , טקודורפ תויהל הצור ינא תיבי , לע עיפשהלו הבוט
םלועה .

יניצר קאינמ ינא , הפה תא םותסל יתמ עדוי אל לבא םכח םדא ינא . שמתשהלו ינפקות דואמ תויהל לוכי ינא
עא השק הפשב " ה בר ןשייב ינאש פ ןמזה בר םישנא טעמ םע רבדמו ןמז . ירזכאו חופנ יטסקרס ינא םיתיעל . םג ךא
קותמו דמחנ ינאש יל ורמא ; ל לוכי הז ילש הזה דצה תא תוארל םיכוז םישנא טעמ קר ךא ןוכנ תויה , םה םא
תחא םעפמ רתוי יתיא ורביד . ףיכה ליבשב םג תאז השועו חכוותהל בהוא דואמ ינא .

ותיא תויהל ףיכש ןצחומ םדא אוה ילש רבח . עא " בשוח אוה םאש פ , אוה רדסב אל והשמש ולש םיטרדנטסה יפל
ןפואב טסינויצקפרפ תויהל לוכי יביססבוא . התוא עצבי אוה הדובעה תא עצבל לוכי אל והשימש בשוח אוה םא
רשפא יא םעפ ףאו ינקעצ יארונ גזמ לעב אוה תורוגס םייתלד ירוחאמ ךא ץוח יפלכ קר דמחנ אוה השעמלו ומצעב
ותוא תוצרל .

םימעפל ןשייב הז םדא . תינ אל םעפ ףא ן בוצע וא חמש אוה םא תעדל , ארמ אל םעפ ףא אוה יתימאה שגרה תא ה
ול השק ארונ הז זא ןכ םאו ולש . תא תוארהל דחפמ אוה וישכעו רגסהל םהל המרגש תיטמוארט היווח ול התייה
ה " יתימאה ינא " ולש . הנהנ תמאב אוה םא תעדל השק םימעפל ךא ותיא תויהל ףיכו קיחצמ םדא אוה . םדא אוה
הוא אל אוה לבא ותוא םיבהוא םישנא הברהו הברה ןתונש יניצר תויהל ב .

תה לכ י נה םירוא " םהלש םירבחה דחא תאו םמצע תא ראתל ושקבתהש תוישיא סרוקב םיטנדוטס לש םה ל .
תוישיא לש םינקיטרואית םמצעב םה הלאה םישנאה לכ םא הלאשה תא םילעמו םיטרופמ דואמ םירואיתה ?
2
ןכ השעמל , תוישיא םיחתנמ ןמזה לכ ונלוכ , עו ונמצע לע תולאש םילאוש םירחא םישנא ל . ונחנאש תובושתה
תוישיא לע ונלשמ הירואית םיחתפמ ונחנא השעמלו םילעופ םהש יפכ םילעופ םישנא עודמ ונל תוריבסמ םינתונ .
םצעבו סרוקה אשונ לע ןומה רבכ םיעדוי ונחנא השעמל " הגצה םושל הקוקז אל תוישיא " יסרוקב םישועש ומכ
םירחא אובמ . ילוכיו םיעדוי רבכ ונחנא תובר תויוישיא ראתל ם . ךפוה המו םישנא עינמ המ גשומ רבכ ונל שי
הזמ הז םינושל םתוא . םיעוריא ונמצעל ריבסהל תנמ לע הזה עדיב םישמתשמ ונחנא , רוזעלו דיתעה תא תוזחל
ונלש םירבחל . שי דחא לכל השעמל תירואית ומצע לשמ תוישיא .
ל סחייתמ הז קרפ 3 תוירקיע תולאש :
1 . וירואיתה ךיא וכיספ לש תויעדמה ת ' לכ ידי לע םיחתופמש םישנא לע תונויערהמ תונוש תוישיאה לש
םוימויה ייחב ונתיאמ דחא ?
2 . םימוחת םנשי םאה םימיוסמ םיפצמ וניהש םדאה דוקפתב תירואיתש הסכת תוישיא ? וליא רמולכ
וישיאה תוירואיתש םיצור ונייה תולאש וליא לעו ונתוא םינרקסמ םדאה דוקפתב תולאש ונעי ת ?
3 . תחא תוישיא תירואיתמ רתוי שיו תויה , תונוש ןה םהבש םימוחת שי םאה ( םדאה עבט לשמל ומכ
וסיסבב , דועו ןויסינ לומ םינג ).. ?

דחא דצמ , םישוע םינעדמש המ ןיבו םישנא לע ונלש תימוימויה הבישחה ןיב ןוימד שי . תעדל םיצור השעמל םלוכ
םישוע םהש המ תא םישוע םישנא המל , א הזמ הז םינוש םישנא ךי יעוריאל םישנא לש תובוגת תוזחל ןתינ ךיאו
םינוש םייח .
רואית יכרוצל ב שמתשהל תנמ לע םדאה תוגהנתה לש לדומ תונבל םיצור רבד לש ופוסב םלוכ רמולכ , יובינ
רבסהו .
ינש דצמ , טושפה םדאה ןיב לדבה שי ןקיטרואיתהו . עמשמהו תיעדמ הירואית קפסל ךירצ ןורחאה הז לש תו
תרמוא 3 םירבד : תישאר , תיעדמ תיפצתב קוסעל שי - חתפל וילע אלא םירבח לש ןטק םגדמב תופצל לוכי אל אוה
תימשר הטיש יביטקייבואו ת וכיספה הנבמה לע ותוא דמלתש ' םישנאה לש ןווגמהו . תודבוע ונל תולגל לוכי הז
היציאוטניאה תא תורתוסש .
רואיתב םירושק םיאבה םילדבהה ינש הי .
ינשה לדבהה , שי הירואיתה תא ימטסיס דואמ ןפואב חסנל : המאתהב אטבל שי תוחנהה תא , היגולונימרטה
קיודמב ראתל שי םינושה הירואיתה יקלח ןיב םיסחיה תאו הרורב תויהל הכירצ .
ישילשה לדבהה , ןוחבל רשפא גולוכיספה לש הירואיתה תא , לע רמולכ ןקיטרואיתה בל ןתינש תונויער חתפל ןוח
יביטקייבוא ןפואב - יעדמ . תצק הז תוישיאה רקחב היעב ומכ יעדמ ןפאב רוקחל השקש םימוחתב םיקסוע ונא יכ :
תופיאש , תומולח , תולאשמ , וכו םיפחד ' ...
םישנא לע ונתוא דמלתש תרגסמ חתפל אלא ןיינעמ והשמ רמול קר אל אוה ןקיטרואיתה לש רגתאה , היהתש
א ןוחבל ןתינ היהישו הנימא התו .
חותיפ לע הנוממ ןקיטרואיתה ךא םדאה בצמ יבגל ןוויכ תתל םילוכי טנדוטסה דעו ררושמהמ םישנאה לכ
םדאה עבט לע הניחבל תנתינו תנבומ הירואית , ןיב םילדבהו - םיישיא . הזה קרפה ןכלו השק ארונ המישמ יהוז
םיכירצ םיאשונ וליאב קסוע לכיהל ל ה םישומיש וליאלו תוישיא תירואיתב שמשל הכירצ אי . ונל םינתונ הפ םצעב
תוישיאה תוירואית תכרעהל םילכ דמלנש ךשמהב ןהילע .

שיא דומלל המל י תו ?
תולאשל הנופ אוהש איה םוחתה לש תיסיסב הכישמ " : םהש ומכ םה םישנא המל ? ינאש ומכ ינא המל ? " רורב
םוחתב הפי תומדקתה התייה ךא תולאשה לכ לע םינוע אל ונחנאש , נ ונחנא תוירואית לומ יוושכע רקחמ הפ ןחב
העפשה תוברו רתוי תונשי .
3
םלשכ םדאה לע םידמול ונחנא השעמל הפ . וכיספ ' סנמו ותומלשב םדאה לע םילכתסמ תוישיא לש י ןיבהל ם ךיא
םירבחתמ םדאה לש םינושה םיטקפסאה לכ , ינשל דחא םירושקו םיעיפשמ . לשמל : קסוע אל תוישיאה רקח
ןכ אוה ךא הסיפתב דוקפתה לע םהל עיפשמ הז ךיאו םירבד םיספות םינוש םישנא ךיאב קסוע . תוישיאה רקח
וכיספה םיכילהתב קר אל קסוע ' םינושה םיכילהתה ןיבש רשקב םג אלא . ע ןכלו םלש ףוגכ םילעופ םישנא " מ
הלאככ םתוא תוארל ונילע םתוא ןיבהל לכונש . תוישיא דומלל הבוט יכה הביסה ( כ וילאמ רורבל טרפ ונחנא י
םיבייח ) ןיינעמ יכה אשונב קסועש דיחיה םוחתה תת הז יכ איה : םלשב , לאודיבידניאה םדאב י .
הרבחה לכ לע אלא תיעדמה הליהקה לע ועיפשה קר אל ןהילע דמלנש תוירואיתהש איה תוישיא דומלל הביס דוע .
מדוקה האמה לש ילאוטקלטניאה הבישחה ךלהמ לע ועיפשה םילודגה םינקיטרואיתה ךלהמ לע ועיפשה ךכבו ת
והשימל אורקל וא לודג וגא לעבכ םדא רואיתב שומישה לשמל ומכ ונלש הבישחה טרבורטניא .
םוכיסל תוישיאל החמומה , יעדמ ןפואב ןוחבל רשפאש תיטמטסיס תרגסמ רוציל הסנמ . ןוחבל אוה ולש רגתאה
לכ תא תויובכרומה וכיספ םיכילהת ןיב םיסחיה תא תוהזלו ' ש םינוש תוישיא תירואיתל סיסב תווהל םילוכי
הליעומ םגו תיעדמ םג איהש .

תוישיא תרדגה
םהיניב בלשל השק םיתיעלש םיאשונ השולש וכותב ללוכ תוישיאה םוחת : 1 . םדאה לאסרבינואה י . 2 . םילדבה
ןיב - םיישיא . 3 . תילאודיבידניא תוידוחיי .
לאשנ ןושארה רקחב - מו יללכ ןפואב םישנא ןייפאמ המ םדאה עבט וה ?
לאשנ ינשה רקחב - קנ שי םאהו הזמ הז םינוש םישנא ךיא ' תומיוסמ םילדבהה תא שי ןהבש ?
לאשנ ישילשה רקחב ףוסבל - יעדמ ןפואב תאז ריבסהל ןתינ ךיאו ידוחייל םדא ךפוה המ ?
נה לבא םילאושש תולאש אלמ דוע שי " תוירקיעה ןה ל .
תוישיא םירידגמ ונחנא ךיא זא ?
וש םישנא םינוש םינפואש הלימב םישמתשמ םינ . הכרעה ךרוצל הב שמתשמ בחרה רוביצה – " תוישיא ול שי
הבוט " וא " ללכב תוישיא ןיא הזה םמעשמה שיאל ."
העיצמו םוחתב רוקחל םיכירצ ונחנא המ השעמל תרמוא תיעדמה תוישיאה תרדגהו הז תא השוע שממ אל ןעדמה
הז תא רוקחל ךיא .
תוישיא - דאה ינייפאמ שגר יסופד םיגיצמ רשא ם , םיעובק תוגהנתהו הבישח .
םדאה לש םינוש םיטקפסאב דקמתהל ונל תרשפאמש הבחר דואמ הרדגה םצעב וז . ונל תרמוא איה ןמזה ותואב
הביבסב קר אלו םדאה ךותב שפחלו םיעובק םינבמ שפחל .
תובשחמה לע םילכתסמ ונא , םדאה לש תיפצנה תוגהנתההו תושגרה . םישפחמ ונא רשקתמ לכה דציכ תוארל
ילאודיבידניאה םדאה תא רצויו .
טרפ תוישיא לש תורדגה דוע שיש ןבומכ תניוצמל תוישיאה לש םירחא הנבה ימוחתל םורתל תולוכי ןהו הלעמל -
ולש תיעדמה הריקחה ןפוא תאו ולש הנבהה תא םדקל רוזעל הכירצ גשומ לש הרדגהה םצעב .

תירואית תולאשל הבושתכ תוישיא המ , המלו ךיא ?
הירואיתה חותיפ תעב גישהל ןקיטרואיתה הסנמ תורטמ וליא ? תונעל הסנמ תולאש וליא לע ? םיסנמ ונא המו
ריבסהל ?
המ לש תולאשה לע הנעת הירואיתהש םיצור ונחנא השעמל { ? םישנא םצעב םהמ ? ( תילגנאב רתוי בוט עמשנ הז –
what they are like? ) } ךיא ? ( אכל וכפה םה ךיא הל ? ) המלו ? ( םיגהנתמ םהש יפכ םיגהנתמ םה המל ? .)
המ ? - ךיאו םדאה לש םינייפאמה רמולכ םה ינשה לע דחא םיעיפשמו םירשקתמ – יכ יבקעו דרח אוה םדא םאה
דרח אוהש ללגב יגשיהו יבקע אוהש וא יגשיה שיא אוה ?
4
ךיא ? - םינושה תוישיאה יקלח רמולכ : הקיטנגה , הביבסה , ש בולישהו ןויסינה ומכ תוישיאה לע םיעיפשמ םלוכ ל
ע ומצע םדאה ךיא םג " תוריחבה י , תוישיאה לע ומצעל עיפשמ ולש תוישיאה תומורתהו םיצמאמה ?
המל ? - דיחיה תוגהנתהל תוביסה , ולש תויצביטומה ( ללכב זז אוה המל ,? ןוויכב רחב המל םיוסמ ? ) עיפשמ המ
ןפואב גהנתהל ונל םרוגו ונילע םיוסמ רחא אלו ?
יתה קלח אוה ןואכיד המכ דע לשמל ןיבהל ונל רוזעל הרומא הירוא ינייפאממ ו םדאה לש , רצונ הז ןייפאמ ךיא
חתפתהו , תוביסנב קר הווחנ אוה המל תומיוסמ ןפואב גהנתמ םדא המלו םיוסמ אכודמ אוה רשאכ ?
השעמל םיסכמ ונא וללה תולאשה תשולש לע םינועשכ 4 סכל הכירצ תוישיא תירואיתש םימוחת תו :
1 . הנבמ - תוישיאה לש ןיינבה ינבא .
2 . ךילהת - הנבמה מאנידה י תויצביטומ ללוכ תוישיאה לש .
3 . תוחתפתהו הלידג - ונחנאש ידוחייה םדאל םיחתפתמ ונחנא ךיא .
4 . תוגהנתה יונישו היגולותפוכיספ - ול םידגנתמ וא יונישל םידימע םה םימעפל המלו םינתשמ םישנא ךיא ?

הנבמ
תוישיאה גשומ הנבמ יתמ תוישיאה לש םיכשמתמו םיביצי םיטקפסאל סחי . תונוכתה תא תורידגמש תוכשמתמה
דחא ונתוא תולידבמו דיחיה היינשהמ הנבמה השעמל . ףוג יקלח וא הקיסיפב םימוטאל ליבקמ םצעב הז – הז
תוישיאה לש ןיינבה ינבא םצעב .

חותינ לש תודיחי
ע תוירואית תוושהל ןתינ " ע ןה םתועצמאבש םיגשומה י המלו ךיא המ לש תולאשה לע תונו . תונוש תוירואית
וא םינוש סיסב ינתשמ תוגיצמ השעמל תונוש חותינ תודיחי . עדימ קפסלו הלש ךרדב הנוכנ תויהל הלוכי תחא לכ
אשונ יבגל הנוש םיוסמ .
אתל תנמ לע תונוש תונבומ חותינ תודיחיו םירחא םינחבומ םיגשומב תושמתשמ תונוש תוישיא תוירואית תא ר
תוישיאה לש הנבמה ותוא .
איה תוישיא הנבמ רואיתל ומשש תודיחיה תחא תנוכת תוישיא ( trait .) לש תובוגתב תועיבקה איה הנוכתב הנווכה
םיבצמ ןווגמל דיחיה , םישנא ראתמ טושפה םדאהש ךרדה םצעב וז . בושחל םצעב לק יכה ךיא םיראתמ ונייה
לשמל ונרכה קרש םדא : ןימא וא ןצחומ – ב נחנא םצע ו ולצא םיביצי םירבד םה ולא יללכ ןפואבש םירמוא – הזו
תונוכתב םישמתשמ םהשכ תוישיאה ינקיטרואית םישועש המ םג םצעב . בר רשאכ ףצר לע תואצמנ תונוכתה
תווצקב םישנאהמ קלחו עצמאב םיאצמנ םישנאה .
גשומה גוס ( type ) תונוש תונוכת לש ץוביקל סחייתמ , רתוי קפסמ הז גשומ תויללכו תועיבק תוגהנתהל . רמולכ
ונחנא םיפסוא ונל הנוב הזו םדאה לש תונוכתה לכ תא " גוס " םיוסמ םדא לש . וכיספ רשאכ ' םימייקש ואצמ 3
םישנא יגוס : קחד יבצמל תושימגב םיביגמש םישנא , הטילש תחת וא תיתרבח תבכועמ הרוצב םיביגמש םישנא
ילצמ אלו בכועמ אל ןפואב םיביגמש םישנאו םמצעב טולשל םיח .
תוחפ וא רתוי קר ןיא םינוש םיגוסמ םישנאלש הז םינוש םיגוסמ םישנאל תונוש תונוכת םע םישנא ןיב לדבהה
ןייפאממ םיוסמ ןייפאמה לש תונוש תוירוגטק םהל שי אלא . וכיספה םלועל ץוחמ אמגוד ' - אל טלחהב אוה הבוג
עא גוס לש הנתשמ " םישנאל םיארוק ונחנאש פ םימיוסמ םיכומנ םירחאלו םיהבוג - ךשמתמ דמימ הז הבוג .
ילאירוגטק דמימ הז רדגמ תאז תמועל – ינשהמ דחא יתוכיא ןפואב םינוש השיאו רבג .
םג תוישיאב תוארל רשפא תכרעמ תא קיפהל תנמ לע דחי םידבועו בטיה םירשוקמה םיקלח לש ףסוא רמולכ
כ ונל תרכומה העפותה " תוישיאה דוקפת ." טרואיתהמ קלח םינקי עמה יכ םיחינמ ' סמל הבש הטושפ תיסחי איה '
5
סמ שי םייסיסב םיביכרמ לש ןטק ' םהיניב םירושיק לש טעומ . עמ תוישיאב םיאור םירחא םינקיטרואית ' דואמ
סמ שי הבש תבכרומ ' וכיספ םיביכרמ לש בחרנ ' בכרומ ןפואב םהיניב םירבוחמש .
עמ תוישיאב םיאורש םינקיטרואית ' אלש ךכל םיעדומ ידי לע בטיה םיראותמש םינחבומ םינייפאמ שי םישנ
הז ןפואב םתוגהנתה תאו םישנא ראתל אל םיפידעמ םה ךא םיגוסו תונוכת . וניא ינופצמכ םדא רואית םליבשב
השוע םדאש המ לש רואית אלא םדאב תינבמ הנוכת לש רואית . וכיספ ' םדאה לש תוינופצמה תא וראתי אל הלא
אוהש ורמאיש הז ידי לע עמ ורקחי אלא ינופצמ ' תבכרומ תוגהנתהה תא םיקיפמש הבישח יכילהתו תושגר לש
תינופצמכ םירידגמ ונאש . חי ' םהיניב היצקארטניאהו הבישחה יכילהתו שגרה ויהי הז הרקמב חותינה .

היכרריה
היכרריהה אוה הנבמל עגונב וב קוסעל שיש ףסונ אשונ . מכ תוישיאה ינבמ תא תואורש תוירואית שי םינגרוא
יכרריה ןפואב . חי שי ' חיב תוטלוש ןכלו רתוי הובג רדס תולעב ןה יכ הארנש הנבמ ' תורחאה . םירבד ינש לודגב
םה םיצע יכ יכרריה ןפואב םירושק םיחמצו םיצעש לשמל ומכ ינשל אמגוד אוה דחא םא יכרריה ןפואב םירושק
םיחמצל אמגוד .
ישיאה רקחב םשייל ןתינ היכרריהל העצהה תא חי יגוסב תו ' תונוש חותינ .
לשמל – תורטמה לש בחרנ רואית היהי יכרריהה לדומה זא תורטמ לש םיחנומב תוישיא ריבסמ והישמ םא
תולענה ( חילצמ תויהל , וכו בוט םדא תויהל ' ) .. בידא תויהלו םודיק לבקל ומכ תובושח תוחפה תורטמ ןהירחאו
םירזל . ןה תוכומנה תורטמהש איה הפ היכרריהה תולענה תורטמל עיגהל תנמ לע םיכרד .
חימ תבכרומכ תוישיאב האור והשימ םא תאז תמועל ' לשמל היהת תונוכתה לש ההובגה המרה זא תונוכת לש
תויטרבורטסקא תוינופצמו תונקיידו תויתורבח ומכ תויטנה ועיפוי ןהיתחתמו . לש הגצה לש ןפוא ןה תויטנה
תונוכתה .
ןיאש םיבשוחש םירקוח םנשי ןפואב בושו ךולה היינשה לע תחא תועיפשמש תונוש תוכרעמ שיש אלא היכרריה
יכרריה אלו ידדה .
ןהלש ןיינבה ינבאב היינשהמ תחא תונוש ןכ םא תוישיא תוירואית .

םיכילהת
םיכילהת םיריבסמש םינויצביטומהו םיימאנידה םיגשומה איה םתועמשמו תוירואית תאוושהל תפסונ ךרד םה
וגהנתהה תא ת .
יטומ יגשומ השולש שי ' םייתוישיאה םיגולוכיספה ידי לע ורדגוהש םירקיע :
 םיינודה םיעינמ וא האנה - גנוע רחא הפידרה תא םישיגדמש וענמיההו ת באכמ . יגוס ינש שי רשאכ
הז אשונב תוירואית : חתמ תתחפה לש םילדומ ( תוירואית " הפיחדה " וא " ןושלקה )" לש םילדומו
םיצירמת ( וירואית ת " הכישמה " וא " רזגה .)" תוירואית ןושלקה וכיספ םיכרצש תורמוא ' םיחתמ םירצוי
םיכרצה קופיס ידי לע םתתחפהל םילעופ ונחנאש . חנומה ףחד ( drive ) םיבצמ םיראתמשכ שומישב אצמנ
חתמה תא תיחפהל תנמ לע לועפל םדאה תא םיליבומש חתמ לש םיימינפ ( לוכאל ףחדה לשמל ומכ .)
קנו גישהל הצור םדאהש םיצירמת תופיאש לע אוה דוקימה רזגה תוירואית הזל דוגינב ' הרטמ . רמולכ
ימינפה בצמה לע אלו ץיחלמה םרוגכ הרטמה לע םילכתסמ השעמל הפ , הפידרה תא םישיגדמ הקימ לכב
רשואה רחא , א תונווכמו תוינודה תוירואיתכ תוספתנ הלא תוירואיתש הביסה םג וז רשו .
 ימצע שומימ וא הלידג – ולש לאיצנטופה תא שממלו תיגולוכיספ רגבתהל ףאוש דיחיה הפ . תוחתפתהה
עמה לש חתמה תא הלעמ הז םא וליפא לכל הנוילע ימצעה לש ' ויבה ' תונושה .
6
 םיעינמ ייביטינגוק ם - םלועב םיעוריאה תא תוזחלו ןיבהל םדאה יצמאמ לע אוה שגדה הפ . תוירואית יפל
הלא תעדל ךרוצ ול שיו תועיבקב ךרוצ שי םדאל . לשמל : ףידעי םדא אשיתש ר ומצע לע העובק הנומת ול
יופצ תיסחי ןפואש וגהני םירחאשו . תוחונ יאו באכ לש ןובשח לע םג תואב תויפצהו תועיבקה .
ה האמה לש ןושארה יצחב - 20 וכיספה ' םיכילהתו םיחתמ תתחפה רקחל םבל תמושת ברמ תא ושידקה
תמ םיצרמ . ה האמה עצמאב - 20 , וכיספה ' הזו לומגת אלל םג הביבסה תא םירקוח םימעפל םימזינגרואש וליג
וכיספה תא ליבוה ' R.W. White גשומה תא איצמהל competence motivation ( תלוכי תייצביטומ ) רמואש
יטומ שי םישנאלש ' תוליעיב הביבסה םע דדומתהל תלוכי חתפל . לככ יכ םיאור ונא ןכא םה םירגבתמ םישנאש
םהלש םיחתמה תא תיחפהל תנמ לע םילעופ תוחפו הביבסה םע תודדומתה תויונמוימ חתפל תנמ לע םילעופ .
ה האמה לש ינשה יצחה תארקל רתוי רחואמ - 20 , וכיספה ולחה ' תא םג הנפהש המ הבישח יכילהת רוקחל
וכיספה בל תמושת ' תויצביטומ רבעל םייתוישיאה ויביטינגוק ת בקל םיילאטנמ םיגוצייל םג ומכ תואדוו תועי ,
א ונל םיליבומש תורטמו קנ רבעל תוגהנתהה ת ' ףוס היופצ .
סמ םהל ויהיש תויהל לוכיו תיגולוכיספ םגו תיגולויב םג םיכבוסמ םה םישנא ' עמ ' ידיל תואבש תוינויצביטומ
םינוש םיבצמב יוטיב . תוירואיתה ןיב בלשל איה הייטנה םויכ .

ימצו הלידג הח
וכיספה לש םילודגה םירגתאה דחא ' ראשמ הנושש רגובל םדאה לש תיגולוכיספה תוחתפתהה אוה תוישיאה לש
וביבס םישנאה . הביבס ןיב הנחבהה איה רחאהמ הנוש ונתיאמ דחא לכ ךיא הריבסמש תיסאלקה הקולחה
השרותו . ל העיפשהו ונתוא החפיטשו הביבסה ללגב םגו םינגה ללגב ונחנאש ימ ונחנא תוחתפתהה לע ונ .
הקולחה לש דחא ןפב םעפ לכ ודקמתה םינעדמה הירוטסיהה ךלהמב - ה האמה עצמאב - 20 רקיעב ודקמתה םה
תויטנגה תועפשההמ ומלעתהו הביבסב . ה תונשב - 70 שי השרותל יכ ואר זאו םימואת לצא תוישיא רוקחל ולחה
ונלש תוישיאה תוחתפתה לע העפשה . םיבשוח ונחנא ליגרכ םויכ העיפשמ הביבסהו םיינשה ןיב היצקארטניא שיש
םינגה יוטיב לע . תוחתפתה לע דחי םיעיפשמש םימילשמ םימרוג אלא םירחתמ םימרוג אל םה הביבסהו םינגה
םדאה .
הלאשה הלוע וישכע – הביבסהמ וליאו םינגמ םיעפשומ תוישיא ימרוג וליא ? רפסה לכ ךרואל הנענ הז לע .

תויטנג תוטננימרטד
תחא הנוכת תוהזל איה םינגה לש העפשה ילולסמ לע עיבצהל םיכרדה תמיוסמ יטנג סיסב הל שיש הארנש םדאב -
םיארוק הלא תונוכתל טנמרפמט - ויב סיסב םע שגר רמולכ ,' תמדקומה תודליב תומייקש תוגהנתה תויטנו .
םישדח םיבצמל תבכועמ הבוגתו תונדחפ אוה הזכש טנמרפמט . ש םישנא יכ ואצמ םירקחמ יחומה דוקפתב םינו
סקטרוקה לש לאטנורפה י עמהו ' ליבומש המ תיבמילה תובוגתל מ םיבצמל םישנא לש תונוש פ תוגהנתהלו םידיח
תבכועמ .
הביבסה תעפשה לע יוליג םג עיגמ ונלש תוגהנתהה לע םיעיפשמש םינגה יוליג םעש אוה ןיינעמש המ . לשמל ומכ
תוגהנתהב תינשייב – לדוגמש םידלי יכ אצמנ םינשייב תוחפ ויהי םישנא הברה םע היצקארטניא שי וב ןועמב םי
םינשייב תויהל םירומא םה תיטנג םא םג תיבב םילדגש םידלימ .
םיטנמלא תולגל םיליחתמ םינעדמה עדמה תומדקתה םע םימיוסמ עמ תוחתפתה לע םיעיפשמ רשא םונגב '
םדאה לש תוגהנתהה לע ךכ ךותמו םיבצעה . וחילצה הנורחאל ל םירוטימסנרטוריונ לש תורצוויה םע םינג רשק .
נ לש תויצאירו םע םינג לש תויצאירו לש הזה רושיקה " םינונגנמ לע קיודמב עיבצהל םירקוחל רשפאמ ט
תוישיאב םייפיצפס םיטקפסא לע םיעיפשמה .
7
ע " וכיספ פ ' ונלש תינויצולובאה תשרומה תא םיפקשמ תוגהנתה יסופד הברה םיינויצולובא . ונל שי היציזופסידרפ
תוגהנתהל תמיוסמ המרת וז תוגהנתהש ןוויכמ ודרשיהל ת היצולובאה ךרואל םיאצאצ תדמעה תלוכילו ונלש
תישונאה .
ובא חותינ ' תוגהנתהה לש תישונאהש ויב חותינמ הנוש ' ןיב םילדבהל תויטנגה תוביסה תא םישפחמ אל יכ ליגר
תא םישפחמ םה אלא םיישיא וילאסרבינואה ת תישונאה ה תא רמולכ " םיוות " וכיספה ' םדאה ינב לכל שיש
ףתושמב . וכיספהו דואמ םימוד ונלש םינגה בר ' ובאה ' לש היציזופסידרפל ונתוא איבמש המ הזש םירמוא
ינשה ןימל םיכשמנ ונחנאשכ לשמל ומכ תומיוסמ תויוגהנתה , ונלש םידליב םילפטמ , ןפואב םיגהנתמ
בקבש םירחא םישנא יפלכ יטסיאורטלא ' לאנויצומא ןפואב םיביגמ וא ונלש תיתרבחה י םיצפח וא םיבצמל
םינוש .
סעכ יכ תודע הנשי , בצע , החמש , יופצש ומכ םלועה לכב ןפוא ותואב םיווחנש תושגר םה דחפו לעוג היהיש םא
םיינויצולובא תושגר ולא – םילוכי הרבחהו תוברתה םנמא עיפשהל ךא שגר הזיא תעפוהל םורגי עוריא הזיא לע
םלוכ לצא ההז תישגרה היווחה .

תויתביבס תוטננימרטד
ונלש תוישיאה תוחתפתהב יתועמשמ דיקפת הביבסל . ונלש ימצעה גשומ , םיכרעהו םייחב ונלש תופיאשה
יתרבח םלועב םלוכ םיחתפתמ ונתוא םיחנמש . שיו ינשל דחא םימוד םישנא תושועש תויתרבח תוטננימרטד שי
ישיא ןיבה םילדבהל תומרותש םי . ןה תובושחכ וחכוהש תוטננימרטדה : תוברת , יתרבח דמעמ , בק ינבו החפשמ '
םיוושה .
תוברת תמיוסמ תוברתב רבחכ הווח םדאש תויווח שי . תויוגהנתה שי תוברת לכל , תודסוממ תונומאו םיסקט
תורוסאו . םעבט לע תויתועמשמ תולאשל תובושת םישנאל קפסמ הז , נורקעהו םיכרעהו הרבחב םדיקפת תו
םייחב םיבושחה . תוברת התוא ינב לכ לצא תוהז ויהיש תויוגהנתה ויהיש ךכל ליבומ הז . םישנאש אוה ןיינעמה
וילאמ ןבומכ הלא תויוגהנתה םיחקול םהש ןוויכמ ךכל בל םימש אל םימעפל . לע עיפשהל הלוכי תוברתה
יתועמשמ ךא ןדועמ ןפואב תוישיאה . צה תא הרידגמ םייח ונחנא הבש תוברתה םיכר תאו ונלש םיעצמאה
םשומימל , םתוא םיאטבמ ונחנא ךיאו םימיוסמ תושגר לש ונלש היווחה תא , םעו םירחא םע ונלש םיסחיה תא
ונמצע , בוצעו קיחצמכ םירידגמ ונחנאש המ , אירבכ םירידגמ ונחנאש המו תוומו םייח םע םידדומתמ ונחנאש ךיא
הלוחו .
יתרבח דמעמ ח תודמעמ שי תוברתה ךותב םינוש םייתרב , תורבסומ תויהל תולוכי םדא לש תויוגהנתההמ קלח
ידי לע וסחייתה ת בקל ' ךייש םדאה הילאש . םדאה לש בצמה תא עובקל רזוע םדאה לש יתרבחה דמעמה ,
עצבמ אוהש םידיקפתה , ולש תויוכזהו תובוחה תאו . םיספות םה ךיאו ומצע תא האור םדאה ךיא לע עיפשמ הז
םירחא תודמעמ ירבח . ולש ףסכה תא זבזבמו חיוורמ םדאה ךיא רמוא םג הז . בצמ יכ הארמ רקחמ ויצוס
מונוקא י גוקה תוחתפתהה לע עיפשמ ' תישגרהו םדאה לש . תולוכיה לע עיפשהל לוכי יתרבחה דמעמה רמולכ ,
םישנאש ךרדהו תויטנה םירידגמ םהל םיביגמו םינוש םיבצמ .
החפשמ ב יתועמשמה םייתביבסה םימרוגה דחא פשמה אוה רתי ' . םיבהוא םילוכי םירוה םיננוגמו םיניוע וא
םיחודו , דליה לש תוישיאה לע עיפשמ תורוה ןונגס לכ . ש דליה תוגהנתה לע םיעיפשמ םירוה - 3 תוחפל םיכרד :
1 . םהלש תוגהנתהה ךרד – םהלש םידליה לצא תמיוסמ תוגהנתהל םיליבומש םיבצמ םירצוי םה .
2 . צל אמגודל תויומדכ םישמשמ םה תוהדזה ךרו .
3 . יביטקלס ןפואב תויוגהנתה םיקזחמ םה .
םינוש תויהל םהל םורגל םג הלוכי איה אלא ינשל דחא םימוד תויהל םישנאל תמרוג קר אל החפשמ . לשמל :
פשמה ךותב םישנו םירבג ןיב םילדבה ' - פשמב םינבה רבעב ' רמואש המ תונבל תונימז ויה אלש תויוכז ולביק
לשב תונבהו םינבה םצעבש ינשהמ דחא םינושל וכפה ולביקש הנושה סחיה - פשמה הפ ' םילדבהל המרת השעמל
8
תונבו םינב לש תוחתפתהב . פשמב םישנאה ןיב םילדבהה לע עיפשמ הדילה רדס םג ' - םירוהל יכ םיארמ םירקחמ
םידליה ראש רשאמ ומצעל עדומו יגשיה רתוי אוה רוכבה דליה יכו רוכבה דליל הלק הדעה שי .
בק ינב ' ה םיווש בק ינב םע תויווחה ' וכיספ שיש תויתועמשמ ךכ לכ םיוושה ' תויתועמשמ רתוי ןה יכ םירמואש
פשמה םע םיווח ונאש ולאה ' . Judith Rich Harris אלו םירבחה םע תורגבתהבו תודליב תויווחהש תרמוא
ונלש תוישיאה לש תוחתפתהה לע תועיפשמש תויתביבסה תועפשהה ןה תיבב תויווחה . ולכ הלאשל הבושתה רמ
רתויל םתוא תוכפוה אל תיבב תויווחהו תונוש ןה תיבל ץוחמ תויווחה יכ איה םימוד םניא תיב ותואמ םידלי המל
םימוד .
תיתיבה הביבסה ךותב קר איה הז לש העפשהה לבא תיבב הברה םידמול םידליש איה הנווכה . תויווחה ץוחב
ברה עיפשהל תולוכי םירבחה םע םיווח ונחנאש ונלש תוישיאה ןונגס לע רתוי ה . בק ' יכרד םדאל הגיצמ םיוושה
ןמז ךרואל ולש תוישיאה תוחתפתה לע ועיפשיש תויווח ול תקפסמו תושדח תוגהנתה . תרבחל יכ ואצמ םירקחמ
תוישיאה לע תיפיצפס העפשה שי - לבא לודג רתוי ימצע ןוחטיב ןיא ילוא ההובג תוכיאב תורבח םיווחש םידליל
י םהל שי עמ רתו ' בק ינב םע תויבויח םיסחי ' םיוושה , הברה תללוכש הכומנ תוכיאב תורבח םיווחש םידליש דועב
הביבסה םע המכסה יאל הטונש יטסינוגטנא תוגהנתה ןונגס םיחתפמ םיחוכיוו םיתומיע .

תוגהנתה יונישו היפרתוכיספ
ומתמ ונא רשאכ יוטיב ידיל אב הזו הבר תובישח שי תוישיא תוירואיתל תורכמתה ומכ תויעב םע םידד , ןואכיד ,
דועו הדרח .. היעבה העיגמ הפיאמ םירבסה העיצמש תרגסמ תונתונ ןהש ןוויכמ . ועבנ תוישיאה תוירואית בר
ךורעל ןוצרהמו תונוש תויגולותפוכיספב לופיטמ , םדאה עבט לע דמלנש המ תא , יתטיש ןפואב .
יש ךכל רבסה לולכל הכירצ המלש תוישיא תירואית םויה ייח לש חתמה םע דדומתהל םילוכיש םישנא ש - םוי ,
םיבוט אל תודדומתה יסופד םהל שיו תיגולוכיספ הקוצמ םיווח םירחאש דועב . םג הכירצ הירואיתה עיצהל
תיגולותפה תוגהנתהה יונישל תוטיש .

תוישיא תירואיתב םיבושח םיאשונ
תולועש תוישיא לע תויסיסב דואמ תולאש לע רבדנ וישכע אשונב קוסעל םיליחתמש עגרב . לע םירבוע ונאשכ
ונילע תונושה תוישיאה תוירואית לע עיפשהל דואמ לוכי הז יכ תולאש ןתואל תוסחייתמ ןה דציכ בל םישל
" יפוא " הירואיתה .

םדאה לע תיפוסוליפה תולכתסהה
וכיספ ' הלאשב םג םיקסעתמ תוישיאה לש : םדאה עבט והמ ?
א תונוש דואמ תוירואיתה קנב היינשהמ תח ' תויורשפאה חווט לכ לע תוסרפנ ןה השעמלו וז תיפוסוליפ . שי
כ םדאה תא תואורש תוירואית " םינקחש יילאנויצר ם ( " rational actors ) - ןפואב םיגהונ םישנא לאנויצר י םלועב ,
ןהלש תונורסחהו תונורתיה תאו תוגהנתהל תונושה תויורשפאה תא ולקשש רחאל . יבה םילדבהה רמולכ םיישיא ן
תונוש תוגהנתה תואצותל תואיבמש תונוש הבישח יכרדמ םיעבונ וז השיגב .
אל םייתייח תוחוכ ידי לע םיענומ ונחנא יכ תורמואו םייח ילעב ונחנאש ךכב תוריכמש תורחא תושיג שי
םיילאנויצר יתייחה ףחדל האוושהב תוישיאב יתועמשמ אל ביכרכ םיארנ םיילאנויצר הבישח יכילהתו .
ה האמה ףוס תארקל - 20 עדימ םידבעמ םדא ינב יכ הרמאש העיגה םיבשחמל היגולנאה , םישועו ותוא םינסחאמ
םיילובמיס םיגוצייב שומיש ידי לע תויצלופינמ וילע , רשאמ םישנאל רתוי האוושה םה םיטובורש ועיצהש שי
םלועב םיעעונתמ םג םישנא יכ םיבשחמ .
מ קר תועפשומ אל תוישיאה תוירואית ורצונ הבש תוברתהמו ןמזה חורמ םג אלא עדמה .
9
עא " פ וירואיתהש ת גוס תושיגדמ תוירואיתה תויפצתב שכרנש עדימ לע תוססובמ םיוסמ תוכישממו עדימ לש
םייתוברתו םיישיא םימרוגמ תועפשומ ןה ןכלו עודי רבכש המל רבעמ . םינוב ונחנאשכ םצעב תירואית תוישיא
ונמצע לע םירבדמ ונחנא , הזש תויפצתב שכרנש עדיממ םלעתהל ונל םרוג הזש דע רדסב .

תוינוציחו תוימינפ תוגהנתה תוטננימרטד
ולש תוגהנתהה תא םיעבוק ול ץוחמ םיעוריאו םדאה ךותב םימרוג יכ תומיכסמ תוירואיתה לכ . תוירואיתה ךא
םיימינפה םימרוגל תונתונש תובישחב היינשהמ תחא תונוש יינוציחהו ם . א םישנ לשמל רניקס לומ דיורפ ת - יפל
עדומ אלב םינכושש םיימינפ םימרוג יפל רקיעב םילעופ ונא דיורפ . יפל םילעופ ונא יכ ןעוט רניקס תאז תמועל
דבלב םיינוציח םימרוג . דיורפ יפל רמולכ קימאנידה ה ןעוט רניקסש דועב ונלש תוגהנתהה לע העיפשמ תימינפה
הביבסל ביגמ קרו יביספ אוה םדאהש .
ויכ וכיספה בר ם ' םיינוציחב םגו םיימינפ םימרוגב םג בשחתהל שיש ךכב םיריכמ , תניחבמ בר ינוש שי ןיידע ךא
חי תא םינחוב ונאשכ יוטיב ידיל אב הז תימינפ וא תינוציח העפשהל תוסחיימ ןהש המרה ' לש תויסיסבה חותינה
הירואיתה . אמגודל - תונוכת לש תוירואיתב ( trait theories ) חי ' ינה םדאה ךותב םינבמל תוסחייתמ חות
תוללכומ תוגהנתה תוינבתל םיליבומש . לאיצוס תוירואיתש דועב - ויביטינגוק ת חי ' יכילהתו עדי ינבמ ןה חותינה
תוברתהו הרבחה םע היצקארטניא ךרד םישכרנש הבישח .

םיבצמל רבעמו ןמז ךרואל תועיבק
ומכ תולאש לע תונעל תנמ לע " םדא ותוא ינא המכ דע םירוהה םעו םירבח םע ינאשכ ? תוישיאה המוד המכ דע וא
דלי יתייהשכ ילש תוישיאל וישכע ילש ? " שי תוישיאה םא טילחהל ילע תישאר השעמל יכ תוישיא תירואיתב ךרוצ
אל וא תיבקע ילש . לשמל - הדובעב םיחקפמ ינש ךל שיש חיננ , יינשהו רבג דחא ה השיא , קר םיכסהל איה הייטנה
דחא הנוממ םע ינשה םע אלו . תיתוישיא הניחבמ יבקע אל התא םאה ? הז המכסהל הייטנש בשוח התא םא
ןכ זא תוישיא תנוכת . ע חתונמ היה בצמה םא ךא " תרמוא ולש הירואיתהש יאקיטילנאוכיספ י : התאש םישנא
קימאניד םגו תוירוה תויומד גצייל םילוכי תורגבב שגופ ת ימהמ הרוהל הכישמ תללוכ תיסיסב תוישיא ינשה ן
ןימה ותואמ הרוהה םע תוביריו . קנמ רמולכ ' וכיספה לש טבמה ' ינש םצעב יכ יבקע דואמ ןפואב גהנתמ התא הזה
וילאפידא תויצביטומ רזחשמ ןמזה לכ התאו תוירוה תויומד יתש םיגציימ םיחקפמה ת ןפואב גוהנל ךל תומרוגש
םיחקפמהמ דחא לכל הנוש .
תויבקע יבגל המכסה היהת םא םג וזה תויבקעל םיאיבמש םימרוגה יבגל המכסה תויהל תבייח אל . תונוכת שי
םיישיא ןיב םילדבה ומכ תוביצי – ןצחומ רתוי התא םויה םא םירבחמ דועב םגש םייוכיסה בר ךלש 20 התא הנש
םישנא םתואמ ןצחומ רתוי היהת . איה הלועש הלאשה - המל ? השרותב םירבוע תוישיאה ינבמש רמוא דחא רבסה
ו םייחה ךלהמב טעמ םינתשמ םה . תוישיאב תויבקע לע הרימשב יתועמשמ דיקפת שי הביבסלש רמוא רחא רבסה
הפישח ידי לע םתואל פשמ ינב ' ןמז ךרואל םירבחו . םייתועמשמ םיעוריאש םצעב תרמוא וז הדמע לש הכלשה
תיבקע שממ היהת אל איה זאו תוישיאה לע ונל עיפשהל םילוכי םייחב .
תוירואיתה יבגל תונוש תועד תועיצמ תויבקע ךרואל םהלש תוישיאה תא תונשל םישנא לש תלוכיהו תוישיאה
ןמז , תומוקמו םיבצמ . תלוכיכ הז תא ואריש שיו תוישיאב תויבקע רסוחכ תוישיא יוניש ואריש םירקוח שי
תונושה היתושירדלו אצמנ הב הביבסל ותוגהנתה תא םיאתהל םדאה לש תיבקעו תימינפ .

שומ לש תודיחאהו ימצעה ג ויסינה ן הלועפהו
תויארקא אלו תונגרואמו תונבומ ןה ונלש תולועפה תויטואכו , ימצעה לש ביצי תיסחי גשומ ונמצעל םירצוי ונא ,
דיתעל ונלש תורטמה לשו ונלש רבעה לש . ונלש תולועפבו תויווחב תודיחא שי .
11
סמ שי ונלש חמב ' עמ לש בר ' נמז וז תודבועש עדימ דוביעל היינשהמ תחא דודיבב ףא ןקלחו תי . תא ןחבנ םא
קתל דבל שארב דחא ןויער ריאשהל ונל השקשו תופחרמ ונלש תובשחהמש הלגנ ונלש תויווחה לש ןכותה ' הכורא ,
שארל םישדח תונויער ונל םיצפוק ןמזה לכ םגו . אלו רדוסמכ םיווח ונחנא םלועה תא הז לכ תורמל יטואכ . המל ?
לאשל תובושת יתש שי ה : דניימה יביכר לכש תרמוא תחא (mind) עמכ דחי םילעופ ונלש ' הבש תחא תבכרומ
הרורבו הקלח תוליעפ םירשפאמ םירוביחהו םהיניב םירבוחמ םינושה םיקלחה . בשחמ תיימדה םע רקחמ
םירוביחה תקידבו םילאריונה הזה ןויערה לע רוא ךופשל םיליחתמ חמב .
ימצעה גשומ תא תללוכ היינשה הבושתה . תא םיווח ונא ךא תונוש תויווח לש םוצע ןווגמב םילקתנ ונחנא םנמא
קנמ ןלוכ ' העובק תיסחי תואר – קנ ' ונלש תוארה . רוציל םילוכי ונא ונורכיז ת המ םייבקע יד םייפרגויבוטוא
ונחנא ימ ונתנבהב תויבקע רוציל ונל רזועש . תויווחבש תודיחאה תאיצמב ונל רזוע ימצעה גשומ רמולכ .
ומ מ שגדוה ימצעה גש - 3 תוביס : הנושארה , ונלש תישיאה היווחהמ בושח ןפ תגציימ ונמצעל ונלש תועדומה .
תינש , לא תינפומה הבישחש אלא ונלש תויווחב קר יולת וניא ונמצע יפלכ םישיגרמ ונחנאש ךיא יכ הארמ רקחמ
ונלש תוגהנתהה לע דואמ העיפשמ ימצעה . הנורחאה הביסהו , אצמנ ימצעה גשומ תא אטבל תנמ לע שומישב
םדאה תוישיא לש םיבלושמהו םינגרואמה םיטקפסאה .
םדאה תוגהנתה לש םיטקפסאה לכ לש בולישה תא אטביש רחא גשומ אוצמל ןקיטרואיתה לע ימצעה גשומ ילב .
ותוא תוללוכ אלו טעמכש תורגסמ רוצילו ימצעה גשומ תא תיחפהל וסינש תוירואית שי םנמא . ינש דצמ
וכמתסהה ולש הניחבו הדימל רשפאמש ןפואב הירואיתה ךותב ולש הרדגה תבייחמ ימצעה גשומ לע ת , רשפא יא
תימינפ תושי גציימש םומע גשומכ ותוא ריאשהל . וכיספב תיתועמשמ היגוס ןיידע רתונ ימצעה גשומ '
תיתוישיאה .

עדומ אלה גשומו םינוש תועדומ יבצמ
ומל ץוחמ רתונ השוע ונלש חמהש שממ הברה שממ הלא םיעגרב וליפא ונלש תועד . םיבר םירקמב לעופ ונלש חמה
מוטוא ןפואב םילימל וידה ימתכ תכיפה ומכ יט . וכיספ לעש הלאשה ' םיכילהתה המכ דע איה תונעל תוישיאה
םיעדומ םה תוגהנתהה לע ונל םיעיפשמש ? עמה תא קודבלו ' םיעדומ אלהו םיעדומה םיכילהתה תא תועבוקש
ונל שיש .
כיספה ו ' דיורפ היה הז אשונל תובושת ןתנש ןושארה , וכיספ הברה ' ראשכ קדצ דיורפש ךכב םיריכמ וירחא
תועדומל ץוחמ םישחרתמ ונלש םיילאטנמה םייחהמ הברהש , דיורפש םיטרפה םע חרכהב םימיכסמ אל םה ךא
עדומ אלל ךייש . רקחמ יוושכע יאצמנש רמא דיורפש הממ הברהב םיבחרנ םימוחת שי יכ הארה ץוחמ ונל ם
תועדומל .
אל הבישח םיברעמ םיבושחה תוישיאה יכילהתש תרמוא אל תועדומל ץוחמ םילח םיבר םיכילהתש הדבועה
תעדומ . םמצע יבגל הברה רהרהל םיטונ םישנא , םע הבר תובישח תולעב םייח תוביסנב םילקתנ םהשכ רקיעב
קוחר חווטל תועפשה , הבר העפשה שי םיעדומ םיכילהתל זאו . ןכל וכיספ שי ' םג תעדומ הבישח םירקוחש םיבר
עדומ אלב השענ הבישחהמ רכינ קלחש םהל עודישכ .

רבעה תעפשה , תוגהנתהה לע דיתעהו הווהה
יכ םימיכסמ םינקיטרואית תויהל הלוכי תוגהנתה תעפשומ הווהב ונילע םילעופש םימרוגמ קרו ךא - םיכילהת
םיעוריאל תוביסה םה הווהב םייביטקא . רמולכ תוגהנתהה תנבהל בושח הווהה קר , תויהל לוכי הווהה ךא
קוחרהו בורקה רבעב םיעוריאו תויווחמ עפשומ . דיתעה לע תובשחממ עפשומ הווהה הדימ התואב .
םיקולח םינקיטרואיתה םהיתועדב הווהב תוגהנתהה לע הלא ינש לש העפשהה יבגל . תאצמנ דחא הצקב
ובישח תסחיימש תיטילנאוכיספה הירואיתה תומדקומ הדימל תויווחל המוצע ת , הירואיתה תאצמנ ינשה הצקב
ויצוסה - גוק ' ההבוג תלוכי שי םישנאל ןכלו תוגהנתהה תא עבוקש יתועמשמ קלח הווהמ הליחת הבשחמ הבש
11
יוניש םע דדומתהל . ונחנא ךיא אלא ונילע םיעיפשמ דיתעל תויפיצה וא רבעב םיעוריא םא אל איה הלאשה
ךיאו םתוא םיספות הווהל םתוא םירשקמ ונחנא .

תוישיא לש עדמ ונל תויהל לוכי םאה ? היהי הז עדמ הזיא ?
קנמ ונאצי וישכע דע ' םדאה עבט תא ןיבהל תנמ לע תוליגרה עדמה תוטישב שמתשהל ןתינ יכ החנה . הז לודגב
תוישיאה רקחל םיאתמ יעדמ רקחמ לש גוס הזיא לואשל שי לבא ינויגה עמשנ ? דמה רקחהמ הברה לע השענ יע
םזינויצקודר ידי ( לועפל ול םימרוג םה ךיא ריבסהל זאו םינטקה ויקלחל רמוחה קוריפ ) הפיט הז תוישיאב ךא
הניחבמ קר אל ונמצע תא ןיבהל םיפאוש ונאו תועמשמל םג םיביגמ םישנא יכ ךבוסמ רתוי ילאקיזיפ ת םג אלא
תוהז םע םישנאכ . וטיש תא אבייל יאדכ אלש תויהל לוכי ןכל םיעדמה לש רקחמה ת יילאקיזיפה ם רקחל
תוישיאה . יכ הברה ספספל ונל םורגל הלולע םינטק םיקלחל םדאה לש הקולחש רמוא השעמל ךכ בשוחש ימ
" ויקלח םוכסמ לודג םלשה ." לש רואית תתל חילצה ןקיטרואיתה םאה רפסה ךרואל םג בל םישל שי רמולכ
אל וא םלשכ םדאה ?

תובושח תויגוס םוכיס
יספ וכ ' המ לש תולאשה לע תונעל תנמ לע םינוש םיאשונב םיתמעתמ תוישיאה לש , המלו ךיא , 7 ילעב םיאשונ
ןאכ ורכזוה תובישח : 1 . קנ ' םדאה לע תיפוסוליפה טבמה . 2 . לע תוימינפהו תוינוציחה תועפשהה ןיב םיסחיה
םדאה תוגהנתה . 3 . םיבצמו םינמז ךרואל תוישיאה תועיבק . 4 . ריהבהו תודיחאה תוישיאה דוקפת לש תו . 5 .
עדומ אלה גשומו תועדומה לש םינושה םיבצמה דיקפת . 6 . רבעה תעפשה , דיתעהו הווהה ונלש תוגהנתהה לע . 7 .
תוישיאה חותינב ויתולוכיו עדמה תולובג .

תוירואית לש הכרעה
וכיספה ' תחא הירואיתמ רתוי הליכמ תוישיאה לש , ואיתה תא ךירענ ךיא הלאשה הלוע ךכמ תויר ? הוושנ ךיא
תונושה תוירואיתה תולבגמ ןהמו היינשהמ הקזח רתוי ימ הארנו ןהיניב ? םהב שמתשהל שיש םינוירטירקה םהמ ?

תוישיאה תירואית ידיקפת
הז תא השוע אוה בוט המכ דע ןוחבל שי זאו תושעל רומא הזה רבדה המ לואשל שי והשמ ךירעהל תנמ לע .
תוישיאה תירואית ידיקפת םה םהמ ?
תוירקיע תורטמ יתש הל שי הירואית לכ ומכ : 1 . ןוגרא םייק עדימ . 2 . ןתינש שדח עדימ תשיכרל תומרות ןה
הירואיתהמ ינויגה ןפואב ותוא קיסהל .
הילאמ הרורב יד הנושארה הרטמה – שכרנה עדימה לכ תא םושרל םוקמב ןגלבב , ןגראל ליעי רתוי הז ותוא
יטמטסיס ןפואב תל ליבומש המ וב שמתשהלו םייקה עדיה רחא בוקעל םינעדמל רוזעי הז הליעי הירואי .
הילאמ הרורב תוחפ תצק היינשה הרטמה . שדח עדי רוציל רוזעל הכירצ הירואית . רשא תוישיא תוירואית שי
םישדח םירבד תולגלו הירואיתה תנתונש עדיב שמתשהל םירקוחה לש הפיחד ידי לע עדיה םודיקל ומרת . שי
וירואית םיקסוע ויה אל םה הירואיתה אללש ןיטולחל םישדח םימוחתב קוסעל םירקוחה תא ואיבה וליפאש ת
ללכב םהב .
אל תורוקממ םיעבונ ונלש תושגרהו תובשחמהמ הברהש ןויערל תלדה תא החתפ תיטילנאוכיספה הירואיתה
םיעדומ . וכיספ ' ונל ורבע ונלש תוגהנתהה יסופדמ הברה יכ תרמוא תינויצולובא ונלש םימודקה תובאהמ השוריב .
יטסירויבהיבה ם הביבסה ידי לע השעמל תומרגנ ישפוח ןוצר ןהל םיסחיימ ונאש תולועפהמ הברה יכ םינעוט . לכ
הלאה תוירואיתה , ישונאה עבטה לש הריקחה תא ומדיק ןהלש םיינוציקה תונויערה םע .

12
תויפקיה , תירקחמ תויטנוולרו תוינומסרפ
תוינומסרפל , יפקיה םה תירקחמ תויטנוולרו תו 3 הירואיתה ךותב תובישח ילעב םינוירטירק , תא ךירעהל ןתינו
ע הירואיתה " וללה םינוירטירקה תשולש פ . לש הנושארה הרטמל םירשקתמ םינושארה םינוירטירקה ינש
יללכ ןפואב תוירואית – עדימ ןוגרא , היינשה הרטמל רשקתמ ישילשה ןוירטירקהו .

תויפקיה ness e ensiv compreh
הפיקמ הירואית איה הבוט הירואית - םייחה לש םיטקפסא ןווגמ הכותב הליכמו ןובשחב תחקול איה רמולכ
וכיספה ' םדאה לש , ךיא לש תולאשה לע הנוע איה , תוימינפ תועפשה לש בחרה חווטל תסחייתמו המלו המ
תוינוציחו . היהי ןתינש ידכ תופיקמ קיפסמ ןהש תוירואית דואמ טעמ שי תוישיא ש תוירואית ןהל אורקל .
הלוכי הירואיתה תועפות לש םינוש םיגוס המכ לואשל בושח ןכלו לכה תא הכותב ליכהל הלוכי אל הירואית םוש
ליכהל – הלש תויפקיהה יבגל לואשל רמולכ , תקסעתמ ןהב תויגוסה לש תובישחה תא םג וכותב ליכמ הז אשונשכ
הירואיתה . םיאשונ הטימשמש הירואית הכותב הליכמ םא םג הפיקמ בשחת אל תוישיא תוחתפתה ומכ םיבושח
םיבר םיאשונ .
םינושה םיאשונל תסחייתמ הירואיתהש תויפיצפסה תדימל סחייתהל םג שי . ןייצל הכירצ הבוט הירואית
תוגהנתהה לש יוזיח רשפאמש ןפואב תאז תושעלו תוישיאה דוקפתב םירושקש םיכילהת . לש םיגשומה
bandwidth and fidelity ( קוידו םירדת חווט ) ןובשחב הזה ןוירטירקה תא םיחקול .
הירואיתה תסחייתמ וילא העפותש חווטל ןווכתמ םירדתה חווט . לש םושייה תמרל סחייתמ קוידה גשומ
הירואיתה . וידרל היגולנא תועצמאב תאז ריבסנ - תונחת לש בחר ןווגמ טלוק בוט וידר ( םירדת חווט ) לכ טלוקו
הנחת ההובג תוריהבב ( קויד .) קוידו תוריהבב תועפות לש בחר חווטל תסחייתמ הבוט הירואית םג ךכ םייברמ .
קוידל חווט ןיב רוחבל ךירצ םימעפל , ינשב תוחפו דחאב תובוט רתויש תוירואית שיו .

תוינומסרפ
תינומסרפו הטושפ םג תויהל הכירצ הירואיתה הפיקמ התויה םע דחי , איה הכירצ בשחתהל ןפואב תועפות הברב
יבקע ו " ילכלכ " םיעדמה לכב תוירואיתה לכ יבגל ןוכנ הז . וכיספ ' תסחייתמש הטושפ הירואית שפחמ תוישיאה
סמ תועצמאב םיבר םייתוישיא םיאשונל ' םיקוח לש טעומ .
לככש ןוויכמ תוישיאה תוירואית לש תויטקרטסבאו ןוגרא לש הלאשה תא םילעמ הלאה םינוירטירקה ינש
יתש תויטקרטסבא רתוי תויהל תוטונ ןה תוינומסרפו תופיקמ רתויל תוכפוה תוירוא . הירואיתהש בושח ןכלו
תרקחנה תוגהנתהל עגונב תיסחי תוריהב לע רומשת - אלו םילפרועמ םיגשומ הירואיתב ויהיש ןתינ אל רמולכ
תינומסרפ וא הפיקמ רתוי איהש ללגב םירורב .

תירקחמ תויטנוולר
ע םילכתסמ ונא אל וא תונוכנ לעכ אלו אל וא תוליעומכ תוירואית ל . תושדח תורעשהל הליבומ הבוט הירואית
רקחמ תועצמאב וששואיש תובר - תניחבמ המכסה שיש הזכ ןפואב םיגשומהו םינתשמה תא הרידגמ איה
תיריפמא םתוא רוקחל ןתינש ךכ םהלש הדידמה לאיצנטופו םהלש תונשרפה .
גשומהש רמוא יריפמא םוגרת םירורב םה הירואיתב םי , עדיה תבחרהל םיליבומו םישרופמ , םהל תויהל בייח וכ ח
יובינ .
שוכרל היהי ןתינש ךכ העפותה םע םיסחיל עגונב הניחבל תנתינ הרעשה ליכהל תבייח הירואיתה תורחא םילימב
םישנא לע שדח עדי .
מ תחא תולדבנ ןה ךא הניחבל תונתינ ןהילע דמלנש תוירואיתה לכ השעמל הניחבל תונתינ ןהש המרב היינשה
רמולכ תילילש , ןוכנ וניא הירואיתהמ קלחש הארת הקידב . אוה תומולחה ןכותש דיורפ לש ןויערה לשמל
13
תועדומ אל תולאשמ לש תומשגתה - אל הלאשמל םיעיגמ רשא דע םולחה חותינ לולכי הירואיתה לש יבויח ןחבמ
תעדומ . ילילש ןחבמ הז ןויערל תונבל השק ךא , וכיספ תעדומ אל הלאשמ םיאצומ אל םא ' חוטב אל ינאידיורפ
טושפ ונחנאו עדומ אלב קומע קומע הרובק איהו םש תאצמנ הלאשמה יכ רמאי אלא הכרפוה הירואיתהש םיכסי
הילא עיגהל םיחילצמ אל . םיילילש םינחבמל תיטילנאוכיספה הירואיתה תא דימעהל השק ןכלו .

תוירואית לש הכרעה – םוכיס
נה םינוירטירקה תשולש " תוישיא תוירואית תכרעהל סיסב םיקפסמ ל . ונילע תוירואית ןיב םיוושמ ונא רשאכ ךא
ףסונב ונמצע תא לואשל ; העפות התואב תוקסוע ןה םאה ? תוחתפתהב בלש ותואב ןה םאהו ?
דחא םויש דע םישדח םייוליג קיפסמל וליבוי ןהש תווקל אלא תוירואית ןיב רוחבל ךרוצ ןיא בלשל היהי ןתינ
הפיקמ רתוי תחא הירואיתל ןהיניב .
וכפהי דיתעב רשא םיבר םייוליגל ליבוהל הלוכי איה ךא הברה הכותב לימ אל םימעפל השדח הירואית ףסונב
רתוי הפיקמל התוא . תוצירפל איבהל הלוכי איה ןהילע ונע תורחא תוירואיתש תולאש לע הנוע אל איה םא םגו
םישדח םימוחתב ךרד .
תוחתפתה יבלשב תואצמנ דועו תוריעצ שממ ןקלחו האממ רתוי תונב רבכ ןקלחש תוירואית דמלנ ונא .

תוישיאה תוירואית : תורכיה

תוישיא תירואית תיינבבש רגתאה
הלק אל המישמ הז תוישיא תירואית תיינב . םיאשונ לש בחר ןווגמל סחייתהל הכירצ הירואיתה , בלשל
ועיפשמש תובר תוטננימרטד תוישיאה דוקפתו תוחתפתה לע ת , רקחמ תוענש תויודע םע תיבקע תויהל הכירצ איה
תויתרבחו תויתוברת תועפשה דעו םיישיא ןיב םילדבה לע תיטנגה העפשהה . הירואית רוציי הז לכ לש בוליש
ילאידיא ת , םייק אל ןבומכש המ .
תורגסמ שי תויטרואית קנ שי תחא לכל רשא תונוש ' נוש השלוחו קזוח תו . קנ תנתונ הירואית לכ ' הנוש תואר
םדאה עבט לע תידוחייו .
תלבוקמ תיטרואית תרגסמ םצעב איהש המגידרפ שי תועוצקמה ברב . וכיספב ' תורגסמ הברה שי תוישיאה לש
היינשהמ הנוכנ רתוי אל ןהמ תחא ףאו תונוש תויטרואית – לע עדימ ןתמו רבסהב יתועמשמ קלח תספות תחא לכ
םדאה עבט . כ אל וזיאו הנוכנ הירואית וזיא לואשל ןיא רמול , תא תומדקמ ןה המכ דע יפל ןתוא ךירעהל שי אלא
םוחתב עדיה תשיכר .

תוישיאה תוירואית : ינושאר רואית
דמלנ ונא 6 רפסה ךלהמב תונוש תוישיא תוירואית .
דיורפ לש תיטילנאוכיספה הירואיתה איה הנושארה . כ דניימה תא האור וז הירואית עמ ' היגרנא - רמולכ
ויבה תויגרנאה ' רנאו דניימהמ ןקלחב תועבונ ףוגה לש תויסיסבה ' וילאטנמ ת ףוגה יכרצ תורישל תונפומ . ןוויכמ
םהל קשחתמש יתמ םירחא םיינפוג תונוצרו תוינימה תוקושתה תא עיבשהל םילוכי אל םישנאש . םה הז םוקמב
ע הלא םיכרצ עיבשהל תנמ לע םילעופ " בחה תובתכה פ הר . ןיב טקילפנוקה תא תפקשמ השעמל תוגהנתהה
ויבה תונוצרה ' הרבחה תובתכה ןיבל . עמ הליכמ ונלש דניימה הירואיתה יפל ' םינוש םידיקפת תותרשמש תונוש :
םיינפוג םיכרצ קופיס , םיינשה ןיב ןוזיאה תאיצמו םייתרבח םיללכו תומרונ גוציי . ברש תרמוא םג הירואיתה
ל ץוחמ םילח םיכילהתה ונלש תועדומ - תושגרה לע ונל םיעיפשמש םיפחדל םיעדומ אל ונא .
חא " כ רוקסנ תיטילנאוכיספה הירואיתל תודגונמ דואמש תויגולונמונפ תוירואית . תוחפ הלא תוירואית
תועדומה תויווחב אלא עדומ אלב תוקסעתמ ןתעפשהבו םדאה לש . ונל שיש ךכל םיעדומ הלאה םינקיטרואיתה
14
תולעב תויצביטומ ויב סיסב ' הלא יכ הנעטב תימצע המשגהו החימצל םדאה לש ףחדב םידקמתמ רתוי םה ךא
ל םיבושח רתויש םיפחד - well being םדאה לש םייתייחה םיפחדה רשאמ םדאה לש . הלא תוירואית רמולכ
תיטילנאוכיספה הירואיתהמ ימצעה לע שגד רתוי תומש , תואירבל חתפמכ הארנ ןבומו רורב ימצע תוחתפתהו
ילאטנמ ת .
חא " נה ינשמ דואמ תונוש ןהו תוישיא לש תונוכת לש תושיג תואב כ " ל . ןפואב תוישיאה תא םיאור קר אל םה
הירואיתה תא םינוב וכרדש ןפואה תא םג אלא הנוש . תירואית תונבל תנמ לע יכ תונימאמ וללה תוירואיתה בר
תויעדמ תויעב יתש רותפל ךילע תוישיא : 1 . הדידמ יעצמא חותיפ ו םיישיא ןיב םילדבהל ןימא - 2 . וליא עובקל
דודמל בושח יכה םיישיא ןיב םילדבה . סיסב הווהי הזו םייתועמשמ יכה םילדבהה תא דודמל היהי ןתינ זא
הירואיתל . ה האמה ףוס תארקל - 20 וכיספ הברה ' יד המכסה שי םויכו ורתפנ וללה תויעבה יתש יכ הנקסמל ועיגה
םילדבה וליאל עגונב הבחר םתוא דודמל ןתינ ךיאו רתויב םיבושחה םה םיישיא ןיב .
ויבה םיטקפסאה רקחב קוסעי אבה קרפה ' תוישיאה לש . תונוכתל םייטנג םיסיסב לע םיאצממ לולכי אוה
חמב םילדבהמ םיעבונה םיישיא ןיב םילדבה םגו תוישיא .
קרפ 10 תונויער תא גיצמ זירויבהיבה ם . ע " והמ תוגהנתהה הלא תוירואית פ לש םישנועו םיקוזיחל הבוגת הו
הביבסה . תוגהנתה תונונגסל ליבומ הז םינוש םיבצמב םיקוזיח לש םינוש םיסופד םיווח םינוש םישנאש ןוויכמו
םינוש . זירויבהיבה ם יפלש ןוויכמ ליעל ורכזוהש תוירואיתה תא רגתאמ דואמ זירויבהיבה ם חי ' לש חותינה
תוגהנתהל םימרוג אל תומדוקה תוירואיתה הבישח יסופד לש םירואית םיווהמ אלא , תושגר תוגהנתהו םימרגנש
תוגהנתהה תא תבצעמ איה יכ הביבסה ידי לע .
קרפ 11 תוישיאה תירואית תא גיצמ סחייתמש תינבומה ת םלועה תא שרפל םישנא לש תלוכיל . דוגינב
יטסירויבהיבל ם וכיספה תויווחב םיקסעתמש ' תונויערה תא םידמול םיינבמה יבוסה ייביטק ם םינבמה וא
הביבסה שוריפל םהב םישמתשמ םישנאש . ינואה תויווח תא הארי דחא לשמל ' תממעשמכ רחאו תרגתאמכ .
קנמ םיאצוי םה רמולכ ' שרפל תנמ לע םהב םירזענ םישנאש םינבמהמ םיעבונ םיישיא ןיבה םילדבהה ברש החנה
םלועה תא .
צוסה הירואיתב םיקסוע רפסב םינורחאה םיקרפה ינש וי - יביטינגוק ת תינבומה הירואיתל תצק המודש . וכיספה '
עצמאב תוישיאה תא םירקוח הלאה םיצור םישנא רשאכ יוטיב ידיל םיאבש םישנאש הבישחה יכילהת תו שרפל
םלועה תא . םינפוא ינשב תינבומה הירואיתה תא הביחרמ םג הירואיתה ךא : ןושארה , תא תנחוב םג הירואיתה
שנאש םייתרבחה םיבצמה םהירושיכ תא םהב םישכור םי , םהיתונומאו םהלש עדיה . קנמ םיאצוי םה ' יכ החנה
ונייחבש םיבצמהו םישנאה ןיב תורזוחו תוכלוה תוילקורפיצר תויצקארטניא ךרד תחתפתמ תוישיאה .
ינשה , תימצעה היצלוגרה תלאשל הבר בל תמושת השידקמ הירואיתה , וכיספ םיכילהת רמולכ ' םתועצמאבש
צמ םישנא תורטמ םמצעל םיבי , הלועפ יכרד לעופל םיאיצומו םהלש םיפחדב םיטלוש .
םיקרפ תא 14 , 15 הנשמ אל הז זא םידמול אל ונחנא .

תוירואיתה ןיב םילדבהה
קנמ היינשהמ תחא תונוש תוירואיתה ' תומוקממ חתפתהל תולוכי ףאו הנממ תואצוי ןהש תיטרואיתה טבמה
ןיטולחל םידגונמ . תה ןיב םילדבהה םגו םדאה עבט לש סיסבה לע תולכתסהב םילדבה םג םיללוכ תוירואי
םישנא לע תיעדמ הירואית תונבל בוט יכה ךיא תולכתסהב םילדבה .
תונויערה לש תלוכיב תולתכ ןהלש העפשהה תומכ תא ותיחפה וא ופיסוה תונוש תוירואית םדקתה עדמהש לככ
עדמה תוחתפתה תא םדקל ןהלש . תויטרואית תודמע שי איבהש המ םיירקחמה םיאצממל םינשה םע ומאתוהש
הלחתהב ויהש הממ היינשל תחא תובורק רתוי תויהל תונוש תוירואית .
15
ער רבד הזכ אל הז ילואו היינשהמ תחא תונוש דואמ תוירואית שי תוירואית דוחיא לש םינמיס שיש תורמל , יכ
ירואיתה לש קר אל רקחמ יאצממב בשחתהל םירקוחה תא חירכמ הז לש םיאצממב םג אלא ואצי םהמש ה
תורחאה תוירואיתה .


16
קרפה עצמאב תרגסמ רופיסכ עיפוה אבה אשונה – אורקל ךירצ תמאבש והשמ יל הארנ אל :

םיאשונ ייוושכע ם - תוישיאהו דניימה לש היצולובאה
וכיספה עדמ תליחת זאמ ' היצולובאה לש רצות אוה חמה יכ הדבועב וריכה םירקוחה . ה ןויערה רמוא יזכרמ
תויטנ םע םידלונ םישנא תיעבט הרירב לש םיכילהת לשב אלא קלח ףד הניא םדאה לש דניימה הדילבש םצעב
תויעבט תוישונא תולוכיו . ובאה ךרואל םיחלצומכ וחכוהש םילאריונ םינונגנמ ' הנבמב םייק קלחל וכפה לאטנמה י
ונלש .
רצות איה ונלש תוישיאהמ קלחש ךכל עגונב חוכיו ןיא המכ דע ומכ תובר תולאש תורתונ ךא היצולובאה לש
לודג הזה קלחה ? יבגל הז לש תועמשמה םג ומכ ונתוחתפתה וכו הרבחכ םדא ינבכ ' ..
וכיספ תונוכת יכ בושחל םינהנ םישנא ' םיווקמ ונחנאש לשמל ומכ תושדח תויווחל םאתהב תונתשהל תולוכי
רתוי בוט םלוע ורצי רתוי םיבוט ךוניחו תורוהש , ינלבוס רתויו יביסרגא תוחפ . םיטקפסא שיש תויהל לוכי ךא
ךלהמב םיליעיכ םמצע תא וחיכוה םה םאו היצולובאה לש רצות םה יכ תונשל ןתינ אלש ונלש תוישיאב
יונישל תורשפא אלל שארב ונל םינבומ םה היצולובאה . תיתרבח תוינידמ תריציב רוזעל הלוכי הזכ רבד לש הנבה
תא תמאות רתויש תוינידמ יתמ ןיבהל רשפאתו ישונאה יפואה תמיוסמ דובעת אל . וכיספ ידי לע תעבומ וז הדמע '
םשב Pinker תקסוע תיוושכעה תישונאה תוליעפה ברש םירמואש םישנא שישכ תקולחמב יונש ןבומכ אוהו
וקסע קר יכ וב קסעתהל ולכי אל םישנאה רבעבש והשמ הזש עדי תשיכרו האנה לש תויוליעפב שיהב ודר ת ןכלו
היצולובאהמ תעפשומ אל ונלש תוגהנתהה םויכ השעמל .
וכיספה לש תויעבה תחא ףסונב ' דואמ טעמ לע תססובמ איהש איה תינויצולובאה תויודע תויעדמ .
הדובע הברה דוע םהל שי זא ריעצ תיסחי םוחת הזש ןוויכמ םהיתורעשה תא ששאל תנמ לע םהינפל .
קרפ תוישיא 2 - לש יעדמה רקחמה םדא ינב

תא גיצמ קרפה 3 תוישיאה רקחב רקחמה תוטיש : case study ( הרקמ רואית ) , רקחמ ךרעמו ימאתמ רקחמ ךרעמ
ייוסינ , תונמיהמהו ףקותה ןיינעל םג סחייתיו . תואבה תודוקנה יתשב השעמל קסוע קרפה :
# יעדמה הדובעה ךילהת " : תוישיא ןעדמ " ינש ידכ תשרופמ הרוצב ויתונויער תא חסנמ ע םתוא ןוחבל היהי ןת " י
םייביטקייבוא םייעדמ םיאצממ . ע דבוע אוה " תודסוממו תומייק תורודצורפ פ , ע " ףסאנ עדימהש חיטבהל מ
יביטקייבואו קיודמ רתויש המכ ןפואב . םיביציו םינימא םיאצממ תוקפסמ תורודצורפהש אדוומ אוה ( ולע אלו
תועטב וא הרקמב ) תורודצורפ ןתוא תא חוודמ ףוסבלו םהימוסרפב , וא םהילע רוזחל ולכוי םירחא םירקוחש ידכ
ןתוא רקבל .
# הירואיתל רקחמ ןיב רשקה : יטרואית סיסב אלל רקחמ ןיאש רוכזל בושח - חא קרו םיאצממ ףוסאל ןתינ אל " כ
םתוא ריבסתש הירואית חתפל . דציכ ונתוא תנווכמ םג איהו תורקחנה תועפותה תא ונל הרידגמ הירואיתה
לו רוקחל ןתוא שרפ ( הדרח לשמל : ע דודמל " תיפצת י ? ןולאש ? םד ץחל ? - תאטבתמ הדרח ךיא רידגת הירואיתה .)
רוציקב - " ירשפא וניא הירואית אלל רקחמו היצלוקפס איה רקחמ אלל הירואית ."...

The data of personality psychology
םיכרד ןווגמב םדא לש תוישיא רוקחל ןתינ : ומצע לע רפסיש שקבל , ל וילע ורפסיש ותוא םיריכמה םישנאמ שקב ,
ותוגהנתהב תופצל , יבב םינויצ ומכ םיביטקייבוא םינותנ גישהל " וכו ס ' .
LOTS of data
4 רקחמל עדי תורוקמ לש תוירוגטק :
17
1 . (L- data)Life record data : הירוטסיההמ הגישהל ןתינש היצמרופניא ( תדעותמה ) טרפה ייח לש : ינויצ
יב " ס , ןויצ IQ , וכו ילילפ קית ינותנ ' .
תונורתי : תיסחי יביטקייבוא . תונורסח : םיבר תוישיא ינייפאמ רובע םייק אל הזכ עדימ .
2 . Observation-data (O- data) : ע תנתינש היצמרופניא " עדי ילעב םיפוצ י : םירוה , םירבח , םירומ . בורל
ע השענ " הרטמה םדא לש תוישיאה ינייפאמ תא גרדמה ןולאש י . אה רשכוהש עוצקמ שיא תויהל לוכי גרדמה םד
ךכל . תויפיצפס תויוגהנתה לע תויפצת לע ססבתהל לוכי גורידה , רתוי תויללכ תונוכת לש גוריד תויהל לוכיו . ןתינ
סממ וא דחא הפוצמ םינותנ ףוסאל ' םיפוצ , םיפוצה ןיב תונמיהמה וא המכסהה תא קודבל ןתינ הזכ הרקמב .
תונורתי : בוא רתוי בורל ימצע חווידמ יביטקיי .
תונורסח : םדא ותוא לש ירמגל םינוש םירואית קפסל םילוכי םינוש םיפוצ - הכרעהה לע השקמ .
3 . Test-data (T-data) : םיטרדנטס םינחבממ הגשוהש היצמרופניא ( היצנגילטניא ןחבמב ןויצ ) תורודצורפמ וא
תוירקחמ - תוייוסינ ( קופיס תוחדל תלוכיה תא קדובה הדבעמ ןחבמ םי .)
תונורתי : תיסחי יביטקייבוא ( םיגולויזיפ וא םייתוגהנתה םידדמל םיסחייתמשכ דוחייב .)
תונורסח : וז הרוצב דודמל ןתינ אלש תובר תונוכת שי ( תישיא הסיפת , וכו תונומא ' .)
4 . Self-data (S-data) : ע תנתינש היצמרופניא " ומצע טרפה י . ןולאשב קדבנ בורל . סחייתהל לוכי ןולאשה
םדאה לש תונוכתה לולכמל וא תחא הנוכתל .
תונורסח :
א . ויתונוכתל עדומ דימת אל םדאה .
ב . רתוי יבויח רואב ומצע גיצהל תוסנל לוכי םדאה ( אל וא עדומ ןפואב .)
ג . ןולאשב םיטירפה רדס וא חוסינה ןפוא ומכ םיברעתמ םימרוגמ םיעפשומ םישנא .
תונורתי :
א . םמצע תא םיריכמ םישנא ( בותכ הככ לבא יליבד עמשנ הזש תעדוי ינא )...
ב . עוציבל םילקו םיחונ .
ג . םתוא ךירעהל הדיחיה ךרדה וזש תוישיא ינייפאמ שי ( לשמל : ימצע לש תיביטקייבוס הסיפת .)
רוקמה והז ןכל רתויב ץופנה תוישיאה לע היצמרופניא ףוסיאל .

* וש עדי תורוקממ םינותנב םישמתשמ םירקוח בורל םינ , םתוא םיבלשמו . תורוקממ םילבקתמה םיאצממה םא
םימאותמ םה םינוש עדי , רקחמה יאצממב ןוחטיבה תא ריבגמ רבדה .
* הדידמ תוטיש וחתפתה ןמזה םעש ןווכמ תאזו תוירוגטקה עבראמ תחא ףאל םיסנכנ אלש עדי תורוקמ שי
תושדח . אמגודל : תודידמ תוזמורמ (implicit measure) - נש תודידמ םדאהש תונוכת וא תונומא ןוחבל ודעו
ןהל עדומ וניא . תימצע הכרעה תדידמל םישמשמה הבוגת ןמז ינחבמ םה ךכל אמגוד ( הבוגתה ינמז ןיב םיוושמ
תימצע הכרעה לע ךכמ םישיקמ והשכיאו םיילילשו םייבויח םייוריגל .)... ע איה םינותנ ףוסיאל תרחא הטיש " י
הפוקת ךרואל ןמוי יולימ ( לידבהל יתדוקנ אוהש ןולאש יוליממ .)

םינוש תורוקממ םינותנ ןיב םיסחיה
דחא רוקממ עדימ ( ימצע חוויד ומכ ) רחא רוקממ ףסאנש עדימ רתוס ףאו דואמ הנוש תויהל לוכי ( תיפצת
הדבעמב .)
םינוש תורוקממ םינותנ ןיב המכסה היהת הבש הדימה לע םיעיפשמה םימרוג :
1 . רבודמ תורוקמ יגוס ולאב : תיעל ןיב רעפ שי תובורק םי s-data ( ימצע חוויד ) ל - t-data ( ןחבממ םינותנ
יוסינ וא .) תויללכ תונוכתל םיסחייתמ בורל ימצע חוויד ינולאשש ןווכמ רצונ רעפה ( םיכסמ התא םאה
18
דגיהה םע " : יתורבח םדא ינא )" םינחבמ וליאו / רשקהב תוישיא ינייפאמ םינחוב בורל הדבעמ ייוסינ
יפיצפס דואמ . ינותנ ןיב s-data ינותנל O-data ( דצהמ הפוצמ עדימ ) דב " רתוי הלודג המכסה שי כ , ךא
םישמתשמ הבש הרודצורפה גוסב יולת הז םג .
2 . הנוכתה המכ דע evaluative : גרדמה לש תישיא הסיפתו תעד לוקישמ עפשומ הנוכתה טופיש המכ דע .
ןהש תונוכת highly evaluative ( לשמל " תויתריצי )" תונותנ ןכלו תישיא תונשרפו תעד לוקיש רתויל
ע גורידל ימצעה גורידה ןיב הטעומ המכסה היהת ןהיבגל " דצהמ הפוצ י , םינוש םיפוצ ןיב וא . הנוכת
רתוי איהש " הרורב " המכסה רתוי היבגל היהת תיעמשמ דחו .
3 . הנכותה המכ דע observable - טופישלו הייפצל תנתינ " : תויתורבח " יפצל הלקו תנצחומ רתוי הי
תמועל ןוחבאו " תויטוריונ " , ןיב המכסה רתוי ןכו דצהמ הפוצ ןיבל ימצעה ןיב המכסה רתוי היהת ןכלו
וז הנוכת יבגל םינוש םיפוצ .

תושימג לומ תועובק תודידמ (fixed versus flexible)
תודידמ fixed : םג תוארקנ nomothetic measures , תינוויה הלימהמ Nomos , " קוח ." תורודצורפ תונבומ
תועובקו , רקחמב םישנאה לכל הרוצ התואב קוידב תושענש ( לשמל , ןולאשב םיטירפ םתוא קוידב ) לש םינויצהו
ןפוא ותואב םיבשוחמ םלוכ . םיכסמה ינולאש תא רתיה ןיב תללוכ איהו רתויב הצופנה הטישה יהוז / םיכסמ אל
םיוסמ דגיה םע .
תונורתי : נייצלו הרבעהל הטושפו תיביטקייבוא ןו .
תונורסח : 1 . םיפתתשמהמ קלחל םייטנוולר אל טושפ ןולאשב םימיוסמ םיטירפ םיתיעל .
2 . ל סחייתמ אל עובק ןולאש תובורק םיתיעל לכ תוישיאה ינייפאמ , םינייפאמ ספספל לוכיו
םדאה לש םייתוהמ , וב םירכזומ אל טושפש .
תודידמ flexible : םג תוארקנ idiographic measures , יה הלימהמ תינוו idios , " טרפ / ןחבומ ." עיתפמ ןפואב ,
ההז ןפואב הלטמ התוא תא קוידב םיאלממ םלוכ אל ןהבש תושימג תודידמב רבודמ , םיחסונ רפסמ ונכתייו
הדידמ התואל . םיללוכש םינולאש םיסנכנ וז הירוגטקל :
- תונוכת תמישר , ותוא תוראתמ תוחפו רתוי תונוכת ולא גרדל ךירצ קדבנה .
- וישיא ןולאש הנבומ אל ת : ולש םילימב ומצע תא ראתל שקבתמ קדבנה "( תועשב תושעל בהוא התא המ
יאנפה ? " הנבומ ןולאש תמועל תאז " : תוביסמל תכלל בהוא ינא : םיכסמ / םיכסמ אל .)"
- ותוא תוראתמה תונוכת וא םילימ לש המישר תתל םדאהמ שקבמה ןולאש .
- חמ הבושח היווח לש ןורכיז ראתל םדאהמ שקבמה ןולאש ויי .
 ימצעה גשומ תכרעהל םיבוט םיבשחנ םינבומ אל םינולאש (self-concept) .
 תוקינכט nomothetic : תוישיא ינתשמ לש עובק טסב םישנא לש המלש היסולכוא ראתל תוסנמ ,
םתוא דודמל ידכ םיטירפ לש עובק טסב תושמתשמו .
תוקינכט :idiographic לש ןחבומו ידוחיי רואית רוציל תוסנמ יפיצפסה םדאה תוישיא .
 תועובק ןה תושמתשמ ןה ןהב תודידמה הבש הדימב וזמ וז תונוש תוישיא תוירואית - תושימג .

הכרעהו תוישיא תירואית
הכרעהו הדידמל שמתשי אוה תורודצורפו םיעצמא וליאב תעבוק תוישיא רקוחה לש תיטרואיתה השיגה . ןפואב
ולא םירקוחה לכ ןיב המכסה ןיא יעבט םתוא רוקחל דציכו רוקחל שי תוישיא ינתשמ : שיש םינימאמ לשמל קלח
19
םייחב תורטמהו תונורשיכה תא רוקחל שיש םינימאמ קלחו תוגהנתהה יסופד תא ןוחבל - אקווד ואלש םירבד
עגרכ םתוגהנתהב ואטבתי . רומאכ - דציכו וכרעי םינותנ וליא הבתכמ הירואיתה , םתוא שרפל ךיא ןכו - ןתינ אל
ףוסאל חא קרו םינותנ " הירואית םהמ רוציל כ .

רקחמה תורטמ : תונמיהמ , תיתא תוגהנתהו ףקות .
תונמיהמ ( reliability :) הביצי איה ונישעש הדידמה הבש הדימה , תודידמב היתואצות תא רזחשל ןתינשו תיבקע
תופסונ . וד םיאצממ תולעהל םיכירצ ןטק םינמז שרפהב ועצוביש םיהז תוישיא ינחבמ ינש םימ , ובשחייש ידכ
םינמיהמל .
יגולוכיספ ןחבמ לש תונמיהמ לע עיפשהל םילוכיש םימרוג :
1 . קדבנה לש יגולוכיספה בצמה : םייערא םימרוג , ןחבמה תעשב חור בצמ ומכ , לע םיעיפשמ
תוגהנתהה / ןחבמב תואצותה , הכומנ תונמיהמ ומכ האריו םדא ותואל תונוש תונחבא יתש רורגיש המ . הז
ימב יתייעב ןמז ךרואל הביצי תויהל הרומאש הנוכת ךירעמ ןחבמה רשאכ דחו .
2 . ומצע ןחבמב םירושקה םימרוג : םינחבנל תויבקע אל תוארוה , םירורב אל ןולאש יטרפ , תורורב אל תויחנה
תואצותה תא שרפלו ןנייצל שי דציכ - הכומנ תונמיהמל םורגל םילוכי ולא לכ .
תונמיהמ תקידבל םיכרד יתש :
א . ינפ תונמיהמ תימ (internal consistency) : ןחבמב םינושה םיטירפה ןיב םאתמ שי םאה ? ( לכש החנהב
רבדה ותוא תא םינחוב םיטירפה - יגולוכיספ הנבמ ותוא .)
ב . רזוח ןחבמ תונמיהמ (test-retest) : ןמז תודוקנ יתשב חקול םדא ותואש םינחבמ ינש ןיב םאתמ שי םאה
תונוש .

ףקות (validity) : תה הבש הדימה תרקחנה העפותה תא תופקשמ ןכא תויפצ . רוכזכ , ןמיהמ תויהל לוכי רקחמ
ךומנ ףקות לעב ךא ( ע היצנגילטניא תדידמ תמגוד " םיילענה רפסמ פ .)...
תלעב תויהל הכירצ איה הפקת היהת הדידמש ידכ :
1 . הנבמ ףקות - רקחנה יגולוכיספה הנבמה תא תפקשמ . תוארהל הסני רקוחה הנבמ ףקות חיכוהל ידכ םאתמ
יאמצעו ינוציח ןוירטירק ןיבל ןחבמה ןיב . היולת ןחבמה הוושוי וילאש ינוציחה ןוירטירקה תריחב
םייטרואית םילוקישב : הדרחל הייטנ קודבל דעונ ןחבמה לשמל םא , םידדמל ויתואצות תא תוושהל ןתינ
הדרח לש םיגולויזיפ , לבוסכ םינחבואמה םישנא לצא ולבקתהש תואצותה תא תוושהל וא הדרח תערפהמ םי
םישנא תמועל " םיליגר ." נה םינוירטירקה ינש תואצותל םאתמב םידמוע ןחבמה לש םייובינה םא " ל - רבדה
ןחבמה לש הנבמה ףקות תא ריבגמ .
2 . ןיחבמ ףקות (discriminate) : םימייק םינחבממ תיריפמא ןחבומ תויהל ךירצ ןחבמ . ןחובש שדח ןחבמ ךכ
" תונגאדל הייטנ " םאתמב אצמנו תויטוריונ ןחובש םייק ןחבמל הובג - ןיחבמ ףקות שי שדחה ןחבמל זא
תלעות וב ןיאו ךומנ ( . בל םישל תייוסינב תונדמלש הממ הנוש ןיחבמ ףקותל וז הרדגהש - הובג ןיחבמ ףקותש
ירמגל הנוש הנוכת קדובש רחא ןחבמל שדחה ןחבמה ןיב ךומנ םאתמ שישכ הז .)!
םוכיסל ,
תונמיהמ = סמ ןחבמה םאה רוזחשל תונתינו תוביצי תואצות קפ .
ףקות = ןוחבל רומא אוה ותוא יגולוכיספה הנבמה תא ןחוב ןכא ןחבמה םאה ( ןוחבל ןווכתהש המ תא .)
ףקותל יחרכה יאנת איה תונמיהמ . םיינוציח םימרוגמ ועפשוה ויתואצותש רמוא הז ןמיהמ וניא ןחבמה םא , המ
אש רחא והשמ תופקשמ ולא תואצותש זמרמש רקחנה יגולוכיספה הנבמה וני .

