P. 1
Gallico, Samuel: "Sefer Asis Rimmonim" [Venice 1601]

Gallico, Samuel: "Sefer Asis Rimmonim" [Venice 1601]

|Views: 382|Likes:
Published by Jacobus Swart

More info:

Published by: Jacobus Swart on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

C O N L I C E N T I A D E I . S VPE RI O RI .

טנרטני אל סנכוהו קתעוה י
1
י
w w w . h e b r e w b o o k s . o r g
ז״סשת םייח י ״ע
׳ה ו ה רי שה fib ו שי ו ה מי ק טו מהשכ! "חור!
•כי ל ׳רמ׳י 1 • ן ו פא ׳ה ׳ י !ו פרח י ״״ •ן ו םרס
זכ׳י ן י רקחב •י m v p * •הו ו א ב׳תג •תרו ה
ג
׳
סי צי טר סי סע ר8ה
ןמי כסהי י לכוקמה לכש עי י ׳פסה פסמי ׳אי כב׳אה
0הרנאל הנו כמל f רי צי י סכ ן כו ־ רשע פתוי ה
עמ»קה ן׳אוי כ׳קעי דל ותואי ׳נכמ שי והי ע וני כא
רשעי ׳ י ההמ ?מ י צב תו רי פס'רשע דמא • הוב
!מו ו כו י רי מי תי רכו שממ לגנכשו ־ק תועבצא
הנומאהו ־ רו עו • תלו זבו ןושל תלמב עצמאכ
י פצ סרא י נכ k גשומתוהמ 0הל ן י א• תי תמאה
לובגהמ תי ללשנ סהש י נעמ תולבגומ ןני אש
כלג !דא י ב נש!י אל סשג וני אש המ/ ומשגהמו
•י י אוכנ תו אר ךרד (!רשי ׳נכי צי כשמסע
ןושל1 * תוהמ י צנ רמולכ המ י לב תו רי פכ הרי צי דפק לענ םארק p 5ע
לע דעהו ־ המ י לכ סה סא ףאו רפשמה םהב טפשי ש רמו לכ רפסמ ןופל או הי מי פהו
׳כרמי א כי תכהי רהש תו עבצא'• רפסמ ר«׳ע אי ה םרו קמשו רפסמ סהלשי ש
סקי ל׳חי ס׳מס תאי רבש חרכו י כדי נה ן מ הנה י וגו ן ׳ת׳עכצא השעמ ךי מש הארא
סהכשי י פזנהש א*״י כאי י םה תועבצאהו הממ לשי י פס לא *וני כ סהש תשכצאה ׳ע
תו עבצאה ו פסמתי י הצ ו י ו כה הו ןי אש רמול אי שק י או •יי סה םצועה תאי רב התי י
צצ סי לגרכש י י ש ו מאת המ • כג 'י פסכ רמאנ ןכו כ דפסמל ס •עיגמ סלוכו ד• לנכי זי
האי ו בבי י כסי ׳ש ו מרהפ It •'י פה ו שע אצא סני א םלי עלו ס י רי כמ י לא ;וי מרז שובצו
'ה אלא סנ ׳א םלועלש רמאנ כ״א • עי ג א רעשכ לאכנש ומכ תולי צאכש'׳ לא שוכלו לג
ן י כש רחאמ י כ לי 'כ םהש אמשו ן י דה רזח י א • סי י ני מ׳י ה לא לצ סה סי י לאמשהי ההו
'א רכ י סה סי י לאמםהי טהו סי ני מי ה 'ההש אצמנ סדחי ׳מה תי רכו דוחי ונ׳צמי הלי ה
'כ תו י ה הארי ש דע • סי לגו כש י י ל םי רי כש 'י ן י נ ן כ וני צמ אצט המ'י רי פס''םללכש
תי רכו י י דגנכ'׳ י ו מאכ ?ס לעכ ןמכ הי ל שפאו • וזל שוכלו לצ וו רשעמי אלכ תי כרעו נ
י בל הרי פסה י כועשי אהי י ר׳פי כ םי שרפמל ה דגנכ הרו אי בבו • עצמאכתנו ו כמ די חי
<אן מי ה'נת'כה תכרעמהו ה׳ני ׳לעסלהנל 0הש ורחאו •'הי רהנגנקכי אהתי כרעו ל
ונווי כ הקי לחה ן י נעכ י נלצא הכסי מהלהנהה ן י נע ןי אש >ןאו •'יניתחתה להנל םהש
לש תי י םרפי לס ;נחתאוי רפי ׳פש ן י לעתה !י נעכ ו נרפכו הע י בשל תרבס p י כ • הפי
0י ני קי תג'ר׳פש תו נכו מה ן י נעב ן כו • י הנת סה לי לש תוי שי פי ־מ • צ.ו:ח םה שאר
י הי נס הבכרמבו ׳ג ג בח ס* רו מ הי דא דמצן דא י נפ הנוי לע הבכרמנם ו רמא
הלעמל לכל לכה ללוכ רתכהי 'הנת סה רמנ רי ו ע הי רא םדא י נפ סה הי תחתש
דוחי י ה תי לג זלעו * לצ״כתי כרעמי כצ '׳פסה קלי חש •וה הטמל לכה לצוכתי כלמו
סי י ו י לע ו שי קי הלעמ הלעמ הלי עה או השתתהתני חכאי הי כמכ'הל'ה ן י כי חי מה
.י תי כל״י רי הי כי '׳חצנכעי פשמי תי עי רזני תערכהי תי י י שאדי גכ!תי לע י הגי י נתחתכ
v . ןדתה לא ו י מרי ן של תלח •כ רו עמ תלמכי ןושלתלמב י רמאב •ס לענ ןוי כ הול רשפאו
אה1לי קה הנהו • הני נה ךי חמ אצי י התתה וצי י הד ןי שלה חכמ אצוי ה לוקכ י !ס3
סי מס !י נ !!י רנמ זי כ^אוס ׳כ תת לן י ^י י חנ י ג םהי סשרו פמגהו רו &אי י י כשי מ לולב
. V י *אהו ? 0 , -
סי נו טד סי סע ר4ס
י פס 'ה o n ןי מי מי ה רמאש או הי הדגמי ה ןי נעכי כה שו ו י £מי ו י סתלש ש6הז
םהו לאמשמי הו ןי מ• ר• !הוו גחגחכ סהש ן״מי ה לא אוהש לסחה דצ)לאםתי י טנבו רש
?ו דעו • לאמש ד• ןהוו מ׳הגכ סהש לאמשה אוהש ן י רה דצ לא ן ת״ענ כו ו שי י כס)"
אוהו עדו נכ דסחהו ן י דה ן י ב עי רכמ או הש)י תה אוה הנה עצמאבש ד׳חי תי רכ
כי ג זי מרי הו י פל הנה דו סי כ ו רקעש תו י ה סע רו עמת׳רכ ן כו ־ םמצע רשעה )י נממ
דנגכי הכ רחא דע גי י פ ווה הנפמה 'אנני ועו
,
'הלי ה ;י כ דח ןני כשח תי רכו ףו גדתתב
לע הנ מל ן י א 'ה דעכ'ה ורמא י כ• או הו י ו מכ י ררו בהו ו נלנא הארנה ׳פלי ה
העו בההרדס!דשחה;ן י דהן י כשעו כהה ונל ראכלי ׳הן י נעמעסני כי ו נהי ו עכצאה
לו סכהנ׳כו המכח ן י בעי רכו י תתשי הדגנכי המהשי מאו • הערכהל תמי רצי הן י נעו
'א דגנכ 'א 'כ י רהסי ע׳רכמה רעשכראכתי רשאכ רתכה לא הלוע !תו י הכת;דה
רו הל
:
הלו לג ן י כ עי לכמ תת דעו •הרי בגה שרש !ז1דכחה שדשי ווהני ב דגנכה׳לכח
סגו י י ו גו י נגל ׳תאב קו סכ לע מי י י פסכ ׳כשר י רבדמ זו ל הי אר שי ו חצנל הרמג ן י כו
. עפשבו •לוהו חצנ לע עי פשמו הרמגו הלודגמצבקמתי ת ׳כ ס^כקהתי כסמ
סי ־ בגהמ עסש ק!_ח חצנל! הלולגהמ עפש קלח תו י הל חרכ ה דוהל עי פשמה
מצנ ןוי ג ׳כ י רי פש םי נואגה חבלמ ןכ םג דו ע . תו רמגה לעשכ ראבתי ת גוולתסהו
. ־ םי נווג- רעשכ ראבתי דשאכ םדוא לא השונ ןבול דוה ןווגו ןבי ל לא הסי נ םדו&
. רשאכ סזי ני בעי רכמהתי רכה דוסי ו דוהל חצנ ןי כ א ה הערכהל ןורחאה סוקמה•
:י ה דגנכי ה י רה םי עי רכמה רעשכ ראבתי
, י 'הל 'הן י כ הערכה שיש ומכ העלנהן י א רשעל רשע ןי כש הז י פל אצ״נ הנהז
רשעי סכ דו עו רמאן כו ׳םהמן י תחו פ ן י א)רפסמה לע ;׳פי ק מ ןי א ןכלו .
רמאנ אלש סנוכהש ייה וללס סי רכד רואי בבו ־ אי אלו'׳ עשת אלו רשע המ ׳לג'י פס
אלו רמוש הובג לעמ הובג ׳ב ן כ ונני אש ס'אא<הש ונבש חל ׳פסה ללכמ רתכה ןי אש
, : אתעד י אהמ ןלצי צ אנמחר רתכה אוהשוי י פפהןי נממסי אהש סי נו ו כשסשי מכ•
t k ׳ו אר וני א הווי• אלוי טי ׳פסה ואצמנ כל״אם היב לי צאמה תלווי י םהי י פסה י אדו אלא
!י טאלו 'י םה שממ םי לצאנה
שי ש ו מכן י נמהן מתו כלמ^די רפהלה1־ טנאלשו נרו הו הלהנו נהשי נש'ח׳פ דו עז
תי כלמה אלא • ׳מג אתעד י אהמ ןל^יל אנמחרו הזל בו ו ק !תרכסכ המ!דס
רעשכי אבנש ומכ הלרטנש י נפמ סהלםי חחאכ- העא םאףאו תו לי צאב ס :י מע אוה•
, •ן£נ חו י ה טעי מ •
ץתר׳ן ו ני אדתו דמי ראמתסי ראמסי רחאתי א לו מדברמאו לא^רבדל בו רקו
9ל תי רי ד ן אמד ן או י פס ׳מ הלולכ'י ה׳אד אשי י קתי כלמל אי שסמ ןי תמשג
' ט ו!ה אד׳חי תמלמל ן ׳תל׳ !!ה י אל 'ט אלו •יי אלו רי פ אלכ ן ארי פס ׳ל י נז הל ׳נן 1
לי על קי לסלאמי ת י או •יט אלו'• ׳י סכ רמאארמי פן מתתי לר ן י גב!הני מ אלורי פכ• s
םהל שי ש השעמ י שנא שי ש רמא ןי נעהמ הלעמל ׳כ ׳ כע א• אלו 'י 6ד ןי גבו ו ש ע מ ^
* י ש התע רמא • ה•? המשנה רעשכ ראכתי רשאכ האי רבה דצמ המא א׳הש המשנ
י פל תו רי עס?רתו ר»!י ראמ סההראי כו ת״ס ׳י תמזגהו תו כלמ רצמ ןתמשנש שי רחא׳
סגש r י * s~ ~ 1 -
1 י !י•׳ft ־ רעשי ׳ -
ש*ו(!ש תחמ• *ר1!מ3וני צי וט ו א1כ ךכי פל • סהתי ס ןי ני די מי טפשחה:סי קחה סגש
רכ ע ן רט״טי מ דצ^י המשגה ןכ ןי אש המי י מ סצ:צכ אי ה ןכלו ת כלי י ה רציל המשנ םסל
ן 0י הי תו כלמה י צמ המשנכ הזה תי ללכ הו • די רי פה תי י י לי ע סהש הממ דנמ !אי
ן כ ליאש הי י ןהמע תרחי תמי י ורי פהי י ה לכ הכת!ארתמי תוכלמבש סי מ תלצאנ תוי ה
ו ו י פפי י מ תנשמנ הל .״פ לכד י כה ואלכ אי אדי י מ תלו לכ תי י ה םער תומשנה ראשכ
ן ;כ 1י ש שרפהה י הי י י י פסי י ה 0ע ז־ י י ח״תמן ני או תי לי צאן י י ל כי פעאי י פסי י כ הלולכ
י כ!!אדו רי פ אלני י פמ ייל ׳כוי י פי י 1וי ש !הזי סי מ תולי לכ !ברחאל סי כ ודחי י תנ ו נרמא
־ןי שמה)שי ו־שחה!גווי והתעפכומצ!.׳ שדקש ו י באדצמסםו רי ה י כוו חי ני 0י רכד'3
י י י כ המשגמלע ךיש!• וכל םי כ טסי שעי י ל שממ ומצע דצמ תי כי הי השחק החשנ
רככ הי י פלו תסלמהתלי י כי י םהש רמאנ אלש הני כהי י כי אמי ת י או ורי י א רי אי בז
ן כ םסש טפמא״א הי שי י סה י כעי רשעהמ תדרפנ תי כלמהש רמול רשפא
זתלי גג הלע מי אהגקנהאו הםתסלמהםע דחי י תמה רכזה אי השתתבי ומרהי ד׳
סעסשה דת״תהכהנה תו כלמהתלו ו כי י ו י זי שי י הםאי י שגי מרתי לו או לי מבו
אי י רה תי תא הי הת הבקנה סע רחי י תמהי תי טשפתדהי הלעמל י אי !י הי תי נלולה
־ די חי ה תו שר אולש ואי לי מכ הרומ הי ה סשהי • אי אלי י י י סכ י רמאק י נפמ אא ז ז ו
אס: ה םי לצאנה ןו בשחכ אי בנ אלשו נרי הו הלהנגהשאי אלו י שי פצלכי נ דו ע
אי כנ אלש ונרי הזהל ;ו י כ ןכו י • היכ עי נ א רעשבי אכנש ומכ האי רבל הנונמה
א Is !ני א ו כר ששכ ומשש תוי ה םע ׳כ ן ו רטטמ םי נפה רש ךאלמה םי לצאנה ןובשחב
הנשמהי י פר ס ׳קדי צ ה1:ה'י שי רי פה לכי •י גה רנ»םכ ראבתי ש י י י כ תי לי צא אצו הרי צי
אלי י י ן י ו הליצש ׳רהי ט אלו גו י ח ׳רה'׳ י מאש אוהוטלי לשו כוי ח ןי שלג הרב- לםדחא
טעמ* !א הברמה תי עט רצ הו״א לכ ונממ לו לשל)רשע ןי נמה ז ז כ׳י חל י תי ני כ!א*
אתי גצמאדאלי מעא6הכרי אל רי שעה לזו מרכ 11 הנשמ רו אי בכ דו ע •רשעה
אד טי עמי אל לדמ אי אצויי המ י לכי י פס רשע י סכ רמתא י כהד רשע לע הכרי אל׳
ונא ןי כי רצ הי ה רמאמה ןי נהלו • 'ט אל• רזערמתאד המכ רשעמ טי עמי אל קי ר!
ן־יציכ ןו י מדכ הלעמל r ט״למי י ו הטמל הלעמלמ יי שה י כ תי י י פסה ןי נע ׳כ םי דקהל
דע דרי ש תוני כי ־ה ךרד ורי קמ דגנכ ךפהתמו רזואזהשוטלה הארמכ הכי י ה שמשה•
־ תרי צי ו מר׳ הזה רי סה! הלעמל הטמלמ ; שי ן כ הטמל הלעמלמ'׳ םי ש ומכס
םי ני 'לע סי מ ד S סהו שעתי קלאה תכרעמכ י״כ י רפסמ {>{הטילל י ו הלעמל'׳ י כט
• םי מי םי נוי לע סי מדחי י חהת״תה אי ה ן י רי י י נש ע^י י אנ א!הש!אי הה:הי םי ני תחתו׳
ןי רו י י כ סהי • הדג םי רשע'םלש לקשה ןי כ 1יצ!ממ אוהש לקםהתי צחמ י הזו סי צתתת
׳םי רשע האי לי מכ די ו ן אכמ דו י ו ן אכמ ד י • ונה
ראש רמזל ךי רצ^אשרי לו להנכהי מו ארהכרי אלרי שעהרמאטהמדי ז םעז
ז ן י אי ו רי פסהי אשמרתי י תי ללכי גי פשכר׳שעאו השתתי י פאאלאתו י בי סה
תי ללכ ףי ס הל ונל ןי אכי אי אי אלו 'י םהש י נפמ תי רי פסי י י י רתי י לע תי ללכ תמרהל•
םי מעפ'י מ לי לכ י תי הי ארו אי עפש י מרכ הי הי י תי רי שע ׳כ • ו רשעי נפמי י מ רתי*•
דסי י י פא 'י פ דסי אר »•»»׳ אל ל7
4
ק• רש«ל תו ללכ»לע >1pp׳ אל סלועלו מ ר »
^ - - > ־ f ' V
תי נו מו םי פע ד6ש . י •
י נפמ ה• תוללכמ תי חמל ול ן י א י וגו רכא קי לצהי ׳תכדכ ׳גע אי קנ או לש תי לגה ן מו כ
טי עי מ וא עפש טו עי מכ הי ה׳ ותו י נעו ט אלו י שהש י נפמ ססמתו חפ^ ול ןי אש ו תי י נ»
י דכ 'י תפי אלי ונה דשעהמ שנמא • י שע סי מעפ הכו ה ףי סו י אלשלר דשעהמ ותוללכ
'»m ללושמ סוקמ סוס הי הי ש י מו ל א״אס י שעה ן י נ דח׳פ הי הי אלש
גי ש לזקאג ׳י אה ו ני כי ל שיתכ כ!תכ אנמנש המכ קפתשהל שי י אכתנש המ שעו
נלא דננכ ולאתחי פס !אי קנ תולעמ דשעמ תואצוי תי ללות םי פנע סהתו דמ
כאש 'י פס ג
?
וי הי ש רמו ל כרהתנו כן י אש הכי שחהו .•־'יכו םי שאר ׳שאי תוי ונגי ג םע
ן י אתו לי פסהסהתו למגי י י הן כסא י מאשהמ אוהש םתלאם י קע סהלןי י תל !ל הי ה
רמאנש לע 'י י פס תומלענהי גה ןי אש כ י ה הי ו מ ׳אי ו אלא י אי אלוי י י י פ םהש י מא
רעשכ'אכת׳ש1מכ'י פסהתוקי תוי אי צממת1י א׳צמותומלענתוחכא1!0ני אפג<ןה&
הי י צי י '׳ האי י כדי י תו לי צאד'׳ םהש ונאצמש הממ קחול י נל ןי אש ומכו • תוחצחצה
אלא סני א סלועלי י פסהש י נפמ תומלענ תוי אי צמ םהב סתוי ק וצל השקי ,אל ן פ הי שעל•
ס׳ני י לעללצ 0התו לגנה םהו תו לגנלתו לו גמ סהתו מלענתו י אי ג״ ועצמ סאו • רשע
ראבתי רשאכ תו רי פס י ל תורוקמ סה ברה רי כזהשי גהו • רשעמ סי לוע םני א םלועלו
ןו אג אמחכרל קי דצה שיר לס אתי י רכב כו תכ אצמנש הוי ן כי •יונה רעשכ
י רי פ רככ • הנוי לעה הכרעמהדי סגי תומשנה סי קמ כ»לו גרפ אי לזי י פסהרפשמג
שי ארקנ סהותותכי ג אלא שממתולי צא אלותוכלמכ םהש תולי צא ׳ני מי ג סהשי ׳שרפמה
הני אי כזנה את״רכה הנמש תורי תי הי גהש רשפא דו עו לאי רשכ לאי רו טע לאי כל)*
אי ה הגרדמל ארקש הו זתו רי פסהן מתו טשפתמה תי זי כב אלאי י פסה ן י נעכ תרכדו »
תחתש '׳רכדה ראשל תי לי נאה ן מ ךסמי תכי י פ אי הו קספה םוקמ ו שו י ׳פש די ג י כ
מלצאאו הו הכרה מאסכ ללוכה אסכה א!הם דו ככהאסכה&דקן כו
,
תי לזצאה
'וקמ האי ק כי ה הג י י מלקו ע׳כ א י עשכ ראכת׳ י שאכ ' א׳י כ ןושלכ הני כמה ן י נמ
אסכתחתא׳הסהי ׳צ׳ה תג י י מא׳ה שי מכ ה אסכתח/ י חתמו צתסהשתו משצה
*׳התש י שפא הצוי לעה הכי עמה האי קג י ההג י י מל p i •עג •י י ח י הכו י ו כ כ ה
שהס ה׳שעה דו סכ סי תי שמהתכי עמ אי הו הנ1י לעה הכי עמה דו ס הי שעהתגי י מ
ן ׳סו מהלכו י ׳אלאו ׳הי אלי י פסה תוללכ י פסמלכה ׳י כדלםלו עלו הרי צי התחת
•סא תואי גשמ !צליצילאשציה^יו י מצעל ה עי סי ו גו אטוח רשעמ ערו גו
תמאה י ני מאמ ונאש י נפמי אה :תו כ ס המכמתו חרכו מ סהי כונה סי ה ת ו אי פו
רצמ חי גשמ אוהש ו מו ל סי חרכי מ^י טרפכי י פאו החגשהב םי ני מאמה •
'י וני שה לכמ קל סמ תולעה לכתלעו י ו כסה לכ תכ ס טושפהי אהםדחאש ׳נפמי י פסה
םי כו תכה כו רכשי ל איא תו משגהו לוכגה לע םי רומה םי י או תה לכמו תו י מה לכמו
י וני שהו לו בגהו תי משגה לעי י י ו מה תי י מהו תומשהו סי י אי תה ׳י כי י ת׳ יל םי סחי י מה
רמול א״א !תוטי שפ! !תומצע I א !תני חכ ן י עב טו שפה fr{? ׳כ ״'וי י פסה דצמ סא י כ ,
o • סי לכו תו מצע רעשכ י אכתי רשאכ ו י תממ לא ותני חכ ן דעכ אל סא ן כ ו׳לנ»
הני חכהתאפמ הנהו • היכ ותני חככ אל םי מחרהו (י דהו םי י וני שה וי הי תו דחה י ע י *
כ״ו תמה לו מגה תוטי שפהו תו לשאהרקעב מ^ת אי רקע שי חכהל אלש י רכ תאזה
תבסל A • - 4
י f ׳י •ג ו ן » •• , י
תו רי פסב ןי מאהל 'י פי רצ ו נאתי לכת ןי אל רע הי ומגהי החגשהה רקעו לכהתב&ל
ן י אפמ 'ו תי רכ^תמאר סע הכס ווו.• ולא תא ולא םי רתוס ו נתי י רקע •יהי אלש י רכ
* הרי קחה רצמ וכ םי שרפמ לש מרחאתו י אר י ו כר רכלמי י פסה תגומא הרותה
*>לצ»ת)י או»המכסהורמאש כו י א י ו נרמתו צו שארי ג ו מר ראבתנ םי בותכה ן סו
ראכתנ תונורחא י ו ו »ר1 • הכםחמב ספתנ וני אש רתכה לא י ונכ ןי א ׳כי וגו
י רעש 'ן ללוכו לכקמה ר!סי ה לא י וני כ לכ י כ'ו נו הלחנהי ה ן ל רמאש העי הד ׳י כ דמ
דצמי ו רי פסהתו אי צמ שי חכמה לכ ׳כ עדו • תי כלמהלא י וני כ הכלממהי ה ן ל• הני כ
©י ה ק םא* תו עי טנכ ץצקמ אלו רפו כ ארקי ש י ואר ןי א םדוס םהל הלגתנ אלש המ
רוקמל אלשוי רי תסהל ת»צל אלו םי רקעו תוצמה ראש לככ סני נעבלכה ן נחל •ואו
םתנו כת עו ר י נפמ םושי חכי ו םתואי צמו םדוס םהל הלגתג רשא 8ת!א לכא • םדו ס
לככ םי ני מאמ סהס דצמ םי רפוכ ו ארקי אל סא ףא תוי נוצי ח תומכחכ ולגרוה ׳כ
י קנ סה ן אס פע״כש הרו ת'י פ םי שי חכמ םהש דצמ םי רפוכ !ארק ט ע תוק1!ה י ענ ע
תחי פכה k ןשמהל אכ< הו דכלמו 'ושת תוכלהמגי כלו"סכ"מרה כתכש ומכ םי רפוכ
רקע טרפכו ת!צמ1 תרה י רקע ראש '!תסל וא טושפהי אכ י וכרה כי י חל וא התגשזהמ
ן י דמ הנתשי ש י וני ש לעכ וני א טושפה !תו מצעתני חכ ן י עכ סיכ סי אה ׳כ •הלפתה
!׳תוחגשה סה סהשי י פס לא ותני חב ן רעכ אל סא הלפתה ׳ע ןוצרל ןוצרמו םי מחרל
והגי שי אלוי י מחרהוןי רה י מי ש י הי םדי לעו !תלוזב !תגהנהו !תחגשה הי הת םדי לעו
ן י מאהל סרכ!חסדאה רכל >ן!ס : סכ םי לכו תומצע רעשכ ראבתי רשאכ ׳!ני ש ה » :.
• סקכאלא הרו תהתו ני פ רי מעהל א״אם הנומאה י לקעכ קדצי ש י לכ י חי פסב
!י י משהםעד •םתומש לאכנ שתו מי צמחי כהו '•פה»רפ?מ»ראי כס רו י א
וי צי נתי ת הי י בג הל״וי ג ה ענ המכת רתכ סס סהכ לתוי םסרופמהו ללוכה
רכרלנהי ו י י פסהי תי משהי סי קחמכ ן ני אשת מש'׳ סהי לאי י פסהי תכלי מ דו סי דו ה
»מכתלזז» י תכלהי זזא םהי כו י סתו משי י הו •לפסהשממסהת!מ ש ה ת 1י ג ח ו ר י כ 'א
ן ו ו אכצ י י קנכ תתל ו1וה׳ הי ו כגלם׳קי י א רסחל י י א הני כלסי רלאדי קנכהו ה•
״ללקהרותפ ונשי ש הרסמכ אבו ׳תו כלמל׳נדא דו סי לי חי י א דו הו חצנל תו אג *
3א ש !כלא!הה תוי נחורהי י ורי כסה תוי נחור לאתולכי ה סהי זנהי לאתי וי שי י י םי מעפ
ן ב םס רעשכ ראבתי רשאכי ו ׳פסי י י י הס לככ^ 'ד ן כ סשנ !מו נס י מי נפה סתו י נחו ו
: ם י כ ד
0שכ כתכ הדוהי תחנח לעכ הנה • רשעי ׳פסה תי י ה םעט רי אי בב י נ * ה רעשזז
p »T< 'גכ האב הרי קנ לכש תוי הל אוה םעטהש לו לאי רזע רה י >•
» קמה סעו י טתי ששי גהעכו רמה רפסמ ן רדכ הו כ הז סנכנשכו קמ1עו כחחי ן רו א
ךשמנ !נממ זכע תי משגו ףו ג וני אתולי צאהס תמאהש ׳פעאש הנ!כהו •יי סה ן לני סה
תזךה הלכקה י לעבש ומכו תומשגהו ףי גה
»א הרי בנ י ת ח ס׳י י ס שדש סה פת « וי תי גגכ סי חמר ת־תסי 'ר תו י ה ו ני מאה
דפע •הלו לגסי מ :רי ו אתי ת ^ י נכמ ,אלא תחי סי שחמ םהש י נפסאל
תו כלה f *'^•־ י ־ סכש
םי גו סו סי סע ר60 \
סהמי י כשמגתחי סי טו י ו רי סי השרש םהש י 'ו רמי ה!סי שרשהן י כ J י וני שלו ־תו כלמ
* ה י שן נ עה ן י אי כ ףג ה ררג כ ן י נ עה ן כ או ה!תחו סי ס ה רסי י ל המדמכ! ־עיצ
או בנ ףי גהש י חא!:אלא הלעמל ףו ג שממ התאש תו נע לכ דעו הלעמל הטמלמ
ד ע שי שב !אצמנ כ״א kit שרש סהו םהמ סו רדכ ו עמ ןי מי רגל אלא וי הי אל ה נ ל
הלעמל קדצי ק לעו • ףו גה ׳ו דב י •ניכה רשחתו כלמ ך!1הבבוס בכ!ס ןופצ חו ו מ
חכההני כהו קמ!ען בח!ו ו ךו ו או נו מא ג־ צמאכעו רכמהסלעלו הרו כגו תתתי ת
כחורהי שענ וכש חכהו ךרואה השענ וכם ־ דסחדגנכ םי משה לעמ רשא םי מהו
י גמ א״כ ן כו • קמועה השענ ןכש חנהו קמה חצנ דגנכ תחתמ רשא סי מהו
אצמנ 'ו י חאתו לי עפי ג 'סי שוע וללהת חכ
:
־ הרו בג דגנכ י י ד סי ה שאה p ! רקחמ
- םדי ק ףו גהתאי צמ אי צממה!'טי תואי צמ •תת לי דנ מעי קו !דו ה םי מעו לש שאהו
'׳חרכומש י ו ה י רי שע ו י כ יוה !רדג tt ן אפ !תויהל שאה רכזאלו סי מה ן ת כ ת י או
•תו רי פס'׳ סהשתו חכ רשע הלעמל כל 1וכ!נול ׳ד דו עו • דסח י פלכ הוגמ
רחא םעט הד הי תחנמ לעכ כתכ דו ע שאה שי ש הרי בג לש סי קלא סש םי מעפ
!י מראכ תי לי צאה ש רחא י כ אוהו בל םרפסמו הני כל ו מו רו תדי קנ י כסע
ף!פ ךי ת שאר הכ שי ,ו נחרכ לע דו קנכ • • ה1יכח תו בי תנ
סי ארככ ה !י ה ף!ס ס רל הי ה אל !לי א ׳כ י
לכו הז אלכ הז ןי א י י שארהלשי כי א ףי ס הל שיש דחאמו ף ס י תלבלי י כי וה סהמ
'קמה סעי י ט םי לועש אצמני גמ לולכ ולאת״צקיגמיא לכש י נפמו ך ת !ל ףי כו שאר ולש
חנ ה ןי נע לע א לא הלי לח ס ״תמכ ס׳לוכגה ףוסו שאו ב הנובה ןי או !כ!י י רה ןלכוסה
י תוי הלש אוהו רחא םעט הדו הי תחעי לעכ : תכ דו ע• תו לעל הלי ע ;•כ לדבה םי ס
ן י כ םי רחאכ ןי ב םי דחאה לא רז ח הלעמלש המ לכש התי י ה אי ה ללוכה ו פקמהם
רפסמכ פ.י כנ תולי צאהש רחאמ ן כלתו ככרכן י ב םי פלאכ ן י בתו אמב ןי ב תי י שעכ
םי רבדב י ש׳י קהןמ שי ש המ1 • רשעה רפסמ !צ״הד ללי כ ךתוי ה רפסמכ סחוי ש י ו אר
םהמ רשא לכל תולע סהו םי רנר*י לפלתמלו ק חכהתמי פסה י כ אוה םי רכו נה
ךי או ־תומדוקה תו רי פסה לא הכס רחואמה י פסמה הי הי ךי או •הטמלו
הי הי אלש חי רכ!:ה י מו !תכסתו אי צו י תני כת לאתחרכמ הבס בבו סמה י ו לג הי הי
'י סכו כמי י ו כדהו י י ו דגהו י י ו פס״ה ל.ר התעשי מכי 'א רפסמ לע סי כבי סי י פכה ן בשח
תתלס קפסמכי רבדהן י אן בלו ־א1ההי פסמהלעסי נ<1נמו י ה׳ן כ ׳ה ־ פשי י לע
סעטן נמלי אשל אל רכד חי פס'!התו אי צמ ן י נ ענ לאשל םוקמ ןי אש הארנה.׳ סע1:#
הרשעי תו ו בדהתו שע תואי צמ י דש י גפמ רשע רפסמ תוי ה !נלבקס ונתל -י ק I!ךי י סו
סי י תי אי צמ לע ו י תרתכ םי נמאנ סי דע דו ד רמאש סי לולהי י ו תי שארבבש'תו רמאמ
םלו עה'רבנ סהכשתורמאמי י תואי צמ דו עו • סדוקה רעשכהו כ ראבתנש המתל!ו כ
תעפשמ התי ה תו ו מהמ הלמ לכ ׳כי תורכדי - י תואי צמו • ן מקמכי י פסהתו מצעסהש ,
תלבקמ אי הש המכי י מ/ י לכקמ 'ני חכוי י ה סע הצי חכ הל ר: א 0ל.י ה י פסני א ר!בד ^
תי כלמהו תוי אי צמה רעשכ ראבתי י שאכ הכש אי ה!די י תואי צמה רדס כ ה קצע!^'
•תולוקה תא םי אור םעה למ אויו צאו שי ל * ו א הארמו רו כדה ותצא הלגמ התי ק
תו אצמו ׳* ,
;
-
%
- ״
ן י גי חבאי הש'ג\ ן ני חנ דגנ לי ו ולש הרמ תו כלמ דגנ דו ד ו »*ש0י לו לה'׳ תואי צמו
ן ׳גזדלהני כו י תו רו כגב • המכח ו ו ע עי קרב• עי כ!שדקכל&ן •י הכשס׳״מהתו ללכ
ו סו ש'רקנה הני כמ תאצוי ה הו ו כג ו סו ש עקתב • הלודג ולדג כו ו כ • הני מ ן י רעתו י
ולשי ש ונושפה ותואי צמ דחא • ו בשתי י אי צמי נ רגנכ ןוגי נ י ני מ 'צ ולו p p ו !נכו למ
ארקנ !י לעו ןושארה תואי צמה בכו סהתו אי צמ י כהו : עי קר ארקנ וי לעש המכחמ
'כסהמי אלכלו דו ה כגו עו םי ני מ •חצנ לוחמו ף ת • לי על ׳הש ומכ םי מי שא םי מש
עכרא סהו סי צי כהתני חכו סי בי י ה תני חב תוני חכי כ םהמי א לכל תוי הל ןי גי נ י עו •
?פו ה,המאי ה<תו כלמ העורתי לצלצ • רו כחו הפי סא ןושל עמש!דו סי עמש י לצל*
. רקעו ללכ קו פקפ •לכ סי תואי צמ רכד םי קי י ונה 'יי תו י אי צמי ג לש םי דעי ג י ע לע
לי צאמה תגסשי נפמ רתי אלו תו חפאלו י י לי צאהלי צאמההמללו אשלן י א סג1
׳ע י כת לי צאה חרכוה 11 הכסלו • ל׳כגכ םני אש סי רכלה לו כגכ אי בהלהכ
לצאנמו לצאנל לי צאממ הגרדמ רחא הגו רחו לשלתם׳תו גו דמהו םי לצאנה ולצאת׳פ
סה ו שאכן ״לכהו דספהה לאתוגודמה ו עי גי השענל רכונמו רצונל או כנמו ארבנל
המל !רצוי ל ו מו ח רמאי ךי א התעו• דבא הלי ל ן י נו הי ה הלי ל ןי בש הי ו ה*י ש רע :ו כ
«א דספההו הי וההתי לכתל עי גהל םי ארבנל איאש !תמכחכ האו אוהו ךכ אצו ךב
אלש דע רי קמה k םי כ רקי ו׳הי י מ םי תוחפ וי הי סא ׳כ'׳ םי לצאנה רפסמ ו י ה * אל
תנו תסו י ה תי י והכ תי צכתה!לו נגה לא ךרצוהש סעטה1י דספהה םהנ טלו שה׳*
התי הו !׳ת נ ע לע שנוע לבקי אלו םלועל ׳ח םדא הי ה 'י לכת י לעכ ׳י ס אל םאש י נפ״
.'׳עקשנ ויהי קי דצהו ןקתנ לוקלקה הי הי אלו םלענ 'טשפתמ הפי לקהו האמוטה דצ
רמאמכשתו י הםע ערמ«י ׳»'«טל<*ה1נרננן כצו • הכ1טכ םי אור וי ה אלו ו הענ
כ!ט?כשתתלו סי עשרהמערפי ל אלא י י מ ל1לכחאלכי כת!או כהללו כי הי ה דחא
לובג לעבתולי צאהש אל י וכו !לצאתי ש ׳ע ׳כ תבאתכ סמכ לוח ונשש ומכ םי קי דצל
'•דבא״ם םתואכ תי תי לכת הלועפ סי לע פ סהמי וכשמנה ולועפהש א18 א התי לכתו
גי ה אל ולא כל״אל !תו אסי מ״קמסי קי לצהן כו תי לכתלעכו תו י ה י נפמ לי ו • םלועה
פע ן דו נן י &י א ו מאמ אוהש ע״נבל לו עו • ןתוא םי לבאמ ו<ה אל !לאו 1תוא|י מי י ק»
רכש תתלו עו פ׳ל :ווםי מחו ל ן הן ׳ללן התכי סנסתו כרקלתו י מאמי ו כו ךרצוה
1 ההגהה ן אג דע
ן מ םי אטח ומתי ו סלועה רקע אהש הי חתה רחא ןכ סאל הז סעטל השק םנמא
* 'ו לני הה !י נעל תלפי ג ןכ סג 11 אי שוקו ־'וליצאה ת!אי נמ צא םעט המ ן ראה
• תי לבי הה רעשנ ראבתי ש ומכ םהי שעמ י פל סראה תא םי נד םהבש השודקה
רשפאו סני נע הי הי המ סרא י נכ לכ רערעלו שי נעהלו רי כשסלן י אשהי י חתה ןמזכו
םהי ר קי ב ׳עלכנתוצוצי צהו ןי ד סהכ ןי א טת1לסא.ןמ!נ< ו רי נח £א לכ ולתי תי ש מול
הי ה א:ש י ו נ ןבל ־ תו י כי ההן ־ נעני דו קכי פו הו נדאו כמכי ו לש כו ר לע םי נהנ סכו
ו תלו ו לו תקי געי דו הלו תו - גל^י לו נממךשמנס^ו זו ן י נעצ הלי חתכל תלי צאה רקי ע
שי ק- לן קת׳שחנ- י תי הו צי ק קמ םלועה אצ ׳ש ו חא י ו או ו ת!׳ הי הי תי קלאה י ולגו
דוסי • רושק י ע י נ י !גוי אי ה ה - ה י ^ה םוי ב f ו א# לכ לע ןלמלי ה הי הו 'י תכרב ן כל
( י
תו רי פסה ^ 2 1 ן 0 . 3 י י , :!
ם׳עטד ש׳סע י ר6ס )
r
י תא שי א לו ע ן י מל׳ אלו כ ׳תכ לכ הכ י ב! העי די עפטז י ו א בו דללג ת׳תו י ׳פ שה
זתלי ו לכי טהלי עי פשהלי תי מהכלי צאמן י שאו הו י חאסעטל׳' די ג? 'ו גו ו ׳חא
תי לי צאה לי צאהל האי וי תולממ !י לע עי פשהלו סי ארכנהלאכי טהלהצו שתו י ז^י
להוו ולי צאה י ע ו י אי בנל גשומו רכי ני הי הי שי דכ ותלולג סי ארכנה ׳ני עתו לגלו הזל
רתכ כ !תממול 'י לגתה&תי י הלי •םי לפשה k !תוממולתולגל ונוצר תו י ה י כן טתדמח
•ןרצוה וגי שהל םי ארבנכ תכ הי הי אל ן י דע םי לצאנה תו ממו ר כן רמ םי ארבנה לא
־ ן למ^תו מחו ר תגשה םש י צ <י )פלמהדע־הנ<כהלאהמכחמ ן כזהמכתה לי צאהל
׳ן י א !תחי הכ כו רמי תי כה לא ז*כ1^אן ו ד ס י כ מ ישמשה ןוצי נ לא הוב י לשפהו
או ה כ ר י ס שמש? ר!א טי בהמ והכז םהי ני ע י כ ו תא• לו כי תי ככ שי א
י 0הי נ 5 רכע לא רי אמ רואה הי הי ש!רתוי ב הרי הכ תי ששע סשתושעצ וכרצוהש דע
תו י ה םעו ו פקתו ו תו רי הבכו רמו קזו י אלו רו אהתלעו תת׳כנםי דמו עהמגש!;!
•וכרצוה תי כב םי רתועה תו אר תשלוחל ן י דע מעתצק םלענ!רתסנו רואה קחמי ש
ךרד רי אמה רי אה ן מתמה׳ל תי כה לא שי א אכ נ התעו ״ ׳שצש צא י נשמו י נש ךסמ 1!
כממש ול רמאנו ו׳גי ש תא ההקנ י ן כ ולא תוי ששעה ן י נמ וי ה המצ לאשי ו תי ששעה
• י קי וי ו !ל'!א כו רמסי א/ רהן י ע ן ׳שת׳ םי כסמה ן ׳נעש רחא הזלע לאוש !ת׳׳תפ
'תי כי ראכי מו אה וכשחו סי אהה ;מ !רו א קתמ גשוי אלו רואה ן י שח׳ םהי לע ו כרי cf»
הי הי אצו רשפאש רי הכ רתו י כ ונממ !נהתי ש י לכ רו אה ןקתל אלא ן כ המכה ןי א)
• םשובמ לןא קותמ רו א רי הב רו א אלא תו רי הבה כו י מ קי זמ הי הי ש תואי צמב
'ו טו שפי ו י נחי הו תו קי י י פסהתו י הל ׳כ תערל ן י לנ לג לה ןי כהלו לחא סעט לי TJT
םתוי הל םהל אי א םי נפ םושכ םיקלחל קלחתי אלש דע !י גי שמו סשג ו ן גמ
המל לאושה לאשי רפאכ ה1 י פלו •ייה רפסמכ סנכהל <1מ !ז אלו לי צאמהמ סי גי כג
תו י י פסכתו י הלאי אש !הכי שנ ל׳צאהשי י ה אצאתו י שתחחאי י כסלי צאמףלי צאה אל
׳לצאנ תו י הל י שפא הי ה אלש או ההו י נפמו םי נש תוי הל ו צדנ׳ המכ ןכ םאדתו ו ש
סי לצאנהולי צאמה תומלש קדסחו חכהתו אל ׳נ המרנ דזי הי ה אלוי אאלא לי צאמצ
ףו גלי ו ת׳חפ לא ת י י ל ס׳כי י צ וי ה סי לי כנ וי הי ש תושעל ׳כ םי לצאנה חבשל אלא !ח
׳עדו נ ןו דאה תלו דג דכעהי לודגמש ותלודג רכו ת אל ׳כ י וארה ןמ ו ני א ה!< קלחתמה
'כרדא ׳כ י מ!ל ןי או • ול לשפאה לכי י לע םילשהל אלא יתומלש ׳ו אר הי ה אלש דו עו
:אי צמי סשג לעב י תלכ טי שפתו י המו הי מ׳שגי ףמ י לבמש !תלעמ רכ ׳עעדו נ רתו י
קר סתי משגש תו י ה סע תמאה י פל םי י משג !י הי !םי לתכ'כ לי צאי !תי משגה ץ«ה *
ן י ל !תוי ה םעש תו י נחו לכעי פשהל !ל הי הש לואשל ן י א!קו • רתי י ו םאהתי משגכ
צצאנל לי צאמה ן י כ ללכההי הי !תמלש רקי עש תו י נחו רכ ןו ערג הי הי היש קלחתי
לא כי ו ק לצאנה תי י הל רשפא הי הש המ לכו • לולעל הלי ע קכם המ אלא ן י סארה
• לי צאמה!רתכה ן י ב רחא לצאנת!י הל םוקמ ראשנ אי ש דעדתכה ברקתנ לי צאמה
תכ ול רסח אלש ןוי כ שממו להו ם רתבהתאהי אהלי צאהאלהמלי מי לסן י מן י או ^
י נ מת י נפמ אלא לי צאמה ן י י שח ׳י פמ וני א הז!לי צאמל היש לצאנה תי הלא״אש י גפמ
םי י כד המכי מ׳רק ונמס הלעמל זמלעי י תלעמ^י ^י ו ה לצאנ אוהש רחאמ ׳כ לצאנע
3עמ תלי לז י רצי וצחרכ לעש ותלע לא.גי 0הל ו תלעמלו לע 6!הש וח60 לולעל איאש
לולעל הלי ע ןי כש המי דכ אלא רזי כל לי צאמה ןי כ לרכהטי ה אלש ן י דכ ו ו י נדא י נפ
*טמלש המל !י י פסי ^ע י אשמ אוי א לכ ןי כו המכחל י תכ קכ י כ רס הי ה ן כ דכ לנ
#שלי שפאהי האל)כ לי צאמה לא המשי שי תכ לי שפא הי ה אלש ן רדכו הנמ»
,רחא לצאנ םוש תוי הל םוקמ ראשנ אל ן כ רתכל ל׳צאמהן י כרחא לצאנ תוי הל םי קמ
'י י פסו י י פס לככש תמי חני ג ן י נע ראבתי ונראי בש המ סעו !ו זל ו זן י כי י פס ראש ן י כ
לי ל התשמה העחכהכתו י הלחרכו ההמכחכש אוהו• • םי אבה םי רעשב י אכתי ו
רי ת ה ו י חאו !•צלכסהי ני כלי רכי אלרשארתככהצי צאמכתדחי מו תכי ן י תמה
,םי לולעה העבה תלי ע תוי הל העי גה דע המצע לא המצעמ אי ה לדכתו המצעכ אי ה
,£ הני חבמ הלעתש •לולעל הלי עמתו ני חנ הכמוי הל חרכי ה המצעכ הכ הנהו הנמ»
3&הו תשמההנחכההו כצשמה :הלעמ הלעמ דע הני חג
סי התי תומצעתני חבוהתוחצע תני חכ לא םלענ ה׳התי תכה
פנ י חכלככן כו •הני בה לא הותשמה הני חבה לא הלי ע ־י•
הדי קרמ ולי פא ן כו • םמצע1לא תוני חב ג הי הת הני חב! י
תדי רי ל כצמ ןי א י כ לולעל הלי עמב לדבה הי הת הד!קנל .׳- •
הלגתי םי נ!י לעה םי נפהמ קחי תי ם דו ע לבס , רו אה .
הלי לכ דחאלכ דו ס !הוו י לולעו.הלי ע !נ ״הו !נחמ ןוי לעה וככוסמוי הבתןני ו
רצה אוה רתכבש רתכ •כ :המצעכ הרי פסה תומצעב ת!גרדמה תדי רי ד׳ס!רשעמ
תוכלמו
-
רתככשתו כלממ לולע או ההמכזי גמרתכהו הי ן כחהלאכרן י תמה
המכחבש תוכלממ לולע א זי הני כנש י תפי הני כה לאכי קתמה דצה א,ה ה״כחנ!?
קחרתמ אלא י י אל בצמ ןי אשי ׳מ לולכ קלחו ןי לח לכש ליצ הזן ׳נעכו >". צ
ס
- , ל
כ ב

הלעמלש המל לולעו ונממ הטמלש המל הלי עי י קנו ה׳לקנ לנ<קלמ!קלןי לכי ררו ^
ר6עת!מצעכ הד קנ לכו קלח לכוי י פס לכ דרי אל םאש ותמכחב האר אוהו •הנממ
םי קלחב ה• ה p! • הנממ הטמל לצאנשהמ w w לצאתהל י ספא הי ה אל תמרי מ
לכה תלי עמ תו אצמנה לכ תולולכ סה עי נ א סהמהגרדמצככשע0את!גרדז»
ולשלתשי שכ ׳כ • ץי אה רטו נכש הנותחתה הי !קנהלעת1ל׳צאכש הנו שאי הדו קנו *
י דל סקי- חנ םקלחל אכנ י שאכ- סהמהגי דמ p)תו תי מ י דב !קלחתי סי ו קמו י
תולי צאכש הי שעש דעתו קד סהיוליצא לש םי קלח י דש אלא ןי לח! ק.'ח צב [כו תו גרדמ
רדס לע ן כו האי רככש תולי צא לא הלי עו הכס אי הו האי רב* לאתולי צא ן י עכ אי ה
סי קי פ לש הרונמכ תואי צמה לכ תוללכ אצמנש דמ םי קלחה לכו תו צי רחה לכ מ
קכדתמו ו תלי עמ!ן ק!מלו לעלכ םי לצב ׳י לגכו י חאכשי אשי קכדתמו םי דחי י תמה
•רקי עו ללכ סהי ני כחי י ר לאשי ׳אלשי דע וב י ״; ־ ׳ ־ ־ י• י
וא תי חפ תורי פסה י פסמ הי ה אל המללואשל םוקמ י אשנ אל וז הי י דקש סעו
וזל ׳ו י םי לצאנה י אש ן י כו ןושאר לצאנל לי צאמה ן י כהי ה אלש י נפמי י מ רתו י "־ י•
תו ל למה דעי גרדמי י תולי צאה דרו י רשאכו • רכלב לולעל הלי ע ןי כש המ אלא לדכק
דו ע ט:פתהל צוכי אל תי גרדמ רש^ו צאמה ׳לפ/ אמ רתסנו ^חו רמ י 1אה תוי הל
זו ו גדדמב ^ 2 ( כ ; «•׳׳.׳.;
פי נ ו פד e>t>j< ו * ס J י ^ ״
ולי צאה >ןיןנ אי ה תו כלמה הנהו• האי לכה תגרדמ תוי הל רר׳ט י ע»<צאהתגי . י י צ
תי כלמה ן י כ הי ה אלי תי לי צאהלא סאה ן דעכ האי רכל הכרעו לא׳רבל שארו
תולי צאה ללי ש י נכמ אלא דכלכ לולעל הלי ע ןי כ שיש הוי אלא ללכה האי רבה תלחתל
תי צי למ י אם לכ תי י ר׳ רלס ןכי י ונה האי לכה תגרדמ תוי הל חי כו ה תו גו דמ'׳ דע
מלן י נ ה רע םי י משגה תו דו סי ה לעו ס׳לגלגה לע ה׳שעלהל׳צ׳מו סלי צי ל האי לכה
ו ו ו 11 םע 11 סי ותשמו סי לח״תמו סי קבלתמ תי נדרמה לכי ץראה רכ טבש תי עצמאה
תואצמנה !גרדמ ׳קלחוי ה אל המלי מי להפ ן י חתפ םי שי רשא אוה ׳מ הו סע1 • 11 םע
שמח ן !טק רתו י י א לו רג רתו י םלי ע י רי כה ארכ אל החל י א וי הש הממתי חפ ifr י תי '
תכי שמי סלש י דסי י י אי צמלעאו ה ו י תו גרדמו םלעה תנוכתש לודג תו י תפ ה ו אי במ
רשפאש הנו תחתה רעתו אי צמכרשפאם הנוי לעהמ תג רדמה רדסכ רספאכ הי ה»
׳כתו רי פפה תו אי צמ ן רצו הפכעו תו משגכ םאי תי לכתכ סאו לי כגכ סא תואי צמב
ו תי תי חפ י נפת םלועל רשפא הי ה אלי ורי פסה י י ג סלי עה ן י כו היכ י ני כ הי ה אל סא
רכ כ הו ן י נעצו תי י נחי י התגי י מכ סלי עה הלעי ש אל סא סאה ׳ע גהנתמ י תוי הל
אי ה וי י לגו ומי לעהל אלי תי קלאה)תי לי צאה תולגל אלא הנ!כה 11 [י או ־'׳פסה לי צאה
ן י תכ הסנה;הגעה י י לה ץ י אכ'י פאו י הנותחתה הני חכה י עתו ג י דמהתי י י ״ ׳ע
סלו כתי גי דמה י דס!םי אתפו םי נכו תהתי כס ן פהתו צי אי ו דע הגרדמ שי הי ו כי ט
תו מ*ו לן י תלו לגמ סלי גאה י שא סי אולכהו םי לודגה התע םהש תו י !אמה י ע ו נתי
־סי ב תפסי נ ן ו דאהתלעמ הי התסי דכעהתלו כי )
6והו סי אה או הי תכהטו כשח ם י י י •רחכהתגרדמ רו אי כב ׳מי י לשהרעשה
עשת אלו רשע י סכ מאנש המ לע סהי רכד וכמסי רשעה ן י עי כ
/ ןכסה ן מ הי ו חד אי כק אי הו לו ר׳פו ץוצק ן י נעה הוש !ה״רמ י הל ׳ו טי אי א51 רשע
א׳ה הנושארה י ו ׳לצאנמלדננלי צאמהש םי מעט המכמ אלבסה ןמ םי בותכה ן»1
ולי צאהי לוק ומכ סתלוו סיאה הי הו '•לצאנ ו י ה אלש ;מו הי ה לככש סי י גמו סי לצאנהם
}מוה ללסמו אי צממ או הי כ (מו התחתלפו ני תלכתי אי צמהכ״ו חמהכס״אלכא
ן י או ררדעההי ו אי צמרי י ו צי אל י כתי לכתן י אדען ו י חאו תי שאי ןי אמ ן י שאי אי הו
םי לצאצה י עסל םרו ק הי ה רתכהש רמול וכשח שי כרשי ו ־ ו תלו ׳תו אי צמהכ״י חמ
0דוקרו עי לאי ר י קי פכ ורמאש ו5מ הי ל םחי רכה •לי על לי צאמה לא שי כל אי השו
או השי תו לי צאה לא םדקש רתכה לא ומי ר י י י שי י פי דכל ימשו אוה הי ה סלי עה ארבנש
לצאנ תי לי צאה לכ אלא ן י מאהל ׳י אר ן י א הוה ן י נעו • י י לא שונלי !לי צאמב דחאחמ
תלי ע לי צאמכ ן כ ןי אש ה» רדעה םלק םלוכלו'׳לצאצה ללכמ לתכה סגו רחא תעכ
תלי עכ סתלי וב ס״י לת םתי י חו םמי י ק!םתואי צמ םי לצאנהש אוה י נש לדבה׳ הי נ לבה
ומצעכ קפתסמ היב סי אלי צאמה לבא ול ן י י צ הי הי אלש אצמנ ן׳/ יש הי בתי ל׳עה לכ
י ולת וני אשי מולנ אי !הנב אמי י ק אלל אי ו הנ י בשי !האי קי ןכלו ־ ותלוזל ן י י צ •/־לכ
תו לי עה לכתלי ע ארקנ אוהו היכ תי לי עה תלי עו דו אה רוקמ אוה ׳כ !תלוז עפשו y < b \ ,
רמול הנובה ןי או • םי נוי לעה לכמ הלעמל אי קש הנסהו הי י לע ןוםלמי א ס ככ י נשמ
תי י לעתי אי צמלעאלא־ לי צאמכי קשלכי ו ל^ ־ עכ ס מי רבד ןי אש םוקמ ה י לעכ
, ה לע״י י
v
\ ^ : ־_- *'J-
t ' M . ־ י י ר 1ל » ׳ י : י •
הלי עו הכסממי שהננכהזהלי ען י שלמאי התי נשמ י תלסי די י מי נחחזי י זי צנג»»
ם״עי כי סי ראי י תי ן ו מש םי לצאנה צכלשאי הי ג לדכה? י תואי צמבש תי לי עה לכל
*»וססי 'מאמז רו בדו י ו ני כ! ,ראו ן י םש י י א טיב צי צאמל לכא • סזצי כגף םותחי ו סוראת׳
םי י חמ םי דברה לעמ רבדה י י לא ןומי לו וראתצו ורי י צל תקמי קמהבשתמן ן ו י מדו
תו לי עה צכ תל׳עזתובסה לכ תכס תלמכ אלא י תי א ו דפסי אלס דע !תלוז לכמ םלענו
•/ י פןמת י לכ עכל םי מעפל ן כ סג לאשי מ!תפסי ת אלכ םי מעפל!לכ תלמ תכסי תכ
לע םי י מורה סהי ו י ח1ן ^ן י י תקלכדארתקו ן י די מטדאדי מט<ן י קי חעראקי תעו
ן י כ 'וצה תלוזמ םי רתא סי לדכה המכו רכרכ• י תי א סי ראתמי םי לי בגמ םני אש םלעה
לי בה תי לכת סי לנאנה ן מצי צאמהלי כנו הלעתנש י חאמו י סי לצאנטו לי צאמה
ןי צמכ לי צאמה סי כי ש י ו אר ןי אש תנתי נ אי כסה ק סא קחו י התי לכת קחי תנו
הי ו הש הנה רתככ וי נגו י י מטאלו כ לע תלי ע םי נוקי תכ !•זמארואי כבו י סי לנאנק
• רתככ הסי במ׳ אלפומ !הלב לע טי לש די חי ן . דא םש דו עו ־ רתכה ס״אה ןי אש לע
ת^ע 'י י ק !הי א אמכוא חצחוצמ דו א תצי ו אן ו מדק רוא !הי אד גע״א האלי ע םש רי ע
הסי כמו חלפי מ תי לי עה תל׳עי ן י גכ ל? החנמ כי י קהלי י ו קפכ מי כ •מע ׳'י כי מי לי עה
י םי ני קי תכ ןכשי חכ אלי תנא י הי לא י מאמ י חכ י הי ו כ תו כר מהכי י י צי י תכ י אהג
כ תכ תי י י פסה ראש סעלצאנ אזהםו סא וני א רתכש רמואה תערל ףאש עד*
רתכ'א י לאל6עתו נמלו מי כ*הסי לכ!קמהלכלי ו 'רלעשת!ני מאהלפפכ י י
ךרד לע עי כ תנמל ןי אש ומי כסה המכחבש םי קומע!סי א5פי מה סצואו •'וכז המכח 3
1אר ן י א ן כ ־ ללכ !תונמל ן י אתו בסה לכתבסש ומכו • קאכ אוה י כי י ה ללככ תמאה
המככ הז רי הזה ׳כשלה!צכה !י י ה!הכ >ןיסי הלכת םושו הלחתה 8י ש קאש נ$כ תי י חל
'עדי ה אי ה ןי נמהי י לשחהי י תכהן י נחנ סי נכהל ןי אש אי אצו י ?סכ ןוי כ הולו תומוקו*
תארגהני או י אי כ סן אי ׳י ו ג)ו עקכנ תומוהת י תערל כ<תכה ו מי ש אי ה ןוי לעה
׳הי אדן ׳גבו המכח אי התי שארי כתי שאי כ לזו תי שאי כי פכי מאש אוהו י הזה י י נ י ו •
י כהי ס!האמרק אי ה ארי חט האלי ע אי תכ י אהדתי שאי ׳י קי אראנכשו חל אנ״צת
פלמי אלי כ י נעמ תנתו כאי כםה הג קז י תו י 'פסהן !כשחלן !שאי רתכהשו שו די ק
זמשהמ לולעא!ה ןכ םא לצאנאו ה סאלגאנ ו ני א וא צצאג א!ה םאי תכ כ י ׳י ג די כ *
י * ו ^ררס אש ו נו י •׳ 'י די כ6טןי נחכמצכ> אל המל הנו שארה
'י 6אר י !ה אני י צתי נכשי חי ל*׳* אי לעז םתלעמו םתבכ ס״אג ן כ סג תורי פסה י כ
תי כ פו להשן זהי כ ־ תי שאי י כדי גכ: ׳י הו י שעכ'תו נ מלקמצעו נ ענ מאלזכע
'ת •י השתי שי מש הי י א הלולג תי שארכ הלוע המכחו הי י כחלהלי ע י תכש י חא
לא המכחל תוי י י ר אי ה אלא אתמכחכ ךי עכ ן כ םא ׳לצאנ ׳אדי ו םתשלשוהני בל
י ת י ש א ר תלמי ־תי לי צאכ הי י נש אי לש המכחה 11 י תפה ךרע ן כ המכה לאי מכוי ה
<שנהמלתו !י מר'ככאו המכחלי מי י םע'ו רי פסהן י צמבתי גמנהמבחהשי חכ»
תי שאר י רקנ א• * ״<נ*ש'נה ן רצי הש י זי מ :גא ה«כ «ם» הצי מ דז י נ ה ן כ הני ע
אי ו י רתכהי תלי צאל הי צש אלא הני א סי לנ*5הר*שלבלעדי כה'לעתי םסע1ג
- ו ת עש י נפמ תי שארארקנ ' U־ 1 1 7 n f e זי נעט״הני א סאכ אי הש חאש ?משרו ע•
־ ז י א V * T ו י י י .
םי נ ו פו * י &ע לר^ס . — י י •
ז5ממ 1י צאמה1והי ש'׳ה׳שא"אי רהשללכ אי ה וזו הלגתמ )צ׳6ז'רי »1ג<אלע או ה
׳י רי תרכהכ י ונממ לולע אוהש רחאמ לז'ס<נוקלי כשי ד1עו •1לי גהתלח;»
תלי עב ג׳צפנש ו חאו •)תלודג תלעממ ע״כ&שי ר !רי פסב !הלכ ן י לי אן י רכ׳*»
או הס המכ רשפאש המ לכ תו לי עה לכ ןי טו ח בצ הבו אבי ל הני כ י מכחכ אחו מ
ו ני א׳כ רתכב ביכ ג׳לפהל ׳1ארןי א סיא 'ר!ח»נו'פ!ג• הרו כג דסח ן ׳עחי ן י רת׳
לולעו לצאנ א1הס י חא ו לי צאמתלעמכ דו סי דו ה תצנ ןי קוש ן י ו ת התי עצמאל
רהי זכ י רמאש ומכ1 , הנו שאי הלי עמ ׳רה • כע הלי י י ו א אתצי כש המא .
ן,י תי לי עהתלי עסלי ק ו הי אאמפו אל אלו סהלשאו ו י רי פסה ללכב או כע״נש
9מל סי מה תלעמכ וני אש י ח!י ןכ פאו • • ללכ תעדה הנמ
רחאמו לי צאמב סא י כ תותי מאב ראותי אלש דאותלאוה סיא רדג י כ • קי אכאו ה
םי לצאנה ן י נמ ליד '׳פסה ללככ אנ• אל המלס״אנ וני או םי לנאנה ללככ י נשי י תכה&:
רמאי ש אל םא מי מאהלא״אס!לצאנ יניאש תאו י םתצק חי ננו םתצק הנ׳י נהמלו
תלוז י חארכ דהי הי ש וי ח תי י י נש אוה כילאש ו תלו זו ני או תו כפהתבכ אי ה אוהש
המי דק רמול א״אש • א״י r i לצאנ א הש רמאנ סאו ונממ לצאנ הי ה אלו תו בסה תכ ?,
לדבהב אלא לצאנ• לצאנ לכ ןי כ לי דפהל אאפ לולעו הלי עת״י דקכ אלא המכח לע
}דכ ההן ב : • לולעו הלי ע לדבהכ אלא המכחה ןי בו ו ני כ ן י אשרחאו ־ לולעו הלי ע
ן כ הני כהסע המכחה סי י צ׳י נהן י נמכ סנכגשו «כו י י הני כלהמנח. י ן ׳כ ן כ סג •
ערג נ ןי א י כי י ה ו פסמני ו רי פסה י אש סע הנמת י "י " ".המכחה םע י תכה כג סגכ>
לו^אשומנו תי לכת םהל ן י א ו 0א0תלנ׳10ני נעקמעו ס׳י צעמ םי פכ»י - י פמ י כ ד
תוכי תני כלי י קלחנ p»>לנע»למ> י ן׳ס 0הל ן»מם ו שע ן תי מ המ י לכ 'ו רי פק רשע י סב
םתוהמ ן ו ש י ע ל • p המ י לב ןה ת !ו טס י שעשהעכהזתו המלי י רהמי ׳פ• המ*צ»'
י נ ת לעפ ךתמ ג&ו מא1.ההו באצו <כי ^י ממרו ו ו קי !״ י מאכסאףאו דני לאגשו ו י ן
י ו אי שםו לכל ו י לע כי תכלכ ס1לכ ןי שלמ אזה לי נז י המי לכ סה םתומצע ןי תמלכ1» ,
גשו מה קמן עו גי שמה י צו ק ׳55».0ני נעו סתי המכ ו י רפל ו כי ׳ לאו י ׳פ םולכל םי אל
הנהו• •!ו תסהו הפ ׳ו סי כ וני י הד םי לכל ו ׳לען ׳נעכי סלעהו י תסה ןי שלו• הי ה׳וא:״
»ו קמל ו לעי ׳שוי «ס'וגה^ו*,תוו»לע!ו>סה*סלעהה;
,
ססזי מל- הנוו המ ׳לכי קני ׳פ^ ה-
מת לס ז מ סלצאכשו י י הן כען תו ׳ן מו ר• ונגלפהש תו י העע^ב • י שען ת. ד!*ו מאו 'א
^©•סהל ן י אש י מא t'n- לוכג״סהלתוי זי ךשמ׳^הותש ׳נפמו ז רשעתדמן י ו עש םהל
טפהנ רבדאו השתו י סזכעו ן ו ססהלן י אזכעי פק״הרי ג סהבו צכ״תשת׳ הסע0;
8תנ ׳ז» ךו עכ ל3א^!בג.םהל ,״6 םלי צאמ תנ׳ואנלא• םהל שיש ן י עב ׳& אי ה ן י געה׳
זל- כגי לענ מא&י נתלגקלי פכ לוכג םתלו עפ לא םהל ש׳ וני לא תכשמנה םתלו עפו :
k w •לעכי נתחתהתלעי תל י החצמצי ׳והלכגי לובג ׳לנמש 1ני צוי לש ו תלו י ג חכ הז*.
אל• םמשה י משו םי משהש קי חי זי ני אש לי כשמה י ני ע להכי לא הי י כדו תי לכתו
י לכ 'כ ן י נ ותני כש םצמצמ ה •ה לא«םי תכהאל ו כעו ־ שרקשהתי כ ׳כ ן א והולכלכי -
0 ״׳ •י ה ן י נמכ רתכה תי נעל תתי כ מ ארבסהש אהי ן נעל י ו ו חנו ־ ן ו י א
אשי י קדאק׳תעמאתו רשר ו תא^י אי רי אכ ו מי י חהמאו ה^לעהשקי ס . הפו
לי הנתי אר • { \ , .
n
^ ־,- j ־ ף ע ש ׳ . • ד
אחומ אוההמ !קפנו רכי ע בלל אטשפתחד אממכחד ורי הנ 610 אלו ממ רי הנתי אל
להאמהמ'ולצאנ^נ׳ תו י ה סע ׳כ^ו הו ־י א המדקה םי דקנ רמאמה י רבד ןי כהלו •'01
י תני כםלכי הםשו רתכ? שבלתמ אוה ו כע י •ו תגהנהתנשהרו א לא םי סי כל סאו
י די לע הנהו דוחי הי קו כרהתי לכת ל׳צאמכ דחאתמו קכרתמה אוהחרוא! ותחנשה
רתכה תואי צמ ןי א םלעהה הזי נכמ< ׳ן ו שארהםצעהו י ו אתו אי צמ םי לעה רתכה
לי צאמהי ואי צמש וללכוי אלס ומכ סהכללכתי ו הלגתי אלוי י פסה ראשכ הלגתמ שממ
:?כ תוי הלו • &מ סי נהל ראבתי ש תעדה י עי י פסכלי צאמזי חככו עפשעי פםי אלא
אלא ונילא הלגתמה תולי צאה תלחת ו ני אש׳נפמתו ל׳צאהתי חת ו הארקנ אל םלעת*
י תכהי ו קמי י צשמגי תעדהי ו עצזנאכרשעכי י פסהתו ללכנ !י הי הטמלוי מפחמז המכחמ
רשעמ תולי לכ תו י הל'רי פסה תוללכ תמלשמ הני חב אי ה אלאי י פס אי ה תעדהש אל
לי צאמה לא ןושאר סלעה אוהו ן י פנא ן י ראי רקנ רתכהתו לי צא הנה הטמלו המכחמ
דו ס י הזו דו סי ה י ע המכחמ סהםי י פכ ח לכ ללוכ אוהו )י סנא רי עו אוה י נש םלעה*
'ג לו סו תסלח אוהו ן י פנא רי עו ל אכקו נ או ה י שי לש םלעה לי צאמה לא י נש םלעה
אתו לםל לתא לני הי מאמכ אררי אכ ורמאש המ הו םעו • ארלי אב ו לאכת׳ ולאתומצוע
תלוי תש ׳פעא רמולכ וני לא ^צמר ותוי הותולי צאה תולגתה םי קמ ו רו אי ב• חכתשי א
ומלעה כורל הלגתמ וני או םלענ אוה זנען י פנא ךי רא או השעכמ אוה אוה 'ולי צאה
'ו לי צאה י ולי ג תלחת הנממוי ,המכחה !תלחתש ןי פנא רי ע1מ אוהי ולי נאה׳ול׳גי תלחת•
המכ חהי ול הצור אי ה ןכלו • עכמ התלבק תני חבכ ל»;צ » n הבש הנושאר הני חבב
תמלענ הני אש אלא שממ תי לגנ אי ה הי התש אלו ׳נלי נהתלחת אי הש י פל אתו רשקג
הלצאנ אלשענכש המכחח<אי נמ!» רמו ל הצי ר רתכה ןמש סתי ל׳צא רי קמ סלעה9
אחומ אשי דק אקי תעד אסווי א1השרתכה ךו תכ הל אכה המכחה ת!אי צמ םצעמ
לכ םי ללוכה סי וקי גלש םי שרש סה דשא ןי ח1מ'ג»לולכ רתכה י כ הוו • ןי פנא ן י ראד
־ חצנו לסח האתת ?מכח ללוכה דסחה וק שרש אי הש המכחה תואי צמ ןהוי רי פסה
תי א׳צמו ׳דו הו הרו כגו האתתהני כתו ללסהן י דה!קשי שאי השהני כהת!אי צמו
האתתתת ללמה םי מחרה םרש ו ק אוהש תחה
3 תטו שאר י גה ארק לז ןו אג י י אה מי כ י תחל רשא הזה תואי צמהו •וכלמו דו סי ו
ן כאי נו תני רו •םי שארי שאר םהשתי ו נג 4לזכהוה'ו אי צמהו ת»די קנאו העי כב
עו די עדו י תעד !תלפתכ םארק לי אנקה 'אבתנש ומכ םי נמז רדס לקנה תי וצקי ו
לצאג ותוי הל םלענ אוהש לתכהשן י נעהו ואלמי 'י ללח הז תעדכו סחנפי פ לה מ
*לש לע תומלענ ת!אצמנה!י לעו ןו שאר תו ללו כהתזו צקי ו ו תתדסחתו א׳צמסהו
םי אצמנה י ולי גי ןאי צמ וני י הד עדו י o טפש׳ 'רי פסנש תוי צןי י ול סרס סה!הי י ככ !ע
י לכמ הטושפ הרוצ ומכ או הסתעראלא י פל תערה לא ףו גו לכי סו תי כ סהו ן י נכה
עדו י ה אוה המכחהו • ללכ הלגתמ'ואי צוי תעדהש י נפמ •סהלהסשנתעדהפ
הי ר״טצמש םלגה אוה הכס י נפמ רבכ יהלעחלו המכחמתו י צקי ו תו אי נמאו ה
הני בה אי ה םלכ !אצמנהו סלכ תואצמנה י ני כהו הני כה דגנכ רכז מכחהש ומכו
י ע ח י ה אוהו ן י נ ג הלכ תללו ע איהש סי רי ח הששה ן כ המכחה לא לכ י ?
־ 8עטז . f• y
6
י צשק י י- י .
0יעפר * ם ע : ר40 / ׳- "
!גא לכי ה םי פלא י פלא ן לאל 0׳ל1עה ןו שלכ תו אצמנה פ׳אי ן ו נ JJW ס ע»
י מקמ א !
מ
הכ קי ו ש תעדהו תעדה * ו ק סלכתו אצמנה תואי צמש >נכו»העי די
/ <עדה')לוצסמו־0ה׳לאזהמשנ10וש) :םלענה תעד»
ן י עי ה י כ ־ הני כו המכת דתי ל או ה .
״לחי י ממ !י הי ו די לעו המכחה םצעכ׳הי נש ן י כ Jt ונממ ן םמי ו • ו תכהמ לצאתי הזו •
לצאתהעי פסי ה1ו לבקי הו • ועקכי סהי תומוהת ׳תשתערה ׳ע •כ • הומ הו ׳לכקמו
י מה למאמכ סלפמלכז ףו גה לככ העמל ךשמי ו םלענה תעדה תו א׳צמםה י נש ן׳בו»
>ס׳נו<לעה לא ףו ג ן ו י מדכ סהשהטמללםאתו ו צק'ו ן ו תלטש»תמה׳ה׳של'י י 1י 1או
*
,
׳הי ש אוהו תעדה ר ס !מוי טה למאמכל׳זאן י רפמדב סי ו דסכאו סי י דח אלמת םשו
די6לש'מ!6ה ו הו ה ׳רכל ן כ!׳הזבו • תדחו י מי ׳פס הי התש אלו םלענהתתהתו אי צמ
י י כ השקל •ןי נכהגי ווצקי ו סי נכי ו הללי ו תתה אוהש בקעי מ הי כעתנ הני בלתו מו י ה
. ו חצען בהאו הו ן כהמסאהלכעתתש רשפא ךי א לתוה סאהו ן נה לו חי שתו י הסע
* לו קת ת ה תו אי צמאו הש תעדהי עאו ה הני כה!המכחה לו ח״כאו הן י נעהאלא
* תעלתאי קנ הזה ת׳א׳צמהו ותולי צא
ן י א ן כ ־המצע י י פכ הרי פמל פי שתו ׳אי צמ המכ תונמל י ו אר ןי אש . ו מכו
י ה ן ׳צמו תו לי צאהתלחת אלא המצע ׳צפכ הרי פסל תעי ה תנ מל 1אר
.תלגאנה הגשההו י ולי גה תלחת הנו כה הי הת אתו י שד י תא יוע1 ־ לתכהמ הי הי
עפשמה ותני חככ קי לש דחב אוהו לזמהמי לי אמה ןוי לע רתכ אזהשי שי רק אקי תעמ
:י ו כו רכי ע כללאטשפתמל אחמבו מ ו י י הנ או ה הזה ׳ול׳גהתלחת הנה •אלומ קנה
!עחכחלי תוי ש מ׳כו • !ערמ אצ היתוכ1ינוןיטשפח»מ»אזי ני פ3ם הנוי לע ה״כח ׳כ
*1ההי6לכ1ע י כנ אכפאלו אלאשלי אחי י ןזר אחורש הני בל שי מעפ סי נכמש ן י נעכ
- י מה לע ו רתי תשי פכ שימו - הלאש ןושל זמ יקנ ה מה ש לע המורת תשרפבו • אקוני
הי ב אלכתסאל 1שר כי ה׳תי א אלד האלי ע אמצעל אזו סאה תא חלשת חל»
י כ בי תככ ן ל.'תקת שי נכהתאו * הי כ אתולכתסי או אתלאס ו גמ חלשל ן י רטצ ׳א•
לכבללכהו •לו אשלר)סאהני בכםגשסשמ|הארנש • י וכו םי נושאר םי מי ל אנ לאס
•כ ־ לכו לכמ רו סא ׳כ התי המ! שת!מצעכת1לכתפההתצאש םש הנוכהתונושאר j
•ממכתכ םכחתמ אוהש ךו להו ו תכ»חמב גהנתמ או הלשאלצהג ׳שהללכ׳״״
תלשת חל ש ק ספכ י בשו !צר׳הו ה הזמו • אי א הז !תג ׳ככ ןי בהל וכ ג הנתח אוהש ךרדו
נתומצעב לכתסהלמ וחלשל ךי רצש 'עדהתו בלל תאו תונושאר יגל ו מר יוג סאהתא
ו תחי סח ךתמ ׳כ •םלועהתגהנהלםתוי הצתורשפא סהכ הגשהה'ו הלנא • ות»המ»
הלאשהו • ן לחקתסנכהתאו ו הו גתי רתאההו רעו ו לסחתגהנהךרדעדנםלו עכ
• םהנ !תגהנה תו א׳צמגהכי תכ סי מלענהתו י מי ו התגשה אי ה הני בב תרתו מה
לא הברו קהתבסכ רתסההו םלעהה י נפמ גי שהל הע׳י 'ן י א׳כ הבו שתן ׳אלבא
הני כלהמכחן ׳כ י שא קולחה ל׳כשנשכ , p » הו h i יהי ׳סא הב הלאשהש p!׳a3״
תכשמנ ה׳וה הוהתת אל תו קסעתהב י שא רבכ וי לא י מק אוהש המ אוה המכס י כ
«נ מא •ללכ המכחתפסי תדלו ׳״אל&הסעו שעשהשו תו י כו י נעשעתשחשסרא*
* ה פב י •/ » *
״ %
\ ^ . . . . . _ ^

הני בה ן ^׳מ תונותחתכ תכשמנ הי וה הי הי ! ן בו • הנה ו תנו כתכן י כי י ת׳ או השג
הקד ?n i r r i i p !הוו ו פשה ן י חמ אנו ה לוקה אוה סני כנ 9 מלענה סי שר&כו ני י ה
. ״ - , * י ן י בשצה ו נ י רו ,י
:
תוי הלש כתכי טא'נקי רו »סחנ» רה סנה־ ו ו י פכהן ׳נ מי ו אי ככ , . ׳עי נ רו ו רעה ו ו
6צ1<'רי פסה וי הי פא •לו כגי ןי נמ!י מי שו י ו בי רמ קלוסמ או ו נה•
;
סי ״ו י רו ן י ד תו לעו פ סתוי ה סהכ קדצי ן י א השק• תוהלאה ׳
כ׳שכו :תמי ;ג< י וני ש שי רומה שהמו דו המו קרו ע&ו לאמש רצו ןי מי דצרשען י נ מו
המלהו חו משמ י ג• ^מו י דכר!. •ת״לשגו י ו ני שcשי ת• אי כ ב)אשו י ו ה ת ״אה *
לי צאמה סכ »י ה י ת י ו
1
'י פסכ אלס שממ חרי נ כ ו ו י א׳ אל הנ כ ו מה ו פסכ !רמחו*.
ער ני םהו ־ םי לנאנכ כג וקדצ• אל ן כ לי צאמב 'כוגה סי ו נ ד וק לצי אלש ומכו לצאג»
סהי ו י ככהו םי מעכ המנ צ׳ו כהל תלו עכ וי לכב צעופס ןמו שכ ׳לכ ו מנ סהי י פסי ו צ
\ m k גו י אסי מ^קה ומל לכשה לונ ל נלה בו קלו ו תרו י תו ו נ ד לכל ס״ו םסי ו בל:
ס,י ם ׳כעל• ני מתו טנפתמהתו כשחמכלכלי ס׳צפחהלצלהו שאו ה רשל שפנה
לעופל אי צומה •ןוגכ י וני שה אלא חי נהשמ םעא שפגכוי א אנא בי ן י י ען ׳א םי כר
ןכ אל א 0 j 7 ת ג מחי ר סו ש סי י בד סהכ דמו למל שי ו נחרכ לעוש פגב תנשחי י
תשנלתמ אי הי משנכש ומכו שפנה ן י צו ל סחי א ומד ןכ לעו רבדו רכדלכצ וי - נ ו י ה bi
תו רי פס זר ס י ו א ו י ו קו ו לאהסי לכה וצצונתה לו דגרו ר׳אמי תי אמנה קףי ג ה ^י
סי י רכנ ה לכ י ו תו ׳ י נממ עפש תי לכקמ כה אלא ותוא תו לי - גגי !לצה תווי פס- י (י סו
ן י עה ן מ אנו י ק רוא !ן י כסהו הו ו א נמכהאלאתו משג- ףגםהנהי הי שהלי לחו
כצהתכשלו י ו י ׳צנ הסי י ג י י ׳זקי רו זמ י נ דה אלאכי לנ וני א •כ ס כ י ע נש,0 נ א»
• הי צקנ ו י ו כד ןו כמ כע ן ו מרה (י צנ אי הה הרי צהתר״צמו
8 ״י י כה תומשה קולי חןי צעו •שי מתי קי י א- י סצעתי ר פכהשי כתכ •םי וזזאו
תו פחחמו ני חכני צנקזי הן ו ענאלא סני ח ול סתוא !סח״ דשא תו דמלו .
לבג נוש ו ב רי י צלו בי י חל םי י י ונ• ,י לש u רו י ג !י י טנ פנ ט שפהנס״י שתמאהו
ת!י ו הני ת סושב י לו 0ש םשכ ווא/ י ל םי לונ• ן • י ש ד ,ז •!;׳שוחולעפוי הו הלמו
צי צגהם לחא ותואי צמ ת עח נ נ אלו תולי צאל סי י קה ות אי צמחנ חנב אל הי י קנו
יכ^1וה עלנם ׳ו אי ש הוי סנ י א ת לי צאה
אלו םי לכ סהש רי ו אש קשארהתערלו לשע הכ סיא ל צי י התולי צא- התלו־תנ
ן חשי מכחנסרחי תי ו תו הצי גתו מנע ו נתי לח״תמ ו ת׳מצעמ סה י שלת ו י פ<»
על!•! מממץ 0שה;י כ ג ן ׳נ מ: ו נ י ו » ה1!ה׳פסהו המי ש י ו לקאלכה סהו אוהו
או הכ ןל םי קד י חו י נממ ץוחש תעדכ תו י שנתכו קנהסי ע תושבלתמו המשנ סה
' א לכב עו די ה אוהו עדי י האי הו תעדה תי ״צע ;השבי י ש י מאנ ולאכ םי לכה ס ה •
רשאכ םי אי כנה י אשכ סן י אש המ םי לגלגה 1»ל6מה לכ םהש סי ני משנו חי ר
• &הי [ חש העי די ה אי ה סי ע •די םע ס פו ג םתי י ה !מ^סל• םי מכחה לכש
םני נעי י תחגשהדני י י ני אתי ו חעי ו י ו ׳ן י לא ח?ו 0י משג 0ה0״חצנסי י חסכ0(
תלכשהנ אלא ו ;מ0 סררפנ »י י ח א' , 'ו ההמהן ו מו ^ככממהםהי י אלנ בן ו ת*
**יי תעי די ו / 5t j fc]1 י * v .־ י ן
ס׳נו פו ״ םיםע
י
' ־u&» / ־ י
הנהו « רו ככ תרפסמה ^יה< <תמש< 61? !
נ
»גע לכ pooערי ותומצע ת עי י *
0ידחו׳ו»םי לגלג ׳נ״" 'כ םס תמאה י פל j pwy<5 ולא סתוא׳צןג תוי המ םלי עק
טשפתמה תכהו י משגה ףו גה דחאכ םלוכ תואצמנה לכ סו הדי תי או ה רשאכ
י •תי י י ׳כ סהן ו ׳מו ן ו דן כ ן כו תכ - י סלו ענש רחכני קד תו אי צמכ י כ םה»•
םי לכהותמצעהי ולי צ׳אהני כ
;
־ ו הו זנו אל םאתומלם םי אצמנה לכל ןי אש דעי
י י ו ו י צ המכ הכ רי י צ f־1 ;פו אכ אוהה י חבנה תואי צמב סתמלם
'שפתמהי ומצעה אי קי ׳פ לג לכ הכ קקחו • תאמ סתדי י פכו םאצמימכ דחי י תמ?
ויי״צי הי י י צ ןי שצכ המשנה ןוי מד אוהש הנהו
-
םתלעמו סתומלשמ ו די י ן כ ?ינפ
אלתמאה י פלו י י הקי קח ןו&לכ םי לכהו יי 'ד׳פסהו י ׳פסכ םי ני י טצמ םי אצמנה לכ
הני שאר^ *רי פסה 5ר י לכה המכח אי קי ס״וצת םי אצמנה לכ ואצמנ סלי צאמב
הנ13«יה / k6 הנו כי תה Itשוכל אי ה רשא או ה תעדהי אי ה ן כבו •ונוצר ו מאמכ
הני צי ארי י תי מאב המכח ו קנ רשא אי ה אצמנ הי תעדל רו עו עו די ה או העדו ׳ה
אל הזוי ׳כהה תדמ ראשל ןכ׳ הי לא שטל סהשי ור׳פסי י י ח׳נ ץו אהתאי ה כו ע וי ח
י לכ ו נ ןי י לת אלו י לי צאמבי י צי שהי ה׳ י כו םי שי נעמו סי ו י כשמה םהו םי לכ
הלכי •םי קלחל קלחתמ !תי י ה יב קדצי ש לאי תלהתלכוקתי ללפתי ׳חלשי אאטח׳
אלא וכ קי לי חהי ׳י ני שה ןיאי כ סי י קלח י מא כ1שת י לא בושת סא ־ הצי צח ׳פסה
.י •תי נוצי חה תו רי פסב לוחחי ש הרמל הוצי ו לי צאמה לא סא י ה
לא טשפתמה סי מה י ו קמצא hvo תעי לי י ״חי ני צרבי ו ני םי צמנהי בהנה
םי דא הז םני י צב סי ני שמ *י לכ שי גי מ אלי ׳לח אל החכי ומצע םהשי כה
םע הנה י • םהי מודו קו י ׳ הי ו ן כל הוו כ״אי י י מא בי כשו סי אנ ׳כו א
ר
כ ג י אה
ו ו אתי קי ג לכמ םי ט!שכ סי מהשתי י ה אלו תתהמ תי כלמה לכקתש ךרוצ ןייא
אצמנ יי • ולש ןווגה ׳פלי אוי אלכ םי לככ אלש ומכ • התלוזמ תרחא הרמ i!&
הארמ י וני ש דצמ סי מה הארמ ׳י ני שש שכי מ י תו י ה'למש שמשכ ׳נרמאקלנ׳
הו קמהו ־ הי קמכ אלא לעו פכ אצו ס׳לכה ךי תמ ותוי ה תרמ לא ךי רצ ׳ולח אי הו
ךרעכ אלא םמצעכ סי מה ן י עכ ן א אוהה תי גררמי י י י ונצה ןי נע לא ן י ו צ כיא ךיא1
ן כי ־םי לכב הארמ ׳י ני ש דצמ םי אורה הו םד ח״) תולי צאה רדסי תומלי עה
מכי ומהי י פסה סהסי לכה ־'י פסכ רבדה י • ן כ השענהמצאו שי עמש די סו הזכ
ןי י ג רחא לכלו י כי תתהרו כג דסח ונלצא אלאי י פסה הנאצמת אל י תעד י פצ רי עו
סהי מי די סי דא הזי ןכל הז י תלעפ י פכ r לו עפה קלתסהבו הלו עההן מו ב
תו טשפתמה תודוא 'י םהש לי צאמה ־ י י או
:
י הלי רכ דן י סי •*חי פסה קלתסת
ן י א רשא סי מה- םהתי רי פסהי י כי תי מצעכ וי ת י תמא תאי צמכ הני אי ׳פסה ו י דכר
י ו ני ש י לבמ תטו שפ סה ׳כ לל• ןווג םהל תוצמ וני לע הלת ןכל י ני פ לעעמ»י אל
»די ןלע אלא ׳ו גי שנ ו לעפי אלו תו לעפתהו »ו כר הצא׳ הצא ׳כ הצאה ת1ערזי רש< ך
ץאש ן פו אכו סתלי עכנ׳י נתש״ה םי לכה • םיממ ;יהי <לח׳<סיימ»י קלא \
י רקמכ אלא םצעב טשפתמה 'ומצעכ ׳וני ש י • ־"
•ן»צ»׳עלאצ0י3כק0מיעצ5ו«ימוו»|»צ , ך י • ׳י ״
\ י » י
,
׳ ר , %׳ ) ־
י ־ י 1 , ר99 -
0יג שמי י נ^גי י מ תוי ששע 'י ו ו כעמ ן י דכ ו ןולח ן דד רכו עה שמשה ן ו צי י (ו לשמ י ו ?
ו תי ארמ wTfe
1
ו תרבעה ן י ר ?ו צכ סע ןו!ג סוש הי הי אל רו אה ן וצ׳:לש ׳פעא הנה
.ןר1<כאלאי מצעןי נקרו אכ הנקני וני שה ן י אתמאהי פלו ׳תו י ששעה׳ו ני שתכסכ
לשמכ ראבתנש ן רדכ ת ו י פפב רכרה ןכ תו י ששעה י וני ש דצמ סי אמה לא !תני חכ
םתייפה•םתמשנו סרו א לרגי ן כ 0 לכה וא תוי ששעה ו לדגי רשא י פכש עו די ו • סי מה
ן י או •ותוא םי צבקמה ש׳צכסתצכגה י צמ אצא הי הי אצ לובגה הנסו• י מי נפה
םהב הי הי ש אל לכא וני לא ןהמתוכשמנה תולועפה לובג לע אלא ו נה לובגכ מ כה
וני לא םהמ תכשמנה הלעפה י דס י צמ םהמ הנתשמה י וני שהו לוכגהי י פחו • לו בג
הלועפה רדפ דצמ םהמ הנחשמה י וני שהו לוכגה 'י פאו לו כגסהכ הי ה ש אל לכא
הא׳דכהו הא׳רנכ י שנלת׳ש ׳ע אלא שממ םמצע דצמ הי ה• אל וני לא םהמ תכשמנה
םתמשנ חכנש תמאה!לו בגהו י וני שה לעפתה םהי די לעו הי שענ הרי צי הו הרי צי כ
וא ןי טקהל ונרמאו • היכ ונוצרב רשאכ םדעסלו סננובלו םתוא לי דגהל וא ןי טקהל
קי לע רתוי לצאנ תגרדמל הנתשיש י רי שע לצאנ תגרדמב אוהש המי וצעהללי ו צי דגהל
תא י טעמו י כל ן י נעכ ןי טקהל ׳א י תכה לע תעדה דוסב ם׳לו עהתו כלמו תתן ׳עכ
•סהי מודו י מי ן מצע. : .־ ־. .־ י ג !י •; י
רשאכ דח י ת
(
כ ת ס י דחוי מ סנ כ ו תו רי פכ י ני מי ב ראבתנש המ י פל התע י - ה מו
תי תי מאה ה י י פסה אי ה!המשנה אי ה תי מי נפהש ןפואה ן ו תנ ן פו אה הי הי
תי נוצי חהו י היכ סא לש ו תמצעב טשפתמה רואה אי מ^י ^׳מאב צע1פה חכה אי הו
הני ׳החתו לי עפה י קי ע ׳כ הי תולי עפ ל0׳כל רנ ונה ? * 1 : 3 ןמ םי חולשו םי לכה סה
׳רכאב טשפתמה המשגה י י א לאצםמ־ ס^כה רצמ דנז־שמש ׳פעאדמשנכחי י לת
ןוםי מי אלו םהל םי רי המכ ׳כ די המו חכ הי ולת ד הת־ י עפ הי הת אל י כרמן חה ףו ג
'משי כ הי ולת הי הת הלו עפה י ק ע אלא הכתטשפחמ המשנה תוי ח הי הת אלש י נפמ
'תלי עפ ןי אש י פעאו די ה שפנמ ןי עה שפנכ י וני ש הי הי אל ו כעו אי הה די כ הרי אמה
י וני ש רצמ הי הי תו לו עפהי ו צי שי כ ״שו שי מה !תלועפ ווו ה״ארה!תל'1פי ושתווש
ראשמ דחא ; ע הי י שנה הנתשי רשאכ ׳כ ״תו לו עפה םי ארמה סי נ צ׳חה סי רכאה
W לגדה וא די ה רדג לאשנ רשאכ הנהו • ורשכהו רכאה תנכהכ לו עפ• סי רכאה
ןכו החי קלה וא הכי להה חכ אי הש ןו י כתעפי שה שפנה חכנ םא ׳כ תי תי מאכ קרע
טשפתמה תומצעה אי ה המשנה • המשנו ףו ג ;!י מדכ סהם תו רי פסב הזה ן ו י מדה
ר1א ףסאמ המשנה הי הסאם ותרומתו דנ ר ל11פל חכ םהכ ןתונה אי הו הרי פסכ
'ןאי נפהי משנה תי גו עפ ינתש• !דצמו המשנ י לכ ף ג נ תונוצי חהי ורי פסה לכ וי ה םהמ
- •ראבתנ רשאכ הי י א םי לככ םהש
מיייפסי רי אי אלו י מי נפה רואה כו ר ףסאתי רשאכ ש או העדנס י וארש חספו
לעש הי לעל לשמ הלכ דע ןי ד םי קנוי ו סי כםמני י נ תחתה לכ וי הי !א ׳י ארכ
^י הי ו וז דגנ וז תנו כמ התי עצמאב הכחא ןהמי א לכב הי התש תי י לי י י דע הי לע יכנ
'1י&עה ן מא הטי 'ח באש י םלוכ לאתי כו ראה ן רר הלעמלמ רבוע שמשה י ו א זיג׳נ
?נ ה • שמשה זי ני נ לאתל:1י זי הני אש י נפמ 1ק<הה י ו ן י ה רו טי ו סי ררצה ן » א לא
. רשאכ < * ג •
i
* י נ ו םי סיסע ר «
* •הדמעה לי מו י תשזי ו ׳לעה ראש לכמרדע׳ ן כ הנמו י ד1אה רדענ tnp׳ רשאכ
p i סי לבקי ה תנכה ע1ר י נפמ אלא י מצע רו אה י דעהמ ךששנ,ךשי *הןי א הנהו
׳הרי כהל הדי פס׳י תו רמצה ן רר הלע״למ ס. ־ נ י י אמ ן ו י לעה ו אהפי י פסכ רבדי ה
- י• הי עמל ץכקה• הכ לשלתשמ הי ה י שא י ו אהי פההמ הי י פש סגפתת !"וי סאו
הרי פסה תי י הכם • סומ לעבו םוצכ ס קו־כ !תחג&ה י ו א הי שמ הכה ןי אש י נ פ»
התשכ י נפמ י ואהי וקמ 18 ונ בה י לכמ הי נפ ךפ י זי סי ני תחחה השעמ י נפמ תמגפנ
סנהו הו!ה ן י דהו ךשחהו קלתסמ רואהו םי רכשנ תי רונצהו םי מתסנ תו כו ראה וי הי ו
רע וקלתסהו ר אה י נפ רתסה י נפמ אלא רו אה תו אי צי רדעה תכסנ it אבי אל
י - • הרו כנה ן י י כ תפכלתמ המצעמאי הה הרי פסהתי אשי ש
םשכ אבי אלש דע י אכ םי דחי י מ ס י לכו תמי צע ס ה ךי א '׳פסה !י נע י אכ תי חנהו
'י פסה רצמ וי הי םי כשמנה ס״ו ני שהו תו לכנו מהתו למסהו תי דמהלכו ־ א
ן ו ו י ה םעו ־ הכסי אתו מצעכ טשפתמה המשנה רוא סי לכקמהסי לכהלי רתוי נוצ חה
הלו עפה הי הת אלש י נפמ םהילאיולועפה סחי י נ ךכ לי כםכ אלי י פסה דצמ םי י וני שהש
חככש ן ו ג ה ׳רכאתו לו עפ ן ו י מדכ י סהכ טשפתמה ת מצעהו לי צאמה חכמ אלא
םהש םי לכה דצמס״ו ני שהו כשמי ם״ו ני םי לעכו ני אלי צאמהשתו י הסעו המשנה
'ו די פסה םצע דצמו כשמי סי י מי שהתכסש ןי י עמה בושחי לאו •לי צאמה לא םי שוכל
'ולצאנהי י פסה ן כ • ללכ םי י וני ש לעכ וני א ס״אש ומכ ׳כ וי ח שממ םי י כחנה םי לכהו
ן י ס ן י אתו מצעמתו טסקתמה המשנה םע סי דחי תמ סי שוכלו םי לכ םהש םי נושארה
םי י נש םי שוכל הל רי עש אלא םצעכ םי י וני ש י לעכ ו י הי אל םרוקמ לא התכרוקל
םי י נשה םי שו בלה! • תי לי נא ךרדכ םי טשפתמ!םי שבלתמ !י הי םהבש האי רב ךרדכ
תולי צאהו • האי רב םי ארקנו אסכסי ארקנו דמכ ה אסכ תו ללכב סי ללכנןה הלאה
אלו םי נו שארה םי לכה לא סייא תי מצעמתטשפתמה המשנה ן דעכ האי רכה ךרעכ
םהכ !שבלתי רםאי י י שי לש םי שוכל םהלהי התי ונה םי י נשה סי שוכלל ן אש אלא דו ע
ן ו י מדכ הרי צי ה לא האי י בהתגי דמו • הרי צי םי ארקנ וי הי ו ן ו רטטמכ םי ללכנ וי הי
י עו ־ האי רכה לא תולי צאה ךרעכ הרי צי ה לא האי רכה ךרעו • ן !גה ךי תב המשנ
םצ הנלעפת!תי לכתהו הסי פאהו סי לוכגהו ס״מי םה םי כשמנ וי הי הרי צי ה תג רדמ
עו י עי פי י מי י מה !שכלתי ש דע שממ ן י י לע הגלעפת אל תולי עפהש אלאיולועפה לכ
ראבתי רשאכ סי י רמחהו םי י משגה סי י כדה לא סי כי קתמ םהש הי שעםי אי קנה
•'׳פסה^סי א ךי עכ האי י כה לאת!לי צאהךי עש י אבתנשתו י ה םעו •עי בא י עשכ
הי הי אל ס״א׳כ סי גי נעהו י תסי אלו כע •תי שי רפדכ הרי צי ה לא האי רכהן רען כו
1י י כג הרו בג ן י געכ הלועפה סםכ הרי פסהו הרי פסה סשכי קנ ךאלמוי י פס ששני קנ
'ו׳והה 11 שי קנ הומו םי י את לעכ וני אש הי ו כג ומצעב אוה אי קי אל י כ י סא ןכ אלו
םשכסי לכגנ סהש י נפמ 'א סשכסי אי קי סי כאלמהוי י פההי כ c קחמנ ןני אש תומשו
אלו 'ולי צאה םדי ק ותי י והתני חבכ אל והלכגי ש סשו הי ה ןי א סאכ לכא ־ הי והכ )ft
תו לי צאה ךו תכ טשפתמה תו מצעב'י פא ׳כ •תולי צאה תי ״ה רחא ו ת״ו התני חכה
ו תלי כג׳ם הדו קנו ת׳או ׳טי נו 861 »׳<? הי הת אל ע«עה עי ו מגעתני חכנ 'רי עסהו
ו סו אמי ו \
tf• י . : • י מ ־ י '*״"
)ו ו עצחאו ו סאב סיראתזיפוםילכ1תו»צע ת!י ה ונתמכסה זי5עם י חאו . *ו הי ^ן »»
תעל קי י תי ׳תגערי לא המורקז^הלאסה לא םי ענו הפי ץו י י ת םי טחמה ו י תו רי פצ
• םדאה תדי מכ ת0חכמ.תאו י תעי די תוי ה האי נש ער סאו בו ט םא השענה לכ לא
י קנה הני ככ ב!כי ארן כה p i ו כ הצור אר כהי ןוצי י קנ רתכה תי זה עדתשכ ץ ו רי תמ
ראו במכ תתה אוה הותעדווכותמו1כע־<ייאהשתערחדמכעד1י1 : • עדםכ ח כ
י נש הטמלו הנממ ׳כ תוכלמה דגמ אי ה םדאה תרי תכו רחכה אוה סיאה סא רעשכ
אטחי ש סדי ק העי רי כ קלח 6״ • הרי חבה תי כ קנ ןכו ץכי י תאטח חתפלו ס׳כרדה
אשי י כ העי די ה הי ה אטחה ס־י וק ׳כ • ן - טחשי חאלמאי טחלדי תעשי פעאסדאה
התו שעה םדוק הי צ״ ןי נעל ההו י• הלעמל םגפ ן י דעהשע אל לכא • תעדכ או הה
י כ כי תכה י מאש !הוי •השעי תש דע הרי אמי תעפשמלני אהלעמלערי תי י הסע
לעו פהלא חכה ןמ האצי ש העי ד ה י תי א דצמ י כ התא ס קלא אי י י כ י תעי י ה תע
רי חבהי י מעפלו י ו כחו העי י י ןי של י תעדי !הוו י ע תוכלמו תתי ודחי י תנ אי ההי שעמכ
דו רי םשנ ו מו מ תתה לע תוכלמה םי מעפלתי כי גם ן י דכ ־ העי י י הלעתי כו ג
םהש תוי תוא לא םי מדוקו םי רכונ סי רכו םסש V*!תו י תו אהש רצז 'רקני די תכ א,ה0
ס״אה ת1יה םעו • סי י בו ה לע תו רבו ג תו בקנ השhn אוה ן פההו ןי הה כ םהש ת ו בק
זו י האל דו דן כו ן ו עי תו אלה״ו אי לאי ש»ו י האללזסי י ־ אן בת׳ה1וךהכ0כלת»
•ההגהכי ע העי די ה לע הדי חכה ו י י כעש י ע וני י הו וכי השעמ ותואל ״אי יי
' י י א תה לכוי קלוסמ אי ה תי קלאה םצעש י חו • מ י מי ל׳ קפתסהל םי הז לכ םעו
אוהש ו י פסה ך ת נ הי ו ש אוהש י מאנ םי שפאן י א םי למע סי י מי שו םי כפהו י r
םהבו ס״וני שהו םי לי כגה •יימ צכ וכשמי י י פסה דצמ פכע אלהו •יא י כ ד לכהי י פשהו
ן י פסתכ שח ן דדו • סי י צפי סי י בדי נ ודחי י תי ן י או םי ראתהו תומשה לכ !סחי י תי
ו מכ םלענ םהנ !די חי ו ו י שק ןי נעשי וי מאש י עי י שי פי י התנקי ני עמ דאמ הבגשנ הו
• םי סנה!ס״י מתה םי י משגה סי פי גבתי נחו י הטמשנה ד!חי1 ד!שקםלענש י
יאל הב סא חכמו ׳ ישיאמ 0 כםמצה םי י וני שו סי לוכגותורמ ן י י עש רמול ד»פו*ו
או השעו י ״כי סי אי כנהן י ו גכאלאו מצעהי בסי אהן רעכםי לכגגו י ה׳ ׳..
תו ארהל ן רצו ה סי ארבצה להנלש אצא י ל תי לכת י תלבל י מצעשרי כגו ־ ומצעמ םכזי
••!••־ <r • !תלי ולוי תולועפ •י
!העכי הי תי לי עפי ן׳לכנגו י ה׳שןפי אכתי םעלי תו לי צאה לי צאהל ן י צ!ה£0 רסאו
ן י צו ה ן כ י נפמו• ׳תלי ו ׳ע אלי אק!י 'ע הגהנהה תי י הל ן י צו ה הול ן י ו צמו
*צי צע לכש אצמנ ןפלי • תו ני י ד לא ן י רה!•!תרו כג לא הי1כגהו • ותודי סח לא דסחה
• י לכה אוהש דסחה לא לי עפל י י כ •כי רצי ומצעה אי הש דסחה k ׳סחי י תמ 0הדסחה
'י דחו י מ םה1 ח מי ה ראש לככ ןנוי וי י צעה אי הש רסחה!* ן י צו ה <לכה'
(
איהש דסחהו
אלכ או ה! • ס׳י י ן באכ אי ה ו דע לכ שובלהש המחי י שי גלד אצמק ן י י הכ דו חי י י לכמ
'י הש ן רו צל אל לי צאהש תי י א תי י ה סעי ׳לפשה גי הנהל !׳תלי עפ 11 ו אצמ ול ן י א שמל
י חאמי כהאי ן צרב קי חרכהכ אלו תל ו לא כי טהל י תרמ׳כדנש הנדנב אלאסה׳לא &
ןווכלו די מעהלו י י קלן סהג דו י *»הלו . חו נכ שצמצצ ן רגו הי י ו תזי תי ארנ ו סליצאה0
V פ*כע הנו ו כו ^* y י
םי נ ו מו סי סע •• 140
קי י * נ עמ'י פסל םצנ׳טראכתנש רחא ו די פסה (י נעב קפתסהל ם• י1ע • פכג»
:}אי צמה י רשפאסה כאי קל סדי קחי אנממי ה אלש ה׳י ןמןמתי ^צאני של אלה^ת׳
61 לאה םצעל י לאכ ם טכ ל שתי י ל לשפא ן י או תו אי גהו רלעהמסי ככלו מ סה»
'י שלפמה קי תצק הצה1.־ חצנל!וי י צעל תו אי צמה כי ׳ו חו • ת!טי ש»ה תי לכתכ טו שפל
8יומצעכ'ל1צ הי ה ומצע תולי צאהש !ח לי צאמה לצמ <ניא תולי צאה שי לי ח ׳כ וצלי ת
שו די ח אוהו לעופה 18 חכה ןמ ווי צי ו ׳לגתנ דתנ׳ו לעו פה ן מ חכושחו קל ו תו י ה חככ
*שודי חי י לי נאה ן י אסלמו ל קי פסי חזה ן י געסו .\ ל>נאמה ן רעכ אצ ס׳אי כנה ן י עכ
- ןו!ליצאה ת י טשפתה'ת»י צמ לא לכא • טשפה ה נ פיא 0נע אוהש לי נאמהךי עכ
י י הש תי י הסעסהם שי חכנ אל תי שי רפדכ 1תוי :צעסהש תו י י פסהסהש וני י צעב
׳תו אי צמסי ו שפא1י הי סאו וי האלי תוטשפתה תואי צמ אוהש תוי תואי צמ ו כע תומלענ
י3ע הל1דגה שאה תי חו ל לא דכדה לישמצ ן י נעה בשי לו • הי תכודל אי ש ק אי י הו
הי התש י ע ן רפת אלו הנממ תונהי ל לכוי ש הי י כ סוש הכותכ ו ״ו צ• חצש דאמ
. דע אוההי שמסה^י ואו תי מי מת י נפכ וי לע וני ג• סי י י ג ׳ םי י דג כ 'הי י ו דככ תפקומ
* הה סי ־מדכהס אצמנ• תמאה י פלו ףי 1לת אלו ומוחמ הנהנ אי הה הי י כה הי התש
! ן ו ד לשלתשמו- ה/ ולגה י נאה- שי שמ אבה םוחהו י ו אהלא םי כסמו םי שוכל םלוכ
n i !9זהנש תולשלתשה הכו תכ תי ׳י ו ע אי הה הי י בהש י מי נפה י ו אה ן ו ת סי י ו י כ ה
ו מנעכ אוה י נפל ן שמנה םוחהו י ו אה ׳אלו כ הנהו ו הקו ׳ אלו והלי עוי ש לע הי י כה
דצמ א1הה תו קי תמה ן י א הטפל קתמנש ן או המצע ה די מה שוחו לו א ת מצעמ
דע ו י נ מ םי למו עה תי כ!־9קו םי כסמהלצמאל ומצע םו תהו י ו אהתו מצע י וני ש
סי י ו דכה סי תתהכ שלתתנאלס םי לו לכהן ו תבו »פ/ 1»ה0ו חהו ו ו אהםאצמנש
שלחתנ אלו י ו אהי סו חה י ו קמ או הש הלו י צה שאה תמי י ק םהל ס י קאכ י י א אלא
!תכ זא !תככס ס1חהו רו אה ן י עכ אל סכי עכ !י ו א סי כעמה םי לכהו '׳י ו י כ ה אלא
אלא •הומ לת״ י חכו מו הלגתמ תואי צמ לא ורוא עי גמ אנ םי ו ק אנ י י או התע
לשמה ן י נע לא תי לי צאה ת1אי צ» שי קנ לשאכ1 •,!המי לעהו ו השי נלהת׳י ו י כהש
'י פס סהםי י י י כסו סי אלי מי הלו לגה שאה הנהי כ •הפי !זנ הקפפהקתי הו ה
!"»פסכתטשפתמה המענה 'תי י תומצע או ה סהכ טשפתמה שוחהו י ו אקו םי לכה ל י
:'תי ונוצרכ סקזוי מו סלדגמו 0תוא הי חמו
תו מצע םהי ׳פסהש תו רו הל!ן י כהל הנה דע *י רו מאה םי י כ דל הלא לכ ו י או
לפנ אלהי ע ׳בשר ׳רכדכלכש םושו שרו פמ אצמנ לכה תא לנכי וכו םי לכו
. ״ו נו של לצ»ותלמואוה י כ ל אל י שאםי לכו תו מצע שו י י כ כ טה לכל לכמי א ו כ ד
אל!,דח או ה תנ או אמלע ן ו נללמאו והי לא חתפ i f סי נ קי תכ א ו מאמכ טי פבו
. ן י צצי י לכו י צי צנקי פנו ן י לגארו הנכ אמי י ק אללאו זי ג ׳כז״ו ^למאמכ י גו ןכשו חכ
הזשאו י טו י מי ת־ י מלאמר׳רפסכלו ע:־ י ו כו •הי כ ־ ן מט/ י א!,ן ״עי י אי עי לכ שטכ
• י ו כו ן ו י מי ו עי ו צאלכ ׳די חי ה!ה או ה אי ו ״צ עי צי אמצעי אנקוי ל ארכד שדו ק
!כ כ ן י כ מ ת מכחי צי מ לככ םכח י ו קתא !הי אר עדני י לתי אי שיק ג• אדי קפ מ י כ דו ע
'!רדהי ו אפלככתו למה ןי נע הלגתי סי למאמה וצא/ לגק ־־ '01 סא i n תו ני כה י ני א
רנ ל ־ י { < . /
ב» * >? n ־ דקמ • •
v
, י !כ טי ה דאכ ה1 רעשכ ו נבתכ רשא •: , , י
- זצי »כח5אציינת^י צאהרדס0עד־ 'ו }י צ6הו ד»,רו א<בכ-
(
י שי ם ז ז ה ו עעך
לצאצן זאמי אלי או ו מו ו סי ^צאני י פסרסעש אי •סי מהמכב ^ .,. ״. . . ,. - ..,־
הלודגמו ־ הלולג הני במו ־ הני בה המכחמו • המכחה רתכמ • לתכ •
רי שי מו •לו סי לו המן •דוהחצנמו •חצנתתמו •תתהרו בגמ!י •הרו ב!
ךרדנ אלא קולי חו ללכה סהי עכ לוכ• אלש י נעמ אוה הו רדס חרכהו ־ תי כל»
i< קרפ 'ד רעשכ תונומאה רפס לעכ ו אי כה ןואג ארי י ש כרתעד אוהו לולע1 הלי ע
ן אכ ליג קי תעמה רמא • ןמקל 0עטה ראבתי ש די הו חננל ד!סי םי דקה אוה ׳כ םע
רתכמו •דוהו הרמנ !לצאנ הני כמ! ־תצנולסחלצאנהמכסמשאוה1'גתעלרסוי
המכחמו ־המכחרתכמו • רתכהלנאנסי אמשא11י •תי כלמו דסי ו תי תו לצאנ
ו אצ»נ םמשלש הלאה תעדהו • אכ !נורחאה ׳פסה ראש !לצאנ הני כמ! • הני נ
תולי צאה םדקש רמ ל ן י ו צ קלו •רכד רשפ סהי ני כ םי של ךי רצ כ עי כ שר •רכרכ
הלגתי !תוקלא הי ה אלו םלעהה תי לכת םלענ תיטיש5ה תי לכת טו שפ הכ סיאה הי ה
י ׳דחי י תי םלעני קד תואי צמב !חככ םי מלענ סהני י פס* !»ה!תוי והה רדעהל !תלוול
הלעי אלש שאההנממן י אי צו משן כאהללשמ .י • רמחו דו רי פו י מר י לכ ו תו דסאכ
סי רנו חמו םי דרפנ םי קלח ואי ונוצי נ י ו נ ו אי הה ןכאה צעכ ה»ה!ש אצמצ סו ש/ ו ערכ
: ת חצחצ קנה •פסה רוקמ אי הלי נה ׳פכהחכתו אי נ׳י ו שאמ י
לי צאהו הי י הה לא רדעהה אי צוה !תי קלא תי לגל ט שכה ץצ ו כ הלע , •.. y e tox
התו קד בי רל תא!ה'פס5י1רח;ג.'ק«י הנו שאר'י פה עו ^כה ורואמ י
הרי מה ן י א ארקתש דק !לי צאה ר.י א י פאו ללכ תי לע התי ה אל הו ו קמב ה מ ו ר א ו
אלא לי צאמה לא התני תנכ !י לע קדצי אל הו סשי ׳כא!ט'ח!מה
;
0לעהו כהי פאה לע
הו ו גש לע הלי לעתו נגת- ־ לתטו כי תו ׳י ה^ו ׳ה^לה^- ׳נהמ^לגאנהו ן זלתני חככ
י קנה ענ מ לי ל אצמת ן י אי המכחהו המכחה וני י הו י נש תולי צא לי צאהל הכ !תמכח
הנו כהן י א!• שי אי ה אלקתן י אקנהרתנהךרענ'ו ג;חה.'מכחהלצאתת1 אצמתן?(?
»לחו «ה ן י אהמ ססי כאב ן רע ונממ לולשל אלא גש!מו רומגתושי הכ בי י חל שי תל״נ '
רי קמכ הקודאו הקד התי ה ן י לע אי ה סג :>׳נש תי לי צא ?תי ה המכחהש י פעא ׳כ
לען א כעו •תגשנהני או שמממן י אשו כדאו השהבשחמארקתשרען ו י לעה
תו נו רחאה'י פסהן י לו כי ן י אס הנו כהן י או •תולגתהלןי לוכי תוי והה ו י האלהר»
א!ה ן י נעה אלא ־ המכחכ סלו כו רתככ סצסתו לו נא י י ה רככפ ללכ ׳» לצאתהצ
'׳לצאצה כו ו י קי נסמ לעי כה לא חכה ן מתאצל ןי ל!כי njinu!ן י רה רצ ת!חכ וי ה אל6
!הו ו 'י לעפנ אל!הבשחמכ םי לוע ןי דהתו חכ וי הו םי י ח ן למ י נכ ר16כ ׳כ לי צאמה fe
רקעו •רי ו נדארלי אכ אתי אדכי ו גו םי ראכו כלמרשאסי כלמסהלאי נשהמד!!*
תא או לכל הבשחמב הלע הלחתכש לוראש ומכ ן י רה י לעכ לצמ הנס הגהנהה
מו גרדח ׳כ תו י הב ןכלו • רדמ ומע ן תש םי י קתהל למ י אלש האר ד המכ סלו ע»
k
ן י דה ׳ק הו םעט י נפמו •^3£1ל
נ
״° ן י רה תו חכ וי ה אל תולצאנ רתכו המנ סו ל*
\ מנווחאנ * V • ,
י
ם י ג מי •׳oj r v •
י י ג י ה ג ו דמה דען י ־ מ תרי ט צצאנאל!ת!לי צי הן0מהןי 51גי כ<עהי !ו נ)רשאג
י אי ת ו קי תו נו שאי הי ׳פס'כהתו י ה׳»»•כאו הי בדלשו ללכ •רזי ן תי רשאג
)׳עפליאנני תולגתהל ץלו כי תו י נק םסתולועפו תי דמלכ1(ייהמ1חכ !י ה 0ל תו מלענו ,
לכהתל ע/ ״צי ׳ חככתו!צק'!ה ׳ע אלא הני א םי נמחתכ הגהנהכ י קעו • ן לי ל*
1
*צי שאי ן י ו צאו הם הנוכה הלי תשו העטנ ךי רצה ן לי אן י נענ ו נאתי צקי ו ה J-.JM
מ כה ן י תכי י עו טנה !י שרש ו י הי כ או הוה ן לי אהתאקנה הי הת י עש סל- נ ת׳אי צי
^שרשה םהש העי טנהתו אי צמ םה/ פי חרכו מתאי צמ 'ג ונהתוי צקה6!:ל& ן פי אג
*י כסכי ו א׳צמ! י 6»ו ן )»נ'י פסי ת׳אי צ»ו • ןלי אה ׳כגע םהש הלי תכהת א צמו ״י ו נה
'נ t ךי רצי לי צאהמי ואי צמה ןי נעי וי הל הנהו־ ולי עפהתעפשהי י קמ וכלמכ הט״לסה»
6׳מ׳י קחמו י ה אצי מעחכ וא י תככהתעי טנ ו י הלהנ י תערכ התלע י שאכ 1• נ נ <
םתוי ה םהש סהכ תי או נ ן י רלתו תכ הי ה״ל י כ םי ו קמ d םי כי רקו ם קרא סתי י הל
תו אנ ;פו אכ ושרתשי 00 הני כה לא תי וצקה ו עי גהשכ/ כל י הגהנהה לא 0׳כי י<
המכחכ םהל רשא פי מלענהי ו רי קי המ 0 קנוי !י הי הלאה םי שי שה תו אי צי ו • לי ע מו
כ״או םמחי הו ן י דה הלגתמתי אי צמכתי י נקה לא ן י שארתו אי צמ ;י ני גב םשי י תכ•
שי י וצי מוקמ סהותי י צקה לא ינש תואי צמ וני י הד םי מצעה ם״וקמ לא ולשלתשנ הני גו ו
י עפהתי לו עב םזי ש ו י מי כ השוע ן לי אה נ חי י םי שי שמ קנויה/ לי אה םצע ומכ סהו
צ• 0הש 0י מחרצ'ו / ׳לל
:
ו 0י לו פב0להלאת)י צק'ו הן י נע<
-
תי כלמהי עתו ל פג ה
שפנ םצ ע" 0הי לגת ןקי סי ליל iJ.i י למע ׳ל קכ כהם סי לוכג כ»םהשתתנש ת •וי
וד״עצכ ןכלו ת^קהלאתי י אי צי '4כהנסתו כי י מתתהגי ככהו ן פי ען מי כו הנ *
• ו לאת״ו ק״ג נ ס־ לנ ג ?
^5^תמ
;
ו ץתנ !חעמ* י ו כ1תכו ׳הי תנ התו לי צאתעבי כעלל&כתצשהמ םעו
,
)תכה •ן ו מ וכותב םי לגתמ ו י ה אל םנמא י תכהךי תכן לכו התי נ חג תחא
/ !ו אי נמ אצמנ הצי כה המכחהו ׳הו כהלגתמ הי הש רקעהאלאתו ו חאהי י ככי ו ו •
םי שי ש סהשתי י א^י שענכהמםו גי תנתו לנתמתי י ו ^נ 'צי הלולכ הי ק! י י כה
צב וי ה ולאתוי י קני ג ךותכ! * תנחטמ י ו א י חצ י י א ־ ן מ־ ק ו ,א םהש י פכ'- סי ״לע*
?כ״חמהשתו חו מי נ סהי המכחכשתי ני חנ ג סהי תדו קנ ג י מ ללכנ 'ו ר־ פסהר'י 0
תלני שארגדגנבתו די קני גכתלי כנ הני נה הלי צאה המגחהכחי מי שהכחט^פ/ - *
'ו י י פסר !לצאגהנ ב< וא המנ^י התו לי צאתעכ אל הנלו • תולי צאה לכ ללכנ סל 0
׳תו נ׳תנ'ו ו י י תי נזו ל'ארכ)צאתו י םס'גמ'ו י פסו 'י י פסלכתו צי נאן י נעכאלאה?י חכ
דע ךכ לכ תמלענ אי ^ש התו אתלצאמהי י פכנה יציצ כדי ק המלעה תני חב ;שא י ה
החו אתלצאמהי לי פסהךי חכ ח*י י »י תי לגתמה .י י ו לי גתני תנ הי נש •תי י עג א׳לש
'׳פסהצי נלהללכ שחכ הכ תתתנ י תכ ד• י ו או כהמו קי לאסצעבה׳י לי גתני חבי ג
'h•לכה לי צאהל לנו י ס.חכ הכ תתהה •סלכקצ אי ה לכות תו י י ששהכ הנוי לעה
^ו אי ^םמי קמכםי ו לי גתני תבי ו • םתומצעב הלגתמה/ ־י אי נמ לא הכ סנתו י זלעל*
i t f o י ג הני חב י תכה הי ה !תי לי צא חלמת נ רתכה תא היאה לי נאסשכ p V זזה ל
fh 19 לי צאהו ו ב שטי ננח1< ־'יג הצי תכ ול י רה • ו ל, י £׳. ס קי ב ו לי נו נהו ו גשו מ
צכ׳י ש י ן * •
;
י ^י׳ J
X *
t
t i t m ל י ע• ׳׳. ^
י ה הגי חכי ולי רהי י פמה וכ ליצאה)<כ שטנכתח זי לי הני חב )ל י רהי י פהה לכקל fend
ו נ״הל סי לי ו ארה סמ1קמלא תו לי פכה לצו י הל לכעםחכ וב לי צאה! 0 שטבכמא
•י?מ רתנל ת ו &אכ »הפו11 תו ני חבהששץו י מו החצעךלעב תי לגתמה התפמכ
ןה לתכבשתםי לחא תוני חב י נש אצא •רתבה דצי י להמכחה ךו דתו לי צא 1יה ן כ 0"א
:
י זה תולי צאב!־ המכחהמ הני כהתולי צאב הי הן כ!־ המכתכשתו נו שארתו נ׳1ג3
;
נןס
אלא הלגתמ י ולי ג 0ל רתככ הי ולגי א המכחבש תונ1שאר 'גהרצי כ * הני בהמ ת1!צק
הי )לג אי ה ה״כחבשי כה סלעהכי י פשה לבקל חכ ו נ ןתנש רתכני ל 111 שש סת אי צמ
סה0צאהת)ני חנהןי נע» ־ם למ תא ן י לת ן כו •ותכה לא הו ארתכ הן תכ סצעב
הנהי א ל5 '.נשומ- יא העחמ מתנ6לכ רקעו ללכקי פקפ םהנ ק6 ס0מ1מ תורמשמב
' ״• ג־ • •<׳־. ־ ו י ו כו קמו עב ןי י עמהסאצ׳עהנהי או ׳.•ic- i. l l . : • )
הטי רחו הקי קחו אפ לג הנוכמה או ההמכחנו רתככת׳י צקל י שא ׳דו ו אי ן טהו
הי הש הנווכה ןי או • לזי כשו ה ׳ו בדנ ו רו עי לאי ר ׳ק י פכ לזוי י דג רכ ־
, ן * ה ת אן כ של לכה אלא ם׳ו כו ה תו סכל!שי ו חהל ן ו צו הש רע ן נ כתי וי נפל קפש
י המכחכ חי מלענה תו ו י פס? תו ו י קמ תואי צמ לע תו י ו הלחת״עחתי !}לאלי נשזי ה
ל • י מככא־ תסי עמי ה^ו ו ׳פפהתו ללכ תואי צמש ראבתנש המ י פל אצמני רתכהו
י עבראכתו ו י מ ו ו אכ תו נמחא ת מ י עמ דז • תוכלמכי ה • תתכי ד יהני כב ג י המכחכ
אי - י שי אהי הכו עמהו י ז־ י י פתזלכ וללכנ •המ תואו תו א לכבש ׳ל ׳שטכמני י ללו א
י תו כרעמה ו אשכתי אכתשו י פמ האב אלהות1קדנוי לווי <׳ל0 וצוקכ הו מרנרתכב
המ קו כפלעעי רזתי כי ענ ! ־ תי שארכ'פ רהו ו כ ראפתי הלאה דהתמי עפהו
י ן1קתןזשלתי &עי י סגי םאי ה3דעמ*מההי י פחני ־תי ללכ !!^* לפ^י ן י שעממו
י תלכקחהתמלמ אי ה ץו אה •ו י תו ו צקי מהאלמתפהתחנמלצמ :י סני כבן קתי ש
: י ו ן כקן קפהי י שתו י הזחי ו כהס^^ההי ו ל׳מה ״1 '. ׳.־;.״י ׳ו :
ן י ו צ •ע״ככתח^ו י גנתי ני שאו י גנתו ללכני י פשהלכתו י הראבתלש׳- י ג י רח או
וי ה מי צע י תפה 0צע/ ו רו קמש אוהו מ וזתולצכנ וי ה י צ מ תערל• ״י י ׳:!
r o i uת ד קנבו םי מחי ה ׳ק י עצמאה !קכ םי סחי י תמ סהט תו כלמו •לוס׳/ ?תלם׳ללגנ
׳־ י רשמה וק ןי מי ה !ק לא םי סחי י תמ 0הש חצנו הלח״ג םי ללכנ וי ה כחכחה־י שוש
י ן י דה ;ק לאי י שה ק לא סי קח״תמ שלש ד היו גו י כי ג וכי.ללכנ וי ה הני כה שרש תו י קנבו
. . ו מו נהו ו ־ הגהנמ ת ל י ע ש כ ראכתי שו י מ תו לו עפה י ו הכ חי כו מ ן י נעההזו
־ תעדבו הנכתכו המכחב וללכנ 'גבו סלועה ארבנ חןרמאמי י ב לו רו עי לא 'רי קרפכ
:י ונה רעשכ ראכתי תי ח אלו תעד ורחא סעטו ־ י ל •
ר* שהכ ו זמ לי צאהו הי כחה חא רתכהמ ליצאהו הצ ונוצרכ ה לע״ :־ ׳ד«׳אנו
י הכו!י 3הלגזלל>נא?כח'או הנ׳נהי כי תכ הלגו לי צאההני שארי י פקה'• ך • - •י ׳•3
- וי ה אללכ אר!6י ה
?
ע'אכ םי דחוי מו סי רכי חמי ן י פו צדסו ל תו אטי מ תמ&י ו תת
*fw toi ־*ה׳ל5חהן ׳פו »ו כח1לי 1זתו לגאמלחתס5הו ל •.• הגי פה !מנכי לגשמ
י םי ל .י תמ !י ל םשש ׳נסמי הו י גחנ אלא תולי צא םשכ םי לי ע וי ה אל רתכה קן לן י ו ו ג
* ו ג ררי ג '׳» • r - . m r ~ - אךו גו _ •• הוגכחל רתנ מ הגו&אר ע ן » a t םהל תו מל
ז״לי צאנ ^ 4 י f א י י ׳׳״י •
י ~ םי נו מד .,׳ םיםןו ר68׳ י
•רי י לגנ ,הי ה י תכ מ 9^0 'י כ מ רתו׳ הכ תי לגנה אי הש הני כב ןושארה •תולי צאכ
ז י לבא . דהכתו צגנן השן י פ)צרפו רתגררמ'כה •הכ םי ללכנהי גהןמי א הדו קנב
!:םי מלענ מהש תצנה׳ ,רסחה תגרדמ י גה , • םהי לענ ״ה רתככש י נפמ הניכ7אל
״
>^ן!ח5 דה ו הרו בג תי גרדמ זעי כרהו ,•םמוקממ ו עסנ אל ןי דעש ן י פו צרפו דמ רתו י
k •הלצאנ אלוי מכחכ תמלענ ן י דע י ני כה אי הש רו קמי פאש י נפמ ללכ י ולי ג ואי צמ סהל
ו לצאתנהני כהמלי גתעכן • סיאה חככרתכהחככהי י נההמכחהזלי גאהכחאו
הני נה !לי צאל ףכתו • םתוי ־צעמסםרש! םרוקמש םלענה ן י רה ק סת1מצעכ ולגתנו
אצמנו ן י פי צרפ ו דה רתכה חכמ1 חצנהו רקחה התו׳י צעו החכמ הכי ״כחה הלוצאה
י הלגתמה אוהש ן י פי צרפ ול ןושארה :•תו לי צאתי גרדמי גהכי תכו תלנאתמהני כה
אנשני ני כב םל׳נאה,'רתכה חכנ המכחהו ׳המכחכ רתכה סלי נאהש ׳כפמרתו ׳
ראתמ רתו י הי נתמ הוה תולי צאה ן כ י נפמו וי ה ונממו • סלי צאמ שממ רתכה
ן קתגרדמתי נשהו •זנ י . ל המכחמי כ עסמ ול הוש י נפמ הני כהן ו תכש תולי צא
המכחמ'א עסמ אלא אל ןי אש י נפמ ןי פי צרפ ו דמ םלענ 'אוהש חצנו הלודג דסחה
ן ו תנ ן י דע ן י דה ו קו 'א עסמ ו למש י נפמ י י ן י לה וקמ רתוי הלגתמו •הני בל
ן י דה ן י א עו דמ ו ראבתי וללה סי י כדה םעו י ללכ המו קממעסנ אלו הני נכ ושרשב
ד1ת המל1 י ולי ג ול ן י א הני כב 'י פאי ן י רה שרש הני בהש י נפמ הטמלו הני במ אלא
׳•הני כה רע דה ו ה רמג ו רתוי אלו המכח םע חננו דסחו רתכה דע תולוע תוכלמו
:אצמנ הלגתמרו קמסהל 00!הני בב םי לוע ו כלמו תת ׳כי ני קי תכחכו מדכי תו י אל'
׳סלענרתו י אי הש הני ככרנרשכ אלו שרשוי לגתמ רוקמ םהל םשו המכתכ םי לוע דו ע
('כו כגו הרו בג לא1 חצבו דסח לא שי תק הי מו ' לענה סשרש םס •נ רתכה דע םי לוע דו ע
/ לעמלו שםמי כ הני בהי אלו המגחהי אל לענה םשרש'וקמ דע אלא םי לוע םני אס דוהו
: דאמ לודג לעהנ ו דאממי קדלכ אן כ סג פשסהש םשרש שרפ אלא שרש םהל ןי א
י אל 'א םשרש לא '׳פסהתי ׳עתהכ אלא הי הי אל יוגה !לא תוי לע קולי ח ן י געו
ו דחי י תי !אי אכ םשרשב ס־וקי ג לכ !דחי י תי ש ןמו כ לבא •םי נשל• ינש א
ן ו ו ו צקהלכ ולנאתצש רתא! • ס״א דעי י פאו הלעמ הלעמ הלעמי אכ סלכ ולעי וי אכ לכה
םע הכס רסמה הלי צאה המכחה חככ הני כה הנס •רומאה רדסה לע הני נב
י נפמ הרו בגה לא רסחה םי דקהש םעעהו רסחה ףנע חצגהש י נעמ הכ הלולכ חצנה
ן כ עי רכמה אוהתי ו־הש ׳נפמאי א ו כרדכתי תה לי צאהל!הלחתת01נןיחת!פש
התי ״צע תככ ני כה כי חאו י קלוחה ׳רכדתעי מש רחא אבל עי רכמה ן רדו תווצקה
הני כה כי חאו • הו ו נ גה ףנע דוההש י נפמ הכ הלולכ ד<הה 0ע הרובגה הי י גאה
•ן י דה! דסחה ןי כ לאמשה ן י נו ןי מי ה ן י בעי רכהל (י פו צרפ ודה הלי צאה רחכהחכב
םהילא םד קי ו ל׳נאו הרו כג!רסחמ הלו תמ רתוי תואי צמ הני ככן י פו צי פו ללםתו הלו
דו סכי רי כגה!דסחש לע י עי בש הלעr ל הטממ םי מעפל הנ׳־ת ׳נה רתכמ םתי לי צאס
דסח •סיא חככ תי צקהן י גככשתו רי פהי גבלצאנשהתעאצמג־ תאו הן י י חכה
דסחה הלג כי חא •הניכה 'ע לכהו רתכה לגמתת• הני נה רצמ הרן נג • ה״כח דצמ
ן<כ» ! •כ ללכנ הי שש דו ה? ?ר/ נגס הלגכחאו .קו מןןה j1»וג ללכנ היןש par
מי כ ה ״ f • י <
ו » - >• n י ע מ •. f
לש רת!אי צמשעחנגו .••רתכה תכמ וב ללכנ היהש! דו פי ה תתה הלג כז?או זי ני כה
,הימיממ הדדטנ^י ן ו י ה הטעמןי ני גחאו י רו כו חצנ לע םי מעפל הנמת תתכ רי סי
רעשנ ראבתנ י םאכ"י <:גי ה השענו רהי מ הטמל תי רי שע תוי הל הדו י ו תתה לצא»
זי ו לעד האמדק אמו י נ •ל י חתפ י ני קי תה דמלמכ לו י נשר הנמש <»כ ־ חרי הטי עו י
בתכ ןואב אד־ ו ס ברה ־י וכו אנ׳מ׳נ ׳הי אר דו י אר ןי די י ו גז ן י ד׳ תא חתי פ רמתא
די קרפ'ר רעש תונומאה רפסכ טי פ דה ונושל קי תעהש ןמכ הו ןפו אב ת1ליצאה רדה
• ל• «ו ני כי ש םעטה ןמהמ
םי מי כסמ וי הי ש ןפי אכ״י לי צאה י י ס כ י י מאנשי י י כסהלכ י קדצ י אכתנש המ , םעז
ה נ כ ן כי כ:'אכ כמי לצאנתי ני י חאתי י י פסי י םי מי אה י י כר]י קדצ'אכ שלכ
רמו אכ ׳דנ ר ׳קדצי •'ח;ןנע לולכ הי הא לכ ן י תנו הני במ !לצאנ תו נאה ה0לש»ןהי ה
די סי תמ !לצאנ רתנמו : דוהו הי י כג ולצאנ הני כמו ::חצנו דשח ולצאנ המכחחס
וק לכ טשפחנ הני גה דצמ!ן י מי ה !ק לכ טשפתנ המכחה דצמש הי ה ןכ;י כ :תי כלמו
ררסנ הומ הוש רמו אה ׳רנ ד וקדצו י םי י עצמא ׳י ק לכ ו טםפתנן י תכה דצמו לאמשה
ן כו »אל 'א ו דסנ הי מ הי אלא ומי קמל םהמ 6 הלגתנ אלש הי ה ן כ ׳כ לצאניאל א
ן כה ן י נעכ ן שחה ןמ !רקס ןוי רהה ׳כ :אכו שח !דעא א״מ רמאשי נשי ןי של קדקד
ן מ הכ עפשנ רשא ה י ו בגה ן מ הי י ה י סמה ןכו :הנ קנ הן טכ לא י ??הןמע0שנה
<- - ־ • • ־ י ׳־. ׳־ :הני כה •י ,. ״- ׳- ,
תי משגי י פסכ הי הי ש הנובה ןי א׳ :תו י י פסהתד׳מערדס רו אי בב ׳שמו י רעמה
תובי שח תגרדמ רדס לע הנמנה אלא סי קי י כצ» תמי דק רדסי י
שי חה רצמ אלא פצע/ י מ י ני א םדא י נכ לכשש תוי הלו לולע׳ הלי ע ן ו ד נ הלעמ תמי דקו
טשפתמה ןלי א ;ו י מרכ הבי תככ םתוא די י צל סמצעלי י ני סאי הי י מכחה !שדה ןוי מדהו
זלו כסלו לבקל םי לובי ש המן זאהתא pשל1 שתה תא ן נחל י דכ ן לי או ן לי או י כנענ
רו חי הלאו ו מרל X תרו צכ תי לי צאה רדס רדסש י מ שי יכ״ עדז
די כהו ו מגהתי דחאהו *י
סהי רכד וכמסי • תולי מה לגלגכו לי גע תי מרכ סתי א י די י צש י מ שי ו
ןפי סכ ;תלחתי ןתלחתכןפי ש ן * נ םי רי פכ י מאש המ לע
ונלו • הי ל הי םי כי מס תוכלמהו רתכה אצמנ ה1 ן י דכ ש
־ סי נ קי תכ ראכתנ לי דג די ס י תלחתכן פי פ זי ענ )י נעב
.. • היכ הלעמצ הטממ רעשכ ראבתי ו
תחתתי כלחי שלששלש לש תחו צ שלשכ םתוא ו י ״צש שי ו
׳י ;> . •;- :•׳; •• הו ן פו אכ םי י עצמא שלש
'*היתחת שי נכי ג!למסל סהיתחסתי כא 'ני י1 בג לע י ו תי ני שאר 'ג סתי א ורי י צש 0י1
י••׳• דס^תחחתי כלמי הי לע הי םי לוגס י נשכ לגי סכ - -
\ םי נ י כ תי י י י חא^י ג פ ץ ע ? ^ם םלשו אתלוגסכ תו נו שאר שלש ,םתוא וו׳צ^שי ו י
- - 1 r י •י ־ i ן
ט׳נומו-י ם׳םנמ דעט ״•־
BOOT ׳Vr• למיג >ז ׳"דהכ 6לוכ תחתתסלמן iwnipהרו צהררסנ סהימח/י
ז ז דמן י מת־
:
'דו י י י דג ון< ר׳י צללבהי גהי ו י ףי כנו י כשרהי לסכסי מרתי ׳לזו ,
׳זו זז -; . י י סי חצנ שי ו •כתוכה לאמשללאמשל י ןי י כתי כה ןי מי ל ן י מי ה
»« ; ע !ל !מי נ^מ כי ,1י :־,:לחאלשתי עי ספגס׳ ורמאש ן י רפ רדס ס ךפהל בתנ 8
v , « 1 « ץ •m ׳ףףמל אוהט י:פ»>- ולי י סש!*הלחשזננלשי ןתונס הלי י ע:
י 'י י •
־
j kJ י t ׳ זלי מל ןי או הבן י ה י לפ1לאששי אמש מי מי ל ׳כחיאו סכן י ה
ן לי אזן / 1קמ הלעמל הלעמל תמאה י פלש י נפמ !׳ו בלל
;י ז־ד״חי •ן!יאנ םצע תו דחא לבהו לאמשו ן י מ׳ ץ׳אזמזר
r׳ יס לשלתשמ !י הי םהמש אלא טלחהו ׳תחא לוחי דחוי מו
זףררקחי אחי י צן כלהני חל םילא״שייו תי בול ס״ני מי י מ
ז :הי תחי הגו ח^ תמז ה >ןא ׳כ אמלעבן מי סל הרבעה
׳ <A
r
ן י דב אלא סלג נ ל קדה תוי נחי רה ךי עכ אל י נכרעכ
vVV ולאמשו ונני מי אוה וני מי כא< ו י אי בנ לא היכ ׳׳תי לעפ
לככ הנ1י לעהר1צתי מד אוה םדאה די עי •ינלאמש אי ה
תי מדו םשגתנש ןוי לע לצ אי סי .!י רכי א
י כי מי לגזי ו . זהעכתי חדנש הנוי לע האו בכ
הי הי הי מי םדאה כיא •ושי ש ןי מי דגנ אוה
י כ •םלאמשדגנ וצאמןעסי ני י לעה ן י מי דגנ
• - •ראו במכ לאמשו ןי מי ןי א םש
׳כ עדכ טי ה תו רי פסה רדס !י נע ן ׳נחי ו ו
םי נפ אלו לאמשי ןי מי ןי א הלעמל , 0 י
ןי צמכ אלא .קוליחו דו רי פ אל)רו סא אלו
וו םי לשלתשמ םתוי ה הי הי םהי ני ב לי זבמה
וחי כוי / יייח־להי י דכלנ לולעל הלי עמ !זול
ת ו ח י רה םשגתנש םי נוי לע י פנעחי א'וי הש
י כ לי ־י ס־ י ל»נרי עסי לאי שי דוככלהיצע;31
הנב לכמו דצ .לכמ סה״תי אי קנ תי רכדי י וי ה
ך•
׳לאמשי ןי מי ולי ןי אש ן כ o t a !י י כ סא
׳נןי ׳ שיכ ל לא׳י שלכהי ן י מי לכהאלא
ייהליע לכ לע הלעתי י הי נחו רה תו קדכ•
אלו ן י מי אל מן י אםהלעתי ו חבאשי
:די חא אלו סי י פ אלו לאמק
׳י ן י קמהי הח ה נ כ לכ י ג עו די י ה מו
הי הת הלי ע לכו ו מי ן עי תא
המכחשדקמשרפ י כ חי כו י ן ׳לפתט;י נעו
ה׳ה1'שרפו חי נמה לאמשלו או ו קהן י מי ל
לאמשלו חי נמה ןי מי ל הרי רג עוחש םא
די סי סןדי סי י כ.חכו מה תי י לע'וע1 :ארו קה
י תי חרזמ תי מו רד ןרקל הלוע הי הש חי כי פ
!ן5ילשלת6מ וי הי ןכו ול(צעתא>ןי{יו* "~ ״כאיהתוע׳ספה p i <1: :הליעלשינימ•
הייםאי הדוקנ״ תואצמנה לכ '״יחאכיינוילעהתימליעדייזי״עייפתכ
;
לו לע הו ץיאה רו כט לע תוליצאכש 'יאימ כ^״ןקכה כעו םיארנה
הזמ ילי ןכ׳פלויץל
v
י ט zc•" ו ״רמש ׳•*•• ך
4ע0םילצכיללגכהו<»*ן ן י ו מהו י הו ו ? ״ א^הכ קקנ שו צי מי ל םולש ן תטףכי פלו
jp •5עגי י וי כ .ן- ראה ו ו לנ^אצי י צש קי רל םני א !׳יבלש כיג ןי מזהלו :ו לאמש
המכ ןי י עמה dyj 'tyn,לי י ח י י ג רמ
;
^עזי ש׳י פ^י טכ״י ו !מצעךלמה סע לכלא&
תאן ו תו פי קחהנ״התי י פסהשו ני מאפ,. , ;'?5? צאיגזמאלאי **!$שה6וא:ויוכר
!םואתו ל»נ י ׳אי קמ תפקהל םסחייל- ז• רשיק״ ת^ג ^- לנ קמה^אלמה ת1אכצ
הלעמ תמי י ק 4א תד צכה אלא 0 ג מ : שממ לאו ג&- ן״ש ךאלי לכו"ועקי ל םי מתכ
•עי פשו מ־וצוצעןדהליע ךי רכ תומלשב , !שממןימיז . ן
12(לי פי ?זךי דכ!• דאו כמכעזשו מו י : ׳׳ _ י י
^המורתי שי פ דהו ו י ו ן י ג כ י ערו אמ לכמ הה םי קאו יכ יחא ןכי אכ אל!הרשעה ןיימ
י ימ•:!.•צ:יוכ י ה5'1 אי מו ל / *עילי׳*ןצ0מה/ י פס'י»הלו לכ ליציכשל זמו ו ה ןכשמה לע
י מי ווגי זשפץע׳י oן צ מ ייי0נ<הו*הו הנ1כ׳תו ללככהעגצ זמרהו הכושת
ולמא< ׳.־סי עןי ר- הגי מת סו אי מו זהפשי י פה !*תו ללכלתו עי י *'ט»ה»צעהןיעםל
: ;
" ״-• •'«ז- ן «כ6€1ה סי מעפ^ת״חלי האעי כ6אעי קו !הי א1נלתי כלע־ יו
ן י אזצ ?ז»האי י 1 'ו
1
י עו י הלי ע'טהךללכ!!מ)1ו לו י
ז
י פסהתגי למ5*פעאש ~עוו
ן י י י י הי הי םמי י ״או י א לכל וי מ !תלעתלי ע םעי אל !תלע םע אי א ושקלולעל י ״ '
:
'
•'זי ׳י זןי תה י לטי זי ת ־םלוכמ הכותתס למוי ה אי הש תוכלמי י פאו םלוצ םעי חשקתהי צו
י לצ«ו סלסנ- יהלוי- כ הי התםהמאי לכס דצמ • סצוכמהנוי לע ך,ך!י כ אי הש רתכה םע
"לתכםהזי י ו נתי הו ו בנה סעי תכ ל 01 לשמהו • 'אכ״וושןןקי ווא אלו :ומ״יולפ תוללכה
׳ן כ ו תמי י י י ה ראםד1 לי עו י הלוכגכ0!המכת םע רי תככש המכחו הי!בצכ0 י תכ כ ס
י י צשכ לכהי תלי עכי י ססה לב זדדי י ״הי ן גו • סמצענ סה י ח אכ p t קזי י ןכו י י פסה לכל
׳!תמזי לעהי ו חי מצהי ו סכ הלעמל סהלי י מלענהסהי ןוור^קמכ תור• קתקךצמי אםי נפ
או מש- סהמטשנגתעהחי מצעהלו אחצמתי נש• סה^י סי טשק/ י מי י פסי י ש םי מלענה
י עטכ־ ראגחי פי מכ תו י י פסה 4ע אלש הלאה םי קלחל קלחו־מי ני לכת קלאה םצע
י רי י 5נ1 אמשנ דחזי מהי צמםסן י צננ זמןקמנ דחו י ״ טשפתמה'םצעהו • םי לכ!תומצע
**צעבתדסי ממלהי י געלי פ^הי וןי גב תו טשפתמה סי י י ־חככתי חוי מה- שפננת1י חה1
״ p t o 1 1 ו ו אכתי י שאתי כו נלףו ו הסעזשפגה תי תי מס ומכ ןותיה תילכת טשפתמה
r«׳c.־
:
>י׳׳׳׳>.«.;דl,- < \ c׳ד׳accu: 1 ׳ ־ והמחג^לי ־• ׳;״־׳ד ׳־ ־ ־ י ד י- :\ ••׳: י•
• אצמי אג רי ^אכ ו ל^מלי עך^י אלי אן מ^צאה ת^־ מ״^י י י ל^ו דט .י •ftSi
י«הל ש » ל ־חסה תלשכ י כ ת עדל יואו לז א ד ׳ w 11 0׳0לכ ׳פסה •na ־ ה • ׳
׳ ת#י 5אה ו י סתי י חכ!אתי !׳חכו ח 5יע י נשדי ״המי ־עעלכלי כ םעטהז־ וחא רדס
ו תו לי צאי ו י 5י פלסצנהתל^־ סי 'סע11הז •מ1׳קה עפשהו הקי ני התני תכי כ :י ונה
t*גמ״1 י שרשגגי י ח י נמסח־י י כי התתי תי י י אה׳ וי ולי ע תמאה י פל זגעתתההרי המה
»לת*חר־י- מ*זש ׳נעאס אצמנ י פלו תחי פסהראשכ קו ו י מו לעפהט׳ו י מגי מלו 0ין»״9י
זי מפי ש׳•ת9י תל• it!o כ מנ !ז מה לעמל ו סרי ס סחי ה חרנההתול׳נאה ׳<לינ ולס
׳(עכשי םגאח «אש ־זחאמךכי פלו י י חא ןפואס םאצומ םמו י קתכס אוה לסא מי קי מ
!י ממו 0הי תם ryrrTן ״"• ״״״• ן כי סאהנ׳כהלאו המסשהלאעי כש״•י ס/
ג
וחא ^ \ . ו j r. ־v
{
דסחכ תעפשחי חכחהתו י הל הז
:־ ״תו י סתי כו ההו ו כגנ הני כ1
מינוטו י- סימעי ־ 16& ׳:•
'ת״זי אי כ ו ל לז י צפא^י הני כהתכסי מכחהו י המכחה תנ ס רתכה תוי ה חרכו י רחא
םהי לע הי^יי רתכהש לי י זי י י י י חכ י י ת:;כל אתלו נםתנמלכ תי ררוסי *
'מדו קשתו רו הל ןי מי ל המכחה מנינ תםכ « תו י הסרכי ה הי לו / • הול.ע׳פשו»
־ - : « ; : הדי לע תי לגתמו תלצאנ הני כ תוי הל • הנמל הלעמכ. : י •
c
- •י י ~— י י ך
ז
׳נאו קו סכ לעמי רי ־ מאצמנ ט חטו
י י י אמ רככ רהנ לע הלוגה ךו תכ י • י י
המכח ־ תי שאר ו •הניכיב •רתככ רככ
•הלאמשמהמכח אנמי מ ו תכ
תולי עה תלי על ככד התי עצמאב הני כ
: י וני א הו 'י כו רהנכ ׳לי לכתי א והלכ סי
וני אש אוהה מאמהן י נע )
,
חכנשכ השק
י׳'•.־• תו נו שאר י גה תדי מע רדכ ן י נעלעללכ
וני נע אלא * הערכהה ן י נע לע אלו
התי ה לאקזחי לש ותאובנש עי דו הל
םע) םולחכ האו מ דצמו ן י ני ׳עד ומי תסכ
י
!
- העט ן רו צ י ו האוכנו קי דצה רצמ וני י הד
: י ־תמאה ן י כתו רמאמה ללכ עמשו התי ה
הלעממן י אדי סכעחי כי ני כשה אי ה י נאו
ו מר וא״והו הלעמל הטמלמ י נא • הטמל
־ םרמשלהלו גכי הי נשו המערחו י מהתי תל
לעתי כלמו תת הארו רוסי או ה רהנ לע
הו ה רהנהו טו עי מה סדו קי כרדכ דו סי ה
ינ •׳: ן גהתאי י קשהל הני כה וני י ה ן י עמ אצו•
־ ׳•׳ !שאו ו י הנה ן שמש לי י י כ נ •'וכלמ וני י ה
11 האו כנ תו י הכ י נ ןי צרהי י נ כ ה !אוה
הצי כ האי ן י דה Is ותי י טנ רשא רי סי דצו י
המשש המכחה לע ן י צי דן י רעתמ הני מי
תרו בגו הכקנ לע רכו י ה לע י י דו סכ הי
המכח לע הני כשכו ן י דה לע םי מחרה
י י לע 'הסי דלא לש'ה די סכ ן פההאי ה
תרכג ה אוהש ן י דה חכ האר י ו י אממו
די סי ה דצמ התוי הל ארו פד לע אכקו ג
'י רכו ג 'י מחרהי אי מתתה רצמ אי השכ•
הלעמל הני נה לאקזחי ל ול הארנ הזכו
•'קי דצאי ה רהנה תוללכ םהמכתהו ״
רככ ל- ׳^- ^1  , .ד»כ כ א הומתל ן י או
ה מ ר ן j •),
)
1
הניכ .
הרוב!'
י 'יומ'
a:
תיא£ת
- ו י י י
רי סי ,
תוכייש
תטנח
תיוודג
RIM
תחת ה רמנהו • המכחה תחת ־דסחה
!תקי ני ו י שרש הי הי ה!ש תורוהל • הני כה
•צי כמי תקי ני ו השרש הי הת 111 • המכחמ
ן»וכ1הת&יכ עי סטמי תכה ת!י ה רצמ p !
רתכה רגנ הרמגו דסחן י כו י תחתו ת׳י ה
המכחמ ותקי ני ו וס רס הי הת ונממשי וי הל
דצמ p i •י צמת התקי צי ו השרש הי הת וזו
ן תו י ה חרכו ה תתכ עי פשמ רתכ הת׳ה
•ןיויהל רתכה דגי י רו כגו רסח ן י כ ו י תחת
w המכחמ ותקי ני )ושרש הי הת ונמי י ס
דצמן כו - • הני כמ התקי ני ו השרטהי הת
!תוי ה חי כו ה ת ת כ עי פשמ דחכהתו ׳ה
וי תחת
V ca r •%1'*וע*•'• :•0
תי י הלתכ4<רגי ה5)בני '^חן »בו י תח)ו תאכי ה תמי דק ׳כ החנמל הני כ הזמן ן
^י הדצמו רמן ו סי ו ו שר0. 3£3ו י ונממש דדסי הג ו דמתמי דק אלו ו ה אכ נ בן ׳ד
»י צקךש)י <ו ת!ן הי ־ ן }^מלי ג6ל י שם בי צי ו תמא אוה ־ לכה •כ ן תדי מע
י שאכ^לי מי סתרי צכרו בצו רסחמהטמל •- ׳׳י י י ':לו י כטרי רכלמ : ל
: ;
• הלעמל ראבתנ ׳"•• י "
£ r i
' ־ " ' יי י •
r
•־• ׳י - 1
צו גסה ס קמ תמת סי ני י במ י נש
t
לובית תרצכ
ז
?נ תדי מע רדכ הי הח הז רי עז
רדס!•שי נכל ערי א תוני אל עדאש לכו מו גאהי גמ םי ונשפתמי ׳ענעי ג סה י כ ן ו שארה
v t • י ע אלא תקנוי הני אי ת׳לי זי ע תולי צא אי הש י נפמ רו סי התחת הי הת תמלחה
ו ראבזכ ר^אה סתי עי י ׳סת ג י דמ י כ י ע לא לשמ לכהי חי גי דמנ ׳צסהתדי מע רדה
* י ה תי מז ג לע סי ר ולה שהי מודו• אתחנו אקלסי תי רי פסכ רמא ו ה מ סי נמה המ ןכ»
י צ י הי לת הוו ־ הראה׳תו ככדזהו הלעמ תי י לע לאי לשמי הי הת הי י לעה ט• ה י ךו רכ
• ה כ ו ה ם •n s רהווכ ו אכתנש 1חכ תי ני י לעהי י פסהמי אמ רו אי נ פש כ ח התל- ־ק
י הת הש סממ רתוי רי י זי ת׳ ־ןכרות אי הש ל ע י מ ו אכרכל אדקפ ןי ד1קפנ טרפכו
!נ י לי ל ן י לה התלי ע ז ת הת־ תאי י פסל הל*תי י הצהלו \ עת״המהצי עי םדי קמ
»פשהוי ל.- קת רשא ו ר קמו !ר!א עפי ש י פלו הי חה )» תלבקמה ר א רצמ הרי אמה
1
•״נכלהו אהי הו י נשי מכהגו רמצהנררממו י תגו דמבהל^תי הרי א הבדתתן כ
iffiU׳9 •ןהי - ־גלע הלי עו רו מ חנצי ה- ־סזי - תי י הואתאנמע •ו פו המחה לי אכ
• t y f שכ תי כלמה ומכ דכלן י תאהדמצא^ ו צעצךכדו / י שדעאלאכי כ !ני אגי פ^הס
׳זי לעתשככהככדו י אצ י טלהתלע V fy < זלעכ אעפשלבקצו ו סי הי עאלא זל!י ע
׳!. . : י רי . c. י • / לי עי כו תי סל n i v p r v t e ״- י י , '...^ ־ ך
׳ן י קלתטה רצמ תי כז חתתו תמעתה׳ *'- עמ תד י י י א לש» הי הת הדי די ה• ן ׳נ ען
ה כ הי הש 'התלעמ rגרדי ׳. ח דר; שרע תו רמה ן מי א״ן י י לע רואי עפש :׳•־י
כי י צלמל הרק רשאכ הנממ הי י חה נ פ רן ־ סהרגמ זי הזלהי תסשחתה ן רדכםדי קו ז
תי לי צא תגרדמכ תי י הלי עכש י לי צא תגרדמבתי י המתי תהלגאמהדרי ׳ הטעמתצם
'יפ'•!)י- •י * צע י פ3 ־ עשכ ראבתנ רשאכ תו י ה טו עמ רו שכ רי הי חצנ״ לולע י רי שע
Wת׳גי י מ
1
־ת- יהו'כב<סמ< הבסתי י קג ׳צ סי י כ דהלג חתפמ* צי נ ראכתנשזי מ
'טי אעפי כ ראי כמ סעי י הי לי גל ׳ראי וכמה תי ני חכו ׳י כרר י נשכ׳ לת הי הת י י תחת
,
ןי ו י ללכהי העפשהה יכל הי הי לכלי רחאן י נעכ םי מעפ) 'אן י נעכ !לי אה רוי צ הי הת
להי התשאלי תי רי מתי תלגרמ רתו י ה אי ה הי הת הראבתנש תמכס׳״ רי צהש תוי ה םע
י לכה אלא לאמש אלו ןי מי אלו ר חא אלו םי נפ אלי לי כגמ סוקמ אלי שממ הרי צ סס
ף! 0תי לי ע5 תולשלתשהו סתעפשהי י סתקי צי ו םתולי צא תלעמ י רדג לא לשמ הי סי
c'׳־,׳ר•
ז
,ויר \ ו •־ .!סהי מי דו י £י י ו 4חי ל ו מן י רל •״ י ׳: . ־•־.י ;• :י ן
* W W עי פשמו לי לעי הלי ע ו ר י נ ו ״׳ וי תי ל־ מנ ?הי י י פםהש ראבתי ש 'ו י עא
* י מצע םהש ־ימילו םי אתי לי לג םהי ני ב רעשל ןי י עמה תעלכ הלעי לא י- י י י
5
ן י צק הי ה• ה1 י כ י י ח התרבחמ שי פני י י פנ י מצע י י פכ סהמי חי י א לכ סי י צעכי י דממ,
•*ו י ״ג ׳ ו ר ח א - א ^ן ^י ן כ ה י »ה הכ לכה תלי על כמן חו י המי מאכ דו ו י ן ^
6<רחוי*< . C . r
• םי נו מד ,״ם׳סן ן רו י ס י ז
׳•םהש׳ןי גנ הרושקה המשנכ! תלחגכהי :שק תבהלשב הזנ הז סי י שוקמו םי י מוי מ•
ץ ז סו רע) המשנ <i<>^ תואי צמ ןי או £כ המ •ה ו ס<מצעפמ*דחי סי רתעמ!<י & ןי ,?
ז3יוא׳צןי ?י ב ה חי כי י ת״חחו ן תכה ,ןי ואי צומ ה י ה * ^ תוי ח חנ וי ת !גנעמש אצ/^<
רסחה תאו צו *»י ע3החכו תוי ח׳לו י הני כהתו אי צמ המכחה ,חכומי וקןני • הי י נתמ
'אלי א םי לשלתשמ םלוכ ׳נ די סי ה תואי צמו תוי חמ םתי אי צמס ת־כלמןי י ע סלי כ p i
! מו !ול המשנ !1 י י י מ הלולעו תכ ני סמ וווי וול הלי עו הבס וזו • לולעו הלי ע ן י ץכ י ומ h
.׳ ! פהש ה י ו ו תי סי מי מכ רמאס^י מ אבתי הי ו״ אכ םלכ סי רסוקי י ! סי י ס׳׳״ •יל אעץצ
1:ךי אסי ׳י זי - תכ הי י כבהש רחא(:י• הי ו בג נ סהי נ סוי כ ת •שארכ ה&עמב סי מ רסי י ש
c . י דהו 34נ דסן י ה. ו »<נ י מא^דע: אלא םי מכחכ הכ הי הי ש רשפ&,- .*ו -
ז
ז .נןי>פ$מהדע םלוה ן9ו^.ה»וכ?המכן<ה1זטו ;זן מכחק,רתכה חכש אצמן הו .י ׳מי זי
sr r ן ־ ו ל ו ה ק א א י י י מ י מ W 1 t9*• :ןכו<»vw & fovipo} wדוסי התכס ׳-
f
t
ר מ כ מ אלו סאמ ,רתכומ א1ה£ י תכה רע 1 הלעמני י לו ע םלי כו חצנ ה אי ה ד<ההו
׳ ןכמ״ס ©אאלי תי כלמ או השתו כלמכ רמן לקדצ׳אלש דע סלככ טשפתמ סימש אלא
^תזחכי לשכו ת3כ0ו ?. הל?גסצו י י א'ו טשסתי ס'א<אשאלאדכלכן 1אלו • . ךלו כב
k לס הנ:שאי ה הי מקצה ן » תורי תי ה לככו םי לגלג? לנג< •םיעיקרה i>p!םי כאלמה
c 'וע/ ל־ה?ס»התאול1".י ה«נ^*תא הי חמ,התא* ר»&נ יהו לעו הנותחדי וי ןןעתואי צ׳י ה
t גי פ!סה עפשסתי שאי מהסעמ- רי מת םוי צככ- שרחמ וה^ו :םלכ תא הי חמ ?תאו י ןא
. לכ אל»לכסעי י םרנו 1חכמ»ו נממ׳כ •'נוי כצנ סכי צהל!םדי מעהלו םתוי חהל די מת
י ^ס #ו ס ונחמ ףנפ י טרפו י ללכ רכר1 םוקמו הגרדמ ןי אוקואמי אזלמותומלועןה
ן י כו םי כאלמה ךי תי ;ני י ב»רזזה- ןי בי שי כברי י ה ךותו •'רי פסה ן י ני י י פסה ךי תי י י פסה
cy vf> oTfnbi)תזי י סי הןי כן תץו י סי הך תן סי לגלגהן י נו םי לגלגה ן י תו ם׳נאל״ה
אלוכ לעי אלי ע^ש׳נוקי תכ י רמא p i •ס$1עהת חו ו י י צו הטמלו הלעמל י ת׳״י ן די חי
־.לככ• י נתשא :6ל1 שי לגלגי י י כו סי כאלי י י תו תכ י בו הא׳ו כי י י כו תי לי י צאל סי ב י ה נ
c לחא לכ־חנ הדי ח י חי פפבפ סשכ> ו ׳י ח םי שובלה י וני ש י פל הנתשמ ו ני אשי י פ לתא
^סי הת׳כי נמי הזזלעמלשהתי אכהי החםזי חי אלכ חכ ן כ הנממ הטמלש התאכ>סה»
^מי אלנ לכ א. ׳ :שלי כן כו ת!צ<כ י י ה? וי כו •ל הכ די סי ה ו י כו • דו סי כ תן כלמקמכ
ז;ר/ י כ/ י י רשאכ ו ג סי י חי י מ וי הי .סלזפ שרי ששי פעאו סאב הי הי רתכה חכש רמול
:•סמ די ס לע אוה ן מע דו ס י כ הי י י n ללכבו תי א סי םי נכחןי א (כעתוחצחצה רעשכ
גתעפשהדצ״י כ המכחה לא ךדטצי רתכהש הז»<הוכנך- ןצסי נותחת3 הני כש מ*׳ם
; «כ י רתכל הלי עו הנס המכחה 11 הצחננ• אצמן ץלע עי פשה הכ סאה המכחה לא
«pfc>p.רמולpto׳ ן י אש,המי אלאי ־פכף ו / ן ש^כל ה ו ן י ז ^ו :לתבכאצמי המכחה
קפתסמ תמרכה!תי רי אה)םי עסלנל לכ י י קמי לכל הנושאר הלי עו הכס אוה ׳כ הי נ
ו ^הע מרא- בש- ו ,
1
^ 1יזל£כ wcpi!
1
י תלו לי ן לצ ׳{י לק אוהו ול םי כי רצ לבהו ומצעכ
אני מי לי לסררהי כ׳י כ אגמי שצי י לעכםי צגתח/ י ה חכ^וללכוי י ני תקתב- םי נוי ל^ה חכ
זן מי אן ׳ל׳אםי משי *ו הקני א ן אמ םי משכ •י ה אצי ו לפכו י אני מי כ אלאמשי אצאמשנ
^ * o v r a י ס ב ו •ן •י v'X X w ^JpthjWPk^^ity vbbVVW
הענש - ; י
ג
m n r o
»׳.
t
t •MV. \ 1
:תי ן עשנל!סי פ^י י ן י י שגמי נקשי קו סלכו ת1ן »5ו »'העבשו *פכ8 . י . , , . •
tify רשאכ3י $50ו הרי פכגבי כער:תו רו צצהן <נע רו אי בב י ן ׳נש^דעע!*
י עו או •הכגלמזו ו ו &תלסנממ הלעתש ן י ו צ התרבחמ ל^קל '. .
תלכקמהי י פסהש או הי ו רו ו עתההןי נעו • הנעי פשי ו הנוי לעה 8ג'ו ו עתת'תו ו ו !עת9
הרי פסה ו<אכ הכי ו הנותחתה ןמ ץצונמ רשא וואה,'[1ציצ ן רו !הדג נ כ הי ני פרי אמ
ץצו נתמ!רר!עתמה רו אה ףו תשו • הנתחתב רי אי ו עי פשי ו הו ו א ררו עתי הנוי לעה
'נו י לעה ןמ עפשה באשנ י עש י נפמ ר נצ י רקת ווצ !ו מעפש עפשו? י עש !וצ 110!וזל !ןוזי
ל5לעי פו מהר!אכהכמו ן צו נתמה!י עסרו חתו י י י פס ן צי נצא צשמ י •סנותקת^
ן מ וי ני ע סראה סי צעי ר&סכש ומכו ־ הארנה רנ דה הארי י עו ותוא כאו ש!סי מצעזן
תכשו י וול !ו רי את אלו וומ וו פסה י נפ סלעתי רשאכ ןכ . רו אה ן ו צי נתכש!׳ רקד?
• תו רו מה תרי כש םשל סוה ןי נעה הנוכי ו • וזמ ו זעפש ובאשי אלו םהי ני במ ר0צה
םי דחוי מ םי נפל םי דחוי מ םי נפמ אלא הרי פסלי די פסמ ו די פסה וכשמי םי נפ לכמ אל ן
ן כ •םי נפה דגנכ םי נפה תוצ וצנ וכרתי רשאכו • וני נע י פל לכה !לאל !לא סי סח״ת׳י
תו י ה דנו י תי י הצ לוכי הוו ־אי כ,ו םישש דע ולעי תורונגה ׳כ אי )
,
תו רמצה וברתי .
רתכה ןמ ׳נ א!ה! • ולא סה םי די מתמה תורי נצה לכא• או נרי סמתי ללכנתו רי פק^
לא דחא :־ הפלש המכחה ןוי ו •תתה לאי או הני כה לאי או המכחה לאי אג וכשמי
לאי חו הרו כגהלאא'כהי י נה ןמ1 ־תתה לא דחאו •רסחהלאדחאו •הני ב{1
תצנה לאי א'גת/ י ה ןמו •תתה לאי אוחצנהלאי או הו ו כגה לא אי ג דסחה ןמו •תתק
, י . ..׳ ;. ן מו • ר!סי הלאי או רו ססלאי או
* ו פכ ו םי בו ת1מ1קמ רה מ ראכתנ הז ן י נ עו . לא י או דוהה לא 'א'כ חצנה
תגשא הכקדחתעשנאנאתלו ארקי ו י פ ...... •תוכלמי הלאי גףאאי י ו• דו סי ה
}׳שי דק ן י לתכ )וני א לכ ןי לכתסמו 'וכ1 אמלעב >ןא אי ו •דוסי ה לא א דוהה ןומ
סושמ ן אכרב 1עי !הלוכ ן אכרכתמו ן י פנאכ ן י פנא לאי א דוסי ה ן מו תסלמה לאכ
אטסאלד רושי מ חרו אכ ןי לי אל (י לי א ןי לכתסמד י רבדלו ! •'ן !אצמנתוכלמה
'י נפה רכדרמי י נפ ווחי רשי דהה אלאמשלו אעמי ל ד!המ'או תצנמי א שיש םי רמואה
דג נ נ תכ כ ש רתכ רמאתש ׳ומכ א'
ה
םי נפסדגנ ן רכ י ן י כ דג נ כ כ כ תו כ למהלא
קסעתהנ לקנכ ןכוי י ןלוככ הז דע! י מכחבש רתכ םוהת הי הת הו ן פ!אכ לארשי
רסחעכשו י שכ ללכההז• ו ני נפלתר״ו צו י הי רו צכ . י • תורמצ לוקל ארוק םוהת לא
•דסחתו ני תכ/ ע!צאמ,לאתו רי פסהו לנקי ו א י ני נע ו ראי נ םי לבוקמה י רפסו
הר1י 0'!ני חב ׳ע ולאמ !18 ולבקי וי ח ן י ד עפשו י שכו )׳א^י אל 'אי כרצו !ללה תחי נצה
סי רלאה רהממ!ףקו תב עפשצ ן י דה !א רפחה 161 חצנמ י גי מצ שיש רמו אה ׳רכד
* י קנ הו ן ו דכ ו •!אוכ םי י תא רחאי אל.ותושעל , תו בלמ ׳}'י נו ו כמתו כלמל ד!לו
*נהנהה י אש לא חו לה pi'הו כו י ו לו עפה ו אש 18 כ "לו סי מ אלא הלבק הל ןי א
הני חכו ו כא18ו כא^קי כ'י פסהלכ'מכסה)ד!חי . . ראשכו סנ "פו סו כ חנ ו מו ?
התשי תורמצה הזנו א הה הלועפה לא הני חג 11 ,~'ת!מ)קזי כשי פעא<
;
'י כו'ומוקא^
l& ffl^i!} •'/
4
'•ראש !א דוהו חצנש ו מא!
םרחאכ 5. . . &
ה
! י י
י כ ו ומוקמל
IBWOV&BJ? ף£&
^8?ב כ ^ל 6 נ מ מ ר1ןגיני'»ר ןינ0 י סרמאכ^^מ<כלמי ״י עי פ&י '<פס^ן ׳»
ז ל^^מםלמה סלד^׳לדשא- ן מנ י ו י לה ו צכ כ •עפש,? • f ewy *ני 6זי *׳•הוי•
תי כצו י ב ן י י ד!1תד£י ו ע רי סי ש?י תי צי מלי לי מכ 'סהי נ׳כדחו י י מן י ו ו תנבת׳כלו ^
?נ- ־ןי5)ע)
ז
1י3זת השינל רחאן ׳או 'איסנהתויל1ת *וזהי גי לש^שי י מונה הי זי ת fctt
%י צ תי חי י נ םי מעפי צ זי נ אנ בי תכי החי נמ !י של םזי ה תו י מה ןמ י אמ לנאתי
/ י אלקפהלאו י נ תודלות הלא את תו כלמלתי ח׳יי ל ן מכי י ו דו סי ה״ן רדן שי י אי ו
אצו תי דלי ת השי ע דן נ י וני י ה חנש ft 6
(
נ<שא־יה
ז
י " הי הי די סי ה ן ו ל •כ ת- למל
V ' b י י ה;ל תו חמנ תוכל מלתזחי נ וצי מאו רח אי ' תכלמל אנ הג צ־ ה לכ י בעמ
ל אחי י צ 15ןי אשז*וכ!<י ל'רוסי עי צש*שעפ6י ן י מה;W־ תו נ ״לעהי י פכ לצמ
'ו בלמהן קתי ־ עפשי מהעצשהאו ^מצצו י לאלא ר6י מ ךן מ״נהלו נצב׳צתעדל
אי השזו ^עי נו שאי העי כו ן ו י מד־ דצצהי אשי קי • 'ן י מצי כן י עכסי כ| י נ'בת0'מל
ר!7א בג א כחא •עו י זלשו רי חלהמל^הן י ן י תל 'י בקל כ ןי עכ לאמשל א ןי8 ליא
רחא גו י ו כ א הו רי לזהלי י י ארג־פ^הנעי פשמי הו ונממש 'א המאבש םי לי בש י כו
תו אי צי ח׳׳״צהל א׳הי פ הי'?ש הע׳כל ן י עכ;זק׳תה׳ י 'אי • המי דכ רי לי ללעלי ה אצו•
)ו י שי לש העי כי ו ן ו י מד *י צ נ עפש ילועו • םי ערזה 'ן כ ן תשהו לעי גת אצוי ונממש
^ייפשה ן צ סי ערוהו תי עי טצהדדהלו !דגל׳
,
. ׳?ש ע כ׳י ן י עשמי בםהתי ו י נצי כה
*'ו כלמכ'ועור!י תעו טגה'ומשנצילהל1ללנלה1ה ה שי קי וי ונממש ש־ ק י ני מי
ן י פי ש םי ני י חא םי שדח שלשכ שי משתה לא לשמ ״ ;נמאו קי דצהו 'י בנהו הני כשה
עפשה רכגתהכ י כ חי גמ דלי ה אציש סאלו דלו ל
י
ס י ש ^ה םי כאלמה ואי - נ
י אובב למשנהן י נע רי ש !הו ו '׳בו תמי תעי ו מהלעי p j j m - 'תי שחקי תו משנהו
*לשו ׳י נ לבשי י צצ האולמב 1א הנבלה ן י י סחנ )־ זחכ י י צי * שי ן י י י י י ל£משא
י אחי י צן י י כ םי צי רחל י לא סי מעפזל בה •םינ קי תב ע^־לי עצכי וי י גי שקוי הוי אמי טה
'שדקת׳י ב תו א י ו סי לי ו כזהתתלי ו חי י נ שי אלו כל םי אצוי םשאי קני • :י י ה םשי י
'0׳ מ1י'פ כ n חנ ו מאנ הו לעי •הלן5לה תוכלמלו ןי קי זו*! ןי צי לן ן׳אולו '(*לשה
'הנשו דרההני חכבי או הסי עי בו גהעפשלכהלהו ןי י ולזאדקש שא ־ םי עברו
י ו לבל אוהש חנ םש י חי ר אבוילע6לידל׳מ הני מכ סי קי רצ לארשי ש ן אי בו •ן קג
'ו לספנ םי נו שארה;חי לצהו {ראצ תי דל־א הלע םי תמ ־ י הי י לאמשה ע׳י כתה
״תסלמל ת1מווההכיתכויתודל'לי *או ה;לו כמכ ן'מןבו־ח1תפ הי ה״ני מי עי במו
^: ו מ תני אב אי הי תמלאהסע לי סי לי בהנדי כ ע י זמלחתה׳ן י אכו לאי ש׳ן י אט
,ן י א! לכל המי י קל׳ הנזמלהני עי פי צמשעפסאלי ל ה 1צ׳4מ (י לארשי * ׳* שי
תי דצי קי ו ו י י הנ׳חככז'י ׳ תו די י נ ^עפ־־- כ רו אי ל ל - ןי לה'•j>;f#16׳J־ טקולמ
צי חכי גהני חב • ו ו י י י תו שלשי רו ס׳קלצן׳ני מי ^ י •*סייגי •*כד לש )ללצ .
,
סמי צי ח^
'תזבלתמ התוי הב םילש עפס הכ ע>עא6כ j»!0״ ׳
7
(ני י זלי ןי זא^ה ס^י א/ י י י ו נצ׳פ
עו י רכי קני םי לשכ המחלמ ו י ל שישתו ן י דה ףן*!תכ י כ. ־ ז׳כ׳ת^ i קל/ #׳י מ'»ס׳מג
ן מו ו לאתו נ׳חכי גז ־ שי א קמו הני חנכץ ' ם ו לא^&ק״ז ^מטי ן י צשלמשו לה
י ו י לו ח השע או ה י כ !י י ו ג שי א תינ תנכ/ י סעכ *י כלמ׳ ם״^ו ג רו דהתו ג ט׳שj
\ מ׳לצמ ׳ 5־ r f p » /
מי •־•.י? - ר ע • ׳ י - ף י \
v
רי ק הי ה ו עי מו וכש םלי ע דו סי ה»ה &<ה חי לצהו !״?י ז א ק&ן וסהז* קשקכו»
למ^י י ן ע te^gjjkgfiii? ^ אוה»ן<מ.רן n to }
,
W W |<י י ו עת»
. רחחנהאו ההל,י 6»ה 1^ו ה ו 6^
r
T»ia1>1t זצוע9ש?ן1הי»'ופ<לקה תעי נ מ
ה מע לז<א 6 i ל ו 35 דוהי ׳ג 'י כנ »m טל אצי י י '״ה י לאמשה רמגה ן ר י
אלו תלגקמ ונממו הכ עי בשמו תו כלמ? תו רלמ * תוממ רמ תי י עו ט הי ה)•
ו סט עמשמ )כ רחאא נ1»0י כקנ'כקי דצבתו י הסעט1
ןכו םי נוצי חל) סי י ת׳נפלו ס י נותחתלוטי נוי לעל עי פשמה׳ גי הנמה הי ה קי רצהש י נ פ»
ת ע נ טועי מה ו חא סג! טו עי מהםדי ק ס״לאמשו םי י עמי םי ארמה לנ !י ומ י ו ל»
תא ןז !קי דצה תוי זי חרכ1י ן א הלענ 0ע הלעמל דח״תהלהמו קמ לא תו כלמהתי ו ל*
יצוצחהו י ני מי ה ן 9 ן לו ן ה לכי ה י צנ ולאה סי כקג י נש •ע 9 ׳f c»» !עסשו׳ ואו סלו עי •
״ י ׳
1
;י לאמשה ןמ . .
ןי שארי כ וא ןי צקועי כ הל םיש ן י עתי ו צני י פש תוי תואת־ווצ דו סכי א םנחל א * םת
לאמשוןי מי ן י לי נש'כ !ל שיש תשחמה לכ1ן סאמ<סי ׳מי הי מ !י ע לא ו מו ר ,.
הנממ ס־עשר ו רעני ו לש י עכר M י ו ה !ה»ו לאמש רצמ סי קנוי האמי טהו םי עשרה!
• • • י f 3 ־ ׳ך צז י ת ו את ו ו צכ ' ן רמאהמאצו י כו לאמשהשאו סמסי קמי &י י ך
סי ו נדהלכלהמחפו י הי י י פכהי כעד•'!ו י פסהתו דמי רי אי בנ י גי םשהרעמנז•
הו רנשו הכהלתלנקמו הו טי שפנהן ו צרו חככסכפהו סחי ו מתו .
;
לפקלהוש חכ וי ה• תו י י פכ ה ן נ • םכפהו סתי י מתי סי י כ י הלכ ראשו קו חשי סעכן
י פעאו תי לכתן י אל דעתמנרלו סי הלאלתי ל<עקהמכ0הי»!ר1 סי ׳י חי י ן י דלעפלו
סי י נ דה לכ לועכלי י פסה לכ חכנש רזי אקפתסי םא* י וי מ ו1
;
תוי כפה תו לעו פ ו י הי &
מי צי הש לי •ייכ י אי בנו עו דמו 'י רנדה לכ תו אמהל לו כי הי הי אי י פסי אלה סנפהו
ארו נהו לודגה ׳הלאה עפש רו אמתנה׳לו גי שהלי י ארכנה 1לנעש י דכ 'י פס י י תוי הל.
,- •• . r ״.- . - . ,. . דכלמו 'כרעשכראכתגש1מג
המלשי אלאשי ו גאכאי החאו כהלי י שי - י כםע - לכם?עעאי כ אוה- תמאה «»,
י תכ וא סי די .י תכו םי קי ש י תנ ו שי כלכםדא r&»,
ד
:'י כנצהלל©• חכ w»היהי- ייפס׳
תכס ן ו נה ת1יהכש הי צכ !׳י כו שתי כ׳ תי עכצאה
3
- די סהכי ק״אה ס& לכל ו גע^כ<
לככ וי לא סחי י תמ שו נצהתו י ה חי כי ה שי נלהו הלו גסו : םו חת!לו בגי ן *»ו prn,
ן י קו ו ע״י י כי אלבב׳ן ו גהתו י החי נו הן כו די י כא אלסי י כ הי לאתי חוי מהלועפו־
המשנה שוכל ותוי הל אי הש רעי י תי י עשו ו י רי גן . , ת^י נסי אלו אי ני נרעכי שמשי •
םההסי טרפהו טי י נ אה י ע הי תולועפ הלגמה תלע1תלו ן י י צל לכה!סדי קפק•
^ש נ נ םשור ס׳םו ען סו א^הםי עש^נ^ה י פא»ז:
:
1חמכח הו1גרשאכ םי ארבנה;
!טי ו דמש^לז ז מי כ כ ז י ג י . .י $*גכסז<#ה$גק. ^ ׳ ט י פעא תי לי עפ< י קה נ
{
רי עכ רכ ד שי טןמוני כי 9»»ו ד»א^1»^*ו צן ג»^- »«מלמכנ ונתשי י חא ג ׳םח
ן אלן י י י כי אל* ו ת צ ו » . > 9 1 ^ n ת י ל כ ת ןי אל :<דאי ׳א*י 0תאמ»גלז9- &>1>n(0,
י
רעשכ ד א P ) ,
0 ,
' ״ י . ^" ^^נ
תי מצע ־
כ ה
אתכ ו ג :- . t
'׳ * פי גו פר י*ג»8ע י ד48 ״׳
אלא.וי ת רמזי מי ׳אי אמטמ. '*פסה ןמי כשמנה הל1עפה י כ ן פו אכ •'י לכזי ומצעי
ft םי י כו ו ו תכו ה׳אד אלי ״כ• !תלועפש ן י עה י 32נ £מ
5
*
, ־
' ' ^'
ע ב
^
מ ן
» * י
שייולמ ן כ י פעא׳סה סי י סח'. הבו טהי י ארס׳צר סי י ו ו ש ל')ב!1- וי א תו אי ה׳
t h p i t הכושמה ן כו '־ י אככ' אצו י כ)תטעו מ הי י אי הכ דמהי ו או הער הי י או ד
fc׳ תו ני חב המככ! י "הצי בכ י אשי ו לו עפלש׳קתו הני בבהי י ל!־ה הבושתב ה מי
שדאה
:
השי עש "הא& 'בי שתב' סנ א ן ה!׳ לש ס׳י מעי ה שנועב לשמה •תורי פסה
לחו י מ הלועפי י פס לכלש ה:ה ־הרי פסה ןכ סא אצוי כו ךסה מכ שי משתה סי1ט
4י כ ו תמכח הרו ג ןכלו "הי !א• ־
,
חי י כשמלההו י י ההי התו ני חבלן רעצתתשנעמה׳
תו כלהל םי לצאנכ תמרהל י לכ םעו ר ס ח כ f ' 3 וי ו הר כנבתי ל תוצמ תי י שע ןכו
די קפהל תו ני חבבו תו אי צמב -
5
׳כסב אוה ל־ק- קי י ןי קי תוו סי י כ םגה םהי טרפ 51
י נפכ חכ רנ לו רכ ר לכ^לע התי שעכאי הש הי צמ:&י ו • הי לאתו ׳י י ר הוצ׳־הש
i~::•" ׳.
( ׳
, $
ע
י"י יrי * ־ תו רמכתו רמ!א' הדמבהלמלי חי ו ן ו קתלהכס
5כל הוש חכי י פסה תי י זזי לי 'י פאס״ק אלשמ׳ קח י לבל הי פ הלעפו ל!,א!לו
םכפהו םי רבלה ' !־
ז
' ףי רצה ם עת אללעי ג ע אלש ׳פעאי כ י ח אקח
ן כא ןושלמתוצי פס ו אי קי י י פל
;
- 'הרמהו ׳אסש לחי י ל א השע ס״קלתו חפל אוה
אי ו־סי צ1גה לכ לבקמה רי פה לטכלתו צמ שי קו •יכת׳ וי נפל חי ר תחנהו י כ
םיימשה ןושלמ !רי עכ ו ארקי ש לו בכ הזו ־ ^ראה ןמ םי לולג רי בעהלו הפי לקה
'ולגמה םהש לא רו בכ ם׳רפסוי • •'/ ׳ממי י קתמכ טוני קתהל םלי ע לש וכלמ
תוווצהו ת מלענה תמשחמה ׳י :
ן הכ רו כלהו רופסתש י נכמ רו פס ןושלמתורי פס ו ארקי • אי ו ׳תו קו מעהו תו ללכנה
רפסמה תחת וסנכנש רמי ל רפסמ ןושלמי י פס !אי קי ש אי ו :ס״אכ ןכ ןי אש המ י ת1!י
וארקי ש אי ו • לובגכ שהס ו מלי לי צאמה ךרעכ לוכג •לעכ י תלכ שהש י פגאו לובגהו
לוכג ול ן י א• המ לו בגכ ן ׳אי במ ןאש רמול לובג וני נעש רפסל ךי מסה רי ע (!שלמי י פס
י - ״ :לי על רכזנכ לי צאמה ךרעכ לכהו
ע ר • המצע י נפכ הלועפו הלי גכ הי הת הרי פס!הרי פה לכלש ונ י אי כש
ז
0עאז
רחאכ סלכ ףותשו המכסהכ אלא המצע י ני פכי הלועפתלעי פי י פסה ןי אש
»כ הנוי כה ־תי נו לפ הלי עפ רמאש המו י וייח קולי חו י ו לי הסה׳נ׳כ הי הי אלש י לכ
ו ללכתי סלסו סי לסחכ םלוכ וי הי זאו עפש אמלמה לכקתי י פסכ דסחה רבגי רשאכ
'׳פסה ראשל תודחי י מה ת!ל עפה ראש לפכוןכו הנממ תלעפנ הלועפהשי ׳פשה דצל
קלמעכאני ל דבעמל ן אעכ אנכא ׳אהדכלזסי נ ו קי תהרפהבמם- י הי אי נ ן כו
ן אי רקתי א׳ תו רי פס לכ ז־כ לי לכתאו הדו כגמ אלטנ ןי כי תב ן כו ;י צרחא ן ״טשכ !6
הכ ןלי לכתי א תו רי פס ׳הלכו י סחמ אלטכאמלעכ^רסתו אני חאעכ י כ ו • ה רמנ
ו הלכ!אתי עצמאד אדו מעמ אלטנ ?מלע לע אמחרל אעכ דכו : סי י סח ןאי רקתי או
י •י מחי י י קתי א׳ הכן לי לכתי אן אדי פק •״ י • ׳־
םי כסי ן י דהתי מו ן י דל ךפהי ו םי כסי דשחאתרמס רשפא ךי או קפתסי e m
^ד ה ן י א ׳כ ע י ־ וזמ »P)׳; p p ' n* p ? תו רמ ל א ^י ^^ג ן פ ט י ז
, ־־ ן י י ־ י י
•110 דנמי ׳אי י א לככ הי הי םלמ *<כי'»» הלולכ סי התי י מנזי ן י י ?י $ לכס י צהי י ן י זחד
j ^׳». r J לכ ^י 5 ! ?' &^^ט!י א0 המן י נעי •-ויל ו ו 'י 1תשמ1 !דחי תמו י הי הו תי ללג
'י פסה ראשכי קי ו דסן $ רכנ ןי צח הרוכגבי י רי כגמ רכנ קלו רדסחכ הי הי ש ז נ מ
'י ונה תוללכה (נ&י ׳זו מ מ םי שרפנ םי קלח דו רפו רי כו »רגרכ הי ה כאש !"חי י קלחהי
הי הי אלש'די פסה ראש י קלמ לככ קלחי י הי אל ן כו • 'י מ לי לכהי הי אלם ן י נעכ סי הז
ן פו אכ תי י שן לכו י י פס־ י קי לדי ן י א כיא קפתסי סאו >ףי 6ן י אדע' <מ
:
' י ה י ' י מלו לכ י
ן כהי הי אלם הוי הב רבו גהתכ רנמ לדנה ן הכ הי הי אלא קאי אי ב לי •י א
תאצמנה י מצע לככ תי ד סי י דה תבכרהב לז,םכמרה בתכש הח־ לע!״- החרכו מ
ןמ הני חב ואי י פכהמ 'י ססב לכמה שש לעו הרטץ׳די שי 'להמדפכ תי י ה- צגלג תחת
הגומההו הח:סהה םנו- א י • הי תי לי עפ י פל המש ארקת ן כ תי י אי צמה תי נ תכ ה
אל הלעמל המוקמכ י כ תסל^ס ייע הי הי םצענ הדמל הרממ תי רמהמי י כפהתההו
ת לעפמלע הכעי כעהשתי מצעההתגי ו מו ן י ני געבאלאלי דמו עי רי פססי שהי ה*
תו רי סי רמ י זצעה י ג!מתככרה ךי רכ רבנ י תלכ י גומ תוללכ אוהש תולי צא תעכ;
אלו רסחי אל ה 1ה ת 1ללכ ה < •<תלי עפרצמאלאהלגת»!ו :*דנ»1לו סי :י מאץא0
ן לי לנתי א ו לי לו נו י נשלה ןי של קו רקדו הו י • 'טאלי **'ת.«ה איאש ו מנ׳ ׳םלועל ףי דע*
• םי דסח אי קי ואו תוכלמה אי הש ן נ אנ י ללכוי םדק^י צ £ו ־• זגזי סח וארקנו הי כ•
?לי , ממנ דח לכ הרשעב אלי לכתי א אלדארפסתי ל- ״י י י אי י ני תי מב י ח»י םי קמ:
'ו דחי י תהדצמי מ הלי לכ'תכה ל י התלי עפו התצשממ ה»י בו גת!<ה«על'י זזי לי ד
אי ה הצי נכ ןכו המכחכ ן כו • ןלבקש המ ו נ שי י י את ונו ו ני נרי אמ אוה י גי כי י כ
תי ללכ:)הכ תו י י אמתי נ ׳לעי ני ן הכ אי הי די כי ני לצדני זי רזי י םי נו חחתהמתעפשי י '
תו ללכזמרחכו מתי ללכי סי ^פה לכלן כי י י י רה שממ הי נפ הכ י י י אס רו עו 'טי לה ?ג -
:הכו םכו ר תוי הכ שא ׳כ ןהכ אצמי אלו ןושארה c׳ ׳••;•!־ . ־
סי לנזמ )׳•?קמי אן לכי י פסהו י הי שאו הו י נממכ^חי י חא תי ללכדי ע WB<׳
»1ו אי צמן הכ י רי (:מו 'י רחי ת»ו י הי ש דצמ הי הי • הוז• םזי מ י אכ םי ארמו זי ז•־ •־ ,״• —
'•פסה תצקמ םא י כי י פסה ןיי1א כ ז לנןי י אלש 'י י פי י אי תי כלמנ כו רכ אצמי הו תי ללכ
'ולי לכ תי י ה םעטי ׳פסהררדן כו י י ״י ו לו לצם^פ״כעי כדן י י פ!ץי צן צלרכדהבשחי אל
ו מכו ־ דו די פ אי קי אל !כלו תי רכי גה י א תי כו גה דצמ סא י כ ולגתי אלו ולעפ• אלי י וי
הלגתמ הי הי י שעהמ אלכש י שפא ק 'אכי י א ותמו םי לגתמ י שעה לכ ו ׳ה״מעפלפ
רחכי ו י ה תי ללכ ה כ ו ו צעזי י ע רפכמה ל- דיגי י תי לכת ן י י י י מ '׳לי י מ ן כי י כ הארתמו !
צכהו סי י פה״הלכ ראשי י ו ״ וא 'זי מתו אדץמו ת י ל ג ו ה מאי ג ס י ו לשכן כו • הו<*
לשמה הכ לי צאמה תי טנ ןלצר ן פחרצי פסי ^י תמי מי לגתמה תו ראה י פל הי ה* I
'ו מעפל)'י י עסש'זם- .מע5'י י םי ממ<'ו סי ־ צן כ ס*1נלכי 'י המ'<ז4ני«עפ'ו י »אי ו י לנ^ייי
רפסשהסא׳'ו הן ״י זללכי סי ה8י י י עפלי ׳שי תו א »י י םי מע ם־יו וי הי ו י מםי ללכנ'!»•
*׳הני סבכש רת\ י םי מחר לעגזלגי הז ?כע ׳נ !;לכי ?שבזצדי קה רעסמה ן תנ הלעי
! . ׳ ׳ , ״:1׳ ני >ז*ש»נעכתי נשאר'גהי לגחנ
«ג »צ א ה ת 4ש ל ת ^6»י ^)5ת ; שתו י או ג פם ?ו דז »אמו ללנ תי 6י ג »»» 1 9 1
י '׳׳־׳ 6י צו 6י * f r f t ' DJ י 6» •51
*י ׳&י צמראמנ IwwVSs 9«י דזי ׳)»י {»ו ג}םהמי אלכעי גהפ יע״גורמצ המדמו •
ן»לכפ'י «מ<ו י ס. ו !*י כי הענע׳ן כ ׳כ ה^?» הדרי ש הג ו 1מ) ה ן י ר^ככ. ה7גףמ3
ו אג ת י דשאכ לנ ^י צי ן י ׳לי ״ה י םו י י אל ן »0 אד ^א ^נ י י י ^ם ל * !טשכתי ם ,
מג י י מה לעטתי גי ךמכ 0לענ1קד תי אי צמן כ 81 הל ש * •כעו5יהי6<גמה רעשכ
*לגממת׳אי צמ הני ככו רתככ קר תו אי צמ כ*ג ׳גהל 0• תונותחתה »•כ w>w»הי הי ש
: , ; :שתו אי צמ ראשנ ה3)הגקמ• הרךי שה^לדמהתי ? אי ה!
«1נר'ר תג ז ממו '*»ו ללכו י טי י די י ! ן ׳די לםח a׳ p י גה תני תנכ סי מעהל . דו עו
o סנתגני םמסי גמלי ג^תי לי נאהגי עגהרסענ׳חכבו מתגג כ כ י ״ה
וז»1ללמ• ןמ צן&י ^תי י תגכו י נ ו ׳ה- י י תו צלמו י הג וצלכו׳.תתכ םי ללכנ לו סי ו תמלו •
rx c :»שע0מ»קתכו רהו נרא3תו י הלאהס׳ללכה) • סי סטוי הי י י - תוללככ*
!••:ז ה ו * * »י »נ או 6לכ תרמלאכ נ }לכ ן ללי פסה תו למן ׳נ ע «רש׳כ0 רו דא
Sby arv'tfrt ־ןי י שיש י לכ שי ן ו מג ס׳מתו אי ה׳ג ׳כ קנ הקי תאה- 1י ד׳6םח
ir1Jt»עהמ א אי הםה<נג ה לצמ הלולכ הי הת ך׳״ה׳6י גמ י <י •
'1כ1»ג'»ל«פ»ס1ל1גפ המכ ץר י תי מתו י הםע רו כגה י כ ל^ רתככתללכנ הי הת דצי כו
» 8 » מ מ j n w 6 ענ ש׳ ;י פצ׳ רי שעהל.הצמה• .לזאש רשו עה־גע&׳ו מכ זדצמ אצמ»
*א . המעמ ־ »»(»׳* ־ זג לעל ט*#חו !םה*תדי נגה י צמ0. י שסי משגתרו בגלו א0
עלה רצי י י כ ל09 אלפ אי ה a׳־ w« סי מו י י ו אי ה הי י כגכ ןמ הו ו כגה המי א ו י צ»
$י <ג תאל' רו כ » אפקו תהגכי סי סא&י מחאח־ ״כ סי כקי תכלזתסהמלאי י מן ד
ו צממי ממ׳ הלולכ י מכה הי התו ־ ה׳כמ׳צס אלי אלאיישד ארטן גמ ערה י נ • ל1<
ד»מ!רתן >ה*
-
הש׳הי «וג£י ו ו 1עה«יבוהל0׳דמו ״י ה סי נו ט .יו• םי רקי ה תי לי גסה
ל»לי #זי ca w M a אי ה& הזי סי הת הלועפ צעפל.הי !כ0ה י י כג ד יל רסאהי ו כ ג ה
לכנתי םי רומג םי מתר.אי ה&ות׳7<י רצמ&אלא רמג ה זיל1לכ רתכה הי הת של עלש
ן 9עפ«' י כ ו ג ה י חא םי נו לג גי ה• '׳לבלה לכו התלמ״ התכ לטגי ו 'י זדנהת׳ללכ ל»
ככו ו מ ותוי ה ו תלככ״חנ ל<ל לי קה וא םוחה סאלוה םשגכ ״ה י נפמ אלסתו י ו סי ג
1
c
׳ / , . - , , . ,
c
- •או ה^נרו מרמאנאלאתו דו ס׳ל״מ י
•*גמלה^%<ג1ה׳תדמ6 •••עוירשיה ראש י לעפ׳ אל י כפ שאה ו אסי מהתלו כנתכו '
••••• !׳• ־ ; ו : : ׳״• • ׳' !;•׳י ד• יירי הקדו העי שפ אי ה ההתסלענ הלזקמ3י
הלעמל ן י ד ן<ע!ןומה תו י ה 8»ש1< רו ע •הקודאו הכו רק התוי הל סי סי ספסלי ת רע
מי ה ו*י וי אז*ן»6ל)כ 0מו םעטי ו לל־לעו ם י י תן לממפרו אנ י כ אלו ״ג ־ י
ר& ץויאל םשוי ב• שאכ תו אי צמ םי רו מג םי מחר הי הת רתכה תלמ סי נמ•
ןואי הל o w « ץר ףו תז«ך8כל,0הל :• ן »תכלכ'׳35כמ»ה״נ ממך0«מעמש<»
חוןי להי עי וטי שזפה״תי לכחע• ת1ט!ש90׳־ טעי כעי נכהל^ו הי תככשהי ו כ* •ן י דה
י »«שה0צע3/ י 1ת׳ תי לכטתהחי תמי ו '»׳:'גהנ ם!׳;•:- אכלמ- דאחצמ אי הו j n y
>«^צתצק׳^כ - 'ךא2«שו 1מג {.י ׳- י ׳כזצי הי י פדכו ^י לטגת*ן י נ׳י ן 1צי 0«י 5*
׳,י ז.'• ־לי - י ׳לתא״ן <: תסי
ט ׳
" ״ארי י א
3
ה<»
%«כ 0 ^«ס*« ^^^דזג ^0 ש ה ׳««ן ^34י 2צ£^י
מ מ מ
י ' **
מי ׳ה ן ׳••'•יי •''- •
y :.9 . , «5* ״׳
,
׳־ י י - ־ ״
. wo ל'׳ ׳״אדולי י ^זדכגתי י פסי עי עתל^גן^הי תל^צןצסאתי י כעמ
•ז• ן י י ה 1יל»יע*1פ$שו6״5ש*י5ז<יז0 *ייזז־אי מל&יפמ י>}!וליתש׳ד?יפזי6
ו לזג י י היהי איהש ראא* ןיכתס׳ םא'*הנס״אל כיג ןידהןליעקיםחייתי ה1 ןינענ»
׳0ה ייהש ותחגשה תלייכ תיימל תוליעפ הניהתק 6א תולמה׳]1$%י(י^הו ןיי*
•כ תיםתוגיחב הלי׳יית החגשהה (ינעכ יכ ל• י\ חל תיתןציצןירה^ילעיפו״הי
,
דייגתמ ;1 לע רואו 'ימצעה היה• ולגתיו ייטשפת׳איו־חוה *צ**יר5)ואי'1-כ1הםןמזנ
׳לכי׳סצעכריאי?ת»לכתסאכ'אכשלכידת<^
" * ot x f y j»iro* הבי ותחנה?ו* היזית יריי^היי*^'•!ולכנתי אוגיגיהט ןמויל
w>f^»rj5S םםכ הציצה ידי- לע 6דנל אל *£$}<< ffצי י לכמ 45׳א י ל כ א
׳םירכ״גץדהתיתכ ויהיש דע תטעומ עפשהיהאגשאה הי נואו "'הבשהדילצה
היצ "ג תימעל 6<לנ<ת ק חרב ד מעת*ה המל רמאצ #!"לעןגונומ ילכ םתלועפ סילעיפו
אל -תילאה יפל; f< יעפי ן<לסת״ייה תכס היהת ה1ו ״ * ׳יוארכ הלגתמ ווחה ןיאס
• ת לנתה^סיא י^א יייתיו העיזמ 156דדויויינ תחתה ובוסיש רע ן קת ?ו רנדל היהת
ןוילע י דא !׳פז צ פלחכ ריבג* ת1'ח^׳ניע וגאיתי ןאו י י 5צה לכ * לתצה יע !אצ!ו4
•רתכןינייכ ריאידומעןדתי^ליפ^כשיוומ^יצלצןילישויץי־י י אי ^יר^אכ ׳ןיתיייי
"-tow י(תידזיתנה תלפתב איקה^יאיציחנ^א^י?ןינ^צןיתארההלצ׳־^ו)
•י ףונהין תנ
;
?אשגכיהו דצכ 1דיהי 5ע<^)יג(ילא •ילציבי^יידמיעו !יולינאהתלוית
ןול• ייע* ־יל ה5ע יי ס#יה רציי «מ 'ft ח׳ליינ1'יפז5ה אל*»'יול(»• ראגחג&ך+לכ
יתייאח •כלי •הי-ל; "תפלמ ה הת ה'יע לכיש ףןילכ%^^מ׳1א1ולתעןימוץ• ווא
'א<*א»עת6$iו׳א׳דשיךאי » < •מ•*'״* ^'tJij(S.bs •!1%< תאי ל^מג כהנןיא
}צב'ןצ''.תיי<י'ג^ני*ת'י'פ!וי^3 ׳&^*כ»י
;
י 5ן5*י א*י ץי 6א!»א הליע סהו
ןיי׳יצעה ה ת י » מ מ > א 9 f t f i t k f i « « ה6אי י ת ל כ קי י 1 * f 1 :ייהתרא&יר!מע
י .'»לס9"ו*^מ*י פ^
1
ג ןי)מל׳ימ *ייולצ Wf i )לאמזי^צ^יזיאלצז/ יעצשאישהמי^ו
•זחולב הבן1ני'^יית1וייג- ס^ןייי!< 1י**8לכ8י צייציאצ^ לכויש*״ לילכ *ד״ אל^ו
תוגרדמבש. ?ד ק י הי חנ &ו׳'הל''אי י
ו
«
>
י י י 84נךרד היהי ןכש עפשומו עיפםמ
yfcpiSה׳ז* ? £M,fi& - ^Wrt>:׳*? !»m ffy Wתהנוי3^#ו5ינא*י
דתיאתייחנב r^'
,
iאי
,
^אא^?^'אי'צ*י«^יצwי־י^א'r»(i Jif*׳i5׳0 התיאא
ןת5חתל
;
)5 מ»ין* סל !תלחיימ ןפהתיייייאיימ?א^ייפסדי^לצגם ולכי הילע*
ןפיסמייא^ טייימעהת״יא וצפיח»י*אכיו*'א9«יויא8ג לי**,י ןצ ןמצןיל (אנקמו
׳תיללכויייי1* נ< 6זנה״תיריא» יצטזלו^לעצי־יייןןיצןימלןתצקמ׳ייאןתלתתל
W» ! ״ ניילתואיציייאיתב ילעי >^*צ¥ רעשכימ?מ# יימתהי ץייצ«^וכשו»5»
ftrfrVbi jiflty**** Wf טי״מ ׳חיייצעת^יייכריילה 8יללכצי סייילעצויה׳ וללה
י זי י י "V* * * לעשכ Sfojft דםאפללץגגלגילת&תייייקמיג׳ניללכנ םויש
,
^^•יג׳צריתלחןיאי^ג^ימיטארא־קתייי״צחייקנהאיה 'נוז fnfcft
^ז^<הא'^^^־^5ו^
־
^''0!<**התי לכת*לענמרתכ*'" י י ;
:
י r
- • י ג ו מ »י ה ע• ר * »
v
^ח מת או ה ה ו י פס טאי קח ס ג ^טלחו חההסי פאהו סלעההגעהלמהן ז*
י גקמ לכו י ו ת ?? *י כ ככ תמלעגהי הח אלש ׳פעאז לי י &נ ^י ה 03$יה לעתו ר)לל
ן
,זי מכטה סג 9 א?ו / סמ» » ן י אש דע ו תחסו נ? הכשז&״ה־קי עכ תמלעצ הי הת י
^ • ; i - ' n ••- י י • •יח.:•. - p א׳ו , זו תכ כ םי ו ו מג םי מחו תלעכ ה ׳ס*
3 6 תו כאה םסח״נ הזל םאי בה י לואו :לכא • ן י ו תלעכ הי הת ו תכה ן ו ע נ ׳כ
פחאו רסחתו כאהשאכי כ?ו '4שרשה אלו ם׳מחרתלעכ הי הת הני כה ן י ע כ
סנו שארנ ומי ד pf5jyi '- p הטמלו ן י ני כמ אלא רו ו עתמ ן י דה הי ה•
t
• הרוכג»•
,* הלו בג רגנ המכח• ,(••י סח
;
לגנ_ןזתכ;ן; ׳י י $ל^ - ,׳,ןי ד תלעב ,הי הת הני כהש אי ו
ןי עדהסכלו תש- אל< •*י תלגנהני כ״ אי או הדוהי תחנו י נשי ו אכתמ סתוקלחוי
,המכססי נו י צעהתי ^קי י ן י געי י נמה
:
?כ ת מאה לנ א • י אפ סה ׳ו כ ו םי כסהל
««יגנו סךוכגו המכתן י בתת«י כ הני בו - ,תרכההןי י וומגי י מחל תלעב,הי הת המכחה
,־ הני כו ־גסח ו דגנכו ן שארה הצק רו סס דמואש להו כס םי רמאמ המכו»
0 $ : ־ ן סרי כגהו דגנכו
: ו
- ,- ׳,>• ^עננלהי ן ו קכן חו מהרו ה?הי התי מכחה
« 1 ; .
ד
. r . :ו ל י ד ׳:> :!ד ; : י םוקמ ו עבק p i • הנבל תי ל׳ק הוארק ן כ !
!י נ עו , • ן תו י מ^ו דסו עשבו אבתי ו שאכ . דסחה !קרו סכ (י מי ה לא התגרדמ
,עי פשהל המכן י כי נס שו לקו י סלו לגהלאעי פשהל רתכ נ ן ו שאר שודקש השו דקה
^י עחו כ סו טג ה ן י ל גןמצ סוב ןוצרה תתה !י עי סשהל הני ככ ג שודקו • הדטג ה It
, ד׳פנ םחתפכ ן י דה ן ׳קי תמו • וי ה םדי לעש 0״!ל לש רי ש רו ס הזכ אצוי כ המכחבש
^תככש דפמ א<האק<»ער או י זי נו • הנינ?,רי אמה אקתעי )ר»הנמתו רו נצה .אוהה
ג פ ׳נזןכה- רוחל דו ד,שקכ הו כ אצו י כ ן כו • ס״אה כלחכ תוצחור הי ו ?גכש סי גי עה ן ככו
גה» - • הכי מ שקכן פההו ןי מי ה י ו סכ הי ו כגלעי פשהל ו גני 'ךדי סחו ו רמאו ם״ןל
,טגה אוה ׳ולה דצ רי כגהללי ו ן מ ל ׳ולה י ל הי ה ׳כ ׳לי ה כי ו ו ׳׳ ׳כ ׳תעדי התע nuf<
$<רי צי לסי אתי א ל1 ט»/ ו הי ו הי י דן י בהש ארדי אה י מאמו תי פי לקה דו סכ ן י להו
, י י הי מו פכאשאלי טאו י ו נו ן י י ו »י צ,י י י צו . אלאמשלאטקו רו שככי כרהמכח!הי א
* לו םפרחלו םקוחל הלו כג? י ע אלא רי י טצהל ן י לו כי סלאהן י רן ״צהן י אשהנו כס
V!' . י •!׳- ־ . r •
:
H ז״זי ת המכחהש .••׳•• ״ . ׳
אוהש י גלא םש לצא אכ סי קלא תלו קצכי ד ן נםשסלו עלו למא הי ו נ ק* ׳«0ן
מו כ סהרו כ ג הי עאו ה הצי ככתו כלמתו רחי י תהש ן ו מי ל תו כלמ. > *
•סכ ארקנו דקמ םי מחו אוהש 'ל ן כ טש המל סגמא ׳.הני כת האצוי ו ט׳קלאי קנ•
,,
,
םי מסי מ ן מו שוש )י דל זמורה סי קלא סשגו ני גמ אלש.המ ן י דל ן מו י ה סי הל*
ן ו י כ י נ ו ג םהמ י חא •3 םע םי מחר אלכ ןי ד ן י א ךכ ן י ד אלכ םי מחר ןי אש םשכ ׳ו ה•
,1!ןכלו •ןי דה הללכנטי מתלתרמכי כ^רסי ק^הי או הי הו י נ סוי התעל׳ו<תכה'מא0
^פו אכ דקי נ וא. Ei י קנ הי הי י &<קל16 םש סגש,ה!ה ׳ו אר^ן מ ןכלו תו נערו פה 6< p f ! < *
•די מת וני א שמחרה םע ן י דהתו פרטצה ׳ןלי גי כ או קםעט?!י כג םי מתר וכ ו ו מו »
רי ע׳ אל ׳כ רי מתסש ן׳י וצמ ,ם׳מחי הן׳לה- סוקמכ ?צמא,. •תוקוחו םי תעל אלא
\ י תעלש, 'ו ן כ סי עחר ס ש כ # ל p i m o p ^ & f i f f i •!1 ' } ק י * י ת מ ת ל » .
ן °׳P
m
I » »׳; .
, t o ,   ח   י י ע מ   ..-.•* ^ * *
׳־ ^* * ג ׳א^ל׳י ^ Qi Mr J UP, *
3
ן י דהי גזו מדי ם אש ׳ו אר ן י דהמ הלגתמ'י קו חו
ךו י צ ן י א )ו ^״סי כךשמזסי י מי חו הדי מתסן י רההםבסנ״א־ טי קלאתדי קנכו הע^
רומא פ ו הו זב ו אמ מ ן כ 'תזי מו i h
םלעהה לע הד1מ ני תנ ןושלו המכח 'וכי תנכ׳י ל הת1״צעכ ץצונתי י א הדי פס רו א0
״ותוי י י לנתחה הני ככי ןכ ןי אש המ • טי ע !עדי אל בי תנ הבתכ םדע ,םי מכו
ןי אשי י דומע ן רת תוי צוצ׳נ 1אדק םהי נשמ םלענה רתככו םי חותפ םי דעש הי צוצי / קנ
'תמי תנה םגש !ו מא ןי ד תלענ מכתהש 'מואה י ו כדל)רקעו ללכ|תוי מי נפכ הגשה
תו ני תנ כלהסג םי מחו לולכ או הפתמאה י פל לכא •ן י דה ןווג דו הכ םי מודא וי הי
י פי הלא םי מעכ כלכ תי םאדב השעמכ סי וומד ןאכש ׳פעאו םיט1םפ םי מחל וי הי
תוי ׳הה 'אצוה ;י ה י עס הי מב סתי צלכתה י נפמ אלא ן כ ו אכ אל המל ומולה וכ לנה
• תובי תנ כל לעשכ ו אכת״ ו שאכ
אי !םי מתר אי הש אי י כ הלעמל לאכחנ לבכו הני בתאו קנהאי הי גה חו י שסהז
f i n ןי כ לי ו י רי צה לכמ כי מחו הי הת אי השן סנ רתי הו ן י דאי הש :־
ן י כ םי מחרה תד קממ הי הת אוהש רתכמו המכחמ תלכקמש המ דצמ ן מ התי מצמ
י ארמ 'י מזי י ה דצל םי טונ ןכוד הנממ םי קנוי ה תווצקה תוי הל י כ תעסשמש המ דצמ
'׳מקרהו י םחהעפש םהי פנעל םי עי פשמ ז נ מ כ הכ םי מלענה םהי תורוקמ וי הי ן כ
'ן ני ר !י הי דצ לכמ םי מחו אי הש !נ עלנ א םי מחרה דצמ םהש םי כרה לא וטי סלכו
׳מהו הרי ע תו י הדצמ י כ סי הלא תדוקגכי ד ןב םשב ארקת ךכי פלו הני מ ן י ו עתמ
ת דו קי זזי וכאבזו הני מ ןי רעהמ ן י ני ד תעהלו םי מחר חי י ו מה תו י ח!א1מדכאכת
תו מצעמ ך אתערל ךי רצי י י מ ן <י ;תמ ן י עדר ונ ו מאש המ ןי נע ןי כהל) :ן י ד תי ו ו מה
>ןא •כ עדו ־ תולי צאה רדק רעשכ ראבתנ רשאכ המ אי השהו ו כגה הלצאצ הני כה
>יאש ן פו אכ הני בב וני י הד המא י עממ התאצ רחא אלא הימב שבלתת אלהו םגה
הכ םי מלשנה תי י נקה כו ר ראש םע םי מחרב ללכנ הי הת הני בה הלענהי רי בגה םדש
לכ ה הת הני כמ תלצאנ התוי הל ייכ םעי ־התאצ רתא אלא המ הנוק הי הת אלו
ןי רל ן י כ בי טי הל ןי כ תי רב.י תהי חנו תי צי צמ הל הי הת אלו הצממ התעפשהו התקי ני
סי י אמי תקי ני דנמ םי רכנתמו םי קנוי ו ר בג נ תי ללכנ ןי לה תתכ תוי הל!הנממ אלא
הבש •לעא ןי לה הל לחי ת׳ ס קנא תדו קנכ ל p םשכ הני כ ארקת הני כ וני י הד
ם רי עהמ הי נבה אי הש ן י ררעו ־ מי י ה׳ חכמו 'ני י מ:פ'עא(י ר י לעכ !י הי אל המצעב
י כ־ עדי םי צעה ׳ע אל סא !םעה הלעמ תכהלשהן י אן כו ן י רכ סי טהלתמה םלט
ע<ש ן ׳רהי תדממן י רו עכתזו ו ררעח׳סי זו צ־חהו סי נו תחתהתו נו ע ו רבגתי י שאכ
• הי ננ קי נהלח מי ני נו י לעה סאה י דרמ כצתה קמתצת׳ קלתסת םי מחרהו הנרכה
?רכל ־ול ה־ממ תדחי י מה רמי צה רצח הי י בגה לא הני כה ע ׳פשי זא תוי צקה ו ני י הד
רבגתי אי הה עפשה מכ י צא ׳כ ל״ר !ל עי פשתו ן י רב אי ה תררי עתמ הי הת 1&!
(לבו ׳שי דכ :י ד י י 'ו סנ להל י ת מצעעמנמעי פשי זקדאו ה&ו חדמב שבלתדהרםגק
קלתבני י מנחי די א ^י עי ו ו ו ג תמחי נ ו עה וי הי ש ן מזבכ י נפמ הי הי הח ן י דהלו עפ^
זי ךו כג ^ו ר ען ו ^^י ה ז ן י ^תי ו או ן 1מתתנ םי מי נה תחי קפ וי הי ו הלעמל ה לעת^
ו כ ל 6 * ; א < | י י י ' ׳
J
'
;
\
- י * ' םי נו מד סי שע ר* »
v
״
ךשו מה םהל דחוי מה רונצה רנ מ הלעי פשי ו תכש סי קלא ת!דו חנ'ד ןכ םש . חכ^דכל
הי הת המכחה רואש ןמוכ לכא • ן י ר תושעל j'iSfw iS^וש^י ואוי ןי י ה&צ
• י אכ תו י נקה לכל תעפשמ הי הת הני כהו סי תתפנ וי הי סי מחי וה תורוקמו הלגתמ
!ראש י נפכ הי מג הו םי מחי !י הי תוי וקמהכר0י נפמסי מחי העפשלכהי התוא
הרו כנה ףא םי מעפלו טולשל הלוכי הי הת אל!אי הי טכ אגרשכ הי הת תו י י קי י ה
עפש כן ר הני כה לבקת רשאכ הזו ס׳מחי הכו י נ הני נ שככי ש דגמי ׳מחדכ שבלתת
י נצה חתפנ הי הת רשאכ ׳כ •רתבמ הל רתוי מה ר!נצה ךרד רתכה דנמ סי מחרס
ה י הת הרו כגה ולי פאו ־ סי מחי כ סלו כתו י י נצה לכ וחתפתי וא הי לא רתכמ אוהה
ךרדכו • םי מחרל ן י רמ ךפהתי )סאה כלחנ הי י בגה י צע וצחרתי 1אי סי מחי תקנו י
•הדמל ר י מ םי עשרהו י די מל דהי י ןי כההמ סי ק דצהש לזאש המ או ההו
הני כב !תי י לת הי הת ו כע'ר בגב ותלועפ׳ ןי דהש י פעתס אצמני אנתנס המ י £י מ
ףי סוהל תל0י ול הי התאלו לשפתן כהלעמלמהלעפשנהעפשהי פל!י כ
וי הי אל תנהכמה הי הת אל סא ש שאכ סי י עכחו י ה םי צעה לא לשמ •עורגלו תונשלו
סי רתפמכ קו ;פלע קיפ הגי גחכ• סי אנו מהתי עמד םי די רומו ןשע םי לעמו םי רעכמ
י י ט! סי י תסמכ כי תכדאכי א׳א״ג ׳תככ פש׳י שי תכ י ג י פכ הוו י שפנ הככת
קדצ יר1־שכ אי י לי טאקי י ג ףס!י י י ו דו ככה י צי א רפסב ׳ולה סו י חו טו ני כר םנמא
אלא י ולת ;׳דהי תו כצעה ןי אש אצמנ הו י עלו •ו ני צע אכי ל י או מ ׳תכבד !רכס ול דשא
די ב ן אש י ובי צע אכי ל '!רי פסה י אש ןהש י ארנ ׳תנבד • הני בה אי הש י אי וג י תבכ
י כ • הני נמ הלעמלמ הל עפשנה תכה פכ אלא רכ ר לועפלו ן י דכ ףי סוהל הרי בגה
'ואי צמ ןי אש סי תנשנ ן י דהתו חכ וי הי י ן י דה עפש הלעמלמ הני כה עי פשי אל רשאכ
עצכ סמו רשא ה השע ק ספ לעחני פהסכהו לכחכו מדכשאהחכממצא ןשעל
םי רבוחמה אשאו אנבת לשמכי מ!המדאה תא ללקל רו ע ףי ס!א אצ קי ספי !ני ותרמא
'וברתהלו ךו י הלעפשהי י ו לחו ה ךדי מ י כ סי מחי ה ן פה ן י דה הז י פל אצמנו ־ אדתכ
אל הלעמלמעפשו ׳ אל סאש ן י דכ ן כ ןי אש המ • תואי צמה רעשכ י אבתי ש י מכ
י וו• הטמלמ הכי תי אלו לעפי
•ו מש'י י תפמו הכ מ םשש הב״הל ו לשי סי קמי מאו אכי ל י אמ י תבבי חמאס
לכמ ן י דה תעפשהו י כבה לולשל רמאמה לעכ ןוי כ ן י י םהב ן י אש י מו לכ ו ני צע
תו י תסנ תוארקנה תי נ שאר 'ג כ םהש םי רתסה ף׳ס׳הל חכ סהכן י ^ש רחממ
תי י תסנהקו ספלע י י כשי שרי פש ומכ םמי לעהל המן כו י הו םעו ־תוברתהלו
םמי לעהל תו רתסני י קנה תי נושאר גה ׳ני קצאי הל תדממי כו רמ הבוט הדמ צואש
׳ככה אלא תו כלמי תת !נלתי לגנהו ׳כשדי י פש ומכ תכלוה הי י ט הדמשו תו נערו פ
אכו הני כ א!הי ומש םי רתנמ,רכל'א םי קמכ אוה תלמכ ן כ ןי אש המ תכדתמו
'׳לולכ חכ םי רחא םי רתס ב התוי הל םי כר ןי שלכ הוו תטעמת^ס תו נערו פ
האי ל הנתנו םהמ הלטנש לארשי לש ן תו אגהכ 'י ממדכ וצפחו ן ני צ״ תלו דגמ
* ע לארשי ל םהל עפשג ה׳הס י ו אהו עפשהאו ה תמאה ^צו נ עו • םלועה'וי קל
\ יהכ!תכ םי לוג םהש האיל הנתנו הני כה ׳ד ^י י ה ע ^ג י ג ע מ ל ן י רן י א
ן עסשה • ן ; « ן י אמ -
ןפ!6נ אחי י י ?(
1
כ נ n ו ע ט
רכן ^ו לעו פ תכהלשה ן׳או נ הני כשהש הז ןפ!6נ אוה״״האי ל הזה"עפשה
סי צגלכזחאת^ ן כ
י
0א». אלא המואה י ש י די לע םנמא •עפשה וני לע עי פשת
; ^י ת ו ל ל כ ו * ו נ ג ה m f t m v י י נכ וגתונוומנ סנרפמו ן ז א1ה ו הימ מי לעתטלו שס'
אז<,• אוה ונל אלהתי צמתהו דתוי הו הלחת !תמוא
רתכ תוי ה ראכ תנ ט^י שעא
ןתשלש הני כו המכח
0י וש וי הי אל ן י ד י צכ סומחר
סי מחו העפו ש תי ו כגתכו י אכ
רתו י רתכה י מחו ׳אדו ב י כ
הני כה לשמ סי מונעו סי לודג
הנוכי אל ן י ד סשסי קמ לכמו
קפתסי סאו •סהמי אסושכ
סהשי ונושאי שלשה לכש רחאמ
סי חחר וי הי י נושארה סי שדשה
עד • ן י דה אצי ןי חמ סי רומג
רמול וצרש שי וו הכוכמ י נפמש
י י ן י ד תצק הי הי רתככי י פאש
תלחתמ הי הת ן י דהש . אי ו
החכחכ י רחאמ
הרי פכ ן ל ןי או הני בל הנופה
סי י רחאה רו סנהטללו רתכמ
המל הנופה דצ רמו לכ
סה הרהטב איע םי דבו ע ן ו אל הצוחבש לארשי ל?
התלעתנהמו אהתו אלארשי ולנש םוקמ• לכ !הוו
הל חעפשמה תו כלמכ הנושארתכשוי התוי הל
קי מעהי י מש תוכלמ לש סתואג רמואהו י ונתבוטל
תוכלמותי ת םי מס עפשתו קלתסהלא זמרו רתוי
ןושל או ה י נפל הכה י נפל תסצע ןי א שורי פו * Tp
תת הכקהל םדוקה הני נכתו כצע ןי א ל״רו • םדוק
הלעמל הטממו הטמל הלעמלמ 11 המי דקו ןכ י קנש
סא אוה ןכש לכו •תוכלמכ המי דקה הי הת
כי שהו ןכש לכ אל הני ככתו כי צע אכי ל תו כלמכ
אכי ל י ארכ י תבכו אכי א י א!מ י תבכ הברדא ׳כ
'ה עפשה ל״ו ארקי ו • הלעמל ו נו כו ש םעטה ןמ
ת!כלמכ'י אוהה ם1יכ • דו סי י ו ה חצנ 'ואכצת/ נ
רמול הצור • םולש׳כאלמי ׳עא •י ארכ ׳תכוני י הו
'׳טשפתמה סהי חולםו דסחהו י מחרהי וני חכי י כא
רכו נכתדכ אל רשא ן י י ה הברחנ סהנ סג ןוחל
הכ ן ברח לי כשכהוו
;
ו כ ןי אש הנממ הטמלש
רו אה קחרתה רצמו סי י רחאה דו סכ הי הת ן י רה דוסש עמשמ סהי רכדמו • ן י ד
ורוקממ רואה קחרתה םעטו • הרוא י רעש לעכתעד !הוו ןו י לעה רתכה י נפ תאמ
וא דו ה ן כו הרו נגמ ןי ד רתוי חצנ !6תת הי התש י ו אר הי ה הו י פל ׳כ קי פסמ וצי א
סכורקו ן י דה ד<הכ לאמשה לע הני כו • םי מחרה די סב ןי מי ה ,לא דסח המצו • תי כלק
: רבדכ וצפי י י קפפ י אש המכו דסחהמ המכחה לא אי ה
ד
,
;
םרשו רסחה!שרש י כ אוה רמל ןוכנה לבא
תודוקנ השצם די סכ י תבכ וי הי הרו בגה
חסחה י וק השלש םהש י תכ כ ו נ תו ללכה
יהיאלא ןי דו דסח םש ׳הי ש אצו י מחרהוןי דהו
רי ואהו שאהי וסי חכ <קד ן י עכ צודג ו קדב םש
תו כצמ!תת'ר0ג דסחכי י ל לכה דפעהו י ׳מהו
רוקמ אלא שממ רפעו חורויימו שא סש'י הי ש!אל
תי קדכ ו ת־ עכ םה תי קי נ הלי ה תו י ו סי ה
םי מצעתמו'׳לצבנהכ״חב ס י ש לנ״התוי וקצי ג
י סי לתי תמו ^W'*/ •?
1
•* כ ז
המכחהמי ׳י י חאה ׳צפש ארבתסמו
י ׳חכשמתו י סההני בה לאי עי כמה
לא םי עי במה םי רחאה י נפמ
•• דסחה
לש םי נפה ׳כ סח הגהי תמא סאו
סי י י תא סה הני כה ךי עכ המכח
ד ן י נעל אקי דהו רתכמ ךרעכ
ן ׳נעל אל לכא תו י נחו רו תו קל
1׳י ז . c~׳r /
y •^ פ׳נו טי ז שי סע ר6ס
י רעשב ראבתי ש ו מכ הכ סאי ב סי רתי תו י ו - •ןי י זי תולתה ןי א ׳כ םמזנ,ריקר
הי הי ןכסא״כי ׳שרשהי וקד ן י נעכ ׳כ תי חצחצה כ שח^ס ^עס^תה ב^/ לו קי כ
'תו רו י ה י כ עכבתי לו עפהי תו דמהתו קדן י נע ףי ע^{^5 ח כ י » ךאלמה ׳&ש
י
י י כ •דתככתו לו לכהי י פסה׳סרשמתי כםמנ ן א י כאל׳ג־לדועכ הטי י לרקממי
י
תחמל תי לע הני י התדתככתו לו לכהי י פסה:נ הריבגהמ רתו י לשח• איהש ק 5 ס
םי לי לכה'י פסל הלע הי הת סי אי תי ו תחתה־ י לר ג ר נ כ ' ד ג מ ה ז י ה 0 קד ׳ס מ א י קש
י »י ש הי הי ן כ סאב 'י פסה י שר0J ו )י שבו רתככ ל הטמל ן ו טקףנעו לילגה סי כ לרי ח
י הי י פסהשו מכי • רתככתי לי עפהי - תי י חה י תי קלה תי לכתכ הקל אי הי הטמ
')די חי ה תי לכת י כ תי לחי י תי י י 'רי קמכ 'ו מלענ 'ל גאמה t קנדחח 'י לצאנהמ רחא
לצאתצשרחא דעללכי י עשי ו אי גמכו י האלו ^י ן ן הלאש כי שהל לכמש או התמאסו
כי חכ םהש 6י נ !י לעה'י סרפ'ג זצנתנורתכה׳ י >ן אמ ךי א תרחא ׳הלאש תביסתכ
הסי פא ךי עכי ו אי צמתני חב רמולב המי ול׳ג תיב אצי תכלמו למג לא אב ל כג
שי שה סצעכ םי רתוי מה 'תורוקמה תמלעה) אצי ן י אהמו ססג אצי סשג י תלכמז
ן י רעתמי שאי י גה ולצומשי י פעא ן כ •ןי שארה ן י ו תי חא הכושתןיאשן אמ שי ה
לי י ג תי קי כ תומלענ תי לי עסהי תי י מה י י ה ל ר י ע ש א ל י ן ! צ ר ב 0 ע ט ץ א ר מ 6
הלי עפי הי מ םיש םהמ עמשנ הי ה אלש רע י לע לכ תושעל לי כי ו הצרש־ י תלכ־!
'י אכ הט׳י ל׳מצע י ולי ג ולגתנו ולצאנשי לע ללכ :סלו עהתגה;הל איהש ךי י ה
ו לגתנ י שאכו ול ׳י אי ה ו תגללמו (י רוקמב . •״ יל י
ו כן תנרשאו חכו ו תלמאי כהלגי ו אסמו קמכ •י
אלא • הלעמלמ לכה אצומי כ ן י דה אצי ן י נמ הלאשה 1כ לופת אל הו טעו • !ליצאמ
:ו מו קמצאו עי גהדעו חכסהמי אסו סהצגי אלסתו ן י רבו רמ^ •
לככ םתמכסהו םתלועפו סתחמי ו לי גךרדו תחמה תי ללכ !נעראי תלש רחאו
דצמי כ עד ׳דצ׳כי י פסהדו חי ו תו רשקתהךרדדאכני אכהלו עפי זי י לי עכ ־ •״
לכ םע סהמיא לכ דחי י תי ־ראכתצ רשאכ ׳מצעתי ללכ 'י מ הלולכ י3קי'י פסלמת;י ה
רשקתת רתכה דצי כ • it שע יז תסחי י תמ!תי ש תו ני חב ךרדי י אכ ןלכ 0ע ואי אי י א
המכחה תוללכ ךרד י א ־ המכחה הצענו המצעבש רתכה ת!ללכ ךרדי המכו י ה םס
הנממש קלחהךרדדצמי י פסהראשלכ סערשקתת ן כי .*המצעבו זיייפחה סצעכש
ראש לככ ק/ ת!!• צ !כ!התרבח סצעכ'תרבחמש קלחה ךרד וא התרכחגו המצעב
*י פסהי אשי קי חי טראש דצמ י ו לו ז'פסהדחי תהלו לצכזי .ולל0'י כרדדכלמ!•'׳פסה
התי מצעבש רתכה ת ל ׳כ ךררי רי כגה םע דחי י ו י ת דסחה דעכ •םהב םי לולכה
:'׳פסהלככ ןכו םי קלחה ׳קלחלכב ן כו סי קלחהדאשלככן כו הי ו כגהתו מצעכו
י
ן
^/ "טי נוטד טי סע דו5ס
הני מ '6ו'6 לכ'י $סי ׳קי זי תח: קתה ךו ר הי הי ן כ י י ל וזמ'יכסהדייושקתה'ןי דכו
ןי מאהל ו נכ״ו חןכש ׳י מ לולכ הי ה אלשי וא׳צמכ p3nyfeWjl?. W ן כ ו
'י לוע ׳פסה תי י ונצו םי י ו שק אצמג י אבתנש המ י פ$ו ד"?51ופי ןי צק הי הי נלי אש
תואי צמ אוהש רונצ תו אי צמ תני חב הני מ צנאת׳ רושק לכ ר%׳כ תמכי לו י ״גלאצ
11ל וזמ סי כאושו סי י חי י תמו י ׳ו שקתממה׳ י עפ וזל ו י מ'!פסה י נפ,י ו א תצצו נתה
: תו י ו נ צהי עשכ י אנ תנ י שאכ
תלחתמתי דחו י מ הני י התש אוה אה ־םי י פי גמי חאכ 'י פסהד!חי ןי נע !כ עדו
ענמנ הי ה ויש סאש • סלועל תי מתמ ׳י מצע עפשו הי אהב ןתולי צא
הזה רוחי הו םי צונכתמו סי לכי ומלועה !י הו סר קמ לא םי רזוח ס״נח!י ה אוהה עפשה
שק תנו ו כ א׳הווו •סלועל הקח י פל ׳פסה ן מ'א םושמ י סח• אל! חצנל הוש הי הי
תו י י הל י נטקו םי לחג םי אצמנה לככ והכ׳למנו לי צאמב ןלכו 'אלי אן לו כי י פםהי חי ל
גהנמה לע עפש׳ן י י עהלו ףי סו הל אלו המלשה ונתנומא אי ה !ווי מוי קתכס אוהש לע
דוחי כשי י מעפל אגמנ ?בסי ׳י בדכ סאו • ומי י קל חי כו מה דוחי ה לע תחו הל אלא
תלחתמכי תאי י ככ סחככי י מלם סי אי כנה !׳הי ש י דכ פס!ה אי ה הנ״כהעפש ףי סו נ
הללקנש אלאעפשנה עפש לי חו חככ הקזחי אי רבה התי הש ןו שארה סדא אטח
• ס׳רנ דה י פוי ו טעמתנו ן ו אה
ךרבל תו ברבו עפש תפסת עי פשהלי י פסה הנדחי תתש אוה ׳נמהדו זזי זז
אוהש המ י עלו !כי צו !י ני נעו וי תוקדצ י פל י או 'אלכסי או בנה
םגו • ן י מה י פס'י מ הנדה םי מעפ י סחי ה!ה דו ח״הו •ןמזה י פלו םוקמה י פל
המחלמל ן י דתדי כגתךי י צ םצועה הי הי םי מעפ י כ •וזכ אצמי אלש המ וזכ אצמי ו
אי הה'י פסכ הזה עכשההכי תי ן כ ךרוצה י פלו דסח תרו בגת ךי י צ הי הי םי מעפלו
הי ולת הי הת אי הה הלועפהס
הרפכו הלי חמ! החי לסה !!ךי רצ הי הי סי ״עפל! ראשכ הי הת אי ש המ הכ
ן כלחה רתכה ןוי לעה (בו להו עפשה ךי שמנ וא1
רקע אי ה ׳כ הני כה ׳ע לארשי לש סהי תו נע
המכח כאה דו חי כ י עו החי לסה לא הכי שת
הני בה ודחי תהוי וכלמה לא אוהה עפשה ׳עי פשי
תחאו תחא וני י הד תי י עצמא !י וה י ע תמלמהו
וזו לארשי י נכ תדע לכל חלסנו ה׳* אוה זאו וכו
ו רהו כ י י כשרה י י ברב חכו חדכ ן הו י י ״דמע רקע
*הה לכ י כ תו י חאה דכלתמי שאר 'גנס אל
'תו י חאה (י נעל י אכ 'מושחש דע זו בו זתו י חאמ
דכלמי אכ תו כו שחתי נו שאי גה הז עפשבש אלא
-י תמי י א תמק׳ ס׳י חא םי מעט
ץ - / -
ן י י סחההי הי אלו •תווצקל
ן י נכ ה י פס זכ א!!הזה קי לחהו
אל םלועל תי נו שאי י גכ לכא
הזה דוחי ה ן י נעסהמ קצתפ׳
עפשו רוא כו רכ ודמע׳י צועל ׳כ
סהי ני כהי הי אלן כז •הכי כז
מכי י הי שהמאלאי י עפש קלח
הו ד!חי י די ס לעי י י מ הי הי
אוה ו לאת נ שארי גנ די מתמה
י אפ מו שחתנ־ שאי ן י ג ן י מאמ
דו חי ה 'י פס י אש יי !כ ןי אש ה מ.
המכח סהו 'י פסי דכ הי מי 'גק
ן נ ד ^! * 5 ז ^
מ
ו תת הני כ
'־ הי הי *
ף< ־ ח רעמ נ ־
דן
ז^ל&38).$ סא !^י דומעל ליפי םדאה ןיאש רכד ותשאו שיא גויוןיעכ היה׳
י&ילםהזע 0ימע§ ^.ויהזסא >ןאי •עפושב ותשאל ןתמםדאהש ןוומ לאיכה י
ה1הדוח׳המ׳כ וה0£אל ׳י נ א׳צוהלהמע וגיודזמש ש״מ jut ן׳נעכיגה דחיהו
רסחת הוה יגה דוח׳הו • תוינחורה תייוזיה לבו תושודקהת1זלשנה ווהתי
ןכ ןיכ גוויז היהי אלש ן׳יו לכו תוכלמותת גוויזכ ׳ולת סגווזש <נפ» הניבב סג תונועב
ןמזכ היהת תבו ןב ןינ גוויו רדעהו • הלעמל סאו בא ןיב גווי1 היהת אל הטמל תבז
תקפסמ המצע ׳נפכיתיככ איה)שילש ׳ע היתינוומ ואויולגכ היהת היכשהש ןכרחה
ןמוכש סיניקיתכ ויחת ה1 לעו • םילודג םירבדל תקפסמ הניאו םינטק םירבדל
סאה תא חלשת חלשנש ומכ האתת אמיא סעתשריגמ היהתהאליע אמ׳אתולגה
ןוניאד דוד׳ד ןו תא אהי ל(,'׳'כשרה'יפ ןכו• ןישוריג אי קי הוה גוקוה רדעה ןייע ׳נ
רתכלו ?אתת ה יבגל אתימרקנתיתניויוכו תימדקב קילס ןאמ דרויו הליע ןברק
האליעיהכיייוכו יצשוריכ אובא אל ינתמ יראמ הומקוא ׳כהדהאליעיה יכגל'׳ קילס
כיע ריס והזו :לכע אתתלד סילשיר׳ והיאדיהכיו ל עיד דע אליעלד ס לם!רי יהיאד
היהי תוכלמ׳ תת גוויוכש ראבתה הנה • יתשאב קבדו ומא תאו ויכא תא שיא כוזע•
'ד ןכ םש ת !יתוא דחי ונייה 'הל ןכ יק דרויו ה 'יוע ןכ יק דיס !הוו הניכו המכח גוויז
• ארק״יפ רהוה רפסכ ןכ סג ראובמכ ןכוךיז
המכח םיער ולכאיוגו ינגל ׳תאכ קוספ לע איק׳ויפב נש הממ ה< לע קפתסי םאו
'ליעלד ןיערר '׳ערקנ הניכיהמכחש רמאו תסלו: !תת םידוד ודנש הניכו
אצמי רכונה גוויוהם ןמזב ףא ׳כ איה הכושחה ־ הניבו המכח ונייהד !אםרפתמ אל
סיעוריייקיפל אלא !דחייתי אל תוכלמו תת ׳כ רבדכ קוליח סה ניכ היהימת כח ןיכ
ךרטצי וכלמהם ינפמ רימת וליכ סייכ לכ דומעת אל ׳כ ול המודו 'דימעהתעש ושכ
לכא • םימעפל םיארתמש סיד1ד !ארקנ ןכלו • םינותחתה להנל םתרמשמ לא כ:של
םיער ירקנ ןכלו :יונכ היהישדקמהש ןמז לכ םלועל דימת היהי הניכו המכח גווד
ןידכיהכ'׳ תרבחתמ דכ ק׳נת נו ךל ךל שרפ רמא הז לע1 •הזתא הו םיאור דימתש
ןאד-־חתמ אלאןארנחתמרכאמיתאלו ןגה תא תוקשהל ןדעמ אנוי רהנ!כיתכ
תמאש איה הז ןינע לעו • סהל יוארב התנועכתגהט היהת תיכלמומי גוויזו • יאלג•
הציר דותיה סהיניכ דימתי םנמא • םולשתעבייפא •ושרפתנ אל הניכ!המנמד
ןיא דע ןונרו עפש םהילע עפש!״ םהינשל דתוימ אתיככ הצעכ םע דחיתתש רמול
הו לכ סעוסינטקו םילודגל עפ&1 רוא קיפסת׳ תדרמ העאו !מע הלע איהו תילכת
זמכ הניבו המכס ןיכמ >ןא ודענ היהת ןבוחה ןמזב לבא •םיקרפל היהיגמ׳וה
.תוכלמו תת ןיבמ רדענ היהיש 1
תויהל יוארהו םידודב הסמל הייתשו םיערכ הלעמל הליכא בותכה סחייש תסו
ןאמ ־ ה!ה ןושלכ סעסה סשייפ הליכאהמ הקד רתוי היתשה רשאכ ךפהה
םהותיקרכ הלעמל םהש תוריפסהש ןוצרהו י יעכ הליכא אומ!5ד יכרצ היל תיאר
ןווטשפתמהתורפסה ת!י£כ איה םתומלשו םדותי הנה סהכ רמושמן״הש סי כי מ
ן ת ו קדכ י ו רי פסה $ 6 f> n i > i n (ifejs f i לא ןהילא ת!ליע הליכאה איהש הטמלולגתסץ
ת1ללוכ i \
י י — ׳ ם׳צוטר ם׳ס< ר6מ ׳ל•
תיילע ידי לע םיפנעכ םידחייתמ םישרש הזב) • סיוליג,)1ח6 מ וץפומפן ^וללוג
׳הכרב)עפש )לבקי כרתלע׳תתונוי לעהתוקדה iBijrft^WjBS^pw Go'D- fcj!
״
סידוחייגהומירי א)הה רמאמכו • לודג ןרוצ ם י נ מח ת כ ^ם רמאש ןינעכ ׳ע
•סשןי י י ע<אתי רחאתי עי אתי י תא<לאתי נוםל'גכ»רמא& ;
ךרצוה ןכל!ןידכ אלש המשכ דסחתושעלהחרמודסחקנה איה ירמ הרבסהו
לכב סעוו 10 רמאנ הו לע/ יגרפקמהתוחכע׳נכהל החכתויהל
לכ תיחשה רסחה רצמ הפילק ׳כ לובמה ימ סעט יהיו • םעינכהל סיגרטקמכ ס?
ומוהו: •הבהאו המכחהו הרואה תולשלתשהו עפשה היהת החנמו ונממז רשכ
ומנכלהםי רבדה לבו םימה דוסיוןו׳לעהגוויזתוניכחו •סירדיסינחהליהצויה
׳ס0ג םיללכנ םהש םירשג כיע ויהי וז הרחבו רסחלי;ןחל ןתלמסם תוילגרמה לכו
׳׳ :•• - ־תו׳ישה רעשכ ראכתי רשאכ טייו אנייו עסייו קוספמ אצויה כ״ע
ס״חי נפהרי הט בהו ריסב ןיד תושעל התדמו הרוכג 'רקנה איה יחה הריפסהו
' י תני ב םה׳כי;אלע לארשי ריבגהלוכהוה ׳גיס רצמ ם״נוציתהו
תולשלזישהתעפשה היהת החכ׳יו הנחמו ךה1י לס טי רינגהלו ליח השענ סיקלאב
הצמה ךני כל .י רשיעהו סימםגימ כג וי רהו סימשגהו • ןוהצכ ;חלש ו»רהו ןוזמה
שאה דוקי ו ןוילעה גוויו/ וויועתהו ׳תשאל שיא ןיכ גוויזה תובהלתה׳ ן׳פצירישעהל
הלפתל העימשה רוס היהת הניכה י צמתאזה הימבו • םימודאה סי רבדהלכו
תא ס קלאעמשין • סקלא םשכ לכה םימחרלו ןידל הטימש אצמנ ןכלו • הקעצלו
הכ!•ס׳״חי לי ן י י ל אצמנו דסחכ הייארהו .!פא רחיוםיקלאעמשיו •רענהל!ק
רשאב תומשה בעכ תופרטצמה ת!יתוא וי ו י וקכתוטופככע ן נ סש י י סהי הת
י •תומשה י עשכ י אכת׳
הנממו ןידהו דסחה ן׳כיולס ךוותלועייכהל התימות״תיקנה איה יוה הרישסהו
ןיראה י עהו
:
בתכנש הי ׳ת ת׳לשלתשהו תעפשה היהת התכמו .־ י
־ תאוה הדתהןמ איה הכ קסעתהו סוי דו ןופצ ןיכ קתצה תי י גה תיחול סס י שא
ק׳י י הי התסוא ןכלו סדאמ םיבכרומה סי רכדה לכו יפויהו רדההו ראפה לכו
םחל סכל ריטממ יננהביתכד/ <א1ההרמה ׳ע לארשיל דר1י היה ןמהו הניכ ןומלחכ
א^הש ןוילעה לומהדצמ • סיננהתעפשההיהת:יעסגיתמהא1הםסימז>ה)1י
אחלמ א׳וה רמא אלו אחלמ א־לת אלזי כ אלאאתלמא׳לת אתוכונ ואל לז אזיו רתככ
אי י מע היל ליטנו תוזמ לא הנפ לז ייכשרה ר״אמכ אמלעכ אתלמ אילת אצא
הלעמלותי פמוהוטתזלעלן׳דנ ׳כ אוהן- ינעהו • לכע ינכ היכ םיתתו את׳עצמאל
ת׳ויה תעפשה היהתייע ןכ!־תתה איהש סינכה יציאמ ינת׳ יאי רתכה אוהש לו״כ
המנת ג1יו דצמ י כ רתאכ הניכו המכח ועי דוי )תטלמה סע גיחזיש ןמזכ תומשנה
ת!צק יו ווהתניזנה הניכו המכח גווז דצמ ׳נ תוינח י ה תויוהה לכ תייה היהת הנינו
םרח כ5' פש מלגי/ ־נש רחא ןוחל ולגתנ הני מו המא ׳עמכ רבועכ הניכה ןיתכ
ויהי םירכונה שדח רשע םינש תנמו • םדאב אצמיש לודג רתויה ר0ע3
ץיכורצ בי לוגלגכ סיומננה ןידו דסחמ ן י נ י כ ג ן ^^י ^^תו לג לג תה ן»נ» י
/ םשבש J c.
!וג ׳- יי מ Sw > ; ב X—-
ה נ י ^ק^ה )י כ65י ^
י
ג ו ץז ה שן ו י ו כ תולי צאה רחאמ ן כו . י י ו דו | נ1דן 3ס83ס
;המו •תמצו י ו תתג״׳^/ ה׳^תתו מפנהתו ׳ו ו ה ׳כ ו רמו א.רסאמ קפתסי : 040 4
נהי י ה ךרצוהש תו צי בה תעכ חצי ת י כ סני כו המכמ ג»ו רבדל דו ע ךרוצ
. דו עו
,
!תבס גווי ז ובי או •עפשה ׳כעפשהלחהוג1ויזןינע ןי או •הני בה לי צאהל
'מצתשמ י תמי או ןתי י וה (י נע המ ןי מלעל ןאשרפתמ אלד אוהי ני כהו המכח דו חי סא
•תרחאה הוהתמו תחאה . . . .
ו לי צאהס״קתהלרשפאהי האלהני כו סמכתתו ל׳צאתפרטצמהי האלסאס עד
!נ׳זאהד ארדי אכ ראו במכ הכקנו רכו אלכ הוהחמ סי רכ ן י א י כ םעטהו ללכ .
•הנימ המצעכ הבקע רכ1 רו סכ רתכה הנקתנש דע הי ה אל המכחה תואי צמי כאו
אל ן י ננה 'רי פסו הני כמהכשתו אי צמתני חבל המכחמ הכש תואי צמ תני חבמ הכ)
•הבקנו רכ זנ םי שרשהי י קתנש רע י לצאנ •־- ,׳••י
גווז ןי נעכ הי התש 1מכ הנה םי נוי לעה סאהו גאה ׳עתו לי צאה סי י קי רקע זו ו י חי ו ו
המכח ן כ . דלו ה לדגלי בסו םדחי י חלי והלי אהתונ׳חב י נש םי נותחתה
לדגל די מעהל דימתכחא1גוודייזןיננהתי1הדיליהל.'ול׳נאהתעםכ !גו חמ סני כו
ךלמהתי טערי סכ תמלו י י תת !דדו עתההזסגזו ו י עו •סנו י כנכו ס!י רי ו נתו ״ו הה
'תו אכ רטגי תהל םהל איא י כ וגוודוי ו !דתי י ת׳ש י רכ ותני תחי וי כ י מא !ל רטעש המלפ
רשאכ הני כו המכח דו חי באל סאתי י י פקהסי נ״זמו םי ו רזמהתו חכזסמהתי רטעה
תעכ הני כה (! הי הת הרטעה די מתמ םל!חי ת!י הכו רוחאי עו קלכי פ רהמ ראבתי
׳םרם ששמ תי כלמה׳ תתה !שבלתי ש אוה הרטעה ןי נעזגו חו הל םהל ךי רצה תנועו
תי לגנה תונותחתה !רי פס ששב ולגתי ונה םיש רשהש ׳נייה1 הני כב םי מלענה תמצקה
בקעי רכעש םינש העבש ן י ו עכ רכ מ י פש !מכ תי כלמי תת לעי ללכתי י י סבלתי ןלכ!
• רת״תהל י דכ ךי רצ אי הש הששמ דבעתמ הי הי ש י רכ לחרב ־..
;
t
המכחו נ״הד אמי אמן י רטען י רתתי רי דאו הו ־ אעכתרטעתמתתההי הת רי ע
שרשו םמכחכש דסחה שרפ וי הי ולא תו רטע ׳נםו • הני כ וני י הד אמי אמ דחו .־ל
• וני ואהי פכ ראו נמכ הני ככש הרובגה . י יי: ד
י די לע אלא תוי הל רשפא הי הי אל תםלמו תת גמי ו י כ עד גווי זה ךרד y iify !
הלעמל ונרמאש ומכ םי תעל א ה רשא זי העה י נכמ ןותחת תו ררו עתה ״י• נ
. . י *
רי טמה אל י נ קו ספ לע ת־שארכי ע רה מ ראו במכ
םעט י כ רמאו •ןיאסדא1ןראהלעסיקלא'ה
רו חא דגנכ רוחא ןי פי צרפ וד ןי שארה םדא 'אי רב
1<נקתל ךרצוה י רהש ללכ חלעו מזזהאי רגן י אז
*הלחחכ סי גה דגנכ םי נפ !ארב אל המלו כחא
י תו כלמה סע תתכ הלעמל רי חי הסי ה אלש סא
תומלש ותואכ םרא ה ה אל :£1 ןי א סראו והזו
י םי נפ דגנכ סי נפ4^1־«^־'>ה;סדאקנ ו י לעפ
הלחתכ ך t י א ו
םי של לארה• עי גהש ןמזב !מכז
אצוי כותועי כש סי י בן כי סי ל8
'׳י מעפ י ה מ ראבתמ הגן י נעכ
חי ר הי הת הו ה תו רדי עתההו
זהעכ סי ן י דצה ושעי ם תי צמה
סי תמאהשעמ דצמ מ הי י ח*
'לעמלמ רי אי הי לע עפשנ הי ה*
מי לסלתםה ׳ת ו ג רדמ ן רל',
; הג רדמל הגרדממ \ pm י
ת אי צממו ו ; י <׳: י
— / םינומד׳ םישק רש0
תואיצמל תיאיצממו םע ת ת ה ה לעמלi m n ^t p i o^p ^^p r o
ל א ןעי גה׳ •שתת״ !הי אי צו ו *
עי ג תרשא?! •ו העהתו אי צו ג.
h v v i 'n& תי נו י ה עפסו ן י י א
ה שעי י טא קי דצה תמטצ לע
ךפהתמו רו ו ח הי הי סתי א
תו גרדמ ך י ד הלעמל הטמלמ
רי אה ׳תו כפהתה די סב עי די רי
ו תו אכ ס דאה י ה די ז ^מי ^ו ו ה ו י ־ ת י כ ^מה ,
סי נ כ הבקנמ רכז !נ׳י ס ומא ארן מ ו י לעשתי מלפ
לעתתסאו הטי ה לי טמה ךכי פלו ־ סי נ כ דגנכ
הי ה אל }י דעס ןוצרהו תו כלמה אוהש ץי אה
ןי אה די ס אוהזס י1ע י מאז • סהי ני כ י ו חי ה
דסזהט קי לע ןמי ס•!•ומי הוחי אי דב דע ךמי סתוא
lrj»p עו י סו ימי1ךמסאלאיהו הנתו ה לע ךמוס
־ . ־ חו קמלא רזו חהי הי שלע־ י כ אצמנםי נפ לאםי נפלו חי ה תבסב הגהנהה
'ו אה ללכנ הי הי )ת״לע ךרלמ׳ תת הלעמל וי ה ק ׳ב ן ׳פו צלפ ו ל אלכנ סלאה
תטשקתמ הי התוי וכלמב או0ה !י תררו עתה י ? ת1כלמו תת ךכ וי ה המלו •תוכלמו
א״אתו כלמו תתגו ו י ז כא ן ׳רע הי ה אל םי נותחתה
:םי נו תחתה תי י ו עתס ׳ע א!:תוי הל
ך י ממ םי מ התש לז חנ 'פ י הו זכ י או כמכ
ךי ו כ אכה י אמא • ךראכ ךתמ סי לומו
אלא ׳רקתי אאל רוכ אהדךראככי חאו 'תמדקמ
אלא •ן ׳עכנ דן י ׳מ דאכ ע׳כ נ אלכ א״ג קי ר
הי כ ן די חא י נכקמד רתא אוה דח רתא אלוכ
ן י כהי ד המ אלא הלי למ הי לת׳לל לו נ ׳לקי א
דאכ לי כעתי א דתכלת׳לד לוהי א ן6מ1 הי וגל
א׳למתי א ,״ך והי א ן אמו ן ׳ו טקלבמא׳למ !הי אל
המכ אלי עמ אחצחתי א אתתמ עי בנ אלי עמ
*אקי לצלי ן ו התמשנמאתתמעי כנו ןלמאל
חצנ םהשןי י ו 'כ י לה תואי צמ תי לדהי א ורמאו
הלעכמ אלו םהמ תלנקחם הלל אי ה ואו לוהו
י קנ ואו םנחסחכ !דלונש םשמ ךשמנ ׳נעהת<י נעו
:הלעבמ לבקמו דו סי ףסי תי ני ההתי אי צמו ־ רי נ
ן״מי צוי לע'• דוסהו ראב קצוי דהךותכש ארי עו י ו דע
ארי עזי ו אי ה ןארבחמי ו קכקו נך׳י מ הי נש'׳ ן י רכ׳ד
סס 'הי וכהו ערו 0כל ffv די סכ השענו 'להךותכש
סו1 ) • יא״ו לע 'ופסי נ• ןי די י '7 דאנ
!שרי פט• שי ו (;י תי י לי ח^ אלמתמ• רי כה ןי א לוה
ן י י תעה תת ךי תמ דסח ס׳לזי נ 'י כלמ ךרו כ כיג םש
>מ סכנ ו מה לכ אצמנו דחפ ךראנ • עצממן•
1 ׳נ'את!ספכ_
הלעמ י פלכ ו כסי נפתי הזמו
לע הי טי שי ן* תראה ךותי י י ;
הלעכ הי הי הלעכ׳ י פלכ הי נכ ־
.; : • המע גו ו דזמו רדועתטג•
הי הי ש הזה גו עזה ן י נ מ׳
טע סכה׳ דחי י מ•••,—: • r.
רו אה ד!שכ'1משנה דצמתו כלמ
ן«9ע הי הת !תמשנמ ךפהתמה
תו משנ םע הבה לי י טמש לוי טה
י כ סי י ס סי קי דצהל'ר|סי קי ־לצה
ו רמאו תוצמה ןמ ׳טפחםי תמכ
סי נו׳לעהי וי אי צמהןוצרהי וחשנ
הו ה לו י טה תעשו תומשנ לט־
ם פא תלי פנ תעשכ הי הת
•להקי וי כו חנ 'פ רהי וב ראו במכ
םולש םי ש תכרב רחא הסי עהו
השעי תמאהו סי לס תע ו א o
ארי !כ םהי נפ לע םי לפונו י כדל
הרו טי י פאתלי פנ ןפו אי טי כהזי
'ה ךי לאב י שפנ רסומו קובי ח
ללכנ הי הי ש י דכ אשא י שפנ
תי עפשנה תי משנה די סכ
מ״הדי ו שדחתס סה5 הלעמלמ
'ממלמו ן י רו כד ן ״מ)'כזהעפמ
)
תו י רי עתסז
המחת 'פ רהוזכ ראוכמכ ןיכן«ן*וז1?ז?^ג
ונ IT דעמ f "S,
ן׳כקינ ןיימ דוק הימי הלעמל הטמלמ אלעחרשאלינהילג _מהוון<וומץח
הוכ אצויכ •יהוה יכסכףצה אי 0ר צנקלאנקינ תדישו&י ,.־,<
ךן ס^$88^ד*׳ן &# ךינובל ןיימ דוסכ אליעל קידצ ףסוי n»6 י
:ןיייכ*ן׳רת ןיכ הכקנהעכשה אצמגו ןיבקונ ן״מ .
ןגב 18ע הכה הליל תוצחנש ת!מוק/נ המנכ רהוכ רמאש סממ קפתסי • סא»
'׳קידצה תומשנסעהינסעשעתשמשעושעשהשעמשמדי׳ק׳דצהיומשנסעעשעתשמו
סיפאיליפנכו 'דימעהיעשניוהש ונרמא ונאו ןננשייתמהומשנ העו ילילה יצחכ היהת
'»מעפל איה סגיקנש !בצמה לעיניוכהי׳הח 'לילהיוצחכיונה ןינע ׳כערי״חהיומשנ םעו
תוכלמבש אוהו הינק רמאית!׳ קדוצ הונו - •תטלמנש תתה תואיצמ וא הינק
סהכש הישעה ואהויציה ואהא׳רכה םלועכ הלעמלש ןגמ הלילה תיצחנ סנכמ
הניכשה הלגתמ היהת סשו ותגידמ״פל 'א לפ שפנהו חורהויומסנה סינכ1שו םירוה
אל לכא • המ עפשו יוא םהכ תריאמ היהתו םשש תומשנה סעתעשעתשמ היהתו
'מאמכ ןכלו יונה גיויוה ךייכה׳היאל סגוגוויוה ׳יילע הלגתמה עפשויואכהיהת
ונרמאש תויהסעו דכל א קידצד ןיהיתמשנ אלא ןג ןהכ רכואל
;
ונהגוויו לערהו?
ןמ סייטכנ םיקידצהש תעכ יכ שיחכנ אל םייחה תומשנ *ע סיהיגוויוה לוייונש
תנווכ היהי אל וכעו הלעמל תקלתסמה ותמשנ ׳עתתה םע הניכ דסיתת םלועה
׳ע היה סאש •שממ ס״חהתימשנ דצמ אלאתומוקמקכווניונהןינקונ ןיימ
דימתי לכא םלועל רסחי אל עפשהו גוויוהו לויטהעיואשיואוקיה ס׳תמהתומשנ
:סיעשיה השעמ רובע בוכיע ׳לבי ףידעיו
'•נוילעכירוש הכרכועפם ןיאש ינ:מןוילעהג״י1ה14תורוועתהה דר1צ םעטו
לאלשמ לודג ךרוצ ס־נותחתנ הניכש ורמאס ומכו םינותחתה דצמ אלא , ,
ןכ םיקמיצ םירש !אל סאו קנ1י ןכ הל םיש דש לכ הקינמה ידדכ בלחה תעיבנ
הקיני תדמתהכ םיכ!טה םהישעמכ הניכשה תוליצא םיקנויה םינותחתה םיקידצה
המ יה םהל ןתעשוהכיפ דוס !הוו) המצע תוכלמה t הלעמלמ עפש ׳וכרתכס סה 11
תוליצאו עפשורוא ןיאש ינפמ היהיהו<(םקמוצסידשול<כשמסחוסהלןתןתמ
הלעמ יפלכ ךפהתמויכרתמה רואהו וכ ונגהלו שבלתהל קית ול היהיש ילבמ הלגתמ
הטמל אצמי אלש ןמובו ו ן<ילע רוא וב שבלתיש המל ןוכמו אשכו קית השעי אוה
ןוילעה רוא הלעתתש חרכה היהי ונ ונגהל והכ ;וכמו קית היהת אלו רוא תועיבנ
הראש ידכ אלאי׳נותהתל ןיויעפוש ׳דכ תוכלמכ ררויעפשוילגתמ רוא היהי אל ואו
ןכ תוכלמו תת גיויו רריעל !העה ינכמ תיייועתה ןייצ היהתש 1מכ ןכו • דכלנ
• סייישה רישכרהווכיאוכמכ הניכו המכמ ייועלתוכלממתייייעתה ןייצ הי:ץ
6ש קיסמו ותקושת ילעו ייחל ינא קיספ לע ןל ןל'פ יהיו ה יפסכ _ ראינשוו
ןיאש וזקןשת ילעי'תכלואתימדקכאעכודהלא;קת6לירוילינא
אלא-ןילש ןוסא יאמ חיכוי הייבוע תשאי ןמש ן סאו שיה לע א&הי<צמהכיכה
אל שדק״נ ןכלו אייעז עבצא תחישמ ייכ אלאוהיא !אל אחשמ ׳/ ?הראיועש הימא
הי הי אל !ווחה תכיכתעכהו לעויאעגר '׳פאשינפה סחלמןסיר ןחלשהה<»
״ !חלשה ^ 1 ׳ ^ כ ו , : v. z t I
S~. , «)׳נו טר טי סן)־ ר6ם.
^^* ^י &ל&טי ו םלכ רכ הן י &םטכ רכ סו י צעל׳חחטלסטג מסקי רן חלםל׳ ׳י- >
אלו םי קי דצה תי מסני מרי עתהדצמ אלאיםלמיו תתב ג י ^^ן י א ״ ^מ ף ^ך א ו י
*א:י םדאי משנ כא- י סלמי תת 'ייעילאימכחכ אלוי ׳קי דצה ir'Sw•)? דצמ אלאי ני נזמכחכ
לכה תלי ע ןוצרב ׳כ לי הי הךי אי ־סי ני י לעה וחכ ררי עלץראכ ן ^י סרא׳כי אדככך א
Jwn הלצאנש ן רדב ןי כקי נ ןי י זי צ הנקנ י לכמ טי לאמן י שארה סרא תמ6נתארכג
ןושארה סי א תמשנ תוי הל י כ • המחתי רפרהי זכ ראו נמכ אנקמ י לכמ ןוי לעה סרא
אי צוהל וכלמו תת י גי י י י י שי אדני הי י נש אלא נוויזלא הכרצוה אל הוכנ סוקממתלצאנ
י ארו תאכי די חא הו סע הי י גי י רי נש לי ו ׳ ןי תכורל אי שוק ארדהו ן ו שאו ה סרא תמסי
ןותתת תוררועתה חכמ הטמלמ תי ררו עתה הי הי ש ןמןכ י כ אוה הרוחאמ צווי ו ן י נען
. םג חגנ הי נפ הרי אמ הי הת אי הם רי חאי תתי ז׳דגנ הי נפ רי אהל תי כלמכ חכהי הח
}י חרו עתה מיכי- מיל הי הת אלשכ סנמא תי רוני צה רי סב הרגנ וי נפ רי אמ הי הי אי ה
״רו ו חה רואה דו סכ תתה דגנ הי נפ רי אהל תכ הל הי הת אל םי נותחתה ה&עמ דצמ
עפשה הל ךי שממ הי הת הל עי פי םמ הי הי ש ףאו הדגל י י נפ רי אי אל תתה סג ואו
ארקי הול הו י לכ לא *נפ סי רי אמ וי הי אלש י נפמו • הנממי י נפ רתסהנ די רחאלכ
רשפאאדו חאמגי י ן מםדאארננשדצמי •הרוחאמגווי י י ונה;פי אנדחי י םגווי י ן י נע
רכו םי אצי י ו י הי תי משגה י לצאתי שןמי כ י כ רו זי אכ רי חאי י קכחמ הי חי םראמאצי ס
הטמלמ הלועי י ררי עתה הי כו םי נפכ םי נפ הנקתי הי חתא הכה י סנש'06י'אכ 'בקני
:םי נפכ םי נפ הכקנו רכי ומכ כי חאתי לצאנתי וי שנה וי ה
וי הי 'י נותחתה תי י כי ש ןמוכי אה סי ני תחתה ת1 ו רי עתהנ הי הת תמ י חכי ג י כ עדו
ן י כקמ ןי י מ תערי ״י תירר1עתממתטשקתמ תי כלמה הי הת י אי כי י כרתמ
תרי כנת די סכ גי י ו ט די ס הי הת י כ רכו הרלי י הלחת תערזמ השא י או • הלחת
תי י כזתי ׳הכי כה הני חכה •עפו שכהלעמלמעפ&נעפשההי הי י םי מחרהעפש
דע המצעמ ררי עתהל הלו כי תמלמה הי הת אל זא י כ םילוקש סלועה י נכ תמו תו
י זאו םתוא ררו עמ הי התו ס״אנלכו לכמי מצעמררי עתמהי התי י מחי כי רכ תתהש
םי גרטקמ המכ זאי רי דכ שי ש םי שעמ תצק דצמ הנו רחאכ תררו עתמ הי הת סאה
דעי י כי תי י רע הלגמ י ללה #'ע י רכי ע י ללהי אע י דכי ע וללהי מי אי סי ררי עתמ י י ה׳
י כב דהזכ ראי במב ן י דה דצמהלעמלח הל עפשומה עפשההי הי י הי ח תררו עתמש
סי כרתמתי ני עתי י הכי גההני חכה) •הכקנתדלו׳ הלחתעי רו משי אדו סנעי רזת
לאמשה דצ מח#צי לכי לכמ םי מתסנ וי הי םי מחרהו דסחה דצ ןי מי דצ תורונצ י אט
סי עפשנו םי לשלתשמ כהוה ׳גי סי רתומהו ן י דה תוחכ עפש הי התו םי חתפנ וי הי
'סד דו ס הי הת או הה'עפשה י כתי ממ רמ תמעוטו הדנ תשרופ הי הת !אותי כלמל
םרה תעפשמ הקי תתםרע ו מעתני י דו מהי הת אלי הלע כמ תקחרתמ הי התי הדנה
:ן ן עמי התי ו י נצמסי חחרהו רסחהי מי מקני לרי ו חתי י הטתםדחאי אי הה i
If י כ עדי גי רו ה ת י ו ש ק ת ה ן רד ראנ נ גווי זה תו רלו עתה ךי ד ו נראי נס
:
דחאו
דסחה י כ אוה קובחה ן י געו •מרקו כחהעלא םדקי ש ךי רצ גי י י זה
דחי י תת ה רו כ ג ה &י י • וב תדחי י תמה המכח דו 0י T i a j a w עי 9»עו דחימת
\ »׳השת< ; *
י ו ל ״־ ח • רע 0 י . • : \
«ן ה קובחה ן י נעהנתשנ המו ש ״י מכתרח״תמה הני כה דו חי דצ'י י תת3עי פי :ת!
, ^
,
ל ע ^י י ^ד^^^י מנ כ לכ אי דו בעלמחממ׳לכ קמתמלמי ענ / ן ע ל ו ע ג ׳ כ י
תני חבבי רמג•ז])£זי0ע'מכחה'ני חנכדסחהן מסהמ'י לבקמ הזקו בי חמפי מאה
המכח רוחי י ת1ללכ םעהרו כגו רשתב ללכנו ־ י זנו עמעת תוי הנו• •ה׳י י עהני בה
תוללכ ט^ת י ביחאו י תו כלמב י י קאתי תעבט הרובגה• תוללכ ט״פת» הני בו
י אכ סי קכי חי י תתו תמלמ אצמתש רע תוכלמכ רשקתתו ותאתו תמכש רסחה
תמדו קה הי י נגה וני י ה ולאמש י׳-• ׳• י נקבחת ו נמי ו י שארל תחת י לאמש ד מ ג
תי כלמהש י נכמ קובי חה ן ו ו כ כעטי י דסחה אי הי נקנחת מי מי ן כ דחא1 הי לא
תל)סח אוהש רמאה־רי שי שרש אי התתהי ״י פכי זזו קאו ה&ו פעהרי סי סרשאי ה
י מ י שו ש יוהש דסח סנני ש דעסי ׳כ פג ההש י נפמ דח׳י דרקתהל רשפא הי הת אלו
סי גו מ״י עצמאכ םסי עכ שבי ו סח שאהרי סי שרש אוהש הרמנהו • ס51רק סי מה
די חי הו • םי נוי לעה הלכהו :תתהן י נ תממחה לדגת הזה ן י מי חס ן׳נעו •ס!ברק׳1
השענ י פלע תי שארכ 'פטרפבו תי מוקמ הי כב דה1זנרחאשדעהוהןימ<חה וא
םנמא. :תו משנהדי לו הל סנו י י ו ן י נעלאי הלי ה קו מחהן פו או י י י חלצכ סרא
אגווי ול אנח׳ס רנ דמכ י פ ו ה מ ראו כ״כ ול שי תרחא ן רד שיק ת ענ די חי סתני חכנ
טרפמו י וגו תי מו רד ןרקל ול אכ הנשמ א1ה ןמיסהש• הבושתה האבו • ןי נמ אדו חי ר
.. י רמאמ ןי א הו נז י וכו לארשי עמש 'פ תוכי ס ן ו תמ אי הההנשמה רע דושי ה לכ
:ו י ח הזתאהז ן י שי חכמי גשי . •
הי הת הקי סנה ןי י עי •הק׳שי ה םדקתש ךי רצ ׳חצעמי זזה םדוק ן י םי סה דחאי
תואי צמו ־ רי תי אתכו אתבאחי רבאחי ו אמזפכאמו כתי ן י ברב ־ההכ
רי סי דע המכחמ י ני י הדרכמ׳ • הבקנכ ץכ רכי כ ןי כ תי כלחנ םלי על הי הת הפה
םלענה ׳תי נפי חי רה אצומ הי הת הנ ךרדי הנ י כ כ תמלענה תוכלמכ הכה הי הת
תני חבב הכה הי הת הי תוללכלכסע תי בלמ מי י הד הכקנכי רכו ה םלי עב אצמנה
םלי עב אצמנה םלענה י מי נפה חורה אצומ הי הת הכ ן דדו שממ תמלמה תומצע
• הכקצה םלעהב םלועה י מי נפה חורה אצ1מ הי הת תוכלמ !ני י הר הבקנבו •רכוה
קי סת אי הה הקי שנה י עי י הקי1נה הי הת י לא תי ני סב תי דשקתהי תי קנדתס י עו
תי רי פסה לסכ טספתי י חמשמה 'מו ;חה ן ״ו י נ׳כהעפס דו סכ הרו בגה חכ ררועתו״
וי הש דע תו רי פסב רי אמה סא תי מצע לי רתי ו י פסהתי י מי נפי רי עתמ הי התש דע
תי י מי נפהתי ני חנה דצמי י סהלשי י ני צי חהתוני חבה דצמי אכ תו רי פסהלכ םי דחי י תמ
׳אחי רכ אחי ו י אמופב אמי פדי תי קכד י ני י הי סהכ טשפתמה חורהו המשנה תי מצעו
•ה״כחה דצמתלבקמתי כלמתי י הכאלאתי נלמי תי תן י בגי י י י הי התאל יכ עדו
הי הי אל ןהי י נ- סי חפתגם ךרדבי ני בה דנמ סי חחפנתמו נצסו י הי ש ן ממ ׳כ
%&!שת י מי • רגנכ סי מ הלולכ הנ מ אי הש ךהמכ שי משת רי סאו * ג1וי1 םסל
•• • הלעמלדי סי ןי אש חי כי י תי כלמב תעפשמו
<עכזי דיחי תני חבמ טו י כגי * תלבקמ תוכלמ הי הת קובי חה דךנכש י *מ**
י צמו סמנ ס^\ י ?־ ^ן <9ני כהו6י כ?ו i»»*p< אל ; »s L
מללכ י י . (
v׳׳ מי ו פר *י סע׳ ו ^ס
י לנ »הו התהתלכ קמ אצמי ש דעתו כלמי הגי ו י זכלח»ת§ אוה המכזי זי מו ללנ
לג• י מא ת כ אל ן א אי ה י נ א תכ י תוחא הנמא סגו רמאכה*<ס לעו * * Wl f c<
s
• רומא פ דהו ב ראו במכ י י ^
י כ ע ד •הי רפו י מצעהגמי זסן רדראכנ קומי נהו קו בי חה ך ו ר ו נו אי כס י זזאו
תו משנהמהתי תו כלמו תתי נ״הד םי נוי לעה הכקנו רכו גו מזה ד1ס»
המשנה תי י והל י ו ארה עפשה אצומתלחת י כ הוו • י אכ הבקנו רכז ואציו תי םודקר
הכקנ תוי הל י וארהמו •תתה לאעפשנ הי התו רכו תוי הל י ו או ה הני גהמ הי הת
אלא • ללכ הי ו צ ס1ם ותלחתכ וכ הי הי אל הזה עפשהו •תוכלמה לא עפשנ הי הת
לו ס לעו ׳ה ו ו סה טוח ן רר חומהמ עפשנה עי זהתפט חכ־ןי עכ עפשנ חכ הי הק
תי תו ־ תי י תש ןמזכו י הני כמ הי הת תו משגה תי לשלתשהש י ו מאשאו ההו עפט
תי ו כ תי אדי סי י עהטמלהלעמלמלני ה י ו הטהעי ו הן שו מתתה הי הי י אכ תוכלמו
הי הת אי ה סג תוכלמו ן י רו כל קי מ לוס• לסי לו אלו סכ הגללמלהגללממ׳סלק
־ ן תללכה ץכקתי ו c- ן י כקו נן ׳י מו רזוח רו א דו סב הלעמל הטמלמ ו ו אה תכפהמ
הכקנזדכו שמו אתכ רי י טצמ אוהה ערזה הי הת סשו • ה׳תוללכמי א ן ו תל תובלמה
קלחמ רכו ה תמשנ הי התו ,•סמ1קמי פלפ״נחו ו םלכהי רני או התי ו צב'או 'אלכ
םוקמו •תוכלמה לא ן םמנהעפםה תקלחמ הנקנה תמשנו ־ תתל ךשמנהעעשה
'גחכ 'כד1סכ י י פסהתנכללכי הכ הי הת אכ תוכלמו תת וכ סי לח״תמ וי הי י שא
• לאמשל תוכלמו ןי מי ל תת סי שכצתמעהי םהב •כ לאמשל או ןי מי ל 'א םש ׳אצמנל
י לכ ן י כתגכו םו תשכלתמה הני כמ י 1הטהעי זה ךשמ סי כשזמו שי י חי י תמ !׳»׳ י עו
תי חכ'כ תו עצמאב'אכת!כצמ<תת1דח»תיפיע1 •סםלי ז לכי הב ס׳שלקה שי ק
םי מואת ס׳י ״טצמה םלא תי ו צכסי י כי אחמרתרו צכ תרי י טצמ המסצה הי הת סה
h הוה םצועל תו אכו תו לי פנ וי הי ש י ע ווכ 11 םי ללכנ וי הי ו ותלוצכ 'א לכ הכקנו י נ ו
לכי ה לעתו י גתמתו משנהתי י ו ה הי הת אלש ה1 י פל אנמתו •המצע י נפכ לחא
ןי נעו י דו קפ'פ לבזה ׳לכלמלאכחמ הזלכו •סי ל״טצמ ו דמ םשו לי פסה תנבל
:חמש!'ארו עי רזת י כ י פב רמאנהסע ןנוכי ו סרו אי ככ ול לכש י ני ע רסאלתלכ׳הה
תו י י י עתהכו כלמו תתגו ו י ז׳עי ו ארתנו תו לצאנ וי הי תומשנה'אכתנש המ םעו
םלו כשחשאי כי מי י ו ח ו אי בנתו משכהסו י מאש המ השקי •ןותחתה
י אכתמ וכותמו ךל ךל 'פ רהזכ ראו במכ י ןושארה סדאל סבקה םתוא האי ה
ן י די תעם ״או כ מ םתוא האר אלש!הלגתמ י ו י נתו ו ״טצמ 'ולצאנ סההי מסמי מו י ה
י ני ס י ה דמעמכ לאי ש׳ סת1א ה אי אלש המ תי לגתמ הי וצ סתוא האר אלאתו י הל
•נל ונתנ אל לארשי ש י קל ס1יה ונמע הפ ונני א רשאו ו רמו אככג סס סת<לגהס»
: c :סי לו ׳מ ׳רתוי סי רכדתו אי לו ןי כהל הנשוחוי הל םסל
(י צ9כ אמר י סמ הלי לכ תארבנ קש*י הסדאתמשנ'אלכנו הלצאנשכ ׳כ V
לכו םי ני קתכ •כשי ה י פ ןכל1 י t i f י בשי תעי כ י אלי י תו טז פתה
הרכתאל אי הו ססכ תטשפתמ ותמשנ התי ה סי כי קתמו סי כלי ה ס^שנאהוי הט י זע
%ה או הההשעמכו אטח םצ© ט ו לחא ס י אבה לכל ב8'״רו ז״^י ע0 הו ו רג ד
י \ ו הי
י ו ו צ , , "
י
" א * ו ע»"״
) ז י י
/ • i ׳!מפנה לככ ףרטצמו ־ןלו ל או הו /
וט6פתנימעמכוטיי5צפה£קהחי ו י גו השו חאו ב טו דצכ תט אי השהעו מ*
0סוסטםלכול1איתנ1עמ וני ולולכהתועי טנהי י סמ לולכ הי התשו םי נוקי תכ
םהל או בי )השע!רשא דע סמוי קכ סי דמי עוי הי • י מלצב כי תכדכ י י באכ אי כר
ו לי ארצ אלש רשפאי זהעכטהכ םכלתהלסי פו ג ילוקש ןכ (נגהע״ימ ןכל זתו מדכ
ו פסתי רשאכו וב םי לולכ ויהש או בי י ש ןי נממ רתי י א מ י ס אי צוהו לארשי לכ רגנכ
םי לצאנ וי הי או כר י פמ רתי י לארשי כ ואצמי י >ןלאת<א» ששכדהה סי י צמו *
גו זי ו י ע ן נו '!נהג»י ו י עם!י סי י שי חמסי ארכגו שממ י מע י מע רשאי י ו בגה י לגר
ן מו כ אבל די תעל תי שדחתי משי ו שדחתי 'י צה י ו מר י עו הו י מ ונממ י קנוי םלכי
. :לי א דשאכ י מלוע םדחלהי כקהאבי ש ״ הזה םעה תאי י תי י ה י כנאה
•׳־נ םהמ תי כעזי מס הני כשל ו מי ר
םכנעמל י ב' ה י כעתי י אי עי ׳ די לומה כאה אי הש תתה דגנכ והי תרי לי י כנאה
םכנעמל סכתי י לש י תי י ה י כנא י כ וי ה תרכו ע לכ י ע י כ תרבו עמ הני כשה התשעו
י סכ ר1רו רו ד לככ טשפתמ העי מם םי ני קתכ תדלל^ףסי תי קו ספ לעי פ ןכלו י אדו
ן ו ג ו העכ העי מש מי כ ש!ו סהכ הרי אמ !תרותו * כ ו י דו ן לו ה ר!ד רמאנ וי לעו- אוכי
סי ו כנ סהו ם ז ג רי אמ ותרי ת י ו או יאכ• םפוגש הי1ת י לעבב ןלצרהו לארשי ;י כ י מכ
:ללכ לגלו ג» ס*הי העי רמש אל^ראהי מען ׳כ
רמתהתחתן י מי ה k הי הת חצנה דוהותצנ םי ארקנה ןה יחהו יזה חרי ^שו ו ו
הרו בגה תחת !י לאמשה לא הי הת רוה1 י דסחה ףנע אי הש י נפ״
ווש י נפמסהי סדס !מכקו ו חב םתלועפ הי הת אלש אלא םהי שרםתו דמכ סתו דמו
גי כרתי תתכם 11 הגזמהמ םתקי ני רצמו ן י דו דסחמ עזמו לולכהתתמ םי קנוי וי הי in-
, ה מ ו • ןהי סרש תרממ ן מדמ
תצנה אוה סלמוה '1»חסל סי י סהי ולת !בש רצואו םה 111 תו רמ'כ ן י נעכ קפתסי ש
י צכ;לו אכתו ג!שארי גב י זלתותחי תפש תי ה םע שי פנ םשכת!לו עו י ה• אלהמ
או ה תונ!זמהסו'1מ ן י כס,רצו או י פ יוכו י נו ו מו י י ת• 'י פסהלכ י אשכ הזמ הז דחוי מו
'»פ ן כו י ו מ ו נו שארי גפ םי י ולת ותחי תפו דוהה דחו חסשה׳הת'חא1'אלכל0-
לשקתאו אמי א י בגל לי על לכתסא לו "י כשי ה י ה מ המל ןכו •ו דכל אל
י סגל אלי על לכתסא םי י ח הכ 'י תח!אני מי אכרי ב רתוי אפי גי י גלפ י י ת םהש
«9ו!מ מ טי תזמ אלאמש אכ י י כ רשקתאי המכח חצנל ׳כ עי :תו י י פס י אסכמ-
״ : נ ע •תני חכ 'א תו ני חב'ג דוהו
•י•'״• 'ו כן קתמס תוני חב 1נ״ה1'י כדו
•ןי י לת ןהש תוי לכה תי י חכ 'כ הני חכ •גגתכי ן י נב םי רשקתמה םי נתמה לא
ס׳כי י קתמה '׳נםאהתני חכי ג הני חכ די סי ל שדקתי י כ תואל תמי קתמי י כי י ה לצא
ן כו י ותשאז סי אגי י י ו לא סי כי י צ ו י הי םלכש שיק תיי^תו א רי סי ה לא רתוי
ו תני חככ דחאלכדי סי ה לא םי עפי שו עפשה םי עפשומ ו הי הלאגן !י לעהכמי 7
ק הלי מג !!טר^לג ״ן ל׳^סאי <נהאוה1 תוכלמה ן!תכ תמלעתמו תיתייתז^׳
?ו טעה \ י
ן ו תט מו כזי ו שחככ * לאתו דמ' כ תעפשהו תלו עפתו י הבו • הלעמלו הו טעג
^םעו • אפו גלי גלפי י ת !אי קי ן י לו א ססכ סה׳תש ו ארק• ןכ^אכגווי וה״ןי5עכ #צע
'א הצי בב די לוהל י רשפא רנכש ?סדצרעהי פכחו תנה י מכח ץנ ו י תנתמ שי ש תו י ה
רבאה ן ו י ס״תו י ה י פכתמקנ ו סי רכו י אב די לו י אלש חותנהי חכח ו דו ה רככ זכג»
׳סי גכלי עמ קי תעמה י נאו • הכקי ו דנו הדלוחה ת״י צשאו ה םהי נש [י בס אצמנ
א1ו J ןי או תונכ רי לו ה הנהמי אוי ו סי ננ די לוה הנהמ תחאמש י תוי חא י תש אשנש 'א
• •׳. ; ן ו י רה ״ ןטבמו הדי למ'אהצי ב . , .
תתה,>ןנע או הש׳נפמ תתהתחת התגרדמו דו סי י קנה אי ה י טה תרי 6סח»
ערי אש המ לכ רבדל ןמי סו תתה תו לו עפכ ״תולועפו ו׳תוד• ו
11 תו טו נ תולועפ.לוע ול שי ת״תלתדחלתוטונ וי תולועפש ׳פעא^ן פו י ל ערי א בקעי ל
;ן נו לעפהי תי תכהלפ םי כדעת׳י ו י הי וכש י נפמ תו ר ׳פסה לכ
לא תוסחי י תמה תולועפה לכ וי ה• הי תו דממו תו כלמ'ק!האי ה'י ה חרי «סח1
אי הו הפר הני דש א(!ן י לה לא התי י טנ!רפעה דו סי לאו סכקנה
ג זנ ו םי ערהו סי כוטה תו תכ לכ סי ו חא הכוסלי עה י נכ שי נעהלו רי כשהלתנו מח
ן י א עד י די פקה תרמ ראבתנש רחאו 'מחרו ןי ד התוהמוי וני תתתתודמי זןי נע ללככ
^כחל לשתו ני י בי ג סכראלתו ני תב 'גבו סכתרלתו נ׳חכי גכתו ללכנ!תו פלחתמ וי ה•
• שגי ו מה םלועה j t \ 1 הי הת ' •3. •׳: ;לכשו מה ס/1ע הני בו המכח רתכ הי הת י אה
f r
-
5
• -
r
_ ; י י ; ׳ , ־ '
0
י תי כלמו .עבטו מה םלי ע הי נ הי הת'נ
לתכ תוני חב יגו ו םלוכמ תלבקמ הי הח
תעד המכח ,לכשווי : חצנ להחהמכח הי הת א 0כראל0
םלי ע: הגכ הי הת 'כ לסחה םלוע
דס י תת תעל הי הת 'ג • ן י לה
1<הי הת םהמ הלעמלו םי מחלה ס ל»
תוי הלו • תו נו שאל י גה ללוכ רתכה
לולכ הי הת חרכהני גמ ללכ דח כ י
הני כ ןמ לולכ 'י הת אוהש י פל ן דה ןו»
ן י נעה כי י חי ש אל! ן י דה שרש אוה0
ן מעו הלעמל קנם ומכ ללכ ןי ד ו נ הו ה
רתכה 'וקמ סי לשהלהי הת לנ״התערה
וכלמ י -
י
ן י P סתוי י ת אל טו שכ רתכהש י נפמ י כ
םי מחרה ןי נעש י נפמי י מחי אלו ןי ד אל
ן י דהו דסחה לולכל עי רכהל ה׳הו נ
ו מקר- ן י ד דשח• r
v x
י •- תוטי שפה תי לכת טו שפ הי הת רתכהו
ף״• י . . r . '׳מחלהי וקמ אוהש !כ ו נל״א קלצ< אל
י י •r ; : ז. •;.. תנ׳חכ אוהש תעדה !מ!קמכ!נמש ןכלו׳
- ׳ן ז!{:ל (׳,ו i הני בו סמג י י ףמ^התתהתי &י צמ!
ווי רכמו י
; 1
־ י
הני כ
תת".
רמג י הלודג
דו ה
דו סי
חצנ
שגרו מ
עכטו ח
טכ f•' n רעה ־ ״ד י —י •
מ1^יל|,.;^חיליצא שד6«ג»מש י נפמ רתכה דע סלעתמו הלעתמ! םהי ני נ עי רכמו
י גה צכ ללוכ הי הת 'וכלמו רתכה םי קמ סי לשי רתכנ הלעתמו רתכמ טשפתמ תעדה ,
הי הת 'תכה םוקמ םי לשמה תעדו הני כו המי ד י כ הו י כל אצמנ • הטמלתו ני חכ
םיחולש !י הי ׳הנכו •לעופכ תולועכהר1ם הי הת תני גכ! . *חככתי לי עפהרו ס
הו ו נגל המשני מבחותתל המשנהי התתכהש הזי פל אצמנו •תולועפה םי לעופה
ה^י ת דו סי ו ־ דוסי ל המשנתתו י דוסל המשנ הי הת דמחו הרי בגל המ^נ הני כו
ת.וגכ םי עי פשמ וי הי בחכה ן כו • םלוכמ הלולבהתוכלמל המשכ הי התו י גמ לכקמ
ו נממ עי פשמ הי התו וכותכ לכה סנוכו לכקמהי התדו סי ו י הנבסי עי פשמן י הי תגגו
הרי פסי י של תושר ןי או הלי עפו הגהנה סוש הרי פס םי של ן י אתמלמה תלי י כי 'י כלמל
די רי ה רבדה הי ה התלי י םי עי פשמ י י ה םאש י נפמ י ע אלא םי נותחתל עי פשהל
ןי ח םיש הרי בכ םישמ תלבקמ אלו דחי י תמ הי הת אל תוכלמו םי נוקי תכ ראו במכ
הכ עי פשמו תי נלחנ דחי י תמ הי הת רסא אי ה קי דצה!קי דצה י ע אלאעפשו דו ח
1
י י הי אלש תולגה ןמזכו • תורי פסה !מ י או א לכמ הלעמלמ לכקמ היהתש הממי
קי דצה רמו א,שנ׳!כרחי רהנו םי י נמסי מו ל!א'מאנרחי '׳רחי י תמתו כלמ>י )דו סי ה
ענמנ הי הת אל ה!לכ סעו הנו שארככ עפשה תלבקמ תוכלמה הי הת אל י כ דכא<
סנ ו פ״!ן זו תו י ו ו ה הווהמ תו כלמל היהתש •<כמ םלועה ןוולמו תי י ווה ה!המת!כלמ.־»
הי הת השו דקהן רדמ י כ י נפמ סעטהי ןכרחה סרו ק תלבקמ הת׳השעפשה ןמ לו עה
ענמנ הי הת אל ׳י׳יצע עפשה !ת!א ה!י נפמ׳ •טעמתהל אלו תו כי הלו טשפתהל
לשמ • תי לכת ןי אל תי אי צמל תואי צממ טשפתמו ךלהתמ הי הת י ב י רפ תי שעמ םלי על
הנשל ןמצעמ סי לדגי סי רי וח !י הי ו זראצהי עו ד!ח םי רגרג םי לכונ וי הי ש עורו ן גל
תי כלמה תלבקש ערזהש 'י פעאי • המחת 'פ רהי י כראי כמכ הנשל הנשמ ןכו האכ^
עפש המדי אלתומל!עה סי כרכתמ !י הי י די לעי י מצעמ משפתמי ךלוה הי הת םדי קי י
?ע עו ו נה ערו ה ן מ ךשמנה עפשל ומצעמ לדגו ערמה עדי ה ןמךשי י נה סכו כ<
אלו ת1איצממת1איצמ!ת!אי צמחהי הממ תי אי צמהי הת ומצעכ לדנה ׳נ האנגה
תואי צמ תי י הל י מוקמב ו משני ראשנ םליעל הי הת רי אה םצע ׳כ רי אה סצעמהי הח
הערי י ו המי א קשמי י התוי תני ג ךי תב דמע קי דצהי וי הכ לכאעו י גהעו י הי ו הש ותלוו
אצי !חצעמ רי אה' !י צעמ ןומ סל עס הי התי קספה ׳לכ ךטמנו ו אההי הת וא שלחיי.•
-זע םטתשפתמו '׳פסי תמו םי ברתמ י י ה׳ תוי אי צמהשאלא רו מאלו י ־ !י תואי צמו*
• ••:׳' : י יתי לכת ן י א ג •י . : .־!;׳• .• : !י- . r .
המוווסי סוי המ הלעמל דו מי ׳ הי הת אל הזה ןמוכש רחאמ דמול קפתסי .־ : םאו
רו חי י ה !י הי אל הזה ןמזכםתזי ה םע •פעי 'תו צמל די ח״ ולי עוי . י ;י
ראו במכ תוכלמל דעסי ךמס תי צמה השעמ» הי הת ס!קמלכו */ ייאצמנתו3ובהו
לחו לכ תלפנה רי ד תכי ס ארקנ תי נלמהי כי נפמ אי ה ךמסה ךו ו צי ?ני טע'פ ו ה ו *
םרי קמ הצנקש או ההעפסה ׳כ הוו הי לע םי רממ >ן־קשי דע ^לפו ני תכלי ה םליעלו
הנ־ גהערז לשמכ^י ה^שמ׳חת הי הת אלי ךשענן כרחה ןמו 'י תתש ר<ע- לנןנ- עחה/
ןיא ןכלו !"ח טעו *מ< .צקצקלמ)ולי זי .הי הת
(
וה,יסדמי (!לש ן״וי לכפ היי״י ה ערז ^׳
ךל 8 1 א ח «ו - י ג י
םיגוטד םי סע ר4ס
ךכ י נפו י ו ו י חהכקנהחכ ששי תהתי י ׳כ ן עי !רי כחמ סכ ת» !תללקן^אשסו ^ןל
* העפשהה ׳ע הי הת ן מסה ן׳נע1 • לכו לכמ צו פת אלש י דכ םי כמוס לא הכי רצ הי הת
״ הלעמלי וכלמה דחי תתם דע שחמ ׳קדס ן1תמכ הלעמלמ אצמתמ הי לת י שא דצכ
הלהי הת י תי כה ן מזכ הווהה די חי ׳ה תגרדמכ הי הת אלש <פעא1 •.סח דו חי •
םלועכ סי קי י צה ושעי רשא תוצפה השעמ דצמ הי הת לכה1 אמצעכ ן מס שו י י ח
:סו ה
לי צאהשכי י נו תתתהתגהנהן י ו צלי כעד • םי עי רכמה רו אי בכ ' טהרעשה
שנועהו רכשה הי התםי ו׳כפה תו דמל לי צאה תי לי צאהתא הבה
אל לכא תצק שי נעהל ךו טצי סי מעפל׳כן עי ו • הו ו נגהו דסחה סהו םליח ךשמצ
לי צאהל תי !תמכח הרו ג ככ אצלכאתצק רכש תתל ךי טצי םי מעפל ק • ן כ לכ
ךי רמ י כ זזו י תווצקה ןי כ עי רכמ הי התש י י כ דסחהו ן י י ה ןי כ תעצו ממ הרמ
לודג תו צי תי ו כעי פשהלהי התי סחה
׳ :עשרלקי דצ ן י כ ןי תכי ש י לכמ ל»מעפשה ככעל הי הת הי ו בגה תי ממו
מרמאלעסמו י ת 'פרהו ב'י פשו מכ לעהסנתצ) •י ו מגקי י צהי ה שדע םדא
- ובוטמ אלו ו כו טבו ן ו זמהתכי בב ו י או צטשפש י חצ׳ן נעכן ו י סנבדמעו הלי
!כווצ״י מא ולכאש השלש קרפ '0רככו סע קדקדמו הנש זל ן ב אוהו חבזמה ג ע
הז י רה וכי י ח !בוטב רו כ הז י רה ו נ״ח הרעשנ ו י כי בסו הרעשה טוחכ םי קי דצה
האלי ע'ני מי ל"רי כ1טכי כרמאו־ס:ח •הלכ דע העשרה הש!עה ףו דרלו •דאמ
ארחא אג י ר אי מו טמו •דסחה וני י ה הי הת אל <kתווצק י כמ 'א ל
ב נ
י כ תוי הלו
לו ס
ז
א!הו 'ו גו אני מי ר ארטסמי תאד הכ ותמכח הו ו ג םי י קתהל לו כי םלועה
רסחהמ ךשמנש דצב כ!טא1ה סג י קמ עי רכמ הי הת רשאתי עצמא לדמ לי צאהל
5 םלעה ן נ כ ובש בו טה רקע אוהש לצמי כסי מחו ה וק אוקז •תווצקל ן י ב
המ הנכי לסח סלוע י תרמא כי תכדכ דצמו • תוכז ףכל סי ני מי י ח !י הי
ר ס ח
ה
לי רש !כוטמ !ו מא ןכלו דו סי ה ן כ ןי אש וקו הכוח ףכל םי לאמשמ !י ה׳ הרו כגה
רוכ אוה ן ו י לעהכי טהמךשמנה לסי י כ • םהי ני בע׳רכמ הי הת סי מחו ה
וני אשל רקעה ן י כ קחכה אלש י פל ״ י נעו
^חכ !למו אכ ושרפל כי חא ךלצולש לע וכי טכ אלא ו לסחכ למא אלש יהמו • רקע
'ו רנהתא ו כי טלכ ןושלמ כוטי א אי להי למכן התו ני חכי כ לסחו בו ט ׳כ אוה דסחכו
התוי הל הכ סי ו י אמו תי לגתמי נ׳תכת״צן י ששה לכ הכ תוי ה תני חב א!.י ו לו אהן ו סל
ףקה ןושל םלוע הנכי רסח סלוע י תרמא ו רמו אכ !תוא הנו פ!ףקההו ן י נכה לכ ללוכ
רסחש סמוי םהי נפל ךלי ה ה!'פכ רהו זכ !דמא ן כזדסחכ ה;כי !העה!תו ו צק'!ה אוהו
הני חבה י כ הנל • ס מי ה לכמ לולכ י תוי הל !רקח 'ה ה!צי סמ1י !ו מאכ סמוי p j
ו רי אה אלו ולגתנ א)ש המ ורי אהו סי מ!ה הכולגחנש הצי חכה אי ה כוטי קג הי לעש
<ו כטמ דסחה עי פשמ« !או־סםי י דכדה וכרעתצ׳ nMBMj p . 6&׳. 1ytw ן כלסדו ק
\ \ עפשהה כ ח a w 61 ן י ו צ ןכלו לסח ן נ הי לעו הכ תי נשתני תג ווו •'׳ערצו םי כ »ל
) שי כו #ל
י ד
r
, • רעז» . י N
לי על הדי מו ־ ו י וכו י נו כרד׳ רקחו בוט ךא רוי א ןכו •םי ערלו[םי בו»ל
ס&<ךו י תמ.רי התש דע םי כפהה ל ןי כ גוממן דחי י מ חכ הי הת הערכהה. ן י געו
תווצקה ןמ הטונ הי התש דע עי רכמ ׳0׳ל0 תעד (י אפ תוי הלו • סהי ני כ
ךי שחהל ךרצוה עי רכהל לוכי הי ה אלש רע טהי נשמ לולכ עצמאכ סי חחרה ו ק הי הו
תתה ארקת ן כ לעו דטחה דצ לול הט ט י דכ םי טושכ סי מחו אוהש עי כמ ע׳דכמה
הנו חל וחתפ ןי רדהנסה 0או • הצחתי וכוכ ן י חחפו הנושאר א׳הש דסח י פלכ הטו י
הו ו כנ׳ דסח תקולחמ תוי הלו • אל׳עלד (גחגוד ו קע לכ ותוא !י נד 1יה אל הלחת
תקולחמ צכו ו חא הו לעו העו כה*םי מי כסמ< סי צפח ו י הי הלי צאמ ןי צר תוסעל
אצמי לכא י ס״קתהל הפוס שישל אי הש
סי מש 'קנת״תו 'מאה תעי כהכי י צו י לזר
שי א אי שנ ללה ׳אמש׳ ללה י קולחמ הו
• הרי בגה שי א דל כא ׳אמשו דסח
ו י נע םהמ'א דו כ ג ןה׳חו דמ ׳לתוכמו
לכקצטישצ סתוקלחמו ן דפק י או דאמ
ו כו ןכלו ׳כי י השעי תמו י הו העי כהה
הכלה דוסו סתומכ הנלה עוכקל ה נ
אזו ךושמ דסח לש טוחש הני כשה אי ה
סי קלא ־ סי י ח סי קלא ׳ו נ ל ולאו וצא
ן י נבהךש׳י נ הנמוי ו הנ ׳נ האו הס״ח
וללהו סי אמט׳י וללה סדגננו ן י דו רכח
סי רתמ וללהו סי ו סו א וללה ס רהטמ
םלועלש לזאו הערכה םי כי רצו אצוי כו
סתי קכד י פכ או מו חל שביו אלוקל היכ
אוה םי מעפל !ןולי חה םעטו ־ תחי י כ
הו י כגה דצמ דסחה כג םי מעפל י כ
לי על אצי ל לכאתלמוי סחה י צלי י ו בגהו
םי גרטקמהו םי נוצי חה ן י ב רחא תקולחמ
סי לנקמ !י ה אל ןכי פלוש״של הי הת אלט
סי טוצו הי לאמשמ וי הי ו הערכה םהי ני ב
הי נהלי דכה ךכי פל) • הכוח ׳ןכל טלועל
שאו הפי לקה תו חכ ןי בו השודקה ן י כ
לדני ו כי תכדכ)'ערכהכ וצר אלש הרזה
ס רו אהךשחהן י כז רו אהן י בסי דלא
הדי ו ו הו ('עו כהכ הצ,דה ן י י הו השולקה
הלפאו ךשח םי קמל סנהי גל^ הלי כשהו
ן כו • ומלי ך&חכ םי עשרו רמאנש ו מכ
סי י ול וי ה םנו ו ש) י תדעו חו קתקו לזי ו י
דסח שי א ןהכה ן רהמו הו ו גגה דצמ
אלש (סה׳ני כעי ו כמ י עצמאה וק סםמו
סלי דכה 'י כלו) הערכהכ וצר אלו ששל
לי ד הערה הדעה ךותמ ו לדכה רמאנש
סדי רו הו (הער קנה הפי לקכ ו קכדנט
סנהי ג לש ושאל השעש ךרדכ סנהי גל
, סי כי רצהי ומוקמהו • הערכהב הצר אלט
•הרוכגהו דסחה י פנע וי הי ה״נ ׳כ הנ ן י כ כהו גג ןי כי אה לכה ׳רבדלב סה הערכה
סהי חי כאי י כ׳רצ וי הש ךרדכ הערכהי י כי רצ סה ףא וי הי י הי תונא תו דמכ סהי תודמו
׳פעאו־אי שמה תו די סי ה וי הי י כנכ ןי ב רי ואהו שאהו סי מהתו דו סי ו י הי תגי גכש ומכו
הי הת גיג ןי ב עי רכמהו םי נושארה סה׳תי כא 'ולי עפב ככ תוקוח סתולועפ וי הי אלט
הר1כגהו
-
רו»ג רסח לעי אי הו חלו רק אוהש סי מה דוסי שרש הי הת הלודגהש •תתה
ר״אה ר!שי שרש תתה!י רומג ן י ד לעפ אוהש שכ׳ו סח אוהש שאה דו סי שרש הי הת
דוסי כוי ו׳ני חחכ שאה דוסי כ רשקתמ הי התו ס מחרו ן י דמ לו לגאו הו חל!סח א!הט
תו י ה םעו • סי מו שא הנו י נזש םי משתת קנ ןכלו • םתוא גו ממ ה התותוחלכ סי מה
<כתור1הלסי׳גל פ*»>:־י *:דז1 םשב הרו כגה או ?ש ש&לםי רק שי מ או5שרסח|
הערכהכ 8 ג כ ח י •»׳. ;•(
*•ינועו 6י םן» ועס
י
׳ן
ם»»ה'ואיצ»ר ןווי הו יסח יפלכ r טמ אי הס סי מה וחא ז<6« ן»»נ תא»זיערכהב
<. , :הי לען י שמרסחצשטו חלו מראו הס׳שי שכן בן י אי שהמץי אגגע
ר!ק הי הת ן״ינ״כ.תקפסמ הי הת אל תא!ה העי כההשי מו ל קפתסי ״.י טאו
שרשאי ההי התתו כלמה׳כערת־ הו ללו סי דגגתמהי ו כגהשכו י ו דסחה •״'
ר1 קתתו תתה סע ףתתשת אי סוי י מחרו קרמ הלולכ אי הו שעו רק 'ו השכפעה רי סי
תוכלמהו תתה ףו תשכשאצמנ !סתוא גו מי ו י סחה סעי מי ו קכו הו ו כגהסעשכו י נ
ה״נ ן י ב עי רכמהו תקפסמו החי ש הערכהה הי תת
תתהי דו י כ היה.*׳ י תד׳י ו תמה ףנע אוהש די סי י ה הי הת
דו סי ה ונכ ןכ גג ןי כ עי רכמ הי הת תתהש ו מכי ו י כא
כקע י ל ערי אש המ לכ שימ דעו הג ןי כ עי רכמ הי הת
אלאמי תשמ הי התאלתתהי ערכה&ו ״כו ףסו י לערי א
fy\ i מלתשמי י הת אל כגי י סי הי ערכה קי ו כלמה ףי תשכ
• גג ן י כעי רנהלתחה סע ףתתשי למהוי וכלמה ףי תשכ
עי רכהל דו סי ה סע ףתתשי ו תתה לצא ת- איצמינ חככ
רחאלשו גי רטקה ׳נפלשי תואי צמי ני חככדי והו חצנ ן י כ
ראשנהתואי צמ הלעכ קי חנהתו לעי דמי כ)גמטקה
י נמי ש דו סכ הלעמל התואי צמל האמ י דמו •הטמל
:(םי נו קי תכ ראובמכ י וגו סתי חכ
י כשר י נת רככ המאש אוה הו די כ לעש רש£או
לכל הכקזי י נסל דוסי ה א1ה& תכשי רמאש
י מע ףתתשהל רמולכ נוו ןכ תתנ אל יצו גו ו ן כ תתנ
מ״הד ן גי ו ן ב הי הי ^ו שי תסנכ הל רמאו עי רכהל
הי הת תחנ עי רכמ הי הת דוסי י י ש י י פעאו תו כלמה
רסח י פלכ ןי מי ה לא הטי נ תתה י כ םהי ני ב קולי ח
תתה ׳כ םעטהו ן י ד י פלכ צאי י שה לא הטונ דוסי הו
דסח י פלכ הטי רתכמ ןוי לעה ןנולהמ קנוי ותוי הל
אלי ןדי סי ה לכאי רסח י פלכי י ו כגה עפש וטהל קי פסי ו
'רו כגה דצמ תתהמ עפש וי לע עפשוי י שאכו ןכ הי הת
'נווככי י הת לכהוי י מחרה דצ 12 !תוטהל יוה קי פסי אל
קנעו !ןי מי ה 1«היטנה לכי י הי אלש י דכ לי צאמה ןו צר
וי מלש תי כלמ הרות כא אלכד אמלש וני י הד ןי ואו ׳ו ת לא ׳ו ת והמ וי מלש עו די
י תוי ה ו חא או ה ן י דו רו סי חצנ ן ׳כי או ג״ג ן כ סולש םי שמ י אש רי סי תת םי כר ןושלכ
עלצ י תוי הל ׳ו ארכתתכשתו י א׳צמהלכמהלו לכ הי התש י דכ תוכלמ!ת״תן׳כ ןי בשוש
:סי מתי י ה׳ ודחי ו תואלולה תולי בקמ !י הי ןככו • וי תועלצמ
L גאםי ו נו ו ן בכאו דו סי או ההערכההתלי עפבי גו ן בו תתלן י צרז^לכל ורפא*
Vp ליעב כטייה דועו י ףוס וכרל ןיא כאש הילע עיפסימ^ויךיאלו
) יו!1ל י •
י ו קי גכללכני זלי צאהסהמו
טי ו י חו ו ן י י דסח דכל
וצא סי מ !דוסי י גל סי ומורה
תו י ה סעי זנ אל רפעו רי ואו
• אי ה סג הלוצא תוכלמה י
אי/ י1לועפ י כ המ־ הכסה
?נה םי וק 'גהמ תו בכרו מ׳
רקחמה י מכח ורמאש ומכ
ותוי ה סע רפעה י ו סי ם
תי דו ס׳ 'ג לצכ 'ל י !ס<
חי כי י תפי מהו םי נושארה
םעמ י הוי י וכוסי מ תמי תחכ
ת!ר!סי י גל ןמי ס ן תנ 'יישש
רי1א םי מ&אש״מאתי י תוא
ותוי הל י כ ז אלי פע די ס׳'
תו כלמה ןכ םתשלש ללי כ
ן י ו עכ לבא הי ת<ל!עפכ
*עי בלתולי צא אוהי י צי צאה
i •• :םהל י :
י כו וא״ו ךשמ ו הו ארק ןכו
רהו ו כ ו תערכה כתכצ!
רקי י י פ טי פכו י י כי י ו מו קמכ
דו ת וימלש תי ו ת חכוי פ לע
איז * V • •:• וו רעשי • N י •
תחת לאי עי בשמי לי ^י סחו לי צאתגי ר״מראשלהגו רטן י סרעתי כלמהלער1ו גצ< .
ה?י *י תקלי אי ה הגורטקמ לודגה ו גו רטק דוע) • י גוו ןכ תוי הל י רי שע תי לי צא די ס• «
לחייל וכ הנווכהש מכשס םו י . תאי י כו ן י צענו מהו י ה ןכלו • ׳י • '׳סדאלא אפרצ
> י• ; • :החלש הערכהי הי זי תש לי סמו תתב תוכלמה -, - ״ •־
םי טושפ םי מחר םהש ׳פעאו הני כהו הי י כחה ןי ב תצק העי כה ךי רצ הי הת דו ע
תי י ה לצמ ממ דחאכתוכןסחי ונושארי גי חאס דע רוחי י הי י לכתע״נכי י דחוי מ
־ , • •,(׳דהשו שו ההכ. ב לולכ דסחה שרש
הרי בגב שבי י סחו דסחכ חלו רק ןי צעו 'ו רו ו עתהההי התני ככררו עממו ל1לכ
'חי עי ה ןי רה לעכלי סחה !ררי עתה ׳כ אוה אצ סא •5 י עי נגהל- העךני ה ן י ו צ 'י הה
אי ה יו י לעכ׳ אלש ן י ד י כאלמב תמעו זם י ותובכל לי עו י אל0ו קמנ שאה ובכ•
1 . תעפשהו שממ סי מ ו ני אש'ו רי דקה תלי עפ •ןרוקמל קח
11 םי ערו סי נטסל1עה לא כחא הדסח עי ו כמהי כאצ״נראכתנשהמ םעו
ןכי •שממ סי מה אוהו תי חלהתלו עפ אי ה .ב ן י נ הט״ל ןינ הלעמל ן י ב •,•״..
תוסחוי מו 'כי כגכ ולאתי לועפי י כהמ םכפה אלו סי ו י חן ה^ק םליעל סי התעצמאכ
ה גי מל חלו סח תתהו שכי ו סח םשכ 'ו השי נפמ־עי י כחהאו התי י הלמטלמ•
שכי י רק תכלמהו ־ תי נו שארתו לו עפה ו ק6׳א.ו
;
ה}ה)..- ס«קכהן י בעצי ו ־ מה
דו ע ו תוי נש תולועפה גי מצ תצי חכ &<הש תעי ה הי הת םי מחרה
• עגי ־תמה תתה שו שו תי קר תו אי צמ
דצמ רי ש ^א ו י ש לאו ש׳ יקצ 11 הני תנבש אנ סי נ קהב ) • הני כהו המנחה ןיכ
הלעמל הלוע יז הערכהבו המכתמ תאצויו לחיקנם דסחה לא לא" הני בב סי י ולה
םדוח• הי הת ׳די לעו (י רי ה תי כרב לע י רבג ךי בא תו כרכ רמאנ תי לעו תי באהע
תתה אי ה סי מחו ה י ק עצמאי םתעו כה הי הת• 'י עו גרעםכ ראבתנ רשאכ םגוומ
היהת אי הו יא״וה ן שמ רי קכ דוסי ה אי ה ס- מחוה וק ףוסו גג ן י נ עי ו כ מ הי הת אוהו
:ה״נן י כעי דכמ :
ן י רצ הי הת רו עו •'ג סה הערכה 0י ני רצטתי מ קמש אצמנ ראכתנש סמ ל םעו
עי רכמהו הו ל הי י י לגנתמ וי הי ש י נפמ חצנו הרוכג ן י בו דו י הו י לו רגןי כי ערכה
עי פשתי דסחמלכקי ו חו כרי לעי סשתו תעי י ו המ ׳בקמאו הי כתי תה הי הת 'היניכ
עפש?ו תי אעי פשת! דסי תמ צ?ק,ר םי מעפו • די ״הלעי פשתי הרי בגמלכקתי ת^נל
עי פשמ הי התאלי כקפס ן י אי תצנלעפשהו תי אעי פשתו הרו בי ג״לכקתו א רו הל
תי נו ני ב הגי מהכ ׳תואתגו׳י מ הי הת אלא דסחמ אוה לבקש ן י עכ דו סללסחהעפם
עי רכת! גי חת תי תנש אצי י& ן פ אב חצנל ה ו י ממ הי הת ןכי לי הלי לסחל הי ותשה
הו ו כגמ חצנו רקחמ ליוה לבקת י מעפל ן ברד ןכ י כ חצנל הרו בג ןי בו דוהל הלודג ןי נ
הרו בגה דלת י א ייהכ ללנתתו דחי י תמו התומצעב לודגה דרת סי מעפ א18 דו ע אלו
?עפשה ן ו ד ןיכ הי הת לי י ג שרפהו י ז - ׳חצנכ ללכתתו דחי י תת!התו מצעב
לי עכצ לכ!»אל דוהכ ?נ כת דסחה עפשש ׳פעאהעפשה %רד׳כ י ו ח ״ ן י ד^
לס״תתשכ לנמ׳י' " י . •5!»ו מ לא הני רק! «י »0 התלועה היהת וכע התר^
0י ,רפחה
^ / •׳גו מ־* »י טן< ו 4 » * י י
ן י על אזעו חצנל הרו כ*ן י כ רכדה הי הת ןפו החדו י לטבמו י ן ו ג הי הת לו הב לסח?
תו למה תומוקמ גהנמ הנתשמ הי התפ ללפתהו י ו גו ו נני ׳ךרי סחו קדצ !טי לי ך׳ה$נ
תו לגגתה סהכ הי הת רשא תומוקמהש אצמי לאנתנש ה»י פלו י מי רנ ראו במב
המ י לכ ת״׳פס רשע ׳סכ רמא הו לעש רשפאו •י ה ןה העו כהס׳כ׳ו צ ו י מ,
ו י הלג נ כ י התו עכ צא'י רפסמ
ם י נ ו ו י רו א׳בג ׳׳הרעשה
הארצ שחומ הי התש י משג רכ לדצמ אלא ןווג המח׳ אל ׳כ עד'י ה דעש*
םי משנה'׳רכדהלכמרכר'םפא הי הת אלתו צו י לעהתחי פסכו המדנו
לנא •הכ לכתסהל טולשי ש י לכשו י משג ן י ע טי שה׳התאל1ן ו ו גספ הי הת אלו
'י נוי לעה'י שרשהמ תו כשמנה תו לו עפה I!לש» ךרדכ ו י ה'י פסכ'מא׳ש ס׳נו ו גהן ׳נע
סמחתמ ותוי ה דצמ ו תו מי מדאכ סחי י תמ הי הת המחלמכ חצו נהרו כגהש ומכ י כ
שי פחוי מ וי הי קווחו הרו בגה תדמ התדמ הי התש הרי פסל ןכ סי מד ךפושו םדאתמו
קפסן י אלו עו •עומשל ה:י כי הי התש המ ן ו אהתא ךכשל לכהו םדואה ן1!ג הל
תו דמ רעשכ ראבתנ רשאכאו הה שי שה חכמ םי כשמנ וי הי םי מודאה םי רכדהט
ו נמ»תכםמגה הדלותה •פכ פרשה סחי י נ ןכלו תי ו י פפהראם לככ ןכו תו רי פס*
11 הכסלי ־ םעפש תכשמהו תו י י פסהתו לו עפ לח איכמ םי ני י גל הי התש קפס ןיא1
ן ו י ננ הרי פכה פש ו דגנרי י ו צ• רסחהמ םי מחרעפ6 ךי שמהל ךי שממה ךרטצי רשאכ
ן ו ד כ הל ךרטצמה הרמה ןווגכ כגשבל,ו י רשאכ הי הי כ טהמו הל תסחי י תמה
סי נ וגהמ ׳כ םי רומגה םי מחרהתדמ ררו על ןכל ׳דגכככהו ׳כ שבלתמ ג כה הי הט
'משנל חחהו חורל ררו עת שפנהו םי י נחורה ו לעפתי לכשב סי ר״טצמהו ןי על ןי ארצה
׳כ הר!יצת1איצמ ׳פלי רועתוי תי זחאוי תק׳צייוקמ דע תואי צמל וא׳צממ הלעת משצהו
אוה הוכ ןמאנה דעהו ) • הלעמל ררו עת ךכ הטמלמ הלועה תו ררו עתהה י פל
אצמנו הו כג םוקמכ לארשי י טבשב׳ תכשמה י פל םי סחי י תמ סי נכא כי ןשחה י נבא
םי מחרה לעו ןבולב דסחה לעו • םדואב ן י דה לע םי רומה עי ׳י קכ םתומש רי י צמש ׳ו י
: (ו הו רו ה רשא תמא ׳די גמפי ע לכהו קו רי כ
י תכח :הרי פסו הרי פס לכ ן י נ עו אכ נ םי נווגה ן י נע ו נראי בש רחאי
י ני שי אלש לי צאמהםע ו קכרהתני תכ'אה- הכשתו ני חנגדצמ'י נו1ג'גנסח״תה
הגשה הי הת אלש !מכ לי צאמב תדחי י תמ התוי הל י כ ׳פסה י צי פאאי הה הני חככ
רוחש ן ו י גכ רתכה סת״תתתאז הגי חבה ךרעכו • הב הגשה הי הת אל ן כ לי צאמב
הלגתמ אלו הלגתמ הי הת רשא ומצע תני חכ הי הת י כה י תומלעתה לע הרו מה
לכא הלגתמ תואי צמ אוהס או די אכ לז י כשרה •י כדכ הי הא לש םש וב קדצי ט דע
תאו ההני חכה ךרעכט 'י פסכ ו תעפשהתני חכ הי הת י גה י ללכ ן ו ו גו כ הי הת אל
\ i 3 שכלתמוי הכעתמ הי התרשא הטמללשלחשמה לטה ן י עכן כו להן ו ו ג !כסחי י תת
'ז׳ץה ו רעשו !שוכלו'ו1יס גלתכ הי שוכלי אנ ועו )חלו דבה ן י עכ ו מו נהדי רקה ן י עכ ן כל
)לטמ • רתכ כ
כיל * ׳י מ W
N
- י י "״"
•־ אן די אכאתי אדכתו מלענ תומלי ע לא לשמ ..
(
ן«חוי<את<י התני חכ*א *תו עחני ג רצמ ך&ת י ני מ 'ג ךשמנ י תככ ףו ^
'ו כו סצ רוא !הי אי נעאהאלי עי תא םי נוקי תכ י כטי או ען )ס"6 ךרעכ
• מממ הטמלש המ לכמ םלענ ותוי ה תני חב ב (• תו לי עה תלי ע םדו ק !הי א אמכי א
רתכב סחי י תת ו ו הני חכ)ן י שמ ןווגכ סחי י תמ 'י התרשאי וכקנ דצ !נתו י ג• תני חבכ 'צ
תי נוי לעה תוני חבהמ תלבקמ!)׳י בסה k הכממ עי פשת רשא הבש הנתחתהי ני חבכ
. •תו בקנ דצ אי ה ןכל הבס
ו י רכדו חדנ רככו ן י ד לעכ הי התש סכשחל םודא ןווגכ וזי י פמי י ש ש• ! הסכחהז
לכ לבקי הן י י ג אוהש רי פסה ן י מ והוסחי י ש שי ו !־ תו רמה רעשב :
תלכתה ן״ג הל !סחי י ש שי ו . תי לו עפהו תו חכה לכו סי נווגהי י ה• הנממםי מול םי נווגה
הטמלמ תי שארכ השעמ תי לכת אי ה המכחהש תי לכת ןושל אלא ויח הי לכ ןישל י נ י או
תי רחשהן י י גתי י ה י נפמהי האתלנתהי רי פסה הל י סחי ׳שסעטהש רועיז• פאו י לעמל
שי ו ) רתכה וני י הד תי רחשה םלעה חתפתת י עש רמי מלו ת
1
כת1 רי פסב חתפתמ
- ;(ראבתי י ו י ח המכחב ןי או ן י רהעארחא תלכח
;
׳._:•־
רככו ןי ד לעכ הי התש סכשחל ןבולל הטוג םדא ןי טק הי סח״ם שי ! mom
םי מחר וי הי םתשלשו י אב תי כושחי וני שארהי גש תי ד׳<ה רעשב ראבתנ •
םדוקי י הת קורי ש ומכ י כ סעטהי י תרככ קי רי הי הת הני כה ןוטמ ומי כסה כו רה י נמא
רמאי ו י מכ )תי שאי כי שעמ לכ•'תמי י ק תאזהי י פסה התי הן כ סלועכש תו רי עה לכל
(י נחו רל חרכהו !עט י משגה הי התש י ואר ןי א ׳ב קי פסמ הז ץא!'ני ככ זמרהש סיה1«
ן1מלחכ אוהש )אקי י י מכ אני <ג'1י הלי ואי הי ה הגי מ ן י רעתמ ןי ני דתו י הל ׳כי מול ןי או
ן ו ט אוהו ) ,- - • ׳תרככ ק!רי כזשת החכחהתי לכת םע נומתת רשאכו (הצי ב
.
י
- :(סי עכצכו עכטהו ו י י כשעה
םי לשלתשמ תתה אקי רי מו הי י כגה םדואו דסחה ןבול תוי הל יכ'מול י פא - רי<
בושת המכחהתלנת גו מ/ י תי שאכו ןתשלשמ כרו עמ הנווג הי הת הנממ
> < :
:
י תרכ כ קו רי י
;
'לפתה t הטונ ה ןכולכ סח״תת ו י סת לעכי ׳התש י נפמ ןבולב סתי תת יפחזו»
אוהוי כאלמה י לעכ !הוני בל׳ אל 0א )תצק רי חשמה ףסכה תי ני צכלכ
לי בהו שיכה אצמת הו ן י צעכ!המכחה גזמ רצמ ה» (י בשי ה •רבדב היל סחו י ׳מ
ן י או • בלחה ןווגכ שמח ןבי ל הי לא סחי י ת״ םי מעפלו )רסחה ןבולל רתכה ןבול ןיכ
. ;(הי לע י תי ה מ ןוי לעה ןבולה תי ״גת י פל סעטה
וא בהו ןי י גב הי סמ״ סג ן י דתלעב הי התש ׳גפמי ו רא ןווגב סחי י תת זורונ**
תתה I!ברקתמה ןי ד תני חבכ סדו א ן ו ו גנ סחי י תתו רותס !א תלכת
כי הצמה הני כה לאכי קתמה הי י חכנ •כהו ן ו י גכ הח״ת״ו הערכהה ללקטה
»ג ם ה 18 הו ןוי ג וכחי י ש שי הו דצמו קשחו השמש ררו עמ!שמומ היהת רשא חמשמו
השחקהתי חכ ןרד עפושה ן י דהתצי חככ •י {ויח ן״לכ ןושל )תלכת ןי טב סחיימו
ר1קש ן!!גכ סחייתתו
1
יי׳ ?פיה ?ייי ייטת ודגמו ינחמ תוכלמ p>1 »׳ ?יהת יש*
תני חככ ״ • ־ :
סה בהז י ני מ ו ז.
דחכ
•טוח& בהז
םי נו ו י ו םי טע׳ ר6ס
םי נוצי חל ו נממ עפשי * השקה ן י י ה חכ תני חבכ
־ווחש זמרהו ) •מו י י כה י נפ רי חשמו כ י צעמ
ה
הי הש סנהי נ לש !שא וני י ה הקלס אלא אוה סו רא
הצי אלו תו מי מדאה דו סכ השודקה דו קכ ווחא
•(סנהי גל דריור1חשמ ךסחו הקל'י פל הערכהכ
י נפמ אקיר1מ ןו ו גכ סחי י תת תתה ן ו ו !
הי התש דצמו םדואו ןכול ללוכ הי התש
עי רכמ י י התש דצמז םי מחרז ן י ד לאמשו ן י מי ללוכ
רשפאו די פסה ןווג ול וסחי י ש שי ו י סהי גי כ
הקדה תי מי נפה ותני חככ הו ןו ו גכ סחי י תתש
•תעדה דו סכ הלעמל הלעתמה( עי קר'רקנה )
סי נו ג ה לכ ללוכה ןמגראה ןווג סהל וסחי י רהווכו
6ש ת ת אי קי ןכלו תווצקה לכ ללוכ הי התס י נפמ
לאי י רכג לאי פי לאי רו א :ו י נו ו גכ ראפת״)
ח״נווגי ר וני י הד הגכרמה י לגר'ד לאי רונ לאכי מ
איה • לאכי מ דסח דו י םשכש תוי תוא 'רבס
לאי ו ו נ •צאייואן< ח וא״ו •לאי רבג הרוכיב
תמי למ אה - . קמס י ו ו י ח לי לכ הי וכי גה דצמ
״פכתתכ םהי נש לאי דונו לאי רוא הנה , ׳לאפר' '
-ד ז.׳ ־,״ ״.צאי וונ לאמשה ן מ י לאי רוא ןי מי ה ןמ !תלבק י ל:
דמאו פרשלצי י ן נלי כו רש רמולכ קלה לא השי נה סו רא ןי ו גכ סחי י תת
׳•"••- י ־ יי :דסחה לעכ הלודגה הי הת
nib דצמ סורא ו כי ו ש רמולכ םי ו אה לא הט נה ןכל ןוי גכ סחי י תת
י־׳׳־.־- ־ •־ ׳ן י דתלעכהרזכגההי התי ש*
קי סדו אי ן כי ל ללי כ ןי י גכ !הוסחי י ש שי )רי פסה ן י מב !הוסח׳םשי
*מלית*? דמ!ל ןנ!לה לא הטונה םלי אה ן מו םדואה לח הטונה ן־י1לה
רתוי ותוקרקר י תי התו אקי רו מב ונורג הי הת ןכלו דוהו תיצנ תו דמ ללוכו ג ו !מ»
י
לכקי י *׳התשי רמול םיצויצה לכ לבקמ ןויגיול !סחי י ש שי וי פתה תי קו י קי י מ םי אתמ
ן מ י י הי )ן מי סהי )האי מל הפי קי א י ! * £לי סי עפשהלכמ כי עתמו תו דמה לכו י
: הכ ןי י זמתא ן י י י פש ןי נווג לכ י ס׳שמ (הארמ הפי ו ראו ת הפי
א^ו גלדי תרעמברלאעד י די סח י נההצאלי י א רד אדנ ו עאו ההכ -י תי כי ו םהז
תו ני תנ גלתו כלאהי נו ו גי גי ׳סחי י תהסתהאתי אעגבאו כדמי ־ ׳׳־ ' י- ׳'•.*>•
f * f הי התי הוי "nth י י ׳פ חו אה דצמ הי י אמה 'נכלה י ו אכי י אמהן כל ן ו י נבסחי י תתז
£
ל**!ס'י ני י ג5 לגא תל)לנ הי התש !י פמ ן מגרא ן ו י מ סחי י תת!התומצעב הלש י מצע״
ג ^י ג פמ^או ^&י י י י מי כ תשבלתמו ׳השי בלן אגו או ששי אי )תו רי פסי י הו תו ו צקהו י
^זי ת&י נפמ ׳תלכתה ןווגב סי י י י תתו י ן י ננהתי ו י פס •ל<תול1מ תלעפכהי הת הד*^
שבלתמ ו . - , . ,
דגוי'׳
רמסכהו
תת
שישית בה1
ת!כ"למ
קרקרי •ששייתייסה!
דו י ה חצינ
אכשכה1 י רי פו א כהו
לוי סי
רי פו או :חצנ אי ו •לו הטכהו
ו לעשכ ךלמה ל1לו י לו ס׳
ולא כהז י ני מ י ו םי נווג יו ואלכצ
ו נקזכ וי ני ע תוכי גכ ושא״לכ
ו י תעו לו תחת הי חכ ונורגב
'טופוי י מוקמי ז סהו ו י פעפעכו
'p ןי י ע ו י אי רי לי ה לו סלשע
ן י ו לל או רכ ורתי י דפ רהווה
הני חככ לי על:ה!חתהתאו ד
וו5»ה ׳:
דוסיה.
גד
c
- • • •n. :!רי טש:ל• •» י " % /
י
י
1זהגי הנו •תי י רכההלנמאוהש םש לעו זי רו כגה לצו •הנכי נ״ן זי זז תדמנשבלתו •
הגי זו ננ 0׳ תי לוגמ קנה תי פי לקס ל(ל קתמה הני חבב 'שולקה ךותכ תהח״תמ הי הת י
8!לחכסו ןווג האורה ןכלו)י נוצי חה לכ'׳חו ו בו י ׳פפכנ !י ס׳ הו ןי ממו הכש י נו תחת•
טלוש הי הת הז ןווגו (המורת י ו פ ו הו נ לאו גמכ ו י לע החותמ הידמ ׳כ בוט ןמי ה וני א
שמשה תחי רו תלחתנן (הלי לבתו שפנ י על ןולל רוסא ןכלו )תו פי לקה לו סכהלי לכ
ן בלתי ״הת ואש ןבלל תלכת ן י נ רי ני שמ ו ו מאש1»ב שק ןמז הי הת ז&1 ;בלל בו שת
'זעי ^י ו י אדכו קו ו י ל בושי ו גזמתת וא י שחהו ו א דצמ'וכלמ וני י הד תלכתה זמי מדא
ןי ד- קפכ אתי ארכן י רה ףקו ת לע הרומה תי צי צכשתלכתאי הו )י תרכל תי לכת ן י נ
ףקו תב שכלתמ הי הת רשאכ רוחש ןו ו גכ םי מעפל סחי י תתו (ת צי צל םרוקפ
הוי )ן י דה תו סעל םהל חנן תו נ!השקהי דמ הי התו סי ני צי חה גורטקו תו ררו עתה
אלט ׳כ ןמכ עדו (תרו חרחש י נאש י נארת לא רמאנ ואש הנורסח י מי כ זי הי
םי סחוי מה םי נו גה םי אמ !י הי ה נ ן כ תוכלמ ׳ע אלא תלגתמי י פסהתו לי עפ הי הי
סוש הכ הלגתי אל תוכלמכ וי הי םי עוגה לכ סחי ש י פעאו ׳תו נו י לעהתו רי פסה לככ
י י הת רשא ןוי לע ו ו א רצמ אלא ן ו מ . , , . . ׳. . י ג
תי ששע 1«לשמ)י הכותכ רי אמ י נ שד'י פש ו מכ סי נווג ו טפשי אל תו י י ססכי י ג
דו ע לכש םי נווג'י נווג הי ושעה • ת מלמ ק' ו כ י ושאר תי ב תי שארכ סי נו קו תג
אל הכותב רו אה ו י א׳ אלש ן כ םש לש רו י כ זומרה המכחמ הל פי שהתאי צו ג
רו אה הנהו(ןווג שיש הכוארת״ הפי ןמי ס הלפתב ת כ זעו 'ס מחרו ו נ ז אוה 'ד
תי ששעב רי אמ הי הת רשא דוי ה ןי י דו הנקנ אוהש י רו ד םש םנמא •סי ראזל
דשא המכח לש דו י אי ה הי הת י נדא ל0 דו י ב זמרנו הני ו אבס תבל זמור ן במ
- ר ן בסש לש דו י ב הי הת תנהאצ״נההתי תו אכסי ו זחנתו כאהסהשא״י ו
'©סל הי הת אל ׳כ אי הי נווכהו , ״!ארמותולבקמ ני דאמי י תוא ג ן דגנכזתו כאה לע
עפשנה עפשה ׳ע אלא הלועפ • ל, — : • ,ל־0כו תו באה ׳צי וג . ׳ - : י ׳־.
המכחה הי הת סי נ וגה הארמ הי הת רשא רואהש אצמנ ־ המכחה י ו קממ םהל
'י פס י פנע'י ו רואה תוללק וי הי סחצעסי גו טהו י רן כ סשכ ס סגו שאר י י אי הט
םי נווג םי לבוקמה !סח״ם ו ״כ ׳פ עדו ׳•׳נו אסם 'י כ תו זו מו התו כלמכ תי ללכה
י ג ל !וי צע ׳ן פכ סת״תמ ן ו ג ו ן »לקלתו ו ו נ צכםי נ ו י נ כי ג ו סח״p'י פסהחו מצע*
תו למה פמכו עקמי ־ ^ו מ ויהיש- אוהו תו ו ו נצט 'ןי נעכ וצוא׳כש המ י פלו •מי י נמ
לזקמהי מו ג ״כ ג ד^ן ן י ג ״תו ו זנ ג ה י נווג !י ;״ש כ״ו ח׳ ץעה ן מ אצ וי ה ו1אה קנעכ
הי הי ןיכ תו ו י פסה^ג ^י ח״תו י ו ל׳זי כ &רו חי י התנ י חנ י פלו 'עי פשמה י נו י נטו
ן כל למצה ןווג הי הי דסחהתני חכ רצמ תוכלמכ תתה דו חי י הי ה׳ םאש־רמצהןוי ג•
ן י דמ לולכ !הי הת תייתש י נפמ,ומוקמכ ומצע י סחה ן כו ל? ןתוני גכל הי הת אלש אלא
י ני מ •לא»?ז סי זן מ לכסו ת<ר״<כה.לכ,רא*כ ן כו תו ני סכה לכ ו אשכ ן כ ו ו סח !
cA. ::־ •:''. י r - • . ^י ^כ ו נ ו אי ^ן דדכ ת ו ל^פמם י ג ^ו שה : i;!'cti׳ftc'
מי אתו ו געל rtMW זשאכ ׳פג?ד :!*גו ו חצחצ^ו ו אי ככ ? !י י ה . י * * *
אי צוי ש לעק׳פ א ^ תי ו< ולכשב v ; J ״ » ׳ ^ רכל t 3ג . י 1 ׳>•׳ 4
ותכשחמ $ 1 א ט cr-uj
י י / ־ מ- ג«ני וציםן רגס
ו תכשחמ |כ הי לת w01? ן מ םלש לעשה ה׳התשי צמנ לעו ן ל V ) תכה»!תכשזי י ל
י י טי ש י צכ וןוי מצעבMmו נשחב לי מתו לי צאה לי צאהל י צו צו נ הלע רשאכ אי י תי י
לצכ לדנס אוהל תואי צמהו לי צאמה ן י כ ןי אש לע ומע דחי י תי תו אי צמכ אלא י כ
דגנכ 'זוי פקק י אש לכ ללכצ םהנ! תודוקנ י צכ ומצעב ו ר»טננ!'א םצע סהו אוה אלא
- ו לי כסל י אש לכ סהכי י לצוכה ן י דה וקו םי מחלה וקו לשחל וק י שרש סה י שא כי חכ
םנמא•'א ו כ ל לכה סיא סצעו תו ר קנה ןכ ו •יאמה ת ח קנ י גה ןכי א סימ סצעש ומכו
סהפ 0הק םילשלתשמה םי פנע שצש לא רוקמו םרש םהש י נפמ שלשכ 0ת!א סחי י צ
!י י טצמל (הני כ1 המכח רתכ א1!שממ הני נו המכח רתכ אלו )הני כו המכח רתכה
לנה 0י פגעל1 רתכה לא שרשה םצעמ םתוטשפתה תלחתה תואי צמכ המצע רתכ נ
׳סה׳מצע תני חבככחכ םהש תו רי פס
1
ג סי קנו• םהמש הג׳חככ •יצכ םמי א סחי י ג
יאכ 'ובושח '!נושאלי גש רמאש דע דוח״״תי לכתי אכ סי דחו ״מ ו ללהתו לי כסי גה ףאו
רתככ םי מלענה 'הי שי שג י ו חי ן י ע הי הי למכ תעדל ן י י עמה שי קי סדו ח״מו
םצע ?ו ן15או ל םו ו שה םצענ םהנש םי נוי לעה םי שי שי גה דו קי ן י ע הי הי וכ״אעו
פצעכ םי ו ו ננסי מה תודוקנ גתי ללכלו תי לכת ן י א רע וב םי דחוי מו סי חצענהקי א
V תואי צמ י טרפל)חצ רוא חצחוצמ דא ןו מדק רוא םי לבוקמה םוארקש אוה שרשה
'*שפתמוי י לשלתשמ סהמשי ני חככתוחצחצי י םוארקש אוה סהכ םי ללכנהתחי פס
גלה׳מא3ןלצ
פ
0ל;כחו לי רב׳לבמל/ חי ת׳לכתכי אסצעםלכשי פעאו תחי פסי י
ןי וזונגוי התורי צה הלאכ 3עופב ורי י טצי ש פלי קשהו מהזתו דלפנהל׳חטלו האי רהו '
ויהי 1כ םרי עכ י ארמש ונממ ווהתנש תי עדו ה הפי טה חכנ םצעהנ תו ני י עמו
לשמו לוחטה חכו האי י החכו בלה תכ תוזי נג !י הי מ רחאנש י פעאו י א סצע1'אןי גע
'י מלתמי י י נחי רה ס׳רכד וי הי אל ׳כ וי דדצ לכמ לשמנל'מוד הי הת אל לבא א!ה האנ
^צ׳טי רחא 'ו נהסי י כאה י כ י י עו אצמנ לכמ דחוי מו םלענל וק״ו םי משגה סי י בדל
ן המ י תאצ סלי קמ םהל הי השתוא׳צמה ותואמ תי א׳צמ סוש סלמ ראש׳ אל לעו פל לא •
!לצאנש דחא תוזי נג םש לאשנ •וניש לבק• אצ סאש רו בעכ ׳כ לשמנב ןכ הי הת אלש
ןטעל רנמרנקי לי מכ א1! !ני אתי לי צאהי כי תולי צא טשפתה לוק !י הש ו מכי ו ו י פסה
'׳צ1י לעה'׳שופ'גה'ומסנ !לדכו ׳י ו מצעני תו י י ו ו ו מהי ו י הי ו כעכו לי צאמנ׳ו ני ש י י עה
' p t i h n p i ־הני כו המכח י אכ םהש סהמי י לגתמהי י שרס י גמ שרשהי צעכ '׳מלענה י
!ואשנש י חא הנ׳כהסהןהתוי צקי ששהשוי זוצקי וה אי הי ני זכהמ '׳פסהו אשלככ סג
י פפס ן י ב ןי אש שי י י וצנתההוי לעהס דצמ םא ׳כי הי ני כ ל ו כ י א ו וחלעמוצקי זה 0ש
:םלוכמהצולכי א לכ י כ 'אצי אסה לכא םמצעכ םי ללבנ םי מצע 6דיש'מ1ל לו ו י פ סוט
ו פא ו ו י פקה רשע לי צאהל סא וי נפל ;ו צו תולע תעכ י כ אצמנ ראכתצש למ י טי 1ו ,
הגהזו ׳הףו גכשתו י י קני גבי ׳מו שו ה ן ׳י לו י י גו נ״לדתזי ו קני גב תו ללכנ סה
r
« ע שו שנ טשפתנש י וה? תואי צמה חכמ!שו שה 0צעכ ן ו חו קנ׳גה תואי צמ מק ו א
ו ני תלכ ׳וללכ ם- ללכגו םי מלענ וי ל המכחב ׳כ׳גמ הלולכ'א לכתוצושאו׳גהולצאנ
י מ 0»ו תת םימלעל <! p ו תכנ ן נ ו י דהו הו י כג ם׳שלענ וי ה הני ככ ןכו • חצנו די סח ־
«י»תכשמצןן»לק וןאמבמיאמחכון •יסע םלוכ ןינ ח9 ל׳סיות»ל»;גע ״
V m . .י , ׳
די ׳י י - H»י עש י £״י . ר
י י >
י י *•**־ י
עדמה ןהחימטויצתונ״עטינשכ חצהו חצחוצמה רואה ןמו- בלהתי כשחוי ןשוי הג *
׳ני נעכ הוכ הו תוינחורה תויכהלשה !כ ומצעתנ לכשהו ערמה תיעצמאכ!לכשמ
הו ן תכ הוו הו ן ו תנ הו רתסנו סונכ היהש המו םילחגה ןוחכ תמחאנס תונהלה
ת!ל'צאלצ6נו ׳ינחורה לעופה לא חכה ןמ ואצ•!ןומדקה לע!פה ןוצר ןמו עינהש דע
• תירישעה ןכאה דוקי דע ןוילעה םלוע .־ • ׳
ןי רהנו אשי י פד ורי הנכשטכעד״תא אלדהכשחחדוויהנ כתכ חניפ דהוזנו
ן!נ״א אלו ן׳ח!ר ןוניא אל!ןי ד!הנ ןמיא אלד ;ילכיהל תולכי הי טןי דכעתאואדחכ
החכחהייאיצמ אוהעד״תי א אלד הכשחמ רואיכ!יוכו והכ אמיקד המתילו ןיתמשנ
ןיאש רמול הנ!וכה !כו ן׳רכעתאו אדחכ ןירהנו • רתכה םצע ונייה אשידפו רתככם
תואיצמתניחנכ אל רתככ סישכלתמשרשה םצעכ םימלענה סישרשהו ת1חצחצה.
'׳מלענה םישישכ וכי)וריאיש רואה חכמש אלא התומצע תנ׳חככ אל!הכש המכחה
0המ הוהת״ר׳תומהו ם׳שוטלה הכש המכחהתוא׳צמ/ רתכה תומצע תניחככיונה
המכסמ קר אלא רתכהו 'מכחה שממ ויהיאלש הלעמ ׳פלכ םיכפהתמ רואתי צוצ׳*
ןתואו חיוילענ תוריפס ט רמולכ תולכיה טתושענ הניהתתיצוצינה םתואמו רתכמו
םהכש רכונה שרשה םצעכ םימלענה סישרשה לאםישוכלוםילכויהיתולכ׳הה
תומצעה תציחכ םש לע ןנא !אי קי ילא תולכיה העשתה לכו וטשפתיו וסכלע״:
אצמנ ראכתנש המ׳פלו •רכטה רמאמ ףוסכ ראבת׳ ןכו ־0קב שכלתמל•
םילכה !לצאנ רתכה ׳די לע!׳תי מצעה לצאנס״א׳עוסילכותומצעהיהיתוחצחצכט
/ »יהלו 'לצאנ הי כןוס ןיא חנו ןוצרכ לכהו ונממ םיאל״תמות!מצעה םילבוסה
ישרש אל םילכה י שרש ו ה• תמאה י פל שרשה םצעכ םידחייתמה סיסרשהט
1מכ כא ס!קמל אלו שר!של אל ךירצ היהת אלואלכההי הי תומצעה ׳כ תומצעה
םי שרשכןכסהכ טשפתמ היהת םצעה תוליצאהו תונוציחה ׳פסנ רמולכ סילככס
הלגתמו וחאתפ תומצעה היהת םיש רשבש אלא סהכ טשפתמתומצעה היהת'ונה
• שישה סצעכ ויהיו שממ םיימצע םה ויהיש דע רתוי ססכ
לכעי ו י אוה הממ ןי אתעי ל ן י י צ נטיהימהתוחצחצהתוא׳צמןיכע ןי נחי י ז
מקלחחמותעידייאצמנ ביאש ויח םמצעכתועידיה דצמ אלו תואצמנה
םיקלחל קלחתי אל תוקלאהש ומכ ׳כ • ותומלש קחבענמצ הוו תואצמנהתקולח יפל:
ליכשיויירכדה עדי םנמא:•דחוימיא ותעידיו אוה ׳כ 'יקלחל קלחתת אל ותעידי ן 1
!תוחצעכס׳אצמניסה םיאצמנה לכ י כ !תלוויגשהלכגיס׳ומצעתלכשה דצמ םהב'
סה '׳פסה תואיצמש כ״!ח ןכלו •דחו׳מ'אלכהסתואי צמ<א1הורומגה'<דחאנ
םישרשה י עו תאצמנה לכ לא הכסו סוטי סה 'י פסכש י נפמ ותומצעב םימלענ
ן ה ןטק ןה טעמ ן הכי ןה םהמ לשלתשמה לכ עדי ו ליכשי ותומצעב םימלענה
'א סי נפ׳נםנ רייצמה תעדכ אצמ׳ת!י1צה רויצ ׳כי צכמו ן רענ אל םהמ שיא לודג
ן׳דעש הרוצכ אוהה ^<^' 1׳rJ ^p^ הקד'ני חב היהת !וזהתויה םדוק היהת.
.סי ני על התולנתהו תויה רחא סר״צ׳שבהיהת או (הלגתמהתואיצמכ התייהנ אלו
ןלוא׳צקנ םתויה םדוק םיניינעב העי די ה תויהב אי ה המלשכ העידיהש י נפמו)
רחאלו j ג כ ט
י
- םי נו אד םי םן רשס י
תמה ךי צי ה כ א המלש העלרי ה הי הת אל
0 ז י מ
׳א ן

סחביי "*כ״ג סתייס י חאלו
םצעכ ו רי י טצנ וי לא םי רו י צ י תש דגנכ ןכל)( <עיד< י ני ח ׳נטסלעי י י י צ״הי ו אי צמכ
האצי ו טתי ס י סכט םעטמ הנו שאי כ אל לכא
ז
ל
כ
&כ הקד אי ה י אש) שרושה
'י ןשי תמ* ׳מלענהי מו שארה י דו אמהו סי שרשהי אהתי י אי צמ י ני מ י נש >ןיגה 'ואי צמ לא
'מכחהי ני חכמי י תכה 'י מצעמ רי וחהי י אהי י סי לצאתמהי ולכי ההי י י אי צמי כהו׳!מצעכ
לכא סי ני שארה ת קדכ םני א ןכלו םי י ולי ג רחא שי שה לא סי רכדה תו ו ח והי ט הכש
רדעההתשכלתמ הי החי שא הי ׳הה ו מכ םי מדוקה לא שוכל וי הי 0ה הכדדא
י י שאו • ,ןי לכהל )
,
לכי ה םתוא ן כל)י הי תה תא שכי ל ;י רכד ו לי כ י אמ ורמאש ךו רכ
v. . ־ ־ : . T v . :)י עלו די סי םי מו שו או גרכהי ן י נעצאלכשמ
מי כחי רתכת!אי צמ ו;הת<חצחצהות)י ואה י׳הי אלש אצמו אכ תנ ש המ <$h\
י י הי אל סגו םהמ םי מלעגי תי י י י לע רתו י תו י אי צמי י הי אלא רתכנש הצי נו •
'ורי עסהי ומסנ י י הי אל סגי י י פסהתי רו קמב 'זשכלתמתי רי אי י הי אלא י פ3ה תמו קמ
שרושה םצענ םי דחאתמ םי שי שו יו י ו א וי הי אלא'י פסל ט0פתמה ת׳״צעה רמולכ
ןי רו הנןי ני א ו אלי מאם המכ'י י ה רמאמב י ני וכש רשפאהי לי י ארכד לכה סהו אוהש
'י כו ן י תמשי , ו נ * ואלי ן י חו רן י ני א י אלי
הכ !תואי צמכ ול׳גתצ וללה תו רו אמהו
•תי לי צאה לאו ני צר/ מי חב רצמ טושפה
תואי צמש י מי ל הנוי כה ולגתנ ו ני מאי
'י לי צאכי לעהלתעפשמ הי ה אלש הי והכ
'ולי צאכ י זי י טספתה י צ» מי ע י תי ׳י צעה'
»י הת הינ סהה תי רו קמכ םי עי פשמ י י הי
םצעכ י יל גתמ !י הי שהס אלי םי י ולגה ן י נע
אלו םי רצונל אלו 'י שעגל אל אצמה םי של
הי י כח הני ברו י או י י לצאנלאלו ם׳ארכנל
ראש להמ סי מלענהו םי נוי לעה רתכ
שי גי ש״ וי הי אלושי ני שמ !י הי ם אצמי ה
הלגתמ סתי אי צמי הי הת אל8
,
י פמ סתי א
הי הת תו גרדמ שלשי , י י הכ ותלוז לא
י אה .'מהםי טר1התגשהכםי לגאי ב
'י גי שמ וי הי אלש ץנ בה י מי 'זי גשה הי הת
לבו י הדנסהי זת הכש י הני בהדעא1!!לעי אל<כהלעמלסת״'עכ'׳פאזללכ םהמ
רתכמ ו י י כתמ ׳קני י י י ה׳ םשמ אלא הלעמ!םשמ רתוי םי גי שמו סי לי ע י י מי אלי לי דג רי
שרש םשמש •נפ!י • י תג ה דעי לעי י אכ י דח־י ת׳ י שאכ סהש תי כלמהי תחה תלי י כ
תעכ סי קי פל'י י ה 8י שי שה י עשי םהש הי י כתו הני כהי התי נה • י מצעה םתולי צא
תי י מה תי רכ אלאסהמי ני שי אלזכעי •רתככםן ו י לעהשי ו שלסי ו ח״כ םתי י לע
6צעכ םמצעכ סה םי גי שמו תוכאושו םי קנוי וי הי אלש ליד י דו קפ 'פ רהדנ ו רמאדכ"
שרשה
u
־־ ־
ן מצעי י פסהו ן י ו ו הני ׳פקה »ד!קמארן#~"
אי הש המשנה לאחו רה ;י עכ סהשןי זי י ל
ן תמשנ רמא י י לעו טשפחמה תו מצעה
המשנ ו י י ר שפנ י לאי י רכדי גי י פהי הי י א
- ן י י י זי נ הי הי טמשי י חור רכזש י רחא י כ
• רחאסי קמכתי אכמ הזכה;י י נהי :6פנ
אי ה סי מעטהדי ס ךתיב י כ י בשי ראי בש
אי התי די קנה רי ס או השהמכאי •המשג
אי ה תי י תי אה רי ס אי הש הני כי •אחוד
םי י א תי י ו אמה ילאש הוב הצי י • אשפנ
די סכי י פא י תכ אלי הני כ אלו המפח אל
םמצע סהא1ו י תככש סי עי לעהי הי שרש
אהי אהד רקע ןופארהי כהו־ל״נכ שי שה
:הי ן י הנתי א ־ •־
ווי » * י ה•• 'nt •י• w ־ • ' ג ' -
-
י "
-
^
׳כ לתכה תנ ו למ הי הת י גה •לתי כבסלענה םשרשתי עצמאב אלא סלו עהשלשה"
(ןוי לע ןוהל •פ)האלי ע י ער ' ק הי הת רשא אי הש תמלג»ההנ1׳!עה י תני חב י תי כה
'י שרשב י תגשה גי שמ הי הת £'א'ן<נ'יה» ו שאי ו זי ו ןי י י י תסר אמ׳תסי קי 'י הת רשאי י מ
סי םרשב סלי עלתרח״תמשי התכי י ההני חגה־ י זי ע^י נצי י שלי עלי ו י שכשי מלענה
: ן כ 0י »לענהסי שרשהתכתי טי נססה6׳נפי י םהה םי מלענה
סי רי קי תכ ורמאש המכ קפתשהל י נלי י הת עיכמילעמל וי הי י י חצחצהשי אכתנם רחא
י ה׳א סנו א חצחוצמ רוא חצ רי א ןו מדק רו א !הי אר גי עאהאצי ע- י תכ 1א • י
י מאש י י סההנתשי לי עי )• תככ י י הי י י מלענהי גהש ו י י כדחי או נשי י כו ולי עהי ל׳ע םדק
!(ו ו דכל חצמ חצ'תי י אוה חצחי צמרי אי ע»שמדחצו *סצחו צמרו א ן מדק ל!*;
ןע״סאה סלעהבי י התי ללככתו נו שאו י גתו א׳צמ ולאשי ש ומכ <*ימ14 י - רמשאו :
סתי אי צמשםאשנו דתכבו ר״1מנהטמלרתו «תי לי צאהטשפתנשתי ענ!י י ׳. ׳י י '
כחי או חצחוצמ רו אכחאו ;ומרק^לוא הי התס״אכ ׳כ סאכ 0הס דרפכ י י הי אלס א5א
:
סתי ח תי מרכ הי הש סז טהי ־ חצחי צמה לא חצה םדק רתככ לכא ן- מיקייסי חצ רי א
ן כל הצי נה תי לי צא It המ־לק המכחה תולי צאפ י נפמ אלאשממסתי תגאלזן פתתמה
ו מי דקה ךכ י נפ״י י ול׳צאהו י ולגה לאסכורקהנותחתה הת׳ה א״הי י תצכ הי י לצ םדקי
•לעב.י רמאי ס*אכ'י מלענ'גה רדסכ ףאש י מנ ו שפאי י אצתממה לא אצה סי מק׳תכ
'י תצה לפנש רכס ׳כשו ש חצחי צמ תלמי נדהב) ןואגה סעי ׳קל* וי הי ו ךכי ׳ני קי תה י
תי הלי ו ארי ו חצי כ לליכש י פל י כ וא כלח יחיצחצ ןי שלמ אוהו ןו שארכ חצ וני אש הרמי -
עי כשהו קו ספכ י חי ו י פהעי כשו הו אי כ הו ן י נעלכי ו קי י נשי ן «אר ללוכה ישילש
• - . : ׳- ׳( : ה מש נ ה י כגלתי חצחצלפככך&פנחו חצחצכ ״
ןכש י ה ו א״ו י הדי םש םי נוקי תכ ו סח״ רתככשהלאהתוחצחצהתואי צמל י כ ערז
רתככהזסשה׳התשאלו רתכבתו מלענתו די קני צ אתלי גסו צ״הדןי דו • שלש
1
איה דוקו המכח תאי צמ תי י חכ לע הי הת הנווכה אצא שפתנ סש הכ ןי אש שממ
•לייא ןממכ לכה הלעי י * וני י הד אחומ לע י פתדאתפקי קו ו מי י ו ^י ו נשתי עצמאה
יצל 'ו נו י חאה ן'ר<׳'ג י מי ו הי הת י אי י ה וי ו ייה דו י הי כ !י די י י דכ םשה י אלמי םי מעפל•
ן »רשה«צעכ סהש 'י סאי ׳שארי גלי מו ר הי הת הגי שארי י ו רתככ תי מלענה תו דו קנה'
י גה י ולי ע תי דוהל אתי פצמאב י י ע הטמלש ץקי עי הלעמלש ץקי ע הכש תודוקנ'נ חככ•
לעתי רי הל 'אאו אכ ילאו תי י תואי גכ תוזומר ואכי ולאש ותי כבשי גלע ס^בש תו מלענ'
רפסמכ והש חי כומ סי פפמו המי כחכ א1!םניא ולאה תומשה לכי )'א סצעי י אתי אי צמ
י ו פ ן כ המכח י פסמכ גע ו י תו י תו א'י םע ןושאי הי געסשה םע י נשה םשכו המ״כת
תו י שתי ״י י הי י םי לבוקמה י סחי רתנכתו מלענהי לאה תוחצמצהלאו• (ה עי בשו
הני כ• הו הי המכח הי הי י תכ הי הי תו י ו קי כ תונתשמו ף1י י צכו תו י תו אכ
/ ת־ הי חי
י
^
כ ג
הי הי • - !י ז״
ג
הו הי ׳״»1־ *
ש

ל ;
׳
א ה
" ׳
3
י
6
' ״ *
r
• : « ! ד ו ד י י ״י לן י א־ י אגחצהלאחמי י ס י כ דו םשי
לו ס׳ • !י י דו ה ׳י״ תצצ • ־ ! ףאש םיצושמ וי הי רתככש תוחצחצהפ
"־ . - . ,. תמלח י ?!״!'. . ׳י • •כ למל ו ספא וא ־7»מםסהלה׳הח
םתי י טכ
פי נ י טר - 6• םע רשס י
תי י מה 'י משכ !האי י תי י טשפתנשי חא לבאתי מם הי הת אלש,אוה הלעמלםתי י הכ
י עמ םעטהש רשפאו תתכ כגש!סחי י ן כ רתככ תוחצחצ'י וסחי י ש ומכו תושודקה
A הלעמ הלעמ הלעתמה םלענה תעדהדו סכםי נו י לעהן כו ללעי גמ הי הת ו םאי ס
י י הו י תכל המוד זי י התי אהט שי אי קנ ן כ לע ׳כתי ני םארי גה ללוכ תתס הי התש י נכי •
- . , ״. . ׳ ל •c:i
:
הני י כלי םהוהמכחל , ׳•־ ל. •. . . . . . •:׳••
זמי כחבו י הי &י ו כי תנכל תו אי גמשעד •המכחי ו כי תנכלרו אי כב בייח ר ע »ך
הלי ע »i וזל הלי ע וו וי הי ש דצמ הי הת םני י נמו םהי תו ני דמ קולחו
ןי או י ראשה ן כו י גה לא'בהו י כה לא הלע הי הת ןושארה בי תנה ׳כ וומ לולע itniS
המי כחמ^טשפאמ תו רו קמ וי הי ו עפשה (!תורמצו םי כ י י וי הי הלאה תובי תנהש קכן נ
ולא תו בי תנ ן י י ו ג ;פמסלעכלקנ מפכל)דו ככארקנ א!ההי התן כלו הני כה לא
עזי כדכ המכחב סה סי ארכנה לכ קו פד י כ (י נעהו • תי שארכ השעמ לכ ו לעפי
רע כל תואי צמ לא כל תואי צממ תו קדב סי כםחצ וי הי םשמו תי שע המכחכ םלכ
ו!הי י עו ן י אתת תו בי תנ כ ל הנאי קתו תוכי תנ בל וי הי תוכלמבו תוכלמה י ע טשפתה
כלי הו תי שארכ השעמכ'ו נה לכי רדאההתי ה אי הו האי י כהלא םי שעמה לכ םי אצוי
6׳ ןכלו •םי אצמנה לכ סו פי תו י הל ךלמה םקצי רשא המדאה הכעמ וי הי תו בי תנ
אי הש י פל י לוי ה הי התם רמולב םלג הצובםחכ הלוע הי הת ׳כ םלוג המכחל םי ארוק
תו אלפ תו בי תנ בלב י סב רמאנ הו דו ס לעו סלועכשתודונצה לכ אשוצ רסוח הי הת
cז י וכו רו פסו רפס י פסכ םי י פס י צכ
י כ י עו םהב רמי לכ ומלוע תא הי קקח
י ן י ו צ נ כתאו סהכ םלועה רי י טצצ סרוק
בי תנו כי תנ לכו םלועה תא ורי י צ סה
ןלכ תו בי תנ כי למלולכהי התי ונהכלה״מ
םי רצקו !י רצ םסש םי לי בש י רקנ וי הי סהו
'י תנס ולגתי ו וטשפתי רשאכו 'וכי תנה ןה
ו • םי בחר סהש םי כרד !ארקי הטמל
םי כרד לע ו ו מאכי ו כי תנהמ רתי י 'י לוגמ!-
רמא םי כרדכ סלו עי מי תנל ולאשו ו ארו
טי רחה הנהו •, • ולאש תו ני תנב!ו אר
שדו ק כ לה םלוגכ סלכ תואצמנה ןוצרה
לי צאהש ל״ר י מצעה שי ה י אי צמל םתאצ
אוהש קדה שי ה לא ןוי לעה ןי אהמ סחי א
טלי נאה םשמ כחאן כלה י מוחב המכחכ
ה שי ה תואי צמ ׳י רפסה תי אי צמלא
פאי רכ כ הו י עטמי עככ וני י הד הלגתמה
ת<ל1סל זץדלא סס םי מעפ בל ו נ םלועה
י כ
אלפ• י כ'1מכ י ו סי כ ןושל תו אי לפ תלמו
רמאו אלפ ןושלמ סג1 •י סכת״ראתאו
'י רפס י גהו סלועי קנהי ני כה וני י ה ומלוע
ו ני י התת הני כ המכח וה• תוי תוא'ג סה
אל הנורחא 'הה וני י ה י רה רפסה1 תעד
אל ן י י דע עלצה ׳כ תוכלמ אי הו הרפו ג
ללכנו ולוכ'ולי צאהו םדאה (» ו אהחק!*
י קנ המכחהו חעדכו הנו כתכ!המכחכ
רשא םי קדה ת!ר1קמה לכ הכש דפק
סי רצנו '׳ארננ םי לצאנ סי רכדה י טרפל
רפסכ םי רדוסמו סי כי תכ םשו סי שעג
י אלכדאכא האלי ערסס הארק י בשי ו .
ןמכ י י רבד תרי פס ןושל רפסי קנ הני כ»י
ס י כהו ו דו דסרעסרשארפסהרחא
םי טרפנ סי רכד תו י ה לע הרוי רפסמה
אורמו י כשרה הארק ן כו י אלי אתו טרפכ
לכל סא אי ה י כ האצי ע אמי א רפסד
OJ ' t ai
ו י ז >
J
' v
r
*"1P*>'.,
6
זי מ הלגמ הי ה תי ב׳תנ כ למ'א לכ ׳כ באיהיוהש המכחה ק סי6צי׳ה םי לכי ה
1אכי האי י כה ן י נ עמ, מ רי ׳י צמהי הש
r
חככשטח לעמל האי צומה ה בק אי הו
י פכ ה? םשנ אלו ס׳דלא םשכ בלה ו מר ־ רו פי סה א1ה ׳כ דו פס רקנ תתהו *רכו ה
סי י כדה י ולגש י נפמ החיכחה לא ׳ואלה 'ומצעי והו לפשה ׳ע לועפה וני י הד ומצע
ן כלו י ני כה י ע הי הת המכחמ סי אצמנהr תוי צקי י ה ואצי י עי נ םי רפסנה סי י כ י ה
י•• - ׳הנ י בל י מו י ה סי לצא םשכ ן אמי - ׳י משהי מאצ י י לעו םתוא ללוכהו הניייבסח
ן כ סטכ אלו םי ל ל6 םשנ !אנט סעונהי י םי רהצמו'י עופשמללי י רי י רפ&מ תת !גי י זי ר
וומרצ הני כ צא י וארה סי דלא'דו קנב'ד •'י רפסי גהמ עפשה 1£די בכ'קנה 'י כלמל
םלועה תאי רבכ רכג רשא ןי ד >ןקית לא םי רפכ ןי של םי רפסמ 'אי י פלתכחי ו נה
רמולכ עכטכ עבטמ םלי עהתי י ה רצי י ; ה ךי שחמו די גמ שי םהשו ׳לי השעמו
ט׳ללאסש הלוע הי הת ןבש הר״וכגה דצמ- הז לכ לצכ תעדה לו ס אוהש עי קרה
הטי משה ןמז ׳נפמ סעטהועב״טה ן י נטנ י ונה קוספ לע המורת 'פ י י המ עמשמ
כ ח ן י כ סכסי מה ׳פכ הרו בגב הי הש סע ס׳ה וללכו תו אבצ דו ד* הי• סטבו
המלו עכהעי כטה 'טי משהו •םי לבוקמה ה׳י עי כל תי מו רה הי םשנש לוי לש הצק
י ד!ו ן ו צי עכטה י כ הנווכהו • העכט י פכ אייה י סח דוי דח י . הני נ (נה המי כח דו י
התי הסלי עהתאי לבשו י מאהו לעאו ה חצנתואנצל י תמי צמ איה תת ואיו דחפ
לו כי הי ה אלש הארש דע ן י דהתדמב תוא אוהש דוסי ו תואכצ םי ארבנה דוהו
תו י הל!םי מחר תלמ המע ףתשו לומעל ׳ל •־ולש אכצכ . ל י ־
אצו י ה) כ ח ן נ םש ןמל םע כל תוי תוא הפוסו הרי תה שארב אכ הרי גגכ הטי משה
טששכלהפתי רי הל הרו בגה זמורה (י ו גו הקי חהדי ס לכלי קי ספמ ןכי י י כי תי שארבמ
י י ו תו בי תנ בלדג נ כ דשעי כ לכמ ןי כמ די סכ הרי בגה םשנ המותח הרי תזי תוי תי א
י ומש םי לבוקמה םהל !סחי י ל״נהי וכ׳תנ כ״למיא לכלי םלו עהתאי רכ הי ה סהכשי מאמ
•סוני רהזגכי הי רחא שקני י הי צע דו מעל צורהו וני נעו ו תגי י ו *י פל 6 לכי ולועפו 'ולוגםו
י ני מ לכ וכשמי הני כהתלממ ס ע ד • הני כ י רעשי ן י ו אי בנ ל• ן י ו ו רעעזז
הרי סב הי הת ןכלו תואי צמה לכלו תו מלו עהלכלתו י חו תו ני תו ו י י ־ ״ • • - יי •
זתקי חלו זתי ותאל י חק סי א לכו תו י חל םי אצוי םי רבעה מה׳ !י פט לבו י ה תנש די ס
םי רצמ דמעשמ לארשי !אצי הני כה חכמו הנ׳כ׳רעםי ן רגנכ^ן זי לכי י התנםקל
ן דגגכ םי מעפ 'ן לודג לסחו פנ תעדו ה ךרדכ םי י צח תאי צי סלותכי ונ ן גל!תי י חל
ערו אמה רוכזל אלא סי תערמ ךי י כי ני חי ן המ י תי י חנזנש םי מעפ אי ו)הנ5כ י רעש
תי י כזש רמאי ש רמו אל! • רכל סי לצממ אצי ש םעה דו כי ל וא ן מו זתו אכערי אט
םכתא י תאצוה י כ ׳תוצמ רומשל סתאי י כי י ח דמול או הסי מעפ הרי תכ טי רצמ תאי צי
לפסמי וי סל י ו אר הי ה הו םעטלש ול רו מא התא ףא תרחא הרו מל אלי סי רצטן דאי *
pnmto ה נ מ י רעש ׳ן דמכ אי ה םי מעפ'ן רפסמ אלא תי צמה ן י י מכ תי רכזה
אל ולי אש םי רגמש לארשי אי צוהל י דכ ן לכ חתפתהל י כרצי הט>י י תו ב רה1כ ראבתנ
י רעםי ן!לבמז• ז»נ»'1 דגנו • םשי י םיאג!׳ וי ה אל 'אי גמל הני בה עפ6 י ו ט׳מו
י ו נה
r ' j•• •ך* מי גי מר סי 0ע •טס י ן .״
ראו במכ םו י 'ן הרותה תלבק דע םי רצממ םתאצ םי י י י בכעתהל לאו שי ו כו צו ס 'י נז*
ן י מ 'ן בגני םי רצממ לארשי י קפנ אלכי י רי רונסמ אי נתר לז«ו תי עמשי ו י רכ רהווכ
, 'וכי אתי י י 1אאל
כ
£ל1'
מ , ,
1
, י
כעתאכו ב» אתי רו אכםי רצמ תאי צי ו רכדא
ן ל הרי פסה י מי ן שחי כ םי רצמ תאי צי ל הני כ י רעש תחי תפ ן ו י צ ן מע ן י מי לו
רצמ הני י הת םי נשה י כא׳ה י אה תי מו קה 'התערל ן י ו צ לכו י םי נם יי ד
הנשה תי מי ו י ה תלמ ההש לוס״הי התוכש לאמשדצל הי ה•הת״טי ש ינפמ1 הני כה
- י כףאו ־ הנו י לעה המחהתקנו י ו תאצו י הנממשהמחהתי חי הסשי קנו י הי ו הסי י ט
תי י צקהי ו תואי צמ הי הי הני ככ הכו הני כה ו צמ הי הי לכה תתכ הנשה סתי אצמצ
'•מחו ו ן ׳דמ םי לולכ וי הי תווצק י והש'וי הלי •תולי צאה לכ לצאנ זעש י נכמתו מלענ
י נ ש םי לועש םי שרת כי תלכק ד:ס ן הכו קסכלא י לו כגתלחתמ ןהכו בל 'והולעי ןכל
אי הו שממ הבו שת י מי י )י הי הי םש םהש הנשה תו מי תנשב םי רקי ה םי מי ה 'י ו םי מי
ללוכו ן כקמהי א םוי הי הי ספ!סבות)1ע רשא תא ןקתל סרא לכוי ס םי מ• סהו הני כ
לכ 'חאש ומכ התי כש סי י י סי י י סי י םי י הנשה לכ םתי ח אי הס הי אי ה הנשה תו מי לכ
הסש וא גי נפ הי מי ש הנש שיש י י פעאו סה הרפכי נמזתשלסו חו י ללכרחאו תכשי ו
©*נמו ה&אי הכהי מלקסה •תערופו וי מ י י תי י ל י נשה י כ השקי אל רווחמה י נש י פל
£כויהו'1ע0'1'1»• י ו ת1תכש יהי י שדח 'ד'י נש'נ'וט»ש'3'י לבוי ׳אי י קלחי זל דו סכ וקלחתי
'י נמזה לכ'דדסמן'י נכהלכ'לל1כה'ני כלןמו ר'י הי ו 'ינמוהראש3כל!ו כה ו טסשי י זי כק
"ןה תנש תא תטלקו file צצ?ה אלש הנש 'נה תנש תא סתשדקי י פכ הסכ י חי כוה ן כו
*תטלקומ עמשמדכ דכלכ 'א הנש אלו הנשי ני ללוכ הנשי וס לכוי הש ן ל י מי ל הנש י אונ
ןלי אה >ןי»י תי לכת ןי אלי י טשפ תמה 'י י חה ן ע ןלי א ׳טרש !י הי הכי סי שמחה תנש תא
תי לי לכהת טי משי י לתי י מו ו ה הטמלו דסחמי ורי פסי זה סהו םי פנעי י ל הטמל טשפתמ
סני כ אי הד ן מו ה רדסממ ס׳עפשנ !י הי רסא םי נמזה י רדס וי הי ןהו לכוי ה ן ו נ קב
'א לכמ- י טשפתי רשא ס״נס ס׳פנעי זלו חרסי נש'!? ן י בק הי הת הטמשהו ראו למכ
י לע םי נש '1 הטמש ן י נע ללכל הרי פס סוש הלגתתו הלעת אל)י ונה תו רי פס 'והמ י או
רמאן כ י םתי מצעני י מלענה ןלי אה י שרש ראשכ הכ הלגתמו הרי אמ הני כה הי התפ
אי ה אלה הנשהוי י מי ולולכ הני כה רצמו ׳מ תולי לכי ורי פסה המכחה דצמ ׳כי י ני קתנ
1
םי פנעי ו מףי עי ףנעלככי י ללכנהן ו סכלא י לו בג כייל םי זמור מהי ו םי שדחכ י ץבק
ם1קשבלתת
:
וצה סי ל!?ג?׳מ'אי 'א לכב/ ן נכ הרי פסו הרי פס לככ םי ללכנה םי טסה
םי טנע י דל תמלי מו התו מכטי דן י בק הי »ן סי טמחזי נ ׳י ד ןכ סס ׳צי רצ ת!י1ה בי מי א
'1נהת«ה כי ן מתו י י הי גטכ^משמעי בש לככי םרי סכלא כי המאכמס׳טספתמס
ן ו רמעה י פנע מו ׳אי צמלסי ו מו ו םי מי הו טי מי ו ן י בק תכשהי תו תסט י הסי י כן
ו י י צשלנמי ללגנו י הן י נלמכסזלצכנה הלאה תי אי צמכי תי כלמכ םהמ םי טשפתמה
ן י צטה^י ג״הי טתי א־ י לם מסתכ מ^ע עהי שהן מי הי ו דסתני סי נמו ס תולי עמ
^ל י ל כ ' א ( ס י ?נ ' א ל «- נ ^כ ת ^?5 ^
1
?' ג ה מ . ת י י ת
)
א '
3
' ^
ס , מ > פ מ
ל
נ 3

י '/ < לגיז-תגכלמ*םי טזי מתוי פי י ע^עלת.י י »* ו י הל״ל j i n 0י< ז» ת»9 •ז< ן ו נ ק םוי כו
p׳1p סהוי ונהת!ותוא5י ו תי טו י ?• *.לנה המצעכ w סי וג שפת ׳י הי י ססמ »1פגע ״,
י דו סכ
י V ״ * >'׳t • 9 9 - ^
!י מוא י מכ דכ ךפהתמה רו אדי הכי י כקנןהכו י י 'י י תי א ומכי י מחר י לעכ ר6י רוא דו סכ
סי מחר וי ה׳ס ןי כ ן י ד ויהייס ן י כ ושמשי ןכי וי וההי וי תואהתקולח לי פת רפא ׳פכו •הה
^טע את מ אפלאמ תואו תו א לכ סעי ד ןכ סס ל<גלג,־הליצכ וי הי ש ןי כ סוי כ וי הי ש ן י כ
פעי א ןכי ה מ ן רתת העשה י קלחו ן רתת ן משחל ו לעי
; s
י וה סי עו די הי ו דו קנה
הרפסמ י אה הכ ו עמהתו י תי א י דל תוכ י עמ 'ד וי הי ו ה מ דקונמי ה סעי אוי ו םעי או 'ה
י כ אצמנ 0רתת סלכ ן י כ י י ד י דה כי נר יצה וי ד הי נשה וצ״ש
י א י « 'M lu w tu ... י ׳« , , י
: .״ ״ T. r. r, כי ל ן רתת םי מעפ כי וי הי הו כ םי לגלוגמ ונה תו י ו הני ה
!
א י
.
א
י א !א י א
,
J* לכל ןכו ףי סכהו לגלגי ארכי דן כ םש םי שת סמו םויה תועש
י > י א י א י א י א י א • הלי לה תו עש כי׳יל ףרתת םי מעפ כי כג וי הי י וי וה כי ה
י א י א י א י א י א י א םי אצוי ר1א תוווצי צ תי עשה ואצמנ ראכתנש המ י פלו
י א י י א 'י א י א י א ׳א סי נשהמי י םדחהו םי שדחהמ סי אצוי תי וונצ םי מי הו םי מי המ
י א י א י א י א י »׳א ז
,
'
ח י
°'
א ה י
'
כ צ
' *
כ , , ה ״ ת , ט מ ש ה ו
תי ט׳־ שהמםי נשמ
־• ; ־״ ; • * ־ י . ןכלו םי מי ה לא תו עשה סרי קמ לא סי רווח םי ני י נעה וי הי ש
תא ןקתל מנ ש םדוק וי תונוע לע םדאה הדתי שהסנ רחא
י מ שי ן כלו עו כשה לא םי מי ה '׳ ה תי ני ע לע הדי תמי הלי ע המשנהן כי תי י ע רשא
םי מי ה םי ני זנ י נממו !ו כעש םי מי ה תתי כש א!הש אי ה ןי כנו תי פכמ תגשהש כתכס
רשקהי דו חי ה תאר!ה הוו תכשכ 'ורמשמי כ םי רכוע סתוי משמכ ס׳נהכ ןכלו ס׳אכה
הכושחה k םשמו הנשה לאי י שי חה הי פכ ןמז וכ י מאנו שדחה לא סי רזו חתו עו כשמ
ה׳כ הי ה רקעה לכ!י ה תנשו תי לכי י ה לא ןי טי משהו • ןי טי משה 11 י נשה!־ ה• אוהם
הלגמ םוי ה הי הי ש קו חר י ני א ן כי י די קמה לאי י רוהל לכה חי כרני ט !י ללפתמ ז׳הט
הנש אלא היש הי הי אל י כעי עפשהי י י אה י כ לי בגהל םי קמה הצי • י שאכ הנשה חכ
המי י תרחח הי הי אל הזה םויה אוהש המס ןמי ה דו סכ אצמנ הי )י נע םעו • שממ
םי פנע י כ סי לכוי כ ק1 תי ונמסכ ן כו םי נשכ ןכי רכעש םוי הי הי אל ותרחח אוהט
לע שחנה אכו סרא אטחשתעכ ׳כ אי הי גה המדקהה
-
תאל דע הלעמל וטשפתי
הפי לקה חכ הי הו אתי כאסמדי אנק ןי ק די לוהו לוחו שדק וכרעוי מהוז הב לי טהו הוח
אלו רו עבשי ען י ני י כ תי י י י אי עתו גלככל״ררו עתו נתככשכלתנשדע טשפתמו ךלוה
דע '׳שנאה ןי כש רחבמה ן י כעי פשמ הי ה ו י תו משנעפשו סי מש דו נבל הכה םקלח
תו נתכ ;קתנ'הרכא י עו םהל י ו ארכ ראשה קלחו וקלחל ולטנש סהרנארו א חרי ש
וי ה ן י י דע י כ י רמגל ןקתנ אל לכא אכ א!ה ןכלו ודוחי ו סשהתחתאל זמר אוהש רי א
ן י כי זמהי ז ן י י דע התי ה השודקכ 'ולכ םי גי סכ ףסכהו ףסככסי כו ו עמ םי גי סה
סהרכאמ אי צוהו השורקה רהטל הכה הצדהלתתכו תו י ה ט תי משני י התי מי אה
השודקהי י צי צי נ לכקל כש כחיאו המי לש י תטמ כקעי י אשי ש י ע ושע קחצי מ)לאעמשי
לזי כה ףק1תכ לחכה י י כ ךי תכ ףסכה סי נכהו חי נ ונממ חי י י תלנל הצוח םי חדנה
רו ד תוחודה לכ ולגלגתנ סש ןכלו םהי ני מל ףסכה תי צי צנ לכ וצבקתי ש י י כ י ו צמכ
םי נבל ןהתי י מאנסהי לעש י לא הגלפה י י ד דולי ה ןכה לכ רמ1ננ םהי לעש !לא לוכמה
< * ן י י י צק'» הלי עה ןי נ ׳» ףלא תי אמ שש גי ס לכמ י קנו ףי רצ ףסכה לכ אציש דע ונתח
י ע 10 1 א י
' ־ j »
w r
J
* טי עטר ם י ס עו ש ס י
י נפמ ו רג ד ש לכ)<ל 630 םהל י ו ארה ןמו • אזכרי ס דע'׳לי י מ סי רכדה תוללעתה ׳ע
.'׳פוי י וג רתי ו ה אי רמאנ r t לעו • תו פי לקה ן י כמ השודקה תוצוצנ לכ וצבקתנ רככש
• ו י הי אלש ומכ תו צו צצעהאלרככי כ תו צמי ו םהל רי תה ו ארו לאי 0י ו דמעשכלז
.תומי ל סי י ג םי לבקמ ן׳אי רמא ן כו ן ו גנשתו משנלכ ולכי ש דע אכ וני אש חי שמה ןמו ב'
•ת׳לגראשל וכרצוהו ולוקלקל רכדה י זח לגעה אטחו כ י ברע תלכק י עי •חישמה
ס׳י צמכי ש׳לע״סשסי משעו י ס אלמלאו םי רצמ [י אמ סתאצ י מי כ י ו כ ךתמ אכלן
דע םהי לע הטלשו הי כג י שא האמטה הפי לקה *ןקותכ ןוי ה טי טכ !עקתשנ טעמכ
ן כ י ו הט י י נפ ט״מ שי ש ומכ י כ הכ סי לו לכהתו גי י מו סי י עש טמ דע הכותכ וסנכנש
י נכו מי ננו ונא ן י י דע רוהט םי נפ ט״מ םהי צע ררו עתנ אל ולאו • אמט םי נפ טימ שי
הלואגב ןכי י ה׳ אלש המי אמוט לטי נה ן י ככ ו סנכי אל ןעמל ואצי ןו ו פחכ ןכל וכו ו ני נכ
י דה המדקהה־תוחולה לע תו רח השמ ונל הוצ 'דו ק •כ ואצת ןוופחכ אל ׳כ הדי תעה
שחנה תמהוו ךי לכלמי י רוהטו'י קוצמ וי ה אל ן י י דע ׳רצממלארש׳ ואצי רשאכ י כ אי ה
כי חא • השמ לש !חספמ חי רהש דע לומל הצור הי ה אלש ׳מ סהכ הי הש הארת אצה
םלוע ולעמכי י רי שק וי ה אל ן י י דעש ן פו אכ חספה תלי כאל ךומס הלי לכ התי ה ןתלי מ
׳פעאו תולי צאה םלוע הלעמלו דוסי מ'!הש'י ה י ולג אי ה העי רפש רכו ה םלוע ןוי לעה
אמלע הכקנה םלוע ןותחתה םלועכי אכ וסנכנו ורשקתנ אל ןכלו ו ערפ אל ולומגש
עפשו רו א םהי לע טשפתתו הלגתתש רשפא הי ה אל כעו תו כלמ וני י הד ארהי סד
ולי צאהי סלועכ ןוי לעה םלו עכ הל רשא ןוי לעה וא׳צמוי תומצעו הרוקממ הני כהתרמ
אל!ת<כצמנ הל רשא ן תחתה התואי צממ םררחשל הני נה רוא םהי לע הלגתצ אלא
סי לנקמ וי הי תאצכ !רהטנו לא י כ !י ני ס רה לע ודמעש דע לארשי לש ןתמהו ו הקספ
הו פסו ןי נמכי ועוכשי ו ו רפס כחאו האמוטה י מי םהמ וקספ האי צי ב אלא הרתה ו א
שדחל וי מי מא אצו תבשה תי תממ !י מו א םש ו קדקדו דומא 'פ הסנ י פי כ סישייז הל
ואצי אצו וקפס אלש םהמ האמט ׳מלמ הקספההו התי כשהתי חממ ןוצרה אצא
׳דכע ןצצה הי וללה ורמאש תוצת רחא תסכ לש ןו שארב אלא תופי לקה דובעשי חתמ
ן עי ו ןו גל לש !ועובשי זה ןי צממ וני א חספ לש א םוי קלו תופי לקהו הערפ ׳י בע אצוי ה
הש1י קה ׳מ תג י י מב םני אש םי י מי נפה םי נוי לעה השודקה י מב אי ההרהטה י כ
'׳פסה םי ו ק השו דקכ סנכ ׳ל ו כי צו ה ךכי פל • י לככ סי מ סהס סנו שאי ה
אכה א/ הה עפשה לא ובו אלו רכזה םלוע דו סי כ י י ה י ולג י כ !ערפ אלו !לומנו
פ״עכש הי ו תמ הל!לכ תתכש בתכבש ה רת ןתמ דע דו קי ׳ע תו כלמ םע תת דו חי מ
אללמכחי או לכטש דג םעט ןכוי הומו • סהמע הני כשל וכו די ל הלי מבו תו כלמכס
הגרדמ הלי בטה k תוכ!צ הנושאר הג י י מ אי הש הלי מה םי דקהל ךי י נ י נ ול התלע
ו נו י '׳פסה ׳י תא י כ סי מ׳ י וכ והל ׳גס אלו תו עו כשי ו י ו פסל !כוצוהו הנוי לעל הי נש
הני מ י קפנ תי תכש יו ׳כ העבהמ עפש לבקלו רכזה ןוי לעה םלועכ רשקתהלו סנכהל
!ומרו הרי תה ו לנקי נ סי ׳כשי ן כ הרי פסל ח לי לכ השאהתרהטשו מנו י ו מ הלולכ י אכ
הנחמל כ׳כס ןמה סנזאנה לטה אלהו הלי ל הנחמה לע לטה תדרכו ק!ספ לע הו
או ה הוה סלי לה אלא הלי ל לטה תדרכו ומוצ וצ הי ה דו עו הנחמה לע אצו דרו י ה׳הי י ג
לי ל
״V י• - ן י זי ר ע ש י "
״
ל~* ־
תדי לי ןי צי הו ו אי י אהדו י לטהל׳סו ת״צקי ו ה ן ו נק אולש תמ י וה הנחמהו 'ן לי ל
הי ה רומאכ הנחמה אהשתתתי י לאהנממו הני כא״ההלא המכח דו י ה ן מעפשה
•דע הנמהמ עי פשהל תי רמנ םה י שא לארשי לש ;תחשנ !רהטנ1אס')צי להלי לה
הו לו י לנטי הדי נכ י ערפ רככש רחאמ ־.י וכו הי ה הו ו כנ הטמלו ששמו ת1כלמה
המ ןי כ שי לחג קי י ח י כ אי ה הה המדקהה :1רהטנ1פיוכה סרמ השמ םהי לע
לכוי אוה אלכוי ורמאי שכ י כ אלכוי ד ארטסמ ורמאי ש המ ןי כו אלכוי הסכ !רמאי ש
אי ה אל הנממ ךשמנה הצריאלכ1יד ארטסמ ורמאי שכ לכא הני כה םצע] י נפ םממ
אי טקמ הכ ארקנ תוכלמהש הרוה ךער!הי הי הכ קו ספלע ךל ךל פ רהווכ תכו מדכ
הכ רקנ תוכלמהש הרוה קחצי אתא אק הרו כגר ארטפמ אהדי רקאהכ הרו כגד
ארטסל אלכוי ן י כ שיש המוהזו הרובגהמ תכשמנ אי הש םעונהו הלמג ל ארטסי י
ו ני מל ראבתנש המ סעו וטפשמ הכ ארטסמ רה1וכ !רכוי ש תומוקמ לככ ן כ!אלכו י ל
לכ/ וטי י נ&ה לכמ אוה 'י נש ןי- .מכ'י1י1ירה שחמ י ני כ י רעש 'נ 'עי תי ה אלי י וצמי לואגס
םי כי רצ ןי ה אלי הי לעי לגתמ הי ו א הי הו 'י י עהת׳ה םא י כ א המדקהכ ראו נמנ לו דגה
'י רצממ ואצי אלכוי ר אדטסמ אלא הל םי י ואר וי ה די מ י כ הר!תה לכקל סוי י נ ןי תמהל
המדקהכראו כמכ סי מי ה לכוי אוה סי מי ןי נמכי י וומי התוכלמכש 'נת1איצמ ׳ע'1לכ
י י חשל תסלמל י שפא הי ה ךאי הותי או • וי לא וכוו הו לכוי כ וסנכנ !למשכ ׳כ 'כ
טשפתנ! ן!י לעהןמ עפשנ ןותחתה לכו ׳ל י כל׳ שממ הני כמאלאתחחהי הי אל׳כ
התי ה אי הה הלואגה סאש הדי מ)1!רסי תא אי צוהו הפי לקה חכ רכשו ומא חכמו חכ
עקתי זאש הדי תעה הי הזי שי מכ דמעש הי רחא ןי אש הלואג לתי ה שממ הני כ י ע
ךרצוה אמוט י דעש טי מכ לארשי !הנכנ רככש י נפמו • שממ הני כ אי ה לודג רפו שכ
י רעשמ רעש!רעש לכי האח!טה י רעש 'נ ףקות רכשצהשחק ׳רעשי נחכ תולגל
השע הי תמועל ה!תא סג י כ השודקכ !דגנכש רי הט רעשכ סרהנו י כשנ האמי טה
י פלו •הו י תכ סי י צמתאי צי סי מעפי נ י י כי הלךי צי ה הו די סתחי הלו סי קלאה
ולכקי אלש דע סי מי טמ רי פסל י נרצי ה שחנהתחהוזמ םי י קנ לארשי וי ה אל ןי י דעש
וסנכי ש ׳דכסעטה הכי ו מתי הטמה השאהתרפי כשן מנ י מי דגנכ םהש הר1תק
םי לולכה םי רעשה י נכ הי ה ןתסי נכ םיקמש תוי הלו ־ !רהטהו השודק ׳ו עש טי מכ
תי י הלי שי מי תנררמכ ןהתי כלמכי י רעשהתו י אי נמש י נכתכשי מכ םי מי טמ תו כלמכ
התכמ הי הת !תלי עפ לכי ןהמ םי רי אמ י י הי י םי נשה ןהש סשרשמסי טשפתמ םי מי לש
הני כשה אי ה רמו ע רמו עה תרי פס לען י כרכמ ונא:םי נשה סחי כ םי מי ה וסחי י תי ו
ץנחכ י י רעש הכ םי שתי י הלי םי מי כ תוכלמה ןי טשקמ י נאש הני כהי 'י פס ןושל 'י פס•
סי י י םוי לככ!סי ני י צעה ן הכי עי פש ש י דכ םי נותחתה רי אהל ונא סי כי י צ םי נוי לעה
אוהש 'ו לפסו י סו י ה רמולונא ןי כ י רצ ןכלו א רעש סירפס<נז םי טשקמו םי נקתמ ו נא
תונמלו דחי סלכ םתראה הי הי ש י רכ םי מד קה םי מי נ !תי א ףרצלו הלגתמה רעשה
רחאו ־ ו שרשנ ףנעה דתי ל ׳דכ הרי פסו הרי פס לכל סי ו ע& ן כ םהש תי עו נם
וי הי םי י עש 'נה י כ עד • סהי סושו סה המ ראכנ הני כ י רעשי נ תגרדמ ראכתנש
/ ם מ צ ע י ני כה םעו טמ י רה !י י מעפ '!!י ומ הלולכ 'א לכש מ'ל,נ תגיג ןהש תורי פס י י ע כ
וי הי ג a 0 כ י י
״m 1 ^- _ * 3 נ ז ם ר םי טע רש"
לכ ולצאכ הנממט האלי ע 'ה הי לא ת!מו ר הטמ ןמ הי ו ןי ה רעש הי הת הי מהו 'נ וי הי
הי הי התו מצעו '׳תו לו עפו החכ םי ארמ הל םי י עש וי הי םה ןכלותוקנ1י הנמ»ו 'ו ס
תי תכהי ז י כ םי נוקתכ אצמנו • םי נורחאה םי לבוקמה ו כתכ ןכו הםממי י פאו סלעתמ•
•תתמיגה •הרו כגמ'כה:דסדמ תואי צמ'אה • הלכק לשתוי אי צמי וסהתי תמאכ
ן י תנ הדוקנ אי הו המצע התואי צמ '!ה •דוסי מי וה •רי המ הה •חצנמ'דס
'רנ דו ע סי נוקתהךותמו •עמשה י מי 'ו קכקתכשאי הו תוצקי ומתפקומללחה
תו רי פס י ה'םהש י ו ה דע הצי כה ןמ תו טשפתמה תו רי פסה וי הי םי רעשה'נה י כ
תזמרנה הני כ י רעש'נה עפש לבקמה'נ ארקנ רו סי ן כלו
-
'נ י רהי י מזלי לכי אלכו
הלככ םי נמ דוס״!־ןפהתמה סתחתו חדכ־ןל״ו לכ״י ךל״ו י נהרפסמסי הךלתמתכ
רשפן י כהלי •י ונה תו רי פס י טב םי ללכנ םי רעש'נתו אי צמ הכשי ה לכו תוכלמ א׳ה
אל1 סי צכה לא םאה סחי הי הי ןי נכה תו רי פס 'י לא הני כה סחי ׳כתערל ן י י צ י כ י ה
'אנשי מכשכ ו ו חרי סגאלא םהל סא אי קת י כלכ םהי לע תפפו ח התויה תני חבב
רי ו אלו תאצ דעתו שי ה חלחתמהחי מצהו הדי לו הו ערו התפטחתי כעתמסאהם
תואי צמ םאי צמהו םאי צוהו סחי חצהו סי י לוהו ׳פסה הלבק הני כה ןכ םלועה
תעמ לשמה ׳כ לשמנהמ םהמ לשמה הנתשי םנמא • םמוקמ לא לצאתהל הלגתמ
אלאתו לי צאה סאכ ןכ ןי אש המ אוהה תואי צמה ן מתי נקי י סאהי אשת י לו התי י ל
י פל אצמנ • המדל סרוק ומכ קדה םתואי צמ הכ ראש׳ הי נכ תא התדל רחאי י פא
ן אש רה י ה י רבדב ראבתנ רי ע • קדתו א׳צמכ הני בב ולכ תולי צאה םרש תוי ה הי
עי גה הטמ לש תואי צמה י כ הטמל הלגתמה !תואי צמכ הכ סלענהתי לי צאה תואי צמ
הנת״גג סהו רבל י הכ תוללכצ סה סאה ן י נבכ טנמא • תווצקל וה אי הש תוכלמה דע
הלעמל וי הי אלש אצמנש דע 'א הרי פסכ תתכ םי רתוי מ סלכ וי הי תו כלמ!רו סי ה׳כ
י הכו !תולי צא׳י רחא טשפתצשתתה תוטשפתה !י הי דוסי !תוכצמ!תור<ככ'ה הצי בב
זללהתוי וקמי נמוי נל ולעי ש דעי י מ לולכ'א לכ ׳כ הני כ ׳רעשי ן דו ס הי הי ולא• תורוקמ
הני ככשו לא תוי אי צממו תורוקמהמ ׳כ ם׳רעשי נןי נכהי ׳פסב הטמל וחתפי הני ככש
תו ני מכ ככ םי רעשה וחתפי '׳פסבלכא ןי נבהי ורי פסתעפשהותקי צי ותולי צא הי הי
ו דח״ת׳י נ׳בכש ולאי ׳שרש !א הטמל ד!סי ה י ע תוכלמו תת ודחי י תי ש ןמוכי א הצי חכ
רתכהו המכחה הלגתת דוחי ה דו סכי כסהמי או י אלככי י כו י הכ וללכוי ו ר1מג דו חי
!חתפי תו רו קמה !או 'נ ו לע׳'׳ םי מעפ 'הוי י מ ללכג י המ ןהמ 'א לכ הי התש דע ס המע
סג 1יהיש דע תונושאר 'ג י ולגו העפשה דו סכ םעפס ועי פשי ו [םי רומג םי מחרב
' נ !לעי ש דע 'י םי מעפה דו סכ דוהה דעי ורי פםי הכי נכ םי ללכנ סי עתחתה םי רעשה
דו סי ו תת !דחי י תי אלש ן מזכ לכא םהמ 'א!'א לככ תו נו שארי גתו ׳אי צ"ו לגתי ש דצמ
אלא עפש הני ככשי י שרשה !עי פשי אל זא 'ז ןי נמכ םי דרפנ וי הי ו הטמלי אכ תוכלמו
י נפמ סהמע המכחהו רתכה רו א הלגתי אלי כ הני כה עפש וני י הד ןמצע תאפמ
' ז י מ אלא םי ללכנו םי חתפנ םי רעשהו 'י פסה הני הת אל ן כלו ןותחתה דח י רדעה
הז םעו • טימ אלא ולעי אל!'!סי מעפי ו אלא םי רעשה וחתפי אלש קזאכ הני כה דצמ
i< »\ סכ וחתפי ש ן מזכו p לעש 0לענ ?י הי ו j w ו לעי י וג וחתפי ש ןמןכ המל ראפתי
טי ל _ י י ו ג י זי רעי » י י י ^*״״־
»ע<פש׳ תו דחו י מ הטמל'׳פטה תתהב׳כסעטהו •'ןה דעש סלעתי אלו םיחלש ן
סג דוחי ההי ה״ תתו תו כלמכדו זי י ההי הי רשאכי כ ן י אה ׳קמעעפשמ תו רו קמה
י תכה אוהש םהי לע םלענה י עשה הלגתי ו סר!חי רו סמ ועי פשי ו הגי כו המכחכ
הי נוי וכי תי ו םהש י וכו לאי ם׳ עמשקו סס לע סי נוקתכ אצמנ י שאו •ס׳נוקתכ י או כמכ
י כ !י מאו • םי י עשל ו מי טימ סלכ ןי כ סה תוי תוא דכ ו תוכי ת יו ולמי כטכו תו י תו א
ןני קסע דו חי כ אהד א רעש רסחי המל השקו • י ו סי כ םה די בהו תתכ סה הכה
הנו שתה • הני ככ הלעמל 'ן ה רעשהו תת ׳ו חא א1הו'א תו א דכא מי דצה המלו
סהתתבש הי ו נג הלחג הני נו המכח י תכמי הו הי ו לגמ י י הלו י גמ '׳תלנקמתי ת י כ
דו סי ו דו חי ה דו סכ הלכה לא סעי פשי ש לכ לא םעי פשהל תת םלבקמו תתכ הכ
לכקמתתכשתי תהי כ תוכלמר1סידוהחצנ רצי כתתמי דו רוהמי י ו חצנמ 'י לכקו י
לכקמ רי א דו סי ׳כ םי נותחתה ן י נמנ וני א סגו םי נוי לעה ןי נמכ וני או םי נוי לע ה *
'ן הי עשםצו עצו דו סי נד״כו תתכהכסהן כלו הלכלעי פםהלהכהרחי כאלא <תוא
םי רעש'נ וי ה• ו או 'ן ה י עשא!ה רתכהש תי שרפדכי נהמ דנ ר י סח וני או הלכתמ
אלא י פסכ י ולגה הי ה• אל דטמל דחי ה אנמי אל רשאכ לכא 'י פסכ םי לגתמ םי מלש
רעשה םג ואו רתכו הו י כחכהלעמל תדחי תמהי .־ת אלש י נעמ הני כהתאפמי זב
תו נ שאר'ג י כ המכחו י תכ כ םי רעשה ראשמ סלענסהכ הי הי הני כה א׳הדי ן ה
ן מזכ ׳כ תוי ללכה ת!ני חכ יפל הי הי 'ןה רע1ש אצמנהו י פלו י י אל הנכשחת
דו סכ סי רעשי ןה וי הי ש ן מו כו עכ הי ה 'ןה רעשהי הכי ׳תוללכ רסכ ם׳רעשי ןס )׳הי ש
ג ולאל !!)'םי קלוח וי הי אלס רהי וה ׳רכד ונקותי הזנו הני כ הי הי 'ןה רעשה׳זכ 1 תוללכ
השעי רשאכ סי י משגהי י דכדנ י כ עד •תו י אי צמשו ו דו ו אככרי ה י עמה
רמוחה תואי צמ תרוצ ראשת אל רחא רכ י י מת מ י בל סי אה
ומצעב ן ו סאי ה רמ!חה םצעש אלא ו נמ!:השענש המ תלי וכ המצעב תמ״קן ו םארה
• השרח תרחא הרוצ שבל•!הי הש תו מכמ הנתשי ו ׳תרוצ טשופ הי הי !תואי צמבו
רמצהנ !שעי ש הכאלמו הכאלמ לככ ׳כ ח״כב לדגה רמצמ שוכל השועה לשמה
הרוצ שכלי והרוצ טי שפי ׳כ י כ ד קל סרו ק ול הי הש הר!צה1 תואי צמהמ ראש׳ אל
ו כעתי לנתן י אל סרוקמ !׳הש הממ ולגתי ו !טשפתי ש י פעא םי י נחורה םי רבדכ לכא
אלא וטשפתי ש םדוקמ ותומצע הי הש ומכ סמ!קממ וזוזי אל םי חדוקה וי תי י אי צמ
י נש לדבה רו ע • סא דע רנמ רנ קי לדמכ סי כרתמו סי לצאתמ!םי כל<ה וכלי
לע אמתסמ !י ממ תנווככ םי נתשמ םי י משגה י כ םי י נחורל סי י משנס סי רכדה ן י כ שי
י ולי עמ וכלי ש ןפואב ו תנמ י פל חבושמו הלועמ י ת!׳ ו כדל םתוא םי נשמ וי הי בו רה
תי אי צמה לא שרשו רקי ע הי הי םדוקה ולגתי ש דו ע לכ סי י נחי רהי י רכדה לכא י ולי על
לכ תלי ע רע י ולעלי ולעמ !תלעו ושרשמ ועפש כאשי לולע לכו לצאתמה שדחתמה
׳ברעח לתוכמ הני כש הוו אל דו סו הז הזי נג ן י כי רצהשחק ׳גי מםת ןכלו הכ י ולי עה
^ י פעאו םלועל ראשנ ותואי צמ הי הי תואי צמ וב הנקתנ השודקה לוחתש םוקמ לככ י כ
פי ממו ש םהשז»ו א'׳שדקמ/ י א׳תו משהו לו א,ןכלו ;רתאפי קטלממטלגאמגש
מתמו דקנ
"•*י י !־ ׳׳ "~־ * ״ טי נו טר סי ס J רגפ
הלוכי ן י עה ןי אש השו דק רבד םהנ ראשנו הני כש ה דו י םשש י פל םי דמוע סה
עכ כ ת לגהצ טשפתנ דשאכ הנה השודקה ו ני תרעי ׳פע לכשה ןי על אלאגי שלל
'׳פסהי ולי צא לי צאהל ן ו צו ה הלעשכ הז ן ו ד לעו •ומוקמכ ןושארה ןתואי צמ ראשנ
תואי צממו ו נראבש ומכ תו מלענה תו קדהתו חצחצה תו אי צמ שרשה םצענ ח׳ טצצו
תואי צמ ו ו ״טצנ םשו ״כםחמה י ולי גה לא עי גה דע תו גרדמה ולשלתשנ אוהה קדה
סהי סיאכ תו קדכ סהש אלא רתכל סיא ןי כ המ רו קחל ןי אש י נפמ י נש ו נרמא!י גש
'׳שרשה Is עפש ן י שממ אוה סאכפתו קדהו •י כשחמ י ולי ג וני רקש ו פו רתככ 'ולצאתוי
ומוקמכ י אה ו תו אצמ ראשנ ע״ככ תולגהל טשפתנ רשאכ הנה ע״ככש סי קדק
לי צחחה ן 1צרכהלעש הנורחאה הגרדמה דע הגרדמל הגרדממ ולצאתג ה1 לעו
הנקחרתש לו ע לכו םי נפ 'וארקנ לי צאמה לא תו גרדמה הננרקתש דו ע לכו י ד רמול
סי י ו ש םי י רוחאל םי י רוחא המכו םי ארו נה םי נפל םי נפ המכ ןכלו םי י רתא י רקנ
ן י נע אלא וכ טפש׳ אלש 'א םצע הרי פסה הי הת אל ׳כ םי ני קתכ י בשי ׳ו כ רב סי או י
לבל י ו י רי י צל לי כי לכשה ןי אש תומלוע המכ תוי אי צמ המכ ׳פסו הרי פס לככ לכא 'א
ן י דמתו לו לכ ןתוי ה דצמ הנצחכת םי מעפ ׳כ'י פסל תי רחאתי ני תכהמכהצי התהו
ן חבת םי מעפי דכל ן י ד ןתוי ה דצמ םי מעפו דכל םי מתר ןתוי ה דצמ םי מעפו םי מחרו
י רחא הרי פס סע התלועפכ ףרטצת רשאכי י מעפו המצע י נפכ התלועפ דצמי י כס לכ
חו רי פסהי ו ני חבסדעהמצעי נפכתו אי צמהני חבו הני חכ לכלו •רתוי ו א'ג ו א'כ וא
'אי י פפמ ן שמגה עפשהו רו אה המו ד וגי אש י נפמ הו לכי תי לכת ןי אל ולעי ןתואי צמו
סתו אההכרתת תו ני חבה הנכרתת דו ע לכ ןכו י גמ ן שמנל י כמ ןשמגהוי במ ןשחנל
הנה םי מס י ני מ המכ הכ רשא טל1דגה טקא׳רטה השעת םא לשמה םתעפשהו
׳׳סי אה תי מה ססל לי עי ת 11 ׳כ דכל םי נממס י דמ הקא׳רטהתלעמלעלדגתי תלעו צ
ת ללככ תי לגתמ ןתוי הכ תי רי פסהתני חכ הי הת אל הו דעו כיכ לי עות אל וזותי ממה
ן י י ע די ס שי הני חכו הני חכ לכל ׳כ 'י רפסמ ראש וא '!תו ללכמ תוללכנ ן תו י הל'׳
י גה תנ׳חכ הי הת רשאכ הצה ראכתנש המ םעו • ומצע י נפב תואי צמו הלוגסו
כי כ הי הי אל 'גהגו מו םי מחרה לא הטוני וה גזמ הי הי י אכ תו נו ו חאה וה םע תי נושאר
הכדכל י והו הני בל '.וה תני תכ הי הת י שאכו דכל ןתו׳הכ ויהש ומכ םי טושפ םי מחר
י ן ׳נ פל ונעגהש הו די עו סי י כו ג רתו י י ו הן י דו םי טושפ רתוי םי מחר וי הי י גה
'ועשהש רחאש השקש המכח תו כי תני כלכ׳סב וקלחש םי קולח'ד םעט ראבתי
םהש תו מא י גו סי ן הס רמאש !הוו בל סההמל תובי תנה כיא י י אלא םני א
תני חכ הי הת תו מא י גו דו ס׳כ סי צכתני חכ הי הת ס׳שתו טי שפ כי ו תו לו פכ '11 ש״מא
ת י פכ די גכ ןהש תולי פכ'זהו •םי מחרו ן י ד דסח לא תומא ןהש דנלי אכתי נו שאר 'ג
ןי י נבה םי ןכו הפרי שגד תי לכקמ ןהש ת לו פנ ו ארקנו • ןמצע י נפכו תצי חכ הי הת
תו י ה כייו • ןסנלאי לובג כי 'גי חכהי הת ו טו שפכ׳ן '׳מחרי י חעפלו ן י די ו לו עפי ׳מעפל
ס״טרפי י פנע סי עודי י ותוקמנ תוי צק י ו ןה אלא סי ה ןני או םי מחרו ן י דמ תולולכ'!ןהט
סזעכשו השמחו תו אמעכשו ףלאה תאו קספ לע ׳דו קכ 'פ הי סכי אבתמ הול המו דכ)
השעמל הרקמב ,אל סי ה ן ו כמ ןווולש תו לקשמהש ,י ונו םי דו מעל סי ו ו השע
ןכשמה י י י ,
a if••• י " י Tn רעמ י - ־
צאלצכלעהי הןתני כש םיקמו תעלכז הנובתבו המכחכ ן י או םימשל !מוי ןכשמל
היה ןכלו !כ ללכנ היה תערכו הנוכמכו המכחכ תוללכנ סהשת)יתואהת1ינח!וו
םתוימלכ סתווצכ םינוילע רוסל םיזמור סאסע הלאה ןיווהוימותויתיא ן י צל עלן<
לע םירמוע ויהש םמוקמ תתל סתזימר וא״׳תיוצ סתיוצ י סנוכסחכ סמוק»3
י וסכ סנוכשחכ ומש קידצ 'א דומע לע תת אוהש ׳איוה ךסמ לע ואיוה רוככ סיימועה
ףלאה רפסמכ םיפנעה לכ םיללוכ םירפסמה ראש )׳אש סילס רפסמ וה׳אד >ןלא{»
אפלאה לכ רפסממ הארנכ !תלחתכ ופיסו ופוסכ !תלחת זיענ ותויהל !תומלשמ דועו
תתה תכשמה אוההו ףלאו ףלאאוה יאל יווח ססמ!תואמטה רעייקלח'ג אוהש את׳כ
•ילויהתוללכ לככ תימלשותואלמ '׳פ 'סיוהש םילש אוו והיאדתואמ עכשו • רתכמ
ןכלו םלש רתוי רפסמ אוהו ףלאןד סי םימדוקה סנמאתואמיז רפסמל ןתולעלעי׳מי׳ו
ואיוה דוסי סה בג 'י פ ׳מנ יכהישמחו סילפ אזר אלא םילש רפסמ י מא אל תואמ '13
תוכלמ ריסי תת ונייה ץראה! דומעהו וא״והש'הכ יוה תוללכ דוסכ'׳פסה ןינמכ
כג סיעכסה ׳כ 'יפ ארח אוי אלכ סיעכשו • ליעל וכרכו םעטהו יאכ םיכושח
'אלכשי אתוללככ םילולכ ולאו לודג תוללככ תולולכ ולאש אלאת!אמ יזה דוסכ ס^י
אלכו ןיוו השע אד ןכשמכ אדאורכ ארצעוי ע סיליעיוה ואצמנ דכל'י מ הל!לכ
תתכשהלאהתויא׳צמהו תוניחבהמ הזה לודגה לוסה וומיל ׳כ א׳לת ואי׳לא׳יצ
תויאיצמה לכמ לולכ ותויהכ'תתל ומויה חיכומ סתי וצוהוןפואכ ה)ןהן׳ווהלשע
הלאה תויא׳צמה לכמ לולכ ן׳»ה אוהש 'תת תויהל ןכשמה השעמכ הלאה
תויאיצמ 'כ כיג םי ׳כ עי לועו םהמ איה סג הלולכ סינלאה איהש תוכלמה היהתשל
וי קל הליקנ יו<'תואיצמכ ומרכו ללכ תוליצאה סע סחי !ל ןיאש תואי צמ'א !ני צל
תויאיצמ 'כ ׳כשרה ׳רבדכ ראובמכ ןידו׳ גכסי ומרנה תונושאר גהן׳לכ הג׳ככש
ומרג הוו ליצאהל המוקממ לצאתת ישי כ ל״י ׳מי קנהוכו תוליצאה סע סחיתמה
'וכאה סהם הלא תלמככיג זמיגו '׳לצאגה ן״ןתמאי ג ןיוו ןה הנ׳כל ישאיאהיא תואכ
וא!׳ה תואיצמ לא שונל אההת איצמ ח היכ יי לעיה סיקלא היהי הלא •מ רוכחכו
התעותונזשאיה םע יאכ הבושח ןושארה תואיצמכיכ יוליגה תני חבכהנקנ איה
הניככשהלאתויאיצמיכו • וכ שכןלמד1י'ה תואיצמ!הכש ן׳וו יגה !איצממ הדההשא
'לכקמשלסידוהחצנםיוקיג סההכשןיוויגהויהכינהוייכאיהייומינוכגתיכלמביסה
־גתסההלעהי ומאוהתכי תאי ההסוי קנ הכש הלאה תיאיצמלעו כתואיצמאוהו
רמאש !מכאוהיקנוגיכושהנש אתזאיצמכ הניכה ןכש ןושאר תואיצמ הזיםלעהו
לע הוומהיוליגה איה העיד׳האיהו הנ׳ככ׳ולהתדמעשא״וה יולהדכע!לעה'סכ
סויכ קוספלעאקי ני א!ההמאדכוע אוהה לע היסנ רמא ןכו הכשיבהתואיצמה
'י פ אקוני אוההו יונ!םיצח!׳נימדקה םיה לא םיצח סלםורימס״ח סימ !אצי אוהה
מ
< כ
לא התולע ידמ/ אכ סי כ ףוסו הלחת ונה הלש תי׳א׳צמיבכתוכלמ אוהה ס מכ
כלחככ תקני׳ איה דויהתיאיצמ א!ה הכש ןושארה תיאיצמכליתעל המכח היבא
עפשל ומל םייח םימ !אציש הכ׳וכ׳לכ ככעפשה עפושסלע הניכ איה ס*חה»
״.ךפהתמה לואלוסכהני כ •נומלקהסיה לא םייצחש יוביר נככהנממל"לסל«וי »
םי נותחתה
יי v ׳ • * ^ ־י 6י נ ו 0דס י פל
ד
Sets
%
\
מ ןזזג סל קי פסת המי י צחה! כה התואי צמב המצע אי לן חח6ה סי הלאסי י צו י
י אנ תנ תו כלחכשו הני ככס וצא תו י א׳צמ 'ב שורדו • כ ר עפשבו םי נותחתה
:סי נו קתכו אבסכו מרככי ג
תולעהלי י נ״כמ ו י פ׳!שקכ'ה םי דחי י תמ וי הי ש ן מו כ ן י א ןבוי ראבתנש הזנ סעו
לבוי ה ן׳י זכ כרחי ש ךרדכ סלועה ברסי אלי צעמצ רתו ״ הני בה לא ׳פסה
תו רמה ן מ הרמ הלעמשכ ׳כ אוהו הני כה לא סשרשל ס׳פנעה לכ וכושי ס לו דגה
ן ו סכ לכא1מוקמב ראשנ ותואי צמ אלא לכו לכמ קלתסת אל עפש לכקל הלעמל
שרו קמלו ו ו סי ו י רמגל םתוטשפתה םוקממ תו י אי נ״הו םי פנעה !קלתסי לו דגה צנו ׳ה
ותור ושפנ ובל וי לא םי שי סא 'מאנם ן י דכ והבו !התל לכה בושי ן כ י נפמו ו מלעתי ו
רתככ 'א שודק פג ד אשחקי ,'אדו קפן י דו קכב ׳נ ם ו ראי כ ןכו ן ו סא׳ !י לי נ ותמשנו
ןוי לעה שדקהמ השודק םי לבקמ 'א וק חוהש ולא תו גרדמ ג לכו דו סי כ'א תתכ'6
י קנה תתהש ן רת ו שדקאלאו אי ו כשו י קן י ארתככי כ י כםרל השקוהו רתכ או ה»
לשו ו ו אי ו שודק השענ שדק הי הש המרתכרלאו א"ו התו לעכו אלי עצק!תסמו א'ו
4 סי מש קנ וי לעש הלגתמ י !תואי צמכ שכלת״ה עי קרה דוס קדה !תואי צמ או התת
'׳משן נ ׳אדא״סרו כלעו רי הנ או ההרי הנ רתכל ני על קלתסמ ואי וה רשאכ ו
לכל בא הנכ הוו קדה !תואי צמ לא אסכ אוהש הלגתמה ותואי צמוהי או
כגאו ראשנ ןמו קמב ןתואי צמ ׳כ לכו צכמ הנקלתסת אל עפש לבקל ןתולעבש ׳פסה
: ד סי ב אי טממי תתכאו סם לועה קדהתעדה ׳ע'תכב 'א ןי ו! 'ג (י נע !נדמל^׳חרוא
ומכ ׳כ עד • הלעמל הטממ רו אה ת!כפ התה ש1רד רו אי בב !י טה רעשד
'טממי ני י הת ן כ מ< הני תגג בחב ן רדסכ הטמל הלעממ רשע '׳פסהט
תתי תתכ ה רמג ! חננכהל!דגו דוהכ הני בו דו סי כ המכחו תוכלמכ רתכ הלעמל
ן ו צ׳נללשמ • רתככ תוכלמו המכחב דוסי ו הנ׳ככ דוהו הלו דגכ חצנו הרו בגכ
תו טשפתההו ורוקמ 18 רווחי ו ן פהת• ר!אהש הש1טל הארמכ הכמו טשפתמה ש •ישה
י מאש המ דו ס והזו רזוח רוא וא ן פדתמ רו א ארקי הטמלמשו רשי רו א ארקי לעממ»
עו בקו רושק הי הי רתפ ׳כ ןפי סכןתלחתו ןתלחתכ ןפוס זי ענ'מי לב'י פס רשע׳03
דרו י ו רווח הרוא הי הת רתככש תוכלמה ן א אלא דכלנ 11 אלו• רתככ תסלמו י סלי כ
ן רדה הז לע ן כו דרו י ה ןושארה רו אה תדי רי גהנמכ הי הת !תדי רי גהנמו הטמל
תי לכת ןי אל דע רואל רו או רואל ר1א השעי ש דע םלועל הלי לח ר1וח הי הי לגלגה
רו או רשי רו א דו סבו • ראבתנש ן רדכ !פי סכ !שארו ושארב ו פמ קענ הי הי לכה!
תו אנש הנוי לע תו אדי »ן כי ן ו פהכתי י י י הדו סי רשו י נתי י הד:סהי הי י ו נהן פו י ו י
רי וח רו אלש תי גרדמ י י ל תוי רי הנותחת די ו ־ רשי רוא לשתי גרדמי ׳ל זומרי
י ו ׳ ן כו • • תי רחא תי שארמ רי גמ רמתא וי לעו י ונה י י ה תנשמ ׳פכ׳י כשרה 'י פ ן כ
'י פ ן כ • רווח רזא לש 'י ל !ומרי י נדא םשכש 'י ו רשי ר׳א לש'׳ל י י מד• 'ד ן כ םשכש
רי א םי דחי י תמ ו כם'רתככ זי י ר •הכלש .ןכי וי וכוי הכ שי דק ןי א קי ספ לע םי ני קתכ
י הגי להאי ססכ םי ללכנותונרא לש ׳כ ומרנה ן פהתמ רואו הי מ לש 'י כ זמרנה רש:״
י כו
Rn , / י ׳־• * י מא י ע ס
ז
- ״י < «
J
S
S
_
<
.
רו סכ ן י כ מה ן י י י תי י ן מא הנועה לחגדו ס והווי הכ b n p ןי א !המי כסה קרו י י כו
רלגהכו ומוקמב אוה רשאכ אוהי הנהי כרה 'ומלשו אתי א אהו אהי נועבו רבל רשי רו א
םמוקמל סרי וחהל דו חי י ה ן י ו צאו ה כ ע י כ הלעמל אצמנה תו קדכ ונני א תולי צאה
'ו ככהתהה 'עטה הזמו שאה,כהל ומכי ו •לא קקותשמ אוה ומוקמל p p אצחהכי כד לכ»
דו סי ה דע דסחמ רתא ׳אהכ אלי על ן1עאתולומתי ש ו מא סשד1עו :ן כהו ן י ד אוה
זהוו תכלי כככי ו !אי ו קתאתו כלמד או טסמ דסח י ע דו סי מ אלי על אזי תלמתי שז
רי אה •התויהלו •כי אלויו סה סלועל י כה אמי ת אל י אד רווחה ו ו א דו סב ׳א רו כ
תכל י כככי ו סהןכל דו סי המ רווחה ו ו א תלעמכ ו ני א דסח דע תסלממ רזו חה
םי די מלתה תלאש לע שו רדה הז ראבתנ רי הבה סכ סגי • עדו נב תולומ כ׳מ '׳לכקמה
הטמל הני כש סהל שרד וא שי י וכו ן ני עד׳ אל הלעמל הטמלמ ן ני עדי הטמל הלעמלמ
'ו כו י מכח אוהש ןושארה רואה ןמ לצאנה רו אה הו הני כש י אמו הלעמל הני כשש םשכ
רו א תאכה אוהש ׳הנודהאי י סשבש ן י דו י י באו הש ףו סכהמכחו שארכ המכח ל״י
י כ דו עי לאשו״ ןושל אוה ׳כהמכחנ הנ׳כשן של לע המי ת ןי או י ו ו חה י ו או י שי ה
'המכחה תי סשפחהו י י לג רקע י צ סגוהני כשי קנ םלי ע לש י כלמ י ולג לכי תי לי צאהלכ
'י פס ו׳י כ הטמלו הצי כמשי י פסי חלתי י תוא 'ח י כ שי ׳הני י האי םשב קו הני ב י ע או ה
:הלכי הכ הדוקנ דו י הי כן י נעהי סאהתאחלשתחלשקו ספלעסי נו קתכי בטד
>ןא אלא ךפהתמו דרו י רי אה הי הי דבלב רשעהףי סי רשעה תלחתמ אי י ו
רי אי ש תונוי לעה י פסה ןמ 'א לכל ךפהתמ רו א אצמי 'י פסהמ "א לכמ י
לכבו הי תאתש תי י ו רתאה לכל רוקמ הי הי י ׳כסו הרי פס לככ י כ םעטהו הכ הלגתי ג
תי רי אה 'ייהיי הי לע רשא לכי רי אמה רו אה הפי הבש האי מ הי הת הני תחתי ׳פב
ן י א דעהלי לת סי י ו ו חי םי דרו י ו י הי ו בי שו או צי גתי נו תחתלתו נו ׳לעהן מס׳ננו נתע
:טקי ם הי הי אלו הלי לח רווחה לגלגה ןו י מדכ תי לכת
תי מו דהאל י כ הי נכו לחר הי נבו האל דו ס לע אני ו 'פ היסכ 'י פ הזה ץנ עהו
הדוהי ו 'ככו מה י לגר י דצ םי נושארה האל י נכי דו תובלמל לחר!הצי בל
םלי ע אוה הטמלי תסלממש המ י כ תי למדו ״עתו 'מאנ הכ!י עי בר לגר תוכלמל י דה
•׳ו תי י מה ןי קושי כ דו סכי דה םע !דחי י תי כיחא האלמ 'י רלונהו דרפי םשמ י כ דו רפה
ו םש י א כמכ םי י שק'ד סה ת חפש י נכ י דו הבכרמה י לגר דכ ־ ד
תי כלמלא די סי תו סח״תי די סאי הלחרי נכן מי צכי ףסו י לחרי נכהז ׳*י זו
לחרמ !דלונ סי נב י כב רוסי י זמרנ ןכלו תו עתכ י כב התלוו לא אל הדכל
ן י אתתן י י מתעפו שתסלמהשאו הו דו חי י הלאתמדו קאי ה&ההג׳חכה •האלמאלו
עפש אוהי כההני חכהי • הלעמל 'י גה תי ו רי עתהה ךו ר רזוחה רואה די סכ י כ ךרר
תחי דק! •רשי די א די סכ ן י רסדן י אלע ןי י מ אוהו כיג י כ ךרד תוכלמה לא גוווה
לא םדו קרשי רואתולי צאה לאסנמאגי ו ו הלאאו ההזרדסנו זל״הצאהתזנ׳חכה
רי ת ה ראהכי חא לצאתי י ו מתשרשי רי א רי סכ י אה הני חבה לא זמי ר ףסי י י רז ח *
דעהשפנ תאצב י התי כ הני חכרזי חה רי א די סכ ן מי נכ י רחא p ׳לי ה ףסו י וה״
«»רי י ה הכשח הנממ לצאתמו שדחתמה רי א רי סכ י תי י ה י נפח!אשא ׳שפצ ה ן י לא
שלי עב 11 1 א אי - י
*׳ - **.••""״*^ י ״ •׳נ ו טד םרצל •feu < ,
תי דלי ח הלאי רמו אכ כקעי חבמ !תוי הל >ן ס<י כן כהכשטאלטהאי ו דפה םלי עב
רזחהר1אזש ׳פעאן ״י נב יל או ק וי באו <
נ
י& ן כ זי »ש ו מאלק ןכלו ףקו י כקעי
ן מ׳נ כסי רשי י ו אאו הי טטמלו סשמטשכתמו רווח י כ י ני מ׳ בו שי הנה או ה ׳לאוי ש
ן פ ה ת מ ד ו א ן ״נ ע י א ג ת ג הנהףסו י סי קי כ ןי כא תאשמש >מו• רכ אנ שכ י
ו י א סרמב ולי פא
׳זאלי או י קממ לשלתשמה י ו א ן י כ לי כ ה ה׳הי י א דו קמ חכמי ו ו ו אה לכי ואי צמש זשעאו
או ר. י שי ה י ו א ׳כי י וי י חהי ורי אלי י רשי י וי וא ן י כ שי פה שי ן כ! רחא ׳וקמח לשלתשמה
׳לשמ- רשי ה רו אכ י י א׳ אלו ול לפט י ו ו חה י ו א לכא תולי צאכ רסו מה דו סי ה רקע
•גיתורליתמ 'א הי לי ת י ווחהש י נפמ ות!מצע לא ו תכמ 'ו!חה המרי אלש שמשה קצי נל
רו אה המדי אל ן כו • ומצע ןו צי ו ה םצע אוה י שי ה קצ׳נו םי לבקמה ן מ 'א תבסב
ן ו ו גהמדי אל ן כו •הרי אמהני אשךי תמו זו חלהרי אמהאי רלקפסאךו חמרי ו חה
ן כ לבקמה י פל לכהו רחא ן ו ממ וא המו רא הארממ רווחל הנכל הארממ רווחה רו א
ווו וומ סי י אמ הי הת וזש '׳פסה לא )׳י עמה שי קי ו דעי רווחה רו אה תגרדמ הי הת
רשי רו א י כ ךפהתמ רו אל רשי רוא ן י ב לדבה שי דו ע י ו!מ הנושמ הנווג דו ס הי הי
;דו ה תו גרדמ הי הי רווח רי או םי מחר י לעב!םי עי פשמ םי נוי לע סי רכו תגרדמ הי הי
אל לבקל הי נפ תכפו ה הכקנסרשאכ י כ הוי ן י ד י לעכ!םי עפשו מ םי נותחת תי נ קנ
'׳פסהש דו עכ י כ ׳פסה לכל ה!ס הו רכרו לבקי אל עי פשמ רכו ה רשאכו עי פשת
הסיכו רי הכהי סכ ורמא ן כו • עי פשת אלתלכקמש דו עכ!תלבקמ סי התאל תעפשמ
ת!אי שנ •כ םעטהו • תעש גמ רתוי הלפתב סי פכ תואי שנכ ככעתהל םדאל רי סאר
דהו ו כ ראו במכ םכרכי ו םעהי לא !רי תא ןרהא אםי ו ן י נעכ העפשהה לע הרומ םי די
סא1 דבלכ תועש גי תעפשה הנה סי וקי גמ תלבקמו העש קנ תוכלמהש י נ פמ)חתי פ
בכעתהל ךי רצ כחאוי י לבקמ ן ני א '!עי פשמ הי ש דו עבש י נפמ ןכתס׳י תו׳ ו י די בדאי ׳ו ׳
אלו תלכקמ התי ה וא ׳כ קלמע רכגו ודי חי ני רשאכו והזו ועי פשי ש י דכ !לבק ש דע
סי נו תתתכ תושעל וני לע הבוח ןמוה תחתן ני א'יפסהיכסג1ןידאיהם!הזו תעפשמ
הרי פסהשכ םא ךאי ה כטי ה ןי כהל 'וי אי צמה/ שורד ךלנש ן י עמ !ןי לי לאי '׳ני י לעל ו מר
ן מי קמכ ןתואי צמ ׳כ 'י נותחתה להנמ ןי א אדל אד ןי כ המ כיא תעפשמ הני א תלבקמ
!כפהתההוי תי ׳ סלעתי י כ ן י דהתכס אוה !רוקמ I!הלעמל רואה תר!ח םנמא !דמו ע
עבטמו דרפי םשמו ן י נעכ תי לי צאה קספהבו רו אה רי בעל ענ!מת1יהכ א״כ אצמי אל
הי הת תי כפהתהה תעכו ןי צנה תבשהב תי כפהתהכ הכרחי י תי כי תהצתו י נחו רה
:לכקל הי נפ תכפוהה הכקנכי י פסה
תי רי י חהי םי מחרה לא תי י י מתי י שי התו י ו ההתי ה םעט ן כו י י אכתנש המ טעו
תו גרדמה י י ס כ עי פשמה י שי י זא לא תי י י מ תו י שי הי כ ן י דה לא תי י ו מ
הי ו הלכ השכ אי עי לבקמה רווחה י י אל ת י מור תוכפוהמהו וול תעפשמ ו ו ןחכלסכ
םי י כי הש י נפמ •הי אי ני דו ׳הי אי כקנ ׳ה ואו א״ה י ו י ן ו גכ דו י לע איה וי ו לעאי הי טלשד
'י פסל י פא אלא רז]ח י ו או י שי י ו א הי הת רבלבי י פסל ׳פסמ אל' • תזנקגהמ הטמל
אלא דבלכ וז אלו ו הש ו1או רשי רו א שי התלתתל לכי המו הכי סל ?תלחת8 המצעי א^
צלי כא ״
במ '* י י י מו ושמי רעה ־ *
r
; ־
J
" X <
שמ בשי י מ׳ זעו וו1ח רו אז ו שי ו זש תי י חב הי הת התצקמל '<פסה מצקממו לי פא
שאו אי הש ע״ככ !ו מו י דוי הו הנקנ דזקכ זמו ר ןי ד!׳ י ו לי מבש'ד ן ב םשש סי נוקתב
׳
רו או רשי רו ח ו י שכ תו נו זי נה ן י נע ׳כ ונראבש רזי א ס ןי נעהו ארכו רר אמלעל
המצעל תעפשמי ׳סתי י פסו י ׳פק לכש חו כו • כ א 1 פ&ו מו ע׳פשמ דו סכ וי הי ךפהתמ
רתכל הבש לי ממ ךפהתמו התומצעב כ!וח הי הי רואהו הכש תי כלמל הבס רתכמ
תעפשמ ׳התרשאן ו י לעהשי י שהלאתברקתמהני חכעי ככהי הי זדעהנהו ־ הכש
הני חבהו הכ סלעתמה היכ סח רצמ עפשה הכ רסחי אל סל1עמס לי ו תעפשו מ אלו
אצ הרקמש ומכ י כ הי ו קמ {!תכו קתמ התוי הל סלועל סשכ הלוע הי הת אל תאו ה
והתכס סלועצס ׳נס» הל׳קנו תו א!ססבתסתי ׳תמ הי הת אצ אי ה סג ן כ ססכ סתי י ת׳
תמקני ני חכתחת אי הו וו העחכמתלכקמתי חא הני חב וב הי הת םנמא הכ הקבל
תי זו ח תוי הל חי כו ה הנקנ תעפשו מ תאזה הני חבה תוי הכ הנה׳ תעפשו מ הני חכ
הי ה ולי צאהתלחתשתוי הלו ן י י ו י ה י ולי מכ'׳ לעי ה הי הת ן כלו עי פשמהמצגקל הי נפ
הני י התש י דכ תעפשומי בקנ חכו עי פשמרכזחכ !כ וי הי ש חי כ1ה ונממס׳צצאנ כי חכ
לכל 'ועצמאב אלא הי י כ סושו י בד סוש הווהתנ אל ׳כ ונממ סי לנאנ הני כו המכחה
ן אכ ׳כ הי י י י א הי די דמ אי שק אל הו !פ1אכו :'י פסה'1דמ 'עשכ ראבתנש 1מכ אנקי נו
אקי תסאללי תעתאי מאי ע״רמלתכשמותוי הכמ״וי סכוכקנ או הן י רו ״ו לי מכסששי מא
תו האתי חדקכדל/ הי נכשו חדהי כד ׳הוא״ו ׳ה ל!זאמשלקלתסתדן ׳גב !״דבלכ לע
ן י ו ת ׳י אי והי אד ליאכ קלתסת ןעבי א ןני י נמ ׳מחרד ןלי כמ ע אאאי ו הי אדי דן ב סשכ
׳לי מ ׳כ תראו במ רי ־אחהתני וכ הנה'וכוו;ארכ'אל"א ונלבלי א לי א אלה ן י י הס ;המס
ןובשח אוהש המ חכ המכחב אוה ןי פלא י ולי מ י כ ןי פלא י ולי ממ הלעמל אי ה ן י רו י
אבקי נ הי הי ךי או עי ככ תי חפה לכל ןי פלא י ולי מ תגה אצמי וי דע הנהו ןי פלא י ולי מ
ןי שכצתמ ן י לו ׳;ו או י ו א ןי פ!!י ולי מו את מ אוה ןי דו׳ י ולי מ סש ׳כ !רי י א םי ני קתכ דו עו
ו ללכ אי שוק אכי ל ונראבש המ םעו ארי ו א ךי תב ןי מלעתמו
תמהן מי תלצאו ן ו שלמתו לי צאתלמ׳כעד •עי בא שורד רו אי בכ ו י ה רעש׳ה
רחא רסת לי צאמה הי הי אלו לנאנכ הי הי לי נאחה תכ י כ וני נעו
ןושלמ רו גנ ןושלהו י רנמ דנ קי לדמכתולי צאה ס־ו ק ךכ לי בשכ רבד רתי ו תולי צאה
הסת״תגן כלו סתכסכ םי שרשל הי הי רשא התוק׳דא סו ו לאתחי הל הכרוקו לצא
ןכ םי קודא וי הו העי וממשדקה חו ו '׳נאו ש סתי י הל תולי צא ןושלב סי נקו י עהתאו כג
סי התאי רכתל*)חו ו ה ןמ י תלצאו ו מאנ קלי שמשה ןו צי נ םע הנבלה רוא 'ו קי דאכ
הי הש הממ הבעו תי לגנ ה״ו הכ רכדה תו ה )י נע אוהש וכי ארב• האי רב סא ןי שלמ
או הרעי סאן ו סלמ רזגנ ן שלהו הרוקממוי שרשמ קחי תמהתו אי צמש י פל הוו םדוקמ
אוהו ךומס רצי ןושלמ הרי צי תלמו • !שרשמ רכרה לדנהו התי רכ ןי י נע אי הש ׳תארכו
ןושל כ!תכה חקל סגה!בעה רפעה ד סי ב ןכש האי רבה ן מ בעו הלגתמ רתו י ן י נע
רתוי רכל לע דמאנ זעשע תלמו • רפע םדאה תא סי קלא ה ר*״ו י אנש <מכ הרי צי
׳דוכלו י מ1ב י קנה לכ כ׳תכד'א קו ספב רמאג ולא תו גו דמי ג)הרי צי מ בעו הצגתוי '
•רהי אתלי צאכ ׳כ שממ ׳מש וני א לבא י משב 'קגה לכ י פ !י תי שע ן א ו ו תו צ׳ו י תאי כ
ה״ו נכו 11 2 כ אי
• י ^ - םי נו מד - ם׳םע 16 9 י
'י פשזי ו תי י י געהןי א האי ו ככ לגא י תי מא דו חי ר!מג דו חי אוה תולי לאבש דח סי י ונבו
•יכ ע ר ראבתנש ה מ םעו ־ ס׳נו קתכתי שרפרכ םי תעל אלא רו»נ1ר1ח< תו דחאתמ
םהו ת!לי צא ן רדב סאי צמה הכ תי לי עה לכ תלי ע האי צמה רסא תונושארה תי י י י זי ה
t
טה1י תו גרדמ ׳כ הלגתנ וי נעל ןוצרה תי לע רחאי י ו י קמכ םלענ הי השקדהתי ל ׳צאס
שי ו או קי סתכשי הרי קמכ סתי קי ראכו רלי •רוחי י תי לכת םשו שכ םי דחי י תמ
היכס״א תולי צאמ הני י הת תי ו י הסה םצע ׳כ תערל ךי רצ רבדה ןי כהלי - •תול׳צאד
ת0י חכ'ג תי לי צאה םצעכ ואצמנש רע סהכ טשפתמה תומצעה ׳ע הכ סא תודחוי מו
תדחו י מ הי הת !י י ן מצע'׳פסה תני חב'ג • תומצעה תצי חכי כ * ןניא תני תכ י אה
ונווכ י לאתי ני חכי גלש רשפאי . : •סי לפו תו מצערעשכ ראבתנש ומכ ווכ ווו !13
ן י הכדח וי י חו והי א ן!הב דח הי מרגו !הי א אכלמ 'ולי צאד סי !רמאש המכ'י נ וקתב
אכלמ : דח ןו הי מרגי ןוכי א ואלו דח ןוהי י חו ןוני א ואלו האי רכד סייכ ןכ ןי אש המי וכו
ךלמה אוהש ךלמ ס״אל אי קש המכ אמי תן י או תמדקה הני חבב סי ו י !נ״הו הי א
עי י הטי מו ג ו ארקנ תו רפסכ תוטשפתהה תני תככ וני י ה הי מרג!הממ י תמאה
דח סתו י הי חמה ׳פסכ טשפתמה ותומנעל״ר ׳הוי י חו סאי הלי ו י הי אן כי י תומצע
'ו מצעי ני חש תוי ה סע סאכי י פסה ר1חיש י נפמו י גה הני חבה סס1 תו רי פסה י ע ןוהכ
ןי אש י פל י וכו י כה ו אלדהמן ו הב דח ה׳מרגי אי ה רמא טשפתמה תומצעה י ע אוה
תי י י פסכ הלעמל אלא י תממהן י אשי פלי אהו י צי ה שיכו האי רבה!טשפתמה רו אה
אלאי תמאה סי ו חי ן י אטשפתמהתי מצעאו הש ו נהי הו י י חי הי חי גדו חי לי רתי לי צאס
ו תולי צאכ הלעמל
י תלכי 'י לכה ךי תי טשפתמה סצעה1מי י הר לצאנכ הי הי רשא לי צאמה חכ ו הזו
ו מכ םי קרפל םדוח׳ הי שע הרי צי האי ו ככ לכא עגי י י פא סלעל דו פתמ ,
טתי לכתו ו צי תו ו כע !וני חטכחי וני תנומא הי הת וי לצאנכ דחי י מה ךלמה לאו ראכתי ט
!נמחי ולצאנט וי תודמ 'יע הרי קצותואו ׳י ני כו םשכ ראותי אל ו מצעתעחדכש 'ייפעא ׳כ
הו י פסלכ לא ם״ו נכו תומשו תו״והכ י מש לע ותחגשה תו י ו אתו נכלי ראתל לכו נ
שרקהתו חש לכי י היכ ונממ תוכשמנה תו לי עפה י פכ םשו םש לב סחי י פכ הי י פסי
אלש המי וצצאנה י י תוי י פסי י י ע ותומצעל ס״י נכ םלכ !•אולמו'ד ן כ סשוי ה״ונכ לכו
רו אה טשפתהב ךא הי י בג אלותלי כ׳ אל שהנ ןי אש הי סע הי י צ׳ הא׳י ככ ו סחי י תי
י הי לאי י תכא הי סשכי י נדא םשכ ן קחמנ םני אש תומשכ הנבת׳ וא האי רבה ךותה
סי י הלכ םי ללוככ ו5את1חם'ג !י לא סח״ני האי י כה י ש אוה לאי י תכאסתו אכצ סשה
ו9״ה ךי תו דמלע ךי מחר ולוציש ו רמאי י י כרב רמא ךכי פל!ן ו צרתעש וא התי הס
תי לי צאהי גרדמת״י ה רחאי • האי י כה ךי ת ׳תי י סכ תי דמה לע סי מחדה תוטי שפ
םי לגנ רתו י י מו לכ האי רב ךו רכ ;אי צמהו תוי נש תו״וה תושעל היכ ונוצרכ הצע י ונה
ס!ה ן ו שלגו דו ככה אסכ'רקנה אוהו י אכ םי ללכנ וי הי ו תולי צאה תו גרדממ סי כען
האי רכ וני י ה או כ ת*שאר א י ה םגי קנש 'י כלמכ'י פ תי שאו כ קו ספ לעו י א׳י סו ו כ
דו עו תו לי צאו סי לא אסכ סהו תי כלמחכמ האי רכר סי ט אסכה )בשוחכ סי קלא
ו אי רבתא ממדאר ן טי או תטדא סטכו הי מי םשכ ו א׳רקתאתו ו ׳הס .ורמא ס׳נוקתכ־־־
יומ
_5ט י י י ״ ויז׳ ר ע * י •י " ^
, -
׳ • * - < ־ ׳
תו מדמ רשע דע םי לשלתשמ !י הי סה ן או הי י ה םשל שי כלו אסכ אוה י נדא 6שי'י;ן)
, י- :תי לי צאדתי גררמ רשעמ םי לשלתשמ וי הי ש י נפמ
. }י כמסהעבראכא״סרו כ ן י נמן י לי אל ןי שמשמ דכע רתכל 11 מר סכי מא
r
ןבל
תי שו ן י כמס י דהש לי ו לכיע אי סי ו כו הי א אלני י י אי האי י סרי כלן י גו דתי ש- י ״- ־1
סי ה לי נאהש דחאל״ר רתכל ו מאו • אי וי הי אכלמד ומצע אסכה אוה ן י ג די
תי גרדמי ׳הו י תי גרדאי ׳כ ס׳לשלתשמ וי הי סי מ םי לשלתשמה םי פנעה לכו תי לי צאד
האי רבכ תושבלתמ תולי צאל סי ׳כ • תולי צאה סי לא שוכי י אסכ וי הי האי ו כנש י לא
*האי רבל ס'ו ארקי י ו נה אסכהתי גדרמכתו רי אמי ׳הי ו י ׳פסי י מ׳לצאנהי ׳פנעה םתואו
'» אלא •האי רנדי י פסי י ו י ה׳ ןמצעכ סה אסכה וני י הד האי רכהס הנווכה ןי או
שהתמאה יפל1 האי רכר ,לאתוגרדמי י כ סי ר׳אמו םי טשפתמהתולי צאדי ׳פסה י פנע
אסכה אוהש 'אי רכה דע םי טשפתמ וי הי ש י נפמ אלא ן תו ני נא ןי י נעמש תולי צאד סי
י :האי רכד י םי ארקנ ו י הי
הכה הכו ה חרי ה הטעמתנו הדי טצ רשאכ י כ אוה אסכהו האי רבה י ן ׳נעו
הנתנ'י פסו 'יפמ לכ י כ אי ההי לי י ת י וכי ד ן י נע!י תעד סי פהל הי לי י ח
או הו אסכ הל ושעו תי כלממ הטמלי י פנעי ׳ה ו עבקנו ודחי י תנו "א ףנע החכח הארכו
שי א םי ע׳פשמו י ה׳ סהו סי י ו צעהי ׳ל לכי ה ו י הי שה'י פנע'י ה הלאו . 'ו נהאסכה
םי ארקנ וי הי תוכלממ הטמל וי הי םי פנעהש ׳פלו:ן<תחתה י פנע לא ותלוכע לע שי א
ן י כמס י לל וא ןלכ תא תללי כ י או'׳לגלגי טל'•פסה קולחכ םי קלחנ וי הי ו י נדא המש לע
הו ארק 'א׳דכהש םי טפשמ 'פ הסכ ונ צמו י מעפלי ׳פסה הנקלחתת ן כ ׳כ ן י גרד תי שו
י תי ארי רשא הי חה אי ה לאקוחי רמא ן י י עהאלי ע הי ח אי הסתוכלמ ׳בגל ׳תרטוו הי ח
הי תחת רשא הי חהוי רשי י קנהתת לש י תני כש אי השי וכלמ אי הי רשי יה1!רשי ׳ק1!תחת
י תרטו ו תי תהאל׳עה׳תמי ו •י תו טו ד׳תו טו ו הי חהו אי קהרי צי ה!האי רבה אי ה
: ו קע ןושארהו האי רב י תו טו ו ד ׳תי טו י תת י נגל תוכלמ
רככ 511. - י לו "ן הכ קתצ׳י רל אצמנהאי רכד'׳ ן י נעכ ונראי בש המל בו רקו
ו י טכע *הערכה דעעי כ שארמ תולעמה תולי צא י שרש לע ו נדמע
תובוקנ תומשנל תו י ו ג תו מדכ תולעמ תי לי צא םהמ לצאנה תולי צאה דו ס תעדל שי
ומש ןומדקה תולי צאל ׳צחור ףו ג תו מדכ אוהש תי לי צאה ס נלכק רשאכ תומשכ
אוה לאי לפ ומש המכתתולי צא ול י נשה • תו לעמה םו רדש !תוא '׳אלו קו לאאי כס
ןוכשחב צגסגסומשו ־ לא ׳גק הי הלגנ י כ רשא ימשש !כ ונלבקו המכח תי אלפ רס
י כ ׳גשגשת ךעטנ סו י כ'י סהו ראפתהלי ה עטמ המכחה עי נמ אוהוןקו י נפ תרדהו
הכושתה״ולי צאמלצאנה רש או הי גה •םהל'אאצו מו הו כהו תו פלתתמן י שהו ךמסה
םתשלשו י לאי אורי ומשו •הלי דג האר״לעכי הני כ י עדו י לכל י י נג רצוא אי ה6
גי ן י הלאמ תארי )ן קז י נפ תרדהו םי קת הכ ׳ם י נפמ 'א קי ספכ הרי תכ בי תכה םי מר
תו י מי נפל תוי מי נפ תלחגכ תכהלש תו מדכ הי כ הי סי די שק תומשנל תוי י גי קני גה הל6
^מפנ ל תי י י ג תי מרכ תולצאנ תו לעמ'ו כג םהמ רי אתולעסי וס • 'וגוי ה םעמ י ר»
י . :'ו כו רן נחו י י רסא^ן י ו י י מי אטהצעמהסס • ןמממו־! מה ס צו
>ןי ככ- ת»תחי תו ני שאר 'ג ׳כ הזב ונלבק)• םלי עמ רשא סי רו כנל WW:: י י ו י ו א
לו דגה ן פחה סכב תולצאנה תי חכמ תו חכ סהי גה •כ ן כו סכ ןחי והי לא
תי קלח 'ו רנת!מדכ והו ; ה כ תוכסה לכ תכשותוצי עה לכ תלי ע סלכלע רי דאה
תי י וג תו מי כ סהו תו י מי נפ תו משנ תו מדכ סהש ם׳׳מי נפהי זלמ ווני אוי א לכ תו רי אמו
;לכעי ו כו תו י נחי י
לא שי כל וי הי ס?ו 'י פסה י י תכ 'י לא שובל סה הלא םי י תכ ׳י ש רמאש הגו ז
אסכה הו כ ן י נעה הי הי ש קפס ןי או תומשנל תוי וגה ןו י מדכ תו ׳נחו י ה
ןאכו תולי צאה תו י י פסמ !טשפתנ י שא תוצוצי נמ •כ האי רבה די ס אוה אוה חכו נה
הי שוכצד אצזק ן ׳דהכ ונה אסכה תו ג י י מ' ׳ ןתפמ ןהל ו ארבנ שבלתהלו ת׳לגתההל
ן׳ותא י קכ ן י ו הנו לו האי י כה או הש אסכה י לגלג לע םי נוקי תכ !רמא ןכו • הי ני מ
ןוהבו ן מצעי י פסי ׳םה ןו ו תאי ׳ו ־ לכע <אי רבתי א.ן!הכו איהוא״ו איה רי י ן י ני אר
'א לכה אצמנ וכי אצמק ן ׳דהכו ארבנ ןהכ ת!שכלתמהת!י תי א יי חככי י פ ו ארכתי א
׳ו ארקו סהי שוכצ I!הכס תוי תואהו '׳פסה סהשתו י תו אהל שי כל !י לגלגב אקכה י כ
האכי םי ני קתכ ׳כסרי מאו •טי י שוכל סהשתי ל׳צאהמ האי רכ די רפהל אלש םלועל
״ סאי רכרסי כ אתי נו רטמ!אכלמ שי כלד ן אמ ;
תוי שי לש וי וי והתשועל הכ י ני צו כ הלע 'זנה האי רבה תגרדמ תי י ווה רתאו
האי רבה תו נדרממ '׳כעתמן םי לגתמ רתוי רמ!לכ הרי צי ן י רכ םאי צמהו
תתל הי לע הנוממה םי נפה רש ן ו י טטמ תו י ה ן עי ן חטטמ םשכ אכ'י ללכנ{י י הי סלו •
תוי חה הי הי ונממש ףו גכ בלכ םי כאלמה לע הי הי י שא אוהו ועפשו וקחי אוי א לכל
ךו רכ תי נדרמ'י ל םי לשלתשמ י י הי זגהםגי הדי צי ה םלע וי הי רשא םה1 ףו גה !לכל
תי ני י מי י כסי טשפזי מו י הי רשאתו לי צארתחי פסי י י י פי עמו ׳ האי רכהתו ג י י מ
, :י ו נכ הרי צי לשתו ני י מ'י כ ד1ע ושבלתי ו 'י י גשסי פגע די ע ו טשפתי האי רבה
תו רי פס י !ארק ש א!ה י מכ הרי צה תוגרדמי י כ םי שבלתמ וי הי רשא ולא םי פנע רשע!
תו גרדמ ךו תבתמלעתמ הי הת הני כשלו האי רכרי חי פס ׳כ ראבתנש ךרדכ הר׳צי ר
ftהי הי ן חטטתכתמלעתמי י י הת הני כשהש ןמזכו י ן ו ו טטמכ םי ללכנההו י צי ר 15
רשא 'י ח הלולכה הני כשה לא תו מח ד י הש י נכמ'׳ תפסי תב ןו רטטי מ ארקנ ן ו רטטמ
ראכתנ הזו !די לע הי תולי עפ הארמ הי התו !כ!תכ תי תתס״ו תמלעתמו י דו !׳ הי הת
התי י הב לי מ ו לענ'תת שי א • יוכו והערל ן תנו ולעני שי א[ ףלש ק!ספ לע סי ני קן ו כ
דו סי ה1והעדל:רוגס י מי נפה י עשה י סח ואש הי י גסו הלי ענ ןושל לעני קנה ן י י טטמכ
למה דחי י תת םעפהמעסי טמשמסלי נששלחלתני חכנם׳עי סהי נםי ו סי ו י תתי כ
ןתנו :לענה ףלוש תת ןי רטטמ אי השכ ו דכל קי דצכ םעפו די סי י ע ו מצע'תתה סע
למ" 'תת י ע סוי כ ו נ ד!ח״ ןי אש לי ב לדנסל,תלי ענ רוסי א דו ס והז! ־ קי י צ !העי ל
י תני כש סס י מאי י פכו י ו גס י צחה י עשה חתפי שעמה י מי ו נ י כ תכשכ חתתנו ע רגבו
י :הי כ סו צעי כי פט לכ קי טטי ממ דוי ן י י פס י שעמ הלי לכ'׳ . '•:
לצאתמ הי הי י שא י י אן י צי נ אלא וכ!תל תדרו י ההתש אי ה טממ הני כשה • * י ן ^
אוה לזה ו נ ד ל לםי בכי תי צו צי נ'י מלו לנהי הי זי גי י ה׳תו אי . זמי כשהמ • _ י
הי הי i',- !
!י י י ו י לעה הי לכש י נפי י י כותבי י מי לי לכי ני כשהי י התט ךרצו הו הני כש תולג (hp? הי הי
ן כלו !לו לי פתו שעלטלשי לכלי עו י ע הי תולועפ לועפל ן ו רסטמכו כ תו שבלתמ
תו לגל ן י י עו :המע הג־זי ת תו רי פסה לכ ן חטטמ ךותכ הני כשה הלגתש ןחו נש חי כו • *
הנו כה ןי או ן י י טט״׳ע (י לא הלענמעעם לכקת אל ן ו י טטמכ הי י כשהתו י הכש אוה
לשמ *הו נג ־ןרצ לי נו חתתנ הני נשה ׳כ אוה (י נעה אלא לכקמ שממן ו ו טסמ י עש
"בגי ש ןמזכ ן כ הי לדבי כרתמ בלחה הי נכ תא לק נמ אי הש ןמו לכ י כ תקני מה י דדל
לכל עפו שכ ןו ו ״ה !לקצחי ו המצעכ סלו עהתנזנמתו כלמס הי התו םי נותחתה תו י כז
׳הגעפי ^הי נרת ו שמזי הי ללכ הלעתלמ לבקתוי י נפכ םי נפ הלעמל האו תת הי לי י ח
לו חי תומי כ שבלתתו תי לגכ תכלי י ה אצתו סי נגתתתהתוני ע זדכגי ש ן ׳י זכ לבא
הלעמלמי וקלמל ל- יקת סוצמצכ 'ע סלועהתעפשהו תגהנה הי התו ן ו רטטמ'גרדמב
לבקת אי ה 0ג אי הו הלעמ י פלכ םהמ הלועה תו ררו עתהה תי עצמאכ!הכו תכ
ךו רמ אדדי מ אלזאלי חד ן י מן י תי ם לכ אשי דק הנוי י י נוקי תכ רחאש !הזו • ׳עםו צמצכ
ארמטמא!הני קל תי ו חתי א אל י או ׳הי כת׳קנלתא מלעב קי דצתחכשא סאו ן ו דל
הני כסה ׳פ הנה ־ י ו כ!ן ו ו טטמ הי לי ד ןק והי נ י אמו •ר פצ ןק י רקתאד רתאי וההנ ן ׳י ת
םהב התני כש ןי כשהל ן שעמה י שנאו הד1נעס ׳לעבנ חי גשהל ס!קמל ס קממ הלוג
ןכלו • הרי תב סי קסי ע םתוי הל סהי לע הו ו שהתת הלעכ המע דתי תת םהי די לעשל
ן י נעכו * ןוי לע קי דנ י ע הלעכ םע הדו חי בכסמה ןו תחתהקי דצה סעמקכדתמ אי ה
׳כ קחצי תא םי קא י תי רכ תא ן כו ן תא י תי רבתא י תומי קה׳ קו ספב חני פ שרדנ הו
»ע ןוי לעה דו חי התו אתי ו י י ו עתהו המוקת שי קי דצ לכל היהו קחצי.׳ קי דצה חצתכסכ
סשאל לשמ לי שמה י ו עלאי י ו לי ו הולא ה1חא י י שכמו י רו עמ! םי קמה ם י קת ׳י כ
קי דצה ן כ המע דחי י תמ!הת!א אנקמ תוא !תבהא נו דכ הלעכו רז שי א רחא תפדו ר
הנרהמ׳ רהמ ן ו י לעז!קי דצה ואו ס־כוטה וי שעמ תכי סב וי לע הי ו ס הני כש ן תחתה
השעמ י כ אוה ן י צעה! :רהו כי זנה םי קי דצה 'כ ן י נ הבקנ ןי »ע והוו המע דחי י תהל
תוי הל י !אד קי דצ ןי אשכו •לניכ ןוי לעה ג וי וה לא ן י כי רצהן י כקמן ״מ סה םי קי דצה
תו כרכי סמכ אבש ו״כי י קי דצ אלכ י לועל א"אש'י כ!ט םי שעמ ואצמיש',>ןא הני כשה ק!»
ו מכ ׳כ ־ דוסי ומכ סי נפה י ש אי קנו הרי צי ה םלוע ן ו י טטמכתמלעתמ א י ה !א קי פ
״ ם״ו ני כהי י כרעב י אבתי ש ומכ למשח !ני י הי י נדא ה:ה• םהש םי נפ י נש י ש דו סי ט
, ••, _ :ו ל םי נפי ב רש ה!ה ךאלמל ןכ
ן רדכםאי צו י ס! תו י עי בר ת! !התושעל הב ונוצרב הלע הרי צי ה תו נ י י מ . רתאו
הרי צי ה וגררמ ףוסבש הד קנה תלתתמ םי שענה םי דברה לכ םהו ־הי י שע
םי לגלג»'י ו סוכי לקה סללכנו סוהתה תדו קנ רע תי שארכ השעמכ'זנה לכ מי י הר
י קלח י שרש ףאותי פי לקהי י ל םי שונל !י הי סי לגלגהי ״כ סהמי י ככרומה לכו תו די סי הו
תו גרדמכ םי טשפתמה האי רכי סי י פנ עמ)תטי י מ ׳ל םי לשלתשמ !ו הי י שעה
p»סי אי קנה םהו הי י שעד תמו רמי י כ ושבלתי ו םי י שי לש םי פנע רו ע וטשפתי הרי צי ה
ן ני רמאד אהו • סי ני קי תכ ורמא ן כו ־ הי י צי י תי י י פפי י כ י י אנתי ש ך י דכ הי י שעל
I f ? ג תשנלתמד ?פי צקאד ׳הי נ י אמו סי י שעי םדא אדטי ה !תלי עכ ן שו ח 0ד(ו
!י אטלשל
* ׳ ^. ^, -
, 0
* - ^י ־ . י ט׳נו טד ס׳ס£ t a&
A
to אלא בי תכ ער דייני אלד שתי י םהב לנה י י הושכלתי אלו י אלכ 3ע ה6טלש$
־לוחל שרק ןי ב לי דבהל ׳דכ ס׳נפו א סי אי קנה ס׳עי י י השי י קתו חכד ןופלדנןצ
מרקתי ס דו ע לכ י כ סרנשלו עי נכהל י דכ או הי מי לקכ השורקה טשפתת המלי עטהו
השו דקה יניי תי קנו י הני י הת רשאנ י כ !רכתשי ו י ענכתי השודקה לא תו פי לקה י
אמהו י הי טאכו לכי י י גי סהכהזה >ןיוצי רשאכו םתאמוט דצ לכ לטמ׳ו הנרהטת
שו דני הי לעו י זו חלי י עי פשו נהי י רשי עדגי כי עו י השס טעו י תמ!םי כלו ה וי הש גתה י רע
םדאה טלש רשא תע קוספי - י סכ שרדנ ה מ לעו • רוסתו ךולה סי מה !י הי ו חנ פ רהו כ
6ראד ול ערל הטו דקד םדא םדאכ :ן י א שי א לעי לכ סרא אוה םדאה !לערל םדאב
הי אי ו ענ נ תו ' טכ ת י כ ו לעי הו י מ עפשנ השודקה עפשהאו הו תו נטלו שכלעי לכ
שדקתמ הכי קהסדי לעו השחקה דצמהפי י קר לאתי פו טח תומשנ םהש םי רגהמ
ו רה מ שרדנכ ולתי ן י נעכ
ןמזכ הי נכ ן י נל הני כ ןי צחלו הדי לע ן י דה לועפל ׳דכ סהכ שכלחת הני כשה די 5ו
שכלתתני כשה די עו :הלפתי י בעמ ן לן נעבתי בסי אנש ומכ םארו בי נפל ׳סי עכמס י ט
לאוש• עי ז תא ולכי אלש תוא >ןיכל י רכו סרי תתתי י י ו סמהי רשי י נפמ !לגה ןמזכ סהכ
תלג דכ לו״ני כם ולג ארקנטזהי ושכלתההםעמשמ ׳ני קי תה ן מ! 'תוי טלשי י תי י רזנמכ
ת־שכלתי א תתחנ דכו • ן רי פפ ןי כו • הכ אדו רי פ תי ל המע ותחנ 'י פס לכ אתני כש
•אתי עצחאר אדו מעאני נת אמויכ האמדק אמוי כ דסח ׳פנעתי םלו חד ןי מוי תי שכ
:ן ו רטטמני הני כםה םלעה אוה תו לגהזזתנה י : • י מו האתי לת אמו י נ
טי סרי צי האלו הי י םעדםי י י ה״שעהארקתאלשו נדמל ראכתנטהמ פעו
וי הי ש מול וני לע השק הי הת כאש האי רנד הי האי רכה אלו הרי צי ד
אסכה אוה האי רבה'ואי צמש הי ווכה אלא אי אלו'׳ י סכ רמאנש המ ן פהתו י י פס ' »
טשפתמה י ו אהו םהי תחת רשא לכו תופי לקה סה הי י שעהו םי כאלמה םה הרי צי הו
י כ מ תוטשפתמה סי קמה םש ׳וולכי י פס אי קי םי נוי לעכ חי גשהל םהכ 'י פסה םצעכ
vtפתמה םי י א ןוצי נו האי י כר תו י י פסי י אי קי האי י נ כ םי טשפתמה םי י א קצ׳ג
1
'׳פנעה םלי עלו • * ה״שעי סי הי י שעכ טשפתמה! • הי י צי ד ,םי ארקי הרי צי כ
הי ה׳י י א׳י ככ ׳כ קפס ןי או '׳פסה וי הי ןמצע סהו הטמל טשפתמה ןוי לעה י ו אמ ו י קו
רשעכ תולי צאדיי שבלתי אלש קפס ו י או י 'י ה,חכ ה׳י שעכוי י ה חכ הי י צ׳בוי ׳ה חכ
יי םע אלא ה״שעד 'י כ האי רבד יי שכלת• אל ן כו • הא׳י נ ד '׳ םע אלא ה ו ׳צ׳ד
יי הדי צי די י ו האי רכדי י םע אלא הי שעדי י כ תולי צאר'׳ שבלתי אלש שיכמו האי ו כ ד
הרי צי 'אי רב תולי צא םהשתו צו י לעתמרדמי ג םע אלא ה״שעד'׳ וי הו אלש ו י דמל׳אק
לי י טע אי א האי רבדי י ו י הי אלו כ״חא תונוי לע תו גרדמ'כ סע f־fe הרי צי ד יי וי ה• אלן
הרי צי כ גהגתמ םלועה הי הי ש רשפא ׳כ הטמל הלעמלמ p הי הי אל לכאחו י י צאד
'םי י קל ׳פי לק ןטי אל א״פכאל םעטה 'נשרהי י פ הי שעה לעש י ע הי שעהתלי ו
תגהנה ׳כ הרי צי ה תלוי כ האי ו ככ גהנתי לי עהם רשפא ןכו •הלשמ לככ ותוכלמו
דבלמ'!לי צאב גהנתמ םלועה הי התש איא ל : א לוחדןי חוי כ אלא הי הת אל ׳ע םלי עמ
:םלגה ןמזו לוח:י שוכל הרי צי הו טי י ותכש י שוכל !י הי ה אי רבש י מאן צ ו הא׳י ג 9 ״
׳כ ־ - ג • נ
תמ ו י זו רע ע - י >^׳ ^
)!י צעכ אי ה 6וה אלא ׳עצוי א י צכ שוכל י לכ ןוי לעה ר!אה הלגתי טי כ !אי כשכ ׳כ (י נעהו
ךרטצי רשאכ לכא טי ו ת!תכש י דגכ תו כלמ י דגכ שכול הכהש רמאנ 1או האי רבה
שכוצ ךלמהש רמאנ זא הרי צי לש רואכל״ר הרי צי כ שכלתהל האי רכ לשרו ארו ע
ךשמהב סנמא • ןורטטמ דכעה1 תולגה י ע אוה וני לא ךשמנה רואהש רחא לוח י דגב
ר1אה תומצעל חרכה אוהש האי רבה י ע אלא הרי צי ה תועצמא י לכ ךז ר!א וני לא
שפוח י דגכ טי ו חבש י דגב שובל אוהש רמאנ זא לפשה םלי עב תומשנה תשלוחו
יול הנווכה אצא ללכ תנש י שוכלמ שכלתת אללי חכש לולשל הנווכה ןיא1 תו רחו
לש סי רחאי י דגכ רו ע םי י רי פסה םי י מי נפה םי שובלה לע שבלת תוצגה ןמזכו צוחכש
שחי כ ולי צאה kהאי רכה םחי ׳כ עדי ו נהתו גרדמי דתי אי צמ ראכתנם י רחאו :צוח
האי רבה סחי כ האי רכהצא הרי צי ה סחי ו וכותכ טשפתמה תומצעה לא תי לי צאה
י כ ןי נעהו • האי רנה לא הרי צי ה סחי כ הרי צי ה לא הי שעהסחי ו תולי צאה לא
י ע ״י ני שה סי לעפצ וי הי צכא תומצעה ןמ םי קוחר וי ה• תומשגהו םי שנועהו םי י משה
הכ !תי מצע רואש י נפמ י כ תו צעפנתלו עפהו םי י וני שה וי הי םי לכה לכמ אלו םי לכה
דע '!נרקתמ! תולעפתמו תובעתמו תולגתמ הני י הת אל תי קי ה!תו טי שפהת׳לכתג
ת!ל צאה שבלתמ הי הי ו ולאכ ולא הנשכלתתו תו נ י י מ י חא תו גרדמ הנטשפתתש
סי מי םה לכי ולעפתמ וי הי האי רנה י עו הי שעכ הרי צי ה!הרי צי כ האי י כהו האי י נ כ
קי והלו ׳עשרה שי געהל ושמשי םהמו םי י משגה if הנאצת תו לי עפה לכ הי י שעה י עו
עשווהל סי נו ו ה שפנה ׳תומפ עי שוהלו לי צהל ושמשי סימעפלו־לאה ןי צרמ םי קחרתמל
ס טלוש המ'י פא!הפי לקהו הי י שעה וי הי אל ׳יאב לכא לתכ הז לכוי י שודק םי כאלמ י ע
התי מה 'י פאו הי י צי ה תתי כ י ע הנ״הת י אכ תי שעוהתולי עפהו םי י וני שה לכ אלא
ךאלמ ׳ע אלו המחי ו י י ו כאנו ן י דכ שבלתמה ס״מ׳נפהסי כאלמהמ א ׳ע הי הת י אכ
לליו טי י ותותבשכוהרי צי ה ׳עגהנתמסלו עהתו לגהן מו כו לו חהתו מי באמטהתי מה
שוכל ׳לב ןו׳לע רו אמתו גהי לסלעג חבן י א ׳כ איא הזמ תוחפלו האי רבה ׳ע גהנתמ
ן חטעמ ׳ע לוחה י ומי בו ד1סי 'יע ןוי לעה דוחי י ה הי הי תכשכ ׳כ שימ ראכת׳ דעו ללכ
ן מ .קלתסהסי י קש תי י ה םעש'׳פסה דחי י ל תו לי צאהךו תכסנכי שלא !בו טהמ י כ
ףי ס ףי ס י ן י נמכ הלעמלמ הלוצא המשנ ול תוי ה תי כו ה הו י צמ1 ויכ הי ה סלי עה
םי לוע סצי אש סיאיבנה1תובאה!סי קי י צהת!משנ רתי מו !המשנ הנתשת המ י גפמ
הלעב םע תרח״תמ תמאה י פלש י ו ע אוה המשנ ׳ע הוה י י תי י הש י חא 11 ה ג י י מכ
כג וי ה :משנה! סי דח״תחה סה ו הי ש רמאנה!י נפמ אלו ראבנ רשאכ תי משנה י ע
החכ ל־׳גי ש י ו אר תכשה ס1יכ הי רדא תבשה סי י כ 11 המשנ תלעמ לטבתת המלו
הנני א ךאלמהו ךאלמה הנני א אי ה הליצא הוה ךאלמהי משנ תוי ה םע דו עו • דחי י ל
!פג הבברמ י קרפכ ושרדש ומכ שממ ךי נח ףי ג אי ה הוה ךאלמהתי אי צ״ ׳כ • אי ה
המי נפ שדקה לא היהיש ךו רתי י ב סמי הו מי גס ׳ו אי כא • י וכו שא ׳די פללךפהנ
'כשר י מא ךי או ן אלמהי ע ו ני א כאו תמשגי י י עי ו ח״הש ו נ י ״אכו י י י פכה י חי י ל
^׳אי ו דח ״תי שי פא ךי א הלא לע תו כסו נ • ךאלמה אוהו אחי לש י ע סי י ח״חמ םהש
־ ו ני י נע המו ן לה ןכי הל די ס״ ךאלמ ׳יע דוחי י הש רו ענו • שדק תי רכ ׳ע אלפ * שאו
־ ו א 12 1 א כי

,
־ י םי נו מו סי סע ר6 0
י !אלמה דו חי לא אכנ י נמאו •דוסי ה די חי ן י נע לא םרוק רי קחלי י אר ן כל י א
הלי עפ !ל ריע עי זה לא רכעמ ו כאה ךרדכעפשה I!רבעמ לוס הש תלו זנ <כ 'מאני
הטממ• רעשכ תי שי רפדכ הלעמל הטממ ור1א תני חנ אוהו •רו חי ה לא•
סי מה םהש ן תי נמ תי י שעו ילש י לש ן תלפת לוסי ה לבקמ הני חכ התואכו • הלעמל
התוי נחורו הוצמה רו או תולפתה תי י נחה סהו ןי אל׳ע ןי י מ אלכסל א- ־ק נתל׳שו אל
םי נוקי תכ שרלנה והזו • הלעמל סתי א הלעמ אוהו לו סי ה לע הלעמל הלעתמה
לצי י תמ חכ אוה םלאה י פכ לכה י כ אוהו • לוס׳ ׳ע אוה תכשכ תו לפתה תלכקש
המשנתפסי תי י אכ שי תכשהי וי כש י פלו ותי י לעו וחכ הי הי ןכ !תגרדמ י פכו ותמשנמ
תכשנ תרשקנ תמשנ רי קמ םשש דו סי ה דע הלוע ו י פ לכהי ו׳תוא תוי נחוד סג הנוי לע
תי לפת לכקמ אוה דוסי ש !רמאש וטוו תולעל רווחי רואה דרי ש תו גרדמה י פכו • טי1
ת עעו ־ תכשה דע ת1ככעתמ לוחה תי לכתש 'הי כ ךמס שי י •'י תכשנ י שי
רי סי ה תלעמו 'י קד י פכ רמי לכ דו סי ׳ע י תכשכ רו חי ה הי הי ןכלי תכש סי י י י לפת סע
ו י לע י צי תי תכשכ הלעמ י פלכ םי נותחתה סי מהעפו שו דו עמו הארמ הי הי אי הש
םי עפו שה ןי אתת !״מ דו ס םהש תתנ שכ םי קי דצה תומשנ תו ררעתהעי גי ו הלעי
תי י רו עתטטכר רועש י פכ ועפש עי פשי ו תת וני י הד ןתחה ררו עתי ואו הלעמ י פלכ
ו י פ לכהו תו י תו אה ר1א הי הי אל סראכ הרי תי החשנ ןי אש לוחה תומי כ לכא אי הה
תי משנה ת״לעי תכ ןכל!םי לו ענ םי רעשה האלהו םשמ ׳כ ן ו י טטמדע אלא הלוע
רעש'ה רמא הכ חתפ ן ו עמשי רחנפהסכאכס ומכ • םי עי קרה עקכלמ הש לח
חתפי תנשה םוי לו השעמה י מי תשש רי גס הי הי המי דק לנו פה י מי נפה רצחה
»ל תורוהל המי דק הני פה י רמאכי לי נט לווי י מי : U 1 סם קי סמו חתפי שרחה סו י כ!
והו! • י r.לועכ חי גשמ אי ה םלי על י כ י י ח החגשהה תרי גס הנני א רעשה תרי גסש
לכא חו תפו תו הכ םדקכ דג ס רעשהתו י הכ התע תי גשמו הנופ ליד המי דק הנו פה
םג >ןאו'א םעפכ הטמלמ אלאעפשנ וני א לוחד ןי מוי לכס ןוזמה ן י נעכ דב:הרי גסה
תי שרמ לכ ךיהלא 'הי ני ע די מתי תוא שרוד ךי הלאי ה רשא ן־וא בי תכד י אכ וני א ה/ י ע
אח׳לש י עד ןל סי ק אהד י דוחי ש תרי גס רעשה תרי גס ןי אש ראנתנ לו כו •וג!הנשה
י מוי יו דו ח׳תו י ה םעו • י אכי וחד י מי י כ אוה דוחי ה י אדו אלא •לוחו י מוי כ סי דחי תמ
•לוחד ןי מוי י וכ'י פא י אד הני כשה ייע אלא וני א ןוומה י כע• אחי לש ׳ע <אכ'י פ& לוחד
'ו נו רי עה תא תו אי לה דרי ו והון• לחר ןי מוי 'וכאח׳לש ׳ע אוה ןוזמה י פא לחכו
׳ע הי הי הי ה גווי וה תו ררו עתהו :ן חטטמ וני י הד לוחב התלגתנו הני כש טדרי ס
לעו מ טעמ י הי רכו העפש כ״ג ןכלו רעזמ טעמ הוה ךאלמכ הארי ש םי טי שקה הארמ
ךאלמהי וקד רועש י פכ תטי עמ הי לת העפשההש דע ףכ מו קשחכ עי פשי אלש דע
הלעל עי פשי אל ךאלמ לס ותוקד רעש י פכ םי שעמה תטקול '׳כלמהי י י הכ י כ הי ה
אלא ךי י י נחי ר כיכ אלו םלש ו ני אסעפשהזהךאלמהתי י נחי רו תו קדי פכאלאעפש
םנכי י הלעי ש אל לנא • טט״״כ אי ה לי חטתי ״י כ די חי הש י רחא היצו ךאלמה תי י נעכ
:שלוע דו סי קי דצ השועש ךרדכ ותלכ םע ןתחה דח״ םשי •תוליצאכ הלעמל ן י רטטמ.
:ו ל י ו ארכ רו ס׳ 'ע הי הי דוחי י הו • ומוקמכ דמ1ע הוה ךאלמה םלועל אלא ״"
םעו
10 ' »״•)זו'וי זז דעש
t
4 . v ׳ \
םי אצמנ כחכד םי נוקי תכ ורמאש המ וני לע השקי עי נ א ן י נעכ ראכתנם ה י י * "ס?ו
רנדהן י כהלו •עמכתו כצמו דו סי תתי כ םי רחאתו מו קמכתמאן כו י עי י י ככ י
הקי קח המי שר ןהו תי משר '׳מכחצ וניצמ תי שארב השעמתולשלתשה ן י נעב י כ עד
,י כעדו לאתו למרו אי כו •עי בא ןי נעכ י ק שמתשנ ולא סי דדגי לכו •ה״שע הבי צח
הני חכו ונשי ל וני א ןי כ רשא לדכהכ םא י כי סי פת <כ ןי אש קר םשור א1ת 'מ׳שר ן ו נע
םשוי מ רתו י תצק הלגתמו שגו גו סמתג ןי נע הקי קחהו תולי צאה סחי הי הת וו
תי לגנ אי השי אי י בהסת׳הי הת״י ני תבו הסי סכתנ הי הי אל לבא ן רמצ תרי גסכ
לשמ אוהש הקי קחה ךרעכי צעכ ספתצו הלגנ רנ ר הי התי כי צחהזדי ולי צאהח רתוי
שחי הי הת 11 הני חבו •הקי קחהמ רתוי שגרנ רכראו הט רוקממ רכל כצוחה לא
•הי י שעה סח• הי הת 11 הני חבו לכל ארנו שגרנ י חשני י י שממ ן י נע הי י שעהו הרי צי ה
הנמחאה הדוקנה רע ן ו שאי ה תולי צא תי ו קנמ !אצמנה לכ וללכנ ולא תו גי דמי דכו
הדו קנל הדו קנמ וזמ וז ן מנעב תולשלתשמ הני י הת תו גרדמה לכו ץי אה רוכונכש
הגרדמ ןי כו קצחל קלח ן י כ!הד1קנצ הדוקנ ןי כ לרכה ןי אש לי ר לולעו הלע ן רד נ
תרחא הגרדמ!הדו קנ סהי ני כ םנכי ל איא ש דע דכלכ לולעו הלע דצמ אלא הגרדמל
רחאמ י כ • עי בא '!גרדמ ןי נעכי וגרדמי דתולי צאכי ני י התש ק!חר !ני א הז םעו ־ללכ
ךרענ האי רכ 'קנע״כם רמאנ ן כ י ולי גה תגרדמ רדס לא הנווכה הי הת עי בא'׳פש
אלו • המכח ךרעכ •ה״שעי קנ הני כו רתכ ךרעכ הרי ני י קנ המכחו לי צאמה תו קי
תי ג רדמ לדכה ך י י כ ו!מ הטמל 1!תו ני י מ '׳ הני י הת אלא עי כ שממ סהכ הי התש
י אשכ ו תו כ למו י ו סי תתכ סג י אכ תי ו ו ךי י כ ו •תו לי צאתי י אכ הי הי לכהי עי נא
ן י אתתעי כדי דאי ן י אלי עעי כד םדא ןי ני או תי ש ארב תי שארכ םי גי קי תבו •'׳עסה
לכלןי מרק !הי אר האי רכד סרא'מארמא'1קמכי י הנסה'י כו תחתהתגג סהי י ני י לעה
רשנכ כ י כד הי י שעד סדא־י וכי ר!שכ כי כר הרי צח םדא •יוכו הי ראכ כי כר סי ני מדק
המו י י נכ י שע׳ תזכאי שעמותי גג סי ככורה כתכ וכי שהו הלא סה ׳מ לאש רי עי לאי רוי וכו
ן סדאי ג לכ יקנש המו • הלעמל ראכתני מכחי והש הרי צי ל םלא לאמשה לא סחי י ש
'ד ןב סש 'י פסה לפכ י כ לועו״לכח הלולכ ׳פסהמ 'א לכו םדא קנתי לי צאה לכ י כ
!ונרמאש ומכ ׳ולי גהי וגודמ רדס לאי ני וכהי ולי צאכ ע״י י באי רמאי כ הנה םדא ו רפסמם
תשבלתמי תסנכני י פסה ןמיא רשאכ י כ י וכו תרחא ךרדכ רכדה פי מרסםשי ז
סי נוקי תני י פם דפו הי שעב ןכ1 הרי צי ב ן כ!האי רבי רקתי אי ו כב
שבלתת הני כשש י נפמ הי שע הרי צי הא׳רככ • שפצתסלמ •חורתת •תמשצ הצי כ
• ן י פלדנס י ני י הד •ןפ!אכ תוכלמו • ןורטטמכתי תו א״סי ו ככ
לא ומוקמ הי השי רנ רהוה י רכד ךי תמ ׳כ עד־תצצה םוקמ רו אי בכ ז
ז
ח רעשזז
•ןי מי ה לא רוח עגפנו כקע׳ ךרי כ ךאלמה עגנש רחאו לאמשה
םגפי י שאכו ףי גה םי די מעמה סי כרי ה םה די הו חצנ ףו גה לא לשמנות״תה אוה כקע<1
או ההמ ןמקל דאכת׳ םגפהו םי נוי לעכ רכדה ןכ העי לצה ףו גה לא הרקי ךרי ה
תמש תצנ אי הו תתל הכומסה הרמה ליד ול ךי מסה ן רי ה עמשו י ו כרי לע כי תכדמו
^!מאה ךפהא !הוו •י כי רי לע כתכ אל ןכלו־שו־מ לע וכי רי לע והו!שממ הי לע דמו ע
התוא םוגפל השודקכ לאחנן תנ י מו ן תדי מע רדס רעשכ י מצע רהוה תעדכ הלעמל
אלהו 1ג 2 כ כי , •
r ^^~~־ •
0
,
נ ן 0 ך ף
{,
ס
-
ת לג ה י ^ שכ םי שו דקה םי כאלמה לא 'םאו םי גשמ י תלנ םי רבד סה '׳השה אלהו
:וי חי ולי צאה ך1ת תסנכנ הכ׳לק ס׳ש הי הת אלםתעדל ךי רצי בדהן י כהלו ־ םי שי רק
ולעי רשאכ י כ קנעה טטי דקה ךי ת תו סנכנ תופי לקהש םי רפסכ אצמי ש המו
h i קחכו י טדטקי י ן חטטמכ תו ללכמ הרי צי ה תי נדרמ ןכשמל בי כס תו פי לקה.
עפשה שוקמה׳ ררו עתתן ו י לעה רהמי םי קלתסמ םי מחרה י נפ לארשי לס סתי אי י ש
חכ םי ני י דה תו עו צר! םי נוצי חה לא תתל כהוה גי סי ן י רה חכ רהימ עי פשת רו הטה
!צגתי דע המי גפ ראשת ה י םי י ולת סי ני תחתהתי ני ע רשא אי הה הדחהי ךי ד 'וסעל
עפשו מה לני כ ן י דה חכו שאה 3כי םי מה ׳י כרכו ךשחה סוקמ י פ !רי אי ו 'י מחרה י נפ
אוהו ־ הוחכ שחנ לי טהש אמהווה דוסי הדנה םד רי ס אוהחנה םי גי סמ הלעמלמ
:םי נפל סמתס אל לכא סי ני י לעה סי סרשכ הלעמל הפי לקה תמגפמה םגפה דו ס
טרו נגהו דסחה ן י כ עי רכי תתהס היכ ותמכח הרוגש ת!י ה םעש תעדל ךי רצ דו ע
ףנע ותוי ה סע ד1ההו הרו כגה דצמ קנוי הי הי הלודגה ףנע ותוי ה םע חצנש י רי נ דו ע
לעי 'וקוחו ת!ום רתוי תי דמהתגי מה הי הי הי םע ׳כ הלי דגה דצמ קנוי הי הי הרי כגה
הלעמל ראו כמכ י נני י ךי י י סחי קדצו שכלי ךנהכהעי הדי מאתאי ההגי ו מהלדו ג
הי הת לאמשה לא י א ןי מי ה לא הי י טנהי הרי שקה ׳כ תערל ךי י צ י י ע : ' ט אלו'׳ י עשב
דו סי כ תי כו ג ן י דה תעפשה הי הת רשאכ הוכ לשמה תו דמכ תעפשי ה העפשהה ייע
הי הי לאמשו ןי מי רקע ׳כ י ני מי ארקי ו כתי כו ג סי מחי ה תעפשהשכ!־י לאמש אי קי
!י מאש המ הנהי זנה תו מדקה םע!:הלעמ י פלכ שממ לאמשו ןי מי ןי אש הלועפ :י שע
י ני מי ה אוהש דסחה דצמ עפשנ!קנו י הי הש לנוכוה ןי מי ה לא דו הה הי ה הלחתנט
סי מחי ו י כו רש׳ רי אכתי גרדמה רדס תו כלמ י י רתת • י )הני כ •יה דו ה חי כומ המשו
לאמשה לא ה- החצנהס !רחאש המ ן כו •הרובגמ ףנע אוהש תו אי צ״לאו ו י י רי דתו או
העפשהה הרבג רשאכו תי לאמש אי הש הרו כגה דצמתעפשנו תקנו ׳ הי התש הני כה
התי ה דו ה תחתי לאמשה לא התטנו ןי דתוי הל הדו סי לא הרזח הרובגה סכמ דו הכ
והו1 ו נכל הוד הי ה הו לע הה ףלאלתו מו רו תי שי חחאי ההדסו י הלכדי הו הו ו מר
הוד כשלנכ סי מחי ו רכ !רשי י א דו סי ד1ה׳תוי התחת ׳כתי חשמל י לע ךפהנ י רי הי
לא י שע לשורש גוודזנ רשאכ י כ עד ראבתנש המ םעו •ןי דו הבקנ י ו ח רוא ד פכ
סי י י אחהסי י מה סי מהו ן י רה חכ ךי שמהלו הרובגה תדמ וי לע די ו עלשקכבקעי
תתכ י תא הי ה בקעי ש חי י הלי רחא י כ ד וא תו י חא י תש אשנש דצמ וי לע רבגתהל
' כ י כ )
,
תתה דצמ אוהה ן י דה ךי שמהל לי פי אל ןי דהו רסי ה ן י כ עי רכמה אוהס
הני תנו ילש הבכרמ !ני כא בקעי ומי ד ףוגהי וי הב אי ה׳ הנוצי ח הני חכתתלשי תו ני חכ
השמי הו כרמאנהו לעו •ו לשהככי מהעי י מו תעי הי שנ המ:נהתני תנ תי מי נפ
הלעכו תתל הככ רמ ה1 ן פ אכ םהי נשו אתמפנמ אדו אפו גמ אד י בלח כקעי ו ו אגלמ
י ק תתה תו י ה אוה ףו גה תני חב םנמא אני נמ השמו האמדק כקע< אתי נו רטמר
י גה תוללכ א!הש םדמ ארקנהו לעו • דנללאמשו ן י מי פח תו עי רו 'כ ללוכ י עצמא
תי י צקי וה לכ תי ללכ אי הש המשנה תני חכ י גשי רחא הי י חככ אל רשנ ר!ש הי רא םי נפ
!תו אי כ לאמסןכלוסי כדי ה וללכנ אל ףונהי ני חככ כא םהמ הגה דוהי חצני י כרי 'כהה
תקנו י חצנה התיה רשא דצמ תצנה דצמ וכי שמהל לדתשהו (:י ו כ)ו ל לו כי • &ל ׳כ"*
הו1כג»
ן ו ו י ל האי נו אצו י ה י שקה לו ס והוו סי כי י ה ןמ םי קנוי סי צוי נ^הדי הי ש י נ מ! ^״בג מ׳
רצמו וי לע י בג ו חצנה ך י ר ךי שמהל שקנ רשא אוהה ן י דה חכעפשנו ו די ב הלעו
םוכהו ךושח ראשנש רע ן ו צי ה י נפ תי אה ונממ קלתסנ חצנה ךו י ב ן י דה חכ תרבעה!
חכאלא טממ עפו ש הי ה אלש דצמ חצצה ךותמ סרא אבנתצ אלש דע סנכה רכנ ככו
הי ארו / ו נממ ס׳אכנמ ויהש דעתצקהתו א ןקתו לאו משאנש רע'י נו צי חה לא םי ני ד
תתגוי אנש השמ לש ודוהמ אכנתנ עשוהי)••הנה דע סי אי כנה י דפס לכבי זנ אלש הזל
השממ הטמל הגרדמ ותוי הכ אכנתי י שמש י ו אר הי ה סנפכ חצנה ׳לול ׳כ וי לע ךדו המ
אלי רשי חצצ סנו לאומש רמאש ו הו ו י ו מגלן קתצאל!'בע)(חצמנממ'טמלו תתכ אוהש
לו אשתאן דש ןוי כ אלאיונה סנפה י נפמ וני דכי ווח וני אי ׳פלו חנהל אוה דא אל י נקשי
ליד סרא ןב אל י כ • ן י דה ןקתל סי חחר וי לע עי פשהל םחנתמ וני א כוש ןי ד ףקו תכ .
י ולי מ לכ ן כו ן י דה לע ו י מחר ולוגי וי חי י ש ׳דבי ו נכ םדא ארקנה תתכ הלתנ ףנע ו ני א
י נפמו • לואשד אדן כעכו י ונכו ׳לעד אדכו עכ ף!סו הלחת אני דכ ווה לאומשד
השמכ לאומש לוקש ו י מא ןהי תשב זחאו י ו הכ חצנ ללכש לאומש השעש תצק ןוקי תה
תני חבכ 1כע םהמ םי לבקמו ו לאתחת ו לאתו י ה םעו ־ דסח שי א ןרהאו הו ו כגנ י ול
!חואה לאומש לוקש רצ ׳תואמו םהנש הושה דצה והו תוצק והמ !לא ומכ ולא תו י ה
ונקתו דו ד אכש דע י רמגל ןקתצ אל ו כעו םי תשכ סי ותואה ןרהאו השמכ םי תשכ
ךגי מ׳כ תי ״׳ענ רמאש והזו ןקתנש דע דסחה תעפשה וי לע רי בגה ׳כ דסחכ ורשקו
ןושלכ ומי ענ !רמאו • ןי מי ה לא חצנ הי הי ש הלפת אוהש האי מ ךני מי רמא אלו חצנ
11 הגומה די סכ סי עני רקנ דו ה ׳כ'ו נכ הגומהה דוסב כ״ג רו אהתו מי ענלא זמו ו םי כר
וני או דו ה ןוכטחב הלמה םע דו ד ןכו ־ דו ה לש הבכרמ ויהל תו רי חו םי עני קנ דו רו
שרופמש 1מכ שמחכת1ל1לכ '1טת!י הכ י כ תובלמל ?בכרמ הי ה דו דש סרמאל רתוס
רעשכ 'י פש !מ? חצנכ תתו רי הב דחי י תהל תו כלמ התולע י דמו ד1הנתי כלמה אצמנ
רהו הי פסי י פדכ רמכ אוהו התי הי י נשצ דו ד לש רונבכ ןגנמ 'י הש חוווי י גהנהותוהמ
ך רי ךשמהל רו ח אוהה ךאלמה חתפש ן י דה ךשמה חכו י רו כגהתעפשהו המו י ת 'פ
ראשנ חצנה׳ חצנכ היהש םגפ ותואכ םגפנו הו ו כגכ רשקנ דוה אצמנש רע דו הה
רוהו י לאמש חצנ״סי מעפל םרמא ׳כ (י דמל ונ׳צמנ ־ןי מי דצל דמו עו רסחנ רשקנ
רסחה ףנע אוהו רוהל םדוק חצנ ולי צאה דו קכ םלועלו !נה הגומה דו סב א!ה י ני מי
אלי על מי ו ב'רמאכו •י לאמשה הרו כגה ףנע אוהו תולי צאכ י ני מי אוה ודצמו
םשל ןי דהתכשמהל הנווכה דו ה ו הי אדכקעי ר ו כ י י י ףכ כ עג נ י לאח סי אמק:נ
תכשמה לאי וני כ אי ה 'עי לצהו שממ העי לצה תעש לא הנווכהןי או • חצנ ןוקי ת י חא
:םולשכ אבי )׳:וקמ לע שי א ה1 ,י י שמרכ רהוה ׳י מאמ לכ קכ ו • ן י י ה
תו י ו הלו • שמשב תתו תו כלמל תזמו רה חרי ה טו עמ רו אי בב ח׳ה רע»ה
ךשמנש ןי פי צרפ ו י !י נע תוי ה לסד ן אמכ אתכלה תי לי לאי שי י נכ תא
לכהי אהטעמתנ ג!ו 1נקתנםכש םי למגה תי רואמ י נש ,י נעו •י כזי א סהכהרי סנה
^!רז אמ י כו דאמ כוט םהנ הי י הנהו םי נותחתב אתע׳רג ן י פו צי פ ו ד ן י נע י ני אן י נע
םי לו דגה
מז5ו ״•. הי פכ הע ךיצוה״ט דע עד םהכ טעמלו םי נוי לעכ אוה אתי י לעמ םי לודגה ;
לי צאהל'תי ו תכשחמכהלע י שאכ י כ עד תולי צאה רדפ הי ה דצי כתערלךי ו צרכדה
«7יכ י נכש ולכוי ש דע ולי צאה )תלודג הלגתי ו ד׳לעשל םי נותחתה גהנל תלי צאל'
ו ו סכ ׳י כ י ה תו י הל ו תאמ הכס התי ה ־ו לו וכ גהנתהלו ו דו בכ !י ומ גצעתהל י מח
תואי צמכ הלי עמ י חבני ואי צמ ונק הי ווטל סתאצ סי י ק 'ןי ההו םתואי צמכ התעסני אש•
!גיז ןבו תת תי אי צמ ׳כ תי חצחצה 'עםכ ראכתצש ךרי כ ו י נעל די מ ו ר״טצנו השעמה
םהי די לעש ןווכמה י לכת וי ה !הש ׳צפמ 'וי והה י אש לכמ רתוי ולגתנו ו י י י טצנתי כלח
ן תה תו אי צמטמכחס ו נ״הי הנוי לע הבשחמכ ואצמנש ן פו אכ לגלי לה רקע הי ס
תוליצאה רקעו ־ תי ו הה ראש לכ ללכנ הי ה ןהכו תולי צאה רקע ןהש תו כל״הו
י זי וי תי אכ זמרנכ הטמלו הצי כמתואי צמה תולולכ סה רשאכ 'ו כלמו תת סה הגהנההו
ומלמ לז םי חא והזו • ת כלמות״ת וני י ה תולי צאה לא תמדו ק הנשחמה ןכלו היו
הטי רחה דו סכ וי נפל וי הו תםצמו תת סה םי נמו רדן » י !י נפי סי נמו רדס הי הש
'י לגת אי ה ׳כ תתה תי י למ תי לנתמ רתו י י מלמה תי י ה הי הו םלועה תא טי רסמ הי הש
השענ הי הת י עש תוכלמ אי הש השעמה ףו ס הכשחמהתלחת ודמאש הו ו י ן ו רחאה
ךותכ םלענ הי הי תתהש י נפמ תתמ י ו לגנ םדוק תוכי ׳מה תי י ה הי לת ןכלו לכה
1 תואי צמכ המכחכ 'תואי צמש ןפואב תתה לא הארמו לכי ה אי ה הי הת ןכש תוכלמה
תואי צמל תזמו ר יוהו המכחל תומ ר י י ה תי י הל רויי לש ואולמ וי הי םהש דיו
קעכ הזנ הו סי קי כד תוכלמו תת וי הו תוכלמה תואי צמל תזמור י דה תתה
הדוקנה !!'לענה התואי צמ 'וכלמ צ&י י הי ואי צמ !הוו• ו ארבנן י פו צרפ ו ד ש!ו ןי פוצרפי כ
המכחכתתההי התו כלמלעתתתו י הכי תי תלשתעדהתי אצמו •הלו געהרי אמה
• המצעתני חכ י נשה התני חככתסלמלו עי כלתכרקתמה הנו שארההתני חככ
תואי צמ 'וי ה י נפמ הנ כה לי צאהל ךרצי טו רי ע '׳רכרט תולגל הי כ ונוצרכ הלעשכ כ א
ו תי כלמל טראשנו תתט תואי צמ אוטש תעדה המע הלצאנ דאמ ן י י דע קד המכחה
׳כ ל״ר םלעהה י ממ תולי צאה תכס תוי הל •ני נפמן כ הי ההוו •המכחכ הדנל
־תי לגתהל רתי י םלענה תתה םדק ןכלו סת1
1
גלל 'ולצאנתומלענ תוי והה וי לש י נפמ
הו ן י נעכן י או - י דכל תתל אצי י ןי פי צרפ וד וקלחנ ואו הוח תאי רכל סי אה םדק ןכלו
םלעהו הלעמה תמי דק לא לשמ לכהו רחא עג רכ הי ה לכה י כ רחואמו סי קו זי
תתה םדק רשאכו • ןמו התחת תוהלאה ןי אש וי ח ןמז תמי י ק אל ס״ו כי רו תואי צמה
םרחי וי טמל למו קמכתתלהאנכו הלי צאהו המכחמתסלמהחקלהנמ הנל לני י ככ
רמאנש ולזז וי תחת תשמשמ הבקנהו הבקנה לע רכזה הי ה כשו םי נפ לא סי נכי אכ
רשא תובלמ עלצה תא הני בל זמו רהו םש י כ הני כ ו ני י הד• עלצה תאי י קי - א יה 1
כ י |
המ חיכ המכח הטמל תת סראה לא האי כ יו התי ה םש י כ המכח סראה ןמ חקול
די חי כ םי נפ דגנכ םי נפ י תשאו שי א דו חי סדחי םשו •אלמ םשכ סדאאי רטמי גכ
אלרוי מו המחה ר!אכ הנכלה רוא הי הו כי תכדכ אי ככ הי הי ש םיוקמ ונא רשאכ סלט
י תשמשמ הי קנהלע־ מזההי ססשו י סחו הל׳^חן י קתללכו י אלתו י עמסרכסש׳מכ
מאכ ו ס דע 1ילגר םורה חזי טלהי י י ו סדו טנםשמ^הנטי זי פח׳ רשא לכל וי תחת
, ממחני ו
זו ט י דעש י •י
התואי צמב תוטשפתה לא המרק׳וכלמה ׳ב אצמנ ראבתנש המ י פלו : ו העכ והמחני !
טמלקתתי הו סש הי ו לי ג כדק ןכלוי סלועה תגהנה רקע אי ה אי הש י נפמ המכתבש•
למו אה י לבל וקדצ הוכו • תולגהה תבס הי ה אוה י כ הטמל התואי צמב תכלמה לא
הלתת תאלכג ן־וא םי רמואה י לכלו • הלחת ו ארכנ סי מש ןי שרוד ן י א'פ הגי גחכ
ן רא י לה תו כלמ ה י ולי ג םלק המכחכ י כ • י גי לפ אלוי אלח רמא רמו ארח רמא רמל
םי רמואה י רכל סגוי הלחת ו או כני י חש י לה תחה סלק תולי צאבו ־ הלחתתארכנ
לפי נ תוקלאה ןי אש ןמו ת׳י י רק 0ש הי ה אלתמאה י פל ׳כו קלצי אכו ארכנ םהי נשש
הלעמתמי רקלא לשמ לכה אלא ללכ רכרכ רחי אמו םדק מ הי ה אלו ןמזה תחת
הרו אה י אמו חי רי א רי הכה רפסב ו רמא הוכ אצוי כ • םי י וכי דו תואי צמ סלעהו•
תרי צי סרוק ליא • רוא ׳הי םי הלא רמאי וי אנש ו י ני כס לפרעו ןנעש םלועל המדק
סלק! האנ הרטע אצמנ ן כל הואתהש ךלמלדהלמ ן י הצחהרטעי ו ל ז שעת ן נ כ
לי א • הל י ו אר ונבש או העד!״ לייא •האנ ול י כ י שארל י נבל הז ורמש רמאו :חבשמו
תו כלמה אי ה הרו אה'ו גו תו כשחמ י בשוחו יאנש עדמ י נפל הבשחמב הלע ן כ קותס
הצו רסלו עלתת או השעי קרה תו אי נמ סרו ק רו '!ה 7 ואי נמ די גה קוספה׳ 'הרו א
לפרעו ן נע •אי הףקי ה ןושל סל עו תי ו צק יי לכ ףקי ה ו נ אוהש ת ת רמול
םלועל הרו ^ה תמי דק הי י י ה ד !כו • סהכ שבלתמו 'וכגו דסתכ תתל שיש תו ני חבה :
תואי צמב תי כלמה תולי צא לא הלעמכ פדו קהתעדהדו סכתי תה תי לי צא ן כה תי את
הלע ן כ הי פא תי ב לא הלי עשכ'׳ שארכ ׳תתתרטע הרטעהתו אי צמאו הו הל רשאי
המכתב י מכ הנשתמ 0ש סגש רתככש הנ1ילע 'כשתמכ תעדה רוס עד0< הכשחמב
תו כלמה תי צי צא י אכתנש י חאו •הבשחממםי נפלהנשחמתי כשחמ׳כשו חו ו הזו
הלאשתנושחו • םדאה ן יי השאה תא הכקה רסנש ורמאש הרי שנה ן י נע תעדל ן י רצ
ראבתנ הרי סנהלאו כרטצי שלךכ ו ארננ המלו הרי סנה םדוק הדלוהה התי ה ן י א
• הנהנהו תי המ רפסכ אכוה׳ 'י גו דו נעל ןי א סראו קספכ תי מ ׳ו חאי פ רהזה רפסב
ומכ דסח ׳ע אלאן י נב הי הי אל םלועל ׳כתעדלן י רצ םי נוי לעכ הרי סנה דנ ר ן י כהלו
׳רכרכ רסחכ הי הי עלצהןי צב ן י חרכלע הו םעו הנבי דסח םלוע ׳תו מא רמאנש
או ה םשבש הני שארי ה תרוצכ ומרנה 'ני נהשתעדל דו ע י וארו • מאי פ היע י נשרה
רו ע ־תוי אי צמה רעשנ ראי במכי י אי ה התרוצ רקע םנמא הנממ סי לנאנה זמר לע
• סתי י וה תולגתה רחא לי ר ןתאי רכ רחא הי ה ן׳פו צרפ וי ד ת1איצמ י כ תעדל ן י רצ
לי ו תואי צמכ וי ה המכחכ י ארו נ אלא י ולי ג םש ןי א ׳רהש איא המכחכ הי הש אמי ת י או
הי ני מ תרכעתי אהכי תכ השכלתצו הני כב המכחה דחי תנ רשאכו ראכתנ רשאכ
,לצאתהלי דקש ן רדכ'ו כלממ רתו י תתה הכ הלגתנ!וכ וי הש תמלמהי תי תהתו אי צממ
.י ו ה ו ני י הד וד תני תנכ הני ככ ןתואי צמ ואצמנש ן פו אכ תוכלמה תולי נא י נפל ונממ
דתרו צן ׳נעכ היהתש הני כב ןמורה י הה תרו צ ומור הולו ן פהתמהםתי חכ'דה י נפל
י רהש י נ פ* < וכי עה וני י הו האי רבכ םתולי צא ן י נע סחי י תו * הנ מכ ן אכ הי נפל '»
י 1
הני כה רמחב תהמכחי י אוהש המכחב הי ססן בו י סו סע1 ־י ו לי ג תצק הכ ה׳»י
*ו י צעב הני כ ה לגש רחא) ־ ן י נמו המכחבש !י פו צרפחמ״טו ח התו זצי • אי ה*
תו אי צמ
6לו מרסי םע ר6ס
רחא 0ש תלצאנ זתו י הל התי ה תת לע תוכלמ י כ !י די לי מ וי ה אלו !י פו צרפ ח תואי צמ
,תכלמה הראשנו !י תואי צמ לככ הטמל ול דחו י מה ומוקמל תתה הלי צאה תמה
הני ככש !י פוצרפ וי דה וקלחנש ןפואכ ׳י תני חכנ הנ׳ככש המכחה ן ת כ התואי צמב
'ו י הלדקחהי ע הי ה הזה קולחהו הלעמל תוכלמה ראשנו ומוקמל תתה לצאנש וני י הו
הני כהתתפהי ה׳ דסחהש ׳צפמדו עו • ראכתנש1מכ דסחה ׳ע הי הי !י נכ לכש
םלאה ןמ חקל רשא תוכלמה תואי צמ וזעלצה תא הצי ב 11 סי הלאי הן כי ו ןכ סא
הני ככ הכ וי ה !"ד תו אי צמכ י רהש הכ וי ה וזו ווש תחו המכחה תו אי צמ וז
תתה די רפהשכ הב תשכלתמו תדחי תמ הי ה רשא המכחה תואי צמ ן ו תכ
יולאש תחא תככ תתמו המכחמ עלצה תחי קל תאצחג ־ הטמל ולי צאהו הנממ
החקלנ דאמ י רהש ן כ סדאמהו ח תרי שנתו אצמ ןי א עלצה החקלנ דכלכ המכחמ
קולחה סעטו ״ ותולי צא םוקמכ הטמל תת 'י סראה לא האי כי ו האכוה שממ וי לאו
טו םהי נפ סי רי אמ וי הי ש י דכו םי נפכ םי נפ הלעכ סעהדחי לו הטשקלי דכ היה
חכ הי הת םרוח• רקעש י נפמ הני כהמ הטמל םתאצ דע !קלחתנ אלס םעטהו הז לומ
אלש י נכמו • י מצע י ולי ג תולגתמ תו י י הה !י הי םהי נש ייע ׳כ הי והה תלו עפ לו עפל
וי הי ש רע גווי זו דו חי םהל הי ה אלש ן י נעכ ויה הני כהח הטמל דע תי מצע הדה הי הת
דסחה ׳ע הי הי סגווי זו סד!חי תכס ׳כ אצמנ הז םעו • ג1״!ה ן רו צ םקמל םי כשמנ
או הדסחו ת<חאתאחק״כשי ארמאנה!לע< ־ םי נפ לא םי נפ סלי צאהו סרסנס
רסחכ ןי נעה תוי ה הע י נ סר חי רכה מיא חשדפכו י דו ח׳ סהל הי הי אל דסח ׳תלוזכ ׳כ
אוהש אלומכ אלא אתלמ אי לת דסח אוהש 'וכי אתו כזכ ואל ׳נוומו ״ח י נכ רמאממ
גווי ז י ע אלו םתשלש י עפשי י םגי י י י ׳ע ׳כ הני נו המכח דחי מו רתככ הלגתמהתעדה
תת גווי וכ ״התי תו י זהה ראש לכ כ״אדסחאן הםתו כו הי עסי דחי תמהתו כלמו ת/ י
I רתאו • התוכזב י ולת לכהאלמי כ םי י ולתה וצאתלוו כחא ותכס הבהאו דסחו תו כלמו
רשאכ י כ אי הו י ונה חרי ה טי עחן י נעראכנ תי כלמהי תתה תולי צא ן דד ראכתנש
תחתהזהלעכלי מ לאהםא סהי נסי י ה סי נפלאסי נפהו לצאהזתי כלחי תי חי לצאנ
ומכי דחאחככ םי ללכנ תי נקנו תי רכי תי חכ י תש י י הש אל י מצע דו חי םי דחי י מהו
םארק ן י א דו עו •יי אלי י ט י פסה ואצמני י א י פס אלאי ני אכאדי י שרפמה ן מ תצק י נשחק
י מי צכ י אכ סתי לי עפכתי דחי תמי י פסי ב ייה אלא םי לי דגה תי רי אמהי נש כו תכה
לא הי הת הכקנה תי י טנו סי מחר י כי ר לי ר םי מחרה לא הי הי רכי הת״טי ש תי י ה םעש
הי ה ןי ד סאדחי י הי נש י ע םי לעפנ םי מחרהו ן י דהתי לי עפ וי ה י כע ןי ד הבי ד לי ד ן י דה
ןי דס ןמ ה׳התי תלי עפם תי כלמה ןמ י כ רבו גה דצ הי הש אלא תי כלמהי תת ׳עעפשנ
ןמ 1כ דבי גה דצ הי הש אלא םהי נש י ע עפשנ הי ה !כ י מכ עפשנ הי ה םי מחר סאו
'וכלמהשי וי טלו לאמשלתוכלמהוקמי צ דמי ע תתה הי הש ןפו אכ םי מחר ׳תל עפשתי תה
שממ הלי לע י עי בש תי לי צאתי כלמי ישש תי לי צא הי ה תתהש לי ר תתה תחתהתי ה-
,לי עפל הלו כי התי ה hi! דסחהדצל םלי על העי רכמ הי הי תי כלמה לע תתה היה
אי י הד הכקהתאמ •לואן׳ל חרי ה תעדב הלע ןכל תומלשכ ן י י התו לו עפ הי חי לוע* :
י
> הני כה י , י , . . . . :־ . : . - ׳ - . ־ י ו
שט מי י עמ . י י v •
,תי מסי !ן ן ן ׳למתו מלטכ הי תולועפ לעפת 'א לכש ' סה ן מו לשה ' ' * * <»ה6.סנ«כק
Kp p z ' t )םי כלמ י כל fi b י מאש 1הזוהתל1עפ!התדחמ 'לתי נחתו טהלי אהלכו ת אל»
י
י א)םי לפקמ םתי י ה ן י עכ י אה ־סי נפי גחי אלע תוי הל י שפא וללה ט׳ו כלו •יא רתככ
'גי י טקי אמכי י אחסני ג קולח י בכ ןתשלט!'׳ע׳פשמש המ ן־שבי אוי תומצעכש ה» ן רעכ
!הנתי א אהו אה! םי רי שה רי ש רהו כי או מי ר רהוכי א/ והי טולאי פןי לוקי טטכי אי נכלה
י אהש י ו הו חצנ ו ני י הי י כלמ <נ»ל א״א י מאי טי עי פפמש ה» ן י עכ טא גו י טקכ הי כ
־ 'א י תככ שמתשהל ן י י ה רצל הטונ לאמס לצלי כהו דסחה דצל הטונ ןי מי דצל הי הי
,'י וםי וכלמהותתה וי הי ש אוה י ו ארה אלא םי מחר וא ןי ד וא א אצא ולכקי אלש רמוצכ
הי ה׳י אלכו חצנכתתהו •דוהכ עי פשי תוכלמ די לא הטונ אי הש הממ עי פשי אלכ)
םי כלמ י נשל א״א רמאי שמצעכש ה״ ן דעכ סא)־ כי כרע י לנ תומלשכ ו תו לעפ לעו פ
י כ אכי א הלי עפכי ארתככ שמתשהל ן י ד תלעכ י זו סי מחי לעכ ?ו תו כלמו תתמי י ה י
המ ן י עכ סאו לי על י אי בחכ י מצעל צעי פ הי הי י א צכ אלא ו תי ממ'ו כלמהע׳י כי ת/ י
'ככ שמתשהל הנמי הי ׳לכקמשתתי ת!כלמה6 הני כ אי הדי א ןלמל א״אומא׳י׳לכקמט
לככ ן י טצי י כ ן דה םוקמ לא םי מחרהו סי מחי ה םוקמ צאן י דה עי פשהל םי י תפ
תונשלו ותאש לכוי ןעמל ותוא לכקמה םוקמל תאנ עכטי כ אוהה עפשה ןקתל סעכי
ןמכ הני כ !ני י הי ו תעפשהעכט • הי צו ׳ רו ככ י נפמ חרי ה התוא י פ אל הנעטה ו ו ו
וסו ׳כו ״חלעפכסי רכד רטנ ק וני &הזהי גוי רטקה׳י כערו תמעטה י ו לםהשי ׳פט
סי י כ ל b i t שודקהו י ו העה תולי צאכ יקיי שכתע־י ה יצק םדא <גככת/ נ«מהתח»ה»
אוהש קזחה ן י דה רצמ תעפשני תלצאנ אי ה י כ תו כלמ לש תואי צמו עכ טאו הו לא
סי מחי ה לו עפ ׳תלכלו קזחה ן י דה לשפל אי ה הי וטנ ןכלו • לכהתא הלכמהתי לכה
הי הי סי תטמאתתה לא ה!0 :הי הת • לסחו ס״חכן ־כח תתה לא לגנמ לכל הוו
התלועפ י תלכ איא הגהנההו לכו לכמ התלועפ לטנ׳ו הי לע לכני לכ1 ותוי הכתת 0א
ללוג הי ה׳י ולי צאתגללמללוג י פכו לכה הלכמ הי הת קוחה ן י דה לועפל קזחת םא וא
ו תולי צא התולי צא 'גי רממ הטעמתנ ן כלתאש לכות אל י כ דע קוחה ן י י כ התלועפ
'זולכקחש המ לכ הו כו הלעכלצאהשאי מי הסי רכרהעכט׳כםעי י תו ל׳נאהכשו
רו א הי הי ד׳תעלי י סני לתאש סלי עה לכוי ןככו ל!סי תחת התוי הל תגזו ממ לתו׳ אי ה
,לשזי הוקלצהי תכפכהמ הלעכ קי חכהרחעב ן א הנ׳ד קתמ׳ ׳כ המחה י ו אכ המלה
,הני כה לאתתהלגמללה סי י כ רכ הנכלה הגי טק י שאכ הנהו י םלועכ הי הי י שא
תנ כן ו ה סאה אי הו סלו עי י אי קנ םי ש ן ן י ה ׳מי י ול ןולאו ן ו נ י אוהשע״טי י מא הי לעפ
חצנ י לגרמ הטמל הדי רי הו :ן מצע ת א ו טעמו י כל הני כה הל כי טהו םי נכה לע
ןי דהי ו חכ םהש םי לעושל שאר״ללאס רשאכ שאר סשתוי הל רי סי מ הטמל וני י הד דו הו
רכרי ־ התכאלממ התי א עי רכי ש י מ ןי או התומלש לע הצפחכ ן י דהתו ל עפ לעפתו
ןנממ 'רהזסו הי ׳אמ םלועל הת׳ה הלו ל לצא הלעמל 'תי י הכ הל ן י עי גי טי ע׳מ^׳ס הז
רי עשה ׳ע ׳כ חל רי עש ׳ע ןקתצ הי הי הו ן י ערגה י כ הני י כהי ק§ פה ם!ם ׳לכ האי למכ
•קלענ םע גו ו דזמ דח׳תת הלכה ואו
,
תו פי לקה!ן י דה תותכמ שדקמה רהטי ו רפכתי
^ןואכי נכלה ו ו א הי הו הטעמתה טד ק התי ה י שאכ הלעמל ^דח לצא הלעתו •י״חתו
המחה י ! ן י 1 ' י d * י , י
. מינימ 6י 6ן< ר»
h «w דייןלע ן 1»י נ ד ו י ויצגלתי פי לקהזתי מה 'עצמי רשאכ'י >«אליהי)כי ו
. | !ל הלן ^שמי להו טי י התלפממזהו מג הי ן י רה >י קן
מ
קכחלו גלבטי ן י דסי ן ררן כ
ל^ככ^עמנ׳הזלאהלעמתנקו הז^עה׳הי זהעבסי גי &שנהו צי מחרה)ן י דהעפפ
6ג םי נ!תחני מי עפשזי אי ה תאצמכו ס׳מחרכמ ן י דב זפזי ן י דה עכ ע ׳כ ןעי ו ן ו שארל
לכ סג ט םי י חרה דכל אלש לי א דו ע ״להא י אמל אי הי טכ אגדש הרו י א םי מחרה
ותא 'נמאכ השוע התי הש ו מכ לארשי ארקנ תחהו י ע !י הי הלעב אוהש תתהתי לי ע?
הני ר עכט הני מי רי סממ אי י תתה י רעלכ י כ הי סנ הל היש אלו לארשי ׳ךכ ונמי ל א»
5ע תולי עמהו סי ו כדה תרי עפ 'תפי קת ךכ ונמ אלד י רמא !הזו הנוצרכ התגהנה לגרו
*ראבתי ש ומצזיא 'פן י תסהמ 'ג ללכש ו נ דשאי וי י הי כ'םהש סי לוכג כי סו נסו תפו קתה
קי דצה תו קכ דזעי כ מן י צי הן י י ש לעסי קי רצ !רן י י לן רמאכו *תו משהי טרפ רעשכ
תא םדא עדי ו ןושלמ הדי חי לר־התע־י הכשי תצאלזכעו הלעכ המע דחי י תי המע
לע הלוע התי ה םי מעפלש ןושארה המי קמ לא םצעכ תרי י חהני אהי םעש י תשא הי ח
י כ י א י נפל ומכ י לע ן מי תו הי פכ ׳לעו אי כהי מאהזלי תתתי טע יל תוי הל הלעכ
לע ןוי קני הי פכי י י לעש הני כל ו אי נה לארשי ל רמאי ה:נה כג אי ן י י ש תתה אזה הבי קה
הלחתכ י כ חרי ה טי עמ 'י פש !גיז' • ארי ה הטעמתנ י תכשכש ל ר חרי ה־תא ׳תטעמס
תעי י סמ התי הדני זי חי אי הש סמחה םע תי י אתמ התי י הל קד התוי ה םע הנכלה
תרממ הטעמקנ ן י דה עפש גו רטק י נשמי הכר הלעמ הל אי ה י י י סי מחרה תלו עפל
עפשי הלעמ עפש הלולכ די מת הי התשל י רפכה ךרו צ והזי• ן י ד תי שענ) םי מחרה
תוכלמה הלעתש ןמזכ ן י כ טו עי מה רחא ןי כ טו עי מה ילוק ןי כ םלועל ׳כ עדו י י מחו ל
שדק חי ו כ תי א ד סי הי ע תי כלמוני ח דוחי י גי חזהי הי הנ1שאו בכ .הד^ד לצא הלעמל
'ןי י ה ן שמ ד!סכ י אצי מ י נממ י כ'ני נהמ לצאנ י כי תכ ׳כתתכי א תוי אי צזי י נש דוסי ל ׳כ
'ערה רי סכ תתש י מכ הלעמלדח״תי י י טמל דחי י תת כ'ע די הזחצנתחת ול הי הי י או
:הרמג ו דסח ן י צ הטמל דחי י מו הני כי המכח ן י כ דחי מ
06 הז םש הי הי ש לכה ן מםכטי י י רכדש עדי דן כ ססרי אי כ כ (י ה -\yvh
תי מש ראש לכ י כ הזי שדחל •תומש ראשמ ללככו רתו י מ םצעכ
k ן ו גכ לוח ןושלכ םי מעפל סהכאצזי ככ ושמשי ו םי לעופה תי חשמ םי רזגנ וי הי שדקה
אוהש '׳רמו אה תערל רי כעת אנ לא י נדאן י לי י דש ן י כ י דש העי י פל סי קלא לא י ררה
׳לי א חאו ןי נכ קי י חי הלו דג ןי של לא ן נ כ שדקל סי מעפלי הי טו עכ זי י הא הי הא לי זי
הי הא •תי י דא ןושל י נדא תי ברעמל דדו ש אוהש י דש לא י ררהכ ךתקדצ חקל ן ו אה
אלדאמארו צ םש ותוי ה םע ה׳הא$ש 'י פאש י רמא זי כעי ז י מ אצוי כ ן כי הי וה ןושל
םוקמכ 1מכ לוח י ני צמי י תוי תוא 'גס תוי ה םעי דן כ סשי סנמא :הו הסשה לאי הזי שי
׳תלי ו הצי ד ן כ םשב ן כ ן י אמ הוי ןצתכצי י גהנ וי הי ו ;• וני צמ אלי ד #י סשץעזי לו פי ט
תי מש ראשכ ו כתככ הגהני ר ן כ םש הי הי אלש םעטהו •טי נהכ תכרככ זי זב שדקמב
ן כ סשו סתוי מר רו די ס חי כוי ש י מכ סלי עה י גי הנמ סה סה תי משה ראשש י נפמ שדקה
ראבתנש י מכי י משהראשכ י שכלתהכ י תלוי י העכ תטשפי מ אלאי לי עפי רו אי פ ול ן י אד
* לעו &י טתו י נ חח טשפתי סחי כזי ס ן מזנש זעעאםו י כאי ל י תומת"*? ראש pi ,
מלתי
ג
r
• m רעמ, ., - י ; ״
ps ׳נ0מ ••זכדש*ת»הוה»- אל סהיתו׳/ עאךות׳ח לכי הךתי והעק- ועאכ סכלןייו׳
שבלת אל !תשויק נוומי ד p זגשלבא סתלועפ- לועפל םלועה ריואב שבלתהל סכו ר
כותכל סי נהגתכלככטלפגוכהווס׳העכטהש&י קמהתי כג׳תלווןהעהי י י ואכ *
הלגתי הניכשה ריוא ןותמו ךךי כרנוךי לאאכא ימש תאי טזאי שא םוקמה צככ
הו הנטשה אוהו י נדא אייטמיגב לכיה• ושרקלנ יהנהווה!1השחקכ םש שכצתיו
היה ׳כי י כוהל רוסא תוטל!טתופילקהש.שיקמלןוסלכא הניכשה ר !אכשנלתמ
תפונטה םוקמכ תי י תרכוה רוסוא- רוט- ודעו י אמטכ- ווהט1לוחכ*לק לוחל סרוג.
לככ ותוכלמו םייקל הפיצקה עינכהל ji׳7 וא ׳כ• ותומ אוי סי אמ ׳שוופאל וכעו,
שרפומ'וצכ השופהו הלדכהןושלמשוופמהסשהוה דח1ימה סשלוארקי ו הלשמ
ארקיש יפאו הנכהה ינ1יעומ שופומ וא הרכ1ההמ שרפומ 1א תומש ראשמ לרכומו י
ס&השורמאי שהמי כתעי לן׳י צדוע •הי ׳כגכפעשופתמותוי הנ שרופמהסט
היהת אצא ויח הכ סא ליצאמה תומצע לע הצוכה ןיא םצעה טש ארקי ליצה שודקה
ןי נעשאוהעלונ ׳כי ווי פסה תומצע לכ ללוכהוהסשהשייפסה תומצע לע הנוכה
היהיקחגיסשש ומכ טלשמה !תומצעלעהלומ ׳הישליו הכ 5"א לש ומשייהי'וליצאה-
לכונ אל׳סשכ והפח״נ אל םאווכ רוכרכ תסיפת^היהתוכסוההשיאה It לי תי ג
'וי מ סשו לי תיכייהתי- וליצאה י כ ו נ וונוויוציצאה י ע סי &ה ן כרכעו נ אל יכ*וכ'כללי
•ויטופוויללככיוליצאהלכללוכייהיידןכ םש ןכלורני כלל לכמש י לכ !תומצע 11׳k׳
םסכואי ק׳ושא םצעה תומשכ היהי אלו ו׳צאסצעה םשאוהשכ ותוא סחייצ ןכלו-
ס־מכסי״תומש סה ׳כ ללכ .סצעהןינעו תנוכת לע הוומ םשה היהי אלשסלא׳נכל •
ועניישיכלהתלוגסו !ינע לע סייומ םלכיהב ויתומש י אש לכ םע לינה םשה אלא דנל
היהת אל ׳כ ליצאמה תומצע לע הדומ 0צעה סש היהי אלש ונומא ןכיהלו • וילע 13.
'י פ סי כי שת״הםע י נעד! •סחו הלילח !תודחאו !תואיצמ!ותומצע ליכגיש רכל
תזציצאהלכ ללוכ ה מ םשהש הוכ ומיכסה סילכוקמה לכ 'ד ןכ םשנ םינוש סיש1ריכ
רויד אצוקמייאיה>k< n< י פסכקו י תכלו מו ו י !? לשוצוקש הז ן י י כ וי תו׳תואי י ג.'
הניחבו י תככש תעפשמה תניחבכ דכל אוה ומרתש ןוצרהו ןיאל אוימר אליעל
למהו תמלעהל !מר ס!ש ןיא תוניחבה ראשכ םנמא • קא י קנ הילעש הנותחה
תוסלמל הנורחא הה תווצקששליוההניכלתומולהגושאויהה המכחל תומח המצע,
תמ״אלהשסעטהו • אכי י פטי הלכ ולחןי נ !כש לחוימה םש והוארקי הו םעטלו •
תוכי עמ ידב ללכנו ןלענתוליצאה&יצפמ ל״נהיומוקמ ילה לע תרטופכ'וומול ןהיונק
צייגלכלוומר׳ םהמ'א לכו •תוליצאה י לס לעשכ לאבתנ לשאכ לנה תומוקמ לכ
דוי•־• הובתלחא ן י י םינוקיתב י ש •לאכת׳ לשאכ ואולמ !א ויתוכי׳ תוללכ י ע'י ה
תי מהי והי •שלושמ י י ש תפח !הי לופכ י י ש הניבו המכח הי •טושפ י י ש י תכ
דוס והווס׳ןפ- ושע• תוכא השעמו םימחיו ן י י דסח סיוקיג ריסכ הולכוענורמ ליש
i
׳י ט תומש 'ב<תויתוא'0 םהש ׳הנחטא• 0»ת!ל)לכ סיט ׳נשרי״נ •דוע • ם׳להת ינימי•
'!ללפ סימללפנהוה׳טשה ׳היוי-יפס'•ל <מ!וןיפלאיולימכידןכ םשש ורמאי הוגרוע־ד,'/
.«*צי נ' י ל קמ^י פסק המכמזייוא ריאי רשא»י כרמולכי המגחהדצמסמ״טלמ;
הלגתיו נ3 ג כ גי
'י כאלו לתי י סטה היהי }כלי י מצע ׳י לי ג י י ה רפסמכי י פסי תי ללכן י י י י י אלככהלגחי י
!וי כ ד מא ן י נמכ הלעי הו סס ן כ!ן המ 'א לככ הלגתמסי י פס י י ה תי ללכ דגנכ תו י תו א
-מא דנמ סי מ ללכגסםה סי הי סכ לכא המכחתכי ת ן ו סכהי התרשאהאהלעי ס
הני כה רו א דצמ אלא 'י פסכ ןוי לע רוא הלגתי אלי שאכ ל״ר רכלגי י י תו אי דכ ללכוי י ני כה י
לככ ללכני י פסה רוא הי הי אלאימצעכ ו שעי י י טרפכ סהמי א לככי י פסהי י ללכי לגתי אל
לככ ולגתי !לא 'ו י ללכ'דכו תו בלמה!תתהי י ני כהי י ללכ ללככוי ני כהי לגתמהי מכחהוללכ
דו ע:י *ת!אה י ולי מ י לכמ דכלבי ו י תו אי דןכסשכי ׳ו מרנ וי הי וא ןכלו דנלבי י שארי דני י פס
איה דו י הזכי י מעפלי י ה וי ו י ה ד!י הזכי י פסי י ל ן י ד!׳ י ולי מכ ו ו מו י י ד ןכ סששי י ני קי תני מא
י
•ןיפלאהמ רתוי םלעהלע סי רי מ ן י דזי הי כ רתכה דצמ רשעכ ללכנ הי 0ש הי הי ו אי הי או
קדתואי צמכי תואי צמי לגתי וי ומלענ תוקדי וצוצי ני י ל ןצי נתי י י פסכ ר׳אמי תכה רואי שאכו
תי אי צמכי ומלענותומי תססתוי ה סעו ״ ׳תצע ׳!ני ג אלךאי י פסהמ דחא לככ סלענ
הוה סשהו •תחי שעסו קמכתו ״נעהארי אי ש סי שאי י דנ תוללכנ וי הי אלתו קד
םש ןי א י לעמל ומצע תני תנכ ׳כ םש םהש הני כוו המכחתו אי צמתני חככ רתככ ו מו ר
רתככ אתלוגס םהש ן י דו ׳ 'ג הו םשכ ןכל׳ י תמלעתה סי רל וי לא י ומרי ם הדוקנו תו א
זי זכי ני שארי י וני י ה סהמ'לעמל!תני חכו'י לאמס'י וכשי ני בהי ני חני י נמי י י וכשי מכחהי ני חכ
לא הי םש די ש י הו •^ הי כ תכמ 'גי לע הסכמה אתפקרק אי ה י י ) עצחאכש,'אי .,
לא םש תי א כיג רתככש לא ןי נמכ הלי ע ׳כ היע ׳כשרה 'י פ רככו ךכ י תוא םי קי תעמה
ד1יהם י נפמ ןי פלאה ׳׳לממ רתי י םלעה הרומ ןי די י ה י ולי מש סעו נו • ןוי לע דסחכט־
'ו התו נו שארי גל םי זמור דו י ה )י צקוע 'ג רצי כ ואולי מ רצמאלאי ׳התו ללכ לא זו מרי אל
תו לי עפהש י רחא תי ללכה לא י מו רתי י תו אה ׳ולי מומרי תוכלמל'דהי תווצקי ול ת!מ1ר
ן י פלאה י ולי מ לכא תואל קחהארנו אני י אי הש תי אה י י ל׳מ ן י י מדכ םתאמ תואצוי
תזמו ר הלעמ לס י ה דצי כ י ולי מ ׳לכמהתי טי שפכ המצע תרו צכ י י ה תוללכ לא םי ומוד
תי ללכל תי מי ו הטמ לשי י תי י צק ייל זמי ר י ו תרי צכ אי הש י עצמאה די מע תי ני שארי גל
י גל ומורי י י תר צכ או הי רהן ן ״ננע 'כ רכחמה ץקו עה י כ ־ איהה ןכו המצעכ 'י ה
סחי י תת אי הן נלי תווצק'ול זמי הי ולת הלגר!י כלמל תז״ו ר רקעי םצעכ י דהי תו נו שאר
ואלמי שכ •ילגב הארנ הי ה ת!׳!תרבו עמכ הכותכ 'י תולי עפ האי מש י נפמ הכקנ םשכ
םישש ו נראי כש רחאו )":ן ו חל הי נפ תאחתי אצו׳ ני י הת הי תולועפו !רחאי וי תואכ התוא
•איה !אי איה רויייו הוהי ןחת תי לד י פס תי לד !קי תכ שממ השקי תול צאה לכ ללוכ 'ד ן כ
ממ י רו קי נכ אד ןמ אד|ןי י נש וי הי 'י פס רשע ן ״ו ה רשער רחא םוקמכ ו ראי כש ׳פעא!
תו י ה סע ׳כ תעדל ךי רצ רבדה ןי כהלו • לכ ה י י תי י תי אכ ללי כ !תי י ה חגי הש המ השק
הי הי י כע ראבתנש י מכ םצעה םש ארקי ךכל י כ'ד ן כ םשכ םי ללכנ ס י '
מ צ
ע לכש
זני ה|תי ללכ»ז'י מ הלי לכ י פס לכש י נפמ הי י תי י טרפי י פסלאתי י טרפתרקנכזמי ר
תי אי צמ י י תם׳ אלש תמאהו המצע י נפכ ההל תי טרפ הי וסכ תו ללכצו י הי או א לככש
ן כו •התו לי עפwnp י פלי תשי אלאי י פסהלכראשכן כי המכחכשי י לרתככשי י
טי תי רי פס רשעתללי כי הכת1מירה הי י ההן כםתלבק ׳פלהתלשפשו מכתי כלמה
הזתו רי פסדו ׳תו לו עפ י מי ש זי רומי די קני י טתי ׳פונוי י פס לכ* l»wp.>?י תלכ הי»pJ *,
'!pn'5 ־ • • י - ׳* . י י - י
א) (••.-Me* רעמ v• 1
מזצי חנחי אסכמללכתתפ דע הדו קנ ׳תלכה׳הת תוכלמבש ת״י הי סתרנא/ ׳פ&ו*
'י פסלכבש י רחא תא) •הי תולועפלשפל המדמכ שכלתתו'תד!קנלוטתו תו נו י לעה
סה םלכ אלה1 תוכלמכ.הנורחא 'הותתי ו הנ׳ככי ה המכחכ'׳ו נ רמאמ החי אהי וה
רכבנ הו המל רועו • דכלכ 'א תוא אלו ולכ הי וה םש 'א לכל תוי הל הכו סב סי !ס
אוהו כיג הי הא סשו תו ׳תו אי דאו הש ׳נרא סשמ רתו י 'ד ןכ םש י קנ תו י הל'ר ן כ ם&
'ה הלו וני לא הנושארו הנורתאכ םי סנכנ ונחנאש ונתולפתל ונל ה1 המ רו עו •עי ככ•
8ימחר ס׳שקכמ ונחנאו ןי ד אוהו ׳דו ד המי התו לעמב םי לוע ונחנא אצמנו הנורחא ,
לככ וגשצתמהתומצעהלי ר המשנה י כ אי הוי א המדקהכ הו לכ ן דתמ ו עכהכח אצמנו
תו ארה ן י עכ וי תולועפ הארמש ףתו שמה שוחה ןו י מל או מהי ו הה םש הל'י פס!•פס
המ- נאו השאו הה םש לכוי ול לשא תודוקנה י וני שכ הו םשאנו ׳כו •עפפהן ו אכן '
המשנה ה׳וההסש ׳כ אוה )לככ ן כו ׳הני כל החשנ אוהש הי וההםשו המכחל
ותוי ה םע הי הא סשמ הלוע הוכ1'׳פסלטשפחמה תמצעל הרומ םש אוה ׳כ ליל י פסל
סשוהו •ןלככ רשאהמשנ הן עמה׳ו ההסשתי • ן עי לי צאמלכו קקלו שלענלתו •
ותא׳רקי צענ הולו ׳׳י חל אוה ךכלו •לי חתמ ז\ חע י לי אכןי דה'י טשפ.י לה קי ספהל תתכ
הארתמ יתויהל 'ל ןכ ס& הו אלקנ הו ו ״ כיכ עי פשהל הלגתמ מי אש ה!ה ן מו כ
תוא הלגת׳י ו הארתמ המכחבש סי והה םשכ תוכ- מותי ת הני כ המכח תי מו קמ י לכ
הנורחא הה'וכלמכוו1י י .־תתכו הנו שאלי הת א הגגתמ הכש הי וההסשכ הני בבוי י ה
םי צווכמ ונא הל לעשה אוה תו כלמכ ס נו ו כמו נאשכ ׳כ ן בו י הו םעו הלש ה׳והה םשמ
ן מל ן רל נלאי בם רחאו ־ הכו תב תטשפתמה המשנל סס הלש ה׳והה סש לככ
תי י ת׳א תורוצ ׳פסב הני י התש ןי י עמה המר• אלש עי דו הל ן י רצ ןהי תוי תוי וי תוי והה
הוה םשה אלא תו רי פסה תו י נחו ר לי בגי ש י לכ אצמי אל •כ אי ה הנו כה אצא !"ח שממ
סחי י תי ש םשכ ןה׳1!וומולו התונכללכוצ אלש נווכה א18ו'חתלכגנ הי הת/ פסהש אלו
'יב שבלתי הוסשו •לכהתא ללו כ הי הת ונה הו סשכ אלא םתוי נחור לאוני נע
לי בגי ש רכד ןי אש שדקה חור ונל הלגו • סי ׳פנעי י כףעתסמהי הי שו נ״התו משה
קפס ןי או י סתדוקנ ׳פכ םי קלחנה ד ן כ םש תומש 'י כ אלא אוהה תו י נחו רה וני לא
Is לכי ה שדקמה הי הש !חכ 'י פסהתו ׳נח!ר י כאושוי י לבקמי י לכ)תולבי ה םה !לאיומשס
ת!משמ םש לא ן׳ו כנו י ׳פסה לא ס׳סח׳י תמה ס״ו נכהמ ׳וני כ ר׳כו נ רשאכו הני כשה
התוי נחורו החכ ור1עמ הי הנ הב תוומור הני י הת רשא תוי והט ליל סתדו קנו לי נה
:הנו ו כה רעשכ ראכת׳ רשאכ ענו מ םש ןי א סא ןו י לעה
'תומשי י ה ׳כ עד •סיל םי דחוי מה םי קחמנ ןני אש תו מש׳ רו אי ככ י כה רע 1W
ה׳סי שי דוקה רעשב ראבתנ 'ר ן כ םש לא תולכי ה סה םי קחמנקי אס
׳
תו י נחו רה לא שוכלו לכי ה הי הא םשכ לכגנהתו מחו רה ׳כ רמאנ וליאכייפשוי׳פס לככ
םצע יכ ןי נעהו םשו םש לככ ן כו רתכל ומורה ןו נק תדו קנכ ש» ד ן כ 0שכ ססרנס
*ה ו פעתסי ד1עו סיה ויהי םסו סי נושארי י פנעי י כ קלחתי םלענה קדה תו לי צאה רטע
*בלתי רשא 'א *וכל וי?׳ ם׳נופאיה םיפנע ׳?ו י א לכל פ׳הנעיי 6׳כ»ויאמלאי׳פה
ק י ־• -
w - טי נו טי t ' o y י ־
מו אמי י גי שארהי י פי עי י י ז* 'א לאשמל !י ה• םהמ '»לכ טי פ ן רדו י ׳פנמ ר6עהטזע1ג׳׳
הי וגו הדו קנ ול ן י אש טי שפהי ד ןכ םש שגה הו םעו • ונוי מ סי פעתןצמי י הי ט ן י עה
הנו םאי י סגעב םצעה םש אי קנ אוה קלו םלענה קלה תי לי צאה םי שו רקע לא m i
'׳'׳פסה תי ׳הזי דכהו הו ) ל״נכתו מצעהרקע לאשמל י תי י הדצמלכהל י כאי לי י צ'
ופסמהי י התוי ה״לועו י י שי קחמנ םני אש תומשה תו י ה ו ני אל לשאו*'ט אלו א• אלו*
׳רשעה רפסמ סלי עהלכסנחלעאלו י פכי י רפקמהלכו כו םי ן י אמי וי לאש םלשה
ואי י והי י צמי רי י פפי טי וי קני טםהואי וי •'וא״י אלו ו ו ׳ו תדו קני י ה׳אלמתי ו טאכו י ו ו כד
ן י ל ן י כ סי מל סי מ ן ׳כ לי דגמה י ו י י עי קו ״תתמ יי כתכ םהש• הפמ וא'!ה ו צמי דו הפו •
• אצמ:מ1ד!ן י נה תלכקמהתי5ל<י כ׳תו1י»ל ןמצעב נאוי תי אהו־י הנפ )הי תתתו םי מחול׳
ישרמל צכאסלעה לע םלעה ן י סי האגרי א. אלא הי זג הני א הלאהתו י י קנהת^ו גש
'ועי םמהי וי ווזי י י הו סלעצלו סלעתי ו ו ^ל ו זו ה׳הזל סצעהסש תי ו קנתו י ה סו ן ו תמ
לכו ונכ לן כ םשכ זמרנה תי לי צאה רקע*"*׳'שכלת׳ סהכש '׳פנעי י ה לאי י ומי ר ת מו קמ
'י ל םי י מור סי קי י מנ ן ני אש תי מש י י הו י יי נממ םי פעתסמה םי פנע י י ללוב םהמ 'אי
תי י י הה לכש - אצמכ ה• י פלו םי נו שארה סי פי עהמ י ו לכמ םי פעתסמה םי י נשי י פנע
ןכ!תי ״י ההמ־םמטמהי םי טשפתהתי מםה לכי י מצעהי ר ן ב סשמי משמנותוטשקתוי
1
תי משה!תו ו י שזי - לאשו כלו י הי סי י ו ני כהםדעת׳משהמםי טשפתמסי י מכהראש לכ
וי צע לא שמל וי לעש ן לי אה ןוי מדכ«מצ1)ה'ד ן כ סט לא שמל תו י ההו תוי והה לא שוכל־
וי הי שי ״י - י כהןכלו• חקעלאשו בלי פגהו י פנעו י י סגהי י פנעלשמלםי קדה י י פנעו ׳
אלי - 6יקא«נ*לו י !לי אלתו י ו ההו 'י גהצו י הי לכא ס׳קחמני י ה׳ אלתי מםהי סי קחמג'
אלי הגהי *$י קז* מ היה׳׳ אל י מצעה "ו )ב םשי י עי נת! ו דו קמי י מו דמ וי הי לכאי י גהנ'
םצמא י נו י מ הטמלש הממ שדוקמ לי צאמה לא בי רקי רתי י ה י כ העי נתי י רוקנכ רי י וצמ
אי הש- ן י עאךי נמי סי י י א^צתי ו קנכ 'ד ן כ סשכ טבלתי ו י שו כללככשתת הי ללכמ אצי
| שאבי ן י נמי סי
:
'גאכשי מצעכ תמאי גללי כ רתכ תנ י חכ אי השתפתתי כ אג רג ג
תפשי תכ ןב י מכ רקע !חי דא םשו תת סלי חן הנה םשמ קי י קי ןמ׳סי צודג ן מק טפשנ 'ה
ןי גב •םי ני ןי ^י כ'י פ ןמי קל אי כשה תאי רקו י מצע'ר ן בסש םי קמכ תתה אי הש חתי פ
השעת*מתמ*לל השצי ת אל תי צמ הסש י מי לקא רגבו קו י ו י מ אלי שי קכ ן י לעמד
יו תאי י ם לכי אר לעו ־ תוגי רהו םע י ו כי הסש הלחתכ הי סע י מש םלי על י מש הי דה ה י
לכגי מו עפשי מ הכקנ אי הש ן י דה םויקמ לכב י כ ללכהו י מו ותמכחל תמדו ק ו אט»
המ םעו :י כ ו סי מחי החכ חלהכ ן י נ ן י י הארי ה םי דקהל ךי רצ ןכלו רכז ס׳חחרהי י
תי מי נפה הול המשנ הזן ו צי חי או י מי נפי אי י ן כסשתו משי כתתבשאצמצו אכתנט
לע- ן אי הי ני א הי זי מלו אג מקן י דלכ 'א לנה לכא ן !ג ן י צי חהי המשני
י י לת
ז
הי הי תי י תי אאי תי י נחא י כ רכדה" ה6קיי אלי תי ו ש סהי תוי אואש י ע־ '
סי $ל*צי ו כדי ה לכ י כ או י ן י לו ׳ כתאה תני ו גו תו צי תהאמי ו י סו םוקמהו ן י ו י צה י פל
0 ,
t
• p m W י ע&ל * ר ^י • רשאכ ־הגרדמל הגרדממ ן לחן ו הל י שפא לןי נכי הי מהו י
אלשי מכוי א סאי י י צט תי י ה ס^תי כלמצ זי י נ'שזהנ»כ:צהנושא?ה לע *י חתנ אלש י מכו '
ל* »י כ ד¥נ ת » {י צי י י אזי תו י הו רדהו י י אי תנו תצ» י מכ טי ו8 סרא *י כי כ לע טמת<
נ

׳׳ י פל - ׳• .
החמגי י י י ה תע6כ יתי•0כחה הז לשי י בא ךי פמה רשאתו י י חזו י י י תכו &הי י נ(!
ן י כי תכי בשתו ו כי אן י אשתסלכן י ק׳ו נה פלי ו ' ״נ ן כ ו :!ו מחי לסי וי כא ךי שמהש
י
אל י מולשכ לאוש ךלמה 'ויפא סםהתא גחו כס העשכ !ו י י א ן לו י טולכ היש י ני א ןמשל
תוי תואה 'כ<תכ ך י י נ ךשמנהתי י נחי ו הי השו דקהתי ו י ני צ ץצקל אלש »ו לבו ו נבי שי
םאש לגנב ו רמא רבנ ו י• תו תי אה י ׳נחו רכ לבד ה ןכ תוי תואה י עשכ לאכתי רשאכ
* שרקתנאצהזו הי כו תכצו תגו מש ;1יכ י כ קחמנ w הו ה'בתכו הדוהי בתו כ היה
םעו'י גוצי זי ה י פי עה׳שו כלהלאחמרי ש י פעאו תו י ההלכו אשכ הגהנ הי הת אלו
ן כ םשמ רת י י תכל תי ו ו ה הי הא 0ש תוגהל ונא ןי צוכ׳ עתואונל השקי ו אנתנש ה»
זאכו ׳תתה תלעמ לע ־י תכה^י לעמ ׳או ו כ •והש תתל ו מו ו ה חי אכצ תדי קנכש ד
ם& י כ לי ׳ותתה י פש ן י נ לא !י י ו לי &הי ל ן כ סש ן כ תכהי ׳פס ן ו ג לא !ו י ו ו הי הא סש8
םי אקאנא * ה ולכ םלעה תאי י ה לע ם אמ הדי ד הלי עפ ס ס לע סרו מ !ני א הי הא
<כ ותוא תי גהל י תו מ'י פצו ו כ ל 0!ש י ולי ג לעהי ו מהי הת אל לכא תולגתהל!•והמל
שי ש י נפמ וני א ו תכ 'י פס י חאנשתו י הסע ׳כ !תו ממו ו תכסי י תומלעתה הוומ_א!ה
ןושל ׳כ םי נואגה 'י פ ןכו הני כו המכחכ תולגתהל וית1<ם י י פמ אלא ללכ הגשה !נ
ותגשה• וב הגשה ןי אש ו נ קמעת לאי י לכ ךי חאו לעו
,
לרתכן י שלמן תמהלי ר רתכ
לכא םי נקזל י תי א הלג אל השחי כ הכרכ 0יםל י תי א ן י ו י כי מ ן י אן כצי י י פסה ו אשכ
י ו או וני א הוו גשומ הי הי תולי צאה ׳כ האלמ הי התוי תי אכ הגהנו י ׳הסאי לן בסש
'הוי אנם לע תוכלמ י ע גשומ תת ן כ ׳כ ־ תו בלמל זמו רה טלקמכ >ח1א'<גיה וי ה ןכלו
תומשה ןי גע ו ני א׳כש לחאו 'וכלמ וני י הד ׳י נדא ן ׳נמכ לכי ה ן י נמ ן כו ו שדק לכי הכ
ו מח ז י ה א סה ולאו ו י י צע י נפבי או י אלככ טרה ךררז מי י ו עתצקראמללג ךרד
רבד םיש ׳י לי ג מ הי הי אלש רחי לכ מי תכ םלענ תי לי צאה לכש הרומו !י י לע !תכל
הי הא ו חאנשו הו ו ונממ הי הי הלגתי רשא לכו תולגתהל די תע לבא ראבתנ ו שאכ
םשו הי הא םש הי הי ו תככש !נו אי בש י פעא ׳כעדו י מי א'פי הזכי י ומארכ הי הא רשא
תני ־י כב רתככ ולאה תומשה וסחי י תי אל '׳ני קי תכ ראבתנש«מץמי קי ו רי קנכי דן נ
אל ות<מ.1ע ; < לכאו נממ סי לגתנו סי ללכנהי ני כוי מכחתואי צמ "ני חככ אלא ותומצע
ללכנהאלי ע המכח אחי תס חומכדצמי ר ן כ םשכ ארק* םנמאו מ ו חי ר סס סוש הי ה
ן י י תסמו הפי חה הני ב י ני י הו אחי מ י פחד אחי ו ק !תי י ה ו צמ הי הא ססכ אדקי י ו כ
אי הש '
1
פעא המכחה ו ו א תמלעמ הני כהש י נפמ הס לי לכה המכחה ו י אתמלעמו
*פ י מכחכי מי להםשמ לתי י םלעה הרומה הי האםשבי מח״תת המכחמ הטמל רתו•
זי צרי ־הקי ח ל״רו הי תכהלש י חכ קזי ח ןי שלאי הי המכחכ זמי ר הי ו הרי א תמצעמ א•*
»י הי 'ה אי הד הני כ םע '׳ אי הד המכחה רוחי ש כג הדי מו וז הדמתי מלעה קו!ו»
ן י י טי פתא אלו המי י תס!אהקי פאי מכחר ן י גב ה׳י ני גת לי י הי כ חי כוהש ומכ די מתמ
*ן רו מ אצי אלו אצוי י ואכ י כי י פו •ןדעמ אצוי רהנו בי תכר הי מקוא אה1 ןי מלעל הי נ י •
דמכ ה ת טשפ/וה תואי צמ סג י אדו יאכ תו כי שאתמו שאר 'גט«פמו •• תו די מתה לע
<יינ1תחתה ׳פסי וה לכי ועהשנ םהמו ולאי מוי לעהי גה וי הי י י פסי י ה לכ רקעו ןהכ ללכ»
מאן י למי הו י נעמו •ירחנ9נ׳י » סי מ סהט תטעלעיגקתכ&מה קספת 1'תסא»
ן ו י גהל
— ׳ ׳ י ••נו &רםי םע ף6ס
o הו גי1ית$ אל לכא ש»ח סע עכלא 0ה םיתש רו עו ןמצע י נפכ לי תוי תי אתמהל
בו מן ל?0שד1ע ־ הי י א׳רעשכראכתגרשאכו לכן ו תחתהן י נכתסי רהו ן ו צקהי ה
טי קחמני ואכצמ בצ י דשמ דש • סיק- ״מנ סני אש סשהמ הי סי קלאמ לא בתכ !י נע ןי כ»
לא ומ1י או השי י ן כ שש תו י תו א ד ומכ ?ככרמה י קו כ תו ו מו ל סמתו׳תואהש םעשו•
ל!כי ו ץוצק 0ש ן י א k הי כתכשכ הנהו • תו י תו אכ תו משה לכ דעו םי עו די ה סי קי פה
שדקתנ'י פלו ן י צקי לכתו י נחמה לבקמה ׳לכאו ה ׳כ ו כ ותנ׳כםןי כםהל תוי גחוי ה
ןכ הי שי ש םלש י לכ וני א י כ שדקתמ וני א תוחשה ו אשמ תצק לכא קחמצ וני א•
•קחמנ כעו וכ הרוש וני אי י פלו !י ו כ קי וחמ וני א ותנקמש ןוי ב ן ו ני קה י נפמ תוי נחורה
י ר!תכ 0 ן כ םשל כא אצמנו •הנימ ן י רעתמי ו מגד ן י עד ו כע םי מחר התוי ה םעש דוני ו
םשו •ויוניכ ןפצ סי הלאתדו קני כהו י נדא י ונכו תואבצ תדוקני אה ס״י ני כי כו תו דו קנ'ג
תוכלמו םי מחר ו מץו הי ר ן כ םש וני י הד תתש הרו מו הני ככ אוה סי הלא תדו קנכ ד ן כ
1 • הנממ םי לצאנ וי הי ו ן י פי צרפ וד ד!סכ הכ תו אצמנ ן י ד הדומה סי קלא םש וני י הד
דע המכחה רצח ונממ עפו שה ודסחו ו כו טתדמן קו תלעהרי מגדסחכו ממלאסםו
תוחכל םע!ו הי הי לא'1לכ םוי לככ סע!ו לאו רמאנש ומכ וי נפמ וענכי ן ׳דלתו חכ לכט
פע קדצ י ברדב תגהנתמו ן י ד תלעכ אי הש הרו מ'רמגכ ומור סי קלאוסו׳ לכב ן י דה
סי ממי לעכ אוהש הרי מתתכ ומור תואבצ תדו קנבי ר ן כ םשו טו שפה הכ וצפח תרו ג
'דן כ םש ׳כ ו רמא םי נוקי תבו • דוהו חננכ ומורתואכצ םשו טפשמו דסחכ גהנתמ
אכרחרי קתרנ ס׳דלא אכרחד אפוג ו הי לי דתו י פ ןי רתי הי הי כדחד אשי רי י י כרח ו ה׳א
לא תת תוקלתסה סי ו מ ׳כ ןי ד אוה םי הלאכ !קתרנ תו י הנו אברחד אקתי נ י נד&
ךו םכ סי הלאארקנ תוכלמה !קתרנ זאו םי י ונבה י כרעכ ר6ו כמכ ׳וה דו סכ הנ מה
רי סנ י מחר אוה י נדאב וקחדנ תוי הבו תי י ב םקנ םוקנל הי לא עפפנה קוחה ן י דה
םל״חהו סלו1ז תי עי רז 'כ ןמי ק דסחה דצמ :אייכם הרו בגה רצמ אנ ה קו נח הורוחי ה
•דוחיהיייהל ואבצ דוהו חצנ םשנ כיג אי ה ו זי דקנו רו מג דו חי לו סנ תמתעפשה י רומ
ן מ י אל אצמנ הי הי םש דו קנ רו סכ םנמא די ו כלמו תתה דו חי סשי כ סדי ן לעי מה
ו מו רהאי נש ״ דקנני י מחרםהשי מכחרתכרו סי י השדו י י הי כדי גמפעי רי סחה
ו1מרל סלותכ הני בה אי הש 'ההוי י מחרנ תונוםארי גה לא !ו מרל למסהו ועי נכהל ן י דל
עפשה תעפשה לא ו מר קר׳חכ ואיוהו רתכה אוהש ןוי לעה רוקמהמ םתקי ני ;ל£
י נפמ דו קנ י לכ הנו רחאי התו י ה םעטי כ אצמנ רסמו ־ כעי וה דו סכ ןי דה פע הטמל
הפי סעט אצמנו התלועפ הצתשתןכ התלבק י פל לכה אלא העו די הלי עפ הל ן י א•
פעט אצמת הגהנהו תוהמ רעשכו • הנורחאי הנ ר ק נ סהלןי אשתוי והה כו ר לא
!•ךפהכ אצו 'דן ב םשב הבי תכהו סי הלאסשבהמי דקהתו ׳ה לא רהוה י פמ חנשל
;סדמכתאו ה 'י מה קקדו ה י פכ אוה ךלמ לא י דש לא ןוי לע לא ומכ ס״מלה בע הז 0*1
י כרע רעשכ ראכת׳ אצוי כ ן כו ׳דש לא!הנ מכ אוהש השכי י פ ן למ לא ומכ תודמש ן ו י
תואי צמ ׳כ 'ורי הל או ^ 11'יפסכ לא סש י עמשמ ם׳י י שה- רי ס רהמו . י 5י עכ0י י ו ני כ»
5א י רסח הי ושאוהוי י פפי והמ 0י פגע ןלכ תו י תו אהמ רס ח
3
אמץתו אס סארי א•
ן ?א לפחכ 'וה1 מ תו י תו א? לכתוללכ׳א הו סשכתו׳א׳צמ ג אה לאו .י לסחנ אס תוא
י תו ללכ י v •ז!
11
׳
נ רעש - ,
תו אי צמב •םי פנעהותי י תואהתוטשפתמהל תלחת אוהש דסחכ תוי תואה לכ תו ללכ
כ״כה קלחנשכ •כ אי נש תי עצמא ו א״ו ן ׳דו ׳י כנ סי ו מו נה רומג רו חי כתו כאי ג תו ללכ ב
ן לכ תא ללוכו שאו 'א רתי !תוי תוא 'ג י פס לככו תוי תוא איכ יו כי ג !י הי י י פס זל תוי תוא
תוטשפתהל הלחת ימלש 'ו רחא דסחכ הו לכ1 י מחרו ן י ד דסח סךי י גה דו חי לע ה ר»
גה תואי צמה •רסחמ םתוטשפתהו •ו קפנ הני ככן ו ו תאד םי פנעהו תוי תואה
הלעמל ן קו עי נו שארדו ׳ כיג גווי זהו תולי צאה לכ תוללכ !מרנ 1נ י כ דסחכ !וי אל רשא
ו גו ו תכ סע תו נאי גללו כ עצמאכ יו• תונושאר גל ןמור התי עצמאב ו!גו הטמל ץקועו
זי ו לכ •הנושאר 'י ה לע ונרמאש ן רדה לע תנו רחא'ג ו מו ו הי נש דו י
ןי ותא ונממשו הו מ ונממ לצאנש םוקמה צא תו טו פכ ו מו ו לי התו א דסחכ'אהו מ!ר.
צע תעפו מו תחר!פ אי הש לע ן כ ארקנש הני נ אי ה או י ו אכ אחו פד לדגמ א!הו י קפג
אכקו נ אלכ דכד ןי א י כ דו ע הו כ ומרגוי סחה לצאני נממוי ני כי ל י ואי א רי ו א ארקנש תת
דחי י תהל ן י רצזכעאבקו נו רכד ד חי ו מדנ ומצע י אכ ׳כ תו י ה םעו אכקמ'ל דכד'א
םש ׳כי י פ האת׳לת אכרח יהש רהוכו • !י פנעכ ללכנה דו חי התלו ו נ הכקנה תואי צמ
'א הלי ח א ו דו ס!תו רבו ג תי פי לקה ןי אשכ דו סי י ע ןוי לעה גווי זה תוררועתה הרומ הו
ם לועכ הי וצמ הלי מהו הלרע ןי אשכו לומי נה ועצמאב כו טה ג1וי1ה 'רועמשי י מחרו רכז
ללככ י נו מדקה סי הני כמ תקנוי הרוכגהשכי י פסי י ה לא ו מר דו ע •סי נו ט םי שעמכ י
טיהלא םשי רי בגהש הנוק ן ני ״עו תו כלמ ןו רחאה םי ה לא עי פשמו לא אוהש דסח המע
אוהשכו תו דו סי דכ תווצק דכ חעפסמ אי השל תזמור י מה הני כב או הו הלא ׳מ דו ע
'וכלמצ ןכו המכחה דצמ הני בל רשאי י התו אי צמכי י הסהמתלנקמי י הש זמו ר תו כלמב
םהב תעפפמהני כ םי וק גתו כאה סההלא •העבה'י ע המכחה דצמ ׳ה תואי צמ
!תי י ה אוה םי מחו ו רקעו ן י ד הו סש תוי ה םעטו י :םהמ תלבקמש ת״י ו ר תו כלממ
םי מחר אוהו הלי אי י מ אוה הטמל הלעמלמ ׳כ ן י דה דו ס אוהו סי הלא הלעמל הטמלמ
שי י כהו כהמי ת ן י אסהמי א אוהו תווצק י דהמ תלכקמתו כלמהי כ הלעמל ונרמאו
וקחרנמ ן ו ח הו םסתו י ה י נסרה י רבדכ וני צמש המו • המצעמ תלבקמ הני חב הכ
אוהו ברחה שאר י י םרמא הוו הני גהמעפש1מ הרמגמ לכקמתתשכ אוה הלכוא שא
'כהתי תכרחה ן ו ג י ו רי רחאלכ אלא כרחכ קלח הלןי א ןכלו סי חחו ו ני י הד המכח
סלעו פה תוכלמו • ןי ד הני כהמ עפשו מ הרו בגמ לבקמשכ וגי י ה ןי הה 'ב ולש תו י פ
רהוכו ׳הנודי הא׳ שי דקה םשנ זמרנ די ח״הדי ס׳ י י מחר לכה המע ודחי י תהכו ן י דה
רשאכ י ו ארכ תי עצמא אצו הני צי ק וה תוי ה סעטי י פתתכ ה!ה*י לש ה!סט ד!פ לע הס
שרו• לר אמי או אכאמ אתור• צי טנ תעדה דו סכ הלעתמ ותוי ה י רחאי י כ תזמו ר אי ה
י או הנממולצאתהכ המכחכ דסחל'א ו ראשנ רשא תעאי נמי כה ללוכו עי רכמ ו ני י ה
גגה ללכו עי רכמש ן ררב הי סשכי קנאו ה ו כעו ונמי ה הלצאתהכ הני ככ הרוכגל
הי חרו א אוה תועי נצ ן ו ו כ וצא תוי תוא רדסשלי רי י כוועי נצ חרא רמאו • םמוקמב
אחג&אללכקמו עטשמהכקנו ו כו כן י צו ה •הי מקלהי כקו נ״ו י דת טאז&לאו ו כו ד•
הי ני מ אק תפאו רכטרכזה ׳כ םי מחר אוהו רשי רו א ד1סכהנ עי פשהל לי ו הכ
רזו חה ו ו א דו סכ ן י דה י ובי רב הטמל !טשפתמה תו פי לקה לי ד דשחה האנקו אדטזן
האנקו 14 1 א די J:
, סי מטד פי פע nto
ענמ תויפלא row
,
- ארחאי תני אכ י מי עבי זי י א5ו •ן י רהלאי חי כ הא:ק!
»י6צבתסאל ן י גכארי כדד הי י י קל אנ קו נ אדה׳ אבקי נאי הרכד רו׳'ינ1ציחה1!עפשנ
6רקי1 אמי אל אלהי ^גנאני עמהי לאי פחלהי מי אהי מקללי ו אאלב•; . - רי דתה}
• ג תהתכ הני נפ ר ז מ 1יכאזלובכ<דעפשה,הנממ קלתסת לבל ו מארו בכ * י וכא־ז
הי מי א הי מקףס״ י לחרו ףס!<שגנרחא)כי תכוףסוי תר1פןכךי נמי סוה1כגןרי צ
קלתסת אלד הגךי הלא 'ה י ני ע די מת,רהה הכי חגשאל ה׳מקל הל אי »ש ט בקונ רי ענ
אדו ת פי לקהלא התב־ ק ׳נפי י הרי י גש ־עיגי הכי רצתו כלמה ׳כ אדחאעגר אני עי י
, ססה אצמנ: •לכיע האתתי האלי עארארו דסי ו המלן י שי דקן י תארארו רי סו הי א
•שעסלו חצנב י מו ר'ד ;כסשלא ףרטצנ רשאכ םי ה!( סס לאו 'ד ןכ סשלאףי טצמהי ה
י נפמ םעטהו די הכ י מי ר שי הלא ססלאףרטצי שכו סי »חרה. לאלטו נ חצנלש י נפמ
םי נותחתו סי נו י לע תי אבצ לכםסעטמ ת16כצ םי ארקנ !י הי ו ן י רה לא ־ י נו נרי ההס
הי הי רשאכ תתכ י מחתי אכצי הי כהארנרהי הי רכדמי י סהמסי עפשנו סי כשמנ
תי כלמכ י חי ר הי הי ש תי אבצ םי קלא לא שי קנ הי מי ־ די ההי חצנה סע דחי תמ
ןסי תשו לאמשלי זו ןי מי לי ו ו ללהתי דמה י כ )י נעהו ׳־ די ה ותצינ לע הלעמל ודחי י תהכ
הרו ד לצא הי הי שכ תי כלמלרי ההו תתל אסכ חצנה ׳כתי כלמי תתה t בשו ״! ככשמ
עפש ן שי מ אי הש הרו מ. דו סי ב. ו חו ר י ח לאו. • י אכ סידחי- ׳תמ !י הי דו הי י ע ששו
לא השמל םי י ח סי קלאמ״הד הני כסמ סי י חה עפשו לי א אי הד הלודגהמ דס״חה
'•ה חככ'י י עתו נדאהו הלשמי י התגהנהשהרי מתו כלמבו מו רי נדאםשו *תי כי לחה
יהו י אנש ו מכ לכי הן י נמכ י נדא ן י נמ ןכוי ה ששל לכי הו סוכל הי הת אי הש הב ןכושה
או ה דו סש י כ םעטלו •סי ני צי תה תוחתפמ 'קנ העי בסרה י רכדכי ו שדק לכי סכ
ששלצי כקו רצי א אוה ׳כ ן כשמה י נדא ןושלמ אוה לי ע •'י פס לאש לא ;ס סי נכ ,חתפ
ן הי י לה י מש דנ די ס אי ל !ד די די דוסי י הי הא דו ס א !תלשממ לע *ו רי מי י תי י תו אי י דן כ
תי נטלי שה לכ כ א י סלי עכש םי אדכנהלכ םוי קו תולי צאי עפש י ני מ לכ די ס סלם
סי י סמי י אכ לי חתמ די מ •לשמל תעפשמו עפשה הלעמלמתלכקמ התי י הלי ׳נדא די כ
• הטמל הלעמלמ י רי שעו 'תילעמל הטמלמ ן ו סאר א1לש 'י ב
| ראשכו 'הזהרפככזנהבעו כמו י ככו כי תו משמי נעתצקרו אי בכא״י כה רעשה
סשמיויולת הני הת 'וי תואה לכ ׳כ ל״צ סהי כרדן י פהל! . ־ . םי לכ י ה .
\ ויהיש וא״זי ןי דוי י כ אי הש י אה ומכ !להמי ד'ו אי צו י ונק תי י תואהתצק טעמכש דעי ד ן כ
ףחי צ ן מו רן י צעדי לי לאו י ב אצו מ ת!י ת!אראשב רכרהן כו ־ זי ־ י ההרפסי י כי כ ןי לי ע
'הי לע עי פשהלו םרי קמל סי רכרה רווחל רו קי נה ףי רי צו י דן כ סשי סע תי תי י כא״פלאה
י פל וקלתתי ת״כללשה! שי טי י טו ס״כו י מו ה סי י כ דה ׳כ תו י הל! ןוי לעה דקממ.
ןהי תש ׳כ אתי כ אפלאהת* ס1 סשהתא ףרטצי ש חו כו י דזק נהגי לעי רו מ לווי רוקמ
י םי י ללכו םי י טרפ תו רי הי ל לכ לא סומר תוי הלו •תאש ןולכו׳ רשא סי די קי גה לכ 0»
(<לא ן י פרצמ ןי אש אי 'םי לבוקמהי קלתכ ףי ו י צה ן רד ע :רו קמהמ םי עמשנ םתוי הל
ו םעת!אהףרצנ רשאכ סו םעו •ן י ו כקרי שקרי חי רצזי י קסלחםזםתו עו נחי לי ע׳
דנ ״ ז - tar י• י ן ע» •:?
הלעי אל לני כלצה או רו קי המי אלכ 0ו< ףי גנ הי הת ן ו ו •*צכי י י • ססהתוי תואוו 'א לכ
0ע תו י מו אל )י פו נמ ן משא!) י • רוחמ תמי ת הי כו סי נפ תו בי ת הכ סא ^ה פו רי צ
'א לכ כ ע תו אה ן ו נ ג הי הי רשאכ אכשגו ־ •לכיה תו י ו קני ה •סע!אכשתו דו ן מי
ן ו י י צ הלעי לנה תו דו קנהמ'א לכסע י ן י צמי הי י י פו י י צהמי אלכו ספה תוי תואמ
י אכצאכנ 11 המדקה ו אכתנסי חאו •תו הלאהתכרעמלענ'תכשךרדכ1'לסםהלכ
ו כ דה ן י כהצו כע ןכ>!שמ הי ני מ אנקי לסד סממ לי חתנו יאל 'א תומשה י י כ דתנ ק
דגנכ סשו י לי וי תומקו תווצק סשכ ותוא ו סחי ן קלהו ן י נכס םלי על י כתעדל ן י ו צ
כרעמו ת״הל חי ו ״ו רו הל הטי הי חצנלזמזו הלעמהו ס^עהת!ח1ר 'רו הטמ!הלעמ
'רו כנלןו פצהו רקחל זמור ס1 י דהו תי עפשהה לכתו כרעתמו נו תתסצכנו כסרו סי צ
ןוסכלא י לובג ב~< וכ ואצמית11צק י ו לעכ קמועו כחו י ו ן י ו א לעכ י משג י כ ד לכש ו מנו •
ןו סכלאב תי ו ו דגנב תי וו הי הי ו הזסע סותמצק יוה םי רבחתמ סהבשתוי 1ו כ׳.םהו
ת״ת דצי כ • ןוסכלא י לובג כי י פפכ םי סחוי מ !י הי ק יו דגנכ '<ת!י!ו כי 'ואצמי ש רע
הלעמה םעו רבחה אוהש סו ו דה סעו הו ו כגה אוהש ןו פצה םע דחי י תצ חי ו מאו הס
1נ״הד סו ו דהסע ןופצה הותשי אלש 1מכו . ־ דו הזי או הש הממה םעו חצנה או ה•
םע דסחה םע תתה דו חי תני חכהו י תםתאל ןכ *ן י ד וזו דסחו ו סהרו ננו ־ דהס
םע ודוחי תני חבכ חצי ה םע ו י ו חי תני חב הי ותשת אל ןכו הרו בגה םע ודוחי תנ י זמ
ארקת ת
?
ז הני חבהו 'אי ני חכ הו התח דסחה םע תתה דוחי מש אצמנ הז י פלו• דו הה
רצלי י טמתחו דסחה ןכש '׳מחו י ׳הת הו דו חי י נ׳חכ ל״ר הז לובגו• 'י מורד 'י חרומ לובצ
הרו י ג סע די הי ני חכ וני י הד '׳ני פצי י נרעמלטנ הי הי ןוסכלאב הו למג דג נ כי דסחה
ךפה !זהדמלי רהז דגנכ הוי וצהי י לוכגי ב אצמתו ןי ד הי החתאו תני םנ לייד ס1 לובע
םי טי נ ו הי סי לי כגה בי ס אצמי ש דע סי לוכגה דאש לכו ראכתי הו דעו י וז הרמ
עי ג י םי קי ח דל ני ה קלחנ רשאכו • ולאל ולא ו דגי תי י םי מחרה לא 11 ןי דהלאי ו ן תדמכ
כ י ע״ו תרומ םהש תוחור י דכ םי ללכנ וי הי ולא םי קלח דו סי לו נג 'ג קלחו קלח לכל
תיחו הני כב ואצמנ םזי מ םי אצוי ה םי לוכגה כי ו תו זצק/ ן תואי צמ י כ עדו םורדו ןופצ
!טכפ׳י גו תתכ ולתשנו הני נב ועטנ חו1נק יו י כ עדו ־תולי צאה ךרד ןכ י כ תוכלמו
רקע ׳לתהש !חכ׳כ •שפנו הנכ םלועב בלו לגלג י לת ד ס הי הי הז ד1שכ!תוכלמכ
'קנהלני בכס תווצק יו י קעתעי לה ד1סכתתה ןכ םלועבש םי לגלגה לכ תו עטק
'מוקמנשי י וצק ו ןי גב רקעתח ןכ הנשה תי פ קת תי עי כק רקע המח לגלגש ומכו םלוע
תי עכ״א הדוקנ ןכ ן ו גה תי י ח רקע בלהש י מכו ־ הנש אי קנה ןקי הה^ םלועכ
ולא סי קלח'י סו שפנ י קי ה תטלמנ רשאתמצקל ראש לכ תי י ח רקע תובלמ'י פסכש
םי אצמנהתווצקה לגלג ׳עתו אצמנה לככ הגהנהה הי הת י ע הנהולגת ןשיע הי הי ונה
סחכמו וול תעפשמ ווו :!מתבאו ש וו הכרעמ לומ הכרעמ וי הי ו סי אצו ־ נהתי כי עמגכ
'א לככועי י י כתולי צא ת ג י י מנ וי הי רשא תו כרבמל ך ו ד ס י מנ גלן שע םי ארקנ וי הי
המ סעו- י ה״םעה רדסו הי אי רכל רדס הי הי ןכ יליצאה רדשכ ןשע תו גרדמ זי הי םהמ
י לו בג ל דצנכו תי כלמנן :י ת'תכ ן כי ן ו סכלא י לו בגכי וי הי הני כרש אצמנ ראבתנש
׳ג׳י י י י א׳לכ ה׳הי וסי פי רי צ בי לן י ו צמ ». !ו ג ו ו ס הי הא םש ^י הי סצי כנס ןי ספלא
םי פורי צ 14 ג כ די >: * י ו
ם׳ני טד םי םע רצפ
0 זמ׳יהיד ןבסש ץה י ת ת כ ש ןוסכלא <
J 3
» כi
)
לגצכ ןכוי א 51בגג שכלתמ׳י פח*
םילופב 35דמכ ן כי י א למג כ ׳א םי פורי צ בי מ'א לכ הי הי ו סי כו ו י צ כי י ל ףרטצמ
'י דע וי תוי תואי דמ תו א לכלי י פו י י צ! 'י פו רי צ דכי ל ףרטצה וכס י צרא סס הי הי 'וכלמכט
!)*לובנל קלחתהל'א לו נ ג נ םי שבלתמ ספו רי צה ד"כמ׳בלכ1יהיודכהלוע'י הי ם
תי כלו י ה י פורי צ ן אכ וי הי ש סעטהו • תו א לכל 'ו י י פו ו י צ דכ םי לופכ םהש אלא
םילשהל י רכי תחה י רממ י צחה רועשכ הני י התתו כלמה תו ני חכלכש י נפמסי לו פכ
כי ןי נמ הנמי ש םי לפכ השש י צת ו י הי םהש םי לפכ'גכתי כלמכם תוני חב :נען י נע
המ םעו • בע ולעי די כ פי ג י כ די כ תוכלמה םש י פורי צ וי הי ש ךרצוהת״תכש תו ני תנ
םי דחי י מה ססה י פו רי צ כי לי י ומרנהי י פנע כי וטשפתי הבי ד ן נ םשמ ׳כ ער ראבתנש
• !י מי נפהו י י מצעה ט׳שפהי ד ןכ םש לא לכי הו שובל וי הי סהוי כוגה ןי סכלא ׳לו בנ כי ל
בעכ סי ו מרנ סהו כ ע סלכ ןי כ ולעי 'י עשי י פנעי ו ןהמי א לכמ וטשפתי 'י נהתי י י ה כי המ
'י צטו ני מי י תי אכי עןהמי א לככש טי ו אכי ו עסי י קי ספמ םי אצוי התוי תי א ג י נכ תומש
וי הי י גו'א קו ספ״שאלאי א םש הי הי ו אנ םתוא )י פרצמ. קו ספ לכמי א תו א י לטונו
י י ש קי ספמ לכא ןוסאר ןושאר םי לשנו םי כלוהו קוספה שארמי וי תואה לוטי ל ןי לי חתמ
1מוד י ונה תומש כעי וללכו ןי רחא ןורחא ערפמל'י לטו נו ופי סמי וי תואה לוטי ל ןי לי חתמ
• תוי תואי ג ןכמ םש לכ אכי ן כלי תגגתי כאי גה מי ארתח !ללככ וכ וללכנש ןמןכי סחכ
סתי א םי לטונ ךכי פלו תתה י ולי גל תי מחי גה תואהו רסחה י ולי גל תי מי ר אהתי אה!
תואהו •דסח י פלכ סי טמ תתו דסח ןכש דסחה דו סכ ו ני י הד רושי מ חרו אכ
הנאבת!ן י דה ד!סכ וני י הד ערפמל סתו א׳לטו ני י פלו רו כגהלאתי חי ר תי עצמאה
העי קת דו סכ החכ שי תהל י מחרו דסח ןי כ'!ללכנ'ני י התש י דכעצמאכי רובגהי וי תוא
לנ״ה תוחש כעה !טשפתי דו ע• י ונה תי י וה כי ה לא שוכל ולא תומש בעו העי קת העו רת
הרו בגכ תו מ!ר הוה טרפה תני חבו • הרו ״כגןי נמכ ו י ד לכה ן י כ ולעי ו י פנעי גלי א לכ
י פלו
,
תי י תי אה לא המשנו חו ר ת1חדכתובי תה ׳כ 'י צה י י פנע כעה לא שוכל וי הי ו
ץו בק אוהש קוםפהוי א ןלי אתו מדכ וי הי י י קוספה ץו בק אוה רשא וללככ ולכ םשה הו
קכק ןהשתי כי תהו •ן לי אהסצעךי תמ טשפתמה לי רגה ףנע םי לע תו מדכ תו בי תה
'שפתמה םי לע תו מדכ תוי תואה! '׳לחנהמ '׳טשפתמה םי נטק םי פנע ת !י י דכ ״תו אה
!׳לאשמל הי הי ול הצי חם חא!ול הצוחש המל החשנ י מי נפ רתוי הו םי נטקה םי פנעהמ
'׳קושפהי וללכ!םי קוספל המשצ השרפה'וללכ!תוי שרפל המשצ ןי עכ הרי תה !ללכ ן כו
ולא ולבקי ו 1לאכ םי שבלתמ ולא וי הי ׳כ תוי תואה תי ני חכל תו בי תה תי ללכו תו בי תל
'וטשפתהש י נבמ ן !ל תוי תואהו סי מחרתו רו מ תובי תהש המ השקי אל הו ׳פלו ולאמ
אדו וי מ לי לע י וי י י ל הלע י י ׳כ הרי בגכ סי שכלתמ דסחה י פנעו הרו בג הי הת רסחה
הי הא םשכ שי קנ'ד ן כ םשכ ראבתנש רי עו ארל פי לק אהת אדו ארל אחו מאהת
'•טשפתמי ומש?ו דכ םי פורי צה ו י הי י צרא םשכש אלא תוכלמבש י נדא סשכו הני ככש
רשאכ 'ד ן בסש םי פורי צמ וטשפתי ש !י נמה ׳צחי ג !י הי םי פורי צ דכהמ ףורי צ לכמ
ה רמנ כ הי הי כמ 1p4! כמ י י תי י תואו 'י פס י ו רגנכ תי מש י מ הי הי כמ •שי • ראבתנ
תו או תי א לכ י כ םי ני קתכ ראבתנ רשאכ תו ני תנ בלו תורי מאי י רגמתו י תו א נמ״ה,
* נ לתי . 1 :
חנ י• וגו אג רעמ •י
ו זי ב 'ב לעי י שארכי פמ אצי • הי הי ו תמי תנה י א סי י מאמתמי אמי וי נחוי ו מצ u שכלת»
ראכתי י שאכ תו דרו י אלו תולוע סני י התרשאתו תי כאפלאתרו מתכ אלא ףוסי צי אלו
הו דו סכ <כ אלי על לי על אי טעתהל אקלסד 'י כד או ר הי הת כימ סס י כ המורת ' פ J •
אנק1יד ו הי אדכמ םשתי א םי נוקי תכ ןני רמא דכ רוקמ גע רוקמו רי קמ הי ה• םשה
הי הי אכלמר אנק י ד הועםד אמתווי הרוצכ כמ םש חי או אמתוחלע קי קח אכלמל
םשה ונ׳׳הל ףלי א אה ואיו ףלי א וי ו ף״לא אי התי לד ואיו דו י • איה !א״ו איה דו י הוה»
םי לועש ו נ״הל הי הא לשא הי הא מתוחכ אכלמלי נקו י ד כמ סלכ !אולי מ !ןלמו ו או למ!
0'מ וי הי ומנע םשה תי ללכ םעו אמ הלוע ואולי מ •ןלמו ואולמם וא •במ םני נמ
אפלאה רי מחנ תי שארבמ אצוי ה םשה או הו ןתי צכא הי הי הי עםכ אמתי חר'רי י צי
םהבו י י פי שכשםי פנכסשי גננו תי ו צק ו רצנכתו י תו אי ו י אלכבו תו מםי ו סהו תו תי כ
הרי טפה'עסכו !תטמ לע ורי כוהל כו ט ןכלו המוקמל לי ל לככ הלוע המשנה הי הת
• אנקה ן כ אי צ חצ 'ר תלפתכ 'י אלכ י וכו סתקנא סהשתומס י י מ הי הי כיכ םשו
תו רמת ףורי צב סי נהכ תכרכ לש םי קוספהמ אצמי ו תתה לא ומי רו תו י תא כיכ םהכו
תי ללכו תו י תו א כי סהכו סי נהכ כ י ככשי ד ן כ תומשבמ הי הי כי סשו ־ תעי י כ אפלאה
רמאנ םהי לעו חורו שא סי מ דגנכ םי מחר ן ד רסח םי ש תומאי גה לא ו מו ר תומש י גה
תנ מכ תו כרכה תמי תחכ סהכ ן מל הי הי בוטו רעו םלועל ךי למי 'ה ךלמ'ה ןלמי ה
תי משי גמי כ עדי • קי ספב סלנאסי - י י חכה ךי למי ךלמ ךלמ תדו קנכ הי הי ו הי ה הדי
רכל ד ן כ סש 0י פי נ מ וי הי ׳כתו י תי אי רי נכמת י וה םי פורי צ בע םי י ולת וי הי ולא
ו שנלת׳ תי י וה כי עה וצאו ת!י וה בע ולעי ש דעי ונהתי משי גטי א לכל הי הי ן כי םי פורי צ
תומש ד״ניבת׳ הל י כ הר;אה'ס לעב כתכ רו עו • טי י אכי ו עסי ו מ םי אצוי ה תומש כעכ
לכל חכ תכשמה דו ס כס דנה ולאו ו רי סי לועוי ד ן ב סשמי י פרוצמ וי הי רשא םי עבו רמ
אכי ו עשי !סם תוי תוא ורי לא המשנ ן ו י מדכ סהי הי ה לכ תי י י הכ םלועכ רשאי ׳אצמצה
ם׳ארננה לכ ן י ו צ םי קי פסמה ןה ולאו םלועבש סי רבי ה לכ וללכנ ולא לינ ךותבו טי ו
:תו נדא י ע
׳י אתמ היכ לאל הלותה תסחי מש םי ראתהו תומשה ן י נעי ו אי בב ככ.ד רעשת
תו לכגנהתו י משגהתו לי עפה! !למהו ,תונוכתהו םי י נפו גה'׳י בא
אלו "מ וקדצ׳ אלש האי י ףו גב חכ אלו ףו ג אל הכ ותוי הל ׳כ תי נתשחו תו לעפנהו
המ לכ ׳כ ע י לכא • םלועכ ןפוא םישב וכותכ רתתסמ אוה רשאי ׳פכהתו דחאב
ןמי סו • ןוי מדו לשמ ךרד סלככ הנמה לינה סי רנדהמ הלעמ י פלכ תסחי מ הרותהש
םרא י נכ ןושלכ 'רות הי כרש אלא תי לכתו י קחו ךי ע סהל ןי אי י מלעני י י ני י לעתי חכל
אלש לי הו י כלמו •י כדל הלוכי הפהש המו עומשל הלוכי אי הש המ ן זאה תא ךכסל
םי מצעה) םי י כאה י מחו חי ננתה סס לע םי חנומ שדקה ןושל י י אתו תומשה וחנוי
.לע לעפה לא חכה ןמ םתלועפ אי צומה םהכ סלעתמו עפו שה תכה לע אלא סי אי נה
6כלתמהחכה'ני חכב ןמואה לי כ םי לככ אלא !י הי אל סלכ םי מצעה י כ'סהי ר׳
תמכסהו ן מדזה)הרקמכ !תאצוי ה התי ה אל שדקה ןושל י כ ft רבדה ןי כהלו י םהב
הכ א!ס ׳כ תי ס(!המכסהו האצמפ התי פ אלא תו מו אה תמושל ראש ן רדנ םלא ׳מ
רו ג
׳מנו טר סי סע י וןלם
ךותזי םהי אצומו סהי ני כתמ םי פלחתמ סי רני א !קלח םדאה הפכ עכקו !תמכחכ רזג
הלי עטי ולשלתטמהתזתנה רפסמו ן י נעו זמר!די סכ ו דסי מ '1סרפ<מתועוגתו תולי ק
^׳ג ׳טרפו י ללכ סי י ק!ה<!ההי הת וחכמ רסא ת!ג1ילעה תו רי פסה!תו דו סי המ לולעל
דחוי מ לוק לכ םלועכ תווהתמה תולי עפהו תו דמהו תו אצמנה לכ רא&ו םדאה י י כאו
ן י נעו ומרו די סכ תו דסו י מ שדק כתכ'!רוצ דסי ו הכ !תמכח הו ו ג ן כ! • ומצע <נפכ חכל
זי הי סהו,'ונהמוחכה!תולוקה קולי ח לא סהכ סי ו מו ו ו י הי שי דכ סההתו חנה דפסמו
• י ני סכ השמל רסמ דשאו סי ו מכת׳ וי נפל הקוקח ה י ת ה התי ה י שא ת!יתואתוי1צ
ן ו ו פו טצה רצמה ׳התי ופלחתמתוחכו תו דו סי מ סי י כ י ה תככ י ה ת י ס ׳כ עד הו םעו
םי פרטצמה 'זגה תו חכ ףורי צ רדס!׳רפכמ >פכוית11הכ 'זנהתו תכמתו דחו י מתו חב
•סי ומווהי י עונתי ולוק ףחי צמאו ההרכדה םש הי הי ש ארו כה רסי !כ רנ דהת״ו ו הכ
עי פו ה p i •שממ םהה תו חכה ףורי צ רדסכו !תי י והכ ו פרטצנ רשא םההתו תככ
- ךכל וכ דסי רשא םי ו כ אהי ען ו שאי הםי אי פכ או ההי כ דהס&עכ קו ארו כ ה
הגלפה דו ד רע .!׳תודלותכ טשפתנ רהדא י פכ לאהעכק רשא אוהה שדקה ןושלהו
ר: עו םשכ הל!נס י די חי כ סא ׳כ 'והה שדקה ןושל הראשנ אל< סנושליה ללכ םש רשא
תי נכת לע ׳י רי סמ םני א שדקהןו של ׳י אתו תו מש ׳כ אצמנ הז םעו ־ וערזו סהרנאו
!הדי שה חי י נכעפשו תכותוי נתור סש לע אלא ;י על'ו אי נה תולועפהו םי מצעה י מו תו
תולוקכ סי חמי התו חכה ןה10תל עפו םמוי קו םת״ו ה הי הת םחנמש םהנ שבלתמו
w י פכו •תי נמלעהי י פפהמ םי לשלתשמ תו חכו תו י צחו ו !י הי סהו אוהה ססה תועונת!
י
*בלתמהתו י נחו י ה חככ הי הת ן כי משג י כ רכ רכ אנ הי הת הלועפה תכש ומכ י אדו
י רשא ׳פסהרי קמ שו ש הככ אי הה הלי עפה הי הת ן כו • !תלועפ הי הת !חכמ ׳כ !כ
י לכש ומכו •םתדלות הי הת סחכמו סהממ רחאמ ונממ לשלתשמ אי הה תי נחו רה
׳פעאו סי שרשכ קדצי ןכ תודלותכ קדוצ סשה הי הי ש ומכוי וגועמשי אלה ן זאעטו גה
בכעי אל הז סי שרםכ ןכ בושחל י ואר ןי אש המ תונתשמו תו לכגנתי דלו תהתו לי עפט
תו לעפתהזתלבגה דנמ אלאי ו י נחרה רצמ הי הת אל תי לו עפת י וני שו תלבגה י כ םשכ
t םי סחי י מ וי הי רשא ס״ו ני כהו תו משה י1נד ןי נע לי כשהל! • !תוא סי לכקמהי י לכה
י י נו מדקה םי מכחה !י הש דצמ ״וני כהו תומשה ו כר ׳כ י מוא שי י כ עד בטי ה הרי פסה
. 9ימנתדיחבהל'י רתסנ)מש1מצעלהלעמהיה'אלכ!תאז.רהמכחהרי תסהלי י נו ו כמ
! י פל הנהוי ותרומתו רנ ד לכל הוש חכ אי הי י פסה ׳כ אוה ן י נעה אלא )"ח ונישל תחת
לו עפל תי ני י לעהי י פסהמי אמ התלנקי ואי צמ י פל הצי חנל הני חכמ הדמה הנתשת הו
I י שאכ התע!י'ו קמה!ןמו הו ן י נעה י פל הנממ'כשמנה הלועפה י פכ וא לי צאמה ןי צרכ
תו נ תכ י ו לכקמה תמי למכ תוני תכי י ב תוחפל ןחבת דו סי מ לבקת תוכלמהש ן י חבנ
המ דצמ הילא עי פשי י &אכ כ ותומצע דצמ הי לאעפשי שאכ אה דצי כ־עי פשמה דו סי כ
׳הני תכ לככע רתו י י י פסהראשמי י הי זכעי י י פסהראשמרתא דצמו אתי תמתלכקמט
•רי סי ההי הי ש ןחבי רשאכ אהדצי כ :תי סלחתמ תו ני חב המכמ ןחבת ולאמ הני חכו
• t t w רצמ תתה י צו ? אי ה הני חבה ןחכתש רשפא הנהתי תה דנמ תכ למכ עי עשמ
« 1ת»יחב3 ראשמ'אלנכן כו י י סמהו אשמי אמ וא הרוכבמ ו ארקחמלנ קמתתהם
י !רעו
« '"־׳* כצ רעש .. ?
המצע ינפכ זי5)1ןכ»הלשפ! חכו לוסיניחכו לניחכ לכלית״אלתוניתכה הניניזתזדע!
ומור יוניכו יטיכ לכייייטינה וכרי לניהייחכה יוניש ׳וכר דצמו־ליצאמהי־מג דדפפע%
אוהיתומצעכיייוניכה ןינען• ךו1צל לנ!יו הזהר<»אלהז סר;יש המו ימצע ׳נפכיניחכל
טכלתיוייפסה םצע אוהייפסוי׳פפלכבשידןבםש רמאנ וליאכ'׳פסה יפנע תוטשפמ*
סיפנעכ ןהכ םיטשפתמה םיקחמנ ןניאש תימשמ יאכ ולא תויוהי׳מ םשו םש לכ
םהו םינטק ייפנע רוע םיטשפתמ ו׳הי ולאה םיפנעהמ!ןליאה >ן!גמ םיטשפתמה
תומשה לא שיכל ס״יניכהש הז יפל אצמנ
,
תומשהמ םייטרפ רת1י םהש םייוניכה
'ר ןכ םש לא שוכלתורההו תוי!ההלא שוכליקתמנ סציאס תומש!םיקחמנ םניאש
תא ןיפיחי׳קיה !יצע!םיקדה !יצע תא ןיפוח !ילעש ןליאה ןינעכ לכה ללוכה ימצעה
דפ סיגיק׳תכ 'צמנש והזו־הלעמל ןינעה !כ ורקע תא ןיפיחייסנה ויפנעו • 'יסנה ויצע
ימינפ ׳!ניכ '׳היש קוחר !ייא יתעו &ה 'וניחכה 1!'נווכהי.'»וניבו'ומש'!יוה ןינימ זיהים
םירנד המכ תוצמה ןמהיצמכ היהיש קוחר !ניאןכ! תוניחבה מניש יפל ןוינחמ
'׳דנר ויהי אצו תוריפסה ןמ 'אי׳פס לא סיומור ויהי ןלכו תינוש תולועפ ׳קלחי םינ1ם
תוחא 'ניחכל הזו איהה הריפסכ הלולכה 'א הציחנל זמ!ר הז יכ סילפיכמו '»רת!ימ
המ יפכ ךר1צללכהו הומ ררועת• אלהומ ררועתים,עפשה!רואהו"המצעכ הנש
לא םישוכלותולכיהיראהירכא לכםיצמניאבתנשהחסעו׳יתיותוזחי ותמכח רוגח
םינוילעה ישרש יפנע םירשקנו םיותא וכיראה ידנאלכש תינוילע ת׳חכותויכחורה
׳,יפסה ימצעמ יאל הככרמתישעהלסדאהתנכהו חככ היהי היה רשקה דצמו לנכ
ןמ הוצמכ קרקריו אטח לכמ ומצע רהטיש םדא לכ ׳כעדהככרמהןיצע ןיכהלו
דשא הריפסה םצע לא הככרמ השענ אוה!הכ קנדיו הירחא ףודריו רתויכ תוצמה
אוהה שיאהתמשנ היהתש הרקי םאטרעבו תוטרפב הילא תזמור איהה הוצמה
השעת 'ודיפסה ןמיאמ הלוצא סדאהתמשנ היהתש ייפעאש איהה הריפסה ןמ הלוצא
תומשנהש ׳פעא ׳כ דימת היתויצמוהיתידמ רתא !תיטנ ׳עתרחאייפסל הככדמ
ה!צמ השעמכ םדא לדתשי רשאנ! • 'ימ הלולכ 'א צכ תיריפסה ןמ יאמ תיליצא
תיחא הריפסמ הלוצא !תמשנש ?פעאו • הל הבכרמ השעי תוריפסה ןמ יאכ היולת
התראה רקעש דע הילא יישעמג הטינ אוה רשא הריפסה דצ !תמשנ צע '׳בניש ינפמ
אוהיה בכרמה ן?נעי ־.״ימש לע ארקתש רע !תמשנכ הלגתמי תללכנ היהתי הנממ
הינחהש הדיפההןמ רוארמצ חתיפ היהת תוצמהןממצמכסדאקיוח׳ דשאכ יכ
יירחא תפדיר הניכשה ויצע עיפימ אוהה רמצה תויהמ ־ וילע הילאתומור איהה
הניכשה שבלתתש דע !ילע הלעמלמ עפישה אהה דאמ לבקל ידכ ומע קכדהל
שכלתתר»אכו •הניכשלהחונמתיכולכיהכ !תמשלהיהתואיההקידצהתמשנב
'ניכשכ שהלתתי איהה הנוילעה הריפסה דיא הלנתי איהה קידנהתמשנכ הניכשה
לכיה א1ההקי רצהתמשנתו׳ה אצמיש דע אוהה קידצה תמשנכ קכדתמהיתואיצמג
ממסנכ איהה הריפסה דתייתת רשאכו ־ הנוילעה ט»יע0ל הבברמו הניכשל
. היהת!איהה קידצה׳ע היתולועפ תלעופו ה׳תוכרנו העקש תעפוש היהת .ןעיגה
י - 8ימשנ - ״־ ־־.,•«־ :»־ . . •
פי צו טי vt< 9 ר4ה
^נוילעיז סרי מחת'י מלו עה לכ 1«איהה הי י השה ןח עמו של עפשה לא ו ו קי י !תויזג
,^י דצסתמםנ תועצמאב אלא אי הה הרי פסה עפשמ ו לבקי אל סי כאלמהי י פא •ג
:תי כי בהו1קמומןלכ הכ ו ב הי ה!סה י באב שוו
ג א •המכחו י תי כב נאי אה תו א ׳םי י ו ני כה י כרע י ו אי ככ גבה רעשא
עכ כ הו שו י כששי ו •ו תכהי מחו ו זסכן מחו ו תו משנללאן חחו ה
כ אתתן כ ו י ע°כי וסכןמחר1תו״ו ו הה כאאו לש המ״נחכןכו •כגהזסעטמ
• סי חחרה כא או העי כ •המנחי כי תכ'אהו לעו ו ו ׳תו י תו אהו •תי משגל
הי י כחלמעפשו י י תי ״י הס לכ כאו אצומ אוה המכחו ',סי מחרהתת סי כאוס י נממ!
מי י כל כא אוהש המכח הנומאה בא • עדמכ רתכה אי הש הכ םלע»ה םי קחמ
המכחכ'הדו סב הנומא כיג י קנש,תוכלמל כא כגו • הנומא 'קני ו נממ הלנאנ0
ותעפשה ו ו סכ אלא המכחה וא הנומאצ כא ו תכ ה י קי אל י שורפ והלוכלו ץו א דס•
י ו סכ ן מחו ו תי משנלכאן מחו הכאי קנו תו משנלבאתי תן כו •המע ודוחי ו הנומאכ
ו תכה י מחו ד1סכ המשנה לע סחו מתתה 'שאכו ו י מחו נ וי לע עפו שה ו תכ ה י מחו
י כי א ת ת לחנל חנה ׳כי א ומכי י לי צאי וטשתתה וני נעו ן נ ע ןושל כא שי ו חו ה כא ו ק•
טשפתמה שדח הצו< כי כאה שרח ןכ1 י ד©׳ לחנ וא ונממ םי טשפתמה םי פנעה
: עכ רי סכ זמחו ו ת״י י י זי כא י י הש המכחב ן כי ן כ סגהו םעטמ עכב 'י פס שי ו
םי שדחכ׳ תי ׳ו הכי הנממ ן עתסמה הי הי הרדסכ הי והה Is י מר םי שדח כי שאר י נ ו
ו ני נע זו גא •עפש תוקלתסה ו ני נע הנ א •ראשכ אצוי כו אכ י ו לקכ י כ אן י נ ע והו
•ןוצר קנה ע״כ תעפשה וני י ה רתככ א1ה ןוצרהו {וצר תי י לע
טהלהי טהל י רי רע חזו נא •עפשה תי קלתסה 'י פ דבא קי דצה ן י נעכ דבא
1
י נ א י הפי לקה אי ה התי סמה תי פעתסהלי רתי למי בתח כא ומכ וי והי הפי לקכ
•המו י י חתי רכהל קחני י ני ני חה תטי לשו השו דקכ ן י דהתרנגהו עפש'י קלתסה'י ני נע
רשפאי ונחנא םי משא לכא ומכ לכא ןי סל לכי י כ נ לש םי מי ו םלס תי לבאה די ס אי זי
רשפאי • ן י דה דצמתקלתסמ הני כשהש דח לכהי !י ד ן קי תכ לכא השי דקכ תי י ה
ד!סכ לאו ש׳ ו י בא כ קעי ו ׳כ א ומכ תתכ ףי נ א •ן י ו ה דצמ תו כלמכ ו תו י ה
'וכלמכ ן כא•'!ן שמעדטשכי י תעל רי סי כ ן כו עדו נכ'׳מחרה 11 ןי דהי ערכהצ ותוי י נ6
ן כאו דו סי אי הו ן בא תרי צכי י ה םליצ ן בו 'י תואב ו חרנה י מי נפה הדוקנו הדו סי די סכ
הסנמו תנחבמ אי השכו ־ םי ני ע 1<עכש תחא ן כא לע דו סכ הי לע ןוי לעה !י נכה לכ8
ן י דה ןמ התקי ני דצמ'א םי דדצ י כמ האכ אי הו ו הני חכו ן חו כ ן כא י קנ םקי דצה
הכי רצ אי הי י תנ ה דע תלעמו םי מחרהמ התקי ני רצמ'ב •םי קי דצה ן חי נסשמן
ן י רי ס׳ רוס י הי ו • םי קי דצה ןי חכל העי פשמ לכש ןי דה זאו תולעתהל י דכ הרהט
לכל שאי אי ה םגו הבשחמה תי שאי התוי הלו ס קי י צהתי סי י י אלש ה ב ה אל 0
המכחלהרשאי השהני חככהשאי הי קנו ־ שאי ה ן נ א י קנ כי ע ו אי בנ י עש תי אנ ג
לש 'י רי פס סא י כ v f<לחל הוחקל אלתי כאה י כ ןעי ו ־הי י וי י צמל י עשכי י שרפדג
*למ סתשלסל שארל םי מעפל סתי הי םי ני כה ׳סאמ ן נאי קנן כלתי גג הני י מ הלעמ
דתכ • הרי בגה שאו ב הי י ל רתכ רסי תה שארכ הגו הכ רתנ קנ ואו םי שדע התולע
הרו מ
ו ג ׳ י ג י '1 99 ־ י•
םי נותחת הכ עי פשהלי סי נו׳לע הילא'ינוס לכהש הנפ ש6ל 6י ה י ו 1י ו תתשאלכתו ו ;1
תארקנו הלעלי טע אי ה םי מעפלו לאושי ןכאי קנת״ת לש ו גו ו תכ הת1׳הלו הנממכי אסל^
ה׳תש ן באי קנ לו עו הטמל 'שי לתעפםמם תני חככ ׳ע 'עפשנ תתהשתו אפת תרטע
תלכקמ התוי הלו םי נוי לעל לפו מ דוהי התוי הל סאו סי ללעה לכ הקטמ התוי הל םא
'וקי תכו כטומל ן י כ כוטל ןי כ הלעמלמי י נוונה לכ לכקמה לי פט ן כא קנ סלזכי ולועפזי
• ןווג הל ןי אתו כלמו ןווג הל ן י א המכחהש לי פטי ו קנה המכחל המול אי השכ ן כי קי
"י לוחי לכהשסי מ סי מו לי י י תי כלמטי ן י י המכחהי כי י פ הוולש ן כא קנ זנ י רה רצחו
תוכלמה דוסי ש ץלא לכ י המי כחכ 'ה ונ״סות״ת לש וא*1ב ן חחא ׳נאו ן ו שחל י נאי אנט
'אנשי ני נככ המלש הנזכה לצמ המלש ןכאו לכל ןכאי קנ המכחה דצמי י תלוצכ אוהש
י נ י כ * לצמ ןי לה חכ תלצאנו למכחהן מן כאתרזגתאזאי כ 'ות הנכת תומלש סי נכא י
דו סכ ן ו אה לכ אלמ כר לי טל תוה1 עדמכ ץראה ן מ םי לי לג די בעהל אמצצל חחמן
אצי מ ו ני נעו תפלו ע׳י ן כא שי ו • אכומני ופי לקה לושכמרוצו ףגג ן נאהלשכ ׳כי וא׳צמה
תי כשמ ן כא שי ו ־ ו התי נכא ן כו הכ שבלתי לסחהשכי פ׳לקכ ןכו• לסחה אצומוי ׳מה־
האי לככלי נהן כאהי ו שכלתהאו הו י שו לקלחפשי אי לכלאו טס י לצמוצי י ה ן ו ו טטמכ
מ׳נע סו נא • לאכ הפע ן כאהתא ו כי שהי 'הב?בשלה'י פןכי 'פי לקב ףגנ ן כא שי ו
• !י לעכ סו בא לומחי י מכי י י וקמה לאשמ :אתםי לממי י צי צי ח י אי י שי רקי ׳צי תחתה תקי צי
הפי לקה ן כו ףי ו ש וני אש לפעה השועש ומכ תו לי פ השי ע הני אש הפי לקב קנ א
׳לכלצו הני בב לכול תקנא • חלשי וי פ להזכ ושלי פ ןכו ־ החוסכ שאכהפי ו ט
לכ תו רי י טצמ הכי '׳פסה לכ תללי כי חלכי י התי י הל ן בי קו הני בהי די סי כ סי ני קי תה
אי הו תי כלו י כאו התקכאו דו סי ב אוה דכ ו ר •כג דו סי כ טי ש הי סעטי •תורוצה
תעדלו סי מה לא לטי ק תי כ אוהו ץחרמ לש קי באה ןושלמ אוה וא ד!שי קו ק!כי ח ןושל
י טכמאה לא םי דרוי ו הכ םי כשמנ םי מחו םי דק סי מהש המאה אוהש קי כא סי שו פי י ה
קו ספכ סי נ קי תכ קי דצ דו סי כ רנ א • לכו ו ומכ רו סי ה לא !חור תקכא הי הי
וא ׳מי צמהלאעפשט ךשמנ ן נש ענצו מהדע די ס׳ י חה ן מ רבאי קנ או הךל ךס• ו תדבאכ
:סי נו קי תכי י פדכתבשהסו ׳בי סי פנכלעכזסי משה ףו ע אי ה ץנ רכאי ו מכי י פכו עתהל
תוללכ תורשקתה וני נע מדי גא ״להי תכ סלכלעי פשמ הבגנ רו סבדסי חכםו זדנא
לכ תו למא י ני י ה הלסי ץרא לע ו מדי גאי קי ספכ י גי מ6 י פכ םתצק וא תורי פסה לכ
רהי כ •ימע י דגאו גורתאה לא אוהש דגא ךי רצ י ני א כלי ל הז י נפמו תי כלמכ תי לי צאה
ךדד 'ועכי נ 'ועפשנה עפש תו פט י ני נע לט ׳י לןא • 'י גו קא לע י תדו גאו י פי י פ י ני משכ
'י פאהבתסלמכ לוענ לג לע וא ־ ליט אי רטמי גב ואיוא״ה די • רי קכ לטה םשש תתה
!׳תופי לק ךותכשכלתמה!י נאה חו מכתי פי לקי דכטכלחתשכ תי כלעכ זו גא ־ י מי קמכ
לחי י מ 'א לכי 'בכרמה י לגר 'ד םהש סםכשי י י תי אי י לע 'ורוהלי י קלמ י דל קלחנ חי מסו
דו סי כ י כי י י ני קי תב ץי חבמוי י נפכמי וי שרפ ןהלי וותי א 'לס די לט הלפתל לי לק י הו!
לבקתשכתי כי למכסי מסן א •רי סי זי גאתי כלמזו נג־ י תדרי זי ג$תני ג לאסי ני קי תפ
ו כי חכ תנגאכ תי ננאכ סש ׳י קי ספ לע םי טפשמ י פכ תי כי למכ ן ן א ׳דסחה י מי ממ
)לי בי קתי כו ל שי י לכאי הי לוגי ע ןושל ן גא גזמה רטח׳לא רהסה ן גא ן רדסכ י תכ דכ
סי פנכ ןי נעו םי פנכ ו ני נע ף4א • הא למו הלוגי ע לככ המלש אי השכ תוכלמל ו מרק
א׳פו מ ג j 1 א !ט
פי נ י טו םי &ן ן ר£0
ו אהני כשה לא סי 1כקתמה'י פנע תו נח״! סי ל״חלי י פנע תוטשפתהו ץי בקו אי פמכ
ו לאתי ני תכ לכ *כ כג סי רגה ן י נעכ רהי כ שררנהו הני כסה י פנכ תחת תי שחלתתה
דצ!*עפשהת!י הכו •תמי למכעפשה ץובקו ץמק ן י נע תרגא •תמחמו םי לי י חל םי לוע
ן י י ררעתה תי י . לעי נ!נע1הנירוגא'הן נמכט. י ע רא •ףסכ תרי גא י קנ דסי חס
ץראה ןמ הלעי רא1רי 1»:י נרא ן מ רא אי הותוכי למה ןוי הלעמל הלוע תו ררו עתההו
הנ!תתת הני חב ן ו דא י 'י רא םלשנו רו י ס סלעכל חרטע •וה וא ׳כ ן ו נה לא
ארקי תו כלמכ ית1יהכתתה ׳כ מ״רכ י פ י נשרהי םי נותחתו סי נ״י לע גי הנמה ן ו דאכ
'פ ווכ ן ו רא ארקנ םלועכ י תחגשסכס י נדא אי ה י רקנ ומש לעו תנ ראה םצע ן ו דא
הטת לאו י ני מי ל בס די סי כ א1הש י נוראלי ה סאני אנש ןי מי משכ ן כ דוסי הו •תי שארב
י כאושש חצננ תו אלפה ןו דא) • חרב:ן י עי י במה עשב •ןתי טנ עבטכ לאמשה לא
שרופי ש אל 0א קחו דו תו נו חחתה ת!חכל תי אלפ אי לפמ ןי מי המ המכח תואי לפמ
םורממ רצו ׳ככתו כלמכי י פש שי ו ״סי נו קתככ ן י י לעהאלפהן מו תלכקרי סכתתכ
׳כתו כלמ תו אלפנה ןודא המכח טדק רתכ סו רמתו מדמי י תו אלפנה ן ו דא רע שדקו
םי נו דאה ׳:ו רא p i ן ו לגנ סי )1תחתכ תעפשמו ן תו אתלכקמ אי ה המכחתו אלפכל
הי תורענל קמו התי כצ ףי טי נתי גטכ ן כו שארכ הלעמ י רפ לככ תטלוש אי הש ת<כ צמב
םי לא > רח א ,•ן כו הני בג*׳!םי נו תחתל האי פר לאפרל!עי פשהל דסח לאכי מל
התו י הבסג המו תרדא תוכי להה י קנ הו דצמו קזוח רדא הלמכ קדה רנמ הרי בג כ
ללכ/ קר םדא ־ •היתחתש הפ!ס הרעש לא תעפשמו קדהמ לנקמש רענש תרדא
־ןומדקה ו אי אה םדא טרפ ךרדוי ׳פשוי י פס לכי וללכלו 'מלמותי תי וללכלו ס׳'!ללכלו מרי
כ1שח םדא הזלו דוחל רבו ס לע אלא־הלי ע וני אש שי אכ כשי מתמלענה עי ני חככעי ככ
.יד הרשמה הכרסל רי סכ הני ב אמי חס 'מי י אי ני י הי תי שארכ י כבי ס נ קת ב שי אמ
אי השתי י סלמנ .־זמנדא , !•ת0ל»כ אוהו ןמי חת םדא שי ו תחככ םתס םדאו תי כלמ
י רי בגה דצמי ו מי מדאכ המו דא תי שענו הרו בגה ןח םדואה תקנוי ו המדאב לכהתחת
דו הכ • ׳ני טדא: ךהכי ככ םי נוקי תה י ו כדל ןכי י י וי י טצמתוי והה לכ הכס הני כהי
'קלדמי תי כלמכ ״r ךח א ׳ .־י לאמשה םדי אל הטי נ לכאתי תה ןמ קני י ן נל י נוי גש
•י י כי רדא ׳י לסי רעם האמ י גרס תאמ י רה רשעמ הלי לכא לכ רשעמתלבקחשי י נדא
׳תרי י צמי תתלחנו •תי כלמי תי שארק השעמ תי נמוא גי הנמי םי נמו אה ךי רדמ ו ני נע
ךי שמה •בי נהי אסהו כאי י קנן כלז• רסחכ הנחא ׳ ־ םי נוי לעהמ סחרזג י פכ
הכר הנהא ןכי 'י קתכ הבהא קנ דסחה דצמ תקנוי שכ הני כשה ןכי הבהא חכ !י לע
׳הי לען י םמרסחלש טו ח׳פתי מלמכ הבהא קי • 'י דו קפב הנ׳ננרשץגתחשכ דסחכ
(.סי ני קי תנתי רי פסה ^מהל^גאי סשכתי כלמכי ה תנחא •pi בע וצק ףד ץקמי פ
זהכהאהתחרו עתסתלסתו תתכתרשקתמסי התשכתי כלמכ סלי ע - חבהא ן כו
׳^י ן י מהללי מי נע ׳ תח א י :•הי ש י י ח פכן1י< דצמ התעפשה!לאמס דצמ הי הת
« ו ני י הד רתכה ל/ י !י י ההקרת מי י ה הנ׳י כי תי כלמ י לאתי דמי גרו קמתי קלתסה לע
ן נשמי קנו תי תה לבקל תטשוקמ אי השכ תו כלמכדעו ט ^חא .י תו מי ו חא 'פ
. אנמו ־ז,.־,׳- •״ -,׳ ..v.•!• -.• , . . > • . • !י ׳. ••:•־ •0 . .•י
חנ
׳
* י י *ג• י עמ• ״
רהב י רקע ן כש״ לבאי י נמול רענה דו סב המחתב! רי מנ לוחי ו ב ןי אס םי תעל אנמו
• קו טטמב להא שי ו •קלב פ ןתחה אוה הז םעו !וכנ אקכ דו סב הלעמל םש •כ םרקה .
וא״והש ן כו ׳עצמאה וק אוהו ן לי א אוהש י תכמ ךשי י נה וא״וה לא זו מרי ו א
'כ י ני עדי ו כוא וא רמא׳ ןי נעצ ן׳כיע ןי כ קנחל י דכ ןכלו לאמשהו ןי מי ה ןי ב
ורוי תו שו דקה תוי תואה תנוכתש הו לע תו אלפהל ןי או תי נוצי ח תו גרדמ,
חכמהלצהו תוקלתסה וני נע שאמצצומ די א. •הפי לקצ אצוי כו הוס ן י נעכ תופי לקה•
•םליע ו ו א ארקו י רחא םי קמ לא יו 'ו ו ו ו עתה דו סכ ד'א/ ?»כלמ לניו וי תולועפ ׳ע ן י דה
ואיו וני י הד ימו תתה לא א וני י הד רתי נה ןי צרמ דו ח׳עפם תעפשה וני נע כשומצ תו א
'י ג קתב הול הוי י ואתמ הלכו ןתחה י טושי קל רתכהמ עפשנה הואתהו ןוצרה <עש>יה!
י פל האתת המי כחונ״ההמ״כחלהפצ׳י מגכי מאותוני נכלכ הי מכחכ זומרי ו ןבל זו ו א׳ י
ן י י ו לגנהנו רתן י חר תו מכח דו סכ האלי ע המי כחכו קסי עכ תולוקכ קעוצ שכחהטו
החכחכ ןווא רמאש ומכ אלו רהו נ הל ק ןתתתט1חרנונ< הי ןוחלו הני כמ!הני בל.
רשפאו • תופי לקב תו י רבדמ תוי ח ׳נ מ םי זו ו א •המכחל הפצי םולחכ !האורה
שי דקו ר׳ע !מכ השודקכ ן י דה תו תכב ג ׳ו א • הוחאכ שי חא לאמסותי לי ל םהש
וני נע ׳ו א י ארדי אכ רהו מ םי י תי מאה סי כי !אה סהו ס י צו צח נ * •ךרס י הי ו
הכושחןי אוי א וני י הד רתכה לא ואיו דו י וני י הד תתו דו סי רוקמ תו קלתסה לע הללי
וא״ו דו סכ הני כה םע המכחה דו ח״ ו או י וא רמאנ וא הנ׳ככעפשה ןי א ׳כ הלי עו מ
•אצוי כוןי עי גשתולכס ןכ) •הפי לקב
1
י י ו א •מי אי פכי ו או ארתככ אי ה׳כ תעד
תחרו פ אי ה!הנ׳בכ א!ה רדנה ׳כ רי ואכי י חרופ םי רדנ רתה ה מקוא דג כ ו תת רי ו א
י הי רי וא השענו ר1אכ ן טעו מהו הי ר 'י תו א ו מו הו צאי ר!א רי ו א הולו עדו נכ תתה לע
המכתי הו העבר'הל תי שארכ י פכ ח!ר!א'ה ׳כ הני נכ רו אה רקעו רי1א הי רו א
ןתי נה רי תכה י קנ רי ו א דו ע י קדה רי ו א אוהש תחכש תעדה י ע הני ככ תפטעתמ
י כה רתכ ר׳ו אי אה ספתנ רי ואו ספתנ ׳תלכ רי ו א תו ני מכ 'כ סהו סדחי י ל תעדכ חכ
הני ככי י י אר ארי ו או א׳כד ארי ואו רי י א סינ1קיתה י רסדלו מי רכתעדה דזסכתמ רמא
קי דצ יאנש תוכלמל עי פשהל קי דצ לכד שי מ לכקחש עפשה תאנה ו נטע י מו א
ןוי לע ר1אועפשתנ!הכ הני כה לכאמ או »ש םי נותחתל עי פשתש ושפנ עבושל לכו א
הפ לקכ ן י א ת״מלמ וני י הד המת הסדה תא דו עכ ן פו א • ארקנ הז ךרעכו
אצכ תתו סע י נא דו חי י שודק וא״ו הבוטל י נווי תי שארו ׳חנ לנ6' ו מכ 'י ע ןואי נ ו א
ה רמנ כ ךסו ח'ג חני חכ הרו בגכ י ו «ו א > •לכל לודגה גי הנמה הלחנה השי דקה
ד1החצ"נכ'חא ן פי אי פסכו הנותתת הככרמ י נפי א םתס ן8וא ס׳ני ו גהי עם
תת דוש י נפ הדמי ג החא י נפ הלי ״דג םהש תי י ח'ד הככ ו מה אצמצו םי ני קתכ דסי
רוסי י ה אוה ן ראכ 'א ןפואו די הו חצנ הבכרמה י נפ א י נכו םדא י נפ תוכלמ רשנ י נפ
•ינדא םי דלא לא תטאה י נפ י פלכ הלג י היהתש תטלמ י נפכ p i :ךראהי מ״למה לע
ו ׳שי ז י אנ םמי שומו ן פ וא ן פ !א םי לאושפ ו י םי נפ י גמ תלכקמן 'א ן פ םהמי םמוללו
«קדצי ,ן כאהי לעכתא הי י תתמכחכי י תכד־ מכזי הי די רצו אהני ככ רו ו ו א •־'וסיטה
/ ו צי א ןי1'«פכ'וי חה'נוא נ:טקנש'עאו א כוטל רצוא כו טטגרצו אן כו י עי שה רצואי לונכ
ת " > J כ 1 ג כ וט י• *
«םנו 6ר םי טע לשט^
ןי י דיא י סי י כו י כל תו לכי ה ןי כקוג ןי הה ן ׳רתכ םי י מצע התי י זי י #כ למ דזסי ו )ו תכ
הי הי ) הרי א תי טטפתה׳ הלעמלמ תלכקחש הראהה ׳פכי י פסי י ׳פפ לככ וזמרי ללכ
*ו תי ככ ן ו מדק דו אי תתו עי ככ אלעי מ רו א טרפ ךרדו הי התשי ני חכי הני זי כ לככת״י ה
הי תחתס ׳עסהני י ר א הכ רי אמו עי פשתפכ הני כב סתסרו או דסי תב האמדק רואנ
00 לכו ה רו א ־ תו כלמכ הי התו הי ו א שי ו ; תו כלמב ראתשכ תתכ ןכו חצנ דו ו
תרו א אוה חרו א ־ המחת פ רתוי כ קו צי הי לע י כ רפחה תוללכ רצ״ הי הי רו א !
או די אכ ^תל םי אצוי ו םי חרוא המכלסי םי פתמו י תכ כ ו תומלוע המכל גהנתמה
רפי כ תו א • תי לאמש י טסכ תולקלקע זחו ו א ׳יי'ו חי י מ שי ו אשני
תואו םי מחרהו רסחה רצמ הכוטל ןי ןוי כ ןהו ס׳נוקחכו • ארי ו פכ תי ו כ ה תו א
השמ ' ו י ו כדלו ךו רא סלו עי נו ני פ אאי ט ךמא תוא 'קנתחה דצמו י רי נגה לצמ לעו מ
םהי נשש םעטה!או ה תי אי קנ המי כח!אי ה תי אי רקנ אתתבשוי ו לעי י אוה סלועל תוא
לצאו המ״כחכהי הי י כוה לארומה י התשכו אי י סי וני כ לצא אי השכוי ואי צמהי שכ ן׳דו י י קנ
תוכאי נ לע וא קי דצ לע רטעל הלעתשכ תוכלמכ הי הי הכקנה לע 'רומה אי ה י ו ני כ
הנמש רו ני ח וני נע יו לע ׳אכ אי השכ זמנ חכ זא •ן י י ו כסי ו מו ני י הי םהמאלכס
אוהו דו סי ה ללככ לעי הני במתו י ני חמי פס חי י הי סשה רפס לעכ י רכדלו תי נ׳חכ
ו י מממה ן למהי ו הו כלהתי י או רפסי ו האר!אי י מכ הי לעש שקבש דחאגש י חל י מל
זא',שי ן כו •נראו ״דן ב םש תוי תוא 'ח ויה• ס נ קי תה . י י כדלו דו סי ה א!הי י אמ י רכל
תו י תו אחהסי י ההאי הדו חי י )המכחו הני כ רן ב םשי הי הא םש תוי תוא הנמש וי הי ש
bm •ערי נחי פרי סי ני י עי י עפ^נ י כלמ י ני י הו קדצלי י דנ אי י י י נכלהאי האי י עי ו בו זא
הערל סי מעפי י כי טלי י חעפ העוגקי ני א י כ לי חה ןכא !כי • תי כלמכ ן ו לההי ךי לה י ני נע
קעצהו לפתה ׳עמושש י פל י י כגהי ני חבכי י ני אןואי י נני י מ י לי א'י תבר עפטהי י קלתסהכ
תתהתאי רי הו חצנמי לעמלת/ מ דחי י תתשכ תוכלמכ רו ו אךחבת ןי לי מ ןוא אלה ומכ
'י ׳לאמשטי י קכר וחאי י נוקתכו מי י ב נ׳בל קלתסתשכ ׳א סחה דצמ'מלמהסעי חי י תמשכ
׳י פ הכקנהו רכו ה ן י נ תי ללכ 'מי חנ לככתי י כלמ׳ ת״תייכת י ני נעדמא • ןכשמה י פנככ
!םי רכי ה דחא • םי נותחתה הי לי י חו הי תוגררמכתי כלמ״כ םי רתאו רו חא • ארקי י
־םי רבד י נ״הד ת0למ'כ םי י ולתה השודקה תמרדמ רחא וי הי ש הפי לקב
סמכחלתי רחאתו כצמ'כן כו לנו י הר1סכלכה םי רתא •הנמכ תי רחא
׳י צמא לכב הי הת השמי ר י רכרלו רו מאי פ רהמ הני ככ תחא •םי נוקי תב
•תי ני י לעתי רי פס'טממי י הו י אלתי גרלמי טמעפסתי י טכו ני נע טא •תונושאר
רו קמ תוקלתסה וני נע י א •י תי י י פ הרו בצה דצמתמ^מכ דטא •תמלי מל
י תו כלמ תו לגדנכ המוי א ןכי הרמנה דצמתתכ םוי א • הטמל תדרלמ המכח
1 •מא פ הי תורענל >ןרט קלחתשכ י א • מי רכ שדחתתשכ תוכלמכ nS׳K
דצמתת זו טי א •תכרחני אי שקאני ד תקני י אי השכ תיכלח״כ הני א ן י א
׳תי נו שארי גמללכנן י סי שכרתככ ן י א •חלשי י י פכ התמי א ן כי *מרי כגה
הלגתמ סא״שכעכנו תולעה לכ תלעכ *ן ו סן י א •טי ני קי תכ תו כלמ דע טשפתמו
, • טפי לן מ !אמטלמ הי התו ן י דתו ן טצ הדו י מ י » ת0י א ׳ת. (
9*.
0) ״ י י י * ״ 'י,
המכח ןהכ א1העכ •לאו טי ו ׳ו לן הכי ו סכהני ככי קהמכחכ'• לו מג י ^קי אי
ן ת׳האמהן מו תו נבו ק׳ק שו ׳לכנ תוסעל סי כ״חלאי ס׳ כי א * לאי ס• הני כ!׳ו ל
'גללו כשכתתכ שי א • 'י מי א ןהכל ן ת׳ י ו להו קפאו רשעמ אוהש י ולל הו שע
אי השכ תוכלמב [ךא ־ הו ו י גהקו ו ח י צמתי תנ ן תי א ־ םי נקי ת נ תו נו סאו
»רכרל לא׳רתכא •קלחךאי עלאמםדצמו אן י מ׳לצמתו לי צו י הי צחמ תקנו י
די רומ תא ־ י בו ה םלועל ו מו י הי התש הלמ י י א •האי י ככ ונל1 תסלמכ השמל
שי ו ׳דו הב אוה םי שו כמה י רכרל! •תו אדו הה לאשי ו י שגי ו פ הבקנה םלועל
י דש לא שיו הני בב אוה ךל ךל 'פ דהו ה ׳י כללו י תי ככ אוה השמ 'ד •לכללוןוי לע לא
וני נע הי י א ׳תי כלמו לתנלו בחו ננתו כלמי ו ו ו סי י ו כחו ני נעםי אי י פמהי לבלל•
ת'1בלמבאו;ו ןלי א ן י נע הלא שי ו •ן »ד:י י הו ו נגהרצמת<כלמכאו הי העו נש!הללק'
ךי ללא הי י א •שי י סי נני גנו אתי כאגב הי ו א •הפי לקכ י די י וא ־ תו באג כ ו א
י רבדלו תתכ םי שרפמה י רכדל ו י ו י י א ־ ־ י דו קפת תו פי לא אי הש לאו ש׳
הני כב ׳י י א ־ אכתי ו כלתו תת י סח תי טשפ׳י ה תי ללכ כ אי קו י פי הו ה
ס״א אי ו טמי גנ י לא ן כו ־ המכמ'׳ הני כלי ל י תנ ל 'אתו נו שאר י גמ הלולכ אי השכ
אמ׳אלו האלי ע אמי אל ו מן לי לא י לא סי מעפי כ אבשכ קפס ןי או י ־ האלי ע אמא
תל ן ד טי מש'פ רסי תהרצמי י פסי ו מתקנמ אי השכ תו כלמכ ענשי י י א •האתת
דחי י תמשכתתכ ףו י י א •עכשתכקנ הרוכ״גהדצמו דס'מ3 ו מן ו לאסששי כ
רוסי י ב הלאשהו הני כב סי י חסי הלא שי ו • 5<נ׳כב םי משבש מי קי לא *תוכלמכ
כגי קנ דו סי הו ־ דו סי מ ס״מ לבקמשכ תו כלמכ ןכ1 הני כמ םי י חה עפש לבקמשכ
0״ת סיקלאו לאי קנה דסחה דצמ אוה םי י חה רי סש זמור הו םשכש שרפההו י י ח לא
•ן׳הלא ם׳קלאי גמ הלולכ י ו ה הני כ ךי לה״מכח י י ו תכ 'א ךי לא קנה הי י בגה לצמ אוה
׳קי דא ־תי ני שאל 'גכ ן י ללא וני אותולי צאה לככ'י פש שי ו תוכלמו הלוי כג ה ענ כ
אוהש תתכ מי ו • הני כב חי ו ־תו נו שאר י גב מי ו תו ל׳צאהתו ללככמי סי קלאה
הנמלא ־תי אכצ י קנה לי מ׳ מי גלעש ;ץי כתו אבצה ׳קי ו א ־ם׳לםהגי הנק
ה׳רעש האמו 1כ ו לפס» הו ה׳י קנההמעתת ן י אשפ הלש הנמה הל ן ׳אשללתו כלמב
י י ע תללכנ אי השכ תו כלמכ לול ףי י א •׳"בקא׳לטמ׳גכהנמי לאן כו ךשחכסה
. :תו כלמ תנ ו תת ן ב ואי ׳פסי ז ו עי התכו סי נכ 'ן הללי האל הני כב םא : ן לא לעי י ל
הסא •תו כלמו צ״הו המאי צחשי ו תו ו צקי ו צי ׳הלס׳חפטהששהבשתתכהמא
׳ד ן ב םש לח׳תי שכ לשי ב ןםא :םי נו קי תב הא׳י בי אסכ אי הו החפש ו ני נע
אוהשכ ן ו סא •סי נו ק׳תכי אכ׳הנו הי הא׳הלכלן תח^כן י בשו ש י י ס׳י ה׳ע׳נלאו
ן מזא ןושלו',ותככ סלעתי שכ תתכ ענצומ קשל!העבנ ׳תכל ןושלו י תככ הססמ ןושל
תת,'המע י כחת׳שכ תוכלמ ןכו םי נוקי תכ י סחה י צמ הני בב הנו פא • לי סי כ
תוכ״למכ הנומא םי נוקי תה י לכלל! .קלכו י לוקה 'פ דו סי ׳ע '׳פפה לאש תי ללכג
תצמא :לכה רו תי כ אלא הכ הלגתמ סא ן י אש'א אלכ!תו לעה לכ תלע רצמ
עצמאל ול י התו הני נ ונ׳י הל ׳מעגכי מאנש 9ממ ?; י כ נ ונלו / אכי למכ השמ 'ר ׳י נל&
0י או<מ&
פ׳גי טד סי סע ל£ס '••
6המי אעי י 0י ארמא» םי לולג סי אנתדנע״אי :סי נ י קי תכתכאי ג נ םי ארסא
^ן עהי י עדי ׳ סי אי י זאי ן י נעט קמוע די סלסי דרי י סתלחגב 0יאנתה ׳כ הזו דוהו ח צמ
שנחי ןו כר ן כו ממלנ<נ סתלו עפב העי די הש תי גג תו לו עפכ מעט ׳ולי ג י לג הלכקכ 1מכ
:הלעכ תרשעתו י הצ הלעתשכתםי למכ ההתי י ולי ע ו ני נע תרפא •ראו נו י
fn לש !שיכל וני י ה תי נצמי • י שי נלי י פ :הי לי ד או י פרו פ עו כ !תרמא עצכ ן כו
או קי ו תתי י חי י פ י הו הי רכ רלי תתנ הרי י ני א :הני בה רצמ הרכ ג כ ץי פא
׳ i t כתכ ה«הת1 שא סי מ רי ו א שטא :ן ו צרל הלועו הלעכ תרטע התוי הכתוכ למכ
זויכ ו מו ר w י נפלם םוי ל ומור שמא ו תי גג ׳וי מדל כרעו םי רהצ דקכ ס!י הו תג ג כ
םי שרפמה י רכרלו תי כי לטו רו סי ומי קמכ 1מע רחי י תי שכ תתכ חםא :הני כ
ןאכמ >ןל*אה»*כח1 רתככ ללכו תםכסני ככ אנא :>ןיס ן י ח שאר ללי כ הי התשכ
קי לסדו ענ או ההאי סח נ פי פ שו נא 'הנ י כ עצמאב ןוי נ המכח ן אכמ ׳ןלאי ו רתכ
?נ י בנ י נא • הלעח תולעל ל!כי וני אשכ תתנ תחנא :ן י מדקלמכ אתאו ו כי סל
:ןי כלהי תי י נא סס י כ יקנה תוכלממ םי טשפתמה ת!ני חכ ה׳נא : חנ 'פ תוכלמו
ףגא :י תכ!הני כמ קנוי הי התשכ תי כלי ״כ י כנא •'י נוצתב וא ן י דה דצמי י כלמכךנא
י תו טו ו י שנאו ׳־.תתל םי נפ םסש הרו בי ג!רסחנ י כרכר י שנא ־• ן י ד תרנגה ו ני נע
< 'אי ו דסחי ן ׳מי ל הי ו פ'א'ו !א")וני י ה אדי עי י ו האלי עי י די סכ דוסי ל םי נפ סהסדו הו חצינ
י תרטו ו י סנא וא י ״תדטוו ׳פנאל ן כו םדח״מהתת עצמאכ 'א הו'1כג לאמשל הני פ
עפשהן קתחשכ חי כי למב אבםו טסא •שרופ אצ הקגא :ןופלד״נס ןוי רטטמ
סי ני צי חלרסי מסי םי שודקה תו הכל קדה קדה חי טתי י י נותחתהזלכקל ולכוי ש ןוי לעה
׳׳. •ררי י העפשהתי רצי אםשרשאתי כי למכהי התי עפשהתעי צהי ו י נע ן י טסא
ו הנכסה תעשכ תגרטקמה השקה ^ן י לקכ הי הי י ער הרקמ י ני נע ן ו סא
ה׳התז^תשכו •הרי אמ הי הת אל המע דחי י תחתמ ן י אשכ תו כלמכ אי רי לקפסא
»נדא!חצ'נב הי הי דו סי ׳ע דו הי תצינכ סד1חי די סכ לכהו הרי אמ הי הת המע דחי תמ
שי קי ו כ'׳רו סא ןושל רסי א שי י הני י ככ דלנ ו ני נע דסי א :דו סי כ י הני דהאי דו הכ
אי הו :הדי ח רוסי א קשל רס׳א שי ו •תוכ״למ םע סי טהרכ רי סא ךלמ תתכ הי הי ו
־ ר ו פ א - •סינ1ציחכיאןידהדצמת0צמכן1רח!י נע ףא ו הרו בגה דצמ
*י סי פא י סי נוצי חכ אוהו םי פרתו רי פא םי ) ;הרי בגה דצמ סי ו י חאכ השודקכ
א״תה י ע הצי נמ סי מ י כאי שו י הי שכי אכ די י הי חצנכ סי מ ־ ׳קי פא :ע״כב ן ו י ערה
קדה כעהש׳ י חכ סמי חרה לאכרקתמה דצמ הרו בגב י הי לי פא :םתו א הקשמה רש
תו כלמב ק א י ספא *:הלי פא י רלי י י רה לי סרמאכ הלי פא י קנ סי מל כי רקה
׳1א מי רכתי ת
3
תו רשא : ה נ ש ד״ו הו חצנתו ני חכסהו תו נו רחאה הי תי ני חככ
,
־וני נעו הקעצ וא שחנ וני נע העפא :סי נו קי ת שי רכ רזוחה ר!א דו סכ דו סי כ
,
^י מי רת י מי קמ'׳וי מי הלולכ אי השכ תו כלמכ ן ו י רפא :הפי לקה חכמרו כגתמ
*הלו לכ !הי א לכו תי :נן 'ו מ. הצולכאיהשכהגיככיןוזנסר6א :תי שארכ 'פ '!ככ p i
^השעמ ן י מש הארא ׳כ בי תכ זעו 'י פ3'י דגנכ,'׳ 0ה תו ענ «א : ה מת ת ' v' 3*
׳י לועא.• די כ שמחמ 'א עבצאהש תוכלמכ השמ 'רי י פ סיקלא עג!«א ־ןי ת!עכצ6
לצא
0 ׳*׳••ז׳מ׳ רע מ s
:ן ו קי רטו נב)תי כלמכ אוהו םי נווגה לכ ץי כק ונינע ן טה א :ע׳נא'>שכלנ&
רי סט'ךי רא םלוע או השתתכ ן ז ו א •
1
לאי רו צ
1
לאכי מ
1
י א׳רנ ג י ן אפר לאי רו א
חנ י עו מ״וב הכ ו מנו שבלתמ תווצק י ומ לולכ ת״וי הי הרגכ תי כלמכ . ן ו דא • י ו ה*
8
!י או תי ג ג טי פן רי י תי י י פסה תי נלבל סי זמו ו ללכ ן רדן י נכל י מא • •להקי י כו
דסמה דנמ תתכ סי פא ן דא •דסחכ תי רא •עכצ הלועשכ תתכ סתק
•'םדואה דו סכ ן י דה י נפי ןבולה ןושלב דסחה י נפ םי נפי ב וצ שי ׳כ סי פאעטו י י נו קי תנ
הדשה ליד םי חופת לש הדשתתה קנ הי םעטמו
-
םי חו פת'כ תו מדכ סס םי נפהו
תו כלמ ן ו םרא •יא י קי ו פ דו הי חצנכ ןכו תוכלמב ן י םרא •םי חו פתכ ללוכה
עפש תו עפשמש׳צי כ ן י רתדי הו ח/ נתממרא •תתהי טכשמ לע הני ככ התי י הב
. תי כי למן ו מו אמרי גנ תי נ ״ראסםסהלשי קלו תסצמלק׳דנ ו י י כי ע הלעמלש
פ״חה ץרא ןכו *תי שארכ פ תו י י פפהלכל עקרק אי הש י נפמ תו כלמכ סתס ץרא
'נו י לעץו א ןכו •'נ<כ!תיכ'למכ ן פח ץרא ן כו המיכחמ לבקתשכ הני כב ׳מעכותוכי למכ
די סחמ י קנוי אי השכי וכי צמכי כי ט ץרא ןכו־לכמלולכ אי השכ'י כי צמנ'דמח ץרא ן כו י ני נכ
תי פי לקכ החלמ ץראו הרזג ץרא שי • הני כח תקנ1י אי השכ תוכלמב הכתר ץרא ן כו
אוהו הצששא ש י ו העבב ןהו דרו י שא •השולח שא שף הלודגה שא ה׳רי כגכ י שא
תשא •חצינו די והדצמ תי כצמכהנו נ םאשי ו דסי ח^הננצשאש׳ו מרבתו כי למכ
* 'הנו י חי ההתני תכדצמתו כלמכ השא • הרי בגהדצמתקנו י א׳השכתו כצמב
ו י הי שכתנאב תו שי סא • •םי רשה * י י רשכ הני י מ םי י ולת ו י הי ן י דהתו חכש
וי;••׳ רשא תי שי א ן י רת דו סכ קי בי חה לא !ו מרי ן כו י ני משי פכ רמושמה ןי י מ םי לבקמ
•ןישמקל רמושמ שורי ת סי אלמ וי הי שכ דו הו חצינב; חוי י ב»א־:- ־־גי1יס תי כרו עמ
ז־- י תו י רו מטא תו כלמכ
1
לשא ׳םי ני צי זי בתמו רמתי לכםא׳םי ו •קי דצל
סי נ!ק־תכזיחי1'פכ הני כב רש א. !י דו סי כ ןכו די סחב תורומשא שארו ד'הי | חצינ
די כת דסב י י הי ש רשפאו ־ םי רי שה רי שכ ת ת ב ןכו ־׳ ׳*'םי נוקי תכ י תי כב ןכו
תו כלמכ ה רשאי •תי שארכ י פב דו סי כ ן כו •מיא י פכ תעדה •ע הני כו המכח
>ןנאמ תו י תזאכי כמ הל לכ תו כלמכ חא •תי שארכ'פבתתמ תקנו י הי התשכ
׳- - : ׳ •!״.י י •סי י י ק- תב די ה ןושלמ־ ״ דו סי י בן כו תתה׳עו י תדע •-: ״;
ן דעי אה i f . ו גי י אהדמי די אכ ה י כחכ ; התא •י ,י •ךל ן ל' פ תו כלמכ ־ ת ?
אן י י חעב אח1וש ׳רקי א'ן דע י אהמ!ן י מי תס לכר אמי תס אל׳ע ן דעמ ן שמתא
י רקי אאלאמו י קו אתו רשהי כ י וה אלד ן י גב! * אמ^סו אתדסי ו ה אלו י ו קאאל
חכת שי א אתו י שד רתאמו • אי ה ׳רקי א אי לגמא אלו אי סנתי אי ןי גכו • התא
לע !י תי י פכ סג א״ע * ני ר ףד כ י ע וני בא התא ׳כ כ׳תכר בא ׳ו קאי התא ׳ו קי א
םי נו קי תכ תי זכ !כו סי ד קפנ דסתנ p i הני בב ןכו • ן ״א תאו ן י נ אתא דבכ ק סכ
'ו קי תב- דמי די ו הו חי נצםי גחא •'׳די ן י ככי אצי ו 'פלתי ו נלחכן כו • סי רו קפב!
קי דאתפקתמן רעכ אתפקתא •מו במ* נ תלהלעתמכ ת0צמכ *ו רחא
nb
•יתומ e׳6y ו 4פ-
. , •
׳
חי נה חו א
ג ראנ שי ו ־ קקחו ן תו לעהכי פ הרטי גה׳ע העבת תלבקמשכ ת וכלמב דאב
,
^צבקש הממ עי פשהל הנפתמו רכו ה קלתסי ש רשא תו כלמכ י י התו הראכ םשמ
דאנ p i • הקח 'פ תעפשמ הני א תלכקמ הרי פסהש רו ע לפ י כ םי נותחתל הלכקי
ז הי לעש תו רי פס י ומ לנקתשכ 'ו כלמנ עכש ראכ p i רו בגה רצמתט^מנ םי י ח םי »
תו רו נו רו בו ראב שי ו אני ו י פכ 'י תחתש ס'הנממסי לחו י הי שכי ני כנעכש דאכ ן כי
0ינ1ילעל שוכלת'וכלמכ|דגב• סי נוצי חכ וי הי ו םי בו קעו םי שחנ םי אלמ סי קרוסי רכשצ
דפיחכ 'הרכאר דקב • הני כ וני י הד והתל שוכל שממ ט שי ש רכד הלו דגב ו חכ
׳ הנש תמלמ תו אי נמכ הני כב . ן י נב • קלכ 'פ >ןס!יד רו א רקכה דו סכ דו סי !
רקב רבדל'י ס תוכלמל דסחה רצמי ו לג ן ו סהו ו סהרכאכדסחהמלי גתלתתהז
דזמעי לחת רוח&קשלמ חצנה אוהו ו18ת1איצמ סוש רחשכ ןי א םנמא י וגו י לוק עמשת
* םי ני קי תכ תעדה י ע המכח םע דחי י תתש תי שי לש הרי פסכ תני נ רחשה
'ר ןכ ששבי ני כ ו א '׳ני קי תכ רווחה רוא דו סכ תי טלמ רצמ ׳פסו 'י פס לכל ומור זי ו ן ׳כ
הכ תו צבקנ 'י פסה לכשכתסלמב אוהו תסנכה תי כ שי ו י תטלמו הני ככ חי נ ׳מי רכ
שי 1 •ךלמהחי כ p i :•תתל ת מ תמלח א1הושדקמה תי כשי י
,
םי נו קי תכ
׳ • אצי וי פ הלו דגה רצמ תו כלמכ לאתי כןכ!־ הרו בגה רצמתו כלמכ הי התו סיקלא תי ב
• ךלמה י ו נג לע תטלו ש אי השכ תו כלמכ לו כו תי כ שי ו • הני כב לאתי ב סש דו ע
הלי דגה דצמ הרטי גב לו דגה־דב שי ו •מרב תו כלמכ 'ג לשדכן כו •ן מו צעהכ'פ
י •תתו המכחכ ונלו רתככ השמרי ה י רכרל רוככ־סי נוקי תכו דס״חכ ן בנ י חרב
תלחת א *י שהמי כחה דצממהי ןלכו תוכלמב ת רמב •דוסי ו חצנב ם י רמנ
תמאכ תו טנ מרכו טי ני קי חכ ן י מה תלחת הי התש די סחה דצמ י א •תי שי »
־ תת• תו כלמ לע י אי הנ לע י א ן י מה י מי ו לע רמאי ללכ ךרד ן כ • • םי נו קי תכ
I דמי ע םי הש רקכ כ*כ ו אםי קי רצהתו משגב םי לשורי חו נכ • תתכ טרפךרדו
•קי דצכ דנ־ דו ס׳ב או סו גזו ׳ו ה י תו ררו עתה רו כב ן י דהמ קנוי ש ׳חי וי פכ זעו ג• םהי לע
ךו רב , • הכקנה עפשכ רהוה י רבדלו דסחכ השמ 'ר ׳רכדל רדכ • הלוג או הפכ
ן י עכנן אכדכ צפד ן י רב והי אדי אלי ע אדו קנד או ר אד ךו רכי כ דסר ןנחתאוי פכוי ני בכ
אמש הארנ 'בחי לקי מחתי פכ >ןא'וכו י כה !אלן ו דב ׳רקא י תאד אמצעתי או ןמתמ
סי לכ ללמ ןכוי סי נוקי תי כ דו סי כ pו
,
ם•דו קפכ תוכלמו האלי ע ארוקמ ׳הי אדהני ככ
•םי חי רב • )י דהדצמתי תו תו כלמב לורב • רתכי ן ת״צקתי ש יו המכחי ר ן י הה ן י רתכ
1
״םי נו קי תכ הרו בגה דצמ הלוג אי השכ תו כלמב החי רב • םי נוקי תכ הני ת נגכ
תוכלמכ הי התו עפשה תלבק הני נב• ת ב דנ - •תי תו דו סי ו תוכלמכ ח י רנ
י דו סי כ . קדכ •ה<'ככתמלמכ הי התו עפש תעפשה ה נ נ ע הכרב •הני כו
ן גני חככתמלחב תנ • סטו צךי כ ל ג פ רשב שי ו • סינ1ק׳תב תי כלמכ : • ר * נ
, ׳״•: < u i ' W?' ׳ ; ס י ט י ארכ ׳ן י כו תו ני שארי גבי א״ג י תכ ־'י י קנה \ ,
,
לם׳גהתי א
דו סי ה דצמתו כחלכ ן כו • םי נוקי תכ הני נה דצמ דוסי י כ ן כו ־הני כב חיוואן
רומא י פ ׳ ־.
אם ־ ׳- ר ע • .ו
'פהדח׳ל tm %ויפויתשכ רסחנ םי ה תי א» ••תלמ ן ו אז ! ' רו 56 פכ
:
אוהש תמל״י נ לובג •הי י כס!הי י פש לככ ןכו סאכ י י בג •חצ
׳סי נו קי תכתמלמבן בו ו רתי פהני י ככן קו קחצי דחפנ הרמ> •תו לי צאללו נג'
הי י חאתו לו תב ןהש תו עבג שיו ־ י חי ו 'פ תוכלמו הני כב חו ענ» • תו כלמכ הרי נ*
אצאמשו אני מי תי ללננו א •סי ני קי תנן י מי זי רצ״תמלמב ר< •עי ככ הפוחה גג
לו ס׳בהשמי רי י כי לו סי ני קי תבתי תכ חי ו ז "י סח כ הי ו ו ד! ־ םי ני קי תנ
שי ו :דו הו חצי נלע תרתו פה ג'ג?ת!רתוכז< חו י ו ו !• •תונושארי גב nSi Si
הסמל רי רכי י אוהשכ תתנ הוס זו רי ג
,
ת ת כ ףי ג •דו גי ב אי הו נה!תצו ג
• הרמגב שכלתתםגהטנחג חי י חג • תו עחו נ עי רכתו ה<שת1 תו פי לקב
י נא ד!סכ המו סוכש ׳ו י שע תני חבב הי התו • הרי בגכ שנלתחשכ תו כלמכ ן כ*
^0נחי» •זי מערכחתמ די סי השכ תו כלמב השגה T V !ךחחא י נאו ן מאל
תו כלו י נלן ענ י א י זקו י י רק/ י כלמב ןןי ןמ אי> . ה$מר י מדל הרי בג*
דו הו חצגכ הבכרמה ׳'י גי י ג
,
סנקי תנעלנהדי סכהלעמלםלענהתו א׳צמב
• י חי ו י פי חגפהני נבן כי ךי מהסי תלצי כשכתי כלמכ D*SJ •השמרי רכרל
!גי י הד םי נוי לעה םי לגה תי ללכ דצמ תוכלמב םי לגתמה ןידהת1זיכ סהי «י ה י לג שי ו
םי דסח חוי י י םג ••דו קפי פםי ני צי חכאי שקאי גו רראמו י ס h»\ •חגפן י נכהסו
תו עי סנל ןג הי הת הני ב תי כלי מו הני נכ ן ן • סי נץי ו חכ דסי חה דצמ תו כלמכ
סי התי ו ו גאתנג אי הש ןג םי ו • ן י מהתי י ׳פס הכ םי נג ןכי םלתשל ןג הי התתי כלמי
9י מנ ן פג שי ו ׳חי ו י פכ תו כלמכ ן6» •םי נו קי תבדי סי י לןגאי סםתי י כלמג
!תי פי לקה ן רר עי פםמי סכלתמי י מי קממ דדו נ הי התש תתכ ר1 • תי פי לקכ הי התי
•*כדכתזו נרפכתמי י לעהתי י י פסהתי אכהלגתשכתי כלמכרמד . דח חו א
ךל פכ תי כלמהי ע תי נוי לעה תי דמהלאסגסח״תי לי קהשרפמה -- •
דצמ הי הו י ו י ח׳ו י פנ תו כלמכ »נ ר • הי י בגה דצמ השק הי הת די כדה י קעי ךל
• הני כב סתי אי צמתנ׳חככי אכתטלמי תחן י פי צרפ ו י •םי ני קתכ ה י בגה׳
י צמ הי התי אי קי ו פי אקוני ב תו כלמ"תת ו נ ״הי םי י ו דב דחי י תתשכ י י סי כ דו ד
תו כלמב ד ו ד •םי רי שה רי שבו ׳ני משי פכגו ו י ו התו רי י עתה הי הת ו גממססי ו נגה
ו לעי תתל ולעי שכ י ו סי כש תווצק םס רצמ תתכ ר ת י חי כ דו הה דצמ
ו י ד י תוכל״חו הני כב הי התש א׳ו דו סי כ ןכו או נ ו יסל ולע• ג מל !לעי שכו םי ששל
»ו כדל1 סי שי כמה ׳י כ דל ן י י ד •מי כ רוחשונווגש ו י דכ תמלענש רצמ הני בג
: •מ״רכ תתה דצמ תו כלמכ תמא ץרו הרו ת ן י ד ־תוכלמה רצמתתכמי ר
ן כו • םי נוקי תכ הכר ארקת תי י כלמ ואו ממי שההו צממ קלתסתשכ י <סי כ ךד
מי רכעפשה ונממקלתסתשפ קי דצכ י י ד •ס<נ<ק<תנדוסי הרנמתי כלמכס<כ<
אכלמו אני לל אי שסמ תקני • הי התשכ• תו כלמכ םד •הלד או קנת'ו כלמהו א$
הי התהמחו תו כלמנה^ח ׳סו דםד י •םי רי שהרי שכ ו נממעגמנ הי התאמי אד
;ס׳א׳כנל ס׳מדתמה סי נ נעה לכ םי לגתמ וי הי הכש תו כלמכ ן ו ׳עך •3#p
םי נוקי תב I 16 א וי
0ינו8דםיםע־רשס~
י r
•*
ני י עי י י ה סהמטן י דה ת ש מ י מ ש •תועמד - •תצ״נכהשמי רי לי כרלי םי נוקי תב
,ו ני נע •ת״וכלמי הרי בגב י א רי הי הו ו נ״גנ וי הי ו תותש 'פכ םלי על ת אכ
הרדו תי תנ הרי ד ו ני נע רד ׳רו סי ) ת ת כ וי הי םי עי רכמו סי רכחמהו גי ו י י ו רי צא
הי ו נגה דצמ ערו בו ט ךשמתי דצמ ׳כ תו כלמב 'י התו י דרר!קק ן י נעמ רד שי ו ו ני ני ב
ת ת כ ךרד •דסחב סו רד •הני כב הי התו רו רד !ישל רד ?שמר ׳ו ג דלו
'וכלמל תו באהמי י נקתתמהתו י ו צצה תי ללכ לאוומ־ע י ו כי רנו י ו קי תבי ו כלחלעי פשתשכ
י י ׳־יי י •••־•' • ן קמתשרפכ הני כה טפשמ . •י •
שארבהי התסי הלכו תמי למכ סלשלו ו מדי הני ת *ן י סכהי התשי הלכ י חה תו א
י הי הת י א אי צומה מכ העי רי ה הלוגי פ״ לע תזמו ר הי הת רשאכ הכי ת
אי ה ארי כ השוע י מכאי ה אלכ אמ תס הלי עפה הי התש ןמי כ י כתי כלמכ תזמו ר
הי הת אלש י י ני כי סש סאי כ הי התש העי די ה איה לכי • i ' • הני כב תי מו ר הי הת
רתתסהל הי התהכקנה ךרדמש י נפמ תי כלמכ אלו הני ככ תי מי ו הי הת הלי עפ
העכשי רבח ־םי ני צי חלעדו י אלש י דכ סגו רכו ה דו בכ י נפא
ןי להקו ״המשני תי קו נת לכהןי של אי הו תו רי פס י ו דגנכ םהי תלהק רמא סי לכ$
ן י כתערכמה הדו קנה םי דקהו •ל״וגס לי י גמ תו מדכ י או י כו א ׳'׳׳•י כו'א סרכו
אוכי למכ הי התו דרו י לכה שי ו י • ס^ו אתדחי מהו תרשוקה התוי הל תחי קנ י תשה
אי התש הני ככ הי התו םלוע לבה שי ו ;׳*'ו ההי י דו סבתתכ קכדהל תדר״ הי התש
הי התשכ תו כלמכ ןבו םי רי שה רי שב המכחכ הדגה • המכחב קכדהל הלוע
1
• תו כלמכ םו דה ־ המכחה עפש תדגהמ מקצ1י הי התו הלעכ הכ אי רש
הי הת םדצמ תו כלמו תי בא שלשכ , סרה • תי רי פס רשע הכ סי צנקתמשכ
ולי נע או ה • חצנכ אבסה 'י רבדלו יי םי נוקי תכ ת ת ב" י רדח י • הסי התאי קצ
תתכ ןכו ארי י י פב !י נכה םלי ע ךרעכ 'ני ככ ןכי רתככ הי הא םלעההי םלעה׳ רתסה
זי מרי ו תו כלמכ הי התו אוה שי י ״ • המכחכי י דו סכ התואי צמ תו ני חככ תוכלמכ ן כ)
אללכ הי הת אוה ןכו •׳אלי אי רד השעמכ דחאכ הכס י הו 'י תו אי צמ רמח לא
דו הכ דו ה • הקח י פב עי כי תי כלמו תת י נ״הד האלי עאללכי אכקו נו רכדד
•תחלו תתשרפכי אכתי כלמו תתי הני י ככךי חאל רי כנ ה ו ה ' •י הרי בגה דנמ
אחי קמה תי ׳הני •הני נה לא'י מי י הד ׳די סי ה רי קמ תו קלתסה.י ני נע י ו ה
אי ה •• די מ לבקתהל הנו רק הי הת הבושתה הבושת וני י הד הני בב םי י ולת
•או הן ני רקי אי השי י מי רכ המכחה לאהי תשת רשא תי תסנה התואי צמב תו כלמכ
המל לכי ה ארקת סרי פסי הרי פס לכ ללכ ךרד ׳י לכי ה •הקתתשי פכי אבתנו
המכחל לכי ה הי התש הני ככי םיאל לכי ה הי התש רתככ הי הת טי פ ךי די הי לעם
תואי צמ דו סכ השחל הכלה שי ו תו כלמכ י הכלה ו * ת ת ל לכי ה תוכלמבו תתלו׳
םי כרכ הכלה שי ו ־• זן,רו:צגה דצמ םי הלאמי י מ״הד עמשמ מ״רכוסי נוקי תכ הלש 'י ה
י תכלי ה הי התו רו מ חצנכ אי השכ הכלה ארקנתי כלמ ׳כ סי ני קי תכז •תזכאי גדצמ
- רת׳תהצ ; - . • . - 0 .• - - ׳•׳• ־ י ל י נ
נ ה י ״ !נ רעש
י
• •האולי מבהנכל רו סנ הי הי רומג תו כלמכ , n1,׳V •הלעב םעדחי תה)
לצמ ניתל תוכלממ הלעתש חכש ו ני גע הי ו י י י י ה
,
.המו גפ הנכל לו סב רומג ]יניאשו
ן י דהלעהרו מהתו מצעתני תככ תו כלמכ ׳גגה , •תלש׳ו תשרפהנ׳נ^מכש*־
י רה שי ו • ולתי ו ךל ן ל תשלפ תוכלמב , רה ־ תג תשלפ הנמוהו י ולי ג לע1
הי לו מהלי השי ו •הי י חא תול1תבכ מהי ו רתכ י רה שי ו !•תו ו צקמ סהו םי משכ
אוהו ןוי צ רה שי ו המכתה דצ״ תו כלמב אוהו שרקה רה שי ו • לסתה דצמ אוהו
דצמ תכלמכ סהו לכי ע רהו סי זי רג רה םי ו י הכ דו סי ה דח״תמשכתו כלמב
סי רבעה רה שי ו י דסחה דצמ תו כלמכ אוהו כוטה י י ה שי ו •הרו כגו דסח
ן שח י רהו טו לה ׳רהו ן שג ׳רה שי ו • הקח תשרפ ת תכ ן כו םי נוקי תכ דו סי כ אוהו
תוללכ דצמתםלמב אחפקתה •ושע די הו רי עש י י ה ן כו . •תו פי לקכ סהו
•םי נוקי תב הני כה חכמ רסחב תללכנ הי התשכ הלו כגה •
הבי תהש ׳פעאו • תתכ ו זמרי תב׳תה םארכ םהש ן׳ווה כו ר ו י ו התי א
הו ה׳ו י אכ ת!כלמ1 ת ת רו כח לע הרוי ו תוכלמל !ו מו ת המצעב ,
רשפא וא י ןוי צמי ה ן ו דכ !מכ תוכלמ י הת "ת יו תו כלמו ת תב וי הי ו ני ד תי כו או ה
ו ה!םשכ הלוע הבקנה ןי א אצ״נ ו כו הפ םוקמכ ׳כ סלעהכ תוכלמ יו ת ת ה הי התש
י זו • הו ו בגכ אוהו י עצ ןושל י הי ו • י אכ י תכו תו כלמו ת ת הי הי ו א!הו ומכ
תי שאי בי שי פ הני בב דעו •תוכלמכ p V i • ן י דה דצמ הי הת׳ הלל״צי נע
םי לכואה םי שי א כי אי קצה םי נותחתה תנו ככ סשו • לכה ן ו נקו רעו הכש
• םי רי שה רי שב תו נכרקה , - , , ן -
v
1
זו בו ־הי לעש ס!מ תקנוי ש דצמו תא ארקנש םעטמ תוכלמכ תאז ן
ז
זהתו א
הרו בגכ בהו ־ חלשב תסרפ דו סי ג ן כו •אכתשדפתי תכ
ן י מ!דצמ ודצמ גוודזהל ררועתי שכ ת תכ רו כו תו כלמב תי ז •הני בו
התרכזה הי הת ובש דו סי כ הרי בו • ו רתי תשרפ הי וגב אנק נללולכת1צוטתו
דסחב תו כז י אצי ו תשרפ תו פי לקה דצמ עול הרי כו שי ו • לכה י י שקו י ו טקו
ן י פנא רי עו ת ת ב סי ני ע תי י אמ י רבדלו הרו בגב הי ו אה י פס 'י ברלו סי ני קי תב
י כרד אתי גאב אי עצי י ףר ו צי ו אהי ארדאבו ־ תוכלמכ ונצות״תכ ה ש״' י ׳י כ י ל
הו ה־ י בחמהתעד ןכו שיע הטמלו המכחמ אוה ן ׳פנ אי י עו ׳כ ו נ עמשאכ סאבי
השי קי תומש תשרפ הני כב. . הקעז • ס״אה אוה רתכה סא ג רעשכ הלעמל
'י פפה י י ללכ ן י ד !ומרי םי כר ןושלכו רחככ ן קז ־םשכ ףקוו >ןק<ו0לכת'תכ
םי נו קי תכ הרמג נ תדו ־ הרובג הלודגב םלוע . תו עו רז ־ ת ת ב חרז
הלעמלש'י פסכ הי גת ללכ ן דד םי חו • הי רחא «לותככ< תו כלמב תי ו י אי ו ״שו
( , - ׳ . , ! • - . ״• ו י י סחה רצמ דו סי מ
י t
, 1:י >"• . • ' :
r
. ."׳; • י• \ י יי י• . ״ ־ • י ; ־ ז '
ו ׳
(
ן ו י במ ״• סי ן ן י למן י נ ^שבו ח ה ו מו לג ה ן מז כ ת ת ב
;
- שו נ ן ז ״
u l
rtmt^
וגי נע !צ 2 ב וי
c
y
טי נו טד םי טע רש6
ן י י חג/ ע ו כלמכ אי הו הלבח ו ני נע
1
!נ ח- הנ כ1'י תכב םלעהי י םלעי אי י ותהזי 'י י י ע
,))נ לו סב ;תלחנ לכ/ י בקעי כ הי הי ו או 6 מחו ה לצי י תל- קמםי מעפו ־ ן י דה
הלולכ אי דסכהני בכ תי נח *הלכחי י בק ני העי לקב י לכו ת• ' * * י נ י א' : {
דו מאי פזי נ׳במתקני י אי השכ תי כלאכ תי י נבה •מ״רכ סי תח)י זג)ו ו ר'צס'ח»
הי הת גח לכי י פסה ן מ'א דצמתי תל רבחתמשכ תכ למכ םי גחה לכ \ n *זקף־ »
םי רי שה רי שב הצי נב סהלס תי י צקי י התי אי צחכ םי רדח ־ הל תדחוי מ הי י פסנ
י ח לכ סא אי השכ תי כלמב הי מ • םלועל הנבלב אוה׳ שו י ח מי נע שדח
שי !עצי י אה וק די סב ת״תב הרדשה סו ח •תתב זו י ו ח •סי ני חחתהח
י כד י רכרל םסו ח •רסחהדצמרסחלש טי חטי ו הרו בגה עפש דצמ יהשה ט ח
י להדפחלהי התהז ן ו ו כלמ הני כבקכןג1נן י י מ ־ חתנ סטו תהן רי או נצו י ו בגכהטט
תי צי צל w hm ׳סי גו ק׳תב תי י ה רקע םש י כ הי כחהת׳׳אי צ״נ לכהו ה ו בג ל
ן י ע תבר'י נו ו גי גדו סכ תבשרי שכ רשקתתםכי י כלמכ אי הוי י כי י כי גמי י המ אי לי ח לכ
המי ת אי הש תי כלמג זו טו ח •אי קי ו מטרכ רסחה ו י אב םי ח ״תי נאי גו י י י הר
ארםי ח ־ שא ת»!ח הי י בגה י צמו המת םהל סי מ ?י דכחה דצמ לאו ש י לע
ת ת כ ן םח י • םי ני קי תבסי כרסי מרמחי י תכרבן ׳מ׳י זצמאי י ו צאמשו צ׳נתי כלמב
לאי ש״לי נאמלי ר ארקי ו פי ני בי המכחב לארשי •קקוח •ן לכי י פסהתי ללננהפו ח
קי קשה תעבטה םתי ח • הי תחתש המ ךי רעב הרי פס לכב קדצי הו י פלי תי י ת ׳ני י הל
הרוצה לכקחהי הני כב י כ תמתוחה י י )תתכ י מצע י ו׳צהו המכחכ םתי ח י י צ הכ
'קמתי כלמהי ני נע הארת ונש הי ו בגכ א׳לי לדאו זח־תי כצמכ- הי התםתו חה ׳מ
םי נוקי תכ תי כלמנ תת רנתתתטכארהנד אי רלקפסא קי ח • ץקמ תשרכ הלי ל
הסמ <כר ׳רכרל תי ו ו ח ־ תי רי פסה לכלתםמשמהי הת אי הש תוכלמב ן ו ו תן כו
תשבלתמ אי השכ תי כלטב אטח ־ ן זחכ תי כלמכ הי התש ן י נכי תי י י תתכ
־ ת״תי אככמ הלי לכ אי השכ תי נלמכ תטח ־ אקמי כו םי ני קי תנתו פי לקב
רי סכ הי התו אטחן י נעתאי טחמי י ב שי ו י תו כלמב הי התי ת׳י ק וני נע תאטח׳
ה ח שי הי ח ־אצדי פ תתנ ןכי םי רי שה רי שכ דוסי י כ י ח ־ ׳ני מרקהשחנ
דו סכ תי כלי מכ אוהו לארשי י דלא תחת הי ח שי י • המי כחנהי התי עי קרהלעהאלו ע
י י ח •השמיר י רבדל ח£י ב תדי ח •םי ני קי תבעצמאכי ו הטמל יא הלעמל י י א
אכקםלי עי המכחכ וי הי ו כהעה ׳י ח שר ־ תתכ הי הי ן למ׳ אכ הני ב המיכח ן למל
־ המכחכהשמי רי רכרל ן י ז ו ־ םי י חאי קי תי - י שאי י גמי אלכ טי י ח •הני כב
תי חככי י ט ו ת״ח ־ םי צי קי תכי ׳לדי סי אלאמנחמ עמשנה אנ ׳
1
י י ח
בלב המכחמ ס קלא ת״כח אי מהחשנ חטנח י •י די קפ י ע fi נ לממ הטמלט
תו גלמב הי ״התי אי י עז המי כחי המצט תי ^צח שי ו :םי דלאו נ״הי הי י גלהי הי כי תג
ו מאנ י לא תי מכח •ת6 לעי הני י לעהמ״כחה לא הייתשמ אי השהכשי י תו אי צמרםב׳
, ע״כמעפשנהעפשה,א1ה הםמי ד י רבדלו דסי חנ גי י ח • )!רחאי נאי ן י שארי נא
י ומ הלולכ אי השכ י א מרנתו כאי גסעתי כלמכ הי י ח ־ הני כהלאהי י כחהי ע,
nSn י *רנסי ו ו י לעתו ו ו אי ההנמת סלעתתשכן מכלמג wSn י ס נ קי ת ה
י תב - י
»ס ( ׳ ,
־
» ר ע מ
: : ה רו מה דצמ תוכלמכ ןוכנה) הי מכחכ 6׳ שי מי לח :מרב הני נל ןולח ת ת כ
הרו בגה רצמ םח ־ד1ההרנמן׳דהתו ו בגתב'׳חגננ'ו כלמת'ת י ו כחכ םי כי לה
׳־םי נוי לעה הי מי ה לכמ הרו מח א׳השנ תו כלמכ סי מי תדםח * ןענכ'.tf> אוה סו ^
ת ת כ חשטח ׳ס׳קי לצל אפרמל הקרצשמס אי הו הרו בגה דצמ תתב חסח
הםמי לי רכלל ן ו נח ־•םי נוקי תכ'ה דו סכ תכ למנ p i ״דו מא'פי שי מח אוהש
חצנכ סה)ד/ ל ׳לסח שי ו • ארלאכ לתכ כ ן כו ן י מי לצצהל׳לצנ דסח ־ דסי חנ
מלב1ב שבלת״ המנחהי התסכלפחכ די סח ׳המי לתי פל״והו
תו כלמכ ן כו •חצ׳!'פ דסחה הנממ •תקנו׳שכ הני בב חדי סח
י לברצ! ?השמי ל י רבדל הי מכחב ץפח ־ סחנפ'פ רסחהמ תקנוי אי השכ
תו כלמכ nVS/mm׳תו רח קנ הדצמ <כ הני כב י מפח ׳תסלמכ םי נוקי תה
תמלמנ ומור סו רפ דנ ר לכ י *ח י ן ל ן ל י פאכ םי מחרהו ן י דה לצמתק- זי שכ
ן י נ א1הסתתכ אוהו ן מה י צח ומכ עצוממ וני נעש י צח שי ו ׳חלי התמי גסהני מכב
תו כא נמ״הלן י י ו ו גתזללבלגמל1םי נ 0׳< tn •מרנן ׳י לו ״נשן נן ׳ההי תס
לצמל״והו חצ״נכףככ ו זו רו ח*ח ־ ס׳נקי תכתסלמנסתו אהר״או הרשא
תו כלמב הקחשי ו •םי עפשהלכל׳כנמם י נ5מל)ס׳כ קמ *מלי נלסי מכ
•סי שו לקו מ"מפתקח'קנתי כלממסי ט;פתמהםו עקשהו תו נמ: ן כו ־ י חהםעטהמ
טתסהצען • מרכ י נ לאכ ז י קתלג לן נ סשכ ברח ־ םי נוקי תכ ת/ כלמכ דקח
רת כ בן מח ־ סי נו צי חנאו הו תמהן חלמכלחש׳! ־ קדו גנהן מתקנו י סכתו כלמב
ג בהשמ׳די ו כ רל לאמשחו תו נלסנ הי לאםטזו •סי נו צי סכן כו תו כצמכהרו כגנ
' דן כ םש רחי י תתשנ קי דצכ םי נוקי תה ׳י כללו רו ה! ס4נכמר י ו כדלו תו י צק
*ללכ םע דח׳י תתםכתתכ ן תח י • וקי תבד1הו חצנכ! טהךמשח תו נדאו
1 :תבצמכ
מ״הד ן מכה עצמאכ'׳תו אנ םלענה התואי צמב תו כלמכ רו נט חי טה תוא
סנ» ה / ננרנמהלהי התרשאאי ההתו אתו אי צמכתי כצמה
טרהטה רקע הרהט י הכ הצולכהתובלמתי אי צמכ המכחב תעכט ־םי נו קמכ
טי התי ת״נ ה תא מי טהנ הראה ו ענע נרמ י חרק פכ הרם״נה רצמ ה׳הת
ע0ת אוהש י פלט לו כו ט י וני כ לע קדצ ׳רעשכו רפסה דצמ דו סי בו תחב p די סחב
הכומס תובלמ ל!סאוה י בהו ־ן1תתתה!א'ולסוצוקל1ק'ו ־־תו רי אמהתחי פטל
עפש הי התי סי לשח׳ י נו טש׳! ־ לסחה לצמתסצקב הי התו הבוט שי1 ־ הל
תו נו חט ־ טי ו כ תי צי לנ
1
לוחט •ארקי ו י פכדטי י עת״תמתו כלמלעפשנה
עפשה הי התו ואולמכ והי ןי נמכ םי נמ ילט ־ ן י מי ה לצתלכגה לצמ ד1ה1תצנב
׳r *פי נ!תחתה לכל ונממו סי חוכח הלשל >ןט נ הי החטממו תי תשאו לעי כמ עפשה
»סא1הסש תי כי תנכי לרגגכ ןי טוחכי ל לו פכ המכחל השמ רי רכרל הנינל מ׳יוט-
wa ־ לססה לצמ תחכ מיר י לנרצו י המלשכ רו א הטש דו סכ הצינכ היהתם
יאמקוואתניוינכהנינוהמכחכותוכלמכ חפט לזייסכ״וני כרי ^בדלתמלטב
ז - , :מ״וכיידא־מע׳שחפמ־ !קיתכהלמסלה1מלעתוכלממ
ן ו ו א
קע ־ ן ו קי ת כ תתב ןכ1 ץקמ סכ דו סי כ זי י התו רו א ןושלמ • רי אי דו י התו א
עפשה קלתסתסכתי כלמכ השבי • ת ת הרי בג דסחב . <• . •
"?י צנ ת ת הרי בג הלי דגנ הי התי תי עבצא 'ה הב די • • תי שארכ י סכ הצי גמןוי לע
ןי י כלמ לאמש ד׳־ *־!החה לא הטי נ הי הת רשא הני כ ן י מי די תו הי י תמ וי הי ו דו ה
רי סי י ת ת י ע הי הת רו בחהו רו כח י ני נע העי רי •ן י דה לאי הטו נ הי הת רשא
ן מכחכי גהסעשתי קכדההי התשתני חככ הני כב י לבוי * םי ני קתכ תי תכ י הי
p i סי נוקתכ סהרכאד רקבו קחצי ד ברעכ לאמשבו ן י מי כ רשקתתשכתתכ םו י
הני בב הי התי
(
רי פכה סי י שי י תלשכ י פב תוכלמכ ןכו הרש י י ח פכ דוסי י כ ן כי י רסחנ
לכמ הלי לכי י התספ רסחכםםו י - רי מא 'פי י כלמנ הרי אמ הי התות תב הכ הלגתתשכ
1י"תה סערחי י תתסכ תוכלמכ הנו י •.אקוני ב ׳הי תחתש סי מי ה לכ י י התשכ 'י מי ה וא
ץעו י •ד1סיכ־ ףסו י • תו פי לקב הי התו האנוא ן ׳נעמ הנוי שי ו •םי ני קתכ
רתכ כ אי ו . ־תוכלמ הי הת תי שארבו דוסי י ב אי תי שארכ ר»ו י ׳ו צפנ ה נ י כ כ
?י התדו חי •ח רב הפי לקה הבקנכ רבכה תרתו י • המכחכ הי התתי שארב!
י סחה לא ןבלה הטי שכ ן כלהי התו הרו בגכ ן י י •לכה ו דחי י תי ו רי לע י כ תתכ
וי הי םי מי תששו תי שארכ י מי תםשמו י בנעכרמו שמן י י ש׳י ו ן י דהלא הטי שכפו דאו
ערמש לע טקשי הי התס רמולכ םי רמש ן י נעמהי הח .רמושמו ן י ננה תו רי פמ
הני כב הי התו י ח ן י י שי ו • סי רי שהרי סכ הרי מש ןושלמ ו י כנעכ רמו שמ הי הת י א
ן שו מ ותוי ה םע י כ חצנכ ן י כי • ןי מלע י ח דו סי ל עי פשתשכ וא המכחכ דחי י תתשכ
לע כו ט המו תי חא הנכה ׳תנכה לע ףי סו י דו ע הלכה ׳טושקו רתסאל דסח לט ו גח
רי תעש ןי כי י קנ הול׳ ו ענ ללככ רקב דע רחס אוה חצנה!? התנכה תלחתש הל1אגה
תסרפנ דו הו חצנכ . פי רי ו י . י • י ל רו א ה ן שחב בשא י באנפ הדעסלו תי נהן י כהל
תו כלמכ ף!ס סי 'ן כו •תונותחתה הי תו גרדמכתו כלמו הני בכ םי •חלשכ
'ןמ הלי לכ הי התשכ תכלמכ הי התו חלמה םי שי ו • ן י גרד לכ ףי כ הי התש י נפמ
י ו דו הכ 'ה חצנכ 'ד תתב 'ג הרובגב 'ב דסחכ הי הת דחא םוי B׳0׳־ ־ תו רי פק
הי התש רשפאי ־ רי סי כ הי הת'דסי י םי ני קתה י רבדלו תו כלמכ תכס דו סי כ
ץסי : *י אכ סי כו שחתי רכו ףו ג ויהי׳ רשא !תואי צמכ וני י הד ת תכ רשא !תואי צמכ
'י רכרהי כתו כלמהדו סי י הי התשי נפמדו סי י רקנו תי עי שתהדמכ דו סי ־ רסחכ
תי מי נפה התד1קנ תואי צמכ תוכלמכ בקעי ־ סהמ הלעמל םדוסי !י הי םי י נחו רה
ת״תכ ףו נהשי •המע תתהרנתתתשכת!כלמכ!ומו»1א"וככוקעיאלמהיהחשכ1
.. קחצי י • דסחכ השמי ר י רכדל סי ני עהפי שגי י י פכדי סי כן כו • ארקי ו י פב
c. ־ תי תי י י א די סי כ י
1
י קי *ארי ו פכ םי מחרה לא ברקתתש הני חככ הרו בגב
ז•- •ןקמ י פכ הני נב- םו רי • ;י דכ תדמ דנ מ תוכלמו הרי כג הני כב : הארי
ן י ה ת״י נ פ תני חבבתמלמב ארי •הנוצי חה התצי חבכ תי כלמנ םHשו ר^
סרו כגה דצמ ר!ה1 חצנ ןופצ י תכרי ״סי מו שאמ ללכתתש הני חבב ת ת כ העי רי
מי מכי ן ו רו שי ! ־המי רת י פכ דסחכ העו שי •המכחב שי •םי ני קזמ
ן י ד׳קפב רשי &רכסןו משכמי י כלמכ.ז<שי ;־תל1גי1'פכה<שב1«נשי )י מי מלכקתשג י
י רבדלו t.\\
י פ
t
{ - י צ • ; דן »- • • .י
רפע .*נשי •• מי ו כהנ׳ככ הלעש לס הבי שי • תי זב רי הכה רפס לעכ ,י רבדלו•
ן י ב תערכמ הי התשכ !תני חבב 'תתב לארשי תמ״למן ה / נ נ הי הת רכ עו ת מא^
ןווטי טחכ 16 תמ״למכ וא רו סי נ ה י התו אטוז לארשי שי ו ׳ תעדה ד!סכ הני כ!הו לכת"'
י . :סי נ קי תכ . . . • ג
הי הת זאש המכי חכ תסנכנ הי התשכ תוכלמב רו בכ י לאמשכ דכ נ ףנ ח תואי
הנמכן נו המכחהדצמטי הת־ תנכהרקעסהמ״נחי מי תצכלמי טשו קמ ־ •י •׳
רי בס ן • •המכחכ אוהש שכםה חככ תו לגכ poX'״ סע שובכ ה׳התס תתב מו נ <
םי נוקי תכ רסחה דגא תתכ םי שככ •דחאכ המכח הני כ רתככ רבג •הרו בגב'
'ובל״חבהב י י נוקי תב תובילחב הדנו • דו סי כ דכ •הרו בגה דצמ תו כלמכ ן שנ <
טו מה ן הב •רסח לודג ןהכ•סי נוקי תב הנ׳נכו ךלךלי פכ הרו כגכי אשני פכ
הי התשכםי נני חה םהי תו ני חככהכרב םו נ ־ תו כי למכהעםי עבו כ • מירכלאכימ'
?תו עו שי י סכ תרבחתמ ה׳הת&בתו כלמי נהי התו תועי ש׳ סי מ שי ו • סי נוי לעממללכנ"
ו י נ ב קי דצ ׳די לעת׳כלמ םע דחי י ת״ הי התשכ תתב
1
?חו נ •ן י מי לצ^ג םי זעו נ
לבקתש עפשמ תוכלמכ עי פשתשכ הני בב חנ • םי נוקי תכ ו ו הו חצננ ו ננו רו י כ
י רעש ן ללוכ הי התש רצמ לכ י קנו ל!סי ב_ י ו כ ׳כ • ךל חלש י פכ רתכהדצמ המכחמ
י פכדי סי מ הנייב י רעש 'ןו תמרכ העכש תלבקמ הי התשכ תוכלמב הי מ •הצי ב
ו י הי שכ די הו חצנכ תו׳י דב •ן י דקפכ רפחה דצמההמל״כ םוקמ צככי ה׳י ו רת
תי ה לכ ץובק וני נע לאלש׳ תסנכ ־תו כלמב רו ני כ •הני כה י ע המכחמ םי לבקמו
ס׳פנכ • אקודתי וכלמכ הי התו טעמ טעמ םי נותחתל עפשה תר׳תע1 תעפש סג1 הי לא
הי הת דכ כ אסכו תת הי הת םי מחר אסכ אסכ ־ דה 1 תצי נכ וי הי ו י וסכ ו ני נע
המכח תו כי תנבללאסכ הי התש תתב וא דמכ י קנה המ״כחלאסכ אוהש הנ*נב
אסכ אצמתש םוקמ לככו תו כי למכ ן י ד אי סכ ןכו תתל אסכ תוכלמכ הי הת'ה אסכו
ז*י ס םנמא • ןמו קמי פל 'חא לכ אסכי י לע דמו על סי מעפי אסכל ומור הי הת םי מעפ
לי ככה אסכ קנ הי הת רשא האסכ־ םוקמכ אלאתי כ״למכאצנתמלמכ תי הת אסכ״
מ״וכדסי חכ ףסב ־ רתככ הסכתמשכתי כלמכו נגח ם!׳להסכב הסכ ־ הבכרמו
י רבדלו ה נ מנ השמי לי דנ דל םי רו סב •הרי בגכ הכ1ח ףכ ־ דסי חבתו כו >ןב
תו כלמ ןו דמה לע דו סי כ תרו שכ ־ האתתי הלתו הנמדהאלי עי הבי ו מאי פבדהזה
תצי נכ וא תו כלמו תתכ םי כורב ־ ארקי ו י פכ דו סי כ סי ו מת תו פכ ־ םי נו קי תכ
דוהו חצנכ השמ'ד י רבדל העי רכ ־ תו כלמכ סרכ ־ ן ו פלדנסו ן ו ו טטמכו אדי ו הז
םמו תב ־םתו ח ךרעכ'אכתנש המי תח ומכ הי הת הבי תנ • דוסי י כ רהוזה י רכדצן
םי סתכ ־ שדקה ערז ררו עתשכ דו סי כ תי תכ ־הדמגו הלו דג'ו לשלתשהמתי ו כלמכ
'ני / וחתה התני חככ י נושארה הרי פסכ רתנ . 'י נו קתכתו עו רו הי שארלען ׳הה׳רת
: ן רתי י פכו מי רב ובש תי ני חכראשלהבקנ תני חב הי הת אי הס
:כל תוללכ תני חככ לאמס דצמ הני ככ ג י ז "ה נ י כ ב חא)ז . nV!nח ו א
, ו מ כ המכחכ תצמי י ־ ־ תסלמכ ןכ1 התומצעכט תמי תג י • ״• . ־ .
)תטלמכ הי התו רי פסה ת מל ןגי ו ־ סי נו צחכ. תני ני ל• שי ו םי נוקי תכ דו קכ ן כו
'םי נוקי תכ ־ <
ט׳ני פר םי טע דפס *
הכלמב Y3t»• ' י י רי פסהתנבל כג'רק:שהשמקה רצכ לכי ה שי ו סי נ י קי תג ״
מ0לטכ בזוי ד • ארקי י תשו פכ עי פשמ הי התשכ רתכב ןי נבל) • האולי מב הי התשכ
םי כפהתמה כרחה טחי ל ־ סנהי ג לש שא דצמ םי נו צחבבי הלטי ו •הו זכגהדצמ
תרי צכ םעפ םי כפהתמה הנממ םי לשלתשמה ן י רה תי חכ תני חככהי התי תו כלמב
רהי כ ן כ) • ארקי ו תשרפ ן י קכ דהי כו • סי ני קי תכ םי שנ תרו צכ םעפ!םי שנא
םעפ הטמל םעפ ךפהתמ מי הת רשא ן י ו טטמ הי התרשאערו כו טתעדהן לי אכ
#'תנ• תותוי ד •הני גכ תרי פה לדג״כ רנחתתשכתי תב ו י ז •שחנל
מי תי להו •תי כלמו תי פכ הי הת לכי תכהט רשפאו •ר^י תצנכ ן כו תכלמו
ן ׳כדתי מו הו למהתעדה דו הב ת ת נ ן בו הרמנ כ ׳וי ז •דהו חצנכםמצע
•ריקכ רי שי ב גי י ו י ז •רו קי י תת רי בת ן ת׳ו י י ־ ךל חלש תשרפכ הני כו המכזי
הל עפשנ הי התש עפשה סש לע תו כלמכ סחי י • םי א רע הלעתש ׳עצמאה וק
ייל •המי דאה הפי לקב טי ל • ר!סי כ טי י פ סו זי ז •תתה םע דו חי ךרד הני כמ
הי הת תי צח רע לי לה תלחתמו תכ למכ םי ני קתכ החכחכ קכדתטכ הני כנ
לחי תתי הלע רכ ד תלי כק הי הת ךל ׳אי תוצחמו לי לי דקת ךכלו ן י דה ׳ןקתכ תרשקנ
הלעכ ייע לבקל י לכ הי י שע התי י הלא זמר א״ה ן י פפי תנ הלי ל ארקתי םי מחרה די סכ
תי י שע לא הרו מה תואהו י לכ האשעש י מכ אלא תי רב ת ת י מ השאה ןי א י מרה)
1 !ק םי י ק'ג לאמי הי 1P *צ טו כ ן י י ו 'ג אוה אי ה ט אוה ןי נעהו אי הה אוה י לכה
סאלע א'הכס האתת א״הל האלי ע איה ןי כ קולח ם י ו ״ טי מחי ה וקו קלה וקו לםחה
שודקה לכאה ׳ע תכ למה סע דחי תמתתש דסי דוהחצני אתת אי הותי גגסה ןי מי גה
ת!אכ ומרנהי ונה ץמי גהמ טי םקהי רסח אי השכו י ה ו חצנ ארמדר ן י עי כ ןי רתו רו סי
'צ םה ןלא ןי מי נ הכ )י רי אמ זא רכי ה הלבקשכ לכא אצי י כו קי דצ רענ לי לי קנ אי הה
הלי ל תארקנו םהל תומורהא'הת1א הב רי י טצמו 'ו נהסי ו ק י גרו ס• דו ה חצנ תו דו א
• סנ תשרפכ עפשה רדעהו הרו בגה דצמ תמלמב w S •הקדצ הרעג
דה י חצנכ'ה י דוסי ל •ן לךל'פתו כלמכ ן כי ־ םי רעשי צרי טכהני ככ ף ל
הי התש י נפמ תו כלמכ י נטי ו •דוסי י כ םי קרב 1טכ םי ד׳שי ד •חצנב ח»נט^
תו כלמכ הי התו שדקה ןושל שי ו • דוסי ו העככ ןושי י • •המו רתתשרפ תתה י נבל
ג השמי ר י רבדל הרטנכ תי י גה ז טטי ו מיא 'פ
רו את •י רתי תשרעבהרו כנה רצמן כו ן לן לי פכתתהדצמ ראםסטי החו א
ו ו א ךשמת הנממש הני נב ן כו הנללו סמח םהש תי כלמותי תכ
עפשנ הי התו ןוול ןקתנ הי הת רשא ןי י מ טי נע י לכאט • םי נו קי תכ הנבלהו המחה
לעו 'י נוקתב תי כצמכ י אי י אצכרסח תראמ • י חי י תשדפתי כלמלדי סי מ עפשה
הי התו ר׳ו אכ חרי פה ללגמ שי ו תוכלמו הני כב י לדגמ •תי לי לכ הי הת םתסה
לאי רבג לאכי מ הנחמלעי פשמו תמאגמתקנו י הי התשכי טלמכן גט •ע״כו הני ככ
הרובגה ןמי ^םפתת רשא השקה ן י ד עפש ו נטע ן ו דמ ־תומשי פב דוסי י כ ןכו ״ צאי ו ו נ-
י לאמשה דצמ בי ר ו ני נע ן י י דפ ׳תו כו פהת שי א תי רר!עתה דצמ הרי פס׳•
»> רו טב ת״תכ םוי ת דפ
,
תעי הדי קמבהנ י כ כ ן ו ו דט •י ו ן ו י תשו עכ הפי לקכ"-
'ןי לו כג ״
w
י » *
זי ס ^ י
:
• ן ג ו עש
י
רשא תי עש כ ףי ו י נ ג בי רי זנכ תמלמנ הצי ל תרמ *י םי י במ תיעיש 3 ׳ j ׳ W.
המ •תוכלמכ הפרה ן י דה תדם •הרו בגב השקה ן י דה תד0 הכ הי הת •י
ן כו •'ו נהסעטה ןמ תתכ ןכו סדאן י י מכהי מהצו עי אזצי מכי דן כסשן כי המכחנ
• המורת תשרפי ק הלעתש דעי י מי י ו י מ תללכנו תי לגתא אי הש התני חבבתו כלמג
ן כהלו עו או למכ'רן כ0שי כתתכהמו המכחנ המעדת׳כזג ססש?מו ו ״ס המ•
'מי פס י י הכ תו רי אמ תו י הכת׳י תו א רשעכ המנתה סש ללכנ ןצלו איה יא״ו אי ה דו י
ומש כ fci • הני כב 'י לגתמו המכחכ א1ה המ י כ הני ככ * שו בא המכחבש המדקנו
םש הימו !הוו המצע החכחכ המ י דקנ י י תי י תזא ןי נמכי י ללוצ ת״תמצג !כו הני כ אוה
המכתסהש הלאהסי דכרה ׳נסעדתי כתו נלמהו י עהלגתמשכת״י תלי מרסשו ו נכ .
'י פ עדו מתשאי אתת אמי אמ סי ני קי תכ ׳כשר םי י סי מי י הו תו כלמו אי סכסדי תתו
טמ שרי פ ו חא ס!קמב סי נותחחנ סאו י י פדכ י י מי ו תי לגתמה תי צלמכ תי תהתעי ך*
המנחנהמ !אהאמו ני י הד תי כלמכה^י ני י ג י י תד גי לפ אל המכחה דצמתמצמכ־
הימה ׳תו אכ הימ וני י ה תי כלמכש הימו חכי שמהמנחכש הימי סי א י נע טשה י ולי מ ׳ע
א״הדוי י המ סשכר 0י־.יקתכ אחכי ח הזל תי או י ולי מכ ד ן כ םשייכש למכחה דצמ
תו מ :הנטקב הי מהאושהכ הו י הלחגכ לי מהי י פלו ן ני קסעתי כלמבא״הי י א*
י אלכש ׳נפמרו הי ו תי תכ טו פ •הצמח הטמלש המלתי מי קני י פס לכ ללב ן דד
• שי ני קתכקו צי דו סי ץו א י דםו ם'ד סי כ ףםוס ־תמצקי י וסי י עשי נמ לי לכ הי הת
• םי ני קתכ הני כב ןבו • תי י צקי וכ ןכו אצי ו תשרכ הרמג הי רג תה ד חי כ דעו &
עי שו מ •םי ני קי תכ חצנכ וא רסחכ ן כו מ״ונ רתככ רו ט •רתכ:ל אי י שו ט
•אצי י י פהכקכה הפי לקכ חו זנ • מ רכ רי הי ה רצמ תמכ י לשו פ מרנ מי תנ
• םי נ קתב תי י זה דצמתכלמכ חווום •תוכלמכ ןוצי חו הני בב י מי נפ חנו ט
רו םזם •הטמלתעפשמה ותצי חככ רתנב
1
!10 •המו רת'פרסחכ ן ו זמ
רבדמבתשרפתי תבקי •אצי י 'פ המכחב חרזמ • המו רתי פתו כלמו דסחכ
תוכלמב חזו זס י חרוז שמשה וני י הד תתה ס&מם הני כב תי י הל רשפא ןכו
ההתו ־ ׳עצ^א וני נע לקשה תי גחם • ן ל ךלי פ הכ הלגתמ ;״לע רוא ןי אשכ
'י רשע וני י הד ןי אתת )״״ו ;י אל ע ןי י מ ןהש ן י רו י י נש ן י נ 'י הת רטא תעדה דו סכת״ת
ארקת קרי ש 'ו ד סכ ת ת ה לא הלעתשכ תמלמכ ןכי ן י י מי סי לקשה ה ו ג
אצי י תשרפ רסתה דצמ הטי נ אי השכ תתכ ןבלה ףו שחם •מי וכ צקשהתי צתמ
די סכ תתכ הטפ תי כלמכ תסט י תמצמ בתככ ןכי •סי אב חנשחם
הו י מש ן י י עמ ־ תי כלמכהרטם ״ םי ני קי תב הני בב אי טי סי הלאלטמ שי י •יאייה
ןכי ׳תכ למכ הגו ו סל םי ני קתכ הכש'י התי אי צמ ןי ע תכ דו סי תרגסני
ןני א) תי כלמכ םי שרפמה י רבדל ן תסטם ׳האי ו כה סי י הו די בכה אסככ
תשכלת״שכ הני כן ה דו סכ ן י רטסי ם שי י ךי תתתהסלי עה דס רענ ךי נחכ אלא
•תמלענ א ?ש התי ז מנ :נ י כ כ < B ׳מ ר קנ י מש י ל'א:שי מכ הי ךאלמב
*זן לסי ן •י אה לעש'י לדן נ ס:לס'י ת)א״דו פנ סי :, י לע שי משי י •דסחב טי ט
שי י עו ׳צמתשרפ הני ננ םי צר שי מ שד • 'אהתתתש 'י , י נ־ א לס'׳די סב סרי תחת
!מ ! 7 י י '
טיגו&ר םיםע ר*מ
השמ '•י •וכרלהניככ ס׳נמאנסי מ ןכ1 • המורת 'פ הניכה עפש ד3» וי הי !ת תי נמ י מ
!הרמנה ו צמ דו סמ nS'b • סי נוצחכ וי הי י סי רמ םי ני ד!. םי חו רס• םי אמט סי מםי ן •
חי לפכמ * רתכנ הםוכם •תי כל״מנ ן ו נמ •םתרובגמ י תחי י כ פי לקה רכשל
'מכרמהסעתו חאהני חכו י י רי פסהתי אי צמכתחאהני חב הי התש י נפמ תמלי מב
תמי לחכ אי לם ־ מלב °אכ ל ^י ת ת םתבס דוסי י ותי ת םי עי רכמ •הרס י י ח י פכ
ן!ושעל הני כו המכ ח סתי או חלסי לשאכ מתכ ן אי י ס •חני פי י קי דצהתי משנדצמ
חנאי לם 'ה י נפל כי תרשמהי י ני תחתה לע י אנ הי הת 'נו שאו נו םצענן אקסי נן תו חי לם
תי ובלמב הנו י לפ ־ חלשי )'פ םלועכ תו ני לע תו לו עפ תלעו פש הני חככ תו י כלמכ
'מקתנ דו סי ו תת ם׳לחאתממה׳ הבש תוכי למכ ןוי למ 'ארקי ו 'פתת םע דחי י תתשכ
ללכ ן רל ן י לם •י חי ו 'פ חלמה םי י קנה ן י ל תו רי רמ קתממה לו ס׳כ חי למ
לע !למעכ תתכאו ה י כ ל»!א מרכ רקו ה י רכלכ סתס ן למו • ן למ 'קת 'י פסו 'י פס לכ
ןיילמ המלשן ל״משי ן • םתמדא לע םי בשוי שכ סה םי כלמ י נכ לארשי לכו ןכ<ת!כ'למה
ן כ קנש רו סגו לש אי הי ולש או השתתהו מתכ הי הי המו־גתי פ רהמ י מדל! !לש םולשהש
םי רשה רי שכרהו ה י רבדלו . המכחב ה ה ׳ אכסה י רבדלו • המכח אי הש 'י ס?ן כ י שי
•רכרלוולש םילשהש דו ס׳ב הי הת תתכ אוהש רמי אה י רכדל םולשו ־ הני כב הי הת
ןל״מו שי דקה ןל״מי לי דגה ן לי מ שי י • תתכ הי הת הנ מכ י א המכחכ אי הש רמו אה
אי הו הרו בגה רנמ שו רקה • הלודגה דצמלתלגה־ תי באי גדצמהעככ אי הו טפשמה
תתכ תנכוש התוי הב !י נ׳בב ותוי ה חי כות הולמה םשה שארכו ן לי מה שארכ העי די ה
סתסן לי מו ת/ י כארו נ ן לי מ שי )•םי נקמכ המי כחככרן ל״מ שי ו י מתכ הי הת התלכו
• םלועה י מ• י ו םה םלו עה!י הני כב םלועה ןל״מ •תוכלמה סע דתי י תמ&כמתכ אוה
'!פש םי ו • םי פנע י גה םי כלמה
-
ת מא י גה י כלמ • הני כ ךל״וי • םי כלמה י כלמ ךל״מ
ן כ י רקנו הני כה א!הם ו ה מ 'י פ םלש ןל״מ p!םי כלמה י הני כו המנ ח י כלמ • עי כ ךל״מ
הדחי י מהכ סלשן לי מ י קנ ןכ םג י מלת!• םלש 'קנהמתה לע תטלוש אי השכ ׳לואכ
ךלי ח י קנ אוה ןכ םגש תו כלמב םתס ןל״מש א׳״וי תוכ״למכ חי שמה ןל״מ תחה םע
< ahn •3תמי למב קד«׳כי לם •תי לי שעה הלי לכ תוכי לס • יניכ סתס
תתו תמלמ סי נדמ תכי לםפ •המורת 'פתממ םי נגל א׳הם י נפמ הני בב'ה
תו י נ פ •ל׳ס׳בהשמי לי רכלל התי גפ •וצ 'פ לסי חה׳עי אכ םי לעתמ וי הי שכ
מו כ תו עי רו ׳תש ן י כ אי השכ תוכל״מכ החגפ ןורטי טמכ םי מעפו 'י נקתכתמי לו י ב
תגו עמ • םי נוי לעה .
1
־ו תכהסי לכגנו םי רפסנ!םי לגתמ הגשתמי למכ ר£0ס
׳ג״עם •תוכי למוהני ׳י ככ ן ״עפ •השמ'רי רכללתכל*מ<לס"ח1המ"כחכ
דוה!.חצנכ ן כו לס״חכי ועי פפמוי ה׳ש י ולכ דסי חכ הי הת העושי ו המ״כח!ז־ני בכ י עושי ה
השמ'ר ׳דנרל!המכחכ י קסעםם י קי ו 'פ הני כב םימשה י לעו ! דסי חמ'־לבקמשכ
סששד1ע1תתבאהששמשהן לו כרעתמ סשםי םל״חכ כ רעמ ־ הנ מ! המי כחכ
. הכש הנ מכ חשעם •מי רכהנ׳ככ תכרעס • סי עפשה לכ ברעתמ הי הת׳
תוכי לחכ תי שארכ השעמךו רט״טמכהככו מ השי עמ• הלעמ לש תי כשחמה תולגתמ
עו כלי מכ ו שעמה ן מ ו שעמ • תסלמכ רשעפ י סי נו קתכ הו ו כגכ דח״תתשכ
דת״תתשכ
י " , , A י י
י
י ע• י
י נדאו מטכתו כלי מכי י מצי ח חוחתשט •'י נו קחכו ךלךלי פדסי חנדחי י תתשכ
תו רי פסה ראש 11 סם׳נכה חתפ הזה סשה ׳כ 'עטהו תומוקמ הנ ו הכ ׳כסו ה 'י פ ן כ
*ו כי למכ הסו רפ חוזט • הכס »ח'פתתהסעדח״תתפכתו כ״למכ חנ* 0 י
הי נע הי הת אי הו הלעככ תגו ו דו מ אהת אל ן י י דעו ןמחי כו רעת י לכ תי הטנ אי השכ
ה.רםיאצ1יויהויאלךכיפל1 התאי כהו ן ו שצם• הרו כגה דצמ הרי שעו רסחה רצו י
די סי י ת״תכ חו עם־ הלענסעתדח׳י תמשכתמלמכ mjm • סי נוקתנו אצי ו 'פ
די סי תחכ י רוקמ .תו כי צמאןהשסי התחתסתו פי צקהתי צלכםי תו י י ו ו ו ם־י י נו קתב
י רכי לו • תווצק ו תכס׳ םוקמ א!הש י נכמ תתכ סו קמ • תי סארכ 'פ תמצמו
המכחכו רתככ דו קם• םלוע צס ומ קמ א!הס י נפמ רתככ סצע לש ומוקמ השמי ר
קלכי פכו אצי ו 'פ דסחה דצמ תתכ הנבל י לקמ •סי נו קתנתמלמכן כו הני ככו
!לקמכ אפי קת אי שק אני דו הי אד אקי ׳דלקמכ לז לקמכ ןותאה תא ךי ו קי ספ לע
'פ תוכלמה רצמ הגקם • אצי ו 'פ ן ׳דהתו תככ חו לקס • לקמ׳כ אלא כ׳תכ אל
*תי כלמו הצי נכ הארח •המכתמ ס קנוי וי הי שכתי גג שדק י ארקט ־ ךל• ךל
'רי רכדל הנכרט •תי מה ךאלמ הרמ :די והי חצ״נכתואכי צה תו ארט
טי נוקי תה ׳ו כדלז • מי ו כ׳הנכהנשמה תככרמ ׳תנגנהנו י לעהככרמהשמ
האי רכ כ קו •תםלמכ ן כו ׳הנתנ הנותחת הבכרמ •גי גכחכ הנוי לע הבכרמ-
תתנ שו שפ ־דו הו חצנכ תו ג בשס תעדה דו סכ תתל הבכרמ ה ש»
*לי כשם • סי נוקתכ תו כלמכ ן ו כשמ י הכי לקנ תי חשמ •סי ני קי תב
קשם •הרמגנ לומג טי לשמ :המכח וני י הד לכשה דצמ רו סי )הצי נכ
תקנוי הי התשכ תתנ טפשמ
-
תו כלמב הגשט :סי נו קהכ תוכלמו הני כב
תצנהמ הלעמל הלעתשכ דו סי כ ףו קשט • סי מחד הי הת ו רקע ו הרו בגה דצמ
ןתם ו י חי ו 'פ הרובגה דצמ תו כלמכ קו תם :השמי רי רכרלתו ו ו ו מהן השדו הו
תו כלמכ חגתם :ת/ י ב וא דו סי כ דהו ה י רבדלו ו הני בב השמ 'ר י רבדל הי ו ו י
תי כלמו תתב ו דח״תי שכ דו הו חצגנ םי ג,ר0 • המכחל הלעתו תו כא 'גכ שכלתתשכ
:הר1כגהדצנ
האו בנ :תטשו קמ הי התשכ תי כלמב חאנ : ' רס י נ ן טאצן ו ״גחתו א
חגננתמא י אי בנ :דו הי חצנמ תעפשו מ הי החשכ תי כלמנ
:סי נו קתכ י ובגה דצמ הני כב ן ו » :הרו בגהדצמ רקחכ כגנ־סי נוקתכו מי רדו הו
לכ ללכ ךרד רהג •הני גכ רדג •תבאכ טי ג׳דנ :הפי לקכ ע»נ
י תתכ םי מעפלו דו סי הני כב הי הת טרפ ךרדורסי חה רצמ ו הנ או קח 'י פסהמ 'א
8׳י מו נ י מי א י פכ תו כלמכ חו נ • םי נוקי תכ דסחה רצמ הני כב חגי נ
הני כמדר״העפש םעו נ •ן י מהי י פסהי עתו נ ו ג או י ג מעפםתעפשהו נ י נ ע
ת<מס|'פנו ךל חלש ן קמ י הי ו קחצי תודלות י פכ תוכאה י ע תוכלמה לא ו תכה דצמ
ן י גכו דעתא אמצעד ו דח לכו ן ׳רו הנ לכו ו רי חללו ו כי ט לכ ׳תאי ל אמלע דעתא דכו
)זצמתתכ ארו נ • השמ'ר ׳רכדל תימי הני כב דסח רזזו נ • םעו נ ׳רקא p .
הרו בגה 17 ג כ ן י י :
םי צו טד~6י ז5מ'ו פ9 /
י כ י אמ אי ה אדזכ י כ 'ה השעמ תא תתי עמשי ו קי ספב חתי י פכי םי ני קתכ הדי לגה
םש רו ע ארו נהו רי בגה לו דגה לאה רו י א תאד אמכאלכד ומי לש רי עלא ריא ארי י
'את1מילשד רתאכ אלאו לי חד תי ל לייא ארי נ ׳רקי א חי כש אתומי לשי י הר רתא לככ•
דו סי כ קעאשו נ ־ 'י כמי אי רי לרי סחטן אי כו י שי רקי התאו ארי כי תכדחי כס
עסש ו ני נע חו חי נ •תיתה דו סכ תי כלמכרחי י מתשכ י י סי כ חנ •םי נו קתנ
ו אי קי 'י פכהמ'א לכ לצכ ךרדכ Sw •הרי כנהשאתו ככלרסחלהו י כחמדרו י
p i הני ככ םי רצמ אלכ חי י חנ •סי נו קתכ. די ס',תתכ הי הת טרפ ךרדו לחנ
הי התשכ דו סי כ סנ * דוסי י כ רמכ לס אםי נ ־ הקח'פ דו סי ב ןכו תתב
רענ ־ הני כשל הטכמ הי התשכ קרטטמ Sענ •דו הו חצנמ הלעמל
• ן1של םי רענ ש1 • די סי כי תי כלמ•• טי מעפצ ןכ1 הני כטצ שמשמ הי התשכ ן י רטטמ
• םהי לע הני כשה הי התשכ דו הי חצנכ םי מעפלו ן י פלדו סו ן ו רטטמנ י י הי י םי כר
י תכ הלעמלו ד סי מ הי התסי י פסס די חי ל הרי ת כ»נ •תי כל״כ שפנ
קנ תי כלמהתי דכ סקנ ־ תי שארכ פתי כאבםי גו ו נ ־ תי עי כסי י פסכחו ו ג־ אצי ו י פ
' הרנ • ן ו י לעה'י רנהמממ די רפמש שרקתי רב ללחמה שקנ תמקי נאי הש י נפמן כ
אי השכו רנ תארקנ לכקל תנכו מ אי השכי י ןי י לעה ראה תלכקחדנאי הי כתי כל״נ
סי נוקי תכי י פ רנה כהלו הי שנתאכ צמה צימיא לכהיייצמ רנ ן נו י ה רנ״קנרככ הלבק
ןמשהו ייה דו סכ הלי תפהתת רנה תו כלמו תי נא ינל קחי ן כל סי רא תי רי א י גמ צילכ י כ
רתככאי ')הני ככ אשנ ־ מ"א'פרהי ה'י פן כד<סי כי דרצדרנהמגחהעפשאו ה
הסשנ ׳גו ו ו ה דו פבאחו רכ אחי י תי כלמי תתתו קכד הקי שנ •ת״תכא׳ו
רשנ י תתה לצא הי התשכ תוכלמב היהתש רשפא!תתכ מיר י רבדלו סני ככ ה
י
תי
:המכחכ תו מלענתו חכנו י הי תו בי דנ •הני כב
׳ י ח נ ' פ הני ״בכןי תכשד אחנס י המכחכ ן י נסד אנסךי מסהחו א
הלגס ׳ן ני אכתו כסה לכתכי סי דתככתי כסה תנס
די הי נ די ס •הכסחמכ י מדק םהש תמלמי תתכ םי נמי רדס •ח״אי פתוכלמ
דו סי כ הי הת ן קו ףי ס ןושל לכ ףו ס •תי כלמו תת רו כח די סכ תי כלמוהני י י ככ הכוס
חכח תוכלמכ אתעי י ם • חרי ומכ תי נלמכ ארהי ס־ המכחכ תרחס •סי נוקתכ
הני או הסחקכ תזחא הי התשכ הסלקכ אכדי ס •םי ני קתכ המכחה דצמ תתה
תי כלמכ ו י י רי רכדצ הSס ״תי כלמכ םי שרפמה ׳דפרל ילס •מ״רכתולעלהחי נמ
י תתב השמי רי רכרל החי י י ס •ארקףי פ הני נב אקי תעד רתא רהזה י רכדלי
החפש הי התאי הי האי רבבעלט שי י ׳תי כלמר ע^ס •אצי י י פדי סי כ םי זו ס
•י חי ו י פכי מי רכתי פלקהן מהי קנהי התשכתמלמכ חי י ס •מרב תו כלמכ
תוכלמכ הנטקו הני ככ הלי דג ׳רדהגם • תתל לדנסהי דתש י נפי י ן י פלדנסכ
,
י דג •
•ןי צח י א ׳מי י נפ^י דה חנ כ הרעס • תי כלמכזנטקהני ככ הלי דג ח דו ע•
: רו פם י רפה רפם • םי ני קתכתי כלמנרמו עה תרי טס
־ ׳ « • ׳ ־ . » » .
זייא
re -. . . »רעש •.
!ושל לכ סי ני קתס י רבדלו םי שו דק'פ תוכלמכ י בע •דסחב . בעץעח ח י א
*י ד קפ יסב הני כב סי אלה תדו בע •ן ו ו טטמבהי התתו י בע
מי א י פב דו סי ב p i י חי ו י פכ תוכלמכ דע • הספת הכ הי הת אלש הני נב הי לו $^
ת!ע5ג תו את דע 'י סו תתכ תוי ה עמשמ דע י דע י הנ וחטב קוספ לע או או 'פ שאו כו
תו י ה לא ומור דע תבי ת םלואותי תה וני י הד דע לא0ת!אתו תו נלטו הני נסהםלו ע
תי כלמכ ו דדע •תעדהדי סבעדא׳ה<_דעאי הו תו ככו מ'ד1'ו התו ללכתתה
ן דע •רו סי ו תת י ע הי הת גו ו י ו הו גומ ו ני נע ת ע •לכהו כי ן כקההי התהכי ב
םי קנוי וי הי ו ן י ננהי י פס ו ו שקתי שכ ן כו הלאשהב הני כו המכחבו םצעכ רתכב
• י חי ו תשרסכ ןוי לעה רואמ דחאכ ןלכ ן י נלע׳י מ ןי הי ש י נפמ ן דע ארקת הלעמלמ
עשפ לע דנ ו ע הקח תשרפ ן ו י לע^ן דעעפשמהאלמ הי התשכתטל׳לב הנדע
ד1ה<חצנ לע הי התשכ דו קי כ קי התו סי דקפתלעדבו עשי ו ת״תבהשמי ד׳רכדצ
ךרד םי לוע •הני כלתי תסע הצועהי התשכתוכלמב הי לוע י דקפ תשרפ
תעפשמש הני כב הי התו אנ ה םלוע שי ו ־םלוע ארקתי י פסהמ רחא לכללב
ן כ סג הכ ו ו מלאכלדתעלו •עפשהאכ סי ועלש הני תחתה התני חכנ םלועל
הנ תנגה רואה תולגתה אוהו כ ב אבל הדי תע אלא אב אלן ׳י דעס הני חב אי הש
תקקפנהעפש םי מעפלש ׳פלתטי י למכ היהמ<הוה0ל"*< שיע• ורתי י פבו המי כחמ
םי י ח ארקנה המי כחמ לבקתשכ הני בב הי התו ס״חה סל^עפי ו •תו נו עה דצמ
ףנ ע •סי נקתבהני בכ רטי ע •םי קמעו ארקי י י פסהלכללכן י ר קםי ע
תתכ אלפ השו ע ־ תי שארכ'פתחכ ר«י ע ־ן1ווגטמבןכו0יג1קתנרוס׳ב
תי ללככ ן י ע • י תכל הלעתשכתוכי למכ ה רטע. ־ י תי ו פה ו טג ב זע •'׳גוקתב
או די אכ י מי ככ הי הת לובג ול ןי אש ן י ע שי ו • מרכי טלי י כםתת הרובג הלודי גתואי נמ
ת ת כ בו רי ע • תוכלמו הני בב רי ע • הרו בגהדצמתו כלמכ התפי ע
תו נו שארשלם תי לע • סי ני קי תב תכלמו הני כ ;ן י מאל/ ׳שאי תי ב ן י כ כי עמה
תו לעה תי לע • ארקי ו תשרפ הלטנו הלורג סי ״שק י לע •מ״אתשרפ
, דו מע •תומש תשרפ הני בב סי מ לכ י לע סי אכתו לעבלכתלעו רתככ
י קנ רפע• •דסההדצמתטלמכ ן נעה דו מעו • סי ו כגה י צמ תו כלמכ שאה
, •הו ו נגהלצמסי מו ו או דכחה דצמ סנ נ ל תווצקה םשנ םי ננע •דסחכ
תי ללכ• גני ע • אשנ תשי פ תו כלמכ סי כנע םתבו ן י לה ץקת י צמ םי י ו תשו
רו &ב תתכ,ד*ו ע • הני נהתללככ או הנ האי נ י ו מא תשי פכו •סי נוקי י כתת הני כ
דסחכ ן נע םי לב המרגמ הלתי לרתו כלמכ הי נע די סי כ י נע ־ תעדה
־ תטלמנ תוללכנה תו רי פס העכש וי הי ס׳ננע העכשו תטלמכ ללכנ הי התשכ
ן לקעו הי י כב רפע איקי1תשרפנת'תנ םי ללכנה תמא שלש תי בע ק< ףנ ע
• דו סי כ דו י תנ ץעתתכ ס״חה ץע י קל
3

ש נ
תשי פ ן י רה !־י חנ לגr )תו כלמכ
.י לאשהכ תי כלמכו ןורי טטמכ םצעכ ע י ו כי טתעלה ן ע • ׳ס׳ו י פתטלמכ •ו פ קי
םי צעו י י ו הו חצנכ הג ע •י כי נכ תטלקה ת<ט0פתה"»מת»כל>נכ כ * ע
1מ>רה•המpה םנוע •דוהו חצנ השמי ו ׳ו ברלםעש ׳xy ־ תטלמה0ע
. ״ םי ני טר־ ~ט׳6ע*"^ו פס /
לכי ה ןכ) *מי רכתי כלמכ טי משה םצע •ן י דה לא :שקהו םי מחרה לא
תןצי מ הי התשכ ת כצמכ תרצע • םי משה םצע ארקנ תי לכי הבם י עממ
םי נוקי תכ הדו כגה דצמ תו כלמב הדי קע •מ״רכתמלמכ בקע •עפשה
מי י מי נפן י דהתי חכדצמ כ רע
,
תו כלמב תרקע • סי נו קתכ םצוע דו סי כ רקע
לחנ י ברע • סי ני קחכ רו סי נ תי כרע עקרק! תחכ תו נ רע • ם״ני צחי
• תי כלמכ תגי רע תי כלמכ תי נ רע • ו11;א י י פכ הרו בגה דצמ רוה< חצננ
» ע :תי כלמנ שרע •םי ני קתכ תתה י ע הרו בגה רצי י תכ למכ
1
י פרע
תומשנה אי צומ הי התש תתכ ׳רפ השו ע ׳תו כא םלשמ לולכ הי התשכ ת ת כ
׳עהלעמל רדי עמו הלעה תתכ ן שע • י חי ו 'פ וכ הי הת הי שעה רק^ש
« ע ו רשע מי רכ תי תכ רי שע *ס׳נו נחכ ן י י ה ףקת רס כ ן שע שי ו ׳הנ י נ ה
הליע 'י הת 'י כפ לכ הכ הלגתמ תוללכב י שעמהל!לכ הי התשכ תי כלמכ ;לב (!י שעו
י צ׳י הני כב תע שי ו •ן פח לכ לתעהכ שתמל׳מ תע י מ״א פנו סי נו קתב י שעל
ו תע • המכחכ םי מעפלו י תכ כ ןכו ־ סי אנ אקי תע י סי נוקתכ הי ו בגה
• י תעי י וי לע י מאנ ןוי לע רתכ רע הלפתה עי גי שכ
» תי כלמב הפה תחי תפ ת פ *תת לע הי התשכ הנ מכ ראש אי שה תו א
י תתכ ן זרגה • דוסי י כ ןי שלהי *.דוהו תצנכ םי תפשהו
תעדה די סכ ןושלה • הרו בגו הלו דגכ סי תפשה • הניכב הפה תמי תס הלעמלו
דחפ ־ הרו כגנ ן »עדק!פ ־תו כלמכ הי התו םלזי נ הפ םי ו •המכחב ן ו רגה
המכחכ ןכי רתנ כ אי י פ ־ סי נ קתכ תו כלמכ סחד םחר רטפ ־ ה ו מג נ
, השמי רי רכדל הני י ככ זי ו פ ־ רתכה דצמ הי הת סלי עלו תתכ ןכי •י צ י פכ
j סדאי נפ׳ ־ המכחכ ןוי לעה םדא י נפ סי נוקתכו תוכלמכ רשני נפי י תתכ םדא ינ4<
י ע אי ז־ש שממ י דאכ ת״תכי י הי ו רשנ י נפ אלא ללכ תתכ סרא י נפ ןי אוי י כלמכ ןי תתתס
תתה דצמ תי כלמ קספ ־ רי הי חצנכ הנכל י נפ • הרמג הלי דגב המח י נפ ־ המכחה
תדי קפ י דוהי חצננ םי דו קפ ־ סחנפי פתי כצמכ תדו קפ ׳ן י דהדצמ
טרפ י תוכלמכ מ״רכי סי נו קתכהני י ככ חרפ ־ אצי י 'פארי ו י פתמלמב
תכו רפ •דו סי כ תעי רפ *תו כלמכ ץע ׳רפ י םי ני קתכ ת ת כ
שיו ״תוכלמב חחפ י רסחכ הו ו ו שפ י תוכלמו הני בב סג רפ • תי כלמכ
הי י כג הלי רג אוהש א׳ו ׳ן י נכה םלוע י חתפ אוהש תי בלחה אי הו םלוע י חתפ
: הנ י כ סלי ע
תי כלמה לצא אי השכ דו סי כ י ב« • םי ני קתכ די הו חצנכ אנ«*ד1£חחו א
•תי שארכ י פכ ת ת כ ן כי :מי א י פנ לי א י קנ תוכלמה תי י הנ
רי י י קדצ םע הקדצ השועשכ תי עי שת הרי פסכ קי רא
,
תי כ למכ חי ב«
י י פל םי כר ןוטל םי קי ר? י ארקנ תוכלמו דו סי י כ רי מאנו קי דצ י רה רי סי קדצה ךותכש
תי כלחל ןי אש הני חבב אלא קי דצה יקצ ן כ אל העי רפ י י ו הלי מ ו זתי רכתו אסהי נשט {
סו י כ
}וי לע קו צי *• הרו בגה דצמ תו כלמכ קד« • ס׳עי רכמה'עטנ'׳פ»פטתל״ס)י ק
לע !תואי צמכ ראו « •רומאכ1 ץקמ י פכ תתכ ןכו העככ תקד* •
ק נ
' ל י ^
הי הקו דו י צו ני געשס׳ 11* • הני בב םי מעפל הי הת ןכומכ םעטהמו הו ו כגו הל!ד:ו
,
תו כלמכ הי התי עלק וני נעש שי ו •הרו בגכ הי הת!קוח וני נעש שי ו
,
ה נ י נ ב
רוצכ ןמש אל םנמא תוכלמ אוה דוצהי קצו דו סי אוה י כ רמא רוצ ׳וצככ קרצ ׳רעשכו י
סככ ל״ר רו צכ תי כהו דוסי י ה לע תת רוצה לע סש ן מפל דמע י ננה !כו • ומצע
כי תכד ׳אצוי לאו ש׳ לשי תודלי ת םשמו שי מלחה רוצמ סי מ אי צוה וכו דוצ קנה רבדה
כוטו סי ני ע הפי םע י נו מדא אוהש י פל רוצ י לע שחנ ךרד ד!סו • ׳שת ן דלי רו צ
• י וכו םתבצמ רוצ לא ו טי בה דו סכ הרובגה קי תכשומו הרו כגה דצמ רוצי קנו י או ר
•ולש הבקנ תוכלמה •כ תתכ ו י רי י פ רכו ת ו ו * •תסלמכםצו עה ךרו ^
רו סי כ JVK • קחצי תו דלו ת תשרפ הגי ככ ארהנד אי רלקפסאכ תי ח*ח«
הני ככ ץ>* • די ס׳כש '׳תו אי צמכ קכדתמהי הת הכשי י תוא׳צמכ תו כלמכ p i
תלכתה דצמ םי תולוצמ לא כי קתמה התואי צמכ תכלמכ n'i t'X •ן י דו קפכ
י רפכאי שקאני די פנע כ רע ׳י לי י נ* ־ תו כלמכהרדק ׳p׳!e • ן י דו קפכ ן י דהו
לצ השועו תו מקנה הכקנה לע ככורהרכ1ה אוהו הפלקכ תו טי י * •הו6- *׳ח
. רם« •סי נוקתכ ןורטטמכ אוהו ןכשמה עלצ שי1תוכלמנ עי י * •הי לע
שארה רעש ׳כ עו די ו תו ני נכלכ רתכל קקוחמלו • השמי רל דסחכ ן כל רמצ ־ הרו כגכ
הני ככ ו דקע» ־ מ״רל הני ב המכח כהוה תו רתנ * ־ המשני עשב דתבב אוה
רו רצ םי נפואה דצמי תסלמכ רו ט* ־ הו ו כגנ ן ו פצ ־תו משי פ•
רצמ ת ת ה דצמ תו כלמב הנח!{ ׳השמ ׳נרצ תו כלמו תתו הני נב ס״חה
ו הרו כגה .י .
c
,-
• ו כתת הלעי שכ רתככ שו דק •דוסי ה דצמ תוכלמכ זו י ו נק ףו קה תו א
דו סי כ שודק רתכהמ השודקה ךשמכדרי שכתתכ ש1דק
• השודק י קנ תו כלמכו דוסי י כ שודקה סנכי שכו עכמ לוי נה השודקה ךשמ לכקתשכ
הני כו המכחכ שדק •הני כו המכחכ רהוה י רבדלו השמ י דל רתככ טדק
לוח ן י א *לוק ׳תת י עצמאה ו ק •תומ י רחאו ארקי ו בו •םי טפשמ'שרפכ
תלק שי ו תת וני י הד תערהד1סכ הנמכ אי הו עמשנ ו נאש לוק שי ו תתה דצמ אלא
ת ת הי התו רי ו א הי הת חקעו םי מו שאמ לולכ הי הת צוק לכו תוכל׳י כ אוהו דשח
י !י נכה תו רי פס העכש וי הי תולוק העכשו •תחאכ תו כא שלש ללוכ הי התשכ
צררי ו הני כב הלעמל ודשקתי שכ קי דצו תתכ תטו ק •דסחה דצמ אי י ו ק
'הכ חתפנו'׳ די סכ המכחכ ץטו ק •הרדשה טמ דו סכ תו כלמהי דע הטמל
ן י דהדצמתסלמכ אי שו ק ץקרו סנ דו ס׳כ ץי ק י הנ׳ככשי שתו רו א י
תו כלמכ הי התו רושק ו ני נע תו טק י י דו קפ י פכ הפלקכ נ מק •השקה
»׳הת ו שאהכו טהכי קשי ו הפלקכו ו קע הני ק • מי ו כ תתה הכ ו שקת׳שכ
׳׳ו הרו סכתתכ שו טי מק •מ'ו לת'תכ»״ק י םי קי דצל האו כתסו צחת״רו ג
, , , םינומד םי טע רטפ .
אוקו סי רי פצהצגומ ןי ממי נעט ט• ן ק • םיניקתכ תוצלמי הני נב עילק
1,*־םי חי רפא זנ״הד ת<ריפסל ןק איהש תסלמכ !א הניכשל)ןק אוהש ןורטטמב
'!לעמ שש ןדיי תיעבט שש י ג חנק ־ ןינבה תיללכב א!ה1 םיחורפאה לא ינינעם ן ד שר
ן ק • דוסי ב ןי מי ה 'ץק
,
הגקת׳׳ח רעג הפלןיבזהנק אי וזי ני נ^׳לע אסכל
.8־נרק י םיניקתכ תסלי י כןראה תצי פק •תני תי שארכי פנהפלקבס־מי ה
די ;י נ כי רק ־ 'יפהה לכ םירח״תמיהכש תוצילמכ ן ני ק • ן ל ן ל יפכ ארב תי י א
^נלמבעכדא ח׳דק •סיניקתבתמצמב ארונה חרק • תוכלמל בורק איהס
•סי ני קתנ)י לפתלשמי י 6רפ עברא סידח״תמ הכי הככרמ לש י עי בר לגו איהס
יפנ הני נל א^ק הייהת איהש תיכצילכ הי<־יתי כ ו ןלמ תיירק 6י1 • הרש ״ח י פבו
ןרקמינינעס ן־וקם* (דק *ס׳ני קתצה^צוי לתי י ^הי התאוהשהצי ככןכי אצי ו
אדקיוכיךל ןי לי פכתי 5לי י כהי ה)י 1תי זאןרקמ6י נע6ןרק!םי וי תתכ היהתושמיחו
פייייסדק
;
־ ןילפ)י איעיצר ר)סכ הניכה דצמ םיינדי וארןי י די הי חצנ ןכי דוסי כ ןכו
יידי הכש תוכלמכ עקרק •אכמוטצא1מכ ןנקרק ־,שינקתכ דוהי חצננ
רשקתישכ ד קי ב ןכי תובא'גכ רשקתישכ תתב רטק
,
תי עי טנה לכ םיעוטנ
היהתש י נפמ הריככ ףאהשמי רלוצכהתרשי ק היהתשכ תי׳כלמכןןכי •סינכ יגב
ן׳נעו סי נוקתכדוסי כ תמק ־תיניתחתההעכשצסע תינוילע שלשה רשוק
י י :רשקה ןיכעכ תשקה ,
• ישאר •*יניקתכי חירכ המכחה דצמ הוזי גי הני בג מי אר|ש'וחתו«
דצכ ואתיתכ ^יהיקירצ שארשר ־ רסחי המנהי רתכב
־רסחכ י אתתב היהתו רבדי ,שאר שיי •אציו י פכ תיכלמ10ע*קירצ רבחתמה
םיניקתכ תיכלחי החכחכ םי שאר • םיצוקתב תיכלמב היהתי היחה יישאר שי ו
טיניקתכ אתי נרדאחשמ ךמשצ היהת ינממש המכחה דצמ היהת בר ןישל לכ י גד
עכט היהת רשא הני נה עפש ׳וכרב היהת!כ1ט בר שיו י תתכ י א דסחכ רסח בר
םיניקתכ העלקנ היהתי לכיחה ביר שיי ־תי שארכ 'פתתכ היהת םתס ברו רו ס
ז
נ
י א דוסי כ עגו ר ־תקילחמ די סכ תיכאכ םי נר • הניבב ענו ו מ עי בר
תיכלחכ חקנר ־מוכתי כלמכןי הה יי תי עי בר • קלכ'פ ת
י
יכלמכ
תי מי וה סתניחכ ד<סכתוכלמכ סי לגוי ׳
1
י זר ־הרי כנהדצי •
םיניקתכ ריהי חצנכ םיטהר •ןלןלי פכהבקתתת םהש [סיצאלמכ ןכו תיפלקכ
• תוכלמו תת ןי כ היהתשכ דוסי ב שודתו ןגד כי וי בו ר • אחוייכ םיטהר םי ו
J o םיעירכמ ויהישכ דוסי י ת״תכ חור ־ םיניקתכ רתככ היהתו םינוא כי ר םי ו
טיהת ןכי • מ״חיפכ המכחמ לבקתשכ תיכלמכ ויהיו שדקה חח שיו ־ סימהו שאה
תורשי ו •תיתהרצמיהתור • ה ווכגה רצמ קוחו רסחה דצמ הלודג חי ר ארקנ
תי כלמהדצמ כחויר ׳םיהלאהניבלהמשניהיהתש י נפמ המכחכ היהתו סיטלא
ם!וחכפור •סינוקתכדיסיכ י לכור ־השמ׳בולהני בב סימש בבוד *מ״דכ
י • םיניקתכ החכחכ היהתו סימש םור שיו ־ טישרפמה ׳רכרלת״תב קרישכ רתכ•'
סמי י י י
•׳ני קתבתתכ מעו ר" י םי נוקי תכ לסחה דצל הטמ היהתשכתי תג חמוו
דסחה דצמתחנ הי התש רשפא) •השמ י כדל י סחב סו חד •הני כב תו בו חר ,
י לחר• •ארקי <'פכקו חרחאארקתהמכחלקלתסתשכתת!כו המכחכ קו חד
הלעכסעהכ׳ו מהי התטכתו כלמני ה בי ר • תי חב- ! סי טחר ־ תי כלמב
הלועשכ תו כלמב חי ר • דוסי ה קרח לע הי התשצ־הני נכ ןכי שדקמה תי כ ן ברח לע
•סאל םשמו המכחה דע הגרדמל הגרדמ תרטקמי תי טקהי תי מו קה רס כ
הני בכרתככ סר ־ הפלקכ ורקעי תוכלמה וני י הד רי נדה ןי אשכ תי תכ םקי ר
םי מער ־ ארקי ו פנ הנמי המכחכ ןכו •םי ני קתכ רי הי חצנכ םי נו סר : ת ת כ
•רתככ ן ו * ר •תופי לקה דצמשעי ש״תסלמב שער :הרי כנהרצמ
תי אי צמה די סי י תי תי הנ מכ טרפ ן ו די םי עי קר י ארקי י י ססה לכ ללכ ךרד עי קר
םי מחרה י ק די ס אי הש המ ךרעכ רחבומ תואי צמ אוהש המכחה דצמ תתל רשא
:ו י לאהככרמ הערמש תואי צמה אוהו המכחה לא טשפתני רתכה ןמ לצאנה
ו מע ןי דהו דסחה תככרה י לכ םי מחרה ךו עבי תני חכאו השהי התי אי צמההנה
םע תי ללכ יל !י אש לי ר אתי עצמאד אדי ו ־ע וארק י י בשרי 'י עי קר ודוסי עי קר ארקי
שדחתמה תואי צמ לא אחמשג כגארקנו •עצמאב רמי עש אלא ןי רהי דסחה
תי כלמב תו שד • הי מי שא תי ללכ לי ד סי מש י קנה הככרמהי הגומהה ךי תמ
תדחי י תמ הי הת אל רשאכי די חי התי שרארקת הלעכתי ת סעתדחי ממ הי התשכו
־סי ני צחכהי התו סי כרהתו םר שי ו •המצע י נפכ תו שר ארקת הלעכ תת םע
רצמ תו כלמכ הי לאש : הרמנ ה דצמ דסחכ אמל תגאש ן י שה תו א
תו כלמכ ראש • הפלקכ רו אש • ס׳ני קחכ המכחהו דסחה
הי לת׳ • תוי עי כש ןןשלמ ו ני נע י העו רש׳ !תעדה דו סכ תקכדתמהי התשכ
י םומי א לכ ללכ ךרד תתבש ענ ש • הני כמ לבקתשכ תמצחכ דו סי כ הני בב
מאי פכ הני כב סי מ׳ תעבש •רומאי פ ת תב ח ענ ש •תכש ארקת ן ׳נכה
• ג״גנתו רתו כה לעש חו כנו ש •ן קמ י פכ הטמל סי נ תחת םימי העכש שי ו
םי תופח הדש ןכי • הרש ׳י ת תשרפ תו כלמכ הדש ג י מב חבש
• םי דאי ן כל םי ח פת י נש י כ שי ש הרש ןי נרהי ׳חי י בי תי דלי ת תשרפבתי כלמכ
• קי רי םדא ןבל חופתה י נו מ גמ לולכ אי הש י נפמ ת״תב הו י וני כ רקע םנמא
לס הדש ן י ב שרפה שי י לואו ־םי ח פח י נפ ללוכה רחא הדש הצרי ו
הדש םיו י י חי ו תשרבנ הי נע הי התשכ תו כלמכ תי תנע הדש ן י כו סי חמת
•השממרל דו סי כ בלולה תרדש • סי נ צחנ הי התו הפרטהדשכרשכו
תתכ דע ן כו ש :מ״רכ תוכלמה רצי • תתכ רטו ש •מ״ו כדשתכ ה ש
(
יי םי לוש •הי מגמ לכקתשכ תו כלמכ ןחי רש • השממרלדו סי כן כו
ן ארקי י י פסהלכ' טפו ש •עמס'פנתו נלמנ• עו ש *מדנדו סי הרצמתי חב,
רו ש ־ ח צמ םי קש י הני נב לחג רפי שתתג רפו ש הני כה,דצמ סי טפי ט
כי י קהש רוש םי ני קתה י רבדלו • הרו בגה דצמתתכ םי ני קתה ׳רכדלו ׳הו י כגק
רהדא 18 1 א סי ״ י •
םי נו טדםי םע רפס
*י צנב היהי()כ5ו כח הי התש שי ן שו ש • ותצונב ול היה קן י 1 תוכלמ רהדא
,םי מחרו |י דמ ןבו ל)םדו אמ הלולכ תנ שי ש •דוהי ב הי התו םולא ו כו ו הי התש שי ו
אתני כט הי הת סי נשוש סי נוקתה י רבדלו •לו מא! םי שולק י פכ תו כלמב הי התו
םהלכאדלקכ י תשו דקכ שה תו גרדמב יכ מי לכי כשרה'י פ רחש ־ האתתו האל׳ע
• הלעמל הטממ דסחה לא חצנה ו מכ רקבה לא םדוק ו חשו חצנכ רחשו רסחכ
השמ'רלהר!כגכ הנטש *מי ו כתתהעפם םי לבקמ!סי קחושש הנכ םי קחש
שי ני קתכדו סי כ חי ש • סי שחקי פכ רתככ חבי ש •תי בי קכ הי התשןי כנהי
תוכלמכ הרי שו •המכחכ רי ש •דסחה תו טי שפ דצמ תוכלמכ הטי ש
בהנ הני בש •ן קמי פהפלקנ התבש • סי ולד ארטסמ רי ש •ןי ד1קפכו
'יכ'י פרי פ ן י ט'שהלעמל הט^מי שכסנמא תי כלמ ןכןתו נו תתתי ו י תמןי לעי גלהני כם
ן כי פלו הני כה י ע אוה המכחהת טשפתה רקע ט הני כשי קנ םלוע לש וכלמ י ולי ג לכ
הלכשה ןושל לכו דו סי כ י לכש ־ תי כלמו הני בתהמאכתל!! לאשומ ןושל הני כס
'פכ אפי קתאנ י ד ו י ו ש •מי רכ דו סי ב בו רק ק ש • המכחה דצמ הי הת
תווצק שש'<הר:סכתתכ תנהי י ש ׳ד1םי ב הי הת השמ 'ר י רבדלו ־ תי שארכ
'פ הרו נגהדצמ הי התתבהלש ן י שללכו י י ו ני י הדתלחגה ןמ םי טשפתמ !׳הי רשא
'ה ן י כו ן י דה ן י כו דסחה ן י בסי נהכה וי הי ש י נפמ דו סי ב!תתכ םוי לש •ערי צמ
תוכלמכ תו טי י ש _- •י ו ו י א'פ תו כלמכ םי י ש •סי נו קתכהאמי קי הו האלי ע
תא טי לשמ הי התש י נפמד!עו השה תו י תו א י הו י שעח ן י נמ םי לשמ הי התש י נפמ
'י פסוי י פס לכ ללכ ן י דו שוכל וני נע םש •הני בב וא תוכלמכ םש •רכ!ה
הי הת טרפ ךרדו תולי צאל םש ארקי האי רכה םלועו הנממ הלעמלש המלי םש ארקת
־תי תלשו כלהי הת אי הש ׳נפמתםלמכ הי התו המכחל שי כל הי התש י נפמ הנ י י כ
החטש • הרו בגה דצמ תו כלמכ רו טש • םתגרדמ דו סכ הג הני כב
1
;אםש
הי התשכ ת״תכ םי םש •תוכלמב הטי פש *ארקי ו כ!םי רי שה ריש ב הצי בכ
־ תתהדצמתטלמכ הטי פש ־ שגי ו י פב סי מו שאן י כן י רהו דסחהן י בדחי תמ
העי מש ־ כהכ תי ני מש י המכחה דצמ י צי מש תטלמכ תרצע גח ׳גי םש
ארקי ו י פכ המכחה דצמ ןי מי רצמ הי הת ןמש לכ ן טש •הני כה דצמ הרו בגכ
'ה אלכהכקנ לי זכ עמםהרש ״חי פכו ן ו כקן י נעמ תו כלמכ עמש •י ני משו
•סי ני קתכהני כהרצמהרו כגהדצמתטלמכ אתעםש ־ תי תו נ״הדרכזל
י •סי נוצחכ הי התש שמיש שי ו תו מש'פ דו סי כ ןכו הני כמ לבקתשכ תתכ שמש
תו כלמכ י ו נש •חתי בכ'טרפ ן רדו םי נש ו ארקי '׳פסה לכ ללכ ן רד הנ ש
הי הת אוהש הארנותי תכ השמ י דל המוק רו עש •ןורשטמכ תשבלתמ הי התשכ
* ה רו עש •לכהסי לכגמ!םי רעשמו י הי ו נממש'י פסכסי ט:פתמהתו זצע5המשנכ
פי י לעו ש •ןהב המצע תמצמצמ הי התש תטלקל תברקתמ הי הת רשא דצמ תו כלמכ
. םי נוקתכי י פסה לכל גסי נכ הי הת הבש תו כלמכ דעש •תו פי .'קהתו ח:ב
־תו פי לקב הי התו תו מ ׳רעס םי כושח סי עצחםי י רעס שי ו םי רעשל םי רעש המכו
תופי לקכ י קשתפש־ סי נן י תבתטלטכ רו אי ה תפש חפש ־ סי נו קתכתו פלקכ ו נשעש
* תו דלו תכ
ע ׳ י י מ י רע* ״ יי
דצמ הי הת הדי קש ןי פל לכ דקמ ׳תי פלקכ קש •<צי ת!ד5ותכ
ג ג כ י א הנכ סי מה חו תקש •סי נוקתכ תתכ םדקה רקמ •תומש י פ ן י דס
rgv ךי רטי טמכהי התי ו קעו תו כלמכהפ״י רלםלו עה רמ •םי נקתב
פח כ סי רמ •רו מאפהני ככ קרמ •לסתכ רשקתמ הי התשכ תו כלמכ
הנ כ םי שרמ •סי פרשכתםנלתי י הי תשכתטלמכ ףרמ •ן תי לעהבי פ
הי התשכ תוכלמב דושמ » מ •'חאל סי פמ ששמ סי כלמ תי כב הי הת ברקעו מרי נ
קשש • קלב פכ ןמצע תו צק ששה דחי ב הי הת (כו סי נו קתנתו ו נק ששמ הלולכ
י נפמ תתכו רפתכ םי מי ת שמ •קלכ י פכ תווצק ששמ קנוי הי התשכ דו סי כ
. ת»צק םשמ םי לולכ וי הי ש
הי התשכ תתכ ן כו הנכ םי טואת •ן קמי ׳פכ תוכלמב חו אה ו י תך חו א
•י חי ו פכ תטלקב חאובח *תו צקה ןי ב עי רכמו םאתמ י ׳־ י• י י•
'רדי אנו י י נ קתכתכלו ןכל הדצמתעפשמ הי התשכ המצעתצי מככהני ככ !י נ מת
הני בב הי התו הסי פת וכ ןי אש רכד והת • סי צוקתכ הני כה רצמ תו כלמכ ןכו•
ההתי המרמו ךו ת שי ו זי נ 'פנ ךי י תבאי ה הי התשי נפמ ן ו ח •מכככ חילהת
תעלו ת שי ו תוכלמב י נש תעי לי ח •די סי הדצמתטלמנ אתפסו ת •תי פלקנ
י תי אי צמכתתכ הרקע הרו ת •*יכלמכ רותה לוקו רו ח י י שלקכ הי .־7יו ,י מלו
'וכלמכ הי התו כתככס הלות שרפמש פעי כש הרי ת שי ו י ומוקמבו בחב הי הת רשא
י הנהת • םי י קתנ תוכלמב תכנ סוחת . סי נ״לעהתו די ס לכ הלגתמ רשא
םי ני קתכ הרי כב ן כו מר״כ תוכלמכ הני ח •סנחדשחהשו עההני כהדצמתו כלמנ
קלתסנשלי י ררתכה דצמ תי כלמפי י י ו קתהי רכדלו • זי שמ רלתמככלו לה תםי י / ו
י תעמש ךכ לי דגה רי י תה אי הש רתב ן ס *י ״זי י םי נ קתב רתכל הלעב םע
ן י דה ן קי ת הרומ שי תולי צמ לאתכרקתמ הי הת רשא הני תנכ תוכלמכ תי לכת
ההתש י פאו רתככ השמ'רלרו י ח !י לת •מי רכוכ סי נו פ לכהש דוסי ב hn
לעשכמכ חני פת • אל׳א י רד השעמכ תטלמנ םת * ה נ נ לת לטלן נ נ
ןו ו טי טמכשכלתתשכתו כלמכ חרו סח • םהמ הלעמלש המ םי לגתמ וי הי םרי
ןכו אל׳א י רד השעמכ י אכ הי תחתו ה י לעם' 0י חכללככהי התשכתטלמכ םי טח
הנומת ומכ חתצםת •דסחה דצמ המי מת י קנ תוכלמהש מ״רנו י חי ו י פכ ד1סיב
תתב קי נח *הלב םי אנת •מ׳ב וי הי ו הכקנ שי ו רכו שי רשח •מי אי ב
סי ני נת י י לכ תתכ לי לגה [י גת . j ni f שמכ הי הת י רקעו הנ^כמ קני י הי הי שכ
ןכי ןי רטטמכ תעפשמ הי התשכ הני ככ הדו עת •י ני מש י פכ תטאה םי לודג
ששל תטשפתמ הי הת רשא תי ששה ׳פסה אי ה תראפת־ * רי מאי פתטלמכ
םדא סי לי לכס הגכ םי חו פת *םהכ ראפתמ! םי נווגה לכ ללט הי התי תו י נק
די לש הי י פה י תי נא י נכ ללכצ הי התשכ תתכ ן כי י ני מש פ '>t תלו ן י ד ןבולו
תי שקתמ הי התשכ תטלמה דצמ הי הת הלפת לכו 'י פס ה ס׳זכקתמ הגש תי כלמ&
י חי ) השרפכ תטלו י נ י נשה טי ח תי קת • תו באה ן מ דחא רצמ הלעמל
י לעשכו 18 » כ סי י• - *י
יע4מ6 ו קב ?קו כד מי רחא ארקנה תאזה דרמה לז תי רחאי מי נ כ p i י רעשב)
ובשי 'ה םאנ ךתי רחאל הו קתשי ו רמואו ו י רפמ בותכהו י נשה טו חן ו קתי י ע
1מכ ובשו ךכי פלו לארשי כ הרי שק תי רחאב הרושקה הוקתהפ״עסלמגל סי נכ
המאכ סי שי לס וקו לאקזחי לש י מי נפ ד1מ י ע !ומר ן כו וק ןושל הקתלכ!0לו 34ל
םי לודג סי רקע ן י במהו םלשורי לע הטני י קו הנו רחא האובנב בי תכו כי תכהו קז
סל&ורי לע ?טנ י 1קו י עצמאה י ק דערו י חנ הקתהי עי סי קחלבבה י קי ת די ה J o '
• הני כו ת ת לי י היו קי ת אי הש רי קי ל !מי ר הי קת י כ ותערש הומ הארי • לי כע
•רסחהרצמ תי חכ תעי קת •םלכלק״ת!תי י הי ני י הי דחי סי רכחתממתסגו
דסחכ ףי קת •זכשתי כצמה תוללכ דצמ ת ת כ ןכי ן י דה דצמ תו כלמכ העו רמ
תמורת׳ דסחה דצמ הי הת הלודג ה פח ת תי כלמב תסי רת ־ םי נ קתב
י ־,•י ת״ת האממ י רת המו רת םי נוקי תכ)• חי רכ הר1כגה רצמ הי הת רשעמ
?רקעה כ ו שת • לאמשלש השלשו ןי מי עו רו קרס השלש שש י רת שי שרת
עי פשהל רי י חתי העפש תקלסמ 'י הת אי השכי תוי והה לכ תכי שת הי הת הלש הני כב
הלאש תכי שת ןי של לכי • אשנתשרפכ תוכלמב קי :ארקי י תשו פכ ?בו שת אי קת
־תי כלמכ הי הת
'ן ו י הי ךז רי ו א תואי צמכ הלעמלש עד תו לכי הה ן י נערו אי כב דכה רעשה
הי הת וני לא ןושארה לכי הו 1ומ סי נפל ווו וי מהלעמצ ו זתי לכי ה
או הי גהלכי ה :סי משה םצע לכי ה ה׳התי נשה לכי ה •ר׳פסהתנכל לכי ה ארקנ
הבהא לכי ה י קנה אי ה 'הה לכי ה • תי כי לכי ה ארקנה אי ה'ר לכי ה :הגו נ ארקנה
תנו כח ׳טרפי סי שרקה שדקי רקנה אי ה י י ה לכי ה • ןי צרה לכי ה קנה אוהו י וה לכי ה
'׳נחודי י מצע י י ה׳ ולאהי וצכי ה ללכ ךרדו י רו קפי פ רהו ב ו ראנת׳ו לא תולכי הה ש ומשו
לע שי א םי נוממ וי הי רשא םי נפו א)תי י ח סי לחשח י ני מ המכל םי צצופתמו םי צצונתמ
קי הת תולכי הה ן מ)לכי ה לכו לפשה םלוע תעי פשו תנהנה לע״תלו עפו ו תדו בע
דחי י תמ הי התש רחאו •ונממ םי טשפתמה םי כאלמהו םי בנעה לכמ ללכנו דחי תמ
לכי המ לכה ללכתת!דחי י תת ן כו ־׳ונמי ה הלעמלש לכי הכ דחי י תת ׳י פנעמ ןמצעב
שדק צכי הי י י שרקה שדק לכי הכ םהי פנעו תולכי הה לכ !ללכתי וורח״תש דע לכי סל
תי לי צאה לא ברקתי ו תולכי הה ראשמ זנגנו םלענ רת י הי הת הו םי שדקה
שדק ן י כו שדקה ן י כ לי דכהל תכו רפ הי ה• מו תכו ספתנ רכרו דוי צ ו כ הי הי אלו
גהלכו אגו ד לע אגרד אלי על ןוני א ן י ו ו דמ 'ז לזא המזי חתשדכ רהזנו :םי שדקה
. : דח אלכ ׳והמצ אדכ אר די חא אצכו אתתל נ״ה ןי לי א לע ןי לי א י אלע י כאלמ י רו דמ
הכקד אתחכשו תמי ״ק והלוככוןול די חא האלי ע ן רא י אזי י אלי על ןי ני א ןי די רמי ז
1. .ג'י כו רי הנ אלד ךושח י כ רתאאו ההאמדקאו ו דמאדמאדאשי ו פן י רתאו ן י ג רר
:עכי ן כצו י דקפ י פכ י ונה תולכי הל םי כבסמו םי פי קמתו מי קמו י הי ו ללתןי רו דמהו
• זו י כו האלו לאכ ורי3זהשןינעה ן כו םי רורמ םארק הי י חת י פכו ולכי הי ארק י רקע
׳תי י נתו ר םי מצע !י הי סי לחמי זטש או הו י ו גי ו תו לכי השו ו חא םי נוקי תכ ן כו •וצןלכ
o w n
M< ׳־• ־ •זג דעש ־ י ו•
השודקה ן י ב םי עצמא זי ה• םה י כ האמוטל השי דק ן י ב תי לי דכמתזלכי הה לעסי פו זי ״
עו כתנו גדטקלי י טשפתמו םי ל* םי נונחה וי הי סי נתתתה םי דודמ מ םהנו האמו ט!
תולכי הה ן מ םי נככ וקנכ׳ אל לכא הי ו רת תםרכ דהוה רפככ ראו במכ 'י נפכמ ן י ל
תו לי צ^י סי ש רשפא י א תו לכי הח • קכלהת• םי עשר כי כה אלא םי י מי נפה
תו לכי הבו םי כאלמה )״נע סחי י תי תו לי נאבם •וארןי אש ׳נפמי א • סי מעטהמכמ
תי סח״ת׳ אל ןכ סג םעטה הומו • י ד!קפתשרפ ראבתי רשאכ'י כאלמ וי ה• י ני נע לכ
הכמק הפי לקה ׳כ י דו קפ תשרפרחכתנשי נפמ״כ •דו ככסאסכ או השהאי לככ:
םי כאלמה םלי ע ן י רטט״ םלי על כי כס אי ה אלה הפי לקה ׳כעלו נו •ןושאל לכי הל
' « יו ןווסלוכ ןוביא י כהו ורמא 0ינ1קתכו ״.םי כאצמה םלועכ סה ולאה תולכי הה כ א
ו י הי ןה ןהו תי אסכהי י הטמל הגררמכ וי הי תי לכי הכש הלוה ז בו ןי לכי ס ן מי א <כהו
%
תו גרלמ 'י אלא הרי צי ה הי הת אלש עי כא רעשכ ראבתנ לנכו •הרי צי התו גרדמ
ו ו הי סה הרי צי ל סי סנמאו •לוחד ןי מוי תי שו ן ו ו טטמ םשכ םי לולכה םי כאלמל
ן כלו • הרי צי ד סי י לקנו טרי צי נ סשנלתמו הני כסה ן מ סי טשפתמה יו רי פסה י פנע
סז״ו י קמ לא הלאה םי פנעה !דחי י תי ןעמל הלפת ה ׳ע השענה רו תי לא םי פי רצ ו י הי
םהש י נפמו שהמי א/ א לכ ך1תכ י שא ךוהי ואמהלאי ולכי הה י מצע לכ ודתי י ת׳ אל ן כלו
ולאו תו רענ םי ארקנ הלאה םי פנעה ןכל י רענ ארקנה ן ו רטטמכ םי טשפתמ םי פנע
'מו י לעה'ו רי פסהח םי טשפתמ וי הי ןהש ךלמה תי נמ הל תתל תו י ו אר? תי רענ ו ן ה
תו לכ׳ההם אנ מנ ראבתנש המ י פלו • הרענ רקנ הני כשה סג 1או רענה ךות לא
עד •תו ו י פסה;מ ם ט!:פתמה םי פנעה לא שוכלו תולכי ה וי הי םי רכונה ס״מטפה
ן מ טשפתמה !ןנעהו ר0י מ טשפתמה >ןנע לא לכי ה הי הי רי פסהתנכללכי הי כ
'נ״הת הוי פפהי נבללכי הכ ןכי ו נה'י פסהתנבל לכי הב רי סי םע ללכנהי ה• 'ני כסה
םצע לכי הו • י דו קפ תשרפכ ראבתנ •ישאכ הבקנו רכז ןי נעכי אכ תו ללכנת!חו ר'כ
ז ״חצנףנעל לכי ההי הת הגונ לכי הו :דו הה !ןנעל לכי ה הי הת אוה ס׳מסה
,: • דסח ףנעללכי ה הי הת הכהא לכי הו • הרו בג ףגעללכי ה הי הת תמו לכיה1
רעשכ ראבתנ רשאכ תעדה ד!סנ סלכ לע ןוי לע אי ה ן כםתתהן נעלן י צרה לכי הו
ו י ה״פנ ע י י סלכו תי נשאדי גי פנעל לכי ה םלענה םי שרקה שדק לקי ק! •תו ל׳נאה
קנע הי הי הו / ו נהת לכי ה י ו נ םי ללכנה סי כאצמד תו גרדמ י י כ הלעמלמ סי ט&פתמ
תטרדמ ןה^ןה תולכ׳ההש ןי דמל וני צמנו י פסכ תולכי הל הי התרשא סחי הו י רפה
י םי כאלמה תגרדממ הלעמל םי קי דצה תומש תגרדמ םצוא1 ׳סי כאצמהו הרי צי ה
• • הוכנ ס קממ םי לצאנ ן ראכו סי משכתואצמנה לכ ךי אתעדל ךי רצ רכרס ןי כהלו
תו דו סי עכרא ׳שרש !י הי הלעמל ׳כ אוה ן י נעהו • לכר לכתי ננכ רפסל רי סא ךכלו
רפעה לוס׳ תוכלמ• חורה ד ס׳ת'ת־ שאה דו סי הרמג• סי מה רו סי הלודג וי הי ס מ
ןמי קממ ולשלתשנ הלאה םי קדהו סי נו י לעהתו רו סי ה! י תמא דו חי םי דחוי מ !י הי סהו
׳.׳ הרי צי לא טאי רנמו האי רכ לול תולי כאמ •לןלעל הלי עמ הגרדמ רחאהג ו דמ
תו לי צאכ י כי מהעי כא תו גרדמ וי הי ןמצעב 111 '!גרדמי רמ אלכנו • הי י שע 1!הר׳צ׳מג
י תו גרדמה לכל p ! י האי לכ ןלכו ע׳כא וי הי ?אי רככו תולי צא וי הי ןלכו ע׳כא וי ה•
׳. לשמ . . ״ . ; ׳ . ־ . . .... \
י ק ן הכ ו •י רמגל יקנ ףסכ ׳ני ׳י הענראל י תוא לי דבי ש ףסכה ן רי צללטא
אלש טלמ• אלשן י ג־ס !בו י ט ףטנו ן י גי ס וי צחס ףסכו ךי טאו כ ׳ו טגל אל לכ&
תי גו דמ ן דע הי הי ן כי • סי ני מ ו אטצ המו ר מכי י עת הי י א סהמ ןי מ לככ הי ה•
'י לי צאמקרהאי רככם הי י טעי • האי ו ככשתי לי גאמ קלתי לי צאכש ס״שעי גע׳כא
עכ ו אתי י ו טי י י ת!•'*לתשה י עו הי י שעבש תי לי גחמ קד הו י צי כשה י שעו הי • צ׳כט
•תי לכי הל תי אסכמי תי אסכל הו י פכמ תי מלי עה לכו לשלחשצי לאתי גי דמ
םי עגהוי י כעה ת די סי ה ולא לא סהמותי לי מי סי עי קי ל תי פי לקמ!תו פי לקלתי לכי המו
• הו י צי הלאהאי י כהו •האי ו כל שי ש תי לי צאה ׳כ אצמנ •מי ני עלסהי שא
םי ושי עי י ללכצ סהכשי י פי לקה ןמ כאוש י העהש אצמנו •הי שעה לא שו ש הי התי וי צי ה•
JB סי נאוש םי רכי נה םי ו שהי סי שי י קה סי כאלשהן י כי תי לי מה ן כ סי עצי י י מה םי ני צמ
ןי י אסכה ןמ סי כאי ש תולכי ההו הו י צי ה תו לכ׳זו תו גי י מכ םהש סי םו י קה םי כאלמה
י פלאצםג ־ םתי אר׳אסו טשפתמה היא תומצע ן מ 'י פקהו •תורי פסה ן מ תו אסכהו
טהסי עי קרכשתי דו סי עכראי ה״י זפס סחי י ה םע סי עי קרכש י מצע תו דו סי 'ר י כ הו
מעתנ תולשלתשהה י נפמ סנסא םי נוי לעה דע ן כו הרי צי כשסמצעתי י י סי עכי א
מלע עפשי י אלש ם^י עכרכד ן י אלו פלי •י כעתנו ולגתנ ן כ םי קממ שקתי י פכ ׳כ
ראש לא םי נפ טהה םי די חאה״ !ת י י י פכ אי ההעפשהש אלא ר1אי!עפש הלעמלמ
ו העכי צמתאלמ י עי גי י מגי גי י ממי שנתי י י כעתי י הלגתי !כ •תונותחתה תי ג ו י מר
טלעתי שכ הגחו * ומוקממ ׳קחי י פכו !רמי ח ן רע י פכ תו י נחו ר וכ הי ה• אלש י כ ד
1כ י י אי הנה •!י לעש קרה רמתה תכ ו ק תואי צמ לא סי כעה םי י מ!חהמ י מו ת
הלודגה סרי כהעצמאכ תקלרהתי ששע צא h v a • אוהה הלועמה י מו חי ו עט
• תי ששעה לא טי כו מסה םתי אכ י רי א׳ אל הי י כה תי עצקמכ םי דמי עה סי י כי הש
•י תו י רי אהל ופי סוי הי לא םבי רקהל <פ ס<< רשא לכתי ששעה לא םתוא !בי רקי סאו
עי י ו מה י ע ו נ י עת ו תו י ו שי י י ה וצבקתנ לשאכ י כ םי חמצה שפנ ו י נע הי הת י דעו
!וי י טצצש י ע י כ ןלי אה וא כשעה מממ הוהתי ו אי הה למ1חה י י י טצי והגי מל ערו
רו א לא ו בי קתג הנ י לע הצי למכ הצושאי ה לע תי כ כ ג י תו י הי ו צכ םהה תו רי שי ה
ו ו זחי ו םתוש י מ אציתיב1טה לע םי צי אמה םי כאלמה תחת םי קמ י י הש המי או ן י י לע
ן ל ןי א סי מי אכ אי הה כשעה לע הני ממה ן אלמה ׳ע ןוי לע ו תו י ר1*ועפשמ ב1אשל
ן י נעו • לדג 1ל ו מו א!ו ב הכמ הלעמלמ ךאלמ ול הי הי אלש ן ו אכ כשע1 כטע לג
רשאן אלמה י ע אוהה כשעכן ו י לעה ו ו אהתאכהו תי אה לא הנזכה הי הת האכהה
׳י הי ן אלמס הולו םי כאלמה םלועו הו י צי ה די סכ םלענה רו אה לא רונצ ן ו י מדכ הי הי
»ידבע1'י שמש סהו ה״סעה םלועכ סה סי כככה ׳כ ול דחו י מה כככה *יע כשעכ רי אמ
הנווכל לכהו כככל םי מעפו ן אלמל 'י חמצה לו די נ וסחי י םי מעכ הול1 הרי צי התו חכל
, ורי י טצי ו תו דסי י רה וצבקתי רשאכ י כ חכה שפנ ןי נע הי הי י דע ן כו •הלי ע תחא
הגרדמכ סני שארה לע תדככנ רתוי הרוצכ םשמ תודוסי ה ורי י טצנש ׳ע ן י כמ תרו צכ
, לע םי נוממה סי כאלטה תחת םדקמ הי הס המ ואו •ןוי לע רוא לא תכרקנ הנוי לע
לע הנוממה ן אלמ י ע ןוי לע רתוי רו או עפשמ כי אשל רוי חי םתושרמ אצו תו רי שי ה
תו חאי משני חו י י נהי התאלו הי לאשפנהי ה׳ 1כ עפו שה רי אה י תי או •או ההחכ
נע וג וע»
תו מכ ׳כ ו קע לכ שפנ 0 הי הת אל תמאה לעו תי ני י ח שפנ ונ5י י התתמאה לעו
אצמת אל י תו ו צב הנקש ןוי לע ו )אמ קחו תתו וי תודוסי ו דרפתי !דספהבו חעכק
׳כ רי ^י כ תו י פה בו בזה ן ו י מדכ אלא הי באל ׳כ די תשי א הלעתש המשנו חוד ול
I!י קחרתהכו • !תי י ח ארקי אוהה וואהו ו ו אה הב ו י א׳ תי ששעה is כו קתמ ו תו י הל
שפנ ול ו אשת אלו ותתי מ אי ה ווו • הקו חו י נפמ הי לעמ ו ו אה הכבי הו י בה י תכרי
ץראל הטמל אי ה תו ו ו י ה המהבה שפנו ו מאנש והמ • הו ו קמ לא הלעמל ו ו !תתט
התי ה רשאכ הי תודוסי ו הי קלח ראש לכלו רפעה דו סי הדו סי ו קעל וי וחתש דמולכ
הו י צ׳הו פפ תי תי ב אפלא י פו רי צ'ע • ארבנה סדאהתדו צ הי הת ?ו עו •הלחתכ
תו י הסע התבכו הו המהבה תי י חכ אמלעב תוי ח אלא הילשצ חו ו ו בהי התאל׳^
תו י צמ תחנו שמ אי הש ותווצ תנו כת י נפמ ה׳הי הו המהכה תוי חמ הלועמ אי הש
ו שאכו ־ המשנו חו ו וכ היהתש אל ןוי לעה ו ו אה ו !קמ If! ו ת״ הבורק• המהכה
המהכה תתי מכ וי תודוסי לא ופוג י קלח ובושי ש אלא ; י «ה הי הי אל >ןסאי !עוג»
אלו המהבה תגי רהב ןי א ןכלו •הי השכ ן דאה לח רפעה בושי י הי קלח ;דרפתי ש
סא ׳כ המשנו חי ר דספה סהכ הי הי אל •כ הדפקהו סנ א סוש הוכ סרא תגי רהב
וצבקתי רשאכ י כ סי אהתו י חהי ה׳ ו דע ן כו •םו י קמ צאתחי קי ה ׳קלח תרו חה
סההי י די סי י דה ורי י טצי ש י ע סרא ת
י
ו צכו רי י טצי ו ערו ה תפטחכ ׳עמ׳לי ס׳עבי ו ל
בי אשלרזחתו דאמדאמכן ו ׳צערו אלא כו קתי א׳ה רשאכ תי בכנו הלעמ הרוצכ
שבלתי הזהתי י חר י עו הי ח שפנל וכ הי הי רי אה י תי או תו גרדמה סי רמ רואהו עפשה
ה י ה תי י ען כ ו ׳ו תרצ די ספהל רסא ךכ י מו י ו •הנוי לע המשנו חור כ״חא !כ
'ולכי הב הל1 ימל רשא סי י רי פס^ תורי ס׳ י ה י ק?ח ונכקת׳ י שאכ ׳כ ךאלמה תנו כת
י ע הנה •סדאהן מ הלועמו ת י כ נ נ רתמתי נתו ר הרוצכ !רי י טצי !סו י צי התו גו ו מ
'דו קמ ־אושי י הש !תואמןוי לע רתו ׳עפשו רי אI!כו קת׳'׳ההי ו ו צבי לככנהו ו י ׳טצי ט
הנ ה ראבתנש המ טעו • !כ רחא רבד הי לת׳ אלו ותמשנו !חי ׳ח הי הי די אה י תואו
הי הי סדאה׳כ •סראה תלעממ הלודג ךאלמה תלעת הי הת תו דסי התני חככ
ן י י קמ וי הי 'י כאלמהו םי כושחהו ס״ו מי חהו םי סגה תו רו סי ה׳קלחתככרהמ ן נו קמ
ת נ כ ת הי הת הו י נעמש דע •םי רי הזמה םי י נחורהו סי קדהתי רוס־ה י קלחתבכרהו
ו חי י נפהי התאל ךאלמהש תני תנכ לכא •סדאהתנו כתמ הלועמ רת״ ךאלמה
ךכ אל םדאהו • תואצמנה לכ לא עפו שה דו אה י דבעמ ראש ךרדכ םתס רוא אלא
הנוי לע ה׳י שנו חו ר וכ שכלתי וי תודוסי י קלח ן ב ק ׳ע רי אמה רו אה רבלמ אלא
ךאלמה תלעממ הלודצ םדאה תלעמ ה׳דתש h u m • לעממ ה1לא קלח הרוהטו
ןוי לעה רוא וב ףסותי ו ו י הו י ו ו י א׳ !ו מח י קלח לע ותמשנ סראה רי בגי רשאכ י כ
ךאלמה לע רי אמו עפו שה ר אהמ רתוי הלועמו חבושמי ולעמה םורמ הלעמ הלעמלמ ,
אלאתו גרדמהמ'א ס!שי ע לכקל ךרטצי אלו ע׳באמ הלולכ סדאהתמשנ ׳כ י נפמ
מאטי םי כאלמה ףאש אלא דו ע אלו ותמשנ רוקמ עפשמ ל8קתו רי אתהסצעי ע
אלו'׳נותחתה תומלועה לכ ראש לאו •ם קי דצה הטעמו קי דצ ׳ע הכרכ רו אי עפט
רו אמ רי או עפס בואשלו ס״חה רו אב ו ו אל ט׳ו כרה לכ ולעתי סו אה י עש אלא י י ע
הני כשה י
טי נו םר 6י סע. ר6ס
הגרדממ ו לעי זהעכס סי ו כ דה לכש י נפמ די וו • ו בו תכ ן צי סי עפי שה טממו הי י כש?
עי זה תככתי דו סי ה !בי עתי ה י י לעי ן י אה דע הטמל די ת סי מה י כ י הג י י חל
וי הי םי בשעהו *ראכתי ^ו שאכ תמלי אה) םי חמצה ווהתי ) !הני מל עי ז ׳ן י י זמה
4פ רי אמה םדוקמ ןי הש ךאצמה תחתמ ו אצי ו ח״כה תנ י דמכ ולעתי ו חיכה י כאמל
חיכהו חיכל רי אחה ךאלמה ׳ע רי אהו עפשה כי אםלגי י חי י חעכני ללכתי י סי כשעה
תזשנ י ע םעפש ובאשי ש דעי זנה ד ע סראה 'גרדמכ הלעתי ו סרא לכ לכאמל הי הי
•ינפמ רשכ לוכאל רי סא הע י רמא הבסה י ולו • י כ םי ללכנ םתי י הכ הני י לעה םדאה
המהבה י כ המהכה י י הת י נממ כי טו י י שעמ עו ר י נפמ ו י קמ לא הכי י ק ול הי הי אלש
j •י עשר דצמ הפי לקה דצמ וי חא הי הי הזי •השי רקה דצמ הי י חאהי הת
*י הטבתי לעל לכי י שסדאהי כ •'01 ׳י עשדאתי פכ רשפאדן אמ לוח סימ ק!י הי כו
םי לועמה סי רבדהתאלעהב לדתשי ש י י אר <ניא • םי נטקה םי רבדכ סדי ל :י תג רדמ !!
קסעתהל י ל י ו אר ןי אש ףי דצ ףסכלי י כהמתי שעלו ףסכהתו קנלערו י סלאלשמ
סע\ • תחכי שמי הלי עמ רתי י הלעמ אי הש י נפמ ףככ־.לי רכהמ תי שעל אלא
הפי לקה י עי השודקהו הי הטה׳ע םי צבקתמ וי הי תו דסי הש ת1יהל ראבתנש המ
׳דצמ •היהי םלי כ רי אמה רו אהי םכקלח ן ו כקשםי חי כנ סי י כ האמי טהי
הדסא ןכל הפי לקה דצמ סהכ י י אחה י ו אהי םהי קלח ןי כקש םי ארבנ שי י • השי דקה
קלסי י י שפנ םדאה אמטי אלש י דכ האמוטה דצמ ןתי י ה ינעמ םי רכדהמתצק'רי תה
אי הו רי אי בה וב כ׳חי הל י זחנ םי כאלמה ן י נע כטי ה ן י נהי נו ״ המשנה וי לעמ
ו כ שכלתהל אצא הי ה אל ־י לי צאה םצע לכ י כ תי לי צא.י רי ס י עשכ דאכתי רככ י כ
מרמאי •ת טי שפ םציעל וב םי י ואר 'ני אשתי לי עפהי תי דמה י מי ש ךרו צלתקלאה סצע
ךוצי הש רע שממ םהנ םי י ונשה וסחי י תי אל םרי קמ לא סי כו י ק םתוי הל י פסנ ףא י כ
'ולי צאה ךרע 'י הי ןכי וצי צאה It צי צאמה ךרעי י הי ש ומכוי אי רכני י צי צאה שבלתמ י התש
'י כרתמ י י הי י י י נשהי ןי י לעהי וקמ !וי י כי י ק !י הי סה סנן י רעי אי רכה ףאםי י י הלוי אי רכה(!
תשבלתמ היהתש ךרצוהש דע םי י ונשה לכ לכקל הלמ׳ האי רבה הי ה אל תי לכת ןי אל
י מצעתי י הל) *האי רכה לא תולי צאה ךרעכ הרי צי ה it האי רבה ךי ע1 •הרי צי כ
תומשנהו סי י רמחה םי י משגה תברי קו הלבתה תי ל:עפו םי רוהטו םי שודק הרי צי ה
י ךרצו ה בעתנו סאמנ הי הי סנזרלו סשצעהל תואמטהו תוכלכולמהו תי פי י טמה
די תחת מ תוקלמה תועוצר םתוי הל הלכח י כאלמו תופי לקהו הי שעה י מצע אי צמהל
מחכי י י י טי שהי שעי ן כ םי גי י דה י רו י רשאכ ׳כ סי שחקה םי כאלמה סה י שא סי ני י י ה
אל ו י לע האורכה וא הלוצאה ותמשנ י מושי הי ה׳ קי י צטש ןחו לכ ןכלו • הי םעה
הלעמל 'י הת !תמשנ תני דמש י נפמ הי י צי ה י מצע טפשמ!תגי י ה!ת!. ט'!ש תחתי י הי
י לכא סי עכעהו תטי עמהתי נשל י תושרבש לעסהל עפשה י ו קמ הי הי ונממו סהמ
׳די ת ואו ן ו לעה י י אהו המשנה ונממ קלתסי הי ו תה י כרדמ ומצע סראה הטי רשאכ
•ץלקום וי הי י ונה ת*לכי הכש י י מאי ש המן י נעהי הי הי י הי י צי הי מצעתי נטלו שתחת
םי י י נשהי תי לעפתהה לא סי כחק םהש י נפמ סי ו י י כמי םי שנועו י כלו םי צי למו ןי כתי כו
קלתסי ׳ ו כ י י ה טח םדאה תו י הב!סדי ,לעאלא סי כטתי ו י הי אל םי י ונשה לכ ׳כ
רקעשי העאו הרי צי ה ׳לעכתחגשהו רוא די כ ראש׳ הנוי לעה החגשההו דו אה וי לעמ
W ׳׳ דג ד ע » r •׳.־
ממששעהךרי י נ ו עהםמשהזי צ־ נ לאנ י שמהזלסו המו ד״^סן עמצמ׳^׳רו אי •
רו אה סצעכש י פעא ,
כ מ מ
,
ה p
WD התואמ סרסעו הבע י מ!׳ ס׳התי ׳או׳א לכש י
m few הנו ״אלה תי ששעה <» לן א
ס
לבקמה המי ׳ אל ?כע ללג ׳ונש הי הי אל
תי ששע י חאמ ותוא לבקמל !"ק! הכערת!<ה תי נשה תי ששעה ׳ע ו תא לבקמש
רו א י כ י אכתנש םי כאלמה ןי נע הי הי ןב1 י ז •הכ!שח1 הרו כע
'תורו סחכ הי הי י ו אה !תו אמ!סהכ שבלתמה י ו אה ן ו ד לע םהל הלגתמ הי הי ןוי לע
תוצוצי נ לא טשפתמ הי הי ו ו אהש ן עי ת1קלאה,׳ובא סי או קנ םי כאלמה וי הי הז י צמו
הבכי מה י י באמו בא או הןאלמהש אצמנש ו ע ךאלמזךאלט לככ שבלתמ הי הי ו־
תי םשעלאלשמ ׳ .:•שבלתמ ו ו א ו י הי ו׳ה1 םהנ םכלמ׳ו כבו ת׳ ןוי לע ו ו אם ו חא
ו ו ו נצב טבלתי ו תונולחה ן י ב ו בו ע ו ו אהו ׳קל תונולח הבש הו י בה ן ת נ תקלו ד הלו ו ג
קלחחי !אלו'א ן י נע לכה ו ו אהו תו צ צ נהש קפס ןי או הצוחה לא ו ׳א׳ו תו נו לחה י פכש
סאש ו י ו אבהנקנ או ההי ו כו ה הי הי אצו תטלחה ׳ו בו ו צמאלא סי נ ו תי צוצטלא
י י כ הלפתה י ו י סכ ת״לכ׳ההלא לוחי ה םעט הו ו י ו אה דחי י תי תוצולחה ו י חי י תי
סי כאלמה ולכי !לכי הה תני חבכ !י נעה הי הי אלו 0הכת!שכלתמהתוצוצי נה ודחי י תי ש
רו אהו עפשה י ו כלכ הי הי לוחי ה ן ללו • םהכ שבלתמה רו אה תני חבב אלא םמצעכ
םי רבאה ודחי י תי ש רצוי הי לורג חכ הוו יאל 'אתוצולחה ודחי י תי ש לעתו לכ׳הכ ןוי לע
אלש ׳פעא ׳כ הזה ן ׳נעה הזחנ !ני שכמו ההכ תטשפתמה המשנה •לי לע סי י מטגס
ן ו גה ן י עכ םי קלחל קצחמת םנמא . • םיקלחל קלחתמ םצע המשנה הי הת
ן ו גב המשנה תוטשפתה ן י עכ המשנה ׳י י א ו ני חא סחי י תי ו כעו םי קלחל קלוחמה
םי כאלמה םהי שאי י ו באב!תו טשפתה ׳ע טספתמהרו אהלאסי רכאהכגו החי י תי ק!
תלעמ ה הת ה״כ ן כו י ה!םעו • םהכ טשפתמה י ו אה לא םי נוי לע םי י בא סהט
םי טושפ תודוסי דמ>ן1ג אוה ן אלמה ׳כ ן אלמהתלעמלע קי י נה לע הי ושה המשנה
לש המשנה הנהו י י קע הי ה• אוה הה׳צע עפו שה י ו אהו י ו קמה Is ס׳כי קחמ
לא ן אלמה ן רע אצמנו ן אלמה ך תכ שבלתמה טשפתמה י ו אהי קע הי התקי י צה
ראבתנש י חאו . • •הי י צ׳ הוודי ׳סעהוש אלא המסנה לא ףי גה ן י עכ המשנה
המכ ו ה׳לאו ן ו נח וחי ורההמ קפתסהל שי ן אלמה תלעממ הלודג קי דצה תלעמש
םאש 'תלעממ ו דו י ׳כ ללכ תלעת 11 הלעמב סהלהי הת אל ׳כ םי כאלמ תוי הל !רו חס
•'י כאלמה רדגכ הרי צי ה דדצנ !אצמנ התעו הלעמל הלעמל וי ה םי קי דצה תלעמכ ו י ה
םי קי דצה לכ ראשכ ןוי לעהעי ג רו סנ רשא תומשנה םוקמ לא התלע ןי ני ח תמשנ י כ לי
ת!ח1ו לכ י אשכ הטמ לט עי גכ רומעצ ול הי הש וחוי ש אלא סלכ ו תלעממעו ג אלו
ךאלמ תי י הל׳ תולעל הכזש אוה ו תו ׳ סי לוע וי הי אל ש אלא םש םי רמועה סי קי רצה
לכל ו די לע וקלחלו !עי פשהלו אסכהמ לו מה עפשה לכקלהכי כ תוי הל םי נפה י שן •
שממ י משגל ופי ג י כ ן י ס ה לו עו . •םי נותחתה תומלועה לאש לכל׳ םי כאלמה לאס
י כ 'י קי דצה לאשכ ן כ הי הי אלש המ תולכי הה טנכו תכש ומכי םא ׳די פלל ן פמש א- ה
רחא שמלנ שנלתמי חוי וי פגי כ הלכי שגהוי ומשנהו ףי גהמי י טשפתמ !׳ה׳י י קי דצהי אשכ
ן פהנ ,י אכ ו חו י ו ו פו ג ןוני וי ו הטמ לשעג נ שמתשי שוכל !תואכו ו פו ^תו מלכ
י נתח 1 9 נ א ט• ־
ל65$עא הלעמל התלע 1תמ6נו דעל סייק ןאלמ תייהלזילעמל הלעו ינחור
ומע וחורןי נסי כ *ממךונח לסכ מי נע היהאלש אלא והילאב'&ל״נ הו ןי געכ!
ו9םמ !חודטשפתג והילא לכא 'מכיידיפלל ופוג p«׳כהלעמלו לעדחאכי ^י חה
י רוי - א1ס0כודי רעסכ1מגדאסנ ןושארה !פוגוהלעמל הלעו רחא שוכלכ שכלתנו
ראכתנס ומכ סרא ינכל הארתמ היהי ונו ןכ שנלתמ היהי תיח ילש תושעל הטמל
ךממ תלעמתייה ראכתנס ־רמאו *דרי ו סימש הלע ימ קוספכ להקיויפ רהזנ
ליו •הילא סלי עהתטא מו אל המל קפתסהל שי סיקירצה ראשמ הלודג והילאו
־ששב ראבתנש ומכ תוריפסה ימצעלו העבשל הככי מ םתויהב תוכאה תלעמש
סיקירצה תמשכ י כ איה סככי מה תלעמ!םיכאלמה תלעממ הלויג היהת סיייציכה
הניכשה שכלתת הנס הניכשל לכיס השעזח הככרמתמהל הכיו היהת רשא
לשלתשמה עפשל ריקמו הכרכ השעיתש דע תי רי פסס ימצעמ םצע םע
תימלועה לכי םיכאלמה לכ א!ההעפשהמ ולבקיו ובאשי יעש דע איההייפסהמ
הניכשה קי עפישה עפשה תולשלתשה לא דונצ השעית ןתמשצש דע סינותתתה
ןמטטי י כ שבלזיתאל ן ראכ היל י אכז קידצ אצמת הניכשהש ןמו לכיתימלועה לכל'
1ב הכיילאצמי מ הלעמ! ןחטטמ תככרממ ייצררתיי היהת איהש הארנש ןפואכ"
התע ואצמנ - הנמיה הלעמל ןיאש הלעמ איהי !תומ רחאל ןיכ םייחכ ידיעכ ןיכ
תוכוראו תוריגכ סהו םיכאלמה תניחכ םלכמ הנטק'א הני חכתוני חני גהזןי נעכ
*הבכרמה י רבא יקנ סהון1שח רזא סנ ךרד ריאמו סהכ שבלתמ ןוילעה דואט
םצע ןוילע רואה תוכוראותורנצ סהש ס קידצה תניחכאיהיאהמ הלודגכ הני חנ
ץי תל ייכטר הצרשכ יחיי תשרפ רהמ הי דיס הלגתיש ימכ סהכ טשפתמ תתה
הניכשה מייהו יהעה ךפה רבוה י מא תרחת הכקנהייהתש רמול רשפא ךיא אישוק
תירריעתההש י חאותת רכיה סצע סהתימשנה יכ רמא! .•דוחי התעכותאי הט
תתה םצע םהשתומשנה סה תירר1עתהה לא םדוקה רקעש אצמנ תימשנהיע אוה
תני חכ ונייהו םיקידצהו טיכאלמה תככדהו תניתכ איה 'ג הניחנ • טשפתמה
לא ה מרמ סהשסתיא לכי תמאה תני תנ איהידהניחכ •'ינכ והילאו ןירטטמ
והילא תלעממ הלידג היהתתובאה תלעמש נראיכש י פעא *י מה ךרדה לע ׳פסה
'ושתהי• םיקידצה ראשמ רתוי 1י ןתלעמל והילאו ךינח יכי קנמלואשל שי י כעןי נחי
•ע י הדא הדיספהש הנוילע המשצ שדיל הנוש ינפמ ותלעמל הכו ךונחש אוה
םדא לש ומוקמ סגשי י ל הכי ןכלוסי י י שה י י שכ י ה מ ראבתנש ימכ אטחש ואטח
עפשה לכל רוקמהיהיש י דכ היה הנוכהרקע הדאה תא הכקהארכשכ ׳כ יאה
םילכקטויה סהש םתוארל ול םייחתשמ ויה םלכש דעסיייתחחלו םיניילעל עפושה
י ס היהתהיוחתשהה יכ דכלכטהל ינממ עיפשהל אלא היה אל י תנמ לכי מממ
עפשהרי קממ עיפשהל kkp תושעל ראר היהי אלש םהל ימא איהייעפשההיכסמה
• ומכ לכלעפטהרי קמי ותןי סלמשי ע'תי נפלהערכנוהוחתםנואמםהלי וי אשוהוו
סכו p סג והילא!סיארכנה לכלו יל התימה םרג ומצעל התימ םרגי אטחשכ pr
י• רחא איההמ י קפגאמלעד קתתשנ לכ לויו שגיו תשרפ י 5מ רתאש הממ וקלעמל
די גנד ׳ ־י י v י
י7 . * < י 9 »
3W אי י כ י קי תמעמא אבקו ג ד כ » » w o t
ח ו
אלחצקלטי קי קי פצו די גצד
, ן י תמסנן ו ני אן ׳י כ אתי עי באקכ נ אי ו כ י י אתכ ו אי תדכ י ן ׳י ט^ו ח י אתבו אי ת*
אוההמ והי לאן •יחל אנל׳אב וערו אתכ*אי ת» אלוכ * י קמ* קרכו י י ת׳ אמוי קב
0י כ| ג ״ה תנ טח י אכתנש י חלו - «0י !?תא ן י ח א 6נ ו כמ w אתי עי
רשפא ׳כ סהו , • ן י נענ םי כי רצ סי י ו י א םי י בי י מראכ ל ונל ראשנ סתו גי י מו
ו אי תנשן י נעכםי א׳נכלתי אי הלו זהעהתו י !פי )י ׳ו אנסלגהלו תו נעתהל'׳כאלמל
0יכאלמה1יה׳ אלש !נדמל ששח סג ־ אלי ו תשי פ י הו כ י או כמכהי עו ני בא םכי באל
ן תשא הי ש ה׳א ל(אשל טרצו ה ן כלי עי ל פה צי סמ* סח אלא ו ני גע!!העכ םי עדו י
תדמדסחה רצמטהי לעעפו םהעפ«ו ה»1ו לע»לטי נו ו נסי כאל»השטד0לססמ םג
; סי כאלמהש ו י אי כ op קי תבו םש רהו נ ראבתנש !מכי וגו ולכאי ו כי חכ ןכש םהי בא
ןוומו הנטשה !׳!» הנהנ י מכ האנהלו הגו הלהק׳צ׳ן ׳בשי פהש׳ •סקנו י ו י ה׳
ת1ריפסמ סה 'י לי עפה לי עפל םתקי ני • רקחה דצמ או ה םמוי ק לי ר םי כאלמה
ו י הי ו 'חי פסה תי לי עפכ סי לעי ג וי הי ו תי עו ר׳ תו רי פסמ תולי עפה־י וני ש י פכ תונוש
סשלעלאי לסח הרטגה םש לע ן כ ארקי ש לאי י כג ומכ תי י י פההסש לע םי אי קב
טתי א ׳י י לעו הי י צי ל האי י כמ !עשפת• תי י י אמי י ט י נפמ סעטהו םהי מודו דסחה
.'י כאלמה תאי י כו תוטשפתה הי הי וי לא םתלועפ השעמו תולועפה !לעפתי תו י ו אמה
• סהמי אלככסי םכלתמהי י פסהתו לשפססלעו / י פסהסשלע ט׳ני כמ וי הי ןכלו
ותקי ג׳ הי !פס סאו • י סחה י צמ ותקי ני ל״אופ סש ן אלמ לכש םי שי פמה ו י אי כ י ו ע
: י פסמה דע ן מס םהל םי ו הי ו כגהלצמ הטושפ ןויצ !פוס סא1 ׳תתה לצמ
סלוקה לעשכ ראבתנש רחא ׳ב אוהו י תי פי לקה י ני י נע רו אי כנ י• הכמ רע*׳ח
םי קי ה)סטו ה םי נוי לעה תודוסי י דמ ולשלתשנ תי אצוי נהלכס
׳כ הבי שתהו י רוהטמ אמטי ןתנ י מו תופי לקה ואצי ןי נמ קפתסהל ונל שי םי רוהטה!
תי לכתכ סי קי סי י כ י ה וי הי הלעמל ׳כ לרי ׳ערי כ ל ןי אהלעמלמ ׳כאו התמאה
סתלי י י ו ן ו י לעהי ו אמו סי ו קממ סקחי תהו ס׳י כלהתו לסלתשהלצמסנחאתו קלה
'•ו כלה תי י החלכו ׳שלע ו י בעת״ !בעתי ו ו לג תי הג ו רמלהנ י י ממתג י י ׳י הי י סנ
תטשפתה י י בג הי י בגבו תלי ספ סש הוהתי הי י י כ ה ןותמו לכא ן ו ת»לכי א סי י י נ נ
ו כעתנס דע הגו דמ 'גו דמח הטמל !לשלתשנ ונממו סי י ו כע סי מ !ראשנ סשוי ולי נאןי
ןוזמ ({לשמ המ1רת פ ראבתנ רשאכ תופי לקה לכ י י התנ תלוספ ותואמש דע י כשחתני
,)י עמב ונממ הווהתי אלש טלמ׳אלי לאהו תו אלכא׳לשאכסתלי ספלכמהקו נמן גד
תו לגלגתה י נפמש אלא !יח תי י ספה !ת1אלכא טלאה !לכאש תעכש י מאנהתל ספ
* פ ט לא י חא לשח י י ע ) • תלי ספ? הו התנו תו אי !י כלן י צי ה!לטעלל!כעמ ןווקה
טמי כ םקי ת• י שאכפ (טש םלש׳ ׳קצ י תי י ה סקממ סי אק חוממ לשלתשמהעי זה
םהה ס׳מהי ומה סי י כי הש רמאנה ס׳מהוומ ם י י כ י ונממ סג הוהתי ו י י כ ת׳ השאה ן
ן רצו השדע רבעתנו הבעתנ ור ק׳י מ ותולשלתשה דצמ אלא ןיח םי אהחו מכ ו י מי
רו א ׳הי י פ לע המחת 'פ ה פנ הזל ן ״ם שי ו (־ או ההתלי ספה m n ה׳התנו י ו בתהל
עי קי שי מ ר!& ת»ררמ ,יג שה!־ עי קי י פה כחי או ־ סי מעה כי חאו• רוא פה '׳תכי י פכפ
סלו כו . 1 9 * כ טי ־ ״ .־־;_ •
׳»6 ביתכי יז6 ו הי או ערו הלחתב םרו י ה תו דלו ת ן כ »בי»61 אהב םי לולכ םלמו
זי כעתי י ו שי ו קהבחי או םי מ ו מכ תוחל השענ)טשפתמ ר1א5כ'חאו י קי דצלעו רו
*ל שי י וכגכ ררכתנ תלי שההו'יו1כעה םי מהש'כתי ש דחא (שע'י כו עי קר הסענו רתו י
ך׳אי כו שתהי י מ^מ דעי שחקה תו גרדמ ךרד הפי לקה םשמ הלשלתשנ ן י א ן׳לחסהל
ן ו י מדכ סי לדכנ 'ורי נצ 'כ וי הי דו סי כ p i םהמ לשלתשהל מצע ׳נפכי ו י ו נצ הל ו דחי י תי
ןח1א'וןררו'!נה'לוספה1!דחי י מ'י הי 'כה)י רוהטעפש)ערול דחו י מ'י הי י אמאה י לוכש ב
רתומה לכ תו פי לקה '׳׳קצוי וי הי רונצי תוא ן ו דו המוקמל הפי לקה הלשלתשנ רמצ
ןמ הי ה ןמצע לכש י נפמ הפי צקה לא תו י ו אר הני י הת תחתו מה לכ י כ ן ו י לעהעפטהמ
השודקה די י ג ו דמ לכמן • ח י תוי ה דערכ ד סוש לע האמ ט םש לח אל ו כעו תו י תי מה
הי הי ש י ע וי לע לחהאמו ט םש הי הי אלש םהי לע לשלתשמה עפשה ׳י תו מכ ן י נעה ן כו
ותאצ רע אמטמ הי הי אלש סרחה ער!לא לשמ • השו דקה תג רדממ ן י ח אצ1י
'ו גי י ״ש רחאמ א1ה תי פי לקה ן י נעכ דו ע קפתסהל שי ש הממו ךי חלהמאהי פמ
רבד לכ כיא ו תלי עמ >ןק!מ הי הי לולע לכו לולעל הלי עמ םילשלתשמ !י הי תו י אי צמה
'וכעי ש חרכו י הלעמל הטמלמ הלעי וא הטמל דרי ש ר1הטעפש לכו המשנ לכי שו דק
•להק״'פ הי סכ הארנכ י כ הכושתה י •הכ הי י רש הי הת האמוטהו תו פי לקה ן י ד
לכקל הלעמל הלעתמה עי קרה םא ׳כ המא םי פלא כי כס י כ ד ןי א י א רי ו אנ
'י די ו ׳ וא םי לוע סלכ סי לי עה וא םי משה ןמ םי דרו י ה סי ני נעה לכו דו ככה אסכ ן י תמ
'י הת אל י אכ צכאתי לי דנמי ו פי לק שי'ומ1קמ ראשבוי י משה רעש הווי ׳תכה שוי ׳א ן דד
׳וצרי ת םשו • המורת תשי פ י אכת׳ י שאכ תי בה קי ח י חא ולי פאו תטלוש הפי לק
;הפי לקהש י אכ הפי צקה הטלשש האי נ כ'א1 י אדו הפי צקה דצמ ןכרתהש ׳פעא ׳כ
־ וטשפתי אלש תו פי לקה לע ןגהל השודקה י צמ הקד הפי לק התוא אי ה אי הה
״י אן רדסי לו עו םי דרו י וי הי םי לועו םי דרי ׳ וי הי רשא םי שודקה סי רנדה
1
י נ ו
דכ כ רהנ לע התי הט לאקזחי תאו בנו ) ־ י אכ אלא הו ו ש האמנה הי הת אל הז י נפמו
התלאד סהמע ךלוה הי ה ׳א רי ו א ׳כ רכדמה רוד ןי נעמ וני צע הנקי אצו (לו ר וצרי ת
־השמתולכ םוי כ ו רמא המחת תשרפ רהו זבו ־ קחכ םי שדק םי צכוא וי ה ן י א
אכ האי עצי אנ שי ל אלא ובי א ואל ׳הי ו י תאלככת״אי ־ אעי אלהשמתלכ/ י תחני )
תתכתשא אעי אלתתחנ אתני כשדאמ!׳ אוההכ (אמו י אוהה אלא 0!י נ י הי ו כי תכ
הדי מש הנה • 'ו כי תי חת אלד ן י נכ הכגל ל:ק ן שח אוהה סקו הי כגל אגרטקמ
י רעשה ותואו הכ תדרל המצעל ן דדו רעשי תשעו חככ תו פי לקה חכ הרבש הני כשהש
•השורקה תחונמ סשוהל י ו ארהסו קמ לאי י אלססנכהדעםהמען לי ההי הרי ו אהו
י המ ראבל ונל ראשנ תו פי לקה תני נת ראבתנש רתא • םי משה רעש סס י כ
המ י נפמ לאושה לאשו םי אטוחה שי נעהל י רכי כרצי הש לי • מי פי לקה הצעי ת
ארי כה ן י צרכי י אי כנתו פי לקה י כ עד • רהצי אצי תי פי לק !י י הת אלו י ני י נפמ י אטחי
י קדצהו ן י דה חכח םתסנרפו םני ומ םי לבקמ / »<סל !כרצי ה םי ארבנהו םלועהש י נפמ
י רכ שי י תלכ סלוע5 הי ה םהי שעמכ ם״רי חכ ׳תלכ םי כאלמ סי כ !־ה סאו רשוי ה
לעכ םדאה תוי הל ן רצו ה הולו םהי תולועפב םי חרכו מ !׳השי נאמ םקי תו לשעלע
• הרי חב - ,
לאו תטהלו צתי סי רהצי כו טה לאתו טהלהצי י סאםי הצ<ןטה4ימכנר!חהדי ח3
^מ י תאצ ו תטנכו לו מג צכק׳ש ן פו אכ ונחי כוי טהני ערה י ח אמ טהל ה<ו< סא)ערמ
אמו טה דצתו י הל ךרצוה חלצעמ •רסכ!ו י כרדב שי אל תתל! ער סאו נן ט 0א תווצקה
* ?"ו * ׳ תשרפ רהזכ ראבתנ ןכו • רפסמכ ותעשד •דכ עשרה י ס״לערה ררע?
רי כ םי רסמנ סי ני ׳צעה ס׳שו שה תלועפתוי הצ ׳כ י נפמ רהצי ה ךרצוהש רמול שי דו ע
*פי לקה דצמ לשלתשמה רהצי י עו טהצי ׳ע םי מחרו ן י דמ ככו ו מ ותוי ה חי כו ה סי אה
•הי הי טהצי ׳כ םי מלענה םי נוי לעה םי שי שכ הלעמל צןעפי ו- א םי פנעכ י עש י דכ
רהצי • לשוי וקדצ ׳כ י י כ גהנתי סי אהש דו ע לכו הי ו כגה דצמ רהצי ו דסחה דצמ
רבגת עשי י כרדכ טהציי לע רהצי דאה י י כג׳ י שאכ לכא טהצייל עו י סו לוע הי הי
רכגתח ן י י הו או תקנו י הפילקהונחמישאןידהחכהר1כגהררועתו •הפי לקה
טהצ< סרא רי בגי רשאכו •ן ׳י התי מלסי מחי התו רמךפהתתש רע םי מחרה לע
ן י דה תדמש דע רבגת• םי מחרה חכ! קתמ• ןי דסו הפי צקה חכ ענכ• וא רהצ׳לע
• ררמל דהמ םי כפהמ םי קי דצהש !רמח ה1 דו ס לעו • םי מחר תרמל ךפהתת
ן י י כ רשא םראהממשנב סי גתכ,יסיפנעהרוקכהיהיה1לכו ן פהלס׳עםי הו
'וטשפתהה י נפמ ו פי לקהת־ פתו י הג י כל׳ דו ע •סי י רצהמ דחא נא םתוטהל
תכס הי ה םדאהש חצוננ כי מתי לבתנעעי דחהאי נל י דל הי ה תוטשפתהה תכסו
ורצי רי בגהל צכ׳׳ ןעמצ רהצי• עהצי ׳מ לולכ ת״הל ךרצוה p i הפי לקה לוקלקי תוי ע
• ו רו כענ לקלקו נש המ
(
קתי ן כ י עו הכי צקהעמתו י נשת ןעמל עי הלע כ1טה
השו י קה לא 1,׳ ןי ו מי תוצמה םי י קל וסי נכמו !עי נכמ ותוי הכ י נ אמטה תאי ה ט1
רצי מש י אדו כ! •רוהט ה׳הגכהש הלחתככ השודקה ךותכ סנכי ו ו רי לע רהטי ו
סדאה י י כ י כ י י מח י טפ; !י י פנ מ' י נ ורמאש ומכ •כוט רצי השעי ו רהטי עי ה
י •'םישנמו ס קלאחמשמה ןי י צ י כשמה ן ״מו שי שכ ו י י י ו חהלי הני קתמלוןקתל
השורקה י נפב וי הי י תופ׳לקה ׳כ תעי ל ן י י צ •תופי לקה ן י נעכטי ה ן י נהי ה
תו משנ ךשומ השו י קה דנש ו מנו י םהי תולועפו סהי י י סכ םדאה י נעכ ףו קכ
עפשו תומשנ ןשו מ הפי לקה דנ ןכ ־ ו נממ םי לשלתשמה לכל ןי ומ ו עפשו
אמטה רתי .־זי ) י ו קי אהסעט הי ו *הנממ פי לשצ/ י שמהו םי אי בנה לכל ;ןומו
ומכו •הי הטה דנמסי י ו הטה! האמ:טהי צמ סי ל&לתשט םי אמטה ׳כ י ו הטהו
'!גיימ1'י פס רסעל םי לשלתשמ וי הי ו םי נושאר םי שרשסי רזקי גכ תי שקנהשו דקהש
הארנכ םו י או קו י 'ן כל םי נווג 'גנסי צגתמו תו לכי ה וכסי לצכנו ןוסכלא י לו כגכי ו
ן כ י ־סהי ני כ סי עי י כחהסי חתי הו קו ן י י ה!קי סחהו קדו סםהשתזקהדו סכ
וטשפתי לאמסתגודמכו • סי לסי טשפתמו ס׳לשלתשמו ס׳י שקגכו י שקנתו פי לקה
םלוע תתמ תולכי ה י וכ םי ללבנ !׳;׳ו תתכש ןוסכלא י למג כי רגנכ תו חכ כ»
ן ו י מדכ םהי פנע לכתו ללו כהתפי לקי גתו אי צמ דוסי הו םי נווג 'גכ ו לגתי ו סי כאלמה י
קו רי ה השודקכ ׳כ השודקה ןמ ופלחתנ םי נווגה רדסנש אלא * ו ו גאהתו פי לק
י עטק י לעכ סי וע םלוכ !י הי י ופי לקכלכאי י מחי הו ןי דהו דסחה ן ׳כעי רכהלעצמאב
קו רי ה ן!וג ןכלו י ןוחל ותוא םי חח ו י הי )הערכהכ םי צור !׳הי אל םולש ׳לכ
ן ׳ה׳קמ קש י נכמ תי פ׳לק ס׳ארקנ וי הי וללה תי חכהו ו ו גאהתו פי לקבש ן י רכ ן י תל ,
*ןקי מה '!רי פכש י מי נפהלכו אה חי מ !י מכ ןהש הסי דקהתו צו דמ לע ןי פושו ן י נכו פ*
J w'הי פנ עו האמן טהחכהקי ^ק סושל ן י אס ערו •ו תו א'
,
פחה תופי לקהו•
,הרי צי ה סל»» אלא האי רבה םלועכ אלו תולי צאה סלועב• אלתכו ו קו הזי חא*
תו סנכנ תופי לקה&׳י רמאי ש jp0»לככ) • ( - ו כ ל ה ת י סי ע&ו י ל כי כס ן ו י טטמ»3קלו ענ
לכי האו הס ן !ו טט»כ אלאןי נעה הי הי אל • ול אצוי כ!הי לעי וטי י ש׳ השודקכ ן ת כ
,ורמאי הז םעטמו • ו נו חנ םי מעפל םלעתמ! « הסכתמתתהי י ססי לא
״ נ
ל ו
ו ו מאי שהמ ן כו •י מצעךלמכעגטכן למהשו כלכעגי נהי כי י פסני י סנכנסהי כ
ן<6 ׳ח לב 0א אי הסתמלמה 11 םי י מור וי הי ו אזי הוי הב לי טהו 0ת לע אנשחנה6
המאבש ומב לאמשה לאי א) ןי מי ה לאי אתורונצל ד!טי כ י כ סנו כה אלא ןעמשמכ סי רכ י ה
זרי זטה עפשל רתו י מ י צמי סרוגצ ?לעמל ק . •סי לגו י מלאי עו י לי אסי כקני כ
. • כ הזהי ן ו שהץו צנ םש ׳? הרוכצכ הוהתמהי ^י י מה לא דחו י מ׳לאמשהו שו רקהו
ןי י מ םהש סי קי דצהתי משנדצמ ררו עתת !י ו כלמהו א םלו עכתו כי ה הכ רבשכ ה ה1
כו רו י י רו הטסי מעפי שהרי נצהן מתקני י ו אי •הלעמ י פלכ הנממ סי עכו נה ןי כקו נ
תי כלמה וא םדאה תו בי ת !כרתי שכו •הי פקפקתהאמי שהתו חכתלי עו הכרב
• הפי לקה לא י ו ארה ונממ עפשה םהוה גי סו רתומה ן מ י לאמשה רמצה ן מתקנו י
דמלמו שחנה ררו עתי ו א עי נתלי רו ו עתהל המכ תוכלמל ןי אש רחמ ׳כ )י נעהו
לארשי לס םהי אנוש לע קוחה ן י רה חכ ו ו !עתי 1 לועכ םי שענה ת נ ע ה לע אי רו גי טק
רתו מה עפשו י ו כס ילאמשה רטצהן מתקנ״ חי הש י ני י הו הני כשה לאעפשנן י דה וזמ
זאו •י חכ הזי כאו הה רמהעפשה לנקל הי כקע לען ו רכ שחנה זאו םי גי סהו
ן י אש . •אמהו ו הכ לי טסו ן י נע!הו ו או ההערהעפשהתחו רמ תמעו טהני כשה
רמ הי לע עפשו י ותוררועתה י עש אלא • וי ח הלעמל זוחא׳!שחנה הלעי ש הני כה
הי הת י נממ תקני י הני כשה תי י הכי כ תח נ רי סי י הת הי ה ו מה עפשה הנהי •תוממ
תו פי לקה ןי א םלי על׳ י רהטת רשא דע טלעכ הי לא אבי אלש הדנ הסו פש השאכ
ן ו חבמ וי לע תי פאי ן ו ו עטמ םלועל כי כס תו טשפתמ לכא ללכ השי דקה ךות תו סנכנ
השקתמה,הנכל הפי לקו הקו רי הפי לק ;מאהחו מ לע תוככוסמ ת ם י י קנ ן י עכ
תקכדתמ הפי לק שי דו עו לאתו פי לקי נתחתו • לוכאל השקה הפי לקה ןי בש רי ו או
אי הו רי ו אהאי הש רהו י כ י רמאו •השי דקה לא תקכדתמה חומה לא
* ׳נוני כ אוהש אמטל רוהט ןי כש המ אי הי תו י עי כו ל הקולח אי ה׳ השי דק טעמכ
טלמי אלש רשפאו • חומל הקרה הפי לקה ן י נ י ו גאנ רי וא ןי אש הומתל שי םנמא
החו נ החל אי השכש ;השכ׳ אי השכו החל אי השכ סהי ני כ לדנה הוי א ת< המ
ןןי י הד לאמשחה ןי נעכהכ1תמוני כסולטגונ!ו מאנו ו הכי לקו ו סנו •קרפתהל
!ו נ ו י אלו תו י כהשחקהלאתכו קתמתי עי כו התאו ההפי לקהשי נפמו •חומה
־תללכנ הני אשי נפמ סהמעהתו א ןי נומוי הי א1!ת!פי לק גה ו תי םע ו ה מ הת!א
.תי מש סהלי י ו כו נה האמוטהי י חג כי לו ו שעל ׳כ עדו • !נרכו שתו אי י טתו לררמי י כ
^סי לכ ק״ה י ו פסי אשכ י סי נ קי תכ האנתגו י י תי לי עפי !י ני נע י פל 'א לכל 0»י עכ»_
.יע , י גה*י עמ י
$אמ!טה תו פי לקכ םי אצמנה האמוטהתולכי ה ן י י t ' י ואי כג<11*b1 'רעש»־
'*סי קלאההשעהו תמו עלהו תאי כהשו י קהתי לכי הי ו לגנכ
הכו חי די ־ לכו א י גה ־ תחשי בל • רוכי קנ הלעמצ הטמטי אןו י ו ני חלז
יאכ4<אמי הת'וה• רכחתי כו לפואתומלצ עלתו מי ו ה .צי אטי הה ״ •ן ו י הטי טו
םאלמ י ני ח המכל טיצצונ/ ימ םי כושח טי מצעןלכו הומ הלעמל הו תולכי ה ןלוכ»
םי תרכנהי ׳עשרהי ומשני י שנועו םי נד סכי תכו ןוי לעה סנהי ג די ס םהבו םי קי זמו הלבח
'רעדהו כ ו ראבתנ י ונה תולכי ה י שי משתו תנו כתו ־ השורקה תולכי ה ךי תמסי חל*
י רו דממ ןותתתה רודמה לא חותפ'א !ולח םי םלכמ ןו י לע רתוי הי וה לכי הבו • <דוק9
!צממ!אכד אמו התר אכקוני קנ ןולח ׳תואי םי י מי נפה ת י לכי הה טי פי קמה הסו רק*
'׳נו שארהתו דו דמ גי טי טשפתמו טצ׳לה תלחתכ סה תו לכי ה״ פי נונחה סי אצמ
וי הי הלי להי וצחכו הלי לה תוצח דע םי טשפתמו םי לועו סדי קה רעשכ י חכ השודקכט
הרואכלו • ןוחל !אצי אלי ןמוקמב הטמל ועקתשי ו י מה אכקונב םי סנכנו סי ו ו ו ו י
האמו טה ת!חכ ׳לםי פי קמ סי שוכלו תולכי ה סהי ו נההאמו טהתו לכי הי כהארצ
'ולכי הה ׳מצעכ 'י לגכצ ו י הי י ו נהי י מה •כ אי ה לכתסמה לכא סרוקה רעשכ ורכזנש
רהצי י ני מי ו וי ה• ולא תו לכי הו דגנכו •י חא ו נ ל לכה תולכי ההו תופי לקה! !לאה
תו לכי ה ולמ 'ו דגנכו •תומשי וכ עד רצ• אי קנ ןכלו תו לכי ה י וה ולאמ חכ לבקמה
םי כשמנה םי שנועה דצמ םי אטוחה שי גולי גסהבש ןותחתה סנה׳גנ תו לו לחו וי ה•
•ןמא םהמ לארשי רכ לכ בי ושל אנמחו ן!י לעה סנהגן ו תמ םהי לע
תו י מכסה שדקה תו י תו אתו י ה !כשת םי בר •תזי תי אה דו ס רו אי בכ !בה רעשה
ראש תוי תואה י ו כדהי לכתי עו י ת י אצומ סי קולחלםי חנ*< םי נמי סו
הו י פלו • ״או בכ חור תצעכהעו מי פמהתי הסהבהחמהשהמכסההשו תו נו שלה
ן ו צר תצכה רחאו י דבלכ רכדמהתנו כ ׳ולי ג אלא תוי תואה סם!רב רקע הי הי אל
רו מלל 'י גש המכ םלא חרטי פא הו י פל!ללכ תלעו ת אוהה רפסכ ראשי אל כתוכה
!למעכ רכס ן י או וצמז רכאו וחכ ששתלכהלו צממי י כזי אלו אן י כי אצרפסהי רנד
'!סחי י תמ ן כי סלו עתמחו י ו י נחו י ו תמחי נפשי שדקהי ו י תו אכ אלא ו״חןכי י לכלה ןי או
תו י נחו ר לא המשני התלי צבתו מו לתו או תו אלכ ׳כ ןתמשנ תי י מי נפ לא סתלי צכ
י לואו תוי נחי ל תרו צ הי הת לחא לכלו תי נו י לעהתו רי פסהתמי תכמ הני חב לאו עו ל׳
י דעי י פקהתו- י שלתשה ךללכ 'גללמל הגללממ לשלתשמה לי פסה םצעמ ל1צא לבכנ
הו י פלו ־ אוהה ת״נחו י ל לכי הו אסכ תואהט אצמנו •איהה תו אב שבלתתו עי גתש
תו י נחו רה י י ו ע׳ חי כ הג • ו י תפשב תוי תואהמ ת!א עי ני ו י סו י סי אה י שאכ
י מצעכ ססי שכ תי י שקתמו תי לי ע תו שו י ק תו י י צ הני י הת ו י פ לכהמשרעאו הה
סהכשכי ת״י הלו ש ן י י לעהתו י נחי י הי הי ןתבי תככ !ןא א& לכלכ 1! אלו תי לי צאה
קו ׳תי אהתחי לפ לי סי תוי מ1ע וי ה סנכש תוחולבש ךוי סוסי מותסתשירק רו ס הו1
העי רקהלו סהח •ן ו י י י תן כ אי ננחי י לשתסתפי ו שו תו חו להתי י כשכו י י כו הם
ן נ ו שאי נ •'!גו הכהא י צעו לגי ו לו ו שמש ?מ לו ק 1711־ *לשנשתס לע ן ׳עי י ן *
לכ
*•גו פי םי טע ר«צ
רפסה תי כלא סי כלו י תו קי י י חהו ג י מ הי העכצאכ ךלמ לש ן י ני קי א די ארמש י מ 3ג
־י מו גו הכהא י לע ו לגר!א!ה ךו רב ש!רקה רמא עבצאכ הרכזהה תא םי רי מז
* מתכ צה תוי תוא ן י כ םי םרפה ס1קמ לכמו • !לדוגו אלא ולגדו י רקת לא
ת!עכקהםהלתו י נ זי חהפכ תו עו בקה) ״ףו גן ו י מרב תי כו תבהי כהפכן &מנ קל
הי הי הז ן י נע הנהו • לארשי י לי כשמ כלכתו י כשחמהתו ת1א ן י עכ ף!ו ,ו י מדנ ה פנ
י פל 'ו כי תז מ הנ י תנ י אכ ו רנחתי רשאכ םנמא • המצע ׳נפבי א ל נ תוי תואה ן י ע נ
םהי לע ככו י ו ףסו תי כו י או התוי נחור רועש הי הי הי תו תי א ־ פסמו הכי תה רו עס
1 • המצע י נפכ ת1א לכל םי ש חכ רסחי הז י נפמ אלו • סלכ תא ללכ תי נחו רה
םדאהרי כו י שכהז י נפמז •הדנל ת!א לכמ הפי תואי צמ הו התי סרו גח רצמש א1א
תו חנה תעו נת תבסמו י הב תו פי י צמה תוי תואה ת ח כ עי גי תו בי תה p הבי ת
לועפל ןוי לעה סשרשכסה וררועתי ש תלו ו המשנהשי טפי י י עהו בהו סתאכהו סהה
ומכ הי הי שדח תואי צמו תו י נחו ר !י פ לכהמ ונממ הוהתי דו ע י א י\ יה הלו עפה
תרכו ה דו ס !הוו תו ו י רזכ ותלועפ תושעל רהמי ש דע ושרשב רשקתי ו הלעי ש ן אלמ
תי י ה סעי כי עדל ךי רצ הוה ן י נעה דו ס בוני ה ן י בהלו •הלפתה תני כו תומשה
!תו לי צאכ! ן תו י נחחכי נו ו זשת אל ןתעונת!ןתר1צנת!1שת)י תואהותוכי תה הני י התש
רכלמה תני כ י פלו םי רתא סי רכדל סתי כי תסל ןמוקמו ן רי רס י פל הנפלתתת לכא
י פעא הרי ת ׳לכדמ סרא ארקי ש ןמו לבש אצמנ ראבתנש המ םעו י וי תמי מרו
!תכאלמ לעכ אוה ןמאצו ונמז דכא אלו קי רל עגי אל סחכםי !א םתוא ן י כי אלש
ן י כמ וני או ארוקל ןי כמו ת ד ארוקה המו ד וני א טמ לכא • ותלועפ רכש ול םלשל
רתוי ו תי מלשכ רתוי תוי תואה תוי נחור !תלכשה חככ ךשוח הלכשהה י ע י אדו י כ
שי קו • ןי כמ !ני אט י מ ךשומה ת!י נחורה לא המשנ ךרענ !סחי י תי ש דע תי קדכ
ד!סן י כ!לה ךשומ הי התש תוי נחורל טשפה ן י נחךסי מ הי התש תי י נחי רהן י נ סרפה
י ני נע דו ס [י כמ ךשומה תוי נחורה ן י כ שרפה הי הת ן כו תמאה דע ארוקש םי רבדה
אפלאלוגלגב סלוגצגו םרובי חו תו י תו אה ףו רי צ דו ס ןי במה ךשומה תוי נחורל םי רבדה
דצמ תמנחור ו י רבדכ ךי שמי טשפה ׳כ ־ תומצוע ארכלסי לי כ׳ םהבש ׳סכש תו תי כ
דצמ תו י נחו ר ו י רבדכ ךי שמי הלכקה תו רו סן י בחו תחלףו גתני חבכאו השתי כלמ
ו י רכלכ ךי שמי תו י ת!אה ףורי צ דו ס ןי כמהו תוכלמל המשנ תני חבכ או השתתה
בהי עכו • כהע תארקנה אי הו המשנל המשנ תני חבכ אי הש הני כה רצ״תו י נחו ר
ראכנ תוי תואה תו דו ס ךדדראכתנס רחאו •11 הגרדמל םי קי דצה לנ ו עי גי
םי מחר וי הי י ו 'ה 'ר 'ג 'כ א ובתכש שי ׳כ א!הו •ןתי י לתו ןתתחא תי ללכ
סי גוומ וי הי 'ע 'ס 'נ 'מ 'ל 'כ • םי י נעכ סי מחרו י ה׳ י י 'ט 'ח 'וסיר1מג
תו בי תו תוי חואו,תומש רבחל הצרתשכ! •רומג ן י ד וי הי 'ת 'ט 'ר 'ק 'צ 'פ
,שמא !סחי 'י סכו •הכח !א הלכ הכי תהתככרה השעת הצרת רשאתי לו עפה י פל
מ״הד הפרו םגד תולכקז־ש תו לו פכ םהש תו נחתא'פס 1 ל תרפכ רגכ ת!:ו שאו י גל
אלהו רדסכ ו קלחנשי פעאו ןוסכלא ׳לו בנ כי ל םוסחי תו תו אכ ׳ ראשו םי מחרו ן י ד
ן מ הרי פס ללככ '׳צלכוי ׳י טרפ וי הי י כי י פסכ םי דחוי מ תומוקמכ סתוי הי שקנ הו י נפמ ,
תו רי פסה
כ
ה נ ׳נ ב ותוי ה השקי הו י נפמ אל המכחל !תוא וסחי ש שימא לש ׳מלפמה׳׳פסה
י הו כ n o b דו ע / !!׳תואה לכ י אםל ןכו ךפהל !א ה׳י כחנם העכ ףנע הי הי
1 סי קלן י < ,
?
, j
P
f ״ ״״״ f
0
,
3
,,
0
ן }
כ ׳
| , j
י )
ק״ א, . , ,
ת )
,
ת
,
ה
6 5
כ ת
35!
כ
'אה&
'קכו ׳הףסנו י ל כ?טי ל'מ3 'ח חצנכ!׳? רסמכ דג נ דסחה וקב וי הי חי וה די גנ רצי כ
הלו כגכצפען י דה וקב ו י הי ת״פי קצפע •תי כלמכי ס דו סי כ ןמי לתתב כי ט סי מחדה
׳ככלככי ג תוי הו תו ני פס !ה י אס לכו 'ג תוכלמכס אצמנ • תו בלמני ת דו הכ שדק
׳ן תסלשמ הלולכי א לכשתי רוהצ ונה סי וקי ג דגנכ הרי פס!
תצנ רו ה י ש י א ת הרו כג דסח
י וה שי ק ןמל תללוכ כי ט 5פע דג נ
הי עמל 'קג דשא תוי תואה תי ללכ תו י נחי ר תואי צ»ת!לשלתשה ן ר י כסי ה ן ׳נהי מ
׳נ אוהו עי קר סי מ רי וא סהו תו ני חב'גכ ו נחכי תו י תו אה י כ תעדל ךי רצ
תו קי !י ה רקחכ ן י דעש תו י ׳הל הי ווכהו י פ חל הני כמ ולצאתנשכ ו י ה רי א תואי צמב
הרו בגל דסחמ וכשמנ כיחאו ״שי מ תומשגמ טושפ הי הש אוהה רו אכ תו לגתמ י תלכ
הי ה הי ו נ ג נ סי מ תואי צמו סי מתי א׳צמנ ווהתנש י ע w ולגתנו !בעתנ הי י בגבו
ולגתנו י והתנ תתנו תתל י ו עו כשמנ הי ו כגמו הי י כגה לא הלו י גה תו פי פצה דצמ
תו מכ הי הי שכ דלווה תי י צי ךסמ לא לשמעי קי תואי צמכ זוה»>צ דע רתי י ו רתו•
תי ערי ספט וני י הד סי מ חי אי צי נ הוהחמ םי ה תי לשלתשהתעגו רו א תו אי צמכ כאה
•מ׳ ו םי ללוכה 'י פס הה ׳ל&לתשנ ה1 ןי נעכן •עקרנו סי קתמ הי הי השאה סח י מ
ףקי הה ג I 0 א כ
H9םי נומד םי סע 1
׳י ה כ ג רחן ני כשחמי רבו >ן 1גו ן י פזצי פ !י י ו סכ ו דח ן ני נשחתי כ!מו תתו )ףק;הס
'•מעפי הוסי מי י מעפי הו רי א י י מעפ 'ה 'זג 'י שארב השעמב ןכ לו (• 'ה סה '1 אצמני י אי ג
זומרי גי מ לכחאצומי הל !קלחתי י וי תואה י כ הי י םהל'א ן י נע לכס'וי מי אהי 'י פ^»י • עי קר
)!שלה תוי תי או,־ הרובגל י זמרי ץח ה תי י תואי • דסי י ל !ומרי ן ו רגהתי די י א^אי י פסל
נכי •רוהל י זמרי הפשה תי י תי אי •חצנל י י מד׳סי ני שהתו י תי אי ־ תתלי י מרי
י שי שב ן כ אי הש י מכ י נממ הלעמלש אצי מה תי י תואמ רתי < תלג נ תי י תי א ןי י המ אצומ
תי י תואי } י הנמי ה הלעמלס הממ רתי י תי לגנ 'א לכס '׳פסהוי הי ש תי אצי מה
תי אי צמ תי י ה עמשמ לז ו לי לא םסכ ן י כהא םי דשמ קי ספכ סי ו י שה י ׳שי הזכךפצנמ
הצממ ׳טשפתנשי י פס'ה תואי צמ סהם הצי ככ תי מלענהתי י ו א'הכ הלש תו י נתו י 'א
הני כמ הי הי סת״ו ה י וקמתואי צמי לאהת1י תואה ;•נהו (• !י נכ ףקי ה הי מי י י סי ללי כה
עפשנ המכחתי כי תנ י ע ׳כ המכחה תכמהי ה ןתי י י ה י קע לבא ס״י י גתלחת םש ׳כ
אלא שחמ הי י ה אלי תי י תו אה ת״י ו ה הני בב המתנ עפשה !תואי י ו הני כב עפש!,ו ו א
םלואו ךתו קד בי רלרו אתי אי צמכי י פאי י האלהמכחכשן תי המי כי י ננרו אתי י ה
הני י כהו י תי כלמ תי נטק תת תי י ני ני כ המכח ןה תולי דג תוי תואש רו י א םי שרפ׳י ה
'׳ני ני בכ ןכי המכחה די אמ עפשני תוי נחי י י הי י אש י י מי ׳ הלו דג תואה הי הת רשאכ י כ
•האולמב הנכלה דו סב י א הנ מכ הי הי הלי דג י י א די סש רמא רהמי ־ הנטקב ןכו
זו מרי 'י נו י פתו אשי מאי שי ו י ה םע ׳כי ערלי י רצ ו ו אבחגשי י רנדה לכ ללכ כטי ה ןי כהלו
לכ ללכנ|ואכ ןי א י כ אההי י פסה םצע לאי י ההי י אה תמרל שממי כי כה י הת אל י לכי י פסכ
סצעמתי לצאתמתו טשפתמתי לרנצתי י ו צי י הי תי י תי אהסצמא ׳,שממ י פסהסצע
י נפכן י נעי י פסהמ תי לי כנתי ו י צ י לאהתי י ו צההצי י התשכי שחל י ואר ן י א)תו רי פסה
לככ ׳כ ן י צעהו . תי י י פסה י קלחמ קלחי י הי םה אלא תו ככרמו םי כאלמכ ןמצע
תומצועו תי לי צא י ני מ תמכ ר י ברו םי פלא י פלא המכ וי הי הי י פה׳ הרי פס
תצק הכ הלגי ש תו א שי ו ךאלמו סי א לכש םלי כי אל י שאתו י אי צמי סי פנעי
םתוא [אלו המצע הי י פס התי אמ סי פצעתצק ולגי ש תוא שי י י י לפ הרי פסי י ףנע
י י הי ששי פצע הכ ללכי י )תי ללככ י תו • י ברה הלגי ש תו א שיו • סתלוו אלא םי פנע
לא םתברי קו סתי קי כי רל'א תו אכ וללכוי ו ו נ אצו י כו 'ה וא תו י תו א'ד םתוא תוללכ
תי כלמכשתי ת הי הי ש 'שפאתתה ותוא לכא תתכ הי י לת אי הש תוא שי ו שרושה 0צע
!כ עתתכ אי ה י תו אש תי י ה םעש ן כתי הי סעי תו רי פסה י אשמי אכ וא דו סי כש וא
לכלו תואצומה 5ככי דעו (תי אכ אנ)רי הכ רמי צכ הפסכ םהש ףמ״י כתי י תי אכ תללכנ
תי די הו תי כנרמה לכ ׳כרמו ל ־ קדצדו ע • סי טי פהי םי ללכה י פלצכהי תי רי פסה
העי די הני תבי ףנעמי אצכי ו רי פקה ךי תמן י חגי עפשי חי ו תי ל׳צאסי באי טםטפו אהו
תי סחי תח הי תוי תוא אצמנהו י פצו תי י תואכס1שבלתמ רשאת ני חכסי םי פנעה קנ
ולאש אלא היו םמצע ןהו ן המתי גאו &ן הש תי י חה י נפב םעפו תמלמי תתכ סעכ
!י י חכסי סי פצעכ04עב תי ו י מרתו »ת!אהסי מעפלי בר קי לח סהי ני בי י לאלתחו קמ
ו ו מרי סי מעפי םי נוי לעה םםי די קמי שהי תולי ע לא הרקמבו ס טשפתמו סי לצאתמה
ו דעו םי נותחתה םי פנעה לאהי קמכו סצעכםי נו י לעה סהי דוקמו סהי תוצי ע לא
הנותשת
ן י עכ ןתורצכ תווט ת<ימ1א תי י זי סע ןתי ל צא תואי צמבו ןתי י נחורכ תי י תי אה הני תט*
תי דחוי חי א רכ ו לבה ו נעי דו סי כ וזו ת ת נ 11 ואת״תכ וזו רתכב וזש האתת י האל׳ע יו
רדעה י נכמו ותלעב רשקמ לולע לכ תלחגב הרושקה תנהלשכ ווכ 11 ווב ווי ורשוקמו
אצמי * !תו משה תולי עפ תעי די המלענ ה!מ הז תולשלתשהו ת1מלועהרושקתעי ר•
וא כי טנ ער בי כרהל יל רשפא י כ !שכדכ םי נתפ ת י ממ אצמ• דכד הזי א ונממ םדא
י סאי שראהן כי פעאי ׳יח ץצקי ו ללמי זאו וי כ(נ יע1צי לכלכל תותפל וא ערכ כי ט
י כי שמה םתוא םע כה״עה ן נ הי הי שו לאה תלו רגתעי ל י דכ םתעי די רחא לדתשהל
:השעמ תי שעל י דכ אל לכאתי סתעי די כ םעט
'התחו קני י ׳נלטי הלכקה י פמ י פער תי רקנה די ס י י אי כנ חי כה רעשה
ךי נמי סו / קי י ש י ו י םע קרייח םליח י רי צ [י מק סהו'י אלמ םהמ
ךלמצי אדנע י י נ ע וארקי םהמ יהו ( הל שרק תולי עפה •מתוח םהש טתוה ׳הוחי ט
ךי נמי ס׳)• םי תפש קכק ףטח ןי מק ףטח דו י אלכ קוי חצוי ״ס חיתפ סהי א~ ״
11 מר• םי כלמה • ח •שה אי ה!ס- ׳י נע דנ ע אי הש תרחא הדוקנ דו ע שיו (ן קי רטג
תואי צמלאוומר׳ םי דכעהו •תי נוי לעהי י פסה י מצע דקממ םי לצאנ םי פנע לא
;
הנה1 תורחה הי הי הלעמ דצמו תחכעה הי הי הדצמ מ תוכלמכ םהל רשא םי כלמה
אי ה׳ ונוי לעה תי אר״ה לכ תי ארנ ׳הב רשא תואבוצה ת אי מן ׳׳הת תוכלמבש הז י פל
הנתיגג סהשתי ני י לעי י פסי הלת״מי רהתי רו קני ההלכ ןכל 'י דתסנהי מכדה לכ הלגמ
תני חב *עהכ ׳ארקי תו דמהש הנו כר ןי או ו ארקי םהבש תי כלמחו ארמ םהל שי
אי ה ׳כ הכ סי י י י לעה וארקי םהבש תמלמכשתו י אי נמו תסי תנה םג ׳כ דנ ל תי ד קגה
'וארתה סתי אש י מי ל הני כה אלא םי נוי לעה םי פנעהו סי שרשה !תוני חבה לכחצלוכ
י כ הנסי לו לכה םי דכע 'ההי ע תוכלמכ !ארקי י ונה םי כלמ הכ סי ומרנה סי נ״לעה
תורוקמבש ומכ כיכ סלעהכ!תי ללככ אלו !ו ל׳גו תו טרפב תונוי לעה ת!ר!אההארמ
הנתשת זכעתי ו ם תי י תי אכהנו תזת תו רי קהש תוי ה םע ׳כ עדו •םי נוי לעה
ק!ד קנכ ואצמי סא הומתל ןי א הו סעו תוי תואכ ו אכתנשךרדב 'תי י נתי דו ׳םתני חב
בטי ה ן׳נהי לו •'א שושי י א רי קמ לא הלעי לכה מימו הי מ הז םי פלחתמ םי שורי פ
ר קמו תו תו אכ םי פעתסמ םי קד םי פנע ׳י הי תו רקי ה תי ללכ ׳כל״נתוהוקנה ו י נע
י תכה חכ י ע סתולי נאו תו אי צי םשמו םי י ולי גו סת״י ה םשמו המכחמ הי הי םתולי צא
דצמ אלאתוטםפתמה תוני ני חה הי תי ני חנ דצמ אלו המכחמ תו אצי י מה ׳כ ןי געהי
לס הני רחאה הני חבהמ ׳כ י תככ תני קתמה התני חב י צחל״ר תי י מי נפה הי תי ני חכ
י לנאתנ המכחכ תרחאתמ הי הת אי ה י שא וי תי ני חכ י י ש לא שי בלי 'י י ו א יקנה י תכ
רתכה עי פשהש'עפשההי כי י נכי י די קנה ווהתנ הכ ׳כ מ:חכ ולגחני !טשפתנו'1די ק:ה
מכחה חכ ן נעלי י קהי עטכי י שו פדגי י לא׳י אי העפש א18וי י קני י א נמ הי ה אלי מכחכ
הילא ףי ג ךי עכ הני נהי הני כה לא חי ^ךי עכ המכחה '׳התשן י נעב הנהי תי י תי אכ
ןלאוימכחה - י אמ םי טשפתמ םי פנע י הי ילאש י נפמתי י תו אה ך- 1מת<דקי ה וי הי ן כ
'ודוקנה ׳ע א1!הנב־י העי נתתי י תי
א
להי ז< אל p i • הני נה רו אמ סי טשפממ ס־פנע
ךי עי צ 20 ג כ כ . י
טי ני טו םי טע רפס
ראבתי ש רשפא ן י א כ״א לואשל ן י או •חו י ט ?ע אלאטעונת ן י גל הי הי אלש ךרעכ
הי הי ש ל• י כ סמי א 'י עי לןמי י נוחחתהשי י נוי לעה םי לכלש ן פה י נממ לתסנכ[סלענה
רע !רי אי אל)האי רה ]י על םהי נוי צ ולגתי אלש םהי ני י גכתי פלחתמתי י ששע לשמכ
p i • רחאי דחא לכ ןי י נ הלגתי םהי ני ב רי אי ש רי אה ייעו שי י טה ןי צנ סכ$צי :תי ט
י פכי ־ תי אהלי אהלעתי ן כ הלי קנה רי א תגרדמ י פלי תוי תואה םעתי רי קצל)י נעה
תי משה ד!קנ ל םי י וני כה רו קי נ התשי אל י כ תו דו קנה רי א הב הלגתי רי אה תגרדמ
תלעמ הי הת סלי עלי ןתרוצכ ת1וש תו דו קנ ה תו י ה םע תו׳והה דוקנל תו משהרקי נו
רקא הי הי אלהמלכ״א ת״אי ףו גהו שפנה לע חו רהתלעחכ תוי תואה לעתחי קצה
הי קשי מכ םי מעטהו ת מ קנה לא הרקי ש לי תוי תואה ומכ תי משה תי רי קנ קתמל
צא שי בל הלגתנ םנמא • 'ד ן כ סס י כ הלגתנ אל י תומלעתה סי רל ׳כ הי הא סשל
שי נלאלא ולגתנאל םלעהה כו רלתי דו קנה ן כי . •'ד ןכ םשכ ראבתנש י חכ שי כל
הי הי ש רשפאו י םי קחמנ םני אש ת!משה לא סי קחמנה ס״י נכה ךרעכ סהי שי כל
.•ת״סכ/ י י קנה בתכנ אל המל םעט הי סג
ן מםתי לי צאי םרי קמסי מעטהי כעד • םי מעטהד!סרו אמכ טכה רעשה
טפמנה רתכה רי י א תי י חכמ םי טשפתמ םי פנע םהי שממ רתכה
רתכה רי י א שר ׳ו כסהנו צחה הני חכה אי הש המכחכ תרחאתמה ותני חב או הו )
שפתא אלר אי כד אדי ו א םארק ׳בשרו יתלוול גשומ הני אש רתכה אי הו ספתנ ו ני אש
ו תכי סכדתאתמ הכש הנו י לעה,רתכבש י גה הני חבלו * שפתאד אי כר ארי ו א
התשי אלס ומכו (• את׳נ׳נדקד אנ׳צוכ ,ארק הביקה הממ תו כי סה לכ תכי ס
םי מעטה !י נחי ר הותשי אל ןכ סי מ םתוי ה סעתו רו קנהתו י גחו רו תו תו אהתו י נחו ר
ראבתנש י מכ תי לכת ןי אל רע סי י נעי םמוקמ תבקכ !פלחת׳ ׳נ םו ש סת״ה םע
סמשנן ו י מדפתי ע1נתה ן כתוי ת1(י הלא חור ן ו י מדכ סה תי דוקנהש ומכו •תוי תואכ
וי הי ןכו המשנו חו ר שפנ תי גרדמ ן י עכי י מ הלעמל י י תי גרדחגי אצחנתו ר^נהלא
םי י משגה םי לככ םי ראבתמ תו אצו מ'ההפכ תו ע!נקהתו י ת!אהי כ י משגכ סני נע
רתוי ן תי קד כ!רלי סי סה לע ככי רכ תי י תי אה לעתו ככי ר תי ד קנהי כט ההלאה
תרכזה דחא אוהש םתרכהב אלאתי אה תי משגכ םצעכ םי נוח ויהי אל תוי תואהמ
אלא םי עבונ י י הי אל תי י תי אב ףאי תו לו קנה ןמת!והתמה ךשמהתוי תוא ןוגכ תו אה
כטי ה דחי י תי אלש קרה ח!מה ךרדכ םי עגונ אל!םי עגו נ וי הי ולאכ הרעשה טוחכ
ככו ראלאתו אכ ללכעגו נ הי הי אצםו זאצתנ סג טהו י תקלנ ו ו לתאו השפג הסט
: לאמ רע תמלענ הו כה £מש דוקנה לע
׳כ עד • אי ־ טמי גה ן »נעוהר1מתהן י נע1ף1רי צהן י נערואי ככ ילה רעשה
הכי תחו הכתל השארמ.הבי ת תוי תוא ופי לחי ש אוה ףו רי צה
. ו שארמ רזי חו לגלגתמה לגלג ומכי פי לחו תי י תי אה רפסמ י פכ הפי סל הםארמי הפי סל
תו י תו אה לכאףי סן י תו ךי תףו ס׳שאל ן ת כ ן י ק שאל סשענו!ושאול שוקמו שי של
םלועל
e f r ׳ m רע© י
י פכו דחאה ףו רי צכ הי הת אלש הני שמ תוא הי ףי רצכ1מ<שי אלש')צתשי אלםלו ע5
סי נכא 'כ הי י צ׳ רכסכ וי חאש ומכו סי פוי י צה ׳תכ !כי י ן כ הכי תה תוי תוא י פס *
תשמח תונזכ 'ז כש״תתי נוכ יו כיק תונמי ה דכ תי נוכ 'ד השש תו נ מ ג סי תכי כ תו נ מ
£ דכלל הלט׳ הפה ןי אש סמכי שחו אצ ךל׳או ן אכמס׳עכו או םי פלא
ןכל ו לפכה רמעכ ס׳תכהן מעלג׳ תי ל פכ תוי תוא ןמ הכ׳תכ תי י ה סמ ׳כ עדו
לפכ ׳נ פמ ןתצי חמ ערגי ש י נפמ סי ננאי ללי ו או כםי תכ דכ כ לגלגת• אלי דן כ םש
'שפא רככ ו פרטצי אל י משגה ףחי צכשי עה םעו •'י תכה ו עדגי םי לפקה י פלו 'הי ה
סלו א/ ו ״שה ׳ט י פ 'עשכ שי י המכ הוש ן תו י גחו י ןי אש ׳נחו י ה ףו י י צכ ףי טצהל סהל
תי י תו אה ׳י מחש ומכ ׳כ הי הי ףחי צה דוסו םשי אי כמכי מקנ ו!1ו'»יכk11 םי לופכ וי הי
הו לעהו ו דרי ו ולע• םהכ שכלתמה תוי נחורה רו ס ן כ הי לע]הי י ררי י !לעי ו !לגלגת•
. ־ ה תי כ ח לעה תג י י מכ הלעתש י ע הנותחתה י ו א תו י נחמ ן כי ו י ו הלעי ש אוהו
י אכתנש ומכ ףוס שאי ה׳ שאי השענ ףי סהש י ו ו ח י ו א רי סכ הת ו כח לעי צמתש וא
'י נא ן ׳אסי תכ 'ותונוכה ןייא תוי תוא לשמה׳)תוכפהתהה רעשב תו ׳ו ההךי פהן י נעכ
'י כ הווארה המכ חמ םי ללכנ רשא רתככ ן זאתכי תתו י העח״רהאי ני י אנאני ן א׳
הלולכ הני כ ןכו הני כו רתכמ הלולכ מצע המכחי ׳פס !כו ןי א לשי קי זומרהי ׳נז ןייא לש
הנותחתה לע הנו ׳לעהעי פשתשכ םאסי נפי ככ או ה הזה תי ללכהו ־ המכחו רתכמ
רו א דו סי הנותחתה ןמ עפםו תשכ סא רשי רוא דו סכ הנמי ה הנוי לעה ן מ הלכקש המ
י אה תוא דנב ןייא לש תוי תוא 'גהמתו א לכל 'י תב 'כן כלו י י פסהמ י אלככ הוו רו ח
עי פשי םי מעפלש י פלו א תוא לט'י תכ י בכ הנושאר אי הש ל״י תי כו ג םלועל ןכלו
זנ י בהלעהמכחהי י כג משתעכו ן י או פחצ ןכלו רשי רוא רדסכ הני כה לאהמכחמ
םהמו הני כלכו המכחל'ב 'י תכ ראשל שי קת הו מו י נא ו פחצ ן כל דוותה י ו א רי קכ
(־ םי פי רצה ראשל שי קת
הכרת׳ן כ ףו רצכ י ו לעו ו 'ו ׳תו אהתמי דקףלחדצמספו רצהי פו לחמו תי ס ו סכו
ו מצעכי א ףו רי צכ הו לע הז ןתמ׳דקו תו י קנ ה ףו לי ח דצמ ףורי צ לכ רו ע
י צפכ חכו הלוגסכ ףלחתמ תוי נחי ר הי הי 'חא לכלו תי לכת ןי אל םי פורי צה !י עי ש דע
הרו מתה ;י נעו ('ו כי תה לא רפסמה הלעתי דוקי נה ףי תי שכ p ) ' אכ ת נ ש ומכ ומצע
תרי תכ הי הי אלו סמ קמכ ןתלוז ת1רחא תי י תואב המ הבי ת תי י תי א ףי לחנש 6 ו ה
םרדסש ךרדכ תו תי כ אפלא י רדס רובי ח י פ לע סא י כ ןמרוהה דצ לע ״ו ח כ ףול׳ חס
סלכ סע רכחתתתו א לכ את מ אכלאה !י תוא ןי נמכ רדש תו תי כ אפל בי נ!׳ס לעל
ראש תרו מת תוי הל ךי רצ ןכ הבי תה ן מ י אה תו א מ רמותש אתמ אפלא ךרדכו
טטתכו סי תכל״ר 'י דעסאלי רל ולעי סי דכזנהתו תי נאפלי י אה בכ י תב לכו תי י תו אה
• רו חאו 'י צפ !קקוחת׳'י רעש אלרהש ס ׳לבוקמה
םתו י הרקעסש •כ תתמ תואצוי '!׳תואה ׳כ ליג התכי ס!הרי מתה ;י נע ן ׳בו ו י י ו ,
ה מ רשוי כ תו תי כ אפל״אה דדה הי הי תי תבו עי קר אוהש הי והה םצעב
י מו ןסעפצ קדשת המ ערפמל אתי ב אפלי אה דלס הי הי תט^מכו י וכו ו ה י ג י b
הרו צה׳כסתו חהן רדן כ׳כספ״אכ הכקנו שמיאב רכו הכקצו רכו םהש םעטהו
הקוקח
סי נו טד םי סע י 6 0 ״״־
ד!סנ לכהו הלעמל הטמלמ סתחנכ ךפהתת הטמל הלעמלמ םתוחכ הקי קחה
נ רכ1ה הלוע די סכ הנהו • תו כפהתהה רעשב ראבתנש ומכ ו ו ו מ רואו רשי רו א
רשו י כ '!גרדמ 'ג וי הי ןהבש ׳הל!•רשוי כ ןלכי ת״גג עי קו סי מ רוא דו סכ תו תי כ אפ לא
תחתו ולא ךותב ולא םי עפשנ םי לגלג םהש י נסי י תוי תוא 'ג י נכ תו תי כ אפלא סה^הו התי
רי המ לחוי הנבלה ךלהחתו י הלו הנכצהאי הס תוכלמה לגלגתת עי קו ה אוהש תתה
י אה דגנכ'תה אצמי סי מעפלתתמ לכקלי וכלמה לגלג תחשכ ן כי פל תמחהךלהממ
המחה קרעו הלוגלג הנכלה רהמת רשאכו י וכו שיכ תא לש אתי ב אפ״לא יה1וו
י מו רכ שיא לש אתי ב אפי לאלכןכו תתבסא״המ תוכלמבש י שה לכקת התדי מעב
הני ו ן ב הי הת אלש םע התרי בחמ תלבקמ תו א תו י ה הי מתל ןי או םלכ וי הי ודי עו
'׳פסזי ש ומכ ׳כ תוי תוא ככמ הלולכ תו או תי א לכו ־ושעמ תולולכ תוי תואה לכש ׳נפו י
םהי ני ב דו י מ הי הי אלשי י כו שעמ םי לולכ הנהמסי טשפתמהלכן כ רשעמ תו לו לכ
' ״טי פה 'י פנעה לכ ן כ סהי עג רו רי פ'י סי אלש י דכ רשי י מ הלי לכ הי הת א לכש 1מכו
תי י י פסהקו לח די עאלא סהי ני כ קולי ח הי הי אלי סהי רכחמי א לכ םי לולכ וי הי םהמ
תי תי אהמי או אלכ הו י נפמו •סלכמלן לכי אצכהי הי תו צכי הכשסי רםי עהלכן כ
י חי פסכ ראבתנש ךרדכ ווח 11 תו ללכנה םתוללכ ףותש ' ע התרבחמ לבקתש רשפא
קולי חה אכס ןוי כי י התש ווי אכ התרבחל תוי תי אהמי א לכ ףלחתי ש אלפ׳ אל הו םעו
רקעב הבי תכה תו אה הי הת רקעה ה1 לכ םעש אלא סכ קלחתמש תו אה ׳תואמ
הנהו ףצ״משי נת״אכףלחתי ו ה׳סםלשמההנממ ףנע הי הת תפלחתמה התואו םשה
י נפמו •ףצי מכוהי כש סשהסצעלכהי הי שאלו נממספנעהסההלאהתו י תי אה
ףרטצנש םשכ הי הי וי תואה "ומצע לכ ףי רי צה י כ ףו רי צכ חכוש׳ אל הרומתה חכ הו
ן כו י נהססה הנטעמת• הרומתכ לבא תו ני חבה ן רעב ןםהתנס אלא רכד רסח אלו
שבלתי ש ולכ ט״טמכ אוהי ווומתה ן י נע י כ חנו מ •י נוקי תנו • ומשהמי ורומתה ראש לכל
תי לגה ן מו כ 'ה י שמל וי הי סהו 'וי תי אהי ורומתבי י י וני כה!תומשה ׳פלתתי טי טמכ ה״כק
'נ״התי חי מתהש אצמנ הלאה תורומתה׳ םי י וני כה לכמ הכקה טשפתי וני תלי אג ן ממו
ת״תו אכ שכלתי ' י ן כ סש רשאכ •הוכ לשמה • טטמ ?ע תי משה לאי י שכול
ועי לתי ש תומשה לנלן כו • מ הנוכמה שמלכ טי טמבי ה שבלתנש לע הר!׳ ן פצמ
מ תי ושתתי כ אי פלאה לכ אלש א!העדנש ךי רצש תסו •תי י תואה תורומתב ןתו א
הלוע הנממ תי כ לככ אי הש הנו שארתו א לכ ןמשחש ליד תדרו י אלו הלוע הי התש שי
םי לו עו '׳כלו הו י הי ןכו ״ הי לא|סד1קהתיככש הנושאר תואה רפסממ רתו י רפסמכ
קלו • • ןוי לעה הרוקמב אי הה אתי ב אי פלאהי י קנד לע הי1מה!ו הפו סל התצחתמ
רע התי י לע ףקי ת לע הדו מתדר״ הני אש המו הי תי י תי א רפקמכ הלעמ דגנכ הלי ע
דע הלעתש י כו רג שכ תא ומכ תדרי ו הלי ע אתי כאפלאשי ו •הדי רי הצן י אט
^ • תולי עה תותי כ אפ. אה ראשכ הגרדמכ אלו הלוע הי התש הרו י הו ו דרתי ן תי צח
* הי לעו הדי רי ה רועש י פלו • הלוע אלי תדרו י אי הש אתמ אפלא שי ו •הושכי תודרוי ו
אלא ן כ הי הי רכלכ ״אתי ב אפלאב אלו •אי הה !אתמ אפלאהתגו דמהי המ
י שהמ לי עמו חכ<שמ רתו י הלועה אתי ב אפלאה תרו מתכ ףרטצמה סשה ׳כ 'ומשכ ףא
ףרטצמה
b יד רע»
אתי ב אפלאה י ע ףרטצמ הי הת דשא סשה1תלווי< הלשה אתי כ אפלאה י ע ףרטצמה
•הלוע אלו תי י ו י ה אתי ב אפלאהי עףרטצמהסשהמהלו עמהי התתדרו י ו הלעה
לכו / ) *העפשהה ךרוצל הי הת הדי רי הו הלבקה ךרוצל הי הת הי י לעה י כ ערז
לעתו * הל דרו י וני או הלועש כימ 0ש י תלוו עי פשהל םי דרוי ו לבקל סי לוע וי הי תומשה
תו י ה םעו • ן י י הרומ אוהש רמול וי לע קדצי ןכלו ושרשב ודתי י תהו ותי י לע םצוע
וני או רטעתהלהלו ע אוהש ןוי כ ?כעתי לעתהל תבשל אלא ותי י לע רקע הי הי אלש
אפ1«הש י ואר ה ה ראבתנש המ םעו ־ ן י דה תוקלתסה וצ י נע ה׳הי עי פשהלי י )׳
. ן י דהו הלבקה דו סנתי בלמכ הי הת הי י לעה לע,הרומה'י כו וי ה י י ג נ אלשאתי כ
המ ךפהב הוו םי מחרהו 'עפשהה דו סב תתכ הי הת קירשמ לש אתי ב אפי לאחו
רו תא דו סכ וי הי ש אלא תתכ וה״דגכאו תו כלמכ קי ושת םלועל ׳כלי ל הלעמל ונכתכם
םי ר ;תא ויהש תרי ה טועי מ רעשכ ונראי כש הוח לש הרי סנה םדי ק •פ *י נתרצ םדקו
לכא הטמל הנופ הבקנהו ״שרש לא הלעמל הנו פ רכו ה הי הו אכי י קכלממ סי רו חאב
•הבקנה לאהטמי פלכ טי כי ו עי פשי רכוהו םי נפב ס נפו כפהתנש הו י סנה דחא
די סכי עפשהה דו סכ רכ1כ ו הדגכא הי הת רכו ה לאי הצעמ י פי כ טי גתו לבקת הבקנהו
ן י ד ךפהתמ רוא דו סב הלבקה די סכ הבקנכ קרשת הי התו •םי מחר רשי רו א
תרחא הכי ת תוי תוא רפסמכ המ תכי ת תוי תוא רפסמ ן אכ ן י נע הי הת א׳רטמ׳גה;
׳רכ דכ וראכתנ סלכ)םי נוש סי רפהמי ני מ ןי ה׳י טמי גה י [׳נענו •ה!ס:הו ש
רפסמה י כ הי תי חכ וי הי הרפסמ י פלתי א לכ׳כ אוה ללכ ן ר י פס»ה י י סו ׳לכי קמה
הי הי י חאו נו כשחו י תככתו מו י י אהשאצמנשתו י ה םעו •סנחלעחנו האל
עכ י א לע הצומו ה היש םוקמ הוי אכ וא תי כלמכתו מו ר 'תהו • 'א ףנע לע הי ו מ
סעס ףנע שי י כ השק י ברה 'י הי אל ־ תה ןמ הלודג הלעמכי אהש ׳אדו כו תו אמ
ן כו י הו סע) •!תו י תאכ ס׳דח״תמ סלבו וב סי מלעני כי 'י פנע ללוכ לחוי מ ותוי ה
ןוכשחכ ונוכשחןמי א לשמה •ו נהנמנה רבדהסע'אן י נעאו הש אי י טמי גהן י נע
סשה ן י נמכתי י מי ׳פנע י וב ו י חי י תי ו תוכלמו תת ו ו בחתי ש הי י י ו ' י ןכ סש1 י נדא 0ש
תו כי תכ ו מי נסי ו ח׳ הי הי ו י אכ םי ללכנ וי הי ש דע י נדא ןי נמכתוכצממסי פנעי הי סו
י נפמ יומש ׳נשתגי י מל ן מאםשתג י י מ הנתשתאללבא •סני נמכהנמנהןמ״א
סחי י תי אל סשהותי א וא ואה ותוא הנה • א !!י ומש י נש וא א לאי וי תוא י תש כחני שאבס
ןי הי תומש י כה וא תוי תי א יכהש י נפמ • יומש י בה ואת1יתוא'בה תוי נחוכל םצעכ
!י הי אה ססנס סמ • ומצע י נבב 'א לכתי חכה ס טשפתמו םי ללפתמו םי קלחתמ
הכי תה הנתשת אלשי מי גה ןי כ המתעלל שי קנ הוח׳ םי מלעתמ ויהיוו1וב ולא םי ללכנ
תו נו כשחהשהאלנת׳שאי כי פכש עי ו •לכו לכמהכי תההנתשתשי מי גללכו לכמ
ואובי ש י ע םי לגתמ םי פנעה וי הי אל הלעמל'י פסכ ׳כ תי כלמכ תוי ולת ןלכ י מי מו
'יומ<ר>ויהי הנממו תוכלמכ ו רקע הי הי הלעמל םי סחי מ וי הי ש ןובשח לכ1 ן1כשח ללנ ל*
:תו נו י לעהי י פסנ הלעמל .
לעשה
י •
םי נו מד סי סע רשפ
םי קלחי נלתקלחנ סי אה תי י צי כ עי • המשנהן י נע רו אי בב «Yn רעשו ז
ת1לינאו'משנלחו י ה!ח<י להככרמ שפנה המשנו ח1ר שפנ םהו
המשנה »כ 'תולי צאכ םי קלחנ וי הי םנמא םי שי שה לכ י שרש תוגי י לעסי י פפהמי עי שלס.
המסעו •שג׳ו י פ רהו זכ ראו במכ תוכלממ שפנהו תתמ חו רהו הני כחזי לו צא
בקעי תמשנו 'ר1כצמ קחצ• תמשנו דסחמ םהרבא תמשנש ן י מאי ן י א השק• ראבתנש
סהי נאלש אלא הני כות/ מתוכלמ הני י הת המשנו חורו שפנ םלועלש וצרי תו ׳תתמ
ןכי הרוכגמקחצ׳ל ןכו דסחכ םי לולכה הני כו תת תוכלממ המשנו / ו ו רו שפנ ו נתנ
רסחה רצמהתי ה סהרכאתמשנס אוהו רחאן י נענ ורמא םי רחאו ׳תי תחבקעי ל
'וכגה דצמ קחצי ל ןכי תי כלמכש דסחה דצמ ושפני ת״תכש רסחה דצמ ו חחו הני נכש
י י מ הלולכ המשנו ה»שנ לכ י כ אוהו תרחא ן רדנ רשפאו * ת״תהדצח בקעי ל ן כו
תח«ה ק ה י מ רי כגי וי שעמ רצמ י ראהש ומכו שי תו לו עבכ הי תולועפ לכ ן ״כת 'י פלו
רי כגי םדא הצרי סא ן כ אי הה הדחהן י עכתי שנלתמי חמה רתי לכ הי התו תו רחאלע
תתכ תכ רי כנ׳ תי דב קו סעי סא ןי נכ הנממ הצרי ש קלח הזי א וי תולועפ דגמ ותמשנ
?רעו !׳(!'י לפטי קלח ראשי רקעההי הי או השרעי י אמו תמשצכשתתה חכ ׳הי שדע
'מכתי תמהקעי לשוי וכגמקחצי לשו דסחמ התי ה םהי בא תמשנש וי מאש המ הי הי
רי בגהל הצי י י שא קלחה תי מג תי פל י ולו ן הככ לגלגתהל לאי שי ל י שפא !דעו
אי ה ד1ע רשעמ הלולכ המשנהסתלו ו מי ב עי ו י ולוגלג םי ו ק !י שעמב
םי נוי לע תו י ו שי י דהו םי י משג תו דו סי דמ לולכ אוהש ףי גכ םי נוי לע תו דו סי י דמ הלולכ
(אדמי תו י הכי י רבו ג וי הי רשעה 'וללכ דכלמש אלאיימ הלולני משנהי לועלוי וכלמותגגסה
ראשמ רתוי ו רתו י הנ ןי רי אמה םי נפ י רה וארתי ש דע י ונה תי דו סי י ה הכ םי לגלגתמו
וי הי םי מעפ רשעמ הלי לכ'חא לכש תי י ה םע ׳כ ןמצעי י כפב ורמאש ן י נעכ רסעה
ו ן הב אצוי כוי וכ סי מעפנו י הבני מעפי דכ םי ללכנ
שפנהות״תמ חורקתולשלתשה/ ני במ המשנהתולשלתשהש ו נראי בש רחא)
הזה םלועכ שפנה דאשת הרי טפה תעשב המל לואשל שי תו בלממ
ח ו קי לא םהמ רחא לכ !קלתסי אלו אדו גרפנ המשנהו הטמלשעי גנ חורהו רבקכ
ן ׳רצ רבדה ן ׳נזזלו י םשמ ולצאנס םי קמ לא ןוי לעה ומוקמ לא י נחורה 1רו סי>
י כ הי י שעו הרי צי הא׳רככ שבלתתש דע תלצאנ הלוצא המשנ הי הת אל ׳כ תעדל
הדי צכ האי רכהו האי י כנ שכלת׳ תי לי צאה ׳כ תו נ י דמה לכ תולשלתשה רדסן כ
האי י כר תמשגו האי ו כד המשנכ שכלתת תו לי צאב תמשנ ;כו הי י שעב הרי צי ה!
םי נו קי תכ ו י מא p i . ה״שער שפנכ שכלת׳ הי י צי י תורו הו י צי י הי רכ שבלתת
ן י נעה! עי נ ב ןוכי או ן י שפי ן ו ני א ן פאמי ן י חו דן ו ני אהי חמו ן י תי י שנן י ני אאי סי ו כמ.
האי י ככלאי י פההםצעכםכלתמו טםפתמה י י אה דצמ י י ה׳'י נה האי רבי חי משנ י כ
"הי י שעד תי שפנהי הי י צי כ שבלתמו טשפתמה י י אמ י י הי סי י כי נההרי צי דתי זי י רהו
הרי צי מ המשנוני צמ אל י כ ןכי א וני י הד הי י שעב שכלחחי ט&פחחה רואמוי הי י זנה
לא הי םעהי הת שפצהי האו רכה המשנה לא הרי צי הי הת תי י ה אלא ללכה״שע!
י רצמה תי י ה
» תו י הלו
אפ - אי » רע» .
?״שעכ תו כלמה רוא1 הרי צי כ תתה י ו או האי לכב הלנת׳ הנמס רו א& tw tfn
הי י שנהשי תסהלעי מאי ש אוה ןפואה אוהש ן ו פלי נסן י י טטמאפכו ני י הל
'גה)לאן־תו י הלו •תוקנוי ו תווהתמ סחבמ י כ תוכלממ שפנהו תתמ חולהו הני כמ
רטאכן כ,לע'כ םהםי ונהי ומוקמי גכ טשפתמה י ו אהמאלאסי קעהי הי אל תו ו !או »
• עי ב םהש שממ סלוקמ צאי מה תו נ י י מ בע'א לכ וקלתסי ?העה ן ״ סלאה קלתסי
האי לכה לו קמ אוה לשא למכ ה אסכתחת י ו ני פהמ סי נהל סנכתו הלעת המשנה
שפנהו עג ! םי כאלמהו הי י צי ה לוקמ םהש םי שולקה תולכי הב ןוכשת חווהו ן לעמ
זהעהי וני תכ לכ תללוכ אוהש הי י שעה ו נ״הל מטשפתמה לו אה י י סנו העכ טטושת
םי מעפלו ןוי לעה תולי צאה לוסכי י נוי לעהי י שלש לע הלעתת תי לי צאמ אי הש המשנהו
'׳נוי לעה 'י שי שה י ע הנלעת! !מ 11 הני שקתתתו ני תחתה המשנהו חו י ה שפנה םג!
'ו מלו עהי ׳י ח״תמ וי הי י שאכ ןכל ןוי לע י ו א םי פנעמ םי טשפתמתונוצנ ןהש לחאמ מ
ןו׳לעהי טלש לא !לעמי ו תולכי הה !לחי י ת׳!ולשקתי ש ומכ םי שי שכ םי פנעה !י שקת•
הי י שעה ׳כי מורתי פ י ה מ י או כמכ המשנו חו י ו שפנכ ן י י ה י י הת ןכ הלפתה רי קכ
הנ!י לעה הלקנכ תולי צאהו תולי צאב האי י כהו האי ו כבהרי צי הו הרי צי ב דחי י תת
אלסאי אי רנדהמשנ אצמת אלש י אכתנש תי י ה סעו י עי בא לעשכ י אי כמכ'
אל ו כע ה״שעי שפנכ שכלת׳ אל םא הי י צי ל חח אצמי אלו הלי צי ל חו י כ שבלתתס
סי כוז לכה אלש י נפמ המשנ אלבחו י ׳ח/ י אלכ פפנ ה׳התםי שבאי כ כ ׳כ ן פהת׳
ן כ ונוק לא כי קתמ סי 6 הי הי ש המ י פל ׳כ המשנה לא םי כוז לכה אלו חורה לא
קע ג םי תעל המשנ םלאה לע ועי פשי ש םי מעפו •מעקתשי ו חו א !י לעעי פשי
לע הלשי טף תותבשב ןכו קלתסת כחאו הוצמ !וי א פשי ע!אהרו תבקס!ע?י הי &
הז רוא תפסותו הלי תי המשנתארקנהן י נעה אוהו ןוי לע רוא תפסו ת םלאה תמשנ
תשכשבי ני כמתו לי צא לצמ המשנלכקל הבי ז סראה רשאבותול׳צאה לצמ לשלתשמ
ןכלו י תכ הי צמ הרי תי המשנהש י ה מ שו1 י תכה רצמ הלי ת• המשנ !ב ףסותי טיייו
י רטפמ אי הש המשנכ שכלת״ קנו י י י אהתו י הל למעת שי מ׳ תששי מאנלו חה י ממ
ארטסמ'משנתפסי תכ שבלתי י שאתו תבשנלכא הי י צ׳!האי י נ ד ארטפמלכעל
סי י כו נהתו משנ קולח לעו ןי רו ח ןב ן למ ן כ אוהש י צפחתי כשת ו כלמאנתו לי צאל
אי קי האי לכל המשנמ רשא לכ׳כסי לבעכ םא ם׳צככ םא הנשה שארכm t»
, :ן כאי קי תו לי צאי המשנו כלשאו לכע -
'״ו שעסי י כאלמו מכ סהו תו י חאתו גי י מ םי אל הולתי לי ע !לאתו גי י ״י ג תי ממו
י נש סהו י מו גו ןל הו צי ו י כאלמי כי מאנסהי לעו ו י כ י י לככ ורמושל י י כ
ו׳לכאלן ולי י מוחנ סלםאוי מאנ 'הי לעו !אטח תעכ סי אהמ םי ללבנ וי הי סהו םי כאלמ
סהש םעטהו וי שעמ י נפמ ונממ םי ללכנו וי לע םי לבאתמה הלאה םי כאלמה פ הפ
תלצאנ הוצשגהש תענ י כ !תמשנתי לי צאכ םי לצאנ וי הי םהש י נפמ וי שעמב סי מגפ*
וי הי ןמצע סה הלאה םי כאלמהו המע טי לצאנ ולאה םי כאלמה י גג ןוי לעה גווי זמ
הי הי ש לע ומע לכחתי אל טהצי ו ללונש- לי מ סלאה םע י כחת• להצ׳ו • י הצי י ו טהצ»
לצאתמי הצ׳ ףאכאו המשנה סעסי לצאתמי הי נשש ונרמאש סמו
-
'אסו י ו הנשג׳'ן כ
המע ג r . , ; - t e ^ , •
::
1 1 , - , . ; •״ y •• > - .:׳;J
«י נ ו פו jr רe»66&
אמט «י מר»»*נמא שי רק ן אלש אי הי הרי בגה י ג מ ר?5< ׳כ אי ה p סהצי י חכ המע
הי הי ו הנ׳ ;י נברמ הנהו םי שודק םי כאלמ המכ ך ו ר ן כ י כ טאמ־ טהזמכ שבלתמו
fcr* רצל ךלוה או הו המי תו ף״א תי חשמ ןנ"» קש תו אמט ת פי לקדח ט1%תמ חכ
י לגר י דמ טזזפתמה השחק הי כ רמב בכו ר טהצי ו ן תעבו א לע כ כ ו ו םדאלש
לש וני מי דצל ךל ה אוהו לח פי לאי די א לאי י י ג לאכי מ םלש השודקה הככי מה
םי דדצה ןמי א ו י כנרל׳ עי י כ- ־י ל לוכי ו תו י חב חנב םדאהו ן תעברא לע בכו רו סי א
החשנ אלו חח אלו שפנ אצ ס י אש י ע־ כו ן י נעסדאה םע אצמנ רו ע • ורי כח לע
ן רמא רי מא י פכו •זהעבי מ1א םי גי שמש םי די סחה ןמ שי ש דע ןהמ רת1• הלגתמו
םש כנ ראבתי !ת״)? תותי צמ ןפואו • המשנל י עי ברו חחל י שי לש שפנל י נש א1ה&
םדוק והשעמ 'רוצ רי י צי * ףסכ• ףווצלי רקי ס ומכ המשנל הרקי י כ אוה םהל הצו נהו
תי צו נהי י מצעה הרוצה רי י צי תרי י ו צמה אי הה הרוצה רי וא ךו תכו בע רבדכ והז עי ש
המשצהי חחה שפ:ה תרוצ םי די י צמ מזג ו י ו אה סלו גתו אי צמ הנהו •סלגתתווי לא
ןושלמ םי לקנה אי הו לצ ארקנה אוהו ו נרכזש הי ה ׳עי כרה קלחה אי ה םדא תרוצל
'כזנה םי קלחה תו רו צחי י טצנ ןכש םלוג אי ה הו ן כו םרא י נכ ׳מלי נ י שורי פש סי מ.'ג
י ו נה סלנה םלוג ךות תרי י טצמ שפנה י כ אוהוי שפנצ ב חי רל ג המשנל י עי בר או ה ןכלו
סעגי ו דזמ םדאה רשאכו חי ו התו עצמאכ המשנהו שפנה תו עצמאכ י י טנ ת חי רמ
ףו צרפה תרוצ םלוגכ דצ1ה הלגתי י עש י דכ !תטמ לע אבצ הוה םלצה םי י קי י תשא
ו כי קי ש דע שי א ךלהתי םלצכ ךאי י תכדכ י י מי לכ י תי א ףי קמי י נה םלצהי י י נה סלצבט
םוי םישלש השי מה םדי ק קלתסמ אי ה ן כ הרי צי ה לא םדוק אי הש י מכ י כ תי י י ל י י מי
רזי ח כ״תא לכאתי מל י תמי תחן י נעתי ארהל קלתסי הכר (י נעשי ה לי לכ׳ המשי- ה םע
לצהמי כרהו כראגתני • רו זחי אלו קלתסי י או )תתי מל ךי מס םי•'ל רע י שאר לע
דע סי י םהי נש י קלתס׳ התי מל ךומסי דחאכ םי דחי תמ סה׳נסי רחא סלני והתי ונה
• םי ללצה !קצו םוי ה חי פי ש
ו העכתררלהלשי תלעי תהמתעדלי י אי המשצה תוללכ ן י נעי אכתנה רחא
תעכ ט לייד הי לי ה םרי קתי אי צמ הל ןי א המםצה ׳כ ן י נעהי *לפשה
הי הת םתי י ה אלא הי ה תו אי צמכ תי לכגנ םני א םתולי צא םדק ססרסכסתי קי דא
'ני ככ ׳כ 'משנהךרד ןכוי מתי אהי סכי בתנש עי קר םי מ רי ו א דעי כקנני תי טשפחה דצמ
ן י י מרכי כעתי י י י תי נרדמני והה עפסה לשלתשמ ןוי לעה גי י דה י עי רי א ןי י מדכ הי הת
סי עקרכ וי ה• תםלמי ו אי צו מש י מי נפ לכ ׳הכי 'י כלמל שדק תי רבמ אצי י טשפתי ו סי מ
הי ה אל p ל סי קש המ שפנהי תו רהי י מסנהתי אי צמ םהמ הוהתי ם דע םהה סי מה
םשמ ואצי י זי ה לכי הכ םתרוצ רמג רחאי ־ כאה ח!מכ םי נבה ןי חדכ סא י כ רכד סס
'אבתנ הי לעי לפשה םלו עה הזל תדרל םי מי עי ני דע סי דמי ע סשו .וילכיה ן י 'ג ךי ת לא
תכ ה קי האצוי י אי ה טי ןי י לעהעי גכ הטמל השרשמ התאצב המשנל שי כר תלעו ת ׳כ
מררלתי מהרזי ז? המשנלשי תלעי תהמקפקלראשנ ן י דע לכ א • לעפי לא
י כ חי י רה ן » הקי חד׳ רספסל הכי רק אי הש הארנ י כ לפשה סלייעה הי ל ןוי לע ה עי גמ
אל י לי אכ סאי הנו שארכ התי הד»אכן ו י לעהע'גל הלעת אל הי שעמ ורשכי י לי פא
*• המשנה !כ תגו מחזה ־ םלי ע ןי ארדלי תי פו חל ן לת י רצי לע רכגמזי ל שי אה הכ 1
נ ט ,- nh iptt
ן ג מה לא הארממ אלו ללכפו נל י לכהמו רעתב6ו י ו העהתו אי צמגאהתדי ט1$
עג ל' א !י מעב הל ןקתת ם׳טי בלי בו י רהו לו ה׳שו בלהלן ^תתו רלתסי עללכ הי בא
קי הת רשא המשנה תי א׳צמ 'אתו ׳א׳צמ ג הל p o םעטהו קי לעהעי גל י או ן מחתה
שוכל ן זי מ׳לחאלכלו ןותחתה ן לע ן גנ הי הת לשא חו י התו א׳צמי כפו ןתלעפ עי גב
תומ ח».ייל< ולכי הב לקבלוי ה םעונכ תוזחל הלעת ן £כו ומוקמלו ול ׳ו אלכ לי או י
ת!צמהו'רותה< הלכמה הו ו תה קסע ׳ע הי נקתמו ס׳שענ וי הי ולא םי שובלו הני כשה
'טעמהו רו נלה סע כלהתצי כי כהו הפ רו כדו סי לי י טעמי א 'וני חכ 'בת!נמה השעמב•
םי שונל םי שענ בלה תני כ י עו ןותחתה ע ג חורל םי שובל םי שענ הכעמה תני חבמו
וי תולעמב הלעת ן כ הוצמנ קסועל הנוכמו תו קכי הי י ו עש ׳פכ ׳נ ן מלעהעי גל משנל
ונממו ם״רמחה ס׳ו כדה תלעמ םש ׳כ הלעמלו ןותחתה עי גמ הלעי אל השעמה ׳ג
קרה כלה תלכשהו תנו ו כ חכנ אלא הלעי אלותולעל ףי גה חכ םשות הי ה• הלעמלו
תוי נחור תולשלתשה רו סנ תוצמה השעמ י די לע י כ םי רבדה תגי י כו ת״י חחהו
י לבד תו י תו אכ שכלתמה תולשלתשה דו סכו םי נותחתה סי רנ לנ סכלתמה ןוי לע
תו י לו עתה הלעי תו י תו אה לעשכ דאי תנ לשאכ םלאה י פמ ןי אצו׳השלקה ןי של
הלעמל הארתו עי גתש דע הלעמל תולועה תי לעמה ךרד הנו דמל הגרדממ ו י שעמ
דע דכ1ה לי י עת׳ החכשו תו כלמה התו אתלנקמ םשמו תולכי הה התי א םי לבקמו
י כרכו כ ו עפש הי לעעפשוי י שעמ ותי אי וכובס רעי ונוי לעהי וגרדממ הבעי פשמי ׳הי ס
׳פכ '׳שי בל ול ונקתת׳ קלחה !תי אמו יקלח השעמה לעבצ וצתי עפשצזץרואה ותואמו
סה !לאו הלעמלמ עפו שה רואה סחי ןכ השעמה ׳פכ •כותי י כו השעמה תגרדו ?
׳פלו •ןה׳לעכ לעתי כו דמלל ה •נפלי ורמועהתי צמהןה l is!קכללאקו לח ארקנה
ןוי לע רו אמו י ה׳• סי נ טה !י שעמ ׳ע ומצעל םדאה ן קת• לשאסי שי נצהט אצמנה»
׳ע הלצאנ המשנה ׳ב המצע ה״שי ה ן כו סהי נ׳כ לודג קולח שי ש אלא ׳פסה רו אמ
עפש תלכקות'ת< תוכלמ לוח• ׳ע'י שעג םי שוכלהסצמא •ותשאו פי אגו ו י זכגו ו י ו
המב תערל ךי רצ םלועל המשנהתל׳י ׳ ךרוצ וצראי בט רח אי . •רכלכאמלעכ
שובלב ו או כ והי לא הנה אלכשכ ׳כ על בטי ה רכ ל? ןי כהלו עי גב '׳ק׳לצה ׳קפעת•
תוצמה לע הנובהו השעת אלי השע תוצמ םי י קל עי גל וסי נכה שונל ׳תואכו ןו׳לע לו א
תו פי לק 'כ לח״ אלש לומחכו רו טכ שורחת אלן ו גכת״נחי לתלכםהכלי ו תו י נו י עה
תפי טע ןכו דחי י תהל חכן הכ ן ת׳!ן הי רחא ןשמ׳ אלשי לכלו מחכו לו שבתו ו מו י ה
הי סכ סי שרלנש !מכי ׳לכלה לאש לכ ן כו הטשק׳ותוכלמל לו א ךי שמי ס הנוכהתי צי צ
ה!הת רשאכו ו כע ו מו חכשכלתנו שרוגו אטח י שאכלכא הו ו תהתי י מי נפ סהט
הרותה ן כ י נפוג שובלכ השכלתנ המשנהש ומכו םדאה ןי מ אוה התעש ו מכ התע
לא תלווחו רו כעה הרמוחמתטשפתמ הי הת המשנח רשאכו י נפו ג שובלב הפכלתג
הי ללכ 1נכו1 ם״נפ גה הי רגנ טושפת הרותה סג שתנהתמהוז הנממ קספתו הרקע
תשעמ אל ;י נעו _ •עגנטי קי לצהקסעהי הי הטו תתו י מפכ הי קי לקלו ?י ט־ י פ
קכו עה תלעמ ןכוי הו םעו ,•ן נהתאתבכ^גההפי לקהרחאףש״י אלטזי גו כט'
no סעו • אבה »ל0<ה תו צמו תו לו עפ לעפי ו סעכ י פ ו ג עכ הלותה.תח<ס*'
ראבתנש י ג י < כ אכ t w
םנו םי ד סי סע "ד6ס
+ל המל י ני ש ־*הדמעמכ לארשי משחנהתמהי ו הקספש ןוי כ קפתסהל שי דאכתנט
«י : ד t •קשארהי סראט דמו ע הי הש 1מכ השמ לש ן דע ןגל י י מ ו סמנ
זי הז*מגכש)כלי לכסי ר»(ע1<הרי מן י ען גלס<ס»נ)<הסאי כ חני שתחו
ו שכלתי טסמו 1ג סי שעמ!ת1צמסהלהי האל)»י עסאסי שכצתמ
'י לכתנ !סי ג רמו מ םדאה ן כו י ש •פעא ט שפנ1 ףי גכ םי סמנ וי הי ש רמ<5 ןי זמ ן רי לע
*»הה פי צלהטו שפי ש רע ן רע ןגל ו ת״חי ״תב ופוגל סנכי ל הו ׳י פמ לכוי אל תמזה
י ני א זהי לא זל׳פאו •- • י י אכה םלועה ןי עח סי י חא סי י ג כ שכלי ו וי לאמ הלכי )
ן •זגי כאלמה •שזכלמכ שובלמ שכלי ז ופוגמ טושפי ש רע םי כאלמה ן י כ הלו ע
ושכלתנם דע וסנכנ אל קע ןגל םי י ח ו סמנש ו י »אש וי רי כמו לכי ר ולי פאו
זו י כו טה םהי שעמ שמלכ סי שכולמ וראשנו וי לאמ הלכ רו כעה םפוג ׳כ ן גה שמלב
הכושחה • םי תמה םי קי דצה ראש ן מל 'הי נמ אצמנ שרפה המ ןכ סא רמאת סאו
תני חכ התי מה קלחכ קכדי התי מה םעט םעוטש ׳מ ׳כ דאמ הכרה םתלעמ י כ
רפע ׳כ םלועה צכנ תוטלושש ומכ מ תוטלושש דצמ התי אה םצע ןהכש תו פי לקה
טבלתהל הכי ז וני א קי דצ א1ה סראה סא סג1 ופוג הלכי רפעו בושי רפע לאו אוה
תכמ ףרשנו הלכ ופוג התי מ םעט םעט אלש ׳מ לכא • ו פמ הלכי ש דע ן דע ן גכ
םש י כ התי מ םעט י לכ שוכלכ םט שכלת׳!ן רע ן נכ רשא שחקהו רוהטה רי ו אה
1 ״ ־הפי לקה תטלוש הני א
W13 ראכתנ רחא )י נע ראכל ראשנ כטי ה דאכ סי שמלה ן י נע ראכתנש רחא
האטת ׳!סכ דהה) •אטוח טמצכ שכלתי שקי דצש׳ ט א מ ו רומא תשרפ
דכאאהו ת ותוי הבש ןהי לע אהותהי הי ותוצמ תצק'שעש סרא א!ה1.(אט!ח לש ׳וסכ ליד
אל!1ת!רחכב קלתסנש קי דצל ןתוא ן תמ סבה אלא !דבאנ אל ןמצע ןה לכא ןתו א
גרכזצה אוהה עשרה תו לי עפ י ע ושובל !לסי לשי הכקהש ן רו צה לכ !שוכל םי לשה
י בשרהתעדל הבדהי י פי גכ תלגלגתמה המשנה י כ תעדל ן י רצ ןי צעה ן י בהי י ו
י גל !אי וצוצי נ המכלי טשפתאי א ן תממנתו י ה םע י ול ןועמש ן בו ארכ ן ו גכ
ן דד ןכ ׳כ ןועמש השעשתוצמ רכש י ול אלו ן בו אר השעש תוצמ רכש ןועמש לבקי אל
לו גצגכו כו י סאאלאי י פו גי מככי אי משרסלםתשדעתצק הו ו תצקםי לשמ הותומשכה
'א לכו ו נ מ רנ קי לדמכ המשנה רקע תי צוצי נ סכמ םוקל !כזי סלכ סלתםהל ןורחאה
לכאמ)דו מעתו ממתו י ן קל ן ל התאו אנ הו לעוי ברה סאו טעמ סא ו׳תוצ מ רכס לבקי
לכ- רכש חפקמ וני א הכי קהש י נפמ אלא ן כ וני א תי ני שארה לעאהו תהתמשנכ
אהותה א!הה ףו גנה ףו גהו ותמשנל שי רומש וי הי ו ו דכאי אל םי גושארס וי שעמ הי רכ
קי דצה י נשףו גכ הי נעהי וי הכו לגלגתת ותמשנו לכו לכמ דכאתו תרנ י ו רפעכ הלכי
תווצמ לעפ אל י נשה ףו גכש תו י ה םע ו או ןושארכ ןי מח• אלש י דכ)י נש רצקי הי כקת
שבלי ן י דכו אהותה (!שארה ףו גכלעפם')צחכ!שמל םי לשי הכיקה ושטלל !צ קי דצה
המשנה תו גרדמן י נע ראבתנש רחאו ׳שכלי קי דצו עשד ן י כי ו !לשמסה^י כ^תוא
י נו כת םע ?ר כעה רמו חה סע רשקתת ן י א ראבנ הוה םלועה לא תדרל הכרוצ!
'רכו ה ןכל'י נוי לע)'״נט)ל'»וכר It )יתמחנו וי רבאי צוכתנ ו מו ר ףי גהי ןי הצ י כ עד ףי 1»
*עעא»
i f l y h רעש
ינפמ סעטהו 1׳le ותקושת כורל ימשגכ קכתתיוקכדתיינחח רבדה היהיש״פעאש
לאםיזמור טרפוללככוירכיאיויהכיכ חיכזיןכפמהישעמו־יינוילעל ןכשמיינותתתהש
קשחש ומכו ןכשמה אלמ ה דוכנו םההי׳מצוגב ונכשו וכשמנ הנה ןהיונוילעהיוככרמה
ה<התש8מכו־הילאכ!רק !ככ!סמ היהיש הכיסה קשח ןכ !תכס לאתולעל ככוסמק
הלאה סירכדהו דיצא !לולע כוקתיש ?ליעהקשח היהתןכותלעלא לולעה קשח
סאיכ םיקרפלש הרטמ םתייה סע תומצועה רושקהיהיכיע יכ םמצעב םיחרבומ
'רושקו שדוחיו וי׳והה ואינמ 11 היה אל תדרל כנוסמהותולעל הכפה ץפח !'יח היהי
ת בסה ן מ 'א !וו שורק ׳כ ויהת סישחק רמאנ זעו 'וח ו חחנל ותוא תתנ1 המזקת
'׳גרדמה יכ סג המו ימשגב ינחורה ר:קקחרתי אצ הז םעו ויק דמכ דחייתנ סאיבש
היישעל הריצימ! הריציצ הזירכמו הא׳רכצ תוצ׳צאמ ס׳צשלתשמ ס׳נינעה צככ
ונה '!גרדמה •ע לולעצ הצ׳עמ תלשלתשמ איה יכימשנכ ןינעה ןכו ץימא רשקכ צכהי
'וניחכ צכמותומצועה צכמ הליצכ המשנהש ומכ יכ רדהו ד<כככ ףוגכ ןסשת1 הרשת1
ירפס ראש!רהונו 'יפסהתניחנותו׳יליעה לכל זמורו ללוכ ותנוכתכ ףוגה ןכ '׳פסה
תונוילעה תיבכרמכ •מ!קמ יפל יאו 'א לכ םירכיאה תוזימר לכ וראבתנ םילבוקמה
־ונכ לע !הובישוהו רבאו רבא לכ לע ונמנ !נידתיכו הכה ־ןנוכיו ךםעא1ה לזא רככו
סדאהתככרהתנוכתתוללבראכנףונכ המשנה'ורשקתה םעטוניאיכט : דחאז
היהי אלו ינויח חור םהילע ככרייודוסיתדמסדאהתייצ רייצ׳רישאכיכעד
ךכדוהו רשקתה דצמ ףוגה ךיתב ה!המי לכא הוכג םוקממ לצאנ שממ איהה חורה
1יהש ומכ ) סדאהתרונבנמצא רפעהו רמחה תולע דגמו הרוצה תגודמלאיחמתה
חורהלעותולניהה רעסבראבתנש ומנ (׳פהשעמב •קסועהסתיאםישנא 'יאדוכ!
ימאש שיו • המשנה קוקה חורה לעו ח!רה חיני שפנה לעו שפנה ןוכשת הוה ׳נ יחה
וילע ורשכ ןא קיספמ הו חיכוהל ינר׳)• חורל ןכשמתומצעהי שפנל ןכשמ רסכהס
( סימעפ המעמ הפ• הליע וזהרכסןיא1'וג<כאכי
ותלחתמ ותולשלתשה ןרד ראבנ סראה תריצ תובברה ינינע ונראיכש רחאו
ט^פתית ׳תואה דוסב ןיא '!•תואה רעשב סרק רככ ם עד •ופוסל
'ויתואה הניהתת לכהה ןמש דע הפה ;מ אנויה לכהכ שממןינעה ןכו ןוילע תוינ ח1ר*.
המ:נה סשרסכ סידת״תמ ויהיש דע לולעל הלעמ םיקלתסמ םהש המ»!ת<יצח1רו־.
רהוכ ראבתנש ומכ הרותה ישודחמ סישענ זיהיש םיסרח סימשןיצע !הוו תאוה
'ווהת״התויתואה ןתוא הרותל סישודח םדאה סדחב ׳כ סישורקיפכ!)תישארכ יפכ
לבקמ 1!'ירתנאשסלפתהןינע ׳הווודמחנןינעותוינחיר סהמהולתי ויפכ ופרטצמו
ןכסמ אוהש ינפוג שוכל הוהחי סייניגפה תוצמההשעממו (!כרל םירשק רשקו!
סכלתת הנומה ׳כ איהה הזצמה תיישעכ המשנהתנווכ דצמטשכתח רשא תוינחורל :
יפכו המשנ אלכ ףיגכ איה ידה הנוס הוצחצ היהת אצרשאכןכצן ה1צמה השעמב:
תוכירצת!צמ צזיא ןכצו)ה
1
עמ הלעמ הלעתוהוצמהתוינחר לדג* ןכ הנווכה ריעסו
םשל ותשא םע םדאה נוולז׳ רשאכ הנה הז םעו (אצי אל תאצל אלש ןויכ סא• הנוכ:.
השודק המשנ ןישמהצו. הלכ!ןתס רתייל המילש הנווכו הרהטנ) השויןינ הוצמ :
ואהצה ג 1 1 ג אן 1 ; ^
םי נו טר • סי סע רשם
םנה»ו ~ •מ!טחק תו משנ ן ו תמ הני י לעו ה״דק המשנ ן שמ ן י שמ״אדי ב י א ט ס
י סכי מ ף»ם י נ פג ה םהי שעממ הי התי י י י כי אע תדמחנ הלפס גוי י וה 1« סרק םא
וי הי ו נ פ ןוי לע תי י נחי רךםמ וכי שמי תי י מי נפה סוהי חי משנ תנ י ב די חי כו • המשנל!
ה לעמרשאה כ טה די ה י אי התרחכנה וזה ?נ ״כ הו • המשנ חי רשפ:הםי ^גלנ־ מ;
•י זי כ פהי בי י מאקתי ככי ג ההט אלל הבה י נפל ןוי רהה לע הנוממה ךאלמה התואד
'שפא ־ץא סהל השן.ו :ו )י רקהמ'י רבעתמה תי ערי י הורלי ר סרא י נכ י עננ1 י רקה ן י נעב
אי הה הואתהמ אוה רו כעה םנמא • י משגהמ לכעת׳ אמט תי י ה םע ם^פדי ט
התנבה ׳פכעי פשתי י נה השורקה הפטה הלתולע ׳דמו ־ עי י זמ!הכ סמתתמ םדאהש
םרמא ן בו ׳הי כו הכ ש,כלתהל •הי ו אי הי הי המשנו ו י אלאי הקדא י נפל'ו נכ הנ- וככ
• ר1פ:.ו1 ששיל התער ן ו מתו הלכ1 הכו התמ:נ הי התש י דכ ס״ת תנ סרא אשי םלועל
הלט ;ל עו1קנונ<א1הקי נמהו'לכו עמהתלי עכ'תצני שי משתה תעשב ומצעשדקמלי
זי י כז׳ סהי כאו תו צמה הטעמ־דאשכסי נוי - לעההלכי ;תת תח״ת׳ !תני ו ככו טכ ׳כ
הוהתמה תי נחי רה הנ י כה םע אי ההת״רמי חההפטהו י םי רגל תומשנ י י ל!מ הי הס
'לעמלמחי לשה'ני י לעסי חשנהי ררוי 'י שאכולקנהי משנ ךותני זהתמי י התי הי נשי ועצמאכ
אצמני כקנהי י התטרע זבל קנהי משי ךי תב י י התמה'טה'י נחי רה'פטכטכלתתדל1ה it
לכעתנ סחנפ י ב •ללכ הי בהמי ת ן י או התמשנכ תרנ1עמ1 המצעכ אי ה תרכו עמ
כקעי ו קחצי סהדכאכ ףרטצנ רהדאו פתנפי פו מיאיפ הפכ ראו במכ או הי נאו בדנמ
דל וה י נפמ התי מהלמ הרכעתנם השאצ םי ני תממ וי ה אל קלו סי ני קתני מ״ר רפסכ
:הרטטסי כי רצי הי נשו דלו י התמשני אמטנן כי פי י קה ךי תב התמשני אמטנש י מכ ׳כ
ח.־יה אי ה שפנה ןכשמ רקע ׳כ עד •ףי גכ המשנה תנ־כש רקע ןי בהי ו ו
תו י תה ):י מרכ י כעכטי מעבט הי הי אוהה חכהרשאו י ־ אכש י נוי חה
!הי או קש שי ן כלו •ותמשנ י קלח ראפ ן י נעכו י לעלנאנ,רבד הי הי אלו תו מהככ
דא אוה אלא ללכ העי די הל הי הת אלו תי מטבה תו י ח י חכ הי הת או ה:תי מהכ שפנ
רפעסתי לע ךי תמדי התמה תי י ת אהי ףי גה לככ טשפתמי כלה ללחב ןכי שה י נשע
• ׳סי ב םי קסעתמה םי שנאה םי ארי ב י י הש ומכ סרא י תרי צ תג ו רמ לא ס1ה
תלצאנה שפנהתו מדכ ותוי הל ךרצוה שפנה ןכשמ הוה י נוי חה חמה תו י הלו
תו מדה ן י נעכ תפעתסמ!תטשפתמ התוי ה ךרני הי הי רכאי התני נתכ
י נממ בע רתי י !י נע הל תי י הל ךרצוה הקד הי הת אי ה ףא וי שפנהש י נפמו י ףי גל רשא
סהי כלהי די ו ו כשקדה םדא י ני י ה!ףטכךנתסתו י ו חאת׳ שנלתתי כש ףוגה ן מ קדי
תי מצע תי פרטצה י לכ סי די רו כ טשפתמ הי ה תי י חה הי ה סאש י נפמו • םי קפדה
תי מרכ ־םתוי הל םי דמהו תמנעהתי שעל ךרצוה םי י קתהל לי כי הי ה אלסי רי גו
ש שמה י שק תומצעה תי י ה י נפמו • סי קר1עה םי טשפתמ ו י ה׳םה לעש םי רשג
טע מי סכנהסתנו כתכ רשבכסתי י שהל ן רצי ה םי עקוש תי י י קו י י שי עלי בפי מי קמז
םו י קל ךרצוה ס״ס״תמו ך ר רשבמג י נפמו ־• הנוי לעה הרי צה t הרי נ? תי מדה
םדאה ףו ג תי י נח ן י נע ראכחנהנה • י תנמתמ לע רמו ע סרא אצמנש דע ר!ע וי לע
ושפצ קלתסת) ן שי י תוי הב םראהםע ראשנש והו י נוי חה תורהו י ונה מו י י תה חו ר י *
י פ ׳־ — tth ד עמ
ו אשי י ן זי ׳מו דו ה׳חדהו לטעהו הי ו ׳שצה תלו עפ ??. ־ ת הדי לעו אלי על !לעל ו נו י מ
•ן ל ךל תשרפנ ו או נ מנ שפנה תו תכ ,
ע ר • המצעכ התמי גפ ן י נע ו אכנ המשנהתי א״צמן׳נע ו אבתנפ רחא
ושפנ ד({גת)תרכת וי שעמ תמה1ו י ו נ כ עכטי ו סי אה אטמי י שאכ ׳כ
הי י שנה סג שוקמ לכמ לכא לכו לנמי תי כי אלו ו י בא׳ אל הלועל ו תמשי ו ו חו רלנא
תנ י תמה השודקה ן י נעכ תו י אי צי ה רעשב י פש !מכ התאמוט קנעו . תמגפנ)תאמטנ
העשנ י קמב התואי צמ רי אשת ן כ הי י י שתו לעמה י פכ תלצאתמ 'תוי הכ המשנה ן כ
תלשלתש״התלשלש '׳התש דע !העכ רשא ףו גה לא העי גה דע הגרדמ רסא הגרדמ!
ף1גמ קלתסת המשנהש ׳פעא הז םעו • המ׳חשס עי ג מ •ו&א רו הצלא בצ !מ נ לק
םגפתתו סתולסלתשה תלשלש ן דד המשנה לא הנכשמתת ףו נה׳י ו לו עפ אטי מה
ןכ השודקכ רו הט עפש תכשמי תו גי דמה• דשאכ ׳פ דצמ הי הו סגפהו י תו כהג
1 כ רד רש״מו ומצע שדקמהש ומכו האמוטה רצמ 'אמי טתי כש1מ.תו גי רמה מ ״ה ת
ןש1מ ומצע אמטמו ו י כרד תוועמה ן כ • ותמשנ לע הלעמלמ׳שחקעפש ן שו מ,
•הלעמלמ !תמשנ אמטמ הטמלמ !מצעאמטמזשן י נעכעי משנלעהאמו ט^מהמ
עפשו י םשמו - .האמוטה דועי ס ן כ תונועה ן רע י פכו ־ תופי לקכ קבדתו *,דע
1 •הנממ רפו י אלו המשנבש סגפהו סתכההי התא׳הה האמטהו ?טמל ףו גה לא
רכשי הפי לקכ קכדנס המ י דכ דעו מצעע׳נכ׳1ג׳ו סי דשאכ׳כ הבושתה ׳ע אלמ
'ו רכתשמ תופי לקה תכ תוי ה י נפמו .שו דק סוקמל ותמשנ רו1תת1ןהכ סנכנש !פי לקה
דבלמ ׳כ י וכו םי דמוע הכושת י לעבש םו ק׳י כלזראש אוה הבושתב בש ה ׳ע ו ענכנו
אטתאל סלעמש קי דצככ'שמ)'ו פ׳לקה ן ו רנשו תענכהחי לע הכסמנ וי קלאל בשש
ן חכ (הכ ןי דעו תופי לקה י כי ם אלש ל״י םי רחאל אללנא ומע תא ןקתש א1ה תמא ׳כ
חכ עי נכי !י תונע לע ענכנ םראההי הי שי י ע • י חנהו כ ע הי נודא י צנ ד׳ו הל
רמא אלו הי כשנחו י סי קלא י חכו קוספכ ארקי ו 'פ היסכ ן ו מאש !מכ )ן י דהו הרו נגס
תכ& אי ה תי כסנ חור י כ ןי נרה תענכהו הטי חש !ושל מצאסי חנו ה !י לאש ה י ח נ !
אהי לאו •תואמטה תו נו צחהתו כי י קה חכ י נ סי ו עי נ כ י סג ק( ן י י התי מתענ כ ה
םהרבא ן דצו ה האמוטהו תופי לקה חכעי נכהל י לכ י י הש ן י י עמה י ני עכ לק הז י נ ד
ןתנהל עבש תכו ן ענ נ הכ תוי הל ׳א הכי צי הי תולגב תי י לצאי סי ו המי נ ג מתי רצ
• ן לן לי פי אי נ מנ הי ו אל . י
או הו • הלעמל התמי גפ ן י י ע ראננהמצענהמשנהתמ׳גפ ן מע ראנתנס רחאו
י עהנהי אכתנש ומכ תוי אי צממ הלעמל תוי אי צממ המשנל p
;
׳p i o
!רי כחמ לק ןוע שי י שאכ ׳כ אטחה ן רע י פכ םגפה רועשו ׳מגפנ !י הי ןלכ הי תולועפ
הפי לקה טולשי י כ הלעמל םו גפת ן כ וי לע ן י שמי שהמי פכי התרי כחמהלקהאמו טו
סהמ'א3ע רוכע׳ רשאכות1דמכ תוי ולת תי צמה ׳כ הי לע רכו עש הוצמה םוקמכ
הנוי לעה !תמשנ תואי צמ דצמ הפי צקה חכ1נ הי1לת הטמהש םי קמ וחוא לע טי לשי
• הלעמל סג התוא ן י שמי הטמל הפי לקה ומצע לע ן י שמי ט י ע י כ אוהה סוקמכ6
עאותימ1און»רתעכ1תא׳?ש אלא השודקה סו קמנקנגח העי לקהש הנווכה ן ׳אן
י
המשנה .
t k
םי נ ו טי טי םע• ר6ה
הפי י תי י כ טי לזנחי ןוי לעה המי קי י מ אי הה המשנה שגפתגי ש חרכי י י •לפמהמשנה
ןי א 'י פ !קכסי נתש ו גרמאו תי פי לקנ סי בתו המוקממ שרגתתו ומצע לעףו :ה ךשמש
י מן י למצה דצמ^תקצ!׳ אי הש אצא תופי לקכ מסנכצי י מי קממ תרקענ הי התש הנווכה
האטח דקש ו מכי תי ו תו תה אצומי תי פי לקה ן ו ו מךשמי כי תמם ןוי לעה תי רע1עו י י ה
השו דקה'י תדמ לכי •תסלמה י תזי חא שיקמ עפשנ הי ה י עי ןי מי ה ןמ תקנו י התי ה
עפשנ הי הי הדי לעו י לאמשה;מקני ת האטח י ע ןכ שחקהי י ו הטה עפשמ ןי מי ה דצמ
עפשמו י לאמשה ר נצה תי רי ררממ ןהכ חללכנ אי השי ושי דקהי י גרדמ לכו !תי י חאי וקמ
לאמש דצמקני ל השודקה תי נדרמ קי קי י י כ הי מצו דג שגפ ;י או ונממ ךשמנה רמה
עפש סי כו טה !י שעמכ םדאהעי פשי שן מי כשו מכי ותמשנ רםצ י ע הפי צקל עי פשהלו
המשנה לא י קנ שוכל ה1התי ונממו וכ שכלחהל !קנח אוהה עפשה רואמ ראש׳ םלועל
םי אמט םי שוכל !!התי !נממי !קלח !ל ראשי תי פי לקל אטוחה עי פשי ש רמה עפשה ן כ
רשי הסדאהש!מכו •םצועה ן מקלתקתם תעכ סהנ שבלתהל המשנה התאל
תתה םע 'וכלמה רכחתת הדי לעו הי נפ רכע לא ו י אתו תמלחה לא וי שעמכ עי פשי
רונצ ׳לאמשהרמצהp תו ממרמ!תמםצ י עעי פהי ס־גקי וקמה ו י שעמכעםרהן כ
הי הת חצמש דע י וכו הנשוש תי מרכ תרמוא׳ הרנ השרי פ הי הת הלכה ואו תו רתו מה
'ונצה דצב קנ דח אוהה עשרה תמשנו לאמשה ןמ תקנוי ו הי י ו ענ ףו לאמתדרפנ הלכה
ול רי מש הי הי !קלח! םי נתפ תרחמ קני ל התוא תררו עמו תופי לקכ חכ תנתונ!אי הה
ן ני י הו םעו •הלעחלאטוחה השעי שתו עי טנהן י י נקו םגפהן י נעהי הי הו ו ש״מכ
תופי לקה ךות אצמנ עשרה,ש רחאמ ׳כ י קוח ו פפל ךל המ פי דלא רמאעשרלו ן י נע
עפש ו־לע עפש!י אי הה הכרבה ייע ׳כ חרכהכ תו פי לקה לא עי פשי ךרכמ אוהשכהנה
מלשמ 'ולפ לם !תלפת תורמואו תי עב!ת הנהש דע תי פי לקה ךי תנ הי הי אוהו מ״מהמ
לכש םעט ידיזו !התרי בג שרי ת י כ החפש׳ דו ס !הי ו ותמחמ אבהעפשהי ו לטו נו אי ה
לארשי 'י עעפשנהעפשה לכי כתרבגתי י אי הההאו אה י כ םי לוג לארשי וי הי ש ס!קמ
לכה ןקתל הכו שתה חכ הפי ו כעו • אי הה המואה רשו תופי לקה ותוא תולטונ
ולטנש י ו נרכהו עפשה לכ תחקל רוי חי ו תו פי לקה חכ רכשי )עי נכי י כ רתי י ) הי השכ
הצעתתש דע תי י כי כ תי ני עה י לכושחי י הכה י נפל חו חי נחי רל ו צעי !םדי מ .ותמחמ
1< ערל םדאכ םדאה טלש רשא תע וזי זי )־ לי על ראו במב םי קודצה תלעממ ותלעמ
ת!נ םלשו ךי לע רי עי ־ תע ׳כוהזו ־ >ןרט ךי לשי וי ני שמ ׳כ לעי לנ םדא לש ערל
אי הו ךקדצ תו נ תמלתשמ ואו האמוטה דצמ סחק׳! םההתו צמה לע רי ע• לי ר ךקדצ
1
(
-
הצי כשה
C יי "י '•• '־׳' '״• ־ י - ו" י" '
:
• י - ״ 1׳
ס!לא קלח״סדאה ־תוי הלי פ עד •הני סה י כרד ר!אי בכ בי י ה רעשה
ו תמשנ תולשלתשהתלשלש ייע סשו דקהתו ו שרםכ זוחא לעממ . : .
הצדחי י תתש דע !* עט וררועתה'לעתי י בש םלםייהתיונהילשלש הנרי גדרמל 'ג ו דממ
הנו רתאה לא הנו שארהמ'י פסה לא הכי בי עפש ךשמי ו בי י די לע תי נו י לעה'י פסה
38גטי פפז. 7,ו ן ה טלסה ן לד י י ל^גלי חףעי גי ש רעתי ני תחתה תו גרדמ לא למ םהמו
י
v
תו ררו עתה
1 ,
׳• י •
;
ו הפ בי » ד עמ י
^<קמ י פכ ןכי ן ו י לעהעפש תו אה!ו ו נצהי מחי תה הי הי השעמה רשכהו תוררועתה
עפשנה ו ו אהי גרדמי י הת אל הוסעוי עכשההי ראהו רונצהי גרדמ״׳לת ןכ'משנהי ו י חא
'שעגה סנפכ 'א י עי שענהי גפהי י התאצ ןכ1 רזי אי ע עפשני י הת רשאי ואהי גרדמכ 69
׳ ומצע י ע אלא המשנה סגפל הנקה ן י או הו לש ו מגפ הו ןקתל לו כ׳ אל ן כו ו חא י ע
• 8 • •לגלגתת וא הבו שתכ רוזחי ש י
כי חכדהרעשהטו חכ סן י י דצהסע קדקדמ ה״נהםידמא םעט ראבתי הז םעו
תלו דג טי עולי תוצמה ן מ'את!שעמ קי דצהעגמי שכ דאמ הרעשנ וי כי כסז י ־:' ׳
סא כ״כ ןורפחהי י הי אלש המ 'תוא השש הי ה סא ודי לעעפשני ו י הל^רה ואה עפש
רוא ככ !די לע עפשנ הי ה אל התוא השוע הי ה 'י פאש םי קי רה ןמ 'א הנממ ענו מ הי ה
ותמשנ תזי חא םוקמ תלעמ י גרדמ י פל קי דצה השועש םגפה המ1ד הי הי אלן כו עפשו
• הטמ הטמ !תגרדמש םעה ןמ א השעי ש םגפל
המכחה י לעכ השעמ ן י כ נ ד לדבהשי תומשנה חו י חאתו גרדמ תכי ס תי ו ו זו
!תי י שנ הלעתת סלסה תולעמכ ן1וכי י שאכ !תנווכ כו טב םכחה י כ העל
הצו מו י ארתו עי גתס דע הלי על הלעהמוהכסל הכש״!הגרדמל הגרדממ ו ררו עתהכ
או הי י הי ו נרעפש םשמהי צעעי פשי ש רע ס״תהרו קמכ הרי קמכ קכרתו הנו קי נפל
קבדתש דע המורת י פב'!י ו נמכ ל1עה לכל קלחתי י נממו העפשהצ קכמו כשו מו סו קמ
קי דצ י קי י נ ;ו דגב רמצה םי קמנ אוה אצי ״ ו די לע אנ עפשהש רחאמ י כ הני כשה !נ
י זמר ו דו פ תנווכל סי רנדה טשפ תנווכ המדת אצו הני כשהו.־.קנדת ןכלו סל1ע דו סי
ראו במכ'עפשהה הי הת ן ב הנשח״ה תי י לע סוק׳י י פכ י כ תונוי לעה תו בכרמה י רתס
הפי כש 'י נפ תו ארל סנכי אל ׳נוי לעה י שרשהי ודוסכ !י רכדכ ןווכמ וני אש ימש הקח '9
רתסהכ אוה י כ וי פתכ י רתא דמעש י מל ני שמש י תכ הי י נעה הי הת ותוא1:עי '<פאז
י • ן ו חבמ חילש י עו םי נק ;׳׳•- ־ י
ן י אי כ עד • הנווכה הי הת רצי כ 'עדל י !או ןי ו כמהתלעמכ ונצלפהש ׳ ״ותאו
דכל תו רמה t ותבשחמכ הלעי ש ליד תו י מנו תנו י כתו י הלקו כמצ י ואר י
י תלכלי צאמהש ׳^לו י ע גהנתמ אוהש סלי צאמלאספתתשהדו סבסי הי לכהאלא!'ח
ן י י עמה כו שחי חלו צכה רקע או הי כ !׳תודמ י די לע לועפי ש ׳׳נפלי י ללפוי מי נתשמ
אלש י פ לע ףא ׳כ לכה רקע אוה י כ !י תורמ ףו רי צ י לכ וי לא ללפתנ ןכ סא רמול
תמאה ןמ ץוח אוה הז לכ םע לי צאמה ףורי צ י לכ תו רמה לא ללפתמכ רומח;הי הי
הלו עפ) הלמ!ראת ן י או והלי כגי ם הדו קנו תואו הלמו ם ם ןי א הכ לי צאמלסי נפמ
ןוצרמ הנתשמ ו ני א!םי י ו ני ש!םי ראת לעכ וני אש ׳נפמתי מצעכ !כ תסחי י תמו תקדו צ
לא ארקנ אוהש רמול !כ ן י מל םדאל י ו אר ןי א ןכלו הלועפל הלועפמ אלו ן1צר לא
קו י דכ םי רמאו וי הי סי י וצי כה! תומשה לכ אצא ט״וצי כה! תומשה ראשו סי הצא
רמ!אהש !י ח דבלב תו מצע'י פסכ הני י התש הנמה ן י א'י פסכ וי הי ש ו נרמאו י י פסכ ^
רמו ל הנווכה לכא !׳תו דמל אצו וי לא ו׳לא וני ארק לככ י רפסכ א!ע!קקמ הי הי ן כ
סרמג כ חכ ןתי נ א!ה י כ דסתה תדמכ די סח • הו מג ה תרמב ו מג א ־ p הכ ס'א0 ,
*לו דגכ זמןל א/ ה לןלגה !ןהי י י מזא ונאשכ ןכלו סדסח ל1עהללסחכו ו למג Jjwi
?בי תהז
p<הלי רנב טשנתמה/ י י מצעה לע הי התמי תני י כ לבא הלי י נ י א׳ההמצע הרי תהו
הי הי ש םי רבדה לכב רכ ד ןי אי י ׳פסה לכב רמאי ש סי י י ני כהי תי משה לכב הנו מה
לכה הי ה• היכ ס״א »ממש רכצכ ול 'דאהן ׳ו כ׳ם דמו ל הנ י ז מ אלא תו מצעה לא זמו ר
טי ה• )כ י עו • םכו אכ ה נ ונממ טשפחמה תי מצעה י ע עי פשמו תו רמה דחי י מ אי הו
ראבתג רשאכ הכ סיאל הנסחי י תתתו לו עפה לכ p
ן
ע<ןהי ת<ל1עכל<עפל'י פ;]אחכ
• םי לכו תי מצע רעשכ *
מי י למי ו י רבדכ ן י ו כי סי ראה ךי רצש אוהי נוכה ןי נעש אצמנ ראבתהש ה» ׳*
1
מ.
־ סהכ פי אמשנשפתמה תו מצעה לא י בצבו'י פסה לא סי י וני ככו תומשב
*י ערכ המדי ש רמו לךכי י פסכםדאהן י ו כי שהצרנהן י אי י פסהתצו כן י נעבסלו או
p השעי סאש תי משגה ותבשחמב הצעי ש סמי פכסהכו חצו מבו שחי ו י י פסהן י נע
־ ראותכ י הסי נכי אלטי אכ ןושלכ רכ ר סחי י ל אי א י כ ה1י רי רפתי שעלי םי שגהל חנ•
ןצקה ו ״חאצמ׳י ו ו י פסהמי אלאו תלאס סדאן ׳/ כ• שא ן כו םי שגי ו לעפתמו למג מ
תו דמכ ן י מי ש אוהו הי ן פי אנ ת״הל הכי רצ הנ מה אלאדי י פ השי עו תו עי טנכ
לאשמלהשענה י מי נפה סתי י נחי ר לאי י י פסה םצעל סי י ״י ו הי ל י התי י ו ההתו משכ
ךי רצי ן י מחה ן י מי ש ךי רצ ןהכו דזחי תי לכת י אכ י דחי י מהה״אמטםפזי מה תי מצעה
המ י דג אלו י י לא הצו נה הרמה ןי נע לי כגהל לכי גט רבד וי ל ןי אש ו תעדכ הלעי ש
הי ו הנ אלא י מי נפה סתי נחי ו י םתומצע תי ללכ לולכלו הי לא י י מרל אלי הרי דגנש
ךצי ואו סתו י קנ י פל תו רקו נמ תוי תוא י דב ו תעדכ די י ני רשא הל תדחו י מה אי הה
לכס זו מרלתו ו י פסרשעהתו לצכ ולא תי תו אי רב י נ ן י מי םגו •וכרד חטכל
לו רי פן י אש י נפמ וי לא תי צרנה אי הההרמהתלו עפ ;עתו מי כסמ תחי כפרשעה
הרי פסל י מו י ה אוהה עו די ה י נולפ ן ״גב וי לא רי י צל הצרי סא 0ג נו ט ה»ו סהי נ׳כ
לי ש׳י הל לכוי ש רכרי העכ ןי אש ן י מי םי אנתכי רתו י לי עמ ותלפת י ארו !א י כ אי הה
םי נווגה רעשב ראכתנ םי י י וגה י זמר ׳טו פו אוהה ן!1גה לא אי הה הדמהתלו עפ
'ו גו דממ תוי נחורה ךי שמהל ןי ווכמה ךי רצ י כ ל״צ הנווכה רקע תי לכת קנחי ו ו
הכהי וי תואה חי רפהל לכוי ש י רכ ר פ י ח אי הש תי ־תי אה לא תנו י ל^ה
קר דכד וני א םדאה ׳פ לנה ׳נ הנמה! !תלאש תושעל ררו על הנוי לעה הגרדמה דע
הלעמלמ חכ ךי שמהל ךי רצ אי הה תי י נחו ו ה לאי מממהי התמתי י נחו ו י או ה לבא
ךי שמהל הנו מה רקע הוו ול תי צו נהתי גרדמס דע י י חי י תי א תולעלו ותלאש זי י ו פהל
• ותשקב ורהמי וי לוע לט ו מו ו י ו קמנ י והתי י י לעמל ת״תי אה ולעי אוהה חככס י דכ חכ
תומשה 'ו כו ה תנווכל ס׳ו נ ׳* התו כ זהתנ ו י נ הו׳תשת אל ׳כ תעדל ׳ו או • •נסא
תו י ה םע תוי זהה תרכ1התנו1כל תו משה תו כו התנו כז םי קחמנ םני אש
פדאה רמו י ו טי י כ י כ ןי נעהי י ו נכ תי י מה לאתללי כי תי י כ הי התש- י סלי עלךי וצט
השענה י מי נפה תי י נחמ ג לאי הרי פסה תי ללכ םצע לאהכ ן י י כי סי י אר הי מה
ן ני אפתי חשה ראשמ םש דכ י נ רשאכו ׳סי אמ טשפתמה םצעה לא . שמל
תי רי פסה ם»על תי ל<ה וי ה• רשא םי ה p תי טרפ הרי פסה לא ן י מי ש ׳י אר םי קחמ* !
»ע ר פ י ׳פפלא » ן י י כי זצי י או דן כסכל ן א טי מעפלי י מהתי י ו טטק* תי י מי נפ*
. י כ ; •... ׳:
« ני ? ו ן ן »
וני נע י פלי ׳טרפי י פסל •טי פתו י י ו עתהמ : י ?׳ י מי נפה םצע תוללכל זמו י סי פעאי פ
'׳פסהללככ ן׳ווכל !נ אי כי י נ ׳קחמנ ןני אש ת «שח םש רי כו נ דשאכי כערו ו מו קמצ-
ו י הי עא שורי פ ונל הי הי ש ׳פעאו הי תי ני חכמ הני חב לא/ י ו נפ י לכמו כת״י רצה אי הה
אי ז4ז י טרפה ׳פסהש ןו טנש ךי רצ מ״מ לכאת רחא תוני חב המכוי ולמה לכ ׳ב תולולכ
תחו נ !י עו 0לונמ הלולכ םהמ'א צכ תו י ה י עי ורחאה םי ה לככ תרחי חמו 'י מ הלי לכ
ראכחנ רשאכ'•פקה דוחי ו רושק הי הי ן כ ׳ע ׳כ תויש תוני חבו סי מ/ כי נפמ םי שענ
הני חבב !ווכנש ךי רצ ס״נכהמ •ונכ רי נמ רשאכו '׳פסה תו דמו ו ..׳ י1נצה רעשכ
ךי רצו ו ני נע׳ i r i f w י פל ׳י ני כה ה׳הי ס המ.י פל ׳צקו 'י פס לככש הני חכהמ'י טרפה
אוה !י לאת צו נה אי הה'׳פסהתני חבמ ופואו ןי נעו הני תכ וו׳אל או ההי ו נכהערנם
־
סו ו מר אל ה1 ומורש המ י כי אהדמכ שלכ תי ומי רה תוצמ לפכ השקי אל הו לעי ו מו י
רבד לכב ן ו כנש ׳ו אל ןכלו ומצע ׳נפכו לתדחו ׳מסלי גס׳חכו תא׳צמו ס׳ק״י אלכלו
ךי רצ הלפתה ללכנ סנםא *תו עמה י טי פ ן י עכ הו לכו וכרעי סח״פצדכ דו
סי י חי תמ ׳הי ש ןווכי ו ׳נ י אהו ה׳כ ו י ה׳סהשתו כלמכ י ו כ י הי תתנ לוקהש ןווכנם
י ו בי י הו ל!קה י כ ן וב_י י ו עו םהי נש י חי k ו מו ו אוהן& ׳הנו י הא׳ םש It י ו כ י כ לוק י חי
רי ואו סי מו שאמ בכי ו מאצ»י לו קהשעי ו נכי ו חי ההי הי י עטלי ו או סי מו שאמ סי לי לכ
1אל ל1ע • למגנ רו חה הי הי ןתשלש h i t תג ג חוצלכצ סי ו מו ו וי הי ש ןוי כ׳!
ףולחו קולח י פל הנמט תטלושה הלמל הלפ/ * הלפת לככ ןווכי ס
הלמה התוא תני תככו החנמ וא תי כרע ו אתי רחפסאסי תעה
׳ו אי י ו ע ־ ו תעש!ו ני צע י פל !ני תנווכ לכ הי הת
כ ' סס לא ' י ן כ 06 תומשמ םש לכב ןווכי ש
ןלוי נכ תומשה י טרפ י עשככתנש
$ לי כא ׳עאו
'« 0ו י טזי ח טי י ו ע ארו נ י לאי ו חנ מפי ו מנ ו סח
ן ס׳נעדו זי ד טי מי '*,
•ייועיןסהיי א י ש נ ' י נז וווו חנ*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->