CON

LICENTIADE

‫י הועתק והוכנס לאינטרנט‬
w w w

.hebrewbooks.org

‫ע״י חיים תשס״ז‬

I.SVPERIORI.
1

‫י‬

‫!רוח" !כשהמוט‬

‫קימה‬

‫סרםון•‬

‫״״יחרפו! י‬

‫הורת•‬

‫גת׳ב אווה•‬

‫וישו ‪ fib‬השיר ה ו ה ׳‬
‫׳ה׳ אפון•‬
‫* ‪m v p‬‬

‫‪1‬י׳מר׳ ליכ•‬
‫י• ב ח ק ר י ן י ׳ כ ז‬

‫ה‪8‬ר‬

‫עסיס‬

‫רטיציס‬

‫ג‬

‫׳‬

‫הא׳בכיא׳ימספ הספ׳ייע שכל המקוכלייהסכימן‬
‫היותפ עשר ־ וכן כסי יציר ‪ f‬למכונה לאנרה‪0‬‬
‫אכינו עיהויש מכנ׳יאותו לדיעק׳כיוא׳ן הק»מע‬
‫בוה • אמד עשר'ספירות בצי מ ? מההי ׳יעשר‬
‫אצבעות ק־ושכנגל ממש וכרית ימיר יוכוומ!‬
‫כאמצע במלת לשון ובזולת •ועור ־ והאמונה‬
‫האמתית •אין לה‪ 0‬מהותמושג ‪ k‬כני ארס צפי‬
‫שאינן מוגבלות מעני שהס נשללית מהגבול‬
‫ומהגשמו‪/‬מה שאינו גשס לא י!שנ בי אד! גלכ‬
‫עסמשכיציכנ׳ ישר!( דרך ראות נכואיי•‬
‫ע‪ p 5‬קראם נ ע ל קפד יצירה כפירות בלי מה כלומר נצי מהות *‬

‫‪1‬לשון‬

‫והפימיהוא לפון מספר כלומר שישפט בהם המשפר ואף אס הס כלי מה ־ והעד על‬
‫שישלהס מספר ושמקורם היא ע׳«ר מספר •'אצבעות שהריהכתיכ א י מ ר כ ׳‬
‫אראה שמיך מעשה אצכע׳ת׳ן וגוי הנה מן הנידכיוכרח שבריאת סמ׳סיח׳ליקס‬
‫ע ׳ האצכשת שהס כינו* אל ספיישל ממה והאצבעות הם ייאכ י״*א שהנזפיישכהס‬
‫י י ת ה בריאת העוצם הס יי• ואי קשיא לומר שאין וה הכויו צהייתמספו האצבעות‬
‫יזיכנל •ד וכולס מגיע• ס למספד כ וכן נאמר כספי' גכ • מה תאמו שיי שכרגליס צצ‬
‫וצבוש זרמיו; אל י מכירי ס ולעילם אינס אצא ע ש ו הפי'• ‪ It‬פהרמו ש׳יסכייבבויאה‬
‫גל ולכוש אל ׳'שכאצילות כמו שנכאל כשער א ג י ע • א״כ נאמר שלעולם א׳ נס אלא ה'‬
‫וההיהשמאלייס הס צל אל הי׳מינייס • אי חזר הדין ושמא שהם כ' יל כי מאחר שכין‬
‫הילהימצ׳נו יחוד וכרית המ׳יחדס נמצא שהה' הימיניס והטיהםמאלייס הס י כ ר א'‬
‫שכללם''ספירי'מה טצא מצינו כ ן נ י ן י' שכירים ליי שכוגליס • ע ד שיראה היות כ'‬
‫נוערכית כלאימעשר וו צל ולכוש לזו • ואפש ליה כמן כעל ס? כאמוי ׳'כנגד יי וכרית‬
‫יחיד מכוונתכאמצע • ובביאורה כנגד ה למפרשים כיפ׳רייהאישעוכי הספירה לבי‬
‫לוערכיתהאיכקנגנהריה'• ואחרו שה‪ 0‬לנהלסעל׳ינ׳ה והמערכת הכ'תנ'הימןא<‬
‫שהם לנהל התחתיני'• ואן> שאין ענין ההנהלהמיסכה אצלני כענין החליקה כיוונו‬
‫יפה • כי ‪ p‬סברת לשבי עה וכפרנו כעני! התעלין שפ׳יפריואתחנ; סליפרםיית של‬
‫ראש הם ח‪:‬ו‪.‬צ • מ־יפישיות של יל הס תנהי • וכן בענין המוכנות שפ׳ר'גתיקיני‪0‬‬
‫אמרו םנמרכבה עליונה פני א ד ן צ מ ד אדיה מ ו ר * ס ח ב ג ג ׳‬

‫ובמרכבה סניה י‬

‫שתחתיה הס פני אדם אריה עויר נ מ ר הס תנה' יהכתר כולל הכל לכל למעלה‬
‫ומלכיתכוצל הכל למטה הו• שחילק הספ׳' צכימערכיתכ״צל * ועלז ג ל י ת הייחוד‬
‫המיחיכין ה'לה'כמכיהיאכחינתהתתשהוא העילה מעלה מעלה יקישו עליוייס‬
‫כתחתנייגהי עלית!כגידאשיייתיהכרעתינזריעיתימשפיעכנצח׳'יכיהירי״לכית י‪.‬‬
‫ואפשר לוה כיון נעל ס• באמרי במלתלשון יכמלת מעור כ• חלת לש ן ירמיו אל התדן‬
‫‪ 3‬ס ! י כקול היוצא מכח הלשין דהייצו התתהייצא מחיך הנינה •‬

‫‪v.‬‬

‫והנה הקיל‪1‬הא‬

‫בלול מישכיייא&ורוהגמפורשס יהם ג י נ ח י י ^ י ן ל תת כ׳ סוא^כיז מנרי!! ני! סמיס‬
‫‪0 ,-‬‬

‫?‬

‫והא* י ‪V‬‬

‫‪.‬‬

‫עסיס‬

‫ס‪4‬ר‬

‫דטוניס‬

‫זה‪6‬ש ש ל ת ס י ו י מ ‪ £‬י ו ו ש הכיכענין הימגדהיהוא שאמר הימימין ‪ o n‬ה' ספי‬
‫שרובנטייתםאל)צד החסל שהוא אל הימ״ן שהס כחגחג ווה! • ר •מיןוהימשמאלוהם‬
‫")סכיישווכ נע״תן אל צד הרין שהוא השמאל שהס כגה׳מ ווהן •ד שמאל • ו ע ד ו ?‬
‫כריתיח׳ד שבאמצע הנה הוא התי)שהוא מכריע בין הדין והחסד כנודע והוא‬
‫ממני) העשר עצמם ־ וכן כר׳תמעור עס היות שעקרו כיסוד הנה לפי וה ירמיז גיכ‬
‫בתתדגוף וכרית חשכינן חד כי; הילה' ועויננא' המפנה הוו פייג ע ד אחר כהיכגנד‬
‫‪,‬‬

‫הילפ׳ הנראה אנלנו והבורר י כ מ ו י‬

‫והוא‬

‫•כי אמרו ה ' כ ע ד ה' אין ל מ נ ה על‬

‫האצכעויהנויכינסעמעניןה׳ילכאר לנו ההכועשכיןהדין;החשד!סדרההבועה‬
‫ועניןהיצרימת להכרעה •ואמישהמהיכנגדהישתתיוכריעבין חכמהוכ׳נהכסול‬
‫הד;תכהיות! עולה אל הכתר כאשריתכארכשער המכר׳עיסהרי כ' א' כנגד א'‬
‫חכל׳הכנגד בינהווישדש החכד‪1‬ז! שרש הגבירה• ו ע ד ת ת מכליע כין גלולה להור‬
‫‪:‬‬

‫וכין גמרה לנצח ויש ראיה לוז מדברי רשכ׳ כספייימ על כסוק באת׳ לגני וגוייוגס‬
‫מסכיתהקכ^ס כ׳ תיתמקבצמגדולה וגמרה ומשפיע על נצח והול•‬

‫ובשפע‪.‬‬

‫המשפיע להוד ה כרח להיות חלק שפע מהגלולה !לנצח ח_!ק שסע מהגב־יס‬
‫והסתלווג ת יתבאר כשעל הגמרות‪ .‬עוד גם כן מלבח הגאונים שפירי כ׳ גיון נצמ‬
‫&ודם ניסה אל ליבן וגוון הוד לובן נושה אל אודם כאשד יתבאר כשער ‪-‬גוונים ־ ‪.‬‬
‫•המקוס האחרון להכרעה ה א כין נצח להוד ויסוד הכריתהמכריעביניזס כאשר ‪.‬‬
‫יתבאר כשער המכריעים הרי היכנגד הי‪:‬‬
‫זהנה‬

‫נ״צא לפי זה שכין עשר לעשר איןהנלעה כמו שיש הכרעה כיןה' לה' י‪,‬‬
‫‪ .‬ולכן אין מ קיפ׳; על המספר)אין פוחתיןמהם׳ וכןאמרועוד כ ס י ע ש ר‬

‫ספי'גל׳ מה עשר ולא תשע ׳'ולא יא ־ ובביאור דכריס סללו היי שהכונס שלא נאמר‬
‫שאין הכתר מכלל הספ׳ לח שבנו שה<אא'ס שאיננו כן ב׳ גבוה מעל גבוה שומר ולא‬
‫•כמישסשכווניס שהאיסממניןהפפייושהוא הכתר רחמנא ציצלן מהאי ד ע ת א ‪, :‬‬
‫אלא ודאי הספייהםייוולת המאציל ביה םא״לכ נמצאו הספ׳יטיולא •יווה אינו ראו׳ ‪t k‬‬
‫הנאצלים ממש ה ם י ' ו ל א ט י !‬
‫זעוד‬

‫פ׳ח'שנישהנונהלהוהורנושלאנט־‪1‬הלהפריד^מלכותמןהמניןכמו שיש‬
‫סד!מה כסכרת! קווב לזה ורחמנא לי^לן מהאי דעתא גמ׳ • אלא המלכית‬

‫•הוא עמי‪ :‬ס באצילותואףאם אעה‪-‬כאחחיםלהס מפני שנטרלה כמו שנבאיכשער‬
‫מ י ע ט ה י ו ח נ‪£‬ן•‬

‫•‬
‫וקרוב‬

‫‪,‬‬

‫ל ד ב ר ^ א ל ו א מ ר ב ד מ ו ל איתאחריסמאריסתמארימדותדאינון׳רתץ‬
‫גשמתין מסשיא למלכיתקיישא דא׳הי'כלולה מ׳ ספיואן דמאן דירית ל‪9‬‬

‫‪1‬ןנ׳ לה זני ל׳ ספיראן כלא פירולא יי• ולא ט' לאי ה!! ׳לת׳ן למלמתיח׳דא ה!ו ט '‬
‫‪• s‬כפירולא מינה!בגין ר ל י ת ת מ ן פ י מ ר א א מ ר כסי׳ •'ולא טי• ואי תימאלסליק לעיל‬
‫^ מ ע ש ו ובגין ד‪ 6‬י' ולא •א עכ ׳ כ׳ למעלה מהענין אמר שיש אנשי מעשה שיש להם‬
‫נשמה שה׳א אמה מצד הבריאה כאשר יתכאר כשער הנשמה ?•ה • אמר עתה ש י *‬
‫׳אחריש שנשמתן מצר מלכות והגזמתי׳ ס״תוכיארההס מארי!»רותר?סעירות לפי‬
‫‪-‬‬

‫‪* s~ ~ 1‬‬

‫י‬

‫‪r‬‬

‫שגס‬

‫‪-‬‬

‫׳‬

‫ישער־‬

‫‪ft‬׳•י!‬

‫‪1‬‬

‫י‬

‫שגס החקיס‪:‬החשפטימידינין סיתהס • לפיכך כ‪1‬או טויצינו‪3‬מ!‪1‬ר* •מחת ש!(ו*ש‬
‫לסם נשמה ליצר היילכ ת ולכן היא כצ‪:‬צס מיימה שאין כן הגשמה י^צד מיט״טר ן ע כ ר‬
‫יא! מנד ממה שהס עילייית הפיריד •‬

‫וה כללית הזה כנשמה מצי המלכות י ה י ‪ 0‬ן‬

‫היות נאצלת מיס שבמלכות ימתרא!תכה כל הייהפירויימתיחרת עמהן ייה שאיל כ ן‬
‫כשאר הנשמות רעם היית כלולת מיידאיא כלאו הכי דכל פ״‪ .‬לה נמשנת מייפפיוו‬
‫כלולה כייספייאעפיכ לייןאציליתואינןמת״חיי־ז ע‪ 0‬הייספייייהי ההפרש שי‪ 1‬כ;ן‬
‫אמרנו נתייחדו כיס לאחרב! כלילות מיס יזה! שיו‪1‬ייפייוכ׳ ליי מפיינלא פירודא!!כי‬
‫‪'3‬דכרי‪0‬יניח ווכי הירוםסמצדאביו שקדש ׳‪!.‬צמוכפעתהויווג!החש־ויש)המשין־‬
‫נשחה קחשהיהיכית מצד עצמו ממש לייעשיסט כים לכו •!שיך עלמגשמה כיי י‬
‫זביאיר‬

‫איירו ואי תימא יכייהכינה שלא נאמר שהם ייכיילתהמלסת ולפי יה כ כ ר‬
‫אפשר לומר שהמלכית נפרדת מהעשר יעכי הס יישיה א״אמפט שסם כן‬

‫׳דיהרמויבתתשהיא הזכר המתייחד עםהמלסתםהואהנקגהאימ ע ל ה גגילתז‬
‫ובמילואוליתרמיגשייאםהיישיזיוייכוולתהמלכות‬

‫הנהכהת״תד השסעס‬

‫הלולנית יהי! יא י למעלהיהדתפשטיתיהמתייחר עס הנקבה תהיה א ת י ת הרי י א‬
‫ו ז ז אא מפני קאמרי כסי יי ילא יא • יהשס היה מורה כמיליאו שלוא רשות היחיד ־‬
‫עוד‬

‫ניכלצפישיולאיאשהגנהלהוהירנושלא נביא כחשבון הנאצלים ה ‪ :‬ס א‬
‫המנונה לבריאה כמו שנכאיבשער א נ י ע כיה •יוכן כיו; להזהירנו שלא נכיא‬

‫בחשבון הנאצלים המלאך שר הפנים מטטרון כ׳ עם היות ששמו כשש רכו אינ! ‪ Is‬א‬
‫יצירה וצא אצילית כייי שיתבאר כם»נר הגי• יכל הפירישי'ה‪1:‬ה צידק׳ ס רפייהמשנה‬
‫אחדםל‪-‬ברה גלשין חיוכ ושלילטוהוא שאמי ׳'הר׳ חיוג ולא טיהר׳ שצילה ו י ן ייילא‬
‫*א!כיניתי לחי׳כ ז ז המנין עשר)לשלול ממנו כל א״וה צר טעית המרבה א! * מ ע ט‬
‫העשר•‬

‫עוד כביאור משנה ‪ 11‬כרמוזל העשיר לא י ר כ ה ‪ 6‬א ע מ י ל א ד א מ צ ג י ת א‬

‫׳לא ירכה על עשר דהכי אתמר כסי עשר ספייכלי מה ייוצא יא מ ד ל לא ימעיט דא‬
‫! ר י ק לא ימעיט מעשר כמה ד א ת מ ר ע ז ר •לא ט' • ולהנין המאמר היה צריכין אנו‬
‫להקדים כ׳ ענין הספייית כי הש יי מלמעלה למטה ויימל״ט ‪ r‬למעלה כדמיון כיצי־ן‬
‫•השמש הייכה כמראה הלטושהזאוזר ומתהפך כנגד מקירו דרך ה־יכינות שירד עד‬
‫סכמו שים ׳'מלמעלה למטה כן יש ; מלמטה למעלה !הסיר הזה ׳רמויצירת ־‬
‫טכי ׳'למעלה וי לליטה {>{ מספרי כ״י כמערכת האלקיתעש והס ‪ S‬ד מיס על'ינים‬
‫׳ותחתינים יה‪:‬ההיא!שה!א נאיי^ע שני יירין היא הת״תהחייחדמיס עליונים ימים •‬
‫תתתציס וזהי מחציתהםקל שהוא ממ!צי‪ 1‬כין השקל שלם'עשרים גדה • יהס כייורין‬
‫הנו • י ד מכאן ויוד מכאן ו י ד כמיליאה עשרים׳‬
‫זעם‬

‫ז י ד מ ה ט א מ ר ה ע ש י ר ל א י ר כ ה ר א ו מ י ה כ נ ה ל ו ל י ר ש א ^ צ ר י ך לזמר שאר‬
‫ז‬

‫הסיביותאלאאפייתתשהואעש׳רכשפיגיכלליתייתרמשאיהספירויאין‬
‫•להרמת כללית על ייתר ייייספירית מפני שהם י' ולא יא יאיכאין לנו לה סיף כללית‬
‫•*יתר מיימפניעשרו • כ׳ עשיריתי יהיה כ ר מ י שפע יאוראיהיתי כליל מי'פעמים‬
‫» ר מ ולעולס לא ׳‪ >1pp‬על»כללות ל « ש ר •ק ‪7‬ל לא ׳»»•» ר א י ס ד פי' אפיייסד‬
‫‪4‬‬

‫‪f ' V‬‬

‫־ >‬

‫‪--‬‬

‫^‬

‫• י ‪.‬‬

‫ש‪6‬ד‬

‫עפים‬

‫ומונית‬

‫כומן הגלית שלוא נקיא עג׳ כדכת׳יהצליק אכר וגוי אין לו למחית מכללות •ה מפני‬
‫»נייתו שאין לו ^פחותמסס מפני שהשי ולא טועני ותו ׳היה כמיעוט שפע או מיעיט‬

‫כללותו מהעשד רלשלא יוסיף הוכה פעמיס עשי • אמנש מהעשד הנוילא יפתי' כדי‬
‫ועש‬

‫שלא יהיה פ ׳ ח ד נין העשי סא״א לומי שיהיה סוס מקוס משולל ‪' » m‬‬

‫מה שנתכאי יש להשתפק כמה שנמנא כת!כ כתיש ליכינו האי׳ גאקזל שיג‬

‫מדותהס ענפים תולליתיוצאות מעשד מעלות נקיא! ספיחתאלו כננד אלנ‬

‫עם גיגנויות יאש׳ ראשים וכי'־•‪ .‬והחשיכה שאיןכונתהרכ לומר שיהיו ג ספי' שאכ‬
‫?‬

‫היה ל! לתייןלהס ע ק י םאלתם שהוא מהשאמי אסכןהיייגמלותהסהספילותאין‬
‫א מ י שהם פייייולא יא י אלא ויא׳ מויה ה י כ שאין הגיהנעלמות ספיי' על שנאמר‬

‫&הן<גפאינ‪1!0‬אכחותנעלמותומצ׳אי‪1‬תממציאיותיקותהספי'כמ‪1‬ש׳תכא'כשער‬

‫הצחצחות • וכמו שאין לני לוחק ממה שמצאנו שהם ׳'דאצילותיידכייאה ׳'ייצייה‬

‫• ל ע ש י ה פן לא‪,‬יקשה לצו קיותס בהם מציאיות נעלמות מפני שהספיילעולס אינס אלא‬

‫ע ש ר • ואס מצעו ״גיאיותנעלמותהס מגולותלנגלותוהם הנגלותה‪ 0‬צללעליינ׳ס‬

‫ולעולם אינם עוליס מעשר • והגישהזכיר הרב הס מקורות לי ספירות כאשר יתבאר‬
‫כ ש ע ר הנוי•‬

‫יכן‬

‫יוה שנמצא כתוכ בכרייתא סל ריש הצדיק לרכחמא גאון‬

‫גמשפרהספייזל יא פרגול»כ מקיס הנשמות יגסידהמערכה העליונה • ככר פירי‬

‫המפרש׳ישהס גימינ׳ אצילות שהם כמלכותולא אצילותממש אלא גיכתותוהס נקראיש‬
‫*)לכיאל עטוריאל כשריאל ועוד אפשר שהגיהיתירות שמנה הכר״תא הנזכיאינה‬

‫»ודכרת כענין הספייאלא בכיזית המתפשטותמןהספירותזוה שקרא למדרגה היא‬

‫כ י ג י ד שפ׳יושו מקום הפסק והיא פייכתימסך מן האנילית לשאר הדכר׳' שתחת‬
‫האצזלית וכןקד&הכסאהככוד םה!א הכסא הכולל כ ס א מ הרכה והואאצלמ‬
‫‪,‬‬

‫מנין המכינה כלשון כ י ׳ א ' כאשי ׳תכאר כ ש ע י א כ ׳ ע ו ק ל מ י י ג ה היכ קיאה מקו'‬

‫הצשמותשהסתצומתחי‪/‬חתכסא‬

‫ה כ מ י ש ה ׳ א מ י י ג ת ה׳צ׳יהסה׳אתחתכסא‬

‫ה כ כ ו י וכהי חיי• גע• ‪ p i‬ל מ י י ג ה ה י ג ק י א ה המעיכה העליוצה א פ ש י שתה׳*‬

‫מייגתהעשיה סוד המעיכה העלי‪1‬נה והיא מעיכתהמשיתיס כסוד העש׳ה סהש‬

‫תחתהיצירה ולעולםלדכי׳ ה כ ל מ ס פ י כללות הספיילאיה׳ואלא׳יוכלהמוס׳ן‬
‫וגורע מעשר חוטא וגויס י ע ה לעצמי וי^היצשאליצילצ! משגיאות אס•‬

‫•‬

‫ופיאות‬

‫היס הנוכיהס מוכרחותמכמה ס כ ו ת ‪ :‬האימפני שאנו מאמיני האמת‬
‫המאמינים בהשגחה ואפייכפרטי^מיכרחיס לומו שהוא משגיח מצר‬

‫הספיימפנ׳ שאחדםהאיהפשוט ס כ ת כל הסכויועלתכל העלות מס לק מכל השינוי'‬

‫ומכל המיות ומכל התואיים המורים על הגכול והגשמות איא לישכרוכ הכתוכים‬
‫המייחסים לי ׳תייכי׳ התיאייס והשמות והמיית המויייעל הגשמיתוהגבול והשינוי‬

‫‪ ,‬כ י אס מצד הספייו'״ כ׳ ?{‪ fr‬הפשוט ב ע י ן כחינת! א ‪ I‬עצמות! !פשיטות! א״א לומר‬
‫»נל׳ו כן אס לא כ ע ד ן כחינתו אל ממתיו כאשר יתכאי כשער עצמותוכליס •‬

‫‪o‬‬

‫* י ע י החדות יהיו השינויים והדי( והרחמים לא ככחינתו כיה • והנה מפאתהכחינה‬
‫הזאת כרי שלא להכחיש ע ק ר י א ת ^ מ בעקרהאשלות והפשיטות הגמול המתו״כ‬
‫‪-4‬‬

‫•‬

‫‪A‬‬

‫לסבת‬

‫י‬
‫‪f‬‬
‫‪ » •• ,‬ן ו ג• י׳‬
‫י‬
‫ל&בתהכל ועקר ההשגחהיהגמויה ער לאין תכליתאנו צריפי' להאמין בספירות‬
‫כרי שלא יהי• עקרי יתנו סותרים אלו את אלו •‪.‬ווו סכה עס ראמת^כריתו' מפאין‬
‫התורה אמוגת הספיימלכר רכוי ראיותאחרמ של מפרשים כו מצר החקירה *‬
‫הכתובים נתבאר רמו גיראשוצותמרנוי איוכ שאמרוהסכמה»ואי)ת»צל>*‬
‫וסן‬
‫וגויכ׳ אין כנוי אל הכתר שאינו נתפס במחםכה • ‪1‬ר»ו וי אחרונות נתכאר‬
‫מ ד כ י ׳ דהיעה שאמר ל ן היהנחלה ונו'כי כל כינוי אל היס!ר המקכל וכולל ן' שערי‬
‫כינה •לן היהממלכה כינוי אלהמלכית • ו ד ע כ ׳ כל המכחיש מציאותהספירוימצד‬
‫מה שלא נתגלה להם סודם אין ראוי שיקרא כופר ולא מקצץ כנטיעות *אם ק ה י ©‬
‫ואו• לחנן הכלבענינס ככל שאר המצות ועקרים ולא לצ»ת להסתיריושלא למקור‬
‫סודם • אכל א!ת‪ 8‬אשר גתגלה להם סודם ומציאותם ויכחישום מפני ר ו ע תכונתם‬
‫כ׳ הורגלו כחכמות חיצוניות אף אס לא יקראו כופרים מצד סהס מאמינים ככל‬
‫ע נ ע י ה!‪1‬קות ע ט קרא! כופרים מצד שהם מכחישים פי'תורה שכ״עפ ס א ן הס נקי‬
‫כופרים כמו שכתכ הרמ"כס"ולכיגמהלכות תשו' ומלכד וה <כא להמשן ‪ k‬הכפיחת‬
‫מהזשגתה או לחייכ הרכוי כאיהפשוט או לסת!' שאר עקרי הרת ‪1‬מצ!ת וכפרט עקר‬
‫התפלה• כ׳ האיס כיס כ ע י ן כחינתעצמות! הפשוט אינו כעל שינוי שישתנה מדין‬
‫לרחמים ומרצון לרצון ע׳ התפלה אס לא כ ע ר ן בחינתו אל ספיישהס הס השגחות׳!‬
‫ועל ידם תהיה השגחת! והנהגת! בזולת! ועל ידם יהי שימי הריןוהרחמייולא ישיגהו‬
‫‪ » :.‬ה שינ!׳ כאשר יתבאר כשער עצמות וכלים כ ס ‪ :‬ס!ן> לכר האדסח!כרס להאמין‬
‫בספיחי כלי שיצדק כעקלי האמונה םא״א להעמיר פינותהתורה אלאכקס •‬
‫דעםהשמיי!‬
‫סכיאר»מ?פר»הפ•'והכיחמצימותש נכאל שמותם•‬
‫איור‬
‫הכולל והמפורסם יותל כהס סס כתר תכמה נ ע ה גיו״לה גבייה תיתניציו‬
‫ה ו ד יסוד מילכתיהספייאליהס ׳'שמ תשאינן כמחקיסיהשמיתיהספייויהנלרכר‬
‫א'כירוחגי‪1‬תהשמ!תהסממשהספל•והיישמותסיוכיהם אזזיהלכתי »זזלתכמ»‬
‫•הוהכנקידאלריסלכינה איי לחסר אייק׳םלגכויה ׳הו‪1‬ו לתת כנקיי צכאוון‬
‫* ג א ו ת לנצח והוד אייחיליסוד אדנ׳למלכות׳ ובא כמסרה שישנו פתורהקלל״‬
‫פעמים ייישיויתאליהנזיהס היכלותאל רוחניות הסכירוייהרוחניות הה!אלכ!שא‪3‬‬
‫ווחניותס הפנימי סנומ! נשס כן ד' ^ככל סהייייספ׳ויכאשר יתבאר כשער סם בן‬
‫דכים‪:‬‬
‫זזשער ה * נ י‬
‫•>‬

‫בביאיר טעם היית הספ׳יעשר • הנה כעל חנחתיהודה כתכ כש‪0‬‬
‫י‬

‫ה ר עזריאלול שהטעם הוא להיות שכל נקירה באה כג' < ‪p » T‬‬

‫אורן יחחכ וע‪1‬מק וכשנכנס זה כ ו ה כ ד ר ן מספר המרוכעהגיששיתטיועס המק »‬
‫הסינלן הס יי• והכ!נה שאעפ׳ שהאמת סהאצילותאינו גוף וגשמית עכז ממנ! נמשך‬
‫הגיף והגשמות‬

‫הךזת‬

‫וכמו שבעלי הקכלה‬

‫האמינו היות ר'יסת־ת רמחיס כגגיתיו‬

‫« ת פ הס שדש ס י י ׳ ס ח ת י נבירה א »‬

‫לאספני שהם מחש יסיחת אלא‪ ,‬מכני‬

‫עפד‬

‫שכס ־י־•^'*‬

‫^ תיתאויר‪ :‬מיסגלולה•‬
‫‪f‬‬

‫הלכות‬

‫‪60‬ר‬

‫\‬

‫עסיס וסוגים‬

‫מלכות־ ולשינוי ‪ J‬כיןהשרשיס!הימרו' י שהם שרשהיסירויוטיסיחתגמשכיימהס‬

‫ציע־ !כמדמה ל י י ס ר ה סיסוחת!הוא‬
‫מלמטה למעלה‬

‫כןהעניןכגררהגףכיאיןהענןשיה*‬

‫ממש גוף למעלה אלא‪!:‬אחי שהגיף נ ב ו א‬

‫ו ע ד כל ענות שאתה‬

‫ל נ ה לא יהיו אלא לגר ימין מ ע ו כ ד ר ו ס‬

‫מהם והס שרש ‪ kit‬א״כ נמצא! בשיש ע ד‬

‫תיתתתוגכורהולעלסהמכרועכאמצ־ג‬

‫אמונואווך וו!חבןע!מק והכינההכח‬

‫והמיס אשר מתחת כנגד נצח ה מ ק‬

‫וכן כ״א מגי‬

‫מווח צפון ס!כב סובבה‪!1‬ך מלכותחשר‬
‫והמים אשר מעל השמים כנגדחסד־‬

‫מחקר ! ‪ p‬האש היס דיי כנגד גבורה־‬

‫והאש של ועמים הוד!וקיעמנדיל תת•‬

‫ו א י ת כ ת ן המיס ולאזכר האש להיות!‬

‫מגוה כלפי חסד • ועוד ד׳ לונ!כו‪ 1‬לכ‬

‫פעמים שס אלקיס של גבירה שיש האש‬

‫עסכי נקידתורומו לכינה ומספרם לב‬
‫נתיבות חכי‪1‬ה •‬

‫•‬

‫הכינ• י בדו׳ הגוף • ועל ק יצדק למעלה‬
‫םכו נעשה האורך והכח שכו נעשיהרוחכ‬

‫והנח שכן נעשה העומק •‬
‫‪:‬‬

‫כח תהללו עושיס' גיפעילותאחיו' נמצא‬

‫מציאותיט'!הממציא מציאתהגוף קידם‪-‬‬

‫פאן ‪ tt‬גדר! הוי כיו עשירי ה ו י שמוכרח׳'‬
‫למעלה עשר כחותשהס ׳'ספירות•‬

‫ע ו ד כתכ כעל מנחת יה דה טעם אחר‬
‫והוא כי אחר ש האצילית כארמי!‬

‫כנקוד על כרחנו‪,‬יש כה ראש תיך פ!ף‬
‫י כ׳ איל! לא היה לר ס ס!ף הי! ה ככראיס‬

‫מהס הויכיילבלתי ס ף ומאחד שיש לה סיף איכישלהראש י י אין זה כלא זה וכל‬

‫שלו ראש וכיף ל! ת ך ומפני שכל אימגיקצ״תאלו כלול מגינמצא שעולים טייעס המק'‬

‫הסוכלן הרי י!כ! ואין הבונה בואש וסוף הגכול׳ס כמת״ ס חלילהאלא על ענין ה נ ח‬

‫סים הבדל כ•; עילה לעלות •עוד כ ת ‪ :‬כעל יעחתיהודה טעם אחר והוא שלהיות י‬
‫םהמקפו הכולל היא הייתה שכל מה שלמעלה ח זר אל האחדים בין כאחרים כין‬

‫כעשיית בין במאותבין כאלפים ביןכרככותלכן מאחר שהאצילות נכי‪.‬פ כמספר‬

‫ראוי שיוחס כמספר היותך כילל דה״צ! מספר העשר • ‪1‬מה שיש מןהקי׳שי בדברים‬

‫הנוכרים הוא כי הספימתהכח קולמתלפל י*רנרים והס עלות לכל אשר מהם‬
‫ולמטה•‬

‫ואיך יהיה המספי המאוחר סכה אל הספירות הקודמות־‬

‫ואיך‬

‫יהיה ג ל ו י המסובב סבה מכרחתאל תכינתיוציאותסכת! ומי ה‪!:‬כריח שלא יהיה‬

‫חשב ן הכפייסיבכיס על מספר א' יכמישעתה ר‪.‬ל ה״ספוייוהגדוייוהדכויימכוכסי'‬

‫עליישפ־ ה׳ כן׳היומנ‪<1‬ניסעלהמספיהה‪1‬א־ ו ל ב ן א י ן ה ד ב ר י כ מ ס פ ק סלתת‬

‫‪1:#‬עס ׳‪.‬הנראה שאין מקום לשאלנענין מציאותה!'ספיח דכר לא לשאילמנ ןטעס‬

‫וסייך!‪ I‬ק י‪ -‬לתנו סקבלנ! היות מספר עשר מפגי שדי מציאות עשותהדבוותיעשרה‬

‫מאמרות'שבבראשית וייהלוליס שאמר דוד עדיס נאמנים כ ת ר ת י ו על מציאיתייס‬

‫כו!לתמה שנתבאר כוהכשער הקודס •ועוד מציאות יימאמרותשכהס נבר'העולם‬

‫‪ ,‬שהסעצמותהספייכמקמן • ומציאותי‪-‬ידכרותיכ׳ כל מלה מהמוות היתה משפעת‬

‫^‬

‫דב!ר אינספי הי‪.‬ל‪ 0‬א ‪ :‬ר לה כחיצה עס הייוכחינ' מקכלי‪/‬מייכמה שהיא מקבלת‬

‫' ^ ! ע צ ק ה כ ס ד ר המציאות ייד!היא שכה כאשי יתבאר כשער המציאיות והמלכית‬
‫קיתה מגלה אצתו הדכור ומראה א ו * לישואצ ויוא מ ל העם רואים את הקולות•‬
‫״‬

‫‪-‬‬

‫‪%‬‬

‫‪-‬‬

‫;‬

‫‪,‬‬

‫*׳‬

‫ומצאות‬

‫ומציאות ׳'הלולי‪0‬ש*»ו דוד נגד מלכות מרה שלו ויל נגד נחינן\ג'שהיאבחיגין‬
‫כללותהמ״׳סשכהי•ן&לכקדש!כיע •ברקיע עוו חכמה • בגכורותיוכינהלדזג׳ן‬
‫יותערין מינה • כווכ גדלו גדולה • בתקע שוסו גכווה היוצאת מכינה הנקר'שוסו‬
‫מ ל וכנ!ו ‪ p p‬ולו צ' מיני ניגון כנגר נימציאייתשבו • אחד מציאותו הפשונו שישלו‬
‫מחכמה שעליו נקרא ר ק י ע ‪:‬‬

‫והכי מציאותהסוכב המציאות הראשון ועלי! נקרא‬

‫שמים אש ימים כמו שה׳ לעיל • ת ף ומחול נצח• מינים ועוגכ הוד ולכלאימהסכ'‬
‫•ועי ניגין להיות לכל אימהם כיכחינות בחינת הייביס וכחינתהכיציס והס א ר כ ע‬
‫*לצלי שמע יסוד!שמע לשון אסיפה וחכור • צלצליתרועה מלכות<היאמה‪,‬הופ?‬
‫על עי גיעדים של גימציאיות יי' הנוייקים דכר מציאות יס כל• פקפוק כלל ועקר‪.‬‬
‫איןלשאוללמההמאצילהאצילייולאפחותולאיתר מפנישסגת המאציל‬

‫‪1‬גס‬

‫כהלהביא כגכול הלכריס שאינם כגכ׳ל • ולסכה ‪ 11‬הוכרח האציל ת כ י ע ׳‬
‫פ׳תאצלו הנאצלים והמדוגות׳םתלשלוחרוגה אחר מדרגה ממאציל לנאצל ומנאצל‬
‫לנברא ומנכוא לנוצר ומנוכר לנעשה יגיעו המדוגותאל ההפסד והכל״ןכאשו הס‬
‫כ ו ‪ :‬ער שי*הויה שבין לילה היהונין לילה אבד •ועתה איך יאמר חומו ליוצר! למה‬
‫בך וצא כך והוא ו א ה כחכמת! שאיא לנבראים להגיע לתכליתההויה וההפסד א «‬
‫לא * ה י ו מספר הנאצלים ׳'כ׳ אס יהיו פחותים מייה׳ו י ק ר כ י ם ‪ k‬המקיר עד שלא‬
‫*׳השולט נהם ההפסד י‪1‬הטעס שהוצרך אל הגנול!התכצית כהויית היוסתונת‬
‫״פני שאם לא סי׳ כעלי תכלי' היה אדם ח׳ לעולם ולא יקבל עונש על ע נ ת׳! והיתה‬
‫צד הטומאה והקליפה מתפשט' נ ע ל ם ולא יהיה הקלקול נתקן והצדיק יהיו נשקע׳'‪.‬‬
‫נעהו ולא היו רואים כט‪1‬כה • וצכןננרנ‪1‬ה*<לט«'»׳י«מרע עםהיותשכמאמר‬
‫אחד היה יכוללהכוא!תכיכלאחכל‪1‬ל מיי אלא ליפרעמהרשעיסולתתשכ?ט!כ‬
‫לצדיקים כמו ששנו חול כ מ ס כ ת א ב ת כ׳ ע׳ שיתאצל! וכוי לא שהאצילותבעל גבול‬
‫ותכליתה א ‪18‬א שהפעולו הנמשכוימהס פ עליס פעולה תכליתית כאותם ם״אבד•'‬
‫העולם •ויל מפני היותוכעלתכליתוכןהצליקיסמק״מיסאות! לא״לכ אלו לא היג‬
‫»קיימי|אות‪ 1‬ואל! לא ה<ו מאבלים אותן • ועול לבנ״ע שהוא מאמו א י & י ן נ ו ד ן ע פ‬
‫הוצרך ו כ ו י מ א מ י ו ת ל ק ר כ ו ת ס נ ס י כ ת ה ן ל ל ׳ ן ה ן לוחמים וו‪ :‬ל ׳ פ ו ע ולתת שכר‬
‫עד ג א ן ההגהה ‪1‬‬
‫קשה לטעס זה לאס כן אחר התחיה שהא עקר העולס ויתמו חטאים מן‬

‫אמנם‬

‫האר ן מה טעם אצ מניא!ת האצילו'־ וקושיא ‪ 11‬גס כן גיפלת לעני! ההינלו' *‬
‫הקדושה שבהם דנים את הארס לפי מעשיהם כמו שיתבאר נשער ההיבלית •‬
‫וכזמן התחייהשאיןלסשכיר ולהעניש ולערער כל כני ארס מה יהיה ענינס ואפשר‬
‫לומ שיתיתלו כל א ‪ £‬חנירו <נ!מן‪.‬אסל‪1‬תט אין כהס דין והציצוצותנכלע׳ ב י ק ריהם‬
‫וכס נהנים על רוכ שלויכמכואדנוהופיכקודינענ־ןההיכיות־ לבן נוי ש‪:‬א היה‬
‫עיקר האצילת לכתחילה צעניןוזו^סנמשךממנולי^לג‪-‬ותולהודיעגיקתולוולתו‬
‫וגלוי האלקית יהיה ׳!תו ואוי אחו ש׳ צא העולם מק קיצוהיתי‪-‬נחש׳תקןל‪-‬קיש‬
‫לכן ברכתי' והיה הילמלן על כל ‪#‬או ‪ f‬ביום ה ^ י ה ‪ -‬ה היאיוג! י נ י עי קשור •יסוד‬
‫!‪, :‬‬

‫י‬

‫י‬

‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫ן ‪2 1‬‬

‫^‬

‫הספירות‬

‫י‬

‫(‬

‫)‬

‫‪r‬‬

‫ס‪6‬ר י עס׳ש דטע׳ם‬

‫הש פ ׳ י ו ת ׳ ת ג ל ל ד ו ב אוי ז ט פ ע ידיעה ! ב י כ ה כ ל כ ת ׳ כ ולא ׳למין עול איש אתי‬
‫אח׳ווגו'‬

‫?גיד‬

‫'׳לטעסאחיוהואשיןמאצילכהמיתילהשפיעילהטיכלוילתז‬

‫י^זיותשוצהלהטיכאלהנכראיס ולהשפיע עלי! ממלותיו י א ה להאציל האצילית‬
‫לזה ולגלותעינ׳ הנכראיס גלולתו כדישיהיהיניכר ומושג לנביאיו עי האצילו ווהל‬
‫חמדתטןכי היות רצונו לגלותלוממות! ‪ k‬השפלים• ילהיית&התגלי' לוממת! כ כ ת ר‬
‫אל הנבראים מרןכ רוממות הנאצלים עדין לא יהיה כת כנבראים להשיגו הוצרן•‬
‫להאציל התכמהזכן מחכמהאלהכ<נה־עדהמלפ)י< צי שם השגת רוחמות^מלן־‬
‫והפשלי‬

‫בוה אל ניצון השמשי מ כ י ס דוןא^‪1‬כ*ז אל הכית ימרוכ כהיחת! אי ן׳‬
‫איש ככיתיכול •אתו כי עיניהם זכהו מהביט א!ר ?שמש סי ר כ הוא‬

‫ע ד שהוצרכו צעשותשס עששית כהירה ביותר!שיהיה האור מאיר אל עכר ‪ 5‬נ י ה ‪ 0‬י‬
‫!;!שגמהעומדיםנכ׳תתועלתהאורולאיוזקומרוכבהירותוותקפו‬

‫ועם היות‬

‫שימחק האור ונסתר!נעלם ק צ ת ע מ עדין לחולשת ראות העותרים בכית הוצרכו•‬
‫!‪ 1‬מסך שני ומשני אצ שצש׳ ״ ועתה נ כ א איש אל הכית ל׳המתמן האיר המאיר ד ר ך‬
‫העששית וישאל צמה היו מנין העששיות אלו כ ן י נקהה את שיג׳ו ונאמר לו ש מ מ כ‬
‫פת׳׳ת! שואל עלזה אחר שענ׳ן המסכים ׳תש׳ן עיןהר‪/‬איסמרוכ א!'ל! ויויק י‬

‫•‬

‫»‪ cf‬ירכו עליהם ׳חשין האור ולא יושג מתק אור! מ; ההאיס וחשכו האומיכאריכית'‬
‫)אין הכמה כן אלא לתקן האור כלי שיתהנ! ממנו כיותר כהיר שאפשר וצא יהיה‬
‫במציאות שיהיה מזיק מיוכ הבהירות אלא אור בהיר אור מתוק אןל מבושם •‬
‫‪TJT‬‬

‫יל טעס אחל ולהכין ה ל ג ל נ ל י ן לרעת כ׳ להיותהספיייקותוהיחניויפשוטו'‬
‫מג ן ו ג ש ס ומשיגי! עד שלא יתחלק לחלקים כשום פנים איא להם להיותם‬

‫גכיגיס מהמאציל ולא ז! מ‪ <1‬להכנס כמספר היי• ולפי ‪1‬ה כ א פ ר ישאל השואל למה‬
‫לא האצילףמאצילסכייאחחתשיותאצא היישהאצ׳ל נשיכה! שאיאלהיותכספייות‬
‫שוותדאם כן כמה ׳נדצו להיות שנים ומפני וההוא שלא היה א פ ש י להיות נאצל׳‬
‫צמאציל אלאאיולא היה י ז ד נ ר מ ה נ ׳ לאותהכח וחסדק שלמות המאצילוהנאצליס‬
‫ח ! אלא לשבח הנאצלים כ׳ לעשות שיהיו נכיליס היו צייכ׳ס ל י י ת אל פח׳תוילגוף‬
‫המתחלק <!ה אינו מן הראוי כ׳ לא תוכר גדולתו שמגדוליהעכד גדולת האדון נודע׳‬
‫ועוד שלא היה ראו׳ שלמותי אלא להשלים עלייכל האפשל לו • ואין ל!מי כ׳ אדרכ'‬
‫יותר נ ו ד ע ע ׳ כ ר מעלת! שמבלי מףיגש׳מיהומהיותפשיט כלתי בעל גשס ימציא‪:‬‬
‫*‬

‫ה « ץ הגשמית!יאציל כ'כתלים!יהי! גשמיים לפי האמת עס היות שגשמיתס ר ק‬
‫כגשמיתהאם וייתר •‬

‫וק!אין לשאול שהיה ל! להשפיעכלוחניות שעם היות! ל י ן‬

‫יתחלק שיה יהיה גרעון כרוחניות שעיקר שלמת! יהיההכלל כין המאציל לנאצצ‬
‫הראסין אלא מה םכק עילה לעלול •‬

‫וכל מה שהיה אפשר להיית הנאצל קויכ אל‬

‫המאציל נתקרב ה כ ת ד ע ד שיא נשאר מקום להי!תנאצל אחר בין הכתר!המאציל •‬
‫^‬

‫ואיןמיןסלימילמהלאהאצילהאיהאתהבתר םוהלוממש כיון שלא חסר לו כ ת‬
‫מפגי שא״אלהית הנאצל שיה למאציל!זה אינו מפי׳ חשיין המאציל אלא מפני ת מ נ י‬
‫ענאצל כ׳ מאחר שהוא נאצל הוי^י^מעלתייעלמז למעלה סמנו קר׳מיכמה דכיים‬

‫שאיא לעלול ‪60‬חו שה!‪ 6‬עלולמעלתולה‪0‬יג‪.‬אלעלתו שעל כרחצו י צ ר י ז ל י ל ת מע‪3‬‬

‫פני אדניו ו כ ד י ן שלא היטהכרל כין המאציל לכיזר אלא כדימה שכין עילה לעלול‬

‫נ ל כ ד כן היה ס ר כ י כק כ ת י לחכמה וכין כל איוא משאי ע^יספיי! למה שלמט*‬

‫»מנה‬

‫וכדרן שלא היה א פ ש י ל כ ת י ש י ש מ ה אל המאציל כ ) ל א ה י ה א פ ש י ל ש ‪#‬‬

‫מקים להיות נאצל אחרכיןהמאצ׳ל לכתר כן לא נשאר מקום להיות שום נאצל אחר‪,‬‬
‫כין שאר ספייכיןזו לזו! ועס מה שביארנו יתבאר ענין גינחימת שככל ספייוספיי'‬

‫ויתכאי בשערים הבאים • •והוא שכחכמההוכרחלהיותכהכחעה המשתה ליל‬
‫המתיןיכתומיחדתכמאציצהככתראשרלאיכרילכיניהסכלצ•!‬

‫ואחי ו ה ת י ר‬

‫היא כעצמה ותכדל היא מעצמהאלעצמה ע ד הגיעה להיות עילת הבעה העלולים‪,‬‬

‫»מנה והנה כה כעצמה היכרח להיומכה נחינותמעילה לעלול• שתעלה מבחינה ‪,£‬‬
‫גחינה ע ד מעלה מעלה‪ :‬המשצכוההכחנההמשתוה&‪3‬‬

‫הכתיתה׳ה נעלם אל כחינת עצחותהובחינתעצמותיתהיס‬

‫•י־ עילה אל הבחינה המשתוה אל הבינה•‬

‫י‬

‫!בחינה תהיה ג בחינות אל‪1‬עצמם •‬

‫וכןככלכחינפ‬

‫וכן אפילו מרקידה‬

‫•‪-‬׳‪ .‬לנק!דה תהיה הבדל במעילה לעלול כי אין מצכ לירידת‬
‫‪ .‬האור ‪,‬‬

‫סבל עוד םיתיחק מהפנים העלי!נים יתגלה‬

‫וינןתבה יומסוככו העליון מחנ! וה״ נ! עילה‪.‬ועלול י‬

‫ווה! סוד כלאחד כלילה‬

‫מעשר!ס׳ד ירידת המדרג!ת בעצמות הספירה כעצמה‪ :‬כ• כתר שבכתר הוא הצר‬
‫המתיןרכאלהחכןיהוהכתרמגיזכמההוא עלול ממלכותשככתר‬

‫‪-‬‬

‫ומלכות‬

‫?!נחכ״ה ה‪,‬א הצד המתקיכאל הכינה יפתי שנכינה יז א עלול ממלכות שבחכמה‬
‫ן^ ל‪ -,‬צ‪ >".‬וכענ׳ןזה ציל שכל חלין וחלק כלול מ׳ישאין מצב לאיי אלא מתרחק‬
‫בכ‬

‫ס‬

‫^ורריכל יןלק!מלק<נל נקל׳הונקייעילה למה שלמטה ממנו ועלול למה שלמעלה‬

‫ממנה• והוא ראה בחכמתו שאם לא ירד כל ספי יוכל חלק וכל נק דה כעצמ!תע‪6‬ר‬

‫מ י ר מ ת לא היה א פ ס י להתאצל ‪ w w‬מהשנאצל למטה ממנה • !‪ p‬ה •ה בחלקים‬
‫»זדרג!תא‪0‬עשככצמדרגהמהס‬

‫א נ י ע הס כלולות כל הנמצאות מעילת הכל‬

‫יומקויסיתחלק! בדי מ י ת ו ת ) ‪p‬‬

‫מדיגהמהס‪-‬כאשי נכא לחלקם נח‪-‬יקס לדי‬

‫*ונקודה יאשונה שכאצ׳ל‪1‬תעלהנק!יה התחתונה שכנוטר האיץ • כ׳ כשישתלשלו‬
‫מדרגותוכ[ בצ ח'‪.‬ק !חלין אלא שדי חלקים של אצילויהס דקותעד שעשיה שכאצילות‬
‫היא כ ע י ן אצילותאל *בריאה והיא סכה ועילה אל אצילות שככריאה וכן על סדר‬

‫מ כל החריצות וכל החלקים מ ד שנמצא כללות כל המציאות כמנורה של פיקיס‬

‫המתייחדים ומתדכקישאישכאחיוכגלי׳ בצלים כלעלולמ!קן!מעילתו ומתדכק‬
‫י •י ־ ־ ׳ ־ ; ״ י‬

‫ועס‬

‫•י‬

‫בו עדישלא׳ ישאל רייחכיניהס כלל ועיקר•‬

‫שקדייה זו לא נשאי מקום לשאוללמה לא היה מספי הספירות פחית או‬

‫־ " י ו ת ר מיימפני שלא היהכין המאציל לנאצל ראשון וכין שאי הנאצלים י ו ׳ לזו‬

‫קכדל אלא מה שכין עילה לעלול בלכר • וכאשר יורד האצילות יימדרג יעד המל ל ות‬
‫להיות הא‪1‬י מרוח^ונסתר מא‪/‬פל׳ ה מ א צ ו ^ ש ר מדרגית לא יכוצ להתפ‪:‬ט עוד‬
‫;‪.‬׳‪.‬׳׳•«‬

‫;‬

‫כ‬

‫(‬

‫‪2‬‬

‫^‬

‫במדדגווז‬

‫‪J‬‬

‫״ ^ י‬

‫<‪e>t>j‬‬

‫ס*ו‬

‫דפוניפ‬

‫ציי‪ .‬יגתהאצ<»עי ט׳רר להיות מדרגת הכליאה •והנה המלכות היא נןין> האצילו‬
‫וראש לבר׳אל וערכה לכריאה כ ע ד ן האס אלהאצילית‬

‫ילא היה כין המלכית‬

‫לתחלת הבריאה הכלל אלא יוה שיש כין עילה לעלול כלכד אלא מכני שילל האצילות‬
‫ע ד ׳'מדוגות הוכיח להיות מדרגת הכליאה הנוייכן סלר ׳ ר י י ת כ ל ם א י מ ל י צ י ת‬
‫הכליאה ליצילס ומ׳צ׳להלעש׳ה על הגלגל׳ס ועל היסודות הגשמיים ע ר ה נ י ן ל מ‬
‫האמצעית ש ב ט כ ר הארץ יכל המרדנית מתלבקיס ומת״חליס ומשתויס ‪ 11‬עם ‪ 11‬ווו‬
‫עם ‪1 • 11‬עס וה מ׳ הוא אשר ישים פתחין פהלימילמה לא היוחלק׳ מדרג! הנמצאות‬
‫' י ת י ‪ ifr‬פחיתממה שהיו אי לחה לא כרא הכירי עילם יותר גרול אי יותר קט!ן חמש‬
‫מ ב י א ו ה פתיות גדול שתכונת העלם ומדרגותיו הואעלמציאיייסדי שלסימשיכת‬
‫»היה כאפסר כסדר ה מ ד ר ג ת מהעליונה םאפשרכמציאותער התחתונה שאפשר‬
‫במציאות אס כגכיל ואס כתכלית יאם כגשמות ועכפהוצרן מציאות ה פ פ י ר ו ת כ ׳‬
‫אס לא היה כיני כיה וכין העילס ג י י הספירוילא היה אפשר לעולם תפני פחיתיתו‬
‫להיותי מתנהג ע ׳ האס אס לא שיעלה העילס כמייגתהייחנייתוצענין וה כ כ ר‬
‫האציל הספ׳'־ ואי[ ‪ 11‬הכ!נה אלא לגלות האצילית)האלקית ילא להעלימו וגלייו היא‬
‫ע ׳ ״ י י י ת ה מ ד י ג ו ת ע י הכחינה התחתונה י‬

‫ואפי'כאי ץ הליי העגה;הנסה כתין‬

‫טיכויהיש מדרגה ע ד ויאיצותהפן סכיתהתוכנים ופתאים!סדי המדיגיתכולס‬
‫יתנו עי המא!יות שהם עתה הגדולים והכלואיס אשי האגילס מגלולתי ןלו*מות‬
‫)יכולתהעכדיסתהיה מעלתהאדון ניספת ביס־‬
‫השערהשליימ׳‬

‫בכיאור מדרגתהכחר• י י י ם חשכוטהכתיהוא האיס והו‪6‬‬
‫כיעין העשר יסמכו דכריהס על מה שנאמ כסי עשר ולא תשע‬

‫עשר ‪51‬א יא יטו׳ להי מר״ה! שוה הענין קצוץ ופ׳רול והיא ק כ י א דחויה מן הסכן‪/‬‬
‫‪»1‬ן הכתובים מן הסבלא מכמה טעמים שהמאצילננדלמנאצל׳ו י‬

‫הראשונה ה׳א‬

‫םהנאצליס ומגייס שככל היה ומ; שלא היו נאצל•' והיה האיס וולתס כמו קוליהאצילו‬
‫אכלא״סכהמחו״כהמציאיתכלתינופלתחתהומ( כיהוא ממציא ומסלל הומ}‬
‫והיא יאשין מאין י א ש י ת ו א ח י ו ן ע ד א י ן ת כ ל י ת כ י לא יצויירמציאויההעדרר ואין‬
‫מחי״כהמציאות׳ולתו־וישרכיש חשכו לומר שהכתר היה קורם לסעי הצאצלים‬
‫ושהיא לכיש אל המאציל לעיל• הכריחם ליה מ‪5‬ו שאמרו כ פ י ק י ריאליעור קוד‪0‬‬
‫שנברא העילס היה הוא ושמי לכד יפיישייי רימו אל הכתר שקדםאלהאצילותישהוא‬
‫מחאחד במאציל! ילנוש אליי • וענין הוה אין ראי׳ להאמין אלא כל האצילית נאצל‬
‫כעת אחר וגס הכתל מכלל הצאצל׳'ולכולם קלם העדר »ה שאין כן כמאציל עילת‬
‫הבל ניה ׳הבדל שני הוא שהנאצלים מציאותם!קיימם וחייתם תלי״ס בוילתס כעילת‬
‫כל הע׳ליתביה שי‪/‬׳ן נמצא שלא יהיה צ י י ן לו אבל המאצילאיס ביה מסתפק כעצמו‬
‫כל־‪ •/‬ציין לזולתו ־ ולכן יקיאה! ישבי נהויא ללא קיימא בנה!יא נלומישאינו תלוי‬
‫‪ y < b \ ,‬ושפע זולת! כ׳ הוא מקור האודועילת העילית כיה והוא נקרא עילתכל העילות‬
‫משני ככ ס אימלםון עלייה והסנה שקיא למעלה מכל העליונים • ואין הבונה לומר‬
‫כעלי ה מקום שאין ד ב ר י מ ס כ ע ־ ^לויכלשקיכמאציל־אלאעלמציאיתעליית‬
‫‪*'J-‬‬

‫‪_-‬־‬

‫‪:‬‬

‫^‬

‫\‬

‫‪v‬‬

‫י‬

‫י״עלה‬

‫‪,‬‬

‫• י ‪:‬‬

‫»»גנציזייזחחנימיידיסלתי‬
‫לכל העילית שבמציאות י‬

‫י׳‬

‫»ל‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫ר י י ־‬

‫‪t ' M‬‬

‫משניתהיאמלשיןעילהזהכננהשיממסכה ועילה‬
‫?הכדל גיהיאשלכצ הנאצלים ש מ ו ן יתייאריס יכיע״ם‬

‫׳תארוס ויחתום ףגכיצזס • אכל למאציצ ביט איי שם יןואר‪! ,‬כינוי ודבור זמאמ' יססו»*‬
‫ודמיון ןמתשבהמקימקת לציירו וצתארו ולימון אליי הדבר מעל הרבדים מחיים‬
‫ונעלם מכל זולת! ע ד סלא יספדו איתי אלא כמלת סכת כל הסבותזע׳לת כצ העילות‬
‫כתיסכת מלת כל!לפעמים כלא תיספת!מישאל גס כן לפעמים ל כ ע כלי תמןפי‪•/‬‬
‫ועתיקארעחיקין<טמידאדטמידיןוקתראדכלקתיין^ן‪1‬חיויהס הרומיים על‬
‫העלם שאינם מגבילים ימתאריס איתי •כרכר וכמה הכדליס אתרים מזולת הצו' כין‬
‫המאציל וטנאצליס י ומאחי שנתעלה ונכילהמאציצמן הנאנליס תכלית ה ב י ל‬
‫ונתיחק תכליתהיוחק‬

‫אס ק ה ס כ י א ניתנת שאין ראוי שיכיס המאציל כמצין‬

‫קנאנליס י ובכיאוראמז•! כתיקונים עילת על כולאטמיי וגניו ככתר הנה שהויה‬
‫על שאין הא״ס הכתר ־ ועוד שם אד‪.‬ן יחיד שליט על בלה! מופלא ׳מביסה ככתר •‬
‫ע י ר שם עילאה א״עג דאיה! אור קדמוןאויצת אוד מצוחצח אוכמא איה! קיי' ע ^ ת‬
‫העילימיכי'׳ עמ• כ י מ כפקויילהקייכ מנחה ?ל כגין י ע ׳ ל ת העילית מיפלח ומכיסה‬
‫ג ה א י כ ת י יציייכהמ רכות כויהי כחי מאמי אליהי אנת ילא כחישכן כתיקינים י‬
‫*דע‬
‫י‬

‫שאף לרעת האומר שכתר אינו אס וםהזא נאצלעס שאר ה ס פ י י י ת כ ת כ‬
‫י כפפלהאמינ!תשעלר'וילכלהמק!כליסה*כימולמנותע‪6‬לאלי‬

‫א'כתר‬

‫‪ 3‬חכמה זכו'• ואוצס המיפ‪5‬איס!עמוקים שבחכמה הסכימו שאין למנת כיע על דרך‬
‫האמת ככלל הייכי הוא כאק • וכמו שסבתכל הסבותאין למנות! כלל ־ כן אין רא‪1‬‬
‫לחיית כ‪$‬נ שאק שי‪ 8‬התחלה ושום תכלה יסין> כה!היי! הכצ!הלשכ׳ הזהיר זה ככמה‬
‫*וקומות ולוה כיון כס? יוצא יא שאין להכניס נחניןהכתי יהחשלייהמנין היא הידע'‬
‫העליון היא שימו הכת<כ לרעתי תהומות נכקעו)גוי׳‬

‫י א ן ס כ י א יואינהגראת‬

‫• ו י נ י י הזהי והוא שאמיכפיכיאשיתוזל כיאשיתכיראשיתהיא חכמה ובג׳ןדאיה׳‬
‫תצ״נא לחושכנאראיקי׳ יאשיתדהאי כ ת י א עילאה טחירא היא קרמאה!סיהכי‬
‫קידושושהכתריאש!ןלחשכ!ןהספ'יותי‬

‫ז ק ג ה הםכיאכותנת מעני כילאימלפ‬

‫* כ י ד ג י ׳ י כ כ ת י א ם ה!א גאצצ או אינו נאגלאס הואנאצל אם כן ה!אעלול מהשמז‬
‫הראשונה למה לא >כצמכחניןט‪6‬כידי'‬

‫׳•יונו ש א ס ר ר ^ ו *‬

‫כי הספירות גס כן גא״ס כבתם ומעלתם‬

‫זעל י א *׳*ל יחישכניתציינא ה!י רא‪6‬י'‬

‫עכזלאמנענועצמקלמנות'כעשיוהי׳‬
‫א ח י שכתי עילהלחכייה וחכמה עולה‬

‫‪:‬כגידכייאשית־‬

‫י‬

‫כיהזןשהלופכית‬

‫כראשית גלולה אייה שמישיתשהי• ת '‬

‫לבינהושלשתם וידא׳ נאצל׳ אם כ ן כ ע י ך‬

‫כחכמתא אלא היא ריייות לחכמה אל‬

‫היוכמיאל הכמה כן ערך ה פ ת י ‪ 11‬החכמה‬

‫שליא שנייה כאצילית־ ימלת ר א ש י ת י‬

‫»כחישהחבמהנמגיתבמציןהספירו'עם‬

‫יימילחכמה ואככ'רמי!ותלמהנש<‬

‫עינה כ ן ה נ י ז ד מיצה » ם « כ « ה אג‪ :‬מיז י שהיצרן הנ'ש*נ<״ * • א נקרי ראשית‬
‫ג‪1‬עסםיתעל'הכידעלבלש*רה‪*5‬נליס‬

‫• ע ו ר ש מ ? שאח שהיא כ א ס אינה״טעניז‬
‫‪.‬‬

‫י י‬

‫י‬

‫אינה אלא שציה לאצילת יהכתריויא‬

‫‪117nfe‬־‪'U‬‬

‫ו‬

‫‪T‬‬

‫נ ק ר א ר א ש י ת מפני ש ע ת ו ­‬
‫* ‪V‬‬

‫איז‬

‫־‬

‫• יי—‬

‫‪.‬‬

‫ע&י*‬

‫ס^רל‬

‫הוא עלא<ג‪»1‬יר'ז‪6‬׳צ) מתגלה וזו היא‬
‫»;חלתהגיל‪•1‬‬

‫ופונים‬

‫כללשהריא"אש׳ה׳'שיהו‪1‬המאצי‪ 1‬ממ‪5‬ז‬

‫וע‪1‬דישכילקונ<ס'זל‬

‫מאחר שהוא עלול ממנוי כהכרת י ר י ׳‬

‫»*׳כריןאילין כלה! בספיר! ריש&כ״ע‬

‫ממעלת גדולת)• ו א ח ו שנפצ׳ג בעילת‬

‫מוחא כחכמי כינה ליבא ובה צב חוטין‬

‫כל העילות כל מה שאפשר כמה סהוא‬

‫׳ ת ר י ן י ח ע ׳ ן חסד גכורה •ג!פ'ונ»ח!ר'‬

‫איס איןרא‪1‬׳ להפל׳ג כיב בכתר כ׳אינו‬

‫לאמצעיתה תוין שוקין נצת הוד יסוד‬

‫כמעלתמאצילו א ח י סה‪1‬א נאצל ועלול‬

‫‪ .‬אמה שכיצתא אוי יילה עכ •‬

‫מעילה יאשונה‬

‫הר׳‬

‫שנ״עכוא בכלל הספיריוואשלהס ולא‬
‫מנה הדעת כלל • •‬

‫‪1 ,‬כמו שאמרי כזיהר‬

‫לאופמאאיהו קילסעילתהעילית י‪ ,‬ן‬
‫ואפ כן י!חי שאינו כמעלת המיס למ‪9‬‬

‫הואכאיק • כי גדר איס הואלתואד שלא יתואר באמיתות כי אס במאציל‬

‫ומאחר‬

‫‪&:‬הכתי ישני ככלל הנאנלים ואינו נא״סלמה לא •נא ככלל הספ׳' דיל מנין הנאצלים‬
‫ולמהני׳נה קצתם ונניח קצתם י ו א ת שאיני נאצל!סא״אלהאמימ אם לא שיאמר‬
‫שהוא היא כבתהפכותואינוזולתו שאליכ הוא שנייית חיו ש י ה י ה ד כ ר א ח י זולת‬
‫‪ ? ,‬כ ת הסבות ולא היה נאצל ממנו ואס נאמר שה א נאצל ‪ r i‬י״א • שא״א לומר קדימה‬
‫על חכמה אלא כקדי״תעילה ועלול פאא להפדיל כין כל נאצל •נאצל אלא בהבדל‬
‫עילה ועלול ־ ואחרשאין כינו ובין החכמה א ל א כהבדל עילה ועלול • ‪ :‬ב ן ה ה כ ד }‬
‫כן‬

‫• ג ס כ ן כ ׳ ן י‪.‬חנמהלכינהייוכ«ושגכנס כמניןהני׳צייס החכמה עסהכינה‬

‫>כגס גכ הכתי עם החכמה‪ " ".‬י " י תמנה עס שאי הספירוינמספו הייכי אין נ ג ר ע‬
‫ד כ י מפי‪-‬י»כפים מעצי׳ס ועמקענינ‪10‬׳נלת‪0‬א‪0‬ו אין להם תכלית ונמושא^ול‬
‫בסי עשר קפירו' כלי מה מ י ת ן עשו םמ»ן לה‪ 0‬ס׳ןי >מל»ענל>»‪ p‬נחלקיילכינתיכות‬
‫'»צ*מה •פ׳ימהריילמהותזהכעהשעשי ס ט ו ! ת הן בלי מה ‪ • p‬ל ע י ש ו ן מהותם‬
‫ןיוושגאלינד ו א ף א ס כ א מ י ״ ! י ק ווורממי^יכ<וצאבוהה‪1.‬אמו&ג מ ת ך פ ע ל ת נ י‬
‫‪1» ,‬כלמתין עצמותם הס כלימה י זניל הזא מלשין כל‪1‬ס כלכתיכ עליו לכלוםשיאוי‬
‫לאים לכלום פ׳יואל ׳יכו לפריו כמהיתס וענינ‪55».0‬׳ קוצי המשיגועןמק המושג‬
‫״‪:‬או׳היה •ולשין הסתיוהעלסיכענ׳ןעל׳ו לכלים דהיינו כיסו׳ פהוהסתו!•‬

‫•והנה‬

‫ה ^פ׳ינקיכל׳ מה וונה‪-‬למיזסס ;ההעלס*הס>ו!על»וות‪*,‬ו^הגו'ס«יוש׳ יעלו למקו»‬‫‪,‬‬

‫א'ואמו*!ד‪.‬תןעשי • ב^עעהיות שהפלגנו •רומן׳ותןעכןהייושכאצלס מ ז ס ל ת מ‬
‫להם שעוי ןמדתעשר זומפנ׳ שתוה^׳משךיזיותלהס״גכול‪ t'n-‬א מ י שאין להס•©^‬
‫; ‪ 0‬ע ס ה ׳תשת״כצובהס ג י ר ה ״ ק פ י ע כ ז א י ן ל ה ס ס ו ן ו ע כ ז ס י ו ת ש ה ו א ד ב ר נ ה פ ט‬
‫׳העגין היא &׳ ב ע י ן שיש להם •אלנאו׳נת מאצילם ‪6‬״‪ ,‬להם‪.‬גב!^א‪3‬ל כ ע ו ך » ז ׳ נ ת ‪8‬‬
‫‪:‬ופעולתם הנמשכת אלינו ׳ש להם אל פעולתם גכול כפילקגלתני&אמ נעליגכ‪-‬לז‬
‫‪*.‬זה כח גיולתו של יוצינ‪ 1‬שמנל׳ גבול יגכלהו׳יצמצחהי לתיעלתהתחתניכעל• ‪k w‬‬
‫ותכליתודכי יה אל יכהל עיני המשכיל שאיניזיחיק שהשמים ושמי השמם •לא‬
‫יכלכלוהו א ן כ׳ כיתהשקרש ־ ועכו לאהכתים«אל ה• ה מצמצם שכינתו נ י ן כ' כלי‬‫איון־ ונחווי לענ ן יהא שהסברא מ כ י ת ת לענית הכתר כמנין הי•‬
‫ופה ‪.‬‬
‫‪,.‬‬

‫׳״‪0‬‬

‫ס י ק ש ה ע ל ^ ה ו א מ ה ח י י מ ו כ א י ר י א י ^ א ת ו רשרותאמעת׳קאדקיישא‬
‫\‬

‫{‬

‫•‬

‫ראיתנהיל‬

‫‪.‬׳שעף־‪j‬‬

‫ד•‬

‫^‬

‫‪,-‬־‬

‫‪n‬‬

‫לאיתנהיר ממולא ‪ 610‬נהירו דחכממא דחתפשטא ללב עיכרונפק! מההוא מוחא‬

‫‪ •'01‬ולהכין דברי המאמר נקדים הקדמה אי־והו^כ׳ עס היות ׳נ^נאצלו'מהמאהל‬
‫ואס לכיסים אל אורהשנתהנהגתו• י‬

‫עכו הוא מתלבש ?כתר ושםהיכלםכינת י‬

‫השנחתו !אורחהוא המתרכק ומתאחד כמאצ׳ל תכליתהרכוק יהיחוד והנה על י ד י‬

‫הכתר העלים מציאותאויוהעצםהראשון׳ <מכניזה ההעלם אין מציאות הכתר‬
‫ממש מתגלה כשאר הספייולא יתגלה ויתכללכהס כמו סלא יוכללו שמציאויהמאציל‬

‫אלאיםפיעשפעוככחיזמאצילכספייעי הדעת שיתבאר להניס מ & • ולהיות כ?‪:‬‬

‫*תעלם לא נקראהו תחיתהאצ׳לותמפנ׳שאינו תחלת האצילות המתגלה אלינו אלא‬
‫מחכמה זמחפמיולמטהיהי! נכללותהספייכעשרכאנזצעויהדעתיגמשציימקויהכתי‬

‫לא שהדעת היא ספייאלא היא בחינה משלמת כללות הספיר'להיות כלילות מעשר‬

‫מחכמה ולמטה הנה אצילותהכתר נקריארין אנפין והוא העלס ראשוןאלהמאציל‬
‫*העלם שני הוא ועיר אנסי) והוא כולל כל ח כפייםהס מחכמה ע י היסוד וזהי ס ו ד‬

‫העלם שני אל המאציל העלם שלישי הוא נוקכא לועיר אנפין והוא חלסתוסול ג '‬

‫עוצמותאלו ׳תכאלו באילרא • ועם וה מה שאמרו כאיררא כמאמיהינל אתל לםלותא‬

‫אישתכח •ביאורו מקים התגלות האצילותוהיותו רמצ^ אלינו כלומר אעפ׳ שתיולת‬

‫האצילו' הוא הוא מכעשהוא אריך אנפיןענז הוא נעלם ואינו מתגלה לרוכ העלמו‬

‫•תחלתיג׳לו׳האנילויהוא מ‪1‬עיר אנפין שתחלת! החכמה‪,‬יוממנה תחלת גילוי האצילו'‬

‫בבחינה ראשונה שבה ‪ » n‬צ;»ל כבחינת קבלתה מ כ ע • ולכן היא רוצה לויהח כמה‬

‫גקשרותא לפי שהיא תחלתהנילנ׳ ולא שתהיה היא נגלית ממש אלא שאינה נעלמת‬
‫‪9‬העלס מקיר אצ׳ליתס שמן הכתר ריצה לומר »!מניא<חחכמה שכנעשלא נאצלה‬

‫מעצם מציא!ת החכמה הכא לה כתוך הכתרשה‪1‬א יווסא דעתיקא קדישא מוחא‬

‫ד א ר י ן אנפין • ווה כי הכתר כלול»ג'מ‪1‬חין אשד הס שרשים שלגיקויס הכוללים כל‬
‫הספיריוהן מציאות החכמה שהיא שרש קו החסד הכולל חכמ? תתאה חסל ונצח ־‬
‫ומציא!תהכינהשהיאשישק!הדיןהסללותכינהתתאה וגכורהוהוד׳‬

‫החת שהוא קו שרם הרחמים המלל תתתתאה‬
‫ויסוד ומלכו• והמציאות הזה אשר לחת‬

‫י כ י מ האיי גאון זל קרא הגי ראשוטת ‪3‬‬

‫בכיעהואנקיד»תוהמציאו'הוהכזל‪4‬‬

‫גנויתשהם ראשיראשים•‬

‫מ ה ל פיפנחס וכדעת זה חללי' ימלאו‬

‫והעניןשהכתל שהוא נעלם להיותו גאצל‬

‫ע! ככייה!הס סרס לוייןציות שנספיר'‬

‫׳שפט ‪ o‬יודע דהיינו מציאןיגילוי הנמצאים‬

‫ויקצוית הנקל סדר זמנים כמו שנתבא'‬

‫והסמצ׳אותחסדתתוויקצוזתהכוללות‬
‫הכנין והס כית וסיכל וגוףאלהרעת לפי‬
‫פהדעתנשסהלהס•‬

‫מפני שהדעת‬

‫הואמניאותויקציותמחכמהולחעלהי‬

‫וכמו שהחכמ זכר כנגד הכינה והכיני‬

‫‪.‬‬

‫ומצ׳אית‬

‫? י כ ל אל החכמה כן הששה ח י ר י ס‬
‫י‬

‫‪-‬י‬

‫י‬

‫קשצי‬

‫‪6‬‬

‫ורינתוניאכן‬

‫הקנא יל קראם כתפלת! דעתיודע ידוע‬
‫ראשון ועלי!הנמצא!ת נעלמות על של*‬

‫אלארעתסהוא כמו צורה פשוטה מכלי‬

‫יוציאו'מתגלה כלל •והחכמה הוא היודע‬

‫כבר מפני סכה הוא הגלם שמצט״ריה‬
‫הנמצאות כלס והנמצא! כלם היא הבינה‬
‫שהיא ע ו ל ל ת כ ל ה ג נ י ן והוא ה י ח ע י‬
‫‪y‬‬

‫•‪f‬‬

‫‪.‬‬

‫זטע‪8‬‬

‫־‬

‫»עס‬

‫‪40‬ר ‪ :‬ע ם *‬

‫"‪-‬׳‪/‬‬

‫‪ JJW‬נ ו ן י א ׳ פ הנמצאות כלשון‬

‫ידיעה»וכנ> שמציאות הנמצאותכלס ק ו *‬
‫» ד ע ת הנעלם‪:‬‬

‫רפעי‪0‬‬

‫הע‪1‬ל׳‪ 0‬ל א ל ן אלפי אלפים היכל אג!‬
‫ה ד ע ת והדעת ש ויק כה‬

‫! א מקמי‬

‫מ‬

‫)שו‪10‬נשמהזאל׳ה‪0‬־ומסצול)'הדע<‪/‬‬
‫כיהיעין‬

‫‪ .‬הוא ליתד תכמה וכינה ־‬

‫•וזה יתאצל מהכתו • וימםן ממנו ‪ Jt‬כין שניה׳כעצם החכמה ועל ידו יהי! ממייחל״‬

‫ומקכל׳ וה מוה • כ• ע׳ הרעתשת׳ תהומותיהסיכקעו • והיקבל ו‪1‬ה יספיעהתאצל‬
‫»וב׳ן שני הםמצ׳אות הדעת הנעלם וימשך למעה ככל הגוף זכלמפלס כמאמל המי‬

‫וא‪1‬י‪1‬יי'לש׳ה׳המת»שטלתוןו'קצוותאםללמטהשהס כדמיון גוף אל העל<ונ׳ס>‬

‫ושם תמלא חדייס ואכסדויס בדמפריןאז׳לכמאמל הטיומ! ס ר הדעת והוא שיה׳ *‬
‫‪,‬‬

‫מציאותהתתהנעלם ולא שתהיה ספ׳ימיוחדת • ובזה׳!כן לכר׳ הוהו ה‪!6‬מ'של‪6‬יד‬
‫היומותלבינה נתעכיה מיעקב שהוא התת ויללה ויכניס ויקצוויגהכנין• לקשה כיי‬

‫עסהיותשיחול הנן והאס הותל איך אפשר שתתעכלהאסמהכן והואהבןעצחו‪.‬‬

‫אלאהעניןהואכ״חול החכמה!הכינה ה ו א ע י ה ד ע ת שהואמציאות ה ת ת ק ו ל *‬
‫אצילותו והמצ׳א׳ת הזה נ ק י א ת ל ע ת *‬

‫שאין ראוי למנות כמה מציא׳ותשיפ למפירה כפיי עצמה־‬

‫וכמו ‪.‬‬

‫כן א י ן‬

‫רא‪ 1‬ל מ נ ת ה י ע ת לספירה כפצ׳ עצמה אלא תחלתהאצילותומצ׳ן ה י‬

‫יהיה מהכתל ־ ‪1‬עוי אתי דשיותא תהיה הכונה תחלת הגילוי וההשגה הנאגלת‪.‬‬

‫מעתיקא קרישישהזא כתר עליון המאילימהמזל והוא ב ח ד שליק ככחינתו המשפע‬

‫הנק מולא• הנה תחלתהג׳לו׳ הזה הוא נהייו מובמחא למתפשטאללכ עיכר וכו י‪:‬‬

‫כ׳ חכ״ה עליונה ם‪3‬פיניזא»מ»חפשטיןוני‪1‬כותיה צא מרע! •וכ׳מ שיותילחכחע!‬
‫כענין שמכניס פעמיש לבינה שרוחא רזןייחאילשאלא ולאפכא נכי ע‪1‬כל‪6‬יהה‪*1‬‬

‫ינוקא • ובפרשת תרומה על ש ה מ ה נקי מז לשון שאלה ‪ -‬ומיש כ פ י ש ת יתרו על המי‪-‬‬
‫»לח תשלח את האס ו ז א לעצמא עילאה דלא אית׳היכ רש‪ 1‬לאסתכלא ביה‬

‫•א׳ צטרין לשלח מגו סאלתא ואיסתכלותא כיה * ואתהכניש תקת'‪.‬לן ככתיב כ י‬
‫סאל נא לימים ראשונים וכוי • שנראה|משסשגםכבינהאס)רלשאול• והכללבכל‬

‫‪ j‬ראשונותהכונה שם שאצתההפתכל‪1‬תכעצמ!תש !מהיתה כ׳ אסור מכל וכל ־ כ•‬

‫״״׳כללהש׳גהצלאשלהוא מתנהג במח»כתו והלוך שהוא מתחכם כתכממ•‬

‫ודרך שהוא חתנה ג כו להבין ככ׳ גת! זה איא • ומזה ה וה׳רצ! ו ש ב י כפס ק ש לח תשלת‬

‫אתהאס גוי רמו לגי ראשונות ואת ללבותהדע' שצריך לשלחו מלהסתכל בעצמותנ‬

‫»מה»תו • אנלהו'ההשגה כהס אפשרותצהיותםלהנהגתהעולם• כ׳ מ ת ך חסיחתו‬

‫כעולםנדעדרךהנהגתחסלווערוההאתריתגוהוואתהכנסתקחלן • והשאלה‬

‫המותרת בבינה היא השגתהוימיותהנעלמיס כתיכהגמצ׳אות הנהגת! נהם •‬
‫‪p‬‬

‫א ב ל א ׳ ן ת ש ו ב ה כ ׳ א י ן ' י ׳ ע ה להשיג מפני ההעלם וההסתר כסבתהקורבה אל‬

‫כשנשכ׳ל החלוק אשי כ׳ןחכמהלכינה‬

‫‪,‬‬

‫כי סכמה הוא מה שהוא קמי אליו כבר א ש י בהתעסקות לא תתהוה הו׳ה נמשכת‬
‫*ארסשחשתעשעניוכיותושהשעשועסה&לא״׳ולדתיספתחכמה כלל•‬

‫^ _‬

‫‪.....‬‬

‫^‬

‫\‬

‫‪%‬‬

‫״‬

‫* »‪•/‬‬

‫י‬

‫אמנ«‬

‫בפה*‬

‫ו­‬
‫גשהוא ׳תייכיןכתכונתו הנה •ובן !יהיה הויה נמשכת כתחתונות מ ׳ ^ ן הבינה‬
‫היינוכ&רשיס הנעלמ ‪ 9‬נכינס הוא הקול ה ונא מחין ה ש פ ו ווה! ‪ ? n i r r i i p‬דקה‬
‫‪:‬‬

‫ווהערוורניע׳‪,.‬‬

‫ורינוהצשביןי‬

‫‪,‬‬

‫״‬

‫כ כ י א ו י מ נ ׳ ן ה כ פ י ו ו ־הנס הר »נחס»וריקנ'אטיכתכ שלהיות‬
‫;‬

‫׳‬

‫י‪,‬‬

‫*‬

‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫•הנווא מסולק מריבוי ושימי!מניןיגכול• אפ יהיו הספיר'<‪1‬צ‪6‬‬
‫האלהות •קשה א י ן יצדק כהס היותס פועלות דין וריו״יס‬

‫ו מ נ י ן ע ש ר צ ד ימין וצר שמאל ו&עורקומהודומהש המוריש שינוי <ג;ימת‪:‬וכש׳כ‬
‫* ה א ״ ת ה ו י ו ש א ) ב כ י א •תיש‪c‬שינויוגשל״ת•‬

‫‪!.‬רכדיומ^ •גי משמוח והלמה‬

‫‪*.‬וחמר! כ ס פ ו ה מ ו כ נ ה לא ׳ א י ו ו כ נ ירח ממש סלא כספי' ו י ת י ה י » כס המאציל‬
‫‪1‬‬

‫»גאצל וכמו שלא יצל קו ד נ ו י ס הגוכ' במאציל כן לא •צדקו גכ כנאנלים ־ והםינ ר ע‬
‫צויספייהס נמו כל׳ כשומן ספועצ בכליו כעולת להכו׳צ נמה כעמים והככיויהס‬
‫‪\ m k‬‬

‫‪:‬לבויסםו״ס לכל ד נ ו ותיורתו ולקוב הלנ ל נול השכל ל מ ו ה ק ^ מ י ס א י ו ג‬

‫הנפש לשר הואשוהלצלהחפצ׳סילכלכמחשכותהמתפנטותמינ •לעכ׳ םי‪,‬ס‬
‫רכים א׳ןעייןיב א נ א איוכגפש אעם משהניח אלא השינוי כגון• המוציא לפועל‬
‫ייחשנת ב ג פ שועל כרחנו יש למלומד כהס דבייס ש ו ס‬

‫א‬

‫ר יחמ ג ת ‪0 j 7‬‬

‫לא כן‬

‫‪ b i‬היו נ‪-‬יו צכלדכר ודבר ועל כן דמו איחס לוצין הנפש וכמו שכנשמיהיא מתלנשת‬
‫י ^ ה ג י ף ק הנמאיתימא׳רורגדול התנוצצו הכליסהאלווקויו אוי ס רז ספירות‬
‫וסי( י‪-‬ספיוות הצל! יגג‪-‬ילות אותו אלא הכ מקכלית שפע ממני ׳ותו י כ ל ה נ כ ר י י ס‬
‫אווהוהסכין! א ו ר קיונא מ ן העין‬

‫וחלילהשיהיהנהםגף‪-‬גשמותאלאהכמנ‬

‫» א נ ‪,0‬שנ ע י כ ס כ• א י נ ו נליכאלא ה ד נ י מ ז ו ר י ק ז ׳ י י גייסה נצ׳יו יולשכתהצכ‬
‫ומצ״רתהצירה ההיא נצי( הרמון עכ מכ ון דכויו נקציה •‬
‫ואזזוים•‬
‫‪.‬‬

‫כתכישהכפ ריתעצסי‪-‬אייקיתמיש•‬

‫ועציןחילוק השמות הכיי״ ‪8‬‬

‫ולמדות אשד ״חס! אותס לו חינס אלאנעוןהיזקנצינכחינומחחפות‬

‫והאמתשי״סנהפש ט נ פ נ ט י י ! ג י ו ר‬

‫‪ u‬שלי‪• ,‬נוייים לחייב ולצייר בו שונ ג ב ל‬

‫ומלה והיופעלוחוש׳;!• ז‪ ,‬ד שי •ן •נולים לי‪/‬אוו כ ש ם ש‪ 0‬ולי בשוס תינה ו י ! ת‬
‫ונקייה לא ב נ ח נחמציא תו הקייס לאצילות ולא נ נ ח ע ת מציאותו אחל םהגציצ‬
‫האציל ת א י נ ס יוה שיאו׳ םנלע הו‪^1‬כי‬
‫עשל‬

‫ולרעתהראשק שאויר שהס כלים ולא‬

‫»<פ י ו ת ל ש י ה ס מעצמ׳תו מת״חליתנו‬

‫ענמותגיצהותויתיחרסנחכמישח ן‬

‫נת־ולתה‪-‬אצילותהייצ ל איס כ ה‬

‫והוא והס הכלאקלוי שימה והספ׳ה!‪1‬ה‬

‫» ו י נ ו ‪ :‬מ נ ׳ ן ג כ י ; ה ש ‪ 0‬ץמממ‬

‫!•!לע‬

‫הס נשמה ומתלבשות עיסהנקוכתנשיות‬

‫כ ד ע ת שחוץ ממני וחי דקים לן כהוא‬

‫• ה ס הכלים כאלו נ א מ י שייבשה; עצ״ית‬

‫הדעתוהיאהיידע והוא הידוע בכל א '‬

‫ריחונשמיניס שהם כל המ‪6‬ל»‪ 1‬הגלגלים‬

‫מה ש א י ן ס כשאי הנכיאים כאשר‬

‫שכל החכמים •לס^מ! הייתם גופ ס עם‬
‫(‪0‬כסחייסנצח״‪0‬ה‪ 0‬ג ש מ י ‪ 0‬ו ? ח אלין׳‬

‫יד• ע י ס היא הידיעה שח [ יה& •‬
‫ויויעחויתאינייינדהשגחתייענינם‬

‫* ת ו ן ב נ ל א י י ה ם ה מ מ כ כ ^ ו מ ו ן ה מ ה ה ו ' ‪ ' ,‬א ח י י » נ פ ר ר ס ‪ 0‬מ ; ו א ל א נהשכלת‬
‫*‬

‫י‬

‫‪jfc]1‬‬

‫‪5t‬‬

‫‪/‬‬

‫וידיעת‬

‫יי**‬

‫»&‪u‬־ ' עםים ״ ופונ׳ס‬
‫י ־‪/‬‬
‫* י י ע ת עצמותו י ר ע ‪ p o o‬כל עג» ! ?‪61‬‬
‫י‬

‫<שמת< <הי^ המספרת ככור « והנה‬

‫נ‬

‫לפי האמת סם כ ' "״נ׳ גלגלים»ו׳וחדי‪0‬‬

‫קעילם מהיות גןצ׳אותס אלו ‪jpwy<5‬‬

‫כאשר הואיתידהוס כל הנמצאות כולם‬

‫כאחד הגוף הגשמי והכת המתפשט‬

‫י ע ד שאין לכל הנמצאים םלמותאם לא‬

‫כינהא׳צילויהעצמתוהכלים‬

‫•»הם כי כמציאות ד ק ינכחר שנעולס י ‪-‬‬
‫םלמתס‬

‫הנבחי‬

‫במציאות‬

‫כתוכן כ ן ד ו ן ו מ ׳ ו ן ה ס כ ׳ י י י ת •‬

‫ונזוהו־‬

‫ההוא‬

‫;‬

‫י‬

‫כאופ; ‪1‬־‪ f‬צייר כה כמה ציוויי‬

‫?מתייחד כמימצאם וכפי י ד ת ס מ א ת • וחקק כה כל גל פ׳ יקיא העצמויהמתפש'‬
‫פני? כן יידו משלמותס ומעלתם והנה‬

‫שהוא דמיון הנשמה כצשין ציייהיצ״ייו‬

‫במאצילס נמצאו כל הנמצאים תצו״ס‬

‫יקיא חכמה הכלי ר‪ 5‬הספיר* ^ראשינה‬

‫ה׳ודעהוא הידועועור לדעת יה נמצא‬

‫היא אשר נ ק ו חכמה באמיתי יראיצינה‬

‫‪-‬‬

‫כל הנמצאים מצטיינים כספ׳יוהספ׳ד' יי והכלים כל&ון חקיקה י י ולפי האמתלא‬
‫ובכן היאיהדעת הוא‬

‫כמאמו רצונו•‬

‫אשר היא לכוש ‪ It‬התיכונה ‪/ k 6‬‬

‫הי«‪13‬נה‬

‫חיו עוכ היאתהאוץ נ׳חיייספ׳רוישהס‬

‫לטש אליה ׳כן לשאר מ ד ת ההכ׳יוזה לא‬

‫כלים והם המשכיויס ומענישים וכי‬

‫׳היהשיצייבמאציל י ולא תליין נ ו כ ל י‬

‫הספ׳ חציצה ־ אס תשוב אלי תש‪1‬כ אמי‬

‫חלקי יס כי אין השיני׳ יהחיליק כו אלא‬

‫׳חטאאישלח׳ יתפלל יתקוכלתהלתיאל שיצדק בי היית! מתחלק לחלקים• יכלה‬
‫הי אסאלהמאציל ויצוה למרה שיחחול‬
‫הנהביהנמציםינויברציניח״ייליעת‬

‫‪hvo‬‬

‫הכישהם עצמויכחה לא חל׳ ילא מיגיש‬

‫האי ג כ א וכ׳ נאיס ושכיב אמיייא״כ‬

‫אצמקוי המיס‬

‫המתפשט אל‬

‫כלי* משיניס בציינם זה אדים‬

‫ווה לכן ויה ׳יוק ודומיהם • י הנה עם‬

‫ר‬

‫איין צורך שתקכל המלכית מהתת ולא‬

‫הייתשהמיס כש!טים מכל גיק יתאוו‬

‫׳נלקאמרנ׳ כשמש שמל'היותי מיכש‬

‫ששיני׳ מראה המיס מצד שינוי מראה‬

‫‪1‬איך איכ צוין אל ענין הצנויייימררגית‬

‫ההוא א ן כ ע י ן המיס כעצמם אלא כ ע ר ך‬

‫&!‪ i‬מרה אחרת מזולתה • כמו שלא‬

‫ככלים כלאיואילפ׳ הגוון שלו • יי נמצא‬

‫והיא חלו׳ צריך אל מרת היותו מתיך‬

‫הכל׳ס וצא כפועל אלא כמקיה־והמקוה‬

‫העילמות יסדר האצילות )״ח דם וה‬

‫הרואים מצד שיני׳ מראה בכלים־‬

‫ועיר צפי דעתי לא תמצאנה הספייאלא‬

‫אצלנו חסד גכורהתתיכי ולכל אחר גיין‬

‫כזה וסיד שמעישואצמהנעשה כן •‬
‫בומןההעולה‬

‫יסיןדכרילהי‬

‫רכדיו הספ׳יאינה כמציאת אמתי תיו‬

‫כפי פעלתי זה לכן יזה אדיסידימיהס‬
‫‪:‬‬

‫ואיי־ המאציל שהם י' אודות המתפשטות‬
‫כעצמיתיכייהספיריתהם‪-‬המיס אשר אין‬

‫לא י»מעעל פיני לכן תלה עלינו מצות‬

‫להם גוון •לל כ׳ הס פשוטת מבלי שינוי‬

‫אלקי»מייס<׳חל< יהי; ממים •‬

‫הכלים ה״שתני׳נכעילתסוכאופן שאץ‬

‫<שר יזרע‪1‬ת האצה כ׳ אצה ׳אצה רכו»‬

‫\‬

‫"־ •‬

‫יכן‬

‫י הדבר כספי'־ הכליסהס הספייהמויכמ‬

‫ובהסתלק הפעול ‪r‬‬

‫תסתלק הספיח*•‬

‫ך‬

‫בספירות החיצונית• י‪.‬‬

‫״י׳ •‬

‫ך ‪,‬‬

‫י‬
‫־‬

‫)‬

‫י‬

‫והתפעלות ולא יפעלו נשיגו׳ אלא עלןיד»‬
‫שינו׳ כעצמו' המתפשט בעצם אלא כמקרי‬

‫צ»|»וומי«ו‪5‬צעימ‪0‬קכ‪3‬י‪0‬צאלע׳»צ»ן•‬
‫׳‪ ,%‬ר ׳‬

‫‪,‬‬

‫י‬

‫» י \‬

‫‪-‬‬

‫‪99‬ר ‪1 ,‬‬

‫־‬

‫י‬

‫י‬

‫? ו י משל ו( ייצון השמש העוכר ד ד ן חלון ו כ ד י ן מעכוו י' עששיות מייג^ניימש גי‪0‬‬

‫הנה אעפ׳ של‪:‬׳צו ן האור לאיהיה שוס ג!ון עס כצ ו ? ר י ן העברתו ‪ wTfe‬מראיתו‬
‫‪1‬‬

‫כסכתשינו׳העששיות׳ ולפיהאמתאין השינוינקנה כאורקניןעצמיאלאכ<‪1‬רן‪.‬‬

‫כחינת! אל המאיס מצד שינוי העששיות כן הרכר ב פ פ י ו ת כ ד ר ן שנתבאר כמשל‬

‫המיס •וידוע שכפי אשר יגדלו העששיות או הכל ‪ 0‬כן יגרל אורס ונשמתם •הפייתם‬
‫ואין‬

‫הפנימי •וסנה הגבול צא יהיה אצא מצי הגכצתסכצ׳ש המקבצים אותו•‬

‫הכ מ כגבול הנו אלא על גבול הפעולות הנמשכותמהן אלינו אכל לא שיהיה בהם‬

‫גבול • וחפייהגכול והשינוי המשתנה מהם מצי ס ד י הפעלה הנמשכת מהם אלינו‬

‫אכל לא ש היה כהסגכול ואפי' הגכול והשינוי המשחנה מהם מצד פדר הפעולה‬

‫הנמשכת מהם אלינו לא •היה מצד עצמם ממש אלא ע׳ ש׳תלנשי כנר׳אה והכד׳אה‬
‫כיצירה והיצירה נעשיה ועל ידיהם התפעל השינוי והגבול!האמת שנכח נשמתם‬

‫להקטין או להגדיל אותם ולבוננס ולסעדם כאשר ברצונו כיה •‬

‫ואמרנו להקטין או‬

‫להגדיצ ויללהעצוימה שהוא במדרגת נאצל עשירי שישתנה למדרגת נאצל יותר עליק‬
‫כע׳ןתתומלכותהעול׳ם בסוד הדעת על הכתי א׳ להקטין כענין לכי ומעטי את‬

‫י ;•י! ג י‬

‫־‪. .‬־ ־‪: .‬‬

‫‪ .‬ע צ מ ן ימי ודומיהס•‬

‫ו מ ה ‪-‬י עתה לפי מה שנתבאר בימיני כפירות ו כ נ ס מיוחדי ס ת כ ת י ח ד כ א ש ר‬
‫(‬

‫יהיה האופן נ ת ו ן האופן שהפנימית היא הנשמה!היא הספיי ה האמיתית‬

‫והיא הכח הפ‪1‬עצ באמ׳^י^מיא האור המתפשט בעצמתו של אס כיה י והחיצונית‬

‫הס הכלים ושלוחים מן ‪ ? * 1 : 3‬הנו נר לכ׳‪0‬ל פעילותיה כ׳ עיקי הפעילותחה׳ינה‬

‫תלייחכנשמדאעפ׳ שמש־זנד מצר הכ^ס־מםצ אל איי הגשמה המתפשט באכר׳‬

‫גוף החןמרכי לא תהיה פעי־תה ד תלויה כחומהיד כ׳ כמהירים להם ולא ימיםון‬

‫מפני שלא תהיה חיות הנשמה מחפשטתכה אלא ע ק י הפעולה תהיה תלויה כישמ'‬

‫המאירה כיד ההיא ועכו לא יהיה שינוי כנפש העין מנפש היד ואעפי שאין פעילת'‬

‫שוותשויפ‪'1‬לת!הרא״ה ווו פעולת! המישוש״‬

‫כישיצויהפעולותיהיה מצר שינוי‬

‫האכריס הח׳צ ניס המראים הפעולות״ כ׳ כאשר ישתנה הנשייה ע ; אחד משאר‬

‫האכריס •פעול כהכנת האכר והכשרו •‬

‫והנה כאשר נשאל גדר היד או הדגל ‪W‬‬

‫ע ר ק כאמיתית כ׳ אם נכח הנפש השיפעתכיון שהיא כח ההליכה או הלקיחה וכן‬

‫הדמיון הזה בספירות םהס כדמי!; גוף ונשמה • הנשמה היא העצמות המתפשט‬
‫כספירה והיא הנותן כהם כח לפ‪11‬ל ר נ ד ותמורתו םאסהיה הנשמה מאסף א‪1‬ר‬

‫מהם היו כל הספירויהחיצונות נג ף כלי נשמה ומצד! •שתני פעוגית הנשמיהפניאן'‬
‫ופסח‬

‫שהם ככלים אייה כאשר נתבאר•‬

‫שראוי סנדעהוא ש כאשר יתאסף רוכ האור הפנימי ולא יאיר‬

‫‪-‬‬

‫יספייימ‬

‫כראי׳ א! יהיו כל התחת ניינמםכיס ויונקים דין עד כלה משל לעל יה שעל‬

‫נכי עליה ע ד יייליית שתהיה בכל אימהן אחכה באמצעיתה מכ ונת זו נגד זו ו י ה י ^‬
‫נ׳גיז אוי השמש עובר מלמעלה ר ר ן הארוכיתאל כולם י שאב ח' יטה א מ ן הע&י‪'1‬‬

‫אל א » ן הצרריס ויטור היןוי הה<ק‪ 1‬מפני שאינה יזי‪:1‬לתאל ניניז השמש •‬
‫‪i‬‬

‫•‬

‫ג‬

‫*‬

‫<‬

‫הנ?‬

‫כאשר‬

‫‪.‬‬

‫« ר‬

‫עסיס י ם ו נ י *‬

‫כאשר ׳‪ tnp‬נעדר הא‪1‬ד יומנה כן ׳עדרמכל שאר העל׳ויזשתיומיל העמדה• *‬
‫‪pi‬‬

‫והנה איןה*ישך‪,‬נששך מהעדי האור עצמי אלא מפני ר‪1‬ע הכנת היקבליס‬

‫הידבר כספייפהאו העליון מאיי נ־‪.‬ס מל״עלה ר ר ן הצמרות י׳ספידה להכירה׳‬
‫ואס יו"! תתפגס שפייה מההפיהאוי א ש י היה משתלשל כה •הקכץ למעיה •י ‪-‬‬
‫» פ נ י שאין הכה משיה אוי ה&גחת! כ־וק ס כצום ובעל מוס •‬

‫םכהיית הספירה‬

‫נפגמת מפני מעשה החחתיניס יזי פ ך פניה מכלי הב נו ‪ 18‬מקויהאוי מפני כשתה‬
‫ויהיו הארוכות נסתמים והצנורית נשכרים והאור מסתלק והחשך והדין ה!וה והנס‬
‫לא יבא ‪ it‬נסכת העדר יציאות האור‬

‫אלא מפני הסתר פני הא ר והסתלקו‬

‫ער‬

‫שישאיתהספירה ההיאמעצמה מתלכפת כ י י ן הנכורה • ‪ -‬י‬
‫והנח‬

‫י ת כ א י עני! הספ׳' איך ה ס עצימת וכלי ס מייחדים כאי ע ד שלאיבא כשם‬
‫א־וכלהמדיתוהסמלותהמונכלותוהשינו״ס הנמשכים יהיו מצר הספי'‬

‫הח צוניותרילהכליסהמקכליס אור הנשמה המתפשט כעצמותאיסכה־ ועם היוון‬
‫שהשינויים מצד הספיילא כםכיל כך נייחס הפעולויאליהם מפני שלא תהיה הפעולה‬
‫אלא מכח המאציל והעצמ ת המתפשט כהס י‬

‫כדמיון פעולותאכר׳ ה ג ו ן שככח‬

‫הנשמה ועסהיותשהמאצילאינוכעליםינו״םימשכוהשינו״סמצד הכלים שהם‬
‫לכושים אל המאציל• ואל יחשוב המעיין שסכתהשימייסימשכומצד עצם הספידו'‬
‫והכלים הנחכיים ממש חיו כ׳ כמו שא״ס אינו כעל שינויים כלל • כן הספייהנאצלו'‬
‫הראשונים שהם כלים ולכושיס מתיחדיס עם הנשמה המתקסטותמעצמותאין ס י ן‬
‫לקורכתה אל מקורם לא יהיו כעלי שינויים כעצם אלא שעיר לה לכושים שניים‬
‫כ ד ר ך בריאה שבהם יהי! מתלבשים!מתפשטים כדרך אנילית • !הלבושים השניים‬
‫האלה הןנכלליס בכללות כסא ה כ מ ד ונקראיסכסא ונקראים בריאה • והאצילות‬
‫כ ע ר ך הכריאה כ ע ד ן הנשמה המתפשטתמעצמית אייס אל הכלים הראשונים ולא‬
‫עוד אלא ש א ן ללכושיס השניים הנויתהיהלהם לכושים שלישיייאםר יתלבש! כהם‬
‫יהיו נכללים כמטטרון ויהיו נקראים יצירה • ומדיגתהבייאה אל היצירה כדמיון‬
‫נשמה בתיך הג!ן • וערך הכריאה אל היצירה כערך האצילות אל הכריאה ־‬

‫ועי‬

‫מ ד ר ג ת היצירה יהיו נמשכים הםימ״ס והגכוליס והאפיסה והתכלית!תפעלנה צם‬
‫כל הפעולויאלא שהפעילות לא תפעלגה על י י ן ממש עד שיתלכש! ה מ י י מ י י פ י ע י ו ע‬
‫הנקיאיםעשיה שהם מתקיכיס אל הדכייס הגשמיים והחמרייס כאשר יתבאר‬
‫כשעי אביע• ועם היותשנתבאי שעיךהאציל!תאל הכייאה כ ע י ך איס^הספ׳'•‬
‫ו כ ן ע ר ן ה כ ר י א ה אל היצירה כדפרישית• עכולאיסתיוהעניגיס כ׳א״ס לא יהיה‬
‫נקינשש ספייומלאך נקיכשס הספירה והספירה כםס הפעולה כעגין גבורה גכיי‪1‬‬
‫ולא כן אס י כי לא יקיא הוא בעצמו גכויה שאינו כעל תאיים ומוה נקיש ‪ 11‬ההו׳ו'‬
‫ושמות שאינן נמחק ‪ c‬כיההפייוהמלאכיס יקיאיסכשס א' מפני שהס נגכליסכשם‬
‫‪ )ft‬כהויה ־ אכל כאס אין ה יה ושס שיגכלהו לא כבחינתהוייתו קידם האצילו' ולא‬
‫הכחינתהו״תו אחר ה״ית האצילות• כ׳ אפי'בעצמות המתפשט כתוך האצילות‬
‫והסעיר' נכחינתעגמויע ה ע « ע לא תהיה ?<׳» ‪ 861‬וניט׳ וא׳תונקודה ם׳גכילתו‬
‫\‬

‫וימאוסו‬

‫"״*'‬

‫י ־ מי•‪.:‬‬

‫•‪tf‬‬

‫י‬

‫»»ן^יהו*‪ .‬ו א ח י םע‪5‬יז הסכמתנו הי!ת עצ»ות‪1‬כליםופיזתאריס באסוואחצעוו)‬

‫צפירותיו המחטים תייוץ יפה ונעים אל הסאלה^זקרומה אל ירעגת׳ י ת י י ק לעת‬

‫אל כל הנעשה אם טוב ואס ר ע שניאה היות ידיעתי ואת‪.‬מכח‪0‬ת כמידת האדם •‬
‫מתירו ץ כ ש ת ד ע הזית הכתר נקייצון יהכ רא רוצה כו ‪ p i‬הכןרא יכ!ב ככינה הנקי‬

‫כ ח כ ם ד ע • ‪1 :‬י‪1‬דעכמדחרעתשהאיי<־עכ‪1‬ומתוכוודעתוה‬

‫הוא התת כמבואר‬

‫כשער אס האיס הוא הכחר וכתירת האדם היא מגד המלכות כ׳ ממנה ולמטה שני‬

‫הדרכ׳ס ולפתח חטאתייכץ וכן נק כית הבחירה • ״ ‪ 6‬חלק כיריעה קידס שיחטא‬
‫האדסאעפישעתידלחטיאמלאחישחט‪-‬ן • כ׳ קוי־ס החטא היה הידיעה כיישא‬

‫ההוא כדעת • אכל לא עשהעדין פגם למעלה •י והה לענין ״ציה קודם העשותה‬

‫עסהייתירעלמעלהאינלמשפעתימאירה ע ד שתיעשה• יוה! שאמי הכתיכ כי‬
‫ע ת ה י י ע ת י כ י י י א אלק ס אתה כי מצד א י ת י ה דיעה שיצאה מן הכח אלהפועל‬

‫כמעשיההיא נתייחדויתת ומלכות עי ווה! ידעתי לשין יייעה וחכוי ולפעמייהבחיר‬
‫גוכיתעלהיייעה־‬

‫כ ד י ן םגיכיתלפעמים המלכות על התת מ ו מ ו נשם ירוד‬

‫‪0‬ה‪,‬א כתידינקר' זצר שהאותיות!*‪ V‬שסם וכריס נוכרים וקודמים אל אותיות שהם‬

‫ק ב ו ת שהם כ ההין וההפן הוא ‪ h n‬ש ה נ ק ב ו ת גוברות על הובייס • ועם הי‪1‬ת הא״ס‬
‫»תלכ‪0‬כהךו‪1‬ה׳תבןא־ייסזללאהיו»שיאליאו״הלאותיעון‬

‫וכןדוד לאהיוז‬

‫יי י א ״ לאותו מעשה יכו והיינו עי שעכייו הכחידה על הידיעה עיכהגהה•‬

‫כל זה ים להסתפק ׳לימי מ •וחי שעצם האלקית היא מסולק יוכל הת א י י '‬

‫ועם‬
‫‪r‬‬

‫י והפכים ושימייס עמלים א י ן א פ ש י ם נ א מ י שהוא שויה נ ת ך הספיו שהוא‬

‫והשפייהכל ד כ י אי• והלא עכפ מצד הספייימשכו כצ מיי• הגכילים והשינו״ס ובהם‬

‫יתייחס! כל השמות והתארים ואין יתייחדו נ י ד ב י י ס י פ צ י י ס • ו ד ד ן חש כתספין‬
‫וה נשגבה מאד מעיניקנתהייפישייעי שאמיוישענין ק ש י ו ויחיד! נהם נעלם כמו‬
‫י שנעלםקש!ד ‪1‬יח!ד הנשמטהיוחניתבגיפיס הגשמיים התמי״ס!הנסים •‬

‫ו*ופ»ד‬

‫‪..‬׳‬

‫לומר שעיין מרותוגכוליס ושינויים הצמםכ ‪ 0‬מאישי ׳ ומכח אס בה לאי‬

‫׳היוגגכליםכערןהאיסביהעצמואלאכגויןהנכיאיסיכ״יועשהוא‬

‫יזכם מעצמו ־ וגכירשעצמי לבלתי תכלית לי אצא שלנהל הצבראיס הוצרן להראות‬
‫ואסר‬

‫י•‬

‫פעולותיולוילת! • ‪<r‬‬

‫־••!••‬

‫‪£0‬ה!צין להאציל האצילותילעםיתכאיפןש׳היוגנכל׳ןיפעיליתיהיכעה!‬

‫ומצוין לוה הוצין להיית ההנהגה ע ' י!קא ילא ע׳ וילת׳ •ומפני כן הוצין‬

‫החסד אל חסידותו • והגכ‪1‬יה אל גכורת!•!הרין אל דיינות • ילפן נמצא שכל עציצ*‬
‫החסדה‪ 0‬מתייחס׳ ‪ k‬החסד שהיא העצמויצריכ• כ י י לפעילאלהחסד שהוא הכלי •‬
‫והחסד שהיא'הכל< ה ו צ י ן *!החסר שהיא העצייויונן ככל שאר ה י מ ח ‪1‬הם מיוחדי'‬
‫(‬

‫מכליייחוד כהיין קמצא דלגישייחמה שהלבוש כל עדו היא כאבן י י׳ס • !הוא כלא‬

‫ל מ ש אין לו מצאו ‪ 11‬פעילת׳! להנהיג השפל׳יעס היית איית שהאציל לא לצורן שהי'‬
‫& אל׳הסאלא בנדנה שנדכ׳מרתי להטיכאלו ל ת ולא כהכרח י ק ברצ ן יאהכימאחי‬

‫‪0‬האצילס ו נ ר א יתיזתוייהוגרן צצמצש כנוח‪.‬ולה»*יוד גהסןלקייולהעמיד ולכוון‬
‫י‬

‫‪y‬‬

‫*^וכוונה עכ*פ‬

‫‪V‬‬

‫»גכפ •‬

‫ע‪1‬י‬

‫‪ •• 1 4 0‬עסיס‬

‫ומונים‬

‫•ם להסתפק בעני( הספידו אחר שנתכארט׳נצם לספי'מענ*ייק‬

‫׳ת^הלא לשינאצ^יתמןמן י׳ה שלא היממנאיחקידס ל ק יאכ הסאפשרי המציא}‪:‬‬

‫»הס מולככיסמהעלר והגיאות ואין אפשל לייתש ל כ ט ם כאלי לעצם האל ‪61‬‬

‫לפשוט כתכלית ה»שיט!ת •וחו׳יכ המציאות לעצייו!לנצח ־‪1.‬הצה קצתיק המפלשי'‬
‫תילצו כ׳ חיליש האצילות אינ< מצל המאציל ח ! שהאצילות עצמו היה צ‪1‬ל'כעצמוי‪8‬‬

‫ככח היותו לק וחשוכח מן הפועל ו׳נתד נתגל׳ ויציוו מן הכח ‪ 18‬הפועל והוא חידוש‬

‫כ ע י ן הנכיא׳ס צ א כ ע ר ן המאנ>ל\‪ .‬וסעגין הזח יספיק לומלסאין האנילייחידוש*‬

‫כעיךהמאניל שהוא ענ‪ 0‬איפ נ ה ה פ ש ט • אכל אל מצי»ת'התפשטי ת האציל!ון‪-‬‬
‫בעציינו שהסהספייות שהסעצ‪:‬יות‪ 1‬כדפרישית לא נכחיש םהסעסהיית שהיי‬

‫נעלמות עכו מציאותיות שהוא מציאות התפשטותילאהיו ואסיהי‪1‬אפשויסמציאות׳‬

‫ו ה י י א ק שיא לדוכתיה • ולישב הענין צמשיל הדכד אל לוחית האש הגד‪1‬לה ע‪3‬י‬
‫מאד שצח •צו״ו כתוכה שוס כ י י ה שיוכל ליהנות ממנה ולא ת פ ר ן ע י שתהיה‬

‫מוקפת ככדוייה' כ ג ד י י ם ׳ ג י י י ס •גינו עליו כפני תמימית ואוי^הסמשיההוא עד‪.‬‬

‫שתהיה הכייה ההיא נהנה מחומו ולא תל‪1‬יף ולפי האמת •נמצא סהכדמ־יס ה ה *‬

‫כולם לכושים ומסכים אלהאוי והחום הבא משיש‪-‬האני הגלו‪/‬ה‪-‬ומשתלשל ד ו ן !‬
‫ה כ י ו י י ס תון האוי הפנימי שהבייה ההיא ע ו י ׳ י ת כתוכה השתלשלות שנהז‪ni !9‬‬

‫הכייה על שיועילהו ולא ׳וקהו והנה כולא׳ האוי והחום הנמשן לפני הוא כענמו‬

‫מעצמ ת אול וחוש ה מ י ד ה עצמה ו א ן שנמתק לפטה אין המתיקות הה‪1‬א מצד‬
‫שינוי עצמותהאויוהתום עצמו לאמצלהמסכים וק‪9‬־!כית העומלים מ נ י ו ע ד‬

‫שנמצאםהאוווהחו‪0‬ה»‪/1‬פ»ובתוןהכלולים סלאנתתלש כהתתיס הכדוייס‬

‫אלא א י י כ א ק י ס להם ק י י מ ת האש הציולה שהוא מקוי החוסיהאויולא נתחלש‬

‫אלא ה כ י ו י ׳ ' והכלים המעכיס אוי! כ ע י כ ס לא כ ע י ן האור והח‪1‬ס סככת! אז כת!‬
‫עתה ו א י י נ א קוים נ א מגיע אורו אל מציאות מתגלה ומוכחי ״תל מוה• אלא‬

‫שהכיוי׳תהלנישהו והעלימה!‪1 •,‬כאשל נקיש »ציא‪1‬ת האצילית אל ענין המשל‬

‫הוהיתקהפפקהנז!יפה•‬

‫כיהנה האש הגלולה ימילאיס וסכייייםהס ספי'‬

‫י ל הכלים וקאוי והחוש המתפשט כהס הוא עצמותי ית' הנעמה המתפשטתכספ»"!‬
‫ואיו‬

‫ומחיה אות‪ 0‬ומגדלס ומיוזקס כרצונו ית'‪:‬‬

‫כל אלה ל ד כ י י ם האמורי* ע ד הנה להכין!להורות שהספ׳יהם עצמות‬

‫וכלים וכויכנל את הכל נמצא מפורש ושום שכלכדכר׳ רשב׳ עיהלא נפל‬

‫ד כ ו אימכל לכל הט כ כ י י ו ש עצמותוכליםאשי לא ל כ י הואומלתו»צל לשונו״ ‪.‬‬
‫ו ב פ י ט כ מ א מ ו א כתיק ניס ‪ i f‬פתח אליהו ואמללנון ע ל מ א ו א נ ת הוא חד‪!,‬לא‬

‫כחושכןוגי כמאמל^ו״זכ׳ ג י ז ו א ל ל א קיימא כנהוראגליןונפיקנציציוכל ייצצין‪.‬‬
‫כטש כליעיאייע״ן‪!,‬אי‪/‬טמן־ כיה•וכוי־‪:‬עולכספר׳רמאלמי־תימיוטיואשזה‬

‫קודש דכרא ליוקנא יעצמא יציע צ״ויא הוא ה!ה יחיד׳ כ ל א צ ו י ע וימיוןוכוי •‬

‫עוד כ י מ פקידא •ג קיש יאיתליינדע ראיה! אתקוי חכם ככל מיציחכמ ת מ כ י ן כ כ !‬

‫‪/‬‬

‫איני הכינות ‪ i n‬אס ‪ '01‬־־ קגל‪/‬אצו המאמליס יתגלה ענין המלותככלפאויהדר!'‬
‫‪.‬‬

‫<‬

‫{ י‬

‫־‬

‫לנר‬

‫• • מקד־‬

‫‪v‬‬

‫י‬

‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪* >? n‬‬

‫‪ •:‬אשר כתבנו כשער ‪1‬ה כאד ה י ט כ !‬

‫ךעעוהזזםישי‬
‫־‪,. -..,‬‬

‫»ב‬

‫(‬

‫‪,‬‬

‫י‬

‫‪-‬כב<אור‪»,‬דוה‪6‬צי}ו'־דע‪0‬סדרהאצי^תנייצא‪5‬חכ»יצז‪-‬‬

‫‪...‬״ ‪ ^ .,.‬ב כ מ ה מ י ס • יא שעסרספיינאצ^יסוומוואילאימאזןצאצל‬

‫•כתל•‬

‫מכתר החכמה •‬

‫»לכית־‬

‫והכרח סדר וה הוא מעני שלא •כול כעיהס הכלל וחילוק אלא נ ד ר ך‬

‫י!מגבורהתת•‬

‫!בורה•‬

‫ומחכמה הבינה ־‬

‫ומתתנצח•‬

‫ומבינה גלולה ־‬

‫ומנצחהוד•‬

‫ומגדולה‬

‫ומישיר‬

‫ןמהוליסול•‬

‫עילה ‪1‬עלול והוא דעתרכ שיירא גאון הכיאו כעל ס פ ר האמונות כשער ד' פרק <‪i‬‬

‫עם כ׳ הוא הקדים יס!ד לננח והיד שיתבאר הטע‪ 0‬לקמן • אמר המעתיק גיל כאן‬
‫יוסרלעתג'‪1‬הואשמסכמהנאצלחסלונצת־ !מכינה נאצל! נמרה והוד• ומכתר‬

‫נאצלותיתויסדומלכית•‬
‫נינה •‬

‫י‪11‬אשמאיסנאנלהכתר •‬

‫ומכתרחכמה־ ומחכמה‬

‫!מכינה נאצל! שאר הספ׳ האחרונ! כא • והדעת האלה שלשמם נ»צאו‬

‫כרכר• ר ש כ י ע כ צריך לשים כיניהס פשר דכר• ולק צ ו י ן ל מר שקדם האצילות‬

‫היה האיס כה פשוט תכלית ה‪5‬שיטית נעלם תכלית ההעלם ולא היה אלקות! יתגלה‬

‫לוולת! להעדר ההויות!ה»! *ספיינהס נעלמים ככח! במציאות דק ינעלם יתייחד׳ י‬

‫כאסדותו כלי ר מ י ופירוד וחמר • י‪ .‬משללהאכןשמוציאיןממנההאש שלאיעלה‬

‫כרעו‪/‬שוס צמצא ש!ה»ה כעצ האכן ההיא ו נ ו י ניצונויאו חלקים נפרדים ומחונריס‬

‫‪yetox‬‬

‫מאשוי׳ניאותכחהכפ׳ הנילהיא מקור הספ• הנק צחצח ת ‪:‬‬

‫י‬

‫‪, •..‬‬
‫י‬

‫עלה כ ו צץ הכש ט לגלית אלקית! הוציא ההעדר אל ההייה והאציל‬

‫מאורו הכ^וע הפי'ראשונה י«ק'‪.‬ג;חר‪1‬י‪5‬ספ'ה!את לריב דקותה‬

‫ו א ר ו מ ה במקווה לא היתה עלית כלל ואפי אי‪.‬ר האציל! קד שתקרא אין המירה‬
‫על האפיהכ והעל‪ 0‬המ!ח'ט!אכ׳ישס וה לא יצדק עלי! כנתינתה אל המאציל אלא‬
‫;‬

‫ככחינתלזןוהנאגל^מהנ׳‪^-‬הל^ה׳ו^הי׳ותיכוטתל־‪-‬תגנותעל ילה על שגווה‬

‫חכמת! כה להאציל אצילות שני והיינו החכמה והחכמהיאין תמצא ליל מ נ ע הנקי‬

‫?(?ןתמצא ‪1‬תתאצלהחכמ'‪.‬הח;גו'נערךהנתרהנקאיןתקלא היאיש •!איןהכונה‬

‫' נ ״ ל ת י ש לחייב כה ישותגמור ומ!שג אלא לשלול ממנו ע ר ן באכיסס מהאין ה«וחל»‬
‫כ׳ אעפי שהחכמה הית? אצילית שנ׳>‪:‬‬

‫גס היא עלין היתה דקה ואדוקה כמקיר‬

‫»רהלאהיו ההויותיכוליןלהתגלות•‬

‫ואיןהכונה סאיןיכוליןהספי'האחרונות‬

‫העליוןערשתקראמחשבהשהואדכושאיןמממשואינהנשגת•‬
‫צהתאצל » ׳ כלל פ כ כ ר היי אנולותסצס ככתרוכולס כחכמה ־‬

‫ועכ א ן ע ל‬

‫אלא הענין ה!א‬

‫‪6‬לא היו כח!ת צר הרין!‪ njinu‬יכ!לין לצאתמן הכחאלהכיעל מסניקיווכ הצאצל׳'‬

‫‪ fe‬המאציל כ׳ כ‪16‬ר כני מלן חיים והיו כחותהדין עולים כמחשבה!לא נפעלי'ווה!‬
‫*!!דמהשניאלהסמלכיסאשרמלכוכאריםוגויכדאיתא כאילראדנויר•‬

‫ועקר‬

‫ההנהגה סנה מצל כעלי הרין כמו שארול שכתחלה עלה במחשבה לכלוא א ת‬

‫»עולס כמה ד ראה שלא י מ ל להתקיים שתן עמו מדר •‬
‫* ל ו ס נ מ ה וכתר נאצלות לא היו כחות הרין ‪ °‬״ ל ‪• ^ 3 £ 1‬‬
‫נ‬

‫י‬

‫‪,‬‬

‫•‬

‫‪V‬‬

‫ולכן בהיות כ׳ חדרגומ‬
‫ומפני טעם וה ק׳ הדין‬
‫*‬

‫נאחוונמ‬

‫\‬

‫‪k‬‬

‫• ‪v‬‬

‫‪ojr‬׳•‬

‫ימגים‬

‫גאשר)נו!יהע<כיג‪51‬יןהמ‪0‬ןהיציל!ת!לאנאצצ טירת מ ־ י ן ע ד ה מ ד ו ג ה י ג י י‬
‫כללושלדביהואכ•»»׳היותהכ'ספ׳יהיאשונות י ק ו ת י א י‬

‫גאשריתןיזר•‬

‫‪,‬ונעלמות ל‪ 0‬הי! כח‪1‬מהיי(‪1‬כלמדית ופעולותסם קניותיכולץ להתגלות יננאילפע׳)‬
‫‪1‬‬

‫ועקי כהנהגה כתחמנים אינה אלא ע׳ ה!'קצ!ותככח ׳יצ״‪/‬ע לתהכל‬

‫*לילן •‬

‫‪ J-.JM‬הויקציתאנו נעניןאילן הצריך נ ט ע ה ושתילה הכונה ם ה ו א צ ו י ן יאשיצ*‬

‫יציא׳ת נ‪-‬לס שעי תהיה הנקאתהאילן הוה ו א כ יהיו שרשי! הנטועייכתין הכ מ‬

‫גאיפן &ל‪6!:‬הקציותהנו ג' מציאתמוכרחיפ ‪/‬הם מציאותהנטיעה שהם השרש^‬

‫הנוי״ ומצ א תהכתילה שהם עגכ׳ האילן • ו»ציא׳תיספי'נ»)ןו»‪ 6‬י !מצ׳אויכסכי*‬
‫»הסל״טה כמלכו מקייהשפעתהפעילו ־והנה להיויענין המציאוימהאציל יצריך ‪ t‬נ'‬

‫< נ נ •‪ 1‬כאשי עלתה כרעתי נ ה ל ה י ו נ ט י ע ת ה כ כ ת י או כחעמיצא היומחקי׳מ׳‪6‬‬
‫להייתס א ר ק ם וקריכים ‪ d‬מקוים כי ל״היה כ ת ו ת ל ר י ן נ ו א י ת כהס שהם היותם‬
‫לכ‪/‬כשהגיעו הקצוית אל הכינה ‪ 0 0‬ישתרשו כאופ; נאות‬

‫<י יכ׳‪ 0‬אל ההנהגה י‬

‫ומ עיל • ויציאות השישים האלה יהי! יונק ‪ 0‬מהיקירויהנעלמיפ אשר להם כחכמה‬
‫•כתי ישם בגיני; מציאותראשין אל הקנייתכמציאיתמתגלה הדין והיחמםוא״כ‬
‫ווגינה נשתלשלו אל מקו״ם העצמים דהיינו מציאות שני אל הקצייתוהס מקומיצוייש‬

‫והס כמו עצם האיל‪/‬היונק משישים י י ח נ האילן עושה כ י מ י ו שיזם בעוליתהפעי‬

‫הגפ‬

‫לותעיהמלכית <עניןהו'קצי)תאלהל‪0‬בפולי‪0‬ו לל׳‪/‬ו'צרחמי‪ 0‬שה‪• 0‬צ‬
‫‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫יו• ת שנתתשהם»כ גכוליס םהכ כק ל׳ עמלי‬

‫‪ iJ.i‬ליל יסיקן תגל יה‪" 0‬ע צם נפש‬

‫* נ ה ו כ י מ ן ע י פ ן והככיגהתתמייכותסנהכ‪ '4‬י צ י א י י ת א ל ה ק ^ ת ולכן כצע״דו‬
‫ועם‬

‫?גנל־סנג״קו״תאלו •‬

‫מהשצתכ&ללעכיבעתאצילותהנתיה׳וכת‪1‬כוי*מעח!נתץו מת^‪^5‬‬
‫;‬

‫א ח ת ג ח נ י ת ה וכלןכתיךהכתי אמנם לא היו מתגלים בתוכו מ ו ן • הכת)‬

‫‪,‬‬

‫•וויככייהאחוותאלאהעקר שהיה מתגלהכוה׳והחכמה הכיצה נמצא מניאו!‪/‬‬
‫הכי י ! ק י ה כלולה יצ' נ^וייתמתנלותנתיגוםמהכנעשי^אייתשהס שישים‬

‫*על״יס ‪'-‬כפי שהם א‪,‬ו ק ־ מ ן ־ איי צח י א ו י מטחנת * !כתוך גינקייותאלו היו בצ‬
‫‪0‬י'רהספ־רו' נכלל מ י ג נקודתיהס ג נחיניתשכחכמהיהס נימוחותשהמח״כ?‬

‫*‪/-‬פ^טחכהשימיחכהחגמה האצילה הנינה נכילתכגינקידותבנגדגראשינלת‬

‫‪ 0‬לס נכלל כל האצילות •ולנה לא כעתאצילותהי^נמה או <ב נהגאצל! רספייו'‬
‫כחי?האלאכעניןאניצותכלספיי'וספיו'מג'סםיותאצ)כרא'לוזניתייוו'נת׳נות׳‬

‫ה י אש; בחינת העלמה קידכ ציצי הנכפייהמאצלתאותה ש^יא נעלמת כל כך ע ד‬
‫ש ל ׳ א ג ע י י ת • שניה נתינתגילויי‪ .‬המתגלית י»יי*ח כחיךהספיליהמאצלתאוחה‬

‫גיבחינתגילי׳הבעצסאליקומהכואוי • ד כ ת י נ ת ת ת כ ה כ ח ש כללהלניצהספ׳'‬

‫העליונה כהששייות תוכל היא צקכלס•‬

‫ה ה ת ת כ ה כח‪.‬סיונל להאציל הכל•‪'h‬‬

‫*לעלזיותנס כה אל מניאי־‪/‬המתגלה בעצמותם •‬

‫ויבתינתגילויםכמקימם^יאו^‬

‫ל הזז ‪ p V‬כשסאניל האיה את הכתר נ תמלח אצילית! היה הכתי בחינה ג י ‪i t f o‬‬

‫מושגווהנונילו ב י ק ס ‪ .‬׳ ‪ £‬י ‪ ,‬ל ו • הרי לו כתיצה גי'־ <‪1‬חנניטש בו והאציל ‪fh 19‬‬
‫‪J‬‬

‫׳י^ י‬

‫;‬

‫•‬

‫*‬

‫ן‬

‫י‬

‫שי׳כצ‬

‫^‪.‬׳׳•עיל‬

‫‪t m‬‬

‫‪t‬‬

‫‪i‬‬

‫*‪X‬‬

‫‪t‬‬

‫‪ fend‬לקכל ההפייהרי ל) בחינהיליז חתכנטש כ<)האציל כו המפייהרילויכחיגה הי‬
‫אמכבטש ‪! 0‬האציל בו כחםעכל להיוצל הכפילות אלמק‪1‬מס הראויליס לה״נו‬
‫כמפתה המתגלית בעלךעצחהומיוץששהבחינות ‪11‬ופה» כ א & ו ת לנתר מ?י•‬
‫א"‪ 0‬כ ן הי‪ 1‬אצילותדוך החכמהלייצד הבתר• אצא שני בחינות אחליםתשבכתל הן‬
‫סןנ ‪3‬ג‪1‬׳נותראשונותשכתכמה ־!כןהיה באצילותהכינה מהחכמה ־!באצילות הזי‬

‫‪:‬‬

‫;‬

‫קצ!‪1‬ת מהבינה * כיצרהג' ראש‪1‬נות שבחכמה איגלויה ככתר ל‪ 0‬גילוי מתגלה אלא‬
‫מציא תס שש ‪ 111‬לינכתר שנתן נו כח לקבל השפייכהעלס הכישבחכ״ה היא גל)יה‬
‫ב ע צ ס כ ת ן ה כ ת ר א ו ה אל הכתו• וכן תלין א ת מל ם־‬

‫»עניןהנחינ)תהאצ‪0‬הס‬

‫במשמרות מ‪1‬מ‪0‬ס ‪6‬ק נהם פקפיקכלל ועקר כל‪6‬נתמ מחעה אי‪-‬מושנ‪5 '.‬ל איהנה‬
‫)‬

‫• ‪.•ic-i. l l . :‬׳ ואיהנהע׳צאסהמעיין בעומקוכויו ־‬

‫•״'‬

‫‪.‬־׳<• • ־ ג‬

‫ו ה ט ן י א ו ו ד ׳ אשי לקצי׳תככתרונחכמההוא המכונה גל פא וחקיקה וחריטה‬
‫־ כ ר ג ד י יוזל כפי ק׳ ריאליעור ו נ ד ב ו ׳ הושכיזל • ואין הכוונה שהיה‬
‫שפק לפניו י ת כ נ ן ער שהוצון להחויש!לכסות ה ו כ ו ׳ ם אלא הכל ל ש כ ן א ת ה * ן ‪,‬‬
‫היזשנילאל}!יתחע״תחלהויות על מציאות מקיוות ? ס פ י ו ו ת הנעלמיח כחכמה י‬
‫והכתרינמצא לפי מה שנתבאר שמציאות כללותהפפ׳וו^הימעיסת־אככמי • ל‬
‫כחכמה י ג בכינה י דיכתת • היכמלכות • זד מעי מ ת אחמנות כ א ו ו מיוותכארבע י‬
‫אולליינמכטש׳ ל׳ שבכל אות ואות מה• נכללו כלזתפיי־זיוהמעוכהיהאישי‪-‬יא‬
‫בכתרנרמוה כקוצו ‪0‬ל׳<יווליונדק‪1‬תוהלא באה מפיושתכאיתכשאו המערכות י‬
‫ו ה פ ע י מ ת ה ד האלה י ת פ א ר כווהר פ'כראשית־‬

‫! נ ע י כ י ת ז ר י ע ע ל פ כ ו ק מה‬

‫ו מ מ ע ש י ן י ^ פ ל * ^ ! ! כללית־ ינחפייההמ*מעד‪3‬ה יאםיגסי יע&יתלשזןתק‪1‬ןי‬
‫שיתקןבכינסי‪ :‬מצלמנחתהפתמלאהמיקצוותיו•‬
‫‪:‬‬

‫ו׳י״‪;.‬־‪.‬׳ ‪1'.‬״ המ׳לויהה^^סהכויחזהיותשייהפקןקכן ו‬

‫ואחרי‬
‫!‪:‬׳‬

‫האוץ היא מלמתהחקכלת י‬
‫י‪:‬‬

‫גי‪-‬׳שלתבארהיותכלהשפיינכללותנגיואשיניתנגיו^חתככ״ע• צ ו י ן‬
‫מ והוא שמקורו‪/‬עצ‪ 0‬הפתי עצימ היו‬

‫י י ״ •לרעת מ צ י היו נכצלותזו‬

‫נגלל׳םלת?‪/‬׳סול• ומלכות טהס מתייחסים כק! האמצעי ק׳ היחמים ובנק ד ת ‪r o i u‬‬
‫שושי־החכחכ היו נכללים ג״חלה ונצח שה‪ 0‬מתייחסים אל ק! הימין קו המשר י‬

‫־׳‬

‫ובנקיות שרש הכינה היו נכלל‪.‬יכו גיכיוג ויה ד שלש מת״חקיס אל קהשייאלק; הדין י‬
‫וזההענין מוכיח כהוי הפעולות מיושיתכאר כ ש ע י ל ת מנהגה־‬

‫ווהנומו‪..‬‬

‫כפרקיר' אליעור ול ביימאמרןח נברא העולס ובג' נכללו בחכמה וכתכנה ובדעת ־‬
‫•לי־‬
‫ונא׳«ד׳ ־‪:‬‬

‫וטעס אחרו דעת ולא חיתיתכאר כשער הנוי‪:‬‬
‫״ ע ל ה כרצונו צה והאציל מהכתר אח החכיה והאציל מ ז ו כ ה ש * ר‬

‫‪•3‬׳ י• ‪ • -‬ך •'הקפייראשינההאציל וגלה כתיכיהנ׳נה וא'חכ?אנ>ללזגלה‪3‬י!וכה י‬
‫ת ת ו י & מ ת מיטאות לוסדצופיןימחיכריס ומיוחדים כ א ' ע ה י ‪ ! 6‬ר א כ ל ל א היו‪-‬‬
‫?‬

‫משגליכנמ! הפיגה •‪ •.‬לוה‪5‬סתחלמאגלותז‪1‬יל‪1‬חכו»ופ׳ןהח‪5‬ל׳ה*־‬

‫‪*fwtoi‬‬

‫ג ו ו י ן ל ן ק הכתר לא היו עילים כשם אצילות אלא נחגיוהימסנ׳ ששם לי! מתי‪ .‬לים י‬
‫ל מ ו ת להם ‪ » a t‬ן ע רא&וגה מ נ ת ר לחכגוה •• _וגוךא‬
‫•י״׳׳‬

‫י‬

‫י‬

‫א‬

‫‪ f‬י‬

‫ ~ ‪» • r - . m r‬׳' ג י ר ר ג ו *‬‫‪^ 4‬‬

‫נאציל״ז‬

‫י‬
‫כאצילות•‬

‫׳‪68‬ר‬

‫בנקודה אימןהגיהנכללים כה•‬

‫״‬

‫וןםים ׳‪ .,‬דמונים‬

‫~ י‬

‫הראשון בכינה שהיא הנגלית כה ׳ותר מ כ י ' ‪ 9^0‬מ כ ת י היה‪ ,‬נגלייר•‬
‫הכ'מררגתרופרצ)פיןשהןנגצותכהד‪.‬‬

‫אבל י ז‬

‫לא‪7‬כינה מפני שככתר ה״ נעליהם • ‪ ,‬הגי מדרגת החסר‪ ,‬׳הנצת שהמ נעלמים‪!:‬‬
‫יותר מדופרצופין שעדין לא נסעו ממקומם•‪,‬‬

‫והרכיעז מדרגית גבורה ו ה ד ‪5‬ח!ן^>‬

‫להס מציאו גילוי כלל מפני שאפימקור שהיא הכיני עדין נעלמת כחכמיולא נאצלה• ‪k‬‬

‫ואחכהאגילזהחכמההנייהככחהכתרככח האיס • ןכעתגילמהכינהנתאצלו‬
‫ונתגלו כעצמ‪1‬תס ק הרין הנעלם שמקורם !שרםסמעצ־יותם • ותכף לאציל! הנינה‬
‫האצולה החכ״יכה מכחה ועצי׳ותה החקר והנצח ‪1‬מכח הכתר הדו פרציפין ונמצא‬
‫הכינהמתאנלתוכתיכהגימדרגיתאצילות•‪:‬‬
‫׳ותרמפכ׳ שהאנילס הכתר כחכמה׳‬

‫הכתר ממש מאצילס •‬

‫הראשון לו פרציפין שהוא המתגלה י‬

‫והחכמה נכח הכתר'‪,‬האנ׳לם בכינינשנא‬

‫וממנו היו ומפני כ ן האצילות הוה מתניה יותר מתאר‬

‫אצילות שכתוןהכינה מפני שוה לו מסע כימחכמה ל ‪ .‬י נ ז •‬

‫והשניתמדרגתקן‬

‫החסד גדולה ונצח שהוא' נעלם מדו פרציפין מפני שאין לא אלא מסע א'מחכמה‬
‫לבינה•‬

‫ומתגלה יותר מקו הלין י י מפני ש מ ל ו מסע א'וקו הדין עדין נתון‬

‫בשרשו כנינה ולא נסעממקומה כלל י ועם הדכייס הללו יתבארו מדוע אין הדין‬

‫אלא מבינה ולמטה מפני שהבינה שרש הרין יאפי' בכינה אין לו גילוי ‪1‬למה ת‪1‬ד‬

‫ומלכות עולות ע ד הכתר וחסד וננח עם חכמה ולא יותר ו גמר ה ו ה ד ע ר הכינה•׳‬
‫'לאיותיכדמוכחכתיקיניכ׳ תתומלכו עולים בבינה!‪ 00‬להסמקורמתגלה נמצא‪:‬‬

‫עוד עולים כתכמה ושם להם מקור מתגליושרש ולא כשרנרככינה שהיא יותרנעלס׳‬

‫עוד עולים ע ד הכתר נ• ס ם ש ר ש ס ה נ ע ל ' ומיה קתישאלחסד ובצח‪1‬אלגבורה וגכוכ'(‬
‫והוד סאינם עולים אלא עד מקו'שרשם הנעל לאיהחגמה ולאיהבינה כימםש ולמעל‪/‬‬

‫אין להם שרש אלא פרש שרשם ש ה ס ש פ ג ס כ ן א כ ל ד ק י מ מ א ד ו נ ה ע ל גדול מ א ד ‪:‬‬
‫ועגין‬

‫חילוק עליות אל! הגוי לא יהיה אלא כהתע׳יתהספ׳' אל שרשם א' לאי‬

‫א שני •לשנים• אבל כומן שיתייחד! כל גיקו־ס בשרשם כאיא! יתייחדו‬

‫הכל כאיויעלו כלס כאימעלה מעלה מעלה ואפייעד א״ס • !אתר שצתאנלו כלהקצווון‬
‫סנה הכינה ככח החכמה האצילה המסר סכה עם‬

‫בנינה על הסדר האמור•‬

‫הנצח כלולה כה מעני שהגצח ענף החסר והעעם שהקדים החסר אל הגבורה מפני‬

‫שפ!תחיןנ‪01‬תתחלה!להאציל התיתכדרכו איאמפנ׳ שה־ויתהוא המכריע כ ן‬

‫הקצוות ודרן המכריע לבא אחר שמיעתדכר׳ החולקי ואחיכ הכינ ככת עצ״יתה‬

‫האגייה הגבורה ע‪ 0‬הה<ד כלולה כה מפני שההוד ענף ה ג נ ו ו ה •‬

‫ואחיכ הכינה‬

‫בכחהכחר האצילה הדו פרצופי( להכריעבין הימין וניןהשמאלכין החסד !הדין•‬

‫ולהותםללופיצופיןככינה מציאות יותר מתולה מחסר!גכורהואנ׳לויק דם אליהם‬

‫סאציליתם מכתר הנ׳ ת־׳נה לפעמים ממטה ל‪r‬עלה שביעי על שחסד!הגכיריכסוד‬

‫הכחייןהואת־גמצאעתהשנאצלבגיהפירותשככגיןהקצית ככח איס•‬

‫חסד‬

‫מצד חכ״ה • גנןרה מצר הנינה •תתמגל הכתר והכל ע ' הכינה• אחיכ גלה ה ח ס ד‬
‫‪ par‬שןיה נכלל גו»‪ j1‬הןןמוק‪ .‬ואחכגלה סגנ‪/‬ר? ? ה ו ד ששיה נכללכ•! »כ<ן‬
‫< י‬

‫•‬

‫‪ f‬״‬

‫הכימ‬

‫‪ •. f‬מ ע י‬

‫‪- >• n‬‬

‫»ו‬

‫הכיניז וא?זכ גלה התת היפוד !שהיה נכלל בו מכת הכתר••‪ .‬וגנחעשמציא!תר של‬

‫יסיר כתת תמנה לפעמים על נצח וכור י ואחגיניןמעטה היוןי^נטדדה ממימיה‪,‬‬
‫»אצל התתויודה להיות עשירית למטה מיהר ונעשה היג‪<:‬י"כאםי נתבאר נ ש ע ר‬

‫יועיטהירח ־ כ»< שמנה רשניול כמלמד התיקיני פתחי ל• ניומא קדמאה דעלויז‬
‫אתמר פיתח את ׳ ד י ן זגויידין ר א יוד ראיה׳ נ׳מ׳נא וכוי־ הרב סו־דא באון כתב‬

‫ה ד ר האציל‪1‬ת באופן וה כמן שהעתיק לשונו הד פיט כספר האמונות שער ר'פרק י ד‬
‫•ל •‬

‫מהמן הטעם שיכינו«‬

‫זעם ‪ ,‬מה שנתכאי צדקי כלהסכייישנאמיי כ ס י י האצילי״כאיפן שיהיו מסכימים‬
‫כלש כא'צדקי]רכיי האימיםייספיייתאחייניתנאצלימכ כא'‪:‬כיכן כ נ ה‬

‫היהן»של‪0‬ה האנות נאצל! מבינה ונתין כל אהיה כלול ענן;ח'• יצדק׳ ר נ ד ׳ כאומר‬
‫סחחכמה נאצלו חשד ונצח‪ ::‬ומכינה נאצלו גכייה והוד ‪:‬‬

‫ומנתר נאצל! מתיסיד‬

‫ומלכית‪ :‬כי;כן היה שמצד החכמה נתפשט כל ק! הימין!מצד הגינה נחפשט כל קו‬

‫השמאל ומצד הכתיןנתפםטו כל קי׳ אמצעיים י וצדקו ד נ ר ׳ האומר שוה מוה נ ס ר ר‬
‫א לאינאצל כ׳ כן היה שלא נתגלה ‪ 6‬מהם למקימו אלא יה מיה נ ס ד ו א' לא» וכן‬

‫דקדק לשין ישנישאמר מ״א אעד! חשוכא‪ :‬כ׳ ההריון סקר! מן החשן כענין הכן‬

‫הנש‪0‬עמןה??י א ל כ ט ן ה נ ק נ ה ‪ :‬וכן המסי הייה מן הגבוי ה אשר נשפע כה מן‬
‫י•‬

‫‪-,‬׳‪-‬״‪,.‬‬

‫המעריומש׳‬

‫־׳‬

‫הכינה‪:‬‬

‫‪.‬־׳‬

‫י ־‬

‫••‬

‫־‪<--‬‬

‫בביאור ס ד ר ע מ ׳ ד ת ה ס פ י י ו ת ‪ :‬׳אין הבונה שיהיה כספייגשמית‬

‫יסדר קדימת »צכ ייקיס אלא הנמנה על סדר מדרגת חשיבות‬

‫י‬

‫וקדימת מעלה נ ד ו ן עילה ׳עלול ולהיות ששכל כני אדם איני מי‪/‬עצפ אלא מצר החיש‬
‫והדמיון הדש! החכמייהיאסיניילעצמס לצייד אותם ככתיבה כרמיו; אילן המתפשט‬

‫נענכיואילן ואילן כדי לחנן את התש ‪1‬לש‪ p‬אתהאזןמה שיבולים לקבל ולסכולז‬
‫זדע ״כי יש מי שסדר סדר האצילית כצורת‬

‫‪X‬‬

‫לרמוואלהיחור‬

‫י* והאחדיתהגמווהכיד‬
‫יסמכו דכריהס‬
‫ויש מי שציידי איתס כרמית עגיל וכגלגל המילות •‬
‫על מה שאמי כפירים נ * ן שיפןכתחלתןיתחלת; כסיפן‬
‫ש כ ד י ן ‪1‬ה נמצא הכתר והמלכות סמיכים יה ליה • ולנו‬
‫בעני) נעיז פיפןכתחלתי סיד גדיל נתכאר כתיק ניס ־‬
‫ויתבאר כשער ממטה צמעלה כיה •‬

‫‪..‬‬

‫ויש שצ״יו אותם כשלש צוחת של שלששלש יחלכיתתחת‬
‫;׳•‪•;-:‬‬

‫שלש אמצעיים כאופן וה ••‬

‫‪.‬‬

‫>; י׳‬

‫‪1‬י‪ 0‬שציירו איתס ג' ראשינית וי על גב ‪1‬י ינ' אכיתסחתיהס לסמל!גיכניש תחתיה*'‬
‫‪-‬‬

‫‪ -‬כסיגל כשני סגולים יה על יה ימלכיתחחת^סד‬

‫•׳••י‬

‫י ויש^צ׳וו אותם‪ ,‬שלש ראשונות כסגולתא ושלם ם ^ ? ע ץ פ ג י ^ א ח י י י י ת כ י נ י ם \‬
‫י‬

‫‪r‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫טעד מנם׳םי‪-‬ומונ׳ט‬
‫־•״‬
‫י‪/‬חמיהס נסררהצורה ‪ i w n i p‬ן מ ל ס ת ת ח ת כול‪ 6‬כ ה ד " ׳ ז> גימל •‪Vr‬׳ ‪BOOT‬‬
‫ןמדזז‬

‫‪,‬וזל׳יתרמיסכסליהרשכיונכיףיויהגיהבללצי׳ר <ןו גדיייוד' ־ ת מ י‬
‫‪:‬‬

‫יסיי‪.‬‬

‫הימין לימין הכיתכייןי לשמאללשמאל הכותכ• ויש נצח‬
‫‪ 8‬נתב להפך ס ס ד ר פ ר י ן שאמרו ׳סגפסיעיתשלאחל‪,:‬־‪ :‬י‪,1‬יכ‬

‫;‪-‬‬

‫זזוז׳‬

‫מ^נימ! ל! ע ; « »‬

‫‪ :‬ע י י ל ה סנותןישלננזשחלה*!שסיילו‪»>-‬פ‪:‬י טהוא ל מ ף ף ׳ ‪ •m‬ץ « ‪v , « 1‬‬
‫היןכס ואיחכ׳ לימימ שמאיששאל‪1‬פלי היןבה ואין למילז ׳ ‪ t‬י ‪• j k J‬יי' י‬
‫־‬

‫ללבו׳! מפני שלפי האמת למעלה למעלה מק‪/1‬ןזאילן‬
‫רזמזא׳ץ ׳מין ושמאל והבל אחדות עצם נאי!ן• יח״ד־ז י;‬
‫ומיוחד יחול אחת׳ והחלט אלא שמהם יהי! משתלשל סי ׳ ‪r‬‬
‫מיימינ״ס לובית וייש״אלים לחינהלכןצייחאיחקררףז‬
‫העברה לסימןבעלמא כ׳ אן> ה ז מ ת ^ ח ו ג ה י ח ת י ה ‪ :‬ז‬
‫כערכני ל א כ ע י ך הריחניות הדק ל נ ג ל ס אלא ב ד י ן‬

‫‪r‬‬

‫פעלית׳׳ כיה א ל נביאיו <אכ ימינו הוא ימיננו ושמאלו‬

‫‪<A‬׳‬
‫‪vVV‬‬

‫היא שמאלני• יעיד האדם הוא דמיתצ‪1‬רהעלי‪1‬נה ככל‬
‫איכרי!‪.‬‬

‫יסיא צל עליון שנתגשם ודמית‬

‫כבואה עליונה שנדחיתכעהז‪ .‬ויזגל ימיכי‬
‫הוא נגד ימין שישו• איכ האדם ימיה יהיה‬
‫נגדימין העלייניסעןמאצו נגדשמאלם• כי‬
‫שם אין ימין ושמאל כמבואר•‬
‫וויחנ׳ן‬
‫י ‪0‬‬

‫‪• -‬‬

‫עני! סדר הספירות ה י ט כ ד ע כ ׳‬
‫‪ ,‬למעלה אין ימין ישמאל ולא פנים‬

‫ולא אסור)לא פירוד וחילוק‪.‬‬

‫אלא כמצין‬

‫המבזיל ביניהם יהיה היותם משתלשלים וו‬
‫לוז! מעילה לעלול נלכד י‬

‫יהל־חייי‪/‬יוכיחו‬

‫•ך‬

‫שהיו'איחענפי עליונים שנתגשם ה ר י ח ו ת‬
‫‪;31‬עציהלככודישיאל‬

‫יסעירנ»לי־ס י־יל כי‬

‫היו יידכרית נקיאית״הס מכל‪ .‬צד ומכל בנה‬
‫ועני;טתפל׳ןיוכיח כי פרשמקדשחכמה‬
‫לימיןהקווא ולשמאל המניח ופרש'‪1‬ה׳ה‬
‫אם שחוע גרירה לימין המניח ולשמאל‬
‫הקורא‪1 :‬עו'עליית המוכח‪.‬כייסידןסיסיד‬
‫פיכיח שהיה עולה לקרן דרומית מזרחית י‬

‫אס כיי! ‪ o t a‬כ ן שאיןילוימיןישמאל׳‬
‫אלאהכלימיןיהכלשי׳אל ל כיש ׳יןנ׳‬

‫•כדקות הרוחניהייתעלה על כל עילהיי‬
‫ישאבח ויתעלהםאיןמ לא ימין ולא‬
‫קמאל ולא פייס ולא א ח י ד ‪:‬‬
‫ו מ הי‬

‫י ד ו ע ג י כ ל כ נ ה חהיהמקיןי׳‬
‫א ת י ע ן י מ ו וכל עילה תהיה‬

‫•מינישלעילה‪ pi<1: :‬הפס׳עותהיאכ״ ~" *וי{ין>אתעצ(לו וכן יהיו מ‪6‬תלשלי‪5‬ן!‬

‫כתפייע״יזיידעילמיתהעליונייכאחי״' כל הנמצאות‬
‫הנראים ועכ ה כ ק ן ״ ^ כ‬

‫‪v‬‬

‫מיאי'‬

‫לץיולפ׳כן‬

‫ילי‬

‫״נקודה יאםייה‬

‫שכאצילות על טכור האיץ ו ה עלול‬
‫מזה‬

‫;‬

‫טי‬

‫ך ••*•׳ שמר״ ו "•‪zc‬‬

‫ולפיכףטתן שלום ל י מ י צ ו ש נ ק ק כ ה ^ א ״ ?ווהיוהמויןן*»<והכגלליכצלים‪0‬ע‪4‬‬
‫שצייצא^נלוו האר‪-‬ן‪ .‬כיוייגע‪jp •5‬‬

‫שמאלו‪ :‬ולהזמין גיכ שלבי׳! אינם לריק‬

‫&אלכל עס המלךעצמ! וי״כטי^פי׳שיזע^ מ ר ג י י חייל‪ dyj'tyn,‬המעיין כמה‬
‫;‬

‫רכויו‪:‬או‪6‬הש‪**!$‬יאלאמזגיאצ ?‪,., ;'?5‬פאמינושהספייתה״נהחקיפותוןאת‬
‫צכא‪1‬ת ה מ ל א ^ ה מ ק נ ל ‪ ^ -‬ג ^ ת ״קישר‬

‫כתמים ליקעו"וכלילאך ש״ן‪&-‬גואל ממש‬
‫זימיןממש!‬

‫ן‪.‬‬

‫_‬

‫יי‬

‫‪,‬‬

‫י‬

‫׳׳ ‪:‬‬

‫•ז‪-‬לייחסם להקפת מקיא׳ י נ » ל ותאום!‬
‫‪ :‬מ ג ‪ 0‬אלא הכצ דת א‪ 4‬קיימת מעלה‬

‫בשלמות כ ר י ך עילהדןעצוצו־מושפיע•‬
‫ומושזעכמכואד •!כדיךז?יפיל(‪12‬‬

‫מיין העשרה!לא כאיכן אחי כי ו א ק י ם הה מכל מאורעי כ ג י ן ו י ו ו ה ד פישיתרומה^‬

‫על המשכן הוומז לשכיציל כלולה»י'ספי‪/‬המ‪0‬צן*׳יליע*‪ /‬לומיא ‪5'1‬ה י כוי‪:‬צ•‪•:!.‬מי י‬
‫וה*וה<נ‪0‬ייימ צ ן ‪ o‬י ׳ ע ץ פ ש ז י ג ו ו י מ י‬

‫תשוכה והרמז צגעהככללות׳כ‪1‬נה‬

‫לםעיןהעצ»ה»ט'*ייעותלכללות*! הפיישפהז ומיאוס תמיגה‪-‬ריןעיס־‪.‬׳ <אמלו‬
‫וי ־עלכיתלנ‪1‬איה!וקיעא‪6‬כיעאה ילח״ת^פעמיס ה‪6€1‬כ«ן‪-‬ז«'• •‪-‬״ "‬

‫ווע~‬

‫; ‪:‬‬

‫שאעפ*‪5‬מליגתהספי יולו‪)1‬מ!!כללךהט'עילהיועי ו' ‪ 1‬י י א ה » ז ? צזאין‬
‫‪1‬‬

‫ז‬

‫' ' ״ י לעלול קשו איא עם עלת! לאיעם עילתעלת! מיו לכל איוא״יימם יהיה י י י י ן‬
‫‪:‬‬

‫וציהתקשחיעם צולם ואפיימלכות שהיא היומל סתתוכה מכולם־ תיזיטלי התיןזי׳יז'•‬

‫עם הכתר שהיא כי!ך‪,‬ך עליונהמכוצס • מצד סכליאמהםתהיה כ‪-‬יולהי‪-‬נסלס ו«צלי‬

‫הכללות פלוי״מו‪ :‬ולא אוו יקןןשוו״כא' • והמשל ‪ 01‬ל כ ת י ע ס הנבווה יתנוייזהםכתל"‬
‫ס כ כ ת י ‪0‬כצב!יה וחכמה שככתיר עם תכמה!‪0‬כגכולה י ועיל ‪1‬דםאר ה י י י י מ ת ו כ ן ׳‬

‫לכל הספייוכןייזק ‪ p t‬כ א ח י הס נעצמס • וגןיה״יידדז בל הססייכעילתיהכל כשצי י‬
‫פניםאימצךקתק •רות כמק^רווןיהסהנעלמיילהס למעלה כסויהצמיחויהעליזמת!׳‬
‫הנעלמים שייספיימי‪/‬קשטיסי^הס •שניתמצחאולהעצמיחהעתגנשטמהס‪-‬שמוא‬

‫עצם האלק תכלינימ־וחלק לחלקים האלה שלא ע‪ 4‬הספייות כמיפיחגאר־כטעי‬

‫עצמות!כלים • והעצם'המתפשט ״יוחד נמקןמז ננציןסםמציהמיזחד נשמא ‪1‬נ‪5‬יירי‬

‫יתכאוו‬

‫‪1‬החי‪1‬תננפש‪-‬המיוחיתככח־יייס המתפשטות בגיןו יה^פילעגייהלממיסדתבעצ**‬
‫‪1‬‬

‫•י ‪:‬׳•• \‪- :‬י ד י ־ ־ ־׳ ד׳־״;׳ •־יל^גחמהו ־‬

‫•ה־‬

‫‪1‬‬

‫׳‬

‫‪t‬‬

‫‪o‬‬

‫״‬

‫‪p‬‬

‫‪accu:1‬׳ד׳‪l,-<\c‬ד;‪>.«.‬׳׳׳׳י> ־‪c.‬׳«‪r‬‬
‫‪:‬‬

‫‪ •ftSi‬י‪ .‬ט ד ו ^ ל י י י ^ ״ מ ־ ^ ת ה א צ ^ מ ן א י ל א י ^ ך ע י ל מ ^ ל ו כ א ^ י ר ג א י מ צ א •‬

‫‪ •na‬הספ׳ כל‪0‬׳‪0‬‬

‫סדר‬

‫‪ w‬׳ ד א ז ל ואוי ל ד ע ת כ י כשלת הסח־ ל » ש לה« י‬

‫‪11‬‬

‫אחו־זהטעם כילכלעע־ימה״ידשני עי‪5‬ח‬

‫ו כ ח ׳ ! י ת א ! כ ח י י ת ס י ו הא‪5‬י‪#‬ת ׳‬

‫הנוי‪ :‬כיכתינתהיניקה והשפע הק׳‪1‬מ• זה‪11‬עס'יס־^לתהנצסלפי‪5‬יויאצילותו‬

‫המהירההתתעגז לפי האמת עילויו ׳האיייתיתתהיכיי־חסמני חייגגשרשי ‪1‬״מג* ‪t‬‬
‫י‪9‬״»ןי‪ 0‬ולמיגמיו׳טהפעלומיו ו ק כשארהספיחת ולפי נמצא סאענ׳ שז*מ‪-‬י־רח*תל»‬

‫סלו ניל<׳ האנ׳לותההנרח היחס ס י ר ס ו ל מ ע ל ה מ ז ! נ מ כ ‪• it!o‬לתי‪9‬ת•׳שיפמיז‬
‫מיקימ אסל הוא סכתקיומם מוצאם סאופן אחייולפיכךמאחז־ שא« חאגםישכע(׳‬

‫‪/‬סי•״שכיעאלהשסמהואלהכ׳נהאסיכן • ״ ״ ״ • " ״ ן ‪ r y r r T‬םתיה‪0‬‬
‫{‬

‫‪v‬־‬

‫‪r.‬‬

‫‪j‬‬

‫ו ‪\.‬‬

‫^‬

‫וממי!‬

‫אחו‬

‫ג‬

‫&‪ 16‬־ יעמיס ‪-‬י וטונימ‬

‫•‪:‬׳‬

‫אחר יוכרח היות הכתר ס נ ת החכמהיוהחכמיסכתהכינהי^אפצי ז ל ל ו כ י א י ז ״ ת '‬
‫ייזייל שהכתר יי^יה עליהם‬
‫כחיי י‬
‫*יסוררית כלמנתםנולתא לכ;‪:‬ת י י‬
‫»ושפ׳ע‪.‬לוה •‪/‬וליה היכרסהיות « כ ם ת נינמ החכמה לימין להורותשקודמ'‬
‫• י ‪. :‬כמעלה למנה • להיות כינה נאצלת ומתגלית על י ד ה ‪- : « ; :‬־‬
‫— ~ י י•‪-‬‬
‫יי‬
‫ך‬
‫ט נ מ צ א מ ־ י ר י מ ע ל כסוקואנ׳‬
‫וטח‬
‫י י • י כתוך הגולה על נהר כ כ ר מאי י י‬
‫ככר ככתר• ביכינה• ו ראשית־ חכמה‬
‫כ ת ו מימנא חכמהמשמאלה•‬
‫כינה באמצעיתה דככ לעילת העילות‬
‫יס כלהו איתכליל׳ כנהר וכי' וה אינו י ‪:‬‬
‫קשה כשנכח ) עניןהמאמ ההוא שאינו‬
‫כללעלענין כ ד ר עמידת הגי ראשונות •־‪'•.‬׳י‬
‫אלא ענינו‬
‫ולא על ענין ההכרעה *‬
‫להודיע שנבואתו של יחזקאל היתה‬
‫)עם‬
‫כסתימו דע׳ינין ומצד מואה כחלום‬
‫זה להיותהחכחיחשפעת כחסד‬
‫דהיינו מצר הצדיק ונכואה וי צורן טעה ‪ -‬י‬
‫‪1‬כינה נגכווההוכיתסיות״־‪:‬‬
‫היתה ושמע כלל המאמר ותכין האמת־ י ‪:‬‬
‫ואני היא השכיניכיחעכסידאיןממעלה‬
‫חנטת‬
‫‪ .‬כינה‬
‫למטה • אני מלמטה למעלה והו״או רמו‬
‫גדווית‬
‫'!בורה‬
‫לתיתהמיוחרעמהושניהיכגולהלשמרם ־‬
‫‪c‬‬

‫ז‬

‫‪,‬‬

‫!‬

‫ת‪£‬אית‬

‫על נהר הוא יסור וראה ת ת ומלכיתעל‬
‫היסוד כדרכיקודס המיעוט והנהר הוה‬
‫•וצא מ ע י ן היינו הכינה להשקייאתהגן ‪:‬׳• ני‬
‫‪a:‬‬
‫שייכות‬
‫היינו מלכו'• נ כ י ייל שמשן הנהי וואש! ׳•׳ ־‬
‫הוא! ה כ נ י יהרצין נ י כהיות נכואה ‪ 11‬החסד־ תחת החכמה • והנמר ה תחת‬
‫יוצד יסיר אשר נטייתו ‪ Is‬הדין י א ה כיצה‬
‫הכינה • להורות ש!ה יהיה שרשי ויניקת!‬
‫ימינה מתעריןדיצין על החכמה ששמה‬
‫מחכמה • ‪ 111‬תהיה שרשה ויניקתימכיצ•‬
‫יה כסוד יי על היוכר על נקכה וגבורת‬
‫! ‪ p‬מצר הי!ת הכתימטסיע כי&תה‪1‬כו»ן‬
‫הרחמים על הדין וכשכינה על חכמה‬
‫הי׳תותחתיוכיןחסד וגמרה נגר הכתר‬
‫ה י א ה ה פ ן כסיד ה'של אלדיסה' עליי‬
‫להיוישממנו תהיה סר סו ויניקתו מחכמה‬
‫ו מ מ א י וי ראה כח הדין שהוא ה ג כ ר ת‬
‫וזו תהיה שרשה ויציקתה תמצי• ‪ p i‬מצד‬
‫גוקכא על דפורא להיותה מצד היסיד‬
‫ה ׳ ת ה כ ת ר משפיע כ ת ת הוכרח היותן‬
‫•כשהיא מצר התתמיאיהרחמי' גוכרי'‬
‫תחתיו כין חסר וגכורייגד הכתר להיוין•‬
‫וכזה נראה לו ליחזקאל הנינה למעלה‬
‫סיימנו תהיה שרשו)יניקתו מחכמה ‪w‬‬
‫״והתכמהם כללות הנהר היאצדיק'•‬
‫תהיהטרשה ויניקתה מכינה • ‪-‬וכןמצד‬
‫ואין לתמוה א כ כ»ד‪,.‬־‪^-^1‬׳‪-‬ל ככר‬
‫ה׳ותהכחד משפיע כ ת ת הוכיח היות!‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ן‬
‫‪j•),‬‬
‫תחתיו‬
‫‪RIM‬‬

‫י י י‬

‫‪ ,‬יסיר‬

‫)‬

‫ו ­ 'מוי' י‬

‫‪*•'• :•0‬עו*'‪•%1‬‬
‫ן ן מ ז ה כינה למנחה כ׳ קדימת היכאת‬

‫‪V‬‬

‫‪car‬‬

‫ו)חתיוב»ןח^'ינב)‪5‬היגר<‪4‬כתלהיית‬

‫ד׳ןבנכאהוולא קדימתמדוגהיסדד‬

‫שממנו יו‪0.3£3‬רשוויסוןמרומצדהי^‬

‫ויציב‬

‫םשי ל‪6‬גילמ^}ן־יהן!תו<י)שךקצי»‬

‫ע מ י ד ת ן כ• הכל ־ הוא אמת‬
‫ל‪:‬‬
‫‪-1‬י׳‬

‫מלכרירטכיול‪':‬‬
‫•־•‬

‫‪r‬‬

‫•‬

‫י‬
‫י‬

‫יי׳׳‪ •-‬למטהמחסרוצבורכצירתסימיל^כאשי‬
‫יי'"־'‬

‫‪£ r i‬‬

‫"‬

‫••"׳ נתבאר למעלה •‬

‫י‬

‫זעיר זה חהיה כ ד ר עמידת נ ? כ צ ר ת תיבול‬
‫ז‬

‫‪t‬‬

‫;‪:‬‬

‫שני מבי יניס תמת מק ס הסגוצ‬

‫הראשון כי הס גיענע׳ימתפשנוים מגיהאגומוכל ש א ד ע לאינות אירע לכניש•!סדר‬
‫‪v t‬‬

‫החלמת תהיה תחתהיסור מפני שהיא אצילות עיזיל׳ת יאינה יונקת אלא עי •‬

‫הדר עמידתהסצ׳ נמדיגיחיהכל משל אל ע י כ י מ ד י ג תס׳ייעיתס הא^ר כ ז ב א ר ו‬
‫»כן מה המניס מ ה ו אמר כספיריתיסלקאונחתא •ודומיהש הלו ריס על ג ז מ י ת ה י *‬
‫כ ר ו ך י ה • ט העלייה תהיהימשליאל עליית מעלה והזדככות׳הארה ־ ווה תליה י צ י‬
‫ק־‪-‬לתה ח כ שפ נ יאור מאימהספייהעליינית כח‪ 1‬שנתכאו כווהר ‪ •n s‬ם ה ו כ ה •‬
‫וכפרט נפק‪1‬דין פ ק ד א לכרכא ו מ י ע ל שהיא תורכן־ ׳תיזייר יותר ממס שה תהי‬
‫מקידםיעיצהמה״תע\ולהצהיית*לה לספייאת־תה ת ז עילתה ה ל י ן ל י ל י נ !‬
‫המאירה מצר א ר המקבלת » ) החיה ולפי שיפע א!ר! ומק רו אשר תק‪.-‬ליוהשפ»‬
‫כ ן ת ת ד ב ה אירה ית^להבמדוגתיוממררנהצמרוגהכמישניוהיהאוהלכנ״•‬

‫‪9‬׳‪iffiU‬‬

‫כאיל החמה ופו• עמנאתאוהיית‪-‬יזס־‪-‬ה יצנח מ ו ר ועילה עלג־‪-‬יהן•‬
‫סה^פיגאינ! כיכאלאעדשי‪/‬ודכךצעצו ^ א צ מ ד ה א ת י ן ל כ ד‬

‫‪1‬‬

‫כמו המלכית כש‬

‫‪• t y f‬‬

‫עי!לז א ל א ע י ה י ס ו ו צ ק ב ל ש פ ע א כ ע ל ז <‪ V fy‬עלתהלטי צאיודככהככשתעליז׳‬
‫ך־‬
‫ןענ׳ן‬
‫י־•׳‪:‬‬

‫^‪'...‬‬

‫‪,‬יי‬

‫‪-‬״‬

‫‪ n i v p r v t e‬לסיתוכיעיל‪• /‬‬

‫י‬

‫ירי ‪!..:‬׳‬

‫‪.c.‬‬

‫•הידידה תהיה »של א י י י דת מע‪ *'-‬׳התעמת ותתח זכית מצר הטתלק י ן ׳‬
‫שפע יאור עליין״אימן המרות ע ר ש ; ר ד ח‪.‬׳ידרג‪ r‬מעלתה' שהיה כ ה‬

‫זוקידםכדרן התחשסתיהלזהיז מגרהס־ןר פ נ החייה ממנה כאשר קרה למלצייכ‬
‫םצתמעטה ׳ירדהמאגלהתיתמהייתבמדרגת אצילי שכעילהיית כמדרגת אצילית‬
‫עשירי עלול ״נצח יהיר כשור מעוט ה י ו ת כאשר נתבאר כ ש ע ־ ‪3‬פ י ע צ * י• ‪-‬י)!•'פי'‬
‫מייג׳ת‪W‬‬

‫מיזשנתכאר נ י צ *מפתח ג ל ה ד כ י י ס צ ׳ ג ק י י ת ס ב ה <מס<בכ'והי‪-‬ת־‬

‫‪1‬‬

‫תחתיי תהיה תל ׳כשני ררכי׳וכחינית המכויאר׳ לגיל יה ייעס מכיאר כ י פ ע א י ט '‬
‫תהיה ציור האיל! כעניןא' )פעמים כעניןאחר ילכל יהיה לכי ההשפעה יהכלליוין‬

‫‪,‬‬

‫עם היות שהציר ״׳סכמת שנתבארה תהיה היא היותר מרגלת יתמיריתילאשתהיהל‬
‫סס צירה ממש ילא מקוס מגכיל ילא פנים ולא אח ר ולא ימין ולא שמאל אלא הכלי‬
‫יסיה משל אל ג ד ר י מעלת אצילותם ויציקתסייהשפעתס והשתלשלות ‪5‬עילית‪! 0‬ף‬
‫ןי‪;• :‬י‪.‬־•־ ‪ : .‬׳ י‬
‫אעיו'‬
‫י יי‬

‫״• לריןמו ליח‪4‬ויי‪£‬יודימיהס!‪ .‬־• ו‬

‫\‬

‫ריו‪• ,‬ר׳‪,‬־׳'‪c‬‬
‫ז‬

‫שיתבאר שהםפיייה? נמ־לית יו ׳ ״ ו נ י ר ו עילה יעליל ומשפיע‬
‫‪-‬י אל יעלה כלעת המעיין לשער ביניהם‬

‫‪* W W‬‬

‫גליל יתאים ולימי־ שהם ע צ מ י *‬

‫‪,‬ממדייכעצייס כל אייחימהס כפיי עצמי נ פ י י ינפיש מחברתה חיי כ י ‪1‬ה •היה קצין‬

‫‪5‬‬

‫^ ן י ו ו ד כאמימהיוחןמכ לעילת הכל כה ה » י ה כ ן י ^ ן ^ א ‪ -‬א ח ר ו ׳ ג״יו*•‬
‫‪r‬‬

‫‪C .‬‬

‫‪.‬‬

‫<*יוחר<‪6‬‬

‫סיור‬

‫זי‬

‫•‬

‫ןןס׳ם״‪ ,‬דמונים‬

‫•מיומיים ומקושייס זה נזה בשלהבת קש‪:‬יהכגחלת !כנשמה הקשורה נגין׳שהם•׳‬
‫?‪,‬ין &י<!מעתריס יחד*מפעצמ<ס ו ה• מ ה כ‪£‬‬

‫ואין מציאות ^><‪<i‬‬

‫נשמה ) ע ר ו ס ז ץ‬

‫<^‪/‬צא שמענג! תיו נ ח חיות ^ * ה י ה מוציאוין‪ ,‬ה כ ת ן וחח״תייכיח ה ב י ? יןצ׳אוי‪3‬ז‬
‫מתנייה • ינןקוימוכח‪ ,‬החכמה מציאותהכינה י ול׳חיות וכחה‪3‬עי»*וצואת החסר‬

‫‪ p i‬כילס ע י יןמלכ־ת סמציאיתם מחיות ומציאות היסיד נ ׳ כולם משתלשלים אילא'‬

‫‪ h‬מוי כ ץ י ן עילה ועלול • וזו סבה ועילה לוויווו מסינ כת ועלולה מיי י ‪ !1‬נשמה לו! ומ !‬

‫צץעא לי• ״׳׳סייס !ייקוסריס כלם כא ״ויה יתבא מי^סאמר כ מ י מ י ס י ת ו ו י ה שהפ ! ׳‪.‬‬
‫שייסר מיס במע&ה כראש• ת כיוס ניהס נ ג ב ו י ה •י‪(:‬אחר שהבכייה כת‪-‬יזי׳יסאיך‪1:‬‬
‫ז‬

‫‪c‬‬

‫‪-‬ו*‪&,-.‬פשר שיהיה כה כחכמים אלא ‪ :‬ע ד ^ א מ י נ < » ו ‪ .‬ה י ן ס ד נ ‪ 3 4‬ו ה ד י ‪.‬‬

‫יזימ׳ י‪ .‬וה ןמצא שכח הכתר‪,‬קחכמןז; וטז‪1‬ה<ןכמה?כו»ה‪^.‬ו‪9‬ן הולם עדהמ‪$‬פ>יןנ‪ .‬ז‬

‫‪-‬׳סכתהיסוד‪<»vw&fovipo}w‬וכן‪ W 1t9*•:‬מ י מ י י י א א ק ה ו ל ו ־ ן ‪sr r‬‬

‫והה<ד היא ה נצח וכילם עוליינמעלה ‪ 1‬ער הכתי ‪£‬ה‪1‬א מוכתר‪ ,‬מאס ולא מ כ מ ר ‪f‬‬
‫‪t‬‬

‫אלא שמיס מתפשט ככלס עד שלא׳צדקלןמר כמלכותשהוא מלכיתילאא© ס״מכן ׳‬
‫בכולך‪ • .‬ולא‪1‬ןכלכדאלאשא<א'סיתסשטו'אייוצסג?לה‪?.‬ו‪0‬כ‪3‬תוכשליכחזת^‬

‫המלאכים!‪ i>p‬הרקיעים• <גנל ?גלגליםוככל היתירות » ן הצקמיה היאש‪:‬נה סל ‪k‬‬
‫הי׳ציאותעןן יוידחתונה ועל והי נ&»ר *אתה‪,‬מחיה את*^נ«הי‪1".‬לואתה»ס?ה־ל‪/‬עו' ‪c‬‬

‫אןי ואת? מחיה את כלם‪ :‬ו^הו מחרש‪-‬ככצ יום תמיר‪-‬מעסהמיאשיתסשפע הס!פיג ‪t‬‬

‫תמיד להחיותם ולהעמידם!להציכס נצכיונ'• כ׳ממנו»מכח‪1‬ונרםייעסכל»לא כל ‪.‬‬

‫הןעולמותומלזאימאוקואין מדרגה ומקום ‪1‬רכר כללי ופרטי פ נ ף מחנו ס ו ‪ #‬ס ^ י‬

‫הספיייתיך הספייינין הספיר'• ותוך היירבכיש יבין‪-‬הזזר»ביינ;יתיך המלאכים וכין‬
‫ןכיןהיסייזת)‪oTfnbi‬‬

‫ה״לאנ׳ם ותין הגלגלים וניןהגלגליס ןת ךהיסיוץת‬

‫>‪cyvf‬‬

‫יחיד ןי״׳תי למעלה ולמטה וצייווח תהע‪$1‬ס• ‪ p i‬אמרי כתיקונ׳ש^עילאיעל כולא‬

‫נ ה י ביס לאצייליתוכיייכו׳אה ובי כתותייילאכיס וכיייגלגליש ‪1‬ל‪ :6‬אשתני •ככל‪.‬־‬
‫אתל פיישאינו משתנה לפי שינוי הלבושים חי׳ ו >כשס פבפפיחי חידה נח־כל אחל ‪c‬‬

‫»הס>כאתה שלמטה ממנה כן כח כלאיחיזםחהיהכאיתהשלמעלזזהימניכ׳תהיס^‬

‫כמקמלכןת כיסוד •וכיו היסיד כה ל• וכיו ? ה י י כ<צ!ת וכןכילש‪ :‬׳ ‪ .‬א כ ל נ ל א י מ ^‬

‫לומר שכח הכתר יהיה באס ואעפיששירש פזלס‪.‬יהיו מ י י ח י י ס ג ו כאשריי‪/‬כי‪/‬ר;ז‬
‫כשער הצחצחותעכ( איןחכניםיס איתובכלל ‪ n‬י ייה כי סוד עמן הוא על סיד מס•‪:‬‬

‫ם׳*מ שכינה ‪3‬תחתוניסצן‪-‬ךנכוה<»זה שהכתר יצטדךאלהחכמה כי״צדהשפעתג‬

‫אל החכמה האס כה השפיע עלץ ןמצא •ננחצה ‪ 11‬החכמה סנה ועילה לכתר י כ « ;‬

‫החכמה ימצאכבתל‪ :‬ו ^ ז י ן ו ה לכ^שן‪/‬ו ףכפ־יאלאימה‪,‬שאין ׳‪pto‬לומר‪«pfc>p.‬‬
‫ניה כ׳ הוא סכה ועילה ראשונה לכל ימקיי כל לנלסעים)האירית!הכרמת מסתפק‬

‫כעצמו והבל צריכים לו והוא קלי{׳ צלןילולתי !‪ wcpi‬כ‪£‬לזי‪, ^ 1‬ו‪-‬שב‪-‬ארמ ע ה ^ ו‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כח ה^ליונים‪-‬בתקתינייוכללו^כח הי‪/‬חתגציםכעלייצשימגא כי׳כיהררסלילימינא‬

‫נשמאצאישמאלא כימינא י וכפלויצא הי• כשמים מאן אינקהו* ישמיםא׳ל׳ןאימןז‬

‫‪v'XXw^JpthjWPk^^ityvbbVVW‬‬
‫‪m n r o‬‬

‫ג‬

‫י‬

‫י• ן• ו ב ס י ‪^ * o v r a‬‬

‫;‬

‫‪-‬‬

‫שנעה‬

‫\ ‪•MV.‬‬

‫‪1‬‬

‫•‪.,,.‬י‪.‬‬

‫‪t‬‬

‫‪t‬‬

‫‪8‬כפ*ושבעה'»ו‪»5‬ן‪1‬תוכלסוקישקנימגשייןיי^פיס!לנשעןית‪:‬‬

‫*!עעד^שנ׳ןי‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬׳»‬

‫בביאור ענ<ןהצצורות‪:‬רעכיבגכפירהו‪$50‬י‪3‬כאשר‬

‫‪ '.‬לק^ל מחברתה צ ו י ן שתעלה ממנסלת&וווזמלגכה•‬

‫‪tify‬‬

‫ואועי‬

‫‪9‬תע!ווות'תתעוו'ג‪ 8‬העליונה וישפיענה • ועניןההתעוורויהוא שהספייהמקכלת‬
‫מאירפיניה כ נ ג ד ה ! ו ר ן ציצ‪,'[1‬האוו אשר מנוצץ מן התחתונה ויכה כא<ו הספירה‬

‫העליונה יתעורר אווה וישפיע ויאיר בתחתנה • ושתוף האור המתע!רר!מתנוצץ‬
‫יזון! לזו!‪ 110‬צו! שעי ?ושפע שפעמו! צוו תקרי צנ ר מפני שעי נשאב השפע מן העליונ'‬
‫^תקתונס• י משצ אצניצ ן ספיייותחורסעי!המתנוצןומכהכא!רהמופיעל‪5‬ל‬

‫ןזעצמיס!שואכ אותו ועי יראה ה ד נ ר הנראה ־ וכמו שכס&ר יעציס הארס עיניו מן‬

‫? ד ק ר ׳!שכתניצון האור‪ .‬כן כאשר יתעלס פני הספ וו מוו ולא תאירו! לוו יושכת‬

‫הצ‪0‬ר מביניהם ולא ישאבו שפעזו מזו • ויכונה הענין הוס לשם שכירת המורות •‬

‫ן לא מכל פנים ימשכו הספידו מספידילספירה אלא מפנים מיוחדים לפנים מיוחדים‬

‫י׳ת״חסיס אל! לאל! הכל לפי ענינו • וכאשר יתרכו נצו צות הפנים כנגד הפנים• כן‬
‫‪.‬יתרבו הצמרות )יא כ׳ הגנורות יעלו ע ד ששים ו‪,‬כיא־‬
‫‪,‬‬

‫ווה יכול צהייתיונד היות‬

‫^קפירותנכלליתמסירנוא •אכל הצנירות המתמידים הס אלו • !ה!א נ ׳ מן הכתר‬
‫ימשכו גאיאל החכמה ואיאל הכינה ואיאל התת• ויון החכמה שלפה ־‪:‬‬

‫‪{1‬בינה•‬

‫אחד אל‬

‫ואחדאלהחסר• ואחד אל התת־ ‪1‬מן הנייהכ'אאלהגכורהוחיאל‬

‫קתת• ומן החסד גיא אל הגכווה ואיאלהנצחואיאל התת• ומן הי‪/‬תג'איאל הנצת‬

‫ואיאלססורואיאלהיס!ר •ומן‬
‫הנצח כ ' א ' אל ההוד ואי אל‬

‫‪.‬וענין‬

‫היסוד •וייאאףגיאלהימלכות• ‪......‬‬
‫מון ההוד א אל היסוד• ויא אן>‬

‫‪;.‬‬

‫׳‪ . ..‬י ‪,‬‬

‫זה נתכאר מ ה ר מק‪1‬מ‪1‬ת ובים ו כ פ ו *‬
‫פיויקראולתאנאנשעתחדקכה אשגת‬

‫בעלמא ‪1‬כו' ומסתכלין כל אינו) כתלין קדיש׳}‬

‫כאל המלסתומן היסוד איאל‬

‫אנפין כאנפיןומתכרכאן כולה! יע‪ 1‬ברכאן משוס‬

‫האומרים שיש אימנצת וא'מה!ד‬

‫לימעא ולשמאלא ההד ישר יחוו פניימרדכר הפני'‬

‫המלכותנמצא! ן'• ! ולדברי‬

‫אלהמלכותכככנגדכיןיכרן‬

‫דמסתכלין אילי( לאילין כאורח מישור דלאסטא‬

‫נגדספנים‬

‫ה‬

‫' א כמו׳ שתאמר כתר ש כ כ ת נ נ ג ד‬

‫ישראל כא!פן וה תהיה תהום‬

‫כתר שבחכמי ! ע ד זה ככולן ייוכן כנקל נהתעסק‬

‫וספרי המקובלים ניארו עניני‬

‫אויקנלוהספירותאל‪,‬מאצ!ע‪/‬כתינותחסד•‬

‫אל תהום קורא לקול צמרות • י ‪ .‬כצוריהיוצו״רתלפנינו •זההכלל כשיושכעחסר‬

‫הצניחת הלל! וצרכיא' לאי^א׳)‬

‫וכשיושפע דין חיו יקבלו ‪ !18‬מאלו ע ׳ בחינ!'‪0‬י‪1‬רה‬

‫דכר׳ האומר שיש צמיגי מנצח ‪ 161‬החפר א! הדין צשפע בתוקף!ממהר האלריס‬
‫ול!ד למלכותמכווני'}׳ מלבות ‪ ,‬לעשותו‪.‬לא יאחר אתיים כוא!•‬

‫אין לה קבלה אלא מיסול"‬

‫כ‬

‫וכדון והנקי*‬

‫‪ 18‬שאו הפעולויוכוה'‪ pi‬ה ל ו ח אל שאי ההנהנ*‬

‫? ו מ ו נ ח כ ו ס ו פ " נס וכשאר‪ ..‬יח!ד)הסכמ'כלהספי'כיק^אכו‪18‬אכווכחינה‬

‫^אקומו'וכי'כ י<אעפישכיזק)מ!ת'~‪ 11 ,‬גחינה אל הפעולה הה א ונזה הצמרות ישתה‬
‫למקומו ו‬
‫}!‪l&ffl^i‬‬
‫! א מ ו שנצח והוד א! ש א ר • ' ‪• ' /‬‬
‫;‬

‫‪4‬‬

‫יי!‬

‫ה‬

‫&‬

‫‪5...‬‬

‫כאחרם‬

‫&‪£‬ף‬

‫?‪IBWOV&BJ‬‬

‫»׳ן^ספ<'י&פיעי״ימלכ<מ^^כאמרס י ‪0‬נין ר»'יניגן‪1‬ר מ מ נ ‪ 6‬ל ^ כ ב ? ‪^ 8‬‬

‫•יוה•׳* יז‪6‬ינ* ‪,? • f e w y‬שפע•‬

‫ככצוהליוינמן‪-‬אשדל׳^דלסהמלםמ^^לז‬

‫‪ fctt‬תיזיה הנומייש^שליגיהזו*‬

‫ת‪1‬ליותהנסיא'וא׳ןאחר לנישה תז‪3‬י‪) 1‬ע)‪5‬ין־‪-‬נ?‬

‫כמילילמיציתי?שיסיר עוי‪£‬דת‪!1‬דיין ביוצכית‬

‫^ולכ׳תבנתוויןמייוחדכ׳ניהס'‬

‫ז‬

‫יתאנל מאי מן המיות היזם‬
‫ויאיישןדרן״היסודוייכמן‬

‫לשי! מניחה יכתיב נא ניז ציפעמים נייחית צ י ‪%‬‬

‫יי׳חיתלמלכות תא אלה תולדות ניואלהפקלאי‪/‬‬

‫ל‬

‫למל‪-‬ת כ• ל ו ן היסיד יהיה "י הי־אש<נ ‪ ft 6‬שנח היינו י נ ן ד עישה תילדיתוצא‬
‫(‬

‫ז‬

‫מ ע ב י כל ה ־ צ ג ה נ א למלכת ' י א ח ר ואמיצו נ יחזתלמ לכות נמחות ל;היי ‪' b‬‬
‫י‪6‬פעש*שציעיסור'לי<!כו*זשאין‪ 15‬צייחא‬

‫מצל כ פ י י ה ע ל ״ נ ו ת ־ ‪ ; W‬ה מ י ן‬

‫לדעתצ׳בצנולהנ״מןך מ י ‪ 6‬ר‬

‫‪V‬‬

‫ל‬

‫אלאליוצצמ^ואהשצעהמישפע־יתקןהמלבו'‬

‫למ'‪0‬תב'ני|כיסכעיןכיצמין' •‬

‫יקישאיהצצד ־דמיוןוכיעהיאשוניע^וזשהיא‬

‫וכי שבילים שבאמה א' שממנו‬

‫והימשפיענה^פ־גראייילהזליר וה א כוי וג אחר‬

‫לתיןיןה^למהלחירושלזיוע•‬

‫איל ‪8‬ין אלשמאלכעין כ לקבי'‬

‫א ח כ א ג ב א‪!7‬ר‬

‫•וצא הילעלליליר כדימה •יא' י ׳הת׳קז;כעין לכ׳עה ש?'יה פיה׳א להצ״׳׳ח יציאות‬

‫הזרעים • ועולי שפע נ צי* דמיון ויכיעה שלישיו)‬

‫שממנו יוצא תגיעלוהשתן כן'‬

‫הכיצניויתהםבימשעין י׳כ ע‬

‫ימיני ק־ש שממנו יויקיש‬

‫ש?׳‪ .‬׳לגד! ולהדדהצטיעית והורעיס צן השפיי^‬
‫‪,‬‬

‫ה‪1‬הלנלל‪1‬להליצנשמו'הגטועתי!רועו'כמלכו'*‬

‫ה‬

‫השכינה והנבי' והצדיק ואמנ; ״ משל אל התשמיש כשלש חדשים אחיינים שיפין‬
‫המלאכים‬

‫נ‪-‬יאו‬

‫והנשמות י ק ח ש י ת '‬

‫ה^שיס‬
‫‪pjjm-‬‬

‫י‬

‫לולד ולאס שיצא הילד מגיח כי כהתגכר השפע‬

‫יעלהמויעתימתוב׳'ווה! שיר עניןהנשמל בבואי‬

‫אשמ‪£‬לי ייייןיש * י צ י י כ ח ז ־ )‬

‫נחסיין הלבנה א‪ 1‬במלואה צ צ י י ש ב ל נ י ׳ ושל*‬

‫יישם היי‪• :‬ינק יאשם יוצאים‬

‫לכולא יש נייחוילתתהזכויליסוי אות ב י ׳ ת ק ד ש '‬

‫בתיק נים• הב לזפעמיס אלי לחריצים כייןצייחאי‬

‫הטימאיוהיוקשיגייויכצעיל־^ע‬

‫השל*(' ולוא׳ן ןליצין !*וזיקין‬

‫ולמלכות הל‪5‬ןלה• יעלוה נאמו נח ‪ n‬כ פ'י‪1‬מ ׳‪'0‬‬

‫וביאן שישראל צריקיס‬

‫כמינה מ׳לדיל‪6‬עליובא ריחי שם נח שהוא לבלוי‬

‫ורבעים־‬
‫גקן•‬

‫והלהכלשפעהגוביעיסהואיבכחינההרדושנה'‬

‫אש שקדאזלו יין‬

‫עלה א־לדית צ א ר { והצליח;הראשונים נפסלו'‬

‫התכי׳ע השמאלי יהי־ מתים‬

‫כמכול;הוא*יל'לדותיוכתיכההוומ‪1‬ת למלסת״‬

‫ומביעימינ״היה פת‪1‬ח־ובןמ'ן‬

‫טאין׳שיאלוכאין׳התחלמזי ע‬

‫כידנהביליסיל עסהאלמתיהיא באינת מ ו ‪^ :‬‬

‫מלוקט ־‪J‬׳‪'•j>;f#16‬הלין ‪ -‬ל‬

‫ליאור כ‪-‬־־פע^ ניידות ׳ י'זככח׳נהייוויקיצדית‬

‫י ש * ׳ * ישראלי( מ‪4‬׳צ‪1‬‬

‫לילאספעשמציפיעינהלמזנה ׳לקיימה לכל !אין‪,‬‬

‫ה‬

‫^חיצימס ‪ .‬צלל) של דכ*• יגייס*• י ^ימינ׳ןצלק׳סורישלשותיייוו • בחינהגיכחיצ‬
‫‪,‬‬

‫פ׳צנוייי‪/‬אי^ס ה^אזיןילזיינ( ׳ ״‪ j»!0‬כ‪6‬אע>ע כה ספע שלים בהיותה מתלבזת'‬
‫‪7‬‬

‫גמ׳ס»'מי׳‪ / #‬ל ק ‪^ i‬ת׳כ׳ז־‪.‬כ י כת!*ןף הדין ותשיש ליו מלחמה כשלים ינקיכריוע‬
‫ה ל ו ש מ ל ש צ י ן י ט מ ^ ז ״ ק & ^ א ל ו ם ' ץכנחינה ומק איש־ זגיכח׳נותאלו ו מ ן‬

‫‪ j‬ש ׳ ט ג ו ת ה ד ו ר ג ו ^ ״ ם ׳מלכי*‬
‫‪/‬‬

‫» ‪r f p‬‬

‫כעסי‪/‬כנת נית איש ג ו י י ! כי הוא עשה חוליוי‬
‫־‪5‬‬

‫׳‬

‫מצל׳מ‬

‫\‬

‫ימ‬
‫\ י ף ‪ -‬י ׳ • ע ר ‪? -‬י‪•.‬־•‬
‫»וכקשק *זהסו ן&ק א ז י ? ״ ! והצליח ה<& ה»ה יסוד עילם שכו ו מ י ע ו היה קיר‬
‫עןיי^מל‬
‫?‪te^gjjkgfiii‬‬
‫»תעויי<| ‪ n to } W W‬ןר‪.‬מ<ן»הוא ^‬
‫ו ה ו ^ ‪ 1‬ה»‪6‬י‪,‬לההואהנחחר‪.‬‬
‫‪6^ T»ia1>1t‬‬
‫מ נ י ע ת הקל<פו'»יה‪1‬ן?ש‪9‬עוצז‬
‫ו ל ‪ 6 i‬א<זל ע מ ה‬
‫יייצא לט ‪ »m‬נכי' ג ׳ יהוד ‪3 5‬‬
‫י ר ן הגמר השמאלי ה״'‬
‫מ ל ר ו ת ?מלכות ומשביע כה וממנו מקגלת ולא‬
‫•)היה טועיית מר ממות *‬
‫אאחר כ) משמע טס ו‬
‫‪1‬טעסהיותבצדיקכ'נקכי‪1»0‬נ‬
‫‪v‬‬

‫‪,‬‬

‫‪r‬‬

‫» פ נ י שהצריק היה המנהיג ׳המשפיע לעליוניטולתחתוני ס ולפנ׳תייס )לחיצונים וכן‬
‫»לוי מוי! נל ה מ ר א י ם ימעייםושמאל״ס קידםהמיעוט !גס א ח ו המיעוט נ ע ת‬
‫*לויתהמלכות אל מקומהלהת״חד למעלה ע‪ 0‬נעלה אן י‪1‬כרח יזיות הצדיק! זן א ת‬
‫•יעולס ואו ׳ושסע! » » ‪ f c‬׳ ‪ 9‬ע• שני גקכיס האלו נצי היכל הןולן ‪9‬ן הימיני והחצוצי‬
‫׳ י ״‬
‫מן השמאלי;‬
‫‪.‬‬
‫לחנם איכסוד צוו־תאותיות שפיינצויתעין שים לה כיעוקצין או כיראשין‬

‫‪.‬‬
‫תם* א‬

‫‪1‬‬

‫רומואלעי! מ י ה י מ ׳ יס<מאסן‪1‬כל המחשת שיש ל! כ'שנילין ימיןושמאל‬

‫‪,.‬‬

‫!הרשעים והטימאה יונקיס מצר שמאל ו»ה! הוי ‪ M‬רכעי של וינערו רשע־ס ממנה‬

‫יי&ימקיסמסואשהשמאלוכיוצאמהאמרן ' כ צ ו ו ת א ו ת י ז צ ך ׳ ־‬
‫•זנמערהשםיגי‬
‫;‬

‫‪.‬‬

‫‪ f 3‬י‬

‫• ••‬

‫נביאירימדותהספיו!'•דעכיהכפיייהיופחמהלכלהדנויס‬

‫ותמויחסוהפכסככחורצוןהנפשיטוהומקנלתלהכהושנרוה‬

‫ןכעסישחוקושאר כ ל ה י כ י י ס יתמייתס והפכם • נ ן ה כ פ י י ו ת •היו כח שוהלקפל‬

‫ולפעלדיןייחי׳יס ‪1‬ר!»יה‪0‬כמהקע<ליתלאלהיסולרנמתעד לאיןתכליתואעפי‬

‫&יהיו פועלות הפכיות ‪1‬ו מיו י *אם יסתפקאיזר שנכח כל הספיילכעול כל ה ד נ י י ס‬
‫;‬

‫והפנס הלא יספייאיהיה יכול להמאות כל הדנרי' ומדוע ונביאי כיי• יל שהיצימ‬

‫‪.‬להיות יי ספי' כדי שענל‪ 1‬הנכראיילהשיג ול׳הנתמאור שפע האלה׳ הגדול והנורא‬
‫גמ‪1‬שגתכארכשערכ'ומלכד‪.-. -.,..‬״‬

‫‪ «»,‬האמת‪-‬הוא‬

‫‪,-•• .‬‬

‫‪r‬‬

‫כיאעע?םכל ‪ -‬עםכי‪-‬ישיילהכואחהיאכאגוישאלאישלמה‬

‫׳ספיי‪-‬יהיה»‪ w‬כח •©ללהצנכי'‪:‬‬

‫‪r&»,‬‬

‫ד‬

‫אדםכלכישו נתי שיקים וכתי‪.‬ידיס או כתי‬

‫<כ^עגו לכל &ס הא״קיכהסיד‪ -‬האצכעית ׳כיתשוכי׳! כציה שכהי‪1‬ת הנון סכת‬
‫‪3‬‬

‫והלניש היכיח היותהצנוש מתייחס אליו ככל‬

‫‪prn,‬ו»*ןיגבול!תחום ‪:‬וסגולה‬

‫אכיידוכןהוניחהיותהגון׳בבלאיכיי״עווקין‬

‫־ופעולהמיוחיתאליה כ י י ס ל א‬

‫•ישמשיכערניניא ולאיסני^ת‪ .,‬ןגיריוושעייתייער שהיא להיותו לכוש הנשמה‬
‫המגלה פעולותיה ע י ה א נ י י ט והפרטיסההם‬

‫•קפקידס!הכל לציין ולת‪1‬עלת‬

‫;הנבראים כאשרג‪1‬וה חכמח‪: 1‬ז»אפי ה^נ^שעיםה^אוסןעום׳ס רושם נ נ ש ^‬
‫‪:‬‬

‫{‬

‫נ ה ק י <פעילית אעפי ט ׳ ^ ‪.‬קג‪$‬ה‪<#‬זסכג*‪ $‬י ‪ . .‬י ג י ז כ כ י מ ז ז ל ^ ש מ ד ו י ט !‬

‫חם׳ ג א ח י ישתנו נכמלמ«»‪»^-‬גןצו*^»‪^1‬א»דו»»‪9‬יכינומןטיש ד כ ר כ ע י ר‬
‫ת‬

‫כ‬

‫נ^^"^‪.‬‬
‫‪:-. t‬‬

‫ל‬

‫י‬

‫ת‬

‫‪n‬‬

‫י‬
‫גוכתא‬

‫^‬

‫‪1‬‬

‫״‬

‫‪9‬‬
‫'‬

‫>‬

‫‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫»‬

‫‪0‬‬

‫ה‬

‫כ‬

‫־‬

‫ו‬

‫‪,‬‬

‫צ‬

‫)‬

‫ו *לא יכיייןלאן‬

‫ת‬

‫‪P‬‬

‫א‬

‫ד כשער‬
‫עצמית‬

‫י‬

‫‪48‬ד י ע‪»8‬ג*י‬

‫׳״‬

‫רפוגיפ * ׳'‬

‫יעצמויזכלי'• כאופן כי הפע‪1‬לה הנמשכימן הספ*'‬

‫‪.‬מטמא יא׳ימ יזמר תיו‪.‬אלא‬

‫׳ ה י א ו ת איו‪!1-‬ב)'ל שווייס רצ׳סראייהטובה‬

‫‪'.‬חסייס ה ס ׳ א ע פ י כ ן מלוייש‬

‫י *»‬

‫מ‬

‫ן‬

‫^‬

‫ב ע‬

‫' ^ ' ' * מ ‪ £‬נ ‪ 3 2‬י ה ע י ן שפעולת! •כ״ילא דא׳הוכתוווכיים ‪ft‬‬
‫־ ‪,‬‬

‫‪5‬‬

‫'ככאי־'‬

‫ד ואייה רעה ו א ו י ה מ ד כ ה י א י י ה מועטת)כיוצא‬

‫י מ ה בתשובה ה־!לייהבבינהותק׳שלפעולוישאי‬

‫וכן המשוכה ‪t h p i t‬‬

‫כביצה" י !ככמה בחינות ׳‪fc‬‬

‫'בתשיב' &אה" שעישה האדש‬

‫הספירות• המשל בעונש היעמי׳ס של ׳!הן א נס‬

‫‪:‬‬

‫ט‪1‬יס התשמיש כמ הסך וכיוצא אס כן הספירה־‬

‫ה‪:‬ה שלכל ספייפעולה מיוחל‬

‫וכן עשיית מצות ליתבנכ רה ויו ‪ f '3‬כ ח ס ר ועם כל‬

‫להלכות‬

‫׳המענשתתצערןלבחינותהיההייוההלמשכייח ־ •א!יה" ולכן גורה חכמתו כי‪4‬‬
‫‪,‬‬

‫י להרמת כנאצלים‬

‫‪ 51‬פרטיהם הגם כייס וותיקין ייק‪-‬ק־ל הוא בסכ׳ ‪ -‬במציאות ובבחינות להפקיד‬
‫‪5‬‬

‫שה־׳צוה ריי׳ותאליה • וי&‪:‬מציה שהיאכעשיתה‬
‫סכהלתקוןויחילמלהבמדה‬

‫על^כל ר כ ר ו ל נ ר כח כפני‬

‫'א!מרותכמרות ־ *‬

‫ול!א‪!,‬ל ופעלה פיה לבלי חק ׳משלא ק ״ ס א פ י '‬

‫ח ק א ח י כ י א ע פ ׳ שלא ע ג י ע ל ל א ת ע ם ה צ ר י ף '‬

‫י‪r‬י‬

‫י" י‬

‫יליזזיית‬

‫ז‬

‫ע‬

‫‪. ,$‬׳‬
‫׳ (‬

‫"•‪i~::‬‬

‫הספייכח שוה לכ‪5‬‬
‫הלברים‬

‫־!'‬

‫והפכם‬

‫הוא לפחותלק״ס עשה א לייחל שסא׳ והמרה'‪ -‬לפיייקיאו ספיצותמלשון אכן‬
‫;‬

‫כי והנחת ריח לפניו ׳תכי•‬

‫וקיש מצותלכטל‬
‫וזה כבול‬

‫הקליפה ולהעביר גלולים מן האר^ ־‬

‫מלכו של עילם להתקינוט כמתקייממ׳‪• •'/‬‬
‫‪:‬י׳‬

‫הפיר המקבל כל הג‪1‬ציס־ויא‬

‫שיקראו כעיר! מלשון השמיים‬

‫יוספר׳ם כבוראלשהם המגלו'‬

‫המחשמת הנעלמ ת והצווות‬

‫הנכללותוהעמוקות׳ ויא •יקראו ספירותמלשון ספור מכני שתספור והלכור כהן‬

‫י!‪1‬תי מה שאין כן כא״ס‪ :‬ויא שיקיא! ספיימלשון מספר לימר שנכנסו תחת המספר‬

‫והגבול ואגפי שהש כלתי כעל• גכול כערך המאציל ילמו סהש כגבול • ויא שיקראו‬

‫ספיימלש!( עיר הסמיך לספר שענינו גבול לומר שאן מביא׳ן כגבול מה •אין לו גכול‬

‫זאע‪0‬‬

‫והכל כערך המאציל כנזכר לעיל‪:‬‬

‫ז‬

‫״ ‪ -‬י‬

‫שכיאי נו שלכל הפירה!ספירה תהיה כגילה ופעולה כפני עצמה • ר ע‬
‫שאין הספייפיעלתפעולהיכפיני עצמה אלא כהסכמה ושתוף כלס כאחר‬

‫כלי שלא יהיה כ׳נ׳הסהילוי וחילוק חייו י ומה שאמר פעילה פלונית־ הכיונה כ»‬

‫כאשר יגבר החסד כספייתקכל המלמא שפע ואז יהיו כולם כחסליס וסלסיתכללו‬

‫לצד השפ׳ישהפעולה נפעלת ממנה וכןוכפל שאר ה פ ע ל!ת המייחדות לשאר הספ׳'‬
‫וכןניאיהי‪-‬םמבהפרהתיקוניסזלכדהא׳ אכנא כעאן למעבד לינאכעמלק‬
‫‪ !6‬כ ש ט ״ ן אחרצי; וכן בת יכין נטלא מגכודה ואתכליל כ־ז כל ספירות ׳איתקריאן‬

‫נ מ ר ה • ו כ י כעאחינאותסר^כעלמאכטלא מ ח ס י וכלה׳ ספירות איתכלילן כ ה‬
‫ואיתקריאן ח ס י י ס ‪ :‬וכד כעא לרחמא על עלמ? נטלא מעמודא דאמצעיתא!כלהו‬

‫־׳•‬

‫‪em‬‬

‫י‬

‫קפידאןאיתכלילןכה ׳איתקיייחמי•‬

‫י ״•‬

‫י‬

‫יסתפק ואיך אפשר סמרתאחשד יסכים ויהפך לדין ומיתהדין יסכים‬

‫ז י ט פ ן ג ^ ^ י ^ א ל מרות ? ‪ ; p p ' n * p‬׳ ) ‪ » P‬מזו ־ י ע כ׳ אין ה ד ^‬
‫י‬

‫־‬

‫י‬

‫ין‬

‫־־‬

‫‪,‬‬

‫דחזין ייהצי סכל ‪$‬י?יין יזנמייתהיס כלולה »»'יכ<* מלם יהיה ככל אייא׳ימנד ‪•110‬‬
‫גלליתוה יהיומתיחד! ‪1‬משת‪1‬י'וו ליו‪ •-‬יעניןמה ‪ 0‬א י ! ט ^ ^ & ' ? ! ‪ 5‬י ^ כ ל ‪ » . r J‬׳ ^ ‪j‬‬
‫מ נ ז שיהיה כחסדרולק נכר מגכירייבגכורה חצין נ כ ר ‪ $‬ן ס ד ויקיכשאר הספי'‬
‫יהחלקייח"! שאכ היה כרגר»וכיר ופרוד חלקים נפרשים מ מוז׳י&נ( הכללות הנוי'‬
‫זהיס כענין םלאיהיהכליל מי' • וכן לאיהייחלק ככל מלקי שאר הספיד'שלא יהיה‬
‫יכלולמי'יהי' מ<'עדאין‪6‬יף>‬
‫‪:‬‬

‫אי•‬

‫ואס יסתפק איכ אין ידליקי־ספייוכלןשיית כאופן‬

‫יל ב י א י א ק אלא יהיה כהן ה נ ד ל מנר כתהגובר בה יוה םלא יהיהכן‬

‫מוכרחה‪-‬״!על־חה שכתב הרמכם‪,‬זל בהרכבת הדי יס דית ככל עצמי הנמצאת‬
‫תחת גלגצ‪-‬היית כפדמהל' ישיד׳ץטרה ועל שש המכל בססי' מהכפייאו בחינה מן‬
‫ה כ ת נ י ת המציאיית כן תקרא שמה לפי פעיליתיה • י‬

‫א ‪-‬ונם ההס‪:‬חה וההמוגה‬

‫וההתהפכיימהמרית ממרה למדה נעצם יהיה עיי ס^לסת כי כמקומה למעלה לא‬
‫*היהשיסספיריעומדילאלאבעגיניןומויגתההעצמיתשהעכיעכה ע ל מ פ ע ל ת‬
‫;כעת אצילות שהוא כללות מוגי כלתי נבר כ ר י ך הרככתמ!גי העצזי מ ר יסירות‬
‫‪0‬אץאמי‪:‬יסול‪»1‬נד*‪:‬ו!»תגלהאלאמצרפעילת<•‬

‫< ה כ ל ל ‪ 1‬ת ה ‪ 1‬ה לא יחסר ולא‬

‫* ע ד י ף לעולם׳ ׳נמו שאיא ה«‪.‬ת'**ילאט' • יוהודקרוק לשין הלשניונולילו איתנלילן‬
‫•כיה ונקראו חסיזגז •־ו‪ £‬צי^קדם יוכללי נ א נ ן שהיא המלכות ואו י ק י א חסדים •‬
‫‪ :‬מ ק י ם י»חי במיתינייאייי״‪-‬ליתספראדלא איתכלילא בעשרה כל ח ד נ מ מ ‪ ,‬י ל ?‬
‫דיליזזי'לע«ה<!תגובי»ה ממשצתה ופעילתה י ל הכת'כלילה מימצדהתייחדו'‬
‫כייכיגי הוא מאירנינו ונו תאיייש נ ו מה שקבלן •‬

‫וכן כחכמה וכן כניצה היא‬

‫'יישפעתמהתחחוניםייזריזינדצליניכידיהיא כהןיניעל׳ ניתמאייות כה)‪:‬כללית‬
‫ ג ? הליט' ועור סאייי כה פניה ממש הרייייכןלכל הפ^יסיכלליתמוכחרמזכללות‬‫־ ‪ .‬־!•;••׳ ׳ ‪ c‬הראשון ולא ימצא כהן כ׳ אש כהיות רוכםוכה‪:‬‬
‫׳<‪WB‬‬
‫—‬

‫•״‪,‬־•־•זיז‬

‫עידכללית אחייח^כממניוהואשיהיוהספייכלןאימק?•׳) מ ז נ ל י ס‬
‫ומראים כאי מיזם •זוה •יהיה מצד שיהיו»תיחרי'ומ‪(:‬ירי כה‬

‫ןמציאו‪»1‬‬

‫כללית וה ימצא כרוכ נמלכיתיאייפיי' שלא ייןנל ז כא‪1‬יין הספייכי אם מקצת הספ•'‬
‫לאיחשבהדכרלצןציץ!פייןדכיעכ״פ^םצלולוי״ייוכןדררהספ׳יטעם היית כלילו'‬
‫יויילא •פעלו ולא יתגלו כי אס מצד הגוכית אי הגיכריתולכ! לא יקיא פידוד־וכמו‬
‫פלפעמ״ה׳ו כל העשי מתגלים ומתו אייכא' ק אפשי שכלא מהעשי יהיה מתגלה‬
‫!ומתראה כי יכן מייל׳' מ י ייין תכליתי יגיד‪-‬ל המכפר עייזעצ ו ו כ ה כללית היויכחר‬
‫*<וה • וכןכשלוי ס ג י א מ ה ו ג ל י ת ומץדאותמיז' או ״ו יישאר כלה״הפייס והכצ‬
‫‪* I‬היה לפי הארות המתגלימ ימתי^יספיצרחפן רצלן נ ט י ת המאציל כה המשל‬
‫ייי^נל י ויא»יו'פע«ינ‪4‬ז<'מהי'יכלנ‪*1‬ס כןצ־יסו'<ממיםיי'‪5‬עמ‪-.‬םז'שסעיי')לפעמו'‬
‫•»!'נכלליםמי ויהיו וי־ם עמים י י » אותיש׳ילפעייי‪8‬היסיכללזי״ןהו'׳אסהשספר‬
‫יעלה נתן המסער הקידצזבש? יכל;! נ ׳ עכ? זה יגלזגעל רחמים י\תר שכבסינה׳*‬
‫נחגליהג'ראשניתכענ»ש*ז>ינ‬

‫׳‪:1‬״‬

‫‪,‬׳׳‪!.‬‬

‫‪»»» 1 9 1‬גי‪6‬יתנללומא»זדו?םפגואיותש;ת‪^)5‬י»‪^6‬תלש‪4‬תהאצ»ג«‬

‫»‪6‬י‬

‫‪•51‬‬

‫י‬

‫‪* f r f t ' D J‬י‪6‬וצי‪ 6‬׳־׳׳'‬

‫•ומדמה צמרוג״עי פהגיעכלאימהם}גו»{י»)׳יזדי«‪ I w w V S s 9‬נמארמצי&׳י*‬
‫‪3‬מףג‪7‬ה‪.‬ככ^ר י ן ה )מ‪1‬ו גה שירדה »?^ה כ׳ כן׳ענעהיכי*!ו‪.‬סיו<מ«י'פכל»ן‬

‫‪ ,‬םיתכשט! * ל ם ^ י י י נ ^ א ^ ד א ‪ » 0‬ן לא ייוםי ה ״ י ל ׳ י ן י צ י ^ נ ל כ א ש ד י ת ג א ו‬

‫כשער המג<‪6‬יהי‪5‬ועכ• * ש לה ‪ 81‬כןמציאית דק‪1‬נעל‪ 0‬כמךיגיתטעל ה מ י י ג מ‬

‫שיהיה»‪ w>w‬כ•» התחתונות •‪ 0‬להג׳ ג*כ מציאות ר ק ככתר וככינה מציא׳תממגל*‬
‫!היא ?יתהמדל^השיךרה •מקגה)‪3‬ה נשאר מציאותש‪; :‬‬

‫ועוד ‪.‬‬

‫‪: ,‬‬

‫להעמיס כנתינת הגי ‪ p‬׳‪ a‬חםליד׳ן !יידייט יוכללו»*' ו מ מ ז ג ת ר'רנ‪«1‬‬
‫‪o‬‬

‫ה ״ י כ כ גגתמובכח׳נעסרהגעיגהאנילית^גילמגיסמםינגתנס‬

‫•ולמתויסול נכללים כתת‪.‬׳וכלצו גהיומלצותיי‪-‬ה׳ו ניוכגתיית^י&ןצ מן •מלל‪»1‬זו‬
‫אדור‬

‫*ככללות‪-‬יייהיוטסיס • )הכלל׳סהאלהיות‪3‬ארנוהרוכתק»מ‪0‬עש»‪:‬‬

‫‪0‬כ׳שר« ע נ ׳ ן מ ל ו ת ה ס פ י ל ל ן כ ל } נ כ א ל מ ר ת כ ל ‪ 6‬ו א נ » י » * * ו ה ז‪!••:‬‬

‫חם‪6‬׳די‪1‬‬

‫י<י‬

‫‪rxc‬‬

‫מגי‪6‬׳ה״׳ך‬

‫‪Sbyarv'tfrt‬‬

‫‪-‬האתיקה נ ק כ ׳ ג ׳ ה י א ו ת מ ׳ ס ג מ ו ן י ש כ ל י שיש יין־‬

‫מהע»‪ir1Jt‬‬

‫תהיה כלולה מצל ה גנ<הםהיא א‬

‫וכיצד תהיה נכללתככתר ^ל כי הגכור עםהיותמיתי ר ץ כמה פג‪1‬ל‪1‬ס»פ«ל»'ג»‪1‬כ‪'1‬‬

‫צדז כמו׳&עג־העושר שאזל‪• .‬המצה‪.‬להעשיר ׳צפי; ׳ ש נ ע‬

‫‪jnw‬ממ»‪»8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬אולגבורתגשמיסשי‪0.‬מצי הגנידת*הם!וח‪*#‬ט ל ע ל ג ז ־ * ׳ » ( » » ־ מעמה‪ .‬א *‬

‫»ציו אימה הגכווה מן כגכייה היא וייומיס «‪w‬־׳‪ a‬היא פלא ‪09‬ל כ י י י צ ר ה ל ע‬
‫דןמייאלמהסתזלכתיקכיס כ״־חאחמי&אסיסיכגהתוקפא » כ ו ר ' ל א ת ג < י ‪$‬‬

‫ותהיה הכמי כלולה ׳ מ מ י מ מ צ ו‬

‫<‪1‬ל • נ י הרע מגןטרא דשייאלא ילא סצ׳מכ׳ה ־‬

‫הסגילית היקרים •וי‪ .‬טוניס הי״ומד׳‪0‬להובי«הע‪1‬ווי‪£‬גו«יה׳שה *ה>ןתר!מ»ד‬
‫‪-‬‬

‫ה ג כ ו י ה א ס ר לי ד ג כ י י ה‪0‬כ!יה‪.‬לפעצ פעולה תהיסיזה &היא ‪ c a w M a‬יז‪#‬יל»ל‬
‫שלע לש תהיה הכתר כל‪1‬ליז ה ג מ ר אלא&מצרי<‪7‬׳תו&היא‪.‬רתמים גמורים יתנכל‬

‫» ל כלל׳תהנדזי' ויגטל כתה ״מלתה וכל הלבל׳' •היג גלונים אחי ה ג ו כ י ' « פ ע ‪ 9‬ן‬
‫‪1‬‬

‫גיסויותסלא מפני ה״ כגשם הולאס החום או הקיל ל<ל נח״ככלתו היותו מ ו ו כ כ‬
‫מ״ל׳סודותאלאנאמרמורנ^הוא• ‪-‬‬

‫י‬

‫‪c‬‬

‫‪/,.-,,.,‬׳‬

‫‪c‬‬

‫'וכתנכולתהמיסאו האש פכי לא ׳פעלי שאר הישריוע••• ‪6‬מדת׳ה‪1‬ג<‪^%‬הלמג*•‬

‫י‪3‬מקזלה נ ע ל ס ת ה ה היא פשיעה ודקה‬
‫י‬

‫ער תילספסיסיס להיותה קרוכה ואדוקה•‬
‫־ג״ולאכינאורפממלןתיים‬

‫ועל־לל‬

‫•מניס מ ל ת הכתר תהיה רחמים גמורים‬

‫ירי י‬

‫• ד י ׳ • ; ! ' ׳ • • ״ ׳ ‪ : :‬ו ; ־ • ׳ ! •••••‬

‫עור <‪1‬ש»‪ 8‬היות המון!ע<ן דין למעלה‬
‫ויטעם ומ‪0‬כ)ל‪»6‬ן*זאיוי*ו ה י מ‬

‫כאש •ביושם לא יוץ&ר‬

‫מציאות‬

‫» < ש מ ע מ « ‪ 0‬ך מ מ נ ״ ה » מ כ ‪ 3 5‬׳ ' כ ל כ ת » ן •‪ :‬לה‪,0‬לכ‪8‬ך«זתוף רץ « ‪ o w‬להיאון‬
‫הדין• *כויהשככתיהו^להכניעכיעט־׳‪90‬ש!ט‪1‬ת •עחכלית״הפזשיטויעיהליןוח‬

‫‪ j n y‬והיא מצחאד‪-‬מלכא‪;•:-‬׳!ם נהג'‪:‬׳»'‬

‫וימתיחהתטכלית ׳ת‪1‬י‪3/‬עצ‪0‬הש«»י‬

‫*‪5‬י«‪0‬יצ‪1‬ן י׳נין*תגטלי^וכדפייהיצזכ׳ י‪-‬׳ י‪ { .‬ג מ ‪ 1‬ו ש « ‪ 2‬א ך ' ‪ -‬כ ^ ׳ ק צ ת צ ^ « >‬

‫»<ה א י י ר א ״‬
‫‪3‬‬

‫**'י‬

‫מ מ מ‬

‫" י ס ת ‪ < :‬ן ״ א ת ל ׳ י ‪ -‬יל־ •'‪.‬זי‪,‬׳‬
‫׳ט‬

‫י^‪£‬צ‪2‬י‪^34‬ן««׳הש‪^0‬גזד^^^«*ס«^‪0‬כ«‪%‬‬

‫•‪ •''-‬יי•'••׳‬

‫ן‬

‫ה׳ימ‬

‫״־‪-‬י‬

‫י־׳ ׳״‬

‫*‪«5‬‬

‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪y:.9‬‬

‫‪.‬‬

‫מעכייתאסצןצ^לתיה^ןג^לתעיעיספייתגכדז^יילודא״׳ ׳'ל ‪. w o‬‬
‫‪6‬יזפי?ד׳שתילו!}>י מפי&למ יא־זזיי* ‪0‬זי<ז‪5‬י*ש‪5‬״‪6‬וש‪$‬פ‪*1‬עי»לי‪ 1‬ה י י ן •ז•‬
‫»נענין ‪1‬ה יתייחםיקעילןהדין גיכ לא״סנה*'אם ׳סתכין *אאר שהיא יהיה י י ג ז ל ו‬
‫*יין וה^י(י‪]1$%‬׳המלות א‪ 6‬קתהינה פעילות למיית כיילת השגחתו שהיי ה‪0‬׳‬
‫יה״ופיעלי^הריןציצןתית לח\י •ל כי כעני( ההשגחה תיי׳ילה בחיגותםית כ•‬
‫נזמןםה‪1‬כ‪'1-‬יאו)‪5‬רי**צ* הוח־ויא׳תפשטיי ויתגלו •היה העצמי' ואור על ‪ ;1‬מתגייד‬
‫^<תדיכלשכא'כאסתכל»ת?יאירכעצס׳יכל׳‬
‫ליומן טהיגיגוא יתנכלו!•'^*ייה^יירי תיזיה *ו?הנחתויבה *‪" * o t x f y j»iro‬‬
‫‪w>f^»rj5S‬‬
‫׳‪45‬מכלייצ‪ *£$}<<ff‬לא ל נ ד ‪ 6‬על‪-‬ידי הציצה כםם‬
‫הצלידהשבה'" ו א ו נ י ה האשגאהיהשפע מועטת עד שיהיו כתיתהדץג״כרים׳‬
‫ופיעליס פעולתם כלי מונוגןעל"!‪ #‬צאמר למה ה*תעמ ד ברח ק ת<נל<‪ 6‬לעמית ג" ציה‬
‫סאין החוו מתגלה כראוי׳ * ״ ו‪1‬ה תהיה סכת היי״תסל<ן יפעי <‪; f‬לפי האלית‪ -‬לא‬
‫תהיה לדנר ו? תק ן ער שיסובו התחת נייויודד‪ 156‬מזיעה ויתייי א^י איס^התנל ת •‬
‫‪4‬ו!צא! עי הצתל * כ ל הצ‪5‬ייואן יתיאגו עינ׳^ח'‪1‬ת *גביר כחלפ צ זפ׳! אדי עליון‬
‫ייייתין׳ כא^רי^יאיי־יץיושיליןצלצי^מווישכ^פיל^יתדןעמודיאיר כייניןכתר•‬
‫)ו^־׳צלההראתיןצ^נין?י^א^נחיציאי^הקיא בתפלת הנתיזדית(י ‪"-tow‬‬
‫תיולתהאנילוי! ועימדיי^יביצלי• אלי(גי)^<ע‪ 5‬יהיד‪ 1‬כצד והיכגשא? נת ןיהנוף י•‬
‫כל‪+‬ך&גחגאר •»(לוי'»*לא ה‪5‬זפי'‪1‬נייל׳ח ‪ 'ft‬מ« ייצר הי‪#‬ס יי ע‪5‬ה לי־ *עיי •לון‬
‫אוו •ץומיןעתלו‪1‬א‪1‬׳מ^^‪%‬כליןף שיכל עי'ה תה ה מלפת" ;ל‪-‬יה• ילכ• חאייתי‬
‫יאךישד׳א׳ו‪6$i‬תע»א*<א'‬
‫»‬
‫*״'*•מ• <‬
‫!•‪^'tJij(S.bs‬‬
‫והס עילה א»!א‪6‬יץי*אי*‪5‬ן‪5‬י י»כ*^&׳ ‪^3‬יו!פ'י'ת*ינ^ג'י<יית‪''.‬צן'בצ}‬
‫« ‪ 9 f t f i t k f i‬א > מ מ » י ת ה העצי׳יין‬
‫א‪6‬ה«‬
‫ו^ימהשיאשצעי‪/‬זצלאיזי^צ^יזמאל) ‪ W f i‬צלויי* מי׳למ)ין ג ^פי*מ^*ו"‪9‬סל»'‪.‬י‬
‫ו^לא ״ ד * כליל ״*שיוכל ^צאיצייצ י‪8‬כל‪**8‬י‪!< 1‬ייין^ס‪-‬גייו‪1‬תיי^'ינ‪1‬ןבה בלוחז•‬
‫מםפיע ומושפע שכן יהיה דרךנ‪84‬ייי « ייא''לה'׳ו& נח יה י ק ד ? ‪.‬שבמדרגות‬
‫?*׳‪* ?£M,fi&-^Wrt>:‬ז׳ה ‪yfcpiS‬‬
‫י*אני‪5‬ו‪3^#‬יונהת‪!»mffyW‬‬
‫אאיתה ‪0‬׳‪i5‬׳*‪'r»(i Jif‬א^י־י‪w‬צי^«י*צ'יא'^?^אא^ יא‪ r^' i‬בנחייתאיתד‬
‫*עליה יכלו םגצל^ידספיי^א?מייאיייייתהפן מייחלת! לס *ןי»מ ‪)5‬לתח‪5‬תן‬
‫ומקנא( ליןצמן צן י‪**,‬יל ג‪8‬איוי«‪9‬א'*ויכא*י»חיפצו אי״תהעמיייט ^איימסיפן‬
‫לתתלתןאיי׳מקצתןלמיןציןןייי־יצעל^ולזטצי »אירית״הנז‪< 6‬נ *‪1‬ייייוכללית׳‬
‫»‪»5‬ושכו^«צייץ יהתמיי ‪#‬מ?מיכשער ‪¥‬צ*^> יעלי בתיאיייציאותליינ ״ ! » ‪W‬‬
‫‪ftrfrVbi‬‬
‫הללו ׳היוצעליייס יצכללי‪ 8‬הליירכייי^תעציייח׳ מ״יט ‪jiflty**** Wf‬‬
‫שיום נכללינ׳גימקיייית&תליגלגגץללפאםד ‪ Sfojft‬כשעל * * * ‪ " V‬יייזי‬
‫היאהנקייחצ״יייתק־אראטימי^ג^יאיןחלתירצ׳גי•^^‬
‫‪ f n f c f t‬זונ'‬
‫‪ r‬י ; י י "'*כתרמנעל*תכליתה**<!‪^ ^''0‬ו‪^5‬־^^^'אה<^ז^‬
‫‪,‬‬

‫;‬

‫;‬

‫‪1‬‬

‫>‬

‫ו‬

‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫;‬

‫‪,‬‬

‫‪:‬‬

‫־‬

‫» * ר •עהי»‬
‫*זןהמלהעגההעלסוהאפיסההחוחלט^‬
‫‪v‬‬

‫ן‬

‫‪-‬‬

‫•היה‬

‫‬‫מוגי•‬
‫גסחקיאטספיוההואתמח^‬

‫לל)רותעל הי‪ 03$‬ה י ^ נ & י י ל ז א ע פ ׳ שלא חהיהגעלמת ככ כי* ? ? ת ו יוכל מקג‬

‫ו?א ‪ 9‬גס הטכמיז‪,‬‬
‫י תהיה צעלמת כעיק־ה״&זשכה ?נוסחתו ע ד שאין » »מס ‪/‬‬
‫• ^‬
‫;‬
‫‪i‬‬
‫‬‫'‬
‫• י י‪n••-‬‬
‫‪.:•.‬חי•‬
‫כ ׳ נ ע ו ן הכתו תהיה כעלת ו י ן • אכל‪ :‬ואולי הביאם לזה נ״חסם האכות ‪3 6‬‬
‫השרש‪'4‬ו?כיכאשהאכותחסר ו א ח פ‬
‫כ ע י ן הכינה תהיה כעלתרחמ׳ם ולא‬
‫דימו נראשונס‬
‫‪pf5jyi‬‬
‫‪'-p‬‬
‫הדין מתעוור אלא מכינין ולמטה‬
‫ויא שהכינה תהיה‪ ,‬בעלת דין‪,‬׳‪^ -,‬ל‪$‬יי׳ ;ן;כתזן_נגל חסי••(‪• ,‬חכמה נגר גבולה *‪,‬‬
‫יוחלקותס מתכאוישניונחת יהודה ואיא ״כינהנגלתי*• <לא‪-‬שתולכסהדעין‬
‫להסכים ו כ ו ׳ ה ס פאי • א נ ל ה א מ ת כ ? המנייעגיןייק^יתהעציוניססכמה‪,‬‬
‫;‬

‫‪:‬‬

‫החכמה תהיה‪,‬בעלת לחמייגמווייןההכרת‪ - ,‬ובינה כ י « ת ת ב י ן ת כ מ ה וגכוךס ונגי««‬
‫וכנגדו חסג־ וכינה ־‪,‬‬
‫»וכמה מאמרים סכוהל שאומד ססור קצה ה ר א ש ן‬
‫‪0 $ :‬‬
‫החכמיתהיה?הורהמוחןכקוןיהלננע^ •>‪,‬׳‪ - ,-‬וכנגדוהגכירסן־‬
‫־>‪:‬׳ די ל ו ‪« 1 ; . . r . :‬‬
‫ד!‪:‬‬
‫! כ ן קראוה ק׳לית לבנה • ‪ p i‬קבעו מקום י ‪; :‬‬
‫מדרגתה אל הימי( כסורק! החסד ‪ .‬כ א ש ו י ת ב א ו ב ש ע ו ס ד ו ^ מ י ו ת ן • ‪ ,‬ועני!‬
‫הקדושה שקדוש ראשון נ כ ת ר להשפיעאלהגלולסיוקלוש סניכיןכמה להשפיע‪,‬‬
‫‪ It‬ה ג ט ד ה • וקדוש ג ככינה להשסיעי! התת הרצון בוס צמןג לין ה ג ט ו ס כ ו ח ע י ^‬
‫שבחכמה כיוצא כזה סור שיר של ל!״‪ 0‬שעל ידם היו •ומתיק׳ן הדין כפתחם נ פ ׳ ד ‪,‬‬
‫ההוא‪ .‬הצנורותמנה»ר)יעתקא המאיר‪?,‬נינה • וניזיוא רע»<קאה<א מ פ ד שככת^‬
‫וככן העיגיס שכג?ויה רוחצות כחלכ הא״ס •וכן כיוצא כוה כקש‪,‬דוד לחור‪-‬הכןזנ׳פג‬
‫לן״ם ואמרו וחסידך'ינגו להשפיעלגכויה כ ס ו י הימין וההפןכקש מיכה • ‪» -‬הג‬
‫<‪ nuf‬עתהידעת׳ כ׳ ׳׳וויכ היל׳ כ׳ היה לי הלו׳ ל מ ן ויללהגכיר צד הלו׳ הוא הגט‪,‬‬
‫והלין כסוד הקליפיתומאמי האידרא שהביןדייהויה ו‪»/‬ט ‪1‬ל איתאיסליציר<‪$‬‬
‫איה!חכמהרכיככשורוקטאלשמאלא‪.‬וצייי‪,‬צי»וייןונויואטילאשאכפומיהי י ‪,‬‬
‫סכונהשאיןהצ״ןריןהאלסיכולין להצטייר אלא ע י ?גכולה לחוקם ולחרפם ו ל *‬
‫ו‪:‬‬

‫ד‬

‫‪.‬‬

‫׳‬

‫ן‪«0‬׳ *קנויה‬
‫>‬

‫*‬

‫״‬

‫שהחכמה תיז״ז ‪H‬‬

‫••׳••‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫• ‪. r‬־‪-‬׳!•‬

‫'!‪V‬‬

‫י‪.‬‬

‫אמלולעולסשםנן דיכצקולת אלקיס כ א אצל שם אלגי שהוא‬

‫‪.‬מלכות לימון שהתייחרותמלכותככיצה ה ו א ע י ה ג כ ו ר ה ס כ ו מ‬

‫•נקיאלק׳ט ויוצאה תכינה‪.‬׳ אמגס למה שט כן ל' שהוא וחמים מקד ונקרא כס•‬
‫*להיס היומן לדין מה‪.‬שלא מגינוגשס אלקיס הרומז לדי) שוש ו מ ן מיסמים ‪,,‬‬
‫‪,‬‬

‫•הו׳ כשם שאין רחמים כלא דין כך אין דין כלא רחמים עם ‪ •3‬אחי מהם ג ו נ י כיון‬

‫‪0‬אמ'הכת<ו׳לעתהיוס ניוהיהואיה^קיסר^כיכמרתלתמיטנכללה הדין• ולכן!‪,1‬‬

‫* < ! ‪6<pf‬הפורענות ולכן מן^ראו׳ ה!ה‪,‬שגס שם‪16‬לק<&ייהיהנקי ‪. Ei‬או ניקד כאופ^‬
‫»ומוו כו רתמים גכ י ! ? ט ע ם ק ו א כיגילן׳ הצטרפותהדין עם הרחמש אינו תמיד•‬
‫אלא לעתים וחוקות• ‪,.‬אמצ? כמקוס‪-‬הל׳ןהיחמ׳ם‪ ,‬מצוי׳ן שסתמיר כ׳ לא ׳עיר‬

‫!•‪ p i m o p ^ & f i f f i‬ל ‪ #‬כ ש ס רחעיס כןו'‪,‬שלעתי\‬
‫‪.‬‬

‫;׳»‬

‫»‬

‫‪I‬‬

‫‪m‬‬

‫‪P‬׳‪°‬‬

‫ן‬

‫י‬

‫*•‪..-.‬־ מעיי־‬

‫**^‬

‫‪t o ,‬‬

‫ח־‬

‫‪,‬‬

‫וחוקי'מתגלה מ ה ד י ן ראו׳ ש א םידמוזגיהדין * ‪ ^ Q i M r J U P ,‬י ׳ ל ^ א ׳ ג * * ^ ־ ׳‬
‫‪3‬‬

‫^עהוכנקידתאלקיט־א״נסבםההריןסתמידהוחימייסזמשךכיס״^ו) אין צ י ו ך‬
‫‪ i h‬ומיזת' כן מ מ א ו בזוהו פ אמור‬
‫ספידה אייתנוצץ כעצ״‪1‬תה לי׳כנתיכו' חכמה ולשון נתינ מ‪1‬דה על ההעלם‬

‫‪0‬אור‬

‫וכמים‪ ,‬עדם כתבה נתיב לא ידע! עיט • מה שאין כןיככינה החתנליייותו״‬
‫נק‪/‬יצוציה שעדים פתוחים וככתר הנעלם משניהם קדא‪ 1‬נ׳צוציות ת ר ן עמודיישאין‬
‫השגה כפנימיות|כלל ועקר)לדכוי האומ' שהתכמ נעלת דין אמו! שגם הנתימת'‬
‫יהיו אדומים כהוד גוון הדין• אכל לפי האמתפהוא כלול וחמים גסהלכ נתינות‬
‫יהיו לחמים פם‪1‬טים ואעפ׳ שכאן דמוויס כמעשה בדאםית כלכ כעמים אלהיפי‬
‫הנל כו הלומו למה לא כאו כן אלא מפני התכלציתס ב מ י ה סעי ה י; הוצא' הה׳יות‬
‫כ א ש ו ״תכאו כשעל לכ נתיבות •‬
‫זהסשיוח‬

‫הגיהיאהנקואתבינהוכבל נחכאל למעלה כי יא שהיא רתמים!יא‬

‫־‪:‬‬

‫שהיאדין והיתר נסןשהיא תהיה וחמיכ מכל הצירי ויל כין ‪f i n‬‬

‫מצמיתה מ ן מצד מה שמקכלת מחכמה ומכתר שהוא תהיה ממק ד ת הרחמים כין‬
‫מצד מה שמשסעת כי להיות הקצוות היונקים ממנה דוכן נוטים לצד הייזמי' מ ר א י‬
‫כן יהיו מקורותיהם הנעלמים כה כ מ נ ז משפיעים לענפיהם שפעהחםי והרקמ׳'‬
‫וכלס יטו אל הרכים שהם מצד הרחמים א נ ל ע נ ! שהיא וחמים מכל צד יהי! רינן'‬
‫מתעוין מינה ולפיכך תקרא בשם בן דיכגקודת אלהיס כי מצדהיות ע י ר ה והמ׳‬
‫תכאכדמ‪1‬א!חיות המוייח רחמים ולהעת דינין מהערין מינה וזבאכויזז יקוד ת‬
‫המווית דין‪) :‬להכין ענין מה שאמו נו ר ד ע י ן מת;י< ן מיי יצריך לרעתא ך מעצמ ות‬
‫הכינה צאצלה הגכווהשהיא מה כאשר נתבאר כשער קדר האצילות ־ ודע כ• אן>‬
‫הגםוהלא תתלבש במיה אלא אחר צאתה ממעי אמה דהיינו בבינה כאופן שאי>‬
‫שדם הגביריהנעלה הבינה תהיה נכלל ברחמים עם שאר רוכ הקניית הנשלמים כה‬
‫ולא תהיה קונה מה אלא אתר צאתה־‬

‫יעם כיי להיותה נאצלת מכינה תה ה כל‬

‫יניקתה והשפעתה ממצה ולא תהיה לה מציצית ונח יהתי‪.‬ברית כין להיטיב כין לרין‬
‫אלא ממנה!להיות כ ת ת הלין נכללית נ ג ב ר ויונקים ומתנכרים מנד יניקתימאייס‬
‫דהיינו כינה תקרא כינה כשם ‪ p‬ל כנקודת אנק ס ׳תיחל לה הלין אעל• שבה‬
‫בעצמה לא יהי! כעלי רי(אע'פ‪:‬מיינ'ומכח ׳היימ־ועררין שהיא הבניה מהעיר ם‬
‫טלם המתלהטיס כרין וכןאיןהשלהכת מעלה העם! אס לא ע׳ העצים ידע־כי‬
‫כאשי יתגברו עונותהתחתוניסוהח־צוזיס׳חעררו וזתכעוריןממדתיהר׳ן ש<ע‬
‫הכרנה והרחמים תסתלק ׳תצתמק התצכ מרדי האס העליונינימ חלהניק נניה •‬
‫דהיינו הקציות אז ישפ׳ ע הכינה אל הגבייה חצר הצימר המייחדת ממ־ה לו־ לכר?‬
‫!&‪ 1‬תהיה מתעיררת היא ברין ותשפיע ל! ר״ל כ ׳ אצי כמ השפע ההיא יתגבר‬
‫קגםרהדתלבש במדחו&הואדקזישפיעמנמעעצמ תי להל נסו'יי די‪ :‬כדיש׳ובל(‬
‫^ פ ע ו ל ה ד י ן חהיהיה מפני כבזמן שיהיו ה ע ו נ י ח מ ת ג ו ו ו י ע י ^ אידיחנמיינבתלק‬
‫^ ת ע ל ה למעלה ויהיו פקיחת הנימים נתתמ‪ 1‬ן ו א ו י ת ^ י ן ז ה י ^ ^ ו ן ע ר ו ^ ג כ ו ך י ז‬
‫\ ' ׳'‬
‫;‬

‫‪J‬‬

‫י‬

‫י י |‬

‫<‬

‫א‬

‫;‬

‫*‬

‫‪6‬‬

‫לכו‬

‫״‬

‫»*ר‬

‫‪v‬‬

‫עשיס‬

‫'*י‪-‬‬

‫דמונים‬

‫לכד^כח‪ .‬שם כן ד'נחוד!ת אלקיס שכת וישפיעלה מ נ ר הצנור המיוחד להם המושך‬
‫לעשות רין •‬

‫צ&הייןיואוי^שו^‪j'iSfwiS‬‬

‫אכל כומן שאור החכמה תהיה‬

‫מתגלה ומקורות הויחמיס יהיו נפתתיס והכינה תהיה משפעת לכל הקניות כאי •‬

‫אותהיהכלשפעהיחמיסמפני‪0‬רכהמקויותיהי!יחמים ו ה ג מ י ה כפני שאר!‬
‫ולפעמים אף הנכורה‬

‫הייקייות תהיה כשרגא כטיהיא!לא תהיה יכולה לשלוט‬

‫תתלבש כדחמ׳ימגד שיככש נינה ניוכהיחמ׳סוזה כאשר תקבל הכינה רןכ שפע‬

‫סרחמיס מנד הכתר דרך הצנ!ר המיותר לה מבתר• כ׳ כאשר תהיה נפתח הצנ י‬
‫ואפילו הגכורה תהי ה‬

‫ההוא מכתר אליה או יתפתחו כל הצנייותכולס כיחמיס ־‬

‫יונקת יחמיס יא‪ 1‬יתרחצו עצי הגבייה נחלכ האס)יתהפך מרין לרחמים • וכדרך‬
‫מי‪£‬י‬

‫וההוא מה שאזל שהצד קיס מההכין ייהד למידי והרשעים מ י ר למדה•‬

‫מה סנתנאינמצא סתעפי שהדין ׳פעולתו בגב ר ' ע כ ו תהיה תליית! בכינה‬
‫כי!לפיהשפעהנשפעלהמלמעלהכןתפשלולאתהיה לוי‪0‬לת להוסיף‬

‫ולשנות ולגרוע• משל אל העצים היוחכעייס כאש ש אס לא תהיה המכהנת לא יהיו‬

‫מכערים ומעלים עשן ומורידים דמעיתהמונאיס •כחגיגה פיק ע ל פ ; ו ק כמפתריס‬
‫תככה נפשי ווה כ פ י ג י כ ת י ש י ׳ ש פ ככת׳ ג״א׳איכאדכתיכ כמסתייס !טי י‬

‫אמנם רכינוטוחיוס הלו׳ בספר איצי הככוד ויי י!סף גייקאטילייא כש־‪1‬רי צדק‬

‫אשד לו סכר! דבכת׳ מואי ליכא עצינו• ולעי וה נמצא שאין העצכותיהד׳; תלוי אלא‬

‫כבתי גויאי שהיא הבינה • דבנת׳ נראי שהן שאי הספיר!' ליכא עציבו י ש א ן ביד‬

‫הגבירה להוסיף כדין ולפעול ר כ ר אלא כפ הכת הנשפע לה מלמעלה מנינה •‬

‫כי‬

‫כאשר לא ישפיע הכינה מלמעלה שפע הדין י יהיו כחותהדין נשנתיס שאין מציאו'‬

‫לעשן אצממכחהאשכדמוכחכל והכסהפינחעל פס ק עשה ה אשר ומס כצע‬

‫אמרתו ינ! יפסיק צא א!סיף עור לקלל את האדמה!מיכמשל תבנא ואשא המחוברים‬

‫כתדא־ ונמצא לפי זה הדין ה פ ן היחמיס כי מ י ד ך הוחלוייהשפעלהיוך ולהתרבו'‬

‫כמי שיתבאי כשער המציאות •‬
‫יפעל ולא יתיכה מלמטה •ווי‬
‫סאמח‬

‫י ב ב ת י מ א י ליכא‬

‫מה שאין כן כדין שאס לא ׳ושפעמלמעלה לא‬

‫ואמימקיס ישלו לה״בה ששם מ כ ה ומפתיי'שמו•‬

‫עצינו כלומי שאין בהם י י ן‬

‫כיון כעל המאמר לשלול הבכי והשפעת הדין מכל‬

‫ועםוהיוכןמה‬

‫להעלימם כמו שפירש ישכיי עלפסוקהנסתיית‬

‫ממחר ש^יןכהס כח לה׳ס׳ף‬
‫ולהתרבות־‬

‫הסתרים שהם כ ג ' ראש נית הנקראות נסתיות‬
‫להיאצקינ׳ הג ראשונית הנק יינסתרות להעלימם‬

‫שאוצ מדה טובה מרוכיממדת‬

‫כמו שפיידשכ׳ והנגליתלנ! תתימלכות אלא הככ׳‬

‫פורענות ושמדה טייה הולכת‬

‫ומתדכת מה שאין כן כמלת‬

‫הוא כמקים א'לכר‪,‬מנתרים שמו יה!א כינה וכא‬

‫מגדולת ״צינן וחפצו כדממי'‬

‫כהגאותן של ישראל שנטלה מהם ונתנה ליאה‬

‫פורענות ס^תמעטת‬

‫כלשין רכים להיותה ב סתרים אחרים כח כלול׳'‬

‫ווה‬

‫לקיו'העולם • ו ע נ ו צ ^ ה א מ ת‬

‫איןרין ל מ ע ג י ג ^ ע ה י י ^ ד ׳‬
‫‪-‬‬

‫מאין‬

‫הואהשפעוהאוי סה׳ה גשפע להם לישראל ע *‬

‫«‬

‫הכינה ונתנה ליאה שהם גולים כת!כה י‬
‫;‬

‫ן‬

‫•‬

‫\‬

‫השסען‬

‫טעו ‪n‬‬
‫(?יייחא‬
‫ליאה״״הוא נ‪!6‬פן זה שהשכינה‬
‫השפע"הזה‬
‫‪1‬‬

‫תשפיע עלינו השפע•‬

‫'סשולטתעלימ מיה‬

‫אמנם על ידי ש י האומה‬

‫וה‪1‬אזן‬

‫ומפרנס נמוונותגו כני‬

‫אומת! תחלה והיותד והתמציתהלא לנו הוא •‪<,‬זא‬
‫?לישראל שבחוצה ל א ו ן עובדים עיא בטהרה הס‬
‫ווה! כל •מקום שנלו ישראלאותהאומהנתעלתה‬
‫להיותהיושכתראשונה כמלכות המשפעח לה‬
‫לטובתנו י והאומר גאותס של מלכות שמייהעמיק‬
‫יותר ורמז אלהסתלקותשפע סמים תיתומלכות‬
‫‪ * Tp‬ופירוש אין עצסת לפני הכה לפני הוא לשון‬
‫קודם • ור״ל אין עצכותכנינה הקודם להקכה תת‬
‫שנקי כן וקדימה ‪ 11‬מלמעלה למטה וממטה למעלה‬
‫וכל שכן הוא אס‬
‫תהיה הקדימה כמלכות•‬
‫כמלכות ליכא עציכותככינה לא כל שכן והשיכ‬
‫כ׳ אדרבה כבתי מ!אי איכא וכבתי כראי ליכא‬
‫מן הטעם שוכונו למעלה • ויקרא ו״ל השפע ה'‬
‫כי‪1‬ם ההואי'כמלכ!ת‬
‫נ‪/‬תצכאו' נצח הוי יסוד •‬
‫והיינוכת׳ כראי• אע׳ימלאכ׳שלום • רוצה לומר‬
‫אכייכחינויהרחמי והחסד וםלוחיהס המתפשט׳'‬
‫לחון גס נהס נחרבה היין אשר לא כדתכנוכר‬
‫ווהכשכיל חרבן כה‬
‫;‬

‫נכ‬

‫נוא׳ן השלהכת פ ו ע ל ו ^ ן כ ר‬

‫אלא‪».‬א‪ 0‬כן ^תאחזכלגציס‬
‫י‬

‫י ‪mftmv‬הגנו*וכללותי^;‬
‫א ע ש י ^ ט נ ת כ א ר היות כ ת ר‬
‫חכמה וכינה שלשתן‬
‫רחמוס כצי דין לא יהיו שוי‪0‬‬
‫כאיוכתגכוית שופעהוחמיס‬
‫כי בודא׳ וחמי הכתר יותר‬
‫גדוליס וענומיס משל הכינה‬
‫ומכל מקיסשס דין לא יכונה‬
‫ואס יסתפק‬
‫כשוסאימהס•‬
‫מאחר שכל השלש יאשונוישהס‬
‫השדשיס הראשוני יהיו רחחיס‬
‫גמוריס מחין יצא הדין • ד ע‬
‫שמפני מכוכה וו יש שרצו לומר‬
‫שאפייככתר יהיה קצת דין י י‬
‫ויא ‪ .‬שהדין תהיה מתחלת‬
‫כחכחה‬
‫מאחרי‬
‫הפונה לבינה ואין לן כפירה‬
‫מכתרוללטהנסור האחרייס‬
‫כלומר צד הפונה למה‬
‫שלמטה‬

‫דין •‬

‫שאין כו‬

‫ממנה‬

‫ומדכריהס משמע שסוד הרין תהיה כסוד האחרייס ומצר התרחק האור‬

‫מאת פני הכתר העליון ווה! דעתכעל שערי אורה •וטעם התרחק האור ממקורו‬

‫איצו מספיק כ׳ לפי וה היה ראוי שתהיה תת‪ !6‬נצח יותר דין מגנורה וכן הוד או‬

‫קלכית • וצמה חסד אל‪ ,‬הימין בסיד הרחמים • וכינה עלהשמאלכה<ד הדין וקרוכס‬
‫;‬

‫‪,‬‬

‫ד‬

‫היא אל החכמה מהחסד וכמה שאי פפקיייפצו כ ד ב ר ‪:‬‬

‫ומסתברא שפצ׳ האחיי׳ימהחכמה‬

‫המכיעיאל הבינההסיותמשכח׳י‬
‫מפני‬

‫האחרים‬

‫המביעים‬

‫החסד ••‬

‫אל‬

‫הגבורה יהיו כ ב ת י כסיד םצשה נקודות‬
‫הכללות נ ו כ כ ת י שהם שלשה קוי החסח‬
‫והדיןוהרחמי וצא שיה׳ שם חסד ודין אלאיהי‬

‫שם בדקו גדוצ כעין דק< כח יסויהאש והאויר‬

‫ואס אמת יהגה ח ס כ׳ הפנים של‬

‫והמ׳יוהעפד הכל לייכחסד ג‪0‬ר'תת!מצכות‬

‫ד‬

‫היסויות הילה נ י ק י ת הם כ ע ־ ת ו כ ד ק י ת‬

‫חכמה כ ע י ך הכינה הס א ת י י י ס‬

‫כ ע ר ך מכתר והדיקא לענין‬

‫לקות ורוחניות אכל לא לענ׳ן‬

‫‪/‬‬

‫אבל הנכון ל מ ר הוא כי שרש!החסר ושרם‬

‫‪r‬׳~‪.c‬‬

‫ז‬

‫י׳‪1‬‬

‫לא!שיהי'שס אש ומייורוח ועפר ממש אלא מקור‬
‫גיצקויותה״נל שי ס בח״כהנבצל׳'ומתעצמים‬
‫ז‬

‫כ‬

‫*• ?•‪^W'*/‬‬
‫‪1‬‬

‫ומתיתליס‬

‫י‬

‫ס‪6‬ר‬
‫רקיר‪,‬נזמם‬

‫עסיש‬

‫כיקול‪^/‬בהת^סע^ס^חשכ‬
‫י‬
‫י‬

‫זיטונ׳פ‬

‫כ׳ אין התלות יזיין• ‪ -‬ויותיתריס ביאס כה‬

‫^•‪y‬‬
‫כמו שיתבאר בשערי‬

‫הצחצחית כ׳ כענין דקויהשרש׳יכ״אסכןיהיה‬

‫ש & ׳ המלאך » י כ ח ‪ ^ { ^ 5‬ע י ף‬

‫עניןדקותהמדותיהפעוליתבכע כי היורות'‬

‫י מ מ ק ר ל י י ט ה כעודל־ג׳לאכי א ן‬

‫נמםכיתמשרס׳הספייהכלולותככתד• כ י י‬

‫ס ‪ 5‬ק שהיא •חשל יותר מהגבירה נ‪:‬הספייהכלולותככתדתהיינה עלית למחת‬
‫ש ק י א מ ס ׳ ד ק ‪ 0‬ה י ז ה מ ג ד ' כ נ ר ג רלי־התחתוית יאיס תהיה עלה לספי'הכלילים‬
‫ח י ר ל כיס הגליל וענףקטון למטה ל ככתר ו ב ש י ) ו ‪ 0 J‬ר ש י הספי' באס כן יהיה שי»י‬
‫החיית‪-‬יהפעיליתככתר •‬

‫מטה יהיא לקה כתכלית הלקיתי‬
‫אחר מהנאצלי' חחדנק ‪ t‬המאג ל '‬

‫יכמושהספייהי‬

‫נעלמו' כמקיר' יייתייחלית כי תכלית היחיד)'‬

‫וסאמתהוא שמכל להשיכ שאלה ןןי^ולאהיוכמגיאוישעייכללעד אחרשצתאצל‬
‫כתסיבת שאלה׳ אחרת איך מא ן> י ׳הכתרונתנצז ג ' פ ר ס י ' ה ע ל י ! נ י ‪ 6‬שהם כחיכ‬
‫ג׳לוימה בלומר בחינתמציאויכעיך אפיסה‬

‫גכ ל בא אל גמל ומלכת יצא בית‬
‫זמכלתי גשס יצא גסס ומהאין יצא‬

‫)העלמת המקורות' המיותרים כעצס השיש‬

‫היש מא ןשאיןתשוכה א ח י ת ו י ן‬

‫הראשין• כן אעפיישמוצלו הגייאשימתערין‬

‫‪6‬מראץטע‪0‬ברצ!ןילאשעיר‬

‫היי המייתיהסעילית נעלמות כ י ק י ת גייל‬

‫ל‬

‫!־כלתי ־שרצה ויכיל לעשות כל ע ל י ע ר שלא היה נשמע מהם שים מ י ה יפעילה‬
‫ה י י ך שהיא לה;הגתהעולס‪:‬‬
‫י‬

‫לי‬

‫״•‬

‫כלל עלישנאצלו ונתגלו גילוי עצמ׳לי׳טה כאי'‬
‫במקורי( ומללגתו היאי׳ לו וכאשי נתגלו‬

‫‪.‬‬
‫י•‬

‫כמקומסאויגלהכיאמלתווכחואשרנתןכו‬

‫מאציל! • ועט וה לא תפול כ‪ 1‬השאלה מנין יצא הדין כימוצא הכל מלמעלה •‬

‫אלא‬

‫• ^מרובריןותסלאיגצהסוסאימהסכחועדהגיעואצמקומו‪:‬‬
‫ואחר‬
‫״•‬

‫ש ל ת י א ר ע נ ! כללית המחת ודרךגילוימחתס ופעולתם והסכמתם ככל‬
‫־‬

‫כעילייזיפעולהכאינכאדדרךהתקשרותויחודהספייכ׳צד׳‬

‫דעכימצד‬

‫הי;תמלספי'יק‪3‬י כלולה מי' כלליתעצמ׳ כאשר צתכאר־ יתייחד כל אימהס עם כל‬
‫אייאיאו ע‪ 0‬כלן כאיידרך בחינות ש ית!מתייחסת זי עש ‪ • it‬כיצד הכתר תתקשר‬
‫סם היוכמהידרך כלל!ת הכתר שבעצמה ונעצה החכמה ־ אי דרך כללות החכמה‬
‫שכעצס החפיייזובעצמה*‪.‬יכן תתקשרעס כלשארהספיימצדדרךהחלק שממנה‬
‫בעצמה וגחכרתה או דרך החלק שמחברת'כעצס חברתה!כ! צ •!!ת‪/‬ק ככל שאר‬
‫הספ׳'•!מלכדדרכי'‪0‬ללו‪.‬יזכצלולהתיחדהספ'זולוי מצד שארטיחיקישאיהספי*‬
‫הכלולים בהם•‬

‫כ ע ד החסד תיוייחד עם הגכיריררך כ׳ ל ת הכתר שבעצמיתה‬

‫וכעצמותהגכויה וכןככלשאדהחלקיסוכן בכלחלק׳ החלקים וכן ככלהספ׳'‪:‬‬

‫עסיט‬

‫ס‪5‬וד‬

‫דטוניט"‪^/‬‬

‫ן‬

‫י‬

‫וכדין'התקשויידהסכי'מזו ליי כן יהיה ר ו ך ה ת ק ‪ :‬ח ת י ז י ק ׳ יס‪$‬י'כל ‪'6‬ו‪ '6‬מינה‬

‫‪ p 3 n y f e W j l ? . W‬כמצ׳אוישלא היה כלול מי׳ שכןחו״כנו להאמין‬

‫וכן‬

‫שאילנ יהיה קצין יפו‪"?51‬דו‪$‬פי מה שנתבאי גמצא קשויים וצנויית הספ׳ עולי'‬

‫צאלג״יוליכמת כ׳ ‪%‬ר כל קשור ׳תאנצ מינה בחינת מציאות צנור שהוא מציאות‬

‫התנוצצת אוי‪,‬פני הספ!'מיו לזו פ ע י ׳הממתקשו׳יומתייחייס ושואכיס מזו ל‪11‬‬
‫ודע‬

‫כאשינתנאיכשעיהצנויות‪:‬‬

‫כ! ענין יח!דהספי' כאחימגיפיים־ הא הוא שתהיינה מיוחדיתמתחלת‬

‫אצילותן בהאיה ושפע עצמי׳ מתמית לעולס •‬

‫שאס שיו היה נמנע‬

‫השפע ההוא הי!חנ״ס חוזרים אל מק רס והי! העולמויכליס ומתכנוצים והיחור הזה‬

‫יהיה שוה לנצח !לא •חסי משום א'מן הספ׳ לפי חקה לעולס• וווה׳א כוונת קש‬

‫ליחיהםפייכולןאילא' וכלן במאציל ונמל׳כהו ככל הנמצאים גחלים וקטני להייות‬

‫על שהוא סכתקיומיוו! היא אמונתנו השלמה ולא להוסיף ולהעיין׳שפע על המנהג‬

‫ואס כ ד ב י ׳ יסב? נמגא לפעמיישכיחוד‬

‫אלא להוחת על היחוד המוכיח לקיימו •‬

‫נוסיף שפעהכ״נה היא ה!ספ כדי שיה׳! הנכיאיס םלמייככחס ככייאתיכמתחלת‬
‫חטא אדס הראשון שהיתה הבריאיחזקה ככח וחיל שפע הנשפעאלא שנקללה‬
‫ה א ו ן ונתמעטו יופי ה ד נ ר ׳ ס •‬

‫הוא שתתיחדנה הספיילהשפיע ת ס פ ת שפע וברבות לברך‬

‫זזיזזודהמנ׳‬

‫הנבואיסכלא' ואי לפי צדקותיו ועניני! וציכ! ולעי מה שהוא‬

‫לפי המקום ולפי הזמן•‬

‫וה״חוד ה!ה יחסי פעמים הדנה מי'ספי ה מ י ן • וגם‬

‫וימצא כזו מה שלא ימצא כזו•‬

‫כי פעמים יהיה העוצם צייךתגכידתדין למלחמה‬

‫ולפעמים יהיה צייך תגבורת חסד ולפי הצורך כ ן י ת י כ ה ה ש כ ע הזה כספי'ההיא‬
‫סהפעולה ההיא תהיה תלויה‬

‫כה מה שיא תהיה כשאר‬
‫לקצוות• ולא יהיההחסיין‬

‫!לפע״יס יהיה צריך!! הסליחה !מחילה וכפרה‬

‫‪1‬או נמשיך השפעוהלוב( העליון הכתר החלכן‬

‫והחליק הזה!!א כז ספי ה כנין‬

‫ענותיהס של ישראל ע ׳ הכינה כ׳ היא עקר‬

‫׳פתצק מהסענין היחוד הזה‬

‫ישפיע׳ השפע ההוא אל המלכויוהתיחדו הבינה‬

‫אכל כגייאשונית לעולם לא‬

‫תשיכה אל הסליחה ועי כיחוד האכ חכמה‬

‫כ ׳ לעוצי׳עמדו כרוכ אור ושפע‬

‫והמלמת עי הוי! אמצעיית דהיינו א ח ת ואחת‬

‫ח ל ק שפעייאלאמהשיהייכמ‬

‫עקר עמד״ייוהן כדחוכח ברב י י הרשכיי כוהרו‬

‫המתמיד נגיראש נ תאלו הוא‬

‫לא סנג' ראשימתלכד האחיות כי כל הה*‬

‫זכיכה•‬

‫זכןלאיהיהכיניהס‬

‫יהיה מ י י יעל סיד ייח!ד וה‬

‫מאמין גיןיאש־נתחשומ פאי‬

‫‪ .‬מ ה שאין כ! יי שאי ספי' ה יחוד‬
‫קג' י מ י ה כדיספי' והס חכמה‬

‫וכו ואז הוא *׳ה ונסלח לכל ע ד ת כני ישראל וזו‬

‫מאחיותזובוז ע ד שחשומ' כאי לעני( האחיות'‬

‫אלא שבשפע זה הגיאשוניתחשוכות כאימלכד‬
‫טעמים אחי׳ס ׳קמת איימתי­‬

‫כינה ת ת ו ^ ז ‪ ^ ! * 5‬ד נ ן‬
‫מ‬

‫*‬

‫יהיה ־'‬

‫­‬

‫‪/‬‬

‫‪-‬‬

‫ץ‬

‫־‬

‫נ‬

‫מער‬

‫ח ־‬

‫<ף‬

‫׳היה כעיןויוג איש ואשתו דכר שאין האדם יפיל לעמוד י^! אס ‪ & 3 8 ) . $‬ל ^ ז‬
‫י הכיאל מוון שהאדםמתן לאשתו בשופע• יאן> אסזהיו‪§^.‬עמי‪ 0‬עזהםלי&י‬
‫והיחד הגיכענ׳ן ‪ jut‬מ״ש שמזדויגו עמהלהוצ׳א ני׳ לא‪0£‬הו כ׳מה׳חודה‪1‬ה‬
‫וה׳חוד הגי הוה תחסר‬
‫יתהוו הנשלז‪1‬תהקדושות ובל היזויית הרוחניות •‬
‫בעונות גס בבינה »פנ< שזווגס תלו׳ כזיווג תתומלכות וכל וי׳ן שלא יהיה זיווג כין כן‬
‫זבת למטה לא תהיה ‪1‬יווג בין אב ואס למעלה • והעדר ויווג נין בן ובת תהיה כזמן‬
‫החרכן שהשכיה תהיה כגלויואו מווניתיה ע׳ שליש)היא ככיתיכפנ׳ עצמה מספקת‬
‫ועל ‪1‬ה תחיו כתיקיניס שכומן‬
‫לדברים קטנים ואינה מספקת לדברים גדולים •‬
‫הגלותא׳מא עילאהתהיה מגירשתעס אימא תתאה כמו שנשלח תשלח את האס‬
‫נ ׳ עיין העדר הוקוג הוה יקיא גירושין •וכן פי'הרשכ'׳'‪(,‬ל יהא את ון ד׳דוד דאינון‬
‫קרבן עילה ויורד מאן סליק בקדמית וכויוינתיתנקרמיתא לגבי ה תתא? ולכתר‬
‫סליק ׳'לגכי היעילאהדהכ׳ אוקמוה מארי מתני לא אבוא כירושצי וכויייכהיעילאה‬
‫דאיהי יר!םל ס דלעילא עד דיע ל ויכהידאיהו ׳רישליס דלתתא עכל‪ :‬וזהו סיר עיכ‬
‫•עזוכ איש את אכיו ואת אמו ודבק באשתי • הנה התבאר שכויווג תת ׳מלכות יהיה‬
‫זיווג חכמה וכינה ווה! סיד קי כן עוי' ה ויורד קי כן לה' היינו יחד אותי! ת שם כן ד'‬

‫ןד‬

‫זיךוכן כמבואר גס כן כספר הוהר פי״קרא •‬
‫ואם יסתפק על <ה ממה שנ בפיו׳קיא על פסוק כאת׳ לגני וגויאכלו רעים חכמה‬
‫וכינה שנדו דודים תת! ‪:‬ולסת ואמר שחכמהיכינה נקרע׳' ררעין דלעיל'‬
‫לא מתפרםא! דהיינו חכמה ובינה ־ החשוכה היא כ׳ אף בזמן םהויווג הנוכר ימצא‬
‫כין חכ תמיהיה כינ הס חילוק כדבר כ׳ תת ומלכות לא יתייחד! אלא לפיקייירועיס‬
‫כשו שעתהעמיד' ודומה לו כ׳ לא תעמוד כל כייס כילו תמיר מפני םהמלכו יצטרך‬
‫לש‪:‬כ אל משמרתם לנהל התחתונים • ולכן נקרא! ד‪1‬דיס שמתראים לפעמים • אכל‬
‫דווג חכמה וכינה יהיה תמיד לעולם כל זמן שהמקדשיהיה כנוי‪ :‬ולכן נקרי רעים‬
‫שתמיד רואים וה אתזה• ‪1‬על זה אמר פרש לך לך ונ תנ׳ק כד מתחברת ׳'כהיכדין‬
‫כתיכ!נהר יונא מעדן להשקות את הגן ולאתימאכרמתחנראןאלא מתח־‪-‬דאן‬
‫•גלאי • וזיווג ימומלכית תהיה טהגתכעונתה בראוי להס • ועל ענין זה היא שאמת‬
‫דמנמה!כינה לא נתפרשו• אפייבעתשלום • אמנם יתמיד כיניהס היתוד ריצה‬
‫לומר שתתיחד עם כעצה ככיתא מיותד לשניהם ״!שפע עליהם שפע ורנון עד אין‬
‫תכלית והיא עלה עמ! ואעה מרדת ׳תספיק אור ‪&1‬פע לגדולים וקטניסועס כל וה‬
‫הו׳מגיהיה לפרקים• אבל בזמן החובן תהיה נעדו אן> מכין סכמה ובינה כמז‬
‫שיהיה נעדר מבין תת ומלכות‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫וסת שייחס הכתוב אכילה למעלה כרעים ושתייה למסה בדודים והראוי להיות‬
‫ההפך כאשר השתיה יותר דקה מהאכילה פיישס הסעס כלשון ה!ה ־ מאן‬
‫ראית ליה צרכי ד‪!5‬מוא אכילה כעי י והרצון שהספירות שהם למעלה כרקיתוהם‬
‫מ י כ י ס שה״ןמשומר כהס הנה יתודם ושלמותם היא כ‪£‬י!ת הספרותהמתפשטוון‬
‫‪ $ 6f>ni>in‬ה ס פ י ר ו י כ ד ק ו ת ן‬
‫‪(ifejs f i‬‬
‫אל‬
‫עיל!ת אליהן‬
‫כולל‪1‬ת‬
‫‪i‬‬
‫\‬

‫מ‪6‬ר <ס׳ם רטוצ׳ם‬

‫•ל׳‬

‫ג ו ל ל ו ^ ן פ מ ו פ ץ ו מ ‪6‬ח‪,)1‬גילויס •‬
‫״‬

‫!‪Go'D-fcj‬‬

‫ע׳‬

‫‪iBijrft^WjBS^pw‬‬

‫הדקותהעליונותת׳עלתרכ יקבל) שפע)ברכה׳‬

‫כענין שאמר ם ^ כ ת ח מ נ י ם צורן גדול •‬
‫;‬

‫׳—יי‬

‫)בזה שרשים מתייחדים כענפים על ידי עליית‬
‫וכמאמר הה)א ירימוהגייחודיס‬

‫&אמר»כג'לםוניתאל<אתייתאיעיתאחריתא<עיייןשס•‬

‫ו ה ס ב ר ה מרי‬

‫היא הנקחסדומרחהלעשותחסד כשמה שלא כדין!לכן הוצרך‬

‫להיותכחה להכנ׳עכחותהמקפרגי‪/‬על וה נאמר ‪ 10‬וועס בכל‬

‫?ס כמקטרגיס להכניעם •‬

‫ויהי טעס מי המבול כ׳ קליפה מצר החסר השחית כל‬

‫היוצהילהחניסידריס•‬

‫וחכינותזיווגהעל׳וןויסוד המים ובל הדבריםהלכנמו‬

‫כשר זממנו ומנחה תהיה השפע והשתלשלות האורה והחכמה ואהבה•‬
‫וכל המרגליות םסמלתן לחן;ילחסר ובחרה זו יהיו עיכ גשרים‬

‫‪:‬והומו‬

‫שהם נכללים ג‪0‬ס׳‬

‫ע״כ היוצא מפסוק וייסע ויינא וייט כאשר יתכאר כשער השי׳ות־ ‪ :•• -‬׳׳‬

‫והספירה החי‬

‫היא הנקר' גכורה ומדתה לעשות דין בסיר והב טהירהפניח״ס‬

‫והתיצונ״ם מצר סיג׳ הוהכולהגבירישראלעלא;יכ׳הם ב י נ ת י '‬

‫באלקיס נעשה חיל ולהגניר יט סל י‪1‬הך ומחנה וי׳כחה תהיה השפעתהשיזלשלות‬

‫המזון והר»ו שלח; כצהון • והגשמיס והריו גכ מיגםמיס והעישר י ‪.‬‬

‫לכינך המצה‬

‫להעשיריצפ׳ן ׳התלהבות הזיווג כין איש לאשת׳ והתעויוו‪/‬ויווג העליון ויקוד האש‬

‫וכלהדבריס האדומים •‬

‫ובמיה הזאתמצי הכינה תהיה סור השמיעה לתפלה‬

‫ולצעקה • ולכן נמצא שמיטה לדין ולרחמים הכל כשם א ל ק ס •‬

‫ןישמעאלק ס את‬

‫ק!להנער• וישמעאלקיםויחר אפ!‪ .‬והראייה כחסד ונמצא ל י י ן י ל י ח ״ ׳ ס • ! כ ה‬
‫תהיהסיי שס נ ן ע כ כ פ ו ט ו ת כ ק ו י ו י ו אותי!ת המצטרפות כ ע ב השמות‬
‫והסשירה הוי‬
‫י‬

‫־‪.‬‬

‫׳תכאי כשעי השמות•‬

‫י‬

‫באשר‬

‫היא הנקית״תומיתה להכייעולתווך סלויכ׳ן החסד והדין וממנה‬
‫ומכתה תהיה השפעת והשתלשל׳ת ת׳יה ש נ כ ת ב והעי הארין‬
‫‪:‬‬

‫א ש י סס לוחית ה ג י י ת הצתק כין צפון ודיוס והתעסק כה היא מןהתדה הואת ־‬
‫וכל הפאר וההדר והיופי‬

‫וכל הדכריס המורכבים מאדס ולכן‬

‫אוסתהיהיי׳ק‬

‫כחלמון כינה והמן היה י‪1‬רד לישראל ע׳ המרהה‪1‬א<‪/‬דכתיבהנני ממטיר לכס לחם‬
‫י‪)1‬ה>זמיסםה‪1‬אהמתיגסעי‪:‬תהיההשפעתהנניס •‬

‫מצדהמול העליון שה^א‬

‫ככתר ויזא זל לאו נוכותא תל׳אמלתאאלא כיזלא תל־א מלחא ולא אמר הו׳א מלחא‬

‫אצא תליא מלתא כעלמא‬

‫כמא״ר הרשכיי זל פנה אל מזות ונטיל ליה עמייא‬

‫לאמצע׳תא ותתים כיה כני עכל • והעני‪-‬ןהוא כ׳ נד׳ןלעלזתטוהומפיתולמעלה‬

‫כ״ול שהוא הכתר יאי ׳תני מאיצי הכניס שהיא התת־!כן עייתהיה השפעת היו׳ת‬

‫הנשמות כזמן שיזחיג עס המלטת)יודיעו חכמה וכינה כאתר כי מצד וי‪1‬ג תנמה‬

‫ונינה תהיה היית כל ההויות הי חניות נ ׳ מצד זווג חכמה וכינה הנזינתהוו וי קצ!ת‬
‫כתין הכינה כעובר כמע׳ אמה ומינה נתגלו לחון אחר שנ־‪/‬יגלמ שפ '‪5‬כ חרם‬

‫‪ 3‬ע ‪ 0‬ר היותר גדול שימצא באדם •‬

‫ו מ נ ת שנים עשר חדש הנוכרים‬

‫יהיו‬

‫י »נ»ן‬

‫ה ת ג ל ג ל ו ת ^ ^ י ^ ^ ן ג כ י נ י ן מחסד ודין הננמויס כגלגול י ב צרוכיץ‬

‫‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫‪c‬‬

‫‪J‬‬

‫שבשם‬

‫‪X—-‬‬

‫ב;‬

‫>‪Sw‬‬

‫מ‬

‫גו!‬

‫יי ‪-‬׳‬

‫ס‪83‬ס‪3‬ןד‪1‬נ|ודוי י ‪ .‬וכן מאחר האצילות כ ו י ו ן ש ה ז ץ ו ג ^ י ‪ 6 5‬כ י ) ה ^ ק ^ י נ ה‬
‫י‬

‫‪ : 0 4 0 4‬יסתפק מאסר‪.‬אומרו כ׳ הוו׳ותהנפמותת^׳ה‪^/‬׳״גתתויוצמת•‬

‫ומה;‬

‫‪,‬‬

‫ועוד‪.‬‬

‫צורך עוד לדבר ו»ג מכמה וכינס כי תיצח כעת הביצות שהוצרך הייהנ‬

‫להאציל הבינה• ואין עניןזיו‪1‬גוהחלהשפעכ׳ השפע• ואיבו זיווג ס ב ת !‬

‫אס יחוד חכמה והכיניהוא דלא מתפרשאן לעלמין מה עני( הוייתן ואימתי משתצמ'‬
‫‪.‬‬

‫דע‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .‬האחת ומתהוה האחרת•‬

‫סאסלאהיהמצטרפתאצ׳לותתכמסוכינהלאהיהאפשרלהתק״סהאצילו‬

‫‪ .‬כלל והטעם כי אין כריס מחהוה כלא וכר ונקכה כמבואר כאידרא דהאז׳נ!‬

‫ואכימציאות החכמה לא היה ע ד שנתקנה הכתר כסור ‪1‬כר עקבה כעצמה מינה•‬
‫)כה מבחינת מציאות שכה מחכמה לבחינתמציאותשכהמכינה וספיר' הננין לא‬
‫י••׳‪-,‬־•‬

‫וויחיווז‬

‫נאצלי ער שנתקייהשרשים נ ז כ ר ונקבה•‬

‫עקריקייס האצילותע׳ האג והאס העליונים הנה כמ‪ 1‬שתהיה כענין זווג‬
‫התחתונים שני בח׳נותהאילהוילחייחדם וסבילגדל הולד‪.‬‬

‫כן חכמה‬

‫וכינס מחוג! כםעתהאנ׳לו'‪.‬להילידה‪1‬יתהנניןזיידווג‪1‬אחכתמיד להעמיד לגדל‬

‫ההו״ותנוירי!סוכנכיונס• ועיווזגסזההתעודד! תתייולמת כסירעטיתהמלך‬
‫פלמה שעטר ל! אמי כיויחתינתו כרי ש׳תייתד! ויודווגו כי איא להם להתיגטר כאות'‬
‫העטריתהמסזכחותהמזרויםומז״ניסהקפיייתאס לאביחוד חכמה וכינה כאשר‬

‫יתבאר מ ה ר פיכלק ועיאחור וכהי!תיח!לם מתמיד העטרה תהיה !( הכינה כעת‬

‫ועונת הצריך להם להוחוגזענין העטרה הוא שיתלבש! התת ׳המלכית משש םרם׳‬

‫הקצמת הנעלמים בכינה ‪1‬היינ׳ שהשר שים הנו יתגלו בשש ספיר! התחתונות הנגלית‬
‫!כלןיתלבסיייתכלליעל תתימלכית כמ! שפי מ כ ר כעוין שבעה שנים שעכריעקב‬

‫‪t‬‬

‫;‬

‫עיר‬

‫ל־‪.‬‬

‫ד ‪ :‬יי‬
‫!‪yiify‬‬

‫‪..‬־‬

‫ברחל כרי שיהיה מתעבד מששה שהיא צריך כדי להת״תר •‬

‫תהיההתתמתעטרתכעא־והואדיריתתריןעטריןמאימא דה״נוחכמה‬

‫וחד מאימא דהיינו כינה • וםנ׳ עטרות אלו יהיו פרש החסד שכחכמם ושרש‬
‫י ‪ .‬הגבורה שככינה כמנואר כפיהאוינו •‬

‫דרך הזיווג ד ע כי וימג תתומלםת לא יהיה אפשר להיות אלא על ידי‬

‫התעוררות תחתון מכני העהיז אשר ה א לעתים כמו שאמרנו למעלה‬
‫נ •י״‬
‫זכמ! בזמן שהגיע •הראל לשים‬
‫י‪. .‬‬
‫*‬
‫‪8‬ליסיכןבייס שכיעותוכיוצא‬

‫כמבואר מ ה ר עיכראש־ת על פסוק נ י לא המטיר‬

‫כעניןגה מתבאר מ ה י פעמי׳'‬

‫ה'אלקיסעלהארן‪1‬אדסאין•‬

‫המצית םיעשו הצדיןיס כעהז‬

‫זאיןגריאהזזמועלח כלל שהרי הוצרך לתקנ<‪1‬‬

‫*היה נ ש פ ע עליהיאיר מלמעל'‬

‫אס שלא היסהיחיר למעלה כ ת ת ע ס המלכותי‬

‫וההתעידרות הוה תהיה ריח‬

‫* ח י י ה מ מצד מעשהאמתיס‬

‫ואמר כי טעם‬

‫בריא' אדם הראשין דו פרציפין אחור כנגד אחור‬

‫אחכ ולמה לא ברא! פנים כנגד הגיס כחחלה*‬

‫‪ ' ,‬ל ר ן מ ד ר ג ו ת ׳ הםתלסלימ וזהו וארס אין‬
‫י ‪\pm‬‬
‫ממדרגה ל מ ד ר ג ה ; פעליו נקאדס;ה>'־^«־‪4^1‬פניס כנגד פנים‬
‫י ‪ :‬׳ < י ; ו וממציא ת‬
‫כתחלה‬
‫ך‬
‫‪t‬‬
‫ו א י‬

‫‪ :£1‬לא ה ה ארם כאותו שלמות‬

‫י‬

‫קשים‬

‫‪0‬שר‬

‫׳דמונים‬

‫‪ i m n ^ t p i o ^ p ^ ^ p r o‬ל מ ע ל ה ה ת ת עם‬

‫‪ ,‬ה מ ^ כ י ת ־ י ו ה ו ו ^ י מ ^ ז י ד ה י ה א ד ס כאותו‬

‫‪— /‬‬

‫וממציאית למציאות‬
‫*ווציאיה! ״ ת ת ש • ׳הגיען א ל‬

‫פלמיתשעליו מןרא אמו סי׳נ! זכר מנקבה כ נ י ס ‪.‬גוציאותהעהו• ! ? א ש ר ת ג י ע‬
‫ולפיכך המטיל היטהואסתתעל‬

‫כנגד כניס־‬

‫האיץ שהוא המלכות והרצון‬

‫א י י ןוספע היונית &‪h v v i 'n‬‬

‫סעדי} לא היה‬

‫על צטמת הצדיק א ט י י ע ש ה‬

‫אותסימך ע ד בדיאיחוהימו•!•סימן עליק טהזסד‬

‫מלמטה למעלה ד י ך מדרגות‬

‫זאמי ע‪1‬י סזהוא סיד האין‬

‫היחוי כיניהס •‬

‫סומך על הותנה והיאלאסמך‪1‬ימי וסיוע ‪l r j » p‬‬

‫איתס יהיה‬

‫חוור ומתהפך‬

‫ירידיע בסיד התהפכות׳ האיר‬

‫ההנהגה בסבת היחולפניםאל פניםנמצא כ י ־עלשיהיהחוזר א ל מ ק ו ח ־ ‪ .‬־‬

‫האלס נכלא לו פלצופ׳ן ב׳ ק היו למעלה ת ת‬

‫׳ מ ל ר ך על״ת) יהיה נכלל האו'‬

‫התחתונים לא היה ער׳ן אכ זיווגתתומלכותא״א‬

‫ומזהיתפניסכו כלפי מעלה‬

‫ומלכות• ולמה היו כך תת ומלכ‪1‬ת ? י התעוררת י! ה‪0‬וא במלכויותהיה מתקשטת‬
‫להיות‪!:‬א ע׳ ס ת ע ו י י ת התחתונים‪:‬‬

‫על‬

‫; יייתוך הארת *ןישיטיה‬

‫כמכואי כזוהי פ ' נח זל שתה מים מ מ י ך ־ כניה כלפי ׳כעלה יהיה כעלה‬
‫ומוליס מ ת ך כ א ר ך •‬
‫אמאי הכא כויך •גטתעודר ומזדווג עמה • ‪.; :‬‬
‫מקדמת' ואחיככארךדהא כור לאאיתקר׳ אלא‬
‫ר י ק ג ״ א כ ל א נ כ ׳ ע כ א ד מ׳יןדנכע׳ן•‬

‫הזעוג הזה שיהיה‬

‫׳מנין‬

‫אלא‬

‫‪•••,—: • r.‬מייחד ׳הכס עט‬

‫איקל׳ נול לל׳תליה מלילה אלא מה דיהכין‬

‫המתהפך מנשמת! תהיה ע‪«9‬ן‬

‫כולא אתר חד הוא אתר דמקכני אחידן כיה‬

‫מלכותמצד הנשמ‪'1‬כש!ד האור‬

‫לגויה ‪1‬מ‪6‬ן איהול דל׳תלכתד איתעכיל כאד‬

‫הטיול שמטייל הבה עם נשמות‬

‫מעילא נביע מתתא איתחצחא מעילא כמה‬

‫כמתיםחפט׳ מן המצות ואמרו‬

‫ואמרו א י ה ד ל י ת מציאות הלי כ' וייןשהם נצח‬

‫־טל נשמות ושעת הטיול הוה‬

‫לאיה! מל׳אמבלקטו׳ןומאן איהו ך״‪ ,‬איתמל׳א‬
‫לאמלן ונכיעמתתאמנשמתהוןילצליקא*‬
‫והול ואו היא ללה‬

‫םחקנלת מהם ולא מכעלה‬

‫הצל־יקיס|ר'להצדיקיס סייס כי‬
‫נשחויהרצוןהמציאיויהעל׳וניס‬

‫תהיה‬

‫כשעת נפילת‬

‫אפם‬

‫ועני<תהענ׳ נמשך משם שנולד! כחסחנם ואו נקי‬

‫כמבואר בויהר פ' נח וכיויקהל•‬

‫ד׳כרין ׳'שניה מי׳ךנוקכק וימחבראן היא ויזעירא‬

‫לדכי ונופלים על פניהם כ! ירא‬

‫) ‪1‬וס‬

‫חיבוק ומוסר נפשי באליך ה'‬

‫שם גיכ כורך מלכי' ניזל׳ס חסד מתיך תת העתיין‬

‫הנשפעית‬

‫נ י ר ־ ומציאיתההיניתיסףיסוד ומקבל מבעלה‪ :‬והעיסה אחר ברכת שים שלום‬
‫עדויועירא שכתוךהדיוצק באר והסוד •'עליוצימ״ן ‪ o‬או ע ת סליס והאמת יעשה‬
‫שכתוךהל' ונעשה כסיד ‪ ffv‬לכ‪ 0‬ו ר ע והכויה' סס‬
‫נאד‬

‫‪ '7‬יידין •ניספו' על ו״אי •‬

‫יזהכיטיאופן נפילתאפייטורה‬

‫הול אין הכיר •מתמלא ^חילייתי;( ויש •טפירש!‬

‫נפשי אשא כדי שיהיה נכלל‬

‫נ א ר ך פ ח ד ונמצא כל המונכס מ>‬

‫מלמעלה ‪5‬הס סתחדשוידה״מ‬

‫•ןממצע •‬

‫_כפס!תא'נ׳‬

‫‪1‬‬

‫כסיד‬

‫הנשמית‬

‫מפעהזכ')מ״ן דכורין ומלממ'‬

‫ג^?ז?‪1‬זו*ן«ןכין כמכואר כזוהר פ' תחמה‬

‫זסתעיריות‬

‫)‬

‫נו‬
‫מעד ‪IT‬‬
‫‪f‬‬
‫‪"S,‬‬
‫חץמוו<ןווהמ_ גליהנילאשרחעלא מלמטה למעלה ימיה קוד מיין ניקכ׳ן‬
‫י&ושידת ניקנאלקנצ ר‪0‬יא הצףכסכי הוהי• כיוצא כוה‬
‫<‪,‬־‪,.‬‬
‫‪&#‬ן׳*ד^‪^$88‬סןך‬
‫י ‪ n»6‬יוסף צדיק לעילא כסוד מיין לבוניך‬
‫‪ .‬מ״ן נוקבין וגמצא השכעהנקכה כין תר׳ן*כייין‪:‬‬
‫»אס • יסתפק ממס שאמר כוהר כנמה נ‪/‬קומ!ת שנחצות לילה הכה ע‪ 18‬בגן‬
‫ומשתעשעעסנשמויהצד׳ק׳ידמשמעשהשעשועשמשתעשעסניהעסנשמות הצדיק׳'‬
‫תהיה כחצי הלילי ועה נשמוהמתיישננן ואנו אמרנו שהוינשעיהעמיד' וכנפיליאפיס‬
‫ועם נשמויהח״ירעכ׳ ענין הנויכחצויהליל' חה׳יהכויניעל המצב! שנקיגס היא לפעמ»'‬
‫קניה או מציאות התת שנמלטת•‪ -‬ונוה צודק ׳!תיאמר קניה והוא שבמלכות‬
‫מכנס נחצית הלילה מגן שלמעלה כעולם הכר׳אהאו היציוהאו העשיה שכהס‬
‫הורים וש‪1‬כניס הנסמויוהרוח והנפש פל א' לפ״מדיגתו ושס תהיה מתגלה השכינה‬
‫ותהיה משתעשעתעס הנשמות ששם ותהיה מאירת כהם אוי ושפע מה • אכל לא‬
‫תהיהכאויושפע המתגלה עליי׳ הויווגוגס לאיה׳הכייך הויויג הנוי ולכן כמאמ'‬
‫?והרעל ויווגהנו לאוכר כהן גן אלא נשמתיהין דצדיק א לכד ועסהיות שאמרנו‬
‫שנוייול הויווגיהיס ע* נשמות החיים לא נכחיש כי כעת שהצדיקים נכטייס מן‬
‫העולם תתיסד כינה עם התתע׳ נשמתו המסתלקת למעלה ועכו לא יהיה כוונת‬
‫שאס היה ע׳‬
‫מיין נוקניןהנוינווכקמקומותאלא מצד נשמיתהח״ס ממש•‬
‫נשמותהמת׳ס היקואוישאויעהטיול והויווג והשפע לא יחסר לעולם אכל יתמיד‬
‫ויעדיף יבל׳ עיכוב עבור מעשה הישעיס‪:‬‬
‫צ‪1‬רד ההתעוורות‪14‬ה‪1‬י״גהעליוןמ‪:‬ני שאין םפעוכרכה שוריכעליונ•'‬
‫וטעם‬
‫אלא מצד התחתונים וכמו סאמרו שכינה נתחתונ־ס צורך גדול משלאל‬
‫‪, ,‬‬
‫נביעת החלב כדדי המניקה כל שד שים לה כן י‪1‬נק ואס לא! שרים צימקים כן‬
‫הצדיקים התחתונים היונקים אצילות השכינה כמעשיהם הט!כים כהתמדת יניקה‬
‫‪ 11‬הס סכתרכו׳ שפע מלמעלה ‪ t‬המלכות עצמה )ווה! סוד פיכהושעתן להם הי מה‬
‫מתןתןלהסוחסמשכ<לושדיסצומקם(<והיהיה מפני שאין אורושפע ואצילות‬
‫מתגלה מבלי שיהיה לו תיק להתלבש ולהגנו כו והאור המתרכיומתהפך כלפי מעלה‬
‫הוא יעשה תיק וכשא ומכון למה שיתלבש בו אור עלי<ן ו ובומן שלא ימצא למטה‬
‫נביעות אור ולא תהיה תיק ומכו; כהו להגנו נו יהיה הכרח שתתעלה אור העליון‬
‫ואו לא יהיה אור מתגליושפעיורר כמלכות כד׳ שופעיוין לתהתונ׳יאלא כדי שארה‬
‫נלכד • וכן כמ‪ 1‬שתהיה ציין התעוייית מכני העה! לעירר ויויג תת ומלכות כן‬
‫ץ‪:‬יה ציין התעייייתממלכותלעויי מכמה וכינה כמכואיכווהרכשיר השיייס •‬
‫כספי ה ויהי פ'לן לן על פסיק אני לחיי ועלי תשוקתו ומסיק ש‪6‬‬
‫וושניאר _‬
‫אניליוריל‪6‬תק;אלהדוכעאכקדמיתאולכת'יעלי תשןקזו שאין‬
‫הכיכהמצ<יה&א על היש ואס ן שמן יאשת עובייה יוכיח מאי אסון שלין‪-‬אלא‬
‫אמיה שעויארה?‪/‬׳ משחא לא! איהואלא כיי משיחת אצבע זעייא ולכן נ״קדש לא‬
‫»<ההשלחן ריסןמלחס הפנישאפ׳' רגעאיועל והכעתכיכת החוו! לא יהיה‬
‫״‬
‫השלח!‬
‫ו כ ^ ׳ ‪^ 1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:v.zt I‬‬
‫;‬

‫‪ .‬ם ‪ 6‬ר ־)ןסיט רטונ׳)« ‪S~. ,‬‬

‫> ‪-‬י׳ ׳ ל ם ל ח ן ר י ק ס מ ג ט ס ל ט ח ח ׳ ל ע צ י ו ס כ ר כ ט ם & י ן ה כ ר כ ל ם ו י ט & ל & י ^ * ^ ^‬
‫י ו א ך ^ ף מ ^ ״ א י ן ^ ^ י ג בתת וימלםיאלא מצדהתעירמינסמית הצדיקים ולא‬

‫כחכמזניניאלא מצד ?)•‪ ir'Sw‬הצדיק׳יולא כחכמיאליעיי' תתימלסי‪-‬אכ נשמיאדם י‪:‬א*‬
‫א ךככדאיכ׳ארסי^ן כארץלעירר כחו העלייניס־יאיךהיה יל כ׳ ברצון עילת הכל‬

‫גכראתנ‪6‬מת ארס הראשיןמאליט מכלי נקנה ציזיין ניקכין ב ד ר ן שנאצלה ‪Jwn‬‬

‫ארס העליון מכלי מקנא כמנ ואר כזיהרפריתחמה • כי להיות נשמת א י ס הראשון‬
‫נאצלתממקוס נכוה לא הוצרכה אלזיוונ אלא שנייהינדאישיייייגי ת ת ומלכו להוציא‬

‫יסמת ארס הואשוןוהדרא קושיא לרוכתין ׳ויל שנירייגייה עס וה אחידיכאתוראי‬

‫ןענין ויווצ מאחורה הוא כי כןמן שיהיה התעוררית מלמטה מכח התעוררות תתתון‬

‫חהיהכח כמלכית להאיר פניה נגד׳זיתתיאחיר םהיא תהיה מאירה פניה נ ג ח ג ם ‪.‬‬
‫היא יהיה מאיר פניו נגרה בסיר הצינורית אמנס כשלא תהיה לימ‪-‬יכימ התעורחי}‬

‫מצד מע&ה התחתונים לא תהיה לה כת להאיר פניה נגד התת כסוד האור החוור״‬

‫ואו גס התת לא יאיר פניי לגדה ואף שיהיה מםיפיע לה תהיה ממשיך לה השפע‬
‫כלאחר יד נהסתר פנייממנה • ומפני שלא יהיו מאיריס פנ* אל כלי וה לוה י ק ר א‬
‫ענין ייווגםייחדנאיפ;הנויייווגמאחורה• ימצדשננראאדםמןייגמאחודאאפשר‬
‫סיצאמארם יחיה מחכקייאחיר כאיזור כי כימןשיתאצלי הגשמית יהיו ייצאים וכר‬

‫ינקב' כא'י‪'06‬שנסי הכה אתחיה יתקנה פנים כפנים וכיה התעיררייעולה מלמטה‬
‫היו הנשיויתנאצליתאחיכ כמו יכר ונקכה פנים כפנים‪:‬‬

‫כי גיכחי מ ת תהיה נהתעירו ‪1‬ת התחתיניס האיכומן שיכיית התחתוני' יהיו‬

‫ודע‬

‫מתרכייכיאי תהיה המלכית מתקשטתממתע‪1‬ררית י״ירעת מיין מקכין‬

‫תחלה • ואי אשה מזרעת תחלה יילרה וכר כי תהיה סיד טוייג כסיד תנכירת‬
‫שפעהרחמיםייהיההשפענ&פעמלמעלהכשופע•‬

‫הכחינה הכיכה׳יתזכיית‬

‫ותומת כני העולס שקולים כי אז לא תהיה המלמתיכולה להתעירר מעצמה ע ד‬

‫שהתת כריכיחמייתהיהמתעיררמעצמימכל וכלנא״ס ותהיה מעורר אותם ואזי‬

‫האס תהיה מתעוררת כאחרונה מצד קצת מעשים שיש כדיר יאז כמה מקטרגים‬

‫׳היי מתעירריס יאימיהללו עיכדי עאיהללי עיכרי ע'‪ #‬הללי מגלה ערייתיכייעד‬
‫שמתעוררת חיהייהיההשפע המושפע לה חלמעלהמצד הדין במביאר כזהד בכי‬

‫תזריענסודאישמוריעתחלה ׳ולדתנקכה•‬

‫)הכחינההגיכהייתעיניתמתרכיס‬

‫טאי צנורות צד ימין צד החסד והרחמים יהיו נסתמים מכל יכל יצ‪#‬חמ צד השמאל‬
‫יהיו נפתחים ותהיה שפע כחות הדין והמותר יסיג׳ הוהכ משתלשלים ונשפעיס‬

‫למלכיתוא! תהיה פורשת נדה וטועמת מר ממיתכי השפע'ההוא תהיה סוד דס'‬

‫הנדה יתהיה מתרחקת מכ עלה ילא תהיהמודיינתעמו ערםתתיקה משפעת הרם‬
‫‪i‬‬

‫ההיאיאחדםתטהייתחוירלינקמימיהחסרוהרחחיסמצניויתהימעןן‪:‬‬

‫ואחד‬

‫‪:‬‬

‫סניארנו ד י ך התעולרות הזיווג נ נ א ר ד ר ן התקשוית הוריגידע כי ‪If‬‬
‫הזיייג צריך שיקדם אלעהחכוקרמ•‬

‫ועגין החבוק הוא כי החסד‬

‫תמיחד וע»‪9‬יע ‪ T i a j a w‬י‪0‬וד חכמה המתייחדת בו • י‬

‫*‬

‫;‬

‫י & ה ג כ ו ר ה תתייחד‬

‫<תשה׳»‬

‫\‬

‫‪•:‬‬

‫\‬

‫‪.‬י‪0‬ער‬

‫לוי‬

‫•ח־״‬

‫!ת‪:‬יפיע‪3‬תתיי'צדיחוד הכינה המת״חרתכמי״ שומה נשתנהענין החבוק ה ן «‬

‫י כ׳געולען‪/‬נעימלמתמקכל׳ממחמלעבודיאכלכנמי^^^ד^יי^על ^‪,‬‬
‫‪,‬‬

‫האמיפמחיבוקזה מקבלי'מהסמןהחסדכנחינ'החכמ'ע‪0‬יז‪])£‬ז•גמריבבחינת‬
‫הבינהעיי׳ה• •ונהיות תעמעונזי־ ונכלל בתשר וגכורהעם כלל‪1‬ת ייחור חכמה‬
‫ואחיב י ת ^ ט כללות‬
‫ובינה »תפ״ט כללות •הגבורה ט ב ע ת יתאקיי במלכותי‬
‫החסר שכמת ותאתו ותתקשר כמלכות ע ר שתמצא מ ל מ ת ותת ייחיכקיס כאי‬
‫ג מ ד שמאלי תחת לראשי וימנו תחבקני • ׳ •‪-‬׳י שמאלו היינו הגנייה הקודמת‬
‫יטעכ כוו ן החיבוק מכני שהמלכית‬
‫אליה ‪1‬אחד כ ן ימימ תחנקניהיא החסד י‬
‫היאשרסיסירהעפו&הואקוזזיכפי״יהתתהיא שרש ישיר־האמר שהוא חס)לת‬
‫ולא תהיה אפשר להתקרדי׳חד מפני שהה ג פ כ ׳ י ס ע ד שיננס חסד שהוי שוש י מ י‬
‫המיס קר‪51‬ס • והנמרה שהוא שרשיסירהאש חס ויבש כעיסם כאמצע י״מוגיס‬
‫‪1‬׳קרב!ס• וענ׳ן סחימין הזה תגדל ה ח מ מ ת ניןהתת‪ :‬והכלה העליונים • והיחיד‬
‫או הח<מיןהוהעדשאחרנז‪1‬הד ב כ י ה מקומית ובפרטפ' כראשית עלפי נעשה‬
‫‪.‬אמנם‬
‫א ר ס כצלחייי ואופןהחמוק הילהיאלעניןוייונס להולידהנשמות‪:‬‬
‫נכחינתסיחיד נ ע ת קיש ד ר ן אחרת יש לו כ״כואר מ ה ו פ י כ מ ד נ ר ס׳חנא לויווגא‬
‫ריחודא מנין • ובאה התשובה •שהסימן ה‪1‬א משנה כא לו לקרן דרומית וגוי ומפרט‬
‫כל הישוד ער המשנהההיא מתון סיכות פ' שמע ישראל וכוי זנוה אין מאמרי ‪..‬‬
‫‪ .‬ישגימכחישין זהאתזה חיו‪:‬‬
‫•‬

‫יאחד הסיםין קודם הזזימעצח׳ צריך שתקדם היש׳קה• יעיין הנסיקה תהיה‬
‫כהה־ ברביןיתכומאכפזמאויחאבריחאבתאוכתאיתיר־ ומציאות‬
‫הפה תהיה לעילם נחלכית כין כיכר כ ץ כנקבה • ׳מכרדהייני מחכמה ע ד יסיר‬
‫תהיה הכה כמלכות הנעלמת כ כ י נ ה י ד ר ך נ ה תהיה מוצא הריח יפנית׳ הנעלם‬
‫הנמצא בעילם הוכר יכנקכה דהיימ מלבית עסכלכללותיה תהיה הכה בבחינת‬
‫עצמות המלמת ממש ו ד ד ן כה תהיה מוצא הרוח הפנימי הנעלם הנמצא בעילם‬
‫הוכר• ובנקבה רהיינ! מלכות תהיה מ‪1‬צא הרוח הפנימי העולם בהעלם הצקכה •‬
‫ועי סתדנקית יהתקשדית בסינית אלי תהיה הנ‪1‬יקה י יעי הנשיקה ההיא תסיק‬
‫״ותעורר כח הגבורה כסוד ספעהכ׳ניו״ן הח;ומ' המשמח ייתפסט כסל הספירית‬
‫ע ד שתהיה מתעיריפנימייתהספיויתריל עצמית אס המאיר בספירות ע ד שהיו‬
‫מתייחדים כלהספירות כאימצד הבחינותהחיציניישלהסיימצד הנחיניתהפנימיית‬
‫ועצמית הנשמה והרוח המתפשט כהס יהייני דכקיתידפימא בפומא יויחא כריחא׳‬
‫כי לאתהיהייייגביןתיתימלניתאלאכהייתמלכיתמקבלתמצד החכ״ה•‬
‫ודע‬
‫כ׳ מ מ ן שיהיוסצנומתנפחחיס מנד הביניבדרך םגתפחיס‪-‬נייהן לא יהיה‬
‫ואסיר תשמיש כמהך שהיא מ נ ה כלולה מיס כנגר • י מ י תש!&‪%‬‬
‫לסם ‪1‬יו‪1‬ג *‬
‫ומשפעת במלכיתייכיח שאין יסידלמעלה •‬
‫**מ*י‬

‫‪L‬‬

‫( ‪.‬‬

‫••‬

‫שכנךד החיבוק תהיה מלכות מקבלת *יגכיוט מבחינת יחיד יזכע<‬

‫‪;»s‬‬

‫לא <‪ i»»*p‬ו ? כ י ‪ 6‬ו ה כ י נ ‪ < 9‬ן ^ ־ ? י \ ^ ס נ מ ס ומצי‬

‫י‬

‫י כללמ‬

‫׳עסי*‬

‫ס^ו‬

‫׳׳‪v‬‬

‫רפוימ‬

‫נללומיזיזכמה הוא §ת»חלכזיויגהימלכותעד שימצא מ ק כ ל ת ה ת ה ו ה » נ ל י‬

‫< ‪ * * W l f c‬ועל ס<*הכאמר וגס אמנה אחותי כ ת א נ י היא א ן לא כ ת אמי •גל‬
‫ואזזי‬

‫^ י י‬

‫כמבואר בוהד פ אמור •‬

‫‪s‬‬

‫סכיאונו ר ו ך החיבוק והנימוק נכארדרןסזימגהעצמיופריה•‬

‫דעכי‬

‫»ס‪1‬ד הזמוגוכרונקכה העליונים דה״ניתתומלכות יתהמהנשמות‬

‫רקדוםית ויצאו זכר ונקבה כאי • ווה כי תחלתמוצא השפע הראוי להויית הנשמה‬

‫ומהראוי להיות נקכה‬

‫תהיה מהגינה הואוי להיות וכר ותהיה נשפעאל התת•‬

‫תהיה נשפע אל המלכות• והשפע הזה לא יהיה כו כתחלתו ם‪1‬ס צויה כלל • אלא‬
‫קהיה כח נשפע כעין־כח ט פ ת ה ז י ע הנשפע מהמוח ר ר ן חוט ה ס ו ו ה ׳‬

‫טפעוההואשאמוי שהשתלשלית הגשמות תהיה מכינה י‬

‫ועל סול‬

‫וכזמן שתיית־ותית‬

‫ומלכות כאי יהיה ה ת ת מ ו ש ן ה ו י ע ה ט ה ו י הינלמלמעלהלמטהעייסידאית כ ו י ת‬
‫קלס׳ממללגהלמללגה כ ס ו ל א ו ל י ס ל •סול מיק לכורין ומלכות גס היא תהיה‬

‫מהפכת האוו מלמטה למעלה בסוד אור חוזר ומי׳ןנוקכין‪ c-‬ויתקכץ הכללתן־‬

‫המלבות לתון אימכללות׳ה • ושס תהיה הזרע ההוא מצטייר כתאומש וכדזנקכה‬
‫כלא'וא'בצויתהואינריהכלםווחנ״פלפימק‪1‬מס•‪,‬‬

‫ותהיה נשמת הוכר מחלק‬

‫השעעהנמשך לתת־ ונשמת הנקנה מחלקת הםפעהנמםן אל המלכות•‬

‫ומקום‬

‫אשי יהיו מת״חליס כו ת ת ומלכות כא תהיה כהיכללכנתהספיי כס‪1‬דכ' כחג'‬

‫לנמצא׳ שם א' לימין וא לשמאל כ• בהם יהעמתצכשיס ת ת לימין ומלכות לשמאל •‬

‫ועי ׳»׳! מתייחיישומזשכיס משך הזיעהטה‪1‬י מכינה המתלכשתוםוכגתכין כ ל י‬
‫קיש הקלש׳ס בהיכל זילםס•‬

‫‪1‬עיפית»חד‪1‬תת<מצכ!תכא'באמצעות כ'כחית‬

‫הס תהיה הצסמה מצטיירת כצורתרמחאיכייסכצוית אלם המצט״י׳ס תאומים‬

‫ו נ י ונקכה כל א' כצולתו ויהיו נכללים ‪ 11‬כוו ע י שיהיו נ פ י ל ו ת וכאות לעוצם הוה‬
‫אחל כפני עצמה•‬

‫‪h‬‬

‫ותמנא לפי ‪1‬ה שלא תהיה הוייתהנשמותמתגיותעל היכל‬

‫לבנת הספיל ושם מדו מצט״ליס•‬

‫וכלזה מחכאלמלכל׳ הזבל פ ' פ ק ו ד י וענין‬

‫הה׳כלתלאסר עיני שכל לו ככיאורס ויכונן עסהנאמר בפי כי תזריעורא'!שמח‪:‬‬
‫ועם‬

‫מה שנתכא'הנשמות יהיו נאצלותונתראויע׳זיווגתתומלכוכהתעיייות‬
‫התחתון•‬

‫יקשה מה שאמיוסהכשמותנביאו חויימיכיאשחשכולם‬

‫היאה אותם הקבס לאדס הראשון י‬

‫כמבואר כזהר פ' לך לך ומתוכו מתכאי‬

‫היומימסמיההס נאצלו' מצט״וותניוי מתגלה!שלא ראה אותם מ כ ו א ״ םעתידין‬

‫להיותאלא ראה אותס צויה מתגלית מה שלא י א ה א‪1‬תס ׳שיאל כמעמד ה י סיני‬

‫»סהגל<תס סס גככאומרוואשר איננו פ ה עמנו הי‪1‬ס לקי שישראל לא נתנו לנ•‬
‫‪V‬‬

‫לסם להיוחושנה להכין וליאותדכריס יותר׳ מ׳וליס‪: c :‬‬
‫כ׳ כשנאצלה ונכלא'נשמתאדסהי*שק נבראת כלילה מסי ר מ א כ‪9‬צי(‬
‫התפזטותיילאיכיעתישבי ‪ t i f‬י‬

‫‪1‬לכן פ י הישכ• כתקינים וכל‬

‫ע ז י טהיוהאנש^ס הילכיס ומתקיכיס היתה נשמתו מתפשטת כסס והיא לאתכרה‬
‫ד ג ר ווה ‪ 0‬ע י ^ ״ ז ו ר ״ ' ‪ 8‬ב לכל הבאי ס אחל ו ט ©צם חטאוכמעשהההוא‬

‫ה ‪%‬‬

‫יהו\י‬

‫״"»עו*‬

‫‪ /‬והוא לולן־ומצטרף ככל הנפמ!׳‬
‫ב‬

‫*מועהשהיא ט ת כ צ ד ו ט‬

‫כתיקונים ושתהיה כלול מסי‬
‫רכיא כאביי כדכתיכ בצלמי‬

‫א‬

‫" "‬
‫י‬

‫‪i‬‬

‫•‬

‫‪,‬‬

‫‪/‬‬

‫צוו י‬

‫‪,‬‬
‫י י ז )‬

‫ואחושהוגיויחהק‪£‬הפצ‪5‬ייטוכמעמינתפ‪6‬טו‬

‫יהנטיעותהכלולוינו מע‪1‬נתיא‪1‬לוכלםטסוס‪0‬‬

‫•יהיועימדיס כקיומס ע ד אשר!עשה)יבוא להם‬

‫כדמותז לכן מי״עהגנ( כן שקולי‬

‫גופיסלהתלכם כהטכעהז יאפשר שלא צראילו‬

‫*ומצייס ההדכשש »א<תאלן>‬

‫יימצאו כישראל ייתר מפי רכוא יהיו נאצלים‬

‫כנגר כל ישראל והוציא ס י מ א‬

‫רגלי הגבוייאשר עמי עמי ממש‬

‫ייתר ממנין שייבוא שהיו כלולים בו וכאשר יתספו‬
‫וגכראיסמחישייסי!םעיוי»גהנ!'ונן עיויזוג‬

‫יכלם יונקי ממנו מיוה ועי רמו י הצי'יתחדשו ישמיתחדשית לעתיד לבא כומן‬

‫האנכי הייתי יאת העם הזה ״‬

‫רימו לשכינה סמיזעכית מהם נ־׳•‬

‫שיבאהקכיהלחדם עולמי כאשד איל‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫האנכי ילירתיהו כנגד ה ת ת שהיא האכ המוליד ׳יעיא ייתעכי ה ' ב י למענכם‬

‫ועשתה השכינה מעוברת כי עי כל עוכרת היו כי אנכי הייתי שלייתכס למענכם‬

‫ודאי ולכן פ י ע ל פסוקיתיסף^ללדת כתקינים םמיעה מתפשט ככל דור ור‪1‬ר כסי‬

‫יכוא‪-‬ועליו נאמר ד!ר הולןודיו כ * ותורת! מאירה כהס ו!ש כ י מ שמיעה כעהו ג ו ן‬

‫כמי כי; ישראל והרצלן בבעלי ת‪1‬יה שגופם •כאי ואוי תירתו מאיר ג ז ם והס נכויס‬
‫וווש^ירח‬

‫כ׳ןעמיהאר^לא שמריעה יה*ס »גולגל כלל‪:‬‬

‫הזי והחי הן הנקראים נצתוהוד הנצח תהיה ‪ k‬הימיןתחתהתמר‬
‫״פני שהיא ענף החסד י ‪1‬הור תהיה אל השמאלי! תחת הגבורה‬

‫ומדותס כמדותםרשיהם אלא שלא תהיה פעולתם בחווקכמ! סדסיהסמפני שוו‬

‫‪ in‬יהיו יונקים מתתהכלול ומזע מחסד ודין ומצר יניקתם מהמזגה ‪ 11‬םכתת יתרכיג‬‫ומה‪,‬‬

‫מדמן ממרת שרסיהן •‬

‫שיסתפק כענין כ'מרות ‪ 111‬הם‬

‫מהלא •היועול!תכשם נ פ י ש‬

‫ואוצר שב! תלויהסייס לסח»‪ '1‬הומלס הוא הנצת‬

‫עם ה י ת שפתיחתותלזי בגיראש!גותכאול;כצי‬

‫ומיוחד זה מזה כשאי כלהספי' •תייומווני וכוי פיואוצר‪,‬סכין מ‪'1‬וסהמז!נות הוא‬

‫‪0‬לכלא'‪1‬אח'תה׳השסחוחד‬‫לא לכדו•‬

‫וכן למה מ ה י‬

‫שהם ת י י פלגי יגיפא יותר‬

‫מכסאי ספייות‪ :‬י ע כ׳ לנצח‬‫והוד ג'בחינות א' כחינת•‬

‫ודכי'‪1‬ה״נ‪ 1‬בחינות סמתקןכו'‬

‫ההוד ופתיחתו תלויים פגיראשונו מ ו י וכן פ»'‬
‫הישכי"ול אסתכל לעיל לגבי אימא ואתקשל‬

‫בירכא ימינא!חתי' כה חיים אסתכל לעילא לגסי‬

‫חכמה יאתקשר כ י י כ א שמאלא מזתיט‬

‫אל המתנים המתקשרים בניןיכתגג•‬

‫ענ‪:‬‬

‫״‬

‫מ מ!ו‪«9‬‬

‫•״'•י•‬

‫כחינה כ' כחיית הכליות שהן תליין•‬

‫אצל ה י י כ י י מ ת ק י מ ת לאות כייתקדש ליסיד כחינה גיכחינתהאםנ׳' המתקייכ׳ס‬
‫יותר אל היסיר אות^יית קיש שכלם יהיו צייכיס אל ויייגאיס זאשתו י‬

‫וכן‬

‫‪7‬ימכהעלי!ןגאלה יה ו מושפעים השפע ושיפעים אל היסידכלאחד ככחינתו‬
‫׳^זתייתית ומתעלמת כת!ן המלכות ‪1‬הואהנ< י א ס ^ ׳ ל ן ״ ג ל ^ ר ט ! ! גמילה ק‬
‫י‬

‫\‬

‫העטו?‬

‫געטוהולמעלה •‬

‫ובהיותפעולתוהשפעת כ ' מ ד ו ת א ל * ככחשויזכומ ט ת ו ן‬

‫עצ‪ #‬כע‪5‬ין״הויווגכא^כן •קראו שת׳הס כסס א ולין יקיא! תייפלגילגופא •ועם^‬
‫היות שיש מתנתי ו נ ץ חכמי הנתוחכפיהערצדס? שכנר אפשרי להוליד בביצה א'‬

‫»גכז ככר הודו חכחיהנתוח שלא יוליד באי וכריס ו נ ק מ ת כ פ י היות״סיון האבר‬

‫נמצא סבי[ שניהם הואשצי״ת החולדה ונדויקכה •‬

‫ואני המעתיק מעילכגיס׳‬

‫א' שנשא שתי אחיותי שמאחת מהנה הוליד נניס ויואימהנה הוליר כנות ואין ‪ J‬ו‪1‬א‬
‫‪.‬‬

‫»חס‪6‬ירת‬

‫‪. ,‬‬

‫ביצהא'מלידה ומבטן ״ ה ר י ו ן ; ‪.‬׳• •‬

‫הטי היא הנקייסוד ומדרגתה תחתהתת מפנ׳שהוא ענן>‪,‬התת‬
‫ו •דות׳ו ופעולות״ כפעולות ה ת ת וסימן לדבר כל מה שאירע‬

‫ליעקב אירע ליופן^אעפ׳ שפעולותיו נוטותלחדתלת״תיש לו עול‪.‬פעולות נוטות ‪11‬‬
‫‪1‬חס«ירח‬

‫כל הספ׳ רות מפני שכו יהיוי׳תעדכים פלהכתיתיהפעלונן;‬

‫הי'היאה!ק'מלכותוממדותיה •היו כל הפעולות המתייחסות אל‬

‫הנקכס ואל יסוד העפר!נטייתה אל הלין!(א שדינה רפה והיא‬

‫חמונתלהשכיר ולהעניש כני העילסוכה אחויס כל כתות הטוכיס והרעים ו נ ז ג‬

‫ככלל עניןזימדותתתתינויומהותה דין ורחמ'ואחר שנתבאר מרת הקפידי ד ע א י ן‬

‫•היו מתחלפות!נכללותכגיכח׳נותלרתכס ובג' בתינותלארכס גיביינותשל לחכ^‬

‫הא י תהיה כתר חכמה ובינה ע‪/1‬ס המושכל; ‪:‬׳• ‪ '•3.‬תהיה ‪ jt\1‬העולם המויגש •‬
‫נ'תהיה ניה עילם המוטבע‪.‬ומלכית‬

‫חהיה מקבלת מכולם ו‬

‫וגי בחינות‬

‫י '־‪,‬׳;‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬לארכ‪ 0‬א תהיה חכמהחהל נצח ‪:‬‬

‫יוושכל‪,‬‬

‫עולם החסל כ' תהיה כגה ‪:‬עילם‬

‫ג' תהיה לעת תת י ס ד‬

‫הלין •‬

‫» ל ס הלחמים ולמעלה מהם‬

‫הכתר כולל הגי לאשונות •‬

‫יי; _‬

‫‪r‬‬

‫»ון הד ן לפי שהוא תהי' כלול מן כינה‬

‫‪5‬‬

‫כתל‬

‫חכמה דעת כינה‬
‫גדולה י ג מ ר ‪".‬תת‬
‫תהיה<‪1‬‬

‫מורגש‬

‫ולהיות‬

‫י כ ח ד כ ל ל מגינהכרח תהיה כלול‬

‫‪- •-‬‬

‫‪f r‬‬

‫נצח‬

‫חוטכע‬

‫יסוד‬

‫הוד‬

‫‪0‬הוא שרש הדין !לא שיחייכ הענין‬

‫הוה נו דין כלל כמו םנק למעלה ועמן‬

‫הרעתה״נל תהיהלהשליס מקו' הכתר‬

‫ין‬

‫כ י מפני שהכתר כשוט לא תייותס ‪P‬‬

‫לא דין ולא יחמיימפני שענין הרחמים‬
‫נוה׳ה להכריע לכלול החסד והדין‬

‫והכתר תהיה פשוט תכלית הפשיטות ‪ •-‬י‬

‫לא <צלק א״לנו כ! שהוא מקויהלחמ׳' ‪. r .‬‬

‫‪x‬‬

‫‪v‬‬

‫‪r‬‬

‫‪ .‬י •״ף‬

‫י‬

‫‪ -‬י מלכו‬

‫•חשד‬

‫דין‪-‬רקמו‬

‫׳ולכן שמנ!כמק!מ! הדעת שהוא כח׳נת ‪. •;..‬ז ‪ •r ; :‬יי‬
‫! מ צ י & י ת ה ת ת ה ^ מ ף י י ג מ ס ובינה ‪ i‬ו‪,‬׳( ל ‪ ! { :‬ז ן ׳ ‪-‬‬
‫י־‬

‫‪;1‬‬

‫י‬

‫ומכריוו‬

‫•י—י‬

‫ד ״ ־ הער‬

‫‪n‬‬

‫כט‬

‫'•‪f‬‬

‫ומכריע ניניהם !מתעלה ומתעלס עד הכתר מפני שמ»ג«‪6‬דש אציליח^;‪|,.‬לי^‪1‬מ‬

‫‪ ,‬ה ד ע ת מתפשט מכתר ומתעלה נכתר ישליס מקים הכתר ומלכו' תהיה כולל כצ הגי‬
‫כחינותלמטה •‬

‫נמצא לכי וה כי ד י מ ה וכינהודעת המשלים מקום הכת' תהיה‬

‫סורהפעיליתככח* ‪! .‬כגינת תהיה ם‪1‬רהכעולות כפועל•‬
‫הפועלים הפעולות•‬

‫וכנה׳ יהי! שלוחים‬

‫ונמצא לפיזה שהכתתהיהנשמה לתתוחבמינשמה לגנווה‬

‫וכינה נ^מה לגבירה וחמד תהיה נשמה לסוד י‬

‫מקכל מגי ותהיה כשמה למלכותהבלולה מכולם •‬

‫ותתנשמה ליסוד ־‬

‫ויסוד תי^ה‬

‫וכן הכחב יהיו משפיעים כגו‪.‬ת‬

‫וגגתיהיןמשפיעיסבנהיויסודתהיהמקכל וכונס הכל כתוכו ותהיה משפיע ממנו‬

‫למלכי' יכיילת המלמתאין לשים ספירה שוס הנהגה ופעילה ואין רשות לשייספירה‬

‫להשפיע לתחתונים אלא עי מפני שאם היי משפיעים יילתה היה הדבר היריד‬
‫כמבואר כתיקונים ומלכות לא תהיה מתייחד ולא מקבלת משים כבירה שים חין‬

‫‪1‬‬

‫ח ו ד ושפעאלא עי הצדיק!הצדיק היא אסר תהיה מתייחד נחלנית ומשפיע כה‬

‫יממה שתהיה מקכל מלמעלה מכל א ואי מ! הספירות •‬

‫וכזמן הגלות שלא יהיי‬

‫היסוד)י>מלכותמתייחר׳'יחרנאמ'א!לומיסמני ים ונהר יחרכ!׳נש‪,‬אומר הצדיק‬

‫<אכד כי לא תהיה המלכות מקבלת השפע ככראשונהועס כל!ה לא תהיה נמנע‬
‫»־‪.‬מלכ!תמה!ה הוויית ומלוון העולם מכ<• שתהיה למלכות מהווה הוויותוזן!״פו נס‬

‫העול מן השפעשה׳תה מקבלת קורס החרכןיהטעס מפני כי מדרןהקדושה תהיה‬

‫׳מפני!ה א!ת! השפע עצי׳י׳ לא תהיה נמנע‬

‫להתפשט ולהיכותולא להתמעט•‬

‫לעילם מעשית פרי בי תהיה מתהלך ומתפשט ממציאות למציאית לאין תכלית • משל‬
‫לגן ורוע שיהיו נוכלים גרגרים ח!דועיהצארז ויהי! חויריס יגדליס מעצמן לשנה‬

‫^כאה וכן משנה לשנה כמכיארכייהר פ' תחמה • יאעפי' שהזרע שקבלת המלכית‬
‫ייקידם תהיה הולך ימתפשמ מעצמי יעל ידי יהי! מתכרכיס הע!למותלא ידמה שפע‬

‫<כוכס הניישךמן הידע המרע וגדל מעצמו לשפע הנמשך מן הורע הנווע ע?‬

‫הגנאה נ ׳ הנדל כעצמו תהיהמציאית ממהיהחמציא!ת!מציא‪1‬תממציא‪1‬ת ולא‬

‫חהיהמעצס האיר כ׳ עצם האיר תהיה לעילם נשאר ינשמו במקומי להיית מציאות‬

‫וולתו שהויהיועהגיועאכל כהיויהצדיק ע מ ד בתיך גינתיותהיימשק אימה ויירעה‬

‫•‪.‬ייחלש או תהיההאוונמטך כל׳ הפסק יתהיה סע לס מון מעצי! 'האיר מעצח! יצא‬

‫*ומציאותי! ־ י ולאמור אלאשהמציאיות ׳היי מתרבים ומתיספ׳'ומתפשתטם עז­‬

‫‪.‬‬

‫‪-. r‬י! ‪• .• :‬׳;!־‪.‬‬

‫ואם ‪:‬‬

‫‪ . :‬י• ג אין תכלית י י ‪':‬׳‪• ••:‬‬

‫־‪ .‬יסתפק לומד מאחר שכומן הזה לא תהיה ׳ימוד למעלה מה יוסיסווומה‬
‫י ע פ • עם היזתםכזמן הזה לא יהי! הייחור‬

‫י; י ‪.‬יועילו ״חיד למצות'‬

‫והבו‪3‬ותנמצאיי‪*/‬וכלמק!ס תהיה »מעשה המצית סמך יסעד למלכות כמבואר‬

‫* ו ה ו פ'עטינ? יצווך הסמך היא מפניכיהמלנית נקרא סיכת דיר הנפלת כלוחל‬

‫ולעילם הילכתינופל^ עד ישק־ן> ממרים עליה ווה כ׳ הספעההוא שקנצה מקירם‬

‫‪/‬החע‪-‬נןנל‪-‬ע<ר שתתי'ומן החרכןנעשךילא תהיה תח׳מש^הי^כמשל זרעהג־נה‬

‫׳ ^ ז ר ע ה י״ייה פכליו״ן של!( ימדסי‪,‬הו תהיה‪ .‬יזילו)מלקצקצ‪< .‬מ*ועט ח"! ולכן אין‬
‫(‬

‫י גי‪ -‬ו «‬

‫ח‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫לך‬

‫ס‪4‬ר‬

‫דטוגים‬

‫עסים‬

‫לן^וסשא^ןקללת! » ת כ ס מחכיר! י ע ן כ ׳ ייתהתישש כחהנקכהחיוויופני כ ך‬
‫תהיה צריכה אל סומכים כדי שלא תפוצ מכל וכל • ‪1‬ענ׳ן הסמן תהיה ע׳ ההשפעה *‬
‫כצד אשי תליה מתמצא מלמעלה כמת‪1‬ן סדק׳ מחש ע ד םתתיחד המלכוילמעלה ״‬
‫‪1‬אעפ< שלא תהיה כמדרגת ה׳יחיד ההווה כזמן הכית י תהיהלה‬

‫•יחוד חס‪•.‬‬

‫חייוש סמן כעצמא ‪1‬הכל תהיה מצד מעשה הפצות אשר יעשו הצייקיס כעולם‬
‫הוס‪:‬‬
‫כביאור המכריעים •‬

‫השערהט'‬

‫דעכילצויןהנהגתהתתתונייכשהאציל‬

‫הבה אתהאצילית האציל ל מ ד ו ת הפכ׳ויםתהיה השכר והעונש‬
‫צמשך חילם והס החסד והגנווה •‬
‫כל כ ן •‬

‫ויעןכ׳לפעמיסיצטוך להעניש קצת אכל לא‬

‫ק לפעמים יצטיך לתת שכר קצתאכלצא ככ גורה חכמת! ית להאציל‬

‫מרה ממוצעת כין היין והחסד כ י י שתהיה מכריע כין הקצוות י ו ז ז כי מ ר י ך‬
‫החסיתהיהלהשפיעכויתיצות גדול‬
‫ו מ מ י ת הגבויה תהיה לעככ השפעמ»ל‬

‫מכלי שיכתין כין צדיקלרשע‪:‬‬

‫אדם ע ד ש היהצייקגמוי• )צתנסהעל‬

‫כמושפי'בוהרפ' תיומסעלאמרמ‬

‫׳‬

‫ילהועמדבנסיוןכענן׳צחי שפשטצואיו‬

‫בביכתהמזוןובטוכו ולא מטובו‪-‬‬

‫ע ג המזבח והוא בן לז שנה ומדקדק עס‬

‫וככר‪ '0‬פרק שלשה שאכלו אמי״צווכ!‬

‫הצדיקים כחוט השערה וסביכיו נשערה‬

‫ח״נו הרי זה כור בטוב! חייכו הרי זה‬

‫מאד• ולרדוף הע!שה הרשעה עד כלה•‬

‫ח‪:‬ס־ואמרכיכט‪1‬כיר"לימינ'עילאה‬

‫ל א' מכי קצוות‪ <k‬לא תהיה‬

‫היינו החסד• ומטומ י א ר י ג א אחרא‬

‫העולם יכול להתקיים גווה חכמתו כה‬

‫דאתימסטרא רימינאוגו' וה!א סול‬

‫ולהיות כי‬

‫להאציל מדל אמצעיתאשר תהיה מכריע‬

‫מקי גס ה‪1‬אט!כ בצד שנמשך מהחסר‬

‫נ ב‬

‫בין לקצוות• זקוא קו הוחמיסכימצל‬
‫ה‬

‫שהוא עקר הטוב שבו כ נ ן העלם‬

‫‪5‬‬

‫ומצד‬

‫כדכתיכ אמרתי עולס חסל יכנה מה‬

‫הגכורה ׳הי! משמאלים לכף חוכה וקו‬

‫שאין כן היסוד ולכן אמו! מטוכ! שריל‬

‫ח‬

‫ס‬

‫ר‬

‫יהי! חיימיניס לכף זכות •‬

‫ז‬

‫הוחמיס תהיה מכר׳עביניהם •‬
‫ועני ״‬
‫עקר •‬

‫כייסל הנמשךמהטיכהעליון הוא כור‬
‫לפי שלא הכחק כין העקר לשאינו‬

‫ומהי שלא אמל כחסלו אלא כטיכו ע ל שלוצלך אחיכ לפרשו כאומל! כח^‬

‫וכחסד הוא כ׳ טוב וחסל כיכחינותהןכמליהליא איטוכ מלשון כלטיכו אתהנרו'‬
‫לסוןהאול וי‪!.‬א בחינת היות כה כל השש יןצ״תכת׳נימתגליתומאיויס כה להיותה‬
‫כולל כל הכנין וההקף!פונה אות! כאומרו אמרתי עולס חסר יכנה עולם לשון הקף‬
‫והוא ה!'קצוות!העה!יכ;ה כחסדזכן אמד! כזוהר כפ'!ה הילך לפניהם יומס שחסר‬
‫‪ p j‬יומס כאמו! י‪1‬מס יצ!ה ה' חקר! להיותי כלול מכל הימ ס •‬

‫לנה כי הבחינה‬

‫שעליה גקיטוכ היא הכחיצה שנחגלוכה ה!מיס והאירו מה ש ) א נתגלו ולא האירו‬
‫קודסלכן ‪ . 1 y t w‬׳ & ‪ n M B M j p . 6‬׳צתערכו הדכדייםס־וא!«משפיעהחסד מטכו<‬
‫י ם וצרע׳'• ווו גתינתשנית כה ועליה נ ן ח ס ל ולכן צ ו י ן‬

‫‪61‬‬

‫‪ a w‬ח כ ההשפע\\‬
‫ל‪#‬וכיש )‬

‫‪N‬‬

‫י‪» .‬זער‬

‫•‬

‫‪,‬‬

‫ל»ובים[ולרעים• וכן איור אך טוב וחקר ׳דרכוני וכוי ו‬
‫ועגין‬

‫די‬

‫‪r‬‬

‫־‬

‫ו מ י ד ה לעיל‬

‫‪.‬ההכרעה תהיה כח מייחד ןממוג כין ל ההפכים ע ד שתהיר‪.‬מתיוך<&ס‬
‫כיניהס • ולהיות פאי( ד ע ת ‪0‬ל׳‪0‬׳ מכריע עד שתהיה נוטה מן הקצוות‬

‫והיה קו הרחחיס כאמצע כלול משניהט ע ר שלא היה יכול להכריע הוצרך להחשיך‬
‫המכד׳ע מכיע שהוא וחמיס כשוטים כדי ט טה לול צד החטד ועל כן תקרא התת‬
‫יוטה כלפי חסד שה׳א ראשונה ופחחין כוכויתחצה • וא‪ 0‬הסנהדרין פתחו לחונה‬
‫תחלה לא הי‪ 1‬דני! אותו כל עקו דוגחג( דלע׳לא •‬

‫ולהיות מחלוקת חסד ׳נכווה‬

‫לעסות רצין מאצילה יהיו חפציס <מסכימים*הכועה ועל וה אחווכצ מחלוקת‬
‫שהיא לשיש סופה להתק״ס י אכל ימצא‬
‫מחלוקת אחר בין החיצונים והמקטרגים‬

‫טלא תהיה לש״שולפיכן לא הי! מקנליס‬

‫ביניהם הכרעה ויהיו משמאליה וצוטיס‬

‫לעולט לכן׳ חוכה • )לפיכך הכדילהניה‬
‫כין הקדושה ובין כחות הקליפה ואש‬

‫הזרה שלא רצו כהכרע')כדכתיכ וינדל‬

‫אלדיסביןהאור זכיןהחשךהאור‬

‫ס‬

‫הקלושה והיין הד‪,‬צה כהכוע'(והווידה‬

‫והשכילה ^לגיהנס למקים חשך ואפלה‬

‫כמו שנאמר ורשעים כח&ך ילמו •‬

‫וכן‬

‫יויזלוקתקוח ועדתי )שוונם היו לוייס‬

‫מצד הגגווה ומהרן הכהן איש חסד‬
‫ומםס קו האמצעי מכויעכינ׳הס( שלא‬

‫לשש ולא רצו כהכרעה )ולכי' הכדילס‬

‫שנאמר הכדלו מתוך העדה הרעה דיל‬

‫טנדכקו כקליפה הנק ר ע ה ( והורידס‬

‫לגיהנס כ ד ר ך שעשה לאשו של גיהנס‬

‫רזליוצייכהכיעת האמ' ות״תנק' שמיס‬
‫וה מחלוקי הלל ׳שמא׳ הלל נשיא איש‬
‫חסד ושמא׳ אכ ל ד איש הגבירה •‬
‫ומכותל׳ מדוח׳הן ג כ ו ד א'מהם עניו‬
‫מאד ואי קפדן ומחלקותס צשיטצקכל‬
‫ההכיעהוהיומתיעשהייכ׳ ולכן וכו‬
‫נ ה לקכוע הלנה כמותס וסוד הלכה‬
‫היא השכינה שחוט של חסד משוך וזא‬
‫אצו ואלו ל נ ו ׳ אלקיס חייס ־ אלקיס‬
‫ח ״ ס ה ו א ה נ ׳ נ ה ויומנה ני׳שךהבנין‬
‫חכר ודין וננגדס הללו י׳טמאיס והללו‬
‫מטהר ס הללו אוסויס והללו מ ת ר י ס‬
‫וכיוצא וצריכים הכרעה ואזל שלעולם‬
‫כיה לקולא ויבש לחומוא כפי דכקיתס‬
‫כייחת־ וטעם החילון! לפעמים הוא‬
‫כי לפעמים גכ החסד מצד הגכיוה‬
‫והגבויילצי החסיומלתאכל ליצא לעיל‬

‫טלא רצה בהכרעה • והמקומויהצריכיס ‪,‬‬
‫הכרעה הס בלדבר׳ הכל האיכין גג והכ כין נה כ׳ נ״ה יהיו ענפי החסד והגכורה•‬
‫ומדותיהס כמדות אנותיהייהיו אף הס צריכייהכרעה כדרך שהיו צר׳כייאכיחיהס‬
‫וכמו שכגיגת יהיו יסודותהמיס והאש והאויר בין כנכי יהיו היסידות המשיא־ואעפ׳‬
‫טלא יהיו פעולותס חוקות כ כ בפעילו' אכית׳הס הראשונים והמכריע בין גיג תהיה‬
‫התת• שהגדולה תהיה שרש יסוד המיס שהוא קר ולח והיא יעל חסר ג»ור והגכ‪1‬רה‬
‫‪-‬‬

‫תהיה שרש יסוד האש שהוא חס ו׳כש שהוא פעל דין גמור י!התת שרש יש!ר הא״ר‬
‫טה!א חס!לח והואגלול מדין ורחמ ס ותהיה מתקשר כיסוד האש כחחינ׳ויוכיסוד‬
‫המיס כלחותותה ה ממוג אותם • ולכן נק תתשמים שזניונה אש ומיס • ועם היות‬
‫| ח ס ר ש ‪ 5‬ו א מיש קריםל&ש ש?וא הגכורה בשם ‪1‬זד‪*:‬י־‪*»>:‬פ לג׳יסלה‪1‬רותכ<‬
‫(•;‪.‬׳»•‬

‫י‬

‫ח‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪8‬‬

‫כהכרעה‬

‫ן׳‬

‫י‬

‫סעו »ןםי‪ 6‬ועוני•*‬

‫בהכרעיז»את נ»»ן «‪<6‬ז אחו המיס סהיא מט ‪ r‬כלפי חסי וה יוון ר»ציאו'ה»»ם‬
‫עגגאיץמהשיאיןבןכשיש׳סהוארמולחוטשצחסרמשיןעליה‪:‬‬

‫‪<. ,‬‬

‫ואט י ‪ .‬״ יסתפק לומישההכיעה ה!את לא תהיה מספקת‪.‬כ״ני״ן תהיה ק!ר‬
‫'״•‬

‫החסדויוכשהגכויהמתגגדיסוללוה־תרעכ׳המלכותתהיההיאשרש‬

‫יסיר העפכשהו' קר ו ע ש והיא כלולה מרק ורחמייוסיא תשתתף עס התתותתק ‪1‬ר‬

‫ניוכשעסהגכווהוכקוימיעס החסיוימוג אותס! נמצאשכשתוף התת והמלכות‬
‫תתיה ההכרעה שיחה ומספקת והמכריע בין נ״ה‬

‫תהיה הייסיד שהוא ענף המתוי׳דתי ׳*‪.‬היה כיודיהתת‬
‫אכיויכמו שהתת תה יה מכריע כין גג כן כנו היסוד‬
‫תהיה מכריע כין גה ועד מיש כל מה שאירע לי עקכ‬

‫ומהסהאצילזינכללכגיקוי‬

‫לכד חסד י י ן ווחיויט‬

‫הרומויס לגייסוד! מיס אצו‬

‫אירעליוסףוכ״ו&הכרעיהתתלאתהיה משתימאלא‬

‫ואויר ועפר לא נזיעס היות‬

‫ככח נימציא‪-‬ת אצל התת וישתתף עס היסוד להכריע‬

‫׳מורכבות מהג' קוים הנ?‬

‫כשתיף המלכויק הכרעיהיסייגכ לא תהיימשתלמ ‪ fy\i‬י המלכות אצולה גס היא •‬
‫כשתיף המלכויוהמלישתתף עס החתלהנריעכין גג • הסכה־מה כי פעול‪1‬י‪/‬יא‬
‫כין נצח והוידככחינימציאותישלפנ׳ הקטריג ושלאחר‬
‫הקטמג)כימדיעלותהנחיק כעלה מציאותהנשאר‬

‫למטה• ומדי מאה למציאותה למעלה כסוד שימני‬
‫וא‪£‬שר‬

‫כחיתס וגוי כמבואר כתיקונים(‪:‬‬

‫שעל כיד וה הוא שאמה ככר תני רשכי‬
‫שאמרישכת &ה‪1‬א היסוד לסני יזקכה לכל‬

‫נתת כןווג וצי לא נתת כן וונ כלומר להשתתף עמי‬
‫להכריע ואמר לה כנסת ישו^ יהיה בן ויגן דה״מ‬

‫כמו שאמרו חכמי המחקר‬

‫םיסוי העפר עס היותו‬

‫<ס!י ל' כצל ג' ׳סודית‬
‫הראשונים והמיפת ייכיח‬
‫כחתימת מיסוכוייוהי מעם‬

‫ששיי' נתן סימן לגי יס!ר!ת‬

‫אותייתאמ״שא&מים א‪1‬יר‬

‫'׳סיד ע פ י ל א ז כ י להיותו‬

‫המלכות ואעפיי שיייסוד תהיה מכריע נ ח ת תהיה‬

‫כילל שלשתם כן המלכות‬

‫והיסוד נוטה אל השייאצ כלפי דין והטעם כ׳ התת‬

‫האציצייהוא אצילותלביע*‬

‫חילוק ביניהם כי התת ניטה אל הימין כלפי חסר‬
‫להיותו יונק מהלונן העליון מכתר יטה כלפי חסד‬

‫ויספיק להטו שפע הגכוייכלפי חסריאכל היסידןילא‬

‫תהיה כן וכאשייושפע עליו שפע מהתת מצד הגכור'‬

‫לא יספיק הוי להטות! ‪ 12‬צד הרחמייוהכל תהייככוונ'‬
‫רצון המאציל כדי שלא יהייכל הנטיה«‪ 1‬הימין! וענק‬

‫כפע!ל<תיה אבל כעוין‬
‫‪:‬‬

‫י להם‪:‬‬

‫••‬

‫‪i‬‬

‫וכן קראוהו משך ו״או וכי‬
‫!צכתכ‬

‫הכרעתו‬

‫כווהר‬

‫כמקומוייכייוכפיט פיייקר‬

‫על פ יוכח ת ו י ת שלמיו ת ו ד‬

‫ידוע שלמיו מהו ת ו ׳ אל ת ו ׳ ואוין דהיינו שלמא דכלא אכ תורה מלכית שלמיו‬

‫כלשון רכים ת ת יסיר שאי משים שלוס כ ן ג״ג ואיכ׳ן נצח יסור ודין הוא א ח ו היותי‬
‫שושבין כ׳ןת״ת!מלכות כדי שתהיה כלולהמכלהמצ׳איותשכתתכראו׳ להיותי צלע‬

‫*אפרו‬

‫מצלעותיו • וככן יהי! מקבילות הלולאות ויחדו ׳הייתמיס‪:‬‬

‫לכל^זרציןלתתובןוגיבפעילתההכרעההואיסודואכבןוונויםאג ‪L‬‬

‫ולאיךיו^מיספיע עליה שאכ אין לרכו סוף י ועוד הייטכ בעיל ‪Vp‬‬
‫ל‪!1‬וי )‬
‫י‬
‫•‬

‫«‬

‫‪.‬‬

‫•י‬

‫• י ש ע ר וו •‪•:‬‬

‫‪N‬‬

‫זיא‬

‫• ‪*V‬‬

‫<צגו‪1‬רעלהמלכיתערסיןטרוגהלשארמ״ריגתאצילוחסי^ילימשביעיאל תחת‬
‫)עוד קטרוגו הגדול מקטרוגה היאילקתי*י?ה‬

‫•סיד אצילית עשירי להיות כן ווגי •‬

‫צרפא אלאדס׳' • י׳ • ולכן היוהמונעציןוכייאת‪.‬יום סשכמ שהכוונה כו לייחל‬
‫־• ״ ‪-‬‬
‫עוד‬

‫‪ -,‬המלכות בתתומסיל שתיזיהיהכרעה שלחה‪:‬‬

‫• ; •י >‬

‫תהיה צריך הכיעה קצת בין החכייה והכינה ואעפ׳ שהם רחמים פשוטים‬

‫מיוחדייכנ״עתכלייהייחור ע ד סאחיגיראשונויחסןכותכאחד ממ מצל היית‬
‫•‬

‫שרש החסד כלול ב ‪.‬כהה ושושהד׳(‪•,‬‬

‫כל‪1‬לוממעוררככינתהיהההתעוורו'‬

‫‪,‬‬

‫־‬

‫ועצין קר ולח כחסד וחס ייבש בגבירה‬

‫הוא כ׳ התעירר! החסילכעל הרין היעיח'‬

‫ההי' צ ו י ן הינךעה‪-‬להגניעי ‪ •5‬אס צא‬

‫•כבו האש נ מ ק ו ‪ 0‬ל א יועיל לכבותו י םזועמת במלאכי דין שלא ׳כעלי וי היא‬
‫‪.‬‬

‫ועם‬

‫מהשנתכארנ״צאכיהמכויע‬

‫‪..‬״•‪ •,‬בין למעלה נין ל״טה נ י ן‬

‫ב‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫חסדה אחכ אל הע‪1‬לסטניס ורעים ‪11‬‬
‫היא פעולתהלחית והוא המיס ממש• יכן‬

‫הפכם מהכייפעוליתאלו כגכיכ' ומיוחסות‬

‫כאמצעתהיס לעילם ק^הןחיויס ולא‬

‫כשם חס ויכש והתת חס ולח למיג‬

‫•מלטמלהייתהואהחכייע־מפנישהו'‬

‫הפעולותראשונית־‬

‫המ־ויצעביןהכק«ס‪)..-‬ה}ה ו‪.‬א׳‪6‬קו‬
‫;‬

‫הרחמים תהיה ה י ע ת שה<& כחיצת‬

‫מציאות רקית ושוש התת המת־יגע‬

‫כין החנמה והכינה •‬

‫•‬

‫ה‬

‫והמלכת קרייכש‬

‫צמיג הפעולות שניות ו עוד‬

‫) בהק ניס נ א שבנתינה ‪ 11‬צקי ׳שואל שיו א^ שיר מצד‬

‫הלוייס בבינה "אל אל החסד םנקיחל ויוצאת מתכמה ובהכרעה זי עולה למעלה‬

‫עהאבית ועלית נאמר כרכות אביך גברי על ברכית הירי( ועל יד׳ תהיה •חודם‬

‫מווגם כאשר נתבאר כםערג ועי' •תהיה הכועתם יאמצע קי הוחמיס היא התת‬

‫והוא תהיה מ כ ו י ע נ י ן גג וסוף קו הוחמ‪-‬ס היא היסוד כקיר מ ש ן הו״אי והיא תהיה‬
‫ועם‬

‫ל‬

‫‪:‬‬

‫מכדיעכיןנ״ה‪:‬‬

‫מס שנתכאר נמצא שמק מיתטצריני‪ 0‬הכרעה הס ג'•ועור תהיה צ ר י ן‬

‫הכרעיכיןגרוליוהיוד ובין גכורה ונצח מפני שיהיו מתנגליייה לוהוהמכריע‬

‫כיניה' תהיה התיתכיהואמקב׳ מהוייעתותשסיעלירכוחויקכלמחסדיתשפיע‬
‫לנ^תיתקכלמגבירהיתשפיעלה״יד • ופעמים ר‪,‬ק?צ מתיסד !תשפיעאיתו?שפע‬

‫להור אותקכל״גיבורהותשפיעאיתוהשפעלנצתיאין ספקכילאתהיה משפיע‬

‫םפעהחסללסוד כעין שקבל הוא מחסד אלא תהיה מי׳וגתאות׳ כהמיגה בינונית‬
‫השתויה לחסל ילהיל יכן תהיה מ מ י ו ה לנצח בא פ ן &י יצא שנתית תחיג !תכריע‬

‫נין גדולה להוד ובין גבורה לנצח כי כן דרבן לפעמי תקבל הויל מחקר ונצח מגכווה‬
‫ולא עוד ‪18‬א פעמיס ת ר ד הגדול בעצמותה ומתייחד ותתנלל כהיי אי ת ל ד הגבורה‬
‫בעצמותה!תתייחד ותתכלל כנצח׳ ‪-‬‬

‫ז‬

‫י והפרש גייל תהיה כין ד ו ן ה ש פ ע ?‬

‫^ ד י ן ״ ח ו י כ ׳ ד ר ‪ %‬השפעהאעפ׳ ששפע החסד ת כ נ ? כהוד לא»!כל צכעיל‬

‫^ ר ת ה עכו תהיה העולתה ‪»0‬י« !קרינה אל מו»!‪ . •5‬י " 'י׳מנל כשתת״סל‬
‫החפר‪,‬י‪0‬‬

‫* »‪4‬ו‬

‫יי‬

‫<ןטי»‬

‫*־מוג׳•‬

‫‪^ /‬‬

‫?חסל בהול תהיה ג ו ן י ומבטליודחה ופן תהיה ה ד כ ר כין*כורה לנצח ועזא לעין‬

‫נ‪$‬ה׳ך יליט! צדק וחסירך׳יננווגויוהתפלל פתהיה משתנה מנהג מקומות המלות‬
‫במבואר נרימ י‬

‫ולפי»ה שנתנאל ימצא שהמקומות אשר תהיה כהס התגגלות‬

‫‪ ,‬מ י ו צו׳כ׳סהכועה הן הי•‬

‫ואפשר שעלוה אמר כס׳ עשר ס פ ׳ ״ ת כלי מה‬

‫מספרי'אצכעותהיכנגלהיו‬
‫ה ש ע ר ה ׳ ׳ גב׳אור י ו ו נ י ם‬

‫*שעד‬

‫הי'דע כ׳ לא ׳חמה גוון אלא מ צ ד ל כ ר גשמי שתהיה מוחש צראה‬

‫ונדמה וכספיחתהעליוצותלא תהיה אפם'רכרמכלהדכר׳'הנשמים‬

‫ולא תהיה פסגוון‪1‬לאתה׳השיט עין גשמי ושכלי שישלוט להסתכל כה•‬

‫אנל‬

‫ענ׳ןהגוונ׳ס ש׳אמ'כספי'היו כדרך »של!‪ I‬הפעולות הנמשכות מהשרשי'העליוני'‬

‫כ י כמו שהגכורהנוצח כמלחמה תהיה מתייחס כאדמימותו מצד היותו מתחמס‬

‫ומתאדם ושופך דמיס כן לספירה שתהיה מדתה מדת הגבורה וחווק יהיו מיוחפיש‬
‫לה ג!‪1‬ן האודם והכל לשכך אתהאון מה שתהיה יכי‪:‬ה לשמוע•‬

‫ועולאיןספק‬

‫טהדכרים האדומים יהיו נמשכים מכח השיש ההואכאשר נתבאר כשער מדות‬
‫*ספירות וכן ככל ם א ר ה פ פ י ו י ת ולכן נייחס השרפ כפ• התולדה הגמםכת»מנו‬

‫‪1‬אין ספק שתהיה לגיינים מכיא חל פעולותהספייות והמשכת שפעם ־‬

‫ילסכה ‪11‬‬

‫כאשר יצטרך הממשיך להמשיך ‪6‬פערחמים מהחסר •צויירנגדו שפ הכפירה נניון‬
‫המתייחסת לה ו מ ה ט כ י ה י ה כאשריו‪,‬לבשגכ כגוון המרה המצטרך לה כ ד ו ן‬

‫טהיה הכ ג מתלבש כ׳והכככגד׳ לכן לעורר מדתהרחמים הגמורים כ׳ מהגו ניס‬

‫הצראין לעין והמצט״ריס בשכל יתפעלו הרוחניים והנפש תעורר לרוח והחח לנשמ'‬
‫והצשמ תעלה ממצ׳או למציאות ע ד מקוייצ׳קתיואחזיתיותעורילפ׳ מציא‪1‬תצי!רה כ׳‬

‫לפי ההתעוררות העולה מלמטה כך תעורר למעלה •‬

‫) והעד הנאמן כוה הוא‬

‫אבני החשן יכ אכניס מתייחסים לפי המשכת ׳בשבטי ישראל כמקום גכוה ונמצא‬

‫י ו ׳ שמצייר שמותם כקי׳יע המורים על הדין באודם • ועל החסד בלובן ועל הרחמים‬
‫יאחר‬

‫כירוק והכל עיפמגיד׳ אמת אשר הורוהו( ‪:‬‬

‫שביארנו ענין הגוונים נ כ א ו ע נ י ן כל ספירה וספירה‪:‬‬

‫חכתי‬

‫הת״חסנג'ג‪1‬וני'מצדגנחינותשכה‪-‬הא'כתינתהרכקו עםהמאציל שלאישיני‬
‫ככחינה ההיאאפיצי הספ׳ כי להיותה מתייחדת במאציל כמ! שלא תהיה השגה‬

‫במאציל כן לא תהיה השגה בה •‬

‫וכערך הבחיגה זאתתת״תס הכתר כגיון שחור‬

‫המורה על התעלמות י‬

‫הכי תהיה כחינת עצמו אשר תהיה מתגלה ולא מתגלה‬

‫לא תהיה כוגוון כלל י‬

‫הגי תהיה כחינתהשפעתו כספי' טכערך הכחינההואת‬

‫ע ד טיצדק בו שם של אהיה כדכי• הרשכי זל כ א י ד ו א סהוא מציאות מתגלה אכל‬

‫תתייחסכ! גווןהלוכןכעין הטל המשחלשללמטה אשרתהיה מתעכהיומתלכש ‪\ i 3‬‬
‫לכן כעין הקרידהנומו כעין הבדולח) ו ע ו נאילכושיה כתלג סי‪1‬ו'ולכוש! ושערו הץ׳ז'‬

‫ככתר •‬

‫מטל)‬

‫‪-‬‬

‫"״"יי‬

‫‪N‬‬

‫*‬

‫משל אל עילמות נעלמותכדאיתאכאידןא־•‬

‫‪..‬‬

‫(‬

‫‪W‬‬

‫מי׳‬

‫ליכ‬

‫כ כ ת י נמשך ג' מיני ת&ך מצר גינחעות*‬

‫^וף‬

‫א*כחינתהי<תא<יוח«ן‬

‫כערך ‪"6‬ס)ןעואיטכי כתיקונים אתיעילאהאעניאיה! אור צסוכו'‬

‫איכמא איה! קודם עילת העילות •( ב בחינת היותו נעלם מכל מה שלמטה מממ •‬
‫צ' כבחינת •גיותנ! צד נקכויאשרתהי' מתייחס כגוון משין)כחינהוו תתייחס בכתר‬

‫כבחיניהתחתנה שבה אשר תשפיע ממכה ‪ k‬הסבי׳)!מקבלת מהבחינות העליונית‬
‫!‬

‫זהחכסה‬

‫סבה לכן היא צד נקבות•‬

‫‪.‬‬

‫•ש שיימפייזו כגוון אדום לחשכס שתהיה כעל דין וככר נדחודכריו‬

‫‪ :‬בשער המרות־!‬

‫ויש שייחסוהו מין הספיר שהוא גייןהיקבל כל‬

‫הגוונים לומיםממנה •הייהגווניס וכל הכחותוהפעולית‪ .‬ויש שייחס! לה ג״ן התכלת‬
‫ואי ני לשין כליה חיו אלא לשון תכלית שהחכמה היא תכלית מעשה כראשית מלמטה‬

‫למעלי ואפ •זיעור שהטעסש׳יחסי לה הספיר יהתנלתאהיהמפני הייתגייןהשחרית‬
‫מתפתח בספיר ‪1‬תכ ת ולמימר שעי תתפתח העלם השחרית דהיינו הכתר ) ויש‬
‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫־•‪._:‬׳ חכלת אחראעהרין ואין בחכמה חיוייתבאר(;‬
‫;‬

‫!‬

‫‪mom‬‬

‫•‬

‫יש ם״חסיה קטין א ד ם גוטה ללובן לחשכס שתהיה כעל דין וככר‬

‫נתבאר בשער ה<׳דית שגיהראשינויחשוכית באי ושלשתם יהיו רחמים‬

‫אמני הרוכ הסכימו מטון הכינה תהיה יריק ככרתייהטעס כי כמו שירוק תהייקודם‬

‫לכל העירות שכעולס כןהיתה הספייהזאת קיימת'•כל מעשיכיאשית) כמי ויאמר‬
‫«‪1‬היס שהרמז ככינ'!אץ זה מספיק ב׳ אין ראוי שתהיה הגשמי ט ע ! והכרח לרוחני(‬

‫ואין לומיכ׳ להיותדינין מתערין מיגה היה יאוילהי‪'1‬ג<ינא כמיייקא) שהוא כחלמ‪1‬ן‬

‫ביצה( וכאשר תתמונ עם תכליתהחכחה תשזכ יר!ק ככרת׳ •‬
‫<יר ‪-‬‬

‫העשכייווהטכעוכצכעיס(‪:‬‬

‫;‬

‫י‬

‫אפי לומ'כי להיות לובן החסד ואודם הגכייהומיריקא התת משתלשלים‬

‫ממנה תהיה גוונה מעורכ משלשתןוכאשיתי‪/‬מוג תנלתהחכמה תשוב‬
‫י‬

‫»וזחפי‬

‫‪,- -‬‬

‫‪. -‬‬

‫) והוא טון‬

‫ירוקככרתי‬

‫‪:‬‬

‫>‬

‫‪<:‬‬

‫תתיתס בלובן מפני שתה׳יכעל תסיו תת״חס כלוכן ה נוטה ‪ t‬התפל'‬
‫כלכצינית הכסף המשחיר קצת) א‪ 0‬לא ׳לבינוה! כעלי המלאכיוהוא‬

‫מ׳יוחס ליה בדבר• ה י ש ב י ( »ה מצר מזג החכמה!כעצין וה תמצא הכיש והביל‬

‫כין לובן הכתר ללובן ה ח ס ר ) ולפעמים ״תייחס אליה ליבן חמש כגוון החלב •ואין‬

‫**נורוז‬

‫הטעס לפי ת ג ״ י ת הלובן העליון מ ה י ת י ע ל י ה ( ; ‪.‬‬

‫תתייחס בגוון ארוימפג׳ שתהיה בעלתדין גס ״מסיה בגיין והב או‬

‫תכלת א! סתור ותתייחס נגוון אודס כבחינת דין המתקרב!‪ I‬התת‬

‫הטקלל ההכרעהו״ת״חה כגיוןוהכ•‬

‫נכחייה המתקיכ אל הכינה המצהיכ‬

‫ומשמח אשר תהיה מומש!מעורר שמשה וחשק ומצד וה יש שייחכו גיון וה ‪ 18‬ה ם ג »‬
‫ומייחס בטין תכלת) לשון כל״ן חיו{ י• ככחיצתהדין השופע דרן כחיתהקחשה‬
‫*שי תהי?׳»‪p>1‬מלכות מחני ומגדו תטיי ייי? היפ? ׳יי ותתייחס כג!!ן שק‪1‬ר‬
‫‪1‬‬

‫‪:‬־‬

‫•‬

‫״‬

‫ככחינת‬

‫׳'יוגד‬

‫‪.‬זו מיני זהב הס‬

‫ס‪6‬ר‬

‫והכסמר‬

‫תת‬
‫‪1‬הב תישיש‬

‫כחד‬
‫זהב &חוט•‬

‫מל"כ!ת‬

‫!הסייתיישש•‬
‫ניצח‬

‫ירקרק‬

‫היוד‬

‫׳עטים ויוונים‬

‫כבחינת כח ה י י ן הקשה * י ש פ ע ממנו לחיצונים‬
‫ה‬

‫מ ע צ י כ ומשחיר פני הכייומ•‬

‫)והרמז שחוו־‬

‫ארוס הוא אלא סלקה היינו אש! של ניהנס שהיה‬
‫אחוו כקוד הקדושה כסוד האדמימות ולא יצה‬

‫כהכרעה לפי'לקה וחסך משח‪1‬רוירד לגיהנס(•‬

‫!וון‬

‫התת תתייחס כגוון מ‪1‬ריקא מפני‬

‫שתהיה כולל לוכן ואודם ומצד שתהיה‬

‫‪1‬הכשכא‬

‫כולל ימין ושמאל דין זרחמים זמצד שתהיי מכריע‬

‫והכטהול• ויא נצח‪ :‬ואופיר‬

‫שתתייחס כגוון וה ככחינתו הפנימית הדקה‬

‫צכלאו וי גוונים וי מיני זהכ אלו‬

‫וכווהר ייחסו להס גוון הארגמן הכולל כל ה ג וניס‬

‫והכ אופיר י‬
‫יסיול‬

‫׳סול י‬

‫ול‪1‬ל המלך כשעלו‬

‫כל״אשו כגיכות עיניו כזקנו‬
‫בגרונו כחיה תחת ולועתיו‬

‫וכעפעפיו והס זימקומייופוט'‬
‫עשלסול היליריאיו עיין ‪'p‬‬

‫הווהר פדי יתרו כרוא ללוין‬
‫דואתהתח!ה‪:‬לעיל ככחינה‬

‫כיגיהס י‬

‫) הנקר'רקיע (המתעלה למעלה כסוד הדעת•‬

‫מפני סתהיה כולל כל הקצוות ולכן יקיא ת ת ש‪6‬‬

‫)״תפאר כגווניו‪:‬‬

‫אוריאל יפיאל גכרייאל‬

‫מיכאל נוריאל ד'רגלי המרכגה דהיינו ריגוונ״ח‬

‫סבר' אותיות שכשם יוד חסד מיכאל •‬
‫ביכורה גבריאל•‬

‫''רפאל׳‪,‬‬

‫היא‬

‫ו״או ח<ןאוייאצ•‬

‫מצד הגיכויה כליל חיווי ס מ ק ‪- .‬‬

‫‪:‬ל י קבלת! מן הימין אוריאל י‬

‫‪:‬׳ ה»‪5‬וו‬

‫ויש שייחסו לו גוון הספיד ואפשר‬

‫נוויאל‬

‫ה א מלימת‬

‫הנה אוריאל ונודיאל שניהם כתתכפ״‬
‫מן השמאל נוויאצ‪.‬״ ״‪,‬־ ׳‪.‬ז ד‪-‬‬

‫תתייחס כג וין ארוס הנישה אל הלק כלומר שרוכילנן ייצלשרפואמד‬
‫תהיה הגדולה כעל החסד‪ :‬יי ־ י ‪•"••-‬׳‬

‫תתייחס כגיון לכן הנ טה אל האוים כלומר שויכו ארוס מצד‬

‫*שיתהיההגכזרהכעלתדין׳־•‬

‫‪.‬היסוד‬

‫־‪-‬־‪.‬־׳׳־י‬

‫‪nib‬‬

‫ישם׳חסוה! במין הספיר)יש שייחסוה! כגיין כילל ליכןיאודס יק‬

‫הל‪1‬י־ן הנוטה חל האודם ומן האילם הנוטה אל הל!נן ל!מד ?*תילמ*‬

‫»מ!וג וכולל מדות נצית והוד ולכן תהיה גרונו במוריקא ותהיתי רקרקותו יותר‬

‫י‬

‫מתאים מייקיוקית התפיויש שייחס! לויגיון מקבל כל הציוצים לומר ישתה׳* ייקכל‬
‫יוכל המדותומתעיכ מכלהשפעיסיל‪ ! * £‬י א יק יפה למיאה)יהסימן)יהי י מ ן‬
‫זהםויכית‬

‫•>*‪'•.‬׳ ‪-‬י‬
‫‪£‬‬

‫יפה תואר ויפה מראה( מש׳ס י כ ל גוונין שפייין אתמזיין כ ה ‪:‬‬
‫י‪-‬‬

‫'־׳׳־‬

‫כ ה ה ו א ע ו נ ד א דר איילאצההני חסידי דעאלרבמערתידלגו^א‬
‫ימדכואבגעאיתאהתסהתייחס׳יגיגווניהאלכותלג נתינות‬

‫זתתייחסבניון לכןהמאייכאוי הלכנ' המאייה מצד האוח פ׳יי ‪ "nth‬יוהיתהיה ‪f * f‬‬

‫״עצמי שלה בעצמותה!תתייחס מ י ו ן ארגמן מפי! שתהיה נל)לת אגל ‪5‬גייני'ס!**ל‬

‫י והקצוותוהייספירות)יאיששואוגאןלבישה׳ומתלבשת כ י מ י י י י & ^ ו א ^ מ פ ג י ^ ג‬

‫^*דה תהיהכפעלת מ‪1‬לות<ל• ספיויתהננין י ותתייייס בגוון התכלת׳ מפני&תיז^‬
‫‪.-,.,‬ו‬

‫מתלבש‬

‫י‬

‫י‬

‫‪/‬‬

‫‪%‬‬

‫י »•‬

‫"‬

‫•ל‪:‬שטיר!‪-• • •n.:‬‬

‫דג‬

‫‪c‬‬

‫•ותלבשנמדת זזיזן״ניכנה•וצל הגכוריז ועל שם שהואמנלההכריית• ונהיגהז‪1‬‬

‫י תהיה מת״חהת כתוך הקלוש' בבחינה המתק ל(ל סקליפית הנק מגולית ׳ ‪ 0‬ננוזיגה‬
‫•תחתוני שכה וממין וה ׳סי! נכפפ׳יובווח׳'כל החיצוני)ולכן הרואה גוון וסכחל!‪8‬‬

‫אינו הימן טוב כ׳ מדיה מתוחה עלי ו כמגואל נ ו ה ו פ ו י תרומה( וגוון זה תהיה שולט‬
‫כלילהכסול הקליפות)ולכן אסור ללון לעי נפשותבלילה( ןנתחלת וריחת השמש‬

‫תשוב ללב; ‪&1‬ז תהיה זמן קש ב » ‪ 1‬ש א מ ו ו משיניר נין תכלת ללבן שאו תה״יתלבן‬

‫אדמימז התכלת דהיינו מלכו'מצד א ו ו ה ח ש י או תתמזג וישוב ליווקוכדאיוי^יעז'‬

‫נ י ן תכלית לכרתי)והיאתכלתשכציצית המורה על תוקף הריןכראיתא כפק‪-‬דין‬

‫פקורם לציצ ת ( ותתייחס לפעמים כגוון שחור כאשר תהיה מתלכש בתוקף‬

‫התעוררות וקטרוג החיציניס ותהיה מדיהקשה!נותןנח להם לעסות הדין) יוה‬
‫י ה י ז כימי חסרונה שאו נאמר אל תראני שאני שחרחורת( ודע כמן כ׳ טלא‬

‫יהיה פעילותהספיימתגלת אלא ע׳ מלכות כ ן נ ה יהי! מ א י ם הגונים המיוחסים‬

‫ככל הספירותהעליונות׳ ואעפי שיחס כל הגועים יהיו כמלכות לא יתגלה כה שוס‬
‫‪.‬‬

‫גי‪..‬׳‪,,..‬‬

‫מון אלא מצר אוו עליון אשר תהיי‬

‫גייכססייות ל א ישפטו גווניס כמו ש פ י ' ד ש נ י‬

‫מאיר כתוכהי)משל«‪ 1‬עששית‬

‫גוציאתהשיפ לה מחכמה הרמוז כיור של שם כן‬

‫שלא ׳ א י ו האור בתוכה לא‬

‫גתוקוניס כראשית בית ראשו‬

‫י כ ו ' ק מ ל מ ת • העשויה גווני'גוונים שכל עוד‬

‫ד ' הוא ז נ ו ורחמ ס' ועז כ ת בתפלה סימן יפה‬

‫״תראוכה שיש גוון(והנה האור‬

‫מבן רומז לבת ס ב א וינה ונרמז ביוד ‪ 0‬ל אדני‬

‫תהיה היא יוד של חכמה אשד‬

‫לזאריס•‬

‫אמנם שם דורי שהוא נקנה ודיין היוד‬

‫וי״אשהסהאכותנחזויסכאותיתההנ״צאהנת‬

‫אשר תהיה מאיר בעששית‬
‫תהיה ביוד של שסבן ר ­‬

‫על האכותזכנגדן ג אותיימאדינ מקבלותומרא!״ ‪ ,‬והכווניהיא כ׳ לא תהיה לס©'‬
‫‪.‬־׳‬

‫י ‪ - :‬׳ ‪ .‬גויצ׳ האבות וכ‪0‬־ל‪ , — : • ,‬ל •‬

‫להם ממקוי החכמה־‬

‫פעולה אלא ע׳ השפע הנשפע‬

‫נמצא שהאור אשר תהיה מראה הגו ניס תהיה החכמה‬

‫טהיא יי ראשוגס ס כ ש ס כ ן ר י‬

‫והטוגיסעצחס יהיו קללות האור וי'ענפי ספי'‬

‫הכללית כמלכותהומוזות כי' םסאונ׳•׳ ו ד ע פ׳ כ״ו ם״חס! המקובלים גוונים‬

‫* ע צ מ ו ח ה ס פ י ' ‪ p‬״ ח ס ו ג י כ נ י ו נ י ם כ צ נ ו ו ו ת ל ק ל » ן ו ג ו ן מת״תס כפן׳ עציו! ל ג י‬

‫מניימ• ולפי מה שכ׳אוצו כענין' טצנווות והוא ‪-‬שיהיו מ ו ^ ־ י מ ק ע ו כ מ פ המלות‬

‫כענק הא‪1‬ו היו צא מן העץ ׳חו״כ ש״;י! גווני ה ג נ ז ו ו ת ״ ג י ן ן ^ ד ג כ ״ ג ו מ י ה מ ק ז ל‬

‫וטניוני המשפיע'‬

‫ו ל פ י נ ח י נ ת ה י י ח ו ר & כ י ז ׳ ל ו י ו ת ״ ח י ^ ג ^ ה ס פ י ו ו ת כין יהיה‬

‫•גיוןהצמר־שאם ׳היהייחוד ה ת ת כמלכות מצר כחינתהחסד יהיה גוון הצמל לכן‬
‫א ל א שלא תהיה לכגינותן ?לוכן החסי עצמו כמקומו‪,‬מפני שתיית תהיה! כלול מדין‬

‫! ח ס ו ו כ ן כשאו כל הכסינות וכן כ*אר‪,‬כל‪.‬הכ<״ר<ת וסכל מןזיס ז?»אל• מיני‬
‫'‪ftc‬׳‪i;!'cti‬‬

‫***י‪.‬היי! ?‬

‫‪:‬‬

‫ה ש ו ^ ג י ם מ פ ^ ל ו ת כ ד ד ן ^ י א ו נ ו כ ^ י ^ ‪ r - • .‬י‪•:''.‬־‪cA.::‬‬
‫ככיאוו^צחצחווג*!‪ :‬ד?גפ׳ כאשז‬

‫‪ 4‬׳•>׳ ‪ 1‬י ‪ .‬ג ‪ t 3‬ל כ ר ^ ׳ » ״ ‪ v ; J‬בשכלו <וית‬

‫‪cr-uj‬‬

‫ט‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪rtMW‬‬

‫לעגוותאימ‬

‫^ א פ ׳ ק ע ל שיוציא‬

‫‪$‬‬

‫מחשכתו‬

‫)‬

‫לייזשכת!»הכת‬

‫סגר ןםיצו‬

‫ינ«ג‪-‬מ ־ ‪ /‬י‬

‫י‬

‫‪ V‬ל ן ו ע ל נמצישתה׳ה השעל שלם מן ?‪ w01‬תליה כ| מחשכתו‬

‫ייתייא כאשר עלה נוצוצי להאציל האצילותמיל בחשנו ‪Mm‬בעצמיוןו כצי שיטי י‬
‫כ י אלא כמציאות יתייחד עמו על שאין כין המאציל והמציאות להוא סנדל כצל‬
‫אלא הוא והס עצם א'!ננט»רו בעצמו כצי נקודות !נהם צכלל כל שאי קקפיוז' כנגד‬
‫כחיכ אשי הס שרשי קו לחשל וקו הלחמים וקו הדין הכוצלייכהס כל שאי לסכילו‪-‬‬
‫וכמו שעצס מיס איכן הגי נק ח ת המאי• ו כן הנק רות ועצס איס הכל ל כ ו א'•אמנם‬
‫צייחס א!ת‪ 0‬כשלש מפני שהם שרם ומקור אל שצש ענפים המשתלשלים קה‪ 0‬פהס‬
‫הכתר חכמה וכינה)ולא כתר חכמה ונינה ממש!‪1‬א כתר חכמה ‪1‬כינה( למצטי י!‬
‫נ כ ת ר עצמה כמציאות התחלת התפשטותם מעצם השרש אל הכתר ‪1‬לעגפי‪ 0‬הנל‬
‫גייחס אימם כצי• ככח׳גה שמהם •ונקיס ג ספירות שהם כחככבחינת עצמ׳הס׳‬
‫‪1‬‬

‫ואף הגיסכילותהללו מ״וחדיס כאיתכלית״״חוד עד שאמר שגילאשונ!' חשובו' כאי‬
‫ומ״חודס יקיש המעיין לדעת כמל יהיה ע י ן יחוי גשישיה' הנעלמים ככתר‬
‫ועא״כויהיה ע י ן יקוד הגישישים העליונים שנהם נעצם השוום לוא‪15‬ן ו ? עצם‬
‫איקהנעצחיס ומיוחדים בו ער אין תכלית ולכלליתג נקודות המיסננווים כעצפ‬
‫השרש הוא שקראום המקובלים אור קדמון א ד מצוחצח אור צח)לפרטי מציאות ‪V‬‬
‫ספיחתהנכללים כהס הוא שקראום ייצחצחותככחינישמהס משתלשלייומתפש*'‬
‫ייספיחתואעפישכלםעצסאיכתכל׳תיח‪/‬למבל׳בריל וחכ;ל‪ 0‬צלן‪3‬אמ׳הלג‬
‫פ‬

‫'והריאה ולטח׳להנפלדותזהמוהשקילפ שיצטיירו בפוע‪ 3‬כאלה הצירותהיוגנוזוין‬
‫ומעיינות נהעצם נ כ ח הטיפה הודעית שנתהוו ממנו שמראי כעירם כ‪ 1‬יהיו‬
‫עגיןא'‪1‬עצס איואעפי שנאחר מיהי! גניזות כת הלב וכחהייאהוכח הטחול ומשל‬
‫נאה ה!א אבל לא תהיה דומ'לנמשל מכל צדדיו כ׳ לא יהיו דכר׳ס הריחנייימתלמי'‬
‫לדבייס הגשמים ו״קו לנעלם ומיוחד מכל נמצא ועיי כי האכייסהנו' אחריט׳צ^‬
‫• אל לפועל לא ׳שאר מלס שוס מצ׳אית מאותו המצ׳אותשהיה להם מקילס צאתי מה ן‬
‫שלא תהיה כן בנמשל כ ׳ כעבור שאס צא •קבל שינו• נשאל שם גניזות אחד שנאצל!‬
‫הספיוויכמו שהי! קול התפשט אצילותיכיהאציליתאינ! !‪1‬א כמיליקנרמנר לעטן‬
‫ה ע י י שינו׳נמאצילוכעכויהיויהמוווייותינעצמוי׳וכדל! נסמו'הג'פוש׳'העלי‪1‬צ׳'‬
‫י הנעלמ׳' כעציהשרש מגי סרשייהמתגליימהס שהם כ א י חכמה וכינה־ ‪' p t i h n p i‬‬
‫גס ככלשאוהספ׳' מהכזיניהיא הויקצוזיושהששיקציותהןהסהכ׳נה אחי שנשאו!‬
‫ש‪ 0‬הזיקצומעלחו ו א י כ ו ל כיניהיכ׳ אם מצד סהעליוההתנצויייש שאין בין ספפי‬
‫טוס פ י ו ול ל‪1‬מ'שיד‪ 6‬עצמים נבללים כעצמם אכל הסאיצא' כי כל איכלוצהמכולם‪:‬‬
‫מל שצתכאר נמצא כי כ ע ת עלות וצו; לפניו אס להאציל עשר הקפיוו אפו‬

‫‪ ,‬ו‪1‬יטי‬
‫‪r‬‬

‫הס נכללות בגינקויזתדל״נוגייולי׳ן הושומ׳יבגינקייותשכגוףה׳וזהגה‬

‫או קמ מציאות הג׳נקוחון כעצ‪ 0‬השוש!מכח המציאות ?הוי שנתפשט נשוש ע «‬
‫נאצלוהג׳ואשוצותכל א'כלולה מג׳כ׳ בחכמה ליו נעלמים וגכלל‪-‬ם כללו׳ כלתינו‬
‫‪ <p‬לעלמים תת ו»‪ 0‬מ י‬
‫־ חסיד ונצח • וכן ככינה היו נעלש׳ם גכיוה והדי ו נ ן נ כ ת ו !‬

‫״ עג;»ל»תויס׳ל ‪9‬ח נין כולם עסי• ןוכחמאימבמאןו קל»ןןצמשכת»י«‬
‫‪V m‬‬
‫‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫׳‬

‫יד‬
‫ר‪.‬י״‪£‬י שעי»‪ - H‬י י ׳‬
‫י ־**•*יי‬
‫* גהיושןיוחשכיתהלב ‪-‬ומן האור המצוחצח והצח כשניטע״נותציוטמיחהן המדע‬
‫משכל!כאמצעית המרע והשכל נתעצמו כ! השלהכיות הרוחניות וה כוה כענינ׳‬
‫הלהנות סנאחמת כחון הגחלים ומה שהיה כנוס ונסתר וה נתון וה ווה כ ת ן וה‬
‫עד שהניע ומן רצון הפ!על הקדמון!•צאו מן הכח אל הפועל הרוחני׳ ונ‪6‬צלאצ'ל!ת‬
‫עולם העליון עד יקוד האכן העשירית •‬
‫׳ • ־‪.‬‬
‫ונזוהד פינח כתכ נהיוודחחשכהדלא את״דעכטשכנהירו דפיישא ונהרין‬
‫כחדאואתעכדיןטיהיכלות להיכלי; דלא אימן נה!דין!לא אינון ר!ח׳ן ולא א״נ!ן‬
‫נשמתין וליתמה דקימא כהו וכוי!כיאור מחשכה דלא אית״דעהוא מציאייהחכחה‬
‫םככתר ופדישא היינו עצם הכתר • ונהרין כחדא ואתעכר׳ן וכ! הכו!נה לומר שאין‬
‫‪.‬הצחצח‪1‬ת והשרשיס הנעלמים כעצם השרשמתלכשיס ככתר לא כנחינתמציאות‬
‫החכמה שכה!לא ככח׳נת עצמותה אלא שמכח האור שיאירו)יכו כשישים הנעלמ׳'‬
‫הנויככחינת עצמות הכתר‪/‬מצ׳אותהחכמה שכה הלטוש׳ם והמות׳ר״תהוה מה‪0‬‬
‫*׳צוציתאור מתהפכים כלפ׳ מעלה שלאיהיו ממש החכמ' והכתר אלא רק מסכמה‬
‫ומכתר ומאותם הניצוציתתהינה נעשותט היכלות כלומר ט ספירות נעליויח ואותן‬
‫הה׳כלותיהיוכליםולכושיםאל השרשיס הנעלמים כעצם השרש הנוכר שכהם‬
‫‪:‬״עלכסו ויתפשטו וכל התשעה היכלות אלי יקיא! אנן על שם כחיצת העצמות‬
‫•למתלכש בק‪0‬־ וכן ׳תבאר כסוף מאמר הטכר• ולפ׳מה שנתכאר נמצא‬
‫טכצחצחותיהיהעצמותוכליסוע׳א״סנאצל העצמית׳!עליד׳ הכתר נאצל! הכלים‬
‫הסובלים העצמ!תומת״לאים ממנו והכל כרצון ונח אין סוןכיה נאצל' ולהי»‪/‬‬
‫טהשרסיס המתייחדים כעצם השרש לפי האמת •הו שרשי הכלים לא שרשי‬
‫העצמות כ׳ העצמות יהיההכלאולא תהיה צריך לא לש!רש ולא למק!ס אכ כמ‪1‬‬
‫סככליס כלומר נספ׳ החיצונות והאצילות העצם תהיה מתפשט כהסכןכשרשים‬
‫הנו'תהיה העצמותמתפשט כהס אלא שבשר שים תהיה העצמות פתאחו ומתגלה‬
‫כסס יותר עד שיהיו הם עצמיים ממש ויהיו כעצס השיש •‬
‫עכיןמצ׳אותהצחצחותהמיהיטנ ציין ליעתאין ממה הוא יויעכל‬
‫זייחנין‬
‫הנמצאות ולא מצד הידיעותכעצמם חיו שאיב נמצאיידיעתומחחלקמ‬
‫‪:‬לפי חלוקתהנמצאות ווה צמנעבחק שלמותו • כ׳ כמו שהאלקות לא יתחלק לחלקים‬
‫‪ 1‬ן ידיעתו לא תתחלק לחלקי' כ׳ הוא וידיעתו אימיוחד•‪:‬אמנם ידע הדכרייוישכיל‬
‫'בהם מצד השכלתעצמו׳סיגכלהשגיוולת! כי כל הנמצאים הסינמצא׳סכעצחות!‬
‫ולכן ח!״כ שמציאות הספ׳' הס‬
‫נאחד<'הגמורוה‪1‬א<מציאותסהכלא'מ׳וחד•‬
‫נעלמים בעצמותו מפני שכספי' הס יטוס וסכה אל כל הנמצאת ועי השרשים‬
‫הנעלמים בעצמותו ישכיל וידע כל המשתלשל מהם הן יכהן מעט הן קטן ה ן‬
‫גדול איש מהם לא נערן ומכציכ׳ ציור הצ‪1‬י!ת׳מצא כדעת המצייר נםנ׳פניס א'‬
‫‪.‬תהיה קודם היותהזו! תהיה בחינ'דקה ^ ‪ r J ^ p‬׳ ‪ ^ < ^ ' 1‬ההוא כצורה שעד׳ן‬
‫ולא נהייתה כמציאותהמתגלה( וא תהיהבש׳צ״רס אחר היות והתנלותה לעיניס‪.‬‬
‫)ומפני שהידיעה כשלמה היא בהיות הידיעה בעניינים קודם היותם נקצ׳אולן‬
‫>יי‬

‫ט‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪j‬‬

‫ולאחר‬

‫י‬
‫ולאחי סייתס ג״כ*"‬

‫י‬

‫ןםים‬

‫סשר‬

‫יבחס ן א ׳‬
‫י)‬

‫מ י ז ‪0‬‬

‫דאונים‬

‫‪-‬‬

‫י‬

‫לא תהיה הירלעה שלמה א כ היציך המת‬

‫כמציאויה״צייייעלסטנ׳ חיני <דיע< ()לכן כ נ ג ד שתי ציורים אליו נצטיירו כעצם‬
‫השורש )שאי היא דקה כ & ל אכל לא כיאשונה מטעם טכסי סיתט ויצאה‬
‫כ‬

‫ז‬

‫אל מציאו' הגין> שני מיני מציאייתהאיהשרשיס והמאודי הראשומיהנעלמ׳ *מתישןי'‬
‫כעצמ!׳והכימציאיייההיכלויהמתאצליסייהאייהחויר מעצמי' הכתי ימכחיניהחכמ'‬
‫שכה טיהו חוות הדכריסאלהשיש אחר גילויים ולכן אינם כ ד ק ת הראשיניס אכל‬
‫אדדכה ה‪ 0‬יהיו לכוש אל הקודמים כמו הה׳יה אשיחהיה מתלכשתההעדר‬
‫כ ר ו ך שאמרו מאי כילו ד כ ר י; ליכש את התיהי)לכן אותם היכל ) להכלין‪• ,‬ואשיי‬
‫‪,‬‬

‫משכלאצעניןיהכרגואושומיםיסידולעי)‪.:‬‬

‫‪:.Tv‬־־‪v..‬‬

‫מה ש נ ת כ א ו מ צ א שלאיה׳י האוי)תוהצחצח<תה;ו מ צ י א ! ת כ ת ר י ח כ י מ‬

‫\‪<$h‬‬
‫•‬

‫וניצה שנכתר אלא יהיימציאיות יותר עליייית יגעלמים מהם וגס לא יהיי‬

‫מקומת ה‪3‬פי אלא יהייאיריתמתלכשז' במקוריתהספיייגס לא יהיי נסמויהסעירו'‬
‫כלומר העצ״׳ת המתפ‪0‬ט לספי'אלא יהיו אוי וי ושישים מתאחדים נעצם השורש‬
‫שהוא והס הכל דכראייליהאפשר שכויני במאמר היי'כמה םאמ ילאו איניןנהורין‬
‫ילאי איניןרוחין ילאו * נ ו ‪ ,‬י ש מ ת י ן וכי'‬
‫"~‪#‬ןראמק!ד» הקפ׳ינהוויןוהספייעצמן‬

‫והמאורות הללו צתג׳לו כמציאות! כה‬

‫לייזיןשהס כעי; הרוחאל הנשמה שהיא‬

‫הפשוט מצר בחימ‪/‬רצינואל האצילית•‬

‫העצמות המחפשט ועליי אמר נשמתן‬

‫יאמינו נתגלו הכיונה לימי שמציאות‬

‫אייהיהפייגידכרייאלי נפש רייו נשמה‬

‫כהויה שלא היה משפעתלהעליכאצילי'‬

‫כי אחרי שזכר רוח יישמט יהיה ניזייין ‪' -‬העצי׳יתי ע י מ » צ י התפסטייזי כאצילו'‬
‫נפ‪:6‬יהניי;הכזה מכאיתכמקיסאחר • יהיי משפיעים כמקורית ההס ניה תהי»‬
‫שביאר י ש ב י כי ביתך סידהטעמיס היא‬

‫ענין הגלויים ילא סהש יהי! מתג לי י כעצם‬

‫גשמה• יאכמהשהוא סיר הנקידיתהיא‬

‫לשים המצא ל א לגעשי' ולא לנוצרים ולא‬

‫דוחא• יכינה שהיא סיר האיתיית היא‬

‫לנכרא׳םולאלנאצלייואיורבינה חכייה‬

‫נפשא • ייצה בוה שאלי המאויית איים‬

‫כתר העליונים והנעלמיס מהל שאר‬

‫לא חפמה ולא כינה ילא כ ת י אפייכסיד‬

‫הימצא ם יהי! משינישולא יהיו ״שיגיש‬

‫שרשיהיהעליעיס שככתי ו‪1‬אהס עצמם‬

‫איתס מ פ י ‪8‬לא תהיהימציאיתס מתגלה‬

‫השיש כנ״ל־והכיהראפון עקר דהא יהא‬

‫אל זולתו כה יי ‪,‬ישלש מדרגות תהיה‬

‫־•‬

‫־‬

‫‪,‬‬

‫ביאגליםכהשגתה‪1‬רטיםהמ'‪.‬‬

‫איתנהיןיה‪:‬‬

‫האי‬

‫תהיה השגיז' ימי ה ב נ ץ שלא יהיו משיגי'‬
‫מהם כללזאפ׳'כע'״תסלמעלהכ<לאיעל!!‪1‬אעדהבינהי שכה תזיהסנדהיובל‬
‫יר גדיל ילא ימיי עיליס ומשיגים יותר משם!מעלה אלא משם ׳היי יינק׳ מתכיי ו מכתר‬
‫כיילת החתיהמלכית שהס כאשי ׳תי־חדי כאייעליעד ה ג ת י •‬

‫י!פנ• שמשם שרש‬

‫אצילותם העצמי • הניתהיהכינה ותכייה שהם ישעי השישי‪ 8‬היי'לפיקיס כ ע ת‬
‫עלייתם כ״חויסלשוישהעליוןםככתר•‬

‫י ע כ ז ל א י ש י נ י מ ה ס א ל א כרית ה מ י י ת‬

‫"כדאמרו נדהר פ' פקודי דיל שלא יהיו יונקים ושואכות ומשיגים הס כעצמם כעצ‪6‬‬
‫־‬

‫־־‬

‫‪u‬‬

‫השרש‬

‫^‬

‫‪-‬‬

‫" י‬

‫‪ ' -‬ג ' • ־ ‪• w‬י• ‪•• 'nt‬ה‬

‫‪-‬‬

‫»יוו‬

‫י *‬

‫"השלשהעולס אלא באמצעיתשרשם הנעלסבכיתל• הגי תהיה מ ל ו נ ת הכתל כ׳‬
‫הכיתי בחינתי הע!׳‪1‬נהה»גלמת שהיא אשר תהיה ק ' רעי עילאה)פ• להון עליון(‬

‫מייאשר תהי' יקיסת׳מא רסתיייין ויזויאשו »הי'נ<ן'א'‪ £‬תהיה משיג השגתי בשרשי'‬

‫הנעלמישכשיוילעילשייצני^עיזי־הגחינההייכתהישמת״חרתלעילס בשרםיס‬
‫הנעלמים ההםייפנ׳‪6‬הססניטיתכתהשרשיסהנעל»י‪ 0‬כ ן ‪:‬‬

‫א ח ר םנתכאישהצחצחיייהיו למעלימכיע תהיילני להשתפק כמה שאמרו כתיקיריס‬
‫י • א‪ 1‬כתי‪-‬עיצאהאעיג ראיה! אור קדמון איר צח אור מצוחצח אונס א׳הי‬

‫קדם ע׳ליהעילו וכיישנואיחדכייו שהגיהנעלמיייהיי ככת •)יעילישתנההסיי שאמי‬

‫;*!ל ק ד מ ן אורמצוחצס*וצחדמש»ע יאירמציחצח הוא יית'צח מצח לכדו ו ( !‬

‫‪ :‬ו א ש מ ר ‪ -‬י ‪14‬מי*< כמו שישאלו מצ׳אותגיואשונותככלליתהייבהעלס האס״ען‬

‫' י י ׳ ‪.‬׳‬
‫‪:‬‬

‫י י!נעיתשנתפשטהאצילית«ותרלמטהנמ‪1‬״רובכתדונשאםשמציאיתס‬

‫א‪5‬א סלא יהיי כפרד סה‪ 0‬כאס כ׳ כא״סתהיה אול^קרמו; ואחכאור מצוחצח ואיחכ‬

‫איר צח יסייקימ‪-‬ן אכל ככתר קדם הצח אל המציחצח ־ יהט זס שהיה כרמית חיתס‬
‫המתתפןזלאגתיתסממשאלא מפני פאצילות החכמה קל־מה ‪ It‬אצילית הניצה לכן‬

‫יקדם צלייה כצתייה״א ה׳תההתחתונהקרוכסאלהגלוי והאצ׳לויי״פני כך הקדימו‬

‫כת׳קמיס הצא אל הממתצא י יאפשו נמי שאף כסדר הג'נעלמי'כא*סיאמרי‪.‬בעל•‬

‫י התיקינ׳יכך ויהיו * ל ק ׳ י ע ס הגאון )בהדנימלת מציחצח שושכ׳ סכר שנפל הצתי'‬

‫ימרה שאינו צח כראשון והוא מלשין צחציחי חלכ או כי לפי שכילל כיצחויראוילהית‬‫שלישי הכולל ר א « ן ישנייקויכלענין וה כיאוהושכיעהפיויחי כפסוק והשכיע‬
‫״ כצחצחוחנפ&ךככפלצחצחיתלגכי ה נ ש מ ה ‪ ( :‬׳ ‪ -‬׳ ‪• - . :‬‬
‫זרע‬

‫כ י למציאותהצחצחותהאלהשככתר ״חסו כתיקונים שםידהיו״או הי שכן‬

‫‪1‬‬

‫שלש •ודיןדה״צוסגילתא צינקידותנעלמותבכתרולאשתה׳השסזהככתר‬

‫ממש שאין כה שס נתפש אצא הכוונה תהיה על כחיית מציאת חכמה וקוד היא‬
‫האמצעיתשנוי^ויימווקיקפתאדתפי על מוחא דהיינו * ייעלה הכל כממן אייל•‬

‫•לפעמים ימלאי השם כדייידי! כיה יוד היי ויו הי יאי תהיה וימי ג'׳<ר'ן האחיונו' לצי‬

‫'הנקודות הנעלמית ככתר וייראשיגה תהיה רומילגיראש׳ יאסי' שהס כעצ«השר»ן‬

‫•ככח נ'נקודות שכה עיקץ שלמעלה יעיקץ שלמטה עיי באמצפיתא להודית עילוי הגי‬
‫'נעלמות שב^ס עלגישבכיתו שאלו יכאו רמוזות כגיאותיית ואלי כאואא' להיריתעל‬
‫מציאיתאייעצס א')יכל השמות האלו אינם!‪1‬א כחכימה ומפפיס מוכיח שהו כמספר‬

‫תכ״מה וכשם השני עם השסעג יהיאשון עם י'אותיותיו עג כמספי חכמה כן פוי‬

‫ו ש ב י ע ה ( •ואלהצמצחות האליהנעלמותכנתריחסי המקובלים ייהיי״יתשיות‬

‫כאותיות וכציי‪1‬ף ומשתנות כיקויות‬

‫יהיה כ ת י יהיה חכמה יהוה •כינה‬

‫׳ » * *־‪»1‬״׳‬
‫* ״ ' י ׳"‬
‫ישם ו ד כ י סיימחאלהצחגאי־איןלי״י‬
‫פהצחצחות שככתר יהיו משוצים שאף‬
‫חה׳הלהסםמ»‪7‬־ או אפסו ל מ ל כ•‬

‫^ יחיה־ת‪/‬‬
‫י ה ו ה ״זי!‪• -‬יהיה‬
‫•‬
‫« ‪:‬‬
‫י ד ו ד !‬
‫! ־ • צצת ״י׳ הוד י י ! • ׳סול‬
‫‪.-.,.‬־"‬
‫י׳‪!'..‬״!?י ח ל מ ת‬
‫•‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫ה א‬

‫; ל‬

‫ש‬

‫ג‬

‫ג‬

‫כ‬

‫י‬

‫‪r‬‬

‫כטייתם‬

‫י‬

‫סשר‬

‫עם •‪ - 6‬ר ט י נ י פ‬

‫כהייתםלמעלה הוא‪,‬שלא תהיה םמיתאבל אחישנתפשטייתייאה! כשמי' ה מ י י ת‬
‫הקדושות וכמו שייחסו י'צחצחות ככתר כן ייחס!שגכ כ ת ת ואפשר שהטעם מעי‬
‫סיאםו תהיה מגיעללוכןהעליוניםכסודהדעת הנעלם המתעלה מעלה מעלה ‪A‬‬
‫•יכני שתהיה ס ת ת כולל הגיראםיניתכ׳ על כן נקיאיש טהאיתהייז דומה לכתי והיי‬
‫••׳‪•:‬‬

‫ך » ע ר חייב‬

‫לחכמהוהםילכיינה ‪•c:i‬‬

‫‪.•......‬ל־•׳‪,‬‬

‫‪:‬‬

‫ל‬

‫׳‪..‬״‪-.,‬‬

‫בכיאורלכנתיכויחכמה• דעשמגיאות לכנתיכוי&יהיובחכימז‬
‫וחלוק מדינותיהם ומניינם תהיה מצד שיהיו וו עילה לזו ‪ » i‬עילה‬

‫‪ itniS‬עלול מוו כ׳ הנתיב הראשון תהיה עלה אל הכיוהב'אל הגי וכן השאר י ואין‬
‫נןכק שהנתיבות האלה יהיו י י כ י ם וצמרות!( השפע ויהיו מקורות מאפשט^מחכימה‬
‫אל הכינה ו ל כ ן ת ה י ה ה ! א נ ק ר א כ כ ו ד ) ל כ פ מ נ ק ל כ ע ל ס מ פ ; ג ו י י ן נתיבות אלו‬
‫יפעלו כל מעשה כראשית •‬

‫והעני( כי דפוק כל הנכראיס הס בחכמה כדכיזע‬

‫כלם כחכמה עשית ומשם יהיו צחםכיס בדקות ממציאות לכ אל מציאות לכ ער‬
‫התפשט ע י המלכות ובמלכות יהיו לב נתיכות ותקיאנה ל כ נתיבות תתאין ועי יה!ו‬
‫יוצאים כל המעשים אלהכייאהוהיא היתההאדריכל הנו'כמעשה כראשית והילכ‬
‫נתיבות יהיו מעכה האדמה אשר יצקם המלך להיות י פ ו ס כל הנמצאים• ולכן ׳‪6‬‬
‫קוראים לחכמה גולם כ׳ תהיה עולה כחםבוצה גלם בלומר םתהיה היולי לפי שהיא‬
‫תהיה חוסר צושא כל הצנודותשכעולס ועל סוד וה נאמר בסי בלב נתיבות פלאות‬
‫כצי ספיים כ ס פ י ס פ ר וספור וכוי ז ‪c‬‬
‫ומלת פליאות לשון כיסוי כמ‪'1‬כי •פלא‬

‫חקק יה את עולמו כלימר בהם ועי כי‬

‫ו א ת א ר ״ ת כ ס י • ‪1‬גס מלשון פלא ואמר‬

‫קורס צצטייר העולם כהס ואתכ נ צ ו י ן י‬

‫עולמו היינו הכיניהנקיעולס והגי ספרי'‬

‫הס ציירו את העולם וכל נתיכ ונתיב‬

‫הס ג'אותיות •הו חכמה כינה תתהיינו‬

‫מ״הלכהנויתהיהכלולמליכ נתיבות כלן‬

‫ד ע ת ‪1‬הספר הרי היינו הה' אחרונה לא‬

‫והס יהיו נקרי שבילים שסם צרי! וקצרים‬

‫גופרה והיא מלכות כ׳ הצלע עדיין לא‬

‫הן הנתיכו' וכאשר יתפשטו ויתגלו סנתי'‬

‫*!קחהאו »( האדם והאצילו'כולו ונכלל‬

‫למטה יקרא! דרכים שהס רחבים • ו‬

‫כחכמה!כתכונה וכדעח והחכמה נקי‬

‫‪!-‬מגולי' ייתר מהנתיכויכאמוו על דרכים‬

‫ק פ ד שכה כל המק‪1‬ר!ת הדקים אשר‬

‫וראו ושאלו לנתימיעולס כדרכים אמר‬

‫לפרטי הדכריס נאצלים ננרא׳' ונצריס‬
‫געשיס ושם כתיכיס ומסודרים כספר‬
‫‪.‬וישבי קראה ססרעילאה אכאדכלא י‬
‫י»כינה נק יספר לשון ספירת דבריי כמן‬
‫אחרהספראשרסערסדודווהכי‬

‫ס‬

‫המספר יורה על היות דכריס נפרטים‬
‫כפרטותאילאיוכן קראה הרשכי ומרוא‬
‫דספר אימא עיצאה כי היא אס לכל‬
‫‪OJ'tai‬‬

‫ראו!בנתינות שאלו • ‪•,‬‬

‫והנה החריט‬

‫הרצון הנמצאות כלס כגולם הל כ קודש‬
‫צאתם למציאי היש העצמי ר״ל שהאציל‬
‫איחס מהאין העליון אל היש הדק שהוא‬
‫כחכמה בחומי הלכ ןאחכ משם האנילט‬
‫אלמציאית הספרי׳ מציאות היש‬

‫ה‬

‫המתגלה דהיינו ככעימטעיוה כ כ ר י א פ‬
‫העולם נו לב פעמים סס אלדץז לס‪1‬ל<ת‬
‫כי‬

‫זיו‬
‫>‬
‫'‬
‫‪v‬‬
‫‪*"1P*>'.,‬‬
‫כ׳ כל א'מל כ נת׳בית היה מגלה מיז‬
‫היכלים ה׳יצ‪6‬יס ק החכמה שהויהיאב‬
‫והיא ק ב ה המוציאה למעל חטשככח שהיהמצי׳יר מ ‪ ,‬מ ע נ י ן הכייאה יכא‪1‬‬
‫הוכר* והתת נקר ספוד כ׳ ה‪1‬א הסיפור ־ רמו הלב כשם אלד׳ס ולא נשם ?ה כפי‬
‫עצמו דהיינו הפעול ע׳ השפל והויעצמו' הלאו׳ אל החכיחה מפני שגלוי ה ד כ י י ס‬
‫ה י כ י י ס הנספרים נ י ע י יצאו הייקציות ‪r‬הנמצאיס מחכמה תהיה עי הכיני ולכן‬
‫חסבייינה והכולל אותם ועליי צאמיהשמי׳ ‪ -‬י מ א ן כשם אצליס היומי ל ב י נ ה ׳ ‪•• -‬י‬
‫ריזייג! ת ת מ&פריירייללמשפועי'ומצהרים י יהנועס טנא! נשם ‪6‬ל לים ולא כטס כ ן‬
‫ד'בנקוד'אלדיס הראוי אצ כינה צרמוו‬
‫למלכי' הנק'כביד‪ 1£‬השפע מהגיספרי'•‬
‫הנויחכתלפייא' מספרים לשין כפרים אל תיקן> דין אשר גכר כבריאת העולם‬
‫ומעשה יל׳ושהם יש מגיד ומחשיך ה ;ייצר הייתהעילם מ ט ב ע כטכע כלומר‬
‫הרקיע שהוא סול הדעת כצל כל זה ‪-‬מצד הגכו״רה שבן תהיה עולה שסאלל׳ט‬
‫נטנין הט״בעוהטעס מפנ׳ זמן השמיטה‬
‫משמע מ ה י י פ' תרומה על פסוק הנוי‬
‫שהיה בגבורה כפ׳ המיסכס כין ח כ‬
‫ובטס •יה *דוד צבאות וכללו ה׳ס עס‬
‫קצה של יול שנשם יה הרומית לכיעי׳ה המקובלים• והשמיט' הטכיעהכעולמה‬
‫יוד חכימה הנ( נינה‪ .‬י ח ד יוד ח ס י הייא כפי טכעה • והכוונה כי הטכעיצון ו!די‬
‫הואעלוהאמיושבליאתהעילסהיתה‬
‫פ ח ד ויאו ת ת היא מצימתי לצנאותנצח‬
‫במדתהדין ע ד שראה שלא היה יכול‬
‫והוד הנבראים צכאות ויסוד שהוא אות‬
‫לעמול ושתף עמה מלת רחמים!להיות‬
‫־ י ל ‪ .‬כצכא שלו־• ל׳‬
‫‪6‬‬

‫‪J‬‬

‫‪r‬‬

‫‪r‬‬

‫השמיטה כגגירה כא בראש התירה וסופה אותיות לכ עם למן שם נ ן ח כ )היוצא‬
‫מבראשית יכיייכן מפסיק ילכל סידהחיקה וגוי( הרומז הגבורה להיריתפהלכששט‬
‫איתיותיזתירה חתומה נשם הגבירה כסיד מכין מכל כ יעשד כ נ ג ד ל ב נתיבות ויי‬
‫מאמישכהס היה כריאתהעולם ילכל אימל״כ נת׳כויהנ״לייחס! להם המקובלים שמוי‬
‫וםגולו' ופעולויכל ‪ 6‬לפי*וייגתו וענינו והרוצ לעמוד עציהיינקש אחריהיכגזהרינוס•‬
‫ז ז ע ע ר ווין •ל‬
‫•‬

‫י י ‪ • • -‬״ ־‬

‫יי‬

‫נ ב י א ו י ןישערי כינה •‬

‫ד ע ס ממלתהכינה ימשכו כל מיני‬

‫וותינותוחיותלכלהעולמותולכל המציאות ולכן תהיה בסירה‬

‫סיד שנת היובל טפי! ׳המ העברים יוצאים לחיות וכל איס ק ח י לאתויתז ולחיקתז‬
‫לקםנתהייכליזן^כנגרןיםער׳כ׳נהומכח הכינה יצא! ישראל משעמד מצרים‬
‫לחיית!לגן נויכתולס יציאת חציים כדרך הודעת נפ וחסל גדול ן' פעמים כגגד ן‬
‫שערי כ‪5‬נה)ויא פעמים שנזנח ייתי מהןיחיניכייך מ ר ע ת י ס אלא לזכור המאורע‬
‫טאירעכאותז ומן או ליכוד העם שיצא ממצליס לכר •‬

‫!לאומר שיאמר שזכיית‬

‫יציאת מצריט כתירה פעמיסהוא לומד חייכייאתס לשמור מצות׳ כי הוצאתי אתכם‬
‫*יאדןטצריסילא למורה אחרת אף אתה אמור לו שלטעם וה היה ראוי לסיוימספל‬
‫הזכרית כמיין המצית אלא מ ס פ ר ן'פעמים היא כ מ ד ן׳ שערי מ נ ה‬

‫‪pnmto‬‬

‫נתבאר כ‪1‬הר ב ותיי>טהיצרכי להתפתח כלן כ ד י להוציאישראלשמגרים שאילו לא‬
‫ו מ ׳ ט ו י ‪6‬פע הבינה למגיא' לא היו ׳!גאים יישם • ונגד ‪»'1‬נ»ז •זמבל!ןיםערי‬
‫הנוי‬

‫ןי‬

‫״‪.‬‬

‫סט•‬

‫*ך• ••‪j‬‬

‫ע‪0‬יס רמיגימ‬

‫'‬

‫‪r‬‬

‫*זני' סוצוכוישואל להתעכב יייים צאתם ממצרים עד קבלת התורה ן'יום כמבואר‬
‫כווהר כרי וישמע יתו«זל רתניא מסנורירייכלא נפקי ישראל ממצרים ינגב ן' מ י ן‬
‫אדכרויציאת מצריםכאוריתא »בוכאתעכ ‪1' 1‬ל‪ £‬לאא‪1‬יייתאיכו'‬
‫י‪,‬‬

‫ולימין‬

‫‪,,‬מ‬

‫כ‬

‫‪,‬‬

‫ע מ ן צ י ו ן פתיחת שערי כינה ליציאת מצרים כיחש ן ימי הספירה לן‬

‫ד יי םניםיוכל צ ו י ן לרעתה' ה ק ו מ י ת האי ה׳אכי השנים תהיינה מצר‬

‫הכינה ‪1‬מפני שיט״תה•היה לצדשמאל שכותהיה״סול שהה מלת היוימית השנה‬
‫טייסהויהיונקישסהיחיתהחמהשממנהיוצאתויונקתהחמה העליונה־‬

‫ואףכי‪-‬‬

‫צמצא יתס השנה כתת הכל יהיה מצו הכינה וכה ככינה יהיה מציאות ויהקציית‬

‫נעלמותמכני שעז נאצל כל האצילות• ילהיו'שהוי קצוות יהיו כלולים מד׳ןווחמ•'‬

‫לכן יעלוהו' לב וכהן מתחלתגכולי אלכסק וכהן ס‪:‬ד קכלתיכ תרשים שעולים ש נ י‬

‫ימים וי' הימים היקרים בשנת ימות השנה שהם שםיהיהי) יימי תשובה ממש והיא‬

‫כינה והס •מים סיוכל ארס לתקן את אשר ע‪)1‬תובס!פס יהיה יום איהמקכן וכולל‬
‫כלימות השנה היא יה סהיא חיתם כל השנה ייםייסיייס יייס שכיתה כמו שאח' כל‬
‫וישכתואחרכלליוחוסלשתזמניכפרה הסואעפיי שיש שנה שימיה פניג או שסה‬

‫לפי שני המחוור לא יקשה כי השני לייתיי מיו ופורעת• הסקלמיהכהיא&הומנ*©‬

‫יתחלקו כסוד לזיחלקייא׳יובלי'‪'3‬ש»טו'נ'שני'ד' חדשי יהי שכת‪1‬ת וי •»‪0'1'1‬ע‪'1‬והיוכ‪£‬‬
‫קכיזיישסטו הכו!לכ‪3‬שארהומני'ויהי'רומןלכינ'הכ‪1‬לל'כלהכני'ןמסדד'כל הזמני'‬

‫וכן הוכיחי כסה כפי יקדשתס א ת שנת הנ' שנה שלא ה?צצ ‪ file‬וקלטת את שנת הן"‬

‫נואי שנה לימי ל ן שהיוכל סוישנה כוללינישנה ולא שנה א' כלכד כדמשמע מוקלטת*‬
‫את שנת החמשיס יכה יהי! שרט׳ אילן ע ן החיי' המת פשטיילאין תכלית י»ין> האילן‬
‫מתפשט למטה לייענפים והס הזיספירוימחסד ולמטה הוומייתליישמיט תהכלילית‬
‫ב ק נ ו ן היוכל והן יהיו סדרי הזמנים אסר יהי! נשפע׳ס ממסדר הומן דהיא כינס‬

‫כמלוארוהשמטה תהיה קבין ?!'שניסרחולזיענפ׳ס סנ״ס אשר יתפשטי‪-‬מכל א'‬

‫ואי מהו' ספירות הנוי)לא תעלה ותתגלה שוס ספירה לכלל ענין שמטה ‪ '1‬שנים עלי‬
‫פתהיה הכינה מאירה ומתגלה כה כשאר שרשי האילן הנעלמיינעצמיתם י כ ן א מ ר‬
‫נתקינייכ׳ מצד החכמה הספירויכלילות מ׳ ומצר הכינה כלולוימייוהשנה הלא היא‬

‫ק ב ץ י כ ח ד ש י ם ו י ה מ רומזים לייכ גבולי אלכסוןהנכללייככלענףיעיףמויענפים‬

‫‪1‬‬

‫הסטים הנכללים ככל ספירה וספירה כנן‪/‬בכל א'יא'מ׳?ג?!ליס הצו תתלבשק‪1‬ם‬
‫‪:‬‬

‫אימיב ה‪1‬י!ת צריצ׳ סס כן די׳ ניזחמטיסן»יה קביןדיטכמותהומילמת לדי ענטים‬

‫סמתפסט׳סמכאמהיכ אלכסירםיככל שביעמשמ^כטגיהייותמןיכ ה«תהנ‪'1‬‬

‫ןכייסהי טסתות יהשכת קבין ו ימיט והימים וומויסלמציא׳ומ ענפי ה ע מ ר ו ן‬
‫המתפשטים מהם כמלכיתיכמציאית האלה הנכצלזסכמלניןהיונגללימנלשצייו‬
‫מעילות סומניסינתסדויהימןהשיהע ע ^ מ כ ת ס מ ם ל י ־ א י ת ט יה״גי^הטצין‬

‫^' 'א תיית‪.‬מהג'? ^‪^?5‬תכ^נ‪«-‬לא'נ?יס(א'כליל^‬
‫• ל‬
‫וכיום ק נ ו ן <ז• ‪ » 9‬ת » ז <י‪ j i n 0‬ל״לה יו *»יי‪.‬תלע^עייפיותמיזטים*מלכגת‪-‬זיגל <‪'/‬‬
‫‪ ,‬״עגפ‪ »1‬מססייהי׳ תפש גויס ‪ w‬כעצמה הנל‪?• *.‬יוטית וי‪5‬אותו!תהנו יוהס ‪ 1 p‬׳ ‪p‬‬
‫כסוד י‬
‫‪ 3‬נ‬

‫מ פ > מ ‪ ,‬ס‬

‫‪3‬‬

‫)‬

‫‪1‬‬

‫י‬

‫^‬

‫‪t‬׳'>‬

‫‪•99-‬‬

‫״‬

‫*‬

‫‪ V‬י‬

‫כסוד אור י‪6‬ר כעלי רחמייכמו איתיי'יי וכהןנקכייכהידאור המתהפך כ ד כמי אומי!‬
‫הה• וכפ׳ א פ ר תפיל חלוקתהאותיויההויויכן ישמשו כין סייהיו דין כין ס׳היו רחמיס‬

‫כין שיהיו כיוס כין שיהיו כצילה־‪,‬גלג<ל סס כן דיעס כל אות ואות מאלפא מ ת א עט^‬
‫הנקודויהידועיס הוי‬

‫‪; s‬‬

‫י ע ל ו לחשמן ת ת ר ן וחלקי השעה ת ת ר ן מ ה יכן איעפ‬

‫ה'ואיעם ויואיעס הימנוקד מ ה ויהיו ד' מ ע י כות לדי איתיותהמעו כה האי מספרה‬

‫ש״צו השניה דיו הצי רניכ הדי דיי כין כלס תתר‪ 0‬נמצא כי‬
‫י‬

‫«׳‬

‫‪, ,‬‬

‫‪...‬‬

‫י‬

‫‪ « 'M l u w t u‬י א י‬

‫הינהויות הנו מגולגלים כוה יהיו יכ פעמים ת ת ר ן ליכ‬
‫שעות היום ומס תשים שם כןדיכראיגלגל והכסיף וכן לכל‬
‫היכ הויוייהיו גכ יכ פעמים תתרף לי׳יכ שעות הלילה •‬
‫מהימים והימים צנוויתיוצאיס מהחדשים והחדםיימהשניס‬
‫משניםמהש־׳טית‬

‫ו‬

‫ה‬

‫ש‬

‫מ‬

‫ט‬

‫‪,‬‬

‫ת‬

‫״ ה ‪ , ,‬כ‬

‫*'‬

‫צ כ‬

‫'‬

‫י ה‬

‫א‬

‫'‪°‬‬

‫״‬

‫*‪ J‬אי א! אי ‪.‬‬
‫א‬

‫‪,‬‬

‫י‬

‫א‬

‫!‬

‫א י א י אי אי א י >י‬

‫ולפי מה שנתכאר נמצאו השעית ציצווות א‪1‬ר יוצאים‬
‫י ח‬

‫‪T. r. r,‬‬

‫״‪: .‬‬

‫א י אי א י אי א י אי‬
‫א׳ אי אי אי' איי אי‬

‫' ז‬
‫‪,‬‬

‫שיהיו העניינים חווריס אל מקירס השעות אל הימים ולכן‬

‫אחר נ ס ה ש י ת ד ה האדם על עונותיו קודם ש נ מ לתקן את‬

‫א ׳ » י אי אי א י אי‬

‫‪ .‬י ־ * • ; ״־‬

‫; •־‬

‫אשר עייתיכןהנשמה עילה ימתידה על עינית ה ׳' הימים אל השכועולכן יש מי‬

‫סכתכ שהשגת מכפית ונכין היא שה!א שכיתת הימים שעכו! וממני נזינים הימים‬

‫הכא׳ס ולכן כהנ׳ס כמשמיותס עוכרים כימשמרו' כשכת ווה ה!ראת היחוד יהקשר‬
‫משכועותחוזריס אל החדש ונאמי כו זמן כ פ י ההחישייאלהשנה ומשם ‪ k‬החשוכה‬

‫םהוא •ה ־!השני ‪ 11‬השמיטין • והשמיטין אל הייכלית ושנת הי!כל העקר היה כ׳ה‬
‫טה׳ז מתפללי! טינרכיח הכל להורייאל המקיד י יכן איני רחוק שיהיה היום מגלה‬

‫כח השנה כ א ש י •יצה המקים להגביל כי האיי יהשפע יעכי לא יהיה שיה אלא שנה‬
‫ממש • ועם עני) יה נמצא כסוד הימן סמה שהוא היום הזה לא יהיה חחרתי ימה‬
‫טהוא חחרתו לא יהיה יום שעכר יכן כשנים וכן כסמנוית ‪1‬ק כיוכליס כי ענפים‬
‫יתפשטו למעלה ע ד ל א ת ההקדמה הגיהיא כ׳ כעתשחטא ארס וכא הנחש על‬
‫‪-‬‬

‫חוה והטיל בה זוהמיוערכו קדש וחול והוליד קין קנאידמסאכיתא והיה כח הקליפה‬
‫הולך ומתפשט עדשנתלכשככתנותעורר״לככלגותעיאיייית כייניןעישבעורולא‬
‫חלקם הכה לבנוד שמיס ושפענשמותיו היה משפיעכין המבחר שכין האנש׳' ע ד‬

‫שירח אוראנרהס שנטלו לחלקו וחלק השאר כראוי להם ועי אכרה'נתק; כתנות‬

‫איר שהוא רמז לאתחתהשס ויחודו ולכן ה!א כא אכל לא נתקן לגמרי כי עדיין היו‬

‫הסיגים מעווכיסככסף והכסף כסיגים כלו' כקדושה היתה עדיין זיהמז יכין‬

‫האימיתהיינשמית ט ה י ו ת וכתתלהדצה הכה לטהר הקרושה והוציא מאכרהס‬

‫ישמעאל)מיצחק עשו ע י שישאייעקכ מטתי שלימה ואיחכ שכ לקכל ניציצייהקדושה‬

‫הנדחים חוצה לנלתי י י ח ממנו נ י ח והכניס הכסף כתיך כיי הכחל כת‪1‬קף הכיזל‬
‫כמצוי כ י י שיתקבצו כל נציצית הכסף למיניהם ולכן שס נתגלגלו כל הדוחות דור‬
‫המכול אל! שעליהם ננ‪1‬מר כל הכן הילוד ד י י הפלגה אלי שעליהסנאמייתהן לבנים‬

‫חתנו עד שיצא כל הכסף צריף ונקי מכל סיג שש מאית אלף » ׳ נין העילה »'קצייין * <‬
‫י א‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫עי‬

‫י‬

‫ס ש ו ע ס י ם רטעיט‬

‫*‬

‫‪J‬‬

‫‪r‬‬

‫‪w‬‬

‫» ‪ j‬־ '‬

‫ע ׳ התעללות הדכריס מייל׳'עד סירכזא • ומן הראוי להם ‪ 630‬ל<)כל ש ד גרו מפני‬
‫שככר נתקבצו כל נצוצות הקדושה מכין הקליפות •ועל ‪ r t‬נאמר י א ה ויתר גוייופ׳'‪.‬‬
‫זלכשעמדו י‪0‬יאל וראו התיר להםוימצות כיככרלאהעצצוצות כמו שלא יהיו •‬
‫'בומן המשיח שאינו כא ע ד שיכלו כלנשמותשנגוןוכן אמריא׳ן מקבלים גייס לימות‪.‬‬
‫המשיח• יעי קכלת ערב י כ וחטא העגל חזי הדכר לקלקולו והוצרכו לשארגל׳ת•‬
‫ןלכא מ ת ך כוי כימי צאתס מ א י [ מצרים ואלמלא סיועשמיסשס״על׳שיכמצי׳ס‬
‫כמעט נשתקע! כטיט היון כתוקן* הקליפה הטמאה א ש י ג כ י ה ושלטה עליהם ע ד‬
‫שנכנסו כתוכה ע ד מט שעייס ומייגותהכלוליס כה כי כמו שיש מ״ט פניי טהוי כן‬
‫יש מיט פנים טמא • ואלו לא נתעורר עציהם מ״ט פנים טהור עדיין אנו וננימ וכני‬
‫כנינו וכו לכן כחפוון יצאו למען לא יכנסו ככין הניטל טומאימה שלא ׳הייכן בגאולה‬
‫העתידה כ׳ לא כחפוון תצאו כ• קוד' צוה לנו משה חרות על הלוחות־ההקדמה הדי‬
‫היא כי כאשר יצאו ׳שראלממצר׳ עדיין לא היו מצוקי'וטהוריימלכליך ווהמת הנחש‬
‫הצא תראה שהיה כהס מ׳ שלא היה רוצה למול עד שהריח מפסח! של משה • אחיכ‬
‫מילתן היתה כלילה סמוך לאכילת הפסח כאופן שעדיין לא היו קשירייכמעלו עולם‬
‫העליון עולם הוכר שפריעה היא גלוי הי'שה!'מיסוד ולמעלה עולם האצילות ואעפ׳‬
‫שגמולו לא פרעו ולכן לא נתקשרו ונכנסו כאיכעולם התחתון עולם הנקכה עלמא‬
‫דסיהרא דהיינו מלכות ועכ לא היה אפשר שתתגלה ותתפשט עליהם אור ושפע‬
‫מרתהכינה ממקורה ועצמותיומצ׳או העליון אשר לה כעולם העליון כעולסיהאצילו‬
‫אלא צתגלה עליהם אור הנינה לשחררם ממציאותה התחתן אשר לה נמצכ<ת!לא‬
‫פסקהווהמתן שלישראל עד שעמדו על הר סיני! כי אלונטהר! כצאתיהיו מקנליס‬
‫או התרה אלא ביציאה פסקו מהם ימי הטומאה ואחכ ספרו וישכועויכמנין וספוה‬
‫לה זיישיס כ י פ י נ ס ה פ' אמוד ודקדקו שם אומי! ממתית השבת וצא אמימיו לחדש‬
‫אצא הרצון ממחיתהשכיתה וההפסקה מלמ׳ טמאה מהם שלא ספקו וצא יצאו‬
‫מתחישעבוד הקליפות אלא בראשון של כסת אחר תצות שאמרו הללויה הצצן ע כ ד ׳‬
‫היוצא ע ב י ׳ פרעה והקליפות ולק יום א של פסח אינו ממצין הזישבועו! של לגון ויען‬
‫כי הטהרההיא במי הקדושה העליונים הפנימיים שאינם ב מ י י ג ת מ׳ ה ק י ‪ 1‬ש ה‬
‫היאשונס סהס מיס ככלי •‬

‫לפיכך הוציכו ל׳ כנס כקדושה קוים הספ׳'‬

‫ונמול! ולא פרע! כי גלוי היי כיסוד עולם הזכר ולא ובו אל השפע הה‪/‬א הכא‬
‫מיחוד תת עם מלכות ע׳ יקוד עד מתן ת ר ה שבכתב שכתת כל!לה מתויה שכע״פ‬
‫סכמלכותובמילה ל י ד וכו לשכינה עמהס • ומוה יוכן טעם גד שטכלואיחכמללא‬
‫עלתה לו נ י נ י י ך להקדים המילה שהיא מ י י ג ה ראשונה צ!כות ‪ k‬הטבילה מדרגה‬
‫שניה לעליונה והוצוכ! לספוי וישכועות ולא סג׳ להו כוי ׳מיס כי א ת י ׳ הספ׳' יונו‬
‫להכנס ולהתקשר כעולם העליון הזכר ולקבל שפע מהבעה כ׳ וי שכתית נפקי מינה‬
‫כאי כלולה מויונמושטהרתהאשה כליל ח לספירה כןישכ׳יס ניקנלו התירה ורמו!‬
‫וה על פס!ק וכרדת הטל על המחנה לילה והלא הטל הנאזנס המן סכ׳כ למחנה‬
‫גייה׳ה יורד וצא על המחנה ועוד היה צו צומו וכרדת הטל לילה אלא הלילס הוה הוא‬
‫ליל‬

‫־*~ל‬

‫״‬

‫" י ש ע ר יזין‬

‫‪-‬‬

‫‪V‬״‬

‫•י‬

‫לילן' והמחנה הוי מ ת שלוא קנון הויקצ״תוס׳להטליודהאייאו והיצין ילידת‬

‫השפעמן היוד חכמה אלהה״אכינה וממנהאלייתתתשהא המחנה כאמור היה‬

‫הלילהליצ)'סא‪1‬נטהר! נשחת; של ישראל אשי הם נמרית להשפיע מהמנה עד•‬

‫המלכ‪1‬ת ומשש ולמטה נכווה היה וכוי‪.‬־ מאחר שככר פרעי כנידה יטנלי ולוה‬
‫עליהם משה מרס הכויפ‪1‬נטהר‪:1‬‬

‫ההקדמה הה היא כי חייק גחל יש כין מה‬

‫שיאמר! כסה יוכלא וכין מה שיאמרו מסטרא דיוכלא כי כשיאמרו יוכלא הוא יוכל‬

‫ממם פני ]עצם הכינה אכל כשיאמרו מסטרא די‪1‬כלאירצה הנמשך ממנה לא היא‬

‫כדמוכת כווהר פ לך לך עלפסוק כה יהיה!רעך הורה שהמלכות נקרא כה מקטיא‬
‫דגכורה כהאקרידהא מפטרא רגכורה קא אתא יצחק הורה שהמלכות נקר כה‬

‫ייסטרא ל ג מ ל ה והנועם שהיא נמשכת מהגבורה וזהומה שיש כין יוכלא לסטרא‬

‫ליוכלא!כן ככל מקומות שיוכר! כו‪1‬הר מסטרא כה משפטו ועס מה שנתבאר למינו‬

‫סגאולימצויילא היתיע' נ' שערי כיני מחש הרי‪1‬י‪1‬י'כמ‪-.‬ין שני' הוא מכל ה&נייטו‪/‬כל‬
‫הגדול נמנואר כהקדמה א כי אם ה׳תהעיי' והיה אויה מתגליעליהילא הין צריכים‬

‫להמתין נייוס לקכל הת!רה כי מיד היו ראויים לה אלא מסטדא ריוכלא יצאו ממצרי'‬

‫כל‪'1‬ע׳ מציא‪1‬תנ' שכמלכותהימווייכמניןימיס הוא יוכל הימיס כמכוארכהקדמה‬

‫כ' כ׳ כשמל! נכנסו כיוכל וה ווכו אליו •‬

‫ואיתוהיאך היה אפשי למלסת לשחיי‬

‫כ׳לאיהיהחחתאלאמכינה ממש ׳לכי ל׳וכל התחתון נשפע מןהעלי!ן !נתפשט‬
‫כחומכח אמו ושכר כח הקליפה והוציא אתיסר!‪)1‬מידה שאס הגאולה ההיא היתה‬

‫עי כינה ממש היתל גאולה שאין אחריה ש ע מ ד כמישיזהיה העתידה שאז יתקע‬

‫כשופר גדול היא כינה ממש • ומפני שככר נכנה! ישראל כמיט שעדי טומא הוצרך‬
‫לגלות כחנישער׳ קחשהצשכר תוקף נ' שערי הט!חאהיכל שער!שער משערי‬

‫הטימאה נשכי ונהרס כשער טהיר שכנגד! כקדושה כי גס את!ה לעומת יה עשה‬

‫האלקיס ולהיחתסידוה היציךלהיכיי ניפעמיסיציאתמצייס כתיוה•‬

‫ולפי‬

‫שעדיין לא היו ישראל נקיים מזוהחתהנחש היצרני לספיר מט ימיס עד שלא יקכלו‬

‫קת‪1‬רה שהם כנגד ימי נמןשכיפרתהאשה המטהיתמויכה הטעסכד׳ שיכנסו‬

‫כמיט שעו׳ קדושה והטהר! ־‬

‫ולהיות שמקים כניסתן היה כני השערים הכלולים‬

‫כמלכות מט ימים כמישכתכני שמניאיותהשערייכמלכיתהן כמררנתימיש ילהיית‬
‫שלימים מתפשטיסמשרשס שהן השנים ייהיי מאירים מהןיכל פעילת! תהיה מכתה‬

‫ויתייחסו הימים כיחס השנים‪:‬אנו מכרכיןעל ספירת העומר עומר היא השכינה‬

‫•ספי' לשון ספי' יהכינה שאני מקשטין המלכות כימים ילהייתשים כה שעריי כחנץ‬
‫העליונים צייכיס אנו להאיר התחתונים כדי ש שפיעיכהן העצייניס!ככל יום יייס‬

‫אנו מתקנים ומקשטים זנ<ספריס שער א ולכן צרי כין אנולומר היוסיוספלו' שהוא‬

‫השער המתגלה ולצרף אית! נימים הק דמים כרי שיהיה הארתם כלס יחד ולמנות‬

‫םנועית שהם כ ן &עויס לכל ספירה וספירה כד׳ ליתד הענף נשרשו ־‬

‫שנתכאר מדרגת נישערי כינה נכאר מה הס ושוסיהס •‬
‫י‬

‫ואחר‬

‫ד ע כי הנ' שעיים יהיו‬

‫כ ע י י ספירות שהן גיגת נ‪,‬ל'מ שכל א' כלולה מוי!!' פעמיי! הרי מט ועם הכיני ע צ מ ם ‪/‬‬
‫י‬

‫כ‬

‫‪0‬‬

‫‪a‬‬

‫ג‬

‫יהיו‬

‫"שר‬

‫ר‬

‫עטים‬

‫ם‬

‫ז‬

‫נ‬

‫‪3‬‬

‫*‬

‫‪m1^-‬״‬

‫_‬

‫יהיו נ ' והמיה תהיה שער הין ויה מן מטה רומ!ת אליה ה' עילאה טממנה כאצלו כל‬
‫סו'ו»מנהי‪1‬נקותולכן הם יהיו שעיים לה מראים כחה ופעולות׳'ועצמותה יהיה‬
‫•מתעלס ואפייממםה וכן כתכו המקובלים האחרונים • ונמצא כתקונים כי זיהכתית‬
‫כאמתיתהסוימציאיותשל קכלה • הא'מציאות מדסד‪:‬הכ'מגכורה•‬
‫סד'מנצח•‬

‫הה מהיר•‬

‫הוימיסוד•‬

‫הגימתת•‬

‫ה!' מציאותה עצמה והיא נקודה נ ת י ן‬

‫החללמוקפתמויקצות והיאשכתקכקו'ימי השמע•‬

‫ומתוךהתקוניס ע ו ד נ ר '‬

‫כי הנ'השערים יהיו הספירות המתפשטות מן הכיצה ע ד ה ו י שהם'ה י ספירות‬
‫וכלאיכלילזמייהרי נ' ולכן יסור נקרא נ'המקבל שפע הנ'שערי כינה הנרמזת‬
‫‪-‬‬

‫כתמתלךהיסמספרהניו״לךי״כל ו״לן־כדחותחתס המתהפן־!״סוד מנים ככלה‬
‫ה׳א מלכות וכל הישכה מציאותנ'שערים נכללים בטי ספירות הנוי•‬

‫ילהכיןפשר‬

‫ה י כ י צ י י ן לרעתכ׳ יחס הכינה אל י' ספירות הכנין יהיה יחס האםאלהכציס ‪1‬לא‬
‫בבחינת היותה חופפת עליהם כ ל כ י ת ק י א אס להם אלאגסירחוו כשכמישנא'‬
‫םהאסמתעכיתחטפתהורעוהולידהוהצמיחהמתחלח הישותעד צאתולאויר‬
‫העולם כן הכינה קבלה הספ׳ והולייס והצחיחס והוציאם והמציאם מציאות‬
‫מתגלה להתאצל אל מקומם •‬

‫אמנם ישתנה המשל מהם מהנמשל כ׳ המשל מעת‬

‫לייתהולי תשאיהאס ייקניתמן המציאות ההוא מה שאין כן כאס האצילותאלא‬
‫אפייאחר לדתה את כניה ׳שאר כה מציאותם הדק כמו קורס לדמה •‬
‫יה היות שרם האצילות כלו בבינה כמצ׳אותדק •‬

‫נמצא לפי‬

‫עיר נתבאר בדברי הי הר שא ן‬

‫מציאות האציליתהנעלס כה כמציאות! המתגלה למטה כי המציאות של מטה הגיע‬
‫עד המלכות שהיא הו לקצוות • אמנט כבנין האס הס צכללות כה י לבר והס גג״תנה‬
‫כ׳היסור!מלכות יהיו כלס מיותרים כתת כספירה א' עד שנמצא שלא יהיו למעלה‬
‫בביצה ה'ככ<רות!מצכות!יסוד יהי! התפשטות התתשצתפשט אחרי׳אצילות! וכהי‬
‫מקורות •אלו יהיה סוד ןישער׳ כינה כ׳ כל א'כלול מייעד שיעלו לניומנימקויותהללז‬
‫שככינה יפתחו למטה בספ׳יהכניןנישער׳ם כ׳ מהמקורות וממציאיות אלושככינה‬
‫יהיה אצילותויציקתוהשפעתספירויהבנין אכלבספ׳' יפתחו השערים ככ כמינות‬
‫כחיצה איכומן שיתייחדו ת ת ומלכות עי היס!ד למטה א! שרש׳יאלו שכב׳ני׳ת״חדו‬
‫יחוד גמ‪1‬ר ויוכללו כהיוכייככלאיואימהסכיכסוד היחוד תתגלה החכמה והכתר‬
‫עמה ס עד שתהיה כל א' מהן מהי גכלל מייוה' פעמים ׳'׳עלו נ ' וא! המקורות יפתח!‬
‫ברחמים גמורים[ וישפיעו ספעם כסוד השפעה וגלוי ג ' ראשונות ע ד שיהי‪ 1‬גס‬
‫השערים התחתעיס נכללים כניכהיםפירויעד ההוד כסוד הפעמים י' ע ד שיעל! נ '‬
‫מצד שיתגלו"ציא׳ותגיראשונות ככל א'!א' מהם אכל כזמן שלא יתייחד! תתויסוד‬
‫ומלכות כאילמטה ויהיו נפרדים כמנין ז' אז לא ישפיע! השרשיישככינה שפע אלא‬
‫מפאת עצמן דהיינו שפע הכינה כילא יתגלה אור הכתר והחכמה עמהס מפני‬
‫ה ע ד ר י ח ד התחתון ולכן לא תהינה הספי' והשערים נפתחים ונכללים אלא מ י ז '‬
‫מצד הכינה כ א ז ק שלא יפתחו השערים אלא ויפעמיס!'!לא יעלו אלא מיט • ועם זה‬
‫יתפאר למה כןמן שיפתחו גוי יעלו ‪ j w‬ויהי? נעל‪ 0‬שעל ‪ p‬וכזמן שיפתחו כס \»<‪i‬‬

‫»יער‬

‫־״״*^ייי‬
‫ן שלחים ולא יתעלס שעד הן'•‬

‫יזיגויי‬

‫ליט‬

‫_‬

‫והטעסכ׳בהתת הטפ׳'למטה מיוחדות ׳שפ<ע»‬

‫המקורות משפעעמק׳ האין כיכאשריהיההייזודכמלכות ותת ״היההיחוד גס‬
‫כחכמה וכיגה וישפיעו מסור יח!רס ויתגלה השעי הנעלם עליהם שהוא ה כ ת י‬
‫כמכואי כתקונ׳ס• ואשי נמצא כתקוניס על ססוקשמע ׳םיאל וכוי שהם ויתיכויוניה‬
‫אותיות וכטכימלו וי תיכות ו כ ד אותיות הס כין כלס מיט י מ ו לשעיים •‬
‫הכה הס כתתוהביד הם כיסוי •‬

‫ואמי! כי‬

‫וקשה למה יחסר שער א דהא כיחוד עסקינן‬

‫ולמה הצדימ אכד אות א'וה‪1‬א אחו׳ תת והשער הן' למעלה ככינה •‬

‫התשונה‬

‫כי תיתמקנלת׳' מגיולה יי מגלויה והימכתי חכמה ונינה גחלה גנויה שבתתהס‬
‫כה כ ת ת ומקבלם ת ת להשפיעם אל כל שישפיעס אל הכלה כסוד היחוד ויסוד‬
‫יוקכלי' מנצח ויימהור ודימתתכיצר נצחהודיס‪1‬רמלכות כיהתיתשכתתמקכל‬
‫* ה עליונים ואינו כמנין העליונים וגס אינו נמנין התחתונים כ׳ יסוד איר מקכל‬
‫אות< אלאכיחרהכהלהםפיעלכלה ולכןהסכהכתתוכ״דניסוד וצעוצםשעיהן'‬
‫מתכלה ואינו ח ס י ר נ ד מהניכדפרשית שהכתר ה ! א ש ע י הן'ואו •היו נ'שערים‬
‫שלמים מתגלים כספי' אכל כאשר לא ימנא ה י ח ד למטד לא •היה הגלוי כספי אלא‬
‫בזימפאתהכינה מעני שלא ת־‪.‬יהמתיחדת למעלהכחכיוה וכתר ואו גם השער‬
‫הןידה׳א הכינה יהיה כהסנעלס משאר השערים כ כ ת י וחכמה כי ג'ראש נות‬
‫תחשכנה לאי י‬

‫ולפי והנמצא ש‪1‬ער הן'יהיה לפי כחינ!ת הכלליות כ׳ כזמן‬

‫שיה׳) סןישער׳ם כ ס ר כללות׳יכהיהשער הן' היה כעוכומן שיהיו הןישעריס כסוד‬
‫כללות ‪ 1‬כז׳השער הן' יהיה כינה ונזה יתוקנו דכר׳ הויהר סלא יהיו חולקים')!! לאלו ג‬
‫המעי‬

‫הירככאוודוושמציאיות•‬

‫ד ע כי נדכדייהגשמייס כאשר יעשה‬

‫ה א י ס ל ב י מ ת מ י י כ ר אחר לא תשאר צורת מציאות החומר‬
‫הראםוןק״מת בעצמה כוילת מה שנעשה‪!:‬מנו אלא שעצם הח!מר היאסון בעצמו‬
‫ובמציאות! יהיה פושט צורת׳ וישתנה מכמות שהיה!•לבש צורה אחרת חרשה •‬
‫המשל העושה לכוש מצמר הגדל בכ״ח כ׳ ככל מלאכה ומלאכה שיעש! נהצמר‬
‫לא ׳שאר מהמציאות ‪1‬הצ!רה שהיה לו קורס ל ק ד כ י כ׳ יפשיט צורהוילכש צורה‬
‫אכל כדברים הרוחניים אעפי שיתפשט! ויתגלו ממה שה׳! מקורס לאיןתנליתעכו‬
‫מציאייתיו הקודחים לא יזוזו ממק!מס כמו שהיה עצמותו מקודם שיתפשטו אלא‬
‫ילכו ה<לכים!מתאצליס ומתרכיס כמדליק נ ר מנר ע ד אס •‬

‫עור הבדל שני‬

‫יש כין הדכריס סנשמייס לרוחניים כי הגשמיים משתנים ככוונת ממי! מסתמא על‬
‫הרוב יהיו משנים אותם ל ד כ ו ׳!תי מעולה ומשובח לפי מנתו באופן שילכו מעילוי‬
‫לעילוי אכל הדכרייהריחנייס כל עוד שיתגלו הקודם יהיה עיקר ושרש אל המציאית‬
‫המתחדש המתאצל וכל עלול ישאכ שפעו משרשו ועלת! מעלוילעלוי ע ר עילת כל‬
‫העילוי כה ולכן תםמיג׳ קחשהצריכין גניזה זה וסוד לא ווה שכינה מכותל חערב׳‬
‫כ י ככל מקום שתחול הקדושה נתקנה בו מציאות יהיה מציאותו נשאר לעולם ואעפי‬
‫שגמאגלטממלטקיפאתר;‬

‫ולכן‪,‬אול והשמות׳אי‪/‬מקדש׳'או»זשהם שוממיפ‬
‫נקדומתמ‬

‫^‬

‫‪ J‬סיס רטוניט‬

‫פגר‬

‫* ־ ~ " ׳׳־!יי*•"‬

‫״‬

‫הס עומדים לפי ששם י ו ד ה שכינה ונשאר נהם דבר קדושה שאין העין יכולה‬
‫ללשיגאלא לעין השכל ע פ ׳ יערתינו הקדושה הנה כאשד נתפשט צהגל ת כ כ ע‬
‫נשאר מציאותן הראשון כמקומו•‬

‫ועל ד ו ן זה כשעלה הוצון להאציל אצילויהספ׳'‬

‫וצצט ׳ ח נעצם השרש מציאות הצחצחותהדקות הנעלמות כמו שבארנו וממציאות‬
‫הדק ההוא נשתלשלו המדרגות עד הגיע אל הגילוי המחםכ״ ושם נ צ ט ״ ו ו מציאות‬
‫שגי!אמרנו שני מפני שאין לחקור מה כין איס לכתר אלא שהס כדקות כאיס יהס‬
‫יותאצלו' ככתר ופו שקרינו גילוי מחשכי•והדקותפכאס הוא ממשין שפע ‪ Is‬השרש׳'‬
‫קדקיס שככ״ע הנה כאשר נתפשט להגלות ככ״ע נשאר מצאותו האי כמקומו‬
‫ו ע ל ‪1‬ה גתאצלו ממדרגה למדרגה עד המדרגה האחרונה שעלהכרצ‪1‬ן החחציל‬
‫לומר די וכל עוד שתקרננה המדרגות אל המאציל נקראו' פנים וכל עול שתרחקנה‬
‫נקרי אתריים ולכן כמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים ש וייס‬
‫יואיס ב ר כ ו ׳ ישבי כתקינים כ׳ לא תהיה הספירה עצם א' שלא ׳שפט כו אלא ענין‬
‫א' אכל ככל ספירה וספ׳ כמה מציאיות כמה עולמות שאין השכל יכיל לציירי ו י לבל‬
‫והתהיצהכמהכתיניתאחרית לספי'כ׳ פעמים תכחצנה מצד היותן כלולותמדין‬
‫ורחמים ופעמים מצד היותן רתמים לכד ופעמים מצד היותן דין לכד יפעמים תבחן‬
‫כל סכיימצד פעולתה כפני עצמה ופעמייכאשר תצטרף כפעולתה עס ספירה א ח ר י‬
‫או כ ' א ו ג ' א ו יותר• ולכל כחינהובחינהמציאותכפניעצמהעדסבחינויהספירוח‬
‫ומציאותן יעלו לאין תכלית יכל וה מפני שאיגו דומה האור והשפע הגמשן מפפייא'‬
‫לנחשן מביוהגמשן מכי לנמשן מגי וכן כל עוד תתרכנה הבחינות תתרכההאותס‬
‫והשפעתם המשל אם תעשה הטר׳אקט הגד‪1‬לט אשר כה כמה מיני סמים הנה‬
‫צועלתיתגדלעלמעלתהטר׳אקה מדי סממנים לכד כ׳ ‪ 11‬תיעיל לסס המית האיס׳׳‬
‫הממיתוזו לא תועיל כיכ ועד וה לא תהיה כחינתהספירית כהיותן מתגלית ככלל ת‬
‫׳'להיותן נכללות מכללות!' או שאר מספרי' כ׳ לכל כחינה וכחינה יש סיד עיין‬
‫וסגולה ומציאות בפני עצמו •‬

‫ועם מה שנתכאר הצה כאשר תהיה כח׳נת הגי‬

‫ראשונית עם הו האחוונות כאי יהיה מזג הוינוטה אל הרחמים ומוגהג' לא יהיה כיכ‬
‫רחמים פשוטים כמו שהיו כה׳ותן לכד וכאשי תהיה כתינת הו‪ '.‬לבינה והוי לכדכה‬
‫הגי יהיו רחמים יותר פשוטים ודיןהוייותר גוכייסועיד וה שהגענו ל פ נ ׳ ן‬

‫י‬

‫יתבאר טעם ד'חלוקים שחלקו בס׳כלכינתיכות חכמה שקשה שאחר שהשעו'‬
‫אינם אלא יי איכ‬

‫הנתיבות למההס‬

‫לב ווה!‬

‫שאמר‬

‫סהןיס וגי אמות שהם‬

‫אמ״ש ‪ '11‬כפולותויכ פשיטותש׳ס תהיה כחינתכצ יס כ׳סוד וגי אמות תהיה כחינת‬
‫ג' ראשוניתכאילנד שהן אמותאלחסד דין ורחמים•‬

‫והז'כפילות שהן כגיד כ פ י ת‬

‫תהיה כחיצת וכפני עצמן •ונקראו נ פ ו ל ת שהן מקכלית דגש ירפה וכן ים הבניין‬
‫לפעמ׳יפעולוידיןולפעחיירחמ׳'ן׳כפשוטו תהיהכחיג'יכ גבוליאלנסן • וייכ היות‬
‫טהן!'כלולות מדין ורחמים ואינן היס אלא הן וי קציות נמקותויידועיס ענפייפרט״ס‬
‫)כדומה לוה מתבאיכסיה פ' כקוד׳ על פ ס ק ו א ת האלף ושכעמאותוחמשהושכעזס‬
‫עשהוויס לעמודים ונוי‪ ,‬שהמשקלות שלווון מכון‬
‫‪ ,‬י‬

‫י‬

‫היס לא‪ ,‬במקרה למעשה‬
‫י‬

‫המשכן‬

‫־‪ -‬י מער‬

‫‪a‬‬

‫‪ T n‬י " י •••‪if‬‬

‫למשכןיומ! לשמים ו א י ן כחכמה ובתבונה זכלעת ומקים שכינתןהיהעלכצלאצ‬

‫וו!חני‪1‬תהאותי)תשהס נכללות כחכמה וכמכונה וכרעת היה נכלל כ! ולכן היה‬

‫<ןלע ל צ י ן איתיותומיוהווין האלה עסאס רומזים לסור עליונים כצוותס כלמיותם‬
‫‪»3‬קומס כחסכונס י‬

‫צויתס צוית׳״או רמיזתס לתת מקומם שהיו עומרים על‬

‫העומייס ככור הויאו על מסך הויא׳ שהוא ת ת על עמוד א' צדיק שמו כחשכונס כסוי‬

‫»{אלן> דא׳הו מספר סליס שא׳) שאר המספרים כוללים כל הענפים כמספר האלף‬
‫ועוד משלמות! להיותו נעיז תחלת! כסופו וסיפו כתחלת! כנראה ממספר כל האלפא‬

‫כ׳תא שהוא ג'חלקייער הטמאות!מסס חווי לאי הואאלף ואלף וההוא המשכת התת‬
‫מכתר •‬

‫ושכע מאותדאיהו ווא שלים שהויס' פ׳' מלאותושלמית ככל כללותהיולי•‬

‫ו׳ימ׳יעלעלותן למספר זימאותאמנס הקודמים יס דןאלף והוא מספר יותר שלם ולכן‬

‫‪ '13‬מאות לא אמי מספר שלים אלא רזא פליס וחמשיהכי נמ׳ פי' גב הס יסוד הויאו‬

‫כמנין הספ׳'כסוד כללות הוי כה'שהו״או והעמוד !הארץ היינו תת יסיר מלכות‬

‫חשוכים כאי והטעם וכרכו לעיל •‬

‫ושכעיס כלא י ו א חרא פי' כ׳ הסכעיס גכ‬

‫י^ס כסוד הזי מא!תאלא שאלו כלולות ככללות גדול ואלו כלולים ככללותאישכלא'‬

‫כל!לה מי'לכד נמצאו הויעיליס עיועצרא כרואדא כמשכן דא עשה ווין וכלא‬

‫צי׳אל׳יאו תל׳א כ׳ לימוו הסול הגדול הזה מהבחינות והמצ׳איותהאלהשכתת‬
‫עשלהוו׳ןהן)ה כאופןוהוצויתס מוכיח היומו לתת'כהיותו כלול מכל המציאיות‬

‫האלה כמעשה המשכן להיות תת' שהוא ה»׳ן כלול מכל המצ׳איות האלה‬

‫לשתהיה המלכות שהיא האלניס כלולה גס היא מהם ועול י ע כ׳ ים גיכ כ' מציאיות‬

‫לצינ! א'מציאות שאין ל! יחס עס האצילות כלל וכרמו כמציאות'<וי נקילה לקיו‬

‫שככ׳גה כל׳ןהג ראשונות הנרמויסכג ׳ודין כמבואר כדבר׳ הרשכ׳ כ' מציאיות‬

‫המתיחס עס האצילות וכוהנקימ׳ י״ל כ ישי תתאצל ממקומה להאציל ווה גרמו‬

‫כאות איהאיאשי לכ׳נה הן ווין גיאמתן״ן הגאצל׳' וגימז גיככמלת אלה םהס האכו'‬
‫וכחכור מ• אלה יהיה אלקיס היעל יי כיה‬

‫ח מציא תההא לנוש אל מציאות ה׳!או‬

‫היא נקנהכבחינת הגילוי כיכמציאות הראשון חשובה כאי עם היאשזנותועתה‬

‫אשההדה ממציא! הגי וו׳ן שכה!מציאות ה'י‪1‬דמלןכש כו •‬
‫הסיבמלכיתגכונימוייהיאכייוהניכהיוהגיוויןשכההס‬

‫וכימציאיותאלהשככינה‬

‫גיקויםנצחהודיסלשמקכל'‬

‫והואמציאותכ ועלמציאית האלה שכה נקיוסההיאתיכתהואמויהעלההסתג־‬

‫והעלםיזה מציאות ראשון שכן הכינה כמציאזתא שנהשוכיגונקיהואכמ! שאמר‬
‫כס'העל!עכדהלוי הו״אשעמדתהלו׳ככ׳נה והיאה׳דיעה היא הגילויהמווה על‬

‫המציאותהבישכה וכן אמר נסיה על ההוא עוכדאמהה!א יניקאעלפסוק כיוס‬

‫ההוא יצא! מיס ח״סמירוםלס חצים אל הים הקדמינ׳!חצים!נוי וההוא ינוקא פי'‬

‫כמ ס ההוא מלכותכבימצ׳א׳ית שלה הנו תחלה וסוף כיס כא‪/‬מדי עלותה אל‬

‫כ <‬

‫מ‬

‫אביה חכמה לעתילכמציאית הראשון שכה ה!א מציאיתהיוד היא ׳ינקת ככחלכ‬

‫»הח*ס היא כינה ע ל ס ש ו פ ע השפעככ כל׳כו׳כה שיצא! מים חיים למו לשפע‬

‫»יו«לסל"לממנהככנ ריבוי שחציים אל היסהקלמונ• כינהכסולאול המתהפך‪.‬״‬
‫התחתונים‬

‫\‬

‫‪%‬‬

‫‪Sets‬‬

‫ד‬

‫לפיסד‪0‬וני‪6‬‬

‫י־‬

‫^‬

‫•‬

‫*‬

‫׳‬

‫‪v‬‬

‫יי‬

‫יוצייסאלהיס ה‪6‬חחןליא עצמה במציאותה הכ !החציימה תספיק לס גזזן מ‬

‫התחתונים ובשפע ר כ •‬
‫ועס‬

‫ודרוש ב' מצ׳איות אצו סככינה ושכחלכות נ ת נ א י‬

‫גיככרמוכסבאוכתקוניס‪:‬‬

‫נזה שנתבאר יובן א י ן כומן שיהיו מתייחדים ה'כקש!׳פיו מכ״ניילהעלות‬

‫הספ׳ אל הבינה ״ותר צמעצילא יסרב העולס כ ד ר ך שיחרכ כזי׳ן היובל‬

‫הגדול סישוכו כל הענפ׳ס לשרשס אל הכינה והוא כ׳ כשמעלה מרה מן המרות‬
‫למעלה לקכל שפע לא תסתלק מכל וכל אלא מציאותו נשאר במקומ‪1‬אכל כסון‬

‫ה׳ונצ הגדול יסתלק! הענפים וה״ניאיות ממקום התפשטותם לגמרי ויסווולמקורש‬

‫ויתעלמו ומפני כ ן ישוב הכל לתה! ובהו כ ד י ן םנאמ' אס ישים אליו לבו נפשו רותו‬
‫ונשמתו נילי! ׳אסון וכן כ י א ר ו ם נ ׳ בכקודיןפקודא'‪,‬יקחשא ד ג פ קדוש א' ככתר‬

‫‪'6‬כתת א'כיסוד וכל ג מדרגות אלו שהוח קו א' מקבלים קדושה מהקדש העליון‬

‫»הוא כתר והוקשה לרםכי כיככתראיןקיושכויאואלאקדש ו ת ר ן שהתת הנקי‬

‫ו'אומסת!קצעילאוכעלותהו"אואלרכתרמה שהיה קדש נעשה קדוש ויאווושל‬

‫תתהוא מציאות! הדק סוד הרקיע ה״תלכש כמציאות! י מתגלה שעליו נק שמיס ‪4‬‬
‫וכאשר‬

‫הויאו מסתלק לעינ לכתר נ ה י ר ה ה ו א נ ה י ר ו ע ל כ ו ר ס ״ א ד א ׳ נ ן ש מ ׳ '‬
‫ואיהומציאותו המתגלה שהוא כסאאלמציאות! הדק ווה כנה אב לכל‬

‫הספ׳ שבעלותן לקבל שפע לא תסתלקנה מכצ וכל כ׳ מציאותן במקומן נשאר ואגכ‬

‫אורח׳^למדנ! עני( ג' !וין א' בכת'ע׳ הדעתהדק העול םס ואכתתיממט יא ביס ד ‪:‬‬
‫דשער‬

‫ד ע כ׳ כמו‬

‫הטי! בביאור דר‪1‬ש התה פכ!ת האור ממטה למעלה •‬

‫טהספ׳' עשר ממעלה למטה כסדרן בחב גגתינה <מ כ ן תהייניממט'‬

‫למעלה כתר כמלכות וחכמה כיסוד ובינה כהוד וגד!להכננח ! ג מ ר ה כ ת ת י ת ת‬

‫כגבורה ונצח כגדולה והוד ככ׳נה ויסוד בחכמה ומלכות ככתר •‬

‫משללנ׳צון‬

‫השי• ש המתפשט ומכה כמראה לט‪1‬שה שהא!ר •תהפן ויחוור ‪ 18‬מקורו וההתפשטות‬
‫»ממעל יקרא אור ישר ושמלמטה יקרא אור מ ת ד פ ן או אור חוזר וזהו סוד מה שאמי‬

‫‪ 0 3‬׳ ע ש ר ספי'בלימ'נעיז סופן כתחלתן ותחלתןכסיפן כ׳ פתר יהיה קשור וקבוע‬

‫כילסיומלסת ככתר •ולא ‪ 11‬נלכד אלא א ן המלכות שככתר תהיה אורה חוור ויורד‬

‫למטה ומנהג ירידת! תהיה כמנהג ירידת האור הראשון היורד וכן על זה ה ד ר ן‬

‫הגלגל יהיה חו‪1‬ר חלילה לעולם עד שיעשה א‪1‬ר לאור ואור לאור עד לאין תכלית‬

‫!הכל יהיה נעק מ פ ו בראשו וראש! כסיפ! כ ד ר ן שנתבאר •‬

‫ובסוד אור ישר ואור‬

‫יויופןהנוייהיהס‪:‬דהייתניושריסודהייייתכהפוןיכן»ידאות עליונה שנאות‬
‫ירמוז ל׳ימדרגיתשל אור ישר־‬

‫ו י ד תחתונה יריות ליי מדרגית שלאור חויר‬

‫כן פי' הרשכי׳כפ׳ משנת היי הנוי ועליו אתמר מגיר מראשית אחרית •‬

‫שכשם כן ד' •דמיי ל׳'של א׳ר ישר וי' שכשם אדני ירמו! לי' של אזר חוור •‬

‫•וכן ׳וי‬

‫כן פי'‬

‫כתקינים על פסיק אין קדיש כהיוכויויכן‪ .‬שלכה• ר י י ז ככתר'םכו מתייחדים איר‬

‫״‪:‬שר הנרמז כי' של מ י ה ואור מתהפן הנרמו כ׳ של ארנותונכללים כסס יאהליגהי‬
‫וכי‬

‫‪.‬‬

‫<‬

‫_‬

‫‪S‬‬

‫‪S‬‬

‫‪J‬‬

‫« <‬

‫י״‪-‬‬

‫ז‬

‫סעי‬

‫* •־׳‬

‫אמי‬

‫‪Rn‬‬

‫י‪, /‬‬

‫וכי יורק הסכימה! אין ‪ b n p‬כהיווהו סודגחל העונה אמןייתי יין ה מ כ י ן כסור‬
‫אור ישר לבר ובעוניהא והא איתא ושלמו' הרכיהנהיהוא כאשר הוא במקומו וכהגלר‬
‫האצילות איננו כדקות הנמצא למעלה כי ע כ ה ו א צ ו י ן הייחוד להחוירס למקומם‬
‫»כל דכיכהחצא ‪ p p‬למקומו הוא משתוקק אל• ויכמו להכ‪,‬האש ומזה הטע' ההתהככו'‬
‫הוא דין והכן‪ :‬וע‪1‬דשס אמו שיתמולותאע‪1‬ן לעילא כהא׳ אתר מחסד ע ד היסוד‬
‫זשיתמלתיזא לעילא מיסוד ע י חסד מסטוא דמלכותאתקויא! ויכככילכת ווהז‬
‫כור א׳ בסוד אוו החוור דאי לא תימא הכי לעולס הס ויולא יכ•‬

‫ולהיותה• האיר‬

‫החוזר ממלסת ע ד חסד אינו כמעלת אוו החוור מהיסוד לכןהס ויכככי לכת‬
‫המקכל׳' מ׳כ מולות בנודע •יגס כס הבהיר נתבאר זה הדרוש על שאלת התלמידים‬
‫מלמעלה למטה ידעינן מלמטה למעלה לא ׳דעינן וכוייש או דרש להס שכינה למטה‬
‫כשם ששכינה למעלה ומאי שכינה וה האור הנאצל מן האור הראשון שהוא חכמיוכו'‬
‫י״ל חכמה כראש וחכמהכסוף שהואבייודין שבשסייאהדונה׳ שהוא הכאת אור‬
‫הישי ואוי החווי ואין תימה על לשןשכ׳נה נ ח כ מ ה כ ׳ הוא לשון ״ושאל יעוד כי‬
‫כלהאציליתיכל גלוי מלכי של עילם נקישכינהוגס צי עקר גליי והחפשסית החכמה'‬
‫הוא עי בינה ו ק בשם יאהיינה׳ יש כי ח' אותייתלחיספיישמכיצה ולמטה כי׳ו ספי'‬
‫דטביכתקוניסעלפסוקשלחתשלחאתהאסיהעניןכיהיוד נקודה כהיכלה‪:‬‬
‫מתחלת העשר יסיףהעשר בלבד יהיה האיר יורד ומתהפך אלא אן>‬

‫וייא‬

‫י מכל א" מהספי' ימצא אור מתהפך לכל א' מן הספי העליונות שיאיר‬
‫גיתגלה כה והטעם כי ככל ספירה וסכ׳ייהיה מקור לכל האתרויית שתאתיה ובכל‬
‫בפ׳יתחתינה תהיה מיאה שבה יפה האור המאיר יכל אשר עליה ייהיי' האירית‬
‫עתנוננ׳סמןהעל׳ונותלתחתוניתגיצואושיבויהיויורדים יחווייס תלילהעד אין‬
‫תכלית כדמיון הגלגל החוור חלילה ולא יהיה םיקט‪:‬‬
‫והענץ‬

‫הזה פי' כסיה פ' וינא על סוד לאה ובניה רחל וכניה כי לאהדומית‬
‫לביצה!רחל למלבות ודיכני לאה הראשונים צד י רגלי המוככ' ויהודה‬

‫הדי למלכות רגל רביעי!כה נאמ' ותע״ודמלית כי מה שממלסתילמטה הוא עילם‬
‫הפרוד כ י משם יפרד והנולרי' מלאה אחיכ יתייחד! עם הדיכסוד כישוקין המייתו׳•‬
‫ד ־ כד רגלי המרכבה ודי כני שפח ת הס ד'קשיים כמכ א י שם ו‬
‫וזי*׳‬

‫זהכנירחליוסףיכצימןכנירחלהיאסיד ית״חסותיסיד אלמלכית‬
‫לכדה לא אל וולתה בכי כתעות ולכן נרמזייסור בכי בניס נולד! מרחל‬

‫ולאמלאה•‬

‫הכח׳גהה&היאקודמתאלהייחודוהואשהמלסתשופעתמייןתתאין‬

‫ר ר ך כי כסיד האור החוזר ר ו ך ההתעירוית הגי' למעלה •‬

‫יהכחינההכיהוא שפע‬

‫הוווג אל המלכות דרך כי גיכ והוא מיין עלאיןדסרין כסיד איד ישר•‬

‫!קדיחת‬

‫הכח׳נזתהאצה״לזונסדרזההואאלהוויגאמנסאל האצילותאור ישרקודם אל‬
‫* ח ז ר י י י ס ף רימז אל הבחינה האי כסיר אירישרשתמוייתאצל אחיכהאר ה ת י ר‬
‫״הו יוסף היל׳ ‪ p‬אחר י‬

‫כנימן כסיד איר החיזרכחינה כיתהי ב צ א ת נ פ ש ה ע ד‬

‫אלין ה צפש׳ אשא!חפני הייתי כסיר איר המתחדש ומתאצל ממנה חשכה הייר»«‬
‫י ‪-‬‬

‫יא‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫בעילש‬

‫^ * ״ " " • • ‪ - * * .‬׳*‬
‫״י‬
‫‪ •feu < ,‬לצרם ד ט ו נ ׳ •‬
‫בעילם הפדויאהטלאטשכהכןכי<סן> להיות! מבחיעקכ כאומריאלה חילדית‬
‫יעקכ יוקף ולכן קלאמו ש»יז כן &י < ואביו ק ו א לי בני״ןאעפ׳ שזא‪1‬רהחזר‬
‫שיואל׳ הוא הנה ישוב ׳מיני כי חוור ומתכשטמשס ו ל מ ט ט י ה ו א א ו י י ש ר י ס כ נ ׳ מ ן‬
‫י כ ש נ א כ ר •ומ> שמשאת אכין כ י ק י ס י ו ס ף ה נ ה ג ת ג א י ע נ ״ ן א ו ד מ ת ה פ ן‬
‫אפילו במרס אי ו‬
‫נ‬

‫ו א ע ש ז שמציאויכל האוווימכח מקוד אייה׳ה ה כ י ל כין אוי המשתלשל ממקיואילאז׳‬
‫המשתלשל חמקו׳ אחר !כן יש הפיש כין אויויישריילאירויהחייוייכ׳ אוי הישי‪.‬רוא‬
‫עקר היסוד המוסר כאצילות אכל אוי החווי טפל לו ולא ׳ א י י כאור הישר‪-‬משל׳‬
‫לניצק השמש שלא ירמה הח!ו' מכתו אל עצמ!תו מפני שהחווי תיליה א' מתילרותיג•‬
‫בסבת א' מן המקבלים ונ׳צק הישי הוא עצם הויצון עצמו •‬
‫החוירמחוךאספקלריאהמאירהלחוזומתיךשאינהמאירה•‬

‫וכן לא ידמה האור‬
‫וכן לאידמהגוון‬

‫אור החוור ממראה לכנה לחוור ממראה ארומה או ממון אחר והכל לפי המקבל כן‬
‫תהיה מדרגת האור החוור יעדו יקיש המעי׳) אל הספ׳' שזו תהיה מאייס מוו ווו‬
‫יהיה סוד גוונה משונה מ!ו י עוד יש הבדל בין אור ישר לאור מתהפך כי אור ישר‬
‫יהיה מדרגת וכריס עליונים משפיעים!בעלי רחמים ואיר חוור יהיה מדרגות הוד;‬
‫נ ק נ י ת תחתונים מושפעים!כעלי דין יוה כי כאשרסנקכה הופכת פניה לקבל לא‬
‫תשפיע וכאשר הוכר משפיע לא יקבל ורכר וה ס!ה לכל הספ׳ כי כעוד שהספ׳'‬
‫משפעת לאתהיס מקבלת!כעוד שמקכלתלא תשפיע • וכן אמרו כסיהכהיר וכיסה‬
‫ראסיר לאדם להתעככ כנשיאות כפיס בתפלה יותר מג ש ע ת • והטעם כ• נשיא!ת‬
‫ידים מורה על ההשפעה כענין ויםא אהרן אתיר! אליהעם ויכרכם כמבואר כווהד‬
‫פ י ת ח ) מ פ נ י שהמלכות נק שעה ומקבלת מגיקויס הנה השפעתיג שעות כלבד ‪1‬אס‬
‫׳ו׳יאדבידיו ׳ותי׳סתכן מפני שבעוד שיה משפיע!' אינן מקבלייואחכ צריך להתעכב‬
‫ע ד ש קבל! כדי שישפיעו וזהו וכאשר יניח ידו וגכר עמלק כ׳ או היתה מקכלת ולא‬
‫משפעתוזה!םהיאדין‪1‬גסכיהספי'אינןתחת הומן חובה עלינו לעשות כתתתוניס‬
‫רמו לעליינ׳'יאלילין! מעין שנלך דרוש‪/‬המציאיו' להכין היטכ היאך אם כשהספירה‬
‫מקבלת אינה משפעת איכ מה כין דא לדא אין מנהל התחתוני' כ׳ מציאותן כמקימן‬
‫עומד! אמנם ח!רת האור למעלה!‪ I‬מקור! הוא סכתהדין כי יתעלס ׳יתיוההתהפכ!‬
‫לא ימצא כ״א כהי‪1‬תמ!נע לעביר האור ובהפסק האצילית כענין ומשם י פ ר ד ומטבע‬
‫הרוחניותצהתיכיתייחרכה כהתהפכית בהשבת הנצין וכעת ההתהפכית תהיה‬
‫הספייכנקכה ההופכת פניה ל ק כ ל ‪:‬‬
‫ועט‬

‫מה שנתכאייוכן טעם היתההויותהישייתמייית אל הרחמים יהחיירית‬
‫מויית אל הדין כיהישיות מייית אל אזי ישי המשפיע כ ס י י המדרגות‬

‫כסלכחןוו משפעת לוו והמהופכות רומי ת לאיי החוור המקבל יעיא כשה כלהויה‬
‫דשלטיהיאעל ויו היא על יוד כגון יוי ה״א ואו ה׳ נקכיאיה׳ ודיניאיה• מפני שהיכיים‬
‫למטה מהגקנזת • 'לא מספ׳ לספייבלבר תהיה אוי ישי ואוי ח]זר אלא אפי לספי'‬
‫^איעצמה ‪8‬תחלת? לסיכה ומהיכל לתתלתה יש אור ישר וא‪1‬ו שהו ולא זו כלבד אלא‬
‫״‬

‫אכילצ‬

‫< ‪" X‬‬

‫‪J‬‬

‫־ ;‬

‫‪r‬‬

‫*‬

‫־‬

‫הער‬

‫ימשו ומיי‬

‫י‬

‫מב‬

‫*'‬

‫אפילוממקצמ הספ<' למקצתה תהיה בחיית שזו ישו זאור ח‪1‬וו ועז ׳מיישב מש‬
‫בתקוניס ששם בן ד'שבמילוי ׳!דין רומז כקזד נקנה והיוד יומו! ככ״ע שהיא ו א ש‬
‫לעלמא ררוכרא והענין ס איזר שבארנו כ׳ ענין הניזונות כשיו חור ישר ואור‬

‫׳‬

‫מתהפך יהיו כסוד משפ׳עומו&פ ‪ 1‬א כ •וכוח שכל קפ׳יוספייתס׳ימשפעת לעצמה‬
‫מכתר סבה למלכית שכה והאור יהיה חו!כ בעצמותה ומתהפך ממיל שבה לכתר‬
‫שכה־והנהעדזיהיהככיעכחינהמתקרבתאלהשיישהעליוןאשרתה׳‬

‫משפעת‬

‫ולא מושפעת ויל סמע‪1‬לס לא יחסר כה השפע מצר חס כיה המתעלס כה והבחינה‬
‫הואת לא תהיה עולה כשס לעולס להיותה מתקוכת!{ מקויה כי כמו שמקרה צא‬
‫׳תייתס כסס כן גס היא צא תהיה מת׳יתסתבסס!אותונק׳לה »סנ׳ סצעולס סכתהו‬
‫לבקה כה אמנם תהיה בו בחינה אחיתמקכלתמכחעה וו והיא תחתכחינינקמת‬
‫כחינה מושפעת ׳הנה כהיות הבחינה הזאת מושפעת נקנה הוכיח להיות חוזית‬
‫פניה לקגצמהמשפיעולכן תהיה היעל ׳'כמילוי היויין ולהיותשתחלתהאצילו היה‬
‫כחיכ נאצצ׳סממנו ה‪1‬כיח שיהיו כ! כחזכרמשפיעוכח נקבימושפעת כדי שתהיינה‬
‫החכמה וכינה נאנליס ממנו כ׳ לא נתהווה שוס ד ב י ושוס כייה אלא באמצעו' לכל‬
‫וניקנא כמ‪ 1‬שנתבאר כשע' מד‪'1‬הספי'‪ :‬וכא‪1‬פ! וה לא קשיא מדידיה אייייה כ׳ כאן‬
‫אמיששסכמילו״וריןהוא נקכוכסיו״מכהיותומשכתלמר״עיאמיאתעתיללאסתיקא‬
‫על כלבד״! בג׳ןדתסתלקלשמאז!ל ה׳ ו״אוה׳ דכיהדחושכניה‪/‬לדכקדחיתאהות‬
‫כשס בןדידאיהויאאא ע מכילן דרחמ׳ מניינן איבען תסתלק כאיל דאיהו יאי׳ ת ו י ן‬
‫סמה; סהיין הלא איל אילבלנו א"לא'כרא;ווכו'הנה כוינתהחא־יר מבוארת כ׳ מיל׳‬
‫יורין היא למעלה ממילוי אלפין כי מילוי אלפין הוא בחכמה כח מה שהוא חשבון‬
‫מילוי אלפין והנה עדיו ימצא הגת מילוי אלפין לכל הפחית ככיע ואיך יהיה ניקבא‬
‫ועוד כתקינים אייר! כ׳ שס מילוי ׳ודין הוא מ תא ומילוי!!פין אויוא ו;׳ולין מתצכשין‬
‫ומתעלמין בתיך אוירא ועם מה שבארנו ליכא קושיא כלל ו‬
‫ה׳שער היו‬

‫כביאור דרוש אביע•‬

‫דעכ׳מלתאצילותמלשוןואצלתימןהמת‬

‫וענינו כי כת החאניל יהיה כנאנל ולא יהיה המאציל תסר אחר‬
‫האצילות ויתר ד ב ר כשביל כך קו־ס האצילותכמדליק נד מנר י והלשון נגור מלשון‬
‫אצל וקורכה להיחתאל ווס אד׳קותה אשר יהיה לשרשים כסכתס ולכןגת״תסה‬
‫גכואתהעיוקניס בלשון אצילות להייתס שואנ׳' ווח הקדשממויעה והיו אדוקים כן‬
‫כאדיקו' אור הלבנה עם ניצון השמש ילק נאמו ואצלתי מן הווח)*לתכריאתהיס‬
‫מלשין אס בריאה •ברא יכו שהוא עני) ה ות הדכר כהו״ה נגלית ועבה ממה שהיה‬
‫מקודם ווה לפי שמציאותהמתיחק משרשיוממקורה והלש ן נגזר מלסוןאסיערהוא‬
‫וכראת׳ שהיא עניין כריתה והנדל הרכר משרש! • ומלת יצירה מלשון יצר סמוך והוא‬
‫ענין יותר מתגלה ועב מן הבריאה שכן ביס ד העפר העב!הגס לקח הכת!כ לשון‬
‫יצירה כמ< שנאי ו״*ר ה אלקיס את האדם עפר •‬

‫ומלת עשעז נאמד על לכר יותר‬

‫'יותגצה ועב מיצירה)גימדוגות אלו גאמר בפסוק א'דכת׳כ כל הנקי ב‪1‬מי ולכוד׳‬
‫כיאתיו׳צותוו א ן עשיתי! פי כל הגק' בשמי אבל אינו שמ׳ ממש כ׳ כאצילתאיהר•‬
‫יא‬

‫כ‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫וכנו״ה‬

‫י‬

‫‪169‬‬

‫עם׳ם ‪ -‬דמונים‬

‫‪ ^ -‬י •‬

‫ובנוייס ח ד שבאלילות הוא יחוד גמ!ר יחוד אמיתי אגל ככויאה איןהעגייית ויזשפי'‬
‫מתאחדות <ח‪1‬ר‪1‬נ»ור אלא לעתים כרפרשיתכתקונ׳ס ־‬
‫‪t‬‬

‫ועם מ ה שנתבאר ר ע כי•‬

‫היזיייית הראשונות אסר המציאה עילת כל העילית כה המציאס ב ד ר ן אציל!ת והם‬
‫סאצ׳ ליתהדקשהיה נעלם כמקיוי יאחר עלית הרצון לעניו נתגלה כ ׳ מדרגות י‪1‬הט‬
‫מתייחדים כשושם תכלית ייחור•‬

‫ילרוכאריקיתס כמקירהישכתסיקואו יש‬

‫דאצ׳לות• ‪ -‬ילהכין הדבר צריך לרעת כ ׳ עצם הסהיוית תהיינה מאצילות א״סכיה‬
‫ומיוחדות אס כה ע׳ העצמות המתפשט כהס ער שנמצאו כעצם האצילית ג'כחי‪0‬ת‬
‫האי כתינת אינן *‬

‫כיכחיצת העצמות •‬

‫ג'בחינת הספ׳'עצמן יי! תהיה מיוחדת‬

‫‪ !13‬ווו כוו כמו שנתבאר כשערעצמותופליס•‬

‫‪.:‬‬

‫יאפשר שלגיכחיניתאלי כוונו‬

‫בתקו ני'כמה שאמר! יס דאצילו' מלכא איה! וגרמיה חד בה!ן איהו וחייו חדכהין‬
‫וכוימה שאין כן כייס דכריאה ולאו אינון וחייהון חד ולאו איכון יגרמיהון ח ד ‪ :‬מלכא‬
‫איהוה״נ!יויס בבחינה הקדמת ואיןתימא כמה שקיא לא״ס מלך שהוא המלך‬
‫האמתי ממה!גרמיה היינו ככתינת ההתפשטות כ ס פ ר ו ת נקראו ג ו מ י ט ה י י ע‬
‫עצמותי יכןאיהי וילהיאס וחייוה׳ ר״לענמותו המתפשט כספ׳ המחיה יותס ח ד‬
‫כהון עי הספירות ‪1‬סס הבחינה הגי ומפני שיח‪1‬ר הספייכאס עס היות שחיניעצמו'‬
‫הוא עי העצמות המתפשט אמר היא יגרמ׳ה חד בהוןמהדלאו הכי וכוי לפי שאין‬
‫האור המתפשט!הבריאה וכיש היציוהאילפישאיןהממתי אלא למעלה כספייית‬
‫סאציליתריליחודגיחיהיחייוהיהנו שהואעצמיתהמתפשטאיןיחויס האמתיאלא‬
‫למעלה כאצילות ו‬
‫וזהו‬

‫כח המאציל אשר יהיה כנאצל רהיימ‪1‬העצס המתפשט יתיך הכלי'יכלתי‬
‫‪ ,‬מ ת פ ו ד לעלס אפי ייגע אכל ככויאה יצירה עשיה ׳חודם לפרקים כמו‬

‫טיתכארואלהמלך המייחד כנאצליו תהיה אמונתינו יחכטחינו! עכוותיצו ותכליתט‬
‫כ׳ אעפיי' שכדחעתעצמו לא יתואר כשם וכיני׳ ואותוצקירה עי' מדותיו טנאצלויחמנ!‬
‫נוכל לתאר ילכנותאויות השגחתו על שמי כהו״ות ושמות וכנו״ם אל כ ל ס פ י ו ה‬
‫יספייה כפי יחס בל שם ושם כפי הפעילות הנמשכות ממנו כיה י יכל שחותהקרש‬
‫וכל כנו״היושס כן ד'ומלוא•! כלם כני״ס לעצמותו עיייספייותיי הנאצצוימה שלא‬
‫יתייחסו ככי׳אה ׳צייה עסיה שאין נהש לא ׳כילתולא גבייה אך בהתפשט האור‬
‫התוך הבריאה או ׳תבנה כשמות שאינם נמחק ן כשם אדני יכשס יה אכתייאל יהי‬
‫השס צכאותסאכתייאל הוא ש י הכייאהינ״חס אלי! ג'םח‪1‬תא‪5‬ו ככוללים כלהייס‬
‫סהיתה או שעתרצון!לפיכך אמר ברכיי יאמרו שיצולו רחמיך עלמדותיך ה״‪9‬ו‬
‫פשיטות הדחמיס על המדית כסיית׳ תיך הכייאה •‬

‫יאחר הי״תמדרגיהאצילית‬

‫הנוי עצה כרצונו כיה לעשות הו״ות שניות והמציא; כ ר ו ך בריאה כלומייותר נגלים‬
‫ןעכיס ממדרגות האצילות ויהיו נכללים כאי והוא הנקר'כסא הככודוגלשון ה!ס‬
‫כווסי׳א י‬

‫ועל פסוק כואשית פי'כמלכי' שנקיגם הי א ראש*ת כ ו א היינו כריאה‬

‫אלקיס כחושב) הכסא טיס רכריאה מכחמלכית והס כסא אל יס ואצילות ועוד‬
‫־־־כתקונ׳ס אמרו‪ .‬סה׳וותאתקר׳או כשם ימיה וכטס אדטתואיטן ר א ד מ מ אתבריאו‬

‫מוי‬

‫׳‬

‫׳ ־ < ‪• * -‬‬

‫‪-‬‬

‫‪,‬‬

‫^‬

‫" י• י‬

‫* ע ר ׳זיו‬

‫״‬

‫י‬

‫יי‬

‫ט‪_5‬‬

‫)ן;י'יש‪ 6‬אדני הוא כסא ולכיש לשם הייה ו א ן הס יהי! משתלשלים ע ד עשר מ ד מ ו ת‬
‫לבן‬
‫‪1‬־‬

‫מפני שיהיו משתלשלים מעשר מררגיתדאצילית‪- :‬י ‪,‬‬

‫‪r‬‬

‫אמיכס ר מ ‪ 11‬לכתר עכד משמשין לאיליןמנין כורס״אכארבעהסמכי}‪.‬‬

‫‪-‬״י‪-‬שיתדוגיןלכירסייאהיאייינלא איהוכויסיא עיכל ויל שהדי סמכין ושית‬

‫י ד ג י ן הוא הכסא עצמו דמלכא יהיו יא •‬

‫ואמו לכתר ר״לאחד שהאניל היס‬

‫דאצילית וכל הענפים המשתלשלים מיס יהיו משתלשל׳ס כ׳יאדרגיתיוה׳ימדרגית‬

‫אלי שנכויאה יהיו כסא ייכוש אל יס האצילות • כ׳ יס לאצילות מתלבשות כבריאה‬
‫ואותם הענפ׳יהנאצל׳מייספ׳יויה׳ימאירותכמרדגיתהכסא הנוייקראו'ס לבריאה*‬
‫ואין הכוונה סהכריאה דהיינו הכסא הס כעצמן ׳היוייספיידנריאה•‬

‫אלא »'‬

‫ענפי הספ׳ידאצילותהמתפשטים ומא׳ריס כיימדרגותאל‪ ,‬רכריאה ‪1‬לפי האמתהש‬

‫יס דאצילות שמעניין אנינותן אלא מפני שיהיו מתפשטים עד הכריא' שהוא הכסא‬
‫יהיו נקראים י דכריאה‪:‬‬

‫וענ׳ן‬

‫י‬

‫י‬

‫הבריאה והכסא הוא כי כאשר צטידה ונתמעטה הירח הוכה הכה‬

‫חייליה להפיס דעתי!ענין דיכוי תייליההיא כי כל מפי'וספי'נתנה‬

‫וכראה חכחה ענף א" ונתייחדו ונקבעו ה׳יענפיילמטה ממלכית ועשו לה כסא והוא‬
‫הכסאהנו'‪.‬‬

‫ואלה הי'ענפי'הש יהיו היכל ל׳יהעצ וייס והס ׳היומשפ׳עים איש‬

‫איש על עכולתו אל ענפי התחת<ן‪:‬ולפ׳ שהענפים יהיו למטה ממלכות יהיו נקראים‬
‫על שמה אדני ויהיו נחלקים כחלוק הספ•'לטיגלגל׳'ואי כיללת את כלן או ללי סמכין‬

‫ושית דרגין כ׳ כן תתחלקנה הספ׳ילפעמי ומצ נו כסה פ' משפטים שהכד׳א' קראוה‬

‫חיה ווטרת׳ לגב׳ מלכותסהיא חיה עילאהעיין אמר יחוקאל היא החיה אשריראיתי‬

‫תחת!‪1‬ק׳ ישר!‪1‬הי ישריהיא מלכוישהיא שכינתי של תתהנקיישריוהחיה אשר תחתיה‬

‫היא הבריאה!היצירהקיאוהחיהווטות׳דוטותי•‬
‫וקרוב‬

‫וימת׳הע׳לאהתיתווטרתי‬

‫מלכות לגני תת יוטית׳ דווטותי בריאה והראשון ע ק ו ‪:‬‬

‫למה שביארנו כענין ׳'דכריאהנמצא לרי׳צתק כהן"ולי ‪ 511. -‬ככר‬
‫עמדנו על שרשי אצילות המעלות מראש כיעעד הכרעה*‬

‫עכטיו‬

‫יש לדעת סוד האצילות הנאצל מהם אצילית מעלות כדמות גויות לנשמות נקובות‬
‫כשמות כאשר קכלנ ס האצילית שהוא כדמות גוף רוחצ׳ לאצילות הקדמון שמו‬

‫סכיאאל וקולא׳' אות! שדרום המעלות •‬

‫השני לו אצילותתכמה שמו פליאל הוא‬

‫ס ר פלאית חכמה וקבלנו כ! ששמי אשר כי נגלה יה קג׳ אל ־ ושמוסגסגצ בחשכון‬
‫והדרת פני וקןוהוא מניע החכמה מטע הילהתפאר והסי'כיוס נטעך תשגשג׳ כי‬
‫הסמךוהשיןמתתלפותוהכוהומוצאא'להם• הגיהוא שר הנאצלמאצילו״התשוכה‬
‫‪6‬היא אוצר גניי לכל יודעי כינה יכעל״ראה גדילה• ושמו ירואיאלי‬

‫ושלשתם‬

‫רמים הכתיב כתירה כפסיק א' מפני ם׳ כה תקים והדרת פני זקן)יראת מאלהיןיג‬

‫‪6‬לה הגינקיגייות לנשמות קשידיס יה כיה כדמות שלהכת כגחלת פנימיות לפנימיות‬

‫» ר י מעם היוגו' •‬

‫סויסעלותאיר מהם גכ ו'מעלות נאצלות כרמית גייית ל נ פ מ ^‬

‫ו צ ס ה מ !־ומממן •‬

‫ססהמעצהטאימייוין^אסרייוחנןרוכו'‪. :‬‬

‫י‬

‫אויוי י‬

‫‪ WW::‬לנכוריס אשר מעילם •)קבלנו בזה כ׳ ג' ראשינות יחת»ת‪-‬ככין>‬

‫אל יהויחן כסוכן כ• הגיהס כחות מכחית הנאצלות בכס החפן הגדול‬

‫האדיר עלכלס עילת כל העיצותושכת כל הסכות כ ה ;‬

‫והו כדמ!תנרו' חלקית‬

‫ומאירות כל איואינוו מלזיהפנימ׳׳ם שהס כדמות נשמות פנימיות והס כימות גויית‬
‫ייחניותוכויעכל;‬

‫זוגה‬

‫שאמר שי׳ כתיים אלה הס לבוש אל י' כ ת י י הספי' ו ? ס יהיו לכיש אל‬

‫היוחנ׳ות כדמיון הגויות לנשמות ואין ספק שיהיה הענין כוה הכסא‬

‫הנוכח הוא הוא סיד הבריאה כ• מניצוצות א ש י נתפשט! מספייות האצילות וכאן‬
‫לההתגל׳ת ולהתלבש נבראו להן מפתן ׳ ' מ י י ג ו ת הכסא הנו כהד׳ן קזצא דצכושיה‬

‫מיניה •‬

‫וכן אמר! כתיקונים על גלגלי הכסא שה וא הכייאה ול ונהו ין כ ק י אתו׳ן‬

‫ראינין ייר היא ו״אוהיא וכה!ן‪.‬איתבריא< עכל־‬

‫ו׳יאתוון הם׳יספייעצמן ובהון‬

‫איתכראו פייככח יי איתי!תהמתלכש!ת כהן נבראוכהד׳ן קמצא יכו נמצא הכל א'‬

‫כ י הכקא בגלגלי! לכיש להאותיותשהס הספ׳' והאותיות סכה!‪ I‬צכושיהס ו ק ר א ו ׳‬

‫לעולם שלא להפריד כריאה מהאצ׳ליתשהס לכושי יט•‬
‫ואתר‬

‫ואמירסכ׳ כתקינים יכאה‬

‫; מאן דלכיש מלכא!מטרוניתא כיסרכריאס ״‬

‫הוויית מדרגת הבריאה הנז' עלה כוציני כה לעושתהויויו שלישיות‬

‫והמציאם כ ר י ן י צ י ר ה כל!מר יותר מתגלים ןמתעכ׳' ממרדנות הבריאה‬

‫•ולס יהיי{נכללי'כא כשם מטטחן יען היות מטטיון שר הפנים הממונה עליה לתת‬
‫לכל איואיחקו ושפעו והוא אשי יהיה על המלאכים כלב כגוף שממנו יהיה החיות‬

‫לכל! הגוף ‪1‬הם אשר יהיו ע ל ם היצידהיגםהגז יהיי משתלשלים לי'מרדנית כ ר ו ך‬
‫מייגותהכריאה ׳‬

‫ומעיפייייספיחתראצילותאשריהיומיזפשטיסכיימיינית‬

‫הבריאה יתפשטו עיד עגפיסשגיי' ויתלבשו ע‪1‬ד כי'מיינותשל יצירה כנוי‪:‬‬

‫‪,‬‬

‫!עשר ענפים אלו אשר יהיו מתלבשים כיימדרגות הצירה כמי ה!א ש קרא! י ספירות‬

‫ריצ׳רה כדרך שנתבאר כ׳ ספיחירכריאה ולשכינה תהיה מתעלמתבתוך מדרגות‬
‫‪ 15‬ריציוההנכללים כמטטוון י‬

‫וכזמן שהשכינה תהייימתעלמתכתטטחן יהיה‪ft‬‬

‫מטטרון נקרא מיטטרון בתיספת ׳'מכני שהי ד חמות אל השכינה הכלולה חי' אשר‬

‫תהיה ׳!ודי ומתעלמת ו ״ ס ת ת י ת כת!כ! ותהיה מראה פעילותיה על יד! וזה נתכאר‬
‫כוןקיניס על פס!ק שלף [איש ינעלו ונתן לרעהו וכוי •‬

‫איש תת'נעלו מיל בהייתה‬

‫כמטטיין הנקינעל לשון נעילה וסגייה שאו ח ס י השעי הפנימי סגור‪:‬לדעהו‪1‬ה יסוד‬
‫כיתתיויסויםניהסיע׳םנכחינתלחלששנילסמשמטיסעמהפעם תתייחד המל‬

‫עס התת'עצמו עייסיד ופעם כצדיק לכדו כשהיא מטטרין תת שולף הנעל‪ :‬ונתן‬

‫ליעה! צייק ־‬

‫!זהו סוד איסור נעילת‪,‬לסנדל ביל שאין ״ח!ד נ ו כיוס עי תת' "מל‬

‫ובגר עונתתח כשכת כי נוימי המעשיפתח השעי החצי סגוי וכפייאמי סס שכינתי‬

‫‪'•:‬‬

‫י‬

‫‪ .‬׳'כלילה מעשי ספיין יוד ממיטטיק כל טפיכיעצוס כ י ה ‪:‬‬

‫^ ן י * • השכינה ממט היא שתהה יורדת לת!כו אלא ניציןאיי א ש י יהיה מתאצל‬
‫י‬

‫_ • מהשכימז‪.‬יאות׳הייגיז יהיהנלולמי'ניצוציתיכב‬

‫!‪i',-‬‬

‫יםל ל ד נ ו הזל הוא‬
‫יהיה‬

‫יהיה ?‪ (hp‬גלות שכינהוהוצרך טתהייהשכיניכלילימייבתוכי ייפני שכל יה העליוייי!‬
‫ולכן‬

‫מתלבשות כוכמטסרון לפעול פעולותיה ע י ו ע י ל כ ל י ש ל ט ל ע ש ו ת פ י ל ו ל !‬

‫* •וכיח שנוחן שתגלה השכינה כתוך מטטחן כל הספירות תיז־גה עמה‪ :‬ועיין לגלות‬
‫הוא שכהיותהשכייה כמטטיון לא תקכל םעעמנעלה אלי( ע ׳ ״ ט ט י י ן ואין הכונה‬
‫שעי מסטווןממש מקכל אלא העני( הוא כ׳ השנינה נתתחוניל צרן־ גנוה*‬

‫משל‬

‫לדדי המינקת כי כל ומן שהיא מנ קל את כניה החלב מתרכיבדליה כן כזמן שיגב"‬
‫זכיות התחתונים ותהיה סמלכותמנזנתהעולס כעצמה ויחצקל! ה״וון כשופע לכל‬
‫חייליה תתואה למעלה פנים כפנייותקבל מלתעלה כלליה יזמש ו תרניה^יפעגה׳‬
‫אבל כזי׳ן שיגכדז עינותהתתתגניס ותצא היילכת כגלית ותתלבש כימות יחול‬
‫במדרג'מטטרוןותהיה הנהגת והשפעתהעולס ע' כצמצוס תקי‪-‬ל למלקוימלמעלה‬
‫כתוכה!כאמצעית ההתעוררות העולה מהם כלפי מעלה‬

‫והיא ג ‪ 0‬היא תקבל‬

‫כצמצוםע׳ • וזה! שאחר כתיקוניייונה קדישא כל םיתיןמין דחילאזלא מידדא מרוך‬
‫לדון ואס אשכחתצדיק בעלמ אתלנק׳תכיה׳ ואי לא איתחוית לקינה!אמטמרא‬
‫תי׳ן נההויאתר דאתקרי קן צפ ר• ומאי ניהו קן דיליה מטטוון!כוי ־ הנה פ׳ הסכינה‬
‫גולה ממק ס למק!ס להשגיח נבעל׳ סענ‪1‬דה ואנשי המעשן להשכין שכינתה בהם‬
‫לשעל ידיהם תתיתד עמה כעלה תתהשווה עליהס להיותם עיסקיס בתירה • ולכן‬
‫היא מתדכקמעס הצדיקהתחתון המסכביחודה עם כעלה עי נדיק עליון * וכענין‬
‫וה נדרש פינח בפסוק ׳הקימותי אתבריתי א ת ן וכן את כריתי אקים את יצחק כ׳‬
‫כסכתצח הצדיק ׳‪.‬יצחק והיה לכל צדיק יש תקומה והתעוייויתאותהיחוד העליון ע»‬
‫כ י ׳ ת ק י ם המקים ! מ ע ו ר י ומכשיי אח‪1‬ה אלוה ו י ל ו י י א ל ע ו י המשיל משל לאשס‬
‫רודפת אחר איש זר וכעלה כדונ אהבת! אות מקנא א!תה!מתייחד עמה כן הצדיק‬
‫התחתן שכינה סויה עליו בסיכת מעשיו הטוכ־ס ואו הצדיק!זעליון מהר ׳מהרנה‬
‫להתייחד עמה ווהו ע»ין נקבה נין כ' הצדיקים הנזיכוהר‪:‬‬

‫!העצין הוא כי מעשה‬

‫הצדיקים הס מ״ןמקכיןהצריכין אל הויו ג העליון כינל• וכשאין צדיק דא!י להיות‬
‫» ! ק השכינה אן>‪',‬שימצאו מעשים ט!כי'שא"א לעולי כלא צדיקייכ״ו שבא כמסיכרכות‬
‫כ׳ כמו‬

‫פיק א! הי א מתעלמתכמטטיון עולם היצירה ונקיא שי הפניס כמו יסוד ־‬

‫טיסוד ש י שני פנים שהם •ה‪:‬ה אדני יהיינ! חשמל כמו שיתבאי בערכייהכ ינו״ם ״‬
‫כן למלאך ה!ה שר ביפנים לו‪:‬‬
‫ואתר‬

‫_ ‪••,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ .‬מ י י נ ו ת היצירה עלה ברצונו בה לעשותה! ! ת רביעיות !סיוציאםכדרן‬
‫עשייה־ והם כל הרבדים הנעשים מתתלת הנק דה שבסוף מררגו היצירה‬

‫רהיימ כל הנז'כמעשה כראשית ער נקודת התהוס ונכללס הקליכוס וי'»גלגלים‬
‫והיסידותוכל המורככיימהס כ״יהגלגליס יהי! לנושים לייהקליפיתואף שרשי חלקי‬
‫העשייה ו! משתלשלים ל׳ מ י י ט ת ) מ ע נ פ י יס יכריאה המתפשטים כמדרגות‬
‫היצירה יתפשטו עור ענפים שלישיים ויתלבשו כיימרומת דעשייה והם הנקיאיס»‪p‬‬
‫לעשייה כ ד י ך שיתנאיי כייפפייית ייצייה ־ וכן אמרו כתיקיניס • והא דאמרינן‬
‫ו(ד‪ 0‬חושן כעילת! ה י ט ד א אדם י ע ש י י ס ומאי ניה׳ דאקציפ? דמתלנשת ג ?‬
‫לשלטאי!‬

‫‪If‬‬

‫‪A‬‬

‫&‪ta‬‬

‫‪£‬ס׳ס דטונ׳ט י‬

‫‪ .‬־ י ^ ‪* -‬‬

‫‪0‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ ^ . ^ , -‬׳ *‬

‫‪$‬שלט‪6‬ה ע‪ 3‬כלא י ולא יתלכשוהיי הנל בהם ייתש דלא ינייד ר ע כתיב אלא ‪to‬‬
‫צןנדלפון דכחותקיישה יייע׳ס הנקיאיס אופנ׳ס כ ד ׳ להבדיל בין קרש לחול־‬
‫והטעילמה תתפשט הקרושה כקלימיהוא כדי להכניע ולשנרס כי כל עוד סיתקרמ‬
‫י הקליפות אל הקדושה יתכנעי וישתכר! כ י נ א ש ר תהיינה יונקית ייני הקדושה‬
‫תטהרנה ו׳מטל כל צד טומאתם וכאשר יצוין> הזהכהסיגיייכלוכאטיהיוהמא‬
‫ערי התג שהיו הולכים!מתיועט סשהיועיכיגדעישרייהנושפיעיילחוזיועליהינדוש‬
‫כוהר פ נח ויהי! המיס הלוך ותסור • ועל מ ה נדרש כסי‪-‬יפסוק עת אשר שלט האדם‬
‫באדם לרעל! האדם הוא ארס כליעל איש אין‪ :‬כאדם אדם דקדוטה לרע לו דאר‪6‬‬
‫כליעלכשולטנותוהואהשפע הקדושה נשפע מ י ו ה י ע ל ו כי ת כ ט ' ו ת נ נ ע ו י א י ה‬
‫מהגרים שהם נשמות חטופיתאל רקייפהמצד הקחשהועלידסהקיכה מתקדש‬
‫כענין יתלו כנדרש מ ה ר ו‬
‫ו ‪ 5‬י ד השכינה תחלכש כהס כד׳ לפעול הדין על ידה ולחצין כינה לנין כניה כזמן‬
‫טי סמכעיס׳ לפניבוראם כמו שנאיסביתבענןלן מעבייתפלה‪ :‬ו ע י ד השכינתתלכש‬
‫כהס כזמן הגל! מפני ישריהמסויייתתתירס וכרי לכין> אות שלא יכלו את ז י ע •שואל‬
‫כמנזרייתיישלטיות' !מן התיקינ׳ משמעםההתלכשויהזטנקרא גלו םכינ״ול כ ד גלת‬
‫שכינתא כל ספי' נחתו עמה לית פירודא כה • וכין פפירן • וכד נחתת איתלכש־ת‬
‫כשית יומין דחולםיתענפ׳ חסד כיומא קדמאה כיומא תנינאעמודא ראחצעיתא•‬
‫ניומא תליתאה ומי • ‪ :‬י הנתזזהגלות הוא העלם הםכינהינמטטרון‪:‬‬
‫ועפ‬

‫מהטנתכאר למדנושלאתקראהעש״היייםדעםייהולאהיצירסיט‬
‫דיצירה ולא הכריאה יה דנריאה שאכ תהיה קשה עלינו לומ שיהיו‬

‫» ' ס פ י י ו ת ה פ ן מה שנאמר כסי ׳'ולא יא אלא הכוויה שמציאו'הבריאה הוא הכסא‬
‫והיצירה הם המלאכים והעשייה הס הקליפות וכל אשר תחתיהם והאוי המתפשט‬
‫כעצם הספי' כהם להשגיח כעליונים יקיא ספייכלוו׳ שם המקיס המתפשטות מ כי‬
‫ג׳צק איים המתפשטים כ נ י י א ה יקיא ייספייות רכייאה וניצון איים‬
‫כיצירה יקרא ים‪ ,‬דיצייה •‬

‫!המתפשט כעשייה יס י ע ש ״ ה * •‬

‫המתפ‪vt‬‬

‫ולעילם הענפ׳'‬

‫‪1‬‬

‫וקיו מאוי העליון המתפשט למטה והס עצמן יהיו הספ׳' ואין ספק כ׳ ככי׳איי׳היה‬
‫כח ה׳יוב׳צייה כח הייוכעשי׳ה כח‪,‬הי' י‬
‫ד׳צ׳ו ה אלא עם ׳' ד נ י ׳ א ה •‬

‫ואיו ספק שלא יתלבש יידאצילות כעשר‬

‫וכן לא •תלכש יי דבריאה כי' דעש״ה אלא עם יי‬

‫ד כ ו י א ה ומכיש שלא יתלבש ׳'ראצילות כיידעשיה אלא עם יידכריאה ויידיצידה יי‬
‫קא׳למדיו שלא והיו ׳'דעש״ה אלא עם גימדרמתעליוצותשהם אצילות בריא' יצירה‬
‫ןלא •היו יי דיצירה ‪fe‬־‪ f‬עס כ'מדרגות עליונות אח״כולאיהיויידבריאה א י א עטייל‬
‫דאצייוחאכל לא יהיה ‪ p‬מלמעלה למטה כ׳ אפשר שיהיה העולם מתגהג כיצירה‬
‫וילתהעשיה ע י שעל העשיה פייהרשנ' הטעם לאכפ״א לאיטן קליפ׳ לקיים'‬
‫ומלכותו ככל משלה• וכן אפשר םהעיל יתנהג ככויאה כיולת היצירה כ׳ הנהגת‬
‫מעילם ע׳ לא תהיה אלא כיוחיןדחול א ‪ :‬ל איא שתהיה העולם מתנהג באציל!'מלבד‬
‫״ ‪ 9‬ג י ׳ א ה ו צ ן א מ י ש ב ר י א ה יהי! לכושי שכתוייט והיצירה לכושי‪:‬חול וזמן הגלם‪:‬‬
‫נ •ג‪-‬־‬

‫כ׳‬

‫^ ׳^>י‪-‬‬

‫עער‬

‫מת‬

‫וזיו‬

‫והעני( כ׳ כשכיא! כיט יתגלה הא!ר העליון כלי לכוש כצי איוצע׳ אלא הו‪ 6‬היא כעצי!)‬
‫הבריאה וא‪ 1‬נאמר שהכה לוכש כגדי מלכות כגדי שכת!ת ויט אכל כאשר יצטרך‬
‫עוראורשל כריאה להתלכש כיצירה ר״לכאור שליצירה אז נאמר שהמלך צוכש‬
‫בגדי חול אחר שהאור הנמשך אלינו הוא עי הגלות ‪1‬העכד מטטרון • אמנס בהמשך‬
‫אלינו א!ר זך כלי אמצעות היצירה אלא עי הבריאה שהוא הכרח לעצמות הא‪1‬ר‬
‫וחולשת הנשמות בעילם השפל אז נאמר שהוא לבוש בגדי שבח ויט כגדי חופש‬
‫וחרות ‪1‬אין הכוונה לשלול שכחיללא תתלכש מלכושי שנת כלל אצא הכוונה לוי‬
‫שכחוצ וכזמן הגצות תלבש על הלבושים הפנימיים הספיריים עור כגדייאחריס של‬
‫חוצ‪ :‬ואחרי םנתכאר מציאיתדימדרגותהנוידע כ׳ יחם הכריאה‪ k‬האצילו כיחש‬
‫האצילית אל העצמות המתפשט כתוכו ויחס היצירה אצהכריאה כיחס הבריאה‬
‫אל האצילות ויחסהעשיה אל היצירה כיחס היצירה אל הנריאה •‬

‫והענין כי‬

‫השמיים והעונשים והגשמות •היו רחוקים מן העצמות אכצ יהיו צפעליס השיני״ עי‬
‫הכלים ולא מכל הכלים יהיו השינויים והפעולתנפעצות כי מפני שאור עצמית! כה‬
‫גתכל׳תהפשיטות!היקית לא תהיינה מתגלות ומתעבות ומתפעלות !מתקרנ!' עד‬
‫שתתפשטנה מדרגות אחי מ י י נ ו ת ותתלכשנה אלו כאלו ויהיה מתלבש האצ ל!ת‬
‫כ נ י י א ה והכייאה כיצירה!היצירה כעשיה ועי הנריאה יהיו מתפעלויכל הםימיס‬
‫ועי העשייה כל הפעילות תצאנה ‪ if‬הגשמיים ומהם ישמשו להעגיש הרשע׳ ולהויק‬
‫למתרחקים מרצין האל־ולפעמיס ישמשו להציל ולהושיע פמות׳ הנפש הווניס להוושע‬
‫עי מלאכים קדושייוכל זה כתל אכל באי׳ לא יהיו העשייה והקליפה!אפי'מה שולט ס‬
‫אלא כל השינויים והפעילותהועשית כאי תה״נה עי כיתת היצייה ואפי' המיתה‬
‫כאי תהיה ע׳ א מהמלאכיסהפנ׳מ״ס המתלבש כדין ונאכוייויחמה ולא ע׳ מלאך‬
‫המיתהטמאבימותהחולוכומןהגלותהעולסמתנהגע׳ היצירהוכשבתותוייט וילל‬
‫מתנהג ע ׳ הבריאה ולפחות מזה איא כ׳ איןבח געלסליהגותמאור על׳ון בל׳ לכוש‬
‫כלל ועד ׳תכאר מיש כ׳ כשכת יהיה הייחוד העליון עי' יס‪1‬ד ובימוי החול ע׳ מעטחן‬
‫כי מהטוב! אלשיכנסכתוךהאצילות לייחד הספ׳'שעם היית שקייסהסתלק‪ .‬מן‬
‫העילס היה כיו ‪1‬מצי וה הוכית היות לו נשמה אצולה מלמעלה כמנין י‬

‫סיף סיף‬

‫מפגי מה תשתנה נשמה!ומיתר נשמ!תהצייקיס!האבות‪1‬הנביאיס שאיצס עולים‬
‫כ מ י י ג ה ‪ 11‬א ח י שהייתיי הוה ע׳ נשמה הוא ע ו י שלפי האמת מת״חרת עם בעלה‬
‫עי הנשמית כאשר נבאר ולא מפני!הנאמר שיה ו הס החת״חדיס !הנשמ‪ :‬היו גכ‬
‫ולמה תתבטל מעלת נשמה ‪ 11‬כייס השבת א ד ר י ה כי‪1‬ס השכת ראוי שיג׳־ל כחה‬
‫לייחד • ועוד עם היות נשמיהמלאך הוה אצילה היא איננה המלאך והמלאך איננה‬
‫היא • כ׳ ״ציאיתהמלאך הוה היא גיף חניך ממש כמו שדרשו כפרקי מרבבה ג פ !‬
‫נהפךללפיד׳ אש וכוי • אכיאו׳ סגימוה י מ ס בייתר וך שיהיה אל הקדש פנימה‬
‫לייחי ה כ פ י י י ו כ א ״ י נ ו שה״חויעיייגשמתואכ אינו עיהמלאן ואיך אמי רשכ'‬
‫שהם מח״חייס עי שליחא והוא המלאך • נוסכות על אלה איך אפישית״ ח ד ו י א ׳ ^‬
‫ו א ש * פלא ע׳ כרית קדש • ונעור שהייחוד עי׳ מלאך ״סיד להיכן הלןומה עניינו־‬
‫יכ‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫או־‬

‫‪60‬ר‬
‫אי‬

‫י־ ״^‬

‫עסיס ומונים‬

‫‪,‬‬

‫לכן ראיילחקיר קורם אל ענין יחיד היסוד• ואמני נכא אל יחוד המלא! י‬

‫ינאמ' כ< נזולת שה סול מעבר!‪ I‬השפעכדרך האכו מעכר אל ה ז י ע עיר ל! פעילה‬
‫והוא נחינת א‪1‬רו ממטה למעלה כדפרישית כשער •ממטה‬

‫•אל היחור•‬

‫למעלה • וכאותה כחינה מקבל היסול תפלתן של י שלי ועשיית מניתן שהם המיס‬
‫לאוש׳לתנ ק־‪-‬א לסכלא מיין ע׳לאיןוהס החניית התפלות ואור המצוה ורוחניותה‬
‫המתעלה למעלה על היסול והוא מעלה איתס למעלה •‬

‫וזהו הנלרש כתיקונים‬

‫שקכלת התפלות כשכת הוא ע׳ ׳סול • והוא כי הכל כפי האלם הוא כח מתייצל‬
‫מנשמתו וכפי מדרגת! כן יהיה כחו ועלייתו ולפי שכיויהשכתיש כאייתיספתנשמה‬
‫עליונה גס דוחניות אות׳ויהכל פיו עולה עד היסוד ששם מקיר נשמת נקשרת נשכת‬
‫‪1‬יט • וכפי המדרגות שירד האור יחוור לעלות ווטו שאמר! שיסוד הוא מקכל תפלית‬
‫ישי נשכתי'•‬

‫ועעת‬

‫ייש סמך כיה' שתכלית החול מ ת ע כ כ ‪ 1‬ת עד השכת־‬

‫עס תפלייייס שכת ילכן יהיה היחור כשכתי ע׳ יסוד כלימר כפי דקי' ומעלת היסיר‬
‫שהיא יהיה מראה ו מ ע ו ד ושופעהמיס התחתונים כלפי מעלה כשכתיתיצי עליו‬
‫יעלה ויגיעהתעררות נשמות הצדיקים כ ש נ ת ת שהם סוד מ״! תתאין השופעים‬
‫כלפי מעלה ואו יתעורר החתן דהיינו ת ת וישפיע שפעו כפי שעור רכטטתעוריית‬
‫ההיא אכל כימות החול שאין נשחה יתירה כארס לא יהיה א‪1‬ר האותיות והכל פיו‬
‫עולה אלא ע ד מ ט ט י ו ן כ׳ משם והלאה השערים נעולים!לכן כת יעל״ת הנשמית‬
‫חל שה מלכקע הרקיעים •‬

‫כמו סכאכסהפנחרישמעון פתח כה אמר ה'שער‬

‫החצר הפנימי הפונל קדימה יהיה סגיר ששת ימי המעשה‬

‫פתח ומסיק םס‬

‫‪1‬‬

‫‪U‬‬

‫‪:‬‬

‫וליום השנת יפתח‬

‫ימי יוול טניליכאמרי הפינה קדימה להורות ל »‬

‫שסגירת השער איננה סגירת ההשגחה חיי כי לעילם היא משגיח כעול‪ r.‬י •‬

‫!והו‬

‫הפונה קדימה דיל פונה ומשגית עתה כהיותהשער ס ג ד כקדם כהותופתוח אכל‬
‫ה ס ג י ר ה ‪ :‬ב ד כענין המזון סכל יומין דחול אינו נשפעאלא מלמטה כפעם א'ואן> גם‬
‫עי‪/‬ה אינו כאי דכתיב או־ן אשר היאלהיך דורש אותיתמיד עיניה' אלהיך כל מרשית‬
‫השנה!גו• וכול נתנאר שאין סגירת השער סגירת שיחודי דהא קיס לן דעי של׳חא‬
‫מתיחדיס כיומי וחול• אלא ודאי היחוד הוא כיימי דחויכאי • ועם היות׳חוד וי יומי‬
‫דחול &פי'כא< ע׳ שליחא •עכי המוון אינו אלא עיי השכינה דאי אפי'כוי יומין דחול•‬
‫וכחל אפי המזון הוא ע׳ של׳חאכו' יומין ר ח ל •ןוהו וירד ה ל י א ו ת את העירונו'‬
‫סירדט שכינה ונתגלתה בחול דהיינו מ ט ט ח ן ‪ :‬והתעוררות הויווג היה יהיה ע ׳‬
‫מראה הקשיטים שיראה כמלאך הוה מעט מזער ולכן ג״כ שפעהוכר יהי מעט מועל‬
‫ע ד שלאישפיע כחשק ו מ כ ף עד שההשפעה תליה מעיטת כפי שעור דקויהמלאך‬
‫היה כי כהיייהמלכ׳' לוקטת המעשים כפי שער דקותו סל מלאך לא ישפיע לעלה‬
‫שפעאלאכפידקותוריחנייתהמלאךהזהשפעסאינו שלם ולא כיכ ריחני ייך אלא‬
‫כעניית המלאך וציה אחרי שהיחיד כי״יתטחיל היא כ״״טט • אנל לא שיעלה ייכנם‬
‫‪.‬מטטרין למעלה כאצילות• ישם ״ ח ד החתן עם כלתו כדרך שעושה צדיק יסוד עולש‪:‬‬
‫"״‬

‫אלא לעולם המלאך הוה ע‪1‬מד כמקומו • והייחוד יהיה ע' ׳סור כראוי ל ו ‪:‬‬

‫ועם‬

‫׳‬

‫\‬

‫‪v‬‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪t‬‬

‫‪10‬‬

‫ש ע דזזיו'וז)•״»'‬

‫ו ? ס " * י י ה םנתכאר כענין א נ י ע יקשה עלינו מה שאמרו כתיקונים דכחכ נמצאים‬
‫י‬

‫ככיייעיוכןאמתכמקומותאחרים כיתתיסודומצכותכמע• ולהכיןהדנר‬

‫ד ע כי בענין השתלשלותמעשה בראשית מצינו צחכמ׳' ר ש מ י ת והן רשימה חקיקה‬
‫חציבה עש״ה• וכליגדדיס אלו נשתמש קי כענין אביע• וכיאורמלותאלודעכי‪,‬‬
‫ענון רש׳מ' ת‪1‬א רושם רק שאין כ< תפיסיכי אם כהכדל אשר כין אינו לישנו וכחינה‬
‫וו תהיה יחס האצילות והחקיקה ענין גתמס וגוגש ומתגלה קצת יותר מיושם‬
‫כסגירת צמרן אבל לא יהיה נתכסיסה ובתיני״תהיה׳תסהבייאישהיא נגלית‬
‫יותר חהאצילוידזהחציכיתהיה ר נ ר נגלה וצתפס כעציכערך החקיקה שהוא משל‬
‫אל החוצכ לכר ממקור טהוארכר נרגש יותר מהחקיקה• ובחינה ‪ 11‬תהיה יחש‬
‫היצירה והעשייה ענין ממשייינשחי נרגש ונרא לכל ובחינה ‪ 11‬תהיה •חס העשייה•‬
‫וכדימדיגות אלו נכללו כל הנמצא! מנקוית אצילות היאשון ער הנקודה האחמנה‬
‫שכנוכור האיץ וכל המדרגות תהיינה משתלשלות בענמן זו מזו מנקודה לנקודה‬
‫נ ד ר ן עלה ועלול ריל שאין הכרל כין נקודה צנק‪1‬דה!כין חלק לחצק וכין מדרגה‬
‫למדרגה אלא מצד עלה ועלול כלכד עד ש איא ליכנם כיניהס נקודה!מדרגה אחרת‬
‫כלל־ ועם זה אינ! רח!ק שתהייניכאצילותדימדרגויכענין מדרג!' אביע • כי מאחר‬
‫שפ׳'אביע תהיה הכוונה אל ס ד ר מדרגת הגילוי כן נאמר םכ״ענק' כריאה נ ע ר ך‬
‫י ק ו ת המאציל וחכמה נקיינירה כערך כתר וכינה נקיעש״ה• כערך חכמה • ולא‬
‫שתהיה כהס ממש כיע אלא תהיינה ׳' מיינות!‪ 1‬למטה מ!ו כ י י ך הכדל מדר גית‬
‫אניעיהכליהיה כאייתאצילות•‬

‫וכייךוויתכאיגסכתתיסויומלכותוכשאי‬

‫הסע׳'• ובתיקיגים כראשית ברא שית ואינין אדם דכיעעילאיןיאדידכיעתתאין‬
‫העליינייהס גגתהתחתוכי'הסנהייכמק‪'1‬אמראמ'ארס דכריאה ראיה! קרמיןלכל‬
‫קדמיניס רכיכ כאריה וכוי• אדם חצירה רכיכ כש!ריכוי־אדס דעשייה דכי כ כנשר‬
‫וכויוריאליעיר שאל מ׳ הס אלה והשיכו כתכ הרוככיס גגיתומעשיאכזת ׳עשי כני י ומה‬
‫שייחס אל השמאל אלם ליצירה שהויחכמינתכאר למעלה •‬

‫ומה שנקי כל גיאדסן‬

‫כי כל האציליתנק אדם וכל א' מהספ׳ כלולה חכל״ועול כי כפל הספי' שס בן ד'‬
‫םמספרו אדם הנה כיאמריאביי״עכאצילויהכויניאלסדר מדוגויהגילו׳ כמו שאמרנו!‬
‫זישםסרמיפ‬

‫הדכר כדרך אחרת וכוי כי כאשר אימן הספיינכנסתימתלבשת‬
‫בכויאיתקריבריאה!כן ביצירה ‪1‬כן בעשיה ופד םפיינתיקוניס‬

‫כיצה צשמת• תתרוח• מלסתצפש •‬

‫ככר׳אה יצירה עשיה מפני ששכינה תתלבש‬

‫כ כ ו י ס ״ א ותיתכמטטרון • ומלכות כא!פן•‬
‫זזשער ח ז‬
‫ז‬

‫דהייני סנדלפין •‬

‫כביאור מקום הצצת־דע כ׳ מתיך דכרי הוהר נרישהיה מקומו אל‬
‫השמאל ואחר שנגע המלאך כירך ׳עקכונפגע חור אל הימין•‬

‫‪<1‬עקכ הוא הת״תונמשל אל הגוף נצח והיד הם הירכיס המעמידים הגיף וכאשייפגם‬
‫הירך יקרה אל הגוף הצליעה כן הדכר כעליונים והפגם ׳תכאד לקמן מההוא‬
‫ומדכתיכ על ירכו יושמע ה י ר ן הסמיך לו דיל המרה הסמוכה לתת והיא נצת שמת‬
‫עומד עליה ממש!והו על יריכו על מ־וש־ולכן לא כתכ על יריכי• ווה! אהפך ה א מ ! ^‬
‫למעלה כדעת הוהר עצמי כשער סדר עמידתן ומי נתןנחאל כקדושה לפגום אותה‬
‫•‬

‫‪,‬‬

‫יכ‬

‫כ‬

‫‪2‬‬

‫ג‪1‬‬

‫והלא‬

‫‪-‬‬

‫ס‬

‫‪{,‬‬

‫ף‬

‫ך ‪ 0‬ן נ‬

‫‪,‬‬

‫‪0‬‬

‫• ־ ~ ~ ^ ^ ‪r‬‬

‫והלא השה׳' הס דברים נלתי משגים ואם' אל המלאכים הקדושים כש ^ י ה ג ל ת‬
‫קרישים ־ ולהכיןהדביצריך לדעתםלא תהיה ש׳ס קל׳כה נכנסת ת‪1‬ך האצילויחיו‪:‬‬
‫ומה‬

‫שימצא כספרים שהקליפות נכנסות תיך הקדיטט הענק כי כאשר יעלו‬

‫‪.‬הקליפות סכיב למשכן מרדנית היצירה מכללות כמטטחן ייקטדט יוכחק ‪h i‬‬
‫שייאיתס סל ישראל פני הרחמים מסתלקים ימהר העליוןתתעורר ׳המקוש השפע‬
‫הטהור תשפיע מיהר כח הרין יסיג הוהכ לתת אל החיצונים !רצועות הדיינים כח‬
‫לעסו' דיךיהחדה ההיא אשר עיניתהתחתיניס תלויים י ה תשאר פגימה ע ד יתגצ!‬
‫פני הרחמי' ויאיר! פי מקוס החשך וכרכי׳ המים יכ‪ 3‬האש וכח הדין כינל המושפע‬
‫מלמעלה מסיגים הנחהוא סיר דם הנדה יסוד הווהמא שהטיל נחש כחוה ־‬

‫והוא‬

‫סוד הפגם המפגמת הקליפה למעלה כשרסיס העלייניס אכל לא ס ת מ ס לפנים‪:‬‬
‫ע ו ד צריך לדעת שעם הי!ת שגורה חכמתו כיה סהתתיכריע כין החסד והגנורט‬
‫עוד נירי שנצח עם היותו ענף הגדולה יהיה יונק מצד הגכורה והה‪1‬ד עס היותו ענף‬
‫הגכירה יהיה יונק מצד הגדילה כ׳ עם יה יהיה המיגתהמדית יותר םו!ת וחוקו' יעל‬
‫גודלהמויגההיאתאמידהיעהכהנךילכשוצדקיחסיייךיינני‬

‫כמכואר למעלה‬

‫ב ש ע י ׳'ולא ט ' ‪ :‬ע י י צייך לרעת כ׳ הקשירה יהנטייה אל הימין איאלהשמאלתהיה‬
‫עיי ההשפעה הישפעת כמדות המשל כוה כאשר תהיה השפעת הדין ג ו כ י ת כיסוד‬
‫יקיא שמאלי־!כשהשפעת היחמיס גוכיתכו יקרא ימיני כ׳ עקר ימין ושמאל יהיה‬
‫עש י‪ :‬פעולה שאין ימין ושמאל ממש כלפי מעלה‪!:‬עם הקדמות הנזיהנה מה שאמי!‬
‫טנתחלה היה ההוד אל הימין הוכונל שהיה יונק!נשפע מצד החסד שהוא הימיני‬
‫ושמה מוכיח הוד הי• כינה)י • תתרי י מלכות סדר המדרגיתכאיר ׳שרוכי ויחמיס‬
‫ואותדירייוואל״ציאות שהוא ענף מגבורה• וכן מה שאחר! סהנצחה‪-‬האלהשמאל‬
‫הכינה שתהיה ׳ונקתונשפעתמצד הגכורה שהיא שמאליתוכאשר גברה ההשפעה‬
‫כהוד מכס הגבורה חזרה אל יסודה להיותדין ונטתה אל השמאליתחת הוד היתה‬
‫רמווהוהידכלהיוסדההיאחחישיתורומותלאלף הה עלוה היה דוה לכנו ‪1‬והו‬
‫יהירי נהפך עלי למשחיתכ׳ תחתהיות׳ה‪1‬ד י ס ו ד א י י ש ר ! כ ר ו י ח מ י ס כנלשכ דוה‬
‫כ פ ד אור ח ו י נקבה ודין•‬

‫ועם מה שנתבאר ד ע כי כאשר נזדווג שרושל עשי אל‬

‫יעקבכקשלעויד עליו מדת הגבורה ולהמשיך כח הרין והמיס המייסהחאיייס‬
‫להתגבר עליו מצד שנשא שתי אחיות או ד כ י אחר ילהייח שיעקב היה א ת י כתת‬
‫סהוא המכריע כין ה י ס ר והדין לא יפיל להמשיך הדין ההוא מצד ה ת ת‬

‫‪,‬‬

‫)כיכ'‬

‫כחינותישלתתכחינה חיצונה ׳היא בהיויהגוף דימויעקב אכינ! מרכבה שלי ונתינה‬
‫פנימית נתינתהנ‪:‬מה נ ש י ה י ע ת ו מ י י ע ה מ י כ כ ה ש ל ו • ועל והנאמרכוהימשה‬
‫מלגאוויעקכ חלבי דא מגופא ודא מנפמתא ושניהם כא פן ‪1‬ה מר ככה לתת וכעלה‬
‫רמטרוניתא <עקכ קדמאה ומשה מנ ינא אמנם בחינת הגוף הוא היות התת קי‬
‫אמצעי כולל כ' וריעות חפימיןושמאללנד • ועל והנקרא מדם שה!א כללות הגי‬
‫פנים אריה ש!ר נשר לא ככחייה אחרישגי כחינת הנשמה שהיא כללית כל הויקציית‬
‫ההכ' ירכיינצח יהוד הגה מהם אכ ככחיניהנוף לא נכללו הידכיסולכןסמאל כיאות!‬
‫*"כ׳ ל& • יכול לו)כוי‪(:‬‬

‫והשתדל להמשיכו מצד הנצת מצד אשר היתה הנצח יונקת‬
‫»גכ‪1‬וה‬

‫׳ מ ג ב ״ ^ ! מ נ י שיהידה^ניוציס יונקים מן הייכיס ווהו סול הקשי היוצאוניאה ליוון‬
‫ועלה בידו ונשפעכח הדין ההוא אשר נקש להמשיך ר י ך הנצח ו ג ב י עליו ומצר‬
‫! ה ע ב ר ת כח הדין ב י ו ך הנצח נסתלק ממנו האית פני היצון ער שנשאר חשוך והכום‬
‫וככ נכר הכנס עד שלא צתנבא ארס מתוך הצצח מצד שלא היה שופע ממט אלאכח‬
‫דינים אל החיצוני'ער שנאשמואל ותקן אותהקצתעד שהיו מנכא׳ס ממנו‪/‬וראיה‬
‫לזה שלא נזיבכל ספדי הנכיאיס ע ד הנה••)יהושע נתנכא מהודו של משה שנאיוגתת‬
‫מהודך עליו כ׳ לול׳ הנצח כפנס היה ראוי שמשייתנכא כהיותו מדרגה למטה ממשה‬
‫שהוא כתת ולמט'ממנמצח()עב'!לאצתקןלגמויווהו שאמרשמואלונס צצחישרילא‬
‫ישקני לא אד הוא להנח ולפ׳יאינו חוויכדינו מפני הפנס הנויאלא כיון שדןאתשאול‬
‫‪ .‬כתוקף דין שוכ אינו מתנחם להשפיע עליו רחחיס לתקן הדין • כי לא בן ארס דיל‬
‫אינו ענף נתלה כ ת ת הנקרא אדם כנויבד׳ שייחיויגולו רחמיו על הדין וכן כל מילוי‬
‫דשמואל הוו כדינא תחלה וס!ף כעוכדא דעל׳ וכנוי וכעכןדא דשאול •‬

‫ומפני‬

‫התיקון קצת שעשה שמואל שכלל נצח כהוי ואחז בשתיהן אמיו שקולשמואלכמשה‬
‫לוי נגכווה ואהרן איש חסד ־ ועם היותאלו תחתאלו ומקבלים מהם עכ‪ 1‬כבחינת‬
‫היות אלו כמו אל! מהו קצות והו הצד השוה שנהם ומאות׳ צר שקול שמואל האוח!‬
‫כשתים כמשה ואהרן האותויס כשתים ועכו לא צתקן לגמרי עד שכא דוד ותקנו‬
‫וקשרו כחסד כ׳ הגביר עליו השפעת החסד עד שנתקן וזהו שאמר נע׳״ית כ׳מיגך‬
‫נצח ולא אמר ימינך מיאה שהוא תפלה שיהיה נצח אל הימין •‬

‫ואמר! נעימו כלשון‬

‫רכים ו ומז אלנעימותהאור ג״כ בסוד ההמוגה כנו'כ׳ הוד נקרינעיס כסיד המוגה ‪11‬‬
‫ורוד נקינעים וחירות להיו מרכבה של הוד ־‬

‫וכן דוד עם המלה בחטכון הוד ואינו‬

‫סותר לאמרס שדוד ה י ה מ ר כ ב ? למלבות כי כהי!תט‪ '1‬כל‪1‬ל‪1‬תכחמש כמ‪ 1‬שמפורש‬
‫נמצא ה מ ל כ י ת נ ה ‪ 1‬ד ומדי עלותה מלכות להתייחד בהיר ותת כנצח ?מ! שפי' כשער‬
‫מהותוהנהגייוווח שהי' מנגן כבנור של דוד צשנייהיתה והוא כ מ ר כדפייספיהוהר‬
‫פ' תיומה והשפעתהגכוריוכח המשך הדין שפתח המלאך ההוא חור להמשך י ר ך‬
‫ההוד ער שנמצא הוד נקשר כגכווה ונפגם כאותו פגם שהיה כנצח ׳הנצח נשאר‬
‫נקשר נ ח ס ר ועומד לצד ימין־‬

‫נמצ׳נו למדי( כ׳ אמרם לפעמיס״נצח שמאלי והור‬

‫ימיני ה!א בסוד המוגה הנ! ולעולם כקוד האצילו נצח קודם להור והוא ענף החסר‬
‫ומצדו הוא ימיני כאצילות‬

‫והוא ענף הגכורה השמאלי• וכאמר'בוימ לעילא‬

‫נ‪:‬קמא י ס ח א ל י נ ג ע כ כ ף י י י כ ו ריעקכדאיהו הוד הכוונה להמשכתהדין לשם‬
‫א ח י תיקון נצח • ואיןהכוונה אל שעת הצליעה ממש והצליע' היאכינויאלהמשכת‬
‫היין •‬
‫ה»ער‬

‫ו כ ק כל מאמי׳ הוהר כרמשיי‪1 ,‬ה איש על מקו‪:‬׳) יבא כשלום‪:‬‬
‫ה׳ח בביאור מעוט הירח הרומזת למלכותותת בשמש •‬

‫ולהויות‬

‫את כני ישיאל ילית הלכתא כמאן דסל היות עני! י ו פרציפין שנמשך‬
‫הנסירהכהס איזכ י• ועני‪ ,‬שני מאורית הגמלים שכםנתקנ‪1‬ו!ג נתמעטהאיהכל‬
‫עניןאיני ענין דו פיצופין גר׳עתא בתחתונים והנהייה נהם טוכ מאד וכי מ א ז ר ! ^‬
‫הגדולים‬

‫; הגדולים מעלייתא הוא כעליונים ולמעט כהם ד ע עד ט״הוציך עה כ פ י ה ‪ • .‬״ ו ‪ 5‬ז מ‬
‫הדכרצויךלרעתכיצד היה פ ד ר האצילות ד ע כי כאשי עלהכמחשכתו ית'להאציל‬
‫'לאצילת לנהג התחתונים לשעל׳דו יתגלה גדולת) האצילו ע ד שיוכלו שכני כי‪«7‬‬
‫ח מ י להתעצג מוי! כבודו ולהתנהג כו ולו־ היתה סכה מאתו להיות ה י כ י ׳ כ ס ו ו‬
‫•שאינסעתה כמציאותם וההין' קייס צאתס לטוויה קנו מציאוינבחי מעילה כמציאות‬
‫המעשה ונצט״רו מיד לעניו כ י ר ך שצתכאר כםע' הצחצחית כ׳ מציאית תתובן זיג!‬
‫חלכיתנצטיייו ונתגלו יותר מכל שאי ההויו' מפצ׳ שה! היו תכלי המכוון שעל ידיהם‬
‫סיה עקר הלילגל כאופן שנמצאו כמחשבה עליונה יה״נו סחכמטמציאות התן‬
‫וה״לכות שהן עקר האצילות וכהן היה נכלל כל שאר ההוית־‬

‫ועקר האצילות‬

‫וההנהגה הס תתומלכו' כאשר הס כלולות המציאותמכיצה ולמטה כנרמז כאיתיויז י‬
‫ויה ולכן המחשנה קודמת אל האצילות היינו ת״תומלכ ת •‬
‫שהיה סדר ומניס יפני! י‬

‫וזהו אחים זל מלמו‬

‫»ןדר ומנים הס ת ת ומצםת והיו לפניו כסוד החריטה‬

‫שהיה מסריט את העולם והיה היית המלמייותר מתנלית מליית התת כ׳ היא תגלי'‬
‫האחרוןיווה שאמדו תחלתהמחשכה סוף המעשה שהיא מלכות שעי תהיה נעשה‬
‫הכל ולכן תליה היית המ׳יכות קודם נגלוי מתת מפני שהתת יהיה נעלם כתוך‬
‫המלכות שכן תהיה היא היכל ומראה אל התת באופן שמציאות' כחכמה כמציאות ‪1‬‬
‫ויד שהם יהיו מלואו של ייור להיית היי ר מות לחכמה‬
‫ה ת ת הדי‬

‫רומזת‬

‫למציאות המלכות והיו תת ומלכות‬

‫והוי‬

‫רומזת למציאות‬

‫דכיקיס וה נזה כ ע ק‬

‫כיפרצופין ו!ש דו פרצופיןנבראו •ווה! מציאויהיי&צ מלכו' מציאותה הנעל'!! הנקודה‬
‫המאירהעגולה•‬

‫ומצאיתהדעתשלתיתיכהיותתתעלמלכותהיההתתכחכמה‬

‫ככחינתההראשונה המתקרכתלכיע ולמלסתככחינתה השני כחינתעצמה •‬
‫א כ כשעלה כרצונו כיה לגלות טרכר׳' עיר וטיצרך להאציל הכ נה מפני היו' מציאות‬
‫החכמה דק עדיין מאד נאצלה עמה הדעת שטוא מציאות טתתונשארט למלכית ו‬
‫לנדה כחכמה•‬

‫ווההיה כןמפנינ• להיות סכת האצילות מ מ י ההעלם ר״ל כ׳‬

‫מפני שליו ההויות נעלמותנאצלו' ללג ‪1‬תס ולכן קדם התת הנעלם ייתר להתגלית־‬
‫‪1‬‬

‫ולכן קדם האיס לכריאת חוה ואו נחלקו דו פרציפיןייצא ל ת ת לכדי ‪-‬ואיןכענין וה‬
‫יזוקיס ומאוחר כי הכל היה כ ר ג ע אחר והכל משל אל קדימת המעלה והעלם‬
‫המציאות וריכו״ס לא ק י י מ ת זמן חיו שאין האלהות תחתהומן • וכאשר קדם התת‬
‫ככיינל לנה מנהלקחהמלסתמחכמהוהאצילה וכנאהלתתכמקומל למטיויחרם‬
‫כאיכניס אל פנים ושכ היה הזכר על הנקבה והנקבה משמשת תחתיו זזלו שנאמר‬
‫| י כ‬

‫‪ 1‬הי א‪-‬יקייאת הצלע •דהיינו כינה כי שם והרומז לבינה את הצלע מלבות אשר‬

‫לוקח מן הארס חכמה כי שם היתה וי כיאה אל הארס תת למטה חכמה כיח מה‬
‫כגימטריאאדס כשם מלא• ושם יחדס יחוד איש ואשתי פנים כנגד פנים כיחיד‬
‫טלס כאשר אנו מקוים שיהיה ככיא כדכתיכ והיה אור הלכנה כא!ר החמה ומיורלא‬
‫כמ׳שסכרסמעיותלאיוכללתקיןח^׳להוחסיושססיההזמ־עלהנקיה משמשת י‬
‫תחתיו לכל אשר ׳חפיזיטנה^משםנטודסויייהלטיזח הרום רגלי‪ 1‬ע ד ס ו כ א מ‬
‫וינחממ‬

‫‪,‬‬

‫י•‬

‫י‬

‫י‬

‫שעד‬

‫טוז‬

‫!ינחמהו כ ע ה ו ‪ :‬ולפי מה שנתבאר נמצא ב׳ המלכו׳קרמהאלהתפשטות במציאותה‬
‫•שבתכמה מפני שהיא היא עקר הנהגת העולסיולכן קדכ גילויה שס והיתתקלמט‬
‫אל המלכת במציאותה למטה כי הוא היה סבת ההגלות • וכוה צדקו לבלי האומל‬
‫כחגיגה פ ' א י ן דורשין שמיס נכראו תחלה •‬

‫ולכלי האומרים או־ן גכלאת תתלה‬

‫למר אמר חרא ומר אמר חלאיולא פליגי • כי כחכמה קלם גילוי ה מלכות הלי א ר ן‬
‫נכראתתחלה־ ובאצילות קלס החת הלי שחיינכואו תחלהיוגס לכרי האומרים‬
‫ששניהם נכראוכאיצלקוכ׳ לפי האמתלא היה ש‪ 0‬קריי׳ת ומן שאין האלקות ניפל‬
‫תחת הזמן ולא היה מ קדם ומאיחר כרכר כלל אלא הכל משל אלקרימתמעלה‬
‫•והעלס מציאות ודיכויים •‬

‫כיוצא כוה אמרו בספר הכהיר איר יחומאי האורה‬

‫קדמה לעולם שענן וערפל סכיניו שנאיויאמר אלהים יה׳ אור •‬

‫איל קורס יצירת‬

‫כ נ ן תעש ז לויעטרהחצהין מלהדלמלך שהתאוה לכן נמצא עטרה נאה !קלס‬
‫ומשבח‪ :‬ואמר שמרו זה לבני לראשי כי לו נאה• אייל ״!דעהוא שבנו ראוי לה • איל‬
‫סתוק כ ן עלה במחשבה לפני מ ד ע שנאי וחושבי מחשכותוגו'האורה היא המלכות‬
‫אורה' ׳הפסוק הגיד מניאו ‪ 7‬ה!'ור קורס מניאות הרקיעשהוא תתלעולסרוצה‬
‫לומר ת ת שהוא נו היקף כל יי קצויתוע לס לשון היקףהיא•‬
‫‪ :‬הבחינות שיש לתת כתסד וגכו' ומתלבש כהס •‬

‫ענן וערפל‬

‫וכ! ד היייה קדימת ה^ורה לעולם‬

‫תאית הכן אצילית התיתכסודהדעתהקודפ כמעלה אל אצילות המלכית במציאות‬
‫י א ש ר לה והואמציאותהעטרה ע ט ר ת ת ת ׳ כראש ׳'כשעילה אל בית אפיה כ ן עלה‬
‫במחשכה <‪0‬דע סור ה ד ע ת כמתשכ' עלי‪1‬נה שככתר שגס ש‪ 0‬מתשנה כמי בתכמה‬
‫וזהווחושכ׳מחשכיתמחשנהלפניםממחשבה•‬

‫ואחי שנתכאי אציצית המלכות‬

‫צרין לדעת ענין הנשירה שאמרו שנסר הקכה את האשה יי ן האדם • וחשונתשאלה‬
‫א י ן היתה ההולדה קודם הנסירה ולמה ננראו כךלשיצטרכואלהנסירה נתבאר‬
‫בספר הזהר פיאחו׳ מית כ פ ס ק וארס אין לענוד וגי' ׳הוכא כספר מהית והנהנה •‬
‫ולהכין ר נ ד הנסירה כעליונים צ ר י ן ל ד ע ת כ ׳ לעולם לא יהיה בניןאלא ע׳ חסד כמו‬
‫שנאמר אמות׳ עולם חסד יבנה ועם וה עלכרחין בציןהצלע יהיה כחסר כרכר׳‬
‫הרשני עיה פיאמ •‬

‫וראוי עוד לדעתשהנינ' הנרמו כצורת היראשינה שבשם הוא‬

‫על רמז הנאנליס ממנה אמנם עקר צורתה היא ייכמביאר נשער המציאיות־‬

‫עור‬

‫צרין לדעת כי מציא‪1‬ת דיו פרצופ׳ן היה אחר כריאתן ריל אחר התגלות הוייתס •‬
‫ואי תימא שהיה כחכמה איא שהר׳ אין שם גילוי אלא נוראי כחכמה היו כמציאות ויל‬
‫כאשר נתכאר וכאשר נתיחד החכמה בכינה וצתלכשה כתיכהאיתעכרת מיניה‬
‫ממציאותהתיתיהמלמת שהיו כו!נתגלה כה התתיותר ממלכו'כדרן שקדילהתאצל‪,‬‬
‫ממנו לפני אנילות המלכות כאופן שנמצאו מציאותן ככינה כנתינת דו דהיינו הוי‪.‬‬
‫לפני הד'כחיתםהמתהפן ולוה רומו צורת הה י הרומן בכינה שתהיה כענ׳ןצורתד‬
‫»' לפניה כאן כ מ נ ה *ותייחס ענין אצילותם כבריאה והיינו העיכו < * פ נ י שהרי‬
‫י»׳ה כה קצת גילוי־‬

‫‪1‬עס וסיובןסס יה בחכמה שהוא ייחכמהת ב ח מ ר הכינה‬

‫* ה י א •יצזותה ח ו ט ״ מ ח פ ר צ ו פ י ! שבחכמה ומנין־ )אחר שגל ה כינה בעציו*‬
‫מציאות‬

‫‪1‬י‬

‫עםיסרמול‪6‬‬

‫ס‪6‬ר‬

‫מציאות ח פרצופי! ולא היו מילידי! כי מלכות על תת היתה להיותז נאצלת ש‪ 0‬אחר‬
‫המת האצילה התת למקומו המיוחד לו למטה ככל מציאותי! ונשארה המלכת‪,‬‬
‫במציאותה כ ת ן החכמה שככ׳נה נכחינת י׳ כאופן שנחלקו הדיו פרצופי! שככינה‬
‫והיינו שנאצל התת למקומו ונשאר המלכות למעלה והחלוק הזה היה עיהחקדלהיו'‬
‫שכל כני! יהיה ע׳ החסד כמ‪1‬שנתכאר •‬

‫ועודמפצ׳ שהחסד ׳היהפתתהכינה‬

‫אס כן ויכןהיאלהיס ‪ 11‬ביצה את הצלעזו מציאות המלכות אשר לקח מן האלם‬
‫זו מציאות החכמה וחת שוו וזו היו כה שהרי כמציאות ד"! היו כה ככינה‬
‫כתון‬

‫מציאות החכמה אשר היה מתיחדת ומתלכשת בה כשהפריד התת‬

‫ממנה והאצילו למטה ־‬

‫גחצאת לקיחת הצלע מחכמה ומתת ככת אחת שאלוי‬

‫מחכמה כלכד נלקחה הצלע אין מצאותנשירת חוהמאדס כן שהרי מאד נלקחה‬
‫ואליו ממש הוכאה ויכיאה אל הארס י' תת למטה כמקום אצילותו ״ וטעס החלוק‬
‫היה כדילקשטה וליחדהעס כעלה פנים כפנים וכדי שיהיו מאיריס פניהם וט‬
‫מול זה והטעם סלא נתחלק! עד צאתם למטה מהכינה מפני שעקר •חורם תהיה כח‬
‫ומכני שלא‬

‫לפעול פעולת ההויה כ׳ עיי שניהם יהי! ההייות מתגלות גילוי עצמי •‬

‫תהיה הדה עצמית עד למטה חהכינה היו כענין שלא היה להם יחוד וזיווג ער שיהיו‬
‫ועם זה נמצא כ׳ סכתיח!דס וזיווגס יהיה ע׳ החסד‬

‫נמשכים למקם צורן ה!״‪1‬ג •‬

‫<על!הנאמראישכ״קחאתאח<תוחסדהוא‬

‫סנסרס והאצילס פנים אל פנים־‬

‫כ׳ כזולת׳ חסד לא יהיה להס ׳חודיוכפדשח אימ הכריח ר ס נ י עה היות הענין כחסר‬
‫ממאמר כני ח ״ ומוונ׳ לאו כזכותא יכו' שהוא חסד תליא מלתא אלא כמולא שהוא‬
‫הדעתהמתגלה ככתר ומיחד חכמה ונינה כ׳ ע׳ ייייגם יישפעי שלשתם ולא עי זיווג‬
‫י‪/‬ת ומלכותהמתיחדיסעיהוכותםהןאחסדא״כ כל שאר ההזיות יתה״ כויווג ת ת‬
‫ומלכות וחסד ואהבה סכתו אחכ וולתאצו התלויים כימלאהכל תלוי בזכותה •ואתר ‪I‬‬
‫שנתכאר ד ד ן אצילות התת יהמלכית נכארעניןחעיט הירח הנוי והיא כי כאשר‬
‫נאצליחיתיחלכיתזהאצלוהפניסאלפניס הייסניהס אםהאל מילכעלהזהתחת‬
‫והמייחדים יחוד עצמי לא שהיי שתי כחית יכרית ונקנית נכללים ככחאחד יכמו‬
‫קחשני קצת מן המפרשיידאכאיניאלא ספי איינמצאו הספי טיילא יי• ועוד א י ן קראם‬
‫הכתוכ שניהמאירית הגדילים אלא היי ביספיימתיחדיתכפעיליתס כאי כצימי‬
‫שעם היית שיט״תהיכר יהיה אל הרחמים ריל ריכי רחמיס ונטיית הנקכה תהיה אל‬
‫הדין דיל דיבה דין עכי היו פעיליתהדין והרחמים נפעלים עי שניהייחדאס דין היה‬
‫נ ש פ ע ע ׳ תתיהמלכית אלא שהיה צד הגובר כי מן המלכית םפעילתיתה׳ה מן סדין‬
‫ואס רחמים היה נשפע כמי כ! היה נשפע עי שניהם אלא שהיה צד הגיבד כ‪ 1‬מן‬
‫התיתשפע לת׳ רחמים כאופן שהיה התת עימדצימקוהמלכותלשמאלולטיוישהמלכו'‬
‫היתהתחת התת ריל שהתת היה אצילית ששי ימלכיתאצילית שביעי עלילה ממש‬‫היה התת על המלכית יהיה מכריעה לעילם לצדהחסד !‪ hi‬היתה יכולה לפעיל‪,‬‬
‫‪* :‬עוליחיה פעולותהיין כשלמות לכן עלה בדעת הירח ל׳ןאול• מאתהקכה דהייא‬
‫וי־‪-.‬׳‪.-‬‬

‫‪. :‬‬

‫־‪. :‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫י‪,‬‬

‫י‬

‫הכינה >‬

‫י‬

‫•‬

‫‪ v‬י‬

‫י ‪.‬‬

‫מעי‬

‫טש‬

‫ימ‬

‫קכ«נס‪6.‬ה»< * * ' ' ה ש ל ו מ ן ה ס ' שכל א' תפעל פעולותיה כטלמותמל׳ןןן! יסמית‪,‬‬
‫י‬

‫»לא תוכלהאילהטותחניתל' מחדתה!פע‪1‬לתהוזה‪ 1‬שאמי ‪ fib‬לכי‬

‫מלכים)‪Kppz't‬‬

‫כ כ ת ר אי• ולכו׳ט הללו אפשי להיות עלאיחגיפניס־ האי כ ע י ן הייתם מקפלים)אי‬
‫כ ע ר ן » ה שכעצמותיואיבש־ן מה שמשפ׳ע׳'!טלשתן כבי חלוק גינסחאייכמאיקטייג'‬
‫הלכניאיכטטיקוליןפיאלוטיהו‪/‬איכוהר רימואיכוהר שיר השירים !הא והא איתנה!‬
‫כיה כקטיוג אט כ ע י ן »ה שמפפיעיט י א מ י א״א ל»נ< מלכי יהיינו נצח והוי שהאי‬
‫יהיה לצד ימין נוטה לצד החסד והכילצל סמאל נוטה לצר ה י י ן להשתמש ככתי א' ־‬
‫כצומר שלא יקכלו אצא א או דין או רחמים אלא הראוי הוא שיהיו התתוהמלכויםוי'‪,‬‬
‫) כ ל א ישפיע ממה שהיא נוטה אליד מלכות ישפיע כהוד• והתתכנצחוכלאי׳היה‬
‫פועל פעלותו כשלמות נלי ערכיכ ־)אס כ ע ד ן ״ה שכעצמש יאמר א״א לשני מלכים‬
‫י ה י י מ ת ת ומלכותו? כעל יחמיס וזי כעלת דין להשתמש ככתראיכפעילה איכא כי‬
‫י‪/‬תיכי׳עהמלכו'ממיתו אלא כצ אייהיה פיעצ לעצמי כחביאי לעיל ואס כ ע י ן מה‬
‫טמקכל׳י׳אמוא״א למלן אידהיא כינה ‪6‬המלכ!ת יתתשמקכל׳יהימנה להשתמש ככ'‬
‫פ ת י י ם להשפיע הדיןאצ מקום היחמיס והרחמים אל מקום ה ד ן כי יצטין ככל‬
‫יכעס לתקן השפע ההוא כיטכע נ א ת למקום המקכל אותו למען יוכל שאתו ולשנות‬
‫ווו הטענה לא פי אותה הירח מפני ככור ׳וציה • טכעהשפעתו יהיינ! כינה כמן‬
‫טפ׳ישהםלוי הטעמת ורעכי׳הקטריוגיהזה&ינו ק נ ט ר דכריסכפעלח״וכ׳ וסו‬
‫»ה»חתהמ«נ‪/‬תככג< אדם קצי הי־עתכש ייקי כאצילות העהוי והקדוש ‪ bit‬ל כ י י ס‬
‫א ל ו ה ו א ט כ ע ומציאות של מלכות כי היא נאצלת ינשפעת מצר הדין החזק שהוא‬
‫הכליתהמכלה אתהכל • ולכן נטויה היא לפשל הדין החזק ולכלת׳ פעול היחמיס‬
‫תהיה‪!0 :‬ה אל התתאמטתיס יהיה‬

‫ווה לכל מנגל אל התת חכ־ןכח״ס וחסל •‬

‫א‪ 0‬תתכהיותו ‪1‬כל ינכל עליה ו׳נטל פעולתה מכל וכל וההנהגה איא כלתי פעולתה‬
‫או אם תחזק לפעול הדין החוק תהיה מכלה הכל וכפי גוללמללגתאצילוי׳היה גולל‬
‫פעולתה כיין החוק עד כי לא תוכל שאתלכן נתמעטה ממריג' אצילותה אצילות ו‬
‫ושכהאנ׳לותייעםכ׳טכעהרכריסהימיאשהאצלכעלהוכוה כל מה שחקכלוז'‬
‫היא ׳ותל ממוזגת להיותה תחת יס!ל וככן יוכל העילס שאתלינסיילעת׳ד יהיה אור‬
‫הלמה כאוי החמה כ׳ ׳מתק ד׳נה א ן בעחרהכחיק כעלה מהכפכתיהצלקוהיזשל‪,‬‬
‫א ש י יהיה כעולם י והנה כאשי קטיגה הלכנה כ ר כ י י ס הללמגלהתתאל הכינה‪,‬‬
‫פעליה אמייט״עשהוא י נ ו ן ואלון לויימ׳ ה י ן ן שים נקיאייעולס והיא האס ה ו ן כ נ ת‬
‫על הכנים והטיכ לה הכינה לכי ומעטו א ת ע צ מ ן ‪:‬‬

‫והירידה למטה מרגלי נצח‬

‫והוד דהיינו למטה מיסיר להיותשס ראש כאשר סאלל״ראש לשועלים שהם כחויהדין‬
‫ותפעל פ ע לותהדין כחפצה על שלמותה ואין מי שיכריע איתה ממלאכתה ־ ירכר‬
‫זה ס׳^מ׳עיט יגיעין לה כהיית' למעלה אצל לולה ה׳תה לעולם מא׳יה וסזהר' ממנן‬
‫כמליאה כל׳ ם!ם הפ§ק יהכיינה כי הגרעין וה יהיה צתקן ע׳ שעיר לח כ׳ ע׳ השעיר‬
‫יתכפר ויטהר המקדש מכתות הדין!הקליפות ואו הכלה תת׳חד מזדווג עם נעלק•‬
‫‪,‬‬

‫ותח״י• ותעלה אצל ח ד ^ למעלה כאשי היתה ק דט התמעטה והיה אוו הלכניכאון^‬
‫י ‪,‬‬

‫י‬

‫*‬

‫‪d‬‬

‫י‬

‫'‪1‬‬

‫ין!‬

‫י החמה‬

‫»ר‬

‫<ן‪6‬י‪6‬‬

‫מינימ‬

‫‪.‬‬

‫ויכ)יהילא«>י'כאשרימצע' המיתזהקליפית לגציו י ו ד נ י » ‪ 1‬ן עלןייד ‪h «w‬‬

‫כןררןיסדיןיטבלגולחכק ןקי> ה ר י ן י ה ג מ ו ה ז מ מ פ ל ת ה י י ט ו ה ל י מ ש ^ ן ל ה ל ! | ‪.‬‬
‫מ‬

‫פפעהדין)הרחמיצוהנש&יגיסבעהזיה׳הע^זהוקנתמעלהאלזה׳נמע^ככ^ל‬

‫לראשון ויען כ׳ ע כ ע ה ד י ן י ז פ ז בדין מכרחמ׳ס וכמצאת היא יזשפעימינחת!נים ג‪6‬‬

‫הרחמים איורה שדגא כטיהיא למאי אהל״ עוד איל שלא לכד הרחיים ט גס כל‬

‫?עיליתהתת שהוא בעלה יהי! עי והחת נקרא ישראל כמו שהיתה עושה כאמנ' אתו‬

‫»א לימנו כך׳ישראל ולא שיה לה נס יה כי כלערי התתייא מ מ ס יר ימינה טכע רינה‬

‫ורגל הנהגתה כרצונה וזה! אמרי דלא מנו כ ך תקיפת' פ ע י ר ת הדכויס והמעילות ע‪5‬‬

‫התקופתוסנוסיכ גכוליס שהם'כיהייויאשד נ ו שכלל ג' מהסתיןפ' איזצמו שיתבאר*‬
‫כשער פרטיהשמות* וכאמרןלייןר! צריקיסעל ש י י ן ה י צ י ן מ כ י ע ז ד כ ק ו ת הצדיק‬

‫עמה יתייחד עמה כעלה ועכזלאצתישכה י־עתה־רל יחידה מלשון וידע אדם את‬

‫חיה אשתי שעם יהאינהחיירת כעצם אל מקימה הראשון שלפעמים היתה עולה על‬

‫כעלה להיות לי עטיתתתילזהאמיהכיאועל׳ כפיה ותימן עלי כמו לפני אי כי‬

‫הקיבה הזא התת שייןיא ג כ הנ‪:‬ה יאמר לישראל הניאו לכינה שעליייכפיה ינקיון על‬

‫סמעטת׳ את־ה ירח ר ל שכשכתי נתמעטה הירא • 'זיג! שפי' מעיט הירח כי כתחלה‬

‫הלכנה עם היותה דק להייתה מתאיית עם החמס שהיא יחיזינדהיתה מסייעת‬
‫לפעולת הרחמיס ייי היא לה מעלה רכה ימשני קטרוג שפע הדין נקמעטה ממרת‬

‫הרחמים )נעשית דין •יזהו צורך הכפרי לשתהיה תמיד כלולה שפע מעלה ישפע‬

‫לוחמי י ו ד ע כ׳ לעולם כין קולי המיעוט כין אחר המיעוט כין כזמן שתעלה המלכות‬
‫למעלה אצל ד^דה‪ .‬כבואש‪1‬נהיהיהזחיג ייחוד חינומלכית עיהיס ד אית כויח קדש‬

‫כ ׳ ליסוד שני יזציאיות איכתתכ׳ כתיכי נאצל מהנינ'כי ממני מיצאי כס!ד משן היין'‬

‫ואייהיה לו תחתנצחזהיד ע'כ תתייחד למטי יית״חדלמעלה כמי שתת כסיר הרע'‬
‫מיחד כין חכמה יכינה ומייחד למטה צין חסד ו ג מ ר ה ‪:‬‬

‫‪-\yvh‬‬

‫הי(‬

‫כ כ י א י ר ס ס כ ן ד י ד ע שדכר יייטכםמן הכל שיהיה שם זה ‪06‬‬

‫כעצם מיותר וככלל משאר שמות• לחדש יזה כי כל שאר שמית‬

‫הקדש יהיו נגזרים משחית הפועלים וישמשו ככיזצאכהס לפעמים כלשון חול כגון ‪k‬‬

‫הררי אל אלקיס לפייעה שדי כין שדי יליןאדני אל נא תעכיר לרעת האומר׳' שהוא‬
‫יזיל אהיה אהייז כעוטיה ילפעמיס לקדש כ נ ן אל לשין גדולה יחייק כנין ואח איל׳‬

‫ה א ו ן לקח צדקתך כהררי אל שדי שהוא שודד למערבית אדני לשון אדיית• אהיה‬

‫לשון הויה יכן כיוצא מ י ז יעכיז אמרי שאפי' ש‪$‬אה׳ה עם היותו שם צוראמאדלא‬

‫ישיזהיאל השסהוה‪:‬‬

‫אמנסישס כןדיעם היות סג' אותיותיימציני חול כמ‪ 1‬כמקום‬

‫טיפול יזעץשס י ‪ #‬דילא מצינו •; ויהיו נהגייצכתצן יוה מאין כן בשם כן דיצה וילת׳‬

‫במקדש בזיז ככרכת כהניט• והטעם שלא יהיה שם כן רינהגה ככתכו כשאר שמית‬

‫הקדש מפני ששאר השמית הס הס מנהיגי העילס כמי שיוכיח סידור רמיותס ושס כ ן‬
‫ד א י ן לו פיאור יפעיליאלא מיפשטת כעהי יולתי כהתלכשי כשארהשמייכמי שנתבאר‬

‫‪ p i ,‬שאר ?*"תמותי ליאכיוםאעעז שנזמן סיזכיחס יתפשט‬

‫חחניותטי&ועל*‬

‫יתלמ‬

‫״‬

‫;‬

‫י‪-‬‬

‫‪.,‬‬

‫‪,‬מער ‪• m‬‬

‫ג‬

‫‪r‬‬

‫׳וייןלכס כאעו‪-‬קעהויתךהיכל ח׳תוךאע‪/‬׳ותיהס לא‪»-‬הוה»ת*שדכז•• מ‪0‬נ׳ ‪ps‬‬

‫ר ו כ ס להתלבש באויר העולם לפעול‪-‬פעולתס אבלשגז ‪ p‬דימוונ קיושת! ל א תלבש‬
‫כאויייהעהןוולת׳גכיתהמקי&שהטכעה׳סווהכוגפלטככלכתגהניס לכתוכ‬

‫*‬

‫ככצ המקום א ש י א ז ט י א ת שמי א כ א א ל י ך ו נ ר כ י ך ך ומתון אויר השכינה יתגלה‬

‫ויתצכש שם כקחשה‪!1‬הווהנהי נלקרשו •היכל בגימטייא אדני והוא השטנה וה‬

‫מתלנשכא! ר השכינה אכלסוןלמקיש‪.‬שהקליפותט!לטות אסור להוכייכ׳ היה‬

‫‪.‬גורס לחול קל*כחול‪1‬טהוו‪-‬כטמא י ועדו‪-‬טור‪-‬אוסור הוכרת יית כמקום הטנופת‬
‫‪,‬ועכו לאפווש׳ מאיסיוא מותו •כ׳ או ‪7‬׳‪ ji‬להכניע הקציפה לקיים ומלכותו ככל‬
‫משלה ויקראולשס המי‪1‬חד הוהשסהמפוושמלשוןהכדלה והפושה כצו'מופרש‬

‫י ומוכרל משאר שמות א‪ 1‬מופרש מהה‪1‬כרה או מופוש מועי‪1‬ני ההכנה ואפי שיקרא‬
‫טסהמפורש נהיותומתפושעפכגכ׳יה•‬

‫עודצי׳ןליעתכימהשיאמרושה&ס‬

‫הקדוש הציל יקרא שט העצם אין הכוצה על עצמות המאציל אס כה חיו אצא תהיה‬

‫הכונה על עצמות הספיישהשסהוהכולל כל עצמות הספיוויכ׳ נולעהואשענין‬

‫האצילו'יהיישמו של א"‪ 5‬כה וילשיה׳ מולהעלעצמות! ה מ ש ל ט כמו ששסיגחקיהיה‬‫ג י ת יל ‪ It‬האישההוסכותהיה^תפיסת כרכור כוואם לא נ״חפהו כשס׳לא נוכל‬

‫יללכ'כו*כי לא נ ו ע כ ר כ ן ה&יס עי האציצויוונוו נ ו כי האצילו‪-‬יתהייכית יל ושס מיו'‬
‫׳‪k‬׳‪ 11‬עצמות! כלי שמכל ללכינרולכן שם כןדייהייכוללכלהאצילויככלליוופוטיו•‬

‫‪-‬ולכן צייחס אותו כשהואשם העצסאצ׳ו ולא יהיה כשמות העצם א ש ו ׳ ק י א ו כ ס ם‬

‫• לכנ׳אלסשלא יהיה השם מווה על תכונת ועניןהעצס‪ .‬כלל כ׳ הס שמות״יסכמ־ס‬
‫ל נ ד אלא השם הניל עם כל שאי שמותיו בהיכלם מוייס על עני! וסגולתהלכישיינעו‬

‫‪ 13.‬עליו • ולהיכן אמונו שלא יהיה שס העצ‪ 0‬מודה על עצמות המאציל כ׳ לא תהיה‬
‫ל כ ר שיגכיל עצמותו!מציאות! ואחדות! חלילה וחס•‬

‫! ד ע נ י עםה״תשיכיס פי'‬

‫כיר‪1‬שיס שונים נשם כן ד' כל המקוכליס הסכימו כוה שהשם מ ה כולל כלהאציצזת‬

‫'‪.‬גייאות׳ותיו כ י י ן זה שקוצושל ? ! י ו ו מ ו ל כ ת י ו ק כ ס פ י <‪>k<n‬היאיימקוצא דיור‬
‫לעילא רמיוא לאין והרצון שתרמו הוא לכד כבחינת המשפעת שככתי ובחינה‬

‫החתונה שעליה נקי אק •‬

‫אמנם כשאר הבחינות אין ש!ס רמ! להעלמת והמל‬

‫‪,‬עצמה חמות לחכמה ההיואשוגהלומותלכינההוילששקצוות הה אחרונה למלסות‬

‫• ולטעם וה יקראוהו שם המיוחל שכ! ניןחלו כלהיטפייכא •‬

‫והטעסשהלא״מת‬

‫קנויהן לומוו'כפוטרת על הלי מקומויהנ״ל מפצי&האצילותנעלן ונכלל בדי מעיכות‬
‫וכל א'מהם ׳רמוולכלגייצ‬

‫כל מקומות הנל כאשל נתבאל כשעל ס ל י האצילות•‬

‫הי'עי כללות ׳יכותיו א! מלואו כאשל ׳תכאל• ש י בתיקונים י י ן אחלתבוה •־•יוד‬
‫כ ת י שיי פשוט• יה חכמה ובינה שיי כפול יה! חפת שיי משולש•‬

‫‪i‬‬

‫יהויהמית‬

‫שיל מרונעוכלוה כסיר גיקויס חסד י י ן ויחמים ומעשה אכות •עשו‪-‬פן׳סווהו סוד‬

‫•ימיני תהל׳ם • עוד• נ״ירשנ׳ טיס כל)ל!ת»‪• 0‬אטחנה׳ שהם ‪'0‬אותיות<ב' שמות ט י ׳‬

‫‪,'/‬ד־עורגוהיאמרו ששם כןדיכמילויאלפיןו!מ< ל•'ספי‪-‬יויה׳ השט׳הוהנפללמיס פלל!'‬

‫; מ ל ט ״ מ ס מ צ ד ה ח ג מ ה י כ ל ו מ ר כ י » א ש ר יאיר אוייזמכמה ק ס פ י ^ מ ק ל י ' נ י צ * « ‪.‬‬
‫יג‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪3‬נ‬

‫ויתגלה‬

‫ייחגלהככלאיייייןכלליתיספייכמספר היי גילי׳ עצמי ילכ} יהיה הטס‬

‫ייתלולאכי'‬

‫אותיות כנגד כללית היי ספייסמתגלה ככל א' מהן!כן סס וה יעלה כמנין א מ ד כיו!‬

‫סיעלהאהאשרתהיהכסון תיכתחכמה אכל כסיהיס הםסגכלל מיס מנד אמ­‬

‫י הכינייוכלל כדיאותיייגלכר ר״ל כאשילא יתגלה אור עליון כספי' אלא מצד אור הכינה‬
‫לא יתגליכללייהספייככל אימהס כפרטיייעשו כעצמיאלא יהיה אור הספיינכלל ככל‬

‫כללוהחכמיהמתגליהכיניוככלל כללייהכינייהתת!המלבותוכד'כלליו' אל! יתגלו ככל‬

‫ספיינדיראשייבלנד ולכן או יהיו נרמו׳יכשסכןדיאותיויבלכד מכלי מילוי הא!ת*י‪:‬עוד‬

‫אמינתיקינייששס כן דייומוו כמילוי ׳!דין לייספייכזה י!ד הי ויו היילפעמייכזה יוד היא‬
‫ואיהיא ויהיה ש‪ 0‬יה נכלל כעשר מצד הכתר כיהיזדין מיריס עלהעלם יותר מהאלפין•‬

‫וכאשיאור הכתימא׳ר כספיייתניצן לייניצוצוידקות נעלמויויתגלימציאותיכמציאותדק‬
‫נעלס ככל אחד מהספייאךלא גינ!׳ עצת׳ ״‬

‫ועס היותססתימותונעלמויכמציאית‬

‫דקותלא יהיו נכללות נ ד י י א ש י ס שיאיראהענ״ותכמקוסעשיחת•‬

‫והשס הוה‬

‫רומו ככתר ככחינתמציאותחכמה ווכינה שהם שם כ׳ כנתינת עצמו למעלי אין שם‬

‫אות ונקודה םירמוי אליו לריס התעלמתי ׳לכן כשם וה ג' ׳ודין שהם סגולתא ככתר‬

‫כחיניהחכמישכוייימניינחיניהבינישכו י'סמאלי'וכחינת!למעל'מהס היינו ייראשיניכזיז‬
‫‪.,‬יא'‪,‬שכאחצע )יי היא קרקפתא המכסה עליג' מכת כיה ^• והי שיד שם יה אל‬

‫המעתיקים אותי כך וככר פי' הרשכ׳ עיה כ׳ עילה כמנין אל שככתר גיכ אית שם אל‬

‫־טכחסד עליון •‬

‫ונועס שמילוי היידין מורה העלם ייתר ממל׳׳ האלפין מפני םהי‪1‬ד‬

‫לא ירמוז אל כללותה׳יאלאמצר מילואו כיצר ג' עוקצי) היוד רומזים לגיראשונותהו'‬

‫ר‪1‬מ!ת לויקצוותיהד'למלכות ירמומילו׳ האותייתרומי אל הכללית אחרי שהפעילות‬
‫יוצאות מאתם כדמיין מ׳ליי האית שהיאיינא ונראהחק לאות אכל מילוי האלפין‬

‫דומוים אל כללות היי כצורת עצמה כפשיטיתהמכל׳ מילוי כיצד הי סל מעלה רומזת‬
‫לגיראשינית עמיד האמצעי שהיא כצירת וי רימז ליי קציית יישל מטה וימית לכללית‬

‫הי' כעצמה וכן ההיא ־‬

‫כי העוקץ המחכר כ' עננ״ןןהריהוא כצ ר ת יי ירומו לגי‬

‫ראשונות יהדי כעצם יעקר רו״זת למלכי!רגלה תלויה י מ ז לו'קצוות ילנןהיא תתייחס‬

‫כשם נקכה מפני שמיאה פעילותי' כתוכה כמעוברת!׳!ת היה נראה בגלי• כשימלאו‬

‫אותה כאותיויאחר! ופעולותיה תהיינ ׳וצאיתחאת פניה לחון‪)":‬ואחר שכיארנו ששים‬

‫כן ד' כולל כל האצ לותיקשה ממש כתיק! דלית ספי דלית תחן יהוה ויייור היא יא! היא•‬
‫!אעפ׳ שכיארו כמקום אחר רעשר הו״ן עשר ספי' יהיו שניין|דא מן דא כניקורי ממ‬

‫קשה מה שהיגח היית! כילל כאיתייתיי ה כל • ולהכין הדבר צריך לדעת כ ׳ עס היות‬
‫שכל ע‬

‫צ מ‬

‫' י ס נכללים כשם כן ד ' כ י לכך יקרא שם העצם כמי שנתבאר עכי יהיה‬

‫רימזכנקרתפרטייתאלספייפרטייתייה מפני שכל ספי כלילה מי'ז»כללית|הינז‬

‫שככל אואיהיוצכללות כסויה פרטית להה כפני עצמה והאמת שלא ׳םתיי מציאית‬
‫יישככתרליישכחכמהיכןכשארכלהספייאלאישתילפי ‪wnp‬פעילותה• וכן‬

‫המלכיתכמושפשלתהלפ׳ קבלתםכןההייה הרימ‪1‬תכה יכיללתעשר ספיריתיט‬

‫‪»pJ*,‬יהכלתי?>‪*l»wp.‬כל ספייונופ׳יתטיינקידימוריז שימי פעולות׳ודספירותזה‬
‫י‪-‬‬

‫י‬

‫י ‪.‬‬

‫*׳‬

‫‪-‬י••־‬

‫‪'!pn'5‬‬

‫י‬

‫‪ v• 1‬מער *‪(••.-Me‬‬

‫)א‬

‫*ו&פ׳‪/‬אנרתסיהי״ת שבמלכות תה׳הכלת׳ נקודה עד פתתכללמכסאיחנחיצזמ‬
‫)את אחרי שבכלספי'‬

‫העליונות ותטולנק!דת'ותתלכש כמדמה לפשלפעולותיה•‬

‫הויהאיחה מאמרנו׳'כחכמה היככ׳נה ויתתוה' אחרונה‪.‬כמלכות ‪1‬הלא כלם הס‬

‫ס!יס בסוכה להיות לכל א' שם הויה כלו ולא אות א' כלכד •‬

‫ועור למה וה נבכר‬

‫&ם כן ר'להיות נקי שם כן ד'יותר משס ארנ׳ שהואדיאות׳ותושס אהיה גיכ והוא‬

‫•ככיע•‬

‫ועור מה ‪1‬ה לנו לתפלותנו שאנחנו נכנסים כאתרונה וראשונה אלינו ולה ה'‬

‫‪ ,‬אחרונה ונמצא אנחנו עולים במעלותהימה דוד׳ והוא דין ואנחנו מכקש׳ס רחמי‪8‬‬

‫ונמצא חכהכעו מתדן כל וה כהקדמה איוהיא כי הנשמה רילהעצמותהמתצשגו ככל‬

‫ספ•!ספי'לה שם ההויהמוא למיון החוש המשותף שמראה פעולותיו כעין הראות‬
‫וכ׳ונאשםוה כשינוי הנקודות אשל לו יוכל שם ההואשהואנ‪-‬מה‬

‫'ןכאוןהפפע•‬

‫לחכמה ושםההויה שהוא נשחה לכינה׳‬

‫וכן ככל) הוא כ׳ שסההו׳ה הנשמה‬

‫לספי ליל כ׳ הוא שם מורה לעצמת המחפשטלספ׳'‪1‬כוה עולה משס אהיה עם היותו‬

‫•ותלנעלשולקקוכלמאציליען • י ת ש ס ה ה ו ׳ ה מ ע ן ה נ ש מ ה א ש ר ככלן• והושס‬

‫כתת להפסיק הלי‪.‬פשטי'הדיןכאילי עח\ז מתחיל• ולכך הוא לחי׳׳ ולוה נעציקר׳אתו‬

‫כומן ה!ה שאימ מתגלה להשפיע כיכ ״‬

‫ו וה נקלא וה &ס כן ל' להיותי מתראה‬

‫כלי מקומית חכמה כינה תיתומ‪-‬כות כשם ההויס שבחכמה מתראה וי׳תגלה אות‬

‫הייובבינה כשסההויה שכה מתגגה א תהילאשונה וכתת־‪.‬יי‪1‬ווכמלכו'הה אחרונה‬

‫משם ההו׳ה שלה ועם וה יובן כ׳ כשאנומכוונ ס כמלכות הוא השעל לה אנו מכווצים‬
‫ככל שס ההו׳ה שלה סס לנשמה המתפשטת בתוכה ־‬

‫ואחר םביאלנ ל ר ן למן‬

‫ההויותיויותיותיהן צרין להודיע שלא •רמה המעיין שתהיינה בספ׳ צורות א׳תיית‬

‫ממש ח"! אצא הכונה היא כ• לא ימצא כלי שיגביל רוחניות הספירות אלא השם הוה‬

‫ולא שהספ‪/‬תהיה נגכלתח'ו‪18‬א הכוונ שלא צוכללכנותה ולומוו!‪1‬׳הן כשם שיתייחס‬

‫ענינו אל רוחניותם אלא כשס וה הנו תהיה כולל אתהכל•‬

‫השמותה״נושיהיהמסתעףכייענפ׳ יס •‬

‫ושסוה יתלבש בי'‬

‫וגלה לנו רוח הקדש שאין דכר שיגביל‬

‫אלינו הרוחניות ההוא אלא כי' שמות שם כן ד הנחלקים כפ׳ נקודתס י‬

‫ואין ס פ ק‬

‫סשמויאל! הם היבלות)כליימקבלייושואכי ר!חנ׳ותהספי' כח! שהיה המקדש היכל ‪Is‬‬

‫השכינה וכאשר נוכ׳ר כינו׳ מהכנו״ס המתי׳חס׳ס אל הספ׳יונכו׳ן אל שם משמ!ת‬

‫הנילונקודתס ליל טהויות אשר תהיינה רומוות בה נהיה מע‪1‬רו כחה ורוחניותה‬
‫העליון אס אין שם מונע כאשר ׳תכאר כשער הכוונה‪:‬‬

‫‪ 1W‬ער‬

‫הכי ככיאור ׳שמות שאינן נמחקים המיוחדים ליס •‬
‫׳‬

‫דע כ׳ היישמות'‬

‫סאיקנמחקים הס היכלות אל שם כן ר' נתבאר בשער הקודישיס׳ה‬

‫ככל ספ׳יושפייכאילו נאמר כ׳ הרוחמותהנגכל כשם אהיה היכל ולכוש אל הרוחניות‬
‫סנרסס כש‪ 0‬כן ד »ש כנקודת קנון הרומו לכתר וכן ככל שם ושם והענין כי עצם‬
‫עטר האצילות הדק הנעלם יתחלק כייענפייראשוניס וסם יהיו היס וע‪1‬ד יסתעפו ה*‬

‫הפ׳יאלמאיו»כ׳‪ 6‬ייענה׳פ לכל איו?׳ ענפים היאפונ׳ם ׳?יו לכו* א' אשר יתלב*‬
‫ק‬
‫י‬
‫‪• -‬־‬

‫‪t ' o y‬‬

‫־י‬

‫יטוניט‬

‫‪w -‬‬

‫׳׳ג‪1‬עזטהע‪6‬ר מנפ׳יודרן פ י ט כל»' מהם •הי!למשאלא' *זיייעיפייהראשיגיימאומ‬
‫ה ע י ן טיהיימצןתעפיס מיונו •‬

‫ועם וה הגש שם כן דיהפשיט שא ין לו נקודה וגויה‬

‫‪ mi‬אל ע ק ר ו ש י ם האצילית הלק הנעלם ולק הוא נ ק י א שם העצם בעגסייאםונה‬
‫'צייליאכי להכלמצדהייתי ל מ ש א ל עקרהעצמותכנ״ל )והוהכדיזה׳ית הספ׳'׳'‬
‫*ולא •א ולא ט'*ואשל לאינו היות השמות שאינם נמחקיש יי ועול״היותהייהמספו‬
‫השלם שאליו ימאיןיםוכוכלהמקפרייכפיולאעלחנסכלהעילס מספר העשר׳‬
‫דכוויוכאטויתמלא׳היינקודתו׳ווולא‬

‫י״או'•יויאוהםטינקיויטיפפיירימצייהוייאו‬

‫•ופה ודימצו ה!'או מפה •שהם כתכ יי מתת״וקיעיי וי המגדיל כ׳ ן מיס למיס כין לין‬
‫׳לוחמים ותתתיה) פנהי־והאיתיואנ בעצמן ל»י‪1‬ות׳כי<ל‪5‬יתהמקכלת הנין!ד‪1‬מ‪:‬מצא •‬
‫שגו^תהנקייותהאלה אינה גזיה אלא‪.‬אירגאהיסין העלם על העלסאכצ למרשי‬
‫מ ת ו ן ו ס היותנקוית שסהעצס לזה׳הוזו ל^וויתעלסולצעלס והיייזוויויהמםיעו'‬
‫מ ק ו מ תרימוייאלהייענפ׳' שכהס ׳תלכש'׳*"*עקר האצילית הנרמז כשם כ ן ל כנו וכל‬
‫יא' מהם בולל יי ענפים המסתעפים ממני י‬

‫י והיי שמית שאינן נמייקיס רומיים לי'‬

‫ענפיישניים המסתעפים מכל וי מהעיפיס הראשונים ולפי •ה כמצא‪ -‬שכל ההייית‬
‫יותקשטותונמשמימשס בן ריהעצמי יכל הםמיתהתפשטים יהמטמם־מההי״ית!כן‬
‫כל שארהכמייסמתפשטיםמהשמ׳תעדםהכינוייס יהיולכושאל‪-‬יזשיוות!השמית‬

‫‪1‬‬

‫־לכוש אל ההויות וההיות למש אל טס כן ד'ה)‪1‬צמ«כדמיון האילן שעליו למש אל עציו‬
‫׳וענפיי הדקיםלמשלענפייהגסייוענפיוהגפילבושאלעקח •ולכןהכי‪-‬י״יש יהיו‬
‫'גמחקיסיהםמיתלא ׳היינמחק׳ס אכל יהיוצהגי'וההויותלאיל!יול*נ«אקי‪-6‬ילא‬
‫'נהגייאכל יהיו מדומיימקודו !תניעי ישם ב) ו " העצמי לא ׳׳היה מ * ז ק י‪*$‬יהגה ילא‬
‫מצוייר כנקורייתניעה כי הייתר יקריבאלהמאציל מקודש ממה שלמטה מיוני אמצם‬
‫יצא מכלל יה תתשככללכושיויתלבט כשס כן ד' כנקויתצ^איייסימניךאעין‪-‬שהיא‬
‫גגרגאכיתתפתשהיאכחינתכתר‬

‫כיללגיאמת‬

‫כעצמישכאג' יסימניןיבאש |‬
‫‪:‬‬

‫ה' נשפט קמן גדוציס׳מן יקייק משם הנהןחילס תת ושם אדיח! עקר כמי בן כתישפת‬
‫פיתח שהיא התת כמקים שסבן ר'עצמי וקריאת השכיא לקימן פי'כי^יןינים• בגין‬
‫דמעלין כקיש ילא מ י ו י ו ק ובגר אקלימי שסה מצית לא תיצשה לל*מתמ*תעשה‬
‫י ה ה ד יה שמי לעילם שמי עס יה כתחלה שסה יכו י עם והריגות ־ ו ע ל ראיכל םייאת וי‬
‫»טאו קודמת לחכמתו ומי והכלל כי בכל מקיום הדין שהיא נקכה מישפע ומיגכל‬
‫ייהרחח׳ס זכר ולכן צריך להקדים היראה י י ן נ י ן כ ה ל ח כ ח ה י ח מ י ס ו כ י ‪ :‬ועם מה‬
‫טנתכאוצמצאשבתתכישמותשסכןייאיפנימיואיחיצוןזה נשמה לוה הפנימית‬
‫ינשמהיהחיצין‬
‫'־עי‬
‫‪0,‬‬

‫ג ! ן אכל הנל א' כ ל ד י ן ק מ ג א ולמיזיה איניה‬

‫יאן‪-‬על‬

‫שאואיותיהס שויתילא ייק‪6‬ה "הדכר כ י אחנייתיאאיתיית יהיה תליי‬
‫ז‬

‫ל פ י הציוין והמקום וסיוימאהתיצותוגוינת ה א ת כ ׳וליןיוא כי כל הידכויצ*ל‪$‬יס‬

‫י והמיה יכניןל א פ ש י לה וןחלן ממדרגה למדרגה־ כאשר • י ^ ר * ל & ע י ‪• p m W‬‬

‫‪t‬‬

‫'וכמי שלא נתחי* על ה?אשונהצ‪:‬כ»נהזש'נייז צמלכית^ס היית טציייאס איוכמישלא‬

‫• <תמט על כיכי* א ר ס ‪8‬ויט כמי »צתונתיאייוהדרוהיותיזאיייצי{ » ת נ ‪ ¥‬ד כ י » * ל‬
‫נ‬

‫‪.‬‬

‫•׳‪-‬‬

‫לפי‬

‫׳׳‬

‫!(נייה&וכתיייוזחייותאשר המפיך אביישל זה החכ‪• 0‬יתי כ‪6‬עת הייייגמחה‬
‫י‬

‫שהמשיך אכיויסל י ח מ ו ! ‪ :‬ו כ ן נ ״ ' ו י ל פ הנו׳קיןכלסתשאיןאיכוותשביכתיכין‬

‫לשמן איני שיה כלוט י ולן אייו! כשעה סכוחג אתהםס אפיו' המלך שואל כשלומי לא‬

‫ישיבנו ובל ו» שלא לקצץ ציניויתהקדושהיהויחנייתהנמשך נ י י ך כת<כ' האותיות‬
‫כאשר יתכאל כשעי האותיות כן ה דבל כרוחנ׳י האיתות •י ו נ ב ר אמרו בנגל שאם‬

‫היה כותב יהודה וכתב'הוה ‪ w‬נמחק כי כי‪ ;1‬שמוגתוצכתוכיהוזהצאנתקרש *‬

‫ולא תהיה נהגה כ ש א ו כ ל ה ה י ו ת ו א ע פ י שירמחאלהלכוש׳העיפי היזיצוגי'ועם‬

‫» ה שנתנאו יקשה לנואותע ׳כוצין אנו להגות ש‪ 0‬אהיה הווית לכתי י ת ר משם כן‬

‫ד שכנקידת צכאיח הוומו לתת שהו• כווא׳ מעלי^הכתי־ על מעלת התת׳ וכאז‬

‫‪8‬שס אהיה וויו! אל ג ו ן ספ׳יהכת כן שס כן ליה&ילויי! אל נ י ן שפי התתו׳יל כי &ם‬

‫אהיה אינ! מורס על ס ס פעילה דידה מ א ם על הייאת העלם כלו ה * אנאקאים‬

‫למהו•!להתגלות אכל לא תהיהמויהעל גילוי ש!‪ 0‬ל כ ו וצפי'מותי להגית אותו כ<‬

‫ה!א_מווה התעלמותי יסכתווממות! כ׳ עסהיותשנאחי ס פ י ' כ ת ו אינו מפני שיש‬

‫נ ! השגה כלל אלא מפיי ם<‪1‬תיו להתגלות כחכמה וכינה וכן פי' הגאונים כ׳ לשון‬

‫כתר רילהמתןמלשיןכתרל ועל ואחיך כלייאל ת ע מ ק נ ו שאין השגה בו •השגתו‬
‫‪,‬‬

‫כשאו הספיייצכןאין מיכיוין איתי לםי‪ 0‬כרכה כיחשה לא גלה איתי לזקנים אכל‬
‫שסבןליאסה׳יונהגה כאיתיותהיה מלאה כ׳ האצילות יהיה מושג ווה אינו ו א ו י‬

‫ולכן היו היג<'א‪1‬ח> כמקלט הרומז למלבות ־ כ׳ כן ת ת מושג עי מלכות ע ל םנאיוה'‬

‫כהיכל קדשו וכן מנין היכל כמנ׳ ן אדני׳ דהיינו מלכו' ואחל שכ׳אינו עגין השמות‬
‫ד ר ך ג ל ל מ א ר ק צ ת ע ו י י מ ז ר ר ך ה ר ט ככלאיואיבפני עצייו ואלו הס א ה י ז חמו‬
‫לכת! עליי! ומורה שכל האצילית נעלם כתימ כליחר שלא יהיה מ ג י ל י ׳ שים ד ב ר‬

‫כאשו נתבאר אבל עתיד להתגלות וכל אשר יתגלה יהיה ממנו ווהושנאחו אהיה‬

‫אשר אהיה כראמוייכזהיפ'אימי ו ד ע כ ׳ אעפי שביאונ! שככתויהיה שם אהיה ושם‬

‫נןדיכנקירויקימץמ«שנתבאר כתיקינ׳' לא יתייחסו השמות האלו ככתר בכי־ינת‬
‫עצמותו אלא ככחינ" מציאותחכמיוכיניהנכלליס ונתגליס ממנואכל < ; ע‪.1‬מ<תו לא‬

‫היה שוס סס ריחו מ ואמנם *קרא כשם כן רימצדכמוח סתיחא חכמה עילאהנכלל‬

‫כוייקדא כסס אהיה מ צ ו היית! קויחא דחפי מיחא והייני בינה החיפה ומסתיין‬

‫ומעלמתאיו החכמה הכליל סה מפני שהכינה מעלמת א ו ו החכמה אעפ ' שהיא‬
‫‪1‬‬

‫•ותר למטה מחכמה תת״חמיבשםאהיה המורה העלם ייתל משםהלימיכחכמי פ*‬

‫*•א מעצמת אירה ויה רימז כחכמה יהיאלשין חיזק כחי שלהכת יה ור״ל חיקה־ירציז‬
‫»ו!וק העלמיתמדה זו ומידה גכ שיחור החכמה דהיא ׳' עם כינה דהיא ה'יהי»‬

‫מתמיד כמו שהוכיח כיהייל תגיני׳ה בגין רחכמיאפיקהא!סתיימה ולא אתפיטיין‬

‫• י נ י ה לעלמין ‪1‬הא אוקמיה רכתיב ונהר יוצא מעדן• ופייכי כאוייוצא ולא יצא מורן*‬

‫על התמידות •• ומפ«טג' ראשומתאשיכות כאי ודאי גס מציאות הו‪/‬פשט ת ה כ מ ד‬
‫»כלל כהן ועקר כל הייספיייהיו הגיהעליומיאלו ומהם נשהעויכל הויספ׳ התחת‪1‬ניי<‬

‫»אסת'‪ 1‬תפסק המ&כתקגיעלעטת טהס מיס »י׳נ‪ 9‬נחרי•‬

‫ומעני וה ימליןאמ‬
‫להגיון‬

‫ס‪6‬ף‬

‫עםיםר&ונ••‬

‫י ׳ ׳ —‬

‫להמתאיתיות יל כפני עצמן ועור שתים ה‪ 0‬א ל כ ע עס ח»ש אכל‬

‫לא ‪$‬תי‪1‬יג‬

‫היהקצוןוהריסתכניןהתחתוןכלוכאשרגתכארכשער׳אייה־‬

‫וה‬

‫‪o‬‬

‫ע‪1‬דש‪?0‬לןמוב‬

‫»כין עני! כתב אל מאלקיס יה מהשס שאינס נמ״‪-‬קיס • שד משדי צב מצכאוינמחקיט‬
‫•ושעם שהאות׳ותמס לומוות כ ו ק י ה מ ר כ כ ? כמו ד אותיות שש כןיישהוא י‪1‬מו אל‬
‫הפיקיס הידועים ועד כל השמות כאותיות • והנה כשכתכ יה ‪ k‬אין ש‪ 0‬קצוץ ויכ!ל‬
‫היוחגיות להםכיןםכ׳נתו כו כ ׳ הואכל׳ המקבל המחניותכליקצין ולפי'נתקדש‬
‫•אינו צמחק אכל קצת משאו השחות אינו מתקדש כי אינו כלי שלם שישיה כן‬
‫הרוחניות מפני הקינון ביון שמקנתו אינו מחויק כוי! ולפייאינו שורה כו ו ע כ נמחק•‬
‫וינוד שעם היותה רחמים עכו דעין דגמוימתערין מינה• ונמצא אכ לשם כן ‪ 0‬כ ת ! ר י‬
‫ג'נקודות וכיכיני״ס האינקודת צבאות וכנוי אדני והכינקודתאלהיס צפן כינויו• ושם‬
‫כן ד כנקודת אלהיס הוא ככינה ומורה שתת דהיינו שם כן ריהוץמו רחמים ומלכות‬
‫דהיינו שם אלקיס המודה דין נמצאות כה כס!ד דו פרציפין ויהיו נאצלים ממנה • ‪1‬‬
‫וםסאלממוכחסדגמירהעלתוקןמדתטוכו וחסדו השופע ממנו חצר החכמה עד‬
‫טכל כחותלד׳ן יכנעו מפניו כמו שנאמר ואל ו!עס ככל יום כל‪'1‬אל יהיה ו!עם לכחות‬
‫הדין בכל ׳וסואלקיס רומו כגמר'מורה שהיא כעלת דין ומתנהגת בדרבי צדק ע פ‬
‫ג ו ר ת חפצו כה הפשוט ושם כן ריבנקודת צבאות רומו כתתמירה שהוא כעליממיס‬
‫מתנהג כחסד ומשפט ושם צכאותרומו כננח והוד •‬

‫ובתיקונים אמרו כ׳ שם כ ן ד '‬

‫א׳הו חרכייירישא דחדכיהיהיתרין פיותדיליה ו גופא דחרכא אלד׳ס נרתקירחרכא‬
‫&דני נ י ת ק א דחרבא ונהיות נרתק! כאלהים הוא דין כ׳ מויס הסתלקות תת אל‬
‫ה מ נ ה כסוד הו׳ כמכו‪6‬ר כערכי הבנויים ואז נרתק! המלכות נקראאלהיס כםוך‬
‫הדין החוק הנפפע אליה לנקום נקם ב י י ת ובהיות נדחקו באדני הוא רחמי נ ס י ר‬
‫היחורוה חנוק ה נ א מצר הגבורה םכייא‪ :‬מצד החסד קימן כ' זריעית ז‪1‬ולס והח״לם‬
‫מורי ה ש פ ע ת מ ת נ ס ו ל יחוד גמור ונקדיזו היא גיכ נשם נצח והוד צבאו להיייהיחוד•‬
‫ה מ י ע ל ן י ד ס כ י ש ס יחוד התתומלכויד אמנם כסור נקוד שם יהיה נמצא לאי מ ן‬
‫שניאהרומו‬

‫החסיריעפמגידכיהייודשהייסורכתרחכמישהםרחמייננקד ״‬

‫לדין להכניעו והסמל לרמו! אל הגיראםונות נרחמייוהה' שהיא הבינה כתולס לרמ‪1‬ו‬
‫‪£‬ל; יניקתם מהמקור העליון שהוא הכתר והויאו כח׳רק רמו אל השפעת השפע‬
‫למטה ע פ הדין כסוד הויעכ ־ ומסר נמצא כ י ט ע ם היותהיאחרונה כלי נקוד מפני‬
‫• א י ן לה פעילה ידועה אלא הכל לפי קבלתה כןתשתצה פעולתה ונמצא טעס יפה‬
‫אל רוכ ההויותשאיןלהס נ ק ר נהיאחרונה •‬

‫וכשער מהות והנהגה תמצא ט ע פ‬

‫לשנח מפי הוהר אל ה׳ותהקדימהבשסאלהיס והכתיבה בשם בןד'וצא כ ה פ ך • !‬
‫‪ 0*1‬זה עב הלמ״ס כמו אל עליון אל שדי אל מלך הוא כפי הודקק המי' הואתכמדס;‬
‫יון שמדות כמו אל מלן פייכשה שהוא כ מ נ ה ! א ל שד׳וכן כיוצא ׳תכאר כשער ערכי‬
‫»כינויי‪0‬כעי‪ 5‬י ‪ .‬ו מ ה ר סיר‪-‬השיי׳ם משמע י שס אל כספי'‪ ^ 11‬ו א להירו' כ׳ מציאות‬
‫•איראס ס א ו ת ץ מ א ח ס ר מהאותיות כלן עגפי‪ 0‬מהויפפייוהואשויה ח ס ר י א ‪5‬‬
‫‪3‬‬

‫אות סא נחסל י‪ .‬ואל ה א ג מצ׳א׳ותכשס וה א׳כללותכל ?אותיות מ ‪1‬הו' כחפל א?ן‬
‫!ז•‬

‫‪v‬‬

‫י‬

‫כללות‬

‫י‬

‫‪ -‬שער‬

‫‪,‬‬

‫נ‬

‫׳‬

‫‪11‬‬

‫כללות כל האותיות כחסד שהוא תחלת להמתפשטותהאותייתוהענפים• במציאות‬
‫ב כ ל ל ו ת גיאכותכיחור גמור הנומויס נכי׳וד׳ןו״או אמצעית שניא כ• כשנחלק הכ״כ‬
‫אותיות לז ספיייהי! גיכ וי כיא אותיות וככל ספי ג' אותיות!יתר א' ו א ש וכולל את כלן‬
‫» ר ה על יחוד הגייךס חסד דין ורחמי ‪1‬כל וה כחסד אחרו' שלמי תחלה להתפשטות‬
‫האותיות והענפים דאתווןככינה נפקו• והתפשטותם מחסר•‬

‫המציאות הג‬

‫אשר לאיו! כחסד כ י נ‪ 1‬נרמ! כללות כל האצילות והזיווג גיכ ׳ודראשוניעוקן למעלה‬
‫ועוקץ למטה וג!ו באמצעיתה רומן לג ראשונות •וי כאמצע כוללגיאנות עס כתווגו‬
‫יוד שניה וומו ג'אחרונת על ה ד ר ן שאמרנו על הי' ראשונה•‬

‫כל ויז‬

‫‪.‬ר!מוהא'כחסד אותהילוומו כפוטות אצ המקום שנאצל ממנו מ ו ה ושממנו אתוין‬
‫גפקי וה!א מגדל ד פ ו ח א כאויוא היא נינה שנקרא כן על שהיא פ!רחת ומופעת עצ‬
‫ת ת שנקרא אויר איאוי ליכיניוממנינאצל החסיוגרמו כוה עוד כי אין דכד כלא נוקכא‬
‫א ' ד כ ד ל'מקכא ועם היות כ׳ כאי עצמו נדמו יח ד ד כ ר ו נ ו ק ב א ע כ ז צ ר י ן להתייחד‬
‫מציאות הנקכה נוולתהיחוד הנכלל כענפי! • וכוהר שהי חרכא תל׳תאה פייכ׳ שם‬
‫וה מורה התעוררות הזיווג העליון עי יסוד כשאין הקליפית גוברות!סודו א חילה א'‬
‫זכר ורחמיישמעור' ה‪1‬יו‪1‬ג הטוכ באמצעו הנימול וכשאין ערלה והמילה מצויה כעול ם‬
‫י כמעשים טוניס•‬

‫עוד רמו אל הייספייכשהגכורה יונקת מכינה יס הקדמוני ככלל‬

‫עמה חסד שהוא אל ומשפיע אל הים האחרון מלכותוע״ינן קונה שהגביר ישם אלהיט‬
‫עוד מ׳ אלהוהוא בכינה המי רומזת לשהיא מספעח כ ד קצוות כד יסודות וכשהוא‬
‫במלכות רומז שהיימקנלתמהסהייכמציאותהייאשר לבינה מצד החכמה וכן צמלכו'‬
‫מציאות ה׳ מצד החכמה עי'הבעה•‬

‫אלההס האכותג קוים כינהמפפעת בהם‬

‫ממלכות רוי״ת שמקבלת מהם‪ :‬יוטעם היות שסוה דין ועקרו וחמים הוא היית!‬
‫מלמטה למעלה אלהיס והוא סוד הדין כ׳ מלמעלה למטה הוא מייאילה והוא רחמים‬
‫ואמרנו למעלה כיהמלכותמקכלת מהדי קצוות והוא אימהסאין תימהכוהכי יש‬
‫כה בחינה מקבלת מעצמה •‬

‫ומה שמצינו כדברי הרסני היותסם וה חון מנרחקו‬

‫אש אוכלה הוא כשתתמקכל מגמרה מ‪1‬שפעמהגינה ווה אמרם יי ראש החרב והוא‬
‫חכמה דהיינווחחיס ולכן איןלה חלק כחרכ אלא כלאחר ירוי ג ו ן החרכתיתהכ'‬
‫פיות שלו ב' ההין הייגו כשמקבל מגבורה מושפע מהכינה דין •‬

‫ומלכות הפועלס‬

‫הדין וכהתייחדו עמה הכל רחמיי ׳סידה״חיד נרמז נשם הקדיש ׳אהידונה׳ וכוהר‬
‫סה על פ!ד טס!ה של י*ה!ה כתתפייטעס היות הו קיצינה וצא אמצעית כראוי כאשר‬
‫היא רומזת כייאחרי היותו מתעלה כסוד הדעת נטיצ •רותא מאכא ואימא רל •ורש‬
‫היינו מכריע וכולל הכימניאעת אשר נשארו א'לחסד כחכמה כהתאצלוממנה ואי‬
‫לגכורה ככינה כהתאצלה הימנו ועכו הואנקיכשסיה ב ר ר ן שמכריע וכלל הגג‬
‫במקומם •‬

‫ואמר ארח צניעווכיירילשסדר אותיות אצו כ ו ו ן צניעות הוא אורחיה‬

‫• ד ו כ ו ו א ל & ז א ט תדיו״נוקכיהלקמיה• הוציןכוכוונקכהמשטעומקכללא&גחא‬
‫כה ויל להשפיע נהכס‪1‬ד אור ישר והוא רחמים כ׳ הזכרטכר ואפת קא מיניה‬
‫ןזטדא וקנאה החשד דיל הקליפות המתפשט! למטה בריבוי הדין כסוד אוו החוזר‬
‫‪J:‬‬

‫יד‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫וקנאה‬

‫‪nto‬‬
‫!ק‪:‬אה כיחיאלהרין•‬

‫‪,‬‬

‫ע פ י פ דטמיס‬

‫ו‪5‬אייזיבעימי כאינתיאחרא‪-‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ row‬אלפיות מ נ ע‬

‫נשפע!‪1‬החיצ‪1‬ני'׳ור דכרהיאניקבא ׳ ה ד א נ ו ק נ א לקיייה דדכיראכגין לאסתבצ‪6‬י»‬
‫}התדיר‪•; .-‬בלאאויללקמיהאימיהלחפיאליהמעינאנג^יהלא לאימא ‪1‬יקר‪6‬‬

‫ז־אכוי * כבוראמו לבל תסתלק ממנה‪,‬השפעד<כבולזאכי‪ 1‬מ ז ר פנינה כתהת ג •‬
‫צירןגכ‪1‬הוסימניךכןפ‪1‬רתיוסףוכתיכ)אחרנגש<!סףורחלי‬

‫״ ס ף ק מ י ה אימיה‬

‫נעיר נוקב ט ש»יא לה לקמ׳ה לאשגחיכה ההר‪,‬תמיד עיני ה' אלהיךגה דלא תסתלק‬
‫ייעינא רגעאחדא כ׳ המלכותצריכה יגיע־ שגיירה ייפנ׳ ק־בתה אלהקליפ ת ודא‬

‫איהוסירוראראתיןקדישיןלמהויסדוראראעילאהיתתאה עיכל•‬

‫‪:‬נמצא הסס ‪,‬‬

‫היהמצטיףאלשס כן ד'ואל סס (!הים כאשר נצטרף א ל ש ס כ ; ד'רומי בנצח ולסעש•‬

‫מפני שלנצח נוטלאל‪.‬הרח»יס וכשיצטרףאלסס אלהיש רימי כהיד והטעם מפני‬

‫סההירנוני־ אל הרין ויהי! נקראים צכ‪16‬ת מטעסםכל צבאית עליוניס ותחתונים‬

‫נמשכיסונשפעיסמהסי‬

‫מתיחד עס הנצח יההיד ־‬

‫ימדכריהיהרנראהכיהיצכאיתחמי כ ת ת כ א ש ר יהיה‬

‫ימיה נקיש אל אלקים צבאית שיהיה ריחי כמלכית‬

‫כהתייחדו למעלה על ניצתו היד ־׳‬

‫והעני) כי המדיתהללווילימיןוזילשמאלושתיסן‬

‫משככ !״ושב ‪ t‬התת ימלכיתכ׳ הנצח כסא לתתוההירלמלכית כשיהיה אצל דורה‬

‫ושש עי יהוד יהי! מת׳‪-‬יחדיס כאי • ‪.‬ואל חי רוחו‪.‬ביסוד‪.‬מורה שהיא מישן שפע‬
‫הח״סד מהגדולה דהיא איל ושפע החייס מסכינה דה״מאלקיס חיים למשה אל‬
‫ושםאדנירומובמלכותמירהשהנהגתהיימשלה והאדנותעיי'ככח ה•'‬

‫החליכית*‬

‫השוכן בה שהיא תהיה לכוס והיכל לשש היוכן מנין אדני כמניןהיכל כמו שנאי והי‬
‫כסיכל קדשויכדכרי ה ר ס ב י ע ה נ ק ' מפתחות התיציניס•‬

‫ולטעם כי ש ס ו ד הוא‬

‫פתח‪ ,‬כניס ס; אל שאל ספי'• עיל הוא מלשון אדני המשכן כ׳ הוא איצרוקכיצלשש‬

‫כןדייאותייתיימירו* על ממשלת! א סוד אהיה ייסוד י ד י ד ד! ליא סיד נ ד שמי הלייה ן‬

‫םלס סיד כל מיני שפע יאצילות וקיום כלהנכדאים שכעילס י‬

‫א כ כ ל השילטנית‬

‫כיד אדנ׳ילהייתה מקכלתמלמעלה השפע ומשפעת למשל• מיד מתחיל כאיימסייס‬
‫בי' של‪1‬א ראסון מלמטה למעלית' ועשירי מלמעלה למטה •‬

‫השער‬

‫‪.‬‬

‫הכי״אכביאורקצתענימשמותיכוככיומכועבהנזככפרהזה'וכשאר |‬

‫היכלים‪.‬־‪.‬‬

‫!להפיןדרכיהס צ״ל כ׳ כל האותיו' תה ינה תלויוימשס‬

‫כן דיעד שכמעט קצתהאותיית קנו יוציאו'דימהל! כמו האי שהיא כייודיןיז״או שיהיו \‬
‫עילין כיכייספרההי־יז־וכןהרכר בשארא!תי!ת מוצא ביואל ילידעציןרומן ציחף‬

‫האלפ״אכייתית עסישס כןדיוציריף הניקור לחוור הרכריס למקירם ולהשפיע עליה'‬

‫‪.‬ממקד העליון !להיות כ׳ ה ד כ י י ס הומיוכ״סוטייטיש !השללכ״ת יתתלקו לפי‬

‫מקוריוול מוריעליגהנ קזדיוכוח שיצטרף אתהשס ‪1‬ס *תהאלפא כיתא כ׳ שתיהן‬
‫»‪ 0‬כל הגיקידיס אשר ׳וכלון שאת•‬

‫להיותם נשמעים מהמקור‪:‬‬

‫ולהיות רמוס אל כל ליהירות פרטיים וכלליים י‬

‫ע ד ר ן הציויף כתלקיהמקובלים'יא שאין מצרפין אל<(‬

‫׳עיליחנועותםזםחלסקייזצריחירקשירקכוין•‬

‫ועםוס כאשר נצרףהא!תעם ו‬

‫?‪ » •:‬ע ן י •י ‪ - tar‬ז‬

‫נד‬

‫״‬

‫כל א' וואותיותהסס •יייכצ*•וון תהיה נ ג י ף <ו‪ 0‬כלאימהיקורוא הצלכינל לא יעלה‬
‫צ י ר ו פ ה ^ א ס כ ה תיבות פניס וכיה תימת מחור • י ) ! א ש מ ן מנופי) לאומיות ע‪0‬‬
‫ימןודותשכא!עס• הינקויות היכל•‬

‫־וגשכא כאשר יהיה ג נ ו ן האות ע כ כ ל א'‬

‫מאותיות הפס וכלאימהצייופיייהימציןי עסכל א'מהנקודות הנל יעלה צ י י ו ן‬
‫כלהםסל'‪1‬כדרךשכת'נעלמערכתהאלהות• ואחיסנתכאו הקדמה ‪ 11‬נ כ א צ כ א י‬
‫ק נ ת ד כ י י השמות א' לאי ונתחיל ממס דסליקנא מיניה מש!>כן עכוצהכין ה ד כ ו‬
‫צ ו י ן לדעתכי לעילם סכניןוהלקןיחסו אותו כשס קצוות וקמותיו יליושס כ נ ג ד‬
‫מעלה!מטהור' ר‪1‬ח!תהע^סוהמעלה וזמזלנצחיהיטה להורו״ויח לה״ת ומערכ‬
‫ציסורסכונכצסתתונומתערכותכל ההשפעיתוהדי ‪1‬ס רומז לחקר והצפוןלנכור'‬
‫• ונמו שכל ד כ י גשמי כעל א ו י ן ויוחכ ועומק כעל וי קצ‪11‬תימצאו כו <~ב גבולי אלכסון‬
‫והם‪.‬׳כ ו‪1‬יותשבהס מתחברים הוי קצמתוס עסזה ויהיה ווית בנגדווית באלכסון‬
‫כיצד ת״ת‬

‫ע ר שימצאו'יכ ו!י!ת<' כנגד וי ק יהי! מיוחסים כפפי יכ גבולי אלכסון •‬

‫סהואמויח צתייחד עם הצפון שהוא הגכווה ועס הדו וס שהוא החבר ועם המעלה‬
‫• ה ו א הנצח ועם הממה שהואיזהוד־‪ .‬וכמ‪ 1‬שלאישתוה הצפון עסהדווס דה״נ‪1‬‬
‫סהד־וננורהסווחסד וזו דין*‬

‫כן לאתםתיוהכחינתיחוד התת עם החסד עם‬

‫מ ז י נ ת יחודו עם הגבורה וכן לא תשתויה בחינת יחויו עם היצח כבחינת יחודו עם‬
‫ההוד •ולפי זה נמצא שמיחוד ה ת ת עם החסד חתהוה כחיניא' והבחינה ז ת תקרא‬
‫?‬

‫צבול מורחי' דרומי' •וגבול זה ר״ל כח׳נייחוד וה תה׳יוחמ׳' שכן החסד וחתמטיילצר‬
‫החסד י כ נ ג ד ג מ ל ו ה באלכסון יהיה נטלמערנייצפינ׳' דהיינו כחיניהיד עס גיורה‬
‫עבול ‪1‬ס דייל נםינתואתחהיה דין ותמצא ביגכולייהצויוה כנגד זהרילמדהז! הפך‬
‫מרה זו י‬

‫ועד וה יתכארוכל שאד הגכוליס עד שימצא סיב הגכיליס יה ו ניטים‬

‫כמדתן ויאלהדין ‪ 11‬אל הרחמים ייתיגדו אלו לאלו • וכאשר נחלק הינ לד ח יקים י גיע‬
‫לכל חלק וחלק ג' גנוליסוד חלקים אלו יהיו נכללים כדי רוחות שהם מורת ו ״ ע י כ‬
‫צפון ודרום ו ד ע כי מציאות ן‪/‬קצזותויכ הגכולים היוצאים מיזם נמצאו בכינה וחית‬
‫ומלכות כי כן דרך האצילות־‬

‫ו ד ע כי וי קנ‪1‬וח נטעו בנינה ונשתלו כתת וגי׳פכט!‬
‫כ׳כח! שהתל׳ עקר‬

‫כמלכות!כש‪1‬ד זה יהיה ס ד תלי גלגל ולב בעולם כנה ונפש•‬

‫ק ט ע ו ת כל הגלגלים שבעולם כן ה ת ת כ ס ‪ 1‬ד הליעתעקי וי קצוות סכבינלהנק'‬
‫עולם וכמו שגלגל חמה עקר קכיעית תק פית השנה כן חתעקר בגין ו קצויישנמקומ'‬
‫כעולם ^ההיקן הנקיא שנה ־‬

‫וכמי שהלב עקר חיית הגון כן נקודה א״כעית‬

‫שכספי'מלבות עקר חיית כל שאר לקצמתאשר נ מ ל ט ת היקי נפש וסי'חלקיס אלו‬
‫הנו יהיה עישן תגלוהנה עי תהיה ההנהגה ככל הנמצאותע׳ גלגל הקצוותהנמצאים‬
‫כגמעיכיתהנ־וצאיס ויהיו מערכה מול מערכה וו שואבתמ!‪ :‬ווו משפעת לוו ומכחס‬
‫יהיו נקראים ע ש ן ל ג נ מ י ס ד ו ך למברכות אשר יהיו נ מ י י ג ת אצילותכיייעוככל א'‬
‫מהם יהיז מדרגות עשן כשדר האצילי כן יהיה סדר לכריאיה וסדר העם״הי‪-‬ועס מה‬
‫שנתבאר נמצא שרכינה יהיו יכגבולי אלכסוןיכן כת'תי‪:‬ןנמלכית וכנצד ל ג ב ו ל י‬
‫אלפסין סנכיצס יהי^ שם אהיה ס ו ו ג ו ! ‪ » .‬מצויןליב ציריפיסויה׳ה כל׳איייי׳ג׳‬
‫ו י * ‪>:‬‬

‫יד‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪14‬‬

‫צירופים‬

‫פ צ ר עםים דטינ׳ם‬

‫*חפי׳מתלכש גגב‪ 51‬איוכןכצגל ‪i‬כ»‬
‫)‬

‫‪3‬‬

‫‪J‬‬

‫< אלכסון ש כ ת ת י ה ץ שסבן דיהי׳מז‬

‫‪0‬‬

‫מצטרף לייכ ציווכיס ויהיה כל א ' מ י ב צירופים א׳ כ ג מ ל אייכן כ מ ד ‪ 35‬בפולים‬

‫טכמלכו' יהיה סס ארצי סכו הצטרף ליכד צירופי' !צייופיילכל אות מדיאותיותיו עדי'‬
‫םיהי'עולהכדויהי‪1‬כלב׳מכ"ד הצירופס מתלבשים נ ג נ ו ל א'להתחלק לנבול*)!‬

‫אלא שהם כפולים כ ד ציוופייו' לכל אות •‬

‫והטעס שיהיו כאן צירופי היולכית‬

‫כפוליסמפני שכלכחינות המלכותתהיינה כשעור החצי ממרי החתיכרי להשלים‬
‫עניןענ‪ :‬בחינות םכמלכיתכג'כפלים שהם יהיו תצי ששה כפלים שימנה מנין יכ‬
‫ועם מה‬

‫נתינות שכת״תהוצרך שיהיו צירופי שם המלכות כיד כי גיפ כיד יעלו ע ב •‬

‫שנתבאר ר ע כ׳ משם נ ן דיבה יתפשטו יכ ענפייהנרמוייליכ צירופי הסס המייחדים‬

‫ליכ נבול׳ אלכסין הגוכיוהס יהיו לבוש והיכל אל שם כן דיהפש׳ט העצמיי והפנימי! •‬
‫מהיכ היייתהני' יתפשטו מכל אימהן ויענפיישעי' יעלו כין כלס ע כ והס נרמויס כעב‬

‫שמות כני ג איתיותהיוצאים מפסיקייסע ויכאויט שככל אימהןעיכאיתיימינוטצי'‬
‫ונוטלי אות אימכל פסוק‪.‬מצרפי) אותם נ א ויהיה שם איאלאש״פסוק א ' ו ג י יהיו‬

‫מתחילין ליטול האותיוימראש הפסוק והולכים ונשלים ראשון ראסון אכל מפסיק שיי‬

‫מתחילין ליטול האותיוימסיפו ונוטלי'למפרע אחרון אחרין וכללויעכ שמות הנוי דומ‪1‬‬

‫כחסיכןמן שנכללו כו ככלל! חתראימ הגיאכיתגגתילכן יכא כל שם מכן גיאותיות •‬
‫!האיתהא רימית לגילוי החסר והאות הגיחמית לגילוי התתולפיכך נוטלים איתס‬
‫כאורח מישור דהיינו כסוד החסד שכן חסד ותת מטיס כלפי חסד•‬

‫והאות‬

‫האמצעית ריחיתאלהגכורולפיינוטל׳אותס למפרע דהיינו כס!ד הדין!תבאנה‬

‫אותיויהגבוריכאמצעכדי שתהיינ'נכלל!'כין חסד ורחמי להתיש כחה כסוד תקיעה‬

‫תרועה תקיעה ו ע ב שמות אלו לכושאלהיכ הויית הנוי •עוד יתפשט! העכ שחות ה״נל‬

‫כל אילגיענפי ויעלו כין הכל דיו כמניןגכ״ורה • ובחינת הפרט הוה ר!מות כגבורה‬

‫ויהיו לכוש אל העכ ענפיי הצי' כ׳ התיבותכדח‪1‬ת רוח ונשמה אל האיתיית ולפי‬
‫‪,‬‬

‫וה השם כלו ככללו אשר הוא קבוץ הפסוקיייהיו כדמותאילן איוהפםוק שהוא קבוץ‬
‫התיבות כדמות עלים ענף הגריל המתפשט מתיךעצסהאילן• והתיכיתשהן קכק‬

‫האות״ כדיי! ת ענפים קטנים המתפשט׳' מהנחל׳' !האותיות כדמות עלים המתפש'‬

‫מהענפים הקטנים והיותר פנימי נשחה למה שחוצה לו!אח םחיצה לו יהיה למשאל׳!‬

‫וכן כלל! התירה כעין צשמה לפרשיות!כללו'הפרשה צשמה לפסוקים!כללויהפשוק׳'‬

‫לתיבות וכללית התיבות לכחינית האותיות כ׳ יהיו אלו מתלבשים כאל‪ 1‬ויקבלו אלו‬
‫מאלו ולפ׳וה לא יקשה מה שהתיבות מורותרחמיס והאותיות ל!ן מבני שהתפשטו'‬
‫החסר תהיה גבורה וענפי החסד מתלכשיס כגבירה כ׳ יי עלה ליי יוי עליל מיו ודא‬

‫תהאמוחא לרא ודא תהא קליפ לרא ועיר שנתבאר כשם כ ן ד'נקיש כשם אהיה‬

‫שככינה וכשס אדני שבמלכות אלא שכשם ארצי יהיו הצירופים כד ו?שמוימתפשט•'‬

‫מכל צירוף מהכד צירופים יהי! גיחצ׳ המני! שיתפשטו מצירופים שסבן ד ' כ א ש ר‬

‫נתבאר • יש• מכ יהיה מי שמית כנגר וי ספי' ואותייתיי מכ!‪1p4‬מכ יהיה כ נ מ ר ה‬

‫‪,‬ה״מנ אותיותמגר ייאמירות ולב נתינות כאשר נתבאר כתקינים כי כל אית ואות‬
‫‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫יתלנ*‬

‫י• מ ע ר‬

‫גא וגו‬

‫•י‬

‫נח‬

‫»תלכש ‪ u‬צמ ויוחניוימאימתמאמייס אי הנתימתויהיה •יצא מפיכראשייעל ב' ביזו‬
‫ולא יציסוף אלא כתמורתאלפאכיתותאשרתהיינס עולות ולא יורדות כאשייתכאר‬
‫• ‪ J‬פ ' תרומה כי סס מיכ תהיה רוא דכי' דסלקא להתעטיא לעיל לעילא כ< כסוד וה‬
‫השם •היה מקיר ומקור עג מקור כד אמרינן כתיקונים איתשם מכדאיהו די‪1‬קנא‬
‫למלכא חקיק עלחותמא ואיח שם מכ כצורה יוותמא דםעוה די קנא רמלכא יהיה‬
‫»הוה יוד היא ו״א! היא •‬

‫יוד ויאו דליתהיא אל״ף ויו אילף ויאו הא אילף לה׳׳נו השם‬

‫!מלואו ומלן! מילוא! כלס מכ דיוקנילמלכא כחותמ אהיה אשל אהיה לה״נו שעולים‬
‫מנינם מב•‬

‫או םמלואו ומלן• מילואו עולה מא ועם כללית השם ענמו יהיו מ'‪0‬‬

‫יצייר'רחיתמא כםעיהיהיה אכציתןוהוא השם היוצא מבראשית נחמיר האלפא‬
‫כיתות והסויםמותובכלאיויאותיותכנצרו קצויתוננגישסכנפיםשכשיפייובהם‬
‫תהיה הנשמה עולה ככל ליל למקומה ולכן טוכ להוכירו על מטת! וכסע'הפטירה‬
‫ושם כיכ יהיה מ י י סמותשהס אנקתס וכוי כלאי' כתפלת ר' צח ציא כן הקנא •‬
‫וכהם כיכ אתיות ורימו אל התת וימצא מהפסוקים של כרכת כהניס בצירוף תמרות‬
‫האלפא כייעת־ושסיכ יהיה מבשמות כן דישככי כ כהניסוכהסיכ אותיות וכללית‬
‫הגי שמות רומו אל הגיאמות שים חסר ד ן רחמים כנגד מיס אש ורוח ועליהם נאמר‬
‫הימלן ה'מלך ה'ימליך לעולם וער וטוב יהיה ל מ ן כהס כחתימת הכרכות כ מ נ ת‬
‫ידה היה ויהיה כנקודת מלך מלך ימליך הכחיי‪-‬יסאנלס בפסיק • ידע כימגישמית‬
‫אלו יהיו תלויים עב צירופים הוי תמכניריאיתיותכ׳ יהיו מ נ י פ י ‪ 0‬ש ס כ ן ד לכר‬
‫צירופים יכן יהיה לכל איטגישמיתהנויעד שיעלו עב הוי!ת ואצו העיכ הויית ׳תלנשו‬
‫כעכ שמות היוצאים מויסעויכא ייט • ועור כתכ בעל ס'הא;רה כי לה ׳תבינ״ד שמות‬
‫מרובעים אשר יהיו מצורפיימשס בן דיועוליס ירו ואלו הנד סכ סוד המשכת כח לכל‬
‫הצמצא׳יאשר כעולם כהייית כל היה יהס כדמיון נשמה אל ירו אותיות םס!ישע ויכא‬
‫ויט ובתוך ניל אלו נכללו כל היבריס שבעולם ואלו הן המספיקים צוין כל הננרא׳ם‬
‫עי אדנות‪:‬‬
‫תשער ד‪.‬ככ‬

‫בביאויענין השמות והתארים שמיחסת התולה לאל כיה מ ת א י ׳‬
‫אבי׳'הגופניים והתכונות‪ ,‬והמל! !הפעילותהגשמיותהנגכלות‬

‫והנפעלותוחשתנית כ׳ להיותו כה לא גוף ולא כח בגוף ייאה שלא ׳צדקו מ " ולא‬
‫באחדותהכפ׳יאשר הוא מסתתר כתוכו בשים אופן כעולם •‬

‫אכל י ע כ׳ כל מה‬

‫שהתורה מיחסת כלפי מעלה מהדנריס הניל המנה ככלס דרך משל ודמיון • וסימן‬
‫לכחיתעליינייינעלמייאין להס ע י ך וחקי ותכלית אלא שרכיה תור' כלשון כני ארם‬
‫לסכך את האזן מה שהיא יכולה לשמוע ומה שהפה יכולה לדכי• ומלכי וה יל שלא‬
‫יונחו השמות ותאיי לשון הקדש מונחים על סס התנניח וחמי האכיים )העצמים‬
‫הניאיס אלא על הכת השופע ומתעלס כהם המוציא פעולתם מן הכחאלהפעל על‪.‬‬
‫׳ריהס'כי העצמים כלס לא יהי! אלא ככלים כיל האומן בכחינ'הכחהמתלכ‪6‬‬
‫בהם י ולהכין הדבר ‪ ft‬כי לשון הקדש לא היתה היוצאת! כמקרה)הזדמן והסכמת‬
‫מ׳ אלם נ ד ר ן שאר לשומת האומות אלא פיתה פמצאה והסכמה!(סית כ׳ ס!א כה‬
‫גור‬

‫םלןוי‬

‫עסיס רטונמ׳‬

‫גזר כחכמת! וקכע כפה האדם חלק! אינריס מתחלפים מתכיניהס ומוצאיהם יזתוך‬
‫קילות ותגועותמ<פרס‪ '1‬מיסדו כסיד!רמז וענין ומספר הנתזתהמטתלשלויטעילה‬
‫לעלול מהיסודות!הספירות העלי‪1‬ג!ת אסר מכחו תהיהה!<ה!קייס כללי ופרט׳ ג ׳ ^‬
‫ואכיי האדם ו&אר כל הנמצאותוהמדות והפעילות המתהוות כעולם כל קול מיוחד‬
‫לכח כפנ< עצמו • !כן גווה חכמת! כה ויסד צור!'כתכ קדש מיוסדות כסיד ורמו וענין‬
‫ומספד הנחותההס כדישיהיווומויס כהס אל חילוק הקולות!הכחומהנו'‪,‬והסיהיז‬
‫צ‪1‬יותאותי!ת א ש י היתה ה ת י ה חקוקה לפניו ׳ ת כ מ ו י ס ואשד מסר למשה כסיני •‬
‫ועם וה ד ע כ׳ ס י ת ה י ככת ה י כייס מיסודות וכחותמתחלפויתה׳ המצר הצטופוון‬
‫בחותמיוחדותמכתותהנז' כה‪11‬תיוכפ> מכפר׳!סדר צירוף כחות הגז' המצטרפים‬
‫כ ה ו ו ״ ת ה ד נ ר כ! יסר הכורא שיהיה שם הדכרההואמציחף קולו יתנועייהוומויס•‬
‫ככתותההם אשר נצטרפו כהויית! וכסדר צירוף הכחות ההם ממש•‬

‫‪ p i‬הופיע‬

‫ה כ ו ר א ו ק כ ע & ס ה ד כ י ה ה ו א כ פ י א י ם ה י א ש ו ן ע י ה א כ ו י ם אשר י ס ד כו לכך ‪-‬‬
‫והלשון הקדש ההוא אשר קכעהאל כפי אדהר נתפשט כתולדות׳!‪ .‬ע ר דוד הפלגה‬
‫אשר שם כלל הילשונס <לא נשארה לשון הקדש ההו' כ׳ אס כיחידי סנ!לה כשם ו ע ‪ :‬ר‬
‫ואנרהס וזרעו ־ ועם זה נמצא כ׳ שמותותאי׳ לשוןהקדש אינם מסירי׳ על תכנית‬
‫ותומי העצמים והפעולות הניאו'לעי; אלא על שס רותניותוכת ושפעכנייח השידה!‬
‫ומתלבש נהם שמנחם תהיה הו״תם וקיומם ופע לת‪10‬הן הכחותהימחיס כקולות‬
‫!תנועות הסס ההוא והס יהי! ווחציותוכחות משתלשלים מהפפייהעלמנית• וכפי ‪w‬‬
‫ודאי כמו שכת הפעולה תהיה נ א כ ר כ ר כ י גשמיכן תהיה ככח היוחניותהמתלב*‬

‫י‬

‫כ! כ׳ מכח! תהיה פעולת! • וכן תהיה הפעילה ההיא ככה שוש מקירהספ׳ אשרי‬
‫הרוחנית ההיא משתלשל ממנו מאחר ממהסומכחס תהיה תולדתם•‬

‫וכמו שכלי‬

‫הגוטעאזן הלאישמעוגויוכמו שיהיה השס צודק כתולדות כן יצדק כשרשיס ואעפ׳‬
‫טפעילותהתולדיתנגכלות ומשתנות מה שאין ראוי לחשוב כן כםרשיס זה לא יעכב‬
‫כשם כי הגבלת ושינוי תפעולית לא תהיה מצר הרחניויאלא מנד הגבלתזהתפעלות‬
‫הכלייהמקכליס אות! • !להשכיל ענין דנ‪1‬י השמותוהכינו״ס אשר יהיו מייחסים ‪t‬‬
‫הספירה היטב ד ע כי יש אומי כ ׳ רכו השמות והכינו״ מצד שהי! החכמים הקדמוני י‬
‫‪.‬‬

‫מכווניילהסתירהחכמהר‪.‬זאת!כלא'היהמעלהלעצמ‪1‬שמ)נסתרי'להבחידתנמי‪9‬‬

‫תחת לשינו ח") אלא הענין הוא כ׳ הספייהיא כח שוה לכל ד נ ר ותמורתויוהנה ל פ י !‬
‫וה תשתנה המדה מכחינה לנחיצה לפי מציאויקנלתה מאימהספייהעליינית לפעול‬
‫כרצין המאציל או כפי הפעולה הנמשכ'ממנה לפי הענין והומן!המקו'י!עתה כאשי‬

‫‪I‬‬

‫נבחין שהמלכות תקבל מיסוד תבחן לפחות בייכתינות כמל ימת המקכל וי כ ת נ ו ת‬
‫כיסוד המשפיע־כיצד הא כאש ישפעאליה מצד עצמותו כ כא&יישפיע אליה מצד מה‬
‫טמקכלתמתיתאומצד אתרמשארהספיייעכזיהיימשארהספיייותר ע כ כ ל כתינה׳‬
‫וכחינה מאלו תבחן מכמה בחינות מתחלסית‪ :‬כיצדהא כאשר יבחן שיהיההיסיר•‬
‫משעיע כ מ ל כ ת מנד התיתהנה אפשר שתכחן הבחינה היא ?וצי התת מצר ‪• t t w‬‬
‫ם ה ת ת מ ק נ ל מ ח ק ר א ו מבכורה או מאימשאוהמסייוכןכנלא'משאר ‪3‬בחי»ת‪1‬‬
‫וער!‬

‫«‬
‫י‬

‫«‬
‫? ‪ . .‬שער צכ *׳־"'‬
‫!עדזתזינינה הכתינותלא״תילכל כחינל וכחיניסול וכח !פשלה»כן‪5)1‬יז כפני עצמה‬
‫‪ %‬ע פ פ ד ד גמ־יהמאציל־ומצד רכו׳ שינוי הכחייהינל ירכו הניטייייכל כיטי וכינוי רומו‬
‫לכחיניכפנ׳ עצמי ומה שי;רס זה לא»<רהזה וי!נל לצ‪1‬וך •ןענין הכינויייכעצמותיהוא‬
‫*מפשטות ענפי הספ׳'כאילו נאמר שםבןדישבכלפפ׳יוספייהוא עצם הספייויתלכט‬
‫כל שם ושם מ׳יהויות אלו כאי משמית שאינן נמחקים המתפשטים כהן כענפיס‬
‫המתפשטים מג!ן> האילן!מהענפים האלו יה׳ו מתפשטים עור ענפיי קטנים והם‬
‫הכינויים שהם י‪1‬תר פרטיים מהשמות נמצא לפי זה שהכיני״ס לכיש אל השמות‬
‫שאינם נמחקים!שמות סאיצס נמתקילכוש אלהה!יות וההרותלכוש אל שם כן ר'‬
‫העצמי הכולל הכל כענין האילן שעלי! חופין את עצי! הדקים!עצי! היק׳יחיפין את‬
‫עציו הנסי' • וענפיו הנסייחיפין את עקרו כ! הענין למעלה־וזהו שנמצ' כת׳קיגיס פד‬
‫םיהיז מינין הוי!'שמו'ובינו»'‪.‬יהכוונ'!‪ 1‬הכחינו' ה& ועתי איי! רחוק שיה׳' כינ!׳ פנימי‬
‫מחניון לפי שינמ הבחינות !כןאינ! רחוק שיהיה כמציהמן המצות כמה דנרים‬
‫ם‪1‬נים יחלק׳ פעולות שונית וכלן יהיו רומויס אל ספ׳יא' מן הספירות וצא יהיו רנד׳'‬
‫מי!תר»' ומכיפליס כי זה ר!מז לנחיצה א' הכלולה כספירה ההיא וזה לכחינ' אחות‬
‫שנה כעצמה"והאור!השפע‪,‬םיתעורר מוהלא •תעורר מוה והכללצ‪1‬רך כפי מה‬
‫חגור חכמתו יחזותויתי׳ועסחהשנתבאינמציםכל אכריהאריהיכלותולכושים אל‬
‫הרוחכיותוכח׳ת עליונית שכלאנדי האריכו אתוים ונקשרים ענפי שרשי העליונים‬
‫כנל ומצד הקשר היה יהיה ככח והכנתהאדסלהעשיתמרככה לאי מעצמי הספי‪,‬׳‬
‫ולהכין עציןהמרככהדעכ׳ כל אדם שיטהר עצמו מכל חטא וירקרק כמצוה מן‬
‫המצות כיותר וירדוף אחריה וידנק כה!הוא נעשה מרככה אל עצם הספירה אשד‬
‫המצוה ההיא רומזת אליה בפרטות ובערטאם יקרה שתהיה נשמתהאיש ההוא‬
‫אצולה מן הספירה ההיא שאעפיי שתהיה נשמתהאדס אצולה מאימן הספידו' תעשה‬
‫מדככה לספייאחרתע׳ נטית! אתר מדיתיהומציותיה תמיד כ׳ אעפ׳ שהנשמות‬
‫אצילית מאי מן הספירית כצ א' כלולה מי' • !נאשר ישתדל אדם כמעשה מצ!ה‬
‫תלויה כאי מן הספירות יעשה מרכבה לה • ואעפ? שנשמת! אצולה מספירה אחית‬
‫מפני שינב׳' עצ נשמת! צד הספירה אשר הוא ניטה גמעשיי אליה עד שעקר הארתה‬
‫ממנה יתהיה נכללת ימתגלה כנשמת! ער שתקרא על שמי ״‪.‬־ יענ?ן המרכב היהוא‬
‫כי כאשד ׳חויקאדסכמצממןהמצות תהיה פיתח צמראור מןההפידה שהחניה‬
‫ההיא רומותאליה עליו ־ מהיות הצמר ההוא מיפיע עציו השכינה רידפת אחריי‬
‫להדכק עמו כדי לקבל מאד ההא השיפע מלמעלה עלי! עד שתתלבש השכינה‬
‫בנשמתהצדיקההיאותהיהלשמת! כהיכלוכיתמנוחהלשכינה• וכא»רתתלכש‬
‫השכינה כנשמתהנדיק ההיא יתנלה איד הספירה העליונה ההיא יתתלהש כשכינ'‬
‫גמציאותיהמתדכק כנשמת הצדיק ההוא עד שימצא ה׳ותנשמתהצריקהה‪1‬א היכל‬
‫לשכינה ומרבבה ל‪0‬עי»ט העליונה ־ וכאשר תתייתד הספירה ההיא כנסממ‬
‫הגיען‪ .‬תהיה שופעת שקעה ונרכות׳ה ופועלת פעולותיה ע׳הצדיק ההיא!תהיה ‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫•‪..‬־»‪:‬‬

‫־«•‪.,‬־־‬

‫־״ ‪-‬‬

‫נשמי‪ - 8‬י‬

‫ה‪4‬ר‬

‫‪vt<9‬‬

‫יטוציפ‬

‫גזיות! ייקוו אל השפע לשומע חן השהייה ההיא«‪ 1‬כל העולמי'תחמירס זיעליונ^‬

‫ג• אפייהמלאכיס לא יקבלו משפע הספירה ההיא אלא באמצעות נםמתסצדי^‪,‬‬
‫ווש באבי הס!היה ב ו כ ה כלןמומק‪1‬והביכית‪:‬‬

‫הבג ככיאוי ערכי הכינויים׳‬

‫אשער‬
‫מטעסזהגכ•‬

‫לגשמית•‬

‫אות האיאנ בכיתי וחכמה•‬

‫הוחחןאללנשמותווחמןכסזווחמיהכתו•‬

‫ויששכיושוה כ כ ע‬

‫וכןכחנ״מה שלואאכ ההוו״ות‪1‬רחמןכסויכ‪°‬עי‬

‫והאותיות׳ווועלוהא'כתיכיחנמה•‬

‫אג‬

‫וכןתתאכ‬

‫כיעהוא אכ הרחחיס •‬

‫!ממני סואכיס תתהרחמיס‪',‬‬

‫וחכמה הוא מוצא ואכ כל סהי״יתייושפעמלחכייה‬

‫‪0‬נאנלה ממנוינק' אמונה •‬

‫וגכ אכ למלכות‪,‬שנקי גיכ אמונה בסודה'כחכמה‬

‫מחקים ה»עלם כה שהיא הכתר כ מ ד ע •‬

‫אב האמונה חכמה שהוא אכ לכיימ‬

‫• ס ד אוץ ולכולהו פרושי לא יקי ה כ ת ו אכ צאמונה או החכמה אלא כסוו השפעתו‬
‫כאמונה ויחודו עמה• וכןתיתאבלנשמותונקיאכהוחמןאכלנשמיתווחמן כסוי‬

‫ו ח מ י ה כ ת ו השופע עליו נוחמיו וכאש' התתמוחס על הנשמה כס‪1‬ד וחמי הכתו‬

‫• ק ו אכ ה ו ח ויש אכ לשון ע נ ן וענינו התתשטויאצילייכמו איכ׳ הנח לנחל ת ת איכי‬
‫הענפים המתפשטים ממנו או נחל ׳©ד י‬

‫‪1‬כן חרש האכיכ <וצה חדש המתפשט‬

‫ויש ספי' בכע מטעם והגס כן יכן בחכמה שהיי אכ יזייי״ת ווחמז כ ס י ר כ ע ‪:‬‬

‫ו נ י ראש יכ חדשים רמי ‪ Is‬ההויה כסדרה יהיה המסתען ממנה יכהו׳ית ׳כחדשים‬
‫והו ע נ י ן א כ י כ ק ל ו י כ א וכיוצא כשאר•‬

‫א נ ה ענינו הסתלקות שפע• אגוז ענינו‬

‫עליית רצו{ והרצון ה‪1‬א ככתר היינו השפעת כ״ע הנק רצון•‬
‫אבד‬

‫כענין הצדיק אבד פי' הסתלקית השפע•‬

‫אנוזח‬

‫ערירי להטיהלהט‬

‫כקליפה יהויו כמו אכ חתבימליתרילהסתעפית המסיתה היא הקליפה י‬

‫אני‬

‫‪1‬‬

‫עניני'הסתלקי'שפע והגנרתהדין כקדושה ושליטת החיניניינחק להכריתחיי ומה•‬
‫יזיא סיד האבלית סלם וימים של נ כ י יכל לסין אכל כמו אכל אשמים אנחנו יאפשר‬

‫היית כקדישה אכל כתיקן די! יהכל חד שהשכינה מסתלקתמצד הדין •‬
‫היותו כמלכות מצד הוין•‬

‫יאפשר‬

‫א נ י ף כתת כמו א כ ׳ ו י ע ק כ א ב י ו ׳שואל כס!ד‬

‫‪6‬נייותו צהכרעיהדין ‪ 11‬הרחמ׳'כנודע וכן כיסיר לעתייכשטדעמשן!'•אכן כמלכו'‬

‫כסיד יסודה ונקודה הפנימי הנרחו באות י' ובן צילם הייכצירת אבן והיא יסוד ואכן‬
‫‪8‬כל הכני! העליון עליה כסוד על אכן אחת שכע<‪ 1‬עינים ־ וכשהיא מבחנת ומנסה‬

‫הצדיקם נקי אכן כוחןוכחינה ווהיא כאה מכי צדדים א'מצד יניקתה מן הדין‬

‫ןמשסניחן הצדיקים• ב'מצר יניקתה מהרחמים ומעלת ע ד ה נ ת י י ה י א צריכה‬

‫טהרה כדי להתעלות ואז הדין שכל משפיעה לכחין הצדיקים •‬
‫‪ 0‬ל א ה ב ה‬

‫ויהי סור ׳סירין‬

‫ש ל א יייסיתהצייק ס ולהיותה יאשית המחשבה וגם היא יאש לכל‬

‫ג נ א י ת שעי נביאו עיכ נקי‬

‫גדפרשייכשעי למצייוייה־‬

‫א נ ן היאש־ונקיהיאשהככחינהשהיאשרהלחכמה‬

‫ויען כי האכיתלא לקחוה לחל<‪ vf‬כי אס ספירי' של‬

‫מעלה מיינה גגיתלכןנקיאנן מאס׳ הכינים יהיתס לפעמים לראש לסלשתס מל*‬

‫עלותה עדשים ואו נק נ ת ר כהוגה כראש התיסר כתר לייה בואש הגבירה • כ ת ד‬
‫מורה‬

‫•י‬

‫־‬

‫‪'199‬‬

‫יג‬

‫גו‬

‫י׳‬

‫‪;1‬וותכלאשתתוי‪1‬וי הי‪ 6‬ל‪6‬ש פנה שהכל סוני'אליה על׳וניסילהשפיע כה תחתונים‬
‫^לסאיכממנה ולה׳‪1‬תה כתווגו שלת״תנקיאכןישואלולפעמים היא עטילעלה ונקראת‬
‫עטרת ת פ א ו ת ש ה ת ת נשפע' ע ׳ ככחינת םמםפעתליש' למטה ועול נקיאבן שת׳ה‬
‫אם להיותה מטקה כל העלליס ואס להיותה יהוד מופל לעליונים ולהיותה מקכלת‬
‫יזפעולויכזלס נק אכן טפיל המקכל כל הנווניימלמעלה כין לטוכ כין למוטכ וכתיקו'‬
‫יקיכן כשהיא לומה לחכמה הנקויטפיל שהחכמה אין לה גוון ומלכותאין לה גוון •‬
‫וחצר ה ר י נ ז נ ק אכן שלווה פייכיהחכמהייןיטמלכיתייילומיס מיסשהכל יחול י"‬
‫טנאיאני לחשוןואנ׳ אחחן ב‪*1‬או של ת״תוס״נו ה' כחכימה י כ ל אלץ שיסוד המלכות‬
‫שהוא כצולתיימצד החכמה נקיאכן לכל ואכן שלמה מצל הכזנה שלמה ככנינישנא'‬
‫י אכניס שלמות תכנה תו' כיאזאתגזרתאכןמןהחכמל ונאצלת כח הלין מצל * כ י נ י‬
‫ןמחח לצצמא להעביד גלילים מן הארץ כ מ ד ע ‪1‬הות לטיל ר כ מלא כל ה א ו ן כסוד‬
‫המצ׳אויכ׳ כשלהאנן גגף וצורמכשול הקליפוינמוכא • ויש אכן י׳עולפתוענינו מיצא‬
‫־המ׳יומוצא החסל •וכן כקל׳פיכשהחסל יתלבש כה וכן אכניתהו ־ ויש אכן משכית‬
‫כמטטוון הייצומצלי‬

‫סטואלכליאישפחלקלושיוהואהתלכשויהאכןהנילככליאה‬

‫ויש אכן נגף בקליפ'יכןפי'הלשב?בה'יהשיכו אתהאכן ע פ ה כ א ל •‬

‫אנוס ענ׳מ‬

‫יציקת התחתיצ׳יקרישייאי חיציצייממליםתא‪ :‬משאל המקויייכמי יחמול אבוס כעלי! •‬
‫א נ ק בקליפה שאינה עישה פילות כמו שעושה העפל שאינו שויף וכן הקליפה‬
‫טויפהכאש כסוחה ־‬

‫אנקת לוכל בבינה וצלכל׳‬

‫וכן פילשו כזהל פיוישלח •‬

‫התיקיניס כיסיד יהבינה וקיבן להייתה ייכלחיכיללת כל הספ׳'יכה מצטיירות כל‬
‫הצורות•‬

‫יטעסיה שיט כיסוד גכ• ר ו כ ד הוא ביסוד ואכקתהואכיולכית והיא‬

‫לשון חיכ!ק וקיש!ד או הוא מלשון האביק של מרחץ והוא כית קיטל אל המיס ולדעת‬
‫הייפושיס אכיק שהוא האמה שהמיס קדים וחמים נמשכים כה ויורדיםאלהאמכטי‬
‫יהיה אכקת רוח! אל ה יסור כמו ווכל •‬

‫אנר‬

‫כיסוד צדיק כתיק ניס כפסוק‬

‫כאבדתו •סך לךהוא נקיאבר מן החי ׳סיד עדהמוצנע שנן נמשך טשפעאלהמצימ׳ או‬
‫להתעוכפייכמויאכר נץ היא עוף השמיסזכעלכנפיסיב׳וסהשבתכדפייכתיקוניס‪:‬‬
‫אנדזוםכחיסדבסור נגבה משפיעלכלס כתיהל״ אגידמ ענינו התקשרות כללות‬
‫כל הספירות או קצתם כפי ‪6‬מיגי כפסיק יאגידמו על ארץ יסלה הייני אמלות כל‬
‫האצילית כמלכיתומפני זה לילכ איני צריך אגד שהוא אל האתרוג ואגדי עמי• כיהר‬
‫כשמיני פייפיואגודתי על א ק וגי' • אןלי׳ טל עניני טפות שפע הנשפעו' ניכעו' דדך‬
‫ה ת ת ששם הטל כקיר •יד ה״אויאו בגימטריא טיל ־‬

‫או על גל נעול כ מ ל ס ת ב ה א פ י '‬

‫כמקימי ־ אגוז כעלכית כשתחלכטכדיקליפיתכמוח האני!המתלכשכתוך קליפות׳!‬
‫וסמיח נחלק לדי מלקיילהורו' על ייאיתייישכםס שהם ד' רגלי המרכב' יכל א' מייחל‬
‫בתיקיניייכי כיסוד‬

‫!והי קליל לתפלה טל יד סל' איתווילהן פרשיוימכפנייומבחיץ‬

‫פתיקיניסאל גינת‪$‬גיזירדתי־גנוזמלכיתאגיזיסיר• אןסמיסכמליכיתכשתקבל‬
‫ממימי ה ח ס ד ׳‬

‫א ן ן כמליכית כפי משפטים על פ ס י ק י׳ שס כאננית כאגנת כחיכ ו‬

‫כ ד כ ת י כ ס ד ר ן אגן הסהר אל׳חטר המזג אגן לשון עיגול יהיאכלי יש לוכיתקיביל)‬
‫קרמו למלכות כשהיא שלמה ככל עיגולה ומל אה •‬
‫ט!‬

‫א‬

‫א‪4‬ף ענינו כנפים וענין כנפיס‬
‫‪1‬‬

‫‪j‬ג‬

‫מופ׳א‬

‫‪£0‬ר‬

‫וטיניפ‬

‫ןן&ים‬

‫כמפיא וקביץ והתפשטות ענפיילח״ליס !״חנות‬

‫ענפי'המתקכ‪1‬יס אל השכינהאו‬

‫התתלחשית תחת כנפי הסכינה והנררש כיהר כענין הגריס ג כ כ* כל כתיניתאלו‬
‫עולים לחיילים ומחמת• אגרת ענין ק מ ץ וקבוץ השפעכמלימת• וכהי!תהשפע*!צד‬
‫סחיסד נקי אגירת כסף•‬

‫עי‪.‬טכמנןה'אגורינה‪1‬ענ!ניעל‪.‬יית התערריין‬

‫אר‬

‫וההתעוררות עולה למעלה יון המליכותוהיא אר מן ארני‪1»:‬יר‪1‬אריעלה מן הארץ‬
‫אל הנון כ׳ או הו• עטרח לכעלס סיור ונשלם א ר י ' י‬

‫בחינה תתת!נה‬

‫אדון‬

‫כאדון המנהיג עלי״ניס ותחתונים יהרשני פי כר״מ כ׳ התתכהי‪1‬תי כמלכות יקרא‬
‫אדון עצם ה א ר נ ת ועל שמו נקרי היא אדני סכסשגחתי כעולם נקרא ארון כוו פ'‬
‫בראשית• והיסוד כן כשמימין שנאינאס הילארוני שה‪1‬א כיסיד סב לימיני ואל תטה‬
‫אל השמאל כ ט ב ע נטיתן• בשע המבייעין‪:‬ברח •‬

‫)אדון הפלאות ננצח ששואכ י‬

‫מפליאות חכמה מהימין מפליא פלאית לכח!ת התחחונות ודוחק א‪ 0‬לא שיפורש‬
‫כתתכסירקכלתומןהפלאהעליין ככתקוניס״‬

‫ויש שפייכמלכותככ׳וצר ממרום‬

‫וקדש ע ר אדון הנפלאותיימדמותמרוס כתר קדט חכמה אדון הנפלאות מלכותכ׳‬
‫לכפלאותחכמה היא מקכלתאותן ומשפעת כתחת‪)1‬יס נגלו ן ‪ p i‬ארו‪:‬׳ האדונים‬
‫במצ כ<ת שהיא שולטת ככל פרי מעלה כראש וכן כטגיתניטיף צכיתה ומק לנערותיה‬
‫למיכאל חסד להשפיע!לרפאל רפיאה לתחתונים!׳*גבינה וכן•‪,‬‬

‫אחר>‬

‫אלים‬

‫כ ג ב ירה מנר הדק כמלה אדר חוזק ומצד וה נקי ההליכות א ד ר ת ומה גסבהיותה‬
‫א ד ר ת שנער שמקנל מהדק ומשפעת אל שערה ס!פה שתחתיה• ־ אדם רק‪/‬כלל‬
‫ירמולכלל!'׳ס ולכללויתיתומלמ' ולכללויכל ספייושפ׳ יודרך פרט אדם האיאו הקדמון־‬
‫ככיעככחיניע הנעלמתמישכ כאיש שאינו עילה־אלא על סובר לחוד ולזה אדם חש‪1‬כ‬
‫מאיש ב ת ק נ סיבכי כראשית יהייניאיימ' סחימא בינה כסיר לסרכה המשרה די‪.‬‬
‫מלכית ואדם סתם ככחתויש אדם תחימן והוא כ»ל‪0‬ת•! ‪ ,‬אדנמז־‪ .‬נמלסייתשהיא‬
‫תחתהכל באדמה ויונקת האודם חן הגבורה ונעשית אדומה כאדמימוימצד הגבירי‬
‫יהכינה סכה כל ההויותמצטייויייכן לדכוי התיקונים ככיכהך‬

‫‪:‬אדטינ׳ • כהוד‬

‫שגיוני לנןיינק מן התיתאכל ניטה לאידם השמאל י־‪ .‬׳ א ח ך ‪r‬״ כמלכיתימדלק'‬
‫אדניישחקבלתמעשר כל אכלילה מעשר הרי מאת סרגי מאה םעריסל י׳ אדריכיי•‬
‫ענינו מ ד ר י ך האומניםימנהיג אומנית מעשה קראשיתימלכית•‬
‫אחנה‬

‫כפי גזרחס מהעליונים ־ ׳‬

‫ונחלתתימציירת׳‬

‫כחסר •זלכןנקייאכוהסאיהניב• המשיך‬

‫עלי! כח אהבה יכן השכינה כשיונקת מצד החסד נק אהבה כתקי' יכן אהנה רכה‬
‫כחסד כשחתגץשרננ׳נה בפקודי' • י ק אהבה כמלמיתפ׳חוט שלחסרמםיןעליה׳‬
‫פימקץ ד ף קצו ע ב ‪•pi‬‬
‫וכן‬

‫אחנת ה י כ מ ל כ י ת כ ש ס י א ג ^ ל ה מ ^ הספיריתנתיקיניס‪(.‬‬

‫אהבח ‪ -‬עילס כמלכיתכשתהיסמתקשרתכתתותסלתסתעורחתהאהכהז‬

‫תהיה מצד סמאל!השפעתה מצד <י‪1‬ןכפ חיי שיה•‪ :‬י א ח ת ׳ ענימ יללהמיןי^׳‬
‫על הסתלקיתמקורגימדיתאלי מלכיתיכי׳נה היימ תרקההיי! י‪/‬ל הכתר דהיינו‬

‫«‬

‫פ' אחוימות י‪.‬‬

‫אח^‬

‫טועדכמלכות כשהיא מקושטת לקבל התיתונקימשנן‬

‫י•‪•0 . .‬‬

‫־•‪••:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬׳‬

‫י!‬

‫• ‪. . > • .‬‬

‫‪ ..v.•!• -.• ,‬׳‪ -,‬״•‪-‬׳‪,‬־‪,.‬ז־‬

‫ומנא‬

‫״‬

‫• מ ע י •ג*‬

‫י י *‬

‫נח‬

‫׳‬

‫ומנא לעתים סאין בו יחול נמיר !בתחמה בסוד הנער לומנייאבל ״שכן עקרי בהר‬
‫‪ .‬הקרם כ• שם למעלה בסוד כקא נכו! ועם זה הוא החתן פ בלק• ויש אהל במטטוק •‬
‫או‬

‫ירמוז אל הו״או הניישך מכתי שהוא אילן והוא קו האמצע׳ וכן שהו״או‬

‫בין הימין והשמאל ולכן כדי לחנק כין עיכ׳ן צענין ׳אמר או אוכ וידעיני כ'‬
‫חיצונית ואין להפלאות על וה‬

‫‪,‬מדרגות‬

‫שתכונת האותיות הקדושות יורו‬

‫•הקליפות כענין סוה וכיוצא צקליפה•‪.‬איד מוצצמאש ענינו הסתלקות והצלהמכח‬
‫הדין ע׳ פעולותיו וינל מלכ»?‪/‬א'ד כסוד התעוווו' וי אל מקים אחר יוקרא אוו עילם•‬
‫אות צמושכ ענינו השפעת םפע׳חוד מרצין הניתר דהיינו א אל התת ומי דהיינו ויאו‬
‫!הי>שע< הרצון והתאוה הנשפע מהכתר לקישוטי החתן וכלה מתאוייוה לוה בתק גי'‬
‫י ׳אווז לבן וירמוז כחכמיה כלכנינותואמיכגמי׳צפהלחכ״מהה״נוחכימה תתאה לפי‬
‫וטהחכש צועק כקולות כעיסקוכחכימה עילאה כסוד חכמות רחיןתרונהנגלויין‬
‫‪.‬לבינה!מכינה ולחון יה <נונרח‪1‬טתתתן ק לה נוהר ולא כמו שאמר אוון כחכחה‬
‫הרואה! כחלום יצפה לחכמה•‬

‫אווזים מ נ׳ חיות מדבריות בקליפות •‬

‫שהם ליליתוסמאל אחיש כאחוה •‬
‫ויהי סרך•‬

‫ואפשר‬

‫א ו ׳ ג בכתות הדין כקדושה כמ! ע׳ר וקדיש‬

‫* נ ח צ ו צ י ס והס הא!יכיס האמיתיים מוהר כאידרא י‬

‫או׳ ענינו‬

‫יללה על הסתלקות מקור יסוד ותת דהיינו יוד ויאו אל הכתר דהיינו איואיןחשוכה‬
‫מועילה כ׳ אין השפעככ׳נה או נאמר אוי ואו ״חוד החכמה עם הכינה כסוד ו״או‬
‫ד ע ת כ׳היא ככתראואויכפיאימ•‬

‫אויי בקליפה•‬
‫‪1‬‬

‫)כן סכלותשגיעיןוכיוצא•‬

‫אויר ת ת ו כ ג ד אוקמ ה התר נדרים פורחייכאויר כ׳ הנדר ה!א כב׳נה!היא פורחת‬
‫על התת כנודע ולוה אויר א!ריאצ והומו אותי' ריהוהמועטן כא‪1‬ר ונעשה אויר יהי‬
‫אור יה א‪1‬יר ועקר האור כנינה כ׳ ה'א!ר!ח כפי כראשית לה'רבעה והיתכמה‬
‫מתעטפת ככינה עי הדעת שכחת שהוא אויר הדק י עוד אויר נקי הכתיר הניתן‬
‫כח כ ד ע ת לייחדס והס כ' כמינות אויר כלת׳ נתפס ואויר נתפס האיאו׳ר כתר הכי‬
‫אמר מתכסזד הדעתכרימ ולדסרי התיק‪1‬ניס אייר ואוירא דכ׳א ואוירא ראיייככינה‬
‫אומי‬

‫עטנו הנאת השפע שחקכל מיש דכל צדיק להשפיע למלכות שנאי צדיק‬

‫אוכל לשובע נפשו שתשפיע לתחתונים ש»וא מאכל הכינה כה!נתשפעוא‪1‬ר עליון‬
‫וכערך זה נקרא • אופן כ ע ו ד את הדסה תמה דהיינו מלמ״ת‬
‫או ניאון עי' כ מ ו ' ‪ 6‬נ ל‬

‫אין‬

‫כקל פה‬

‫נח׳וראשית יווני לטובה ו״או קדוש ייחוד אני עס ותת כצא‬

‫הקדישה הנחלה המנהיג הגדול לכל• > או«וי כגבורה כחינח ג'חוסך כ נ מ ר ה‬
‫םעיהגוינ׳ס‬

‫או‪8‬ן‬

‫סתם איפני מרככה תתתונה וכספיאיפן אח'כנ"צחה‪1‬ד‬

‫יסד כתקינים וצמצא המו ככה ד'חיית שהם גד״ילה פני אחה גימדה פני שוד תת‬
‫פני נשר מלכות פני אדם וכני א פני המרכבה נצח והיד ואופן א' כארן הוא הייסור‬
‫על המל״מיהארך‪ p i :‬כפני מ ל ט ת שתהיה י גלה כלפי פני ה א ט ת אל אלדים אדני•‬
‫וללומםימהם פ ן א' ןמקכלת מגי פנים י ו פשואלים א! פן או פן ומושימם נ א י ז י ש ׳ ו‬
‫הטיסו'־• אווור ככינהאוצר ידיהיזכמ־דכתייכחכמתתייה אתכעליהאכן‪,‬יצדק«‬
‫כנוליאוצר השיעיוכןאוצרגטטוכ אוצר לטוכ אואע'שנקט‪:‬נ אונ'החיו'כפ«'‪1‬ין איצו‪/‬‬
‫טו‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪1‬‬

‫כ‬

‫‪J‬‬

‫>‬

‫"‬

‫ת‬

‫^טשל‬

‫עטים ר‪6‬ונם«‬

‫כתו)ויסזד מ ל כ ‪ #‬ייזייתה עצמיים כתר׳ן ההין גוקכין היכלות לכיוכייס י איד‬

‫יין‬

‫כלל ירמזו ככל פפ׳ייספייכפ׳ ההארה שחקכלת מלמעלה ׳התפטטית אירה )יהיה‬
‫הי״תככל כיזינה יכחינישתהיה ודרך פ ר ט אור מיעלא ככיעותתיאוד קדמון ככיתו*‬
‫נאור קדמאה בתיסד ואורסתס בכינה כפתשפיע ומאיר כה א ריינהסע׳ סתחתיה‬
‫ו ו ד נצח וכן כתת כ ש ת א ר במלכות ; ויש אויה ותהיה כמלכות ־ אור‬

‫ה וכל ‪00‬‬

‫אורח‬

‫הוא אורת‬

‫! אור יהיה ״צר כללות החפר כי עליה יצוק כיותר פ תחמה ־‬

‫המתנהג לכמה עולמות ו כ כ ת י ומתפיםיסלכמה אורחים ויוצאים ל ת ^ כ א י ד ו א‬
‫ינשא ויש מייחו'יי׳ אווחז עקלקלות כסטי שמאלית •‬
‫אות ה כ ו י ת כפ וירא •‬

‫כיפר‬

‫אות‬

‫וכחקונ׳ס והן כיוןין לטוכה מצר החסר והרחמים ואות‬

‫מועל מצל הגניריומצד החתנק' אות אמך טיאא פינוניעולס ארוך ולדכוי ו ' משה‬
‫אות לעולס הוא ייעל ויושבתתא נקריאית היא!חכימה נקיאית הוא!הטעם ששניהם‬
‫נקייוד׳ן כשיהמציאויוכשהיא אצל כינויסייא וכשתהי המוראל הוכייהיהכחכ״מה ואצל‬
‫כינוי היא המור' על הנקכה יהיה כמלכות כשתעלה לעטר על צדיק או על ניאכות‬
‫סכלאמהםיהיינומויסכויין•‬

‫אז כ ח נ מ ז כשהיא כא׳ על וי ענינו חינור שמנה‬

‫כח׳ניתולדכרי כעל ספר השסיהייח ספימחיניותמבינה יעל ככלל היסוד והוא‬
‫למי לחי שגאחד שבקש שעליה כמייא!ראה ויספר ואייתהלכ והויהמלן המממיו‬
‫לכרי מאי יה!א היסוד ולדכיי‪ .‬התיק נ ס •היו ח' אותיות שם בןד״וארנ• וכן יש‪',‬אז‬
‫שיהיו שמנה אותיות שם אהיה ישם ב ן ר כינה וחכמה)ייחודה יאההייסהחאותיות‬
‫אזוב ו יעייאהיאהלכנייייא נדיילצדק והייני מלכי נ^פעייעייניסירפיחנירע•‬

‫‪bm‬‬

‫עניני הליך יההלון כמלכית •יכ! אכן החיל כי איניקגועה פעחיילטיכייפעמיס לרעה‬
‫כהסתלקייהטפע רבתי'אילי מייננייאוןאינייכבחיניהגכיי לפי ששומע׳ התפל והצעק‬
‫כמו הלא און מילין תבחךאוור כמלכות כשתתייחד מ‪/‬תלמעלימנצח והיריאתהתת‬
‫כשמתייחיעסהמלמ'מצד החס א׳ כשתסתלק לב׳נ ביימ וכתקונייאחו רכקייטשמאל׳י'‬
‫ככנפי המשכן • אמדעניני תכיית״ת ׳מלכייתככל נחימ' כללית נ י ן הוכר והנקכה פי׳‬
‫ייקרא • אחור ואתרים כ״מלכיתכמררגותיה וחייליה התחתונים • אחד היכרים!‬
‫בקליפה שיהיו אחר מ ד ר מ ת הקדושה התלויים כ'מל‪0‬ת דה״ני דברים־‬
‫כמנה•‬

‫אחרית‬

‫אחת‬

‫בתיקונים•‬
‫ראשונות•‬
‫למילמת•‬

‫אט‬
‫אטד‬

‫אתרים‬

‫ככינה מ ה ר פיאמורולרכרי רימשה תהיה בכל אמצי׳‬

‫ענינוכטייתספעמטימלרגיתלאיוהייממט'ספיריתעליינית•‬
‫כמ^מתמצד הצבורה פיייתי•‬

‫חכמה מלרדת למטה •‬
‫‪K‬׳‪nS‬‬

‫איום‬

‫הגכירמ*‬

‫אי‬

‫אי כשתחלק טרן> לנערותיה פ אמ•‬

‫כ״חלכית כשהיא יינקת דינאקשיא ינחרכת•‬
‫יכן אימתה כפייישלח•‬

‫ומתפשט ע ד מלכות כתיקיניט•‬
‫אי‪0‬ת‬

‫ענינו הסתלקות מקור‬

‫כתתמצד הנמרה יכן איומה כנדגלות מלכותי‬

‫כמלכות כשתתחדש כרימ •‬

‫א י ן אינה‬

‫(‪.‬ת׳‬

‫הכלכס‪1‬רהיונלוכןכ'מצכותאחריתלחכמס‬

‫אין‬

‫איטוז‬

‫‪1‬‬

‫תתמצד‬

‫ככתרכשיסיןנכללמגיראשונית׳‬

‫איןסון* כעלת כל העלות ונכעכש״אס מתגלה‬

‫» י מ יודה צ ט ן ו ת ד י ן ותהיה מלטמא!‬

‫מןליפט•‪,‬‬

‫‪9*.‬‬

‫״*י‬

‫‪,‬י'‬

‫יאיק^י‬

‫״‬

‫יי‬

‫ג מ ו ל •'כחכמהקיככינהכסויכהןלו׳ויטואל•‬

‫לו׳!כינה •סיאל *‬

‫)‪0‬‬

‫כעה‪1‬א כהן חכמה‬

‫איכ ׳סיאלח״כיס לעסות נכל׳וש ק׳קובנותומןהמאה׳תן‬

‫עשוה ללוי שהוא מעשר ואפקוהלוי ׳תן לכהן אימי' •‬
‫איתן‬

‫ואסונות נ תיקנים־‬

‫איש‬

‫נתיתמצי חווקהגיווה־‬

‫כתתכשכוללג'‬

‫אך[ במלכות כשהיא‬

‫יונקת מחציהיוצילותמצל׳מיןאומצדםמאלעיאךחלק•‬

‫לרכר»‬

‫אכתר׳אל‬

‫מוריד‬

‫למשה כמלסת ‪1‬לנו ככייאה• איי מלה שתהיה יומו לעולם ה ו ב י ־ את‬

‫ויש‬

‫לעולם הנקבה פ ויגש י וישאל ההודאות• !לרכרי המכושים הוא בהוד׳‬

‫אל עליוןוללכל• ד' משה הוא ככיתי וללכי׳ הוהד פ' לך לך הוא בבינה ויש אל שדי‬
‫אייה ענינו‬

‫•ללבליהמפייאיםענינוחכוייסוווימלכותננוחבולנתלומלכית׳‬

‫'קללה!שנועהיהואכמלכ<תמצרהגנווהיי‪:‬ד»ן• ויש אלה ענין אילן ו;ואבמלב‪'1‬ת‬
‫אוכגאבות־‬

‫כקליפה• אויה בגאכיתאונגינניסייש• אייה אלליך‬

‫אויידי‬

‫׳שואל שהיא א ל י פ ו ת ת פ ק ו ד י ־ ־‬

‫אייויו‬

‫לדכרי המפרשים כתת ולדברי‬

‫ה ו ה י פ י ו ק י א כ כ ל ל י ת הי׳פשטית ח ס י ת ת ותלכויתכא ־‬
‫כשהיא כלולה מגי ראשונותא' ל נ ת י לילכינה ׳'מכמה ־‬

‫איי׳‬

‫בכינה‬

‫וכן אלי נגימטויא א״ס‬

‫אמא עילאה־ י ואין ספק כשבא כיפעמיס אלי אלילןמו לאימא עילאה ולא׳מא‬
‫תתאה•‬

‫אייישנע‬

‫כמלכות כשהיא מנקתמויספיימצרהתיסר פ'שמיט ד ן לת‬

‫כיששסאלוןמו ‪3‬מ'סד ומצדהג״כורה נקכתשכע•‬
‫אליקימ‬

‫כמלכות*‬

‫שבשמים בכ׳נ<‪• 5‬‬

‫אייוף‬

‫כתתכשמתייחד‬

‫ויש אלהיסחייס בכינה והשאלה בייסור‬

‫כשמקבל שפע החיים מכינה ‪1‬כן כמלכות כשמקבל מ״ס מיסוד ־‬
‫אל חי י‬

‫והיסוד נקיגכ‬

‫וההפרש שכשם וה רומז שסיר החיים הוא מצד החסד הנקיאל ואלקיס ת ״ ‪0‬‬

‫הוא מצל הגבייה הנק אליך א' כ ת ו יי חכמ״הליך כינה ה ו י כלולה מגיאלק׳ם אלה׳ן•‬
‫כ נ ע ה גכיולה ומלכות ויש שפי'ככל האצילותואינו אללין כג' לאשינית־‬
‫האלקיסימככללותהאצ׳לותוימ בגי ראשונות־‬
‫אויק׳‬

‫קנהיגהםל׳ם־‬

‫ויח בכינה •‬

‫אדיק׳‬

‫וימ כ ת ת שהוא‬

‫הצבאותכיץ; שעלגימ ׳מיל הנקי צכאית־‬

‫אלמנה‬

‫במלכותללשא׳ן לה המנה שלה פשאין תתעמההנקי׳הוה »ספלו כ‪ 1‬ומאה שער׳ה‬
‫הסכחשךוכןאלימנהכג׳מטל׳אקב"׳•‬
‫לייעל א ל ן ‪:‬‬

‫אייף‬

‫לול כמלכות כשהיא נכללת עיי‬

‫אם בכינה לאה יללה ן' כניס וכתהיעו זיספ׳יאו בן ת ת ו נ ת מלכות‪.:‬‬

‫אמהכתתשבהששהטפח׳סלה׳יצויקצוותוישחציאמהוה״צומלכות•‬
‫ענינו שפחה והיא כסא י ב י ׳ א ה בתיקונים‪:‬‬

‫אםן‬

‫אסה‬

‫ב י ש ל כשית׳חל שם בן ד׳‬

‫ואלנ׳ע׳הי׳סיי שושביןכ^חתןלכלה׳אהיהונה׳כאיכת׳קוניס•‬

‫אסון כשהוא‬

‫לשון מססה כ כ ת י ולשון לכת׳ נבעה!לשק מוצנע כתת כשיתעלס ככתו‪',‬ולשון אזמן‬
‫כיסיל •‬

‫אפונה‬

‫בבינה מ צ י החסי כתיקונים וכן מלכות כש׳תחכי עמה'‪,‬תת‬

‫גכללית שאל הפפ׳' ע׳ יסוד פ' הקולי וכלק‪.‬‬

‫!ללכלי התיקונים אמונה כמל״כות‬

‫מצר עלת כל העלות!כלא א'שאין אס מתגלה כה אלא כיתור הכל‪:‬‬

‫אמצת‬

‫&לני׳ ר ' משה כמליכא‪ /‬ולנו נ כ י ; ? ממ‪ 9‬שנאמיכגעמ׳ להי׳נו נינה ותהי לו לאמצע‬
‫&מ<ואי‪0‬‬

‫••' ס‪£‬ל עסיס דטיג׳פ‬

‫נגיאכתכתיקיניס‪ :‬יא״ענדתנאיס גלולים »אמראי‪0‬ייעאימה‪6‬‬

‫אסראים‬

‫מ צ ח והוד וזה כ׳ התנאי‪ 0‬בגחלתס יירדיסלסיד עומק טענין יאזייאיס ׳ידעייהען^‬

‫כמ‪ 1‬כקכלה גלי גילו׳ טעמ כפעולות גגית שהידיעה בפעולתס נ<נלממ וכן רכון יחנש‬
‫יונואר•‬

‫ענינו עילוי יתהה כמליםתכשתעלה צהיותעשרת כעלה‪:‬‬

‫אפרת‬

‫וכן כצע אמרת! כוע פורפיוא דיליה‪:‬‬
‫אפיץ‬

‫כ ג כ ר ה מצר הבינה‪:‬‬

‫פיילנישי •‬

‫איניירה‬

‫ימצנית היינו לכיש! של‬

‫‪fn‬‬

‫נתתילרכריהוהי פייחייתתויקוא‬

‫כמל כותכהיותה ע ט ר ת כעלה ועולה לרצון‪ :‬א ט ש אויר מיס אש ‪1‬תה«ה כתכ ‪ it‬׳‬
‫כ ג ג ת והי!ס כקד צהרים וערכ לדמיו׳ גגית ו‬

‫כינה‪:‬‬

‫אםח‬

‫אמש רומו ליום םלפני ‪ w‬רומו כיוז‬

‫כ ת ת כשיתייחר עמ‪ 1‬כמקימו יסור וטליכית ולרכרי המפרשים‬

‫כשתהיה כילל ראש חין סין>‪:‬‬

‫ככינסכםתוכלל ככתר ‪1‬חכ*»הא*לן> מכאן‬

‫אנא‬

‫כתר ויאלן׳ מכאן חכמה ניון באמצע כ י נ ה ' אנוש‬

‫פיפנחסיאההואנעודסליק‬

‫לסיכו ואתא כמלקדמין‪ :‬אנחת נ ת ת כשאינו יכ!ל לעלות חעלה •‬
‫ומלכות פ' נ ח ‪:‬‬

‫אני נ ב י נ ?‬

‫אנ׳ה כחינ!ת המתפשטים ממלכות הנקי כי סס אניית יהלכין‪:‬‬

‫אנךכמלכיימצד הדין או בתצוני'• אנכי כ״ילכית כשתהיה יונק מכינה!כתי‪ :‬אגף‬

‫ווטותי‬

‫ענינו הגנרת דין •־ אנשי רכרכי נחסר!גיבורה שסם פנים לתת‪.‬־׳ ואנשי‬

‫ניצח והודסהס פנים ליסוד כסיד ייעילאה וייעידא היינו)"א! ו'א'פויה לימ׳ןיחסדויא' <‬
‫פינה לשמאל גכ‪'1‬וה א' כאמצע תתהמ״חדם וכן לאנפ׳ ווטדת״ י או אנסי ווטרתי‬
‫אגקה‬

‫מטטריון סנ״דלפון‪:‬‬

‫צא פורש• אסטוםבא‬

‫במליכיח כשחתקןהשפע‬

‫העליון שיוכלו לקכלזהתחתוניייתטיח הדק הדק לכהות הקדושים יסמיסרלחיציניס‬
‫אסטין‬

‫אסון‬

‫עניויהציעתהשפעיתהיהכמליכיתאשרשםאיצריתהשפעהיירר• ‪.‬׳׳‬

‫עניני מקרה ר ע ייהיה כקלין^ הקשה המקטרגת כשעת הסכנה ו‬

‫אספקליריא‬

‫כמלכות כשאין מתחתייחד עמה לא תהיה מאירה• וכשת^זתה׳ה‬

‫מתיחד עמה תהיה מאירה והכל כסיד יח‪1‬דס כניצת יהוד ע׳ יסוד יהיה בנ'צח!אדנ»‬
‫איסד‬

‫כהוד יאהדינהי כיסוד‪:‬‬

‫ענינו נלד ככיינה ייש איסר לשון אסור׳'כויקיש‬

‫ויהיה כתת מלך אסיר כרהטיס עם מל״כות•‬
‫מצד הגבורה ו‬

‫אף‬

‫עני!חר‪1‬ןכמצ‪0‬תמצדהדיןאיכחיצ‪1‬ניס•‬

‫כקדושה כאחיויס מצד הגבירה;‬

‫הרעיון בכ״ע‪:‬‬

‫ויש א׳סר לשק איסור חידה‪ :‬והיא‬
‫‪-‬אפור־‬

‫)ים אפיר ותרפים והוא כחיצוניס י‬

‫אפיסי*‬

‫אפיק׳ ־ מיס כנצחיהייד כאיכשיהיושיאכי מיס מניצה עי הת״א‬

‫שר המשקה אותם‪ :‬אפיליה י בגבורה מצד המתקרכאל הרחימס כחי ׳שהעכ ה ד ק‬

‫הקריכ למיס נקי אפילה כאמרס יל הרי יילרי אפילה‪*:‬‬

‫ככחיניתיה האחרונות והסכחינותנצחוהו״ד ש נ ה ‪:‬‬
‫כיסוד כסוד א!ר החוזר כריש תיקוניס‪:‬‬
‫מתגכורמכח הקליפה‪:‬‬
‫‪ p i‬ככ!' פ' כראשית‪:‬‬

‫*‪'v'3‬תתמה‪:‬‬
‫‪6‬צכע!תין־‬

‫‪3‬‬

‫ענינו נחש או צעקה וענינו־‬

‫כמלכות כשהיא כלולה ימיו׳'מקימי תרימי^‬

‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫א‪6‬רסנזוןיככיגהכשהיאכלוצה‪.‬מו'ןנ‪:‬יתוכל איה! כלולה*‬

‫א«נעות‬

‫א«!גע‬

‫אפריון‬

‫אפעה‬

‫אפסי‬

‫אשרות‬

‫א ק במלכות‬

‫ת י ת כ ר י מ א‪1‬׳‬

‫ה‪ 0‬׳'‪,‬כנגדי'‪3‬פי'ועז כתיב כ׳ אראה שמין מעשה^‬

‫אלקיס פייר' משה כמלכות שהאצבע א' מחמש כיד •‪.‬אעולי׳‬
‫אצל‬

‫&נלכש>'אנ׳ע‪:‬‬

‫אהטן‬

‫‪ s‬מ ע ר ׳מ׳ ז••׳*׳‬

‫ענינו קכיץ כל הגוונים והוא כמלכית)בנוטריקון‪:‬‬

‫א ו ר י א ל ר פ א ן י ג נ ר ׳ א י מיכאל צוריאל •‬
‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫אדון‬

‫*הוי •‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫כתתשהוא עולם אריך'טסיר‬

‫אוזן‬

‫‪ .‬כמלכית כגרהיה יו״ת כלול מוי קצוות מתלבש ונמו כה בו״מ ועי נח‬

‫וכייקהל• • א מ י‬

‫לכניןדרן כלל וומזיס לבלנית ה ס פ י י י ת י י ר ן פ י ט ג ג י ת ו א י !‬

‫קתס כ ת ת כשעולה צכע•‬

‫ארית‬

‫כחסד•‬

‫אפיס כ ת ת מנד המסד‬

‫אדן‬

‫נתיקונייוטעאפיס כ׳ יש צו ביפנים פני החסד בלשון הלובן יפני הדין כסוד האודם'•‬
‫והפנים סס כדמות כ'תפוחים‬
‫הכולל כתפוחים•‬

‫ומטעם יה נק התתשדה של תפוחים דיל השדה‬

‫‪-‬‬

‫ארםין‬

‫במלכות וכן כנצח יהוד פ ויקי אי• ארםון מלכות‬
‫ארממתנ‪/‬חוהידתרין כיצ׳שמשפעות שפע‬

‫בהייתה ככינה על משכטיהתת•‬

‫שלמעלה ע י כ י י ו נ ד ׳ ק ל מ צ ס ת ו ל ק י ש ל ה ס ם ס א ר ״ נ י ת נ ג י ר מ א ו מ ו ן מ ל י כ י ת ‪.‬‬
‫א ר ץ סתס כמלכות מפני שהיא קרקע לכלהפפייות פ כראשית* וכן ארץ הח״פ‬
‫כמליכותוכעמ׳ בכינה כשתקבל מחכימה וכן ארץ ח פ ן כמל'כית!כ<נ'• וכן אוץעליונ'‬
‫כניניוכן ארץ חמד'נמציכי'כשהיא כלולמכל־וכן ארץ טיכיכמציכויכשהיא יונקי מחסיד‬
‫וכן ארץ רתכה במלכות כשהיא י‪1‬נקת חכינה • י ש ארץ גזרה וארץ מלחה כקליפית‬
‫אשי כגכיר׳ה אש הגדולה ףש אש חלושה• אש יורד והן בבעה וי ש אששצה והוא‬
‫אשת‬

‫כמליכותברמו׳שאשצננה^חיסדוישאם נונהכמצכית מצדהויד וניצח•‬

‫במצכותכשה׳איונקתמצדהגבירה • אשה כמלכותמצדכתינתההיחיונה' *‬
‫שכחותהדיןיהיו תלויים מיינה כ ש ר י י *‬

‫השרים• • אסישות באנתכשיהיו‬

‫מקבלים מיין המשומר כפישמיני וכן ירמו! אל החיביק כסוד תרין אישית אשר ׳••;יו‬
‫מעורכית סי‪1‬יג־־‪:-‬־א»בייוח‬
‫לצדיק•‬

‫;בניצח והוד כשיהיו מלאיס תירוש משומר לקמשין•‬

‫וים׳אםכליתמרומתביזיצינים׳‬

‫אשל‬

‫‪1‬‬

‫כמלכות‬

‫אטמוריותי‪-‬־ז‬

‫ניצח |יה'ד וראש אשמורות בחסיד וכן כיסודי! ‪ .‬א ש ר בכינה כפ'‪1‬יחיזכת־ק!ניס‬
‫וכן בכיתי כתיקונים'*׳ ׳־וכן ב ת ת כשיר השירים ־‬
‫חכמה וכינה ע• ה ד ע ת כפי אימ•‬

‫ואפשר שיהיי ב ס ד תכיד‬

‫וכן כיסוד בפי כראשית•‬

‫כשתהיה יונקת מתתבפ'כראשית•‬

‫אח‬

‫יאשרה‬

‫כמלכות כל לה מכיכאזתיות מאנן>‬

‫; ״ ‪ •-:‬עדתיוע׳התתוכןבייסוד ״ ־מלשון היד בת‪-‬קיייס• יי‪.‬״!•‬
‫?ת־‬

‫כמלכות‬
‫׳‬

‫‪- - :‬׳‬

‫כמלכות פ ' ל ן לך• י‪ ,‬י• אתה ; כחכי ה כאידימדהאייגו‪ if.‬ה א י ע ד ן‬
‫אתמשן מעדן ע׳לא סתימא רכל סתימין!מהאי עדן'איקר׳ שו‪1‬חא בעחייןא‬

‫לאאקויולאהויסדתאוס^מא*‬

‫!בגין דלא הוי כיהשרותאוקיומאלאאיקרי‬

‫אתה • וכגין יאיתנסיא ולא אמגליא איקר׳ היא •‬

‫ומאתר דשיותא איש תכח‬

‫א י ק ו ׳ אתה יאקו׳ אב רכת׳כ כ׳ אתה אבינו עי כ ד ף רינ *‬

‫ע״א גס כפייתי! על‬

‫כס ק כבד א ת א נ י ן ואת א ״ ן • וכן בבינה ‪ p i‬נ ת ס ד נ פ ק דיס וכ! כזית כתיקונים‬
‫!בפקוריס •‬
‫אחרו*‬

‫וכןכחלנויתלפ'ויצאיככיןיד׳'•‬

‫כמצ‪0‬תכמתעלהלתנ*מבומ•‬

‫אחגיםצניחוהוידימד‪-‬בתיקו'‬
‫אתקפתא‬

‫כערןמתקפתאדיק‬

‫‪nb‬‬

‫ פ ‪ 4‬ו ‪6y‬׳‪ e‬מותי•‬‫אוח הניח‬

‫באד‬

‫׳‬

‫‪.,‬‬

‫•‬

‫נארג‬

‫במלכו ת כשמקבלת תבעה ע׳הגיטרה פיכהעלותן וחקק ־ ויש‬

‫משם כארה ותהיי כמלכות אשר שיסתלק הוכר ומתפנה להשפיע ממה שקבצ^‬

‫‪,‬‬

‫יקכלה לתחתונים כי פל עור שהספירה מקכלת אינה משפעת פ' חקה • ‪ p i‬נ א ד‬
‫» י ם חיים נמ^טתמצר הגבור ‪ p i‬כאר שכע נמלכו' כשתקנל מוי ספירות שעליה ז‬
‫יכן כ א ד שכענכיניכשיהיוחליסממנה'ס שתחתי' כפיוינא ויש ב א ר ובור ונורות‬
‫צשכריסורקיס מלאים נחשים ועקובים ויהיו כחיצוניס •בגד|כמלכו'תלכוש לעלי‪1‬ני‪0‬‬
‫בגדולה דכר שיש ט ממש לכוש לתהו דהיינו כינה • בקד ראכרה' כחיפד‬

‫כחו‬

‫!יסוד כסוד הכקר אור די!סן> פ' כלק •‬

‫בנין‬

‫‪ .‬בכינה כמניאות מ ל מ ת שנה ׳‬

‫זהתתלתגילמהחסדכאכרהס ו ו ה ס ו ן גלוימצר החסד למלכות ס י ' ל ד ב ר בקר‬
‫תשמע קולי וגוי אמנם אין כשחר שוס מציא‪1‬ת‪18‬ו והוא הנצח מלשק&חור תחליעמזד‬
‫השחר‬

‫כספירה שלישית שתתייחד עם חכמה ע י ה ד ע ת כתיקינים *‬

‫נינת‬

‫כ׳ןויז רומו לכל ספי' וספ׳ מצר מלטית כסוד אור החוור כתיקינ׳' או כיניבשש כן ר'‬
‫כרימ׳ ניח ככינה ומלטתיויש כית הכנסת והוא במלסתכשכל הספי' נקבצות כה‬
‫כתיקונים‬

‫‪,‬‬

‫יישכית המקדשוה‪1‬א חלמת מ ת ל ת ת • ‪:‬‬

‫‪1‬יש‬

‫‪ p i‬כיחהמלך•‬

‫בית אלקיס ותהיה כמלכותמצר הגבורה ־!כןכיתאל כמלכות מצר הגדולה פיויצא • ׳‬
‫ע ו ד שס ביתאל בכינה •‬
‫פ'כהעצומן•‬
‫ברח י‬

‫ויש כיתוכול כמלכות כשהיא שולטת על גנוי המלך •‬

‫ו כ ן כ ד ש ל ג' כמלכות ברמ• ויש בד־הגדול בגיטרה מצד הגדילה‬

‫נ ב ן כח״סד וכתיקוניס־ככור לרכרי הירמשה ככתר ולנו כחכמה ותת•‬

‫נמרים‬

‫בנצח ויסוד•‬

‫»ישית•‬

‫במרת‬

‫י‬

‫במלכות וכלן יהממצד החכימהשי* א תחלת‬

‫אי מצד החסיד שתהיה תחלת ה מ י ן כחיקיניט וכרמ‬

‫נטות‬

‫כאמת‬

‫כתיקונים • • כ ן דרך כלל יאמר על וימי ה מ י ן אי על נהיאי על מלכות •תת־‬
‫כנוח‬

‫ודרךפרטכתת•‬

‫ירושלים בגשמותהצריקיםאו כ*כ כקר שהים עימד‬

‫‪I‬‬

‫עליהם •גועז כפיויח׳ שיונק מהדין בכור התעוררותי הו׳וזגוסוא ב׳סוד־נד כצדיק•‬
‫כ ד ר לדכר׳ ר' משה כחסד ולדברי הוהר כשפע הנקכה • ‪,‬‬

‫כפהוא גולה •‬

‫ברוך‬

‫כביניוכפיואתחנן ר ס ד כיכרוך דא רוא דנקודא עילאידאיהו ב ר י ן דפצ כדכאןנכעין‬
‫מתמן ואיתעצמא דאתי אקר׳ בדוןלא! הכי וכו'אן> כפיתחמיקליחב' נראה ש מ א‬
‫ככינהדאיה׳ מקורא עילאה ומלכות כפקוד•ם ו‪ p‬כיסוד כיתיקוניסיוכן מלל כל יס‬
‫‪,‬‬

‫כתרין ההין ריחכמה וי שיתקצ״תןיכתר • ברול במלכותותיתמצדהדי) • בריחים•‬
‫כגנ תינה כתיקונים •‬
‫נריח‬

‫בריחה‬

‫כמלכות ויסוד ותית•‪ -‬נ ד ב ת‬

‫וכינה•‬

‫ברכה‬
‫הנקיי'־‬

‫•בנינה קבלת השפעותהיה כמלכות‬

‫ע נ נ ה השפעת שפע ותהיה כמלמתככ'<ה•‬

‫נ * ר • ‪ :‬כמלכית בת׳ק‪1‬ניס •‬
‫‪\ ,‬‬

‫במלכות כשהיא גולה מצד הגבורה כתיקונים״‬

‫ויש בשר פ ג ל כיךצוטס • נ ת‬

‫ןאוויח‬

‫בחלמתככחינגן‬

‫כתי ג״איבגיראשינות וכין׳ כראי ט י ס ; ׳ ' ? ‪u i ' W‬‬
‫איתהג׳םל‬

‫‪.‬־ ׳‬

‫כ ד ק ‪ .‬כיסודי‬

‫בכינה־‬

‫<‪•:‬״׳‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫וכן כייסוד מצד הנינה כתיקונים •וכן כלחכותמצד היסוד‬
‫פי אמור‬

‫‪1‬‬

‫ו‪.‬‬
‫‪:‬‬

‫כפ‪56‬ור'!‬
‫צח•‬

‫זאון‬

‫•ער‬

‫מלת••‬

‫גביי‬

‫»אית‬

‫־‬

‫׳‬‫הים נ ח ס ר‬

‫כאס וכן ככל שפייה!סכייה•‬
‫>מרה‬

‫'גנוללאצילות•‬

‫םא‬
‫כשתיופיו‪ tm%‬ל׳חדהפ'‬
‫גבול ני״למת שהוא‬

‫נפחדיצחקוקןככיינהפיתרוובןבמלמתכתיקוניס׳‬

‫*נירה כמלכות • »נעוח בכינה ומלכות פ'ויחי־ ויש גבעות שהן בתולותאחייה‬
‫ג ג החופה ככיע•‬
‫נתיקינים־‬
‫‪nSiSi‬‬

‫<ר במלמת״צריזימיןנתיקיניס• אוננלליתימינאושמאצא‬
‫כחסי"‬

‫!דוויה‬

‫זויח‬

‫בגיראשונות• •!וויוח‬

‫גוצת!הנ והיא ביגוד• ג י ף כ ת ת‬

‫כתיתבתיקיניסוליכיירימשהב׳סול‬

‫<זכותר!ת?ג'ג הפותרת עלניצחוהוד‪:‬‬
‫גירוז‬

‫‪,‬‬

‫בקליפות ‪1‬תש<ה ותכריע נ ו ח ע ו ת •‬

‫ויש‬

‫סוה נ ת ת כשהוא ייכריר למסה‬
‫גחנטהגםתתלכש בגמרה •‬

‫גחייח‬

‫*כן כמלכות כשחתלנש כגבירה • ותהיה בבחינת עשיו׳ שכוס ו מ ה כס!ד אני‬
‫ל א מ ן ואני א ח ח ך !‬

‫‪TV‬‬

‫*גבירה ל ד מ י ר מ ‪ $‬ה ‪.‬‬

‫הגשה במלכות כשהיסיד מתחכרעמיז•‬
‫>יא‬

‫מןיןן במלכ י‪/‬קרייוקז י‬

‫במצ׳אותהנעלםלמעלהכסידהנלענתיקנס‬
‫‪D*SJ‬‬

‫לרכרירמשה•‬

‫גייגי'׳‬

‫‪,‬‬

‫אי‬

‫»יחנ‪^0‬‬

‫נעןלניולכות‬

‫המרכבה כגצח והוד‬

‫כמלכיתכשכיצלתיסהמיך יכןבנינהפגחיפיויחי •‬

‫ויש גלי הי« יהס כיז‪1‬תהדין המתגלים במלכות מצד כללית הגלים העליונים דהייג!‬
‫וסהכניןפגח•‬

‫\»‪ h‬סיומאררוגיאקשיאכחיציניםפיפקוד••‬

‫כמלכות מצד החיסד כחויץניס •‬

‫ןן‬

‫גםיייוח חסדים‬

‫כנינה ומילכית בינה תהיה גן לנסיעות‬

‫ימלכיתתהיה גן לשתלם יכן גנים כה ס פ ׳ י י ת ה מ י ן • וים גן שהיא גנתאגוו יתהיס‬
‫»‪6‬ן‬

‫גמלכייתםסיאגןלייסידבתיקונים•‬

‫כמלכות כפיויח׳ויש גפן נ מ י ‪9‬‬

‫יתהיה כקליפית • ‪ 1‬ר כתת שתהיה נודד ממקימי ימתלכס ימםפיע ר ר ן הקליפית!‬
‫אוח חד ‪.‬‬
‫• ‪--‬‬

‫דמרכמלכיתכשתגלהכאיתהספיייתהעליימתכפרנוזתכדכ*•‬
‫המפרשהקילית״חסגסאלהמדית העליונית עיהמלכית כ פ לך‬

‫ל ך יעקי הדכיד תהיה קשה מצד הגבייה •‬
‫׳הגב י ה כתקינים•‬
‫דוד‬

‫יו‬

‫רנ»‬

‫כמלכות נפיו׳חיויוהיה מצד‬

‫פרציפיןחתימלטתכאיככח׳נתמציאיתס בכינה •‬

‫כיסיי כשתתייחד בדויים י ה ״ נ ו תת"מלכות בינוקא יפ ויקיא יתהיה מ צ י‬

‫הגנויססממגו תהיה התעיירותהויווגכפישמינ׳ ובשיר השירים• ד ו ד במלכות‬
‫מצד ההוד כ י ח י‬

‫תר‬

‫כ ת ת מצר סם קצוות שכיסוי כשיעלו‬

‫לתתיעלו‬

‫לששים וכשיעל! ל מ ג •עלו לסי ו נ ו א וכן כיסוד ו׳א שתהיה בכינה וח״לכות י‬
‫ג ב י נ ה מצר שנעלמת כדיו שגוונושחור כ י מ •‬
‫רימכתתמצר המלכות־‬
‫דך‬

‫דין תורה ו ר ץ‬

‫ל ד כ י ׳ המכישיס ‪1‬לדכו»‬

‫אמת כמלכות מצד התת כר״מ•‬

‫‪:‬‬

‫כיס<י כשתסתלק מ מ צ ו ה ה ש י מ מ ואו מלכיית תקרא רכה כתיקונים • וכן‬

‫<כ<סכמלכיתמנרהיסודנת<ק<נ<ס•‬
‫‪$‬אוהמלכו'תנקוא דלה•‬

‫דיי כצדיק פשתסתלקממנו השפעכרימ‬

‫דם כמלכות •כשתהיה •ינקת מסשיא ללינא ומלכא‬

‫דאימאתהיה נמגעממנו כשירהשירים• י‬
‫‪•3#p‬‬

‫דיין‬

‫דיו‬

‫ךע׳ון‬

‫דםדוס׳‬

‫ח^הנמלכותוחמהתהיה‬

‫כמלכות שכה יהיו מתגלים כל הענ ניס המתדמ׳ס לנכ׳א׳ס;‬
‫יו‬

‫א‬

‫‪I 16‬‬

‫בתיקונים‬

‫~סשר־עםיםד‪8‬וני‪0‬‬

‫*•‬

‫י‬

‫‪r‬‬

‫בתיקונים ילרכילירימשהכנ״צת• ‪ -‬דמעות•‬

‫ש מ י מ ש ת הדיןטמהס היייעיינ‬

‫כ א ת לעילם כפ' שתות ויהיו נג״נווה יהיר אי בגבירה ימלכו״ת•‬
‫אצירוייויגוהמחכריסומכריעים יהיו כ ת ת )יסור׳‬

‫ענינו‪,‬‬

‫ד ר ענינו דירה נתיתודרה‬

‫בינינו ויש דר מענין ק ק ! ר ר ד י ותהי' במלכות כ׳ מצדיתמשך טוב ורע מצד הגנויה‬
‫ו ל ד ג ו ׳ ר מ ש ? דר לשי! דרור ותהיה בכינה•‬

‫דרוס‬

‫בחסד•‬

‫כתת‬

‫דרך‬

‫כשתשפיעלחלכויבתיקויונריכויע־מוואלכללית הצצויותהמתתקניימהאבות למלכו'‬
‫• י•‬

‫אות החי‬

‫‪.‬‬

‫משפט הכינה כפרשתמקן •‬

‫'•־•••‬

‫י י‬

‫י יי־׳‬

‫כלהישתהיהכסין* תינה ידמוולשלס כמלימתוכלהיסתהיהבראש‬
‫תיכה כאשר תהיה רומזת על ״פיגולה היריעה כמ המוציא אי תהיה י‬

‫רומזת כמלכיתכי כימן שתהיה הפעילה ס ת מא כלא היאכמי עושה כירא היא‬
‫תהיה רומית בכינה • ' ‪• i‬‬

‫יכל היא הידיעה שתהיה כיאס שסיכיניי שלא תהיה‬

‫פעילה תהיה וימית ככינה ולא כמלכית מפני שמדרך הנקכהתהיה להסתתר‬
‫אפני כבוד הוכר וגס כדי שלא יודעלחיצינים־‬

‫ישכעה‬

‫חבר‬

‫‪$‬כליס אמר קהלת יהם כנגד וי ספירות והיא לשיןהכל תנוקיתינשמה״‬
‫וכרס א'וכי•׳׳'׳ א וכי ואי כדמות מגייל סגו״ל•‬

‫וקהלין‬

‫והקדים הנקודה המכרעתכין‬

‫השתי נקיחת להיותה הקושרת והמיחדתאו^ס • י ויש הכל יורד ותהיה כמליכוא‬
‫שתהיה ״רדת להדכק כתתבסודייההו'*׳; ויש הבל עולם ותהיה ככינה שתהיא‬
‫עולה להדכק בחכמה •‬

‫כחכמה בשיר השירים ובן כמלכות כשתהיה‬

‫הגדה‬

‫שריא כה כעלה ותהיה י‪1‬צקמ מהגדת שפע החכמה ־‬
‫כשמתקנציס כה עשר ספירית •‬

‫כמלכות •‬

‫הדום‬

‫‪1‬‬

‫הרס ‪ ,‬כשלש אבית ומלכות מצדם תהיה‬

‫צ ק י א ת ה י ס ה • י חדרי " ב ת ת כתיקונים י ולדברי' הסבא כנצח •‬

‫הוא‬

‫ענילו‬

‫הסתר ׳העלם יההעלם אהיה ככתר יכן ככינ' כערך עילם הכני! בפייירא וכן כ ת ת‬
‫)כן כמלכות ככחינות מציאותה כסוד ייכחכמה • ״ ייש הוא ותהיה כמלכות וירמיז‬
‫אל ח מ ר מציאותי'והי סכה כאחד כמעשה דריאילא׳• וכן הוא תהיה כללא‬
‫דדכרונוקכא יכללאעילאה דה״ני תת ומלכית יכיע בפי חקה •‬
‫מנד הגבירה י•‬
‫הוי‬

‫'הוה‬

‫הוד‬

‫כהוד‬

‫נכיר לאחיךככיינהיתתומלכיתכאיכפרשתתולחת•‬

‫עניני‪.‬הסתלקות מקיר היסיד׳ דהיימי'אל הנינה•‬

‫ינה׳ית המקיחא‬

‫תלויים בבינה דהיינו תשובה התשובה תהיה קרונה להתקבל מ י ד ••‬

‫היא‬

‫כמלכות במציאותה הנסתית אשר תשתיהאל החכמה כרימיישהיאיקרינןהוא•‬
‫ונתבאיכפישתתקה•‬

‫דרך כלל כל ספירה יספירס תקרא היכל למה‬

‫היכלי׳‬

‫םעליה י ד י ך פ י ט תהיה ככתר שתהיה היכל לאים יככינה שתהיה היכל לחכמה‬
‫׳ולתת ובמלכות היכל ל ת ת * ו הלכה י כמלכות ויש הלכה לחשה כסוד מציאות‬
‫הי' שלה כתיקוניסוכר״מ משמע דה״מיימאלהים מצד הגצ‪:‬ור‪,‬ןז •־ ויש הלכה כרכים‬
‫מצדגיאכזת• זכתיקיניס כ׳ מלכיתנקרא הלכה כשהיא כנצח מ ו ר ותהיה הילכת י‬
‫נ‬

‫י ל י ־‬

‫•׳•׳‪-‬‬

‫‪.• -‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪•.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫;‬

‫צהת׳תר‬

‫‪-‬‬

‫ש ע ר נ!‬

‫י‬

‫)התיחדעם בעלה•‬

‫‪,‬‬

‫‪V‬׳‪n1,‬‬

‫הנ‬

‫״ י‬

‫כמלכות גמור יהיה נסור לכנהבמילואה• •‬

‫ושאיני] גמור בסול לכנה פגומה‪ .‬הייייויה עגינו שכח שתעלה ממלכות לתינ מצל‬
‫‪,‬‬

‫הגג׳‬

‫־*שכמ^נ׳נהפרשתו׳שלת•‪,‬‬
‫‪1‬על גילוי והומנה פלשת ג ת ־‬
‫כשמים והס מ ק צ ו ו ת • !‬

‫כמלכות ככתינתעצמותהמורהעלהדין‬
‫במלכות פלשת ל ן לך ויתלו •‬

‫הר‪,‬‬

‫ויש הרי‬

‫ויש הרי כתר ויהמ כבת‪1‬לות אחייה• וישהילהמוליה‬

‫והוא מצד התסל • ויש הר הקרש והוא במלכות ״צד התכמה ויש הר ציון והוא‬
‫במלכותכשמת״חד היסוד כה י‬
‫חסדוגכורה•‬

‫וים הר גריזיס והר עיכל והס כ מ ל כ ת מצד‬
‫ויש ה ר העבריס‬

‫ויש ה י י הטוכ והוא כמלכות מצד החסד י‬

‫והוא כיסוד כתיקונים וכן כ ת ת פרשת חקה • ויש ה ר ׳ ג ש ן ו ה ר ׳ הלוט והרי חשן‬
‫והס כקליפות•‪.‬‬
‫•‬

‫וכן היי שעיר והיד עשו•‬

‫במלםתמצד כללות‬

‫התקפחא‬

‫הגכולה כשתהיה נכללת בחסר מכח הכינה בתיקונים•‬

‫איתהויו‬

‫רוכ הוו׳ן שהם כראם ה ת ׳ ב ת ירמזו כ ת ת •‬

‫‪,‬‬

‫ואעפ׳ שהתיבה‬

‫בעצמה תומו! למלכות ויורה על חכור ת ת ‪1‬מלכ!ת כאיו׳הוה‬
‫או אפשר‬

‫הואוכית דינו יהיו בת ת ומלכות וי ת" תהי מלכות כמ! כ ד ו ן הימציון י‬

‫שתהיה ה ת ת וי מלכות כהעלס כ׳ כמקום פהוכו נ״צא אין הנקבה עולה כשם!הו‬
‫כמו וה!א ויהיה ת ת ומלכות וכתי כאי •‬
‫עניצ״ללה ׳תהיה מצד הדין •‬
‫שכה וער וקנון הכל •‬
‫‪v‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ -‬ן‬

‫‪,‬‬

‫אותהז ן‬

‫‪-‬‬

‫‪pVi‬‬

‫ושס‬
‫‪,‬‬

‫ויהי‬

‫כמלכות• ו ע ד‬

‫בבינה פישיביאשית‬

‫ככונת התחתונים הצקיאיכ אישים האוכלים‬

‫הקרכנות בשיר השירים •‬

‫זאת כמלכות מטעם שנקרא אתומצד שיונקת מ!ס שעליה־ ובוז‬

‫ז‬

‫כתיתפדשתכא•‬
‫ובינה•‬

‫לשון צ ע י והוא כגבווה •‬

‫וזי‬

‫במלכות‬

‫זית‬

‫וכן גיסוד פרסת בשלח ־‬

‫וכור‬

‫והב‬

‫כגבורה‬

‫כת ת כשיתעורר להזדווג מצדו מצד!מין‬

‫ו ת ט ו צ ‪ 1‬ת כ ל ו ל ל נ קנא בגויה פרשתיתרו •‬

‫ובירה‬

‫כיסוד שבו תהיה הזכרתה‬
‫זכות‬

‫וקטוי וקשיי הכל • ויש וכירה לוע מצד הקליפות פרשתויצא י‬
‫בתיקיניס ו ל ר ב י ' ס פ י האויה בגבורה ולדברי מאיית עיניס ב ת ת‬
‫ל י כ י ׳ י ' ״ ש ה כת״תוצנו כמלכות ־‬

‫‪1‬‬

‫בחסד‬

‫ו ע י ר אנפין‬

‫ובאדרא יהאויצו רף ייצעיא באגיתא דרכי‬

‫י ב א ס כ א ש מ ע נ ו כ ׳ ו ע י י א נ פ ׳ ן הוא מחכמה ולמטה עיש וכן דעתהמחבי־הוה‬
‫למעלה כשער ג אס הכתר הוא הא״ס •‬
‫כת'תכל‪0‬ו<קן> ווקף כשם־‬
‫בתת־‬

‫זרח‬

‫זקן‬

‫זרועות‪.‬‬

‫זעקה ‪..‬בכינה פרשת שמות‬

‫יקישה‬

‫ככחר וכלשון רכים ירמו! ד י ן כלל יי הפפי'‬

‫עולם בגדולה גבורה ־ ו ד ת נ ג מ ר ה כתיקונים‬

‫ו ש ״ ו י א י ו י ת במלכות <ככתול« אחריה • וחים ד ד ן כלל תגיה כספי'שלמעלה‬
‫‪t‬‬

‫'ז־‬
‫^‪rtmt‬‬
‫‪y‬‬

‫מיסוד מצר החסי י ו‬

‫;‬
‫‪u l‬‬

‫‪c‬‬

‫י‬

‫•‬

‫־‬

‫״‬

‫‪• .‬י יי‬

‫י‬

‫\‬

‫•י‬

‫•״‪!•-.‬‬

‫י‬
‫• ;׳"‪. .‬‬

‫‪r‬‬

‫‪ . ,‬׳ ‪( , -‬‬
‫‪ >"• . • ' :‬י‪, 1:‬‬

‫״ ז ן נ ו ש ‪ -‬ב ת ת כ ז מ ן ה ג ל ו מ ו ה ח ו ב ש ^ נ י ן מ ל י ן ן י ס • ״ מביון ׳ו‬
‫עניגו‬
‫צ!‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫יו‬
‫;‬

‫(‬

‫‪6‬שר‬

‫עטים דטוניט‬

‫ע י י י ' יזהתוייאיעלם ייהעלם בכתי'‪1‬כ נ ה ‪ -‬ח נ ! ענינו חבלה והיא כמלכו ע‪/‬גחיין‬
‫‪1‬‬

‫ופעמיםמק‪-‬לתייצל ה ו ח מ ‪ 6‬ואו יהיה כיעקב י‪/‬כל נחלת; בסול נ))‪,‬‬

‫הדין־‬

‫{‪':‬איני**'‬

‫בקליעהינ קבייחכלה*‬

‫•תוכלי‬

‫»ח'סצ'רוו)גזי)חתיס כר״מ•‬
‫»־ףקז*‬

‫חנית‬

‫כאלכית כשהיא יינקתמב׳ניזפיאמוד‬

‫‪ \n‬כל החגים כ מ ל כ ת כשמתחבר לתיתמצד א ' מ ן הספייכל חג תהיה‬

‫נ ס פ י י ה מיוחדת לה ־‬
‫חדש‬

‫הבניית‬

‫כבינהכסדיא כלולה‬

‫חדרים כחציאיתהייקציית סלהס בניצה בשיר השירים‬

‫ענימ חיוש ׳הוא בלבנה לעולם •‬

‫חהתחחיניס•‬

‫בתת•‬

‫חויוז‬

‫מיה‬

‫חוס‬

‫במלכית כשהיא אס כל חי‬

‫השדרה בת״ת בסיד קו האייצע!יש‬
‫חוסם לרכרי דכי‬

‫ח ט השהי מצד שפע הגבורה ויטחיט שלחסרמצדהחסר•‬

‫טטהכגבויוצנואירןהתוטס נ ת ח ־ מייןנ‪1‬גןכקבכינה מלכוון זהתהיהלחפדהל י‬
‫ל ג ב ו ה והכל נ״ציא׳׳תהחכיה כי שם עקר היית בת׳קוגיס׳‬

‫‪ whm‬לציצית‬

‫כל חיליא מהיימגיכייכייוהיא כמלכייכםתתקשר כשירשבת כסודגיגווני'רבת עין‬
‫חים באיו החסר כרטמויקיא• חוטוז גמלכית שהיא תימה‬

‫רהיייוגיאנית״‬

‫על י שואל מצד החכד י? מיס להם ת מ ה ומצי הגבייה ח!»ת אש ־‬

‫חיםרא‬

‫במלכיתנ׳צושמאצוייאמצזי׳מ׳ןברכתייחמרמיסרכיסבתיקינים •י חםן כ ת ת‬
‫חופהננלליתהספייכלן• חוקק• ישראל בחכמה יביניפויקרא רילמאניל״שיאל‬
‫להיינ׳ תייתילפי וה יצדק בכל ספירה בעריך מה שתחתיה • חיתם הטבעת השקיק‬
‫כה צ י י חיתם כחכמה והצ׳וי עצמי כ ת ת ) י י החותמת כי בכינהיהחקכל הצורה‬
‫מ׳ החותםתהיה‪-‬כמצכית־חזואדליל׳א כגבויה שנו תראה עניניהמלכיתמק'‬
‫חיק אספקלריא דנהראכטתתתנר ת ת נמלכית כתיקונים‬

‫לילה כרשת מקץ •‬

‫וכןתוון במלכות שהיא תהיהמשמםתלכל הספירית־‬
‫כ ת ת יייתיכנין שתהיה כמלכית כחזן ־‬
‫בקליפותנתיקיניםוכימקא־‬
‫׳חטאת‬

‫חטת‬

‫ענינו קי׳תיתהיה במלכותי‬
‫חי‬

‫נחשהקרמינ׳־‬

‫חטא‬

‫חווית לרכר׳ רכ< מסה‬

‫בטלכית כשהיא מתלבשת‬

‫כמלנית כשהיא כלילה מככאית״ת־‬
‫ויש ביימחטיאתעניןחטא ותהיה כסיר‬

‫כייסוד כשיר השירים יכן נתת פידצא־‬

‫ישחה‬

‫חיה‬

‫עולאהעלהרקיעיתהיהנחכימה •ייש חיה תחת אלדיישראל והוא כמילכית כסוד‬
‫א יי למעלה אי למטה ויכאמצעבתיקינים•‬

‫חידת בי‪£‬ח לדברי רימשה•‬

‫חיי‬

‫ל מ ל ן חכימה בינה כא ׳מלן יהיה כתת־ רש חי׳ העהכ ויהיו כחכמה יעילםקכא‬
‫בכינה•‬
‫חיי ׳‬
‫‪1‬‬

‫כלאימגייאשי‪-‬יתיקיאחיים־ ו ז י ן‬

‫חייט‬

‫נ א הנשמע מחנמאלאיסידל׳יכתיקיצים־‬

‫טלמטה ממל נ ‪ fi‬עי פקידי• י‬

‫לרכרירימשהכחכמה־‬
‫ח״תו‬

‫טייככחית‬

‫חנטח נ ש ח ה מ י א ח כ ״ ת אלק ס מחכמה בלב‬

‫גתיכיהיהלגייהיה״נואלדים‪ :‬ויש חצ^ית טצמהיחכימה זעייאיתה״יה במלגות‬
‫׳בםרמציאותיישכהשהיא משתייה אל החכ״מהעליינה יעל ‪6‬ת• חכמית אלי נאמו‬
‫אניראשיןיאניאחר!) •‬
‫‪,‬עיהחכייהאלהכינה־‬
‫התיקנסי‬

‫‪wSn‬‬
‫י‬

‫חייג‬
‫חייה‬

‫נחיסדולדברי דימםה ה‪1‬א‪,‬השפעהנשפעמכ״ע‬
‫כמלכיתעסגיאכותנרמ אי כשהיא כלולה מוי‬

‫גמלכמןכשתתעלס תמנההיאווותעליוויסנר*י‬
‫‪-‬‬

‫‪nSn‬‬
‫בתי‬

‫‪,‬‬

‫חלימיש‬

‫כ ת ת חלון לנינה ב ר מ ‪:‬‬

‫מער»‬

‫־‬

‫‪ ,‬׳‬

‫ס»‬

‫(‬

‫׳‪ 6‬כחכמיה )הנכון כמלכות מצד ה מ ו ר ה ‪: :‬‬
‫מצר הגבורה‬

‫הליכים כחכוי ת'תמלכו'ננגח׳'בתגבוותהד׳ןמנרהה‪1‬ד־ חם‬

‫^ ו ס הוא >‪'.tf‬כנען * חםדת ימיס כמלכות נשה׳א חמורה מכל הימיה העליונים־׳‬
‫ב ת ת מצד הגבורה והיא סמשצרקה למרפא לצליק׳ס׳‬

‫חסח‬

‫שהוא חמישיפ'אמוד״ ‪ p i‬נ מ ל כ ת כסוד ה'כתיקונים•־‬
‫חסד‬

‫נחיסד־‬

‫חטשח‬

‫ללכרילימםה‬

‫נצל׳להצצל ימין וכן כ כ ת ל כ א ל ר א •ויש חסל׳ ל‪/‬ד)הס כנצח‬

‫והו״לפיתלימה׳‬

‫חסיד‬

‫חסידח‬

‫כחפלכסתהיהחנמה ״תלבש ב‪1‬בלמ‬

‫בבינה כש׳ונקת• ממנה החסד פ'!׳צח•‬

‫כשהיא יונקת מהחסר פ'פנחס־‬

‫התיקונים כמלסת׳‬

‫חפץ‬

‫בכמינהסגימתהילח׳‬

‫ח*י‬

‫‪nVS/mm‬‬

‫!צרבלי‬

‫כמלכות‬

‫כל ר נ ד פרוס רומו נ מ ל מ ת‬

‫ויש חצי שענינו ממוצע כמו חצי ה מ ן והוא כתתסה‪1‬א נ י ן‬

‫‪<tn‬׳‪0‬‬

‫סתיהה׳ןנןשנ״ולי׳ןנרמ•‬

‫אשרהוא״רהאותסנמלסתכתיקנ׳ס־‬
‫מק‬

‫וכן כמלכות‬

‫בחכמיה לדברי לימשה?‬

‫ח פ מ י בכינה כ< מצדה נק חרות׳‬

‫כשיז‪-‬קתמצל הדין והרחמים כאפי לן ל ן י‬

‫כמיסלנילמ*‬

‫חנון‬

‫כתת‬

‫נים‪1‬למגלבללזתג ווייןלה״מנ אכות‬
‫ח*חורוזו‬

‫כ׳ס)למ‪5‬ני םמנכ׳לכלהשפעים•‬

‫ככףכנ״צח והו״למצל‬

‫במלכות‬

‫וישחקה‬

‫מהטעםהחי־ וכן ‪:‬מנותוהשקעוםהמתפ;טיסממלכיתנק'חקתפמ"מוקלושיס•‬

‫חקד כמלכ‪/‬ת כתיקונים ־‬

‫חרב‬

‫במלכותכסיונקתמןהנגודק־‬

‫נגכורהכמצכותוכןכסיצוניס•‬

‫כ ש ס נ ן ל ג ל ת ק י ז כ א ל נ י כ ר מ • ןעצהסתט‬

‫!׳שחלכמלחןהמתוהואנחיצוניס־ ח מ ן ב כ ת ר‬
‫וזטםאליה נסלנותוחשמאל ל ר כ ו י ד ׳ מ ש ה ב ג‬

‫קציותולדכוי רמכנ‪4‬ס !הורוללכי׳ התיקונים כצדיק‬
‫חשמךהט‬

‫ואדנות‬

‫אות הטיח טנור‬
‫כמקונים־‬

‫!כנצח וה‪1‬דבתיקו • י חתן‬
‫כמצבת‪:‬‬

‫נשתתייחר שם כ ן ד '‬

‫כתתכםתתי׳חד עם כלל*‬
‫‪1‬‬

‫כמלכות במציאותה הנעלם נאות׳'כאמצע הכמן דה״מ‬

‫המצכיתכמציאותאותההיאאשרתהיהלהמנרננ‪ /‬ה »נס‬

‫טכעת בחכמה כמציאיתמלבותהכלוצה כה י‬
‫מרנ‬

‫תה׳ה מצר הנ״םרה כ פ קרח י‬

‫טהרה עקר הטהרט‬

‫ענעו ה א ר ה נ ה ט י מ א ת ה נ ״ ת יתהיט‬

‫בחסיד ‪ p‬בחת וביסוד מצד הספר וכשער׳ צדק על כינוי ט ו כ ו ל טלפי שהוא ת‪0‬ע‬

‫לטפיחתהמאירות־־‬
‫לה־‬

‫ו'ק‪1‬לקוצוסלו'א!התתת‪1‬ן־‬

‫‪1‬יש טובה ותהיה בקצסתמצל החסל־‬

‫הנשפעלמלכותמת״תעייטדכפיויקרא•‬

‫בנצת‪1‬ה‪1‬ד מצל הגכלתצל הימין ־‬

‫טלי‬

‫והבי הואס!ל מלבות סמוכה‬

‫!׳שטוני ׳חשליסיתהיה שפע‬

‫טחול נליצית כויט־‬
‫‪1‬‬

‫טחונות‬

‫מנים כמנין יהו כמלואו ותהיה השפע‬

‫השפע מכיעלואשתיתוממטחהיה נ טן> לשלה חכוחיס וממנו לכל התחת!ניפ* ‪r‬׳‬

‫‪-‬טוי׳מ‬

‫לנינה לרכריר משה לחכמה כפול ליכחוטין כגגרליכנתיכית שסה‪1‬אס»‬

‫םתהיה כניצה כסוד שטה אור כשלמה י‬

‫בטלמתלדב^ירכינו״כסייזל‬

‫וצרנל י רימ כחת מצל הססל ־‬

‫‪wa‬‬

‫טפח כמלכותוכחכמהונינהכניוינתאווקמאי‬

‫ממלכותעלמ‪1‬הלסמלהכתיק! ־מפחש׳עמ־אדייכו״מ‪:‬‬

‫‪-,‬ז‬

‫אוון‬

‫אותהיודיאיר‬
‫‪<• .‬‬

‫•‬

‫•‬

‫מלשון אור ותהייז כיסוד כס מקץ ‪1‬כן ב ת ת כ ת י ק ו ן ־ ע ק‬

‫‪.‬‬

‫כמלכיתכסתסתלק השפע‬

‫בחסד גבירה ת ת •‬

‫עליוןמגיצה כסי כראשית • • יד‬

‫יבשה‬

‫בה ה' אצבעית יתהיה נגדילה גבירה ת ת נצי?"‬

‫הוד ויהיו מתי יהותידימין כינה אשר תהיה ניטה אל החה!־*‬
‫יריעה‬

‫אשר תהיה נוטה יאל הדין•‬

‫־ ׳ ד שמאל מלכיין‬

‫עניני חכור והחבור תהיה עי ת ת ייסיר‬

‫יהי‬

‫כתית כתקינים * יובלי בכינה ככחינתשתהיההדכקיתשעסהגיכחכמן‬

‫יום‬

‫כתתכשתתקשר כימין ובשמאל כערב דיצחקובקר דאכרהס כתקוניס ‪p i‬‬

‫נחסרייכן כייסוד כפ חיי שרה וכן כמלכות בפי כשלת ייש ייס הכפיר יתהיה בבינה‬
‫(‬

‫כשתתגלה כה בת תותהיה מאירה נמלכייפ' אמיר‪-‬יוםםכחסר פסתהייכלילה מכל‬
‫או הימי' כשתהיי כל הימיס שתחתיה׳ בינוקא‪ •.‬יונה כמלכות כסתתייחרעס הת"י‪1‬‬
‫ויש יונה מענ׳ן אונאה ותהיה בקליפות •‬

‫כתקינים•‬

‫יו»ר‬

‫ככינהנפצו׳‬

‫!בראשיתתהיה כחכמה •‬

‫יוסף‬

‫־כיס‪1‬ד•‬

‫כראשיתיא בייסוד ובראשית תהיה מלכות־‬
‫יותרת‬

‫כ ת ת כי על ירו יתייחדו הכל• יין‬

‫הכבר כנקבה הקליפה בר ח•‬

‫יועץ‬

‫‪.‬ויאככתר‬
‫יחודתהי?‬

‫כגבורה ותהיהלכן כשיטה הלבן אל החסי‬

‫ואדופכשיטה אלהדיןוי׳שייןמשומרכענביומשםת ימי כראשית וששת ימים יהיו‬
‫הננין ומשומר‪.‬‬

‫מפירות‬

‫חהיהמענין‬

‫שמרים‬

‫כלומר סתהיהישקט על שמרע‬

‫אי תהיה משומר כענכיו מלשון שמירה כסירהשיריס •‬
‫כשתתייחד כחכמה או כשתשפיע ליסוד חי עלמין •‬

‫ויש יין חי ותהיה בכינה‬
‫יכין כנצח כי עם היותו מושן‬

‫ח ג ו טל חסד לאסתר וקשוט׳ הכלה עוד יוסיף על הכנת׳ הכנה אחיתומה טוכ על‬
‫הגא‪1‬לה שתחלת הכנתה ?!הנצח הוא סחר עד בקר ככלל נ ע ו ׳לוה נקי יכין שעתיר‬
‫להכיןהניתולסעדה פנאבי אשב בחשן ה אור לי • י ‪ .‬יויריפ‪ .‬כנצח והוד נפרסת‬
‫כשלח•‬

‫כבינהומלכותכמדרגותיה התחתונות•‬

‫ים‬

‫מפני שתהיה כיף כל דרגין •‬
‫קפירות ־‬

‫־׳‪0‬׳‪B‬‬

‫וכן'יס ס!ף כמלכות‬

‫ויש ים המלח ותהיה כמלכת כשתהיה כלילה מן'‬

‫יום אחד תהיה כחסד ב' בגבורה ג' ב ת ת ד' כנצח ה' כהוד וי‬

‫כיסוד סכת כמלכות ולדברי התקינים ייסד'תהיה כיסיר־‬

‫יאפשר שתהיה‬

‫כמציאות! אשר כ ת ת דהיינו כמציאות! אשר ׳יהיו גוף וכריתחשוכיס כאי*‬
‫יסוד‬

‫כחסר־‬

‫‪ :‬יסץ‬

‫כמדהתשיעיתונקרייסודמפנישתהיהייסודהמלכותכיהרכרי'‬

‫הרוחניים יהי! יסודם למעלה מהס־ יעקב כמלכות כמציאות נק‪1‬דתה הפנימית‬
‫‪1‬כשחהיהמלאיעקוככו"א‪»1‬ומו!כמלכ!תכשתתתנרהתת עמה• ישהנוף כת״ת‬
‫בפיויקרא •‬

‫וכןכיסידכפיייגש יפהעיניס לדכרי רימשה כ ח ס ד • י יצחק ‪..‬‬

‫בגבורה ככחינה שתתקרב אל הרחמים כ פ וירא*‬
‫יראה ‪ :‬בכינה גכירה ומלכות מ נ ד מדת כדי; •‬
‫^רוש‪H‬ם‬
‫יריעה‬

‫מזקינים•‬
‫י‬

‫נמלכית כבחיצתה החיצונה•‬

‫ירא‬

‫כ ת ת בבחינה שתתכלל מאש ומיס״ ירכתי‬
‫יש‬

‫בחכמה•‬

‫ישועה‬

‫יקי‬

‫‪1‬‬

‫י כיסיד אי ייתית ־ ‪c .‬‬

‫ירום ‪-‬בנינה כפי מקן•‪•-‬ז‬
‫במלמתבבחינת פ נ י ״ ת ה י ן‬
‫צפון נצח ‪1‬ה!ר מצד הגכורס‬

‫כחסד כפי תרימה־ ! ישורון יכמימ‬

‫גשתקכלמימי)ישנ«‪1‬בש<הכפ'‪1‬יג‪1‬לת־;יש<ז‪.‬כמלכיימכשמוןסכר&ישר בפק׳דין‬
‫\\‪t.‬‬

‫ולדברי‬

‫י‪ » - • • .‬ן ד ; • צ י ‪-‬‬

‫{‬

‫פי‬

‫‪t‬‬

‫•ולדברי‪ ,‬כעל ספר הכהיר ב ז י ת • ישיבה סל שעלה ככ׳נהכוימ •• ישנ*‪ .‬ע פ ר‬
‫^ א מ ת ו ע כ ר תהיה נ נ ‪ /‬ה ןמל״מת ישראל בתת' בבחינת! כשתהיה מכרעת בין‬
‫'"תכלוה!כינה כס!ד הדעת ׳ויש ישראל זוטא ותהי ה ניסור או כמל״מת ‪ 16‬כחטיטוון‬
‫‪.‬‬

‫ג •‬
‫יאות ח נ ף‬
‫י•‬

‫׳•‬
‫<נומ‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .‬כתיק ניס‪:‬‬

‫י‬

‫נ כ ד כשמאל י כבור במלכות כשתהיה נכנסת כחיכמה שאז תהיה‬
‫־ מקושטימלכצתימיחנ״מהסעקרהכנת־תהיטמצדהחכמהונןכמנה‬

‫בתת סתה׳ה כבוש עס ״'‪ poX‬כגלות ככח הםכש שהוא כחכמה• • ן סביר‬

‫'בגבורה• ג ב ר ככתר כינה חכמה כאחד•‬
‫<נשן‬

‫ככשים כתת אגד החסר כתיקונים‬

‫כמלכות מצד הגבורה• כ ד כיסוד • ונדה‬

‫בחליבות בתיקוני י‬

‫כפינשאיכגכורה כפילךלךוכנ׳נה בתיקוניס•כהן גדול חסר•‬

‫בהבח״לבו'‬
‫בהן‬

‫המוט‬

‫'מיכאלכרימ • כ ו ב ע יםעהכמליכות־ נום ברכהככחינותיהם החינניםכשתהיה‬
‫"נכללממעליוניס • ויש מיס ׳שיעות ותהיהנימלכותב&תה׳ה מתחברת כסי ישועות?‬
‫נ ו ע ז י ם ג^צלימין• נוח?‬

‫‪1‬‬

‫בתת כשתהיה ״תייחד עם מ ל כ ׳ ת ע ל י ד ׳ צדיק ב נ י ו‬

‫כיור וננו ננצח והוו כתיקונים • נ ח בבינה כשתשפיע כמלכות משפע שתקבל‬
‫מחכמה מצדהכתר כפי שלח לך • כ׳ כוי _ביס!ל ונקי כל מצר שתהיה כולל ן שערי‬
‫מ י ה במלכות כשתהיה מקבלת שכעה כ ר מ ת ון' שערי ביינה מיסידכפי‬

‫ביצה•‬

‫תרוי׳היככצ מקום כ״למההמצד ה ח פ ר כפקדין• בדי׳ות כנצח ו ה י ד כשיהיו‬
‫ומקבלים מחכמה עי הכינה•‬

‫כינור במלכות־ כנסת ׳שלאל ענינו קבוץ כל הית‬

‫אליה ‪1‬גס שפעת ‪1‬עת׳רת השפע לתחתונים מעט מעט ותהיה כמלכויתדוקא • כנפ׳ס‬
‫ענינו כסוי ויהיו כניצת ‪ 1‬ה ד ־ כסא כסא רחמים תהיה תת וכסא כ כ ד תהיה‬
‫בנ*נה שהוא כסאלחכ״מה הנקי כ מ ד או בתת שתהיה כסאללבנתיכות חכמה‬
‫וכסא ה'תהיה כמלכות כסא לתת וכן כסיא דין כמליכותוככל מקום שתמצא כסא‬
‫פעמים תהיה רומו לכסא יפעמיס לעומד על ייכסא כל אח' לפימקומן • אמנם סי*ז‬
‫״כסא תהית כמלמתנצאכמל״כיתאלא כמקום ־כסאה אשר תהיה נק כסא הככיל‬
‫כסה בכסהל׳!ם חגנוכמלכיתכשמתכסה ככתר־ בסף כחיסדכו״מ‬

‫ומרכבה־‬

‫בן> וכותבחיסד־ כף ח‪1‬כה כגבירה• בסורים‬
‫הזהדבפיאמויבהיעילאהדמנהותלהיתתאה־‬
‫כתיקונים־‬

‫כפות תמויס כיסוד כפי ויקרא ־‬

‫זהוידאוכמטטווןוסנדלפון־‬
‫ןצדכרי הזוהר כייסוד •‬

‫ל ד נ ד י ל י מ ש ה נ מ נ ה ולדברי‬
‫כשורת כיסוד על המדון מלכות‬
‫ברוכים כתת ומלכות או כניצת‬

‫כרס כמלכות־ כריעה לדברי ד'משה כנצח והוד‬

‫נתיבה תהיה כמו חתימה שנתכא'כערך חותם־ בתומם‬
‫כתית כיסוד כשתעורר זרע הקדש ־ כתסים‬

‫כמלכויתמהשתלשלו'גדולהוגמדה־‬
‫תר׳הה׳ןעלראשיהורועותכתקוני'‪.‬‬

‫נ ת ר כספירה הראשוני ככחינתה התחו‪/‬ינ'‬

‫סהיא תהיה בחינת נקבהלשארכחינית שבו ברימ וכפי י ת ר ן ‪:‬‬
‫אוח‪nV!n‬‬
‫‪.‬־‪•.‬״•‬

‫‪ .‬ז)אח ב כ י נ ה "‬
‫י‬

‫ג ת י מ ת טכעצמותה ‪1‬כן כ מ ל ס ת ־ ־ יימצת‬

‫וכן כקוד כתיקונים ויש •לינינת‬
‫<‬

‫־‬

‫ז י ג ככינה מצד סמאל ככחינת כללות לכ‪:‬‬
‫כחכמה כ מ ו ‪,‬‬

‫‪.‬כחצוניס־ ויגן ל מ ת הספיר ותהיה כ מ ל ט ת )‬
‫כתיקונים'‬

‫*‬

‫ריי‬

‫ספד עטים רפינ׳ט‬

‫'‬

‫במלכה‬

‫•»‪Y3t‬‬

‫כשתהיה במילואה • )לבנין בכתר כשתהיה משפיע כפושתייקרא • דיוזב כטל‪0‬מ‬
‫מצדהגכזוה• ויטלהיבבחצונים מצד אש של גיהנס ־ ליחט החרכ המתהפכים‬
‫במלכות יתהיהככחינת כחית הרין המשתלשלים ממנה המתהפכים פעם כצירת‬
‫וכיהד כ ק י ן פרשתויקרא • )כן כיהר‬

‫אנשים!פעם כצורת נשים כתיקיניס •‬

‫כאילןהדעתטוכורעאשרתהיה מטטוין אשר תהימ מתהפך פעם למטה פעם‬
‫זיו‬

‫לנחש•‬

‫בתיתכשתתחנר כ״גדל הפירת כגינה•‬

‫ומלכת וכן כנצתי^ר•‬
‫עצמםכנצח ו ה ד •‬

‫דיותות‬

‫ואפשר טהכתיכל תהיה כפית ומלכית•‬
‫זיו׳‬

‫•נת'‪#‬‬
‫והליתימ‬

‫כ נ מ ר ה ובן נ ת ת בהוד הדעתהמלוה ומיתדכ׳ן‬

‫יזכמה וכינה כפרשת שלח לך ־‬
‫קו האמצע׳ שתעלה ער אים •‬

‫תביר תתייקור• זיוייג בישיר כקיר•‬

‫ייו׳תן‬

‫כמלכות על שס השפע שתהיה נשפע לה‬

‫ייחס‬

‫מכינה ד ר ך יחוד עם התת• זיזוס‬

‫פייט כיס!ר • ליט בקליפה האדימה• ליי‬

‫נכינה כטתדכק כחכחה כתקינים‬

‫כ מ ל כ ת ומתחלת הליל ע ר חצית תהיה‬

‫נקשרת כתקן׳ הדי ן ולכך תקדיליל ומחצות יא׳ לך תהיה קכילת ד כ ר עלה יתתיחל‬
‫כסיד הרחמים יתקרא לילה נתיפפין ה״א רמז אלהייתה עשייה כלי לקבל עיי כעלה‬
‫)הרמי אין האשה מ י ת ת ברית אלא כמי שעשאה כלי והאות המורה אל עשיית‬
‫הכלי הוא ההיא והענין הוא ט היא הוא ג'ויין כוט צ*‬

‫‪1P‬‬

‫י ה י מ א ל ג'קייםק!‪1‬‬

‫החםל וקו הלק וקו היחמיט ״ ו י ם חלוק כין היא עילאה לה״א תתאה סכה'א עלאס‬
‫הגימין הסגגיתוהיא תתאינצחהוד י ס ד שתתמתיחד עס ה מ ל כ ת ע׳ האכל הקדוש‬
‫יסור ותרין כיעין ר ד מ ר א נצח ו ה י וכשהיא חסריהקםיט מהגימץ הנויהנרמו כא!ת‬
‫ההיא נקיליל נ ע ר צדיק וכייצא אכל כשקבלה היכר אז מאירי) כה נימין אלן הם צ'‬
‫אודות נצח הוד •סורגי קויסהנו'ומצטייר בה א‪1‬תה'אהרומות להם ונקראת לילה‬
‫גערה צדקה•‬
‫לף‬

‫‪w S‬‬

‫ב מ ל מ ת מצד הגבורה והעדר השפע כפרשת נס •‬

‫ככינהכטירצישערים־יכן כ מ ל כ ו ת פ ' ל ך ל ן •‬

‫^טנ»ח‬

‫בנצח• דיש׳דים‬

‫ה'כנצח י ה ד‬

‫ליסודי‬

‫כט‪ 1‬ברקים כייסוד• ויטני כמלכות מפני שתהיה‬

‫לבני התת פרשתתרומה• •יישון ככעה ויסוד • ויש לשון הקדש ותהיה כמלכות‬
‫פ' אימ‬
‫אוחהיטסםאר‬

‫ויטטז‬

‫הגיית כנטרה לדברי רימשה ג‬

‫מ צ ד ה ת ת כ פ י ל ן ל ן ו כ ן מ צ ר הנכורהבערשתיתרי•‬

‫תאור‬

‫כתיתומלכית שהם חמס וללנהוכן בנינה שממנה תמשך א ו ו‬
‫החמה והלבנה כתיקונים • טאכלי עניט מיין אשר תהיה נתקן לוון ותהיה נשפע‬
‫השפע מיסידלמלכיתפדשתייחי • מארת‬
‫הסתם תהיה כלילית•‬

‫מגדלי‬

‫חסרכצא ייאי כמצכית בתקוני' ועל‬

‫בכינה ומלכות ויש מגלל הפירח כאו׳ר ותהיה‬

‫ככינהוכ״ע• טגןכמלטיכשתהיהיונקתמגאמתומשפיעלמחנה מיכאל גבריאל‬
‫נוויאצ ״ וכן כייסוד בפישמות־ מדון עטנו שפע דין הקשה אשר תתפם^ימן הגבורה‬‫• ׳ ס פ י ר ה מצד התע!ררית איש תהפוכות׳‬
‫"כקליפה כעושתיוןוי• טדוון‬‫*‬

‫» י‬

‫‪w‬‬

‫ענינו ריב מצד השמאל י‬

‫פדיין‬

‫כ כ י נ ה ב מ ק י ד ה י ע ת פ ד ת יום כת״ת בטור >»‬
‫‪,‬‬

‫״‬

‫גכולין'‬

‫שעו גן‬

‫י‬

‫‪ W .‬׳ ‪ j‬׳ ‪ 3‬שיעית מביים י*‬
‫‪0‬דת‬

‫י• תהיה כה‬

‫מרת‬

‫•‬

‫‪:‬‬

‫סיז‬

‫^‬

‫י‬

‫ליצה נמלמת כנזיר י ב ג נ י ו י ף כ שעית אשר‬

‫הדין הקשה בגבורה•‬

‫מה‬

‫םדת הדין הרפה כמלכות•‬

‫נחכמהיכןשסכןדיכמיצזאיעוצהמיהכמייןאדס וכן כ ת ת מן הטעסהנו'• וכן‬
‫גמלכותבבחינתה שהיא אתגליתונכללת מיויימייעד שתעלה קיפרשת תרומה •‬
‫•מה‬

‫ס״וומ?שססגזכ׳תדעמהנחכמהומהכתתכיש‪0‬כןר'כמלואועולהכן‬

‫יוד היא ו״אי היא ולצן נכלל שס התנמה כעשר אותי׳תכהיות מאירות כה יי ספימ'‬
‫ונקדמה שבחכמה א ב ו ש * ככינה כי מה ה‪1‬א כחכמה ומתגלי' בכינה • ‪ fci‬כ שמו‬
‫הוא כינה וכ! גצמת״ת צולל ייכמנין אזתייתיי נקדי מה כחכחה עצמה ווה! ומיה שם‬
‫‪.‬‬

‫כנוושסרמילתי״תכשמתגלהעיוהמלנותכיתדעסנ׳ הרכדיסהאלה שהסתכמה‬
‫ותתידסכסיאומלכותוהיימ יסיים רשכ׳ כתיקיניס מאימא תתאיאשתמודע פי'‬
‫*ךיעתהתית כמלצית המתגלית וימיי כדפייואס נחחתוניס במק!ס אחו פירש מ ט‬
‫־כמצמתמצד החכמה לא פליג דתיי גייני^הכמלכית דהיינומאהא! מהנחנמה‬
‫ע ׳ מילוי השט עני א י ס ימיה שכחנמהמשיכח ומיה שכמלכית היינו מיה כאות׳ המיה‬
‫מצד החכמל שכיישם כן ד כמילוי ואית לזה חיכחא כתקי‪.‬־י‪ 0‬רכשס מהייודה״א‬
‫*אייה״אבמלכיתעסקינןולפייהמיל כגחלהיוה כהשואהמיה בקטנה‪:‬‬
‫פוט‬

‫ד ד ן בלל כל ספיינקימיתלמה שלמטה חמצה•‬

‫מות‬

‫כתיתויהורמפנ׳ שכלאי‬

‫תהיה כליל מנישעייסוייקצמת־ סוםף כיס ד ' ם ו ם ד י א ו ץ י ס ו ד יצוקכתקיניש •‬
‫&ועד‬

‫כיח ד ה ת ג ר י ה ג מ ר ה כרשת ויצא וכן כויקציית • ובן בכינה כתקינים •‬
‫ל‪:‬כתר•‬

‫טושייא‬
‫נתימנרמ‬

‫פושלי‬

‫טור ככתר נו״מ וכן כחסר או כנצח כתיקינים•‬

‫מושיע‬

‫כ מ ת מצר היהיר כר מ • נזוח כקליפה הכקכהפיייצא•‬

‫טונח‬

‫פנימי בבינה וחיצון כמלכות• םוווח כמלכתמצד הזיית בתק נים •‬

‫מזון‬

‫םזםור‬

‫כחסרפ'תרומה• ‪ !10‬בנתר ככחיצתו המשפעתלמטה•‬
‫‪1‬‬

‫כחסדומלכותפיתרומה •‬

‫מזרח‬

‫בחכמה פ'ייצא• י ק ב ת י ת פ ר ש ת ב מ ד ב ר‬

‫וכן אפשר להיית בכינה םמ&ס ה ת ת דהיינו השמש זורח י‬
‫םחגית‬

‫כשאין אור על״; מתגלה כה פילך ל ן •‬

‫סזוזח במלכות‬

‫השקל ענינו א^צע׳־ ותהה‬

‫ת״תכסוד הדעת אטר תהי' נין שני יורין שהן מיין ע לאי; ו ״ ״ ) תתאין דהיינו עשרי'‬
‫ג ו ה השקל יסימיין‬

‫יכן כמלמת כשתעלה אל ה ת ת כס דו' שירק תקרא‬

‫מתציתהשקצ כוימ•‬

‫םחשוף הלבן כ ת ת כשהיא ניטה מצד התסר פרשת ייצא‬

‫םחשנח‬

‫באיס•‬

‫יכן ככתב מ צ מ ת י‬

‫טסת‬

‫כמלכית פטה כ ת ת כסיד‬

‫הייאי• ייש מטלאלהיסיטיא בבינה בתיקינים ״ םטרהכמלכית־‬
‫ינסגרתיסוד כ ת עין מציאיתהי'שכה כתקינים‬
‫ככסא הכביד והייס ה כ ו י א ה ׳‬

‫םטסתן‬

‫אלא כחניך נער סד העילסהתתתיך ייש‬
‫במלאך יה כמיש‪:‬א'לי שמי נ ק ר מ ׳‬
‫טיט‬

‫‪<B‬‬

‫לסווגה‬

‫מעיין שמיוה‬
‫יכן‬

‫כמלכת׳‬

‫לדברי המפרשים כמלכית )אינן‬

‫םיסטרין כסוד הןכינה כש״תלכשת‬
‫כ כ י נ ‪ :‬נ מ ז יתה ש? א נעלמת•‬

‫בחסד• יישמיש ע ל י ‪ : ,‬י ס נ פ ו ד ״ א ) ת י ' ס ל ‪ :‬ס נ ן ד ל י ' ש ע ל האי• ןיסלןז*‬

‫תחתירס בסיד׳'סל א־ני‪,‬י' שתתתהא' •‬

‫דש מיש רצים ננינה פרשתמצ׳ועייש‬
‫'י‬

‫י‬

‫‪!7‬‬

‫מ!‬

‫מ*ר עםים ר&וגיט‬
‫מי מנית ת!יהיו »‪3‬ד שפע הכינה פ' תרומה • ‪1‬כן מיס נאמנ׳ס‬
‫•ןיםמיס טמאים •סרוחים‪!.‬דינים מריס ייהיו כחצוניס •‬

‫ככינהלרכו• י•' משה‬

‫‪ nS'b‬מ ס ו ד מ צ ו הנמרה!‬

‫לשכר הקליפ כי יחתי מגבורתם• מנון נמ״לכית• םכוםה נ כ ת ר *‬

‫מכפליח‬

‫במילמת מפני שתהיה בחינהאחתכמציאיתהספירייוכחינהאחותעסהמרכמ'‬
‫כפי חיי סרה• מכריעים תיתוייסוד סבתם‬
‫מצדנשמיתהצדיקייפינח•‬

‫ת ת י ^ ל כא‪ °‬בלמ ־ םליא כחלימת‬

‫ס י י א ן כ ת מ כאשל יסלחואיתס ח כ מ ה וכינה לעשו!ן‬

‫םליחותןניסקא ןנעצםונואשונ' תהיה נאי על התחתינייהמשרתיכ לפני ה' םליאנח‬
‫כמלכיות ככחינה שפועלת פעולות עלינות כעולם פ')ישלח ־ פליונה במלבוית‬
‫כשתתייחד עם ת ת פ ' ויקרא' מליון כמליכות שבה ׳הממתאחל׳ם ת ת ויסוד נ ת ק מ '‬
‫כ׳סול הממתק מרירות לין הנקי ים המלח פ'ויחי• םלין ל ר ן כלל‬

‫מליח‬

‫כל ספי' וספי' תק' מלן • ומלן סתס כלכרי הוקר כרמ א!»ל כי הואכתת כעמל! על‬
‫המל'כ!ת<כן וכל ישראל כני מלכים הס כשיושבים על אדמתם •ןישמ״לןשלמה מליין‬
‫שהשלום של! ! ל ד מ י מ ה ר פיתג־ומה יהיה כתמוהתתשהוא שלויהיא שלוגסור שנק כן‬
‫ישי כן?ס י' שהיא חכמה • ולדברי הסכא ׳ ה ה בחכמה‪ .‬ולדברי הוהרכשיר השרים‬
‫תהיה בכינה ־ ושלום לדכרי האימר שהוא כתת תהיה ב׳סוד שהשלים שלוולרכר•‬
‫האומר שהיא כחכמה אי כ מ נ ה תהיה כתת • ייש מילן הגדיל ימ״לן הקדיש ומ״לן‬
‫המשפט והיא ככעהמצדגיאבית־הגלתלמצד הגדולה • הקרוש מנר הגבורה והיא‬
‫הידיעה כראש המילן וכראש השם המלוה תוכיח היותו בב׳ני! בהיותה שוכנת כ ת ת‬
‫וכלתה תהיה כתמי ויש מ״לןרככחכימה כמקנים•)יש מילן נוראכי‪/‬תומילןסתס‬
‫הוא כתמכ&מתייתד עס המלכות• מ״לן העולם בכינה י!העולם הם וי •מי העולם •‬
‫מ״לך מלכי המלכים • יו״לך כינה • מלכי הגי א מ ת המלכים הגי ענפים • וים שפ!'‬
‫‪-‬‬

‫מ״לך כיע • מלכי ח נמה וכינה י המלכים!‪ p‬מ״לן שלם פי' מ ה ו םה!א הכינה ונקרי כן‬
‫כאול׳ כשהיא שולטת על התמהנק' שלם •!תלמי גם כן נקי מילןשלס כהמייחדה‬
‫עם החת מ״לן המשיח‬
‫סתס כיני •‬

‫סליכות‬

‫כמל״כותיו״׳א שמ״לן סתם במלכות שגם כן הוא נקי חילך‬
‫כלילה העשילית•‬

‫םליכ׳«דק‬

‫ה'בבינה מפני םה׳א לגנים ממתפ' תרומה•‬
‫כשיהיו מתעלים כאיע׳החיסל פ' צו•‬
‫ביולימתכתקני'ופעמים כמטיטרון‬
‫ס‪£0‬ר‬

‫פגיתה‬
‫פגחה‬

‫במלימת‪•3‬‬

‫פםליכת‬

‫מדניס מ ל מ ת ו ת ת‬

‫ללכרילימשהב׳ס׳ל•‬

‫פניות‬

‫כמ״לכות כשהיא כין שת׳ וריעות כ ו מ‬

‫כמלימתשגה מתגלים!נספרים ונגכליסהכתו־ ‪ .‬העליונים •‬
‫‪1‬‬

‫כחכ"מה‪1‬ח"סל<מ*לכתללכריר'משה•‬

‫‪<ahn‬‬

‫פע״ן‬

‫ככי׳ינהומליכות•‬

‫מעוגת‬
‫םע״ג׳‬

‫הישועי כבינ־ז!חכ״מה וישועה תהיה כחיסד כלוי ש׳היומפפיעויכח״סל וכן כנצח‪!.‬הוד‬
‫כשמקבל־'מחיסד‬

‫!ועלי השמים בכינה פ'ויקי םםעסקי כחכמה!לרנד׳ ר'משה‬

‫!מנה־‬

‫כח״לםיםשס מ ת ע ר כ ו ל ן ה ש מ ש ש ה א ב ת ת ‪ 1‬ע ‪ 1‬ד ש ש ס‬

‫כחכימה‬

‫מערכ‬

‫׳תהיה מתערב כל השפעיס • סערכת‬

‫ככ׳נהכרימ•‬

‫םעשח‬

‫כ מ נ ה שכה ‪.‬‬

‫מתגלות המחשכית של מעלה •מעישה מוככהכמט״טרוךמעשה כראשית כחליכות‬
‫כשתת״חד כגכווה כתקוניס י‬

‫פעשר כמלסת • מ ע ש ו מן המעשו כמילכוע‬

‫כשתת״תד‬

‫י‬

‫י‬

‫•עי‬

‫כשתתייחדנחיסדפילךלךוכחקוני'•‬

‫י‬

‫י‬

‫‪,A‬‬

‫טשתחוח‬

‫"י‬

‫‪,‬‬

‫חיצמייכמילכותכטמואדני‬

‫כן פי' ה ו ס כ ׳ כ ה ו נ ה מקומות והטע' כ׳ השס הזה פתח הכנ׳םס ‪ 11‬שאר הספירות‬

‫י ‪*0‬נח‬

‫פרוסה כמליכו*‬

‫כמל״כותכפתת״חדעסהתתפ'ח» סכה • טזוח‬

‫כשהיא נטהית כלי תערוכיחמן ועדיין לא תהא מודווגת ככעלהוהיא תהיה עניה‬

‫יוצר החסר ועשירה מצד הגכורה •םצשון והכיאתה ‪1‬לפיכךלאיוהיוי‪1‬צאיםר‪.‬ה‬

‫פ'ויצא ונתקוניס •‬

‫כמלמתכשמתי׳חדתעסנעלה־םעוח כת״תייסיד‬

‫‪mjm‬‬

‫בתקוניי־םוווייותיםכלציתהקציפותסתחתהיסשהןאמציכות‪.‬‬

‫ומצמת פ' כראסית •‬

‫מקורי כחתיסיד‬

‫מקוס‬

‫כתת מכני שה!א מקום ׳סכת ו קצוות • וליכרי‬

‫וככינהוכןכמלמתנתקוניס•‬

‫לבנה כתת מצד החסד פ'ויצא וכפיכלק‬

‫רימשה מקומו של עצס ככתר מפני סה!א מק מו סצ עולם •םקוד ככתר וכחכמה‬
‫מקלי‬

‫על פסיק ויך את האתון כמקל זל כמקלד׳יקא דאיהודינא קשיא תקיפא כמקל!‬

‫לא כת׳כ אלא כ׳מקל • סקלוח ככתותהד׳ן פ'ויצא • םקגה‬
‫לך •לך ־ טקראי קדש גגיתכשיהיו יונק ס מתכמה•‬
‫הציכאותכנ״צחיהויד‪:‬‬

‫טראות‬

‫משהמרככהעליונהנגנת׳‬

‫מרכבה עליונה כחכגיג•‬‫»שה‬

‫מרה‬

‫בתיקיניס•‬

‫כניצה ומלכית*‬

‫טרכנה‬

‫סשבגות‬

‫כניצה)יסור מצד השכל דהיינו חכמה‪:‬‬
‫טשגה‬

‫מצד הגבורה ו עקרו תהיה דחמיס •‬
‫והודשהןהמוווותלרכרירימשה‪:‬‬

‫כנצח והוד־‬

‫משכון‬

‫וקככריאה‬

‫פשוש‬

‫כמלכות כתקוניס •‬

‫משליט‬

‫במלכות‬

‫‪-‬‬

‫טשקוף‬

‫םתוק‬

‫לדכריר'‬

‫זלדכו׳ התיקוניט‬

‫מרכבה תחתונה נתנה׳וכן כמלםת•‬

‫נקליכה י‬

‫בכינה ומלכות כהקוניס‪:‬‬

‫מלאך המית•‬

‫מרככת המשנהכנה׳כוימ •‬

‫מרכבה לתת כסוד ה ד ע ת‬
‫משחית‬

‫חראה‬

‫מצר המלכות פ'‬

‫גמול נגמרה•‬

‫נתת‬

‫םשכיל*‬

‫םשק‬

‫מ ש פ ט נ ת ת כשתהיה יונקת‬

‫כיסוד כשתעלה למעלה מהנצת‬

‫כמלכות מצד הגבורה פ'ויחי ו םתן‬

‫יוויה לדברי ר' משה בבינה ו ולדברי הוהד כיסוד או בי‪/‬ת‪:‬‬

‫םתגח‬

‫כמלכות‬

‫כשתתלכש כג' אכות ותעלה לחכמה • ‪0‬ר‪,‬גים נגצח והוד כשית״חדו בתתומלכית‬
‫נצדהגכ‪1‬רה‪:‬‬

‫אותחג״וןצאטן‬

‫ניסר'‪:‬‬

‫נאח‬

‫במלכית כשתהיה מקושטת‪ :‬נבואה‬

‫נמלכית כשחהיה מושפעת מנצח יהוד‪ :‬נביאי אמתננגח‬

‫והודרימ וכתקוניס־נגכ כחקר מצדהגבורה‪:‬‬

‫נ»ע כקליפה‪:‬‬

‫נד׳גיט‬

‫כאבת•‬

‫» ו ן בכינה מצד הגבוי כתקוניס‪:‬‬
‫גהר‬

‫גדר‬

‫כגינה•‬

‫נוח‬

‫כמלכות כפי אימי‬

‫דרך כלל כל‬

‫א' מהספי' חקוא נהו מצר החיסרודרך פ ר ט תהיה בכינה יסוד ולפעמים כ ת ת י‬

‫ניגח‬

‫בכינה מצר החסד כתיקונים •‬

‫ענינוהשפעתםפעמגיואגונותעיהספייהמין•‬

‫נועם‬

‫נומי׳‪8‬‬

‫שפעה״רדמכינה‬

‫מצד ה כ ת ו אל המלכות עי האכות כפי תולדות יצחק ויהי מקן שלח לך ונפ'|סמ<ת‬
‫וכד אתעד עלמא ליאת׳ כל טיכו וללחירו וכל נהור׳ן וכל חדו דעצמא אתעד וכגין‬

‫‪ p .‬אקר׳ נועם •‬
‫‪ :‬י‬

‫נוזזר‬

‫חסד בכינה ימית לדכר׳ ר'משה •‬
‫ין‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪17‬‬

‫נורא כ ת ת מ צ ז )‬
‫הגבורה‬

‫‪9‬פו'מ‪5‬זי‪~6‬דטוצים‬

‫‪/‬‬

‫הגלידה כתקינים יכפייתח בפסיק וישמע יתת את מעשה ה' כי כזדא היא מאי כי‬
‫יירא איר אלעיר שלימו דכלאכמא דאת איור האל הגדול הגביר והנורא עור שם‬

‫•ככל אתר רהיישלימותא שכיח איקר׳ נירא אייל לית דחילואלא כאתר דשלימ‪1‬תא'‬
‫סכיחדכתיכיראואתהיקרישיוכיאןטחסירליריאימכי'־‬
‫נתקונים•‬

‫כיסיי כשתמייחרכמלכית כסוד התית•‬

‫נח‬

‫יורדמחכיוהלחסרלככותאשהנכירה•‬

‫נחל ודרך פרט תהיה כתת‪',‬סיד‪.‬כתקוניס•‬
‫בתת וכן ביסוד פ'חקה ־‬

‫נע‪S‬‬

‫למעלה מנצח והוד•‬

‫ניםא‬

‫נושאעק‬

‫ניחוח‬

‫כיסוד‬

‫ענינו שסע‬

‫‪ Sw‬כ ד ר ך כצל כל א'מהכפי'יקיאו‬
‫נחייח‬

‫סל כמר כייסוד *‬

‫כלא מצרים ככינה ‪p i‬‬
‫נס‬

‫מטטרק כשתהיה מכטה לשכינה ־‬

‫מטטרין כשתהיה משמש צטכינה ‪1‬כן צפעמיט ••מלכית יכיסיד •‬

‫כיסוד כשתהיה‬
‫נער‬

‫‪1‬ש נערים לש‪1‬ן •‬

‫רכים ייהיי נמטטרון וסודלפין ולפעמים כנצח יהוד כשתהיה השכינה עליהם •‬
‫כ״לכית•‬

‫נפש‬

‫תירה ליחיד סספייסתהיה מיס ד ולמעלה כתי‬

‫נ»כ‬

‫פיויצא־גווחכספייסכיעית־ נווגיםבאכיתפ כראשית־ נקס כדיתהמלכית נק‬
‫נרה'‬

‫כןמפני שהיאניקמת נקש המחלל בריתקרש שמפריד מממהנרי'העליון •‬

‫נ״לכיתכיהיאנדחקכלת ה א ר העליין י יכשהיא מוכנת לקכל נקראת נר וכשהיא‬
‫קבלה ככרנק״נר היונן נר מציייהכל אימיצ המצ כאתנש יה ולהכ הנר פייכתיקוניס‬

‫כי כליצ מגי אירית אריס לכןיחק לני אניתומלכות הנר תתהפתילה כסוד היי והשמן‬

‫הואשפעהחגמהנרדצרדיכיס<דכןפי'היהרפ'א"מ־‬
‫ו׳אכת״ת•‬

‫נשיקה‬

‫נשא‬

‫ככינה)'יאככתר‬
‫נשסה‬

‫דכקותתתימלכיתייחא כרוחאבפוד הוווג׳‬

‫נשר‬

‫י ת ה ככינס ולדברי רימ כתת!אפשר שתהיה במלכות כשתהיה אצל התת י‬
‫י‬

‫בכינה•‬

‫אוחהסמיךסנא‬
‫מלכותפיא״ח•‬

‫נדיבות יהיונכחותנעלמות כחכמה‪:‬‬

‫דסנין כחכמה י‬
‫סנת‬

‫סנחא‬

‫דשכתיןכב״ינה פ ' נ ח י ׳‬

‫הסכיתככתד יסיכתכל הסכותכאינן׳ סגלה‬

‫ס ד ר ימנים כתתימלמת שהם קדמי כמחסכה•‬

‫ניהיד‬

‫סיד‬

‫סוכה ככייינהומלכית כסיד חכור תת ומלכית• סוף כל לשון סיף וקן תהיה כיסוד‬

‫כתקוניס• סחרת כחכמה ־סיהרא כמלנית כמו ירח • םייעתא כמלכות חכח‬
‫התת מצד החכמה כתקינים•‬
‫מניחהלעלותכר״מ•‬

‫סידכא כקלסה כשתהיה אחזת כקחסה ואינה‬

‫סלי לרפד׳ המפרשים כמלכית״ ס‪S‬ה צדכרירייו כמלכית‬

‫ילדכרי הזהר אתר דעתיקא בנינה פיףקרא• סיייחה לרכרירימשה בתתי‬
‫סוזים‬

‫כיסידפיייצא• ס^ע ר מ ל כ י ת ׳ ייש טלעבבריאה יהיאתהיה שפחה‬

‫כמלכות ברמ• סייח‬

‫כמלמתכשתהיהנקיהמןהקלפיתכרימיכפיויחי•‬

‫• ג ד י כסנדלפין ייפני שתדיהסנדל לתת • םגהדר׳ גדילה ככינה וקטנה כמלכות‬
‫‪,‬‬

‫• ע ו ד ח גדילה ככינהקטנזכמלכית •‬
‫סטירת‬

‫סערה‬

‫כ נ ח הדי^פניימ׳ אי חצין•‬

‫העומרנמלכיתכתקינים • ם פ ר ה פ ר י ם פ ו ר ‪:‬‬

‫־‬

‫‪.»».‬־׳•«׳‬

‫אייז‬

‫איחחעץעב‬

‫‪ •.‬שער» ‪.‬‬

‫בחסד•‬

‫‪.‬‬

‫‪re‬‬

‫‪-. .‬‬

‫ע ב י כמלכות פ'קדושים ולדברי סתקיניס כל לשו!‬

‫עביותתהיהבמטטוון•‬

‫עבודת הלאיס בכינה בסי פק די*‬

‫^‪$‬וליה בנינה שלא תהיה כה ת פ ס ה • ע ד כמלכות כפי ויחי ‪ p i‬ביסוד בפי אימ‬
‫וכואש פ ' ואוא על פסוק בטחו נהי עדי עד משמע היות כתת וסי' עד תאות ג‪5‬ע!ת‬
‫עולםהסנינהוטלנותותא!ת‪0‬אל עד דהיינו התיתואולם תיבת עד רומו אל היות‬
‫התתכללותהו'‪1‬ד'מוככותוהיאעד_<ה׳אדעבסידהדעת•‬

‫כמלכית‬

‫עדדו‬

‫עדן‬

‫ביכהתהיההקכ ןיכוהכל• ע ת ענינו מוג והויווג תהיה עי תתויסור•‬

‫בכתר כעצם ובחכמה וכינה בהשאלה וכן כשיתקשוו ספייהננין ויהיו יונקים‬
‫מלמעלה תקרא עדן מפני שיהין מי׳עלנין כלן כאחד מאור העליון כסרשתויחי •‬
‫ע ו נ ד על פ ש ע‬

‫עדנה בל׳לטתכשתהיה מלאהמשפעעדן^עליון פרשת חקה‬

‫צדכר׳דימשהבת״תוישעובדעלתפקדיס ותהיק כיקוד כשתהיה על נצח<ה‪1‬ד‬
‫עוליה במלכותכשתהיהעוצה עסתיתלכינה•‬

‫פרשת פ ק ד י‬

‫בללכל אחר מהספייתקרא עולם־‬

‫עולים דרך‬

‫ויש עולם ה נ א ותהיה בכינה שמשפעת‬
‫ולעתדלכאלמוו כה גס כן‬

‫לעולם נכחינתה התחתינה שלעויס כאהשפע•‬

‫שהיא בחינה סעדי׳ןלא בא אלא עתידה לבא ב כ והוא התגלות האור הגנת נ ה‬
‫מחכימה ובפי יתרו •עיש <*"ל‪0‬הוה<מהיה כמלייטתלפ׳ שלפעמים שפעהנפקקת‬
‫מצד העונות• ויפע^לס הח״ס ותהיה בבינה כשתקבל מחכימה הנקרא חיים‬
‫ריןכללכלהספיייקראועמקים•‬

‫עיםק‬

‫ב׳סורנתק‪1‬גי‪0‬וכןבמטגוו‪1‬ן־‬
‫בתקוג׳'• עז‬

‫עי«ר‬

‫עיטר‬

‫ענף‬

‫כבינהבתקניס•‬

‫כ ח ת פ ' כ ר א ש י ת ־ עושה פלא כ ת ת‬

‫ב ג ט ו ה פ ו י ת י ־ ‪ .‬ע ט ר ה כמליכותכשתעלה לכתי • עין ככללית‬

‫מניאותגידולה גבורה תתםכיילטיכרמ • ויש עין שאין לו גבול תהיה ככימי כ א י ד ו א‬
‫עיפתה‬

‫עיר‬

‫כמלכותמצדהגבורה •‬

‫בבינה ומלכות •‬

‫המעיכ כין בית יאש׳‪/‬לאמין; כינה ומלכת בתיקיניס •‬
‫פרשתא״מ•‬

‫קש״יס גרולה ונטלה פרשת ויקרא •‬

‫עלי‬

‫עלי‬

‫ככתרועלתכלבעלותכאיס‬

‫עירוב‬

‫עלית‬

‫םלשראשונות‬
‫עלית‬

‫כל מיס בבינה פרשת שמות•‬

‫האש כמלכות מצי הגכויס • ועמוד הענן כ מ ל ט ת מ צ ד ה ה ס ד •‬
‫כחסד•‬

‫עננים‬

‫כתת‬
‫העלות‬

‫עמוד‬
‫•עפר‬

‫‪,‬‬
‫נקי‬

‫נשם הקצוות ל נ נ ס מצד החכד ואוומיסמצלהגנווה•‬

‫ושתויים מצי תקץ הלין ובתם ענכיס כמלכות פ י ש ת נשא •‬

‫עינג‬

‫‪,‬‬

‫•כללית‬

‫כינה תתכייקוניס• וכפישת אמוי ניאה נהוא ככללתהנינה • עו*ד‪,‬כתת ב&ור‬
‫הדעת־‬

‫עני‬

‫כיסיד‬

‫כמלכותרליתלה מגרמה בלים‬

‫עניה‬

‫ענן כחסד‬

‫כשתהיה נכלל כמלטת ושכעה עננ׳ס יהיו שכעה ספירות הנכללות נמלטת־‬
‫ענף‬

‫<ק עבית שלש א מ ת הנכללים נת'תנפרשת‪1‬יקיא‬

‫כמלכות)‪r‬גל נחי־! הרין פישת‬

‫נ ש‬

‫א ! ל ק י עץ‬
‫‪3‬‬

‫עפר‬

‫בכייה ועקלן‬

‫הח״ס כתתעץ נתיוד כיסוד •‬

‫י ק פו• כמלטתפיו׳ס׳ • ע ן הלעתטיכ וי ע כעצם כמטטירון וכמלכית כהשאלי‪.‬‬
‫ע*כ‬

‫כנ>לכ»תמ»"התפ‪0‬ט<ת הקלטת כניכי•‬

‫ע‪0‬המלטת־‬

‫‪xy‬׳‬

‫עגה‬

‫ש ע ם ל ר ב ו ׳ ו י מ ש ה נ צ ח והוד•‬

‫כנצח והוי יועצים‬
‫עונם ה‪p‬מה•הר>מ‪1‬‬

‫ספו^"*ע‪6‬׳ט~־רטינים‬

‫‪/‬‬

‫עצם‬

‫אל הרחמים והקש‪ :‬אל הדין•‬
‫השפע•‬

‫כמלמתכר״מ•‬

‫עקב‬

‫ערנות‬

‫יחצינ״ם •‬
‫ערפי‬

‫כמצכ ת כשתהיה מיצןת‬

‫עצרת‬

‫עקידה במלכות מצד הגכודה כתיקונים‬

‫במלכות ע ר כ מצדכחיתהדיןפנימיימ‬
‫‪,‬‬

‫כחת !קרקע ערכית ניסור כחקיניס •‬

‫ננצח <הור מצד הגבורה כפיי א;‪11‬ו •‬
‫‪1‬‬

‫״‬

‫השמיט כמלכיתכרימ*‬

‫מ מ ע י םבהיכלית נקרא עצם השמים •‬
‫עקר כיסוד עוצם כתקוניס • עקרת‬

‫ערנית‬

‫כ מ ל כ ת ייצר הגבורה עי התת כתקינים•‬

‫כ ת ת כשתהיה כלול משלם אכות׳‬

‫עושה‬

‫ש^קר העשיה תהיה כו פ' ויחי •‬

‫‪.‬‬

‫)כן היכל‬

‫עשן‬

‫נחל‬

‫ערבי‬

‫כמלכית עריגת כמלכית •‬
‫ערש‬

‫ע»‬

‫נמלכית‪:‬‬

‫פר׳ כתת שתהיה מוציא הנשמות‬
‫כ ת ת העלה ומעידר למעלהע׳‬

‫ה נ י נ ה ׳ ויש עשן כ ס ר תקף ה י י ן כחנונ׳ס*‬

‫כתית כרימ עשר ו ע «‬

‫עשיר‬

‫ועשי!( בל; כמלכית כשתהיה כל!להמעשי בכללות מתגלה כה כל פכי' תהי' עילה‬

‫לעשי בתקוניסונפ א״מ י עת מ ׳ ל מ ת ש כ ה ע ת ל כ ל חפן• ויש עת בכינה י׳צי‬

‫הגבויה כתקוניס י‬

‫נאיס־‬

‫עתיקא‬

‫עתו‬

‫וכן כ כ ת י ולפעמים כחכמה •‬

‫כשיגיע התפלה ע ר כתר עליון נאמי עליו ייעתי •‬
‫כ מ נ ה כשתהיה על תת*‬

‫אות השיא שאר‬

‫והשפתים כנצת והוד‪*.‬‬

‫ולמעלה סתימת הפה בכינה •‬
‫הגרון בחכמה•‬

‫נגמוה־‬

‫יהלשין כייסוד •‬

‫הגרזן כתת י‬

‫השפתיס כגדולה וגבורה •‬

‫הלשון כסיד הדעת‬

‫פייא‬

‫כ נ ת ר יכן כחכמה‬

‫וים פה ניזלם ותהיה כמלכות־‬

‫פ ט ר רחם‬

‫כפי צי•‬

‫פת‬

‫פתיחת הפה במלכית »‬

‫דחס כמלכות כתק ניס ־‬

‫יכן כתתולעילס תהיה מצד הכתר־‬

‫פ!קדע»ן נגכורה ־‬

‫פויז‬

‫פחד‬

‫ככיינה לדכרירימשה ‪,‬‬

‫<‪4‬ני אדם כתתי יפנינשר כמלכות וכתקוניס פני אדם העליון כחכמה ־ ׳פניאדס ‪j‬‬

‫סתתתין כמלכייואין פני ארס כתת כלל אלא פני נשר ויהייכת״ת כאד י ממש ש־זיא עי‬

‫החכמה ־ פני חמה בגדילה ג מ ר ה • פני לכנה כנצח יהיר ־ פסק מלכית מצד התת‬
‫מצדהדין׳‬

‫פקודת‬

‫במלמתפיויראפ'ייצא־‬
‫פר׳‬

‫כ ת ת כתקינים י‬

‫כמצכיתפיפנחס־‬
‫פרח‬

‫פקודים‬

‫ככיינהכתקוניס יכר״מ כמלכות י‬

‫עץ כמלכות*‬

‫פריעת‬

‫כמלכית • פ ר ג ס בבינה ומלכות י פשוווה כחסר י‬
‫פתחי עולם והיא החלבית שהוא פתחי עולם הכנין׳‬
‫עילס כ י נ ה ‪:‬‬

‫אוחח‪1£‬ד*«נא‬

‫ננצח יהוד י‬

‫כנצח והיד כתקינים •‬

‫כיסוד•‬
‫פחח‬

‫פקידת‬

‫פרט‬

‫פרוכת‬

‫במלכות״‬

‫ויש‬

‫ו׳א שהוא גרילה גכייה‬

‫«בי כיסוד כשהיא אצל המלכית‬

‫נהיית המלכות נקי איל נפי אימ‪ :‬יכן כ ת ת כפי כראשית•‬
‫«ביח‬

‫כמלכית‬

‫‪,‬‬

‫אריק‬

‫כספירה תשיעית כשעושה צדקה עם צדק יייר‬

‫שכתוך הצדק יסיר הרי צדיק ונאמיר כי יסוד ומלכות נקראי ?ריקים לטון רכים לפי י‬
‫{ טשניהסאותכריתזו מילה ויי פריעה לא כן צקי הצדיק אלא בבחינה שאין לחלכית‬
‫כיוס‬

‫קי)ס״לתטפ»פ׳'נטע'המכריע׳ס • «דק‬
‫^יל'‬

‫נ ק‬

‫*דקת‬

‫•‬

‫כמלכות מצד הגבורה •*יצוק עליו}‬
‫«ואר‬

‫ככעה וכן כתת כפי מקץ ‪1‬כאמור•‬

‫כמציאות! על‬

‫ו‪:‬ד!להוגכווה ומהטעם כמוכן תהיה לפעמים בבינה • *‪ 11‬׳סשעגינוציודוקהיה‬
‫בנינה‬

‫ויש שענינו חוק!תהיה כגבורה•‬

‫‪,‬‬

‫ויש שענינו קלעיתהיה כמלכות‬

‫‪,‬‬

‫י וכשער׳ צרק ככצו׳ צור אמר כי הוא יסוד וצקיהצוד הוא מלכות אמנם לא שמן כצור‬
‫וכ! הנני ע מ ד לפמן שס על הצור ת ת על הייסוד והכית כצור ר״ל ככס‬

‫עצמו •‬

‫ה ד ב ר הנק צוד וכו הוציא מיס מצור החלמיש ומשם תילדותישל ׳שואל יוצא׳ דכתיכ‬
‫צור י ל ד ן תש׳ •‬

‫וס!ד דרך נחש עלי צור לפי שהוא אדמוני עם יפה עיניס וטוכ‬

‫רואי ונקיצור מצד הגכורה ומושכת יק הגבורה כסוד הביטו אל צור מצבתם וכוי •‬
‫^ורך‬

‫העוצםכמלסת•‬

‫«ח*חית‬

‫וכר פייריו כתת כ• המלכות נקבה שלו•‬

‫*וות‬

‫כאספקלריא דנהרא ככיגה פרשת תולדות יצחק •‬

‫‪JVK‬‬

‫כיסור‬

‫‪ p i‬כמלכות כמצ׳אותיישכה תהיהמתדכק כמציאות׳' שכ׳סיד •‬

‫*>ץ‬

‫ככינה‬

‫כפקודין•‬

‫‪n'it'X‬‬

‫והדין כפקודין •‬
‫ח׳*‪6-‬וה•‬
‫עליה•‬

‫כמלכת כמציאותה המתקיכ אל מצולות ים מצד התכלת‬

‫‪!e‬׳‪p‬׳‬

‫*ייטות‬
‫*ייע‬

‫קדרהכמלכות־ *ניילי׳ ע ר כ ענפידינאקשיאכפרי‬
‫כקלפה והוא ה‪1‬כרהרוככ על הנקכה הנקמות ועושה צל‬

‫נמלכות‪1‬יש צלע המשכן והוא כמטטרון כתקוניס•‬

‫«םר‬

‫‪.‬‬

‫כגכורה ־ צמר לכן כחסד לרימשה • ולמחוקק לכתר כלכנינותוידוע כ׳ שער הראש‬
‫הוא בבתד בשעינשמה ־‬
‫צפון‬

‫•פישמות־‬

‫* נ ת ר ו ת הוהכ חכמה בינה לר״מ ־‬
‫*טור‬

‫נגכווה ־‬

‫»עקדו ככינה‬

‫כמלסתימצד האופנים‬
‫{!חנה‬

‫הח״ס בנינה ותתומלכות צרנ׳ משה׳‬

‫צרור‬

‫במלכות מצד ה ת ת מצר‬

‫‪ . ,‬י‪ .‬הגכורה ו‬‫‪c‬‬

‫אות הקוף‬

‫כמלכות מצד היסוד• ק ד ו ש ככתר כשיעלה תתכו •‬

‫קנויוז‬

‫קד‪1‬ש כתתכשירדכמשך הקדושה מהכתר קדוש כיסוד‬
‫כשתקכל משך הקדושה הניול מכעוכשיכנס הקדוש כייסוד וכמלכות נקי קדושה •‬
‫קדט‬

‫ככתר לדי משה ולדברי הוהר כחכמה וכינה•‬

‫כפרש'משפטים•‬

‫ובויקרא ואחרי מות•‬

‫קדש‬

‫כחכמה וכינה‬

‫קו האמצעי ת ת ׳‬

‫אין חול‬

‫קול*‬

‫אלא מצד התתויש קול שאנו נשמע והיא כמנה כס‪1‬דהרעת דהיינו ת ת ויש קלת‬
‫חשד והוא כי׳לכות וכל קוצ תהיה כלול מאש ומים ועקח תהיה אויר ותהיה ת ת‬
‫כשתהיה כולל שלש אכות כאחת•‬
‫קוייא‬

‫מצד החסד•‬

‫קוטת‬

‫ושכעה קולות יהיו שכעה ספירות הכני! י‬
‫כ ת ת וצדיק‬

‫למטה עדיהמלכות כסוד מ ט השדרה•‬
‫י‬

‫אורותשישככ׳נה י‬
‫הקשה•‬

‫קמנ‬

‫קיץ‬

‫קוטץ‬

‫כ׳סודנסורקץ‬

‫כקלפה כפי פקודי י‬

‫כש׳תקשו כה התת כוימ •‬

‫כשיתקשדו למעלה בכינה ויררצ‬

‫קינה‬

‫קטות‬

‫כחכמה כסיד ׳'ונפתח כה'‬
‫קושיא‬

‫כמלסתמצדהדין‬

‫ענינו קשור ותהיה כמלכות‬

‫עקווכקלפה וישקיכהטוכהאשו תה׳»‬

‫גור״תחצוסתכואה לצדיקים י ק״»כת'תלו'מ•‬

‫קמיטוש‬

‫כתתכסורהו׳׳‬

‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ .‬פטר עטים דמונים ‪,‬‬
‫•ט טעניממין מוגצהצפיריס וקוא‬
‫קליע בנינה ימלצות כתקינים • קן‬
‫במטטרון שהוא קן)לשכינה א! כמלסת שהיא קן לספיר<ת דה״נז אפריחים־*‪1,‬‬
‫רש דן םעניני אל האפרוחים ‪1‬ה!א בכללית הבנין ־ קנח גי שש טבעית יידן שש מעל!'‬
‫לכסא על׳^ניניזויא קנהזביןלפה גער ח׳׳תקגה קץ' הימין ביסוד • קן‬
‫הימ־סבקלפהנפיכראשיתינת• קפיצת הארןכיילסת כתקינים י קרנ־‪.8‬‬
‫איית ברא כפי ל ן לן • קינן כמליצות שכהימת״חרים כל ההפי' ־ קריכ ני;יד‬
‫סהיא קרוב למלכות • קרח הנורא במצמתבתקיניס• קד׳ח אדכעבמלנ^‬
‫סהיא וגל רביעי של מרככה יכה מת״חדיס ארבע פר‪6‬יימשלתפלי)נתקיניס•‬
‫ובפי ח״ שרה • ‪1‬י‪ 6‬קריית מלן ו כ יתי־<יה כליצכית שהיא תהייה ק^א לנינה נפי‬
‫קד( *םקו־ן סענינימקרן‬
‫ויצאיכןככיצהשהואתהיה^ייתליוצ^הצתקינ׳ס*‬
‫וחימשותהיה כתתיוים!קרן‪6‬עני‪6‬מקרןאזית‪1‬י)היהכייל‪5‬יתכפילין לךיכויקדא‬
‫וכן כיסוד יכן נצח יהידייןראו ידניים מצד הכינה כס)ר רציעיא י)פלין ־ קדסייייפ‬
‫ננצח יהוד כתקניש‪,‬־ קרקנן כמ‪1‬אצטומכא• קרקע כמלכות שכה ידיי‬
‫נטועים כל הנטיעית קטר בתת כשיתקשר כג'אבות יכן ביק ד כשיתקשר‬
‫בגי כניס• יכןןכמלכ׳ית כשתהיה קישרתהכצולרימשהאף ככירה מפני שתהיה‬
‫כיסודכתקוניס וענ׳ן‬
‫קמת‬
‫קושר השלש עליונית עסצשכעההתחתינית־‬
‫י י‬
‫הקשת כעכין הקשר‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬

‫;‬

‫‪,‬‬

‫גבינה יגיזוה מצד החכמה כריח יכתקיני*• ראשי •‬
‫«ותחו'ש|ראימ‬
‫בכתר יהנמה יחסר ־ רשראש צריקיהי^ כתיתאו כצד‬
‫המתחבר צריק*ע‪10‬מלכית כפי ויצא• ייש ראש‪,‬ידבר ותהיה בתתאי כחסר־‬
‫ויש ראשיי החיה יתהיה במלכית בתקוצים • ראשים כחכחה יחלכית כתקינים‬
‫דגי כל לשין רב תהיה מצד החכמה שממני תהיה צשמך משחאדרניתא כתקיניט‬
‫רב חסר כחסד אי כתתי ויש רב ט‪1‬כ!תהיה ברכו׳ שפע הנינה אשר תהיה טכע‬
‫נ סורורב סתם תהיה כתתפ' כראשית־ ייש ריב החיכל יתהיה נקלעה כתקינים‬
‫רביע מוונע בבינה • רנים כאכית כסיד מחליקת־ רוגע כיסוד אי‬
‫כחלכית‬
‫רנקח‬
‫רביעית יי ההיןכמלכיתכומ־‬
‫כמלכית פ'כלק •‬
‫יוגליס כמלכותכס<ד כחינתס הוימית‬
‫רזי ׳‬
‫•יצדהנכירה־‬
‫כקלפית וכן כמלאציס[ שהם תתתקבהכפילןלן• רהטים כנצח יהיר כתקינים‬
‫וים רהטים כייוחא • רוב יויכ דגן ותדוש ביסוד כשתהיה כין תת ומלכות •‬
‫וים ריכ אונים ותהיה ככתר כתקינים ־ רוח כת״ת ייסוד כשיהיו מכריעים ‪J o‬‬
‫האש והמיס ־ ויש חח הקדש ויהיו כמלכית כשתקבל מחכמה כפיח״מ • יכן תהיט‬
‫נקרא ריח גדולה מצד החסר וחוק מצר הגכוו ה • רותהימצרהתית• וישרות‬
‫אלטיס ותהיה כחכמה מפני שתהיהינשמהלבינהאלהים׳ ריוחכ מצדהמלכית‬
‫כד״מ* דובב שמיס בבינהלוב׳משה־ רוכלי כיסידכתקוניס• רופכחו!ם‬
‫'•כתר כשירק בת״תלרכר׳ המפרשיט ־ ויש רום שמיס ותהיה כחכחה כתקינים • י‬
‫ז‬

‫י‬

‫‪1‬‬

‫י י‬

‫יימס‬

‫גתיתכשתהיה מטה לצד החסל כתיקונים י " ר ו ע מ‬

‫וומח‬
‫‪ ,‬רחובות‬

‫כתתבתקינ׳•‬

‫בכינה• דחוס ב ח ס י לדכי משה• )אפשר שתהיה נחתמצד החסד‬
‫כחכמהוכ!תתכשתסתלקלחכמהתקראאחרחוקכפ'<יקרא• • ר ח ל י‬

‫דחוק‬

‫רחטיס !‪-‬בחית •‬

‫במלכית־‬

‫הינמלכותכטתהיהמו׳כהעסכעלה‬

‫ריב‬

‫על חרבן כית המקדש יכן כנינה־צשתהיה על ח ר ק היסוד • ריח במלכות כשעולה‬
‫כ ס ר ה ק ו מ י ת יהקטית ימקטרת מדרגה למדרגה ע ד החכמה ומשם לאס•‬
‫כתית כשאין הדניר דהיינו המלכות יעקרו כקלפה־ רס ככתרכבינה‬

‫ריקם‬
‫כתת‪:‬‬

‫רסונים‬

‫מצרהנכירה‪:‬‬
‫רקיע‬

‫כנצח יהיר כתקינים• וכן כחכמה ימנה נ פ ויקרא ־ רעמים‬

‫רעש‬

‫ב מ ל ס ת ״ ש י ע ש מ צ ד הקליפות•‬

‫ככתר•‬

‫ר*ון‬

‫דרך כלל כל הססיייקראי רקיעים י ד ו ן פ ר ט כ מ נ ה יתית ייסיד המציאית‬

‫אשר ל ת ת מצד החכמה שהוא מציאות מובחר כערך מה שהיא סיד קי הרחמים‬
‫הנאצל מן הכתרינתפשט אל החכמה והוא המציאות שמרעה מרככהאליו‪:‬‬
‫הנההמציאיתהיהשהואכחינתיבעוך הרחמים כלי הרככת החסד והדין עמו‬
‫יקרא רקיע יסודו רקיע י'ירשביי קראו ע־וידא דאמצעיתא ריל שאי! לי כללית עם‬
‫החסד יהרין אלא שעימר באמצע•‬

‫ונקראגכ גשמחא אל מציאות המתחדש‬
‫דשות‬

‫מתיך ההמוגה יהמרככה הנקי שמיס דיל כללית אש ימיה •‬

‫במלכית‬

‫וכשתהיה ממיחדתעס תיתכעלה תקרארשיתהיחיד יכאשר לא תהיה מתייחדת‬
‫עם תת כעלה תקרא רשות כפני עצמה•‬
‫אות השין שאגת‬

‫ויש רםותהרכיס ותהיהכחציניס־‬
‫שאליה‬

‫ל מ א כחסד מצד ה נ מ ר ה ‪:‬‬

‫כמלכות מצר‬

‫החסד והחכמה כחקינ׳ס • ש א ו ר כקלפה • ש א ר כמלכות‬
‫כשתהיהמתדכקת כסוד הדעת!‬

‫׳שרועה י ענינו מלשןן שכיעיות •‬

‫בבינה כיסוד כחצמת כשתקבל מכינה •‬
‫הכנ׳ן תקרא שכת• ש נ ע ח‬

‫בת ת פיאמור•‬

‫ויש שכעה ימים תחת ניס למטה כפי מקן•‬
‫שבח‬

‫שדה‬

‫במיג‬

‫שנע‬

‫׳תליה‬

‫ש ב ת ת דרך כלל כל אימום י‬
‫שבעת‬

‫שונכוח‬

‫׳מיס בכינה כפיאמ‬

‫שעל הכותרותנג״ג •‬

‫כמלכות פרשת תי׳ שרה •‬

‫יכן שדה חפותים‬

‫כמלכיתבפרשת תילדית יבייח׳ יהרנין שרה שיש כי שני תפ חים לכןיאדים •‬
‫אמנם עקר כינוי וה בת״ת מפני שהיא כלול מג מוני התפוח לבן א ד ם יריק •‬
‫ואולי יש הפרש בין‬

‫וירצה שדה אחר הכולל פני חפ חים־‬

‫תמחיס וכין שדה ענתית כמלכות כשתהיה עניה נברשת ויחי י‬
‫וכשרכשדהטרפה ותהיה נחצ ניס •‬
‫(‬

‫שה‬

‫שוטר‬

‫כתשדכו״מ•‬

‫שריחן‬

‫וכןכיסודלרממשה •‬
‫‪,‬בחיתמצרהיסודנדמ*‬
‫טיפטיס מצד‪,‬הכינה‬
‫קגכיוה׳‬
‫•י‬

‫שוע‬

‫שדרת‬

‫שדה סל‬
‫וים שדה‬

‫הלולב כיסוד לרממשה•‬

‫כ ת ת •יצר המלכות כר״מ‪:‬‬

‫שוכן‬

‫כמלכות כשתקכל מגמיה•‬
‫•נמלנותנפ'סמע•‬

‫עד‬

‫כתת‬

‫שולים יי‬

‫שופט 'כלהספיייקראן‬
‫שקים‬

‫ש ו פ ר גתתשיפר גחל בנינה י‬

‫מצח־‬

‫שור‬

‫ולדכר׳ התקינים כתתמצד הגבורה • ולדברי התקינים שור שהקייכ‬
‫״‬

‫יס‬

‫א‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫אדהר‬

‫ס פ ר עםיםדטונים‬

‫אדהר מלכות ‪1‬יןק היה לו בנוצתו •‬

‫ויש שתהיה ווכו אלום ותהיה ביהוד•‬

‫יש שתהיה חכו ‪5‬כ)(יהיה בנצי*‬

‫שושן‬

‫ש י ש נ ת כלולה מאודם)לובן מדי| ורחמים‪,‬‬
‫ולדברי התקוניס שושניס תהיה טכינתא‬

‫ותהיה במלכות כפי קלושים !אמול•‬

‫ע׳לאהותתאה־ שחר פי'הרשכיכלימ כי במדרגות הש כקד ושתי כקלדאכלהם‬

‫כחסר ושחר כנצח ושחו קודם אל הבקר כמו הנצח אל החסד ממטה למעלה •‬
‫כנה ששוחקיס!מקבלים םפעהתתכוימ*‬

‫שחקים‬

‫יהנכיןשתהיה כקיבית•‬
‫שיטה‬

‫וכפק‪1‬דין•‬

‫שיבח‬

‫שטנה‬

‫ככתר כפיקחשיס •‬

‫כמלכות מצד פשיטות החסד•‬
‫שיר מסטרא דלויס •‬

‫שיר‬

‫שבתה‬

‫שיח‬

‫כחכמה•‬

‫כגכ!רהלר'משה‬
‫כיסודכתקיניש‬

‫ושירה‬

‫נקלפהפימקן•‬

‫כמלכות‬

‫שבינה נהב‬

‫םכינהלגיעליןמתיויתתתונותןכן מלכית אמנסכשימ^טה למעלהש'טין פירפי'כי'‬
‫כל גילוי מלכו של עולם נקישכינה ט עקר התפשט תהחכמה הוא עי הכינה ולפיכן‬
‫סכינה לשון מושאל !!לתכאמהתבינהומלכית־‬

‫תהיה מצד החכמה •‬
‫כראשית־‬

‫שק‬

‫שכלי‬

‫קרוב ביסוד כרימ•‬

‫ולדברי ר' משה תהיה בים‪1‬ד׳‬

‫שייהנת‬

‫כיסוד וכל לשון השכלה‬

‫שויו‬

‫דינאתקיפאכפ'‬

‫כתתכס‪:‬רה<'שש קצוות‬

‫אשריה׳! מתפשטים מן הגחלתדהיינו ייוכללשין שלהבתתהיה מצדהגנורה פ'‬

‫מצירע•‬

‫שליום‬

‫כתת!ביסוד מפני שיהיו הכהניסבין החסד וכין הדין וכין ה'‬

‫עילאהוהיקימאהכתקוניס•‬

‫שיים‬

‫כמלכות פ'איווי• ‪ _-‬שייטות‬

‫כמלכות‬

‫מפני שתהיה משלים מנין חעשי ו ה י אותיות השה וע!דמפני שתהיה משליט את‬

‫ה!כר•‬

‫שם‬

‫כמלכות או בבינה•‬

‫ענינו לכוש ו ד י ן כלל כל ספייוספי'‬

‫שם‬

‫תקרא שםילמה שלמעלה ממנה ועולם הכריאה יקרא שם לאצילות ודרך פרט תהיה‬
‫כ י י נ ה מפני שתהיה לכיש לחכמה ותהיה כמלםתמפנ׳ שהיא תהיהלכושלתית־‬

‫שםא;‬

‫‪1‬‬

‫בכינה גה כסוד מדרגתם •‬

‫כביצה ב שיר השירים!כויקרא*‬

‫שטור‬

‫שפיטה‬

‫במלכות•‬

‫מתיחדביןהחסדוהריןכיןאשומיס בפיויגש־‬
‫שםיג׳‬

‫חג עצרת כמלטת שמיצי מצד החכמה י‬

‫כגבורה מצד הכינה•‬

‫ושמיני•‬

‫שמע‬

‫לזכרדה״נותית־‬

‫שמש‬

‫שנה‬

‫שטן‬

‫כמלכות מצד הגבורה • שטחה‬
‫שפיטה‬

‫שםים כת״ת כשתהיה‬
‫כמלטתמצדהתת־‬
‫שמיעה‬

‫שמינית כהכ־‬

‫כל שמן תהיה מצר ימין מצד החכמה כפי ויקרא‬

‫כמלכות מעניןקכון וכפיח״ שרהםמע כ ז י ל נ ק כ ה כ ל א ה'‬
‫שםעתא‬

‫כמלטתמצדהגכורהמצרהכינהכתקיניס•‬

‫כתת כשתקבל מכינה וכן כיסוד פ'שמות ויש שימש שתהיה כחצוניס• י‬

‫ד ר ן כלל כל הספ׳'יקראו שנים ו ד ר ן פרט'כביתח•‬

‫כשתהיה מתלבשת כמטשרון• ש ע ו ר‬

‫כמלכות‬

‫שנוי‬

‫קומה לדי משה כתיתונראה שהוא תהיה‬

‫כנשמה‪5‬עצזותהמתפ‪:‬טיסכספי'שממנויהיומשערים!מגכליסהכל•‬

‫שעורה *‬

‫כמלכות מצד אשר תהיה מתקרבת לקלטת שתהיה מצמצמת עצמה בהן• שועלייפ‬

‫ב‪:‬חותהק'‪.‬יפות•‬

‫שעד‬

‫כמלכות שבה תהיה כניסג לכל הספייכתקונים ‪.‬‬

‫וכמה שערים לשערים ויש סערייםחצעיס חשוכים סער׳ מות ותהיה בקליפות־‬

‫שעשנו כקלפותכתקוניס ־ ש פ ח שפת היאור כטלטתבתיןניס־שפתשקי כקליפות‬
‫כתולדות‬

‫*‬

‫יי‬
‫כתו‪5‬ד!תיצ<•‬
‫סדין פי שמות•‬
‫בתקנים•‬

‫שק‬
‫מקר‬

‫מר‬

‫*ערי מ י י ׳‬

‫״‬

‫כקלפית׳‬

‫מקד‬

‫הקדם כתת כתקוניס•‬

‫המיס כנה אי כ ג ג‬

‫שקתוח‬

‫העולםלרי״פהכמלכותועקויתהיהכמטיטריך‬

‫כמלכות כשתהיה מתקשר כתסל•‬
‫פיבהעליתן•‬

‫ע‬
‫כל לפין שקידה תהיה מצד‬

‫מרף‬

‫ככינהפאמור•‬

‫מרק‬

‫כמלטתכשתיה ייתלנםתכשרפיס•‬

‫נירמ ועקרב תהיה בכית מלכיס משש מ פ י ס לאח'•‬

‫‪rgv‬‬

‫מריס‬

‫כחפ‬

‫מרשים‬

‫כנה‬

‫מ » משוד במלכות כשתהיה‬

‫כלולה משש קנוותנתקוניסוכ( תהיה ב י ח ד השש קצות עצמן כ פ בלק •‬
‫משת‬

‫כיסוד כשתהיה יונק משש קצוות כפי כלק•‬

‫ששק‬

‫ימים כתפר וכתת מפני‬

‫שיהיו כלולים משם קצ»ת ‪.‬‬
‫אוח ךתיו האוח‬
‫•י י •י ־׳‬
‫תמני!‬

‫במלכות כפ׳ימקן•‬
‫י‬

‫כנה וכן כתת כשתהיה‬

‫תאוטים‬

‫בקלטת כ פ ויחי•‬

‫מתאם ומכריע בין הקצות* חבואח‬

‫ככינהככמיצתעצמה כשתהיה משפעתמצדה לכן ולכתכתק נייונאידר'‬

‫•וכן כמלכות מצר הכינה כתקוציס • תהו דכר שאין כו תפיסה ותהיה בבינה‬
‫כככמ• ח ו ן‬

‫תהליח‬

‫נקלפית•‬

‫מפנישתהיה ה י א ב ת י י ך נ פ ' נ י ז ו י ש ת ו ך ומרמה י ת ה ה‬

‫תוספתא נמלטתמצדהיסיד•‬

‫שני במלכות ויש תולעת‬

‫חיליעת‬

‫עקרה כתתכמציאיתי‬

‫ולמי‪ ,‬וי‪7‬־‪.‬יה כקלשיי חור וקול התור כמלכי*• תורה‬

‫אשר תהיה ב ח ב ובמקומו י ויש תירה שכיעפ שמפרש תולה סככתכ ותהיה כמלכו'‬
‫תחוס‬

‫אשר מתגלה כל סידותהעל״ניס‪.‬‬

‫נמלכותמצדהכינההעושהחשדחנס•‬
‫ו‪/‬ייםת‬

‫נ כ ת במלכות נ ת ק י י ם •‬

‫חינה כמלכות כ״רמ וכן בכירה כתקינים‬

‫הלולככמתלר משיז •ולדכריהתקויייפמלכית מצד הכתרריילשנסתלק‬

‫עם בעלה לכתר בתק נים י‬
‫תכלית‬
‫‪hn‬‬

‫תהנה י‬

‫יז״י*‬

‫ס ן בתר שהיא התייר הגדיל כ ך שמעתי‬

‫כמלכות כנתינה אשר תהיה מתקרכתאל מצילותיש מורה תיקן הדין‬
‫ביסוד שהכל פוניס כוכרימ•‬

‫ננןלטלתלננה*‬

‫תם‬

‫תלי!‬

‫נ מ ל ט ת כמעשה דרי א׳לא •‬

‫ירם יהיו מתגלים מה שלמעלה מהם •‬
‫חטים‬

‫חיורלר'משה ככתר ואפי שתהה‬

‫חסורח‬

‫תפינח‬

‫כמכשעל‬

‫כמלכותכשתתלכשכמטיטוון‬

‫כ מ ל ט ת כ ש ת ה י ה כ כ ל ל כ ח י ‪ ' 0‬ם ע ל י ה ותחתיה כאי כמעשה דרי א׳לא וכן‬

‫ביס‪1‬ד כפי ויחי ונר״מ שהמלכות נקי תמימה מצד החסד•‬
‫ביאימ•‬

‫חשר‬

‫יש וכר ויש נקכה ויהיו ב׳מ•‬

‫כשיהיהיינק מכ^נה ועקרי תהיה כמש ‪. j n i f‬‬
‫גדולים ה א ט ת כפי שמיני•‬
‫כמלטתפיאמיר*‬

‫תעודה‬

‫־תפארת‬

‫תםצתח‬

‫תנאים‬
‫תגי[‬

‫כמו תמונה‬

‫בלה* חניק בתת‬

‫הגליל כ ת ת כליי תניניס‬

‫ככינה כשתהיה משפעת כמטטרין יכן‬

‫היא הספ׳ הששית אשר תהיה מתפשטת לשש‬
‫תפוחים‬

‫קניות יתהיה טלל כל הגוונים !מתפאר כהם*‬

‫כגה סכליליס א ד ם‬

‫ולובן דיןולת ‪ '>t‬פ שמיני יכן כ ת ת כשתהיה צכלל כני אנית י‬

‫הפייה‬

‫של י ד‬

‫&מלכית שגה מתקכז׳ס ה ספי'וכל תפלה תהיה מצד המלטת כשתהיה מתקשית‬
‫למעלה מצר א ח ד מ ן האבות •‬
‫י* ‪• -‬י‬

‫תקית‬
‫יס‬

‫חיט השני נ י ו ל ט ת כפרשה )יחי‬
‫כ‬

‫»‬

‫‪18‬‬

‫וכשעלי‬

‫)בשערי ‪ p i‬כ נ י מ י א ח ר י ת זל ה מ ר ד הזאת הנקרא אחרימ דכוק? בקו ‪6‬מ‪4‬עי‬
‫עייתקוןחוט השני והכתוב מפריו ואומר‬

‫וישתקוה לאחריתך נאם ה' ישבו‬

‫כניס לגמלסע״פהתקוה הקשורה באחרית קשירה כישראל ולפיכך ושבו כמ‪1‬‬
‫ל‪34‬ול‪!0‬כלתקה לשון קו וכן רמו! עי מ‪1‬ד פנימי של יחזקאל וקו סלישיס כאמה‬
‫זקוהכתיכ וכתיב בנבואה אחרונה וקי ינטה על ירושלם והמבין עקריס גדולים‬
‫' ‪ J o‬היד תיקי ה ב ב ל ח ק י ס י ע י ה ת ק ה נ ח י ו ר ע ד קי האמצעי וק‪ 1‬י נ ט ? על ירו&לס‬
‫עכיל • יראה מוה שרעתו כי תקיה רימ! ליקיר שהיא תיק ויה ייל‬
‫וגסתממתחכריסיחדיהייניהיית!ת״קלכלם•‬
‫מרועה‬

‫תקיעת‬

‫כמלכות מצד הדין יכן כ ת ת מצד כללות המצכיתשכז•‬
‫תריסת‬

‫בתקנים־‬

‫במלכית‬

‫תחפה‬

‫תקיף כחסד‬

‫גדולה תהיה מצד החסד ׳תרומת‬

‫מעשר תהיה מצר הגכ‪1‬רה כריח •)כתיקונים‬
‫תרשיש‬

‫ת ת וכינה •‬

‫כחית מצרהחסר•‬

‫תרומה תרי ממאה ת״ת י•‪,‬־ י‬

‫תרי שש שלשה סרק ורוע ימין ושלשה שלשמאל •‬

‫תשוכהעקר?‬

‫בכינה שלה תהיה תשיכת כל ההויות יכשהיא תהי' מסלקת שפעה יתחייר להשפיע‬
‫ת ק י א תשוב? כפושתייקרא‪ :‬י ק במלכות כפרשתנשא • יכל לשין תשיכת שאלה‬
‫תהיה כמלכית־‬
‫ה ש ע ר הכד‬

‫בכיאורענין ההיכלות ד ע שלמעלה כמציאות אויר זךיהיו ן'‬
‫היכליתזו צמעלהמיו ווו לפניס מו‪ 1‬והיכל הראשון אלינו תהיה‬

‫נקרא היכל לכנתהספ׳ר• היכל השניתה׳ה היכל עצם השמיס‪ :‬היכלהגיהוא‬
‫הנקרא נוגה‪ :‬היכל ר'היא הנקרא היכל יכית • היכל הה' היא הנקי היכל אהבה‬
‫היכל הוי והוא הנק היכל הרצין • היכל היי היא הנקר יקדש הקרשיס יפרט׳ חכונת‬
‫ושמו ש ההיכלות אלו׳תנארו בוהר פיפקורי ודרך כלל היכצויהאלו ׳היי עצמיידוחנ׳'‬
‫מתנוצצים ומתפוצצים לכמה מיני חשחליס חיית)אופנים אשר יהיו ממונים איש על‬
‫עבודתו ופעולת״על הנהנת ושפיעת עולם השפל וכל היכל)מן ההיכלות תהיק‬
‫מתיחד ונכלל מכל הענבים והמלאכים המתפשטים ממנו•‬

‫ואחר שתהיה מתייחד‬

‫בעצמן מענפי׳ תתייחד כהיכל שלמעלה הימנו׳־ וכן תתייחד!תתכלל הכל מהיכל‬
‫לסיכל עד שת״חרוויתכלל! כל ההיכלות וענפיהם כהיכל קדש הקרשיייהיכצ קדש‬
‫הקדשים וה תהיה י תר נעלם ונגנז‬

‫משאר‬

‫ההיכלות ויתקרב אל האצילית‬

‫ולא יהיה כו ציוד ורכר נתפס וכתומ •היה פרוכת להכדיל כין הקדש וכין קדש‬
‫הקדשים‪ :‬ונזהר כדשתחיזמה אזל ז' מדווין אינון לעילא דרגא על ד ו ג א ו כ ל ה ג‬
‫מדורי מלאכי עלאי אילין על אילין ה״נ לתתא וכצא אחיד רא כ ד א צמהו׳ כלא ח ד ‪. :‬‬
‫זימרידין אינין לעילא ייזאי א ר ן עילאה אחיד לוןוככולהו ק״ימתושכחתא דקכה‬
‫ר ר ג י ן ו א ת ר י ן פ ו י ש א ד א מ ד א מ ד ו ו א ק ד מ א ה ה ו א א ת ר כי חשוך דלא נהיר וכי'ג‪1. .‬‬
‫והמדוריןתללו יהיומקימותמקיפים ומסבכים להיכלות הנוי כפי פ ק ד י וצכןיכע‪:‬‬
‫ע ק ר י קראיהיכלו וכפי תחייה קראם מרורים וכן העניןשהז‪3‬ירו כאלולאהוכיוז •‬
‫כלןצו• וכן כתיקונים אחוושהיכלותויגויוהוא שטזימחליסיהי! עצמים רותניית׳‬
‫‪own‬‬

‫ש ע ד גז• ־ •־׳‬

‫•ו י ־‬

‫<‪M‬‬

‫״יזופיסעל ההיכלזתמכדילית בין קדישה לטומאה כי הם •היז אמצעים בין הקדושה‬
‫!טומאה ונהם מ מדודים התתתניס יהיו החנונים *ליםומתפשטיילקטדגונתכוע‬
‫לין מכפני' כמבואר ככפר הוהד כרםת תרויה אכל לא ׳כנקו ככנים מן ההיכלות‬
‫הפנימיים אלא הכיכ רשעים •תהלכק •‬

‫חהיכלות‬

‫אי אפשר שיסי^צילות‬

‫מכמהטעמיס • אימפנ׳ שאיןראו• םבאנילות יתייחס ענ״) המלאכים ובהיכלות‬
‫כל עניני •היו מלאכי'כאשר יתבאר פרשתפק!די • ומוה הטעם גס כן לא ׳ת״חסית‬
‫‪:‬ככליאהשהוא כסאסככוד• כ״מפנישנתכחרפרשת פקודי כ׳ הקליפה ק מ כ ה‬
‫להיכל לאשון•‬

‫ונולעכ׳ הקליפה הלא היא סכיכ לעילם ״טטרין עילם המלאכים‬

‫א כ ההיכלות האלו הס כעולם המצאכים‪.‬״ וכתק‪1‬ני‪ 0‬אמרו והכי איבון כולסוון וי « '‬
‫‪%‬‬

‫והכ< אימן סיכלין ו ב ז הולה שכהיכלית יהיו כמררגה למטה ייהכסאית והן הן יהיו‬
‫מדרגותהיצירה• וכנל נתבאר כשער אכיע שלא תהיה היצירה אלא י' מלרגות‬
‫למלאכים הכלולים כשם מטטוון ושית יומין דחול• ואמנס יס ליצירה הס יהוו‬

‫ענפי הספיר וי המתפשטיס מן הסכינה ומתלנשס ניצירטונקלייס דיצירה • ולכן‬
‫יהיו צריפים אל יתור הנעשה ע׳ ה תפלה למען יתייחד! הענפים האלהאלמקיו״זס‬
‫ולכן לא ׳תייתדו כל עצמי ההיכלויאלהמאויהוך אשי כת‪1‬ך כל א‪/‬אימהש ומפני שהם‬
‫ענפים מתפשטים כמטטרון הנקרא נער י לכן הענפים האלה נקראים נערות ואלו‬
‫הן ו נערית ?ראויות לתת לה מנית המלך שהן יהיו מתפשטים חהספירו'העליומ'‬
‫אל תוך הנער וא‪ 1‬גס השכינה נקר נערה •‬

‫ולפי מה שנתבאר נמ נא םהה׳כלות‬

‫הפטמ״ס הנוכרים יהיו היכלות ולכוש אל הענפים המתפ‪!:‬ט ם מ;הספיוות•‬

‫דע‬

‫כיהיכללכנתהספיריהיה היכל אל ענן> המתפשט מ י ‪ 0‬ר והענן! המתפשט מן‬
‫הסכינ' •היהנכלל עם יסיר בהיכל לבנתהספי'הנו יכן כהיכללבניהפפ יוה תה״נ'‬
‫כ'רוח!תנכללות כאיכענין זכר ונקבה כאשי• נתבאר כפרשת פקודי • והיכל עצם‬
‫הסמ׳ס הוא תהיה היכל לענן! ה ה ו ד ‪:‬‬

‫והיכל נוגה תהיההיכל לענףנצח״‬

‫ז‬

‫‪1‬היכל ומת תהיה היכללעגף גבורה • והיכל אהכה תהיה היכללענף חסד • ‪,:‬‬
‫והיכל הרציןלענןהתתםכן היא עליון על כלס נס!ד הדעת כאשר נתבאר כשער‬
‫האנ׳לות• !קיקל קדש הקרשים הנעלם היכל לענפיגידאשניתוכלס יי ע נ פ ״ ה י ו‬
‫מתפ&טיס מלמעלה כיי מדרגות דמצאכיס הנכללים נוי היכל תהנו‪/‬וה יהיה ענק‬
‫הפריוהיחס אשרתהיה להיכלות כספי ונמצינו למדין שהה׳כלות הן^הן מדרטת‬
‫היצירה והמצאכיס׳ ‪1‬אוצם מדרגת שמות הצדיקים למעלה ממדרגת המלאכים י‬
‫ולהכין סרכר צריך לדעתאיך כל הנמצאותכשמיס וכארן נאצלים ממק ס נכוה • •‬
‫ולכך אסיר לספר כנניתכל רכל • והענין הוא כ׳ למעלה יהי! שרש׳ ארכע יסודות‬
‫מ ס יהיו גדולה יסור המיס •גמרה יסוד האש ־ת'ת׳ס ד הרוח •מלכות ׳סול העפר‬
‫והס יהי! מיוחדים יחוד אמתי !היסורותהעליוניס והדקים האלה נשתלשלו ממקימן‬
‫מ ד ו ג ה א ח ר מדרגה מעילה לעלןל• מאכילות לול כריאה ומנריאט אל יצירה ׳‪.‬׳‬
‫גמ׳צ׳רה!‪ 1‬עשייה • ונכלא מרימדרג!' ‪ 111‬בעצמן יהיו מדרגות אכיעהמיכי כאצילות‬
‫•היו אכ׳ע וכלן יהיו אצילות וככריא? יהיו א כ ׳ ע וכלן כליאה י ! ‪ p‬לכל המדרגות י‬
‫\ ‪....‬‬

‫‪ . .‬־ ‪ .‬׳ ; ‪ .‬״ ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫משל ‪.‬׳‬

‫וכהן ק י‬

‫אטללצירן הכסף שיבדיל אותי לארנעה י׳ינ׳ כ ס ף נקי לגמרי•‬

‫&כל לא לגטו׳ כ ו א ט י ך וכסף סחציו סיגיןונטף טיוב! ס־גיןשלא •מלט שלא‬
‫•היה ככל מין מהס אייה ת ע י י כ מ רומה צטאו מיניס •‬

‫יכן יהיה ע ד ן מדוגית‬

‫אכ׳עג יעש״ס שכאציליתלק מאגיליתשככויאה • יעטייה םככריאהרקמאצילי'‬
‫טכ׳צ •יה ועשי השכיציוה דק מחגילית שבעשייה ועי השתל*'•!ת י י י ט ו י י ת א ו כ ע‬
‫מדיגיתאליצשחלשלוכל העילמית מכפיוה לכסאית ימכסאית להיכלית•‬
‫ומהיכליתלקליפות!מקליפית ליקיעיס ימיליתומהס אל אלו היסיד ת העכייוהגעים‬
‫אשיהסלעינימ• נמצא כ׳ האצילית שיש לכויאה• והכייאהאלהיציוה •‬
‫•היציויתהיה שוש אל העשיה• ונמצא שהעהי שואכ מן הקליפיישכהס צכללייעישוים‬
‫מצינים המיייצעיס כן המילית יכיןהשלאכיס הקיישיס יהשוים הניכרים שואניס ‪JB‬‬
‫המלאכים הקיוםיס שהם כ מ י י ג ו ת ו ז ׳ כ ל ו ת היציוה וההיכלות שיאכיס מן הכסאיין‬
‫והכסאות מן הספירות• והקפי' מן עצמות איה המתפשט וסא׳ראיתם ־ גםצאלפי‬
‫וה כי ר ' יסודות עצמי שכרקיעיס עם הייחס ספזי״ה יארכעיסודיתשכרקיעיסהט‬
‫איכעיסיייתעצמסשכיצירה וכן עד העליונים אסנס מפני ההשתלשלות נ ת ע מ‬
‫כ׳ כפי יתקש ממק ים כן נתגלו ונתעכי• ילפ ו ל א י ן דכרכעי^ם שלא יישפע עלמ‬
‫מלמעלה שפע!יא‪1‬ר אלא שהשפעההיא כפי י י ת ! ״האחידים ההט פנים אל שאר‬
‫ר מ י ו ג י ת התחתונות• כ! יתגלה ייתעכיייתנשיממייגיגמייגיעי מלאתמציכעהו‬
‫ד כ י שלא •היה כו רוחניות כפי ע ר ן חימר! וכפי יחק׳ ממקומו * וחגה‬
‫תומי מהח!מיים העכיס אל מציאות ק ו כ ת התמר הרק שעלי!•‬
‫ט ע ו י ח ו מ י המעולה ההוא • ‪h v a‬‬

‫כשיתעלט‬

‫הנה י א י י כ‪1‬‬

‫אצ עששיתהרלקת כאמצעהכירס הגדולה‬

‫שהיכייס העימדים כמקצעית הכייה לא ׳אירי כאיתם הסמוכיט אל העששית •‬
‫ואס יקריב! אותם אל העששיתכל אשר <<ס פ< להקריבם אליה יוסיפו להאיר יותי•‬
‫ו ע ד י תהיה עניו נפש הצמחים כי כאשל נתקבצו היי ישויות ו ת ע י נ ו עי המוייע‬
‫ו ר ע למיגהו יצטייי הח‪1‬מל ההיא ויתהוה מממ העשכ או האילן כי עי שצצטייו!‬
‫הישירות ההם כצויה‬

‫יותי ג כ כ י ת על היאשוצה כמליצה עלי נה גתקיבו אל אור‬

‫עלייןואימה שהיי מק י ם תחת המלאכים המאיצים על הט‪1‬ביתיצא מ י שותם ויחזוו‬
‫לשא‪1‬ב משפעו*‪1‬ר יותו עליון ע׳ המלאן הממינה על העשכ ההיא כאימיס אין ל ן‬
‫ג ל עטכ ‪1‬עשכ כ א ו ן שלא יהיה לו מלאך מלמעלה מכה ב ו ! א ו מ ו ל‪ 1‬גדל •‬

‫וענין‬

‫ההכאה תהיה הכזנה אל האיתוהכאתהאוו העליוןכעשכ ההוא עי המלאןאשר‬
‫יהיה כדמיון צנור אל האור הנעלם כסיד היציוה ועולם המלאכים ולוה סמלאן יהי׳‬
‫מאיר כעשכ עי* הכככ המי וחד לו כ׳ הכככיס הס כעולם העס״ה והס שמשי'‪1‬עבדי»‬
‫לכחותהיצירה ‪1‬לוה כעמים ייחסו נידול הצמחי' למלאן ופעמים לכככ והכל לכוונה‬
‫אחת עילה• וכן עדי יהיה ענין נפש הכח כי כאשר יתקבצו הרי י ס ד ו ת ויצטיירו‬

‫‪,‬‬

‫כצורת מכין ע׳ שנצטיירו היסודות משם כצורה יותר נ כ כ ד ת על הראשינס כמדרגה‬
‫עליונה נקרכת אל אור עליון•‬

‫ואו מה סהיה מ ק ד ם תחת הטלאכיס הממונים על‬

‫הישירות וצא מרשותם יחיור לשאיכ משפע ואור יותר עליון עי מלאן הממונה על‬
‫כחההוא• ואיתי האיר השופע כ‪ 1‬׳היהנפשאליהולאתהיהנייוחינשמיאחות‬

‫‪,‬‬

‫ענ‬

‫» ע ו גו‬

‫ועל האמתתהיי‪5‬נו נפש חייניתועל האמת לא תהיה ‪ 0‬נפש כל ע ק ו כ ׳ כמות‬
‫קכעח ובהפסד! יתפרדו יסודותיו ותתוחק מא)ו עליון שקנה בצוותי לא תמצא‬
‫לו דוח ונשמה שתעלה א י ש ת י ד כ ׳ לאביה אלא כדמיון הזבוב הפיות כי^יר כ׳‬

‫להיותו מתקוכ ‪ is‬העששית ׳איו בה האוו והאוו ההוא יקרא חיית! • וכהתרחקי!‪I‬‬
‫ירכתי הביוה יבכה האוו מעליה מפני וחוקה • ווו היא מיתתו ולא תשאו לו נפש‬

‫טתת!וו למעלה אל מקווה • מהו שנאמו ונפש הבהמה ה י ו ו ו ת היא למטה לארץ‬
‫כלומד שתחויו לעקו יסודה יסוד העפר ולכל שאר חלקיה ויסודותיה כאשר היתה‬

‫כתחלה• ועו? תהיה צודתהאדס הנברא • ע'צירופי אלפא ביתית פ פ ו ה ׳ צ י ו ה‬

‫^ ׳ ל א ת ה י ה ב ו ו ו ח צשליה אלא חיות בעלמא כחיית הבהמה והוכבתה עסהיות‬
‫שהיא מעולה מחיות הכהמה והיה׳ה מפני תכונת צוותו שהיא משונחת מציות‬

‫הכהמה •קרובה ״ ת ו !‪ If‬מק!ו האוו העליון לא שתהיה כו ווח ונשמה ־‬

‫וכאשו‬

‫»גוע!יאסן> לא יהיה ה « י ; אלא שישובו חלקי גופו אל יסודותיו כמיתת הכהמה‬
‫שיתפרד; חלקיה יישוב העפר חל ה א ד ן כשהיה• ולכן אין בהריגת הבהמה ולא‬

‫בהריגת ארס כוה שוס א נס והקפדה כ• לא יהיה כהס הפסד ריח ונשמה כ׳ אס‬

‫החורת חלק׳ היקיחתאצ מקיום•‬

‫וכן עדו ׳היהחיותהאיס כי כאשר יתקבצו‬

‫לויבע׳סיל׳מע׳ כ ח ט פ ת הורעויצטיירוכצו ת ארס עי שיצטיירו הדייסידייההס‬
‫י‬

‫כצורה מעלה ונכבית כאשר ה׳איתקוכ אלאורעצ׳וןכמאדמאד ותחזרלשאיב‬
‫השפע והאור מריס המדרגותואיתי האיר יהיה כו לנפש חיה ועי רחייתהזה יתלבש‬

‫כ! אח״כ רוח ונשמה עליונה•‬

‫ויומי כך א ס ר להפסיד צרתו׳‬

‫וכןעייתהיה‬

‫תכונת המלאך כ׳ כאשי ׳תקכנו ח?קי ה י ׳סירות ^ספירייס אשר למי ‪1‬לה בהיכלו'‬
‫מווגותהיציוס!יצטייר! כצורה רותניתמתר נ נ כ י ת ומעולה מןהאדס• הנה עי‬
‫טיצט׳יווהנככליבצוויהה׳'׳תקוכ!‪I‬איר ושפע׳ותר עליוןמאות! שהיישוא־ מקוד'‬

‫ואותי האיד יהיה ח׳יח! ונשמתו ולא ׳תליה ד ב ר אחר כ! •‬

‫ועט מה שנתבאר ה נה‬

‫ככחינתהיסדות תהיה תעלת המלאך גדולה ממעלת הארס•‬

‫כ׳האדסיהיה‬

‫מקונן מהרככתחלק׳היסורות הגסים והחימו״ס והחשוכים והמלאכי'יהיו מקיין‬

‫והרכבתחלקי ה־סוריתהדקיס והרוחניים המזהירים• עד שמעני וה תהיה ת כ נ ת‬

‫המלאך ״תר מעולה מתכונתהאדס•‬

‫אכל כנתינת שהמלאך לאתהיהפנייחו‬

‫אלא אור סתם כדרך שאר מעבדי האוד השופע אל כל הנמצאות • והאדם לא כך‬
‫אלא מלבר האור המאיר ע׳ ק ב ן חלקי יסודותיו יתלכש כו רוח ונשי׳ה עליונה‬

‫וטהורה חלק אל‪1‬ה ממעל •‬

‫‪ h u m‬שתד׳ה מעלת האדם צדולה ממעלת המלאך‬

‫כי כאשר יגביר הארס נשמתו על חלקי חמו! ׳איו ויוהיו ויתוסף בו אור העליון‬

‫‪,‬‬

‫מלמעלה מעלה מרום המעלוימשובח ומעולה יותר מהא ר השופע ומאיר על המלאך‬

‫מפני כ׳ נשמתהאדס כלולה מאב׳עולא יצטרך לקכל עיש!ס א'מהמדרגותאלא‬

‫עיעצסהתאירותק‪8‬ל משפע מקור נשמתו ולא עוד אלא שאף המלאכים י ט א מ‬
‫טפעיאור כרכה ע׳ צדיק ומעטה הצדיק ם• ואל שאר כל העולמות התחתונ׳'ולא‬

‫ע י י אלא שעי האוס יתעלו כל הרכו׳ט לאוו באור הח״ס ולשאוב ספע ואיר מאור‬
‫י‬

‫השכינה‬

‫ס ‪ 6‬ר ‪ .‬ע ס י ‪ 6‬רםוניט‬
‫?שכייה וממט השיפעיסיצן כתובו • וויד מפני שכל ה ד כ ו י ס סכעהז יעלו ממדרגה‬
‫לחייגה י‬

‫כי המיס ת י ד למטה ע ד ה א י ן יעל י י ה י ת ע י ב ! היסודיתככת הזיע‬

‫המזיין׳ ז י ע למינה! )יתהוו הצמחים )האילמת כאשו^יתכאר*‬

‫והעשבים יהיו‬

‫למאכי הכיח ויתעלו כ מ ד י נ ת הכ״ח ויצא ו מתחת המצאך שהין מקודם המאיר פ‪4‬‬
‫העשכיסייתכללינכעח ייחייגלםאיכ השפע והאיר ע׳ המלאך החאיר לכיח והכיח‬
‫יהיה למאכל כל ארס ויתעלה כמדרג' הארס ע ד הנזיעד שישאבו שפעם עי נשזת‬
‫האדם העליינה כהייתם נכללים כי • ולוי הסבה אמרי עה אסיר לאכול כשר מפני•‬
‫שלא יהיה לו קייכה אל מק י ו מפני ר ו ע מעשיי וטיכ ממני תהיי הכהמה כי הבהמה‬
‫תהיהאחייה מצד הקרישה•‬

‫יזה יהיה אחיו מצד הקליפה מצד רשעי•‬

‫‪j‬‬

‫וכיהי!ק מיס חול מ א ן ד א פ ש ר כ פ י ת א ד ש ע י ׳ ‪ •'01‬כיהאדסשייכל לעליתבטהי*‬
‫!! מ ד ר ג ת י‪ :‬לידס כדברים הקטנים • אינ< ראיי שישתדל בהעלאתהדבריס המעולים‬
‫משלאלסיורעלנקותהכסף ולעשיתמהכיילכסף צדיף שאין ראוי לי להתעסק‬
‫אלא לעשית מהכריל‪.‬־ככף מפני שהיא מעלה ייתר מעילה ימשיכחת •‬

‫\עס‬

‫מה שנתבאר להי‪1‬ת שהיסדות יהיו מתקבצים ע׳הטהיה והקדושה יעי הקליפה‬
‫יהטימאה‬

‫כייס‬

‫נכיחיםשקכון‬

‫חלקכם יהאור המאיר כילם יהיה•‬

‫מצד׳‬

‫הקדישה • ייש נבראים שקכין חלקיהם יהאוי החאיי כהס מצד הקליפה לכן אסדה‬
‫התיר'קצתמהדכרים מעני הייתן מצד הטומאה כדי שלא יטמא האדם נפשי ייסלק‬
‫מעליו הנשמה ״‬

‫וניהנין‬

‫היטכ ענין המלאכים נחז י להיח׳כ בו הביאיר והיא‬

‫כי ככר יתכאד כ ש ע י ס י ר י‪.‬אצילית כי כל עצם האצילי־ לא היה אצא להתלכש כו‬
‫עצס האלקתלצורך שימי המדיתיהפעיליתשאינ' ראויים בו לעיצם פשיט ת• יאמרמ‬
‫כי אף נ ס פ י להיותם קיוכיס אל מקירם לא יתייחסו השנויים נהם ממש ער שהיצוך‬
‫שתהי מתלבש האציציינכריאיוכמו שיהייערך המאציצ ‪ It‬האציצויכן יהי' ערך האצילו'‬
‫!(הכריאיולהיייםאף הכריאיעריןנס הס יהי! קייכייו! מקויהעליין יהשנייי יהיי מתרכי'‬
‫לאין תכלית לא היה הבריאה ׳מלה לקכל כל השנויים עד שהוצרך שתהיה מתלבשת‬
‫כיצירה•‬

‫‪1‬עיך הבריאה ‪ it‬היצירה כערך האצילות אל הכריאה*‬

‫)להייתעצמי‬

‫היצירה קדושים וטהורים ופע‪:‬לית התבלה וקירבת הגשמיים החמרייס והנשמות‬
‫המטייפית‬

‫והמלוכלכות והטמאות להעצשס ולרזנס יהיה נמאס ונתעב הוצרך י‬

‫להמציא עצמי העשיה והקליפות ומלאכי חכלה להיותם רצועות המלקות מ תחת י ד‬
‫היייניס אשי הס המלאכים הקחשיס כ׳ כאשר יורי הדייגים כןיעשיהשיטייייכחמ‬
‫העםיה •‬

‫ולכן כל וחן שטצייק ׳היהישומי נשמתו האצולה או הכרואה עליו לא‬

‫יהייתחת ש!'ט‪!.‬ת!הייגת!משפט עצמי היצייה מפני שמדינת נשמת! תהי' למעלה‬
‫מהס וממנו יהיה מקוי השפע להסעל שברשותי לשניתהמעיטת והעכעיס אכל י‬
‫כאשר יטה הארס עצמו מדרכי התויה יסתלק ממנו הנשמה והאיי העלון ואו ת י ד ׳‬
‫תחתשולטניתעצמיהיצייה ייהיהיהעניןמה שיאמיי שכהיכל*ת הנוייהיו םוקלץ•‬
‫וכיתכין ומליצים ולכי ועונשים ימכייויס מפני שהם קחכיס אל ההתפעליתיהשנייים‬
‫כ׳ כל השנויים לא יהיו יתטכיס אלאעל‪,‬ידס!בהיות האדם ח ט ה י י כ ו ׳יסתלק‬
‫מעליו האוד וההשגחה העליונה ׳שאר כיד אור והשגחתכעל׳ היצירה ואעהישעקר‬

‫»עד‬

‫־‪.‬׳• ‪r‬‬

‫‪W‬‬

‫ג ד ׳׳‬

‫•יאור׳^׳מצמעןס^״דומהוסלזהמשינאלנ־ציזהשמםהעוניירךהעששממ‬
‫‪WD‬‬

‫י שכל א׳וא׳יתה׳ס ׳ ! מ י עבה ועסרס מאותה‬

‫‪p‬‬

‫ה‬

‫‪,‬‬

‫מ‬

‫מ כ‬

‫‪ ,‬אעפי שכעצס האור‬

‫לא יהיה שנו׳ גלל עכ? לא ׳ימה המקבל א ן ל »< העששית הלא״ונה‬
‫ס‬

‫‪few‬‬

‫‪m‬‬

‫שמקבל א ת ו ע ׳ העששית השנית ה<!תרעכה !ק"! למקבל אותו מאחי עששית‬
‫עכורה ‪1‬חש!כה•‬

‫ז י‬

‫‪1‬בן יהיה ענין המלאכים שנתכאי כי אור‬

‫עליון יהיה מתגלה להם על ד ו ן האוי המתלבש כהס!מאות! האוי יהיה כחס ורות'‬
‫ומצי זה יהיו המלאכים נקואיס אבו׳‪,‬האלק‪1‬ת יען שהאוו יהיה מתפשט אל ניצוצות‬
‫־ויהיה מתלבש ככל טלאךזמלאך ע ו שנמצא שהמלאןהוא א ב ו מ א ב י י המיכבה‬
‫אחו םאוו עליון ׳תובכו׳מלכם נהם ‪1‬ה׳ו יהיו אוו מתלבש•‪.:‬‬

‫׳ משלאלעשםית‬

‫גוולה דולקת נ ת ן הביוה שבה חלונות לק׳ והאוו עובו בין החלונות ויתלבט בצנווו‬
‫שכפי החלונותו׳א׳ו אל החוצה ואין ספק שהנ צ צותוהאוו הכל ענין א'ולא!יחחלק‬
‫אלטצוצית ו נ י ס אלאמצו ו ב ו ׳ החלטת וצא יהיה הוכויההוא נקנהבאויו שאס‬
‫יתייחיו החלוצות יתייחד האויווה טעם היחול אלהה׳כל״ת כ ס י ו י התפלה כ י י‬
‫שיתייחדו הניצוצותהמתלכש!תכה‪ 0‬ולא יהיה העני! כבחינת ההיכל! יכלו המלאכיס‬
‫כעצמם אלא בבחינת האור המתלבש כהם • ו ל ל ן היחול יהיה כלכוי השפע והאור‬
‫עליון כה׳כלותעל שיתייחדו החלוצותא' לאי ווה כח גרוליהיוצר שיתייחדו האברים‬
‫סגטמייס על יל• הנשמה המתפשטת כהה ומכשינ! נחזה הענ׳ן הזה כ׳ אעפ׳ שלא‬
‫תהיה הנשמה עצם מתחלק לחלקים •‬

‫אמנם תמחצק לחלקים כ ע י ן הגון‬

‫‪.‬‬

‫המחולק לחלקים ועכו יתייחס אחינו א י י ׳ הנשמה כ ע י ן התפשטות הנשמה ב ג ו ן‬
‫!קיתייחהוגכהאכריסאלהאורהמתפסט ע׳ התפשטות!באבוייאשיהם המלאכים‬
‫ועם!ה יוכן כ ״ ה תה ה מעלת‬

‫טהס אביים עליונים אל האוי המתפשט כהם •‬

‫הנשמה השויה על הנייק עלמעלתהמלאן כ׳ המלאן הוא ג‪1‬ן>מד יסודות פשוטים‬
‫והנה הנשמה של‬

‫מחקיכ׳ס ‪ Is‬המקוי והאוי השופע עצ׳הה הוא •היה ע ק י י‬

‫הצייקתהיה עקיהאוי המתפשט המתלבש כת ך המלאן ונמצא ע ר ן המלאן אל‬
‫‪.‬ואחי שנתבאר‬

‫הנשמה כ ע י ן הגיף אל הנסמה אלא שוהעס׳ידווה ׳צייה• •‬

‫שמעלת הצדיק גדולה ממעלת המלאן יש להסתפק מההרויחו חנוןואל׳הו כמה‬
‫סחור! להיות מלאכים כ׳ לא תהיהלהס במעלה ‪ 11‬תעלת כלל כ׳ י ו ד ו ממעלת' שאם‬
‫היו כמעלת הצדיקים היו למעלה למעלה ועתה נמצא! נצדד היצירה כגדר המלאכי'•‬
‫יל כי נשמת חינין עלתה אל מקום הנשמות אשר נסור גיעהעליון כשאר כל הצדיקים‬
‫ולא גועממעלתו כ ל ס אלא שיוחו שהיה לו צעמור כגיע טל מטה כשאי כל ו‪1‬ח!ת‬
‫הצריקיס העומרים שם אלא ש לא יהיו עוליס ׳ותו הוא שזכה לעלות ׳להיית מלאך‬
‫• ן ש י הפנים להיות כיכהלקכל השפע המול מהכסא ולהשפיע! ולחלקו על ידו לכל‬
‫‪.‬ועול ה ס י ן כי גיפו לגשמי ממש‬

‫סאל המלאכים ׳לכל שאל העולמות התחתונים•‬

‫ה‪-‬א ש מ פ ן ללפיד׳ אםיכמו שכתוכנט ההיכלות מה שלא יהיה כן כשאל הצדיקי' כ י‬
‫כשאיהצדיקיי׳ה׳! מתפשטיימהגיף והנשמויוהגשיכלה כיגפיויוחימתלנש נ ל מ ש אחר‬
‫כלמות^ופו וכאות! לכוש‬
‫־‬

‫ישתמש נ ג ע ש ל‬
‫•ט‬

‫מטה ויוינון גופו ויוחו כאי‪ ,‬נהפן‬
‫א‬

‫נ‬

‫‪19‬‬

‫חתני‬

‫רוחני ועלה למעליז להיית מלאן קייס לעד ונ‪6‬מת‪ 1‬עלתה למעלה אע‪65$‬ל‬

‫!כעגין וה נ״ל&'באליהו אלא שלאהיה ענימ כסל חנוךממ* כ י ס נ י ן ר ו ח ו ע מ ו‬
‫ה ח י ^ י כ א ח ד ע ל ו ל מ ע ל ה כ ׳ « ‪ p‬גופו ללפידייכמ' אכל אליהו גתפשטדוח! מם‪9‬ו‬
‫ונתלכש כלכוש אחר ועלה למעלהוגופ! הראשון נסאדגמ‪1‬כסערידוכ‪0‬ס‪1‬א‪-‬יורי‬

‫למטה לעשות שלי חית יהיה מתלנש כן ונו יהיה מתראה לכני ארס כמו סנתכאר‬
‫נזהר פיויקהל כפסוק מי עלה שמיס וירד*‬

‫ואמר־‬

‫סנתכאר הייתמעלת ממך‬

‫ואליהו גדולה משאר הצריקיס יש להסתפק למה לא ו מ אטתהעילס אליה•‬

‫ויל‬

‫שמעלת האכות בהיותם מ י כ כ ה לשבעה ולעצמי הספירות כמו שנתבאר בשש־‬

‫הכיציייס תהיה גיולה ממעלת המלאכים!מעלת המיככס היא כ י כשמת הצריקיס‬
‫אשר תהיה ויכה להמתמרככה חזעשה סיכל לשכינה סנה תתלכש השכינה‬

‫עם עצם מעצמי סספירית ע ד שתיעשה כרכה ומקיר‬

‫לשפע המשתלשל‬

‫מהספייההיא ע ד שעי ישאבו ויקבלו מהשפעהה!א כל המלאכים יכל העולמית‬

‫התתתוניס‬

‫עד שצשמתן תיעשה צנוד אל השתלשלות השפע השיפע יק השכינה‬

‫'לכל העולמיתיכל ומן שהשכינה תמצא צדיק זכאי ליה כ א ר ן לאתיזלבש כייטטמן‬

‫"כאופן שנראה שהיא תהיה ייתררציי ממרככת מטטחן !מעלה מ ימצאלייכה ב‪1‬‬
‫כין כעידי כחיים כין לאחר מות! יהיא מעלה שאין למעלה הימנה ‪-‬‬

‫נמצאו עתה‬

‫כעניןזהגינחינותכחינה א'קטנה מכלם כחינת המלאכים והס כגירות וארוכות‬
‫טאוד העליון מתלבש כהס ומאיר דרך נ ס אזר חש‪1‬ןוהס נקי אברי המרכבה*‬

‫נחינה כגדולה מהאיהיאכחינת הצדיק ס שהס צנרותוארוכות האור עליון עצם‬

‫ה ת ת מתפשט כהס כמי שיתגלה סיד יה מ ה ר פרשת ייחי כשרצה רטכיי ל ת י ץ‬

‫קושיא איך אפשר לומר שתהייהנקכה תחרת א מ י הובר הפך העהי והיימ השכינה‬
‫טהיאתוכעתהיחוד•‪.‬‬

‫!אמר כי הנשמיתהס עצס היכר ת ת ו א ח י שההתעיררית‬

‫הוא עיהנשמית נמצא שעקר הקודם אל ההתע‪1‬ררית הס הנשמותשהם עצם ה ת ת‬

‫המתפשט •‬

‫נחינה ג' היא כתינת והדככת המלאכיט והצדיקים והיינו כחינת‬

‫מטטרין ואליהו כני'•‬

‫כחינהדיהיא נתינת ה א מ ת יכל איתסשהס מ ר מ ה אל‬

‫הספ׳ על הדרך המי* אעפי שכיארנ שמעלת האבותתהיה גדילה ממעלת אליהו‬

‫יחניןעכייש לשאולמנק יכי חניך ואליהו למעלתן י‪ 1‬יותר משאר הצדיקים •יהתשו'‬
‫הוא שחנוך וכה למעלתו מפני שונה לידש צשמה עליונה שהפסידה‬

‫א ד ה י ע•‬

‫חטאו שחטא כמי שנתבאר מ ה י כשיי השיייסולכן יכה ליישגס מקומו של אדם‬

‫האי כ׳ כשכראהקכה את האדה עקרהכונה היה כדי שיהיהמקור לכל ה ש פ ע‬

‫השופע לעליינים ולחחתיייסעד שכלם היו משתחיים לו לראותם שהס היוטקכלים‬
‫מממ יכל מנתי לא היה אלא להשפיע ממני להטכלכד כי ההשתחויהתהיה ס י‬

‫המסכיההשפעייהיא אמי להם שלא יהיה ראר לעשות ‪ kkp‬להשפיע ממקירהשפע‬

‫ווהושאיוילהםמאונםתחוהונכרעהלפנית'עישמלסיןתוימקירהטפעלכל כמו •‬

‫‪ pr‬כשחטא יגרם מיתה לעצמו גרם המיתה לי ולכל הנכראיס!אליהו גס ‪ p‬וכס‬

‫למעלקו ממה שאתר מ ‪ 5‬י פרשת ויגש ויול כל נשתתק דעלמאגפקי מההיא אחר •י‬
‫י‪v‬‬

‫י‬

‫י־‬

‫׳‬

‫דנגיד‬

‫»‪9‬י‬

‫צחלא‬

‫ו‬

‫ח‬

‫‪.‬‬

‫<*‬

‫‪7‬י‬

‫‪ » » w o t‬כ ד גוקבא א מ ע מ ת י ק י כ י י א‬

‫‪3W‬‬

‫* ת י א ו ב ת א י ח ו ^ ט י ׳ ן י כ ד ת י א ו כ ת א י י כ ו י א נ כ ק א ב י ע י ת א כי׳ןאינוןנסמתין‪,‬‬
‫בקיומא ׳תיי וכרק * מ ק י * כולא »תיא*כתא ורעו בא׳לנא לחי• ןאליהו מההוא‬

‫יעיתא‬

‫חטנת ה״ג|כי‪0‬‬

‫‪ w‬מכו נ‪ 6‬א ח י ן א ת ? ! י ‪ - « 0‬ולחי שנתכאי‬

‫ומייגותס נשאר לנו ל כ א ר מ י י ב י י ם איוייס צריכים נענין • ‪ ,‬והס כ׳ אפשר‬
‫למלאכ׳'להתענותולהגלסנאו׳י)יפ!יותהעהז ולהיאיתלכנ׳איםכעניןשנתיאו‬

‫לאביכם אבינועיהכמכואי כוהי פישתוילא ־ גס חשש למדנ! שלא ׳הי‪1‬המלאכי‪0‬‬
‫יודעים כעה!!עגינו אלא חס * מ ס י צ ה פ ליעילכן הוצרט לשא(ל א׳ה שיה א ש ת ן‬

‫גם מססל‪0‬דטשה»לאכיסנווניטל»עלו‪»1‬הו«פעהםופעעליהטמצר החסדמדת‬

‫אביהם שכן כחיכ ויאכלו וגויכמ! שנתבאר נוהר שם ובתיק ‪ op‬כיאיו שהמלאכיס ;‬
‫׳היויונקס•‬

‫׳שהפישב׳ן׳צ׳קהלהוגהולהנאה כמי נהנה »!׳! השטנה ומוון‬

‫המלאכים ריל קיומם הוא מצד החקר •‬

‫יניקתם לפעיל הפעילי' הס מספיר‪1‬ת‬

‫שונות כפי שינוי־הפעילות מספירות ׳רועית ויהיו גיעליס כפעילית הספיח'ויהיו‬
‫בקיאים על שסההפייית כמו גכייאל שיקרא כן על שם הגטרה חסליאלעלשס‬

‫החסד ודומיהם והטעס מפני טיימאייית •תפשע! מכייאה ליצייה ו ע ל י י ׳ איתט‬

‫המאויות יתפעל! הפעולות ומעשה פעולתם אליו יהיה התפשטות וכייאת המלאכי'‪.‬‬

‫ולכן יהיו מכינ׳ט עלשסהספי‪/‬ועלסספשלותהספייהמתלכםיסככלאימהס •‬

‫ע ו י כיאיו המפישים שכל מלאן שס פוא״ליניקתו מצי החסי • ואס ספ! יה ׳גיקתו‬
‫מצל ה ת ת ׳ ‪1‬אס סופ! ציון פשוטה מצלהגכויה וים להם סמן עד ה מ ס פ י ‪:‬‬

‫ח׳*ער מכה • י‬

‫נכיאור ענייני הקליפית י והוא ב׳ אחר שנתבאר כשעל הקולס‬

‫סכלהניוצאית נשתלשלו מדי יסודות העליונים הוטס)היקים‬

‫!הטהורים יש לנו להסתפק מנין יצאו הקליפות ומי נתןיטמא מטהור י והתשיבה כ׳‬

‫האמתהואכ׳ מלמעלהאין ל כ י ר ע ׳ י ר ל כ׳ למעלה יהיו ה י כ י י ס י ק י ס כתכלית‬
‫הלקותאחנסמצלהשתלסלותהלכי׳סוהתיחקס ממקויסומאויהעליון וייילתס‬

‫נ ס י י ה י ׳ י י ג ת מ מ י י נ ה ל מ ר ו ג ה י ת ג ל ו ו י ת ע ב ! ״תעביו עלש׳וכלחהיית הלכו•'‬

‫נ נ י י י ס איכל»תון אכל ומתון ה כ י י י ה יתהוה שס פסילת ובגבייה ג ב י י ה ת פ ש ט ת‬
‫יןאנילויושס נשאר! מיס עכוייס וממנו נשתלשל! למטה חמדוג' מדוגה עד סנתעכו‬

‫ינתחשכי עד שמאותו פסולת נתהיי כל הקליפות כאשר נתבאר פ תר‪1‬מה משל{( מזון‬

‫דגןמנוקהמכלפסילתסכאשל׳אכלאותוהאלילא׳מלט שלא יתהווה ממנו במעי)‪,‬‬

‫פ ס לתהנאמי שכעת שאכל! האלט אכלא‪1‬ת! הפסיית חי! אלא שמפני התגלגלות‬

‫הקוון מעכ!ללעטל!היציןלכי!יאותונתהוה ?פסילת • ) עיי חשל א ח י אל ט פ *‬
‫הזיעהמשתלשל ממוח ק א י ס ממקס הייתי צק׳ ׳שלם ש ט ( פכאשי •תיקם כ י מ ט‬

‫ן האשה ׳ ת כ י י ויתהוה גס ממנו י כ י י ם מווהמ׳ס הנאמר שהיכייס המויהמ׳ס ההם‬
‫ימיו כמוחהאים חין אלא מצד השתלשלותו מי׳ק רו נתעבה ונתעבר עדשהוצרן‬

‫ל ה ת ב ו י ונתה׳ה ‪ m n‬הפסילתההוא ־( ויש ם ״ ן לזה נ פ ה פ' תחמה על פייה׳ אור‬

‫פכפייכת׳' ה פ אור •ואחיכ העמיס־ ואיחכ הפי י ק י ע ־!הש גי‪ ,‬מ ר ר » ת &!ר מ יש י ק י ע‬
‫• _;־־‪.‬‬

‫״־‬

‫יט‬

‫כ‬

‫*‬

‫‪19‬‬

‫‪.‬וכולס‬

‫ומלם כלולים בהא ‪»61‬יב» כ ן תולדות היורם בתחלה ורעואיהו ‪6‬זי יכתיב ‪»6‬׳‬
‫ואח'כ‪5‬א‪1‬ר מתפשט)נעשה לחות כמו מים ואיחבהקויש וייתעכיז‬

‫ורועלצדיקי‬

‫יותר ונעסה רקיעוכי'עש( אחד שיתכ'שהמים העכ‪1‬וי'וההשילת נתכרר כגכוייש ל*‬

‫להסחל׳ן א י ן נשתלשלה משם הקליפה ד ר ך מדרגות הקחשיעד מ^מייהתשוכיא׳ך‬

‫יתייחדו לה צנויויכפנ׳ עצמ להשתלשל מהם ‪ p i‬כיסוד יהיו כ' צנירו' נכדליס כדמיון‬
‫ב שכולי האמאייהי'מיוחד לורע)שפעטהורי)הכ'יהי'מייחד!‪1‬הפסול'הנ!'וררןו'א‪1‬חן‬

‫צמר נשתלשלה הקליפה למקומה ו ד ו ן אותיצנור יהיויוצק׳׳' הקליפות כל המותר‬

‫מהטפעהעליון כי כל המותחת תהיינה ראויות אל הקציפה מפני שכל עצמן היה מן‬

‫המיתיות ועכו לא חל שם ט מאה על שוס ד כ ר ע ד היותי ח •ןמכל מ ד ו ג י י ד הקדושה‬

‫וכן הענין כמותי׳ השפע המשתלשל עליהם שלא יהיה שם טומאהחל עליו ע י שיהיה‬

‫י‪1‬צא חין מ מ ד ר ג ת הקדושה •‬
‫מפיהאמהלחיך‬

‫משל א ל ! ר ע החרס שלא יהיה מטמא ע ר צאתו‬

‫וממה שיש להסתפק עוד כענין הקליפית ה‪1‬א מאחר ש״ייגו'‬

‫המציאיות יהי! משתלשלים מעילה לעלול וכל עלול יהיה מ!קן> מעילתו איכ כל דבר‬

‫קדוש יכל נשמה וכל שפעטה‪1‬ר שירד למטה או יעלה מלמטה למעלה יוכרח שיעכו'‬
‫ד י ן הקליפות והטומאה תהיה שרייה כה• י התשוכה כי כנראה כסיה פ'״קהל•‬
‫אי אין ד כ י סכיכ אלפים אמה כ׳ אם הרקיע המתעלה למעלה לקכל‬

‫נאויר‬

‫מתין כסא הככוד וכל העניניס היורדים מן השמים או העיליס כלס עולים או ׳וידי'‬
‫ד ד ן א׳ יוש הכת׳ יווה שער השמייובשאר מק‪1‬מו'יש קליפוימנדיליתאכצ כאי לא תהי'‬

‫קליפה שולטת ואפילו אחי ח י ק הבית כאשי ׳ ת כ א י פ י ש ת תרומה • ושם תירצו׳‬
‫כ ׳ אעפ׳ שהתרכן מצד הקציפה ודאי ‪1‬א'כ נ י א ה ששלטה הקציפה כאי שהקליפה;‬

‫ההיא היא אותה קליפה דקה מצי הקדושה להגן על הקליפות שלא יתפשטו ־‬
‫וני‬

‫הדנריס הקדושים אשר יהיו ׳ירדים ועולים יהיו יורדים ו ע ו ל י ס ד ר ן א י ״‬

‫‪1‬‬

‫ומפני זה לא תהיה הנמאה שווה אלא כאי ־ )ונבואת יחזקאל טהיתה על נהר כ כ ד‬

‫תירצו רול( וצא יקנה עצינו מענין דור המדכר כ׳ אויר א׳ היה הולך עמהס דאלתה‬

‫א י ן היו אוכצים קדשים כחק ־‬

‫ובזוהר‬

‫פרשת תחמה אמרו כיום כלותמשה־‬

‫)ינחתי‪/‬כלתמשהלאיעא־יא״תככלאתי ויה׳ לאו איבו אלא ל י ש נ א י צ ע י א ה כ א‬

‫כתיכ ויהי ני!‪ 0‬אלא ההוא יומא( כההוא ׳!מאדשכינתא נחתתלאיעא אשתכתת‬

‫מקטרגא לגכיה וקס ההוא חשן ק ‪ :‬ל לגכה כנין דלא תחיתיכו' •‬

‫הנה שמידה‬

‫שהשכינה שברה כח הקליפות ככח ועשתישער ו ד ד ן לעצמה לרדת כה ואותו השערי‬

‫והאוירהיההילןעמהםעדהכנססלאייאל מקוסהראוי להושס מנוחת הקרושה•‬

‫כ י סס שער השמים •‬
‫תיעצה הקליפימ •‬

‫אתר‬

‫שנתבאר תנינת הקליפות נשאר לנו לבאר מהי‬

‫יל שהיצרכיכרי להעניש החוטאים ושאל השואל מפני מה‬

‫יחטאי מפני י נ י ולא תהיי! קליפית יצא יצהר • ד ע כי הקליפותנכיאייכרצין הכירא‬

‫מפני שהעולם והנבראים היצרכ! לס<»‪ /‬מקבלים מוינם ופרנסתם חכח הדין והצדק י‬

‫היושר ואס ה־! כיס מלאכים כלת׳ כחיר״ם כמעשיהם היה ‪5‬עולס כלתי י ש כ ר י‬

‫עלעשלותיקם מאנישה׳! מוכרחים בפעולותיהם ולוה הוצרן להיות האדם כעל‬
‫‪,‬‬

‫‪-‬‬

‫בחירה •‬

‫‪3‬חידהח!רנכמי‪4‬הטן<צהיםאסייצהלהטותאל‬

‫הטוכ יצהר יסיתצולהטתואל‬

‫מרע)אס <ו<ה להט מ א ח י הרע ינהט יוכיחנו כאופן ש׳קכצ גמולוכנטתו צאתי מ^‬

‫הקצוות א‪ 0‬טןנ ואס ר ע !לתת לאיש בדרכיו!כסר• מעצלח הוצרך להיותצד הטומא‬

‫? ע ר ר ה ר ע ל ״ ס י הרשע כד• דשעתו כמספר • וכן נתבאר כזהר פרשת ׳ * ו " ? *‬
‫עוד יש לומר שהוצרך היצהר מפני כ׳ צהיותפעולת השוש׳ס העצ׳יניס נמסרים כיר‬

‫ה א י ס הוכיח היותו מווככ מדי ן ורחמים ע ׳ יצהט ועי יצהר המשתלשל מצד הקליפ*‬

‫כדי שעי כענפים א‪-‬ויפעןצ למעלה כשישים העליונים הנעלמים כ׳ יצהט יהיה•‬

‫מצד החסד ויצהר מצד הגכויה וכל עוד שהאיס יתנהג כ י י כ ׳ צדקויושל • יצהר‬
‫יהיה עול וסיוע לייצהט אכל כאשי ׳גכיי האד יצהר על ייצהט כדרכי י ש ע תגבר‬

‫הקליפה•‬

‫ותעוררהגכ‪1‬רהכחהדיןאשימחנוהקליפה יונקתואוהיין חתגכר‬

‫על הרחמים ע ר שתתהפךמרותהיחמיסלמיתהי׳ן•‬

‫וכאשר יגביר ארס <צהט‬

‫על׳צהר או •כנע כח הקציפה וסדין •מתק !כח הרחמים •תגבר ע ד שמדת הדין‬

‫תתהפך למרת רחמים •‬
‫והיםע׳סלהפן‬

‫ועל סוד ‪1‬ה חמר! שהצדיקים מהפכים מהד למרר •‬

‫וכל‪1‬היהיהכקורהענפיסי‪,‬כתגיס בנשממהארם אשר כ י י ן‬

‫להטותם אנ אחד מהצרייס•‬

‫׳לכי גהיותפ־תהקליפו מפני ההתפשטו'‬

‫עוד‬

‫וסכת ההתפשטות היה לדי לניאהחדיעענתבליתמיכ ננוצח שהאדם היה סכת‬

‫עיותיקלקול הקליפה ‪ p i‬הוצרך לה״ת כלול מ׳יצהע •יצהר צמען ׳׳כצ להגביר יצרו‬
‫הט‪1‬כ עלהיע למען תשני ותמעהקציכה ועי כ ן יתק מה שנוקלקל נעכורו •‬
‫(‬

‫‪ 1‬ט ה י א ת ה ט מ א נ י כהיותו מכניע! ומכניסו לקיים המצות ימוין ׳‪ 1,‬אל הקיושה‬
‫ויטהר על ירו ויכנס כתוך הקדושה ככתחלה שהכגה׳ה טהור•‬

‫!כודאי שמיצר‬

‫ה י ע יטהר ויעשה יצר טוכ• כמו שאמרו נ י ' מ נ פ י י ! ; פ ט י ח מ י י כ י כ י י ה א ד ס‬
‫לתקןולמתק ינהילהחויייו כשישומ״ן המשכי ציין המשמחאלק ס ומנשים'•‬
‫היהנין‬

‫היטכענין הקליפות•‬

‫י‬

‫צ י י ן ל י ע ת כ ׳ הקל׳פותייהיו בפני הקרושה‬

‫כקוף כעני האדם כ ס י י י ה ס ופעולותיהם י‬

‫ושפע ו מוין לכל המשתלשלים ממנו־‬

‫ומון; לכל הנביאים והמשי‪/‬צשליפ ממנה*‬

‫ונמו שנד הקיושה מושך נשמות‬

‫כן נ ד הקליפה מושן נשמות ושפע‬

‫ויה טעסהאיקוי )יז־‪.‬יתר הטמא‬

‫והטהוי כ׳ הטמאים טשתל&ליס מציהט‪:‬מאה !הטהוייסמנד הטהיה•‬

‫וכמו‬

‫שהקדושהנקשית כגיקזריסשרשים ראשונים ויהיו משתלשלים לעסר ספי'‪1‬מייג!'‬

‫ויכגכולי אלכסון ונכצליסכו היכלותומתגציסנג' גוונים לכן'יוק ואיום כנראה‬
‫כסודהקזתשהםסודקוהחסיק!הייןוקוהיתחיסהחכייעיס כיניהס־‬

‫הקליפותנקשיוכגקשי׳סומשתלשל׳סומתפשטיסליס •‬

‫י כן‬

‫וכמדוגתסמאליתפשטו‬

‫»כ כחות כנגר יכ גמלי אלכסון שכתתו׳;׳! נבללים כוי היכלות מתת עולם‬

‫י המלאכיסויתגלו כג' גוונים והיסוד מציאותגיקליפתהכוללותכל ענפיהם כדמיון‬
‫קליפותהאגוו *‬

‫אלא שנסדר הגוונים נתחלפו מן הקדושה כ׳ כקדושה הירוק‬

‫באמצעלהכריעכ׳ן החסד והדין והיחמייאכלכקליפוייהי! כולם עויס כעלי קטעי‬

‫כל׳ שלום לאיה׳! רוצים כהכרעה)יהיו חחים אותו לחון י‬

‫ולכן גו!ן הירוק‬

‫‪ ,‬ל ת י ן כ ר י ן שבקליפותהאגוווהכחית הללו יהיו נקרא׳ס קל׳פית מכני ש ק מק׳ה׳ן‬

‫*פוכנין ושופין על מדוצותהקדיסה שהן כמי! מיח האוכלהפנימי שכפיר!' המיקן*‬

‫•והקליפות החפ 'אותו•‬
‫‪,‬‬

‫*אחיזה‬

‫ורע‬

‫סאין לשוס ק^יקהכחהטןמאה ו ע נ פ י ה ' ‪J w‬‬

‫ו‬

‫( • )ככל»‪ jp0‬שיאמרי׳&הקליפות נכנסות‬

‫וקווכתלא •בעולס האצילות ולא כעולם הבריאה אלא » » ל ס היצירה‪,‬‬
‫י‬

‫ת‬

‫ה‬

‫ל‬

‫כ‬

‫‪-‬‬

‫כ ת ן כקדושה ׳שייטויעליה!כיוצא לו •‬
‫ול‬

‫נ ״‬

‫לא יהיה העניןאלא כ»טטו!ן סהואהיכל‬

‫אל יססייהתתמתכסה « !מתעלם לפעמים נחונו •‬

‫כיהסנכנסיינספייכיהניגעכלכושהמלןכטגעכמלךעצמי•‬

‫ומטעם זה יאמרו‪,‬‬
‫וכן מהשיאמוו‬

‫‪6‬הנחשנא על ת ‪ 0‬והטיל בה יוהיזא ויהיו רומיים ‪ 11‬המלמתסהיא א‪ 0‬בל ח׳ ‪<6‬ן‬
‫ה י כריס כמשמען אלא הכונס כי כיט!ד לצנורותאיאל הימין)איאלהשמאלבמו שבאמה‬
‫כינקכיסאיליועיאלמיוגליס•‬

‫‪ .‬ק למעל? צגורסימצי מיותר לשפע הטזירז‬

‫והקרושוהשמאל׳מיוחד אל המיי^יהמתהוה כצכורה ? ׳ שם נ צ ו ץ ה ש ו ן י ה ז ה כ • ‪.‬‬
‫‪1‬ה ה כ ש ב ר כ ה היכותכעולם אוהמלכוי! תתעורר מצדנשמיתהצדיקיס שהם מיין‬
‫יאויינקתמןהצנירהשיפעמיסטהורייורוכ‬

‫נוקכין הנוכעיס ממנה כלפי מעלה•‬

‫ברכה ועילתכחותהשימאהתקפקפיה•‬

‫וכשיתרכ! תיבות האדם או המלכית‬

‫יונקתמן הצמר השמאלי מן המותר וסיג הוהם ה ש פ ע ממנו הראוי אל הקליפה •‬
‫והעני) כ׳ מחר שאין למלכות כמה להתעוור ילתניע או יתעורר הנחש‬

‫ומלמד‬

‫קטיגוריא על ה ע נ ת הנעשים כעול ‪1‬יתע!וו כח הרין החוק על שונאיהם סל ישראל‬

‫מזו הדיןנשפעאל השכינה והייני שהיח ״נקתמןהצטר השמאלי סכו יושפע המותר‬

‫והסיגים ואז הנחש כ ר ו ן ע ל עקכיה לקנל השפעהמר ההואכיזה כחי•‬

‫ואז‬

‫השכינהטועמת מרוחתהשפעהרעההואווה!עניןוסטיל כה ווהמא• ‪ .‬שאין‬

‫הכינה שיעלה הנחש!׳אחוז למעלה חיו •‬

‫אלא שעי התעוררותו יושפע עליה מר‬

‫ממות• יהנה השפע המו היה תהי יסיר נ ח ת כיכהיית השכינהיינקת ממני תהיה‬

‫כאשה שפוסה נדה שלא יבא אליה כעלט עד אשר תטהר י ׳לעילם אין הקליפות‬

‫נכנסות תוך הקדישה כלל אכל מתפשטות סכיכ לעולם מטעוון יאפית עליו מבחון‬
‫כ ע י ן נ ק י י ם ת מסוככות על מוחהאמ; קליפה ירוקה וקליפה לכנה‪,‬המתקשה‬

‫ואויר שבין הקליפה הקשה לאכול •‬

‫אל המוח המתדכקת אל הקדישה•‬

‫ותחתניקליפותאלועוד יש קליפה מתדכקת‬
‫ואמרי כיוהר שהיאהאויר והיא‬

‫כמעט קדישה ׳היא חלוקה לוכיעיותיהיא מה שכין טהור לטמא שהוא כינונ׳ *‬

‫אמנם יש לתמוה שאין אויר נאגוי נ י ן הקליפה הרקה למוח •‬
‫מה <ת איוה הנדל כיניהס כשהיא לחה וכשהיא ׳כשה;‬
‫להתפרק•‬

‫המוח•‬

‫ואפשר שלא ימלט‬

‫שכשהיא לחה נוחה‬

‫ונסווקליכהוונאמו!נוגטלוסכינומת‪1‬כהכענין החשמאל דהייןן‬

‫ומפנישהקליפההואתהוכיעיתמתקוכתאלהקחשהכיותולא י ו נ ו !‬

‫א!תה מ ה ו עם יתו הג קליפ!ת!‪1‬א יהיומונין אותהעמהס מפנישאינה נכללת־‬

‫כיימררלותטייאותשוכרנ! •‬

‫ודע כ׳ לעשו וליכ גחייהטומאה הנוכויילהס שמית‪.‬‬

‫_»כעי»‪ 0‬לכל א' לפי עניני! יפעיליתיי וגתנאה כ ת י ק נ י ס י כ ש א י ס פ ו י ה ״ ק כ ל י ס ^‬

‫־»שער'‪<11*b1‬גכיאוי'‬
‫זלחינוי‬

‫‪t‬‬

‫י‬

‫י‬

‫י‬

‫עי‪.‬‬

‫מעי*הגי ‪,‬‬

‫ן היכלותהטומאה הנמצאים כקליפות הט!מא‪$‬‬

‫כנגלויהיכליתהקיושהכיאתוהלעומתוהעשההאלקיס*'‬

‫וןאיטמטה צמעלה נקיכור •‬

‫לבישחת־‬

‫ידיחוכה‬

‫הגי אוכל־‬

‫וטיטהיון• ״ ההיטאיצ‪ .‬הוימותלע צלמותאופל וכיתחכר •הו'תהימא<‪4‬כאי‬

‫»כולן היכלות וה למעלה מוה וכלןעצמיט חשוכים מי‪/‬נוצציט לכמה חיני מלאם‬

‫חבלה ומזיקים ובהם סיד גיהנס העליון וכתיכס דנים ועונשיינשמויהרשע׳יהנכרתים‬

‫*לחיסמתיך היכלות הקרושה ־ ותכונת ותשמישי היכלות הנוי נתבארו כוהדער'‬

‫‪9‬קוד< • ובהיכל הויהיותר עלי ון מכלם ים חלו! א'פתוח אל המדור התתתון ממדורי‬
‫*קרוסה המקיפיט ההיכל י ת הפנימיים יאות׳ חלון נקינוקכא רתהומא דכא!ממצ!‬

‫מצאיס החנוניפ ״היכלות הס כתחלת הל׳צט ומתפשטיטיג מדודותהראשונ׳'‬
‫טכקדושה כחי כשער הקידס ועולים ומתפשטים עד חצות הלילה וכחצויהלילה יהיו‬

‫יוווויס ונכנסים בנוקכא המי וישתקעו למטה במקומןילא יצא! לחון •‬

‫ולכאורה‬

‫צראהכיהיכלותהטומאההנויהס היכלות ולכושיס מקיפיםל׳ כח!ת הטומאה‬

‫שנזכרו כשער הקורס אכל המסתכל היא כ• המייהנוייהיו צכגלי' כעצמ׳ ההיכלו'‬

‫האל! !הקליפות וההיכלות הכל ל נ ו אחי•‬

‫וכנגד והיכלות אלו •היו וימיני יצהר‬

‫המקבל כח מאלו הוי היכלות ולכן נקיא •צר דע כוישמות•‬

‫וכנגדו' מלו היכלות‬

‫•היו וחלולות נג׳הנס התחתון שבהסגילוגיש החוטאים מצד העונשים הנמשכים‬
‫עליהם מתוןגהנס העלי!ן וחמנא לשויב כל כר ישראל מהם אמן•‬

‫השער‬

‫הב!‬

‫כביאור סוד האיתיזת• רבים תשכ! היותאותיות הקדש הסכמיות‬
‫וסימנים <*נחיםלחלוקיס מוצאי תיועיתכליהדכוי האותיות שאר‬

‫הלשונותושההסכמהשהמחהבהסהיתהמפימועהכעצת רוח כבוא״ • ולפיוה‬
‫לא יהיה עקר בר!םס האותיות אלא גילו׳ כונתהמדכר כלבד י ואחר הכצת רצון‬
‫הכותכ לא ישאר כספר ההוא תועלת כלל!לפי וה אפ יטרח אלם כמה שגי' ללמור‬
‫דנריהספרצאיכיןאולאיזכייממצולהכלתשש כחו ואכר זמצו ואין סכר כעמל!‬
‫ואין הלכלייכןח״ו אלא כאותיויהקדשישפניחמתויוחניויוחמתעולסיכן מתייחס!'‬
‫כצילתס אל פנימיית נשמתן כ׳ כלאותואותלומותבצילתהינשמה אל רוחניות‬
‫׳לוע ואל בחינה מכתימתהספירותהעליוניתולכל אחל תהיה צורת ליחניות ואולי‬
‫נכבל אצ‪1‬ל מעצם הספיל המשתלשל ממללגה למללג' כללך השתלשי‪-‬ותהקפייעדי‬
‫שתגיע ותתלבש באות ההיא• ונמצא טהאות כסא והיכל ליוחנ״ת ההוא ־ ולפיוה‬
‫כאשי האיס י ו ס י ויניע א!ת מהאותיות בשפתיו •‬

‫ג ה כ י ח ׳ ע ו י י הרוחניות‬

‫ההואערשמהכל פיו תהיינה צייות קיושות עילית ומתקשיית כשיסס כעצמי‬
‫האצילית ולא !‪ 1‬כלכל &א אן! ככתיבתן יהיה ייחניותהעליין שולהי״תיכשכהס‬
‫‪1‬וה סור קרישתסתומיסוסיוך שבלוחות שכנס היו ע‪1‬מיות יסיל פליחתהאית׳וק‬
‫םהוכייוכשכייתהלוחותושויפתסתשלייחנניא כןתיייון•‬

‫חהסולהקריעה‬

‫* ן י י ע ׳ ן על סתשנשל* ־‪ 1711‬קול מ ? שמשו ולויגלועצי אהכהוג!'•‬

‫ניאשונן‬

‫כל‬

‫עטים יפוג•*‬

‫צ«ר‬

‫ג‪ 3‬מי שמראיד איקינין של מלך כאצכעהיה מ י ג ו ה ח י י י ק ו ת י ו ל כ י ס אלכית הספר‬
‫זמירים את ההזכרה כאצבע אמר הקר!ש ברוך ה!א!רגלו עלי אהכה וגומי־‬
‫אל תקרי ודגלו אלא וגודל! •‬

‫ומכל מק‪1‬ס הפרם ים כין אותיות ה צ כ ת מ *‬

‫ל ק נ מ & ן כ פ ה כ י ה ב ת ו כ י ת ברמיוןגוף״ )הקבועות כ פ ה ח י ז נ י ו ת ל ה ם ה ק כ ע ! ת‬
‫נ פ ה נדמיו‪ ,‬ו!ף כ ע י ן א‪1‬ת ותהמחשכיותכלכ משכילי ישראל • והנה ענין זה יהיה‬
‫נ ע י ן האותיות נ ל איבפנ׳ עצמה • אמנם כאשר יתחנרו כאי נ ת י נ ה מ זתיכו' לפי‬
‫סעור התיכה ומספ־ אית ותיה יהיה שעור רוחניותה ואיוכ יתוסף ויוככ עליהם‬
‫הרוחנית כלל את כלס •‬

‫ולא מפני זה יחסר כח שים לכל א‪1‬ת כפני עצמה • ‪1‬‬

‫א‪1‬א שמצר חג ורסיתהוה מציאות יפה מכל א!ת לנדה• זמפני זהכשיוכירהאדם‬
‫תיבה ‪ p‬התיבות יגיע כ ח ת האותיות המצייפות בה י‬

‫ומסבת תנועת הנחות‬

‫ההסוהכאתסוהבוהעיייפטישהנשמהוולת שיתעוררו הסכשרשס העליון לפעול‬
‫הפעולה הי\י א י‬

‫עוד יתהוה ממנו מהכל פי! רוחניות ומציאות חדש יהיה כמו‬

‫מלאן שיעלה ויתקשר בשרשו עד שימהר לעשות פעולתו כזריוות ווה! סוד הוכרת‬
‫השמות וכינת התפלה•‬

‫הינוב סוד הענין הוה צריך לדעיכיעס היית‬

‫ולהבין‬

‫שתהיינה התיכותוהאותי)תש‪!1‬תנצ‪1‬רתן!תנועתן לא תשזווניכחחניותן !כאצילות!‬
‫אכל תתתלפנה לפי סרירן ומקומן לסתיכיתס לדכריס אתרים ולפי כינת המלכר‬
‫ורמימתיו י‬

‫ועם מה שנתבאר נמצא שבל ומן שיקרא ארס מ ד כ ל ׳ תירה אעפי‬

‫שלא יכין אותם א! יםכחס לא יגע לריק ולא אכד זמנו וצאמן הוא כעל מלאכת!‬
‫לשלם לו שכר פעולתו •‬

‫אכל מט אינו דומה הקורא ד ת ומכין לקורא ואינו מכין‬

‫כי ודאי עי ההשכלה ח ו ש ך ככח השכלת! רוחניות האותיות יותר כשלמית ויותר‬
‫כדקית עד שיתייחס! נ ע ר ך נשמה אל הרוחני!ת המושך מי טאינ! מכין • ו ק י ש‬
‫הפרס ניןהריחניית שתהיה מיסךחנין הפשט לרוחניות שתהיה מושך הל!כיןס!ד‬
‫הדברים שקורא ע ד האמתוכן תהיה הפרש כין הרוחניות המושך מכי[ סוד עניני‬
‫הדברים לרוחניות המושך המבין סוד צירוף האותיות וחיבורם וגצגולס בגלגולאלפא‬
‫כיתות שכס׳ שבהם ׳כיליסלכרא עוצמות ־‬

‫כ׳ הפשט ימשיך כדבריו רוחנמת מצד‬

‫מלכיתשהואכבחינתגוףלחתוחביןסורות הקכלה ימשיך כדבריו רוחניות מצד‬
‫התתשהוא כבחינת נשמה למלכות והמכין סוד צירוף הא!תיות ימשיך כלכריו‬
‫רוחניות״צר הכינה שהיא כבחינת נשמה לנשמה והיא הנקראת עהכ •‬
‫יגיעו נ ל הצדיקים למדרגה ‪•11‬‬
‫כללית אחתתן ותלייתן•‬

‫ואחר‬

‫וכעיהב‬

‫סנתכארדדך סודות האותיות נכאר‬

‫וה!א כ׳ יש שכתבו א‬

‫כ' ג' ר' ה' וי יהיו רחמים‬

‫גמ‪1‬ריסו' ח' ט' יי ׳היורחמיס כ ע נ י י ם • כ' ל' מ' נ' ס' ע' יהיו מווגיס‬
‫פ' צ' ק' ר' ט' ת' יהיו דין גמור•‬

‫!כשתרצה לחבר שמות‪,‬ואוחיות ותיבות‬

‫לפי הפעוליתאשר תרצה תעשה הרככתהתיכה כלה א! חכה• וכסי'יחס! אמש‪,‬‬
‫לגיואשו‪!:‬ת כגר כפרת ל ‪ 1‬ספ'אתחנות שהם כפולות ש־זקכלות דגם ורפה דה״מ‬
‫דין ורחמים ושאר ׳ כ א ו ת ו ת יחסום ליכ נבול׳ אלכסון ואעפישנחלקו כסדר והלא‬
‫‪ ,‬מפני וה נקשיהיותס כמקומות מיוחדים כספייכי יהיו פרטי׳יוכלצ׳' ככלל ספירה מן‬
‫הספירות‬

‫הספ׳׳המפלמ׳ של אמיש שיחסו אות! לחכמה לא מפניוה יקשה היותו ב נ ׳ נ ה‬
‫יהיה ענף כעה םנחכי׳ה א! להפך וכן לםאי כל האות׳!!‪/‬‬
‫&הא' !‪35‬‬
‫כ‬

‫ת‬

‫כ‬

‫‪65‬‬

‫ה‬

‫‪,.,, , ,‬א ״ק ‪|,j‬‬
‫ת‬

‫) י‬

‫) ת‬

‫׳ כ‬

‫}ן‬

‫‪f , ,,‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0 3‬‬

‫כ‬

‫עוד ‪ n o b‬כ ו ה י‬

‫״״״ ״ ‪ <, , j f‬י ן ל ק י ס ‪1‬‬
‫‪P‬‬

‫?‬

‫כיצר נגיד הויח יהיו בקו החסד נ ג ד כמסר ?׳!כנצח ח' ‪3‬מ'ליט?כ ליונסףה׳וכק'‬
‫הדחמיס טיכ בתתלימן כיסוד סיכמלכית• עפצקיפ״תיהיו בקו הדיןעפצכגכולה‬
‫קדש כהוד תינמלבות •‬

‫נמצא סכמלכות ג' וכל סאי ה! ספינות והיות גיככלככ׳‬

‫!ספירה כנגד גיקויס הנו צהוריתשכל איכלולה משלסתן׳‬
‫חסד‬

‫נגד‬

‫מיהנ׳ן‬

‫א ישי‬

‫גכורה ת‬

‫הור‬

‫עפ‪ 5‬טיכ כוללת למן‬

‫נצת‬

‫הוי‬

‫קיש‬

‫היסכ י ר ן השתלשל!ת»ציאות ריחניות כללית האותיות אשד גק' למעיה‬

‫צריך לדעת כי האותיותיכחנו כג'בחינות והס אויר מיס רקיע והוא נ ׳‬

‫במציאות איר היו כשנתאצלו מכינה לח פ י והכוויה לה׳יות שעדין כחקר הי! י ק ו ת‬

‫כלתי מתגלות כאור ההוא שהיה פשוט מגשמות מ י ש ״ ואחיכ נמשכו מחסד לגבורה‬

‫ובגבייה נתעב! ונתגלו‬

‫‪ w‬ע י שנתהוו נמצ׳איתמיס ומציאות מיס נ ג נ ו י ה היה‬

‫מצד הצפיפות הגיולה אל הגכייהומגכויה נמשכועוי לתת ונתת נתהוי ונתגלו‬
‫•ותר וייתר ע ד צ>»הוז כמציאות י ק י ע מ ש ל אל מסך יציית הוולד כשיהיה כמות‬

‫האכ כמציאות אור וגעתהשתלשלית הים מחהוה ניציאיח מיס דהיינו טפס ירעית‬
‫מ י ח ס האשה יהיה מתקיס ונרקע•‬
‫כ‬

‫א‬

‫ןכענין ‪1‬ה נשתל&ל׳ הה ספי' הכוללים ו ׳מ•‬
‫‪0‬‬

‫‪I‬‬

‫ג‬

‫ההיקף‬

‫דמונים‪H9‬‬

‫‪ 1‬עסים‬

‫סה;קף)ותתומ!כיתחשנינן ח ד ו כ ס ו י י ! פיצזפין וג‪1‬ן>וברימחשכינןחר ג כ ה י ׳‬
‫גיאיינמצא ‪ '1‬הס ה' •( ול כן במעשה בראשי' גז' ה' פעמי י איר והיפעמיימיסוהיפעמ•'‬
‫רקיע •י»^פי'יהאימיו'סכל ענין א'להם ייה כי האותיוייתחלק! להימוצאחכל מיג ירמוז‬
‫לספייא^איידיתהגרון ירמו! לייסד • יאותיית ה ח ץ ירמזי לגבורה ־‪,‬ואיתיות הלש!)‬
‫ירמיילתת־‬

‫יאיתיותהשיניס׳דמיי לנצח•‬

‫יאיתיית השפהירמזי להור•‬

‫יכנ‬

‫מוצא מהיין איתיית נ ג ל ת < יתר מאותיית המיצא שלמעלה ממני כמי שהיא כן בשישי‬
‫המיצאית שיהיוהספ׳' סכל א' נגלית ייתר ממה סלמעלה הימנה י‬

‫} יאותיית‬

‫מנצפךכזהיש׳י השיויס כפסיק משדים אהכין כסם אלילו זל משמע היית מציאית‬
‫א' יותניות שלה כה'אוייתהנעלמית ככיצה םהס מציאות ה'ספיישנתפשט׳ ממצה‬
‫הכילליס ייימיה היקף כני! •( והנ•; האותי‪1‬תהאלימציאותמקוי הו״תס יהיה מכינה‬
‫כ׳ שם תחלתגיי״ס אבל ע ק י היייתן היהמכת החכמה כ׳ עי נתיכיתחכמה נשפע‬
‫אוו‪!,‬שפע בכינה וייאות! השפע נתמה בבינה הוי״ת האותייתילא הייה מחש אלא‬
‫הייתאורננייכימהיתןשכחכמהלאהייאפייכמציאיתאורלריב‬

‫דקותך‬

‫הי׳פרשים איור שאותיות גדילות הן חכמה כיניניית תת קטנית מלכית י‬

‫ואולם‬

‫והכיינה‬

‫כי כאשר תהיה האות גדולה ׳ימיי שאייה יייחניותינשפע מאיד החכמה יכן כבינינ׳'‬
‫וכן בקטנה ־‬

‫ימהר אמר שסיד איי גדילה יהיה כ מ נ ה אי בסוד הלכנה במלואה•‬

‫ולהכין היטכ כלל כל הדנריישגחבאוו צריילרעיכ׳ עם היוישיאמישאותפיוני'ירמוז‬
‫כספייכלי לא תהי הכיכיממש לרמתהאייההייאלעצם הספייההא כי אין כאו|נכלל כל‬
‫עצסהספי ממש‪,‬׳‬

‫אמצסהאיתייתיהייצוייתצנרליתמתפשטותמתאצליתמעצס‬

‫הספירות)אין ראוי לחשיכשתהייצההצוייתהאלי ציויתנכילית מהספייעניןכפני‬
‫עצמן כמלאכים ומרככות אלא הם יהייחלק מחלקי הספייית‪.‬והעצין כ׳ ככל‬
‫ספירה ׳הפייה יהיו כמה אלפי‬

‫אלפים ורבי‬

‫ר כ מ ת מיני אצילית ועוצמות‬

‫יענפיסימציאיותאשי לא יכילם שכל א י ס ומלאך ויש אות שיגלה כה קצת‬
‫ענף ייספירה פלייייש אות שיגלו קצתעצפיס מאיתה ספייה עצמה ולא[ אותם‬
‫ענפים אלא וולתס •‬

‫ויש אות שיגלה ה ר ב י •ותי ככללית)ייכלל כה עצפיששיהיי‬

‫כללות אותם ד'אותיות או ה'וכיוצא נו ויוכללו כאות א'לריכיקיתס וקירבתם אל‬
‫עצ‪ 0‬השורש ויש אות שהיא תלייה כ ת ת אכל אותו התתאפש' שיהיה תיתשכמלכית‬
‫או שכיסוד או כאימשאי הספירות יעס יה יתכן שעם היית שאותי היא כ ת ת ע כ !‬
‫נכללת כאיתייתכי״מף שהם כספה כצימר כהיר)נא כאית(ועדיככ‪ 5‬המוצאות ולכל‬
‫הספיריתיהכצלפי הכללים יהפיטיס •‬

‫עודצדק־ לומרכ׳ כל המרנכית והידית‬

‫והאופטםטיאביסאצ׳ליתויחישפעיגחיןמתיך הקפירויכצאימענףיבתינה ידיעה‬
‫נק הענפים יסכחינ תאשר מתלבש‪1‬סכאותיית וצפי והנמצא אותיות יה חתיחסית‬
‫כעס כתתימלמת ופעם בפני החיית שהן&ואגיתמהן והן עצמם ויה אלא שאלו‬
‫מקוחתלאלי יביניהס חליק רבילפעמיסהא!ת»ותרמיוית בע‪04‬כעצפיסיסכחיי!‬
‫המתאצליס ומתפשט ס ובמקרה אל עילותיהש ימקידיםם העליונים יפעמיס ירמוו‬
‫אל עיצותיהס ומקודיהס העליוניםכעצסוכמקיהאל הענפים התחתונים‬

‫ועדו‬

‫תשתונה‬

‫*טתינה האיתיית כרוחנייתן ובמציאות אצ ליתן עס יזיית א‪1‬מי<ת טוות כצרותן כעין‬
‫וי ע׳לאה י תתאה שזו בכתר וזו כת״תאו ‪ 11‬נ ת ת וזו כיסוד יענו הבל ו כ ר איחיוחדית‬
‫ומקושרויוו בוו ‪ 11‬כוו כשלהנת הקשורה בגחלת כל עלול מקשר בעלתו ומכני העדר‬
‫•ריעתקשורהעולמ‪1‬ת והשתלשלות זה מ!ה נעלמה ידיעת פעילות ה ש מ ו ת ! * ימצא‬
‫אדם ממנו איזה דכד •מצא מ מ י ת פתנים כדכש! כי אפשר לי להרכיב ר ע נטיכ או‬
‫טיכ כ ר ע או לפתות לכלכל יצ‪1‬עי נ(כיו ואז ימלל ויקצץ חי׳ יאעפיכןהארש י א ס י‬
‫להשתדל אחר ידיעתם כדי ליעתגרולת האל ושיהיה נ ן הע״הכ עם אותם המשיכי‬
‫טעם כידיעתסיתאכל לא כדי לעשית מעשה‪:‬‬
‫נ כ י א י י סיד הנקרית ר ע פ י מפי הקכלהיטלנ׳ יינקוחתה'‬

‫השער הכיח‬

‫מהם מלאי'והס קמי[ צירי חילם חיירק עם יוי שייק‪/‬וסימניך‬
‫טיחוה׳ הותט שהם חותמ• הפעילות קרש לה ( והי מהם יקראו ע נ י י ענדאיצמלך‬
‫~איהס פתיח ס״יוצחיוק כלא יוד חטף קמין חטף קכק שפתים •)׳סימניך‬

‫״‬

‫גטריקן( ויש עוד נקודה אחרת שהיא ע נ ד עני׳‪-‬ס!היא הש• ח •‬
‫;‬

‫המלכים •רמ ‪11‬‬

‫אל ענפים נאצלים מ מ ק ד עצמי הספייהעליונית• והעכדים ׳רמוואלמציאות‬

‫המלכים אשר להם כמלכות מ מצדה יהיה העכחתומצד מעלה יהיה החרות ‪1‬הנה‬
‫לפי זה שבמלכות תה׳׳ןמיא ת הצובאות אשר בה׳ נראית כל ה״ראית העליונו ׳היא‬
‫מגלה כל הדכמיהנסתדי' לכן כלההינקוריתהרימ״תלהיספייעלייניתשהס גגיתנה‬
‫יש להם מראוחמלכית שבהם יקראו ואין רכונה שהמדותיקרא׳ כהע* בחינת‬
‫הגק דית ל נ ד כ׳ גם הנתיסתומניאיותשכמלמת שבהם יקראו העלייייס כה כ׳ היא‬
‫כולצחכל הבחינות! השרשיס והענפים העליונים אלא הכינה לימי שאיתס התראו'‬
‫העל״ניס הנרמויס כה מלכים הנוי יקרא! כמלכות עיהה' עכדים הכלוליסנה כי‬
‫מראההא!ר!ת העליונות בפרטותוג׳לו! ולא ככללית!כהעלס כיכ כמו שבמקורות‬
‫העליונים•‬

‫ודע‬

‫כ׳ עם היות שהקירות תזתונהכאיתיית םויתעכז תשתנה‬

‫בחינתם׳ ודיתניית' בדרךשנתכאו כאותיות ועס וה אין לתמוה אס ימצאו כנק ד!ק‬
‫וליהנ׳ן‬

‫פירושים מתחלפים זה מיה ומימ הכל יעלה אל מקיר איישוש א'•‬

‫היטב‬

‫עניו הנקוהותנ״לכ׳ כללית היקרות יהי׳ ענפים דקים מסתעפים כאותות ומק ר‬
‫אצילותם יהיה מחכמה ומשם הי״תס וגילויים ומשם יציאות ואנילותס עי כח הכתי‬
‫יהעגין כ׳ המייצאות מחכמה ולא מצד נחיניתיה החינינות המתפםטותאלא מצד‬
‫כחיניתיה הפנימיית ר״לחצי בחינתה המתקינת ככתי כ׳ מהבחינה האחרינה סל‬
‫כ ת י הנקי אויי'ילביש אל ש י י כחיניתיו אשי היא תהיה מתאחרת כחכמה נתאנלי‬
‫ה‪:‬קיד‪'1‬ונתפשט! ינחגלו כח‪:‬מ כ׳ כה נתהוו הנקידייכנייכיההשפע'שהשפיע הכתר‬
‫כחכמילא היה מנ איינקייו‪18‬א שפעהיאי׳אלייגדפושייכטעיהקיילענן כח החכמ‬
‫כאיתייתיהנה בעניןשתה׳' החכמה כעיך^יח אל הכינה יהנינה כ ע י ך ג י ף אליה‬
‫כן יהיו היקד<תמ‪-1‬ך האותייתמפני שאלי יה י ענפים מתפשטים מאי‪ -‬החכמיואלן‬
‫ענפ־ס ממפשטיס מאור הנינה • ‪ p i‬לא <זיהל יתייתתניעה י־בנה!‪1‬א ע׳ הנקודו'‬
‫א‬

‫י ‪.‬‬

‫כ‬

‫כ‬

‫ג‬

‫‪20‬‬

‫ציעיך‬

‫ספר‬

‫עטים ו ט י נ י ט‬

‫כערך שלא יהיה לגין תנועטאלא ע? טיוח•‬

‫ואין לשאול א״כ א י ן א פ ש ר שיתבאר‬

‫הנעלס[כנסתל ממני ה פ ן שלכלים העליוניישהתחחוניימןליעי' אימס כי •ל שיהיה‬
‫כמשל עששייתמתחלפיתכגייניהם שלא יתגלו ציוניהם לעי] הריאה)לא יאיר! ע ר‬
‫טית‪:‬יצ‪$‬כס נצין הטייש ועיי האיר שיאיר ביניהם יתגלה ניין כל אחד יאחר •‬

‫‪pi‬‬

‫העני)לצקיריתעם האותיות ילפי מדרגת איר הנקילה כןיתעלהאילהאית־יכפי‬
‫מדרגת האיר יתגלה בה איר הנקודות כי לא ישתה ניקור הכינויים ל נ ק ! ד השמית‬
‫וניקרהשמות לנקוד ההו׳ות עם היות ה נקודות שו‪1‬ת כצורתן ילעילס תהיה מעלת‬
‫הצקיחתעל האותיות כחעלתהרוח על הנפש והגוף יא״ת א״כלמהלא יהיה א ק ר‬
‫למתק נקירית השמית כמו האותיות יל שיקרה אל הנק מ ת והטעמים כמישקיה‬
‫לשס אהיה כ׳ לריס התעלמותי לא נתגלה כי סס כן ד' •‬

‫אמנם נתגלה לביש אצ‬

‫לכיש כחי שנתבאר כשם כן ד'• ‪ .‬יכן הנקודיתלרוכ ההעלם לאנתגלו אלאלניש‬
‫לכישיהס כערך הכני״ס הנמחקיס אל השמ!ת שאינם נמחקים י‬

‫ואפשר שיהיה‬

‫גס יה טעם למה לא נכתב הנקיי‪/‬כס״ת•‪.‬‬
‫השער‬

‫הכט‬

‫כמאורס!דהטעמים •‬

‫דעכיהטעמיסמקירםיאציליתםמן‬

‫הכתר ממש יהם ענפים מתפשטים מכחיית אייר הכתר הנמפט‬
‫)והוא בחינתו המתאחרת כחכמה שהיא הכחינה החצונהסכו׳ רש אייר הכתר‬
‫שאינו נתפס והיא הכתר שאינה מושג לוולתי ורשב׳ קראם אוידא דכיא רלא אתפש‬
‫אוירא רכיא דאתפש *‬

‫ולבחינה הגי שבכתר‪,‬העליונה שכה מתאתדכסיכתו‬

‫סיכת כל הסיכות ממה הקיבה קרא‪ ,‬כוצ׳נא דקדנ׳נ׳תא •(‬

‫וכמו סלא י ש ת ה‬

‫רוחניותהאותותורוחגיותהנקורותעס היותם מ י ס כן לא ישתוה ריחני! הטעמים‬
‫עם ה״תס שום נ ׳ ׳תחלפ! כקבת מקומם יענייס ער לאין תכלית כמי שנתבאר‬
‫כאותיות• וכמו שהנקודית הס כדמיון רוח אלהי(‪1‬תיותכן ה ת נ ‪ 1‬ע י ת פ ד מ י ו ן נ ש מ ס‬
‫אלהנ^רותנחצאיגחדרגיתיי למעלה מייכעין מדרגית נפש רוח ונשמה וכן יהיו‬
‫ענינס כגשמי כיהא!תיותהקנ!עות כפהה'מוצאות מתבארים ככלים הגשמיים‬
‫האלהה טכיהנק דית ריככותעל האיתיית כריככ על הסיס ילר!כ דקיתן יותר‬
‫מהאותיות לא יהיו חונים כעצם כגשמית האיתאלא בהכרתם שהוא אחד הזכרת‬
‫האות כגון אותיותהמשך המתהו!תמן הנקולותיאף באיתיית לא יהיי נובעים אלא‬
‫כחוט השערה כאלו יהיו נוגעים!לא נוגעים כ ד ר ך המ!ח הרק שלא יתייחד היטכ‬
‫ט ס ה ג פ ש ה ו א ת ל ו ו נ ל ק ת י ו ה ט ג ס נ ת צ א ז ו ם צ א י ה י ה נוגעכלל כאותאלארוככ‬
‫על הנקוד שמ‪ £‬הכוה נעלמת ער מ א ל ‪:‬‬
‫ה ש ע ר הלי‬

‫כ כ י א ו ר ע נ י ן ה צ י ר ‪ 1‬ף ‪ 1‬ע נ י ן ה ת מ ‪ 1‬ר ה ו ע נ » ן הגימט־יא •‬

‫ד ע כ׳‬

‫הצירוף הוא שיחליפו אותיות תיבה‪.‬מראשה ל ת כ ה וחתיכה‬
‫לסיפה ימראםה לסיפה כפי מספר האיתיית וחליפיכמו גלגל המתגלגל וחיזר מראשו‬
‫לשיש ומקוש לואשו!ונעשס לאש קין כ ת ן ל א ש ׳ ס ו ף ת י ך ו ת י ן ס י ף א כ ל האותיות‬
‫לעולם‬

‫‪.‬‬

‫י‬

‫©ער ‪m‬‬

‫׳ ‪r‬‬

‫‪ef‬‬

‫‪5‬עולםלאישתצ)'שלאיש<מ‪1‬כצריףיה אות משינה שלא תהיה כצירוף האחד וכפי‬

‫* ס פ י אותיות התיכה כן י י כ ! כת׳ הצייופיס וכמו שאחיו כסכר ׳צייה כ' אכניס‬

‫מ נ ו ת כיכתיס ג מ נ ו ת ששה ד' כונית כ ד הימנות קיכ וי כוניתת״שכ ז' כזנות חמשת‬

‫ודע‬

‫אלפים ואוכע׳סמכאןוא׳לך צאוחשיכמס שאין הפה ׳טלה ללכד ‪£‬‬

‫כ׳ מס היית כת׳כה מן אותיות כ פ לית ׳גלעמןהכת׳ס כ ע מ ר הכפל ו לכן‬

‫שם כןדילא •תגלגל כ כ ד כתיםכואוילליאנניס מפני שיגרע מחיצתן מ פ נ ׳ כ פ ל‬
‫היה' ולפי הקפלים יגדעו הכתי'•‬

‫ועם העישכציחף הגשמי לאיצטרפו ככר אפש'‬

‫להס להצטיף כצייוף היוחנ׳ שאין יוחגיותן שוה כמהייש כשע' פי ט׳ הש״ו‪/‬אולס‬

‫יהיו כפולים ‪k11‬כי»'ו‪!1‬ו נקמיכמכיאישם וסוד הציחףיהיה כ׳ כמו שחמי׳ האותיית‬
‫•תגלגל! ויעל! ייררייה]עליה כן סור הרוחניות המתלכש כהם •עלו וירדו והעלוה‬

‫והוא שיעלה ו י ו י כ ן מחניות א ו י התחתונה ע י שתעלה כ מ י י ג ת ה ע ל ח כ י ת ה ־ ‪.‬‬
‫או שתמציעל חכו תה כסיר אוי חווי שהסיף נעשה י א ש ׳היאש סוף כמו שנתכאי‬

‫כעניןהפיךההו׳ות בשער ההתהפכות)׳המשל אותיות איין הכונותו' כתיסא׳ן אני'‬
‫׳אןינאנאייניאהר״חעהיותתיכתאזן ככתר אשר נכללים מ ח כ מ ה הראווה כי'‬

‫של איין זנ׳יהרמוזיקישל אין וכ! ספ׳יחכמה עצמ כלולה מכתר וכינה וכן כינה כלולה‬

‫מכתרוחכמה־והכללית הזה הוא ככיפניסאם כשתשפיעהעל׳ונה על התחתונה‬

‫מה שקכלה מן העליונה הימנה כסוד אור ישר אס כשתוםפע מן התחתונה י ס ו ד אור‬
‫ח ו ר ווה ככלאי מהספייולכןכ' בתי' לכל אותמהג' אותיות של איין בנד אות האי‬

‫ולכן לעולם גוכיתי״ל שהיא ראשונה כבי כתי'טל אות א ולפי שלפעמים ישפיע‬

‫מחכמהאל הכינה כסדר אור ישר ולכן צ ח פ ו א י ן ו כ ע ת ש מ ג כ י י ה ח כ מ ה ע ל ה ב י נ ז‬
‫כקיר אוי התווד לכן צחפו אניומוה תקיש לשאר כתי' ב'לחכמה וכלכינה ומהם‬

‫וכסו‬

‫תקיש לשאר הצריפים ־(‬

‫סיתומחלופיהצרופסמצדחלףקדימתהאות׳ו' וועלוי כצרוף כן׳תרכה‬
‫עור כל צירוף מצד חילוף ה נ ק י ו ת וקד׳מתן זה על וה כצירוף איכעצמו‬

‫עד שיעי! הצירופים לאין תכלית ולכל אח' יהיה ריחניות מתחלף כסגולה וכח כפצי‬

‫עצמו כמו ש נ ת כ א ' ) ‪ p‬כשיתיף הניקוד יתעלה המספר אל התיכו'( ועני; התמורה‬
‫הו ‪ 6‬שנחליף איתיית תיבה מה באותיית אחר‪1‬ת זולתן כמק מס ולא יהיה כתירת‬

‫סח ׳לוף כ ח ו ״ על צד ההורמן כי אס על פי חיבור סדרי אלפא כיתות כדרך שסדרם‬

‫לעל ס׳!ניב לפא כיתות שדר כמנין אותי! האלכא מ ת א כל אותתתחכר עס כלס‬

‫וכדרך אלפא מ ת א שתומר מ אות האי מן התיבה כן צריך להיות תמורת שאר‬

‫האותייתוכל בתי כב האיילפאניתותהנזכדיס יעלו לרילאסעדי' ר״לכתיסוכתטט‬

‫‪,‬וייווב׳ן‬

‫המקובל׳ ס שהרלא שערי'׳תחוקק! פצי'ואחור •‬

‫עני; התמירה!סיכתה גיל כ׳ האות׳!'יוצאות מתת כ• שסעקרהיותם‬
‫בעצם ההויה שהוא רקיע ובתיתיהיה הדד הא״לפא כיתות כיושר מ ה‬

‫‪ b‬י ג י ה ו וכוי וכמ^טתיהיה סלד האילפא ביתא למפרע מ ה תשדק צפעסן ומי‬

‫והטעם שהם ו כ ר וצקכה וכר באימש ונקכה כא״פסכ׳כןדרןהחותסכ׳הצורה‬
‫חקוקה‬

‫־״״‬

‫עסים‬

‫‪60‬י‬

‫דטוניס‬

‫החקיקה כחותם מלמעלה למטה תתהפך כנחתס מלמטה למעלה והכל נס!ד‬
‫אור ישר ואור מווו כמו שנתבאר בשער ההתהפכות • והנה כסיד עולה ה‪1‬כר נ‬
‫אל פא כיתות כסוד אור מיס ו ק י ע גג״תיכלן כיושר•!לה׳ שבהן יהיו ג' מדרג!' כיושר‬
‫יתהוה^הס אלפא כיתות כני ג' אותיות ייסני שהם גלגלים נשפעים אלו בתוך אלו ותחת‬
‫ה ת ת שהוא ה ו ק י ע תתגלגל המלכות סהיאהצכנהולהיותחהלך הלבנה יוחל מהיר‬
‫ממהלךהחמת לפיכן כשחת גלגל המלכוילקכל מתתלפעמיס ימצא הת'כנגד האי‬
‫וו‪1‬הי אל״פא ביתא של את כיש וכוי וכאשר תמהר הלכנה גלגולה וערק החמה‬
‫בעמידתה תקכל השי שבמלכות מה״אסבתת וכןכלאליפא ביתא של איש כ ר ומי‬
‫ועידו יהיו כלם ואין לתמיה היות אות מקבלת מחבירתה עם שלא תהיה בן וינה‬
‫יופנ׳ שכל האותיות כלולות מעשו־ וכל איתואות כלולה מככ אותיות כ׳ כמו שיזספ׳'‬
‫כלולות מעשר כןכלהמתפשטיסמהנה כלולים מעשוכיישלאיהיה מ י ו ד ביניהם‬
‫וכמ‪ 1‬שכל א תהיה כלילה מיישר כדי שלא יסי'פירור געיהס כן כל הענפי' ה פ י ט ״ '‬
‫מהם יהיו כלולים כל אימחכריהסילא יהיה חילוק כיניהס אלאעיד חלוקהספייית‬
‫כןכלהעיםריסשכהיכצותיהיהכצאיכלןלמכלס•‬

‫ומפני ו ה כ ל א ו א י מ ה א י ת י ת‬

‫אפשר שתקבל מחברתה ע ' שתוף כללותם הנכללות ‪ 11‬חוו כ ד ר ך שנתבאר כספיחי‬
‫ועם וה לא ׳פלא שיתחלף כל אימהאיתיות לחברתה כאיוו שתהייכיון סכא החילוק‬
‫מאות׳ האות שמתחלק כס אלא שעם כל ‪1‬ה העקר תהיה האות הכתיבה בעקר‬
‫השם ואותה המתחלפת תהיה ענף ממנההמשלםס׳הויתחלףכא״תנישמ״צף והנה‬
‫שכיהוכמיצף•‬

‫האיתיותהאלההסהענפסממנולאשיהיהכלעצסהשס‬

‫ומפני‬

‫וה כח התמורה לא ׳שוכח כצירוף כי הציריף כל עצמו" האותיו יהיה כשם שנצטרף‬
‫ולא חסר דכר אלא סנתהםן ב ע ר ן הבחינות אבל כתמורה •תמעטנה הססהניוכן‬
‫לכל שאר התמורוימהשמו • ונתיקוני• מונח כי ענין התמווויהוא כמט״ט כלו שיתלבש‬
‫קכ״ה כמטיט יתתלפ׳ השמות!הכינויייבתמורויהאיתיו' והס יהיו למשי ה' כומן הגלית‬
‫ו מ מ ן גאילתינו יתפשט הקכה מכל הכינויים ׳התמורות האלה נמצא שהתמיחיתה״נ'‬
‫המשל כוה• כאשר שס כן י ' יתלכש כאות״ת‬

‫לוכשייאל השמית ע? מטט •‬

‫מצפן ׳!רה על שנתלבש היבמטיט כלמש המכונה מ •‬
‫אותן בתמורות האותיית•‬

‫וסת‬

‫וכןלנל השמות שיתליעו‬

‫שצריך שנדעה!א שלא כל האלפיא כיתתשוית מ‬

‫יש שתהיה עולה ולא יורדת דיל שחשמן כל אותראשונה שהיא ככל כית ממנה עולה‬
‫כמספר יותר ממספר האות ראשונה שככיתהק‪1‬דס|אליה ״‬

‫וכןיהיוהולכ׳'ועולים‬

‫מתחצתה לסופהו!המ‪1‬יה על דנקייהאלפיא ביתא ההיא במקורה העליון • • ו ל ק‬
‫עילה כנגד מעלה כמקפר איתייתיה ומה שאינה ״רדתמודה על תיקף עלייתה ע ר‬
‫טאיןצהירידה•‬

‫וישאלפאכיתא‬

‫עילהוירדת כמו את כש גר וכי שתעלה ע ד‬

‫חציתןיתרדווה יורה שתהיה עולה ולא כמדרגה כשאר הא‪.‬פא כיתות העילות •‬
‫ויורדותיכשוה• ויש אלפא מ ת א שהיא יורדת ילא עולה •‬
‫מהיהמדוגתהאלפא מתא! ההיא•‬

‫^‬

‫ולפי שעור הירידה ועליה *‬

‫ולא באלפא ביתא״ כלכר יהיה כן אלא‬

‫א ף כשמו' כ׳ השס המצטרף כתמורת האלפא ביתא העולה יותר מש<כח ומעיל מהשי‬
‫המצטרף‬

‫‪b‬‬

‫»ער די‬

‫המצטרף עי האלפא כיתא השלה <יוולת‪1‬השס אשד תהיה מצטרף עי האלפא ביתא‬
‫העלה ויורדתתהיהמעולהמהשסהמצטרףעיהאלפא ביתא ה י ו י י ת ולא עולה•‬
‫זרע‬

‫כי העלייה תהיה לצורך הקבלה והירידה תהיה לצורך ההשפעה*‬

‫)‪/‬‬

‫וכל‬

‫השמות יהיו עוליס לקבל ויורדים להשפיע וולתי ש‪ 0‬מיכ שעולה ואינו יורד ל ה * ו ת ע ל‬

‫עוצם עלייתו והתייתדו בשרשו ולכן יצדק עליו לומר שהוא מורה י י ן •‬

‫ועם היות‬

‫שלא יהיה עקר עלייתו אלא לשבת להתעליתעכ? כיון שהוא עולהלהתעטר ואינו‬

‫׳)יילהשפיעיה׳ה עני צו הסתלקות הדין ־‬

‫ועם מה שנתבאר ה ה ראוי שה«‪1‬פא‬

‫כיתאשלאנגיי היו וכי'המורה‪,‬על העלייה תהיה כמלביתנסוד הקבלה והדין‪.‬‬

‫וחאליפא‬

‫ביתא של משריק תהיה כתת בסוד ההשפע' והרחמים ווה בהפך מה‬

‫םכתכנו למעלה לילכ׳ לעולם תשויק כמלכות ואכגד״הו כתת אלא שיהיו כסוד אתור‬
‫וקדם צרתני* פ• קידם הנסירה של חוה שכיארנו כשער מיעוט הירת שהיו את; ר ים‬
‫באחוריס ממלכקייכא והיה הוכר פונה למעלה אל שרש״ והנקבה פונה למטה אכל‬
‫אחד הנסיוה שנתהפכופנ ס בפנים והוכר ישפיע ויכיט כלפימטהאל הנקבה•‬

‫והנקבה תקבל ותגיט כיפימעצהיאלהוכר תהיה אכגדהו כ‪1‬כר כסוד ההשפעיכסיד‬

‫ותהיה תשרק כנקבה כסיד הקבלה בסוד אור מתהפך דין‬

‫אור ישר רחמים•‬

‫;הג׳מטר׳א תהיה ענין כאן מספר אותיות תיכת מה כמספר אותיות תיכה אחרת‬
‫שוה‪:‬ס!ה•‬

‫ונענ׳[‬

‫י הגימטי׳הין מינימהפריס שונים)כלס נתכארו כ ד כ ר ׳‬

‫המקיכל׳ וסיי ה » ס פ י ר ן כלל הוא כ׳כל איתלפי מספרה יהיו כחיתיה כי המספר‬
‫ועם‬

‫לאהונחעלחנס•‬

‫מויה על ענף א' •‬

‫היותשנמצאשהאייומותככתיוחשכונואחייהיה‬

‫והת' רומותכמלכית או כאיוה מקום שיה ה ומוצה על א י כ ע‬

‫מאותוכודא׳ שהאיכמעלה גדולה מן הת־‬

‫לא יהי' ה ר ב י קשה כי יש ענף סעס‬

‫היותו מיוחל כולל ענפי'יכינעלמיס בו ובלס מת״חד׳ס כאתיות!•‬

‫עניןהגימטייא שהואעניןא'עסהדבר הנמנהנו•‬

‫)עסוה יוכן‬

‫המשל אימןחשכונו כחשכון‬

‫ש‪ 0‬אדני ‪1‬שס כן י ' ויייה שיתחבוו ת ת ומלכות ויתייחיו בוי ענפ׳ימייתכמנין השס‬

‫וסיהיענפיסממצכותכמנין אדני ע ד שיהיו נכללים כאי ויהיה ׳חויסנימו כתיכות‬
‫א״מןהנמנהכמנינס•‬

‫אבללאתשתנה מ י י ג ת ש ם א מ ן למייגתשנ׳ שמוי מפני‬

‫סבאשינחכ שתיאותיויאלא או שני שמוי!! א • הנה אותו האו או איתוהשס לא יתייחס‬

‫כעצם לכוחניות הב'אותי‪1‬תאו הבי שמוי •‬

‫מפני שהכי איתיות או הכי שמות יהין‬

‫מתחלקים ומתפללים ומתפשט ס הכחיתכל א' בבני עצמו •‬

‫מס סנסס הא יהי!‬

‫נכללים אלו בו‪1‬וויהיו מתעלמים ׳חוה נקיש ללעתמה כין הגימישלא תשתנה התיכה‬
‫מכלוכללגימישתשתנההתיכהמכלוכל•‬

‫ו י ע שכפיכיאש׳תנלאהשהחשכונות‬

‫ו מ י מ י כלן תלויות כמלכית כ׳ כספי'למעלה לא יהיו הענפים מתגלים ע י שיבואו‬

‫* ל נ ל ל חשכ‪1‬ן ‪1‬כל חשבון שיהיו מיחסים למעלה יהיה עקרו כמלכות וממנה יהיו>ר<מוי'‬
‫‪.‬‬

‫•י‬

‫למעלה נספייהעליונות‪:‬‬

‫השעל‬

‫פשר‬
‫זושער‬

‫‪«Yn‬‬

‫עסיס דמונים‬

‫בביאור עניןהנשמה •‬

‫י ע כ י צ י י ת ה א י ס נחלקתלניחלקים‬

‫והם נפש ר‪1‬ח ונשמה הנפש מרככהלי<ח!היוחלנשמ'ואניל‪1‬ת‬
‫‪.‬סלשיעימהפפייסעלייגות שרשי כל השישים אמנם יהיו נחלקים כאצילות' כ» הנשמה‬
‫אצוליזחכינהוהרוח מתתוהנפש ממלכות כמבואר כזוהר פיו׳גש•‬

‫ועסמה‬

‫שנתבאר •קשה אין יאמין שנשמת אברהם מחסד ונשמת •צחק מצכ‪1‬ר' ונשמת יעקב‬
‫מתת׳‬

‫ותירצו שלעולם נפש ורוח ונשמה תהיינה מלכותמ‪/‬תוכינה אלא שלאניהס‬

‫נתנו נפש ורוו‪ /‬ונשמה ממלכות תת וכינה הכלולים כחסד וכן ל׳צחקמגכורה יכן‬
‫ליעקבחתית׳‬

‫ואחרים אמרו נעניןאחר והוא סנשמתאכרהס היתהמצר החסר‬

‫שכנ ינה וחחו מצד החסר שכת״תינפשו מצד החסד שכמלכית יכן ליצחק מצד הגכו'‬
‫וכן ליעקב חצדהת״ת *‬

‫ואפשר נ ד ר ן אחרת והוא כי כל נש»ה ונשמה כלולה מיי‬

‫ולפי' תכ״ן כל פעולותיה כבעולות יש וכמו שהארי מצר מעשיו יגכיר מ י ה ק ה « ח ת‬
‫עלאחרות ותהיה כל יתר המחימתלנשיתכעיןהחדה ההיא כן אס ירצה אדם יגכיר‬
‫נשמתו מגד פעולותיו איזה חלק שירצה ממנה כנין אס יעסוק בדית ׳נכיר כת כתת‬
‫עדשיה׳ כח התתשכצשמתומאייערשהואיהיההעקרישאר חלקיטפלי'!(׳!וער?‬
‫יהיה מה שאמיו שנשמת אביהם היתה מחסד ושל יצחקמגכויושל יעקהמתיתכמ'‬
‫ו ע ד ! אפשי לישיאל להתגלגל ככהן ולוי ל פ י ת ג מ י ת החלק א ש י ייצה להגביר‬
‫במעשי! קוים גלגולו י‬

‫ויע‬

‫בימוולתסהנשמה כלולה מעשר ע‪1‬ד היא‬

‫כלולה מדי יסודות עליונים כגיף שהוא כלול מד יסודות גשמיים והדי ישויות עליונים‬
‫הסגגתומלכויולעוליהנשמינלולה מייאלא שמלכד כללו' העשר יהיו גוברייכהיותימדא(‬
‫ומתגלגלים כה ה י יסודית הנוי עד שיתראו הרי פנים המאירין נ ה יותר ויותר משאר‬
‫העסר כענין שאמרו בפכייעצמן כ׳ עם היית שכל אח'כלילה מעשר פעמים יהיו‬
‫נכללים כדיפעמינבהיונפעמיס כויוכיוצא בהן ו‬
‫)אחר‬

‫שביארנו שהשתלשלותהנשמה מבינ‪/‬השתלשלותקרוח מת״תוהנפש‬
‫ממלבותיש לשאול למה בשעת הפטירה תשאד הנפש כעולם הזה‬

‫כקבר והרוח נגיעשלמטה והנשמה נפרגודא ולא יסתלק! כל אחר מהם אל י ק ו ח‬
‫>יס ור‪ 1‬הרוחני אל מקומו העליון אל מקים סנאצלו משם י‬

‫ולזזנ׳ן‬

‫הדבר צר׳ן‬

‫ל ד ע ת כ׳ לא תהיה נשמה אצולה נאצלת ע ד שתתלבש ככר׳אה יצירה ועשייה כי‬
‫כ ן ס ד ר השתלשלות כל ה מ ד י נ ו ת כ ׳ האצילית ׳תלכש נכייאהוהכריאה כ צ י ד ה‬
‫!היצירה בעשייה וכ; נשמת באצילות תתלכש כנשמה דכויאה וגשמת ר כ י י א ה‬
‫תתלבש כריה י י צ י ו ה ורות ייצייה ׳תלכש כנפש ר ע ש ״ ה ‪.‬‬

‫‪ p i‬אמיו כתיקונים‬

‫‪.‬מכויסיאאיניןנשייתיןומחיהאינוןדוחיןימאפן אינוןיפשין ואיכון ב נ י ע !הענין‬
‫כ י נשמיח י ב ר י א ה הני'׳היי מצד האיי המתפםטומתלכםכעצםההפייאלככייאה‬
‫והרייזיתדיצירההניכייס יהיי מאיי המתפשט ומתלבש כיצייה יהנפשית דעשייה"‬
‫הנזייהיומאור החחפ&טיחחלכש בעשייה דהיינו איכן כי לא מצינונשמה מיצירה‬
‫!עש״הכלל אלא היית תהיה יצירה אל הנשמה הכרואה יהצפש תהיהעםיה אל‬
‫היית המצרי‬
‫ולהיות‬

‫»‬

‫‪twtfn‬‬

‫‪.‬‬

‫»ער‬

‫»יא‬

‫‪-‬‬

‫פא‬

‫&אור ס מ נ ה ׳תנלה בכליאה ואוי התת כיצירה ‪1‬אור המלכות כ ע ש ״ ?‬
‫להיינוכפאמטטייןסנילפון שהוא האופן הוא שיאמיעלהסתישהנשייה‬

‫מכינה והלוח מתתוהנפש ממלכות כי מבחס מתהוות ויונקות• ולהיות־ןאל)הג'‬
‫»וא!וות לאיהיהעקיסאלאמהאוי המתפשט כגימקומויהנויםהם כ'על‪,‬כןכאטר‬
‫יסתלק האלס ״ ן העה? יסתלקו כל א'עב מ י י נ ו ת המיאצ מקולס ממש שהם ב י ע •‬
‫הנשמה תעלה ותכנס להניס מהפינוי תחתכסא ה כ מ ל אשל הוא מקול הכליאה‬
‫מ ע ל ן והווח תשכון בהיכלות הקלושים שהם מקול היצייה והמלאכים ! ג ע והנפש‬
‫תשוטט כעהונסיי האול המתפשטמ לה״נו העשייה שהוא כוללת כל כתינויהעהז‬
‫והנשמה שהיא מאצילית תתעלה על שלשייהעליונייכסול האצילות העליון ולפעמים‬
‫!גם הנפש היוח והנשמה התחתינותתתקשינה ‪ 11‬מ ! !תעלנה ע י השישי' העליונ׳'‬
‫מ מאחל שהן נצונותמתפשטים מענפים אוי עליון לכן כאשייהיו מת״חי׳יהעולמו'‬
‫•תקשי! הענפים כשישים כמו שיתקשלו!׳תייחל! ההיכלות וימעל! אל שלטיהעל׳ון‬
‫כקיר התפלה כן תהיי ה י י ן כנפש ויוח ונשמה כמכואי מ ה י פיתרומיכ׳ העשייה‬
‫תתייחד ביצירה והיצירהבכויאה והכייאה באצילות והאצילות כנקלה העלי!נה‬
‫'כמכיאי כשעל אביע י‬

‫ועס‬

‫היית שנתכאי שלא תמצא נשמהדנריאיאסלא‬

‫סתתלבש כיוח ליצילה ולא ימצא חח ליצייה אם לא ׳תלכש כנפש י ע ש ״ ה עכו לא‬
‫׳תהפן כ ׳ כ כ י א ב ש י ם ת ה ׳ ה נ פ פ כ ל א י ‪ /‬ח ׳ י ו ח ב ל א נשמה מפני שלא הכל זוכיס‬
‫אל הרוח ולא הכל זוכים אל הנשמה כ׳ לפי מה שיהיה ‪ 6‬י ס מתקיכ אל קונו כן‬
‫ישפיעעלי! אוח וישתקעמ•‬

‫ופעמים שישפיעו על האלם נשמה לעתים ג ע ק‬

‫&יהי?ע!סקבתורהא!עישפ איו! מצוה ואחכ תסתלק וכן בשבתות ףט ישלה על‬
‫נשמת האלם תוספת אור עליון והוא העניןהנקראתנשמה יתילה ותוספת אור זה‬
‫משתלשל מצל האצ׳לותובאשר הארס זיבה לקכלנשמה מצל אצילותמכיניבשכשת‬
‫ויייט יתוסף ב! נשמה •תילה מצר הכתי ‪1‬וש מ ה י שהנשמה יתירה מ צ י ה כ ת י ולכן‬
‫מ מ י החולנאמיששת ׳מיש ת ע מ ל להיותהאיייונק ״תלכש כנשמה שהיא מפטרי‬
‫לעכלמפטרא ד נ י י א ה ! ׳ צ י י ה אכלנשבתותאשי יתלבש כתיספתנשמ'מסטרא‬
‫לאצילותנאמלכו תשכיתחפצי שהוא כן מלן בן חורין ועל חלוק נשמותהנוכייס‬
‫»‪mt‬כראש השנה אם ככצ׳ם אם כעבליסכ׳כל אשר מנשמה לכליאה יקיא‬
‫‬‫וממית‬

‫עכלואשלכונשמהיאצילותיקיאכן‪,:‬‬

‫גי״ייגותאל! עיליתלוה לאים מייגותאחיות והס כמומלאכייסעשו״'‬
‫כ י י לשומרו ככל י י כ י ו ועליהסנאמיכימלאכיויצוה לןוגומיוהס שני‬

‫מלאכים והס יה יו נבללים מהאיס כעת חטא! ועליה' נאמיואםלס נחומיילו ןלאכל׳ו‬
‫פה פ המלאכים האלה המתאבלים עליו ונכללים ממנו מפני מעשיו והטעם שהס‬
‫*פגמיס במעשיו מפני שהם יהיו נאצלים כאציליתנשמת! כ י נ ע ת שהגשצוה נאצלת‬
‫מזיווג העליון גגי המלאכים האלו נאצליט עמה והמלאכים האלה הס עצמן יהיו‬
‫»צהט וייצהי • ו׳צהל •תחכי עם האלס מיל‪-‬שנולל ויצהט לא יתחכל עמו על שיהיה‬
‫כן'׳גשנה ויוסא' ומס שאמרנו ששניהימתאצליסעס הנשמה ואכאף ׳צהימתאצל‬
‫‪-‬‬

‫;‬

‫‪.‬‬

‫‪,‬‬

‫‪-‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ r . , ; - t e ^ , • 11‬ג‬
‫‪::‬‬

‫עמה‬

‫‪jr‬‬

‫&‪e»66‬ר‬

‫ופוני«‬

‫עמה כחייצהס ‪ p‬היא כ׳ <‪?5‬ר מ ג י הגבירה יהיא שלאן קריש אמנ*»»רמי« טמא‬

‫ומתלבש כמזהט־מאט כי כן ר ו ך כמה מלאכים קדושים והנה מרבני; ׳נהו יהיה‬
‫כח מת‪1%‬ט חדקליפ ת טמאות ש ק »"נן משחית א״ף ותימה והוא הולך לצר *‪fcr‬‬

‫שלאדם ו ו כ כ על א ו ב ע ת ן ויצהט רוכב ב מ ר כ י ה קחשה המתפזזט מדי רגלי‬

‫המיככה הקדושה שלם מיכאל ג י י י א ל אידיאל י פ ח ל והוא ה לך לצד ימינו של‬
‫א י ס ורוכב על ארבעתן והאדם בנח בחיותו יכול לי־‪-‬כייע ׳לרנכיו אימן הצדדים‬

‫על חכירו •‬

‫עור נמצא עם האדסעניןוכ־עי שאי ס צא נפש ולא ח ח ולא נשחה‬

‫ומתגלה •‪1‬תר מהן ע ד שיש מן החסידים שמשיגים א‪1‬מיבעהז• וכפי אמיר אמרן‬

‫&ה‪1‬א שני לנפש שלישי לחח ורביעי לנשמה •‬

‫ואופן מציתות ?)״ת! יתבאר נכ שם‬

‫והנוצה להם הוא כי יקרה לנשמה כמו סיקרילצווף •כסף * י צ י י ר צור' מעשהו קודם‬
‫שיע זהו כדבר עב וכתוך אויר הצורה ההיא המצויירתיצייר הצורה העצמייהנוצית‬

‫אליוותתגלס• והנה מציאותגולס האויו גזמ מציידים צורת ה‪:‬פש החח יהצשמה‬
‫לצורת אדם היא החלק הרכיע׳ היה שזכרנו והוא הנקרא צל והיא הנקלים מלשון‬

‫ג'‪.‬מיס שפירושי נילמ׳ כני ארם וכן וה היא גולם שכן נצטייחצורות החלקים הנזכ'‬

‫ולכן הוא רביעי לנשמה ג לריח ב צנפשיוהוא כי הנפש מצטיירת תוך גולם הנלס הנוי‬

‫מ ר י ח ת נ ט י י כאמצעות הנפש והנשמה כאמצעותהויח וכאשר האדם מזדויגעס‬

‫אשתי יקיים הצלם הוה צבא על מטת! כדי שעי יתגלה ה‪1‬צד כגולם צורת הפרצוף‬
‫טבצלס הניייהצלם הניימקיף איתי כל ימיי כדכתייאך כצלם יתהלך איש ע ד שיקיכו‬

‫ימיי לייית כי כמי שהיא קודם אל היצירה כן היא מסתלק קידם המישה שלשים יום‬
‫עם ה‪-‬ישמה ׳כליל הישעני( רכה יסתלק להראיתעניןחתימתי למיתאכל את״כ חיזר‬

‫על ראשי ער ל'•ים סמיך למיתת) ואי יסתלק ולא יחזור •‬

‫ינתגארכוהרכימהצל‬

‫הנויתהוינלס אחריסנ׳הס מתיחדים כאחד יסמוך למיתה ׳סתלקי שניהם ייס ע ד‬

‫אחר‬

‫שיפיח היום וצק! הצללים •‬

‫הנתכאיענין כללות הצשמהיאיילדעתמהתיעלת ישלהלררתכעהו‬
‫השפל*‬

‫יהענין כ׳ הצםמה אין לה מציאיתקירם היליה דייל ט כעת‬

‫אדיקיתסכסרסס ק ד ם אצילותם אינם נגכלית כמציאות ה י ה אלא הייתם תהיה‬

‫מצד החפשטיתיננקכיעד אויר מים רקיע שנתביכסיהאיתמיוכן דרךהנשמ' כ׳ ככינ'‬
‫תהיה כדמיין איר יעי הדייג העליון משתלשל הספע ההוינמדרניתיי ייתעכיכרמיין‬

‫מיס ויתפשט ייצא מברית קדש למלכי' יכה׳ כל פנימי שמוציאוימלםת •היו כרקעיס‬

‫המיס ההם ע ד םיתהוה מהם מציאיתהנסמייהרות יהנפש מה שק י ס ל ‪ p‬לא היה‬
‫סס דכר כי א ס כ ד ח ין הבנים כמ!ח האכ־יאחר גמר צורתם כהיכל היזייצאו משם‬

‫אל תיך ג'ין היכליו‪ .‬ושס עימדיס עד יניע ימים לרדת לזה העולם השפל יעל יה נ ת ב א '‬
‫כ ׳ תועלת רכ יש לנשמה בצאתה משרשה למטה כגיעהעלייןיט היאייוצאה יק ה כ ת‬

‫אליפעל•‬

‫אכל‬

‫עדין נשארלקפקמהתיעלתישלנשמה ?זיזרהמיתלררמ‬

‫מגיע ה עליון ליה העיילס השפל כי נראה שהיא קריכה לספסר ׳דחיקה »ן הרייח כי‬
‫אפילי יכשרו מעשיה לא תעלה לג'עהעליוןכא»דהיתה כראשונה יאס כאילי לא‬

‫‪ 1‬כה האיש ליזמגכר על יצרי תלן לחופית ילדראין עילם ־ הזחמוגת כ! הנשמה •*‬

‫‪iptt‬‬

‫טנ‬

‫‪,- nh‬‬

‫‪1$‬טידתהאגמציאותהעהויו‪6‬בתערומהכלי לנופכללולא ממראה אל המגן‬

‫אביה כללעיסתלרותת^ןלהלבוש׳הולוהריובילביט׳ם תתקן לה בעמי! א ' ל ג ע‬

‫התחמן ואי לגיעהעליק והטעם ‪ p o‬ל ה ג מצ׳א׳ותא' מצ׳אית הנשמה אשר תהיק‬
‫בגיע פעלתן ופכימצ׳אותהיוח אשל תהיה נגן עלן התחתון ולכלאחל׳מיזן לכוש‬

‫יואיל כלאו׳ לו ולמקומו וכ‪£‬ן תעלה לחזות כנועם היולבקל בהיכלו <ליי‪».‬ח מות‬
‫השכינה ולבושים אלו יהיו נעש׳ס ומתקניה ע׳ עסק התווה המכלה <התור'והמצ!ת‬

‫•במעשה המנ!תב' כחינו' אימעטייליס ודכור פה והכיכיצתהלכ עס הלנור והמעט'‬
‫ומבחינת המעכה נעשים לבושים לרוח ג ע התחתון ועי כינת הלב נעשים לנושים‬

‫לנשמ לגיעהעלמן נ ׳ כפ׳ שעוייהיכקות ומכונה לעוסק נמצוה כן תעלה במעלותיו‬

‫ג ׳ המעשה לא יעלה מגיע התחתון ולמעלה כ׳ שם מעלת הדכו׳ס החמר״ם וממנו‬

‫ולמעלה •היה תושם כח הגיף לעלותולא יעלה אלא נכח כוונתוהשכלת הלכ הרק‬

‫והחחי״ת וכייגת הדברים כי על ידי מעשה המצות נ ס ו ר השתלשלות רוחניות‬
‫עליון המתלכס נ ל נ ר י ס התחתונים וכסוד השתלשלות המתלכש כאותיות דבלי‬

‫לשין הקלשה׳וצאין מפי האלם כאשל נ ת י א ד כשעל האותיות יעלה התעוליות‬

‫מעשיו ממדרגה למדונה דרך המעלית העולות למעלה עד שתגיע ותראה למעלה‬

‫ומקבלים איתה ההיכלות ומשם מקנלתאותה המלכות ושכחה ׳תעייל ה‪1‬כד ע ד‬
‫סיה׳ימשפיעבה ממדרגויהעליונויער סבוכויאיתו מעשייושפעעליה ש פ ע ו כ וכרכי‬
‫ומאותו האורץזצשפעיתצו צבעל המעשה חלקי ומאית! החלק ׳תתקנו לו לביש׳' כפ׳‬

‫?ודרגת המעשה וכייתוכ• כפ׳ המעשה כן יחס האור השופע מלמעלה ואל! הס‬

‫הנקרא חלוקאללכק!‪ lis‬הןהמציתהעומרוילפנ• ה ללמדוכיתעל כעל׳הן• ולפ׳‬

‫»הנמצא טהצנישיסאשל •תקן האדם לעצמו ע׳ מעשי! ה ט נ י ס •׳היומאור עליון‬
‫מאור הספ׳ אלא שיש חלוק גדול כ׳ניהס וכן היש״ה עצמה ב׳ הנשמה נאצלה ע׳‬

‫ויווגכזיווגאיפ ואשתו•‬
‫כעלמאכלכר•‬

‫‪.‬יאחר‬

‫אמצסהלכושים געשי'ע׳ •חול מלכות <ת'תוקכלת שפע‬
‫טביארצו צורך ׳י׳לתהנשמה לעולם צריך לרעת במה‬

‫•תעפק׳ הצל׳ק׳' בגיעולהכין ? ל כ ר היטב ל ע כ׳ כשכלא הנה אליהו כואו בלבוש‬

‫אול על׳ון וכאות׳ לנוש הכניסו לגיע לקיים מצות עשה ילא תעשה והבונה על המצות‬
‫העיוניותוילכהםכלתליחנ״תכגוןלא תחרוש כטור וכחמול שלא ״ ח ל כ' קליפות‬

‫היומוותבשול וכחמולכלישלא ׳משן אחריהן!׳תן כהןכח להתייחד וכן עטיפת‬
‫ציציתהכונה סימשיך אול למלכותו׳קשטה וכן כל שאל הלכל׳יכמ! שנלרשיס כסיה‬

‫טהס פנימייתהתווה אכלכאשי חטא וגורש ונתלכשכחומו עכווכאשר תה!ה‬

‫עתה כמו שעתה הוא מין האדם וכמו שהנשמה נתלכשה כלבוש גופני כן התורה‬
‫גתלכפה בלבוש גופני וכאשר חנשמה תהיה מתפשטתמחומרה העכור וחוולת אל‬

‫עקרה ותפסק ממנה זוהמתהנתש גס התורה תפשוט נגריה הג פנ״ם ‪1‬וכנ‪ 1‬כלליה‬

‫פי־טי? ולקליקיה כ פ מ י ו ת ת ו ט ה יהיהעסקהצליקיטנגע• _ ועני; לא מעשת‬

‫ועם וה יוכן מעלת העוכק‬

‫'טכוגיזטלאי״שףאחרהקליפההג^כבתאתהנן•‪,‬‬

‫'*ס<חת‪.‬התולה כ ע ג ו פי כעסו יפעל פעולותומצות ה<‪0‬ל» הבא •‬
‫‪w‬‬

‫‪t‬‬

‫כא כ‬

‫<‬

‫יג‬

‫י‬

‫ועס‬

‫שנתבאר‬

‫‪no‬‬

‫ס‪6‬ד" עסיס דיםונם‬
‫טנתכאד יש להסתפק כיון שפסקה ויהמתהנחשמישראל כמעמדה*־ שיני למה ל ‪+‬‬
‫נ מ ס ו מ י י לגן עדן של משה כמ‪ 1‬שהיה עומד ט א ר ס י ה ר א ש ק •‬
‫וחתשינח‬

‫‪ t‬ד ‪:‬י«‬

‫כיאסה<)נ»ס<סלגןעיןמירה<‪1‬ע(»ריסכלילכ)שכגמ*זהיז‬
‫מתצכשיסאסעי»)לאהיהלהסמצ‪1‬ת!מעשיסג‪1‬ומסטיתלכשו‬

‫על ירן מזין ‪<5‬מר שיהיו נ מ ס י ם כגיף ‪1‬נפש ט אעפ• שיוכן האדם מומר גיס! נתכלי'‬
‫ה ז מ ת לא יוכל מפי׳ וה ליכנס לגופו בת״יח״תו לגן ע ר ן ער שיפשוטהלציפ הה»*‬
‫)יכלה מאליו וילכש כ ג י י ס אחייס חעין העולם הכא י י‬

‫• ‪ •-‬ואפ׳לז אליהז איני‬

‫עולה כין המלאכים ע ר שיפשוט מגופו זילכש מלבוש כמלכזש• המלאכיגז•‬
‫ואפילו ריכל ומכיריו‬

‫שא»יו שנמסו חיים לגן‬

‫ן‬

‫ע ק לא נכנסו ע ד םנתלכשו‬

‫בלמש הגן כ׳ גופם העכור כלה מאליו ונשארו מלוכשיס כלמש מעשיהם הטוכיוז‬
‫ואס תאמר אס כן מה הפרש נמצא מניה' ל מ ן שאר הצדיקים המתים • החשוכה‬
‫כי מעלתם הרכה מאד כ׳ מ׳ שטועם טעם המיתה ידכק כחלק המיתה כחינת‬
‫הקליפות שכהן עצם האיתה מצד ששולטות מ כמו ששולטות נכצ העולם כ׳ ע פ ר‬
‫הוא ואל עפר ישוב ועפר יכלה גופו ‪1‬גס אס הארס ה‪1‬א צדיק אינו זיכה להתלבט‬
‫כגן עדן ע ד שיכלה מפו •‬

‫אכל מ׳ שלא טעם טעם מיתה גופו כלה ונשרף מכת‬

‫האויר הטהור והקחש אשר כנן ערן!׳תלכש טם כלכוש כלי טעם מיתה כי שם‬
‫אינה שולטת הקליפה־‬
‫אחר‬

‫‪1‬‬

‫״‬

‫שנתכאר ענין הלמשיס כאד היטכ נשאר לכאר עני) אחר נתכאר ‪W 1 3‬‬
‫פרשת אמור ו מ א ט ׳שצדיקשיתלכש כצמט חוטא• ) ה ה ד כס!׳ תטאה‬

‫דיל כסו׳ של ח!טא(‪1.‬ה!א ארס שעש'קצת מצותויהיהתוהא עליהן שבהיותו תוהאאכד‬
‫אותן אכל הן עצמן לא נאבד! אלא הבס מ ת ן אותן לצדיק שנסתלק בכחר!ת‪!1‬לא‬
‫השלים לכוש! כל הצורן שהקכה ישליסל! לבושו עי פעילות הרשע ההוא הצזכרג‬
‫וייהבין‬

‫העצין צרין לדעת כי הנשמה המתגלגלת כגיפייהדבה לדעתהרשבי‬
‫כגון כראובן שמעון לוי עם היותנממתן איאתפשטילכמה ניצוצויא! לגי‬

‫לא יקבל שמעון שכר מצות שעשה ראובן ולא לוי שכר מצותשעשה שמעון כ׳ כן ד ד ן‬
‫הכשמותוה משליםקצתווה קצתעדשתםלסרשמיאיככמיגופייאלאאסיוכוכגצגול‬
‫האחרון להםתלס כלס יזכ! לקום מכס ניצוצית עקר הנשמה כמדליק נר מ נ ו וכל א '‬
‫יקבל סכר מ צות׳ו אס מעט ואס הרביועל וה נא ואתה ל ן לקןיותממ ו ת ע מ ו ד ) מ א כ ל‬
‫כנשמתהתוהאעל הראשינית אינו כן אלא מפני שהקיכה אינו מקפח שכר‪-‬כל‬
‫כריה מעשיו סראשוגים לא יאכדו ויהיו שמוריש לנשמתו והגוף הנגוף הה!א התוהא‬
‫יכלה כעפר וי נ ר ת ו ת א כ ד מכל וכל ונשמתו תתגלגל וכהיויהעניה כגוףשני הצדיק‬
‫תקכיה יקצר שני)כדי שלא •חמין כראשון ואו עם היות שכגוף השני לא פעל מצוות‬
‫הצדיק צ! ללטשו הקיכה ישלים למש!כחצ)'םפעלכגוף הראש!( התוהא וכדין ילבש‬
‫אות^כי^הסמשל! ויכין דשעוצדיקילכש׳ ואחר שנתבאר עניןמדרגות הנשמה‬
‫!צורכה לרדת אל העולם הוה נבאר א י ן תתקשר עס החומר העכ ר ? עם תכוני‬

‫»‪1‬יף ד ע כי צהיןיהגיף רומו נתכוציאבריו ונחמתי) ‪ It‬רכו»'ל)טנ״')עליוני'לכן הוכר'‬

‫»אעע*‬

‫‪ifl‬‬
‫‪yh‬‬
‫שער‬
‫שאעפ״שיהיה הדבר חחנייתדכקויתתכק כגשמי לרוכ תשוקתו ‪le‬׳‪ 1‬והטעס מפני‬
‫שהתתתוניימשכן לעליוניי־ומעשיהמפכןיזכיח כיכהיויאיכריוככללופרט רומזיםאל‬
‫המרככויהעליונויהן הנה נמשכו ושכנו בגוצמ׳יההם ונכוד ה מלא המשכן וכמו שחשק‬
‫קמסוככ לעלותאל סכת! כן חשק הסיכה שיהיה מס!ככ! קר!כאליה־וכמ‪8‬שתה<ה‬
‫חשק העלול אלעלתוכןתהיה חשקהעיל? שיתקוכ עלול! אציד והדכריס האלה‬
‫מוברחים בעצמם כי עיכיהיהקשור העוצמות עס הייתם מטרה שלפרקים כיאס‬
‫יהיה חי'! חפץ הפכה לעלותוהמסונכ לרדת לא היה ‪ 11‬מניאו ההו׳יו ויחודש וקשור'‬
‫תקזמה ‪1‬נתת אותו לנחח ו חו' ועז נאמר קחשיס תהיו כ׳ קרוש וו! א' מ ן הסב ת‬
‫שביאס נתייחד כמד קיו ועם זה צא יתרחקק‪:‬ר הרוחני בגשמי ומה גס כי המדרג׳'‬
‫ככצ הענינ׳ס משתלשצ׳ס מאצ׳צות צכר׳אה ומכריזה ציצירה !מיצירה לעשייה‬
‫יהכצ כקשר אמיץ וכן הענין כנשמיכי היא משתלשלת מע׳צה צעלול ע• המדרג!' הנו‬
‫‪1‬תשרה ‪1‬תשסן כגוף כככ<ד והדר כי כמו שהנשמה כצילה מכצ העוצמותומכצ כחינו'‬
‫הספ׳' כן הגוף כתכונתו כולל ורומז לכל העילי׳ותונחינתהספי' ונוהר!שאר ספרי‬
‫המקובלים נתבארו כל רמיזות האיכרים כל א' ואי לפי מק!מ• כמרכבית העליונות‬
‫וככר אזל ה‪1‬אעםך ויכונן־ הכה וכיתדינ! נמנו על כל אבר ואבר והושיבוה! על כנו־‬
‫זאחד ‪ :‬טכיאינוטעם התקשרו'הנשמה כנוףנכארבללותתכונתהרככתהאדס‬
‫דעכיכאשיר׳צייר צייתהאדסמדתיסודויירככ עליהם רוח חיוני ולא יהיה‬
‫הרוח ההיא ממש נאצל ממקום גכוה אכל ימה!ה בתיך הגוף מצד התקשר והודכך‬
‫התמחיאלמדוגת הצורה ומגד עלות החמר והעפר אצמנבנורתהאדס ) כמו שהי‪1‬‬
‫!כודאי' אנשיםאיתסהעוסק• במעשהפ׳( נמו שנתבארבסער ההינלותועלהרוח‬
‫החי נ׳ הוה תשכון הנפש ועל הנפש יניח הר!ח ועל הרוח הקוק הנשמה • ויש שאמי‬
‫סהכסר משכן לנפש יהעצמותמשכן לרוח •)׳רני להוכיח וה מפסיק אן כשרו עליו‬
‫יכאכ<גו'‪1‬איןסכרהזו עילה •פה מעמה פעמיס (‬
‫שכיארנו עניני הרבבות צירת הארס נבאר דרן השתלשלותו מתחלתו‬
‫ואחר‬
‫לסופו• דע ם ככר קרס בשער האות•!' אין בסוד האות׳ תיתפ^ט‬
‫‪*.‬ר‪1‬ח ניות עליון וכן העניןממש כהכל היונא מ; הפה עד שמן ההכל תתהינה האותיו'‬
‫‪.‬־ור‪1‬חצי<ת!»מה שהם מסתלקים מעלה לעלול עד שיהיו מת״תדיס כסרשס הנ‪:‬מה‬
‫הואת ווה! עציןשמיס חרסים שיהיז נעשיס מחדושי התורה כמו שנתבאר כוהר‬
‫כפי כראשית)!כפיקרושיס כ׳ בחדס האדם חדושיס לתורה אותן האותיותה״תהוו'‬
‫ומצטרפו כפיו יתלוהמהס ריחניותועניןנחמדוווה׳ עניןהתפלסשאנתרי'!‪ 1‬מקבל‬
‫!וקשר קשרים לרכ!( וממעשההמצות הפגינייס יחהוה לכוש גופני שהוא מסכן‬
‫‪ :‬לרוחניות אשר חתכשטמצד כוונתהנשמה כעשיית המצזה ההיא כ׳ המונה תתלכס‬
‫‪:‬במעשה המצ‪1‬ה ןצכןכאשרצא תהיה צחצוה סונה הדי היא כגיף כלא נשמה וכפי‬
‫וסעיר הכוונה כן *גדל רחניותהמצוהותעלה מעלה מע ה)וצכן איזצ מצ!תצריכות‬
‫‪:.‬כונה •אס כיון שלא לצאת לא יצא( ועם זה הנה כאשר ׳זלוונ האדם עם אשתו לשם‬
‫‪ :‬מצוה ניןיושה )נטהרה וכוונה שלימה לייתר סתן!כלה ‪.‬וצהמשין נשמה קדושה‬
‫הצהאו‬
‫‪1 1‬ג‬
‫ןא ג‬
‫^ ; ‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫םשר‬

‫עסיס • רטונים‬

‫ס ט אי ב י ד א ״ מ ש י ן משן נשמה קד״הועליינה מתון נשמות קחט!מ•‬

‫~ו»הנם‬

‫אם קרס «‪ 1‬הוייוג ספלה נחמדת עאיכי י ייתהיה ממעשיהם ה ג פ נ י ם » ף מיכסי‬
‫!לנשמה • וכיחיד ב י נ ת נשמיחיהוס הפנימייתימשיכו מםךריחניית עליון פ נ ו יהיו‬
‫;מ־נלג^יםה‪:‬פשריח נשמה • ו ה כ ״ נ ? הזו הנכחרתהיא י ה י ד ה ט כ ה א ש ר מ ע ל ה‬
‫דאותה המלאך הממונה על ההריון לפני הבה ללא טהה גיככיתקאמייביהפ כיזי•‬
‫בענין הקרי ‪1‬ננעי כני ארס רילרוהיירעית המתעברי'מהקרי)ו‪:‬ו‪.‬ןשה להס אץ־ אפש'‬
‫טידפ^ם עם היית טמא ׳תעכל מהגשמי •‬

‫אמנם העכור הוא מהתאוה ההיא‬

‫שהאדם מתתמס כה!מזייע־ומד׳ עלותלה הטפה הקרושה הנייתשפיעכפ׳ הבנתה‬
‫ככו‪-‬נה כנו'לפני אדקהיאלאיוונשמהיהיהיאויה• להתלכ‪,‬ש כה וכיה׳ובן אמרם‬
‫לעולם ישא ארס נ ת ת״ס כדי שתהיה נ‪:‬מתה וכה ‪1‬כלה ותמון ר ע ת ה לישש ‪1‬ו‪:.‬פ‪1‬ר •‬
‫ילמקדשעצמו בשעת התשמיש ינצת'כעילתהמעוכל'והמניקה‪1‬א<נונק‪1‬וע ל; טלה‬
‫כ׳ כטוככוינת! ׳ ת ״ ח ת תת; יכלההעל‪-‬יוניסכשאד־מעטה המצותואכיהס ׳זכייז‬
‫סהיה מ!ליי נשמות לגריםיוהטפההחימר״תההיא עם ה כ י נ ה הריחנית המתהוה‬
‫כאמצעוישניהיתהיימתהזינתוך נשמיהנקלוכאשי' יורריהנשחיסעליינ'השליחמלמעל'‬
‫‪ it‬ה‪1‬לדתתלכטכטפ'הריחני'הט'המתהיי בתיך ישמיהנק ל ב ז ערטתהייהנקכינמצא‬
‫מעוכרת היא כעצמה ‪1‬מע‪1‬נרת כנשמתה ואין תימהביה כלל•‬

‫בי פנחס נתעכל‬

‫מנדב ואניהוא כמבואר כפה פיאימ ופיפנתפ ואדהר נצטרף כאכדהס יצחק ויעקכ‬
‫כספר ר״מ ינתקיניס ו ל ק לא היו ממתינים צאשה םנתעכרה מלהמיתה מפני הו לד‬
‫כ׳ כמי שנטמאינשמתה בתיך הקייפיכןנטמאינשמתהיולד ושניהיצריכיסטטרה‪:‬‬
‫וויהבין‬

‫עקר שכ־נת הנשמה כגיף•‬

‫ד ע כ ׳ עקר משכן הנפש היא הי־‪.‬ח‬

‫החיוני שכא־יואשרהכח ההוא יהיה ט ב ע מ י ט כ ע כ י כרמי‪ ):‬התיות‬
‫ככהמות ולאיהיה דבר‪,‬נאנלעליוכענין פאר חלקי נשמתו•‬

‫ולכןיש שקואיה!‬

‫נפש כהמית‪:‬הוא תהיה כחי חיות הבטמיתולא תהיה לה ידיעה כלל אלא הוא א ד‬
‫עשני השיכן בחלל הלכימתפשט ככל הגיף יהא תיית המתהידמתיך עליתסעפר‬
‫ה‪1‬ס אל מרו גת צירת י ארס כמו שהיי ביראים האנשים המתעסקים ביס׳ •‬
‫ולהיות‬

‫המח החיוני הוה משכן הנפש הוצרך להיותו כדמותהנפש הנאצלת‬
‫כתנינתה יאכריה יהינרך היותה מתפשטת!מסתעפת כענין הדמות‬

‫אשר לגיףיומפני שהנפש יו אף היא תהיה דקה הוצרך להיית לה עני! ייתר עב ממני‬
‫ידק מן הגוף שכיתתלנש ׳תאחויותסתנךכטף!הייני אדם הדקשכווידיהלכ יהס‬
‫הדפקים •‬

‫ומפני שאס היה החיית היה מתפשט כורידיס כלי הצטרפית עצמית‬

‫וגיריסלא היהיכיל להתקיים הוצרך‬

‫לעשיתהענמת‬

‫גשרים שעל הם׳היו מתפשטים הע‪1‬רקיס •‬

‫והמדים להיותם־ כרמית‬

‫ומפני היית העצמות קשי המש ש‬

‫זמקימיפבילעישייוקייית שוקעים היצרן להשייתסכבשר כתכונתסהנכסימ ע ט‬
‫הדמית ?נירה ‪ t‬הצירה העליונה •־‬

‫ומפני ג מ ב ש ר ר ך ומת״ס״ס הוצרך לקיום‬

‫עליו ע!ר ע ד שנמצא ארס עומר על מתמנתי • הנהנחכאר ענין חניית גוף האדם‬

‫* י רוח התייומ הנוי והרות החיוני והו שנשאר ע ם ה א ר ם בהיותי ישן )תסתלק צפשו‬

‫מעד‬

‫‪tth‬‬

‫פי‬

‫— ־׳‬

‫מיונו לעל! לעילא ועל ידה ת־‪ ??.‬פעולת הצש׳ויהוהעטלוהדח׳הודומ׳יזן יישאו‬
‫‪,‬‬

‫אחר‬

‫כתות הנפש נ מ נ ו א ו נ פ ר ש ת לך לן•‬

‫פנתבאו ענ׳ןמצ״איתהנשמה נכאו ענין פגימתה כעצמה •‬

‫רע‬

‫כ׳ כאשי ימטא האיס ויטכע כ נ ו י ו‪1‬המת מעשיו תכרת)תג{(ד נפשו‬

‫אנלרוחווישמתו לעולה לא ׳אביו ולאיכיתימנלוכל אכל מכל מקוש גס הנשייה‬

‫נטמאת)נפגמת‪ .‬וענק טומאתה כמ! שפי בשער היציאיות כענין הקדושה ה מ ת י נ ת‬
‫כן הנשמה כהיות' מתאצלת כפי המעלותשיייה כן תשאיר מציאותה במק י נשעה‬

‫!מדרגה אסר מדרגה עד הגיעה אל הגוף אשר כעה! עד שתה׳' שלשלתה״שתלשלת‬

‫ק ל נ מ! צב אלצה ור א&ו• מ ג י ע סשח׳מה •‬

‫ועם זה אעפ׳ שהנשמה תסתלק מג‪1‬ף‬

‫המיטא פעולוי׳הנוף תתמשכנה אל הנשמה ד ד ן שלשלת השתלסלותס ותתפגם‬
‫גהכותיוהפגס והיה מצד פ׳ כאשד •המדיגות ימשכת שפע טהור כקדושה כן‬

‫ת ה ״ מ המריגות‪.‬מ‪1‬שכיתטימא' מצר הטומאה וכמו שהמקדש עצמו ומ״שר ד ר כ ‪1‬‬

‫‪,‬מושן שפעקחש׳מלמעלה על נשמתו •‬

‫כ ן המעוות דרכיו ומטמא עצמו מ‪1‬שן‬

‫מהמ^טומאהעלנשמיעכעניןשזמטמאעצמ! מלמטה מטמא נשמת! מלמעלה•‬
‫עד‪*,‬ותדבק כקליפות ־‬

‫וכפי ע ר ן העונות כן סיעוד הטומאה‪-.‬‬

‫ומשם יושפע‬

‫אל הגוף למט? והטמאה הה׳אתהיההכתס והפגס שבנשמה ולא יופר ממנה• ‪1‬‬

‫מלא ע׳ התשובה כ׳כאשד יסו׳ג‪1‬׳כנ׳עעצמועד כדי מה סנדכק כקליפה ישכר‬
‫הקליפ! שנכנס כהן‪1‬תת‪1‬ור נשמתו למקוס קדוש‪.‬ומפני היות כת הקליפות משתכרו'‬
‫ונכנעו ע ׳ ה שב בתשובה הוא שארזלכי׳קום שבעלי תשוכה עומדים וכוי כ׳ מלבד‬

‫ששב לאלקיו נמסכה על יחהכנעתושנרון הקל׳פו')מש'ככצדיק שמעלס לאתטא‬

‫כ׳ אמת ה‪1‬א שתקן את עמו אנללא לאחרים י״ל שלא םיכי הקליפות ועדין כה( כחן‬
‫להו׳ד נצי אדוניה ע כ‬

‫והנח י • עיישיהיההארם נכנע על ענותי! יכניע כח‬

‫סגנורה והדין) כמ! שאמון כסיה פ' ויקרא כפסוק וכחי אלקיס יוחנשכיה ולא אמר‬

‫! נ ח י ה שאלי! הונחיסאצמ לשו! שחיטה והכנעת הרנין כי רוח נסכית היא &כת‬

‫ה כ נ ע ת מ י ת ה י י ן ( ק ג ס י כ נ י ע ו י ס נ י כח הקייכותהחצונות הטמאות•‬

‫ואליהא‬

‫ד נ י זה קל כעיני המעיין שהיי כלי להכניעכח הקליפות והטומאה הוצדן אברהם‬

‫צ ר י ת מ ג נ י מ ה ו י ס י א צ ל י י ת בגלותיהיציכה א׳ להיות כ ה נ נ ע ן וכת שבע להנתן‬
‫ואחר‬

‫י ‪.‬‬

‫לאויה נמניאיפילןלן•‬

‫סנתנאר עמן פג׳מתהנשמהנעצמהננאר עיין פגימתה למעלה •והוא‬
‫‪ p i o‬׳ ‪ p‬לנשמה ממציאיות למעלה ממציאיות כמו שנתכאיהנהעי‬
‫;‬

‫פעולותיה כלן יהי! נפגמ׳ ושעור הפגם כפי ע ר ן החטא כ׳ כאשי יש עון קל מחכיר!‬

‫וטומאהקלהמחכירתהיכפימהשימשין עליו כן תפגום למעלה כי ישלוט הקליפה‬

‫כמקום המצוה שעוכר עליה כ׳ המצית תלויות כמד‪1‬תוכאשר ׳עכור ע‪3‬א'מהס‬

‫ישליט על אוחו מקים שהמטה תל‪1‬יה נ‪1‬כח הקציפה מצד מציאות נשמת! העליונה‬

‫‪6‬כמקוס ההוא כי ע י טימשין על עצמו הקליפה למטה ימשין אותה גס למעלה •‬

‫י‬

‫ן א ׳ ן הכוונה שהקליעה חגנקנמקוס הקדושה אלא ש?׳את‪1‬כעתר»ןוא‪1‬מיתואע‬
‫‪k‬‬

‫‪t‬‬

‫‪.‬‬

‫הנשמה‬

‫ה‪6‬ר‬

‫יטונים‬

‫•עםיט‬

‫הנשמהמפל• יייכרח שיגתפגש הנשמה ההיא מייקימה העליון יחנזליט כי י ת י י פ ה‬
‫שמשך ה ‪ :‬ו ף ע ל עצמו ותתגרש ממקומה ותביס נקליפיתואמרגו שתניסכק! פי' אין‬
‫הכוונה שתהיה נעקרת ממקימייצכנסמ כקליפות אצא שהיא ׳!צקת^מצד הצמליןמי‬
‫ה י י ו ע ‪ 1‬ע ר י ת העליון םמתיכימשךמוון הקליפיתימוצא התותויתיכמו ש ק ד חטאה‬
‫יכל מדתי'הקדושה‬

‫היתה יונקת מן הימין יעי היה נשפע מקיש אחיזתי המלסת•‬

‫מצד הימין משפע הטהוי יהקחש כן עי חטאה תינקמ;השמאלי ועל ידה יהיה נשפע‬
‫מקויאחיית! וכל מדרגייהקדישוישהיא נכללח כהן ממררירית הצנ ר השמאלי ומשפע‬
‫המר הנמשך ממנו ואי; פגש גדוצמיה כיייקיק מרדנית הקדושה לינקמצד שמאל‬
‫ולהשפיע לקציפה עי צםר נשמתו יכמושכימןשישפיעהאדם כמעשי! הטוכיס שפע‬
‫לעולם ׳שאר מאור השפע ההוא חנק! להחלכש כו וממנו יתה‪1‬ה לכוש נקיאלהנשמה‬
‫כן השפע המר שישפיע החוטא לקליפיתישאר ל! חלק! יממנ! יתה!! לכושים טמאים‬
‫וכמ!שהאדסהישר‬

‫לאתה הנשמה להתלבש נ ה ס כ ע ת םתקתלקמן העוצם•‬

‫ישפיע כמעשיו אל החלמתותאיו אל עכר פניה ועל ידה תתחכר המלכו' עם ה ת ת‬
‫כןהרםעכמעשיו המקויקג־ס יהפיעעי צםמת!מרממות ‪p‬הצמרהשמאל׳ צנור‬
‫המותרות ואו הכלה תהיה פירשה נרה ׳אומרת כרמית שושנה וכוי ע ד שמצח תהיה‬
‫הכלה נפרדתמאלוף נעוי יה ויונקת מןהשמאלונשמת הרשע ההוא ח ד נ ק בצד הצנו'‬
‫ההיא!נותנת כח כקליפות ומעוררת אותה לינק מ ח ר ת פתנים !חלק! יהיה שמיר לו‬
‫ועם והיינן‬

‫כמ״שווהיהיהעניןהפגםוקנייןהנטיעותשיעשה החוטאלחעלה•‬

‫ענין ולרשעאמר אלדיפ מה לך לפפו חוקי כ׳ מאחר ש‪,‬הרשע נמצא תוך הקליפות‬
‫הנהכשהוא מכרך ישפיעאלהקליפות כהכרח כ׳ עיי הברכה ההיאי!שפע על־ו שפע‬
‫מהמ״מ והוא יהיה נתיך הקליפית ע ד שהנה ת!בעית ואומרות תפלת! םל פלו' משלמ‬
‫וזידי טעם שכל‬

‫היאונוטלויהשפעהבא מחמתו ויה! סוד ׳שפחה כי תירש גבירתה!‬

‫מק!ס שיהיו ישראל גולים כי האואהההיא ייתגברתכיכל השפעהנשפעעי'ישראל‬
‫ועכו יפה כח התש וכה לתקן הכל‬

‫נוטלות אותו הקליפות ושר האומה ההיא •‬

‫כשהיה )ייתר כי יכניע)ישכר כח הקליפות ויחיור לקחת כל השפע והכרנו י שנטלו‬
‫מחמתו‪ .‬מידם!יעצו לריחניחוח לפני הכה ייחשוכלי העינית כיכיית עד שתתעצה‬
‫מעלתו ממעלת הצדוקים במבואר לעיל ־ ) יזיזו עת אשר שלט האדם כאדם לרע <‪1‬‬
‫וזהוכ׳ ע ת ־ יעיר עליך ושלם נ!ת‬

‫לרע של אדם נליעל כ׳ משיניו ישליך טרן> ־‬

‫צדקך ריל •עיר על המצותההם !׳קחס מצד הטומאה ואו משתלמת נות צדקך והיא‬
‫השכיצה (‬
‫‪-‬‬

‫׳‪1‬‬

‫״‬

‫ה ש ע ר הייב‬
‫‪.‬‬

‫‪:.‬‬

‫‪ -‬י •‬

‫‪:‬‬

‫'‬

‫"י "ו ‪-‬‬

‫כביא!ר דרכי הסינה•‬

‫‪1‬‬

‫י‬

‫־‬

‫•״'‬

‫'׳־'‬

‫••'‬

‫י"‬

‫יי‬

‫‪C‬‬

‫ד ע פילהיות־ האדס״חלק אל!ס‬

‫ממעל אחוז כםרשוותהקדושס עיי שלשלתהשתלשלות נשמתו‬

‫מ מ ד ו ג ' למרדגירנה שלשליהנויתהייםלם שבי יתעל'התעוררו ט ע * ! ע ד שתתייחדצה‬
‫הספי'העליונית על ידייבוימשך שפעיביכה אל הספי'מהראשונה אל האתרונה‬
‫ומהם מל אל מדרגות התחתיניתער שיגיעףחילג^ליי ד ל ן הסלט הןו‪. 7,‬זפפיטג‪38‬‬
‫;‬

‫• י•׳‬

‫‪,‬‬

‫‪1‬‬

‫התעוררות‬

‫‪v‬‬

‫י‬

‫י‬

‫מעד‬

‫»יב‬

‫ו‬

‫פה‬

‫התעוררות והכשר המעשה יהיה התיחמיהצנוו!האות שפעהעליון יכן כפי מק<^‬
‫אחיויהנשמ'כן תל׳״מדרגיהצנור והאריההשכעיועסוה לא תהיימדרגיהאוו הנשפע‬
‫‪ 69‬כמדרגיהאויאשר תהיינשפע עיאיזר ‪1‬כן צאתהייהפגיהנעשיעי א' כפנס הגעש'‬
‫ע י אחו וכן לא ׳כול לתקן וה פגמו של וה ואין הקנה לפגס הנשמה אלא עי עצמו ׳‬
‫שיחזור כתשובה או תתגלגל•‬

‫י‬
‫ועם‬
‫׳‬

‫•‬

‫‪• 8‬‬

‫זה יתבאר טעם אמדיםהנ״ה מדקדק עסהצדייןס כחוטהשערהדכחיכ‬
‫'‪:‬־ י זסכיכיו נשערה מאד כשימגעהצדיק מעש!תא'מן המצותילועיט גדולת‬

‫שפע האו ה ר ^ ל ה י ו י נ ש פ ע ע ל ידו אס היה ששה אות' מה שלא יהייהחפרון כ״כ אס‬
‫היה מונע ממנה א' מן הריקים שאפי' היה עושה אותה לא היה נשפע על יד! ככ אור‬
‫ושפעוכןלא יהיה ד‪1‬מה הפגם שעושה הצדיק לפי מדרגי מעלת מקום אחיזת נשמתו‬
‫לפגם שיעשה א מן העם שמדרגת! מטה מטה •‬
‫סיכת מדרגותאחיוח הנשמות ישהבדל ד נ כין מעשה כעלי החכמה‬

‫וזווית‬

‫לעה כי החכם בטוכ כוונת! כאשי יכו‪1‬ן כמעלות הסלס תתעלה נשיית!‬
‫כהתעוררו ממדרגה למדרגה!״שכה לסכהומהעלה לעילה עד סתגיעותראיומוצה‬
‫לפניקונהותרכק כמקירה כמקורהת״ס ע ר שישפיעעציהמשם שפערנויהייהוא‬
‫מקוסומושכומכק צהשפעה וממני יתחלק לכל הע‪1‬ל כמנוי!'בפי תרומה עד שתדבק‬
‫נ ! השכינה כי מאחר שהשפע נ א על ידו ״יצא הוא נמקים הצמר בגדו; נייקי צדיק‬
‫יסוד ע‪1‬לס ולכן תדנק‪.‬־‪.‬והשכינה וצא תדמה כוונת פשט הדנריס לכוונת פודו רמזי‬
‫סתרי המרכבות העליונות כי כפי י׳קוס עליית ה״חשנה בן תהיה ההשפע'כמבואר‬
‫‪ ' 9‬חקה שמי שאינו מכוון כדכרי! כסודויהשרשי העליונ׳ לא יכנס לראות פני' שכיפה‬
‫זאפ<'יע‪1:‬אותו תהיה הענייה כתי שמשינ למי ש ע מ ד אתרי כתפיו כי הוא כהסתר‬
‫י‬
‫ואתו״‬

‫־‪•-‬׳׳;‬
‫׳‬

‫קנים ועי שליח מבחון •‬

‫שהפלצנו כמעלתהמכוין וא!י לדע' כיצר תהיה הכוונה •‬

‫י‬
‫דעכיאין‬

‫י ראוי צמכוקלהיותכיונתונמיות דיל שיעלה כמחשבתו ‪ t‬המרות לכד‬
‫ח'!אלאהכליהיסבסודהשתתפסאלמאצילס שהוא מתנהג עי ול^׳ שהמאצילכלתי‬
‫משתנימיופלליילפנ׳׳ שיפעול על ידי מדות׳! כיהוא עקר הכצולחיחשוכ המעיין‬
‫לומר אס כן נתפלל אליו כלי צירוף מרותי! כי הוא עקר הכל כ׳ אף על פי שלא‬
‫יהיה;חמור כמתפלל אל המרות כלי צירוף המאציל עם כל זה הוא חוץ מן האמת‬
‫מפניסלמאציל כה אין ם ם ומלה ואות ונקודה םיגכילהו ואין תאר!מלה )פעולה‬
‫צודקתומתייחסת כ! כעצמיתמפנ׳ שאינו כעל תארים!שינויים!אינו משתנה מרצון‬
‫אל רצ‪1‬ן ולא מפעולה לפעולה ולכן אין ראוי לאדם למין כ! לומר שהוא נקרא אל‬
‫אצהיסושאר השמות !הכיצו״ט אצא כל השמות !הכיצוייס יהיו ואמרים כדיוק‬
‫^‬

‫כספייואמרנו שיהיו כספי'אין המנה שתהיינה כספי'עצמות בלבד חי! שהא!מר‬
‫כ ן יהיה מ ק ק ! ע ! א כספרי ככל קראינו אל׳ו אליו וצא למדות׳! אכל הכוונה לומר‬

‫‪,‬‬

‫‪0‬א'ס כה ‪ p‬־ א ג מ ו במרת ה ג מ ו ה • חסיד כמדת התסד כי ה!א ניתן כח כ ג מ ר ס‬

‫‪Jjwi‬‬

‫גמלו‬

‫וכחסל להע‪1‬ל חסדס‬

‫ולכן כשאנו אזמיייהן! הגלןל ה‪/‬א לןמז כגדול*‬
‫זהתיב?‬

‫והתירה ע צ מ ה ה ׳ א י נ י י ל ה אבל כיינתימתהיה על העצמיי‪/‬המתנשט בנרילה<‪p‬‬
‫המונה בכל השמיתיהכיניייס שיאמר בכל הספ׳ייאין ד כ ר בכל הדברים שיהיה‬
‫רומז אל העצמות אלא מ ז י נ ה לומד ם׳כו׳ןהאד' לו כצכר שממ» א״ס כיה •היה הכל‬
‫והיא מייחד המרות ומשפיע עי העצמית המחפשט ממנו נ ה כאוכם • ועי כ) •היט‬
‫כחא];פי'לפע<לכע‪1‬ל<תיהן<ע ‪ p‬כל הפעולותתתייחסנה לאיס כה כאשר גתבאר‬
‫ן‬

‫*‬
‫‪.‬מ *׳‬
‫‪1‬‬

‫כשער עצמית וכלים •‬

‫»ה שהתבאר נמצא שענין הכוניהוא שצריך האריסיכוין כדבריו ימליימ‬
‫בשמות וככינוייס אל הספי'ובצבי אל העצמות המתפשנשמאיפ כהס ־‬

‫ואולסבעניןכוצתהספייאיןהנרצהשיכויןהאדםכספייכךלומר‬

‫שידמה כרעי*‬

‫עניןהספייויחשובמוצחוכהסכפימס שיעצה במחשבתו הגשמית שאס יעשה ‪p‬‬
‫•נח להגשים ילעשיתפריר י‪1‬ה כי איא לייחס ר כ ר כלשון כאיטלא יכניסהי כתואר ־‬
‫מ ג מ ל ומתפעל ויגשים וכן אש •כ‪/‬׳ןאדס סאלתואלאימהספיווי׳מצאח״ו הקצן‬
‫כנטיעות ועישה פ י י ד א ל א ה מ נ ה צריכה לה״ת נאיפן יה והוא שימין כמדות‬
‫כשמותההוייתהי ליהוי״ייס לעצם הספיייאל ריחנייתס הפנימי הנעשהלמשאל‬
‫העצמית המיזפםטמא״ההמייחדי כאי תכליתיחזד וכהן צריך שימין החמין יצריך‬
‫שיעלה כדעתו שאין ליו דבר טגיכל להגכיל ענין המרה הנוצה אליי ולא ג ד י מה‬
‫שנגדירה ילא לרמיי אליה ולכלול כללית עצמותם יויחניתס הפנימי אלא נהויה‬
‫ההיא המיוחדת לה אשר ינייד כדעתו בדי אותיות מנוקרות לפי נקיותס ואו יצך‬
‫לכטח דרכו•‬

‫וגם ימין נ י בריאותית אלו כצלותהעשרספיוותלרמוז סכל‬

‫העשרפכיחת מסכימותע; פעולתהמרהההיא הנרצית אליו מפני שאיןפירול‬
‫כ׳ניהס ו»ה טונ ג‪ 0‬אס ירצה לצייר אליו בג״ן פלוני ה י ד ו ע ההוא היומי לספירה‬
‫ההיא כי א! וראי תפלתו מעיל יותריכתנאיםימין שאין כ ע ה י ר כ ר שיוכל להי׳שיל‬
‫פעולתהמדה ההיא אל הג‪!1‬ן ההוא ופוט׳ רמזי הגוייים נתכאר בשער הגוונים‬
‫וויחנק‬

‫תכלית עקר הכוונה צ״ל כי צריך המכווין להמשיך הרוחניות ממדוגו'‬
‫ה^ליונת אל האית־ית שהיא חי פ ר כרי שיוכל להפריח האותיויהכה‬

‫ע ד המדרגה העליונה לעורר לעשות שאלת! !המנה נ ׳ הנל פ׳ האדם אינו דכד רק‬
‫אבל הואיווחנייתמתהיהמממיאל הווחניית ההיא צריך להמשיך כח מלמעלה‬
‫להפוייז שאלתו ולעלות איתייחיי עד סמדרגיתהנוצית לו ווה עקר המונה להמשיך‬
‫כח כדי סככח ההוא יעלו האית״ת למעליייתהוי נמקויוומו טל עוליוימהרו בקשתו •‬
‫אסנ• •‬

‫ו א ו ׳ ל ד ע ת כ׳ לא תשת׳וה נ י ו נ ת ה ז כ ו ת ה * ׳ נ ו ׳ ס לכוונת הוכו' השמות‬
‫שאינם נמחקים זכונתהוכות השמות לכ‪1‬ונתה‪1‬כרת ההזיות עם היות‬

‫טצויךלעילסי‪-‬שתהיה כייתיכיללתאל המיית כנוייהענין כי כייטו י ו מ ר האדפ‬
‫ה מ י ה ראייסיכיין כ ה א ל עצם כללית הספירה יאל ג מחניית הפנימי הנעשה‬
‫למש‪ .‬אל העצם המתפשט מאיס׳‬

‫וכאשר נ י כ ד שם משאר השחיתפאינן‬

‫! *מחקים ראי׳ שימין אל הספירה פרטית ‪ p‬הים אשר •היו ה<לית לע»ם הספירית‬
‫*פנימיית *קטטוייתהמיילפעמיט א ן ל כ ס כ ן ד ו א י י צ ז י כ י י ן » א ל פ פ ׳ י פ ר ע »‬
‫‪:‬׳ ‪; •...‬‬

‫כי‪.‬‬

‫»ןןו‬

‫«‬

‫?ינ‬

‫פ י א ע פ י ס י ו מ ז לכללות עצם הפנימי ׳ ? י ‪ :‬מ ה ת ע ו י י ו ת פ י ט • לספייפרט׳ילפי ענינו‬
‫צמקומוורעכיכאשד נוכיר שם חש« ת שאינן נמחק׳ נ י י כ י א נ ! לכוו׳ן ככללהספ׳'‬‫ההיא הצרי״תכומכלי פנוי‪/‬אל בחינה מכחיניתיה ואעפ׳ שיהיה לנו פירוש א ע יהיו‬
‫כלולות ב׳ כל המלויוכמה בחינות אחר תאכל מ״מ צריך שנטון שהספ׳ הפרטי ז ‪ 4‬ז י א‬
‫כלילה מי' ומחיחרת ככל הים האחרויעי היות כצ א'מהם כלולה מנול‪ 0‬ו ע י ! נ ו ח ת‬
‫נעשים מפניכ ‪ /‬מ י ס ובחינות שיות כ׳ ע׳ כן יהיה קשור ויחוד הקפ•'כאשר נחכאר‬
‫כשער הצנ‪1‬י ׳‪..‬וומדות הספ׳'וכאשר מ נ י ר כנו• מהכנ״ס צריך שנכוו! בבחינה‬
‫הפרטי'מהכחינה שככל ספי'וקצ׳ לפי‪.‬מה סיה׳ה הכיני׳ לפי ‪ i r i f w‬׳ענינו וצריך‬
‫־‬

‫םנרעהכנויההוא לא׳וו כתינה וענין ואופו מבחינתהספ׳'ההיא הנוצ תאלי! הוא‬
‫יומו יעלוה לא יקשה כפל מצות הרימוית כלש כמדהאיכי מה שרומו ‪1‬ה לא ר מ ו וס‬
‫ולכלאי״ק׳ס ומצ׳אתוכח׳סגילסמ׳וחדתלוכפנ׳ עצמו ולכן לאו׳ שנכון בכל ד ב ר‬
‫ו ד כ ד צ פ ״ ח ס יערכו וכל וה כ ע י ן פ י ט י ה מ ע ות*‬

‫אםנס‬

‫נכלל התפלה צריך‬

‫םנכוון שהקול נ ת ת י ה י כ ו י כמלכותשהס׳היו כ ׳ ה ו ה א י נ ׳ ויכוון שיה׳ מתיחייס‬
‫י ח י קול כ י כ ו י ‪ It‬שם ׳אהיונה׳ &ןהוא וומו ‪ k‬יח י שניהם ועוי י_בו ן כי הק!ל והייבוי‬
‫כליליס מאשומיסואוילטעייהיההיחויכנויעשהקולי»צאמויכב מאש ומיס ואויר‬
‫!׳כיון שיהיו וומויס צכלצוח ג ג ת ‪ h i t‬שלשתן יהיה ה ח ו ר נגמל •‬

‫ע‪1‬ל לא‪1‬‬

‫סיכוון ככל תפלה *‪/‬פלה למלה השולטת טמנה לפי חלוק וחלוף‬
‫העתיסאספחריתאו ערכית או מנחה וככתינת אותה המלה‬
‫תהיה כל כוונתינ! לפי עצינו!שעתו־‬

‫עוייאו׳‬

‫שיכוון בכל שם משמות ‪ 06‬כן י ' אל סס ' כ‬
‫שנתככשעי פרטי השמות כניולן‬
‫ואע׳ אכיל‬

‫‪$‬‬

‫חס ו נ מ ו י פ מ נ ח ויאלי נ ו ר א עוייט חיזט יו‪' « 0‬‬
‫‪'*,‬ימיט דיזודענ׳סן‬

‫* נ ח ו ו ו ו ז נ י ' נ ש י א ייהסןיעויי•‬