21
םוסרפבו רקחמב הקיתא : ( וילאמ ןבומ שממ הז יכ רוציקב דואמ )...
ה - APA םייתא תונורקע לש המישר חסינ , ש אוה םרקיעש " םדובכל הגאדו דובכ ךות רקחמה תא עצבי גולוכיספה
םיפתתשמה לש םמולשלו " קזנ לכמ םהילע ןגהל יארחא היהיו , הנכס , תוחונ יא וא באכ . ללכנ ךכב : תכרעה
םיפתתשמל ןוכיסהו רקחמה תויתא , םהיתויוכזו םהיתובוח תא רידגמה רורבו ןגוה םכסה תעיבק . ריתסהל ןתינ
ךרוצ הזב שיש םירקמב םיפתתשמה תא תומרל וא , תורומח תולבגמו תויחנה תחת ךא . םילח םייתאה תונורקעה
םירסוא עיתפמ ןפואבו תואצותה םוסרפו שוריפ בלש לע םג לע רומשל ידכ תואצות קרבפל " יעוצקמה דובכה "
ןתוא רזחשל ולכוי םירחא םירקוחש ידכו . רתויש המכ תויהל הסנמ יעדמה רקוחהש תורמלש םג ןייצמ הז קלח
יביטקייבוא , תוישיא תועדמ עפשומ אוה םג , תויתרבח , תויטילופו תויתוברת , רקחמ יבלש לכ לע םיעיפשמה - המ
רקחיי , הזיאו רקחיי ךיא ולבקתי תונקסמ . םיאצממה תגצהב םיריהז תויהל םיכירצ םיגולוכיספש ןיוצמ ףוסבל
םיאצממה תולבגמ לע םירחאה תא עדילו , ןוימל תורושקה תוטלחהב רבודמשכ רקיעבו תיעדמה הליהקב ןה
תוינידמ תעיבקבו םדא חוכ ןוניסו ( החוור תוינכת , וכו טפשמ ' .)

רקחמב תוירקיע תושיג שולש
1 . tudies and clinical research Case s
case study ע תוישיא לע דומלל ןויסינ אוה " םייטרפ םירקמ לש קימעמ חותינ י . ךרדה וז יכ םינימאמה שי
תישונאה תוישיאה לש תובכרומה תא סופתל הדיחיה . הסנמו םדא םע ךשוממ רשק םייקמ רקוחה הזכ רקחמב
ייגולוכיספה םינבמהו םיכילהתה תא קמועל ןיבהל ותוישיא תא םיביכרמה ם . העבטמ תיפרגוידיא איה וז הטיש ,
יפיצפס םדא ותוא לש האלמ תיגולוכיספ הנומת רוציל איה התרטמ ןכש .
ךורעל ןתינ case study דבלב רקחמ תורטמל , ינילק לופיטמ קלחכ ךרענ בורל אוה ךא : לפוטמל רוזעל ידכ ,
ולש תוישיאה תונוכת תא קמועל ןיבהל ךירצ לפטמה , יתוישיא רקחמל םירקמ ועבטמ קפסמ ילופיטה טסה ןכלו .
כ ולחה תוישיאה תוירואיתמ דבכנ קלח - case study : ע וחתופו ורצונ ןה " רוזעל וסינש םיאנילקו םירטאיכיספ י
תוישיא תירואית וחתיפ םה לופיטהמ ולעש תונבותה תרזעבו לפוטמ .
ל אמגוד - case study ( רוציקב :) ראתמ רפסה ( דומע ינשב םי )!! יבגל תבכרומ הירואית חתיפש תוישיא רקוח
" ימצעה לש תידמימ ברה הסיפתה ( " תעדל םיצור אל םתא .)... רקוחה תנעטל , וניא ייוסינ וא ימאתמ ךרעמ
גשומ לש תובכרומה תא ןיבהל םירשפאמ אלו םישנא לש הלודג תומכ לע עדימ טעמ םיקפסמ םה ןכש םיאתמ
ימצעה . ךורעל רחב אוה ןכל case study , דחא םדא לע עדימ לש הלודג תומכ קפסמש - ותביבס , וכו וייח תוביסנ ' .
םייתטיש םילכב ורקחמב שמתשה רקוחה : המישר ןכו ותוא תונייפאמה תונוכת לש המישר תתל םדאהמ שקיב
היצאוטיס לכב תטלובו הבושח איה המכ דע הנוכת לכ יבגל גרדל זאו ול םיבושחה םישנאו םיבצמ לש . םינותנמ
םדא ותוא לש תימצעה הסיפתה ןוגרא לש יפרג רואית רצי רקוחה ולא ( בוש - תעדל םיצור אל םתא .) הטנאופה
תונבותל עיגהל רקוחל רשפאמ םדא ותוא לע קימעמו טרופמ עדימ קפסמש ךרעמ קרש איה , עיגהל לוכי היה אלש
תורחא רקחמ תוטישב ןהילא .
ה תונורתי - case study :
1 . רשפאמש דיחיה ךרעמה הקימעמ הנבה , םיימינפ םיכילהת לש תובכרומה אולמ תא תספותש , םדא יסחי -
הביבס , וכו תוישיאה לש ימינפה ןוגראה ' .
2 . רקחנה םדאה תוגהנתה תא רישי ןפואב ןחוב , ש ךכ ( ייוסינ ךרעמל דוגינב ) תונקסמה תא לילכהל ךרוצ ןיא
יתימאה םלועל יתוכאלמה רקחמהמ ( יתימאה רבדה תא רקוח רבכ אוה .)
3 . ייוסינ וא ימאתמ ךרעמל דוגינב , המצע תרקחנה תוישיאה תנוכת תא ראתמ ( דחא םדא לצא ) קפסמ קר אלו
בק לש עצוממ ףקשמש ירפסמ ןותנ ' הלודג ( . ונעי : ירפסמ חוויד קר אלו ומצע רבדה תא ראתמ .)
תולבגמ :
21
1 . הללכהב היעב : הייסולכואה ללכל תונקסמה תא לילכהל תירשפא יתלב ףאו השק .
2 . םייתביס םימרוג יוהיזב היעב : הז ךרעמ יתביס רבסה קפסמ אל החתפתה תוישיאה דציכ ריבסהל לוכי אלו ,
דועו הז לע הז ועיפשה םייח יעוריאו תוישיא תונוכת דציכ . לשמל case study םייתנש לש חלצומ לופיט ראתמש
רגבתמ לצא - רופישל איבהש אוה לופיטהש תואדווב קיסהל רשפא יא , יי םימרוג וא רבעש ןמזה םצעש ןכת
רופישל וליבוהש םה םירחא .
3 . איה רקוחה תומשרתה תיביטקייבוס , ררוגש המ תונמיהמבו ףקותב היעב ( םדא ותוא תא ורקחיש םירקוח ינש
ירמגל תונוש תונקסמל עיגהל ולכוי .)

2 . םימאתמ רקחמ יכרעמו תוישיא ינולאש
וכי אל רשאכ תוישיא ינולאשב םישמתשמ םידדוב םיטרפ לש קימעמ רקחמ עצבל םיצור אל וא םיל , יא רשאכו
יתדבעמ ייוסינ ךורעל רשפא . תומיוסמ תונוכתב םיישיאניב םילדבה םירקוח רשאכ םהב םישמתשמ בורל , רשאכו
תא ןיבהל םיצור םירשקה תומיוסמ תונוכת ןיב , לשמל : ילעב םג םה םינוכיס תחקל םיטונ רתויש םישנא םאה
צע תועדומ רתוי ההבוג תימ ? םישמתשמ ךכ םשל םיימאתמ םירקחמב (correlational research) - םירקחמ
םינתשמ ינש לש תפתושמה תונתשהה תדימ תא ןוחבל םתרטמש *( . יראניל רשק הז המ ריבסמ רפסה הזה קלחב
ילילשו יבויח , םירוחה לכמ ואציש םירבד ראשו ילילשו יבויח םאתמ םדקמ הז המ . לע תגלדמ ינא הז . ימ
מעב אורקל ןמזומ רכוז אלו ירומו ןח רוא ןרק תא קיחדהש ' 50-51 . הז ריכזהל הווש יל הארנש ידיחיה רבדה
אוה ותרדגהב ימאתמ ךרעמש : םינתשמ ינש ןיב יטסיטטס רשק ראתמש ךרעמ , םישנא לש לודג םגדמ לע ךרענש
תייוסינ היצלופינמ וב התשענ אלשו . הנתשמ םיקיזחמ ךרעמב םא םג / םי עובק / םי , היצלופינמ לכ םיעצבמ אל ךא ,
ימאתמ הז .)
ימאתמ ךרעמב קרו ךא עצבל ןתינש רקחמל אמגוד איבמ רפסה : תושגר תווחל הייטנ ןיב רשקה תא קדבש רקחמ
םייח תוכירא ןיבל םייבויח . ךרעמב שמתשהל ןתינ אל case study , םדאמ ויאצממ תא לילכהל רשפא יאש ןווכמ
ייסולכואה ללכל דחא ה , ייוסינ ךרעמ תושעל ןתינ אלש ןבומכו , תא הנשתש היצלופינמ תושעל רשפא יאש ןווכמ
םיקדבנ לש םייחה ךרוא לע היצלופינמ תושעל יתא שממ אל הזו םישנא לש תויטנה ( ... בגא , ההתש ימל - םישנא
םינש רתוי םייח ןכא םייבויח תושגר רתוי םיווחש .)!!
ימאתמה ךרעמה תונורתי :
1 . םיקפסמ עדימ םישנא לש לודג רפסמ לע בר . השעמל , לע םינותנ קפסל לוכי דחא ןולאש רפסמ ינייפאמ
םישנא לש לודג םגדמ ברקב תוישיא .
2 . ילעב םיכרעמ ההובג תונמיהמ תיסחי . תוישיא תונוכת תכרעהב דחוימב בושח הז , לע רוזחל ןתינ ןכש
אל תוביצי ןה תונוכת ולא םא תוהזלו הכורא הפוקת ךרואל םינחבמה ןמז ךרו .
תונורסח :
1 . יחטש עדימ קפסמ טרפה לע ( ךרעמל האוושהב case study .) תוישיא תונוכת ןווגמ לע םינותנ קפסי הז ךרעמ
ןולאשב וללכנש , ךא וללכנ אלש ולא לכמ םלעתי וב , תועמשמ תולעב תויהל תולוכיש .
2 . תויתביס לע קיסהל ןתינ אל : ינשל םרג דחאש רמוא אל םינתשמ ןיב רשק - ןכתי ברעתמ םרוג שיש ( . הלבגמ
יכרעמב םג תמייקש case study .)
ימצע חוויד ינולאשל רקיעב תועגונ תואבה תולבגמה יתש . תוארקנש קדבנה השועש תויטהב רבודמ "response
styles" ו הנכ הניאש הרוצב תונעל ול תומרוגו / תקיודמ וא :
22
3 . acquiescence "( ןיע תיארמל המכסה :)" ל םישנא לש הייטנה םיכסה ( דגנתהל וא ) יטירפ םע יבקע ןפואב
ןולאשה , םנכותל רשק אלל . ןורתפה : הלילשה ךרד לע וקלחו בויחה ךרד לע חסונמ וקלחש ןולאש , ימש ךכ
ןמסל הטונש " םיכסמ " הובג יללכ ןויצ חרכהב לבקי אל םעפ לכב .
4 . social desirability ( תיתרבח היצר :) םישנא - אל וא עדומ ןפואב - תל םיטונ ואלו תיתרבח תלבוקמ הבושת ת
תונכב םתוא תראתמש וז תא אקווד - ש רבד ( עיתפמ ןפואב ) ןולאשה תואצות תא הטמ . ירשפא ןורתפ :
תולבוקמ תובושת תונעל הטונ םדאה הבש הדימה תא ןוחבל םתרטמש ןולאשל םייפיצפס םיטירפ תסנכה
תיתרבח . היעבה : לו רקחמה תא תרקיימו תכבסמ בורל םיטירפ תסנכה הז לע םירתוומ םיבר םירקוח ןכ .

3 . םייוסינ רקחמ םיכרעמו הדבעמ ירקחמ
םירקובמ םיאנתב יוסינל הנווכה , תויתביס לע קיסהל רשפאמש . הז ךרעמ לש ירקיעה ןייפאמה ( ןשיש ימל
תונורחאה םייתנשב )... םיצקומ םיקדבנהש אוה תילאמודנר יוסינה יאנתמ דחא לכל , תישענ זאו היצלופינמ לע
דחא ( רתוי וא ) םינתשמהמ . וא תויטנה ןיבל יוסינה יאנת ןיב יתטיש רשק ןיאש החיטבמ תילאמודנרה המשהה
יוסינה ינפל םיקדבנה לש תונוכתה ( ונעי - םייתלחתה םילדבה תלטבמ ) , התשענ וילעש הנתשמהש החיטבמ ןכלו
תואצותב םילדבהל םרגש וז אוה היצלופינמה .
הצורש רקחמל אמגוד איבמ רפסה יתביס רשק תוארהל : ש הארהש רקחמ - "stereotype threat" ( לש ששחה
ךייתשמ אוה הילא הצובקה לע שיש ילילשה פיטואירטסהמ םדא ) ןחבמב םיבוט תוחפ םיעוציבל ול םרוג . רקחמה
םיפיטואירטס ינפמ םיקדבנה לש ששחה תא לעפת ( ורפא ויה םיקדבנה - םיאקירמא , יפארגומד ןולאש ואלימ יצח
תה ובש אל יצחו םעזג תא ןמסל ושקב ) חאו " תילולימ הבישחב ןחבמ םהל ךרע כ . ןולאשה יולימש וארה תואצותה
יפארגומדה ( ששחה תא הלעהש ) ןחבמב םיבוט תוחפ םיעוציבל םרג ןכא .
תונורתי :
1 . רשפאמ יתביס רשק תנבה - המל םרוג המ .
2 . רוזחשל םינתינ ע " םירחא םירקוח י .
םיירשפא תונורסח :
1 . הללכה תייעב םייתימאה םייחה לש תובכרומל הדבעמה לש םיילירטסה םיאנתהמ . ףסונב , רבודמ בורל
םירצק םייוסינב ( הדבעמ ייוסינב דוחייב ) , ןמז ךרואל םישחרתמש םיכילהתל םיאתמ אלש ךכ .
2 . הדבעמב רוקחל ןתינ אלש תועפות שי , ףושחל הצור אל קדבנהש תוישיא תובשחמ ומכ , תישגר הבוגת וא
וציק ץחל בצמל ינ - םייתא םילוקיש ללגב הדבעמב ולאכ םיבצמ רוציל רשפא יא .
3 . demand characteristics - קדבנב הרוקמש היטה : רקחמה תרטמ תא ןיבמ קדבנה וב הרקמ , תא הנשי ןכלו
ותוגהנתה - תונמיהמבו ףקותב עגופ .
4 . ןייסנב ןרוקמש תויטה (experimenter expectancy effects) : ןייסנה , דומ אל ןפואב ע , םיקדבנל ריבעמ
תרטמ לע םיזמר / רקחמה תרעשה , הרעשהל םאתהב גהנתהל םהל םרוגש רבד . טושפ ןייסנהש בצמ םג ןכתיי
תויורשפאה חותינב וא ףוסיאב העטי .
* תונורסחל הבוגתב 344 , ש םייוסינ םיכרעמב םיכמותה םינעוט : א . ןתוא ןוחבל ירשפא יתלב טעמכש תועפות שי
הדבעמל ץוחמ ( אמגודל : תונפקות תנסרמו הליבגמ הרבחה , תיעבטה הביבסב וז הנוכת דומללו אטבל השק ןכלו .)
ב . לש םמויקל תויודע טעמ שי DC ע תועצובמש תויטהו " ןייסנה י , תא תוצרל םיסנמ םניא םיקדבנה השעמל יכו
ןייסנה , רקחמה תרעשה תא וניבה םא םג .

תונורסחהו תונורתיה םוכיס : ה תורמלש ןייצמ רפסה תונושה תושיגה ןיב םילדבה , בורל תחא השיגמ םיאצממ
ומצע ינפב רקחמ לכ לש תונורסחהו תונורתיה תא ןוחבל שיו תורחא תושיגמ םיאצממ םע דחא הנקב םילוע .
23
ףסונב , תונושה תושיגבש תונורתיה תא לצנל רשפא : ןתינ ןכו תונוש תושיגמ תורודצורפ רקחמב בלשל ןתינ
נותנ לש היצרגטניא תושעל תונוש תורודצורפמ ופסאנש םי .


םוכיס תלבט : ךרעמ גוס לכ לש תונורסחו תונורתי
ךרעמה גוס תונורתי תונורסח
case study
רקחמו
ינילק
1 . הדבעמבש תויתוכאלמה תענמנ
2 . לש תובכרומה אולמ תא רקוח
םדא יסחי - הביבס
3 . םיטרפ לש קימעמ רקחמ רשפאמ
1 . יתטיש אל תונקסמ תקסה ךילהת .
2 . תונשרפ םינותנ לש תיביטקייבוס .
3 . םינתשמ ןיב רשקה ביט לע קיסהל ןתינ אל .
םינולאש
ךרעמו
ימאתמ
1 . םינותנ לש בחר חווט רוקחל ןתינ
דחא רקחמב .
2 . םיבר םינתשמ ןיב םירשק רקוח .
3 . לודג םגדמב שמתשהל לק .
1 . רשק לע קיסהל ןתינ , יתביס רשק לע אל ךא .
2 . ימצע חוויד ינולאשב : תונמיהמ לש היעב
ףקותו .
3 . יחטש ןפואב םיטרפ רקוח .
ירקחמ
הדבעמ
ךרעמו
ייוסינ
1 . םינתשמ לע היצלופינמ רשפאמ
םייפיצפס .
2 . יביטקייבוא
3 . תויתביס לע הקסה רשפאמ .

1 . רוקחל ןתינ אלש תובר תועפותל םיאתמ אל
הדבעמב / היצלופינמ ןהילע תושעל .
2 . תלוכיב תעגופש תיתוכאלמ הביבס רצוי
םיאצממה תא לילכהל .
3 . לש היעב demand characteristics תויטהו
ןייסנב ןרוקמש .

םיילולימ םינולאשב שומיש ( ימע חוויד ינולאש )
םיבר םירקחמ , רקחמה תוטיש לכמ , ילאברו עדימב שומיש םישוע - םבצמ לע םיפתתשמה םינתונש תובושת
יגולוכיספה . םירחא תורוקמ םנמא שי ( םינפ תועבה , וכו תויגולויזיפ תובוגת ' ) , דגה בורה ךא ילאברו עדימ אוה לו .
וז החנהה - םבצמ תא תונקיידב ףקשמ םירמוא םישנאש המש - םינוויכ ינשמ תרוקיבל התכז :
1 . ייטילנא םיגולוכיספ ם / םיימאניד , עדומ אל ןפואב תונורכיזו עדימ תוועל םיגהונ ונא יכ םינעוטש .
2 . םיבר םיגולוכיספ תייוסינה השיגהמ םיכילהתל תיתימא השיג ונל ןיאש םינעוט המ ןכלו ונלש םיימינפה
םלצא הרוקש םיבשוח םהש המ יבגל םהלש הנקסמה תא הז םיחוודמ השעמל םיקדבנש .)!!!(
םיימינפ םיכילהת תמאב ףקשמ חרכהב אל ימצע חוויד יכ םיחינמ םהינש – אלש וא עדומ ןפואב םא - םה ןכלו
תונמיהמו ףקות תניחבמ יתייעב רוקמ םיימצע םיחווידב םיאור .
מועל םת , עדימ רוקמכ ימצע חוויד םילבקמש םיגולוכיספ שי - תיביטקייבוא הרוצב םתוא חתנל ןתינש , תיתטיש
תיתומכו , תרחא תיתוגהנתה הבוגת לכ ומכ . םירבד יבגל קר ןמיהמו יתימא היהי ימצע חווידש איה הנעטה
בשק םע ושענ וא םישענש / הנווכ ( "subjects can only report about things they are attending to or have
attended to") . בשק אלל השענש רבדב רכזיהל וא ריבסהל שקבתי קדבנ םא / הנווכ ( לשמל " : תא תפדעה המל
24
רצומ X ע " רצומ פ Y " , הטלחהל בשק הנפה אל ללכ אוהשכ ) , המ יבגל הנקסמ וא הרעשה היהת השעמל ותבושת
הרק תמאבש . תוריהזב םתוא םיחסנמ רשאכ יכ םינעוט םה תוביסנב תובשחתה ךותו , םילוכי ימצע חוויד ינולאש
עדימ לש בוט רוקמ תויהל .
ה גשומב קפקפל וטנ םייוסינ םיגולוכיספ רבעבש תורמל היצקפסורטניא ( םיימינפ םיכילהת לע ילולימ חוויד ) , םויכ
הז עדימב רבוגו ךלוה ןיינע שי . ע עדימ רוקמ תווהל םילוכי םיילאברו םיחווידש םכסמ רפסה יתועמשמו ריש , םא
ע לבקתהל ולכוי םישוריפו םיחוויד םתואש םידיפקמ " םירחא םירקוח י ( תונמיהמ ) תא םיפקשמ ןכא םינותנהשו
דודמל ונווכתה ותוא גשומה ( ףקות ) - רחא עדימ רוקמ לכ ומכ .
תוישיאה רקחו תוישיא תוירואית
םדוק ונייצש יפכ , םיבלושמ חרכהב תוישיאה רקחו תוישיא תוירואית הזב הז , תוביס יתשמ תאזו :
1 . ( םעפ האמ ונרכזהש :) לע םידיעמ םינותנ ולא םירידגמו הריקחל םילולסמ םיביתכמ םייטרואיתה םיגשומה
אל ולאו תוישיאה ( ןתנ רפסה " יגולורטסא לזמ " גודכ ' דיעמ אלש ןותנל . תמאב )..
2 . ( ונרכזה םגש :) ה תטיש יבגל ויתופדעהו ויתויטנ תא רקוחל הביתכמ הירואיתה רקחמ - רקחמ עצבל ךיא :
ןוסטוו ( טסירוירוויהב ) עב רקח ףידעה " ח , לופיטמ קלחכ רקחמב ןימאה דיורפ , מ םירקוח " תונוכתה תירואית "
ע רקחמ םיפידעמ " םימאתמו תויטסיטטס תוטיש י , וכו ' .
םיאבה םיאשונה תשולשב םידדצה דחא תא םילבקמ םירקוח בורל :
א . "making things happen" ( ייוסינ ) לומ "studying what has occurred" ( ימאתמ .)
ב . תויסולכוא רקח ( ייוסינ ) דדובה טרפה רקח לומ ( ינילק .)
ג . דחא טקפסא לש רקח ( םירופס םיטקפסא וא ) טרפה לש , לולכמכ ולוכ םדאה לש רקח לומ .
רמולכ , תימאתמ רקחמ תטיש רבעל ויתויטנו ויתופדעה תא רקוחל הרידגמ הירואיתה , תינילק וא תייוסינ .
* רקוחה לש םיישיא םינייפאממ םג םיעפשומ ףדעומה עדימה גוסו תפדעומה רקחמה תטיש יכ ןייצמ רפסה .
םוכיסל , םימיוסמ םינותנ יגוסלו תומיוסמ רקחמ תויגטרטסאל תונווכמ תומיוסמ תוישיא תוירואית .
דב תמיוסמ העפותל תסחייתמש הירואית " התוא רוקחל םילכה תא םג קפסת כ , יהי בורלו התוא תא רוקחל השק ה
תרחא תוישיא תירואית לש םינותנ תרזעב וא רקחמ תטיש תרזעב העפות .
רתוי הבוט השיג ןיאש ןבומכ , םהיניב םילדבהל סחייתהל שיו תונוש טושפ תושיגהש אלא .

ו תוישיא תכרעה " ג לש הרקמה ' םי "
םיישעמ םיכרצל תשמשמ בורל תוישיא תכרעה - בעל םיאתמ םדאה םאה ןוחבל תמיוסמ הדו , םידומיל לולסמל
םיוסמ לופיט ול םיאתהל םיסנמ רשאכ וא םיוסמ .
גשומב " תוישיא תכרעה " הנבהל עיגהל ןויסינל םינווכתמ בורל תללוכו הפיקמ ןווגמו בר עדימ תרזעב םישנא לש .
םינוש עדימ תורוקממ ולבקתהש תואצות ןיב םיוושמו םישמתשמ ךכ םשל . םה םישנאש איה רפסה תחנה
םיבכרומ , לש המלש הנומת קפסל הלוכי אל ןהמ תחא ףאו תוישיאה לש דחא ןפ קר תפשוח הכרעה תקינכט לכ ןכל
םדאה תוישיא .
תוישיאה תכרעהל תונוש תושיגו תוישיא תוירואית רפסמ וראתי םיאבה םיקרפה , ריבסהל הסנת ןהמ תחא לכו
םשב תומד ךירעהלו ג ' םי הטבמ תדוקנמ . יב רשקה תא ןיבנ ךכ תונושה תושיגה םאה הארנו הכרעהל הירואית ן
ג לש ותוישיא לש המוד רואית תוקפסמ ' םי .
ג ' גלוק דימלת היהשכ רקחמב ףתתשהל לחה םי ' םישישה תונשב . ינחבמו תוירואיתהמ קלח יכ ןייצמ רפסה
ךכ רחא קר וחתופ תוישיאה , ג לע וסונ םהמ קלחו ' בכעמל וילא ורזח רשאכ םי 5,20 ו - 25 רחאל הנש רקחמה
ינושארה . ג לש תוישיאל סחייתהל ןתינש ךכ ' הכורא הפוקת ךרואל םי , לכב תוירואיתה לכ ןיב תוושהל אל ךא
ןמז תדוקנ .
25

ג לש ינושאר יפרגויבוטוא רואית ' םי *( רואיתה תא יתמגרת ןכלו רפסה לכ ךרואל וזה תומדל ורזחיש החינמ ינא )
ג ' וינב דלונ אוה יכ חוויד םי - םויס רחאל קרוי הלמ " ריבס ןפואב הביחו בל תמושת לביק דליכו הינשה ע . אוה ויבא
גלוק רגוב ' בכר תונכוס ותולעבבש , םירוויעל הארקהב בדנתהל תגהונש תיב תרקע איה ומיא . ג ' עמ תא ראית םי '
כ ומיא תאו הבוטכ ויבא םע ולש םיסחיה " םירחא םישנאל םיקזח תושגר תלעב - ירמגל איה ' תבהוא השיא ' ." אוה
כבה העברא ןיבמ רו - ב ונממ הריעצ תוחא - 4 םינש , םיחא ינשו - םינש עבשו שמחב םיריעצ . םיירקיע םיאשונ
םה ולש היפרגויבב : םישנ םע תקפסמ םיסחי תכרעמל עיגה עיגהל ולש תלוכיה רסוח , החלצהב ולש ךרוצה
ןוכיתה זאמ ךכב ולש יסחיה ןולשיכהו , לוכיספב ינש ראותל ךישמהל םאה ולש תוטבלתההו להנמב וא תינילק היגו
םיקסע . הסב " םיחטיש םינוירטירקב ושמתשה םהש ןווכמ ויבגל תיבויח הכרעה שי םישנאלש שח אוה כ ,
אוה םינפבמ השעמלשכ troubled .
קרפ 3 - תימנידוכיספה הירואיתה :
תוישיאל דיורפ לש תיטילנאוכיספה השיגה
תחאו םירשעה האמב םג עודמ , וירואית לע דומלל םיליחתמשכ תוישיא ת , החתופש דיורפ לש הירואיתב םיחתופ
ה האמה ףוסב הנושארל - 19 , הלש םיינורקע דאמ םיטקפסא המכל םידגנתמ וננמז ינב םירקוח רשאו ? ךכל שי
תוביס שולש :
 ונלש תוברתב םיילאוטקלטניאה םייחה לע דיורפ לש ויתודובע לש המוצעה העפשהה - הזילנאוכיספה
ה תוברתב הבישחה לע העיפשה דחי םג תוישיאה תוירואית לכ רשאמ רתוי ברעמ . תונמואה םוחתמ םיליכשמ
חורה יעדמו , הרבחה יעדממ קר אלו , וז הבישחמ ועפשוה , תונמואב תוינאידיורפ תומת תוהזל ןתינו , הקיסומ
םיבר םיטרסו . הרבחהו םדאה עבטל עגונב תולבוקמה תוסיפתהמ המכ וצפינ דיורפ לש ויתונויער , רקיעבו
כ לשב ןתעפשה רקיע ך .
 לש היתולבגמו התמצוע תא ןובשחב תחקל ילבמ תורחא תוישיא תוירואית אלמ ןפואב ךירעהלו ןודל השק
הזילנאוכיספה - וחתופ םויכ תועודיה תוישיאה תוירואית בר , ןקלחב תוחפל , הירואיתל דגנ תבוגתכ
תיטילנאוכיספה . דב " תייה וללה תוירואיתה סיסבבש הארשהה כ ה בגמה יוהיז דיורפ לש ויתודובעב תול .
 םדאל עגונב דיורפ עבתש םייזכרמ םיגשומ , תורחא תוירואיתב הטעומ תוסחייתהל םיכוז , הירואיתל סחיב
תימנידוכיספה - רוקחל השקש תועפותו תזעונו הבחר הירואית גיצה דיורפ , ומכ : תומולח , תינימ הקושת ,
תוטועפ לש היגולוכיספהו םיימינפ םיטקילפנוק . ינ אל תמיוסמ הירואית המ הלאשל אלמ ןפואב בישהל ןת
וללה םיחנומה דחא יבגל תרמוא , ןיינעל דיורפ לש ותמורתל סחייתהל ילבמ .

תילופיטה הדובעה ךותמ החמצ תיטילנאוכיספה השיגה . הסבו ועוצקמב אפור היה דיורפ " לע לקהל הצר כ
ילאטנמהו תיזיפה םתקוצמ ת וילפוטמ לש . היעבה סיסבבש קיסהשמ ןיב םיטקילפנוק םידמוע ולש םילפוטמה לש
יילאטנמ תוחוכ ם , תשיג חתיפ אוה - תוישיאל לע , ןיב קבאמ לש רצות איה תוגהנתההש הנעטה לע תססובמ
םהיניב םישגנתמה םיפחדו םיכרצ .
תיארנ איהש יפכמ תבכרומ תויהל היושע תוגהנתההש ןעט דיורפ ךכיפל , ןפואב עינמ אטבל הלוכי הלועפ לכ יכ
שי רתסנ וא רי . אמגודל : בערה תשוחת לש ךרוצה תא קפסל הלוכי הליכא , ךרוצה לע תונעל ילמס ןפואב ליבקמבו
הבהאב . תועדומה לש תונושה תומרב תושחרתמ וללה תויגולוכיספה תויצקנופה , דב רשאכ " עדומ וניא םדאה כ
הלועפה סיסבבש תוחוכל .
הרבחהו םדאה לע דיורפ לש ותפקשה :
םיצמאמה תורמל ויצוסו תוישיא תויטהמ הייקנ הירואית חתפל - תוירוטסיה , תומת תפקשמ דיורפ לש הירואיתה
ה האמה ףוס לש הפוריאל תומיאתמש - 19 ה האמה תליחתו - 20 . לע רבגתי ןעדמש תופצל היה ןתינ ילוא דחא דצמ
26
ע הלאכ תולבגמ " תויביטקייבוא תויפצת י , ינב םילפוטמ תודוא ויה דיורפ לש ויתויפצת ךא ינוניבה דמעמה - הובג ,
ונמז תב תוברתהמ קלח םה םג ויהש .
אוה םדאהש הנעטה תחנומ תיטילנאוכיספה השיגה סיסבב היגרנא תכרעמ ( energy system ) . תומכ תמייק
היגרנא לש תלבגומ , תחא ךרדב הב םישמתשמ ונא םאו , תורחא םיכרדב שומישל הנממ תוחפ הברה תרתונש ירה .
עב תמסחנ היגרנאה םא דחא יוטיב ץור , רחא ץורע תאצומ איה יזא , ךרדב - תודגנתה תוחפ יכה שי ובש ץורע ללכ .
האנה איה תוגהנתה לכ תרטמ , התועמשמש היגרנא רורחש וא חתמ תדרוה .
ה האמה לש הקיזיפה םוחתב חתפתהש היגרנאה רומיש ןורקע םע תיבקע וז החנה - 19 , היגרנא ויפלש
הניא ךא היצמרופסנרט רובעל הלוכי דחכיהל הלוכי .
גולויזיפהמ תובר עפשוה דיורפ Bruicke ע ענומש ימכ םדאב האר רשא " היגרנאה רומיש ןורקעל םאתהב תוחוכ י .
תוגהנתהה לש יגולוכיספה םוחתל ךשמהב המגרות וז השיג .
ע ענומ םדאהש ןויערה אוה םדאה לע דיורפ לש ותפקשה לש ינש ןייפאמ " םיינימ םיטקניטסניא וא םיפחד י
ו םיינפקות . ותנעטל , הביבסהמ הדימל לש רצות םניא הלא םיפחד , עבט לש תויביטקנטסניא תונוכת םא יכ
םדאה .
תונפקותה דצל , םירוסיאו תוינימה לש יוטיב ןיב טקילפנוקהו םיינימה םיפחדה לע בר שגד םש דיורפ
םייתרבח . רפ הב תינאירוטקיוה הפוקתה תא ףקשמ תויתרבח תולבגה לע םשוהש שגדה יח דיו .
דיורפ רובע , תוברתהו הרבחה םע טקילפנוקב יוצמ האנה שפחמה םדאה . םישנא םילעופ פע " י גנועה ןורקיע
( pleasure principle ) , םישפחמ " יחלושמ םיקופיס - ןסר " םהיתוקושת לכל . תאז םע , ןכ אלמלאש היגרנאה
ב תררחושמ התייה הפידר קופיס רחא ינימ , הרבחה ידעיל תייצל תבתונמ . רפ םירצות לש בחרנ חווטש ןימאה דיו
הרבחה הבינהש םייתוברת , תויביסרגאו תוינימ תויגרנאל יוטיב םצעב םה , אטבתהל ןהמ הענמ הרבחה רשא
הרישי ךרדב .
ש ימכ תישונאה הרבחב האורש ימ שי ' תכלכלמ ' םייבויח אלה םידדצה לע דמל אוה רשאכ םימתה טרפה תא
הבש . שיג םע תבשייתמ הניא וז הסיפת דיורפ לש ות . הרבחה וליאו םיינפקותו םיינימ םיפחד םע דלונ דליה ותעדל
םהמ ענמיהל ונתוא תדמלמו םתוא תנסרמ . תוזוריונו לבס םה הזה טקילפנוקה לש הנשמה ירצותמ קלח . דיורפ
אוה תוברתה תומדקתה לש ריחמהש ןעט ישיא לבס , רשואה לש םוצמצ המשאה תשוחת לש תוקזחתהו .
רפ לש ותפקשה תוישיאה עדמ לע דיו :
דיורפ , האופרה םוחתמ עיגהש ימכ , רקחמהו הירואיתה ןיבש סחיה תא דאמ ךירעה , תורדגהב ךרוצה תא םג ומכ
םייטרואית םיגשומל תויעמשמ דח . ךרוצ שי רקחמ לש םימדקומה ויבלשבש ךכב ריכה אוה תאז םע
תיביטלוקפס היצזירואיתב .
דיורפ לש הלודגה ותמורת , ואיתה דבלמ חתיפש תטרופמהו הבחרה היר , תיעדמה תיפצתה לש הייפואב איה
איצמהש . םילפוטמ לש הזילנא לע תוססובמ ויה ויתויפצת , המודב ינילק ןחוב הרקמל ( clinical case
study ) . ונויסינב דרטומ היה אל דיורפ ת םייטילנאוכיספ תונורקע ששאל הדבעמב , וצר םיגולוכיספ רשאכ םגו
רקחמ לע ול רפסל ולש הירואיתהמ םיגשומ רוריבל וכרעש םייוסינ םי , תויפצת לע םינעשנ הלאש תונעל גהנ אוה
םרשאל תנמ לע םייאמצע םייוסינב ךרוצ ןיא ןכלו תונמיהמ .
רקחנה טרפה תודוא םיבר םיטרפ לש רישע ףוריצ תרשפאמ וזה רקחמה תטיש , תורחא רקחמ תוטישש הדימב
רשפאל ולכוי אל יאדו . ונא רשאכ ךא לש תובכרומה ןיבש רעפה תא רוכזל שי םייטילנאוכיספ םיגשומב םיקסוע
הדבעמב רקובמה יתטישה רקחמה ןיבו תינילקה תיפצתה . לש רקובמ אלה יפואה לע תעמשומ הבר תרוקיב
םהילע חוויד הב ךרדה לעו דיורפ לש ויתויפצת .
27
ה הזילנאוכיספ : תוישיא לש הירואית
הנבמ :
םילדומ ינש קפיס דיורפ ה לש הנבמה רואיתל - mind . ל עגונ ןושארה תועדומ לש תומר ל ינשהו דוקפתה תוכרעמ
ה לש - mind .
ו עדומ אלה גשומ תומר ה תועדומ
ה גשומ עדומ אל ( unconscious ) םאולמב םהילא םיעדומ ונניאש םיטביה םימייק ונלש דוקפתבש עיצמ .
תוגהנתההמ לודג קלח , הבור ילואו , אל תוחוכ ידי לע עבקנ תשדקומ ונלש תישפנה היגרנאהמ הברהו םיעדומ
םיעדומ אל תונויערל םלוה יוטיב תאיצמל , םיעדומ אל וראשייש רומשל תנמ לע תוחפל וא .
תועדומ לש תומר - תיטילנאוכיספה הירואיתה יפל , ה םייחה תא ראתל ןתינ םייכיספ הבש הדימה לש םיחנומב
תועפותל םיעדומ ונא : ה עדומ ( conscious ) תמ יי ל סח ןותנ ןמז לכב ןהילא םיעדומ ונאש תועפות , ה תת - עדומ
( preconscious ) ונלש בשקה תא ןהילא הנפנ םא ןהילא םיעדומ תויהל םילוכי ונאש תועפותל , הו אל - עדומ
( unconscious ) סחייתמ אל ונאש תועפותל - ןהילא םיעדומ תויהל םילוכי ונניאו םהילא םיעדומ , תוביסנב אלא
תודחוימ .
ןורקיע ע םיחנומ ונאש אוה הזילנאוכיספב יסיסב " קלחב םירושקה תודרחו םידחפ ינפמ ונימצע לע ןגהל ךרוצה י
ונלש תוקושתהו תובשחמהמ , עדומ אלב ןוסחאל הלא תונויער םינפמ ונא ךכב חילצהל ידכו .
עדומ אלב ריכהש ןושארה היה אל דיורפ , יטרפל הלא םינכת לש תויוכיאה תא תולגל ןושארה היה ךא םה
םינטקה , םוימויה ייחב תערכמ תובישח םהל סחיילו .
תומולח חותינ ךרד , הפ תוטילפ , תוזוריונ , תוזוכיספ , םיסקטו תונמוא תודובע , םינייפאמה תא ןיבהל הסינ דיורפ
אלה לש - עדומ . יתלב וניא רבד הבש םיילכשה םייחה לש הנוכת היה אצמ אוהש המ - ירשפא . עדומ אלה יגול וניא
( י םידוגינ םירבדה םתוא תא למסל םילוכ ) , ןמזמ םלעתמ ( וב םייקתהל םילוכי תונוש תופוקתמ םיעוריא - תינמז ) ,
מ םלעתמו בחרמ ( םיחנזנ קחרמו לדוג יסחי , םיקחורמ תומוקמו םינטק םירבד ךותל םיסנכנ םילודג םירבדש ךכ
הז דצל הז םיאצמנ .)
תומולחב רתויב הבוטה הרוצב אטבתמ עדומ אלה לש רצותה , םהב םילמס לש םלועל םיפשחנ ונא , הברה וב
תחא הלימ ךות לא םיצבוקמ תונויער , םיבר םירבד גצייל לוכי טקייבוא לש קלחו .
אלה - ינויצביטומה עדומ - אל תועפשהמ תענומ ונלש תוגהנתההמ הברהש תנעוט תיטילנאוכיספה הירואיתה -
תועדומ . תובשחמש איה הנעטה , לב םימייק םימיוסמ םיעינמו תושוחת א - תוינויצביטומ תוביסמ עדומ . רמולכ ,
יאלו באכל םורגל ועמשמ תועדומל סנכיהל םהל רשפאל - תוחונ .
תאז םע דחי , תאז עונמל וננוצר תורמל ונייח לע עיפשמ עדומ אלה ןכות , הפ תוטילפ תועצמאב , תונואת , תונבה יא
ילאנויצר אל לוכיבכ איהש תוגהנתהו ת .
יטנוולר יטילנאוכיספ רקחמ - ינ אל עדומ אלב רישי ןפואב תופצל ןת . ןויערב ךומתל תולוכיש תויאר ןנשי תאז םע
םייק אוהש . עודיכ , ולכי אל ןכל םדוקש םירבד רוכזל םילוכי הזונפיה תחת םישנא . תאזמ הרתי , םיעצבמ םה
תחת םירבד האשה יטונפיה טסופ ת ( posthypnotic suggestion ) ילבמ " תעדל " םיגהנתמ םהש עדומ ןפואב
הב ל םאת האשה ; רמולכ , יתלבו ינוצר אוה םישוע םהש המש םינימאמ םה - ב יולת ע האשה " רחא םדא י .
הדובעב ךישמהו הזונפיהה תטיש תא חנז דיורפ רשאכ תילופיט , םיעדומ ושענ םילוחש תובר םימעפ אצמ אוה
רבעב םייובח ויהש תונוצרלו תונורכיזל . תובורק םיתעל , ושגרל תורושק ויה הלאכ תוילגת םיבאוכ ת . תויפצת
ונורכיז ליכמ עדומ אלהש דבלב וז אלש הבשחמל דיורפ תא ואיבה הלא ת עדומהמ קלח םניאש תולאשמו , םג אלא
ןווכמב םשל םיקחדומ םהש .
תוייוסינ תויארל רשאב המ ? ה תונשב - 60 הו - 70 אלה הסיפתב ייוסינה רקחמה דקמתה - הנוכש המב וא תעדומ
תועדומ אלל הסיפת ( perception without awarness ) . םויכ , םשב העודי העפותה תת וא תיפיס תת הסיפת
28
תיתרכה ( subliminal perception ) - הלא םירקמב תריציל תשרדנה המרל תחתמ תאצמנה המרב גצומ יוריגה
וילא תועדומה . ןפואב םהל וגצוהש ףא לע םייוריגמ םיעפשומ תויהל םייושע םישנא יכ םיארמה םיאצממ םנשי
ש הזכ תועדומל ועיגה אל . אמגודל , בקל וארה םדקומ רקחמב ' תומדב םיבצועמה ץע יפנע לש תנומת םיקדבנ
זוורב . בק ' זוורבה תרוצ אלל הנומתה התוא תא התאר תפסונ . בקה יתשל הגצוה הנומתה ' ךכ ההובג תוריהמב
וארנ ישוקב םיטרפהש . עבט תנומת ןיימדלו םהיניע םוצעל ושקבתה םיקדבנה ןכמ רחאל , ראתלו התוא רייצל
םיטרפה תא תילולימ . ויה םיטרפה הב הנומת ורייצ םיקדבנה זוורבה תנומת תא התארש הצובקב יכ אצמנ
םיזוורבל רתוי םירושק : םימ , תוצונ , םירופיצ , וכו םיזוורב ' . תינושארה הנומתב ואר המ ולאשנשכ תאז תמועל
זוורב וארש וחוויד אל םה , רוצ הב שיש םהל ורמאשכ םגו תאז תוהזל ושקתה םה זוורב ת .
רמולכ , םיקדבנה לש ןוימדהו תובשחמה לע עיפשה עדומ ןפואב ספתנ אלש יוריגה .
םיינויצביטומ וא םיימנידוכיספ תוחוכ םיברועמ ךילהתב יכ תזמרמ הניא שחרתמ הז ךילהתש הדבועה .
םילאוששכ תויאר שי םא הרוקש המ ןכא הזש ןכתייש , קחמ יווק ינש ןייצל ןתינ םייטנוולר ר :
תיתסיפת הנגה ( perceptual defense ) - ה רושק ה ב ש ךכ הוולמש הדרחה ינפמ ןנוגתמ םדאה ה תא הרכה יוריגב
םייאמ . ( אמגודל : סנוא ומכ תישגר תועמשמ םע םילימ דצל תוילרטינ םילימ םיקדבנל וגצוה וב רקחמב , הצורפ
וכו ,' ההובג תוריהמב , וררוע תמר ורצי הלא םייוריגש אצמנ ההובג ת , םייוריגל סחיב רתוי ךורא הבוגת ןמז ושרדו
םיילרטינה . םילוכי םישנא רמולכ , תועדומל ץוחמ , םימיוסמ םיישגר םייוריג תוחדלו תיביטקלס הרוצב ביגהל .)
תת היצביטקא - תיתרכה ( subliminal psychodynamic activation ) - הסנמ רקוחה הב תירקחמ הרודצורפ
יאצמנה תונוצר תורגל ל ילבמ הרכהה תתב ם םיעדומל םכפה . ע השענ הז ברל " תונוצרל םירושקה םייוריג תגצה י
הדרח יררועמ וא םימייאמ . דאמ רצק ןמז קרפל הריהמ הרוצב םיגצומ םייוריגה , ידכ יטרואית ןפואב קיפסמש
עדומ אלה ןוצרה תא תורגל , עדומ ןפואב ההוזיש ידכמ רצק ךא ( . הזה םוחתב ךרענש רקחמב , נ ןכות יכ אצמ
םיעדומ םיכילהתב תוערפהל איבמ תיתרכה תת המרב גצומה ררועמ וא גיאדמ , ןורכיז ומכ , תועדומ תריצי אלל
הערפהה תביסל .)
הליכא תוערפה םוחתב רקחממ איה תיתרכה תת היצביטקאב שומישל תפסונ אמגוד . השיגה תחנהמ אצי רקחמה
לנאוכיספה ' מעתמ הליכא תוערפה ילעבש ךכל רשאב הנזה לש רשקהב השיטנו ןדבוא לש תושוחת םע םית . ןכל
טקילפנוקה םא םירקרק רתוי תליכא תרוצב ףילחת ואצמי הליכא תוערפהמ תולבוסהש התיה רקחמה תרעשה
ע הרוגי םהלש " רסמה י " Mama is leaving me " יתרכה תת ןפואב גצויש . בקש אצמנ ןכאו ' הליכאה תערפה
כ םירקרק תליכא רתויב הביגה ךכ גצוה הזה רסמהש , בק רשאמ ' תרוקיבה . םירקרק תליכא רתוי התפצנ ןכ ומכ
יתרכה תת ןפואב אלש הצובק התואל גצוה רסמה רשאכ רשאמ הז בצמב . יוריג לש היצאירוב םג רזחוש רקחמה
יתנומת .
ל רשאב רקחמה תא םיאורה שי תיתסיפת הנגה ו ל היצביטקא תיתרכה תת יארכ ה תובישחל תכתוח תייוסינ ם לש
םיינויצביטומ םיימנידוכיספ תוחוכ , ש המ תעיבקב " ידיב דקפומ " וא " ךותב רמשנ " אלה - עדומ . תאז םע םייוסינה
לע הבר תרוקיבל וכז עקר יגולודותמ , ואצמנש םיטקפאה תא רזחשל ישוק היהו .
אלה גשומ לש יחכונה דמעמה - עדומ . כ מכ םוי םיגולוכיספה לכ טע , םירחאו םיאקיטילנאוכיספ , סי ומיכ
אל םיכילהתש - ש המ לע םתעפשהב םיבושח םה םיעדומ וניתארקל דמוע םישיגרמ ונאש המו . ןמזב וב , תודוקנ שי
אלה דוקפתה לש תונורקעה ביבס תונוש טבמ - עדומ , אלה לש ןכותה - אלה לש םיינויצביטומה םיטביההו עדומ -
עדומ . ביטינגוקה עדומ אלהו יטילנאוכיספה עדומ אלה ןיב םיניחבמ םויכ י :
וניארש יפכ , תיטילנאוכיספה הפקשהה אלה יבגל - אלה יפואה תא השיגדמ עדומ - אלה דוקפת לש ילנויצר עדומ .
ךכל ףסונב , אלה לש ןכותה עדומ רושק , םיאקיטילנא תעדל , תובשחמל רקיעב , םיינימ םיעינמו תושגר
םייביסרגאו . םויסל , אלב אצמנש המש םישיגדמ םיאקיטילנא - וביסמ םש אצמנ עדומ תוינויצביטומ ת , םינכתו
תימוימוי תוגהנתה לע תינויצביטומ העפשה םיליעפמ ולא . תאז תמועל , יפל תיביטינגוקה השיגה אלל - ןיא עדומ
אל םיכילהת ןיב יתוכיא יסיסב לדבה - םיעדומ םיכילהתל םיעדומ : אל םיכילהת - תויהל םילוכי םיעדומ
29
םייטנגילטניא , םיינויגה יילאנויצרו ם להת ומכ קוידב םיעדומ םיכי . תינש , ונשי ןווגמ לש לודג םייושעש םינכת
אל תויהל - םיעדומ , םייביסרגאו םיינימ םינכתל תדחוימ תובישח אלל . ןכ ומכ , השיגדמ הניא תיביטינגוקה השיגה
םיינויצביטומ םימרוג : אל ןה תויצינגוק - יאש ינפמ תועדומ - תעדומה המרב ןתוא דבעל רשפא , ועיגה אלש ינפמ
מל םלועמ ל וכפה ןהש ינפמ וא תועדו ידמ רתויו תויטמוטוא תויתרגש .
תופקשהה יתש יפ לע עדומ אלה :
יטילנאוכיספה עדומ אלה יביטינגוקה עדומ אלה
ןויגהה ירסחו םיילנויצר אל םיכילהת לע שגד .
םייטנגלטניא תויהל םילוכי עדומ אלבש םיכילהתה ,
םיעדומ םיכילהת ומכ םיילנויצרו םייגול .
ןכותה תולאשמו םיעינמ שיגדמ תובשחמ שיגדמ ןכותה .
תויביסרגאו תוינימ תובשחמו םיעינמ לע שגד . ןימו תונפקותב חרכהב םירושק םניאש םינכת ןווגמ
עדומ אלה דוקפתב םיינויצביטומ םיטביה לע שגד .
אלה דוקפתב םיינויצביטומ םניאש םיטביה לע שגד
עדומ .

םוכיסל , ה תובישחב הרכהה ףא לע עדומ אלהמ תורזגנה תועפות , רקחמ הדשל ךפה עדומ אלה רקחש ףא לעו
ירקיע , םיבר םירקוח ברקב קפסב תלטומ עדומ אלל רשאב תיטילנאוכיספה השיגה לש תידוחייה הפקשהה .
דיאה , וגארפוסהו וגאה
רתוי ינבמ לדומ חתיפ דיורפ אוכיספל ילמרופ הזילנ , ןייפאמה 3 תוינבמ תויושי : דיאה , הו וגאה וגארפוס . דחא לכ
סחייתמ םהמ לש םינוש םיטביהל ה ישונא דוקפת .
דיאה ( Id ) םמע דלונ םדאהש םיפחדה תא ללוכו םיפחדה תייגרנא לכל רוקמה תא גציימ . דוקפת רובע היגרנאה
תוומהו םייחה לש םיטקניטסניאב רוקמב הצוענ טרפה , םיינימהו םימילאה םיפחדהו , דיאהמ קלח םיווהמה .
ודוקפתב , ש תושגרתהה תא ררחשל דיאה ףאו , אלל ויכרצ לש ידיימ קופיסל םדאה תא ףחודו היגרנאהו חתמה
תויתרבח תולבגמב תובשחתה . ל םאתהב לעופ דיאה גנועה ןורקע ( pleasure principle ) – גנועה שופיח
וענמיהו ת באכמ . גנועה רומישל תויגטרטסא ןונכתב קסוע אלו ילטוטו ידיימ רורחש שפחמ דיאה . ה ןייפאתמ או
קנופמ דלי לש תונוכתב : קפוסי ונוצרש הצור אוה , וב הצור אוהש םוקמבו ןמזב וב . לוכסת לובסל לוכי וניא דיאה
תובכעמ ישפוח וניהו . ע וא תועצמאב וא ליעפ ןפואב קופיס שפחל לוכיו תואיצמב בשחתמ וניא אוה " ךכ י
ול לחייש המ תא גישהש ןיימדמש . כי קופיסה תודוא היזטנפ ישממ קופיס ומכ הדימ התואב הבוט תויהל הלו .
ןויגה לכ ללושמ וניה דיאה , םיכרע , תוביס , ינעבות וניהו רסומ וא , יביסלופמיא , ילנויצר אל , יתרבח אל , יכונא
ןתנהנו .
וגארפוסה ( Superego ) דוקפתה לש תירסומה עורזה תא גציימו דיאל טלחומ דוגינב דמוע . תא ליכמ אוה
ילא םילאידיאה םישנועה תאו םיפאוש ונא םה ( המשא ) , םירפומ םייתא םידוק רשאכ םיפצמ ונא םהל . וגארפוסה
םאתהב תוגהנתהה לע הטילש םשל דקפתמו ינוציחה יתרבחה םלועה לש םיירסומה םיקוחל ימינפה גוצייה אוה
הלא םיקוחל . ע תאז השוע אוה " תוגהנתה רובע םילומגת תעצה י " הבוט ( " הוואג , ימצע תבהא ) רובע םישנועו
תוגהנתה " הער ( " המשא , תותיחנ תושגר .) ה וגא רפוס תיביטימירפ דואמ המרב דקפתל יושע , לגוסמ תויהל אלו
תואיצמה תא ןוחבל – רמולכ , תונשל םישעמ תוביסנל םאתהב . הלאכ םירקמב , ןיב ןיחבהל לגוסמ וניא םדאה
והשמ לע הבשחממ האצותכ המשא תשגרה וא םישעמ תובשחמ , םג הלועפל הליבוה אל וז הבשחמ םא . רבעמ
ךכל , לש םיטופיש ידי לע החנומ טרפה " ןבל וא רוחש " , " םולכ אל וא לכה " עו " תומלשה שופיח י . םזגומ שומיש
ומכ םילימב בוט , ער , טופיש , טפשמ השקונ וגארפוס לע דיעמ . שימגו ןיבמ םג תויהל לוכי וגא רפוסה ךא . לשמל
לגוסמ תויהל םילוכי םישנא םיער םישעמ לע םירחאל וא םמצעל חולסל םי , וא הנואת לש האצות םניה הלא םא
31
ףירח ץחל תחת ושענ . תוחתפתהה ךלהמב , אל םירבדה תא תוארלו ולא תובושח תונחבה תושעל םידמל םידליה
לש םיגשומב קר " םולכ אל וא לכה " , " קדוצ אל וא קדוצ ."
וגאה ( Ego ) - רפוסהו גנוע רחא שפחמ דיאהש דועב תומלשל עיגהל ףאוש וגא , תואיצמה רחא שפחמ וגאה . דיקפת
וגאה ה לש תונוצרה תא קפסלו אטבל אוה דיא ל םאתהב םירבד ינש :
1 ) תואיצמב תומייקה תולבגמו תויונמדזה . 2 ) וגארפוסה תושירד .
יפל לעופ וגאה תואיצמה ןורקיע ( reality principle ) - ןמזה דע החדנ םיטקניטסניאה קופיס תואיצמב והשמ וב
תוילילש תוביסנו באכ םומינימב ילמיסקמ גנוע גישהל רשפאמ . ותגשהל ילמיטפואה ןמזה דע החדנ גנועה רמולכ .
םסחיהל הלוכי דיאה לש היגרנאה וגארפוסהו תואיצמה תושירדל םאתהב , וא םירחא םינוויכל תינפומ תויהל
הגרדהב ררחתשהל . גנועה ןורקיעל דוגינ ךכב ןיא , אלא ולש תינמז הייהשה טושפ . אה וג הפיאש ןיב ןיחבהל לגוסמ
היזטנפל , תורשפו םיחתמ לובסל , וניה הנתשמ םע ה ןמז . ךכיפל , םירושיכ לש תוחתפתהה תא אטבמ אוה
םייביטינגוקו םייתסיפת , םיבכרומ רתוי םיחנומב בושחל תלוכיהו .
וא תוטלחה לבקמש ימכ עמשיהל יושע וגאהש ףא לע " לעופל איצומה " תוישיאה לש , םיחנומב וילע בשח דיורפ
וזכ הרופאטממ עמתשמהמ רתוי םישלח . הז םוקמב , סוס בג לע רהודה בכורכ וגאה תא הגיצמ תיזכרמ הרופאטמ
יארפ ( דיאה .) ותוא ןווכל הסנמ בכורהו היגרנאה תא קפסמ סוסה , ךכב םייתסי הז רתוי הקזח היחהש לככ ךא
הצפח איהש םוקמל עיגתש .
םוכיסל , ע " דיורפ פ , ינויגה וניה וגאה , לאנויצר י חתמ לובסל לגוסמו . וילעב תשולש תטילשל ןותנ אוה – דיאה ,
תואיצמה םלועהו וגארפוסה .

םיגשומה : עדומ , עדומ אל , וגא , בר קוידב םירדגומ דימת אלו םייטקרטסבא םה וגארפוסו דיא , הנשי ןכ ומכ
ה םע ולחש םייגשומ םייונישל רשאב תוריהב רסוח הירואיתה תוחתפת . קר יהוזש רוכזל שי הנותחתה הרושב
ישפנה דוקפתה לש הגשמה . לע םיזמור רשא םיינבמ םיחנומב תוגשמומ רשא תישונאה תוגהנתהב תונוכת ןה הלא
ךילהת .

ילהת ך :
תוומה טקניטסניאו םייחה טקניטסניא
ע " הירואיתה פ , גה ךותב תושגרתה יבצמב יוצמ תיכיספה היגרנאה לכ רוקמ תיחפהלו אטבתהל ךרד םישפחמה ףו
חתמה תא . םיענמנ יתלבו םיעובק תוחוכ םיגציימו םיפחד וא םיטקניטסניא םייורק הלא םיבצמ . םאתהב
וגאב םינוש םיטקניטסניא יגוס םימייק ויה הירואיתה לש תמדקומ טבמ תדוקנל : םירושקה םיטקניטסניא
רושקה םיינימ םיטקניטסניאו ימצעה רומישל תויטנל ישונאה ןימה רומישל תויטנל םי . טבמה תדוקנל םאתהב
הירואיתה לש תרחואמה , םימייק 2 םיפחד יגוס : 1 . םייחה טקניטסניא ( life instinct ) תא ןה ללוכה
וגאה לש םימדקומה םיטקניטסניא תאו םיינימה םיטקניטסניאה . היורק םייחה ףחד לש היגרנאה ודיביל
( libido ) . ; 2 . תוומה טקניטסניא ( death instinct ) – א בצמל רוזחל וא תומל םזינגרואה תנווכ תא ללוכה - ינגרוא .
הירואיתב תקולחמב תויונשה תודוקנה תחא תא הווהמ אוה . לש היגולויבהמ תונויער םע יבקע ןויערהתאז תורמל
ה האמה - 19 םישנא לע תויפצת םעו . לזמה ערל , ע ישפנ לבסמ וטלמנםיבר " תודבאתה י . דיורפ תאזמ הרתי שיגרה
ע רחאה רבעל ימצעב תודקמתהמ הנפומ תוומה טקניטסניא תובר םימעפש " תומילא תולועפ י . תיברמ
םיינפקות םיטקניטסניא לע תאז םוקמב םירבדמ םיגולוכיספה ( aggressive instincts .) םיטקניטסניאה ןה
דיאה לש םיקלחכ םיבשחנ םיינימה םיטקניטסניאה ןהו םימילאה .
31
קפתה לש הקימנידה דו
גנועו קופיס תגשה ו םיחתמ לש תידיימ התחפהל םינווכמ םיטקניטסניאה . עבל דוגינב " רתוי םייביטימירפ ח , ינב
יוטיב ידיל םיאבש ינפל םהלש םיפחדה תא תונשל םילגוסמ םדא . וא קפסל םכרדב הזמ הז םילדבנ םישנא ןכ ומכ
םהלש םיטקניטסניאה תא תונשל , תוישיאל תוידוחיי קינעמש המ .
ה םיפחד םילוכי םדאה לש , ינמז ןפואב תוחפל , יוטיב ידיל אובלמ םסחיהל , אטבתהל וא הנוש ךרדב אטבתהל
יוניש אלל . ינימ ףחדל יוטיב תויהל הלוכי הביח אמגודל , ינפקות ףחדל יוטיב תויהל הלוכי תויניצו . םג ירשפא
ל ירוקמה טקייבואהמ קתוי וא הנתשי טקניטסניאה לש קופיסה טקייבואש רחא טקייבוא . םא תבהא אמגודל
ותשיאל תקתומ תויהל הלוכי הנבל , ןבה לש ובלכ וא וידלי . ינשה םע דחא בלתשהלו הרוצ תונשל םילוכי םיפחד ,
לשמל לובטופ ךכ , דחי םג םיינפקותו םיינימ םיפחד תרשל לוכי . ליזנה םייפוא , לש שימגהו הנתשמה
יתמ הירואיתה דציכ ריבסהל לוכי םיטקניטסניאה סיסב לע תויוגהנתה לש הלדנ יתלב ןווגמל תסחי 2 םיפחד
דבלב .

ה " קחשמ " םיטקניטסניאה לש בוכיעו יוטיב ןיב ידדהה בצעמ הירואיתה לש םיימנידה םיטביהל תודוסיה תא .
היגרנא תאצוה שרוד הזש ןוויכמ , םיממעושמו םיפייע םישח םיפחדה לש בוכיעל ץמאמ םישידקמה םישנא . גשומ
אוה חתפמה הדרחה . תיטילנאוכיספ הירואיתב , תבאוכ תישגר היווח איה הדרח ה םדאל הנכס וא םויא תפקשמ .
דחפל דוגינב , ינוציח יוריג והשזיאל שחש חתמה תא סחייל לוכי אל םדאה וב בצמ איה הדרח . יתש ויה דיורפל
הדרח יבגל תוירואית . הנושארה הירואיתב , רוצע םיינימ םיפחד לש האצותל הבשחנ הדרח םי – יוקל ודיביל
dammed up libido . תרחואמה הירואיתב , אל האבו תשמשממ הנכסל ןמיסכ לעפש באוכ שגר הפקיש הדרחה וג .
הז בצמב , ה הדרח , וגאה לש דוקפת איהש , א הריהזמ ו ת ו לע הנכסה ינפמ - ביגהל לכויש תנמ .
וארט הווח םדאה תמיוסמ הדוקנבש תנעוט הדרח יבגל תיטילנאוכיספה הירואיתה המ , קזנ וא העיגפ לש הרקמ .
הרזח תפקשמ הדרחה תרעזוממ תמדקומה תיטמוארטה היווחה לש . הדרח תסחוימ תמדקומ הנכסל הווהב .
רכזיהל אל וא רכזיהל היושע תמדקומה המוארטה . םיינבמ םיחנומב , ךותמ תחתפתמ הדרחהש אוה ןעטנש המ
ב םיטקניטסניאה לש הפיחדה ןיב טקילפנוק דיא ב םויאה ןיבל ה לש שנוע וגארפוס : רמוא דיאה " : תא הצור ינא
הז " , רמוא וגארפוסה " ארונ המכ " , ביגמ ומכ וגאהו " דחופ ינא ."

הנגה ינונגנמו הדרח :
ןמז ךרואל התוא לובסל םילוכי אל ונאש ךכ ידכ דע ביאכמ בצמ איה הדרח . ןמזה לכ דרחיהל אלש םיחילצמ ונא
ע " נמ ןפואב ונימצע לע םיניגמ ונאש ךכ י הדרח תוררועמ תובשחמ ינפמ ילאט .
םיחתפמ םישנא הנגה ינונגנמ הדרח דגנכ . עדומ אל ןפואב , הלו תואיצמה תא תוועל םיכרד םיחתפמ ונא קיחר
תועדומהמ תושוחת , הדרח שוחנ אלש ךכ . יפחד םע דדומתהל וגאה לש םייגטרטסא םיצמאמ םה הלא תונגה
תיתרבח םילבוקמ םניאש דיאה .
 השחכה ( denial ) – םיטושפה םינונגנמה דחא , תעדומה ותבשחמב וב , לש המויק שיחכמ םדאה
תיתרבח תלבוקמ אל וא תיתמוארט הדבוע . הביאכמ תינוציח וא תימינפ תואיצמ שיחכמ טרפה .
דב תיארנ תואיצמה לש השחכה " םויא לש ףקיהבו םויקב ריכהלמ ענמיהל םיסנמ רשאכ כ .
תואיצמה תשחכה תירוק א םישנא רשאכ םג ש םיחינמ וא םירמו " הרקי אל הז יל " , תורורב תוחכוה תורמל
תברקתמה הנכסל .
תדיער ומכ ויפצ יתלבעוריא םע םידדומתמ םישנא וב ןפואב הרושק תואיצמה תשחכה לש תרחא הרוצ
המדא . תנשב 1983 ב סנכתה UCLA תודיער לשב הטיסרבינואב םינבמה תועיגפב ןודל ידכ םיחמומ לש לנאפ
תויופצה המדאה הינרופילק םורדב . ודל םיעדומ ויהש םישנא הברה םגדש רקחמב " היופצה הנכסלו ח , אצמנ
ודה תונקסמב קפס םיליטמו בצמה תרמוחל םישחכתמ הרומח העיגפל םידעומה םינבמב םישנאש " רשאמ רתוי ח
32
רתוי םישדחה םיניינבב םיאצמנש םיקדבנ . םישנאש העיצמ רקחמה תאצות עוריא לש הנכסב םייוצמה
טק ילפורטס , רתויב הריבס ותושחרתהש , עודי וניא ולש ןומזתה ךא , ךרד הזה םויאה םע דדומתהל םייושע
לש השחכה וא תומלעתה תרמוח בצמה .
יללכ ןפואב , הדרחה תתחפהב םיישומיש תויהל םייושע הנגהה ינונגנמש תורמלש םיחינמ םיאקיטילנאוכיספ , םה
םדאה תא םיקיחרמ םהש ךכב םייביטפדא םניא תואיצמהמ . יסיסב ךרוצ איה תיתואיצמ היצטניירוא םתסיפתל
לגתסמ דוקפתל ךרע לעב תויהל לוכי תואיצמה לש תוויעש ךכב קפס םיליטמ םהו תישפנ תואירב לש םויקל .
תאז םע , תוסיפתו תוילשאש םינעוטה םיגולוכיספ שי - תויבויח ימצע , לע וא השחכה לע תובר םימעפ תוססובמה
ה לש המוד תוויע תואיצמ , תויהל טלחהב תויושע תובצעמ תויביטפדאו . אמגודל , ימצעה תודוא תויבויח תוילשא
תישפנה תואירבה םע ביטיהל תויושע דיתעה לעו םיעוריאב טולשל תלוכיה וא .
תוויעה לש ףקיהב םילדבהב ןומט תושיגב לדבהל רוקמה , שחרתמ אוה ןהב תוביסנהו לחלחמ אוה המכ .
תסיפתו השחכה - שע ימצע וא הדרח לש ףטשמ ענמיהל םדאל עייסלו תישגר המוארטמ תינמז הלקה קפסל תויו
ןואכיד . יתלב איה הלועפ רשאכ תיביטפדא תויהל היושע השחכה - תירשפא , לוכי אלש בצמב יוצמ םדא רשאכ ומכ
תונתשהל ( לשמל , תינפוס הלחמ .) אסיג ךדיאמ , םדאהמ תענומ איה רשאכ תיביטפדא הניא טלחהב השחכהה
נל תונוב תולועפב טוק , תא לבקלו הלחמ לש ותואל תוניצרב סחייתהל םדאהמ תענומ השחכהה רשאכ ומכ
םיאתמה לופיטה .
 הכלשה ( projection ) – יסחי ןפואב יביטימירפ הנגה ןונגנמ אוה םג . הכלשהב , אלו ימינפש המ לבוקמ
ינוציחכ הארנו הצוחה ךלשומ . ע " םירחא לע ןתכלשה י , פמ םיננוגתמ םישנא תוילילשה םהיתונוכתב הרכהה ינ .
תובשחמ םירחאל סחיימ טרפה , תושגר , ולצא םימייקה םימייאמו םילבוקמ יתלב םיפחד וא תולאשמ . אמגודל ,
ימצעה לש תוניועב ריכהל םוקמב , ויפלכ םיניועכ םירחאה תא האור םדאה . רשאב קר תשמשמ הנגהכ הכלשה
םייפיצפס םינייפאמל , יבו םימיוסמ םיאנת תחת םייפיצפס םירחאל סח .
 דודיב ( isolation ) – דדובל וא ןורכיזב םיעוריא דדובל איה םויאו הדרח םע דדומתהל תפסונ ךרד
מ תושגר ה ן ןכות וא ףחדה לש ןורכיזה ביאכמה . ב דודיב , ףחדה , ה וא הבשחמה לא הסינכל םימסחנ םניא השעמ
תועדומה , מסחנ ךא םי תוא הוולמה שגרהמ ם ןפואב לאמרונ י . ודל אמג , וא הבשחמה תא תווחל הלוכי םא
הנב תא תקנוח איהש היזטנפה , סעכ תשוחתב הוולי הזש ילבמ .
איה דודיב לש ןונגנמב שומיש לש האצותה היצזילאוטקלטניא , השוחתו שגר לע אלו הבשחמ לע רתי שגד , ו יפ ת חו
לש תויגול תוירוגטק . לוציפ רובעל םייושע םימייקה תושגרה הלא םירקמב , מב ומכ םידירפמה םירבג לש םירק
תוירוגטק יתשל םישנ : ןהב םיבהואמ םניא ךא ןימ יסחי םימייקמ םה ןמעש הלא , ךא םיבהואמ םה ןהבש הלאו
ןימ יסחי ןמע םימייקמ םניא ( . הצורפ ךיבסת - הנודמ Madonna-whore complex .) דודיבב םישמתשמה םישנא ,
אבה הנגהה ןונגנמב תובורק םיתיעל םג םישמתשמ :
 ndoing U – תמייוסמ הלאשמ וא השעמ ןיימודמ ןפואב לטבמ טרפה ( הדרח םע םירשוקמה ) ידי לע
תרחא הלאשמ יולימ וא רחא השעמ עוציב . ףחד שי םדאלש םייביסלופמוק םישעמב יוטיב ידיל אב הז ןונגנמ
םמייקל ענמנ יתלב . לשמל , תינשנו תרזוח הקידב ידי לע תודבאתה לש היזטנפ תא לטבמ טרפה זגה ירגוס לש
תיבב . םייתד םיסקט עוציב איה תרחא אמגוד .
ינשה השעמה ומכ " לטבמ " וא " ספאמ " ןושארה תא , שחרתה אל וליאכש הזכ ןפואב .
 הבוגת ךופיה ( reaction formation ) - הרכה ידי לע יוצר יתלב ףחד לש יוטיב ינפמ ןנוגתמ טרפה
לש יוטיבו ונממ ךפהה . רכינ הז הנגה ןונגנמ השקונ הניה תיתרבח הניחבמ היוצרה תוגהנתה רשאכ ןיעל ,
תמלוה אלו תמזגומ . םירחא תושגרב תודוהל לוכי וניא ןונגנמב שמתשמה םדאה , לא תוסחייתמש תוהמא ומכ
ןהידלי יפלכ תוניוע ל יוטיב םוש עדומ ןפואב רשפאל תולוכי אלו רתי תנגהב ןהידלי . רקיעב הפצנ הבוגת ךופיה
33
ק תונגהה רשאכ תוסרו , וירוהב הרויש תפומל ןב ומכ , םדאשכ וא " בובזב עגפי אלש " גרה עסמל אצוי . המוד ןיינע
םיעשפ םיעצבמש םיטפוש לע םיחוויד םה , תמלוה יתלב תינימ תוגהנתהב קלח וחקלש םיקודא םייתד וא .
 היצזילנויצר ( rationalization ) - ו בכרומ ןונגנמ " רגוב " יטימירפ םינונגנמל סחיב רתוי ומכ םייב
השחכה . התשענש הלועפ וא הבשחמ לש המויק שיחכמ טושפ וניא םדאה היצזילנויצארב , המויקב ריכמ אלא
הסיסבבש עינמה תא ותסיפתב תוועמ ךא .
תלבוקמו תקדצומ תיארנ איהש ךכ שדחמ תשרופמ תוגהנתהה . תורחא םילימב , םיקודיצ בצעמ וגאה
רגנש תלבוקמ אל הלועפ ריבסהל םיילנויצאר דיאה לש םיילנויצאר אל םיפחדמ םצעב תמ . תתל לוכי טרפה ךכ
רוסאהו ןכוסמה ףחדל יוטיב , וגארפוסה לש ודצמ יוניג אלל . תישונאה הרבחב תועווזהמ לודג קלח םצעב ךכ
ושענ " הבהאה םשב : " הבהא לע ריהצמ ודועב ןויע תויהל לוכי טרפה היצזילנויצרה לש ןונגנמה תועצמאב ,
רסומ יתלב תויהל רסומה רחא ףדרמב י .
 ןודיע ( sublimation ) – ןונגנמ והז הדרחמ ישפוח ןפואב ףחד תעבהל שמשמש ףסונ , רתוי בכרומ אוה
הבר תיתרבח תועמשמ לעבו יסחי ןפואב . תמ קופיסה לש ירוקמה טקייבואה רבעל לעו הנוילע תיתרבח הרטמ ,
קיחרמה ה טקניטסניאה לש רישי יוטיבמ םדאה תא . ה תא לעתמ טרפה תרצוי תיתרבח תוליעפל רוסאה ףחד
הרבחב תלבוקמה הליעומו . רמולכ , םירחאה הנגהה ינונגנמל דוגינב , ענמנ ףחדה יוטיב םהב , ןודיעב , ףחדה
רתוי ליעומו שדח ץורע לא לעותמ . םירחא םינונגנמל דוגינב , םשל תיכיספ היגרנא עיקשהל בייח וניא וגאה
ףחדה רורחש תעינמ . ציה תא שריפ דיורפ הנדומ הרי ( ושי לש ומיא םירמ ) צניו הד לש ' ותהימכ לש לועיתכ י
ומיאל ויעוגעגו . חתנמ תויהל הריחבה , הכומנ המרל םיינפקות םיפחד לש לועית גצייל הלוכי ףרגאתמ וא בצק
רתוי . תומילאו תוינימ תויגרנא ןדעל טרפה תלוכיב הנומט היצזיליוויצה תיצמת ןימאה דיורפ .
 הקחדה ( repression ) – ירקיעהו ינושארה הנגהה ןונגנמ הבשחמ קיחדמ טרפה וב , וא ןויער
עדומהמ הלאשמ . םירמוא ונאש וליאכ הז " םירכוז אל וא םיעדוי אל ונאש המ , ונב עוגפל לוכי אל ."
תא קיזחהל ידכב תידימת היגרנא תעקשה שרודהו םירחא הנגה ינונגנמ סיסבב דמועה הנגהה ןונגנמ והז
םינכוסמה םינכתה עדומל ץוחמ . ונורכיז לא השיגה תא הליבגמ הקחדהה ת תוילילש תוישגר תויווחו . םימייק
יתקחדה ןונגסב םינייפואמה םישנא . ילילש ישגר ךרע תולעב תויווח לש טועימ לע םיחוודמ הלא םיטרפ
תויפיטוארטס תוישגר תובוגתב םינייפואמו . ריחמ שי הז ןיעמ ןונגסל תאז םע – רתוי םישיגר םה תולחמו ץחלל
ךכל תורושקה תונוש . ונורכיזה תלאש התלע הז הנגה ןונגנמל רשקב ת וא םירזחושמה
םייתימאה תונורכזה – םישנא הב העפות תמייק " םירכזנ " וקיחדה התואו םתודליב ורבעש תוללעתהב
םינשה ךלהמב . אש לש ירפ םתויהל וא םייתימא הלא תונורכז לש םתויהל תקצומ היאר ןיא םויה דע תול
םילפטמה דצמ תוחנמ .
תוחתפתהו הלידג :
תיטילנאוכיספה השיגב תוחתפתהה לש הירואיתל םייזכרמ םיטביה ינש םימייק . רבוע טרפהש רמוא ןושארה
תוחתפתה לש םיבלש ךרד . תרחואמה תוגהנתהה לכ רובע םימדקומה םיעוריאה תובישח תא שיגדמ ינשה .
רתויב תכל תקיחרמה תיטילנאוכיספה הדמעה תרחואמה תוישיאה לש רתויב םייתועמשמה םיטביהה לכש ןעטת
תונושארה םייחה תונש שמחב ועבקנ . םייתוחתפתה םיבלש ךרד םדקתמ טרפהש אוה ןושארה .
הבישחה יכילהת תוחתפתה :
הבישחה יכילהת תוחתפתהל רשאב , הבשחמ יכילהתל םיינושאר הבשחמ יכילהתמ רבעמב תדקמתמ הירואיתה
םיינשמ .
יכילהת םיינושאר הבישח , םיירקיע ( primary process thinking ) – תואיצמה הב עדומ אלה לש הפשה םה
תונחבומ ןניא היזטנפהו . תומולחב יוטיב ידיל םיאב תינושאר הבישח לש םיטביה : רתויב םישחרתמה םיעוריא
34
תינמז וב דחא םוקממ , םיבלתשמ םינוש םיטקייבואו םישנא לש םינייפאמ , םיענ םיעוריא הרוחא תוריהמב
יתלבש המו ןמזב המידקו - תולקב שחרתמ תורעה ייחב ירשפא .
םיינשמ הבישח יכילהת ( secondary process thinking ) – תואיצמה תניחבו עדומה לש הפשה םה . תוחתפתה
ךכל הליבקמ איה ןוילעה ינאהו וגאה . םלועה ראשמ רתוי ןחבומ ךפוה ימצעה וגאה תוחתפתה םע , הדירי שיו
הב ימצעה תודוא תודירטמ תובשחמב תוקסעת .
Epstein ( 1994 ) תילנויצר הבישחו תיתוסנתה הבישח ןיב הבשחמ יסופיטב המוד הנחבה ךרע . םיכרד יתש ןה הלא
עדיל תונושו תויסיסב , הניבל הינשהו ןויסינו תושגרל תרשוקמ תחאה .
תיתוסנתה הבישח ( experiential thinking ) הבישח יכילהתל הליבקמה םיינושאר , תמדקומכ תבשחנ
תיטסילוהכ תנייפואמו תינויצולובא תוחתפתהב , תיטרקנוק , שגרה ןמ תובר תעפשומו תיביטיאוטניא . שומיש
ע םיישיאניב םיסחיב השענ הב יזכרמ " םייבטיאוטניאו םייטפמא תויהל מ . תילנויצר הבישח ( rational
thinking ) םיינשמ הבשחמ יכילהתל הליבקמה , ואמכ תבשחנ רתויכ תנייפואמו תינויצולובאה תוחתפתהב תרח
תטשפומ , תיטילאנא , ע תלעופו " תודעהו ןויגהה יללכ פ . תויטמתמ תויעב ןורתפב השעיי הב שומיש , לשמל . יתש
דחמ גוזימ ךות לועפל תולוכיו תוליבקמ ןניה וללה תוכרעמה , ךדיאמ טקילפנוק ךותמ וא . ןכ ומכ , םימייק
תדימב םיישיא ןיב םילדבה תויפיצפס תוביסנב הב שומישבו וללה תוכרעמה ןמ תחא לכ לש תוחתפתהה .

םיטקניטסניאה תוחתפתה :
םיטקניטסניאה תוחתפתהב קסוע תוחתפתהל תיטילנאוכיספה הירואיתב רתויב יתועמשמה קלחה . רוקמ
ינפוג חתמ לש םיבצמ וניה םיטקניטסניאה , ףוגה לש םימייוסמ םירוזיאב תודקמתהל ליבומה , רקה םייו
םיינגורא םירוזיא , ינימ יוריגל םישיגרה םירוזא ( erogenous zones ) - חתמה תורוקמ תא םיווהמה ףוגה יקלח
תושגרתה וא . ע " תוחתפתה תיטילנאוכיספה הירואיתה פ םירוזאה םייזכרמה ה ינימ יוריגל םישיגר ףוגה לש
יגולויב ןפואב תעבקנ . גרנאו תושגרתה לש ירקיעה רוקמה בלש לכב רוזיאב דקוממ תויהל הטונ הי
יפיצפס , תוחתפתהה ךלהמב הנתשמ הז םוקימו . ךכ , הפה וניה ינושארה ינגוראה רוזיאה , יפ אוה ינשה -
תעבטה , ןימה ירביא םניה ישילשה רוזיאהו . תויצקארטנאב היולת דליה לש תילטנמהו תילכשה החימצה
תויתרבח , םירוזיא םתואל סחיב םישחרתמה םיקופיסו תודרח .


וכיספה םיבלשה - ע תוישיאה תוחתפתהה לש םיילאוסקס " דיורפ פ :
1 ) ילארואה בלשה ( oral stage ) – הפב יוצמ ףוגב חתמה וא תושגרתהה זכרמ הב םייחה תפוקת . רוזיאה והז
היגרנאו תושיגר לש ינושארה . הקנהב שחרתמ ינושארה ילארואה קופיסה , תורחא הפ תועונתו עבצא תציצמ
תוינייפואה תוקוניתל . םירגובמה םייחב , קיטסמ תסיעלב ןויעל םיארנ תוילארואה תובקע , הליכא , ןושיע
תוקישנו . תונויערל חותפו יביספ וניה דליה םדקומה ילרואה בלשב . רחואמה ילארואה בלשב , תוחתפתה םע
םיינישה , םייביסרגאו םיינימ תוגונעת לש גוזימ שחרתהל לוכי . מל יוטיב תוארל ןתינ םידליב תליכאב הז ןיעמ גוזי
תויח תומדב םירקרק .
2 ) ילאנאה בלשה ( anal stage ) – תעבטה יפב יוצמ ףוגב חתמ וא תושגרתה לש ירקיעה זכרמה הב םייחה תפוקת
( שולשו םייתנש יאליג .) הלקה תשגרהל רשוקמ תעבטה יפ רבעמב האוצה שוריג , יוריגמ האנהו חתממ רורחש
ונארבממה ת הז רוזאב תוירירה . ק הקזחהו ץוליח ןיב טקילפנוק םיי רורחשה תאנה ןיב רהו ל ןוצ ל תונע שירד ת
תוכחל ינוציחה םלועה . הרבחה ןיבל טרפה ןיב ינושארה טקילפנוקה תא גציימ הז טקילפנוק . ןמ תשרוד הביבסה
תאז השע אלש ךכ לע שנעיהל וא גנועה ןורקע תא רפהל דליה . תועצמאב הלא תושירד דגנ תאצל יושע דליה
ןווכמ לושלש . תויבויח וא תוילילש תויהל תולוכי םיכרצה תיישע םע רצוויהל תולוכיש תויצאיצוסאה : לש הדבא
35
בושח והשמ , ןואכדל איבה לולעש המ , םירחאל סרפ וא הנתמ ןתמ תמועל , תושגר לא רשוקמ תויהל יושעש המ
חוכו הטילש לש .
3 ) ילאפה בלשה ( phallic stage ) – רמ הב םייחה תפוקת ןימה ירביאב אצמנ היצטיסקאהו חתמה זכ ( םיאליג 4
ו - 5 ) בהל הליבומ םינימה ןיב תיגולויבה הנחבהה יספ םילד יגולוכ םי . פקז חתפמ רכזה דליה ה , השדחה תוררועהו
ןיפ ןיא הבקנלש הנבהלו ןימה ירביאב רבגומ ןיינעל הליבומ הז רוזאב . ןיפה תא דבאל לולע אוהש ששחל ליבומ הז
ולש – ס תדרח סורי ( castration anxiety ) , ויבא ידי לע וסוריס ינפמ ןבה לש עדומ יתלבה דחפה , תורחתה לשב
םאה תביח לע תינימה . כ עודיש המל ליבומ הז סופידא ךיבסת ( Oedipus complex ) - דליה לש תינימה הכישמה
ויבא דצמ המקנמ דחפו ומא לא . פע " סופידא ךיבסת י , ב ויבא תא גורהל דעוימ ןב לכ ומיאל אשניהלו היזטנפ .
תהל לולע ךיבסתה םצע צמ יתימא יותיפ לשב ד םאה . תהל הלולע סוריסה תדרח םצע לש םיישממ םימויא לשב
באה .
הדליה רובע תמיוסמ הדימב םינוש הז בלשב םייתוחתפתהה םיכילהתה . המישאמו הלש ןיפה רסוחב הריכמ איה
ה תא ךכב םא , ירוקמה הבהאה טקייבוא . לש חותיפ ךות ןיפה תאנק ( penis envy ) - רביאב הדליה לש התאנק
הל רסחש ירכזה ןימה , יה א כ באה תא תרחוב אושנ בהא ת דלי תאבה ךרד הצופי רביאה ןדבואש תניימדמו ה
היבאמ םלועל . סוריסה תדרח לשב דליה ידי לע שטננ סופידא ךיבסתש דועב , ןיפה תאנק לשב ליחתמ אוה הדליב .
קילפנוקה תא תרתופ הדליה המא םע תוהדזה תועצמאב וב היכז ךא התבהאל אשונכ באה תראשה ידי לע ט .
סופידא ךיבסת ןורתפמ קלחכ , ולש ןימהמ הרוהה םע ההדזמ דליה . ךרד ינשה ןימהמ הרוהה תא גישמ דליה
תוהדזה ( identification ) , הסובת אלו , ולש ןימהמ הרוהה לש . מ ךות ה םהירוה םע תוהדזה , םיבר םיגפוס םידליה
םהלש רסומהו םיכרעהמ . הז ןבומב , ה וגארפוס שרויה יורק סופידא ךיבסת לש .
תמושת שידקה דיורפ םנמא - סופידא ךיבסת ןורתפ רחאל םייתוחתפתהה םימרוגל תיסחי הטעומ בל , אוה ךא
םמויקב ריכה .
4 ) ןויבחה בלש ( latency stage ) - םיאליגה ןיב ךשמתמה הז בלשב 6 דע 13 יינעב הדירי תשחרתמ םיפחדבו ן
םיילפידאה תושגרהו םיינימה . תיטילנאוכיספה הירואיתב הרורב התייה אל םלועמ ןויבחה בלש תועמשמ .
םיאליגב ינימ ןיינעבו םיפחדב הדירי לש החנהה הלא םיינאירוטקיוה םידליב תויפצתל םיאתהל התייה היושע ,
תורחא תויוברתב םידלי לע תויפצתל המיאתמ הניא איה ךא . ס החנה רתוי הריב , הניחבל רתוי השקו , ןיאש איה
םיטקניטסניאה תא םיקפסמ םידליה ןהב םיכרדה לש םיחנומב הזה בלשה ךלהמב תושדח תויוחתפתה טעמכ
םהלש .
5 ) ילאטינגה בלשה ( genital stage ) תינימה תורגבה תלחתה , םיינימה םיפחדה לש שדחמ תוררועתהה םע
תוילפידאה תושוחתהו , תליחת תא תנמסמ ילטינגה בלשה לש ו . ורתפנ אלש תוילפידא תופיאשו תולת לש תושוחת
הרפה םיבלשה ךלהמב ירמגל - רעוכמה םפוצרפ תא םילגמו תיזחה לא תעכ םירזוח תוחתפתהה לש םיילטינג .
המוהמה הכובמהו הלא םימרוגל הקלחב תסחוימ תורגבתהה ליג לש .
 הלא םייתוחתפתה םיבלשב תחלצומ תומדקתהש ןעט דיורפ הניחבמ אירב םדאה לש ותויהל הליבומ
תיגולוכיספ - דובעלו בוהאל לוכיש םדא .

ע תיגולוכיספה תוחתפתהה יבלש " ןוסקירא פ
וגאה תייגולוכיספ הנוכמה םרזל תכייש ןוסקירא לש הירואיתה , תושיכ וגאה ידיקפת תא שיגדמ אוה ןכש
תיאמצע , דיאה יכרוצ תא תתרשמה תושיכ קר אלו . וז השיג יפל , וא םיינימ םיפחדל הרושק תוגהנתה לכ אל
םיינפקות . לע תערכמה ותעפשה תאו ותביבס ןיבו טרפה ןיבש ידדהה רשקה תובישח תא שיגדה ןוסקירא
םדאה תוחתפתה . וכיספ הירואית ןוסקירא לש ותרות היורק ןכל - תילאיצוס . לש ותשיג תא לביק אל ןוסקירא
ע םדאה ייח תוחתפתה רבדב דיורפ " ונתשה פ םיינגוראה םירוזיאה דקומב ת . רחא ןוירטירק עיצה אוה : ןוירטירק
36
ישיא - ותביבס םע טרפה לש ןילמוגה יסחיב דקמתמה יתרבח . ךכ , ללגב קר וניא ןושארה בלשה לש ותובישח
הפה רוזיאב גנועה דוקימ , קוניתהו םאה ןיב םיחתפתמש ןומאה רסוח וא ןומאה יסחי לשב םג אלא , היצאוטיסב
הלכאה לש . ךכל המודב , ינפוגה רוזיאב דוקימב קר הניא ילאנאה בלשה לש ותובישח , ןומיאש ךכ לשב םג אלא
ענכנ ןיפוליחל וא תוימונוטוא תשוחת חתפמ דליה וב יתועמשמ יתרבח עוריא אוה םיתורישב םיכרצה תיישעל
ומצעב קפסל וא השובל . יביטרסא ותויהמ האנהה םע תמעתמ דליה ילאפה בלשב , ו יתורחת חילצמ , תשוחת לומ
ךכ לע המשאה .
ותנשמ יפ לע , ילאטינגה בלשהו ןויבחה בלש , ורא החלצההו תונרציה תשוחת תא חתפמ דליה ןהב תופוקתה םה
תותיחנ ישגר ןיפוליחל , לכמ בושחה ילואו - יזופיד ןיפוליחל וא תוהזה תשוחת ה םידיקפתה לש ( role diffusion .)
8 וכיספה תוחתפתהה יבלש - ש תיתרבח ןוסקירא ל
יגולוכיספה בלשה ליג תויבויח תואצות תוילילש תואצות
רסוח לומ יסיסב ןומא
ןומא
הנש ימנפ בוט לש השוחת , ןומא
םירחאבוימצעב , תוימיטפוא
עור תשוחת , ימצעב ןומא רסוח
רחאבו , תוימיספ
השוב לומ הימונוטוא
קפסו
שולש דע םייתנש ןוצרה לש לוגרת , הטילש
תימצע , ל תלוכי רוחב
תושקונ , זרפומ ןופצמ , תונקפס ,
ימצעב תעדומ השוב
המשא לומ המזוי 4-5 םינש תולעפ תמלשהמ האנה , ןוויכ
הרטמו
תורטמב רוהרה לע המשא
תויגשיה תולחתהו
תותיחנ לומ תוצירח
Latency
הדובעב בלתשהל תלוכי
תינרצי , רצותה םויסב הוואג
תותיחנו קופיס רסוח תשוחת ,
סל תלוכי רסוח הדובע םיי
שוטשט לומ תוהז
תוהז
Adolescence
תויכשמהו תוהזב ןוחטב
תימינפ , חיטבמ הארנ דיתעה
םידיקפתה תאיצמב ישוק
םיטרדנטס בוציעו , תשוחת
תויתוכאלמ
לומ תוימיטניא
תודידב
Early adulthood
ורגב , תובשחמב ףותיש ,
תושגרו הדובע
תוימיטיאמ תוענמה , תוכרעמ
תויחטש םיסחי
ופ ןואפק לומ תויר
Adulthood
ךלוכ תא עיקשהל תלוכי
םיסחיבו הדובעב
הדובעב ןיינע דוביא , םיזחי
םיינקיר
שואיי לומ תומלש
Later years
תועמשמו רדס תשוחת
תימצע המשגה הליכמה
תווממ דחפ , סחיב תורירמ
הרוק אלש המו םייחל

תימצע תוהז חתפל איה תורגבב תיזכרמה המישמה , ש ןוחטבה ותפקשה תא תמאות ומצע לע דיחיה לש ותפקשה
םירחא לש םתסיפתל תמאותו תמדוקה .
םע םישנא role diffusion קוידב םה ימ םיעדוי םניאש םישח , ה םירחאש תא םאות םיבשוח םהש המ םא וא
םהילע , דיתעל םהיתוינכות םהמ וא . שואיי שח טרפה תורגבב םירתפנ אל הלא םיניינע םא , םירצק םייחהש הזשו
םישדח םירבד ליחתהל ידמ רחואמ .
Marcia ( 1994 ) אצמיהל לוכי טרפה םהב םיבצמ העברא ההיז :
הגשוה תוהזה ( Identity achievement ) - שופיחה תובקעב , תוהז תשוחת שביג טרפה . וכיספ דוקפתב ןייפאתמ '
ההובג המרב , תיאמצע הבישח , םיישיאניב םיסחיב תוימיטניא , מ תירסומ הקסה תלוכי תבכרו , תודגנתה
ימצעה יומידה לש תויצלופינמל הצובקה לש תוימרופנוק תושירדל .
37
תוהזה ןוערפ תייחד ( Identity moratorium ) – תוהז רבשמ ךלהמב יוצמ טרפה . תלוכיו הבישחב םניייפאתמ
תבכרומ הקסה , תוימיטניא רוציל םילגוסמו , םהינפ ןאלו םה ימ הלאשה םע םיתמעתמ ןיידע ךא , כ ומכו ן
בייחתהל םישקתמ .
תוהזה לש העינמ וא המרחה - Identity foreclosure - ךילהת תא רבעש ילבמ תמיוסמ תוהזל ביוחמ טרפה
שופיחה . םישקונ תויהל םיטונ , בקה תושירדל דאמ םייתבוגת ' תוימרופנוקל , יומידה לע תויצלופינמל םישיגרו
םהלש ימצעה . טסל הבר תודגנתהב םינייפאתמ ןכ ומכ היניעב ספתנש הממ תוי ם ןוכנ אל וא ןוכנכ .
I תוהזה לש היזופיד ( Identity diffusion ) - תובייוחמו תוהז תשוחת לכ םירסח . יומידל רושקה לכב דאמ םיעיגפ
ימצע , תוימיטניא םע םירדתסמ אלו םתבישחב םינגרואמ אל .

