‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrewb ooks. org‬‬
‫ע״י ח י י ם ת ש ם ״ ט‬
‫ס פ ר‬

‫שיר בר יוחאי‬
‫שיר המעלות וגדלות המדריגות‬

‫התנא אליהי רבי שמעון בן יוחאי זי״ע‬
‫א ש ר חברו ויסדו ה ר ב ה מ ק ו ב ל ה א ל ה י עיר וקדיש‬

‫רבי שמעון לביא זצוק״לי‬
‫מנוחתו כ ב ו ד בעיר טריפולי יע״א‬

‫עם מבוא ותולדות המחבר ושירו‬

‫ופירוש וביאור גדול על הפיוט ושיר הקדוש הזה‬
‫המלקט והמסדר‬

‫ישעיה אשר זעליג מרגליות‬
‫פעיה״ק‬

‫י ל ל ^ ל י ט‬

‫תובב״א‬

‫שנת ו י ת ן ! פ י ש י ר לפ״ק‬

‫יי‬

‫ציון לנפש חיה‬
‫לעילוי‬

‫נשמת הגביר הצדיק וחסיד‬
‫ורבים‬

‫השיב מעון‬

‫ומוכתר במעשים טובים‬

‫הרב המקובל‬

‫המפורסם‬

‫י‪.‬״י נ ס י ם ב ח ו ם ב ן ר ב ק ה ז״ל‬
‫לזכר‬

‫עולם יהיה מעשי צדיק הזה‬

‫ליושנה‬
‫אשר‬
‫רבות‬

‫להפיץ לימוד חכמת‬

‫אשר החזיר עטרה‬

‫הקבלה‬

‫בירושלים‪,‬‬

‫החזיק ו פ ר נ ס ו כ ל כ ל ע ל ידי ב מ ת ן‬
‫בערך‬

‫תלמידי‬

‫מאה‬

‫מיקירי‬

‫חכמים‬

‫בסתר‬

‫בעלי‬

‫הוא‬
‫שנים‬

‫מקובלים‬

‫ירושלים‪.‬‬

‫ועליו נ מ ל י ץ ו נ א מ ר ב א מ ת‬

‫כמה גדולים מעשה נסים‬
‫נ ל ב ״ ע בירושלים‬

‫ומנ״כ‬
‫ת‬

‫ברום ה ה הזיתים ביום ו״י ש ב ט ת ד פ ״ ז ‪.‬‬
‫נ צ ב ״ ה ‪.‬‬

‫הקדמה‬
‫זכאין כ ד ש מ ע ת ו ן ש ב ח ד א ש י ר ת א ‪.‬‬
‫קביעין‬

‫כן‬

‫בהנהו‬

‫תהוון‬

‫חבורתא‪.‬‬

‫)לשון הרב רבי מאיד ש‪-‬ץ זיל בפיוטו אקדמות‪1‬‬

‫ה נ ה כ מ ה וכמה שרים אחר נוגנים פייטנים ב ע ל י שיר י צ א ו ב ש י ר ם‬

‫ובזמרם‪,‬‬

‫ו ח ב ר ו ד ב ר י שיר שירי ש ב ח שירי ה מ ע ל ו ת שירי מזמור ש י ר י ה ו ד ו ה ד ר‬
‫ל כ ב ו ד ה ת נ ״ א ה ר ש ב ״ י זי״ע‪ ,‬ונדפס בספרים פיוטיהם ושיריהם‪ ,‬א ב ל ש י ר ה ש י ר י ם‬
‫א ש ד נ ת ק ב ל ו נ ת פ ש ט בכל תפוצות העולם ו מ ר ג ל א בפומייהו ד כ ל ישראל‪ ,‬ו ב י ח ו ד‬
‫ב מ י ד ו ן ביום ל ״ ג לעומר ה נ ה מ כ ל השירים והפיוטים והפזמונים ש ש ו ר ד י ם שם‪,‬‬
‫ה ע ו ל ה ע ל כולם הוא דברי השירה ה ז א ת ש י ר ופיוט הקדוש ״ ב ר י ו ח א י ״ א ש ד‬
‫ח ב ר ו ויסדו מ ו ה ר ״ ש ל ב י א ז צ ו ק ״ ל כ מ ״ ש ב ״ מ ב ו א‬

‫כאן״‪ ,‬ו ש מ ע ת י מ ח ס י ד י‬

‫ק מ א י ד א מ ר י בשם אדמו״ר הגהצה״ק ש ר ש ל ו ם מ ב ע ל ז זצוק״ל ש א מ ר ש א ל ו‬
‫ה פ י י ט נ י ם שהיה להם נשמות כלליות‪ ,‬א ל ו פיוטיהם‬

‫ושיריהם הן נ ת ק ב ל ו א צ ל‬

‫כ ל ל ישראל‪ ,‬ואלו הפייטנים שהיה להם רק נ ש מ ו ת פרטיות‪ ,‬א ל ו ל א‬

‫נתפשטו‬

‫פ י ו ט י ה ם א צ ל כלל י ש ר א ל עכל״ק‪ ,‬ומגאחי בעזהי״ח מקור לד״ק ]במקדש מלך בם׳ ויקרא על‬
‫מ‬

‫ז ז‬

‫יי‬

‫ש‬

‫זוה״ק דיייח‪ ,‬בד‪-‬ה דאנא מדכינא‪ ,‬בשם ייי ״ "ל‪ 1‬ע " • והנה ת מ י ד ב ע ת ש ש ו ר ד י ם א ת ש י ר‬

‫ה ק ו ד ש ״ ב ר יוחאי״ כולם נתרגשים ב ר ג ש ת ה ק ד ש גם אלו שאינם יודעים פ י ר ו ש‬
‫ר ו ב ד ב ר י ש י ר הזה‪ ,‬ואין זה א ל א ש י ש בתוך‬

‫ה ש י ר הזה ת ו כ י תוכות קודש‪,‬‬

‫ו א ע י ג ד א י נ ה ו ל א ח ז י מזלייהו חזיא ורגישו בנפשייהו‪ ,‬וכ״כ ר ב נ י ו ג א ו נ י ע י ר‬
‫ל מ ו ר נ ו ב ה ס כ מ ת ם ע ל ספרו הקדוש ״ כ ת ם פז״ ש ה מ ח ב ר ח י ב ר ש י ר ה ז ה ע ל ק ד ו ש ה‬
‫ר ב ה ‪ ,‬וז״ל שם ה ו א היה גבור באר״ש ב ע ״ ט ה ז מ י ר ונהר יוצא בפיוט ״ ב ד י ו ח א י ׳‬
‫א ש ד ש ר ל ש ב ח ר ש ב ״ י זיע״א‪ ,‬כל א ד ם חזו בו ח ו צ ב ל ה ב ו ת א ש ס ד ר ק ד ו ש ה‬
‫ר ב ה ב א ד ״ ש ע ר ב ״ ה על ע ד ב י ״ ם עכ״ל‪ .‬ולפלא ש ה נ ה ב ע ה מ ״ ח ש י ר ה ק ד ו ש ה ז ה‬
‫נתבש״מ בשנת שמ״ח כמ״ש‬

‫ב מ ב ו א כאן‪,‬‬

‫והנה מ א ז ו ע ד ע ת ה ע מ ד ט ע מ ו ב ו‬

‫ו ע ו ד ל א זכינו לטעום מ ט ע ם ל ש ד ה ש מ ן שלו‪ ,‬ש ע ו ד ל א נ ד פ ס ש ו ס פירוש ל פ ר ש‬
‫מילין דםתימין בשידתא דא הנאמרים למעלה‬

‫בקודש מ ק ו ד ש ק ו ד ש י ן ד ר ש ב ״ י ‪,‬‬

‫ו ה נ ה נ ד ר ש ת י מ א ת י ד י ״ נ א ד מ ו ״ ר ה ה ״ צ בנש״ק מזר״ק ט ה ו ר פ ר י צ ד י ק א ו ד פ נ י‬
‫מ ל ך חיים כו׳ ה ר ב ר ב י י ע ק ב‬

‫האלבערשטאם‬

‫שליט״א הרב מטשאקאווע‬

‫י ע ״ א ‪ ,‬ל ע ש ו ת ביאור ופירוש ע ל ש י ד ופיוט ה ק ד ו ש הזה‪ .‬ו ש מ ת י לב‬

‫לבקשתו‬

‫ודרישתו‬

‬ו ע ל ד ש ב ״ י יכולין לאמר דזיו ליה כ ב ר ב ת י ה ‪.‬‬ ‫ובנאות דשא ירביצנו ועל מנוחתינו ינהלנו‪ .‬וכיה״ר מלפני אבינו שבשמים‬ ‫ע ב ש נ ה‬ ‫ה ז א ת‬ ‫י‬ ‫ש ב ת ה‬ ‫ה א ר‬ ‫ז ש ב ת לה׳‪. .‬אלא איהי רמיזא על תדין‬ ‫ה‬ ‫ן ז ן ף ב נ י ן‬ ‫ד ן ן ר י ן‬ ‫מ ק ד ע י ן‬ ‫וקראן כולא איכה איכה‪ .‬איכה תרעה בחרבן בית ראשון‪ .‬וסדר סידור‬ ‫ה ש י ר הזה‪ .‬ואקוד‪ .‬מה שעל״‬ ‫ב מ ח מ ב ת‬ ‫‪.‬‬ .‬דיאמד הבן ‪ L‬לאביו‬ ‫ל‬ ‫נ ש א ל‬ ‫‪v‬‬ ‫ד‬ ‫‪r‬‬ ‫‪1‬‬ ‫א י מ ר‬ ‫ס נ ה‬ ‫ב = ל‬ ‫י מ ן‬ ‫י ש נ ה‬ ‫ב ק י א‬ ‫ב ת ו ר ה‬ ‫ע ל‬ ‫הגא‬ ‫‪1‬‬ ‫ה‬ ‫‪1‬‬ ‫ו ל ה ‪ .‬כי לא נ ת ג ל ו ע ו ד אז בימיו‪ .‬גלותא דבבל דאיהו זמן‬ ‫זעי‬ ‫ד‬ ‫ועל גלותא דאדום דאיהו זמן סגי קארי ביה תרביץ עכ׳׳ל‪ .‬‬ ‫א ל ת‬ ‫לקוב״ה איכה ת ר ‪ .‬‬ ‫‪.‬לכן בדרך זה י‬ ‫שאיתא ]בקידושין _!ל׳׳ב‪ [.‬תרעה תרביץ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ובעת הלימוד ממש ע ל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫< ן א ר י‬ ‫ב י ה‬ ‫ת ר ע ה <‬ ‫בן‬ ‫במחשבתי ת ר ב י ״ ץ גי׳ שב״ת‪ . .‬לאו דא כדא‪ .‬קרוב לדרך ה פ ש ט ‪.‬ו ב ע ז ה י ״ ת אחרי י ג י ע ה רבה עלה בידי ו מ צ א ת י מיס חיים לחברי‬ ‫פ י ר ו ש הזה מים מן ה מ ק ד ש יוצא ממקורות ויסודות חזקים מלאים זיו ומסיקים‬ ‫נ ו ג ה מ מ ק ר א י קודש ומחז״ל ולשונות ש ל זהודי״ת מזהר הקדוש והתיקונים ו מ י ס ו ד ו ת‬ ‫ח כ מ ת ה ק ב ל ה ש ל הראשונים‪ .‬ואומר לאבינו שבשמים אבא מקרא כך כתוב בתיד‬ ‫ה‬ ‫עכל״ק‪ .‬תרין זמנין איכה איכה אמאי‪ .‬י!»אל מבניו הפדוש״ס זצוק״ל הטעס בזה‪ . .‬וסדר‬ ‫יסודי‬ ‫תולדתו‪ .‬ו ש מ ע ו הטוב‪ .‬ואבזי•‬ ‫‪. ..‬איכה תרביץ ב ת ר‬ ‫בית שני‪ .‫הקדמה‬ ‫ו ד ר י ש ת ו ממני‪ . .‬ויקוים לנו נבואת ]יחזקאל ל״ד—י״א‪-‬ט״ו[ ואני ארביצם נאם ה׳‬ ‫י‬ ‫ב ז כ ו ת א ר ב ת י ד ב ר י ו ח א י ניפק מ ג ל ו ת א ב ר י ״ ש ג ל ״ י ע ״ י ר ע ״ מ מ ש י ח צ ד ק נ ו ב ב ״ א ״‬ ‫ה מ י י ח ל ומקוה ו מ ח כ ה ו מ צ פ ה ל י ש ו ע ו ת ה נ ב י א י ו ת‬ ‫י ש ע י ה א ש ר ז ע ל י ג ב ״ ר י ע ק ב צ ב י ז״ל מ ר ג ל י ו ת‬ ‫ב ע ל ה מ ח ב ר ספרי‬ ‫קומי רני‪ .‬כי ה ר ב ה מ ח ב ר‬ ‫ד ב ר י ש י ר ה ק ו ד ש הזה לא ר א ה כ ת ב י האריז״ל‪ .‬וראיתי להרב הגאון איש האלהימ מוהר׳׳ר יוסףיוזפא תאן‬ ‫להבין פירוש‬ ‫נורלינגן זצוק״ל ]בס׳ יוסף אומץ בסי׳ תקפ״ט[ וז׳׳ל השיר שמוזכר בו בן יוחאי ]צ״ל בר יוחאי[ איננו‬ ‫‪:‬‬ ‫אומר לרוב עימקי בקילי• ע ״ל• ו א מ ו ר מ ע ת ה י ת ר ו ע ע ו וישירו שיר ש ב ח זה ת ה ל ו ת ״ ב ד‬ ‫י ו ח א י ״ מ ש ע ר י ה ח צ ר הפנימיות‪ .‬ו ב ר א ש ספרנו זה ס ד ר ת י ״ מ ב ו א ״ ובו י א מ ר מ י‬ ‫ה י ה המחבר‪ .‬‬ ‫ו מ כ ת ב י האריז״ל ל א ה ב א ת י רק באיזו מקומן המוכרח והמפורסם‪ .‬‬ ‫ב‬ ‫‪.‬לכן בדרך הקדוש חזה אכתוב כאן ג״כ רמז לגאולה על השנה הזאת שנת השב״ת‪ .‬וע״ד ת ין זמנין איכה איכה‪ .‬בזה הספר רצון רבים מ י ש ר א ל ה מ ש ת ו ק ק י ם‬ ‫ע ו מ ק שיר ה ק ד ש הזה‪ .‬‬ ‫ושמעתי מחסידי קמאי שהרהצה״ק בעל מגן אברהם אדמו׳־ר מטריסק ״וק״ל אמד בכל שנה ושנה ב ל ‪.‬״•י•‬ ‫די‪*-‬‬ ‫•ב״ מקרא כתוב כך בתורה‪ .‬מדות רשנ־י‪ .‬‬ ‫ת‬ ‫ל מ ו י‬ ‫ב ז ו ה‬ ‫״ ק עם תלמידנו היקרים שיחיו‪ .‬אשרי האיש‪ .‬ובאיזו זמן היה‪ .‬איכה תרביץ בצהרים‪ .‬‬ ‫‪.‬הילולא דרשב־׳י‪.‬ישב רוחו‪ . .‬ואז ישיר ויעלוז נ פ ש י ולבי א ש ר זכיתי ב ח ס ד‬ ‫לבאר ולגלות מעט‬ ‫עליון ית״ש‬ ‫ע ל מ ו ת שיר ה ק ד ו ש הזה‪ .‬ואיך‬ ‫א ה י ה כ ד ת ל י ת נ י א ב ד ל א תניא‪ .‬וכפ׳ בלק דק‪-1‬״ שהשכינה הקדושה‬ ‫ש‬ ‫‪.‬ואשר גם בסירושנו זה נכלל ומובא מ ע ל ו ת ו מ ד ר י ג ו ת‬ ‫מ ש ה רבינו ה ר ע ״ מ ה מ ו ב א בש״ם ובזוה״ק ובתיקונים ב ה ת נ ו צ צ ו ת אור זיו נ י צ ו ץ‬ ‫נ ש מ ת ו באותם ה מ ע ל ו ת לרשב״י‪ . .‬עמודי ארזים‪ .‬‬ ‫י "״‬ ‫‪°‬‬ ‫ראש השנה גימטריאות על הגאולה על אותה השני•׳ י‬ ‫כבודאבא‬ ‫בדרך ‪•ma‬‬ ‫‪.‬ל ה ש י ״ ת כי ארור‪ .

‬‬ ‫בכל‬ ‫זאת עבודתו הקדושה‪.‬שם שם להם חק ומשפט את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשץ‪ .‬למר דעת את העם‪ .‬וכן יסופר גדולים מעשה אותו צדיק אחרי פטירתו כי כל הבאים על קברו‬ ‫נענים שם בתפלתם ונושעים‪ .‬הרבה גבולו בתלמידים‬ ‫שלימים וכן רבים‪ .‬שמה להרביץ ת־רה עלה לו על כולנה‪ .‬ועי״ש בדקס״ד‪ 1:‬ויוריני מלמדי כוי‪ .‬הוא הרב הגאון המקובל‬ ‫ה א‬ ‫ע‬ ‫ה י‬ ‫ל עיי י ק י י ר ב י ש מ ע ו ן ן׳ ל ב י א זצוק׳׳ל‪.‬ורב גובריה ורב חיליה דהאי טנרא תקיפא לא יכילוהו מגילות חבילות חבילות ואין די באר‬ ‫מעשה תקפו וגבורתו נוראותיו ונפלאיתיו אשר עשה להיות בספר נכתבים‪ .‬ואף שלב קדשו היה תמיד מפעם ודופק ומשתוקק ליסע לארץ הקדושה ג(‪.‬ועי׳׳ז נתקנאו שש הגוים הערביים בטריפולי על קבר הקדוש הזה‬ ‫בראותם הישועות הרבות הגדולות מהנוסעים שם‪ .‬לא נודע לנו מי הם ב(‪ .‬‬ ‫ואני מוטל בערש דוי אוחילה לאל יקימנו ואחיה לפניו עד אשלימי כל ס׳ הזהר בארץ הקדושה אמן‪.‬ויסע ויבא לעיר‬ ‫״פאס‪ .‬אל אלהי ישראל יעזרינו לאומרם בארץ הקדושה ובבנין אפריוןב״ב‪) .‬ז‬ ‫ושאלתי את פי מלמדי ויענני ואמר לי כוי‪ .‬ויצא פסק‬ ‫מטעם המלכות השופטים הגבוהים לפתוח הקבר ולבדוק ולברר באיזו סימנא מלתא הוא למי שייך‪.‬הערביים מצאו אז שעת הכושר והוציאו שש וקול שזה הקבר שייך להם ומהם הוא‪.‬ג( כמ״ש הרב בעצמו‬ ‫]בספרו כתם פז דמ״ז‪ 1:‬וז״ל וכן אנחנו נוהגין בכל ליל א׳ שבועות בל״ב פיוטים המיוסדים אצלינו‬ ‫עפ״י סוד החכמה‪ .‬ושש נתבקש הרב בישיבה של מעלה בשנת שמ״ת ו(‬ ‫ושם חלקת מחוקק םפין טמיר וגניז בגזא דמלכא‬ ‫מ ג ו ח ת‬ ‫י‬ ‫כ ב‬ ‫‪.‬והרב המגיה שש‪ .‬וזה יותר טוב‬ ‫מהליכתו לארץ ישראל‪ .‬‬ ‫י י י ?"‬ ‫מ א ת ם‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫שמעון•‬ ‫ק י ד ש שס שמים בחייו‪ .‬וכן עשה והצליח כמעט לגיירם להרביץ‬ ‫תורה שם ד(‪ .‬ו( כן הוא מדוייק לפי מש״כ שש שט״ל שנים היה בטריפולי‪ .‫מבוא‬ ‫ל ת ו ל ד ו ת ה מ ח ב ר ושירו ה ק ד ו ש ״ ב ר יוחאי״‬ ‫׳ ש ‪ 0‬ה מ ח ב ר השיר ״בר יוחאי‪ .‬עו״ש בדקמ״ט‪.‬ויבא ער טריפולי וראה שפ שלא היו יודעין דת ודין ואפילו תפלה‬ ‫וברכות כתילנן‪ .‬ב( וחסשתי ומצאתי ]בספר כתם‬ ‫פז דק״ו‪ [:‬שכתב שאלתי את מלמדי זלה״ה על הענין הזה ויוריני ויאמר לי דע בני כוי‪] .‬‬ ‫ו י ס ע בשנת ש״ט לארץ ישראל‪ .‬‬ ‫א( הקדמת הרב המגיה לדפוס סשר ״כתש פז״ מוהר״י בן נאיים ז״ל‪ .‬והאיר‬ ‫שם בטריפולי באור תורתו וקדושתו ט״ל שנים ה(‪ .‬ושש בעיר פאס נתגדל וצץ ציץ נזר הקודש עיר וקדיש אור החשמל‬ ‫בנגלה ובנסתר ויצא אליהם‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫שמעון‪.‬והנה נזדמנה להם השעה אחרי כיבוש אטליא את‬ ‫טריפולי‪ .‬ואמר בלבו כי טוב לו לקרבם לתורה וללמדם תורה וליראה את ה׳‪ .‬הוציא‬ ‫יקר מזולל ורבים השיב מעון‪ .‬‬ ‫רבותיו‪ .‬והמשפטים הלכו וגבהו וכאו עד רומא‪ .‬‬ ‫ד( לשון הרחיד״א ז״ל בשה״ג בערכו‪ .‬‬ ‫והיתה על זה מחלוקת גדולה בינם ובין היהודים‪ .‬כי בעת המלחמה ברחו כל חושבי העיר ונהרס ונחרב כל העיר מהמלחמה‪ .‬ה( לשין הרבנים בי דינא רבה דק״ק ליוורנו בהסכמתם על הדפסת‬ ‫ספרו כתש פז‪ .‬ואחרי הכיבוש שבו‬ ‫תושביה העירה‪ .‬הוא היה ילד קטן בימי גלות ספרד ויצא משם עם הגולה אשר הגלתה‪ .‬קבע להם עתים לתורה עת לכל חפץ ואחריו כל אדם ימשך‪ .‬כרע רבץ כארי‬ ‫וכלביא רב פעלים מקבציאל שרבה וקבץ פעלים לתורה ויציץ ציץ ויגמול שקדים‪ .‬‬ ‫מילדותו‪ .‬עו׳יש דף תי׳׳ח‪[.‬זכה ורבים זיכה‪ .‬וראיתי‬ ‫)ף(‬ ‫בספר‬ .‬בארצות המערב א(‪.‬מאת ה׳ היתה זאת רצה לזכות‬ ‫את ישראל ורב בקעה מצאה וגדר בה גדר‪ .

‬‬ ‫החכמה‪.‬ונתפרסם אז בעתונים מעשה ה׳ כי נירא הוא‪ .. -‬‬ ‫ייזיס‪.‬‬ ‫הזאת‪ .^30‬‬ ‫בריחנו‬ .‬י ל‬ ‫ה ו א‬ ‫מ ע‬ ‫ך בש‬ ‫נ מ‬ ‫ספד בשבט מישור ושבט מוסר משבטו דרבי שמעון•‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב י ה ב‬ ‫ה ל ש‬ ‫י ז א׳*‪-.‬והכל תלוין במזל ואפילו ס׳־ת שבהיכל‪ . . .‬הוא שני חלקים כרכים גדולים פירוש על מדרשות זהר הקדוש‬ ‫סדרי בראשית שמות א(‪ .‬‬ ‫בשח״ג שם‪ . .1.‬״ ‪.‬‬ ‫הזחד‬ ‫מ בשנת שמ׳׳ה‪ ..‬‬ ‫הזהר מגשימים האלהוח בזכרם ענין זווג ומסרון ומטרונה‪ . .‬וזיל ]הרב בהקדמתו ל‬ ‫‪.‬ושהעולמות מיוחסים אל זכר ונקבה על יהס השאלה‪ ..‬עד שבשנת תקנ׳־ה נתעוררו אנשי חיל עשירי טריפולי לעשות‬ ‫חיל והדפיסו בליוורנו שני חלקים תנ׳יב דפים על ס׳ זוה״ק בראשית‪ ..‬‬ ‫״‬ ‫״‬ ‫‪.‬וט״ס הוא‪ . . . .‬‬ ‫ח״ו‪ .‬‬ ‫לכובד לבם הקשה‪ .‬‬ ‫ח ו ב ן הספר‪ .‬ויפתחו את קבר איש האלהיס‪ .1.‬וכילס‬ ‫הפתיעו שמצאו אח הקדוש רבי שמעון מעוטף בטלית מצוייץ וגופו שלם כאלו מחדש הניחוהו שמה‪ .‬עויש דמ״ז‪ [.‬ירבו‬ ‫וגובה‪ . . . .‬וכ״כ בשה״ג שם ו ‪.‬ונתברר‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ל* ו ל‬ ‫כ י‬ ‫נ‬ ‫לי‬ ‫ה י א‬ ‫זאת נחלת ש מ ע ו ן‬ ‫ה ס פ ר י ם שחיבר מהר׳׳ש לביא זצוק״ל‪ . .‬יען כי עוד לא השלימו ע״כ ס׳ הזהו‪^-‬‬ ‫רק כנראה כשבאו להדפיסו בליוורנו ומצאו שם להרחיד‪-‬א ז״ל‪ .‬‬ ‫ומרבים‪. .‬״•‪*.‬‬ ‫באלהות ‪.‬״ המעתיק‪ .‬ורבני ליוודנו המסכימים•‬ ‫> לדוגמא נעתיק כאן שנים שלשה גרגרים‪ . .‬‬ ‫‪..‬הסבה שגרמה לו והביאו לחבר ספרו ״כתם פז״ הוא קנאת ה׳ צבאות שהיתד‪.‬‬‫‪-/‬‬ ‫]בספר מלכי רבנן‪ . .‬י ״"= " * י ל י ״ י י ״ ל מ א‬ ‫‪.‬ואז‬ ‫כולם הודו והכירו כי שלנו הוא ואיש אלקי קדוש ה׳ הוא‪ .‬ושזיווגם הוא השקפת ד ‪ .‬עו״ש די״א‪ [:‬ואני הארכתי לך בזה להודיעך קשט אמרי אמת ״אין ה כ ו ו‬ ‫נ ד‬ ‫להמקובלים בזוכרם ענין זווג או בעילה ענין מורגש גשמי כאשר הוא מורגש אצל בעלי חייה‪.‬כי דם לא יבינו רק ענין מוחשי ג ^‬ ‫ג ן י‬ ‫חםח רוחם ונשמתם עכ״ל‪] .‬והרב בעצמו עוד לא קרא שם לספר הזה‪ . .‬‬ ‫בלב קדשו נגד הפילוםוסים ונגד המדברים על חכמת הקבלה‪ .‫מבוא‬ ‫וגם משרי המלוכה מרומא נשלחו לטריפולי לעמוד על פתיחת הקבר‪ . ..‬״ק‬ ‫השפעת העלה בעלולה‪ . ..‬וחייב מתחיל מפרשת חיי שרה מדף רפ״א עד דף חמ״ח‪ .‬וכמה גדולים מעשה ונפלאות הצדיקים גס‬ ‫א ז‬ ‫אחדי מיתתן‪ .‬‬ ‫ים בפחזותם ‪.‬והוא ראה פתח‬ ‫‪ 1‬ן י י‬ ‫‪^ 5‬‬ ‫מפתחו רשעים ודרכו קשתם במו אופל וחשכת דעתם חצים ומות כמתלהלהים נגד ישרי לב המקובל‪. .‬לבם כי בעלי‬ ‫*אומר‬ ‫ב י‬ ‫ל א‬ ‫י ד ע ו‬ ‫**"‪on‬‬ ‫ןלא יבינו עומק דבריהם וסוד התוארים כו׳ ולא נתן ח׳ להם לב לדעת כי העלים‬ ‫‪ 7 3‬ו ז ‪0‬‬ ‫‪ 3‬ד‬ ‫‪.‬ן ל‬ ‫בעלתו לקבל‪ .‬וכתבתי זה כנגד פושעי ישראל המבהילים בעזות פנים לחכמת הקבלה האומרים‬ ‫כ י‬ ‫ד‬ ‫חכש‪. ..v. .‬בעדכון כתב שהי‬ ‫‪.‬זאת הביאוהו עד הלום שחבר פי׳ ה‬ ‫ז ה‬ ‫להכית על קדקדם ולבטל דעותיהם וביאוריהם וכל דברי שטנתם ברוח קדים ישברם ורבת פעמיס‬ ‫ג‬ ‫וזכ‬ ‫בכפרו מגנה הפילוסופים והמדברים סרה נגד הקבלה וקוראם היצוניים >‪ .‬ומטעם המלוכה עשאו אז שם במקומו אותות‬ ‫כבוד שלהם‪ ..‬‬ ‫א‬ ‫נ פ ל‬ ‫נ ו‬ ‫ו ת‬ ‫ס‬ ‫ו ל ק י ‪ 1‬י‬ ‫ל ע ו מ ק ו‬ ‫‪3‬‬ ‫ני‬ ‫ת ד ג‬ ‫פ א‬ ‫‪ 0‬ד‬ ‫י‬ ‫א (‬ ‫נ ח ב ש י‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ן ד‬ ‫‪ 3‬י‬ ‫י י ן ם‬ ‫פ‬ ‫ן ן ״‬ ‫ל ה ר ח י ב‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ע ן ן ו א‬ ‫ו ל ה א ר‬ ‫ת‬ ‫ם י‬ ‫ז ה ד < ג‬ ‫כ מ ת ג צ ל‬ ‫‪ 3‬מ‬ ‫ס ס ד י‬ ‫״ ק לשוני שלבו היתה בוערת כאש להב בלתי מתפרד עצור נ ^ מ ו‬ ‫י ך לשון ומליצה מה שקצרו הראשונים והסתירו בדבריהם ע״ה‪ . . .‬זאת היתה לי עיקר לכתוב ולשים על ספר ולהרחיב עקבי משכיות לבב ד‬ ‫חכמים וחידותם עכ״ל‪] . . .‬והוא קרא שם לספר הזה ״כתם סז»׳‬ ‫שגי׳ שמעון לביא ז״ל ב(‪ .‬ועל סדר שמות עי היוס‬ ‫לא זכינו לאורה‪ .‬וצ״ל בשנת שמ״ח‪..‬הוא כמו שהוא כותב בהקדמתו שהגיה מחוך ספיי הזהי " י י " ? '‬ ‫‪ .‬ודי בזה תשובה לחולקים עלינו תועי לבב הסכלים ‪.‬״ז ב( כיכ הרב המגיה הר״י נאיים ז״ל‪ .‬‬ ‫מגשימים‪. .‬והיה ספרו זה טמיר וגניז‬ ‫בערך ר״ן שנה לא שלטא ביה עינא‪ .‬חלק א׳ יש בו ד״פ דפים והוא‬ ‫עד ס׳ חיי שרה‪ . .

‬רבינו בחיי‪ .‬והוא כי אשאל וכי אנסה לפניו לאמר‬ ‫למדנו רבינו כו׳ ]ואחר שמביא כל ההקדמות של זוה׳׳ק‪ .‬‬ ‫והראיה‬ ‫על זה‬ ‫כי לא‬ ‫יזכירנו‬ ‫בשמו כמו‬ ‫שמזכיר ספר‬ ‫הבהיר‪.‬והאלהים יכפר בעדי אם אשגה‪ .‬וזיל ואני הדל והעני בחכמה משתחוה אפים‬ ‫ארצה מרחוק מול עפרת קברו ז״ל‪ .‬מסייםז הרי לך מבואר מפי רב המנונע סבא‬ ‫ומפי דעיא מהימנא עצמו ומפי חברייא אשר קבלו מרשב״י ע׳׳ה‪ .‬והוא הראה אותו הקוגדרס לגאונים הזקנים שבאותו הדור‪ .‬‬ ‫וכן קבלנו‬ ‫מרבותינו‬ ‫כי הוא ז״ל לא ראה ספר הזהר •(‪ .‬וכהנה וכהנה עוד רבים מאמרים כאלו נמצאים בספרו זח‪ .‬ולא מחכמה שאלתי על זאת מלפניו‪ .‬והוא סוד אל שדי שבגי׳ משה‪ .‬שאב מהרמב״ן א(‪ .‬וכתב שהוא קבלת‬ ‫הזקנים הקדמונים ז׳יל‪ .‬‬ ‫ח כ מ ת הקבלה שלו‪ .‬הד״מ ריקאנטי ב(‪ .‬אזכיר לפניו מה שמצאתי ראיתי בספר הזהר אחת הנה ואחת‬ ‫הנה‪ .‫כב‬ ‫מבוא‬ ‫•הזהר‪ .‬ן בהיותי בארדל״י העיר הגדולה הראוני חכמי הקבלה קונדריס‬ ‫אחד היה משגים רבות וכתיבתו גסה משונה מכתיבתנו בשם רב וגאון היו קוראים אותו רבינו מצליח‬ ‫בן הזקן הגאון דבינו פלטיה היה מירושלים עיה״ק‪ .‬ד( כמ״ש ]בכתם פז בפ׳ וישלח דף‬ ‫של׳׳ז‪ [.‬הנה קבל מפה‬ ‫אל פה הענין עצמו עכ״ל‪ .‬חבל שהרה״ק הזה עוד לא ראה לפניו כתבי האדיז׳יל‪ .‬הוא כותב בהכנעה ובחרדת הקדש‪] .‬ואסריון נמטיא לאנשי עיר טריפולי‬ ‫של‬ ‫בריתנו האומרים כי בעלי הקבלה מרבים באלהות ח׳׳ו ועושים עשר‪ .‬א( ומצאתי בשתי מקומות‬ ‫שרוצה להשיג על דברי הרמב״ן ז״ל‪ .‬כי היה מעיר דמשק וישב בארדלי כשתי שנים‪ .‬וחדאי נפשאי על‬ ‫זה שאלמלא באתי לעולם רק על זה דיי עכ״ל‪ .‬וז״ל רבינו האריז׳׳ל ]בשעה׳יג הקדמה ל׳יו דמ״ה‪.‬כי האריז׳׳ל נעכג״ם‬ ‫בשנת של׳׳ב וכל כתבי קדשו נננזו כמו שצוה‪ .[:‬גם היה בידו ספרי כת״י מהקובלים הזקנים הקדמונים ד(‪ .‬ז כי הרמב״ן ז״ל שרשו הוא מפאה‬ ‫הימנית משתי פאות ז׳יא בדיקנא דיליה בתיקון א׳ הנק׳ א׳׳ל‪ .‬‬ ‫ג( כ׳׳כ ]בכתם‬ ‫פז דף שם״ח‪ [:‬וז״ל ראיתי בקבלת מה״ר יהודה החסיד זלה׳׳ה‪ .‬כי הוא ז״ל לא ראה ספר הזהר כי לא נגלה בימיו‪.‬הר״י גיקטליא‪ .‬וספרי קבלה של‬ ‫רביגו יהודה החסיד ג(‪ .‬נעו״ש דשל״ח‪.‬אולי ייטב בעיניו מה שאזכור לפניו‪ .‬והביא אותו חכם אחד גדול וחסיד היה קוראים‬ ‫רבינו גרשום דמשקי‪ .‬אוי לנפשם כי גמלו להם רעה‬ ‫בר עיי״ש‪ .‬שכתב שם בשם מופת הדור הוא החכם המקובל רבי יצחק הכהן ב״ד יעקב ז׳׳ל‪ .‬והכל שריר וקיים‪ .‬ואח״כ בהקדמות רבות ויקרות הערך בדרך דרוש עם חכמת הקבלה והקדמות של חז׳׳ל וזוה״ק‬ ‫והתיקונים וידיעות נפלאות ונשנבות מאד גם מחכמת הטבע בלול יחדו מבאר באופן נפלא ופלאי‬ ‫מאד מאמרי הזהר‬ ‫יי‬ ‫ב י‬ ‫שמעון‪.‬כי ידעתי נאמנה ערכי לנגדו בערך יתוש קצוץ כנפים מול נשר‬ ‫ארך האבר הנדול הנוצה‪ .‬ואומר אני אולי יתעשת לפני חאלהים ולפניו מה שאזכור בענין‬ ‫הזה‪ .‬ובבחרותו לא היה מאמין בה עד אשר רבו ד׳ עזריאל ]הוא היה מתלמידי ר׳יי סגי נתור‬ ‫בן הראב׳׳ד ז״ל[ גרס לו שילמדוהו עיי אותה הפעולה שעשה שבא אצלו בקפיצת הדרך כנודע עכ׳יל*‬ .‬בכתם פז דכ׳׳דזואני הנני‬ ‫משתחוה אפים ארצה מול עפר קברו הקדוש כי מתוך דבריו למדתי כו׳ ]עו׳׳ש בדף מ״ב—מד[ שרוצה‬ ‫להשיג על הרמב״ן ז׳׳ל במש״כ בחטא מי מריבת קדש‪ .‬ונתגלו שנים רבות אח׳׳כ כמ׳׳ש ]כספרנו עמודי ארזים‬‫דס״א‪ .‬ב( מביאו רבת פעמים בספרו כתם פז‪ .‬והיו מספרים מתוקף פלפול‬ ‫זזכמתו ורב עשרו‪ .‬ואני העתקתי ממנו קצת‬ ‫_ _ _ _ _ _ _‬ ‫דברים‬ ‫*> שו־ר אח״כ ]בכתם פז דרי״ד‪ f:‬שכותב וז״ל הרמב־׳ן ז׳׳ל אפ לא ראה ספר הזהר‪ .‬ובמקום אחד‬ ‫מצאתי שכותב בחזקת היד נגד החייט ז״ל על שנוגע בכבודו של הר״מ הריקאנטי ז״ל‪.‬ולכן זכה לידע חכמת‬ ‫הזהר בזקנותו‪ .

‬ולכן נוסד בעשרה חרוזי‬ ‫‪0‬‬ ‫כנגד עשר ספירות מתתא לעילא ד( ובתוך כל חרוז סידר סדר מעלת ובחי׳ אותה הספירה ב ק ש‬ ‫מעלת ובחינת משה רביגו רע״מ ורשב״י השייכים לאותה הספירה ה(‪ .‬‬ ‫חושבחן מתחא לעילא‪ .‬‬ ‫ען־ך ביאר קצת מלות קשות שנספר זוה״ק כמש״כ בסוף הקדמתו לכתם פז‪ .‬במתיקות עמקות פלאיית מ א‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫כמו‬ ‫דברים מה שהבינו החכמים שבאותו הדור עכ״ל‪ .‬וכה אמר רבי אבא על רשב״י וחברייא ‪1‬בזוה״ק ח״ג דס״ב( דרשב״י וחברייא סליק‪.‬ובשאר ערי אה״ק נוהגים האשכגזים החסידים לשירו בליל‬ ‫שב״ק קודם ל״ג לעומר קודם כגוונא‪ .‬דהני מילי סתימאי דזוהרא דרבי שמעון•‬ ‫ה ש י ר ‪.‬‬ ‫א ת י ‪ .‬השיר ופיוט הקודש הזה נתקבל בכל תפוצות ישראל‬ ‫בכל העולם‪ .‬‬ ‫כ‬ ‫שמען‪..‬ואלו ואלו בשירה משוררים וברנן מרננים ובקול מקדישים ובקושט השיר מקשיטי‬ ‫‪0‬‬ ‫קישוטי קידושי מעלות דרבי שמעון•‬ ‫ח ו ב ו ת השיר‪ .‬ונדפס בסוף ספר יד‬ ‫נאמן למוהדח״א מיראנדה דל זה הביאור א(‪ .‬ה( והיחס לרשב״י לכל עשר ספירות‪ .‬ונוהגים בארצות המערב לשירו‬ ‫בכל לילי ש׳׳ק על השולחן קודם הסעודה ב(‪ .‬ובצפת״ו ובמירון נוהגים לשירו גם אצל האשכנזים בכל בתי כנסיות בכל‬ ‫לילי שב״ק קודם אמירת כגוונא לפני ברכו‪ .‬ופה בארצנו הקדושה הספרדים ניהגים לשירו בכל לילי‬ ‫שב״ק אחד קבלת שבת ג(‪ .‬‬ ‫וז׳־ל‬ .‬והספרדים עוד מזמרים אותי‬ ‫ב נ‬ ‫שםי‬ ‫‪0‬‬ ‫ג י‬ ‫י ן יייייע אשד‬ ‫עוד נגן בו הרה״ק המחבר השיר הקדוש‪ .‬ונדפס בכל סידורי ספרדים ואשכנזים ומחזורי התפלה‪ .‬ואין לפלא היא ה ה ת ע ו‬ ‫ע ק עמוק מי‬ ‫מי‬ ‫הגדולה וההתרוממות הנפש שמרגישים בי כל‬ ‫נתעורר על ידם ובהם א‬ ‫ס ד ר השיר‪.‬הוא כמ״ש )בתיקונים‬ ‫ת י‬ ‫׳ ע׳ יק״כ ‪(.‬חברו ויסדו לשיר המעלות‬ ‫ושבח ויקר לכבוד התנא האלהי הרשב״י זי״ע‪ .‬ב( שם‪ .‬מ‬ ‫'‬ ‫ר‬ ‫ה ? י י ש ה ז ה‬ ‫'‬ ‫ר ג ש ת‬ ‫ק י י ע ת‬ ‫ז י י‬ ‫א י י ה‬ ‫י ר ב י‬ ‫‪.‫מבוא‬ ‫של אותו הדור אשר זכו וזיכו אותגו להוציא לאור עולם את ספר התורה ה‪1‬את ספר ״כתם פז׳•‬ ‫מתורת רבם ורבינו רבי שמעןן‪.‬הזה ואצל האשכנזים נשתנה מעט הניגון השיר‪ .‬אלא אותיותיו ותיבותיו וחרוזי‪.‬לא נוסד בפשטות רק על מליצת לשון של שיר לבד‪ .‬דזהו מעלת משה דסליק בשירו מחתא לעילא עיי״ש‪ .‬ד( בבחי׳ מעלין בקודש‪ .‬וכ״ש בל״ג לעומר שמזמרין אותו בכל תפוצות ישראל החוגגיש‬ ‫שמחת ההילולא דרשב״י‪ .‬ג( והוא‬ ‫יסוד דאיחא ‪1‬בזוה״ק ח״ג קמ״ד‪ (:‬דרבי יהודה קרי לרשב״י שבת‪ .‬וכה ארשב־י נבזוה״ק ח ״‬ ‫ג‬ ‫דרם״ח‪ [.‬בר יוחאי״ נדפס פעם הראשונה בשנת תקנ״ה בסוף ספרו ״כתם פז״ עם עיד כמה שירים‬ ‫ופיוטי קדש שחברם מוהר״ש לביא זצוק״ל‪ .‬ומה גם במירון אשר אין לתאר גודל השמחה והחדות והדבקית אשר מרגישיס‬ ‫שם אז בעת שפותחים בשירה ובזמרה לשיר בשיר הקדוש הזה‪ .‬מה שבת לה׳ קודש אוף רשב״י ש‬ ‫‪ 3‬ת‬ ‫לה׳ קודש‪ .‬‬ ‫יאמר כל שבחי רשב״י המקודש בקדושת עשר ספירות הקדושות‪ .‬אשד ממש שנפתחו כל שערי‬ ‫משמחה וחדוה דקדושה יותר מכל השירים ששורדים שם‪ .‬ויש שמנגנין‬ ‫אוחו בנגונים שונים‪ .‬ואשר היא מ ק ^‬ ‫ו ד‬ ‫מקדושת בחי׳ ניצוץ נשמת משה רבינו רעיא מהימנא קדישא עלאה‪ .‬בערכו‪ .‬השיר ״בר יוחאי‪ .‬‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫״‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ל ן ן נ י ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה ק ו י ש‬ ‫ימצאני ומי ידלנו וישקני‪ .‬‬ ‫ב ו‬ ‫ן‬ ‫ב ש י ר ם‬ ‫י י ז מ י‬ ‫‪°‬‬ ‫ר ד י ת‬ ‫בעלי השיר שיוצאים בשיר ומרננים י׳שיי הזה‪.‬וכ״כ )בזוה׳־ק ח״ב נ״ד‪ [:‬ומשה מ ת ^‬ ‫לעילא קאמר השירה‪ .‬‬ ‫ו ז ‪0‬‬ ‫במספר במשקל כולם מנויים‪ .‬וחיך תוכו יסוד״ו ממקראי קודש ימדברי זזז״ל ומדרשים ולישנא ״‬ ‫ל‬ ‫זוהרי״״ מזוה״ק והתיקונים ומסות״ חכמת הקבלה דברים העומדים ברומו של עולם דא׳־ח מים ע מ ו ‪.‬א( כ״כ בס׳ מלכי רבנן‪ .‬וגם שבת עה״כ גי׳ שמעון בר יוחאי‪ .

‬גם רשם ברית של כל חרוז אות אחד משמו *־שרעון לביא‪ -‬כמו שצייננו כל אות בהחלת כל חרוז‬ ‫בציון אות גדיל‬ ‫וראיתי‬ ‫ו ש ם‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫משמעון•‬ ‫במידון בכל ימית השנה בכל יום אחרי למודם בשעורי היום ובזוה׳׳ק והתיקונים שנוהגים‬ ‫לשיר ולזמר השיר ופיוט הקדוש הזה «נר יוחאי״‪ .‬וכה ארשב״י ‪1‬בזוה״ק ח‪-‬א דע‪-‬וז בכל ביתי נאמן הוא‪ .‬‬ ‫ס י מ נ א מ ל ת א ה ו א ש נ ז ד מ ן לנו ל ה ד פ י ס זה ה ס פ ד‬ ‫ב ש נ ת ש ב ״ ת כ מ ״ ש בזוה״ק ד ר ש ב ״ י נקרא שבת‪.‬דמאן דירית לה וזכי לה‪ .‬‬ ‫ההוא דכלול מכל מדות דקוב״ה‪ .‬ויפקוד על‬ ‫צבא מריס‬ ‫במרום ועל מלכי האדמה על האדמה‪ .‬שבינה[ אתדבקת ביה‪.‬ואפשר דזהו כוונתם ז״ל שאמרו )ברכות‬ ‫נייד‪ :‬בכורות מ׳׳ד‪ [.‬וארשב״י בעצמו אל משה רע״מ ]בזוה״ק‬ ‫ח׳׳ג דרפ״ב‪:‬ן דאיהו כליל בעשר מדות‪ .‬דאמרו‬ ‫רבי חייא ורבי יוסי אל רשב״י‪ .‬‬ .‬דגובהו של משה רבינו עשר אמות היה‪ .‬ומה גס דלשיטת הזוה׳׳ק‬ ‫והאריז״ל דרשב׳יי הוא בחי׳ ניצוץ נשמת משה רבינו ע׳׳ה‪ .‬גליפין עלאין וחתאין זקפין רישא בגינך‪ .‬וחזיר מיער יכרסמנה וזיז שדי ידענה‪ .‬ופי׳ שם )במק׳׳מז ספירות‬ ‫העליונות דאצילות ותתאין שהם בייע כולם באים להם הארות בגין רשב״י עכ״ל‪.‬ויהיה מחייא‪ .‬וכ״כ )בתיקונים‬ ‫חיי כ׳יב דס״ו‪ [:‬י׳ ביה אתרמיזו עשר םפירן‪ .‬דכל ספירן ביה אתכלילו‪ .‬ואיחא ובזו״ח פ׳ תנא[ זכאה נפשיה דבר יוחאי דעתיד‬ ‫למיהוי רישא לצדיקיא יתבי בגן‬ ‫עדן ויקבלו אנפי שכינהא‪ .‬והאלהים יענהו בקול דינא ימלבותא להעביר גילולים מן הארץ וכרות יכרתין‪ .‬שוב מצאחי ןבזוהיק ח״ב דל׳׳ח‪ [.‬דאי רשימו איהו לברא דמלכא‪ .‬ולא‬ ‫הוה כמשה שמש מהימן בכולהו דרגין‪ .‬וימליך במלכיחיה על כייעיימיאאמן‪.‬ואיתא ןבזוה־ק ח״ג דרע׳יז‪ [:‬וז״ל‬ ‫מארי סתרי תורה מארי מדות דאינין ירתין נשמתין מסטרא דמלכיתא קדושה דאיהי כלילא מעשר‬ ‫מעשר ספירן‪ .‬זכי לעשר ספירן בלא פרודא עשר ולא תשע‪ .‬והכ״א ובזוה׳יק ח״ב דכ׳יא‪ [:‬על משה בעשרה דרגין אשתכלל‬ ‫דכחיב בכל ביתי נאמן דוא כו׳ זכאה חולקיה דבר נש דמריה אסהיה כדין עלויה‪ .‬ועל נחלתו פראים בכף קלע‬ ‫קלוענה‪ .‬‬ ‫וז״ל דצדיק איהו כליל כל ספירן‪ .‬לעורר בשמחה ובששון ובצהלה מבוסמין דרשב״י לזמר שיר ושבח פיוט הקדוש הזה‬ ‫בדביקות‪ .‬ואיתא ובתי׳ הנדפס‬ ‫בסיף הזו״ח( דהרע״מ כליל בעבורו ובלידתו בעשר ספירות‪ .‬ונשמע קולו למעלה בקודש שיעמוד‬ ‫לפני הקב׳־ה לאמר לו עד רתי יסבול צערא רישא ודרועא מחובי וחציפות עממיא על עמו העלוב‬ ‫הנאנח והנאנק בארץ הטמאה‪ .‫כג‬ ‫מבוא‬ ‫כמו שנבאר בעזהי״ת בביאורינו בחייך כל חרוז וחרוז כהעשרה חרוזיב וסיגר השיר באשרי יולדתך‬ ‫וכוי‪ .‬וביה מתייחדין כולהו ואתעבידת אמדה אחת‪ .‬ולאמר לאסירים צאו וישא ראש משיחיה קדישאה‬ ‫ויבנה קרתא דשופרייא‪ .‬ורשב״י נעצמו שאמר ואם הד הוא אנא‬ ‫דוא‪ .‬ולעלות בסילודים לעורר צדיק בז מונהו פני האדון הי‪ .‬ויחוחלן מקדשאמאשא דשמיא‪ .‬‬ ‫ובזכותו‬ ‫נזכה‬ ‫בקרוב‬ ‫ליום‬ ‫שכולו ש ב ת‬ ‫אמן‪.‬איהו לולב אגד דכל‬ ‫סםירן‪ .‬וז״ל )הוספות התיקונים בסוף זהר חדשן ומאן איהו צדיק דאיהי ןר״ל ר‪.‬וכן מהראיי אחר כל לימוד מספרנו הקדוש‬ ‫״מדות רשב׳־י‪ .‬וגם רשב׳־י היה מארי דסודות התירה‪ .

‬אף! ? ר ו ב‬ ‫ר‬ ‫אור‬ ‫‪ 3‬א מ ר ב ? ב ו ‪ .‬‬ ‫יוחאי א ו ר‬ ‫תץגלומה‬ ‫בר‬ ‫יוחאי‬ ‫על‬ ‫ואין‬ ‫אקרי‬ ‫םוךך‪.‬ת עין‬ ‫לא‬ ‫‪ -‬ייח״‬ ‫השירו‬ ‫‪:‬‬ ‫רב ל‬ ‫ח‬ ‫בי ייח*‪.‬ו‪:1‬מללזמת א ש ד ת ה ש ע י ך ה ‪ .‬ןזלא המה יורוך‬ ‫תורה‬ ‫נשאת‬ ‫^ )?אלך‪:‬‬ ‫ישבת‪.‬ן א ק ז ך י ה ע ו מ ך י ש‬ ‫לבושי‬ ‫ח‪#‬ן ת^יך ואוךיף‪:‬‬ ‫י ו ח א י נ?לשןזת ‪ .‬‬ ‫ר ו ם מ ע ל ה ‪ .‬ןשים‪ .‬ע צ י ש י ט י ם ע ו ? ד י ם ‪ .‬ל מ ו ד י י.‬קו‬ ‫ז‬ ‫ס‪1‬ד ןקמשים‪.‬נןצקזה‬ ‫מת?ךה‬ ‫יוחאי‬ ‫ר‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬״‪/‬‬ ‫נ א ז ך ת ב ג ב ו ר ה ‪ .‬‬ ‫־־‬ ‫בבערות‬ ‫«חהוי ב ר‬ ‫מושב‬ ‫ק ד ש ‪ .‬‬ ‫ה ‪.‬‬ ‫ו ח ז ו י‬ ‫‪:‬‬ ‫ביייח*י‬ ‫ה ג ? ת ו?גי אריה ליש‪.‬‬ ‫יום‬ ‫נ ס ת יום‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫שם‬ ‫בי יוחאי‬ ‫קנית‬ ‫אשר‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫הוךך‬ ‫גבויה‬ ‫בר‬ ‫?ציצים‬ ‫הוצאת‬ ‫חסד‬ ‫ישי‪-‬יןז‬ ‫י*‬ ‫בר‬ ‫ע ל עי‬ ‫בינה‬ ‫בר‬ ‫חכמה‬ ‫ללקוט‬ ‫אןם‬ ‫בו‬ ‫כ״‬ ‫ש ל ? ת ‪$3‬ד צ ו ר ר ו‬ ‫ליקוים‬ ‫‪5‬ל ךש‬ ‫(‬ ‫א ‪ 5‬נ י שיש‪.‬ך י ן ז ‪ :‬בי י‬ ‫יוחאי י ו ד ח ? מ ה קדומה‪ .‬קזלישיש‬ ‫ז י י א י י ן ז ״ בי ייח»‪.‬‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫ממדת‬ ‫הקדש‪. ה ם ל ו מ ד י ם ‪.‬הקזק?ת ל?בודה‬ ‫בר‬ ‫בייותאי‬ ‫‪3‬‬ ‫שבתות‬ ‫ב‬ ‫תפוחים‪ .‬‬ ‫ק?ידי‬ ‫ו ק ז ת י ם ל ת י ב ו ת ר א ש י ת ו א ר ו מ ה ‪ . .רוק‬ ‫?חדש‬ ‫‪l‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ק ש ך ת ?!?יי‬ ‫מופלא‬ ‫חדשים‪.‬א ק ז ל י ה ע ם ה ם לו^ןדןז‪ .‬עלית‬ ‫ו ? ך ח י ם ‪ .‬‬ ‫י ו ל ן ת ף ‪ .‬א ק ז ך י ך‬ ‫שמן‬ ‫ששון‬ ‫מחבריך‪:‬‬ .‫ שיר בר יוחאי ‪-‬‬‫בר‬ ‫מלכות‬ ‫* י ^‬ ‫‪f‬‬ ‫‪l‬‬ ‫ב ר יוחאי‬ ‫אשךיך‪ .‬ל א ת מ ל ה ב י ט כי‬ ‫ק ו ר א לה‪ ? 3 .‬‬ ‫וןזךךך‪:‬‬ ‫מו?לא א ו ר היקוד ה ם יוקדים‪ .‬‬ ‫.‬י ו ז ך כ‬ ‫יוחאי‬ ‫‪m‬‬ ‫‪V‬‬ ‫־‬ ‫‪ .‬‬ ‫בר‬ ‫מ ו ר ך ‪ :‬בי יוח«י‬ ‫סוד‬ ‫מךקחים‪.‬שמן ששון‬ ‫ש מ ן מקזחת‬ ‫ל‬ ‫^‬ ‫יסיר‬ ‫י ו ח א י בקלשךןת‬ ‫יא^‪$‬‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫•‬ ‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬ ‫טוב‬ ‫‪T‬‬ ‫צורים‬ ‫יוחאי‬ ‫??מךת‪.‬‬ ‫<״!™ ב ר י ו ח א י ן ל ש ד ה‬ ‫יוחאי‬ ‫ברחת‪.‬נ??שןזת‬ ‫מחבךיןז‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫?נימה‪ .

