P. 1
שיר בר יוחאי

שיר בר יוחאי

|Views: 255|Likes:
Published by maormaor

More info:

Published by: maormaor on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

ט נ ר ט נ י א ל ס נ כ ו ה ו ק ת ע ו ה

www.hebrewb ooks. org
ט ״ ם ש ת ם י י ח י ״ ע
ר פ ס
יאחוי רב ריש
ו ג י ר ד מ ה ת ו ל ד ג ו ת ו ל ע מ ה ר י ש
ע ״ יז יא ח וי ן ב ןוע מ ש יב ר יה יל א א נת ה
שי דקו רי ע י הלאה לבו קמה ברה ו דסי ו ו רבח רשא
יל ״ ק וצ ז א י ב ל ןוע מ ש יב ר
א״עי י לו פי רט רי עב דו בכ ו תחו נמ
ו ר י ש ו ר ב ח מ ה ת ו ד ל ו ת ו א ו ב מ ם ע
ה ז ה ש ו ד ק ה ר י ש ו ט וי פ ה ל ע ל ו ד ג ר וא י ב ו ש ור י פ ו
רדסמהו טקלמה
ת ו י ל ג ר מ ג י ל ע ז ר ש א ה יע ש י
א ״ ב ב ו ת ט י ל ^ ל ל י ק ״ ה י ע פ
ק״פל ר י ש י פ ! ן ת י ו תנש
יי
ה יח ש פ נל ןויצ
ם י ב ו ט ם י ש ע מ ב ר ת כ ו מ ו ד י ס ח ו ק י ד צ ה ר י ב ג ה ת מ ש נ י ו ל י ע ל
ם ס ר ו פ מ ה ל ב ו ק מ ה ב ר ה ן ו ע מ ב י ש ה ם י ב ר ו
ל״ז ה ק ב ר ן ב ם ו ח ב ם י ס נ י ״.י
ה ר ט ע ר י ז ח ה ר ש א ה ז ה ק י ד צ י ש ע מ ה י ה י ם ל ו ע ר כ ז ל
א ו ה , ם י ל ש ו ר י ב ה ל ב ק ה ת מ כ ח ד ו מ י ל ץ י פ ה ל ה נ ש ו י ל
ם י נ ש ר ת ס ב ן ת מ ב י ד י ל ע ל כ ל כ ו ס נ ר פ ו ק י ז ח ה ר ש א
ם י ל ב ו ק מ י ל ע ב ם י מ כ ח י ד י מ ל ת ה א מ ך ר ע ב ת ו ב ר
. ם י ל ש ו ר י י ר י ק י מ
תמאב רמאנו ץי למנ ו י לעו
ם י ס נ ה ש ע מ ם י ל ו ד ג ה מ כ
.ז ״פדת טבש י ״ו םו י ב םי תי ז ה הה םו רב כ״נמו םי לשו רי ב ע״בלנ
. ה ״ ב צ נ ת
ה מ ד ק ה
. א ת ר י ש א ד ח ב ש ן ו ת ע מ ש ד כ ן י א כ ז
. א ת ר ו ב ח ו ה נ ה ב ן ו ו ה ת ן כ ן י ע י ב ק
1ת ומ ד ק א וט ויפ ב ל יז ץ -ש ד יא מ יב ר ב ר ה ןוש ל )
,םרמז בו םרי שב ו אצי רי ש י לעב םי נטי י פ םי נגו נ רחא םי רש המכו המכ ה נ ה
רדהו דו ה י רי ש רו מז מ י רי ש תו לעמה י רי ש חבש י רי ש רי ש י רבד ו רבחו
םי רי שה רי ש לבא ,םהי רי שו םהי טו י פ םי רפסב ספדנו ,ע״י ז י ״ ב ש ר ה א״נתה דו בכל
דו חי בו ,לארשי לכד ו הי י מו פב אלגרמו םלו עה תו צו פת לכב טשפתנו לבקתנ דשא
,םש םי דרו שש םי נו מז פהו םי טו י פהו םי רי שה לכמ הנה רמו על ג״ל םו י ב ן ו די מב
דשא ״י אחו י ר ב ״ שו דקה טו י פו רי ש תאז ה הרי שה י רבד או ה םלו כ לע הלו עה
י די סחמ י תעמשו ,״ןאכ או במ״ב ש״מכ ל ״ ק ו צ ז א י ב ל ש ״ ר ה ו מ ו דסי ו ו רבח
ו לאש רמאש ל״קו צז ז ל ע ב מ ם ו ל ש ר ש ק״הצהגה ר״ו מדא םשב י רמאד י אמק
לצא ו לבקתנ ן ה םהי רי שו םהי טו י פ ו לא ,תו י ללכ תו משנ םהל הי הש םי נטי י פה
ו טשפתנ אל ו לא ,תו י טרפ תו משנ קר םהל הי הש םי נטי י פה ו לאו ,לארשי ללכ
ל ע א ר ק יו ׳ם ב ך ל מ ש ד ק מ ב ] ק ״ ד ל ר וק מ ח ״ יה זע ב יח א ג מ ו ,ק״לכע לארשי ללכ לצא םהי טו י פ
רי ש תא םי דרו שש תעב די מת הנהו •
ש
"
י י
ע 1ל "
ז
״
מ
י י י ם ש ב ,א ניכ ד מ א נא ד ה -ד ב ,ח יייד ק ״ ה וז
שו רי פ םי עדו י םני אש ו לא םג שדקה תשגרב םי שגרתנ םלו כ ״י אחו י רב״ שדו קה
,שדו ק תו כו ת י כו ת הז ה רי שה ךו תב שי ש אלא הז ן י או ,הז ה רי ש י רבד בו ר
רי ע י נו אגו י נבר כ״כו ,ו הי י שפנב ו שי גרו אי ז ח ו הי י לז מ י ז ח אל ו הני אד גי עאו
השו דק לע הז ה רי ש רבי ח רבחמהש ״ז פ םתכ״ שו דקה ו רפס לע םתמכסהב ו נרו מל
׳י אחו י דב״טו י פב אצו י רהנו רי מז ה ט״עב ש״ראב רו בג הי ה או ה םש ל״ז ו ,הבר
השו דק רדס שא תו בהל בצו ח ו ב ו ז ח םדא לכ ,א״עי ז י ״בשר חבשל רש דשא
הז ה שו דקה רי ש ח״מהעב הנהש אלפלו .ל״כע ם״י בדע לע ה״ברע ש״דאב הבר
ו ב ו מעט דמע התע דעו ז אמ הנהו ,ןאכ או במב ש״מכ ח״מש תנשב מ״שבתנ
שרפל שו רי פ סו ש ספדנ אל דו עש ,ולש ן משה דשל םעטמ םו עטל ו ני כז אל דו עו
,י ״בשרד ן י שדו ק שדו קמ שדו קב הלעמל םי רמאנה אד אתדי שב ן י מי תםד ן י לי מ
י נפ דו א קי דצ י רפ רו הט ק״רז מ ק״שנב צ״הה ר״ו מדא נ״י די תאמ י תשרדנ הנהו
עו ו אקאשטמ ברה א״טי לש ם א ט ש ר ע ב ל א ה ב ק ע י י בר ברה ׳ו כ םי י ח ךלמ
ו תשקבל בל י תמשו .הז ה שו דקה טו י פו די ש לע שו רי פו רו אי ב תו שעל ,א״עי
ו תשי רדו
ה מ ד ק ה
י רבחל םי י ח סי מ י תאצמו י די ב הלע הבר העי גי י רחא ת״י הז עבו .י נממ ו תשי רדו
םי קי סמו וי ז םי אלמ םי קז ח תו דו סי ו תו רו קממ אצו י שדקמה ן מ םי מ הז ה שו רי פ
תו דו סי מו םי נו קי תהו שו דקה רהז מ ת״י דו הז לש תו נו שלו ל״ז חמו שדו ק י ארקממ הגו נ
תו גי רדמו תו לעמ אבו מו ללכנ הז ו נשו רי סב םג רשאו ,םי נו שארה לש הלבקה תמכח
ץו צי נ ו י ז רו א תו צצו נתהב םי נו קי תבו ק״הו ז בו ם״שב אבו מה מ״ערה ו ני בר השמ
,הי תב רבכ הי ל ו י ז ד רמאל ן י לו כי י ״בשד לעו ,י ״בשרל תו לעמה םתו אב ו תמשנ
רבחמה ברה י כ ,םסרו פמהו חרכו מה ן מו קמ ו ז י אב קר י תאבה אל ל״ז י ראה י בתכמו
ךי או ,ו י מי ב ז א דו ע ו לגתנ אל י כ ,ל״ז י ראה י בתכ האר אל הז ה שדו קה רי ש י רבד
י מ רמאי ו בו ״או במ״ י תרדס הז ו נרפס שארבו .אי נת אלדב אי נת י לתדכ הי הא
י דו סי רו די ס רדסו ,הי ה ן מז ו ז י אבו ,בו טה ו עמשו ,ו תדלו ת רדסו ,רבחמה הי ה
םי קקו תשמה לארשי מ םי בר ן ו צר רפסה הז ב .רורא י כ ת״י שהל .דוקאו ,הז ה רי שה
ןא ת א פ ז ויף ס וי ר ׳׳ר ה ומ מ יה ל א ה ש יא ןוא ג ה ב ר ה ל ית יא ר ו ,הז ה שדקה רי ש קמו ע שו רי פ ן י בהל
ונניא [יא ח וי ר ב ל ״ צ ] יא ח וי ןב וב ר כ זומ ש ר יש ה ל ׳׳זו [ט ״ פ ק ת ׳יס ב ץ מ וא ף ס וי ׳ס ב ] ל ״ ק וצ ז ןג ניל ר ונ
דב״ תו להת הז חבש רי ש ו רי שי ו ו עעו רתי התעמ רו מאו •ל ״
:
ע •יל יק ב יק מ יע ב ור ל ר מ וא
דסחב י תי כז רשא י בלו י שפנ ז ו לעי ו רי שי ז או .תו י מי נפה רצחה י רעשמ ״י אחו י
.טשפה ךרדל בו רק ,הז ה שו דקה רי ש תו מלע טעמ תו לגלו ראבל ש״תי ן ו י לע
,
ל
, ל ב ה נש ו ה נש ל כ ב ד מ א ל ״ ק ו ״ ק ס יר ט מ ר   ׳ומ ד א ם ה ר ב א ןג מ ל ע ב ק ״ ה צ ה ר ה ש יא מ ק יד יס ח מ ית ע מ ש ו
•יזב א ו ,ה זב ס ע ט ה ל ״ ק וצ ז ס ״ ש וד פ ה וינב מ ל א »!י . . . . . . ,
ד
״ " י
r v
°
ל א ש נ
י ׳•ינש ה ה ת וא ל ע ה ל וא ג ה ל ע ת וא יר ט מ יג ה נש ה ש א ר
-י ד ה ז ך ר ד ב ןכ ל ,ה ר ות ב ך כ ב ות כ א ר ק מ א ב א •ma • י • ״ . . . . . L !_
* י
ה 1 1 1
״ ב • ד וב כ ך ר ד ב ויב א ל ןב ה ד מ א יד [.ב ׳׳ל ןיש וד יק ב ] א ת יא ש
ה
ד י ת ב ב ות כ ך כ א ר ק מ א ב א ם ימ ש ב ש וניב א ל ר מ וא ו . ה ל ו
א ג ה ל ע ה ר ו ת ב א י ק ב ן מ י ה נ ש י ה נ ס ל = ב ר מ י א
״ ל ע ש ה מ .ת״בשה ת נש ת א זה ה נש ה ל ע ה ל וא ג ל זמ ר כ ״ ג ןא כ ב ות כ א ה זח ש וד ק ה ך ר ד ב ןכ ל .ק ״ ל כ ע
ת ל א
.
ש
ה ש וד ק ה ה ניכ ש ה ש ״ -1ק ד ק ל ב ׳פ כ ו ,ויח יש ם יר ק יה ונד ימ ל ת ם ע ק ״
ה ו ז ב י ו מ ל ת
,
ב
,
ת ב מ ח מ ב
ן י ד ת ל ע א זימ ר יה יא א ל א ,יא מ א ה כ יא ה כ יא ןינמ ז ןיר ת ,ם יר ה צ ב ץ יב ר ת ה כ יא
ה
, ר ת ה כ יא ה ״ ב וק ל
ן ב
ר ת ב ץ יב ר ת ה כ יא .ןוש א ר ת יב ןב ר ח ב ה ע ר ת ה כ יא ,ה כ יא ה כ יא א ל וכ ןא ר ק ו
ן י ע ד ק מ ן י ר ן ן ד ן י נ ב ף ן ז ן
ד
י ע ז ןמ ז וה יא ד ל ב ב ד א ת ול ג ,א ד כ א ד וא ל ,ץ יב ר ת ה ע ר ת ,ה כ יא ה כ יא ןינמ ז ן י
י
ת ד ״ ע ו ,ינש ת יב
ה
ל ע ש מ מ ד ומ יל ה ת ע ב ו ,ל ׳׳כ ע ץ יב ר ת ה יב יר א ק יג ס ןמ ז וה יא ד ם וד א ד א ת ול ג ל ע ו
< ה ע ר ת ה י ב י ר א ן <
,׳ה ל תבש ז
ר א ה ה ת ב ש
י
ת א ז ה ה נ ש ב ע
ם ימ ש ב ש וניב א ינפ ל מ ר ״ ה יכ ו ,ת״בש ׳יג ץ״י ברת ית ב ש ח מ ב
י
׳ה ם א נ ם צ יב ר א ינא ו [ו״ ט -א ״ י—ד ״ ל ל א ק זח י] ת א וב נ ונל ם יוק יו ,ונל ה ני ונית ח ונמ ל ע ו ונצ יב ר י א ש ד ת וא נב ו
״א״בב ו נקדצ חי שמ מ״ער י ״ע י ״ ל ג ש ״ י רבאתו לגמ קפי נ י אחו י רבד י תבר אתו כז ב
תו י אי בנה תו עו שי ל הפצמו הכחמו הו קמו לחי י מה
ת ו י ל ג ר מ ל״ז י ב צ ב ק ע י ר ״ ב ג י ל ע ז ר ש א ה י ע ש י
י רפס רבחמה לעב
.י׳ ב ש ר ד א ל ול יה ,י  נש ר ת וד מ ,ם יזר א יד ומ ע ,וח ור ב ש י ,ש יא ה יר ש א ,ינר ימ וק
״ י א ח ו י ר ב ״ ש ו ד ק ה ו ר י ש ו ר ב ח מ ה ת ו ד ל ו ת ל א ו ב מ
.ל ׳׳ק וצ ז אי בל ׳ן ן ו עמש י בר
ע
י י ק י י י ע
ה
ל
א ה
ל ב וק מ ה ןוא ג ה ב ר ה א וה .יא ח וי ר ב ״ ר יש ה רבחמה 0ש׳
ר יע ל א ב יו ע ס יו ,ה ת ל ג ה ר ש א ה ל וג ה ם ע ם ש מ א צ יו ד ר פ ס ת ול ג ימ יב ןט ק ד ל י ה יה א וה .ו תו דלי מ
,(א ב ר ע מ ה ת וצ ר א ב .ס א פ ״
ל מ ש ח ה ר וא ש יד ק ו ר יע ש ד וק ה ר ז נ ץ יצ ץ צ ו ל ד ג ת נ ס א פ ר יע ב ש ש ו ,(ב ם ה ימ ונל ע ד ונ א ל ,ו י תו בר
.ןועמש
ת א
ם ה יל א א צ יו ר ת ס נב ו ה ל ג נב
ה ל פ ת ול יפ א ו ןיד ו ת ד ןיע ד וי ויה א ל ש פ ש ה א ר ו יל ופ יר ט ר ע א ב יו ,ל א ר ש י ץ ר א ל ט ״ ש ת נש ב עסי ו
ב וט ר ת וי ה זו ,׳ה ת א ה א ר יל ו ה ר ות ם ד מ ל ל ו ה ר ות ל ם ב ר ק ל ול ב וט יכ וב ל ב ר מ א ו ,ןנל ית כ ת וכ ר ב ו
ל כ ב ,(ג ה ש וד ק ה ץ ר א ל ע ס יל ק ק ות ש מ ו ק פ וד ו ם ע פ מ ד ימ ת ה יה וש ד ק ב ל ש ף א ו ,ל א ר ש י ץ ר א ל ות כ יל ה מ
ץ יב ר ה ל ם ר ייג ל ט ע מ כ ח יל צ ה ו ה ש ע ןכ ו ,ה נל וכ ל ע ול ה ל ע ה ר   ת ץ יב ר ה ל ה מ ש .ה ש וד ק ה ות ד וב ע ת א ז
ר א ב יד ןיא ו ת ול יב ח ת ול יב ח ת ול יג מ וה ול יכ י א ל א פ יק ת א ר נט יא ה ד ה יל יח ב ר ו ה יר ב וג ב ר ו ,(ד ם ש ה ר ות
ת וכ ז ל ה צ ר ת א ז ה ת יה ׳ה ת א מ ,ם יב ת כ נ ר פ ס ב ת ויה ל ה ש ע ר ש א וית יא ל פ נו וית וא ר ונ ות ר וב ג ו ופ ק ת ה ש ע מ
יר א כ ץ ב ר ע ר כ ,ה כ יז ם יב ר ו ה כ ז ,ם ע ה ת א ת ע ד ר מ ל ,ר ד ג ה ב ר ד ג ו ה א צ מ ה ע ק ב ב ר ו ל א ר ש י ת א
ם יד ימ ל ת ב ול וב ג ה ב ר ה ,ם יד ק ש ל ומ ג יו ץ יצ ץ יצ יו ה ר ות ל ם יל ע פ ץ ב ק ו ה ב ר ש ל א יצ ב ק מ ם יל ע פ ב ר א יב ל כ ו
א יצ וה ,ץ ש ע י ר ש א ה ש ע מ ה ת א ו ה ב וכ ל י ך ר ד ה ת א ט פ ש מ ו ק ח ם ה ל ם ש ם ש ,ם יב ר ןכ ו ם ימ יל ש
ר יא ה ו ,ך ש מ י ם ד א ל כ ויר ח א ו ץ פ ח ל כ ל ת ע ה ר ות ל ם ית ע ם ה ל ע ב ק ,ןוע מ ב יש ה ם יב ר ו ל ל וז מ ר ק י
(ו ת ״ מ ש ת נש ב ה ל ע מ ל ש ה ב יש יב ב ר ה ש ק ב ת נ ש ש ו ,(ה ם ינש ל ״ ט ות ש וד ק ו ות ר ות ר וא ב יל ופ יר ט ב ם ש
•ןועמש
ת א ם ת א מ
"?
,
י י י
ב כ
י
ת ח ו ג מ
א כ ל מ ד א זג ב ז ינג ו ר ימ ט ןיפ ם ק ק וח מ ת ק ל ח ם ש ו
ור ב ק ל ע ם יא ב ה ל כ יכ ות ר יט פ יר ח א ק יד צ ות וא ה ש ע מ ם יל וד ג ר פ וס י ןכ ו ,וייח ב ם ימ ש ס ש שדי ק
ה זה ש וד ק ה ר ב ק ל ע יל ופ יר ט ב ם ייב ר ע ה ם יוג ה ש ש וא נק ת נ ז׳׳יע ו ,ם יע ש ונו ם ת ל פ ת ב ם ש ם ינע נ
ת א א יל ט א ש וב יכ יר ח א ה ע ש ה ם ה ל ה נמ ד זנ ה נה ו ,ם ש ם יע ס ונה מ ת ול וד ג ה ת וב ר ה ת וע וש יה ם ת וא ר ב
וב ש ש וב יכ ה יר ח א ו ,ה מ ח ל מ ה מ ר יע ה ל כ ב ר ח נו ס ר ה נו ר יע ה יב ש וח ל כ וח ר ב ה מ ח ל מ ה ת ע ב יכ ,יל ופ יר ט
,א וה ם ה מ ו ם ה ל ך ייש ר ב ק ה ה זש ל וק ו ש ש וא יצ וה ו ר ש וכ ה ת ע ש זא וא צ מ ם ייב ר ע ה ,ה ר יע ה ה יב ש ות
ק ס פ א צ יו ,א מ ור ד ע וא כ ו וה ב ג ו וכ ל ה ם יט פ ש מ ה ו ,ם יד וה יה ןיב ו ם ניב ה ל וד ג ת ק ול ח מ ה ז ל ע ה ת יה ו
,ך ייש ימ ל א וה א ת ל מ א נמ יס וזיא ב ר ר ב ל ו ק וד ב ל ו ר ב ק ה ח ות פ ל ם יה וב ג ה ם יט פ וש ה ת וכ ל מ ה ם ע ט מ
ם ת כ ר פ ס ב ] ית א צ מ ו ית ש ס ח ו (ב ,ל ״ ז ם ייא נ ןב י״ ר ה ומ ״ זפ ש ת כ ״ ר ש ס ס ופ ד ל ה יג מ ה ב ר ה ת מ ד ק ה (א
ז.ט ״ מ ק ד ב ש ״ וע ] ,יוכ ינב ע ד יל ר מ א יו יניר ויו ה זה ןינע ה ל ע ה ״ ה ל ז יד מ ל מ ת א ית ל א ש ב ת כ ש [:ו״ ק ד ז פ
ומ צ ע ב ב ר ה ש ״ מ כ (ג ,יוכ יד מ ל מ יניר ויו 1:ד ״ ס ק ד ב ש ״ יע ו ,יוכ יל ר מ א ו יננע יו יד מ ל מ יפ ת א ית ל א ש ו
וניל צ א ם יד ס וימ ה ם יט ויפ ב ״ ל ב ת וע וב ש ׳א ל יל ל כ ב ןיג ה ונ ונח נא ןכ ו ל ״ זו 1:ז״ מ ד ז פ ם ת כ ור פ ס ב ]
[.ח ׳׳ית ף ד ש י׳וע ) ,ב ״ ב ןויר פ א ןינב ב ו ה ש וד ק ה ץ ר א ב ם ר מ וא ל וניר ז ע י ל א ר ש י יה ל א ל א ,ה מ כ ח ה ד וס י״ פ ע
,ןמ א ה ש וד ק ה ץ ר א ב ר ה זה ׳ס ל כ ימ יל ש א ד ע וינפ ל ה יח א ו ונמ יק י ל א ל ה ל יח וא יוד ש ר ע ב ל ט ומ ינא ו
ת ס פ ד ה ל ע ם ת מ כ ס ה ב ונר וויל ק ״ ק ד ה ב ר א ניד יב ם ינב ר ה ןיש ל (ה ,וכ ר ע ב ג ״ ה ש ב ל ״ ז א ״ ד יח ר ה ןוש ל (ד
ית יא ר ו ,יל ופ יר ט ב ה יה ם ינש ל ״ ט ש ש ש כ ״ ש מ יפ ל ק ייוד מ א וה ןכ (ו .ש ש ה יג מ ה ב ר ה ו ,זפ ש ת כ ור פ ס
ר פ ס ב (ף )
או במ
ס ל יכ ו ,ס יה ל א ה ש יא ר ב ק ת א וח ת פ יו ,ר ב ק ה ת ח ית פ ל ע ד ומ ע ל יל ופ יר ט ל וח ל ש נ א מ ור מ ה כ ול מ ה יר ש מ ם ג ו
זא ו ,ה מ ש וה וח ינה ש ד ח מ ול א כ ם ל ש ופ וג ו ץ ייוצ מ ת יל ט ב ף ט וע מ ןוע מ ש יב ר ש וד ק ה ח א וא צ מ ש וע ית פ ה
ת ות וא ומ וק מ ב ם ש זא וא ש ע ה כ ול מ ה ם ע ט מ ו ,א וה ׳ה ש וד ק יק ל א ש יא ו א וה ונל ש יכ ור יכ ה ו וד וה ם ל וכ
ס ג ם יק יד צ ה ת וא ל פ נו ה ש ע מ ם יל וד ג ה מ כ ו ,א וה א ר ינ יכ ׳ה ה ש ע מ ם ינות ע ב זא ם ס ר פ ת נו .ם ה ל ש ד וב כ
ן ו עמש ת ל ח נ ת א ז
א י ה
י
נ
ל
י כ
ל
כ
ו
י

ז א
ר ר ב ת נו ,ןת ת ימ יד ח א
ש וד ק ה ר ה ז ת וש ר ד מ ל ע ש ור יפ ם יל וד ג ם יכ ר כ ם יק ל ח ינש א וה ,ל ״ ק וצ ז א יב ל ש ׳׳ר ה מ ר ב יח ש םי רפסה
ז ינג ו ר ימ ט ה ז ור פ ס ה יה ו ,ל כ יה ב ש ת  ׳ס ול יפ א ו ל זמ ב ןיול ת ל כ ה ו ,(א ת ומ ש ת יש א ר ב יר ד ס
ת וש ע ל יל ופ יר ט יר יש ע ל יח יש נא ור ר וע ת נ ה  ׳נק ת ת נש ב ש ד ע ,א ניע ה יב א ט ל ש א ל ה נש ן״ ר ך ר ע ב
א וה ו ם יפ ד פ ״ ד וב ש י ׳א ק ל ח ,ת יש א ר ב ק ״ ה וז ׳ס ל ע ם יפ ד ב י׳נת ם יק ל ח ינש ונר וויל ב וס יפ ד ה ו ל יח
ס ויה י ע ת ומ ש ר ד ס ל ע ו ,ח ״ מ ח ף ד ד ע א ״ פ ר ף ד מ ה ר ש ייח ת ש ר פ מ ל יח ת מ ב ייח ו .ה ר ש ייח ׳ס ד ע
^-וה זה ׳ס כ ״ ע ומ יל ש ה א ל ד וע יכ ןע י ,ה זה ר פ ס ל ם ש א ר ק א ל ד וע ומ צ ע ב ב ר ה ו ,ה ר וא ל וניכ ז א ל
׳»זס ם ת כ ״ ה זה ר פ ס ל ם ש א ר ק א וה ו ,ל ״ ז א -ד יח ר ה ל ם ש וא צ מ ו ונר וויל ב וס יפ ד ה ל וא ב ש כ ה א ר נכ ק ר
,ד ת יה ש ת וא ב צ ׳ה ת א נק א וה ״ זפ ם ת כ ״ ור פ ס ר ב ח ל וא יב ה ו ול ה מ ר ג ש ה ב ס ה ,(ב ל ״ ז א יב ל ןוע מ ש ׳יג ש
ה ז
ה ׳יפ ר ב ח ש ם ול ה ד ע וה וא יב ה ת א ז ,ה ל ב ק ה ת מ כ ח ל ע ם יר ב ד מ ה ד ג נו ם יס ום ול יפ ה ד ג נ וש ד ק ב ל ב
ס י מ ע פ ת ב ר ו ם ר ב ש י ם יד ק ח ור ב ם ת נט ש יר ב ד ל כ ו ם ה יר וא יב ו ם ה ית וע ד ל ט ב ל ו ם ד ק ד ק ל ע ת יכ ה ל
מ נ
ש ב ך
ע מ א ו ה
ל
כ ז ו
י .> ם יינוצ יה ם א ר וק ו ה ל ב ק ה ד ג נ ה ר ס ם יר ב ד מ ה ו ם יפ וס ול יפ ה ה נג מ ור פ כ ב
•ןועמש יב ר ד וט ב ש מ ר ס ומ ט ב ש ו ר וש ימ ט ב ש ב ד פ ס
-,*׳א ז י
ש ל ה ב ה י ב 0
' ?"י י
0
" יה ז ה ייפ ס ך וח מ ה יג ה ש ות מ ד ק ה ב ב ת וכ א וה ש ומ כ א וה ,רפסה ן בו ח
ד 0
א מ ל ״
א פ
י
ג ד ת
י
י נ
״ י ל י * " ="״
א
י .ק ית ע מ ה ״ ,
י י 1 י ק ל ו ו ק מ ו ע ל ת ו
, ,
ס ו נ ל פ נ
ד ח זה
( א
,ח ״ מ ש ת נש ב ל ״ צ ו ,א וה ס ״ ט ו ,ה ׳׳מ ש ת נש ב מ -
5
- /
י ש ב ח נ 3
י ה ש ב ת כ ןוכ ד ע ב ,ןנב ר יכ ל מ ר פ ס ב ]
. -ו ם ש ג ״ ה ש ב כ ״ כ ו ,ל ״ ז ם ייא נ י״ ר ה ה יג מ ה ב ר ה כ יכ (ב ז ״ *,•״ .... .
,ס יז יי
1 3
•ם ימ יכ ס מ ה ונד וויל ינב ר ו ,ם ש ג ״ ח ש ב
י ד ס ס
ל ות מ ד ק ה ב ב ר ה ] ל יז ו ,ם יר ג ר ג ה ש ל ש ם ינש ןא כ ק ית ע נ א מ ג וד ל >
< ד ה ז
,
י ם ת
״
ר ז
״
פ י 3 ד ן
,
י י ן 1
ו מ ^ נ ר וצ ע ד ר פ ת מ ית ל ב ב ה ל ש א כ ת ר ע וב ה ת יה וב ל ש ינוש ל ק ״
מ 3 ל צ ג ת מ כ א ו ן ן ע ״ ן ן ם ן י י
^ 5 ח ת פ ה א ר א וה ו .ה ״ ע ם ה יר ב ד ב ור ית ס ה ו ם ינוש א ר ה ור צ ק ש ה מ ה צ יל מ ו ןוש ל ך י
ר א ה ל ו ב י ח ר ה ל
,ל ב וק מ ה ב ל יר ש י ד ג נ ם יה ל ה ל ת מ כ ת ומ ו ם יצ ח ם ת ע ד ת כ ש ח ו ל פ וא ומ ב ם ת ש ק וכ ר ד ו ם יע ש ר וח ת פ מ
. . . ...v.., . . . . . . . , , , ״ . , . . . . . . . . . . . .1... . . . . .
ר מ וא *
on"**
וב ר י ,ו״ ח ת וה ל א ב ם יב ר מ ו ם ימ יש ג מ ת א זה ה מ כ ח ה יל ע ב יכ ם ב ל ה ב וג ו ם ת וזח פ ב ם י
0 ז ו 7 3
ם יל ע ה יכ ת ע ד ל ב ל ם ה ל ׳ח ןת נ א ל ו ׳וכ ם יר א ות ה ד וס ו ם ה יר ב ד ק מ וע וניב י א ל ן
ו ע ד י א ל י ב
,
ד 3
ד ב ב ל ת ויכ ש מ יב ק ע ב יח ר ה ל ו ר פ ס ל ע ם יש ל ו ב ות כ ל ר ק יע יל ה ת יה ת א ז ,ה ש ק ה ם ב ל ד ב וכ ל
ד נ
ו ו כ ה ן יא ״ ת מ א יר מ א ט ש ק ך ע יד וה ל ה זב ך ל ית כ ר א ה ינא ו [:א ״ יד ש ״ וע ] ,ל ״ כ ע ם ת וד יח ו ם ימ כ ח
ק ״ , ,ה ייח יל ע ב ל צ א ש ג ר ומ א וה ר ש א כ ימ ש ג ש ג ר ומ ןינע ה ל יע ב וא ג ווז ןינע ם ר כ וזב ם יל ב וק מ ה ל
ד
ל ן , ד ת פ ק ש ה א וה ם ג וויזש ו ,ה ל א ש ה ס ה י ל ע ה ב ק נו ר כ ז ל א ם יס ח וימ ת ומ ל וע ה ש ו ,ה ל ול ע ב ה ל ע ה ת ע פ ש ה
, ש כ ח
י כ
ם יר מ וא ה ה ל ב ק ה ת מ כ ח ל ם ינפ ת וזע ב ם יל יה ב מ ה ל א ר ש י יע ש ופ ד ג נכ ה ז ית ב ת כ ו ,ל ב ק ל ות ל ע ב
י ן ג
^ ג יש ח ומ ןינע ק ר וניב י א ל ם ד יכ ,ה נור ט מ ו ןור ס מ ו ג ווז ןינע ם ר כ זב ח וה ל א ה ם ימ יש ג מ ר ה זה
,1,^30 ם יל כ ס ה ב ב ל יע ות וניל ע ם יק ל וח ל ה ב וש ת ה זב יד ו [,ז״ מ ד ש יוע ] ,ל ״ כ ע ם ת מ ש נו ם ח ור ח ם ח
ונח יר ב
ב כ או במ
ק ״ ה וזו ל ׳׳זח ל ש ת ומ ד ק ה ו ה ל ב ק ה ת מ כ ח ם ע ש ור ד ך ר ד ב ך ר ע ה ת ור ק יו ת וב ר ת ומ ד ק ה ב כ ״ ח א ו ,ר ה ז ה •
יא ל פ ו א ל פ נ ןפ וא ב ר א ב מ וד ח י ל ול ב ע ב ט ה ת מ כ ח מ ם ג ד א מ ת וב נש נו ת וא ל פ נ ת וע יד יו ם ינוק ית ה ו
.ןועמש
י ב
י י ר ה זה יר מ א מ ד א מ
ל ש ה ל ב ק יר פ ס ו ,(ב יט נא ק יר מ ״ ד ה .א יל ט ק יג י״ ר ה ,ייח ב וניב ר ,(א ן״ ב מ ר ה מ ב א ש ,ול ש ה ל ב ק ה תמכח
ם ״ ג כ ע נ ל ׳׳זיר א ה יכ .ל י׳זיד א ה יב ת כ וינפ ל ה א ר א ל ד וע ה זה ק ״ ה ר ה ש ל ב ח ,(ג ד יס ח ה ה ד וה י וג יב ר
ם יז ר א יד ומ ע ונר פ ס כ ] ש ׳׳מ כ כ ׳׳ח א ת וב ר ם ינש ול ג ת נו ,ה וצ ש ומ כ וז נננ וש ד ק יב ת כ ל כ ו ב ׳׳ל ש ת נש ב -
יל ופ יר ט ר יע יש נא ל א יט מ נ ןויר ס א ו ,(ד ם ינומ ד ק ה ם ינק זה ם יל ב וק ה מ י״ ת כ יר פ ס וד יב ה יה ם ג .[:א ״ ס ד
ל ש
ה ע ר ם ה ל ול מ ג יכ ם ש פ נל יוא ,ר ש ע ם יש וע ו ו׳׳ח ת וה ל א ב ם יב ר מ ה ל ב ק ה יל ע ב יכ ם יר מ וא ה ונת יר ב
ת ומ וק מ ית ש ב ית א צ מ ו (א ,ח ז ור פ ס ב ם יא צ מ נ ול א כ ם יר מ א מ ם יב ר ד וע ה נה כ ו ה נה כ ו ,ש ״ ייע ר ב
יננה ינא וז ד ׳׳כ ד ז פ ם ת כ ב ] ,ש ד ק ה ת ד ר ח ב ו ה ע נכ ה ב ב ת וכ א וה ,ל ״ ז ן״ ב מ ר ה יר ב ד ל ע ג יש ה ל ה צ ור ש
ה צ ור ש [ד מ —ב ״ מ ף ד ב ש ׳׳וע ] ׳וכ ית ד מ ל ויר ב ד ך ות מ יכ ש וד ק ה ור ב ק ר פ ע ל ומ ה צ ר א ם יפ א ה וח ת ש מ
ם יפ א ה וח ת ש מ ה מ כ ח ב ינע ה ו ל ד ה ינא ו ל יז ו ,ש ד ק ת ב יר מ ימ א ט ח ב כ ״ ש מ ב ל ׳׳ז ן״ ב מ ר ה ל ע ג יש ה ל
ת ח א ו ה נה ת ח א ר ה זה ר פ ס ב ית יא ר ית א צ מ ש ה מ וינפ ל ר יכ זא ,ל ״ ז ור ב ק ת ר פ ע ל ומ ק וח ר מ ה צ ר א
,וימ יב ה ל ג נ א ל יכ ר ה זה ר פ ס ה א ר א ל ל ״ ז א וה יכ ,וינפ ל ר וכ זא ש ה מ ויניע ב ב ט יי יל וא ,ה נה
ונית וב ר מ ונל ב ק ןכ ו ,ר יה ב ה ר פ ס ר יכ זמ ש ומ כ ומ ש ב ונר יכ ז י א ל יכ ה ז ל ע ה יא ר ה ו
ןינע ב ר וכ זא ש ה מ וינפ ל ו ם יה ל א ח ינפ ל ת ש ע ת י יל וא ינא ר מ וא ו ,(• ר ה זה ר פ ס ה א ר א ל ל ״ ז א וה יכ
ר ש נ ל ומ ם יפ נכ ץ וצ ק ש ות י ך ר ע ב וד ג נל יכ ר ע ה נמ א נ ית ע ד י יכ ,ה ג ש א ם א יד ע ב ר פ כ י ם יה ל א ה ו ,ה זה
ר מ א ל וינפ ל ה ס נא יכ ו ל א ש א יכ א וה ו ,וינפ ל מ ת א ז ל ע ית ל א ש ה מ כ ח מ א ל ו ,ה צ ונה ל וד נה ר ב א ה ך ר א
א ב ס ע נונמ ה ב ר יפ מ ר א וב מ ך ל יר ה זם ייס מ ,ק ׳׳ה וז ל ש ת ומ ד ק ה ה ל כ א יב מ ש ר ח א ו] ׳וכ וניב ר ונד מ ל
ל ע יא ש פ נ יא ד ח ו ,ם ייק ו ר יר ש ל כ ה ו ,ה ׳׳ע י״ ב ש ר מ ול ב ק ר ש א א ייר ב ח יפ מ ו ומ צ ע א נמ יה מ א יע ד יפ מ ו
ד ח א ם וק מ ב ו ,זפ ם ת כ ור פ ס ב ם ימ ע פ ת ב ר וא יב מ (ב .ל ״ כ ע ייד ה ז ל ע ק ר ם ל וע ל ית א ב א ל מ ל א ש ה ז
ם ת כ ב ] כ ׳׳כ (ג ,ל ״ ז יט נא ק יר ה מ ״ ר ה ל ש וד וב כ ב ע ג ונש ל ע ל ״ ז ט ייח ה ד ג נ ד יה ת ק זח ב ב ת וכ ש ית א צ מ
ף ד ח ל ש יו ׳פ ב ז פ ם ת כ ב ] ש ״ מ כ (ד ,ה ׳׳ה ל ז ד יס ח ה ה ד וה י ר ״ ה מ ת ל ב ק ב ית יא ר ל ״ זו [:ח ״ ם ש ף ד ז פ
ת ל ב ק א וה ש ב ת כ ו ,ל ׳׳ז ב ק ע י ד ״ ב ןה כ ה ק ח צ י יב ר ל ב וק מ ה ם כ ח ה א וה ר וד ה ת פ ומ ם ש ב ם ש ב ת כ ש [.ז׳׳ל ש
ס יר ד נוק ה ל ב ק ה ימ כ ח ינוא ר ה ה ל וד ג ה ר יע ה י״ ל ד ר א ב ית ויה ב ן.ח ״ ל ש ד ש ״ וע נ ,ל י׳ז ם ינומ ד ק ה ם ינק ז ה
ח יל צ מ וניב ר ות וא ם יא ר וק ויה ןוא ג ו ב ר ם ש ב ונת ב ית כ מ ה נוש מ ה ס ג ות ב ית כ ו ת וב ר ם יג ש מ ה יה ד ח א
ם יא ר וק ה יה ד יס ח ו ל וד ג ד ח א ם כ ח ות וא א יב ה ו ,ק ״ ה יע ם יל ש ור ימ ה יה ה יט ל פ וניב ד ןוא ג ה ןק זה ןב
ל ופ ל פ ף ק ות מ ם יר פ ס מ ויה ו ,ם ינש ית ש כ יל ד ר א ב ב ש יו ק ש מ ד ר יע מ ה יה יכ ,יק ש מ ד ם וש ר ג וניב ר
ת צ ק ונמ מ ית ק ת ע ה ינא ו ,ר וד ה ות וא ב ש ם ינק זה ם ינוא ג ל ס ר ד ג וק ה ות וא ה א ר ה א וה ו ,ור ש ע ב ר ו ות מ כ זז
ם יר ב ד _ _ _ _ _ _ _
ה פ מ ל ב ק ה נה ,ר ה זה ר פ ס ה א ר א ל פ א ל ׳׳ז ן׳  ב מ ר ה ל ״ זו ב ת וכ ש f:ד ״ יר ד ז פ ם ת כ ב ] כ ״ ח א ר   וש >*
ה א פ מ א וה וש ר ש ל ״ ז ן״ ב מ ר ה יכ ז.ה ״ מ ד וי׳ל ה מ ד ק ה ג י׳ה ע ש ב ] ל ׳׳זיר א ה וניב ר ל ״ זו ,ל ״ כ ע ומ צ ע ןינע ה ה פ ל א
ת מ כ ח ע ד יל ה כ ז ןכ ל ו ,ה ש מ ׳יג ב ש יד ש ל א ד וס א וה ו ,ל ׳׳א ׳ק נה ׳א ןוק ית ב ה יל יד א נק יד ב א י׳ז ת וא פ ית ש מ ת ינמ יה
ר ות נ יג ס יי׳ר יד ימ ל ת מ ה יה א וה ] ל א יר ז ע ׳ד וב ר ר ש א ד ע ה ב ןימ א מ ה יה א ל ות ור ח ב ב ו ,ות ונק זב ר ה זה
*ל י׳כ ע ע ד ונכ ך ר ד ה ת צ יפ ק ב ול צ א א ב ש ה ש ע ש ה ל וע פ ה ה ת וא ייע וה וד מ ל יש ול ס ר ג [ל ״ ז ד ׳׳ב א ר ה ןב
או במ
•׳זפ ם ת כ ״ ר פ ס ת א 1ה ה ר ות ה ר פ ס ת א ם ל וע ר וא ל א יצ וה ל וג ת וא וכ יז ו וכ ז ר ש א ר וד ה ות וא ל ש
.ן ן ע מ ש יב ר וניב ר ו ם ב ר ת ר ות מ
ד י ר פ ס ף וס ב ס פ ד נו ,זפ ם ת כ ל ות מ ד ק ה ף וס ב כ ״ ש מ כ ק ״ ה וז ר פ ס נש ת וש ק ת ול מ ת צ ק ר א יב ך   ןע
•ןועמש יב ר ד א ר ה וזד יא מ ית ס יל ימ ינה ד ,(א ר וא יב ה ה ז ל ד ה ד נא ר ימ א ״ ח ד ה ומ ל ןמ א נ
ם יר יש ה מ כ ד יע ם ע ״ זפ ם ת כ ״ ור פ ס ף וס ב ה ״ נק ת ת נש ב ה נוש א ר ה ם ע פ ס פ ד נ ״ יא ח וי ר ב . רי שה
ת ול ע מ ה ר יש ל וד ס יו ור ב ח ,.יא ח וי ר ב ״ ר יש ה ,ל ״ ק וצ ז א יב ל ש ״ ר ה ומ ם ר ב ח ש ש ד ק יט ויפ ו
ל א ר ש י ת וצ ופ ת ל כ ב ל ב ק ת נ ה זה ש ד וק ה ט ויפ ו ר יש ה ,ע ״ יז י״ ב ש ר ה יה ל א ה א נת ה ד וב כ ל ר ק יו ח ב ש ו
ור יש ל ב ר ע מ ה ת וצ ר א ב ם יג ה ונו ,ה ל פ ת ה יר וזח מ ו ם יזנכ ש א ו ם יד ר פ ס יר וד יס ל כ ב ס פ ד נו ,ם ל וע ה ל כ ב
יל יל ל כ ב ור יש ל ם יג ה ינ ם יד ר פ ס ה ה ש וד ק ה ונצ ר א ב ה פ ו ,(ב ה ד וע ס ה ם ד וק ןח ל וש ה ל ע ק ׳׳ש יל יל ל כ ב
ל כ ב ת ויס נכ ית ב ל כ ב ם יזנכ ש א ה ל צ א ם ג ור יש ל ם יג ה ונ ןור ימ ב ו ו״ ת פ צ ב ו ,(ג ת ב ש ת ל ב ק ד ח א ק ״ ב ש
ל יל ב ור יש ל ם יד יס ח ה ם יזג כ ש א ה ם יג ה ונ ק ״ ה א יר ע ר א ש ב ו ,וכ ר ב ינפ ל א נווג כ ת ר ימ א ם ד וק ק ״ ב ש יל יל
ש יג ג וח ה ל א ר ש י ת וצ ופ ת ל כ ב ות וא ןיר מ זמ ש ר מ וע ל ג ״ ל ב ש ״ כ ו ,א נווג כ ם ד וק ר מ וע ל ג ״ ל ם ד וק ק ״ ב ש
ס יש יג ר מ ר ש א ת יק ב ד ה ו ת וד ח ה ו ה ח מ ש ה ל ד וג ר א ת ל ןיא ר ש א ןור ימ ב ם ג ה מ ו ,י״ ב ש ר ד א ל ול יה ה ת ח מ ש
0
י ם ש יר ע ש ל כ וח ת פ נש ש מ מ ד ש א ,ה זה ש וד ק ה ר יש ב ר יש ל ה ר מ זב ו ה ר יש ב ם יח ת ופ ש ת ע ב זא ם ש
ד ש א ע ייייי ן
י ג
י
נ ב
ית וא ם יר מ זמ ד וע ם יד ר פ ס ה ו ,ם ש ם יד ר וש ש ם יר יש ה ל כ מ ר ת וי ה ש וד ק ד ה וד ח ו ה ח מ ש מ
ןינג נמ ש ש יו .ר יש ה ןוג ינה ט ע מ ה נת ש נ ם יזנכ ש א ה ל צ א ו ה זה ,ש וד ק ה ר יש ה ר ב ח מ ה ק ״ ה ר ה וב ןג נ ד וע
0
י ט י ש ק מ ר יש ה ט ש וק ב ו ם יש יד ק מ ל וק ב ו ם יננר מ ןנר ב ו ם יר ר וש מ ה ר יש ב ול א ו ול א ו ,ם ינוש ם ינוג נב וח וא
•ןועמש יב ר ד ת ול ע מ יש וד יק יט וש יק
0 ז ו
,יז ור ח ו וית וב ית ו וית וית וא א ל א ,ד ב ל ר יש ל ש ןוש ל ת צ יל מ ל ע ק ר ת וט ש פ ב ד ס ונ א ל ,ר יש ה תו בו ח
ל
״ א נש יל ו ם יש ר ד מ ו ל ״ זזז יר ב ד מ י ש ד וק יא ר ק מ מ ו״ ד וס י וכ ות ך יח ו .ם ייונמ ם ל וכ ל ק ש מ ב ר פ ס מ ב
ש
,
ק
ו מ ע ם ימ ח  ׳א ד ם ל וע ל ש ומ ור ב ם יד מ וע ה ם יר ב ד ה ל ב ק ה ת מ כ ח ״ ת וס מ ו ם ינוק ית ה ו ק ״ ה וזמ ״ ״ יר ה וז
ת י ד ר
ו ע ת ה ה א יה א ל פ ל ןיא ו .ינק ש יו ונל ד י ימ ו ינא צ מ י ימ ק ומ ע ק
י מ
ע
ש י ו ק ה ש א ת י נ ן ן ל ם י ״ ו ח
,
כ
,ה זה ייש ׳י ם יננר מ ו ר יש ב ם יא צ ויש ר יש ה יל ע ב ל כ יב ם יש יג ר מ ש ש פ נה ת ומ מ ור ת ה ה ו ה ל וד ג ה
,ן עמש
י ב ר י ה י י א י י ז ת ע י י ק ת ש ג ר
'
ה ז ה ש י י ? ה ר
'
מ , י ת א
°
י מ ז י י ם ר י ש ב ן
א ם ה ב ו ם ד י ל ע ר ר וע ת נ
^
ד ו
ק מ א יה ר ש א ו ,ת וש וד ק ה ת ור יפ ס ר ש ע ת ש וד ק ב ש ד וק מ ה י״ ב ש ר יח ב ש ל כ ר מ א י
ו ב
,ר יש ה רדס
0
י ז ו ר ח ה ר ש ע ב ד ס ונ ןכ ל ו ,ה א ל ע א ש יד ק א נמ יה מ א יע ר וניב ר ה ש מ ת מ ש נ ץ וצ ינ ׳יח ב ת ש וד ק מ
ד
ש ק ב ה ר יפ ס ה ה ת וא ׳יח ב ו ת ל ע מ ר ד ס ר ד יס ז ור ח ל כ ך ות ב ו (ד א ל יע ל א ת ת מ ת ור יפ ס ר ש ע ד ג נכ
ד
א מ ת ייא ל פ ת וק מ ע ת וק ית מ ב ,(ה ה ר יפ ס ה ה ת וא ל ם יכ ייש ה י״ ב ש ר ו מ ״ ע ר וג יב ר ה ש מ ת ניח ב ו ת ל ע מ
ומ כ
א וה ו (ג ,ם ש (ב .וכ ר ע ב ,ןנב ר יכ ל מ ׳ס ב כ ״ כ (א ,ל ״ כ ע ר וד ה ות וא ב ש ם ימ כ ח ה וניב ה ש ה מ ם יר ב ד
ת 3
ש י״ ב ש ר ף וא ש ד וק ׳ה ל ת ב ש ה מ ,ת ב ש י״ ב ש ר ל יר ק ה ד וה י יב ר ד (:ד ״ מ ק ג ״ ח ק ״ ה וזב 1 א ח יא ד ד וס י
ג
״ ח ק ״ ה וזב נ י  ב ש ר א ה כ ו ,ש ד וק ב ןיל ע מ ׳יח ב ב (ד ,יא ח וי ר ב ןוע מ ש ׳יג כ ״ ה ע ת ב ש ם ג ו ,ש ד וק ׳ה ל
^ ת מ ה ש מ ו [:ד ״ נ ב ״ ח ק   ׳ה וזב ) כ ״ כ ו .ש ״ ייע א ל יע ל א ת ח מ ור יש ב ק יל ס ד ה ש מ ת ל ע מ וה זד [.ח ״ ם ר ד
, ק י ל ס א ייר ב ח ו י״ ב ש ר ד (ב ״ ס ד ג ״ ח ק ״ ה וזב 1 א ייר ב ח ו י״ ב ש ר ל ע א ב א יב ר ר מ א ה כ ו ,ה ר יש ה ר מ א ק א ל יע ל
(. כ ״ ק י ׳ע ׳
י ת
ם ינוק ית ב ) ש ״ מ כ א וה ,ת ור יפ ס ר ש ע ל כ ל י״ ב ש ר ל ס ח יה ו (ה ,א ל יע ל א ח ת מ ןח ב ש וח
ל  ׳זו
ג כ או במ
ך ת ד ל וי יר ש א ב ר יש ה ר ג יס ו ב יזור ח ה ר ש ע ה כ זור ח ו זור ח ל כ ך ייח ב וניר וא יב ב ת ״ יה זע ב ר א ב נש ומ כ
ז ור ח ל כ ת ל ח ה ב ת וא ל כ וננייצ ש ומ כ -א יב ל ןוע ר ש  * ומ ש מ ד ח א ת וא זור ח ל כ ל ש ת יר ב ם ש ר ם ג ,יוכ ו
•ןועמשמ
ם ש ם ש ם ש ו
ל יד ג ת וא ןויצ ב
ם יג ה ונש ם ינוק ית ה ו ק ׳׳ה וזב ו ם ויה יר וע ש ב ם ד ומ ל יר ח א ם וי ל כ ב ה נש ה ת ימ י ל כ ב ןוד ימ ב י תי ארו
ש וד ק ה ונר פ ס מ ד ומ יל ל כ ר ח א ייא ר ה מ ןכ ו ,״ יא ח וי ר נ« ה זה ש וד ק ה ט ויפ ו ר יש ה ר מ זל ו ר יש ל
ה זה ש וד ק ה ט ויפ ח ב ש ו ר יש ר מ זל י״ ב ש ר ד ןימ ס וב מ ה ל ה צ ב ו ןוש ש ב ו ה ח מ ש ב ר ר וע ל .י  ׳ב ש ר ת וד מ ״
ד ומ ע יש ש ד וק ב ה ל ע מ ל ול וק ע מ ש נו ,יה ןוד א ה ינפ וה נומ זב ק יד צ ר ר וע ל ם יד ול יס ב ת ול ע ל ו ,ת וק יב ד ב
ב ול ע ה ומ ע ל ע א ימ מ ע ת ופ יצ ח ו יב וח מ א ע ור ד ו א ש יר א ר ע צ ל וב ס י ית ר ד ע ול ר מ א ל ה   ׳ב ק ה ינפ ל
ע ל ק ף כ ב ם יא ר פ ות ל ח נ ל ע ו ,ה נע ד י יד ש זיזו ה נמ ס ר כ י ר ע ימ ר יזח ו ,ה א מ ט ה ץ ר א ב ק נא נה ו ח נא נה
ל ע ד וק פ יו ,ןית ר כ י ת ור כ ו ץ ר א ה ןמ ם יל ול יג ר יב ע ה ל א ת וב ל מ י א ניד ל וק ב וה נע י ם יה ל א ה ו ,ה נע ול ק
ה א ש יד ק ה יח יש מ ש א ר א ש יו וא צ ם יר יס א ל ר מ א ל ו ,ה מ ד א ה ל ע ה מ ד א ה יכ ל מ ל ע ו ם ור מ ב ס יר מ א ב צ
.ןמ א א ימ ייע ייכ ל ע ה יח יכ ל מ ב ך יל מ יו ,א ימ ש ד א ש א מ א ש ד ק מ ןל ח וח יו .א ייח מ ה יה יו ,א ייר פ וש ד א ת ר ק ה נב יו
ל כ ד ד ג א ב ל ול וה יא ,ת ח א ה ד מ א ת ד יב ע ת א ו וה ל וכ ןיד ח יית מ ה יב ו ,ןר יפ ס ל כ ל יל כ וה יא ק יד צ ד ל ״ ז ו
,ה יב ת ק ב ד ת א [ה ניב ש .ר ל ״ ר ן יה יא ד ק יד צ וה יא ןא מ ו ןש ד ח ר ה ז ף וס ב ם ינוק ית ה ת ופ ס וה ) ל ״ זו ,ןר ים ס
א נא א וה ד ה ם א ו ר מ א ש ומ צ ע נ י״ ב ש ר ו ,ול יל כ ת א ה יב ןר יפ ס ל כ ד ,ה ״ ב וק ד ת וד מ ל כ מ ל ול כ ד א וה ה
ןג ב יב ת י א יק יד צ ל א ש יר יוה ימ ל ד ית ע ד יא ח וי ר ב ד ה יש פ נ ה א כ ז [א נת ׳פ ח ״ וזב ו א ח יא ו .א וד
ל ״ זו [:זי׳ע ר ד ג ״ ח ק   ה וזב ן א ת יא ו ,ה ר ית ה ת וד וס ד יר א מ ה יה י ׳ב ש ר ם ג ו ,א ה ניכ ש יפ נא ול ב ק יו ןד ע
ר ש ע מ א ל יל כ יה יא ד ה ש וד ק א ת יכ ל מ ד א ר ט ס מ ןית מ ש נ ןית ר י ןיניא ד ת וד מ יר א מ ה ר ות יר ת ס יר א מ
ם ינוק ית ב ) כ ״ כ ו ,ע ש ת א ל ו ר ש ע א ד ור פ א ל ב ןר יפ ס ר ש ע ל יכ ז ,ה ל יכ זו ה ל ת יר יד ןא מ ד ,ןר יפ ס ר ש ע מ
ק ׳׳ה וזה ת ט יש ל ד ס ג ה מ ו ,א כ ל מ ד א ר ב ל וה יא ומ יש ר יא ד ,ןר יפ ם ר ש ע וזימ ר ת א ה יב ׳י [:ו״ ס ד ב י׳כ ייח
ק ״ ה וזב ] מ ״ ע ר ה ש מ ל א ומ צ ע ב י״ ב ש ר א ו ,ה ׳׳ע וניב ר ה ש מ ת מ ש נ ץ וצ ינ ׳יח ב א וה יי׳ב ש ר ד ל ״ ז יר א ה ו
א ל ו .א וה ןמ א נ ית יב ל כ ב ז ו-ע ד א -ח ק ״ ה וזב 1 י״ ב ש ר א ה כ ו .ת וד מ ר ש ע ב ל יל כ וה יא ד ן:ב ״ פ ר ד ג ׳׳ח
ל ל כ ת ש א ןיג ר ד ה ר ש ע ב ה ש מ ל ע [:א י׳כ ד ב ״ ח ק י׳ה וזב ו א ״ כ ה ו ,ןיג ר ד וה ל וכ ב ןמ יה מ ש מ ש ה ש מ כ ה וה
ס פ ד נה ׳ית ב ו א ת יא ו ,ה יול ע ןיד כ ה יה ס א ה יר מ ד ש נ ר ב ד ה יק ל וח ה א כ ז ׳וכ א וד ןמ א נ ית יב ל כ ב ב יח כ ד
ת וכ ר ב ) ור מ א ש ל ״ ז ם ת נווכ וה זד ר ש פ א ו ,ת ור יפ ס ר ש ע ב ות ד יל ב ו ור וב ע ב ל יל כ מ ״ ע ר ה ד (ח ״ וזה ף יס ב
ור מ א ד [.ח ׳׳ל ד ב ״ ח ק יה וז ב ן יח א צ מ ב וש ,ה יה ת ומ א ר ש ע וניב ר ה ש מ ל ש וה ב וג ד [,ד ׳׳מ ת ור וכ ב :ד יינ
ת ור יפ ס זמ ׳׳ק מ ב ) ם ש ׳יפ ו ,ך ניג ב א ש יר ןיפ ק ז ןיא ת ח ו ןיא ל ע ןיפ יל ג ,י״ ב ש ר ל א יס וי יב ר ו א ייח יב ר
.ל ״ כ ע י״ ב ש ר ןיג ב ת ור א ה ם ה ל ם יא ב ם ל וכ ע ייב ם ה ש ןיא ת ת ו ת ול יצ א ד ת ונויל ע ה
דפסה הז סי פדהל ו נל ן מדז נש או ה אתלמ אנמי ס
,תבש ארקנ י ״בשרד ק״הו ז ב ש״מכ ת״בש תנשב
.ן מא תבש ו לו כש םו י ל בו רקב הכז נ ו תו כז בו
- יא ח וי ר ב ר יש -
: ז ן י ך ב ח מ ן ו ש ש ן מ ש , ך י ך ש א ת ן ך ש ל ק ב י א ח ו י ר ב
ת א ש נ . ש ד ק ה ת ד מ מ ת ז ן ש ??נ . ש ד ק ת ח ז ק מ ן מ ש י א ח ו י ר ב ת וכ ל מ
יא ח וי יב : ך ל א ?) ^ 1 P $ ^א י

^ f l ^ י * V
3
*
, ת ח ר ב ר ש א ם ו י ת ס נ ם ו י . ת ב ש י ב ו ט ב ש ו מ י א ח ו י ר ב ר יס י
/ ״ T :   T V - : T :   T :   T     • T  
יא ת וייב : ך ך ך ז ן ו ך ך ו ה ת י נ ק ם ש . ת ך מ ? ? ם י ר ו צ ת ו ר ע ב ב
ר ו א . ם י ד מ ו ל ם ה ;י י ד ו מ ל . ם י ד ?ו ע ם י ט י ש י צ ע . י א ח ו י ר ב י ו ה ח «
י«ח וי יב : ך ר ו מ ך ו ר ו י ה מ ה א ל ז ן , ם י ד ק ו י ם ה ד ו ק י ה ר ו א א ל ?ו מ
ד ו ס , ם י ח ק ך מ ו ב ט ו ק ל ל ת י ל ע , ם י ח ו פ ת ה ד ש ל ן י א ח ו י ר ב ™!״ <
י ו ז ח ו
י י ב : ז ן י ך . ו ב ?ב ר מ א 3 ם ן א ה ז ק צ ן נ , ם י ח ך ?ו ם י צ י צ ? ה ר ו ת
כ ך ז ו י , ה ך י ע ש ה ת ד ש א ת מ ז ל ל מ : 1ו , ה ר ו ב ג ב ת ך ז א נ י א ח ו י ר ב ה יוב ג
י * ח י י י ב
:
ו ר ר ו צ ד $3 ת ? ל ש ה ך ? ת מ ת א צ ו ה
V
l , ש י ל ה י ר א י ג ?ו ת ? ג ה , ש י ש י נ 5 א ם י ו ק י ל י א ח ו י ר ב
3 m
יע ל ע *י ז ן י -י ש י י מ ו י ר ^ ת , ז ^
1 n
, ם י ש ד ח ש ד ח ? ק ו ר ; ו ק , ם י ש ן ,
ז
ה ש ך
(
ל 5 י א ח ו י ר ב
״ ח י י -
:
י ד י ? ק י י ?! ? ת ך ש ק , ם י ש מ ק ן ד 1 ס ת ו ת ב ש
ש י ש י ל ז ק , ה מ י נ ? ה ד ו ב ?ל ת ?ק ז ק ה , ה מ ו ד ק ה מ ? ח ד ו י י א ח ו י
ר
ב
,»ח יי י ב ״ ז ן י י א י י ז ב ו ר ? !ף א , ה מ ו ר א ו ת י ש א ר ת ו ב י ת ל ם י ת ז ק ו
ח
ל ב ר י כ ט י ב ה ל מ ת א ל ; , ה ל ע מ ם ו ר א ל פ ו מ ר ו א י א ח ו י ר ב
ר
״ כ
,*ח י י יב
:
ו ר י ש ה א ל ן י ע ת ?3 , ה ל א ר ו ק ן י א ו ה מ ו ל ג ץ ת
ש י ך מ ו ע ה י ך ז ק א ן , ז ן ד ן ^ו ל ם ה ם ע ה י ל ז ק א , ף ת ן ל ו י י ר ק א י א ח ו י ר ב
: ף י ך ו א ו ך י ^ ת ן # ח י ש ו ב ל , ך ך ו ם ל ע
: ך י ר ב ח מ ן ו ש ש ן מ ש ך י ך ז ק א . ת ז ן ש ל ?נ י א ח ו י ר ב
ד ס ח
ה ניב
ה מ כ ח
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
י פכ *י אחו י דב״ שו דקה טו י פ רי ש תא ראבלו שרפל לי חתנ אי משד אתעי י םב
ה״בקה י נפל ן ו צרל ו ני רמאו ו נרו אי ב אנ הי הי ש או ער אהי ו .תעגמ ו ני די ש
,ע״י ז י ״בשרה ׳ה ן ו דאה י נפ דו בכלו אנמי המ אי ערה דו בכל
:י ב ף י ך ב ן ך מ ן ו ש ש ן $ # ז ן י ך ^א ת ז ך ש ?נ (א י א ח ו י ר ב
,י מצעה ו מש לע אלו י אחו י דב ם״שב תו מו קמ המכב י ״בשרל ו ארקש םעטה (א
.הז ב בי שמ [םש ו נרו אי בב :׳כ :׳ט ףד י ״בשר תו דמ] שו דקה ו נרפסב ן י י ע
טי מפ, ׳ו - ט״לפ ר״ב] כ״שמב ן בו י ו .[׳ח הי מ םי לי הת1 קו ספ ףו ס בו תכה ן ו של (ב
,םי מו דמה לע םי מחר שקבל דמעש העשב ו ני בא םהרבא לע דמאנ הז קו םפד[ ׳י -
םי בר תו מו קמב קי הו ז ב כ״שמב ותנוכ) טפשמ השעי אל ץראה לכ טפו שה רמאו
,םלו ע ן י א שקבמ התא ן י ד םאו ,ןי ד ן י א שקבמ התא םלו ע םא .[י מחר ו הי א טפשמד
תבהא םהרבא ה״בקה לי א ,םי אק לי כי אמלע תי ל רחבצ רתו ו מ תא תי ל םאו
כ״ע ,ן בי י חל תנאמ עשר אנשתו .י תוי רב תא קדצל תבהא .עשר אנשתו קדצ
םהמ דחא םע י תרבד אל םלו כמ ,ךי רי בחמ ו המ .ךי רי בחמ ן ו שש ן מש א״א ךחשמ
,ן ו שש ן מש תחי שמ םשב האו בנה תארקנו [ל״ררה] םש בתכו ,ל״כע ךמע אלא
ן י אש םש לע או ה ן ו שש ן משו ,אי בנל חשמת עשי לא תאו רמא תאד המכ
,ל״כע ׳ו כו ן גנמה ן גנכ הי הו דמא תאד המכ החמש ךו תמ אלא הרו ש האו בנה
תו כז ל הצר ,ג״׳י ה הגש רחא הרעמהמ תי נשה םעפ אצי ש רחא י ״בשד הנהו
לע תו צמ ן י בי בח המכ האר הי דבל ל״אד [ג״ל תבש) ש״מכ ,לארשי תא קדצל1
(:הי מ הכוס] ש״מכ ן י דה תדממ םרטו פלו לארשי לע רו גי נס השענו ,לארשי
,ו פו ס דע םלו עה ארבנש םו י מ ן י דה ן מ ו לכ םלו עה לכ תא רו טפל לו כי ש דמאש
ךדו ה תי נק םש לע ן מקל ו ני רו אי בב ש״מכ ,המכחלו האו בנל י ״בשר הכז ן כלו
ן כלו .המי נפ הדו בכל תפקשה לעו ,ךרוא וי ז חשממ בו רכ תא לעו ,ךרדהו
.ךי רי בחמ ן ו שש ן מש הז ה קו ספ ףוס ז ו רח לכ י רחא י ״בשר לע טי י פק רי פש
השמד הי קלו ח האכז י ״בשראד [.ז י לד ב״ח ק״הו ז ב! כ״שמ םדקהב !רמאי דו ע
עו די ו .ש״י י עי ךי רי בחמ ן ו שש ן מש א״א ךחשמ כ״ע ׳ו כ בי תכ הי לעד
די פש ז מר ן כל ,ה״ע ו ני בר השמ תמשנ׳ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרד הז ב ל״שמכ או ז ו
.ךי רי בחמ ן ו שש ן מש קו ספה הז הז ה סו י פה לש ז ו רח לכ י רחא ן טי י פה ברה ו י לע
הי א
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ע י׳וס יצ ה ר ית ה יש א ר ונה ו ר יד א ה ןוא נה ק ׳׳ה ב ר ל [ר ב &ש י ״ ע ש נ ים ם יד יל ע יג ה ש ד ח מ ה ת ע ו ה ייא
ש ד ח יר מ א מ ב : ש ש ית יא ר ו ,א ״ ע י ש ט א ק נומ ק   ׳ק ד ב א ג ה ל׳׳קוצז ארי פש דז עלא םי י ח ו ני בר ׳
ו כ
ה זז א ל ונית נש מ ו ,ה זה ק י ח וזה יר ב ד יי• פ ע ה ז זור ח כ ״ ג ש ר פ מ ש [ד ״ י ת וא יניע ל ג ר מ א מ ,ר ייא
.ע ״ יז ל א ר ש י ש וד ק ו ׳ה ש וד ק ד ויה ק יד צ ו ןוא ג ו ל וד ג ת ע ד ל ןווכ ל ית יכ זש ׳ה ך ור ב ו ,ה מ וק מ מ
המ ל״ז י [ד״י תו א רי י א שדו ח י רפאמ ,רכששי רעשב] הז ב ש״מכ .רמאי ד ו ע
ן י א ן משב אלהו ,ןמש ׳י חבב ו י רי בחמ רתו י י ״בשרל ללהמו חבשמש
ל״ז חד י ״םע ל״י םלו א ,אי כנל ו לי פא רחאל אל לבא ךלמ ו א ן הכל קר ן י חשו מ
לכמ רתו י םש ו שפנ רסמו ו י רי בח דגנ םש דמע י ״בשרש [ד״ל- ג״ל תבשב]
םי י מו רה לע תו כז דמלל רו בדב ו לי פא הצר אלו ,םי מעב תו ללו בתה דגנ ו י רי בח
ו ני אש שרדמב אתי א ן משה םגו ,ו י רי בחמ רתו י ז א תו כלמה תא הני גו
י ״בשרו ,ם״ו כעה םע םי ברעתמ םני א לארשי ךכ ן י קשמ םו ש םע ברעתמ
ו ל שי ,םהי לע תו כז דמלל םג ברעתהל הצר אלש ו י רי בחמ רתו י ו שפנ רסמש
ץדגרגמש תי ז ה ן משה לע םש שרדמב ו רמא םגו ,ו י רי בחמ רתו י ן משה תלעמ
ץנתו נ כ״חאו םי נבא ן י אי במו םי לבחב ו תו א ן י פי קמו טבחנו ן חטנו ו נלי אמ ו תו א
שי דמו עש א״טםה ן מו ם״ו כעה ן מ תו עי סנה לדו ג ו ני י הו .רכו לארשי ךכ ן נמש תא
י נפמ תחי אל ל״נכ תו טבחו תו ני חטו םי רו מי ה ו לא לכבו ,ו תמאל ׳ה דבו עה דגנ
ח
שטנ ש ן ו שש ן משה ׳י חב או הו ,ל״נכ י ״בשר ׳י חב או הו .י ראכ רבגתי ו לכ
ל כ
ףו ס לש הנו כנ .דדמ לכ דחא טי י פקד ו הז ו ,ל״לכע ו י רי בחמ רתו י ו תדמב
ד ש י מ ד
.
ס
י ד מ ל נ ,ל ״ ק יצ ז ש וד ק ה יניב ר ^ש וש ד ק יר ב ד מ ה ׳יא ! .
ך י ר י ב ז ן מ ן ן ש ע ן מ ס ן ן ר ח
ש
,
נ
כ א כ ןיש ק ומ ו ןינזיט נו ם ת וא ןיר ג ר ג מ ש ת יזכ ה ויה ל ו .ר וד ה ת צ יר פ יצ ר ופ ד ג נ נ׳׳ס מ ב ץ ר פ ב ד ומ ע ל
ף ן ד ה
ל וד ג א וה ש ימ *׳יכ ו ,ד ימ ת ר נ ת ול ע ה ל ר וא מ ל ת ית כ ה ך זה ת יזה ןמ ש ה ם ה מ א צ וי ז״ יע ו ,ם יל ב ח ו
,ן ל ו .ם ת ע ש ר ב ס פ ת י א ל ש ,ה ח מ יו ת וא ב צ ׳ה ת א נק א נק יו ד ומ ע יש ת וח מ ל ות ל וכ יב ש יו ר יע ה ב ר וא
י ה
י ס ב ה ת יה ת מ א ת ר ות ב ית כ ןיה א ב [ד ״ פ ז״ א ב ד ת ב ןש ״ מ כ ,ו״ ח ם יר מ מ ש נע י א ל ש ם ג ו ,ם יל יל א ד ב וע א ר ק י
״ *ע ןר ה א ד ב ע א ל א ל א ,ו״ ח א ׳יע ד ב וע ה יה ןר ה א ש ך ת ע ד ל ע ה ל ע ת יכ ו ,א יה ת וא ב צ ׳ח ך א ל מ ׳וכ
ד 3 ע
ול א כ ב ות כ ה ויל ע ה ל ע ה ב ״ יש ע א ו ,ר כ א ״ ע ל ט ב ל ןווכ ת מ ה יה ו ׳וכ ה ש מ א ב ש ד ע ם ת וא ב כ ע א ל א
»,כ ם ע ו (.ג   צ ק ד ב ״ ח ק ״ ה וזן ל ״ זו ,ןר ה א ה ש ע ר ש א ל ג ע ה ת א וש ע ר ש א ל ע ם ע ה ת א ׳ה ף וג יו ׳א נש ,ז׳׳ע
ד
״ .ד ה ,ןול ס י ןינב ןיר ת ך ייח ןר ה א ה ״ ב יק ל ״ א .ש יב ל ןווכ ת א א ל ד ג ׳׳ע א ןר ה א מ ה יז ג ור ך יכ ש א ל א ד
ד כ
ד יד פ ד ,ל ע מ מ ויר פ ת א ד ימ ש א ו א ״ ד כ יונב ןיל א ,וד ימ ש ה ל יא מ ,וד ימ ש ה ל ד א מ ׳ה ף נא ת ה ןר ה א ב ו
^נל ב נ ת ש מ ל ש ות ל פ ת י״ ע ש [ז״ מ —ט ״ פ ר י׳ד מ ב ו ,יה —י״ פ ,׳א —ז״ פ ר ״ ק יוב ו ש ״ מ כ ות נוכ ו .ןוניא יונב ש נ
,ד *ר ש .וינפ ל ח וב זמ ,ח ב זמ ןב יו ל ׳׳זח א ש ןה כ ה ןר ה א ב ם א ו ,ם ינש ור יית ש נו ם ינש ות מ ו ה ר יזג יצ ח ונמ מ
ע
״ כ ,יל ך ב ה ת ל ע ת א ז ל כ ב ו ,ונימ יל ם יד מ וע ש ל ״ זח מ א מ ה מ כ ד וע ו ,ם ינק ז ם יע ב ש ו ר וח וינפ ל וג ר ה ש
^
י
ם ינת ונ ם ת ק ית ש י׳׳ע ״ כ ,ם ימ ור מ מ ש נע  ש א ש יש ס .ק ת יש ו ור וכ כ ל ע וא ות ס נר פ ל ע ש ש וח ש ימ
ם יע ש ופ ל
ה כ י א ח ו י ר כ ר י ש ה ר ו א י ב
ק ״ ס זו ם ל וע ד וס י ק יד צ ה ןוא ג ה יח כ ל כ ב וש מ ש ל ית יכ זש יכ יר ד מ ו יב ר ו יר ומ ק ׳כ יל ב ת כ ש ומ כ ו ,ם יע ש ופ ל •
ל ״ ז ו [ש יא ה יר ש א ונר פ ס ] ל ע ות מ כ ס ה ב ל״קן צז י ראדנאפלא רז עי לא המלש ו ני בר ם ס ר ופ מ ה
ם יצ יר פ ה וב ר ת נש ה ב ס ה א וה ו ,ת ד ה ת ס יר ה יא ד ו וה ז ,ם יר ר ופ מ ןיע ם ימ יל ע מ ל ה ק ה יג יה נמ ש ה מ ש וש ד ק
ם כ ח מ ית ע מ ש ןכ ו ל ״ זו [א ש נ ׳פ ת וד ל ות ה ם ש ב .ז׳׳ל ד ם יזר א יד ומ ע ונ ר וס ב ] כ ״ ש ם ך ר ד ב א וה ו ,ל ״ כ ע
ת א ד וכ ל ל ק ר ,ד יח יו ד יח י ל כ ות ש ר ב ד וכ ל ל ו ת ות פ ל ך ל יל ך ר ט צ י א ל ש ר ״ ה צ יה ם כ ח ת ה ה ת ע יכ ד ח א
ב כ ר ו ם וס כ ו״ ח ויה י א ל ש ר יע ה ינב ר ו ר וד ה יל וד ג ל כ ור ה זי ןכ ל ו .ל  ׳כ ע וב ם יל ש כ נ ם יב ר ר ש א ד יח יה
.ח ״ יר ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ] ק ״ ד ל ר וק מ ית א צ מ ש ב ור ק מ ה זו ,ל ״ ר א ׳׳ט ם ה ו ר   ׳ה צ יה ו ןט ?ה ל ש ה א מ ט ה ה ב כ ר מ ל
,ל ״ כ ע א מ ל ע ל כ ל ןיד כ ש ייח א ל ו א ל וכ מ ר ית י ה א כ ז ל ע ה א ט ל ש ל א   ט ס ל ה יל א ח ינד ל ׳׳זו [מ ״ ע ר ב
ם ל וע ב ת א ז ה יה ד ב כ ו ,וייח ל ע ול יפ א ו וד וב כ ל ע וא ות ס נר פ ל ע ש ייח ל ןיכ יר צ ןיא ם ימ ש ד וב כ ר וב ע ב ו  
,ןת ל וד ג מ ןד יר וה ל ה וצ ש א י׳ח ו ,ןיר ד ה נס ה ג ור ה ל ה וצ ש ר מ א ד ח ןא ״ ה א ״ ם ז״ ע ימ ל ש ור יב ] א ב ומ ם ע ב ר י ימ יב
ם ד יב ש יש ול א ד ג ג ם ג ו ם יצ ר ופ ה ד ג ב ה ח מ יו ץ ר פ ב ד ומ ע י ם ימ ש ת א ר י ל ש ק יז וב ש יש ימ ל כ ןכ ו
ד יח י א וה ול יפ א וא ר יע ב ד ח א א וה ול יפ א ל ל כ ש וח י א ל ו ,ןת ס נר פ ו ןד וב כ ינפ מ ק ר ןיח ומ ןניא ו ת וח מ ל
.מ יל פ ר ע ה ו ם יננע ה ויל ע מ ר ז פ יו וכ ר ד ה ר וי ת מ א ה ש א וה ר ב ד ף וס יכ ,ול ע מ וש ןיא ו ר זוע ןיא ו ם ל וע ב
ר ב ע מ ול וכ ם ל וע ה ל כ ש ,יר ב ע ה ם ה ר ב א א ר ק נ ה מ ל [יג—ד ״ ל פ ית ב ר א ת ק יס פ ,׳ח —ב ׳׳מ פ ר ״ ב ב נ ש ״ מ ב
ת א ד ב ע ו ד ח א ר ב ע ל ם ל כ ם ה מ ר ב ע א וה ו ,א ״ ע וד ב ע ול וכ ם ל וע ה ל נש ל ״ ד ,ד ח א ר ב ע מ א וה ו .ד ח א .
ה ג מ א ש א ר ה יה א וה ש ה כ ז ם ׳׳כ וס ל ב א ,ד וד מ נ ול .ר ש ע ש ה מ א וה ע וד י ם ג ו ,ת מ א ה ׳א ם ל וע יה ל א
ל ס כ ם כ ר ד ןכ יכ ,וה וזב י ד וד ה יע ש ר ש ה מ ש וח ל ןיא ןכ ו ,ול כ ם ל וע ה ל כ ב ת ״ יש ה ת נומ א ע ט נ ר ש א
ד ע ם פ ד ר ל ו ;ם ת ב וט ל ם ת וא ם יח יכ ומ ר ש א ם ימ ימ ת ה ו ם יר ש יה ם יש נא ה ת וזב ל ה ב וט ייופ כ ת ויה ל ם מ ל
,וה ול ל ק ו א ב ס א יזיב ה יל יר ק ם ח יכ ומ ו ד יפ ל ה יה ש ח נ 1׳ז—ל ״ פ ר ׳  ב ב ] ל וב מ ה ר וד ב ש ״ מ כ ,ל ״ ר ה מ ר ח
ם ח יכ וה ש ם וש מ ח נל וה וא נש ןכ ו ,ם ת וא נש י ם ימ ד יש נא ה מ ל ש ר מ א ו ,וה וזיב ש r:ח ״ ק ןיר ד ה נס ב ] כ ׳׳כ ו
יל ע מ ד ם וש מ א ל ,א ח מ ינב ה יל ןימ ח ר מ ד ןנב ר מ א ב ר וצ יא ה r:ה -ק ת וב ית כ ב ] ש ״ זו ,[יג —א ״ ל פ ר ׳׳ב ]
ןיכ ד ב מ וינב ו ות ש א ש ימ ל יוא ת וח צ ך ר ד ב ׳יפ ז׳׳ד ע כ ו ,א ימ ש ד יל ימ ב וה ל ח כ ומ א ל ד ם וש מ א ל א יפ ט
ף ד ר נ ח נ [ף ד ר נה ת א ש ק ב י ׳א ק וס פ ב ,ג ״ פ ר ״ ה ק ב ] ש י׳מ כ ור וד יש נא ל כ מ ף ד ר נ ה יה ח נ ם ג ו ,ות וא
א וה ו וח ומ ינ ם ל וכ ו ,ה זה ר וד ב ינפ ל ק יד צ ית יא ר ך ת וא יכ ׳א נש ,ח נב א ל א ה ׳׳ב ק ה ר ח ב א ל ו ,ור וד ינפ מ
וה וא ר ק ו ויל ע ם יט ב ש וד מ ע ו ת וא ב צ ׳ה ת א נק א נק ש ס ח נפ ל מ ״ כ ו ,ם ל וע ה ת ונב ל ל יח ת ה ונמ מ ו יח ר א ש נ
ש ״ מ כ ס ח נפ ל ה ת ל ע ה מ כ ״ ח א ה א ר ו א צ ה ת ע ו ,[ינ —א י׳כ פ ר ״ ד מ ב :ט ״ ק ב ״ ב ] ׳וכ ם ט יפ ש ה ז יט ופ ןב
ח וור ,ה ל יזח ת א א ל ו ה ל וד ג ל יכ זי א ל ול יפ א ד ,ה ׳׳ב וק ד א ש יד ק א מ ש ל א נק מ ד ןא מ [:ג ״ יר ד ג ״ ח ק ׳׳ה וזב ]
,א ל וכ ל ק יל ס ו ,א ל וכ ל ח וור ,ה יר א מ ד א מ ש ל א נק ד ןיג ב ו ,א נמ ז א וה ה ב ה יל יזח ת א א ל ס ח נפ ,ה ל ל יט נו ה ל
.ית א ד א מ ל ע ב ה כ ז ו ,א מ ל ע יא ה ב ה כ ז [.ד י׳יר ד ש ׳׳וע ] ,ה א ל יע ה נוה כ ב ש מ ת ש א ל ה כ זו ,א ל וכ ה יב ןיק ת א ו
ך יר וא ו יוכ ה יר ת ב א וינב ל כ ו א וה ה א ל ע א נה כ ל ה כ זו ,ם יר צ מ מ ןיק ם נד ןוניא ל כ מ ר ית י א מ ייק ל ה כ ז ו
ה כ ימ ל וש ע ןכ ו ,ם יט ר ומ ל ייח ל ו ם יכ מ ל ית ת נ יוג [׳ג ה יע ש י] א יב נה ר מ א ו ,ל ׳׳כ ע א ר ד ינב כ ״ ע ןימ וי
ימ ר ש פ א ו ,יח ל ה ל ע וכ י ט ב ש ב ד ״ ה ה ו׳ב —י׳׳פ ר ״ ק יו] ןייע ו ,[ד ״ כ —ב ״ כ א ״ מ נ יח ל ה ל ע וה כ ה ש א יב נה
ד ס יש וה זו ,יח ל ה ל ע ש מ מ וה כ ה כ ״ ח א ו ,ם יט ר ומ ל ייח ל ש ״ מ כ ונק ז ת א פ ם ד וק מ ול וט ר מ א ל ם א ע ד וי
וה ז ו ,ך ל ב ס ת ל ב וס ,ם יכ מ ל ה נות נ ,יח ל ת ט ור מ ,ך יל ע ה ג ור ה ה (ה מ וח ינא ם וא א נע ש וה ב ד יל ק ה ןט ייפ ה ]
ןכ ו ,ם יט ח ש נ ם ויח ל כ ך יל ע ו .ם יט ר מ נו ם יכ ומ ל ר וכ ז [ם ה ר ב א ת יר ב ר יכ ז וט ויפ ב ה ״ מ ג ד ןט ייפ ה ] ד ס יש •
(ז )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
וה יח א ל ןכ ו ,וח צ מ ב ל זר ב ב וה ות יס ה ש זק י׳ה ש ם ש ב ,י״ ׳יס ב ] ב ת כ ו ,[׳ב — י״ פ ר ״ ק יו] א יב נה ס ומ ע ל וז יב
וז יב ןכ ו ,[ז״ י—א ״ י א ״ מ ן ל א ר ש י ר כ וע וה וא ר ק וה יל א ל ,[׳כ —ה ״ ס פ ר ״ ב ] ל ע יל ב וה וא ר ק א יב נה ינול יש ה
ויל ע ל ב ק ל ו ץ ר פ ב וד מ ע יש ש ״ ת י ונא ר וב ןוצ ר וה זו ,[ר ׳׳כ יא ד א ת ח ית פ ב ] ש ״ מ כ א יב נה ה ימ ר יל ול ל ק ו
[יס ׳יס ע יר ז ת א מ וח נת ב ] ש ״ מ כ ,יח י ומ ש ת ש וד ק ןע מ ל ת ופ יד ר ו ןיר וס יו ת ונויז ב ו ת ור צ ל ש ת ונוים נה ל כ
ם יא יב נה ויה ש ומ כ ת וא כ ה ל וב ס ל ו ןמ צ ע ל ע ל ב ק ל ו ,יה ת ש וד ק ל ע ת וזב ת ה ל ו ם ד יב ת וח מ ל ם ה ל ה יה ש
ך ^ע ש ה מ ת מ א ב ה נה ו ,ש ״ ייע ׳וכ ם יא יב נה ר א ש ו ח יע ש י ןכ ו ,ת ור צ ה מ כ ל ב ס ה ימ ר י יר ה ש ,ם יל ב וס
[.ג ׳׳מ ד ם יש ר ד מ ה ר צ וא ב ו ה א ר ,ם ל וע ב ה יד ב ם יש ל ו א יב נ ם וש ל ה ש ע נ א ל ד וע א יב נה ה ימ ר יל ר וד ה יע ש ר
!!וה ם ויא ו א ר ונ ד א מ י נ,ןא כ ה ש ע מ ה ית ק ת ע ה א ל ה זה ש וד ק ה א יב נה ל ש וש ד ק ד וב כ ינפ מ ו ,ול וש ע ש ה מ
ס ה ל
ש י
.ןיש ג וע י ןיפ וד יג ו ןיפ ור ח ןיל ב יס ו ה ״ ק ע ם ש ע נ ןיר ם ומ ש ול א ל כ ו .ש ״ ייע ול וש ע ש ע ש ר ה ש ע מ
ןןיצ ת ר ש ב מ ,ןויצ ת ר ש ב מ ך ל יל ע ה וב ג ר ה ל ע ל ׳ זו [.ג ״ ע ק ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ] ש ׳׳מ כ ,ת ד ח וימ ב ״ ה וע ר כ ש
,ןמ ית ו ר ש ב ת ו ק וס ית יה יא ו ,ל א ימ ע ר ב ם ח נמ א ח יש מ ד א מ יא ,ד יד ר ב ןת נד א ת ת א ,ה ב יצ פ ח יה יא א ד
7
י ד כ ה י׳ב וק ד ,ית א ור כ ש ה נה ,וינפ ל ות ל וע פ ו ית א ור כ ש ה נה ול ה ל ש ומ וע ור ז ו א ב י ק זוח ב ם יה ל א ׳ה ה נה
י א מ
ה י ר ג א י מ ש
ת ש וד ק ל ע ה ית מ ש נ ר ס מ ד ןא מ ,א ניד וניא ר ו וש נכ ת א ןול א מ ייו א ל יע ל ד א יל מ פ ל כ ב
י ד מ א 1י
נ י א
׳
ה י ר ג א י א מ
יל *
א מ
י י ל כ ב ןיפ וד יג ו ןיפ וד ח ה מ כ ל ינס ד ןא מ ,ך כ ו ך כ ןור מ יי ןוניא ו ,א וה
ך י ג ס ל ית ל יע פ י
י ת א
י
ר כ ש
״ נה ד ״ ה ה ,ך כ יר מ א ןוניא ,ה יר ג א וה מ יל ע א מ וי ל כ ב ש ינע ת א ד ןא מ ,ך כ
ו 3
י נ כ
ס ג
י •
י ד י ה ח י ז כ י
ז
נ ע ר
"
,
י
3
י
ד י ה י
י • י
י מ ת
׳
ת י י מ ש
יש ד ק מ מ ת ויה ל ינק ז ח יו ח ״ יש ה ונר ז ע יו ,ל ״ כ ע
״ ,״ ,ומ מ ה י ה ד ות ה ך ר ד ב ם יר וה ט ה ו ם יש וד ק ה ונית וב א ך ר ד ב כ  ׳ג וכ ל יש וננח ל וש ל ב יב ס ם ית יז יל ית ש כ ויה י
,ן מ י ז ׳
ה
א י י ז
י ר ב
י
ג י
י
ב ג ל כ
ד ייב י ןכ י ,ת וח מ ש ב ו ם ימ יע נב ו ב יט ב ונית ונש ו ונימ י ך יר א י ת ״ יש ה ו ,נ״ ס ייב
ן ן כ
^׳ ו
י ש ש ן מ ש א
״
א
י
ח ש מ פ
״
ה ע [ ז י
ק
ח
שדח רהז ב] בי שמ םדקהב ,רמאי לו ע
ך

,
ט
ר ב״ח ק״הו ז ב] אחי או ,אי כד אנו מםרסא י רהנ רסי רת ן י לא ן ו שש
ל ן ן ז
תו דמ ג״י דגנכ םהו ,אנקי ד י נו קת ג״י ׳י חב או ה אי
כ ד
אנו מםרפא רסי רת י גהד
> ד
םי מחר לש תו דמ ג״י הש (ה״הלז ק״מרה םשב .מ״חהו אב םש] בתכו .םי מחר
אתי עי נצד ארפסב .ז ״עקד ב״ח ק״הוז ] ל״ז ו ,ן ו מסרפא י רהנ ג״י ל תו רו קמ
. ן
0
כ ז י י
ע ו
׳
א י כ ד א נ ו מ ס ר פ א ד
ן י חי שמ דסי לת ן י דגנ אלמד אל
ז מ
אי ההב
'.ן גש
ב ״
י הרעמב בשי י ״בשרד [.׳י ףד י ״בשר תו דמ] שו דקה ו נרפסב ו נבתכש
י * #מב ז מר ו הז ו .לארשי לע םי מחר לש תו דמ ג״י ה ךי שמה ג״י ה הנשבו
^ץי ס י קטכת רשע תלת לע בי תי ד י י בשרל הי חכשא ו הי לאד [:ז ״ע תו בו תכ]
^
ב
או ו תרי טפ םדו ק י ״בשד דמאש (י ״ח ׳י ס תפסו תב ג״חז ב] כ״שמ כ״ג ן בו י הז בו
- #,1דה כ״כו .אתהבא רב ןו ל ו רבעא אלד י תאד אמלעל י בבא דסי לת לו עי א
•ק I •
^ ,
ד
ףד המדקהב קי הו ז ב] כי שמ [.ז ״לד ז פ םתכ] ו רפסב הז ה שו דקה רי ש רבחמ
א ד
ו הנ לכו ,ן י רו הנ ע״של אקלם ךתי י רו אד תנא האכז י בד י ״בשרל רמא חי שמד
n םהש .אי כד אנו מסרסא י רהנב ן י י חתםאו ן י קלס .ן י מעט גי י רתל תשדפתא
y0
תו רהנ
i
י
ו כ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
כי כו ,ל״כע ן ו מסרפא לא םי סחי י מ םי רו מג םי מחר לש תו דמ ג״י דו סב תו רהנ-
אתמכחב עדנמל אתי י רו אב י לדתשמד לכ ןובי א ןי אכז (המלש •ד״דב ש״הש ח״ו ז ב]
י ערת רסי לת הי ל ן י חתפד ׳ו כ ן י אלע ן י ז רב ן י לכתסמו ן י עדי ן ו ני אד ,ן ו הי דאמד
י רםי לת י תאד אמלעל ךל אנבי הי (.ה״כ תי נעתב] כ״כו ,אי כד אנו מםרפאד י ז רד
ב״םפ ר״בבו ,א״ה א״פ ז ״ע י מלשו רי ב] ן י י עו ,ןי י כד ן ו מסרפא אחשמד אתו ו רהב
י רו מ] ש״שמ םש ן י י עו ,ן ו מסרפא י רהנ י רשע תלת ו הבא ׳דל הי ל ו ז חאד [
,
ב—
׳כ ש ש ׳׳וע נ ית יא ד ה א ר ] ,ה״בקה לש ו י תו דמ ג״י ב קבד הי הש םו שמ (ראו ת הפי ב י ני קז
ןכ א ל ר מ וא ו ,ל ״ ז יניק ז ק ״ כ מ ה ל יח מ ת ש ק נו וש ד ק ר פ ע ת ק יש נ יר ח א ו ,יוכ ו ר מ ול ר ת וי ב וט ל ב א !ל ״ ז ז ״ ומ
ו הז ו •!ק וד ו ם ב ש ומ ר ס יל ת ב ןת יא ת ור ה נה יר ע ש ו ,ם יכ ד ת ור ה נ וא ש י ׳ה ת ור ח נ וא ש נ ,ל ׳׳ז יניק ז יב א
רכו אז י פ בהד י קתכתב [תו עו בש גחל תו מדקא ו טו י פב ל״ז ץ״ש מ״רה ן טי י פה] דםי ש
ן אכ טי י פקד רי פשו ,אתו רהנ ן ו מסרפא ן ו הי מק ן י די גנ ,אתרמו גו דו כדכ י כת י לע ן י רחםמ
רשא ,םי מחר לש ו י תו דמ ג״י אנקי ד י נו קי ת ג״י ׳י חב או הו ,ןו שש ן מש י ״בשר הי לע
.ש״י י ע תדמעש םי רו צ תרעמב לע ן מקל הז ב ש״מכ םגי שהלו םתו ארל הכז ו י י חב דו ע
ד״א [:ב״י רד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב .ךי רי בחמ ן ו שש ן מש שי מ ,רמאי ד ו ע
ן ו שש ל״ז ו בתכש [ןושש ךדע ,רוא י רו אמב] י תי ארו .י רקא ן ו שש קי דצ ן ו עמש
אמו חנתב] ו ני בר השמ לע אתי או .ל״כע ן ו שש ן מש או ה ו נממ אצו י ה עפשו דו סי ה או ה
ב״הו עלו ,לארשי לכ לע שאר ךי תי שע ז ״הו עב השמל ה״בקה רמאד [׳ד תו א ארקי ו ׳פ
ץו צי נ ו ב הי הש י ״בשדו .םלוכ שארב אב התא םרכש לו טי ל םי קי דצה ו או בי שכ
י ו הי מל די תע י ״בשרד [אבת ׳ם שדח רהז ב] ךכ ו י לע כ״ג בו תכש ו גי צמ ,השמ תמשנ
.ךי רי בחמ ן ו שש ן מש י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,ן דעד אתנגב אי י קי דצל אשי ר
ת א ש נ (ב ש ן ק ה ת י ד מ מ ת ז ן ש ^ נ (א , ש ד ק ת ח ז ק מ ן ?ז ע י א ח ו י ר ב ת וכ ל מ
יא ח וי ר ב : (ד ן ר א פ ך ש א ר ל ע ש ו ב ח ,(ג ש ד ק ה ר ז נ ץ י צ
ל״ז ו ,או במב לי על ו נבתכש ו מכ תו כלמ תרי פס תני חבמ רבדמ ז ו רחה הז ב (א
תא תשדקו הב דמתאד אלאמשד ארטסמ ,ו הי א שדו ק תחשמ ן מש [:ט״ק ג״ח ק״הו ז ]
שדו ק תחשמ ן מש אי ה תו כלמהש ו ני י הד [ה״הלז ק״מרה םשב ,מ״חהו אב] ׳י פו ,םי ו לה
םא [:ב״עק א״ח ק״הו ז ב] כ״כו ,ל״כע םי שדק שדו ק העבהמ ךשמנה הרו בגהמ תלבקמש
תו כלמ] אתי ב י אהל הנו ב י הי אד 1האלע הני ב ל״ר] האלע אכלמ אד ,תי ב הנבי אל
,
ה
תדממ תחשמנ כ״חא ש״מ רי שה ךשמה ראו בי הז בו ,הי ל ן י קתאו רי דת [תי ב תארקנ
ק״הו ז ב] כי שמב ראו בי (ב ,עו די כ שדו ק תארקנש הני ב ׳י חבמ או הו ,שדו קה
ג ר ד
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
:*כלמב י י סנכד אגו ו ז י תמי א רמא ׳ן ו עמש י ברל הי ל חלש אבא י בד [:׳ק גי ח
י ל י התו י מא תב אל ךא אי ה י בא תב י תו חא הנמא םגו הי ל חלש ,אשי דק
אשי דק אני צו ב י בר י בר רמאו ,הכבו הי לק םי רא אבא י בד שי גרתא ,השאל
-ן ו הנמ קלתסת דכ אמלעב ן ו הי ד ארדל י ו ו ,הי ני מ קו פת דכ אמלעל י ו ו י ו ו י ו ו
,דמאק י אמ ךלבקל חלשד י אה אבא י ברל אי י ח י בר ל״א ,ךני מ ן י מתי ן ו ראתשי ו
האלע אבאמ ארהנד אנמז ב אלא אתי נו רטמב אכלמד אגו ו ז ו אל י אדו רמא
(.בי י ק ףדבו ׳ז תו א םש א״ד תו הגהבו ,די צ א״ח ן י י ע י תני י צ י לש רהז ה ן ו י לגב!
ן גו ו דז מ ן י דכו ,י אה אלטנ אבא י במ אהד ,שדו ק הל ן ני רק הי ני מ ארהנתא דכו
י דקאד רתאמ לי טנד ׳הל לארשי שדו ק בי תכד ,י רקא שדק אכלמד ן י גב^׳אדחכ
א
ד אמש אבא י במ אהד ,י מא תב אל ךא אי ה י בא תב י תו חא ן י דכ ,שדו ק
אנמז ב אלו אד אנמז ב אדחכ אגו ו דז אל .רשאל י ל י התו אד לעו ,אמא י במ אלו
-ו נו כה הז ו ,ל״כע אמא י במ אלטגד אנמז ב אלו אבא י במ אלטנד אנמז ב ,ארחא
,ן ו י לעה דו חי ל הי ו ארו שדו ק תארקנ תו כלמ י תמי א ל״ר ,שדו ק תחשמ ן מש רמאש
כ
* שמ ן מקל ן י י עו ׳שדו ק ארקנש האלע אבא ן ו י לעה שדו קמ תחשמנש ן מז ב
.ש״י י ע המי נפ הדו בכל תפקשה המו דק המכח ד״ו י ב הז רי שב
ל
*
ז
ו ז . י '
מ ר ד ז פ ם ת כ 1
י י
פ ם ב
הז ה שו דקה רי שה רבחמה ברה ש״מכ .רמאי דו ע
לו בג הו דסחה םה ן י רטם ץרתל י לז או .הני בהו המכחה דו ס םה ן משו ן י י
; ׳
ל ע נ
אני מי ד אי טסמו ,י לאמשה או הו הרו בגל ן י י הו , י
נ
י
מ
י
ה א ו ה ו ד ס ח ה ן מ ש ה
^ד ב י קפנ אני מי ד ארטסמ ךכי פלו ,ןי י ה כ י אשמ ךרו קל
ח ן מ ש
ה י כ ,ן אכדב
\ ר ? תחשמ ן משב תחשמנש תרטעה לא ז מרה אשי דק אתו כלמ חשמתא ן מתמו ,אמלעל
* - ן מ
ד
ק
ה ב
'
ש ד י ק ת ח ש מ ן מ ש ל י
*
ב ש י ת מ ש נ ח ל ע מ
°
ח י ה כ
*
ג ר א י ב י ו
׳
ר מ א י
י י ע
שו ק ל״
ז י
׳
י
״
ב ש ר ז ? א ב ם ה
י
מ א ד
^
ש ד ח ר ה ז
ד
ו ם ב ם י נ
י ק
י ת ה
תו פסו הב] כ״שמ
א ן ן 7
י דק אחשממ הבגל ו עי בנ אתחנל אתני כש י מק ן י לי מ חתפא אשי דק אני צו ב
-ן ן נתאד אתני כש י הי אד ,די מת רנ תו לעהל רו אמל תי תכ ךז תי ז ן מש הב.רםתאד
ד 3
כ ת אל חבז מה לע דקו ת די מת שא דמתא הני גב .םדא תמשנ
,
ה רנ הב
הי בו קל י מו ד ו נתת לא די מת הב קםעתי ד ן אמד .הי תמשנ הבכת אל י כהו
י
0שי ל
0
״ערה רמאש המ ן בו י הז בו .הי בגל ו כי כש תי ל אגרשד ,הבגל רעתי ד
א כ
ל מ י מק קי לדד אני צו ב ,אשי דק אני צו ב תנא ךי רב (מ״ערב ,ד״לרד ג״חב]
. j
0
# י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ו הז ו ,קי ו דו ךלי ד המשנ ו הי א ׳ה רנ ,אתי נו דטמו
.שדו קה תדממ תחשמנ שדו ק תחשמ
דו ע
ז כ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ו י שעמ י ״ע ו י לע ךשמנ די מתש ,י ״בשר דבו כמ ׳ה שו דקל חבשמד .רמאי ד ו ע
המדקהב או הו ,רסחי לא ךשאר לע ן משו כי הו סב ׳ן ו י לעה ן משה םי בו טה
אנו ו גכ י ו הי מל י ו דבו עב י כז ד שנ רב ו הי א האכז [.הי נקד ב״ח קי הו ז ב] כ״שמ
דו בכל המ .דםחי לא ךשאר לע ן משו םי נבל ךי דגב ו י הי תע לכב בי תכ ד״עו .אד
תו בר אחשמ או הה [דובכ ׳י ג םהש אבאד תו בי תנ ב״למ לבקמש ת״ת] האלע
עפשה ךשמנ אבאמ ׳י פ] י תאד אמלעד אז רמ הי ני מ ענמתא אל [המכח עפש] אשדק
תו בר חשמ או הה ,רי דת ן נבלתמ י ו דבו עד שנ רבל ףו א ,[הני בה תו עצמאב ת״תל
י ״בשרד ,המי נפ הדו בכל תפקשה לע כ י שמ ן י י עו ,רי דת הי ני מ ענמתי אל אשדק
.שדו קה תדממ תחשמנ שדו ק תחשמ ן מש י ״בשר לע טי י פקד ו הז ו ,הז ־דובכ שרי
לי ז ו [׳א תו אב ,ט״פד ג״ח ק״הו ז לע תמא ךרדב] כ״שמ םדקהב ,רמאי ד ו ע
{:ח״פד גרד ק״הו ז ב] ן י י עו ,המכחה עפש לא ז מר או ה .שדו ק תחשמ ן מש
.תו כלמ דע ו י תו דמ י ״פע דרו י ש דע ׳ו כו המכחמ ךשמנש בו טה ן משכ קו ספב
ן י מלע ו הלו כב עמתשא אלק ן י דכ םש םי י סמו הז ה קו ספב [ט״רד ג״חב] כ״כו
.ארטע או ההב האלע אמי א הי ל ארטעמ רתבל ,י וגו ן ו י צ תו נב הני ארו הני אצ
,ארטע או ההב רקי י שו בל [תוכלמ] אתי נו רטמ לעו [ת״ת לע] הי לע אשי רפו
הי לי ד אלו לי הד אמו י ב הארנכ י ״בשד ןכו .אכלמ י נב ן ו ני א לכב אתו ו דח ן י דכו
ק״הו ז ב] ש״מכ ,שדו קה תדממ חשמנש שדו ק תחשמ ן מש לש דו חי י ה הז השענ
אהת ן ו עמש י ברד אבד אלו לי הב ו די מלת קחצי י ברל הי ל ו רמאד [,ח״י רד א״ח
א״דכ [א״ד ׳י פ ,הני כשה ו י ז ב גנעתהל ו נחלו ש ן קתמ הי הת] הי רו תפ ן קתמ
המדקהבו ,ןאכ קו ספה הז ן בו מ ו ני א הרו אכלו ,
,
ו כו ן ו י צ תו נב הני ארו הני אצ
ן מש לש דו חי ה הז השענ ו תרי טפ תעבש י י בשר לע טי י פקד ו הז ו ,ק״ו דו ן בו י ׳ז נה
אשנ י ״בשר י כו דאמ ,הו מת הרו אכל (ג ,שדו קה תדממ תחשמנש שדו ק תחשמ
בהז י דגב העבראמ דחא או ה ץי צהד םגו ,הי ה ן הכ אל אה .שדו קה רז נ ץי צ תא
ש״מכ או הו .ץי צ תני חב ו תנו כ לי ר אלא ,סי י ק הי ה שדקמה תי בש ן מז בו ג״הכ לש
(מ״ערב:ד״עקד ג״חב] אתי או ,םי אק הו ה תא לע ץי צד [:ח״י רד ב״ח ק״הו ז ב]
(חלשב י הי ו אתקי ספב] י ״בשד לע ן כ אתי א י כהו ,האלע אמלעד ן מי ס ו הי אד ץי צ
תא או ה אהד י ״בשד ן ו גכ [.ו״טד ג״ח ק״הו ז ] ל״ז ו ,אמלעד אנמי ס אה י ״בשד
אנמי ס אנא [.ה״כרד א״ח ק״הו ז ב] ו מצעב י ״בשדא הכו .הוה אמלעב אנמי סו
.שדו קה רז נ ץי צ [׳י חב] תאשנ י ״בשד הי לע טי י פקד ו הז ו ,אמלעב
ש״מכ םדקהב ,ץי צה ׳י חב תלו גס ו ב הי ה ו מצעב י ״בשרד רחא ן פו אב .רמאי דו ע
.הי ב אלכתםאל אתו לכתסא ,ץי צ י רקא י אמא י ״בשראש [:ז ״י רד ב״ח ק״הו ז ב]
ן י גבו
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
הי ב לכתםאד ןאמ־ לכו ,ץי צ י רקא שנ רבד אתו לכתסא לע אמי י ק הו הד ן י גבו
[ץי צה י נפל1 הי מקל אמי י ק אלד (:ד״עקד ג״חב] .
׳
ו כ הי ב אעדו מתשא ץי צ או ההב
,תמאד םי נפ טו שקד םי נפ ן ו ני אד ן י אלי ע םי נפ ן ו ני א לכד אז ר .טו שקד םי נפ אלא
ן לכתסמו ,ו הי י בל י רבתמ הו ה הי ב לכתסאד ן אמ לכד ץי צ [:ח״י רד ב״חב)
אי י רבחהו ו רו ד י לו דג ןכו ,הי בל רבתא •דוהו אתמי אמ ן י לפנ י ו פנא ׳ו כ ו הי דבו עב
ש ״ מכ ,י ״ בשר םבר י נפל םדמעב םי דערו םי לחו םי עז די מת ו י ה י ״בשר י די מלתו
,אי י חי י ברדהי מו ם םלאתא
,
ו כ ,י ״בשרד הי בגל לי ז א אבר אי י ח י ברד [.ד״י ד ב״חב1
[.ו ״טד״ש״ו ע] י ״בשרד ו דחפ לדו גמ הי שי ר ףי קז אלו י ו ני ע ךי אמ ו גל לאעד ן ו י כ
ן נא ,הי ני מ ן י עז עדז מ אלי עלד ן י מלע ,י ״בשר לע שו דקה ו ני בר ו נבל ג״בשראד
י ז רב ן ו עמש י בר חתפ דכ ,׳וכ ן שקנ אדל אד ן תבו כראו (.ח״כקד ג״חב] ,ו ״כאע
ו ו הד אי י רבח ו עז עדז א [.ח״פרד ש״ו ע] ,ו לחלחתא ן י רבחו ארתא עז עדז א ן י ז רד
; ו י ני מ ׳ו כ אשי דק אני צו ב י בר י בר [:ג״םד ב״כ ׳י ת ׳י תב] אבסה רמא הכו ,ן מח
י בד ו רמאש [.ח״לד ב״ח ק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי הז בו ,ן י אתתו ן י אלע ץעז עדז מ
׳ה ן ו דאה י נפ ן אמ ,׳ה ן ו דאה י נפ תא ךרו כז לכ הארי בי תכ י סו י י ברו אי י ח
דחבו מ ,ל״ז גי אדה םשב ,מ״חהו אב ׳י פ] אי י נרכד ן מ ארו כד ו הי אד ן אמד .י ״בשר אד
י 3 פ
י
כ
ל״ר ,שדו קה רז נ ץי צ תאשנ טי י פקד ו הז ו ,הי מק האז חתאל י עב [םי מכחבש
^דו קה^רז נ ץי צ לש תו לכתסהה דחפ ׳י חב התו א ו י לע אשנ י ״בשדה ׳ה ן ו דאה
^
ת
י או ,ןו צרל די מת ו חצמ לע הי הו [ח״ל- ח״כ תו מש] ץי צב בי תכד ,רמאי ד ו ע
, דקאד אחצמ אי לגתא אתבשבו ,ןו צר י רקא אחצמד [.ט״כקד ג״ח ק״הו ז ב]
י נאי
ד
״
ה ה א ת י ל צ א ל ב
קתמו או ער חכתשאו אז גו ר חכתשא אתעש או ההב .ן ו צר
ן ו ו עדד או ער .אי י לגתא אד ן ו צר דכו [:ח״פרד ש״ו ע] ,ןו צר תע ׳ה ךל י תלפת
ד
י עז ד י ו פנא ן י רהנחמו ,ן י לבקתמ אתחלד ן י תו לצ לכו ,ן י מלע ו הלו כב חכתשא
י לג I : ו ״לקד ש״ו ע] ,ן י י פכתאו ן דמטתא ן י ני ד לכו ,חכתשא י מחרב אלו כו .ץפנא
(.ג״צדד ש״ו ע] ,אני ד ךי כתשאו ן י פנא רי עז ד י אהב רי הנו ן י ו ו ערד או ו ערד אחצמ
!!רו ו ח תרדהתא ,[ןי פנא רי עז ד] אחצמ י אהב אקי תעד אחצמ אי י לגתאד אתעשבו
-ן ״בו קד אתעשב (.ו״טד ש״ו ע] ,אלו כל י רקא ן ו צר תע אתעש אי ההו ,אגלתכ
, ץפנא רי עז ב אשי דק אקי תע אי י לגתא ,ן ו הי דבו ע ן רשכתמד אמחו אמלעב חגשא
,ו מי נס ו ז חי רשי ד״הה ,ו הלו כ ן כרבתמו ,ן י מי תם ן י פנאב ץפנא ן ו ני א לכ ן לכתםמו
אצמנ ,ש״י י ע לו דג ן י ד רז ג םלו עב לטי בש רחא תאז שרד י ״בשדש ש״י י עו
אחצמד או ערו ,ן ו צרל די מת ו חצמ לע הי הו קו ספה הז ו ב םי י קתנ י ״בשד י כ הז מ
הלגתנ
ח כ
י א ח ו י ר כ ר י ש ה ר ו א י ב
{:ס״ד ג״חב] ש״י י עו ,םלו עה לע םי מחר ררו על הצו ר הי הש תעב די מת ו ל הלגתנ
אנלכתסא אמו י י אהב י י בשרא ,םי משג תרי צע לע ללפתי ש ו י נפל ו אב ו דו ד י מכחש
לטי בד [ז י י ׳י ס א״ח ק״הו ז תו טמשהב)ן י י עו ,ן י פנאב ן י פנא י רשמל אלו כ רדהתי ד
רז ג הי בו קד י ״בשר ךקלו ח האכז רמאו אי משמ ק״ב אצי ו .םלו עב הער הרי ז נ
ךרדבש י תרמאו ,השעי ו י אי רי ן ו צר רכתא ךלע י אדו ו ב .אתתל לטבמ תאו אלי על
,ו ל ךי רצש תעב די מת ו ל הלגתנש ן ו י לעה ן ״ו צר לע הנו ו כה ן אכ ז מר ז מר
י ״בשרד ,ונב י ברל ג״בשראד (.ו״טד ב״חב] כ״כו ,ק״ודו השעי ו י אי די ן ״ו צר ש״ז ו
הי בו קו רז ו ג או ה ,י עבו לי אשד המ לע ן י מלעל אתי נעת רז ג אלד ארבג או ה
הרי ז ג הו ה אלד י ״בשר ן ו גכ [.ו״סד גדד ק״הו ז בו ] ,לטבמ י הי או רז ו ג ה״בו ק ,םי י קמ
,םלו עב הער הרי ז ג לטי בש ש״י י עו ,הל לטבמ אלד אלי על אמלע לע רז גתאד
י עב ךראמד ן ו עמש י בר תא האכז ,הרז גה לי טב י ״בשרד םי משמ לו ק אצי ו
אדו גרפ הי ל די חאד עמשמ ׳ו כו השמ לחי ו בי תכ השמב ,אמלע י נב ב״ע ךרקי ב
,לטבמ תנאו רז ו ג או ה ,םי י קמ ה״בי קו רז ו ג ן ו עמש י בר תנאו [אדו גדו פ י לו ח]
י אהל אמלע י נב ן ו כרטצי אל י אמו י ב [:א״עד ש״ו ע] אי י דבחל י י בשרא הכו
,אמלעב אכמם אנא [.ה״כרד א״ח ק״הו ז ב] ,י ״בשרא הכו ללפתהל םי רבק לע ךלי ל
י ״בשרא הכו ,אלי עלד אני דב ן דתא אלו ,ארעצב אמלע בי תי אל י י חב אהד
אנלי טב אל י אמו י ן מ אהד ,אכהד ץלי א לכל י לע אנדהסא [: ח״רפד ג״חב] ו מצעב
י ני רחא י מו י ב ו לי פאו .אתבשב אתי נעתל אנכי רטצא אל ן ו הי ני גבו ,י תדו עס ׳ג ץלי א
ן ו צרה לש ו חכב תו שעל לכה לו כי הי ה י ״בשר י כ .אתבשב ש״׳כ אנכי רטצא אל
הכרבה תאז כ״ג ן בו י הז בו ,םי נו י לעה םי נפבו םי חצמב די מת ו ל הלגתנש ן ו י לעה
או ער ,ן י מו י קי תעל י רב ךי דב [.ט״כקד ג״ח ק״הו ז ב] ו נב א״רל י ״בשר ךרב רשא
הגרדמה ו ל הי הש י ״בשר ו מכ הי הי ש ל״ר ,הי ל ךי דטצחד אתעשב חכשת אחצמד
לכ[:ז ״י תו כמב י ״שר] י רבד ראו בי כ״ג הז בו ,ןו צרל די מת ו חצמ לע הי הו לש
הי לע טי י םקד ו הז ו .ק״ו דו ן י עמש י ברכ אהי ש ן ׳ו צר י הי םי מחר שקבת תדלו י ו מאש
.שדו קה רז נ ץי צ [וי לע רשא ן ו י לעה ן ו צרה חצמה ו ל הלגתנ הי הש ל״ר] תאשנ ,י ״בשר
ש״מכ ,תו כלמל י ו ני כ אי ה ץי צו ,תו כלמה תרי פסמ רבדמ הז ה ז ו רחב רמאי ל ו ע
ץי צ הב .(תוכלמב] ן י ני י ע לעד אחצמ ל״ז ו [:ה״מקד ׳ו ׳י ת םי נו קי תה ףו סב]
ן אכ טי י פקד ו הז ו .שי י י ע אלי עלד אשדקמ י בד ן י רו י צו ן י נו ו גב םקו רמ שדו קה רז נ
.אלי עלד שדו קה רז נ ץי צ לש ץנו ו ג ׳י חב תאשו נ אי ה י כ ,תו כלמה תרי פס לע
ץי צ תאשנ ,שדו קה תדממ תחשמנ כ״שמ םדו קה ךשמה ראו בי הז בו .רמאי ל ו ע
רז נ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
תראה אי ה ץי צ ל״ז ו [ץי צ תכרעמ ,רוא י רו אמב] כ״שמ המדקהב ,שדו קה רז נ
ב״ח קי הו ז ב] ש״מכ או הו ,ל״כע הני ב הבו שתב בש ץי צה האו רה לכ ן כלו ,הני בה
או ההב ן י לכתםמ ו ו ה דכ ,לארשי ב ו הב ו ו הד אחצמ י פי קת ן ו ני א לכ [:ח״י רד
ץי צ אד לעו ,י ו דבו עב ףי סכמ הו הו ו הי י דבו עב ן לכתסמו ,ו הי י בל י רבתמ ו ו ה ץי צ
* תמי אמ ן י לסנ י ו פנא [.חי פ םי חבז ] אחצמ י פי קת ן י פנא י פי קת ןובי א לע ארפכפ
תי בל ארבתל םי רג ו הי אד ן ו י כ ,ו הי י לע ארפכמ אצי צ ן י דכו ,הי בל רבתא הו הו
תדממ תחשמנ ש״ז ו ,הני בה תראה חכמ ו הז ו ,ל״כע הי ראמ י מקמ אענכתאלו
.שדו קה רז נ ץי צ תאשנ [עו די כ שדו ק םי ארקנש ר״גמ אי הש הני ב תראה ל״ר] שדו קה
,ב״ב בו רקב ו נל תו י הל הדי תעה הנו רחא הלו אג י כ או ה עו די י כ ,רמאי ד ו ע
תבי כשד השו דקה הני כשה םי קי ו אשי או הו ,ה״ע ו ני בר השמ י ״ע הי הת
הל סי קו י ׳ו ,תלפנ ׳ה [.ה״כ ףד א״ח ק״הו ז ב] ש״מכ ,ארפעב אתו לגב ר״הו עב
ה״לי ש אבי י כ דע [י נש דו מע ש״ו ע] ,ת״ת ׳י חב םה השמו ׳ו י כ ׳י פ ,השמד ׳ו
ש״ו ע] ,אנמי המ אי ער הלי ש אבי [:ו ״מרד ג״חב] כ״כו ,אדכ אד ן בשח ה״שמ אד
הי מרג בהי ד ן י גב השמ [.ג״גרד ש״ו ע] .הל םי קו י ׳ו ן י דכ [רהז ב .ז ״י קד א״חב
י כ
דע הדו הי מ טבש רו סי אל ד״הה ,אי י לת הי ב אנקרו פ אד ן י גבו ׳ו כ ו הי י לע
,ךתמחנ אהת הי בו ו מש המ ו הי א השמד ׳ו כ אנבשחב ה״שמ ו הי אד ה״לי ש אבי
ל ?
דחו ,האמדק אנקרו פ לע דח ,השמ השמ הי מש ה״בו ק לפכ אד ן י גבו
ת
ו טמשהב] .רי שי ז א אלא ,רמאנ אל רש ז א ,השמ רי שי ז א אד ן י גבו ,אתי י רתב
אכשמד ,ףסוי ןב חי שמו דו ד ןב חי שמ ן ו ני אד םי בו רכה תא [
ט
״י ׳י ס א״ח ק״הו ז
ן 0
י תלצאו רמתאד או הה ה״לי ש אד םי הלא חו רו הי ב רמתאד אחי שמד אחו ד
,סשב ףקו ז ףקו ז ה לכו [.כ״קד ב״חב] ,אנבשו חב ה״שמ ה״לי ש קי לס י כהד ,חו רה
אסו גד ן י רבי אכ ,לארשי לכ ן ו מו קי הי ב אתתל השמו אלי על ו ני בר השמד אגרד
ה
י לעד ן י גב ,םשב ףקו ז ףקו ז ה לכ ו הי א י אהבו ,הדי מעב ן י פי קז ו הלו כ הי בד
ק״ יז ב ] כ ״ ש מ ה מ ד ק ה ב ,ם ש ב ך ע ד א ו ב ״ ש מ ת ״ יה זע ב ׳ים ,ם יב ר ב ר ה מ יומ ל ב י] ,םשב ךעדאו רמתא
וווס ל יע ינש ל ש ות מ ש נ א וה ומ ש ל פ כ נש ימ ל כ ד ,ה ש מ ה ש מ [יו—ב ״ פ ר ״ ומ ש ב ו ,א ת פ ס ות ב ,ס ״ ד א ״ ח
א ל א מ ש ל א ניד ד א ייס ר וכ ,א נימ יל ימ ח ר ד א ייס ר וכ ל ״ זו [:ז״ כ ק ד ׳ע ׳ית ׳ית ב נ ית א צ מ ב וש .ש ״ ייע
,ד זכ ד יח א ת א ד ה ש מ ו ,׳ה ׳ה ןינמ יז ןיר ת ה ימ ש ל פ כ ד ה ״ יוה ה יב ו ,וה ייוור ת ל יל כ א ת יע צ מ א ד א ד ומ ע
ד
ו ע ונל ר א וב י ת ומ ד ק ה ה ול א ב ו ,ל ״ כ ע ןה מ ש ןיר ת ב ם -ש ׳ב ך ע ד א ו א ד ןיג ב ו ,ח ש מ ה ש מ ה ימ ש ל פ כ
.ך נינב ה ש מ ל ר מ ת א ד ה א ת ת א ת ניכ ש א ד ,א ר ק י ם ש ב ם ל וכ ל 1:ה ״ פ ד ט ״ מ ׳ית ׳ית ב ] ר צ ק ד ח א ר מ א מ
אנמי המ אי ער ו רמאו הי ל ו כי דבו ן נבר ו תא [: ח״עקד ג״ח ק״הו ז ב] •ז ק־ייי ם ש ב ך ע ד א י
*ן י ע ׳ךמע ן ו ני או ן ו המע שדחתתו .ךדי לע ן ו דפי לארשי לכו ,ךל הדפי ה״בו ק
בו תכ
ט כ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
.השמ ן י מי ל ךי לו מד ן י גב ,אתו לג ן מ ו קלתםא אני מי ב (.הי נד א״כ ׳י ת ׳י תב] כו ת*
אתי י רו א בי הי י תאד או ההד אדי לע ןו קםי הי בו ׳וב אתי עצמאד אדו מע הי גדדד•
תו כלמ תא אשי ו םי קי רשא או ה השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרו ,הי די לע
רז נ ץי צ תארקנ אי ה הני כשהש .ח״כד ל״שמכ ,השו דקה הני כשה אי ה הנו רחאה ׳ה
תא אתו לגמ] תאשנ ,ו תמשנ ץו צי נ ׳י חבב י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,שדו קה
.שדו קה רז נ ץי צ (תארקנ אי ה רשא השו דקה הני כשה
ל״ז ו (.ט״מרד ז פ םתכ ו רפסב] הז ה שו דקה רי שה רבחמה ברה כ״שמב ר א ו ב י (ד
םו של הלכ תארקל הנו י לעה ו תפחמ אצו י ן תח ארקנ תראפתה י כ עד
.ךראפ ךשאר לע שו בח טי י פקד ו הז ו ,ראפ ן הכי ן תחכ דו ס או הו .השארב תו כלמ תרטע
הלכל ן י שו דק בהי מל לארשי ן י כי רצו [:ל״דד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמב ,רמאי ד ו ע י
ן י לי פתב ן ו ל ארטעלו הי ל ארו שק י ו הי מל די ד הלפתד ארו שי קב הנתחמ
ן ו ני או (.ו״כד ׳י ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,ךי לע שו בח ךראפ ד״הה ,ראפ ו הי אד אשי רד
תעבט די ד ן י לי פתו ,הלכד אשי רב בהז תרטע אשי רד ן י לפת הלכד ן י טי שכת
לאפר (:ו ״כקד ׳ע ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,הלי ד ן י טי שכתב אנקתתמ הלכ אה ,אעו דדד
׳ו ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,ךי לע שו בח ךראפ הב רמתאד ראפ ן מתד אתני כש רש
ראפ ו הי אד ן י לפתב ךשאר תנקתתמ המכ הלכ ,למרככ ךי לע ךשאר (:ד״מקד
,תו כלמה תרי פסמ רבדמ ז ו רחה הז בו ,ךי לע שו בח ךראפ רמתא ו הי י לעד ךשאר לע
.ךראפ ךשאר לע שו בח הלע טי י פקד ו הז ו
.לח׳ר תו דו ׳א ׳פ ת״ר או ה ראפ (ראפ תו א ׳פ ךרע י ״הקב] כ״שמב ,רמאי ד ו ע
ראו בי הז בו ,ל״׳כע ׳פ ׳י ג או הו לחר רתכ השענ ן המש ו ״למכשבד ד״עו דו ס או הו
כ״כו ,תו כלמ לש םלענה תאי צמ או ה דעו (רי הבה ׳ם םשב ,דעו ךרע י ״הקב] כ״שמ
אלו כד אדו עי ו ן מתד דעו תארקנ תו כלמד (רהז ה םשב ,׳ג דו מע ה״כד כ״העשב!
ו מש] ו משל םי נתו נ דו בכו ראפ .ן ו דא לא טו י פב כ״שמ שרפל רשפא הז בו .ל״׳כע
לע ן אכ טי י פקד ו הז ו ,ו תו כלמ רכז ל הנרו הלהצ (׳ו םש תארקנה תו כלמ אי ה
.ךראפ (תו כלמ לש] ךשאר לע (רתכה] שו בח תו כלמה תרי פס
תו כלמה תרי פס םע ו ני בר השמ לש תו רשקתההו סחי ה הז ב ראו בי ו ,רמאי ד ו ע
תו כלמה תרי פס םע י ״בשרל סחי הו ,י ״ בשרב ו תמשנ ץו צי נ רו א ץצו נתהבו
,תו רי פס רשעהמ הרי פס לכ םע י ״בשרל סחי ה ראבנ ז ו רח לכב ן להל ן כו או במב ש״מכ
לי ז ו ,אתני כש הי ני מ י דעא אל די לי י אד אמו י מ השמ [ז כ״קד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ םדקהב-
תתחנ לו ק תבו ,דבכו י אד י ו ל תב תא חקי ו ,םרמע אד שי א ךלי ו (:א״י ד ב״ח ק״הו ז !
תדמאו ( ח )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ארבד אדי לע לארשי ד אנקרו סד אנמז בי רק אהד ,הב אגו ו דז אל הי ל תרמאו
אתו ערו ו הי י סרע לע אי רש אתני כש ן ני נתד ,הי ב עי י ס ה״בו קו ,ו הי י ני מ די לי י תאד
או ההמ אתני כש י דעתא אל אד לעו ,אתני כשב הב הו ה אדח אתו קבדב ן ו הלד
הי מרג שדקמד שנ רב ,םי שו דק םתי י הו םתשדקתהו בי תכד אמי י קל ,ו די לו אד ארב
אתני כשד אתו קי בדב ,דוה ן ו הלד אתו ערד המכ .אלי על הי ל שדקמ ה״בו ק ערלמ
הי ב קבדתאד םרמע ,רכ ו דבעד שממ אדבו ע או ההב אתני כש אקבדתא י כה
תקבדתא אתני כשו ן י מלעל הי ני מ י דעא אל ה״בו קד השמ הי ני מ קי פנ ה״בו קב
י סו י י בר ,אוה בו ט י כ ו תו א ארתו I :אי י ד ק״הוז ב ש״וע] ,הי קלו ח האכז רי דת הי דהב
י בר [,ט״י ד ק״הו ז ב ש״וע] כ״שמ ראו בי הז בו ,תאמח הי ב רי הנד אתני כשד ו רי הנ רמא
תא חקי ו בי תכ השמבו ,הרו תב םתו בא גווי ז רמאנ אל םי רמו ן רהאב רמא קחצי
די לו הל י ו אר םרמע הי ה אלו ,י ול םש לע תארקנ הני כשהש תו רו הל ,י ול תב
[:ג״נד ש״ו ע] כ״שמ ראו בי םגו ,השמל די לו הו הני כשב קלח לטנש דע השמל
,י נמי המ י אי בנ ראש לכמ רי תי [תו כלמ ׳י חב] אשי דק אחו ר הי לע דעתא מ״ערו
׳,ד ארהנתא אמלעל השמ קי פנ דכ [,ד״נ ק״הו ז ב ש״ו ע] ,שממ הי קלו חמ הי ל קי פאו
מ
ו הג ה ,הרוא תי בה אלמתנו הני כש ו מע התאר] הי תו י ז מ אי י למתא אתי בו ,י ו פנאב
ן ן די חי תב ךלי ד שפנ מ״ערל ט״לז ו הי לא רמאד [.ט״י קד ש״ו ע] כ״כו ,[ו ״חרהמ
(
.ו ״קד ג׳׳חק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי הז בו ,ךני מ הז ז אל ,ראתת אתני כש,׳ה תאד ארטסמ
^
ע ד
[ .ד״עקש״ו ע] ,הי ני מ י דעא אל האלע אשי דק ארהי ז רי לי תאד אמו י ן מ השמ
א ת
נ י כ ש הי ב תגו ו דז א אד לעו ,אלי על או ה הו ה חי כש אמלעל השמ תחנ אלד
j . א״כ ב״ח ק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי ו ן בו י ם״י רהו ז ה י רהז ו לאבו ,די לי י תאד אמו י ן מ
ת 3
ש] השמ רמאש ו הז י ,ק״ודו ארחא שנ רב דז גתא אל ,השמ רז גתאד רתאמ
ךו תמ תרבדמ הני כש ל״ז חא דו עו ,י מע תרבדמ הני כש העשו העש לכש י נא [.ז ״פ
י
״
ב
שר רמאד [.ז ״םר ףד ׳נ ׳י ס א״ח רהז ה תו טמשה] ל״ז ו ,השמ לש ו נו רג
ךמו פ י מק סקי מל לי כי ן אמ .י ני ס אתני כשד אמו פ או הד ,מי ערל אתבי תמ י ראמו
[ד״צש ׳י ס אשת ׳פ ש״לי ב] כ״כו ,ש״י י ע ׳ו כ הי ב ן י ללממ הי תני כשו ה״בו קד
ה
שמ לע תי לגנ הני כשהש ן י עדו י ו י ה ,ן נעה דו מע דרי הלהאה השמ או בכ הי הו
0
י חבז 1 כ״כו .הני כש י פנכב לטו מ השמ הי הש [
,
.ג״י הטו ס] כ״כו ,םעה לכ םקו
ן דמאי ו פ״הע .ךתו לעהב ׳פ אתקי ספה] ל״ז ו ,הני כשב די רטד השמ י נאש [; א״ק
0
ע רבדמ הצו ר הי הש ן מז לכש חטבו מ הי ה ךכש השא דו לי י רשא [המהה םי שנאה
,ו מע די מת קו בד הי ה השו דקה הני כשהש י ״בשר לע בו תכ ו ני צמ ן כו ,הני כשה
ש״מכ
ל
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ן בג אתני כשד אבה בו תי נ [.ט״לד ב״ח ק״הוז ב] אי י רבחל ו מצעב י ״בשד ש״מכ•
אתני כש אהד ׳וב י בר י בר רמאו חתפ אבס םק [:ג׳י׳םד ב״כ ׳י ת ׳י תב] ,םי י קתא
חתפ דח אבס םק [:ב״י ד ׳י תה תמדקהב ש״וע] ,ךרבחלו ךל ארי טנ אק אשי דק
ן י כאלמד ן י י רשמ המכ ,ן דעד אתנגב ךל ן י רטנ ן י לי י ח המכ אשי דק אני צו ב רמאו
,ךב ן י לכתסמ ו הלו כו ן מת לו עי תד אנמז ב אתנגב אעי קר י פי קשממ ן י לכתםמ
ן גו ,עי קרה רהז ו הי אד אתני כש ארהנ ךבד ן י גב ,ו רי הז י ךב אעי קרד ן י נו ו גו
רי הז הל ן י לו כי ן י א םלו כש ל״ר ,אתני כש הי ב לו עי תד דע םי תחו םי תם ו הי א
הרי אמו םהי ני ב הני כשה הרו ש י ״ע רשא י ״בשר רו דה קי דצה י ״ע קר רי הנתאלו
םש] ׳י פו ,׳ה ן ו דאה י נפ תא ךרו כז לכ הארי [.ח״לד ב״ח ק״׳הוז ב] אתי או ,םהב
ו ״חרהו מ םשב ש״ו ע] ,ו מעש הני כש ׳ה ן ו דאה י נפ [ה״הלז ק״מרה םשב ,מ״חהו אב
הארתמ הני כשה י כ ,הני כש י נפ םי ארקנ םי קי דצה י כ תעדי ש המב ן בו י הז [ה״הלז
פ״ו סב אי דהב רכז נכ ל״ז ו [ה״הלז ג״ארה םשב ,מ״חהו אב ש״וע] כ״כו ,ל״כע םדי לע
תטשקתמ אי הש םש לע ,אתני כש י פנא םי ארקנ םי קי דצה י כ ג״סקד המו רת
,ן ו עמש י בר או ה ׳ה ן ו דאה י נפ תא ש״ז ו ,ה״בו ק י בגל אהפנא םדי לע תנקתתמו
לא הפ קו ספה י ״בשר לע אבא י בר ארק [.ט״עד ג״ח ק״הו ז ב] ,ל״כע אטשקמ ו בש
םע קו בד הי ה י ״בשרש לי ז ו [׳ג תו אב ו ״חרהמ תו הגהב םש] בתכו ,וב רבדא הפ
ג״ח ק״הו ז ב] אתי א ז ע רתי ו תאש רתי בו ,ל״כע ו ב רבדא הפ לא הפ הני כשה
הי ל ו רמאו , י י ׳בשדל •דיל ו בי רבו המלשו דו ד ן רהאו מ״ערו ן הבא י תאד [.ו״נרד
אני צו ב תנאו ,׳ז ץני א לבקל תי ש ן ו ני אד ךלי ד אי י רבחו אשי דק אני צו ב תנא
םשב ,מ״חהו אב םש] ׳י פו ,ךני מ ן י רי הנ תו רנ תי ש לכד עצמאב י ברעמ רנ אשי דק
תו מדקהה ו לא לכ םעו ,ש״׳י י ע תו כלמ הרו נמה ףו ג ׳י חב או הש [ה״הלז ק״מרה
קשנ רי אי ן ב סחנפ י ברד [:ס״נד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמב ראו בי ר״הז י ״רהו ז
קשנש [:א״רד ש״ו ע] תי נש םעפ ו ני צמ ן כו ,אתני כש אקשנל אני כז רמאו ,י ״בשרל
ו ני צמ ן כו ,הי לי ד אתנגד ן י מםו בב םםבתא .׳ה י פ אנקשנ רמאו י ״בשרל י ״בפר
הי דמחמ תחנ ,ךרדב י ״בשר תא האר י ״בפרד [:א״כרד ש״ו ע] תי שי לש םעפ
,תו רצו א] ן י ז בז בנ י ל תבהי ו י בגל אתגי כש אי תאד י מלחב אני מח ול רמאו ו קבחו
,אני מחד המכ אתשה הב אני דחו ,ן י ברבר [י ״בשר ול הלגי ש הרו ת תו דו סל ז מר
[םי נו קי תה ס״ו סב] י ״בשרל אקו ני ה רמא הכו ,׳ה י פ תארקנ תו כלמ י כ או ה עו די םגו
ךמו םמ ן י קפנד ן י לבהו ן י לק ,י ני ס ו הי א ךמו פ אהד ,אתי י רו אב ךי פ חתפ אשי דק אני צו ב
ן י אלע ךלו לי מל ן י תי י צ ו הלו כו ׳ו כ תו לו קה תא םי או ר םעה לכו רמתא ו הי י לע•
ן י אתתו
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
דו ״בו ק ׳ו כ .ראתת אתבי תמד או בר ץתשו .האלע אתבי תמד או בר ן י תש ן ו גי אד ן י אתתו
.קי לס אשי דק אתי י רו א י הי אד הי לי ד אתי נו רטמד ן י גב .ךלי ד ן י לי מל תי י צ ו הי א
,י ני ס י ני ס אתגי כשד אמו ס ו רמאו י ״בשרל הי ל ו בי רבו ו הלו כ ו מק [ש״ע 1 ,ךמו פב
ן י רדהנס י ״שר] י רבדל רו קמ ן אכמו ,ךמו פמ ן י לא ן י לי מ ן י עמשד ן י נדו א ן י אכז
,י תעמש השלש לו ק ,םהמע ,רתי ה הני כש .הז ה ן ו דאה הצרי םא ׳י פש [,ח״צ
י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן בו י ו ראו בי תו מדקהה ו לאבו .ו הי י דהב הו ה הני כשד
.תו כלמה ׳י חב אי הש השו דקה הני כשה תו דו סו י חבש הז ה ז ו רחה לכב
(ב ת ח ר ב ר ש א ם ו י ת ס נ ם ו י . ת ב ש י (א ב ו ט ב ש ו ל פ י א ח ו י ר ב ייס י
f י T :   T :י —. T  .   T :   T     T
יא ח יי יב : (
י
ף ר ך ן ך ו >,י ן ן 1 ה (ד ת י נ ק ם ש . (
ג
ת ך מ ע # ם י ר ו צ ת ו ר ע ב ב
סי טמ ךאלמ רמאד [.ז ״סקד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ו טו שפב שרפל ר ש פ א (א
•דבד הי מלשב ו לי אש .י ״בשדל ו משב ו רמאי ש תו שו דק תו נו י לע תו משנ י נשל
הי בגל ברקי ד ן אמ תי ל ,ן י מו י המכמ הי ל ו נפ אה י אחו י רבד הי רתא .י אחו י
ו הז ו ,ן מקל ן אכ הז ב ש״מכ הרעמה י ״ע י ״בשר הכז לכהש או ה עו די כו ,ו הי א האכז
.י וכ תבשי בו ט בשו מ י ״בשר הי לע טי י פקד
ז ו רחבו או במב ל״שמכ דו סי ה תרי פס תני חבמ רבדמ ז ו רחה הז ב י כ ,רמאי ד ו ע
ת ד
,
ס
ס םע ה״ע ובי בר השמ לש סחי ה הז ב ראו בי ו רמאי םגו ,םדו קה
ד ו 0
״ד תרי פס םע י ״בשרל סחי הו ,י ״ בשרב ו תמשנ ץו צי נ דו א תו צצו נתהבו דו סי ה
ל כ
םע י ״בשרל סחי ה ז ו רח לכב ראבנ ן להל ן כו םדו קה ז ו רחבו או במב לי שמכ
א ף ת ו
ש״מכ ,בוט ארקנ ו ני בר השמ י כ או ה עו די ,תו רי פס רשעמ דחאו דחא
י כ
ו תו א ארתו בי תכד השמ הז בו ט אבי 1:נ״נ תו חנמ] אתי או . א
ו ה
בו ט י כ ו תו א
א ד ת
ו רמאנש ו תו א ו ארק בו ט רמו א ן ו עמש י בד [ח״מס א״דדפב] כ״כו ,או ה בו ט
ד מ
ו א רי אמ י בר ,אוה בו ט י כ ו תו א ארתו (.ב״י הטו ס] אתי או ,או ה בו ט י כ ו תו א
א
ו ה בו ט י כ ו תו א ארתו (םש] ש״מכ .בו ט ארקנ ו ני בד השמש םעטהו ,ו מש בו ט
׳
לו המ די לי י תאד או ה בו ט י כ ו תו א ארתו [:א״י ד ב״ח קי הו ז ב] כ״כו ,לו המ או השכ דלו נ
או ה בו ט י כ או ה עו די ו ,או ה בו ט י כ קי דצ ו רמא בי תכד ,י רקא בו ט תי רבד אז רד ן י גב
דסאנש ,קי דצ אלא בו טן י א[:ח״ל אמו י ,ב׳׳י הגי גח] כ״כו ,קי דצ דו סי ׳י חבל י ו ני כ
ב
ו ט ארקנ דו םי ד םי נו קי תבו ק״הו ז ב םי מעפ תבר ן כ אבו מו ,בו ט י כ קי דצ ו רמא
ךדע י ״הקב] בתכ דמחנ ז מרו .(:ב״מרד ג״ח :ד״ק ב״ח :א״כ א״ח ק״הו ז ב] ן י י ע
״
דשמד [ז ״י ן פו א ע״גמב] אתי או ,ל״כע םלו ע דו סי קי דצ ׳י ג ש״בתאב ב״ו ט (בו ט
רתו א ארתו רמאנש ,בו ט ארקנש דו סי או הש ףםו י ד אגרדל הכז דלו נש תעב
י כ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אנקו י ד וז וי אד השמ רמאד [.ד״עד ׳ל ׳י ת ׳י תב) כ״שמ ראו בי הז בו ,או ה בו ט י כ
בי תכד ,הי מע ףסו י ל הי ל לי טנ השמ [:א״כד א״ח ק״הוז ב] כ״כו ,אלי עלד בו םד
,השמ שמתשא ףסו י םע [:ד״קד ב״ח ק״הוז ב] .ש״י י ע ו מע ףסו י תו מצע תא השמ הקי ו
ךני גב מ״ערל ו רמאד [מ״ערב :ד״י ק ש״וע] ,ומע ףסוי תו מצע תא השמ הקי ו בי תכד
אגרדב י ו הי מל םי הלאה שי א [:א״לקד ש״וע] ,הי לי ד קי דצ תי רב תו א ךל בי הי ה״בו ק
ן י מלע דו סי קי דצ תו מצע ,ומע ףסו י תו מצע תא השמ חקי ו [.ו״לרד ג״חב] ,קי דצד
(:ב״פרד ש״ו ע] מ״ערל אשי דק אני צו ב י י בשר רמא הכו ,קי דצה ףםו י ד אגרד
.דח ן ני בשח תי רבו ףו גד ן י גב ,ףסוי תו מצע תא השמ חקי ו רמתא ךב מ״ער
אתי עצמאד אדו מע הי גרדד ו הי א (.ט״ערד ש״וע] מ״ערל ו מצעב י ״בשר רמא הכו
הי הש או ה עו די י ״בשר םג הנהו ,דח ן ני בשח תי רבו ףו ג הי ב רמתאד ,קי דצו
אנא (.ה״כרד א״ח ק״הו ז ב] ו מצעב או ה רמאש ו מכ ,םלוע דו סי קי דצה ו רו דב
׳י ס א״ח ק״הו ז ב תו טמשהב] ו מצע לע ו מצעב י ״בשר רמא הכו .אמלעב אכמס
י ״בשר לע הדו הי ר״א הכו ,םלו ע דו סי קי דצו בי תכד .אוה אנאו דח תי א אה [ז ״י
אבא י בר רמא הכו ,ן י אתתו ן י אלע הי לע ן י כמסד אבט אנבא [.ז ״י רד א״ח ק״הו ז ב1
,מ״חהו אב םש] בתכו ,אתתו אלי על אמלש ו הי אד י ׳׳בשרל [:ג״כד ב״ח ק״הו ז ב]
דו סי או ה י ״בשר י כ רקי ע ו ני די ב שי ש המב ן בו י הז [ה״הלז ו ״חרהו מ םשב
תו מי לשכ ן י בתו םו לשב אצי ו םו לשב םנכנ דו סב ן ו תחתו ן ו י לע םו לש ארקנו
אתבי תמ שי רמ םי חי לש י נשה ו רמאש [:ו״םקד ג״ח ק״הו ז ב] ש״מ ן בו י הז בו ,ל״כע
הי ל אמדקאל ן אעב ן י אתתו ן י אלעד ן אמל אמלש ,רמד הי לע אמלש ,י ״בשרל אעי קרד
(.ב״מרד ג״ח ק״הו ז ב] י ״בשרל ט״לז ו הי לא רמא הכו ,ךמלשב אעב אתבי תמ בר ,םלש
(.ט״ערד ש״ו ע] י ״בשרל מ״ער דמא הכו ,םי הלא תארי לשו מ קי דצ בי תכ ךלעו
םלו ע דו סי קי דצ אד .י ו די סנס לע י אק אמלעו םי ה תפש לע םי אקד ן תי ו ל י אדו
או הד ן אמ [י ״ח ׳י ס ,ט״ש ףד תו טמשהב ש״ו ע] כ״כו ,י ו לע םי אק אמלע לכד
אמלעד ארני ט [:ז ״צד ב״חב] י ״בשרל אבסה ארק הכו .בי כש אמלעד אמי י ק
,אלו כ לי בס דו מע קי דצ אד ׳צ ל״ז ו [:כ״קד ׳ע ׳י ת ׳י תב] אתי או ,הי לע ךי מס
ת א ר וט פ ל ינא ל וכ י ה ׳׳ד ב [:ה ״ מ ה כ וס ב ו י״ ב ש ר ש ״ מ י״ ש ר ל ש ב ה זה ןוש ל יר ב ד ל ר וק מ א וה ןא כ מ ה  ׳א נ
רעשב] שרו פמ כ״כו •1ל ״ ב ע ןייה ןמ ןר ט ופ ו ם ה ית ונוע ל כ ל ב וס ינא ית וכ זב ל ״ זו ,ןיד ה ןמ ול וכ ם ל וע ה
י ״בשרד [ל״ז ו ״שרהו מ תו הגהב םשו :ו ״כד םי לו גלגה רעשבו :ד״׳מד י ״בשד י רמאמ
,
י חב או ה בו טו ,הז ב כ״שמ [.׳ב ףד ארדאה לע דו ד חו רב] ן י י עו .דו סי ׳י חב או ה
.תבשי בו ט בשו מ י ״בשר הי לע טי י םקד ו הז ו .דו סי
דו ע
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
׳פ י נו י צב] ש״מב ,בוט ו ני בר השמ ארקנ המל םעט דו ע םדקהב ,רמאי ד ו ע
ו ני בר השמ י כ אלפו מו םו מכ דו ם ,אוה בו ט י כ ו תו א ארתו ל״ז ו (תו מש
«מ ל ע יל וכ ו ,ה ״ ש א ת ״ ר ב ב ות כ ונינפ ל ש ינויצ ב ה ״ א נ םי מי ׳ה תעב׳ש רו י א תו מד םלצב ארבנ ה״ע
י ח בקעי י בד ם ל ש ה ם כ ח ה ןוא ג ה ב ר ה נ׳׳יר יל ה זב ה יט מ נ ןויר פ א ו ,א ד א ת וש יר פ יע ד י א ל ו ה ומ ת
ת ״ ד ה א וה ש ןת ומ ש ׳פ ב ק ע י ל ה א ] ר ק יה ור פ ס ב ה ל יג ש ה מ ו ית א י ר ב ט ק ׳׳ד ב א ג ה א״טי לש ן הי רז
םי הלא ארי ו רמאנש ,הרוא תי בה אלמתתש ן ו כנה ן מ ן כ םא זם ימ י׳ה ת ע ב ׳ש ר ו׳א
א״ח ק״הו ז ב] בו תכ שרו פמ י תאצמ הז ה סו מכה דו סו ,ל״כע או ה בו ט י כ רו אה תא
,ד״בוק ארבד ארו הנ ו הי א אדו ,רוא י הי ו רו א י הי םי הלא רמאי ו ל״ז ו [:א״לד
הי בו ק י ז חתאד ארו הנ או הו .׳וכו אני עד ארו הנ או הו [ז ונגה רו א ל״ר] אתי מדקב
םי רבד ׳פ םי י חה דו אב] הז ב כ״שמ ןי י עו ] .ןד דעו דעלגמ הי ב אמחו השמל
אמחד אתעשבו ,(הז ה ק״הו ז ה י רבדל ,ל״ז ו רמא םש כ״שמ םש ו תנו כו [׳א- ד״לפ
3
י הי ו ,הי ב ן ו שמתשי אלד ן י גב הי ל ז י נג ,ן י בי י ח ן י רד אתלת ן ו מו קי ד ה״בו ק
,די לי ד ארו בע י מו י מ הי ל ן ו ראתשאד ן י חרי תלת הי ב שמתשאו השמל ה״בו ק הי תי
ה
י ל לי טנ ,הערפ הי מק לאע ן י חרי תלת רתבו .םי חרי השלש ו הנפצתו א״דכ
או הה הי ל רדהו אתי י רו א אלבקל י ני סד ארו ט לע םי אקד דע ,הי ני מ ה״בו ק
ה
ו סמ בי הי ד דע הי דהב ברקמל י ״נב ו לכי אלו ,י ו מו י לכ הי ב שמתשאו ארו הנ
ד ט
לשכ רו א הטו ע ד״הה תי לטכ הי ב ףטעתאו ,ו י לא תשגמ ו ארי ו א״דכ י ו פנא לע
'
מ
י בה אל
מ ת נ ה ש מ ד ל ו נ ש ה ע ש ב [
-
ב
* י הטום] כ״שמ ו נל ראו בי המדקה הז בו
ד
ו אה תא ׳א ארי ו םתה בי תכו ,אוה בו ט.י כ ו תו א ארחו אכה בי תכ ,רוא ו לו כ
ד
ו אה םי מי ה תעבש רו אה או ה ,בו ט י כ ן אכ כ״שמד הי אר אי במש ל״ר ,בו ט י כ
ו גל ן בו י י כ״כו ,בו ט י כ רו אה תא ׳א ארי ו ש״שמכרו אה ו תו א או ה או הו ,ז ו נגהו בו טה
א
רתו בי תכד ,ארו הנ אתי ב לכ אי למתא [:א״י ד ב״ח ק״הו ז ב] רו א י ״רהז עברא
ו מצעב י ״בשרא הכו ,אוה בו ט י כ רו אה תא ׳א ארי ו בי תכו ,אוה בו ט י כ ו תו א
א י
תו ׳בו ט י כ רו אה תא ׳א ארי ו ד״הה ,בו ט או ה תנא (.ג״פד ג״חב] מ״ערל
-ן י לי י תאד די מ השמ [:ז ״פקד םש] אשי דק אקו ני ה רמא הכו ,אוה בו ט י כ ו תו א
׳א ארי ו בי תכו .אוה בו ט י כ ו תו א ארתו בי תכד .הי מע תו ח ארהנד אי רלקפסא
,או ה בו ט י כ בי תכד השמ אד ,בו ט י אמ [:א״םרד ש״ו ע] ,אוה בו ט י כ רו אה תא
ן י לע ו מש ה״בקה דחי י השמ דלו נשכ אנאת ל״ז ו [,ט״י ד ב״ח ק״הו ז ב] י תאצמ בו ש
3
ו ט י כ ו ארו ו מעט בי תכו ,לכל ׳ה בו ט בי תכו ,אוה בו ט י כ ו תו א ארתו בי תכד
כ
ו טה רו אהל הכז כ״ג או ה ן כלו .ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשדו ,׳.ד
ז ו נגהו
ב ל
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
וגל ראו בי הז בו .ךדוה תי נק םש לע וני רואי בב ז ו רחה הז ב ן מקל ש״מכ ז ו נגהו
רו א י הי ו .השמ הז רו א י הי לדו [רוא ךרע ,םי י ונכה י כרע ׳סב אבו מ .שרדמ1
.תבשי בו ט בשו מ י ״בשר הי לע טי י פקד הז ו ,ל״כע י ״בשר הז
(:ב״כקד ג״חז ,׳ו תבש] ש״מכ ,בוט י רקי א תבשד העו די ה המדקהב .רמאי ד ו ע
רי ש לי חתמ הז םו שמ רשפאו ,המש תבשו י ז נג תי בב י ל שי הבו ט הנחמ
[.ם״ד אי ח ק״הוז ב] בו תכ י תאצמ ןכו ,׳הל תו דו הל בו ט קו ספב תבשה םו י לש
,
,
הל תו דו הל בו ט בי תכד ,בוט חתפ .ריבד תבשד אחבש אד רמא קחצי י בר .בו מ
רו א י רהז ת״י רהו ז י נשי ל ראו בי הז בו .הז ה ז ורחב ל״שמכ דו סי ׳י חב או ה בו טו
.אשי דק תי רבד אז ר ו הי א אד .ושדקל תבשה םוי תא רו כז [,ב״צ ב״ח ק״הו ז ב]
.תבש או ה [:ו״עקד ש״וע] ,אשי דק תי רבד אז ר תבש [מ״ערב ,ד״מד ג״חב] כ״בו
דו סי ארקנה רדה או ה [ו״חרהמ תו הגהב םש] ׳י פו .י אתתו י אלעד אמלש ו הי אד
י דקאד םלו ע דו סי קי דצ לבקל אתבש [:ב״ש ףד ג״ח רהז ה תו פסו תב] כ״כו ,ש״י י ע
׳י תב] ו מצעב י ״בשרא הכו .דוסי ו הי אד תבש םוי ב [,א״כד ׳ו ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,לב
ן מת תי שארב [,ה״פד ח״מ ׳י ת ׳י תכ] ,תבשל לי קש ו הי א תי רב (,ט״םד ג״כ ׳י ת
או ה דו סי ש או ה הנו בהו ,רכ ת״י ש א״רב תי שארב אד אנו ו גכ .תבש ן מח ,י רת
,קי דצ אד אמי א י ו ה ,תבשה םוי ן אמ [בשי ו ׳פ ח״ו ז ב] .ק״ו דו תי ששה הרי פס
תבשה םוי תא רוכז [ו״ערד ׳ט ׳י ס רהז ה תפסו תב ב״הב] רתו י תאז .ראו במו
ףסו י אהד ,תבש י רקא .אד לעו ,ףסוי הי ב די חאד דו סי או הד תי רבד אז רב, ו שדקל
ן י מלע אמי י קל הי ני מ קי פנ אקו נפתו אגו נע לכד ,לכ י רקא י מנ תבשו .י רקא לב
םי רצמב תי י ה דבע י כ תרכז ו בי תכ הרו ת הנשמ תו רבדב י ז ח את ,י וכ ן ו הלו כ
ן בדז אד אקי דצ או הה אהד ,האלע אז ר אתי י רו א ןל ףי לו א אכה ,םשמ א״ה ךדפי ו
ךכ ן י גבו ,תבשה םוי תא רוכז ו הי א הי לבקל .הי ל ו לי חאו םי רצמב אדבעל םי י ח
לע ן בדז אד אקי דצ או הה ן י רי כד ו ו ה ן ו כנמ ו עבב לארשי ל ה״בו ק ן ו ל דמא
,םי רצמב ו כב אדבעתשאל ו כי י לערז גתא אבו ח או ההבו ,םי רצמל אדבע הו הו ו כי י די
אהד ,ןוכל קי בחשי ו אתבשד אמו י ו רטנ ,הי ל ן ו תני בז ד הבו ח או הה ארפכלו
י רקא חבש ףסו י ו ,רכי אתו נמי המד אז רב אנמי קו אדכ ו הי א ,הי לבקל אתבשד אמו י
ךרע י י הקב] בתכ דמחנ ז מרו ,אלי על תבש י רקאד ן י מלע י ח קי דצ לבקל אתתל
,דו ׳י תי ׳ח דמ׳ל ףל׳א הז כ ו או למבו .י ח לא או הו ,דו סי ׳י חב או ה תבש [תבש
ג״ח ק״הו ז בו .ט״י ק תבש] ש״מכ ,תבש י רקא ח״ת לכש עו די ו .ל״כע •ד״ע תבש
,
י נ
שדח רהו ז ב] שרו פמ ש״מכ ,תבש ארקנש ו ני בר השמ לע ו ני צמ דו חי ב לבא ,[.ט״כ
׳פ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
והוארקש י ״בשרה לע ו ני צמ ןכו ,וני בר השמ ו הי א תבש םוי ו לדו [ורתי ׳ם
,
.ול תבש המ ,תבש הי ל י ראק הדו הי י ברד [:ד״מק ג״ח ק״הוז ב] ש״מכ ,תבש
ארק ט״לז אי בנה ו הי לאד [.ה״מקד ש״וע] .שדוק ׳הל ן ו עמש י בר ףו א ,שדו ק
.תבשי בו ט בשו מ י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,תבש י ״בשרל
די גמ ן י או םי מכח הברהל י תלאשו ,תחרב רשא םוי תסנ םוי ן ו שלה לפכ ן י ב ה ל (ב
י לעבמ דחכ ו רי ש תא רדי ס הז ה רי שה לעב י כ לי על או במב י תבתכ רבכו ,י ל
י כ ,הלענו לו דג ן י נע ן אכ שי ו ,אוה רפו סמו י ו נמ תו או הלמ לכ רשא םי נו מדקה רי שה
חרבי ו השמ תא נו רהל שקבי ו הערפ עמשי ו [ו ״ט- ׳ב תו מש] בי תכ ו ני בר השמב
,תוכלמל םהי רבד ו עמשנ [:ג״ל תבש] אתי א י ״בשר לצא םגו ,הערפ י נפמ השמ
שי רבו ,אבת ׳פ ח״ו ז ב] אתי או ,אתרעמב ו שט ו לז א ׳ו כ גרהי הני גש ן ו עמש ו רמא
.הי דב רז עלא י ברו או ה אתרעמ דחב ז י נגתאו דו לד ארבדמל קרעו לז א [םי נו קי תה
רסי קה י נפמ חרב י ״בשר י כ לדו [ל״ז י ראה םשב ,תבש שי ר ס״ש י טו קי לב] בתכו
ו י לא הלגנ םש י כ הרעמב ו תו מי לש גי שה םשו ,הערפ י נפמ חרבש השמ ו מכ
!ווי תוא ,ה׳מש םו ני רשא םו קמ ךל י תמשו קו ספב ז מר ו הז ד רשפאו ,םי הלאה
סי פהעשב] כ״חא ד״ו ש ,[םי נו קי תה לע ךלמ אסכ תמדקהב] הז ב כ״שמ ן י י עו ,ה׳שמ
ס 3
ש השמ או הש ,ה׳מש םו ני רשא לדו (הי הלז לטי ו ש״רה תו הגהב ,םי טפשמ ׳פ
,
ש
] ל״ז ו ׳ל״כע הערפ י נפמ חרבי ו ה״שמכ י רצמה תא גרהש העשב הערפ י נפמ
0
י שעמה רי פי ס תבש ׳םמב לדר ו רדס םנחל אל םגו [:ר״נקד המכח תו לבו נ
ד ו
ס לע ז ו מרל ,גרהי הני גש ן ו עמש םש ו רמאש רסי קה י נפמ ו חרו בב י ״בשד לש
*נלי צי ו ׳אנש ,ורתי לא ו י נפמ חרבו ו גרו הל הצרש הערפ י נפמ חרבש השמ ץו צי נ
ת
רעמב ו תו מי לש גי שה י ״בשרה םג ן כל ,הנסב כ״חא ו חו מי לש גי שהו הערפ ברחמ
,רצמה לו גלג הי ה ,ךלמה י נפל םי רבד רפי סש םי רג ןב הדו הי ו ,דו לד ארבדמ
ה
י ב ו י ני ע בהי י״ ׳בשר ן כלו ,ו י גרו ה תא גרה גו רהה תמאב י כ ,השמ ו גרהש
י נגרהלה ׳אנש ,רו בדה י י ע הרי סמה השענ ה״ערמב םגו ,תו מצע לש לג ו אשעו
ץו צי נ ׳י חב ו מצעב או ה י ״בשרו ,לי כע השמ תא גו רהל שקבי ו הערפ עמשי ו רמו א התא
ה
י לע טי י פק רי פשו ,םי מעפ הז חרבו םנ רשא ו מצעב או ה או ה כ״א .השמ תמשנ
.תחרב רשא םוי תסנ םוי ן ו שלה לפכ י ״בשד
י כ
,םי רו צ תרעמב םי רפסה לכב תספדנה אחםו נה קדקו דמ ו ני א בתו כה ר מ א (ג
-ן י גהל בו ט רתו י ן כל ,רוצ תרעמב לי צ הי הו ,םי בר ן ו של םי רו צו ,די חי ן ו של תרעמ
ן י כי רצו ,םי רו צ תו רעמב ו אבו (טי י - ׳ב ׳י עשי ] בו תכה ן ו שלמ או הו ,םי רו צ תו רעמב
ן י בהל
ב ל י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אנשי ל טקנ המלו .תחא הרעמב םי נש ג״י ה לכ בשי הי ה י ״בשר אהד ן י בהל־
ו נבו י ״בשדש ן עי רמאלו קו חדל רשפא הי ה הרו אכלו ,םי רו צ תו רעמב ארקד^
ו רז חו ,םכתרעמל ו רז ח קי ב אצי כ״חאו ,םשמ ו אצי ו .הנש ב״י הרעמב ובשי ־
ב״י ה לכמ רתו י ו לא םי שדח ב״י םהל השק הי הו ,אתש י חרי רסי רת םש ו בשי ו •
לש ו לאה םי שדח בי י ח לע ו רמאש דעו ,הרעמב ו בשי דשא םי נו שארה םי נש
שו דקה ו נרפסב הז ב בי שמ ן י י עו ,שדו ח ב״י םנהי גב םי עשר טפשמ ,ג״י ה הנשה
ראבלו שרפל רשפא לבא .ש״י י ע [׳ד תו א םש ו נדו אי בבו : ׳ט ףד י ״בשר תודמ1י
תו מש] ש״מכ ,הרעמב תו לו דג תו גרדמ גי שה ו ני בר השמש או ה עו די ד .ו נכרד י ״פע׳
[,ד״נ םי חספ] אתי או ,ארנט תרעמב ו מו גרתו ,רוצה תרקנב ךי תמשו [בי כ־ ־ ג״ל
,ו הי לאו השמ הב דמעש הרעמ תו שמשה ן י ב ש״עב ארבנש םי רבד הרשעמ תחא
/ו כ בקנ אלמכ ו הי לאו השמ הב דמעש הרעמב רי י תשנ אלמלא [:ט״י הלי גמ]
י י שרב] כ״כו ,דחפת אלו ךחכב דו מעו ׳ו כ הרעמה חתפב דו מע [ו״מפ א״דדפב]
,שי י י ע השמ הב דמעש רו צה תרקנ אי ה ,הרעמה לא םש אבי ו [׳ט- ט״י א״מ
י נא ת״י שה לי אש ש״מכ ,םי מחרה תו דמ ג״י לש תו רו א ו ני בד השמל הלגנ ז או
י בו ט תלי כמ לכ [י מלשו רי ו ן תנו י םו גרתב] שרפמו ,ךי נפ לע י בו ט לכ רי בעא•
.השמ האר המ [.א״י ק ן י רדהנס] ן י י עו .י מחרד ן י לי כמ ג״י ה או ה או הו ,ךמדק
ו ב הי הש י ״בשד ן כו .הו חתשהו האר תו דמ גי י לש הדמ ו ז י א לע [י ״שר] ׳י פו
אשנ ׳פ ארדאב] ו תבשב הרעמהמ ו תאצ רחא ,ה״ע ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ
,ן י ני צו בכ ן י רי הנו י אמק ן י פי לג ן י לי כמ רםי לת י ני עב י מח אנא רמא [ז ב״לקד
רי פשו ,םי י מעפ הז םי רו צ תו רעמב הלעתנו דמע רשא או ה ו מצעב י ״בשר כ״א
.תדמעש םי רו צ תו רעמב י ״בשר הי לע טי י פקד
ברהל .׳ס ףד אבר אלו לה ׳סב] י תי אר רשא אלפו שדח רבד םדקהב ,רמאי ד ו ע
םשב בתכש ,ט״עקת תנשב ספדנ ,ברעמה י מכחמ לי ז ו נאנעו המלש ר״רהו מ
,ן ו י לעה רו אל הכז ו ה״ע ו ני בר השמ הב בשי רשא הרעמהש [ל״ז י דאה ו ני בר
ן ו י לעה רו אל הכז ו הרו תה תו דו ס הב הלי גו י ״בשר הב בשי המצעב הרעמה התו א
רי פשו ,ה״ע ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ או ה י ״בשרד הז לע םג ףסו נו ,ל״כע־
.תדמעש םי רו צ תו רעמב י ״בשר הי לע טי י פקד
,הרעמב םדמעב תו גי רדמה לכ ו נקש י ״בשרו ו ני בר השמ י בג ו נבתכ לי על (ד
רחאש תו אבו ,הז םדו קש תו אב לי על ו נבתכ ו ני בר השמ י בגלו
הז [.הי פד מ״ב] ו נאצמ דו עו ,הז םדו קה תו אב ו נבתכ כי ג י ״בשר ן מו ,הז
הי ה ( ט )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
*י ״בפר ו נתו חל י ״בשראד [.א״י ד אי ח ק״הו ז בו :ג״ל תבש] ,הרעמ רעצב הי ה
אמו י ן מ [:ז ״טרד א״ח ק״הוז ב] ,ךכ י ב תאצמ אל ךכב י נתי אר אל אלמלא
ן י ז רו .אי י רבח ן מ ן י י סכתא אל ץלי א ן י לי מ אתרעמ ן מ ן ו עמש י בד קי לתסאד
,י ני םד ארו טב אתעש אי הה ו בהי י תא ו לאכ ו הי י ני ב ן י י לגתאו ן י לכתסמ ו ו ה ץאלע
ו הי לא אב אמו י ב י נמי ז י רתד [םי נו קי תה תמדקה שי רבו ,אבת ׳ם ח״ו ז ב] בתכו
.תי נק םש י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,םהמע דמלו הרעמהל םהל ט״לז
(:א״כד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמב או ה הז ב הנו כהו ,[׳ד ה״מ םי לי התב] או ה ק ו ס פ (ה
{:ג״גקד ג״חב] ,דו ה ,וי לע ךדו המ תתנו בי תכד השמ לש ו דו המ י בנתא עשו הי
ש״ו ע] ,השמל דו הה ן תנו הי ב דמתאד ךלי ד דו הד אלאמשד ארטםמ מ״ערהל ו רמאד
י אמאו ,ךלי ד אגרד הני ב אלה ,מ״ערה תא ,י ״ בשרה או ה אשי דק אני צו ב לאש [:ג״כרד
מ״ערה לש ו תבו שת ש״י י ע ,וי לע ךדו המ תתנו דמאנש השמל דו הה ן תנו ו הו מקו א
,אנמי המ אי ער ךלי ד דו ה אד ן ו עמש ר״א [.ג״מרד ש״ו ע] ,י ״בשר לא בי שהש
(ג״ל ׳י ת ףי ס ש״וע] ,השמל בי הי ד דו ה ו הי אד ן י גב [:ח׳׳כד ג״י ׳י ת םי נו קי תב]
,השמל דו ה ן תנו ד״הה השמל בי הי י תאד ו הי א אדו ,הלי ד ו מי לש ךכ .י הי א דו הו
,ה ניכ ש יפ נכ ב ל ס ומ ה ש מ ה יה ש ד מ ל מ ם ש ור מ א ש ן:ג ״ י ה ט יס י׳׳ש ר ! יר ב ד ל ר וק מ א וה ןא כ מ ה יא ו
ס ל ט נש כ •ןכ יפ ל ,ויה ד וה ל ש ן ם יר ת כ ינש ה ״ ד ב ,ח י פ ד ת ב ש ׳ס ות ןל ״ ז ו ,ל ״ כ ע וד וה ש וב ל ף נכ ב י״ ש ר פ ו
ץ ד ית י ׳י
ש
ק ׳י
י ב כ
׳
ד י ה ב
ו י
ה א י ח ג נ ב ה ש מ ש
יניצ מ ם   כ ש ה ש ק ת ל א ו ה ׳׳א ,ל ׳׳כ ע וינפ ר וע ןר ק ה ש מ
> ה
שמ תמשנ ץו צי נ או ה י ״בשרו .ש   ייע !ןיח ומ ה ת ר א ה ר ע ש מ ו״ פ ח ״ ע ב ] ל ״ זיר א ה וניב ר ת א ז
, ד ו ה ב ש ד ו ה תרי פס ן ו קי ת או ה רמו על ג״ל םו י ב י ״בשרד אלו לי הד אמו י ז ״י עו
.ךדו ה תי נק םש י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו
י
״׳
ב
שרד ,תדמעש םי רו צ תו רעמב לע הז ז ו רחב לי על כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
[: מ״ק
ד
ר״דאב] ש״מכ ,דוה ,רדהו דו ה ארקנ אנקי דהו .אנקי דה תו ארל גי שה
,דדהו ,ןקז דו ה י רקתאו י ו עלעב אדחאתאל די גנו רטעתאו קי פנ האלע דו ה ל״ז ו
א נ
קי ד רתב אפו גד אדו דה לכ [:ט״לקד ר״דאב] ,ןקז םי נפ תרדה[.ב״נק תבש] ש״מכ
.ךרדהו ךדו ה [ארקנש אנקי דה גי שה הרעמב] תי נק םש י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו .לי ז א
ן נבר .דו הה י נרק השמ לטנ ן כי המ ל״ז ו [ו - ז ״מפ ד״ו משב] כ״שמב ,רמאי ד ו ע
אשת ׳פ אמו חנתב] כ״כו ,י וכ י דו בכ רו בעב הי הו ׳אנש ,הרעמה ן מ י רמא
י דו בכ רו בעב הי הו ׳אנש ,הרעמה ן מ ל״ז רא .דו ה י נרקל השמ הכז ן י נמ [ז ״ל ׳י פ
הי ה הכו ,דו ה י נרקל הכז םשמו ו י לע ו די ףכ ה״בקה ן תנ .רו צה תרקנב ךי תמשו
ול ד ג ש וניב ר ה ש מ כ וינפ ר וע ןיר ק מ ש ימ ל I: א *ל ןיר ד ה נס ׳ג ב ] ש ימ כ ן הי תב רבכ הי ל V H י ״בשרל
הי תב
ד ל י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אבי ארדאב] בשי ו הרעמה ן מ אצי ש רחא ו מצעב י ״בשר רמאש ו מכ !היתב
האלעד האלע אשי דק אעראו ,ן י אלעד ן י אלע אי מש י לע אנדהסא (:ב״לקד אשנ ׳פ
י אפנאד אנעדי אנאד דו עו ׳ו כ אשמשד ארו הנכ ן י רי הנ י אסנא אני מח אנאד ׳ו כ
,ל״כע ו י נפ רו ע ן רק י כ עדי אל השמו ד״הה ,לכתסא אלו עדי אל השמו ,ן י רי הג
י תעמשו ל״ז ו (לי ז ג״ארה םשב .ד״י קד םי טפשמ ׳פ מ״חהו אב] הז ב ראי בו
,ה ל ע מ ה ימ ור ם יל ב וק מ ם ימ כ ח ל ש ם יק מ ה יה ם ש ו ,ימ ינפ ה ב ר ע מ ב ר יע ם וק מ ם ש א וה ] אעףך י מכחמ
ויל א ה ל ג נ ה יה ש ת ונויז ח ר פ ס ב ב ת כ ל יז ו ןא ע ר ד ר יע מ ימ ינפ ה ב ר ע מ מ ם ייח ר ״ ר ה מ ׳ע מ ג ״ ה ש ב ] ש ׳׳ם כ
ה״ע ו ני בד השמש •1ל "ע יב ל ק ז ח מ ו ל יד ו״ ח ר ה מ ל ת ומ ול ש ת ל וש ה יח ו ת וד ית ע ע ד וי ה יה ו ט ׳׳ל ז וה יל א
אנעדי אנאד רמאו .ארדאב ו מצע חי בשמ י ״בשר הי ה הז לו ,ה״ע י ״בשדב לגלגתנ
ו נעמשש י ״פע םנמא ,אי ה המי ת לש רבד י כ ,עדי אל השמו ן י רי הנ י אםנאד
התעש ׳י פ ,׳וגו אתשה י מח אנאד ו רמו א כ״ג קדקו די ו ן בו י ,אעדד י מכח םשב
םי מי ב י תגשה אלש המ םי נפה ן ו רי ק תעי די ב י תגשה י תלגלגתנש הז לו גלגב
י מח אנאד ש״ז ו /ו ב ן רק י כ עדי אל השמו רמאנ ז אש הו ה י נרקב םי נו שארה
םהי שעמב ו לדגש ל״ז ו (.ז ״פד כ״העשב] ר״ו ש ,ש״לכע או ה או הש ן פו אב ׳ו גו אתשה
הי אר לאטי ו לאו מש רמא ,ו תני חבו ו תו אי צמ י פכ דחא לכ רתו י ו לי דגהו ו לע
!המד לו קב ,חמצ י ״דהל] ר״ו ש ,ל״כע ׳ו כ אתשה י מח אנאד י ״בשר ש״מ רבדל
תראה האב י ״בשרה י מי בו ,עי י סמ ן מז ה הי ה אל ו ני בר השמ ן מז בש ץרתמש
שי מכ םלו ע דו סי קי דצ השענו תו לעמה םתו אל הכז ו עי י סמ ן מז הו י ״בשרב השמ
רמאו לו ק תב אצי ש (.ו״טד ג״ח קי הו ז ] רמאמ דו ע ראו בי הז ךרדבו ,ל״כע רהז ב
השמ לחי ו בי תכ השמב ,אמלע י נב לכ לע ךרקי ב י עב ךראמד ן ו עמש י בר תא האכז
תו כרב ן י י עו ,י חה רשבב טחמכ הלחמ ןי מ] ארו גדפ הי ל די חאד עמשמ /ו גו
הרו אכלו ,ל״כע לטבמ תנאו רז ו ג או ה ,םי י קמ ה״בו קו רז ו ג ן ו עמש י בד תנאו [.ב״ל
.ךדו ה תי נק םש הי לע טי י פקד ו הז ו ,ן בהו ן בו י הז ךרדב לבא .ל״ז נכ או ה המי ת
י נרקל הכז השמד [ש״הש נ״הדמ םשב ,אשת ׳פ ר״י ב] כ״שמ המדקהב .רמאי ד ו ע
רחא י ״בשרד ו ני צמ ן כו .ל״כע לארשי םע לע תו כז ףי לו אד י י ע ו י נפ רו א
,ן י דה ן מ םרטו פלו לארשי םע לע תו כז דמלל לי חתה הרעמהמ תי נש םעפ אצי ש
הי לע טי י פקד רי פש ן כלו ,ו י נפ רו א דו ה ן ו רי ק תגי רדמל הכז ז ״י ע םג י אדו ו בו
.ךדו ה תי נק םש י ״בשר
אתי י רו אב לדתשאד ן אמ ל״ז ו [:מ״רד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ר א ו ב י (ו
דו ה או ה אד ,אחבש או ה אד ,הב הי מרג ז י רז ו אתי י רו אב אברק חגאו
רדהו
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
-י ״בשדש ךי א ׳הרעתמ תאצו ה ברחו לע הז ו ני רו אי בב ו נבתכש המ ן מקל ן י י עו .רדהו
י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,הי תו דו ס י ו לי גו ק״הו ת דו מי ל הכב ,ארחא ארטסה דגנ םחל
.ךרדהו ךדו ה תי נק םש
ו י לע ן תי ו [ה״כ- ט״כ א״הד] שי מכ ,תו כלמ ׳י חב או ה דו הד המדקהב ,רמאי ד ו ע
.הז בו ] ,תו כלמ דו ה ו י לע ו נתנ אלו [א״כ- א״י לאי נד] כ״כו ,תו כלמ דו ה
דו הו [.ו״ש ףד ש״ו ע] כ״כו ,דו דד אגרד דו ה [מ״ערב .ד״ד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי
י דו אמב] ש״מכ ,האו בנ ׳י חב או ה רדהו ,[קודו אלאמשב רשקתא אכלמ דו דד אגרד
,ה״ו נמ או ה האו בנד עו די ו ,דו הה רבח או הו חצנה ארקנ רדהד [רדה ךרע .רו א
,[םש ש״לי ב] ד״ו הו ,עשו הי ל רדהו ,השמל דו ה ן תי נ [ג״נש ׳י ס הכרב י רפסב] אתי או
ארקנ אל עשו הי לבא ,תו כלמ דו ה [ןנבר תי ז ו רו אי בב ,א״גמ לעב ברה] םש ׳י פו
כ
י כו ׳אי בנו ךלמ הי ה השמו .ךלמ אלו אי בנ קר הי ה עשו הי ש ל״ר ,ל״כע ךלמ
,אמלעב שנ רבב אדחכ ו רםמתא אל ן י לי א ן י דתד ל״ז ו [,ד״נקד ב״ח ק״הו ז ב]
הי ה האו בנב הנהו ,ל״כע אדחכ ו כלמו האו בנל הכז ד האלע אנמי המ השממ דב
.אי בנ םק אלו [׳י - ד״ל םי רבד] ארקב שרו םמדכ םי אי בנה לכ לש ן בר ו ני בר השמ
3י תכד .תו כלמ [׳ב פ״ו ם ד״ו משב] ש״מכ ךלמ הי ה םגו ,השמכ לארשי ב דו ע
י
הי ו ש״מכ ךלמ ארקנש השמ [׳א- ב״נפ ד״ו משב] כ״כו ,ךלמ ן ו רו שי ב י הי ו
•ן ״שהשב] ,ךלמ השענ ה״בקה ן מ ארי י תנש השמ [ד״י -ו ״טפ ר״דמב] ,ךלמ ן ו רו שי ב
,ךלמ המבי [.ב״ק םי חבז ] ן י י עו ,השמ הז ךלמ [למרככ ךי לע ךשאר קו ספב ,ז ״פ
ן י אלעב ךלמ ךל םי קו י ה״בו קו I : א״פד ג״ח ק״הו ז ב] מ״ערל י מצעב י ״בשדא הכו
.ךלמ ן ו רו שי ב י הי ו ךב םי י קתאו [,ג״םד ש״ו ע] מ״ערל י ״בשדא הכו ,ן י אתתו
דסי מח ׳י ת ףו ס ׳י תב] ,אכלמ ו הי א השמ אהד [׳י ׳י ס ב״ח ק״הו ז ה תו טמשהב]
ו י נו קי תב] ,ךלמ ן ו רו שי ב י הי ו הי ב רמתא תי רב תו א דטגד ן י גב השמו [.אי לד
ן ו רו שי ב י הי ו ךב רמתא ,אשי דק אתו כלמ ךלי ד אדו בי עד מ״ער (ח״וז ףו סב ספדנה
!ו לתכ .תו כלמ רתכו הנו הכ רתכו הרו ת רתכ מ״עדל י ״בשראד [ש״וע] אתי או ,ךלמ
מ
״ו סב ן תנו י םו גרתב] ן י י עו ,אנמי המ אי ער ךמשב עדו מתשא השמ ן מ ן ״י שד ן י פנע
0
ש רתכ תו כלמ רתכ הנו הכ רתכ הרו ת רתכ םי רתכ ׳דל הכז השמד [הכרב
ק״הו ז ב] דו ה או הש האו בנל ,ודחי רדהו דו ה םהי נשל הכז י ״בשרד ו ני צמ ן כו ,בו ט
ש
״כ ו ׳הי ני מ ן י עז ן י אתתו ן י אלעד י ״בשרד י די מלת י נמי המ י אי בנ [,ד״נקד ב״ח
אדש האו בנ חו ר י אדו [:צ״קד ש״ו ע] ו י די מלת ו י לע ו רמאש ו מצעב י ״בשר
י דו מי ל ׳י חב] י אה בי הי הי בו ק ל*ז ו [,א״םד ג״ח ק״הו ז ב] אתי או ,אשי דק אני צו ב
׳ה
ה ל י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ק״הו ז ב] ו י לע ו רמאו ,ן ו עמש י בר אשי דק אני צו בל [האובנ ן מתמד ה״ו נ םהש ׳•ד
י בגל י אי בנ ראשכ הי מק ו הלו כד ,אשנ י נב ראשכ ן ו עמש י בר ו אל [.חי צרד ג״ז ז
י ״בשר או ה אד ,ךכלמ י אמ [:טי עד ג״חב] ךלמ י ״בשרל ו הו ארק ן כו .ל״כע השמ
.ךרדהו ךדו ה תי נק הי לע טי י פקד רי פש ןכל ,אתמכחד הי ראמ אתי י רו אד הי ראמ
י רתס או ה דו הד (ע״ק םשב ,דוה ךרע ,םי י ו ני כה י כרעב] כי שמב .רמאי ד ו ע
השמו ,הרו ת י רתס ו ני י ה ,םי משה לע ךדו ה הנת םי כאלמה ו רמא ז ״עו ,הרו ח
תתנו [סחנפ ׳פ םי רו טה לעב] לי ז ו ,ל״כע הרו ת י רתס ו ני י ה דו ה י נרקל הכז
,ל״כע תי שארב השעמו הבכרמה דו ס ו ל רסמש ךל רמו ל ,דו סה ׳י גב ךדו המ
המ הרו ת י רתס תו לגל הכז י ״בשרד לי על ד״ו הו םי מעפ תבר ק״הו ז ב אתי או
:ו ״פקד ב״ח ק״הו ז ב] ש״מכ דו סי ׳י חב רדהו .ודוה ו הז ו השמ תו מי מ הלגתנ אלש
הז ז ו רח שי דב ל״שמכ םלו עה דו סי קי דצ ׳י חב הי ה י ״בשרו ,ש״י י ע [.ד״כד ג״ח
.ךרדהו ךדו ה תי נק י ״בשר הי לע טי י םקד רי פש ןכל ,תבשי בו ט בשו מ לע ו ני רו אי בב
ו דו ה הי ה השמש [ךי דש י נש קו ספב ,ד״פ ר״שהשב] כי שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
הי לע טי י פקד ו הז ו ,השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרו ,לארשי לש ו רדהו
.ךרדהו ךדו ה [ךתמשנ ץו צי נ ׳י חבב ל״ר] תי נק י ״בשר
ר ו א .(ב ם י ד ?ו ל ם ה ;י י ד ו מ ל .(א ם י ד ב ו ע ם י ט ש י צ ע ״ י א ח ו י ר ב ייה ח ״
יא ח וי יב :(ה ף ך ו מ ף ר ר ר י ה מ ה א ל ן ך ,(ד ם י ד ק ו י ם ה ד ו ק י ה ר ו א ( ג אל^ו מ
.םי דמו ע םי טש י צע ן כשמל םי שרקה תא תי שעו (ו ״ט- ו ״כ תו מש] בו תכה ן ו ש ל (א
םרגסו ,או במב ל״שמכ דו הו חצנ תו רי פס תני חבמ רבדמ ז ו רחה הז בו
.י ״הק] ל״ז ו ,אפו גד י גלפ ן י רח סה ה״ו נש עדו נכ ,דחאכ םהי נש הז ז ו רחב ן אכ
.ל״כע ן כשמה תא ן י די מעמו ן י מי י קמו ן י דמו ע ן הש ה״ו נ םהש [םי טש י צע ךרע
ן ו ני א ן י לא ,םי טש י צעו ל״ז ו [.ט״לקד ב״ח ק״הוז ] רמאמ ראו בי בגאו ,רמאי ד ו ע
םי טש י צע בי תכ ,ן ו הלד אז רב ן ו רקא ן ו ני או .אנכשמ י חו ל ן ו ני אד ן י שי דק ן י ז ד
םי דקנו ,[:ג״לר .ע״ק .ט״סק :ז ״מקד ש״ו ע] כ״כו ,םי דמו ע*םי סרש בי תכו .םי דמו ע
י תי ארו .םי מלו ע י מלעלו םלו על םי דמו עש ,םי דמו ע םי טש י צע I : הי מ הכו ס] כ״שמ
ן ו שלמ .םי דמו ע םי טש י צע הלבקה ד״ע ל״ז ו [י י חב ו גי בר םשב ,המו רת ׳פ ר״לי ב!
םי די תע שדקמהו ן כשמהש י ״פעא י כ רמו ל ן י נעהו ,רכ ו ל לעממ םי דמו ע םי פרש
הטמל ו קספש םשכש ן י בהל ן י א ,ו דבאי ש םי די תע םי י נפו גה שדקה י לכו .בו רחי ל
טאו ,םלו על םי מי י קו םי דמו ע םה לבא ,ו״ח םחםגו דו םחי נבח הלעמל ו קספ ךב
ו קספ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
לכהד 1:מ״דד ב״ח ק״הו ז ב] כ״כו ,לי כע םתו מדקל רי ז חהל םי די תע הטמל ו קםם
.ש״י י ע אי מלע י מלעלו םלעל ו פי קתב י ו נו קי תב תו דתי ו םי דו מעה םי קו י ה״בקהו ז נגנ
אי י רבח לי ז ו [.ז ״י רד בי ח ק״הו ז ב] ו מצעב י ״בשראש רהז ה רמאמ םי דקנ דו עו
ק״ וזב ] ,ויד ימ ל ת ל ר מ א ש י״ כ ש ר ד א נש יל ות וא וה ז ה -א נ ךכ ו מחד י ני ע ]י אכז ו ן ו כקלו ח האכז
ין ר ת א ה ״ ב וק !:ו״ ט ר ד ש -וע נ ויד ימ ל ת ל י״ ב ש ר א כ ו.ך כ ב ומ ח יניע ד א נא ה א כ זו ,ינב ןות א ןיא כ ז [:ב ׳׳מ ק ד ב ״ זז
ם יב ר ב ד ה זב יד מ ל ב ו ,וכ ב א ת מ כ ח ד ת ור ד ומ יל ש ומ ח ו ,א ד ומ ח יניע ד יק ל וח ה א כ ז ,וכ ייל ע יוד י ך ימ ס א ו וכ ב
וא ב וט ד ימ ל ת ול ש יש ימ ל ״ זו [ןיל ר ב ס ופ ד ,ז״ נש ת ת ת ׳יס ח ״ ס ב ן א ת יא ד ,יל ש ר ה ז ןויל ג ל ע ית נייצ ו ית ש ר יפ
ה יננח יב ר [ד ׳יה ג ״ ס ת ויר וה ימ ל ש ור י] ם ש א יב מ ו ,ת וא ר ל וה כ יזש ה ״ ב ק ה ך ר ב י ,ם יד מ ל מ ו וייח ב ןיד מ ול ו ב וט ןב
ש ר וד ו ב ש וי ןנח וי יב ר וד ימ ל ת ,ול ור מ א ,ןיצ ר א מ ע ל כ ה מ ל ל א ש ו ,ןיצ ר ם ע ה ל כ ש ה א ר ו ןיר ופ יצ ל א ב
א נא ד ד ע ןיר יפ יל ימ ח ד א נמ ח ר ך יד ב ד מ א ,ות ש ר ד ע ומ ש ל ןיצ ור ם ע ה ל כ ו ה א נב יב ר ל ש מ ״ ה יב ב
ה כ זש ה ׳׳ב ק ה ת א י׳׳ב ש ר ך יד ב ןא כ ןכ ו ,וד ימ ל ת ה יה ןנח וי יב ר ש א מ ח ר ב א נינח יב ר א וה א וה ו ,ם ייח ב
/ם ת ר ו ת ר וא ב ת ומ ל וע ה ל כ ם יר יא מ ה ם יל וד נה ת ור וא מ ןה ש וש ד ק יד ימ ל ת א ייר ב ח ת וא ר ל ות ויח ם ייח ב
י פק לי על י בי תכ ו הלו כו ,אםלע י אהב ן י לא ן י שי דק ן י לי מ ן י רעתמד י י חב אני ז חד
י ד אי י קי דצד ן י לי מ לכד ךו נחד ארפסב אנחכשא אד אז רו /ו כ אשי דק אכלמ
דתבלו ׳ו כ ה״בו ק ו הב עשעתשמו אכלמ י מק ן י מי י קו ן רטעתמ ן ו ני א אעראב
,מ״חהו אב םש) ׳י פו ,רי דת אםו י קב הי מק אמי י קל ו י נפל ן ו רכז רפסב ו בי תכא
דמלתהל הרו תב םי עו בק םה ו שדחתנש רחא הרו תה תו דו ס י כ [ה״הלז ק״מרה םשב
,םהב ה״בקה די מת עשעתשהל םרו ג וז תעי בקו ,הרו תב קסעתהל אבה לכ
,םי דמו ע םי טש י צע ׳ז נה ק״הו ז ה כ״ז ו ,ל״כע עו שעשה שדחמ כ״חא םהב קסעתמהו
םי דמו ע הו ש הרי ז ג ףי לי ו .די מת ׳תי ו י נפל םי דמו ע םהש ן י שי דק ן י ז ר ן ו ני א ן י לא
ו הז ו / תי ו י נפל די מת םי דמו ע םי פרש םתה ו מכו ,םי דמו ע ן אכ בי תכ ,םי דמו ע
ו י נפל םי דמו ע םה י ״בשר הלי גש הרו תה תו דו סש ,םי דמו ע םי טש י צע טי י פקד
ו נאשכ ו נחנא םגד ,םי דמו ל םה ׳ה י דו מי ל הי ל ךי מס טי י םקד הז ו ,די מת ש״תי
סי דרו עמ כ״ג ו גא ,ת׳ו רהטבו ם׳י שדקב םי נו קי תהו ק״הו ז תו דו סה י דו מי ל ו לא םי דמו ל
סרפבו ,ו י די מלתו י ״בשרה ו ני בר הלעמל םש ו די מעהו ו עבקש ן י אלע םי עו שעשה
.הז ב םש כ״שמ [.ז ״י ד לי על] ן י י עו תו בבו ד םהי תו תפשש
ן .ע״קד בי ח ק״הו ז ] ל״ז ו ,האו בנה ךשמנ םשמו ,דו הו חצנ םי ארקנ ׳ה י ד ו מ י ל (ב
ג״ח ק״י י וז ] ל״ז ו ,האו בנ אקפנ ן ו הנמ ךכ ן י גבו / ה י דו מי ל ךי נב לכו
ן ו רקאו ׳׳ה י דו מי ל ן ו רקאד ה״ו נ דע ן י כשמנ אתי י רו אד י ז דד הי קז ח ד״אד [:א״םד
י דו מל םי ארקנ הי ו נו ,ן ו עמש י בר אשי דק אני צו בל י אה בי הי ה״בי קו ׳ו כ תו אבצ
[:צ״ד גי ח ק״הו ז ב] ,ה״י ו ה ארקנה ת״תמ האו בנהו דו מלה םי עי פשמ םהש ל״ר / ה
םו תח
ו ל
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ו מש ארקי ו י נמי ה דו מעה תא םקי ו א״דמכ .י אי בנ ן י לא ,י דו מי לב הרו ת םו תח
י אי בנל ן י חרו א ן שרפתמ ן מתמו .ז עוב ו פש ארקי ו י לאמשה דו מעה תא םקי ו ׳ן י כי
הצנ ,םי אי בנה תקי ני ל אמשמו ן י מי מ (רתתסמ לא טוי סב1 ן טי י פה דסי ש הז ו ,י נמי המ
.׳ה י דו סי ל ךי נב לכו .םי ארקנ םשב ז עו בו ןי כי .םי אצמנ םהמ דו הו
הכו .׳ה י דו מי ל םי ארקנה י ״בשרד י די מלת םה .׳ה י דו מי ל ו תנו כש .רמאי ד ו ע
ךי נב לכו בי תכ ו כי י לע ,ו י די מלת לא (:טי םקד ב״ח ק״הוז ב] י ״בשר רמא
ק״הו ז ב)י ו בא י י בשרד י די מלת י ו דבה לע הז ארק רז עלא י בר ו נב ן כו / ה י דו מי ל
ק״הו ז ה םי דמו ל ו נאשכ ו נא םגו / ה י דו מי ל ךי נב לכו בי תכ ו כי י לע (.ב״םד ג ״ ח
.י ״בשרד ו י תו דמ י ״םע םי גהנתמו ,ת״ו רהטבו ם״י שדקב •״בשר י רמאמו םי נו קי תהו
ו ני לע םגו ,הז ב שי שמ (.הי י ד לי על] ן י י עו ,י י בשרד םי נב י די מלת םי ארקנ ו נא ם ג
.םי דמו ל םה ׳ה י דו מי ל טי י פקד והז ו ,׳ה י דו מי ל ךי נב לכו רמאנ
.הגשה ן י א ר״גב י כ ,הני ב ׳י חב או ה אלפו מ רו א [אלפו מ רו א ךרע ,י ״הקב] ב ת כ (ג
(.ט״מד א״כ ׳י ת םי נו קי תב] כ״שמב הז ן בו י ו ,הני בל י ו ני כ ׳ה׳י ׳ה׳א ת ״ ר (ד
הדי םנה רעש ח״עב] ל״ז י ראה ו ני בר בתכו ,ה״ונ ן ו ני או םי אי בנ הני במו
םי אי בנ םי ארקנה א״ז ד ה״נ י כ .םי אי בנ הני במו םי נו קי תב רכז נה םי ז ו [ק״מ א״פ
תארקנה אמי א םג [׳ה י דו מל ךרע ,רוא י רו אמכ] כ״כו ,ש״י י ע המצע הני במ ו שענ
םי ארקנ ה״נ הנה ו ל״ז ו (ד״י ס ב״ח גי ש ש״ו במב] ש״מכ או הו ,תטשפתמ םש דע דו מל
תטשפתמש תו רו הל ,ד״מל תארקנו .עדו נכ תטשםתא דו ה דע הני בהו ,׳ה י דו מי ל
הני בד (.ד״לרד ג״ח קי הו ז ב] אתי או ,לי ׳כע ׳ה י דו מי ל ה״ו נ םהש ן י י דמל ׳ב דע
אעגרב אמלעל די קו א הו ה הני בל המכחמ ךשמנה תו י חה אלו לו ,קי לדד ארו נ י הי א
.םי דקו י םה דו קי ה רו א טי י פקד ו הז ו .אדח
0ה אלה ׳ו כ ן ו שאר רו דל אנ לאש י כ ( ׳י - ׳ח- ׳ח בו י א] בו תכה ן ו ש ל מ (ה
חצנ ן ו ני א םי אנתד (.ד״מד א״כ ׳י ת ׳י תב] כי שמב הנו כהו ,ךו רו י
שי ו ע] ,ךורוי דשא לככ (׳י - ז ״י םי רבד] ש״מ ן אכב ז מרו ,םלו ע י נתי א דו הו
ש״םכו .ן נברד י לי מ לכב דאמ רהז הל ל״ר ,ךורוי רשא הרו תה י ״פע (א״י - ז ״י
י רמ אלא ן ו כל אחבשל לי כי ד ן אמ תי ל ,םי ארו מאו םי אנת (.ג״מרד ג״חב מ״ערה]
ב״ח ק״הו ז ב] כ״כו ,אי י לת או ה ו כב ףו ס ן י א דע אלו כ אתי י רו א ו לי פאד ,אמלע
.לארשי ל הקו חו אתי י רו א םי רו מד ן ו גי אד ארמי מ לע .רו אי ה תפש לע (:א״י ד
אתו נמי הב (.די נרדו .ו ״מדדו .
,
י ףד ג״חבו :ד״םרד ב״ח ק״הו ז ב] דו ע כ״שמ ן י י עו
ן עי ו ,ש״י י ע (:ח״מד םי ז רא י דו מע] ו נרפסב הז ב כ׳׳שמב ן י י עו ,ן נברד י לי מד
י לי מש
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
.ךי רו ם ךורוי המה אלה טי י סקד רי פש ןכל .ה״ונמ םי כשפנ ן נברד י לי פש
/ ה י דו פי ל ו הי נ י אמו ל״ז ו (:ג״סקד ׳ו ׳י ת ׳י תב) כ״שפ הפדקהב .רפאי ד ו ע
ץחו סת ן י רת ן ו ני או .שא תו בהלב ן ו דקו אד תו בהל ן ו רקאד ץו פש ץרת
ץבקו נ ץרת לבא .רכ ׳ה חור ו י לע החנו הי ב רפתאד קי פנ אחי שפד אחו ר ן ו הנפד
אקפאל די תע ןו הב י ד .סושק י אי בנ י רת ן ו ני אד ן י חו פת ץרת לבקל ן ו ני א אפטו חד
השפד (:ח״כד לי על) ש״מכ ל״רו .אלי עלד אנפי הפ אי ער ו הי אד אשדו קד אחו ר
חו ר או ה אשדו קד אחו ר י אהו .ב״ב ן ו רחאה לאו ג חי שפ הי הי או ה אנפי הפ אי עד
ו חי רהו אי דכ .אחורב אחי שפ אכלמ (.ח״ע ב״ח ק״הוז ב) ש״פכ .׳ה חי שפ ו ני פא
!.ס״פרדו :ל״ק ג״חבו :ג״י רדב ש״וע) כ״כו .הארתהו י דהם אלב ץדי ו .׳ה תארי ב
י דו פי ל י ״בשר הי לע טי י םקד והז ו .השפ תפשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרו .ש״י י ע
.ךרו פ (אוהש חי שמ תא1 ךורוי הפה אלה .כי דקו י םה דו קי ה רו א ׳ה
לכי ה דו ה לכי ה .אני נת אלכי הב (.ב״מד א״ח ק״הוז ב) כי שם הפדקהב .רמאי ד ו ע
םי רפו ע םי פרש א״דסכ .ןי סדג תי שד .סי סרש ן ו ני א ו אי רבתא .םי משה םצע
םצעמ ו הלו כד ן י גב .ששב והלוכ .דחאל םי סנכ שש דחאל םי םנכ שש ול לעממ
ע זיע וב ש ה ב ח ל ת ומ ד ק א ומ ויס ב <-ז ץ ׳ש מ   ר ה ] ןזגייש ה ד ס יש וה זו) ו די קו אד ץני א ן י לא .םי משה
א יה ה זה ר ה זה ת מ ד ק ה ב ו .ןוש ל ה ל ש כ ב ש .ר ןיש ר ש ןיייק י ה ר וא כ ל ו .א ת ש יש ג ייל כ ןיפ ר ש ןיד יק י יש ם
א ר ק נ ה מ ל ו ל יז ו ן.ז  יד ה מ ל ש .יב כ ר ס כ ן כ   ש מ ה מ ד ק ה ב ית ר מ א ד וע י ,וד יק וא ד ם יש יש ה ם ה ד ל   ר ,ןב ויו ר א וב מ
ל ש ר ש ע ש ר ה מ   ס at ב ש וי ןט ש ה ם ויו ם וי ייכ ב ,ןט ש ל ש ת וא ס ק נפ ןיש ר  ש ןה ש ינש מ ,ם יש ר ש ם מ ש
ש ת וא ס ינכ ה ל ם יפ ר ש יי ט ת יא ם ינת ונו ת וא ס ק נש ל ע ל א ר ש י ייש ט ה -ת ונוע ב ת וכ ו ס ר פ לש ר ש ט ע ו ימ ור
ל מ וז ה מ וא ל וש ת ש ה 1ור וניא ש ה   נק ה יזר ב ץ ע ד וי ןיש ר ס י .ם ל יע ה ןם יא ר ש י ם ד ב א ל ה   ב ק ה ינפ ל
ס ד א ס כ ד ג נכ ש ת ר ק וי ש א ב ש ת יא ס יפ ר וש -ו ןש ש ה ד ימ ם ת וא ץ ייס ונ ם וי ל כ ב ,ם יפ ר ס ןיש וע ה מ ,ת   ב ק ה
ןיד יק י ןוש ל ה ק ייור מ ר יש ש ה זב ו ,ל   כ ע ט ל וע ה ןד ו ןיד ה ל ע א ו. .ש ת ע ש ב ה ״ ב ק ה ינש
1
• יס נכ י א ל ש יד כ א ש ני
א ר ק י לע י שי י ח אלד ן ו ני אל זל א   ש י לש ס ה ית יניע ןייק יי ס ה   ש א ם יפ ר ש ה ל   ר ״ ןיפ ר ש
הלגמש י מ ׳א .םי נסי א י נש ו לא לע רמאנ רבד רתסה ׳א דו בכ י כ ,ץהי ראמד
הפמ רתו י תו לגל אלש ׳ב .תי לגל םי י י אר םני אש ו לאל הרו תה תו דו ס
תו טמשהב) אתי או .ן ו הי ראפד ארקי ללכב םה םהי נשו .תולגל רתו פש
תו כס הי ב רפתא .ץסי לק ץלי אב ה״בו קד אנםז בו (:בי םרד טי כ ׳י ס אי ח ק״הו ז ה
גו ז ו גאד ץסי לק ן לי או .ךשחהו ן נעה י הי ו ךשחו ו הת .הלפת רו בעפ ךל ן נעב
הל ץבהי ד הפ אלא הל תי לו השבי הי נע תאי רקתא אתני כשו .ו אגלפ אחו מ
ףנכי אלו רסתא ץסי לק ץלאפ טשפתא הי בי קד אנמז או ההב .י אשחב הי דבע־
1:ז י טק ב״ח ק״הוז ב) כ״שפב הז ןבו י ו .ךי רי פ תא תו או ר ךי ני ע וי הו ךי רו פ דו ע
רמאד
ז ל
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
םי תשב ןוהב רפתאד ץפדג הסכב אי םכתפ ה״כוק ץסי לק ן י ני א ץגב מ ״ ע ר ר ם א ד  
הי הי אל ל״ר) דו ע ףגכי אלו אבל די תעל ׳וגו י י לגר הסכי םי תשבו ו י בס הסכי
ףד ׳י תב) כ״כו .ךי רומ תא תואור ךי ני ע י י הו .ךי רומ (סי י סנכב דו ע הסי כמ
דו ע ףנכי אלו הי ב רפתאו י וכ תי בכרס לכסו םי י וני כ לכס ה״בו ק םשפתאו 1.י״ ם
״ ה בו שב ו ארי ן י עב ץע י כ אנםז אוההב .ץרו מ תא תו או ר ךי ני ע ויה ו ך י ר ו מ
דו ע ףנכי אלו ד״הה אנקרוםד אנסז ב [.ח״עד ז ״ל ׳י תב1 כ״כו .ש״יע ״ וכ ן י י *
אשו בל אלב אדחכ חי תני כשו ה״בי קד אנסז או ההבו (.ב״1ד ח״ג י י תב) . ך י ר ו מ
ט״ס ׳י תב) .ךי רומ תא תואור ךי ני ע וי הו ךי די מ דו ע ףנכי אלו הי ב רםתא .ללכ
.םכי הלא ץבל םי כי עב םי לי דבמ י י ה םכי תי ני ע סא י כ אז ר ו הי א א ד ו 1.ם״קד
ד ״ הה .ו אגלס אחו מב לארשי ל האז חתאלו ןי סי לק ץלי א ארבעאל ה ״ בקח ר י ת ע י
ה ״ בוק ןי ב הצי חפ הי הי אלו .ץרו מ תא תי אי ר ךי ני ע י י הי ךי רו מ דו ע ףגכי א ל ו
.הרי אמה אי רלקפסאב לכתסהש אוה עו די וני בר השמ הגהו .לארשי ן י בו הי תני כשי
׳ו כ תו די חב אלו הארמו ד״םכ הי י רי ב לע הלמ עדי .דוהו 1.א״עקד א״ח ק״הו ז ! ל ״ ו י
הי קלו ח האכז .אדחא האי בנ אסח אל השס אםחד המ (.ב״ס ב״ח ק״הו ז ב! .ש ״ ייע
ל ״ ר .תודי חב אלו הארמו א״דםכ ארחא וז י חב אלו .יה סע םש י הי ו הי ב בי תכד
רמאמ דו ע ונל ראו בי הז בו .הסכמו שו בל םוש י לב י תי מאה תו לגתהה הי ה השמ י נפל
ףנכי אלו שנ רבב םי י קתי (ב״ב די תעל ל״ר1 אנסז אוההב I :ב״כרד ג״חב] ר ה ז ה
ארטםםו .ךי רומ תא תי אי ר ךי ני ע י י הי אלא .י י נפ הסכי םי תשב ךבגל ךי רו ס ד ו ע
י בגל ל״ד .ל״כע םי מכחו םי אי בנ לש ן בר ה״ע ו ני בר השמ הכז תו ארם ן י לאד
האי רלקסםאב לכתסה אלא .שובלו ףנכ י וסי כ י לב י ו לגב םלוכ תו ארמה ה יה ה ש מ
אלב לי י עד כ״ג וב וג י1ס ו ני בר השפ תמשנ ץוצי נ י ב הי הש י ״בשר םג .הרי אמה
הרי תה תי דו ס לבי קש ו פכו .1:ז ״צ ןי רדהנס! הרי אמה אי רלקפסאב לכתסאו ר ב
ו ל הי ה אקו ד או ה ן כ .שובלו הםכפ 0וש י לב הרי אפה אי רלקפסאב םי משמ
,שו בלו הסכמ םוש י לב לכה רבדלו תו לגל ה״בי ק חמכסהי תי שר הי לי ד אי י רבחלו
האכז ו רפאו (י ״בשרד) הי פק י חסתשאי י הלוכ י סק 1:ב״כד א״ח ק״הו ז ב) ש ״ מ כ
אי י כאלפל ן י י לגתפ ווה אלד ץרי פט ןי ז ר האלגל הי מע םכתסא הי ראפד שג ר ב
ץי לגתא אל ץלי פ אהד (:ו״1ד א״ח ק״הוז ב) י מצעב י ״בשר רפא הכו .אי י שי דק
ש*וע1 כ״כו .ןי לי פ ץי לגתא אנדי לעו .אנפע םי כתםא ה״בו ק אהד .אגגי ב א ל א
ץי סכתא אל ץלי פ אתרעפ ן ס ן ו עפש י בר קי לתסאד אסו י ן ס י סו י ר״א I :ז ״ם ר ד
אי הה ו בי הי י תא ו לאכ והי י גי ב ץי לגתאי ן לכתםפ י י ה ץאלע ץז רו .אי י רבח ן מ
אתעש (דו י )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
י רוהו ,םי משה תו בו ראו םו הת תו ני י עמ ו רכמי ו בי כשד רתב ,י ני סד ארו טב אתעש
* דדו [.ט״מקד ב״ח ק״הוז ב) ,ש״י י ע ׳וב ו הב אמי י קתמ אלו י לי מ ן שחרמ אי י רבח
ךי י לגתי ד ן ו עמש י ברד הי ני נב ה״בו קד אתו ער ,הי ו גב אי רש ן ו עמש י ברד אד
האכז (:ה״קד ט״ס ׳י ת ׳י תב] אי י רבחל י ״בשרא הכו ,י ו די לע ן י מי תס ן י לי מ
,םי דו מל ן ו של [.א״סד ג״חב] ,ןל עי י סל אחו מכםאב ן ו גי א ן י אחתו ן י אלעד ,אנקלו ח
,אלי על אלי על הי ל קי לסד דו עו ,ן ו עמש י בר אשי דק אני צו בל י אה בי הי ה״בו קו
רבדא הפ לא הפ בי תכ הי לע ,ן י י סכתא אלו ו דמתא אי י לגתאב י ו למ לכ ךכ ן י גב
־ ן ו עמש י ברד ארד אדו הי י בר י נת (.ט״עד ש״ו ע] כ״כו ,תו די חב אלו הארמו ו ב
,ו הי י ני ב אי רש אתני כש ,והני נ האטח י לחד ו הלו כ ,ן י די סח ן י אכז ו הלכ ,הי ו גב י ראש
,ן אדמטתא אלו ן אשרפתמ ן ו ני א ן י לי מ ךכ י ני גב ,ן י גרחא ן י רדב ן כ תי לד המ
י עדי ד ן ו גי או .האלגל ן י לכי אל האלע י ז רד ן י לי מו .י כה ו אל ן י נרחא ן י רדב
ו הי י ני עב ו ו ה רמאד ן י לי מ ו הלו כו .י וכ אז ר רמא הו ה דכ ן ו עמש י ברד ,ו פתםמ
אבא י ״א [ש״וע] ,ל״׳כע תו די חב אלו הארמו ו ב רבדא הפ לא הפ דדנכ ן י י לג
ה
י לי ד אי י רבחו י ״בשד הי לעד שרו פמ י דה ,וב רבדא הפ לא הפ דמאנ ש״ר לע
דמא הכו ,רכ ו ב רבדא פ״אפ ו י לע רמאנש ו ני בר השמ ׳י חבב י ו לגב הי ה לכה
אי לגתאב י ו למ לכ ן ו עמש י בר אהד [:ט״נד ג״ח ק״הו ז ב] רי אי ן ב סחנפ י בר
אהד אלי עמ לי חד אל ,ןול רמי מל אחחו אלי עמ לי חד אלד ארבג ו הי א ,ן ו ני א
ו תטי של י י בפרו ,אנע י נבמ לי חדאלד הי ראכ אחחמ לי חד אל ,הי ב םכחסא ה״בו ק
תמ ,אי לגתאב ךלי מו אלי על ךלע י מקו אד תנא [:ט״עקד ש״ו ע] י ״בשרל רמאש
תי לד ,רבד רתסה םי הלא דו בכ [:ה״קד ש״ו ע] ,ארחא שנ רבל אתו שר בי הי תא אלד
,העבשל לו כאל ,אי י לגתאל ו רסמתא אלד ן י מי תם ן י לי מ האלגל שג רבל ו שד
ךי רדמ קי תע הסכמלו .הי ו גב י ראש ן ו עמש י ברד ארד ן ו גכ ׳ו כ אי י רבח ן ו גי א
,ו הי י ו ו גב ן י לי מ אי י לגתאלו העבשלו לו כאל ן ו ז חתא אל ן ו הלו כ אהד ,ן י נרחא
דתב ,ךי רבד ו רי אי ו ךי פ חתפ הי רבחל רמא שנ רב הו ה ן ו עמש י ברד י ו מו י ב
(.ו״׳קד ש״ו ע] .[.ז ״י רד א״חב] כ״שמ ן י י עו ,׳וגו ךי פ תא ן תת לא י רמא ו ו ה בי כשד
אל אהד ,האלגל אגי שרא אל אמלעב אמי י ק אשי דק אני צו בד ו אל י א אבא רי א
ן ו הי חו ר חפת ,אלקח י דצחמ ן י ב ן ו ני אד אי י רבחל אלא האלגל אד הלמ בי הי י תא
ג״ח קי הו ז ב] ש״מ הגו נה ראו בי הז בו ,י עדי אלד ן ו ני אל האלגל ן י י תאד ן ו גי אד
סי י פקד רי פש כ״או .ךי רבד םו תסת י תמ דע קחצי י ברל רז עלא י בר רמאד [:ה״מקד
ן ו דקו אד ׳ז נה אתש י פגב םי פרשה םה ל״ר .םי דקו י םה דו קי ה רו א י י בשר הי לע
ן ו ני אל
ח ל י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
לבא ,ל״ז נכ ן ו הי ראמד ארקי ל ו שי י ח אלו ת״ם םהל תו לגל ן י י ו אר ן ני אש ן ו ני אל׳
ו סנכי אלו ו קלתסי םי פרשה ל״ר] .המה אלה ,י ומוי ב הי לי ד אי י רבחלו י ״בשרל•
.ךי רו מ ךו רו י (אי י לגתאב לכה אי י רבחו י ״בשד אלא .ךי רומ תו סכל םהי פנכב
םשב (.ו״עד חי ר שו רדב כ״העשב] ש״מכ ,םי רופו הכו נח לע ז מ רן אכד רמאי ד י ע י
,ן נברד תו צמ םהו ,דו הו חצנב םה םי רו פו הכו נחד םי נו קי תהו רהז ה דפס
רמאי אל (י ני משה םו י ב
,
י ס ג״פ י תבר אתקי ספב] אתי או ,הי נב םהש ל״שםכד
ן מ םני או לי או ה (הכו נח תו צמ םי י קי אלש לי ד] םי נקז תו צמ םי י קמ י ני א סדא^
י ״פע
,
אנש ,םי י ק ךי לע םי רז ו ג םהש המ לכ אלא .י נב ו אל ה״בקה רמא ,הרו תה
הנהו ,ךל םקי ו רמו א רו ז גתו ׳אנש ן י רז ו ג ן ה י לע ףאש המל .ךורוי רשא הדו תה
,ל״שמכ םי דקו י סה דו קי ה רו א ׳י חב םהש דו הו חצג ׳י חבמ רבדמ ז ו רחה הז ב
תו צמ םהו ,הרו א התי ה םי דו הי ל בי תכ םי רו פבו ,הכונח תו רנ ן י קי לדמ הכו נחב םגו
אל א אי ה אתי י רו אד ו אל אה] ,ונוצ ן כי הו (ג״כ תבש] הכו נח י בג ש״מכ , ן נ ב^
ךדגי ו ךי בא לאש רמא הי מחנ בר .רו סת אלמ רמא אי ו א בר (י ״שר .םהי דבדמ
י קו דקד השמל ה״בקה ו הארה (:ט״י הלי גמ] הלי גמ י בג כ״כו .ךל ו רמאי ו ךי נקז -
׳הלי גמ ארקמ .והי נ י אמו .שדחל םי די תע םי רפו סהש המו םי רפו ס י קו דקדו הרו ת
.ךי רו מ ךו רו י המה אלה טי י פקד ו הז ו
,(ג ם י ח ק ר מ ו ב ט ו ק ל ל (ב ת י ל ע ,(א ם י ח ו פ ת ה ד ש ל ו י א ח ו י ר ב ת ר א פ ת
- ו • ! • : • ! : •   י   י — • T —
יא ח וי ר ב .(ו ף י ך ו ב ^ ב ר מ א נ ם ד א ה ש ג ?נ / ה ם י ח ך ?ו ם י צ י צ ? (ד ה ר ו ת ד ו ס
לש תו רשקתהו סחי הו ,או במב ל״שמכ תי תה תרי פס ׳י חבמ רבדמ ז ו רחה ה ז ב (א
,י ״ב שדב ו תמשנ ץו צי נ רו א תו צצו נתהבו ,ת״תה תרי פס םע ו ני בר השמ
חו פתד (:ו ״טד בי ח ק״הו ז ב] כ״שמב ראו בי ,תי תה תרי פס םע י ״בשרל סחי הו
תו דלו ת ׳ם ז פ םתכ] ו רפסב הז ה שו דקה רי שה רבחמה ברה לי ז ו ,ת״ת ׳י חב או ה
,םי חו פת לש הדש ארקנש ו ״ו ה ךשמו ו ״ו ה דו ס או הש ,םי חו פת הדש (:ד״פרד
בקעי לש ו הדש או ה םי חו פת לש הדש (.א״צרד ש״ו ע] ,םו דאו חצ או הש ש״ע
.ת״ת או ה רי עז ו ,םי חו פת הדש ארקנ רי עז ד (םי חו פת הדש ךרע .י ״הק] ל״ז ו ,ה״ע
ן תי ל הכז ךכי פל .אתי נו רטמד הלעב ת״ת ׳י חב או ה ה״ע ו ני בר השמד או ה עו די ו
ם״ערל רמא י ״בשר [:ד״י קד ב״ח ק״הו ז ב] כ״כו ,םי י ח ץע ת״ת ׳י חב או הש הרו תה
,טו שקב ךלי ד ן י מו י לכב תלדתשא הי בו .(ת״ת] אתי עצמאד אדו מע ךלי ד אגרד
אגרד תראפתד (:ט״י קד ש״ו ע] ,תמא תרו תב הי ב ךל אקלםל ךל הי בהי ה״בו ק
השמד
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
* באד ארב תראפת ׳ו כ או ה תנא [.ג״פד ג״חב] מ״ערל י י בשרא ן כו ,אפו ג השמד
* דח אגרדב י מי י ק ו ו ה השמו בקעי (:א״קד ט״ס
,
י ח ׳י תב1 ל״ז ו ,האלע אמי או
ן ו ו ו קלתםה דחאל בקעי לי ד .אתמשנב אדו אפי גב אד לבא ׳אתי עצמאד אדו מעב
הכו ,ש״י י ע [.בי כ—א״כ ףד א״ח ק״הוז ב] ש״מכ .אפו גב ו י י חב השמו .אתמשגב
השמ ,אמלעמ קי לםד רתבל בקעי .וי י חב השמ [:ז ״פקד ג״חב] אשי דק אקו ני ה דמא
! ו משנ ץו צי נ ׳י חב או הש י ״בשר םגו ,השמד הי קלו ח האכז ,אחו רב בקעי אפו גב
לארשי קו ספה י ״בשר הי לע ארק י סו י י ברד [.א״םד ג״ח קי הו ז ב] אתי א השמ
,ת ׳״ ׳ת שרו שמ או ה ראפתא תבי ת םגו ,ת״ת לארשי ׳י חב או הו .ראפתא ךב רשא
, - ׳
ב
שר לע כ״ג דמאש או ה ןכל ,ת״ת ׳י חב או ה י ״בשרד רמאש ו תטי של י סו י י בר םגו
השמ ׳י חבכ ל״ד ,אתי י רו אב אמלע לכ די הנד ן ו עמש י בר [.ו״נקד א״ח ק״הו ז ב]
לש ו תרו תב ן י קםו ע םי משב ׳י פא םגו .י ני סמ לבקש הרו תב םלו עה לכ רי אהש ו ני בר
לי א ,ו הי לא הי ב עגפ .אי רבטל לי ז א שי ר [:א״מדד ג״ח ק״הו ז ב) ש״מכ ,י ״בשר
קי סע תו נברקב לי א ,אעי קרב ה״בו ק קי םע אק י אמב ל״א ,דמד הי לע אמלש
א ד
ח הלמו ,םלש ךל אמדקאל אני תאו ,תנא האכז ,ךמשב ן י תדח ן י לי מ רמאו
- שי דא ,ש״י י ע ׳ו כ ו לי אש אתלאש אעי קרד אתבי תמב ,אמכםאל ךנמ לאשמל אני עב
לאשמל אני תאו ,אמי י י אחו י רב אה הי בו ק דמא ל״א .ןול בי תא אק י אמ ה״בו קו
לש ו תמשנ ץו צי נ רו א י ״בשרב הצצו נתה לש ו חכמ אי ה לכה י אדו ו בו .ש״י י ע ךנמ
(.ד״מקד אשנ ארדאב] ו מצעב י ״בשר שי מ ראו בי ו ן בו י ז ״י עו ,ה״ע ו עבר השמ
די סש ן כל ׳י גי םד ארו ט לע השמ םי אקד אמו י מ י לגתא אלד המ אנדי לע י לגתאד
.םי חו פת .דדש ׳י חב או הש [ת״ת] תגרדמל הלעש י ״בשרד הי לע טי י פקד
ן י חו סתד הדש ו הי אד ן דעד אתנג [.ד״פד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ םדקהב ,רמאי ד ו ע
0
y ו י י חב הי ה י ״בשרד [ךלי או ב״סקדמ חלש ׳פב ש״ו ע] ן י י עו ,ן י שי דק
, י עלי א ׳ר םע ן י עי קרד ן י תבי תמב ו לי י טו ,ן ו י לעה ן דע ן גב הי לי ד אשי דק אי י רבח
ו עמש אי משד ן י תבי תמ י שי רמו ,הלבקו הנשמו ארקמ י ראממ הרו ת י שו די ח םש ו עמשו
ת
ו דו ס י נש םהל ו לי ג םגו ,הדו תה תו דו סו .אנד תמדקמ י עדי ו ו ה אלד תו כלה םש
, תו די
ם ה
י נש ךרע לע ו י בא י באל םש לאש י ״בשרו ,םתו לגל אלש םהי לע ו לבקש
התי ז ו ו ,ן בי רחמו תו מלו ע הנו ב או ה ן י לי מ ץרת ן ו ני אבשמתשאד ן אמד ו ל רמאו
י
״׳
ב
שד הי לע טי י פקד ו הז ו ,םי מי העבש אמלע י אהמ תו י משגה תו טשפתה םש םהל
.םי חקרמ ו ב טו קלל תי לע םי חו פת הדשלו
ל
כ
ו לכמ שרפתא אכהמ ,י דמע דו מע הפ התאו [:א״םרד ג״ח ק״הו ז ] ל״ז (ב
הי תתאמ
מ ל
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
השמד אקלוז ז האכז .אבקו נב אלו ארו כדד ארחא רתאב קלתסאו קבדתאו ,הי תתאמ
.י וכ ן י מלעל ארחא שנ רב הכז אלד המ ן י אלע ן י גרדל הכז ד אנמי המ האי בנ
ת ה ג ה .ת ״ ת ה ד וס א וה ה ״ ע ר מ ש וט וש פ יפ כ ] האלע ארחא אגרדל קי לס בט הו הד ן י גבו
,ל״כע םי הלאה שי א ,שי א אפו ג י ו הי מל קי לס בט הו הד רתבל השמו ,י וכ trmnw
הלע הרו ת ן תמבד לי ז ו בתכש [ז ״י ן פו א ע״גמ לעב] ברה י רבדל רו קמ או ה ן אכמו
או הו ] ו דמעב ול תתנ ו שארב תראפת לי לכ ש״מכו .ת״ת או הש בקעי אגרדל השמ
נ״פ ר״ו מש] ל״ז ו ,ל״כע י ני ס רה לע ךי נפל [י דמע דו מע הפ התאו דהז ב כ״שמכ
,
י חב או ה י ״בשרו ,הרו בגה י פמ הרו ת דמל הי הש םכח הלע ,השמ הז [׳ב —
.תי לע ו י לע טי י םקד ו הז ו ,השמ תמשנ ץו צי נ
ן ו ני א אלי על השמו בקעי ד [:א״נקד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ל ו ע
.תו כלמ תארקנה ראבה ן מ אלי על םהו ,ת״ת םה השמו בקעי לי ד ,ראבה ן מ
לע בשי ו בי תכ השמב ,אלי על קלתסאו הו ה אתי בד הי ראמ השמ (:ב׳׳נקד ש״ו ע]
ן בו י הז בו ,ראבה לע בשי ו בי תכ אלו ,הדשב ראב הנהו ארי ו בקעי ב .ראבה
לע בשי ו בי תכ השמב ,ראב הנהו ארי ו בי תכ בקעי ב [:ב״י ד ב״חב] רהז ה רמאמ
רי תי ראב י אהב השמ קלתסא ,ווה אדח אגרדמד ג״עא בקעי ו השמד ן י גב .ראבה
ן ו הלו כ לע השמו ,םי עו ר ו הלו כ [:חי לד ט״י ׳י ת ׳י תה] ן ו של ן בו י םגו ,הי גי מ
׳א תו אב לי על ן י י עו ] .םי הלאה שי א השמל הלפת בי תכו ,ראבה לע בשי ו בי תכד
תמדקה] ל״ז ו ,[ק״ודו ן אכ ן י בתו אתמשנב אדו אפו גב אד לע כ״שמ ז ו רחה הז ב
הכז ד ,(תוכלמ] ׳ה דו בכ הארמ או ההד הלעב לו כי בכ ,םי הלאה שי א (:ו ״ד רהז ה
ה״ו ז ב] כ״כו ,ארחא שנ רב הכז אלד המ אעראב הי תו ער לכב אד אגרד אגהגאל
הי ל קי לס הי ראמד ,אדבעד אקלו ח האכז ,הרהה י לא הלע (אנמז ב ה״דב ,ש״הש
י ״בשרו .ן י שי דק ן י חו פת לקח ראב תארקנ תו כלמ י כ או ה עו די ו ,הי כי תרב הי בגל
.תי לע םי חו פת הדשלו י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה
י ״בשרו ן אתבי תמ י ראמ ו רמאד [:ז ״טקד ב״ח קי הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
י פמ .י ני סמ השמל הכלה הב רמתאד ו הי א ,מ״ער ךלי ד הכלה ,מ״ערל
תו בר דמתא ן י נרחא תו כלה לע אד ן י גבו .הי לי ד אתרב הי בו ק ךל בי הי הרו בגה
םי חו פת הדשו ,ל״כע הנלו כ לע תי לע תאו רמתא ךלי ד הכלה לע ,לי ח ו שע תו נב
,ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרו ,הי לי ד אחרב הכלה הלכ תו כלמ אי ה
.תי לע םי חו פת הדשלו י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו
םתו א םי מטפמש םי משב י לו די ג [י ״שרי פו] ,פי חקרמ תו לדגמ [ ג״י - ׳ ה ש ״ ה ש ] (ג
השעמ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
•י ״ע חקי נו בי טה םשבתמה רבד םש או ה םי חקרמ י כ .ל״כע חקו ר השעמ
י י בשד לע י סו י ר״א הכו ,בוטו ן קו תמ רבד םי נו ש תו בו רעת י ני ממ ן מו א חקו ר
המכ ,ן י קי תמ םי לי שבת ן קתמ ו הי א אשי דק אני צו ב (.ט״מק ב״ח ק״הו ז ב!
תי לד ן י לי שבת ן י קתא ו הי או ,ן י מי תם לכד ן י םי תם אשי דק אקי תע ן ו ל ן י קתאד
סו קלל י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,ש״י י ע ׳ו כ אחלמ ו הב י דשי מל רתא ו הב
.םי קחרמ וב
סי חקרמ ו המ ,םי חקרמ תו לדגמ [.ט״רד ג״ח ק״הוז ] רמאמ תמדקהב .רמאי ד ו ע
רו מ [:'א״עקד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמב תאז ראו בי ו ,לכו ר תקבא לכמ א״דכ
ת״ת ׳י חב או ה בקעי ד עו די כ .בקעי אד לכו ר תקבא לכמ ,קחצי םהרבא ,הנו בלו
תרי פסמ רבדמ הז ז ו רחבו ,תו רו בגו םי דסח ל״ד ,לכור תקבא י ני מ לכמ ו ב שי ש
.םי חקרמ ו ב םו קלל רמאש הז ו ,ת״ת
[.אי עד ׳ל״ז אנו נעו המלש ד״רהל ,אבר אללו לה ׳םב) כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
ק״תתבו ,ה״נקתת ו ני י הד םי עי קר םי משה ן ו בשח שי ש שרדמב בתכש ל״ז ו
ךאלמ םו ש ן הב הלע אל םי עי קר ן ״הו ,ןהב תו לעל םי לו כי םי כאלמה ,םי עי קר
ן ״ה ו ני י הד .ן״ה ן ו בשח ,םי משה ׳הל ן ״ה הז ו .1
ת
*יח ם ק ** ם ל א ר א ן״ ה ׳פ ב זמ ר ל ר ש פ א י] ׳ו ב
חקל הרו תה לבקל הלעשכ ל״ז ו ני בר השמ םי שרפמה ו בתכו ,ו דבל ׳הל םי עי קר
ונ א ר ה ן ׳ה וא ״ כ -׳ה ם יר ב ד ] ק וס פ ב זמ ר ל ר ש פ א ה ״ א ] ן י עקף ן ״
ה
ל
ה
ל
ע ן י
״
ב ש ר ת מ ש נ ן מ ע
הי ה ן ״י ש ם״י מו הז כ י ו לי מב השמו ,הלע השמו ז מרהו ג יל ד ג ח א י יד יב כ ח א א ״ ה
/
י
קתמו י הז בו ,תו כלמה רפסב ש״מכ ׳י י ו לי מב ם״י מו הטו שפ ׳ו ,ן ו עמש ׳י ג
ו ני י הד ,םי הלאה לא הלע י ״בשר םע ה״ערשמ רו בחבש ,רו בחה ׳ו השמו לש
׳השמ לש ת״ם ן ״ה ז ו מרי דו עו ,י וכ םי עי קר ן ״ה ו ני י הד ,םי הלאל דחו י מה םו קמה
המדקהב ׳ס םי ברב רהז ב י דמלבו .לי כע ן י עי קר ן ״הל ו לע םהי נשש ז ו מרל ,׳ן ו עמש
דכ אמלע י נב ראש .םי הלאה לא הלע השמו [:ט״עד ב״חב] ,רהז ה רמאמ ו ז
בי תכ המ קי לס דכ השמ לבא ,ו כלמל ן י קלס .ו ברל ן י קלס ,ארתעל ן י קלם ,ן י קלם
״
ץ ה ׳י ג ׳םי חקרמ ׳ו ב ׳טו קלל לש ת״סהו .ק״ו דו םי הלאה לא הלע השמו הי ב
.םי חקרמ וב טו קלל תי לע י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו
* הי י רו א רסמתא אל אלמלא [:א״מרד ג״ח קי הו ז ב] אבא י בר רמאש ו מ כ (ד
הי לי ד ן י רתסו אתי י רו א י אחו י דב אה ה״בו ק רמאד אלא ,י ני סד ארו טב
!ו סשנד [.ב״נקד ג״ח קי הו ז ב] ו מצעב י ״בשר ש״מב הז ראו בי ,ל״כע אמלעל י י ״ז
לי על כ״שמ דו ע ן י י עו .שממ אתי י רו א אלו כד ארקע אי ה ,הרו תה תו דו ס ו ני י ה הדו תה
ו נרפסב
ם
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
לע ,עי קרה רהז רפסב] ל״ז ו ,ש״י י ע [ב״ע א*ע ׳ה ףד י ״בשרד אלו לי ה ו נרפסב!
תו י הל ל״׳ז י ראה י בתכב אתי א [אתו עי נצד ארפס לע ו שו רי פ שי רב ,המו רת
,
פ
דגנ םי קרפ ׳ה אתו עי נצד ארפס השע ן כל ,ה״ע ו ני בר השמ ץו צי נ הי ה י ״בשרש
םי קרפ ׳ה השע או ה םג ן כל ,רתסנו הלגנ הב שי הדו תהש תו י הלו ,הרו ת י שמו ח השמח
,םי רתסנל רחסנ שי ז ״כע ,רתסנה או ה הלגנה ק״הו ז בש ףאו ,חו רתםנל רתסנ כ״ג או הש
י רתםד תו דו ס תו שרד תו י אר םי טשפ אתי י רו אב ל״ז ו (.י ״קד גי ח ק״הו ז ב] שי םכ1
לכו רהז ה לכ טעמכ םי ללו כ ו לא םי קרפ ׳ה הנהו ,[םי רתס י רתס אלי עלו ,הרו ת
,אתו עי צד ארפסמ דחא קרפ םוי לכב דו מלל לו דג ן ו קי ח או הו ,תו לי צאה י רדג י נו קת
לכש שממ ו לא םי קרפ ׳ה ש״כמו .המשנל לגו סמ או ה רהז ה ן ו שלש עו די י כ
(:ד״נקד המכח תו לבו נ ׳ם] ל״ז ו .ל״כע ו תרו מת ז פ לכו בהז הנכרעי אל הבי ת
ז מרנכ העד רו ד הי ה ו רו דו ,ה״ע ו עבר השמ תמשנ .רתי ה ו תמשנ י ״בשר י כ
י שמו ח השמח דגנכ םי קרפ ׳ה אתו עי נצד ארפס השע ןכל ,מ״כבו חלש
,
ס רהז ב
.הרו ת דו ס י י בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,לי כע ה״ע ו עבר השמ רדי סש הרו ת
(חלש ׳פ ק״הו ז ב] ן י י עו .הרו תל ן י חרפו ן י צי צ ן י שו עש [:ה״מקד תבש1 ש י ׳ מ כ (ה
םי נתו נ ו י ה ן ו י לעה ן דע ן גב ו י ה אי י רבחו י ״בשרש תעב לי על ו נאי בהש
,םי משמ הרו תה תו דו ס עו משל םי י ו אר םהש םי ז מר םהו ,םי נשו שו םי חרפ םהל
,םי חרפו םי צי צב הרו ת דו ס י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו
לע רמאנש םדא השענ או ה תכי י ש המ י כ ,י נו שרד רמו א הז ה ז ו רח ף1ם (ו
ו שרפלו דאמ י אלפה רהז ה רמאמ םי דקנו ,י ״בשר אנתה לא ר״הדא
רמאי ו [.ב״׳כד א״ח ק״הו ז ב] אתי א ,הז ה טו י פ ףוס ראבל או בנ כ״חאו ,ת״י הז עב
ל״התו ,האי לפ שרדמ ו מכ או ה הז ה רמאמה ,ו י ארי ל ׳ה דו ס ,םדא השענ סי הלא
תו מדקהב ו ראבל םי ברה תו כז ב י ני ע ׳ה רי אה םי ברב ק״הו ז ב י דמלב ש״תי ן ו י לע
ו הלו כ ׳ו כ אי י קי דצד ן י תמשנ ן ו עא לכ [.א״י ד ב״ח ק״הו ז ב) אתי א ,שדו ק י ״רהו ז
אדתםו .אמלע י אהב ן י מי י ק ו ו הד ארו י צו אנקו י דב אעראב י ד אתנגב ן י מי י ק
ךי או ל״ז ו [ה״הלז ק״מרה םשב ,מ״חהו אב םש] ׳י סו ,י מי כחל רסמתא אד אז רו
כ״כו ״ל״כע י מי כחל רסמתא אד אז רו ארתםו רמא ז ״ע ,ףו גה רו י צ המשגב רי י ו צי
אדדו ארד לכב ו חכחשאד אמלע [י גי הנמ] י רבד ן ו ני א לכ [:א״סד ג״ח ק״הו ז ב]
לכ ו לי פא אנאת י כהו ,ן ו הי נקו י דב הי מק י מי י ק ו ו ה אה אמלעל ן ו תי י אל דע
אעי קרב הי מק ן י פי לג ו הלו כ .אמלעל ן ו תחי י אל דע אשג י נבד ן י תמשנ ן ו עא
אלו כ אמלע י אהב ן י פלו אד המ לכו ,אמלע י אהב ן ו ני אד שממ אנקו י ד או ההב
ו עדי
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
י אכז ו הלו כ אנאתו /ו כ טו שק י אכז ן ו ני אב י אה ןבי נתו ,אמלעל ן ו תי י אל דע ו עדי
שרו פמ כ״כו ,ן המשכ ן ו רקאו אלי על ו נקתתא ו הלו כ ,אמלעל ן ו תחי י אל דע טו שק
הו ה חי כש אמלעל השמ תחנ אל דעד [.ב״י ד ב״ח ק״תוז ב] ו ני בד תשמ לע
אלי על ן ו ני א ן עדו מתשא אמלעל ו תחנ אל דע ן י אכז ן ו ני אד /ו כ אלי על ו הי א
האי בנ השמד הי נמז אטמד אתעש או ההב [:ג״נד ש״וע] ,השמ ש״כו ,אלו כ י בגל
תואו תו א לכב ו רטעא ן י רטע המכו •דמכ ש״י י ע רכ אמלעל אתחאל אנפי הפ
,רכ ךי תעדי ן טבב ךדצא םרטב קו ספה הי לע ארק ה״בו קו ,
,
ה׳ש׳מ לש ו משמ
ארבד אמו י ן מ י אחו י ן ב ן י עמש י ברו [:א״םד ג״ח ק״הוז ב] י ״בז ער לע כ״כו
.הי משב הי ל י רק ה״בו קו ,הי מע חכתשאו הי בו ק י מק ן מדז א .דוה ,אמלע הי בו ק
ר מ א ,ןוע מ ש יב ר א ל ו ןיע מ ש ,ד יל יר ק ה יה ד ןוע מ ש יב ר ע מ ש ד [.ב ״ כ ד א • ח ק ״ ה יזב נכ ״ ש מ ןב יי כ ״ ג ה זב י]
ה ימ ש ב ה יל יר ק ה ״ ניק ד ,ט וש פ א וה ונכ ר ד ל ו .ה זה ר מ א מ ל ע ם יה מ ת ם יב ר ו ,ה ייב וק א וה יא ה יא ד ו,יור ב ח ל
ךלמנ י מב ,םדא השענ ׳א רמאי ו [׳ז - ח״ם ר״בב] אתי או •״   ה יע ב ות א יר ב ם יט ד וע ןוע מ ש
רמאי ו ,
,
ז נה י אלפה רהז ה שרפל ת״י הז עב או בנ התעו ,ךלמנ םי קי דצ לש ן תו שפנב
הי הו ,םדא השענ םהל רמאו םי קי דצה תו שפנ םע ךלמנד לי ד ,םדא השענ ׳א
אםלשב ,םהמע ךלמנ ל״ר השענ םי קי דצל ה״בקה רמאד .רהז ה רמאמה לעבל השק
םי קי דצה תו שפנ ו עדי ן י נמ לבא ,והמ םדאה תו המ האי רבה םדו ק עדי הי ה .ד״בקה
רכז [ ׳ב- ׳ה תי שארב] בי תכ האי רבה רחא אהד ,האי רבה םדו ק םדא תו המ ו המ
התי ה תכי י ש המו ,םארבה םו י ב םדא םמש תא ארקי ו םתו א ךרבי ו ,םארב הבקנו
ק״הו ז ב] ש״מכ או הו ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס רמאו ץרי ת ז ״ע .הז ב םהמע ךלמי ל ז א
ן י אכז [:ז ״לד א״ח ק״הו ז ב] כ״כו .י מי כחל רסמתא אד אז רו ארתםו [.א״י ד ב״ח
ש״ו ע] ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס א״דכ ו הל י לגתא האלע אתמכחד ן י אלע י די סח ן ו ני א
ו תי י לע .אתמכחד ן י אלע ן י רתס ןו ל י לג ה״בו קד אי י קי דצד ן ו הי קלו ח ן י אכז [.ג״עד
אל ן י לא ן י ז י י [
;
א״מקד אשנ תרדאב] י י בשרא הכו ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס בי תכ
תבשב] ן י י עי ׳ו י ארי ל ׳ה דו ס בי תכו ,אשי דק אלקח י דצחמל דב ו רםמתא
הטו ס י מלשו רי , ׳ג- ׳דםי די :׳כ הדנ : חי פן י רדהנס/ י .׳ד הטו ס :׳ג הגי גח :ז ״עד
הז םהי לע רמאנו .י עדי ן י נמ ,י ארו מאו י אנת המכ לע םש ו רמאש [ב״ה א״פ
ךלמנ ה״בקהד ן ו י כד ,הז ה טו י פ ףו ס ראבל אבנ התעו ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס קו ספה
אמלע ה״בו ק ארבד אמו י מד [:א״סד ב״ח ק״הו ז ב] אתי או ,םי קי דצה תו שפנ םע
סי קי דצה תו שפנמ דחא הי ה כ״ג י ״בשר י אדו ו בו ,הי בו ק הי מק חכתשאו ן מדז א הו ה
י
״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,םדא השענב ו מע ךלמנו ו י נפל רבע ה״בקהש
השענ
א ם
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
י כ ,ו י נפ לע ׳ה דו בעי ו ש״מכ ׳ךי נפל רמו לכ ,ךרו בעב 1כ״ג1 רמאנ םדא השע*-
המכח ד״ו י לע רי שה לע ו נרו אבב ן מקל הז ב ש״מכ אתמכחד הי ראמ הו ה י ״בשר
.רסמתא י מי כחל אד אז דו ארתםו רהז ב םש םי י סמש הז ו ,המו דק
.ו הי א י דקתא םדאו תי מ אל השמ (.ח״כד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ל ו ע
ן כו ,ו דגנכ ו הלו כ אלא רז ע אצמ אל םדאלו הארתב אתו לגב רמתא הי גי גבו
.אתו לגמ הי תמכש קי פאד רז ע אצמ אל םדאלו הי ב רמתא אתי עצמאד אדו מע
,שממ הי נקו י דב ו הי א השמו [:ח״ערד ג״חב] בתכו ,שי א ן י א י כ ארי ו הכו הכ ן פי ו ד״הה
אטח לע רבע ר״הדאד [מ״ערב :א״י קד ג״ח ק״הו ז ב] אתי אד העו די ה המדקהב או הו
חרתל ׳ו שתב רי ז חהו ׳תי ו מש שי דקו בחד המב ן י קת או הו םהרבאב .די ל בי כרא ,ז ״ע־
לאעמשי דבל תרפו עה קפנו ,ןדע ן גב םסי נכהו אדד או ההד י ראמ לכלו ו מאלו •
א וה ש ר ״ ה ד א ל ח יט ב ה ם ה ר ב א ד ז.ח ״ כ ק ד א ״ ח ק ״ ה וזב ] ש ״ ל נכ נ ן בו למ םדא ראתשאו ׳ז ״עב קחצמ׳
אבו חמ הי ב רי רבחאו ,קחצי ב ד״הדא לגלגתנ בו ש •'״ ״ ייע •י״
ב
יק
י מ
ק י
א ט ח
וז ״י
רי רבד ן אמכ הי ב רדבתאו ,אני כםב קחצי ד אנו י סנ םרג אדו ,םי מד תכי פשד אני י נח
בקעי ב ר״הדא לגלגתנ רתבל .םי מד ךפו ש ו שע רבל תלו ספ קפנו ,תלו ספ ו גמ לכו א
עטנתא םדא [.ג״י קד ט״ס ׳י ת ׳י תב] כ״שמ ראבתי הז בו .ש״י י ע ע״ג אטח ן קי תו
השמ אתא די מ ,חלצאו י ו שדשב שרתשאו ן ו הב ן בלתאו ףי רטצאו ן הבא תלתב
הי בו ק בי הי ו
[
ל
ב
׳י י
ת ׳ ש
ה ש
י
מ
י ל
ש
ם יל וג ל ג ׳ג ל ש ת ״ ר ה ש מ י ע וד יכ ] םדאד הי דב ו הי אד׳
ן קתתא אגמז או ההב ,י ו סגעו י ו שרשב אלדגאל אנלי א האקשאל ,ו די לע אתי י רו א•
םדא אתא [:ג״י קד ש״ו ע] ,אלו כ ן י קת אכה אנלי אב באחד אבו ח ,רקעד אנלי א
הי לי ד ה״מ ,ן הבא תלתל ׳ש לי קש השמ ן מ ׳ש ד״גבו .אלו כ לי לכ השמבו ,השמב׳
תלתב הו הד המכ י ו דו חלב השמב תו ה אתמי לש אתבכרמ ,האמדק םדאד אנו ו גכ
אמי י קל .ן י נמז ן י רת השמ השמ הי ב רמתאו ,רכ השמב הו ה האלע םדאו ,ן הבא
ת ומ ד ק ה ב ו] ן ו שארה םדא אד הי ה רבכ תו י הל רשאו ,הי הי ש או ׳ה הי ה׳ש ה׳מ הי ב
ם ד א ה א ר מ כ ת ומ ד א ״ ד כ ,ה ש מ ל א ןכ ש מ ה וא יב יו [.ח ׳׳ל ר ד ב ׳׳ח ב )יא ל פ ר ה זה ר מ א מ ד וע וג ל ר א וב י ול א ה
א וה ם ״ ג ש ב ם ל וע ל ם ד א ב יח ור ןוד י א ל ב ית כ ד ,ם ד א יר ק א ד ןל נם ו ,ם ד א ד א ז ר ונייה ו .ה ל ע מ ל מ ויל ע
כ״כו יז ל ״
2
*
ה
"
ש מ
י
נ י י ה
י .ייל ע א מ ייק ם ד א ד א נק ויד א ייס ר כ יא ה ל ע ך כ ןיג ב ו ,ה ״ ש מ וג ייה ו ,ר ש ב
ךמש ה״בו ק לפכד ן ני ז ח מ״ערל י ״בשראד [:ו״ש ףד ב״י ׳י ס ג״ח רהז ה תפסו תב]
׳ע ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,ן הבאד ארטםמ האמדק םדא ךב אללכאל ,השמ השה רמאו
ת״ת ארקנ השמו ,ת״ת ׳י חב או הו ,אתי עצמאד אדו מע אד םדא השענ (.כי קד
ראו בי הז בו ,ו ני בד השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה י ״בשרו ,אתי עצמאד אדופע.׳
כ״שמ (אי )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
־ ררי בש דחאש י ״בשד רפי סש (.ט״ש ףד י ״ח ׳י ס ג״ח רהז ה תפסו תב] בי שמ
אלי עו אי י קי דצד י משנ ׳ש ו מע ו אב ,י נו לשה הי חא םע אי משב םו קמ ו מצעל
תו ארפרפ ךרדב םגו ,ו אטח הלגי אלש י ״בשדמ שקי בש ש״י י ע ר״הדא ן ו הגמ
קו ספב ז מר סגו ,ו י תו י תו א םע םדא השענ ׳י ג כ״הע ן ו עמש י כ רמו ל רשפא
י בד ו ז ׳י גב י תארב הי לע םדאו תו בי תו ,י תארב הי לע םדאו ץרא י תי שע י כנא
םדא בתכש 1ה״ע י רו הנא בקעי ׳רל ,אבד אלו לה ׳סב] ר״ו ש ,כי הע י אחו י ן ב ן ו עמש
-•״בשר הי לע טי י םקד רי פשו ,י אחו י ן ב ן ו עמש י בר ו הז ׳י גב ו נתו מדכ ו נמלצב
.ךרו בעב רמאנ םדא השענ
לי ז ו [:
,
ע ףי ׳לי ז ו נאנעו המלש ר״רהל ,אבר אלו לה ׳םב] כ״שמב ,רמאי ד ו ע
השענ הרו תה תלבקב רמו ל לארשי ן י די תעש תו כז ב םדא השענ ל״ז שמ
לי בשב אלא ו ארבנ אל םלו כו ,םי משה אבצו תו מלו עה לכו םדאה ארבנ עמשנו
אתי י די א בי הי תא אל אלמלא ק״הו ז ב כ״שמ עו די ו ,הרו תה לבקל ן י די תעש לארשי
,אמלעל י ד הי לי ד ן י רתםו אתי י רו אד י אחו י רב אה ה״בקה דמא אלא ,י ני םד ארו טב
,םי משה אבצו תו מלו עה לכ ו ארבנ הבש הרו תה לכ ללו כ או הש י ״בשרש אצמנ
םי י ו לת תו מלו עה לכש ן ״ו עמש תו י תו א עי משנו ,ש״מכ הרו תה אי הש השענ ו הז ו
.לי כע ךרו בעב דמאנ םדא השענ ררו שמה ז מר הז לעש רשפאו ,ו תו כז ב
* ד י נ י ק ״
ה ג ה
יניב ר ל ,׳ג ח וא יניע ל ג ר מ א מ ,ר ייא ש ד וח יר מ א מ ,ר כ ש ש י ר ע ש ב 1 בי שמב ,רמאי ד ו ^
{
ל ״ ק ו »ז ש ״ ר ה ומ וניק ז ם ש ב ,א ״ ע י ש ט א ק נומ ק ׳׳ד ב א ג ה ל־׳קוצז ארי פש רז עלא םי י ח י בד ימ ש
ל״ז דד הנה ךא ,אקו ד י ״בשד לע י אק םדא השענש דמאנ ן כי ה הרו אכל י כ ל״ז ו
הו הד םדא השענ [.א״ד א״ח ק״הו ז ב ןי י ע] עמשנו השענ תו כז ב רמאנ םדא השענ
,עמשנו השענ םתה בי תכו ,םדא השענ אבה בי תכד ,העי משל הי שע םדקמל די תע
הי ל הו מקו א ם״עבש הרו תו כ״בשו ת רמא אי י ח י בד [:ה״לד ג״ח ק״הו ז ב] כ״כו
ש
ד סל שי רמאמה הז ש םגה ה״א] ו נתו מדכ ו נמלצב םדא השענ ד״הה ,אמלעב שנ דבל
ש
״מכ (.ג״עק .ה״נ ב״ח ק״הו ז ב] ן י י על י לש רהז ה ן ו י לגב ש״מכ ו דו ס י ״פע רחא ךרדב
רלבקי ש לארשי לי בשב ו ני י הו ,[חאז ה המדקהב ראו בי ו טו שפב לבא.ב״מד ן מקל הז ב
*.״ע הלגתגש המו ,השמ תמשנ או ה י ״בשר י כ עו די ו ,ו ני בר השמ י ״׳ע הרו תה
הי ערשמ הלי ג תו רתסנה ךא ,תו רתסנבו תו לגנב הי טרפ לכב הרו תה ה״ערשמ
,ו ני נבל־ז ו נל תו לגנהו ,ו י די מלתמ הלו גס י די חי ל דו עו עשו הי ו ו י נבו ן רהאל קר
י אהבד םלו עה לכל אבו רי אמה דו א רהז ה ו רפסב תו רתסנה הלי ג י ״בשר לבא
.ה״ערשמם הצעה רמגו תי לכת או ה י ״בשד ז ״פלו .הארתב ארדב ן ו םגרפתי ארו בי ח
כ״ע
ב ם
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
השענה לי בשב םדא השענה י כ .ךי רובעב רמאנ םדא השענ ש״מ ן כתי רי פש כ״ע-
י ״בשר י די לע םי מי ה תי רחאב תו רתסנה י ו לי גל תי לכתה תרטמ ז א הי הו ,עמשנו -
י ננה המלש ךלמה י רחאו ,ל״כע ךי רו בעב רמאנ םדא השענ רמאק רי פש כ״ע
סי צי צכ .דרות דו ס ן טי י פה דמאקד המ הלעמלש תו כי מסה ו הז ד .ךלו הו ףי סו מו אב
.ךי רו בעב םדא השענ םי חרפו
רמאו תרשה י כאלמב ךלמנ ה״בקה [׳ד- ח״פ רי בב] כ״שמב המדקהב ,רמאי ד ו ע
,ו נממ םי דמו ע םי קי דצ ן הל דמא ,ו בי ט המ ול ו רמא ,םדא השענ ן הל
,תרשה י כאלמל םי קי דצה ךדד ׳ה עי דו ה י כ ,םי קי דצ ךרד ׳ה עדו י י כ ד״הה
הלי ג אלו ,ו נממ םי דמו ע םי קי דצהש םהל הלי ג ,םהמ הדבי א דבאת םי עשר ךרדו
ל״שמכ םלו ע י דו סי י קי דצמ דחא או ה י ״בשרו ,ונמי ה םי דמו ע םי עשרהש םהל
,י ״בשד תקדצ כ״ג םי כאלמל ה״בקה הלי ג י אדו ו ב ,הי בו ק הי מק חכתשאו ן מדז א הו הד
.ךי רו בעב רמאנ [םדאה ן י מ תאי רב תי לכת או הש קי דצה] םדא השענ טי י פקדו הז ו
השענ לי ז ו [אתו עי נצד ארפסב :ח״עקד ב״ח ק״הוז ב] כ״שמ םדקהב .רמאי ד ו ע י
תגדב ו דרי ו ,תו אי אקדכ תו מדו םלצ אדחי ל עדי ד םדא לי בשב רמו לכ םדא
םי ברב רהז ב י דמלבו ,האי לפ שרדמ ו מכ או ה הז ה רהז ה רמאמו ,לי כע םי ה
האי רבה תי לכת דקי עד או ה עו די ד אי ה הנו כהד רשפאד ,י ני ע ׳ה רי אה םתו כז בו
,הי תני כשו הי בו ק דו חי אדחי ל ו עדי ש םי קי דצ םי שנא הי הי ש או ה םדאה לש
ק״הו ז ב] ש״מכו ,האלע אדו חי ב תו מלו עה לכ י רשק ארשקלו ,תו כלמו ת״ת ׳י חב םהש
אלכי ה הי רשקב אדשק ארשקל עדי ו .די ני ז ב אני ז בי כראד ן אמו [.ם״דד בי ח
ו הי א י אה אד לעו .י תאד אמלעב אקלו ח הי ל תי א אד ,הי גרדב אגרד הי לכי הב
םדאה תא א״ה רצי י ו אד אז רו ,הבכרמ השעמ י רקא או הה ׳ו כ אלו כד ו מי לש
ו הי א האכז ,׳וכ אדב אד בי כראד הבכרמ י אהד אדבו ע ו הי א םדאו ,אלמ םש
ק״הו ז ב] ן י י עו ,י ז ח אקדכ אדו חי אדחי לו אתו נמי המ י רשק ארשקל עדי ד ן אמ
,
י חב ל״ר ,אבקו נ או ה תו מדו ,רכד או ה םלצד [:ה״לד ג״חבו :ג״עק .ה״ג ב״ח
[׳למו ת״ת ל״ר] תו מדו םלצ אדחי ל עדי ד םדא לי בשב רמאש ו הז ו .תו כלמו ת״ת
ךלי או ן אכמ ל״ז ו ,ז מרב הלבק י רבד ו נמט [ ׳י - ח״פ ר״בב] ל״ז חו ,תו אי אקדכ-
אלב םהי נש אלו ,שי א אלב ,דשא אלו השא אלב שי א אל ו נתו מדכ ו נמלצב
ז ג ״ ל ג ״ ח :ד ״ צ :א   ׳מ ב ״ ח .א ״ ע ד א י׳ח ק ״ ה וזב ] ןייע ,ם יה ת ג ד ב וד ר יו ם יים מ ק ד וה מ ו] ,ק״ו דו הני כש
ת ג ד ב וד ר יו ,ר ז ק וס פ ל ע ש ׳׳ש מ [.ב ״ מ ד ג ׳׳ח ב ו :ג ״ ם ד ז״ מ ׳ית ם ינוק ית ב ו :ב ״ נר ד א ״ ח ר ה ז ת וס ט ש ה ב ו
תי שארב השעמ םלו עב הלגמה הי ה או ה י ״בשר הנהו .זק ״ י  ח ם ד א ה ל כ וה ז יכ ןיב ת ו .ם יה
השעמו
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
•אתו נמי המד ארשק רשקמו דחי י מ הי ה או הו ,םי דו הי הו תו נו בה לכו הבכרמ השעמו
:האי רבה תי לכת הי ה או ה ן כל ,תו מלו עה לכ לש תו בכרמה לכו תו לכי הה לכ לש
י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,םדא השענ הי בקה ו י לע דמאש םדאה תאי רבמ
.ךי רו בעב רמאנ םדא השענ
הלמ לכ אמלע י רבתאד ן ו י כ [.א״סקד בי ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב .רמאי ד ו ע
לדתשמ י ו הי ד םדא י רבמל אתו ערב קי לסד דע םי י קתמ הו ה אל הלמו
לדתשאד שנ רב ו הי א האכז ךכ ן י גב ,רכ אמלע םי י קתא הי ני נבו אתי י רו אב
אתי י רו אב אמלע לכ רי הנד י ״ בשרו ,ל״כע אמלע םי י קמ ו הי א אהד אתי י רו אב
ל ע ו ני רו אי בב א״ל- ל״ד ל״שמכ] םלו ע דו סי קי דצ ו הי או ,[.ו״נק א״ח ק״הו ז ]
.ךי רו בעב רמאנ םדא השענ י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,[תבשי בו ט בשו מ
,(ב ה ר ע ש ה ת ך ש א ת מ ח ל מ ל ו ,(א ה ר ו ב ג ב ת ך ז א נ י א ח ו י ר ב ה ייב ג
יא ח יי י ב : (י ף ך ך   ו צ ד * נ ת פ ל ש (ג ה ך ? ת מ ת א צ ו ה ב ך ז ו ך
ד ג
נ ז מר או ה הז ה תי בה ,הרו בגב רז אנ [׳ז - ה״ם םי להת] בו תכה ן ו ש ל מ (א
םשב ,י י בשד ךדע ,ד״הםב! בתכו ,או במב ל״שמכ הרו בגה תרי פס
הרעמהמ•ו תאי צי ב תבש ׳גב הארנכ דסחה תדממ י ״בשד י כ [תו משנ י לו גלג רפס
:אי לג אי משד י לי מב םנמא ,לי כע י ״בשד י סמ רז עלא י בר י חמ י ו הד אכי ה לב
ו גרהש י רחא דו חי בו םי י מו רה תעשר האד י ״בשרש תעב הנהו ,אתדו בגב הי ערדל
.םי ברב ק״הו תב קו סעל ה״קע ו שפנ רסמש י פל אבי קע י בד שו דקה ו בר תא
:תו י נחו רב לארשי ב םי י עשרה םי י מו רה ו שעש תו צרפו תו ערפהו תו משהו ן ברו חהו
תו כלמה תו כי להמ רו בדה אבו הנבי ב םרכב ו י רי בח םע בשי ש תעב ן כל ,תו י משגבו
ן ו ו כלמ תא הני גו המחלמ שי או רו בגכ הרו בגה תדמב י ״בשד רז אנ ז א ,י מו ר
.־הרו בגב או ה י ״בשרש לי ז ו (ה״הלז ק״מרהל ן י שו רי גה ׳םב1 בתכ ר״ו ש ,העשרה
:או הש ל״
א
י משב ן כש דסחה דצמ רז עלא י ברו ,םי בר תו מו קמב רהז ב ש״מכ
דמצע
ל ע ו י
*
ב פ ד ל ע ד מ א
י י בשרד [.ג״ר ףד ג״ח ק״הו ז ב אתי או ] ,ל״כע דסח
,מ״חהו אב םש1 ׳י פו .ן הבאד אז ר ן י ברבד ן י נלי א תלתד אנקו י ד םהש ו נב א״ד לעו
דו בג ן ו עמש י בד ,ן ו עמש י ברל בא ן י עכ דסחב סחנפ י בר [ה״הלז ק״מרה םשב
ה י
1 ,
ע
טי י פקד רי פשו ,ל״כע ׳ו כ תי תב רז עלא י ברו ,דז עלא י ברל בא ץרפב דמו ע
.הרו בגב תרז אנ י ״בשר
-ל ו רי אי ן ב סחנפ י בר דמאד [:ט״נד ג״ח קי הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
ו נתח
נ ם
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אלי עמ לי חד אל ,אתתו אלי עמ לי חד אלד ארבג ו הי אד ,י י בשר שו דקה ו נתח
םגו ,אנע י נבמ לי חד אלד הי ראכ אחתמ לי חד אל ,הי ב םכתסא ה״בו ק אהד
ן י לחד אלד י ״בשר י בב ן ו הי רו י דדן ו ני א [.ו״מד םש1 ו רמא י י בשר י די מלת לע ו לי סא
.הרו בגב רז אנ או הש י ״בשר הי לע טי י םקד רי םשו (:׳ז תוכרב] י ״בשר תטי שב ,אלו כמ
אמי י ק אנקי ד י מחד ן אמ לכד [.ט״לקד הבר ארדאב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
י ״בשרד [ד״ל- ג״לד לי על] ן י י עו ,אפי קת הרו בג הי ב אי י לת ,הי מו י קב
טי י םקד רי פש ן כל ,ן י ני צו בכ ן י רי הנ ו י נפל ן י פי לג ן י לי כמ ג״י ו י ני עב האו רש דמא
.הרו בגב תרז אנ י ״בשר הי לע
,הרו בגה תרי פס םע ה״ע ו ני בר השמ לש תו רשקתההו סחי ה ראו בי ו .רמאי ד ו ע
כ״שמ המדקהב ,הרו בגה תרי פס םע י ״בשרב ו תמשנ ץו צי נ רו א ץצו נתהבו
י או לד רתא י בגל אד דמאק השמ .ו הנממו ראו י בא י הלא [.ה״נד ב״ח ק״הו ז ב]
רמא הז ל [ה*הלז ג״ארהו קי ׳מרה םשב .מ״חהואב] םש ׳י פו .ארטס או ההמ ן י י תא
רו שק הי ה השמו .הי לא הבכרמ בקעי ןב י ו לש הדמה רי כז הל .די חי ן ו של י בא
לכב אי הה הדמה םי לשמ הי ה או הו ,םי ולל שאר ו תו י ה ׳י חבב הרו בגה תדמב
ן י גבו מ״׳ערל ל״אד [מי ערב :ד״י קד ש״וע] כי שמ ראו בי הז בו ,לי כע הי תו גהגה
תו חת הי ל רשקמל ךרצי לע ארבגתאל ךל .דוהו השעת אלד ן י דו קפ תרסגד
תבו ,ה״בו קד אדי תו חח מ״ס ארשקל אלא אדו קפ י אהב תלדתשא אלו ,ךדי
ן י י רשמ לכלו ן נממ לכלו ן ו ל אתרי בג די תו חת אשי ב אתחפש י הי אד הי גו ז
ן ו לחדי ו ן ו לחלחחי ד ,ךחעי סב י ו הי מל הי לי ד הרו בג תדמ ךל בהי ה״בו ק ,ן ו הלד
תו חח י אלשלשב םי רו שק ן ו חי ו ,ן ו הלד ן י י רשמו ן נממ לכו הי גו ז תבו מ״ס ךני מ
אי ער ךלי ד הכלה מ״עדל ן י תבי תמ י ראמ ו הלו כ ו רמא [:ז ״טקד ש״ו ע] .ךדי
ה״בו ק ך'י בי הי הרו בגה י פמ ,י ני סמ השמל הכלה הב רמתאד י הי א אנמי המ
לע תדבגתאד הגלו כ לע תי לע תאו רמתא ךלי ד הכלה לע .רכ הי לי ד אתרב
ן ו שלב ל״ז ח תצי למ כ״ג ו הז ד רשפאו ,לי כע לי חה דו בג ךמע ׳ה ,הרו בגב ו הלו כ
ןלוצי נ ׳י חב או ה י ״בשרו ,ק״ו דו הי רבו ג ברד השמ י נאש [.׳ח ז ״ע] ו דמאש םשדק
.הרו בגב תרז אנ הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,ו תרו בגו ו חכ ו ל ךשמנ םשמו השמ תמשנ
המדקהב ,הרו בג ׳י חבמ הי הש י ״בשר תמשנ דו א תו צצו נתה לע ו תנו כב ,רמאי ד ו ע
א״פ ד״קי ו ב] שי מכ ,םהרבא ,םי רו בג םי ארקנ ה״ע ו ני בד השמו תו באהד
,קחצי .דחא הלי לב םי כלמ ׳ד גרהש [םהרבא הז ] רו בג לע רז ע י תי ו ש [׳ד-־
מי רו בגלאלו [א״י - ט״פ ר״הקב] ש״מכבקעי ,הרו בג ׳י חב או ה ו תדמש או ה עו די
המחלמה
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
הז תכ י רו בג [ם״תת ׳י ס םי לי ה תש״לי בו ,ר״תקב םש] •רשמ ,בקעי הז המחלמה
ו צצו נתנ תו בא תשלשד ו נבתכש (א״מ ףד לי על] ן י י עו ,השמכ חכ רו בג ן י אש ,השמ
תו באה תו משנ כ״ג ו ב ץצו נתנ השמ תמשנ ץו צי נ ו ב הי הש י ״בשר כ״א ,השמ תמשנב
פ״ערהו תו באהש [תו מו קמ דו עבו .ו ״נרד ג״ח ק״הו ז ב כ״שמ] ן בו י ז ״י פעו ,םי שו דקה
.הרו בגב תרז אנ י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,י ״בשרל די מת ו לגתנ
י אמ [תי נעת שי רב] ש״מכ ,תו רו בג םי ארקנ םי משגד העו די ה המדקהב ,רמאי ד ו ע
רו ז גל הרו בגה חכ רז א ול הי ה י ״בשרו ,הרו בגב ן י דרו י ש י נפמ ,םי משג תו רו בג
אדסמל אמלע אכי רצ הו הד [:ט״נ ג״ח ק״הו ז ב ש״מכ] ,םי משג תו רו בג די רו הל
.הרו בגב תרז אנ י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,ודי לע ףכי ת ו נענו הי בגל ו לז א
[ר״קי ו שי רב] כ״שמכ ,םי רו בג םי ארקנ תי עי בש י רמו שד המדקהב ,רמאי ד ו ע
תי עי בש י רמו שב קחצי ר״א ,רבדמ בו תכה המב ,ו רבד י שו ע חכ י רו בג
שדו חל תחא תבשל דחא םוי ל הו צמ השו ע םדא םלו עבש גהו נב ,רבדמ בו תכה
אנו נרא י בהי ו הרי י ב הי מרכ הרי י ב הי לקח י מח ן י דו ,הנשה תו מי לכל אמש ,דחא
ו י תו רי ס האו רו םי דרו פמ םי גי י סהו םי רקפו מ ו י תו נלי או תרקפו מ ו הדש] קי תשו
,הז מ לו דג רו בג ךל שי [ארקי ו אמו חנת .רבדמ ו ני או ו רצי תא שבו כו םי לכאנ
ן י דטנ לארשי ד אתעשב י ״בשראד [רהב ׳פ ח״ו ז ב] אלפו שו די ח רבד י תי ארו
ו רדהתאו ן דעד אתנגב ן עשעתשמ אי י קי דצד ן ו התמשנ ,תו אי אקדכ הטמשד אתש
ן ו ל לי בט ן י תמשנ ו הלו כ ה״בקה ו תו ,חכ ו פי לחי ׳ה י י ו קו רמתא ו הי לעו ,ן י תדח
לבו י ו הטמשד אז דבו ,רו ני ד רהנ י רקתאו אלי עלד ן דעד אתנגבד ן י שמחד ארהגב
ו מי שדתא ו הלו כב אהד ,ההלבו .רפלז ו האלו לחר הקברו הרשד אתו לצ ה״בו ק לי בק
הרו בגה חכב ו מצע רז א י ״בשרד ו ני צמד םי דקנ דו עו ,ל״כע לבו י ו הטמש א״הד ,א״הב
[א״ה ט״פ תי עי בש י מלשו רי ] ש״מכ ,ן תכלהכ [תואי אקדכ] תי עי בש תו צמ ו מי י קי ש
תי לו י ״בשר ל״א ,תי עי בש י חי פס טקלמ דח י מחו אתטי משב דבע הו ה י ״בשר
,ד ל יד מ א ר וה נ [ה נינש ל ו .ד ל ת יל ו [.ב ׳ ס ר ד ת וט מ ש ה ב א ״ ח ק ״ ה וז] ל ״ זינ ן ן עא ן י חי פס אלו רו סא
ל״א ,ן רי תמ או ה תא אלו טקלמה ל״א זא ל ימ מ ה ב וע ר ד זא ד ה א ת ית ש ד יח יפ ם וה נה א ל א
שחנ ו נכשי רדג ץרו פו ו י לע ארק ,םי ברכ הכלהו י לע ן י קלו ח י רי בח ן י או י ״בשר
ה
י ה ומ צ ע ב י״ ב ש ר ש ןויכ י״ ר ל ה מ ית [ינא ה ״ ד ב ׳ם ות ב :א ׳׳נ ם יח ם פ נ ןייע ה ״ א ] ,
(
ךי ל הו ה ן כו
י
״ ב ש ר ה צ ור ה יה א ל מ ״ מ ד ל ״ יו ,ות א ר וה ל ע ןיכ מ וס ו ןיל כ וא ויה ש ם יר ח א ל ע ס ע וכ ה יה ה מ ל ל כ וא
י ׳׳נ ש ר ה נה ד ׳ם ות ה יר ב ד ר א ב ל ר ש פ א ו ,ל ״ כ ע ות ומ כ ה כ ל ה וק ס פ א ל ש ןמ ז ל כ ויל ע וכ מ ס י ץ ר א ה ימ ע ש
*וש ויק ל ש ל וד ג ה וח כ ב ם ג ו ר ית ה ש ות ט ש ל א וה ,ות ומ כ ה כ ל ה ם יב ר וק ס פ א ל ד ף א ןיח יפ ס ה ל כ א ש ומ צ ע ב :
ו תלי כא
ד מ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ת וה מ א ה ל ע ת ול פ ת ל וב יק ם ג ו ם ש ד ח ת ה ו ןיע וש ע ש ה ו ח יל ע ח ה ת וא ת ומ ש ג ה ל .יל ע מ ל ש יש ה א ר א וה ות ל יכ א
[ב י׳ה א  ׳פ ןייד ה ג ס ימ ל ש וייב ] ש ״ מ כ ,ד א מ ם וצ ע וח כ ש יי׳ב ש י ע ד י יכ ל ״ נה ח ״ וזב ש י׳מ כ ת וש וד ק ה
ה יה י ד ית ע ל ד ש א ןיע ד וי ם ימ ש ב ש •״ ב ש י ע ד י ם ג ו ,ך ח וכ ןיר יכ מ ך א ר וב ו ינא א ב יק ע יב ר וב ר ל יא ש
י״ ב ש ר כ ו ש ״ ב כ ה כ ל ה ה ה יה י ד ית ע ל ש [ל   ׳זיר א ה ם ש ב ,ח ק ח ׳פ ס ״ יב ל מ ה ב ר ה ו ש  ׳מ כ ,ות ומ כ ה כ ל ה ה
ןיח יפ כ ל כ א ש י״ ב ש ול ה יה ה יל א ה ינ א מ ע ס יא ה מ ו ,ד ית ע ל ות כ ל ה כ ת וא י א ק ד כ א וה ות ט יש ל ו ,ש ״ ייע
ןת נ ות ר וב ג ו וה כ ו ם ל ע נה ומ ע ט ם ר ל ה ל יג ח ט ב ו ,א ינוק ל ןב יס וי יב ר ןב ש ״ ר ינפ ל ומ כ ם יד יב ח י נ פ ב
ר ז ע ל א ןב ןנח וי ׳ד ל ם ג ןת נו ל כ א ש א ינוק ל ןב י״ ר נ ש ״ ר ש ה מ א ח ינ כ ״ ג א מ ע ט יא ה מ ו ,ןיב ה ל ם ה ל
ית יזח ול א ש ימ כ ,ה מ כ ח ם ר וג ב ו ר ינס יכ ,וינפ ר יא ה ם ז א ת כ כ ח ב ל ״ ר ן ,ל וכ א ינפ ב ול ר מ א ו ל וכ א ל
^ם ייוניכ ה יכ ר ע ב ו ש ״ מ כ ,ל כ א ש י׳׳ב ש ר ת א ית יא ר ש ינא ר מ א ש ה נוכ ה ןב וי ה זב ו ,[וינפ ב ד יא מ י ב ר ל
א ק וד ל יכ א ה ו ל כ א ו י״ ב ש ר ל ע ומ צ ע ך מ ס ןכ ל ו ,ק ״ וד ו ה ג ש ה ו .ד גב ה ןוש ל מ א וה ה יא ר ש ן ה יא ר ך ר ע
ה ש וע ץ ר א ה ם ע ם ג ש י״ ב ש ר ה א ר ש כ ל ב א ,ה יד ימ ל ת ל יכ א ה ב ר ל יד ב ו ,ר זע ל א ןב ןג ה וי ׳ר ל ם ג וינפ ב
ז ׳כ ם ימ ש ב ו ,א וה ם ימ ש ב א ל ה ר ות ה יכ א וה ע וד יו ,ות א ר וה ל ע ך מ וס ש ר מ וא א וה ו ל כ וא ו ט ק ל מ ו ןכ
ל וב ק ל ו ןד ע ןג ב ה ל ע מ ל ש ת ומ ש נל ק יזמ א וה ןיח יפ ס ה ט ק ל מ ש ימ זא ,ית ומ כ ה כ ל ה ה ה ט מ ל ק ס פ נ א ל ש
ת ל יכ א ט ר פ ב ו ,ם ימ כ ח ל ש ןת כ ל ה כ ש ור יפ ,ת וא י א ק ד כ ת יע יב ש ם יר מ וש א ל ש ןע י ,ת וה מ א ה ל ש ן ת ל פ ת
ח ״ ת ת ל יכ א ןיב ל וד ג ק ול יח ש יש [ג ״ מ ד ב ק ע ׳פ צ ״ מ ד ע ש ב ן ל ״ זיר א ה וניב ר כ ״ ש מ ןייע ו ,ץ ר א ה ם ע
ת וג ר ד מ ׳ב ת ול ע ה ל ל וד ג ןוק ית ו א ח ר ט ה זב ך יר צ ח  ׳ת ול יפ א ו ,ם יח מ צ ו ת וק ר י ת ל יכ א ב ה י׳ע ת ל יכ א ל
ת וק ר י ינימ ב ט ר פ ב ו ש ״ כ ו ,ח וע יד ה ל כ י״ פ ע ם יר ת ומ ה ת וק ר י ם ת ס ב וה זו .ש ׳ייע מ ד א ל ח מ וצ ם ד ח יב
ת ונויל ע ת ומ ש נה ל ו״ ח ה ל ע מ ל ק יזמ ה ׳׳ע ל ש ןת ל יכ א יא ד ווב ו ,וה ייל ע ה כ ל ה ה ה ט מ ל וק יס ם א א ל ד א כ יה
יכ נ ויל ע וכ מ ס י ץ ר א ה ימ ע ש י׳׳ב ש ר ה צ ר א ל ש ןד נה ׳ס ות ן ל ש ןוש ל ה ק ייוד מ ר יפ ש א וה ה זב ו ,יוכ ו
ל ש ןוש ל ה ק ייוד מ ם ג ו ,[ק י׳וד ו ר א וב מ ו ןב ומ ה ז ך ר ד ב ו ,ח ״ ת ל ה ״ ע ןיב ש י ק מ יה ה מ ה כ ל ה ןינע ל ם ת כ
ם יל ב ק מ ו כ יק ס ופ ש ה מ ה ל ע מ ל ןימ ייק מ יכ ,ה ט מ ל ל   ר ,ות ומ כ ה כ ל ה וק ס פ א ל ש ז׳׳כ ור מ א ש ת פ ס ות
.ר ד ג ץ ר ופ ו ץ ר א ה ם ע ל ע א ר ק ו ה ר וב ג ה ת ד מ ב ר זא ו צ ׳׳ה ת א נק א נק ייב ש ר ןכ ל ,ה ט מ ל ה כ ל ה ה
ןת ר וב ג ו ןפ ק ת ו ןח כ ה ש ע מ א יה ש ןת כ ל ה כ ת יע יב ש ת וצ מ ם ייק ל ו ם ימ כ ח יר ב ד ם ייק ל ו ק ז ח ל יד ב
1ת ״ יש ה ת וצ מ ם ייק ל ייס כ נ ל כ ר יק פ מ א וה ו ונימ מ ל ע ל וה ב ש ם ד א ה ע ב ט ש ף א ש .ל א ר ש י ל ש
הכלהה הטמל דו ע ו קספ אלש ןעי ] .הרו בגב תרז אנ י י בשר הי לע טי י פקד רי פשו
[הי ל ךי מסד או הו .ו י לע ן י קלו ח ו י רי בח תי עי בש י חי פס לש וז הכלההו .ו תו מכ
.הרעשה תד שא תמחלמבו
/י רו אב אמלע לכ רי הנד ן ו עמש י בר [.ו״נקד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב .רמאי ד ו ע
ו הז ו .הרו בג י ל [ד״י - ׳ ח י לשמ] ש״מכ הרו בג י רקא הרו תד או ה עו די ו
.הרעשה תד שא תמחלמבו [הי ל ךי מסד ןכו] הרו בגב תרז אג י ״בשר הי לע טי י פקד
הרעשה .אתי י רו אד אתשא ו מו גדחו ,תדשא [׳ב- ג״ל םי רבד] בו תכה ן ו ש ל מ (ב
ו תמבי התלעו [׳ז —ה״כ םש] ,הרעשה רי עה י גקז [ו ״ט- ב״כ םי רבד]
הנבי ב םרכב ו ני תו בר תבי שי לע או ה ,דנובהו .אני ד תי ב ערת ו מו גרתו .הרעשה
ש״מכ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
לי על] ךי רבחמ ן ו שש ן מש לע ו ני רו אי בבו ,(:ב״מד] הז םדו קש תו אב הז מ ש״מכ
תמחלמב ו שדק בל רעצ םהל עי בהש המו ו י רי בח תעד דגנ םחל י ״בשרש [:ד״כד
.העשרה י מו רה תו כלמ דגנ תד שא
ן רו גו .ארדאב י ״בשר תבי שי לע י ןונוכ ,הרעשה תד שא תמחלמב ,רמאי ד ו ע
ת״י הז עב הז ב בתכנש ו מכו ןרו ג ו מכ לו געב םש ו בשי ש םש לע ,ארדא ו מו גרת
.הז רחאש תו אב
לכ י כ או ה עו די .הרעתמ י ברח י תאצו הו [׳ח — א״כ לאקז חי ] בו תכה ן ו ש ל מ (ג
תו י פי פ ברחו כ״הו םב ,׳הל ברח ו די ב שי רו דה לע ן י גמה קי דצ
תי ה חלשו תמ [׳ה ן מי ס תי שארב ׳פ ם״פהעשב ,ל״ז י ראה ו ני בר] ש״מכו ,םדי ב
או הש ו די ב רשא תו י פי פ ברח חכב תו פי לקה לכ ךתו חו תרו כ הי הו רו מג קי דצ
ן ו שלמו ,ו די ב ו חלש שי או ן ו שלמ חלשו תמ ארקנ ן כלו ,׳תי ה״בקה לש ו מש
׳ז שו רד כ״העשב] ן י י ע הז ה ברחה דו סו ,ל״לכע ברח ׳י פש ,ו רו בעי חלשב
םי ארקנ אי י רבחו י ״בשר הז םעטמו ,עדתו [חנ ׳פ צ״מהעשבו ,הלי לה י שו רדמ
אי י רבחל אלא תאלגל אד הלמ בי הי י תא אל [.ו״קד ג״ח ק״הו ז ב] ש״מכ אלקח י רצחמ
ו רםמתא אל ץלי א ן י ז רו [:א״׳מקד אבד ארדאב ש״ו ע] ,אלקח י רצחמ ן י ב ן ו ני אד
ן ו הי ראמ ן ו תא ן י אכז ו י די מלתל י ״בשרא (.ג״מקד ש״ו ע] ,אשי דק אלקח י דצחמל רב
ו בי הי תא אל ץלי א ן י לי מ (.ד״מקד ש״ו ע] י ״בשרא ן כו ,אלקח י דצחמ ן י ראמד
או ה האלע אז ר (.ז ״לד ב״ח ק״הו ז ב] כ״כו .אלקח י דצחמו ן י ראמ י ראמל אלא
ן י די עז אלקח י דצחמו [:ז ״כקד אבר ארדא שי רב] י ״בשרא ן כו ,אלקח י דצחמ ן י ב
,ן י טעו מ םהו הי לע י נב י תי אד [:ה״מ הכוס] ו מצעב י ״בשר ש״מכ או הו ,ן ו ני א
י כ ׳אלקח י דצחמ םי ארקנ תמאה תמכחב םי קסו עה ו לא י כ בתכ ל״ז י ראה ו ני ברו
,סרכהמ םי צו ק ץו צי קו חו סי כ או ה [תו כלמ תארקנה] המדאה תדו בעמ תחא
תי רכה המע רשא ו לש תו י פי פ ברחה הי ה ו הז ,הרו תה תו דו ס י ו לי גב י ״בשרז
כי הו סב השו דקה הני כשה הנשו שה םי בבו סה ׳י לקה םי צו קהו םי חו חה לכ חםי כו
תמדקה לע מ״חהו אב] בו תכ י תי אר ן כו ,׳א השע ז ״על הז ו ,םי חו חה ן י ב הנשו שכ
ן ו שלב הרו תה תו דו ס י ״בשר רבי דש םעטה י כ [ה״הלז ק״מדה םשב :טי ד קי הו ז ה
ל״ז ו .ל״כע םו גרתב שי דקה םעט ו הז י כ ,םנו שלב ׳י לקה עי נכהל י דכ ,םו גרת
ד ״ ד
ז ה רפס רו בחב י ״בשרה תגו כ רקי ע 1:׳ד ףד םי לשו רי סו פד ץראה בו ט ׳ם1
תו לגה תו לקו ׳י לקה לטי ב או ה רהז ה רו בח י ״ע םגו ,׳ו כ אתו לגב אתני כש ךו מתל
דתני כש דגנו ׳ה דגנ העש לכבו תע לכב תו מחו ל ן הש םי גו דטי קה תתבשהו
דגנו
ה מ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ן י לכאד ,ן י במו ץשי ב ן ו ו י ח ן י ארקנה תו מו אה ןי ב תו לגב םי נו תנה הי נב דגנ<
עלקה ארקנ או ה הרו תה קסעו ,י וכו י נאצ הנאצ הנתאו ו רמו אכ לארשי םהש אנע*
הז בו ,ל״כע הז ה רו בחב םתערמ םלי צהל ,תודוסה ׳י חב םהו ,חמו רהו ברחהו
ו י די מלתו ו מצע ז רי ז י ״בשרש םי נו קי תבו ק״הוז ב םי מעם המכ ו ני צמש ראו בי
המחלמ י לכ י ני מ לכב המחלמל תאצל םי רגו חה םי שנאכ םמצע ו רגחי ש ,אי י רבחת
הי הי אלש םעי נכהל י דכ ,ו תדנו גו מ״׳םה דגנ ,םי ני גמבו ן י חמו רבו תו י פי פ ברחב
אדו חי ב תו מלו עה לכב םלשה ן ו קי ת י ״ע השענש םי די חי ה י ״ע ,המו קת דו ע םהל־
ן י עדי ד ,םנו רגב לא תו ממו ר (.ב״םד ג״ח ק״הוז כ] ו מצעב י ״בשר ש״מכ .םי לש
י ״בשרא הכו ,םדי ב תו י פי פ ברחו ן י דכו ,תואי אקדכ אתו נמי המד ארשק ארשקל
ן י שבו למ ארדא י בל אי י רבח ו םנכתא [:ז ״כקד םש1 אבר ארדאהל םםנכהב אי י דבחל
אקו ני הל דז עלא י בר דמאש (:ח״׳סקד ש״וע] ,ןוכי די ב י חמו רו ן י פי י ס ן י י רש
אברק״אחגאל ן ני עדי ו ו הב אנלדתשא אברק י ני ז י נה לכב ן ני עב י כה אשי דק־
אי י רבחו א״רל ארק אקו ני ה ןכו ,אטרי קד ן י נבאבו אחמו רבו אתשקבו אברחב
אברק י נאמ ו ני קתא אי י רבח ,אקוני ה רמא 1:צ״קד ש״וע] ,ן י חמו רד י ראמ הי לי ד•
ן י אי גם ן י י רשםב אנערעא [:ב״מד ב״מ ׳י ת םי נוקי תה] ל״ז ו .אברק ו חגאו ו כי י די ב׳
אנו נמה בדד הי דב םהל לי אשד (.ג״מד ׳י תב שו״ע] ,אי וחד אברקמ ן י י תא אק ו ו הד־
ן י ז י רכמ ׳ו כ הי גי מ ן ו תבז תשא ךי א ׳הי ב אברק ן י חי גמ ן ו תאד אי ו ח או הה ,אבם
האמי נפ ךלמ תב הי ל ן י בהי ד אי ו ח י אהל לי טקד ן אמ לכד אעי קרב אמו י לכב
תו נו י לע תו משנ ו ני מז הו ,הני גב אי ו ח םע אברק אחגאל אשרדמ י בב ו שנכתא ,י ו כ
םתרז עב ו או בי ש ט״טמ ךאלמו ט״לז אי בנה ו הי לא תא ו עי בשהו עי קרד ן י תבי תממ׳
אגרטקל י עב אי ו ח י א [.ד״כד א״ח ק״הוז ב] ש״מכ ,הני כשה דו בכל המחלמל
גרטקי אלש י נו מדקה שחנה רחא קו רז ל עלק] אטרי ק הי ל דבעמל ךי רצ אתו לצל
ן י לא ,ו שנכתא ן י אתת ו עמש ץאלע רמאו ן ו עמש י בר חתפ .י וכ (א״ד .ו י לע
אהד אכה תי חנו ו שר לו ט ךלע האמו אב ו הי לא .אתתו אלי עלד אתבי תמ י ראמ
אתבי תמ י ראמ לכו תנא אכה תי חנ (ט״טמ אוה] אנממ ךו נח ,ן מדז א האי גם אברק
םהל הי ה ן כו ,אתגי כשד אדקי ל אלא .אנדי בע י לי ד ארקי ל אלד ,ךדי תו חתד
רו ז על ן ו י ז י ני מ לכב םי ני י ו ז מ םי משמ ו אבש תו נו י לע תו משנמ אי משד אתעי י ם
רמאד I :א״סד א״כ ׳י ת םי נו קי תב] ש״מכ ,םעי נכהלו ׳י לקה דגנ אי י דבחו י ״בשרל
ו הי א אהד ,הי לי ד ו פי קתו אלי ח ו הי נ י אמ י ז חי נ ,י ו רבחו ש״רל אברק חנא מ״ער
ן י לי י ח לכל האמו אבו ,ן י אתתו ן י אלע ן י מלע לכ ו עז עדז י ו ן י אתתו ן י אלי ע רעתא
אלי על ( ב י )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
״ ן ל י ד א ב ד ק י נ א מ ב ך י  ר ג ז יר ז ; ו ע מ ש י ב ד 0ז ק ,ה יר ז ע   י ו ה י מ ל א ת ת ו אלי על
לעאז ןז עמש י בר התפ (:טי כד ג״י ׳ י ת ש י1?1 , ך ל י ד א ד ז ב ג ז א פ י ק ת י אמ י ז ח י ג
םוגרתב ש״מכ ,פי דו חי בו תו לפתב ל״ר] אברק י נאמב ו ז רדז או ו נקתתא ץאלל
ןמ ש ה אוה מ״םה או ה ש ח נ ה א ו ה ] א י ו ח י בגל [י תו עבבו י תו לצב ,י תשקבו י ברחב
לכלו האמדק םדאל לי טק ו הי או ,ןי ברבר ן י רו טב אננקמ ו הי אד !גרטקמה או ה
אי וח אוהה לי טקד ן אמ אמו י לכב קי פנ אז ו רכ אד ן י גבו ,הי רתבא י ו הד ן י רד
ש״י י עו ,אתו לצ י הי אד אכלמד אתדב הי ל ן י בהי ן י ברבר ן י רו טב אננקמ ו הי אד
,י נומדקה שחנ או הש י רצמה הכה ו בש ו די ב ארטו חו מ״ערה ו רז על וילא ואבש
א
״כ ׳י ת ש ״ וע] , ש ״ י י ע םי צח קי רז ו םי משמ ן ו י לע קי דצ תמשנ אמי לו ע אב םגו
ם יק יד צ ה ת ומ ש נ ם ה ו ,ןייז יל כ יל ע ב 1 ן י סי רת י ראמ אה ,י רב ,ן ו עמש י בר רמא [:ג ״ מד
ןי שבו למ אלי עלמ אתחנ אקז
ש ח נ
י
מ
״ ס יי ד ג נ ם וח ל ל ול כ ויש יוד ב ח ל ו י״ ב ש ר ל ע ייס ל וא ב ש ם ינויל ע
ץני י ע י ראכ ו הלו כ .הבהל ןז היפייםו ,אשא ןוהיחמורו ,שא י תשק םהיתותשק ,ן י י רש
ונר פ ס ב ה זב כ ׳׳ש מ ןייע ו ,ת ומ צ ע ל ש ל ג ה ש ע ג ו וב ויניע ןת נ ׳יח ב ב ם ה יניע ת ש וד ק ב ח כ ה ם ה ל שיש]
,אשרדמ י בב ן י םי רת י ראמ אה י אדו ו ב ׳׳ש ״ ייע ויב ת וא ונר וא יב ב .ב ׳׳יד י״ ב ש ר ת וד מ ] ש וד ק ה
בר המש ו שנכתאו ו אבש ש״י י עו ,אלי על אברק אחגאל ן ו רעחי ן ו הב ן י לאו
םי נו י לעה םי קי דצה תו משגמ םי מכח י די מלת לש תו שו דק תו נחמ המכב אבס אנו נמה
רהז ףוסב םי נו קי תה תפסו ה] ל״ז ו ,ש״י י ע לגר י כלו הו םי סו ס י בכו ר תו נחמ ו מכ
י ו לגר לע אשי דק אני צו ב ן ו עמש י בר םק ,ן נממ ן י עבשו שחנו מ״םל אברק !שדח
אפקו ת ןל בהי מל ךלי ד או ער אהי אמלע ן ו בר רמאו ,אמלע י ראמל י ו די קי לסו
אבדקב אלעאל ,ךלי ד ארטסמ ן ו ני אד אד אברקב ן י לאעד לכלו אי י רבח לכלו י ל
,האלע אתי נו רטמ י מקו ךמק אפו סי כ אלב ן מתמ אקפאלו ,ךמק אפו סי כ אלב אד
י מק אפו סי כב אהא אלו ,החמש םי נבה םא הב רמתא ן י ברק אהנב ן י חצנ דכד
ט
י י שקד רי פשו .ל״כע המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ הב רמחאד אכלמד אחרב
.הרעתמ תאצו ה ברחו ,הרעשה תד שא תמחלמבו ,הרו בגב תרז אג י ״בשר הי לע
ן<״הוז ב] כ״כו ,י ררוצ דגג ן חלש י גפל ךו דעח [׳ח- ג״כ םי לחת] בו תכה ן ו ש ל מ (ד
י אה ן י מו י קי תעל י רק י תמשנד ן י גב ׳ו כ ן ו עמש ר״א [:ה״עד ב״ח
{,דיהלז קי מרה םשב ,םש מ״חהו אב] ׳י פו ,י ררו צ דגג ן חלש י נפל ךו רעת ארק
ר
ל ךו רעי ש תי י שהמ םי מחר שקי ב די מת י ״בשר י כ ,ל״כע ׳י לקה י ררו צ דגג
םי נו י לעה םי גרטקמה דגנ םו חלל ,הי תו רצו או הרו תה תו דו ס תו לגתהבו םי דו הי ב ן חלש
די מת אצי םדגגו ,השו דקה הני כשה י ררו צ שחנו םי סד אדנו ג םהש םי נו תחתו
ברחב
ו מ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
תאצו ה ברחו י ״בשד הי לע טי י ו י קד רי פש ן כל .ל״שםכ הפו לשה ו שדק ברח*
.ן י דדי צ דגנ תפלש הרעתמ
י אדו ו ב תפלש רמאד ן י י כד .הרעתמ תאצו ה ן ו שלה קו דקד ראבלו .רמאי ד ו ע  
ן ן ך ל
t, ,
״
[:ד״ערד ג״חב1 רהז ה רמאמ המדקהב ,הרעתמ התו א אצו ה
ו תני כ] דרת םו דא ל? הנה י ברח םי משב התו ר י כ ד״הה ,מ׳׳םל .ןאמל ,ףי י סב
בי תכ המ ,הלעמ לש םי רשב ן י ד השו ע ה״בקהשכ 1:ט״י ד ב״ח קי הו ז ב) ש״מכ
י שפנ הטלפ !׳א־ה״עפ ר״בב] כ״שמ ן בו י הז בו ,ש״י י ע רכ י ברח םי משב התו ר י כ
י כ ד״הה ,ךברחב לו פי ל די תע או הש עשרה ו תו אמ י שפנ הטלפ .ךברח עשרמ
א״ה א״ה .אברחד אפו ג ר .אברחד אשי ר ׳י ,ה״בו קד ברח .1יברח םי משב התו ר
ד״ב י ׳פמ אני ד ,ן י ני ד ן י רת ץכתח .ףו דרת קדצ קדצ .הלי ד תו י ׳פי ׳פ ץרת
ברחהשכ ל״ר] ן מת .י ״ נדא אבדחד אקתרנ .אתתלד ד״ב י ׳פמ אני רו ,אלי עלד
ןיכ ע ה ה זב ד מ ח נ ז מ ר ית יא ר ון ,ם ש ה ״ ה ל ז ק ״ מ ר ה ׳יג יפ ל ,אני ד ךכתשא [הקי תרנב הרעתב אי ה
זינד א ה ק ית ר נב ב ר ח ה ש ל ׳׳י ,י׳׳נד א ׳יג ל כ יה ] וש יק ל כ יה ב ןח   ׳יוה ׳יח ב א יה ש ב ר ח ה ל ״ ד ו ה ״ יוה ו ק וס פ ב
ל א ת ו מ מ ו ר ר מ ת א הלע . ה י ב ו ק ד א ב ר ח ה״י ו ה עמש תאי רק .וץ  יא ה ל כ וינפ מ ס ה wv
[:ו י ט ק ד ב ״ ח .יד *כ ד א״ח ק״הו ז .יה ת ו ב ר ב ש י מ כ ] ם ד י ב תו י פי פ ברחו םנו רגב
לאע ה יב ,יפ ו ח ת פ ת י ת פ ש י נדא •ריבד ן אכרב י ״ח לי לכ ן י מלע י ״ח קי דצב
.לי כע י ״ה נ ו ד ה א י .ן ה מ ש ץ ר ת ץ ר ב ח ת מ ו ,הככש ךלמה תמחו ,הקי תרנב אבדח
ו דגנלו ,מ״םהל ףי י סב ן ד ה י ה הרו תה תו דו ס תו לגתהבו ו י דו חי ב י י בשר הנהו
תבשב] כי שמ ן כו ,הפו לש ברחב ו מע םחלו הקי תרנמ הרעתמ ברחה אי צו ה די מת-
אלש םי רמו א ו נאש המו לדו [
: נ
״
ד כ
,
ה ע ש כ ] ש
,
מ כ א ן ה ׳ ת ן כ ל מ ה
^ ^
/ תי י חבש ו נרכז ו ה י רחאש רכ קי רלו לבהל םי ו חחשמ םהש רכ ו נקלח םש
טי י פקד הז ו ,ל״לכע דאמ םי שלחנו םי ענכנ ׳י לקה ז א ,׳י לקה תו נג ו נרכז כ״חאו
.ךי ררו צ דננ תפלש הרעתמ תאצו ה ברחו י ״בשד הי לע
ם ג ,(ב ש י ל ה י ך א י נ ?ו (א ת ע ג ה , ש י ש י נ ל א ם ו ק ??ל י א ח ו י ר ב ™
יא ח וי ר ב :(ו ז ן ך ו ש ן י מ ו (ה י ר ו ש ת ,(ד ש י ע ל ע > ת ר ת ו כ ת ל ג
[:ד״י הגי גחב] ש״מכ ,שי ש י נבא לש לו דגה דו סה גי שהו עי גה י ״בשרש ו ת ת כ (א
לצא ן י עי גמ םתאשכ אבי קע י בר לי א /
ו כ
סדרפל ו סנכנ העברא
1ג ״ אחבו תפסו תו י ״שדב] ש״י י ע ,םי מ םי מ ו רמאת אלש ו דהז ה רו הט שי ש י נבא
י ״בשרד רז עלא י בררפי םד [:פ״ד ׳י תבו .ו ״כד א״ח ק״הו ז ב] אתי או ,הז ב כ״שמ
הו ה
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
־ ו עי גתשכ ו י די מלתל ק״ער ש״מ וז ארמגה אי י רבח ו לי אשו ,אשרדמ י בב הו ה
אבה תי א האלע אז ר ןו ל רמאו ן י בםד אבס תי חנ י כהדא ,רכ רו הט שי ש י נבאל
אד אז ר אלגתי ד ן י גב ו כל אנתי חנ ,ן ו עטת אלד ן י גבו ,האלע אתבי תמב ו הו מקו או
דו סה אבסה םהל הלי גש ש״י י ע ,אשג י נבמ ארי מט האלע אז ד ו הי אד ו כי י ני ב
אתי אי ׳ל״כע ו הי י ני מ קלתסאו חרפ ,הי ל אקשנל ו תא ,רו הט שי ש י נבא לש
,רו הט שי ש י נבא לש דו ס י ״בשרל הלי ג מ״ערד (.ח״נרדבו :ו ״מרד ג״ח ק״הו ז ב]
לש דו סה ו ל הלי גו י ״בשרל הלגתנ כ״ג ט״לז ו הי לאד [.כ״ד ׳ה ׳י ת ׳י תב] בתכו
.תעגה שי ש י נבא םו קמל י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,ש״י י ע רו הט שי ש י נבא
םי מו רממ םי קי דצה תו משנ ו י ה םי נו קי תבו רהז ב ׳ז נה ן י בסה לכ י כ או ה ע ו ד י (ב
כ״כו ,הרו תה תו דו ס םהל תו לגל אי י רבחלו י ״בשרל די מת ו לגתנש
ן ו ני אד .ו הי י ני ב אתי י רו אד י לי מו ן י לז א אי י קי דצד אחרא לכבד [.ז ״ד א״ח ק״הו ז ב]
דו סה י ״בשרל הלי גש ל״ז נה ן י בםד אבסהו ,ן ו הי בגל ן אי תא אמלע או ההד ן י אכז
ק״הו ז ב] ן י י עו ,הו בג לעמ הו בג ן ו י לע קי דצ תמשנ הי ה רו הט שי ש י נבאמ ן ו י לעה
הו ה אלד ףי קת רבי ג האלע אי רא אבסהל ארק ו מצעב י ״בשרד [.ד״י קד ב״ח
תעג ה ,שי ש י גבא םו קמל י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,םולכ הי בגל ן י רבי ג המכ
.שי ל הי רא י נפו (תמשנ תלבק תגשה י ״ע ל״ד]
י ו ני כ או ה הי ראד [הי רא ךרע .םי י ו ני כה י כרעב] כ״שמ המדקהב רמאי ד ו ע
ן
א
״ל - ל ףד לי על1 ן י י עו ,ל״כע ו רבג תו י ראמ [ ג״כ- ׳א- ב״ש] ש״מכ קי דצל
רי פש ן כל ,םלו ע דו סי קי דצה הי ה י ״׳בשרד ,תבשי בו ט בשו מ לע ו ני רו אי בב כ״שמ
.שי ל הי רא י נפו י ״בשד הי לע טי י פקד
תי שמד (.ג״ע םשב הי רא ךרע .םי י ו ני כה י כרעב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
תמדקהב] אתי או ,ל״כע הי ראל לשמנה הדו הי טבשמ אבה הי רא ארקנ
ן י רטעב י תבי תמ י שי רמ דטעתמ י ״בשרד אתבי תמל י תא אחי שמ אכלמד [רהז ה
׳ו כ אעי קד םו ר דע הי רו הנ קי לס .דוהו י ״בשר םקו אי י רבח לכ ו מקו ,ן י אלע
אלכי הב ן י גרש רי הנמד אבס אנו נמה ברל האר י ״בשרד 1:ז ״ד ש״ו ע] ,ש״י י ע
^אחי שמ אכלמ י נפ לבקל הכז ש] י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו .אחי שמ אכלמד
.שי ל הי רא י נפ [אוהו
הו בא ג׳׳בשרד [:ד״פד מי ׳ב] ש״מכ ,הי רא י ״בשרל ו ארקש ו גי צמ י כ ,רמאי ד ו ע
כ״כו ׳י דא ן ב י רא או הש י י בשר ן ב רז עלא י בד לע רמא ,שו דקה ו גי ברד
-י בד אלו ׳אי רא הי דב א״רו ,אי רא י י בשרד רמא ג״בשרד [.ו״טד ב״ח ק״״רוז ב]
ן ו עמש
ז מ
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ן י מלע המו ,רגו ארי י אל י מ גאש הי רא בי תכ הי לע ,אתו י רא ראשכ ן ו עמש•
י ״בשרד ו נתו ח רי אי ןב סחנפ י בר רמא הכו ,ו״כאע ן נא הי ני מ ן י עז עדז מ אלי עלך
סחנפ ר״א הכו ,אנע י נבמ לי חד אלד הי ראכ אוה י ״בשרד [.ס״ד ג״ח ק״׳הו ז ב!
,ו הי י מק םי אקד ן אמ תי ל ,הי רא רו ג ,ודכנ רז עלא י ברל [.א״םרד ש״ו ע] רי אי ן ב
אבא י בר [.ג״כרד «״ח ק״הוז ב1 .י ?לוח ה&בו י ^ז גלך־! זג־ץ־גאג ^ וןמןך לי בי \אמ
י י \ז \* ^רר TO רי א ,בי כו הז הד ןועמל יברד הי רתבא טי הר ,דוהו ,י אל הו ה
אייובז ז ו אבא י בר הו ה דכד [:ט״עד ג״ח קי ׳הוז ב] כ״כו ,גאשי הי ראכ ו כלי י ה
ש״ו ע] ,גאשי הי ראכ ו כלי ׳ה י רחא י רמאו ,הי רתבא י טהר הו ה ן ו עמש י ברל ן אמח
ףרטמל י גאש דכ ו הי י מק םי קי ן אמ אי רא רב אי רא א״רל אבא ר״א [.ו״צקד
ן י י שק אמלעד ץי רא לכ .ו הלו כמ רי תי ן י לאו ן י פי קת אמלעד ץי רא לכ ,אפרט
אפרט י פרט ן ו גי א ,אפרט ו הי י מו פמ אקפאל ןי חו נ ן י לאו ,ו הי י מו פמ אפרט אקפאל
.שי ל הי רא י נפו י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש אתשהו ,אלו כל י בהי ו
הז ב ראו בי ו .או במב ל״שמכ דסחה תרי פס דגנכ או ה ז ו רחה הז י כ ,רמאי ד ו ע
רו א תו צצו נתהבו ,דסחה תדמב ה״ע ו ני בר השמ לש תו רשקתההו סחי ה
ו דמאד [מ״ערב :ד״י קד ב״ח ק״הוז ב] כ״שמ המדקהב ,י י בשרב ו תמשנ ץו צי נ
די סח ו הז י א אמי י קל ךלי ד ן י דו קפ לכד ,אתני כש םע דסח למו ג תי ו ה תא מ״ערל
ב״עב רשקתא השמו [:ט״י קד ש״וע] ,דסח תדמ ךל בהי ,ונוק םע דסחתמה
בל [׳ט- ב״כם ר״׳דמב] שרדמה רמאמ ראו בי הז בו ,פהרבאד אגרד דסח ו הי אד
רפס י ״תכ אלפו מה שו דקה רפסב] אלפנ ז מר י תי ארו .השמ הז ו ני מי ל םכח
י ״בשרו ,ש״י י ע אנמי המ אי ער ׳י ג הממו ר ה״ו הי ן י מי ל״ז ו (.ג״לד א״ח ףרו צה
לי ח השו ע ,דוהי ן י מי קו ספה ףו ס י תז מר ו י רחאו ,השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה
׳י חב או ה י ״בשרש כ״שמ [:ב״מ ףד לי על] ן י י עו ,ק״ו דו י אחו י ןב ן ו עמש ,רז י י ג
או הש ן י מי ה לא הי רא י נפו כי הו סמ ,הי רא י נפו הז ה דסחה ז ו רחב ז מרמ הז ו ,דסחה
.שי ל הי רא י נפו י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו .דסח ׳י חב םו רד דצב
שאר לע רשא תו רתו כה תו לגו םי גש םי דו מע [ א״מ- ׳ז - א״מ] בו תכה ן ו ש ל מ >ג
דסחל ו א י ו ני כ או הש [תו רתו כה תלו ג ךרע ,י״ הקב] בתכו ,םי דו מעה
הז ה ז ו רחב ן אכו ,ל״כע ה״ג ׳י חב םהש םי דו מעה י שאר לע םהש ,הרו בגל ו א
ש״מכו הסחה תדמ או הש תרתו כ תלו ג די חי ן ו של רמא ן כל .דסחה תדםמ רבדמש
.ש״י י ע ׳ד תו א הז רחאש תו אב ךו מסב הז ב
ו מה תו אגב לשו מ התא בי תכ [:ט״סד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ר א ו ב י (t
או שב
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
•יק ל ס י מו התו י ו לגלגב ץי פק אמי ד אתעשב ,םחבשת התא ו י לג או שב
ם י ד ס ח עי פשמש] י ו לגלג ךי שמו אני מי ד ארטםמ אטו ח דח רדש הי בו ק ,י תחנו
ת
י ל 1 ,הי פעז ךי כשו (ה״״דלז קי מרה םשב ,מ״חהו א ,םי ני דה םי קתממו דסחה דצמ
ת ו כ ר ב ] אתי או ,(ה״הלז ג״ארה םשב םש /י לקה ו עדי אלש י נפמ] הי ל עדי ד ן אמ
ה ״ ׳ד ] המי כמ םי בכו כ י נש לטנ םלו על לו במ אי בהל שקב ה״בקהש העשב (.ט״נד
יג ש ח ק ל ש ׳יג ב ם ימ ש ה ת ב ר א ו rm׳פ כ ם יר וט ה ל ע ב ו כ ׳׳ש ז ה ייא ] םלו על לו במ אי בהו [.ב״י
א ו ה ש ן בו מו ,המתסו שי עמ םי בכו כ י נש לטנ המתםל שקבשכו זל ״ כ ע ה מ יכ מ ם יב כ וכ
ד ״ בב1 כ״שמ ראו בי הז בו ,הז םדו קש תו אב ׳ז נכ תרתו כה תלו ג ארקנה דסחה חכב
י י ח ב או הש ו ני בר השמ י י ע לי ד ,לו במהמ חנ לצי ני השמ תו כז בש [׳ו - ו ״כם
י כ ן נעב תשקה התארנ אל ו י מי ב דשא י ״בשרו .יב תו אב הז ז ו רחב ל״ז נכ דסח
ט ו ח תרתו כ תלו גה ן רדסכ ן י די מת ךי שממ הי הו ,לו דגה ו תו כז ב ו רו ד כ״ע ן י גה
.ש י ע ל ע תרתו כ תלו ג (תא די מת ךי שמה םג] י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,שי ע לע דסחה
[ ב ״ כ - ט״מ- תי שארב] רמכ .המו ח ן ו שלמ ׳י פו ,ףו סבל ו ״י ו ב ו רו שת ל ״ צ כ (ה
/ ד תו אב ל״שמכ דסחה טו ח תא האו ר םי הש רמו לכ ,רוש י לע הדעצ
.ו י תו רו ש לו בג רבו ע ו ני או המו חכ השענ
ם י ד נ ו םי ענ םהש םי ה י לג (םש י ״שרי פו ] .אמי ד אתו ו די א [/ד בי ב] ן י י ע (ו
ן ו ש ל מ ,ךתו א האו ד י מו ׳י פ ךרו שי י מו ,ל״כע ן תי י ארב תששעתמ ן י עהו
ו נ ב ת כ ש ק״הו ז ה תמדקהבו ,ו נרו שי י מו םי נפ רתסי ו ( טי כ- די ל בו י א] בו תכה
.ךרו שי י מו טי י פקד הז ו ,הי ל עדי ד ן אמ תי לו ׳ד תו אב הז ז ו רחב לי על
הנו שארב תנקתמ הני בה תרי פסו ,דסחה תרי פסמ רבדמ הז ז ו רחב י כ ,רמאי ד ו ע
א ת ו י י ש אני מי ד ארטםמ (.ד״פד א״ח ק״הו ז ב] ש״מכ .דסחה תרי פס תא
ה נ י ב ה הנקתש הנו שארה הרי פסה או ה דסחהש [מ״קמב םש] ׳י פו ,האלע אמלעד
ד ס ח ׳י ח ב או ה ׳ו תו אד [דסח ךרע ,י ״הקב] אתי או ,ל״כע האלע אמלע תארקנה
, ל י כ ע רי עז ד דסח ׳י חב או הש םש [מ״קמב] ן י י עו ,[:ז ״טד תי שארב דהמ] ש״מכ
ל ב ק מ ש הרו שתה לי רו ,הרו שת החנמ ן ו שלמ רו שתו / ו רו שת ן ו ו תא ו דו שת
׳י ג ש םי רעש ׳נ הב שי ש הני ב ׳י חב אי ה] י מו רמו או ,לבקמ או ה י ממ דסחה
.ךרו שי (אוה ,י מ
ע 3 ז ק ,(ג ם י ש ד ח ש ך ח ן ? (בק ו ר ; ו ק ,(אם י ש ד ק ה ש ן ק 3 י א ח ו י ר ב הניב
mm• י ב : & ז ן י ך ש ק (ו ן י ש י ר ז ק ק ת ר ש ק / ה ם י ש מ ז ן ד ו ס (ד ת ו ת ב ש
ז ו רח (א
ח ט
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
תארקנ אי ה הני בו ,או במב ל״שמכ הני בה תרי פס דגנ ז מר או ה הז ה ז ו ר ח (א
שדו ק אלו כד האלע אכלמ (:ו״רד א״ח ק״הוז ב! ש״מכ ,םי שדקה שדו ק
לי ד] אלי על ךלמ תי א (:ז ״׳סד בי ח ק״הוז ב] כ״כו ,ש״י י ע הני ב ׳י חב אי הו ,םי שדקה
[:ח״לר .ט״נק :ה״מק .א״כקד שרע] ןי י עו ,םי שדקה שדו קד אז ר ו הי אד [הני ב
הז ה שו דקה רי שה רבחמה ברהל י תי אר ןכו ,םי שדקה שדו ק תארקנ אי ה הני בד
ק״הו ז ב] ר״ו ש ,ל״כע הני בה תדמ או ה םי שדק י שדוק ל״ז ו [.ט״צד ז פ םתכ ו דפםב]
.םי שדקה שדו ק תארקנ אמי אד דו סי ד [׳ל תוא ו י חרהו מ תו הגהב םש :ח״לדד ג״ח
.ש״י י ע רבד רתסה ׳ה דו בכ דו סב םי שרח שדחמ לע ׳ג תו אב ן מקל ראו בי הז ו
ו גי בר ראי בו ,י וכ ו לכ םלו עה לכ תא ףי קמש קורי וק (.ב״י ד הגי גחב] א ת י א (ב
תארקנ הני בש [הגי גח ׳סמ ל״ז ראמ רעשבו ,ז ״ס ז ״מש ח״עב1 ל״ז י ראה
המדקהב ׳י תב] אתי א ו י רבד רו קמו ,ל״כע ן״וז או ה םלו עה תא ףי קמש קו רי ו ק
.ל״ז י ראהבו ק״הו ז ב מ״כב ראו במכ] הבו שת ו הי אד האלע אמאד ארטסמ ל״ז ו [.׳י ףד
תרי פס תארקג המלו ,אמלע לכ רחםאד קורי וק [הבו שחו הני ב אי ה האלע אמאד
[:ד״י ד ז פ םתכ] ו רפסב הז ה שו דקה רי שה רבחמה ברה ראי ב ,קורי ו ק הני בה
תמלענה הני בה תדמ לא ז מו ר ו הו ת י כ ,קורי וק הז ו הת םרמו אב לי ז ד תנו כ ל״ז ו
תו טשפתהה או ה ו קהש י פל דחאה ,קורי וק לא תאז ה הדמה ו סחי הנהו / ו ב
י פל ,קו רי ה ן ו ו ג לא הו סחי ו ,תו טשפתהה לכ םא .דתי ה אי ה הני בה ן כו ,הדו קנה
תלחתש ,המדאה י חמצ עבטמ הארנש ו מכ .החי מצה תו אי צמב םי נו ו גה תלחתה או הש
ן ו ו גה הז ו ,קורי ן ו ו ג לא תאז ה .דדמה ו סחי י ן כלו ,רכ קו רי ן ו ו ג או ה םתו לגה
םלו עה תא ףי קמה ו ני ני על הארנה קפו אב הארנ ןכ י כ .ולכ םלו עה תא ףי קמ או ה
די ו אה הי הי ו ץראה ן מ םי לו ע םי די א ו אצמי אל םא ברעה תלחתבו רקבה תלחתב
ו מד ן כלו ,קפוא ארקנה ץראל ךו מסה םי משה רי ו אב ץראה בי בס ו ק הארי ךז
.ל״כע קו רי ן ו ו ג לא י ו לי גה תלחתה לכ
דו ס הז ו לי ז ו [.ט״מד ת״ו עבו ,׳י שו רד לי טש ח״עב1 כ״שמ ו דו סב ן ב ו י (ג
לכבו ,ש״י י ע ׳ו כו םי נו קי תב ׳ז נה קו רי וק אמי א דצמ תקרקרי רתסא
ן אכ י תקתעה אל י כ ן י נעה הארתו ש״י י ע ,םי שדח שדחמ אבא א״ו א לש דו חי
.רבד רתסה ׳ה דו בכ י נפמ רתו י
לכש הרי פםד תו תבש עבש ס״ז ו ,הני ב או ה (תו תבש עבש ךרע ,י ״הק] ל ״ ז (ד
ן הו ,הני ב י רעש ט״מ ן ה ׳ז םי מעפ ׳ז ,ם״י הנ ת״גח ׳ז מ הלו לכ הדמ
ק״הו ז מ] או ה ו רו קמו ,ל״כע דחא תבש ׳י חב או ה הרי פס לכו ,תו תבש עבש דפסמ
ג״ח
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
סי מ י רקאו קי פנו די גנד (הני ב) רהנ או ההד ׳ו כ תו תבש עבש לדו I :ז ״צד ג״ח
•ד ללו כ םהמ דחא לכז תו צק ׳ז ל״ר ,הי ני מ ו קפנ תו תבש עבש רהנ או ההו ,םי י ח
שי ז ע] ,תו תבש עבש לי לכד האעי בש אמו י [:ח״נד א״כ ׳י ת ׳י תה) לדו ,תו רי פס
,טי הלא ו הי אד האלע אמי א אד ,י עי בשה םוי ב םי הלא לכי ו (.ד״פד ז ״מ ׳י ת
.תו תבש עבש תו תבש ו הלכ הי מש לע ו אי רקתא ן רי פם עבש הי ב לי לכד רתב
םי שמחה תנש האלע אמי א [מ״ערב :ח׳׳קד ג״ח ק״הו ז ב] ש״מכ ,הני ב י רעש ם י ש מ ח ( ה
ן י שמחל י הי א ,הני ב ,האלע אמי א ,לבוי [דו מעה ו תו אב ש״וע] ל״ז ו ,הנש
טשפתמו עקבתמ (הני ב חו מ אוה] אני נת אללחמ [.ו״לקד אבר ארראה] ל״ז ו ,ןי נש
הי ד] אתי או ,הני ב י רעש ׳נ םי ארקנה םה םהו ,ןי ערת ׳נ ן י חתפתמו אעו במ דח
י י בשרא הכו ,׳א רסח השמל ו נתי נ ןלו כו םלו עב ו ארבנ הני ב י רעש ׳נ [:א״כ
אעדו מתשאל ,םי רצמ תאי צי אתי י רו אב רכדא ן י נמז ׳נ [:ו י עד ב״ל ׳י ת ׳י תב] ו מצעב
ץני או ,הנש םי שמחה תנש או ה לבו י הי ב רמתאד .לבוי ו הי אד ן ו ל קי פאד אגרדב
לדו ׳הי ל רסמתא אלד דח רב ,י ני סב השמל ו רםמתאד הני בד ן י עדת ן י שמח
ן ו ני אי ׳י כו ן י ערת תי א [הני ב אי ה] אלכי ה או ההב [:ג״ד המדקהב א״ח ק״הוז ]
אדטס הי ל תי ל אערת דח ,עשתו ן י עברא ו ו הו ן י רטס עבראל ו סי לגא ׳ן י שמח
רהז ה רמאמו ,םי תם אערת או הה כ״גבו ,אתתל או ה י א אלי על או ה י א עי רי אל
הני בבש לדו [ג״ע א״י דב י ״בשר י רמאמ רעשב] ל״ז י ראה ו ני בד ו ראי ב הז ה
ו אצי הנממו םי נבה םא אי ה י כ ,הנממ הטמלש תו לי צאה י שרו ש לכ הב שי אדד
םהו ,םי רעש הל השענ הכו תב ן י מתםנו םי ז נגנה ן י נבה י שרשמו ,רכ הב םלו כו
םי דעש עבש הל ו שענ ן י נבה תו רי פס העבשמ תחא לכ י כ ,הני ב י רעש םי שמה
ו לא םי דעש רשאכו ,םלוכ תא ללו כה או ה םי שמחה רעשו .ט״מ םה ׳ז םי מעפ ׳ז
םע תי ת חרז מ ,(ךכ םה םרדס] םו רד ן ו פצ ברעמ חרז מ תו חו ר עבראל ן י קקחנ
ן ו פצ .םי רעש ד״י םה עדו נכ דסח ףנע או הש חצנ ו מעו דסח םו רד ,םי רעש ׳ז
סה דו סי םע תו כלמ ברעמ ,םי רעש ד״י םה הרו בג ףנע או הש דו ה ו מעו הרו בג
דעש ראשנו ,ט״׳מ ן ו ני או ן י סדו גש םי דפסה י ״פע הלו ע הז ו ,ט״מ י רה ,םי רעש ד״י
שי מז ו ,ו לא ץדדצ עבראמ דחא דצב םנכנ ו ני או דאמ םלענ או הש םי שמחה
עו די ן י א י כ ׳אתתל או ה י א אלי על או ה י א עי די אל ארטם הי ל תי ל אערת דח
או ה כ״או הז רעש השענ םלו כ ץו בי קמש םתו ללכ או ה םי שמחה רעש םא עו די
^לי על או ה כ״או ו אצי ו נממו םלכ ו י ה ו בש םחלו לכ או ה ו א ,םלו כמ אחתל
ר
עדי אל בי תנ הז ו ,םי הלאמ טעמ ו הרסחתו ה״שמכו ה״ערממ םלענ הז רעשו
טי ע
ט מ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר י א י ב
ס   ׳ם ה ע ש ב ] ב ות כ •ת א ג מ ו . ל״
כ ע
תו מו קמ המכב רהז ב דנכ אתתו אלי על עדי תא אלד טי ע-
זה ״ ח ל ז ו״ ח ר ה מ ם ש ב ,ם ס ה ״ ל ש ב כ ״ ג א ב יה ו ,ם כ נע מ ל יב ׳ה יב ע ת יו ק וס פ ב ,ןנח ת א ו ׳פ ם יט וק יל ה ׳ם ב
יד ע ש ם יש מ ה ל ש ׳נה ר ע ש ג יש מ ה יה ו ח ומ יל ש ה ת יל כ ת ב ה ש מ ה יה ל נע ב ל א ר ש י וא ט ח ש ם ד וק ל ״ ז ו
,ך ״ ל ןינמ מ ד ׳יר ל ״ ר ,׳וכ ו ת ח ש יכ ד ר ך ל ה ״ ש זו ,ונמ מ ם ל ע נ ל א ר ש י וא ט ח ש כ ו ,ם ל וכ מ ל וד ג ה ה ניב
,כ ״ ח א ול ור ס ח ׳א ו ,ול ונת ינ ם ל וכ א ר ק יע מ ׳יפ ,׳א ר ס ח ה ש מ ל ונת ינו ם ל וע ב וא ר ב נ ב ״ ש נ ל ״ ז ר ש ז ו
א ל ו ה ב ר ה ור ס ח ש ׳יס וא ,יוכ וה ור ס ח כ ״ ח א ש א ל א ,ה יה ם יש ור ק יע מ ׳יפ ׳וכ ו ט ע מ וה ר ס ח ת ו ש ׳׳זו
ל וד ג ה ׳נה ר ע ש ך ר ע ב ר ע זמ ט ע מ ןה ט ״ מ ה ו ,ט ״ מ א ל א ט ע מ יר ק ת ל א ל ״ זר ש מ כ ,ט ״ מ א ל א ול ר א ש ג
ה ש ע נו ומ ש ב ׳נה ס נכ נו ,וב ׳נ ,ו״ ב נ ר ה ל א ב א ומ ת וב ר ע מ ה ש מ ל ע יו וח ור ת פ יס א ת ע ב ו ,יוכ ם ל וכ מ
ך ל ב ר ה ש מ ,ה ש מ ל ה  ׳ב וק ^ל י׳א [:ס ״ ר ד גייח ק ״ ה וזב ן כ י׳כ ו ,ל ״ ל כ ע ה ניב א וה ה מ ש נ יכ ע וד יו ,ה ״ מ ש ׳נ.
ם א ] ף ס ות ל א ה א ל ה ל ו ןא כ מ ,[ו׳׳ח ר ה מ ת וח ג ה .ם יר ע ש ט ״ ם ה ב ש יש ה א ל ף וצ ר פ ] א ח ניכ ש ב ת ג ווד ז א ד
או הש הז ז ו רח לכב שו דקה רי שה לעב תנו כו .1ם ״ .ם יש מ ח ה ר ע ש ל ה ל ע ת ש א ׳׳א ת ומ ח א ל
,הני בה תרי פסב ה״ע ו ני בר השמ לש תו רשקתהו סחי בו ,הני בה תרי פס דגנכ.
י ״׳בשר הי לע טי י פק ן כל ,הני בה תרי פסב י ״בשרב ו תמשנ ץו צי נ רו א תו צצו נתהבו
.הני ב י רעש םי שמה דו סב הני בה תרי פס תלעמ ׳י חבו י חבש לכ
גי ח ק״הו ז ב] כ״כו ,י ני סמ השמל הכלה ן י לי פת לש ן י ש [.בי ס תבש] א ת י א (ו
י כ ץראה י מע לכ ו ארו י ני סמ השמל הכלה ן י לי פת לש ׳ש [:ח״כרד
׳ש שארבש ן י לי פת ו לא ,׳ה םש י אמ הו סקו או ,ךממ ו ארי ו ךי לע ארקנ ׳ה םש
ו תנו כ ,הו מקו או םי נו קי תבו ק״הו ז ב בתכש םו קמ לכבד או ה עו די ו ,י וכ ן י לי פת לש
ץראה י מע לכ ו ארו [.ו״ד תו כרב] ארמגהל הו מקו או לש ן אכ ו תנו כו .םי שב לי ז חל
רתו י בו ,שארבש ן י לי פת ו לא רמו א לו דגה רז עי לא י בר אי נתו .רכ ׳ה םש י כ
רמתא הלע ,האלע אמי א אד ן י לי פת לש ׳ש [.ו״כד ׳י ׳י ת ׳י תב] אתי א רו אי ב
(ן״י ש ךרע ,י ״הקב] אתי או ,ךממ ו ארי ו ךי לע ארקנ ׳ה םש י כ ץראה י מע לכ ו אדו
או ה עו די כ ,ךממ ו ארי ו הז םעטמ ן כלו .ל״כע האלע הני ב דו ס או ה ׳ה םש י כ
רהז ה] רמאמ כ״ג ראו בי הז בו ,הדחפמ הנממ םי חרו ב סהו ׳י לקה תא החו ד אמאש
.שממ ׳ה םש ן נתו ךי לע ארקנ ׳ה םש י כ ץראה י מע לכ ו ארו [.ב״סררו .מ״קד ג״ח
רשק השמל ה״בקה הארה [.ז ״ד תו כרב] כ״שמב ,ךי רשק שי מ ן ו שלה ר א ב ל (ז
רשק [:ה׳׳לד תו חנמ י ״שר] כ״כו ,אוה ו י רו חאמ [י ״שרי פו] ,ן י לי פת לש
אשי רד ן י לי פתד ארשק [:ג״מד ב״ח ק״הוז ] לי ז ו ,ףרו עה י רו חאמ ן י לי פת לש
י ״בשרא י כהו ,י וכ ארו חאל ו הי א ד״עו ,י רו חא תא תי ארו בי תכ ד״עו ,תי לד ו הי א
ן י לי פת לש רשק אד ׳ד לי ז ו [ךו נחד ארפםד אמשמ :ו ״לרד ג״ח ק״הו ז ב] ו מצעב
,האלגל אלד רסמתא ן י מי כחל אז ר ,והב אדי חא אי הד [םש ו ״חרהו מ תו הגה ,האל!.
קי תש ( ג י )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
*ו ער י אדו אהד ,[הלגא י נא ל״ר1 אמי א דמא ,ךי י חו הכב ,ן ו עמש י בר קי תש
ש״י י ע ,האלגל ן ו ל ו שד אהי ד אחי שמ אכלמ י תי י ד דע אד ארדכ תי לו חכתשא
אי הש האל] ו הב תדי חאתא ת״לדו םש רמאו ן י לי פת לש דו סה י ״בשד הלי גש
ח״׳עב] ראי בו הלי ג ל״ז י ראה ו ני ברו ,ש״י י ע [םש ו ״חרהו מ תו הגה .ן י לי פת לש רשק
[.ג״כרד ג״ח דהז ב] דמאנ ו י לע רשא ה״ע ו ני בד השמ םג י כ עדו ל״ז ו [ב״פ ח״לש
תי שענו הגי בד תו כלממ תכשמנה תאז ה האלה ן מ אלא ו ני א ,הני בה דע גי שהש
ה״׳בקה ו הארהש דמלמ ׳גב ל״ז ראמכ י רו חא תא תי ארו ם״ז ו ,ן י לי פת לש רשק ׳ד
י כ (י תו רי סהו ה״דב ,אשת ׳פ םי קו ספה רעשב] בי כו ,ל״כע ן י לי פת לש רשק
י ״בשרו ,ל״כע אמי אד תו כלממ תי שענה וז האל ׳י חב או ה ,הני בל הכז השמד כ״שמ
.ךי רשק ן י ש י רשק תרשק ו י לע טי י פקד רי פש ן כל ,השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה
ו תו צצו נתהבו הני בה תרי פסב ה״ע ו ני בר השמ לש תו רשקתההו סחי ה ו ני צמ ב ו ש
[:ג״נקד ג״ח ק״הו ז ב] ש״מכ ,הני בה תרי פסב י ״בשרב ו תמשנ ץו צי נ דו אמ
ארטסמ ךב בי הי י תא השמל דו הה ן תנו הי ב רמתאד ךלי ד דו ה מ״ערל ו רמאד
׳ו כ השמד י הי א הני ב אה רמא המלש [.ג״כרד ש״ו ע] י ״בשרא הכו ,רכ הני בד
[׳כ דו מע ש״ו ע] ,השממ רב אקלםל לי כי ד אמלעב שנ רב תי ל הני בל ו לי פאד ן י גב
דו הה ן תנו הו מקו א י אמאו ךלי ד ׳אגרד הני ב י כה י א ,י ״בשרל אשי דק אני צו ב רמא
אני צו ב י ״בשר דמא הכו ,ול ץרי תש המ ש״י י ע .ו י לע ךדו המ תתנו ׳אנש השמל
ן י שמח הב חתפמל הני בל ו הי י לע קלתסת רתבלו [:ב״מרד ש״ו ע] מ״ערל אשי דק
ה
שמ חמשי רמאנש ,הני ב אי ה הנתמ [:ד״ערד ש״ו ע] ,לארשי ל ו רי חד ן י ערת
המח ו הי א ,הני בד האו בנב ן י רי הנ ו ו ה השמ י נפ [.ב״פרד ש״ו ע] .ו קלח תנתמב
ת
ו רו א י צו צי נ תו הגהב םשו .ח״מרד םש] כ״כו ,הי לי ד האו בנ ן מתמ האלע אמי א
ו הי אד אי אמי ב י ברתאד [.ט״ערד ש׳רע] מ״ערל י ״בשרא הכו ,ש״י י ע [׳א תו א
דגנ אי הש תבש לש] תי רחשד אתו לצ [.ד״לד י ״ח ׳י ת םי נו קי תב] כ״כו ,האלע אמי א
ו קלח תנתמב השמ חמשי [ר״לב ,הני בה ן מ האבש תבשב ףסו תנש הרי תי המשנ
,האלע א
מ י
א
י ה י א ד י ח
ל
כ ת מ ש נ א ד ו
1הני ב אי י י הנתמד רהז ה םשב ל״שמכ!
הראה ט״ו י ב] האלע אתני כש אד ו די תנתמכ שי א [.ט״נד אי כ ׳י ת ש״ו ע] כ״כו
הפכי רתסב ן תמ רמתא הלעד [האלע אחני כש תארקנש האלע הני ב ׳י חבמ אי ה
[םי ני דה ן י פכנו םי נו צי חה החו ד אי הו ,ב״הו ע ,םלענה םלו ע .רתס תארקנ הני ב] ףא
[םנח תנתמ לש רצו א אי ה םש י כ] ,הנתמ הל ן ני רק ב״הו ע אמי תם י הי אד ן י גב
ז
״מ
,
י ת ש״ו ע] ,אי ה םי הלא תתמד ן י גב ו קלח תנתמב השמ חמשי רמתא הלעו
הי פד
j יא ח  ט ר ב ר י ש ה ר ג ^יב
אתי א י ״נשי לע סגו ,ו קלח תנתמב השמ חמשי הב רמתאד האלע אמא [.הי פד
קי לד אבט אבהדד אשא או הש א ב ר אי י ח י בר ו י לע רמאש [.ד ״ יד ב״ח ק״הו ז ב]
.ה ל ו ד ג ה שא ה ב יב [ו ״ ח ד ה ו מ ת ו ה ג ה ב םש] ׳י פו ,ד ב י ע לכל !י קרז ן י בי בשד רתאב
י ״בשר לע אבא י בד רמא הכו ,ל״כע ה ש מ דו סב הני בה דו סמ ו תמשנ י ״בשר ו ני י הו
אי ה] האלע אי י םרכד עי קר םו ר דע אקלם י ״בשרד אתי י רו אד ו רי הנד [.ח״םד סש1
ארפצד אפדג 1:א״עד ג״ח ק״הו ז ב] י ״בשרל הי קז ח י בר ארק הכו ,[הני ב ׳י חב
ן דעד רו פצ או הש הני בה ן מ ףנכ או ה ש״רד [ו ״חרהמ תו הגהב םש] ׳י פו ,ן דעד
רדסל אי י רבחו י ״בשר בשי ש תעב [:ח״לקדו :ד״לקד אבר ארדאב] ן י י עו ,ל״כע
שרפמש [.ד״י רד ג״ח ק״הו ז לע מ״קמב] ן י י עו .האלע אתכו רפ םהי לע םרפג ארדאה
י ״בשרל אבסה דמא הכו ,ש״י י ע הני ב אי הש ב״הו ע י י ח ׳י חב או הש ,האלע אתכו רפ
ן ברבר ללממ ו הי א ךלי ד אמו פד אשי דק אני צו ב י בר י בר [:ג״סד ב״כ ׳י ת ׳י תב]
הני בל הכז השמו ,השמ ץו צי נ הי הש י ״בשר ו ני י ה [ר״לבב םש] ׳י פו ,אתי י רו אד
[א״תנט רעשמ ג״פ ח״עב] ש״מכ ,ן י ברבר ללממ םו פ ׳י חבל ן י כו ז םשמ דשא
ו הי א תבש םו י ו ל״ז ו [ורתי ׳פ ח״ו ז ב] ר״ו ש ,ן ברבר ללממ םו פ תארקנ הני בהש
המלש ר״הל :ו ״םד אבר אלו לה ׳םב] בתכ י תי אר ן כו ,הני ב הי גרדד ו גי בר השמ
,שדק ׳הל תבש י ״בשר ףו א שדק ׳הל תבש המ רהז ב ו רמא ל״ז ו [ל״ז ו נאנעו
ג״םד ה״י ו ה הב שי ש הני בב ז ו מרה ה״ע ו ני בר השמ ׳י חב או ה י ״בשרש עו די
י בר ׳י ג .׳הל תבש הז ו ,ג״ס םש םע תבש בו שחתשכ ,י ״ה ו ״או י ״ה ד״ו י הז כ
י י ו גי כ לכ הז ה ז ו רח י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,ל״כע י אחו י ן ב ן ו עמש
.האלע הני ב תרי פס ׳י חב
ב ״ ל / ב ה מ י נ פ ה ד ו ב כ ל ת פ ק ש ה ,(א ה מ ו ד ק ה מ כ ח דרי י א ח ו י ר ב ה פ פ ח
יא ח וי יב : ( ה ז ן ך ו א ו י ז ח ש * ?מ ב ו ר •ג 1רא ,(ד ה מ ו ר ה ת י ש א ר (ג ת ו ב י ת ל
המדקהב ראו בי ו ,או במב ל״שמכ המכחה תרי פס דגג ז מר או ה הז ה ז ו ר ח (א
ארפסב אנאת [;׳י ףד ג״ח ק״הו ז ב] בתכו ,המכח אי ה ד״ו י ד העו די ה
.ן דעד אתגגד אגלי א אמחו ,ן י אלע ן י ז רד אתמכח הי ל ו אי ז חאד אתעשב ,ךו נחד
אדב אד ן ארשקתמ ו ו ה ן י מלע ו הלכד אמחו ,האלע אז רב אתמכח הי ל ו י ז חא
ו לשלתשאו ו אי רבתא הי נמו .ו הלכ י מי י ק ד״ו י לע הי ל ו רמא .ן י מי י ק המ לע ןו ל לי אש
אלו כד אשי ר ד״ו י ׳ו כ רמא אכלמ המלשד ארפסבו /ו ב תי שע המכחב םלכ בי תכד
.אדב אד אדח ארו שקב אלו כ לשלשו אלו כ קי פא ד״ו י רתבל /ו כ אלו כל בא
א ה ו
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
רמי לשו אשרשו ארקע ד״ו י הנתשא רכ קי פא די רי אשי דק אגי צו ב הי מקו א אהו
ד״ו י לש דו סה גי שה י ״בשרד ו גי צמ י רה .תי ב הנבי המכחב ד״הה ,אלו כד
רמא ׳דרי ה דו ס םש ראבל הצר י י בשרש (:א״צד שי ו ע] ו עצמ בו ש .המכח
ן ו ו תא תלת די רי .ד״ו י ה דו ס הלי גש שי י י ע רכ ו י אי רי ל ׳ה דו ס קו ספה םדו קמ
םי י סקד הז ו .ש״י י ע רכ אלו כד .דאלע ׳י .אלו כד אתי שאר ׳י ,אלו כד״אתו מי לש
.המכח ד״ו י 1לש דו סה גי שהש) י ״בשר הי לע
,המכחה תרי פסב ו גי בר השמ לש תו רשקתההו סחי ה ראו בי ו בו .רמאי ד ו ע
ק״הו ז ב) אתי א ,המכחה תרי פסב י ״בשרב ו תמשנ ץו צי נ רו א תו צצו נתהבו
.{.גי י הטו סב] ,השמכ םכח [.ח״ל םי רדנ] כ״כו ,השמל אתמכח בהי (.ו״עד א״ח
םכח שי או [׳ב- ג״מס ר״ו מש] .תו צמ חקי בל םכח ,תו צמב קסעתנ ו ני בר ,רשמ
.אי דו גגם דמלו הלעש ,םכח הלע םי רו בג רי ע ׳אנש .םכח ארקנש השמ ,ד ז 1,הנדפכי
השמ הז ,ףא ו בי שי םי מכחו ,רכ םי משבש םהי באל םתו א הצי רו לארשי לע
םכחל ן ת [ ׳ב- נ״פ ש׳רע] .לארשי לע דמלש אי רו גנסב ה״בקה לש ו פא בי שהש
*.שמ הרו ת דמל הי הש םכח הלע םי רו בג רי ע דמאנש .השמ הז .דוע םכחי ו
םכחי ו םכחל ן ת י ו ה ,םי י ח םהל ףי סו מ או הו ן בי טמו לארשי ל רמאו אבו הרו בגה
ד״הקב] ,סי הלאה לא הלע השמו ׳אגש השמ הז ,םכח הלע [׳ה-א״לפ1ר״׳קי ו ] ,דו ע
^םכח הלע םי רו בג רי ע ׳אנש השמ לש ו תמכח הבו ט (המכח הבו ט קו ספב ז ״פ
,השמ הז [םכחל ז ו עת המכחה קו ספב ש״ו ע] ,לארשי ל ו תרו ת לי חנהש הלחנ םע
ל״ז ו ׳םכח הלע םי רו בג רי ע הי בבי תכד ,השמהז [םכחהכ י מ ,קו ספב ח״פ ש״ו ע]
הלע [ו ״מפ א״רדפב] .ל״כע הלעמלש המכחה דו סי הי ה השמ [הי מד ן פו א ע״גמ1
* בי קע
י ב ר ד
תו י תו א שרדמ] לי דו .ן חטבמ ז ו ע די רו הו םי גו י לעה לא ו תמכחב השמ
השמל ו ל ו חתפנ המכח י רעש םי פלא תשמחש דמלמ ,ף״לא דחא רבד [ו״ד םלשה
:השם דמאש [:ג״י הטו ס] כ״שמ ראו בי הז בו ,ל״כע הרו ת י שמו ח ׳ה דגגכ י גי סב
^
ר
ן ש ו גממ ו מתתםגש דמלמ ,הרו ת י רבדב אבלו תאצל לכו א אל ,ו תרי טפ םדו ק
רבכ הי ל ו י ז רו ,המכחה רו קמו דו סי הי ה או ה ו רו דבש י ״בשרל ו גי צמ ן כו ,המכח
ג ״ח ק״הו ז ב] אתי או .םכח הי הש םש לע ,םש י ״שרי פו (:א״ל ן י רדהנס] הי תרב
י ״בשר [.אי סד םש] אסי י די א הכו ,אתמכחד הי ראמ י ״בשרל ו הו ארקש [:ט״ע
י ברד [ן נבר ו נת ה״דב ,תי שארב ׳פ ח״ו ז ב] ,אםלע י נב כ״ע הי תמכחב טי לש
לע י סו י רי א הכו ,אתמכחד אשבו דד אקתמ ףטנמ ךמו פ י ״בשרל דמא סחנפ
«!*בשר הארש המ ש״י י עו ,אי בנמ ףי דע םכחד 1:ז ״ד ג״ח ק״הו ז ב] י ״בשר
ו תמכחב
א נ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
י ו קשנו י ׳׳בשרד י מק הי כבו הי ו חתשהב י סו י י ברו אי י ח י בד ו רמא הכו ,ו תמכחב
ן י קתא ו הי או אתמכחד י ז רד ן י עדת חתפ ו הי אד י ״בשר אד [.ח״לד ב״ח ק״הו ז ב] י ו די
ו נמז ב י ״בשר הי ה י כ [ל״ז ג״ארה םשב ,מ״חהו אב םש) בתכו ,ן י אלע ן י גרד
תו דו סה תו לגל תו שר ן תי נ ו דבל ו ל י כ ,האו בנה י עו במב ו נמז ב ה״עדמכ עו במ
תו רו ד לע ו תמכח רו אב עי פשה םגו ,ל״כע ו רו ד י מכח לכ םי עדו י ו י ה ו די לעו
לכב הי תמכח רי הנד אשי דק אני צו ב (.ט״י רד ג״חב] י י בשרל מ״עד ש״מכ ,ו י רחאלש
י ״בשד בי כשדמ י אדו [.ז ״י רד א״׳חב] הדו הי די א כ״י םעאו .הי רתבא ו ו הד ן י רד
קלתסי דכ אמלעל י י ו ו [.ג״כד ג״ח ק״הו ז ב] אי י ח ד״א הכו ,אמלעמ תקלתסא אתמכח
ו גי בר השמש ו מכ הנהו ,אמלעמ ו מתתסי אתמכחד י עו במד ן ו עמש י בר הי ני מ
י דחא י ״בשר םג .לארשי לע אי רו גנם דו מי לב הי בקה לש ו פא בי שהו םכח הי ה
.םלו עב תו ער תו שק תו רי ז ג לכ לטי בו לארשי לע אי רו גנס דמי ל הרעמהמ ו תאצ
לעש (:ז י ׳לד לי על] כ״כ .הרו בגה י פמ הרו ת דמלו םכח הלע ו ני בר השמש ו מכו
.המכח ד״ו י י ״בשר הי לע טי י םקד הז ו ,ש״י י ע ו ב רבדא הפ לא הפ בי תכ י ״בשד
,ם״א לש ו תמכח תארקנש הי נשה הרי פסה או ה המכח [המכח ךרע ,י י תקב) ב ת כ
.םדק ךרע ,ש״וע] ,ל״כע רתכה לא תברקתמ התו י הב המו דק המכח ארקנו
,ל״כע תו לי צאה י ו לי גל םדק או הש םדק ארקנ המכחד [סדרפהו ,רהז ה םשב
ן ו שלה ן כו ,ו י לעפמ םדק ש״מכ םדק תארקנו אקפנ תמכחמ אתי י רו אד עו די םגו
׳ע ׳י ת ׳י תה1 ל״ז ו ,םלו עה תאי רבל הרו ת המדק הנש ףלא ׳ב [.ד״נ םי חספ]
לע טי י פקד ו הז ו .םי י ח רו קמ םכח תרו ת ן י מו דק לכד המו דק הרו ת [:ב״קד
.המו דק המכח .המכחה תרי פס
1:ו ״נקד בדד ק״הוז ] ל״ז ו ,ו לחני םי מכח דו בכ ש״מכ .המכחל י ו ני כ או ה ל ו ב כ (ב
הי ח ׳י חב המכח ׳י חב ל״ר] ,אתמשנל אתמשנ ו הי א האלע דו בכ או הה
׳י גש ו בש תו בי תנ ב״ל שי ע או הו [מ״קמב םש] בתכו ,[המשנל המשנ תארקנה
ן י א ן נבר הו מקו או ,ו לחני םי מכח דו בכ (:א״סד ג״ח ק״הו ז ב] אתי או .ד״ו בכ
הרו תד [המכח תו בי תג ב״ל ו הנה] םי קלא ב״ל ן ו ני אד ן י גב הרו ת אלא דו בכ
,ל״כע דו בכ י אה ן י תרי המכחב םי מכח אתי י רו אד םי מכח ץלי או .הי לי ד ארקי
ףי לי ד ן אמ אכהמ ,הרו ת אלא דו בכ תי ל [:ג״גרד ג״חב] מי ערה רמא הכו
,רי תי אלו י תאד אמלע או ההב אמי ת אלו ,ךלמ י רקא דו בכ תאי רקתאד אתי י רו א
דח ,ןי גמז ץרת קו ספ לו פכ ד״גבו ,הי ראמד אנקו י דב ן י מלע ץרתב ךלמ אלא
לחנ י ״בשדד ו עצמ הנהו ,דו בכה ךלמ הז או ה י מ אני י נת .דו בכה ךלמ הז י מ
הז
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
א
ד ךכלמ י אמ [:ט״ע :ט״נ ג״ח ק״הו ז ב] ש״מכ .אתי י רו אד ארקי םי מכח דו בכ הז
ז י הו עב הז דו בכ שרי ש [.ה״מקד ש״וע] .אתמכתד הי ראמ אתי י רו אד הי ראמ י ״בשד
דבו כמ י רקאד .י ״ בשר אד .דבו כמ ׳ה שו דקל בי תכ ט״לז ו הי לא ש״מכ .ב״הו עבו
.המי נפ הדו בכל תפקשה י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ןכל ,י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב
ס ופ ד ה ת וע ט א וה ש ,א ״ ט יל ש סי ו ו עד ו הי תתמ יב ר ב ר ה ןוב נו ח ״ ת ני׳יד י ז״ ע ינר ר וע ו ,ףמאי 11^
ן
ד
-<_
ה
״ מ ם יל ה ת ] ב ות כ ה ץ ש ל מ א וה ו ,ה מ ינפ ה ד וב כ ל ל ׳יצ ו ,וד יב כ ל ת פ ק ש ה ם יר וד יס ה מ כ ב ס פ ד נש ה מ
ו נ א ג מ ו ה זב ונע ג י ל ׳׳ה ת ו ,ז״ ע ת ור וק מ א וצ מ ל ינש ק ב ו ,ת וכ ל מ ׳יח ב א יה ש ו ,ה מ ינפ ך ל מ ת ב ה ד וב כ ל כ
,המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ ן ו עמש ר״אד (.ז ״לר אי ח ק״הו ז ב] אתי א •1
ו ו כ
ה פ י ית ע ד ש
הדו בכ [תקח ׳פ ח״וז ] ל״ז ו .ש״י י ע ךלמ תב הדו בכ י רקתאו ,י״ נכ אד ,הדו בכ לכ
המי נפ אי ה תו כלמד או ה עו די ו ,ש״י י ע רכ ׳ה דו בכ ,הדו בכ י אמו ,המי נפ ךלמ תב
אד ,המכח אד תי שאר ן אמ .תי שארב ל״ז ו [.ג״עד ׳ל ׳י ת ׳י תב] ש״מכ ,המכח ו ג
אדו קפ י הי אד הארי אדו ,המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ הב רמתאד ו אגלד הדו קג
ל-י ו תי שארב תלמב אז י מר י הי או ,תעד תי שאר ׳ה תארי רמתא הלעו ,האמדק
(ם ש ר ׳׳ל ב ,ת יש א ר ב ל ש ׳ב ב ם ה ינש ם יזמ ר נה ,ה א ת ת ה מ כ ח ת א ר ק נה ת וכ ל מ ו ,ה א ל ע ה מ כ ח ,ת ומ כ ח ה ינש
האמדק אדו קפ אי ה אדה ,םי הלא ארב תי שארב [:א״י ד המדקהב א״ח ק״הו ז ב] כ״כו
/ ה תארי המכח תי שאר בי תכד ,תי שאר י רקאד ׳ה תארי אדו קפ י רקאו ,אלו כד
אלעאל אערת י הי א אדו ,י רקא תי שאר אד הלמד ן י גב ,תעד תי שאר ׳ה תארי
םי משה תא םי הלא ארב הארי י הי אד תי שארב בי תכ כ״גבו .רכ אתו נמי המ ו ג
תו בא] ו הו מקו אד המכ .המכח תי ל ו לי חד תי ל םאו [.חי׳יד םי נו קי תב] ,ץראה תאו
אז י נג ו הי א ,המכחל ארצו א י הי א הארי ד ן י גב ,המכח ן י א הארי ן י א םא (ז ״י מ ג״פ
,אתי ב .אז י גג ,ארצו א ש״מו ,ל״כע אכלמד אתי ב י הי א ,הלי ד ארי מט י הי א ,הלי ד
ר׳צו א אלא י ׳י ז נג ת׳י בב ה״בקהל ול ן י א [:ג״׳ל תו כרב] רמאש י ״בשד תטי שב או ה
ךו תמ (ד״י פ י לשמ שרדמב] כ״כו ,ו רצו א אי ה ׳ה תארי רמאנש ,םי מש תארי לש
[:ז ״ד המדקהב א״ח ק״הו ז ב] ,המכח ול ן תו נ ה״בקה םי מש תארי ב גהו נ םדאש
ן י גב ,׳ה תארי המכח ףי ס הי ל אי עבי מ י כה ארק י אה '׳ה תארי המכח תי שאר
.האלע אתמכחד אגרד ו גל אלעאל תי שאר י הי א אלא ,י הי א המכח ףו ס ׳ה תארי ד
ן ו בי א ץרת / ב תי שאר י הי א אדו .׳וכ ׳הל רעשה הז קדצ י רעש י ל ו חתפ ד״הה
אז י נג דח ,(׳למ .ראתת המכחו ,האלע המכח] ן י דו קנ ן י רת ן ו ני או ,אדחכ ן רבחתמד
אדו רפ ו הל תי לד ן י גבו ,[תוכלמ] אי י לגתאב אמי י ק דחו ,(המכח ל״ר] ארי מטו
[.כ״י ד ׳י תה תמדקהב] אשי דק אני צו ב רמאמ כ״ג ראו בי הז בו ,תי שאר ן ו רקא
תי שאר
ב נ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
׳המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ דמתא הלע ב אד אנו ו גכ .הי לכי הב אדו קנ תי שאר
,י ״נכ אד ,המכחב החתפ הי פ (.ה״מקד אי חב] י אלפה דהז ה רמאמ ראו בי הז בו
.המי נפ הדו בכל תפקשה טי י פקד ו הז ו ,ק״ודו תי שארבד ׳ב אד המכחב החחפ הי פ
(ת״סב :ו ״נקד א״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,תפקשה ן ו שלה ראו בי ו סעטו י ו ,רמאי ד ו ע
י אהד ,אנד אתרב י בגל אלא ו הי א ו אל ,רי דת (המכח! אבאד אתבו אי ת ל״ז ו
אתבו אי תב הב חגשא (המכח] ו הי א אד לעו ,י וכ רי דח הבגל הי לי ד ו מי חר תב
הל ארק ,םא הל ארק ,תו חא .תב הל ארק הי לי ד ו מי חרב ,אלו כמ רי תי ו מי חרו
ג״חב מ׳׳ער] ן ו של ן בו י הז בו ,י אדו המכח .אצמח ן י אמ המכחהו בי תכד ,הי משב
ן י אמ המכחהו רמתא הלעו /ו כ המכחה ן י י עמ ךלי ד הלכד מ״ערל ו רמאד (:ט״עדד
המי ענו הבו ט תב ו ל הי הש דחאל (ב״נ ׳י ס א״חב רהז ה תו טמשה] ל״ז ו ,אצמת
,ו תבל באה ו א הי באל תבה הכי רצש לכו ,הני בל ו ני ב ןו לח םש ׳ו כ האנו המי לשו
המכח ד״ו י טי י פקד ו הז ו ,המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ ד״הה ן ו לחב דחי ן י רבחתמ
.המי נפ הדו בכל תפקשה ,המו דק
.האלע המכחב תו כלמה י ני ע תו לכתסה לע י אקד תפקשה ן ו שלה ראו בי ו ,רמאי ד ו ע
רעש לע ן ו בשחב תו כרב ךי ני ע ל״ז ו [:כ״רד גדו ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב
,אלי עלמ אכשמתאד האלע המכח ו גל תו ארפרפ הלי ד ן י ני י ע ץלי או ,םי בר תב
.ץרטס לכל ן י מי מ ן י קפנד תו כי רב ו די בעתאו ן י י למתא ן י רו בעו ן י םו קתו ן בשו ח ו גמו
רו בי עו ן ו בשח חכמו ,אבא תראה םהב שי תו כלמה י ני עש [מ״קמב] םש ׳י פו
,המו דק המכח דו י טי י פקד ו הז ו ,עי ׳י בל םי עי פשמו םי מ תו כי רב םי שענ ,םי שו ע ו נאש
.המי נפ הדו בכל תפקשה (תו כלמה םשמ רשא]
םי נו קי תב] בתכש המדקהב ,י ״ בשר לע י אקד תפקשה ן ו שלה ראו בי ו ,רמאי ד ו ע
י אהל לי טקד ן אמ לכד ,אעי קרב אמו י לכב ן י ז י רכמ לי ז ו (.ג״מד א״כ ׳י ת
לי על] ן י י עו ,השו בל בהז תו צבשממ האמי נפ ךלמ תב ו תנאל הי ל ן י בהי ד אי ו ח
או הו ,הי לי ד אדנו גו מ״סה דגנ ו י מי לכ םחל הי ה או ה י ״בשרד כ״שמ (ד״מ ףד
אתרבו ,ש״י י ע ( ל—ט״כ ףד] ל״שמכ הני כשה רו א אכלמד אתרבל ז ״י ע הכז ש
ג״ח קי הו ז ב] ש״מכ ,י ני סמ השמל הכלה אי הו ,הלכ ,הכלה ,תו כלמ תארקנ אכלמד
ל״ז ו זם יא   יומ א ת ל ח ת ו ם יא נת ה ף יס ויה ם ה ש ו ו י די מלתו י ״בשרל מ״עראד (מי ערב :ז ״כד
האקנל י גם ן ו תחרטד ,ו תי תא ה״בו קד תו דמד ארטסמד ן ו תא םי ארו מאו םי אגת
הכלהד ן י שו בל ן ו ני אד ן י י שו ק תי או ,י וכ ן י פי לק ן י לי אמ הכלה י הי אד י לי ד אתרב
בהז תו צבשממ המי נפ ךלמ תב הדו בכ לכ ד״הה .בהז תו צבשמ ן ו הב דמתאד
השו בל
*א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אלו כב אמי לש אכלמ םדק תקי לס אתרב י הי אד הכלה אנמז או ההב ,רכ השו בל
ן י י עו ] ,םלו ע תי רב רו כז ל הי תי ארו הב םי י קתאו אהטי שכתבו אהשו בלב אפו גב
,[ק   וד ו ת ש ק ה ה ת א ר נ א ל י״ ב ש ר ימ יב ש ה מ ןב וי ה זב ו ה ״ א !

ן ב כ״שמ [רהז ב .ו ״טרד ג״חב
אי ההו ,המכח אי ה ו אגלמ הי לע די גנד אדו קנ לי ז ו (מ״ערב :ח״מרד ג״חז ] לי ז ו
.המי גפ ךלמ תב הדו בכ לכ ו אגלמ י הי אד הכלהה ן ו בל םש לע ,הנבל תאי רקתא הדו קנ
לי טקד ן אמ אמו י לכב קי פנ אז ו רכ ל״ז ו [.ט״כד ג״י ׳י ת םי נו קי תב] בתכש ר י ר ש
ו אבש ש״י י עו ,רכ אתו לצ י הי אד אכלמד אתרב הי ל ן י בהי ,אי וח י אה
דו ז על םי משמ תו שו דקו תו נו י לע תו משנ המכ םע אנמי המ אי ערה ,אי י רבחו י ״בשרל
[.ג״מד א״כ
,
י ת ׳י תב] ש״מכ או ה השמ אבש םעטהו ,שחנה םע םתמחלמב םהל
אי ו ח םע אבדק אחגאל ן י לכי אל אשרדמ י בד ן י סי רת י ראמו ן י רו בג לכ י כ
אד אגבא לו ט מ״ער םו ק [:ט״ערד ג״חב1 כ״כו ,ש״י י ע ו גי בר השמ י לב הלטקלו
י אה לע ו שגכתא ארד י סנרפ םי עו ר המכ אהד ,אז ו גאד ן י םי לק ארבתל ךדי ב
תי לו ,רכ ,המכחה ן י י עמ ךלי ד הלכד ,ן מתמ אי מ אקפאל ךלי ד עלס י הי אד אנבא
ו הי אד המכח הני מ קי פאד ן אמ תי ל ן בא י אהו ,רכ אי מ הני מ אקפאל ו שד ן ו ל
ק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי הז בו ,י ני סמ השמל הכלה ךב רמתאד תנא רב ,ו אגלמ אחו מ
ו הי א ׳מ״ער ךלי ד הכלה ,מ״ערל י ״בשרו ן אתבי תמ י ראמ ו רמאד [:ז ״טקד ב״ח
,הי לי ד , אתדב ה״בי ק ךל בי הי הרו בגה י פמ ,י ני סמ השמל הכלה הב רמתאד
המו דק המכח דו י ן אכ טי י פקד הז ו השמ תמשנ ץו צי נ ו ב הי הש דצמ י ״בשרו
י כרעב] ש״מכ ,תגשה ל״ר] תפקשה [ו אגלמ הדו קנ ׳י ׳י חבב ,תו כלמ ׳י חב אי הש]
{רבדה תגשהו תו גגי בתה ן י נע אי ה הפקשהש !ס״במרה םשב .הטבה ךרע .םי י ו נבה
.הלפתו הכלה תארקנה ל״שמב אכלמד אתרב אי הש ,המי נפ הדו בכל
לכ תלבקמ אי הו ,האתת המכח תארקנ תו כלמ י כ העו די ה המדקהב ,רמאי לו ע
י ו ני כ אי ה ץראו ,ץרא דסי המכחב ׳ה כ״הו סב .האלע המכחמ העפש י דו סי
הי תרב ,אי ה י בא תב י תו חא [רהז ב ,ב״י קד א״ח ק״הוז ] ל״ז ו .עו די כ תו כלמל
[:ו ״כד לי על] כ״שמ ן י י עו ,המכח י רקהאו י תו חא י רקחא כ״גבו ,האלע המכחד
,[אבא] האלע המכח ן י לא ,תו מכח י אמ ,הנו רת ץו חב תו מכח I : א״מקד ש״ו ע] ,הז ב
הי פ [.ה״מקד ש״ו ע] ,הב אי רשו האלעב .דב תלי לכתאד [תוכלמ] ארי עז אתמכחו
הארתב א״ה אד ,המכחב החתפ הי פ ,[תוכלמ] לארשי תסנכ אד ,המכחב החתפ
[תו כלמ] אתנג אי הה [:ו ״טד ב״ח ק״הו ז ] ל״ז ו ,המכחב אי לת הלמו רו בד ו הי אד
שאר קי פא [רתכ] האמדק ן י א [:ו״כד ג״חבו .ט״לרד ש״ו ע] ,[המכח] ן דעמ אקפנ
ףו סו
נ נ י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
אמי י קד האמי תס אלו כד אשי ר ו הי אד [המכח] האלע אדו קנ אד ,שאר ן אמ .ףו סו -
ש ״ פ כ ,ת ור יפ ס ר ש ע מ ף וס יה יא ת וכ ל מ ) רבד ףוס י רקאד [תוכלמ] ףוס די בעו ,הבשחמ ו ג
י רקאד אלו כד אתמי לש ,שדו ק י אמ [.א״סד ג״ח ק״הוז ] ל״ז ו !ש   ייע ז   י  ג ר ד ג ״ ח ב ן
י רקאד רתאל ן עי די ן י לי בשב אשי דק תו בר חשמ די גנ רתא י אהמו .האלע המכח
׳י חב] תאז י אהל ו טמד דע רבי ע לכל ן י לחנו ן י עו במ ןי קסנ ן מתמו ,האלע הני ב
רהז ה רמאמ ן בו י הז בו ,המכח י רקאו שדק י רקא י כרבתמ דכ תאז י אהו ,[תו כלמ
,י רקא שדק האלע המכחו ,שדקב לי לכתא אלו כד אמו י םו אתו רי ש [.ז ״צרד ש״וע!־
תמכח ברתו ד״מכ ,רי הנ [תו כלמ ׳י חב] המלשד המכח ,האלע המכח אד רי הנ דכו
תמכח ברתו [:ה״צד ד״ס ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,אתו מלשאב ארהי ם אמי י קד .המלש
,האלע המכחד רתאל .ן מתמ תלי טנתאד רתא י אהל תאטמד דע תאי ברתאד ,המלש
המכח אבא [:ד״מד א״כ ׳י תב ש״וע] ,ףוסב המכח י הי או ,אשי רב המכח י הי אד
.!תו כלמ או ה ץרא] ץרא דסי המכחב ׳ה ד״הה ,תלי טנתא ן מתמד ן י גב ,האלע ׳י
.תדי בעתא אבאב אתרב [:א״סד א״כ ׳י ת ש״וע] -אלי על הי ני מ ו י קשו ו עי בנ תלי טנו
םו דה ץרא ו הי אד אתרב דסי אבא ו הי אד המכחב ,ץרא דסי המכחב ׳ה ד״הה
אתרב דסי ׳י ו הי אד אבאב ,ץרא דסי המכחב ׳ה I :ה״קד ט״ם ׳י ת ש״ו ע] ,ו י לגר
,[תו כלמ ׳י חב] רבדה תא רמש [המכח] ו י באו רמתא הלעד ,ארי עז ׳ה י הי אד
אתרב דסי אבא ו הי אד המכחב ,ץרא דסי המכחב ׳ה 1:ו״קד ט״ס ׳י ת ש״ו ע]
ו י דחי תו כלמו המכח תו רי פס לע טי י פקד הז ו ,י אדו ץראה ארי עז ׳ה ,ץרא ו הי אד
.המי נפ הדו בכל תפקשה ,המו דק המכח ד״ו י
,תי שאר י הי א האלע המכחד המכ [:אי לד א״ח קי הו ז ב] כ״שמ המדקהב ,רמאי לו ע
ש״ו ע] ,תי שאר ן מ ׳ב אשרפאל תי ל אד לעו .אי וה י מנ תי שאר האתת המכח
[תו כלמ] האתת אמלע י מנ י כה ,אלו כד אתו רי ש או ה האלע המכחד המכ [:ד״נקד
ד״ו י תו כלמו המכח תו רי פס לע טי י פקד ו הז ו ,אלו כד אתו די ש אי הו י הי א המכח
אלו כד אתו רי שו תי שאר ארקנו המו דק אי ה המכחש ו מכ ל״ר] ,המו דק המכח
אתו די שו תי שאר תארקנ אי ה האתת המכח תארקנה תו כלמ כ״ו מכ ,אתתל אלי עמ
.המי נפ הדו בכל תפקשה [הנוכה הז ו ,אלי על אתתמ המו דקו
ן י קפנ י ו עו במד אתמכח י אהמ [.ד״עקד ב״ח ק״הוז ] ל״ז ו .המכח תו בי תנ ב י ׳ל (ג
טשפתא אחו מ י אה [.ו״לקד אבר ארדאב] כ״כו ,ן י לי בש ץרתו ן י תלתל
אחו מ או ההמ קי פנו ,׳וכ ן דעמ אצו י רהנו ד״הה ,ן י לי בש ץרתו ן י תלתל רי הנו
אתמכח י אה [.צ״רד ז ״רדאב] ,אתמכחד ץחו ר ן י לי בש ב״ל אללח י אהב אי י רשד
אתו רי ש ( ד י )
יא ו  ס י ר ב ר י ש ה ר ו א ל ^
גו לי ל.כו ן א ו הב אתי י רו או .ץלי בש ץרתו ן י תלת ן טשפתס הי ני מ ,* למד אמו רלש
.ן רי מא רשעו ן ו ו תא בי כב
לי ז ר .הדי בכל תסקשה כי שמ לי עלדא רבו חמו י אק תו בי תנ ב:לד ,רמאי 715?
,ךקכחב ץל<כנו ן י בשמנ האלע המכח תו בי תנ ב:להד .ךמי נפ הדו בכל מסק^ה
ב״לד נן חב אלו כ לע אסלש [תוכלמ) י הי א [:ה״עקד ג״ח ק״הוז ב) שי מכ ,האחת
׳י קו ׳האלנ? המכחמ קפנד בלב או ה אלו כו ׳ו כו אמלע י אה לכל אבל י הי אד
prjao ׳פ מ״ערב) כ״כו ,המכח תו בי תנ בי ל דו ס םהש [ו י חרהמ תו הגהב ם$1
לי לכד ׳ו כ אתרב דסי אבאב .ץרא דסי המכחב ׳ה ,תב המכחד ארטסמ 1:ו*נךד
דז ו בכ אד ן י גבו ,בל י רקתא אתרבב ו לי לכתא דכו ,ד״ו בכ י רקתאל ׳ו כ תו בי תנ בי ל
המכחב תו בי תנ ב״ל [לד ו ״חרהו מ םשב ,םש ם״חהו אה) לדו ,אחתל בי ל אלי גז ל
ו אלקנ ו הי י ו ו רתו .תו כלמ .ראתת המכחב תו בי תנ ב!ל ן כו .ה״י ו הד ד״ו י אלהש
ד״ו בכ תארקנ תו כלמה ן כו ,ב״ל ׳י גב ד״ו בכ י רקא אלי עלד י אה םנמא ,בלבל
^ד וק ל ש
0
' ל ג י '
ג
ל •יל ^יג י י ל
א ה י
יט ויפ ב ,ה ד וה י יב ר ט ייפ ה ] ד ס יש וה זו ה י*] ,ל״כע האתת
!ב ל ב ל ב ל ת וב ית נב [ת וכ ל מ ׳יח ב א יה ל ה א ד ,ל ה א ך ר ע ,י ״ה ק ב כ ״ כ ו ול ה א ל כ ר ב ח [ף ס ומ ל ש יר ע א
.תו בי תנ בי ל ,המי נפ [תו כלמ וני י ה) הדו בכל תפקשה ן אכ טי י פקד ו הז ו
,ן ו מבנחב תי שארב לע [׳י תב) כ״כו ,המכח תי שאר ש״מכ ,תי שאר ארקנ ה מ כ ח (ד
תי ^אר ב?תכד תי קאר י רקא המכח י אדו [:א״כקד ב״ח ק״הוז ) לי ז ו
[ ׳א- א״ס ל״בב) ש״מכ ,תי שאר תארקנ אי ה םג המכח ׳י חב אי הש הרו תו ,המכח
הרו תה [׳י - ב״פ די דמכ) ,וכרד תי שאר י ננק ׳ה א״דמה ,הרו ת אלא תי שאר ן י א
אשי ר אד עתי י רן אד [:ג״נד גי ח ק״הוז ב) כ״כו ,שארמ י תכסנ םלו עמ ,שאר ארקנ
תי שאר י ננק ׳ה [.ח״י ד ׳י תב) ,שארמ י תכסנ םלו עמ בי תכד .שאר י רקאד אלו כד
י אמ ,ץרא י מדקמ שארמ י תכסנ םלו עמ [:ב״קד ׳ע ׳י ת) .אתי י רו א אדו .ו כרד
,םלעל אקי ר י ו הי מל תמי דקא אנא תי שאר ו הי אד אתי י רו א תרמא י כה ,שארמ
,ן ו ני א תו מו רת הסכו לדו [.ט״עקד ג״ח ק״הו ז ב) שי מכ .המו רת י רקא הרו ת םגו
[סי א ,םוי ׳ה או ה הרי תי ׳מו ,הרו ת תו י תו א המו רת) אתי י רו אדמ המו רת תי א
ו הי א [.ב״ערד ק״ו ע) .םוי ׳מב תבי הי תאד הרו ת המו רת ו הי א י אהו ,׳מ הרו ת
כ״כו ,׳י גו םוי םי עברא דהב השמ י הי ו הבך הרו ת י שמו ח ׳ה ו הי אד ,הרו ת המו רת
.המו רת תי קאר המקחה תרי פס לע טי י פקד ו הז ו ,ש״י י ע [:א״לד ז ״י ׳י ת ׳י תב]
לע ו מצעב י י בשר קי מכ ,י ״בשר לש ו תרו ת חבשל ן אכ' הנו כהד ,רמאי ד ו ע
י בר לש תו מו רתמ תו מו רת י תו דמש ,י תו דמ ו נש י נב [.ז י ס ץטי גב) ו תרו ת
,אבי קע
ר נ יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
£״שרהמ *•
1
אח פי שבש״^מ (ו ני רו אי בב .םש י ״בשר תודמ] שו דקה ו נרפסב ן י י לו .אבי קל•־
אי ו א לכו ,הנשה רבעל םי נקז הלבש ו סנכנש (אי ה ג״ס הגי גח י מלשו רי ב] ׳את־ז ^ז י
רתו י י ״בשר תשרדל ו הו םלק תו שרדה י רחאו ;םי נפוא 'עבשב קוסי פה ^רד םהמ
.המו רת תי שאר י ״בשר תרו ת הי לע טי י פקד והז ו ,רחבומ 'ארקנ תי שארו ,םלו כמ
השמד המדקהב ,ו ני בר הישעממ אי הש י ״בשר תמשנ ץו צי נ לע ו תנו כד ,רמאי ד י £
[:׳ל הדנ] ש״מכ המו רת תארקנ המשנהו ,ול תי שאר ארי ו ש״מכ תי ש^ר ארקנ
תמשנ ץו צי נ הי לע טי י פקד ו הז ו ,ש״י י ע המו רת רסמש ן הכל המשנה י לע לשמה
.המו רת תי שאר אי הש ו עבר השממ ול תכשמנש י ״בשד
[םש י ״שרי פו ] ,ךכו סה חשסמ בו רכ תא (ד״י -ח״כ לאקז חי ] בו תכה ן ו ש ל מ (ה
לשממ לשו מ רמו לכ ,בר ךכס ו י פנכב ךכו סה לו דגה ףו עה רמו לכ
ו עצמ הנהו ,ן חשמד י רבג ן ני מגדתמד תו דמ י שנא ו מכ ,לדו ג ן ו של חשממ ,בר
תו הגהב] י תי ארו ,תו דמ י שנא םשב הרו תה י ז ר י מכחל ארו קש ק״הו ז ב 'םי מעפ תבר
םהש תו דמה ץנע םי שרו דש םי מכחה םהש י סל (:ד״לקד ב״ח קי הו ז לע ,ו ״חרהו מ
אלו כ [:א״מרד ש״ו ע] ,ן י דמ י עדי ל אז ר ו הי א (.ג״לקד א״ח ק״הו ז ב] ,תו רי פסה
י דאמ ן ו ני אל ׳וכ אתמכחד אז ר ו הו מקו או (.ד״לד בי י חב] ,ן י דמ י עדי ל אי י לגת^
ן י דמ י רמל תו רעשד ן י ז ר [רהז ב :א״עד ש״וע] ן ו הי ראמד ן י ז רב ן י עדי ד ן י דמ
!רהז ב .ג״עד ש״ו ע] ,אשנ י נבד ו רי מט אעדו מתשאל אתי י רו אד י ז רו י ו חרו א ־י לדי ד
ש״ו ע] ,ן י דמ י עדי ל אז ר אכה (:'ל״קד ש״ו ע] .ן י דמד י ראמ ן ו ני אל האז חתאל
ן ו עאלךי ז רד אז ד אכה [.א״סקד ש״וע] ,ן י דמ י רמ ן ו ני אל אכה אז ר [רהז ב :ד״־לקד
אד אז ר [:ג״י דד ש״ו ע] ,ן י דמ י ראמל אז ר ו הי א אכה (.ג״םק ש״ו ע] ,ן י דמ י עדי
הי בו קד תו דמד אדטסמד ן ו תא םי ארו מא םי אנת (מ״ערב :ז ״כד ג״חב] ,ן י דמ י דאמ״ל
הי תני כש תנא ברקתד ךלי ד או ער אהי ,מ״ער לש ו תלפתב [:ט״קד ש״ו ע] ,ו תי תא
/ ו כ תו דמ י לעבד ן י תמשנ ן ו ני אד הלי ד תו לי צא ן ו ני אד ן י גרד לכב הי בו ק י בגל
ן תמשנב תטשקתמ הני כשהש ן י נעה לי ז ו (ה״הלז ק״מדה םשב ,מ״חהו אב ,םש] ׳י פו
ךי רצו ,הי תו דמל הבכרמ לארשי מ ו אצמי ש המ י פל אי ה הי טו שי קו ,לארשי "ליש
*נה ו לאו ,הי רבי א לכל הני כשהל הבכרמ ו י הי ש תו דמה לכמ לארשי ב ו אצמי ש
רשאכו ,הלעמל דחי י תהל תטשקתמ םהבו ,הלי ד םי רבי א תו דמ י שנא םי ארקנה
אי ה י רהש תדחי י תמ הני או תטשקתמ הני א תחא הדמ י לעב לארשי מ רסחי ו ״ח
,ל״כע דחי תו כלמו ת״ת לע הרו ש הני אש קלתסמ ם״א ו לי פאש םרו גו .ו י ח המו גפ
י ז ר י ראמ ן י לא ,תו דם י רי אמ ח״תד ן י נברק [.י י קד ש״ו ע] כ״שמ ראו בי הז בו
אתי י רו אד
יא ח וי ר ב ר י ש ה ר וא יב
ךו הלד ן י נברק אלבקל הי מרגב או ה תי חנ ה״בו ק ן ו הבד ,ןי ז י נג ן י רתסו אתי י רו אד
ו הי א י או [:ב״מרד ש״וע] ,תו דמ ׳י מ אשי דק אתני כש המי מת ׳ה תרו ת ו הי אד
ן י אדו מאו ץאנת ו מק (.ג״מרד ש״וע] ,ש״י י ע רתכ הי ל ן י בהי ן י לא תו דמ לכמ שג רב
ש״ו ע] ׳י ו כ ץבט תו דמ לכמ אלו ממ לארשי לכל לי קש או ה תנא מ״עד ו רמאו
תו דמב הל אלדגל הי ל הל תבי הי ךלי ד הלכ אדד מ״ערל ה״בו ק רמא [:ו ״ערד
ךי רבו ,י ו גי ע לעו י ו סנאב [י ״בשרל ו א ,ו הי לאל וא] הי ל קי שב מי ער םק ,י וכ ן י בט
רשעבו הדמו .רדמ לכב הי תגי כשו ה״בו קד אמו פמ ךרבמ אהת הי ל רמאו הי ל
ן י תמשג ץתרי ן ו ני אד תו דמ י ראמ הרו ת י רתס י דאמ [:ז ״ערד שי ו ע] ,הי לי ד ן רי פס
,הל י כז ו הל תי רי ד ן אמד ,ןרי פס רשעמ אלי לכ י הי אד אשי דק אתו כלמד ארטסמ
םשב ,מ״חהו אב םש] בתכו ,עשת אלו רשע ,אדו רפ אלב ן רי פס רשעל י כז
ו י תו דמ םהש תו רי פס רשע תו דו סב םי קסו עה הרו ת י רתס י ראמ [ה״הלז ק״מרה
הי ה י ״בשדש [הז ה רפסמ ו נתמדקהב] כ״שמ ן י י עו ,תו דמ י ראמ ו ארקג הז לו ׳תי
י י בשר ארק אמעט י אהמ רשפאו ,תו רי פס רשעה לכ דחי י ש תו דמה י שנאמ
ו דמל [י ״שדי ס] ,י תו דמ ו נש י נב ן ו עמש רי א [.ז ״ס ן י טי ג] ש״מכ ,תו דמ ו תרו תל
תמדקהב! שי ׳מכ ,תו מלו עה לכ רשי קו תו רי פס רשע לכ דחי ו תרו ת דו אב י כ ,י תרו ת
תי לגרמ הי ל תי א אגדבח י אחו י ד אנעמש י ״בפרל י אמו חר ד״אד [.א״י ד ק״הו ז ה
לכ ארהנו אשמשד ו רי הנכ אקפנ תי לגרמ אי ההד ארו הנב תי לכתסא ,אבט ן בא
קי תע בי תי ד דע אמלע לכ רי הנו אעראל אי משמ םי אק ארו הנ או ההו ,אמלע
י ״׳בשר לע ו רמאש [.ו״נקד ש״ו ע] כ״כו .תו אי אקדכ אי י סרכ לע בי תי ו ן י מו י
םהי תו רי פסב תו מלו עה לכ רי אה ו תרו ת רו אבש לי ד ,אתי י רו אב אמלע לכ די הנד
.תו דמה י שנא י ״שרי פכו ,השממ בו רכ תא י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,םהי תו דמו
,ו תלעמ םו רל בו רכל ו תו א המד לי ז ו [םש ק״דרב ,ד״י -ח״כ לאקז חי ב] םש ר י ר ש
.םי בו רכב רמאנש י פל ,ךכו סה ,י חי שמב ו עגת לא ו מכ ,הלו דג ץגע ,חשממ
,ל״כע ו מע לע ךכו ס ךכו סה כ״ג ו י לע רמא בו רכל ו חו א המדו ,םהי פנכב םי ככו ס
שו דקה לע י תרבחש י לש החי לסב י תספדהו ל״ז ו [א״י ק ן פו א ע״גמב] י תי אר דו ע
ל״ו [ם יר פ וס ת ט יל פ ב ם ל ש ה ג יה ש ב ! ב ת כ ו 'אקאףק ׳ק׳קב ל׳י ׳ש׳נ׳א תנשב., לי שנא ׳ר
ת ב ש ב ר ק ש ת ייל ע ב א ק א ר ק .ד פ ה ״ ק ל ע ף ר ש נ ,ד ׳׳יה ש ה נוי ד וד ןמ יכ ד ר מ ר ״ ב ל יש נא ר ש א ׳ר ש וד ק ה
.ת א ר י ת מ ח מ ו ,ד א מ ד ע ויח ב ש ב פ יב ר מ ק   פ ד ת ויס נכ ית ב יס ק נפ ב ו ,ל ״ יש נא ת נש ןס ינ ד ״ וי ל וד ג ה
י צי למ םהש עי קרב םה םי בו רכ י נש •
1
ל יכ * יל ע י
ג
י
ה מ
ל ע י י
ב
י
ה ח ב כ
ם ה יר ב ד ומ ת ס ת וכ ל מ ה
׳ב ו ב ללכנו סחנפ או ה ו הי לא או ה םהמ דחאו ,לארשי י לעמ םדי בש רשו י
תו משנ
ה נ
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
י י בשרד [:ז י מד ו ״ל ׳קה םי לו גלגה רעשב] אתי או .ש״י י ע ו הי באו ברג לש תו משג
מי בו רכהמ דחא או ה י י בשר כי א ,ל״כע או הי באו בדנ מ״הו א ׳י חבמ ו תמשג התי ה
ו רו או ו תקדצ י פנכב םככסו ו רו ד לע ן י גהש ו ני צמש הז ןכלו ,הלעמלש רשו י י צי למה
םרטו פל תו רו דה לכ ףו ס דע ו לכ םלו עה כ״עו םדעב רשוי ץי להו ,ו לדו גו ו תלעמו -
ש״שמ [א״ערתת .פי ק י רמאמב י ״בשר תו דמ שו דקה ו נרפסב! .ן י י עו .ן י דה תדממ
אי י רבחו ,הרו ת י רבד רמא י ״בשרד (.ד״סד ג״ח ק״הוז ב] כ״חא י תאצמ דו עו .הז ב
תא י י בשר הי לע טי י פקד רי פש ןכלו ,ארד י בו חל קבש ה״בי קד אלק ו עמש
.ךרוא וי ז השממ בורכ
רהז ה תפסו תב] כ״שמ המדקהב ,ךרוא וי ז חשממ ן ו שלה כ״ג ראו בי ו .רמאי ד ו ע
אלי עלד אלק עמתשאד ן י בו רכ ץרת ן ו ני א ןרהאו השמ ל״ז ו 1.ב״ש ףד ׳ח ׳י ס ג״ח
י תרבדו םש ךל י תדעו נו ד״הה ,ו הי די לע אתי י רו א תבי הי י תא אד לעו ,ו הי י ני י במ
אתלי כמ] ראו בי ו נל רהז ה הז בו ,דוהו חצנ ןו ני או ,אלי עלד םי בו רכ ן י רת ן ו ני או .ךתא.
השמ רמו א י ״בשר ,וי ה ן י רבדמ םהי נש י כו ,י״ נב תדע לכ לא ו רבד לי ז ו [גי ס אב ׳פ
׳קלוח הי ה ן רהאו ,םהי ני במ אצו י רו בדהו י נדמל רמו או ן רהאל דו בכ קלו ח הי ה
הז ב םגו .םי רבדמ םהי נש ו לאכ םהי ני במ אצו י רו בדהו ,י נדמל ול רמו או השמל דו בכ
םי בו רכה י נש ן י במ לי ז ו [בי כ- הי כ חו מש םי רו טה לעבו י רבד ו נל ראו בי רהז ה
דמו ל ,השמ תי ר םי בו רכה י נש ן י במ [טי פ- ׳ז רבדמב ש״ו ע1כ״כו ,ל״כע השמ ת״ר
׳פ ן  ׳ב מ ר ) יר ב ד ר א וב י ונל ר ה זה יר ב ד ול א ב ה ״ א ן ,ל״כע הלעמ לש בו רככ בו שח או הש ךל
ז ומ ר י ינש ה ב ור כ ב ה ש מ מ ב ור כ ת א ןכ י יוכ ת מ א ה ד ״ ע ו ל ״ זו ןיל זש וע ת א ה כ כ פ א ו פ ״ .ד ע ,ך ת ול ע ה ב
י״ פ ע ,ןיב ה ל ם יל יכ ש מ ה ל זמ ר ש ה ר וייא ה ש וד ק ה ן  ב מ ר ה יר ב ד ר א ב י ר ע פ *ו , י ״ כ ע ןיב י י י כ ש מ ד ו
י״ נד א ה ״ יוה ןינב ןיר ה ׳•ה     נר ד ש   וע ! ,א ב ל ינו ר כ ד ם יב ור כ ן .ט ״ נ נ״ ה ק ״ ה וזו ןייע ,ול א ה ת ומ ד ק ה
ל א ש יא ם ה ינפ ו ת ר ופ כ ה ל ע ם ה יפ נכ ב ם יב כ וכ ם ר ש ם יב ור כ ןיר ת י״ ה נוד א י ןב ש וח ב ה יכ וכ ק יל ס יכ ה
ד ״ ב א ד ה כ ״ כ ,ם ה ל ם ד א ינפ יב ת וכ ל מ ו ת ״ ת ׳יח נמ ם ה ם יב ור כ :ב יב ור כ ך ר ע י״ ה ק ו ל יז ו ,ל ״ כ ע ויח א
,ד וה ו ח צ נב ם ה ם יב ור כ ׳ב ד ב ות כ ר ה זב ל יע ל ד ה ש ק ה ר וא כ ל ה נה ו ,ל יכ ע ם ימ א ים ה ר יצ י ׳יכ ׳יפ ב
ם יב ור כ ל ׳׳זו !ם יב ור כ ך ר ע ,ייה ק ב ו פ ש ץ ר ח מ ה זו .ת וכ ל מ ו ת   ת ב ם ה ם יב ור כ ה ד א ת יא ת ומ וק מ ה ול א ב ו
ב ש יית מ יר ה ,ע ד ונכ ד וה ב א יה ו י״ נד א ׳ק ונ ,ח צ נב א וה ו ה ימ ר יע ז  יח ב א וה ו ,ינד א ה ימ ד וה ו ח צ נ ׳י ג .
[:ה יינק ב ״ ח ק ׳׳ה וזן ל יז ו ,ת ויול ו ש יא ר ע מ כ ז
ד
״נ א מ וי) ןייע ו .ייכ ע ן״ וזב ם ג ו ה יינב א יה ש ת וע ד ה ׳ב
כ ׳׳ש מ ן .ו״ נק ד ש   ׳וע !ןייד ו ,ש ״ ייע יה יא א ב ק ונד ר ת א ל א ל א ,ה יל יע ב ימ ה ת א ,ת א ,יל ה ש וע ת א ה כ כ ם א
.ןק ״ וד ו ת מ א ך ר ד ב ר א ב מ ש ה מ יכ ש מ ת נפ צ זמ ר ה וניב י ם יל יכ ש מ ה ה ת ע מ ר ומ א ו ,יל ה ש וע ת א ל ע
אבו הש ו נכרדל שדח רו קמ דו ע י תאצמש הרקי האי צמ תחא המדקה םי דקנ דו עו
כ״שמ המדקהב ,ה״ע ו ני בר השמ תמשנ ץי צי נ ׳י חב או ה י י בשרש ן אכ ו נרפסב
ק״הו ז ב
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ד &^ב
,ול ה כ   יש םעה י ר¥א [מ״^רל] ורמי או אתבי תמ י ראמ ו «ק [:*ז י׳יקל ג*ח $<
v
ttta]
י תי א ךלי ד אגרד מ״ערל י ״בשראש (מי ״ערב .ד״ליריד &״ו'ע] ,השמ ׳י גב ^צעש
fc*o ׳י תב] י ״בשראכו ,ה^מ ׳י גב הי ״ככש םעה י רשא ,ה*ככש ךלמה תמחו הי י 5ד
הלי גש המ ראו בי ו ן בו י תו מדקה ו לאבו .השמ ׳י גב ו ל ה*כצש סי עה י רשא [.בי י י קד
האכז לי ז ו (.ב״׳צרד ז ״רדאב] ו תרי טפ םדי ק ו תמשנ ץו צי נ י שרוש ו מצעב י ״בשר
^רדםכ או ה הרו אכלו ,ול הככש םעה י רשא בי תכד אד אתו רי ו תרי ד ן ו ני או י קלו ח
התע י ״בשר הלי ג ן אכש בטי ה קדה ראו בי ו ן בו י תו מדקה ו לאבו ,הו מתו האי לפ
ו רמאו ,ק״ו דו ול ה״ככש קו ספב ז מו רמש ו ני בר השממ ו תמשנ ץו צי נ שרי ש הז ב
*הו םד השמכ תו מדל ו צרש י מל י רה ,הי תב רבכ הי ל ו י ז דל [:א״ל ן י רדהנסב]
כ*ג $ז דקנ ו תמשנ רו א ו י ז חשמ ץו צי נ ׳י חבבש י ״בשרל המלמ ן&כי ןכו ,ווי ז רו אב
.ךרו א ו י ז חשממ בו רכ תא י ״בשר הי לע טי י פקל ו הז ו ,ו ני בר השמכ בו רכ
י נפ בי תכד ׳מגב םש השקהד [.ג״י הגי גח .׳ה הכוס] כ״שמ המדקהב ,רמאי דו ע
י גה ץרתמו ,םדא ו ני י ה בו רכ ו ני י ה ,םדא י נפ י נשה י נפ ,בו רכה י נפ דחאה
ן י י עו ,י רטו ז י נפ בו רכה י נפ ,י ברבר י נפ םידא י נפ ל״ר ,י רטוז י פאו י ברבד י פא
,
אלי י עלד ן י בו רכ אתי אד [.ב״שד תפסו תב םשו :ז ״י רד ג״חבו :ח״י ד א״ח ק״׳הוז ב]
,"םי בורכ ךרע ,י ״הקב] ש״מכ ,י רטוז י פנאו י בדבר י פנאה ן ה ן הו ,אתתלד ן י בו רכו
(.א״דד ג״ח ק״הו ז ב] אתי או ,ש״י י ע םי חו רפא ךרע ,ארטו ז י פנאו אברבד י פנא ךרע
ל״הז ב רמא ,ו י רי בחו י ״בשד ו נתח י נפ לבקל ו מצע ן י כה רי אי ןב סחנפ י ברד
,י רטו ז י פנאו י ברבר י פנא ן בגל ן ו קפי אתשהד ,ן י מו י י פא רבס אלבקל ן קתתנ
י בר י רטו ז י סנאו ,י ״ בשר ׳י פ י ברבר י פנא ל״ז ו ,םי שו רי פ י נש [מ״קמב םש] ׳י פו
י ״בשד םה י רטו ז י פנאו ,הני כשה אי ה י ברבר י פנא י מנ י א ,םי רבחהו רז עלא
ו א דחא בו רכ ׳י חב או ה י ׳׳בשר ,׳ב ׳י פו ׳א ׳י פל ן י ב כ״א .ל״כע םי די בחהו
.בו רכ תא י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,י רטו ז מ ו א י ברברמ
דו ס ל״ז ו [ע״גמ ברה םשב ,םי בו רכ ףנע ת״דמב] כ״שמ המדקהב ,רמאי ד ו ע
השמל קר בקעי ו קחצי םהרבאל אלו ר״הדאל ה״בקה הלי ג אל םי בו רכה
,םי בו רכה דו חי דו ס עדי כ״ג י ״בשרד הז רחא הי ל ךו מס בו תכאש המ ן י י עו ,ל״כע
.ה״ע ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ רו א וי ז חשמ ו ב הי הש חכמ אלא הז ן י או
.ךרו א ו י ז חשממ בו דכ תא י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו
ת*ת ׳י חב םהש םי בו רכה דו ס עדי י ״בשרד ,י מי נפ רתו י רו אי בב ,רמאי ד ו ע
ש״סכ ,םלי עב הכרב ן די לע ךי שמהלו ן רחי י לו ,י ״ נדא ה״י ו ה תו כלמו
תו טמשהב
ו נ יא ק ז וי• ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ץרתד ן י ז ר ן י לא .ץראה תאו םי משה תא לי ז ו [.חי ערד א״ח ק״הו ז תו טמשהב]
תא ד״׳מכ ,אתו בי בהב ן י לאב ץלא ץקבד י ו חי מל /קו בד דחו רבד דח ,ץבו ל3
אללכג אלו כ םי בו רכד אז ר י ו הי מל אדחכ אתחו אלי ע [תוברל תא] הא; סאל
ן פדבתא ן י לאו ׳ו כ י מי י ק ו ו ה אסי גבו תאב םי בו רכ [:ה״כרד ש״ו ע] ,אן ה
הא ךי בי .׳מ אחתל ן אכרב י דגנ אכהמו .אלי עמ ן י דגנד ן אכרבמ אתי מדקב
כ*פו ,ל״בע אחתל אלי עמ ן אכרב י דגנ ו הי י נמד ,םי בו רכד אז ר אד ׳םי רענל
ה״י ו ה ן ו בשחב הכו ס [:ה^נרד ש^וע] /קו בו רכד םי בו רכ (.טי נד גי ח ק״הו ז ב!
דו חי רקי עד [תדלל ףסו תו הי דב ,שי הז ע חי ז ב] כ״שמ ן י י עו ,פי בו רכ ן י רת ,י י ׳גלא
מי מש םהש ׳םי בו רכה לש דו חי ה תו שעל הנהו ,שי י י ע דח אלו כ י ו הי מל םי בו רל.ך
ו י הי ש ׳תו כלמו ת״ת ן״וז ׳י חב םהש ,י ״נדא ה^י וה ׳י חב םהש ,םי נו י לע ץרא)
תו מלו עה לכל הכרבו עפש םדי לע ךי שמהלו דחא בו רכ ׳י חבב אדחכן י קבד פי ב$ן
ו י שעמ רהז ו ו תלפתו ו תרו ח רו א חכב אלי על אתתמ ן ״מ הלעהו י ״בשר השע הז
ו לז א ,ארטמל אמלע אכי רצ הו ה אדח אנמז [:ט״נד ג״ח קי ׳הי ז ב] ש״מכ ,םי בו טז ן
,©י כפ הלעמל דו חי ה ן י אש לע י לא םתאב םא םהל רמא ,י ״ בשר הי בגל אי י רבה
י
תו הגהב] םש בתכו ,ן י פנאב ץפנא י רשמל אלו כ רדהתי ד אנלכתםא אמו י י אה
ן ו י לע דו חי םו רגל לו כי דו סי ה תדמב ז חו אה קי דצש [ל״ז י ראה םשב ,א״די חרה
ן פל ׳ה״ע ו גי בד השמד ארהי ז מ הו הד .רי ע י ״בשר םהבש דחו י מהו ,לוחב ו לי פא
ן ו י לגב םש י תני י צו ,ש״י י ע ׳ו כ פ״בפ ן״וז ו י הי םו י ה לש ו תרו ת חכבש לכתסה
.תו תבש י רקא םי קי דצהו חי תד (:ט״כד ג״חז בו .ט״י ק תבש] אתי אד י לש רהז
לו חב םג ן כל ,תבש הי ל י ראק הדו הי י ברד [:די טקד ג״חז ב] אתי א י ״בשר דו חי בו
טי י פקד רי פשו ,תבשב םי רחא י ״ע השענה ן ו י לעה דו חי ה תו שעל לו כי י ״בשד הי ה
בו רכ ׳י חבב םי בו רכה ׳ב לש ן ו י לעה דו חי ה תי שע התאש] בו רכ תא י ״בשר הי לע
.ךרו א וי ז חשממ [והז ו ,דחא
י מעט ׳ס םעב ,א״פ הבהאה רעש המכח תי שארב] כי שמ המדקהב ,רמאי דו ע
םי מרו ג ו גא הבהא ו נב שי שכ י כ לי ז ו [י חרפ ׳ן קחצי רי דהל תו צמה
קי רי קי דצו ,םהי ני ב הבהא הי הי ו םי נפ לא םי נפ םי נו י לעה םי בו רכה ו דחי י תי ש
םלו כ תו מלו עה ראשו שדו קה תו י חלו ט״טמל םשמו תו כלמה לע בו טה ן משה
!ר״דא שי רב] ש״מכ ,י ״ בשרל הי ה הבהאה תדו בע הז ו .ל״כע הכרבו עפש םי אלמ
תבהאה חכ י ״עו .אי ה הא תבהאו בי תכד אתלמ אי לת אתו בי בחב ן נא י ״בשראד
י ״בשר הי לע טי י פקד ו הז ו ,׳וכו דחא בו רכ ׳י חבב םי נו י לעה םי בו רכה דחי י ו לש ׳ה
תא
יא ח וי ר ב ר י ש ה   ר א יב
.ךרוא ו י ז חשממ בו רכ תא
,המי דק המכח ד״ו י לע ו ברו אי בב הז ה ז ו רח שארב לי על ו נבתכ הנה .רמאי דו ע
ו תמכח רו קממ עי פשה םגש רמאי ן אכו .המכחה רו קמ ו רו דב הי ה י ״בשדש
י י בשרל י מחד ן אמ אבא ר״אד (.ו״נק א״ח ק״הו ז ב) ש״מכ ,ורוד י נב לכ לע
ה״ע י ״בשרה י כ ן י נעהו [ל״ז ג״ארה םשב .מ׳י׳חהואב םש) בתכו ,י מח אמלע לכ
תמכח לכ רמו לכ ,י מח אמלע לכ ש״רל י מחד ן אמ הז ל ,המכחל רו נצ הי ה ו רו דב
ד״אד !ש״ו ע) ,ולש לכה י כ רחא ברל ן י כי רצ ו נא ן י או לכה רו קמ או הש םלו עה
ן י מי י ק ן נא דכד אדו הי רי אד [:ו ״פד בי י חב) ,אתי י רו אב אמלע רי הנ י ״בשרד י םו י
סש1
,
י סו .אי י לגתא אלו כו רבי ע לכל ן י חי תפ אבלד ן י עו במ ן ו עמש י ברד הי מק
המכחל עו במו רו נצ או הה רו דב י ״בשד הי הש [ל״ז ג״ארה םשב .מ״חהו אב
דמא כי חאו ׳ל״כע רו דה י מכחל רו נצ ו תמשנ .דתי הו ,ודי לע הלגתתש הנו י לע
לע ן תי ו ו י לע רשא חו דה ן מ לצאי ו בי תכד ו ני י ה (ש״׳וע) הי קז ח י בר ו די מלת
הי מו י קב או הו ן י ני צו ב המכ הי ני מ ן י רהנד אד אני צו בכ ,םי נקז שי א םי עבש
* הי ני מ י דעא אל ארו הנו אלו כל רי הנ או ה ,ן י ני צו בד י דאמ י ״בשד ךכ ,חי כש
י ני ב ו לי םאד הי ו גב י ראש ן ו עמש י ברד ארד האכז (.ו״נקד ב״חב) י סו י ר״א הכו
־•״בשרד י ו מו י ב אהד [:ב״כד ג״חב) י סו י ר״א! הכו .ן מת חכתשא אתמכח אי רו ט
שש)׳י פו .אחחו אלי על ן עדו מתשא י ו למ אהד ,אתמכח ן שחרמ אי מש י רפצ ו לי פא
רו אמו ,תו מלו עה לכב טשפתמה ו לו ק ו גי י ה ל״ז ו (ה״הלז ק״מרה םשב .מ״חהו אב
רמאנ הכו .לי כע םי עדו י רו דה י נב לכ םשמו תו משנה לכב ץצו נתמ ו תמשג
י רמא ךנמ ,י קו ני ו לי פאד ךקלו ח האכז (.א״עקד ג״חב) אי משד אתבי תממ י ״בשרל
,ארד האכז ,ךקלו ח האכז ן ו עמש י בר (.ז ״פקד ש״ו ע) ,אתי י רו אד ן י מי תס ן י ז ר
[.ו״רד שי ׳וע) ,ן י פי קת ן י אמר ן י רנט ן ו ני א בר י בד י קו ני ו לי פא ךתו כז ב אהד
ן י ברבר ן י רנט ן ו ני או ו הי י לי ח אפי קת המכ אד אדדד י קדרד לע אנהו ו ת אבא ר״א
ש ש כ .ם ש מ -ח ה וא ב ו ל ״ ״ ,
א ד א ר ד ד ה
י
ד א מ א ב א ד ה
י קל
ו ח
האכז רז עלא ד״א ,ן י מאר
יד כ ל וג ל ג ם יכ יר צ ויה ר ת יב ב ןכ ו ל א ר ש ימ ם יפ ל א ה מ כ ןב ר וח ב ית מ ש ם ל וכ ת ומ ש נה יכ ןה י׳ה ל ז ק ״ מ ד ה
ןכ ל .ב ״ ה וע ה ייח ל ם יכ וז ם ל וכ ויה י ות וכ זב ש א ר ד ד יר א מ ןוע מ ש יב ר ל ש ור וד ה א ר ה ״ ב ק ה ו ,ם ל ת ש ה ל
ן -ג ב ה נות ח ת ה ב יש יו ןויל ע ה ע ״ נב ה נויל ע ה ב יש י ,ת ונויל ע ת וב יש י ית ש ןק ת ל ור וד ב ם ל וכ ם ל ג ל ג
ח כ ם ע ט ה זו ,ת ומ ש נו ת וח וד ת וב יש יה ונק ות י ור וד ב ו ,ם נב ל ל ו ם פ ר צ ל ו ם נק ת ל ם ל וכ ם ל נל ג ןכ ל .ןות ח ת ה
י שנא לש ן רו ד אי צו מ הי קז ח י ברד [׳ב- ה״לפ ר״ב) י רבד ראו בי הז בו .ל ׳-ע ׳ק יני
[:ז ״פקד י ״בשר תו דמ) שו דקה ו נרפסב ן י י עו ,י ״בשר לש ן רו ד אי במו ג״הנכ
לש ו חכב לכהו , י ״ בשרד ו רו ד לדו ג תלעממ רבדמש קי הו ז י רמאמ המכ םש ו גאבהש
י ״בשר
ז נ
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
ן כל המכחה תרי פס ׳י חבמ רבדמ ז ו רחה הז בו ,ש״י י ע ו רו ד לכל עי פשהש י ״בשר
לכלו ו י די מלת לכל עי פשהו המכחה רו א רוקמ לי דגה בו רכה הי ה י ״בשרש רמא
.ךרו א וי ז חשממ בו רכ תא טי י פקד והז י ,ותמכח רוא וי ז חשממ ו רו ד י שנא
ב ר י כ ט י ב ה ל מ ת א ר י ,(ב ה ל ע מ ם ו ר (א א ל פ ו מ ר ו א י א ח ו י ר ב י ז מ .
— T " T   . • — י T
1
: — T : T

יא ח וי ר ב : (ה ך ך ו ש ת א ל ן י ע ת ? נ , (
ד
ה ל א ל ו ק ן י א ו ה מ ו ל ע ת ,(ג ה ל
רתכד או ה עו די ו ,או במב לי שמכ רתכה תרי פס י חבשמ רבדמ ז ו רחה ה ז ב (א
תו לעה תלע ן מתד רתכ [:ט״י קד ב״ח ק״הי ז ב] ש״מכ ,אלפו מ ארקנ
כ״כו ,רתכ י אהב הסו כמו אלפו מ תו לעה תלעד [.ג״מרד ג״ח קי הו ז י ] ,הסו כמו אלפו מ
הי כ ׳י ת ׳י תב] ,הסו כמו אלפו מ ו הי אד ןו י לע רתכ [.ב״י ד םי נו קי תה תמדקהב]
ו הי אד ן י גב ׳וכ שו רדת לא ךממ אלפו מב ל״ז חא הי לעו ׳וכ ן ו י לע רתכ [:ח״מד
,הי ל אהכשאלו אגשאל לי כי ן אמ ףוס הי ל תי לד ארי קמו ,ףוס הי ל תי לד רו קמ
.הי רו הגד ו עי בגל ףוס תי ל הי בו ,רוקמ רתכל ארק [:ב״מד ב״ח ק״הו ז ב] ש״מכ או הו
םי תם ן ו י לע רתכ ,רכ הסו כמו אלפו מ ן ו מא רתכ ל״ז ו [.כ״קד ׳ע ׳י ת ׳י תב] כ״כו
ק״הו ז ב] כ״שמב או ה ,רתכה תרי פס םע י ״בשרל סחי הו ,ן י מי תס לכד םי תס רי מטו
תלע .רי בד ,הי ב רטו עמ אהח תנא ן ו י לע רתכ מ״ערל י י בשדאד [.ג״פד ג*ח
ן רי פם לכ לע טשפתא הי ני מו ,הי גי מ ו גלמ ז י נגו רי מט אלו כ לע רתכ ו הי א תו לעה
רי הנו ,הי תו ערל ןו ל גי הנאו ,י נו ני ב אדו רי עז אדו בר אד י ו הי מל ן ו ל רדסמו
.הי לי ד ן י בט תו דמ לכב לארשי ל גי הנמ אהת תנא י כה .ןול דחי מו ן ו ל רשקמו ו הב
,הי גדד םו פכ י נו ני בו ,ו תרי עצכ רי עצהו ,ו תרו כבכ רו כבה הי ל י ז חדכ דח לכ רדסתו
ו מק [.ג״מרד ש״ו ע] ,ש״י י ע ׳ו כ אי משבד ן ו הו בא י בגל דחא רשק ן ו ל רשקתו
ן י א י כ ,לארשי מ דחו דח לכ לע רתכ תנא מ״ערל ו רמאו ן י ארו מאו ץאנת
אלו ,די סח אלו ,ן י במ אלו ,םכח אלו אי שנ אל ,ךלע רתכ אהי ד שנ רב ךתלב
ה נוכ ה ד ןא כ ר יע ה ל ית יא ר ה   א ] /
ו כ
ךל
מ
אלן ,קי דצ אלו ,אי בנ אלו ,םת אלו .י ו בג
א ל ש יד כ ,ל ״ כ ע ה ית ניכ ש ב ך ול מ י ה ב ד ה א ל ע ר ת כ ב ר ת כ ומ ך ל מ ת ר א פ ת וה יא ד ז.ג ״ מ ר ד ן ש ״ מ כ א יה
תפסו הב] כ״שמ ראו בי המדקה הז בו .ז ק   ייי יי
ת
י א ב ה ז זור ח ב ןא ב ונב ת כ ש ה מ ל ה ר ית ס א ה י
י רקתאד אתי עצמאד אדו מע הי בו ,אלפ ו הי א ן ו י לע רתכ [שדח רהז ףו סב םי נו קי תה
,אלפלהשו ע תו להת ארו נ די הה ,ן אי לפ די בע [.ט״ע :ח״ע ב״ח ק״הו ז ן י י ע] ארו נ
תמשנ ץו צי נ ׳י חב או הש י ״בשרו ,תו אלפנ השעא ךמע לכ דגג השמ רמא הבו
,שרדמ] ו נל1ראו בי הז בו ,ן ו י לעה רתכ אלפו מ רו א ו תו אל ז י י ע הכז או ה םג ,השמ
אבו מ ( ו ט )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
- י י בשר הז רו א י הי ו ,השמ הז רו א י הי ל״ז ו [רוא ךדע .םי י ו ני כה י כרע ׳םב אבו מ
, הלעמ םו ר אלפו מ רו א רתכה תרי פס י חבשב י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,ל״כע
מ״ער רמאד [.ד״לרד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ םדקהב ,י ״ בשד לע ו תנו כד .רמאי ד ו ע
דנ ,אתי נו רטמו אכלמ י מק קי לדד אני צו ב ,אשי דק אני צו ב תנא ךי רב י ״בשרל
,י ״בשרל י מחמלמ י תא הו ה אבא י בר [:ה״םרד ש״ו ע] כ״כו .ךלי ד המשנ ו הי א ׳ה
ארו נב קבדתאד רבג ,ארו הנד הי ראמ י תא ן אמ הי ל רמא ,קחצי י בר הי ב עגפ
י ״בשר הי לע טי י פקד רי פשו ,ש״י י ע י רש הי מע ארו הנ אה אמו י לכ הלכאד
.אלפו מ רו א
י כ ל״ר .ל״כע רתכב םלו חב םו ר ל״ז ו [םור ךרע ,םי י ו ני כה י כרעב] ב ת כ (ב
חבשל ן אכ ו תנו כו ,תו רי פסה תו גי רדמ תו לעמה םו ר או ה רתכה תרי פס
׳י חב או הש הלעמ םו ר אלפו מ רו א ן ו י לע רתכ ׳י חב דע תעגמש י ״בשר תרו ת
י ברד הי מק חי כש הו ה סחנפ י בר [.א׳׳׳יד א״ח ק״הו ז ב] ש״מכ או הו ,עדו נכ ן י מו י קי תע
ו קלתסא י ו ני עו הו ה ן י מו י ד אשי שקו בר שנ דבו ,דסו ני גד אמי ףי כב י אמו חר
ן בא תו י לגרמ הי ל תי א אנרבח י אחו י ד אנעמש י אדו סחנפ י ברל דמא ,י מחמלמ
ארהנו הקי תרנמ אשמשד ו רי הנכ אקפנ תו י לגרמ או ההד ארו הנב תי לכתסאו ,אבט
קי תע בי תי ד דע אמלע לכ רי הנו אעראל אי משמ םי אק ארו הנ או ההו .אמלע לכ
י י בשרד ן עי ] ,ךתי בב אלו כ לי לכ ארו הנ או ההו ,תו אי אקדכ אי י םרו כ לע בי תי ו
י ו כ אתי י רו אב י עלמל י ״בשר םי י סמ דכ I :די י ד ב״חב] ב״כו ,[י י בפרד ו נתח הי ה
י ״בשרא הכו ,ן ו עמש י ברד הי ני גב י אה לכו ן י מו י קי תע דע ן י מםו בד ן י חי ד ן י קלם
.ן י מו י קי תע י מק [בצי י תהל] אדתעתאל ן י גי מז ץלי א ן י לי מו [׳.ד״לק םש] ו מצעב
,ן י מו י קי תע י מק אד אי לי לב אממי ד ן י לי מ ארטעאל [.ג״מק םש] י ״בשדא הכו
ו הי אד אשי דק אבי צו ב י בגל ן ו ל קלסג ץלי א ן י לי מ [.ט״מק םש] י סו י ד״א הכו
,ן י מי תם לבד אמי תס אשי דק אקי תע ן ו ל ן י קתאד המכ ן י קי תמ ן י לי שבת ן קתמ
אמי תם אשי דק אקי תע י מק אי לג אהד [.צ״רד ז ״רדאב] י ״בשר ו מצע די הםא הכו
,ה״בו קד ו לי חדו אתו מי חרד אתו מלשאב י אבלב ןי ד״דג ן י לי א ן י לי מד ,ן י מי תם לבד
אקי תע םעמ ךל בי הי י תא ו שד [ש״הש ח״ו ז ב] י ״בשרל ט״לז ו הי לא רמא הכו
בי תכא ךלי מ לכד ,ךל תי א רי תי ו בר י בר ךי י חבו ׳ו ב ן י לא ן י ז ר ו לגתי ד אלו כד
י דחא [:ב״לרד גי ח ק״׳הוז ב] כ״שמ ראו בי הז ךרדבו ,ן י מו י קי תע י מק אלי על
עמשמל י ל אנקתמ הו ה אד אחרא י ״בפרא .י י ׳בשר ו גתחמ ת״ד עמש י ״בפרש
תו מדקהה ו לאבו .הי ו גב י דאש תנאד אמלע האכז ,ן י מו י קי תעמ ץלי א ן י לי מ
ראו בי
ח נ
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
ג*ח ק״הו ז ב] י ״בשרל אנמי המ אי עד ו ני בר השמ ךרי ב רשא הכרבה תאז ראו בי ־
,אנלי אמ טשפתאד אפנעכ תנא ן מתמד ,ןי מוי קי תעל תנא ךי רב מ״ער רמא [.ח״כד
י בר עמשד (.ב״כד אי ה ק״הו ז ב] כ״שמ ראו בי סגו ,הי ני מ אפנע ךתמשנ י כה
ה״בו ק או ה י אדו י ו רבחל רמא .ן ו עמש י בר אלו ן ו עמש הי ל י רק הו הד ן ו עמש
/ ו כ אז ד י אהב חתפמל אתעש ו הי א ן עכ אה ,בי תי ן י מו י קי תעו הי ב רמתאד
אני עבד ן י קי תע ן י לי מ ו עמש אי י רבח רמאו ן י עמש י בר דו ע חתפ [י נש דו מע ש״ו ע]
םלו עמש י ״בשראד [:ח״פרד ג״ח ק״הו ז ב] כ״שמ י תראי ב ו לא תו מדקהבו ,האלגל
ו ל ן י ערו קד [.ה״קד םש] בתכש םו שמ ,אתבשב ש״כו םו לח תי נעת הנעתה אל
שי י י ע שנ רבל הי ל לי טנ אקי תעד ן י גב ערקתא אלו כו ,הנש םי עבש לש ד״ז ג
,ן י מו י קי תע ׳י חבמ ףנע הי ה ו תמשנד י י בשר לבא ,םדא י נב ראשב ו הז ו ,לשמה
תו רי ז ג לכ לטבל ן י מו י קי תע תשו דקמ חכה ו ל לי עו מ הי ה תו י נעת י לב ו לי פא כ״א
ר ״ א ד זב ״ ה א ״ פ ןיר ד ה נם ימ ל ש ור יב ו כ ״ ש מ ה נוכ ה וה זד ר ש פ א ו] םלו על תו שגרתמה תו עדו תו שק
X * n ק ׳׳ה וזב ו ש ״ מ כ ,א ש יד ק א ק ית ע ד ח כ ׳יח ב א וה א וה ו ,ך ח כ ןיר יכ מ ך א ר וב ו ינא ש ך ייד י״ ב ש ר ל א ב יק ע
וד ימ ל ת ת א י״ ב ש ד ך ר יב ר ש א ה כ ר ב ה ת א ז ר א וב י ה מ ד ק ה ה זב ו ,׳ה ח כ א ר ק נ א ק ית ע ר א ל יח יכ [:א ״ ס ק ד
ש ׳׳וע נך ר יב ןכ ו ,ה יל ך יר ט צ ת ד א ת ע ש ב ך ל ע א ד א ניע ח ק פ י ןיזנוי ק יזיע !:ט ״ כ ק ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ] א ב א י ב ר
ך ר ב ל •״ ב ש ר ה ב ר ש ל ״ ר ,ןימ וי ק ית ע מ ך ב ית ייו ך ח ר א ןק ת ת י ה ד וה י יב ר וד ימ ל ת ל י ״ נ ש ר ך .ל   ק ד
י״ ב ש ר ך ר יב ם ש ו ה זב כ ״ ש מ [.ח  ׳כ ד ל יע ל ] ןייע ו ,וב ש יש א ק ית ע ד א ח כ מ ם ה יל ע ל יצ א ה ל ם ג ויד ימ ל ת ל
ןוצ ר ה ס י׳זו ז׳ט ר ע ש ה ר וא יר ז ש ! ל ׳׳זו ,ןויל ע ה ןוצ ר ח כ מ א וה ו ,ש ״ ייע ןימ וי ק ית ע ת כ ר ב ב ונב א ״ ר ל
»ד ו ,ר כ ה ש ע י ויא יר י ןוצ ר ש י׳מ כ וצ פ ח ו ונוצ ר יפ כ ת וש ע ל וד יב ל כ ה יר ה ןוצ ר ה ם וק מ ל ע יג מ ה י ג
ם יע יג מ ויה ש כ ם ייר ש פ א ויה ם ל וכ ,ם יא ר ומ א ה ו ם יא נת ה וא ם יא יב נה ןמ זב וש ע נש ת וא ל פ נה ו ם יס נה ל כ י כ
ו נתא ו י נפ רי אי םו י ה ן כו ,הז ב ש״שמ [.ח״כד לי על] ן י י עו 1ל״ =עז י ג י י י ק מ י ע פ ת ל ט ת ג
םו רמ םי נו י לע םי דסחו םי מחר ו ני לע לו גל הבו ס הפקשהב אקי תע רו אמ הלם
.ן מא לארשי ללכ לע ׳המ ץו צר קפי ו םדק י מש י משמ הלעמ
,םש טי בהלמ ארי או ה ו תלעמ בו רמ ן ו י לע רתכ תגי רדמל עי גמש י מ ל כ (ג
רתכ תו מדל אטמ דכ לאקז חי ל״ז ו [.׳ז ףד ק״הו ז ׳י ת תמדקהב] ש״מכ
.לבסמל לי כי אלד ,י נפ לע לו פאו האראו הי ב בי תכ המ י ז ח .האדי שע אגרד ו הי אד
אלד ו הב אגרהדז א אמו י לכד י לע אנדהסא [:ה״צרד ז ״רדאב] ו מצעב י ״בשדא הכו
י תי י ה] אי נו רמד אתרעמב אכלמד י רטע אנרי טעד דח אמו י רב ,והב האעטאל
אני םחו (א״ד ,אי נו רי ם רפכל ךו מסה הרעמב ן ו י לעה רו שי קו דו חי הרטע רטעמ-
או ההמ ,אנעז עדז או [אתרעמד א״נ] אי נו רי מד אי תו פא אטהלתמ אשאד אני צו ב
.הל בר י כ טי בהלמ תארי טי י פקד ו הז ו .לי כע ו הב י אתעדב אנרהדז א אמו י
ה״א
יא ח וי ר ב ר י ש ה ר וא יב
תחת י רי צב ן י א אלו ׳דרי ה תחת קרי חבו ף׳לאה תחת חתפב ן י א לי צ ן כ ה ״ א (ד
ו תגשה י א תמחמו ,הגשהב דאמ םלענ או הש רתכה תרי פס לע ו תגו כו ,ף׳לאה
המכחה תרי פםד לי ד ,ן י אמ לי לכתשא המכחד [.לי ד א״ח ק״הוז ] לי ה ,ןי א ול ן י רו ק
ג״חבו .א״כקד ב׳ח ק׳הו ז ב] ו שרד ן כו .ןי א ארקנה רתכה תרי פסמ תכשמנו תאצמנ
,ן י א ארקנה רתכמ תאצמנו תכשמנ המכחה י כ ,אצמת ן י אמ המכחו קו ספב [.צ״רד
המכחהו ז מרש המ דו ע כ״ג תעדל התא ךי רצו ל״ז ו [׳י רעש הדו א י רעשב] ש״מכ או הו
המכחה ו הז ו ,תי לגתנ ן ו י לעה ץו קה דו סמ םש לש ד״ו י דו סה תמאב ,אצמת ן י אמ
[:א״פד ב״מ ׳י ת ׳י תה] ל״ז ו ,ל״כע הי לעש הדו קנו דרי תו א ן מי סו ,אצמת ן י אמ
ז ״רדאב] ש״מב הז ן בו י ו ,הני ב ׳ן ,המכח ׳י ,רתכ ׳א ,ןרי פס תלת לי לכ ן ״י א
אשי ר .רכ אד ן מ אלי על אדו אד ןמ ו גל אד ן פלגתא ן י שי ר תלת ל״ז ו [:חי פרד
אלד ,אד אשי רב י ו הד המ עדי תא אלו עדי אלו אשי ר ו אלד אשי ר ,אשי ר לכד
,רי בד ן ״י א י רקי א אשי דק אקי תע כ״גבו ,רכ ו נתלכו סב אלו אתמכחב קבדתא
הרי פסה י כ םעטה תעדל התא ךי רצו [׳ט רעש הרו א י רעש] לי ז ו ,ל״כע ן י י א אי לת
הב ן נו בתהל לכו י ש י מ ן י או י ח לכ י ני עמ המלענש י פל רתכה אי הש הנו שארה
רמו לכ ,ן י י א או ה ו תלאש תבו שת .רבד הב לו אשל םדא אב״םאו ,ן״י א תארקנ
הרי פסהו [׳י רעש ש״ו ע] ,ל״כע התלעמו הקמו ע דו סב ן נו בתהל לכו י ש י מ ן י א
תרי פס תו מלעתה בו ר י פל י כ תעדל ,רתא ךי רצ ,ןי א ן ו שלב הרו תב תארקנ תאז ה
עמשל י תלו ז הב ן נו בתהל לכו י ש י מ ן י או םי ארבנה לכמ תרתסנ התו י הו רתכה
.הל ארו ק ן י או המו לעת רתכה תרי פס לע טי י פקד ו הז ו ,ן״י א ן ו שלב תארקנ ךכי פל ,ן ז א
אתו ער אלו ו מי שר הי ב תי לד [:ח״סד ב״ח ק״הו ז ב] רתכה תרי פס לע כ ״ כ (ה
די גבו ,אגי ע הי לע טי לש אלו הסו כמ ו הי אד [.ט״כד ג״חב] ,י ז חתא אלד
האלע דו בכ ,אני ע הי ב אטלש אלד ן ו י לע רתכ [:ה״נרד ש״ו ע] ,התאר אל ן י ע
י נארה השמ דמא הי לע [ןו י לע רתכ ׳י חב או ה האלע דו בכ ,המכח אי ה םתס דו בכ]
ףד המדקהב ׳י תב] .י נפ תא תו ארל לכו ת אל ה״בו ק הי ל בי תאו ,ךדו בכ תא אנ
םש ן י א י כ לי ד ,הי לע טי לש אני ע תי לד אלו כ לע תו לעה תלע ו הי א רתכ [.׳ח
אלפו מ ו הי אד ן ו י לע רתכ אלא ן דע תי ל [,ב״י ד ש״וע1 ,ללכ הסי פתו הגשה םו ש
[:ח״םד ב״כ ׳י ת ש״ו ע] ,ךתלו ז םי הלא התאר אל ן י ע ן דעב רמתא די גבו ,הסו כמו
תי לד רו קמ ו הי אד ן י גב ,שו רדת לא ךממ אלפו מב ל״ז רמא הי לעו ׳ו כ ן ו י לע רתכ
י ״בשרו ,ל״כע הי ל אחכשאלו אחגשאל לי כי ן אמ ףו ס הי ל תי לד ארו קמבו ,ףוס הי ל
.ךרו שת אל ן י ע תמאנ טי י פקד ו הז ו ,ה״ע ו ני בר השמ תמשנ ץו צי נ ׳י חב או ה
רב
ט נ
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
י ל ש א ו ,(ב ך ן מ ו ל ם ה ם ע ה י ר ש א ,(א ף ה ך ל ו י י ל ש א י א ח ו י ר ב
יא ח יי י ג : (
ד
ך י ל ו א ו ך י # ת ן ? ח י ש ו ב ל , ( ג ך ד   ו ם ל ע ם י ד ב ע ה
ו תדלו י י רשא ו ני בר השמ לע ו רמאש [די צש ׳י ס אשת ׳פ ש״לי ב] ש ״ מ כ (א
ה״בו קד השמד הי קלו ח האכז [.ו״נקד ג״ח ק״הוז ב] כ״כו .השמ לש
םש1 י ״בשר לע אתי א י כהו ,׳וגו ךמאו ךי בא חמשי בי תכ הי לע ,הי רקי ב י עב
ית יא ר ל ב א ו , ך
מ א ן
ך י
ב א
חמשי בי תכ הי לע ,אתתו אלי על הי קלו ח האכז [:א״ס ד
ר יש ה ל ע ב ה מ ל ש ר פ ל ו ןיב ה ל ןיכ יר צ ו ,ומ א א ד ך ת ד ל וי ל ג ת ו׳יפ ד [:מ ״ ר ד ו .ו ׳נק ד .ט ׳׳יק ד ק ״ ה וזב ס ש 1
כ ״ ש מ י׳׳פ ע ות ט ע ל ר ה זה ד ר א ב ל ר ש פ א ו ,י״ ב ש ר ד ור א וז ך יד ל וי ת !ז א ק וד ח ב ש ל ןא כ ור יש ב א צ י
ק ״ מ ר ה ם ש ב ,מ ׳׳ח ה יא ב ם ש ו ׳יפ ו ,ב א ה מ ם א ה ב ר ת וי א וה ג וויזה ת ש וד ק ח ב ש ד r: א ׳׳פ ד ג ״ ח ק י׳ה וזב ]
ה ב וט ק יזח ה ל ול ש י ש וד ק ה ןב ה ך כ ייו ה ש וד ק ה ןמ ה ק וח ר ו ת ומ יר ע ש ל ה ב ור ק ם א ה ש ןע י ל ״ זו [ה ׳׳ה ל ז
ו״ ח ר ה מ ם ש ב ש ״ וע ן ,ל ״ כ ע ך כ ל כ ה ב ור מ ח ר וט ול ה יה א ל ו ש וד ק א וה וע ב ט ב ש ויב א מ ר ת וי ומ א ל
,ש ימ ש ת ת ע ב ה מ צ ע ה ש ד ק ר ש א ה זב ל וד ג ה ח ב ש יכ א יה ה ה ש וד ק ה ל כ ול ה מ ר ג ם א ה יכ ל ״ זו וח   ה ל ז
1א ש נ ׳פ א מ וח נח ב ] כ י׳כ ו .ל ״ כ ע .ר ש וק ז״ כ ע ו ה ע א ה א ל ו ה ת ש וד ק ו ה ר ות ה יכ ר ד ע ד וי ש יא ה יכ ם ע ט ה ו
ה ד ח יית נש ה נח ב וניצ מ ןכ ש ,ם יק יד צ ס ינ נ ה נמ ר ד ימ ע מ ה ״ נק ר ,ד ש וד ק ב ה ל ע ב ם ע ת ד ח יית מ ש ה ש א ל כ
,ה ש וד ק ב ע ר זנש ה מ ל ה ש מ כ ק יד צ ןב ה יינק ה ה ל ןת נו ה ר כ ש ןת מ ה  ׳ב ק ה ח פ ק א ל ו ,ה ש וד ק ב ה ל ע ב ם ע
,ומ א ו ויב א ה ״ ב ק ה ם ד א ב ש י ןיפ ח וש ה ש ל ש ש יפ ל ,יוכ וא ר ית ויב א ו ומ א ש יא ר ר א ו ם יש וד ק ׳פ ייח ב ) ל ׳׳ז ו
,ר ק יע ה א יה ש ב א ה ר יכ זה ם א ה ר ח א ו ,ש יא ב מ ר ח וי ר ש א ב ה ר ית י ה ל ע ר ה ש וד ק ה יכ ,ה ת ל ע מ ל ם א ה ם יד ק ה ו
א צ מ ש [׳ט ת וא ׳ר יע מ ק ׳׳מ ב א ״ ד יח ר ה 1 כ ״ כ ו ,ל ״ כ ע ל כ ה ל ע ןויל ע ה ׳ת י יש יל ש ה ף ח וש ה ם ה יר ח א ו
ד א מ ה ״ ב ק ב ד ת ו ת ינויע ר ו ה ת ב ש ח מ ר ה ט ת .ד ש א ה ם א ש ,ס א ה א יה ר ק יע ה ד י׳׳ת כ ף ל ק ל ע ןש י ץ ב וק ב
ל   ׳זו [ב ׳יפ ת וב א ש  ׳ד מ ב ] ב ת כ ו ,ל ״ כ ע יק נו ר וה ט ו ש וד ק א צ י ד ל וה ר ד א ל ע א ל ו ה ד וד ל ע ה ק פ ר ח מ
ןב ה ת ויה ל ה מ ר ג א יה ׳ה ת א ר י ,ד ש א ו ת ק ד צ ומ א ת ויה ל יכ ,ית ד ל וי יר ע א ר מ א נ ויל ע ה יננח ןב י -ר ו
א צ י ןכ ע ק ר ק ה יפ ל ו ה ח יה ם ל וע ע ק ר ק ר ת כ א ןיע כ ע ק ר ק ל ה ר וד א יה ה ש א ר יכ ,ה ת ומ כ ה נמ מ א צ ויה
א ״ מ ק ב י ד ב ע מ ב ] כ ״ כ ו ,ש י׳ייע ׳וכ ת וע ר ח ימ צ מ ש יו ,ח ופ י ס יט ה ח ימ צ מ ע ק ר ק ש י יכ ,ה ב ע ר זנה ע ר ז ה
ר וכ מ י ןכ ל ו ,ש יא ה מ ה ב ר ה ר ת וי ב ט ומ ל ם א ו ב וס ל ם א ה ינב ג זמ ל ה ל וד ג ה נכ ה א יה ה ש א ה ע ב ט ו [ו״ 08
ם ינב ה ל וק ל ק ת ל ח ת ו .ה יד יב ה ינוד א ב וט ל כ יכ ,ה ר יש כ ה ח פ ש מ מ ו ה נוג ה ה ש א א ש יו ול ש יש ה מ ל כ ם ד א ה
ה ד י ל ע .ר יה י ל ע ב ה ם ג ו ,ס יע וג צ ם ינב ה ויה י כ ׳׳יע ו ה ב ק נב ת וע ינצ ה ר ק יע יכ ,ה ש א ה ר ק פ ה מ ח מ צ י וי ח
ינר ק ב ] ש ״ ייע ו ,ה ב וח א ב ק ונד ם ינור ח א ם ימ [.ו ׳מ ר ד ג ׳׳ח ר ה זה ] ר מ א מ ר א וב י ת ומ ד ק ה ול א ב ו ,ל ״ כ ע ע ונ»
ן ו עמש י ברכ הי מי א אדי לי ד אבר רמא[:ז ״י תו כמ] י ״שר לש הגו כה הז ו ^ק־י י י 1יי«
ן ו עמש י ברכ אהי ש ן ו צר י הי םי מחר שקבח תדלו י ו מאש לכ 1י *שרי פ] םשו .די לי ת
.הז ב ש״שמ (.מ״קד י ״בשר תו דמ] שו דקה ו גרפסב ן י י עו ,ל״כע
אפו ג לש םאו בא לע י אקד ךתדלו י י דשא ׳א תו אב םדו קמ ו נראי בש ו מכ ,רמאי ד ו ע
,י ״בשרד אשי דק אתמשנד םאו בא לע כ״ג התע ו הראבנ .י ״בשרד אשי דק
ש״מכו
יא ח וי ר ב ר י ש ה ר וא יב
עמשמד אנפי לו א הלמד אז רו לי ז ו [.ב״י ד ב״ח ק״הו ז ב] ו מצעב י ״בשר ש״מכו
ית יא ר ה מ י נ ,ש״י י ע ׳ו כ אעראב אפו גל סאו בא תי אד המכ אתמשנל תי א םאו באד
ף וג ב ןוכ ש ל ם ל וע ב א ב ל ת יר ויש כ ה מ ש נה ת ק ל ת ס מ ש ש י ץ ק יל ס ׳ז ל ״ זו ב ת כ ש ויד וק פ ׳פ ת ״ ה ע ך ״ ש ב נ
,ה ב יש יב ה ל א ש ה ל א ש נ ימ ול ח ב ית יא ר ה ר יצ יל ז״ נש ה ת נש ם יט פ וש ת ב ש ל יל ם ול ח ב יל ה ל ג נ ה זו ,ר מ וח ה
ר מ וח ל ע ב ף וג ב ף וג ב ג ווד זת ש ר ש פ א ך יא ל ע מ מ ה ול א ק ל ח א יה ו ת וק ד ה ת יל כ ת ב ת וינח ור א יה ה מ ש נה
ל כ ו ,יזמ ה ט מ ל וז ת וג יר ד מ ׳ז ש יש ׳וכ וב ל מ ר ש א ם יכ ל מ ה ה ל א ו ד וס וה זש ב יש מ ה ב יש ה ו ,ר כ ו ה ר וצ ו
ל ב ק ת ש ד ע ה ג יר ד מ ה ת וא ב ןוכ ש ל ת ד ר ויו •ר מ ש נה ת ק ל ת ס מ ו .ה נמ מ ה ל ע מ ל ש ה מ מ ר ת וי ת ויב ע ה ל ש י ד ח א
,זו ר מ א נ ת וג יר ד מ ׳ו ול א ל ע ו ,יוכ ף וג ה ל ש ת ויר מ וח ה ל ב ק ל ה ל וכ י ת וג יר ד מ ה ע ב ש ל ש יוכ ת ויב ע ה
א מ וי ןמ [:א ״ ס ד גיית ק   ׳ה וזב ן ויל ע ר מ א נד י׳ ב ש ר ל ב א ,ש ״ ייע ית יא ר ש ה מ וה ז ׳וכ יה ול ע ןוס יל ח י ןינד ע
,ד ת יה א ל ות מ ש נ כ ״ א ,ה ימ ש ב ה יל יר ק ה ״ ב יק ו ,ה ימ ע ח כ ת ש א ו ה ״ ב יק ימ ק ןמ ד זא יוה א מ ל ע ה ״ ב וק א ר ב ד
׳ר ל ,א ב ר א ל יל ה ׳ס ב ו ב ת כ ית יא ר ו ,ם ח ר מ ש וד ק ה יה יכ ,ה זכ ש וד ק ף וג ב ה ס נכ ה ב וייח ת וב ע ת ה ל ה כ יר צ
^ל ׳׳כ ע ם ח ר מ ש וד ק ׳יג ב ןו׳נ וי׳ו ן׳ייע ם ימ ןייש ה זכ יול ימ ב ןוע מ ש 1.א ״ כ ד ,ל ״ ז יר וה נא ב ק ע י
ךי בא חמשי בי תכ הי לע .אתתו אלי על הי קלו ח האכז [ק״הוז ב םש] םי י סמד ו הז ו
תמאב הי ה י ״בשר י כ ,ק״ו דו ל״כע לארשי תסנכ אד ךמאו ,הי בו ק אד ךי בא ,ךמאו
םשה לש םעטה ראו בי הז בו ,ק״ודו א״הל םתא םי נב ׳י חבמ ז ״הו על ו או בב ףכי ת
םי ער ו ני בר השמ ו הו ארקש םשהו םעטה או ה ,אשי דק אני צו ב ארקנש י ״בשר לש
אני צו ב ,אשי דק אני צו ב תנא ךי דב י ״בשרל מ״ער רמאד [.ד״לרד ג״ח ק״הו ז ב)
השו דקה ו תמשג לש םאו בא] הי לע םי י פקד רי פשו ,אתי גו רטמו אכלמ י מק קי לדד
.ךתדלו י י רשא [י ״בשד לש הרו הטהו
לי ז חו ס״ש לכב ו ני צמ אל י כ ,ו י רמאמ םי דמו לה י רשא י ״בשרד תו לגנ לע ן ה (ב
י י בשרה א״נתה קר ,ו תרו תו ו י רמאמ ו דמלי ש שקבי ש ארו מאו אנת דו ע
ץי עו ,י תרו ת ו דמל [י ״שרי סו] ,י תו דמ ו נש י נב ן ו עמש רי א [.ז ״ם ן י טי גב] ש״מכ
ו לא י ״בשר י רבד דו סי לעו ,(י ״בשר תו דמ שו דקה ו נרפס תמדקהב] הז ב כ״שמ
רשא ״ י י ב ש ר ת ו ד מ ״ הז ה י קנעה שו דקה רפס רבחל י בל לא י תתנו י תררו עתנ
ל״ז ח תו שרדמ לכמו םי י משה י נשמ י ״בשר י רמאמ לכ רצו א ת״י הז עב י תפסא מש
םי דמו להל י רשאו ,דחו י מ רפסב י ״בשד תרו ת לכ י ו צמ לארשי לכ די ב הי הי ש י דכב
הי בו ק םי משב םג י כ .ו מו י ב םו י רבד י ״בשד תרו תמ םשפג תא ססבל םו י םו י ו ב
קי הו ז כ י ״בשרד תו רתסנ לע םג המו ,[׳.ח״לד לי על] ש״מכ י י בשר לש ו תרו תמ קסו ע
םי נו קי תה תמדקהב] ש״מכ ו תמשנל י רשאו ו ל י רשא םוי םו י םהמ דמו לה םי נו קי תו
ו הי לא י מא הכו ,עי קרב ו הלו כ ן י רהז ן ו ני אד ן י תמשנ המכ ן י דהז רהז י אהמ (.א״ד
אתתל אשנ י נב המכו ן י שי דק ן י תםשנד (:ג״בד
,
ו ׳י ת ׳י תב] י י בשרל ס״לז
ן ו םנרפתי
ס יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
םתארקו הי ני גבו ,אי מו י ףו סב הארתב ארדב י לגתי דכ ךלי ד ארו בח י אהמ ן ו םגרסחי
׳יפ א ש פ נה ר ה ט ל ל ג וס מ ק ״ ה וזה ד ומ יל יכ א וה ע וד י יכ ,ם ת א ר ק ו ש ״ מ ר מ ול ר ש פ א ו ]/ן גו ץדאב רו רד
א ל כ ח ס א ל ף ים כ ד ןא מ ל כ ז  ט ״ ס ד א ״ ח ק ״ ה וזב ] ומ צ ע ב י״ ב ש ר ש ״ מ כ ,ח ב וש מ ז״ ר ה ר מ א ק ד ה מ ע ד י א ל ד
,ה זב [:ה ׳׳ם ד ג ״ ח ק   ׳ה וזב ] כ ״ ש מ ןייע ו ,ה יל ןיח ב ש ר א ל וכ ו ה יל יד וה יא א ח ב ש ,ל יכ י א ל ד ג ״ ע א ע ד נמ ל ו
ה א יר ק ב ם יר וק ו ם ינוק ית ו ק  ׳ה וזה ם יר מ וא ש ול יפ א ל ״ ר ,ם ת א ר ק ו ב ות כ ה א יב מ ש ה מ ב ה נוכ ה וה זד ר ש פ א י•
[:ח״םד ב״ח ק״הו ז ב] אבא ר״או-1ז י
אב
ה ל וא ג ה ר ור ד ה ב ר ק מ ה א יר ק ה וה ז ס ג ,ט ש פ יל ב א מ ל ע ב
ן י די תעד [:ד״כקד ג״חב] ,אחי שמ אכלמ י תי י ד דע אמלעב ו רי הנתי י ״בשרד ן י לי מד
,י מחרב אתו לג ן מ הי ב ן ו קפי ו רהז ה רפס י אה ו הי אד י י חד אנלי אב םעטמל לארשי
אי כ ׳י ת ׳י תב] כ״כו ,אתתו אלי על ן ו הב דעתי אנקרו פו .רודח אהד [.בי לרד ש״ו ע1
,אתי י רתב אנקרו פד רו א ו הי אד .ז ״ר ה׳׳וה הי ב ר״הו ז ה הארתב אתו לגב [:גי גד
אתי י רו א םי תח ו הי א הי בו ק י ״בשרל חי שמ רמאד [:ד״ד רהז ה תמדקהב] ן י י עו
שו דקה רי ש לעב ק״הרה םש ׳י פו ,ךתבי תממ םתתי מל אני תא אל אנאו ,ךתבי תממ
ו תבי שי ל אב חי שמ הי הש הארש רמא אי י ח י בר לי ז ו [:ו״לד ז פ םתכ ו רפסב] הז ה
הז ב תו בי שי י שאר ו י הש םי מכחה תו בי שי לכ י כ רמאו .הלעמ לש י ״בשר לש
תו בי שי ה לכב סנכנ חי שמה ךלמו ,קסעתנש המב א״ו אכ הלעמל םי מו שר םנה םלו עה
י פלו ,םהי פמ הב םי שדחמש תו דו סהו הב םי קסו ע םהש הרו תה לע םתו חו םהה
לארשי ן י די חע התו כז בו ,םלו עה תא תמי י קמה אי ה ה״ע י ״בשר לש ו תרו תש
,ךתבי תממ םתתי מל אני תא אל אנא י ״בשרל חי שמ רמאו .רכ הב ו קסעי שכל לאגי ל
תו בי שי ה ראשכ י נא םו תחי ש ךי רצ ךני או ,׳תי לאה םתו חב אי ה המו תח ךתרו ת י כ
י רתב רז גתאד [:ג״רד ג״ח ק׳׳הוז ב] כ״שמ ראו בי הז בו ,ל״כע ו תמי תחל םי כי רצש
י עדתא ךראמו ,ךראמד ן י אלע ן י לי מל תי כז ד ן ו עמש י בר ךקלו ח האכז ן י תבי תמ
םהל ן י א םי נו י לעה םי כאלמ ו לי פא [.גי ד א״ח ק״הו ז לע מ״חהו אב קי מדה] לי ז ו ,ךב
לארשי קסע י י ע [׳ה תו א דו ס ךרע ,י״ הק] לי ז ו ,לי כע ךי נפל הרו תב הפ ן ו חתפ
י ו לי מב די ו ס רבדל ן מי סו ,דהז ב ראו במכ א״בב ו נקדצ חי שמ אבי הרו תה תו דו סב
םי י קתי ו הי חי ףסו י ן ב חי שמ ףאש ,ןו ו כמב ףסו י ןב חי שמ ׳י ג תי לד ו י ו ךי מס הז כ
.ךי דמו ל םה םעה י רשא טי י םקד ו הז ו ,ל״כע אתי י רו אד ן י ז ד דו מי ל תו כז י י ע
ק״הו ז לשו י ״בשד תדו ת י רמאמ תו טשפב םי דמו לש ו לאל י רשאד םגה ל״ר (ג
דו סב ו אבש ו לא ,רתו י ו רתו י םי רשו אמ ו לא ל״ר י רשאו לבא ,םי גו קי תו
ו תעד ףו סל ו נעגה םו לכ [:׳ג תו חנמ] שי מכ]י י בשדד ו תעד ףוס לע דו מעל ו כז ו ׳ה
אי ח קי הו ז ב] ש״מכ ,םני בהלו תו דו סה לע דו מעל הכו ז ש י מ ל״רו ,[ןו עמש י בר לש
ל״קד
יא ח וי ר ב ר י ש ה ר וא יב
אקבדתאל י עדי ו ן ו הי ראמד אז ד י עדי ד ן ו ני אכ ,ןובי א לכב האמי נס רתא תי לו [:ל״קד
הכחמל י אמ ,ול הכחמל השעי ךתלו ז טי הלא התאר אל ן י ע בי תכ ן י לא לע ,אמוי לכב ו הב
ן אכחמו הל ן י קי י דו אתמכחד הלמל ן י קחדד ןובי א ן י לאו ,םי רבדב בו י א תא הכח א״דכ ,ול
לכב ן ו הב חבתשמן ו הי ראמדן ו בי א ן י לא ,ן ו הי ראמלן עדו מתשאו ׳הלמד ארי רב עדנמל הל
ן אמ תי לו אלי עלד י ערת לכ ן י לאע ן י לאו ,ן י שי דקץאלע ן י ב ן י לאעד ןובי א ן י לא ,אמו י
ן ו בי א לכד [.ב״פקד ש״ו ע] ,י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב ן ו הי קלו ח האכז ,ן ו הי די ב י חמי ד
אתמכחד אז רב ן ו הי ראמל עדנמל ו לדתשאו אמלע י אהב ו מי י קתאד אמלעד ן י תטשנ
,ו עדי אלו ו קבדתא אלד ןובי א לכ לע האלע אגרדב תמי י קתאו תקלם י הי א ,האלע
אדו חי י דחי מד ןובי א לכ [.ט״לד םש] ש״מכ או הו ,אתי מרקב ן ו מי י קתא ן ו בי או
ק׳׳הו ז ב] ,אתי מדקב אקלםל ןי בי מז ו אלכי ה י אהב ן י לאע ן י לאו אמו י לכב ן ו הי דאמד
ן י צצגו ן י רהב ו רי הז י ,אתמכחד אז רב י לכתםמד ןובי א ן י לא םי לי כשמהו [.ב״ד ב״ח
אנלי אד אבי ארהז /ו כן דעמקי פבדארהבדו צי צב ו רי הנ רהז כ ,האלע אתמכחד או י ז ב
ן י מעטד ןובי א ן ו הי קלו ח האכז ,רכ ן י מלע י מלעלו םלעל הי מו י ק אלו כל ץי ח בי הי
י אהב ץי ח ן אכז ו םי לי כשמ ן ו רקא ן י לא ,ן י מלע י מלעלו שלעל ן י מי י ק ןובי א ,הי בי ם
אתחבל ן י בי מז ד אתעשב ן י תמשב לכ [־.א״סקד ש״ו ע] ,י תאד אמלעב םי י חו אמלע
עדנמל אתי י רו אב לדתשתד אמלע י אהל תו חי ת דכד הל י מו א ה״בו ק .אמלע י אהל
י תי י א אד ן י גב אהד ,י רבתי אלד הי ל בט ו אל םאו ,אתמכחד אז רב עדנמלו הי ל
!: ג״י רד ש״ו ע] ,םי הלאה או ה ׳ה י כ תעדל אמלע י אהב שנ רבל ה״בו ק הי ל
, הי ב אקבדתאלו הי ראמד ץז רב אלכתםאל עדי ו קפנו לאעד ן אמ הי קלו ח האכז
,האלע אז רב המכחד ו מי לש עדנמל הי ראמב אקבדתאל שנ דב לי כי ן י לא ן י ז רב
אתלחגב ארו נכ הי תו ער קבדא אבל ן ו ו כב אתו ערב אתו לצב הי ראמל חלפ דכ
י
הי או ל״אי פו י ךאלמה םש שי םי משה םצע לכי הב [:ז ״מרד ש״ו ע] ,רכ אדחי ל
עבו ת או הו ,הי ב ן י מי י ק אתמכחד ן אחתםמ ן ו ני א לכו ,אתמכחד י ז ר לכב אמי י ק
לכמ ו לי פאו המכחד ן ו הי ראמ לכ רתב י פדדד ן ו ני א לכל בהי מל ה״בו קמ ארגא
או ה אמלע י אהמ שנ רב קי פנ דכו ,ן ו הי ראמל עדנמל המכח י פלו או ,שנ דב
ץסו מי נ י ני דרג ן ו ני א לכל קי בש אלו הי מק תסאטו םי פפו עמ םי פרש
,
ד לע קי פב
דכ םי פרש ן י לאו ,הי נרחם םלשד ן חי לש ן ו ני א המכו ,הי דהב ברקמל א״טסב י ד
אז רב המשנהל לאש או הו ,רכ םי שחנ םי פרש ן ו ני א ן י י פכתא ,ץי ז חתאו ן י לםנ
י בהי י כה ,הב קבדאו הרתבא ףי דדד אתמכח או הה םו פכו ,הי ראמד אתמכחד
תו חת אמי י קו ,אלי י ע אלו רבל הל י חד קבדא אלו אקבדאל לי כי י או ,הי רגא הי ל
או הה
א ם
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
ו הלו כ ן י דכ התו חחד םי פדש ן י לא ו הי י פדג ןי לטנ דכו ,ו פי סכב אלכי ה אוה!דז
י כהו ,אמי י ק אלו אמי י קו ,תדקו תא אלו תדקו תאו ,הל ן ו דקו או ו הי י פדגב ו שטב-
תי לד ן י גב ,הל תי א ן י במ ן י דבו עד ג״עאו ,תרי הנ אלו תרי הנ ,אמו י לכב תנדתא.
,ן ו הי דאמד ארקי ב אלכתסאל אתמכחב י לדתשמד ן ו ני אכ אמלע או ההב אדגא.
האכז ,ן ו הי ראמד ארקי ב אלכתסאל אתמכח י עדי ד ן ו ני אד ארגאל ארו עי ש תי לו •
קי פי םדאו המכח אצמ םדא י דשא בי תכד ,י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב ן ו הי קלו ח:
לכ ן ו ני א ן י אכז [הי טו עכ הי הא המלש ה״דב ,ש״הש שדח רהז ב] כ״כו ,הנו בת•
ן י ז רב ן י לכתסמו ן י עדי ן ו ני או ן ו הי ראמד המכחב עדנמל אתי י רו אב י לדתשא^
ן י ני ד לכ הי ני מ י קלתםמ י אהב ,אמלע י אהב לדתשמ שנ רב דכד ן י גב ,ן י אלע
אתמכחד אי כד אנו מסדםאד י ז רד י ערת רםי לת הי ל ן י חתפד אלא דו ע אלו .אמלעד
ן י נקו י ד לכד ארי פרו פ או ההב הי ל קי קח ה״בו קד אלא דו ע אלו ,והב אי י לת האלע
אד אמלע ן י מלע ץרת ן י םחאו ,ןדע ן גב הי ב עשעתשא ה״בו קו ,ן מת ן י פי לג
ו לי פא [הרו תה תו דו סב] העי די אלב אמלע או ההל לי ז אד ן אמ לכ /ו כ י תאד אמלעו
ב״חב ש״ו ע] ,אמלע או ההד י ערת לכמ הי ל ן י קפמ ,ן י אי גס ן י בט ן י דבו ע הי ב תי א
ן י ד אמלעב טו שק חדאב ךהי מל ן ו הי ראמד י ז ר ן י עדי ד ן ו גי א ן י אכז [.חי מרד
,הי ל אדחי ל הי ראמד י ז נג עדי ד ן אמ הי קלו ח האכז [.א״נרד ש״ו ע] .י תאד אמלעבו
כ״׳כו .י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב הי ל י כז מל .ארי דת הי ראמד הי מש אשדקלו
ךהי מלן י אלע ץז רד ן י לי מ ו הי י תו ערב י לכתסמד ן ו ני א ן י אכז [תי שארב ׳פ ח״ו ז ב]
םי לי כשמהו בי תכ ו הי י לע ,י תאד אמלעב ןו ל ארהנלו אמלע י אהב י כז מל טו שק חראב
בי י חב ש״ו ע] .י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב ן ו ני א ן י אכז ׳ו כ עי קרה רהז כ ו רי הז י
,תו אי אקדכ הי ל אעדו מתשאל הי ראמד ץז רב עדי ד ן אמ הי קלו ח האכז [:ו״ברד
,ו לכאי י דבע הנה בי תכ ד״ע ,י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב ן ו הי קלו ח ן י לכא ן ו ני א אהד
ה ד וע ס ל ויד ב ע ת א ןמ יזש ך ל מ ל ל ש מ ז.ג ״ נק ת ב ש ] א ר מ ג ה ר מ א מ ל ות נווכ ד ית ש ר יפ ם יב ר ב ר ה זב יד מ ל ב ונ
ור מ א ם ת כ א ל מ ל וכ ל ה ןה ב ש ם יש פ ט ,ך ל מ ה ת יב וב ש יו ןמ צ ע ת א וט ש ק ןה ב ש ןיח ק יפ ,ןמ ז ןה ל ע ב ק א ל ו
,ןיט ש וק מ ןה ש כ וינפ ל וס נכ נ ןה ב ש ןיח ק פ ,ויד ב ע ת א ך ל מ ה ש ק יב ם וא ת פ ,ח ר וט א ל ב ה ד וע ס ש י ם ול כ
וט ש יק ש ול ל ה ר כ ם יש פ ט ת א ר ק ל ם ע כ ו ,ם יח ק פ ת א ר ק ל ך ל מ ה ח מ ש ,ם יכ ל כ ול מ ןה ש כ וינפ ל וס נכ נ ןיש פ ט ה ו
,ר כ וב ע ר ת ם ת א ו ול כ א י יד ב ע ה נה ׳א נש ,ןיא מ צ ם יב ע ר ןמ צ ע וט ש ק א ל ש ול ל ה ו ,ןית וש ו ןיל כ וא ןמ צ ע
[ש ״ ה ש ח ״ זב ] ש ׳׳מ כ א וה ו] ול כ א י א ת ייר וא ד יזר ד יט וש יק ב ןמ צ ע וט ש ק ש ול ל ה ,ןא כ ר ה זה ר מ א מ ל ע ב ת ת כ ו
ול ל ה ו ,[ל ׳׳כ ע ית א ד א מ ל ע ב ןוה ל ד א ת ור י ת נס ח א ל א ר וע יש ת יל ,א ה ט וש יק א ט ש ק ל א ת מ כ ח ד ןיזד ב יע ר יד ן ונ י *
י לדתשמד אי קי דצ ן ו ני א ן י אכז ׳זק ״ ויי וב ע ר ח א ח ייר וא ד יזד ד יט וש יק ב ןמ צ ע וט ש יק א ל »
אתי י רו אב ( ז ט )
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
:אדו חי אדחי ל י עדי ו ,ה״בו קד י ו חרו א י עדי ן ו ני אד ן י גב י לי לו אממי אתי י רו אב
האכז ,י ז ח אקדכ ו םי לשב אשי דק אמש אדחי ל עדי ד לבד ,תו אי אקדכ אשי דק
אדחי ל עדי ד ן אמ הי קלו ח האכז [:ח״גרד שי ו ע] .י תאד אמלעבו ן י ד אמלעב ו הי א
אמלע י אהב ו הי א האכז .רו שי מ חראב ךהי מל אתו נמי המד ארו דם י רו דםלו אדו חי
אנקתתאלו ן י רו דס אדדםל עדי ד ן אמ הי קלו ח האכז [.ט״גרד ש״וע] ,י תאד אמלעבו
ש״ו ע] ,י תאד אמלעבו אמלע י אהב הי בו קד ו מי חד ,תו אי אקדכ אתו מלתשא י גו קת
דחי י ו ן י דשק רשקו אתו לצב אנו ו ג י אהב שדקתאד ן אמ הי קלו ח האכז [.ב״םרד
רדהא אל הי תו לצ .אלאמשלו אני מי ל י טםי אלו תו אי אקדכ אלכב ן ו ו כתי ו ן י דו חי
.אמלעבו ן י ד אמלעב אקלו ח הי ל תי א ׳וב לטבמ ו הי או רי ז ג הי בו ק ,אי נקי רב
ן י כי ממ ךי מסו הי ראמד ן י רשק דשקד שנ רב ו הי א האכז [י נש דו מע םש] ,י תאד
אמלעבו אמלע י אהב ו הי א האכז .ן רמאקד ן י למ י נה לכב ן ו ו כתמו ,תו אי אקדכ
י חכתשמ אל ן אכרבד ג״עא ,אשי דק אמש אדחי ל עדי ד ן אמו [.מ״ד ג״חב] ,י תאד
[:ג״נקד ש״ו ע] ,אתו לגב י ״םנכל הל די עסו ךי מס ו הי א ,[ן בדחה דחא ו ני י ה] אמלעב
,עי קרה דהז כ ו רי הז י םי לי כשמהו ן ו הב דמתאד הלבק י דאמ ן ו ני א ו ני בי םי לי כשמהו
אד אדפסד הדו א אדו ׳ו כ רהז ה רפס י רקאד אד רהז ב ן י לדתשמ אקד ן ו ני א ן י לא
א ם וס כ א ל ב ל ע ימ ל א ניע ב א נא ו ל ׳׳זו [:ז״ פ ר ד ז׳׳ד א ש יר ב ] י״ ב ש ר א ש כ ״ ש מ ר א וב י ת ומ ד ק ה ה ול א ב ו]
א ה ד ן ור מ ״ א ל ד א ת ניכ ש ימ ק ה א ל ג ל א ניע ב א ת ש ה ד ע ןא יל ג א ל ד ןיש יד ק ןיל ימ א ה ו ,ית א ד א מ ל ע ל
ד מ א ןכ ו ,ל ׳׳כ ע ית א ד א מ ל ע ל וה ב ל ע ימ ל יא ב ל ב ווה ןיר ימ ט ןע כ ד ע ו ,א מ ל ע מ א נק ל ת ס א א ת וע יר ג ב
ית א ד א מ ל ע ל א ם וס כ ב ל וע יי א ל ד ןיג ב ןול יל ג א ב א ןיג וק ית ינה ל כ [:ג ״ כ ק ד ב ״ ח ב ] ר ז ע ל א יב ר ונב
א ל א ה ד א ש יד ק א ק ית ע ימ ק יל ג ר מ א ו [.א י׳צ ר ד ז׳׳ר ד א ב ו ומ צ ע ב י״ ב ש ד ה יל ע ד יה ס א ה כ ו ,ל י׳כ ע
ש ״ ר א [ש ׳׳וע ] ,א נד יב ע יור ט ל ם ימ ק א פ וס יכ ב ל וע יא א ל ד ןיג ב א ל א ,א נד יב ע א ב א ת יב ד ו יל יד א ר ק יל
א מ ל ע ל ןול א ר מ ט א ל א ניע ב ו א ת ש ה ד ע ויה יא ב ל ב ןיר ימ ט ןיל ימ ינה ל כ ו ,א ל וכ א ניל ג א ל א ר ד א ב
,ינמ ןייע ב ה מ כ ח ו ׳וכ ת וע וש י ןס וח ך ת ע ת נומ א ה יה ו ד ״ מ כ א נל יא ש א ת ל א ש ןמ ת ד ם וש מ ית א ד
.[ש ״ ייע ׳וכ ה ב כ ר מ ב ת יפ צ ול ןיל א וש ד ומ ל ת וד יב ש יש ימ א ב [י׳׳פ יל ש מ ש ר ד מ ב ] ש ׳׳מ כ ות נווכ
ראי ב י ״בשרש י רחא [:א״לרד] ש״שמכ ,ז ו נגה רו א ׳י חב או ה ו ז הרו או ,ל״כע
ךהי מל ן ו ברקתי העו רתד אז ר י עדי ד ן ו ני א לכו י ״בשרא ,רפו שה תו דו סמ םש
ךי רטצי א ד״עו ,אי י קי דצל ה״בו ק ז י נגד האמדק רו א אדו ,ה״בו קד ו י נפ רו אב
רהז ה דו מל י כ ל״ז ו [ג״מ ׳י ת םי גו קי תה לע ךלמ אסכב] בתכו ,ל״כע הל עדנמל
,דחא רמאמ ׳י פ ן י בהלו דו מלל הכז י םא ש״כו ,ן י מלע הנו ב אמלעב אםרי גב
המי מת הנש טשפה דו מלב השעי אלש המ תחא העשב הלעמל ן ו קי ת ו ב השעי
דחי י לו תו נו בה ן ו ו כל םי עדו י ש ,ךדו ס לע םי דמו עה י רשאו טי י פקד ו הז ו ,ל״כע
םי דו דה
כ ס י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
תו לעהל םלשהו ן ו י לעה דו חי ן ו קי תב י דש תו כלמב םלו עה ן קתלו םי נו י לעה םי דו דהל
.ןמא די מת ר״נד אדו חי ב תו רנה תעבש ו רי אי ש הלעמל
תחא םעפו ה״דב ה״גהב [:ד״סד םי ז רא י דו מע] ו נרפסב ש״מכ ,רמאי ד ו ע
.שי י י ע דמו על ג״לב ו נתבשב
ן י לי אמ ן י תמשנ ן ו ני א ץלי או [.א״ד קי חו ז י ת המדקהב] כ״שמ המדקהב .רמאי ד ו ע •
ראבב] םש ׳י פו ,ן ו חי ראמד ן י ז רב אעדו מתשאל לכש ן ו הב תי אד ן י לי כשמ
קו ספב ,ו ני ז אה ׳פ ת״קלב] ו ני בר ש״מכו .הלבקה תמכח ו ני י ה ל״ז ו [י אור י חל
המכח גי שהל ו ל רשפא י א ו לש רמו חב קו בד או הש י מ י כ [אשד י לע םי רי עשכ
גי שהלו דו מלל לו כי ז א ,ז ״הו עה י ני י נעמו רמו חה ן מ טעמ טשפו הש רחאל קר ,ו ז
םי רמו חמ םי טשפו מ םהש םי קי דצהד ן אכ םי רבדה רו אי ב הז ו ,ש״י י ע דו סה
כ״כו ,ל״כע ן ו הי ראמד ן י ז דב גי שהל לכש םהל שי םה ,עי קרה רהז כ םי רי הז מו
ו נבו י אל ו לא םי רבדש קפס ן י א י כ [ח״עה לש ו תמדקהב] ל״ז ו ״חרהמ ו גי בד
י פמ ו א ,ט״לז ו הי לא י פמ ו א ,הפ לא הפמ הלבקב אלא ,םי י רמו ח י שו גא ן ו י עב
י רשאו טי י פקד הז ו ,ל״כע םהל םי י ו ארה לא רו דו רו ד לכב םי לגתמה תו משנה
.ךדוס לע םי דמו עה
םתס רמא אלו ,ךדוס לע ן טי י פה רמאש המ ן ו שלה קו דקד ראו בי ו ,רמאי ד ו ע
קר ק״הו ז ה הלגתג אל המל םלו עה תלאש ראו בי םגו ,הרו תה תו דו ס לע
ו גי ברל הז ב י תאצמו ,ול ו מדקש םי גו שארהו ו י תו בר י ״ ע אלו י ״בשר י די לע
רמאש המ לע [:׳ק ףד המו רת ׳פ ק״הו ז לע י ״בשר י רמאמ רעש] ו רפסב ל״ז י ראה
י כ עד ׳ו כ ,י ו חרא ארמתסאל עדי י אחו י ד •רירב ל״הז ב ,י י בשד לע אבסה םש
רו אה ן מ םהש םהמ שי ו ,ףי קמה רו א ׳י חבמ םהש םהמ שי םי קי דצה תו משנ
תו דו סו תו רתםגב רבדל חכ םהב שי ףי קמה רו אה דצמ םהש םתו א לכו ,י מי נפה
הגהו ,םני בהל י ו ארש י מל אלא ו נבו י אלש י דכ לו דג םלעהו י ו סי כ ךרד הרו תה
םי רבדה שי בלהל חכ ו ב הי ה ן כלו ,ףי קמה דו אה דצמ ו תמשג התי ה ה״ע י י בשר
.םני בהל י ו ארש י מ אלא םו ני בי אל םי ברל םשרדי םא ףאש ן פו אב ן שרו דלו
םי נו שארל ו א ו י תו ברל תו שר ן תי נ אלו ,רהז ה דפס בו תכל תו שד ו ל ן תי נ ן כלו
המכחב םי עדו י ו י ה י אדו ש תו י ה םע תאז ה המכחב דפס בו תכל ו ל ו מדק דשא
ש״מז ו ,ו הו מכ םי רבדה שי בלהל חכ םהב הי ה אלש או ה םעטל לבא ,ו נממ רתו י תאז ה
לכ ן י אש י ״בשר בתכ רשא רהז ה דפס םלעה לדו ג ן י בת הז בו /ו כ עדי י אחו י ד הי דב
ו מצעב י ״בשראש המ ראו בי המדקה הז בו ,לי כע ו י רבד ן י בהל לו כי אחו מו אחו מ
קי הו ז ב
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
דו אמדקל י לגתא אלד המ אד הלמ ן די לע י לגתא אהו (.ז ״םרד ג״ח ק״הו ז ב!
.ךדו ס לע םי דמו עה י רשאו טי י פקד ו הז ו ,ק״ו דו
י ני ע לג רמאמ ,רי י א שדח רמאמב ,רכששי רעשב] שרי פש •דמב ,רמאי ד ו ע
תמכחו ק״הו ז םי דמו לו ךי דמו ל המהש ן ו י כד השק הרו אכל ל״ז ו [ב״וט תו א
הי אר או ה הז מ ךא ,עדו נכ התו חפ הגי רדמ או הש םעה ן ו שלב םארו ק ךי א ,תמאה
שדי ק אלש טו שפה שי א םגש ,ערמ רו ס ׳סב טרפבו ו ני תו בר םי לבו קמה תטי של
המכחה לא ברקי םו קמ לכמ ,הלבקה דו מי לל םי י ו ארה תו לעמב כ״כ ו מצע תא
בתכ כ״ע ,ב״ב הלו אגה תו ברקתה י ו לת הז בש ן י לא אי מו י ףו סב טרפב ,אי הה
תו י הל ו ברקתי כ״י פעאו ,התו חפ הגרדמב םעה ׳י חבב או הש םעה י רשא ל״הז ב
.ךי דו ס לע םי דמו עה י רשא ׳י חבב םג םתו י הל ו גי שי ו ו חי לצי ש ת״י שה םדז עי ו ךי דמו ל
אלד המ האלגל אמי ת י אד [:ג״פד ב״ח ק״הו ז ב] כ׳י׳שמ םדקהב ,רמאי ד ו ע
,םי תסו ארי מט אנאד המכ ,א״ה י כנא בי תכ ,שנ רב לכל האלגל ךי רטצא
,תו רו א י צו צי ג תו הגהב] םש בתכו ,ךבלב ן י מי תסו ן י רי מט ן י לא ן י למ ו י הי ךכ
ו לאכ י ו הו ,א״ה י כנא לע רבו ע י ו אר ו ני אש י מל דו ס הלגמהש חכו מ [מ״א םשב
אמי י קד האלע אז ר או הה ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס (.ד״לרד ש״ו ע] ,ל״כע ז ״ע דבו ע
ן ו גי אל ן ז חתא ן ו ני או ,רי דת ה״בו קד ן י לחד ן ו ני אד ו י ארי ל אלא אמי י ק אל ,ו ז י נגב
ן ו גי אד ן י גב תו אי אקדכ ו מי תסבו ו ז י נגב ן י אלע ן י ז ר ן ו גי א י ו הי מלו ,ן י אלע ן י ז ר
י אכז ל אתי י רו אד ן י ז ר אהד אבא י ברל י ״בשרא [:ז ״לרד ש״ו ע] ,ן י אלע ן י ז ר
,לארשי ל ו י טפשמו ו י קח (.ג״עד ג״ח ק״הו ז ב] ,ו י אי רי ל ׳ה דו ס בי תכד ו בי הי י תא
אלא האלגל ן ו כרטצי אלד ,אתי י רו א י רתסו אתי י רו א י סו מי נו אתי י רו א י ז ר ן י לא
י ו אר ו ני אש י מ י כ או ה עו די י כ ,י ז ח אקדכ רי תי האלע אגרדב י הי אד ן אמל
םי פרשו םי ברקעו םי שחנ שי ד (מ״ערב ,ג״כקדב םש] אתי א ,הז ה שו דקה דו מי לל
אי בי י ח לכ .ואל י או ,לעי מל י ו אר ו הי א ו אלד ן מת לו עי י אלד בו ט או הה ן י דטנד
אתי י רו אד ן י ז ד עדנמל לו עי י ו אבי י ח ו הי אד ן אמ ד״גבו ,אתי י רו אד ן י ז דב ן י לאע ו ו ה
ו אי רקתא ארב תו י ח םי ברקעו םי שחג הלי פאו ךשח ו אי רקתאד הלבח י כאלמ המכ
לכ בו ט ו הי אד ן אמ לבא ,הי לי ד ו אלד רתאל לו עי י אלד הי תבשחמ ן י לבלבמו
,ז ו נגה בו טל הי ל ן ו לעי י ו רו גי גס השעג רו גי טקו ,הי דממל ן ו ני א ן י רי טנ ן י לא
רמאו ,ךמדק אלאעל י עב םי מש ארי קי דצו בו ט שנ רב אה אנדמ הי ל ן ו דמי י ו
,אעדת י אהב הי ל ו חתפ ן ו ל אמי י ז ו נגה בו ט או הה /ו כ קדצ י רעש י ל ו חתפ ו גל
* שי דק אלקח י דצחמל רב ו רסמתא אל ן י לא ן י ז רו [:א״מקד ש״ו ע] י ״בשרא הכו
בי תכו
נ ס
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
,אתי י רו אד אני י אד ,שונא בבל חמשי ןי י ו [:ז י טרד ש״וע] ,וי אי רי ל ׳ה דו ס בי תכו
ךסנתי אלד םי תחו םי תס י ו רי מל ךי רצ ןי י המו ,ד״וס ן בשו חב ן י י קי לס י כהד
אלו ,הי לי ד ןי ז ר לכו אתי י רו אד דוס •י תחו םי תס י ו הי מל ךי רצ י כה ףו א .ז י על
ן י רו רפב לז לז מד ן אמ מ״ער רנא [.מ״עוב ד״מרד שי ו ע] ,ו י ארי ל אלא ן י י קשתי א
אתי י רו אד ןי ז ר רסמד ן אכ ןכש לכ ,רכ י אה ךי רטצא אלד רתאב ן ו ל קי רה אמהנד
ו אלד םי שנאל שרפמ אמשד ן ו ו תא י רתס וא תי שארב השעמ י רתסו הלבק י רחםו
מי ׳עראד [בי ערב .ז ׳׳מרד שרע] ,שי י י ע רכ רי הצי ו הי י לע טי לשד םי נו גה ן ו ני א
א ״ ר ג ה ל ר יא ל ה ינו ית יא ר יו .אי י רבח י מק ןול חתפמל ךי רצו ן ו ני א ן י מי תס ן י לי מ י גה
ד ע ה ל וד ג ,ר יצ מ א וה ןוג ר יו ,ד יימ ׳יד נ א יד ע יפ ש נ ל כ י נ ל יזי ב ת כ ש |.ו״ כ ר ד יד וק פ ׳ם ל ע ,ל ״ ז
ןכ ו ,ל וד ג ןנר ה א ור ו ד ימ ויח ם ש ד יר ומ ע יר ק ׳יח נ ד וכ א יר יוא ר וניא ש ימ ל ה ל ב ק ד ו מ י ל ו ,ד א מ
ן י ׳ני הכ ן י ל * ןי לי כ א 1כ י ד כ אי ער רנא [:טי ׳מרד שרע] •1ל ״ נ» ייייכ ל •יר ות יר ב ד ר וס מ ל
דעצמ ו-דיא אתי י רו אד ן י ז י נג ןול סי תסד ן אמד .אי י רבח י בגל ן ו ל חחפמל ךי רצו
ו הי אד אנו ממל אלתמ ו הי או ,ןי כושח ןול ן רז חתא ן י ז רד ן י רו הנ אי עי שרלד ,ן ו ל
הי תו נתלכו סב רדהתא הי לי ד ו הי א ו אלו הי ל י לגד דע הי ל רפחד ן אמ ,ז י גג
ן י מי תם ן י ז ר האלגל נ״בל תי א די גבו ,רי הנ הי לי ד ו הי אד ן אמלו ,אלבקו אכו שחב
האלגל ו בהי י תא אל ן י לא ן י לי מ [.צ״רד ז י רדאב גי חב] י י בשרא הכו ,אתי י רו אבד
אני מי ל ו הב ן אטם אלד ה״בו קד י ו חרו א ן י עדי ו ו קפנו ו לאעד ן י נו י לע י שי דקל רב
ן אמד די קלו ח האכז ,רכ סב ו כלי םי קי דצו ׳ה י כרד םי רשי י כ בי תכד ,אלאמשלו
י שי דקו ךו ני א ן י מי תס ן י לא ן י לי מו ,והב י עטי אלו י טס אלו י ו חרו א עדנמל י כז ד
אלא ן י לא ן י למ ו רסמתא אלו .אני צו בד ו רי הנמ רי הנד ן אמכ ו הב ן י רי הנ ן י עי לע
ה ל מ יא ה ב ר ה זה ר מ א מ ר וא יב ב [ב ״ י ש ור ד ר מ וע ה ת ר יפ כ כ ״ ה ע ש ] ל יז ו) ,ל״כע קי פנו לאעד ן אמל
ד ח א ב ר וע ויל ע ר ב ע ו ,ת ונל יא ה ח ה ח ה ד ש ב מ יב ש וי ונייה ה זה ר מ א מ ה ונל ר א יב ל יזומ ש ם ויב ו ,ר כ ל א ע ת א ל
ג ״ ח ק ׳׳ה וזב נןייע ה יא ו ויפ ח א ית ל א ש ,ת כ א ד ןייד ך ור ב ויר ח א ר מ א ו ה נע ל יז ומ ו ,וכ ר ד כ א ר וק ו ק ע ו»
ת ל א ש ןינע ב ש יש מ r יניזא ה פ ״ וס ם יס וק ל ה ר פ ס ב ו :ד   ׳כ ק ד ׳ע ׳יח ׳ית ב ו ,וב יא יב ר ה ״ ד ב ח נ ׳ס ח ״ זב ו .ד ״ ר ד
א וה ה ת ע ב ש נע נ ןכ ל ,א יס ה ר פ ב ם ד א ה ינב ל כ ל ה זה ד וס ה ה ל ינש יפ ל יכ א וה ד ב ר וע ה ל ״ א יכ ל יא ו ,(ב ר וע ה
ה ל יל ה ה ת וא ב ו ר צ ח ב ל ייט מ ה יה ונב ו ות יב ל ך ל ה ף כ ית ו.ןס ק ד ונב ת ומ יש ויל ע ור ז ג ו ה ל ע מ ל ע ד ״ ב ב
ת יל כ ת ב ם ר ית ס ה ל ול א ה ם יר ב ד ה ה א ור ה ש פ נ ל ע ב ל כ ל יוא ר ןכ ל ו ,ל ״ ר ם ימ י ׳ג ר ח א ה מ ו ויל ח ת א ה ל ה
ם יר ב ד ה יכ ה זב ך יר א ה ל ם וק מ ןיא ו ,ר ב ד ר ת ס ה ׳א ד וב כ יכ וזה ה מ כ ח ה ל כ ב ע ד ונה ל ל כ ה ת ל וז .ר ת ס ה ה
ל ש א יל מ פ ב ד ב וכ מ ו ה ב יש מ א וה יוא ר וניא ש ימ ל ם ח ול ג ל מ ת וד וס ה ם ד א ה ר ית ס יש ה מ ל כ ו ,ם יע ד ונ
וינב ת ת ימ ב ו ו״ ח ת ר כ ה ב ומ צ ע ת ח ימ ב ז׳׳ה וע ב ה מ וצ ע ה נכ ס ב ומ צ ע ם ינכ מ ה זמ ך פ יה ה ש וע ה ו ,ה ל ע מ
ש ״ ייע ,זי׳ר ד א ף וס ב ה ״ ע י״ ב ש ר ר יכ זה ש ומ כ ו וש נע ל ץ ק ןיא ש ם נה יג ב ות מ ש נ ש נוע ל ע ף ס ונ ,ם ינט ק ה
ר ש פ א ל ב א ,וה ייד ת ב א ינע נ ה מ ןנא יכ ,ה ח כ ות ה ו ןיד ה ם וימ וייח ונל יוא ה ״ א ] ,ל ״ זיר א ה ש נע נש ם ע ט ה
ן עי
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ות נוכ ש ימ ל ט ר פ ב ו א נמ ח ר ד ה יר א מ א נל יר ש יל וא ו ,ס יל ח ג יב ג ל ע ה ת וח כ א ל א ק ד וניא וניר ומ ל יכ ןע י
ד ה ט יו ם כ ר ב יו ם ר מ ש י ת ב ב כ וד וח י יש ר וד ל ו ,וימ ח ר ול כ א ל ו א וה ןונח ו ם וח ר ל א יכ וה ומ ח ר י ם ימ ש מ ו ש ״ ש ל
י רתס לש השי רדה לש רכשה לו דגש םשכ הז מ ו נל אצו י הו [ןמ א ש ״ ת י ות ד וב ע ל מ ש ס ג
תו דו ס תו לגל אלש השי רפה לש רכשה לו דג ן כ .םי גו גהו םי י ו ארל ן תו לגל הרו ת
שי םכ ,רצו עו סו ד ן ו שלמ או ה דמו עד ו גי צמ הנהו ,םי נו גהו םי י ו אר ן גי אשל הרו תה
ו נע אל י דמע [ז ״ט —ב״ל בו י א] כ״כו המע חרי ו שמשה םו די ו [ג״י - ׳ י עשו הי ]
םי י ו אר סגי אש ו לאלו ,הדי מע הקי תשל י רק המל (.ג״עקד ג״ח ק״הו ז ב] ן י י עו ,דו ע
.ךדו ס לע םי דמו עה י רשאו טי י פק הז ה שו דקה דו מי לל םי נו גהו
אמלע י לו כו ,ךי די סח שי אל ךי רו או ךי מו ת [׳ח־ג״ל םי רבד] בו תכה ן וש ל מ (ד
םי מו תחו םי רו אה אהד .י ״בשדל םי מו תו םי רו אה סחי ה ו המ םי לאו ש
,הו ה ן הכ אל י ״בשרו ,םי י ק הי ה ק״מהי בש ן מז בו ג״הכ לש םי דגב הגו משמ םה
םי רו א ן מש ארקנ המל 11 ג״ע אמו י ] כ״שמב ראבל רשפאו ,ן ברחה רחא הי ה םגו
ן ו שלה הנהו .םהי רבד תא ן י מי לשמש םי מו ת ,םהי רבד תא ן י רי אמש םי רו א ,םי מו תי
,םתלאש י רבד לארשי ל ן י בי שמ ו י הש ל״צ הי הש ,רו אי ב םי כי רצ ן י מי לשמו ן י רי אמ
ן הש םי רו א סמש ארקנ המל אחםו נה (ג״ה ז ״פ אמו י י מלשו רי ב] י תי אר הנהו
ץמי מת לארשי ו י הש תעבש ,ךרדה םהי נפל םי מי תמ ן הש םי מו תו ,לארשי ל םי רי אמ
ן.ל*רד ב״ח ק״הו ז ב] כ״שמ המדקהב ראבל רשפאו ,ךרדה תא םהל ן י נו ו כמ ו י ה
ו הראי ב י ״בשרו ,דו סה י י פע ו הראבי ש ארמגה הז טשפ י ״בשרמ אבא י בר לאשד
י י חב או ה םי מו תו ,לוק ׳י חב ,םי נפ ׳י חב ,ארהנד אי רלקפסא ׳י חב או ה םי רו אד םש
רי הנא לו ק ,רו בדו לו ק אד אז רו ,רו בד ׳י חב ,רוחא ׳י חב .ארהנ אלד אי רלקפסא
ן מ אד ן שרסתא אלו ן קלס אדב אד רי דתו ,הלמ מי לשא רו בד ,אללמל רו בדל
ן שח ךכ ן י גבו ,[עדו נכ רו בדו לו ק ׳י חב םהש מ״ו ת ן ״ו ז ׳י חב ל״ר] ן י מלעל אד
תו הגהב] םש בתכו ,ללכ ו שי רפ אלב ארח אז ד אלכו ,דו חא אדו םי נפ אד ,דו פאו
לבקל !מי קמב םש] ׳י פו ,לי כע דו פאה לעמ ן שחה חז י אלו ן ״ו ז [ל״ז ו ״חרהמ
.לי כע י תמת י תנו י ן ו של םי מו ת ,ארהנד אי רלקפסא ן ו של םי רו א אד
הי ה [מ״קמב םש כ״כ] ן שחה י לפכבד [:ד״לרד ק״הו ז ב םש] שדח רבד
ן ו ו תאד ו פי לג ו הי א אדו ,אדהגד אי רלקפםאד אז ד ׳י חב או הש םי רו אה חגו מ
ץלי לכד ן ו ו תאד אז ר םי מו תח תאו ,ן י מלע ן ו רבתא ו הבד ב״מ םש דו סב אשי דק אמשד
ב״עו ב״מ םש לש ל״ר] אלי ח או ההבו ,בי ע םשב ארהנתאו ארהנ אלד אי רלקפסאב
ו י הש] ן י טבשד ן המש ן ו ני אד ו סי לגב ן י גרחא ן ו ו תא ן י רהג [ן שחה י לפכב ן י חגו מ ו י הש
ן י קו קח
ד ס
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
ן חמשדן ו ו תאן ו ני אד אז ר או ההב אלו כו ,ן אכשחתא ו א ן י רהנו ,[ן שחה י נבאב ן י קו קה
ן י מלע ו הלו כו ,אתי י רו אד אז ר לע ן י י תא ן ו ני א ן י שי דק ן המשד ן ו ו תא ן ו ני או ,ן י שי דק
םי טבשד ן המשו ,ן מת ן י עקשמ ן י ז י נג ו ו ה ן המש ן י לא ,ן ו ו תא ן י לאד אז רב ן ו רבתא
ב״עו ב״מ םי שו דקה תו מש לש תו י תו אה ל״ר] אלי על ן ו הלד ן ו ו תא ן י טלב ו ו ה
ן י טי לבמ ו י ה ן שחה י נבאב ן י קו קח ו י הש םי טבשה תו מש לש תו י תו אהו ,ן י עו קש ו י ה
•פ ם יר וט ה ל ע ב נ ל ״ ״ ,ל״כע ן ו ו תא ן ו ני אד אז רמ אלו כ אד לעו ,(הלעמל םהי תו י תו א
ם יר וא ה ת א [ה וצ ת ׳פ ם ״ ב ש ר ה נ ל ״ זו ,ל ״ כ ע ם ית ש ו ם יע ב ש ןב ם ש ׳יג ב ם ימ זת ה ת א ו ם יר וא ה ת א [ה וצ ח
י
ש ׳׳ייע ם ה יכ ר וצ ו ןט פ ש מ ד יג ה ל ןש ח ה ב ןת ונ ה יה ש ה יב ק ה ר ב ד ב ת ומ ש ל ש ת וע ב ש ה ןיע כ .ם ימ ות ח ח א ו
ב״מ םי שו דקה תו מש ו י ה םה םי מו תחו םי רו אהש ו לאה ק״הו ז ה י רבדמ ו נל אצו י ה
תו י תו אל םי מי לשמו םי רי אמ ו י ה םה םהו ,הרו תה תו דו ס י ״פע ו אב םהו .ב״עו
תו רי אמב תלאשנה הלאשה ו בי שי םהש ן שחה י נבאב םי קו קח ו י הש םי טבשה לש
.ק״ו דו םהי רבד תא ן י מי לשמו ן י רי אמ ו י הש ו רמאש ׳ז נה ׳גה רו אי ב הז ו .תו מי לשבד
ל״ז ו [.רוצת ׳סב ת״׳הע ל״ז ץ׳במרה] בתכ הז ב שרו פמ רחא כי חא י תאצמ ב ו ש
.םי מו תח תאו םי רו אה תא טפשמה ן שח לא תתנו רמא םי מו תו םי רו אב הנהו
השמב קר בו תכה םרי כז ה אלו ,העו די ה א״הב םרי כז הו .םתי י שעב םתו א •דוצ אלו
םי רו אה תא ן שחה לא ן תי ו השעמבו ,טפשמה ן שה לא תתנו האו ו צב רמאש ו דבל
םהב לארשי להקל אלו ן י נמו אל הי ה אלו ,ן מו א השעמ הי ה אל י כ ,םי מו תח תאו
םבתכ או הו הרו בגה י פמ השמל רו סמ דו ס םה לבא ,ללכ הבדנ אלו השעמ
םנתנ ׳ו כ השמ הנהו ,העי די בו םתס םרי כז י ךכלו .םי מש השעמ ו י הו ,השו דקב
י נבאמ תו י תו אה ו רי אי סחכמ םי שו דק תו מש ו י ה י כ או ה ן י נעהו ,ן שחה י לפכ ן י ב
ו י ני על ו רי אהו ,םי רו א םהש תו משב ן ו ו כמ הי הש ׳ו כ לאו שה ן הכה י ני ע לא ן שחה
ן הכה בל הי הי םחכמ םי מו ת םי ארקנ םי רחא שדקה תו מש םש ו י ה ,רכ תו י תו אה
ת וא ד וד ןג מ ׳ס ב ז״ ב ד ר ה ] ה זב כ  ׳ש מ ןייע ה ״ א ] ק״
ה ו ר
תגי רדממ הגי רדמ תאז ו ,רכ םי מת
י גש תי בב הב םי שמתשמש לו ק תבמ הלעמלו האו בג ן מ הטמל אי הו [״ ״ ייע (י״
י רחאש רשפאו .ו ני תו בר ש״מכ םי מו תו םי רו א הקספו האו בנה הקספש רחאל
תרו סמב םי עדו נ ו י ה םי מו חהו םי רו אה לש םי שו דקה תו משה ן שחב השמ ן תנש
שדקמ] ברה ל״ז ו ,ל״לכע הרו ת י רתס םע םהל םרסמש לארשי י מכח י לו דגל ו גממ
תו מש םה םי מו חו םי רו אש ל״ז ן ״במדה שרי פש המל עו י ס הז ו [ק״הו ז ב םש ךלמ
ל״ז דאש המו ,תו י תו אה םי טלו ב ו י ה סחכבו ן שחה י לפכ ן י ב ו י הו םי משה ן מ ו דרי ש
םי דגב ׳חב לבא ,ו ז נגגש םי רבז גה תו משה ו גי י ה ,םי מו תי םי דו א ו רסח י גש תי בבש
י א
י א ח ו י ר ב ר י ש ה ר ו א י ב
כ״שמ ן י י עו ׳ל״כע י נש תי בב ו לי פא םהמ דחאמ רסח הי הי ש ג״כל רשפא י א
לי ז ו ,1׳י ׳לה י ״פ שדקמה י לכ ׳להבו ,ד״פ שי ר הרי חבה תי ב ׳לה ם״במדה] הז ב
ן ו בשחמ ו ני אש ד״בארה דו ע ש״מו [הרי חבה תי ב ׳להמ ד״פ שי רב הנשמ ףםכה1
י לפכ ן י ב ן י נתו נ ו י הש שרו פמה םשל סי מו תו םי רו א ארי ק או הש ו מעט ,םי דגבה
י טנאקי רה] ן כו ,ל״כע םי מו תח תאו םי רו אה תא ן שחה לא תתגו בי תכדכ ן שחה
םי רו א ףגע .תו י פלת שרדמב] ר״ו ש .׳ז גה ן ״במרה י רבד לכ אי בה [הו צת ׳ם
ךדמלל ,םהי שו ע םש אלו התע דע ו רכז נ אלו ל״ז ו [הלו לב החנמ םשב ,םי מו תי
הז לו ,תי תי מאה הלבקה י מכתל םי עו די ה שרו פמה סש י בתכ םי מש השעמ ו י הש
י תלב םב טטו של םדא סו של השרו ה אלו ו כו תב םי נו תנ ו י הש לו פכ ן שחה הי ה •
םי רו אהש [ן ״במרה] כ״שמכ הנהו ,ל״כע ו כו תב םתני תנ תעב ו דבל ו ני נו דא השמ
םי עדו נ ו י ה םהבש םי שו דקה תו משהו ,הרו בגה י פמ השמל רו סמ דו ס םה םי מו תי
ן ״במרה ל״כע הרי ת י רתס םע םהל סרסמש לארשי י מכח י לי דגל י נממ תרי סמל
ן די בחי ן י רי עז י ן י ברבר תי י תי אד [.ב״ד ג״ח ק״הי ז ב] רז עלא רי א הכ ,לי על ל״ז
י אכז ל [:מ״רד ש״י ע] ,אי י רבח י ג ן י רי מט י הלי כי ,י ני סמ השמל י רםמתא י הלי כ
י ״ס ב״ח ק״הי ז תי טמשהב] כ״כי ,י הי י נמ י םכתא אל ן ו הי ראמד אז רד טו שק
אמי כחד ו רי הנב [.ט״ד א״ח ק״הו ז ב] ל״ז ו ,ל״כע אי י רבח ו גב עי גצ ו הי או [:ז ״ערד
אז רב [,ם״רד ב״ח ק״הו ז ב] ל״ז ו ,י נווג ץרתו ץעבראב שרפמ אמש ן י פלגמ י י הד
דע י ו דטס לכב אםרצל אנהכ עדי הו ה הי בד אשי דק אמשד אפו רי צ ן ו ו תאד
י שי דקל ו רסמתא ן י לאו ׳ו כ ן י נו ו ג ץרתו ן י עבראב ץרטם המכב ן המש י קלםד
אנהכ עדי הו הד המכ ן ו ו תא ן המשד אדו חי ן ו ו תאד אז רד אחדו אב ךהי מל ן י גו י לע
לי ז םי במדה] י רבדל רו קמ ו לאה רהז ה י רבדמ הגהו ,ן י מי שר ן ו ו תאב ן המש אפרצל
או הש י מו םי אי בגה י גב ו תו א םי רגו ח ו י ה הז דו פא ל״ז ו [שדקמה י לכ ׳לה ףו סב
דו פאה י ״פע רבדמש ג״הכ תלעמל הז עי גה י כ עי דו הל .ק״הי ר ו י לע הרשתש י ו אד
ס ימ ייק ת מ ם יא יב נ יר ב ד ש [ך ל א ה ה ״ ד ב ׳ז—׳ב ת ומ ש ׳פ ב ם יר וט ה ל ע ב ב ] כ ״ כ ו ,ל״כע ק״הו רב ן שחהו
וניא ש ןה כ ל כ [:ג ״ ע א מ וי] א ת יא ד ה מ ב ט יה ונל ר א וב י ת ומ ד ק ה ה ול א ל כ ב ו ,ל ״ כ ע ם ימ וה ו ם יר וא יר ב ד כ
יד ה ב ןה כ ה ע ייס מ ה וה ע ויס ׳וכ ם ימ ות ו ם יר וא ב וב ןיל א וש ןיא ויל ע ה ר וש ה ניכ ש ו ק י׳ה ור ב ר ב ד מ
לי י ע הו הד [:ז ״צ ן י רדהגסב] אתי א י ״בשר הנהו ,*־ייע י״ יב ״ ״ ש מ כ ם יפ ות ו ם יר וא
ו ב הי ה האו בנ חו רו ,ק״הו ר ו י לע הרשו ,הרי אמה אי רלקפסאב לכתםהי ,דב אלב
תי דו ס םג םכי תבי .הי ל סי נא אל אתי י רו אד ץז ר לכו ,[הי ל- די לד] ל״שמכ
ב ״ מ ת ומ ש ה ת וד וס ר א יב י״ ב ש ר ד [:ב   ל ק ד ב ״ ח ק י׳ח וזב ] ןייע ו] םי מו תחו םי רו אה לש תי משה
בי עי
ה ס
יא ח וי ר ב ר יש ה ר וא יב
ם ה ל ה ל יג מ ׳׳ע ר ד [.נ״ ר ד נ״ ח ב ] ןייע ו .ח יכ ר ה ד זא ו ה יל ע ד יד ןא מ ד ה יק ל וח ה א כ ז ם ש ם יים מ ו ,ב ״ ע *•
ן שחהו דו פאה י י פע רבדמש ג״הכ תלעמ ׳י חב או ה או הו •זש   ייע ב ׳׳ע ו ב ׳׳מ ת ומ ש ל ש ד ו ס *
לע םי דמו עה י רשאו הי ל ךי מסו י ״בשר הי לע טי י פקד רי פש ן כל ,ל״ז נכ ק״הו רב
.ךי רו או ךי מו ת ן שח י שו בל (םה םהש] ,ךדוס
. ו ״ א ל י י , ו ״ א ל י ב , ם ל ו ע א ר ו ב ל א ל ח ב ש , ם ל ש נ ו ם ת
- י ״ ב ש ר ב ר ז ע ל א י ב ר ת ח ו נ מ ס ר ט נ ו ק -
ת ״ יה זע ב ית ר ר ב ש ה מ ״ י׳׳ב ש ר ב ר זע ל א יב ר יר מ א מ ,. י״ ת כ ונר פ ס מ ןא כ ק ית ע א ר פ ס ה ת מ ית ח ם ע
ןור ימ ל יה וב א ד ןימ ל ע יב ות ת ונמ ל א ב וה ש ד ע ״ י״ ב ש ר ב ר זע ל א יב ר ל ש ות ח ונמ ״ ןינע ל ע
רמא ,[י ״בשרב רז עלא י ברד] הי שפנ אחי נ אק הוה י כ (.ד״פד מ״ב] א ר מ ג ! -
ו די לע םי בנג ו חקלנש לע] י לע י חי תרד ן נברדב אנעדי ו התי בדל הל
.י תי י לעב י נבי כשה] י אתי לעב ן י נגו א ,רי פש י ב י קםעי מ אלו [י ״שר ,םי בו רק ו חל ו ו הו
אל ן ו עמש י ברב רז עלא י ברד ו התי בד י עתשאד ,י וכ י אנמ ן ו לחדת אלו ,[י ״שר
הו ה י כ /ו כ אתי לי עב הי תי נגי א ן י נש ץרתו ן י רשעמ י פט אלו י דס י נמתמ תו חפ
אלק קי פנ ,הי תלמ רמו הי תלמ רמ רמא ,אבבא י מי י ק ווה אני דל י רת י ב אתא
אק הו ה דח אמו י ,י אכז התא י נו לפ שי א בי י ח התא י נו לפ שי א רמאו הי תי לי עמ
ן תי נ אלש הלעבכ אהת [הנכשה] הל הרמא ,אתבבי ש י דהב ו התי בד אי צגי מ
ו ני אש תו י רבל עדו נשמ] אערא חרו א ו אל י אדו י אה י לו כ ן נבר י רמא .הרו בקל
אמלחב ו הל י אז חתא י ״בשר י רמאד אכי א ,[י ״שר ,ו דו בכ הז ן י א רבקנ אלו י ח
לו ז א ,י לצא האי בהל םי צו ר םתא י או םכי ני ב י ל שי תחא [לז וג] הדי רפ ו תל רמא
י גש לכד [י ״שדםש ךו מס םו קמ םש] אי רבכע י נב ו קבש אל הי ב קו םעאל ן נבר
דח אמו י ,ו הי י תמל הער הי ח קי לס אל הי תי לי עב ש״רב רז עלא י בר םי י נ הו חד
ךו מס םו קמ םש] י רי ב י נבל ן נבר הו רדש .י די רט ו ו ה הו ה י רו פכד אמו י י לעמ
.ש״י י ע רכו הו באד אתרעמל הו י טמאו הי סרעל הו קסאו [י ״שר םש
אבו מ ו ני או [׳ב—א״י פ ר״הקב] אבו מש המ םי י ו ני שה אדבו עהמ קי תענ ה ת ע ו
ן ו עמש י בר הו הו ,בלח שו ג אדהב בהי י תא ךמדד ן ו י כו ל״ז ו ,ןאכ ׳מגב
ן ו תא תי לו י ל תו הד ן י מי ד ן י ע דח ןו ל רמאו [ןורי מ י שגאל] י אגו דמ לע י לגתמ
ו הי י דתב ן ו קםנא בלח שו גו ,הי גו תי י מ ץי עב ן ו לז א י אגו רמ ן ו ו הו ,י בג .רי תי הי בהי
אמו צ ברק ן מז דח ,[תו תי גחבו תו לקמב םהי רחא ו פדרו ו אצי ] אתי גרו מבו י רטו חב
,[י די רט ו ו הד ׳גב ש״מכ] •ריתי ן י תי י מ התגע אה [אי י גו רי מ י שגא] ן גי דמא ,הבר
ךי א הצע תו אי קבב ן י גי י עמו ן י שפחמ ו ו ה ן ו רי מ י גבש דו עב] ן י י קב ן ו גי אד דע
1שא לש םי שחנ] רו נד ן י י ו ח ן י רת קי פנו הי נו תי י מ ן י י עב ן ו לז א [ל״דר ,ו אי צו הל
,1םהל תדמו ע העשהו מי משמ םהל םי עי י סמש ו ני בה הז בו] ן ו הי מדק ן י כלהמ ן רש
י ״ב ש ר ר ז ע ל א י ב ר ת ח ו נ מ ס ר ט נ ו ק
- דטסל ן ו י ח ן י דת ן ו ל ן ו מק אתרעמל ן ו טמד ן ו י כו ,ן י תי י מ ן נאד אתעש אי הה ן י דמא
י שנאו ,םי תמ דו ע םע םש רו בק הי הש הארנכ לי י ד] הי ל י תי י מ לי לע ן אמ ן ו רמא
[ו תשא] הדמא ,[והז י כ ו הרי כי ו םו נכי י מ ז ״לז ו לאש ן כל ,ו הו רי כה אל אי י נו רי מ
הי נו בהי ו הי נו תי י א / ו נ הי ב ן מי ס י ל תי אד הי ל י תי י מו [םונכא י נא] הללע אנא
ן ו עמש י בד י לגתא אל אתעש או הה ן מ ,[י ״בשר ו י בא לצא ן ו רי מב] י ו בא י בג
אקספ כ״רדםפב] אדבו עה אבו מ ן כ ו מכו ,ו ז לה אדבו עהל עגו נה ל״כע ,י אנו דמ לע
.דנה תלהק ר״דמב אבו מה אחםו נה התו אב טעמכ [חלשב י הי ו ׳פ ׳י
הו צמו ,הי מו דב םהי לע רו בעל רשפא י א רשא םי קו דקד המכ קדקדל שי ה ת ע ו
.ת״י הז עב ן מקל ש״מכ אדבו עב אפו גב תו רי תסה טרפבו םראבל
י קסעי מ אלו י לע ו חי תרד ן נברדב אנעדי א״ר רמאש ׳גב אבו מה ן ו שלה ן י ב ה ל (א
,קסעתהל ו מע ן נבר ו צרי אל רי פש תו קסעתה ן י מ ו הז י א ,רי פש י ב
הצר ו תרי טפ י רחא טרפבו הי ה דו בכה רחא ףדו ר א״ר שו דקה אנתה ו ״ח י כו
.ארי פש הי ו ל רמו ל הצר רי פש תו קסעתה ו ל ו שעי ש
תרו בק אה השקהש [א״שרהמ ג״אחב] ן י י ע .י אתי לעב ן י נגו א א״ר ר מ א ש (ב
ו צו רי תו ,םי צו רי ת י גש ץרתמש ש״י י ע ,ת״לב םי רבו עו אי ה •רוצמ תמה
רמאדכ השע ו דו בכ םו שמ או הו ,ן י להל י רש תמה דו בכ םו שמד כ״שמ י גשה
ו י הי אלש ד״ס י כו ן י בהל דאמ השק הרו אכלו ,ל״כע רי פש י ב י קסעמ אלו
םו קגל ו בן י לז לז מ ו ״ח כ״כ ו י הי ו .ו תרו בקב ו תרי טפ י רחא רי עה י גבר ללכ ו ב םי קסו ע
לע תו לעהל רשפא י אש רבד ו הז ו ,ללכ הרו בק םו ש י לב ו תי בב ו הי גהל ו נממ
דמאנ םא אלאו ,ן נבר ש״כו לארשי מ םי טו שפ םי שנא ו לי פא ן כ ו שעי ש תעדה
הי ו להב תו קסעתהה ו ל ו שעי אלש םו שמ ,םי רבדה תו טשפב םי בשו ח ו נאש ו מכ
הרו בק י לב ו לש הי לעו תי בב ו חי נהל הו צ ה״ו שמ ו טאו ,הי ל י ז חדכ רי פש כ״כ
.רו אב דו ע ן י כי רצ ק״דו ,הז מ ול הי הי תמה דו בכ ו ז י או ,המכ דע עדו י י מו ,ללכ
הרמא א״ר לש ו תשא םע תטטו קתמה הנכשה השאהש י רחא ן אכ ׳גב כ ״ ש מ (ג
י אדו י אה י לו כ ן נבר ו רמא ז א הרו בקל ן חי נ אל הלעבש לו קב הל
ךשמש אלפלו ,רטפנ א״רש עדי אל רי עב שי א םו שש הארנכ ,אערא חרו א ו אל
ו תי י לע תי במ אני ד ן דש םע םי נש ב״כמ רתו י אלו ח״י מ תו חפ אל לש בר ן מז
.שרדמה תי בל אב אל המל א״ר לע רי עה י נב ראשו ן נבר ו רקח אל המל
ו מי י ס אל ,ו תי י לעב םי י נו רטפנ א״רש רי עה י נב לכלו ן נברל עדו נשכ כ ״ ח א (ד
י דמאד אכי א ארמגב אבו מ אלא ,א״ר םע ז א ן נבר ו דבעד המ ן אכ ם״שב
י נב ו קבש אל ׳ו כו הי ב קו סעי אל ן נבר לו ז א ׳ו כו אמלחב ו הללז חתי א י ״ב שרש
םו שמ טרפבו ,ו״ח ן נברל ו הל ו עמש אל רי עה י נב ן מז ה ו תו אב י כו ,אדבכע
ו דעט
ו ס י ״ב ש ר ב ר ז ע ל א יב ר ת ח ונ מ ס ר ט נ וק
ו י ה רתו י ב הברדא ,אנתה ו תו א לש ו תו כז ב םהי לע הלעי אלש העד הי חד םעשי
אלו דחפל םגו ,ן נברל אמלחב י לגתאש ו י בא י ״בשרד ו דו בכ י נפמ דחפל ן י כי ר*
.םתלעו ת םו שמ הרו בקל אבו י אלש א״ר שו דקה אנתה ו תו א לש ו דו בכב לז לז ל
ו מע ו קסעתה אל םמצעב םה המל ,י רי ב י נבל ן נבר ו הו רדש ס״שב ב ו ת כ (ה
.י רו פכד אמו י י לעמב ווה ן ו דו רט רי עה י נבש ןו י כ
המכ רחא הי ה הז הארנכ ,אמלחב ו הל י ז חתא י ״בשר י רמאד אכי אה לע ם ג (ו
ן י בהל דאמ השק הז ,םי נש ב״כמ רתו י אלו ח״י מ תו חפ אל לש םי נש
תא ו ל ן י אי במ ן י אש לע די פקה אלו ו לא תו בר םי נש ןמז ךשמ י ״בשר ן י תמה המל
די פקה ז א ו תי י לעב םי י נ א״רש רי עה י נב לכל הלגנש י רחא התע קרו ,א״ר ו נב
.עמשמ אבו ט םנמז ן מז י רחא או הו ו י לא ו אי בהל םו לחב אבו י ״בשד שי ערהו
י י בשד די פקה ז א תו בר ו לא םי נש רבעש י רחא י כ ן י בהל דאמ השק ר ת ו י ב ו (ז
םי נשה ו לא לכ די פקה אל המלו ,וי לא ו אי בה אלש המ לע אקו ד
ארמי מה לעב או ה או ה אה ,הרו בקל ו נב א״ר תא ו אי בה אלש המ לע ללכב
י ״שרי פו ] ,ת״המ הרו בקל ז מרו ,ת״לב ו י לע רבו ע ו תמ תא ן י למה 1:ו״מ ן י רדהנםן
: טי סקד א״ח ק״הו ז ב] י ״בשדא הכו ,ותמ תא רו בקל בי י ח םדאש ,הרו בקל ז מר [םש
שי דקה ו נרפסב םי תקתעהו [:ג״מקדו :ח״פד ג״חבו :ד״י רדו .א״נקדו .א״מקד ב״ח
המל ב״א ,הז ב י ״בשרד ו מעט ש״י י עו [םש רהז הארמב :ז ״נ ףדב י ״בשר תו דמ]
י טנאקי רב] הז ב ר״ו שו ,הז םו שמ ן נברל םו לחב םעפ ףא אב אלו די פקה אל י ״בשר
תמהש ז ״כו ,המשנל חו ר תחנ או ה תמה תרו בק י כ תערל ךל שי ל״ז ו [אצת
,
ם
לכ תו ר שרדמב ל״ז ח ש״מכ ה״בקה לש ו תצי חמב ו תו א ן י םי נכמ ן י א רבקנ אל
.ל״כע לי על קי לס אל י כה ףו א הי לי ד אשפנ הי תכו דב תי חנ אל אפו גד ן מז
.י אז חתא י מל עדו ג אלו ,אמלחב ו הל י אז חתא י ״בשרד םתס בתכ ׳גב ן א כ (ח
ן אכ .אי י נו רמ י נבל י אז חתאד שרו פמ [םש כ״רדםסבו ר״הקב] הנהו
ן נברל אל המל םגו ,בלח שו ג י נבל אמלחב י ״בשר הלגתג אל המל לו אשל שי
.אי י גו רו מ י שנא י נבמ רתו י השעמ י שנא הז ב ו י ה םחש םשד
אלו ,ו י באל ן ו רי מל רשי י תי י לע תי במ א״ר תא ו הו אי בהש עמשמ ם״שב ן א כ (ט
ן ו שלה דאמ השק הנהו ,רחא םו קמב םי י תנב הרו בק םו ש א״רל ו ל .רתי ה
הי ל בי הי י מ י כו ,בלח שו ג אדהב בי הי תא ךמדד ן ו י כו [םש כ״רדםפבו רי הקב]
בו תכ שרו פמ רתו י ו ,שדק הו אג ו תי בב ו תי י לעב בי כשו םי י ג אלה ,ו מע קסע י מו
י ברל בלח שו גב י רבק י בב םי תמה תו שפנמ דחא רמאש [,א״עד ג״ח ק״הו ז ב]
או ההמו ׳וב אנמע די בק הו חד ן ו עמש י ברב רז עלא י בר רעתא ,אםי י י ברו הי קז ח
,אשעמה ש״י ע ׳ו כ .דובא י בגל בי הי י תאו אד ארבק י במ א״רל הי ל ו קי לםד אמו י
י ״ב ש ר ב ר ז ע ל א י ב ר ת ח ו נ מ ס ר ט נ ו ק
י י דאש ן י ב בלח שו גב י רבק דחב םש רו בק הי הש םש בתכ שרו פמ י רה הגה
.אד אדבו עד אפו גב ל״ז חב הרי תס או הו ,י ״בשרה ו י באל ו אי בהש םרט םי תמה
(א״טי לש) שטאגו מ ק״קדבאגה ׳ו כו ע״י צ ק״הו אגה ר״ו מדאל י תי אר האר ה נ ה ו
קי הו ז ב מ״קמ ברהש ל״ז ו םש בתכש [ד״פ תו א ב״מ ת״ד] ו רפסב [ל״קוצז ]
םשב .מ״חהו אב] םלו א ,מ״בב ו גלש ׳גה י רבדמ הרי תס ו מכ הז ש רבכ רדו ע םש
ו לש הי לעב הי הש ן מז ה ו תו א אלא ,ו הו רבק אקו ד ו אלד ץרי ת [ה״הלז ק״מרה
תקי שנ י רחא לבא ,ל״כע בלח שו ג י תמ ללכב בשחנ הי ה בלח שו גב הרו בק י לב
שרו פמ י או ר י דחא ו י רבד י רקע ן י בהל י תי כז אל ה״הללז ק״מרה לש ק״הו ק רפע
תעב בלח שו גב אתרעמב חנו מ א״ר הי הש [םש כי רדםםבו ד״הקב] בחב שרו פמ
[םש ק״הו ז ב] ן ו שלה דאמ השק םגו ,ו י באל ן ו רי מל ו אי בהל אי י גו רמ י גב ו אבש
,אתדעמב ן ו שלה שו רי פה שרפלו רמאל קחדת םאו .אד ארבק י במ א״רל ו קי לסד
ר״הקב םש1 בתכ י רה ,ה״הלז ק״מרה ש״מכ ו תי ב תי י לע ו גי י ה ,אד אדבק י בו
ו תשא הרמא ,והז י כ ו הרי כי ו םו נכי י מ ו לאש אתרעמל ן ו טמד ן ו י כו [כ״רדםפבו
אנמי ס ,ה״״רלז ק״מרה ׳י פ י פל אתשהו ,ש״לכע הי ב י ל תי א אנמי םו לי י ע אנא
הו אנ ו תי ב תי י לעב םש אז ג י בב םי י נו ז י נגו רי מט הו ה ו דבל א״ר אה ,י ל המל
םא ו רי כהל םי כי רצ ו י ה ן מי ס ו ז י א אתשהו ,םש הי ה רחא תמ דו ע םו ש ן י או שדק
.םש םי תמ דו ע ן י ב רו בק הי ה אל
ו דחי ל״ז חה ו לא לכ רבחל ת״י שה י ל רז ע ,ן ו רי מל י תו עי םג תבר תו כז ב ה נ ה ו
י בר א״נתה הנה ,הו ה י כי ה אדבו עד אפו ג םמצעב םהמ ררבלו תו לגלו
םדו ק רמאו ׳םש ׳גב אבו מכ םרכה ן מ םי צו ק הלכמ הי ה או ה ן ו עמש י ברב רז עלא
ש״שמכ ו רי עו ו מו קמ לש ן גבר ו ני י ה ,י לע ו חי תרד ן נברדב אנעדי ו תשאל ו תרי טפ
,םש ׳גב ש״מכ ו די לע ו ספתגש ן י טסי לו ן י בנגה י בו רק ו י ה ן נברש [ל״ז י ״שד]
ו ב ו גהני אל םהש א״ר ן י בהו .רי עה י בו טו י שאר ו י ה ו לאה ן נברהש הארנכו
ו דו בכ םו קמ ו הז ש ן ו רי מל ו י באל ו אי בהל ו ני י ה ,רי פש ו ב ו קסעי אלו ו דו בכב
רשא ,םי לו לה שדק ו י רפ ו י תו רי פ ו י הי םש ו י בא ץעה תחו נמ םו קמ ו ל י ו ארה
אתי או ,םתרו בקב י נתרבקו הו צו רמא ה״ע ו ני בא בקעי ש ק״הו תב שרו פמ ו ני צמ
םי רתו םמ םי רבד ן אכ שי [י ״שר] ׳י פו .ו ג ב םי רבד [.א״י ק תו בו תכ] הז לע
,אי כנמ או ה המ או הד ן ה לכ בקעי [ג״ה ט״פ םי אלכ י מלשו רי ב] כ״כו .הז רבדב
,בגב םי רבד םש ו רמאו ,[הי ל תפכא המו די ספמ או ה המ רו בקש או ה ן כי ה לכ]
בתכו ,ש״י י ע [גי ה ב״י פ תו בו תכ י מלשו רי ב] כ״כו .הז ב רתסגו י מי גפ רבד שי ׳י פ
י גפמ או הה םלו עב תו שפנה לא תעד בו רי ק שי ש [ז ״פ ב״מ תמא תפש י ״בעמב]
ן נברש א״ר ן י בהש ן עי ן כל ,ש״י י ע הז מ הז ן י נהנו ן ״רנב ו י בא םע ן בה םחי י
לש
ז ס י ״ב ש ר ב ר ז ע ל א יב ר ת ח ונ מ ס ר ט נ וק
.בלח שו גב אקו ד הרו בקל ו הו אי בי אלא .דו בכה הז ול ו שעי אל חטב ו רי ע לש
ו חעדב בשח או הו ,הי שפנ חנד שי א םו של הלגח אלש ו תשאל א״ר ,דוצ ן כל
םג ו ל השעי הצרי ה״בקה םאו .לו פא אל ו י אגו שו םדא די בו ׳ה די ב אג הלפג
ש״מכ י ״בשרמ ו י באמ עמש א״ר םגו ,י ״בשר ו י בא תחו נמל ו תו א ו אי בי ש םי משמ
םדו ק י י בשראד [רהז ה תפסו תב : ט״ש ףד ג״חבו :ד״כדו נרו י ל סו פד שדח רהז ב]
י אבג רבקתת אלד אהי אי גס ן מז לבא ,י רב ךקלו ח האכז ו נב א״רל ו תו קלתסה
ו מצעב הצר אלו ,וי לא ו אי בי ש ן מז אבי ם״כו סש ו י בא י רבד לע ךמס ן כל ,ש״י י ע
י אנמ ן ו לחדת אלו י אתי לי עב ן י נגו א ו תשאל רמא ןכל ,ו י אנו ש די ב ו מצע רו סמל ו י די ב
ו שי גרה אלו שי א םו ש הז מ עדי אל ו תי י לעב םש א״ר םי י נש םי נש ו לא לכו .׳ו כ
חנש םדו ק םגו ,א״ר או ה הלו ח י כ ו בשח ד״מהי בל אב אלש המ י כ ,הי שםנ חנד
ה״דב י ״שר] ש״שמכ .ד״מהי בל אב אלש תו בר םי נש רבעש השעמ ןכ הי ה הי שפנ
םו אתפ הנהו ,ל״כע תו בר םי נש ד״מהי בל או בלמ ו תבכע ו תשאש א״ל [העשר
ן נבר ו רמא ,רבקנ אלו רטפנ א״רש תטטו קתמה הנכשה י י ע םסרפתנו עמשנש
י כ הרו בקל ו אי בהל םי כי רצו ,ו דו בכ הז ן י או אערא חרו א ו אל י אדו י אה י לו כ
.ו הו רבק הפי א תאז ו מי י ס אל ס״שב ן אכ הנהו ,ת״המ ו הי י לע אי מר אבו י ח ו הז
ן י בהש ו מכ ו ל ו שע ן כש םי עי משמו םי לגמ [םש ק״הו ז בו כ״רדספבו ד״הקב] לבא
ן י ב ן י מלע תי בב םש אתרעמ ו ז י אב בלח שו גב הרו בקל ו הו אי בהש ו י י חב א״ר
ל״ר] ךמדד ן ו י כ [םש כ״רדספבו ר״הקב] ן ו שלה קי י ו דמ הז בו ,רי עה י תמ ראש
[רי עב הי הש רבק תרעמ ו ז י א ל״ר] אדהב בי הי תא [רטפנש םי י חה ן י ב עמשנש
הי ה הז ש ו י באל ן ו רי מל רי עה ו תו א לש ן נבר ו הנה ו תו א ו אי בה אלו ,בלח שו ג
ו ענמו ,באה לבא ן בה סו נכי ש רי פש הי ב י קסעי מד א״ר לש רקי ו לו דגה דו בכ
לש םתבו ח י די ו אצי ש הי ה םהל י ד קרו ךאו ,רי פשה הז ה דו בכהו בו טה ו נממ
ךי מסדו רי עה ו תו א לש םי בו ט םי שנא ראש םגו ,רי עב םש ו הו רבקו הרו תה בו י ח
אלו םרי עב םש חנו מ א״רש הממ ן י נהנ הי ה י כ .הז לע ן נברל ו קתש ו הי י לע
.םלו בגב הער הי ח אב אל ז ״י עש ן ו רי מב
קסעתמ הי הו עקרקב הרו בקל אב אל ו נבש ךו ראה ן מז ה לכ י ״בשרה ו י בא ה נ ה ו
לע די פקה אל .ו תי י לעמ ו רבחל שי א ןי ב םי קספו אני ד ן דו םי י חה י קסעב
י טפשמ םטפשי ש דו ע ו ל ן י כי רצ םי י חה םי בר י כ ן עי ,וי לא ו נב תא םי אי במ םני אש
,ז ״הו עב םי י חהמ דחאכ ו תי י לעב ו תטמ לע םי י נש המ בשחנ הי ה ן כל ,קדצו תמא
הרו בקל םש אבו הש כ״חא ש״כמו ,רטפנ א״רש םי י חה ןי ב עדו נש כ״חא לבא
ו י נפל דו ע או בלמ םעה ו קי ספהש ן בו מכ ,םי תמה ן י ב אדח אתרעמב ן י מלע י בב
עגעגתה ז א ן כל ,ז ״הו ע לש םי י חה ן י במ א״ר ו נב םחי י י רמגל קי ספהש ז אמ כ״א ,ן ו דל
דאמ
י ״ב ש ר ב ר ז ע ל א י ב ר ת ח ו נ מ ס ר ט נ ו ק
אי י נו רמ י נבל םו לחב אבו ,דאמ הז לע רעטצהו ,ןו רי מל ו לצא ו אי בי ש י ״בשר דאמ
דו עו ,בלח שו גב ו הו רבק הנו ו כבו ו י אנו ש םהש עדי י כ ,בלח שו ג לש ן נברל אלו
ךי בו רק ו י ה םהש םו שמ ,בלח שו ג לש ן נברל םו לחב אב אלש םעטה רמו ל רשםא
(.ט״לד תו עו בש] רמאש ו תטי של י ״בשרו ,ונב א״ר י ״ע ו ספתנש ן י טסי לו ן י בנגל
ן י י עו ,ו י לע סי פתמש י נפמ םי טסי ל םלו כ'ץאש םי טסי ל הב שי ש החפשמ ךל ן י א
,םהל י ״בשר הלגתג אל ן כלו ,[ה״שתת ד״פקת ׳י ס םי די סח רפסב] הז ב כ״שמ
.אי י נו רי מ י נבל אלא
ו כז ש ו לא אי י נו רי מד ן נבר ל״ר ,הי ב קו םעי אל ן נבר לו ז א ׳גב ן אכ בתכש ר ה ז ו
הי ב י קםעי מל בלח שו גל ו כלהש םה םה ,אמלחב ו הל י לגתא י ״בשרש
אדו פכד אמו י י לעמ ו טמד דע םדי ב התלע אלו ,ן ו רי מל ו י באל ו אי בהלו רי פש
בלח שו גל דו ע אבלמ ו דחפ םמצעב םהו ,י רי ב י נבל ן ו רי מ לש ן נבר י נה ו חלש
אלש י רי ב י נב לש םי שנא םשל ו חלש ן כל ,םו שרגי ו םשמ םי שנאה םו ארי י כ
שא י שחנ י נשש הי ה םי משמ לו דג םנ סגו .םשמ ו אי צו הל םי צו ר םהש םו ני בי
דאש ן י ב א״ר םש חנו מ הי הש בלח שו גב הרעמה התו אל ו אבש דע ,םהי נפל ו צר
םו שמ ו א ,םדי ב תו חמל םש ו אב אל םשד ן נברהו בלח שו ג י נבו ,רי עה י תמ
י נשה תצו רמ ו עמשו ו אר י לו א ו א ,י רו פכד אמו י י לעמ תדרטמ ו ו ה ן י דו רטש
אלש אי י נו רמו י רי ב י שנא לע ן י גהל הרעמה בי בס םהי נפל ו דמעש שא י שחנ
םו קמ ו עדי אל ן כל ו רי עו ו מו קמ י שנא ו י ה אל םהש ן עי ו ,םהי נפב שי א דו מעי
,ו נרי כי ו אתרעמב םש סנכי י מ ז י לז ו רמא ן כל ,י בכש י טו טתל םתס ו צר אלו ,הרו בקה
םנכת אי הש הרמאש אי ה א״ד לש ו תשאש [םש כ״רדםפבו ד״הקב] בתכ ן כל
ץדו תמו ראו במ ת״י הז עב התעו ,ש״י י ע ׳ו כ ו ב הל שי אנמי ס י כ ו שדק י נפ רי כתו
׳גב1 םי אבו מה תו אחסו נה ו לא לכש הארי ן י עב ן י עו ,תו י שו קהו םי קו דקדה לכ
הלי גו הז אב אלא ,תו אי צמב ז ״עז ללכ י גי לם אל [ק״הו ז בו כ״רדספבו ר״הקבו
ו מו קמ לעו .הז םע הז דחאכ םי רו שק תמאו ח״אד ו לאו ו לאו ,הז לע שרי פו רסחה
.א״בב ן י מי ה ץק דע םתו בכשמ לע ו חו גי ו םו לש אבי
,ל ׳׳ק וצ ז ש ט א ק נומ ק ״ ק ד ב א ג ה ר וד ה ד יח י ק ״ ה צ ה ןוא ג ה ר ״ ומ ד א ק ״ כ ל ול א ה ם יר ב ד ה ית ח ל ש ו
.זא יל ב יש ה ש ות ב וש ת ה זו
א ״ ט יל ש ׳וכ ו ג ׳׳ה ה יד יד יל ש ״ פ ,ה ׳׳ב
ת י׳ד וניר וב ח ב ר כ ז נ ע ׳׳יז ש ׳׳ר ב א ״ ר יניינע מ ה נה ו ,יוכ ר ט א ה ל ם ייוא ר ה מ ה ו ויר ם ד ית יא ד
ת צ ק ר ור יב ו ,ית ר ע ש ה יפ כ ויל ע ןנב ר ב ל ב ח יה ה מ ל ו ןור ימ ב ות ר וב ק ןינע ב ר ת ויב ו .ז״ ק ת וא ק ״ »
,ד ״ פ ת וא ב ״ מ ת ״ ד ב וניר ב ד מ א יב ת ש ה מ ו ,ך ר וא ב ש ״ ייע ׳ק ת וא ׳ו א ר ור ה מ ת ׳׳ד ב ת ״ יה זע ב ןינע ה
ה ב ח א ב ט ׳׳ת ש וד ור יד י יננה ו ׳יכ ינויל ג ל ע ה ״ ת כ ם וא יב ה ש מ ״ ח ה וא ר פ ס מ ר פ ס ןויל ג ב ית ב ת כ ר ב כ *
ארי פש דז עלא םי י ח .ם ״ ס כ וש ט   ח וכ *
רמג ו מה לע הכ רב .ת ׳׳יה זע ב
ר ״ ה וע ב ונע ס נ א ל זא ר ש א ,ט ״ צ ר ח ת נש ר מ וע ל ג ״ ל ל יל א מ ק א ר וד ה מ ה זה ד פ ס ה יג ה ל ו ר ד ס ל ית מ ל ש ה
ה יה ש ק ״ ה א ב ל א ר ש י ל ש ןמ ד ת כ יפ ש ל ש ל ״ ר ם יכ ר ד ה ת נכ ס ינפ מ י״ ב ש ר ד א ל ול יה ה ל ע ןור ימ ל
ם ת ייה ם ת יכ ז ול א ל ״ זו זא ״ י ׳יס ר ״ כ יא ד א ת ח ית פ ] ש ר ד מ ה יר ב ד זא ית ב ש ח מ ב ה ל ע ו ,ד ׳׳יה ם וי ם וי
ם ת א יר ה ם ת יכ ז א ל ש ויש כ ע ו [ש ׳׳ייע [ת וה ג ה ב .ד ף ד ] ל ״ ש מ כ א וה ו] ה נש ב ם ימ ע פ ש ל ש ה ר ות ב ם יא ר וק
ג ״ ל ב ןור ימ ת נומ ת ית ב ש ח מ ב ית ר ייצ ו ר מ וע ל ג ״ ל ל יל ב ית יב ב ית ב ש ב ו ,ל ״ כ ע ת ול ב א ןויצ יכ ר ד ם יא ר וק
הפו עא ,הנו י כ רבא י ל ן תי י מ
ת א ז ה
׳ י י
י ע ז א י ח ר מ
י .ןייימ ל י
א מ
ם יל ייג ם יע וג ע ג יל ה יה ו ר מ וע ל
א ת וח צ ב יח ש מ ל ןג יח צ יכ ה ף וא [:מ ׳׳ק ד ב ״ ח ק ״ ה וזב ן א ב א יב ר יר ב ד ב ית ר כ ז נו ,הנו רי מ ן ו כשאו
ת א ית יב ב זא ית ר ש ב ו ,י״ ב ש ד ל ש וש ר ד מ יב ב [מ ׳׳ח ה וא ב ] ם ש ׳יפ ו ,ש ד ק יר ק א ד ר ת א א ש ד ק מ יב ב יול מ
םש םי דמו לו ,ךנו י צ לע םי עסו נה י רשאו ןייח א ה
ז י
י
ח ב
ית מ ייס ״ יא ח וי ר ב ״ ש ד ק ה ר יש
ית מ ל ש ה ו ״ יא ח וי ר ב ״ ר יש ה ל ע וניר וא יב ל ע ם ייל פ כ ב יח פ ס וה ה ח ע ד ע ו זא מ ח ׳׳יה זע ב ו ,ךי רמאמ
ם ויב ,ג ״ ס ל י ״בשרד אלו לי הד אמו י דו בכ דו ה
ת נ ש ב ס ו ס ר
ל
ה י נ ש
א ר ויה מ וה יג ה ל ו ור ד ס ל
[:ז״ מ ד ו״ ל ׳ק ה ם יל וג ל ג ה ר ע ש ב ] א ת יא ד ית ר כ ז נו ,ה ״ ע אי בנה לאו מש ח ר יט ם ם וי א וה ש ןויס ח ׳׳ר ע
ה ת ע ו ,ל ״ כ ע ל א ומ ש ב ול ג ל ג ת נו ד וה ו ח צ נ א וה יב א ו ב ד נ ף יק מ ה ר וא ׳יח ב מ ות מ ש נ ה ח יה ה ״ ע י״ ב ש ר ד
וניב ד ה ש  נ ינפ ת א ם יק א ו ד ב כ א ה זב ר ש א ה זה יר פ ס ם ל וע ר וא ל א יצ וה ל ית יכ זש יניר ש א ש ׳׳ת י ל ׳׳ה ת
ר א וב מ כ ונייח ה ש ח כ ר ב ך ר ב ל ו ס ופ ד ב ור מ ג ל יל ןמ ד זנו ,ם ה ינפ ל ת כ ל וה ה ת א ז ית ח נמ ןב ר ק ב ׳ה ןוד א ה ינפ ו
ינת וח מ ק ״ כ וית ול ע מ ם ימ ש ב ו א ל ול יה ם וי ת ב ט ג ״ י יח יו ׳ם ק ״ ש ע ם וי ם ויה [ה ׳׳ס ׳יס ד ׳׳ח ר זע ל א ת ח נמ ת ״ וש ב ]
ח כ ש ת ו ת יש ב ך ופ ה תשב י
ש ב
ל י יניב יוא ת נש ב ,ל׳׳קוצז בו לעלמ השמ י בר ם ס ר ופ מ ה ק   ה צ ה ר ה יניק ז
ויד ימ ל ת ו ונב ר ק ב ם ייק ו יח ד מ וע ונד וע ר ש א י״ ב ש ד ה א ׳׳נח ה ש ד ק ה ר ז נ ץ יצ ח וכ ז ץ יצ י וניל ע ו [:׳ה ף ד ׳יח ] ת יב ש
ה ט יל פ ה ת יר א ש מ ק ״ ה ות ל ו ול ם ינמ א נה יח א ם ע ד ח א ם כ ש וד ב ע ל ת ׳׳יש ה ונכ ז יו ,א מ צ ב ןית וש ונא וימ ימ ו ונא
׳ה ת יב ת ור צ ח ב ם ינוק ית ו ק ״ ה וז ד ומ יל ב ם ת ר ש ל ד ומ ע ל ם ימ יה ל כ וינפ ל ר ינ יל ת ת ל ו ,ה מ ה ק ׳׳ה א ב ר ש א
.ןמ א ם ל וע ד ע ו ה ת ע מ ך ע ר ז ע ר ז יפ מ ו ך ע ר ז יפ מ ו ך יפ מ וש ומ י א ל ב ות כ ש א ר ק מ יב ס ייוק יו ,ם יל ש ור י יכ כ ות ב
ו ״ת אי רבט ק״הי עב ד״באגה םלשה םכחה רי דאה ן ו אגה י די די י ל בתכ רשא הז ו
.ו׳׳יה ת ויל ג ר מ ז׳׳א יר ה ומ כ ...י ש פ נ כ יב יב ח ו יד יד י כ ״ ע מ ל ,ב ״ ש ח ול ס כ ח ״ ר ט וי א יר ב ט .ה ׳׳ב
יח ינה נש א ט ש וק ב ,ויל ע ה ב וט ה ׳ה ד יכ ןינע ה ר א יב ר ״ ת כ ו :א ״ נ ם יח ס פ ׳ס וח ה ׳יפ ש ה מ ב ג ׳׳מ —ב ״ מ ף ד ב
ויע מ ב ר יא מ יב ד ש ח ד י׳ל ק ת ב ש ב א צ מ ת ה נה ד ע ג ר ה ל ע ית צ צ ה ש ה מ ב ויר ב ד ב יח ר א ח צ ק ו ,ק ״ כ ד מ
ך א ׳וכ יר יב ח יר ב ד ל ע ר וב ע ל יב ל ינא ל מ א ל ר ית מ ינא ש י״ פ ע א ר מ א ׳וכ ןמ ש ו ןיי ול ף ור ט ל וש ק ב ו
א יב נ ל ע ך ומ ס ל ןיא ד ם ג ה ד ר ר ב ל ך יר א ה ד ם יא יב נ ת ר ות ס ר ט נוק ב ב ות כ ש ה מ יפ ל ב ש ייל ד ״ ע ל נ
יא ש ר יזא ׳ה ת א מ ק   ׳ה ור ב וא ה א וב נה ויל א ע יפ וה ש ומ צ ע ב א יב נה ל ב א ,ם ל וע ה ר א ש ל א ק וד ,ות א ר וה ב
ןיא ו ומ צ ע ב ה ש וע א יב נה ש ןינע ב ב ת כ ה ע ש ת א ר וה ס ר ט נוק ב ם ש ה יפ וג א וה ו ,ש ׳׳ע ח ונש ל ב ייח ם ג ו
ת ט יח ש מ ל כ א וה יל א יר ה ש ל ל כ ה ניח ב ל ך יר צ וניא ומ צ ע א יב נה ,וש ע יש ם יר ח א ל ה וצ מ וניא ו וח א ם יר ז ל
ה ״ ע ר מ ד ה יר פ וש ה יה ש י״ ב ש ד ןכ ב ו ,(ח ״ כ ׳יס ח ״ וא ם ״ ת ח ב ןייע ו) ,ש ׳׳ע ב ח ר ח א א ש נ ע ש וה יו ,ב א ח א
ונור ג ך ות מ ת ר ב ד מ ה ניכ ש ד ש וד ק ה י״ ב ש ר ינא ש ,וה ייש פ נב א ד ב וע יד ב ע א ל ם יק יד צ ה ל כ ש ם ג ה ןכ ל ו
ר ס א א וה ,[ה ש וד ק ה ה ג יכ ש ה ם ע י׳׳ב ש ר ר ש ק ב [ת וט מ ש ה ב ןייע ׳ל —ט ״ כ ר ד נה זה ר פ ס ה ם ינפ ב כ ״ ש מ ו ה ״ א )
ת ויל ג ר מ ויה יש ת ויל ג ר מ ה ינב ם יר ק יה וינב ו ה ח ל צ ה ב וכ ר ב מ יננה .יוכ ות א ר וה ב ת כ ל ל ם יד ח א ל
.ם ול ש ך ל ר ש א ל כ ו ם ול ש ה ת א ו ,ב וט ל כ ם ה מ ת וא ר ל ה כ זת ו ט ״ כ ב ו ק ״ ה ות ב
ט״ס ן הי רז י ח בקעי
תו י עט י נו קתו
א ר וד מ ב א ה ד ך פ נא ב א נימ ח ל ״ א ,א ייח יב ר
ד ימ ת ה ת א ש [מ ״ ק מ ב נ ם ש ׳יפ ו ,ך ר וד מ א ת ניכ ש ד
.ל ״ כ ע וב ת ש ב ל ת מ ה ניכ ש ה ש י״ ב ש ר ם ע
ה זב ו ר ס ח ,׳ת י ת ב ית ר ח א א ׳׳כ ה ר יש :ה ״ ל ף ד
ם יש ר ק [.א ״ ע ק ב ״ ח ק ׳׳ה וזנ ןוש ל ר א וב י
א נוונכ יפ פ כ ת מ א ל ו וה יימ ויק ב ר יד ת ימ ייק
יפ פ כ ת מ א ל ד [ם יכ א ל מ ה ל ׳׳ר ] ם יד מ וע ןוניא ד
ד ״ ע ו ,ה ב יש י א ל ב ר יד ת ימ ייק ו יצ יפ ק ןול ת יל ד
.ק ׳׳וד ו ל ״ כ ע ם יד מ וע ם יש ד ק ב ב ית כ
:ו״ ע ק ד ל ׳׳צ :א ׳׳ע ק ד ׳ח ה ר וש :ט ׳׳ל ף ד
.א ל ול ה ל ״ צ ,א ל ל ול ה ב ״ י ׳׳
,א ת יע צ מ א ד ת ב ית ר ח א ה נור ח א ה ר וש ב .א ״ מ ף ד
כ ׳׳ש מ ר א וב י ת ומ ד ק ה ה ול א ב ו ר ס ח
ר ׳׳ה ד א ת מ ש נ ם ש ה ל ג ת נש [:ט ״ ע ר ד ג ׳׳ה ק ׳׳ה וזב נ
ר מ א ו א ש יד ק א ג יצ וב ם ק ,מ ״ ע ר ה ם ע א ב ס ׳יח ב ב
זונא ,ת נא ןא מ ע ד ומ ת ש א ך ל יד ןיל ימ ב א כ ם א ב ס
ם ש ה מ ,ך ל ע ר מ ת א ומ ש ה מ ה א מ ד ק ם ר א א וה
[:ד ״ מ ר ד ש ״ וע נ י׳׳ב ש ר א כ ו ,מ ׳׳ע ר ל ע ר מ ת א ונב
,מ י׳ע ר ל א ב ס ׳יח ב ב ר ׳׳ה ד א .ר ל גת ג ם ש ם ג ש
ר מ א ו א ש יד ק א ניצ וב ם ק ו ,מ ׳׳ע ר ל ק יש נ א ב ס ה ו
.ונב ם ש ה מ ו ומ ש ה מ ןיר ב ח ת מ ןע כ
ש ״ וע ] ר ס ח ,א ב ר ק ת ב ית ר ח א ד ׳׳י ה ר וש .ה ״ מ ף ד
א נק יר ז ןע כ ד ע ו א ק וניה ר מ א ד [.ב ״ ע ר ד
ר וצ מ א נס ר ה ו ר וצ מ ןב א וה יא ד מ ״ ס ל א נב א יא ה
ך יא א נע ד י א נא ד ׳וכ א ת ת ל ה יל א נל פ ש א ו ה יל יד
א ת ש ק ב א ח מ ור ב ןיפ ייס ב ןיב ר ב ר ןיר ב ג ןיח יג מ
.א ט ר יק ב
ה כ ו ר ס ח ,ל ״ כ ע ת ב ית ר ח א ג ״ כ ה ר וש :ה ״ מ ף ד
ה ״ ב וק [:ד ׳׳יק ד ג ״ ח ב ] מ ״ ע ר ל י״ ב ש ר א
ך ת ע יס ב יוה ימ ל ה יל יד ה ר וב ג ת ד מ ך ל ב יה י
ל כ ו ה יג וז ת ב ו מ ״ ס ך נימ ןול ד ח ד יו ןול ח ל ח ת יד
.ך ד י ת וח ת יא ל ש ל ש ב ם יר וש ק ןוה יו ןייר ש מ ו ןנמ מ
.ה ית ב ל ״ צ ,ה ית ר ב ו״ כ ה ר וש :׳נ ף ד
ר ס ח ,א ת ומ ל ש א ב ת ב ית ר ח א ,יט ה ר וש .ג ״ נ ף ד
ת ת כ ת ש א א ב א ד א ר ט ס מ יא [.ח ״ ע ד ש ״ וע ]
.יר ק ת א ה מ כ ח
ר ס ח ,יר ט וז ת ב ית יר ח א ד ״ י ה ר וש :ה ״ נ ף ד
ר וצ יק ב ב ת כ [.ד ״ מ ר ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ] ה נה ו
וא ל ןוניא ,ם ד א ינפ ם ה ינפ ת ומ ד ו ןנינת ל ״ זו
יפ נא ם יב ור כ ,ןיב ר ב ר יפ נא ןוניא ,ם יב ור כ ןוניא כ
.א יב ר כ יר ט וז
הטמשה רבד הז ו
.וניב ר ל ״ צ ,ניב ר ,יה ה ר וש ה ג ה ב :׳ב ף ד
.יב ת כ ב ל ״ צ ,יב ת כ ב ו ״ ״ ׳׳ ״ ״
וניב ר ה ש מ ל ,ת א ז ר ס ח ג ״ ל ה ר וש יר ח א .׳ג ף ד
א ״ ר ד ם ב ] ש ״ מ כ ד ל ונ א ל ש ד ע ומ ש ב וה וא ר ק
.ה ז ם ד וק ש א ק ם יפ ב ש ״ מ כ י״ ב ש ר ל ןכ ו ,[ב ״ ל פ
כ ״ כ ו ר ס ח ,ה מ ח ת ב ית יר ה א ז״ כ ה ר יש :׳ג ף ד
ה ש מ ד יב ע ת א [:ג ״ פ ר ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ]
.ל א ר ש יד וה יימ ק א ש מ ש ד א פ וג ב
ה כ ו ר ס ח ,א ש מ ש כ ת ב ית יד ח א ט ״ כ ה ר וש :׳ג ף ד
י״ ב ש ר ל ע [.א ״ יד א ״ ח ק ״ ה וזב ] א ת יא
א ש מ ש ד ור יה נכ א ק פ נ ת ויל ג ר מ א וה ה ד א ר וה נד
.א מ ל ע ל כ א ר ה נו ה ק ית ר נמ
ש ״ וע נ ר ס ח ,יניס ת ב ית יר ח א ד ״ ל ה ר וש .׳ד ף ד
ור מ א ו ה יל וב יר ב ו וה ל וכ ות א [,ט ״ יר ד
.יוכ יניס ה יל
ה כ ו ר ס ח ,ה ש מ כ ת ב ית יד ח א ט ״ כ ה ר וש :׳ד ף ד
[.ג ״ ע ר ד ג ״ ח ק ״ ה וזב ] י׳׳ב ש ר ל מ ״ ע ר ה ר מ א
ה מ ך ל יל ג ה ״ ב יק ד ך ק ל וח ה א כ ז א ש יד ק א ניצ וב
,ןא מ ל ו ןא מ ל א ל א ה זוח ו א יב נ ל כ ל יל ג א ל ד
ינפ מ ו ,י״ ב ש ר ל ע ו ומ צ ע ל ע ה יה ות נוכ ה ״ א ]
ומ צ ע ל ע ה ל ג א ל וניב ר ה ש מ ד ות ונת ונע ל ד וג
.[ק ״ ור ו ור וב ד ם ת ס ו ש ר ופ מ
ל ״ זו ר ס ת ,ןיר ד ת ב ית יר ח א ט ׳׳י ה ר וש :׳ה ף ד
וה ל וכ ש יע ר א ה ש מ [:ז״ פ ר ד ג ״ ח ק ״ ה וז]
וניזא ה ה ש מ ר מ א ד א ת ע ש א יה ה ב א נא ת ,ןימ ל ע
.ר כ ןימ ל ע וש יג ר ת א ה ר ב יא ו ם ימ ס ה
,ם ינויצ ה ל ״ צ ,ם ינייצ ה ׳ד ה ר וש ה ״ ג ה ב :׳ט ף ד
,ת וד מ ת ב ית יר ח א ׳י ה ר וש ה ״ ג ה ב :ג ״ כ ף ד
ת יח ש א א ל ת ר מ א וה ייג יג ב ד ר ס ח
.ה ר ש ע ה ר וב ע ב
ח ״ ם נ ל ״ זו ר ס ח ,ש ״ ייע  יח א ׳ט ה ר וש :ה ״ כ ף ד
ת ש ב ל ב ק ל ם יח מ ש ם יק יד צ ה [ג ״ צ ק ׳יס
ינ פ (׳ו ׳נ ׳יע ש י) ׳א נש ,א ר וב ה ד וב כ ל ןויזב <
,ונק ז ח ל יג ש ל א ק זח יו ,ק ור ו ת ומ יל כ מ ית ר ת ס ה א ל
.ל ״ כ ע ף ח יו ם ור ע ך ל ה ש ה יע ש יו
.ב ות כ ל ״ צ ,כ ות כ ׳א ה ר וש :ט ״ כ ף ד
ר ס ח .ש ״ ייע ת ב ית ר ח א א ״ כ ה ר וש :יל ף ד
י״ ב ש ר ל מ ״ ע ד א ד [מ ״ ע ר ב .ד ״ ל ר ד ש ״ וע ן
ה ״ יוה יכ א וה ע וד יו ,ך ל יד ח מ ש נ יה יא ׳ה ר <
ש ״ וע ] ,ה ניכ ש ת וכ ל מ ׳יח ב א יה ׳ה ר נו ,ת ״ ת א ו,ר
ה יב ע ג פ ו א ח ר א ב ל יזא ה וה ק ח צ י יב ר [.ח ״ צ ר י
- ע ״ ב ל ש ו ת -

‫ציון לנפש חיה‬
‫ומוכתר במעשים טובים‬ ‫המפורסם‬ ‫נשמת הגביר הצדיק וחסיד‬ ‫השיב מעון‬ ‫ורבים‬ ‫לעילוי‬ ‫הרב המקובל‬

‫י.״י נ ס י ם ב ח ו ם ב ן ר ב ק ה ז״ל‬
‫אשר החזיר עטרה‬ ‫הוא‬ ‫שנים‬ ‫בירושלים,‬ ‫בסתר‬ ‫עולם יהיה מעשי צדיק הזה‬ ‫להפיץ לימוד חכמת‬ ‫לזכר‬ ‫הקבלה‬ ‫ליושנה‬ ‫אשר‬ ‫רבות‬

‫החזיק ו פ ר נ ס ו כ ל כ ל ע ל ידי ב מ ת ן‬ ‫חכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫מאה‬ ‫בערך‬

‫מקובלים‬

‫בעלי‬

‫ירושלים.‬

‫מיקירי‬

‫ועליו נ מ ל י ץ ו נ א מ ר ב א מ ת‬

‫כמה גדולים מעשה נסים‬
‫ברום ה ה הזיתים ביום ו״י ש ב ט ת ד פ ״ ז .‬ ‫נ צ ב ״ ה .‬ ‫ומנ״כ‬ ‫ת‬ ‫נ ל ב ״ ע בירושלים‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->