םיירקיע םירבד השולשב תרכינ ןוסקירא לש ותמורת :
1 ) בה תא שיגדה אוה תוישיאה תוחתפתהב יביטקניטסניאה םג ומכ יגולוכיספה סיס
2 ) םתיא םייגולוכיספ תונויער עבתו םלשה םייחה רוזחמל םייתוחתפתהה םיבלשה תא ביחרה אוה
םידדומתמ
3 ) תוהזה חותיפב בושח ביכרמכ רבעה תניחבל ליבקמב דיתעה רבעל תולכתסהה תא ההיז אוה

תומדקומה תויווחה תובישח
איתה לע םייחב םימדקומה םיעוריאה תובישח תא השידגמ תיטילנאוכיספה הירו - תיתוישיא תוחתפתה ינפ
תרחואמ . םייחה לכ ךלהמב יונישל רתוי הברה לודג לאיצנטופ םייקש םינעוט םירחא .
תובושח ןה תומדקומה םינשהש הארמ רקחמה , ןיב םיסחי יסופד לש םיחנומב רתוי ךא - םיחנומב רשאמ םיישיא
יא לש םידדוב םיעור .


ןנור לש םוכיסהמ יתחקלש תפסות ןלהל . רפסב םיעיפומ אל םירבדהש השיגדמ ינא , םתוא יתארקשכ לבא
ףיסוהל יתטלחה זא התיכב רמאנש המל םג רבחתמו יניינע הזש יתשגרה , ש תורמל ( בוש ) רפסב אצמנ אל :
פל םיבלשל םדאה ייח תקולח רבדב דיורפ לש ותשיג תא לביק אל ןוסקירא םייגולויב םיינפוג םינוירטירק י
( םיינגורא םירוזיא יפל רמולכ .) רחא ןוירטירק עיצה אוה : ישיא ןוירטירק - לש ןילמוגה יסחיב דקמתמה יתרבח
ותביבס םע טרפה . ןוסקירא לש ותסיפת יפל , דואמ תונוכת תושכרנ תונושארה םייחה תונש שמח ךשמבש תורמל
תויזכרמ , וה םדאה לש ויתונש ראשב םג חתפתהל ךישממ א . וז הסיפת יפל םצעב , וייח לכ תחתפתמ םדאה .
תיטירק הפוקת לש ןויערה תא ץמיא ןוסקירא – תוישיאב והשלכ בושח ביכר תדימלל םיאתמ בלש לכ – וא הנוכת
תמיוסמ תוגהנתהל הייטנ , םיאתמה בלשב םיוסמ ביכר דמול םדאה ןיא םאו , בלשב ותוא שוכרל וילע השקי
רתוי רחואמ . כ ןועביק יכילהתב ןימאה םג אוה יאקיטילנאוכיספ ( היצסקיפ ) הגיסנו ( היסרגר ) רשאכ םישחרתמה
דחוימב הזע הדרח וא םירומח םיישק םיררועתמ תוחתפתהה יבלשמ דחאב . וזל דיורפ לש ותרות ןיב ףסונ לדבה
טקילפנוקב וא רבשמב ןוסקירא לש ותרותב ןייפואמ בלש לכש ךכב אוה ןוסקירא לש . קירא וזכרמב דימעה ןוס
עצבל טרפה לעש המישמ בלש לכ לש . הנובו יבויח ןפואב דבועמ רבשמה םא , בושח ןייפאמ ול שכור טרפה , ביכר
ולש וגאהמ דרפנ יתלב קלחל השענש יבויח יתוישיא , האירב תוישיא לש התיינב ךילהתב ךבדנ דוע ףסונ ךכו .
תאז תמועל , נ אל הרוצב רתפנ אוהש וא ךשמנ רבשמה םא הנוכ , ילילש ביכר וב עמטומו קוזינ וגאה . רשאכ קר
38
בלש לכ לש תיזכרמה המישמה תא החלצהב עצבמ טרפהו יבויח ןורתפל םיכוז םירבשמה , הרוצב חתפתמ אוה
הניקת . םיילסרבינוא םה םיבלשה תנומש יכ ןימאה ןוסקירא , ךרדב הזמ הז םילדבנ תונוש תויוברת ינש אלא
םיטקילפנוקה םע םתודדומתה םימשיימ םהש תונורתפבו בלש לכ לש . לש םתובישח תורמל יכ ןימאה ןוסקירא
תודליב םישחרתמה םיטקילפנוק , תורגבב תויעבב דיקפת םיקחשמ דימת הלא םיטקילפנוק יכ רמוא הז ןיא .

קרפ 4 :
תימנידוכיספה הירואיתה - דיורפ לש הירואיתה תכרעהו םושיי
הכרעה : הכלשה ינחבמ
שיא ינחבמש תורמל תיטילנאוכיספה הירואיתהמ תאצל םילוכי םיבר תוי , םה הילא םירושקמ יכהש םינחבמה
הכלשה ינחבמ . הרורב הניא ולש תועמשמהש יוריג םיללוכ הלא םינחבמ , םה המ ראתל םישקבתמ םינחבנהו
םיאור . םהלש תוישיאהמ םיביכרמ ףושחת ואר םהש המל םינחבנה לש תונשרפהש אוה ןויערה . הז ןחבמב
ספה לפרועמה יוריגל תועמשמ הנבמ ןחבנה הבש ךרדב ןיינעתמ גולוכי . יוריגל ןחבמה לש הבוגתהש איה החנהה
ןחבנה לש הבישחה ךרדלו תושגרל היצקידניא הווהת , םימוימוי םיעוריאב יוטיב ידיל םיאבש .
ב - 1939 L.K. FRANK פה ומלוע תא םיפקשמכ הכלשה ינחבמ לש תובישחה תא שיגדהש ןושארה היה לש ימינ
םדאה - תושגרו תובשחמ . םילאודיבידניאכ םתוא וראת אל לבא םישנא וגוויס זא דע ויהש םינחבמה ותנעטל .
הכלשה ינחבמ ינשל םיסחייתמ הז קלחב - Rorschach Inkblot test ( ךאשרור ינחבמ ) ו - TAT ( thematic
apperceptiom test .) טלחומ ןפואב םינבומ אל םה םינחבמה ינש - רמולכ ולש וכרדב ביגמ ןחבנה . ינש ןכ ומכ
וא ןחבמה תורטמל עדומ אל ןחבנהש ךכ םיווסומ םינחבמה / חנעופמ אוה ךיאל ו .
תיטילנאוכיספה הירואיתל םינחבמה םירושק דציכ ?
1 . תוישיאה ןוגריאב תובכרומה תאו םיישיאניב םילדבה השיגדמ תיטילנאוכיספה הירואיתה . תוישיאה
ראמ טרפה וב ךילהתכ תספתנ הביבסהמ םייוריג הנבמו ןג . ןפואב ביגהל טרפל םירשפאמ הכלשה ינחבמ
ישפוח , ןכותו ןוגרא לש רשקהב .
2 . אלה לש תובישחה תא השיגדמ הירואיתה - הנגה ינונגנמ לשו עדומ . םגו תוארוהה םג הכלשה ינחבמב
םיחנמ םיווק דואמ טעמ םיקפסמ ומצע יוריגה , נהמ םיווסומ ולש תונשרפהו ןחבמב תרטמו ןחב .
3 . וכיספה הירואיתה - ימאניד ת םיקלח ןיב םיסחי לש םיחנומב תוישיא לש תיטסילוה הנבה השיגדמ , רתוי
תוישיאה ינייפאמ וא םידדוב םיקלח לש יוטיבכ תוגהנתה לש שוריפ רשאמ . ךרדב םייתכלשה םינחבמ
ןחבמה תובוגת לש ןוגראהו םיסופדה לע ססבתהב תויטסילוה תויונשרפל םיליבומ ללכ , י לע רשאמ רתו
םיוסמ ןייפאמ תפקשמכ הדיחי הבוגת לש שוריפ .

שומישב ויה רבכ ויד ימתכש תורמל , הלאה םימתכב שיש לאיצנטופה תא שיגדהש ןושארה היה ךאשרור ןמרה
תוישיא לש הכרעהל . ל עיגה אוה םינוש םימתכ הברהב יוסינ רחאל - 10 ןחבאל שמתשה םהב םייפוס םימתכ
תוישיא . מ היה ךאשרור דיורפ לש ותדובעל עדו , ה לע ולש הירואיתל " אל - עדומ " , לע ולש תימנידה תולכתסהלו
תוישיא , ה לש הנבהל םורתל ולכוי םימתכהש בשחו " אל – עדומ " ללכב תיטילנאוכיספה הירואיתלו .
ןחבמה לע עדימ תוחפש המכ ול קפסלו חונב רתויש המכ שיגרהל ןחבנל תתל איה ןחבאמה לש ותרטמ , לבא
קיפסמ רתויב הבוטה ךרדב ןחבמה תא עצבי ןחבנהש ידכ עדימ . םתכה לע לכתסהל םישקבתמ םינחבנה ( ןכיה
םיצור םהש ) תונשרפ וילע תתלו .
39
םייוריג םינבמו םינגראמ םה הבש ךרדל הרושק םתכה תא םיספות םישנא הב ךרדהש איה תיסיסבה החנהה
םהלש הביבסב . ש הבוט המר לע הדיעמ םתכל תמאותש תונשרפ תואיצמל בטיה תמאתומש יגולוכיספ דוקפת ל .
ינש דצמ , םתכה לש הנבמל הרושק אלש הלד הבוגת , תיראזיב תוגהנתה לע וא תויתואיצמ אל תויזטנפ לע הדיעמ .
ןחבנה לש תוישיאה תכרעה לע עיפשמ םינחבנה תובוגת לש ןכותה . ךרדב שרופמ תויהל לוכי ןכותה ךכל רבעמ
תילובמיס . כי ץוציפ אמגודל הבר תוניוע למסל לו .
ע תנתינש תונשרפהש ןייצל בושח " ךס לע תססבתמ אלא ןחבנה לש תחא תונשרפ לע תססבתמ אל ךאשרור ןחבמ פ
תובוגתה לכ . קדבנה לש תוישיאה לע תפסונ החנה סוסיבל תשמשמ ןחבנה לש תונשרפ לכ תאז םע . ןחובה ףסונב
נ עדימ רוקמכ ךכב שמתשמו ןחבנה לש תוגהנתהל בל םש ףסו . לוכי הנווכהו הרזע שקבמ ןמזה לכש ןחבנ לשמל
יתולתכ ספתיהל .
TAT
TAT ע חתופש ףסונ ץופנ הכלשה ןחבמ אוה " י Henry Murray and Christina Morgan . םינחבנה הז ןחבמב
םיבצמ םע תויסיטרכ וא םייחהמ םיבצמ ינימ לכב םיינש וא דחא םדא לש תונומת םע תויסיטרכ םילבקמ
י םיטשפומ רתו . הנומתה לע רופיס רפסל שקבתמ ןחבנה , םישנאה לש תושגרה ללוכ , המו םשל םתוא איבה המ
רופיסה לש ףוסה . םינחבנה לש םירופיסב תוילאודיבידניאל םוקמ הברה שי תולפרועמ ןה תונומתה בורש םושמ .
א ףושחי הארנכ אוה תלפרועמ תיתרבח היצאוטיס שרפמ םדא רשאכש החנהה לע ססבתמ ןחבמה לש תוישיאה ת
ומצע . םינימה ינשל תוגצומ ןקלחו םישנל וא םירבגל קר תוגצומ תויסיטרכהמ קלח .
םמצע לע םירבדמ םהש ךכל םיעדומ אל םישנאש איה הז ןחבמ ירוחאמ תדמועה החנהה , תא ףוקעל ןתינ ןכלו
םהלש תונגהה .
עבקש המכס יפל דוקינ לבקל תולוכי הז ןחבממ םיקדבנה לש תובוגתה MURRAY יתומשרתה סיסב לע וא
רתוי . היזטנפה ןיב קודה רשק שיש חינמ ןחבמה ( הנומתה לע רופיסה םצעב איהש ) ינפל תחתמש היצביטומה ןיבל
חטשה , תוגהנתהל היזטנפה ןיב רשק ןכ ומכו . תולבלבמ תואצות ולביק הלא תוחנה ןוחבל ידכ ושענש תונויסינ .
ומ לש יוטיבל הרושק תויהל הלוכי היזטנפה לש יוטיבל ףילחת תווהל הלוכי איהש וא תוגהנתהב תויצביט
תוגהנתהב תויצביטומ .

רקחמב ישממ שומיש
רקחמ לש םיבר םיגוסב ושמיש םייתכלשה םינחבמ , וכיספה הירואיתל רשקב ןה - הנממ דרפנב ןהו תיטילנא .
םיאקימוק לש רקחמ , השיגבו םייתכלשה םינחבמב שומישה תא םיגדמ םינקחשו םינציל וכיספה - תימניד .
תורוקמה תא ןיבהל רמייתה רקחמה , ולאל דוגינב קוחצל םישנאל םימרוגה ולא לש תוישיאהו תויצביטומה
קחשמ ךרד םירדבמה . םייעוצקמ םינציל ונייאור , ומכ םייתכלשה םינחבמ םהל ונתינו םינקחשו םיאקימוק :
ו ךשרור – TAT .
םיקיחצמ ויה םינצילו םיאקימוק יכ אצמנ תישאר ריעצ ליגמ , רפסה תיבב דחוימב , הכימת ולביקש תורמל
תויאקימוקל רשקב םהירוהמ הטעומ . תינש , סמש הארנ ' םיאקימוק תויהל םתטלחהל ומרת תויצביטומ .
ןה תויצביטומה :
א . Power ( המצוע / חוכ ) – קוחצל םישנאל םורגלו להקב טולשל תלוכיה .
ב . ימצעה לש תיבויח הגצהו ערו בוטב רתי קוסיע – ינמה םהש חיכוהל אוה םיאקימוקה לש ירקיעה ע
םיער םניא , םהלש יסיסבה בוטה לע הנגהל עגונב םייביססבוא םה .
ג . Concealment + Denial ( השחכהו הרתסה ) – אבחתהל ךסמכו ישוקמ החירבל שמשמ רומוהה
תותיחנו הכובמ תעב וירוחאמ .
41
ד . היכרנא – תולבוקמ תומרונ םירפמ םיאקימוק , ק רבד םיריאשמ םניא ןתינש רבדל רבד לכ םיכפוהו שוד
וילע קוחצל .

לש ךשרורה ימושיר 35 רשאמ רתוי יתועמשמ ןפואב ערו בוטל תוסחייתה ילעבכ ואצמנ םינצילו םיאקימוק 35
םיאקימוק ויה אלש םינקחש . םימייאמ וא םיער םה םירבדש השחכה תואטבמכ ואצמנ ךשרורה תובוגתמ תובר
םיארנ םהש יפכ . םיאקימוק לצא םינקחש לצא רשאמ רתוי חיכש היה הז . ףסונב , םיאקימוק לש םימושירה
הרתסה לש םיאשונ רתוי יתועמשמ ןפואב םיללוככ ואצמנ ( הכסמ , האווסה , תשופחת , םסקו םיקירט ) רשאמ
םינקחש לש םימושיר .

הכלשה ינחבמ - םידבוע םה םאה ?
ב הנווכה " םידבוע " עוריא לש תואצות םיאבנמ םינחבמה םאה איה םייחהמ םי , םיפקת םה םאה תרחא ךרדב וא .
שי וז הלאשל 2 םיכוביס :
םייח יעוריא לש תויפיצפס תואצות םיאבנמ הכלשה ינחבמש תורבתסה שיש אוה ןושארה ךוביסה , תורחאה תאו
אל . הכלשה ינחבמ ןנייצל םיכרד המכ שיש אוה ינשה ךוביסה , ע וחתופש " םינשה ךלהמב םינוש םיגולוכיספ י .
רמולכ , אלש קלחו בוט תודבועש ןונייצ תוטיש רפסמ שיש ןכתיי .
ןכל , ע " חווט לשו תונוש ןונייצ תומכס לש הפיקמ הריקס ךירצ םידבוע הכלשה ינחבמ םאה הלאשה לע תונעל מ
אבנל םיצור םיגולוכיספהש תואצותה . Lilienfeld תומיוסמ ןונייצ תוטישש וליגו וזכ הריקס ושע ולש תוגלוקהו
ורטמל תובוט תומיוסמ ת . םידבוע אל הכלשה ינחבמש אצמנ יללכ ןפואבו ללכה ןמ אצוי היה הז םצעב ךא .
ידכ בוט קיפסמ םידבוע אל הלא םינחבמש ונעטש םיפסונ םידמולמ לש םהיתונקסמל תופפוח הלא תונקסמ
ינילק שומיש םהב ושעיש . ךכל םאתהב Lilienfeld היגולוכיספל םיטנדוטסש וצילמה ולש תוגלוקהו ורבעי אל
הלאה םינחבמב שומישל תקדקודמ הרשכה רתוי .
םידבוע אל הכלשה ינחבמ עודמ ? ךכל תוטלוב תוביס יתש . םיטפוש ןיב תונמיהמב תקסוע הנושארה . תובשחמה ,
םדא ןנייצמ אוה רשאכ ותיא תואב גולוכיספ לש תויטהו תושגר . תונוש תויטה שי םינוש םיגולוכיספל םא
םיטפוש ןיב תונמיהמה הכומנ היהת . הכומנ םיטפוש ןיב תונמיהממ םילבוס הכלשה ינחבמ ןכאו . םיגולוכיספ םא
םדא םיננייצמ הב ךרדה לע וליפא םימיכסמ אל םינוש , תוגהנתה לש בוט יובינל איבי אל ןבומכ םהלש ןויצה זא .
רדב הכלשהה ינחבמב םיטירפה לש ןכותהש ךכל הרושק היינשה הלבגמה " ןפוא םושב רושק אל כ םייחל
ןחבנה םדאה לש םיימוימויה . ינשה ןימה ןב םע ולש םיסחיב רהרהי רשאכ ןחבומ הבישח ןפוא הארי םדאש ןכתיי
ךשמנ אוה וילא . הז הבישח ןפוא לע הלעי ינשה ןימה ינב תא םיגציימה םייוריג לולכיש יגולוכיספ ןחבמ , יא ךא
ולוכיספ ןחבממ טולבי הז הבישח ןפואש םיחוטב תויהל רשפא םיטשפומ ויד ימתכ לעב יג . הכלשהה ינחבמ ןכא
ןוחבל אב ןחבמהש ילטנמה הנבמל םירושקה םייוריג םיליכמ םידבועש םיטעמה .
דיורפ לש תימנידוכיספה הירואיתה לע תורמוא הלא תולבגמ המ ? הכלשהה ינחבמב שמתשה אל דיורפ דחא דצמ
תוישפוח תויצאיצוסאב קר אלא , ט ולש הירואיתהש דיגנ ןכל ע וחתופש םינחבמהש וליפא הבו " לש ויכישממ י
םימוגפ דיורפ . ףקות ילעב םינחבמ תונבל ידכ הילע ךמתסהל ןתינש וזכ איה הבוט תוישיא תיירואית ינש דצמ
םיהובג תונמיהמו . וז המישמב ולשכנ םיאקיטילנאוכיספה .


היגולתפוכיספ
לבוסה םילוח םע הדובעב יעוצקמה ונמז בור תא הליב דיורפ תויטוריונ תוערפהמ םי . השעמל , םיטנמלאה
ולא תויפצת לע םיססובמ ולש הירואתב רתויב םייטירקה . ולא תויפצת ךלהמב , םיכילהתהש טילחה דיורפ
תויטוריונ תוערפה םע ולאל םידחוימ ויה אל וילוח לש םייגולוכיספה , תרחא וא וז המרב אצמיהל םג ולכי אלא ,
41
תרחא וא וז הרוצב וא , לכ ברקב םישנאה . הירואית קר אלו תוישיא תירואית איה ולש הירואיתהש רמול ןתינ ןכל
תוילמרונבא לש .

תוישיא יגוס
רמאנ רבכש יפכ , רתויב תובושחה ןה תוחתפתהב תונושארה םינשה שמחש בשח דיורפ . רפסמ ונכתיי ןכלהמב
םיטקניטסניא לש תוחתפתהב תונולשיכ . םיארקנ הלא תונולשיכ תונועבק ( fixations ) . לבקמ אל םדא רשאכ
אבה בלשל רובעל דחפמ אוהו והשלכ יתוחתפתה בלשב קופיס קיפסמ , ןיאו ידימ בר קופיס לבקמ םדא רשאכ וא
אבה בלשל ךישמהל היצביטומ ול , היצסקיפ שחרתת . היצסקיפ תשחרתמ םא , ותוא תא גישהל הסני םדאה
רתוי םימדקומ תוחתפתה יבלשב לביקש קופיסה , לש ךלהמב רתוי םירחואמ םיב . היסרגר ( regression ) איה
היצסקיפל הרושקש העפות . רתוי םדקומ קופיסל רוזחל שפחמ םדאה היסרגרב , רתוי תמדקומ היצסקיפל .
תוחתפתהה יבלש לש םיגשומה , היסרגרו ןועביק , לש תיטילנאוכיספה הירואיתל הבר תובישח ילעב םה
תוחתפתה . אוה רתויב םיקתרמה םיטביהמ דחא םימדקומה םייחב םיחתפתמ תוישיא ינייפאמ הב ךרדה
ןכמ רחאל םג םימייקתמו . תוחתפתהה יבלשמ דחא לכ רובע , יקלח ןועביק לשב חתפתהש םאות תוישיא גוס ונשי
הזה בלשב .
 תילארואה תוישיאה (the oral personality) : תילארואה תוישיאה ינייפאמ , לשמל , םיכילהתל םירושק
ךלהמב םישחרתמה רתוי רחואמ ןמזב רמשמ טרפהש תוחתפתהה לש ילארואה בלשה . תוילארוא תויוישיא
תודרפנ תויושיכ םירחאל עגונב הרורב הרכה ןהל ןיאו ןמצעב קר תוניינעתמ ןהש ךכב תויטסיסיקרנ ןה .
תתל םילוכי םהש המ לש םיחנומב קר תילארואה תוישיאה ילעב יניעב םיארנ םירחא םישנא ( ליכאהל .)
וישיא והשמ תושקבמ דימת תוילארוא תוי , תננחתמ וא העונצ השקב לש םיחנומב וא , תיביסרגא השקבכ וא .
 תילאנאה תוישיאה (the anal personality) : תוחתפתהה לש ילאנאה בלשהמ תעבונ וז תוישיא . דוגינב
תילארוא תוליעפמו הפהמ םיעיגמה םיקופיסל , אל ןפואב תורגבב יוטיב ידיל אובל םילוכיש קחדומ ,
יתועמשמ יוניש רובעל םיבייח םיילאנא םיכרצ לש םיקופיסה . יללכ ןפואב , תילאנאה תוישיאה לש תונוכתה
ןיטולחל וקספוה אלש ילאנאה בלשב םישחרתמש םיכילהתל תורושק . םיכילהתה םה םיבושחה םיכילהתה
םיינפוגה ( םיכרצ רורחשו הריבצ ) םיישיא ןיב םירשקו ( אה לומ תונוצר לש קבאמ םיכרצ תושעל ןומי
םיתורישב .) דחי םיינשה תא םירשוקשכ , ב האור ילאנאה םדאה ה םוצע חוכ ויתושרפ ( ןכ , החוד תצק הז .)...
מ אוה תילארואה תוישיאהמ יונישה - " יל ןת " ל – " ךל רמוא ינאש המ השעת " , מ וא – " ךל תתל בייח ינא " ל
– " ךל תייצל בייח ינא ."
תועצמאב העודי תילאנאה תומדה ארקנש תונוכתה שלושמ " ילאנאה שלושמה " – ןויקינו רדס , תונכסח
תונצקועו , תונשקעו ( תולקב ענכתשמ וניא .) ןויקינה לע שגד ונשי – תיביסלופמוקה תילאנאה תוישיאה , הניה
רדוסמו יקנ לכה לע רומשל ךרוצ תלעב , גציימה רבד " הבוגת הרוצת " אלו םירדוסמ אל םירבדב ןיינע דגנ
םייקנ . תה םירבדב תוזחאיהב יביסלופמוקה ילאנאה לש ןיינעל תרשקתמ שלושמה לש הינשה הנוכ , רבד
בושחו קזח רבד הניה םיכרצה לע הרימשש ךכמ עבונה . תישילשה הנוכתה , תונשקעה , תודגנתהל הרושק
ותאוצמ דרפיהל תילאנאה תוישיאה לש תיתודליה , וילע תאז ודקפ רשאכ דחוימב . לכ ךרדב תילאנא תוישיא ל
םירבדה לע הטילש וא חוכ תלעב תויהלו םירבדב טולשל תשפחמ .
 תילאפה תוישיאה (the phallic character) : בלשב יקלח ןועביק לש האצותה תא תגציימ תילאפה תוישיאה
סופידא ךיבסת לש . םירבגו םישנ רובע תונוש תוכלשה ןנשי ןאכ ןועבקל , תנתינ תדחוימ בל תמושתו
ה ןועבקה לש תואצותל םירבג רובע יקלח . העמשמ ילאפה םדאה רובע החלצה – " רבג ינא ." ילאפה רכזה
סרוס אוהש תוירשפאה תועצהה לכ תא שיחכהל בייח . ורובע , אוהש העמשמ החלצה " לודג " םירחא יניעב ,
ונואלו ותוירבגל ןועטל דימת בייח אוה . סוריסל עגונב תעדומ אל הדרח איה ולא םישנאל תטלובה הנוכתה .
42
דצה ארקנ וז תוישיא לש ישנה " תירטסיה תוישיא " (hysterical personality) . תולאשמ דגנ הננגמכ
תוילפידא , תוישנהו המיא םע ךשוממ ןמזל ההדזמ הנטקה הדליה . התפמ תוגהנתהב תשמתשמ איה
היבא לש ןיינעה לע רומשל ידכ תינטטרלפו , התוגהנתהבש תינימה הנווכה תא השיחכמ ךא . תוגהנתה סופד
תורגבב ךישממ הז , תינטטרלפ תוגהנתה ידי לע םירבג ךושמל הלוכי איהש ךכ , היתונווכ תא השיחכמ ךא
תיביאנ תוארהל הטונ יללכ ןפואבו תוינימה . ילאדיא תוארהל לכל תומרוג תוירטסיה םישנ – םייחל ,
ןהיפתושל , תיטנמור הבהאל – םיערהמ תועתפומ ןמצע תואצומ םיתיעלו היזטנפב תויח ןה םירעוכמה
םייחב .

תונגהו םיטקילפנוק
דיורפ יפל , ויגולותפוכיספה לכ ת תוחתפתה לש םדקומ בלשב ועבוקש םיטקניטסניא קפסל ץמאמב תורושק . ןכל
היגולותפוכיספב , תויתודלי םיכרדב ינימו יביסרגא קופיס שפחמ ןיידע טרפה . ןפוא לכב , לש היצאיצוסאה לשב
רבע תמוארט םע וז הלאשמ , יוטיב הדרח תיווחל ליבוהלו וגאל הנכס לע תתואל יושע ה . האצותכ , טקילפנוק רצונ
דחי םג באכו האנה םע תורשקנ תויוגהנתה ןתוא ובש יבצמ . לשמל , םירחאב יתולת תויהל שפחל יושע םדא , ךא
הרקי הז םאש דחופ , ןדבואו לוכסתל עיגפ היהי אוה ( באכל .) הדרחו הלאשמ ןיב טקילפנוק ונשי דימת . תה האצו
לוכי אל טרפהש ללכ ךרדב איה " אל דיגהל " , יביטרסא תויהל לוכי אל , ללמואו רוצע שיגרמ וניהש וא ( אל
רשואמ .)
ןייוצ רבכש יפכ , הדרח אוה טקילפנוקהמ יטירק קלח . הדרח לש הביאכמה היווחה תא תיחפהל ידכ , הנגה ינונגנמ
הרזעל םיסנכנ . םוכיסל , ילפנוק ונשי היגולותפוכיספב הלאשמ וא ףחד ןיב טק ( טקניטסניא ) וגאה שוח ןיבל
( הדרח ) אטובת הלאשמה םא הנכס עיגתש ( תוקרפתה .) הרזעל םיאב הנגה ינונגנמ הז בצממ רמשהל ידכ . םיחנומב
םינבמ לש , וגאל דיאה ןיב טקילפנוק לש האצות איה הזוריונ . ךילהת לש םיחנומב , אטבתהל הצורש טקניטסניא
הליבומש הדרח ררועמ הנגה ןונגנמל .
םיבר םירקמב , וגאל דיאה ןיב טקילפנוקה , הנגהל טקניטסניאה ןיב , תוחתפתהל ליבומ " םוטפמיס ." םוטפמיס
( Symptom ) – אכודמ ףחד לש הווסומ יוטיב . ומכ םוטפמיס : קיט , יגולוכיספ קותיש , תויביסלופמוק וא , גציימ
אכודמ ףחד לש יובח יוטיב . םוטפמיסה תועמשמ , אה עבט ןכוסמה טקניטסני , הנגהה עבטו – אל םיראשנ םלוכ
םיעדומ , םוטפמיסה אוה םדאה תא דירטמש דיחיה רבדה . וא תויפיצפס תויעבמ םילבוס אל םישנאה בור םנמוא
םייפיצפס םימוטפמיסמ ( תיביססבוא םיידי תפיטש ומכ ) , תויגולוכיספה תויעבה לכש םיעיצמ םיאקיטילנאה ךא
ב תורבסומ תויהל תולוכי הלא םיחנומ .
תיטילנאוכיספה הירואתה תא םכסל ידכ , תולאשמ ןיב םיטקילפנוקל רושקה םדא לש תוחתפתהב בוכיע ונשי
םידחפו . תודליב תיפיצפס ןמז תפוקתמ קלח ויהש םידחפהו תולאשמה , תורגבלו תורגבתהה ליגל םירבוע . םדאה
טקילפנוקהמ בואכ קלח איהש הדרחב לפטל הסנמ , ב שומישה תועצמאב הנגה ינונגנמ . ידמ לודג טקילפנוקה םא ,
תואיצמהמ תיטוכיספ הגיסנל וא םייטוריונ םימוטפמיסל ליבוהל לוכי הנגהה ינונגנמב שומישה . םימוטפמיס
הדרח ןיבל ףחד וא ןוצר ןיב עדומ אלה טקילפנוקה תא םיאטבמ . תילמרונבא תוגהנתה לש הרקמ לכב , ונשי
ש דחפו הלאשמ ןיב עדומ אל טקילפנוק תודליב רתוי תמדקומ הפוקתל ךשומ . ז " םיכישממ םירגובמכש א
םייתודלי םיקלח ונב םייקתהל , םירחא םיאנתו ץחל תחתש , םייתייעבו םיליעפ רתויל ךופהל םייושע .

תואירבו ישגר יוכיד : הנש םישימחמ רתוי ינפל , תוישיא תקימניד ןיב רשק םייק יכ ובשח םיאקיטילנאוכיספ
תואירבל . צפס ןפואב יפי , םימייוסמ םייטמוס םיישקל םייפיצפס םיטקילפנוק ןיב רשק . וז השיגל הרזח הנשי םויכ
איה תעמשנה הנעטהו , תואירבל ינפוס תויהל לוכי שגר לש ךשמתמ יוכיד יכ . ןיפוליחל , יוטיבה , יוכידה רסוח וא
ליעפ ןונגס גצייל יושע שגר לש , זועו תולתל ןוכיסה תא תיחפמה תודדומתה לש לגתסמ הלחמה ךלהמל ר .

43
יתוגהנתה יוניש
תישונא תוישיא תוחתפתה לש ילמרונ ךלהמ ונשי יכ העיצמ הלידג לש תיטילנאוכיספה הירואיתה , תשחרתמ רשא
לוכסת לש תילמיטפוא הגרד לשב . הלידג לש םייוסמ בלשב לוכסת ידמ רתוי וא ידמ טעמ היהש ןכיה , תוישיאה
ןועביק רצונו ןיקת ןפואב תחתפתמ אל . הרוק הז רשאכ , תובשחתה אלל תוגהנתה לש םיסופד רזחשמ טרפה
בצמב םירחא םייונישב . הזכ יטוריונ סופד לש תוחתפתהה ןתניהב , עונלו תוילגעמה תא רובשל ירשפא הז דציכ
המידק ? !
עדומ אלה ךותל תונבות : תומולח שוריפו תוישפוח תויצאיצוסא : תוגהנתה תונשל םימדקומה ויצמאמב , דיורפ
שה תיזרטק הזונפיה תארקנה הטישב שמת ( cathartic hypnosis .) םימוטפמיסש התייה זא החוורש החנהה
םימוסחה תושגרה קוריפ ידי לע ולקוי םייטוריונ . הזונפיהב שמתשהל בהא אל דיורפ , ויה םילוחה לכ אלו רחאמ
טונפיהל םינתינ , תופוקש םיתיעל ויה תואצותה , נב קיפסמ דמל אוהש שח אל אוהו ישפנה דוקפתל עגו . חותיפה
תוריע בצמב היטסגוס לש היה הקינכטב ינשה ( waking suggestion .) ןאכ , לש ושאר לע ודי תא חינה דיורפ
תוקחדומ תוישגר רבע תויווח דדומתהלו רוכזל לוכי אוהש לפוטמל חיטבהו טנייצפה . שוריפב רבוגה ןיינעה םע
תומולח לש , ב זכרתה דיורפ תויצאיצוסאה תטיש תוישפוחה ( free association ) הזילנאוכיספל סיסבכ .
תישפוח היצאיצוסאב , וחומב הלועה הבשחמ לכ לע יאקיטילנאל חוודל שקבתמ הלוחה , לע חוויד תוהשהל אל
רבד , םינפב רבד קיזחהל אל , עדומל עיגהל רבדמ עונמל אלו .
עדומ אלה לא ךלמה ךרד םה תומולחה . וחה תויצאיצוסאה תטיש תועצמאב תוישפ , םילוכי הלוחהו טסילנאה
ובש היובחה תועמשמה לא םולחה לש יולגה ןכותל רבעמ תכלל , תעדומ אלה הלאשמה תא תאטבמה . תומולח ,
םימוטפמיס ומכ , הלאשמ לש תויקלח תומשגהו תושופחת םה . םולחב , תינימ וא תניוע הלאשמ קפסל לוכי םדא
החוטב ךרדב תאז תושעלו הווסמב . לשמל , חל םוקמב והשימ תגירה לע םול , ובש קבאמ לע םולחל לוכי םדאה
תגרהנ תמיוסמ תומד . הזכ הרקמב , הרורב םיוסמ ןפואב ראשיהל היושע הלאשמ , םירחא םירקמב ךא , הלאשמה
היומס רתוי הברה תויהל היושע . ףשחיהל תשופחתל תרשפאמ תישפוח היצאיצוסא .
הליחתב , יפסה עדומל עדומ אלה תכיפהש ןימאה דיורפ יופירו יוניש לע עיפשהל ידכ הק . םלוא , דיורפ ןכמ רחאל
איה ףא תיחרכה התייה םייובח וראשנש םיטקילפנוקהו תולאשמה ךות לא תישגר הנבותש ןיבה .
קבאמו תועדומ אל ןכ ינפל ויהש תולאשמהו תושגרה תסיפת תנבהב ךורכ הזילנאוכיספב יטיופרתה יונישה ךילהת
ביבסב ולא תובאוכ תויווח םע תיסחי החוטב ה . תוחתפתהב םדקומ בלשב ןועביקב הכורכ היגולתפוכיספ םא , זא
תילמרונה תיגולוכיספה תוחתפתהה תא םילשהל םיישפוח םיכפוה םייטילנאוכיספ םיטרפ . היגולתפוכיספה םא
תויטנגה תורטמה רובע היגרנאב שומישו םיטקניטסניא תמיסחב הכורכ , שדחמ הקולחב הכורכ הזילנאוכיספ יזא
רתוי תורגוב תויוליעפל הנימז היגרנא רתויש ךכ היגרנא לש , המשא תורסח , תוקפסמ רתויו תושקונ תוחפ . םא
הנגה ינונגנמו טקילפנוקב הכורכ היגולתפוכיספה , לפוטמ רורחשו טקילפנוק תתחפהב הכורכ הזילנאוכיספ יזא
הנגהה יכילהת לש תולובגהמ . י לע טלשנה טרפב הכורכ היגולתפוכיספ םא דיאהו עדומ אלה יד , הזילנאוכיספ יזא
עדומל עדומ אלה תכיפהב הכורכ , וא דיאה תטילש תחת ןכ ינפל היהש המ תא וגאה תטילש תחת תמישו
וגארפוס .

יטיופרתה ךילהתה : הרבעה ( transference )
הרצקב , אכ ערפוהש הלידגה ךילהת תא םילשמו ךישממ טרפה ובש הדימל ךילהתכ תיארנ הזילנאוכיספ רש
הלחה הזוריונ . טנייצפ לש שדחמ הפישחה אוה ברועמה ןורקיעה , רתוי תובוט תוביסנ תחת , םיישגרה םיבצמל
רבעב ולפוט אלש . תיתרבעהה הזוריונה לש תוחתפתההו הרבעה יסחי ידי לע תעפשומ וזכ שדחמ הפישח . גשומה
הרבעה ססבתהב לפטמה יפלכ טנייצפ לש תושיגהו תודמעה תוחתפתהל סחייתמ טנייצפהש תושיגו תודמע לע
רתוי תומדקומ תוירוה תויומד יפלכ ןהב קיזחה . לע ססבתהב תואיצמ לש םיתוויעל הרושק הרבעהש ןבומב
44
רבע תויווח , היפרתוכיספ לש תורוצה לכבו דחא לכ לש םוי םויה ייחב תשחרתמ הרבעהה . לשמל , היאר הנשי
גר םינועט םיילטנמ םיגוציי שי םישנאלש ךכל תירקחמ תוש , םיביגמו םיאור םה ןהב םיכרדה לע םיעיפשמה
םירחא םיטרפל . תובורק םיתיעל , ללכ ךרדבו , תעדומ אלו תיטמוטוא ךרדב הרוק הז .
לפטמה יפלכ הרבעה תודמע יוטיבב , םהייחב םישנאה םע םהלש היצקארטניאה תא לופיטב םירזחשמ םיטנייצפה
תובושח תויומד םע םהלש רבעה תויצקארטניא תאו . לשמל , ךלהמ תא םשור לפטמהש הזש שח טנייצפ םא
לפטמה ידי לע ולוצינל ליבוהל יושע לופיטה , םויה םויקב שגופ אוהש םישנא יפלכ קיזחמ אוהש תודמע אטבי אוה
וייחב תומדקומ תויומדו ולש םוי . תישפוח היצאיצוסאב , איה םאהל עגונב גואדל היושע תילארוא תוישיא
ה םאהו לפטמה תא הליכאמ הרזחב קיפסמ הל ןתונ לפטמ . טלוש ימל עגונב גואדל םייושע םיילאנא םיסופיט
םישנאב . םייתורחתה םיקבאמב הכזי ימל עגונב גואדל םייושע םיילאפ םיסופיט . הלא ןוגכ תושיג , ללכ ךרדבש
טנייצפה לש ימוימויה םויקהמ , הזילנאה ךלהמב תולגתמ .
לכו םיסחיה לכמ קלח איה הרבעההש יפ לע ףא לופיטה תורוצ , הב תשמתשמ איהש ךכב תידוחיי הזילנאוכיספ
תוגהנתה יונישב ימניד חוככ . תוחתפתה תא םדקל תונבומ תיטילאנאה היצאוטיסה לש תוילמרופ תונוכת הברה
הרבעהה . םייולתה םיסחיה תוחתפתהב תכמות הפסה לע בכוש טנייצפהש הדבועה . תופוכת תושיגפ תעיבק ( 5-6
עובשב םימעפ ) המ טנייצפה לש ימוימויה םויקל םייטילנאה םיסחיה לש תישגרה תובישחה תא תקד . ףוסבל ,
םהילפטמל םירושק הכ םישענ םיטנייצפש הדבועה , םישנאכ םהילע טעמ הכ םיעדוי םהש ןמזב , תרמוא
םהלש םייטוריונה םיטקילפנוקה ידי לע ירמגל טעמכ תועבקנ םהלש תובוגתהש . קיר ךסמ וא יאר ראשנ לפטמה
תודרחו תולאשמ ןירקמ טרפה וילע קלחו .
הרבעה דודיע , חתפתהל הל תורשפאמש תוביסמ ןתמ וא , תיתרבעהה הזוריונה תוחתפתהל ליבומ , הב הדוקנה וז
םהלש םינשיה םיטקילפנוקה תא םיקרוזו םיפנפנמ םיטנייצפה . םיטביהה תא םיעיקשמ םיטנייצפ תעכ
דרחו תולאשמב לפטמה םע םהיסחי לש םיירקיעה רבעה תו . םילחהל דוע הניא הרטמה ( רתוי בוט שיגרהל ) אלא
תודליב םהל היה אלש המ לפטמהמ חיוורהל וא גישהל . םייתורחתה םיסחיהמ טלפמ ךרד שפחל רשאמ רתוי , םה
לפטמה תא סרסל שפחל קר םייושע . םירחאב םייולת תוחפל ךופהל שפחל רשאמ רתוי , ךכל ףואשל םייושע םה
לכ תא קפסי לפטמהש םהלש םייתולתה םיכרצה . יטילנאה לופיטה ךלהמב וחתפתה ולא תושיגש הדבועה ,
יתודליה טקילפנוקה לש םייתנגההו םיילאוטקניטסיאה םיביכרמה תא ןיבהל םהלש םילפטמלו םילוחל תרשפאמ
ירוקמה . היצאוטיסב לודג שגר עיקשמ הלוחהש הדבועה לשב , ישגר ןפואב תיתועמשמ איה תרבוגה הנבהה . וניש י
שחרתמ , תגשומ הנבות רשאכ , םיניבמ םילוח רשאכ , תישגר המרב ןהו תילאוטקלטניא המרב ןה , עבט תא
םמלוע תאו םמצע תא תושדחה םהיתוסיפת לש םיחנומב םיישפוח םישיגרמו םהלש םיטקילפנוקה , םידמלו
טקילפנוק תלוטנו תרגוב ךרדב םהלש םיטקניטסניאה תא קפסל .
דג וענמ הדרחו המשאש ןמזב רבעב הלי , םע שדחמ דדומתהל טרפל תרשפאמ תיטילנאה היצאוטיסה
םינשיה םיטקילפנוקה . םיילופיטה םימרוגהה תשולש לשב הזילאנאב שחרתמ יוניש . תישאר , הזילאנאב ,
ירוקמה בצמב היה רשאמ יביסנטניא תוחפ טקילפנוקה . תינש , םירוהה לש וזמ הנושש השיג גיצמ לפטמה .
ףוסבלו , זילאנאב םילוח רתוי םירגובו םירגובמ ה , רמולכ , םהלש וגאה לש םיקלחב שמתשהל םילגוסמ םה
וחתפתה אלש םהלש דוקפתב םיקלח םע דדומתהל ידכ וחתפתהש . 3 הלא םימרוג , תורשפאה תא םירצויה
שדחמ הדימלל , ץנרפו רדנסכלאש המל סיסבה תא םיקפסמ ' וארק " תנקתמה תישגרה היווחה ( " The Corrective
Emotional Experience ) . םינשי םיטקילפנוק לש הנבות ךרדש העיצמ תיטילנאוכיספה הירואתה , ךרד , תנבה
רגובכ קופיסל לאיצנטופב הרכהו םייתודלי םיקופיסל םיכרצה , רסוח תרכהו תונשי תודרח תנבה ךרדו
תויוושכעה תויואיצמל ןהלש תויטנוולרה , מ יביטקניטסניא קופיס יפלכ םדקתהל םייושע םילוח ילמיסק
םהלש תוימצעה תוירסומה תועשרהה ידי לעו תמייקה תואיצמב .

הרקמ רואית : ןטקה סנה
45
םיטרפ יטרפב ךרעש םילופיטה לע חווידש םידיחיה םיאקיטילנאוכיספה דחא אוה דיורפ . םירקמש רוכזל בושח
דיורפ לש תמדקומה ותפוקתמ םה הלא , גאו םיינימ םיטקניטסניא לש הירואיתה חותיפ ינפל םייביסר , ינפל
הנגה ינונגנמו הדרח לש הירואיתה תוחתפתה ינפל ינבמה לדומה לש תוחתפתהה .
היעבה רואית
ןב דלי לצא היבופ לש הזילנאה לע רבדמ סנה לש רופיסה 5 . בריס ןכלו ותוא ךשני סוסש ךכמ דחפמ דרטוה דליה
תיבה תא בוזעל . ע לפוט אל סנה " דיורפ י , ע תובר תורעה םשר ויבא ךא ךלהמב דיורפ םע ץעייתה לופיטה ךלהמ ל
לופיטה לכ . תיתודלי תוינימ לש הירואיתה תא םיגדמ אוהש םושמ בושח סנה לש הרקמה , לש היצקנופה תא
סופידא ךיבסת , םוטפמיס לש ובוציעו ותריצי לש הקימנידה תאו , תוגהנתה יוניש ךילהת תאו .
היבופה תוחתפתהל ואיבהש םיעוריא
ליגב 3 קה סנהל ולש ןימה רביאב לודג דואמ ןיינע היה ןט . ירביא תניחבב קסוע היהו תובר ותיא קחשמ היה אוה
םירחא לש ןימה . תאז תושעל ךישמי םאש וילע המייא ומיא , ןימה רבא תא ול ךותחת איה . יהוזש ןעט דיורפ
סנה לש סוריסה ךיבסת ליחתה הב הדוקנה .
תויח לש םיניפ ןיב םילדבהה תא ןיבה סנה , םימצע יכ הדבועה תאו ( ןחלוש , לשמל ) הז רביא םירסח . היה אוה
םירבד ןומהל עגונב ןרקס , עדימל ולש יללכה אמצה תא סחיי דיורפ ךא , תינימ תונרקסל . הדלונ יצחו שולש ליגב
ה תריקחב קסע אוהו תוחא ול " ןיפ " הלש . ו הלצא חמצי דוע הז רביאש בשח אוה " ןטק אוה םויה ." דיורפ יפל ,
סנהל ךכב האדוההש םושמ תמאב הארש המב תודוהל השק היה , היה השוריפ , סוריסה תדרח םע דדומתהל ךרוצ
ומצע ולש . הז רביאב האנה הווח אוהש ןמזב ושחרתה הלא תודרח .
עברא ליגב , הזש םושמ ונימ רביאב תעגל ומאמ שקיבש ךכ ידי לע ומיא תא תותפל הסינ סנה " ףיכ ." וז הדוקנב
בצעה תוערפהה ןיעל תוארנ ולחה ולש תוי . באה , לש תונידעה בקע תינימה רתי תוררועל וללה םיישקה תא ךיישש
םאה , בוחרב ותוא ךושני סוסש דחפ סנהש דיורפל בתכ , ררועתהש דחפל הדימ יהשוזיאב רושק הארנ הז דחפשו
לודג ןיפ האר אוה רשאכ סנה לצא . םיברעב אכודמ היהנו בוחרל תאצל דחפ סנה . ול ויה ןשי אוהו םיער תומולח
ומא םע . ולש תלפטמה םע בוחרב לייט אוה רשאכ , ידכב ותיבל רוזחל שפיחו ינוציק ןפואב להובמ הייהנ אוה
ומא םע תויהל . ורדחל עיגי סוסהש דחפל ךפה ותוא ךשני סוסש ךכמ סנה לש דחפה . היבופ חתיפ אוה – אל דחפ
אשוממ ילנויצר ( סוס .)
םימוטפמיסה שוריפ
ינ באה בצמל היצטרפרטניא תועצמאב הז דחפב לפטל הס . תמאהשו תוטש היה םיסוסמ דחפהש רמאנ סנהל
םהלש ןימה רביאב ןיגפמ וניהש ןיינעל רושק היה םיסוסהמ דחפהשו ומא תא בביח סנה יכ התייה . לש ותעצה יפל
דיורפ , ןיפ ןיא םישנלש סנהל ריבסה באה . הלקה טעמ קפיס הז ןיעה תיארמל , מה סנה ךא לע דרטומ תויהל ךיש
םיסוסב ןנובתהל תיביססבוא הלאשמ ידי , םהמ דחופמ זא היהש יפ לע ףא . סנה לש םידקשה ועצוה הזה בלשב
רתוי הרומח התייהנ ולש היבופהו . םישנ לצא ןיפב ןיינעתהל ךישמהו ותוא ךושני ןבל סוסש דחפ אוה . תויחה ןגב
ונטקהמ עשעושמ היהו תולודגה תויחה לכמ דחפ אוה ת . םיאנקשהמ דחפ אוה םירופיצה ברקב . רבסהה תורמל
ויבא לש , ומצע תא עיגרהל הצר סנה . ולשמ הצורמ היה אלו םיירכז ןימ ירביא ןיב תואוושה ךרע אוה . תויח
ויניעב תקולחמב תויונש ויהו הז םגפ ול וריכזה תולודג . ולש סוריסה תדרח תא קזיח ויבא לש רבסהה , האבש יפכ
בדב יוטיב ידיל ויר " : יב לדג ןכא הז " , ךתחיהל לוכי הז וליאכ . ויבאמ לביקש עדימל דגנתה סנה וז הביסמ , ןכלו
תילופיט האצות םוש התייה אל .
ג יתש רדחב ול ויה וב םולח םלח סנה הזה ןמזב ךרעב ' תופרי : תפפוכמ היינשהו הלודג תחאה . הקעצ הלודגה
הפופכה תא הנממ חקל סנהש םושמ , צל הקיספה איה זאו הפופכה לע בשייתה סנהו קוע ( . ןיטולחל יוזה םולח
והשמ תינלוח איה דיורפ לש תונשרפהו ).... גה היה אוהש בשח באה ' לודגה ןיפה םע הלודגה הפרי , התייה םאהו
גה ' הפופכה הפרי . רקוב ותואב השחרתהש היצאוטיס לש רוזחש היה םולחה , הילא סנה תא החקל םאה רשאכ
46
הטימל . מ התוא ריהזה באה ךכ ינפ ( גה ןכלו ' תקעוצש הלודגה הפרי ) , היכרדב הכישמה םאה ךא . התיא ראשנ סנה
הטימב , גה לע טלתשמ אוה ומולח תא םישגהל ידכ ךכו ' הפופכה הפרי .
טרפ לכל וביל תמושת אולמ תא קינעהל התייה סנה לש היבופה תנבהב דיורפ לש היגטרטסאה , עצבל ילבמ
םיטופיש . תוחתפתה ינפלש הליג דיורפ ץיק תיבב דבל ומיא םע הליב סנה היבופה לש ה , םיעוריא ינש ושחרתה םש
םייתועמשמ : תישאר , םישנא ךשנ ןבל סוס יכ ומאל רפסמ וירבח לש תובאה דחא תא עמש אוה , הל רוסא יכו
ויפ לא היתועבצא תא ברקל . תינש , םיסוס םהש םינפ ודימעהש ןמזב , תודלי לש ןתביח לע סנה םע דדומתהש רבח
טק תונ , לפנ , םמידו ולגרב עגפנ . סנה םע ןויארב , ןסרהמו םיסוסה לעש ףכואהמ דרטומ היה סנה יכ דמל דיורפ
םהיפ ביבסש . םהילגר תופכב ועגפייו ולפי הלגע םיליבומה םיסוסש ךכמ דחפ הללכו הבחרוה היבופה . הלגתנ זא
דחא םוי ומא םע לייטש ןמזבש התייה היבופל הביסהש , מה סוסב הפצ סנה לפונ הלגע ךשו , וילגרב טעובו .
ב תובר ורדחב קחיש סנהש עודי " סוס " , לפנ , וילגרב טעב , להצו ( סוס ומכ .)... תובר םימעפ ויבא לע ספיט אוה
ול השעי סוסהש דחפש ומכ קוידב ותוא ךשנו . וילגרב םולהל הייטנ ול התייהו ריעצ סוס ומצע תא הניכ סנה
סעכ רשאכ הפצרב , ע סוסהש המל המודב לפנשכ הש . תמזגומ הרוצב לכאוה אוה .
דיורפ יפל , ולש ילפידאה טקילפנוקה התייה סנה לש היבופל תירקיעה הביסה . ומא יפלכ המוצע הביח שח סנה ,
תוחתפתהה לש ילאפה בלשב תאשל לכיש הממ רתוי . ויבא יפלכ הקומע הביח שחש תורמל , ותוא בישחה םג אוה
םאה תביח לע תודדומתהב ביריכ . רשאכ םהמ בר קחרמב היה ויבאו תיצייקה התקבב תוררוגתה ומאו אוה ,
ו ומא םע הטימל סנכיהל תורשפאה התייה סנהל " ומצעל התוא רומשל ." תאו ומאל ותכישמ תא קזיח הז רבד
ויבא יפלכ תונייועה . דיורפ רובע , " ךרדהמ ויבא תא זיזהל הצרש ןטק סופידא היה סנה , לכויש ידכ ונממ רטפהל
דבל תויהל המע בכשלו ומא םע . ץיקה תשפוח ךלהמב הרצונ וז הלאשמ , וא םאה לש הנימזה תוחכונה רשאכ
ומיא םע תוימיטניאה תא הנתהש בצמל סנה לש בלה תמושת תא הכשמ ויבא לש תורדעיהה – ול קקותשהש רבד .
" תענכה ןמיסב תיתועמשמ התייה וללה תושפוחהמ תחא ךלהמב וביריו ורבח לש העיצפהו הליפנה ובירי תא סנה .
ילפידאה טקילפנוקל ןורתפה
ץיקה תשפוחמ רזח סנה רשאכ , הלדג ויבא יפלכ ולש הייחדה . הביח תועצמאב היחדה תא אכדל הסינ אוה
תמזגומ . ילפידאה ךיבסתל ינואג ןורתפל עיגה אוה : אבסה היהי באהו םידליל םירוה ויהי ומאו אוה . ןכ םא , יפכ
ןייצמ דיורפש " : ןטקה סופידא לרוגה ידי לע בתכנש הז רשאמ רתוי חמש ןורתיפ אצמ . ויבא תא תונפל םוקמב
ךרדהמ , ומצעל לחיאש רשואה ותוא תא ול קינעה אוה – ומאל אשניהל ומצעל םג רשפאו אבסל ותוא השע אוה
ולש ." ךא , קפסמ ןורתפ תויהל הלוכי אל וז ןיעמ היזטנפ , ויבא יפלכ תדבכנ תונייוע םע רתונ סנהו . ביסה ה
סוסה תליפנ התייה היבופל תשגרמה . עגרה ותואב , תומלו המוד ןפואב לופיל יושע ויבאש הלאשמ עיבה סנה .
סוסב הלמוסו באה לע הכלשוה ויבא יפלכ תונייועה , ודגנ תונייועו האנק תולאשמ חפיט ומצע אוהש םושמ . אוה
לופי ויבאש ותלאשמ לשב ותוא ךשני סוסהש דחפ , ל אובי סוסהש םידחפהו אוהש ןמזב הלילב ושחרתה ורדח
תוילפידא תויזטנפ ידי לע התופ . ויבא תכישנבו סוסכ וקחשמב , ויבא םע תוהדזה אטיב אוה . תא האטב היבופה
תינשמ ךרדבו הדרחהו הלאשמה , ומא םע ראשיהל סנה לש הרטמה תא האלימ .
םוכיסל , ולפי םיסוסש ולש דחפהו ותוא ךושני סוסהש דחפה ןה , תא םיגציימ לע סנה תא שינעהל דמועש באה
ויפלכ רבצש תוינודזה תובשחמה . בוט דקפתלו היבופה לע רבגתהל חילצה סנה . יוניש לח רמולכ .
יונישל איבה המ ? תישאר , באה דצמ תינימ הראה התייה . תא הלחתהב קזיח הזו תאז לבקל ברס סנהש תורמל
ולש סוריסה תדרח , הב זחאיהל הליעי תואיצמ תסיפכ שמיש הז . תינש , דיורפ ידי לעו ויבא ידי לע קפוסש חותינה
סנה רובע ןופצמ תריציב ליעי היה ( ןכ ינפל ול עדומ היה אל סנהש רבד .) ףוסבל , השיגהו באה לש ןיינעה
ויתושגר תא סנה לש יוטיב יפלכ תינריתמה , באה םע תוהדזה תבוטל ילפידאה ךיבסתה לש ןורתפ ורשפא ,
רחתהל ןוצרה תא ןה םימילעמ סוריסה תדרח תא ןהו ויבא םע תו , םוטפמיסל לאיצנטופה תא םיתיחפמ ךכו
תוחתפתהה .
47
תיעדמ הריקחכ תויעב הברה ןטקה סנה לש הרקמל . תיתטיש אל ךרדב באה ידי לע ךרענ ןויארה . היה ומצע באה
ןתנש םישוריפבו תויפצתב הטוהש ןכתיי ןכלו דיורפל בורק . לע ובתכנש תוחודב זחאנ ומצע דיורפ באה ידי ( והשימ
רחא .)... םינותנה תולבגמל עדומ היה אוה , םהמ םשרתה םג אוה ךא . תונורכז לע ךמתסה אוה הז הרקמ ינפל
תעכו ולש םיטנייצפה לש תודלי , וילפוטמ לש םיינימה םייחב תופצל לחה אוה . עגונב תונקסמ קיסהל השק
הז דדוב הרקמ לש םיחנומב הירואיתל . ע תליחתמ חוקל הז הרקמ דיורפ לש ותדוב . הכרעה תילבקמ ונא ינש דצמ
הז עדימ לש תונשרפב שיש תויתייעבה לעו יאקיטילנאל שיגנה עדימה רשוע לע .

ג לש הרקמה ' םי
ו ךאשרור ןחבמ - TAT : תיטילנאוכיספה הירואיתה
ו ךאשרור ןחבמ - TAT גל ורבעוה ' ע םי " ךמסומ ינילק יאקיטילנאוכיספ י . ג ךאשרור ןחבמב ' נ םי תובושת טעמ ןת -
קר 22 רפסמב . ולש תויתריציה שוח לעו ולש היצנגילטניאה לע שיש תורחא תויודע ללגב עיתפמ הז . צמ " ב
תונושארה תויסיטרכה יתשמ תואמגוד ( ג לש הבושתה ' הל הנתינש תונשרפהו םי :)

סיטרכ 1 :
ג ' םי : רפרפ אוה וילע בשוח ינאש ןושארה רבדה .
תונשרפה : ינושאר ןפואב ריהז ול השדח היצאוטיסב ילאנויצנבנוק ןפואב גהנתמו .

סיטרכ 2 :
ג ' םי : תועגונ םהיתועורזש שאר ירסח םישנא ינש ולאש תויהל לוכי . תודבכ תולמש םישבול םהש הארנ .
הארמב הדיב תעגונ תחאש ןכתיי . םישנ ןה םא , בוט תיארנ אל תומדה . תודבכ תוארנ .
תונשרפ : םישנאל רע . שקב לובלב וא הגאד ינימה דיקפתל ר . תילאנא תומד - תיביסלופמוק . םישנב לזלזמ
תוניועב ןהיפלכ גהנתמו - תובוט אל תויומדו שאר ירסח . הארמה תומדב עבומ םזיסקרנה .

תויסיטרכה ראשמ תופסונ תואמגוד תוגצומ וישכע .
היצזילאוטקלטניאב םישמתשמ ובש יטוריונ הנבמב רבודמש ךאשרורה ןחבממ קיסה ןחובה , וק תויביסלופמ ,
תוירטסיה תולועפו ( םיילאנויצר אל םידחפ , ףוגה םע ידימת קוסיע ) ע " הדרח םע דדומתהל מ .
ג לש םירופיסה ' ה ןחבממ םי - TAT תוישיאניבה םיסחיה תוכרעמ לכל הרושקה תוניוע לע םיעיבצמ . ןפואב
יפיצפס , יפשמ גוזה ינבמ דחאש ךכב תורושק דימת השיאל רבג ןיב םיסחיה תוכרעמ ינשה תא ט . ראותמה רופיסב
השיאל יטסידס ןפואב גהנתמה רבג שי . הנגהה ןונגנמב שומישה תא םג םיאור - השחכה , ג לש העצהב ' אלש םי
דחיב םירשואמ דימת םיאושנ םירגובמ םישנאש םושמ םיאושנ םישנאה ינש ןכתיי . לש המת בוש שי אבה רופיסב
םישנל בוט אל סחי . מ המתל יוטיב שי הז רופיסב ינימה דיקפתל סחיב לובלבל תודע םע דחי תינ .
גש ךכ םירופיסה תא שריפ גולוכיספה ' רגוב אל אוה םי , יביאנ , וא םיענ אלש המ לכ לש תללוכ השחכהב ןייפואמו
ךלכולמ , םיתומיע םגו תוינימ ללוכ ךלכולמ רשאכ .
הו ךאשרורה ןחבממ - TAT תובושח תומת רםסמ תולוע . כ רוסחמל הרושק תחא המת תוכרעמב םוחב ילל
םיסחי , הלפשה דחוימב ( תויטסידס םימעפלו ) םישנ יפלכ . םישנל סחיה , גל ' ןימב קוסיעה ןיב טקילפנוק שי םי
48
ןיועו ךלכולמ אוה ןימש השוחתה ןיבל . חור רוק לש תוזח ירוחאמ הדרחו חתמ לש היווחב הרושק היינשה המתה .
תוהזל רשקהב טקילפנוקו לובלבב הרושק תישילש המת ולש תינימה . היצנגליטניאל תודע שיש תורמל
יתריצי לאיצנטופלו , הכלשהה ינחבמ לש הנבומ אלה עבטל סחיב תובכעו תוחישקל תודע םג שי . תונגה
תויביסלופמוק , גל רוזעל יקלח ןפואב קר תוחילצמ השחכהו היצזילאוטקלטניא ' ולש תודרחה םע דדומתהל םי .
םינותנה לע תורעה
ג לע עדימה ' דמ םי הכלשה ינחבמ לש רתויב יביטקרטאה ןייפאמה תא שיג . תא רודחל רשפאמ םהלש הווסמה
םדא לש ןיעל תיארנה תוזחה ( רמולכ , ולש תונגהה תא ) םיכרצה תא ןוחבל ידכ , םדאה לש םיפחדהו תויצביטומה .
ג לש הנומתה ' םי , הכלשהה ינחבממ תרייטצמה , קרפב ולש היפרגויבוטואב הגצוהש תאזמ הנוש 2 , הש תודע הגיצ
ג לש תובושתב ואצמנש תויגולוכיספה תומתה תא הפשח אל ךא םישנ םע םיסחי תוכרעמב טקילפנוקל ' ינחבמל םי
הכלשהה .
ג לע עדימב שומיש תושעל תולוכי ויה תורחא תויגולוכיספ תוירואית ךיא רמול השק ' הירואיתה השועש ומכ םי
תיטילנאוכיספה . ע עדימה תכרעהש ריבס אל " ירואית פ הכרעהה התליגש המ תא ופשחי תורחא תו
תיטילנאוכיספה . ומכ ןכות תולגל רשפא ךאשרורב קר " דבכ לקשמ םירהל תוסנמה םישנ ." ה - TAT ידוחיי אוה
תוישיאניב םיסחי תוכרעמב תוניועלו בצע לש תומתל םירוכזיא לש הפישחב . קתממלו םד תציצמל רוכזיאה
" אתבס תורעש "( " רכוס " קותמ ןפג רמצ וא ) ג לש ויתובוגת ראש םע דחי ' םי , עבוקמ אוהש הנחבהה תא ורשפיא
ילארואה בלשב . הזל רשקב , גש תוארל ןיינעמ ' בלח תותשל ךירצ אוה הללגבש לוכיעה תכרעמב היעבמ לבוס םי .

תונורחא תויוחתפתהו תורושק טבמ תודוקנ
תוצובק וא תולוכסא לש תוחתפתה תא תללוכ הזילנאוכיספה לש הירוטסיהה םיתיעלו תונוש טבמ תודוקנ םע
תובורק , תודגונמ . ולש תיעוצקמה הריירקה ךלהמב תיטילנאוכיספה הירואיתה לש םיטביה הברה הניש דיורפ ,
םיבר םיאשונב וחגנתה ויכישממו אוה ךא . הזילנאוכיספל תיטילופ וא תיתד תוכיא התייה תמיוסמ הדימב , ךכ
ל ובשחנ ידורפ לש ויכישממש " םינימאמ " ימו הצוחה ךלשוה הנוש העד לעב היהש . ךייתשה ןוסקירא קירא
רתויב םייתרוסמה םיאקיטילנאוכיספל . דיורפ לש הזילנאוכיספהמ קלחל בשחי ןקיטילנאוכיספש ידכ , וילע
םיאבה םיחנומל בייחתהל : םיינפקותהו םיינימה םיטקניטסניאה , תוחתפתהה לש םיבלשהו עדומ אלה . לכ
םיחנומב שמתשמ ןקיטרואת תושונאה תנבהל עגונב תונוש תולאש לאושו הנוש ןפואב ולא .

דיורפל םימדקומ םירגתא ינש
תוימצעה הבשחמה תולוכסא תא וחתיפו דיורפמ וקחרתהו ודרפנש םיברה םימדקומה םיאקיטילנאה ברקב
גנוי לרקו רלדא דרפלא ויה םהלש . דיורפ לש םיבושח םיכישממ ויה םהינש . שחש םושמ ונממ ודרפנ ךא אוהש וב
םיינימה םיטקניטסניאה לע ידמ קזח שגד םש . דיורפ רובע דחוימב תבאוכ התייה גנוימ הדרפה , היה גנויש םושמ
" רחבנה שרויה " ולש .

רלדא דרפלא ( 1870-1937 )
תובשחמלו םייתרבחה םיפחדל ןתנש םוצעה שגדה ילוא היה דיורפמ רלדא לש ותדירפב רתויב יתועמשמה רבדה
תועדומ , ל רשאמ םיעדומ אל םיכילהתלו םיינימ םיפחד . ולש הריירקה תליחתב , לש תותיחנב ןיינעתה רלדא
הילע םיצפמ םישנא הבש ךרדבו םירביא . םיצמאמ תיישע ידי לע וז השלוח לע תוצפל יושע שלח רביא םע םדא
םירחא םירביא חתפל וא הז רביא קזחל םייתרבח . לשמל , בוד תויהל דומלל הסני דליכ םגמגש םדא לודג ר . דועב
רוקמבש , םירביא לש תינפוג השלוחב ןיינעתה רלדא , םייגולוכיספ תותיחנ תושגרב ןיינעתהל לחה אוה הגרדהב
הלא םיבאוכ תושגר תתחפה וא תאווסה םשל םייגולוכיספ יוציפ תונוצרבו . ןכל , םייושע םינאידיורפש דועב
ןיפ תאניק תאטבמכ תינוציק הדימב תיביסרגא השיאב , אירלדא וא תירבג האחמ תאטבמכ התוארל םייושע םינ
49
תותיחנו השלוח לש ישנ דיקפת לש פיטוארטס לש הייחד . רלדא יפל , תושגר םע דדומתהל הסנמ םדא הבש ךרדה
הלאכ , ולש םייחה ןונגסמ קלחל תכפוה – ולש תוישיאה דוקפת לש ידוחיי טביה .
יגולויב רשאמ רתוי יתרבח שגד םיעיצמ רבכ הלא םיגשומ . הליחת , ה לע רביד רלדא " טולשל ןוצר " לש יוטיב לעכ
תודליהמ םיעבונה םינוא רסוח לש תושגר םע דדומתהל םדא יצמאמ . לע שגדל הגרדהב רבע הז שגד " ןוצר / ההימכ
תונוילעל ." הלש תיטוריונה הרוצב , םירחאב הטילשו חוכ לש תולאשמב אטבתהל הלוכי וז ההימכ . התרוצב
האירבה , בתהל הלוכי איה כ אט " הלעמ יפלכ לודג ףחד " תומלשו תודחא רבעל . אירבה םדאב , תונוילעל ההימכה
תורחתו תויביטרסאב יוטיב ידיל האב איהש םשכ הלועפ ףותישו יתרבח שגרב יוטיב ידיל האב . שי םישנאל " ןיינע
יתרבח " הלחתההמ , תויפותישל דלומ לאיצנטופו םישנאל רשקיהל דלומ ןיינע אוהו .
לש הירואיתה ימצעל עגונב תושגרל םיביגמ םישנא הבש ךרדה לע המש איהש שגדה לשב םג ןויצל היואר רלדא ,
דיתעה יפלכ םתוגהנתה תא תונווכמש תורטמל םיביגמ םישנא הבש ךרדה , םיחא ברקב הדילה רדס הבש ךרדהו
םהלש תיגולוכיספה תוחתפתהה לע עיפשהל לוכי . ןורחאה ןויערה לש רשקהב , םיגולוכיספ הברה תא ונייצ
החפשמב רתוי םיריעצ םינבמ רתוי גישהל םירוכב םינב וא םינב לש קר הייטנה . SULLOWAY ( 1996 ) תא םש
ינויצולובא רשקהב הדילה רדס ןיינע , תא רמשל ידכ תאזו םינרמשו םיינופצמ תויהל םיטונ םירוכב םינבש עיצהו
ה סוטטס " ןושאר " החפשמב , עיגהל םיסנמ םיריעצה םינבהש דועב תורחא םיכרדב החפשמב דמעמו החלצהל -
םה " דורמל ודלונ ." תירוביצה הבישחל וסנכנ רלדא לש ויתונויערמ הברה , רתוי רחואמ ועיצהש תועדל םירושקו
םינקיטרואת הברה . תאז תורמל , רלדא לש הלוכסאה , תיטרפה היגולוכיספה לש , הלודג העפשה תלעב התייה אל
וישיאה לש הירואיתה לעו רקחמה לע ת .

גנוי בטסוג לראק ( 1875-1961 )
דיורפמ דרפנ גנוי 3 רלדא רחאל םינש , ב - 1914 , ולשמ הבשחמ תלוכסא חתיפו – " תיטילנאה היגולוכיספה ." הז
תיטילנאוכיספה הלוכסאה רובעו דיורפ לש וייחב יתועמשמ עוריא היה , גיהנמכ דיורפ יניעב ספתנ גנוי ןכש
היניב ויהו הלוכסאה לש ילאוטקלטניא ןבו בא לש ומכ םיסחי ם .
רלדא ומכ , תוינימה לע דיורפ ידי לע םשוהש ברה שגדה םע חונב שח אל גנוי . םייח תייגרנא ודיבילב האר גנוי
ינימ טקניטיסניא אלו תיללכ . וז תיסיסב היגרנאמ קלח איה תוינימש יפ לע ףא , תורחא תוהימכ ללוכ םג ודיבילה
תויתריצילו האנהל .
אה היגולוכיספה דיורפ לש הירואיתהמ התוא תולידבמש תופסונ תומת תללוכ גנוי לש תיטילנ . דיורפש שיגרה גנוי
תורגבב םמצע לע םירזוח תודליב וקחדוהש םירבדהו םיפחדהש ןויערה לע ידימ קזח שגד םש . תאז םוקמב , גנוי
תומדקתהב תנמוסמ תוישיאה תוחתפתהש ןימאה . שמו תיתועמשמ תוהז שוכרל םיסנמ םישנא ימצעל תועמ . ןכא ,
תוומה רחאל םייחל םתוא וניכיש םייתד םיקוסיעב םיצמאמ םיעיקשמ ןכלו המידק םינווכומ דואמ םה םישנא .
תוקחדומ תויוסנתה לש ןסחמכ עדומ אלה לע דיורפ םשש שגדה תא לביק גנוי , גשומ תא הז גשומל ףיסוה ךא
יביטקלוקה עדומ אלה ( collective unconscious .) יפ לע גנוי , תא םהלש יביטקלוקה עדומ אלב םירמוש םישנא
םימדוקה תורודה לש תויווחה רובצמ . יביטקלוק עדומ אלה , ישיאה עדומ אלל דוגינב , םדאה ינב לכל ףתושמ וניה
םיפתושמה םינומדקה םהיתובאל תודוה . תויח ונתויהמ קלחו םדא ינב ונתויהמ קלח אוה , עדומ אלה ןכלו
רשקה אוה יביטקלוקה םדוק ןויסינ לש םינש ינוילימ לש תיביטקלוקה המכוחל םדאה לש . אלה ןמ בושח קלח
םילמס וא םיילסרבינוא םייומיד ללוכ יביטקלוקה עדומ , בא םיארקנה - םיסופיט ( archetypes .) באה - םיסופיט
בא ומכ - םאה סופיט , תודגא ירופיסב םיעיפומ , תומולח , תומייוסמ תויטוכיספ תובשחמבו םיסותימ . ה תודע
באה לש םתויהל - יביטקלוקה עדומ אלה ןמ קלח םיסופיט , םינוש םירבח ברקב םהלש תוילסרבינואה יהוז
םויה דעו רבעה ןמ תונוש תויוברתב .
תוחוכ לש קבאמ םע םידדומתמ םישנא וב ןפואה לע םשוהש שגדה וניה גנוי לש הירואיתב ףסונ בושח טביה
םכותב םידגונמ . אמגודל , ןיב קבאמ שחרתמ םירחאל םיגיצמ ונאש הכסמה וא םינפה ( הנוסרפ – persona ) ןיבל
51
ונלש ימצעה . הנוסרפה תא הדימה לע רתי םישיגדמ םישנא םא , קפקפלו םהלש ימצעה שוח תא דבאל םילולע םה
תמאב םניה םהש המב . ינש דצמ , םינושה םיגהנמהו םייתרבחה םידיקפתה תא תאטבמ הנוסרפ , תינויח ןכלו
ה םייחה רובע טרפה לש םייתרבח . המוד ןפואב , ימצעה לש םיירבגה םידדצהו םיישנה םידדצה ןיב קבאמ םייק .
ישנ קלח שי רבג לכל ( anima ) ירבג קלח שי השיא לכלו animus) ) תוישיאה ךותב . ישנה קלחה תא החוד רבגה םא
ובש , חא לש םהיתושגרל שיגר יתלבו רק תוארהלו הטילש לע םזגומ שגד םישל יושע אוה םיר . השיאו הדימב
הבש ירבגה קלחה תא החוד , תוהמיאב ינוציק ןפואב הקוסע תויהל הלולע איה .
תיסיסב תישיא המישמ םע דדומתמ םדא לכש ןעט גנוי : ימצעב תודחא אוצמל . הינומרהל איבהל רמולכ , וא
שפנה לש םידגונמה תוחוכה לכ לש היצרגטניא . באה ידי לע החנומ םדאה - רתויב בושחה סופיט גנוי יפ לע :
ימצעה . תוישיאה ויתויוכיא יבגל םדאה לש תועדומה תונומאל סחייתמ וניא גנוי לש ימצעה . םוקמב , אוה ימצעה
עדומ אל חוכ , יביטקלוקה עדומ אלה לש יפיצפס טביה טרפבו , כ דקפתמה " ינוגרא זכרמ " תכרעמה לש
תיללכה תיגולוכיספה . עמ םילמס ידי לע גצוימ ימצעהש ןימאה גנוי םיילג . הלדנמ ( םיליבומה םילולסמ םע לוגיע
וזכרמל ) יתימאה ימצעה רחא ושופיחב םדאה לש קבאמה תא למסמ . בא אוה ימצעהו רחאמש ןעט גנוי - סופיט ,
תויוברת ךרואל ימצעה לש םיילמס םיגוציי אוצמל ןתינ . יפוס ןיא אוה ימצעה רחא שופיחה גנוי רובע , ותמשגהו
גשומ אל לאידיא איה .
גינ תומנפומ ןיב וניה דיורפ לש הירואיתב ףסונ דו ( introversion ) תונצחומל ( extraversion .) םניה םיביכרמה ינש
תוחוכה ינש ןיב ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל וניה ורובע בושחה רבדהו טרפהמ קלח , הז דצל הז ומייקתיש ךכ ,
תונוש תודימב .
שו רתויב םייתריציה םיגוהה דחאל בשחנ גנויש תורמל םיבר םילאוטקלטניא םידנרט לע העיפשה ולש הירואיתה ,
הטעומ התייה עדמכ היגולוכיספה לע ותעפשה . ויה ויתונויערמ םיברש הדבועב הארנכ הצוענ ךכל הביסה
םייביטלקופס , יביטקייבוא יעדמ ןפואב םתוא קודבל ירשפא יתלב ףאו השק היהש ךכ .

ישיאניבהו יתרבחה שגדה
ואיתה לש התריגה םע הראל תימנידוכיספה היר " ב , ואינ תוארקנה תושדח תוירואית וחתפתה - תוינאידיורפ
( neo- Freudians ) , םייגולויב קר אלו תוגהנתה לע םיעיפשמכ םייתרבח תוחוכ תושיגדמה .

Keren Horney (1885-1952)
גנוילו רדלאל דוגינב , דיורפ לש וירבדמ החתפתה הלש הייארהש השיגרה ינרוה , יה אלו וירבדל ףילחת התוו .
תיתרבח העפשה לומ תוילסרבינוא תויגולויב תועפשהל עגונ דיורפ ןיבל הניב רתויב יתוהמה לדבהה . התעדל
תויגולויבהמ רתוי תולודג ןה תוגהנתה לע תויתרבח תועפשה . מ האצותכ וז הנקסמל העיגה איה - 3 םירבד :
1 . חקל אל אוהש בושחל הל ומרג םישנ לע דיורפ לש וירבד תויתרבח תועפשה ןובשחב ; 2 . קירא םע לש רשקה
תויתוברתו תויתרבח תועפשה תובישחל התונריע תא ריבגהש םורפ ; 3 . םיינבמ םילדבה שיש התאר ינרוה
הראמו הפוריאמ םישנא ןיב תוישיאב " ב , תויתוברת תועפשה רבדב התנומא תא קזיח הזו . הנקסמל העיגה איה
לכ לש הבילה םה םיישיאניב םיסחיש תוישיא , תערפומ וא האירב .
תוזוריונ יבגל ינרוה לש הירואיתה יפל , ןיב טקילפנוק להנתמ יטוריונה םדאב 3 הדרחל ביגהל רשפא םהב םיסופד
תיסיסבה , ןיוע םלועב םינוא רסחו דדובמ אוהשכ דלי לש השגרהה איהו . םה םיסופדה תשולש : ןוויכל עונל
( moving toward ) , דגנכ עונל ( moving against ) , ינפמ עונל ( moving away .) תושקונב םינייפואמ השולשה לכ
תימצע המשגה יא תשוחתבו , הזוריונ לכ לש תוהמה םהש . ב " ןוויכל עונל " ע ותדרח םע דדומתהל הסנמ םדא " י
ץוחנו לבוקמ תויהלב רבוג קוסיע . םירחא םע רשקב יתולת לש דיקפת לבקי הזכ םדא , יתלב הביחל הייפצהמ ץוחו
גומ תלב , יכונא אל השענ אוה , תימצע הברקה לעבו . ב " דגנכ עונל " םה םייחהשו םיניוע םה םלוכש חינמ םדאה
51
לכה דגנ קבאמ . חושק תוארהו םירחאב ךרוצב השחכהל םינפומ םיבאשמה לכ . ב " ינפמ עונל " קחרתמ םדאה
יטוריונ קותינ ןוויכל םישנאמ . קותינב םירחא לעו םמצע לע טיבהל םיטונ הלא םישנא םיענמנ ךכו ישגר
תישגר תוברועממ . תוישיאב ןייפאמכ םיביכרמה תשולשמ דחא תא הארמ יטוריונ םדא לכש וליפא , תעבונ היעבה
תיסיסבה הדרחה םע דדומתהל ידכ םייקתמ השולשה ןיב טקילפנוקהש ךכמ .
םישנל עגונב , חה לש תויטסיכוזמ תודמעל יגולויב ןפואב תונווכומ אל םישנש העיצה ינרוה תושל , תויולת , תועונכ ,
ןמצע תא תובירקמו . תאז םוקמב , הלודג תיתרבח העפשה לע תועיבצמ הלא תועד .
ימצע קופיסו המשגהל עיגהל םישנא לש תלוכיל עגונב תימיטפוא הפקשה התייה ינרוהל .

Harry Stack Sullivan (1892-1949)
הראב ךנחתהו לדג ןבילוס " דיורפ תא שגפ אל םלועמו ב . איתה המשב העודי ולש הירו : לש תישיאניבה הירואיתה
הירטאיכיספה ( the interpersonal theory of psychiatry .) קוניתל םאה ןיב םיסחיה תובישח תא שיגדה ןבילוס
ימצעה שוביגלו הדרח לש התורצווהל . יתרבח יפוא תלעב איה הלחתההמ הדרח , ע תרשקותמ איה ןכש " םאה י
תוקניהמ . מ אוה ףא ימצעה יתרבח ביכר . ךותמו םירחא םע היצקארטניא ךות םיווחנה תושגר ךותמ חתפתמ אוה
ותוא םיכירעמ םירחא ךיא לע דליה לש ותסיפת . םה ימצעב םיבושח םיקלח " בוטה ינאה ( " good me ) רושקה
תומיענ תויוסנתהל , " ערה ינאה ( " נ bad me ) ןוחטיבה לע םימויאלו באכל רושקה , הו " ינא אל ( " not me ) , כ רמול
תלבסנ יתלב הדרחל רושקש ימצעב יוחדה קלחה .
תיתרבח העפשהל בר שגד םש ןבילוס , רבעמ םיפסונ תוחתפתה יבלש לש העפשהלו םיישיאניב םיסחי לש העפשהל
סופידא ךיבסתל . םע רבוצ דליהש ןויסינה הכלהמבש תודליה תפוקתל ןבילוס ןתונש תובישחה תא ןייצל בושח
וח םירחא םידליו םירומ וירוה תעפשה תחת רת . הבושח תויהל תכפוה תיתרבח תולבוקמ , דליה לש ןיטינומהו
הדרחל וא תימצע הכרעהל בושח רוקמ אוה . תודליה ךלהמב , םיבושח םישענ ןימה ותואמ בורק רבח םע םיסחי ,
תורגבב ינשה ןימה ןב םע םיסחיל סיסבה םה . תומדקומ םיסחי תוכרעמש םינעוט םיבר םיגולוכיספ םויכ ינב םע
םאה םע תינושארה םיסחיה תכרעמל ההז תובישח תולעב ליגה .

תימנידוכיספה תרוסמב תונורחא תויוחתפתה
תינילק הריקח לע וססבתה תימנידוכיספה הירואיתב ויהש תויוחתפתהה לכ - םירקמ לש חותינ לע רמולכ
םייטרפ . וצובק לש תיטילאנאה הריקחה לש הכראהה התייה תחא הבושח תוחתפתה היגולתפוכיספו ליג ת , אלש
ע טעמכ ולפוט " ויכישממו דיורפ י . לע םירגובמ לש ןורכיזהמ ובתכנש תויודע היה יטילנאוכיספה רמוחה לכ רבעב
םהידלי . הראו הינטירבב םידליו םישנאב יפרתוכסיפה לופיטה בור םויכ " ימנידוכיספ סיסב לע אוה ב , ודע רשאכ
תונוש ליג תוצובקל לופיטה לש המאתה .
ולש הירואיתה תא הנב ןהילעשו דיורפ לפיט ןהב תוזוריונהמ תונוש םישנא לש תויעבה םויכש אוה ףסונ יוניש .
לופיטב םייוניש ורצונ ןכל , דיורפ םע המכסה יא ךותמ אלו , תוינילק תויעב ןורתפב רצונש ךרוצה ללגב אלא
תונוש .

טקייבוא יסחי תירואית ( object relation theory )
טילנא וז השוחת תומלש לע ןגהל ויתונויסינבו ימצע תשוחת חתפמ טרפה וב ךילהתב םיניינעתמה םיאקי , םייורק
טקייבואה יסחי לש םינקיטרואת ( object relations theorists .) טקייבוא הלימה , םדא ינבל תסחייתמ . רמולכ ,
טרפה לש ורבעב םיבושח םישנא םע תופתושמ תויווח וב ןפואב וניה ןיינעה לש םיטביה וא םיקלחכ תוגצוימ
הווהב טרפה לש םיישיא ןיבה םיסחיה לע תועיפשמו ימצעה . יללכ ןפואב , םישנא וב ןפואה לע וניה שגדה
םייביסרגאו םיינימ םיטקניטסניא לש יוטיבב םידקוממכ םישנאה לע רשאמ רתוי םיסחי תוכרעמ םישפחמ .
52
םזיסקרנ ( narcissism ) תיטסיסקרנ תוישיאו
ל סחיב ימצעה תשוחתב תוערפהב ןיינע , םזיסיקרנה גשומ לע דוחייב הדקמתה תיטילנאוכיספה תוניינעתהה
תיטסיסיקרנ תוישיאו . אירב םזיסיקרנו אירב ימצע שוח תוחתפתהב , ימצעה לש רורב גשומ שי טרפל , המר
תימצע הכרעה לש ריבס ןפואב הביציו תקפסמ , לבקמ אוהש תואמחמב האג וניה , ו עדומ אוהו יכרצל ביגמ
םירחא , ולש ויכרצל ביגמ ודועב . תיטסיסיקרנ תוישיאב , טרפה לש ימצעה גשומ לש ןוזיאה תערפה תמייק ,
תימצעה ותכרעה לע םימויאל תושיגר , םהיכרצו םהיתושגר יפלכ היתפמא רדעהו םירחא ידי לע ותצרעהב ךרוצ
םירחאה לש . רסוחו ךרע רסוח לש םימצעומ תושגרל עיגפ ותויה דועב חוכ ( הלפשהו השוב ) , וניה יטסיסיקרנ טרפ
םילבגומ יתלב חוכו החלצה לע תויזטנפב קוסע וניהו ימצע תובישח לש םצעומ שוח לעב . םינייפואמ הלא םיטרפ
םהל םיבייח םירחא יכ השוחתב , םיידוחיי םתויה תשוחתבו םירחאה לש םדצמ הבהאו הצרעהל םיאכז םהש
םנימב םידחוימו . ל םילגוסמ םה םירחאל דואמ הלודג הניתנ , יכ םא , יללכ ןפואב , תיתפכא וא תישגר המרב אל ,
םירחאמ תובר תושירדב םינייפואמו . םירחאה תאו םמצע תא דואמ םיצירעמ םה םיתיעל , םה תורחא םיתיעלו
םתוא םיבבוסה לש םכרעב ןיטולחל םיתיחפמ . לופיט ךלהמב , ולפטמ תא ץירעי יטסיסיקרנ טרפ יכ רידנ הז ןיא
רחא עגרב ןורשכ לכ רסחו שפיטל ותוא בושחיו םיוסמ עגרב .
Henry Murray ה ןחבמ תא חתיפש – TAT , םזיסיקרנה תדידמל ןולאש םג חתיפ . ה חתופ הנורחא הפוקתב -
Narcissistic Personality Inventory (NPI) . םיבר םירקחמב שומיש ידיל אב הז ילכ . וב שומישה תרזעב ,
לע ועיבצה םירקחמ םהלש ואדיו טרס םעו יארב םהיתונומת םע חונ םישיגרמ םייטסיסיקרנ םישנאש ךכ , דועב
םיליגר םישנאש , הלא תונומת םע חונב םישח םניא . לש רתי תכרעהב םינייפואמ םיטסיסיקרנ םישנא ןכ ומכ
םהיעוציב , םירחאל סחיב םייניצו רתוי םייתרוקיבו םייביטרסא םה .
הנורחאל , התב ודקמתה םירקוח םיטסיסיקרנ םיטרפ לש תוישיאניבה תויטנבו הבישחה יכיל . םיטרפ יכ אצמנ
תימצע הרדאה לש סוחיי ןפואב םיקיזחמ הלא , ימצעה לש םיטושפ םיגשומב , םירחאב יניצ ןומא רסוחבו . הז
זרפומה ימצעה ונחטב קוזחתב קוסעה םדאכ טסיסיקרנה םע יבקיע .
ימאתמ אוה םיטסיסיקרנ לע רקחמה בור - שפחמ ןיב רשק םי NPI תויוגהנתהל וא םירחא םינחבמב םינויצל
תופצנ . יופצכ אצמנ וכרענש םייתביס םירקחמב , ב םיהובג םיטרפש - NPI רשאמ רתוי לודג סעכב ןולשיכל וביגה
ךומנ יטסיסיקרנ ןויצ םע םיטרפ , החלצה האב ןולשיכה רחאל רשאכ דחוימב . החנהה םע תויבקיע הלא תואצות
נ םדא לצא סעכש חפונמה ימצעה יומידה לע םויא לש השוחתמ עבונ יטסיסיקר . םיטסיסיקרנ יכ םג אצמנ
םהלש תולוכיל החלצה לש סוחיי םימיצעמ , ןולשיכב םירחא םימישאמו . םוכיסל , םיכמות םיירקחמה םיאצממה
םהלש ימצעה יומידל הכמב רבודמ רשאכ רתי תועיגפמ םילבוס םייטסיסיקרנש תינילקה הנחבהב , סעכבו םהלש
וזכ הכמל .

םירגובמ לצא תוישיא םיסחי תוכרעמו תורשקיהה תירואית
רתוי רחואמ דוקפתל ןהלש רשקבו תוישיאה תוחתפתה לע תומדקומ תויווח לש ןהיתועפשהב תקסוע וז הירואית
תוישיאה לש . יאקיטילנאוכיספה לש תמדקומה תיטרואתה ותדובע לע תססובמ תיוושכעה תורשקתהה תיירואית
John Bowlby תיתוחתפתה תיגולוכיספה לש התדובע לעו , Mary Ainsworth .
אשונב תורפסה תא ותאירקו תוינילקה תויפצתה , לש תוחתפתה תיירואית חוסינל יבלוב תא וליבוה תכרעמ
תיתוגהנתה תרשקתה ( Attachment Behavioral System – ABS .) הירואיתה יפ לע , רבוע חתפתמה קוניתה
לש הרדס ךרד ישארה לפטמה לא תורשקתה לש תוחתפתהב םיבלש , םאה ללכ ךרדב וניהש . שמתשמ אוה
לפטמהמ קותינו הריקחל חוטב סיסבבכ וז תורשקתהב . ךרע תלעבו תינויצולובאכ תספתנ וז תורשקתה
יתולגתסה , לש הז חוטב סיסב ךותמ הביבסה לש הריקחה לע ןהו םאה םע בורק עגמ לע הרימשל ןה תיארחא איה
עגמ .
53
תוחתפתהב אבה קלחב , ל םאתהב – ABS , חתפמ קוניתה הדובע לש םיימינפ םילדומ ( internal working
models ) םיימינפ םיגוציי וא ( םייומיד ) םיירקיעה וילפטמ לשו ומצע לש . תושגר םע םירשוקמ הלא םילדומ . לע
תודליה תפוקתב תורשקתהה ךמס , צ לש תוחתפתהל סיסבה תא םיקפסמ הלא םילדומ תוכרעמל עגונב תויפי
תוידיתע םיסחי . איהש שגדב טקייבואה יסחי תירואיתלו תיטילנאוכיספה הירואיתל המוד תורשקהה תירואית
תוידיתע םיסחי תוכרעמבו תוישיאה תוחתפתהב תומדקומ תוישגר תויווח לש ןתובישח לע המש .
תיריפמא הדובע לש םיחנומב , ס ךילה חותיפ התייה הבושח הנפמ תדוקנ רזה תייצאוטי ( Strange Situation
Procedure ) תרווסניא ידי לע . יסיסב ןפואב , הביזעל םיביגמ םיטועפ דציכ תיתטיש תיפצת תללוכ וז הרודצורפ
( קותינ ) התרזחו ( שדחמ דוחיא ) רחא לפטמ לכ וא םאה לש . שולשמ תחאב תוטועפה םוקימל וליבוה הלא תויפצת
תורשקתהה תוירוגטק : חוטב ( וביבסב ת 70% תוקוניתהמ ) , דרח - ענמנ ( תוביבסב 20% תוקוניתהמ ) דרחו -
יטנלוויבמא ( תוביבסב 10% תוקוניתהמ .) הרצקב , לש התביזעל םישיגר חוטב תורשקתה ןונגס ילעב תוקונית
םאה , הבושב םיחמש ךא , קחשמה תא שדחלו םתביבס תא רוקחל ךישמהל םינכומו הדי לע םוחינל םינתינ .
םידרח תוקונית - ענמנ םאה תביזעמ םישגרתמ תוחפ םי , הבוש םע ךא , םטבמ תיינפה ידי לע תוענמיה םיניגפמ
הנממ םתוקחרתהו הדימה . םידרח תוקונית - שדחמ דוחיאב םישקתמו םאהמ דרפיהל םישקתמ םייטנלוויבמא
התרזח םע המע . םתוא ובזעיו ודירויש םתושקעתה זאו םתוא ומיריש םתשקב אוה םתוגהנתה תא ןייפאמש המ .

תורגבב תורשקיה תונונגס
םילדבהל םירושק תויהל םילוכי תוקניב םיישגרה םירשקב םילאודיבידניא םילדבהש ןכתיי יכ איה החנהה
םייחב רתוי רחואמ םיססבתמ םיישגיר םירשק ובש ןפואב םילאודיבידניא . יכ ואצמ ךרענש יריפמא יוסינב
םינוש תורשקתה יגוס ילעב םישנא , הנוש ןפואב םיווח תויטנמור םיסחי תוכרעמ . תורשקיה ןונגס ילעב םישנא
החמש לש היווחל םירושק ואצמנ חוטב , ןומאו תורבח . הברקמ דחפב םינייפאתמ ענמנ תורשקיה ןונגס ילעב ,
האנקו םינתשמ חור יבצמב . יטנלוויבמא תורשקיה ןונגס ילעב - םגוז ןבב יביססבוא קוסיעב םינייפאתמ דרח ,
ןהיניב תודחאב ןוצר , תינוציק תינימ הכישמ , האנקו .
ע םישנא לע עיפשמ תורשקיה ןונגסש ועיצה ךשמה ירקחמ " יומידלו םהלש םיסחיה תוכרעמל לחלחמ אוהש ךכ י
םהלש ימצעה . ותדובע םוקמ יפלכ םדאל שיש היצטניירואל רושק תורשקיה ןונגסש עצוה ףסונב .
וכמתסה תורשקיה תונונגס לע ושענש םירקחמה בורו ןוויכמ םיחוויד לע , וכרע םה ןב יוסינ םירקוח ינש וכרע
הפועת הדשב םידרפנש תוגוז לע תויפצת . םהלש תורשקיהה ןונגס והמ תעדל ידכ , ןולאש אלמל ושקבתה גוזה ינב
יתתיכ טקיורפ לש הווסמב . םישנ רובע תוחפלש םיארמ םיאצממה , םידלי לצא האצמנש תורשקיהה תקימניד
רוקמב , שק לש רשקהב המשוי םירגובמ לש םייטנמור םיר .

םידמימ וא תורשקיה תונונגס ?
םינתשמ לש לודג רפסממ תועפשומ םישנאל שיש תויגולוכיספה תויטנה בור . ינויצ אמגודל IQ םיעפשומ
הלכשהמ , הקיטנג , דועו תוברתהו הפשה םע תורכיה . םילדבנ ןכא תורשקיהה תונונגס םאה הלאשה תלאשנ ןכל
וגטק ןפואב ינשהמ דחא ילאיר ? תחאה תולדבנ תויגולוכיספ תונוכתש ןכתיי םאה הלאשל הרושק הלאשה
תונחבומ תוירוגטק רוציל ידכ היינשהמ . אלו םידממל הרושק תורשקיהב תונושש וארה ךרענש רקחמ תואצות
תוירוגטקל . לש ימינפה הדובעה לדומ תאו ימצעה לש ימינפה הדובעה לדומ תא םיפקשמה םידמימ ינש םנשי
םירחא . יבויח הצקו ילילש הצק שי דמימ לכל . ףסונ תורשקיה ןונגס לש תפסותל עיבמ הז לדומ - dismissing
( קוליס / רורחש .) םירחא לע ךומסל אל םיפידעמו תובורק םיסחי תוכרעמ םע חונב םישח אל הז ןונגס םע םיטרפ ,
יבויח ימצע יומיד רמשל ןיידע ךא .
תודוקנ רפסמל בל םישל שי :
54
Positive Other
Negative Self
Positive Self

Negative Other
 עטה תורמל תורשקיהה תונונגס לש ףצר רבדב הנ , עלסב םיקוקח םניא הלא תונונגס יכ תוארל ןתינ .
 דחא תורשקיה ןונגס םדא לכל יכ הז אשונב םירקחמ וטקנ התוא הדמעה תורמל , םישנאל יכ ךכל תויודע שי
דחא תורשקיה ןונגסמ רתוי שי םיבר , רחא םיבצמב םירחאו םימייוסמ םיבצמב יוטיב ידיל םיאב םקלח םי .
 םתודלימ םהיתונרוכז לעו םישנא לש ישיא חוויד לע םיססובמ םירקחמה בור . רתוי םינותנב ךרוצ םייק ןכל
םייביטקייבוא – םתורגבל דעו םתודלימ םיטרפה ירחא ובקעיש םירקחמ תכירע רמולכ .
םוכיסל , תוחתפתהה לע םדקומ ןויסינל שיש תובישחה לע יבלוב לש ותשיגב םיכמות םירקחמה הדובע לדומ לש
ימינפ , םיסחי תוכרעמ לע עיפשמה . םילדומה תא עבוק תודליב ןויסינ הזיא רידגיש ףסונ רקחמ ץוחנ תאז םע דחי
הלאה , ולאה םילדומה לש תוביציה תא , תורגבב םהלש העפשהה תולבגמ תאו .

תוירקיע תומורת
היגולוכיספל תובושח תומורת קינעה דיורפ . ל הליבוה הזילנאוכיספה תויצאיצוסא ומכ תושדח תוקינכטב שומיש
תומולח שוריפו תוישפוח , תוישיאה תניחבל םינוש םינחבמב שומישו תוחתפתהב בושח חוכ התוויהו . םרת דיורפ
תישונאה תוגהנתהה לש םיטרפל ולש בלה תמישבו תורישעה ויתויפצתב הז םוחתל . ףסונב , לע שגד תמיש םע דחי
תישונאה תוגהנתהה לש התובכרומ , הז אשונב הפיקמ דואמ הירואית חתיפ אוה . תיטילנאוכיספה הירואיתה
דואמ תומוד תוארנה תויוגהנתהש ךכ לע שגד המש , םימוד םיעינמש ךכ לעו דואמ םינוש םיעינממ עובנל תולוכי
הלאמ הלא רתויב תולדבנה תויוגהנתהל ליבוהל םילוכי . לש םיטקפסאה לכ תא טעמכ הליכמ הירואיתה
א תוגהנתה תישונ .

הירואיתה תולבגמ
תימנידוכיספה הירואיתה לש יעדמה דמעמה
 תורבסומ תויהל תולוכי תוישונאה תויוגהנתהה לכ אלש םושמ יתייעב וניה הירואיתב לולכה היגרנאה לדומ
חתמ תתחפה לש םיחנומב . ןכ לע רתי , םייוצרו םיינויח םניה חתמו ץירמת םיתיעל . שמשל לוכי לדומה
פתל הרופאטמכ ישונאה דוקפתה לש ותובכרומ תא ראתל ידכ קיפסמ אל אוה ךא תוישיאה דוק .
Preoccupied

(Preoccupied with
relationships)

Secure

(Comfortable with
intimacy and
autonomy)

Dismissing

(dismissing of
intimacy counter-
dependent)
Fearful

(fearful of
intimacy, socially
avoidant)
55
 םייעמשמ וד םניה הזילנאוכיספה שומיש השוע םהב םיחנומה - תונוש תויגולאנאו תורופאטמ הברה תומייק
רישי ןפואב ןהילא סחייתהל ןיאש , השעי ךכ יכ הנכס תמייק ךא ( סופידא ךיבסת , סוריס תדרח , טקניטסניא
וומה ת , ןויבח .) חנומל תחא תועמשמ לע םיכסהל םישקתמ םירקוחש המומע הכ איה הירואיתה לש הפשה .
דיא ומכ םיחנומל , תויתוגהנתה תונחבהל םתוא םגרתל השק ךא בוט ירואית רבסה שי וגא רפוסו וגא
תויטנוולר .
 תותימא תניחב םשל םיקיפסמ םניא הזילנאוכיספמ םיחקלנה םינותנ יכ תונעט תועמשנ לש התונוכנו ה
הירואיתה . דיורפ יכ םינעוט םיבר םירקבמ , םילפוטמהמ תוטומ אל תויפצת ףוסאל םוקמב , תא ףסא
תעדומ אל המרב ואצמנ תונורכיזהש ךכל תוסחייתה תועצמאבו הזימר לש םיכילהת תועצמאב ויתויפצת .
 הנתה לש תורתוס תואצות םיתיעלו האצות לכ טעמכ ריבסהל הלוכי הזילנאוכיספה תוג . תוגהנתה םא
ףחד לש יוטיב איה זא העיפומ תמייוסמ ; הדרח לש יוטיב איה העיפומ הכופה תוגהנתה םא ; תרחא תוגהנתהו
הדרחל ףחדה ןיב הרשפ תאצות הניה . דע תושימגל בר הכ םוקמ הריאשמ איהש ךכב הצוענ הירואיתב היעבה
סמ תוביסנב שחרתתש תוגהנתה תודוא יובינ ןתמב תלשכנ הניה יכ תומיו . רמולכ , הריאשמ הניא איה ךכ
הלילשה ךרד לע התניחב וא הכרפהל םוקמ .
 ךכל רבעמ , הניה וז תרוקיב יכ הנעטב םהיפלכ תינפומה תרוקיבה דגנ ןנוגתהל םיגהונ םיאקיטילנאוכיספה
תודגנתה לש ירפ ( תעדומ אל ) םירקבמה לש םדצמ . תונויערל םיסחייתמ תאז םישועש םיאקיטילנאוכיספה
קומה תיעדמ הירואית לאכ אלו תיתד תכ לש תונויער לאכ הירואיתה לש רתוי םימד .
 רשאמ רבסהב רתוי הבוט הזילנאוכיספה יכ התייה עיגה אוה הילא הנקסמהו הלא תורוקיבל עדומ היה דיורפ
תוגהנתה יובינב .
םדאה לש תיטילנאוכיספה הייארה
 תתחפה לע שגדה ברימ תא המשה הירואית יכ הנעטה העמשנ טרפה תוגהנתהב עינמכ חתמה , לווע השוע
ימצעה םשומימ תארקל םנווכל ודעונש םיטרפה לש םייתריציה םהיצמאמל .
 ךכל רבעמ , טרפה ךותב םילעופה תוחוכל הביל תמושת ברימ תא השידקמ הזילנאוכיספה יכ ןעטנ
טרפה לש ותביבסב םילעופה תוחוכהמ תמלעתמו ( רתוי הבחרה הרבחהו ותחפשמ .)
 ןכ ומכ תויטסינימפה לש ןדצמ הירואיתה לע תרוקיב החתמנ , ומכ םיגשומ דגנכ " ןיפה תאנק " יכ הנעטהו
לרוגה הניה היגולויבה , שארמ עבקנ לכהו ( תושלח ןניה םישנה , תויתולת , וכו תושיגר ,' ע " וז הסיפת פ .)

םוכיס תכרעה
חתופמ ןוימיד םע םדאה תוגהנתהב הפוצכ , ןואג היה דיורפ . תירואית ןיא בחר הכ חווט העיצמש תרחא תוישיא
ןהלש םירבסהו תויוגהנתה לש . תינוכסח איה הירואיתה ךכמ האצותכ - םיגשומ טעמב תשמתשמ הירואיתה
םיכילהתו םיינבמ . םירקחמ הברה הליבוה ךכו הריקחל םיבר םימוחת םג החתפ הירואיתה . תירקיעה היעבה
םימומעה םיגשומה איה הירואיתב , יחב לע השקמש המ הירואיתה לש התנ .
A phenomenological theory:
Carl Rogers's person-centered theory of personality

הנושאר השיגפ ינפל ינבצע דואמ התא , ךל העיצמ ךלש אמא ": ךמצע היהת טושפ ." ןנשי וז הצעב ךא 2 תויעב ,
הנושארה : תב תא םישרהל הצור התא ( ןב וא ) אל ךכש תויהל לוכיו גוזה התוא םישרת . רבכ איה הינשה היעבה
ימצעה םצעב והמ הלאשה איהו רתוי הברה תבכרומ ( self ) ונתיאמ דחא לכ לש יתימאה .
56
ימצעה לש ועבט , תוגאדה ןמ םה הרבחה ידי לע בהאנ תויהל ןוצרה ןיבל ךמצע התא תויהל ןוצרה ןיבש חתמה
גור לראק לש תוישיאה תירואיתב תוירקעה ' סר . גור ' ב בליש סר חתפל ידכב םירקחמ ןיבל ינילקה ונויסנ ןי
ולש ימצעה תא חתפל ויצמאמ תא השיגדמו לאודיבידניאב תדקמתמה הירואת .
ימצעה תיירואיתל ךשמהב , גור חתיפ ' תיגולונמונפה הירואיתה תא םג סר phenomenological) theory ) רשא
היווחה תא הווח לאודיבידניאה וב ןפואה לע שגדה תא המש . פטמכ ל , גור לש לעה תרטמ ' תא ןיבהל התייה סר
אוהש יפכ לפוטמה לש ויתויווח ( לפוטמה ) תישיא החימצב ול עייסלו םתוא הווח . התייה ותרטמ ןקיתרואיתכ
תוישיאב יזכרמה טנמלאכ ימצעה תא חתפלו םדאה לש ועבט תרבסהל תרגסמ רוצל . גור לש ותדובע ' קלח איה סר
תינמוהה השיגהמ (humanistic) תמש חתפתהל םדאה לש ותפיאשב תדקמ .
דיורפ לש תיטסילנאוכיספה הירואיתב ונקסע םדוקה קרפב , גור לראק ' תונבות ויה דיורפלש שיחכמ וניא סר
ומכ תינאידיורפה הירואיתה לש םישגדהמ םיבר םע םיכסמ וניא אוה ךא םדאה עבט לע תוניינעמ : ענומ םדאהש
ע " עדומ תתה ידי י , ה לולסמב הענ תוישיאהש רגוב םדא לש תויגולוכיספה ויתויווחשו תודליה תויווח ידי לע ענומ
רבעה ןמ םיקחדומ םיטקלפנוקל הרזח םה . גור ' ידי לע תוספתנה תויווחל רתוי הברה לודג דיקפת סחיימ סר
םדאה , תישיא ןיבה היצקרטניאל , תיגולוכיספה ותורגבתה ךלהמב לישבהל םדאה לש ותלוכילו םייחה ןויסנל .
םינבומב גור לש םהיתודובע םימייוסמ ' תומוד דיורפו סר , יפרתוכיספה יונישב וקסע םהינש , הריואית ונב םהינשו
םהב ונימאהש םירבדה ביבס , גור םלוא ' ןיבל ול ויהש תוינילקה תונבותה ןיב בולישב דיורפמ רתוי חילצה סר
תוירקחמ תואצות .

גור לרק ' סר 1902-1987
גור לראק ' ב דלונ סר - 8 ינויל 1902 יתד היה וירוהמ לביקש ךוניחה יונילא קראפ קואב . גור רשאכ ' לע רבדמ סר
רתוי רחואמ ותדובע לע ועיפשה רשא םייזכרמ םימרוג ינש ןייצמ אוה ותודלי , םיכרעהו רסומה אוה ןושארה
תיעדמה הדותמה תא ךירעהלו דבכל אוה ינשהו לביקש .
גור ' גלוקב וידומיל תא לחה סר ' קמהו ןיסנוקסיו לש תואלקח היה ולש ישארה עוצ ( הווח התייה וירוהל ) , רחאל
הרומכ ידומילל הנפו םייעוצקמה ויידעי תא הניש אוה םייתנש . ב 1922 תונמדזהה ול התיה היסאל עסמ ךלהמב
אקווד ויה ישיא ןפואבש םיתפרצל םינמרג ןיב תמייקה האנישל םג ומכ ריכהשמ הנוש תיתד תובייוחמל ףשחהל
םידמחנ םישנא , דואמ וילע ועיפשה תוסנתההו עסמה . גור ' קרוי וינב היגולואית ידומילל הנפו רזח סר , תורמלו
תויתד תונומא יפלכ תוקפס וררועתה ןכו לאודיווידניאה לצא םייחה תועמשמ יבגל תולאש ולצא וררועתה תאז
גורו תומייוסמ ' םידלי תכרדהל הנפו רנימסה תא בוזעל טילחה סר , בושחל ליחתה ןמזב וב גולוכיספכ ומצע לע
ינילכ . גור ' תנשבו היבמולוק תטיסרבינואב דמל סר 1931 רוטקוד ראות לביק אוה . בולישכ וייוסינ תא ראית אוה
ינדפקה טביהה לש ןהו דיורפ לש ימנידה טביהה לש ןה , יעדמ , רקו יטסיטטס .
" יביטקייבוס ןפואב עונל ימצעל תתל לוכי ינא הב היווחה איה היפארט . םירבדה תא איבהל ןויסנה אוה רקחמ
תיביטקייבוא הרוצב יביטקייבוס ןפואב יתיווח םתוא , טילחהלו וללה תואנה תוירקחמה תודוטמה לכ תא םשיל
ימצע תא המרמ ינא םאה . רשא תוגהנתההו תוישיאה לש םיקוח תולגל םיכירצ ונאש הטלחהה יבלב הלמג
סיה תוכרעמלו םדאה לש תומדקתהל םייניפוא םדאה לש םי , םיקוחה וא היצטיברגה יקוח ומכ שממ םיקוח
ומרטה - םיימניד ."
גור לש ותדמע ' םדאה יפלכ סר .
גור לש ינילקה ונויסנ ' תוישיאה תיירואית לש התקדצב ותוא ענכש סר , בוט אוה םדאה לש ועבטש , ףאוש םדאהשו
תימצע המשגהל . גור ' תירצונה דחוימבו תדה יכ ןעט סר , מאהל ונתוא הדמיל םיאטוח ונסיסבב ונא יכ ןי . לע רתי
גור ןכ ' וחצרי ולכויו הדימבש עדומ תתו דיא לעבכ םדאה תוישיא תא ורייצ ויכישממו דיורפ יכ ןעט סר , ועצבי
םירחא םיעשפו המיז ישעמ . תילנויצר אל הדוקנב םייוצמ ונא וז טבמ תדוקנמ , א - ימצעה לש תינסרהו תילאיצוס
רחאהו . גור יפ לע ' מעפל ונא סר וז ךרדב םידקפתמ ןכא םי ( תינסרה ) יטוריונ בצמב םייוצמ ונא ולא םינמזב ךא
57
םדא ינבכ ונתוחתפתה אולמב םידקפתמ אלו . תא אטבל םיישפוח ונא ולאכ תוערפהמ םיררחושמ ונא רשאכ
םייתרבחו םייבויח ונא ובו רתויב יסיסבה ןפואב ונמצע .
גור ' ב ןיב רוציל וסני םירחאש הלבקהל עדומ היה סר ולשמ הלבקה רצי ןכלו תויחו םדא ינ , אמגודל תוירא , ךכ
ןעט , תאז םישוע אלו רתויב םייסיסבה םהיכרצ תא קפסל םיסנמ רמולכ םיבער םה רשאכ קר השעמל םיגרוה
האנהה םשל . םיאמצע םיהנו םילדג םה ךא רחאב םייולת םה םתודליב , תורגבב םייפותישו םיינרצי .
טסימיטפוא אוה יכ ונעטש ולאל גור ריכזמ יביאנו ' מ רתוי לע תוססובמ ויתונקסמ יכ סר 25 ןויסנ תונש
יפרתוכיספ .
גור לש ותפקשה ' עדמה לע סר , רקחמהו הירואיתה .
גור םדיק ולש הריירקה ךלהמב ' תוישיאה לש תיגולונמונפה השיגה תא סר . ספות לאודיווידניא לכ וז השיג יפ לע
תירוקמ ךרדב םלועה תא . צוי ולא תוסיפת הדשה תא תור ילנמונפה (phenomenal field) לאודיווידניאה לש .
עדומ תתה תא ןהו עדומה תא ןה תא וכותב ללוכ ילנמונפה הדשה , תוגהנתה לש רתויב תובושחה תועיבקה םלוא ,
םיאירב םישנא לצא דחוימב , תועדומל ךופהל תולגוסמ וא עדומב תוטלחומ רשא ולא םה . גור ' םיקלוח ותשיגו סר
לע הל סחוימש תובישחהו עדומ תתה יפלכ םיטסילנאוכספה לש םישגדה . רקיע אוה ילנמומנפה הדשה ףסונב
לאודיבידניאה לש יטרפה ומלוע , ותוא האור אוהש יפכ םלועה תא תוארל תוסנל ןתינ , ךרד תוגהנתהב תופצל
לאודיבידניאה לע ךכל שיש תיגולוכיספה תועמשמה םע ויניע .
גור ' פל בייוחמ היה סר םדאה עדמל סיסבכ היגולונמומנ . גור יפל ' הדמתה לולכל בייח יגולוכיספ רקחמ סר
תיביטקייבוסה היווחה תא ןיבהל ידכב תצמואמ הבשקהו . םיכירצ אל ולא םיצמאמ יעדמה לולסמל ךשמהב
בשחמב וא הדבעמב ליחתהל . גור ' הבושח היצמרופניא וב שי היפרתוכיספ ךלהמב גשומש ינילכ רמוחש ןימאה סר
תיגולונמונפה השיגל רתויב .
גור םדאה תוגהנתה תא ןיבהל ןויסנב ' חסנל ידכב ולא תויפצתב שמתשה ןכמ רחאלו תויפצתב ליחתה דימת סר
ןחביהל לכותש הרעשה . יביטקייבוא ץמאמב התוא רקחו תיביטקייבוס היווחכ היפרתב הפצ אוה .
גור הסינ ולש הריירקה ךלהמב ' יבואה ןיב רעפה לע רשגל סר יביטקייבוסל יביטקי , שח אוה תורגבתהה ליגבש ומכ
עדמל תדה ןיב ןיב רשקל ךרוצה תא . גור ' םישנאל סחיהמו עדמכ היגולוכיספה תוחתפתהמ גאדומ היה סר
כ " םילייח " םילאודיבידניאכ אלו עדמה לש .
גור לרק לש תוישיאה תיירואית ' סר .
גור ' יפרתוכיספה ךילהתב רקיעב דקמתה סר , יאה תיירואיתו הייפרתה תיירואית לש אצוי לעופ איה ולש תויש
ולש . תיטסילנאוכיספה הירואיתל הליבקמ ותרות , םיגולויב םיעינמ השיגדמ תיטילנאוכיספה הירואיתה ךא , תא
עדומ תתה , תמדקומ תיתוישיא תוחתפתהו . גור ל ותשיג השיגדמ הל דוגינב ' ידי לע םיטלקנה םירבדה תא סר
עדומה , יצקארטניאו תושגר תיתרבח ה , ימצע שומימ , יוניש יכילהתו היצביטומ . הדותמב תובשחתה ךותמ
לש תונגהה תא ףוקעל ליבשב םישמשמ תולטמ ינחבמ וא םינילק תונויארש םיטסילנאוכיספ םינימאמ תירקחמה
םדאה . גור דגנמ ' םמצע םהלש עבטה לע תיתועמשמ המרב חוודל תלוכיה תא שי םישנאלש ןימאמ סר . םירקוח
ךכ םא ומצע לע חוודמ טקייבואה םהב תונויאר וא םינולאשב שמתשהל םילוכי .
הנבמ :
ה " ימצע " (the self)
גור לש הירואיתה ' ה לע השעמל תססובמ סר " ימצע ." גור יפ לע ' םינוציח םיטקייבואב ןיחבמ םדאה סר , ןויסנ רבוצ
תועמשמ םהל דימצמו . ה הדשה תא תרצוי השעמל תועמשמה לשו הסיפתה לש תכרעמה םדאה לש יגולנמונפ
ילאודיבידניאה . תוסיפת לש יבקעו רדוסמ לולסמ תגצימ ימצעה תסיפת , םירבדל תועמשמה תנתינ הב הרוצהו
ימצעה הנבמ תא תרצוי ביבסמ . ימצעה לע םילחש םיונישה תורמל , יתוכיא רדוסמ ראשנ יתסיפתה לולסמה
יבקעו .
58
גור לש הסיפתה יפל ןויצל תויאורה תודוקנ יתש ' ה סר ם 1 ) ונכותב ןטק שיא אל אוה ימצעה , השוע אל ימצעה
וב טלושש ימצע ןיא לאודיבידניאלו םולכ , תוסיפת לש תרדוסמ תכרעמ גצימ ימצעה . 2 ) תויווח לש לולסמה
הרכה לש בצמב קר ןימז השעמל אוה ימצעכ עודיה תוסיפתו . םניא םה םהלש םירבד םיווח םישנאש תורמל
תססובמ ימצעה תסיפת םיעדומ עדומב םיספתנה םירבדה לע הרקיעב . גור ' ימצעה לש וזכ הרדגהש ןימאה סר
רקחמל תינויחו הנוכנ איה , עדומ תתב היוצמה היצמרופניא וכותב ללוככ ימצעה לש הסיפתה , הלוכי הניא
תיביטקייבוא הרוצב רקחהל ( גור יכ בל םישל שי ' גנוי לראקמ הנושב ימצעה גשומב שמתשה סר , סחיתה גנוי
ימצעל עדומ אל חוככ , תוישיאה לש סופיט בא ןיאמ , גור וליאו ' ותוא םיספות ונאש והשמכ ימצעב שמתשמ סר
ול םיעדומו .)
ילאידיאה ימצעה (ideal self) , הב קיזחהל הצור היה יכה םדאהש ימצעה תסיפת אוה . תוסיפתה תא ללוכ הז
הלש תועמשמהשו םדא ותואל םיטנוולר ילאינצטופ ןפואבש תויועמשמהו םדא ותוא יניעב הבר ם . גור ' ההזמ סר
םינוש םיביכרמ ינש תללוכ ונמצע לע םילכתסמ ונא הב הרוצהש : ונאש ילאידיאה ימצעהו וישכע ונאש ימצעה
דיתעב תויהל םיפאוש .

םדאל תידוחי איה ימצעה תסיפת םאה ?
הארמ לומ בלכה תא תא םימש םיבלכ ילעב םיתעל , ומצע תא ההזמ בלכה םאה ? מ םירקחמ תויח יכ ואצ
םינוילעה םיקנויהמ תותוחנה ( חינמ ינא םיפוקו םדא ינב ) םמצע תא והזי אל , החנהב םמצע תא והזי םיזפמיש
תוארמל ופשחנ רבכש , תומדה תא ופקתי םתמועל םיגד .
ךשמתמ ךילהת אוה ימצעה יוהיז יכ ואצמ הארמב םיטיבמ םידלי וב ןפאה יפ לע ךימצעה תוחתפתה לע םירקחמ
תמ רשא ליגב ליח 4 םישדוח . הארמב תומדה תועונתל םהיתועונת ןיב רשקל םידליה הנושארל םיביגמ וז הדוקנב .
הנש ליג תוביבסב קר שחרתי הארמב יפיצפס רביא לש יוהיז .
תילכשה תוחתפתהל ןהו תועדומה תוחתפתהל רושק תויהל לוכי ימצעה יוהיז (consciousness & mind) . תלוכי
ויב הבושח איה וז םירחא לש םתשוחתל םגו וניתושוחתל ונמצעל םג םיעדומ תויהל ונל תרשפאמ איהו רת , שוחל
היטפמא שוכרלו רחאה יפלכ היטפמא .

ימצעה תסיפת לש תודידמ .
גור ' ימצעה לש הרורב הסיפת םא ותדובע תא ליחתה אל אוהש ןייצמ סר , בשח אוה הנושארה ותדובעב השעמל
רסחו לפרועמ רבד אוה ימצעהש תיעדמ הניחבמ תועמשמ . םלוא , תא םיפשוח םיטניילקל בישקה אוהש ידכ ךות
ה יחנומב שמתשהל םיטונ םהש אצמ אוה םייחל םתשיגו םהיתויעב " ימצע " ." ימצע ומכ שיגרמ אל ינא " , " ינא
ימצעמ בזכואמ " דועו . זא , גור ןיבה ' וכרד םמלוע תא םיעיבמ םישנאש יגולוכיספ הנבמ אוה ימצעהש סר , אוה םג
םיטניילקה לש םיברה ימצעה ישומישמ םשרתה , גור ' חנומה לש הרורב הרדגה ךירצ אוהש שח סר , רבדל ותכיפה
רקחמ ילככ וב שמתשהל ןתינשו הכרעהל ןתינה .
The Q-sort technique גור ' תונווכמה םילימה לכ ןוימו םילפוטמ לש תונויאר תטלקהב וירקחמ תא לחה סר
ונוש תוירוגטק תחת ימצעל ת , ה תקינכטב שמתשהל לחה אוה םיטלקומ תונויאר םע םדקומ רקחמ ירחא Q-sort ,
תימצעה הסיפתה תא ךירעהל איה וז הקינכט לש התרטמ . םיללוכ רשא םיפלק לפוטמל ןייסנה ןתונ הז ןחבמב
תומייוסמ תונוכת לע תורהצה . בותכ תויהל לוכי דחא ףלקב " תולקב םירבח אצומ " רחאבו " יבב תויעב שי יוט
סעכה . " תויסיטרכה תא אורקל םישקבתמ םיקדבנה ( ךרעב 100 ) תווש אקווד ואל תוצובקב םתוא רדסלו
( אמגוד : 2-4-8-11-16-18-16-11-8-4-2 - תילמרונ תוגלפתה , בל םתמשש הפי ) יכהש תונוכתה תא תוללוכ ןקלחש
קדבנה תא תונייפאמ , ותוא תונייפאמ תוחפ תצק , האלה ןכו , תונוכתה תצובק דע קדבנה תא תנייפאמ הניאש
ללכ . ומצע תא האור קדבנה הב הרוצה לש הנומת תרייטצמ ךכו .
59
ה אבה בלשב – Q-sort ה לע תובותכ תורהצה רפסמ ןייממ קדבנה הב הלטמ ברעמ " ימצעה " תינייפוא יכההמ
תינייפוא תוחפ יכהל , ילאידיאה ימצעל תנווכמ הלטמה םעפה ךא , אוה םתוא תונוכתה ףסואל רמולכ הצור היה
ול ויהיש . ילאידיאה ימצעל ימצעה ןיב םילדבהה לש תיתומכ הדידמ תלוכיל איבמ רבדה . ה Q-sort גוציל איבמ
ולש יגולונמונפה הדשה יפלכ קדבנה תוסיפת לש יתטיש . יגולונמונפה לולכמה תא גציימ וניא ןחבמה הרקמ לכב
ב אלו שארמ ובתכנש תורהצהב שמתשמ קדבנהש רחאמ קדבנה לש ולש ולא , ןלדוג רשא תומירעל םתוא קלחמו
ול תוארנה הרוצב אלו שארמ עבקנ ןרפסמו ( קדבנל ) תוינויגה יכה .

ילאידיאה ימצעב הפיפח : ןמז ךרואל םינימה ןיב םייוניש
גור תסיפת ' ה תטישו ילאידיאה ימצעה תא סר q-sort ונימי דע רקחמה לע העיפשמ שמתשה הב . Block and
Robins ניש ונחב תמדקומ תורגבל דעו תורגבתהה ןמ תימצעה הכרעהב םיו . הכרעההב םיוניש םישחרתמ םאה
וז הפוקתה תימצעה ? רדגמ יולת הזש איה םינתונ םה התוא הבושתה , הלוע תימצעה הכרעהה םירבגה לצא
וללה םינשב ( ןיב 14 ל - 23 ) תדרוי איה םישנה לצא וליאו . עה ןיב קחרמה ידי לע הדדמנ תימצעה הכרעהה ימצ
ילאידיאה ימצעל , ליגבש דועבו 14 הווש אוה קחרמה , םצמתצמו ךלוה אוה םירבג לצא ( הלוע תימצעה הכרעההו )
לדגו ךלוה אוה םישנה לצא וליאו ( תדרוי תימצעה הכרעהו .) תימצע הכרעה ילעב םירבגו םישנ לש םיניפאמה םהמ
הז ליגב ההובג ? בג וליאו הביצי םיסחי תכרעמב תונייפואמ םישנ םיסחיה תכרעמ לע הטילשו ישגר קוחירב םיר .
ךכ הרבחה תויפיצב הדימעל רתוי םיבורק ונאש לככו הרבחה תויפצמ עפושמ ילאידיאה ימצעה יכ ךכ םא הארנ
הלוע ונלש תימצעה הכרעהה .
יטנמס לאיצנרפידו םיראת תמישר ( (Adjective checklist and semantic differential . םורגל תפסונ ךרד
ל ותוא םינייפאמ יכהש ראותה תומש לש המישר רוציל ונממ שקבל איה ימצעה לע חוודל קדבנ . החתפתה וז ךרד
תוישיאה לש יפיצפס ןחבמ רשאמ רתוי תונוש תוסיפת לש תויועמשמו תושיג לש דדמכ .
תוישיאל ןדמוא תויהל לאיצנטופה תא שי יטנמסה לאיצנרפדל . תב הלאקס לע גשומה תא גרדמ קדבנה 7 תוגרד
םייבטוק םיגשומ ןיב תודירפמה ( אמגוד : 1 - קזח 7 - שלח .) לע ילאידיאה ימצעה תאו ימצעה תא גרדי קדבנה
ןיב היוצמה הלאקס 2 םייבטוקה ראותה תומש .
ה ומכ - Q-sort םה גרדל ךירצ אוה היפ לעש הלאקסה םגו קדבנל םיגצומה םיגשומה םג יטנמסה ינושה תקינכטב
יונישל םינתינ םניא קדבנה ידי לע . ה ומכ ךא יטסיטטס חותינל םימיאתמה םינותנ ףוסיא חיטבמ הז הנבמ - Q-
sort דחוימב שימג וניא הז ןחבמ םג . יטרדנטס דחא ןחבמ ןיא תאז םע דחי , רשא םינוש תומלוס רחבמ םנשי
קסוע אוה הב היעבל םאתהב םתוא םיאתהל לוכי קדובה . רבח לומ ומצע תא גרדל קדבנל תתל אמגודל גלוקל וי '
ןיילב לומ ןדמל וא ינרמש לומ ילרביל ומכ םיגשומ ןיב םיענה םינוש תומלוס לע , האור קדבנה המכ דע קודבל ךכו
גלוקל וירבחל המוד ומצע תא ' . יוכיסה לודגו רתוי הלודג חורה תרומ ךכ רתוי לודג ינושהש לככש ךכב רזוע רבדה
גלוקהמ רושני קדבנהש ' .
לוכי וב ןפואה לע המגדה תוישיא לוציפ לש הרקמב אוה תוישיא תכרעהל שמשל יטנמסה יונישה ןחבמ . תונשב
ארקנש רקחמ םסרופ םישימחה " 3 הווא לש םיפוצרפה ." תלעב השיאב קסע רקחמה 3 תחא לכש תונוש תוישיא
רחא ןמזב תיטננימוד ןהמ . גו הרוחשה הווא הנבלה הווא וארקנ ןה ' ןיי . תואצותהו ןחבמה תא וכרע ןתשולש
ע וקדבנ " י 2 השעמל םדא ותואב רבודמש ועדי אל רשא םיגולוכיספ . הנוש התייה ןהמ לכ לע הנתינש תעדה תווח .
ע ונתינש תויומדה רואיתל המיאתה טלחהב ןחבמה לע הסבתהש הכרעהה " הרוחבה תא וקדבש םירטאיכיספ י
תוישיאה לוציפ תלעב .

ה - Q-sort , טנמסה לאיצנרפידהו ראותה תומש תמישר גור לש תיגולונמונפה השיגל םימיאתמ םלוכ י ' תלגודה סר
ימצע חווידב . רקחמל םיטנוולרו םינימא םה םיעיגמה םינותנה . לש תחא הסיפתמ רתוי שי םישנאל יכ ןועטל ןתינ
61
ימצעה , יתנגה ףוליסל םינתינ םינחבמהשו עדומ תתהמ םינתשמ םיגישמ םניא וללה םינחבמהש . רגור ךא ' ןעט ס
ולא םינחבמש ילאידיאה ימצעהו ימצעה תגשמהל ןימא דדמ םה .
םיבר וא דחא ימצע ? גור ' ימצעל תורשוקמה תוסיפת לש רדוסמ לולסמ תאטבמכ ימצעה תסיפת תא שיגדמ סר .
ה ומכ םיידמ תועצמאב גצומ הז ימצע Q-sort . המכ שי םדאל יכ םיעיצמ םויכ םיגולוכיספ פלוא " ימצע " , םלח
םקלח םיבוט , םיער , יאב םקלח דיתעל םילאיצנטופ םקלחו הווהב יוטיב ידיל ם . אמגודל : תוריבע רבעש םדא
םיפסכב תורושקה תוילילפ , בר ףסכ םרות היה ךא .
ךילהת
תימצע המשגה self actualization . אוהו יסחי ןפואב םיביציכ םיירקיעה תוישיאה יביכרמ לע טיבה דיורפ
תוישיאה הנבמ לש תבכרומ הירואית חתיפ . גור ' תוישיאב םייונישה לע םגדה תא םש סר . םדאב האר דיורפ
תרבטצמ וא תרבעומ תררחתשמ וז היגרנא היפ לע הרואית חתיפ אוה ךכל םאתהבו היגרנא לע היונבה תכרעמ .
גור ' המידק עונל הטונכ םדאב האר סר , תא םישל רחבו תוגהנתהב חתמה תתחפהמ שגדה תא ריסה אוה ןכלו
תימצעה המשגהה לע שגדה . איה , גור יפ לע ' ונלש תימינפה הפיאשה סר .
גור ' וז החנהב קובדל רחב סר ( ימצע שומימל היצביטומ לש ) רזפתהל אלו . םייחה תא ראת אוה תיטאופ הרוצב
יביטקא ךילהתכ , סונייקואה תפש לע ץע עזגל םתוא הוושמ ( ??? ) ףוקז ראשנש , קזח , הובגלו חומצל ףאוש שימגו .
כ ימצע יוצימ לש ןויערה רתוי בכרומ רבדל תיסיסבו הטושפ תושימ ךופהל םזינגרוא לש הייטנה תא וכותב ללו ,
תואמצעל תולתמ רובעל , ןועביקו תושקונ לש בצמממ , יוטיב שפוחו תורח לש בצמל איביש לש ךילהת רובעל .
האצותכ תומרגנה האנההו קופיסה תא השיגדמ ךא הנוש הרוצב םדא לכ לש ותוחתפתה תא תנייצמ השיגה
חתפתהל םזינגרואה לש ותפיאשמ .
תאז םע דחי , גור ' ולש הסיפתה לש םינתשמהמ והשמ גאדומ היה סר , תכרעהל דדמ חתיפ אל םלועמ אוה
ימצעה יוצימה לש היצביטומה . רפסמ םינשה ךלהמב ס ימצעה יוצימה תכרעהל וחתופ תומלו , כ ברעמ םהמ דחא
ןב םלוס 15 פואב גוהנל תלוכיה תא ךירעמ רשא םיבלש יאמצע ן , תימצע הכרעה וא תימצע הלבק , תושגר תלבק
רחאה לש , םיישיא ןיב םיסחיב ןוחטבו . םג ומכ וללה םיאשונב םירחא םינולאשל םאות אצמנ הז ןולאשב דוקינה
ימצעה ושומימ תא גרדמ טרפה םהב םיולת יתלב םיגורידל .
רחואמ רתוי , ףיר חינה (Ryff) לטנמ תואירב לש רתוי הבחר הסיפת תימצע הלבק הכותב תללוכה תיבויח תי ,
רחאה םע םייבויח םיסחי , הימונוטוא , תיתביבס הטילש , תימצע החימצו . המוד אוה תימצעה החימצה ביכרמ
גור ותוא הארש יפכ ךילהתל דואמ ' ימצע יוצימל הפיאשלו סר . חומצל ףאוש רשא םדא ףיר לש ןולאשב (grow)
חתפתהל ךישמהל ךרוצ שח רשא םדא אוה ולש לאיצנטופה תא תוצמלו , םישדח םירבד תוסנל , םיכרד ןחובו
יביטקפאו שדח עדימ תריבצל תונוש . תא תופפוחה תורטמ םיגישמ םה רשאכ רתוי םירשואמ םישנאש אצמנ
םהלש תימצעה הפיאשה .
המאתהו תימצע תויבקע
יריפמא ןפואב הרקחנ אל ימצע יוצימל ףאשו המידק ענ םזינגרואה יכ הסיפתה . רק הירואיתל רתוי הברה תיטי
גור םשש שגדה היה רקחמלו ' תימצעה תויבקעה לע סר (self-consistency) ימצעה ןיב המאתהו
היווחל (congruence between self and experience) . גור יפ לע ' תיבקע הרוצב לועפל ףאוש םזינגרואה סר
ולש ןויסינהו ימצעה תסיפת ןיב הפיפחבו ימצעה תויפיצל םאתהב . " ןה םזינגואה לש תויוגהנתהה םירקמה בורב
ולש ימצעה תסיפתל תויבקע רשא ולא ."
רומשל הסנמ אוה אלא לבסמ ענמיהלו האנה גישהל דציכ שפחמ וניא םזינגרואה תימצעה תויבקעה תסיפת יפל
יבקע ומצע לע . םיכרע תכרעמ חתפמ לאודיבידניאה , ימצעה אצמנ וז תכרעמ לש הזכרמבו , לאודיבידניאה ןגראמ
ימצעה תא תרשל ידכב וידוקפתו ויכרע תא . םהלש ימצעה תסיפת תא תמאותה הרוצב םילעופ םילאודיבידניא
61
וז תוגהנתהל םיעדומ םניא םה םא וליפא . םיאור םה הב הרוצה םע םהיתושוחת תא בלשל וסני םישנאש ןויערה
םמצע תא , תימצעה ךתסיפת תא תמאותה הרוצב גהנת ןכלו .
גור ' שיגדה סר ןויסנה ןיבל ימצעה ןיב המאתהה תא , םהש ךיא ןיב םואת רוציל וסני םישנאש אוה ןויערה
םמצע תא םיגיצמ םהש ךיא ןיבל םישיגרמ . אמגודל , הביבסל גהנתי יטפמאו םחכ ומצע תא בישחמה םדא
ולא תושוחתל המאתהב , הנשי תוירזכאב הביבסל סחייתמ לבא יטפמאו םחכ ומצע תא בישחמה םדא רשאכ
ח המאתה רסו (incongruence) .
הנגה יכילהתו המאתה רסוח לש בצמ . םואת ןיא וב יתוגהנתה תויבקע רסוח לש בצמ הווח לאודיבידניא םאה
לעופב תוגהנתהה ןיבל ימצעה ןיב ? המאתהו תוביצי םירצוי דציכ תאז הווח אהו הדימבו ? גור יפ לע ' םיווח ונא סר
ימצעה ןיב הריתס הנשי רשאכ הז בצמ תישממה היווחה ןיבל ספתנה . אמגודל : לוטנ םדאכ ךמצע ספות התא םא
תויבקע רסוח ונשי זא האנש הווח התאו האנש , ימינפ לובלבלו חתמל םרוג הז בצמו . םדאה שחרתמ בצמה רשאכ
ל ליבומ רבדהו ול עדומ וניא הדרח .
וניתויווחל םיעדומ ונא םירקמה בורב , כ תויווח םיווח םג ונא םיתעל םלוא תסיפתל הריתסב םיאבש םימויא ומ
ונלש עדומב תויהל ךופהל םהל םירשפאמ אל ונאו ונלש ימצעה . ארקנ הז ךילהת subception ( הארנ הסיפת תת
יל ) עדומל הכרדב איהשכ ונלש ימצעה תסיפת תא תמאות הניא רשא היווחה תא םיהזמ ונא ( העיגמ איהש ינפל
תועדומל ) הנגה לש הבוגתב םירחובו , ו הניאו לפרועמב הספתנ רשא היווח התוא לש תועדומל שחכתהל םיסנמ
ונלש ימצעה הנבמ תא תמאות .
2 םה םיפסונ םינונגנמ תוויע (distortion) ו היווחה תועמשמ השחכה (denial) היווחה םויק לש . אוה השחכה
המויקל שחכתמ אוהש ךכ ידי לע ותוא תורטוסה תויווחמ ימצעה הנבמ לע רמושה ךילהת היווחה לש . איה תוויע
ימצעה תסיפתל המיאתמ האריתש ךכ תוועמ ןפואב ךא היווחה תא תווחל ונל תרשפאמה החיכש רתוי העפות
ונלש . אמגודל : דיגא ינא זא ןחבמב הובג ןויצ לבקמ ינאו עורג טנדוטסכ ימצע תא ספות ינא םא ( בושחאו ) הזש
לזמ יל היהש וא לק היה ןחבמהש ללגב . וז אמגודב תויהל תכפוה בוט ןויצ תלבק ומכ תיבויח היווח םגש םיאור
הדרח תייחדלו הנגה ינונגנמ תלעפהל רוקמ . ונתשוחתל חתפמה אוה ונלש ימצעה תסיפת ןיבל היווחה ןיב רשקה
( תיבויח היווחה םא םג .)
ףידע המ - ימצעה לש הנתשמ הסיפת וא תיבקע הסיפת ?
ש םייתרבח םידיקפת םיקחשמ םישנא םוימויב םינו . םידלי ונחנא , םירבח , םיבהאמ , םיטנדוטס , םידבוע , םימעפל
םויה ותואב שממ םידיקפתה לכב ונא . סמ תקחשמה תיסיסב תומד התואכ םמצע תא םיאור םימייוסמ םישנא '
םינוש םידיקפת , שרדנה דיקפתל תומאתומה תונוש תויומדכ םמצע תא םיאור םירחא . גור ' הבר תונוש יכ ןעוט סר
סיפתב ידימ דחואמ אל ימצע לע עיבצמ הז יכ תילטנמ האירב הניא ימצעה ת . איה תונושהש איה תרחא הסיפת
םיבר םידיקפתל תולגתסהו תושימג תרשפאמ איהש םושמ הבוט .
גור לש ותשיגב םיכמות םינורחאה םירקחמה ' תיבקע ימצע תסיפתל תופידע םינתונו סר . ולא םירקחמ יפ לע
הלודג תונוש הנשי רשאכ ( ימצע יבקע אל ) הדרחל היטנ שי , ןואכיד , םירחא םיקערדו הכומנ תימצע הכרעה .

המאתהו ימצעה תויבקע לע םירקחמ .
םילימ תסיפת . לע תומייאמ םילימ תלבקב רתוי םייטיא ויה םיקדבנ יכ ואצמ אשונב םימדקומ םירקחמ
תורחא םילימ רשאמ םתוישיא . םימייאמ םייוריגמ םלעתהל וטנ םיקדבנה .
ריכז םיראת ת . רשאמ ןורכיזהמ ףולשל רתוי ונל לק ונלש ימצעה תסיפת תא תומאותה םילימ יכ אצמ ףסונ רקחמ
ונלש ימצעה תסיפת תא תומאות ןניאש םילימ . ימצעה תסיפתל ומיאתיש ךכ םילימה תא ותוויע םג םיקדבנ
םהלש . תא וניש םיימיטפוא םישנא אמגודל " הווקת רסח " ל " הווקת אלמ ." יופצכ , לצא םילגתסמ אל םישנא ( ונפ
לשכ רשא יפרטוכיספ לופיטל ) , םילגתסמ םיקדבנ לצא רשאמ ןורכיזב רתוי ההובג תונוש התייה ( לופיטל ונפ אל
62
חלצומכ םלצא רתכוה לופיטהש ולאכ וא .) תולגתסה יישק םע םיקדבנ לש ישוקב דחוימב טלב ןורכיזב הז לדבה
םייבקע אל םייוריג רוכזל .
צמנ ךשמה רקחמב תסיפת תא ומאת רשאכ וידי לע רתוי בוט ורכזנ קדבנה תא םירחא לש םירואית יכ םג א
ולש ימצעה , וז הסיפת תא ומאת םניא רשא םירואית רשאמ ( . רציק , ןורכיזל ימצעה תסיפת ןיב רשק שי . ואוו .)
גור לש הדמעה תא וקזיח םג םינוש םירקחמ ' תימצעה םתסיפתל םאתהב םיגהנתמ םישנא יכ סר . חמב אצמנ רק
ההובג תימצע הכרעה ילעב םישנא רשאמ תואמרל רתוי םיטונ הכומנ תימצע הכרעה ילעב םישנא יכ . הביסה
םמצע לע םתעד תא תרתוס הניא תואמרש ךכב הצוענ ( ןכלו יסחי ןפואב תילילש םמצע לע םהלש העדה רמולכ
ילילש ןפואב גוהנל היעב םהל ןיא .) נא יכ הארה ןויער ותואב הנוש רקחמ בבחל היטנ הנשי יכ םיבשוחש םיש
םירבח אוצמל םישקתמכ םמצע תא םיאורש הלאכ וליאו םתוא בבחל םירחא האיבמה הרוצב םיגהנתמ םתוא
םילאיצנטופ םירבח העיתרמה הרוצב וגהנתי . תוגהנתה לע העיפשמ ימצעה ונתסיפתש איה הנותחתה הרושה
הב הרוצהמ םיעפשומ םהש םושמ וניפלכ ונתוא םיבבוסה םיגהנתמ ונא ( ונתסיפת לש יאוול רצות איהש
תימצעה .)
ךכ ידכ דע םהלש תילילשה ימצעה תסיפתל דמצהל םיטונ הכומנ תימצע הכרעה ילעב םישנאש אוה ףסונ אצממ
םהלש ימצעה ךרעה תא ולעיו םחור בצמ תא ורפשי רשא תולועפ עצבלמ םיענמנ םהש . םישנא יכ ואצמ םירקחמ
ומנ תימצע הכרעה ילעב תימצע הכרעה ילעב םישנא רשאמ םיער חור יבצמ תונשל היצביטומ תוחפ ילעב םה הכ
ההובג . הובג תימצע הכרעה ילעב םקלחו הכומנ תימצע הכרעה ילעב םקלח םיקדבנ וחקלנ אשונב ךרענש יוסינב
םיילילש תושגר שוחל םהל םרג רשא בצמב םתוא ומשו , מ תחאב תופצל תורשפאה תא םהל ונתנ ןכמ רחאל יתש
ואדיו תוטלק , אל הינשהו תעשעשמ איה םהמ תחאש . ורחב ההובגה תימצעה הכרעהה ילעב לש לודגה בורה
הכומנה תימצעה הכרעהה ילעב םיקדבנה בור וליאו םחור בצמ תא רפשל ידכב תעשעשמה ואדיוה תטלקב תופצל
ילילשה חורה בצמב ראשהלו הב תופצל אלש ורחב .
תיבויח תוסחייתהב ךרוצה . שי ךכ םא ונל , ימצעה תסיפתל םידומצ ראשהל םיסנמ םישנאש םיארמה םירקחמ
השחכהל וא תומלעתהל תוכוז וז הסיפת תא תורטוסה תויצאוטיסו םהלש . גור ' סחייתה אל וכרד תליחתב סר
הנגה ינונגנמב ךרוצל ואיבהש ימצעל היווחה ןיב רעפה תוחתפתהל םימרוגל . ב 1959 גור םסרפ ' ותסיפת תא סר לע
וצה תיבויח תוסחייתהב ךר the need for) positive regard .) םוח רחא שופיח ללוכ תיבויח תוסחייתהב ךרוצה
הביח , דובכ , הלבקו היטמיס , הביחבו הבהאב ךרוצכ םידלי לצא הארנו . יבויח סחי םדליל םיקינעמ םירוהה םא
יאנת אלל (positive regard) , אוהש שגי דליה םא " וירוהב הכז " היהי אל תויווחל שחכתהל ךרוצ ול . םא םלוא
םימיוסמ םיאנתב קר הביח םדליל םיקינעמ םירוהה conditional positive) regard - הנתומ יבויח סחי ) ,
תימצעה ותסיפת תא תרתוס איה רשאכ היווחל שחכתי דליה . הליבומ דליה לש וכרע לע םיאנת לש הלטה
תויווחל תושחכתל , ימצעה ןיבל םדאה ןיב קדסל ולש . ימצעה תסיפתב קוידה יאל רוקמה , ןיבל היווחה ןיב רעפל
הבהא שוחל דליה לש ונוצרב אוה ימצעה תסיפת .
גור ' םדאה לש הרטמה תנווכמ תוליעפה תא ריבסהל ידכב םיפחדו םיעינמב שמתשהל ךרוצ שח אל סר . ויפל ,
ימצע שומימל ףאוש יסיסב ןפואב םדאה , רוציל םיפאוש ונא הז ךילהתמ קלחכ היווחה ןיבל ימצעה ןיב המאתה ,
לע תומייאמה תויווח תוועל וא שחכתהל םילולע ונא תינתומ תיבויח תוסחייתה םע רבעה תויווח לשב םלוא
ונלש ימצעה תכרעמ .
תוחתפתהו הלידג .
גורל ' תוחתפתהו הלידג לש אשונב הירואית השעמל ןיא סר , אלו אשונב חווט יכורא םירקחמ םייק אל אוה
ע םירקחמ םירוה םידלי יסחי ל . גור ' םלוכ לצא םייק חתפתהל ןוצרהש ןימאה סר . תובכרומ ללוכ הלידגה ךילהת
הלודג , תוחתפתה , הלדג הימונוטוא , םילדגו םיכלוה הרבח ייח , ימצע יוצימ רוציקב וא . דרפנ קלח היהנ ימצעה
תבכרומ רתויו רתוי הרוצב חתפתמו יגולונמונפה הדשהמ . ימצעה רצונ רשאכ , פמ ךרוצ לאודיבידניאה חת
63
תיבויח תוסחייתה , תושגרל רשקהמ רתוי בושח היהנ הביבסהמ תיבויח תוסחייתהב ךרוצהו הדימב , לאובידניאה
היווחל ימצעה ןיב המאתה רסוח לש בצמב ראשיו עדומה ןמ תומייוסמ תויווח ןנסי .
האירב תיגולוכיספ תוחתפתהו ימצע יוצימ .
גור לש תירקעה ותגאד ' הדקמתה סר םאה וא ומצע תא םישגיו המאתה לש בצמב לודגל ישפוח דלי םאה הלאשב
המאתה רסוח לש בצמב יביסנפדל ךופהי דליה . אטבתהל לוכי דליה רשאכ תשחרתמ ימצעה לש האירב תוחתפתה
תוישפוחב , ומצע תא לבקל , םהיתויפיצ תא חרכהב תמאות אל ותוגהנתה רשא םג וירוה לע לבוקמ תויהלו . דוקנ ה
מ וז ע תשגדו " םיבר םיגולוכיספ י , דליל רמול ןיב לדבהה " השוע התאש המ תא בהוא אל ינא " ול רמול ןיבל " ינא
ךתוא בהוא אל ." דליה יפלכ הרוהה עיבמש המ לע אוה שגדה , תוגהנתה םא ו ער ומצע אוהש וא הער דליה לש .
ולש ימצעה תסיפת תא תמאות הניא תמיוסמ תושגר תעבה יכ שח דליהו הדימב השחכהל וא תוויעל רבדה ליבומ
וז השוחת לש .
דלי הרוה יסחי לע םירקחמ .
הלידגה לע םילקמ יטרקומד תורוה ןונגסו הלבק יכ םיארמ םירקחמ . תוחתפתה וארה וז השיג םע םירוהל םידלי
תילאוטקלטניא , תוירוקמ , ישגר ןוחטב , הטילשו . הידליל םיבורק אלו םינטלתש םירוהל םידלי ם רסוח וארה
תוביצי , ייטנו תויביסרגא תונדרמ ה סעכל . םהירוה תכרעה תא םידליה תסיפת אוה רתויב יתועמשמה רבדה . םא
ותרוצמו ומצעמ הצורמ היהי אוה תיבויח וירוהמ לבקמ אוהש הכרעהה יכ שח דליה , דליהו הדימב תאז תמואל
תילילש הכרעה שוחי , ינפוג הכרעה רסוחו ןוחטב רסוח חתפי אוה . ש הכרעהה ולש דליה יפלכ ןיגפמ הרוהה
הרוהה לש ימצעה תלבקמ דואמ תעפשומ , ומצע תא לבקמ רשא הרוה רמולכ , וידלי תא לבקל םג הטנ .
וז הרעשהב םיכמות םירקחמ , ימצעב תובשחתה ידכ ךות תישענ לאודיבידניאה תוחתפתה יכ אצמנ . הכרעה
תימצע self-esteem) ) לו ךלש ךרעה לש ימצע טופיש איה ךכ םא םיוסמ בצמל תיפיצפס רשא תיעגר השיג א .
םייביטרסא רתוי םה ההובג תימצע הכרעה ילעב םידלי יכ אצמנ , הכרעה ילעב םידלי רשאמ םייתריציו םייאמצע
הכומנ תימצע . תא ומאת אלש תואיצמה לש תויתרבח תוכרעה לבקל וטנ תוחפ םג ההובג תימצע הכרעה ילעב
םתסיפת , םישימג רתוי ואצמנ םה , ה תויעב רתוי רותפל תלוכיה םהל התייהו ןוימד רתוי וליעפ . תורחא םילימב ,
םהל תודומצה תויוגהנתה רפסמ ויה תימצעה הכרעהה לש תויביטקייבוסה תוכרעהל .
תימצעה הכרעהל רוקמה והמ ? רשוע ומכ םיינוציח םידדמ אקווד יכ ואצמ םירקחמ , הדובעב דמעמו םינויצ ןיא
םהל רעהה לע הרורב העפשה בושחל ןתינש יפכ תימצעה הכ . תישיא ןיבה הביבסלו תיבב םיאנתל תאז תמועל
ימצעה טופישה לע תערכמ העפשה הנשי םדאל הבורקה .
לש ךילהתמ עפשומ םידלי לש ימצעה טופישה יכ רבתסמ תופקתשמ תוכרעה (reflected appraisal) , ךילהתב
ממ םיעפשומו םהילע םהל םיבורקה תעד תא םיחקול םה הז םהלש ימצעה טופישב הנ .
תימצעה הכרעהה תוחתפתהב הבושח תירוה השיג וזיא ? ונחבנ דלי ירוה יסחי לש םימוחת השולש , 1 ) תמר
הלבקה (degree of acceptance) תניינעתמ תלבקמ הביבסה רשאכ , תכמות , דליה יפלכ םוח העיבמו . םינותנה
רעמ ולהנ ההובג תימצע הכרעה ילעב םידליל תוהמאש םיארמ תוהמא רשאמ םדלי םע הבורק רתוי םיסחי תכ
הכומנ תימצע הכרעה ילעב םידליל . םידליה ידי לע המגרות תוהמאה תוגהנתה יכ הארנ , הל וסחיש
תועמשמ , בל תמושת וקינעהו הגאד ועיבה םהיתוהמאש םידליהו , םיבושח םהש וקיסה .
2 ) השינעו תונריתמ (permissiveness and punishment) . מ םינותנה הכרעה ילעב םידליל םירוה יכ םיאר
תופיקתב ופכאנש תורורב תושירד ילעב ויה ההובג תימצע . דליה יפלכ הביח תעבהב אטבתה לומגתה . תאז תמואל
דליה יפלכ דובכ ירסחו םיסג ויהו םהידליל הטעומ הכרדה וקינעה הכומנ תימצע הכרעה ילעב םידליל םירוה .
םהידליל הכרדה וקינעה אל ולא םירוה , הבהא ידמ תוחפו חוכ ידמ רתוי תופכל וטנו חבשל ןייצל אלו שינעהל וטנ .
תויטרקומדה תוקיטקרפה (democratic practices) . לע וטילחה ההובג תימצע הכרעה ילעב םידליל םירוה
םתוא ףוכאל ודיפקהו םיקוח לש לודג רפסמ . ויתויוכזב בשחתהו יתייפכ היה אל תרגסמה ךותב לופיטה םלוא
64
דליה לש ותעדבו . םיחושקו םירדגומ תולובג לע וטילחה הכומנ תימצע הכרעה ילעב םידליל םירוה , םינדורכ וגהנ
יירוטטקיד ם תושימגל ןויסינ לכ וחדו .

םיאנת השולשב ןתינ תימצע הכרעהל סיסבה יכ ןעוט רקחמה ךרוע : לע דליה לש ךכל הבורק וא תטלחומ הלבק
וירוה ידי , ורורב תורדגה תולובג תבצהו ת , תולובגה ךותב לאודיבידניאל הלועפ שפוחו דובכ ןתמו . יכ ףיסומ אוהו
הבושחה איה תומיוסמ תולועפ אקווד ואלו הרוהה תא דליה תסיפת .
דליה לש יתריציה לאיצנטופה חותיפל יאנת אוה דליל הרוהה ןיב סחיה יכ הנעטב םיכמות ךשמה ירקחמ . יפל
גור ' לע ולדוגש םידלי סר יגולוכיספ ןוחטב וחיטבהש םירוה ידי , רתוי ההובג יוכיס ילעב םה יגולוכיספ שפוחו
ולא םיאנת םהל וחיטבה אל םהירוהש םידלי רשאמ םהלש יתריציה לאיצנטופה תא חתפל . רצונ יגולוכיספ ןוחטב
דליל תיבויח בל תמושת תקנעה ידי לע , הנבהו היטפמא . ה תקנעה תועצמאב רצונ יגולוכיספ שפוח דליל שפוח
ויתונויערו ויתועד תא עיבהל .
ידמ בחר אוה תימצעה הכרעהל סחיה יכ םינעוטה םיגולוכיספ םנשי , תימצע הכרעה הנשי םישנאל םתנעטל
תילבולג תחא תימצע הכרעה ןיאו םינוש םימוחתב תונוש תומרב , תימצע הכרעה םדאל תויהל הלוכי אמגודל -
תימצע הכרעה לבא ההובג תיתרבח - תימדקא הכומנ . יללכה גשומה תימצעה הכרעהל תונוש תואסרג שיש תורמל
ךרע לעב ןידע אוה . םיבר םימוחתב ונתוגהנתה לע עיפשמ ונמצע יפלכ םישח ונא וב ןפואה .
תימינפ היצביטומ : ךתדובעב ןיינעתמ תוחפ היהתו רתוי ההובג רכש לבקת ?
י וניינעתי רויצ לע םיקוזיח ולביקש םידליש הפצמ התא םאה הלועפ לע םיקוזיח ולביק אלש םידלימ רויצב רתו
וז ? גור לש ותשיגב םיכמות םיעיתפמ םיאצממ ' תירואית תא םירתוסו תימצעה המשגהה תא השיגדמה סר
םיקוזיחה . תוליעפב תוברועמ וא תימינפה היצביטומה תוחתפתהל עירפהל םילוכי םיקוזיח יכ אצמנ , םושמ תאז
ןיינעהו תחופ תוליעפב ןיינעהש הלוע לומגב . רגתא תוחיטבמה תוביסנ , תימצע תויטלחה תשוחתו תויתורחת
תימינפ היצביטומ לש תוחתפתה חיטבהל םיטונ . ךכ םא , תוחתפתה דדועמ הימונוטואל ןווכמ רשא תורוה ןונגס
הטילש ןווכמה תורוה תונגס אלו תימינפ היצביטומ לש .
ףידעהל םיטונכ ואצמנ תימינפ היצביטומ ילעב םישנא תוירגתא תומישמ , רחאל תושיחנבו ץמאמב םיביגמ
ןולשיכ , םייתריצי םה , ההובג תימצע הכרעהו יוטיב רשוכ ילעב . םיטלתא , ואצמנ םלוכ םיטנדוטסו םיקסעומ
ינוציח לומגת ידי לע אלו תימינפ היצביטומ ידי לע םיענומ םה רשאכ רתוי בוט םידקפתמכ .
לשה תועפשהה יכ םינעוט םירחואמ םירקחמ םימיוסמ םיאנתב קר תושחרתמ לומגת לש תוילי , תרוכשמ ךכ םא
הדובעב התוחפ האנהל םורגת אל רתוי ההובג , לוכה וניא הארנכ ףסכ לבא .
םייתרבח םירשק , ו תימצע המשגה well being םירחואמה םייחב .
גור יכ ןיוצ ' םייחה ךלהמב תונתשהל תלוכיה תא שיגדמ סר . ה םירקחמ וניארה תאז םע דחי הלודג המכ דע םיארמ
תימצעה הכרעהה לע םירוהה לש םתעפשה . גור לש ותדמע ' ה םירחואמה םייחבש איה סר well-being עפשומ
תוימוי םויה תויתרבחה תויצקארטניאב םדאה לבקמש יבויחה סחיהו הלבקה תמרמ .
וז החנהב םיכמות םירקחמ , רמ םניאש וא םילשוכ םהלש ןיאושינה יח רשא םישנא יכ אצמנ םהלש הדובעב םיצו
לש רתוי הכומנ המר םיארמ well being םיצורמה ולא רשאמ .
גור לש ותדמעל תירקחמ הכימת הנשיש איה הנותחתה הרושה ' הו ימצעה תסיפתש סר -well being םילוכי
ולא םייונישל םורגל הלוכי הבורקה ותביבסמ לבקמ םדאש תיבויחה הכימתה תדימשו םייחה ךלהמב תונתשהל .

65
קרפ 6 :
A Phenomenological Theory:
Applications and Evaluation of Rogers’s Theory
עקר :
םיאשונ המכב דקמתי הזה קרפה : דחאה , טניילקב תדקמתמה היפרתה ( client-centered therapy ) גור לש ' סר ,
ולש תוישיאה תירואית ךותמ החתפתה רשא . ק םע ותדובע ךלהמב םיטנייל , גור ' ויתוחוקל דציכ האר סר ( םהש
אלו םיארחא תוחוקל " םילפוטמ " םייולת ) םהייחב תוימוימוי תויווחו םיטביה םיתוועמו םישיחכמ . הסינ אוה
תישיא החימצ תווחל ךכיפלו םהלש יתימאה ימצעה תא רוקחלו םיתוויעה תא חונזל םהל רשפאתש היפרת רוציל
. כע םירקחמ אוה ינשה אשונה ימצעה לע םייווש , גור לש םיירוקמה ויתונויער תא םיששואמ םקלח ' סר , םירחא
םתוא םירגתאמ קלחו םתוא םיביחרמ . ירקמ אוה ישילשה אשונה - םייטרואיתה תונויערה תא םימיגדמה ןחוב
גור לש ' הירואיתה לש תובחר תועפשהו סר ( ישונאה לאיצנטופה תעונת ומכ " the humen potential
movement " .)
א . םיינילק םימושיי
טרפב תדקמתמה השיג ( (person-centered approach היפרתוכיספבו ץועייב הליחת החתפתה , תרכומ התייה םש
חוקלב תדקמתמה היפרתכ ( client-centered therapy . ) לפוטמ לאכ וניא הרזע שפחמה טרפה לא סחיה רמולכ
יארחא חוקל לאכ אלא יולת . מבכ לפוטמב לפטל םוקמב הלחמ לדו ( אפור - הלוח ) תילמרונבא תוגהנתה לעבכ וא ,
גור ' תואירב יפלכ טרפה לש ףחדה לע שגד םש סר , םיאנתה לעו וז ןיעמ החימצל עירפהל םילולעה םיאנת
טרפה לש ימצעה שומימל ךרדב םילושכמה תא ריסהל רוזעל םייושעש םייטיופרתה .
1 . היגולותפוכיספ
היווחל ימצעה ןיב המאתה יא ( Experience Discrepancy - lf Se :)
גור לש ותעדל ' סר , ולצא תמייקו ימצעה הנבמ ךות לא תויווח עימטהל לגוסמ אירב םדא המאתה (congruence)
היווחהו ימצעה ןיב , ןנוגתמ ןפואב ןשרפל םוקמב תויווחל תוחיתפ םג ומכ . ךכל דוגינב , תסיפת " ימצעה " לש
תמ ןניאש םיכרדב תינבנ יטוריונ םדא םזינגרואה תויווחל תומיא . תויווחל ותועדומ תא שיחכמ הזכ םדא
הנבמ םע המאתהב ןניא רשא תויתועמשמ תוישגרו תוירוסנס " ימצעה " אוה ןה ןכ לעו תומייאמכ תוספתנ רשאו
םתוא תוועמ וא שיחכמ . כ עודי הז בצמ - היווחל ימצעה ןיב המאתה יא
( Self Experience Discrepancy ) דילומ אוהו לע ןנוגתמו השק רומיש סופד " ימצעה " תומייאמה תויווח ינפמ
תיבויח תימצע תוסחייתהב ךרוצה תא תולכסמו ימצעה תומלש לע .
גור ' לפוטי לאודיבידניא היפ לע רשא תיטסונגאיד המכס חתפל הצר אלו תויגולותפ לש םיגוס ןיב לידבה אל סר
הרקמכ / תרחא וז הירוגטק תחת אמגוד . אוה תאז םע תויתנגה תויוגהנתה לש םינוש םיגוס ןיב ןיחבה . לשמל ךכ
ב היצזילנויצר ( rationalization ) , ימצעה םע תיבקעל ךופהל לכות וזש הזכ ןפואב תוגהנתהה תא תוועמ םדאה .
היזטנפ איה תיתנגה תוגהנתהל תרחא אמגוד ( (fantasy . אמגוד : אוהו ותוא תוצירעמ םישנה לכש זטנפמש םדא
יווח לכ לולשי הזה יומידה תא תמאות אלש ה . הכלשה הניה תיתנגה תיתוגהנתהל תישילש אמגוד ( projection )
ימצעה םע תיבקעכ תיארנ תוגהנתהה ךכו םדאה תועדומב שחכומ ךרוצה םלוא םיוסמ ךרוצ עיבמ טרפה הבש .
דיורפ ידי לע ונתינש םירואיתל תומוד הלא תויתנגה תויוגהנתה ירואית . תאז םע דחי , יהה לש בושחה טב
גור רובע הלא תויוגהנתה ' סר , המאתהה רסוח םע ןתודדומתה ןפוא אוה ( (incongruence היווחל ימצעה ןיב
עדומה לא תויווחה תסינכ תעינמ וא הסיפתה תוויע תועצמאב . ןכ לע רתי , יטירק הכ וניא הלא תונגה ןוימ
גורה הירואיתב ' תינאידיורפה הירואיתב וניהש ומכ תינאיר .
66

יתס ימצעה יקלח ןיב הר (discrepancies among the self parts)
גור יפ לע ' סר , תישממה היווחל ימצעה גשומ ןיב המאתה רסוחמ תעבונ תיגולוכיספ היגולותפ . םייוושכע םירקחמ
הקוצמ לש םייגולוכיספ םיבצמב ולא תוריתס לש ןדיקפתב המוד ןפואב םידקמתמ םיבר / חתמ .
תאז םע , גורמ הנושב ' תוריתסב רתוי אלא היווחהו ימצעה ןיבש הריתסב םידקמתמ םניא הלא םירקחמ סר
ןיבש תוימינפה תויגולוכיספה " הווהב ימצעה / ישממה (" (actual self ו " ילאידיאה ימצעה " (ideal (self . רקחמב
תא ראתל םישקבתמ םישנא הז " הווהב ימצעה " ה לומ לא םהלש " ילאידיאה ימצע . " יגוריד ןיב רעפה " ימצעה
הווהב " יגורידל " ילאידיאה ימצעה " ןיב הריתסה וא המאתהה יא הנטקש לככ ךכ תולגתסהל דדמכ שמשמ
" הווהב ימצעה " ל " ילאידיאה ימצע " , רתוי לגתסמ םדאה ךכ . הכרעהו תואירבש ךכ לע ועיבצה םיבר םירקחמ
ןויערל םירושק תימצע " הווהב ימצעה " ו " ילאידיאה ימצעה ." Higgins,Bond,Klein&Strauman ואצמ
ה ןיב הריתס םע םישנאש " הווהב ימצע " ו " ילאידיאה ימצעה " ןואכידל תוריבסב םה . תולגתסההש ונעט םירחא
אלה ימצעל המוד אוהש שח םדא הבש הדימב היולת - ששוח אוה ונממ ימצעל וא יוצר . תורחא םילימב , הכרעה
טרפה לש ותויה יאב רתוי םייולת םייחב קופיסו תימצע ששוח אוה ונממ ימצעל המוד ( feared self ) רשאמ
ה ומכ ותויהב " ילאידיאה ימצע " ולש .
Higins גור לש ותנעטל ינרדומ דוביע הווהמו שגרהו ימצעה ןיב תרשקמה תיללכ הירואית עיצה ' ןיב הריתס יכ סר
םיישגר םיישק רוציל הלולע היווחל ימצעה . ימצע יגוס ינש ןיב הנחבהב איה ותמורת - תע םיידי : גשומל ףסונב
" ילאידיאה ימצעה ( " גור לש ' סר ) , גשומ תא ףיסוה סניגיה " בייחמה ימצעה ( " ought self .) גשומש דועב " ימצעה
ילאידיאה " תופיאשה תא דכול , טרפה לש תונוצרהו תווקתה , " בייחמה ימצעה " טרפה לש ויתונומאמ בכרומ
תובוחל עגונב , תויובייחתהו תוירחא . ע " ש הירואיתה פ סניגיה ל , ןיב המאתה רסוח " ימצעה " " ילאידיאה ימצעל "
תובצע תושגרל ליבומ ( (dejection-related emotions ןוגכ : הבזכא , ןואכיד , תובצע . תאז תמועל , המאתה רסוח
ןיב " ימצעה " ל " בייחמה ימצע " הדרח תושגרל ליבומ agitiation-related emotions) ) ןוגכ : דחפ , תונבצע ,
םויא . בושח ןכל יגוס ינש ןיב לידבהל " וללה ימצעה ." יכ ןעוט סניגיה " ילאידיאה ימצעה " " בייחמה ימצעהו "
טרפה לש תיתרבח תוגהנתהה ןוגראו ןוויכ ךרוצל םיימצע םיחנמכ םישמשמ . םידבוע םהינש תובורק םיתיעל
הלועפ ףותישב , ינשה םע דחאה טקילפנוק ידיל אובל םייושע םג םה םלוא . כ םיעבוק ונאש המ ונרובע לאידיא
םיהז םירבד דימת םניא תוביוחמ לשב תושעל ונילעש המו ( אמגוד : הריירק תונבל אוה הלש לאידיאהש םא
הבוט היערו םא םג תויהל תביוחמ השיגרמ לבא החילצמ .) ע " גור פ ' סר , תויהל חוקלה ךירצ הלאכ םיטקילפנוקל
היפרתה ךלהמב יוניש םשל דובעלו עדומ . וירואיתהש קר ןייצנ גורל םהלש תויטנוולרה תורמל סניגיה לש ת ' סר
, גור לש תוישיאה םוחתמ וחתפתה אל ' היצינגוק לש םוחתה ךותמ רתוי אלא סר - תיתרבח .
2 . יוניש change) )
גור לש תוניינעתהה זכרמ ' שחרתהל לוכי תוישיאה יוניש ךילהת ובש ןפואבו היפרתוכיספב היה סר . ותדובע
םיאנתה יופימב התייה תיזכרמה םיעוריאה רואיתו םייחרכהה / ידכ טסיפרתו חוקל ןיב רשקל םייחרכהש םיבצמ
םייקתהל לכוי יונישהש .
יונישה רובע םייחרכה םייטיופרת םיאנת
גור תמדקומה ותדובעב ' ףוקישל טסיפרתה תקינכט לע שגד םש סר - חוקלה תושגר , קר טסיפרתה הבש " םכסמ "
חוקלה ירבד תא ףקשמ וא . פתנ וז הקינכט ע הס " יביסאפ אוה טסיפרתה וליאכ תוחוקלה י , דרוי אלו ןיינעתמ אל
םהירבד קמועל . ןכל , גור ' חוקלב םידקמתמה םיצעויל שגדה תא הניש סר ( client-(centered . וז תוחתפתהב ,
ץעויה ( טסיפרת ) חוקלה לש תוישיאה תויווחה תנבהב יביטקא דיקפת ספות םג אלא םירבד ףקשמ קר אל .
67
גור ' מאה סר יטיופרתה םילקאה וניה היפרתה ךילהתב יטירק םרוג יכ ןי ( (therapeutic climate . הדימב
םהלש םיטניילקה םע םהיסחיב םיאנת השולש וקפסי םילפטמהו , רובע תיגולונמונפ הניחבמ תיתועמשמה ךרדב
םיטניילקה , יטיופרתה יונישה שחרתי יזא . גור ידי לע ורעושש םיאנתה תשולש ' תל םייטירקכ סר תיטיופרת העונ
םה :
1 . רשוי וא המאתה , תונכ ( congruence or genuineness ) – יעבט ןפואב םיגהנתמ םינכ םילפטמ , םיראשנ
םמצע םה , תיעדמ תוזח םיגיצמ םניאו םיפוקשו םיחותפ / יהשלכ תיאופר . ןכ לע , ןתינ יכ םישח תוחוקלה
םהילע ךומסל . ע םה תויהל ישפוח םישח םינכו םיברועמ םילפטמ םמצ , ןמזב ילופיטה שגפמב םיעוריא תווחל
םתושחרתה . םהלש תוחוקלה םע םהיתושגר תא קולחל ישפוח םישיגרמ םה וזכ םיסחי תכרעמב , רשאכ םג
םהיפלכ םיילילש תושגר לע רבודמ . גור יניעב ףידע ילילש שגר ' חוקלה לומ ףויזו םינפ תדמעה ינפ לע סר
( לפטמה לצא דימ ההזי יאדווב חוקלהש .) ךכ םא , תוחפו תישיאניב םיסחי תכרעמ רצוי טסיפרתה
תילאמרופ .
2 . הנתומ יתלב יבויח סחי ( unconditional positive regard ) – הקומעו תיתימא הגאד רדשמ לפטמה
םדא ןבכ חוקלה יפלכ . םיאנת לכ אלל ילאטוט ןפואב הכוזמ טניילקה . דובכהו הנתומ יתלבה יבויחה סחיה
קלל לפטמה שחורש חו , ןוחטיבב םהלש ימינפה ימצעה תא רוקחל חוקלל םירשפאמ .
3 . תיתפמא הנבה ( emphatic understanding ) – תויווחה תא סופתל לפטמה לש תלוכיה לע רבודמ
יפרתוכיספה שגפמה ןמזב ורובע ןתועמשמ תאו טרפה לש תוישיאה . תויעב לש ןוחבא עצבמ אל לפטמה
חוקלה , וקלה ירבד תא ףקשמ ונניאו זב ח ' יגולוכיספ ןוגר . הז םוקמב , רתוח לפטמה הליעפ הבשקה תועצמאב
וירבדש השגרה ול ןתונו חוקלה ידי לע םיווחנה םיעוריאה לש תישגרה תיביטקייבוסה תועמשמה תא ןיבהל
יטפמא ןפואב םינבומ .
גור רובע ' הב טקונ לפטמהש תילופיטה השיגל רשק אלל םייחרכה םה הלא םיאנת סר . ק םירקחמ וכמת םייסאל
לופיטה תחלצהל םירושק לופיטב לפטמה לש הלא םינייפאמ תשולש םויקש ךכב .

הייתש , םיבאוכ תושגרו תימצע תועדומ
םייתרבח םינייתש לש הדבעמב רקחמב , לוהוכלא רתוי ךורצל םיגהונ תימצע תועדומב םיהובגה םיטרפ יכ אצמנ
קה תשולשמ תחא לכב םיטרפ רשאמ ןולשכ תויווח רחאל תורחאה תוצוב – רחאל ימצע תועדומב םיהובגה םיטרפ
החלצהו ןולשכ תויווח רחאל תימצע תועדומב םיכומנה םיטרפו החלצה תויווח . ךשמה רקחמ , תכירצ יכ אצמ
תועדומב ונייפואש םיטרפ רובע קר הבולע תימדקא היווחל רשקהב םירגבתמ ברקב השחרתה תרבגומ לוהוכלא
ההובג תימצע , א ברקב אל ךא הכומנ תימצע תועדומ ילעב הל .
םימקושמ םיטסילוהוכלא ברקב לוהוכלא תייתשל הגיסנ קדבש רקחמב , לש היצקנופ התייה הגיסנה יכ אצמנ
ההובג תימצע תועדומו םיילילש םיעוריא לש בוליש .
היתש ןיב תיבקע םיסחי תכרעמ האצמנ םינוש םירקחמבו תונוש תויסולכוא ברקב , ההובג תימצע תועדומ
חו ישיא ןולשכ לש תויוו . ןכ םא עיצמ הז םוחתב רקחמ , תועדומה תמר תא דירוהל ידכב םיתוש םישנא הברה יכ
םיווח וא ווח םה ןתוא תובאוכ תוילילשה תויווחה לש .

חוקלב תדקמתמה היפרתה תוכלשה ( (outcome of client-centered :
גור לש רתויב תובושחה תומורתה תחא ' וכיספ תחיתפ התייה סר תיתטיש הריקחל היפרת . גור ' סר
חוקלב תדקמתמה היפרתה תוכלשה תא ןוחבל ידכב םיבר םירקחמ וכרע תוגלוקו . גור ' הצר אל סר
68
ירקמ לע קר ןעשיהל - ןחוב ( (case study קיפסמ םייעדמו םיביטקייבוא אל תויהל םילולע םהש ינפמ
לפטמה תויטה ללגב לופיט תחלצה ראתל ידכב . גור ןכל ' לכ ליחה סר יוניש תניחבל םיביטקייבוא םי
יגולוכיספ . טניילקב תדקוממה היפרת תובקעב םירצונש םייבקע םייוניש ופשח וללה םילכה : הדירי
תויתנגהב , היווחל תוחיתפב היילע , יבקעו יבויח רתוי ימצע לש תוחתפתה , רתוי תושגר לש תוחתפתה
הל ידכ רחאה יכרע לש שומישב הדיריו םירחאה יפלכ םייבויח תימצעה םתכרעה תא חיטב .
ןכ ומכ , םיינרפוזיכס םילוחב ךשמה רקחמב , גור ידי לע ורדגוהש םיילופיטה םיאנתה תשולש יכ אצמנ ' סר
לופיטה תחלצהל םיינויחכ , םייטוריונ םיטרפ רובע םג ומכ הלא םילוח רובע םג םיבושח םניה . תאז םע , יאנת
בכרומה היצקארטניאב יולתכ אצמנ יטיופרתה םילקאה ודבל לפטמה לע קר אלו חוקלהו לפטמה ןיב ת .
םוכיסל , םיניחבמ םינייפאמ לע הרמש חוקלב תדקמתמה היפרתה ןמזה םע ונתשה הימושייו היטרפש תורמל
גור לש תוישיאה תסיפתל תוקידאב םירושקש הלש םייתלחתה ' סר . תישאר , חוקלה לש ותלוכיב ןומאה םייק
תונתשהל , המשגה רבעל לועפלו חומצל תימצע . הבש םיסחי תכרעמ קפסל איה לפטמה לש תירקיעה ותרטמ ןכל
תואמצע רבעל תיעבטה ותחימצ תא תווחל לכוי חוקלה , תויביטקודורפו תורגב . היפרת ירוחאמ הירואיתה
תועמשמ תלעב איה טניילקב תדקוממה ": םא – זא . " םיימינפ םיכילהת יזא םייטיופרת םיאנת םימייק םא
א יונישל וליבוי יתוישי .
אמגודל הרקמ A Case Example: Mrs. Oak
תנשמ תוישיא יונישו היפרתוכיספ לע ורפסב 1954 גור ' בג לש הרקמה לש ןפוד אצוי חותינ גיצמ סר ' קהוא .
בג לש הרקמה ' גורה השיגה תא ןיבהלו שיחמהל ידכ ןאכ גצומ קהוא ' תינאיר .
היעבהו החוקלה רואית : בג ' ב תיב תרקע התייה קהוא ה תונש - 30 לופיטל העיגהשכ הלש תורחואמה . ותואב
ןמזה , תרגבתמה התב םעו הלעב םע תויעב הל ויה . בג ' לש תויטמוסוכיספה תויעבב המצע תא המישאה קהוא
התב . היתויעב םע דדומתהלו המצע םע הנכ תויהל השוחנו השיגרכ טסיפרתה ידי לע הראות איה . התלכשה
ה איה לבא דבלב תיסיסב התייה אורקל התברהו היצנגילטניא הניגפ . בג ' הנייאור קהוא ( לע רבודמש החינמ ינא
לופיט ) כ - 40 םישדוח יצחו השימח ךשמל םעפ - לופיטה תא המייס זא .
לופיטה רואית : בג הלחתהב ' התבו הלעב םע תוימוימויה היתויעב רואיתב הדקמתה קהוא , ןמז תצק הל חקלו
תושגר ראתל ידכ . ח לפטמה הליחת תינשייב איהש בש , תניינעמו השיגר איהש שח דואמ רהמ לבא . ןמזה םע ,
החוקלה לש היצמאמ יפלכ הכרעה רתויו רתוי שח לפטמה " חומצל " לבסב קבאיהלו . התוא ךירדהל הסינ אל אוה
התוא ןיבהל קר אלא , היפלכ שח אוהש הלבקה תושגר תא הל ריבעהלו המלוע תא ךירעהל הל םורגל . תרזע
םילקאה ךמותה יטיופרתה , בג ' השיחכה ןכל םדוקש תושגרל תעדומ תויהל הלחה קהוא . ה השיגפב - 24 איה
הלש תורגבה תוחתפתהל הרושק התב םע היעבהש הניבה ( בג לש ' קהוא ) , לודג באכל הפשחנ םג רתוי רחואמו
הכותב םייקש . באכה לש תועדומל ותיילע הליחתב , בג לצא ןוגרא רסוחל המרג ' איהו קהוא תכבסותמ השח
תקרפתמ איה וליאכ תיטוריונו . וללה תושגרב םחליהל ןויסינ ךות , בג ' םע תודדומתהה דציכ התליג קהוא
המצע תא חונזל רבעב הל המרג הדרחה . בג הליחת ' הל רזוע ונניא אוהש ךכ לע לפטמה יפלכ תורירמ השח קהוא
תוירחא חקול אלו . ונניא לופיטהש ךכ לע הריעה םעפ ידימ רבד הל םרות . םע רשק לש גוס החתיפ איה ןמזה םע
היתורבח לש םילפטמה םע ותוא התוושהו טסיפרתה . דחוימ והשמכ רשקה תא הכירעה איה רבד לש ופוסב
הנושו . גור ' רשקה לש וקמועב היולת היפרתש ורפסב ףיסוה סר , םידדצה ינש לש ןוצרבו חוקלה לש ויכרצב
קלח היהיו חמצי םהיניב רשקהש היפרתהמ .
לופיטה תואצות רואית – םימוחתה לכב תומדקתה הנחבוה אל . לופיטה םותב , בגל ' םיטקילפנוק דוע ויה קהוא
םיינימ . תאז םע , םימוחת רפסמב השגרוה תיתועמשמ תומדקתה : םע בוט שיגרהל הלחה איה " איה תויהל
המצע " , יתלב ןפואב תוכרעה עצבלו המצעל בישקהל - יולת . ל הלדח איה הלחהו השיאכ הדיקפת תא הילעמ תוחד
הווש םדאכ המצע לבקל - ךרע . הלעבמ שרגתהל הטילחה איה , םיענ ןפואב תאז תושעל החילצהו . ףוסבל , איה
69
תרגתאמ הדובעב דובעל הלחה . בג ורצונש םיילופיטה םיאנתה תרזעב ' יא ורציש תונגה רובשל החילצה קהוא -
הלש היווחה ןיבל המצע ןיב המאתה . םע רתוי םדאל הכפהו הייח תא התניש איה תימצעה תועדומב היילעה
שמומממו קפוסמ .
תילאיצנרפיד הקיטנמס : תיגולונמונפה הירואיתה - ג לש הרקמה ' םי
Phenomenological Theory . The Case of Jim) (Semantic Differential:
גל ונתנ ' דמ אוה וב רשא תילאיצנרפידה הקיטנמסה ןחבמ תא אלמל םי ולש ימצעה יגשומ תא גר , ימצעה תא
לע ומיאו ויבא לשו ולש ילאידיא 104 גוריד תומלוס . ויה םיינייפוא תומלוס : ינרמש - ילרביל , םח - רק , קזח - שלח .
יומסמ רתוי יולג אוהש ךכב ךאשורמ תואדווב הנוש הזכ ןחבמ . ךותמ אצוי ונניא תילאיצנרפידה הקיטנמסה ןחבמ
גורה הירואיתה ' נ ךא תינארי וז הירואיתל רשקהב ןחבמהמ עדימ חתנל לכו , תא טרפה לש ותכרעה לשב תאז
ולש ילאידיאה ימצעה לעו ומצע לע ותסיפת . ג הבש ךרדה תא ןחבנ תישאר ' ומצע תא ספות םי : יטנגילטניא ,
יתוביבח , ןכ , הסבו בידא " רחאב םג ןיינעתמ רשא בוט םדאכ כ . תעה התואב , אוהש םיארמ ולש םירחא םיגוריד
ח תויהלו ומצע תא עיבהל חונב אלש ש " ררחושמ . " ינרמשכ ומצע תא גריד אוה ךכיפל , יטרבורטניא , רוצע ,
ןתייצו ירסומ חותמ . ךכ םא , תוסיפת לש בוברע ונל שי : ברועמ , שיגר , גייתסמ םג לבא בידא , יכונא , .... םג ונשי
ירבגכו בוטכ תימצע הסיפת לש ןיינעמה בולישה , ו שלחכ םג ךא ןוחטב רסח . גש םשורה ונשי ' סופתל הצור היה םי
םירחאלו ומצעל םיהובג םיטרדנטסו םירוצעמ ול שי תעב וב ךא םיישיאניב םירשק רוציל לגוסמכו בוטכ ומצע .
ה גורד ןיב םיוושמ ונאשכ דדחתמ הזה םשורה " ימצע " ה גורידו " ילאידיא ימצע . " יללכ ןפואב , ג ' רעפ האר אל םי
ןיב לודג " ימצעה " ו " ילאידיאה ימצעה " םיבושח םיגוריד תחת ולגתנ םילודג םירעפ ךא . יתורירש ןפואב , עבקנ
ש " רעפ " לש לדבה אוה 3 לש םלוס לע רתויו םיבלש 1-7 . ג םאש ךכ ' כ םויכ ומצע תא גרד םי - 2 השלוח םלוסב -
קזוח , ב וליאו " כ ומצע תא האור אוה ולש ילאידיאה ימצע - 7 בלש השימח לש יתועמשמ רעפ שי יזא םי . רמולכ ,
ג ' ר םי םויה שיגרמ אוהש הממ קזח רתוי הברה שוחל הצו . גש הלגנ המוד ךרדב ' רתוי תויהל הצור היה םג םי
שימג , יתודידי , םח , ץימא , קקותשמ , תולגוסמ לעב , עוגר , ץורחו ליעפ . ךכ יללכ ןפואב תונוכתה תא קלחל ןתינ
יגש ' קזח רתויו םח רתוי םדא תויהל הצור ם . ג לש ויגוריד ' זוע וירוה תודוא םי תא ספות אוה דציכ ןיבהל ונל םיר
טרפב ונייצש תונוכתל סחיבו יללכ ןפואב וילא סחיב וירוה . ללככ , גש הארנ ' המוד רתוי הברהכ ומצע תא ספות םי
ומיאל רשאמ ויבאל , ל רתוי המודכ ויבא תא האור אוהו " ילאידיאה ימצע " ומיא רשאמ ולש . םימוחתב
קזוחהו םוחה תונוכת לש םייטירקה , ג ' םי ל ונממ רתוי םיבורק וירוהש ךירעמ " ילאידיאה ימצע " ולש . לשמל ךכ
המח השיא איה ומיא , קזח אוה ויבא וליאו ונממ רתוי תיבויחו העוגר , ונממ רתוי ליעפו ץורח . בוליש שי אמיאל
ג יניעב תונוכת לש ןיינעמ ' םי : תיתודידי , תינטנופס , השיגר , תינדור םג איה ינש דצמו הביח תאלמו הבוט , הדודר ,
תיכונא , תויתריציו תונלבס תרסח .
ונפסאש עדימל תוסחייתה – לבקל םיליחתמ ונא היפרגויבוטואהו היצאיצנרפידה ןחבממ עדימה םע " הנומת " לש
ג ' םי . ויבא םע בוט רשק לעבו ןוכיתב תויראלופופו החלצה לחנ אוה . לעו הדרח לע םיקיסמ ונחנא הכלשה ינחבממ
ל אלש דחפו םישנ םע ישוק ןתוא קפס . ךדיאמ , םישעמ תושעל ןיינועמו בוט אוהש ומצעב ןימאמש םדא םילגמ ונא
םיבוט . ילאידיאהו יחכונה ימצעה ןיב רעפה ןיבש לוכסתה ןאכמ . גל ונרשפאו תויה ' הלעה אוה ומצע לע רבדל םי
ויתופיאש תא , ל תוסנל ילבמ ודי לע ולעוהש יפכ םהילא סחייתהל ונילעו ויתויווחו ויתונוצר רבד תווסה . ונחנא
ג תא ןיבהל םיניינועמ ' ולש תולכתסהה תרגסמ ךרד םי : ותוא בבוסה םלועה תאו ומצע תא ספות אוה ךיא . ונאשכ
ילאיצנרפידה ןחבמהמ עדימב םישמתשמ – יא רחא וא םירצי רחא םירת אל ונא - תוילאנויצר . גור יפ לע ' ונא סר
ןועביקמ רענתהל קבאנש םדא םיאור , על עונלו תולתו ימצע שומימ רב , תואמצע , תוינאטנופסו שפוח . שחש םדא
תימצעה ותכרעהב ילאוטקלטניאו ישגר רעפ . םוכיסל - ה לש תויבקע אלל םדא " ימצע " ןיב המאתה רסחו
" ימצעה " היווחהו .
גור לש הירואיתב שדח שגד ' סר : הרבחלו תוצובקל לאודבידניאמ
71
oups and society Roger’s shift in emphasis: from individuals to gr
וכרד ךרואל , גור ' ימצעה אשונ לע תויבקעב שגד םישל ךישמה סר , יוניש יכילהתו היגולונמונפ . םג אוה םלוא
רקחמל עגונב ותעד תא הניש . תיעדמ הדפקה םע תילופיט תושיגר ללכש רקחממ ענ אוה רקוחכ , רקחמ רבעל
םיישיאו םייגולונמונפ םידומיל לע תוכמתסה ובורש . מל אלל םירחא םירקוח יניעב בשחנ הז עדימ גוסש תור -
יריפמא , טרפה תויווחל קומעה טבמה והזש ןעט אוה . גור לש ףסונ יוניש ' דחא לע דחא לופיטמ רבעמ אוה סר
יתצובק לופיטל . גור ' תקזחמו הנטק הצובקב תוליעיבו ריהמ רתוי שחרתמ יונישש ןעט סר . םוחתב ןיינעתה רקיעב
ןיאושינ לש , יסחי ןיאושינל תוביטנרטלאו ןיאושינ . תוחיתפה יכרע תא , ףותישה , תועדומל הפיאשהו תונכה
הצובקב םיישיאניב םיסחי לע ליחהל הסינ אוה תימינפ . ףוסבל , גור ' חוקלב תדקמתמה הירואיתה תא ביחרה סר
ברכ רוציל ףידעה ןתוא תונטק תוצובק ךותבש םיסחיב םג תעגונש וזכל - תויעזג , בר - תויתוברת ברו -
תוימואל . גור ' םיכרע תונשל לכות חוקלב תדקמתמה השיגהש ןימאה סר , ןתינשו םייתוברת םיכילהתו םיגשומ
" דיעצהל " יוניש רבעל תישונאה הרבחה תא םג .
הכרעהה תויצפואו ימצעה תכרעהב תוביצי רסוח
esteem and contingencies of worth - Fluctuation in self
Contingencies* - ןולימב עיפומ " תורשפא "/" הרקמ (" ילילש "/) םוריח תינכות ." יל הרדתסה אל םהמ תחא ףא
רשקההמ ןיבהל וסנת טושפ זא טפשמב .
גור ' הכרעה תסיפתש חינמ סר - םדא לצא הביצי יד איה ימצע ןוחטבו תימצע . ךרוצ שי והשלכ יוניש עצבל ידכ
חוקלב תדקמתמה היפרתה הכירצמש הלא ומכ םייבקע םיצמאמב . דוגינב וז העדל , םיעיצמ םייוושכע םירקחמ
םימיוסמ םיחווט ןיב םיענ אלא ביצי הכ םניא תימצע הכרעהו ןוחטבש . לש איה הז אשונב הבושח הדובע
Crocker & Wolfe . תימצע הכרעה לש תויצפואב וניינעתה וללה םירקוחה . לש ימצעה ונוחטיבש אוה ןויערה
םיילילשו םייבויח םיעוריאב יולת םדא . וחטב ןויצ םילבקמ ונאשכ דרויו בוט ןויצ םילבקמ ונאשכ הלוע ימצע ן
עורג . היולת וללה תונולשיכבו תוחלצהב תימצע הכרעהל היצפואה ( contingencies of self worth ) םג יולת הבו
ימצעה ןוחטיבה . תעצוממה ימצעה ןוחטיבה תמרש תורמל / תיתועמשמ תודנדנתה שי הביצי יד איה תיסופיטה
מוימוי םיילילש וא םייבויח םיעוריא םיווח ונאש תעב תי . ףסונב Crocker & Wolfe הז םילדבנ םישנאש ונעט
תימצעה םתכרעה תא םירערעמ םיעוריא הבש ךרדב הזמ . לשמל : קר אלא ראותה ינויצמ ול תפכא אלש ימל
םיטייד תגשהמ , ול זיזי אל תייוסינב עורג ןויצ ( ךפההו .) צאוטיס םיווח םינוש םישנא תא תורערעמכ תונוש תוי
םתכרעה / טרפה לש תימצעה הכרעהה רובע היצאוטיסה תויטנוולרב יולת הזו ימצעה םנוחטיב . Crocker ךרע
גלוקב םיטנדוטס םע יוסינ ' . תא ןכ ומכו עובשב םיימעפ ימצעה םנוחטיב תכרעהל ספוט ואלימ םיטנדוטסה
םרובע םידומילב החלצהה תובישח . ולביק םה םימיה דחאב הלבק יבתכמ / ההובג הלכשה תודסומל הייחד
תושקב ושיגה םהילאש . הלבקמ האצותכ תימצעה הכרעה הדונת הלח ןכאש תוארל םירקוחל רשפא הז / הייחד
ולצא ההובג התייה תימדקאה החלצהה תובישחש ימ לצא . רמולכ , םיטנדוטס לצא הששוא וזה הזתופיהה
םיימדקאה םהיעוציב לע תססובמ תימצעה םתכרעהש . םלוא , יזכרמ ביכרמ אל אוה ימדקא עוציבש ימ לצא
תימצעה םתכרעהב – הכרעהה לע הנטק העפשה התייה . לש חותינל תיתועמשמ הבחרה אוה הזה יוסינה חותינ
גור ' ימצעה גשומ לע סר . תימוימוי תודונתל םימרותש םימיוסמ םייתרבח םירשקה והיז םירקוחהש םושמ תאז
תימצעה הכרעהב םישח ונאש ונלש , ונייחמ דרפנ יתלב קלח םהש תודונת .
תויטנתואו תימינפ היצביטומ תולעב תורטמ Internally Motivated Goals & Authenticity
ה האמה עצמאב - 20 וב ןיינע ןיאשו הדיריב אצמנ ימצעה גשומ תריקח םוחתש הארנ היה . ללגב רקיעב תאז
יעדמ בשחייש ןפואב אשונה תא רוקחל ישוקה . ע תאז ם , ב - 25 שדחמ הלע בוש אשונה תונורחאה םינשה , םעפה
גור לש תוירואית לע תוחפ ןעשנ רשא תיביטינגוקה היגולוכיספה םוחת תחת ' תשבוגמ ימצע תסיפתל עגונב סר ,
רשקהל םאתהב תונתשמ ןהו ומצע לע תונוש תופקשה רפסמ קיזחמ םדאש תורשפאל שיגר רתויו . םירקוח
71
י םדאלש ונעטי םוחתב תימצע הכרעהל תורוקמ רפסמ ש . לוכי ימצעה לש תללוכ הסיפתש אצמ יתאוושה רקחמ
ןולשכ יפלכ תושגרו תושוחת רתוי בוט תוזחל / החלצה , ותוא לש תימצעה הכרעה לע תובשחמ אקווד ואל לבא
ומצע יפלכ םדא . עגונ הזה םוחתב ףסונ רקחמ תויטנתואל Authenticity) ) גהנתמ םדא הב הדימכ תרדגומה
ולש ימצעל המאתהב ( הגצה םיחפטמש םיקוח יפ לע תוגהנתהל דוגינב - ימצעה לש תירקש .) וז הפקשה יפ לע ,
תויטנתוא תפקשמ םינושה םיבצמל רבעמ תמיוסמ תוגהנתה לש תויבקע . תווחל תלוכיכ תרדגומ תויטנתוא
תוגהנתה " תרבוחמה " ימצעל - גיצהל ילבמו ומצע יפלכ יתימאו ןכ אוהש שיגרמ םדאש ימצע - ירקש . ונלוכ
םיפיוזמ וא םייטנתוא תוחפ ונשח םהבש םיבצמ שיו םייטנתוא רתוי ונשח םהב םיבצמ שיש ךכ לע םימיכסמ .
ה תשוחת לע וא קופיסה תגרד לע הדיעמ םייטנתוא םישח ונא הבש הדימה םאה well-being ונלש ? ןכאש הארנ
םדא לש ןיקתו אלמ דוקפת ןיבו תויטנתוא ןיב רשק שי . ומכ ןכ , םייתימא םישיגרמ םישנאש לככש אצמנ
םיוסמ בצמב םמצע תא םיעיבמו - םיענ רתוי וב םישח םה ךכ , היווחל םיחותפ , םיירסומו םינצחומ . םילימב
תורחא , םינוש םיבצמב םתוגהנתה תא תונשל םילוכי םישנא , םישח םה םאה איה תיתימאה הלאשה לבא
בצמה ותואב םמצע םע םינכו םייתימא ?
שומ ןהילא ףאוש םדאש תורטמה גוס אוה תויטנתואל רושקש ג . וירושיכל תומיאתמ םדא לש ויתורטמ םאה
הדרחו המשא לש םילאוטקילפנוק תושגרב ךורכ וא ינוציח אוה ויתורטמ רוקמש וא ויכרעו ? קרפב 5 ונרכזה
לומג ךותמ אלו ןיינע ךותמ תוליעפ עצבל ןוצרה איהש תימינפ היצביטומ . רואית יפ לע תימצעה תושיחנה תי
( (self-determination לש Deci&Ryan , תושוחנו תויאמצע םיכרדב לועפל יטנריהניא יגולוכיספ ןוצר שי טרפל
ורובע תויתועמשמ ןהש תולועפ עצבל ידכב . הייפכ וא חרכה ןהש תויוליעפל דוגינב תאז ( חרכהה םא הנשמ אל
ימינפ וא ינוציח .) רמולכ , םזי םדא םא לדבה שי לע תטלשנו עצבל וילעש הלועפ תמועל ישפוח ןפואב לועפל רחבו
רחא ידי . תימינפ הטלחהמ תעבונ םנמא המשא וא הדרח ךותמ תעצובמש הלועפ , טרפה רובע חרכהכ גווסת לבא ,
תישפוח הריחב ךותמ התשענש הלועפל דוגינב . םוכיסל , עינמ ךותמ תשחרתמה הלועפ איה תימצע תושיחנ תלועפ
רשאו ימינפ תוישפוחב הרחבנ . גישהל ידכב רתוי םידימתמו םיצמאתמ םישנאש םיארמ םייוושכע םירקחמ
ןהלש עינמהש תורטמ תמועל תויאמצע תורטמ ( לומג / שנוע ) לש תוימינפ תויצקנסמ עבונ וא ינוציח אוה
הדרח / המשא . הקיזמה העפשהל דוגינב תיזיפו תישפנ תואירבל הרושק תוישפוח תורטמ תבצהש אצמנ ףסונב לש
חרכה ךותמ וא תוינוציח תורטמ רחא הפידר . אטמ םג - הפי תומדקתה םיארמ םישנאש התארה אשונב הזילנא
םהלש ימצעה םע תוינומרה רשא תוישיא תורטמ רבעל , רחא והשימ ידי לע ובצוהש תורטמ רבעל רשאמ . יתש
םהילא בל םישל יוצרש תודוקנ : תחאה - וק הרטמה גוס קר אל םיתיעלש רוכזל בושח ונא עודמ םג אלא עב
הירחא םיפדור . אמגוד : תינוציח הרטמ ומכ הארנ ףסכ רחא ףדרמ ( יפסכ לומג ) ימינפ עינממ עיגהל הלוכי איה לבא
תיתליהק הדובעש ומכ קוידב טולשל ןוצר לש ( ימינפ עינמ הרואכל ) תינוציח היצביטוממ אקווד עובנל הלוכי . ןכא
תימינפ הרטמ תבצהש ךכל שושיא ואצמ םירקחמ ( הרטמה גוסל רשק ילב - ףסכ רחא ףדרמ / הליהקל המורת )
רתוי הובג ימצע שומימל הליבומ . אוה רוקמהש תימצעה תושיחנה תירואית םע דחא הנקב םילועש םיאצממ ולא
הרטמה ןכותל רשק ילב תימינפ היצביטומ לכ םדוק . הינש הדוקנ - רובע םימייקתמ וללה תונורקעהש חינהל לק
חמ םלוא םישנאה לכ םיילסרבינוא אקווד ואלו תוברתב םירושק םהש םיארמ םינורחא םירק . ןיב הוושה רקחמה
םייאקירמא םידלי לש םיימינפה םיעינמה - ולגנא ןיבו םיתייסא - םייאקירמא . ולגנא םידליש הארהו - םייאקירמא
םמצעב םירבד וטילחה רשאכ תימינפ היצביטומ רתוי וארה , היצביטומ ושח םייתאיסא םידלי וליאו תימינפ
המ רבד תושעל םהל התרוה הטירוטוא רשאכ . ךכ םא , ןכתייו תילסרבינוא הנניא תימצעה תושיחנה תירואית
גור לש הירואיתה םגש ' תיברעמה הייסולכואה לע תלחומ תויהל הכירצ סר .
ונייח תא רפשמ הובג ימצע ןוחטב םאה ?
ימצע ןוחטב הז המ םיעדוי םלוכש הארנ , רבדכ ותוא םיספות דועו דוע ונממ םיצורו בוט . לכב םיענכושמ םישנא
ער אוה ךומנ ימצע ןוחטב וליאו בוט אוה הובג ימצע ןוחטבש . ימצעה ןוחטיבה תמר ןיב רשקה תא וקדב םירקחמ
םינוש םייח ימוחת ןיבו . םייחב תיבויח תוחתפתה ןיבו הובג ימצע ןוחטב ןיב שלח רשק קר אצמנ . םושמ תאז
72
הובג ימצע ןוחטיבלש תוילילש תועפשה םיתיעל שי ( םזסיסקרנ , תויכונא .) וללה םיאצממב שמתשהל םיעיצמ םה
יבב ךוניח תוינכותל " ימצעה לש םירחא םיקלח חתפל םג אלא ימצע ןוחטב חתפל ךיא קר םש ודמלי אלש ידכ ס
יצוח םירקחמ - ימצעה לע תוברת Cultural Research on the Self - Cross
םדוק ונראיתש רקחמה ( םידליה םע ) גור לש ותדובע םאה הלאשה תא הלעמ ' תושונאה לע טבמ ונל תקפסמ סר
הלוכ ? גור וימי בור ירה ' הראב רקח סר " תיברעמ תיאקירמא הייסולכוא ב . םילוכי ויאצממ םגש ןכתיי ךכ םא
יברעמה םלועה רובע קר םינוכנ תויהל ? תוברתב תזכורמ םתדובעש םירקוח הברה רובע הנוכנש הלאש וז / חטשב
םיוסמ יפרגואיג . גור לש תושיאה תירואיתב םיביכרמ ויה ' םיילסרבינוא םהש חינה אוה רשא סר . דחא קודבנ
תיבויח תימצע תוסחייתהב םדא לכ לש ךרוצה אוהו םהמ (postive self-regard) .
ילסרבינוא אוה תיבויח תימצע תוסחייתהב ךרוצה םאה ? - rsal? Is Postive Self Regard a Humen Unive
גור יפ לע ' תיבויח תימצע תוסחייתה םיכירצ םישנאה לכ סר , אלל םמצע תא לבקל - והזו םימגפה לכ םעו םיאנת
תישפנ תואירבל חתפמה . ישפנ לבס ונממ ענמתו ךרע לעב אוהש בושחל טרפה תא ליבות וזכ הסיפת .
םלועב םישנאה לכ רובע םייקתמ הז םאה ? וכיספה תכרעמה םא ' כרעמ ומכ התייה תיגולויב ת , םירמוא ונייה
ןכש . וכיספ תכרעמ לבא ' החפשממ םג תבכרומ , הליהק , הלא םייתרבח תורוקמ םע היצקארטניאהו הרבח ( דועו
םיבר ) ונלש ימצעה תשוחת תא םיבאוש ונא םהמו . ןכ םא , לא סחייתהל טרפה תא תוכנחמש תויוברת שיש ןכתיי
תישיאה ותומדקתה תא חפטלו יבויח ןפואב ומצע תאז ושעיי אלש תויוברת ויהי דועב טרפה לש . תוקתרמ תויודע
ןיב םילדבהל - םייאקירמאו םינפי ןיב םילדבה ונחבש םירקחמב ואצמנ םייתוברת . לש רקחמ Hein et al. הארה
וללה תויוברתה יתש ןיב םינתשמ תימצעה הכרעהה לש םייסיסבה םידוקפתהו םיסופדהש . הראב " םישנאה בור ב
ה לע םיחוודמ ההובג תימצע הכרע , גורש הכרעה ' תיבויח העדב קיזחי טרפהש ידכב הטומ איהש ןעוט היה סר
ומצע תודוא . וזכ היטה התארנ אל םינפיה ברקב , הווש היה הכומנו ההובג תימצע הכרעה לע םיחוודמה רפסמו .
הראב וכרענש םיפסונ םירקחמ " ידכ תויגולוכיספ תויגטרטסאב םישמתשמ םייאקירמאש וארה ב לע רומשל
ההובג תימצע הכרעה : םיחילצמ אל םישנאל םמצע תא םיוושמ , תא םיתיחפמו םהיתונולשיכב םירחא םימישאמ
עצבל םישקתמ םהש תולועפ לש תובישחה . וללה תויגטרטסאב שומיש אוצמל השק היה םינפיה ברקב . ךכמ הרתי
, תרוקיבל םיכנחמ תינפיה תוברתב - דוקפת תא תתרשמכ תספתנ רשא תימצע איהש ךכ ידי לע הרבחהו טרפה
הב ןיא ןכלו ימצע רופישל םישנא העינמ " ער (" הראבש המ " כ בשחנ היה ב " ךמצע םע תושקהל .)" השיגל ךשמהב
וזה , ברעמב ןואכידל םיאבנמ םה תימצע תרוקיבל הייטנו הווהב ימצעו ילאידיא ימצע ןיב הריתס , םיאבנמ אל ךא
ןפיב ןואכידל םיבוט .
םוכיסל , קחמה ימצעה תכרעהל תונוש םיכרד שיש הארמ םייאקירמאו םינפי ויב םילדבהה לע ר . םדא םא
יהשימ ידי לע קרזנ וא עורג ןויצ לבקמ יאקירמא – לע רומשל ול תומרוגש תויגטרטסאב שמתשהל הסני אוה
הובג ימצע ןוחטיב , םייאקירמאה ברקב הבושח ימצעה לש וזכ הסיפתש םושמ . תאז םע , עפמ היה ינפי תרוקיב לי
טרפה לש תדמתמ תורפתשהל םירתוח הבש תוברתל המיאתמה תימצע . גור ' ויב וזה תונתשהה תא הפצ אל סר
ימצעהו תוישיאה תוירואית תא רצישכ תויוברת .
ה תשוחתב ירוזא לדבה being - well - תויוברת ןיב וניארש ינושל רבעמ , התוא ךותב םייקש ינושל תויאר םג ןנשי
ןיב תוברתה - וזא םינוש םיר . הראב ךרענש רקחמ " ה תשוחת תא קדב ב well-being םירגובמ לש ( ינב 40 ) תונידממ
הראב תונוש " ב . יגולוכיספ לדבה שיש וחינה םה - תיגולוכיספה היווחה לע ועיפשיש םירוזאה ןיב יתוברת . וליג םה
תישיא החימצו םזילאודיבידניאל הקזח הריתח שי יקור ירה רוזאב לשמלש , צרא תמועל הרא םורדב תו " ב
תימצע החימצ תושוחת וחפיט אל ךכיפלו דיתעל רשאמ רתוי םהלש רבעה תרוסמל הקיזבו דובכב ונייפואש .
ירוטסיה ןיכומית םג ןכתיי וללה םיאצממל - םישוחנו םייאמצע םיצולח ובשייתה יקורה ירהב , שח םורדה דועב
םיחרזאה תמחלמב ודספה רואל תונתסובת . הפוצמכ , םילדבהה םילדבה םע םג םיהוזמו םייתרבחה
ה תשוחתב םייגולוכיספ well-being . תלבקו תימצע המשגה לש הכומנה המר לע וחוויד םורדב םייאקירמא
73
םייגולויזיפ םיכרצ
ןוחטב יכרוצ
הבהאו תוכייש יכרוצ
הכרעה יכרצ
שומימ
ימצע
ימצעה . תימצע החימצ תשוחתו תואמצע לע וחוויד ןופצב הלא דועב . ךכ םא , םייתרבח םינייפאמ ( קר אלו
םייתוברת ) תשוחת לע טלחהב םיעיפשמ well-being .
ישונאה לאיצנטופה תעונת The Humen Potential Movement .
גורה הירואיתב שגדה ' תינאיר , יפלכ םזינגרואה לש תיאלנ יתלבה הריתחה לע ונה תורחא תוישיא תוירואיתב ומכ
וב ןומטה ימינפה לאיצנטופה שומימ . גור לש וז הדמע ' סר , קלח הווהמ םירחא םינקיטרואית לש םישגד םע דחי
תמ ישונאה לאיצנטופה תעונ ( Human Potential Movement ) היגולוכיספב ישילש חוככ התנוכ רשא , העיצמה
םזירויבהיבו הזילנאוכיספל הביטנרטלא . וז השיג תרגסמ תחתש תוירואיתה ןיב םילדבה לש םמויק תורמל ,
ישונאה לאיצנטופה תעונתב תודחואמ תויטסינמוה תוישיא תוירואיתמ תובר . ירואית תוגאדל תוביגמ הלא תו
תויוושכע ( הדרח ומכ , תועמשמ רסוחו םומעש ) תימצע המשגה לע שגדב , היווחל תוחיתפו לאיצנטופה שומימ . יתש
ולסאמ םהרבאו ןייטשדלוג טרוק םנה וז תרוסמב תויזכרמ תויומד .
ןייטשדלוג טרוק ( 1878 - 1965 :)
ב רבעש הינמרגב עודי רטאיכיספו גולוריונ היה - 1935 הראל " ב . לופיטב הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב החמתה
םהיתועיגפ לשב הנושה םדוקפת ןפואמ םשרתהו יחומ קזנ םע םילייחב . םילדבהבו תוערפהב ויתונחבה תא
תויחומ תועיגפ תאצות ויהש יחומ דוקפתב , יתוישיאה דוקפתה לש םירחא םיטקפסאל ביחרה אוה . אמגודל ךכ ,
שימג דוקפתב ןייפואמ אירב םדא , ןנכותמו ןגרואמ , ינכמו עבוקמ דוקפתב ןייפואמ הערפה לעב םדאש דועב . דועב
אובל דיתעל תופצלו תוחדל לוכי אירב םדאש , הווהה תוידיימו רבעה ידי לע לבגומ הערפה לעב םדא . תאז םע דחי ,
םחומב םיעוגפה םילפוטמ לש םימוצע תולגתסה תוחוכמ םשרתה ןייטשדלוג , שח אוה רשא תוחוכ םתוא םניה יכ
ישונאה דוקפתה ללכל םייסיסב .
דיורפל המודב , םזינגרואה לש היגרנאה ןויערב קיזחה ןייטשדלוג . תאז םע דחי , ןוויכו תעונתל עגונב ויתועד
דיורפ לש הלאמ תונוש ויה היגרנאה תמירז : םייחה לש יבויחה טביהל יואר סחיה תא קינעה אל דיורפ יכ שח אוה
ל הפיאש םוקמב יכ בשחו חתמ תתחפה , תימצע המשגה הניה םדאה ינב רובע יזכרמה עינמה . תימצע המשגה
הליכא ומכ תויסיסבו תוטושפ תולועפב יוטיב ידיל אובל הלוכי , תא החנמה עינמה לע רבודמ יפוס חותינב ךא
ונתוגהנתה . החימצה ךילהתב םישמוממ תויהל ידכב וכותב םיאצמנה םיימינפ םילאיצנטופ שי טרפ לכל . רכה ה
ךכב , ישונאה לאיצנטופה תעונת לא ןייטשדלוג תא תרשוקה איה .
ולסאמ םהרבא ( 1908 - 1970 :)
ישונאה לאיצנטופה תעונתב יזכרמ ןקיטרואת היה ולסאמ םהרבא . וזה היגולוכיספה תא הניכש הז היה אוה
כ " ישילש חוכ " םירחאה םימרזה תא רקיבו היגולוכיספב ( םזירויבהיבהו הזילנאוכיספה ) פת לע תימיספה ןתסי ,
םדאה ינב תודוא תלבגומו תילילש . םוקמב , אלו םיילרטיינ וא םדוסיב םיבוט םניה םדא ינב יכ עיצה אוה
םילאיצנטופה שומימ וא החימצ יפלכ סלופמיא םייק דחא לכב יכו םיעשורמ . ותעדל , איה היגולותפוכיספ
ישונאה םזינגרואה לש ינויחה עבטה לוכסתו תוויע לש האצות . םיתוויעל תובורק םיתיעל תמרוגש וז איה הרבחה
לש יסיסבה עבטה תא םיווהמ םילוכסתהו םיתוויעה יכ החנהב היעב תמייק ןכ לעו הלא ןיעמ םילוכסתו
םזינגרואה . ורסוי הלא םילושכמ םא שחרתי המ תוהזל ונילע . ישונאה לאיצנטופה תעונת תויראלופופל הביסה וז
מ הביבסה יכ םישחש הלא ברקב םתוא הליבגמו תבכע . רתוי םיבוט ויהי םירבדה יכ הנומאה תא דדוע ולסאמ
םמצע םה תויהלו םמצע תא עיבהל םיישפוח ויהי םישנאו הדימב .
וז תיללכ חורל ףסונב , םינפוא ינשב תובושח ויה ולסאמ לש ויתופקשה .
יגולויב םיכרצ ןיב הלידבמה תישונא היצביטומ לע טבמ תדוקנ עיצה אוה תישאר םי
בער ומכ , תימצע הכרעה ומכ םייגולוכיספ םיכרצ ןיבל אמצו הניש , תוכיישו הביח .
ךכל המודבו םימו ןוזמ אלל יגולויב םזינגרואכ דורשל לוכי וניא טרפה
םירחא םיכרצ קופיס אלל יגולוכיספ םזינגרואכ ואולמב חתפתהל לוכי וניא
74
םייסיסבה םיכרצה לע ףסונב . יכרצ רדסל ןתינ רמולכ םייסיסב םייגולויסיפ םיכרצמ הליחתמה היכרריהב הלא ם
םיבושח םייגולוכיספ םיכרצב תמייתסמהו . תישפנ הקוצמל םורגל לוכי יגולויב ישוקש ךכב ריכהל גולוכיספה לע .
יגולויבה ךרוצה קופיס רחאל קר , לאיצנטופה לש ימצע שומימ רבעל םדקתהל םדרה לכוי . לש הינש המורת
ה התייה ולסאמ םיאירב םיטרפב ךרעש יביסנטניאה רקחמ ,
םמצע תא םישמממה . ונמז תונב תויומד םגו רבעהמ תויומד םג רקח אוה . הז רקחממ , םישנאל יכ ולסאמ קיסה
סמ שי םמצע תא םימישגמה ' םינייפאמ : תמאב םנהש יפכ םירחאו םמצע תא םילבקמ םה ; תויהל םילוכי םה
םמצעב םיקוסע , תאז םע דחי םיעדומ ךא םירחא לש תונוצרו םיכרצל ; ינב לש תוידוחייל ביגהל םילגוסמ םה
תויפיטואירטס םיכרדב וא ינאכמ ןפואב ביגהל קר אלו םיבצמ לשו םדא ; םיסחי תוכרעמ רוציל םילגוסמ םה
סמ תוחפל םע תוימיטניא ' םידחוימ םישנא ; יא ינפב דומעל םילוכי םהו םייתריציו םיינטנופס תויהל םילוכי םה -
יחונ תואיצמה תושירדל הבוגת ךות םמצע תא עיבהלו תו . םנה הלא ןוגכ תויומד : ןלוקניל , ןייטשניא , רונאלא
וכו טלווזור ' . ירב , תונוכתה לכ תא וא קלח שי תיסחי ןטק םישנא רפסמל יכו םידחוימ דואמ םישנא םה הלא יכ
תמיוסמ הדימב וללה . ולסאמ ידי לע עצומש המ ךא , טופה תא שי ונלוכלש הז לש ןוויכב הגרדהב עונל לאיצנ
ולא תונוכת . הבשחנ ולסאמ לש היגולוכיספה " תיבויח היגולוכיספ " םויה דע תונוש תועונתל סיסב תשמשמו .
תויתד עמשיהל תולוכי ויתימעו ולסאמ לש תוירואיתה םיתיעל - םהיתוגאדב םיקסוע םה ןמזה ותואבו תויחישמ
וא לכל תנקתמ העפשה םישמשמו םיבר םישנא לש ידי לע טלשנו יביסאפ ישונאה םזינגרואב תואורש תופקשה ןת
לומג תלבקל תוענה וא חתמ תתחפהל תוענה . תעונתמ םהיתונורקע תא ובאשש תוירואית אוצמל ןתינ הנורחאל
ןוגכ ישונאה לאיצנטופה : וא תילמיטפוא היווח לש גשומה " םרזה " ןקיטרואיתה הגהש Csikszentmihalyi .
גשומה " םרזה (" (the flow תואבה תונוכתה לעבו תועדומ לש יבויח בצמל רשקתמ : ןיב תספתנ המאתה
הביבסה ירגתא ןיבו םיישיאה םירושיכה , תדקוממ בל תמושת לש ההובג המר , ילבמ תוליעפב תוקסעתה
תועדומל וסנכיי תעד תוחסהו תויטנוולר אל תובשחמש , תוליעפמ תימינפ האנה תשוחת , לש תינמז ןדבוא תשוחת
דומ תוע - תימצע , תינמז וב תושגרתהו עגור תשוחת . תשוחת " םרזה " ןוגכ תונוש תויוליעפב שחרתהל הלוכי :
הדובע , םיביבחת , תויתרבח תויצקארטניאבו טרופס . Csikszentmihalyi החלממ עפשוה אוה םג " הינשה ע
לגתסהל םישנאה תלוכימו . גור לש םהיתועדמ עפשוה אוה ' תוחוכה לע שגד םשו ולסאמו סר םדא ינבב בוטהו .
םזילאיצנטסיזקא :
ילאוטקלטניאה םלועב בטיה תססובמה השיג וז , ימדקאה םירטסניימה ברקב חוטב וניא המוקמ ךא
יגולוכיספה . ףוסוליפב הישרוש Kierkegaard ה האמהמ - 19 , ויתושגרב דקמתה םוחתב וימדוקל דוגינב רשא
ישפוחה ונוצרבו טרפה לש ויתוקושתו . לה תונוכתה יניעב תובושח הכ ויה ול Kierkegaard םדא לש ומויקל
יטסילאיצנטסיזקא ףוסוליפל בשחנ אוהש . ע דחוימב המדוק השיגה " יתפרצה ףוסוליפה י Sartre , תא שיגדהש
םייחב םיצוליא לע רבגתהל ידכב תוירשפא תוביטנרטלא תוגהל תישונאה תלוכיה .
םירידגמ םיטנמלא ינש ונשי םזילאיצנטסיזקאל . םויקב ןיינעה ונה דחאה – ישונאה יאנתבש םדאה . וז הרדגה
יח םדא לכ תנייפאמה תימויקה תימינפה היווחה לש העבטב תדקמתמ . םויקה תשוחת תא הווהמ המ ? תועדה
ןתינ אלו יחה עבטה תא םינייפאמה םיידוחיי םימרוג שיש םימיכסמ םלוכ לבא םיטסילאיצנטסיזקא ןיב תונתשמ
לטבל וא םלעתהל םתוא . ויתויווח תאו םדאה תא תוניצרב תחקל ךרוצה אוה ילוא םהבש ירקיעה . טנמלאה
לאודיבידניאה תובישח לע שגדה אוה ינשה רידגמה . ידוחיי ותויהכ איה טרפה לש היארה , דחוימ , ןתינ וניאשו
הפלחהל . לאודבידניאכ םייקתהל איה הדיחיה תימויקה היעבה .
תיטסילאיצנטסיזקא םלוע תפקשהב , שפוחה , ימצע ףוקישו תועדומה , עבמ םדאה ינב תא םיניחבמה םה " ח
םירחא . תוירחאב ךורכ שפוח : ויתוריחבל יארחא םדא לכ , ויתולועפ , הער הנווכ ךותמ לועפל וא יטנתוא ותויהל .
ולש ומויקל יארחא םדא לכ רבד לש ופוסב . תוומב ימויק ןיינע םייק ןכ ומכ , יביטמיטלואה בצמה והזש םושמ
ש הפלחהל ןתינ וניאו ודבל טרפה וב . ףוסבלו , לכ לש תידוחייה היווחה תנבהו היגולונמונפה לע שגד תמיש תמייק
75
טרפ . וששואש תויטרדנטס תורדגה יפ לע אלו יפיצפסה טרפה רובע תידוחייה םתועמשמב םינחבנ םיעוריא
תונוש תוזתופיהב . רמולכ , הלוכי תידוסי תישונא היווח לכ וב ןפואה ןחבנ תועמשמ הל ןתניהב תווחהל – ןמז ,
םוקמ , םייח , תוומ , רחא רבד לכ וא ימצעה . ןוידה תויהל םילוכי םזילאיצנטסיזקאב םירושקה םיאשונל תואמגוד
ב " תימויקה תודידבה תשוחת יהמ ? " גור ' הרבחב ישיא סחי רסוחמ תעבונ תודידבהש עיצה סר , תוכרעממ דחפה
גומ תודידב רקיעב לבא תובורק םיסחי הנבה רסוח וא הייחד לבקלו ישיא והשמ קולחל ץמאמכ תרד . תויגוס דוע
היתפמא תשוחתב היתפמאב הרוקמש ןבומ התאש השוחתה אקווד איה תיטסילאיצנטסיזקאה הירואיתב , הלבק
הביבסהמ הנבהו . תימויקה תודידבהמ הלקהלו ןוחטיבל תרשוקמ ןבומה םדאה תא הוולמש השוחתה .
וה ףא לקנרפ רוטקיו ישונאה םויקל תועמשמ ןתמב קסע א . תישונאה היווחה אוה תועמשמב ןוצרהש עיצה אוה
רתויב , עבו תויה " םמויק תועמשמב םיקסוע אל םלועל ח . ותנעטל , ןוצרה לש שומימ רסוח וא ימויק לוכסת
יטוריונ בצמל םיליבומ תועמשמל . לא םייגולויב םיפחד וא םיטקניטסניא ברעמ ונניא הז יטוריונ בצמ ןומט א
תוירחאמו שפוחמ ותחירבבו םדאה לש וחורב . הלא םירקמב , לרוגה תא םישאמ םדאה , ותודלי תא , הביבסה תא
רבד לכב לזמה תא וא . הז ןיעמ בצמב לופיטה , היפרתוגול יורקה , םילגוסמ םנהש המל ךופהל םילפוטמל רזוע
תויהל , פה תויונמדזהבש םירגתאה תא לבקלו ןיבהל םהל רוזעל ותרטמו םהינפב תוחות .
םיבר םישנא רובע , םרובע םייטנוולרה םיאשונ לע הקומע תישונא ךרדב רבדמ םזילאיצנטסיזקאה . ינש דצמ ,
הזה םרזה תא םירקבמ םירחא םיגולוכיספ . אבנל הפיאשה תא החינזמה השיג דגנכ תרוקיב תמייק דוחייב
התוליעי תא ססבל הבוחה ןיידע תלטומ הילעשו הפקת ךרדב תוגהנתה היפרתכ .
תיתרוקיב הכרעה Critical Evaluation
גור לש תוירואיתה תא ךירעהל הסננ ' ןוגכ תולאש לואשלו סר : םינתשמ קיפסמ וכרעוה אל וא וטמשוה םאה
םדאה תוגהנתהב םיבושח ? תיגולונמונפה היווחהו תועדומה לע ןתינש שגדב ןורסח שי םאה ? ותולכתסה המכ דעו
גור לש ' ש תונגהו הדרח לע סר דיורפ לש וזמ הנו ?
היגולונמונפ :
התושחרתהכ תישונאה היווחה תא ןיבהל םיגולוכיספה יצמאמ תא תגציימ תיגולונמונפה השיגה . תשגינ השיגה
םייגולויזיפ תונורקעל התוא רימהל וא םיקלחל התוא לצפל ילבמ איהש תומכ תישונאה היווחל . לש תולבגמה המ
הטיש וזכ ?
תישאר , הלולע איה תעדומה היווחל ץוחמ םיאצמנה םימיוסמ םייטירק םינתשמ הריקחה ןמ טימשהל . ליבגנ םא
םדאה ינב ידי לע ונל חוודמש המל ונמצע תא , ישונאה דוקפתה לש םיבושח םיטביהמ םלעתהל םילולע ונא . ידכב
עדמכ היגולוכיספה תא תונבל , דידמל םירושקה םיגשומ חתפלו ילנמונפה םלועל רבעמ תכלל שי תו
םהילא םיעדומ אל ילוא םישנאש תושגרו תובשחמ לש םיטביה םיליכמ רשאו תויביטקייבוא . ימצעה רקחמ
אלל תונרקסו תונקפסל םוקמ ריאשמו יריפמא ןפואב ןחבנ ונה דוע לכ ימיטיגל רקחמ םוחת הווהמ ילנמונפה
תויצלוקפסל ןותנ וניאו תולובג . תיפצת לש תימיטיגל ךרד הנה היתפמא , שי ךא הלא תויפצת תונמיהמ תא קודבל
תויפצת לש םירחא םיגוס לומ . גור ' איה תיגולונמונפה השיגה יכ התייה ותבושתו הלא םירגתאל עדומ היה סר
היגולוכיספה םוחת רובע תינויח ףא ילאו ךרע תלעב , הדיצל תורחא תושיגב שמתשהל שי ךא . תפסונ תרוקיב
ישב לפטמש םיחוטב ונחנא דציכ תויהל הלוכי דיורפ רשאמ רתוי בוט וילפוטמ תא ןיבמ חוקלב תדקמתמה הט
( לשמל ) םתוא ןיבה ? גור ךכ לע ' ומע איבמ טניילקב דקוממה לפטמ יכ ןעט סר " ןעטמ " תוחנהו תויטה לש רתוי לק
חוקלה לש ילנמונפה ומלוע תא רתוי בוט ןיבהל יושע אוה ןכ לעו תומדקומ , ינאידיורפ לפטמל האוושהב . גור ' סר
ש ןעט לש הקימנידה יבגל לפטמה לש ותפקשה המ ךירעהל חילצי אל חוקלב תדקמתמ היפרתב דצהמ הפוצ
תוישיאה . אל הטישב לפטל וגהנ םילפטמו ירמגל החתפתה אל דוע הירואיתהשכ התשענ וז הרהצה םלוא -
תברועמ . חוקלב תדקמתמה הירואיתה תוחתפתהה םע , עודי ירהו רתוי םיברועמו םירישי וכפה םילפטמ ףא יכ
לפטמה דצמ ןוהנה ומכ תוילמינימ תובוגת , שגפמה ךלהמב לפוטמה לש ותוגהנתה לע תועיפשמ . ויתובוגת םויכ
גור לפטמ לש ' ותוא החנמש ולש תיטרואית תרגסמה תא תואטבמ אלא תובישח תורסח וא תויארקא ןניא ינאיר .
76
ןוחבל ונאובב רתויב תיטירק איה לפוטמה לע לפטמה לש העפשהה תלוכי גורש םינותנה תא ' גיצמ סר , םושמ
םיינילק תונויאר לע רקיעב ךמתסה אוהש .
םוכיסל , תונורסחו תונורתי תיגולונמונפה השיגל . גור ' יכו היגולוכיספב הדיחיה השיגה הניא יהוז יכ ןיבה סר
תיריפמא הריקחל תרשוקמ תויהל הילע . תאז םע דחי , ןיידעו עדומ אלל היואר הדימב סחייתה אל אוה הז ןיא
לופיטל ועיגהב תומודק תועדו תויטה לוטנ ןכא חוקלב דקמתמה לפטמה המכ דע רורב .
ימצעה גשומ :
גור ידי לע חתופש יפכ ימצעה גשומ ' םוקמו ןמזל רבעמ ימצעה לש תיסחי תועיבק חינה סר . רמולכ , ונא ובש ןפואה
ע תא סופתנ ובש ןפואל ונרובע רושק תחא היצאוטיסב ונמצע תא םיספות תרחא היצאוטיסב ונמצ . ךכל רבעמ ,
םירושק םיקלח לש לולכמ םוקמב םלש לש ומויק חינמ ימצעה גשומ . וללה תוחנהל תויודע שי םאה ? םירקחמ שי
יבקע ימצע גשומש ךכ לע םידיעמה םיאצממ םג ומכ בצמו ןמזל רבעמ ביצי יד אוה ימצעה גשומש ךכב םיכמותש
( ח םיבצמ יפ לע הנתשמה הזכמ לידבהל םייתרב ) הבוט תיגולוכיספ תולגתסה םע רשוקמ . אצמנ המוד ןפואב
ימצעה גשומ לש תימינפה תויבקעו ןמזב תוביציל הרושק תימצע הכרעהש . יכ םיארמ םירחא םירקחמ םתמועל
טרפה ברקב ימצעה לש תונוש תוסיפת תומייק . גור לש יבקעהו םלשה ימצעה ןויער תא רתוס הז םאה ' סר ? אל
חרכהב . םושמ גורה הסיפתהש ' תובכרומהמ תמלעתמ אלו תויבקעו המאתה לע שגד המש תינאיר : ימצע לש ומויק
הז םע הז המאתהב םיאצמנה םינוש םיביכרמ לעב , גור לש הסיפתה תא רתוס וניא ' ימצעה תא סר .
ןכ ומכ , תוברתל תוברתמ תונתשהל לוכי תיבויח תוסחייתהב ךרוצהו ימצעה לש יסיסבה הנבמה . יוברתב ךכ תו
םירשקהמו הצובקהמ קתונמ תויהל לוכי ונניא ימצעה הנבמ םיטסיביטקלוקה םיכרעה לע שגד תומשה חרזמה
תוילאודיבידניאמ בכרומ ימצעה הנבמ הבש תיברעמ הרבחמ הנוש היהי אוהו הצובקל טרפה ןיבש , תוידוחיי
הצובקהמ דרפנב . גור לש ויגשומש ןכתיי ךכ םא ' לע סר " ימצעה " , " ידיאה ימצעה ילא " , " ימצעה תויבקע " ונבנש
הב קר םילחומ תויהל םילוכי תיברעמ הרבח ךותמ .
תיתוישיאה היגולוכיספהו ימצעה ךרע תובישח תא םיניבמ ונאשכ , תכרעהב תוריהז הנשמ טוקנל ונילע " ימצעה "
םינחבמ תרזעב . סמ תויסולכואל םייטנוולר םניא םהב םיטירפש איה וללה םינחבמה םע תויעבה תחא וא תומיו
םימיוסמ םילאודיבידניאל םיבושחה םיטירפ םיריסחמ . ןחבמ חתפל השק יכ דע םינתשמ הכ ונלש ימצעה יגשומ
טרפה לש תוידוחייה לע דומעיש יטרדנטס . קפסל םילוכי וא םינכומ םיקדבנה הב הדימב הנומט הינש היעב
םייתימאו םירשי םיימצע םיחוויד . צע םיחוויד יכ תרכינ תודע תמייק טרפה לש םיעדומ תונויסינמ םיעפשומ םיימ
תונגה לש םיעדומ אל םיכילהתמו תיתרבח הניחבמ תוקשחנה םיכרדב ומצע גיצהל . לכ תולכסתמה תויעב ולא
טרפה תא ךירעהל ואובב רקוח . ימצעה גשומ תא זמורמב דדומה ןחבמ אוה םוחתב ןורחא חותיפ . םוקמב
לש םיעדומו םישרופמ םיחוויד לע ןעשיהל םמצע תודוא םישנא , םירישי אל םידדמ לולכת תזמורמה הקינכטה
ימצעה גשומל תורושקה םילימל הבוגת תוריהמ ומכ .
טקילפנוק , הנגהו הדרח
גור לש םתסיפת ןיב והשלכ ןוימד שיש וניאר ' תונגההו הדרחה תא דיורפ לשו סר . םישנאש ךכב םיריכמ םהינש
להתשו םימייאמ םיעוריאמ םמצע לע םינגמ תישפנ הקוצמ לש תורוצ דועו הדרחל םיליבומ הנגהה יכי .
וללה םייגולוכיספה םיכילהתה סיסבב תודמועש תוביסב וזמ וז תולדבנ םהלש תוירואיתה .
םיעדומ אל םיטקניטסניא ישגדמ דיורפ , תמדקומה תודליה תועפשהו םיפחד תתחפה . גור ' תויווחב דקמתמ סר
יבקע ןה ובש ןפואבו וישכעו ןאכ לש ימצעה גשומ םע תומאותו תו . םיפחדה לש ןוכנ לועית איה דיורפ לש ותרטמ
גור לש ותרטמ דועב ' םזינגרואה לש ימצעה גשומב המאתה תריצי איה סר . גור ' ךרוצה תא םג הלעה סר
תיבויח תוסחייתהב (postive regard) . תוסחייתהב תוכזל ידכ םהיכרעו םהיתויווח תא תוועל םילוכי םישנא
מ תיבויח רחאה . גור לש ותדמע תא תכבסמש החנה וז ' סר . רשוקמה באכמ ענמיהל ינויגה דואמ ןפואב ענומ טרפה
77
םירחאמ הבהא ןדבוא םע . גור לש םיחנומב לבא ' תימצע המשגהל הענהה םע דחי וזה הענהה תא בשייל השק סר .
באכמ ענמיהל הענההמ תלדבנ תימצע המשגהל הענהה .
ה יתש ןיב בשייל השק רתוי דוע גור לש ןורקיעה תא םיפיסומ רשאכ וללה תוענה ' ןיב המאתה תרימשל סר
" ימצעה " היווחהו . ןכ םא , גור ' םדאה ינבל תוינייפואה תויטנהו תוענההמ המכ ההיז סר , הנבמ רצי אל אוה םלוא
הז םע הז המאתהב םירדתסמ םינושה םיקלחה דציכ ריבסמה יטרואית . גורש הארנ ' יכילהת חותיפב עיקשה סר
יט יטרואיתה הנבמב תוחפו לופ .
תמכסמ הכרעה :
גור לש הירואיתה ' וחנזוה הב םימוחת רפסמש תורמל תינויגהו תנבומ סר . ךילהת תודוא טעמ תרמוא הירואיתה
רחא וא הז סופד םיעבוקה םייפיצפס םימרוג תודוא וא תוחתפתההו החימצה . דיורפל דוגינב , טעומ רוכזא םייק
ומילאו ןימ לש רתויב ןואכידו המשא ןוגכ תושגר לש וא ת , הלא תושגרל רושקכ הארנ ונייחב הברה יכ םא .
תינוכסחכ תיארנ הירואיתה , יונישה ךילהתל רושקה לכב דוחייב . היפרתוכיספה לש תויובכרומה לכ ךותמ ,
גור ' םידדוב םיאנת קר רידגהל הסינ סר , יבויח תוישיא יוניש לש םיקיפסמו םייחרכה .
רקחמל רשאב , רמ תיפוסוליפ טבמ תדוקנ העיבמ הירואיתה תיב , םדאה לע תיתד קפס . תורושקה תוחנה
תמגודכ הירואיתל : ונחבנ אלו תוחנה רדגב ורתונ ימצע שומימל ףחדה ( הנורחאל דע ) יריפמא ןפואב . אל ןכ ומכ
היווחהו ימצעה ןיב המאתה רסוחל הדידמ ילכ ןיידע םייק . תאז םע דחי , קפיס הירואיתה יכ רורב עקרק ה
םוחתב ידיתע רקחמל הרישע . גור ' תינילק הדובע לע רומשל דיפקה סר , בור הזל הז םיבורק רקחמו הירואית
תושירדהו תוחישקה תבוטל םדאבש תובכרומהו היציאוטניאה תא חונזל ולש ןוצרה רסוח תא תפקשמ ותדובע
עדמה לש תויריפמאה . ךכ םא , תויפצת לש בוליש לע תססובמ ותדובע , חסונ רקחמ יצמאמו תויטרואית תוא .
ףוסבלו , רחא יתוישיא ןקיטרואת לכמ רתוי , גור ' לע תיטרואיתה ןהו תיריפמאה בלה תמושת תא ןה דקימ סר
לש ועבט " ימצעה " אדירג יפוסוליפ חנומל ךפהו טעמכש .
םוכיס :
הנבמ םיכילהת החימצ
תוחתפתהו
היגולותפ יוניש הרקמ
ןחוב
" ימצע "
" ימצע
יא ילאיד "
תימצע המשגה , המאתה
היווחהו ימצע ןיב ,
תעב תוויעו השחכה
המאתה רסוח
המאתה
המשגהו
לא תימצע
הריתס לומ
תויתנגהו
תונגהה עוביק
לע " ימצעה " ,
המאתה רסוח
תילופיט הריווא
תוסחייתה תללוכש
תינתומ יתלב תיבויח ,
תיטתפמא הנבה
המאתהו
בג ' קהוא

תיהו תולבגמה םוכיס הירואיתה לש תונור
תונורתי
ישונאה םויקה לש םיבושח םיטביהב תודקמתה אלה ומכ תועפותמ ינילקו ירקחמ ןפואב תמלעתמ -
עדומ , וכו תונגה '
לש יביטרגטניאה יטסילוהה ןפה תא תוהזל ןויסינ
תוישיאה
רבעמ תוגהנתהה לש םיביטקייבוא םידדמ םירסח
םיימצע םיחווידל
ןיב דחאל הסנמ תוירפמא ןיבו םזינמוה יגולונמנופ רקחמ עצבל ןתינ אלש ךכמ תמלעתמ
תומודק תועדו תויטה לוטנ רוהט
רוציל ידכב לופיטל םייחרכהה םיאנתל תנווכמ
יוניש


78
םיבושח םיגשומ :
Authenticity ; congruence ; contingencies of self worth ; client-centered therapy ; empathic
understanding ; existentialism ; humen potential movement ; self-experience discrepancy ;
unconditional postive regard
קרפ 7 - "Trait approaches to personality: Allport, Eysenck and Cattell"

אוטיסל רבעמו ןמז ךרואל תוביציב תוישיא תונוכת םינייפאמ םיגולוכיספ תויצ . לש תוירואת שולש וגצוי הז קרפב
תוישיא תונוכת . ןכותמ םייתש ( Eysenck , Cattell ) תוישיא תונוכת לש ידמימה סיסבה תא רידגהל תוסנמ .
תונוש תודימב קר םלוכ לצא םימייקש םייסיסבה םינייפאמה רמולכ . לע םיכמסנ םהלש םירקחמה ינש factor
analysis ( םימרוג חותינ ) , טטס חותינ תוישיא תונוכתב רתויב םייסיסבה םילדבהה תא תוהזל עייסמ הז יטסי .
יביטאוטניא דואמ והשמ תגציימ איהש םושמ תירלופופ דואמ וז השיג : יפוא תונוכת .
תוגהנתהבו תויוסנתהב םהלש ידוחיי ןונגסל םינווכתמ ונחנא בורל םישנא לש תונוכת םיראתמ ונא רשאכ . ירקוח
וכתה תא םיאור תונוכתה תוישיאב יזכרמ ביכרמכ תונ . םלוא , תונוכת קר רשאמ רתוי תוישיאב שי .

הנוכת יהמ ?
גהנתמ םדא הב ךרדב םייבקיע םיסופד ןה תונוכת , בשוחו שיגרמ . תותרשמ תונוכתש תזמרמ וז הבחר הרדגה
תויזכרמ תויצקנופ שולש : םכסל ידכ תושמשמ ןה , םדא לש תולהנתה ריבסהלו אבנל . תונוכתה תוירואת תרזוע
םדא לכ לש דוחייה תא תתצמותמ הרוצב םכסל ונל . אוהש םדא לע םירמואשכ ' דמחנ ' לכ לש םוכיס םצעב הז
ב גהנ ןהב הכ דע ויתויוסנתה ' תודמחנ ' . םדא לש תידיתע תוגהנתה אבנל ונל תורזוע תונוכתה . ףסונב , תונוכתה
היצאוטיסב אלו םדאב אצמנ םדא לש תוגהנתהל רבסההש תועיצמ . הנשי הרדגה יבגל תמייוסמ המכסה רסוח
תונוכתל תטלחומ תחא . תונוכתה עבט , ןשומיש , חוכיול אשונ אוה םהיתולובגו ןקזוח .

תונוכתה ירקוח לכ לע תולבוקמש תויסיסב טבמ תודוקנ :
םוחתב םירקוחה לכ לע תולבוקמש תויסיסב תוחנה ןנשי . תונוכתה תשיג תא תורידגמ ולא תוחנה .
1 . יסבה החנהה תמייוסמ תודעומ שי םישנאלש איה רתויב תיס , הנוכת תארקנה , תמייוסמ ךרדב ביגהל . ןכל
גהנתהל םדא לש תוריבסה לש םיגשומב תנייפאתמ תוישיאש םיחינמ , יבקיע ןפואב בושחלו שיגרהל . גהונש םדא
הנוכת התואב ההובג בשחנ תמייוסמ הנוכת יפל הברה . תוישיא לש ןיינבה ינבא ולא .
2 . ק שי םכותב הנוכת התוא תואצמיהו תמייוסמ הנוכתל הרושקש תוגהנתהב םדא תוגהנתה ןיב רישי רש ( . ינא
הדמחנ הרוצב גהנתמ , דמחנ ינא .) וז החנה םע המיכסמ אל הזילנאוכיספה , ןיב ךופה רשק לע םיתיעל העיבצמו
הנוכתל תוגהנתה ( לש הנוכתה לעב חרכהב אל עוגר ןפואב גהנתמש םדא ' העיגר ,' לוא קרו ץוחל םדא אוה םצעב י
הז תא קיחדמ .)... רשי רשקב ןכ ןה תוימינפ תונוכתו תינוציח תוגהנתהש םינימאמ תונוכתה ירקוח .
3 . תמייוסמ היכרריהב תניוממ תויהל הלוכי תוישיאו תישונא תוגהנתה . םישרתב תוארל ןתינ וז היכרריהל אמגוד
לש Eysenck :


79Eysenck המרבש עיצמ הטושפ יכה , תויפיצפס תובוגת יפל תרדגומ תוגהנתה . דחי תורושקש תובוגת רפסמ ןנשיו
יללכ לגרה תורצויו . הנוכת תרצוי דחי העיפומש םילגרה לש תמייוסמ הצובקו . דחי תורושקש תונוכת רפסמ
ינשמ רוטקפ תורצוי , רפוס ארקנש רתוי הובג רדסמ - רוטקפ . רמולכ , ש תומר יפל תנגרואמ תוישיאה תונו .
םוכיסל , תומייוסמ םיכרדב ביגהל תודעומ שי םישנאלש םירובס תונוכת ירקוחה , ןפואב תנגרואמ וזה תודעומה
תוישיא לש תיעדמה הירואתל סיסבה תא הווהמ תונוכת לש ןויערהשו יכרריה .

לש תונוכתה תיירואת Allport ( 1897-1967 )

Allport לע תוחפו שיגדהש תונורקעה לע רתוי עדונ הנבש תיפיצפס הירואת . םיטקפסאה תא שיגדה אוה
תישונאה תוגהנתהה לש םינגרואמהו םיאירבהש . תיתייחכ תוגהנתהה תא וארש ונמזב תוסיפתל דוגינב דמע הז ,
וכו תיטוריונ ' . Allport וזה הניחבהמ הזילנאוכיספה תא רקיב , ידימ קומע הללצ הזילנאוכיספה ותעדל ; ותעדל
ק םיכירצ םיגולוכיספ תתל תוגהנתה םיסחיימ םהש ינפל תמייוסמ הרוצב לועפל םדא לש םיעינמה לע בושחל םדו
עדומ .
תוישיאה תירואת לש בושח טקפסאכ תונוכתב הזכרתה הנושארה ותדובע . ויפל , לע תוכמסנו תומייק ןכא תונוכת
םיבצע תוכרעמ . זל רבעמ םדא לש תוגהנתה הריבסמש הבחר תיתוישיא תודעומ תוגציימ ןה תויצאוטיסלו ןמ .
םידמימ השולש ידי לע תרדגומ הנוכת : תופיכת , תויצאוטיס חווטו המצוע .

תונוכת לש םינוש םיגוס ןיב םילדבההו תונוכת
Allport ו - Odbert תוישיאה רקחב םיבושחה םיביכרמה ראשמ תויתוישיא תונוכת ןיב וניחבה . ורידגה םה
כ הנוכת ": תויתוישיאו תויללכ תויטנ , תויטנ ותביבסל םדא תולגתסה לש תויביציו תויבקיע ." תוהוש תונוכת
םיפלוח םהש תוישיאב םירחא םיביכרממ , םייתביבס םימרוג ידי לע םימרגנ רשא םיינמזו םירצק .
Caplin , John ו - Goldberg תוירוגטק שולשל תוישיאה ינייפאמ לש גוויסה תא ושדיח : הנוכת ( דמחנ , ינטלש ,
ןימא ) , states ( הצורמ , סעוכ , ררועמ ) , תוליעפו ( טטחמ , הלגמ .)
Allport תונוכת יגוס השולש ויב ןיחבה : cardinal traits ( ישפוח םוגרתב : תילנידרק הנוכת ) , central traits
( תיזכרמ הנוכת ) ו - secondary disposition ( תינשמ תודעומ .) ךכ לכ איהש תודעומ תאטבמ תילנידרק הנוכת
דא ייחב תטלובו תינרדוח םדא לש הלועפ לכ טעמכב התעפשה תא תוארל ןתינש ם . טעמ קר שי םישנאל , םא
ללכב , תוילנידרק תונוכת . תיזכרמ הנוכת ( אמגודל : רשוי , תויביטרסא ) לבגומ רתוי חווט הסכמש תודעומ תאטבמ
תילנידרקה הנוכתה רשאמ תויצאוטיס לש . תיללכו תיבקיע תוחפ יכהש הנוכת איה תינשמ תודעומ . רמולכ ,
תויתועמשמו תויללכ לש תונוש תומרב תונוכת שי םישנאל .
יכ ןייצל שי Allport תמייוסמ היצאוטיסב תוגהנתה לע הביבסל העפשה ללכ ןיאש בשח אל . הביבסהש בשח אוה
תונוש תויצאוטיסב הנוש גהנתמ םדא המל הריבסמ . תומייוסמ תויצאוטיסב תוררועמ תונוכתש בשח אוה .
81
Allport הל ידכש בשח הביבסל םגו תונוכתל םג בל םישל שי תוגהנתה ןיב . לש תויבקיעה תא תוריבסמ תונוכתה
הביבסהו תוגהנתהה , הבש תונושה תא .

Functional Autonomy ( וא : תילנויצקנופ הימונוטוא )
Allport םיישונאה םיביטומב תילנויצקנופ הימונוטוא לש גשומה תא שיגדה . לש םיביטומהש אוה ולש ןויערה
א דלי רותב ול ויהש ץחל תתחפה לש םיביטומב םרוקמ ילוא רגוב םד . םלוא , ולא םיביטוממ רגבתמ רגובה םדאה
יולת תויהל קיספמו ( ימונוטוא ) ולאה ץחלה תתחפה יצמאמב . תורגבב לוכי בער תתחפהל ביטומ דליכ היהש המ
האנהל רוקמ תויהל , המצע תוכזב היצביטומ תויהל תכפוה וזה האנההו . לשמל , ידכ קר דובעל ךלוהש םדא
ותוא ולבקי ולש םירוההש , ולש שדחה לומגתה איה המצע הדובעב האנהה יכ דובעל ךלי אוה רגבתישכ , אלו
םירוהה לע לבקתהל ןוצרה . לכ םייתודלי םיפחד יפ לע םילעופ ונלוכש דיורפ לש ותחנהמ ותוא הדירפמ וז החנה
ונייח .

diographic Research I
Allport גדה לאודבדניאה לש תוידוחייה תא שי . רקחמל תיפרגואדיא השיג ול התייה . תיפרגואדיא היגטרטסא
םדא לש ידוחייה לאיצנטופה לע תזכרתמש רקחמל השיג איה . וז השיגב םיכמות ךרוא ירקחמ . רקחמה ינייפאמ
ולש יפרגואדיאה :
1 . ילאודבדניא הרקמל םיידוחיש םירמוחב ולש שומישה ( . לשמל : חותינ 172 התוא ידי לע ובתכנש םיבתכמ
השיאה ןויפאל עיגהל ידכ השיא .)
2 . םישנא ןיב אלו ומצע םדאב תונוש תונוכת ןיב תישענ האוושהה ךא םישנאה לכל תודימ ןתואב שומיש
הנוכת התואב םינוש . םדא ותוא ךותב ןהלש היכררההו תונוכתה לש הנבמה תא שיגדמ הז .
3 . Allport תוידוחיי תונוכת ןנשיש עיצה ע ןתוא סופתל ןתינ אלש םדא לכל " עדמה י .

לע תונורחא תורעה Allport
Allport הראב תוישיאב ןושארה סרוקה תא דמיל " ב ( 1924 .) ורפסב " : personality: a psychological
interpretation " Allport תובר תונוכת לש העפשהה תא תאטבמ תוגהנתהש עיצה , יוטיב ידיל תואב תונוכתהשו
די לע היצאוטיסה תא םדא לש הריחבה י .
לש ותמורתב תולבגמה Allport : תונוכתה גשומ םויק תא ססבל תנמ לע םירקחמ דואמ טעמ ךרע אוה . אוה
תירקחמ תאז קדב אל ךא תונוכת לש תויתשרותב ןימאה . םיכילהתה תא ריבסיש לדומ עיצה אל אוה
תל תורושקש תויוליעפה תא םיחנמו םיעינמב םייגולוכיבפה תונוכ . העפשה היה תויפרגואדיא תוטיש לע ולש שגדל
תילילש : תונורקע לולכיש תוישיא לש עדמ רוציל ןתינ אלש ךכל תודעכ וז רקחמ תטיש תא ושרפש םישנא ויה
םיללכ . ותדובע לש העטומ שוריפ היה הז . Allport תיפרגואדיאה הטישב קסעש תונוכתה ירקוח ןיבמ דיחיה היה .

ה תשולש תיירואת לש םירוטקפ Eysenck ( 1916-1997 )

לש ותדובע Eysenck םימרוג חותינ לש תומדקתמה תויטסיטטסה תוקינכטהמ העפשוה ( factor anlysis ) ,
תוישיא יגוסב וקסעש םיאפורא םיגולוכיספ לש הבישחהמ , םייגולוכיספ םינייפאמב תויתשרות לע רקחמהמ
תיסאלק הינתה לע בולבפ לש ותדובעמו . לכ ותדובע תיגולותפו תילמרונ היסולכוא לש הבחר המיגד הל .

81
תונוכת תדידמ : םימרוג חותינ
Eysenck םיריהב םיגשומו תקייודמ הדידמ לש תובישחה תא שיגדה . תודידמ חותיפל השדקוה ותדובע בור
תויתוישיא תונוכת לש תונמיהמ . הטישה לש רקבמל ותוא ךפה הזו תוקייודמ תודימל ךרוצב ןימאה אוה
ספה תיטילנאוכי . םיישיא ןיב םילדבה לש םיעמיהמ םידדמב שמתשה אוה תונוכתה תירואת תא ותיינבב . אוה
תוישיא תונוכת לש קייודמ דדמ חתפל ךרוצה תא שיגדה , ששאל תנמ לע / קודבל תנמ לעו הירואתה תא ךירפהל
תונוכת לש יגולויב סיסב .
Eysenck תונוכתל יגולויב סיסב שיגדה . ויבה תנבה אלל ילגעמ היהי תונוכתה לש רבסהה תונוכתה לש היגול
( תוגהנתהל תמרוג הנוכתהו הנוכתה םויקל רושיא הווהמ הנוכתהמ תעבונש תוגהנתהה .)

ןיב םילדבה לש םינבמה והיזו םימרוג חותינ - םיישיא
לש סיסבה Eysenck םימרוג חותינ אוה תונוכת לש תודידמ חותיפלו תונוכת לש גוויס תטיש חותיפל . אוה
הלאשה לע תונעל ידכ םימרוג חותינב שמתשה : תויסיסבה תונוכתה ןהמ , םילדבה לש רתויב םייסיסבה םידמימה
ןיב - םיישיא ? קדבנ לכל הנפומ םיטירפ לש לודג רפסמ םימרוג חותינ רקחמב . לש תמייוסמ הצובק הנשיש ךכ
יבויח םאתמ תלעב םיטירפ . רמולכ , א הלאש לע ונעש םישנא ' יוסמ הרוצב ג הלאש לע םג ונעי תמי ' ו - ח ' התואב
הרוצ . ילילש םאתמב םיטירפ ויה םג ךכ . ויהש םיטירפה לכ ירוחאמ דמועש ףתושמ םרוג למסמ הזה םאתמה
םאתמב . םאתמב אבש לודג םיטירפ רפסמ ןיב הלאכ םיסופד הלגמ םימרוגה חותינ . םינעוט תונוכתה ירקוח
הזכ גוסמ םימרוג חותינב םיהוזמש םימרוגהש תוישיא ינבמ ונל םילגמ . םיגולוכיספ הב ךרדה אוה םימרוג חותינ
םייתוישיא םינבמ םילגמ .
םימרוגה חותינ תונורתי : היציאוטניא לע וכמתסה םירקוח םימרוג חותינב שומישה ינפל . יפלו םדאל ובישקה םה
םדאה לש תוגהנתהה סיסבב םידמוע םינבמ הזיא וקיסה השוחת . ד הווהמ םימרוגה חותינ תיביטקייבוא ךר
דחי םיעיפומ םימייוסמ םינתשמ הב הדימה תא תוהזל . םלוא , יביטקייבוא ירמגל אל אוה םימרוגה חותינ ; חותינ
יבויח םאתמב םה םימייוסמ םיטירפ עודמ הבושת ונל ןתונ אל םימרוגה . ןכלו , הנכמה םויקמ קיסהל רקוחה לע
םיטירפה ןיב ףתושמה , ירפל תיוות איצמהל רקוחה לעו וללה םיפתושמה םיט . חותינ לש יפוסה קלחה ןכלו
רקוחה תונשרפבו הטלחהב יולת םימרוג .
לש טס שפחמ רקוחהו םימייוסמ םיטירפ ןיב םאתמ לע הארמ ינושאר םימרוג חותינשכ ךרענ ינשמ םימרוג חותינ
םאתמב םניאש םימרוג . Eysenck היצלרוקב םניאש םימרוג לש טושפ טס תוהזל הצר , ר םתואש םידמימכ הא
ינושארה םימרוגה חותינב ואצמנש םימרוגה סיסבב םידמועש םייסיסב . םיינשימ םימרוג םיגציימ ולא םידמימ
וא superfactor . רמולכ , ומכ ינושארה םימרוגה חותינב והוזש תונוכת : תויתורבח , תוינתלעפ , תויח
( liveliness ) רוטקפרפוסה תחת דחי ודגואי : תונצחומ . רוטקפ רפוסה ךומנ אוה דחא הצקבש םלוס לע ענ
( תומנפומ ) הובג אוה ינש הצקבו ( תונצחומ .) הזה ףצרב םיענ םישנאה לכו . םינימאמ םוחתב םירקוחה בור
תודרפומ תוירוגטקב אלו ףצר לע תוענ תונוכתש .

תוישיא לש םייסיסב םידמימ
Eysenck תוישיאל םייסיסב םידמימ ינש תוהזל חילצה . מה םימרוגה חותינ יתלב םידמימ ינש הארה ולש ינש
תוישיאה לש םייזכרמ םינבמ ינשכ שרפ םתואש םיישיא ןיב םילדבה לש םייולת . םידמימ םתוא תא הניכ אוה :
תונצחומ - ו תומנפומ - תישגר תוביצי - תישגר תוביצי רסוח ( תויטוריונ .) הז םע הז םאתמב ויה אל ברל ולא םידמימ .
לש גוויסהש םאתמב םניאש הדבועה Eysenck בחרמ םירידגמ דחיש םיווק ינש גציל הלוכי םידמימ ינשל
תונוכת לש יגולוכיספ . ןורקיעב , הזה ידמימ ודה בחרמב םקוממ תויהל לוכי םדא לכ . לש הירואתה יפל Eysenck
תויטוריונ לשו תונצחומ לש תמייויסמ הדימ שי שי דחא לכל . לש הטישה Eysenck תסחיתמ
82
יב םילדבה לש ןשי רואתל םיישיא ן . לש םויק ועיצה ןלגו סטרקופיה 4 םייסיסב תוישיא יסופיט : ילוכנלמ ,
יטמגלפ , choleric ( ? ) ו sanguine - . יפל Eysenck דחאמ תוישיא ילעבכ םינווי םתוא ידי לע וארנש םישנא
לש ההובג המר ילעב טושפ ויה םיגוסה
התואל תורושקש תונוכת יתש יתש
ןתוא םיאור ונאש הז לע תושיג תוישיא .
ב זא רבכ םייתוישיא - 400 פסל ' םינבמ
לש יגולויבה סיסבב תוביצי לע הארמ
תופוקתה ךרואל . ןכמ רחאל תונוכתה
Eysenck ישילש דמימ ףיסוה
psychoticism . םהש םישנא
דדובתהל םיטונ הז דמימב , םיהובג
תושיגר ירסח , תויתפכא ירסח תויהל
םיגהנמל םידגנתמו םירחא יפלכ
םילבוקמ . ולא םידמימ תשולש םייתרבח
לש םימרוגה תשולש תירואת תא םינוב
( psychoticism, Eysenck
extraversion,
neuroticism=PEN .) יתשרות ביכרמ ילעבו תונוש תויוברתב ופצנ ולא םידמימ .
םינולאש לש תודידמ
Eysenck תונצחומ לש םידמימה ךרואל םישנא דודמל ידכ םינולאש רפסמ חתיפ - מנפומ תו " : Maudsley
personality inventory " , " Eysenck personality inventory " , " Eysenck personality
questionnaire ." ומכ תולאש לע בויחב הנעי ינייפואה ןצחומה " : הברה תוארל לכות אל םא בוצע היהת םאה
םויה ךלהמב םישנא ? " , " םישוגיר שפחמ התא םאה ? ." דוגינב , ינייפואה םנפומה ומכ תולאשל בויחב הנעי " : םאה
םישנא םע שגפהל רשאמ אורקל ףידעמ התא ? " , " םתוא עצבמ התאש ינפל םירבדה לע בשוחו בצוע התא םאה ? ."
ויתובוגת תא ףייזמ םדא םא תוהזל ידכ םירקש יאלג םיללוכ ולא םינולאש . דוקינה םהב םינולאש םנשי
תולאשהמ רורב ךכ לכ אל תונצחומל , ב ידי לע לשמל ןושלה לע ןומיל תפיטל הבוגתה תניח . םימנפומו םינצחומ
האצותכ םישירפמ םהש קורה תדימב םינוש .

רקחמ יאצממ
םימנפומל םינצחומ ןיבתוגהנתהב םיפסונ םייתועמשמ םלדבה םנשי םאה ? הנוכתה הארנכ איה תונצחומ
רתויב תרקחנה , קודבל לקש תיוגהנתהל תרשוקמ איהש םושמ רתיה ןיב . מ תריקס םינוש םיאצממ גיצמ הז דמי :
באכל רתוי םישיגר םימנפומ , רתוי רהמ םיפייעתמ , דוקפתב םהל עגופ שוגיר , םייטיאו םיריהז תויהל םיטונ םהו
םינצחוממ רתוי . ואצמנש םיפסונ םילדבה :
1 . רפס תיבב רתוי םיחילצמ םינפומ . גלוקמ םירשונה ולא ' םינצחומ תויהל םיטונ תוימדקא תוביס בקע ,
ה ולאו םימנפומ תויהל םיטונ תוירטאיכיספ תוביסמ םירשונ .
2 . םישנא םע היצקארטנא תוללוכש תויוליעפ םיפידעמ םינצחומ . הדובעה תרגשב ןוויג םישפחמ םינצחומ
םהלש . הרגש םיפידעמש םימנפומ תמועל .
83
3 . יביסרגאו ינימ רומוה עיבהל םינהנ םינצחומ , ילאוטקלטניא רומוה םיפידעמ םימנפומו , חידב ומכ תו
תונידעו תוזמורמ ( המ ? .)
4 . תינימ םיביטקא רתוי םינצחומ , םיפתוש רפסמו תורידת תניחבמ .
5 . רתוי םינצחומ suggestible םימנפוממ .
הילגנאב הפגמ לש רקחממ עיגה ןורחאה אצממה . לש זופשאב םייתסה תופלעתמ תונב המכ לש ינושאר חוויד 85
תונב . יונ רתוי ויה הפגמהמ ועפשוהש תונבהש אצמנ תונצחומו תויטור . ידימלת ברקב השענ אשונב ףסונ רקחמ
גלוק ' . לש הירואתהמ Eysenck תואבה תורעשהה ורזגנ :
1 . םיינוציח םייורג רתוי םע תומוקמב דומלל ופידעי םינצחומ .
2 . םידומילב תוקספה רתוי וחקי םינצחומ .
3 . םייתרבח םישגפמל תויונמדזה רתויו שער לש רתוי ההובג המר ופידעי םינצחומ הדימלה ןמזב . םינצחומ
שער תמרה תואל םימנפוממ הנוש וביגי .

לש הירואתב תוישיא תונוכתל יגולויב סיסב Eysenck
Eysenck תונוכתה לש יגולויבה סיסבה תא רקחש םינושארה ןיב היה . Eysenck דמימב םילדבהש ןעט
סקטרוקה לש יגולויסיפוריונה דוקפתב םייונישמ םיעבונ תונצחומ . ויערה םידעומ רתוי םה םימנפומש אוה ן
רוריעל , ןוציחה םלועב םיעוראמ תילקיטרוק תוליעפ רתוי םיווח םה . םהל םימרוג םייביסנטניא םייורג האצותכ
רתי רוריעל ( overaroused ) , יביסרבא בצמ . וז הירואתל הכימת האצמנ ןכאו . Eysenck הבר תודע אצמ
םייתוישיאה םידמימה לש היגולויבל . אצמנ דועב הדימל יכילהתב שנועמ םיעפשומ רתוי םימנפומש םג
סרפמ םיביגמ רתוי םינצחומש . Eysenck יתביבס וקלחבו יתשרות וקלחב אוה תונצחומה דמימש רעיש . ירקחמ
תויתשרות יבגל החנהה תא וששיא םימואת . םייתוברת ןיב םירקחמב ומצע לע רזוחש תונצחומה דמימ יבגל תודע
ל ולש תוביציה אוה הז דמימב קזח יגולויב סיסב ונשישו ןמז ךרוא .
יפל Eysenck , הדרחמ םילבוסו תישגר תוביצי רסוח ילעב תויהל םיטונ תויטוריונב הובג ןויצ םע םישנא , תוגאד
םיינפוג םיבאכו . יגולויב רבסה עצומ הפ םג . םלוא , תויטוריונ רובע , Eysenck תיחומה תכרעמהש עיצה
סקטרוקה הנניא תיארחאה תימונוטואה תכרעמה אלא . םיטוריונ םישנא , יפל Eysenck , תכרעמ ילעב םה
ץחל תתחפהמ האצותכ תוליעפב הדיריב תיטיאו ץחלל תולקב הביגמש תימונוטוא . הארנ יטוריונה םדאה ןכל
ץוחלו ינצפוק . םלוא , לש הירואתה לש הזה קלחב םיכמותש םירקחמ ןיא Eysenck . ה דמימ לע עודי תוחפ דוע -
psychoticism ( P .) םלוא , יטנג ביכרמ ונשי , תורכז םע רשוקמ דחוימב , תויביסרגא . דמימ P רקב רתוי הובג
ןורטסוטסט לש תומר ידי לע עפשומ ילוא ןכלו םירבג .

תוגהנתה יונישו היגולותפוכיספ
לש הירואתה Eysenck וגהנתה יונישו תילמרונבא היגולוכיספ לע ולש הירואתל הרושק תוישיא לש ת .
לש תונורקעו תויסיסב תושיא תונוכתל םירושק תווחל לולע םדאש םייגולוכיספה םיישקה וא םימוטפמיסה
םיבצעה תכרעמ דוקפת . יפל Eysenck , תכרעמה לש תפתושמ תוליעפ בקע םיטוריונ םימוטפמיס חתפמ םדא
חפ ררועמ יוריגל תוקזח תוישגר תובוגת לש הדימלל תומרותש תויוסנתהו תיגולויבה ד . םלוא , םילפוטמה בור
הכומנ תונצחומו ההובג תויטוריונ ילעב תויהל םיטונ םיטוריונה . דוגינב , יטנא תוישיא םע םישנאו םיעשופ
תויטוריונב הובג תויהל םיטונ תיתרבח , ב הובגו תונצחומב הובג P . דומלל הכומנ תלוכי םיארמ ולא םישנא
תויתרבח תומרונ . ה לש קזחה יטנגה ביכרמה תורמל ולא תוערפ , Eysenck יבגל םימיספ תויהל רוסאש ןעוט
84
ירשפא לופיט . ךכיפל , םייטמוארט םיבצממ ענמהל םדאל ירשפא הז , דחפה תובוגת לש הדימלה תא לטבל ידכ , וא
תיתרבח תולהנתה לש םימיוסמ םידוק שוכרל . רמולכ , םייטנגה םימרוגה תשגדה ידכ ךותש , Eysenck היה
יבהבה לופיטב בהלנ ךמות יטסיטו , הדימלה תירואת תונורקע יפל תילמרוהנבא תוגהנתהל יתטיש לופיט וא .
Eysenck הזילנאוכיספה לש לודג רקבמ היה . ךכ ןעט אוה :
1 . התוא ךירפהל ןתינ אל יכ תיעדמ הירואת הנניא הזילנאוכיספ .
2 . ףצר ותוא לע תואצמנ אלו םינוש םידמימב תומייק תויטוכיספו תויטוריונ תוערפה .
3 . וגהנתה אל םיטקילפנוק לע הארמ אלו היוקל תולגתסה לש תוגהנתה תדימל תגצימ תילמרונבא ת
םיעדומ .
4 . הדימל יהשזיא ללוכ לופיט לש גוס לכ . תובוגת לש הדימל תדחכה הווהמ םיטוריונ םע שמל לופיט
תודמלנ .
םוכיסל , Eysenck לופיטל הליעי הטיש אל איה הזילנאוכיספהש ןעט .

לע תורעה Eysenck
1 . Eysenck םיבר םימוחתל םרת . םיישיא ןיב םילדבהו תוגהנתהה תונורקעב ותודקמתהל ףסונב , אוה
היגולונימירק לש רקחמל םג םרת , דועו ךוניח . םישמתשמו תובר תופשל ומגרות ולש תוישיאה ינחבמ
םלועה לכב םהב .
2 . Eysenck יעדמה רקחמה לשו םינולאשה לש ךרעה תא שיגדה .
3 . Eysenck תשמ תא רשק הדידמה תוטישל ולש תוישיאה ינ , םיבצעה תכרעמ דוקפת לש הירואת
הדימלו , תוגהנתה ייונישו היגולותפוכיספ לש הרואיתו . קר הנניאו ןחבמ ינפב תדמוע ולש הירואתה
תירואית .
4 . תירוטסה הניחבמ , Eysenck םרזה דגנ החש , תולבוקמ אל תועידל םרתו .
לע תרוקיב Eysenck : וס תויודעמ תומלעתה תורת , תוכמותה תואצותה קזוחב המזגה , רתויש תוירואת ןנשי
םינותנה תא תומלוה ( תויביסלופמיא דמימ - הדרח ) , םילדבהל סחיתהל ירשפא יתלב הזש םישח םיבר םיגולוכיספ
םידמימ השולש םיינשב ןמיש ךות םיישיא ןיב , םויסלו - תירואת יבגל םימיכסמ אל ללכש םיגולוכיספ םנשי
ללכ תונוכתה .

לש תונוכתה ימרוג חותינ תשיג Cattell ( 1905-1998 )
Cattell ה האמה לש םייתועמשמ רתויה םיגולוכיספה דחא אוה - 20 . םימרוג חותינב שומישב ןיינע ול היה
תוישיא לש תיכרריה הירואת רוציל ןוצרו היגולוכיספב . לש הירואתה Cattell לש הירואתל המוד דואמ
Eysenck . ל Cattell ות היה ןיעמ רוציל הסינ ןכלו הימיכב ןושאר רא " תודוסי תלבט " , םינתשמ גוויס רמולכ , םג
תוישיאה רקחב .

לש טבמה תדוקנ Cattell תוישיאה עדמ לע
Cattell תוישיאה רקחב רקחמ תוטיש יגוס השולש ןיב ןיחבה : bivariante , multivariant , clinical ( . וד -
ינתשמ , בר - ינילקו ינתשמ .)
יוסינה ודה - םייחה יעדמ לש טושפה יוסינה ךרעמ ירחא בקוע יניפואה ינתשמ . ינתשמ וד רקחמב , םינתשמ םנשי -
תייוסינה היצלופינמה לש העפשהה תא תוארל ידכ דדמנש יולת הנתשמו לעפתמ ןייסנהש יולת יתלב הנתשמ .
85
ינתשמ בר רקחמב , תינמז וב םינתשמ רפסמ ןיב רשקה תא רקוח םשא . לעפתמ אל ןייסנה הנתשמה תא . ןייסנה
םינותנהמ איצוהל ידכ םימרוג חותינ לש תויטסיטטס תוטישב שמתשמ זאו יוסינה תא תושעל םייחל רשפאמ
םייתביס םירשקו םייתועמשמ םידמימ . םינתשמ בר לש הטיש איה םימרוגה חותינ תטיש . אוה םהניב לדבהה
ינתשמ רפסמל בלה תמושת תא ליבגמ ןייסנה תינתשמ ודה האישבש דועב םיכרד רפסמב לעפתל לוכי אוהש ם
תיעביט היצאוטיסב םימייק םהש ומכ םינתשמ הברהל בל םש ןייסנה תינתשמ ודה הטישבשב .
Cattell תינתשמ ודה הטישה יפלכ יתרוקיב היה :
1 . תוישיאל תינטשפ השיג גצימ םינתשמ ינש ןיב רשקה לע שגדש ןעט אוה . רתוי תבכרומ איה תישונא תוגהנתה
זמ םינתשמ הברה ןיב רשק תגציו ה . םירבחתמ ולא ינש ךיא הלאש ןיידע הריאשמ םינשתמ ינש ןיב רשק תנבה
םינתשמה ראש לכל .
2 . במה תא לעפתל הסנמ ינתשמ ודה יוסינהש הדבועה " הלודג תובישח ילעב םיבר םיניינע וחנזש תרמוא ת
היגולוכיספב . רשפא יא םייתועמשמה םיישגרה םיבצמה תאש םושמ יוסינב םתוא קודבל ןתינ אל ןכלו לעפתל
הזכ רקובמ .
תישילשה הטישה , תינילקה , תויוגהנתה לע דומלל לוכי ינילקה רקוחהש ךכב תינתשמ ודה הטישל תדגונמ
םזינגרואה לש ללוכה דוקפתב תויקוח שפחלו תורוק ןהש ןמזב תובושח . םלוא , תינתשמ ברהו תינילקה הטישה
המ תונושו וזל וז תובורק םינתשמ ודה הטיש . םירוק םהש ןמזב תוגהנתה לש םיבכרומ םיסופד תורקוח ןהיתש
ועביט ןפואב , תויצלופינמל רוקמה תויהל םמצע םייחל םינתונו , םידרפנ םיכילהתל אלו תללוכה תוישיאל הנופו
םידדובמ . םלוא , ינתשמ ברל ינילקה רקוחה ןיב ינוש שי : א ןיבהל ידכ היציאוטניאב שמתשמ ינילקה טניילקה ת ,
םייטסיטטס םיחותינבו תוילמרופ תודידמב שמתשמ ינתשמ ברהש דועב . Cattell ומכ אוה ינילקה רקחמהש ןעט
םייעדמ םיקוחל הגאדה ילב קר ינתשמ ברה .
Cattell תורחאה תוטישה יתשבש םיבוטה םירבדה תא תללוכ תינתשמ ברה הטישהש ןעט . הטישה ותנעטל
מב רתויב הבושחה תיטסיטטסה םימרוגה חותינ אוה ינתשמ בר רקח .
ןיב לדבהה Cattell ל - Eysenck ש אוה - Cattell תונוכתה תמרב םינתשמ לש לודג רפסמ םע דובעל ףידעמ .
הז םע הז היצלרוקב רתוי תויהל םיטונ לבא רתוי הרצ הרדגה שי ולא םינתשמל . ותמועל , Eysenck שמתשה
תונוכתה תא ץבקהל ידכ ינשמ םימרוג חותינב הז םע הז םאתמב םינאש םירוטקפרפוס לש רתוי ןטק רפסמל .

לש הירואתה Cattell תוישיא לע

תונוכת יגוס :
יפל יסיסבה הנבמה Cattell הנוכתה אוה , תמדקומ תודעומכ םדוק הרדגוהש ( predisposition .) לש טפסנוקה
תויצאוטיסל רבעמו ןמז ךרואל םיסופד המכב האב תוגהנתהש חינמ הנוכת . הנחבהב םיבושחש םיגשומ ינש םנשי
תונוכת ןיב : תלוכי תונוכת ( ability ) , טנמרפמט תונוכת ( temperament ) תוימניד תונוכתו ( dynamic .) הנחבה
חטש תונוכת ןיב תישענ תפסונ ( surface traits ) רוקמ תונוכתו ( source traits .) רבסה :
ל םירשפאמש םירושיכלו תולוכיל הרושק תלוכי תנוכת ליעי ןפואב דקפתל םדא . תנוכתל אמקוד איה היצנגילטנא
תלוכי . ולש תוגהנתהה לש תיטסטילייטסה תוכיאלו םדא לש םיישגרה םייחל הרושק טנמרפמט תנוכת . םאה
אטל וא רהמ דובעל הטונ םדא , ישגר וא עוגר ללכ ךרדב , תויביסלופמיאב וא הבשחמ רחאל לועפל הטונ , ולא לכ
נמרפמט לש תונוכת ןה ט . הפיאשל תורושק תוימניד תונוכת , םדאה לש םינויצביטומה םייחה , םשש תורטמה יגוס
םדא ומצעל . תלוכי , תוישיאה לש םיטנמלאה בור תא תוספות תוימנידו טנמרפמט .
תוגהנתהה לע םילכתסמ ונחנא הבש המרל רושק רוקמ תונוכתל חטש תונוכת ןיב לדבהה . תואטבמ חטש תנוכת
המרבש תויוגהנתה דחי תונתשמ דימת אל השעמל לבא דחי תועיפומ ילוא תיחטשה , םרוג תולעב חרכהב אלו
86
ףתושמ . רוקמ תנוכת , תוישיאב יולת יתלב דמימ תורצויו דחי תונתשמ ןכש תויוגהנתה ןיב רשק תאטבמ . דועב
םה םהלש תונוכת הזיא םישנא לואשל ומכ תויביטקיבוס תוטיש ךרד תולגתהל תולוכי חטש תונוכתש םיבשוח
דחי תוכלוהש , רוקמה תונוכת תא תולגל ידכ תויחרכה םימרוג חותינ לש תויטסיטטסה תוטישה . רוקמה תונוכת
תוישיאה לש ןיינבה ינבא תא תווהמ .

םינותנה תורוקמ : Data - Data, OT - Data, Q - L
תויצאוטיסה בורב תובוגתה ברימ תא תוסכמש רוקמ תונוכת םילגמ דציכ ? Cattell יב ןיחבה תורוקמ השולש ן
ה גוויסל םימודש עדימ לש - LOTS קרפב 2 . םייח ינותנ ( life ) , L-Data , םייח יעוראמ םינותנ םיללוכ
םירבחו םיפוצ ידי לע גורדו םיביטקיבוא . םינולאש ינותנ ( questionnaire ) , Q-Data , ימצע חוויד לע םיססובמ ;
םיביטקייבוא םינחבמ ינותנו ( objective test ) , OT-Data .
L-Data תויתימא תויצאוטיסב תוגהנתהל סחיתמה , רפס תיבב תוגהנתה ומכ תוימוימוי , םירבח םע היצקארטנא
וכו ' . תיפצת וא תויוגהנתה לש הריפס ךרד תושעהל לוכי הז .
Q-Data םינולאשב תובוגת וא ימצע חווידמ םינותנ ללוכ .
OT-Data תוירוטאינימ תויתוגהנתה תויצאוטס ללוכ , בנה ןהב ןייפאמה ןיבו הבוגתה ןיב רשקל עדומ אל קד
דדמנש תוישיאה .
יפל Cattell ינתשמ בר רקחמ םא , תוישיאה לש םייסיסבה םינבמה תא עובקל לגוסמ ימרוג חותינ , םתוא זא
נה םינותנה יגוס תשולשמ םיאצומ תויהל םיכירצ תונוכת וא םימרוג " ל .
Cattell לש םימרוגה חותינ םע לחה L-Data אצמו 15 תוישיאה יביכרמ בור תא םיסכמש םימרוג . קדב אוה זאו
ב םג תואצות ןתוא תא אצמי םא - Q-Data . םישנא לש בר רפסמל ורבעוהו ובתכנ םינולאש יטירפ יפלא . חותינ
דחי םיכלוה םיטירפ הזיא קודבל אב םינותנה לע ץרוהש םימרוג . הנוכש ןולאשמ האב תיזכרמה האצותה :
Sixteen Personality Factor Questionnaire (16P.F.) . המ ואצמנש םינותנה - Q-Data ולאל םימוד ויה
המ ואצמנש - L-Data . םינותנ גוס לכל םיידוחי ויה המכ ךא .
Cattell , ה ומכ םימרוג חותינ ינולאשב שומישב ךמתש תורמל 16P.F. , תוויע ומכ תויעבל עדומ היה אוה
תובוגתל רשקהב תימצע האנוהו ינויצביטומ םינולאש לע . תלבגומ דחוימב ןולאשה תטישש בשח דחוימב אוה
שפנ יעוגפ לש תויסולכוא ברקב . לע ךמתסה רתוי רחואמ ןכלו OT-Data .
המ תואצותה - Q-Data הו - L-Data תוירוטאינימה תויצאוטיסה לש חותיפה תא תוחנהל ורזע . רמולכ , הרטמה
תנוכת תא ודדמיש םיביטקיבוא םינחבמ חתפל התייה וליג רבכש רוקמה . אמגוד : האב םייביטרסא תויהל הייטנ
ךורא ךובמב עבצא תרבעה ומכ תויוגהנתהב יוטיב ידיל ( ? .) מ רתוי וכרענ - 500 ידמימ תא תוסכל ידכ םינחבמ
תוישיאה , םיקדבנ לש תולודג תוצובקל ורבעוה ולא םינחבמ , תוירקחמ תויצאוטיבמ םינותנ לש רזוח חותינ ךרענו
וסבש תונוש לש הנחבהל וליבוה ף 21 OT-Data רוקמ תונוכת .
םינותנה יגוס תשולשמ ופסאנש םינותנה ןיב רישי רשק אצמנ אל .
םוכיסל , לש רקחמב םיבלשה תעברא ולא Cattell :
1 . םיארקנש תיפצת ירוזא השולשב תוישיאה לש םינבמה תרדגה : L-Data , Q-Data , OT-Data .
2 . םע רקחמה תלחתה L-Data , חותינ ךרדו ל עיגמ םימרוג - 15 רוקמ תונוכת .
3 . ה ןולאש תא חתפמ אוה רקחמה יאצממ לע ךמתסהב - 16P.F. ליכמ רשא 12 תא תומאותש תונוכת
ב ואצמנש תונוכתה - L-Data ו - 4 םינולאשה תטישל תוידוחייש תונוכת .
87
4 . יביטקיבוא ןחבמ חותיפב ולש רקחמה תא ךירדהל ידכ ולא תואצותב שומיש , Cattell אצומ 21 כת תונו
ב רוקמ - Q-Data םירחאה םינומנב ואצמנש תונוכתל הכומנ המרבו בכרומ רשק םהל שיש הארנש .
לש אחסונה תא ומילשה אל וללה תיפצתה יגוס תשולשב ופסאנש םינותנה Cattell תוישיאה הנבמ לע . םלוא , םה
סיסבה תא םיווהמ , ולש גוויסה תמכב . םלוא , הלא תונוכת םויקל תודעה המ ?
1 . ואצות םינותנ לש םינוש םיגוס לע םימרוגה חותינ ת .
2 . תונוש תויוברתב תומוד תואצות .
3 . תונוש ליג תוצובקב תומוד תואצות .
4 . תיעבט הביבסב תוגהנתה אבנמכ שומיש .
5 . תובר תונוכתל תיתועמשמ תיטנג המורתל תודע .

תוגהנתהב תונושו תוביצי
Cattell יטטס הנבמכ תוישיאה תא האר אל . ב גהנתמ םדא דציכ םג אל תונוכתב קר אל היולת ןמז תדוקנ
םיפסונ םירבדב . Cattell תוגהנתהה רבסהב םיבושחש םיפסונ םירבד ינש ןייצ : states ( בצמ ) , ו - roles ( דיקפת .)
היצאוטיסה ייוניש תובקעב םקלחב םירוקש ישגירה בצמבו חורבצמב יונישה תא ריבסמ בצמ רשאכ ( הדרח ,
ןואכיד , תופייע , תונרקסו תוררוע .) הנוכתה לש הדידמ ךירצ תיפיצפס הדוקנב םדאה לש קייודמ רואית ראתל ידכ
בצמה לשו . תמייוסמ הדוקנב םדאה תוגהנתה לע הווש העפשה שי הנוכתלו בצמל .
דיקפתה יבגל : Cattell רשאמ אלמל ךירצ םדאש יתרבח דיקפתל תורושק רתוי תומייוסמ תויוגהנתהש האר
םדאל שיש תוישיאה תנוכתל . פת תויסנכב אלו לגרודכ קחשמב קעוצ םדא המל םיריבסמ םייתרבח םידיק .
ש תורמל Cattell תונוש תויצאוטיס ךרואל תוגהנתהב תמייוסמ תוביצי םירצוי תוישיאה ימרוגש ןימאה , אוה
םדא לש חורבצמהש םג ההיז ( בצמ ) ומצע תא גיצמ אוה ךרדהו ( דיקפת ) תוגהנתהה לע ןה םג תועיפשמ .

לע תורעה Cattell
לש ותדובעמ ומלעתה תוישיא לש םיגולוכיספ הברה Cattell םהב םינחבמה תונמיהמב וקפקיפ םהש םושמ
שמתשה , םינותנל רבעמ וכלהש ולש תויטרואתה תויצלוקפסהו םימרוג חותינ לע ולש הדבכה תוכמתסהה .
ולש םינותנה תונוכנ רואתב םיזגה אוה םיתיעל .

תונוכתה תירואת : Allport, Eysenck ו - Cattell
בחר תודעוממ בכרומש יתוישיא ביכרמ ונשיש החנהה אוה תונושה תונוכתה תוירואתל ףתושמש ירקיעה ןייפאמה
תומייוסמ םיכרדב ביגהל . םיפסונ םיפתושמ םינייפאמ , יפל רקיעב Eysenck ו - Cattell , תוישיא תונוכתש םה
שיא ןיב םילדבה חותינ ידי לע תוהוזמ תויהל תולוכי היסולכואב םיי . םידמימ לע םייונב ולא םילדבהשו
םיילאירוגטק אלו םיכשמתמ , םויקל רישי ןפואב רושק איה תונוכתמ הרושקש תוגהנתה לש םדא לצא יוטיבש
הבוטה הטישה איה היסולכואב ןחבמב תובוגת ןיב תויצלרוק לש םימרוג חותינשו ומצע םדאב הנוכת התוא
ישיאה לש םינבמה יוהיזל רתויב תו .
תונוכתה יפואו רפסמ תא עובקל ידכ םימרוג חותינב שומישה אוה םתשולש ןיב לודגה לדבהה . Allport היה
זכרמבש םיאשונה לש חותינ הקפיס אלו םישנא ןיב לדבהה יבגל עדימ הקפיס איה יכ הטישה יפלכ יתרוקיב
ותוניינעתה : תוישיאה לש לש ומצע םדאה ךותב ןוגראהו הקימנידה . א דוגינב ויל , Eysenck ו - Cattell ויה
תיטסיטטסה הקינכטה לש םידדוצמ . ףסונ לדבה , םימרוגה חותינ תרגסמב Cattell שיגדה 20 תונחבומ תונוכת
88
ש דועב Eysenck קר שיגדה 3 . Allport םדא לכב תונוש תונוכת ןנשיש עיצהו רתוי קוחר ךלה , תא חתופש המ
תונוכת לש יפוסניא רפסמל תלדה .
קוחה תשולש היצביטומ רקחל םתשיגב םג הזמ הז םינוש םיר . Eysanck עינמ לש גשומב שמתשה אל , םג
Allport ו - Cattell הנוכתה ןיב רשקה תא רוקחל ךירצ רקחמש ועיצהו הז גשומל םהלש הירואתב םוקמ וריאשה
עינמל . םויסלו , ש דועב Allport ו - Eysanck תיטילנאוכיספה הירואתה יבגל םייתרוקיב ויה , Cattell תוחפ הטנ
התוא תוחדל .

םייזכרמ םיגשומ :

Ability, temperament and dynamic traits : לש תונוכתה תירואתב Cattell , לש ולאה תוירוגטקה
תוישיא לש יזכרמה טקפסאה תא תווהמ תונוכת .

Bivariate method : לש רואתה Cattell סינה ךרעמ ירחא אבש תוישיאה לש רקחמה תטיש תא טושפה יו
במ לועפת לש " מ לע ותעפשהב היפצו ת " ת .

Cardinal trait : לש גשומ Allport הלועפ לכב טעמכש םדא ייחב תטלובו תינרדוח ךכ לכ תודעומ ראתמש
וז הנוכת לש התעפשה תא רתאל ןתינ ולש .

Central trait : לש גשומ Allport תויצאוטיס ןווגמב תמייוסמ ךרדב גהנתהל תודעומ ראתמש .

Clinical methods : לש ורואת Cattell םיבכרומ םיסופדב ןיינע שי הבש תוישיא לש רקחמה תטיש תא
יתטיש ןפואב םיכרעומ אל םינתשמ ךא םייחב םירוק םהשכ תוגהנתהב .

Extraversion : לש הירואתה יפל Eysenck , תונצחומ יתוישיאה דמימה לש דחא הצק - תומנפומ ,
תויהל תודעומב ןייפואמש יתורבח , םינוכיס תחקל הטונו יביסלופמיא .

Factor analysis : ןחבמב םיטריפ לש וא תוישיא ינחבמ לש םיטס ןיב היצלרוק חותינל תיטסיטטס הטיש
דחי םירוי וא םילועש םינתשמה תא עובקל ידכ . תוירואתמ המכ לש תוישיא ינחבמ חותיפב וב םישמתשמ
תונוכתה ( Cattell , Eysenck )

Functional autonomy : לש לשומה Allport ולש רוקמב יולת יתלבל ךופהל לוכי עינמש ; תורגבב םיעינמ
חתמ תתחפה אוהש םהלש םדקומה סיסבב םייולת יתלב םייהנ .

Interversion : תירואת יפל Eysenck , תונצחומ יתוישיאה דמימה לש דחא הצק - ןייפואמש תומנפומ
טקש תויהל תודעומב , יסמ ענמנו רוצע םינוכ .

L-data : לש הירואתה יפל Cattell , וא תוימוימוי תויצאוטיסב תוגהנתהב םירושקש םייח ינותנ דועת
תימוימוי תוגהנתה דועתל .
89

Multivariate method : לש רואתה Cattell וילע תפדעומה תוישיאה רקח תטיש תא . לש רקח שי הב רשא
תינמז וב םינתשמ הברה ןיב רשקה .

Neuroticism : לש הירואתה יפל Eysenck , הצקב הכומנ הדרחו תוביצי ידי לע רדגומש יתוישיא דמימ
ינשה הצקב ההובג הדרחו תוביצי רסוחו דחא .

OT-data : לש הירואתב Cattell , תויפצתמ גשומה תוישיא יבגל עדימ וא םיביטקיבוא ןחבמ ינותנ
תוירוטאינימ תויצאוטיסב תוגהנתהב .

Psychoticism : רואתב לש הי Eysenck , רסוחו תודדובתהל הייטנ ידי לע ןייפואמה תוישיאה לש דמימ
ינשה הצקב רחאל הגאדו םייתרבח םיגהנמ תלבק לומ דחא הצקב תושיגר .

Q-data : לש הירואתב Cattell , םינולאשמ םיגשומש תוישיא ינותנ .

Role : הרבחב םדא לש דיקפתלו םוקמל תמלוהכ תספתנ תוגהנתה . לע השגדוה ידי Cattell , רפסממ דחאכ
םייבצמ םינתשמל דחיב תוגהנתהה לע תוישיאה ינתשמ תעפשה תא ליבגמש םינתשמה .

Secondary disposition : לש גשומ Allport , רפסמל תיטנולר איהש תמייוסמ ךרדב גהנתהל תודעומ
תויצאוטיס .

Source trait : לש הירואתב Cattell , צויו דחי תונתשמש תויוגהנתה תוישיאה לש יולת יתלב דמימ תור ,
םימרוג חותינב שומיש ךרד הלגתמש .

State : חורבצמו תושיגר לש םייוניש ( הדרח , ןואכיד , תופייע )... ש - Cattell תוגהנתהה לע םיעיפשמש עיצה
ןותנ ןמז לכב תישונאה . תוגהנתה אבנל הרומא דחי בצמו תונוכת לש הכרעהה .

Superface trait : המרב םרוג רשאמ רתוי תונוכת ןוגרא לש ההובג המר גציימש ינש רדסמ וא ההובג
םימרוגה חותינמ םיחוקלש םיינושארה םימרוגה .

Surface trait : לש הירואתב Cattell , דחי תונתשמ אל השעמל לבא וזל וז תורושק תוארנש תויוגהנתה .

Trait : תמייוסמ ךרדב גהנתהל תודעומ , א לש תוגהנתהב תעבומש יפכ תויצאוטיס ןווגמב םד .

קרפ 8 Trait Theory: The Five Factor Model ;
Applications and Evaluation of Trait Approaches to Personality
תונוכתה תושיג : םימרוגה תשמח לדומ ; תוישיא לש תונוכתה תושיג לש הכרעהו םימושיי
תונוכת תוישיאה לש תויסיסבה תודיחיה ןניה , תוגציימה םיידוחיי םינפואב הבוגת תויטנ לש בחר חווט .
91
תוישיא ירקוח ברקב תומייקה תוקולחמה תורמל , ( טרופלא ןיב רקיעב , קרפב ונרביד םהילע לטאקו קנזייא 7 ) , שבגתה
לש ומויק תודוא סוזנצנוק םימרוגה תשמח לדומ ( factor model - five ) תוישיאה לש , םילודגה תשמח יורקה – Big
Five – נצנוקה רבסהל םישמשמה םייסיסב םיטביה וא םימרוג השימח לש םמויק רבדב תונוכתה ירקוח ןיב עיפומה סוז
תוישיא תונוכת לש . םימוחת השולשב האצמנ לדומל הכימת :
1 ) םינולאשבו תיעבט הפשב תונוכת יחנומ לש חותינ :
לדומ תא תונבל ידכ 5 םימרוגה , אה לש תויסיסבה תודיחיה יוליגל תושיגה תחא םיחנומה תא ןובשחב תחקול תוישי
םישנא לש םתוישיא תא ראתל ידכב שומיש םישוע ונא םהב . הליחת , םירחא וא םמצע תא גרדל םיקדבנהמ םישקבמ
ןולימה ךותמ הבר הדפקהב ורחבנש תונוכת לש בחר ןווגמ תועצמאב . םינושה םיגורידל םימרוג חותינ עצובמ ןכמ רחאל
תונוכתהמ וליא תוארל ידכב " ה דחי תוכלו ." ורצונש םימאתמה תוינבת תא ןיבהל ידכ םישרדנ םימרוג המכ תעדל וצר
הלא םימרוג םהמ ןכו ? ול םימודש םירחאבו הזכ רקחמב , םיירקיע םימרוג השימחל ועיגה - םילודגה תשמח / Big Five .
םילודג הלימב , סמ ליכמו טשפומ אוה םרוג לכ יכ איה הנווכה ' תויפיצפס רתוי תונוכת לש בר .
5 םניה םימרוגה : תויטוריונ ( Neuroticism ) , תונצחומ ( Extraversion ) , תוחיתפ ( Openness ) , תוחונ ( Agreeableness )
תוינופצמו ( Conscientiousness .) הלימה תא לבקנ םימרוגה לש תונושארה תויתואה תא רבחנ םא OCEAN . םיגדנ
מימ לכב ךומנו הובג גורידל תורושק תונוכת וליא אלבטב ד .

הובג דוקינ הנוכתה םלוס ךומנ דוקינ
ןגאד , ינבצע , ישגר ,
חוטב אל , םלוה אל .
תויטוריונ –
Neuroticism
עוגר , חונינ ,
ישגר וניא , חוטב , חושק , ומצעמ הצורמ .
יתרבח , ליעפ , ןרבד , ןווכומ
םישנאל (person oriented) , ימיטפוא ,
תולבל בהוא , תושגר עיבמ .
תונצחומ
- Extraversion
קפואמ , חכופמ , המישמ דקוממ ,
טקש , ינויח אל , דדובתמ , ןשייב .
ןרקס , םיבחר ןיינע ימוחת לעב ,
יתריצי , ירוקמ , חתופמ ןוימד לעב , אל
יתרגש .
תוחיתפ
- Openness
ילנויצנבנוק , יתואיצמ ,
םירצ ןיינע ימוחת לעב ,
יתונמוא אל , יטילנא אל .
בבל ךר , בוט עבט לעב , מא ןתונ ןו ,
רזוע , ןחלס , רישי , יתפ .
תוחונ
- Agreeableness
יניצ , ףוצח , ןדשח , הלועפ ףתשמ וניא ,
םימחר רסח , ינמקנ , גזמ םח , יביטלופינמ .
ןגרואמ , וילע ךומסל ןתינ , ץורח ,
תימצע תעמשמ לעב ,
ןקייד , ירסומ / ןדפק ,
רדוסמ , יזויציבמא , דימתמ , ןשקע .
תוינופצמ
- Conscientiousness
תורטמ רסח , וילע ךומסל ןתינ אל ,
ןלצע , תוגאד רסח , שלח ןוצר חוכ לעב ,
ינודה , ןלשר / חינזמ .

תומוד ןה םימרוגה תא רידגהל םיכרדה ראש ; עיצה גרבדלוג inventory ה לע ססובמה ,"big 5" תונוכת תת לש
תויבטוק ( ןקתש אמגודל - תונצחומ לש דמימה תחת ןרבד - תומנפומ ) , םישנא וב ןיבש חווטב םמצע תא גרדל םיכירצ
תונוכתה ( אמגודל 1 – ו ןקתש 9 - ןרבד .) םידמימה תשמח לכב םדאה לש הנומת תלבקתמ ופוסב , ( מעב רפסב אמגוד ' 256 .)
תיסיסבה תילקיסקלה הזתופיהה - The fundamental lexical hypothsis : םישנאש תונוכתה תא אוצמל ןויסנ דוע
תובושחכ םירידגמ . גרבדלוג םישנא ןיב םייזכרמה םילדבהה רואיתל םיחנומ וחתיפ יאדו םישנא יכ ןעט , םניהש
תוישיאניב תויצקארטניאל םיבושח , תונוש תופשב . םיבושחש םילדבה יבגל עדימ רשקתל ונל םירזוע הלא םיחנומ
ל well being ונלש הצובקה לש וא ונלש . ציכ אבנל ונל םירזוע םהש ךכב תילאיצוס םיבושח םהש ךכ גהני רחא םדא ד
91
ונייח לע טולשל ךכבו תומיוסמ תויצאוטיסב ( . ןוכנ יתנבה םא - תונוש תופשב תודדוקמה תונוכתה תא אצמנ םא , המ עדנ
תויזכרמה תונוכתה ןה .) קידגמ חנומ ןהל ןיא ךא ןראתל ןתינש תונוכת ואצמנש םושמ הזתופיהל דגנ תואמגוד ןנשי
תאז םע ךא דחא , בר רקחמ הבינה איה .
2 ) יתוברת ןיב רקחמ - ה םאה " "big 5 םיילסרבינוא ?
תויצקארטניאו םילאודבדניא םילדבה יבגל תוילסרבינוא תולאש ןנשי םא , ועיפויש םייסיסב תונוכת ידמימל תופצל שי
תונוש תופשב , הש תופצל שי רמולכ 5 םיילסרבינוא ויהי םילודגה . תישאר , לש רקחמה תוטיש תא ןובשחב תחקל שי
נש םירקוח תאז ןוחבל וסי : םוגרתה אוה דחא אשונ - ותוא םימגרתמו תילגנאמ תונוכת ןולאש םיחקול םיבר םירקחמ
תרחא הפשל . התואל ןתוא םימגרתמש םילימ םגו דחאל דחא םגרתל ןתינ דימת אל ןכש יתייעב תויהל יושע הזכ םוגרת
הלימ , תועמשמ התוא תולעב ןניה דימת אל . ליטהל םיכירצ םירקוחהש ןאכמ םרוג ותוא תא קוידב ואצמ ןכא םא קפס
תונוש תופשב , ( חנומה אמגודל outgoing תונצחומל רושקה , לש תועמשמב תינפיל םגרתהל לולע affectionate , רושקש
תוחונה דמימל .) יללכ ןפואב , ל םימודה םימרוג ואצמנ ורקחנש תונידמה בורב יכ ואצמ םירקחמ 5 םילודגה , אל םלוא
תוחיתפה דמימ דימת המוד היה .
תיביטנרטלא תירקחמ היגטרטסא לש התובישח תא שיגדמ תאז לכ - שי תילגנאמ חוקלה םלוסה תא תופכל םוקמב
הלש הפשב תוישיא ירואת יפל הלשמ םלוס תוברת לכל רוציל . רתוי םיבכרומל םיכפוה םיאצממה זאש אלא ; דימת אל
וזכ הרוצב םידמימה לכ תא םיאצומ - םיתעלו םלוכ תא םיתעל םיטעמ . אצמנ , רתויב םישקה םה תוחיתפו תויטוריונש
תונוש תויוברתב רוזחשל . ואצמנש םידמימה םייתוברת ןיב םילדבה לש םמויק , ימרוג םימייקש ךכ לע דיעהל יושע
תוברתל םיידוחיה תוישיא .
םימאות םייתוברת ןיב תונוכת ידמימ אצמנ םא םגש איה תפסונ היעב , עיבצמ חרכהב אל ןיידע הז םישנאש ךכ לע
םדאה לע הרוצ התואב םילכתסמ הלא תויוברתב . תונוכת יחנומב םישנא םיראתמ אל ןהב תויוברת ןנשיש ןכתי . ןכאו ,
ילאבב רקחמב , יתרבח דמעמ לש םיחנומב םירחא לע םיבשוח םישנא יכ אצמנ , החפשמה ךותב דמעמו עוצקמ . ךכ
תרחא תוברתב םילודגה תשמח לש םתאיצמ םצעש , רמוא אל וז תוברתב םדאה תרדגהל תויזכרמ תונוכתה םא ונל ת .
3 ) םירחא םיגורדו םינולאשל תונוכת ינולאש ןיב רשק - ה לש תוישיאה ןולאש "big 5" :
ה תכרעהל םג ךכו םינולאש םירסח אל תוישיאה םוחתב 5 םינוש ןווגמ םימייק םילודגה , ( לש הז אוה םהמ דחא
ליעל ונרכזהש גרבדלוג .) אצמנש ןולאש ה אוה בחרנ שומישב R - PI - NEO .
ה R - PI - NEO יכרריהה והנבמו : םידמימ / Facets : הליחתב , ודקמתה Costa and McCrae ותוא וחתיפש , ב קר 3
ומש ןכלו םידמימ - Neuroticism, Extraversion, and Openness Personality Inventory Revised . םג ופיסוה ףוסבל
תא Agreeableness ו ousness Conscienti . ל םרוג לכ ודירפה םה 6 - facets םידמימ - רתוי םיביכר וא תונוכת
םרוג לכ םיביכרמש םייפיצפס . מעב העיפומ הלוכ המישרה ' 261 , ( תויטוריונ אמגודל : הדרח , תימצע תועדומ , ןואכד ,
תועיגפ , תויביסלופמיא , תוניוע .) יביכרמה םידמימה תא םיגדמש םסרופמ םדא ודימצה םג הנוכת לכל הז םרוג ם -
( תויטוריונל - ןלא ידוו .) םיטירפ הנומשמ בכרומ טביה לכ , שי ןולאשבש ךכ 240 םיטירפ ( 5 םימרוג X 6 םיטביה X
8 םיטירפ .) לש םלוסב םימיכסמ אל וא םימיכסמ םה הב הדימה תא טירפ לכ דיל םינייצמ םיקדבנה 5 תוגרד , תומלוסה
םיגורד תבלצהב םג םיפקתו םינמיהמכ ואצמנ ( גודל ' גוז ינב לש .) Costa and McCrae םינולאשב שומישב םיכמות
םייתטיש םניא םתנעטלש םיינילק תונויארו הנרקה לע םייונבה םינחבמ םירקבמ דאמו תוישיא תכרעהל םינבומ
היטהמ םילבוסו . םירחא םינחבמ םע סנכתמ הז ןחבמש תורמל , גרבדלוג לש הז תמגודכ , םיקרפמ םהש ךיאב לדבה שי
רוגה תא תונוכתל םימ .
# לש םימרוגה ןיב היצרגטניא Eysenck לשו Cattle םילודגה תשמח ךותב :
ב םינויצ NEO-PI-R , םירחא תוישיא ינולאש םע םאתמב םיאצמנ , םימרוג חותינ לע םיססובמה הלאכ לע דחוימב
( קרפ 7 ) קנזייא לשו לטאק לש ומכ . ק םילדומ ןיב רבחל ךרד וזש ןכתיש םושמ תובישח ךכל שי םימרוג חותינ לש םימדו
92
םילודגה תשמח לדומל . לטאקו קנזייא לצא הלאכל םיליבקמ םילודגה תשמחב לעה ימרוגמ קלח . דומלל ןתינ ןאכמ
רתוי ףאו םימרוגה תשמח ומכ תוחפל םיבחר םה קנזייא לש םימרוגה תשולשש , ש דועב 16 םה לטאק לש םימרוגה
המוד היכרריהב . םילודגה תשמחב םיכמותה ןכל םילדומה תשולש ןיב היצרגטניא עצבל םיעיצמ .
ףסונב , ה NEO-PI-R הנוש יטרואת עקר לע םיססבתמה םירחא תוישיא ידדמל ליבקמ אצמנ . ךכ לע ססבתהב , ירקמ
םימרוגה תשמחש םינעוט הטסוקו , הז ןולאשב םיכרעומ םהש יפכ , תוישיאה ידמימ תא ראתל תנמ לע םיקפסמ םה
יתה והזש םינעוטו םייסיסבה אצמנבש רתויב ינומסרפהו םלשה רוא .
ןיב וושהש םירקחמב NEO-PI-R םירבחו גוז ןב יולימ ןיבל ימצע יולימב , לכב הובג םאתמ םהיניב שי יכ אצמנ
םידמימה . תוכלשה יתש ךכל : א - לש תורוקממ ואצמנ םימרוג םתואש ןיינעמ O data (observer) לשו S data (self
report) . ב - הובג המכסה שי ןיב םידמימה תשמחב םדא לש ומוקימ יבגל ה observers םינוש . היאר םה הלא םיאצממ
תוישיאה תכרעהל הז לדומב שומישל תפסונ .
םילודגה תשמחל עצומה יטרואת לדומה
ותוגהנתה תא םיראתמש םיחנומב םדא ראתל ןתינ , ינוציחה והארמ תא וא תויגולוכיספה ויתונוכת תא . תלאשנ
הלאשה , תשמח םאה תוגהנתהל תוביסה תא םיריבסמה םיגולוכיספ םינייפאמ םה םילודגה ? McCrae & Costa
םימרוגה תשמח תיירואת תא וחתיפ , הנוש הגרדב םדא לכל שיש םיגולוכיספ םינבמ ןה תונוכתה היפל . תונוכתה
םדאה לש תיגולוכיספה תוחתפתהה לע תועיפשמ , סרבינוא תויתלחתה תויטנ םה םימרוגה תשמחש ךכ תויל , ןהל רשא
ידמל קזח יטנגו יגולויב סיסב , עובטו יטנרהניא אוהש תוחתפתה לולסמ תוותמו הביבסה תועפשהל תודימע ןה ןכלו
םדאב , גזמל המודב . תודמע ומכ םירחא םימרוג לע העפשה שי הביבסל , ימצע יגשומ , תונוכתהמ םה םג םיעפשומ רשא
תויסיסבה .
התוא םיניחבמ הירואתב םינייפאמ ינש תורחא תונוכת תושיגמ : דחאה - הביבס לומ השרותה תלאשב , הירואתה יהוז
רתויב הקזחה תיתשרותה . ינשה - םישנא ןיב םילדבה לע תועיבצמ קר אל תונוכתה , םייחה לולסמ תא תועבוק ןה אלא
םדאה לש ; הנוכת לכב םדאל שיש המרה , תיגולוכיספה ותוחתפתה לע ךכבו ולש םייחה ןויסנ לע העיפשמ .
תובר תוחותפ תולאש ריתומ הז לדומ . יפיצפס ןפואב שולשל סחייתנ :
הנושארה , תוישיא יכילהתל תוישיא ינבמ ןיב רבחל דציכ איה . םיימניד םיכילהת םימייקש תנייצמ הירואתה , ךא
םהילע טעמ הריבסמ . בורל , דציכ םיריבסמו תוישיאה היונב םהמש םינונגנמ םיהזמ תוישיאה םוחתב םינקיטרואית
םיימאניד תוישיא יכילהת םיחנמ הלא . תאז תמועל , ךכ םושמו םינונגנמ אלו דבלב תויטנ ןה תונוכתה , תונבל ישוק ונשי
םיימאניד םיכילהת ןיבל תונוכתה ןיב רשקיש לדומ .
הינשה הלבגמה , םייתרבח םימרוגמ תועפשומ ןניא תונוכתש ןויערה איה . תאז םירתוס םיירקחמ םיאצממ - רקחמב
ש ואצמנ תוירוטסה תופוקת ךרואל םישנא לש תונוכתב םייוני ( לש חווטב תחוודמה הדרחה תמרב הילע אמגודל 40
הנש , םייתרבח םייוניש ידי לע תרבסומה .)
הירואתב הנורחאו תישילש היעב , םימרוגה תשמח לש םיגולוכיספה םינבמה תא שי םדא לכלש הנעטה איה ,
הנוכת לכב םדאה לש המרב םה םילדבההשכ . ט תירקחמ הכמתנ אל וז הנע , ןכש , םיחותינב האצמנ לדומל הכימתה
םידדוב לע אלו תויסולכוא לע ושענש םייטסיטטס . םירשפאמ תויסולכואב ואצמנש םימרוגה םא הלאשה תלאשנ
םילאודבדניא לצא םימייקה םימרוג לע קיסהל . ךכ קיסהל ידכש םינעוטה םירקוח םנשי , לכל םימרוג חותינ עצבל שי
םדא דחא לכ לצא השימחה תא אוצמלו דרפנב , השענ םרט רבדה ךא . וז תרוקיב יפל , הרואיתב הבושח תרתונ הירואתה
לודגב םישנא ןיב םילדבה לש םידמימ , לאודבדניאה תוגהנתה תא ריבסהל ידכ שמשל הלוכי אל ךא .

תוחתפתהו הלידג
תורגבה ךרואל ליג ילדבה – תומר םאה 5 ךרואל תוביצי תולודגה ליגה םע תונתשמש וא תורגבה ? קדוב וניא רקחמה
תודליהמ הז הנבמ ידכל תוישיאה תוחתפתה תא . הראב םיינושאר םירקחמ " םינטק םייוניש לע םידיעמ ב , ילעב ךא
93
תובישח - תויטוריונב רתוי םיכומנ םינויצ םילבקמ רתוי םירגובמ םישנא , תוחיתפו תויטרברטסקא , םיהובג םינויצו
מו תודמחנב רתוי תוינופצ , ה תונשב םיריעצ םירגובמו םירגבתמ תמועל - 20 םהייחל . םיאצממ לע םילבקתמ הלא
תעדה : םילבוקמ תויהלמ םידרטומ רתויו תודרח רתוימ םילבוס רעונ ינב ( N הובג רתוי ) , רתויב קלח םילטונ םה
םליג ינב םע תויתרבח תויוליעפ ( E הובג רתוי ) תושדח תויווחו תויוסנתהל םיחותפ רתויו ( O הובג רתוי .) ףסונב , םה
ללכב הרבחהו םייפיצפס םישנא יפלכ םיינעבותו םייתרוקיב רתוי ( A ךומנ רתוי ) הממ םייארחאו םיינופצמ תוחפ םהו
םהמ םיפצמ םירחאש ( C ךומנ רתוי .) A ו - C םיריעצ תוניירבע לע םיאצממל םג םימאות רתוי םיכומנ , ןפואב תדרויש
תורגבתהה ליג ירחא רכינ . ממ ה תונשב םילודגה תשמחב םייונש יבגל םיאצ 20 , םינשמ הפוצמל םאתהב יכ םיארמ
תורוהו הריירק תליחת לש , ןוחטב רתוי םילגמ םישנא , היצזילאיצוסו ישגר ןוזיא .
םימומע םה הלא םיאצממ , ליג לש אלו םיירוטסיה םייוניש לש האצות םהש תויהל לוכי ןכש , ( אמגודל , לש רודה
ונימיב םיטנדוטסה ונלש םירוהה רודב םיטנדוטסהמ ינופצמ רתוי היהי .) הז ישוק לע תונעל ידכ Costa & McCrae
ליגה םע ןלוכב הלוע תוינופצמה יכ אצמנ ןכאו תויוברת לש בחר ןווגמב תונוש ליג תוצובק ורקח םהיתימעו . אצממ
ליג ירחא םג יכ היה רקחמ ותואמ ףסונ 30 יוניש תומגמ ןנשי , תיא בצקב יכ םא רתוי י . יכ הנעטה תא קזיח הז אצממ
עובק הלישב ךילהת תורבועו תודלומ ןה תויסיסבה תונוכתה , םינוש םייח יעוריאמ עפשומ אלש ( ויה הרבח לכב ןכש
םייתרבח םיאנת , םייתוברת , םינוש םייטילופו םיילכלכ .)
תאז םע , רקחמב ( בק קדבש ' תויטנדוטס , ה תונשמ - 60 ךרואל 40 הנש ) םע יכ הארמ תויצ לש םידדמב היילע שי ליגה
תומרונל ( norm-orientation ) , תוינופצמו תודמחנ םירוטקפל םירושקש . תיתרבח תוינויחב הדירי הנשי , ( רושקה דדמ
תויטרברטסקאל .) יתרבח םרוגל רושק היה םישנה לש ןתוישיאב יונישש הדבועה אוה ןיינעמ אצממ - יתוברת : תעונת
השיאה רורחש . וז העונתש םישנ ליגב הילעה םע וארה ןהל הבושח התייה , תימצעה הלבקב הילע , תויטננימודב
היתפמאבו . תיתרבח הביבס םע היצקארטניאב ליגה םע תחתפתמ תוישא יכ הארמש תונוכתה אשונב רקחמ שיש ךכ .
תורגבב תונוכתב םייוניש לע רחא רקחמ , ינולאש ידי לע ךרענ 5 ב םילדבה וב ואצמנו טנרטניאב םילודגה םידמימה יגורד
םינוש םיאליגב . בלשב תונוכתב םייוניש ןיבל תמדקומ תורגבב הנגה ינונגנמ ןיב המאתה שי יכ וארה ףסונ רקחמב
רתוי רחואמ . ןכ םא , ןמז ךרואל תיסחי תוביצי םנמא תונוכתה , יתועמשמ ןפואב תונתשמ ןכ ןה םלוא .
תורגבתהה ליגמו תודליהמ םיינושאר םיאצממ - ירקחממ םיאצממ לעו םימדקומ גזמ ינייפאמ לע וכרענש ךרוא 5
תורגבב םילודגה , טנמרפמטב םימיוסמ םידמימ יכ םיעיצמ ( תויתרבח ומכ , תוישגרו תונתלעפ ) , םידמימל םיחתפתמ
תונוכתב ( תויטוריונו תונצחומ ומכ ) , הלא תויטנ ןיב םירשקמה םיכילהתה קיפסמ ורקחנ אל ןיידע ךא . אצמנ , םושמ יכ
דליה תוישיאש רגובמה לש וזמ תשבוגמ תוחפ , תוהזל ןתינ 7 תודליב םירוטקפ : קלחתמ תויטרברטסקאה רוטקפ
תויתורבחל ( sociability ) תוליעפ תמרלו ( activity ) – םידרפנ םינייפאמ ינש םה וללהש הדבועה םע יבקעש המ
םידלומ גזמ ינייפאמ םה לודגה םקלחבו דואמ ריעצ ליגב םיעיפומה . תויטוריונה רוטקפ תונדחפל קלחתמ ( fearfulness )
תונבצעלו / תונזגר ( irritability .) רתוי םיבחר םירוטקפל םידכלתמ הלא םידמימ תורגבתהה ליגב , תוישיאהמ קלחכ
תשבוגמה , תורגבב התוא םיריכמש יפכ . תוחתפתהה יבלשב תונתשהל לוכי תוישיאה יוטיבש ןאכמ , םימרוגהו
םירוענה ליגב םידחאתמ םילצופמה , דע םיעיפומ תורגבבש 5 םילודגה .
תוישיאב יונישו תוביצי - םייחה ךרואל תויסיסבה ויתויטנל סחיב םדאה לש תוביציה תלאשל תונוש תובושת תומייק .
םייחה ךרואל תונוכתב תויבקע שיש תורמל יכ םירמוא םירחאו תיגולויב הבורב תעבקנ תוחתפתההש םינעוטה שי , ןיא
םייוניש םישחרתמ אלש רמוא הז . ביצי רתונש תונוכת הנבמ שיש תורמל יכ איה תפסונ העד , םייוניש םישחרתמ
תונוכתה תומרב . םויה דע ופסאנש םינותנה , תונורקע המכ םיעיצמ :
1 ) תוכורא תופוקתל רשאמ רצק ןמז ךרואל הביצי רתוי תוישיאה .
2 ) תודליב רשאמ תורגבב הביצי רתוי תוישיאה .
3 ) יללכ תוביציל תויארה תורמל תונוכתב ת , תוחתפתהה ךרואל וז תוביציב םיישיא םילדבה םנשי .
4 ) תונוכתב תיללכ תוביציל תויארה תורמל , םיונישה לע הביבסה העיפשמ המכ דע רורב אל ןיידע .
94

לדומה ימושי
ה ןולאש ןכו םילודגה תשמח יבגל תוישיאה םוחתב םייקה סוזנצנוקה NEO-PI-R , סיסב לע םיבר םירקחמ רשפאמ
םתוא םושיי תוקינכטו תונויער . םירקחמב הלא םימושיי טרפנ :
עוצקמ תריחב ( vocational interests) םוחתל הרושק תוישיא יכ םינעוט הריירקה םוחתב םיניינעתמה םיגולוכיספ
וב םתחלצה תדימ לע ןכו םירחוב םישנאש יעוצקמה ( . וחילצי םגו םייתרבח תועוצקמ ורחבי םינצחומ םישנא אמגודל
םהב רתוי , םימנפומ תמועל .) לדומש תורמל 5 וז הרטמל ישומיש דואמ תולודגה , םינייפאמ םנשי יכ םיריהזמש שי
הלאכ םייובינל םייתועמשמ רשאו לדומב םילולכ אלש םיפסונ . לש יובינה תואצות םא רורב אל 5 תוקזח ןה תולודגה
ע קיפסמ תוביציו " םיקיסעמל תוישומיש ויהיש מ . ויב יתייעבה אצממה הנוכת התוא לש תונוש תודידמש אוה רת
הדובע םוקמ לש רשקהב , תוסנכתמ ןניא / וז תא וז תומאות . ךכ , םינוש םיסופיט רחבי יתקוסעת גולוכיספש ירשפאש
םינוש הדידמ ילכב שמתשי םא עוצקמ ותואל .
םימי תוכיראו תואירב - םיבר םירקחמו םינש תואמ רבכ תמייק תואירבל הרושק תוישיאש הנומא הב םיכמות . רקחמ
תוינופצמה תובישח לע עיבצה ךרוא - Conscientiousness ; םידליכ םיינופצמ ויהש םיקדבנ , רתוי בר ןמז ויח . ידכ
תיתביבס העפשה לש תורשפאה תא ולספ םירקוחה תאז ריבסהל . תוומל רתוי ךומנ יוכיס ילעב ויה םיינופצמ םישנא
תותשל רתוי ךומנ יוכיס ילעב ףסונבו םילא תודבכב ןשעל וא . ףסונב , תויוגהנתה לע העיפשה םג תוינופצמהש ריבס
טרופס ומכ תואירבל תורושקה , המודכו אפור לצא בקעמ . רתוי האירבכ םתביבס תריציב םיפתוש םישנאש םיגדמ הז
רתוי םילק םה םיינופצמ תוחפ םייחש הארנש תורמל יכ ןכו תוחפ וא , רתוי םדקומ םירמגנ הארנכ םה .
וכיספ תינילק היגול : לופיטו הזונגאיד - תואסרגל בשחהל תולוכי תוילמרונבא תויוגהנתהש םינעוטה םירקוח שי
תוילמרונ תונוכת לש תומזגומ , הלש תווצקב קר הנוכת לש םורטקפס ותוא לע רמולכ . אמגודל , יטנא תוישיא לעב םדא
תילאיצוס , תוינופצמו תוחונ לש םיגורדב ינוציק ןפואב ךומנ היהי . לש םינויצ לש תוינבתש ךכ 5 םילודגה , תווהל תולוכי
ינילק ןוחבאל ילכ .
ב שומישב וניינעתהש ויה 5 יגולוכיספה לופיטה ןונכתל לדומכ םילודגה , תוישיאה תנבהב עייסמ לדומהש ןוויכמ . םג שי
םינוש תוישיא ינבמלש הנעט , םינוש לופיט יגוס ומיאתי . טמ חיוורי תוחיתפב הובגש ימ אמגודל הריקחב קסועש לופי
הז דמימב ךומנש יממ רתוי היזטנפו , יתפורת לופיט רתוי ול םיאתיש .
ונטריפש םימוחתב םימושיי תויהל םילוכי לדומלש תורמל , וב בחרנה שומישב רהזהל שי . תישאר , םירקחמה בור
םימיאתמש תוישיאה יגוס ןווגמ ןיב ןיחבהל עייסל לוכי לדומה םא רורב אל ןיידעו םישדח עוצקמ לכל , רידגהל
תונוכת יחנומב תויגולותפוכיספ , םייתביס םיחנומב תוערפהה תא ריבסהלו . ףסונב , תילופיט השיג ףא עיצמ אל לדומה
תועובק ןה תונוכתהש הנעטה תמייק ףאו , תונתשהל םילוכי םישנא דציכ רורב אלש ךכ .

ג לש הרקמה ' םי ( תוא יתמכיס זא בושח יל הארנ אלש קרפב קלח הרצקב דאמ ו , לע בכעתהל תוחפש המכ יתיסינ
ג לש םירואית ' תונותחת תורוש איצוהל רתויש המכו םי , לדומה לע ונרביד רבכש המ לש המגדה וז לודגב .)
The 16 Personality Favor (P.F) Questionaire: Trait, Factor Analytic Theory
( לש תופדעה ןולאש 16 תויוישיא – לע תונוכת תיירואת םימרוג חותינ יפ )
ג לש תוישיא רואית םיטרפמ ' לטאק לש ןולאשה תואצות לע ךמתסהב גולוכיספ בתכש םי . סיסב לע ותוא םיראתמ 16
םידמימה , ל םיכפוה םימרוג חותינבש 4 םיירקיע . רואיתל קיפסמ אוה םידמימ לש הזכ רפסמ םא הלאשה תלאשנ
תוישיאה ? לאקס לש זכרמב ןויצ םא איה תפסונ הלאש תמיוסמ ה ( ויטרבורטסקא ןיב אמגודל ת תויטרבורטניאל ) , רמוא
ג תנבהל הבושח אל הנוכתהש ' תינוציק הניאש טושפ וא םי ? תובושח ןה הז םוחתבש תונוכת םגש ןכתייש תורמל , בורל
תוינוציקה תונוכתל תונפל םיטונ תוישיא םיראתמשכ .
95
הרקמה חותינמ הלועש תפסונ הדוקנ , ירואת אוה ןולאשהש איה ימניד וא ינשרפ אל ךא . םינויצ תינבת וז לבקתמש המ
םלש םדא אלו - ג אמגודל ' דרחו לכסותמכ ראותמ םי , המלו הממ רורב אל ךא . תובישחה תא ההזמ לטאק לש הירואתה
םדאה דוקפתב טקילפנוקבש , הז טקילפנוק והמ תוריבסמ אל תולאשה תואצות ךא . ג םא םג ' םיחנומב ךרעומ היה םי
ב םינויצ לש םילודגה תשמח , ינשל דחא ןויצ לש רשקה יבגל עדימ טעמו םינויצ לש ףסוא םילבקמ ונייה ןיידע .
םימרוגה תשמח לדומ - ב השיאה ידי לע גורדו ימצע גוריד PI - NEO - גמ ושקיב ' הז ןולאשב ותוא גרדל ותשאמו םי ,
םינוש םיגרדמ ןיב הובג םאתמ וב תויהל רומאש . םהיניב התיה םידמימ השולשב תטלחומ המכסה , שרפה היה דחאב
רכינ שרפה היה תויטיוריונבו ןטק ( ךומנכ ותוא הגרד איהו דאמ הובגכ ומצע תא גרד אוה .) ג ' דרח םדא ומצעב האר םי
תונגאדל דעומו , תוגאד לוטנו עוגר םדא וב התאר ותשאש דועב . םהיניב המכסהה תמר לע לכתסנ ךיא ? דחא דצמ
רו המכסה התיה םימוחת העבראב הכמסה יא דחאב ק , ןתינ אלש תיטמרד הכ התיה רתונה דמימב המכסהה יא ךא
הנממ םלעתהל . ג לש ותשאש ןכתיי ' תקיודמ רתוי ךא ןכתייו תיבויח רתוי ךרדב ותוא האור םי , גש םג ןכתי ' ריתסמ םי
ותשאמ הלא תושגר . םה םאו םהלש םיאושינה לע םיעיפשמ הלא גוריד ילדבה ךיא ונל עודי אלש ןבומכ םיגציימ
םיישק .

הכרעה : תקולחמה - היצאוטיס לומ םדא
םינשה ךרואל הירואתה לע תרוקיב , תיתרבחה תוגהנתהה תויבקעל הב שיש רתיה תכרעהב הדקמתה . ירקיעה רקבמה -
Walter Mischel םוחתב םיבר םירקחמ לע רבעש , תונוש תויצאוטיס ןיב תיבקע הניא תישונאה תוגהנתהה יכ קיסה .
ותעדל , יא שנועלו לומגל םאתהב תוגהנתהה תא םיאתהלו תויצאוטיס ןיב ןיחבהל תישונא תלוכי תפקשמ וז תויבקע
תונושה תוביסנב םינושה . תישונאה תוגהנתהל םיבוט רתוי םיאבנמ םה םייבצמ םימרוגש ונעט םירחא םירקוח . יהוז
םדא יבגל תקולחמה - בצמ , person situation controversy .
יב ןיחבהל שי תויבקע לש םידמימ ינש ן : םיבצמל רבעמ תוביציו ןמזל רבעמ תוביצי . ןמזל רבעמ תוביצי - םישנא םאה
ןמז ךרואל הנוכת לש גורידב םוקמ ותואב וראשי ? םיבצמל רבעמ - הנוכתה גורידב םוקמ ותואב וראשי םישנא םאה
םינוש םיבצמב ? םיגוסה ינש יבגל ןכש ונעטי תונוכתה תשיגב םיכמותהש ןבומכ .
ןמזל רבעמ תוביצי - בק ןיב דבלב םיטעמ םילדבה שי יכ אצמנ ' תונוש ליג ( ינב ברקב םימוד םינייפאמ םימייק רמולכ 30
ינבו 50 ) , ןמז ךרואל םיביצי םישנא ןיב םילדבה יכו . םירחא לש חווידמ םגו ישיא חווידמ םג םילוע הלא םיאצממ
( םישנו םילעב .) ףסונב , קה תויוגהנתהב תוביצי הנשי יפיצפס ןפואב תונוכתל תורוש . לשמל , ןתינ תוינופצמ םיקדוב םא
םירדוסמ רועיש ימוכיס םושרלו ןמזב התיכל עיגהל ומכ תויוגהנתה יכ תוארל , ןמז ךרואל תוביצי ןה . תוביציל רבסהה
יגולויב סיסב ןהל שיש הדבועב ץוענ תויהל לוכי תונוכתב וזה ( םיעובק םה םיגולויב םימרוג ןכש ) , שי ךא רבסה םג ונ
יתביבס - יתוחתפתה : םהיתונוכתל םיאתתש ךכ םתביבס תא םיבצעמו םירחוב םישנא , ןפואב םהילא הביגמ הביבסהו
הלא תונוכת רמשמש .
םיבצמל רבעמ תוביצי - סמ לוקשל שיו רתוי בכרומ הז אשונ ' תויגולודותמ תויעב :
1 . םינוש םיבצמב הנוכת לש תויבקע רידגהל השק , תא םישרוד אלש תונוכת ןתוא , ( יתד סקט לומ לגרודכ קחשמ ) , ןכש
םינוש םיבצמב הרוצ התואב קוידב גהנתי םדאש ריבס אל . ןהב תויצאוטיס ןיב תויבקע תמייק םאה ךירעהל שיש ךכ
תונוש תורוצב הנוכת התוא תאטבתמ .
2 . תדדוב תוגהנתה לש הדידמ יכ םייפיצפס םיבצמב תויפיצפס תויוגהנתהב תויבקע דודמל השק הדידמ תועטב הכורכ
תיתועמשמ ( ליכמה ןחבמש הביס התואמ 5 הדידמ תועט רתוי ללוכו םייארקא םימרוגמ רתוי עפשומ רתוי תולאש
ללוכה ןחבממ 50 תולאש - טירפ לכל לקשמ רתוי רצקה ןחבמבש םושמ .) תובר תויוגהנתהב שמתשהל אוה ךכל ןורתפה
םינוש םידדממ תורבטצמ תודידמ לש עצוממ ךורעלו .
96
לש רקחמ Michel & Peake ןובשחב תאז לכ חקלש , גלוקב םידומיל לש רשקהב תוינופצמ קדב ' . היעבהמ ענמהל ידכ
הנוכתל תורשוקמ תויוגהנתה הזיא עובקלבש , תוינופצמ םיאטבמש תויוגהנתהה המ םיטנדוטסה תא םירקוחה ולאש
גלוקב ' . הדידמ תויועט לש היעבה תא רותפל ידכ , הב םירקוחה ושמתשה דחא דדמל ןתוא ורביחו תונוש תויוגהנת .
ההובג איה ןמז ךרואל תויבקעה יכ אצמנ ( ופוסב םג ךכ ושע רטסמיסה תליחתב תורורב תורעה ובתכש םיטנדוטס ) , ךא
תיסחי הכומנ םיבצמל רבעמ תויבקעה ( ןגלובמ רדחב רוגי ןיידע הלאכ תורעה בתכש טנדוטסש ןכתי .) רבעמ תויבקע
מתמ םא הלוע םיבצמל תת לע םידק - תועדומ תויוגהנתה לש הצובק , התיכל תורושקה תויוגהנתה לשמל . הס " כ
תונוכת תא םאות אלש ןפואב גהנתהל םילוכיו םיבצמל םאתהב םתוגהנתה תא םינשמ םישנא יכ וקיסה םירקוחה
םהלש תובחרה תוישיאה . םירחא םירקחמ םימאות הלא םיאצממ .
ןובשחב תחקל שיש םיאשונ דוע םנשי : 1 . חטשה ינפ לע תונוש תואריהל תולוכיש תויוגהנתה , תא אטבל השעמל תויושע
הנוכת התוא . 2 . יוסינמ רשאמ הדשב תויפצתמ וא ימצע חווידמ םיעיגמ םינותנה םא רתוי הלודג תויבקע שי יכ הארנ
הדבעמב . דבה תעפוהל תורשפאה תא ןכלו תויוגהנתהה ןווגמ תא ליבגהל לולע יתוכאלמה בצמה יכ תאז םישנא ןיב םיל .
ףסונב , האצותו הביס יסחי אוצמל לכויש ידכ תויוגהנתה לש לבגומ חווט שפחמ ןייסנה . ןכ ומכ , הניא וז היצאוטיס
שפחל םיקדבנל תרשפאמ , בצמה תא בצעלו רוחבל – יתימאה םלועב םישנא לש תיבקע תוגהנתהל תוביסה תחא תאזש .
הנקסמ - םדאה תייגוסב הבושתה - יולת היצאוטיס םירחובש הביטקפסרפב ה . רבעמ תונוכתב תויבקע תמייקש הארנ
םיבצמל , םימוד םיבצמ ןיב קר איה ךא . תויצאוטיס לש לבגומ רפסמב ונתיא םיאצמנ ונתוא םיבבוסה בורש ןוויכמ , םה
וזה תויבקעה תא רתי תכרעה םיכירעמ . םינועיט ינש לולכת תרחא הביטקפסרפ - דחאה - ומיכסי םיגולוכיספה לכ
קעש תובחר תונוכתל תרשוקמה םיבצמל רבעמ תויב ( לש ומכ 5 םילודגה ) , הלודג הניא . רמולכ , תונוכתה תעידי םא
תויוגהנתההמ קלח קר אבנל ונל תרשפאמ , אבנל תנמ לע וז הירואתב שמתשהל ונל המל ? םישנאש אוה ינשה ןועיטה
םהיתורטמ תא גישהל תנמ לע יעבט ןפואב תויתוגהנתה תויגטרטסא םינשמ . שי תוישיאה רקחב יכ םינעוט םה ןכל
תוגהנתהב ולא םייוניש ריבסהל תוסנל - תוגהנתהב תויבקע קר שפחל אל רמולכ ( תונוכת ) , לש תויגטרטסא םג אלא
תוגהנתה יוניש .
תונוכתב קר אלו תוישיאה רבסהל םירחא םינבמב ךרוצ שיש הארנ , דצל הלא םייוניש ריבסהל היהי ןתינש ךכ
תויבקעה . רמולכ , ביגמ םדאה הב תיתטישה ךרדה תא ןוחבל אלא היצאוטיס לומ םדאכ תאז תוארל ךירצ אל
תונוש תויצאוטיסל - םיאבה םיקרפב דמלנש תוירואת תושעל תוסנמ הז תא .תונוכתה תשיג תכרעה :
תונוכת תוירואת ןיב םילדבה םנשיש תורמל , יילאודבדניא םילדבה שיגדהל שיש ךכ לע המכסה שי תוגהנתה תויטנב ם .
ה תונשב 70 הו 80 , תיביטינגוקה הכפהמהו היצאוטיסה לש החוכ יבגל תרוקיבה תחת ורבקנ טעמכ תוירואתה , םויכ ךא
החירפב בוש ןה . ךדיאמ , תוישיאה תא תוביכרמה ןיינבה ינבא ואצמנש רמול ןתינ אל - קזוחה תודוקנ תא ךירעהל הסננ
תונוכתה תייגולוכיספ לש השלוחהו .
תונקיידב םיבצמל רבעמ תויבקע : תונקיידב םיבצמ ןיב תויבקע שי םאה תעדל וצר . םידלי ברקב , אל
היבל םירוחיאב טעמכ תויבקע ואצמ " ול הצוחמש תויוליעפלו ס . רוטקפב ימצע חוויד םאה קדבש רקחמב
תונקיידב םיישיאניב םילדבה אבנל רוזעל לוכי תוינופצמה , ש םיטנדוטס יכ אצמנ ועיגה תוינופצמב םיהובג
דימת 5 תוינופצמב םיכומנש םיטנדוטסמ רתוי םדקומ תוקד , םינוש םיבצמ ינשב : החונ העשב השיגפ
החונ אל העשבו . ןכו תויצאוטיס ןיב תונקיידב תויבקע וארה םיטנדוטסהש ךכ , האבינ תוינופצמה
תונקייד . הדובע םוקמ לש רשקהב דחוימב בושח רבדה , נטק םירוחיא ובש הדובע לש דספהל םירבטצמ םי
בר ןמזו . םייושעש םהיניב תוגהנתה ילדבה םיזוח םישנא לש םיימצע םיחוויד דציכ םיגדמ הז רקחמ
םייתועמשמ תויהל .
97
תושיגה לש קזוח תודוקנ שולש :
1 ) םיליעפ רקחמ יצמאמ - תירקחמ םיליעפ דאמ תונוכת לש םיגולוכיספ , קרפב ונטרפש םימוחתה לכב .
2 ) תוניינעמ תורעשה - גודל ' ןכו תיסיסבה תילקיסקלה הרעשהה , תישיאה הביבסהש הרעשהה ( תיתחפשמה אל רמולכ
דרפנב הילא ףשחנ החפשמב רבח לכש וז אלא ) , לע העיפשמ תוישיאה תוחתפתה .
3 ) היגולויבל םיילאיצנטופ םירשק - םירבדמש תונוכת ירקחמ דוחייבו תוישיא ירקחמ תוחנהל לוכי היגולויבה םוחת
יגולויב סיסב ןהל שפחל ןתינש לכ םינבמ לע .
תושיגה לש תולבגמ שולש :
1 ) הטישב תויעב : םימרוג חותינ - תונוכתה תיירואתב תיזכרמ וז הטיש , וקיב הילע שי ךא דאמ הטיש וזש תנעוטש תר
יטסינויצקודרו תינטשפ ת םישנא לש תונוכתל עגונב . םימרוגה רפסמ יבגל םירקוח ןיב המכסה יא הנשי ןכא
ילוא תומוד תואצותל םיעיגמ םירקחמהו םימייקה , תוהז אל ךא , תקיודמ הניא איהש הארנכש ךכ . תמייק ףסונב
ונקסע הב הדוקנה , ואב אוצמל ןתינש םימרוגה היפל םדא לכ לצא םימרוגל תיליבקמ אל היסולכ - הלבגמ יהוז
תיתועמשמ . ףוסבלו , םילוכי םג הלא םימרוג ראתל תוישיאה תא , אל ךא ריבסהל התוא , םידמועש םינונגנמה תא וא
תונוכת ירוחאמ ( . תונוכת ריבסהל ידכ , םישנא ןיב םילדבהל תומרותש תויגולויב תוכרעמ רוקחל ילוא לכונ – ךכ לע
אבה קרפב .)
2 ) תונוכתה גשומ םע תויעב - הנוכת גשומב ללכנ המ , תקולחמב יונש ןיידע . תיפצנ תוגהנתה לולכל הלוכי הנוכת ,
הב תופצל ןתינ אלש תוגהנתה , תושגר , תושיגו םיעינמ . עינמל הנוכת ןיב הנחבה הנשי םא תעדל דחוימב בושח
( ל רשקהב Murray קרפמ 4 .) ףסונב , יחווידב שומישב קפס םיליטמה שי םיימצע ם .
3 ) חנזומ וא ץוחב ראשנ המ ? - תוישיאל לדומ קפסל ידכ הקיפסמ הניא תונוכתה תשיגש ומיכסי םישנאה בור . ףסונב ,
תונוכת לש רורב אל ףסואכ םדאה תא גיצמו תוישיאב תונוכתה הנבמ ןוגרא לע רבדמ אל לדומה , ימ שיש ךכ
לדומ תא םירידגמש 5 םדאה לש טושפו ריהמ רואיתכ םילודגה . ל ףוסב , קנזייא תא איצוהל , אל תוירואתה
תוישיאב יונישל טעמכ תוסחייתמ . תוביצי לע שגד םא םג , היצנגילטניא ומכ עובק םרוג תוישיאב םיאור םיטעמ .קרפ 9 - תוישיאה לש יגולויבה סיסבה ( מע ' 342 - 294 )

קרפה תרטמ :
םיישיא יב םילדבה םימייק םצעב המל ? תושכרנ תויוגהנתה ולא םאה , םידלומ םיכילהת וא ? םיכילהת שי םאה
תוישיאבו טנמרפמטב םיישיאניבה םילדבהה תא םיעבוקש םייגולויב ? ןכ םא , ולא םיכילהת םהמ ?
ב רבכ 1880 , לש הנחבהה תובקעב Galton השרות ןיב ( nurture ) הביבסל ( nature ) , םהניב םילדבהב דקמתהל ולחה .
Dimasio ( 1994 ) , ולויב ןיב רשקל סחייתה תוישיאו היג , הרקמ לש הרידאה תירקחמה המורתה תא שיגדהו " סאיניפ
גייג ' ." ולש רופיסה המ רכוז אל והשימו הדימב .. תבכר תליסמ לעופ היה סאיניפ , הדובע תנואתב עצפנש - תא חליפ לזרב טומ
ושאר , גרהנ אל אוה אלפה הברמלו . תכלל חילצה אוה הנואתה רחאל דימ , רשקתלו רבדל .
גש תרמל דורשל חילצה ופו , גייג לש ילטנורפה סקטרוקהמ דבכנ קלח הסרה לזרבה טומ לש ותרידח ' . התנתשה ותוישיא
יוהיז אלל : יניצר םדאמ , יארחאו יטגרנא , גייג ךפה ' תובשחתה רסחל , תוכלשהה תא תוארל תוכי רסחו תוירחא רסח
וישעמ לש .

טנמרפמט : יסחי body - mind ( הירוטסהה ךרואל הריקס )

תב ואר הליח טנמרפמטב יונישל ןתינ וניאש דלומ יתוישיא טקפסא . חור בצמב םיישיא ןיב םילדבהל סחייתמ חנומה ,
תישגרה תויתבוגתה תוכיאב וא תונתלעפה תמרב . םייחה ךרואל םיביצי םיראשנו םדקומ םיעיפומ ולא םילדבה .
הרבחה תועפהל סחייתהל םג ולחה םירחואמ םירקחמב .

טו יגולויזיפ הנבמ טנמרפמ : תומדקומ תופקשה
םיליעי שממ אלו םיקיתע םירקוח אלמ לש טוריפ ליכמ הזה קלחה , הרתי תוקמעתה םישרוד אל יתעדלו ..
98
# הקיתעה ןווי תפוקתב רבכ סטרקופיה יגולויב סיסב םייק תויגולוכיספ תונוכתלש ןעט . םילזונה ןוזיאב ינושש ןעט אוה
םיישיאניב םידבהל סיסבה אוה ףוגב ( 4 יגוס םילזונ לש ם : םד , הרוחש הרמ , החילו הבוהצ הרמ .)
# ה האמב 19 טנק ןייפיא 4 םד גוסב םילדבה סיסב לע טנמרפמט לש םיגוס ( . ע וחדנ םהיתועדש ךרוצ ןיא " ירקוח לכ י
םיינרדומה היגולוכיספה )
# הפוקתה התואב Gall היגולונורפה חנומ תא איצמה - וזיא לכש החה ךותמ םירוזיאל חמה לש הקולח גצציימ ר
יפיצפס יתוגהנתה וא ישגר דוקפיתל יארחאו . Gall םיבר םישנא לש תלוגלוגה תרוצ לע תובר תויפצת ךרע , השעו
תלוגלגה הנבמ ןיב היצקרטניא ( תוטילבו םיעקש ) תומייק תונוכתו / םישנא לצא תומייק אל . אוה ףסאש עדימה ךמס לע
רצי " הפמ " חומב תויתוגהנתהו תוישגר תונוכת לש . ל ה האמב היגולונרפה לש תוירלופופה תרמ 19 , ןעטנו הרתסנ וז השיג
עצוהש הממ רתוי בכרומ וה חמה הנבמש .
# ןיווראד עבו םדא ינב לצא םימייוסמ תושגר תעבהב בר ןוימיד אצמ " ח . יטנגה רקחמל סיסב וויה וירקחמ .
# ןילפרק ( הירטאיכיספה דסיימ ) ות ןה יכ ונימאהש תוישיא תוערפה גווסל הסינ תויתשר .
# ה האמה תליחתב 20 ' Kretschmer תוישאל ינפוג הנבמ רשקל הסינ . ל ינפוגה הנבמה תא גוויס אוה 3 םירשוקמה םיגוס
תוערפה יגוסל : pyknic – ןמנמש , לוגע הנבמ - היסרפיד הינאמל רשוקמ .
athletic - ירירש , קזח הנבמ
asthenic - שלח , ריבש , יכרוא הנבמ - הינרפוזיכסל רשוקמ .
םנמא דואמ הייוקל התייה ולש היגולודותמה , םירחואמ םירקחמל סיסב התוויה ולש הירואיתה .
# םג והומכ ןודלש ןכ םג גוויסו טנמרפמטל רושק יזיפ הנבמש עיצה 3 יגולויזיפ הנבמ יגוס ( םהל ארק אוהש ךיאל טרפש
לדבה פוש האור אל ינא :) יפרומורדנא - לוגעו ךר , יפרומוזמ - קצומו ירירש , וטקא יפרומ - ךורא , קדו ירירבש .
ישפנל יזיפה ןיב רשק לע תוארהל חילצה אל אוה םגש עיתפמהמכ .
# בולבפ – םלוכ ןיבמ ליעי והשכיא היהש דיחיה .. תיגולורויונה תכרעמה ךיא ןחב אוה " תבצועמ " ע " ןויסינ י . חתיפ אוה
תיגולורויונה תכרעמה לש הקזוח יבגל הירואית , ה םילדבהל תיארחאש וז איהו םיישיאניב ( הפצה םע דדומתמ התא ךיא
ץחל יבצמ ןא םייוריג לש ).טנמרפמטו יגולויזיפ הנבמ : ךרוא ירקחמ (New York Long Study) NYLS
טנמרפמט לש הרדגהב ירקיע דואמ טרפמ ומלעתה םימדוקה םירקחמה " : םדקומ בלשב עיפומ ." םתואמ דחא ףא
וטועפו םידלו רקח אל םדוק ורכזוהש םירקוחה ת , ביצי טנמרפמטה ןכא םאה ונחביש ךרוא ירקחמ ושע אלש חטבו חטב
םייחה ךוראל . ךרוא ירקחמ ועציבש םינושארה ( NYLS ) ויה Chess & Thomas , כ וויל םה 100 ליגל דע תוטועפ
םהלש תורגבתהה . חורה בצמ יבגל םירוהה יחווידב ודקמתה הליחת , תונתלעפה תמר , םדלי לש תויבקעהו בשקה תמר ,
דליה לש טנמרפמטה גוס תעיבק ךרוצל . םיאצממה ךמס לע , השולש ורדגוה טנמרפמט יגוס :
easy baby – תושדח תויצאוטיסל רהמ םילגתסמ , םיננינעתמו םיקחשמ .
difficult baby - םילגתסמ יתלבו םיילילש .
slow to warm up – הכומנ תויתבוגת ילעב - תינוניב , םילגתסמש דע ןמז חקול .
ש ואצמ םה " םישקה תוקוניתה " םתורגבתהב םג םייתולגתסה םיישק ילעב םניה . ןכ ומכ , חנומה תא ורידגה םה
" המאתה ביט ( " goodness of fit ) הביבסל דליה לש טנמרפמטה ןיב המאתה ביט לע רבדמש ( ןונגס ןיב הבוט המאתה
דליה לש טנמרפמטלו ויכרצל הרוהה לש לופיטה , יה לש רתוי הבוט תולגתסהל איבת דל .)
הז רקחמ תובקעב , Buss& Plomin ונייפיא 4 טנמרפמט לש םידמיימ :
1 . תוישגר ( emotionality ) - תיללכ הקוצמ תמר , םילכסתמ םיבצמב תולקב םיררועמ .
2 . תונתלעפ ( activity ) - בצק / העונת ץרמ , תדמתמ הלועפב , תוינבצע ףוג תועונת .
3 . תויתורבח ( sociability ) - םירחאל תויתבוגת , דואמ םינשייב דגנמ וא תולקב םירבחתמ .
4 . תויביסלופמיא ( impulsivity ) - תוגהנתהב טולשלו ןרמתל תלוכיה , םיביסלופמיא , תולקב םיממעתשמ .
( םירקחמב תוכתוח תוחכוהול ואצמנ אל יכ ףוסב לספנ הז דמיימ .)

טנמרפמטו יגולויזיפ הנבמ : לש רקחמה Kagan – םיבכועמ אלו םיבכועמ םידלי
( nhibited& uninhibited children i )
םינבומ ינשב וימדוק לכמ הנוש הז רקחמ :
םייגולויזיפ פידדמו תוגהנתה לש הרישיו תיביטקייבוא הדידמב ךרוצ שיש הנבהה אוה ןושארה .
ילאירוגטקו ךשמתמ דמיימכ טנמרפמטל תוסחייתה אוה ינשה ןבומה ( םייניע עבצ ומכ תוביצי .)
ןגק , לע הייפצ תובקעב ותדבעמב םידלי , טנמרפמטב םייתוגהנתה םיליפורפ ינש הליג , םתוא רידגה אוה
כ םיבכועמ inhibited - קוחירב רז םדאל םיביגמ , ץחלו תוענמיה . תושדח תויצאוטיסב עגריהל רתוי בר ןמז םהל חקול ,
ןפוד יאתוי תויבופו םידחפ ילעבו .
םיבכועמ אלו uninhibited - יסה ןתואמ םינהנ םהש הארנ רתוי הרוצב םיגהנתמ ץםהמ םיצחלנ םיבכועמהש תויצאוט
תינטנופס , הברה םיכייחמו םיקחוצ .
םלוצמ דועיתב שמתשה ןגק ( ואידיו תוטלק ) ינב םידלי לש 4 םישדוח , לומ תושדח תויצאוטיסל םהיתובוגת תא קדבו
תורכומ ( הרז השיא לש הלוק לומ םמיא לש הלוק .) כש אצמ אוה 20% לעב םה תוקוניתהמ תויתבוגת י
99
תורכומ אל תויצאוטיסלההובג ( יכב , וכו תוללמוא םינפ תועבה ' .) כ 40% הכומנ תויתבוגת ילעב ( םיעוגר ) ו 40% םירתונה
ברועמ ןונגס ילעב םה . תורכומ אל תויצוטיסב םידליה םתוא תא בוש ןחב אוה , יאליגב םג 14 םישדוח , 21 ליגבו םישדוח
4.5 םינש .
תויפצתל ףסונבו , םג עציב תויגולויזיפ תודידמ ( םד ץחל , קפוד .)..
רתוי תדחופמ תוגהנתה ועיבה ההובג תויתבוגת ילעב םידליש וארה םיאצממה , ץאומ קפודו רתוי הובג םד ץחל , הבוגתכ
יאליגב םג תושדח תויצאוטיסל 14 ו 21 שדוח , ליגב םג ורמשנו 4.5 .
רמולכ , בכועמ סופד וחתיפ ההובג תויתבוגת ילעב תוקונית , תו בכועמ אל סופד וחתיפ הכומנ תויתבוגת ילעב תוקוני .
טנמרפמטה לש ותוביציל תעדה לע תלבקתמ החכוה הווהמ ורקחמ . תאז לכבו , טנמרפמטה לש ותוביצי ףא לע , בושח
יוניש לש תורשפאלו תויתביבסה תועפשהל בל םישל - םאה לש ידמ ןנוגמ אלו אירב לופיטלש תארל ןתינ , תלוכיה תא שי
" ךכרל " ט טמרפמ ( . ךפהלו , ידמ ןנוגמו ץיחלמ לופיט , םידליל ךופהל הכומנ תויתבוגת ילעב םידליל םורגל לולע
םיצוחל .)..

תבכועמ יתלבו תבכועמ תוגהנתה , תונוש תויגולורויונ תוכרעמ ןיב היצקרטניא תברעמ . ה איה הנושארה הלדגימא -
דחפל תובוגת לע רקיעב תיארחאש . ה אוה ינשה רוזיאה רפה קטרוק ילטנו - תוישגר תובוגת לש תוסיווה לע יארחאש
( הלדגימאה לש תוליעפה תרזעב םג ראשהןיב .) ירוזיא לש דוקפיתה
ולא חמ , תויתשרותב ןיטולחל יולת וניא ; יחומ דוקפית לע תועיפשמ תויתרבח תויוסנתה , תויתבוגתה לע םג וז ךרדבו
םידלי לש תישגרה .
לדגימאה לש הדיקפתל תוחכוה םג ואצמנ בכועמ טנמרפמט ילעב םידלי ברקב היתועפשהב ה / בכועמ אל ; שומיש תרזעב
ב fMRI רעונ ינב לש תובוגת וקדב ( םיבכועמ אלכ וא םיבכועמכ םייתנש ינב םתויהב דוע וגווסש ) םיפוצרפ לש תונומתל
םיישונא , אל םקלחו םירכומ םקלח . םירכומ אל םיפוצרפל רתוי וביגי םיבכועמהש ופיצ םה ( וקדב םיליעפ םירוזיא וליא
אל וא תורכומ תונומתב םיפוצ םישנאשכ .)

םוכיסל טנמרפמטה ומכ םייתוישיא םיטקפסאלו םייגולויב םיכילהת ןיב רשקל תוחכוה תומייקש הארנ . רוכזל בושח
תויתשרות לעב אוה טנמרפמטהש ףא לעש , הביבסב םג אלא השרותב יולת קר וניא אוה , רשפא טנמרפמטב יוניש ןכלו י !
קרפה תליחתב רמאנש המ םע רדתסת ןגק לש ותנעטש תנמ לע ( יונישל ןתינ וניאו דלומ טנמרפמטהש ) , רפסה רבחמ ןעוט
אוהש רמוא אל םייוסמ טנמרפמט םע דלונ םדאש הזש " עוקת " םייחה לכ ךרואל ותיא . ךפהל , לש תונוכתה תחא
חב םיישקו םייונישל לגתסהל ונל תרשפאמש תושימג אוה טנמרפמטה םיי . בלש לכב תונתשהלו לודגל לוכי דחא לכ
םייחב . תובשחמ לע םיעיפשמ םייגולויב םיכילהתש ןעטנש יפכו , תוגהנתהו תושוחת - תובשחמה םגש רוכזל בושח ,
םייגולויבה םיכילהתה לע תועיפשמ תוגהנתההו תושוחתה ( ץחל רתי תושגרתה , יתואירבה בצמה לע עיפשהל םילולע
ונלש .. גודל בל ףקתה ' ) .

תוישיאו תינויצולובאה הירואיתה : תינרדומה הזתניסה – קלח 1 :

תוישיאה חותינל םירבסה ינש :
1 . יסיסבה רבסהה / יתוהמ ultimate causes - ירוטסיה רבסה / תוישיאה דוקפיתל ינויצולובא ( תויביטפדא תונוכת
םיאבה תורודל תיטנג תורבעומ .)
2 . בורקה רבסהה proximate causes - יב רבסה תוישיאל יגולו , הווהב םישחרתמש םיכילהתב דקמתמה ( יטנג דוקפית
יחומ דוקפיתו .)
תינויצולובאה השיגה יפל , ינויצולובא רשקהב תועמשמ לבקמ ישונאה דוקפתה : תורבעומ תויביטפדא תוגהנתהו תונוכת
םיאבה תורודל . םיחתפתמ םייגולוכיספ םינונגנמ evolved psychological mechanisms : נמ םייגולוכיספ םינונג
ישונאה ןימה תוברתהו תודרשיהל םיינויח ויה יכ םימייק תישגרו היצביטומ ומכ םייסיסב .
4 קנ ' ישונאה חמהו היצולובא לש רשקהב :
1 . וחתפתהש חמב םיקלחה , ישונאה ןימה תוברתה ךרוצל תוינויח תויעב רותפל ודעונש ולא םה ( תוינויח תונוכת
רבעמב תויולת היצולובאב יטנגה .) בל םישל בושח , תינימ הייבר לש תולועפב קר אל ךרוצ שי תודרשיה ךרוצלש , םג אלא
םייזיפ םיקחרמ לש הטילקו תיבחרמ הנבהב ( תא דבאמ ץעה לעש ירפ ולש דיה ןיב קחרמה תא טולקל לוכי אלש םדא
ולש יתודרשיהה ןורתייה . תינימה תוגהנתהל טרפ תודרשיהו תוברתה ךרוצלש ךכ , הצוחנ תללוכה םיבצע תכרעמ םג
םישוחה ראשו םייניע ).
2 . ונתוגהנתה תא םינווכמש םיילטנמה םימזינכמ ונלצא םימייק ןומדקה םדאה תפוקתמ דוע ( םידייצכ םירבגה , םישנה
תוטקלמכ .) ונמצעל ונלגיסו ןכתייש איה הנווכה " תויגולוכיספ תונווכה " םיינרדומה םייחל תומאיתמ אל רבכש , ףאו
תוניטקמ תודרשיהה ייוכיס תא . גודל ,' ןוויכמ םיביטקרטאל ובשחנ םינמש םישנא רבעב
בוט יסנניפ בצמו תואירבל ןמיס היה ןמושש . יטנוולר אל רבכ הז םויה , ונלש תויניצולובאה תויגולוכיספה תונוכתה ךא
ןמוש ףדוע ךורצל ונל תומרוגש ולא ןה . הליעי הניאש קר אל תומזגומה ןמושה תכירצש ךכ , ה הלולעו תנכוסמ ףא אי
בל יפקתהל םורגל .
3 . םירשקהב םייגולוכיספ םימזינכמ םימייק / םייפיצפס תויצאוטיס . ל תיללכ תינויצולובא הנווכה ונל ןיא " דחפל " , אלא
היצלובאה ךרואל םדאל םויא הווהמש יפיצפס יוריגמ דחפל ונל םימרוגש םייפיצפס םינונגנמל תויביטקלס . ךכל המודב ,
היצלובאה הרבחב םייקתהלו ךישמהל ונל םירזועש םייפיצפס תושגר ונל הקפיס ( האנק תושגר ומכ .)
4 . חמה לש יללכה הנבמה ( architecture of mental system ) – קיפמכ חמה לע םילכתסמ םינויצולובא םיגולוכיספ
םיכילהת . הב םילקתנש היעב לכ , הל יפיצפס תודדומתה ןונגנמ הליעפמ . ארקנ הזה םזינכמה תובורק םיתיעל mental
“modules” .
111


תואמר יוהיזו יתרבח רחס . ( social exchange& the detection of cheating .)
תינויצולובאה תרקוחה Cosmides היצקלסב םיברועמ םייגולוכיספ םימזינכמ וליא הלאשב הדקמתה , תויעב וליאו
רותפל םידעוימ םימזינכמ םתוא . יאהמ קלח היצלובאה ךרואל רחס הללכ תישיאניבה היצקרטנ ( תידדה הפלחה )
םיליעומ םירבדב . אמגודל , ונכש ידלי לע רומשי םדא , תרחא םעפב ידלי לע רומשיו הרוצ התואב גהני הזש יאנתב .. וא
רבעה לע רתוי תולכתסהב : רחא רפכ ישנא םע רשב תרומת תוקרי ופילחה דחא רפכמ םישנא . תופלחה ןתואב , התייה
אצל אל תובישח םימורמ ת .
ןכ םא , יתודרשיה ךרע שי תואמר תוהזל ונלש תלוכיל , תויעב ןורתפו תואמר יוהיזל תנחבומ תכרעמ תת ללוכ חמה ןכלו
המרמ . ינרדומה םלועהמ תודדובמש ולאכ וא תוליכשמ אל תורבח ברקב םג תומייקו תוילסרבינוא ןה הלא תולוכי .
ב שומיש סדימסוק התשע הלש רקחמב " ןויגה תולטמ " , תויעב רותפל ושקבתה םיקדבנה " םא .. זא ".. םתעדל םא רמולו
טפשמב ןויגהו תמא שי . תואמר יוהיזל הפיקע ךרדב סחחיתמש ןכות ילעב םיטפשמ רתוי בוט ורתפ פישנאש האצמ איה ,
ילרטינ ןכות םלוע ילעב םיטפשמ רשאמ , יוהיזל תיארחא רשא תכרעמה לש תוליעפה תא ררועמ ןושארה גוסהש ינפמ
ש תואמרו םירק .
םיירדגמ םילדבה : ינויצולובא רוקמ ? ( sex differences: evolutionary origins? .)
םייגולויב םילדבהמ האצותכ םניה הבקנל רכזה ןיב םילדבה , םישנהו םירבגה וחתיפ היצולובאה ךלהמבש ןאכמ
םנימל םימאתומה םידיקפת . ויעב םע םינימהמ דחא לכ לש הנושה תודדומתההמ האצותכ ןימ לכל תויפיצפס ת ( םישנ
הדילו , דיצו םירבג ).. םישנו םירבג ןיב םייחומ םילדבה םימייקש הארנ , םינוש שגרו הבישח יסופד םירצוי רשא . ןבומכ
תוחכוה ךכל ןיאש .
דואמ יתייעב ןויער והז ןיווראד יפל . םישנל םירבג ןיב םייגולויזיפ םילדבה םימייק םנמא , םיעבונ הממ דיגהל השק ךא
ה םייגולוכיספה םילדבה ; יחומה הנבמהמ ( יגולויב ) םישנלו םירבגל הנוש תוגהנתה הנתמו תכנחמש תוברתהמ ילוא וא
( יתביבס .)

תאז לכבו , תיגולויב האצות םה םיינימ ןיב םילדבהש איה תינויצולובאה היגולוכיספה לש הביל . סב דיוויד Buss) )
םינבומ ינשב םינימה ןיב םילדבהל סחייתה : פדעה האנקל םימרוגהו גוויזל תו .
תויגוז תופדעהב םישנל םירבג ןיב םילדבהה ( mate preferences :)
תונויער ינש םידמוע םישנא לש הנושה םעטה ירוחאמ םינויצולובאה םירקוחה תעדל :
תירוהה העקשהה תיירואית ( parental investment theory ) - תוי תועיקשמ םישנ םייגולויבה םילדבההמ האצותכ ר
תורוהב ; דבלב דחא ןוירהב תויהל הלוכי ןותנ ןמזב השיא , סמ תורפהל לוכי רבגה התמועלשכ ' ליבקמב םישנ .. ךכ
תדרוי אצאצה לש תובישחהש .
ןקונית לעו ןהילע ןגיש רבג ושפחי םישנש ןאכמ - ךרוצל םישורדה םיבאשמה תא ןהל קפסי תודרשיה , ןהל רוזעיו
לטנב תאשל ( בג ושפחי תילכלכ ססובמ ר , ץורחו יזויציבמא .) תאז תמועל םירבג , םהל רוזעתש השיא םישפחמ
תוברתהל ( ריעצ הארמ תולעב תוכשומ םישנ תוירופ לע םידיעמש םירחא םייגולויב םינממסו . םיאב הלא הפדעה יסופד
םויה םג יוטיב ידיל ; גודל ,' התוא סנרפל לכויש רבג תשפחמ השיאה םא , טייד ךלהמב ( תחורא ברע ) היניעב ספתיי רבגה
החוראה לע םלשי םא רתוי יביטקרטאכ .
םינוש תורוקממ תועבונ גוויזה תריחבל תופדעהה רמולכ
תירוה תואדוו ( parenthood probability ) - המחרב קוניתה תא תאשונש וז איה השיאהש ןוויכמ , יבגל קפס ןיא
קוניתה םא התויה . ררועתהל לולע םירבג לצא תאז תמועל םהלש ןכא אוה קוניתה םאה יבגל קפס . םימש םירבג ןכלו
תונמאנל בר שגד תינימ םגוז תב לש ( םהלש קוניתהש קפס היהי אלש .) תונמאנל תובישח שי םישנ לצא תאז תמועל
תישגר ( הדיצמ המוצע האנקל איבי תילכלכהו תישגרה הכימתה תא דבאלבש םויאה ).
רמולכ , םישנל םירבג ןיב םילדבה םג שי , ל םתאנק תא ררועמ המ יבג .

תינויצולובאה הירואיתה הקזח המכ דע ?
םירבגל םישנ ןיב םילדבהה תוחתפתה לע העפשה ללכ ןיא םייח ונא הב תוברתל םאה הלאשה תלאשנ . הרבחב םאה
םישנל םירבג ןיב ןצקומ ןפואב הלפמש , תינויוויש הרבחב ומכ תופדעה ןתוא וחתפתי ?
Eaggly& Wood ןפואבש ואצמ ונלש תופדעהל םינויצולובא תורוקמ שי ןיידע יקלח ( תוריעצ םישנ םיפידעמ םירבג
תוישנו , בוט ףסכ םיחיוורמש םירבג תופידעמ םישנו ) , ןתואל תובישח תוחפ תנתינ תוינויווש תורבחבש הארנ ליבקמב ךא
תופדעהה . השיגה יפל םויכ ויבה - תיתרבח וכת ןיב היצקרטניא םיפקשמ םיינימ ןיב םילדבה םימרוג ןיבל תויגולויב תונ
םייתרבח .
ינויצולובאה לדומב הכימתה תדרוי םייוושכעה םירקחמב .

ו תינויצולובאה הירואיתה 5 תוישיא לש םידמימה ( the big 5 :)
Big 5 trait factors
Goldberg םמצע תא םילאוש םישנאש ןעט 5 םירחא םע היצקרטניאב םיאב םה רשאכ תויסיסב תולאש
1 . ה עונכו יביסאפ וא ליעפו יטננימוד ילומש םדאה םא ?
2 . וילע ךומסל לוכי ינא םאה ( חינזמו תוירחא רסח וא ךמותו יארחא אוה םאה ? )
3 . רכונמו רק וא יתורבח אוה םאה ?
4 . עגושמ אוה םאה ( יופצ אל ) יופש וא ( ביצי ) ?
111
5 . שפיט וא םכח אוה םאה ?
תולוע הלאה תולאשהמ 5 םירחאה תא םיטפוש ןהיפל תופתושמ תונוכת ( big 5 :) תונצחומ , תויתורבח , תוינופצמ ,
תויטוריונ , תויוסנתהל תוחיתפ .
תרחא הפקשה יפל , ןנשי 7 םירחא םימודק םינימלו םדאל תופתושה תונוכת ( primates :) תונתלעפה תמר , תונדחפ ,
תויביסלופמיא , תויתורבח , ךוניח / לודיג , מודו תויביסרגא תויטנני .
תיתרבח תוגהנתהל תורושק הלאה תונוכתהמ קלח , םיטקילפנוק םע םידדומתמ ונחינא ךיאל קלח . ה לע לכתסהל ןתינ
Big 5 תויגולוכיספ תונווכ לש רואיתכ , תישונאה תוגהנתהה תא םיריבסמש םינבמכ וא .
תינויצולובאה הירואיתל תונוכתה תיירואית ןיב לדבהה , יצולובאה היירואיתהש איה םינונגנמל תסחחיתמ תינו
חמב םייפיצפס ( גוז ינב אוצמל םתרטמש , םינרקש תוהזלו / םיאמר .) תונוכתה תיירואיתב חותינה תודיחי תאז תמועל
םייפיצפס םינונגנמל תורשוקמ אלו רתוי תויללכ ןה ( תויתוכמסה וא תונצחומה תא ליעפמש םייוסמ ןונגנמ ןיא .)

תוישיאו םינג : תינרדומה הזתניסה – קלח 2 :

םישרוי ונחנא 23 םימוזומורכ תוגוז ( 23 םאהמ םימוזומורכ , ו 23 באהמ .) םינג יפלא םיללוכ םימוזומורכה , םינגהו
תולוקלוממ םיבכרומ DNA . עדימ תורוקמ לאכ םינגל סחייתהל ןתינ , טרפה לש תיגולויבה תוחתפתהה תא םינווכמה
( תיציבהמ - רבועל - קוניתל - דליל - רגבתמל .) ל בושח רישי ןפואב תוגהנתה םיעבוק אל םינגש ןיחבה ( לש ןג ןיא
" תונצחומ " וא " תומנפומ .)"

תיטנג תוגהנתה ( behavioral genetics :)
תומייק 3 םייטנג םימרוגמ האצותכ ןה תויגולוכיספ תונוכת המכ דע הכרעה םשל תוירקיע רקחמ תודותמ :
1 . תיביטקלס הייבר ירקחמ ( selective breeding studies ) - עבב םירקחמ " ח , םיברמ םהבש ( םירצוי ) לש םייוסמ ןז
עב " תוייוצרה תונוכתה םע ח . ע םייוסמ יטנג ןעטמ לעב ןז ורציש רחאל " תיביטקלס הייברה י , תוגהנתהה תא דומלל ןתינ
ןזה ותוא לש תיסופיטה . תויתביבס תועפשהל תויטנג תועפשה ןיב הדרפה רוציל תרשפאמ תיביטקלסה הייברהה .
2 . קחמ םימואת יר - תירפומ תיציב התואמ םיחתפתמ רשא םייטוגיזונומ םימואת יגוס ינש םנשי ( םיהז ) , םייטוגיזידו ,
תורפומ תויציב יתשמ םיחתפתמ רשא ( םיהז אל .) םיליגר םיחא ינש לכ לשכ אוה םייטוגיזידה לש יטנגה ןוימידה
( כ םיקלוח 50% יטנגה ןעטמהמ .) תיטנג םיהז םימזינגרוא ינש םא ( את םייטוגיזונומ םימו ) , םהניב הארנש לדבה לכ זא
םייתביבס םילדבהל וסחייל ןתינ . ךפהלו , ההז הביבסב םילדג םימזינגרוא ינש םא , הנוש יטנג ןעטמ ילעב ךא ( םימואת
םייטוגיזיד ) , יטנגה ינושל םהניב םילדבהה תא סחייל ןתינ . ודרפוהש םייטוגיזונומ םימואתש אצאמנ םירקחמב
ימוד םתודליב הזל הז םתוישיא יביכרמב ם , ונומ םימואת ומכ קוידב ' תיבה ותואב ולדגש .
3 . ץומיא ירקחמ - םהלש םייגולויבה םירוהל םיצמומ םידלי לש ןוימידה תא םינחוב הלא םירקחמ ( וקלח אל םתיאש
המוד הביבס ) , םיצמאמה םירוהל םידליה םתוא ךש ןוימידה תאו ( הביבס וקלח םנמא םתיאש , םהל ןיא ךא רשק םוש
יטנג .) דחי םייחה םיצמואמו םייגולויב םידלי שי ןהב תוחפשמ םינחוב םג הלא םירקחמ ( . 2 םיצמואמ , 2
םייגולויב ) םיצמואמל האוושהב הזלהז םימוד םייגולויבה המכ דע םינחובו , םייגולויבה םהירוהל םימוד םה המכ דע
םיצמואמל האוושהב , וכו ' ..

תויתשרות םדקמ ( oefficient heritability c ) - רוציקב וא ² h
² h תיפיצפס הייסולכואב תמייוסמ הנוכתב םילדבהה לש תויצרופורפה תא גציימה ןדמא אוה , םתוא סחייל ןתינ רשא
םייטנג םילדבהל . ןיב אוה ךוותה 0 ל 1 ( שכ 1 ונומ ןיב ןוימדהש רמוא ' םייטוגיזידה ןיב ןוימידהמ הברהב לודג ).
גודל ,' מואת םג ללוכה רקחמב םייטוגיזיד םימואתו םייטוגיזונומ םי , ² h םימואת לש תויצלורוקה ןיב לדבהה לע ססובמ
ונומ ' םייטוגיזיד םימואתו ; רמולכ , ההז יטנג ןעטמ ילעב םימואת םא ( ונומ ' ) םימואת רשאמ רתוי הזל הז םימוד אל
םיקלוחש 50% יטנגה ןעטמהמ ( םייטוגיזיד ) - הו םינגל טקפא םוש ןיא זא ² h וש היהי ספאל הו !

תוישיא לש השרות - םיאצממ :
םיעצוממה המ תיעמשמ דח עובקל השק תיתשרות תוגהנתה לע םירבדמשכ , יוסינל יוסינמ חתפתהל םיכישממ םה יכ .
אוה תואדווב רמול ןתינ ןכש המ : א ) תיטנג העפשה ןהילע ןיאש תויגולוכיספ תונוכת אוצמל השקש . ב ) לכב טעמכ
חנש תויתוגהנתהה תונוכתה ורק ( תויתדה תדימל דעו הבוגת ןמזמ לחה ) , הלא תונוכתב םישנאה ןיב םילדבההש ואצמ
תויטנג תועפשהמ האצותכ םה .
תרוקיבה יונישל תונתינ ןניאש הלאככ תודלומ תונוכתב תוארל הייטנהש איה ךכ לע , תיעטומ איה ! דלווהל לוכי םדא
םייוסמ טנמרפמט םע , םייחה לכל עובק אוהש רמוא אל הז ךא .. הביבסהמ עפשומ תויהל לוכי אוה ( ןתמל םילוכי םירוה
ותוא םיצעהל וא טנמרפמטה תא .) תיתביבס העפשהל תונתינ הבוג ומכ תויתשרות תונוכת וליפא . םע דלונ םדא
םייוסמ ההיבג לאיצנטופ , תורגבב ולש יפוסה הבוגה לע עיפשהל לוכי אוה הנוזתמ האצותכ ךא .

תירלוקלומה הקיטנגה תמגידרפ ( molecular genetic paradigms )
ירלוקלומ רקח לש תוקינכט תרזעב - יטנג , תויתוישיא תונוכתל םירשוקמ םייפיצפס םינג ךיא תוהזל םיסנמ ( . םישפחמ
חמב ןיניטרסה תמר לש יארחאה יטנג םרוג , ןואכד לע ןינוטרסה לש העפשהה תדימ המו .) לע םירבדמ הלא םירקחמ
ביבסל םינגה ןיב היצקרטניא ה ( תויתביבס תויווח םהל שישםישנא לצא קר ךא ןואכד לע םיארחא תויהל םילוכי םינג
ש תומייוסמ " תוררועמ " ולא םינג .) גודל ' הציחלמ הביבסב אצמנש הכומנ ןינוטרס תמר לעב םדאל , תולחל יוכיס שי
העוגר הביבסב םדא ותוא רשאמ רתוי ןואכדב .
112

ו הביבס ןיב היצקרטניא - תיטנג הביבס ( environment - ironment & gene env )
םיטנג םירקחמב , תויתביבסל תויטנג תועפשה ןיב דירפהל ןתינ אלש וניבה דואמ רהמ . Cooper& Zubek הייברהב ורצי
תודלוח יגוס ינש תיתוכאלמ ( הנוש יטנג ןעטמ לעב גוס לכ :) bright ו - dull .
המ bright יטנג ןעטמ תולעב " רישע " ב רתי ודמליש ופיצ רתוי ךובמב רובעל ךיא תולק , ה תודלוח רשאמ dull . וצר םה
הנוש יטנג ןעטמ תולעב תודלוח ברקב תורגבב תויעב ןורתפ לע ועיפשי תומדקומ תויתביבס תויוסנתה המכ דע קודבל .
תונוש תוביבס יתשב תודלוחה תא ולדיג םה : תבכעמו הרישעמ ( . 1/2 ו הרישעמ הביבסב גוס לכמ 1/2 תבכעמ הביבסב .)
מ םה תויונמוימה תא הרפיש איה הרישעמ התייה הביבסהשכש ואצ ( ךובמב רובעל ) ה תודלוח לש dull , העיפשה אל ךא
ה תודלוח לע bright . תאז תמועל , תבכעמ התייה הביבסהשכ , ה לש תולוכיה bright ורדרדה , ה לש ךא dull ונתשה אל .
ןהלש יטנגה ןעטמה לש תויובש ןניא הלא תודלוחש וקיסה ןאכמ , לו תורגבב ןדוקפית לע העפשה שי תולדג ןה הב הביבס .

תופתושמ אל תוביבסו תופתושמ תוביבס ( shared & nonshared environment )
יפל Plomin םינוויכ ינש שי תיטנג תוגהנתהל : הביבס ( nature ) השרותו ( nurture .) לש םיגוס ינש ןיב ןיחבה םג אוה
תוביבס : תפתושמ ( shared ) – א הבש הביבס החפשמ התואב דחיב הלידגמ האצותכ ההז הרוצב הביבס םיווח םיח .
תפתושמ אל ( nonshared ) - החפשמ התואב הלידגמ האצותכ הנוש הרוצב הביבס םיווח םיחא הבש הביבס .
גודל ,' קוידב החפשמ התואב הנוש סחי לבקל םילוכי םיחא , םיינימ םילדבהמ האצותכ ( ןב / תב ) , הדיל רדסמ האצותכ
( רוחב , דנס ץיוו ' ).. םידליה דחאל םייפיצפס םייח יעוריאמ וא ( רוגיפ , תוכנ .)..
םיוושה תצובקל םג בורל ( peer group ) המוצע העפשה שי ( החפשמהמ הלודג רתוי ףא םיתיעל .) םילדגה םידליש ךכ
תונוש םירבח תוצובק םהל ךא החפשמ התואב , הזמ הז םינוש תוגהנתה יסופד חתפל םייושע . רמולכ , ה הביבסה אל
םיחאה לש תפתושמ , םהניב םייתוהמ הכ םילדבהל תיארחאש וז איה .
כמ תבכרומ תוישיאש איה ןימולפ לש ותנעט 40% םייטנג םיביכרממ , כ 35% תפתושמ אלה הביבסהמ האצותכ
( nonshared ) , כ קרו 5% תפתושמה הביבסהמ האצותכ ( shared .) ( תועט יזוחאל םיסחיימ ראשה תא .)

עפשהה תא ןיבהל תפתושמ אל הביבס לש ה :
דלי לכל םיסחייתמ םירוה הבש תידוחייה הרוצה , דליה לש תויטנגה תונוכתהמ האצותכ איה . רמולכ , סחיב םילדבהה
דלי לכ לש הנוש תוגהנתהמ םיעבו , םירוהה לצא תונוש תובוגת תררועמש . לש תודלומ תונוכתמ תעבונ תוגהנתהה התוא
דליה . עוריאה םתוא תא הווח דלי לכ םי ( החפשמל םיימינפ וא םיינוציח ) , תודלומה תונוכתהמ האצותכ הנוש הרוצב ,
תיתועמשמה איה דלי לכ לש תישיאה היווחהו ( םייביטקייבואה םיעוריאה אלו .)
3 הביבס תייצקרטניא יגוס - השרות :
הזמ הז םידרפנ יתלב םה הביבסו םינג , תומייק ךא 3 וז לע וז תועיפשמ ןה ןהב םיכרד :
1 . יבס התואל הנוש יטנג ןעטמ ילעב םישנא לע הנוש העפשה תויהל הלוכי הב .
2 . הביבסהמ תונוש תובוגת ררועל םייושע הנוש יטנג ןעטמ ילעב םישנא .
3 . םמצעל םירצוי וא םמצעל םירחוב הנוש יטנג ןעטמ ילעב םישנא , תונש תוביבס .
יביסאפ אוה םדאה םא הנשמ אל רבד לש ופוסב ( ותוגהנתה תא תנווכמ הביבסה ) וא יביטקא ( הביבסה תא רחוב
ול המיאתמה ) , השרותל הביבסה ןיבש היצקרטניאה אוה בושחש המ יכ .

תוישיאו היגולוריונ ( neuroscience & personality :)

תיגולוריונה תכרעמה תוגהנתהל תויגולוכיספה תועפשהה ןיב רושיקה לע תיארחא . םייפיצפסה חמ יקלח תללוכ איה
םהניב םירשקה תאו ; יונה םירוטימסנרטור ינשל דחא ןוריונמ עדימ םיריבעמש תותואה םה , הו םינומרוה תותוא םה
םדה רוזחמ ךרד םירבועה םיימיכ , םירביאה לש תוליעפה לע םיעיפשמו .
םייחומ םידוקפית - הלדגימא : ( הצורש ימל , דומעב תכרעמה לש רויצ שי 331 .)
תיבמילה תכרעמה , ושח דיקפת תוקחשמ הלדגימאה דוחייבו שגרבו היצביטומב ב . דוביעב תובישח שי הלדגימאל
םיילילש םייוריגל הבוגתב דוחייבו םיישגר םייוריג ( דחפ , תוענמיה .).. דחפ תווחל השקתי הלדגימאב העיגפ םע םדא ,
ורבעמ דחפ יררועמ םיבצמל תובוגת רוכזל השקתיו .
גתה ףסב ינושמ האצותכ םה שגר תייווחב םיישיא ןיב םילדבהש ןעט ןגק הלדגימאה לש הבו - ץחלב ביגמש םדאש ךכ
תוענמיהו , רכומ אל בצממ האצותכ תולקב תררועמש תיבמיל תכרעמ לעב אוה .
תוריפסימהה לש תויטננימודה :
היצביטומו שגרב יזכרמ דיקפת תוריפסימהל םג . יבויח שגרל רשקתמ תילאמשה הריפסימהה לש ימדקה קלחה , וליאו
ינמיה הריפסימהה לש ימדקה קלחה ילילש שגרל רשקתמ ת .
תילאמשה הריפסימהה לש תויטננימוד ילעב םה ליגר ןפואבש םישנאש ךכ , תושגרו תוימיטפוא לע רתוי חוודל םיטונ
םייבויח ( ץחל יבצמב םג ).. , תינמיה הריפסימהב תויטננימוד ילעב ולא רשאמ .
ןורקיע ותוא לע , טנ שי תילאמשה הריפסימהב תילקיטרוק העיגפ ילעב םישנאל ןואכדל היי , העיגפ ילעבל וליאו
הינאמל הייטנ שי תינמיה הריפסימהב .
ןגק לש ורקחמל רשקהבו ( קרפה תליחתב :).. תינמיה הריפסימהב תרבגומ תוליעפ תיארנ םיבכועמ םידלי לצא , וליאו
תילאמשה הריפסימהה לש איה תויטננימודה םיבכועמ אל םידלי לצא .
םירוטימסנרטוריונ : ינוטרסו ןימפוד ן :
113
וריונב ףדוע ' ןימפוד הינרפוזיכס לע עיבצמ , ןוסניקרפה תלחמב טלוב ןימפודב רוסחמו .
גנועל רקיעב רשוקמ ןימפודה , םילומגתה תכרעמב בושח דיקפת ול שיש ךכ : בוט יל השוע והשמ םא , תושעל ךישמא
ותוא ( .. ןימפודה ומכ לעופ ןיאקוקה , םימוצע החמשו גנוע םיווח שומישה ןמזבו , רב ךא שי הגפ העפשההש עג " הליפנ .)"
ה םג ןינוטרס חור יבצמ לש היצלוגרב ברועמ . ןואכדל תורושק ןינוטרס לש תוכומנ תומר , תויביסלופמיאלו תומילאל .
ומכ תופורת SSRI ןואכד לע לקהל תודעוימ , ןהש ךכ ידי לע " תוריאשמ " תוספניסב ןינוטרס לש הלודג תומכ ( תובכעמ
ןינוטרסה לש קטפאיר .)

ינ טנמרפמט לש םיירקיעה םידמיימה תשולשו היגולויבורו :
לש לדומה קרלק ו - ןוסטוו ל טנמרפמטב םיישיא ןיבה םילדבהה תא גווסמ 3 תוירוגטק :
1 . NE - םיילילש תושגר ( negative emotionality .) ילעב NE םיילילש תושגר תרבגומ הרוצב םיווח הובג , םלועב םיאור
וקמ םייאמ ם , ץיחלמו יתייעב . יחעב NE םיעוגר םניה ךומנ , םמצעמ םיצורמותישגר םיביצי . לש תוכומנ תומרל רשוקמ
ןינוטרס ( םלועה לש תימיסאפ הייארו ןואכדל םרוגה ) , הלדגימאהו תינמיה הריפסימהה לש תרבגומ תוליעפלו .
2 . PE - םייבויח תושגר ( positive emotionality .) ילעב PE מ םה הובג םינצחו , םירחא תרבחמ םינהנ , םייטגרנא ,
םיבהלנו םיחמש "( . םוי ישנא " – םדקומ ןושיל םיכלוהו םדקומ םימק .) ילעב PE ךומנ , םיקפואמ םה , םייתורבח אל ,
םיכומנ ימצע ןוחטיבו היגרנא ילעב . ןימפודלו תילאמשה הריפסימהה תוליעפל רשוקמ .
ה ןיב ןוימידה תרמלש ןיחבהל בושח PE ל NE לב םה הזב הז םייולת ית . הכומנ וא ההובג המר לעב תויהל לוכי םדאש ךכ
תולת אלל םהמ דחא לכב , תונוש תויגולויב תוכרעמ לש הטילש תחת םילעופ םהש ינפמ הזו .
3 . DvC - ובכע רסוח ת ( disinhibition ) קופיא לומ ( constraint .) םייביסלופמיא םה ההובג המר ילעב , תובכע ירסח
ע םינווכמו " י ףחדהו שגרה "( . הליל ישנא " - רחואמ ןושיל םיכלוהו רחואמ םימק .) םיריהז םה תוכומנ תומר ילעב ,
ע םינווכמו םינוכיס תחקלמ םיענמנ " םהישעמ לש תואצותה לע הבשחמה י .
ןינוטרסל םג רשוקמ ( תויביסרגא ) , ןימפודל םג ךא ( תויביסלופמיא , םישוגיר רחא שופיח )..

רוכזל בושח , תוכרעמל םגש שי םייגולויב םיכילהתו תושימג - plasticity ( אלו תוביציכ ןהילע לכתסהל הייטנה תרמל
יונישל תונתינ ).. , המילא תוגהנתהל םורגל תולולע ןורטסטסוט לש תוהובג תומר אמגודל , הלעמ המילא תוגהנתה םג ךא
םדב ןורוטסטסוטה תמר תא . םדוק וילע ונרבידש טנמרפמטה איה תפסונ אמגוד .

ת םיהובג םייגולוכיספ םידוקפי :

ימצעהו חמה :
םירבד לע םיבשוח ונאשכ רשאמ הנוש הרוצב תולעופ ונלש תויחומה תוכרעמה ונמצע לע םיבשוח ונאשכ / םירחא םישנא .
ה תרזעב fMRI יהשלכ הלועפ םיעצבמ ונאשכש תוארל ןתינ , רשא חמה ירוזיאל תצעומ םד תמירז הנשי " םיפתתשמ "
הלועפ התואב . ש ךכ ימצע טופיש לש םיכילהת םיברעמ ונאשכ , ילטנורפ הרפה סקטרוקה לש יעצמאה קלחה לעפומ -
MPFC ( Medial Pre Frontal Cortex .)
תוטלחה עצבל ונלש תלוכיה לע תועיפשמה תוישגר תובוגת ברעמ רסומה , חמ ירוזיא ברעמ רסומה טופיש םג ןכלו
םייפיצפס .

קרפ 10 - זירויבהיב ם אל הדימלה תושיגו תוישי

הלש רבחה לע הנבצעתה תחא השיא , םידומילב ול שיש סמועה לע ןמזה לכ ןנולתהש ךכ לע . שרוד אוהש הל סאמנ
היטפמאו בל תמושת ידמ רתוי . דבע הזו ןנולתהל ליחתמ אוהש םעפ לכב ונממ םלעתהל הטילחה איה . תפשב
יטסירויבהיבה ם יח קוזיח השעמל התייה ולש תויעבל הלש בלה תמושת הלחתההמ ןנולתהל ותוא דדועש יבו . ילב
ןיבהל , הדימל תוירואית לש םייסיסבה תונורקעה דחאב השמתשה וז השיא , הלש רבחה תא תונשל ידכב .
םשב העודיה היגולוכיספה עדמל תיללכה השיגהו הדימל תוירואית לע תוססובמש תוישיא תושיגב קסוע הז קרפ
זירויבהיב ם . יטסירויבהיבה יפ לע ם םישנא הביבסה םע תויוסנתההמ האצותכ םהלש תוישיאה תא םישחור . קרפב
הדימל לש יגולוכיספה רקחמה לש הירוטסיהב תויזכרמ תוירואית יתש לע דמלנ הז : תיסאלקה הינתהה תירואית
בולבפ לש ( Pavlov ) רניקס לש תיטנרפואה הינתההו ( Skinner .)
קרפב ןודנ ןהילע תולאש :
1 . הדבעמב רקחמ לע סוקופה ךיא ולאמ תונוש תוירואיתו תונוש תויפצתל וליבוה האצות הביס יסחיו
ימאתמ רקחמו ינילק רקחמב תורושקה ?
114
2 . הדימל לש םייסיסב תונורקע הדימ וזיאב , םילוכי םייח ילעבב םירקחמ לע תובורק םיתיעל םיססובמה
תוישיא תוירואיתל סיסב קפסל ?
3 . ע תטלשמ ונלש תוגהנתהה הדימ וזיאב " םיקוזיח י ( רפ םישנוע וא םיס ) ? הלוכי תילמרונבא תוגהנתה םאה
ע תרבסומ תויהל " הדימלה תונורקע י ?
4 . ילאמרונ תוגהנתה םא ת האצותכ יטיאופארט יוניש תויהל לוכי םאה תוגהנתה לכ ומכ תדמלנ
הדימלה תונורקע לש היצקילפאמ ? לש וא הדימלב יוקיל לש היעב איה היגולותפוכיספה הדימ וזיאב
הלחמ ?
5 . ה םא ע טלחומ ןפואב תעבקנ ונלש תוגהנתה " הביבסה י , גשומה יבגל תוכלשהה םה המ " ישפוח ןוצר ."

ה האמה עצמא ךלהמב - 20 הדהאה ןמזה םע תיעדמה היגולוכיספב תטלשה הלוכסאה תייה םזירויבהיבה
הכעד וז הלוכסאל . ולא תוירואיתמ דומלל שיש םיבושח םירבד שי תאז םא .

יטסירויבהיבה לש השיגה תוישיאה לש עדמל ם :
הכ דע ודמלנש תוירואיתה לכמ דואמ הנוש םזירויבהיבה . וירואיתל ת תוחנה יתש שי תויטסירויבהיבה הדימלה
תוישאל רושקה לכב דוסי :
1 . םדאה לע הביבסה תועפשה לש םיחנומב ריבסהל שי תוגהנתהה תא .
2 . ביטקייבואו יעדמ רקחמ לע ססבתהל שי םדאה תא ןיבהל ידכב י , תשמה וב תביבסב תוריהזב םיטלשנ םינ
הדבעמ ( יוסינ .)
זינימרטד ם תוישיאה גשומ לע ולש תוכלשההו יתביבס
כ תוישיאה רקחמב ואר םיטסירויבהיבה " ףנע " הדימל לש רתוי בחר םוחתב . ינב ונא יכ ורבס םיטסירויבהיבה
שונאה , יילאקיזיפ םיטקייבוא ם ולאכשכו ילאקיסיפ םלועב , ע םיעפשומ ונא " קוח י יילאקיזיפ םי ם םילוכיש
ע םינבומ תויהל " יעדמ חותינ י .
איה טקייבוא לכ לש תוגהנתהה תא ריבסהל ךרדה יכ הנבהל ועיגה םינעדמ , םייתביבסה תוחוכב ןיחבהל
וילע םיעיפשמש .
תושגר לש םיחנומב תוישיאה תא ריבסהל םיכירצ אל םיטסירויבהיבה ןכל , יפוא , תוישיא תונוכתו . ונאשכש יפכ
רוז הצור וא טילחמ אוהש ללגב ץראל הרזחב לפונ וניא אוה ריוואל רודכ םיק , אלא , הכישמה חוכ ללגב . ותואב
לועפל םיטלחמ םהש ללגב אל םילעופ םישנא ןפואה .
יטסירויבהיב ם תושגרו תובשחמ שי םדאלש הדבועב םיריכמ , יטסירויבהיב ךרדב םתוא םינחוב םה לבא ת ,
סה לש האצות םלוכ םהש תרמואש הביב . ב ולש הרבח םע ולש םיסחיה תכרעמ תא םייסל טילחמ םדא םא ללג
םירדתסמ אל םהש שיגרמ אוהש . יטסירויבהיב ם ה הביסהש ודיגי " ללגב " תכרעמ תא בוזעל רוחב ותוא לש
הנוכנ אל םיסחיה . התוא םייסל הטלחהלו םיסחיה תכרעמב וז השגרהל םימרוג הביבסב םימרוג .
ב רתויב ילאקידרה ןממסה םיטסירויבהיבה לש םלועה תסיפת , ךכ םא , םדאה תולועפ תא םיריבסמ אל םהש
אלא תונוצרו תובשחמ לש םיחנומב , תובשחמה תא םיריבסמ , תוחוכ לש םיחנומב םדאה לש תולועפו תונוצרה
אודיבידניאה תא םיבצעמש םייתביבס ל .
115
ןכל , יטסירויבהיב ם תביבסה תוחוכב ןיחבהלו אוצמל תנמ לע םירתוח תושגרל םימרוגו םיעיפשמ תמאבש םיי
םדאה לצא תולועפלו תובשחמל .
תוישא לש םיחנומ םיטסירויבהיבה רובעב ( תרחא הירואית לכ וא הזילנאוכיספהמ םיעיגמ םה םא ןיב ) אל
ותוגהנתהל םרוגו םדאה לש ושאר ךותב אצמנש יגולוכיספ םויק וא תושיל םיסחייתמ . אלא , םניה תוישיא יחנומ
ות רדגב דבלב תוהזמ תויו . ע םרג השעמלש יגולוכיספ ןויסינ לש תוגהנתה יסופד םיראתמ םה " הביבסה י . םא
ינשה ןימהמ הרוהה רבעל הכישמו ןימה ותואמ הרוהה יפלכ תוניוע שיגרהל דליל תמרוג הביבסה , הרקי טסילנאה
הזל " סופידא ךיבסת ." יהזמ אל תוישא יחנומ םירחא םיבר םירקמב םג הז הרקמב ומכ תוגהנתהל הביסה תא ם .
ע תרבסומ תויהל הלוכי תוגהנתה םא " הדימלה יקוח י , תוגהנתהה גוסה תא תראתמש תיוות קר איה תוישיאו
תושעל דמל םדאהש , הדימלה תירואיתמ תנחבומש תוישיאל תדחוימ הירואיתב ךרוצ ןיא זא . םימשש שגדל
הביבסה לש תוטננימרטדה לע םיטסירויבהיבה , וכלשה רפסמ שי תויפיצפס ת .
לש לאיצנטופ לע שגדה איה תחא situational specificity תוגהנתהה לע . הביסה םה םייתביבס םימרוגש ןווכמ
תוגהנתהה לש , תרחאל תחא הביבסמ תיתועמשמ הרוצב תונתשהל רומא םדאה לש תוגהנתהה ןונגס ( . הנושב
צמל רבעמ תוגהנתהה לש תויבקעב תלגודש תונוכתה תירואית תשיגמ םיב .)
יטסירויבהיבה הסיפתה ןכ ןמכ ת היגולותפוכיספב לופיטהו הנבהה לע תיתועמשמ הרוצב העיפשמ הדימלה לש .
םהיפ לע , תימינפ היעב הניא היגולותפוכיספ , םדאה לש ותעדותב הלחמ ומכ . וא תולגתסה רסוחש םינעוט םה
ףשחנ םדאה הילאש תלגתסמ אל הביבסמ תמרגנ תילמרונבא תוגהנתה .
ה תכל תוקיחרמ וז החנה לש תוכלשה . ןגראל וא םיטקילפנוק חתנל הניא לופיט לש המישמה יכ תזמרמ וז החנה
םדאה תוישיא תא שדחמ , אלא , חוקלה רובע השדח תידומיל היווח קפסתש השדח הביבס קפסל . וז הביבס
תוגהנתהה לש רתוי תויביטפדא םיכרד חוקלה תא דמלל הרומא .יוסינ לע הדפקהה , תדימלו הייפצל םינתינ םינתשמ " תוטושפ תוכרעמ "
יטסירויבהיבה הדימלה תביטקפסרפ לש ףסונ רידגמ ןייפאמ ת יתועמשמ רקחמל השיגה אוה . תוגהנתהה םא
הביבסה יפ לע תעבקנ , רקחמ תושעל ךרדה , העפשהה יהמ עובקלו םייתביבס םינתשמ לע היצלופינמ ליעפהל איה
וגהנתהה לע םהלש תיפיצפסה ת .
ייפצל םינתינ םניה םדאה לש תוגהנתהה םגו םייתביבסה םימרוגה םגש איה וזה השיגה לש ןורתי ה .
תוגהנתהל יתאמטסיס ןפואב םתוא רשקלו קוידב םתוא דודמל לוכי ןכלו םינתשמה תא תוארל לוכי רקוחה
תמיוסמ ( . רישי ןפואב תופצל ןתינ אל םהב ילאפידא טקילפנוקל וא דיאל דוגינב .)
יאשה םירגתא רפסמ הלעמ תייוסינה השיגה ךרד תוישיא לע דומלל הפ . תיטקארפ אל תויהל הלוכי איה םיתיעל
תיטא אל ףאו . דואמ לודג םינתשמ חווטמ תועפשומ םדאה לש תוימוימויה תולועפה ןכ ומכ . םילולע םינתשמה
ינשהמ דחא םיעפשומו םיבכרומ ךכ לכ תויהל , רוג לכ ןיב ןיחבהלו ןיימל השקש ךכ ולש תוגהנתההו ם . ולא םיישק
האבה הטישה תא ץמאל םירקוחל ומרג :
תובכרומ תויתביבס תולועפ רוקחל םוקמב , יטסירויבהיבה ם תוטושפ תובוגת םיקדוב ללכ ךרדב . דומלל םוקמבו
םינויו תודלוח ומכ רתוי םיטושפ םזינגרוא םירקוח םה םיכבוסמ םדא ינב . םינעשנ וילע עדיה סיסב
םיטסירויבהיבה הדבעמ תויח לע םירקחמ ובורב טעמכ ליחמ .
יטסירויבהיבל תידעלב הניא רקחמ לש וזה היגטרטסאה ם םיעדמה ברקב הצופנ הלא . םיארוק וז היגטרטסאל
studying simple systems . השק ריוא גזמו תוחורב דומעי אוה יכ אדוולו סוטמ תונבל הצרת םא . הנבת אל
ותוא סיטתו יתימא סוטמ . אלא , בת חור תרהנמל ותוא סינכתו רתוי ןטק לדומ הנ , ךות בשחמ תיימדה הנבתש וא
יתימא סוטמ ומכ הניא איה וז הטושפ תכרעמש הנבה .
116
לש רקחמ " הטושפ תכרעמ " רקחמב תויתאו תויטקארפה תייעב תא ףוקעל רשפאמ . לש בר רפסמ עצבל תנמ לע
חי תוטושפ תויח םיחקול םירקוחה םייטסיגולו םייתא םייוסינ תולקב תולוכיש תיסחי תוטושפ תולועפו תיס
הדבעמב תופצ תויהל . הלודג החלצה תויהל התכז םירקמה בורב וז ךרד , תא ובינה הדימל יכילהת לע םייוסינה
תייוסינה היגולוכיספה תודלותב רתויב םינימאה םיאצממה . תואצותהמ לילכהל רשפא םאה ןבומכ הלאשה
ביבסב םדא ינבל הדבעמב םייח ילעבב םהייח ת .

תיסאלקה הינתהה תירואיתו בולבפ ןוסטוו
ה האמה תלחתה תוביבסב - 20 , םיבלכ לצא תויתביק תושרפהב קסעש ייוסינב ברועמ היה בולבפ . רקחממ קלחכ
רציימ אוהש רירה תומכ תא דדמו בלכה לש ויפב לכוא חינה אוה הז . יוסינ ידעצ רפסמ רחאלש בל םש אוה
ירל לחה בלכה ולאכש ויפב םשוה לכואהש ינפל דוע רי , יוריגה תא רוציל תנמ לע . רקוחה הארמ וא תחלצה הארמ
ע תלעפומ ןכ ינפל התייהש רוירה תלועפ תא וררוע םדקתמ " לכואה י ( יעבטה ץירממה אוהש .) םרג הז יוסינ
ארקנש ךילהה לע רתויב םייתועמשמה םירקחמה דחא תא עצבל בולבפל classical conditioning ( הינתה
תיסאלק .) ולש םיבלכה ןיב םיישיא ןיב םילדבה םג רקח בולבפ הז רקחמל ףסונב . לע רקחמב הלודג המורת איבה
תוזוריונו תילמרונבא תוגהנתה . םויה דע םיבושח וראשנ ולש תונויערה , לש הירוטסיהב רתויב םיבושחה ןיב םה
היגולוכיספה .

תיסאלקה הינתהה יהמ :
הינתה לש תוינויחה רחא יוריג םע ול שיש רשקה ללגב הבוגת ררועל לוכי ילרטינ יוריג רבעב היהש יוריגש איה וז
הבוגתה התוא תא יטמוטוא ןפואב ררועמש . תורחא םילימב , לכואה תחלצ הארמל קר ריירל דמל בלכה . לכואה
הנתומ אלה יוריגה אוה ומצע ( US ) הנתומ יתלב הבוגת אוה וילא הבוגתב רירו ( UR ) , תאז אוה רירהש ןוויכמ
לכואל הבוגתב יטמוטוא סקלפר . רוירל ללכ ךרדב ליבוי אל ןומעפ ומכ ילרטינ יוריג . ידעצ רפסמ ךרואל םא ךא
רוירה תלחתהל איבי ומצע ןומעפה לכואה תחלצ תגצה ינפל דימ עמשוי ןומעפה יוסינ . אוה ןומעפה הז הרקמב
הנתומ יוריג ( CS ) וגת וניה ויתובקעב אבש רוירהו הנתומ הב ( CR .)
תובושח תועפות המכ ןוחבל רשפא בולבפ לש יוסינה :
םייוריגל רשוקמ תויהל לוכי אוהש וא םיוסמ יפיצפס הנתמ יוריג םע תרשוקמ הנתומה הבוגתה םאה אמגודל
םיליבקמ םינתמ \ םימוד ? המוד יוריגל םג רשקת יפיצפס הנתומ יוריג םע הרשקנש הבוגת יכ אצמ בולבפ .
וז העפותל ארק generalization ( הללכה .) םירחא םילילצל םג תללכומ תויהל הלוכי ןומעפל הבוגתב רירה .
הללכה וזכ לש הלבגהה יהמ ? ךכ לע םידמלמ יוסינ ידעצ רפסמ םע , םייוריג רפסמ קרש , תא םהירחא םיאיבמ
םינתומ אלה םייוריגה , םינושה םייוריגה ןיב הלידבמ היחה . םיארוק הז ךילהל discrimination
םוקמב האיפק איה וילא תיעבטה הבוגתהש ילמשח קוש םיאבנמ םילילצ רפסמ קר םע אמגודל . דמלת היחה
םילילצה ןיב לידבהל .
ףוסבל , ירוקמה ילרטינה יוריגה םא ( ןומעפ ) הנתומ יתלבה יוריגה עיפומ וירחאש ילבמ בושו בוש גצומ ( וא קוש
לכוא ) , וא הינתהה ךילהת לש הדחכה היהת יצאיצוסאה ה . םיארוק הז ךילהתל extinction .
םייח ילעב לע עצוב יוסינהש תורמל , םדא ינב לצא םג וזכש הינתה תואריל ןתינ .
בלכ דצמ דואמ דיחפמ סחיל הכז םתס וא ךשננ דלי םא , םיבלכה לכל ללכומ תויהל לוכי בלכהמ דליה לש דחפה .
לבא , ןיחבהל ליחתמ דליה הרזע תועצמאב םא \ םיבלכה ןיב לידבהל , םיבלכהמ קלחמ קר דחפמ אוה . ןמזה ךשמב
הדחכה היהת הז דחפל זאו דחפב תוולמ אלש םיבלכ םע תונקתמ תויווח רובעל לוכי דליה .

יונישו היגולותפוכיספ :
117
הזוריונ תוחתפתהו טקילפנוק ומכ תועפותל היצטניירוא וארהש םייוסינ םג עציב בולבפ .
ה תא הרקח ךכל אמגוד ילאטנמירפסקא הזוריונכ םויכ העודיש העפות ת תויחב . ריירל הנתוה בלכ הז יוסינב
לוגיע הארמל הבוגתב . הנתומ יוריג הניא הספילאהש ךכ הספילאו לוגיע ןיב הנחבה העצבתה ןכמ רחאל ( אל
הנתומ אלה יוריגל תרשוקמ ) הנתומ יתלבה יוריגה םע רשוקמ תויהל ךישממ לוגיעהו . גרדהמ ןכמ רחאל היה ה
לוגיע ומכ התארנ טעמכ איהש דעש הספילאה הארמב יוניש . לוגיעה ןיב לידבהל היה לוכי ןיידע בלכה הליחתב
הספילאל , ןהיניב לידבהל לוכי אל אוה רשפא יא תומוד רתוי וכפה תורוצה רשאכ ךא , הלחה בלכה תוגהנתה
תנגרואמ יתלב תויהל .

הנתומ תישגר הבוגת
בולבפ לש וירקחמ ןוסטוו ומכ רתוי םירחואמ םירקוח לע ועיפשה . לצא תישגר הבוגת תיינתה לע חוויד ןוסטוו
תוקונית . טרבלא לע רקחמה , ןיב קונית 11 םישדוח , יגולוכיספב יסאלק ךפה ה .
רניירו ןוסטוו םירקוחה הז רקחמב ( 1920 ) דחפ אל אוה ןכ ינפלש תויח ינפמ דחפ לש הינתה קוניתה לצא ורציי
ןהמ . לזרב טומ לע שיטפ םע םיכמ םאש וליג םה , קוניתה תא דיחפמ שערה . ירוחאמ שיטפה םע וכה םהש עגרב
היחב תעגל די טישומ אוהש עגרב קוניתה לש ושאר , היחה ינפמ דחפ חתפמ קוניתה . אלל הגצוה היחה רשאכ םג
שערה , דחפ ינמיס הארה טרבלא . חתיפ טרבלא תורחא ילימב conditioned emotional reaction ( תישגר הבוגת
הנתומ .) רבכעל םימוד ויהש םיטקייבוא ינפמ דחפ חתיפ טרבלאש םג אצמנ ( םירופא וא םיריעש .) תויודעה תורמל
הפוצמכ הקזח התייה אל טרבלא לש ותבוגתש , תישגר הבוגת לש האצות םה םידחפה בורש רניירו ןוסטוו וקיסה
הנתומ .ובנראמ דחפ לש הרתה ת
טסירויבהיב לופיט י דחפ ומכ תיתייעב הבוגת לש התדחכה תא םיגדמ תיסאלקה הינתהה לדומ לע ססובמה
הנתומ . וז השיג לש םדקומ שומיש , טרבלאב רניירו ןוסטוו לש םרקחמ תובקעב אבש , לש היה Jones ( 1924 )
הדבעמ יאנת תחת דחפ ריסהל . רטפ לע עצוב לופיטה , דוח הרשעו םייתנש ןב דלי םיש . ךרדב אירב דליכ ראות רטפ
ללכ , תבנראמ דחפ םג וכותב לילכמש הנבל הדלוחמ דחפ םע תולקב לגתסמ , רמצ ירודכו הוורפ יליעמ . ג ' הדעת סנו
רתויב לודגה דחפל איבהש בצמהו דחפה לש ועביט תא . הינתהה תא רפהל הלוכי איה םאה קודבל התצר איה
( unconditioning ) ילכהל לכות איה םאהו םימוד םייוריגל םג הזמ ל .
ג ' תובנראה דחפב דקמתהל הרחב סנו , תודלוחל דחפהמ רתוי לודג ןהינפמ דחפהש התארש ןווכמ . רטפל הנתנ איה
בקע ורחבנש םידלי השולש דוע םגו תבנרא וב התייהש רדחב קחשל , תבנראה יפלכ וניגפהש דחפה רסוח . הגרדהב
תל תבנראה הארמל תטלחומ הירטסיהב רטפ רבע ירמגל תיבויח הבוג ( םנשי 17 עב הלבטב םיניוצמש םיבלש " מ
356 .) הלוח היה רטפש ןוויכמ לופיטב יישדוח לש הקספה התייה ןכש קלח ורבע אל םיבלשה ... דחפה תמר רזחשכ
ג ןכלו הלחתהב ומכ התייה ' תרחא הטישב םעפה השמתשה סנו - direct conditioning . אסיכב בשי רטפ וז הטישב
וא ול ונתנו בהוא אוהש לכ . וילא התוא ובריק טאלו תבנראה תא וסינכה ןמזה םע . יבויחה יוריגה תרזעב ( לכואה )
תיבויח הבוגת תבוטל הגרדהב םלענ דחפה .
ג ' תובנראמ רטפ לש הינתהה תא רפהל החילצהש רחאל יכ התאר סנו , םידחפה ראש לכ ומלענ .

תיסאלקה הינתהה לש םיפסונ םימושיי
118
מ ךילה ע חתופ ףסונ בושח םדקו " י Mowrer & Mowrer ( 1928 ) הטימ תבטרהב לופיטה רובע . םידלי יללכ ןפואב
תכלל ליבשב םתוא ריעהל רומאש ןתשה תיחופלשמ יוריגב ןמזב םיניחבמ אל םה רשאכ הטימה תא םיביטרמ
םיתורישל . סאלקה הינתהה לע ססובמה רישכמ םירקוחה וחתיפ וז היעב םע דדומתהל ליבשב תי . רישכמה
דליה תא ריעמש ןומעפ ליעפמ רישכמה ןיתשמ אוהש םעפ לכב דליה לש ותטימ דיל ןקתומ . םייוריג הגרדהב
הז יוריגל הבוגתכ תורעל םירשוקמ ןתשה תיחופלשמ . הטימב הבטרה רתוי התייה אל רבד לש ופוסב .
םזילוהוכלאה לופיט לע םג המשוי תיסאלקה הינתהה . אמגודל : םעפ לכב רשאכ המיגל חקול טסילוהוכלאש
ילמשח קוש לבקמ אוה ילוהוכלא הקשממ . םע תרשוקמ תוענמיהה תבוגתו הנתומ יתלב יוריגכ יביסרבאה יוריגה
לוהוכלאה .

Systematic Desensitization ( תיתטיש היהקה )...
לש התייה הז םוחתב רתויב תיתועמשמה תוחתפתהה Joseph Wolpe לש הטישה םע Systematic
Desensitization . ע החתופ וז הטיש " גולוכיספ אלו רטאיכיספ י . Wolpe בולבפ לש םירקחמהמ םשרתה . אוה
הדרחב הרושק דימת טעמכש תלגתסמ יתלב תיבקע הבוגת איה הזוריונש ןימאה . היהי הזוריונב לופיט ןכ םא
הדרחה יוכידל רושק , הרחתמ וא תיטסינוגטנא הבוגת לש רוריע . ווגמ שמשל תולוכי הדרחל דגנ תובוגת לש ן
דגנ תיינתה לש ךילהכ . הקיסומ תועצמאב הרומע העיגר לש וז איה רתויב תרבודמה הבוגתה . ךילה תרזעב " לוטיב
שגרה " , תועגריה לש השדח ךרדב הדרח ררועמ יוריגל ביגהל דמול םדאה .
םיבלש רפסמ תללוכ וז הטיש .
לש תינדפק הכרעה הנשי ןושאר בלש לפוטמה לש םיילופיטה םיכרצה . ןכא לפוטמה לש היעבה יכ םיעבוקש רחאל
וז הטישב תלפוטמ תויהל הלוכי , תועגרהל לפוטמה תא ןמאמ לפטמה . רוזעל תנמ לע ראותמש טרופמ ךילה שי
עגריהל לפוטמל . תוינישב ימינפה ופוג תא עיגרהל דציכ ןמואמ רבכ לפוטמה םישגפמ השישכ רחאל . אבה בלשב
טמה הדרחל ול םימרוגש םיוריג לש המישר לפוטמהמ איצוהל הסנמ לפ , ומכ םיאשונ יפל םיקלוחמ ולא םייוריג :
וכו הייחדמ דחפ וא םיהבג דחפ ' . יוריגל דעו רתויב ץיחלמהמ רדס יפל םירדוסמ םייוריגה אשונ וא הצובק לכב
ץיחלמ תוחפ יכה ( המר לכב םיטירפ המכ תויהל םילוכי .) וה המישרהש רחאל ךילהת םע םיליחתמ המלש
ומצע היהקהה . ותניחבמ ץיחלמ תוחפ יכה יוריגה תא ןיימדל זאו תועגרה לש בצמל סנכנ לפוטמה , לפוטמה םא
המישרב אבה יוריגל ךישממ אוה הדרח בצמל סנכיהל ילבמ יוריגה תא ראתל חילצמ . בצמל עיגמ לפוטמה רשאכ
תא ראתל רוזחלו עגריהל שקבתמ אוה הדרח תלחתה לש המישרהמ ץיחלמ תולפה יוריגה , ראית רבכש הז .
הדרח םיררועמ אל םייוריגה תועגרה בצמ אלל םוימויה ייחב םג ךכו הדרחה ררועמ יוריגל תרשוקמ תועגריהה .

ןטקה סנה הרקמ לש שדחמ שוריפ :
Wolpe & Rachman ןטקה סנה לש הרקמל וסחייתה . דיורפ לש ותשיג לע וקלח םה , ה תפיסא ךרד לע עדימ
ויתונקסמו . תואבה תודוקנה תא וריעה םה :
- ומיא םע בכשל הצור סנהש ךכל תויודע ןיא .
- ויבאל האנש וא ששח םעפ ףא עיבה אל סנה .
- ויבאל סוסה ןיב לכ רשק שיחכה סנה .
- לש תוירואיתל רושק תויהל בייח אלו טושפ הינתה ךילהמ םידלי לצא רבגתהל תולוכי תויבופ
הדרח וא םיטקילפנוק . ה בר קפסב תלטומ איהש לכ הרטמ שי תוזוריונל היפ לע השיג .
- ךיבסתה לש סנה לש הנבההמ האצותכ המלענ היבופהש ךכל תויודע ןיא .

119
Wolpe & Rachman תיטילנאוכיספה הדובעה ךרדב ופסאנ םינותנהש ןוויכמ הרקמה חותינב טעמ םילבגומ , ךא
רבסה תתל וסינ תאז לכב .
ומכ היבופל םיסחייתמ דחפ תיינתהל םיסחיימש . קחשמל הרבח לש םירוהה דחא תא סנה עמש דליכ , ריהזמ
התוא ךשני אוה יכ סוסה לש ויפב םיידי םישת אלש התוא . םיסוסמ דחפ חתפל סנהל םרג הז הרקמ . היה ןכ ומכ
סוס םע קחשמ ךלהמב םמידו ומצע תא עצפ סנה לש רבח וב ףסונ הרקמ . ה אלש שיגר דלי היה סנה ףוסבלו שיגר
הלסורקב םיסוסו תוביבחב םיציברמ דציכ תוארל חונב .
םיסוס ינפמ היבופ חתפל סנה לש סיסבה םה וללה םיאנתה לכ . לפונ סוס הארש רחאל השחרתה המצע היבופה .
תועצמאב עבומ תויהלו תולעל עדומ תתהמ טקילפנוקל הרשפאש הביסה הניה וז תירקתש רמוא דיורפ דועב
היבופ . Wolpe & Rachman היבופל הביסה איה וזה תירקתה יכ םירמוא .
ןטקה טרבלא לש הרקמל ןוימד ואצמ םה ( ןוסטוו לש ) רושקש יוריג לכל ללכוהש םיוסמ סוסמ היה סנה לש דחפה
סוסב . לופיטה ןימ העבנ אל היבופה תדחכה , תירקתל םיטסינוגטנא ויהש םירקמב סנה לקתנ וייח ךלהמב אלא
היבופה תדחכהל ומרגו .

תופסונ תויוחתפתה :
תורחא תויחו םדא ינבל םיפתושמה תיסחי םיטושפ םיסקלפרב הדקמתה תיסאלקה הינתהה לש הדובעה בור .
םלוא , היינש םילנגיס תכרעמל רשק ותוא רוביד לש תובישחב םג ריכה בולבפ . םילנגיס תכרעמ לש הז גשומ
תובוגתו םייוריג לש רתוי בכרמ ןוגרא ןיבהל תרזוע היינש .
לש ורקחמב תוארל רשפא הז חנומ תובישח Razran ( 1939 ) תיטנמס הינתה לע . הסינ אוה םדא ינב לע הז רקחמב
רויר ןיבל םילימ רפסמ ןיב רשקל . ריירל םרגש לכוא םיקדבנה ינפב גיצה תומיוסמ םילימ תגצה םע . ףוסבל
רוירל ןמצעב ומרגו לכואל תורשוקמ ויה םילימה . ת םאה קודבל הצר ןרזר וא לילצב תומודש םילימל הללכה היה
תועמשמב . תועמשמ יפל םגו לילצ יפל םג הינתהה תא לילכה םילוכי םדא ינב יכ אצמ אוה .
ינבב תיסאלק הינתה לש תובישחה תא ביחרמ היינשה םילנגיסה תכרעמו תישגר הבוגת תיינתה לש טפסנוקה
םדא . אמגודל , ויצביטומו תורטמ םירחוב םישנא יכ הלעוה ת םע תוילילש וא תויבויח תואצות רושיק ידי יע
םייוריגה .
קסועה םוחתב אמגודל קרפה לע בוש ולע הנורחאל ךא םינשה םע וכעד תיסאלק הינתה לע םירקחמה
םירחא יפלכ העדו דחפ חתפל תעדומ אל הרוצב םילוכי םישנאש תוארהל תנמ לע תיסאלקה הינתהב . אמגודל ,
ע םע הנומת ומכ םייוריג תיפיס תת הצרב תגצומ תויהל הלוכי יבויח וא ילילש ךר ( לש טלחומה ףסל תחתמ
העדותה ) ומכ ףסונ יוריג לש ףוריצב , תפסונ הנומת . ךכ , הנומת יפלכ עדומ אל ןפואב םיילילש תושגר חתפי קדבנ
םע תעדומ אל הרוצב תרשוקמש הנומתה יפלכ םייבויח תושגר חתפיו ילילש שגר םע תרשוקמש תמיוסמ תושגר
םייבויח .
דמלנה רשקהל רבעמ לילכהל רשפא הינתהה תאש תויודע םנשי . םיוסמ רשקהל רבעמ תושעל ןתינ הללכה תא
רחא רשקהב הדחכהל ליבות דחא רשקהב הדחכהש חוטב אל הינתהה לש הדחכה תושעל םיצור רשאכ ךא . רבד
קזח הרוצב הנתומש תיתייעב הבוגת דיחכהל םיצור רשאכש זמרמ הז הבחרו ה , םיבר םילופיטב הרטמה , םילולע
ישוקב לקתיהל .
םילופיטה תובקעב הליחבה תשוחתל םירשקמ ןטרס ילוח יכ הארמ הינתהל רשקהב ףסונ רקחמ
םייפארתומיכה , וז הביבסב ויהש םירחא םייוריג םג .
ל הלוכי ונפוגב ןוסיחה תכרעמ לש הנתומ יתלב הבוגת יכ םיארמ םירחא םירקחמ םייוריג םע תרשוקמ תויה
םירחא םינתומ . תכרעמה לש התוליעפ תא לידגהל תנמ לע תיסאלקה הינתהב שמתשהל רשפא יכ הלוע ןכמ
םימיוסמ םיבצמב תינוסיחה .
111
הלאשב םיקסוע םירקחמה בור םויכ " םיוסמ יוריגל השדח הבוגת שכור םזינגרוא רשאכ חומב הרוק קוידב המ ?
." אוה םוחתב בושח רקוח Eric Kandel . הטושפ תכרעמ לש םירקחמל תיסאלק אמגוד םה וירקחמ , אוה
בולבפ לש וזמ רתוי הטושפ היחב שמתשה ( בלכ ) ב שמתשה אוה " Aplysia " , םי לולבש לש גוס . טעמ שי וז היחל
הריקחל רתוי הטושפ איה ןכלו בצע יאת . ינוריונה המרב הינתה ךילהת יכ םיפשוח וירקחמ ת םייונישב םירושק
םינוריונה ןיב םירשקה קזוחב . הדימלה םוחתה רקחמ לע עיפשמ היגולוריונב רקחמ דציכ אמגוד יהוז .

תיטנרפוא הינתה לע רניקס לש הירואיתה
קיטרואיתה לע עקר ן :
היה יתוגהנתהה רקחמה לע הברה יכה עיפשהש הזו ןוסטוו לש וכרד יכישממ דחא B.F Skinner . רניקס רובעב
ירויבהיבה ז ם הדימלה לש היגולוכיספב השיג קר התייה אל . הנבה החיטבהש חווט תבחר היפוסוליפ התייה וז
תישונאה היווחה תא רפשתש היגולונכט םג ומכ םדאה עבט לש הקומע .
יגולודותמ לש תונורקע רפסמ חתיפ רניקס ה תיעדמ :
1 . ותוא רוקחלו לוכה בוזעל ךירצ ןיינעמ והשמב םילקתנשכ .
2 . לק םיכרד שי רקחמ תושעל תוחפ תולקו רתוי תו . הדובעה לע תובר םימעפ לקהל לוכי ינכמ ךילה וינעב .
3 . לזמ ירב םישנאהמ קלח .
4 . לקלקתמ ןקתמהמ קלח םא , ל םג ליבהל וכי הז ךא היעב תויהל הלוכי וז ...
5 . serendipity - יארקאב םירבד תולגל תלוכיה .

םכחותמ תויח ןמאמ תויהל רניקס ךפה ותדובע ךלהמב . וה ןמזב תמיוסמ הרוצב גהנתהל םיוסמ םזינגרואל םרג א
םיוסמ . םינוי םע הדובעל תודלוח םע הדובעמ רבע אוה .
תוגהנתהב טולשל רשפאש ךכ לע הנבומ ולש תיטנרפואה הירואיתה לש סיסבה , ע " שנועו לומגת לש היצלופינמ י
הביבסב . . םלוא , זירויבהיבה לש םיקוחה תובושחל עגונב ולש הנומאה ם הו םירבד תיינבב ולש ןיינע , ותוא הליבוה
הדבעמל רבעמ הברה ולש רקחמו הבשחמה תא תחקל .

רניקס לש תוישיאה תירואית :
הכ דע ודמלנש תוירואיתהמ תחא לכ , םיינבמ םיגשומ תושיגדמ . דיאה ומכ םיינבמ םיחנומב שמתשה דיורפ ,
וגא , דועו וגארפוס . גור ' א ימצע וא ימצע ומכ םיחנומב שמתשה סר וכו ילאידי ' . ןהל דוגינב , לש תוגהנתהה תשיג
הבורב רניקס , תוביס יתשמ הזו הנבמ לש ותובישחב הטיעממ . הנושארה , יטסירויבהיב ם תוגהנתה םיאור
םייתביבס םימרוגל היצטפדאכ . תוגהנתהה םג ךכ ונתשי םייתביבסה םימרוגה םאש םיפצמ םה . תוגהנתהה םא
י היינשל תחא היצאוטיסמ הנתשמ איה לש הרואכל תויבקעה תא ריבסהל םיינבמ םיחנומ שפחל ךרוצ טעמ ש
תוישיאה . ןתינש םינתשמ לע תססבתמש הרואית תונבל וצר םיטסירויבהיבהש ךכל הרושק היינשה הביסה
תוארל . ןכל , תיעדמ אל הבישח ךרדכ רניקסל הארת ןיעל םיארנ םניאש תוישיא ינתשמ לש םמויק לע הזימר .
אל רניקסש הדבועה תורחאה תוירואיתה לכמ הנושל ולש הדובעה תא תכפוה תוישיאה לש םינבמ עיצמ . השעמל
תוישיא לש הירואית וביכרי ולש תונויערהש הפקשהה תא החד אוה . תוישיא תוירואית ףילחמכ ומצע האר אוה
תוגהנתה לע תרחא הבשחמ ךרד םע .
111

הנבמ
יטסירויבהיבה השיגל חתפמה הנבמ ת וימבו תויללכב הבוגתה אוה רניקס לש ותשיגב דח .
טושפ סקלפרמ עונל הלוכי הבוגתה ( לכואל ריירל ) תוגהנתהה לש תבכרומ הכיתח דעו ( תיטמתמ היעבל ןורתיפ .)
עוריאל הרושקו הייפצל תנתינ תינוציח תוגהנתה תגציימ איהש וניה הבוגת חנומה תועמשמב בושח ביכרמ
םיוסמ יתביבס .
ב רניקס לידבמ ותשיגב רכומ יוריגמ תמרגנש הבוגת ןי ( ןרבעל ריוא בשמ שישכ םיינעב ףועפע ומכ ) , אלש הבוגתו
יוריג םושב הרושכ . וז הבוגת , תארקנו ומצע םזינגרואה םזוי Operant .
לועפל טקייבואה תא םיחירכמ אל הביבסב םייוריג רניקס יפ לע . לש איה תוגהנתהל תינושארה הביסה
ומצע םזינגרואה " . ןיא טנרפוא ליחתמש יתביבס יוריג . הפע רופיצה , ץר בלכה , וכו ץעל ץעמ דנדנתמ ףוקה ' .

ךילהת : תיטנרפוא הינתה
קוזיח חנומה תא ריבסהל ךירצ ךילהתה לע םירבדמש ינפל Reinforcer . ע " עוריא והז רניקס פ ( יוריג ) ליבומש
שחרתהל הלש תורבתסהה תא ריבגמו הבוגתל . ש םיקוזיח םנשי רושיקה לבא תוגהנתה םיריבגמ םניא רוקמב
ולאל ךופהל םהל םרוג םירחא םיקוזיחל םהלש ( ףסכ ומכ ) ינש רדסמ םיקוזיח םיארוק ולא םיקוזיחל
Generalized Reinforcers .
ע רדגומ קוזיחה " תוגהנתהה לע ולש העפשהה י . הרקת תוגהנתההש תורבתסהה תא הלעה . תעדל השק םימעפל
קוזיחכ שמשי המ תוגהנתה לש .
תוקזחמ ןה םתוא םיחורמו תוקספהה םע ןהלש םיסחיהו תובוגתה תוכיאב תזכרתמ רניקס לש ותשיג , חול וא
םיקוזיחה לש םינמזה . רניקס תספוק ומכ רישכמ , ולהה םיסחיה תא דומלל תנמ לע שמשמ .
םיפוצ הילע תמיוסמ תוגהנתהו םייוריג רפסמ שי וזכש הספוקב , ש הדלוח ומכ השווד לע תצחול . וז ךרדב , יפ לע
תוגהנתהה לש םיקוחה םהמ קודבל רשפא רניקס . תוגהנתהה לש הרקב ךרדב ולא םיקוחב ןיחבהל לכונ ונא ,
השוודה לע תוציחלה לע הטילשה הז הרקמב . הב טולשל ונילע תוגהנתה ןיבהל ידכב . ךרד תטלשנ תוגהנתהה
ב ןמז יחוורמבו קוזיח תולבקמש תובוגתה תריחב תוקזוחמ ןה ןה . ססובמ תויהל לוכי םיקוזיחה לש םינמזה חול
םיוסמ הבוגת יחוורמ וא םיוסמ ןמז יחוורמ חול לע . ןמז יחוורמ חולב time interval , קרפ ירחא עיפומ קוזיחה
םיוסמ ןמז , תובוגתה רפסמל רשק אלל הקד לכ ירחא דיגנ \ םזינגרואה ידי לע ושענש תולועפ .
בוגת יחוורמ חולב ה , סחי חול וא response interval or response ratio , עובק רפסמ רחאל םיעיפומ םיקוזיחה
תובוגת לש ( אמגודל השוודה לע הדלוחה לש תוציחל רפסמ .)
הבוגת לכ ירחא םינתינ אל םיקוזיחה \ טקייבואה לש הלועפ . עובק סיסב לע ןתניהל םילוכי םיקוזיחה - ירחא וא
וא תוקד לש םיוסמ רפסמ תובוגת לש םיוסמ רפסמ ירחא - ףיצר אל ןפואב םג ןתניהל םילוכי םה ךא
הנתשמו . תוקד יתש ירחא םימעפלו הקד ירחא םימעפל . קוזיח חול לכ schedule of reinforcement בצייל הטונ
הנוש ךרדב תוגהנתה .
םיוסמ ןבומב , הבישחה תונורקעמ קלח ןהש תומכחותמ תואחסונ הגיצמ תיטנרפוא הדימל היחה לש .
לש ךילהת די לע תבצועמ תבכרומ תוגהנתה successive approximation ( םיפוצר םיבלשב תוברקתה ) , תוגהנתה
תוכיתח לש קוזיח ידי לע תחתפתמ תבכרומ \ םימודש תוגהנתה לש םיבלש , תיפוסה תוגהנתהל םיברקתמ וא
בצעל םיצור ונאש .
ב הלחתההמ רבכ העיפומ הניא תיטנרפוא תוגהנתה םזינגרואה תוגהנתהמ קלחכ תמלשומו תחתופמ הרוצ .
ךשמתמ בוציע ךילהת לש האצות איה תיטנרפוא תוגהנתה .
112
תויח ינמאמ לש םתדובעב רתויב הבוטה הרוצב הארנ תוגהנתה בוציע . תועצבמ תויחהש םיבכרומה םיליגרתה
הלחתההמ םלש ללכמכ םידמלנ אל העפוה ךלהמב . לש םיבלש הנוב הגרדהב ןמאמה לע תולבקמ תויחהו תולועפ
לומגת דרפנב דחא לכ . וידחי םיבלשה תא םירבחמ ךכ רחא . םידעצמ תדמלנ תבכרומ תישונא תוגהנה םג ךכ
היוצרה תוגהנתהל םעפ לכ םיברקתמש הז רחא בזב םיפוצר .
לכוא ומכ םייבויח םיקוזיחב םישמתשמ תיטנרפוא הינתהב יכ ונייצ הליחתב , םיסרפ וא ףסכ , מ רניקס םג ןייצ
םזינגרואה לש תוקחרתה לע םיססובמה םיקוזיח לש תובישחה תא , יביסרבא יוריגמ תוענמיה וא , םיענ אל
( ילילש קוזיח .) םיענ אל יוריג תקחרה וא תרסה ידי לע תוקזוחמ תובוגתה הלאכ םירקמב , לש ותעפוה םוקמב
םיענה יוריגה .
וגתה תא ריבגהל וא קזחל אוה טקפאה וללה םירקמה לכב הב \ הלועפ . ולא םיבצמ תמועל , םישנועה תא שי .
הלועפ תובקעב עיגמ יביסרבא יוריג ולא םירקמב , בוש רוזחת איהש יוכיסה תא דירוהל תנמ לע .
תוגהנתה תדחכהב ךרע טעמ ול שי יכ הארנו ינמז אוה שנוע לש טקפאה םלוא .

תוחתפתהו הלידג :
שחה תא שיגדהל הכישממ הלידגל רניקס לש השיגה תוגהנתה תשיכרב םילומגת תוחול לש תובי . חתפתמ דלישכ
הביבסב םיקוזיחה לש הטילשה תחת תוראשנ ולא תולועפ ךא לועפל דמול אוה . תויפיצפס תולועפ לע אוה שגדה
םימיוסמ םייתביבס םיקוזיח ידי לע תועפשומש . לע םילבקמ םהש םיקוזיח תוכזב םיימצע תויהל םיכפוה םידלי
ה ןהב תולועפ םמצע לע ורמש ם . אמגודל , לוכאלו שבלתהל דמול דליה רשאכ , םירמוח םילומגת דימ לבקמ אוה
םיסרפ ומכ םייתרבח וא לכוא ומכ .
דליה םיקופיס תייחד תדמלל ךרדב , קזוחמ הליחתב \ יחוורמ ןכמ רחאל בוקיע לש ןטק ןמז חוורמ ירחא למגותמ
יה ףוסבלו םילדגו םיכלוה הלועפהו לומגה ןיב ןמזה םיקופיס תוחדל דמול דל .
קוזיחה לש םיאנתה םתוא יפל תדבוע יוקיח לש תוגהנתה םג םאה . םג ויחא וא וירוה תוגהנתה תא הקחמ דלי
םיקוזיח לבקל ךירצ לבקמ ?
תורישי לומג לבקל ילבמ תוגהנתה תוקחל רשפא , םיקוזיח רפסמ רבעב הלביק יוקיחה תלועפש רחאל תאז ךא .
םימעפ רפסמ רחאל , רדב הללכה לש ך , לומגה תויהל ךפוה ומצע יוקיחה .

היגולותפוכיספ :
תא םיקפסמ הדימלה לש םייסיסבה תונורקעהש תרמוא היגולותפוכיספ יבגל הדימלה תירואית לש השיגה
היגולותפוכיספל רתויב הבוטה תונשרפה . תוביסו םימוטפמיס לש םיחנומב היגולותפ ריבסהל ךרוצ ןיא .
הלחמ הניא היגולותפ , הדימל לש תונורקעה םתוא יפ לע דמלנש תוגהנתה סופד והז . םה םילוח םניא םישנא
םייוריגל ךירצש ומכ וביגה אל טושפ . הבוגתה תדימלב ולשכנ םהש וא \ תלגתסמ אל הבוגת ודמל םהש וא הלועפ .
אמגודל : יילאיצוס יטנא םהש םישנא ם וחתפתה אל ןכלו םימיאתמ םיקוזיח םרבעב ולביק אל הארנכ םלצא
םייתרבח םירושיק .
תוגהנתהה רומישל םג אלא תובוגתה תדימלל קר אל םיבושח םיקוזיחה . םיקוזיח לש רדעהל תחא תורשפא
ןואכיד תויהל הלוכי הביבסב , רתוי ךומנ הבוגת חווט וא תוגהנתה תתחפהל םרוגש . ביגמ וניא ינואכידה םדאה
חקלנ םיוסמ יבויח קוזיחש ללגב .
הבוגת דמול םדאשכ תלגתסמ אל , םירחא וא הרבחה ידי לע תלבוקמ הניא הדמלנש הבוגתהש איה היעבה
םדאה תביבסב . תעדה לע תלבקתמ אל תויהל הלכי המצע הבוגתה ( תניוע תוגהנתה ) הב תוביסנב הבוגתהש וא
תשחרתמ איה , תעדה לע תלבקתמ אל ( היוולה ןמזב קוחצל .)
ולפט תונומאב תוגהנתה םג רשקל רשפא הז בצמל ת . ןיב םירצונש םיירקמ םיסחי ללגב תחתפתמ וז תוגהנתה
תמיוסמ תוגהנתהו םיוסמ קוזיח . אמגודל , ןמז יחוורמב ןפואב הנטק לכוא תומכ םינויל ןתנ רניקס רשאכ
113
ןהלש תוגהנתהל רשק אלל םימיוסמ . ימטסיס קוזיח םע הלמגות הרקמבש תוגהנתהה תא ורשיק תובר םינוי . ךכ
אה תא הלבק הנוי םאש ןועשה ןוויכב הכלה איהשכ קוידב לכו , תושעל הכישמהו הלועפל לומגה תא הרשיק איה
ןמז הברהל רמשיהל הלוכי תוגהנתהה ךכו הילע תלמגותמ תויהל הכישמה איהש אציש ךכ התוא .

תוגהנתהה לש הכרעה :
ויוגהנתה לע שגדה ת יארוק ונאש המל סיסבה ןהש תובצעמ תויצאוטיס תרדגהל רושק תויפיצפס תכרעה ם
תוגהנתה behavioral assessment . יטסירויבהיבה השיגה ת םירבד השולש השיגדמ הכרעהל :
1 . הרטמ תויוגהנתה ללכ ךרדב תוארקנש תויפיצפס תויוגהנתה לש יוהיז target behaviors תובוגת וא
הרטמ .
2 . הרטמה תויוגהנתה תא םיקזחמ וא םירצויש םייתביבס םימרוג לש יוהיז .
3 . מרוג לש יוהיז תוגהנתה יונישל ךכב םורגלו תונתשהל םילוכיש הביבסב םייפיצפס םי .

ןאכמ , םעז תויוצרפתה לבוסה דלי לש וגזמ תא ךירעהל םיאב רשאכ , לש תקיודמ הרדגה לבקל םיבייח
דליה לצא םעזה תויוצרפתה , וז תוצרפתה החתפתה הב היצאוטיסה לש רואית , םירוהה תבוגת לש רואית ( וא
םילולעש םירחא תוגהנתה למגתל ) אל תוגהנתה קזחל וא םורגל םילולעש םיפסונ םירבד לש הכרעהו תוצרפתהל
תויוצר .
תוגהנתהה לש הזה ילאנויצקנופה חותינה , תוגהנתהב םיטלושש םייתביבסה םיאנתה תא אוצמל ץמאמ ללוכ .
הביבסב םייפיצפס םיעוריא לש היצקנופכ תוגהנתהה תא תוארל . םג הארקנ וז השיג ABC assessment :
תוגהנתהל םימדקומה םימרוגה תא םיכירעמ , המצע תוגהנתהה , תוגהנתהל תוביסהו .
דלי לע אמגוד , םעז יפקתה םע , הרזע שקבל האב ומיאש . הלעמל ןיוצש יפכ רמוחה לש ףוסיא היה הליחת .
ר אלה תויוגהנתההמ תחא תא דליה עיבמ הב תורידתה לש חותינב הליחתה לופיטה תינכות תויוצ ( תויוגהנתהה
רמוחה ףוסיא בלשב ןאולמב ומשרנ ) עובשב שולש וא םיימעפ םתיבב השחרתהש העש תב השיגפ ךלהמב . הז בלש
כ ךשמנ - 16 הלחתה תדוקנכ ושמשש תושיגפ ( baseline .) לועפל דציכ תויחנה הלביק םאה ןכמ רחאל . םעפ לכב
היוצר אל הרוצב גהנתמ דליהש , כב יבויח קוזיח ול תתל ךא תמלוה הרוצב גהנתמ אוהש םעפ ל . המ ןמז רחאל
תורידתב הדירי התייה תופצל ןתינש יפכו היוצר אלה תוגהנתהה בוש הדדמנ . ושקיב לופיטה לש ישילשה בלשב
תוגהנתהה יפלכ םאה לש םיקוזיחה תמאב םאה ןוחבל תנמ לע תמדוקה התוגהנתהל רוזחל םאהמ םילפטמה
תוגהנתהל םימרוגש ןה היוצר אלה . הלחתהב התייהש יפכ אל םלוא תוגהנתהה תורידתב היילע התייה ןכא , ומכ
םע תיביטרסאו ןוחטיב תלעב רתוי השיגרמ איה וישכע יכ תונשיה היכרדל רוזחל השק הל יכ הנייצ םאה םג ןכ
דליה .
תיעדמה השיגה לש הטיש םיגדמ םג אלא תוגהנתהה תכרעה ךרדל קר אל המגדה וניאר וז אמגודב .
רקחמ ה - ABA רניקס לש , וא control design – own . לש תרוקיב תצובק הווהמ קדבנה וז תייוסינ הטישב
ומצע . יתלחתהה בלשה אוה יוסינב ןושארה בלשה ( A ) איהש יפכ תוגהנתהב םיפוצ ובש . בלש אוה ינשה בלשה
תוברעתהה ( B ) , הלש תורידתה תא תולעהל תנמ לע היוצרה תוגהנתהה תא םיקזחמ וב . חאל תוגהנתההש ר
הגיסנה בלש העיגמ התלע היוצרה ( בוש A ) , שי םיאה םיקדובו היוצרה תוגהנתהה לש םיקוזיחה תא םידירומ וב
היצלופינמה םאה םיאור ךכבו תויוצר אל תורחא תויוגהנתהל הגיסנ ( תוברעתה ) קדבנה לע עיפשהש וז איה ונלש .
םיברעתמ בוש ובש יעיבר בלש שי םהבש הלאכ םייוסינ שי היוצרה תוגהנתהה תא בוש רוציל תנמ לע . םנשי
השדח תוגהנתה םירצוי שארמש ןוויכמ ןושארה בלשב םיליחתמ אל םהב םייוסינ .
Sign and sample approaches to assessment
114
יטסירויבהיב הכרעהב ת דחא הנתשמ לע שגד ונשי , תחא הרטמ תוגהנתה . ןהב תורחא תוישיא תוירואיתמ הנוש ז
גהנתהה תוגהנתהב יוטיב ידיל אב הרואכלש יטרואית הנבמ אלו הבושחה איה המצע תו .
Mischel ( 1971 ) לש םיחנומב וללה םילדבהה תא רידגה " אמגוד וא ןומיס יפל הכרעהה ." ה תשיגב - sign
, תנחבנ תוגהנתה ינפל קדבנה תונוכת לע םיקיסמ . ש יפוא תונוכת ףקשל םייואר ןחבמב םיטירפה יכ םיחינמ ל
יפוא לע תופקשמש תומיוסמ תולטמב ולש תוגהנתה יפל תונתינ תוכרעהו קדבנה . יבגל םילאוש םירקוחה
תוגהנתהב יוטיב ידיל םיאבו דחיב םילעופש תונוכתו תויצביטומ .
ה תשיגב - sample הביבסב םייונישמ תעפשומ איה ךיאו המצע תוגהנתהב איה תודקמתהה . לע םירבדמ םירקוחה
ינתשמ םהלש תורידתה לש םיחנומב תוגהנתהה לע םיעיפשמש םייתביבס ם .

יתוגהנתה יוניש :
תארקנש תוגהנתה יונישל הטישב תיטנרפוא הינתה לש תונורקעה תא תוארל רשפא " םינומיסא תלכלכ " token
economy . םילמגתמ וז הטישב , ןומיסא םע , היוצרה תוגהנתהה תא . ל תונקהל לכוי תעה אובב ןומיסאה לפוטמ
הצור אוהש רצומ לבקל תוכזה תא ( תוירגיס וא הירכס .) רקיעב הטישה תחלצה לע םיארמ םירקחמ
יצקארטניאב הרושק תוגהנתההשכ ה תיתרבח , הניגה , םירגפמל תומישמ יעוציב .
תיטסירויבהיבה השיגה לש הקזוח תא תוארל רשפא וז הטיש יפל . תושעל קוניתל םורגל לוכי אוהש רמא ןוסטוו
וכה ותביבסב םייוניש ךרד ל . דחא בלש השיגה תא תחקל רשפא דציכ וארה רניקס לש וכרד יכישממ םירקוח
ינומיסאה תלכלכב ומכ המידק ם .

ישפוח ןוצר :
ונלש תוגהנתהה תא תבצעמ הביבסה יכ ןעט רניקס . ונלש תוגהנתהל הביסה איה . תיארחא איה הביבסה םא
אש אלא אל ונחנאש רמוא הז תוגהנתהל לועפל שפוחה תא תמאב ונל ןיא ךכ םאו ונלש תוגהנתהל םיארח . ןכא ,
םדאל שיש הילשא וניה ישפוח ןוצר יכ ןעט רניקס . הרורב הטושפ הניה ונלש תולועפל תיתביבסה הביסה םימעפל
תידיימו ( הרטשמ םיאור ונאשכ בכרה תא םיטאמ ונאשכ ומכ ) ונא הללגבש תיתביבסה הביסה םימעפל ךא
איה םילעופ ןמז ךרואל תכשמנו תבכרומ רתוי , ונתוא ובציעש ןמזה ךלהמב ונלביקש םישנועו םיקוזיח הברה
( אמגודל , ךל אבש תטלחה התא הרואכלש המודא טרופס תינוכמב עוסנל הריחבה .)
ןבצעל ידכב וז הרהצהב אצי אל רניקס . שמתשהל שי תוישיאו תויתרבח תויעב רותפל תנמ לעש רובס היה אוה
גולונכטב יטסירויבהיב הי ת תיתאמטסיס . םדוק םה וזה היגולונכטה תא לבקל םיחותפ ויהי םישנאש ידכב
םייחב םהל טולשתו ישפוחה ןוצרה תא םהמ חקית אל איהש ןיבהל םיכירצ , הככ םג םהלש םייחהש אלא
הביבסה ידי לע םיטלשנ . רהו םדאה לש וכרעב טיעמה רניקס יכ םיארמ םישדח םירקחמו םיבר םירקוח ןוצ
ישפוחה . ןעדמה עיבה רתויב הפירחה תרוקיבה תא Noam Chomsky רומאב ו הארה אל ךרד םושב רניקס יכ
ישפוח ןוצר םישנאל ןיאש תיעדמ הרוצב . ךותב תונטקו תוטושפ תויח לע ןה וירקחמב ול שיש תודיחיה תויודעה
בולכ , ישפוח ןוצר ןיא םדאלש תיפוסוליפ הרימאו .


שיג לש האוושה תומדקומ תושיג םע הדימלה ת :

ירואיתה ןיב יתועמשמה לדבהה ה השיגדמ וז השיג הבש ךרדב אוה הכ דע ודמלנש תוירואיתהו תיטסירויבהיבה
תויצביטומ ומכ הנבמ אלו הדימל יכילהת , דועו תונוכת . תוגהנתה לש תובישחה תא השיגדמ וז השיג ןכ ומכ
יללכ תוישיא ןויפא אלו תיפיצפס . ןיינעה םיישיא ןיב םילדבה אלו הדימל לש םיללכ םיקוחב אוה .
115
םינולאש תועצמאב תינילק הריקח לע אלו הדבעמ ייוסינ לע שגד שי רקחמ תוטיש לש םיחנומב . לדבה שי ףוסבלו
םדאה ךותב םינתשמה תמועל םדאל ץוחמ םינתשמל תנתונ וז הטישש סוקופב .
לכ תא טעמ תרטוס וז השיג יכ רמולו םכסל רשפא הכ דע ודמלנש תושיגה : וכיספל םיטסירויבהיבה יינעב
סילנא ט תועמשמ לכ ןיא , םיארנ יתלבו םיימינפ םינתשמב ןיטולחל קסעתמ אוה ןכש , דמיהל םילוכי אלש ד
תימטסיס הרוצב ןחבהלו .
יגולונמנפה השיגה ת םיריכמ אלו םהלש תוגהנתהל הביסה םה וליאכ םישנאב הפוצ איהש ךכב םהיניעב תלפונ
ב הביבסה לש תועפשה
הל תוביסה םע םוקמב תוגהנתה רואיתב רקיעב תקסועש תחאכ תראותמ תונוכתה תירואית .
הדיצה תורחאה תוירואיתה לכ תא םיפיעמ ויה םה םיחילצמ ויה םיטסירויבהיבה םא .

הדימלה תושיג לש קזוחה :
3 היגולוכיספל וזה השיגה ידי לע ושענ תויזכרמ תומורת :
 קחמב תוקבדה תאמטסיס ר י הירואית חותיפו . תוקלחמ םע הרושק תויהל וזה השיגה תא ליבוהש רבד
תובר תוימדקא ( . הדבעמל רקחמה יאשונב הלבגהה תורמל )
 תוגהנתהה לע םהלש העפשההו היצאוטיסבו הביבסב םינתשמה דיקפת לש הריקחהו הרכהה . לכ םויכ
ןהו םדאב ןה םינתשמה לש תובישחב םיריכמ םיגולוכיספה םהינב םיסחיה לש תובישחבו הביבסב .
 יטאמגרפ השיג ת אשונב תובושח תויוחתפתהל הליבוהש לופיטל . תומדוקה תושיגב לופיט תוטישל דוגינב .
םיידי םהמ ומירה םלוכש םישנאב העגנ תיטסירויבהיבה השיגה ( םירגפמ , וכו םיינרפוזיכס ' ) , תוטיש
תורחא לופיט תוטישש םיקלח ואלימ םהלש לופיטה וחילצה אל .

הדימלה תושיג לש תולבגמה :
ולא תושיג לע תרוקיבה , תישונאה תוגהנתהה תא הדימה לע רתי תוטשפמ ןהש ךכב , םיטביה רפסמל תוקלחתמ :
 םייח ילעב לע םירקחממ םיחוקל הדימלה תונורקע . תישונא תוגהנתה לע ךכמ לילכל רשפא המכ דע .
 םייתדבעמ םייוסינל דמציהל ןויסינב , רקחמה םייתוגהנתהה םי , תוטושפ תובוגתל םמצע תא וליבגה
רתוי תבכרומ תוגהנתהמ וקמחתהו תויפיצפסו .
 יביטינגוקה תוגהנתההמ תומלעתה ת . אודיבידניאה הבש ךרדה תא תללוכ וז תוגהנתה ל ןגראמ לבקמ
עדימ דבעמו .

ירואיתה ןיב לודג רעפ ונשי יכ םירמוא השיגה לש םירקבמ ה בהיבה לש הקיטקרפהו םיטסירוי . תופסונ תולאש
יתוגהנתהה לופיטה לש תויביטקפאה יבגל ולע . ןכא הדבעמב תוביציכ וארנש תואצות םאה הלאשה תא ללוכ הז
םייתימאה םייחב דמעמ וקיזחי . תוחפ תויהל תולוכי הדבעמב תוטושפ תויעבל תומיאתמ ואצמנש תוקינכט
רתוי תויניצר תויעב םע לפוטמל תונתינ ןהשכ תויתעמשמ .
ןיעל םיארנ םינתשמ םע קר קסעתהל תושקעתהה לע םג תרוקיב הנשי . תא האר אל ןוטוינ םג יכ ודיגי םירקבמ
וילע רקח אוהשכ הכישמה חוכ . תיעדמ הריקח לש ידימ הרצ הפקשה לע ונעשנ םיטסירויבהיבה .
ףוסבל , םלועה לע הבושחו השדח טבמ תדוקנ תרצויש וזכ איה ךרע תלעב הירואית . תאז םא , םירקחמ טעמ
םזירויבהיבה לע םינעשנ וא םכרד תא םיכישממ םישדח .
קרפ םוכיס 12
Social- cognitive Theory: Bandura and Mischel
116

... הרוחב התיה היה , לש םתוגהנתה רחא תוקחתהל הטילחה ןוכיתב ןושארה המויבש
שגשל תנמ לע רתויב םיחילצמה םיטסינימשה םג תיתרבח ג . תוגהנתהה יסופדב התפצ איה
גהנתהל דציכ הרהמ דע הדמלו םהלש . הבכשב תלבוקמ יכה הרוחבל הכפה איה רצק ןמז ךות
הלש ....

" הביבסל םדאה ןיב היצקרטניאה לש האצות איה םדאה תוגהנתה " - קרפב תגצומה הירואיתב יזכרמ ןויער והז
הז . םירושעה ךלהמב הצואת הספת וז הירואית םויכ תוישיאה רקחב בר לקשמ תלעב הניהו םינורחאה .
הדימלה תלוכסאב הירואיתה לש הישרוש / םזירויוויהיב , תא וצמיא םירקוח הנורחאה האמה עברב םלוא
חנומה " תביטינגוק - תיתרבח ." היגולונימרטב יונישה לש תינויערה תועמשמה יהמ ?
- ישיאה רקח סיסבב תויהל םיכירצ םייתבשחמ םיכילהת תו .
- תיתרבח היצקרטניא ךרד םמצע יבגל תובשחמ םישכור םישנא .

קרפה סחייתי םיאשונ וליאל ?
1 . תוגהנתה תוינבת םידמול םישנא דציכ ?
2 . םהלש הענהה תא םיתסוומ םישנא דציכ ?
3 . תוגהנתהל םימרוגה תא חתנל תוישיאה ןעדמ ךירצ דציכ ?
4 . כ תוישיאה לש תועמשמה המ " תכרעמ " תיביטקפא תיביטינגוק ?

ית היצינגוק לעו תוגהנתה לש םייתרבחה תורוקמה לע המש איהש שגדב תידוחיי וז הירוא ,
םילומגת אלל יאמצע ןפואב םתוגהנתה תא ןווכל תלוכי ילעבכ םישנא האור איהש ךכבו .
טסילנאוכיספל דוגינב , שגד םש וניאו םייחה ךרואל ךילהתכ םדאה לש תוחתפתה תא האור וז השיגמ רקוח
נשה לע ידעלב םייחל תונושארה םי - םתוגהנתה תא טוונל םישנא לש תעדומה תלוכיל סחייתמ .
היגולוכיספב וטלשש תומדקומ תועיבק רפסמל םידגנתמ הירקוחו השיגה ידסיימ :
תונוכתה תשיג לע תרוקיב :
תונוכת לש םיבצמל רבעמ תוביציל הרתי תובישח תסחיימ .
תוביצי דצל , ויוגהנתהב בר ןוויג םג םיארמ םישנא תונוש תויצאוטיסב םהית , תושירדו םהיתורטמל םאתהב תאז
הביבסה . השעמל ןוויגה , תוביציהמ תוחפ אל בושח .
תינויצולובאה השיגה לע תרוקיב :
תיסחי הרצק תירוטסיה הפוקת ךות תושחרתמה תוריהמ תויתרבח תועפותל רבסה הקינעמ אל , דחא רוד לש .
דקומה תודוסיל םידגנתמ םג וז השיגמ םירקוח תיטסירויוויהיבה הפקשהה לש םימ : לכש רוצי וניא םדאה
הענהו תוסיוו תלוכי לעב אלא םיידימ םישנועו םיקוזיח ידי לע תבתכומ ותוגהנתה . תא םירקוח םה ןכ לע רתי
םיקוזיח אלל תורצונה תושדח תוגהנתה תוינבת לש הדימלה תולוכי .
תיביטינגוקה השיגל תומוד ןכ רשא תוירואיתה – תיתרבח תוישיאה הנבמ תיירואתו תיגולונמונפה השיגה ןה –
(Personal Construct). . םיעוריאהמ תועמשמ םירציימ םישנא דציכב םהלש ןיינעב תומוד וללה תוירואיתה
םהייחב , תישיאה תועמשמה תיינבל תומרות ימצעה יבגל תונומא דציכו .
גוקה השיגהש ךכב תונוש ןה ' – ילהת תוידוסיב תרקוח תיתרבח םייביטינגוק םיכ , תוירואיתה יתשב רסחש רבד
תורחאה .

117
הז קרפב תדמלנה השיגה לש םיניחבמ םינייפאמ :

♥ תוגהנתה לש םיליעפ םינכוסכ םישנא לע שגד .
♥ תוגהנתה לש םייתרבח תורוקמ לע שגד .
♥ םייביטינגוק םיכילהת לע שגד .
♥ םיבצמל תידוחייכ תוגהנתה לע שגד .
♥ יטמטסיס רקחמ לע שגד / יתטיש .
♥ ד םיקוזח רדעהב תובכרומ תוגהנתה תוינבת לש הדימל לע שג .


עיפשהל םישנא לש םתלוכי לע המש איהש שגדב העבטמ תיטסינמוה איה השיגה יתדבעמ רקחמב שומישה ףא לע
םלרוג לע .
תיביטרגניא הלטמ ינפב םידמוע וז השיגמ םירקוחה , ןכו תורחא תוירואיתמ םיאצממ בלשל םיסנמ םה ןכש
א םיפנעמ היגולוכיספה לש םירח , בוליש אלל דבל ודבע רשא םימדקומ םיטסירויוויהיב םירקוחל דוגינב
םינוש םימוחתמ םיאצממ .

גוקה םוחתה לש םיישאר םירקוח ינש ' – לשימ רטלווו הרודנב טרבלא םה יתרבח . ודקמתה ולא םירקוחש ףא לע
תוישיאה דוקפת לש םינוש םיטקפסאב , א הז םימילשמ םהיתונויער דומעש יטרואיתה ףוגה ידיל םידחאתמו הז ת
גוקה הפקשהה דוסיב ' תיוושכעה תיתרבח .

הרודנב טרבלא :
תנש הדנק דילי 1925 .
תוינילק תועפותל הדימל יכילהת לש םושייב גולוכיספכ וכרד תליחתמ ןיינעתה . תיתוגהנתהה השיגהמ עפשוה .
דרופנטס תטיסרבינואב םיימדקאה וייח תיברמ תא הליב , ה תוחתפה לע םיפצנ םילדומ תועפשה רקחב ןיינעת
תוישיאה .
ורפס , " תוישיא תוחתפתהו תיתרבח הדימל " גוקה הפקשהל תודוסיה תא חינה ' שילשב החתפתהש תיתרבח
ה האמה לש ןורחאה - 20 .
רקחל בר ןמז שידקה הרודנב " ימצעה לש םיכילהת ." םתוחתפתה בוציעב םיליעפ םה םישנא ותפקשה יפל .
ל הרודנב דדובה דיחיה תא רקוח א , יתרבחה טסקטנוקל סחייתמ אלא - יח אוה ובש ילכלכ , ותעדל עיפשמ רשאו
וייח תא בצעל ותלוכי יבגל ויתונומא לע .
ה אישנ היה - APA .

לשימ רטלוו :
דילי 1930 , הניו , דיורפ לש ותיבמ קוחר אל לדג . הראל הבזע ותחפשמ " ב ב - 1939 םיצאנה דחפמ .
דבועכ וכרד תליחתב דיורפ לש ויתונויערמ םסקוה קרוי וינב ילאיצוס , םיליעי םניא םהש האר המ ןמז ךות ךא
םירחא תונויער רחא שופיחל הנפו ומצע לפטמל וא לופיטב דחוימב . הרודנבל המודב , תומדקומה ויתויוסנתה
או תתסוומ אל תוגהנתה סיסבב םידמועה םיכילהתה םהמ ההת אוהו ןיירבע רעונ םע ויה לופיטב תיביסרג .
דרופנטס תטיסרבינוא לש ימדקאה לגסל ףרטצה םג אוה ךשמהב . יבגל עדימ דודיק יכרד לע שגד םש וירקחמב
תויווח , תוגהנתה לש תואצות תכרעהו . ה תקולחמ לש הניפה ןבא ויה ויאצממ " בצמ - םדא " (person- situation)
118
ה תונשב תיזכרמ התיהש - 70 הו - 80 . גוק םינתשמ לש טס קפיס לשימ דוסיב םידמועה םייתרבח םייביטינ
הינשל תחא תוישיא ןיב תילאודיוודניאה תוידוחייה .
זאמ 1984 היבמולוק תטיסרבינואב היגולוכיספל רוספורפ אוה .

לשימו הרודנב לש םתמורת :

ןיב םיגרודמ 25 ה האמה לש םיעיפשמה םיגולוכיספה - 20 .
תוישיאה תיגולוכיספ םוחתל תלבגומ הניא םתמורת , א היגולוכיספה םוחת ללכ תא הפיקמ אל .
רבעה לע תוגהל תיתבשחמו תיתפש תלוכי לעבכ םדאה לע הפקשהה , גוקה הירואיתב תיזכרמ איה דיתעו הווה ' -
תיתרבח . ונימיב הילאמ תנבומ טעמכ תעמשנ וז הפקשה , ירקוח לש תומדקומה תוחנהה תא ונמזב הרתס איה ךא
תוישיאה . םכסמ טפשמבו - ע שגד ןאכ שי םייח תוביבס יבצעמכ םישנא ל , תושגרו םיפחד לע רבגתהל םילגוסמה
תיללכ החוורל עיגהלו םדקתהל תנמ לע םיינפקות .

גוקה הפקשהל ' תוישיאה רקח לע תיתרבח 3 םיידוחיי םינויפיא :
1 . יתרבחה םוחתהמ םג בלשיש ךכב יביטרגטניא תויהל ךירצ רקחמה , יתוחתפתהה , יגולוכיספוריונה
יביטינגוקהו .
2 . םג אלא יתטומונ רקחמ תוטישב קר אל שמתשהל ךכיפלו לאודיווידניאב דקמתהל ךירצ רקחמה
יפרגוידיאב .
3 . תונוש תויסולכואב לופיטל םייטקרפ םימושיי בינהל ךירצ רקחמה .

וז השיגל הנקמש המ איה םייזכרמ םיישונא םיעוריאל הגאד ןיבל תירקחמ תונימאו תויארחא ןיב בולישה
ר הכ תוירלופופ םויכ הב .
לכתל וישכעו ' ס ...

תיתרבח תביטינגוקה השיגב םיראותמה םיירקיעה תוישיאה ינבמ :

1 . םירושיכו תולוכי
הענה וא תושגרב םילדבה לש האצות םניא םישנא ןיב םיפצנ םילדבה , תורחא תוירואית תועיצמש יפכ , אלא
תונוש תויוגהנתה לעופל איצוהל תולוכיב םילדבה . המגודל , סמ םישנא םנפומ ןפואב גהנתהל םייושע םימייו (
יטרוורטניא ) תיטרוורטסקא תיתרבח תוגהנתהל םישורדה םירושיכה תא םירסח םה יכ .
םייחה תויעבו םיישק םע תודדומתה תולוכי ןה םירקוחה תא דחוימב תוניינעמש תולוכיה .
עדי לש םיגוס ינש תוברעמ ולאכ תולוכי : יכילהת - Procedural , כיל סחייתמ עדוי וניא אוהש םדאל שיש תולו
ןראתל דציכ קוידב . לשמל , הרצב רבח דדועלב בוט תויהל לוכי םדא , ול רשפאמ קוידב המ עדוי וניא אוה ךא
תאז תושעל . ינשה גוסה , רהצומ עדי - Declarative , םילימב אטבל םילוכי ונאש עדיל סחייתמ .
תוכלשה יתש שי תולוכי לע הירואיתב ןתינש סוקופל : א איה תח " טסקטנוקל תויפיצפס " יוטיבה םצעב איהש
תולוכי לש יעבטה . דחא בצמל םיטנוולרש םייביטינגוק םינבמ , רחא בצמב םיליעי אל ןיטולחל ויהי . ךכל המגוד
טרוטקוד תביתכב ול תועייסמה תורדהנ הדימל תולוכי ול שי רשא םדא איה , טייד גישהל ול תורזוע אל ןה ךא . (:
לבקתת אלש החנה גוקה רקוחה ידי לע ' איה יתרבח " והשיממ תולוכי לעבו לגוסמ רתוי תויללכבש והשימ שיש
רחא ." תנווגמ תודדומתה םישרודו םדאל םינוש םירגתא םיביצמ םינוש םיטסקטנוק .
119
ל הרושק היינשה הכלשהה " יגולוכיספ יוניש ." םלועה לע תיפצתו היצקארטניא ךרד שכרנה רבד ןה תולוכי . ךכיפל ,
ש םדא םימייוסמ םירושיכ רסח , תונתשהלו םתוא שוכרל לוכי . לופיטל תירקיע תובישח תלעב הכלשה יהוז
םישנא לש םייחה תולוכי רופישלו .

2 . תויפיצו תונומא
וב םייחה לעו םלועה לש ועבט לע תובשחמ לש תכרעמ . תוארקנ ןה דיתעה יפלכ תונווכמ ולא תובשחמ רשאכ
תויפיצ . וגהנתה לש עירכמ ביכרמ דיתעב היהיש םיפצמ ונחנא המ איה ונת , שנועו לומגת תניחבמ , לש םסחי
ונישעמ לש תוכלשהו םירחא . בצמל בצממ הנתשמה רבד ןה תויפיצ . בינת תוגהנתה התואש ךכל םיעדומ םישנא
םינוש םיבצממ תונוש תואצות ( וכו תסנכ תיבב תמועל הביסמב תוינלוקב רבדלו קוחצל ' .) לש תפסונ הרוצ
תובשחמ איה תויהל םיכירצ םירבדה ךיא לע הכרעה לש םיטרדנטס .
םיעוריא לש םכרעו םביט תכרעהל ילטנמ ןוירטירק והז .
תוישיא תורטמ דיתעב גישהל הצור םדאהש המ לע הבישח ןה .

םינוש םייח םימוחת יפל אוה תויפיצל וז השיגב סחיה . איה םינוש םימוחתו םיבצמ יפל תויפיצ םיאתהל תלוכיה
טירק תודרשיהל תי : םינוש םיבצמ ןיב לידבהל תועדוי אל ןה םא דורשל תולוכי אל תויח . תומכ םישוע םדא ינב
תחתופמה תיביטינגוקה םתלוכי לשב םיבצמ ןיב תונחבא לש הרידא .
תויפיצ לש תויטרקניסוידיא תוכרעמ םישבגמ םישנא – ררועמ תמועל עיגרמ בצמב תויפיצ רמולכ , בצמב וא
תמועל יתרבח דבל .
םיבצמ םיספות ןהב םיכרדב תחנומ תוישיאה תיצמת , ןהיפ לע םיגהנתמו תויפיצ םהיבגל םיחתפמ . תודקמתהה
גוקה הירואיתה תא הלידבמה איה שנועו קוזיחל הייפיצב ' תיטסירויוויהיבהמ תיתרבח , האצות איה תוגהנתה הב
הביבסב םישנועו םיקוזיח לש .
ש עודמ הריבסמ תויפיצל וז תוסחייתה קוידב בצמ ותואל ירמגל תונוש םיכרדב ביגהל םילוכי םישנא ינ .

תימצע תוליעי לש תונומאו ימצעה ( Self efficacy :)

תישיא החוורו תויגשיהב חתפמ ביכרמ םה םמצע יבגל םישנא לש תונומאש ןויערה תא בושו בוש שיגדה הרודנב .
ומתהל םדאה לש ויתולוכי יבגל ןה תימצע תוליעי לש תוסיפת םיידיתע םיבצמ םע דד .
תובושח ךכ לכ ולא תוסיפת עודמ ? תישונאה תויגשיהל תוינויח תויוגהנתה לע תועיפשמ ןהש םושמ .
רתוי תורגתאמ תולטמ םמצע לע וחקיי ההובג תימצע תוליעי תונומא ילעב םישנא , ועתריי אלו רתוי ןהב ודימתי
םיישקמ , רתוי יטילנא ןפואב בושחל וטייו .
ומא םע םישנא תושק תומישממ ועתריי תוכומנ תוליעי תונ , תעב תיטילנא הרוצב בושחל ושקתייו ץחלל וסנכיי
ישוק םע תודדומתה .
ימצע ךרע גשומל ההז הניא תימצע תוליעי ; הסיפתה לש יטקרטסבאו יללכ רתוי חנומ אוה ימצע ךרעש דועב
ךרע לעבכ תימצעה , ויש המ יבגל םדא לש הנומאל תסחייתמ תימצע תוליעי תיטרקנוק תרגסמב גישהל לכ .
המגודל : הובג יללכ ךרע שי וב בצמ ןכתיי , םינחבמב החלצה יבגל הכומנ תימצע תוליעי תנומא ךא . בצמב םדא
ברקתמ ןחבממ ץחלל סנכיהל לוכי טלחהב הזכ .
שלח יד אוה החלצהל ימצע ךרע ןיב רשקהש וארהשכ תאז וששוא םירקחמ , תימצע תוליעי ןיב רשקה רשאכ
צהל קזח אוה החל .
121
אוה ףסונ גשומ האצותל תויפיצ - תוגהנתה לש םייוסמ גוס תגצהל םאתהב םישנועהו םילומגה ויהי המ . לשמל ,
דחוימב הובג לומגל תויפיצ תויהל תולוכי םייוסמ טנדוטסל ( הבוט תרוכשמ , הרקוי ) בשחמה יעדמ דמלי םא ,
דובעהו םינחבמה לכב חילצהל ולש תלוכיה יבגל ותנומא רשאכ דואמ תוכומנ ןה הז עוצקמב תו .
הירואיתה יפל , ימצעה ןמ תוליעיל תויפיצ תובושח רתוי ןה האצותל תויפיצמ תוגהנתה תעיבקב .
תשיג תא שיגדה הרודנב יטילנאה רקחמה , תימצע תוליעי תונומא לש תוטרופמ תודידמ תוכרענ וב ( תמר
עוציבב ןוחטיבה ) תונוש תולטמ תחיקל ינפל .
דידמל אמגוד ומכ הלאש איה לסרודכ קחשמ תלטמ ינפל תימצע תוליעי ת " עולקל חילצתש חוטב התא המכ דע
ב לסל - 70% ךכל תונמדזהה ךל ןתניתש םימעפהמ ? "
לואשל םוקמה ןאכ : תוגהנתה לע העיפשמ תמאבש המ איה תלוכיב הנומאה םאה ? םצעב הז עיפשמש המ ילוא
דיחיה לש תיתימאה תלוכיה תדימ ?
איה הבושתה דיחיה לש ויתולוכי לש הכרעהה תדימ לע ןהו חטשב עוציבה לע ןה תועיפשמ תלוכי לש תומרש .
םישנא לש תיתימאה תלוכיה תא וקיזחהש דועב תספתנ תימצע תוליעי לע היצלופינמ וכרע םהב םייוסינ וכרע
עובק הנתשמכ עוציבל . עיפשמ תולוכי לש הסיפתה יוניש השעמל םאה תוארל ןתינ ךכ ידי לע עוציבה לע .
םשב העודי הזכ רקחמל תחא הקינכט " ןוגיע " וא "Anchoring" : סנכנש הבישחה ךילהתל סחייתמ הז חנומ
יהשלכ היעב רותפל םיסנמ םישנא רשאכ הלועפל . ו היעבה יבגל ינושארה שוחינה לע ןעשנ היעבל ןורתיפה " ןגועמ "
וב . עיתפמ ןפואב , ושארה שוחינה רשאכ םג תשחרתמ וז העפות היעבל יטנוולר אל ללכש עדימ לע ססובמ ינ .
צ ושעש רקחמב ' קיפו ןוור , םתעד יפל רותפל וחילצי םה תולאשהמ המכ טילחהל םיקדבנה ושקבתנ . ןכמ רחאל
כ שמישש ילמודנר רפסמ והשזיא םהל גצוה " ןגוע " הז רקחמב . ונתנ םיקדבנש הכרעהה לע עיפשה הזה רפסמה
ןהב וחילציש תולאשה רפסמ יבגל , הכרעהה עוציבל ינויגה רשק לכ ול היה אלש ףא לע . םישנאש איה הנקסמה
םהלש תספתנה תימצעה תוליעיה תדימב םינוש תויהל םילוכי , םהיתולוכיב םיהז םהש ףא לע .
םהיעוציב לע תכל תוקיחרמ תועפשה שי םמצע תא םישנא לש תיביטקייבוסה הכרעהל , וז הכרעהש רכינו
םינוש םימרוגמ תעפשומ . שי רוריבב עפשומ עוציבש ןוויכ תיתוגהנתהה הירואיתה ינפ לע תונוכנ תחכוה ןיעמ ןאכ
םילאודיוודניא םייביטינגוק םיכילהתמ , ינוציח קוזיחמ קר אלו .


םייוושכע םימושיי :
גוקה הירואיתה לע תססובמה תוברעתה תינכות םאה קדב רקחמ ' - תוקבדיהה ירועיש תא דירוהל לכות תיתרבח
סדייאב . ב עיצה הרודנ , ונלש תודדומתהה תלוכי תא ונלש הסיפתהש ( תוליעי ) איה בצמ לש האצותב הטילשו
תוגהנתה יונישל חתפמה .
העינמ יעצמאב שומישל רתוי הלודג תונוכנ ועיבה סדייא אשונב הנדס ורבעש םיטנדוטס , םיטנדוטס תמועל תאז
אשונב האצרה ועמש קרש . ב תוליעיה תאלעהל תובישח שי רמולכ עדימל הפישח קר אלו םיבצמ םע תודדומתה .
קיפסמ אל אוה ךוניחש איה הנקסמה , ןכתיי ךכבו תימצע תוליעי יבגל הנומא לש תישממ הלעפה תויהל הכירצ
גוקה הירואיתלש ' סדייאה תלחמב תוקבדיה תעינמ םוחתב עיצהל המ הברה שי תיתרבח .

3 . תורטמ :
הרדסב וא הלועפב הנווכה לש ילטנמה גוצייה תולועפ לש . תימצע הטילשל תישונאה תלוכיל תומרות תורטמ ,
םיבצמ ןיב היצקלסב ונתוא תוחנמ ןהש ןוויכ , ןמז ךרואל תוגהנתה תוסיוו תויופידע רדס ןונכת .
יופצכ , תוחפ וא רתוי ההובג תופידע תולעב ולאכ ןנשי ונלש תורטמה תכרעמב , היכרריהב תורדוסמ ןהו . םלוא ,
ד אוה הזה רדסה םג םיבצמ ןיב תונתשהל לוכיו ימני . תובורק תורטמל יכ ןעטנ ( םכסל חילצהל 5 עובשה םיקרפ )
121
תוקוחר תורטמל רשאמ תוגהנתה לע רתוי הלודג העפשה הנשי ( לבקל חילצהל 95 ןחבמב ) הייטנ ונל שי ןהבש
" לצעתהל ."
ידדה ךילהתב הינשה לע תחא תועיפשמ תורטמ תעיבקו תויפיצ .

4 . רעהל םיטרדנטס הכ :
םירבד לש םכרע טופישל ןוירטירק אוה ילטנמ טרדנטס ( םיצפח , םישנא , םיבצמ .)
דוקפתלו הענהל םייטירק םה ימצעה לש םיטרדטנס ; לשמל , הדובע בתוכ דימלת רשאכ , הילע הדובעה ידכ ךות
קיפסמ הבוט איה םאה בושחי אוה , וכו ההובג המרב תחסונמ איה םאה ' - ינפ םיטרדנטס יפ לע תאז לכ ולש םיימ .
תימצע הכרעהל תובוגת ונישעמל ונלש תוישגרה תובוגתה ןה - הוואג תשוחת , השוב , הכובמ וא ןוצר תועיבש .
גשומ הכרעהל םיטרדנטסה רסוממ הייטס וא תירסומ תוגהנתה רקחב הירואיתה תא שמשמ . םישנא םיתיעל
אל וא תירסומכ םתוגהנתה לש הכרעהל ולאכש םיטרדנטסב םישמתשמ םניא ; ל לשמ , אל הזש םיעדוי םלוכ
רשא םישנא םנשי ךא רבח לש ותדובעמ קיתעהל ירסומ בשחנ " תוחנה םיעצבמ " םיטקונו םמצעל תוירסומ
וזכ תוגהנתהב .
תיכרע המנפהו הרבחב הייפצ לש ךילהתב םישכרנ ולא םיטרדנטסש ןבומכ , םישמשמ םה ושכרנש עגרמ םלוא
לא יפ לע רחוב םדאה ונממ ימינפ ךירדמ ןיעכ תויחל תונורקע ו .

הירואיתב םייביטינגוקה םינבמה לש םעבט :
ה ולא ן תת עברא - תוכרעמ תובכרומו תונחבומ יללכה תוישיאה הנבמ ךותב הבישח לש . ולא םינבמל תוסחייתהב
לאודיווידניאה לש תובכרומה לע רתוי דומלל ןתינ .


םיכרד יתשב תוישיאה לש הקימנידל תסחייתמ הירואיתה :
הנושארה םייללכ םייטרואית תונורקע תברעמ :
תוגהנתהל תוביסה חותינ - ידדה םזינימרטד .
םיימינפ תוישיא יכילהת לע הבישחל תרגסמ - םייביטקפא םייביטינגוק םיכילהת תכרעמ (CAPS) .

תוישיאה לש יעדמ רקחמב תובישח תולעב תויגולוכיספ תולועפ חותינ ידי לע איה הינשה ךרדה .
לוכיספ תולועפ שולש ןה הבר בל תמושתל וכזש תויגו :
1 . הייפצמ הדימל
2 . הענה
3 . תימצע הטילש

תישגר דוביע תכרעמכ תוישיא - תיביטינגוק .

םהניב רשקהו תוישיאה יביכרמ תא ןיבהל םיסנמ תונורחאה םינשב , םיבכרומ םהב םירשקהש תוכרעמ הלא
דואמ . חומה , יקלח ןיב םירשקב רתויב תובכרומ תולועפ עצבמ אמגודל תיסחי םיטושפה ו . לאיצוס תוירואית -
ךרעממ קלח ןה יכו ןמצע ינפב תולעופ ןניא תוישיאה תוכאעמ יע תועיצמ תויביטינגוק .
Mischel and Shoda תיביטנגוק דוביע תכרעמ לש תוישיא לדומ ועיצה - תיביטקפא . Cognitive-
Affective Processing System ( ןלהל CAPS ) ה יפ לע תוישיאל םינייפאמ השולש לדומ :
122
1 ) שגרו היצינגוק ןיב רשק םייק . אמגודל : וניתושגר לע עיפשהל הלוכי םיוסמ םדא לש ויתורטמ לע הבשחמ
ויפלכ .
2 ) תיתרבח הביבס – תיתוישיאה תכרעמב םיביכרמ םיליעפמ םייתרבח םיבצמ לש םינוש םיטקפסא .
אמגודל : לש תיפיצפס תכרעמ ליעפת טרופס אשונב החיש הז אשונ םימאותה היצינגוקו תושגר .
3 ) ךותמ עבונ 2 . םיאצמנ ונא הב הביבסל םאתהב הנתשת ונלש תוגהנתהה .
תוישיא תגציימכ תוגהנתהל סחייתמ אוהש ךכב םירחאמ הז לדומ דחיימה אוה ישילשה ןייפאמה .
הרקמ לכב , דואמ דואמ רקחמ וכרע םהלש הירואיתה תא חיכוהל דואמ םיבהלנ ויהש םירקוחה ףיקמ . ופצ םה
תועובש השיש ךשמב ץיק הנחמב ויהש םידלי תצובקב , עובשב םימי השיש , םויב תועש שמח . םידליב ופצ םה
וליגו הנחמב תונוש תולטמו תואדנסב םיפתתשמ , עיתפמ המכ , תחא היצאוטיסמ הנתשמ םהלש תוגהנתהה יכ
היינשל . ונהייד , הלגתה םואתפ רועישב עירפמו זוכיר רסח היהש דליה ויכו אנדסב יניצרו ןיינעתמכ " ב . יסופדל
םירקוחה וארק םידחוימה תוגהנתהה תויתוגהנתה תומתוח . אוה םירקוחה לש יפוסה רסמה : תא םותחל ונל לא
םדא לש תוגהנתהה עצוממ ! ותוישיא לע דומעל ידכ תונושה תויצאוטיסב הנושה תוגהנתהל סחייתהל שי . דובכ !
ךישמנ ?

הייפצמ הדימל
ה ןאכ דע לאיצוסה הירואיתב םייזכרמ םייתוישיא םינבמ עבראל וסחיית - תונורקע ינשל ונסחייתהו תיביטינגוק
תוגהנתהל םימרוגהו תוישיאה עבט תא ןיבהל ידכ לשימו הרודנב ושמתשה םהב םייתרואית . םינבמו תונורקע
תויגולוכיספ תויצקנופ יתש ונל ועייסי הלא : 1 ) רזעב םישדח עדיו תויונמוימ תשיכר הייפצמ הדימל ת . 2 ) הטילש
םדא לש ישגירה ןויסינבו םישעמב .
םידמול ונחנא תמאב ךיא ? גשומל קימעמ ןפואב סחייתמש הדיחיה תיגולוכיספה הירואיתה התע דע וניארש יפכ
תבצעמ הדימלו הייעטו יוסינ לש ךילהת איה הדימלש תנעוט רשא תיטסיריווהיבה הירואיתה איה הדימל
תוגהנתה . הרודנב , ןחבמל ולש םשה תא רוכזל יאדכש והשימכ ןמתסמש , לכ לע הנלוע וניא םזירויווהיבהש עיצה
הדימלה יגוס . הרודנב יפל , םירחא לש לע אלא ונלש םדוק ןויסינ לע תססבתמ הניא ונלש הדימלהש םימעפל שי .
ייה הגיהנ ןוישיר תלבק ירחא דואמ םדקומ בלשבש ירה ונלש וניתויועטמ םידמול ונייה םא םיתמ ונ , ןוויכמ לבא
הנואת םישוע ונאש ינפל דוע תוריהזב גוהנל בושחש םיעדוי ונא םירחא לש םהיתויועטמ םג םידמול ונאש .
לאיצוסה הירואיתה - ע םידמול םישנאש עיצמ תיביטינגוק " םירחא לש םהיתולועפב הייפצ י . ארקנ הפצנה םדאה
" לדומ ." הייפצמ הדימל ונל ירהו Observational learning . ב עיצה הרודנב 1986 ילטנמ גוציי םירצוי ונאש
וניפצ הב תוגהנתה תובקעב . וא וזכ המרל םג םישרדנ ונאש ינפמ יוקיח תלועפמ רתוי תבכרומ איה וזכש הדימל
דחי תונוש תויצאוטיסל המאתהל םגו יוקיח לש תרחא .
ולטב תומילאב הייפצ ןיב רשי סחי םייק יכ ונתוא םידמלמ אשונב םירקחמ המילא תוגהנתה ןיבל תודליב היזו
תורגבב .
םיעוציב לומ השיכר
םיעוציב ןיבל השיכר ןיב הלדבהה אוה הירואיתב בושח קלח . וא םיקוזיח אלל תוגהנתה דומלל וא שוכרל ןתינ
םישנוע . אל וא עצובת הדמלנש תוגהנתהה םאה םיעבוק םישנוע וא םיקוזיח . ונדידי הרודנב לש יסאלקה יוסינב
( סינ ובובה תבוב יו ) םילא טרסב הפצש רחאל ובוב תבוב םע רדחב דלי וריאשה . אוול וליעפה םידליהש תומילאה
טרסב ופצ הב תומילאה התייה אקווד . ךכיפל , וא רשפיא קר טרסהו רבעב רבכ העצבתה תוינמוימה לש השיכרה
וריכה רבכ ןתוא תומילא םיכרדב לועפל םידליל רשיא . קוזיח הוויה טרסה . קב רוצי , עוציב לע ועיפשה תוביסנה
ותשיכר לע אל ךא םילאה השעמה .

123
עש רבתסמ " תוגהנתהמ רתוי םידמול ונא הייפצ י , תושגר םג דומלל םילגוסמ ונא , יפלכ תישגר הסיפת וא
הייפצ בקע טקייבוא . ארקנ הז ךילהת "vicarios conditioning" תויח לצא םג ומכ םדא ינב לצא םייק אוהו .
םייוסינב םדיל דחפב וגהנתה םהירוהש ינפמ םישחנמ דחפל םידמול םיריעצ םיפוק יכ גצוה . תומוד תואצות
םדא ינב ברקב םג וגשוה . לש ךילהת שחרתהש עגרב יכ הלע דוע "vicarios conditioning" תישגרה הסיפתה
בר ןמזלו תונוש תויצאוטיסל רבעמ הביצי הראשנ .
תאז תורמל , ילע רזגנש בושחל ונל לא ונביבס םיאור ונאש תוגהנתה לכמ דומללו תוקחל ונ , הניא וז הדימל
תיטמוטוא . םידליל , אמגודל , םהירוהמ דומלל םילוכי םהו םילדומ רפסמ שי ,

ימצעה לש היצלוגרו היצביטומ
עדי םישכור דציכ וניארש רחאל ( הייפצב רקיעב ) ונדמלש תולועפה עוציבב היצביטומה תברועמ דציכ תעכ ןחבנ .
פה ונלש תולועפה סיסבב םידמוע םיינויצביטומ םיכילהת יכ ונל העיצמ תיביטינגוקה היגולוכיס . לש האירקה
הניחבב חילצהל ונלש היצביטומהמ תענומ הזה םוכיסה ( ליכשהל וא ) סרוקה תא דומלל היצביטומה ןינמו ? וא
ללכב דומלל ? תולועפ עוציבל ונתוא םיעינמ ונלש תופיאשהו תונוצרה .
וק ונא ע תענומב תוגהנתהל םיאר " הרישי היצביטומ י Self regulation . ונל םירחוב ונאש ךכל סחייתמ חנומה
אל וליאבו לועפל םינוויכ וליאב .
ה ךילהת Self regulation ןאכ דע ונרקסש םייביטינגוק לאיצוסה םינבמה ללכמ בכרומ . םוחתב רקחמה
ךירעהל ונתלוכיל תובר סחייתמ – א תואצות תופצל בצמל וניתולועפ תא םיאתהל תמיוסמ המישמב תומדקתה ו
הנתשמה . תאז תורמל ךא , פע " הרודנב י " יביטינגוק ןפואב תענומ תישונאה היצביטומה בור ."
ןתגשהל םינוש םיטרדנטסו תונוש תורטמ םמצעל םיביצמ םינוש םישנא .

תוליעי , תורטמ , ימצעה תכרעהל תובוגתו
ונא יכ איה םוחתב דוסי תחנה ןהמ ונלש קחרמהמו ונלש תורטמהמ םיענומ . טופישמ רתוי קיודמ ןפואב וא
הרטמ גישהל ידכ ונל ושרדיש םיצמאמה םהמ םיכירעמ הלא יפ לעו ונלש תימצעה הכרעההו ונלש תוליעיה .
תנשמ יוסינב 83 היצביטומ לע תועיפשמה תולוכי שי תורדגומ תורטמל יכ הרודנב גיצה . ימצעה תכרעה בקע תאז
הו תולועפה תוליעי תכרע .
םהלש ימצעה תכרעה תא תומאותכ תוספתנש תורטמל קר םיענומ םישנא יכ בל םישל בושח . לשמל : הזש תורמל
םיבכוכ תויהל םיסנמ שממו הלא םייחל םימיאתמכ םמצע םיכירעמ םיטעמ קר עונלוק בכוכ תויהל קשחנ . שי
היצביטומל היזטנפ ןיב לודג לדבה .
עי תכרעה לש העפשהה תלוכיב םילדבה לע םיתיעל הלוע איהש תיתועמשמ ךכ לכ איה תימצע תולי . יוסינב
( גרבנייו , גו דלוג ' ןוסק 1979 ) םיאטרופס םע םיקדבנהמ קלח ורחתה תינפוג תוליעפב ךורכ היהש ( תימצע הכרעה
הכומנ ) םיכנ םע םקלחו ( ההובג תימצע הכרעה ) םיגשיהל ועיגה ההובג תימצע הכרעה םע הלאש ןבומכ םיבוט
הכומנ תימצע הכרעה םע הלאמ . םע תודדומתה ךרד לע םג תועיפשמ ימצעה תוליעי יבגל תוסיפתש רבתסמ
םירבשמ .
םוכיסל , לע עיפשמ ימצעה תוליעי תסיפת :
תוריחב – םמצעל םירחוב םישנאש תורטמה .
םיעוציבו םיצמאמ – יבוט םיעוציבו םיצמאמ רתוי לש העקשהל האיבמ ההובג תימצע הכרעה רתוי ם .
תושגר – רתוי בוט חור בצמב תומישמל תשגל םישנא האיבמ ההובג תימצע הכרעה .
תודדומתה – םיישק םע רתוי הבוט תודדומתה תרשפאמ ההובג תימצע הכרעה .
124
פע " סיסב םישמשמה םיטרדנטסו תורטמ םיחתפמ םישנא היצביטומה לש תיביטינגוק תיתרבחה השיגה י
םהלש תוליעפל . טקונ ונאש רחאל פעו וניעוציב תא םיכירעמ ונא תולועפ םי " וניתולועפ תא םירחוב ונא וז הכרעה י
תואבה .
תורורב תוילופיטה תוכלשההש ןבומכ , תורטמ תעיבקלו רתוי הבוט תואירבל האיבמ ההובג תימצע הכרעה
רתוי תוהובג .

םיקופיס תייחדו תימצע הטילש
נא לש היצביטומה לע םיעיפשמ המ ונגצה וישכע דע םירבד תושעל םיש . םירבד קיספהל תלוכיל סחייתנ תעכ .
תיתרבח תולבוקמ אל וא ונל תוקיזמש תולועפ קיספהל אקווד ונל השק םיתיעל . ןושיע , הגיהנו היוקל הנוזת
לשמל ההובג תוריהמב .

םיקופיס תייחד לש תולוכי תדימל
יתרבחה םוחתב רקחמה - רבח תודוסי םימייק יכ ונתוא דמלמ יביטינגוק םיקופיס תייחדל םיית . םיבר םייוסינ
םהיתולועפ תא םיררוב ךכל םאתהבו םישעמ לש תואצות םידמול םידלי יכ וארה . תולוכי לע דאמ עיפשמ ךוניחה
םיקופיס תוחדל דליה . הז אשונב יוקיחל םילדומל הרידא תובישח תמייק . יוקיחל לדומל הרק המ ? השע אוה המ ?
וישעמ תואצות המ ? אור דלי רשאכ דלי ה ( לדומ ) אוה םג וב קחשל הטונ אוה שנענ אלו רוסא עוצעצ םע קחשמש ,
דליה םא ךא ( לדומ ) קפאתהל הטונ הפוצה שנענ .

לשימ לש םיקופיסה תייחד תמגידרפ
םיקופיסה תייחד לש יביטינגוקה סיסבל סחייתה לשימ . תא תוחדל ןיינועמ התא םא תושעל לוכי התא המ
ךקופיס ? מה תויגטרטסאה המ תוילטנ ?
םידליב םייוסינ ךרע לשימ . יוסינה יללכ תא ול ריבסה רגובמהו רגובמ םע רדחל סנכנ דליה . רגובמה אצי עגר דועב
ולמשרמ אלמ לבקי דליה רוזחי רגובמהש דע הכחי דליה םא רדחהמ ( לודג סרפו קופיס תייחד ) לוכי אל דליה םא
רמ ול איביו אובי רגובמהו ןומעפב לצלצי אוה קפאתהל דחא ולמש ( קופיס וניחד אל , ןטק סרפ .) היה ףסונ הנתשמ
הארנ אל וא הארנ סרפה םאה : הסוכמ ינשבו ףושח ולמשרמה היה דחא יאנתב . יטירקכ רבתסה הז הנתשמ .
םהיניע לומ חנומ סרפה רשאכ םיקופיס תוחדל הברהב םישקתמ םידליש וארה תואצותה . יכ גצוה ךשמה יוסינב
לש םתעד תא חיסהל ןתינ רחא טקייבואכ וילע בושחל םהל םירמוא םא ותוא םיאור םהשכ סרפהמ םידליה ( ןנע
אמגודל ) המודכו ריש םמצעל רישל וא . רתוי בוט םיקופיס תוחדל םיחילצמ םה תחסומ םתעדשכ . שיש רבתסמ
םידליה לש םשארב שיש המל דאמ הלודג תועמשמ , אצמנש המ לש תובישחהמ רתוי הלודג תועמשמ וליפא ילוא
יתימאה םלועב . תיתוגהנתהה השיגה יבגל תולאש םילעמ יוסינה תואצות . ודיגי םייתוגהנתה םינקיטרואית ירה
רתוי לודג קוזיח אוה רתוי לודג סרפש ןבומכו קוזיחל ביגהל רומא דליה יכ . ךכ םא , הדוקנ הלעמ לשימ
םיסרפ לש ילטנמ גוציי איהו הילע ובשח אל םייתוגהנתההש / םיקוזיח . ש רבתסמ הבשחמה חוכב םילגוסמ םישנא
תרחא וא וז הדימב םיקופיס תוחדל .
כ עיפשמ ידוסי רפס תיבב ךוניח יכ לשימ םיגדה ךרוא יוסינב - 10 תורגבב רתוי רחואמ . תוחדל וכנוחש םידלי יכו
רתוי בוט יוטיב רשוכ ילעב רתוי םיינלבוס םירגובל וחתפתה םיקופיס , רתוי הבוט תודדומתה תלוכי , ילעב
י תולוכ , דועו המידק םיבשוח ...

תיתרבח טבמ תדוקנמ תוחתפתהו תורגבתה - תיביטינגוק .
ע דמול דיחיה " סרפל וזיאו שנועל היואר תוגהנתה וזיא תורישי תוינוציח תואצותב תוסנתה י . תועצמאב
"vicarios conditioning" תויוסנתהל םימיאתמ תושגר רשקל דמול דיחיה . רוקמש הלאה הדימלה יכילהת ם
125
דיחיה תוחתפתהל ךכ לכ םייתועמשמ הייפצב . רשאכ םגו רתוי רחואמ םינש העיפשמ וזה הדימלה םיבר םירקמב
הל םירושקה םיינוציח םיקוזיח ןיא . הירואיתל תדגונמ תיביטינגוק תיתרבחה הירואיתה יכ שיגדהל בושח
יתוחתפתהה ת . ב דיחיה יכו תוחתפתהל עובק לולסמ ןיאש םינעוט הרודנבו לשימ םיאשונל בשק דקמל רחו
ותוא םיניינעמו ול םיבושחש . םדאל םדא ןיב הנושו שימג אוה הדימלה ןונגנמ .

םוכיס
תיתרבחה השיגה לש םייסיסבה תונורקעה תא ונרקס הז קרפב - תוישיאל תיביטינגוק . השולש תוללוכ תוירואיתה
םייזכרמ תונורקע :
ע תאטובמ תוישיא " םיגשומ העברא י : רושיקו תולוכי םי , תויפיצו תונומא , תורטמ , הכרעהל םיטרדנטס . םינבמ
תיתרבח םיארקנ ןכלו תויתרבח תויוסנתהמ האצותכ םיחתפתמ הלא םייביטינגוק - תיביטינגוק .
תיביטינגוק דוביע תכרעמכ תנבומ תוישיאה - תישגר . םייתרבח םינבמו םיקלחש ינפמ יטירק אוה תכרעמ גשומה -
ו םהניב םירשוקמ םינוש םייביטינגוק תכרעמכ םינגרואמ . ויצקארטניאמ האצותכ תחתפתמ תכרעמה ת םע
הביבסה .
תיתרבחה הירואיתה - תימוימוי תיתרבח תוגהנתהב םייתועמשמה תוישיא יכילהת ןווגמל תסחייתמ תיביטינגוק :
א ) לדומב הייםצמ הדימל . ב ) היצביטומ , תגשהל ךרדב ימצעה לש היצולוגרה תכרעמל םג תסחייתמ ונא ןאכ
תורטמ . ג ) םיפחדב הטילשה .

* םיגשומ חתפמ עיפומ קרפה לש ןורחאה דומעב ( . מע ' 455 )
קרפ 13 - ויצוסה הירואיתה - תיביטינגוק
 עדי ינבמ אשונב רקחמה ךיא , וא " תומכס " , ימצעה תסיפת לשו תוישיאה לש הנבהה תא רישעמ ?
 ינב לש שגרה ייח לעו היצביטומה לע םיעיפשמ עוציבל םיטרדנטסו תורטמ דציכ םדא ?
 ויצוס חותינ דציכ - תוליעי תויפרתוכיספ חותיפל םרות תוישיאה לש יביטינגוק ?
 דבלב יביטינגוק דוביע לע תססובמ היפרתוכיספ םאה , יונישב יחרכה ביכרמ וניה ישעמ ןויסינ אמש וא
יפרת ?

קרפב וניארש יפכ 12 , ויצוסה הירואיתה יפ לע תוישיאה לש םיביכרמ השולש - םניה תיביטינגוק תונומא , תורטמ
הכרעה לש םיטרדנטסו . וללה םיביכרמה תשולשב קסועה יוושכע רקחמ רוקסנ הז קרפב .

תוישיאה לש םייביטינגוק םיביכרמ
ימצעה יבגל תומכסו ימצעה לע תונומא
דימתמ ןפואב םלועה יבגל תונומא םישכור םדא ינב . ןויכ תוישיאל הבר תובישח תולעב ןה ימצעה יבגל תונומא
וגמש תושגר ןוגכ תועפות ןו , דועו תויצביטומ , ונמצע לע וניתובשחממ םיעפשומ . וניארש יפכ , תסיפת אשונב רקחמ
היגולוכיספה לש הירוטסיההמ תוכורא תופוקת ךרואל חנזומ תיסחי היה ימצעה ( ויה םיירקיעה םיאשונה
תיטסירויבהיבהו תיטילנאוכיספה תוירואיתה ) , תונשב תיביטינגוקה הכפהמה תעבו ה - 60 הו - 70 לחה הז אשונ
בל תמושת לבקל , תיביטינגוק היגולוכיספב בשחמה תרופאטמב שומישה תובקעב תיקלח .
אלפומ םירקמ ףוריצב , ה " תילאוטקלטניאה הנצס " תנשב הצואת הספת 1977 . םירקוח רפסמ , דרפנב ודבע רשא ,
טלוב ןפואב ושחמוה ימצעה גשומ לש םיטקפסא םהב םירמאמ ומסרפ ( אמגודל , תירואית self-efficacy לש
126
Bandora קרפב הראות רשא 12 .) וב ןודנ רשאו תוישיאה רקחל הרידא תובישח לעבכ חכוה רשא רמאמ ( ףיכב )!
תיגולוכיספה ידי לע םסרופ תעכ Hazel Markus(1977) ימצעה לש תומכס הרקח רשא .
ראו רדסל איבהל תנמ לע םהב םישמתשמ ונא רשא עדי ינבמ ןניה תומכס לש היבובריעכ האריי תרחאש המל ןוג
םייוריג . אמגודל , תולוקו םילכ לש תועמשמ אללו ןגרואמ אל ףוריצכ ונל עמשיהל הרומא וידרב ריש תעימש , ךא
ריש הנבמ לש תוילאטנמ תומכס ונל שי ונלזמל , עדימה שוריפב ונל תועייסמ רשא - רישל . תמייק ךכל הפי השחמה
ת לש הקיסומ םיעמוש ונא רשאכ הנוש תובר , לשמל . ךכ םא , עדימה דוביע תא תונגראמו תוחנמ תומכס . הברה ןה
תודבוע תמישר רשאמ רתוי , םדאל ירשפא יתלבש ךכ תבכרומ הכ הניה בורל רשא עדי לש תנגרואמ תשר ןה אלא
הנכות תא ןייצל . אמגודל , ונל שיש הקיסומב עדיה לכ תא םילימב ןייצל םילוכי אל ונא , םישמתשמ ונא ךא
םישדח םיריש ןיבהלו דבעל ידכ עדיה ותואב תולקב .
Markus ב תורושק ונלש תובושחה תומכסהמ תוברש התהיז " ימצע ." הש העיצה איה " ימצע " וא ןויער וניה
םירחא הירוגטק וא ןויער לכ ומכ קוידב הירוגטק , םישועש יפכ םמצע יבגל תיביטינגוק הללכה םירצוי םישנאשו
רבד לכ יבגל . תפמ םישנא ה יבגל תומכס םיח " ימצע " יתרבחה םלועה םע תויצקארטניא סיסב לע , עדי ינבמ
תושדח תויצאוטיסב עדימה דוביע תא םינגראמו םיחנמ רשא םיללכומ . ןייצל בושח , םינוש םישנא יכ - ילעב
ישיא ןיב ןויסינ , הנוש יתוברתו יתרבח - ה יבגל תונוש תומכס םיחתפמ " ימצע ."


ותמו ימצעה יבגל תומכס תד " הבוגת ןמז "
Markus , ה תסיפת יבגל םייטרואית תונויער הקפיסש ךכל רבעמ " ימצע " , תניחבל םייגולודותמ םילכ םג הקפיס
ולא תומכס . איה תחא חתפמ תדותמ " הבוגת ןמז " - reaction time /response latency measures ( 1977 .)
וז הדותמב , םדאה תבוגת ןכות תא קר אל ןחוב רקוחה ( לשמל " ןכ " וא " אל )" , ולש הבוגתה ןמז תא םג אלא .
ה תמיכס לש גשומה םע רשוקמה יזכרמה ןויערל תיטנוולר וז הדותמ " ימצע :" דוביע תוחנמ תומכס ויפלש ןויערה
עדימ . ךכיפל , תמיכס םמצעל םיצמאמה םישנא " ימצע " םיוסמ יתרבח םוחתל עגונב , םיריהמ תויהל םירומא
תועגונה תולאשל םתבוגתב רתוי הז םוחתל .
Markus ה יבגל תומכס ילעב םישנא התהיז " ימצע " אבה יוסינב הנושארל , םיבלש ינש ללכ רשא . תישאר ,
תואמצע לש םלוסב ךומנ וא הובג םמצע תא וגריד םיקדבנה , תינשו , הבושח וז הנוכת הבש הדימה תא ונייצ םה
םהל . הנוכתהש ובשחשו דחוימב ךומנ וא הובג גוריד ילעב םישנא קר המכס ילעבכ וגרוד םהלש תוישיאל הבושח
הנוכתה לש . אוה ןויערה , תובישח תולעב ןה יכ םירובס ונאש תוישיא תונוכת יבגל תומכס חתפל םיגהונ ונאש
ונייחל תיתרבח . ףוסבל , הבוגת ןמז תדותמב שומישה השענ , תומש תמישר םאה גרדל ושקבתה םיקדבנה הב
ראות ( רשא , ןבומכ , צעל תורושק ןקלח תואמ ) םתוא תוראתמ . הרעישש יפכ , ה יבגל המיכס ילעב םיקדבנ " ימצע "
רתוי רהמ וגריד .
הכרעש הזכ םירקחמ Markus םיארמ םירחאו , ונמצע לע הבישח יכרד ונחתיפש עגרבש ( תומיכס ) , הייטנ הנשי
ורמשיי ולא םיכרד יכ הקזח . בל םישל םיטומ ונא יכ הארנ , ה םע יבקע רשא עדימ טופשלו רוכזל ונלש תומכס . םא
ךכ , תומכס , עדימה דוביעב ןדיקפתל רבעמ , ימצע רושיא תויטנ תורצוי םג self-confirming biases .
ה יבגל תומכס " ימצע " עדימ דוביעב קר תורושק אל , תוגהנתהו הלועפב םג אלא . םירקוחה וכרעש רקחמב
Andersen & cyranowsky ( 1994 ) , םלוסב הובג ןויצ תולעב םישנש אצמנ ה יבגל המיכס דדומה " ימצע " ינימה ,
תינימ תוליעפ רתוי ויה , ינימ קופיסו תינימ תוררוע רתוי ווח , םיסחי תכרעמב תוברועמ תויהל רתוי תולגוסמ ויהו
תיטנמור , םלוסב ךומנ ןויצ תולעב ולאל האוושהב .
אודיבידניא לכש ריהבהל בושח ל ה יבגל דבלב תחא המכס לעב וניא " ימצע " ולש . םישנא םייח תויחל םיטונ
םמצע לע תונוש תופקשה רפסמ חתפלו םיבכרומ - תונוש תויצאוטיסב יוטיב ידיל ואובי תונושה תומכסה . םיזמר
127
ךכבו הדובעה ןורכיזל רובעל תומיוסמ תומכסל םורגל םילולע היצאוטיסב םינוש , המ קלח תויהל -
working self-concept , רמולכ , גשומ לש הצובק תתהמ ןותנ ןמז לכב הדובע ןורכיזב תאצמנ רשא ימצעה . םא
ךכ , ימאניד וניה ימצעה גשומ .
ה יבגל תובר תומכס םיצמאמ םישנא יכ עיצמ אשונב יוושכע רקחמ " ימצע " תורושק תונושה תומכסהו םהלש
הינשב תחא . ב רבודמ “family of selves” , ה יבגל תופקשה לש ףסוא " ימצע " נחבומ תויהל תולוכי רשא תו
יתחפשמ ןוימד תוקלוח ןיידע ךא תונווגמו - החפשמ לכב הרוקש יפכ . וז הפקשה יפל , םירבד הברה התא , הברהב
תומוקמ , םישנא הברה םע ( םתאש יפכ קוידב , שממ הז עגרב , ףוח לע םיאצמנ םגו תוישיאב ןחבמל םידמול םג
םייביראקב םיהדמ .)

םיעינמ based - self נויצביטומ עדימ דוביעו י
ה יבגל תומכס " ימצע " הבישחל שמשמה עדימ תוקפסמ קר אל , ךרדב היצמרופניא דבעל םדא ינב תועינמ םג אלא
תמיוסמ . םיינויצביטומ םיכילהת , ןכ םא , ה לע םיססובמ " ימצע " תובר םימעפ . תורפסב ושגדוה םיעינמ ינש
תוישיאהו תיתרבחה היצינגוקה : תימצע המצעה ו ימצע תומיא . יכ בושחל גוהנ רואב םמצע תוארל םיטומ םישנא
יבויח ( לשמל , ןחבמב בוט אל ןויצ - הצרמה תמשאב ) , תימצע המצעהל הייטנה ידי לע תורבסומ ולא תויטנ . םישנא
יבויח ימצע יומיד רמשלו ססבל םיטונ . ייטסיסיקרנ ירמגל תויהל ילבמ ם , תונוכתל רתי תכרעה םישוע ונא
תוילילשל רסח תכרעהו ונלש תויבויחה .
מב ליבק , יופצו ביצי םלוע םישפחמ םישנא (Swann, 1991) . ימצע תומיאל הייטנה ידי לע םיענומ םה יכ הארנ ,
רמולכ , עינמה to solicit םהלש תימצעה הסיפתה לש םידדצ רשאמש עדימ םירחאמ . םמצע גיצהל םילולע םישנא
וזכ תודע וקיפיש םיכרדב . אמגודל , ןשייב אוה םדא םא , הוא אל אוה םא םג דחוימב תאז ב , ומצע גיצי אוה
םיינשייבה ןיטינומהו תוגהנתהה תא ורמשיש םיכרדב . יובינ תלוכיו תוביציב ךרוצ שי םישנאלש איה ךכל הביסה .
םיעוריא רשאכ תירשפא הניא רשא הטילשו יובינ תלוכי לש המר ךירצמ ימצע רושיא , הביבסהמ קבדיפ ומכ ,
ה תומכס תא םירפמ " ימצע " ונלש . רנ הז לכ וילאמ ןבומכ הא , לש ותשיגב וילאמ ןבומ וניאש המ ךא Swann וז
ה יבגל תוילילש תומכס ילעב םה רשאכ םג ימצע רושיא םישפחמ םישנאש העצהה " ימצע " , םישפחמ םה
תילילשה המכסה תא ורשאיש יתרבח קבדיפו היצמרופניא , ךכבו " לגר םמצעל םימש ."
רתוי יללכ ןפואב , Swann העפותל תודע גיצמ םתוא םיאורש םישנא םע םיסחי תוכרעמל םיכשמנ םישנא היפל
םמצע תא םיאור םהש יפכ . םתוא םיכירעמש םישנאל רתוי םיביוחמ תיבויח תימצע הסיפת ילעב םישנאש קר אל
יבויח ןפואב , ילילש ןפואב םתוא םיכירעמש םישנאל רתוי םיביוחמ תילילש תימצע הסיפת ילעב םישנא םג אלא .
שאכ הרוק המ םישגנתמ םיעינמה ינש ר ? רמולכ , תומיאב וא תויבקעב ונלש יביטינגוקה ךרוצה רשאכ הרוק המ
תימצע המצעהל ונלש יביטקפאה ךרוצה םע שגנתמ ימצע , יפ לע ארקנש המ Swann : ה - crossfire ינשגרה -
יביטינגוק . ה תא תילילש הייארל רושק הז רשאכ לבא יבויח קבדיפ םיפידעמ ונא יללכ ןפואב " ע ימצ " , ונא
ילילש קבדיפ םיפידעמ . ךכל תויודע ןנשי , ה תסיפתל םימאתומ אל םייח יעוריאש " ימצע " ילוחל ליבוהל םילולע
יזיפ , עוריא םא םג י םייבויח וללה םייחה .! ןכ ומכ , יילאודיבידניא ןיב םילדבה םג םימייק ם תויהל םייושע ונאו
תומיאלו םימיוסמ םירשקהב תימצע המצעהל רתוי םיטומ םירחא םירשקהב ימצע , לשמל , תימצע המצעה
קווד תוימיטניא רתויל תכפוה םיסחיה תכרעמ רשאכ ךא םיסחי תכרעמ תליחתב רתוי הבושח א רתוי בושח
ימצעה תומיאה .
128
ה יבגל תומכסש ךכל תפסונ אמגוד " ימצע " לש התפקשהב תאצמנ םיינויצביטומ םינייפאמ תולעב תויהל תולוכי
Markus : ירשפא תויוהז ה לש תו " ימצע " - possible selves , וכפהייש םיבשוח םישנאש המ תא תוגציימה
תויהל , תויהל םידחפמ םהש הממו תויהל םיצור ויהש המ . ךכ םא , ה לש תוירשפא תויוהזל " ימצע " העפשה שי
הבר תינויצביטומ , םירחא םירבד תויהל ונתיאמ תענומו םימיוסמ םירבד תויהל ונתוא הליבומה . וז העפות
מ ןוצר חוכב וא תימצע הטילשב םיישק םיווח םישנא עודמ ןיבהל ונל תעייס : וניתונווכ תא םשייל םילגוסמ ונא
יטנוולרכ הווחנ שקובמה בצמה רשאכ , רמולכ , כ " ימצע " חטבומ ירשפא , ךפהלו , בצמה רשאכ םילגוסמ היהנ אל
כ הווחנ " ימצע " ירשפא אל .


עוציב תורטמ לומ הדימל תורטמ
ונ םיטנמלא תורטמ םה תיתרבחה היצינגוקה תשיגל םיבושחש תוישיאב םיפס . םדוקה קרפב וניארש יפכ , תורטמ
הלועפ ןוויכ וא הלועפ דעי לש םיילאטנמ םיגוציי ןניה , וז השיג יפ לע תישונאה היצביטומל םייזכרמ םהו . לכב
איהש תוליעפ , תורטמ לש םינוש םיגוס ץמאל םילוכי םישנא , ד ובשחי םינוש םישנא תוליעפה לע םינוש םירב ,
גישהל םהילעש תורטמ לע תונוש תובשחמ , רשא , ןרותב , הבישח םינוש םיסופדל וליבוי , תוגהנתהו שגר . רבעב ,
תורטמ יגוס ןיב תוברו תונוש תונחבה ושענ , ידי לע התשענש תחא הנחבה ךא Carol Dweck ןיב הניחבמ
" הדימל תורטמ " ו " עוציב תורטמ " . אמגודל : השוע התא תיתצובק תרגסמב הלטמ . ןמ הדימלה ךל הבושח םא
הלטמה , ךל שי " הדימל תרטמ " , תיתצובקה תרגסמב םרותו םכח התאש המכ וארייש ךל בושח םא , ךל שי
" עוציב תרטמ " , הנוש ןפואב הלטמה תא ווחי וללה תונושה תורטמה יתש םע םישנא , ילעב םה םא דחוימב
םהיתולוכי יבגל תוקפס . א יתלחתה רקחמ הז ןויער ןחב רש ( עוציב תרטמ לומ הדימל תרטמ לועפת ) וכרעשו
Elliott & Dweck , תואצות יגוס ינש קיפה דואמ תוניינעמ : תצובקב םישנא " עוציב תרטמ " הכרעה ילעב ויהשו
םהל תלוכיה יבגל הכומנ , הבוט תוחפ הרוצב הלטמה תא ועציב ןכא . תינש , םישנאהמ ושקיב רשאכ " לוקב בושחל
םר " בתה םיילילש תושגרו תובשחמ רתוי העיבה הצובק התואש רר , עוציבה תעב הדרחו חתמ רתוי . יפ לע
Dweck , תעפותב רבודמ " תוניחב תדרח " תושגרל יתביס סיסב הווהמש הבישח סופד תפשוח השעמל איה ךכבו
תרשפאמו וז העפות תונייפאמש תולועפהו , ילוא , העפותה תתחפהל איהשלכ תוברעתה תטיש תיינב .

עוציב תורטמ לומ הדימל תורטמל םימרוג : תוזמורמ תוירואית (implicit)
ולא תוניינעמ תואצות רואל , הלאשה הלוע " : םירחא וליאו הדימל תורטמ םיצמאמ םימיוסמ םישנא עודמ
עוציב תורטמ םיצמאמ ? " ובשחתה וב ירקיע םרוג Dweck אוה הלש תוגלוקהו , םינוש םישנאל שיו ןכתייש
תוירואית תוישונא תונוכת יבגל תונוש תוזמורמ , תוישונא תולוכי ללוכ , תומרות ולא תונוש תוירואיתשו
תונושה הרטמה תויצטניירואל " . תוזמורמ תוירואית " תוטושפ תודבוע תוללוכש ךכב תוירואית םה , תוזמורמו
רורב ןפואב ןויערה תא רמול םילוכי אל ונאש ךכב , םילימב . ינעמש תוזמורמה תוירואיתה תא תוני Dweck
תוימאניד וא תועובק ןניה תויגולוכיספ תונוכת םאה תולאושש ולא ןה הלש תוגלוקהו .
Dweck םידלי ברקב הרטמה תייצטניירוא לע תוירואיתה תעפשה תא ונחב הלש תוגלוקהו . םהיפל , ינש םנשי
תספתנ תמיוסמ הנוכת דציכ לע תונומא יגוס . נ ןייפאמ וא הנוכתש רמואש ןושאר גוס עובקכ ספת ( תירואית
םויקה - entity theory ) ינש גוסו , יונישל תנתינו שימגכ ספתנ ןייפאמ וא הנוכתש רמואש ( תירואית
תפסותה / היילעה - incremental theory .) אמגודל - אצמנ , יצנגילטניא יבגל םויקה תירואית ילעב םידלי יכ ה
( העובק הנוכת וזש םיבשוח ) עוציב תרטמב שמתשהל םיגהונ : היצנגילטניאל ןחבמכ תוליעפ שרפל יעבט קר הז
בושחש אוה עוציבה ןכלו . ינש דצמ , יצנגילטניא יבגל תפסותה תירואית ילעב םידלי ה ( השימג הנוכת וזש םיבשוח )
129
הדימל תרטמב שמתשהל םיגהונ : תולעל הלוכי היצנגילטניא תמר םא , השעמלש הדימל היהת יתרטמש ףידע זא ,
נגילטניאה תמר תא הלעת יצ ה .

תודוקנ יתש ןייצל שי הז בלשב :
 Grant & Dweck רתוי םיבחרה םיגשומב ושמתשה " טופיש תורטמ " ו " תוחתפתה תורטמ ( " תויגולנא
הדימל תורטמו עוציב תורטמל , המאתהב ) , הדבועה תא סופתל ידכ לכש ספתיהל תולוכי תונוכתה ןווגמ
תושימג וא תועובקכ . שיגדהל שיש ןבומכ , בוש , דבועה תא לש תיביטקייבואה התלוכיב רבודמ אלש ה
הנוכת ( וזכ שי םא ) תונתשהל , וזה תלוכיב םדאה לש תיביטקייבוסה הנומאב אלא .
 לש הנחבהה Dweck הדיחיה הניא תורטמ יגוס ינש ןיב . לשמל , תוענמיהו תוברקתה םג ןיחבהל גוהנ -
approach and avoidance . בויח האצות תגשה יפלכ םינווכמ םישנא שי תי ( תוברקתה ) ולאכ שיו
תילילש האצות ינפמ תוענמיהל םינווכמ .

הכרעהל םיטרדנטס
ויצוס םזינכמ - ףסונ יביטינגוק , תוישיאה דוקפתל יזכרמה , הכרעהל םיטרדנטס אוה , רמולכ , הכרעהל ןוירטירק
םדא אוה בוט המכ לש , םדא לש ויתולועפ , םלועב םירחא םיעוריא וא . מ הדימב םירושק םיטרדנטס תמיוס
תורטמל . תורטמ , רומאכ , דיתעב גישהל םיווקמ ונאש םידעי תוגציימ . םישמתשמ ונאש ןוירטירק םה םיטרדנטס
הווהב תואצות ךירעהל ליבשב וב . אמגודל , םדא לש ותלועפ ךירעהל לוכי התא , לשמל , ולש הרישה תלוכי תא , לע
ךב םימייקש םינוירטירק יפ , רמזל ךופהל הרטמ ךל ןיא םא םג .
לש התדובעב וניארש יפכ Dweck , תורטמ יגוס ןיב תיתוכיא הנחבה תושעל בושח ( הדימל לומ עוציב ) הרקמהו
עוציבל םיטרדנטס רובע ההז . דוקפת לע תונוש תוכלשה םהל רשא עוציבל םיטרדנטס לש םינוש םיגוס םנשי
תוישיאה .

ה לש םיטרדנטס " ימצע " ה לש המאתה יאו " ימצע "
Higgins ( 1987 , 1989 , 1996 ) , ול ארוק אוהש אשונה תא רקח " ימצעה יכירדמ " - self guides . רמולכ , םיטרדנטס
םיישיא , דיתעב גישהל הצור םדאש עוציב יגוס לש םיילאטנמ םיגוציי . םה " םיכירדמ " תארקל םדאה עוציב תא
גשיהה . יפל ימצעה יכירדמ לש םינוש םיגוס םנשי Higgins . יה לש םיטרדנטס םיגציימ םקלח םישנאש תויגש ,
ילאידיא ןפואב , גישהל םיצור ויה . לשמל , יתורבח רתוי תויהל הצורו ןשייב התא םא , םיגציימה םיטרדנטס
כ ךלצא ולעפי תיתורבח תוגהנתה " ילאידיא ימצע ךירדמ ." תאז תמועל , םיגציימה םיטרדנטס ךל ויהיו ןכתיי
תושעל ךילעש םידיקפת וא תויוביוחמ . לשמל , אש חיננו תורמל לטבתהל בהוא הת , תויהל תוירחא שיגרמ התא
דיתעל ןנכתמו ינופצמ רתוי . ה לש םייטרדנטסה תא וגציי דיתעל ןונכת תלוכיו תוינופצמ םיללוכה םיטרדנטס -
בייח , ךירצ ( ought ) - ה תא רמולכ " בייחה ימצע ." ידי לע התהוזש תירקיע הנחבה Higgins ןיב הנחבהה איה
ה לש םיטרדנטס " ישממ " (actual) ה לש םיטרדנטסו " בייח " (ought) .
לש חותינה Higgins תושגר לש חותינל סיסב הווהמ םיטרדנטס לש אשונה תא . םיכפוה םינוש םיטרדנטס יגוס
תוילנויצומא תויווח לש םינוש םיגוסל רתוי םיעיגפל םישנא . וז הקסהל םיבלש ינש שי : תישאר , םיווח םישנא
אתה יא םיהזמ רשאכ םיילילש תושגר םהייחב םירוק תמאב םירבדש ךיא ןיב המ (actual self) דחא ןיבו
מ " ימצעה יכירדמ " םהלש . ה ה לש המאתה יא " ימצע " תושגר תיווחל תיזכרמ איה . תינש , םיגוס ןיב תומאתה יא
לש םינוש " ימצעה יכירדמ " םינוש תושגר םיררועמ . ילאידיאו ישממ ימצע ןיב המאתה יא שואיי וא בצעל םרוג ,
אתה יא בייחו ישממ ימצע ןיב המ תוחור תרעסל וא הדרחל םרוג . ןייצל בושח , םיטרדנטס שי םינוש םישנאל יכ
131
תונוש םיכרדב עוריא ותוא תא ושרפיו ןכתיי ןכלו םינוש . Higgins, Bond, Klein & Strauman ( 1986 ) , וחילצה
וכרעש ימאתמ רקחמב ולא תונויער ששאל .
תואצותמ םיענכושמ אל יאדוב םתא ולא , רתוי הברה תענכשמ תודע קפסי ייוסינ רקחמש עודי ירהש . Higgins
המרטה תייצלופינמ ידי לע תאז תושעל חילצה ןבומכ (priming) , לש םיטרדנטס ירהש " לאידיא " ו " בייח " םניה
עדי לש םיטנמלא , םירטהל ןתינ עדי לש םיטנמלאו . רמולכ , יונישל הליבוה היצינגוק לש תייוסינ היצלופינמ שגרב .
הז ןויער םע תויבקע תויודע וקפיס רתוי םירחואמ םיבר םירקחמ . ה לש המאתה יאל " ימצע " תוכלשה שי
תויתואירב , ונלש תינוסיחה תכרעמה דוקפת תוליעי תא התיחפמכ האצמנ וזש רחאל . ולחה םיינילק םירקוח
המאתהה יא תתחפה לע תוססובמה יופיר תוקינכט חתפל .

תשיג " ייללכ תונורקע ם " תוישיאל
לש הירואיתל Higgins לק ןורתי שי , היצאוטיסמ תוגהנתהב םייוניש דגנכ תוגהנתהב תויכשמה לש רבסהל עגונה
תרחאל תחא . רבעב וניארש יפכ , היצקידניאכ תוגהנתהב תויכשמהל םיסחייתמ תוישיאה לש םיגולוכיספ
היצאוטיסה חוכ לש םיחנומב םירבסומ םייוניש וליאו םדאה תוישיאל תוגהנתהה לע עיפשהל . ךכל דוגינב , ותשיג
לש Higgins םייללכ תונורקע הקיפמ . כ תאז ראתמ אוה " םייללכה תונורקעה תשיג " תועפשהו תוישיאה תנבהל
היצאוטיסה . םדאה עדי - ולש םיטרדנטסה ללוכ - תוגהנתהבו שגרב תוביציהו תויכשמהה תא ריבסמ , ךא
ה לש תועפשה םיריבסמ םג עדי לש םימזינכמ היצאוטיס . עדי לש םינוש םיטקפסא תוליעפמ תונוש תויצאוטיס
ךכו , םינוש םיינויצביטומ םיסופדלו םינוש תושגרל תומרוג . לוכי דחא םיללכ טס וז השיג יפלש אוה ןויערה
תוגהנתהו שגר לע היצאוטיסהו תוישיאה תועפשה תא ריבסהל .

םיסוחייו םייתביס םירבסה
אמ םישנא דציכ ןיבנ הז קלחב םיעוריאל םייתביס םימרוג לע עדימ םינגר . םיעוריאל םייתביס םימרוגל תוקסה
םיארקנ םיסוחיי - attributions : הפצנ עוריאל יארחא רשא יתביס םרוג םיסחיימ ונא . Weiner םנשיש עיצה
ייטנוולר םידמימ השולש ם יתביס רבסהל . ןושארה דמימה : םינפבמ תועיגמכ ספתנ יתביסה םרוגה םאה
(internal) ץוחבמ וא (external) ? - םג ארקנ הז דמימ " תויתביסה רתא " , locus of causality . ינשה דמימה :
הנתשמ וא ביצי אל אוה אמש וא ןוקיתל ןתינו ביצי אוה יתביסה םרוגה םאה ? םיסוחייה לש תוכלשהה
תוארל ןתינ הב האבה הלבטב םיפצנ םינושארה םידמימה ינש בולישמ תועבונה םייתביסה םיסחיימ ונא יכ
תלוכיל ןולשיכ וא החלצה , המישמה ישוק , לזמו ץמאמ :
יתביס םרוג ימינפ ינוציח
ביצי תלוכי המישמה ישוק
הנתשמ ץמאמ לזמ
ישילשה דמימה : ףסונ ץמאממ םיעפשומ תויהל םילוכי וא םיטלשנ םה םיעוריא םאה ?
יתביסה ךוישהו תיביטקייבוסה הנומאה םה בושחש המ הרקמ לכב םדאה לש . הארמה תא תוארל לוכי דחא םדא
אל ינשהו יונישל ןתינו טלשנכ ולש ינוציחה .

םייתביס םיסוחיי לש תואצות
עוציב לש םיסוחיי ןיב הלדבה לש תוימושיי תוכלשה , הנושאר הנשב םיטנדוטס לע ךרענש רקחמב ןאכ םימגדומ
(Wilson & Linville, 1985) . םיטנדוטסה , יכומנ םינויצ ילעב יצקידניאו ם ה אשונב תוגאד םהל ויהש ךכל ,
תוצובק יתשל וקלוח . וניא םידוריה םיעוציבל יתביסה םרוגהש העיצמה היצמרופניא הנתינ יוסינה תצובקב ולאל
131
ביצי ( תומדקתמ םינשב םילוע ןכא םינויצה יכ וארהש תוקיטסיטטס , לשמל .) אל תרוקיבה תצובקב םיטנדוטסל
ושקה היצמרופניא םוש הנתינ ביצי וניא וא ביצי יתביסה םרוגה יכ העיצמה וא םינויצב רופישל הר . םירקוחה
הדרחה תמר תא תיחפת ביצי אל יתביס םרוגכ םיכומנה םינויצל סוחייה יכ ורעיש , םינויצ יבגל תויפיצ ריבגת
םיידיתע , ךשמהבו , ישממה עוציבב רופישל ליבות . תורעשהל ומאת תואצותה .
יסוחיי םיעצבמ םישנא תוכלשה ילעב ם , לשמל , היצביטומ לע . םיבושח םיטקפסא םג םה םייתביס םיסוחיי
םיפיטואירטסל . תלוכיל תובר םיסחוימ השיא לש ןולשכו רבג לש החלצה , אוה סוחייה ךפיהה שחרתמ רשאכ
לזמל . תושגרל םג תוכלשה ילעב םה םייתביס םיסוחייב םילדבה . דמלנ םינוא רסוח לש רשקהב , אוה ןואכיד
ת ימינפ סוחיי לש האצו , ביצי , ילבולגו . םוכיסל , תושגרהמ םיברל םימרוג םיסוחיי , ונלש תויוגהנתהו תויצביטומ .

םיינילק םימושיי
ב המוצע תובישח ילעב םה תיביטינגוקה הירואיתה לש םיינילק םימושיי - 25 םיבר תומוקמבו תונורחאה םינש
תויצטניירואה לכמ תיטננימודה איה וז הירואית תויטרואיתה . לופיט לש תחא הקינכט וא הירואית ןיא
יביטינגוק , םוקמב , תונוש תושיג שי , בורל " תורופת " תומיוסמ תויעב רובע , תופתושמ תוחנה רפסמ תוקלוח רשא :
1 . תויצינגוק ( םיסוחיי , תונומא , דועו תויפיצ ) תוגהנתהו תושגר תעיבקב תויטירק ןה . ןכל , המב ןיינע שי
מואו םיבשוח םישנא םמצעל םיר .
2 . היצאוטיס לש הירוגטקל תוחפל וא היצאוטיסל תויפיצפס תויהל תוטונ תויצינגוקה .
3 . תותוועמ תויצינגוקמ תררועתמ היגולותפוכיספ יכ הארנ , תונוכנ אל , ל תועגונה תויביטפדא אל " ימצע " ,
רחאל , םלועב םיעוריאלו . ונוש םיכרד וא תונוש תויצינגוק לש האצות םה תונוש תויגולותפ דוביעל ת
עדימ .
4 . םייתייעב תוגהנתהו תושגרהל תומרוג תולגתסמ אל תויצינגוק , םיליבומ רשא , םרותב , תויצינגוקל
תויתייעב . היגולותפה תא רמשמה לגעמ םייקתמ ךכ .
5 . לפוטמהו לפטמה ןיב הלועפ ףותישו ץמאמ תללוכ תיביטינגוק היפרת , תויצינגוק וליא עובקל ידכ -
תותוועמ , תולגתסמ אל - י תולגתסמו תויתואיצמ תויצינגוק םע ןפילחהל זאו ישוקה תא תורצו . השיגה
תיביטקא תויהל הטונ תילופיטה , הווהב תדקוממו תינבומ .
6 . תורחא תושיגל דוגינב , בושחכ עדומ אלה תא האור אל תיביטינגוקה השיגה .
תודדומתהו חתמ
Lazarus , העיפשמ דואמ תודדומתהו חתמ םוחתב ותדובעש , מש עיצמ תורושקה תויצינגוקב יולת יגולוכיספ חת
הביבסבו םדאב . תודדומתהו חתמל תיביטינגוקה השיגב , בצמה תא האור םדאה רשאכ שחרתמכ הארנ חתמ
ינעבותכ , ה תא ןכסמכו ולש םיבאשמל םזגומו דיבכמ well-being ולש . תיביטינגוק הכרעה לש םיבלש ינש
ךילהתב םיברועמ : ןושארה בלשב , ךירעמ םדאה ןוכיסב והשמ םייק םאה , הנכס וא םויא שי םאה . ינשה בלשב ,
המ ךירעמ םדאה , ללכב םא , קזנה לע רבגתהל ידכ תושעל רשפא , ותוא עונמל , הבוטל יוכיסה תא רפשל וא .
רמולכ , ןושארה בלשב ךרעוהש ילאיצנטופה םויאה םע תודדומתהל ולש םיבאשמה תא ךירעמ םדאה ינשה בלשב .
תונוש םיכרד ןנשי היצאוטיס לכ םע תודדומתהל . ןיב הניחבמ םוחתב תיזכרמ הנחבה " תדקוממ תודדומתה
היעב " - problem-focused coping , ץיחלמה בצמה לש םינייפאמ יוניש ידי לע דדומתהל ןויסינל תסחייתמה ,
ןיבו " שגר תדקוממ תודדומתה " - emotion-focused coping , אודיבידניאה הב ל רה ובצמ תא רפשל ףאוש ישג
ידי לע ימינפה , לשמל , םירבח לצא הכימת שפחל . ידי לע השענש רקחמ Folkman, Lazarus תוגלוקו , וחתיפ וב
תודדומתה תכרעהל ןולאש - וא תודדומתהה יכרד םלוס The Ways of Coping Scale , תוכלשהה תא ןחב
תונוש תודדומתה תויגטרטסא לש תויתואירבה . תואבה תונקסמה תא עיצמ רקחמה :
132
1 . תוציחלמ תויצאוטיס םע םידדומתמ םישנא םהב םיכרדה לש יונישל םגו תוביציל תודע שי . תורמל
םייתוישיא םימרוגמ תועפשומכ תוארנ םיכרד רפסמש , ןכותמ עפשומכ הארנ םיכרדה ןמ תוברב שומישה
היצאוטיסה .
2 . יללכ ןפואב , דדומתהל ץמאמהו חוודמה ץחלה תמר םילדגש לככ , יתואירבה בצמה ךכ יוכיסהו בוט תוחפ
לדג םייגולוכיספ םימוטפמיסל . ךכל דוגינב , תיסיפה תואירבה הלדג הטילשה תשוחתש לככ
רתוי הבוט תיגולוכיספהו .
3 . יללכ ןפואב , תויעב תריתפ " תננכותמ " - palnful problem solving , "( קובדא ינאו הלועפ תינכות יתכרע
הב )" ירב רשאמ תיביטפדא רתוי תודדומתה תרוצ איה תוענמיה תח "( ידי לע חתמה תא תיחפהל יתיסינ
םימסב שומיש וא הליכא )" תומיע ידי לע תודדומתה וא - confrontative coping "( יפלכ סעכ עיבא ינא
היעבל יל ומרגש ולא .)"

ףסונב , חתמה תדרוהל םייטקרפ םיכילה םויה םישרוד םילפטמ . ידי לע חתופ דחא ךילה Don Meichenbaum
עיצמ רשא םייביטינגוק םיחנומב חתמ לע לכתסהל שי יכ . תוברעתמ תובשחמ תובורק םיתיעל שי חתמב םישנאל
ו " תוסיבמ " ימצעה תא . םהלש תוילילשה תויטהה םע תויבקע םיכרדב םיספתנ םהייחב םיעוריא . לש ךילהה Don
Meichenbaum חתמה םע רתוי בוט דדומתהל םישנאל רוזעל ידכ הנבנ .
ךילהה , ארקנה " יא חתמ ןוסיח ןומ " - stress inoculation training , עבטה תא טניילקה דומיל ללוכ
חתמ לש יביטינגוקה . ןכמ רחאל , תומוגפה תויצינגוקה יונישו חתמה םע תודדומתהה ךילהל תוארוה . ףוסבלו ,
תוישממ תויצאוטיסב ךילהה לש םושייה ןומיא . ןייצל בושח , לילשה תובשחמל עדומ וניא םדאהו ןכתייש תוי
ול שיש תויטמוטואה , ןכל , תוילילשה ןהיתועפשהלו ןהל עדומ תויהל ודמלל שי . תודדומתהה ךילהב , טניילקה
תנתינ רתוי הארתש ךכ היעב שדחמ תונבל ךיא לשמל ומכ תויביטינגוק תויגטרטסא םגו תועגרה תוטיש דמול
הטילשל . תויעב ןורתפ תויגטרטסא םידמול ןכ ומכ ( היעב רידגהל ךיא , עה דועו היעבב דגנו דעב ינותנ תכר ) שומישו
ה יבגל תורהצהב " ימצע " תודדומתהל "( הז תא תושעל לוכי ינא " , " םעפ לכב דחא דעצ " דועו .) ףוסבל , תועצמאב
יתימאה םלועה לש תויצאוטיסב ןומיאו המודמ הרזח , םהמ קיפהלו םיכילהה םע חונב שיגרהל םידמול םיטניילק
בטימה תא .
ךילה " וסיח ןומיא חתמ ן " יביטקא וניה , דקוממ , רצקו הנבומ , םיבר םימוחתב שומיש וב השענו , הדובע תומוקממ
ץחלה םע דדומתהל םידבוע ודמיל םהב , םע תודדומתהל סנוא תועגפנ דעו תורחת ינפל חתמב םיטלתא ךרד
המוארטה .


יונישו היגולותפ
בונ היגולותפוכיספש תנעוט עדימ דוביעל תיביטינגוקה הפקשהה תויתואיצמ אלו תולגתסמ אל תויצינגוקמ תע .
היפרתה , ןכ םא , תלגתסמו תיתואיצמ היצינגוקל יביטינגוקה תוויעה תא תונשל םיצמאמ תללוכ .
תילנויצרה היפרתה - לש תישגר Ellis
Ellis תילנויצרה היפרתכ העודיה תוישיא יוניש לש תילופיט הטיש חתיפ - תישגר , rational-emotive therapy וא
RET . ולש הירואיתה יפל , ונא יכ תומייקש תוינויגה אל תונעט וא תונומא םה םיגולותפוכיספ םיישקל םימרוגה
והשמ תושעל םיבייח , םיוסמ והשמ שיגרהל םיבייח , םדא לש םיוסמ גוס תויהל םיבייח , םילגוסמ אל ונא רשאכ
ונלש בצמל וא תושגרל רשקב והשמ תושעל . תולגתסמ אל תויצינגוק ןנשי תויצאוטיסו תושגרה תורצויה תובר
תויתייעב . לשמל :
133
- תוינויגה אל תונומא " : םיבוט םירבד רק םא , ער רבד תורקל בייח וישכע ."
- תתוועמ תויתביס : הזה ןויסינב יתלשכנ , תלוכי רסח חטב ינא זא ."
- ילאמרונ וניאש ןפואב תודקפתמ רשא תויפיצ " : יל שבתשהל לוכי והשמ םא , שבתשי אוה ."
- תילילש תימצע הפקשה " : ינממ םיבוט םירחאש בושחל הטונ דימת ינא ."
- םילגתסמ אל םיסוחיי ": חצנמ ינא רשאכ - לזמ הז , דיספמ ינא רשאכ - יללגב הז ."
- ןורכיז תוויע " : םולכב יתחלצה אל םלועל ."
- תלגתסמ אל בל תמושת " : לשכא םא היהי עורג המכ הז וילע בושחל לוכי ינאש המ לכ "
- טסא ימצעה תא תוסיבמה תויגטר " : תאז ושעי םירחאש ינפל ימצע תא ליפא ינא ."
ןויגה תועצמאב , םינועיט , רומוהו עונכש , וללה תוינויגה אלה תונומאה תא תונשל ץמאמ השענ , םיישקל תומרוגה
םיבר .
לש תיביטינגוקה היפרתה Beck ןואכידל
לש היפרתה Beck ןואכידב לופיטל תיטנוולרכ תרכומ , א תויגולוכיספ תוערפה לש בחר ןווגמל תיטנוולר איה ך .
ויפל , תויטמוטוא תובשחממ םיעבונ םייגולוכיספ םיישק , תודקפתמ אל תוחנה , ה יבגל תוילילש תוחנהו " ימצע ."
לש תיביטינגוקה היישילשה Beck ןואכידל
יפ לע Beck , הווההו רבעה ןמ תויווח יוגש ןפואב ךירעמ ןואכידב םדא , ליבומש המ ה תייארל " ימצע " רזולכ , תא
םוגעכ דיתעה תאו לכסתמכ םלועה . ףסונב , תוועמ עדימ דוביעל הטונ ןואכידב םדא , אמגודל , םיישק לש המזגה
ש הנומאל תחא הייחד לש הללכהו תונוסאל םיימוימוי " יתוא בהוא אל דחא ףא ."
תותוועמ תויצינגוק לע רקחמ
וקה דיקפת תא עובקל םיבר תונויסינ םישענ םירחא םייגולוכיספ םיישקבו ןואכידב תותוועמה תויצינג . ןפואב
לש תיביטינגוקה היישילשל הכימת שי יללכ Beck ןואכידל . יפיצפס ןפואב , םיינואכיד אל םישנאל האוושהב ,
םמצעב רתוי םידקמתמ םיינואכידה , ה לש םישיגנ םיילילש םינבמ רתוי ילעב " ימצע " יפלכ תויטנ םהל שיו
םזימיספ , יב ל רושק הז רשאכ דוחי " ימצע ." רקחמה ךותמ רורב תוחפש המ , ןה ולא תותוועמ תויצינגוק םאה הז
ןואכידה לש םוטפמיס טושפ וא ןואכידל םרוגה .
איה םוחתל הרושקה תפסונ הלאש - רבוע ןואכידה רשאכ תותוועמה תויצינגוקל הרוק המ ? וז הלאשש הביסה
ואכידל שי תובר םימעפש איה ךכ לכ הבושח רוזחל הייטנ ן , תותוועמה תויצינגוקה םא הרקי הזש עודמ ךא
תופלוח ? תחת תוטלוב תויהל תוכפוהו תומודר ןה ןואכידל עיגפ תויהל םדא תואיבמ רשא תותוועמה תויצינגוקה
חתמ לש םיאנת . ה יפלכ תילילש השיגב קיזחהל םילולע ןואכידל םיעיגפ םישנא " ימצע " יוטיב ידיל אובת וזו
לש םיאנתב תימצעה הכרעהב העיגפ . ךכ םא , ולא תויצינגוקב יסיסב יונישל איבהלו עיפשהל איה לופיטה תמישמ
יוטיב ידיל אובל תולולע תויצינגוקה םהב םיאנתל עדומ רתויל םדאה תא ךופהל םגו .
יביטינגוק לופיט
שגרל ליבומ ךכ םיעוריא שוריפש ןיבהל לפוטמל רוזעל דעונ ןואכידל יביטינגוק לופיט םיילילש תו . ןיב ענ לופיטה
15 ל 25 םייעובש דח םישגפמ . חיגשהל לפוטמה תא דמלל תואב רשא תויפיצפס תוידומיל תויווח תללוכ השיגה
תוילילשה תויטמוטואה תובשחמה לע , דועו םייתייעב תוגהנתהו תושגרל תומרוג ןה דציכ תוהזל .
דועו תונומא לש הניחבל ףסונב , משמ תויתוגהנתה תומישמ אל תויצינגוקו תוחנה ןוחבל לפוטמל רוזעל ידכ תוש
תומיוסמ תולגתסמ . ןואכידל תומרותכ תובשחנ רשא תומיוסמ הרטמ תויצינגוקב דקמתמ לופיטה . הנושב
יטילנא לופיטמ , לש יביטינגוקה לופיטב Beck לופיטה תיינבב עדומ ןפואב יביטקא אוה לפוטמה , לש דוקימב
" וישכעו ןאכ " דועו . לופיטה לש יביטינגוקה Beck ללוכ םירחא םייגולוכיספ םיישקב לופיט לולכל ליבשב בחרוה
הדרח , דועו תוישיא תוערפה . יגולוכיספ ישוק לכש אוה יסיסבה ןויערה הנוש תונומא סופד םע רשוקמ . יפכ
ימצע ךרעו ןולשיכב תורשוקמ תונומאה ןואכידבש , הדרחב , לשמל , הנכסב תורושק ןה .
134

היגולותפוכיספ : לדומ תריצי , תספתנ תימצע תוליעיו תימצע הסיפת
ילאנויצקנופ אל הדימל לש האצות איה תיביטפדא אל תוגהנתה ת . דמליהל תולוכי תויביטפדא אל תובוגת
תורישי תויווח לש האצותכ , םימיאתמ אל םילדומל הפישח לש האצותכ וא , םימלוה אל . Bandura הגרדהש עיצה
תהל לדומ םישמשמ םירוה הבש איה היוקל תוגהנ , תובורק םיתיעל , תויגולותפוכיספ תוחתפתהל יתביס םרוג .
עצוה , תוישונאה תויבופהו םידחפהמ לודג קלחל םיארחא הפיקע הינתהו הייפצמ הדימלש ןכתיי יכ .
ויצוסה הירואיתה - ה דיקפת תא השיגדמ תיביטינגוק " תודקפתמ אלה תויפיצ " - dysfunctional expectancies ,
מ םישנא תמיוסמ היצאוטיס םע באוכ עוריא םינת . היצאוטיס התואמ ענמיהל תנמ לע וגהנתי ךכ תובקעב .
םיתיעל , ךכ ידי לע , ענמיהל וסינ הנממ היצאוטיס התוא תא םמצע לע םיאיבמ םה . אמגודל , דחפמה םדא
הברקמ , תניוע הרוצב גהנתי . ולש םידחפל עדומ אל רושיאו הרבחה ידי לע הייחד איה האצותה הליבומ הברק יכ
הייחדו הבזכאל .
ןכ םג םייביטינגוק םיכילהת " דיקפת םיקחשמ " לש םיחנומב היגולותפוכיספב " תדקפתמ אל תימצע הכרעה " -
dysfunctional self-evaluation , הכומנ תספתנ תימצע תוליעי לש םיחנומב דחוימב - perceived low self-
efficacy ( עצבל לגוסמ וניא םדא יכ הבשחמה היצאוטיסה תושירד םע דדומתהל וא הלטמה תא .) הירואיתה יפל
ויצוסה - תיביטינגוק , ןואכידו הדרחב תיתוהמ איה וז הנורחא הסיפת .

תימצע תוליעי , ןואכידו הדרח
הדרחב תספתנ תימצע תוליעיה דיקפת : ילאיצנטופ םויא לש רשקהב הכומנ תספתנ תימצע תוליעי םע םישנא
ההובג הדרח םיווח . הדרחל םרוגש םייאמה עוריאב רבודמ אל , אלא , םע תודדומתהב תספתנה תוליעי רסוחה
הז םרוג . דדומתהל ולש תלוכיה רסוחבו וליבשב ןוסא הווהמ רשא םרוגב דקמתמ דרחה םדאה , דקמתהל םוקמב
םויאה לע רבגתהל תנמ לע תושעל רשפא המב .
ןואכידב תספתנה תימצעה תוליעיה דיקפת : וליעיב רבודמ דוגינב תולמגתמ תואצות לש רשקהב תספתנ תימצע ת
הדרחב שיש יפכ ילאיצנטופ םויאל . תלמגתמ האצותב תוכזל תספתנ תוליעי רסוחל הבוגתה תא גציימ ןואכיד
תקשחנ . ןואכידל םרוגכ תוליעי יאה תסיפת לש םוקמ תורמל , םע תויהל הלולע םיינואכיד םע היעבהמ קלח
לש םישקונ ךכ לכה םיטרדנטסה םה , םהב םידמוע אל םה רשאכש ךכ , רסוח תאו םמצע תא םימישאמ םה
האצותב םהלש תלוכיה . ףסונב , תימצע המשאהלו דוריה עוציבל םורתל הלולע תימצעה תוליעיה יבגל תונומא
סרה לגעמ תא קזחל ךכבו תפסונ - ה " ימצע " הזה .
Bandura ב ןיבל םיטרדנטס ןיב הריתס שי רשאכ שחרתמש טקפאל סחייתמ עוצי . ל ליבות וזכ הריתס היצביטומ
המישמה תא םילשהל תלוכיה תא ול שיש ןימאמ םדאה רשאכ . רבעמ איה המישמהש איה הנומאה רשאכ
היתושירד תניחבמ תיתואיצמ הניא המצע המישמהש ןויכ םדאה תולוכיל , המישמה תשיטנל איבי הז - רמולכ ,
ל היתפא . איה המישמהש איה הנומאה רשאכ שחרתמ ןואכיד המישמהש ןימאמ םדאה ךא םדאה תולוכיל רבעמ
היתושירד תניחבמ תינויגה איה . ידדצ וד אוהש בצמב רבודמ . תושגרל הליבומ עוציב ןיבל םיטרדנטס ןיב הריתס
רשא םיילילש , םרותב , הריתסה רומישו םויקל םימרות .
תואירבו תימצע תוליעי
נה םימוחתה דחא אוה תואירבו ימצע תוליעי ןיב רשקה תיתרבח היצינגוק םוחתב רתויב םירקח . ןה תואצותה
תורורב : ךפהלו תואירבל תובוט תויבויחו תוקזח תימצע תוליעי תונומא , תוילילשו תושלח תימצע תוליעי תונומא
תואירבל תוקיזמ . תואירבה לע תועיפשמ ולאכ תונומא ןהב תוירקיע םיכרד יתש ןנשי : תישאר , לע ןתעפשהב
תורושקה תויוגהנתה רישי ןפואב תיגולויסיפה תכרעמה דוקפת לע ןתעפשהבו תואירבב . אצמנ , לשמל , םייוניש יכ
הלחממ המלחה יכילהתל שרקב תובישח ילעב םה תימצעה תוליעיה תונומאב . תוהובג תונומא יכ אצמנ ןכ ומכ
135
תינוסיחה תכרעמה דוקפת תא תוריבגמ ךכו חתמ לש טקפאה תא תודדובמ תימצע תוליעיב , ש תורמל ימרוגל
תינוסיחה תכרעמה תשלחה לע תחכומ העפשה םמצע חתמה .
לופיט יוניש : תכרדומ הטילשו לדומ תריצי
יפ לע Bandura , םישדח השחמו תוגהנתה יסופד תשיכר קר אל ללוכ יונישה ךילהת , םהלש הללכהה תא םג אלא
( תורחא תויצאוטיסל ) םרומישו . הירואיתה םע רתויב ההוזמה תילופיטה הטישה ויצוסה - תשיכר איה תיביטינגוק
לדומ תריצי ידי לע םישדחה םיסופדה תכרדומ הטילשו (modeling & guided mastery) . רמולכ , רשא תויוליעפ
תתל תוקלחנ דמליהל תורומא - תילאמיסקמ תומדקתה חיטבהל תנמ לע רתוי תושק תומישמל הגרדהבו םירושיכ .
תכרדומ הטילשב , ה תא עצבל לפוטמל םיעייסמ תויוצרה תויוגהנתה . רמולכ , תורחא תוילופיט תוטישל דוגינב
תילולימ תרושקת לע שגד תומש רשא , ישיא יונישל ןורקיעכ תכרדומ הטילש לע הצילממ וז הירואית .
וכרעש רקחמב Bandura םישחנמ תויבופ ילעב לע ולש תוגלוקהו , םא קר םהידחפ לע ורבגתי םישנא יכ ןעטנ
ש תימצעה הסיפתה לדגת םידחפמ םה הנממ היצאוטיסה םע תודדומתהה תלוכי יבגל םהל . ןאכ םג , םזינכמה
תימצעה תוליעיה אוה יוניש שרודה יגולוכיספה . אצמנ רקחמב , היוצרה תוגהנתהה תא ומיגדה רשא םיפתתשמ יכ
םמצעב ( םהל םיגדה רשא לפטמל דוגינב ) - שחנ תקזחה , תוגהנתהב רתויב לודגה יונישה תא וארה . תקידבב
תוגהנתהב לודג יונישל ליבוה תימצעה תוליעיה תסיפתב לודג יוניש יכ אצמנ תימצע תוליעי .
דוקפת לש םירחא םיטקפסאל ללכומו רמשנ יבויחה טקפאה הב הגרדה איה תילופיט השיג לכל תדחוימ תובישח
םדאה . שה רומישל תודע רתויל םיפצמ הארנכ תכרדומ הטילשו לדומה תריצי תשיגב םיקפקפמה ותללכהו יוני
, לשמל , תלפוטמה היבופל רבעמ . תאז תורמל , תוליעי תונומאל ךפוהו רמשנ ןכא טקפאהש ועיצה םירקחמ
ה " ימצע " םירחא םימוחתב םג .

ג לש הרקמה ' םי
ויצוסה הירואיתה - תיביטינגוק : תורטמ , ה תוליעיל עגונב תונומאו םיקזחמ " ימצע "
ןייצל שי , ג יכ ' םירשעמ רתוי ינפל ךרעוה םי תויטרואית טבמ תודוקנ ןווגמ תועצמאב הנש . ויצוסה הירואיתה -
ותוישיא לע איהשלכ הנבות רוציל תנמ לע עדימ טעמ ףוסאל היה ןתינ ןכל הכרד תליחתב התייה תיביטינגוק .
יללכ ןפואב , ג ' ולש תורטמה לע לאשנ םי , םיביסרבאו םייבויח םיקזחמ לע ( םייבויח - ףסכ , ויבוהא םע ןמז
םיילילשו - ןייצל ישוקב לקתנ .) יתרבחהו ילאוטקלטניאה םוחתב םירושיכו תולוכי לע לאשנ אוה
( ילאוטקלטניאב - יתריצי תוחפ תצק ךא תיגולו תרדוסמ הבישח לעב טנגילטניאכ ומצע בישחמ , יתרבחב - לעב
תולקב בלל חקול אוהש ןויכ תויהל וילע ירטנצוגא המכ ההות ךא הובג ןוחטיב .) תוליעי לש םיחנומב ימצעה ,
גל ' םימוחתה בורב ומצע לע תויבויח תופקשה םי .
תוכרעה
( ג לש םיבושח אלו םיממעשמ יד םירואית ללכ הז עטק בור ' תובושח יל תוארנש תודוקנה תא יתמשר זא םי )
1 . תויללכ תויפיצ לש םיחנומב , ןחבמב Life Orientation וא םזימיספל תיללכ היטנ דדומ רשא
םזימיטפוא , עיבצה ויתובוגת ולש תינואכידה הייטנל המיאתמ רשא הקזח תימיספ היצטניירוא לע ו .
2 . םיסוחיי לש םיחנומב , ג ' לרוג וא לזמב הנומאל דוגינב תוירחאו הטילש ולש הנומאה תא שיגדמ םי . ב -
Attributional Style Questionnaire , םיימינפ םיסוחייל הקזח הייטנ ופקיש ויתובוגת , םיביצי
םילבולגו , ל ומיאתהו הטילשב הנומאלו תינואכידה הייטנ .
3 . ב - Ways of Coping Scale , תוירחא תלבק איה ולש תירקיעה תודדומתהה תטישש ועיבצה ויתובוגת ,
ב שמתשהל םוקמב היעבה לע בושחלו תימצע הטילשב ראשיהל הטונ אוה - escape-avoidance שפחלו
תיתרבח הכימת .
136

יתאוושה חותינ : ויצוסה הירואיתה רושיק - ק תומדוק תושיגל תיביטינגו
תיטילנאוכיספה הירואיתה - אל םהש ןויכ יעדמ ןפואב דודמל ןתינ אלש םינכת לע תוכמתסהב תומוד תוירואיתה
םיעדומ . ויצוסה םירקוחה - תעבקנש תוישיאה םע םימיכסמ אל םייביטינגוק , תיסחי , תונושארה םינשב , אלא
טסקטנוקל םאתהב יתטיש ןפואב הנתשמ תוגהנתההש .
תיגולונמונפה הירואיתה - ימצעה לש הסיפתו ישונא לאיצנטופ תא תושיגדמ ןהיתש . תאז תמועל , ויצוסה -
המש תיגולונמונפה וליאו ימצע תוכרעה לשו ימצע תוסיפת לש תבכרומ תכרעמ םישנאל יכ תנעוט תיביטינגוק
תללכומ ימצע תסיפת לע שגד . לופיטב , יה תילופיט הריוואש תנעוט תיגולונמונפה יונישל ךרדב ירקיע ביכרמ הנ
ויצוסה וליאו - תוליעי תונומא לע תכרדומ הטילש לש טקפאה תאו םירושיכ תוחתפתה השיגדמ תיביטינגוק
ה " ימצע ."
ויצוסה הירואיתה לש הישרוש - מ םיעיגמ תיביטינגוק הדימלה תירואית . תוגהנתה לע םירבדמ רשאכ דוחייב
םימיוסמ םירשקהב תדמלנ . תאז תמועל ךא , ס ויצו - םמצע תוגהנתה לע םיעיפשמ םישנאש םינימאמ םייביטינגוק
בושחל םהיתולוכי ךרד - םמצע לע דוחייב .
תונוכתה תירואית - רקחמ תוטיש רפסמו תורטמ לע תטלחומ המכסה תוירואיתה יתש ןיב . תונבל תוסנמ ןהיתש
יתטיש ירקחמ עדי לע ססבתהב תוישיאה לש ףיקמ לדומ . ואיתה ןיב םילדבה יבגל תויר , םייזכרמ םיינש םנשי .
תוישיאה גשומב עגונ דחאה . ןמזו תויצאוטיסל רבעמ העובק תיסחי איה תוגהנתהש העיצמ תונוכתה תירואית ,
ויצוסה הירואיתה תנעטל דוגינב תאז - תיביטינגוק , הנתשמ תוגהנתה יכ תנעוטה . תוגהנתהל תוביסב עגונ ינשה .
רומאכ , ויצוסה הירואיתה יפל - תיביטינגוק , ותוגהנתה תא הריבסמ הניא ךא השוע םדא המ תראתמ הנוכת .

תיטירק הכרעה
( הירואיתה תולבגמו תוחוכ ןיב האוושה העצוב הז קלחב . תא תמכסמ יד וז הלבטו והשמ ושדיח אל םה
אוושהה ה .)

הירואיתה תוחוכ הירואיתה תולבגמ
1 . םישרמ ירקחמ רבע תלעב , לע םירקחמ
ע םיעצובמה תישונא תוגהנתה םישנא ל .
2 . תובושח תוישונא תועפות הבישחמ .
3 . תובחרתהו העובק תוחתפתה הארמ
הירואיתכ
4 . םיבושח םייטרואית םיאשונ לע שגד המש -
יונישל לאיצנטופו תוישונא תולוכי .
1 . תדחואמו תיתטיש הירואית הניא - הניא
תוחנהה לש תיביטרגטניא תשרל הליבומ
הלש תויטרואיתה .
2 . תוילאיצנטופ תויעב הליכמ תורושקה
ילולימ ימצע חווידב שומישב
3 . םימוחתב תוחתפתהו רקחמ רתוי תשרוד
םימיוסמ ( תויצביטומ , טקפא , ינייפאמ
תוישיאה ןוגרא לש תכרעמ )
4 . לופיטל םיעגונה םיאצממ תקפסמ , םהש
םייפוסו םיעירכמ אלו םיינויסינ .

םלוכל החלצהב ....137‫למעשה כן, כולנו כל הזמן מנתחים אישיות, שואלים שאלות על עצמנו ועל אנשים אחרים. התשובות שאנחנו‬ ‫נותנים מסבירות לנו מדוע אנשים פועלים כפי שהם פועלים ולמעשה אנחנו מפתחים תיאוריה משלנו על אישיות.‬ ‫למעשה אנחנו יודעים כבר המון על נושא הקורס ובעצם "אישיות לא זקוקה לשום הצגה" כמו שעושים בקורסי‬ ‫מבוא אחרים. אנחנו כבר יודעים ויכולים לתאר אישיויות רבות. יש לנו כבר מושג מה מניע אנשים ומה הופך‬ ‫אותם לשונים זה מזה. אנחנו משתמשים בידע הזה על מנת להסביר לעצמנו אירועים, לחזות את העתיד ולעזור‬ ‫לחברים שלנו. למעשה לכל אחד יש תיאורית אישיות משל עצמו.‬ ‫פרק זה מתייחס ל3 שאלות עיקריות:‬ ‫1. איך התיאוריות המדעיות של פסיכו' של האישיות שונות מהרעיונות על אנשים שמפותחים על ידי כל‬ ‫אחד מאיתנו בחיי היומיום?‬ ‫2. האם ישנם תחומים מסוימים בתפקוד האדם שהינו מצפים שתיאורית אישיות תכסה? כלומר אילו‬ ‫שאלות בתפקוד האדם מסקרנים אותנו ועל אילו שאלות היינו רוצים שתיאוריות האישיות יענו?‬ ‫3. היות ויש יותר מתיאורית אישיות אחת, האם יש תחומים שבהם הן שונות (כמו למשל טבע האדם‬ ‫בבסיסו, גנים מול ניסיון ועוד..)?‬ ‫מצד אחד, יש דמיון בין החשיבה היומיומית שלנו על אנשים ובין מה שמדענים עושים. כולם למעשה רוצים לדעת‬ ‫למה אנשים עושים את מה שהם עושים, איך אנשים שונים זה מזה ואיך ניתן לחזות תגובות של אנשים לאירועי‬ ‫חיים שונים.‬ ‫כלומר כולם בסופו של דבר רוצים לבנות מודל של התנהגות האדם על מנת להשתמש ב לצורכי תיאור, ניבוי‬ ‫והסבר.‬ ‫מצד שני, יש הבדל בין האדם הפשוט והתיאורטיקן. האחרון צריך לספק תיאוריה מדעית והמשמעות של זה‬ ‫אומרת 3 דברים: ראשית, יש לעסוק בתצפית מדעית- הוא לא יכול לצפות במדגם קטן של חברים אלא עליו לפתח‬ ‫שיטה רשמית ואובייקטיבית שתלמד אותו על המבנה הפסיכו' והמגוון של האנשים. זה יכול לגלות לנו עובדות‬ ‫שסותרות את האינטואיציה.‬ ‫שני ההבדלים הבאים קשורים בתיאוריה.‬ ‫ההבדל השני, את התיאוריה יש לנסח באופן מאוד סיסטמי: את ההנחות יש לבטא בהתאמה, הטרמינולוגיה‬ ‫צריכה להיות ברורה ואת היחסים בין חלקי התיאוריה השונים יש לתאר במדויק.‬ ‫ההבדל השלישי, את התיאוריה של הפסיכולוג אפשר לבחון, כלומר על התיאורטיקן לפתח רעיונות שניתן לבחון‬ ‫באופן אובייקטיבי- מדעי. בחקר האישיות זה קצת בעיה כי אנו עוסקים בתחומים שקשה לחקור באפן מדעי כמו:‬ ‫שאיפות, חלומות, משאלות, דחפים וכו'...‬ ‫האתגר של התיאורטיקן הוא לא רק לומר משהו מעניין אלא לפתח מסגרת שתלמד אותנו על אנשים, שתהיה‬ ‫אמינה ושיהיה ניתן לבחון אותה.‬ ‫כל האנשים מהמשורר ועד הסטודנט יכולים לתת כיוון לגבי מצב האדם אך התיאורטיקן ממונה על פיתוח‬ ‫תיאוריה מובנת וניתנת לבחינה על טבע האדם, והבדלים בין- אישיים. זוהי משימה נורא קשה ולכן הפרק הזה‬ ‫עוסק באילו נושאים צריכים להיכלל בתיאורית אישיות ולאילו שימושים היא צריכה לשמש. בעצם פה נותנים לנו‬ ‫כלים להערכת תיאוריות האישיות שנלמד עליהן בהמשך.‬

‫למה ללמוד אישיות?‬
‫משיכה בסיסית של התחום היא שהוא פונה לשאלות: "למה אנשים הם כמו שהם? למה אני כמו שאני?" ברור‬ ‫שאנחנו לא עונים על כל השאלות אך הייתה התקדמות יפה בתחום, אנחנו נבחן פה מחקר עכשווי מול תיאוריות‬ ‫ישנות יותר ורבות השפעה.‬ ‫2‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->