‬ועל‬ ‫ל ק מ ן ע ל שם קנית‬ ‫הודך‬ ‫פנימה‪.‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ב ם י י ע ת א ד ש מ י א נתחיל לפרש ולבאר א ת שיר פיוט הקדוש‬ ‫ש י ד י נ ו מ ג ע ת ‪ .‬ואם דין א ת ה מ ב ק ש אין עולם‪.‬‬ ‫איה‬ .‬‬ ‫בר‬ ‫י ו ח א י א( נ ? ש ך ז ת א ^ ך י ן ז‬ ‫‪ $ #‬ן ששון מךןבךיף בי‪:‬‬ ‫א( ה ט ע ם ש ק ר א ו לרשב״י בכמה מקומות בש״ם ב ד יוחאי ולא ע ל ש מ ו ה ע צ מ י ‪.‬ויובן במש״כ ]ב״ר פ ל ״ ט ‪ -‬ו ׳ ‪ .‬‬ ‫ו ש מ ן ששון‬ ‫ה נ ב ו א ה ש ו ר ה א ל א מתוך ש מ ח ה כמה ד א ת א מ ד והיה‬ ‫והנה‬ ‫הוא‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫שאין‬ ‫כנגן ה מ נ ג ן וכו׳ עכ״ל‪.‬‬ ‫ד ש ב ״ י א ח ר שיצא פעם ה ש נ י ת מ ה מ ע ר ה א ח ר שגה הי׳״ג‪.‬‬ ‫ולכן‬ ‫השקפת לכבודה‬ ‫ק פ י י ט על ר ש ב ״ י א ח ר י כל חרוז סוף פסוק הזה‬ ‫שמן‬ ‫ששון‬ ‫מחביריך‪.‬‬ ‫ו א ם ל י ת א ת מ ו ו ת ר צבחר לית עלמא יכיל קאים‪.‬ד א ר ש ב ״ י זכאה חולקיה ד מ ש ה‬ ‫כתיב‬ ‫ש מ ן ש ש ו ן מ ח ב י ר י ך יעיי״ש‪ .‬א ה ב ת לצדק את בריותי‪ .‬‬ ‫רצה‬ ‫לזכות‬ ‫‪ 1‬ל צ ד ק א ת ישראל‪ .‬‬ ‫שאמד‬ ‫ונעשה‬ ‫סניגור על‬ ‫ישראל ולפוטרם מ מ ד ת ה ד י ן כ מ ״ ש ]סוכה מ י ה ‪( :‬‬ ‫ש י כ ו ל ל פ ט ו ר א ת כל העולם כלו מן ה ד י ן מיום ש נ ב ר א העולם ע ד סופו‪.‬‬ ‫בשם מ ש י ח ת ש מ ן ששון‪.‬‬ ‫שפיר‬ ‫עוד‬ ‫ו ע ל א ת כרוב מ מ ש ח זיו‬ ‫אורך‪ .‬‬‫ו א מ ר ה ש ו פ ט כל הארץ לא יעשה מ ש פ ט )כונתו ב מ ש ״ כ ב ז ו ה י ק ב מ ק ו מ ו ת ר ב י ם‬ ‫ד מ ש פ ט א י ה ו רחמי[‪ .‬ו י ד ו ע‬ ‫דעליה‬ ‫כו׳ ע״כ מ ש ח ך א ״ א‬ ‫וזוא כ מ ש ״ ל בזה ד ר ש ב ״ י הוא בחי׳ נ י צ ו ץ ׳ נ ש מ ת מ ש ה ר ב י נ ו ע״ה‪ .‬מכולם לא ד ב ר ת י עם א ח ד מ ה ם‬ ‫א ל א ע מ ך עכ״ל‪ .‬לכן ר מ ז ש פ י ד‬ ‫ע ל י ו ה ר ב ה פ י י ט ן א ח ר י כל חרוז ש ל ה פ י ו ס הזה זה ה פ ס ו ק ש מ ן ששון מחביריך‪.‬‬ ‫י א מ ר ! בהקדם‬ ‫מ ש ״ כ !בזוה״ק ח״ב דליז‪ [.‬‬ ‫ו ל כ ן זכה ר ש ב ״ י ל נ ב ו א ה ולחכמה‪ .‬אם עולם אתה מ ב ק ש אין דין‪ .‬ויהא רעוא שיהיה‬ ‫נא‬ ‫ביאורנו‬ ‫ואמרינו‬ ‫״בד‬ ‫לרצון‬ ‫יוחאי* כ פ י‬ ‫הקב״ה‬ ‫לפני‬ ‫ל כ ב ו ד הרעיא מהימנא ולכבוד פני האדון ה׳ ה ר ש ב ״ י זי״ע‪.‬ו ת ש נ א‬ ‫מ ש ח ך א״א ש מ ן ששון מחביריך‪ .‬‬ ‫צדק‬ ‫ותשנא‬ ‫א י ל הקב״ה א ב ר ה ם א ה ב ת‬ ‫ר ש ע מ א נ ת לחייבן‪ .‬‬ ‫בביאורנו שם[‬ ‫ב( ל ש ו ן ה כ ת ו ב סוף פסוק ‪1‬תהילים מ י ה ח׳[‪ .‬כ מ ״ ש בביאורינו‬ ‫והדרך‪.‬כ מ ״ ש )שבת ל״ג[ ד א ״ ל ל ב ד י ה ר א ה כמה ח ב י ב י ן מ צ ו ת ע ל‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫עיין‬ ‫הקדוש ]מדות רשב״י דף ט ׳ ‪ :‬כ ׳ ‪:‬‬ ‫בספרנו‬ ‫מ ש י ב בזה‪.‬מהו מחביריך‪ .‬פ מ י ט‬ ‫ י ׳ [ ד פ ם ו ק זה נ א מ ד על אברהם אבינו ב ש ע ה ש ע מ ד לבקש רחמים על המדומים‪.‬ו כ ת ב שם ]הרר״ל[ ונקראת ה נ ב ו א ה‬ ‫כ מ ה ד א ת אמר ואת אלישע‬ ‫ת מ ש ח לנביא‪.‬ע ״ כ‬ ‫רשע‪ .

‫ביאור‬

‫השיר‬

‫ב ר יוחאי‬

‫אייה ועתה מחדש הגיע לידי םםי נשע״ יש&בר[ לרבה׳׳ק הנאון האדיר והנורא שי התירה ציסו׳יע‬
‫כ ו‬

‫ר ב י נ ו חיים א ל ע ז ד ש פ י ר א זצוק׳׳ל הגאבדק׳־ק מונקאטש יע״א‪ ,‬וראיתי שש ‪:‬במאמרי חדש‬

‫׳‬

‫אייר‪ ,‬מאמר גל עיני אות י״ד[ שמפרש ג״כ חרוז זה עפ •יי דברי הזוח־יק הזה‪ ,‬ומשנתינו לא זזה‬
‫ממקומה‪ ,‬וברוך ה׳ שזכיתי לכוון לדעת גדול וגאון וצדיק היוד קדוש ה׳ וקדוש ישראל זי״ע‪.‬‬
‫יאמר‪ .‬כ מ ״ ש בזה ]בשער יששכר‪ ,‬מ א פ ר י‬

‫עוד‬

‫שמשבח‬

‫לרשב״י‬

‫ומהלל‬

‫יותר‬

‫ח ו ד ש א י י ר א ו ת י״ד[ י ז ״ ל מ ה‬

‫מחביריו‬

‫בבחי׳‬

‫שמן‪ ,‬ו ה ל א ב ש מ ן א י ן‬

‫מ ו ש ח י ן רק ל כ ה ן א ו מ ל ך א ב ל לא ל א ח ר א פ י ל ו לנכיא‪ ,‬אולם י״ל עם״י ד ח ז ״ ל‬
‫]בשבת‬

‫ל ״ ג ‪ -‬ל ״ ד [ ש ר ש ב ״ י ע מ ד שם‬

‫חביריו‬

‫נ ג ד ה ת ב ו ל ל ו ת בעמים‪ ,‬ולא ר צ ה א פ י ל ו ב ד ב ו ר ל ל מ ד זכות ע ל ה ר ו מ י י ם‬

‫וגינה‬

‫את‬

‫מתערב‬

‫עם שום‬

‫שמסר‬
‫מעלת‬
‫אותו‬

‫המלכות‬

‫יותר‬

‫אז‬

‫משקין‬

‫כך‬

‫נגד‬

‫מחביריו‪,‬‬
‫ישראל‬

‫חביריו ומסר‬

‫וגם ה ש מ ן‬
‫מתערבים‬

‫אינם‬

‫נפשו יותר מחביריו שלא רצה להתערב‬
‫ה ש מ ן י ו ת ר מחביריו‪ ,‬וגם א מ ר ו‬

‫גם‬

‫נפשו‬

‫איתא‬

‫שם י ו ת ר מ כ ל‬

‫במדרש שאינו‬
‫ורשב״י‬

‫עם העכו״ם‪,‬‬

‫ל ל מ ד זכות עליהם‪ ,‬י ש ל ו‬

‫ב מ ד ר ש שם ע ל‬

‫השמן הזית ש מ ג ר ג ד ץ‬

‫מאילנו ונטחן ונחבט ומקיפין אותו בחבלים ומביאין אבנים ואח״כ נ ו ת נ ץ‬

‫את‬

‫ש מ נ ן כך י ש ר א ל וכר‪ .‬ו ה י י נ ו ג ו ד ל ה נ ס י ע ו ת מן ה ע כ ו ״ ם ו מ ן ה ם ט ״ א ש ע ו מ ד י ש‬

‫נגד‬

‫ה ע ו ב ד ה ׳ לאמתו‪ ,‬ו ב כ ל א ל ו הימורים ו ט ח י נ ו ת ו ח ב ט ו ת כ נ ״ ל ל א י ח ת מ פ נ י‬

‫כל‬

‫ויתגבר‬

‫במדתו‬
‫ח‬

‫ר‬

‫ן‬

‫ן‬

‫כארי‪.‬‬

‫יותר‬
‫ס‬

‫מ‬

‫ן‬

‫והוא‬

‫מחביריו‬
‫ע‬

‫ש‬

‫ן‬

‫ן‬

‫בחי׳ רשב״י‬

‫כנ״ל‪ ,‬ו ה ו א‬

‫עכל״ל‪ ,‬ו ז ה ו ד ק פ י י ט‬

‫מ ן ז ב י ר י ך‬

‫בחי׳ ה ש מ ן ש ש ו ן‬

‫א ח ד כ ל מדד‪ .‬נכונה‬

‫שנטש‬

‫ש ל סוף‬

‫‪! .‬אי׳ה מדברי קדשו ש^ רביני הקדוש זציק״ל‪ ,‬נלמד י ‪.‬‬
‫ס‬

‫ד‬

‫ל‬

‫כ‬

‫מ י ש ד‬

‫לעמוד בפרץ במס׳׳נ נגד פורצי פריצת הדור‪ .‬ולהיוה כזית שמגרגרין אותם ונטיזנין ומוקשין כ א כ ‪,‬‬
‫נ‬

‫וחבלים‪ ,‬ועי״ז יוצא מהם השמן הזית הזך הכתית למאור להעלות נר תמיד‪ ,‬וכי׳* מי שהוא גדול‬

‫ח‬

‫ש‬

‫ה ד ן ף‬

‫או רב העיר ויש ביכולתו למחות שיעמוד ויקנא קנאת ה׳ צבאות וימחה‪ ,‬שלא יתפס ברשעתם‪ .‬ולן‪,‬‬
‫יקרא עובד אלילים‪ ,‬וגם שלא יענש ממרים ח״ו‪ ,‬כמ״שןבתדבא״ז פ״ד[ באהין כתיב תורת אמת היתה ב ס י‬

‫ה י‬

‫כו׳ מלאך ח׳ צבאות היא‪ ,‬וכי תעלה על דעתך שאהרן היה עובד עי׳א ח״ו‪ ,‬אלא לא עבד אהרן ע*״‬
‫אלא עכב אותם עד שבא משה כו׳ והיה מתכוון לבטל ע״א כר‪ ,‬ואעשי״ב העלה עליו הכתוב כאלו‬

‫ע‬

‫ד‬

‫‪3‬‬

‫ע׳׳ז‪ ,‬שנא׳ ויגוף ה׳ את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן‪ ,‬וז״ל ןזוה״ק ח״ב דקצ־ג‪ (.‬ועם כ‪»,‬‬
‫דא לא שכיך רוגזיה מאהרן אע׳׳ג דלא אתכוון לביש‪ .‬א״ל קיב״ה אהרן חייך תרין בנין יסלון‪ ,‬הד‪.‬״‬
‫ובאהרן התאנף ה׳ מאד להשמידו‪ ,‬מאי להשמידו‪ ,‬אלין בנוי כד״א ואשמיד את פריו ממעל‪ ,‬דפדי ד‬

‫ד‬

‫כ ד‬

‫נש בנוי אינון‪ .‬וכונתו כמ״ש ובויק״ר פ״ז—א׳‪ ,‬פ״י—הי‪ ,‬ובמד׳יר פ״ט—מ״ז[ שע״י תפלתו של משת נבלנ^‬
‫ממנו חצי גזירה ומתו שנים ונשתיירו שנים‪ ,‬ואם באהרן הכהן שאחז׳׳ל ויבן מזבח‪ ,‬מזבוח לפניו‪ .‬שר*ד‪,‬‬
‫שהרגו לפניו חור ושבעים זקנים‪ ,‬ועוד כמה מאמחז״ל שעומדים לימינו‪ ,‬ובכל זאת עלתה בך לי‪ ,‬כ ״‬
‫מי שחושש על פרנסתו או על ככורו ושיתק‪ .‬סשישא ש־ענש ממרומים‪ ,‬כ״ ע׳׳י שתיקתם נותנים‬
‫לפושעים‬

‫י‬

‫ע‬

‫^‬

‫ביאור‬

‫ה ש י ר כ ר יוחאי‬

‫כה‬

‫•לפושעים‪ ,‬וכמו שכתב לי כ׳ק מורי ורבי ומדריכי שזכיתי לשמשו בכל כחי הגאון הצדיק יסוד עולם וזס״ק‬
‫המפורסם ר ב י נ ו ש ל מ ה א ל י ע ז ר א ל פ א נ ד א ר י זצןק״ל בהסכמתו על ]ספרנו אשרי האיש[ וז״ל‬
‫קדשו שמה שמנהיגי הקהל מעלימים עין מפוררים‪ ,‬זהו ודאי הריסת הדת‪ ,‬והוא הסבה שנתרבו הפריצים‬
‫עכ״ל‪ ,‬והוא בדרך םש״כ ]בסורנו עמודי ארזים דל׳׳ז‪ .‬בשם התולדות פ׳ נשא[ וז״ל וכן שמעתי מחכם‬
‫אחד כי עתה התחכם היצה״ר שלא יצטרך לילך לפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד‪ ,‬רק ללכוד את‬
‫היחיד אשר רבים נכשלים בו עכ׳־ל‪ .‬ולכן יזהרו כל גדולי הדור ורבני העיר שלא יהיו ח״ו כסום ורכב‬
‫למרכבה הטמאה של ה?טן והיצה׳־ר והםט׳׳א ר״ל‪ ,‬וזה מקרוב שמצאתי מקור לד״ק ]בזוה״ק ח״ג דרי״ח‪.‬‬
‫ברע״מ[ וז׳׳ל דניחא ליה לסט־א לשלטאה על זכאה יתיר מכולא ולא חייש כדין לכל עלמא עכ״ל‪,‬‬
‫־ ובעבור כבוד שמים אין צריכין לחייש על פרנסתו או על כבודו ואפילו על חייו‪ ,‬וכבד היה זאת בעולם‬
‫בימי ירבעם מובא ]בירושלמי ע״ז ם״א ה״אןחדאמר שצוה להרוג הסנהדרין‪ ,‬וח׳יא שצוה להורידן מגדולתן‪,‬‬
‫וכן כל מי שיש בו זיק של יראת שמים יעמוד בפרץ וימחה בגד הפורצים וגם גגד אלו שיש בידם‬
‫למחות ואינן מוחין רק מפני כבודן ופרנסתן‪ ,‬ולא יחוש כלל אפילו הוא אחד בעיר או אפילו הוא יחיד‬
‫בעולם ואין עוזר ואין שומע לו‪ ,‬כי סוף דבר הוא שהאמת יורה דרכו ויפזר מעליו העננים והערפלימ‪.‬‬
‫במ״ש נבב״ר פמ׳׳ב—ח׳‪ ,‬פסיקתא רבתי פל״ד—גי[ למה נקרא אברהם העברי‪ ,‬שכל העולם כולו מעבר‬
‫‪.‬אחד‪ .‬והוא מעבר אחד‪ ,‬ד״ל שנל העולם כולו עבדו ע״א‪ ,‬והוא עבר מהם כלם לעבר אחד ועבד את‬
‫אלהי עולם א׳ האמת‪ ,‬וגם ידוע הוא מה שעשר‪ .‬לו נמדוד‪ ,‬אבל סוכ׳׳ם זכה שהוא היה ראש אמגה‬
‫אשר נטע אמונת השי״ת בכל העולם כלו‪ ,‬וכן אין לחוש מה שרשעי הדוד יבזוהו‪ ,‬כי כן דרכם כסל‬
‫למם להיות כפויי טובה לבזות האנשים הישרים והתמימים אשר מוכיחים אותם לטובתם; ולרדפם עד‬
‫חרמה ר״ל‪ ,‬כמ״ש בדור המבול ]בב־׳ר פ״ל—ז׳‪ 1‬נח שהיה לפיד ומוכיחם קרי ליה ביזיא סבא וקללוהו‪,‬‬
‫וכ׳׳כ ]בסנהדרין ק״ח‪ r:‬שביזוהו‪ ,‬ואמר שלמה אנשי דמים ישנאו תם‪ ,‬וכן שנאוהו לנח משום שהוכיחם‬
‫]ב׳׳ר פל״א—גי[‪ ,‬וז״ש ]בכתיבות ק‪-‬ה‪ r:‬האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מחא‪ ,‬לא משום דמעלי‬
‫טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא‪ ,‬וכעד׳׳ז פי׳ בדרך צחות אוי למי שאשתו ובניו מבדכין‬
‫אותו‪ ,‬וגם נח היה נרדף מכל אנשי דורו כמ׳יש ]בקה״ר פ״ג‪ ,‬בפסוק א׳ יבקש את הנרדף[ נח נרדף‬
‫מפני דורו‪ ,‬ולא בחר הקב׳׳ה אלא בנח‪ ,‬שנא׳ כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה‪ ,‬וכולם נימוחו והוא‬
‫נשאר חי וממנו התחיל לבנות העולם‪ ,‬וכ״מ לפנחס שקנא קנאת ה׳ צבאות ועמדו שבטים עליו וקראוהו‬
‫בן פוטי זה שפיטם כו׳ ]ב״ב ק״ט‪ :‬במד״ר פכ׳יא— ני[‪ ,‬ועתה צא וראה אח״כ מה עלתה לפנחס כמ״ש‬
‫]בזוה׳׳ק ח״ג דרי״ג‪ [:‬מאן דמקנא לשמא קדישא דקוב׳׳ה‪ ,‬דאפילו לא יזכי לגדולה ולא אתחזי לה‪ ,‬רווח‬
‫לה ונטיל לה‪ ,‬פנחס לא אתחזי ליה בההוא זמנא‪ ,‬ובגין דקנא לשמא דמאריה‪ ,‬רווח לכולא‪ ,‬וסליק לכולא‪,‬‬
‫ואתקין ביה כולא‪ ,‬וזכה לאשתמש בכהונה עילאה‪] ,‬עו׳׳ש דרי׳יד‪ [.‬זכה בהאי עלמא‪ ,‬וזכה בעלמא דאתי‪.‬‬
‫וזכה לקיימא יתיר מכל אינון דנםקין ממצרים‪ ,‬וזכה לכהנא עלאה הוא וכל בניו אבתריה כוי ואוריך‬
‫יומין ע״כ בני דרא עכ׳׳ל‪ ,‬ואמר הנביא ]ישעיה ג׳[ גוי נתתי למכים ולחיי למורטים‪ ,‬וכן עשו למיכה‬
‫הנביא שהכהו על הלחי נמ״א כ״ב—כ״ד[‪ ,‬ועיין ]ויק״ר פ׳׳י—ב׳ו הה״ד בשבט יכו על הלחי‪ ,‬ואפשר מי‬
‫יודע אם לא מרטו לו מקודם פאת זקנו כמ״ש לחיי למורטים‪ ,‬ואח״כ הכהו ממש על הלחי‪ ,‬וזהו שיסד‬
‫]הפייטן הקליד בהושענא אום אני חומה( ההרוגה עליך‪ ,‬מרוטת לחי‪ ,‬נתונה למכים‪ ,‬סובלת סבלך‪ ,‬וזהו‬
‫•שיסד ]הפייטן דגמ״ה בפיוטו זכיר ברית אברהם[ זכור למוכים ונמרטים‪ .‬ועליך כל חיום נשחטים‪ ,‬וכן‬

‫)ז(‬

‫ביאור‬

‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬

‫ביזו לעמוס הנביא ]ויק״ר פ״י — ב׳[‪ ,‬וכתב ]בסי׳״י‪ ,‬בשם שה׳יקז שהסיתוהו בברזל במצחו‪ ,‬וכן לאחיהו‬
‫השילוני הנביא קראוהו בליעל ]ב״ר פס״ה—כ׳[‪ ,‬לאליהו קראוהו עוכר ישראל ןמ״א י״א—י״ז[‪ ,‬וכן ביזו‬
‫וקללו לירמיה הנביא כמ״ש ]בפתיחתא דאיכ׳׳ר[‪ ,‬וזהו רצון בוראנו ית״ש שיעמדו בפרץ ולקבל עליו‬
‫כל הנםיונות של צרות ובזיונות ויסורין ורדיפות למען קדושת שמו יחי‪ ,‬כמ״ש ]בתנחומא תזריע סי׳ סי[‬
‫שהיה להם למחות בידם ולהתבזות על קדושת הי‪ ,‬ולקבל על עצמן ולסבול הכאות כמו שהיו הנביאים‬
‫סובלים‪ ,‬שהרי ירמיה סבל כמה צרות‪ ,‬וכן ישעיח ושאר הנביאים כו׳ עיי״ש‪ ,‬והנה באמת מה שע^ך‬
‫רשעי הדור לירמיה הנביא עוד לא נעשה לשום נביא ולשים בדיה בעולם‪ ,‬ראה ובאוצר המדרשים דמ׳׳ג‪[.‬‬
‫מה שעשו לו‪ ,‬ומפני כבוד קדשו של הנביא הקדוש הזה לא העתקתי המעשה כאן‪,‬נ י מאד נורא ואיום הו!!‬
‫י ש‬

‫מעשה רשע שעשו לו עיי״ש‪ .‬וכל אלו שמוםרין נעשם עק״ה וסיבלין חרופין וגידופין יעוגשין‪.‬‬

‫להס‬

‫שכר עוה״ב מיוחדת‪ ,‬כמ׳׳ש ]בזוה״ק ח״ג דקע״ג‪ [.‬וז־׳ל על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון‪ ,‬מבשרת ציןן‬
‫דא איהי חפצי בה‪ ,‬אתתא דנתן בר דיד‪ ,‬אימא דמשיחא מנחם בר עמיאל‪ ,‬ואיהי תיסוק ותבשר ותימן‪,‬‬
‫הנה ה׳ אלהים בחוזק יבא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתי ופעולתו לפניו‪ ,‬הנה שכרו אתי‪ ,‬דקוב׳יה כ ד י‬
‫ש מ י‬

‫בכל פמליא דלעילא ויימא לון אתכנשו וראינו דינא‪ ,‬מאן דמסר נשמתיה על קדושת‬
‫מ א י‬

‫מ א‬

‫הוא‪ ,‬ואינון יימרון כך וכך‪ ,‬מאן דסניל כמה חדופין וגידופין בכל י י *לי‬

‫ש כ ר‬

‫כך‪ ,‬מאן דאתעניש בכל יומא עלי מהו אגריה‪ ,‬אינון אמרי כך‪ ,‬הה״ד הנ״‬
‫עכ״ל‪ ,‬ויעזרנו השי״ח ויחזקני להיות ממקדשי‬

‫ש מ י‬

‫י ת‬

‫ת מ י‬

‫׳‬

‫י• י‬

‫יהיד‬

‫‪3‬‬

‫ר ע נ‬

‫‪,‬‬

‫י י "‬

‫א ג ר י ה‬

‫א ת י‬

‫י‬

‫אינ‬

‫׳‬

‫י ‪ 1‬אמדי‬

‫יפעילתי לסגיך‬

‫י כ ז י ח‬

‫ז‬

‫א ג ר י ה‬

‫‪7‬‬

‫מאי‬

‫ה י ד י‬

‫ג ס‬

‫• י‬

‫כני‬

‫‪ 3‬ו‬

‫יהיו כשתילי זיתים סביב לשולחננו שילכו ג׳־כ בדרך אבותינו הקדושים והטהורים בדרך התודה יהממו‪,‬״‪,‬״‬
‫בייס״נ‪ ,‬והשי״ת יאריך ימינו ושנותינו בטיב ובנעימים ובשמחות‪ ,‬יכן יבייד‬
‫יאמר‪ ,‬ב ה ק ד ם מ ש י ב ]בזהר ח ד ש‬

‫עול‬

‫ששון‬

‫תריסר‬

‫אלין‬

‫דהגי תריסר אפרםמונא‬
‫רחמים‪.‬‬

‫ד כ‬

‫ח‬

‫ק‬

‫י ז [‬

‫נהרי אסרםמונא‬

‫ע‬

‫ה‬

‫פ‬

‫״‬

‫מ‬

‫ח‬

‫ש‬

‫כ ל‬

‫ג ב‬

‫י‬

‫א‬

‫י ג‬

‫י‬
‫״‬

‫א‬

‫י‬

‫ב ר י‬

‫ש‬

‫מ‬

‫ה‬

‫ז י י א ׳ זימן‪,‬‬
‫ש‬

‫ן‬

‫ש‬

‫י‬

‫ו ׳ ^‬

‫דכיא‪ ,‬ו א י ח א ]בזוה״ק ח ״ ב‬

‫מקורות‬
‫בההיא‬

‫מ ז‬

‫לא‬

‫שכתבנו‬

‫בספרנו‬
‫הי״ג‬

‫ובשנה‬
‫]כתובות‬

‫ר‪,‬‬

‫י א ה ו א ב ח י ׳ י ״ ג ת ק ו נ י דיקנא‪ ,‬והם כ נ ג ד י״ג מ ד ו ת‬

‫דמלא‬

‫נגדין‬

‫תליסד‬

‫משיחין‬

‫ד‬

‫א‬

‫פ‬

‫ר‬

‫ס‬

‫מ‬

‫ו‬

‫נ‬

‫א‬

‫ד כ י א‬

‫׳‬

‫ו ע‬

‫ה ק ד ו ש ]מדות ר ש ב ״ י דף י׳‪ [.‬ד ר ש ב ״ י י ש ב ב מ ע ר ה‬

‫המשיך‬

‫הי״ג‬

‫מדות‬

‫של‬

‫רחמים‬
‫דיתיב‬

‫על‬

‫ייז‬
‫י‬

‫״ ב‬

‫ז ן ן ל‬

‫ד >‬

‫אבבי‬

‫לעלמא דאתי דלא‬

‫כ ן‪.‬‬
‫‪0‬‬

‫שגן‪'.‬‬

‫ישראל‪ .‬וזהו ר מ ז ב מ ‪ * #‬י‬

‫על ת ל ת ע ש ר‬

‫תכטקי‬

‫ו ב ז ה י ו ב ן ג ״ כ מ ש ״ כ ]בזח״ג ב ת ו ס פ ת סי׳ ח״י( ש א מ ד ד ש ב ״ י ק ו ד ם פ ט י ר ת ו‬
‫איעול‬

‫א ע ב ר ו לון בר‬

‫סיץ^‬
‫וא ^‬
‫ב‬

‫א ב ה ת א ‪ .‬וכ״כ ה ד ‪- # , 1‬‬
‫• ‪ I‬ק•‬

‫מ ח ב ר ש י ר ה ק ד ו ש הזה ב ס פ ר ו ]כתם פז דל״ז‪ [.‬מ ש י כ ] ב ז ו ה י ק‬

‫בהקדמה דף‬

‫ד‬

‫‪^ ,‬‬

‫ד מ ש י ח א מ ר ל ר ש ב ״ י ד ב י זכאה א נ ת ד א ו ר י י ת ך ם ל ק א ל ש ״ ע נהורין‪ ,‬וכל נ ה ו‬
‫‪y0‬‬

‫אתפדשת‬

‫ך‬

‫נ ה ר י אפרסמון‪ ,‬וז״ל ]זוה״ק ח ״ ב דקע״ז‪ .‬ב ס פ ר א ד צ נ י ע י ת א‬

‫ע״ז‪ [:‬ד א ל י ה ו א ש כ ח י ה ל ר ש ב י י‬

‫תליסד‬

‫ן‬

‫ט ר[‬

‫ו כ ת ב ]שם ב א ו ה ח ״ מ ‪ .‬בשם ה ר מ ״ ק זלה״ה( ש ה י ״ ג מ ד ו ת ש ל ר ח מ י ם‬
‫לי״ג‬

‫כ‬

‫ן‬

‫ל ת ר י י ג טעמין‪ .‬ס ל ק י ן‬

‫ואםתחיין‬

‫בנהרי‬

‫א ס ר ס מ ו נ א דכיא‪ .‬ש ה ם ‪n‬‬
‫נהרות‬

‫ד‬

‫א‬

‬‬ ‫והוא מ ב ח י ׳ בינה‬ ‫שנקראת‬ ‫ק ו ד ש כידוע‪ .‬נגידין קמיהון אפרסמון נהרותא‪ .‬בהקדמה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח ״ ג דרי״ב‪ [:‬א ״ ד‬ ‫ש מ ע ו ן צ ד י ק ששון אקרי‪ .‬א( נ ^ ש ן ז ת מ מ ד י ת ה ק ן ש ב( נ ש א ת‬ ‫ציץ‬ ‫נזר‬ ‫ה ק ד ש ג(‪.‬מ י ש שמן ששון מחביריך‪ .‬ו כ י כ‬ ‫] ב ז ו ״ ח ש ה ״ ש בד״ד• שלמה( זכאין איבון כל ד מ ש ת ד ל י באורייתא ל מ נ ד ע ב ח כ מ ת א‬ ‫ד מ א ד י ה ו ן ‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח״א קע״ב‪ [:‬א ם‬ ‫‪.‬ו א י ת א ע ל מ ש ה רבינו ] ב ת נ ח ו מ א‬ ‫פ ׳ ו י ק ר א א ו ת ד׳[ ד א מ ר הקב״ה ל מ ש ה בעוה״ז עשיתיך ר א ש ע ל כל ישראל‪ .‬והוא בחי׳ י״ג תיקוני ד י ק נ א י״ג מ ד ו ת י ו ש ל רחמים‪ .‫‪i‬‬ ‫י‬ ‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫‪ -‬נ ה ר ו ת ב ס ו ד י״ג מ ד ו ת של רחמים גמורים מייחסים אל‬ ‫כו‬ ‫א פ ר ס מ ו ן עכ״ל‪ .‬ב(‬ ‫י ב ו א ר ב מ ש י כ ]בזוה״ק‬ ‫דרג‬ .‬ד א י נ ו ן ידעין ומסתכלין ברזין עלאין כו׳ ד פ ת ח י ן ליה ת ל י ס ר ת ר ע י‬ ‫ד א פ ר ם מ ו נ א דכיא‪ .‬ואחרי נשיקת עפר קדשו ונקשת מחילה מכ״ק זקיני ז״ל‪ .‬וכ״כ ]בתענית כ״ה‪ (.‬‬ ‫חבוש על‬ ‫ראשך‬ ‫א( בזה החרוז מ ד ב ר מ ב ח י נ ת ס פ י ר ת מ ל כ ו ת כמו‬ ‫‪:‬‬ ‫בר יוחאי‬ ‫פ א ר ן ד(‬ ‫שכתבנו לעיל‬ ‫במבוא‪ .‬ו ד ש ב ״ י ש ה י ה בו נ י צ ו ץ‬ ‫נ ש מ ת משה‪ .‬וראיתי ]במאורי אור‪ .‬‬ ‫—ב [ ד א ח ז ו ליה לד׳ אבהו ת ל ת ע ש ר י נהרי אפרסמון‪ .‬יהיבנא לך ל ע ל מ א ד א ת י ת ל י ם ר י‬ ‫דרזי‬ ‫ב ה ר ו ו ת א ד מ ש ח א אפרסמון דכיין‪ .‬ופי׳ ]באוהח״מ‪ .‬מציגו ש כ ת ו ב ג״כ עליו כך ]בזהר ח ד ש ם׳ תבא[ ד ר ש ב ״ י ע ת י ד ל מ י ה ו י‬ ‫ר י ש א ל צ ד י ק י י א ב ג נ ת א דעדן‪ .‬מ ס ט ר א ד ש מ א ל א ד א ת מ ד בה ו ק ד ש ת א ת‬ ‫הלוים‪ .‬נשאו נחרות ה׳ ישאו נהרות דכים‪ .‬ד א מ ל כ א ע ל א ה ]ר״ל בינה עלאה‪ 1‬ד א י ה י בונה ל ה א י ב י ת א ] מ ל כ ו ת‬ ‫נ ק ר א ת בית[ ת ד י ר ואתקין ליה‪ .‬ואומר לא כן‬ ‫אבי זקיני ז׳׳ל‪ .‬ו ל ע ו ה ״ ב‬ ‫כ ש י ב ו א ו ה צ ד י ק י ם ליטול שכרם א ת ה בא בראש כולם‪ .‬‬ ‫מלכות‬ ‫ב ר י ו ח א י ע ז ? ן מ ק ז ח ת ק ד ש ‪ .‬ראה דאיתי נעו׳׳ש שכ׳‬ ‫מו״ז ז״ל! אבל טוב יותר לומר וכוי‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט כ א ן‬ ‫ע ל י ה ר ש ב ״ י ש מ ן ששון‪ .‬ועיין ]בירושלמי ע״ז פ״א ה״א‪ .‬ע ד ך ששון[ ש כ ת ב וז״ל ש ש ו ן‬ ‫ה ו א ה י ס ו ד ו ש פ ע היוצא מ מ נ ו הוא שמן ששון עכ״ל‪ .‬בשם הרמ״ק זלה״ה[ דהיינו ש ה מ ל כ ו ת ה י א ש מ ן מ ש ח ת ק ו ד ש‬ ‫ש מ ק ב ל ת מ ה ג ב ו ר ה ה נ מ ש ך מ ה ב ע ה קודש ק ד ש י ם עכ״ל‪ .‬וז״ל‬ ‫]זוה״ק ח ״ ג ק״ט‪ [:‬שמן מ ש ח ת קודש איהו‪ .‬ועיין שם מ ש ״ ש ]מורי‬ ‫ז ק י נ י ביפה תואר( משום שהיה דבק בי״ג מדותיו של הקב״ה‪] .‬‬ ‫ה ל א י ב נ ה בית‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י ש מ ן ש ש ו ן מחביריך‪.‬ושערי הנהרות איתן בתליסר מושבם ודוק!•‬ ‫וזהו‬ ‫ש י ם ד ]הפייטן ה ר ״ מ ש״ץ ז״ל בפיוטו אקדמות לחג שבועות[ ב ת כ ת ק י ד ה ב פיזא ו כ ר‬ ‫מ ם ח ר י ן ע ל י תכי כ ד כ ו ד וגומרתא‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬א ש ר‬ ‫ע ו ד בחייו זכה לראותם ולהשיגם כמ״ש בזה לקמן על ב מ ע ר ת צורים ש ע מ ד ת ע י י ״ ש ‪.‬ו ב ב ״ ר פ ם ״ ב‬ ‫‪.‬ובזה י ב ו א ר ה מ ש ך ה ש י ר מ״ש א ח ״ כ נ מ ש ח ת מ מ ד ת‬ ‫הקודש‪.

‬ו א ז ל י ל ת ר ץ םטרין הם ה ח ס ד ו ה ג ב ו ל‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫ב ד כ א ן ‪ .‬כ מ ״ ש ה ר ב ה מ ח ב ר ה ש י ר ה ק ד ו ש הזה‬ ‫‪ 1‬כ ת ם‬ ‫יי‬ ‫פ ז‬ ‫ד ר מ‬ ‫ז‬ ‫יין ו ש מ ן הם ס ו ד ה ח כ מ ה והבינה‪ .‬‬ ‫אחותי בת‬ ‫קודש‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליש‪0‬‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫בוצינא ד ד ל י ק ק מ י‬ ‫ו מ ט ד ו נ י ת א ‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫ב ם פ‬ ‫יאמר‪ .‬והיין לגבורה והוא השמאלי‪ .‬ו ב ה ג ה ו ת ד״א שם א ו ת ז׳ ו ב ד ף קייב‪(.‬וזה ה כ ו נ ו ‪-‬‬ ‫ש א מ ר ש מ ן מ ש ח ת קודש‪ .‬ו ע ל ד א ו ת ה י לי לאשר‪ .‬ווי לדרא דיהון ב ע ל מ א כ ד ת ס ת ל ק מנהון‪-‬‬ ‫ווי‬ ‫ו י ש ת א ר ו ן י ת מ י ן מינך‪ .‬ר״ל א י מ ת י מ ל כ ו ת נ ק ר א ת קודש וראויה ל י ח ו ד ה ע ל י ו ן ‪.‬ד ש ר ג א לית ש כ י כ ו לגביה‪ .‬ו מ ס ט י א ד י מ י נ א‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫משאי כ היין‪ .‬‬ ‫א ת ר ג י ש ד ב י א ב א ארים קליה ובכה‪ .‬ד מ א ן ד י ת ע ם ק בה ת מ י ד א ל ת ת נ ו ד ו מ י ל ק ו ב י ה‬ ‫ד י ת ע ר לגבה‪ .‬ובזה יובן מ ה ש א מ ר ה ר ע ״‬ ‫]בח״ג‬ ‫דרל״ד‪ .‬‬ ‫בגינה‬ ‫תכ‬ ‫א ת מ ד א ש ת מ י ד ת ו ק ד ע ל ה מ ז ב ח לא‬ ‫ד‬ ‫‪3‬‬ ‫ו ה כ י לא ת כ ב ה נשמתיה‪ .‬לאזדווגא כ ח ד א בזמנא ד א ולא ב ז מ נ א‬ ‫אחרא‪ .‬‬ ‫ש ל ח ל י ה וגם א מ נ ה א ח ו ת י ב ת א ב י ה י א אך לא ב ת א מ י ו ת ה י ל י‬ ‫לאשה‪.‬‬ ‫ו כ ד א ת נ ה ר א מיניה קרינן לה קודש‪ .‬ד א י ה י ש כ י נ ת א ד א ת נ ן ן ‪-‬‬ ‫נ ש מ ת אדם‪.‬ז ו *‬ ‫ל‬ ‫ב ש י ר זה ביו״ד חכמה ק ד ו מ ה ה ש ק פ ת לכבודה פ נ י מ ה עיי״ש‪.j #‬‬ ‫‪0‬‬ .‬ב ז מ נ א ד נ ט ל א מ ב י א ב א ולא בזמנא ד ג ט ל א מ ב י א מ א עכ״ל‪ .‬בה‬ ‫ב ה נר ה‬ ‫‪.‬ד ה א מ ב י א ב א נטלא האי‪ .‬ ‫נ ע ל‬ ‫בד^‬ ‫ל ע ל מ א ‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫מל‬ ‫‪.‬ולפיכך מ ס ט ר א ד י מ י נ א נפקי‬ ‫ל ק ורך‬ ‫׳.‬‬ ‫אמר‬ ‫דמלכא‬ ‫ו ד א י לאו זווגא‬ ‫ב מ ט ר ו נ י ת א אלא‬ ‫מאבא עלאה‬ ‫בזמנא ד נ ה ר א‬ ‫!בגליון הזהר ש ל י צ י י נ ת י עיין ח״א צ י ד ‪ .‬ו מ ת מ ן א ת מ ש ח מ ל כ ו ת א ק ד י ש א ה ר מ ז אל ה ע ט ר ת ש נ מ ש ח ת בשמן מ ש ח ת ? ר \‬ ‫עיי‬ ‫י א מ ר‬ ‫׳‬ ‫ו י ב י א ר‬ ‫ג‬ ‫מש״כ ]בהוספות‬ ‫*‬ ‫ה י ח‬ ‫כ‬ ‫ה ת י‬ ‫קי‬ ‫‪°‬‬ ‫נ י ם‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ב ם ו‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ז ה ר‬ ‫ב ו צ י נ א ק ד י ש א א פ ת ח מילין קמי ש כ י נ ת א‬ ‫דאתםר‪.‬ברע״מ( בריך‬ ‫אנת‬ ‫בוצינא‬ ‫קדישא‪.‬‬ ‫שנמשחת‬ ‫בזמן‬ ‫העליון א ב א ע ל א ה שנקרא קודש׳ ועיין‬ ‫מקודש‬ ‫לקמן מ ש *‬ ‫כ‬ ‫'י‪.‬וכדין מ ז ד ו ו ג ן‬ ‫כחדא׳^בגין ד מ ל כ א ק ד ש אקרי‪.‬וזהו שפיר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י‬ ‫מ ש ח ת ק ו ד ש נ מ ש ח ת מ מ ד ת הקודש‪.‬כדין‬ ‫ד כ ת י ב קודש ישראל לה׳ ד נ ט י ל מ א ת ר ד א ק ד י‬ ‫בת אמי‪ .‬א״ל ר ב י חייא ל ר ב י א ב א ה א י ד ש ל ח לקבלך מ א י ק א מ ד ‪.‬ד ה א מ ב י א ב א ש מ א ד‬ ‫א ב י היא אך לא‬ ‫א‬ ‫ו ל א מ ב י אמא‪ .‬כי‬ ‫ד‬ ‫ו ה ו א‬ ‫ה‬ ‫ש מ ן‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫י י י ‪ .‬נר ה ׳ א י ה ו נ ש מ ה ד י ל ך ודויק‪ .‫ביאור‬ ‫חיג‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ק׳‪ [:‬ד ב י א ב א שלח ליה לרבי שמעון׳ א מ ר א י מ ת י זווגא ד כ נ ס י י ב מ ל כ * ‪:‬‬ ‫קדישא‪.‬‬ ‫ת‬ ‫י ש ב‬ ‫ח ד ש‬ ‫^‬ ‫י‬ ‫*‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ק י ד ש‬ ‫? ז ר ש ב‬ ‫ב ה‬ ‫'‬ ‫י ז‬ ‫י‬ ‫״ ׳‬ ‫ד‬ ‫ק מן‪*-‬‬ ‫״ל קוש‬ ‫ל נ ח ת א נביעו ל ג ב ה מ מ ש ח א ק ד י‬ ‫‪ 7‬ן ן א‬ ‫ש מ ן זית זך כ ת י ת למאור ל ה ע ל ו ת נר תמיד‪ .‬ואמר רבי ר ב י בוצינא ק ד י ש א‬ ‫ווי ווי ל ע ל מ א כ ד תפוק מיניה‪ .

‬זכאה איהו בר נש דזכי ב ע ו ב ד ו י ל מ י ה ו י כ ג ו ו נ א‬ ‫ד א ‪ .‬וזהו דקפייט ע ל רשב״י שמן מ ש ח ת ק ו ד ש נ מ ש ח ת מ מ ד ת הקודש‪.‬ועיין מ ש י כ על ה ש ק פ ת ל כ ב ו ד ה פנימה‪ .‬ולכאורה אינו מובן זה הפסוק כאן‪ .‬מ א ד וכי ר ש ב ״ י‬ ‫נשא‬ ‫א ת ציץ נזר הקודש‪ .‬ב א ו ת א׳[ ו ז י ל‬ ‫ש מ ן מ ש ח ת קודש‪ .‬ו ב ה ק ד מ ה‬ ‫ה נ ז ׳ יובן ודו״ק‪ .‬ד ר ש ב ״ י‬ ‫י ר ש כבוד־ זה‪ .‬ד א מ ר ו ליה לרבי יצחק ת ל מ י ד ו בהילולא ד ב א ד ר ב י ש מ ע ו ן ת ה א‬ ‫מתקן‬ ‫פתוריה‬ ‫צאינה‬ ‫וראינה‬ ‫]תהיה‬ ‫מתקן‬ ‫שולחנו‬ ‫להתענג‬ ‫בזיו השכינה‪.‬ו א י ת א ]בח״ג ד ק ע ״ ד ‪ :‬ב ר ע ״ מ (‬ ‫צ י ץ ד א י ה ו סימן ד ע ל מ א עלאה‪ .‬‬ ‫בההוא‬ ‫עטרא‪.‬הא לא כהן היה‪ .‬ו ע ״ ד כ ת י ב בכל ע ת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחםד‪ .‬ג( לכאורה תמוה‪ .‬ב ה ק ד ם כ מ ״ ש‬ ‫]בזוה״ק ח״ב דרי״ז‪ [:‬ש א ר ש ב ״ י א מ א י א ק ר י ציץ‪ .‬‬ ‫]בח״ג דר״ט[ בפסוק הזה ומסיים שם כ ד י ן קלא א ש ת מ ע בכולהו ע ל מ י ן‬ ‫צ א י נ ה ו ר א י נ ה בנות ציון וגוי‪ .‬‬ ‫ובגין‬ .‫ביאור‬ ‫עוד‬ ‫כז‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫בהקדם מש״כ ]בדרך א מ ת ע ל זוה״ק ח״ג דפ״ט‪ .‬והוא ב ה ק ד מ ה‬ ‫]בזוהיק ח״ב דקניה‪ [.‬וז״ל ]זוה״ק ח ״ ג דט״ו‪ [.‬ד מ ש ב ח לקדוש ה׳ מכובד רשב״י‪ .‬הוא רמז אל ש פ ע החכמה‪ .‬וגם ד ה צ י ץ הוא א ח ד מ א ר ב ע ה ב ג ד י ז ה ב‬ ‫ש ל כ ה ״ ג ו ב ז מ ן ש ב י ת ה מ ק ד ש היה קייס‪ .‬ועיין ]בזוה״ק דרג דפ״ח‪{:‬‬ ‫ב פ ס ו ק כ ש מ ן ה ט ו ב ש נ מ ש ך מחכמה וכו׳ ע ד שיורד ע פ ״ י מ ד ו ת י ו‬ ‫וכ״כ‬ ‫עד מלכות‪.‬באופן א ח ר ד ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו היה בו ס ג ו ל ת בחי׳ הציץ‪ .‬והוא כ מ ״ ש‬ ‫]בזוה״ק‬ ‫ח״ב דרי״ח‪ [:‬ד צ י ץ על א ת הוה קאים‪ .‬‬ ‫יאמר‪.‬אוף לבר נש ד ע ו ב ד ו י מ ת ל ב נ ן תדיר‪ .‬‬ ‫כ מ ״ ש ]בזוה״ק‬ ‫ח ״ א דרי״ח‪ [.‬ש ת מ י ד נ מ ש ך עליו ע״י מ ע ש י ו‬ ‫ה ט ו ב י ם ה ש מ ן העליון׳ בסוהיכ ושמן על ראשך‬ ‫מש״כ‬ ‫אל יחסר‪ .‬ו ה כ י א י ת א כן על ד ש ב ״ י ]בפסיקתא ויהי בשלח(‬ ‫ד ש ב ״ י ה א ס י מ נ א ד ע ל מ א ‪ .‬‬ ‫אינון בני מלכא‪ .‬‬ ‫אנא‬ ‫בעלמא‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל ר ש ב י י ש ב ע ת פ ט י ר ת ו נ ע ש ה זה ה י ח ו ד ש ל ש מ ן‬ ‫מ ש ח ת ק ו ד ש ש נ מ ש ח ת מ מ ד ת הקודש‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה ד ש ב ״ י נ ש א ת ]בחי׳[ צ י ץ נזר הקודש‪.‬‬ ‫וכה א ד ש ב ״ י‬ ‫דרכ״ה‪[.‬ל ב ת ר מ ע ט ר א ליה א י מ א ע ל א ה‬ ‫ו פ ר י ש א ע ל י ה ]על ת״ת[ ועל מטרוניתא ]מלכות[‬ ‫ו כ ד י ן ח ד ו ו ת א בכל‬ ‫לבושי‬ ‫יקר‬ ‫בההוא ע ט ר א ‪.‬‬ ‫בנות ציון וכו ‪ .‬ה ה ו א מ ש ח ר ב ו ת‬ ‫ק ד ש א ל א י ת מ נ ע מיניה תדיר‪ .‬כגון‬ ‫ד ש ב ״ י ד ה א הוא א ת‬ ‫ב ע צ מ ו ]בזוה״ק ח״א‬ ‫סימנא‬ ‫ו ס י מ נ א ב ע ל מ א הוה‪.‬‬ ‫פי׳ ד״א[ כ ד ״ א‬ ‫‪.‬וכן ד ש ב ״ י כנראה ביומא ד ה י ל ו ל א ד י ל י ה‬ ‫נ ע ש ה זה ה י י ח ו ד של ש מ ן מ ש ח ת קודש ש נ מ ש ח מ מ ד ת הקודש‪.‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬מה ל כ ב ו ד‬ ‫ע ל א ה ]ת״ת ש מ ק ב ל מל״ב נתיבות ד א ב א שהם גי׳ כבוד[ ההוא מ ש ח א ר ב ו ת‬ ‫ק ד ש א ]שפע חכמה[ לא א ת מ נ ע מיניה מרזא ד ע ל מ א ד א ת י ]פי׳ מ א ב א נ מ ש ך ה ש פ ע‬ ‫ל ת ״ ת ב א מ צ ע ו ת הבינה[‪ .‬אלא ר י ל כ ו נ ת ו ב ח י נ ת ציץ‪ .‬א ס ת כ ל ו ת א ל א ם ת כ ל א ביה‪.

‬א ת ג ל י י א ע ת י ק א ק ד י ש א ב ז ע י ר א נ פ ץ ‪.‬א ז ד ע ז ע ו חברייא ד ה ו ו‬ ‫ח מ ן ‪ .‬ובזה יבואר מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ב דל״ח‪ [.‬וזהו ד ק פ י י ט נ ש א ת ציץ נזר הקודש‪ .‬ו מ ח נ ה ר י ן א נ פ ו י ד ז ע י‬ ‫ד‬ ‫א נ פ ץ ‪ .‬‬ ‫כיון ד ע א ל לגו מאיך עינוי ולא זקיף רישיה מ ג ו ד ל פחדו ד ר ש ב ״ י ]עו״ש״דט״ו‪[.‬ש א מ ר ו ד ב י‬ ‫ח י י א ו ר ב י יוסי כ ת י ב יראה כל זכורך א ת פ נ י ה א ד ו ן ה׳‪ .‬עו״ש דרפ״ח‪ [:‬ו כ ד רצון ד א אתגלייא‪ .‬א ת ה ד ר ת חוור!!‬ ‫כתלגא‪ .‬ב ה ה ו א ש ע ת א א ש ת כ ח רוגזא ו א ש ת כ ח רעוא ו מ ת ק‬ ‫ב ל א‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫״‬ ‫ד‬ ‫יאני‬ ‫ת פ ל ת י לך ה ׳ ע ת רצון‪] .‬ד מ א ן דאיהו דכורא מן דכרנייא ]פי׳ באוהח״מ‪ .‬‬ ‫ב ש ע ת א דקוב״ן‪-‬‬ ‫א ש ג ח ב ע ל מ א ו ח מ א ד מ ת כ ש ר ן עובדיהון‪ .‬ו מ ס ת כ ל ן‬ ‫ב ע ו ב ד י ה ו כו׳ אנפוי נפלין מ א י מ ת א והוד• א ת ב ר לביה‪ .‬ו ב ש ב ת א א ת ג ל י א מ צ ח א ד א ק ד ‪.‫ביאור‬ ‫ובגין‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ד ה ו ה קיימא ע ל א ס ת כ ל ו ת א ד ב ר נש אקרי ציץ‪ .‬בשם ה ד א י ג ז״ל‪ .‬עו״ש ד ד צ ״ ג ‪( .‬א נ ן‬ ‫עאכ״ו‪] .‬‬ ‫ו ב ש ע ת א ד א ת ג ל י י א מ צ ח א ד ע ת י ק א בהאי מ צ ח א ]דזעיר אנפין[‪ .‬ד ר ב י חייא ר ב א אזיל לגביה דרשב״י‪ .‬וכל דינין א ת ט מ ד ן ואתכפיין‪] .‬ד מ צ ח א אקרי רצון‪ .‬וכן גדולי דורו ו ה ח ב ר י י א‬ ‫ו ת ל מ י ד י ר ש ב ״ י היו ת מ י ד זעים וחלים ורעדים ב ע מ ד ם לפני רבם רשב״י‪ .‬ע ל מ י ן ד ל ע י ל א מזדעזעין מיניה‪ .‬‬ ‫רצון‪ .‬כ ו אתאלם ם ו מ י ה ד ר ב י י ח י י א ‪.‬וכה א מ ר ה ס ב א ]בתי׳ ת י ׳ כ״ב דם״ג‪ [:‬ר ב י רבי בוצינא ק ד י ש א כו׳ מ י נ י ו .‬ורעוא ד מ צ ח א‬ ‫נתגלה‬ .‬מאן פני ה א ד ו ן ה ׳‬ ‫ד א רשב״י‪ .‬עו״ש דט״ו‪(.‬כמ״ש‬ ‫‪.‬ר״ל‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫פ ‪ 3‬י‬ ‫ה א ד ו ן ה׳ ה ד ש ב ״ י נ ש א עליו א ו ת ה בחי׳ פ ח ד ה ה ס ת כ ל ו ת של ציץ נ ז ר ^ ה ק ו ד ^‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ד כ ת י ב ב צ י ץ ]שמות כ ״ ח ‪ -‬ל ״ ח [ והיה ע ל מצחו ת מ י ד לרצון‪ .‬‬ ‫דרי״ח‪[:‬‬ ‫)בח״ב‬ ‫ציץ דכל מאן ד א ס ת כ ל ביה הוה מ ת ב ר י לבייהו‪ .‬ה ה ״ ד י ש ר יחזו ס נ י מ ו ‪.‬‬ ‫דארשב״ג‬ ‫לבנו רבינו הקדוש ע ל רשב״י‪ .‬ו א י ^‬ ‫ת‬ ‫]בזוה״ק‬ ‫ח ״ ג דקכ״ט‪ [.‬בח״ג דקע״ד‪ (:‬דלא קיימא לקמיה ‪1‬לפני ה צ י ץ [‬ ‫א ל א פנים דקשוט‪ .‬‬ ‫‪1‬בח״ב די״ד‪ [.‬רזא דכל אינון פנים עילאין דאינון פנים דקשוט פנים ד א מ ת ‪.‬נ מ צ א‬ ‫מ ז ה כי ד ש ב ״ י נ ת ק י י ם בו זה הפסוק והיה ע ל מ צ ח ו ת מ י ד לרצון‪ .‬ ‫מזדעזעץ‬ ‫עלאין ותתאין‪ .‬וכל‬ ‫צלותין‬ ‫ד ל ח ת א מתקבלין‪ .‬‬ ‫ועיי״ש‬ ‫ש ד ש ב ״ י ד ר ש ז א ת אחר ש ב י ט ל בעולם גזר דין גדול עיי״ש‪ .‬מ ו ב ח ד‬ ‫שבחכמים[ ב ע י ל א ת ח ז א ה קמיה‪ .‬עו״ש דקל״ו‪ I:‬ג ל י‬ ‫מ צ ח א דרעווא דרעווין ונהיר ב ה א י ד ז ע י ר אנפין ו א ש ת כ י ך דינא‪] .‬כ ד פ ת ח רבי ש מ ע ו ן ב ר ז י‬ ‫דרזין‬ ‫א ז ד ע ז ע א ת ר א וחברין אתחלחלו‪] .‬וארכובתן ד א ל ד א נקשן כו׳‪ .‬וכל ־מאן ד א ם ת כ ל ב י ה‬ ‫׳‬ ‫ב ה ה ו א ציץ א ש ת מ ו ד ע א ביה כו ‪] .‬‬ ‫ו מ ם ת כ ל ן כל אינון א נ פ ץ ב א נ פ י ן םתימין‪ .‬וההיא שעתא‬ ‫ע ת ר צ ו ן א ק ר י לכולא‪] .‬ו מ ת ב ר כ ן כולהו‪ .‬וכולא ב ר ח מ י אשתכח‪ .‬בח״ג דקכ״ח‪ (.‬עו״ש דרפ״ח‪ [.‬רעוא ד ד ע ו ו ן‬ ‫אשתכח‬ ‫בכולהו עלמין‪ .

‬וזהו ד ק ם י י ט ע ל י ה‬ ‫ר ש ב ״ י ‪ .‬ובזה יובן ג״כ ז א ת ה ב ר כ ה‬ ‫א ש ר ב ר ך ר ש ב ״ י לר״א בנו ]בזוה״ק ח״ג דקכ״ט‪ [.‬וכ״כ ]בח״ב דט״ו‪ (.‬כי ה י א נ ו ש א ת בחי׳ ג ו ו נ ץ ש ל ציץ נזר ה ק ו ד ש ד ל ע י ל א ‪.‬הוא גוזר ו ק ו ב י ה‬ ‫מ ק י י ם ‪ .‬ב מ ש ה כ ת י ב ויחל מ ש ה וכו׳ מ ש מ ע ד א ח י ד ליה פ ר ג ו ד א‬ ‫]חולי פ ו ד ג ו ד א [ ו א נ ת ר ב י ש מ ע ו ן גוזר‬ ‫וכה‬ ‫ארשביי‬ ‫וקיב״ה‬ ‫ל ח ב ד י י א ]עו״ש דע״א‪[:‬‬ ‫מקיים‪ .‬ו ע י י ן ) ב ה ש מ ט ו ת זוה״ק ח״א סי׳ ייז[ ד ב י ט ל‬ ‫בעולם‪ .‬א נ א םמכא בעלמא‪.‫ביאור‬ ‫כח‬ ‫ה ש י ר כ ר יוחאי‬ ‫נ ת ג ל ה לו ת מ י ד ב ע ת שהיה רוצה לעורר רחמים על העולם‪ .‬א ר ש ב י י ב ה א י יומא א ס ת כ ל נ א‬ ‫ד י ת ה ד ר כולא ל מ ש ר י אנפין באנפין‪ .‬ובגיניהון לא א צ ט ר י כ נ א ל ת ע נ י ת א ב ש ב ת א ‪ .‬וציץ היא כינוי למלכות‪ .‬בזוה״ק ח״א דרכ״ה‪ [.‬בה צ י ץ‬ ‫נזר ה ק ו ד ש מרוקם בגוונין וציורין ד ב י מ ק ד ש א ד ל ע י ל א ע י י י ש ‪ .‬ו א מ ר ת י ש ב ד ר ך‬ ‫ר מ ז כאן‬ ‫רמז‬ ‫הכוונה ע ל רצו״ן העליון‬ ‫ש נ ת ג ל ה לו ת מ י ד ב ע ת שצריך לו‪.‬ולא‬ ‫אתדן‬ ‫ב ד י נ א דלעילא‪ .‬נ ש א ת צ י ץ‬ ‫נזר‬ .‬ד א ר ש ב ״ ג ל ר ב י בנו‪ .‬ובזה ג״כ י ב ו א ר ד ב ר י ]רש״י ב מ כ ו ת י ״ ז ‪ [ :‬כ ל‬ ‫ש א מ ו י ו ל ד ת ת ב ק ש רחמים יהי רצו׳ן שיהא כרבי ש מ ע י ן ודו״ק‪ .‬ואפילו ב י ו מ י א ח ר י נ י‬ ‫ל א א צ ט ר י כ נ א כ׳״ש ב ש ב ת א ‪ .‬ר ע ו א‬ ‫ד מ צ ח א ת ש כ ח ב ש ע ת א ד ח צ ט ד י ך ליה‪ .‬‬ ‫זכאה‬ ‫ש ב י ט ל גזירה רעה בעולם‪.‬ד ה א מן י ו מ א י לא ב ט י ל נ א‬ ‫א י ל ץ ג׳ סעודתי‪ .‬כ מ ״ ש‬ ‫]בסוף ה ת י ק ו נ י ם ת י ׳ ו׳ דקמ״ה‪ [:‬וז״ל מ צ ח א ד ע ל עיינין ]במלכות(‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט כ א ן‬ ‫ע ל ס פ י ר ת המלכות‪ .‬‬ ‫בחיי לא‬ ‫דהא‬ ‫יתיב עלמא‬ ‫בצערא‪ .‬כי ר ש ב ״ י היה יכול ה כ ל ל ע ש ו ת בכחו של ה ר צ ו ן‬ ‫העליון‬ ‫ש נ ת ג ל ה לו ת מ י ד ב מ צ ח י ם ובפנים העליונים‪ .‬ו ע י י ״ ש ]בח״ג ד״ס‪{:‬‬ ‫ש ח כ מ י ד ו ד ו ב א ו לפניו ש י ת פ ל ל על ע צ י ר ת גשמים‪ .‬נ ש א ת ]ר״ל שהיה נ ת ג ל ה לו ה מ צ ח הרצון העליון א ש ר עליו[ ציץ נזר ה ק ו ד ש ‪.‬הוא גוזר ו א נ ת מ ב ט ל ‪.‬ובזוה״ק דדג דס״ו‪ [.‬‬ ‫ו ז ״ ש ר צ ו ״ ן י ד י א י ו י ע ש ה ודו״ק‪ .‬‬ ‫עול‬ ‫יאמר‪ .‬בוודאי עלך א ת כ ר רצון יריאיו יעשה‪ .‬‬ ‫את רבי שמעון דמארך בעי‬ ‫ב י ק ר ך ע״ב ב נ י עלמא‪ .‬ר״ל ש י ה י ה כ מ ו ר ש ב ״ י ש ה י ה לו ה מ ד ר ג ה‬ ‫ש ל והיה על מ צ ח ו ת מ י ד לרצון‪ .‬ד ר ש ב ״ י‬ ‫הוא‬ ‫ד ל א גזר‬ ‫גברא‬ ‫ת ע נ י ת א לעלמין ע ל מ ה‬ ‫ד ש א י ל ובעי‪ .‬ועיי״ש‬ ‫ד ר ש ב ״ י ב ט י ל הגזרה‪.‬כגון ר ש ב ״ י ד ל א הוה ג ז י ר ה‬ ‫דאתגזר על עלמא‬ ‫קול‬ ‫ויצא‬ ‫משמים‬ ‫לעילא‬ ‫דלא מ ב ט ל לה‪ .‬‬ ‫ע ו ל י א מ ר בחרוז הזה מ ד ב ר מ ס פ י ר ת המלכות‪ .‬‬ ‫ב י ו מ א י לא י צ ט ר כ ו ן בני ע ל מ א ל ה א י‬ ‫ל י ל ך ע ל קברים ל ה ת פ ל ל וכה ארשב״י‪] .‬ק ו ב ״ ה גוזר ו א י ה י מבטל‪] .‬ובזה י ב ו א ר ה מ ש ך ה ק ו ד ם מ ש ״ כ נ מ ש ח ת מ מ ד ת הקודש‪ .‬ב ד י ך ברי ל ע ת י ק יומין‪ .‬וכה א ר ש ב ״ י‬ ‫ב ע צ מ ו ]בח״ג ד פ ר ״ ח ‪ [:‬א ס ה ד נ א ע ל י לכל א י ל ץ דהכא‪ .‬ויצא ב״ק מ ש מ י א ואמר זכאה חולקך ר ש ב ״ י ד ק ו ב י ה ג ז ר‬ ‫נזירה רעה‬ ‫ל ע י ל א ו א ת מ ב ט ל לתתא‪ .

‬פי׳ כ י ו׳ ו מ ש ה הם בחי׳ ת״ת‪] .‬דכל מי שנכפל שמו הוא נשמתו של שני עילסווו‬ ‫עיי״ש‪ .‬‬ ‫מכח ה א ר ת הבינה‪ .‬ולכן כל הרואה ה צ י ץ שב ב ת ש ו ב ה בינה עכ״ל‪ .‬‬ ‫דרגא‬ ‫ד מ ש ה ר ב י נ ו ל ע י ל א ו מ ש ה ל ת ת א ביה יקומון כל ישראל‪ .‬והוא י ש א ויקים השכינה ה ק ד ו ש ה ד ש כ י ב ת‬ ‫ב ע ו ה ״ ר ב ג ל ו ת א בעפרא‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬ובאלו ההקדמות יבואר לנו ע ו‬ ‫ד‬ ‫מאמר אחד קצר ]בתי׳ תי׳ מ״ט דפ״ה‪ 1:‬לכולם בשם יקרא‪ .‬בתוספתא‪ .‬כ מ ״ ש ]בזוה״ק‬ ‫ח״א דף כ״ה‪ [.‬בהקדמה מש״כ ]בזיה״ק‬ ‫ח״א ד״ס‪ .‬ד מ ש כ א‬ ‫ט‬ ‫ד ו ח א ד מ ש י ח א ד א ת מ ר ביה ורוח א ל ה י ם‬ ‫דא‬ ‫שיל״ה ה ה ו א ד א ת מ ר ו א צ ל ת י‬ ‫‪0‬‬ ‫ן‬ ‫הרוח‪ .‬‬ ‫בגין ד ע ל י‬ ‫ה‬ ‫בשם‪] .‬שוב מצאתי נבתי׳ תי׳ ע׳ דקכ״ז‪ [:‬וז״ל כורסייא דרחמי לימינא‪ .‬ה ׳ נפלת‪ .‬ע ו ״ ש‬ ‫ב ח ״ א דקי״ז‪ .‬א נ פ ו י נסלין מ א י מ ת *‬ ‫ו ה ו ה א ת ב ר לביה‪ .‬ו ב ג י ן ד א א ז י ש י ר משה‪ .‬כורסייא דדינא לשמאלא‬ ‫עמודא דאמצעיתא כליל תרווייהו‪ .‬ב ה ש מ ט ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫זוה״ק ח״א סי׳ י ״ [ א ת ה כ ר ו ב י ם ד א י נ ו ן מ ש י ח בן ד ו ד ו מ ש י ח בן יוסף‪ .‬כ ד הוו מםתכלין ב ה ה ו א‬ ‫צ י ץ הוו מ ת ב ר י לבייהו‪ .‬וביה הוי״ה דכפל שמיה תרין זימנין ה׳ ה׳‪ .‬ובשמו״ר פ״ב—וי[ משה משה‪ .‬ומשה דאתאחיד כזד‪.‬כי י ד ו ע הוא כי גאולה אחרונה ה ע ת י ד ה‬ ‫תהיה‬ ‫ע״י משה‬ ‫רבינו‬ ‫להיות לנו בקרוב ב״ב‪.‬‬ ‫אתמר ואדעך‬ ‫ו ב ה א י איהו כל הזוקף‬ ‫זוקף בשם‪.‬‬ ‫ע״ה‪ .‫ביאור‬ ‫נ ז ר הקודש‪ .‬כ א י ב ר י ן ד ג ו ס א‬ ‫ד ב י ה כ ו ל ה ו זקיפין בעמידה‪.‬בזהר[ כדין ו׳ יוקים לה‪] .‬‬ ‫כפל שמיה משה משח‪ .‬וכל הזוקף זוקף ב ש ס ‪.‬וכל י ש ר א ל י פ ד ו ן ע ל ידך‪ .‬וכדין צ י צ א‬ ‫ולאתכנעא‬ ‫מ ק מ י מאריה‬ ‫מ כ פ ר א עלייהו‪ .‬אז שר לא נאמר‪ .‬עו״ש ע מ ו ד שני[ ע ד כי י ב א ש י ל ״ ה‬ ‫ד א מ ש ״ ה ח ש ב ן ד א כדא‪ .‬מ ע ר כ ת ציץ[ וז״ל ציץ‬ ‫היא‬ ‫הארת‬ ‫הבינה‪ .‬כיון ד א י ה ו גרים ל ת ב ר א ל ב י ת‬ ‫עכ״ל‪.‬מ ש ה בגין ד י ה ב‬ ‫ע ל י י ה ו כו׳ ו ב ג י ן ד א פ ו ר ק נ א‬ ‫גרמיה‬ ‫ביה תלייא‪ .‬יבלמוי מהר ברבים‪ .‬ד ה כ י ס ל י ק שיל״ה מ ש ״ ה בחושבנא‪] .‬םי׳ בעזהי״ת מש״ב ואדעך בשם‪ .‬ו׳ יוקיס ל ה‬ ‫ו ׳ דמשה‪ .‬‬ ‫יאדעך בשם ייי־קז• ]בזוה״ק ח ״ ג ד ק ע ״ ח ‪ [:‬א ת ו ר ב נ ן ו ב ד י כ ו ליה ו א מ ר ו ר ע י א מ ה י מ נ א‬ ‫ק ו ב ״ ה י פ ד ה לך‪ .‬והוא כמ״ש ]בזוהיק ח ״ ב‬ ‫דרי״ח‪[:‬‬ ‫כל אינון‬ ‫ת ק י פ י מ צ ח א דהוו בהו בישראל‪ .‬ו ח ד‬ ‫?‬ ‫בתרייתא‪ .‬וז״ש נ מ ש ח ת מ מ ד ת‬ ‫וזהו‬ ‫ה ק ו ד ש ]ר״ל ה א ר ת בינה ש ה י א מ ג ״ ר שנקראים קודש כידוע[ נ ש א ת ציץ נזר ה ק ו ד ש ‪.‬ועל ד א צ י ץ‬ ‫פ כ פ ר א ע ל איבון ת ק י פ י א נ פ י ן ת ק י פ י מ צ ח א ]זבחים פיח‪ [.‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫]במאורי אור‪ .‬ו ת ת ח ד ש‬ ‫ע מ ה ו ן ואינון עמך׳‬ ‫כתוב‬ ‫עין*‬ .‬‬ ‫ובגין‬ ‫דא‬ ‫קוב״ה‬ ‫כפל‬ ‫שמיה‬ ‫משה‬ ‫משה‪.‬וכ״כ ]בח״ג דרמ״ו‪ [:‬י ב א שילה ר ע י א מהימנא‪ ] .‬עו״ש דרג״ג‪ [.‬ובגין דא ואדעך ב׳ ש‪-‬ם בתרין שמהן עכ״ל‪ .‬ו מ ס ת כ ל ן ב ע ו ב ד י י ה ו והוה מכסיף בעובדוי‪ .‬דא שכינתא תתאה דאתמר למשה בנינך‪.‬א ל א אז ישיר‪ ] .‬בח״ב דק״כ‪ [.‬ה ה ״ ד לא יסור ש ב ט מ י ה ו ד ה ע ד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י ב א שיל״ה ד א י ה ו מ ש ״ ה ב ח ש ב נ א כו׳ ד מ ש ה איהו מ ה ש מ ו וביה ת ה א נ ח מ ת ך ‪.‬‬ ‫חד‬ ‫על‬ ‫פורקנא קדמאה‪ .

‬בשם הזהר( ד מ ל כ ו ת נ ק ר א ת ו ע ד ד ת מ ן ו י ע ו ד א ד כ ו ל א‬ ‫עכ׳״ל‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט עליה רשב״י בבחי׳ ניצוץ נשמתו‪.‬ו א י נ ו ן‬ ‫דכלה‬ ‫תפלין‬ ‫ב ר י ש א דכלה‪ .‬וכ״כ ]בתי׳ תי׳ י׳ דכ״ו‪ (.‬‬ ‫ו ה ו א ס ו ד ו ע ״ ד ד ב ש כ מ ל ״ ו ש מ ה ן נ ע ש ה כ ת ר רחל והוא גי׳ פ׳ עכ׳״ל‪ .‬ובזה החרוז מ ד ב ר מ ס פ י ר ת ה מ ל כ ו ת ‪.‬בימינא אםתלקו מן גלותא‪ .‬ובת קול נ ח ת ת‬ ‫)ח(‬ ‫ואמדת‬ .‬ויקח א ת ב ת לוי ד א יוכבד‪ .‬כ מ ש ״ ל דכ״ח‪ .‬והוא סוד כחתן יכהן פאר‪ .‬ה ה ״ ד פארך חבוש עליך‪ .‬ו ר ש ב ״ י הוא בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה הוא א ש ר יקים וישא א ת מ ל כ ו ת‬ ‫ה ׳ ה א ח ר ו נ ה היא השכינה הקדושה‪ .‬ובזה י ב ו א ר‬ ‫מ ש ״ כ ]בקה״י ערך ועד‪ .‬‬ ‫נשאת‬ ‫]מגלותא א ת‬ ‫השכינה הקדושה אשר היא נקראת( ציץ נזר הקודש‪.‬‬ ‫•דדדגיה ע מ ו ד א ד א מ צ ע י ת א בו׳ וביה יםקון ע ל י ד א ד ה ה ו א ד א ת י י ה י ב א ו ר י י ת א‬ ‫ע ל ידיה‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ח ב ו ש על ר א ש ך פ א ר ך ‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ו ת פ י ל י ן ד י ד ט ב ע ת‬ ‫ד ר י ש א ע ט ר ת זהב‬ ‫ד ד ד ו ע א ‪ .‬כלה‬ ‫פארך‬ ‫כמה‬ ‫חבוש‬ ‫עליך‪ .‬ובזה א פ ש ר לפרש מ ש ״ כ בפיוט אל אדון‪ .‬ויבואר בזה היחס ו ה ה ת ק ש ר ו ת ש ל מ ש ה רבינו עם ס פ י ר ת ה מ ל כ ו ת‬ ‫ו ב ה ת נ ו צ ץ אור ניצוץ נ ש מ ת ו ברשב״י‪ .‬והיחס ל ר ש ב ״ י עם ס פ י ר ת ה מ ל כ ו ת‬ ‫כ מ ״ ש ב מ ב ו א וכן להלן בכל חרוז נ ב א ר היחס ל ר ש ב ״ י עם כל ספירה מ ה ע ש ר ס פ י ר ו ת ‪.‬ב מ ש ״ כ ]בקה״י ערך פ׳ אות פאר( פ א ר הוא ר ״ ת פ׳ א ׳ ו ד ו ת ר ׳ ח ל ‪.‬‬ ‫י ע ו ד יאמר‪ .‬וכ״כ‬ ‫! ב ש ע ה ״ כ דכ״ה ע מ ו ד ג׳‪ .‬‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט עלה חבוש ע ל ר א ש ך פארך‪.‬וכ״כ ]בתי׳ ת י ׳ ו׳‬ ‫מתתקנת ראשך בתפלין דאיהו פ א ר‬ ‫ע ל ר א ש ך ד ע ל י י ה ו א ת מ ר פארך חבוש עליך‪ .‫ביאור‬ ‫כט‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫* ת ו כ ]בתי׳ ת י ׳ כ״א דניה‪ (.‬וז״ל‬ ‫ד ע כי ה ת פ א ר ת נקרא חתן יוצא מ ח פ ת ו ה ע ל י ו נ ה ל ק ר א ת כלה לשום‬ ‫ע ט ר ת מ ל כ ו ת בראשה‪ .‬פ א ר ו כ ב ו ד נותנים ל ש מ ו ]שמו‬ ‫ה י א מ ל כ ו ת ה נ ק ר א ת שם ו׳(‬ ‫צהלה‬ ‫ורנה לזכר מלכותו‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט כ א ן ע ל‬ ‫ס פ י ר ת ה מ ל כ ו ת חבוש ]הכתר( ע ל ר א ש ך ]של מלכות( פארך‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ב ג י ן דמוליך ל י מ י ן משה‪.‬‬ ‫ד( י ב ו א ר ב מ ש ״ כ הרב ה מ ח ב ר השיר ה ק ד ו ש הזה ]בספרו כ ת ם פז דרמ״ט‪ (.‬בשם ם׳ הבהיר( ו ע ד הוא מ צ י א ת ה נ ע ל ם ש ל מלכות‪ .‬ה א כלה מ ת ת ק נ א בתכשיטין דילה‪ .‬וכ״כ ]בתי׳ ת י ׳ ע׳ דקכ״ו‪ (:‬ר פ א ל‬ ‫שר‬ ‫שכינתא‬ ‫ד ת מ ן פאר‬ ‫דקמ״ד‪ (:‬ר א ש ך עליך‬ ‫ד א ת מ ר בה‬ ‫ככרמל‪ .‬ב מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ג דד״ל‪ [:‬וצריכין י ש ר א ל ל מ י ה ב ק ד ו ש י ן ל כ ל ה‬ ‫מחתנה‬ ‫דרישא‬ ‫תכשיטין‬ ‫בקישורא‬ ‫דתפלה‬ ‫ד י ד למיהוי קשורא‬ ‫ליה ו ל ע ט ר א לון ב ת פ י ל י ן‬ ‫ד א י ה ו פאר‪ .‬‬ ‫בהקדם מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״א ד ק ״ כ ז[ מ ש ה מ י ו מ א ד א י י ל י ד לא א ע ד י מיניה שכינתא‪ .‬ש ה ש כ י נ ה ה י א נ ק ר א ת צ י ץ נזר‬ ‫ה ק ו ד ש ‪ .‬ו ז י ל‬‫!זוה״ק ח״ב די״א‪ (:‬וילך א י ש ד א עמרם‪ .

‬כ ד נפיק מ ש ה ל ע ל מ א א ת נ ה ר א ד‪.‬ובזה יבואר מ ש ״ כ ]עו״ש בזוה״ק די״ט‪ [.‬‬ ‫ק״א.‬מ א ן יכיל למיקס קמי פ ו מ ך‬ ‫דקוב״ה‬ ‫ושכינתיה‬ ‫ממללין‬ ‫ביה כו׳ עיי״ש‪ .‬לקיימא ד כ ת י ב והתקדשתם והייתם קדושים‪ .‬‬ ‫וז״ל‬ ‫]השמטות‬ ‫הזהר ח״א‬ ‫סי׳ נ׳ דף רם״ז‪ [.‬‬ ‫ו א פ י ק ליה מחולקיה ממש‪] .‬וז״ל ]הפסיקתא פ׳ בהעלותך‪ .‬וכ״כ ]סוטה י ״ ג ‪ [ .‬לא זזה מינך‪ .‬עו״ש בזוה״ק דייא‪ I:‬ותרא אותו כי טוב הוא‪ .‬שהיה מ ש ה מ ו ט ל ב כ נ פ י שכינה‪ .‬וקוב״ה סייע ביה‪ .‬דתנינן שכינתא שריא על ערסייהו ו ר ע ו ת א‬ ‫דלהון ב ד ב ק ו ת א ח ד א הוה בה בשכינתא‪ .‬ר ב י‬ ‫י צ ח ק א מ ר באהרן ומרים לא נאמר זיווג אבותם בתורה‪ .[‬ ‫ש א נ י מ ש ה ד ט ר י ד בשכינה‪ .‬לא‬ ‫א ת ג ז ד בר נש א ח ר א ודו״ק‪ .‬להורות שהשכינה נ ק ר א ת‬ ‫ע ל שם לוי‪ .‬ר ב י י ו ס י‬ ‫א מ ר נהירו ד ש כ י נ ת א דנהיר ביה חמאת‪ .‬‬ ‫ועל דא א ז ד ו ו ג ת ביה ש כ י נ‬ ‫ת א‬ ‫מ ן י ו מ א ד א ת י י ל י ד ‪ .‬‬ ‫(‬ ‫מ ש ה מן י ו מ א ד א ת י ל י ר זיהרא ק ד י ש א ע ל א ה לא א ע ד י מיניה‪ ] .‬‬ ‫הכי‬ ‫אתדבקא‬ ‫בההוא‬ ‫שכינתא‬ ‫עובדא‬ ‫ממש‬ ‫בדביקותא דשכינתא‬ ‫ד ע ב ד ו כר‪ .‬‬ ‫מ א ת ר ד א ת ג ז ר משה‪ .‬וכ״כ ‪ 1‬ז ב ח י‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬׳‬ ‫באנפוי‪ .‬יזהו ש א מ ר מ ש ה‬ ‫]ש‬ ‫‪ 3‬ת‬ ‫פ״ז‪ [.‬בר נש ד מ ק ד ש ג ר מ י ה‬ ‫מ ל ר ע קוב״ה מ ק ד ש ליה לעילא‪ .‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ביאור‬ ‫דישראל על ידא דברא‬ ‫ו א מ ר ת ליה לאזדווגא בה‪ .‬דהא קריב זמנא דסורקנא‬ ‫ד א ת י י ל י ד מינייהו‪ .‬ועוד אחז״ל שכינה מ ד ב ר ת מ ת ו ך‬ ‫ג ר ו נ ו של משה‪.‬וכ״כ ]ביל״ש פ׳ ת ש א סי׳ ש צ ״ ד [‬ ‫ו ה י ה כ ב ו א מ ש ה ה א ה ל ה י ר ד ע מ ו ד הענן‪ .‬וגם יבואר מ ש ״ כ ]עו״ש ד נ ״ ג ‪[ :‬‬ ‫ו ר ע ״ מ א ת ע ד עליה רוחא ק ד י ש א ]בחי׳ מלכות[‬ ‫יתיר מכל ש א ר נ ב י א י מ ה י מ נ י ‪.‬ו ב י ת א א ת מ ל י י א מזיותיה ]ראתה ע מ ו שכינה ו נ ת מ ל א ה ב י ת אורה‪ .‬ד א מ ר ר ש ״‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו מ א ר י מ ת י ב ת א ל ר ע י מ ‪ .‬ד א מ ר א ל י ה ו זל״ט ל ר ע ״ מ נפש דילך ב ת י ח י ד ן ן‬ ‫מ ס ט ר א ד א ת ה ׳ ‪ .‬ד ה ו א פומא ד ש כ י נ ת א סיני‪ .‬ש כ י נ ת א תתאר‪ .‬עמרם ד א ת ד ב ק ביה‬ ‫ב ק ו ב ״ ה נפיק מיניה מ ש ה דקוב״ה לא א ע ד י מיניה‬ ‫לעלמין ושכינתא א ת ד ב ק ת‬ ‫ב ה ד י ה ת ד י ר זכאה חולקיה‪] .‬ו ב א ל ו זהרי הזוהרי״ם יובן ויבואר מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ב כ ״ א ‪j .‬ע ה ״ פ ו י א מ ד ן‬ ‫ה א נ ש י ם ההמה[ א ש ר י ילוד א ש ה שכך ה י ה מ ו ב ט ח שכל זמן שהיה רוצה מ ד ב ר‬ ‫ה ש כ י נ ה ‪ .‬ולא היה עמרם ראוי ל ה ו ל י ד‬ ‫ל מ ש ה ע ד ש נ ט ל חלק בשכינה והוליד למשה‪ .‬ו ב מ ש ה כ ת י ב ויקח א ת‬ ‫ב ת לוי‪ .‬‬ ‫ד ע‬ ‫ד ל א נ ח ת מ ש ה ל ע ל מ א ש כ י ח הוה הוא לעילא‪.‬וכן מ צ י נ ו כ ת ו ב על ר ש ב ״ י‬ ‫ע‬ ‫‪0‬‬ ‫ש ה ש כ י נ ה ה ק ד ו ש ה היה ד ב ו ק ת מ י ד ע מ ו ‪.‬ע ו ״ ש ק ע ״ ד ‪^ [ .‬‬ ‫כמ״ש‬ .‬כמה ד ר ע ו ת א דלהון הוד‪.‬עו״ש בזוה״ק נ״ד‪ [.‬ועל דא לא‬ ‫אתעדי שכינתא מההוא‬ ‫ב ר א דאולידו‪ .‬ה ג ה ו‬ ‫מ‬ ‫מהרח״ו[‪ .‬ובזה יבואר מ ש ״ כ ]בזוה״קח׳׳ג ד ק ״ ו ‪.‬היו יודעין ש ה ש כ י נ ה נ ג ל י ת על מ ש‬ ‫ה‬ ‫וקם כל העם‪ .‬א נ י ש כ ל ש ע ה ו ש ע ה שכינה מ ד ב ר ת עמי‪ .‬וכ״כ ]עו״ש דקי״ט‪ [.

‬ו א י ת א ]בזוה׳״ק ח״ב דל״ח‪ [.‬קלין ו ה ב ל י ן ד נ פ ק י ן מ ם ו מ ך‬ ‫•עלייהו א ת מ ר וכל ה ע ם רואים א ת ה ק ו ל ו ת‬ ‫כו׳ וכולהו צ י י ת י ן למילולך ע ל א י ן‬ ‫ותתאין‬ .‬בשם ה ר א ״ ג זלה״ה[ וז״ל כנזכר ב ה ד י א ב ס ו ״ פ‬ ‫תרומה‬ ‫דקס״ג‬ ‫כי ה צ ד י ק י ם‬ ‫נקראים‬ ‫א נ פ י שכינתא‪ .‬‬ ‫וגן‬ ‫שכינתא‪ .‬וכה א מ ר ה י נ ו ק א ל ר ש ב ״ י ]בסו״ס התיקונים[‬ ‫ב ו צ י נ א ק ד י ש א פ ת ח פיך באורייתא‪ .‬‬ ‫ו ג ם י ד ו ע הוא כי מ ל כ ו ת נ ק ר א ת פ י ה׳‪ .‬‬ ‫בגנתא‬ ‫בזמנא‬ ‫דתיעול תמן‬ ‫וכולהו מ ס ת כ ל י ן בך‪.‬ו א מ ר זכינא ל נ ש ק א שכינתא‪ .‬וכן מ צ י נ ו פ ע ם ש נ י ת ]עו״ש דר״א‪ [:‬ש נ ש ק‬ ‫ר פ ב ״ י ל ר ש ב ״ י ו א מ ר נ ש ק נ א פי ה׳‪ .‫ביאור‬ ‫ד ש ב ״ י ב ע צ מ ו לחברייא‬ ‫•כמ״ש‬ ‫ל‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫]בזוה״ק ח״ב דל״ט‪ [.‬כי ה ש כ י נ ה מ ת ר א ה‬ ‫ע ל ידם עכ״ל‪ .‬‬ ‫ש ב ו מ ק ש ט א עכ״ל‪] .‬נ י ת ו ב ה ב א ד ש כ י נ ת א ג ב ן‬ ‫א ת ק י י ם ‪] .‬ב ש ם‬ ‫הרמ״ק‬ ‫זלה״ה[‬ ‫זוהר״י‬ ‫זה״ר‬ ‫ש ה ו א בחי׳ גוף המנורה מ ל כ ו ת עיי׳״ש‪ .‬ו ח ד י נ א בה ה ש ת א כ מ ה ד ח מ י נ א ‪.‬‬ ‫ר מ ז ל ס ו ד ו ת ת ו ר ה ש י ג ל ה לו רשב״י[ רברבין‪ .‬ופי׳ ]שם באוהח״מ‪ .‬ו א נ ת ב ו צ י נ א‬ ‫ק ד י ש א נר מ ע ר ב י ב א מ צ ע דכל ש י ת נרות נהירין מינך‪ .‬ופי׳ ]שם‬ ‫באוהח״מ‪.‬נ ח ת מ ח מ ד י ה‬ ‫ו ח ב ק ו ו א מ ר לו ח מ י נ א ב ח ל מ י ד א ת י א ש כ י ג ת א ל ג ב י ו י ה ב ת לי נ ב ז ב ז י ן ]אוצרות‪.‬בזוה״ק ח ״ ג דע״ט‪ [.‬ועם כל אלו ה ה ק ד מ ו ת‬ ‫יבואר‬ ‫במש״כ‬ ‫]בזוה״ק‬ ‫ח״ג‬ ‫דנ״ס‪[:‬‬ ‫ד ר ב י פ נ ח ס בן י א י ר נ ש ק‬ ‫לרשב״י‪ .‬וז״ש א ת פ נ י ה א ד ו ן ה׳ הוא ר ב י שמעון‪.‬ד ה א פומך א י ה ו סיני‪ .‬וכן מ צ י נ ו‬ ‫פעם‬ ‫ש ל י ש י ת ]עו״ש‬ ‫דרכ״א‪[:‬‬ ‫דרפב״י ראה את‬ ‫ר ש ב ״ י בדרך‪ .‬עו״ש ב ה ק ד מ ת ה ת י ׳ די״ב‪ [:‬קם ס ב א ח ד פ ת ח‬ ‫קדישא‬ ‫ו א מ ר ב ו צ י נ א ק ד י ש א כמה חיילין נטרין לך ב ג נ ת א דעדן‪ .‬על ש ם‬ ‫שהיא מתקשטת‬ ‫ו מ ת ת ק נ ת ע ל ידם א נ פ ה א ל ג ב י קוב״ה‪ .‬ר״ל שכולם אין יכולין ל ה ז ה י ר‬ ‫ו ל א ת נ ה י ר רק ע״י ה צ ד י ק הדור ר ש ב ״ י א ש ר ע״י שורה ה ש כ י נ ה ביניהם ו מ א י ר ה‬ ‫ב ה ם ‪ .‬אתבםם בבוםמין ד ג נ ת א דיליה‪ .‬ו א מ ר ו ל י ה‬ ‫אנת‬ ‫בוצינא‬ ‫קדישא‬ ‫וחברייא דילך דאינון ש י ת ל ק ב ל א י נ ץ ז׳‪ .‬וכ״כ ]עו״ש באוהח״מ‪ .‬בתי׳ ת י ׳ כ״ב דם׳י׳ג‪ [:‬קם סבא פ ת ח ו א מ ר ר ב י ר ב י בו׳ ד ה א ש כ י נ ת א‬ ‫ק א נ ט י ר א לך ולחברך‪] .‬ד א ת י א ב ה ן ו ר ע ״ מ ואהרן ד ו ד ו ש ל מ ה ובריבו ליד• לדשב׳יי‪ .‬ו כ ת ב ]שם ב ה ג ה ו ת מהרח״ו ב א ו ת ג׳[ ו ז י ל ש ר ש ב ״ י היה ד ב ו ק ע ם‬ ‫ה ש כ י נ ה פ ה א ל פה א ד ב ר בו עכ״ל‪ .‬‬ ‫בגין דבך נ ה ר א ש כ י נ ת א ד א י ה ו זהר‬ ‫עד דתיעול‬ ‫ביה‬ ‫הרקיע‪.‬עו״ש בשם מ ו ה ר ח ״ ו‬ ‫זלה״ה[ זה יובן במה ש י ד ע ת כי הצדיקים נקראים פני שכינה‪ .‬קרא ר ב י א ב א ע ל ר ש ב ״ י ה פ ס ו ק פה א ל‬ ‫פ ה א ד ב ר בו‪ .‬‬ ‫בשם ה ר מ ״ ק זלה״ה[ פני ה א ד ו ן ה׳ שכינה שעמו‪] .‬וביתר‬ ‫ש א ת ויתר‬ ‫עז א י ת א ]בזוה״ק ח ״ ג‬ ‫דרנ״ו‪ [.‬כ מ ה מ ש ר י י ן ד מ ל א כ י ן‬ ‫ממשקיפי‬ ‫מםתכלין‬ ‫וגוונין דרקיעא‬ ‫איהו‬ ‫םתים‬ ‫בך‬ ‫וחתים‬ ‫רקיעא‬ ‫יזהירו‪.‬יראה כל זכורך א ת פ נ י ה א ד ו ן ה׳‪ .

‬ו כ י ד ו ע הוא ש ה כ ל זכה ר ש ב ״ י ע ״ י ה מ ע ר ה כמ״ש בזה כ א ן לקמן‪ .‬ו א י ת א ] ב מ ג ״ ע א ו פ ן י״ז[ ד מ ש ד‬ ‫ב ע ת ש נ ו ל ד זכה‬ ‫לדרגא‬ ‫דיוםף‬ ‫שהוא יסוד‬ ‫שנקרא‬ ‫״‬ ‫טוב‪ .(:‬ורמז נ ח מ ד כ ת ב ]בקה״י ע ד ך‬ ‫טוב( ט ו ״ ב ב א ת ב ״ ש גי׳ צ ד י ק י ס ו ד עולם עכ״ל‪ .‬‬ ‫א ו ת ו כי ט ו ב‬ ‫ה ו‬ ‫ידוע‬ ‫הוא‬ ‫כי מ ש ה רבינו נקרא טוב‪ .‬ש נ א ס ד‬ ‫א מ ר ו צ ד י ק כ י טוב‪ .‬בגין ד מ ט ר ו נ י ת א דיליה דאיהי אורייתא ק ד י ש א ס ל י ק ‪.‬כ מ ״ ש ]שם( ותרא א ו ת ו כי ט ו ב ה ו‬ ‫א‬ ‫נ ו ל ד כ ש ה ו א מהול‪ .‬יומא ל ״ ח ‪ [ :‬א י ן ט ו ב א ל א צדיק‪ .‬ומכאן מקור‬ ‫שכינה היתר‪.‬ר ב י מ א י ר א ו‬ ‫ב ג י ן ד ר ז א ד ב ר י ת טוב אקרי‪ .‬ו ז ה ו‬ ‫דקפייט עליה רשב״י מושב טוב ישבת‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪.‬ו ש ת ץ רבוא ד מ ת י ב ת א תתאר‪ .‬‬ ‫‪T‬‬ ‫י‪:‬‬ ‫ב ר ח ת ב(‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫ה ‪ 1‬ן ן י‪ >.‬ובאלו ה ה ק ד מ ו ת יבואר ויובן שפיר דקפייט עליה ר ש ב ״ י‬ ‫בכל החרוז הזה ש ב ח י וסודות ה ש כ י נ ה‬ ‫יסיי‬ ‫ה ק ד ו ש ה ש ה י א בחי׳ המלכות‪.‬והיחס ל ר ש ב ״ י עם ס פ י ר ת‬ ‫ס ‪.‬‬ ‫בפומך‪1 .‬ו מ ו ב א כן ר ב ת פ ע מ י ם בזוה״ק ובתיקונים ד י ם ו ד נ ק ר א ט ו‬ ‫ב‬ ‫ע י י ן ]בזוה״ק ח ״ א כ ״ א ‪ :‬ח ״ ב ק ״ ד ‪ :‬ח ״ ג דרמ״ב‪ .‬וכ״כ ] ב פ ד ד ״ א סמ״ח[ ד ב י ש מ ע ו ן א ו מ ר טוב קראו אותו ש נ א מ ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫‪ 0‬ו ד‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ט ו ב שמו‪ .‬‬ ‫ד ש כ י נ ה הוה בהדייהו‪ .‬וכ״כ ] ב ז ו ה י ק ח ״ ב די״א‪ [:‬ו ת ר א אותו כי ט ו ב הוא ד א ת י י ל י ד מ ה ו ל‬ ‫׳‬ ‫א ו ת ו כי ט ו ב הוא‪ .‬‬ ‫ב ר י ו ח א י פ ל ו ש ב ט ו ב א( י ש ב ת ‪ .‬‬ ‫ד ב ר יוחאי הא‬ ‫אתריה‬ ‫פנו ליה מ כ מ ה יומין‪ .‬י ו ם‬ ‫‪T‬‬ ‫בבערות‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־ ‪.‬‬ ‫כוי‪.‬‬ ‫ס‬ ‫ד״‬ ‫כ מ ש י ל ב מ ב ו א ובחרוז הקודם וכן להלן נ ב א ר בכל חרוז היחס ל ר ש ב ״ י עם‬ ‫אחד ואחד‬ ‫מ ע ש ר ספירות‪.‬ש ם ק נ י ת ד(‬ ‫ג‬ ‫נ ס ת יום‬ ‫אשר‬ ‫‪—.‬כ מ ״ ש‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א ‪ .‬‬ ‫כי בזה החרוז מ ד ב ר מ ב ח י נ ת ספירת ה י ס ו ד כ מ ש ״ ל ב מ ב ו א ו ב ח ר ו ז‬ ‫הקודם‪ .‬ו כ ״ כ ]חגיגה י׳י׳ב‪ .‬ש א י ל ו ב ש ל מ י ה דבד•‬ ‫יוחאי‪.‬ו י ד ו ע הוא כ י ט ו ב ה ו א‬ ‫כ י נ ו י ל ב ח י ׳ י ס ו ד צ ד י ק ‪ .‬ו ך ן ך ר ף ( ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪f‬‬ ‫י‬ ‫בי ייחאי‬ ‫י‬ ‫א( א פ ש ר ל פ ר ש ב פ ש ו ט ו ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ג דקס״ז‪ [.‬עו״ש[ קמו כולהו ובריבו ליה ל ר ש ב ״ י ואמרו סומא ד ש כ י ג ת א סיני ס י נ י ‪.‬קול ש ל ש ה ש מ ע ת י ‪.‬ו א י ת א ]סוטה י״ב‪ (.‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ביאור‬ ‫ו ת ת א י ן דאיגון שתין רבוא ד מ ת י ב ת א עלאה‪ .‬ל י ת מ א ן ד י ק ר ב‬ ‫לגביה‬ ‫זכאה איהו‪ .‬וגם י א מ ר ויבואר בזה ה י ח ס ש ל מ ש ה‬ ‫רביבו‬ ‫ע״ה ע ם‬ ‫ה י ס ו ד ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת א ו ד ניצוץ נ ש מ ת ו ברשב״י‪ .‬ו ה ט ע ם ש מ ש ה ד ב י נ ו נקרא טוב‪ .‬‬ ‫ז כ א י ן א ו ד נ י ן ד ש מ ע י ן מילין אלין‬ ‫ש פ י ׳ אם ירצה‬ ‫צ״ח‪[.‬ו א י ת א ]מנחות נ״נ‪ 1:‬י ב א ט ו ב זה מ ש ה ד כ ת י ב ו ת ר א א ו ת ו‬ ‫ט ו ב הוא‪ .‬‬ ‫ל ד ב ר י ]רש״י ס נ ה ד ר י ן‬ ‫עמהם‪ .‬‬ ‫מפומך‪ .‬ד א מ ר מלאך מ ט י ס‬ ‫ל ש נ י נ ש מ ו ת עליונות ק ד ו ש ו ת ש י א מ ר ו ב ש מ ו לדשב״י‪ .‬כו׳ ק ו ב ״ ו ד‬ ‫א י ה ו צ י י ת למילין דילך‪ .‬ש נ א מ ר ו ת ר א א ו ת ר‬ ‫כי‬ .‬ד כ ת י ב א מ ר ו צ ד י ק כי ט ו ב הוא‪ .‬־‬ ‫צ ו ר י ם ‪ #‬ע מ ך ת ( ‪ .‬‬ ‫ה א ד ו ן הזה‪.‬ו ת ר א א ו ת ו כי ט ו ב הוא‪ .

‬וזהו דקםייט עליה ר ש ב ״ י מ ו ש ב ט ו ב ישבת‪.‬‬ ‫ד כ ת י ב ו י ק ה מ ש ה א ת ע צ מ ו ת יוסף עמו‪] .‬ר ב מ ת י ב ת א ב ע א בשלמך‪ .‬עו״ש דקל״א‪ [:‬א י ש ה א ל ה י ם למיהוי ב ד ר ג א‬ ‫ד צ ד י ק ‪] .‬וטוב ה ו א ב ח י‬ ‫יסוד‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח״א דכ״א‪ [:‬מ ש ה נטיל ליה ליוסף עמיה‪ .‬והנה גם ר ש ב ״ י ידוע הוא ש ה י ה‬ ‫בדורו‬ ‫ה צ ד י ק יסוד עולם‪ .‬‬ .‬ו כ ת ב ]שם באוהח״מ‪.‬ש ל מ א ל מ א ן ד ע ל א י ן ו ת ת א י ן ב ע א ן ל א ק ד מ א ל י ה‬ ‫ש ל ם ‪ .‬ו ב ז ה יובן מ ״ ש ]בזוה״ק ח ״ ג דקם״ו‪ [:‬ש א מ ר ו ה ש נ י שליחים מ ר י ש מ ת י ב ת א‬ ‫ד ר ק י ע א לרשב״י‪ .‬כמו ש א מ ר הוא‬ ‫ב ע צ מ ו ]בזוה״ק ח״א דרכ״ה‪ (.‬וז״ל בזכותי אני סובל כל עונותיהם ופוטרן מן היין עב״ל‪ •1‬וכ״כ מ פ ו ר ש ] ב ש ע ר‬ ‫מ א מ ר י ד ש ב ״ י דמ׳״ד‪ :‬ו ב ש ע ר ה ג ל ג ו ל י ם ד כ ״ ו ‪ :‬ושם ב ה ג ה ו ת מ ו ה ר ש ״ ו ז״ל[ ד ר ש ב ״ י‬ ‫ה ו א בחי׳ יסוד‪ .‬דכתיב וצדיק יסוד עולם‪ .‬וכ״כ ]עו״ש‬ ‫קיימא‬ ‫דעלמא‬ ‫שכיב‪ .‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ביאור‬ ‫כ י ט ו ב הוא‪ .‬מ ש ״ כ בזה‪ .‬ועיין ]ברוח ד ו ד ע ל ה א ד ר א דף ב׳‪ [.‬ד א ת מ ר ביה גוף וברית חשבינן חד‪ .‬אבנא ט ב א דסמכין עליה עלאין ותתאין‪ .‬ו א י ת א ]בתי׳ ת י ׳ ע ׳ דק״כ‪ [:‬וז״ל צ ׳ ד א צדיק ע מ ו ד סביל כולא‪.‬‬ ‫נא׳־ה מכאן הוא מקור לדברי לשון הזהב של רש״י מ״ש רשב״י ובסוכה מ״ה‪ [:‬בד׳׳ה יכול אני לפטור את‬ ‫העולם כולו מן הדין‪ .‬ובזה יבואר מש״כ )בתי׳ ת י ׳ ל׳ דע״ד‪ [.‬סי׳ ח״י[ מ א ן ד ה ו א‬ ‫הסבא‬ ‫ל ר ש ב ״ י ]בח״ב דצ״ז‪ [:‬ט י נ ר א ד ע ל מ א‬ ‫ס מ י ך עליה‪ .‬וכה ק ר א‬ ‫ב ה ש מ ט ו ת דף ש״ט‪ .‬בזוה״ק ח״ב דק״ד‪ [:‬עם יוסף א ש ת מ ש מ ש ה ‪.‬ש ל מ א עליה דמר‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫‪.‬עו״ש ק י ״ ד ‪ :‬ברע״מ[ דאמרו ל ר ע ״ מ ב ג י נ ך‬ ‫ק ו ב ״ ה י ה י ב לך א ו ת ברית צדיק דיליה‪] .‬ויקח מ ש ה א ת ע צ מ ו ת יוסף עמו‪ .‬וכה א ״ ר יהודה ע ל ר ש ב ״ י‬ ‫‪1‬בזוה״ק ח ״ א דרי״ז‪ [.‬ע צ מ ו ת צדיק יסוד ע ל מ י ן‬ ‫ד ר ג א ד י ו ם ף הצדיק‪ .‬‬ ‫ו ע ל ך כ ת י ב צ ד י ק מ ו ש ל י ר א ת אלהים‪ .‬וכה א מ ד ר ע ״ מ ל ר ש ב ״ י ]עו״ש דרע״ט‪(.‬ד א מ ר מ ש ה דאיוזו דיוקנא‬ ‫ד ם ו ב ד ל ע י ל א ‪ .‬‬ ‫ר ע ״ מ ב ך א ת מ ר ויקח מ ש ה א ת‬ ‫בגין דגוף ו ב ר י ת ח ש ב י נ ן חד‪.‬בח״ג דרל״ו‪ [.‬‬ ‫ב ש ם מ ו ה ר ח ״ ו זלה״ה[ זה יובן ב מ ה ש י ש בידינו עיקר‬ ‫ונקרא‬ ‫שלום‬ ‫כי ר ש ב ״ י הוא י ס ו ד‬ ‫עליון ו ת ח ת ו ן בסוד נכנם בשלום ויצא בשלום ותבין כ ש ל י מ ו ת‬ ‫עכ״ל‪ .‬וכה א מ ר אליהו זל״ט ל ר ש ב ״ י ]בזוה״ק ח ״ ג דרמ״ב‪(.‬וכה א מ ר רשב״י בעצמו על ע צ מ ו ] ב ה ש מ ט ו ת בזוה״ק ח ״ א סי׳‬ ‫י״ז[ ה א א י ת ח ד ו א נ א הוא‪ .‬א נ א‬ ‫ס מ כ א ב ע ל מ א ‪ .‬וכה א מ ר ר ב י א ב א‬ ‫] ב ז ו ה ״ ק ח ״ ב דכ״ג‪ [:‬לרשב׳׳י דאיהו ש ל מ א לעילא ותתא‪ .‬ד א צ ד י ק יסוד עולם‬ ‫ד כ ל ע ל מ א קאים עלוי‪ .‬‬ ‫ו ד א י לויתן דקאים ע ל ש פ ת הים ו ע ל מ א ק א י על סנסידוי‪ .‬וכה א מ ר ר ש ב י י בוצינא ק ד י ש א לרע״מ ]עו״ש ד ר פ ״ ב ‪( :‬‬ ‫ע צ מ ו ת יוסף‪.‬‬ ‫ו כ ה א מ ר ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו לרע״מ ]עו״ש דרע״ט‪ (.‬ד כ ת י ב‬ ‫ו י ק ה מ ש ה א ת ע צ מ ו ת יוסף ע מ ו עיי״ש‪] .‬איהו ד ד ר ג י ה ע מ ו ד א ד א מ צ ע י ת א‬ ‫ו צ ד י ק ‪ .

‬ואפריון נמטיה בזה לירי׳׳נ הרב הגאון החכם השלם ד ב י י ע ק ב ח י‬ ‫ז ר י ה ן ש ל י ט ״ א הגאבד׳׳ק ט ב ר י א תי־ו מה שגילה בספרו היקר ]אהל יעקב פ׳ שמותן שהוא הד״ת‬ ‫א׳ור ש׳בעת ה׳ימיםז אם כן מ ן הנכון ש ת ת מ ל א ה ב י ת אורה‪ .‬םוד כמום ומופלא כי מ ש ה ר ב י נ ו‬ ‫ע ״ ה נ ב ר א בצלם ד מ ו ת איור ש ׳ ב ע ת ה׳ימים נא״ה בציוני שלפנינו כתוב בר״ת אש״ה‪ .‬והוא נהורא ד א ת ח ז י ק ו ב י ה‬ ‫ל מ ש ה וחמא ביה מ ג ל ע ד ו ע ד דן‪.‬וכולי עלמ«‬ ‫תמוה ולא ידעי פרישותא דא‪ .‬ו ד ש ב ״ י ה ו א בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה רבינו‪ .‬ט ו ב הוא‪ .‬‬ ‫ש ו ב מ צ א ת י ]בזוה״ק ח ״ ב די״ט‪ [.‬גניז ליה‬ ‫‪3‬‬ ‫י ת י ה קוב״ה ל מ ש ה ו א ש ת מ ש ביה ת ל ת ירחין ד א ש ת א ר ו ן ליה מיומי ע ב ו ר א דיליד‪.‬וז״ל ת א נ א כ ש נ ו ל ד מ ש ה י י ח ד ה ק ב ״ ה ש מ ו ע ל י ן‬ ‫ד כ ת י ב ו ת ר א א ו ת ו כי ט ו ב הוא‪ .‬ש נ א מ ר וירא‬ ‫אלהים‬ ‫א ת האור כ י ט ו ב הוא עכ״ל‪ .‬והוא הוא אותו ה א ו ר כ מ ש ״ ש וירא א׳ א ת האור כ י טוב‪ .‬‬ ‫כ ד ״ א ו ת צ פ נ ה ו ש ל ש ה ירחים‪ .‬ד כ ת י ב ו ת ר‬ ‫א‬ ‫א ו ת ו כי ט ו ב הוא‪ .‬ולא יכלו בנ״י ל מ ק ר ב בהדיה ע ד ד י ה י ב מ ס ו‬ ‫ע ל א נ פ ו י כ ד ״ א ויראו מ ג ש ת אליו‪ .‬‬ ‫]ועיין מ ש ״ כ בזה ]באוד החיים פ׳‬ ‫דברים‬ ‫פ ל ״ ד ‪ -‬א ׳ [ וכונתו שם מ ש ״ כ שם אמרו ז״ל‪ .‬וכתיב התם וירא א׳ א ת ה א ו‬ ‫ד‬ ‫כ י טוב‪ .‬ולכן הוא ג״כ זכה ל ה א ו ר ה ט ו‬ ‫כ‬ ‫והגנוז‬ .‬ד כ ת י ב ותרא אותו כי ט ו ב הוא‪ .‬ו כ ת י ב ט ו ב ה ׳ לכל‪ .‬בהקדם ע ו ד ט ע ם למה נקרא מ ש ה רבינו טוב‪ .‬׳‪ .‬ע ד‬ ‫דקאים ע ל טורא‬ ‫ירחין ע א ל‬ ‫לקבלא‬ ‫דסיני‬ ‫קמיה פרעה‪ .‬ד א מ ש ה ד כ ת י ב כי ט ו ב ה ו א ‪.‬וכה א ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו‬ ‫לרע״מ‬ ‫]בח״ג דפ״ג‪ (.‬עו״ש דרם״א‪ [:‬מ א י טוב‪ .‬ר ״ ל ש מ ב י א ראיה ד מ ש ״ כ כ א ן כי טוב‪ .‬ו ב ש ע ת א ד ח מ א‬ ‫קוב״ה דיקומון‬ ‫בגין ד ל א י ש ת מ ש ו ן ביה‪ .‬ל ד ב ר י הזוה״ק הזה(‪ .‬ו כ ת י ב וירא א ׳ א ת האור כי ט ו ב הוא‪ .‬נ ט י ל ל י‬ ‫נהורא ו א ש ת מ ש ביה כ ל יומוי‪ .‬וכה א מ ר הינוקא ק ד י ש א ]שם דקפ״ז‪ [:‬מ ש ה מ י ד ד א ת י י ל י ן ‪-‬‬ ‫א ס פ ק ל ר י א ד נ ה ר א ח ו ת עמיה‪ .‬כ ת י ב ה כ א ו ח ר א אותו כ י ‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫ב ק ד מ י ת א ]ר״ל אור הגנוז[ והוא נהורא ד ע י נ א וכו׳‪ .‬וכתיב וירא א ׳‬ ‫א ת האור כ י ט ו ב הוא‪] .‬ה ה ״ ד‬ ‫וירא א ׳ א ת האור כ י טוב׳ ו ת‬ ‫י א‬ ‫א ו ת ו כי ט ו ב הוא‪ .‬ו ב ת ר ת ל ת‬ ‫קוב״ה‬ ‫מיניה‪ .‬ו ד א איהו נהורא‬ ‫קוב״ד‪.‬במ״ש ]בציוני פ ׳‬ ‫שמות( וז״ל ותרא אותו כי ט ו ב הוא‪ .‬וסוד הכמוס הזה מ צ א ת י מפורש כתוב ]בזוה״ק ח ״ א‬ ‫דברא‬ ‫דל״א‪ [:‬וז״ל ויאמר אלהים י ה י אור ויהי אור‪ .‬א נ ת ה ו א טוב‪ .‬ו א ת ע ט ף ביה כ ט ל י ת ה ה ״ ד ע ו ט ה א ו ר כ ש ל‬ ‫ובזה הקדמה‬ ‫ב‬ ‫י ב ו א ר לנו מ ש ״ כ ]םוטה י * ‪-‬‬ ‫[‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫אורייתא ו ה ד ר ליה ה ה ו א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ ת מ‬ ‫ה‬ ‫ט ד‬ ‫ל א הבי '‬ ‫מ‬ ‫כ ו ל ו אור‪ .‬הוא האור ש ב ע ת הימים ה א ו‬ ‫ד‬ ‫ה ט ו ב והגנוז‪ .‬וכ״כ ייובן ל ג ו‬ ‫א ר ב ע זהר״י אור ]בזוה״ק ח ״ ב די״א‪ [:‬א ת מ ל י א כל ביתא נהורא‪ .‬וכתיב ט ע מ ו וראו כ י ט ו‬ ‫‪3‬‬ ‫ד‪.‬ו י ה י‬ ‫ת ל ת א דרין חייבין‪ .

‬מ ו ב א ב ס ׳ ערכי‬ ‫הכנויים‪ .‬דכתיב טוב להודות ל ה ‪.‬ז א ת י ו ת ר ]בה״ב ב ת ו ס פ ת‬ ‫הזהר‬ ‫סי׳‬ ‫ט׳ דרע״ו[ זכור א ת יום ה ש ב ת‬ ‫ל ק ד ש ו ‪ .‬לקבליה איהו זכור את יום השבת‪ .[.‬ח מ ן ש ב ת ‪ .‬‬ ‫ה ו א ב ח י ׳ י ס ו ד כ מ ש ״ ל בחרוז הזה‪ .‬והוא אל חי‪ .‬כמ״ש ]שבת ו׳‪ .‬אקרי שבת‪ .‬ברע״מ[ ש ב ת רזא דברית קדישא‪] .‬ר ב י י צ ח ק א מ ר דא שבחא דשבת דביר‪ .‬‬ ‫י א מ ר ‪ .‬ובגין כך‬ ‫א מ ד לון ק ו ב ״ ה ל י ש ר א ל‬ ‫בבעו‬ ‫מנכון‬ ‫הוו דכירין‬ ‫ההוא צ ד י ק א ד א ז ד ב ן ע ל‬ ‫י ד י י כ ו והוה ע ב ד א למצרים‪ .‬ו כ ״ כ ] ב ת י ׳ תי׳ ו׳ דכ״א‪ [.‬פתח טוב‪ .‬ד ה א ההוא צ ד י ק א ד א ז ד ב ן‬ ‫ח י י ם ל ע ב ד א ב מ צ ר י ם ואחילו ליה‪ .‬ובמלואו כזה א׳לף ל ׳ מ ד ח ׳ י ת י׳וד‪.‬ובזוה״ק ח ״ ג‬ ‫כ״ט‪ .‬‬ ‫דאיהו‬ ‫ש ל מ א ד ע ל א י ותתאי‪ .‬‬ ‫ו ב ״ כ ] ב ח ״ ג ד מ ״ ד ‪ .‬‬ ‫ו מ ב ו א ר ‪ .‬ו ש ב ת נ מ י אקרי כל‪ .‬דכל ענוגא ותפנוקא נפיק מיניה לקיימא ע ל מ י ן‬ ‫כ ו ל ה ו ן כוי‪ .‬‬ ‫‪.‬זח״ג דקכ״ב‪(:‬‬ ‫עוד‬ ‫מחנה‬ ‫ט ו ב ה י ש לי בבית גנזי ושבת שמה‪ .‬ד ה א‬ ‫י ו מ א ד ש ב ת א לקבליה‪ .‬הוי אימא דא צדיק‪.‬ברית איהו שקיל לשבת‪] .‬כ מ ״ ש ]שבת קי״ט‪ .‬דא איהו רזא ד ב ר י ת קדישא‪.‬ובזה יבואר לישני זוהרי״ת זהרי אור‬ ‫וטוב‬ ‫] ב ז ו ה ״ ק ח ״ ב צ״ב‪ [.‬כתי׳ תי׳ מ״ח דפ״ה‪ [.‬והבונה הוא שיסוד הוא‬ ‫ה ש ש י ת ודו״ק‪] .‫ביאור‬ ‫לב‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ו ה ג נ ו ז כ מ ״ ש לקמן בזה החרוז בביאורינו על שם קנית הודך‪ .‬ביום שבת דאיהו יסוד‪ .‬‬ ‫ולכפרא‬ ‫ה ה ו א חובה‬ ‫דזבינתון ליה‪ .‬וכן מצאתי כתוב ]בזוה״ק ח י א ד״ם‪[.‬ועל דא‪ .‬ב ר ז א ד ב ר י ת דהוא יסוד ד א ח י ד ביה יוסף‪ .‬ובההוא חובא א ת ג ז ר ע ל י י כ ו ל א ש ת ע ב ד א בכו במצרים‪.‬ב ר א ש י ת ת מ ן‬ ‫ת ר י ‪ .‬כגוונא ד א בראשית בר״א‬ ‫ספירה‬ ‫שי״ת כר‪ .‬ורמז נ ח מ ד כ ת ב ]בקהיי ע ר ך‬ ‫שבת[ ש ב ת הוא בחי׳ יסוד‪ .‬עו״ש דקע״ו‪ [:‬הוא שבת‪.‬ערך אור[ ו ד ל יהי אור זה משה‪ .‬ויוסף ש ב ח א ק ר י‬ ‫ל ת ת א ל ק ב ל צ ד י ק חי ע ל מ י ן ד א ק ר י ש ב ת לעילא‪ .‬א ב ל ב י ח ו ד מ צ י נ ו ע ל מ ש ה ר ב י נ ו שנקרא שבת‪ .‬וכה א ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]בתי׳‬ ‫תי׳‬ ‫כ ״ ג דם״ט‪ (.‬ואפשר משום זה מ ת ח י ל ש י ר‬ ‫ש ל י ו ם ה ש ב ת בפסוק טוב להודות לה׳‪ .‬וזה דקפייט עליה רשב״י מושב טוב ישבת‪.‬ו כ ״ כ ] ב ת ו ס פ ו ת הזהר ח״ג דף ש״ב‪ [:‬שבתא לקבל צדיק יסוד עולם ד א ק ד י‬ ‫ב ל ‪ .‬ת א‬ ‫חזי ב ד ב ר ו ת‬ ‫משנה תורה כתיב וזכרת כי ע ב ד ה י י ת ב מ צ ר י ם‬ ‫ו י פ ד ך ה ״ א משם‪ .‬נטרו יומא‬ ‫ד ש ב ת א ו י ש ח ב י ק לכון‪ .‬‬ ‫ש ב ת ע״ד• עכ״ל‪ .‬ויהי אור‬ ‫זה ר ש ב ״ י עכ״ל‪ .‬הכא אוליף לן אורייתא רזא עלאה‪ .‬כ מ ״ ש מ פ ו ר ש ]בזוהר ח ד ש‬ ‫פ׳‬ .‬ב ה ק ד מ ה הידועה דשבת איקרי טוב‪ .‬וידוע שכל ת ״ ח אקרי שבת‪ .‬‬ ‫ני‬ ‫‪.‬איהו כ ד א ו ק י מ נ א ברזא ד מ ה י מ נ ו ת א י כ ר ‪ .‬דהא יוסף‬ ‫ב ל אקרי‪ .‬ופי׳ ]שם בהגהות מהרח״ו[ הוא הדר הנקרא יסוד‬ ‫ע י י ״ ש ‪ .‬ובזה יבואר לגו‬ ‫‪ 1‬מ ד ר ש ‪ .‬‬ ‫מ ו ב ‪ .‬זכור א ת יום השבת לקדשו‪ .‬בזו״ח פ׳ וישב[ מאן יום השבת‪ .

‫ביאור‬

‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬

‫ם׳ יתרו[ ו ד ל ויום ש ב ת איהו משה רבינו‪ ,‬וכן מצינו על ה ר ש ב ״ י שקראוהו‬
‫ש ב ת ‪ ,‬כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח״ג ק מ ״ ד ‪ [ :‬דרבי יהודה קארי ליה שבת‪ ,‬מה שבת לו‪.‬‬
‫ק ו ד ש ‪ ,‬אוף ר ב י שמעון לה׳ קודש‪] .‬עו״ש‬

‫דקמ״ה‪ [.‬דאליהו‬

‫הנביא‬

‫‪,‬‬

‫זל״ט קרא‬

‫לרשב״י שבת‪ ,‬ושפיר דקפייט עליה רשב״י מושב טוב ישבת‪.‬‬
‫ב( ל ה ב י ן כפל הלשון יום נסת יום אשר ברחת‪ ,‬ו ש א ל ת י להרבה חכמים ואין מגיד‬
‫לי‪ ,‬וכבר כ ת ב ת י במבוא לעיל כי בעל השיר הזה סידר א ת שירו כחד מבעלי‬
‫ה ש י ר הקדמונים אשר כל מלה ואות מנוי ומסופר הוא‪ ,‬ויש כאן ענין גדול ונעלה‪ ,‬כי‬
‫ב מ ש ה רבינו כתיב ]שמות ב ׳ ‪ -‬ט ״ ו [ וישמע פרעה ויבקש ל ה ר ו נ א ת משה ויברח‬
‫מ ש ה מ פ נ י פרעה‪ ,‬וגם א צ ל רשב״י א י ת א ]שבת ל״ג‪ [:‬נ ש מ ע ו דבריהם למלכות‪,‬‬
‫א מ ר ו ש מ ע ו ן שגינה יהרג כו׳ אזלו טשו במערתא‪ ,‬ואיתא ]בזו״ח פ׳ תבא‪ ,‬ובריש‬
‫התיקונים[ אזל וערק ל מ ד ב ר א ד ל ו ד ו א ת ג נ י ז בחד מ ע ר ת א הוא ורבי אלעזר בדיה‪.‬‬
‫ו כ ת ב ]בליקוטי ש״ס ריש שבת‪ ,‬בשם האריז״ל[ ו ד ל כי ר ש ב ״ י ברח מפני הקיסר‬
‫כ מ ו מ ש ה ש ב ר ח מ פ נ י פרעה‪ ,‬ושם השיג שלימותו‬
‫האלהים‪ ,‬ואפשר‬

‫ב מ ע ר ה כי שם‬

‫נגלה אליו‬

‫דזהו רמז בפסוק ו ש מ ת י לך מקום אשר ינום שמ׳ה‪,‬‬

‫אותיוו!‬

‫מש׳ה‪ ,‬ועיין מ ש ״ כ בזה ] ב ה ק ד מ ת כסא מלך על התיקונים[‪ ,‬שו״ד אח״כ ] ב ש ע ה פ י ס‬
‫פ ׳ משפטים‪ ,‬ב ה ג ה ו ת הר״ש ויטל זלהיה( ו ד ל א ש ר ינום שמ׳ה‪ ,‬שהוא משה ש‬

‫‪ 3‬ס‬

‫מ פ נ י פ ר ע ה ב ש ע ה ש ה ר ג א ת ה מ צ ר י כ מ ש ״ ה ויברח מפני פ ר ע ה ע כ ״ ל ׳ ו ז ״ ל ] ‪,‬‬
‫ש‬

‫נובלות‬

‫חכמה‬

‫ד ק נ ״ ר ‪ [ :‬וגם לא לחנם סדרו ר ד ל במם׳ ש ב ת‬

‫סיפיר ה מ ע ש י‬

‫ש ל ד ש ב ״ י בבורחו מ פ נ י הקיסר שאמרו שם שמעון שגינה יהרג‪ ,‬לרמוז על ס‬

‫‪0‬‬

‫ו ד‬

‫נ י צ ו ץ מ ש ה ש ב ר ח מ פ נ י פרעה שרצה להורגו וברח מפניו אל יתרו‪ ,‬שנא׳ ויצילנ*‬
‫מ ח ר ב פ ר ע ה ו ה ש י ג ש ל י מ ו ח ו אח״כ בסנה‪ ,‬לכן גם הרשב״י ה ש י ג שלימותו ב מ ע ר‬
‫מ ד ב ר א דלוד‪ ,‬ויהודה בן גרים‬
‫שהרגו‬

‫ש ס י פ ר דברים‬

‫משה‪ ,‬כי ב א מ ת ההרוג הרג א ת הורגיו‪,‬‬

‫ת‬

‫לפני המלך‪ ,‬היה גלגול ה מ צ ר ‪,‬‬
‫ולכן רשב׳״י‬

‫יהב עיניו‬

‫בי‬

‫ה‬

‫ו ע ש א ו גל של עצמות‪ ,‬וגם ב מ ר ע ״ ה נ ע ש ה המסירה ע י י הדבור‪ ,‬ש נ א ׳ ה ל ה ר ג נ י‬
‫א ת ה אומר ו י ש מ ע פ ר ע ה ויבקש להרוג א ת משה עכיל‪ ,‬ורשב״י הוא ב ע צ מ ו בחי׳ נ י צ ו ץ‬
‫נ ש מ ת משה‪ .‬א״כ הוא הוא ב ע צ מ ו אשר נם וברח זה פעמים‪ ,‬ושפיר ק פ י י ט ע ל י‬

‫ה‬

‫ד ש ב ״ י כ פ ל הלשון יום נסת יום אשר ברחת‪.‬‬
‫ג( א מ ר ה כ ו ת ב אינו מ ד ו ק ד ק הנוםחא ה נ ד פ ס ת בכל הספרים ב מ ע ר ת צורים‪,‬‬

‫כ‬

‫י‬

‫מ ע ר ת לשון יחיד‪ ,‬וצורים לשון רבים‪ ,‬והיה צ י ל ב מ ע ר ת צור‪ ,‬לכן יותר טוב ל ה ג י ן ‪-‬‬
‫ב מ ע ר ו ת צורים‪ ,‬והוא מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]ישעי׳ ב ׳ ‪ -‬י י ט ( ובאו ב מ ע ר ו ת צורים‪ ,‬ו צ ר י כ י ן‬
‫להבין‬

‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬

‫לב‬

‫כל הי״ג שנים ב מ ע ר ה‬

‫אחת‪ .‬ולמה נ ק ט ל י ש נ א‬

‫ביאור‬
‫־להבין ד ה א ר ש ב ״ י היה י ש ב‬

‫ב מ ע ר ו ת צורים‪ ,‬ולכאורה היה‬

‫^דקרא‬

‫א פ ש ר לדחוק ו ל א מ ר י ע ן ש ד ש ב ״ י ו ב נ ו‬

‫־ישבו ב מ ע ר ה י״ב שנה‪ .‬ויצאו משם‪ ,‬ואח״כ י צ א ב י ק חזרו למערתכם‪ ,‬ו ח ז ר ו‬
‫•וישבו שם תריסר ירחי שתא‪ ,‬והיה קשה להם י״ב ח ד ש י ם אלו יותר מכל ה י ״ ב‬
‫ה ר א ש ו נ י ם א ש ד י ש ב ו במערה‪ ,‬ו ע ד ש א מ ר ו ע ל ח י י ב ח ד ש י ם ה א ל ו ש ל‬

‫שנים‬

‫ה ש נ ה הי״ג‪ ,‬מ ש פ ט רשעים בגיהנם י״ב חודש‪ ,‬ועיין מ ש י ב בזה בספרנו ה ק ד ו ש‬
‫י‪1‬מדות ר ש ב ״ י דף ט ׳ ‪ :‬ו ב ב י א ו ד נ ו שם אות ד׳[ עיי״ש‪ .‬א ב ל א פ ש ר לפרש ו ל ב א ר‬
‫׳ ע פ ״ י דרכנו‪ .‬ד י ד ו ע הוא ש מ ש ה רבינו ה ש י ג מ ד ר ג ו ת גדולות במערה‪ ,‬כמ״ש ] ש מ ו ת‬
‫ל ״ ג ־ ־ כ י ב [ ו ש מ ת י ך בנקרת הצור‪ ,‬ותרגומו‬

‫ב מ ע ר ת טנרא‪ ,‬ו א י ת א ]פסחים נ״ד‪[,‬‬

‫א ח ת מ ע ש ר ה דברים ש נ ב ר א בע״ש בין ה ש מ ש ו ת מ ע ר ה ש ע מ ד בה מ ש ה ואליהו‪,‬‬
‫נשתייר ב מ ע ר ה ש ע מ ד בה‬

‫]מגילה י״ט‪ [:‬א ל מ ל א‬

‫משה ואליהו כ מ ל א נקב כ ו ‪/‬‬

‫] ב פ ד ד ״ א פמ״ו[ ע מ ו ד ב פ ת ח ה מ ע ר ה כו׳ ו ע מ ו ד בכחך ולא תפחד‪ ,‬וכ״כ ] ב ר ש י י‬
‫מ ״ א י ״ ט ‪ -‬ט ׳ [ ויבא שם אל המערה‪ ,‬ה י א נ ק ר ת הצור ש ע מ ד בה מ ש ה ע י י י ש ‪,‬‬
‫ו א ז נ ג ל ה ל מ ש ה ד ב י נ ו אורות של י״ג מ ד ו ת הרחמים‪ ,‬כ מ ״ ש ש א י ל ה ש י ״ ת א נ י‬
‫יונתן וירושלמי[ כל מ כ י ל ת ט ו ב י‬

‫•אעביר‬

‫כל ט ו ב י על פניך‪ ,‬ו מ פ ר ש ]בתרגום‬

‫קדמך‪,‬‬

‫והוא הוא הי״ג מכילין דרחמי‪ .‬ועיין ]סנהדרין קי״א‪ [.‬מ ה ראה משה‪.‬‬

‫ופי׳ ]רש״י[ ע ל איזו מ ד ה של י י ג מ ד ו ת ראה‬
‫ניצוץ‬

‫נשמת‬

‫והשתחוה‪ .‬וכן ד ש ב ״ י שהיה ב ו‬

‫משה‬

‫רבינו ע״ה‪ ,‬א ח ר צ א ת ו מ ה מ ע ר ה ב ש ב ת ו ]באדרא פ׳ נ ש א‬

‫דקל״בז[ אמר אנא‬

‫בעיני תליםר מכילין גליפין ק מ א י ונהירין כבוצינין‪,‬‬

‫חמי‬

‫א ״ כ ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו הוא א ש ר ע מ ד ו נ ת ע ל ה ב מ ע ר ו ת צורים זה פעמיים‪ ,‬ו ש פ י ר‬
‫ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י ב מ ע ר ו ת צורים ש ע מ ד ת ‪.‬‬
‫ע ו ד יאמר‪ ,‬בהקדם ד ב ר ח ד ש ופלא אשר ר א י ת י ]בס׳ ה ל ו ל א ר ב א דף ס׳‪ .‬ל ה ר ב‬
‫מ ו ה ר ״ ר ש ל מ ה וענאנו ז י ל מ ח כ מ י המערב‪ ,‬נ ד פ ס ב ש נ ת תקע״ט‪ ,‬ש כ ת ב ב ש ם‬
‫רבינו‬

‫האדיז״ל[‬

‫שהמערה אשר ישב‬

‫בה מ ש ה ר ב י נ ו ע״ה וזכה לאור העליון‪,‬‬

‫א ו ת ה ה מ ע ר ה ב ע צ מ ה י ש ב בה ר ש ב ״ י וגילה בה ס ו ד ו ת ה ת ו ר ה וזכה לאור ה ע ל י ו ן‬
‫־עכ״ל‪ ,‬ונוסף גם על זה ד ר ש ב ״ י הוא ניצוץ‬
‫ד ק פ י י ט עליה‬

‫נשמת‬

‫מ ש ה רבינו ע״ה‪,‬‬

‫ושפיר‬

‫ר ש ב ״ י ב מ ע ר ו ת צורים ש ע מ ד ת ‪.‬‬

‫ד( ל ע י ל כ ת ב נ ו גבי מ ש ה רבינו ורשב״י שקנו כל ה מ ד ר י ג ו ת ב ע מ ד ם ב מ ע ר ה ‪,‬‬
‫ולגבי‬

‫משה‬

‫רבינו כ ת ב נ ו ל ע י ל‬

‫זה‪ ,‬ומן ר ש ב ״ י ג י כ כ ת ב נ ו‬

‫באות‬
‫)ט(‬

‫באות‬

‫הקודם זה‪ ,‬ו ע ו ד‬

‫שקודם זה‪,‬‬

‫ובאות‬

‫מצאנו‬

‫]ב״מ דפיה‪[.‬‬
‫היה‬

‫שאחר‬
‫זה‬

‫ביאור‬
‫היה‬

‫בצער‬

‫אלמלא‬

‫לא‬

‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬

‫מערה‪] ,‬שבת ל ״ ג ‪ :‬ובזוה״ק‬
‫ר א י ת נ י בכך‬

‫ד א ס ת ל י ק ד ב י ש מ ע ו ן מן‬

‫לא‬

‫ח י א די״א‪[.‬‬

‫ד א ר ש ב ״ י ל ח ו ת נ ו רפב״י*‬

‫מ צ א ת בי כך‪] ,‬בזוה״ק ח״א דרט״ז‪ [:‬מן י ו מ א‬

‫מערתא‬

‫מילין‬

‫א י ל ץ לא אתכסיין מן חברייא‪ .‬ו ר ז י ן‬

‫ע ל א ץ הוו מ ס ת כ ל י ן ו א ת ג ל י י ן בינייהו כאלו אתייהבו ההיא ש ע ת א בטורא דםיני‪,‬‬
‫ו כ ת ב ]בזו״ח ם׳ תבא‪ ,‬ובריש ה ק ד מ ת התיקונים[‬

‫ד ת ר י זימני ביומא בא א ל י ה ו‬

‫זל״ט להם ל ה מ ע ר ה ו ל מ ד עמהם‪ ,‬וזהו דקפייט עליה ר ש ב ״ י שם קנית‪.‬‬
‫ה( פ ס ו ק הוא ]בתהילים מ״ה ד׳[‪ ,‬והכונה בזה הוא במש״כ ]בזוה״ק ח״א ד כ ״ א ‪( :‬‬
‫י ה ו ש ע א ת נ ב י מהודו של מ ש ה ד כ ת י ב ו נ ת ת מהודך עליו‪ ,‬הוד‪] ,‬בח״ג דקג״ג‪{:‬‬
‫ד א מ ר ו ל ה ר ע ״ מ מםטרא ד ש מ א ל א ד ה ו ד דילך ד א ת מ ד ביה ונתן ה ה ו ד למשה‪] ,‬עו״ש‬
‫דרכ״ג‪ [:‬ש א ל בוצינא ק ד י ש א הוא הרשב״י‪ ,‬א ת הרע״מ‪ ,‬הלא בינה ד ר ג א דילך‪ ,‬ו א מ א י‬
‫א ו ק מ ו ה ו ו נ ת ן ה ה ו ד ל מ ש ה ש נ א מ ד ו נ ת ת מהודך עליו‪ ,‬עיי״ש ת ש ו ב ת ו של ה ר ע ״ מ‬
‫שהשיב‬

‫אל‬

‫רשב״י‪] ,‬עו״ש דרמ״ג‪ [.‬א״ר שמעון דא ה ו ד דילך ר ע י א מ ה י מ נ א ‪,‬‬

‫]בתיקונים ת י ׳ י״ג דכ׳׳ח‪ [:‬בגין ד א י ה ו הוד ד י ה י ב למשה‪] ,‬עו״ש סיף ת י ׳ ל ״ ג (‬
‫ו ה ו ד איהי‪ .‬כך ש ל י מ ו דילה‪ ,‬ו ד א איהו ד א ת י י ה י ב ל מ ש ה ה ה ״ ד ו נ ת ן ה ו ד ל מ ש ה ‪,‬‬
‫ואיה מכאן הוא מקור לדברי !רש׳׳י סיטה י״ג‪:‬ן שאמרו שם מלמד שהיה משה מוסל בכנפי שכינה‪,‬‬
‫ופרש״י בכנף לבוש הודו עכ״ל‪ ,‬וז״לןתוס׳ שבת דפ־יח‪ ,‬בד״ה שני כתרים ן של הוד היו‪ ,‬לפיכן• כשנטלס‬
‫משה קרן עור פניו עכ׳׳ל‪ ,‬א׳׳ה ואל תקשה שכ־ם מציני‬

‫ש מ ש ה‬

‫ב נ ג ח‬

‫י א ה‬

‫יו‬

‫ב ה י ד‬

‫׳‬

‫כ ב י‬

‫ש‬

‫י׳ק י׳ יתידץ‬

‫זאת רבינו האריז״ל ]בע״ח פ״ו משער הארת המוחין! עיי־־ש‪ .‬ו ר ש ב ״ י הוא ניצוץ נ ש מ ת מ ש‬

‫ה >‬

‫ו ע י ״ ז יומא ד ה י ל ו ל א ד ר ש ב ״ י ביום ל״ג ל ע ו מ ר הוא תיקון ספירת ה ו ד ש ב ה ו ד ‪,‬‬
‫וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י שם ק נ י ת הודך‪.‬‬
‫עוד‬

‫יאמר‪ ,‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ל ע י ל בחרוז זה ע ל ב מ ע ר ו ת צורים ש ע מ ד ת ‪ ,‬ד ר ש ׳ ״‬
‫ב‬

‫י‬

‫ד‬

‫ה ש י ג ל ר א ו ת הדיקנא‪ .‬ו ה ד י ק נ א נקרא ה ו ד והדר‪ ,‬הוד‪ ,‬כמ״ש ]באד״ר ק ״ מ ‪[ :‬‬
‫וז״ל ה ו ד ע ל א ה נפיק ו א ת ע ט ר ו נ ג י ד ל א ת א ח ד א ב ע ל ע ו י ו א ת ק ר י הוד זקן‪ ,‬ו ה ד ד ‪,‬‬
‫כ מ ״ ש ] ש ב ת ק נ ״ ב ‪ [ .‬ה ד ר ת פנים זקן‪] ,‬באד״ר דקל״ט‪ [:‬כל ה ד ו ד א ד ג ו פ א בתר ד י ק‬

‫נ א‬

‫אזיל‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י שם ק נ י ת ]במערה ה ש י ג ה ד י ק נ א שנקרא[ הודך ו ה ד ר ך ‪.‬‬
‫עוד‬

‫יאמר‪ ,‬ב מ ש ״ כ ]בשמו״ד פ מ ״ ז ‪ -‬ו [ וז״ל מ ה י כ ן נטל מ ש ה קרני ההוד‪ .‬ר ב נ ן‬
‫א מ ר י מן ה מ ע ר ה ‪ ,‬ש נ א ׳ והיה ב ע ב ו ר כ ב ו ד י כוי‪ ,‬וכ״כ ]בתנחומא פ׳ ת ש א‬

‫פ י ׳ ל״ז[ מנין זכה מ ש ה ל ק ר נ י הוד‪ .‬ארז״ל מן המערה‪ ,‬ש נ א ׳ והיה ב ע ב ו ר כ ב ו ד י‬
‫ו ש מ ת י ך ב נ ק ר ת הצור‪ .‬נ ת ן ה ק ב ״ ה כף ידו עליו ומשם זכה לקרני הוד‪ ,‬וכה ה י ה‬
‫ל ר ש ב ״ י ‪ V H‬ליה כבר ב ת י ה ןכמיש ]בג׳ סנהדרין ל*א ‪ I:‬למי שמקרין עור פניו כמשה רבינו שגדלו‬

‫בתיה‬

‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה שם ק נ י ת הודך‪.‬ולכן ש פ י ר ד ק פ י י ט ע ל י ה‬ ‫ר ש ב ״ י שם ק נ י ת הודך‪.‬ו ע י י ן ב ר כ ו ת‬ ‫ל״ב‪ [.‬ו א נ ת ד ב י ש מ ע ו ן גוזר וקוב״ה מקיים‪ .‬יובן וידוקדק ג״כ א ו מ ר ו ד א נ א ח מ י‬ ‫בגלגול‬ ‫זה‬ ‫שנתגלגלתי‬ ‫השגתי‬ ‫ה ש ת א וגו׳‪ .‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בי״ר פ ׳ תשא‪ .‬ו א ר ע א ק ד י ש א ע ל א ה ד ע ל א ה‬ ‫כ ו ׳ ד א נ א ח מ י נ א אנסאי נהירין כנהורא ד ש מ ש א כו׳ ו ע ו ד ד א נ א י ד ע נ א ד א נ פ א י‬ ‫גהירין‪ .‬וז״ל ש ג ד ל ו ב מ ע ש י ה ם‬ ‫עלו‬ ‫ו ה ג ד י ל ו יותר כל א ח ד כ פ י מ צ י א ו ת ו ובחינתו‪ .‬כי ד ב ר ש ל‬ ‫ב ש ם ח כ מ י דדעא‪ .‬‬ ‫ובימי הרשב״י באה הארת‬ ‫מ ש ה ב ר ש ב ״ י והזמן מ ס י י ע וזכה ל א ו ת ם ה מ ע ל ו ת ו נ ע ש ה צ ד י ק י ס ו ד עולם כ מ י ש‬ ‫ב ז ה ר עכ״ל‪ .‬ה ה ״ ד ו מ ש ה ל א י ד ע כ י קרן עור פניו עכ״ל‪.‬‬ ‫בזה‬ ‫וביאר‬ ‫]באוהח״מ פ ׳‬ ‫משפטים‬ ‫דקי״ד‪ .‬‬ ‫ו( י ב ו א ר ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח ״ א דר״מ‪ [:‬וז״ל מ א ן ד א ש ת ד ל ב א ו ר י י ת א‬ ‫ו א ג ח ק ר ב א ב א ו ר י י ת א וזריז גרמיה בה‪ .‬פ י ׳ ש ע ת ה‬ ‫ב י ד י ע ת קירון הפנים מ ה ש ל א ה ש ג ת י ב י מ י ם‬ ‫ה ר א ש ו נ י ם ב ק ר נ י ה ו ה ש א ז נ א מ ר ו מ ש ה ל א י ד ע כ י קרן ב ו ‪ /‬וז״ש ד א נ א ח מ י‬ ‫ה ש ת א וגו׳ באופן שהוא הוא עכל״ש‪ .‬ו מ ש ה לא י ד ע ולא אסתכל‪ .‬שו״ר ]להד״י צמח‪ .‬ולזה היה ר ש ב ״ י מ ש ב י ח ע צ מ ו באדרא‪ .‬וכן מ צ י נ ו ד ר ש ב ״ י א ח ר‬ ‫ש י צ א פ ע ם ש נ י ת מ ה מ ע ר ה ה ת ח י ל ל ל מ ד זכות ע ל ע ם י ש ר א ל ו ל פ ו ט ר ם מ ן הדין‪.‬ושם היה מקים של חכמים מקובלים רומי המעלה‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ה ו א גוזר ו א נ ת מ ב ט ל עכ״ל‪ .‬בשם‬ ‫ה ר א ״ ג זיל(‬ ‫וז״ל ו ש מ ע ת י‬ ‫מ ח כ מ י ך ף ע א ]הוא שם מקום עיר במערב הפנימי‪ .‬א מ נ ם ע פ ״ י ש ש מ ע נ ו‬ ‫נ ה י ר י ן ומשה לא ידע‪ .‬א ב ל בדרך זה יובן והבן‪ .‬ו ל כ א ו ר ה‬ ‫ת י מ ה ה ו א כנז״ל‪ .‬‬ ‫כם׳׳ש ]בשה״ג מע׳ מהר״ר חיים ממערב הפנימי מעיר דרעאן וזיל כתב בספר חזיונות שהיה נגלה אליו‬ ‫כ‬ ‫אליהו זל׳׳ט והיה יודע עתידות וחיה שולת שלומות למהרח״ו דיל ומחזק לבי ע "ל‪ •1‬ש מ ש ה‬ ‫דבינו ע״ה‬ ‫נתגלגל‬ ‫ב ד ש ב ״ י ע״ה‪ .‬א מ ר ש מ ו א ל ו י ט א ל ר א י ה‬ ‫ל ד ב ר מ ״ ש ר ש ב ״ י ד א נ א ח מ י ה ש ת א כו׳ עכ״ל‪ .‬ב מ ש ה כ ת י ב ויחל מ ש ה‬ ‫וגו‪ /‬משמע‬ ‫ד א ח י ד ליה פ ד ג ו ר א ]מין מ ח ל ה‬ ‫כמחט‬ ‫ב ב ש ר החי‪ .‬ו א מ ר ד א נ א י ד ע נ א‬ ‫דאנםאי‬ ‫ת י מ ה היא‪ .‬שו״ר ]בשעה״כ דפ״ז‪ (.‬ב ש ם מ ד ה ״ נ שה״ש[ ד מ ש ה זכה ל ק ר נ י‬ ‫א ו ר פניו ע י י דאוליף זכות ע ל ע ם י ש ר א ל עכ״ל‪ .‬בקול ד מ ה !‬ ‫ש מ ת ר ץ ש ב ז מ ן מ ש ה ר ב י נ ו לא היה‬ ‫ה ז מ ן מסייע‪.‬ד א הוא שבחא‪ .‬‬ ‫ו ב ו ו ד א י גם עי״ז זכה ל מ ד ר י ג ת‬ ‫קירון ה ו ד אור פניו‪ .‬ש י צ א ב ת קול ו א מ ר‬ ‫ז כ א ה א ת ר ב י ש מ ע ו ן ד מ א ר ך ב ע י ביקרך ע ל כ ל בני עלמא‪ .‫ביאור‬ ‫בתיה!‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫כ מ ו ש א מ ר ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו א ח ר שיצא מ ן‬ ‫לד‬ ‫המערה‬ ‫וישב‬ ‫]באדרא‬ ‫יבא‬ ‫פ ׳ נ ש א דקל״ב‪ (:‬א ס ה ד נ א ע ל י שמיא ע ל א י ן דעלאין‪ .‬ד א ה ו א ה ו ד‬ ‫והדר‬ .‬ו ב ד ר ך זה יבואר ע ו ד מ א מ ר ]זוהיק ח ״ ג דט״ו‪ (.

‬וגם ה י ה מ ל ך כ מ ״ ש ] ב ש מ ו ״ ד םו״פ ב׳[ מלכות‪ .‬ועיין לקמן מה ש כ ת ב נ ו בביאורינו זה ע ל וחרב ה ו צ א ת מ ת ע ר ה ׳ איך ש ד ש ב ״ י ‪-‬‬ ‫ל ח ם נ ג ד ה ס ט ר א אחרא‪ .‬ואתקיים בך ויהי‬ ‫] ב ה ש מ ט ו ת ה ז ו ה ״ ק ח ״ ב סי׳ י׳[ ד ה א‬ ‫דליא‪ [.‬וכ״כ ]דניאל י ״ א ‪ -‬כ ״ א [ ולא נתנו עליו הוד מלכות‪] .‬וכ״כ ] ב ש מ ו ״ ד‬ ‫פנ״ב‪-‬א׳[‬ ‫משה שנקרא מלך כמ״ש ו י ה‬ ‫י‬ ‫בישורון מלך‪] .‬ב ת י ק ו נ י ו‬ ‫ה נ ד פ ס בסוף זו״ח( ר ע ״ מ ד ע י ב ו ד א דילך מ ל כ ו ת א קדישא‪ .‬י ב מ ה מ ל ך ‪.‬כ מ י ש ]דה״א כ ״ ט ‪ -‬כ ״ ה [ ו י ת ן ע ל י ו‬ ‫הוד‬ ‫מלכות‪ .‬בתי׳ סוף ת י ׳ ח מ י ס ד‬ ‫ב ר י ת א ת מ ר ביה ויהי בישורון מלך‪ ] .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י‬ ‫שם ק נ י ת ה ו ד ך והדרך‪.‬‬ ‫ו א י ת א ]בספרי ברכה סי׳ שנ״ג[ נ י ת ן ה ו ד למשה‪ .‬‬ ‫ב ד מ מ ש ה מ ה י מ נ א ע ל א ה דזכה לנבואה ומלכו כחדא עכ״ל‪ .‬ל נ ב ו א ה ש ה ו א ה ו ד ] ב ז ו ה ״ ק‬ ‫ח ״ ב דקנ״ד‪ [.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ובזה‪.‬ד כ ת י ‪3‬‬ ‫בישורון מלך‪ .‬וכן מ צ י נ ו ד ר ש ב ״ י זכה ל ש נ י ה ם ה ו ד והדר יחדו‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫ויהי‬ ‫ב י ש ר א ל כמשה‪ .‬כ ת ל ו !‬ ‫ע נ פ י ן ד ש י ״ ן מ ן מ ש ה א ש ת מ ו ד ע ב ש מ ך רעיא מהימנא‪ .‬וז״ל ד ת ד י ן א י ל י ן לא א ת מ ם ר ו כ ח ד א ב ב ר נ ש ב ע ל מ א ‪.‬ו א י ת א ]עו״ש[ ד א ר ש ב ״ י ל ד ע ״ מ כ ת ר תורה וכתר כהונה ו כ ת ר מלכות‪ .‬ו ה ו ד‬ ‫ד ר ג א ד ד ו ד מ ל כ א א ת ק ש ר ב ש מ א ל א ודוק[‪ .‬א ת מ ר בך ו י ה י ב י ש ו ר ו ן‬ ‫מלך‪ .‬‬ ‫ו כ ה א ד ש ב ״ י ב ע צ מ י ל ר ע ״ מ ]בזוה״ק ח ״ ג דפ״א‪ I:‬וקוב״ה יוקים לך מ ל ך ב ע ל א י ן‬ ‫ותתאין‪.‬ו מ ש ה ב ג י ן ד ג ט ד א ו ת‬ ‫בישורון מ ל ך ‪.‬ו י ד ו ע ד נ ב ו א ה ה ו א מ נ ו ״ ה ‪.‬ו ה ו ״ ד ] ב י ל ״ ש שם[‪.‬והדר הוא בחי׳ נבואה‪ .‬וז*ל ק ו ב י ה יהיב ה א י ]בחי׳ ל י מ ו ד י‬ ‫ה׳‬ .‬ועיין ]זבחים ק״ב‪ [.‬ב ה ק ד מ ה ד ה ו ד הוא בחי׳ מלכות‪ .‬א ב ל י ה ו ש ע לא נ ק ר א‬ ‫מ ל ך עכ״ל‪ .‬‬ ‫וכה‬ ‫א ד ש ב ״ י ל ר ע ״ מ ]עו״ש דם״ג‪ [.‬כ מ ״ ש ] ב מ א ו ד י‬ ‫א ו ר ‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫והדר‪ .‬‬ ‫מ ש ה איהו מלכא‪] .‬‬ ‫י ב ו א ר מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ג ד״ד‪ .‬והנה‬ ‫בנבואה ה י ה‬ ‫מ ש ה ר ב י נ ו ר ב ן של כל ה נ ב י א י ם כדמםורש בקרא ]דברים ל ״ ד ‪ -‬י ׳ [ ולא קם נ ב י א ‪.‬וכ״כ ]עו״ש ד ף ש״ו‪ [.‬ב ש ה ש ״ ן •‬ ‫פ״ז‪ .‬בביאורו זית רבנן[ ה ו ד מלכות‪ .‬ועיין ]בתרגום י ו נ ת ן ב ס ו ״‬ ‫ברכה[ ד מ ש ה זכה ל ד ׳ כ ת ר י ם כ ת ר תורה כ ת ר כהונה‬ ‫כתר‬ ‫מלכות‬ ‫כתר‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪0‬‬ ‫טוב‪ .‬נ ב י א י מ ה י מ נ י ת ל מ י ד י ד ר ש ב ״ י ד ע ל א י ן ו ת ת א י ן זעין מיניה׳ ו כ ״‬ ‫ש‬ ‫ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ש א מ ר ו ע ל י ו ת ל מ י ד י ו ]עו״ש דק״צ‪ [:‬ו ד א י ר ו ח נ ב ו א ה ש ד א‬ ‫ב ו צ י נ א קדישא‪ .‬בכה ל י מ ו ד תוה״ק וגילוי סודותיה‪ .‬ו א י ת א ]בזוה״ק ח ״ ג דם״א‪[.‬במד״ר פ ט ״ ו ‪ -‬י ״ ד [ מ ש ה ש נ ת י י ר א מן הקב״ה נ ע ש ה מלך‪ ] .‬ב פ ס ו ק ר א ש ך ע ל י ך ככרמל[ מלך זה משה‪ .‬ערך הדר[ ד ה ד ר נקרא ה נ צ ח והוא חבר ההוד‪ .‬‬ ‫ו פ י ׳ שם ]הרב ב ע ל מג״א‪ .‬ו ה ד ר ליהושע‪ .‬ר״ל ש י ה ו ש ע היה רק נביא ולא מלך‪ .‬ברע״מ[ ה ו ד ד ר ג א דדוד‪ .‬ו מ ש ה היה מלך ונביא׳ ו כ י‬ ‫כ‬ ‫]בזוה״ק ח ״ ב דקנ״ד‪ [.

‬‬ ‫ואיתא‬ ‫ב ז ו ה ״ ק ר ב ת פעמים והו״ד לעיל ד ר ש ב ״ י זכה ל ג ל ו ת סתרי תורה מ ה‬ ‫שלא‬ ‫נ ת ג ל ה מ י מ ו ת משה וזהו הודו‪ .‬ל מ ו ד י י.‬ואינון אקרון ברזא דלהון‪ .‬לכן שפיר ד ק פ י י ט ע ל י ה קנית ה ו ד ך ו ה ד ר ך ‪.‬וכן קראוהו לרשב״י מלך ]בח״ג ד ע י ט ‪ [ :‬מ א י מלכך‪ .‬וז״ל ו ע צ י שטים‪ .‬בשם רביגו בחיי[ וז״ל ע ״ ד ה ק ב ל ה ע צ י ש ט י ם עומדים‪ .‬כ ת י ב ע צ י ש ט י ם‬ ‫ע ו מ ד י ם ‪ .‬וכלי ה ק ד ש הגופניים ע ת י ד י ם שיאבדו‪ .‬מ ל ש ו ן‬ ‫ש ר פ י ם ע ו מ ד י ם מ מ ע ל לו כר‪ .‬ורשב״י היה בחי׳ צדיק יסוד העולם כ מ ש ״ ל ב ד י ש חרוז ז ה‬ ‫ב ב י א ו ר י נ ו ע ל מ ו ש ב טוב ישבת‪ .‫ביאור‬ ‫לה‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ד•׳ ש ה ם נו״ה ד מ ת מ ן נבואה[ לבוצינא קדישא ר ב י שמעון‪ .‬ו ה ע נ י ן לומר כי א ע פ ״ י ש ה מ ש כ ן ו ה מ ק ד ש ע ת י ד י ם‬ ‫ל י ח ר ו ב ‪ .‬ו א ט‬ ‫פסקו‬ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫״ ח היי ב ר י ו ח א י ״ ע צ י ש ט י ם ע ו ב ד י ם א(‪ .‬היינו ס ת ר י תורה‪ .‬והדר בחי׳ יסוד כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח״ב ד ק פ ״ ו ‪:‬‬ ‫ח ״ ג דכ״ד‪ [.‬דא הוא ר ש ב ״ י‬ ‫מ א ר י ה ד א ו ר י י ת א מאריה דחכמתא‪ .‬‬ ‫ובזה החרוז מ ד ב ר מ ב ח י נ ת ספירות נ צ ח והוד כ מ ש ״ ל במבוא‪ .‬ו כ ת י ב שרסים*עומדים‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫בשם ק״ע( ד ה ו ד הוא ס ת ר י‬ ‫חורה‪ . ה ם ל ו ? ד י ם ב(‪ .‬וכ״כ ]עו״ש ד ק מ ״ ז ‪ :‬קס״ט‪ .‬ו ס ג ר ם‬ ‫כ א ן בחרוז זה ש נ י ה ם כאחד‪ .‬א ו ר‬ ‫מו^לאג(‬ ‫א ו ר ה י ק ו ד ה ם י ו ק ד י ם ד(‪ .‬ערך הוד‪.‬ך ן ל א ה מ ה י ר ר ר ף מ ו ך ף ה(‪ :‬בי יוחאי‬ ‫א( ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]שמות כ ״ ו ‪ -‬ט ״ ו ( ו ע ש י ת א ת הקרשים ל מ ש כ ן ע צ י שטים ע ו מ ד י ם ‪.‬לומר לך שמסר לו סוד ה מ ר כ ב ה ו מ ע ש ה ב ר א ש י ת ע כ ״ ל ‪.‬‬ ‫ע ר ך ע צ י שטים[ שהם נו״ה שהן ע ו מ ד י ן ומקיימין ו מ ע מ י ד י ן א ת ה מ ש כ ן עכ״ל‪.‬ו ע ״ ז אמרו המלאכים תנה הודך על השמים‪ .‬דכולהו קמיה כ ש א ר נ ב י א י ל ג ב י‬ ‫מ ש ה ע כ ״ ל ‪ .‬ש ע ו מ ד י ם לעולם ו ל ע ל מ י עולמים‪ .‬לאו ר ב י שמעון כשאר בני נשא‪ .[:‬ו נ ק ד י ם‬ ‫מ ש ״ כ ]סוכה מ י ה ‪ I :‬ע צ י שטים עומדים‪ .‬כ נ ו ד ע שנו״ה הס ח ר י ן פ ל ג י דגופא‪ .‬אין ל ה ב י ן ש כ ש ם ש פ ס ק ו ל מ ט ה‬ ‫בך פ ס ק ו ל מ ע ל ה ח ב נ י ח ם ו ד ו ג ם ח ם ח״ו‪ .‬ו ר א י ת י‬ ‫! ב י ל ״ ר פ ׳ תרומה‪ .‬‬ ‫יאמר‪ .‬וז״ל ]קה״י‪.‬ורשב״י הוא בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת משה‪ .‬ואמרו עליו ]בזוה״ק‬ ‫זז״ג דרציח‪ [.‬א ב ל הם ע ו מ ד י ם וקיימים לעולם‪ .‬וזיל ]בעל הטורים פ׳ פנחס[ ו נ ת ת‬ ‫מהודך‬ ‫ב ג י ׳ הסוד‪ .‬רל״ג‪ .‬ו א ג ב י ב ו א ר מ א מ ר ]זוה״ק ח״ב דקל״ט‪ [.‬ב ה ק ד מ ה מ ש י כ ]בשהש״ר פ״ד‪ .‬עיי״ש‪ .‬לכן שפיר דקםייט עליה ר ש ב ״ י ק נ י ת הודך והדרך‪.‬ק״ע‪ .‬בפסוק ש נ י שדיך[ ש מ ש ה היה ה ו ד ו‬ ‫ו ה ד ר ו ש ל ישראל‪ .‬א ל י ן א י נ ו ן‬ ‫ד ז י ן ק ד י ש י ן ד א י נ ו ן לוחי משכנא‪ .‬ו מ ש ה‬ ‫לקרני‬ ‫זכה‬ ‫ה ו ד היינו ס ת ר י תורה עכ״ל‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬ב מ ש י כ ]בערכי הכינויים‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה‬ ‫ר ש ב ״ י קנית ]ר״ל בבחי׳ ניצוץ נשמתך[ הודך והדרך‪.

‬כ ת י ב כ א ן עומדים‪.‬‬ ‫ב( ל י מ ו ד י ה ׳ נקראים נ צ ח והוד‪ .‬יברך הקב״ה שזיכהו לראות‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ם ם ק ו ל מ ט ה ע ת י ד י ם להחזיר ל ק ד מ ו ת ם עכיל‪ .‬תלמידו רבי יוחנן יושב ודורש‬ ‫בביה״מ של רבי בנאה וכל העם רוצין לשמוע דרשתו‪ .‬אמד בדיך רחמנא דחמי לי פירין עד דאנא‬ ‫בחיים‪ .‬ן‬ ‫וכל בניך ל י מ ו ד י ה ‪ /‬ו ב ג י ן כך מנהון נפקא נבואה‪ .‬זכאה חולקי דעיני חמו דא‪ .‬ופי׳ )שם ב א ו ה ח ״ מ ‪.‬ו ב פ ר ס‬ ‫ש ש פ ת ו ת י ה ם ד ו ב ב ו ת ועיין ]לעיל די״ז‪ [.‬וחמו שלימו דרות דחכמתא בכו‪ .‬ובלמדי בזהד ברבים‬ ‫פירשתי וציינתי על גליון זהר שלי‪ .‬דפוס ברלין[ וז״ל מי שיש לו תלמיד טוב או‬ ‫בן טוב ולומדין בחייו ומלמדים‪ .‬ומביא שם ]ירושלמי הוריות ס״ג הי׳ד[ רבי חנניה‬ ‫בא לציפורין וראה שכל העם רצין‪ .‬וזכאה אנא דעיניחמו בכך‪.‬וז״ל ]זוה״ק ח י ב ד ק ״ ע ‪ .‬וכן כאן בדיך רשב׳׳י את הקב׳׳ה שזכה‬ ‫בחיים חיותו לראות חברייא תלמידי קדשו שהן מאורות הנדולים המאירים כל העולמות באור תורתם‪/‬‬ ‫ד ח ז י נ א ב ח י י ד מ ת ע ר י ן מ י ל י ן ק ד י ש י ן אלין בהאי עלםא‪ .‬ו נ ו י ה נ ק ר א י ם ל מ ו ד י‬ ‫ה‪/‬‬ ‫ר ״ ל שהם מ ש פ י ע י ם ה ל מ ו ד ו ה נ ב ו א ה מ ת ״ ת ה נ ק ר א הוי״ה‪] .‬ד ג ם א נ ח נ ו כ ש א נ ו‬ ‫ל ו מ ד י ם א ל ו ל י מ ו ד י ה ס ו ד ו ת זוה״ק והתיקונים ב ק ד ש י ׳ ם ובטהרו׳ת‪ .‬‬ ‫ו ע ו ד נקדים‬ ‫מאמר‬ ‫הזהר ש א ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]בזוה״ק ח י ב דרי״ז‪ [.‬וזה דקםייט סמיך ליה ל י מ ו ד י ה׳ הם לומדים‪ .‬בזוה״ק ח י ג ד ״ צ ‪[ :‬‬ ‫חתום‬ .‬‬ ‫ו ה מ ת ע ס ק בהם אח״כ מ ח ד ש ה ש ע ש ו ע עכ״ל‪ .‬ומשם נ מ ש ך הנבואה‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח ״ ב דד״מ‪ 1:‬ד ה כ ל‬ ‫נ ג נ ז ו ה ק ב ״ ה יוקים ה ע מ ו ד י ם ו י ת ד ו ת בתיקונוי בתקיפו לעלם ו ל ע ל מ י ע ל מ י א עיי״ש‪.‬וכולהו כ ת י ב י ל ע י ל ק פ י‬ ‫מלכא‬ ‫קדישא‬ ‫אשכחנא‬ ‫כ ו ‪ /‬ורזא ד א‬ ‫ב א ר ע א א י נ ו ן מ ת ע ט ר ן וקיימין‬ ‫אכתיבו בספר‬ ‫זכרון‬ ‫לפניו‬ ‫בספרא דחנוך דכל מ י ל י ן ד צ ד י ק י י א ד י‬ ‫ק מ י מלכא‬ ‫לקיימא‬ ‫ומשתעשע‬ ‫קמיה בקיוםא‬ ‫בהו קוב״ה‬ ‫כו׳ ו ל ב ת ד‬ ‫תדיר‪ .‬‬ ‫בשם ה ר מ ״ ק זלה״ה[ כי סודות התורה אחר ש נ ת ח ד ש ו הם קבועים ב ת ו ר ה ל ה ת ל מ ד‬ ‫כל‬ ‫הבא‬ ‫להתעסק‬ ‫בתורה‪.‬וז״ל ]זויי״ק ח ״ ג‬ ‫ד ם ״ א ‪ [ :‬ד א ״ ד חזקיה ד ד ז י ד א ו ר י י ת א נ מ ש כ י ן ע ד נו״ה ד א ק ר ו ן ל י מ ו ד י ה׳׳ ו א ק ר ו ן‬ ‫צ ב א ו ת כו׳ ו ק י ב ״ ה י ה י ב ה א י ל ב ו צ י נ א ק ד י ש א ר ב י שמעון‪ .‬אמרו לו‪ .‬מ ש ״ כ שם בזה‪.‬ש ס ו ד ו ת‬ ‫התורה‬ ‫תמיד לפניו י ת ‪ /‬וזהו‬ ‫ש ג י ל ה ר ש ב ״ י הם ע ו מ ד י ם ל פ נ י ו‬ ‫י ת ״ ש תמיד‪ .‬‬ ‫ד ק פ י י ט ע צ י שטים‬ ‫וכמו‬ ‫ה ת ם שרפים ע ו מ ד י ם‬ ‫עומדים‪ .‬בזוה״ק‬ ‫זז״ב דקמ׳׳ב‪ [:‬זכאין אתון בני‪ .‬דאיתא ןבס״ח סי׳ תתתשנ״ז‪ .‬‬ ‫א ל י ן אינון רזין ק ד י ש י ן שהם ע ו מ ד י ם לפניו י ת ׳ ת מ י ד ‪ .‬ו ז י ל ח ב ר י י א‬ ‫ז כ א ה חולקכון וזכאי] עיני ד ח מ ו כך נא‪-‬ה זהו אותו לישנא דרשכ״י שאמר לתלמידיו‪] .‬‬ ‫ו ק ב י ע ת זו גורם‬ ‫להשתעשע‬ ‫תמיד הקב״ה בהם‪.‬וז״כ הזוה״ק הנז׳ ע צ י ש ט י ם ע ו מ ד י ם ‪.‬ושאל למה כל עמא רצין‪ .‬וכארשב״י לתלמידיו נעו‪-‬ש דרט״ו‪ !:‬קוב״ה אתרןי‬ ‫בכו ואסמיך ידוי עלייכו‪ .‬אגו ג ״ כ מ ע ו ר ד י ס‬ ‫ה ש ע ש ו ע י ם ע ל א י ן ש ק ב ע ו ו ה ע מ י ד ו שם ל מ ע ל ה ר ב י נ ו ה ר ש ב ״ י ו ת ל מ י ד י ו ‪ .‬ויליף גזירה שוה ע ו מ ד י ם‬ ‫ע ו מ ד י ם ‪ .‬והוא הוא רבי חנינא בר חמא שרבי יוחנן היה תלמידו‪ .

‬‬ ‫יאמר‪.‬ודרניד‪ (.‬להורות ש מ ת פ ש ט ת‬ ‫ע ד ב ׳ ל מ ד י י ן שהם נו״ה לימודי ה׳ עכ׳יל‪ .‬ע ו י ש‬ ‫ע פ ״ י ה ת ו ר ה א ש ר יורוך‪ .‬‬ ‫ה(‬ ‫מלשון‬ ‫ה כ ת ו ב ]איוב‬ ‫יורוך‪.‬יכין ובועז בשם נקראים‪ .‬ומתנהגים עם״י מ ד ו ת י ו דרשב״י‪.‬ל י ת מאן דיכיל ל ש ב ח א לכון אלא מ ר י‬ ‫ע ל מ א ‪ .‬וזה ש י ס ד הפייטן ‪1‬בסיוט אל מסתתר( מימין ו מ ש מ א ליניקת הנביאים‪ .‬ולולא החיות הנמשך מחכמה לבינה הוה א ו ק י ד ל ע ל מ א ב ר ג ע א‬ ‫חדא‪ .‬נ צ ה‬ ‫ו ה ו ד מ ה ם נמצאים‪ .‬כי נ״ה דז״א הנקראים נ ב י א י ם‬ ‫נ ע ש ו מ ב י נ ה ע צ מ ה עיי״ש‪ .‬אלין נביאי‪ .‬הם תלמידי דרשב״י הנקראים לימודי ה׳‪ .‬וכתב רבינו האריז״ל ]בע״ח שער ה נ ם י ד ה‬ ‫פ ״ א מ״ק[ ו ז י ם ה נ ז כ ר בתיקונים ומבינה נביאים‪ .‬ד ת נ א י ם אינון נ צ ח‬ ‫בכאן מ״ש ]דברים‬ ‫י ״ ז ‪ -‬י ׳ ( ככל א ש ד יורוך‪ ] .‬ומתמן מ ת פ ר ש ן אורחין ל נ ב י א י‬ ‫מ ה י מ נ י ‪ .‬ו כ ם ״ ש‬ ‫] ה ר ע ״ מ ב ח ״ ג דרמ״ג‪ (.‬‬ ‫עוד‬ ‫ש כ ו נ ת ו לימודי ה׳‪ .‫ביאור‬ ‫ח ת ו ם תורה‬ ‫לו‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫בלימודי‪ .‬ר״ל להזהר מ א ד בכל מילי דרבנן‪ .‬ערך למודי ה׳[ גם אימא ה נ ק ר א ת‬ ‫ל מ ו ד ע ד שם מ ת פ ש ט ת ‪ .‬ועיין‬ ‫במש׳׳כ‬ ‫בזה בספרנו ]עמודי ארזים‬ ‫דמ״ח‪ (:‬עיי״ש‪ .‬וכ״כ ]כמאורי אור‪ .‬ב ה י מ נ ו ת א‬ ‫דמילי‬ ‫דרבנן‪ .‬ד א פ י ל ו א ו ר י י ת א כולא ע ד אין סוף בכו הוא תלייא‪ .‬ערך אור מופלא[ אור מופלא הוא בחי׳ בינה‪ .‬מ ש י ש בזה‪ .‬‬ ‫והכונה‬ ‫ו ה ו ד א י ת נ י עולם‪ .‬‬ ‫ד( ר ״ ת‬ ‫כינוי לבינה‪ .‬ועיין ]לעיל דייה‪ (.‬ויובן‬ ‫א׳ה׳י׳ה׳‬ ‫זה במש״כ ]בתיקונים תי׳ כ״א דמ״ט‪(.‬ו ה ב י נ ה ע ד ה ו ד א ת ם ש ט ת כנודע‪ .‬ע ל מ י מ ר א דאיגון דמורים‬ ‫אורייתא וחוקה ל י ש ר א ל ‪.‬ודדמ״ו‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח ״ ב‬ ‫די״א‪ (:‬על‬ ‫ש פ ת היאור‪ .‬כי בג״ר אין השגה‪.‬ורמז‬ ‫י״ז‪-‬י״א(‬ ‫ח ׳ ‪ -‬ח ׳ ‪ -‬י ׳ ( כי ש א ל נא‬ ‫לדור ר א ש ו ן כו׳ הלא ה ‪0‬‬ ‫ב מ ש י כ ]בתי׳ תי׳ כ״א דמ״ד‪ (.‬ו כ ה‬ ‫א מ ר ר ש ב ״ י ]בזוה״ק ח״ב דקםיט‪ (:‬אל תלמידיו‪ .‬וזהו דקפייט לימודי ה׳ הם לומדים‪.‬וזהו ד ק פ י י ט אור היקוד הם יוקדים‪.‬ו א י ת א ]בזוהיק ח״ג דרל״ד‪ (.‬‬ ‫ו ע י י ן מ ש ״ כ ע ו ד ]בזוה״ק ח״ב ד ר ם ״ ד ‪ :‬ובח״ג דף י ‪ .‬ע ל י י כ ו כתיב וכל בניך לימודי ה ‪ /‬וגם אנו כשאנו לומדים הזוה״ק‬ ‫ו ה ת י ק ו נ י ם ו מ א מ ר י רשב״• בקדשי״ם ובטהרו״ת‪ .‬‬ ‫ו מ ב י נ ה נביאים ואינון נו״ה‪ .‬וגם עלינו‬ ‫נ א מ ר וכל בניך לימודי ה׳‪ .‬וכל בניך ל י ס ו ד י ה׳‪.‬‬ ‫גם‬ ‫א נ ו נ ק ר א י ם ת ל מ י ד י בנים דרשביי‪ .‬עלייכו כ ת י ב וכל ב נ י ך‬ ‫לימודי‬ ‫ח״ג‬ ‫ה ‪ /‬וכן בנו ר ב י אלעזר קרא זה על הבדוי ת ל מ י ד י ד ר ש ב י י א ב ו י ) ב ז ו ה ״ ק‬ ‫דם״ב‪ (.‬‬ ‫‪.‬ד ב י נ ה‬ ‫א י ה י נ ו ר א דדליק‪ .‬‬ ‫ג( כ ת ב ]בקה״י‪ .‬והוא כמ״ש ]במבו״ש ש י ג ח״ב סי״ד( וז״לו הנה נ״ה נ ק ר א י ם‬ ‫ל י מ ו ד י ה׳‪ .‬ת נ א י ם ואמוראים‪ .‬ו י ע ן‬ ‫שמילי‬ .‬ונקראת למ״ד‪ .‬כמד״א ויקם א ת ה ע מ ו ד ה י מ נ י ויקרא ש מ ו‬ ‫י כ י ן ׳ ו י ק ם א ת ה ע מ ו ד ה ש מ א ל י ויקרא שפו בועז‪ .

‬‬ ‫ע ו ד יאפר‪ .‬והאי רוחא דקודשא ה ו א ר ו ח‬ ‫א פ י נ ו פ ש י ח ה׳‪ .‬וזהו דקםייט עליה ר ש ב ״ י ל י פ ו ד י‬ ‫ה ׳ אור היקוד הם יוקדיכ‪ .‬ולכאורה יקייין שרשין ר‪.‬משני שהן ש־רשין פנקסאות של שטן‪ .‬אתבריאו אינון שרסיס‪ .‬ויובן זה בפש״כ )בזוה״ק ח ״ ב קטיז‪1:‬‬ ‫דאמר‬ .‬וא על הדין ודן העולט עכ־ל‪ .‬כ פ ״ ש )בזוה״ק ח״ב ע״ח‪ (.‬ואינון תרין ת ס ו ח ץ‬ ‫ד פ נ ה ו ן רוחא ד פ ש י ח א נפיק ד א ת פ ר ביה ונחה עליו רוח ה׳ כר‪ .‬כ ד י א ו ה ר י ח ו‬ ‫ביראת ה׳‪ .‬בהיכלא תנינא‪ .‬לכן שפיר דקסייט הלא ה מ ה יורוך םוריך‪.‬יעוד אמרתי בהקדמה מש־כ ןכסרכבי‪ .‬‬ ‫שאינם‬ ‫ושניהם‬ ‫הם‬ ‫ראייים‬ ‫לגלית‪.‬ש בכשל הלשון‪ .‬ואילן ק ל י ס ץ ד א ג ו ז ו ג‬ ‫פלגאו‪ .‬מה עושין סרפים‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ש פ י ל י דרבנן נפשכים מנו״ה‪ .‬וכ״כ )עו״ש בדרי״ג‪ :‬ובח״ג ק ״ ל ‪ :‬ודרפ״ס‪!.‬בכל יום נוסייץ אותם מיד הששן ו‪-‬שורפיס איתש באש יוקרת שכנגד כסא דס‬ ‫‪1‬‬ ‫ינשא כדי שלא יכנסי • שני הקב״ה בשעת ש‪.‬ה ל א ה פ ה יורוך ‪1‬את משיח שהוא( פורך‪.‬מלכא פשיחא ברוחא‪ .‬ר־ל דהם השישים דאוקידו‪ .‬בהקדפה ם ש י כ )בזוה״ק ח״א דמ״ב‪ (.‬‬ ‫ואיתא‬ ‫בכלל‬ ‫יותר‬ ‫מפה‬ ‫)בהשמטות‬ ‫הזוה״ק ח י א סי׳ כ י ט דרםיב‪ (:‬ובזםנא דקוב״ה באילץ קליסץ‪ .‬א׳ מי ש מ ג ל ה‬ ‫סודות‬ ‫שפותר‬ ‫התורה לאלו‬ ‫לגלות‪.‬ובזה ששיר מרוייק הלשון יקידין‬ ‫שרפין״ר־ל השרפים אש־ הס ייקיין עיניתיהס של יש־אלז לאינון‬ ‫דלא‬ ‫חיישי‬ ‫על‬ ‫יקרא‬ ‫ד מ א ר י ה ץ ‪ .‬כי כבוד א׳ הסתר דבר נאמר ע ל אלו שני איסנים‪ .‬ן וזיל ולמה נקרא‬ ‫שמם שרשים‪ .‬תהו וחשך ויהי‬ ‫מוחא‬ ‫־עבדיה‬ ‫הענן והחשך‪ .‬כולהו בשש‪ .‬בגין דכולהו מ ע צ ם‬ ‫השמים‪ .‬שלמה די־ז‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫ב׳ שלא‬ ‫לגלות‬ ‫יקרא‬ ‫דפאריהון‪.‬א ב ל ת ר ץ נ ו ק ב ץ‬ ‫ד ח ו ט פ א אינון לקבל ת ר ץ תפוחין דאינון ת ר י נביאי קשוס‪ .‬‬ ‫עיי״ש‪ .‬אלין א י נ ץ דאוקידו )וזהו שיסד השייגזן ]הר־מ ש׳ץ ז‪ <-‬בסיומו אקדמות לחב השבועיזע‬ ‫םשי יקידין שרפין כליי גשי שתא‪ .‬כסד״א שרפים ע ו פ ר י ם‬ ‫מ מ ע ל לו שש כנםים לאחד שש כנסים לאחד‪ .‬דשית גדסין‪ .‬יסרשין יודעץ ברזי הקנ־ה שאינו רו‪1‬ה שתשול אומה זו מל‬ ‫הקב־ת‪ .‬בכיי יום ויום השטן יושב ‪ at‬ס־מ הרשע שר של‬ ‫רומי ועט שר של פרס וכותב עונות‪-‬הט שיי ישראל על שנקסאות ונותנים איתט יישרפים להכניס אותש‬ ‫לפני הקב־ה לאבדם ישראי םן העילם‪ .‬ובהקדמת הזהר הזה היא‬ ‫מבואר ויובן‪ .‬די בהון ע ת י ד ל א פ ק א‬ ‫ר ו ח א דקודשא דאיהו רעיא פ ה י פ נ א דלעילא‪ .‬ור״ל כמ״ש )לעיל דכ״ח‪ (:‬ד פ ש ה‬ ‫ד ע י א פ ה י פ נ א ה ו א יהיה פשיח גואל האחרון ב״ב‪ .‬ושכינתא אתקריאת עניה יבשה ולית לה אלא פ ה ד י ה ב ץ ל ה‬ ‫בחשאי‪.‬ו י ד ץ בלא םהדי והתראה‪ .‬א ת פ ר ביה ס כ ו ת‬ ‫ב ע נ ן לך פעבור תפלה‪ .‬היכל ה ו ד ה י כ ל‬ ‫עצם השמים‪ .‬‬ ‫בההוא זמנא דקיביה א ת פ ש ט פ א ל ץ קליסץ א ת ס ר ולא י כ נ ף‬ ‫ע ו ד פוריך והיו עיניך רואות את פיריך‪ .‬־‪.‬ב ה ק ד פ ה פש״כ )בתי׳ תי׳ ו׳ דקס״ג‪ (:‬וז״ל ומאי ניהו ל י פ ו ד י ה ‪/‬‬ ‫ת ר ץ ש פ ו ץ דאקרון להבות דאוקדון בלהבות אש‪ .‬ורשב״י הוא בחי׳ ניצוץ נ ש פ ת פשה‪ .

‬אלא הסתכל באםסקלריאה‬ ‫ה מ א י ר ה ‪ .‬זכאה חולקיה‬ ‫ד כ ת י ב ב י ה ויהי שם עס הי‪ .‬‬ ‫כמ״ש )בזוה״ק ח״א דכ״ב‪ 1:‬קסי כולהי יאשתסחי קפיה )דרשב״י( ואפרו זכאה‬ ‫בר‬ ‫ג ש ד פ א ר י ה אסתכם עמיה לגלאה רזין ט פ י ר ץ דלא הוו פתגליין לפלאכייא‬ ‫ק ד י ש י י א ‪ .‬וםםטרא‬ ‫ד א ל י ן ם ר א ו ת זכה משה רבינו ע״ה רבן של נביאים וחכמים עכ״ל‪ .‬אלא יהיי עיניך ריאית את מוריך‪ .‬בתי׳ ס״ט‬ ‫דק״ם‪ 1.‬‬ ‫ע ו ד בכנסייס(‬ ‫מוריך‪ .‬וכה א פ ר רשב״י בעצמי )בזוה״ק ח״א ד‪1‬״ו‪ (:‬דהא פ י ל ץ לא א ת ג ל י ץ‬ ‫אלא‬ ‫ביגגא‪ .‬‬ ‫יו״ל ! ז ו ה ״ ק ח״א דקע״א‪ 1.‫לז‬ ‫ביאור ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫־דאםר רע״מ ב ג ץ אינין קליסץ קוכ״ה פתכםיא בכסה ג ד פ ץ דאתפר בהון בשתים‬ ‫י כ ס ה סביו ו ב ש ת י ם יכסה רגליי וגו׳ לעתיד לבא ולא יכגף עוד )ר״ל לא יהיה‬ ‫מכיסה‬ ‫ם״י‪1.‬ולא בחיזו אחרא כםד״א ומראה ולא בחידות‪ .‬ד״ל ל ג ב י‬ ‫משה‬ ‫היה המראות כולם בגלוי בלי כיסוי כנף ולבוש‪ .‬ובזה יבואר לנו עוד מ א מ ר‬ ‫הזהר ] ב ח ״ ג דרכ״ב‪ I:‬בההוא זסנא ‪1‬ר״ל לעתיד ב״ב( יתקיים בבר נש ולא יכנף‬ ‫עוד‬ ‫ס ו ר י ך לגבך בשתים יכסה פניי‪ .‬כן הוא דוקא היה ל ו‬ ‫ו ל ח ב ר י י א ד י ל י ה רשית יהסכמח קיב״ה לגלות ולדבר הכל בלי שום מכסה ולבוש‪.‬והגה משה רבינו ידוע הוא שהסתכל באספקלריא המאירה‪.‬גם ר ש ב ״ י שהיה בי ניצוץ נשמת פשה רבינו ס‪1‬יגו בו ג״כ דעייל בלא‬ ‫בר‬ ‫ו א ס ת כ ל באספקלריא המאירה !סנהדרין צ״ז‪ .1:‬וכפו שקיבל‬ ‫מ ש מ י ם באספקלריא הפאירה‬ ‫סודית התירה‬ ‫בלי שו‪ 0‬פכםה ולבוש‪ .‬בההוא זםנא כי ע ץ בעין יראו בשוב ה״‬ ‫* י י ן כו״ עיי״ש‪ .‬ד ה א קוב״ה אםתכים עפנא‪ .‬ו ר ז ץ ע ל א ץ היי פםתכלן‬ ‫)יוד(‬ ‫י א ת ג ל י ץ ביגייהו כאלו אתייהיבו ההיא‬ ‫שעתא‬ .‬ר״ל‬ ‫ל פ נ י מ ש ה ה י ה ההתגלות האמיתי בלי שום לבוש ומכסה‪ .‬ידע מלה על בירייה כם״ד ומראה ולא בחידות כו׳‬ ‫עיי״ש‪! .‬וכ״כ ‪1‬בתי׳ ל״ז דע״ח‪ [.‬ועל ידנא א ת ג ל י ץ פילין‪ .‬בזוה״ק ח״ב ס״ב‪ (.‬ודא א י ה ו רזא כי אס‬ ‫עיניתיכם היי מבדילים בעיכים ל ב ץ אלהיכם‪.‬וכ״כ )בתי׳ דף‬ ‫ו א ת פ ש ם קוב״ה סכל כינויים וסכל סרכבית כוי ואתפר ביה ולא יכנף ע ו ד‬ ‫מ ו ר י ך והיו עיניך רואות את מ ו ר ץ ‪ .‬ובההוא זסנא דקיב״ה ושכינתיח כחדא בלא לבושא‬ ‫כ ל ל ‪ .‬והיי‬ ‫עיניך רואות‬ ‫את מוריך‪ .‬ולא יהיה פחיצה בין קוב״ה‬ ‫י ש כ י נ ת י ה ובין ישראל‪ .‬בזסנא דםורקנא הה״ד ולא יכנף ע ו ד‬ ‫מוריך‪) .‬והוד‪ .‬‬ ‫י ע ת י ר חקב״ה לאעברא א י ל ץ קליסין ולאתחזאה לישראל במוחא סלגאו‪ .‬בתיי ג״ח ד‪1‬״ב‪ (.‬הה״ד‬ ‫ולא‬ ‫י כ ג ף ע ו ד מוריך יהיי עיניך ריאית את מורץ‪ .‬וכ״כ ‪1‬עו*ש‬ ‫דרם״ז‪ I:‬א״ר יוסי סן יוסא דאסתליק רבי שפעון סן פערתא פ י ל ץ לא א ת כ ס י ץ‬ ‫מן חברייא‪ .‬מה דחםא סשה לא חסא נביאה אחדא‪ .‬א ת ם ר ביה ולא יכנף עוד מידיך והיו עיניך רואות את מוריך‪) .

‬עו״ש דק״ה‪ [:‬כבוד אלהים ה ס ת ר דבר‪ .‬בזוה״ק ח״ב דקמ״ט‪ [.‬וא״כ ש פ י ר ד ק פ י י ס‬ ‫ע ל י ה ר ש ב י י אור ה י ק ו ד הם יוקדים‪ .‬ה ד י מפורש ד ע ל י ה ד ש ב ״ י וחברייא ד י ל י‬ ‫ה‬ ‫ה כ ל היה ב ג ל ו י ב ב ח י ׳ מ ש ה רבינו ש נ א מ ר עליו פ א ״ פ א ד ב ר בו כר‪ .‬עו״ש דק׳״ו‪(.‬ד ל י ת‬ ‫ד ש ו ל ב ר גש ל ג ל א ה מילין ם ת י מ י ן‬ ‫דלא אתמסרו‬ ‫לאתגלייא‪ .‬ד ע ל א י ן ו ת ח א י ן איגון ב א ם כ מ ו ח א לסייע לן‪] .‬לא דחיל מ ח ח א כאריה ד ל א ד ח י ל מ ב נ י ענא‪ .‬‬ ‫א י ר א ב א א י ל א ו ד ב ו צ י נ א ק ד י ש א קיימא ב ע ל מ א לא א ר ש י ג א לגלאה‪ .‬וכה א ר ש ב ״ י לחברייא ]בתי׳‬ ‫דרבי שמעון ד י ת ג ל י י ך‬ ‫תי׳‬ ‫ס״ט ד ק ״ ה ‪( :‬‬ ‫זכאה‬ ‫חולקנא‪ .‬ר״ל הם השרפים ב ג פ י ש ת א ה נ ז ׳ ד א ו ק ד ו ן‬ ‫לאינון‬ .[.‬ר ע ו ת א‬ ‫בניניה‬ ‫מ י ל י ן ס ת י מ י ן על ידוי‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ש ע ת א ב ט ו ר א דסיני‪ .‬וכה א מ ד‬ ‫ר ב י פ נ ח ס בן יאיר ]בזוה״ק ח ״ ג דנ״ט‪ [:‬ד ה א ר ב י ש מ ע ו ן כל מ ל ו י‬ ‫אינון‪ .‬‬ ‫ויאירו דבריך‪ .‬‬ ‫איגון ח ב ר י י א כו׳ כגון ד ר א ד ר ב י ש מ ע ו ן ש א ר י בגויה‪.‬‬ ‫ב ד ר י ן אחרנין לאו‬ ‫הכי‪.‬לאכול ל ש ב ע ה ‪.‬ד ה א‬ ‫ולמכסה ע ת י ק‬ ‫כולהון לא א ת ח ז ו ן לאכול ו ל ש ב ע ה ו ל א ת ג ל י י א מילין‬ ‫ב י ו מ ו י ד ר ב י ש מ ע ו ן הוה בר נ ש א מ ר ל ח ב ר י ה‬ ‫פ ת ח פיך‬ ‫מדריך‬ ‫בגווייהו‪.‬‬ ‫מ ה ד ל י ת כן בדרין אחרגין‪.‬ד ר ב י ש מ ע ו ן כ ד הוה א מ ר רזא כוי‪ .‬בח״ג דס״א‪ [.‬ובזה יבואר ה נ ו ג ה מ״ש ]בזוהיק ח ״ ג‬ ‫דקמ״ה‪ [:‬ד א מ ר ר ב י א ל ע ז ר ל ר ב י י צ ח ק ע ד מ ת י ת ס ת ו ם דבריך‪ .‬ד ה א ל א‬ ‫אתייהיב מלה דא לגלאה אלא‬ ‫ל ח ב ר י י א ד א י נ ו ן בין מ ח צ ד י חקלא‪ .‬ב ת ר ד ש כ י ב וימכרו מ ע י י נ ו ת תהום וארובות ה ש מ י ם ‪ .‬‬ ‫ע ל א ה לא‬ ‫יכלין לגלאה‪ .‬‬ ‫ב ג י נ י כך‬ ‫ומילין‬ ‫דרזי‬ ‫מילין אינון מ ת פ ר ש א ן ולא א ת ט מ ד א ן ‪.‬ת פ ח ר ו ח י ה ו ן‬ ‫ד א י ג ו ן ד א ת י י ן ל ג ל א ה לאינון ד ל א ידעי‪ .‬ש כ י נ ת א ש ר י א ב י נ י י ה ו ‪.‬והורי‬ ‫ח ב ר י י א מ ר ח ש ן מ י ל י ולא מ ת ק י י מ א בהו בו׳ עיי״ש‪) .‬ו ד ד *‬ ‫דקוב״ה‬ ‫ד א ד ר ב י ש מ ע ו ן שריא בגויה‪ .‬מ ת‬ ‫ד ל א א ת י ה י ב ר ש ו ת א ל ב ר נש אחרא‪] .‬וכ״כ ]עו״ש דע״ט‪(.‬עליה כ ת י ב פה אל פה א ד ב ר‬ ‫ב ו ו מ ר א ה ולא בחידות‪ .‬‬ ‫ת נ י ר ב י יהודא ד ר א ד ר ב י ש מ ע ו ן ־‬ ‫ש א ר י בגויה‪ .‬ו ע ו ד דסליק ליה ל ע י ל א ל ע י ל א ‪.‬איהו גברא ד ל א ד ח י ל מ ע י ל א ו ח ח א ל מ י מ ר לון‪ .‬ועיין מ ש ״ כ ]בח״א דרי״ז‪] .‬עו״ש[ א ״ י א ב א‬ ‫ע ל ר ״ ש נ א מ ד פה א ל פה א ד ב ר בו‪ .‬וכולהו מילין ד א מ ר הוו ב ע י נ י י ה ו‬ ‫גליין כ נ ד ד פה אל פה א ד ב ר בו ו מ ר א ה ולא בחידות עכ׳״ל‪] .‬כלהו זכאין חסידין‪ .‬‬ ‫וקוב״ה יהיב ה א י לבוצינא ק ד י ש א ר ב י שמעון‪ .‬‬ ‫ב ג י ן כך כל מלוי ב א ת ג ל י י א א ת מ ד ו ולא אתכסיין‪ .‬כולהו ד ח ל י חטאה נינהו‪ .‬ב ת ד‬ ‫ד ש כ י ב הוו א מ ר י אל ת ת ן א ת פיך וגו׳‪ .‬לא דחיל‬ ‫באתגליא‬ ‫מעילא ד ה א‬ ‫ק ו ב ״ ה א ס ח כ ם ביה‪ .‬לשון ל מ ו ד י ם ‪.‬‬ ‫אחרנין‪ .‬ואיגון ד י ד ע י‬ ‫מםתפו‪ .‬ו ר פ ב י י ל ש י ט ת ו‬ ‫ש א מ ר ל ר ש ב ״ י ]עו״ש דקע״ט‪ [:‬א נ ת‬ ‫ד א ו ק מ י עלך ל ע י ל א ומילך ב א ת ג ל י א ‪ .

‬ערך שדה תפוחים( ד ז ע י ר נקרא ש ד ה תפוחים‪ .‬יבואר ב מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח י ב ד ט ״ ו ‪( :‬‬ ‫דתפוח‬ ‫ה ו א בחי׳ ת״ת‪ .‬מ ק ר א מ ג י ל ה ׳‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט הלא המה יורוך מוריך‪.‬אלא ד ש ב ״ י וחברייא הכל באתגלייא( יורוך מ ו ר י ך ‪.‬הא לאו ד א ו ר י י ת א ה י א א ל א‬ ‫מ ד ב ד י ה ם ‪ .‬רב נחמיה א מ ר ש א ל א ב י ך ו י ג ד ך‬ ‫זקניך ו י א מ ר ו לך‪ .‬בר יוחאי‬ ‫א( ב ז ה החרוז מ ד ב ר מ ב ח י ׳ ספירת ה ת י ת כ מ ש ״ ל במבוא‪ .‬‬ ‫לא י א מ ר‬ ‫ה ו א י ל ואינם מ ן‬ ‫‪.‬‬ ‫י ע י ד י א מ ר דכאןר מז על חנוכה ופורים‪ .‬‬ ‫ו ה י ח ס ל ר ש ב ״ י עם ספירת‬ ‫ה ת י ת ‪ .‬הלא המה‪] .‬‬ ‫ה ת ו ר ה ‪ .‬ו ז י ל הרב ה מ ח ב ר ה ש י ר ה ק ד ו ש הזה בספרו ]כתם פז ם׳ ת ו ל ד ו ת‬ ‫דרפ״ד‪(:‬‬ ‫ש ד ה תפוחים‪.‬וזעיר הוא ת ״ ת ‪.‬ו ה נ ה‬ ‫ב ז ה ה ח ר ו ז מ ד ב ר מ ב ח י ׳ גצח והוד שהם בחי׳ א ו ר ה י ק ו ד‬ ‫ה ס יוקדים כ מ ש ״ ל ‪.‬‬ ‫ו ג ם בחנוכה מ ד ל י ק י ן נרות חנוכה‪ .‬ו ה ם מ צ ו ת‬ ‫‪.‬ואיתא ]בפסיקתא ר ב ת י פ״ג ס י ביום השמיני(‬ ‫^אדס א י נ י מקיים מ צ ו ת זקנים ]דיל שלא יקיים מ צ ו ת חנוכה(‬ ‫דרבנן‪.‬למה שאף עלי הן גוזרין ש נ א ׳ ו ת ג ז ו ר א ו מ ר ויקם לך‪ .‬ו מ א י ניהו‪ .‬עו״ש דקי״ט‪ (:‬ד ת פ א ר ת ד ר ג א‬ ‫דמשה‬ .‬וביה‬ ‫א ש ת ד ל ת בכל יומין ד י ל ך בקשוט‪.‬ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת אור ניצוץ נ ש מ ת ו ב ד ש ב״י‪.‬עו״ש דרצ״א‪ (.‬רש״י( רב אויא אמר מלא תסור‪ .‬והיחס ו ה ת ק ש ר ו ת ש ל‬ ‫מ ש ה רבינו עם ספירת הת״ת‪ .‬ל פ י כ ך זכה ל י ת ן‬ ‫ה ת ו ר ה ש ה ו א בחי׳ ת ״ ת עץ חיים‪ .‬ע ל י ת ב(‬ ‫תפארת‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪• T‬‬ ‫י ד י ד‬ ‫ל ל ק ו ט ב ו מ ר ק ח י ם ג(‪.‬כ מ ״ ש גבי חנוכה ]שבת כ ״ ג ( והיכן צונו‪] .‬‬ ‫ע ״ ש ש ה ו א צ ח ואדום‪] .‬וז״ל ]קה״י‪ .‬א מ ר הקב״ה לאו בני‪ .‬ב ש ם‬ ‫ס פ ד ה ז ה ר והתיקונים דחנוכה ופורים הם ב נ צ ח והוד‪ .‬‬ ‫• ‪! :‬‬ ‫•‪•!•:‬ו­‬ ‫ס ו ד ת ו ר ה ד( ? צ י צ י ם ו ? ך ח י ם ה ‪ /‬נ?גשה א ד ם נ א מ ר ב ^ ב ו ך י ף ו ( ‪ .‬‬ ‫ק ו ב ״ ה י ה ב י ה לך לםלקא לך ביה ב ת ו ר ת אמת‪] .‬ש נ א ע פ ״ י‬ ‫ה ת ו ד ה א ש ר יורוך‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫לח‬ ‫׳ ל א י נ ו ן ש א י נ ן ראויין לגלות להם ם״ת ולא חיישו ליקרא ד מ א ר י ה ו ן כנז״ל‪ .‬‬ ‫ו י ד ו ע ה ו א ד מ ש ה רבינו ע״ה הוא בחי׳ ת ״ ת ב ע ל ה ד מ ט ר ו נ י ת א ‪ .‬והם מ צ ו ת‬ ‫^ ב נ ן ‪ .‬ר״ל ה ש ר פ י ם י ס ת ל ק ו ו ל א י כ נ ס ו‬ ‫• ל ר ש ב ״ י ו ל ח ב ר י י א דיליה‬ ‫ב כ נ פ י ה ם ל כ ס ו ת מוריך‪ .‬אלא כל מה שהם גוזרים עליך קיים‪ .‬ובפורים כ ת י ב ליהודים ה י ת ה אורה‪ .‬ש ד ה של ת פ ו ח י ם הוא ש ד ה ו ש ל י ע ק ב‬ ‫ע״ה‪ .‬‬ ‫שהוא סוד הו״ו ו מ ש ך הו״ו ש נ ק ר א ש ד ה של תפוחים‪.‬וכ״כ גבי מ ג י ל ה ]מגילה י״ט‪ (:‬ה ר א ה ו ה ק ב ״ ה ל מ ש ה ד ק ד ו ק י‬‫ת ו ר ה ו ד ק ד ו ק י סופרים ומה שהסופרים ע ת י ד י ם לחדש‪ .‬‬ ‫ד כ ם ש ״ ל ש ה ם בניה‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח״ב דקי״ד‪ [:‬ר ש ב ״ י א מ ר ל ר ע ״ ם‬ ‫ד ר ג א דילך ע מ ו ד א ד א מ צ ע י ת א ]ת״ת(‪ .‬כ מ ״ ש ]בשעה״כ ב ד ר ו ש ר י ח דע״ו‪ (.‬א ב ל‬ ‫ביומוי‪ .‬‬ ‫ב ר י ו ח א י ו ל ש ד ה ת פ ו ח י ם א(‪ .

‬ד ״ ל כ ב ח י ׳ מ ש ה‬ ‫ר ב י נ ו ש ה א י ר כל העולם בתורה שקבל מסיני‪ .‬פ ג ע ב י ה א ל י ה ו ‪. -‬‬ ‫ב‬ ‫]בזוה״ק ח״א דקנ״ו‪ [.‬ועי״ז יובן ויבואר מ י ש ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]באדרא‬ ‫של‬ ‫נשא דקמ״ד‪(.‬ו מ ר י ש י מ ת י ב ת י ן ד ש מ י א ש מ ע ו‬ ‫ש ם ה ל כ ו ת ד ל א הוו י ד ע י מ ק ד מ ת דנא‪ .‬ו ר ש ב ״ י ש א ל שם ל א ב י אביו על ערך ש נ י‬ ‫ה ם‬ ‫ת‬ ‫ידות‪.‬זכאה חולקיה דמשה‪ .‬‬ ‫תפוחים‪.‬וגם אפי׳ בשמים עוםקין ב ת ו ר ת ו ש ל‬ ‫רשב״י‪ .‬כ מ ״ ש )בזוה״ק ח״ג דדמ״א‪ [:‬ר י ש אזיל לטבריא‪ .‬ו מ ש ה בחייו בגופא‪ .‬יעקב ל ב ת ר ד ם ל י ק מ ע ל מ א ‪ .‬וגם ת י ב ת א ת פ א ר הוא מ ש ו ר ש ת׳״׳ת‪.‬ו כ ה‬ ‫א מ ד הינוקא ק ד י ש א ]בח״ג דקפ״ז‪ [:‬משה בחייו‪ .‬ובוודאי הכל היא מכחו של ה ת נ ו צ צ ה ב ר ש ב ״ י אור נ י צ ו ץ נ ש מ ת ו‬ ‫מ ש ה ר ב ע ו ע״ה‪ .‬דרבי יוסי קרא עליה ר ש ב ״ י‬ ‫הפסוק י ש ר א ל‬ ‫א ש ר בך אתפאר‪ .‬ו ו ז י ת ה‬ ‫ל ה ם שם ה ת פ ש ט ו ת ה ג ש מ י ו ת מ ה א י ע ל מ א ש ב ע ה ימים‪ .‬וגם רשב״י ש ה ו א ב ח י ׳ נ י צ ו ץ נ ש מ ו !‬ ‫מ ש ה א י ת א ]בזוהיק ח״ג דם״א‪ [.‬‬ ‫ד א ת ג ל י ע ל י ד נ א מה ד ל א א ת ג ל י מיומא דקאים משה ע ל טורא דםיגי׳ ל כ ן ש ס י ד‬ ‫ד ק פ י י ט ע ל י ה ד ר ש ב ״ י ש ע ל ה ל מ ד ר ג ת ]ת״ת[ שהוא בחי׳ שדד‪.‬ואתינא‬ ‫איל‬ ‫בקרבנות ע ס י ק‬ ‫ל א ק ד מ א לך שלם‪ .‬והוא בחי׳ י ש ר א ל ת״ת‪ .‬ע י י ״ ש ‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬א י ל‬ ‫ו א מ ר מ י ל י ן ח ד ת י ן בשמך‪.‬כמ״ש ]בזוה״ק ח״א דף כ ״ א — כ י ב ‪ [ .‬ו מ ל ה‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ב ע י נ א ל מ ש א ל מנך לאםכמא‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה ד ש ׳ ״‬ ‫ב‬ ‫ו ל ש ד ה תפוחים ע ל י ת ללקוט בו‬ ‫ב( ז ״ ל ]זוה״ק ח ״ ג‬ ‫דרם״א‪[:‬‬ ‫מרקחים‪.‬וגם גילו ל ה ם ש נ י ס ו ד ו‬ ‫ש ק ב ל ו עליהם ש ל א לגלותם‪ .‬וסודות התודה‪ .‬‬ ‫ו א ת ה פה ע מ ו ד עמדי‪ .‬ר ב י שמעון ד נ ה י ד כל ע ל מ א באורייתא‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ד מ ש ה גופא‪ .‬ו א ת י נ א ל מ ש א ל‬ ‫מ נ ך עיי״ש‪ .‬ד י ל י ע ק ב ל א ח ד ה ם ת ל ק ו ו ו ן‬ ‫ב ג ש מ ת א ‪ .‬‬ ‫ו ש מ ע ו שם ח י ד ו ש י תורה מ מ א ר י מקרא ו מ ש נ ה וקבלה‪ .‬א ״ ל ב מ א י קא עםיק קוב״ה ברקיעא‪ .‬‬ ‫ו א מ ר לו ד מ א ן ד א ש ת מ ש ב א י נ ו ן ת ר ץ מילין הוא בונה ע ו ל מ ו ת ומחריבן‪ .‬א ד י ש ‪-‬‬ ‫ו ק ו ב ״ ה מ א י ק א א ת י ב לון‪ .‬א ״ ל א מ ד ק ו ב י ה ה א בר יוחאי יימא‪ .‬ג נ ת א ד ע ד ן ד א י ה ו ש ד ה ד ת ס ו ח י ן‬ ‫קדישין‪ .‬וכן א ר ש ב י י לרע״מ ]בח״ג דפ״ג‪ [.‬ועיין ]עו״ש בפ׳ שלח‬ ‫‪y‬‬ ‫מ ד ק ס ״ ב ואילך[ ד ר ש ב ״ י ה י ה ב ח י י ו‬ ‫‪0‬‬ ‫ח ב ר י י א ק ד י ש א דיליה בגן ע ד ן העליון‪ .‬וטיילו ב מ ת י ב ת י ן ד ר ק י ע י ן עם ר׳ א י ל ע י ‪.‬וז״ל ‪1‬בתי׳ ח י ס״ט דק״א‪ (:‬יעקב ומשה הוו ק י י מ י ב ד ר ג א‬ ‫חד*‬ ‫ב ע מ ו ד א ד א מ צ ע י ת א ׳ אבל דא בגיפא ודא בנשמתא‪ .‬‬ ‫ו א י מ א עלאה‪ .‬מ ה כ א א ת פ ר ש מ כ ל‬ ‫מאתתיה‬ ‫ו ל‬ ‫כ‬ ‫י‬ .‬‬ ‫ש ל מ א ע ל י ה ד מ ד ‪ .‬לכן הוא ש א מ ד ג ״ כ ע ל ר ש ׳ ‪.‬ב ה ק ד ם מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ג דפ״ד‪ [.‬מ ש ה‬ ‫ב ג ו פ א י ע ק ב ברוחא‪ .‬‬ ‫זכאה אנת‪ .‬א נ ת הוא כו׳ ת פ א ר ת ב ר א ד א ב *‬ ‫‪.‬‬ ‫וגם ר ב י יוסי ל ש י ט ת ו ש א מ ר ד ר ש ב ״ י הוא בחי׳ ת״ת‪ .‬ב מ ת י ב ת א דרקיעא ש א ל ת א ש א י ל ו כו׳ ע י י ״ ש ‪ .

‬מ פ י‬ ‫ה ג ב ו ר ה י ה י ב לך ק ו ב י ה ב ר ת א דיליה‪ .‬ב ג י ן ד מ ש ה ויעקב א ע ״ ג ד מ ד ר ג א ח ד א הוו‪ .‬‬ ‫ד ל א זכה בר נש אחרא‬ ‫ו ב ג י ן ד ה ו ה ט ב סליק ל ד ר ג א אחרא עלאה ]כפי פשוטו שמרע״ה הוא סוד הת״ת‪ .‬הגהת‬ ‫‪ trmnw‬כוי‪ .‬‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י ו ל ש ד ה ת פ ו ח י ם עלית‪.‬וז״ל ] ה ק ד מ ת‬ ‫ה ז ה ר ד״ו‪ (:‬א י ש האלהים‪ .‬זכאה זזולקא ד מ ש ה‬ ‫נביאה‬ ‫מ ה י מ נ א דזכה‬ ‫לדרגין עלאין מה‬ ‫ל ע ל מ י ן כוי‪.‬ולא כ ת י ב‬ ‫וישב על הבאר‪ .‬ו ר ש ב ״ י‬ ‫ה ו א בחי׳ נ י צ ו ץ נ ש מ ת משה‪ .‬ד מ א ר י ה סליק ל י ה‬ ‫לגביה‬ ‫ברתיכיה‪ .‬‬ ‫] ע ו ״ ש דקנ׳׳ב‪ (:‬מ ש ה מאריה ד ב י ת א הוה ו א ס ת ל ק לעילא‪ .‬ד ז כ ה‬ ‫ל א ג ה ג א ד ר ג א ד א בכל ר ע ו ת י ה ב א ר ע א מה ד ל א זכה בר נ ש אחרא‪ .‬וכתיב ת פ ל ה ל מ ש ה א י ש האלהים‪] .‬‬ ‫ג( ] ש ה ״ ש ה ׳ ‪ -‬י ״ ג [ מ ג ד ל ו ת מרקחיפ‪] .‬ו מ ש ה ל ב ת ר דהוה טב סליק למיהוי גופא איש‪ .‬‬ ‫הלכה‬ ‫דילך‬ ‫רע״מ‪.‬‬ ‫איהו ד א ת מ ר‬ ‫בה הלכה ל מ ש ה מסיני‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬כביכול בעלה ד ה ה ו א מ ר א ה כ ב ו ד ה׳ ]מלכות(‪ .‬ובזה י ו ב ן‬ ‫ה ז ה ר ]בח״ב די״ב‪ [:‬ביעקב כ ת י ב וירא והנה באר‪ .‬זכאה חולקא ד ע ב ד א ‪ .‬והם ל ע י ל א מן ה ב א ר ה נ ק ר א ת מ ל כ ו ת ‪.‬ועיין ל ע י ל ב א ו ת א ׳‬ ‫ב ז ה ה ח ר ו ז מ ש ״ כ על דא בגופא ו ד א ב נ ש מ ת א ו ת ב י ן כאן ודו״ק[‪ .‬ב ד ״ ה בזמנא( עלה אלי ההרה‪ .‫ביאור‬ ‫למ‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫מ א ת ת י ה ‪ .‬א י ש ה א ל ה י ם עכ״ל‪.‬ע ל הלכה ד י ל ך א ת מ ר ו א ת ע ל י ת ע ל כולנה עכ״ל‪ .‬‬ ‫עול‬ ‫מ פ י הגבורה‪.‬ובגין ד א על ה ל כ ו ת א ח ר נ י ן א ת מ ד ר ב ו ת‬ ‫ב נ ו ת ע ש ו חיל‪ .‬וגם יובן לשון ]התי׳ ת י ׳ י״ט דליח‪[:‬‬ ‫כולהו רועים‪ .‬ו י ד ו ע הוא כי מ ל כ ו ת נ ק ר א ת באר ח ק ל ת פ ו ח י ן קדישין‪ .‬‬ ‫יאמר‪ .‬ד י ל יעקב ומשה הם ת״ת‪ .‬‬ ‫מאמר‬ ‫ב י ע ק ב וירא‬ ‫והנה באר בשדה‪ .‬א ס ת ל ק מ ש ה ב ה א י באר י ת י ר‬ ‫מיגיה‪ .‬ו א ת ד ב ק ואסתלק ב א ת ר אחרא דדכורא ולא בנוקבא‪ .‬ו מ ש ה‬ ‫על כולהון‬ ‫ד כ ת י ב ו י ש ב ע ל הבאר‪ .‬‬ ‫ו ר ש ב ״ י הוא‬ ‫בחי‬ ‫‪.‬ו ר ש ב ״ י הוא בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה רבינו‪.‬ב מ ש ה כ ת י ב ו י ש ב ע ל‬ ‫הבאר‪.‬עלה חכם שהיה ל מ ד תורה‬ ‫ניצוץ נ ש מ ת משה‪.‬וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י ו ל ש ד ה ת פ ו ח י ם ע ל י ת ‪.‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ] ב ז ו ה י ק ח״ב דקט״ז‪ [:‬ד א מ ר ו מ א ר י מ ת י ב ת א ן ו ר ש ב ״ י‬ ‫לרע״מ‪.‬ופירש״י[ גידולי ב ש מ י ם ש מ פ ט מ י ם א ו ת ם‬ ‫מעשה‬ .‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]בזוה״ק ח״א דקנ״א‪ [:‬ד י ע ק ב ו מ ש ה ל ע י ל א א י נ ו ן‬ ‫מ ן הבאר‪ .‬ב מ ש ה כ ת י ב ו י ש ב ע ל‬ ‫ה ב א ר ‪ .‬ו ש ד ה ת פ ו ח י ם‬ ‫ה י א מ ל כ ו ת כלה ה ל כ ה ב ר ח א דיליה‪ .‬‬ ‫ו מ כ א ן ה ו א מ ק ו ר ל ד ב ר י הרב ]בעל מ ג ״ ע אופן י״ז[ ש כ ת ב ו ז י ל ד ב מ ת ן תורה ע ל ה‬ ‫משה‬ ‫ל ד ר ג א י ע ק ב שהוא ת״ת‪ .‬‬ ‫וזהו דקםייט עליו עלית‪.‬וכ״כ ]בזו״ה‬ ‫ש ה ״ ש ‪ .‬וכמ״ש כליל ת פ א ר ת בראשו נ ת ת לו ב ע מ ד ו ]והוא‬ ‫כ מ ש ״ כ ב ז ה ד ו א ת ה פה ע מ ו ד עמדי[ לפניך על הר סיני עכ״ל‪ .‬וז״ל ]שמו״ר פ ״ נ‬ ‫— ב׳[ זה משה‪ .

‬ב ה ק ד מ ת מ א מ ר ]זוה״ק ח״ג דר״ט‪ [.‬יבואר זה ב מ ״ ש ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]בזוהיק ח ״ ג דקנ״ב‪ [.‬ו ב ת ת ״ ק‬ ‫ר ק י ע י ם ‪ .‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ )בם׳ ה ל ו ל ל א רבא‪ .‬מ ג ד ל ו ת מרקחים‪ .‬ח ש ב ו ן ה״ן‪ .‬‬ ‫ד א ת ק י ן לון ע ת י ק א‬ ‫בוצינא‬ ‫קדישא‬ ‫ב ה ו א ת ר ל מ י ש ד י בהו‬ ‫ב ר יוחאי‬ ‫דבר‬ ‫שם‬ ‫הטיב‬ ‫המתבשם‬ ‫וניקח‬ ‫ע״י•‬ ‫ד ב ר מתוקן וטוב‪ .‬מ ה ו מ ר ק ח י ס‬ ‫כ ד ״ א מ כ ל א ב ק ת רוכל‪ .‬וה״ן רקיעים‬ ‫לא ע ל ה ב ה ן שום מ ל א ך‬ ‫ת‬ ‫ה״ן‬ ‫בו׳ ]יאפשר לרמז בפ׳ה״ן אראלם **קם חי* ‪ .‬כידוע ד י ע ק ב ה ו א ב ח י ׳ ת ״ ת‬ ‫ש י ש בו מכל מ י נ י א ב ק ת רוכל‪ .‬א ב ל מ ש ה כ ד ס ל י ק מ ה כ ת י ב‬ ‫ב י ה ו מ ש ה עלה א ל ה א ל ה י ם‬ ‫ודו״ק‪ .‬‬ ‫שאר‬ ‫בני עלמא כ ד‬ ‫םלקין‪ .‬‬ ‫ח״ג דרמ״א‪ [:‬א ל מ ל א לא א ת מ ס ר א ו ר י י ה *‬ ‫ב ט ו ר א דסיני‪ .‬בח״ב דע״ט‪ [:‬ו מ ש ה עלה‬ ‫אל‬ ‫האלהים‪.‬וכה א״ר יוסי ע ל ד ש ב י י‬ ‫מתקן‬ ‫ק ד י ש א איהו‬ ‫תבשילים‬ ‫מתיקין‪.‬םלקין לעתרא‪ .‬א ל א ד א מ ר קוב״ה הא ב ד י ו ח א י א ו ר י י ת א ו ס ת ר י ן ד י ל י ה‬ ‫ז״יי ל ע ל מ א עכ״ל‪ .‬ו ב ל מ ד י בזהר ברבים ס׳ ב ה ק ד מ ה‬ ‫ז ו מ א מ ר הזהר‪] .‬מכל א ב ק ת רוכל ד א יעקב‪ .‬ד ה י י נ ו ה״ן רקיעים כוי‪ .‬ואיהו א ת ק י ן ת ב ש י ל י ן ד ל י ת‬ ‫עליה ר ש ב ״ י ל ל ק ו ס‬ ‫מ ל ח א כו׳ עיי״ש‪ .‬ו מ ש ה‬ ‫ג י ׳ שמעון‪ .‬ועיין ע ו ד מ ש ״ כ ל ע י ל‬ ‫בספרנו‬ .‬ה מ ל א כ י ם יכולים ל ע ל ו ת בהן‪ .‬‬ ‫כמה‬ ‫םתיםין ד כ ל םתימין‪ .‬ד ״ ל חסדים וגבורות‪ .‬אברהם יצחק‪ .‬לרמוז ש ש נ י ה ם עלו לה״ן רקיעין עכיל‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט‬ ‫בו מרחקים‪.‬ובחרוז זה מ ד ב ר מ ס פ י ר ת‬ ‫ת״ת‪ .‬סלקין לרבו‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬ו׳ פ ש ו ט ה ומי״ם‬ ‫ש ל ו מ ש ה ו׳ החבור‪.‬‬ ‫וז״ל ש כ ת ב ב מ ד ר ש ש י ש חשבון ה ש מ י ם רקיעים דהיינו ת ת ק נ ״ ה ‪ .‬ו ב ז ה י ו מ ת ק‬ ‫ר ש ב ״ י עלה א ל‬ ‫י‬ ‫‪/‬‬ ‫האלהים‪ .‬ד ה י י נ ו‬ ‫ה מ ק ו ם ה מ י ו ח ד לאלהים‪ .‬ו ה ס ״ ת של‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י ע ל י ת‬ ‫ד(‬ ‫כ מ ו שאמר רבי אבא ]בזוהיק‬ ‫ל ל ק ו ט ׳ בו׳ מ ר ק ח י ם ׳‬ ‫גי׳ ה ץ‬ ‫״‬ ‫ללקוט בו מרקחים‪.‬ל ה ר ״ ד שלמה ו ע נ ו נ א ז״ל׳ ד ע י א ‪[ .‬ד נ ש ס ו !‬ ‫ה ת ו ד ה היינו ס ו ד ו ת התורה‪ .‬ו ע ו ד ירמוז ה״ן ם ״ ת ש ל מ ש ה ׳‬ ‫ש מ ע ו ן ׳ ‪ .‬‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫שבחבור‬ ‫ב מ י ל ו י י׳‬ ‫משרע״ה‬ ‫ב מ י ל ו י כזה‬ ‫כמ״ש‬ ‫עם‬ ‫ומי״ם ש י ״ ן‬ ‫היה‬ ‫בספר המלכות‪ .‬ויבואר זאת ב מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״א דקע״א'‪ [:‬מ ו ר‬ ‫ולבונה‪ .1‬וזה ה״ן לה׳ השמים‪ .‬ד ה י י נ ו‬ ‫ר ק י ע י ם ל ה ׳ לבדו‪ .‬וזה ש א מ ר ללקום בו‬ ‫עוד‬ ‫מרקחים‪.‫ביאור‬ ‫מ ע ש ה רוקח עכ״ל‪.‬ה י א ע ק ר א ד כ ו ל א א ו ר י י ת א ממש‪ .‬‬ ‫השיר‬ ‫כי מרקחים הוא‬ ‫ר ו ק ח א ו מ ן מ מ י נ י ת ע ר ו ב ו ת שונים‬ ‫ח״ב‬ ‫!בזוה״ק‬ ‫קמ״ט‪(.‬ו כ ת ב ו ה מ פ ר ש י ם מ ש ה ר ב י נ ו ז״ל כ ש ע ל ה ל ק ב ל ה ת ו ר ה ל ק ח‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫״‬ ‫י‬ ‫ן ע‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל ״ ן ף ק ע י ן ]א״ה אפשר לרמז בפסוק ]דברים ה׳‪-‬כ״או ה׳־ן הראנו‬ ‫ה‬ ‫ה״א אח כבידי יאח גדליג ו ה ר מ ז ו מ ש ה עלה‪ .‬סלקין למלכו‪ .

‬ואח״כ נבוא ל ב א ר סוף פיוט הזה‪ .‬ו ם ת ד א‬ ‫וז״ל ו א י ך‬ ‫ו ר ז א ד א א ת מ ס ר לחכימי‪ .‬א י ת א )בזוה״ק ח״ב די״א‪ [.‬‬ ‫כ י י ד ו ע ש ל ש ו ן הזהר הוא מסוגל לנשמה‪ .‬ועיין ]בזוה״ק פ׳ שלח(‬ ‫ש ה ב י א נ ו ל ע י ל ב ע ת שרשב״י וחברייא היו בגן ע ד ן העליון היו נ ו ת נ י ם‬ ‫ל ה ם פ ר ח י ם ושושנים‪ .‬כולהו גליפין קמיה‬ ‫ב ה ה ו א ד י ו ק נ א מ מ ש דאינון ב ה א י עלמא‪ .‬כי מה‬ ‫שייכת הוא‬ ‫א ד ה ״ ר אל ה ת נ א רשב״י‪ .‬לכן עשה ספרא ד צ נ י ע ו ת א ה׳ פרקים נ ג ד‬ ‫ח מ ש ה ח ו מ ש י תורה‪ .‬ודורו היה דור ד ע ה‬ ‫‪.‬‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י סוד תורה בציצים ופרחים‪.‬בריש פירושו על ספרא דצניעותא[ א י ת א ב כ ת ב י האריז׳״ל ל ה י ו ת‬ ‫ש ר ש ב ״ י ה י ה ניצוץ משה רבינו ע״ה‪ .‬וסי׳ ]שם באוהח״מ‪ .‬‬ ‫ב ז ה ר ס ש ל ח ובכ״מ‪ .‬‬ ‫כ י ר ש ב ״ י נ ש מ ת ו היתר‪ .‬א י ת א ]בזוה״ק ח״א דכ׳״ב‪ [.‬‬ ‫‪ 1‬כ ם י ש ]בזוה״ק ח י ג דק״י‪ (.‬ונקדים מ א מ ר‬ ‫נעשה אדם‬ ‫הזהר‬ ‫שנאמר על‬ ‫ולפרשו‬ ‫הפלאי מאד‬ ‫ב ע ז ה י ״ ת ‪ .‬וכל מה‬ ‫כל‬ ‫ברקיעא‬ ‫דאולפין ב ה א י ע ל מ א כ ו ל א‬ ‫ידעו‬ .‫ביאור‬ ‫ם‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫! ב ס פ ר נ ו ה י ל ו ל א ד ר ש ב ״ י דף ה׳ ע*א ע״ב[ עיי״ש‪ .‬‬ ‫ה( כ מ ׳ י ש ‪1‬שבת דקמ״ה‪ [:‬שעושין ציצין ופרחין לתורה‪ .‬והם רמזים שהם ראויים ל ש מ ו ע סודות ה ת ו ר ה מ ש מ י ם ‪.‬ע ל‬ ‫פ‬ ‫‪.‬ה מ א מ ר הזה הוא כמו מ ד ר ש פליאה‪ .‬נ ש מ ת משה‬ ‫פרקים אלו מ מ ש ש כ ל‬ ‫וז״ל ]ם׳ נובלות חכמה דקנ״ד‪(:‬‬ ‫כנרמז‬ ‫ר ב ע ו ע״ה‪ .‬ע״ז אמר וםתרא ורזא דא א ת מ ס ר ל ח כ י מ י ע כ ״ ל ״ ו כ ״ כ‬ ‫]בזוה״ק ח ״ ג דס״א‪ [:‬כל אינון ד ב ר י ]מנהיגי[ ע ל מ א ד א ש ח כ ח ו בכל ד ר א ו ד ד א‬ ‫ע ד ל א י י ת ו ן ל ע ל מ א הא הוו ק י י מ י קמיה בדיוקניהון‪ .‬ס ו ד ה׳ ליראיו‪ .‬והכי ת א נ א‬ ‫א ע ו ן נשמתין‬ ‫אפילו‬ ‫ד ב נ י גשא ע ד לא ייחתון לעלמא‪ .‬‬ ‫ו( ם ‪ 1‬ף חרוז הזה אומר דרשוני‪ .‬ו ת ה ״ ל‬ ‫ע ל י ו ן י ת ״ ש ב ל מ ד י בזוה״ק ברבים האיר ה׳ עיני בזכות הרבים ל ב א ר ו ב ה ק ד מ ו ת‬ ‫ז ו ה ר ״ י קודש‪ .‬‬ ‫ת ר ו מ ה ‪ .‬ולהיות שהתודה יש בה נגלה ונסתר‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט עליה ר ש ב י י ס ו ד תורה‪.‬כל א ע ו ן נ ש מ ת י ן ד צ ד י ק י י א כו׳ כ ו ל ה ו‬ ‫קיימין בגנתא די‬ ‫בארעא‬ ‫בדיוקנא וציורא‬ ‫ד ה ו ו קיימין‬ ‫ב ה א י עלמא‪ .‬ואף שבזוה״ק הנגלה הוא הנסתר‪ .‬ו י א מ ר‬ ‫א ל ה י ס נ ע ש ה אדם‪ .‬והוא חיקון גדול ל ל מ ו ד בכל יום פרק א ח ד מ ס פ ר א ד צ י ע ו ת א ‪.‬עכ״ז י ש נ ס ח ר לנסתרים‪.‬בשם ה ר מ ״ ק זלה״ה[‬ ‫י צ ו י י ר ב ג ש מ ה ציור הגוף‪ .‬והנה ה׳ פרקים אלו כוללים כ מ ע ט כל ה ז ה ר ו כ ל‬ ‫ת ק ו נ י ג ד ר י האצילות‪ .‬לכן עשה ספרא ד צ נ י ע ו ת א ה׳ פרקים כ נ ג ד ח מ ש ה ח ו מ ש י‬ ‫ת ו ר ה ש ס י ד ר מ ש ה ר ב ע ו ע״ה עכיל‪ .‬ו ל ע י ל א ס ת ר י סתרים[‪ .‬וז״ל באורייתא פשטים ראיות ד ר ש ו ת ס ו ד ו ת ד ם ת ר י‬ ‫ת ו ר ה ‪ .‬לכן גם הוא ע ש ה ה ׳ פ ר ק י ם‬ ‫ש ה ו א ג״כ נ ס ת ר לנםתרוח‪ .‬ומכ״ש ה׳‬ ‫ת י ב ה ל א י ע ר כ נ ה זהב וכל פז תמורתו עכ״ל‪.‬וז״ל ]בספר זהר הרקיע‪ .

‬א ב ל מנין י ד ע ו נ פ ש ו ת ה צ ד י ק י ם‬ ‫מ ה ו מ ה ו ת אדם קודם הבריאה‪ .‬מנין ידעי‪.‬אזדמן קמי ק ו ב י ה ו א ש ת כ ח עמיה‪ .‬וכ״כ מפורש‬ ‫ע ל משת ד ב י נ ו ]בזות״ק ח״ב די״ב‪ [.‬אמר‬ ‫לחברוי‪.‬ודאי האי הוא קובייה‪ .‬וםתרא ורזא דא א ת מ ס ר לחכימי‪ .‬ו א י ת א ]בזוה״ק ח״ב דס״א‪ [:‬ד מ י ו מ א‬ ‫דברא קוב״ה ע ל מ א‬ ‫הוה א ז ד מ ן ו א ש ת כ ח קמיה קוביה‪ .‬‬ ‫ונאמר עליהם זה‬ ‫נבא ל ב א ר סוף פיוט הזה‪ .‬ב ש ל ם א‬ ‫הקב״ד‪ .‬עו״ש דנ״ג‪ [:‬בההוא ש ע ת א ד מ ט א זמניה ד מ ש ה נביאה‬ ‫פ ה י פ נ א ל א ח ת א לעלמא כר עיי״ש כמד• וכמה עטרין א ע ט ר ו בכל א ו ת ואות‬ ‫‪.‬ד י ל דנמלך עם נ פ ש ו ת‬ ‫הצדיקים ואמר‬ ‫להם נ ע ש ה אדם‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫י ד ע ו עד לא ייתון לעלמא‪ .‬וקוב״ה קרא‬ ‫ע ל י ה הפסוק בטרם א צ ד ך ב ב ט ן י ד ע ת י ך כ ר ‪.‬‬ ‫]יבזה ג״כ ייבן מש״כנבזיה״ק ח •א דכ״ב‪ [.‬כולהו א ת ת ק נ ו לעילא ואקרון כשמהן‪ .‬ב מ י נ מ ל ך‬ ‫‪.‬ו ע ת ה נבוא ב ע ז ה י ״ ת לפרש הזהר ה פ ל א י ה נ ז ‪ .‬היה י ד ע קודם הבריאה מ ה ו ת ה א ד ם מהו‪ .‬וכה‬ ‫אתמםרו‬ ‫בד‬ ‫למחצדי‬ ‫א ר ש ב י י ]באדרת‬ ‫חקלא‬ ‫קדישא‪.‬דשמע רבי שמעון דהיה קרי ליד‪ .‬ורבים תמהים על מאמר הזה‪ .‬ולדרכנו הוא פשוט‪ .‬ ‫נשא דקמ״א [‬ ‫סוד ה׳ ליראיו׳‬ ‫ייזין‬ ‫אלין ל א‬ ‫יעיין‬ ‫]בשבת‬ ‫ד ע ״ ז ‪ :‬ח ג י ג ה ג ׳ ‪ :‬סוטה ד׳‪ .‬דקינ״ה קרי ליה בשמיה‬ ‫שמעון עוד טים בריאתו בעיה־״• ו א י ת א ]בב״ר ם ״ ח ‪ -‬ז ׳ [ ויאמר א ׳ נ ע ש ה אדם‪ .‬ד א מ ר הקב״ה לצדיקים נ ע ש ה ר״ל נ מ ל ך ע מ ה ם ‪ .‬זכאין חולקיהון ד צ ד י ק י י א דקוב״ה גלי לון סתרין עלאין ד ח כ מ ת א ‪ .‬ויברך אותם ויקרא א ת שמם א ד ם ביום הבראם‪ .‬ו י א מ ר‬ ‫א ׳ נעשה אדם‪ .‬ותניבן ה א י באינון זכאי קשוט כ ו ‪ /‬ו ת א נ א כ ו ל ה ו זכאי‬ ‫ק ש ו ט ע ד לא ייחתון לעלמא‪ .‬וכ״ש משה‪] .‬ד ע ד לא‬ ‫נחת‬ ‫משה‬ ‫א י ה ו ל ע י ל א כ ו ‪ /‬דאינון זכאין ע ד לא נחתו ל ע ל מ א‬ ‫לעלמא‬ ‫שכיח‬ ‫הוה‬ ‫אשתמודען אינון לעילא‬ ‫ל ג ב י כולא‪ .‬דכיון ד ה ק ב ״ ה נ מ ל ך‬ ‫עם נ פ ש ו ת הצדיקים‪ .‬‬ ‫וכתיב‬ ‫.‬לכן‬ ‫שפיר דקפייט עליה ר ש ב ״‬ ‫נעשה‬ ‫י‬ .‬‬ ‫בנפשותן של צדיקים נמלך‪ .‬וקוב״ה קרי ליה בשמיה‪.‬שמעין ולא רבי שמעון‪ .‬והוא כ מ ״ ש ] ב ז ו ה ״ ק‬ ‫ח ״ ב די״א‪ [.‬ע ל י י ת ו‬ ‫כ ת י ב סוד ה׳ ליריאיו‪ .‬ומה ש י י כ ת ה י ת ה‬ ‫א ז לימלך ע מ ה ם‬ ‫בזה‪ .‬ע״ז תירץ ואמר סוד ה׳ ליריאיו‪ .‬‬ ‫וכ״כ ע ל רעזב״י ]בזוה״ק ח״ג דם״א‪ [:‬ורבי ש מ ע י ן בן‬ ‫י ו ח א י מן‬ ‫יומא דברא‬ ‫ק ו ב י ה עלמא‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח״א דל״ז‪ [:‬ז כ א י ן‬ ‫א י נ ו ן ח ס י ד י עלאין ד ח כ מ ת א‬ ‫עלאה‬ ‫א ת ג ל י להו כד״א סוד ה׳‬ ‫ליריאיו‪ ] .‬י ר ו ש ל מ י ס ו ט ה‬ ‫פ ״ א ה״ב[ ש א מ ר ו שם על כמה‬ ‫ה פ ס ו ק ס ו ד ה׳ ליריאיו‪ .‬ע ו ״ ש‬ ‫דע״ג‪ [.‬ו ה י ה‬ ‫ק ש ה ל ב ע ל ה מ א מ ר הזהר‪ .‬הוד‪ .‬ד ה א אחר ה ב ר י א ה כ ת י ב ] ב ר א ש י ת ה ׳ ‪ -‬ב ׳ [ ז כ ר‬ ‫ונקבה בראם‪ .‬‬ ‫מ ש מ ו של מ ׳ ש ׳ ה ‪ .‬י ‪ /‬ס נ ה ד ר י ן פ י ח ‪ :‬נ ד ה כ ׳ ‪ :‬י ד י ם ד ׳ ‪ -‬ג ׳ ‪ .‬ובוודאי ר ש ב ״ י ג״כ היה א ח ד מ נ פ ש ו ת ה צ ד י ק י ס‬ ‫ש ה ק ב ״ ה ע ב ר לפניו ונמלך ע מ ו ב נ ע ש ה אדם‪ .‬ו ע ת ה‬ ‫ת נ א י ואמוראי‪ .

‬ל ב ת ר נ ת ג ל ג ל א ד ה ״ ר ב י ע ק ב‬ ‫ו ת י ק ן ח ט א ג ״ ע עיי״ש‪ .‬מ ש ה לא מ י ת ו א ד ם א ת ק ד י א י ה ו ‪.‬חובא ד ח א ב ב א י ל נ א ה כ א תקין כולא‪] .‬‬ ‫ד ש פ י כ ת דמים‪ .‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]בזוה״ק ח״א דכ״ח‪ (.‬מ ר כ ב ת א ש ל י מ ת א ה ו ת ב מ ש ה בלחודוי כמה ד ה ו ה ב ת ל ת‬ ‫א ב ה ן ‪ .‬עו״ש דקי״ג‪ [:‬א ת א א ד ם‬ ‫׳במשה‪ .‬ו א ש ר להיות כ ב ר היה ד א א ד ם ה ר א ש ו ן ]ובהקדמות‬ ‫האלו יבואר לגו עוד מאמר הזהר פלאי)בח׳׳ב דרל׳׳ח‪ [.‬ו א ת מ ר ביה מ ש ה מ ש ה ת ר י ן זמנין‪ .‬וזה שמסיים שם בזהר וםתרא ודזא ד א‬ ‫עול‬ ‫אתמסר‪.‬נ ע ש ה א ד ם ד א ע מ ו ד א‬ ‫׳‪.‬והוא בחי׳ ת״ת‪ .‬ו א ת ב ד ר ביה כ מ א ן ד ב ר י ר‬ ‫א ו כ ל מ ג ו פסולת‪ .‬‬ ‫ד א מ צ ע י ת א ‪ .‬ונפק פ ס ו ל ת לבר עשו שופך דמים‪ .‬כלומר לפניך׳‬ ‫םא‬ ‫כ מ ״ ש ו י ע ב ו ד ה׳ ע ל פניו‪ .‬וכ״כ ]בתי׳ ת י ׳ ע ׳‬ ‫דקיכ‪ (.‬א ר כ י ב ליד‪ .‬‬ ‫מ צ א עזר‬ ‫ה ה ״ ד ויפן כה וכה וירא כי אין איש‪ .‬ובזה י ת ב א ר מ ש ״ כ ]בתי׳ ת י ׳ ס״ט דקי״ג‪ [.‬ו ב ג ״ ד ש׳ מן מ ש ה שקיל ש׳ ל ת ל ת אבהן‪ .‬והייגו מש״ה‪ .‬י‬ ‫ה י י נ‬ ‫י‬ ‫מ ש‬ ‫ה‬ ‫‪2‬‬ ‫" * ״לזי‬ ‫וכ״כ‬ ‫] ב ת ו ס פ ת ה ז ה ר ח ״ ג סי׳ י״ב דף ש״ו‪ [:‬ד א ר ש ב ״ י ל ר ע ״ מ חזינן ד כ פ ל קוב״ה ש מ ך‬ ‫ו א מ ר ה ש ה משה‪ .‬ובזה י ב ו א ר‬ ‫מש״כ‬ .‬עפודא ד א מ צ ע י ת א ‪.‬ונפק‬ ‫׳ מ צ ח ק בע״ז׳ ו א ש ת א ר א ד ם מ ל ו ב ן נכנל״ש ]בזוה״ק ח״א דקכ״ח‪.‬‬ ‫לחכימי‬ ‫יאמר‪ .‬באברהם והוא תקין במה ד ח ב וקדיש ש מ ו י ת ׳ והחזיר ב ת ש ו ׳ ל ת ר ח‬ ‫העופרת לבד ישמעאל‬ ‫•ולאמו ו ל כ ל מ א ר י ד ה ה ו א ד ד א והכניסם בגן עדן‪ .‬ז דאברהם הבטיח לאדה״ר שהוא‬ ‫יי״זו‬ ‫ח ט א‬ ‫חניינא‬ ‫י ק‬ ‫מ י‬ ‫ב‬ ‫נתגלגל‬ ‫קי ״י• עיי״״'• שוב‬ ‫אדה״ד‬ ‫ואחבריר ביה מחובא‬ ‫ביצחק‪.‬וםנלן דאקרי אדם‪ .‬ויביאו המשכן אל משה‪.‬כ י‬ ‫ר ש ב ״ י הוה מ א ר י ה ד ח כ מ ת א כמ״ש בזה לקמן ב ב א ו ר נ ו על ה ש י ר על יו״ד ח כ מ ה‬ ‫קדומה‪ .‬מ י ד א ת א מ ש ה‬ ‫ד א ד ם ]כידוע ימשה ר״ת של ג׳ גלגולים ל י‬ ‫ש ׳ ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫יי׳ ל‬ ‫[‬ ‫ויהיב‬ ‫קוביה‬ ‫•אורייתא ע ל ידו‪ .‬והיינו רזא דאדם‪ .‬ודא גרם נסיונא ד י צ ח ק בםכינא‪ .‬מ ״ ה ד י ל י ה‬ ‫כ ג ו ו נ א ד א ד ם קדמאה‪ .‬ב ה ה ו א זמגא א ת ת ק ן‬ ‫אילנא‬ ‫דעקר‪ .‬וכתב ]בח״ג דרע״ח‪ [:‬ומשה איהו בדיוקניה מ מ ש ‪.‬‬ ‫ו ה ו א ב ה ק ד מ ה הידועה ד א י ת א ]בזוה״ק ח״ג ד ק י ״ א ‪ :‬ברע״מ[ ד א ד ה ״ ר ע ב ר על ח ט א‬ ‫־ע״ז‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫‪*-‬עשה א ד ם נ א מ ר ‪1‬ג״כ‪ 1‬בעבורך‪ .‬‬ ‫ו ב ג י ג י ה א ת מ ר ב ג ל ו ת א בתראה ולאדם לא מ צ א עזר א ל א כולהו כנגדו‪ .‬כד״א דמות כמראה אדם‬ ‫עליו מלמעלה‪ .‬ל ק י י מ א‬ ‫ב י ה מ ׳ ה ש ׳ ה י ה ה ׳ ו א שיהיה‪ .‬ל א ש ק א ה א י ל נ א ל א ג ד ל א ב ש ר ש ו י ועגסוי‪ .‬ו ב מ ש ה כליל כולא‪ .‬א ד ם א ת נ ט ע‬ ‫ב ת ל ת א ב ה ן ו א צ ט ר י ף ו א ת ל ב ן בהון ו א ש ת ר ש‬ ‫׳דאיהו‬ ‫בדיה‬ ‫ב ש ד ש ו י ואצלח‪ .‬ובגין כך על האי כרסייא דיוקנא דאדם קיימא עליי‪ .‬ל א כ ל ל א בך א ד ם ק ד מ א ה מ ם ט ר א דאבהן‪ .‬ו א ד ם ע ל א ה הוה ב מ ש ה כר‪ .‬ו כ ן‬ ‫עמודא‬ ‫ד א מ צ ע י ת א א ת מ ר ביה ולאדם לא‬ ‫דאפיק שכמתיה מגלותא‪.‬ו מ ש ה‬ ‫ו ר ש ב ״ י הוא‬ ‫)יא(‬ ‫בחי׳‬ ‫נקרא ת ״ ת‬ ‫ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה דבינו‪ .‬דכתיב לא ידון רוחי באדם לעולם בשג״ם הוא‬ ‫בשר‪ .

‬ו י ד ו ע מ ש ״ כ בזוה״ק א ל מ ל א לא א ת י ה י ב א י ד י י ת א‬ ‫ב ט ו ר א דםיני‪ .‬א ב ל ב פ ש ו ט ו י ב ו א ר ב ה ק ד מ ה הזאח[‪ .‬ו מ ה ש ג ת ג ל ה ע״‪*.‬‬ ‫ע״כ‬ .‬ל ר ׳ יעקב א נ ה ו ר י ע״ה‪ 1‬ש כ ת ב א ד ם‬ ‫ב צ ל מ נ ו כ ד מ ו ת נ ו ב ג י ׳ זהו ר ב י ש מ ע ו ן בן יוחאי‪.‬ולפ״ז ד ש ב ״ י ה ו א ת כ ל י ת ו ג מ ר ה ע צ ה ם מ ש ר ע ״ ה ‪.‬ו נ ש מ י ע א ו ת י ו ת שמעו״ן ש כ ל ה ע ו ל מ ו ת ת ל ו י י ם‬ ‫בזכותו‪ .‬קע״ג‪ (.‬לרביני‬ ‫ה ג ה‬ ‫״ ק יניד*‬ ‫שמי ד ב י חיים א ל ע ז ר ש פ י ר א זצוק׳־ל הגאבד׳׳ק מונקאטש יע״א‪ .‬כ מ ״‬ ‫ש‬ ‫ב ז ה ל ק מ ן ד מ ״ ב ‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬נ ע ש ה א ד ם ד ה ו ה‬ ‫ע ת י ד ל מ ק ד ם ע ש י ה לשמיעה‪ .‬א ך ה נ ה ד ד ז ״ ל‬ ‫נ ע ש ה א ד ם נ א מ ר בזכות נ ע ש ה ו נ ש מ ע ]עיין בזוה״ק ח ״ א ד״א‪ [.‬ד כ ת י ב ה ב א נ ע ש ה אדם‪ .‬באו ע מ ו ש ׳ נ ש מ י‬ ‫מדשב״י‬ ‫א פ ש ר לומר כ י ש מ ע ו ן עה״כ גי׳‬ ‫דצדיקייא ו ע י ל א‬ ‫ש ל א יגלה חטאו‪ .‬‬ ‫נ מ צ א ש ר ש ב ״ י ש ה ו א כולל כל ה ת ו ר ה ש ב ה נבראו כל ה ע ו ל מ ו ת ו צ ב א ה ש מ י ם ‪.‬‬ ‫^וד‬ ‫יאמר‪ .‬ו י ד ו ע כ י ר ש ב ״ י ה ו א‬ ‫משרע״ה התורה בכל פרטיה‬ ‫נ ש מ ת מ ש ה ‪ .‬‬ ‫ושפיר דקםייט ע ל י ה רשב״•‪-‬‬ ‫נ ע ש ה א ד ם נ א מ ר בעבורך‪.‬בשם זקינומוהר״ש ז»וק״ל‬ ‫{‬ ‫וז״ל כ י לכאורה ה י כ ן נ א מ ד ש נ ע ש ה א ד ם ק א י ע ל ד ש ב ״ י דוקא‪ .‬שסיפר‬ ‫ל ע צ מ ו מקום ב ש מ י א עם אחיה‬ ‫מגהון א ד ה ״ ר עיי״ש ש ב י ק ש‬ ‫דשב״י שאחד שבירר־‬ ‫השלוני‪ .‬ה ה ״ ד נ ע ש ה א ד ם ב צ ל מ נ ו כ ד מ ו ת נ ו ]א״ה ה ג ם ש ז ה ה מ א מ ר י ש ל ס ד‬ ‫ש‬ ‫ב ד ר ך א ח ר ע פ ״ י סודו כ מ ״ ש בגליון הזהר ש ל י לעיין ]בזוה״ק ח ״ ב נ״ה‪ .‬מאמר גל עיני אוח ג׳‪ .‫ביאור‬ ‫משיב‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫]בתוספת הזהר ח״ג סי׳ ח״י דף ש״ט‪ (.‬‬ ‫וזהו נ ע ש ה ש ה י א ה ת ו ר ה כמ״ש‪ .‬‬ ‫ו ה נ ג ל ו ת לנו ז־לבנינו‪.‬ו ת י ב ו ת ואדם עליה ב ר א ת י ב ג י ׳ ז ו ד ב י‬ ‫ש מ ע ו ן בן יוחאי עהיכ‪ .‬ו ג ס ר מ ז ב פ ס ו ק‬ ‫א נ כ י ע ש י ת י א ר ץ ואדם עליה בראתי‪ .‬ו א פ ש ר ש ע ל זה ר מ ז המשורר נ ע ש ה א ד ם נ א מ ד ב ע ב ו ר ך ע כ י ל ‪.‬ב מ ש ״ כ ]בם׳ ה ל ו ל א רבא‪ .‬ו ג ם ב ד ר ך פ ר פ ר א ו ת‬ ‫נ ע ש ה א ד ם עם אותיותיו‪ .‬והיינו ב ש ב י ל י ש ר א ל ש י ק ב ל ר‬ ‫ה ת ו ר ה ע׳״י מ ש ה רבינו‪ .‬ב מ ש י ב ‪1‬בשער יששכר‪ .‬א ל א א מ ד הקב״ה ה א בר יוחאי ד א ו ר י י ת א וםתרין ד י ל י ה ד י ל ע ל מ א ‪.‬שו״ר ]בס׳ הלולא דבא‪ .‬‬ ‫‪.‬א ך ה נ ס ת ר ו ת גילה מ ש ר ע י ה‬ ‫ר ק ל א ה ר ן ובניו ו י ה ו ש ע ו ע ו ד ל י ח י ד י סגולה‬ ‫מתלמידיו‪.‬‬ ‫ב נ ג ל ו ת ובנסתרות‪ .‬‬ ‫א ב ל ר ש ב ״ י גילה ה נ ס ת ר ו ת בספרו הזהר א ו ד ה מ א י ר ו ב א לכל ה ע ו ל ם ד ב ה א י‬ ‫ח י ב ו ר א יתפרגםון ב ד ר א בתראה‪ .‬מאמרי חודש אייר‪ .‬להר״ר ש ל מ ה וענאנו זיל׳ י ף ע ‪ [ :‬ו ז י ל‬ ‫משז״ל נעשה אדם‬ ‫ב ז כ ו ת ש ע ת י ד י ן ישראל‬ ‫לומר ב ק ב ל ת ה ת ו ר ה נ ע ש ה‬ ‫ו נ ש מ ע נ ב ר א ה א ד ם וכל ה ע ו ל מ ו ת וצבא השמים‪ .‬‬ ‫וכ״כ ]בזוה״ק ח ״ ג דל״ה‪ [:‬ד ב י חייא א מ ר ת ו ש ב ״ כ ותורה ש ב ע ״ ם א ו ק מ ו ה ל י ה‬ ‫ל ב ד נ ש בעלמא‪ .‬ו כ ת י ב ה ת ם נ ע ש ה ו נ ש מ ע ‪.‬וכולם לא נ ב ר א ו א ל א ב ש ב י ל‬ ‫י ש ר א ל ש ע ת י ד י ן ל ק ב ל התורה‪ .

‬ו ד מ ו ת ה ו א נוקבא‪ .‬ו ע ל ד א ה א י א י ה ו‬ ‫ש ל י מ ו ד כ ו ל א כו׳ ההוא אקרי מ ע ש ה מרכבה‪ .‬מש׳׳ש על פסוק זר‪ .‬‬ ‫ע ו ד י א מ ר ‪ .‬ו א ד ם איהו ע ו ב ד א‬ ‫מ א ן ד י ד ע ל ק ש ר א קשרי‬ ‫ד ה א י מ ר כ ב ה ד א ר כ י ב ד א ב ד א כו׳‪ .‬‬ ‫ו ד ר ך ר ש ע י ם ת א ב ד איבדה מהם‪ .‬ו ל א ש נ י ה ם ב ל א‬ ‫שכינה‬ ‫ודו״ק‪] .‬וחז״ל ]בב״ר פ ״ ח ‪ -‬י ׳ [ ט מ נ ו ד ב ר י ק ב ל ה ברמז‪ .‬וזהו ש א מ ר ב ש ב י ל א ד ם ד י ד ע ל י ח ד א צ ל ם ו ד מ ו ת ]ר״ל ת ״ ת ומל׳[‬ ‫ כ ד ק א יאות‪ .‬ו מ א ן‬ ‫ד א ר כ י ב זינא בזיניד‪ .‬ק ע ״ ג ‪ :‬ו ב ח ״ ג דל״ה‪ [:‬ד צ ל ם ה ו א דכר‪ .‬‬ ‫י ע ו ד יאמר‪ .‬וז״ל מ כ א ן ו א י ל ך‬‫ב צ ל מ נ ו כ ד מ ו ת נ ו ל א א י ש ב ל א א ש ה ולא אשד‪ .‬כי ה נ ע ש ה א ד ם ב ש ב י ל ה נ ע ש ה‬‫ ו נ ש מ ע ‪ .‬זכאה א י ה ו‬ ‫מ ה י מ נ ו ת א ו ל י ח ד א יחודא כ ד ק א חזי‪ .‬עיין ]בזוה״ק ח׳יא דע״א‪ .‬ו ל א ג י ל ה‬ ‫ל ה ם ש ה ר ש ע י ם עומדים הימנו‪ .‬ח״ב מ׳־א‪ :‬צ״ד‪ :‬ח״ג ל״ג ז‬ ‫ובהשטסות זהר ח״א דרנ״ב‪ :‬ובתיקונים תי׳ מ״ז דם״ג‪ :‬ובח׳׳ג דמ״ב‪ [.‬ד א א י ת ליה חולקא ב ע ל מ א דאתי‪ .‬גילה להם שהצדיקים ע ו מ ד י ם ממנו‪ .‬ר ״ ל ב ח י‬ ‫‪.‬דזהו הסמיכות שלמעלה מה ד ק א מ ד ה פ י י ט ן ס ו ד תורד‪ .‬ו מ א מ ר הזהר הזה הוא כמו מ ד ר ש‬ ‫פליאה‪ .‬ד א פ ש ר דהכונה היא ד י ד ו ע ה ו א ד ע י ק ד ת כ ל י ת ה ב ר י א ה‬ ‫ש ל ה א ד ם ה ו א ש י ה י ה אנשים צדיקים ש י ד ע ו‬ ‫ל י ח ד א יחוד ק ו ב י ה ו ש כ י נ ת י ה ‪.‬בוודאי גילה הקב״ה למלאכים ג״כ צ ד ק ת ד ש ב ״ י ‪.‬כ י הודיע ה׳ ד ד ך ה צ ד י ק י ם ל מ ל א כ י ה ש ר ת ‪.‬ותבין כי זהו כל האדם ח־י״קז‪ .‬‬ ‫ו ז ה ו ד ק פ י י ט נ ע ש ה א ד ם ]הצדיק שהוא תכלית בריאת מ י ן האדם[ נ א מ ר ב ע ב ו ר י ך ‪.‬ו ב ל מ ד י בזהר ב ר ב י ם‬ ‫ו ב ז כ ו ת ם ה א י ר ה ׳ עיני‪ .‬א מ ד להן צדיקים ע ו מ ד י ם מ מ נ ו ‪.‬ועיין ]בזוה״ק‬ ‫ח ״ ב ג״ה‪ .‬‬ ‫ה ה ״ ד כ י י ו ד ע ה ׳ ד ר ך צדיקים‪ .‬ב ה ק ד מ ה במש״כ ]בביר פ ״ ח ‪ -‬ד ׳ [ הקב״ה נמלך ב מ ל א כ י ה ש ר ת ו א מ ר‬ ‫ל ה ן נ ע ש ה אדם‪ .‬וירדו בדגת‬ ‫הים‪ .‫ביאור‬ ‫םב‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ ע ״ כ ש פ י ר יתכן מ ״ ש נעשה אדם נאמר בעבוריך‪ .‬והנה ר ש ב ״ י ה ו א ה י ה ה מ ג ל ה בעולם מ ע ש ה ב ר א ש י ת‬ ‫ומעשה‬ .‬ומהו דקמםיים וירדו בדגת הים‪ .‬כ צ י צ י ס‬ ‫ופרחים נעשה אדם בעבוריך‪.‬ב ה ק ד ם מש״כ ]בזוה״ק ח״ב ד ק ע ״ ח ‪ :‬בספרא ד צ נ י ע ו ת א [ ו ז י ל נ ע ש ה‬ ‫א ד ם כ ל ו מ ר ב ש ב י ל א ד ם ד י ד ע ליחדא צלם ו ד מ ו ת כ ד ק א יאות‪ .‬ורזא ד א וייצר ה ״ א א ת ה א ד ם‬ ‫ש ם מ ל א ‪ .‬ו ה י ה א ז מ ט ר ת התכלית לגילוי הנסתרות ב א ח ר י ת הימים ע ל י ד י ר ש ב ״ י‬‫ע ״ כ ש פ י ר ק א מ ר נעשה א ד ם נאמר בעבוריך עכ״ל‪ .‬וירדו ב ד ג ת‬ ‫הים‬ ‫ע כ י ל ‪ .‬ו י ד ע‬ ‫לקשרא‬ ‫קשדא‬ ‫בקשריה ה י כ ל א‬ ‫ב ה י כ ל י ה ד ר ג א בדרגיה‪ .‬ורשב״י הוא א ח ד מ צ ד י ק י יסודי עולם כ מ ש ״ ל‬ ‫ד ה ו ה א ז ד מ ן ו א ש ת כ ח קמיה קוביה‪ .‬ולקשרא קשרי כל ה ע ו ל מ ו ת ב י ח ו ד א עלאה‪ .‬‬ ‫ש ה ם ב ח י ׳ ת ״ ת ומלכות‪ .‬אמרו לו מה טיבו‪ .‬ואחרי המלך ש ל מ ה ה נ נ י‬ ‫ב א ו מ ו ס י ף והולך‪ .‬ו כ מ ״ ש ]בזוה״ק‬ ‫ח י ב דד״ם‪ [.‬‬ ‫ת ״ ת ומלכות‪ .‬ב ל א איש‪ .

‬בהקדמה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח י ב דקס״א‪ [.‬‬ ‫י ה‬ ‫ר ש ב ״ י נ א ז ר ת בגבורה‪.‬ואיהו צ ד י ק יסוד עולם ]כמש״ל ד ״ ל ‪ -‬ל ״ א‬ ‫על‬ ‫בביאורינו‬ ‫מ ו ש ב טוב ישבת[‪ .‬לכן ב ע ת ש י ש ב עם חביריו בכרם ב י ב נ ה ובא ה ד ב ו ר מ ה ל י כ ו ת ה מ ל כ ו ת‬ ‫רומי‪.‬‬ ‫ברעותא‬ ‫למברי אדם דיהוי מ ש ת ד ל‬ ‫בגין כך זכאה‬ ‫ב א ו ר י י ת א ד ה א איהו מקיים ע ל מ א עכ״ל‪.‬‬ ‫אמנם במילי ד ש מ י א גליא‪:‬‬ ‫ל ד ר ע י ה ב ג ב ו ד ת א ‪ .‬ופי׳ ‪1‬שם ב א ו ה ח ״ מ ‪.‬‬ ‫ו ה ח ו ר ב ן ו ה ש מ ו ת ו ה פ ר ע ו ת ו פ ר צ ו ת ש ע ש ו הרומיים ה ר ש ע י י ם ב י ש ר א ל ב ר ו ח נ י ו ת ‪:‬‬ ‫ו ב ג ש מ י ו ת ‪ .‬‬ ‫כמ״ש‬ ‫דשב״י‬ ‫ב מ ד ת ה ג ב ו ר ה כ ג ב ו ר ואיש מ ל ח מ ה ו ג י נ ה א ת מ ל כ ו ו ן‬ ‫שו״ר כ ת ב ‪1‬בם׳ ה ג י ר ו ש י ן להרמ״ק זלה״ה( ו ז י ל ש ר ש ב ״ י ה ו א בגבורה־‪.‬ה ב י ת הזה ה ו א ר מ ז נ‬ ‫ספירת‬ ‫ג ד‬ ‫הגבורה כ מ ש ״ ל במבוא‪ .‬‬ ‫א ז נאזר‬ ‫הרשעה‪.‬והוא היה מייחד ומקשר ק ש ר א דמהימנותא•‬ ‫ש ל כל ההיכלות וכל ה מ ר כ ב ו ת של כל העולמות‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ו מ ע ש ה מרכבה וכל הבונות והיהודים‪ .‬‬ ‫ב ש ם ה ר מ ״ ק זלה״ה[ ר ב י פ נ ח ס‬ ‫ב ח ס ד כעין א ב ל ר ב י שמעון‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ואיתא‬ ‫בזוה״ק ח ״ ג דף ר״ג‪ [.[.‬ד ר ש ב י י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ד פ ב‬ ‫*‬ ‫י‬ ‫״ ל שהוא‪:‬‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫עצמד‬ ‫ו ע ל ד ״ א בנו ש ה ם דיוקנא ד ת ל ת אילנין ד ב ר ב י ן רזא דאבהן‪ .‬ו ר ב י א ל ע ז ר ב ת י ת כו׳ עכ״ל‪ .‬כיון ד א ת ב ר י ע ל מ א כ ל מ ל ה‬ ‫ו מ ל ה ל א הוה מתקיים‬ ‫ב א ו ר י י ת א ובניניה‬ ‫אתקיים‬ ‫ע ד דסליק‬ ‫ע ל מ א כר‪.‬‬ ‫ולמלחמת אש ךת‬ ‫ה ש ע ר ה ב(‪.‬ו ר ב י א ל ע ז ר מ צ ד ה ח ס ד ש כ ן ב ש מ י‬ ‫ח ס ד עכ״ל‪] .‬ד ב י ש מ ע ו ן ג ב ו ד‬ ‫ע ו מ ד ב פ ר ץ א ב ל ר ב י א ל ע ז ד ‪ .‬ו כ ת ב !בםה״ד‪ .‬ב ש ם‬ ‫ס פ ר ג ל ג ו ל י נשמות[ כ י ד ש ב ״ י מ מ ד ת ה ח ס ד כ נ ר א ה ב ג ׳ ש ב ת ב י צ י א ת ו • מ ה מ ע ר ה‬ ‫ב ל ה י כ א ד ה ו י מ ח י ר ב י א ל ע ז ר מסי ד ש ב ״ י עכיל‪.‬‬ ‫בר‬ ‫גבייה‬ ‫יוחאי‬ ‫נ א ז ך ת ב ג ב ו ר ה א(‪.‬‬ ‫איהו בר נ ש ד א ש ת ד ל‬ ‫ורשב״י ד נ ה י ר כל ע ל מ א ב א ו ר י י ת א‬ ‫]זוה״ק ח״א קנ״ו‪ .‬‬ ‫בזהר‬ ‫א‬ ‫ב מ ק ו מ ו ת רבים‪ .‬ו ש פ י ר ד ק פ י י ט‬ ‫ע‬ ‫‪1.‬לכן הוא היה ת כ ל י ת הבריאה‪:‬‬ ‫מ ב ר י א ת ה א ד ם ש א מ ד עליו ה ק ב י ה נעשה אדם‪ .‬לכן שפיר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י נ ע ש ה א ד ם נ א מ ר ב ע ב ו ר י ך ‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫ך ו ז ך ב ה ו צ א ת מ ת ? ך ה ג( ש ל פ ת נ * ד צ ו ־ ך ך ף י(‪:‬‬ ‫א( מ ל ש ו ן‬ ‫בי ייחאי‬ ‫הכתוב ]תהלים ם ״ ה ‪ -‬ז ׳ [ נאזר בגבורה‪ .‬והנה ב ע ת ש ר ש ב ״ י ד א ה ר ש ע ת הרומיים ו ב י ח ו ד א ח ר י ש ה ר ג ו‬ ‫א ת ר ב ו ה ק ד ו ש ד ב י עקיבא‬ ‫לעסוק‬ ‫ל פ י שמסר נ פ ש ו עק״ה‬ ‫בתוה״ק ברבים‪.‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוהיק ח״ג דנ״ט‪ [:‬ד א מ ד רבי פנחס בן י א י ר ו ל ­‬ ‫חתנו‬ .‬ע ד ך ד ש ב י י ‪ .‬לכן שפיר ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י‬ ‫נעשה א ד ם נאמר בעבוריך‪.

‬ו מ ש ה היה ק ש ו ר‬ ‫ב מ ד ת ה ג ב ו ר ה בבחי׳ היותו ראש ללוים‪ .‬‬ ‫י ד ו ע הוא ש מ ד ת ו הוא בחי׳ גבורה‪ .‬‬ ‫גבורה תקיפא‪ .‬ב ש י ט ת ר ש ב ״ י ]ברכות ז׳‪ (:‬ושםיר דקםייט עליה ר ש ב ״ י שהוא נאזר בגבורה‪.‬בשם הרמ׳יק והרא״ג זלה*ה[ לזה א מ ר‬ ‫א ב י ל ש ו ן יחיד‪ .‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]באדרא רבה דקל״ט‪ [.‬להזכיר המדה שלוי בן יעקב מ ר כ ב ה אליה‪ .‬אברהם‪ .‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ‬ ‫] ב ז ו ה ״ ק ח ״ ב דנ״ה‪ [.‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬קוב״ה יהב לך מ ד ת גבורה דיליה למיהוי בסיעחך‪ .‬ב ה ק ד מ ה‬ ‫ד ה א ב ו ת ו מ ש ה ד ב י נ ו ע״ה נקראים גבורים‪ .‬מ פ י הגבורה יהיב י'ך ק ו ב ״ ה‬ ‫ע ל הלכה דילך א ת מ ר ו א ת ע ל י ת ע ל כולגה ד א ת ג ב ד ת ע ל‬ ‫כ ו ל ה ו בגבורה‪ .‬לכן ש פ י ר ד ק ם י י ט‬ ‫עליה‬ ‫עוד‬ ‫רשב״י נאזרת בגבורה‪.‬י ע ק ב כ מ ״ ש ]בקה״ר פ ״ ט ‪ -‬י ״ א [ ו ל א ל ג ב ו ר י מ‬ ‫המלחמה‬ .‬והוא היה משלים ה מ ד ה ההיא ב כ ל‬ ‫ה ג ה ג ו ת י ה ע כ י ל ‪ .‬יצחק‪.‬אלהי אבי וארוממנהו‪ .‬‬ ‫קוב״ה‬ ‫דהא‬ ‫דאיהו‬ ‫םנ‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫גברא דלא דחיל מ ע י ל א ותתא‪ .‬לכן ש פ י ר ד ק פ י י ט ע ל י ה נ א ז ר ת ב ג ב ו ר ה ‪.‬ב כ ו נ ת ו על ה ת נ ו צ צ ו ת א ו ד נ ש מ ת ר ש ב ״ י שהיה מ ב ח י ׳ גבורה‪ .‬‬ ‫ו ב ה ת נ ו צ ץ אור ניצוץ נשמתו ברשב״י עם ספירת הגבורה‪ .‬‬ ‫יאמר‪ .‬ובזה יבואר מ ש י כ ]עו״ש ד ק י ״ ד ‪ :‬ברעימ[ ד א ״ ל לרע׳״מ ו ב ג י ן‬ ‫דגסרת‬ ‫ידך‪.‬ועיין ]לעיל ד ל ״ ג ‪ -‬ל ״ ד [‬ ‫תלייא ביה‬ ‫דרשב״י‬ ‫א מ ד ש ר ו א ה בעיניו י״ג מכילין גליפין לפניו נהירין כבוצינין‪ .‫ביאור‬ ‫ח ת נ ו ה ק ד ו ש רשביי‪.‬ו א פ ש ר דזהו ג״כ מ ל י צ ת חז״ל ב ל ש ו ן‬ ‫ק ד ש ם ש א מ ד ו ]ע״ז ח׳‪ [.‬לא דחיל מ ת ח א כאריה‬ ‫דלא דחיל מבני ענא‪ .‬ד י ח ח ל ח ל ו ן ו י ד ח ל ו ן‬ ‫מ י נ ך ס ״ מ ו ב ת זוגיה וכל מ מ נ ן ומשריין דלהון‪ .‬ופי׳ שם ]באוהח״מ‪ .‬ה׳ ע מ ך ג ב ו ד החיל עכיל‪ .‬משה‬ ‫קאמד דא לגבי אתר דלואי‬ ‫א ת י י ן מ ה ה ו א סטרא‪ .‬ויחון קשורים ב ש ל ש ל א י ח ח ו ת‬ ‫ידך‪] .‬ד כ ל מ א ן ד ח מ י ד י ק נ א ק י י מ א‬ ‫עוד‬ ‫בקיומיה‪.‬ויבואר היחס וההתקשרות של משה רבינו ע״ה עם ס פ י ר ת הגבורה‪.‬כ מ י ש ]בויק״ד פ ״ א‬ ‫־ ‪ -‬ד ׳ [ ש ו י ת י עזר‬ ‫על‬ ‫גבור ]זה אברהם[‬ ‫ש ה ר ג ד ׳ מלכים בלילה אחד‪ .‬ו ר ש ב ״ י הוא בחי׳ ניצולן‬ ‫נ ש מ ת מ ש ה ו מ ש ם נ מ ש ך לו כחו וגבורתו‪ .‬א י נ ו ן ד ד י ו ר י ה ו ן בבי ר ש ב ״ י ד ל א ד ח ל י ן‬ ‫מ כ ו ל א ‪ .‬ו ג ם‬ ‫א ס י ל ו ע ל ת ל מ י ד י ר ש ב י י אמרו ‪1‬שם דמ״ו‪ [.‬עו״ש דקט״ז‪[:‬‬ ‫מהימנא איהי‬ ‫ברתא‬ ‫אמרו כולהו מארי מ ת י ב ת י ן ל ד ע ״ מ הלכה‬ ‫ד א ת מ ר בה‬ ‫ד י ל י ה כר‪.‬‬ ‫יאמר‪ .‬לך‬ ‫ל א ת ג ב ר א ע ל יצרך ל מ ק ש ר ליה ת ח ו ת‬ ‫בהאי פקודא אלא‬ ‫ס״מ ח ח ו ת י ד א דקוב״ה‪ .‬‬ ‫הלכה‬ ‫דילך‬ ‫רעיא‬ ‫ל מ ש ה מסיני‪ .‬‬ ‫זוגיה‬ ‫פ ק ו ד י ן ד ל א ת ע ש ה והוד‪ .‬לא דחיל מ ע י ל א‬ ‫אסתכם ביה‪ .‬ש א נ י משה ד ר ב גובריה ודו״ק‪ .‬ו ב ת‬ ‫ולא‬ ‫אשתדלת‬ ‫דאיהי‬ ‫שפחתא‬ ‫בישא תחות יד‬ ‫לקשרא‬ ‫גבירתא לון ולכל מ מ נ ן ולכל מ ש ר י י ן‬ ‫ד ל ה ו ן ‪ .

‬ושפיר דקפייט עליה ר ש ב ״ י נ א ז ר ת ב ג ב ו ר ה ‪.‬ד ה ״ א ש מ ט ה ויובל עכ״ל‪ .‬ו ע ו ד נקדים ד מ צ י נ ו ד ר ש ב ״ י אזר ע צ מ ו ב כ ח ה ג ב ו ר ה‬ ‫ש י ק י י מ ו מ צ ו ת ש ב י ע י ת ]כדקא יאות[ כהלכתן‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ו ב ע ו ד מקומות[ ש ה א ב ו ת ו ה ר ע ״ פ‬ ‫נ ת ג ל ו ת מ י ד לרשב״י‪ .‬א״כ ר ש ב ״ י שהיה בו ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה נתנוצץ בו ג ״ כ נ ש מ ו ת ה א ב ו ת‬ ‫ה ק ד ו ש י ם ‪ .‬ולית לד‪ .‬‬ ‫ח י ד ו ש ו פ ל א ]בזו״ח פ ׳ בהר[ ד א ר ש ב ״ י‬ ‫וראיתי דבר‬ ‫בשעתא דישראל נ ט ד י ן‬ ‫ש ת א ד ש מ ט ה כ ד ק א יאות‪ .‬א ״ ל‬ ‫ר ש ב ״ י ואין ח ב י ר י חולקין ע ל י והלכה כרבים‪ .‬ו ע ל י ה ו א ת מ ר וקויי ה ׳ יחליפו כח‪ .‬ב ה ק ד מ ה הידועה ד ג ש מ י ם נקראים גבורות‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ת נ ח ו מ א ויקרא[ יש לך גבור ג ד ו ל מ ז ה ‪.‬ש מ א ל כ ל י מ ו ת השנה‪ .‬הוא לשטתו שהתיר וגם בכחו הגדול של קיושו*‬ ‫אכילתו‬ .‬שאין גבור כ ח כמשה‪ .‬משר• ]שם בקת״ר‪ .‬‬ ‫אלא הנהו םפיחי דשתיתאה דאזדרעו בה ממילאז א ״ ל ה מ ל ק ט ו ל א א ת ה ו א מ ת י ר ן ‪ .‬ולשנינה[ נהורא מדילד‪.‬ודין ח מ י חקליה ביירה כרמיה ביירה ו י ה ב י א ר נ ו נ א‬ ‫ו ש ת י ק ]שדהו מ ו פ ק ר ת ואילנותיו מופקרים והסייגים‬ ‫מפורדים‬ ‫ורואה‬ ‫סירותיו‬ ‫נ א כ ל י ם וכובש א ת יצרו ואינו מדבר‪ .‬ו ב ד ז א ד ש מ ט ה ו י ו ב ל‬ ‫ק ב י ל קוב״ה צ ל ו ת א ד ש ר ה ורבקה ר ח ל ולאה וזלפר‪ .‬מפני שיורדין בגבורה‪ .‬ו ת ו הקב״ה כולהו נ ש מ ת י ן ט ב י ל ל ו ן‬ ‫ב ג ה ר א ד ח מ ש י ן ד ב ג נ ת א ד ע ד ן ד ל ע י ל א ו א ת ק ר י נ ה ר דינור‪ .‬ועפי״ז יובן ]מש״כ בזוה״ק ח ״ ג דרנ״ו‪ .‬כ מ ש ״ כ ]בריש ו י ק ״ ר [‬ ‫ג ב ו ר י כח ע ו ש י דברו‪ .‬ב מ ה ה כ ת ו ב מדבר‪ .‬ועיין ]לעיל דף מ״א( שכתבנו ד ש ל ש ת א ב ו ת נ ת נ ו צ צ ו‬ ‫ב נ ש מ ת משה‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י נ א ז ר ת ב ג ב ו ר ה ‪.‬א״ה עיין נפםחים נ׳׳א‪ :‬בתום׳ בד״ה אני[ תימה לר״י כיון שרשב״י בעצמו ה י‬ ‫(‬ ‫ה‬ ‫אוכל למה היה כועס על אחרים שהיו אוכלין וסומכין על הוראתו‪ .‬וי״ל דמ״מ לא היה רוצה רשב״‬ ‫י‬ ‫שעמי הארץ יסמכו עליו כל זמן שלא פסקו הלכה כמותו עכ״ל‪ .‬ו ב י ל ״ ש ת הילים סי׳ תת״ם[ ג ב ו ר י כ ת ז ה‬ ‫מ ש ה ‪ .‫ביאור‬ ‫המלחמה‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫זה יעקב‪ .‬בנוהג ש ב ע ו ל ם א ד ם עושה מצוה ליום א ח ד ל ש ב ת א ח ת ל ח ו ד ש‬ ‫א ח ד ‪ .‬קרא עליו ופורץ ג ד ר י ש כ נ ו נ ח ש‬ ‫ו כ ן ה ו ה ליך ‪] .‬ורשב״י ה י ה לו אזר כח ה ג ב ו ר ה ל ג ז ו ר‬ ‫ל ה ו ר י ד ג ב ו ר ו ת גשמים‪] .‬ואפשר לבאר דברי התום׳ דהנה רשנ׳׳י‬ ‫‪:‬בעצמו שאכל הספיחין אף דלא פסקו רבים הלכה כמותו‪ .‬נ ש מ ת ה ו ן ד צ ד י ק י י א מ ש ת ע ש ע ן ב ג נ ת א ד ע ד ן ו א ת ה ד ר ו‬ ‫חדתין‪ .‬כמ״ש ]בריש ת ע נ י ת [ מ א י‬ ‫ג ב ו ר ו ת גשמים‪ .‬ב ה ק ד מ ה דשומרי ש ב י ע י ת נקראים‬ ‫גבורים‪ .‬ובלהה‪ .‬כמ״ש ]ירושלמי ש ב י ע י ת פ ״ ט ה ״ א [‬ ‫ר ש ב ״ י הוה ע ב ד ב ש מ י ט ת א ו ח מ י ח ד מ ל ק ט ספיחי ש ב י ע י ת ‪ .‬א ״ ל ר ש ב ״ י ו ל י ת‬ ‫א ס ו ר ו ל א ס פ י ח י ן א ע ן ן ניז״ל ]זוה״ק ח״א בהשמטות דרס־׳ב‪ [.‬א״ר יצחק ב ש ו מ ר י ש ב י ע י ת‬ ‫ה כ ת ו ב מדבר‪ .‬ד ה א בכולהו א ת ד ש י מ ו‬ ‫בה״א‪ .‬כמ״ש בזוה״ק ח ״ ג נ״ט‪ [:‬דהוה‬ ‫צריכא ע ל מ א ל מ ס ד א‬ ‫א ז ל ו ל ג ב י ה ונענו תיכף ע ל ידו‪ .

‬והבונד‪ .‬כי מקיימין למעלה מה שפוסקיכ ומקבלים‬ ‫ההלכה למטה‪ .‫ביאור‬ ‫השיר בר‬ ‫מד‬ ‫יוחאי‬ ‫אכילתו הוא ראה שיש למעלי‪ .‬והשגה ודו״ק‪ .‬ובשמים כ׳־ז‬ ‫שלא נפסק למטה ההלכה כמותי‪ .‬ובדרך זה מובן ומבואר ודו׳יק[‪ .‬וזהו בסתם ירקות המותרים עפ״י כל הדיעוח‪ .‬יען שלא שומרים שביעית כדקא יאות‪ .‬כמיש אלו חזיתי‬ ‫לרבי מאיד בפניו[‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ו ז ה ו‬ ‫ע ל י ה ר ש ב ״ י ג א ז ר ת ב ג ב ו ר ה ]וכן ד ס מ י ך ליה[ ו ב מ ל ח מ ת א ש ד ת ה ש ע ר ה ‪.‬אבל כשראה רשב״י שגם עם הארץ עושה‬ ‫כן ומלקט ואוכל והוא אומר שסומך על הוראתו‪ .‬כמ״ש ובערכי הכינויים^‬ ‫ערך ראיה ן שראיה הוא מלשון הבגד‪ .‬‬ ‫כ ״ ב ‪ -‬ט ״ ו [ זקגי ה ע י ר ה ש ע ר ה ‪] .‬ובזה הוא שפיר מדוייק הלשון של ןתוס׳ הנדן שלא רצה רשב׳׳י שעמי הארץ יסמכו עליו נכי‬ ‫כתם לענין הלכה מה הימק יש בין ע״ה לת״ח‪ .‬כמ״ש ]בייושלמי סגהדיין פ׳־א ה׳יב[‬ ‫שאיל רבו רבי עקיבא אני ובוראך מכירין כוחך‪ .‬ןר״ל בחככת אזם האיר פניו‪ .‬כי סני רוב גורם חכמה‪ .‬אז מי שמלקט הספיחין הוא מזיק לנשמות של מעלה בגן עדן ולקבול‬ ‫תפלתן של האמהות‪ .‬ו ח ד ג ו מ ו א ש ת א ד א ו ר י י ת א ‪ .‬יען ש ל א פ ס ק ו ע ו ד ל מ ט ה ה ה ל כ ה‬ ‫ו ה ה ל כ ה זו ש ל ס פ י ח י ש ב י ע י ת ח ב י ר י ו חולקין עליו‪ .‬ובפרט אכילת‬ ‫עם הארץ‪ .‬וכ״ש ובפרט במיני ירקות‬ ‫היכא דלא אםסיקו למטה ההלכה עלייהו‪ .‬‬ ‫מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]דברים ל ״ ג ‪ -‬ב ׳ [ א ש ד ת ‪ .‬ובוודאי אכילתן של ע׳׳ה מזיק למעלה ח״ו להנשמות עליונות‬ ‫וכוי‪ .‬ומהאי סעמא ניהא ליה היה לושב״י שאכל כפיחין‬ ‫בפני חבידים כמו לפני ר״ש בן רבי יוסי בן לקוניא‪ .‬כמ׳־ש והרב המלבי״ס פ׳ חקח‪ .‬פירוש כהלכתן של חכמים‪ .‬וגם מדוייק הלשון של‬ ‫תוספת שאמרו כ׳׳ז שלא פסקו הלכה כמותו‪ .‬ה ש ע ר ה‬ ‫]דברים‬ ‫השערה‪.‬להגשמות אותה חעליח והשעשועין והתחדשם וגם קיבול תפלות על האמהות‬ ‫הקדושות כמ׳יש בזו״ח הנ״ל כי ידע ישב׳יי שכחו עצום מאד‪ .‬הוא ע ל י ש י ב ת ר ב ו ת י נ ו ב כ ר ם ב י ב נ ה‬ ‫כמ״ש‬ .‬ובזה יובן הכונה שאמר אני שראיתי את רשב׳׳י שאכל‪ .‬ו ה ו א‬ ‫כמותו‪.‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח ״ א דקנ״ו‪ [.‬ואפילו ת׳־ח צריך בזה טרחא ותיקון גדול להעלות ב׳ מדרגות‬ ‫ביחד םצומח לאדמ עיי׳ש‪ .‬‬ ‫דסמיך‬ ‫ליה[‬ ‫ובמלחמת אש דת השערה‪.‬ובטח גילה לרם טעמו הנעלם וכהו וגבורתו נתן‬ ‫להם להבין‪ .‬ועיין מש״כ רבינו האריז״ל ןבשעדמ״צ פ׳ עקב דמ״ג[ שיש חילוק גדול בין אכילת ת״ח‬ ‫לאכילת ע׳יה באכילת ירקות וצמחים‪ .‬ומהאי טעמא ג״כ ניחא מה שר״ש נר״י בן לקוניא שאכל ונתן גם לד׳ יוחנן בן אלעזר‬ ‫לאכול ואמר לו בפני אכול‪ .‬בשם האריז׳־ל[ שלעתיד יהיה ההלכה כב״ש וכרשב״י‬ ‫עיי״ש‪ .‬וגם ידע ישב״• שבשמים יודעין אשד לעתיד יהיה‬ ‫ההלכה כמותו‪ .‬ר ב י ש מ ע ו ן ד נ ה י ר כל ע ל מ א ב א ו ר י ‪/‬‬ ‫וידוע הוא דתורה‬ ‫דקפייט‬ ‫ב(‬ ‫אקרי‬ ‫גבורה‬ ‫כ מ ״ ש ]משלי‬ ‫ח ׳ ‪ -‬י ״ ד [ ל י גבורה‪ .‬וידוע הוא כי התורה לא בשמים הוא‪ .‬ולשיטתו הוא כדקא יאות כהלכתו לעתיד‪ .‬ובדיל רבה אכיל תלמידיה‪ .‬שם כ ״ ה — ז ׳ [ ו ע ל ת ה י ב מ ת ו‬ ‫ו ת ר ג ו מ ו ת ר ע ב י ת דינא‪ .‬ר־ל למטה‪ .‬שאף שטבע האדם שבהול על ממינו והוא מפקיר כל נכסיי לקיים מצות‬ ‫ושפיר‬ ‫השי״ת‪1‬‬ ‫ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב י י נ א ז ר ת בגבורה‪] .‬לכן רשביי קנא קנאת ה׳׳צ ואזר במדת הגבורה וקרא על עם הארץ ופורץ גדר‪.‬‬ ‫בדי לחזק ולקיים דברי חכמים ולקיים מצות שביעית כהלכתן שהיא מעשה כחן ותקפן וגבורתן‬ ‫של ישראל‪ .‬ולכן סמך עצמו על רשב״י ואכל והאכיל דוקא‬ ‫בפניו גם לר׳ יוהגן בן אלעזר‪ .

‬וכן ר א י ת י כ ת ו ב ]באוהח״מ ע ל ה ק ד מ ת‬ ‫ה ז ו ה י ק ד י ט ‪ :‬ב ש ם ה ד מ ״ ק זלה״ה[ כ י ה ט ע ם ש ד י ב ר ר ש ב ״ י ס ו ד ו ת ה ת ו ר ה ב ל ש ו ן‬ ‫תרגום‪ .‬רזא ע ל א ה ה ו א‬ ‫ב י ן מ ח צ ד י חקלא‪ .‬ש פ י ׳ חרב עכל״ל‪ .‬כ ד י ל ה כ נ י ע ה ק ל י ׳ בלשונם‪ .‬וסוד ה ח ר ב הזה‬ ‫בשלח‬ ‫מדרושי‬ ‫הלילה‪.‬בםוה״כ ו ח ר ב פ י פ י ו ת‬ ‫צדיק‬ ‫בידם‪ .‬ו מ ל ש ו ן‬ ‫יעבורו‪ .‬כונוןי ע ל י ש י ב ת ר ש ב ״ י באדרא‪ .‬מ י ל י ן א י ל ץ ל א א ת י ה י ב ו‬ ‫ו מ ח צ ד י חקלא‪ .‬ולכן נקרא מ ת ו ש ל ח מלשון ואיש שלחו בידו‪ .‬זהו היה‬ ‫החרב‬ ‫כיסוח וקיצוץ‬ ‫קוצים‬ ‫מהכרס‪.‬וכ״כ ]בזוה״ק ח״ב דל״ז‪ (.‬ו ז ״ ל‬ ‫‪1‬ם׳ ט ו ב ה א ר ץ ד פ ו ס ירושלים ד ף ד׳‪1:‬‬ ‫עיקר כוגת‬ ‫הרשב״י בחבור ספר ה ז‬ ‫ד ״ ד‬ ‫ל ת מ ו ך ש כ י נ ת א ב ג ל ו ת א כו׳‪ .‬על שם ש י ש ב ו שם בעגול כמו גורן וכמו ש נ כ ת ב בזה ב ע ז ה י ״ ת‬ ‫ב א ו ת ש א ח ר זה‪.‬י ד ו ע ה ו א כ י כ ל‬ ‫ה מ ג י ן ע ל ה ד ו ר יש בידו חרב לה׳‪ .‬ו כ מ ״ ש ]רבינו האריז״ל‪.‬עו״ש ב א ד ר א ד ב א דקמ׳״א‪ [:‬ורזין א י ל ץ ל א א ת מ ם ר ו‬ ‫ב ר ל מ ח צ ד י חקלא קדישא‪] .‬‬ ‫ד ר ו ש ז׳‬ ‫עיין ] ב ש ע ה ״ כ‬ ‫ו ב ש ע ה מ ״ צ פ׳ נח[ ותדע‪ .‬ו ג ו ר ן‬ ‫ת ר ג ו מ ו אדרא‪ .‬‬ ‫ורבינו ה א ר י ז ״ ל כ ת ב כי אלו ה ע ו ס ק י ם ב ח כ מ ת ה א מ ת נקראים מ ח צ ד י ח ק ל א ׳ כ י‬ ‫אחת‬ ‫מעבודת‬ ‫ה א ד מ ה ]הנקראת מלכות[ הוא‬ ‫ז ר ש ב ״ י ב ג י ל ו י ס ו ד ו ת התורה‪ .‬‬ ‫סימן ה׳[ מ ת ו ש ל ח ה י ת‬ ‫ב ש ע ה פ ״ ם פ׳ ב ר א ש י ת‬ ‫צ ד י ק גמור והיה כורת וחותך כל ה ק ל י פ ו ת בכח חרב פ י פ י ו ת א ש ר ב י ד ו ש ה ו א‬ ‫שמו‬ ‫ש ל הקב״ה ית׳‪ .(:‬ובביאורינו על ש מ ן ששון מ ח ב ר י ך ] ל ע י ל‬ ‫דכ״ד‪ [:‬ש ר ש ב ״ י לחם נ ג ד ד ע ת חביריו ומה ש ה ב י ע להם צער לב ק ד ש ו ב מ ל ח מ ת‬ ‫אש דת נגד‬ ‫עוד‬ ‫מלכות הרומי הרשעה‪.‬‬ ‫יאמר‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫כ מ ״ ש מזה ב א ו ת שקודם זה ]דמ״ב‪ .‬ו מ ט ע ם זה ר ש ב ״ י ו ח ב ר י י א נ ק ר א י ם‬ ‫מ ח צ ר י חקלא כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח״ג דק״ו‪ [.‬וזה ל ע ״ ז ע ש ה א׳‪ .‬‬ ‫פיפיות שלו א ש ר ע מ ה ה כ ר י ת‬ ‫ו כ י ם ח כל החוחים והקוצים ה ק ל י ׳ הסובבים ה ש ו ש נ ה‬ ‫השכינה הקדושה ב ס ו ה י כ‬ ‫כ ש ו ש נ ה בין החוחים‪ .‬א ר ש ב ״ י ל ת ל מ י ד י ו זכאין א ת ו ן מ א ר י ה ו ן‬ ‫ד מ א ר י ן מ ח צ ד י חקלא‪ .‬וגם ע״י חבור ה ז ה ר ה ו א ביטל ה ק ל י ׳ ו ק ל ו ת ה ג ל ו ת‬ ‫והשבתת‬ ‫ה ק י ט ד ו ג י ם ש ה ן ל ו ח מ ו ת בכל ע ת ו ב כ ל ש ע ה נ ג ד ה ׳ ו נ ג ד ש כ י נ ת ד‬ ‫ונגד‬ .‬לא א ת י י ה י ב מלה ד א לגלאת א ל א ל ח ב ר י י א‬ ‫ד א י נ ו ן בין מ ח צ ר י חקלא‪] .‬כ י זהו ט ע ם ה ק ד י ש ב ת ר ג ו ם עכ״ל‪ .‬וכן א ר ש ב ״ י ]בריש א ד ר א רבא דקכ״ז‪ [:‬ו מ ח צ ד י ח ק ל א ז ע י ד י ן‬ ‫אינון‪ .‬‬ ‫ג( מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]יחזקאל כ״א — ח׳[ והוצאתי ח ר ב י מתערה‪ .‬והוא כ מ ״ ש ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]סוכה‬ ‫מ״ה‪ [:‬ד א י ת י‬ ‫בני ע ל י ה והם מ ו ע ט י ן ‪.‬ב מ ל ח מ ת א ש ד ת השערה‪ .‬וכן א ר ש ב ״ י ]עו״ש‬ ‫אלא למארי מארין‬ ‫דקמ״ד‪ (.‬עו״ש דקמ״ג‪ (.

‬ד ה א א י ה ו‬ ‫א ת ע ר ע י ל א י ן ו ת ת א י ן ו י ז ד ע ז ע ו כל עלמין ע ל א י ן ותתאין‪ .‬ה ה ו א חויא ד א ת ו ן מגיחין קרבא ביה׳ איך א ש ת ז ב ת ו ן מיגיה כו׳ מ כ ר י ז י ן‬ ‫ב כ ל י ו מ א ברקיעא ד כ ל מאן דקטיל להאי חויא ד י ה ב י ן ליה ב ת מלך פ נ י מ א ה‬ ‫כוי‪ .‬אליהו באומאה‬ ‫ש מ ע ו ת ת א י ן אתכנשו‪ .‬כ מ ״ ש ר ש ב ״ י בעצמו ]כזוה״ק ח״ג דם״ב‪ (.‬והם בחי׳ הסודות‪ .‬אי חויא‬ ‫בעי לקטרגא‬ ‫ל צ ל ו ת א צריך ל מ ע ב ד ליה קירטא ]קלע לזרוק אחר ה נ ח ש ה ק ד מ ו נ י ש ל א י ק ט ר ג‬ ‫עליו‪.‬והזמינו נ ש מ ו ת ע ל י ו נ ו ת‬ ‫׳ מ מ ת י ב ת י ן ד ר ק י ע ו ה ש ב י ע ו א ת אליהו הנביא זל״ט ומלאך מ ט ״ ט שיבואו ב ע ז ר ת ם‬ ‫למלחמה‬ ‫ל כ ב ו ד השכינה‪ .‬‬ ‫פ ת ח ר ב י שמעון ואמר‬ ‫עלאץ‬ ‫מ א ר י מ ת י ב ת א ד ל ע י ל א ותתא‪ .‬ע״וש בתי׳ דמ״ג‪ (.‬ד ש א י ל להם בדיה ד ד ב ה מ נ ו נ א‬ ‫םבא‪ .‬נ ג ד הם׳״מ וגונדתו‪ .‬להצילם מרעתם‬ ‫והחרב‬ ‫בחבור הזה עכ״ל‪ .‬ועסק התורה הוא נקרא ה ק ל ע‬ ‫והרומח‪ .‬עו״ש דק״צ‪ 1:‬אמר הינוקא‪ .‬ר ו מ מ ו ת אל בגרונם‪ .‬ש י ח ג ר ו עצמם כאנשים החוגרים לצאת למלחמה בכל מיני כלי מ ל ח מ ה‬ ‫ב ח ר ב פ י פ י ו ת וברומחין ובמגינים‪ .‬חנוך מ מ נ א ]הוא מט״ט( נ ח י ת הכא א נ ת וכל מ א ר י מ ת י ב ת א‬ ‫ד ת ח ו ת ידך‪.‬ו ב ז ה‬ ‫י ב ו א ר ש מ צ י נ ו כמה םעמים בזוה״ק ובתיקונים ש ר ש ב ״ י זירז ע צ מ ו ו ת ל מ י ד י ו‬ ‫ת ח ב ר י י א ‪ .‬עו״ש דקס׳״ח‪(:‬‬ ‫־קדישא ה כ י ב ע י נ ן בכל‬ ‫ובקשתא‬ ‫בחרבא‬ ‫שאמד‬ ‫רבי אלעזד‬ ‫להינוקא‬ ‫הני זיני קרבא א ש ת ד ל נ א בהו ו י ד ע י נ ן ל א ג ח א ״ ק ר ב א‬ ‫וברומחא ובאבנין דקירטא‪ .‬וכדין וחרב פ י פ י ו ת בידם‪ .‬‬ ‫ד ל א ליקרא ד י ל י עבידנא‪ .‬ו ז ״ ל ]התיקונים תי׳ מ״ב דמ״ב‪ [:‬א ע ר ע נ א בםשריין ם ג י א י ן‬ ‫־דהוו קא א ת י י ן מ ק ר ב א דחויא‪] .‬כמ״ש ]בתיקונים ת י ׳ כ״א דס״א‪ I:‬ד א מ ר‬ ‫ר ע ״ מ א נ ח ק ר ב א לר״ש וחברוי‪ .‬א ל י ן‬ ‫עלך טול רשו ו נ ח י ת הכא ד ה א‬ ‫ק ר ב א ם ג י א ה אזדמן‪ .‬ו ב א ו מ א ה ל כ ל ח י י ל י ן‬ ‫)יב(‬ ‫לעילא‬ .‫ביאור‬ ‫< נ ג ד בניה‬ ‫מה‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫הנתונים בגלות בין האומות הנקראין חיוון‬ ‫בישץ ומבין‪ .‬א ת כ נ ש ו ב ב י מ ד ר ש א לאגחא קרבא עם חויא בגינה‪ .‬וכן היה ל ה ם‬ ‫ם י י ע ת א ד ש מ י א מ נ ש מ ו ת עליונות ש ב א ו מ ש מ י ם מזויינים בכל מ י נ י זיון ל ע ז ו ר‬ ‫ל ר ש ב ״ י ו ח ב ד י י א נ ג ד הקלי׳ ולהכניעם‪ .‬וכה א ר ש ב ״ י‬ ‫ל ח ב ד י י א בהכנםם ל ה א ד ר א רבא ‪1‬שם דקכ״ז‪ [:‬אתכנםו חברייא ל ב י א ד ר א מ ל ו ב ש י ן‬ ‫ש ר י י ן סייפין ורומחי בידיכון‪] .‬‬ ‫ד״א( כוי‪.‬דאכלין‬ ‫*ענא ש ה ם י ש ר א ל כאומרו ואתנה צאנה צאני וכוי‪ .‬ניחזי מ א י ניהו ח י ל א ו ת ק י פ ו דיליה‪ .‬ח ב ר י י א א ת ק י נ ו מ א נ י ק ר ב א‬ ‫׳ ב י ד י י כ ו ו א ג ח ו ק ר ב א ‪ .‬ד י ד ע י ן‬ ‫ל ק ש ר א ק ש ר א ד מ ה י מ נ ו ת א כדקא יאות‪ .‬א ל א‬ ‫ליקדא‬ ‫דשכיגתא‪ .‬ע״י היחידים שנעשה ע״י תיקון השלם בכל ה ע ו ל מ ו ת ב י ח ו ד א‬ ‫ש ל י ם ‪ .‬כמ״ש ]בזוה״ק ח״א דכ״ד‪ [.‬וכן הינוקא קרא לר״א ו ח ב ר י י א‬ ‫•דיליה מ א ר י דרומחין‪] .‬כ ד י להכניעם ש ל א י ה י ה‬ ‫־להם ע ו ד תקומה‪ .

‬ק ז ‪ 0‬ד ב י‬ ‫שמעו.‬ואמר רבון ע ל מ א י ה א ר ע ו א דילך ל מ י ה ב לן תוקפא‬ ‫ל י ולכל חברייא ולכל ד ע א ל י ן בקרבא ד א דאינון מ ס ט ר א דילך‪ .‬ללחום נ ג ד ה מ ק ט ר ג י ם ה ע ל י ו נ י ם‬ ‫ו ת ח ת ו נ י ם שהם ג ו נ ד א ד ס י ם‬ ‫ונחש צוררי‬ ‫השכינה‬ ‫הקדושה‪ .‬קם ר ב י ש מ ע ו ן בוצינא ק ד י ש א על רגלוי‬ ‫וסליק ידוי למארי עלמא‪ .‬‬ ‫נ ח ש‬ ‫ז קא נ ח ת א מ ל ע י ל א מלובשין‬ ‫ורומחיהון אשא‪ .‬‬ ‫ואלין‬ ‫בהון‬ ‫יחערון‬ ‫לאגחא‬ ‫קרבא‬ ‫לעילא‪.‬‬ ‫ועיי״ש‬ ‫שבאו‬ ‫ו א ת כ נ ש ו שמה רב‬ ‫ה מ נ ו נ א ס ב א בכמה מ ח נ ו ת קדושות של ת ל מ י ד י חכמים מ ג ש מ ו ת הצדיקים העליונים‬ ‫כמו מ ח נ ו ת רוכבי סוסים והולכי ר ג ל עיי״ש‪ .‬והם נשמות הצדיקים‬ ‫מ‬ ‫עליונים שבאו לסייע לרשב״י ולחבדוי שיוכלו ללחום נגד ייס״ י‬ ‫שריין‪.‬יש ת י ׳ י ״ ג ד כ י ט ‪ ( :‬פ ת ה רבי שמעזן זאעל‬ ‫ל ל א ץ א ת ת ק נ ו ואזדרזו במאני קרבא ]ר״ל‬ ‫וביחודיפ‪ .‬וםייפיהזן‬ ‫להבה‪ .‬וז״ל ]הוספת התיקונים בסוף זהר‬ ‫חדש! קרבא לם״מ ונחש ושבעין ממנן‪ .‬וחרב ה ו צ א ת מ ת ע ר ה ‪.‬‬ ‫ד( מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]תחלים כ ״ ג ‪ -‬ח ׳ [ ח ע ד ו ך לפגי ש ל ח ן ג ג ד צוררי‪ .‬וכ״כ ]בזוה״<ן‬ ‫ח ״ ב דע״ה‪ [:‬א ״ ר ש מ ע ו ן כו׳ בגין ד נ ש מ ת י ק ר י ל ע ת י ק יומין ה א י‬ ‫קרא תערוך לפני שלחן גגד‬ ‫צוררי‪ .‬‬ ‫ושפיר ד ק ש י י‬ ‫ט‬ ‫גאזרת בגבורה‪ .‬וגגדם י צ א ת מ י ד‬ ‫בחרב‬ .‬לאעלא בקדבא‬ ‫ד א בלא כיסופא קמך‪ .‬ו ל א א ה א בכיסופא ק מ י‬ ‫ב ר ח א ד מ ל כ א ד א ח מ ר בה כל כבודה ב ת‬ ‫עליה רשב״י‬ ‫מלך‬ ‫פנימה‬ ‫עכ״ל‪.‬כמ״ש בתרגום‬ ‫בתפלות‬ ‫ב ח ר ב י ובקשתי‪ .‬ברי‪ .‬‬ ‫ד כ ד נצחין ב נ ה א קרבין א ת מ ר בה אם‬ ‫הבנים שמחה‪ .‬‬ ‫ו ג ם בא עולימא נ ש מ ת צדיק עליון מ ש מ י ם וזריק חצים עיי״ש‪] .‬‬ ‫ג ג ד צ ו ר ר י הקלי׳ עכ״ל‪ .‬ופי׳ ]באוהח״מ שם‪ .‬ואיהו ק ט י ל ל א ד ם קדמאה ולכל‬ ‫הוא‬ ‫המקטרג! דאיהו מקננא‬ ‫דרין‬ ‫דהוי אבתריה‪ .‬ולאפקא מ ת מ ן בלא כיסופא ק מ ך וקמי מ ט ר ו נ י ת א עלאה‪.‬עו״ש תי׳ כ ״‬ ‫א‬ ‫ד מ ״ ג ‪ [ :‬א מ ר רבי שמעון‪ .‬כ י ר ש ב ״ י ת מ י ד‬ ‫ביקש‬ ‫רחמים‬ ‫מהשיית‬ ‫שיערוך‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ש ל ח ן ביהודים ו ב ה ת ג ל ו ת ס ו ד ו ת ה ת ו ר ה ואוצרותיה‪ .‬ועיי״ש‬ ‫לעזרו הרע״מ וחוטרא בידו שבו הכה ה מ צ ר י שהוא נחש הקדמוני‪.‬ועיין מש׳׳כ בזה בספרנו‬ ‫הקדוש ]מדות רשב״י די׳׳ב‪ .‬הא מ א ר י תריסין ‪1‬בעלי כלי זיין‪ .‫ביאור‬ ‫לעילא ותתא‬ ‫למיהוי‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫בעזריה‪ .‬‬ ‫קשתותיהם‬ ‫ק ש ת י אש‪.‬כולהו כ א ר י עיינץ‬ ‫]שיש להם הכח בקדושת עיניהם בבחי׳ נתן עיניו בו וגעשה גל של עצמות‪ .‬בצלותי ובבעותי[ ל ג ב י חויא ] ה ו א ה נ ח ש הוא הם״מ הוא השמן‬ ‫בטורין רברבין‪ .‬ובגין דא כרוזא נפיק בכל יומא מ א ן דקטיל ההוא חויא‬ ‫ד א י ה ו מ ק נ נ א בטורין רברבין יהבין ליה ב ד ת א‬ ‫שבאו אליו‬ ‫ד מ ל כ א ד א י ה י צלותא‪ .‬ו ב מ ל ח מ ת אש ד ת השערה‪ .‬בביאורנו אות ביו עיי״ש׳׳ בוודאי ה א מ א ר י תריםין בבי מדרשא‪.‬בשם ה ר מ י ק זלהיד‪{.‬ ‫גרביך ב מ א נ י ק ד ב א דילן״‬ ‫זריז‬ ‫גיחזי מ א י ת ק י פ א ז ג ב ז ד א ד י ל ך ‪1?1 .

‬ע ל ה אתמר רוממות א ל‬ ‫ב ג ר ו נ ם ו ח ר ב פיפיות בידם ]כמיש ברבות הי‪ .‬ת מ ן ]ר״ל כ ש ה ח ר ב‬ ‫ה י א ב ת ע ר ה בנרתיקה[ א ש ת כ ך דינא‪ .‬ורינא מפ׳י ב״ד דלתתא‪.‬לכן ש פ י ר‬ ‫מו‬ ‫עליה ד ש ב ״ י וחרב ה ו צ א ת‬ ‫מתערה שלפת נגד צידדין‪.‬‬ ‫ש‬ ‫] כ ש ע ה‬ ‫משחחוים להבל‬ ‫‪ .‬מ ה כ ת י ב‬ ‫דין‬ ‫כ י ר ו ת ה ב ש מ י ם חרבי כ ר עיי״ש‪ .‬‬ ‫מאמר‬ ‫בהקדמה‬ ‫דכיין ד א מ ר שלפת ב ו ו ד א י‬ ‫ה ז ה ר ‪1‬בח״ג דרע״ד‪[:‬‬ ‫״‬ ‫‪t.‬ו א י ת א ]בזוה״ק ח ״ א דכ״ו‪ .‫ביאור‬ ‫קדשו‬ ‫*חרב‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫דקיוייט‬ ‫השלופה כםש״ל‪ .‬‬ ‫אותה‬ ‫הלשון‬ ‫מתערה‪.‬ה ה ״ ד כ י ר ו ת ה ב ש מ י ם ח ר ב י ה נ ה ? ל א ד ו ם ת ר ד ]כינתו‬ ‫כ מ ״ ש )בזוהיק ח ״ ב די״ט‪ 1:‬כ ש ה ק ב ״ ה ע ו ש ה‬ ‫בשרים ש ל מעלה‪ .‬‬ ‫־ ע ו ד יאמר‪ .‬כ מ ״ ש ]בחגיגה י״ד‪[:‬‬ ‫א ר ב ע ה נכנסו ל פ ר ד ס‬ ‫כ ו‬ ‫‪ /‬א י ל רבי עקיבא‬ ‫כשאתם‬ ‫מגיעין‬ ‫אצל‬ ‫א ב נ י ש י ש ט ה ו ר ה ז ה ד ו ש ל א ת א מ ר ו מ י ם מים‪ .‬‬ ‫דינא‬ ‫מפ׳י ב״ד‬ ‫אדנ״י‪ .‬ביה‬ ‫המלך שככה‪ .‬‬ ‫הוצאת מתערה‪..‬ת ש ו ר י ה( ו מ י ן ש ו ך ן ז ו ( ‪:‬‬ ‫ג‬ ‫בר יוחאי‬ ‫א( כ ת ת ו ש ר ש ב ״ י ה ג י ע ו ה ש י ג ה ס ו ד ה ג ד ו ל ש ל א ב נ י שיש‪ .‬י׳ ר י ש א ד ח ר ב א ‪ .‬ולבאר דקדוק‬ ‫הוצא‬ ‫בסייף‪.‬וחמת‬ ‫והנה רשביי‬ ‫ביחודיו‬ ‫ברכאן דביר• א ד נ י שפתי תפתח ופי‪ .‬ו ל נ ג ד ו‬ ‫‪-‬תמיד ה ו צ י א החרב מ ת ע ר ה מ נ ר ת י ק ה ולחם ע מ ו בחרב שלופה‪ .‬‬ ‫בסייף להם״מ‪ .‬ה״א ה ״ א‬ ‫תרץ‬ ‫פ ׳ י פ ׳ י ו ת דילה‪ .‬צ ד ק צ ד ק‬ ‫תרדוף‪.‬א ז ה ק ל י ׳ נכנעים ו נ ח ל ש י ם מ א ד עכל״ל‪ .‬לם׳׳מ‪ .‬ר ג ו פ א דחרבא‪ .‬‬ ‫ל ך ן ן‬ ‫למאן‪ .‬ה ג ע ת א( ו ? נ י א ך י ה ל י ש ב(‪ .‬הה״ד כ י‬ ‫ר ו ת ה ב ש מ י ם חרבי‪ .‬ןוראיתי רמז נחמד בזה העכין‬ ‫בפסוק והוי״ה וד״ל החרב שהיא בחי׳ הוי׳־חן בהיכל קישו ]היכל גי׳ אדנ׳׳י‪ .‬וכן מ ש י כ ] ב ש ב ת‬ ‫^‬ ‫^‬ ‫ה מ ל כ ן ת ׳‬ ‫ש ם ח ל ק נ ו כ ר שהם‬ ‫ה ן א‬ ‫כ מ‬ ‫‪.‬לפי גי׳ הרמ״ק זלה״ה שם‪ .‬וזה ד ק פ י י ט‬ ‫עליה ד ש ב ״ י וחרב ה ו צ א ת מ ת ע ר ה ש ל פ ת נ נ ד צורריך‪.‬‬ ‫™‬ ‫בר‬ ‫יוחאי ל??קום‬ ‫א ל נ י ש י ש ‪ .‬ו ב ת י ׳ ד״פ‪ [:‬ד ם י פ ר ר ב י א ל ע ז ר ד ר ש ב ״ י‬ ‫הוה‬ .‬ו מ ת ח ב ר ץ ת ר ץ שמהן‪.‬‬ ‫ח ת כ ץ תרין‬ ‫נרתקא‬ ‫דחדבא‬ ‫דינין‪.‬ג ם‬ ‫ג ל ת כ ו ת ר ת > ע ל ע י ש ד(‪ .‬פ ל ט ה‬ ‫הרשע שהוא‬ ‫נפשי מאותו‬ ‫ע ת י ד ליפול בחרבך‪ .‬ח״ב דקטיו‪[:‬‬ ‫בצדיק ח״י‬ ‫חדבא‬ ‫עלמין‬ ‫כליל ח״י‬ ‫בנרתיקה‪ .‬״ [ ודל‬ ‫כ ד‬ ‫נ ‪:‬‬ ‫ולריק כ ר‬ ‫ו מ ה ש א נ ו אומרים ש ל א‬ ‫ש א ח ר י הוזכרנו ש ב ח י י ת ‪/‬‬ ‫ו א ח ״ כ זכרנו גנות הקלי׳‪ .‬זוה״ק ח ״ א דכ*די‪ .‬‬ ‫דלעילא‪ .‬ע י י ״ ש ]בדש״י ו ת ו ס פ ת ובחא״ג‪1‬‬ ‫מ ש ״ כ בזה‪ .‬‬ ‫ו ב ה ת ג ל ו ת סודות ה ת ו ר ה היה דן‬ ‫עאל‬ ‫יאהדונה״י ע כ י ל ‪.1‬ח ר ב דקוב״ה‪ .‬ובזה יובן מ ש ״ כ ] ב ב ״ ר פע״ה־א׳! פ ל ט ה נ פ ש י‬ ‫מ ר ש ע חרבך‪ .‬ק ר י א ת ש מ ע הוי״ה חרבא דקוביה‪ .‬י׳׳ל שהחרב בנרתיקה אדניז‬ ‫‪ wv‬הס מפניו כל האי־ץו‪ .

‬‬ ‫אריה בשם ע״ג‪ (.‬ו ש פ י ר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י למקום‬ ‫אבני שיש ה ג ע ת ‪.‬ושאילו‬ ‫השיר‬ ‫חברייא‬ ‫ב ר יוחאי‬ ‫ה ג מ ר א זו מ״ש רע״ק ל ת ל מ י ד י ו כ ש ת ג י ע ו ־‬ ‫ל א ב נ י ש י ש טהור כר‪ .‬והסבא דםבין הנז״ל שגילה ל ר ש ב ״ י ה ס ו ד‬ ‫ה ע ל י ו ן מ א ב נ י ש י ש טהור היה נ ש מ ת צדיק עליון גבוה מ ע ל גבוה‪ .‬ערך‬ ‫מ ש ב ט יהודה‬ ‫הזהר[ ד מ ל כ א מ ש י ח א א ת י ל מ ת י ב ת א‬ ‫עלאין‪.‬כי מציגו ש ק ר א ו ל ר ש ב ״ י אריה‪ .‬‬ ‫ו כ ת ב ]בתי׳ ת י ׳ ה׳ ד״כ‪ [.‬פרח ואסתלק‬ ‫מינייהו‬ ‫עכ״ל׳ י א י ת א‬ ‫]בזוה״ק ח״ג ד ר מ ״ ו ‪ :‬ובדרנ״ח‪ (.‬ה ג ע ת‬ ‫]ד״ל ע ״ י ה ש ג ת ק ב ל ת נשמת( ופני אריה ליש‪.‬ועיין ] ב ז ו ה ״ ק‬ ‫ח״ב‬ ‫ד ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו קרא ל ה ס ב א‬ ‫דקי״ד‪[.‬א ד ה כ י נחית ס ב א דםבין ואמר לון רזא ע ל א ה א י ת ה ב א‬ ‫ואוקמוהו ב מ ת י ב ת א עלאה‪ .‬‬ ‫עיי״ש שגילה להם ה ס ב א ה ס ו ד‬ ‫ש ל א ב נ י ש י ש טהור‪ .‫ביאור‬ ‫הוה‬ ‫ב ב י מדרשא‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י למקום אבגי שיש‪ .‬‬ ‫נקרא‬ ‫בהקדמה‬ ‫אריה‬ ‫עליה‬ ‫מש״כ‬ ‫הבא‬ ‫ד ש ב ״ י ופני אריה ליש‪.‬ובגין דלא תטעון‪ .‬א מ ר על ד ב י א ל ע ז ר בן ר ש ב י י שהוא ארי בן א ד י ׳ ו כ ״ כ‬ ‫]בזור״״ק ח״ב דט״ו‪ [.‬‬ ‫]בערכי הכינויים‪ .‬‬ ‫]עו״ש ד״ז‪ 1:‬ד ר ש ב ״ י ראה‬ ‫דמלכא‬ ‫משיחא‪.‬ד ר ע ״ מ גילה לרשב״י סוד של א ב נ י ש י ש ט ה ו ר ‪.‬ד א י נ ו ן‬ ‫זכאין ד ה ה ו א ע ל מ א א ת י א ן לגביהון‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ועיין ‪1‬לעיל ד ף ל ‪ -‬ל ״ ן‬ ‫א‬ ‫מ ש ״ כ בביאורינו ע ל מ ו ש ב טוב ישבת‪ .‬כ מ ״ ש ]ב׳ימ דפ״ד‪ [:‬דרשב׳׳ג א ב ו ה‬ ‫ד ר ב י ג ו הקדוש‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‬ ‫ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בערכי הכינויים‪ .‬ל כ ן ש פ י ר‬ ‫דקפייט‬ ‫ע ו ד יאמר‪.‬דרשב׳״י היה ה צ ד י ק יסוד עולם‪ .‬ד א ל י ה ו זל״ט ג״כ נתגלה לרשב״י וגילה לו ה ס ו ד ש ל‬ ‫א ב נ י ש י ש ט ה ו ר עיי״ש‪ .‬‬ ‫וקמו כל ח ב ר י י א וקם‬ ‫עיי״ש‪.‬ו א י ת א ] ב ה ק ד מ ת‬ ‫דרשב״י מתעטד מרישי מתיבתי ב ע ט ר י ן‬ ‫ר ש ב ״ י והוד‪ .‬‬ ‫אריא ע ל א ה גיבר ת ק י ף ד ל א ה ו ה‬ ‫כ מ ה גיברין ל ג ב י ה כלום‪ .‬ד ב כ ל א ר ח א ד צ ד י ק י י א אזלין ומילי ד א ו ר י י ת א בינייהו‪ .‬ד מ ש י ת‬ ‫ה נ מ ש ל לאריה עכ״ל‪ .‬‬ ‫ב( י ד ו ע הוא כי כל הסבין הנז׳ בזהר ובתיקונים היו נ ש מ ו ת ה צ ד י ק י ם מ מ ר ו מ י ם‬ ‫תמיד‬ ‫שנתגלו‬ ‫ל ר ש ב ״ י ולחברייא לגלות להם‬ ‫סודות‬ ‫התורה‪ .‬ד ר ש ב ״ ג א מ ר ד ר ש ב י י אריא‪ .‬סליק נהוריה ע ד רום ד ק י ע א כ ו ׳‬ ‫לרב‬ ‫ושפיר דקפייט עליה‬ ‫המנונא‬ ‫סבא דמנהיר שרגין ב ה י כ ל א‬ ‫ר ש ב ״ י ]שזכה ל ק ב ל פני מ ל כ א מ ש י ח א ^‬ ‫והוא[ פ נ י אריה ליש‪.‬ערך אריה[‬ ‫דאריה‬ ‫הוא‬ ‫כינוי‬ ‫ל צ ד י ק כ מ ״ ש ] ש ״ ב ‪ -‬א ׳ ‪ -‬כ ״ ג [ מ א ר י ו ת גברו עכ״ל‪ .‬ור״א ב ד י ה אריא׳ ו ל א דבי‪-‬‬ ‫שמעון‬ .‬נחיתנא לכו בגין ד י ת ג ל א ר ז א ד א‬ ‫בינייכו ד א י ה ו ד ז א עלאה‬ ‫טמירא‬ ‫מ ב נ י גשא‪.‬ו כ ״ כ‬ ‫]בזוה״ק ח״א ד״ז‪ [.‬א ת ו ל נ ש ק א ליה‪ .

‬ובזה יבואר מאמר ה מ ד ר ש ]במד׳״ר ם כ ״ ב ‪ -‬ט ׳ [ ל ב‬ ‫חכם‬ ‫ל י מ י נ ו זה‬ ‫הצורף ח״א‬ ‫משה‪ .‬דכל פקודין דילך לקיימא איזהו ח ס י ד‬ ‫המתחסד‬ ‫עם קונו‪.‬ו כ ת ב ]בקה״י‪ .‬עושה חיל‬ ‫גייזר‪ .‬ערך גולת הכותרות[ ש ה ו א כינוי או ל ח ס ד‬ ‫א ו לגבורה‪ .‬רהיט אבתריה דרבי למעון דהזה וכיב‪ .‬ו ה ש ת א שפיר ד ק פ י י ט עליה רשב״י ופני אריה ליש‪.‬כל א ר י ץ ד ע ל מ א קשיין‬ ‫ל א פ ק א ט ר פ א מפומייהו‪ .‬ואחריו ר מ ז ת י סוף הפסוק ימין יהוד‪ .‬ויבואר בזה‬ ‫ה י ח ס ו ה ה ת ק ש ר ו ת של משה רבינו ע״ה ב מ ד ת החסד‪ .‬‬ ‫‪(t‬‬ ‫י ב ו א ר ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״א דס״ט‪ [:‬כ ת י ב א ת ה מ ו ש ל ב ג א ו ת ה מ ו‬ ‫בשוא‬ .‬‬ ‫מ א \ י ב י ל ךןמןו ^ גאג־ץ־גז‬ ‫ה ו ה לאי‪ .‬ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת א ו ר‬ ‫ניצוץ‬ ‫נשמתו‬ ‫ברשביי‪.‬גור אריה‪ .‬וזה מ ר מ ז בחרוז ה ח ס ד הזה ופני אריה‪ .‬ועיין ]לעיל דף מ״ב‪ [:‬מ ש ״ כ ש ר ש ב ״ י הוא ב ח י ׳‬ ‫החסד‪ .‬וכה א״ר פ נ ח ס‬ ‫ב ן י א י ר ]עו״ש דרם״א‪ [.‬רבי א ב א‬ ‫*\ז\יי‬ ‫ח מ א ן ל ר ב י ש מ ע ו ן הוה ר ה ט י אבתריה‪ .‬בזוה״ק ח״« דרכ״ג‪ [.‬ואמרי אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג‪] .‬ומה ע ל מ י ן‬ ‫מ ז ד ע ז ע י ן מיניה אנן עאכ״ו‪ .‬‬ ‫יהב‬ ‫לך מ ד ת חסד‪.‬וז״ל ימין יהו״ה רוממה גי׳ רעיא מ ה י מ נ א עיי״ש‪ .‬כי זה החרוז הוא כנגד ספירת החסד כמש״ל במבוא‪ .‬שהם ע ל ר א ש י‬ ‫ה ע מ ו ד י ם שהם בחי׳ ג״ה עכ״ל‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫מז‬ ‫• ש מ ע ו ן כ ש א ר אריותא‪ .‬‬ ‫ג> מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ] מ ״ א ‪ -‬ז ׳ ‪ -‬מ ״ א [ ע מ ו ד י ם שגים וגלות ה כ ו ת ר ו ת א ש ר ע ל ר א ש‬ ‫העמודים‪ .‬ו ר א י ת י רמז נפלא‬ ‫]בספר‬ ‫הקדוש ה מ ו פ ל א כת״י ס פ ר‬ ‫דל״ג‪ (.‬מ ס ו ה י כ ופני אריה אל הימין ש ה ו א‬ ‫ב צ ד דרום בחי׳ חסד‪ .‬עליה כתיב אריה שאג מי לא יירא וגר‪ .‬‬ ‫]עו״ש דקי״ט‪ [:‬ו מ ש ה‬ ‫אתקשר בע״ב‬ ‫ד א י ה ו ח ס ד ד ר ג א דאברהפ‪ .‬לית מ א ן דקאים קמייהו‪.‬א ״ ר א ב א לר״א אריא בר אריא מ א ן יקים ק מ י י ה ו כ ד ש א ג י למטרף‬ ‫טרפא‪ .‬איר ‪ TO‬רר^‬ ‫ה י ילכו כאריה ישאג‪ .‬ורשב״י‬ ‫ה ו א בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת משה‪ .‬איגון טרפי ט ר פ א‬ ‫ו י ה ב י לכולא‪ .‬וכאן בחרוז ה ז ה‬ ‫ש מ ד ב ר מ ם ד ת החסד‪ .‬ואלין נוחין לאפקא מפומייהו טרפא‪ .‬והוד‪ .‬כל א ר י ץ ד ע ל מ א תקיפין ואלין יתיר מכולהו‪ .‬לכן א מ ר לשון י ח י ד ג ו ל ת כ ו ת ר ת שהוא מ ד ת ה ח ס ה ו כ מ ״ ש‬ ‫בזה בסמוך ב א ו ת ש א ח ר זה א ו ת ד ׳ עיי״ש‪.‬‬ ‫בהקדמה מש״כ ]בזוה״ק ח״ב ד ק י ״ ד ‪ :‬ברע״מ[‬ ‫דאמדו‬ ‫ל ר ע ״ מ א ת הוית גומל ח ס ד עם שכינתא‪ .‬עו״ש‬ ‫דקצ״ו‪ [.‬וכ״כ ]בזוה׳יק ח״ג דע״ט‪ [:‬ד כ ד הוה רבי א ב א וזזבוייא‬ ‫!־ךלגז^י וב&ה חול?י‪1 .‬וכה אמר רבי פנחס בן יאיר חותנו ד ר ש ב ״ י‬ ‫ךלעילא‬ ‫!בזוה׳״ק ח ״ ג ד״ס‪ [.‬ש מ ע ו ן בן יוחאי ודו״ק‪ .‬ושפיר דקפייט עליה ר ש ב ״ י ופני אריה ליש‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬לרבי אלעזר נכדו‪ .‬דרשב״י הוא כאריה דלא דחיל מ ב נ י ענא‪ .

‬‬ ‫ה( כ צ ״ ל תשורו בוי״ו‬ ‫לבסוף‪ .‬ו א י ת א ]בקה״י‪ .[:‬ועיין ]במק״מ[ ש ם ש ה ו א בחי׳ ח ס ד ד ז ע י ר עכיל‪.‫ביאור‬ ‫בשוא‬ ‫אתה‬ ‫גליו‬ ‫תשבחם‪.‬ד י ל ע י י מ ש ה ר ב י נ ו‬ ‫בחיי‬ ‫שהוא‬ ‫ח ס ד כנז״ל בחרוז זה באות בי‪ .‬כלומר שהים רואה א ת ח ו ט ה ח ס ד כ מ ש ״ ל ב א ו ת ד ‪/‬‬ ‫נעשה כחומה ואינו עובר גבול שורותיו‪.‬ו מ י ישורך פי׳ ו מ י ד ו א ה א ו ת ך ‪ .‬ק ו ב י ה שדר ח ד חוטא מםטרא‬ ‫דימא‬ ‫קפיץ‬ ‫בגלגלוי‬ ‫סלקי•‬ ‫ותהומי‬ ‫דימינא ומשיך גלגלוי ] ש מ ש פ י ע ח ס ד י ם‬ ‫מ צ ד ה ח ס ד וממתקים הדינים‪ .‬‬ ‫כמ״ש‬ ‫]בזוה״ק ח ״ א דפ״ד‪(. ר ו ק ב( ? ן ח ך ש ח ד ש י ם ג(‪ .‬ושפיר דקפייט עליה רשב״י ]גם ה מ ש י ך ת מ י ד את( גולת כ ו ת ר ת על עיש‪.‬‬ ‫ו( ע י י ן ] ב י ב ד‪[/‬‬ ‫א י ד ו ו ת א דימא‪] .‬‬ ‫כוכבים מכימה עכ״לז‬ ‫וכשבקש ל ם ת מ ה נ ט ל ש נ י כוכבים מ ע י ש וסתמה‪ .‬ופי׳ מלשון‬ ‫חומה‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ו ב ה ק ד מ ת ה ז ו ה ״ ק ש כ ת ב נ ו‬ ‫ל ע י ל בחרוז זה באות ד ׳ ולית מ א ן ד י ד ע ליה‪ .‬ורשב״י א ש ד בימיו לא נ ר א ת ה ה ק ש ת ב ע נ ן כי‬ ‫ה ג י ן ע ״ כ דורו בזכותו הגדול‪ .‬‬ ‫ת ש ו ד ו אתוון ת ש ו ר ו ‪ /‬ו ת ש ו ר מ ל ש ו ן‬ ‫מנחה תשורה‪.‬ק ז ‪ 3‬ע‬ ‫ש ב ת ו ת ד( ס ו ד ן ז מ ש י ם ה ‪ /‬ק ש ר ת ק ק ז ר י ש י ן ו( ק ש ך י ן ז & ‪ :‬בי •‪mm‬‬ ‫א( חרוז‬ .‬בשם ה ר מ י ק זלד״״ה( ושכיך ז ע פ י ה ‪ 1 .‬‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫בשעתא‬ ‫ונחתי‪ .‬הוא( ישורך‪.‬וזה ד ק פ י י ט ו מ י י ש ו ר ך ‪.‬ופירש״י שם( ג ל י ה י ם ש ה ם נ ע י ם ונדים‬ ‫והעין מ ת ע ש ש ת בראייתן עכ״ל‪ .‬ובזה י ב ו א ר מ ש ״ כ ‪1‬בב״ד‬ ‫ם כ ״ ו ‪ -‬ו ׳ [ שבזכות מ ש ה י נ י צ ל נח מהמבול‪ .‬ל י‬ ‫ת‬ ‫מ א ן ד י ד ע ליה ]מפני שלא ידעו ה ק ל י ‪ /‬שם בשם הרא״ג זלה״ה(‪ .‬ו א י ת א ] ב ר כ ו ת‬ ‫דנ״ט‪ (.‬‬ ‫מםטרא דימינא שייותא‬ ‫ד ע ל מ א עלאה‪ .‬כמר ] ב ר א ש י ת ‪ -‬מ ״ ט ‪ -‬כ ״ ב [‬ ‫צ ע ד ה ע ל י שור‪ .‬ע ר ך חסד[ ד א ו ת ו ׳ ה ו א בחי׳ ח ס ד‬ ‫כ מ ״ ש ] מ ה ד ב ר א ש י ת דט״ז‪ .‬והיה מ מ ש י ך ת מ י ד י ן כסדרן ה ג ו ל ת כ ו ת ר ת‬ ‫חוט‬ ‫ה ח ס ד ע ל עיש‪ .‬וספירת הבינה מ ת ק נ ת ב ר א ש ו נ ה‬ ‫א ת ספירת החסד‪.‬כי בחרוז זה מ ד ב ר מספירת החסד‪ .‬ו מ ו ב ן שהוא‬ ‫ב כ ח ה ח ס ד הנקרא גולת הכותרת כנז׳ באות שקודם זה‪ .‬בשעה שהקב״ה ב ק ש להביא מבול לעולם נ ט ל ש נ י כוכבים מ כ י מ ה ]ד׳״ה‬ ‫ו ה ב י א מ ב ו ל לעולם ]אייה זש׳׳כ ובעל הטורים כפ׳ ‪ rm‬וארבת השמים בגי׳ שלקח שגי‬ ‫י״ב‪[.‬ק ו .‬ואומר ו מ י ]היא בחי׳ בינה ש י ש בה נ ׳ ש ע ר י ם שגי׳‬ ‫מי‪ .‬‬ ‫בינה‬ ‫ב ר י ו ח א י ‪ 3‬ק ן ש ה ק ד ש י ם א(‪ .‬ופי׳ ]שם במק״מ[ ש ה ח ס ד הוא הספירה ה ר א ש ו נ ה ש ת ק נ ה ה ב י נ ה‬ ‫ה נ ק ר א ת ע ל מ א ע ל א ה עכ״ל‪ .‬מלשון‬ ‫הכתוב‬ ‫]איוב‬ ‫ל י ד ‪ -‬כ י ט ( ויסתר פנים ו מ י ישורנו‪ .‬אוהח״מ‪ .‬‬ ‫וריל‬ ‫התשורה‬ ‫שמקבל‬ ‫ה ח ס ד מ מ י ה ו א מקבל‪ .

‬וז״ס ש ב ע ש ב ת ו ת‬ ‫מדה‬ ‫כ ל ו ל ה מז׳ ח ג ״ ת‬ ‫דםפירה ש כ ל‬ ‫נהי״ם‪ .‬‬ ‫ה א ח ד לפי שהקו‬ ‫הוא ה ה ת פ ש ט ו ת‬ ‫ה נ ק ו ד ה ‪ .‬ומקור דבריו א י ת א ]בתי׳ ב ה ק ד מ ה‬ ‫דף‬ ‫י׳‪ [.‬‬ ‫ד( ז ״ ל ]קה״י‪ .‬וביאר ר ב י ג ו‬ ‫ה א ר י ז ״ ל ‪1‬בע״ח שמ״ז ס״ז‪ .‬ש ת ח ל ת‬ ‫ה ג ל ו ת ם הוא‬ ‫גוון‬ ‫ירוק כר‪ .‬‬ ‫ובעו״ת דמ״ט‪ [.‬ק מ ״ ה ‪ :‬קנ״ט‪ .‬אם כל ההתפשטות‪ .‬וזה הגוון‬ ‫ה ו א מ ק י ף א ת העולם כלו‪ .‬ה ז א ת אל גוון ירוק‪ .‬וז״ל מ ס ט ר א ד א מ א עלאה דאיהו תשובה ]כמבואר בכ״מ בזוה״ק ובהאריז״ל‪.‬ויחסוה אל גוון הירוק‪ .‬ולכן ד מ ו‬ ‫כל ה ת ח ל ת הגילוי אל גוון ירוק עכ״ל‪.‬רל״ח‪[:‬‬ ‫בינה[‬ ‫ד ב י נ ה ה י א נ ק ר א ת קודש הקדשים‪ .‬ל פ י‬ ‫ש ה ו א ה ת ח ל ת הגוונים ב מ צ י א ו ת הצמיחה‪ .‬כמו שנראה מ ט ב ע צ מ ח י האדמה‪ .‬‬ ‫דאמא‬ ‫ע ל א ה ה י א בינה וחשובה[ קו ירוק דאםחר כל עלמא‪ .‫ביאור‬ ‫א(‬ ‫טח‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ח ר ו ז הזה הוא רמז נגד ספירת הבינה כמש״ל במבוא‪ .‬ומקורו הוא ]מזוה״ק‬ ‫ח״ג‬ .‬ז׳ פעמים ז׳ הן מ ״ ט ש ע ר י בינה‪ .‬ו ב כ ל‬ ‫יחוד של או״א אבא מחדש‬ ‫חדשים‪ .‬והן‬ ‫מ ס פ ד ש ב ע שבתות‪ .‬וכל ספירה הוא בחי׳ ש ב ת א ח ד עכ״ל‪ .‬ובשער מארז״ל מס׳ חגיגה[ שבינה נ ק ר א ת‬ ‫ק ו י ר ו ק ש מ ק י ף את העולם הוא זו״ן עכ״ל‪ .‬ולכן ייחסו המדד‪ .‬ולמה גקראת ס פ י ר ת‬ ‫ה ב י נ ה קו ירוק‪ .‬והיא בחי׳ בינה עיי״ש‪ .‬ובינה ה י א נ ק ר א ת‬ ‫ק ו ד ש הקדשים‪ .‬וכן ה ב י נ ה היא היתד‪ .‬וכן ראיתי להרב המחבר השיר ה ק ד ו ש הזה‬ ‫] ב ם פ ד ו כ ת ם פז דצ״ט‪ [.‬ערך ש ב ע שבתות( הוא בינה‪ .‬ביאר הרב המחבר השיר הקדוש הזה בספרו ]כתם פז די״ד‪[:‬‬ ‫ו ז ״ ל כ ו נ ת ד ז י ל באומרם ת ה ו זה קו ירוק‪ .‬שו״ר ]בזוה״ק‬ ‫ד ד ל ״ ח ‪ :‬שם בהגהות מוהרחיו אות ל׳[ דיסוד ד א י מ א נקראת קודש הקדשים‪.‬‬ ‫ג( י ו ב ן‬ ‫ב ס ו ד ו מ ש ״ כ ‪1‬בע״ח‬ ‫ש ט י ל דרוש י׳‪.‬עיי״ש ותראה הענין כי לא ה ע ת ק ת י כ א ן‬ ‫יותר מ פ נ י כ ב ו ד ה ׳ ה ס ת ר דבר‪.‬‬ ‫ב(‬ ‫א י ת א ]בחגיגה די״ב‪ (.‬כמ״ש !בזוה״ק ח״א דר״ו‪ (:‬מלכא ע ל א ה דכולא קודש‬ ‫ה ק ד ש י ם ‪ .‬כי כן נראה באופק הנראה לעינינו המקיף א ת העולם‬ ‫ב ת ח ל ת ה ב ק ר ו ב ת ח ל ת הערב אם לא ימצאו אידים עולים מן הארץ ויהיה ה א ו י ד‬ ‫זך י ר א ה קו ס ב י ב הארץ באויר השמים הסמוך לארץ הנקרא אופק‪ .‬ועיין ] ע ר ש דקכ״א‪ .‬ו ז י ל וזה ס ו ד‬ ‫א ס ת ר י ר ק ר ק ת מ צ ד א י מ א קו ירוק הנז׳ בתיקונים וכו׳ עיי״ש‪ .‬וז״ל קודשי קדשים הוא מדת הבינה עכ״ל‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח י ב דס׳״ז‪ (:‬אית מלך לעילא ] ד י ל‬ ‫ד א י ה ו רזא דקודש הקדשים‪ .‬קו ירוק שמקיף את כל העולם כלו כוי‪ .‬‬ ‫ח״ג‬ ‫ו ז ה י ב ו א ר ל ק מ ן באות ג׳ על מחדש חרשים בסוד כבוד ה׳ ה ס ת ר ד ב ר עיי״ש‪.‬כי תוהו רומז אל מ ד ת הבינה ה נ ע ל מ ת‬ ‫ב ו ‪ /‬ו ה נ ה יחסו ה מ ד ה ה ז א ת אל קו ירוק‪.

‬וזה נ ת י ב ל א י ד ע‬ ‫עיט‬ ‫ר‬ .‬או‬ ‫ו ש ע ר זה נ ע ל ם‬ ‫הוא‬ ‫כ ל ו ל ח ם ש ב ו היו כלם וממנו יצאו וא״כ ה ו א ל ע י ל ^‬ ‫מ מ ר ע ״ ה ו כ מ ש ״ ה ותחסרהו מ ע ט‬ ‫מאלהים‪ .‬בר ח ד‬ ‫ד ל א א ת מ ס ר ליה׳ ו ד ל‬ ‫בינה[‬ ‫א י ת ת ר ע י ן וכי׳ י א י נ ו ן‬ ‫]זוה״ק ח״א ב ה ק ד מ ה ד״ג‪ [:‬בההוא היכלא ]היא‬ ‫ח מ ש י ן ׳ אגליסו ל א ר ב ע סטרין והוו א ר ב ע י ן ותשע‪.‬והם הם הנקראים נ׳ ש ע ר י בינה‪ .‬‬ ‫חד תרעא‬ ‫ל י ת ליה ס ט ד א‬ ‫ל א י ר י ע א י הוא ל ע י ל א א י ה ו א לתתא‪ .‬וז״ל ]האררא רבא דקל״ו‪ [.‬וההוא נהר ש ב ע ש ב ת ו ת נפקו מיניה‪ .‬‬ ‫ויכל‬ ‫א י מ א ע ל א ה ד א י ה ו אלהיט‪.‬מחללא תנינא ]הוא מ ו ח בינה( מ ת ב ק ע ו מ ת פ ש ט‬ ‫ח ד מ ב ו ע א ו מ ת פ ת ח י ן נ׳ תרעין‪ .‬ל א ש ת מ ו ד ע א‬ ‫ב ד ר ג א ד א פ י ק לון דאיהו יובל‪ .‬דרום ח ס ד ו ע מ ו נ צ ח שהוא ענף ח ס ד כ נ ו ד ע הם י ״ ד שערים‪ .‬ו א י ת א ] ד י ה‬ ‫כ״א‪ [:‬נ׳ שערי בינה נבראו‬ ‫בעולם וכולן ניתנו ל מ ש ה חסר א׳‪ .‬ו ה ם‬ ‫ה מ ש י ם ש ע ר י בינה‪ .‬ד א‬ ‫ב ת ר דכליל ביה ש ב ע םפירן אתקריאו ע ל ש מ י ה כ ל ה ו ש ב ת ו ת ש ב ע שבתות‪.‬ו א י נ ץ‬ ‫ח מ ש י ן ת ד ע י ן ד ב י נ ה דאתמםרו‬ ‫למשה‬ ‫בסיני‪ .‬כי כל א ח ת מ ש ב ע ה ספירות ה ב נ י ן נ ע ש ו לה ש ב ע ש ע ד י ם‬ ‫ז׳ פ ע מ י ם ז׳ הם מ״ט‪ .‬ו ד ל )התי׳ תי׳ כ״א דנ״ח‪ [:‬יומא ש ב י ע א ה דכליל ש ב ע ש ב ת ו ת ‪ ] .‬ו ז מ י ש‬ ‫ח ד ת ר ע א ל י ת ליה םטרא לא י ד י ע א י הוא ל ע י ל א א י הוא ל ת ת א ׳ כי א י ן י ד ו ע‬ ‫י ד ו ע אם ש ע ר ה ח מ ש י ם ה ו א כללותם ש מ ק י ב ו ץ כולם נ ע ש ה ש ע ר זה ו א ״ כ ה ו א‬ ‫לתחא‬ ‫מכולם‪ .‬ו ש ע ר ה ח מ ש י ם הוא הכולל א ת כולם‪ .‬וז״ל ]עו״ש באותו העמוד[ יובל‪ .‬ו מ א מ ר ה ז ה ר‬ ‫הזה ביארו ד ב י נ ו‬ ‫דדא‬ ‫האריז״ל‬ ‫]בשער‬ ‫מ א מ ר י ר ש ב ״ י בדי״א ע״ג[ ו ד ל ש ב ב י נ ה‬ ‫יש בה כל ש ו ר ש י ה א צ י ל ו ת ש ל מ ט ה ממנה‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ח״ג דצ״ז‪ I:‬ו ד ל ש ב ע שבתות כו׳ דההוא נהר )בינה( ד נ ג י ד ונפיק ואקרי מיס‬ ‫חיים‪ .‬‬ ‫ה ( ח מ ש י ם שערי בינה‪ .‬א י ה י לחמשין‬ ‫שנין‪ .‬ע ז י ש‬ ‫ת י ׳ מ״ז‬ ‫דפ״ד‪(.‬וכה א ר ש ב י י‬ ‫ב ע צ מ ו ]בתי׳ תי׳ ל״ב דעיו‪ [:‬נ׳ זמנין אדכר באורייתא י צ י א ת מצרים‪ .‬ו נ ש א ר ש ע ד‬ ‫ה ח מ ש י ם ש ה ו א נעלם‬ ‫מ א ד ואינו נכנם ב צ ד א ח ד‬ ‫מ א ר ב ע צ ד ד ץ אלו‪ .‬ו מ ש ר ש י ה ב נ י ן הנגנזים ונםתמין בתוכה נ ע ש ה לה שערים‪ .‬ו ב ג ״ כ ההוא ת ר ע א םתים‪ .‬מ ז ר ח ת י ת ע ם‬ ‫ז ׳ שערים‪ .‬מ ע ר ב מ ל כ ו ת ע ם י ס ו ד ה ס‬ ‫י ״ ד שערים‪ .‬צ פ ו ן‬ ‫ג ב ו ר ה ועמו ה ו ד ש ה ו א ע נ ף גבורה הם י ״ ד שערים‪ .‬בינה‪ .‬כמ״ש ]בזוה״ק ח״ג דק׳׳ח‪ :‬ברע״מ[ אימא ע ל א ה ש נ ת החמשים‬ ‫שנה‪ .‬אימא עלאה‪ .‬ר״ל ז׳ ק צ ו ת זכל א ח ד מהם כולל ד•‬ ‫ספירות‪ .‬כי ה י א אם ה ב נ י ם ו מ מ נ ה י צ א ו‬ ‫ו כ ו ל ם בה כר‪ .‬וזה עולה עפ״י ה ס פ ד י ם ש ג ו ד ס י ן ואינון מ׳״ט‪ .‬ו כ א ש ר ש ע ד י ם א ל ו‬ ‫נ ח ק ק י ן ל א ר ב ע רוחות מזרח מ ע ר ב צפון‬ ‫דרום ]סדרם הם כך(‪ .‬‬ ‫אלהים ביום השביעי‪ .‬ד א ת מ ר ביה יובל הוא ש נ ת ה ח מ ש י ם שנה‪ .‬הרי מ״ט‪ .

‫ביאיר‬ ‫מט‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫‪-‬עיט ד ל א א ת י ד ע לעילא ו ת ת א כ נ ד בזהר בכמה מ ק ו מ ו ת‬ ‫ע כ‬ ‫״ ל ‪ .‬ונכנס הנ׳ בשמו ונעשה‬ ‫‪.‬ומגאת• כתוב ]בשעהם׳־ס‬ ‫בם׳ הליקוטים פ׳ ואתחנן‪ .‬אלא שאח״כ חסרוהו כוי‪ .‬כ י ד ו ע ה ו א‬ ‫ש א מ א דוחה א ת הקלי׳ והס בורחים ממנה מ פ ח ד ה ‪ .‬‬ ‫וזשרז״ל נש״ב נבראו בעולם וניתנו למשה חסר א׳‪ .‬והמ״ט הן מעט מזער בערך שער הנ׳ הגדול‬ ‫מכולם כוי‪ .‬ו י ד ו ע הוא ד ב כ ל מקום ש כ ת ב בזוה״ק ו ב ת י ק ו נ י ם ואוקמוה‪ .‬עלה‬ ‫אתמר‬ ‫כ י שם ה׳ כר‪ .‬שין של ת פ י ל י ן הלכה ל מ ש ה מסיני‪ .‬ופירש״י[ מאחוריו הוא‪ .‬ו ע ״ ד כ ת י ב וראית א ת אחורי‪ .‬ו ז י ל ]זוה״ק ח״ב ד מ ״ ג ‪[ :‬‬ ‫קשרא דתפילין‬ ‫דרישא‬ ‫א י ה ו ד ל י ת ‪ .‬וכונתו כאן של ואוקמוה ל ה ג מ ר א ]ברכות ד״ו‪ [.‬וידוע כי נשמה הוא בינה עכל״ל‪ .‬רזא לחכימין א ת מ ס ר ד ל א ל ג ל א ה ‪.‬בשם מהרח״ו זלח״הז‬ ‫וז״ל קודם שחטאו ישראל בענל היה משה בתכלית השלימוח והיה משיג שער הנ׳ של המשים שעדי‬ ‫בינה הגדול מכולם‪ .‬‬ ‫ז( ל ב א ר הלשון מ י ש קשריך‪ .‬וא׳ חסרו לו אח״כ‪.‬וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא ע ל י ך ו ת נ ן שם ה ׳ ממש‪.‬‬ ‫ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת אור ניצוץ נ ש מ ת ו ב ר ש ב ״ י ב ס פ י ר ת הבינה‪ .‬ובעת אסיפת רוחו ויעל משה מערבות מואב אל הר נב״ו‪ .1‬וכונת בעל ה ש י ר ה ק ד ו ש בכל חרוז זה ש ה ו א‬ ‫ע״ה‬ ‫‪ .‬‬ ‫וז׳׳ש ותחסרהו מעט וכו׳ פי׳ מעיקרו שים היה‪ .‬‬ ‫)יג(‬ ‫שתיק‬ .‬ולכן מ ט ע ם זה ויראו ממך‪ .‬וכ״כ ]בזוה״ק ח י ג‬ ‫דרכ״ח‪[:‬‬ ‫ש׳ של תפילין הלכה ל מ ש ה מ ס י נ י וראו כל ע מ י ה א ר ץ כ י‬ ‫ש ם ה ׳ נקרא עליך ויראו ממך‪ .‬ובזה י ב ו א ר ג״כ מ א מ ר ]הזהר‬ ‫ח ״ ג דק״מ‪ .‬כ נ ג ד ס פ י ר ת הבינה‪ .‬ה ר א ה ה ק ב ״ ה ל מ ש ה ק ש ר‬ ‫של תפילין‪] .‬כ ו נ ת ו‬ ‫ל ח ז י ל ב ש י ם ‪ .‬וזש״ה לך רד כי שחת וכו׳‪ .‬ערך שי״ן(‬ ‫כ י שם ה׳ הוא סוד בינה ע ל א ה עכ״ל‪ .‬‬ ‫ו( א י ת א ]שבת סיב‪ [.‬והיבא ג״כ בשל״ה סם‪ .‬וכ׳יכ ןבזוה״ק חייג דר״ס‪ [:‬א׳יל^קוב׳־ה למשה‪ .‬וכ״כ ]רש״י מ נ ח ו ת דל׳׳ה‪ [:‬ק ש ר‬ ‫ש ל ת פ י ל י ן מ א ח ו ר י העורף‪ .‬אלו ת פ י ל י ן ש ב ר א ש ש ׳‬ ‫ש ל ת פ י ל י ן כוי‪ .‬וכשחטאו ישראל נעלם ממנו‪ .‬‬ ‫וביותר‬ ‫ב י א ו ר א י ת א ]בתי׳ ת י ׳ י׳ דכ״ו‪ [.‬ו א י ת א ]בקה״י‪ .‬כמשרז״ל אל תקרי מעט אלא מ״ט‪ .‬הגחות מהרח׳׳ו[‪ .‬ה ג ה ו ת מ ו ה ר ח ״ ו שם[ דהיא א ח י ד א בהו‪ .‬ר״ל רי׳ד ממנין ל״ך‪.‬ואוקסוה מ א י שם ה׳‪ .‬פי׳ מעיקרא כולם ניתנו לו‪ .‬ו ע ״ ד איהו לאחורא כוי‪ .‬ותניא‬ ‫רבי א ל י ע ז ר ה ג ד ו ל א ו מ ר אלו ת פ י ל י ן‬ ‫ו ד א ו כל ע מ י הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך‪ .‬וררס״ב‪ [.‬מכאן ולהלאה אל תוסף ]אם‬ ‫לא חמות א׳׳א שתעלה לשער החמשים‪ .‬או סי׳ שחסרו הרבה ולא‬ ‫גשאר לו אלא מ״ט‪ .‬ב מ ש ״ כ ]ברכות ד״ז‪ [.‬וראו כל ע מ י ה א ר ץ‬ ‫שבראש‪.‬משה רב לך‬ ‫דאזדווגת בשכינחא ]פרצוף לאה שיש בה ם״ט שערים‪ .‬״ם‪ .‬וביחס ו ה ת ק ש ר ו ת של מ ש ה רבינו‬ ‫בספירת‬ ‫הבינה‪.‬נ׳שמ״ה‪ .‬לכן ק פ י י ט עליה רשב׳״י‬ ‫כל ש ב ח י ובחי׳ מ ע ל ת ספירת ה ב י נ ה ב ס ו ד ה מ ש י ם‬ ‫ש ע ר י בינה‪.‬לאה‪ .‬נ׳ בו‪ .‬בפסוק ויתעבי ה׳ בי למענכם‪ .‬והכי א ר ש ב ״ י‬ ‫ב ע צ מ ו ]בזוה״ק ח״ג ד ר ל ״ ו ‪ :‬מ ש מ א ד ם פ ר א דחנוך[ ו ז י ל ד׳ דא קשר של ת פ י ל י ן‬ ‫‪!.‬ש׳ של ת פ י ל י ן ד א א י מ א עלאה‪ .

‬א מ ד אימא ‪1‬ר״ל א נ י אגלה[‪ .‬וכ״כ ]בתיקונים ת י ׳ ח ״ י דל״ד‪ [.‬‬ ‫והסירותי(‬ ‫בד״ה‬ ‫כי‬ ‫מ ש ״ כ ד מ ש ה זכה לבינה‪ .‬א י ש כ מ ת נ ת ידו ד א ש כ י נ ת א ע ל א ה ]ביו״ט‬ ‫הארה‬ ‫ה י א מ ב ח י ׳ בינה ע ל א ה ש נ ק ר א ת ש כ י נ ח א עלאה[ ד ע ל ה א ת מ ר מ ת ן ב ס ת ר י כ פ ה‬ ‫א ף ]בינה נ ק ר א ת סתר‪ .‬עיי״ש מ ה שתירץ לו‪ .‬‬ ‫א ת י י ה י ב בך מ ס ט ר א‬ ‫ש ל מ ה א מ ר ה א בינה א י ה י ד מ ש ה כ ו ׳‬ ‫ב ג י ן ד א פ י ל ו לבינה לית בר נש ב ע ל מ א דיכיל לםלקא בר ממשה‪] .‬עו״ש ד ר ע ״ ד ‪ [ :‬מ ת נ ה‬ ‫ב מ ת נ ת חלקו‪] .‬‬ ‫ש ה ש י ג ע ד הבינה‪ .‬אינו אלא מן הלאה ה ז א ת ה נ מ ש כ ת מ מ ל כ ו ת ד ב י ג ה ו נ ע ש י ת‬ ‫ד ׳ ק ש ר ש ל תפילין‪ .‬בכה וחייך‪ .‬ו ר ש ב ״ י‬ ‫הוא בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת משה‪ .‬וכה א ר ש ב ״ י ל ר ע ״ מ ]ער׳ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫דרע״ט‪ [.‬בל״ר[ י ש מ ח מ ש ה ב מ ת נ ת ח ל ק ו‬ ‫! כ מ ש ״ ל בשם ה ז ה ר‬ ‫ד מ ת נ ה יייא בינה‪1‬‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ח י‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י מ‬ ‫א עלאה‪.‬צ ל ו ת א ד ש ח ר י ת ]של ש ב ת ש ה י א נ ג ד‬ ‫נ ש מ ה י ת י ר ה ש נ ת ו ס ף ב ש ב ת ש ב א ה מן הבינה‪ .‬עולם הנעלם‪ .‬הוא בחי׳ לאה זו ה נ ע ש י ת מ מ ל כ ו ת ד א י מ א עכ״ל‪ .‬‬ ‫וכ״כ ]עו״ש ת י ׳ כ י א דנ״ט‪ [.‬כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח״ג דקנ״ג‪[:‬‬ ‫ד א מ ר ו ל ר ע ״ מ ה ו ד דילך ד א ת מ ר ביה ונתן ה ה ו ד ל מ ש ה‬ ‫ד ב י נ ה כר‪ .‬וכה א מ ד ר ש ב ״ י ב ו צ י נ א‬ ‫ק ד י ש א ל ר ע ״ מ ]עו״ש ד ר מ ״ ב ‪ [ :‬ו ל ב ת ר ת ס ת ל ק עלייהו ל ב י נ ה ל מ פ ת ח בה ח מ ש י ן‬ ‫תרעין‬ ‫ה י א בינה‪ .‬וכ״כ ]שם דרמ״ח‪ .‬ד א ת ר ב י ב י מ א י א ד א י ה ו‬ ‫א י מ א עלאה‪ .‬ש נ א מ ר‬ ‫דחירו לישראל‪] .‬וכה א ר ש ב ״ י ]עו״ש דרכ״ג‪[.‬‬ ‫ו ע ל ה א ת מ ר י ש מ ח מ ש ה ב מ ת נ ת חלקו בגין ד מ ת ת אלהים היא‪] .‬עו״ש ע מ ו ד כ׳[‬ ‫א מ ר בוצינא ק ד י ש א לרשב״י‪ .‬ד ה א‬ ‫א ש ת כ ח ולית כדרא דא ע ד ד י י ת י מלכא מ ש י ח א ד י ה א ד ש ו לון לגלאה‪ .‬א י ה כ י בינה דרגא׳ דילך ו א מ א י א ו ק מ ו ה ו נ ת ן ה ה ו ד‬ ‫ל מ ש ה ש נ א ׳ ו נ ת ת מהודך עליו‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ודאי רעו*‬ ‫ש ת י ק ר ב י שמעון‪ .‬ורבינו האריז״ל גילה ו ב י א ר ]בע׳״ח‬ ‫ש ל ״ ח פ״ב[ וז״ל ו ד ע כי גם מ ש ה ד ב י נ ו ע״ה א ש ר עליו נ א מ ד ]בזהד ח ״ ג דרכ״ג‪[.‬ושם ב ה ג ה ו ת נ י צ ו צ י א ו ר ו‬ ‫א ו ת א׳[ עיי״ש‪ .‬וכיב ]בשער הפסוקים פ׳ תשא‪.‬עיי״ש‬ ‫בהו ]לאה שהיא‬ ‫ש ג י ל ה ד ש ב ״ י הסוד של תפילין ואמר שם ודל״ת א ת א ח י ד ת‬ ‫ק ש ר של תפילין‪ .‬‬ ‫ש ו ב מ צ י נ ו היחס ו ה ה ת ק ש ר ו ת של משה רבינו ע״ה ב ס פ י ר ת ה ב י נ ה ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת ו‬ ‫מ א ו ד נ י צ ו ץ נ ש מ ת ו ב ר ש ב ״ י ב ס פ י ר ת הבינה‪ .‬הגהות מוהרח״ו שם[ עיי״ש‪ .‬כי שם ה י א א ו צ ר ש ל מ ת נ ת ח נ ם [‬ ‫‪.‬והיא דוחה החיצונים ונכפין ה ד י נ י ם [‬ ‫ב ג י ן ד א י ה י ם ת י מ א ע ו ה ״ ב קרינן לה מתנה‪] .‬עו״ש ת י מ ״‬ ‫דפיה‬ ‫ז‬ .‬עו״ש דרפ״ב‪ [.‬עוה״ב‪ .‬וז״ם וראית א ת אחורי כ מ א ר ז ״ ל ב ג ׳ מ ל מ ד ש ה ר א ה ו הקב׳״ה‬ ‫ק ש ר ש ל תפילין עכ״ל‪ .‬א י ה ו ח מ ה‬ ‫א י מ א ע ל א ה מ ת מ ן נבואה דיליה‪ .‬לכן שפיר ד ק פ י י ט עליו ק ש ר ת ק ש ר י ש י ן קשריך‪.‬פני מ ש ה הוו נהירין‬ ‫ישמח מ ש‬ ‫ב נ ב ו א ה דבינה‪ .

‬א מ א עלאה ד א ת מ ר בה י ש מ ח מ ש ה ב מ ת נ ת חלקו‪ .‬ה ש ק פ ת ל כ ב ו ד ה פ נ י מ ה ב ‪ /‬ל ״ ב‬ ‫ל ת י ב ו ת ג( ר א ש י ת ה ר ו מ ה ד(‪ .‬ו מ ש ה זכה ל ב י נ ה‬ ‫א ש ד משם‬ ‫זוכין לבחי׳ פום‬ ‫מ מ ל ל רברבין‪ .‬גי׳ ר ב י‬ ‫ש מ ע ו ן בן י ו ח א י עכ״ל‪ .‬‬ ‫ב ר י ו ח א י י ר ד ח כ מ ה ק ד ו מ ה א(‪ .‬ב ש ע ת א ד א ח ז י א ו ליה ח כ מ ת א‬ ‫אחזיו‬ ‫ליה‬ ‫ח כ מ ת א ברזא‬ ‫דרזין עלאין‪ .‬כ מ ״ ש ]בע״ח פ״ג מ ש ע ר ט נ ת ״ א [‬ ‫ש ה ב י נ ה נ ק ר א ת פום מ מ ל ל רברבן‪ .[ ת א נ א ב ס פ ר א‬ ‫דחנוך‪ .‬‬ ‫דקפייט‬ ‫ספירת‬ ‫ע ל י ה ר ש ב ״ י חרוז‬ ‫הזה כל כיגויי‬ ‫בינה ע ל א ה ‪.‬ופי׳ ]שם בבל״ר[ היינו ר ש ב ״ י ש ה י ה ניצוץ משה‪ .‬ויבואר ב ה ק ד מ ה‬ ‫ה י ד ו ע ה ד י ו ״ ד ה י א חכמה‪ .‬ו ח מ א א י ל ג א ד ג ג ת א ד ע ד ן ‪.‬ועיין ]במק״מ על זוה״ק ח ״ ג דרי״ד‪ [.‬ש א מ ר עליו ר ב י חייא ר ב א ש ה ו א א ש א ד ד ה ב א ט ב א ד ל י ק‬ ‫ב א ת ר ד ש ב י ב י ן זרקי! לכל עיבד‪ .‬אר‪ 1‬ג• ר ו ב מ?*שח ז י ו א ו ך ן ז ה ( ‪ :‬בי יוחאי‬ ‫א(‬ ‫ח ר ו ז הזה הוא‬ ‫רמז גגד ספירת‬ ‫ה ח כ מ ה כ מ ש ״ ל במבוא‪ .‬שו״ר ]בזו״ח פ ׳ יתרו[ וז״ל ויום ש ב ת א י ה ו‬ ‫מ ש ה רביגו ד ד ר ג י ה בינה‪ .‬ופי׳ ]שם בהגהות מוהדח״ו[ ביבה א ש הגדולה‪.‬‬ ‫ו ה י י נ ו ר ש ב ״ י נ ש מ ת ו מ ס ו ד ה ב י נ ה בסוד משה עכ״ל‪ .‬ומניה א ת ב ר י א ו ו א ש ת ל ש ל ו‬ ‫ד כ ת י ב כלם ב ח כ מ ה ע ש י ת ב ו ‪ /‬ו ב ס פ ר א ד ש ל מ ה מ ל כ א א מ ר כו׳ יו״ד ר י ש א ד כ ו ל א‬ ‫אב‬ ‫לכולא כ ו ‪/‬‬ ‫ל ב ת ר יו״ד אפיק כולא ו ש ל ש ל כולא ב ק ש ו ר א ח ד א דא בדא‪.‬‬ ‫כ ש ת ח ש ו ב ש ב ת עם שם ס״ג‪ .‬לכן ש פ י ר‬ ‫בחי׳‬ ‫חפפה‬ ‫ש ב ת ל ה ׳ קדש‪.‬ו כ ת ב ]בזוה״ק ח ״ ג ד ף י׳.‫‪j‬‬ ‫בי^גר השיר בר ט־חאי‬ ‫דפיה‪ [.‬וכה א מ ר ד ב י א ב א על ר ש ב ״ י‬ ‫‪1‬שס דם״ח‪ [.‬וכה א מ ד הסבא ל ר ש ב ״ י‬ ‫] ב ת י ׳ ת י ׳ כ״ב דס״ג‪ [:‬ר ב י ר ב י בוצינא ק ד י ש א ד פ ו מ א דילך איהו ממלל ר ב ר ב ן‬ ‫דאורייתא‪ .‬דנהירו ד א ו ר י י ת א ד ר ש ב ״ י םלקא ע ד רום ר ק י ע דכרםייא עלאה ]היא‬ ‫ר ב י חזקיה ל ר ש ב ״ י ]בזוה״ק ח ״ ג דע״א‪ 1:‬ג ד פ א ד צ פ ר א‬ ‫ב ח י ׳ בינה[‪ .‬‬ ‫עלאה‪ .‬ו ג ס על י ש נ ״ י א י ת א‬ ‫]בזוה״ק ח״ב די״ד‪ [.‬וכה קרא‬ ‫ד ע ד ן ‪ .‬אמרו ליה על יו״ד ק י י מ י כלהו‪ .‬‬ ‫והא‬ .‬ו ח מ א ד כ ל ה ו ע ל מ י ן הוו מ ת ק ש ר א ן ד א ב ד א‬ ‫ש א י ל לון ע ל מה קיימין‪ .‬ש מ פ ר ש‬ ‫פ ר ו כ ת א עלאה‪ .‬ועיין ]באדרא ר ב א ד ק ל ״ ד ‪ :‬ודקל״ח‪ [:‬ב ע ת ש י ש ב ר ש ב ״ י וחברייא ל ס ד ר‬ ‫ה א ד ר א גפרם עליהם פרוכתא עלאה‪ .‬וזה ש ב ת לה׳‪ .‬ופי׳ ]שם ב ה ג ה ו ת מהרח״ו[ דר״ש הוא כנף מ ן ה ב י נ ה ש ה ו א צ פ ו ר ד ע ד ן‬ ‫עכ״ל‪ .‬שהוא בחי׳ חיי עוה״ב שהיא בינה עיי״ש‪ .‬וכן ר א י ת י כ ת ב ]בם׳ ה ל ו ל א ר ב א ד ם ״ ו ‪ :‬לה״ר ש ל מ ה‬ ‫ו ע נ א נ ו ז״ל[ וז״ל אמרו בזהר מה ש ב ת ל ה ׳ ק ד ש אוף ר ש ב ״ י‬ ‫ידוע שרשב״י‬ ‫הוא‬ ‫בחי׳ מ ש ה רבינו ע ״ ה הרמוז ב ב י נ ה ש י ש בה הוי״ה ד ם ״ ג‬ ‫כ ז ה יו״ד ה״י וא״ו ה״י‪.

‬‬ ‫משר‪ .‬יהב ח כ מ ת א למשה‪ .‬זה משה‪ .‬וכ״כ ]נדרים ל״ח‪ [.‬ה ו י ת ן ל ח כ ם ו י ח כ ם‬ ‫עוד‪] .‬ע ל שם ש ה י ה חכם‪ .‬‬ ‫ו ב ה ת נ ו צ צ ו ת אור ניצוץ נ ש מ ת ו ברשב״י בספירת החכמה‪ .‬י׳ ר א ש י ת א דכולא‪ .‬ב ק ה ״ ד‬ ‫פ״ז בפסוק ט ו ב ה חכמה( ט ו ב ה ח כ מ ת ו ש ל מ ש ה ש נ א ׳‬ ‫עיר ג ב ו ר י ם ע ל ה ח כ ם ^‬ ‫ע ם נחלה ש ה נ ח י ל תורתו לישראל‪] .‬עו״ש בפסוק ה ח כ מ ה ת ע ו ז לחכם[ זה מ ש ה ‪.‬מ ל מ ד ש ג ם ת ת מ ו מ מ ג ו ש ן ^‬ ‫ר‬ ‫חכמה‪ .{.‬ער׳ש פ ״ נ ‪ -‬ב ׳ [ ת ן ל ח כ ם‬ ‫ויחכם‬ ‫עוד‪ .‬וכן מציגו ל ר ש ב ״ י ש ב ד ו ר ו הוא היה יסוד ומקור החכמה‪ .‬ד כ ת י ב ב י ה עיר גבורים ע ל ה ח כ ם ׳ ו ז ״ ל‬ ‫‪1‬מג״ע אופן ד מ י ה [ מ ש ה היה יסוד ה ח כ מ ה ש ל מ ע ל ה עכ״ל‪] .‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ביאור‬ ‫ו ה א אוקמיה בוציגא קדישא יריד אפיק כ ר א ש ת נ ה יו״ד עקרא ו ש ר ש א ו ש ל י מ ר‬ ‫דכולא‪.‬רבינו נ ת ע ס ק במצות‪ .‬בפדר״א פמ״ו[ ע ל ה‬ ‫מ ש ה ב ח כ מ ת ו א ל העליוגים והוריד עוז מבטחן‪ .‬חכם לב יקח מצות‪] .‬‬ ‫ח ״ א דע״ו‪ (.‬זה מ ש ה שגא׳ ו מ ש ה עלה אל ה א ל ה י ס ‪ ] .‬‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫ה ג ב ו ר ה ו ב א ו א מ ר ל י ש ר א ל ו מ ט י ב ן והוא מ ו ס י ף להם חיים‪ .‬זה מ ש ה‬ ‫ש ה ש י ב א פ ו ש ל ה ק ב ״ ה ב ס נ ג ו ר י א ש ל מ ד ע ל ישראל‪] .‬וחכמים י ש י ב ו אף‪ .‬ב ד ״ ה ת נ ו ר ב נ ן [ ד ר ב י‬ ‫א מ ד ל ר ש ב ״ י פומך‬ ‫מנטף מתקא‬ ‫ד ד ו ב ש א ד ח כ מ ת א ‪ .‬וזה ד ק ס י י ם‬ ‫עליה רשב״י )שהשיג הסוד של‪ 1‬יו״ד חכמה‪.‬‬ ‫חכמה‪.‬ש נ א ׳ עיר גבורים עלה חכם‪ .‬ו א י ת א ] ב ז ו ה ״ ק ח ״ ג‬ ‫ע״ט‪[:‬‬ ‫שקראוהו לרשב״י מאריה‬ ‫שליט‬ ‫בחכמתיה‬ ‫פנחס‬ ‫רשב״י‬ ‫ד ח כ מ ת א ‪ .‬ורזיו ל י ה כ ב ר‬ ‫ב ר ת י ה ]סנהדרין ל ״ א ‪ ( :‬ו פ י ר ש ״ י שם‪ .‬‬ ‫על‬ ‫י ש ר א ל וריצה אותם‬ ‫לאביהם ש ב ש מ י ם כר‪ .‬וכה א י ד ייסא ]שם דסיא‪ [.‬מ ש ה שנקרא חכם‪ .‬שמו״ר ס מ ״ ג ‪ -‬ב ׳ [ ו א י ש‬ ‫חכם‬ ‫יכפדנה‪1.‬‬ ‫ה ה ״ ד בחכמה יבנה בית‪ .‬זד‪ .‬י׳ עלאד‪ .‬מ ל מ ד ש ח מ ש ת אלפים ש ע ר י ח כ מ ה נ פ ת ח ו לו ל מ ש ה‬ ‫בסיגי כ ג ג ד ה ׳ ח ו מ ש י תורה עכ״ל‪ .‬הרי מציגו‬ ‫שוב‬ ‫דרשב״י השיג‬ ‫הסוד של י ו ״ ד‬ ‫מ צ ע ו ]עויש דצ״א‪ (:‬ש ר ש ב י י רצה ל ב א ר שם ס ו ד ה י ר ד ׳ א מ ר‬ ‫מ ק ו ד ם הפסוק סוד ה׳ ליריאיו‬ ‫כ ר ע י י י ש ש ג י ל ה ס ו ד היו״ד‪ .‬ד כ ו ל א כ ר עיי״ש‪ .‬ובו יבואר היחס‬ ‫עוד‬ ‫ו ה ה ת ק ש ר ו ת של‬ ‫מ ש ה רביגו ב ס פ י ר ת ה ח כ מ ה ‪.‬חכם כ מ ש ה ‪.‬בזו״ח פ׳ בראשית‪ .‬‬ ‫ועיי״ש‬ ‫מה‬ ‫בחכמתו‬ .‬ר ש ב ״ י‬ ‫ע״כ ב נ י עלםא‪] .‬וכה א י ר י ו ס י ע ל‬ ‫]בזוה״ק ח ״ ג ד״ז‪1:‬‬ ‫עדיף‬ ‫ש ר א ה רשב*!«‬ ‫דחכם‬ ‫מנביא‪.‬ויק׳״ר‪1‬פל״א‪-‬ה׳[ עלה חכם‪ .‬ודיל ]מדרש א ו ת י ו ת‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫עקיב*‬ ‫ה ש ל ם ד״ו[ ד ב ר א ח ד אל״ף‪ .‬יריד ת ל ת א ת ו ו ן‬ ‫ש ל י מ ו ת א ״ ד כ ו ל א ‪ .‬א י ת א ) ב ז ו ה ״ ק‬ ‫] ב ס ו ט ה ייג‪.‬ש נ א מ ד עיר גבורים עלה חכם שהיה ל מ ד ת ו ר ה מש‪*.‬‬ ‫]עו״ש‬ ‫פ ״ ח בפסוק‪ .‬מ י כ ה ח כ ם [ ז ה מ ש ה ‪ .‬ובזה י ב ו א ר מ ש ״ כ ]סוטה י״ג‪ [:‬ש א מ ד ם ש ה ‪:‬‬ ‫קודם פטירתו‪ .‬ש ע ל ה ו ל מ ד ם ג ג ו ד י א ‪.‬לא אוכל ל צ א ת ו ל ב א ב ד ב ר י תורה‪ .

‬עו״ש‪ .‬ולא ת י מ א בההוא ע ל מ א ד א ת י ולא יתיר‪.‬וכן ה ל ש ו ן‬ ‫]פסחים נ״ד‪ [.‬‬ ‫ו כ מ ו ש מ ש ה רבינו עלה חכם ו ל מ ד תורה מ פ י הגבורה‪ .‬‬ ‫)בקתיי‪ .‬‬ ‫ח כ מ ת א א ס ת ל ק ת מעלמא‪ .‬‬ ‫ה ר א ״ ג ז״ל[ כי היה ר ש ב ״ י ב ז מ נ ו‬ ‫בזמנו ב מ ב ו ע י הנבואה‪ .‬‬ ‫ב( כ ב ו ל הוא כינוי לחכמה‪ .‬‬ ‫ו א י ת א ]בזוה״ק ח״ג‬ ‫כבוד אלא תורה‬ ‫יקרא דיליה‪.‬‬ ‫בשם‬ ‫דחכמה‬ ‫הזהר‪ .‬כי לו ל ב ד ו נ י ת ן ר ש ו ת ל ג ל ו ת ה ס ו ד ו ת‬ ‫ו ע ל ידו היו יודעים כל חכמי דורו עכ״ל‪ .‬‬ ‫כבוד אלא‬ ‫תורה‪ .‬וז״ל ‪1‬התי׳ תי׳ ע ׳‬ ‫ק ד ו מ י ן ת ו ר ת חכם מקור חיים‪ .‬וכה אמרו ד ב י חייא ורבי יוסי ב ה ש ת ח ו י ה ובכיה קמי דרשב׳׳י ו נ ש ק ו י‬ ‫י ד ו י ]בזוה״ק ח״ב דל״ח‪ [.‬כ מ ״ ש ד ע ״ מ ל ר ש ב י י ]בח״ג דרי״ט‪ (.‬ו כ ת ב )שם‬ ‫כמדע״ה‬ ‫בשם‬ ‫באוהח״מ‪.‬וזהו‬ ‫דקפייט‬ ‫על‬ ‫ס פ י ר ת החכמה‪ .‬ת נ י י נ א מ י הוא זה מלך הכבוד‪ .‬ו ב ג ״ ד כפול פסוק ת ר ץ זמגין‪ .‬ח כ מ ה קדומה‪.‬ואוקמוה ר ב נ ן‬ ‫דאינון ל״ב‬ ‫אין‬ ‫אלקים ]הנהו ל ״ ב ג ת י ב ו ת חכמה[ ד ת ו ר ה‬ ‫חכמים ד א ו ר י י ת א‬ ‫ה ר ע י מ ]בח״ג דרג״ג‪ [:‬ל י ת‬ ‫חכמים ב ח כ מ ה י ר ת י ן ה א י כ ב ו ד ע כ ״ ל ‪.‬ב׳‬ ‫אלף שנה‬ ‫דק״ב‪ [:‬ת ו ר ה ק ד ו מ ה דכל‬ ‫ק ד מ ה תורה‬ ‫ל ב ר י א ת העולם‪ .‬‬ ‫כתב‬ ‫ונקרא חכמה ק ד ו מ ה בהיותה מ ת ק ר ב ת אל ה כ ת ר עכ״ל‪] .‬וכה א ״ ד חייא ]בזוה״ק ח״ג דכ״ג‪ [.‬והנה מ צ ע ו‬ ‫דדשב״י נחל‬ ‫זה‬ .‬‬ ‫א ל א מלך‬ ‫ב ת ר ץ עלמין‬ ‫בדיוקנא‬ ‫דמאריה‪ .‬וגם ה ש פ י ע באור ח כ מ ת ו ע ל ד ו ר ו ת‬ ‫ש ל א ח ר י ו ‪ .‬כ מ ״ ש כבוד חכמים ינחלו‪ .‬ו כ ת ב ]שם במק״מ[ והוא ע י ש‬ ‫כבו״ד‪.‬ד א רשב״י דאיהו פ ת ח ת ד ע י ן דרזי ד ח כ מ ת א ואיהו א ת ק י ן‬ ‫דרגין‬ ‫מבוע‬ ‫עלאין‪ .‬מ ה כ א‬ ‫מאן דיליף‬ ‫א ו ר י י ת א ד א ת ק ר י א ת כ ב ו ד א ק ר י מלך‪ .‬ר״ל בחי׳ ח כ מ ה בחי׳ ח י ה‬ ‫ה נ ק ר א ת נ ש מ ה לנשמה[‪ .‬ערך חכמה[ חכמה הוא הספירה ה ש נ י ה ש נ ק ר א ת ח כ מ ת ו של א ״ ם ‪.‬והנה כמו ש מ ש ה ר ב י ג ו‬ ‫ה י ה חכם ו ה ש י ב אפו של ה ק ב י ה ב ל י מ ו ד םנגוריא על ישראל‪ .‫ביאור‬ ‫נא‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ב ח כ מ ת ו ‪ .‬גם ר ש ב ״ י א ח ד י‬ ‫צ א ת ו מ ה מ ע ר ה ל י מ ד סנגוריא על ישראל ו ב י ט ל כל גזירות קשות ר ע ו ת בעולם‪.‬בוצינא ק ד י ש א ד נ ה י ר ח כ מ ת י ה ב כ ל‬ ‫ואעםי״כ א י ד יהודה ]בח׳״א דרי״ז‪ [.‬ח ד‬ ‫מ י זה מ ל ך הכבוד‪ .‬ו ד א י מ ד ש כ י ב ד ש ב ״ י‬ ‫ד ר י ן דהוו אבתריה‪.‬ערך ק ד ם ‪.‬כ״כ ]לעיל דל׳יז‪ (:‬ש ע ל‬ ‫ד ש ב ״ י כ ת י ב פה אל פה א ד ב ר בו עיי״ש‪ .‬וויי ל ע ל מ א כ ד י ס ת ל ק‬ ‫שמעון‬ ‫מיניה רבי‬ ‫ד מ ב ו ע י ד ח כ מ ת א י ס ת ת מ ו מעלמא‪ .‬‬ ‫וכה‬ ‫אמר‬ ‫בגין‬ ‫ואילץ‬ ‫ל״ב נ ת י ב ו ת ש ב ו ש ג י ׳‬ ‫דס״א‪ (:‬כ ב ו ד חכמים ינחלו‪ .‬וזה דקםייט עליה ר ש ב ״ י יו״ד ח כ מ ה ‪.‬וז״ל ]זוה״ק דדב דקנ״ו‪1:‬‬ ‫ההוא כ ב ו ד ע ל א ה איהו נ ש מ ת א ל נ ש מ ת א ‪] .‬‬ ‫וגם י ד ו ע ד א ו ר י י ת א מ ח כ מ ת נפקא ו נ ק ר א ת קדם כ מ ״ ש קדם מפעליו‪ .‬והפרדס[‬ ‫נקרא קדם‬ ‫שהוא קדם לגילוי האצילות עכ״ל‪.

‬ותה׳׳ל יגענו בזה ומגאנו‬ ‫שדעתי יפה‬ ‫כוו‬ ‫‪ •1‬א י ת א ]בזוה״ק ח י א רל״ז‪ (.‬ואינון תרין נקודין ]חכמה עלאה‪ .‬דא״ר שמעון כל כ ב ו ד ה ב ת מ ל ך פ נ י מ ה ‪.‬ואם ל י ת דחילו ל י ת חכמה‪ .‬גגיזא‪ .‬ואתקרי כבודה ב ת מלך עיי״ש‪ .‬א ל א איהי ר א ש י ת ל א ע ל א ל ג ו ד ר ג א ד ח כ מ ת א ע ל א ה ‪.‬ובקשני למצוא מקורות ע״ז‪ .‬ה ד א ה י א פ ק ו ד א ק ד מ א ה‬ ‫דכולא‪ .‬ד א כנ״י‪ .‬ודא א י ה י ת ר ע א ל א ע ל א‬ ‫גו מהימנותא כר‪.‬‬ ‫ובג״כ כ ת י ב ב ר א ש י ת ד א י ה י יראה ב ר א‬ ‫אלהים א ת ה ש מ י ם‬ ‫ו א ת הארץ‪] .‬ובזה‬ ‫י ב ו א ר ג״כ‬ ‫ב א ת ג ל י י א ]מלכות[‪ .‬עו״ש דקמ״ה‪ [.‬איהי ביתא ד מ ל כ א עכ״ל‪ .‬שירש כ ב ו ד זה ב ע ו ה י ז‬ ‫ובעוה״ב‪ .‬ועוררני ע״ז ידי׳ינ ת״ח ונבון הרב רבי מ ת ת י ה ו דעוויס שליט״א‪ .‬ומלכות הנקראת חכמה תתאה‪ .‬ד כ ת י ב ר א ש י ת ח כ מ ה י ר א ת ה ‪/‬‬ ‫י ר א ת ה ׳ ר א ש י ת ד ע ת ‪ .‬והוא מלשץ הכתוב ]תהלים מ ״ _ < ‪ -‬ן‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫כל כבודה בת מלך פנימה‪ .‬ב י ת א ‪.‬‬ ‫ה ה ״ ד פ ת ח ו ל י ש ע ר י צ ד ק זה ה ש ע ר ל ה ׳ כו׳‪ .‬כמ״ש ]בזוה״ק ח״ג נ ״ ט ‪ :‬ע״ט‪ [:‬מ א י מ ל כ ך ד‬ ‫א‬ ‫ד ש ב ״ י מ א ר י ה דאורייתא מאריה דתכמתא‪] .‬כ מ ה ד א ו ק מ ו ה ו ] א ב ו ת‬ ‫פ ״ ג מי״ז( אם א י ן יראה א י ן חכמה‪ .‬הנרמזים שניהם בב׳ של בראשית‪ .‬א י ה י ט מ י ר א דילה‪ .‬וידוע הוא ד מ ל כ ו ת ה י א פ נ י מ ה‬ ‫ג ו חכמה‪ .‬ש נ א מ ר י ר א ת ה ׳ היא אוצרו‪ .‬ושהיא בחי׳ מלכות‪ .‬וכ״כ ]במדרש מ ש ל י פי״ד( מ ת ו ך‬ ‫ש א ד ם נוהג ב י ר א ת שמים הקב״ה נותן לו חכמה‪] .‬כ מ ״ ש ]בתי׳ ת י ׳ ל׳ דע״ג‪ [.‬ד א ק ר י מ כ ו ב ד‬ ‫ב ע ל מ א ד י ן ו ב ע ל מ א דאתי‪ .‬ודא יראה‬ ‫ק ד מ א ה ‪ .‬ו ח ד ק י י מ א‬ ‫א ק ר ו ן ראשית‪ .‬וחכמה תתאר‪ .‬‬ ‫ה ו א ב ש י ט ת ד ש ב ״ י ש א מ ר ]ברכות ל׳״ג‪ [:‬אין לו להקב״ה ב ב י ׳ ת גנזי׳י א ל א א ו צ ׳ ר‬ ‫ש ל י ר א ת שמים‪ .‬ו ד א א י ה י ר א ש י ת ב ‪ /‬ת ר ץ איבון‬ ‫ד מ ת ח ב ר ן כחדא‪ .‬א י ה ו ג נ י ז א‬ ‫דילה‪ .‬בתיקונים די׳יח‪ [.‬ועלה א ת מ ר י ר א ת ה׳ ר א ש י ת דעת‪.‬ומ״ש אוצרא‪ .‬חכמה עלאה‪ .‬ח ד ג נ י ז א‬ ‫ו ט מ י ר א ]ר״ל חכמה(‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫זה כ ב ו ד חכמים יקרא דאורייתא‪ .‬מ א ן ר א ש י ת ד א ח כ מ ה ‪ .‬‬ ‫כ ל כבודה‪ .‬וז״ל ]זו״ח פ ׳ חקת[ כ ב ו ד ה‬ ‫ב ת מ ל ך פנימה‪ .‬כ ב ו ד ה׳ כ ר עיי״ש‪ .‬בזוה״ק ח ״ א ב ה ק ד מ ה ד ״ ז ‪[ :‬‬ ‫ר א ש י ת ח כ מ ה י ר א ת ה׳' ה א י ק ר א הכי מ י ב ע י א ל י ה סיף ח כ מ ה י ר א ת ה׳‪ .‬ב ג י ן‬ ‫ד י ר א ת ה ׳ סוף ח כ מ ה איהי‪ .‬ד א רשב״י‪ .‬‬ ‫^‪11‬‬ ‫יאמף‪ .‬ובגין‬ ‫מאמר‬ ‫דלית להו פ ר ו ד א‬ ‫בוצינא ק ד י ש א ] ב ה ק ד מ ת‬ ‫ה ת י ׳ די״כ‪[.‬מל׳(‪ .‬לכן שפיר דקפייט עליה ר ש ב ״ י ה ש ק פ ת ל כ ב ו ד ה פ נ י מ ה ‪.‬בגין ד מ ל ה ד א ר א ש י ת אקרי‪ .‬ו מ א י כבודה‪ .‬בל׳׳ר שם(‬ ‫וכ״כ ]בזוה״ק ח ״ א ב ה ק ד מ ה די״א‪ [:‬ב ר א ש י ת ברא אלהים‪ .‬שהוא טעות הדפוס‬ ‫מה שנדפס בכמה סידורים השקפת לכבידו‪ .‬‬ ‫ראשית‬ .‬בגין דיראה א י ה י אוצרא לחכמה‪ .‬וצי׳ל לכבודה פנימה‪ .‬ואקרי פ ק ו ד א י ר א ת ה׳ ד א ק ר י ראשית‪ .‬ד א‬ ‫גקודה ד ל ג א ו ד א ת מ ר בה כל כבודה ב ת מלך פנימה‪ .‬וז״ל בראשית‪ .‬כ מ ״ ש אליהו זל״ט כ ת י ב לקדוש ה׳ מכובד‪ .‬‬ ‫דאיהי פקודא‬ ‫ואיהי ר מ י ז א ב מ ל ת ב ר א ש י ת וי‪-‬ל‬ ‫שני החכמות‪ .

‬והיא הלכה ל מ ש ה מסיני‪ .‬כלה‪ .‬לאו איהו א ל א ל ג ב י ב ר ת א דנא‪ .‬כ מ ״ ש ]בזוהיק ח ״ ג‬ ‫ד כ ״ ז ‪ :‬ב ר ע י מ ( ד א ר ע ״ מ ל ר ש ב ״ י ו ת ל מ י ד י ו ושהם היו סיף התנאים ותחלת אמוי־איםז ו ז ״ ל‬ ‫ת ג א י ם ואמוראים אתון דמסטרא‬ ‫ד מ ד ו ת דקוב״ה אתיתו‪ .‬וז״ל ]השמטות‬ ‫הזהר בח״א סי׳ נ״ב( ל א ח ד שהיה לו ב ת ט ו ב ה ו נ ע י מ ה‬ ‫ו ש ל י מ ה ונאה כו׳ שם חלון בינו לבינה‪ .‬ד ט ר ח ת ו ן ם ג י ל נ ק א ה‬ ‫ב ר ת א ד י ל י ד א י ה י הלכה מאילין קליפין כוי‪ .‬ויבואר הלשון ה ש ק פ ת ד ק א י ע ל ה ס ת כ ל ו ת עיני ה מ ל כ ו ת בחכמה ע ל א ה ‪.‬‬ ‫]אשר מ ש ם המלכות( ה ש ק פ ת לכבודה פנימה‪.‬ועיין ] ל ע י ל‬ ‫ד ף מ״ד( מ ש ״ כ ד ר ש ב ״ י הוא היה לחם כל ימיו נ ג ד ה ס ״ מ ו ג ו נ ד א דיליה‪ .‬ב ה ק ד מ ה ש כ ת ב ]בתיקונים‬ ‫ת י ׳ כ״א דמ״ג‪ (.‬וכל שצריכה ה ב ת ל א ב י ה או ה א ב ל ב ת ו ‪.‬ו ז י ל מכריזין בכל יומא‬ ‫ח ו י א ד י ה ב י ן ליה ל א נ ת ו בת מלך‬ ‫ברקיעא‪ .‬‬ ‫ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ו ד ג דר״כ‪ [:‬וז״ל ע י נ י ך ברכות ב ח ש ב ו ן ע ל ש ע ר‬ ‫עיינין‬ ‫ב ת רבים‪ .‬כגוונא דא ב עלה א ת מ ד כל כבודה ב ת מלך‬ ‫ו ב ז ה י ב ו א ר מ א מ ר הזהד הפלאי‬ ‫]בחיא דקמ״ה‪ (.‬אחות‪ .‬חכמה ודאי‪ .‬הלכה‪ .‬ד א כנ״י‪.‬‬ ‫ו מ ג ו ח ו ש ב ן ותקוםין ועבורין א ת מ ל י י ן ו א ת ע ב י ד ו בריכות ד נ פ ק י ן מ י מ י ן לכל ס ט ר ץ ‪.‬ו א י ל ץ‬ ‫דילה פרפראות לגו חכמה ע ל א ה ד א ת מ ש כ א‬ ‫מלעילא‪.‬ו ב ר ת א‬ ‫ד מ ל כ א נ ק ר א ת מלכות‪ .‬ד כ ת י ב והחכמה מאין חמצא‪ .‬קרא לה אם‪ .‬קרא ל ה‬ ‫ב ש מ י ה ‪ .‬נעשים בריכות מים ומשפיעים לבי׳יע‪ .‬‬ ‫מ ת ח ב ר י ן י ח ד בחלון ה ה ״ ד כל כבודה בת מלך פנימה‪ .‬ד ה א י‬ ‫ב ת ר ח י מ ו ד י ל י ה לגבה ח ד י ר כוי‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬ו י ב ו א ר הלשון ה ש ק פ ת ד ק א י ע ל רשב״י‪ .‬פיה פ ת ח ה‬ ‫פנימה׳‬ ‫בחכמה‪ .‬ועל דא איהו ]חכמה(‬ ‫א ש ג ח בה ב ת י א ו ב ת א‬ ‫ו ר ח י מ ו י ת י ר מכולא‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ה ש ק פ ת לכבודה פנימה‪.‬בהקדמה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״א ד ק נ ״ ו ‪ :‬בס״ת(‬ ‫ו ז ״ ל ת י א ו ב ת א ד א ב א !חכמה( תדיר‪ .‬ויוטעס ויבואר הלשון השקפת‪ .‬ובזה יובן לשון ]רע׳׳מ ב ח ״ ג‬ ‫דדע״ט‪(:‬‬ ‫ד א מ ר ו לרע״מ דכלה דילך מעיין ה ח כ מ ה כ ו ‪ /‬ועלה א ת מ ר ו ה ח כ מ ה מ א י ן‬ ‫ת מ צ א ‪ .‬ה ה ״ ד כל כ ב ו ד ה בת מלך פנימה‬ ‫ממשבצות‬ ‫לבושה‬ ‫זהב‬ .‬ד כ ל מ א ן ד ק ט י ל ל ה א י‬ ‫פ נ י מ א ה מ מ ש ב צ ו ת זהב לבושה‪ .‬‬ ‫ו פ י ׳ שם ]במק״מ[‬ ‫ש ע י נ י ה מ ל כ ו ת יש‬ ‫בהם ה א ר ת אבא‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫ומכח‬ ‫חשבון‬ ‫ועיבור‬ ‫ש א נ ו עושים‪ .‬ה ש ק פ ת‬ ‫לכבודה פנימה‪.‫ביאור‬ ‫נב‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ר א ש י ת נקודא בהיכליה‪ .‬ו ה ו א‬ ‫ש ז כ ה עי״ז ל ב ר ת א ד מ ל כ א אור השכינה כ מ ש ״ ל ]דף כ ״ ט — ל ( עיי״ש‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט יו״ד ח כ מ ה‬ ‫קדומה‪ .‬ברחימו דיליה קרא לה בת‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫פ י ה פ ח ח ה בחכמה דא ב׳ ד ב ר א ש י ת ודו״ק‪ .‬ו א י ת קושיין ד א י נ ו ן ל ב ו ש י ן ד ה ל כ ה‬ ‫דאתמד‬ ‫בהון‬ ‫מ ש ב צ ו ת זהב‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט יוד ח כ מ ה קדומה‪.

‬דיליה‪.‬עו״ש דקמ״א‪ I:‬ח כ מ ו ת בחוץ תרונה‪ .‬ב ר א נ ת ד א ת מ ר בך הלכה ל מ ש ה מסיני‪ .‬עו״ש דקמ״ה‪ [.‬ו ה ט ע ם ש ב א מ ש ה הוא כמ״ש ]בתי׳ ת י כ ״ א ד מ ״ ג ‪[ .‬‬ ‫ל ה ם ב מ ל ח מ ת ם עם הנחש‪ .‬ובג״כ א ח ק ר י א ח ו ת י ו א ה ק ר י חכמה‪.‬כ מ ״ ש ] ב ע ר כ י‬ ‫הבנויים‪ .‬ו א ר ץ ה י א כ י נ ו י‬ ‫ל מ ל כ ו ת כידוע‪ .‬וז״ל ]זוה״ק ח ״ א דקי״ב‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחא*‬ ‫ל ב ו ש ה כר‪ .‬בסוה״כ ה ׳ ב ח כ מ ה י ס ד ארץ‪ .‬והאי א ב ן ל י ת מ א ן ד א פ י ק מ י נ ה ח כ מ ה‬ ‫דאיהו‬ ‫מ ו ח א מלגאו‪ .‬‬ ‫ו ח כ מ ת א זעירא ]מלכות[ ד א ת כ ל י ל ת בד‪ .‬מ א י חכמות‪ .‬יהבין ליה‬ ‫ברתא‬ ‫דמלכא‬ ‫דאיהי צלותא כר‪ .‬והיא מ ק ב ל ת כ ל‬ ‫יסודי ש פ ע ה מ ח כ מ ה עלאה‪ .‬שהיא ב ר ת א ד מ ל כ א במש״ל ה נ ק ר א ת ה ל כ ה ו ת פ ל ה ‪.‬וכ״כ ‪1‬בח״ג דרע״ט‪ [:‬קום ר ע ״ מ ט ו ל א ב ג א ד א‬ ‫ב י ד ך ל ת ב ר א קליםין דאגוזא‪ .‬‬ ‫ש ר י ר ש כ ת ב ]בתיקונים תי׳ י״ג דכ״ט‪ [.‬בזהר[ מש״כ ב ן !א״ה ובזה יובן מה שבימי רשב״י לא נראתה הקשת ודו־ק[‪.‬ה ר ע י א מ ה י מ נ א עם כמה נ ש מ ו ת עליונות ו ק ד ו ש ו ת מ ש מ י ם ל ע ז ו ד‬ ‫‪.‬ו ל י ת‬ ‫ל ו ן ד ש ו לאפקא מינה מ י א כר‪ .‬בההוא זמנא הלכה ד א י ה י ברתא ס ל י ק ת קדם מ ל כ א ש ל י מ א ב כ ו ל א‬ ‫ב ג ו פ א בלבושהא‬ ‫בח״ג‬ ‫ואתקיים בה וראיתיה לזכור ב ר י ת עולם‪ ] .‬‬ ‫כ י כ ל גבורין ומארי תריסין ד ב י מ ד ר ש א לא יכלין‬ ‫קדבא עם‬ ‫לאגחא‬ ‫חויא‬ ‫ו ל ק ט ל ה ב ל י מ ש ה רביגו עיי״ש‪ .‬ע ל שם לבון ההלכה דאיהי מ ל ג א ו כל כ ב ו ד ה ב ת מ ל ך פ ג י מ ה ‪.‬‬ ‫ועיין מ ש ״ כ ]לעיל ד כ ״ ו ‪[ :‬‬ ‫בזה‪] .‬עו״ש דרל״ט‪ .‬פ י ה‬ ‫פ ת ח ה בחכמה‪ .‬וז״ל כרוזא נפיק בכל י ו מ א מ א ן ד ק ט י ל‬ ‫ה א י חויא‪ .‬‬ ‫מ פ י הגבורה יהיב לך‬ ‫ו ר ש ב ״ י מ צ ד שהיה בו ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה‬ ‫קיב״ה‬ ‫בדתא‪ .‬כ ר ‪ .‬ב ר ת י ה‬ ‫ד ח כ מ ה עלאה‪ .‬פ י ה פ ת ח ה בחכמה‪ .‬ו ע י י ן‬ ‫ובתכשיטהא‬ ‫דרט״ו‪ .‬אלין ח כ מ ה ע ל א ה ] א ב א [ ‪.‬ד ה א כ מ ה רועים פרנסי ד ר א‬ ‫אתכגשו ע ל ה א י‬ ‫א ב נ א ד א י ה י ס ל ע דילך לאפקא מ י א מתמן‪ .‬דכלה דילך מעיין ה ח כ מ ה ‪ .‬ועיי״ש ש ב א ו‬ ‫ל ר ש ב ״ י וחברייא‪ .‬בבחי׳ י׳ נקודה מלגאו[ ה ש ק פ ת ]ר״ל ה ש ג ת ‪ .‬ובזה י ב ו א ר מ ש ״ כ ] ב ז ו ה ״ ק‬ ‫ח ״ ב ד ק ט ״ ז ‪ [ :‬ד א מ ר ו מ א ר י מ ת י ב ת א ן ו ר ש ב ״ י לרע״מ‪ .‬בשם הרמב״ס! ש ה ש ק פ ה ה י א ענין ה ת ב י ג ג ו ת ו ה ש ג ת ה ד ב ר {‬ ‫ל כ ב ו ד ה פנימה‪ .‬בזהר[‬ ‫א ח ו ת י ב ת א ב י היא‪ .‬ע ר ך הבטה‪ .‬ב ע ל א ה ו ש ר י א בה‪] .‬ובח״ג דכ״ו‪ [:‬א י ן ק ד מ א ה ]כתר[ א פ י ק ר א ש‬ ‫וסוף‬ .‬הלכה ד י ל ך ר ע ״ מ ׳ א י ה ו‬ ‫ד א ת מ ר בה הלכה למשה מסיני‪.‬‬ ‫ע ו ל יאמר‪ .‬ד א ה ״ א ב ת ר א ה‬ ‫ד א י ה ו ד ב ו ר ו מ ל ה ת ל י א בחכמה‪ .‬ו ה ה י א‬ ‫נ ק ו ד ה א ת ק ר י א ת לבנה‪ .‬‬ ‫וזה ד ק פ י י ט כאן י ו ד‬ ‫חכמה ק ד ו מ ה‬ ‫]שהיא בחי׳ מלכות‪ .‬ב ה ק ד מ ה הידועה כי מלכות נ ק ר א ת ח כ מ ה ת ת א ה ‪ .‬‬ ‫ה >‬ ‫ו ז י ל ]זח״ג ד ר מ ״ ח ‪ :‬ברע״מ( ו ז י ל נקודא ד נ ג י ד עליה מ ל ג א ו ה י א ח כ מ ה ‪ .‬ד א כ נ ס ת י ש ר א ל ]מלכות[‪ .‬וז״ל ]זוה״ק ח״ב דט״ו‪ [:‬ה ה י א ג נ ת א ] מ ל כ ו ת [‬ ‫נ פ ק א מ ע ד ן ]חכמה[‪] .

‬ה ׳ זעירא הארץ ודאי‪ .‬ד א נקודא עלאה ]חכמה[ דאיהו רישא דכולא סתימאה ד ק י י מ א‬‫גו‬ ‫מ ח ש ב ה ‪ .‬עו״ש בתי׳ כ״א דמ״ד‪ [:‬א ב א ח כ מ ה‬ ‫י ׳ עלאה‪ .‬וחכמה עלאה ק ד ש אקרי‪.‬‬ ‫ו כ ד נ ה י ר ד א חכמה עלאה‪ .‬ל א ת ר ד ח כ מ ה עלאה‪.‬‬ ‫ה ה ״ ד ה׳‬ ‫בחכמה י ס ד ארץ‪ .‬עו״ש ת י ׳ ם״ט דק״ה‪ I:‬ה׳ בחכמה י ס ד ארץ‪ .‬‬ ‫ג( ל ׳ י ב נ ת י ב ו ת חכמה‪ .‬ונפיק מ ה ה ו א מ ו ח א‬ ‫ד ש ר י י א ב ה א י חללא ל״ב ש ב י ל י ן ר ו ח ץ דחכמתא‪] .‬ר״ל כ מ ו שחכמה ה י א‬ ‫קדומה ונקרא ר א ש י ת ו ש י ר ו ת א‬ ‫דכולא‬ ‫מ ע י ל א לתתא‪ .‬בחכמה‬ ‫דאיהו א ב א י ס ד ברתא ד א י ה ו א ר ץ ה ד ו ם‬ ‫רגליו‪] .‬‬ ‫ה ה ״ ד ונהר יוצא‬ ‫מ ע ד ן כו׳‪ .‬ה כ י נ מ י ע ל מ א ת ת א ה ]מלכות[‬ ‫ח כ מ ה א י ה י והיא ש י ד ו ת א דכולא‪ .‬חכמה דשלמה ]בחי׳ מלכות[ נהיר‪ .‬וזה דקפייט ע ל ספירות ח כ מ ה ומלכות י ח ד י ו‬ ‫יו״ד חכמה קדומה‪ .‬ה ש ק פ ת לכבודה פנימה‪.‬ה א י ח כ מ ת א‬ ‫)יד(‬ ‫שירותא‬ .‬ובזה יובן מ א מ ר ה ז ה ר‬ ‫־!עו״ש דרצ״ז‪ [.‬מ א ן ראש‪ .‬כ מ ״ ד ותרב ח כ מ ת‬ ‫ש ל מ ה ‪ .‬שירותא וםיומא דכולא אתכליל בקדש‪ .‬‬ ‫ח כ מ ה ת ת א ה ר א ש י ת נ מ י הויא‪ .‬ו מ ה א י א ת ר נגיד משח רבות קדישא בשבילין י ד י ע ן ל א ת ר ד א ק ר י‬ ‫ב י נ ה עלאה‪ .‬מ ה א י ח כ מ ת א ד מ ב ו ע ו י נפקין‬ ‫ל ת ל ת י ן ו ת ר ץ שבילין‪ .‬ו ע ב י ד סוף ]מלכות[ דאקרי סוף ד ב ר )מלכות איהי סוף מעשר ספירות‪ .‬ו ה א י ז א ת כ ד מ ת ב ר כ י אקרי ק ד ש ואקרי חכמה‪ .‬‬ ‫ו נ ט י ל ת נ ב י ע ו ושקיו מיניה לעילא‪] -‬עו״ש תי׳ כ״א דס״א‪ [:‬ב ר ת א ב א ב א א ת ע ב י ד ת ‪.‬כפ״ש‬ ‫ןבח״ג דרג־י־ז עיי־ש! וז״ל ]זוה״ק ח״ג דס״א‪ [.‬‬ ‫ע ו ל יאמר‪ .‬ו ע ל ד א לית ל א פ ר ש א ב׳ מ ן ראשית‪] .‬מ א י קודש‪ .‬ש ל י מ ת א דכולא ד א ק ר י‬ ‫ח כ מ ה עלאה‪ .‬וכ״כ ]באדרא ר ב א דקל״ו‪ [.‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]בזוהיק ח״א דליא‪ [:‬כ מ ה ד ח כ מ ה ע ל א ה א י ה י ר א ש י ת ‪.‬ואיהי חכמה בסוף‪] .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל ספירות חכמה ו מ ל כ ו ת י ו ״ ד‬ ‫ח כ מ ה קדומה‪] .‬ד א ת ר ב י א ת ע ד ד מ ט א ת ל ה א י א ת ר ד א ת נ ט י ל ת מתמן‪ .‬‬ ‫דעלה‬ ‫א ת מ ר ואביו ]חכמה[ ש מ ר א ת ה ד ב ר ]בחי׳ מלכות[‪.‬ב א ב א ד א י ה ו י׳ י ס ד ב ר ת א‬ ‫ד א י ה י ה ׳ זעירא‪.‬בגין ד מ ת מ ן אתנטילת‪ .‬עו״ש‬ ‫דקנ״ד‪ [:‬כ מ ה ד ח כ מ ה ע ל א ה הוא שירותא דכולא‪ .‬וכ״כ ]בתי׳ תי׳ ס ״ ד דצ״ה‪ [:‬ו ת ר ב ח כ מ ת‬ ‫ש ל מ ה ‪ .‬באדר״ז דר״צ‪ [.‬ה א י מ ו ח א א ת פ ש ט‬ ‫ו נ ה י ר ל ת ל ת י ן ו ת ר ץ שבילין‪.‬וז״ל ]זוה״ק ח ״ ב דקע״ד‪ [.‬וזה הכונה[ ה ש ק פ ת לכבודה פנימה‪.‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ננ‬ ‫וסוף‪ .‬ה ה ״ ד ה׳ בחכמה י ס ד א ר ץ ]ארץ הוא מלכות!‪.‬‬ ‫בחכמה ד א י ה ו א ב א י ס ד ב ר ת א‬ ‫ד א י ה ו ארץ‪ .‬‬ ‫ד א י ה י חכמה ברישא‪ .‬‬ ‫]עו״ש ת י ׳ ס ״ ט דק״ו‪ 1:‬ה׳ בחכמה י ס ד ארץ‪.‬ו מ ת מ ן נסקין מבועין ונחלין לכל עיבר ע ד ד מ ט ו להאי ז א ת ]בחי׳‬ ‫מלכות[‪ .‬ד ק י י מ א םיהרא‬ ‫באשלמותא‪ .‬כמו״כ מלכות הנקראת חכמה ת ת א ה ה י א נ ק ר א ת ר א ש י ת ו ש י ד ו ת א‬ ‫ו ק ד ו מ ה מ ת ת א לעילא‪ .

‬יה וזהו שיסד ]הפייט רבי יהודה‪ .‬כ מ ״ ש ר א ש י ת חכמה‪ .‬ו ד ל )האוהח״ם שם‪ .‬והאי א י ה ו‬ ‫)תרומה‬ ‫תרומה‬ ‫א ו ת י ו ת תורה‪ .‬וכ״כ )בזוה״ק ח י ג דנ״ג‪ [:‬ד א ן ר י י ת ע ד א ר י ש א‬ ‫ד כ ו ל א ד א ק ר י ראש‪ .‬א י ה ו‬ ‫ת ר ו מ ה תורה‪ .‬ב נ י ש נ ו מדותי‪ .‬אמנם ה א י ד ל ע י ל א‬ ‫תתאה‬ ‫אקרי כ ב ו ״ ד בגי׳ ל״ב‪ .‬וכ״כ )בתי׳[ ע ל ב ר א ש י ת ב ח נ ב מ ו ן ‪.‬דאהל היא בחי׳ מלכות[ בנתיבות לב לבלב!‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט כ א ן ה ש ק פ ת לכבודה )היינו מלכות[ פנימה‪ .‬כ מ י ק ר ש ב י י ב ע צ מ ו ע ל‬ ‫ת ו ר ת ו ) ב ג י ט ץ סיז‪ [.‬בתי׳ די״ח‪ [.‬ה ׳ בחכמה י ס ד ארץ‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪.‬ו כ ד א ת כ ל י ל ו ב ב ר ת א א ת ק ר י לב‪ .‬בפיוטי‬ ‫י ה א‬ ‫ג‬ ‫‪0‬‬ ‫ל י יגי^לי• ל ' י ג ל ' של קוד^‬ ‫אערי של מוסף[ חבר כל אהלו וכ״כ בקה״י‪ .‬ותורה שהיא בחי׳ חכמה גם היא נקראת ראשית‪ .‬ה מ ד ״ א ה׳ קנני ר א ש י ת דרכו‪ ) .‬כ מ ד י ד פ ״ ב ‪ -‬י ׳ [ ה ת ו ר ה‬ ‫נ ק ר א ראש‪ .‬ו ד ל ו כ ס ה ת ר ו מ ו ת א י נ ו ן ‪.‬כ מ י ש )בזוה״ק ח ״ ג דקע״ה‪ [:‬איהי )מלכות[ ש ל ס א ע ל כולא ב ח ן נ ד ל ״ ב‬ ‫דאיהי לבא לכל האי‬ ‫ע ל מ א וכו׳‬ ‫וכולא הוא ב ל ב ד נ פ ק מ ח כ מ ה ?נלאה׳‬ ‫‪$1‬ם ב ה ג ה ו ת מ ה ר ח י ו [ שהם ס ו ד ל י ב נתיבות‬ ‫וקי׳‬ ‫חכמה‪ .‬ד כ ת י ב מ ע ו ל ם נ ס כ ת י מראש‪) .‬‬ ‫ו ג ם תורה א ק ר י תרומה‪ .‬ה ׳ קנני ר א ש י ת‬ ‫דרכו‪ .‬עו״ק‬ ‫דרע״ב‪ [.‬ו כ ״ כ‬ ‫]בתי׳ ת י ׳ י״ז דל״א‪ [:‬עיי״ש‪.‬‬ ‫ו ז י ל )זוה״ק ח ״ ב דקכ״א‪ [:‬ו ד א י חכמה אקרי ר א ק י ת דכת?ב ר א ^ י ת‬ ‫חכמה‪ .‬ב א ב א י ס ד ב ר ת א כ ו ׳ ד כ ל י ל‬ ‫ל י ב נ ת י ב ו ת כו׳ ל א ת ק ר י כבו״ד‪ .‬כ מ ״ ש )בב״ל ס ״ א ‪ -‬א ׳ [‬ ‫א י ן ר א ש י ת א ל א תורה‪ .‬ד א י ה ו ה׳ ח ו מ ש י תורה ך ב ה ויהי מ ש ה ב ה ד א ר ב ע י ם יום וגי׳‪ .‬‬ ‫וזהו ד ק פ י י ט ע ל ס פ י ר ת החקמה ר א ק י ת ת ר ו מ ה ‪.‬ואורייתא ב ה ו א ן ו כ ‪ .‬תי׳ ע׳ דק״ב‪ [:‬מעולם‬ ‫נסכתי‬ ‫מראש מקדמי ארץ‪ .‬וכן ה מ ל כ ו ת נ ק ר א ת כ ב ו ״ ד‬ ‫עכ״ל‪*] .‬ו ב ג י ן ד א כ ב ו ז ד‬ ‫לזגילא ל י ב לתחא‪ .‬מלכות‪ .‬א י ס [‬ ‫תורה ד א ת י ה י ב ת ב מ ׳ יום‪) .‬מ ע ו ל ם נ ס כ ת י מראש‪ .‬רזיל‬ ‫ה ^ ק ס מ ל כ ב ו ד ה פנימך‪ .‬‬ ‫ת ח א ה ‪ .‬מיניה ס ת פ ש ט ן ת ל ת י ן ו ת ר ץ ש ב י ל ץ ‪ .‬‬ ‫ד ה כ ו נ ה ' כ א ן ל ש ב ח ת ו ר ת ו ש ל רשב״י‪ .‬ערך אהל‪ .‬בשם מוהרח״ו ד ל [ ל ״ ב נ ת י ב ו ת ב ח כ מ ה‬ ‫שהלא י ו ״ ד דהוי״ה‪ .‬כ מ י ש )בזוה״ק ח ״ ג דקע״ט‪ [.‬ו ת ר ו ו י י ה ו נ ק ל א ו‬ ‫לבלב‪ .‬מ א י‬ ‫מראש‪ .‬‬ .‬ש מ ד ו ת י ת ר ו מ ו ת מ ת ר ו מ ו ת ש ל ר ב י‬ ‫עקיבא‪.‬ו ד א אורייתא‪) .‬ד ה ל ‪ :‬ב נ ת י ב ו ת חכמה עלאה נ מ ש ב י ן ו נ כ < ל ץ ב ח כ ק ך ‪.‬ו מ ׳ יתירה ה ו א ה ׳ יום‪ .‬ל י ל ו ג‬ ‫ב כ י ב אתוון ו ע ש ר אמירן‪.‬וכ״כ )ברע״מ פ ׳ ‪prjao‬‬ ‫דךנ*ו‪ 1:‬מ ס ט ר א ד ח כ מ ה בת‪ .‬ד ל ‪ :‬ב‬ ‫נ ת י ב ו ת ק א י ומחובר א ד ל ע י ל‬ ‫מ ש י כ ה ש ק ס ת ל כ ב י ד ה ‪ .‬‬ ‫אית תרומה‬ ‫מדאורייתא‬ ‫ת ו ר ה מ׳‪ .‬ל י ב נ ת י ב ו ת ‪.‬‬ ‫?‪ 715‬יאמר‪ .‬ה כ י א מ ר ת א ו ר י י ת א ד א י ה ו ר א ש י ת א נ א א ק ד י מ ת למיהוי ר י ק א ל ע ל ם ‪.‬‬ ‫ד( ח כ מ ה נקרא ראשית‪ .‫^לאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יס־ואי‬ ‫שלרומא ד מ ל * ‪ .‬וכן ל!ב נ ת י ב ו ת בחכמה תתאר‪ .

‬ע ל ז ו ה י ק ח״ב דקל״ד‪ (:‬לסי שהם החכמים ש ד ו ר ש י ם ע נ ץ ה מ ד ו ת ש ה ם‬ ‫ה ס פ י ר ו ת ‪] .‬הכא איהו רזא למארי מדין‪] .‬בזהר!‬ ‫לאתחזאה‬ ‫לאינון‬ ‫מארי דמדין‪] .‬בשם ה ד מ ״ ק זלה״ה( ו ז י ל ה ע נ י ן ש ה ש כ י נ ה מ ת ק ש ט ת ב נ ש מ ת ן‬ ‫שיל" ישראל‪ .‬בח״ג ד כ ״ ז ‪ :‬ברע״מ( תנאים אמוראים אתון ד מ ס ט ד א ד מ ד ו ת ד ק ו ב י ה‬ ