P. 1
שימושון שעמומון - סיכומי אפידמיולוגיה

שימושון שעמומון - סיכומי אפידמיולוגיה

4.83

|Views: 3,521|Likes:
Published by Nadav Shalit
מתומצת ככל שיכלתי
ע"פ קורס שנה ד' בב"ש
מתומצת ככל שיכלתי
ע"פ קורס שנה ד' בב"ש

More info:

Published by: Nadav Shalit on Aug 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

ןומומעש ןושומיש

היגולוימדיפא
רועיש 1 תונמיהמו תופיקת :
• ( תופיקת validity המ תא םידדומ ונא םאה ,הדידמה ילכ לש קוידה תדימ – )
ן!מ !יימ "קויד! וני#רש $%ld &ta'da(t )
• ( תונמיהמ (*lia+ility ןתינ ה! הדימה ,הדידמה ילכ לש תוי!קעה תדימ – )
( םינוש םיקדו! !רק! תוא#ות רו,ש קוד!נ )הדידמה תוא#ות תא ר,של
i't*(–(at*( ( קדו! ותוא !רק! רו,שו ) i't(a-(at*( הלוכי תוא#ות! תונוש ))
קדו!! תונוש ,)םויה לש תונוש תועש! ד.ל( קד!נה /רפ! תונושמ עו!נל
)הדידמה רישכמ! תונוש וא )רועפ ריע#0ה1ונמ אפור(
• ןיא רשאכ $& )ןי!תה לש תונמיהמ קר קוד!ל לכונ ,
• ( תושי2ר 3*'3itivity(4 56056789 הלאככ םינ!ואמ םילוהמ ,וא ה,יא )
)ןי!תה פ.ע
• ( תוילו21 3:*;i<i;ity(4 59059786 םינ!ואמ םיאיר!המ ,וא ה,יא )
)ןי!תה פ.ע הלאככ
• ( י!וי א!נמ =רע 6%3itiv* :(*di;ti'> val?* – 66@( 4 56056786 המכ )
)הלאכ ןכא םה םילוכ םינ!ואמהמ
• -ה תא תונשל ןתינ םה! םיני!ת םנשי ;?t :%i't תי!וי הא#ות ןי! רד2ומה
רכו1 םע קד!נכ הלו ריד2הל ןתינ – תרכ1ל ןי!ת – אמ2ודל )תילילשל
-מ הו!2 1AB -מ הו!2 רכו1 םע קד!נכ ,ןיפוליל וא , 1BB =ותיה תדוקנ יוניש )
םא( ינשה ןו!ש לע דא דימת ,ןי!תה לש תוילו21הו תושי2רה תא הנשמ
– םילו רתוי ן!אנ ,הלוכ רתוי הכומנ רכו1 תמר םיריד2מו .םיריממ.
– םילוכ םיאיר! רתוי ן!אנ ,=דיאמ )הלעת תושי2רה 86 תוילו21הו ,הלוע
תושי2ר לש ילמי/פוא =רע ןתיתש =ותי תדוקנ ה#רנ ללכ =רד! ))תדרוי
=ותיה =רע תא הנשנו ,ינשהמ רתוי ונל !וש דא היהי םיתעל =א ,תוילו21ו
תלע! ל!א ,דואמ השי2ר 1דייאל תינושארה הקיד!ה( )ןי!תהמ שרדנה פ.ע
תא ע,ע,ל ונל תפכא אלו םומינימ 1פ1פל םי#ור וננא – הכומנ תוילו21
המכ לש םהיי 86 -הש ירא ,כ.א םייעו!ש וע2רייש םינכ1מ $& םהש הארי
))םיילילש
GS
ןיחבת
+ -
כ"הס
+
TP FP TP+FP
-
FN TN TN+FN
כ"הס TP+FN FP+TN
TP+FP+TN
+FN
• )תוילו21C( 4 )תושי2ר C( רשאכ 1 ןיא רשאכ )האלמ תופיקת ר1ו שי י,א ,-
86 וא 89 )האלמ תופיקת –
• ןכו1מ תופ וא לו, ןי!ת עו#י!! ר!ודמ כ.ד! – רו/! םיני!ת ע#!ל ןתינ
!#מ! )ןושארה ןי!ת! י!וי א#יש ימל קר רתוי ןכו1מ0רקי ןי!ת ןכמ ראלו
-המ קל יכ( תדרוי תושי2רה ה,כ 56 -כ םידרוי ןושארה ןי!תה לש 89 ןי!ת!
-המ קל( הלוע תוילו21הו )ינשה 86 -כ םידרוי ןושארה ןי!תה לש 59 ןי!ת!
תושי2רD E FGא תושי2רD 4 Fתיללכ תושי2רD :רו/! םיני!ת עו#י!! ))ינשה
– רו/! )FG! 66@ )הלוע
• ם2 ןתינ
ע#!ל
םיני!ת
לי!קמ!
,א –
ריד2נ
ימ לכ
י!ויש
תופל!
תושי2רה – ילילשכ רד2וי םהינש! ילילשש ימ קרו י!ויכ םיני!תהמ דא
)תדרוי תוילו21ה =א ,הלוע
• ( הפאק Κ לש האוושה )תו!קוע תוקיד! יתש0םיקדו! ינש ןי! המאתהל דדמ – )
ןי! רשק לכ ןיאו הדימ! היופ#ה המאתהה תדימ םע תיפ#נה המאתהה תדימ
)תודידמה
• יכרע HIB)JK ,ההו!2 המאתהל םי!שנ B)L I HMB)JK המאתהל !שנ
-ו ,תינוני! HMB)L )הכומנ המאתהל !שנ
• :תיפ#נה המאתהה =רע !ושיל 4
'א קדוב
'ב קדוב
+ -
+
++ [ 1 ] -+ [ 2 ]
-
+- [ ] -- [ ! ]
• :היופ#ה המאתהה =רע !ושיל

• ל.נכ 7 ינש קדו! לש םיי!וי םוכ1 לופכ דא קדו! לש םיי!ויה םוכ1 – וא
)היופ# המכ1ה 4 עו!יר! כ.ה1 יקל ה, לכ ,םיילילשל
• י!וי אוהש קד!נ לע די2י Gא קדו!ש יוכי1ה – ל.נה א1ונה ירואמ ןוי2הה
D אוה 1 D7F N 0F t%tal D אוה י!וי אוהש והשימ לע די2י G! קדו!ש יוכי1ה ) 1 D7F
O 0F t%tal ןי! רשק לכ ןיא רשאכ ,י!וי אוה קד!נש ודי2י םהינשש יוכי1ה )
אוהש והשימ לע די2הל םהמ דא לכ לש םייוכי1ה תלפכמ אוה ,תוקיד!ה
אוה י!וי די2הל דא לש יוכי1ה םא לשמל( י!וי NBC ינשה לשו , OBC ,
=ותמש ירה NBC ןיי#י G! קדו! ,Gא פ.ע םיי!וי OBC רמולכ ,םיי!ויכ B)O E
B)N 4 B)BA תא ונל!יקש יוכי1ל ר!נ םיילילש לע ם2 איה המכ1הש ןוויכ ))
,תויו/שו םי2ול יל! )א1ונה תא ל!קנו ,תילילש הא#ות לע המכ1הל יוכי1ה
)לעושה רו/קיול הדותו
רועיש O םיינילק םייו1ינ :
• םייתיפ#ת םירקמלו םייו1ינ םירקמל תוקלנ רקמה תו/יש
• )תיתליהק תו!רעתהו םיינילק םייו1ינ ,.ע!! םייו1ינ םיללוכ םייו1ינ םירקמ
• =ת ירקמ ,הרק!-הרקמ ירקמ ,!קעמ ירקמ םיללוכ םייתיפ#ת םירקמ
)םיי2ולוקא םירקמו
• – יארקא ןפוא! תו#ו!קל םיקד!נה תא םיקלמ ,רקו!מ יארקא ינילק יו1ינ!
רו,יפ! ויהי תו#ו!קה יתש! עקרה ינתשמש ידכ תישענ תיארקאה הקולה
תא םיקלמ ו! ,ד.ל ד2נ הפורת תוליעי קדו!ה רקמ – אמ2ודל )המוד
םי#ור וננא )ו!#לפ לע ה#ו!קלו הפורתה תא תל/ונה ה#ו!קל םיקד!נה
,תו#ו!קה יתש! המוד רו,יפ! ויהי )לקשמ ,ןושיע ,לי2 ,ןימ( עקרה ינתשמש
היושע תרא הקול לכש ןוויכ ,ד!ל! תיארקא הקול י.ע תא, 2ישהל לכונו
תא הני/קמ ם2 תיארקא הקול )רתוי וא דא עקר הנתשמ! הי/הל םור2ל
)הל! הל! ,יתא לוקיש ם2 םייק )םינלפרע םויקל יוכי1ה
• ( תוימ1ל םיפאוש +li'd'*33 – תוימ1 ד רקמ )תוי/ה םו#מ# =רו#ל )
)םיעדוי אל לפ/מהו לפו/מה – תוימ1-וד )ל!יק לופי/ ה,יא עדוי אל לפו/מה
)עדוי אל רו!י2ה יאקי/1י//1ה וליפא – תוימ1 תלת
• לע לופי/ לש יתועמשמ ןורתי םיאור םא – רקמה לש דימתמ רו/ינ ע#!ל שי
ם2 =פיהה )לופי/ ןתינו יו1ינ לודנ – תוומ תנכ1 םע םילו! ,לשמל ו!1לפ
)לופי/ םילדו – תמיו1מ ה#ו!ק! יתועמשמ ןוכי1 םיאור םא – ןוכנ
• L :לופי/0הפורת! ינילק יו1ינ לש םי!לש
o ילילש /קפא וא הפורת לש י1קו/ו י2ולוקמרפ /קפא תקיד!
( )תמ#מו#מ רקמ ת#ו!ק – לופי/ לש )גרוה הז םאה
o ד2נ הפורת םאה ,לשמל – לופי/0הפורתה תוי!י/קפא תקיד!
)רתוי הלוד2 /עמ רקמ ת#ו!ק )לודי2 פנ הדירומ ן/ר1
( .)דבוע םאה
o ה#רנ ןאכ )תולוד2 רקמ תו#ו!ק ,רקו!מה ינילקה יו1ינה !לש
,הלוה ל#א רופיש אלא הלמה ד2נכ קר אל תוליעי תוארל
תאלעה ןו2כ ינילק /קפא ם2 שי ,לשמל ,לודי2ה תנ/קהל םאה
( )י/מו/פמי1 רופיש וא תודירש .)רזוע םאה
o ,קוש! לופי/0הפורתהש ראל השענ – יקוויש-/1ופה !לשה
יאוול)ת תול2ל ןתינ ןאכ )הלוד2 יכה רקמה ת#ו!ק השעמל
( )Gוכו תורידנ .)סקויוו הז םאה
• :תודוקנ רפ1מ םיריד2מ רקמ! םיליתמש ינפל
o תרוקי!ה ת#ו!קל ןתניי המו יו1ינה ת#ו!קל ןתנייש לופי/ה המ
יר/שמ וא0ו םינונימ תרד2ה לולכל שי ))רא לופי/0ו!#לפ(
)לופי/
o תרד2ה i';l?3i%' ;(it*(ia ,יתואיר! !#מ ,םיו1מ לי2 אמ2ודל )
PQR )Gוכו םיו1מ
o תרד2ה *S;l?3i%' ;(it*(ia תמיו1מ הפורת תקיד!! אמ2ודל )
תולמ םע םילו וא םימיו1מ םיינורכ םילו לילכהל ה#רנ אל
)ןהנימל תוילו!/מ
• ( הללכהה תמר תא תע!וק רקמה תיי1ולכוא תרד2ה >*'*(aliTati%' התוא )
,םיר!2ל הללכה רשפאמ אל ד!ל! םישנ לע רקמ – רמולכ )2ישהל ןתינ
לי2 דע םידלי לע רקמו 1O ללכ תא ללוכה רקמ ומכ הללכה רשפאמ אל
)םיאלי2ה
• רקמהמ הרישנ( ותוא ל!קת אל לופי/ה ת#ו!קמ קל ,םי!ר םירקמ!
פ.ע עדימה לש ותינ ע#!ל שי ))תונושמו תונוש תו!י1מ i't*'ti%' t% t(*at
פ.ע הקיד!ל U1ונ! - t(*at*d פ.ע ותינ ) R55 ריממ דימת )/עמכ( היהי
לש תו#ו!ק יתש לשמל )רקמה ותינ! ותוא תוארהל שי =א ,רתוי OBB ,
)ד.ל תדרוהל הפורת הל!יק ןהמ תא 1VB -ו הפורתה תא וקל 1BB וארה
רמולכ )רופיש 1BB01VB ל!א ,ורפתשה הפורתה יל!קממ 1BB0OBB -המ R55 )
• רתוי הלוד2 איהש לככ )רקמה ת#ו!ק תרי!מ ע!ונה Uקות 4 ינו#י Uקות
הפקת תופ איה ד!ל! ן/1,ק יא#וי לש ה#ו!ק( הלוע Uקותה רתוי תללוכו
לש הללכהה תלוכי תא 2#יימ ))הי1ולכואה ללכ תא ת2#יימה ה#ו!קמ
)רקמה
• תויארקא ר1ומ ע2פהל לוכיש ,תוא#ותה קוידמ ע!ונה Uקות 4 ימינפ Uקות
וא םינלפרע ללכ ןיא רשאכ ילמי1קמ אוה ימינפה Uקותה )תו#ו!קל הקול!
)הי/ה ימרו2
רועיש N ( ה!קוע ירקמ : W%X%(t )
• הנש ידילי( תרד2ומ הי1ולכואמ ם2דמ םירו! ה!קוע רקמ! Y םיד!וע ,
םוקמ! Z ,םינשעמ אל0םינשעמ( הפיש פ.ע תו#ו!קל םידירפמו )Gוכו PQR
)םימיו1מ םירקמ לש תועראה םיקדו!ו תו#ו!קה רא םי!קוע ))Gוכו =ומנ0הו!2
יא( תויתא תו!י1מ ,םיקד!נה לש תיארקא הקול ןיא ינילק יו1ינל דו2ינ!
))רקמה יכר#ל ןימשהל וא ןשעל תמיו1מ ה#ו!קל די2הל רשפא
• רפיש ,תודרשה ,התומת ,תועראה ןו2כ םינתשמ קוד!נ תורקנה תו#ו!ק!
םיפושה ת#ו!ק תא הוושנ )המלה וא תורדרדה תעינמ0יתואיר! !#מ
)םיפוש אלה ת#ו!קל
• לשמל( תע#וממ תיתפוקת תועראה ,תימלו2 תועראה םיללוכ תועראה ידדמ
OBB תמועל םילו 1BB =שמל ,םילו 1B תע#וממ תיתנש תועראה – םינש
לש OB תמועל 1B )Gוכו םדא תונשל תועראה ,)
• :םיללוכ ה!קוע ירקמ! הלמל הפיש ןי! רשקה ידדמ
o – Uדוע ןוכי1 [S;*33 (i3\ ) תוע"אהה ןיב ש"פהל הווש
#יפושח אלב תוע"אהל #יפושחב ) [] -ל הווש היהי B
M )הפישה תו#ו!ק ןי! לד!ה ןיא רשאכ B הפישה רשאכ
I-ו ןוכי1 םרו2 איה B הנה!( )ן2מ םרו2 איה הפישה רשאכ
הלמ תותפתה ןו2כ ,ילילש והשמ לש איה תועראההש
))תמיו1מ
o – י1י ןוכי1 ]*lativ* ]i3\ )]] )) ןיב סחיל הווש
הפושח אלל הפושחה ה$ובקה ) ]]41 רשק ןיא רשאכ
M ,הלמל הפישה ןי! 1 I-ו ןוכי1 םרו2 איה הפישה רשאכ
1 תקיד! ראל )ן2מ םרו2 איה הפישה רשאכ ]] די2הל לכונ
םרו2ל םיפושה !רק! תמיו1מ הלמ! תולל ןוכי1ה –
-יפ איה םיו1מ Y תא ה#ו!ק ר!נ ,תו#ו!ק יו!יר שי רשאכ )
-כ רד2ומ ןוכי1ה ה! תרוקי! ת#ו!קכ 1 וושוי תו#ו!קה ראשו
רשק םהל שיש הפיש ימרו2 שי )הילא d%3*-(*3:%'3* ,
ןפוא! הנ2ה0ןוכי1ה תא הלעמ הפישה ןונימ! הילע רמולכ
לוהוכלא תכיר# לשמל( הלאכ םניאש הפיש ימרו2 שי )י!קע
-! הנותמ הילע – d%3* איה רתוי הלוד2 הילע ,ן2מ םרו2 איה
םי!שמ רשאכ ))ןוכי1 םרו2 ]] ( =מ1 וור !של שי WR לש )
^KC תא וכות! ללוכ אוה םא - 1 לש =מ1 וור לשמל( B)V-
1)N ,הלמל הפישה ןי! קה!ומ רשק שיש רמאל ןתינ אל )
-!ש םירמוא השעמל וננאש ןוויכ ^KC ן2מ םרו2ה ןו/! וא
לעמ ולוכ א#מנ =מ1ה וורו הדימ! )ןכ1מ 1 םרו2 וה,ש רמאנ
)=פיהלו ןוכי1
o – 1וימ ןוכי1 _tt(i+?ta+l* (i3\ )
_] ותוא הפושה ה#ו!ק! תועראהה רועיש לש י1יה קלל דדמ אוה
))םיפוש! תועראה יקל Uדוע ןוכי1 השעמל( )הפישל 1ייל ןתינ
-ה םא ,לשמל _] 4 B)KO -ש רמאל ןתינ KOC םי1וימ םירקמהמ
)הפישל ית!י1 רשק לע םולכ רמוא אל םינלפרעמ ע!ונ רשקהש ןכתיי(
ל!קנ םיפושה ת#ו!ק! איה תועראהה לכ םא ))םיכוותמ םימרו2מ וא
_]41 רמולכ , 1BBC )הפישל ת1וימ תועראההמ
o -ה =ותמ _] – U1ונ דדמ ע!ונ :%:?lati%' att(i+?ta+l*
(i3\0att(i+?ta+l* <(a;ti%' י1יה קלה תא 2#יימ ה, =רע )
1ייל ןתינ ותוא הנותנ הי1ולכוא! הלמ לש ילמי1קמה
םיו1מ ןוכי1 םרו2ל םרו2 תדרוה י.ע עונמל ןתינ םילו המכ
)1פאל הפישה
ענמנ םא דריש הי1ולכוא! םירקמה לש ,ואה אוה ל!קתמה ,ואה
)הפישה תא ןי/ולל _8 -! יולת ]] – ןוכי1ה םרו2ל םיפושה רועיש!ו
הליעי היהת הפיש תעינמש תנמ לע הו!2 היהיש םהמ דא קיפ1מ
– תורה םישנ! ןושיע תק1פה – אמ2ודל( ]] )=ומנ הפיש רועיש ,הו!2
– תורה םישנ! י!י1אפ ןושיע תעינמ ]] ))הו!2 הפיש רועיש =א ,=ומנ
• הפישה תרד2ה ,תקד!נה הי1ולכואה תא ריד2הל שי !קעמ ירקמ ןונכת!
)הלמה תועראה תדידמ ןפואו הלמה תרד2ה ,!קעמ תינכת ,התדידמ =רדו
• התוא תוקה!ומל ומיאתיש לדו2 ידדמ! דומעל =יר# ה#ו!ק םירו! רשאכ
רועישש ןכו קפ1מ היהי תונושה הפישה תו#ו!ק לדו2ש =יר# )2ישהל םי#ור
םיללוע ת#ו!ק ר!נ אל( י/1י//1 ותינל קיפ1מ היהי יופ#ה תועראהה
!קעמ ע#!ל םי#ור אלש הנה! ,תוימכ1יא !ל תולמ תועראה רא !קעמל
-ל KB-AB קרפ =שמל ןהירא !וקעל לקש תו!י#י תו#ו!ק ם2 ה#רנ ))הנש
))Gוכו 2.מק יד!וע ,םילו תפוק י/ו!מ ,א!#( !קעמל רד2ומה ןמ,ה
• ןתינ )רקול !קעמה ןמ, תא =1ו – י!י/קפ1ור/ר /רוהוק רקמ ע#!ל ןתינ
הקד!נש ו,מ תרא הלמ לש תועראה קוד!לו י!י/קפ1ורפ רקמל רו,ל
ע2ונה לכ! םינימא עדימ יר2אמל השי2 שרוד ור/ר רקמ )ירוקמה רקמ!
)תועראהו הפיש ירועישל
רועיש L ( הרק! הרקמ רקמ – Wa3* – W%'t(%l )
הרידנ הלמ םירקו רשאכ תר#ונה תויתייע!ה לע םינוע הרק!-הרקמ ירקמ
לש תועראה םע הלמ ,לשמל )הי1ולכוא! 1L01BB,BBB רקמ תושעל רשפא יא –
אל םרפ1מ ,ויהי םא ם2ו ,ללכ םילו ויהי אל ם2דמ!ש !ו/ יוכי1 םייקש ןוויכ ,ה!קוע
)הרק!-הרקמ רקמ אוה =כל ןורתפה )תי/1י//1 תועמשמ תולע! רקמ תוא#ות רשפאי
םויק-יא0םויק פ.ע תישענ תו#ו!קל הקולה ה, 2ו1מ רקמ! הלמ תא הוושמ רקמהו
ונוושה ו! ה!קוע רקמל דו2ינ!( תו#ו!קה יתש ןי! ןוכי10הפישה םרו2 תוא#מה רועיש
))הלמ תועראה ונשפיו הפיש פ.ע תו#ו!ק
• רועישש ירה ,הלמל הפיש ןי! רשק םייק םא יכ איה רקמה תרעשה
:וא םיאיר!ה !רק! רשאמ הו!2 היהי םילוה ת#ו!ק !רק! הפישה
_0)_7W( I P0)P7` )
םילו יאיר!
ם
כ.ה1
יפוש
ם
_ ,7D
F7
P ,-D
F7
_7P
אל
יפוש
ם
W ,7D
F-
` F-,-D W7`
כ.ה1 _7W P7` _7P7W
7`
• הרק!-הרקמ רקמ! ןוכי1 דומאל ןתינ אל – י1י ןוכי1 דומאל ןתינ =א ,
add3 ]ati% )a] ))
-ל !רוקמ דדמ וה, השעמל ]] -ש ןוויכ ]]4)a0a7+(0);0;7d -ש ראמו ,) a -ו ;
-ל 1י! דואמ םינ/ק םה + -ו d - א1ונה תא ל!קלו םמ#מ#ל ןתינ ]]≈)a0+(0);0
d א1ונה תא !ותכל תרא הרו# ו,ש ,) a]4)a Y d(0)+ Y ;(  a]≈]] ם2 )
-! ומכ ,ןאכ ]] תא וכות! ללוכ =מ1ה וור םא , 1 )תקה!ומ הניא הא#ותה י,א ,
• אל0Uשנ – תימו/וכיד הניא הקולה( הפיש לש תונוש תומר שי רשאכ
תא ה#ו!ק ר!נ )הפיש תמר פ.ע תו#ו!ק תתל הקול שי אלא ,Uשנ
קוד!נו )םיפוש אלה ת#ו!ק תא כ.ד!( הרק!כ a] 1י! ה#ו!ק לכ לש
)הילא
• a] המיאתמ הרו#! ור!נ הרק!-הרקמה תו#ו!ק רשאכ קר ליעי דדמ אוה
))הפיש !#מ יפל היי/ה אלל(
• הי1ולכואה התואמ העי2מ תרוקי!הש =כ לע ש2ד םישל שי םירקמה תרי!!
– לופי/ו ןו!א יתוריש םתוא םימייק ו! םוקמ! רמולכ )םירקמה ועי2ה הנממ
)הי/ה ימרו2 ם#מ#ל תנמ לע ,לי2רכ
• פ.ע ונ!ואש םישנא ויהי תורוקי!ה ,ןוני1 רק1 פ.ע םיר!נ םירקמהו הדימ!
)םיאיר!כ רק1ה ותוא
• ( המאתה bat;Xi'> ת#ו!ק תרי! התועמשמ – הי/ה ימרו2 ם#מ#ל הדעונ )
עקרה ינתשמ תני!מ םירקמה ת#ו!קל ןתינה לככ המוד היהתש תרוקי!
,הקו1עת ,םירו2מ רו,א ,ןימ ,לי2( PQR ))Gוכו אל המאתה התשענ ו! רקמ!
ןתינ דומאל תא רשקה ןי!ש הלמה םרו2הו שמישש המאתהל ( bat;Xi'>
<a;t%( ) פ.ע המאתה ושעו ,הלמ לע לי2 תעפשה קוד!ל םי#ור םא – ינעי
– לי2 9a $a )
• יתש! המוד המאתהה הנתשמ תו2לפתה – תית#ו!ק המר! המאתה ע#!ל ןתינ
)תו#ו!קה
• המיאתמ הרק! םידימ#מ הרקמ לכל – תישיאה המר! המאתה ע#!ל ןתינ
איה רקמה תדיי ו! ,םאותמ תו2ו, רקמ ל!קנ – עקרה ינתשמ תני!מ
!ושי! יוניש שי םימאותמ תו2ו, םע הרק!-הרקמ רקמ םיע#!מ רשאכ )2ו,ה
-ה a] םה! תו2ו, קר םירפו1 ) הפישה הנתשמ! המאתה התייה אל םי!שמו ,
:א1ונה פ.ע
• ( הי/הל ר!2ומ ןוכי1 שי הרק!-הרקמ רקמ! +ia3 :םה הי/הה י2ו1 ))
o רושק רקמל 1נכי םדאש יוכי1ה רשאכ תר#ונ :הרי! תיי/ה
-ה רשאכ וא ,ןוכי1ה םרו2 תוא#מהל *S;l?3i%' ;(it*(ia לש
)ןוכי1ה םרו2ל רושק הרק!ה ת#ו!ק
o רתוי הכומנ וא ההו!2 הפיש לע וודל היי/נ :ןורכ, תיי/ה
רקיע! יתייע! )תרוקי!ל 1י! םירקמה !רק! הפישה םרו2ל
עדימ לע ת11ו!מ תדדמנה הפישה תמר רשאכ
)םהיתופשמ ינ! וא רקמ! םיפתתשמהמ
o !רק! רתוי הכומנ וא ההו!2 הפיש דעתל הי/נ :דועית תיי/ה
רקמ! – לשמל )תויאופרה תומושר! תורוקי!ל 1י! םירקמה
הארנ היהש עדימ וליכי תומושרהו ןכתיי ,י!י/קפ1ור/ר
הדושש הפיש לש הירו/1ה – לפ/מה יאנילקל י/נוולר
)םיאיר!ה ל#א רשאמ רתוי םילוה ל#א עיפות הלמל רשק!
• תריק רשפאמ ,הכומנ תולע ,תי1י ר#ק ןמ, :הרק!-הרקמ ירקמ תונורתי
ישומיש )הלמה התואל ןוכי1 ימרו2 רפ1מ רוקל ןתינ ,תורידנ תולמ
)םישד םילופי/! יאוול)ת לש הריהמ הריקל
• )תומיאתמ תורוקי! תאי#מ! ישוק םיתעל םייק :הרק! הרקמ ירקמ תונור1
וא הלמל המדק הפישה םאה – תלו2נרתהו ה#י!ה תייע! תמייק םיתעל
-הרקמ רקמ )דועיתו ןורכי, ,הרי! תוי/הל םידעומ הלא םירקמ )=פיהל
)תועראה ירועיש !ושי כ.ד! רשפאמ אל הרק!
רועיש K =ת ירקמו םיי2ולוקא םירקמ ,תוא#מה ירק1 –
• וא הי1ולכוא! הפיש0הלמ לש תוא#מה ירועיש קוד!ל א! תוא#מה רק1
,תו#ו!קל הקול פ.ע םינותנה תא תוארהל ןתינ )הי1ולכואה לש ה#ו!ק תת!
יאשנ רועיש :אמ2ודל cR@ תו#ו!קל ל.נה רועישה לש הקולו הי1ולכוא!
))Gוכו תועו2נ תו#ראמ םילוע ,היליפומה ילו ,םימ1 ישמתשמ ,םילאו1ק1ומוה(
• ןי! רשקל רשא! תוע/הל לוכי לי2 פ.ע תויכש לע הארמה תוא#מה רק1
הלמה השעמל =א ,לי2ה םע תדרוי תויכש הארנ ,לשמל – הלמל לי2ה
קי1הל לכונש תנמ לע )ר!ע!מ רתוי יכש היהנש ריע# לי2! עוריא! היולת
םי!קוע תוא#מה ירק1 תוארהל שי ,הלמל לי2ה ןי! רשקה י!2ל תונק1מ
)תוא#מה רק1מ תונק1מ תק1ה לכ י!2ל ןוכנ ר!דה )םינשה =שמ!
• תינמ,-ן! םיקול הנממו הקיד!ל הי1ולכוא תרד2ומ ו! רקמ וניה =ת רקמ
קלי ינושארה עדימה )!קעמ ןיאש =כ ,הלמ י!2לו הפיש םרו2 י!2ל עדימ
םילו אל ,םיפוש אלו םילו ,םיפושו םילו םי/רפל הי1ולכואה תא
)םיפוש אלו םילו אלו םיפושו
• ירועישו ,םיפוש אלל םיפוש ןי! הלמ ירועיש תוושהל ןתינ =ת רקמ!
תאוושה םה שמתשהל לכונ םה! םידדמה )םילו אלו םילו !רק! הפיש
-ו תו#ו!ק ןי! תוא#מה a] ( תוושהל רשפא יא ]] תועראה ירועיש וא ))
• הלמה י!2ל עדימה תיקל לש!ש הניה =ת רקמ! תירקיעה הל!2מה
המר2ש הפיש התייה םאה – ימל םר2 ימ עו!קל םיתעל השק ,הפישהו
)םייקתהל תמיו1מ הנוכתל המר2 הלמהש וא הלמל
• !רק! האולת0התומתה ירועיש! םילד!ה םא קוד!ל א! י2ולוקא רקמ
ןוכי1 ימרו2 וא0ו תופיש תוא#מה! םילד!הל רושק הי1ולכוא! תונוש תו#ו!ק
אוה רשקה דדמ )תינידמ וא תיפר2ואי2 כ.ד! היהת הקולה )תו#ו!קה ןתוא ןי!
)הי#לרוק
• – הי1ולכוא י!2ל דודמל ןתינש הלאכ ויהי י2ולוקא רקמ! הפישה ידדמ
2,מ ,תע#וממ תיתנו,ת הכיר# ,הל/!א ירועיש ,ינוע תמר ,הלכשה ירועיש
ידדמ )Gוכו תואיר!ה יתוריש תמר ,היתש ימ תוכיא ,םוהי, רו,אל ה!רק ,ריווא
םי!שות !רק! המוילתו,מ ילו ,וא – לשמל( )האולת0התומת ויהי הא#ותה
))לעפמהמ קורמ רו,א י!שות !רק!ו /1!,א לעפמל =ומ1 רו,א!
• םירו,א יפל הקול! :לשמל – תי2ולוקא היע/הל הנכ1 שי י2ולוקא רקמ!
ירקמל הכופה הי#לרוק! התייה ןואכיד ד2נ תופורת תריכמ תומכש ואר
ירקממ קל תוענומ תופורתה יכ קי1הל ןתינ )רעונ ינ!! תוד!אתהה
ןוויכ רקיע! ,הרקמ! ר!ודמו תי2ולוקא היע/ה תמייקש ןכתיי =א ,תוד!אתהה
)תקד!נה לי2ה ת#ו!קל ת1וימ תוריכמ! הילעה םא םיעדוי אל ונאש
• ןי! רשקה לע קי1הל ןתינ אל – םי#!וקמ םינותנהש ןוויכ ,י2ולוקא רקמ!
היע! ם2 תמייק ,םינמ,ה רד1 עודי אלש ןוויכ )/רפה תמר! הלמל הפיש
)תוית!י1 י!2ל קי1הל
• א#מנ הפוריא תונידמ ןי! האוושה! – תוית!י1 תעי!קל תלוכיה ר1ול אמ2וד
אוה ןייש ה,מ קי1הל ןתינ אל )!ל תולמל ןייה תכיר# תומכ ןי! =ופה רשק
תו#רא!ש ןכתיי ,ןיינעה =רו#ל( )d!וקמ עדימ! ר!ודמש ןוויכ ,!ל תולממ ן2מ
ןוכי1 םרו2 איה הרי!ו ,המאתה! הכומנ הרי!ה תכיר# ,ההו!2 ןייה תכיר# ןה!
))))!ל תולמל
• תו!רעתה! ר!ודמ רשאכ איה םיי2ולוקא םירקמ לש תירקיעה תו!ישה
))Gוכו /1!,א ילעפמ קולי1 ,היתשה ימ רוהי/( תירו,א המר!
רועיש A הי#קאר/ניאו לופרע –
• לופ"ע לש! קר םייקתמ הלמל הפיש ןי! הפ#נש רשק ו! !#מכ רד2ומ
))םיפ1ונ םינתשמ וא( U1ונ הנתשמ תוכונ
• פ.ע רקמה תו#ו!ק תא קלנ ,ןלפרע אוה םיו1מ םרו2ש תוארהל ידכ
)ןלפרעה איה יונישל ה!י1ה ןכאש ןמי1 ,םלענ לד!הה םא – ןלפרעה
• איה הנע/ה )הירלמ! םילו ,ואל ירכ, ןימ ןי! ק, רשק םיארמ :אמ2וד
ק, רשק םיארמ )ותפ /ש! הדו!על אלא ןימל הרושק הניא =כל ה!י1הש
)ןלפרע ה,ש יכוהל ידכ קיפ1מ אל ה, =א ,הלמל ותפ /ש! הדו!ע ןי!
הדו!ע – תו#ו!ק יתש דועל )תו!קנו םירכ,ל וקלוש( תו#ו!קה תא םיקלמ
ןי! םילד!ההש םיאור ,תעכ ))םירקמ דו!יר( רו21 םוקמ! וא ותפ /ש!
( ומלענ םישנל םיר!2 a]≈1 )ןלפרע היה הדו!עה םוקמש קי1הל ןתינו ,)
• ( לפרעמ הנתשמ ;%'<%?'d*( ,תמא! םייק וניאש רשק תעפוהל םור2ל לוכי )
שילהל0ק,ל לוכי ם2 אוה )םייק רשק תוא#מה רית1הל ם2 לוכי אוה =דיאמו
))יתימא אל ק,ו! =א רשק הארנ םיידע( םייק רשק
• אוה לפרעמכ רד2וי הנתשמש מ.ע !יי הלמל )ן2מ וא( ןוכי1 םרו2 תויהל
))הירלמל ןוכי1 םרו2 איה dו! תוהש(
• אל dו! דו!על( הפישל ית!י1 אל וא ית!י1 רשק םע תויהל !יי לפרעמה
))םיינשה ןי! ית!י1 אל רשק םייק =א ,רכ, תויהל םדאל םרו2
• לפרעמה וניא ,=וותמ הנתשמ! ר!ודמ ה,כ הרקמ! – הפישה לש הא#ות
!שנ אל אוהו ,הלמל הפיש ןי!ש תית!י1ה תרשרשהמ קל הווהמש
)לפרעמ
• םדירפהל ישוק םייקו ,לפרעמל הנתשמה ןי! ק, רשק שי ו! !#מ םייק
לקשמו הדיל עו!ש ,ה!ו2ו לקשמ – אמ2ודל( )תויראנילוק ארקנ – תירקמ
םיפוש קרו =א /עמכ ויהי ,הפיש לומ לפרעמ לש הל!/ השענשכ ))הדיל
פ.ע דו!יר תושעל לכונ אלו ,ילילש לפרעמ םע םיפוש אלו י!וי לפרעמ םע
םה! םי/רפ או#מל לכונ ןיידע =א ,ק, רשק שי ,םירא םירקמ! )לפרעמ
– )Gוכו הלכשהו ה1נכה ,ןושיעו לוהוכלא תייתש ןי! רשק( םייק אל אוה
)לפרעמ פ.ע םירקמ דו!יר ע#!ל לכונ הלאכ םירקמ!
• הי$קא"%&יא םניא הלמל הפיש ןי! רשקה תמ#ועו ןוויכ ו! !#מ –
-ה – ישילש הנתשמ לש תונוש תומר! םיינ2ומוה *<<*;t b%di<i*( ה, הנתשמ )
וא ,הלמל הפישה ןי! רשקה תא רי!2מ – י/1י2רני1 תויהל לוכי
)ולו/י! ידכ דע ,רשקה תא ןי/קמ – י/1ינו2/נא
• רשקה ,לפרעמל דו2ינ! )דו!יר השענ הי#קאר/ניא הנתשמ קוד!נ רשאכ
ם#מ/#מ אל אוה( ולש תונוש תומר! תוינ2ומוה ר1ו הארנ =א ,םלעיי אל ןאכ
))הינש! לד2ו תא ה#ו!ק! ם#מ/#מ ,אמ2ודל ,אלא תו#ו!קה יתש! לד2 וא
• :תויהל לוכי ישילש הנתשמ לכ ,הלמל הפיש ןי! רשק תקיד!! – םוכי1ל
o תקד!נה הפישה ןי! רשקה ,תו!כש! ותינ! – לפרעמ
יכרעמ דא לכ! רתוי הו!2 וא רתוי =ומנ היהי הלמל
הפישה ןי! רשקה לש ןוכנה רואיתה ))ינ2ומוה( לפרעמה
– לשמל( ןנקותמה /קפאה היהי הלמל a] -ל/נמ פ.ע
))ל,נה
o ותוע#מא! ןונ2נמה תא רי!1מ ישילשה הנתשמה – =וותמ
אלו י2ולוי! עדימ תע!ונ ו, הנק1מ )הלמל תמרו2 הפישה
,הלמל הפיש ןי! ימלו2ה רשקה תא 2י#נ )י/1י//1 ותינמ
)ןונקת אלל
o לש העפשההש א#מנ – הי#קאר/ניא הנתשמ – /קפא הנשמ
הנתשמ לש תונוש תומר! הנוש הלמה לע הפישה
תא 2י#נ אלא ןונקת ע#!נ אל ))תוינ2ומוה ןיא( הי#קאר/ניאה
)תו!כש! םינותנה
o )ימלו2 רשק 2י#נ – העפשה אלל
רועיש J ה,ילנא-ה/מו תוית!י1 –
• םירא םינויר/ירק )הא#ותל םדוק היהי םרו2הש ה!ו – תוית!י1ל םינויר/ירק
:םיללוכ ית!י1 רשק לש ומויק! הכימתה תא םיק,מה
o ק, רשק
o רשק d%3*-(*3:%'3*
o )האולת! הק1פה0הדיריל הלי!ומש הפיש תק1פה
o יפי#פ1 םרו2 ,תא הלמל דא ןוכי1 םרו2 – רשק תוילו21
))ונימי! י/נוולר אל( הלמ לכל
o =א ,ומויק! =מות ן!ומכ רשקל ר!1ה – תי2ולוי! תורי!1
)רשק םויק ללוש וניא ר!1ה רדעה
o רשק לע םיעי!#מה םיא#ממ תוי!קע
o )הכ דע הלמה לע עודיל המאתה
• לוד2 ם2דמ תל!ק =רו#ל םינ/קו םי!ר םירקמ יא#ממ רו!י :ה,ילנא-ה/מ
תוקה!ומ התייה אל ופ1אנש םירקמ!ש תורמל תוקה!ומ לע עי!#הל לוכיש
))םלדו2 לש!(
• םירקמהמ דא Uא! ללכ ופ#נ אלש םירשק תוארהל ם2 הלוכי ה,ילנא ה/מ
םיארמ םקל – םירקמ ןי! המאתה ר1ו שיו הדימ! )ופ1אנש םידדו!ה
הלוכי ה,ילנא-ה/מה – ןכ1מ אוהש םיארמ םיראו ן2מ אוה םיו1מ םרו2ש
)ם2דמה לדו2מ תע!ונה רתוי ה!ר המ#וע תלע! הא#ות לע עי!#הל
• )םייתיפ#ת םירקמל ןהו םיינילק םייו1ינל ןה םיאתמ
• :םיללוכ ה,ילנא-ה/מה י!לש
o םימיאתמ םירקמ יוהי, – Gא !לש
o ללוכ :הא#והלו הללכהל םינויר/ירק תעי!ק – G! !לש
,הי#,ימודנרה ןפוא( םיי2ולודותמ םילוקיש ,םיינילק םילוקיש
םו1רפו עו#י! תפוקת ,)!קעמה תפוקת =רוא ,ם2דמה לוד2
םינויר/ירק םיע!וק( עדימה תוכיאו רקמה תפש ,רקמה
ןתינ ,המ#ע ה,ילנא ה/מ! ))םירקמ םידקנמו תוכיאל
לש תוכיא תו#ו!ק יפל הקול! ם2 תוא#ותה תא תוארהל
לע םיעי!#מ ההו!2 המר! םירקמ( םירקמה Y םירקמו
לע םיעי!#מ הכומנ המר! Z י2ו1 יפל הקול! וא ))))
הרק!-הרקמ ירקמ)))םיארמ /רוהוק ירקמ( םירקמה
)))))םיארמ
o תוכיא תעי!ק =רו#ל םינותנ ללוכ – םינותנ תא#וה – G2 !לש
)הלמה לע הפישה תעפשה !ושיל םינותנו רקמה
o )תוא#ותה ותינ – Gד !לש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->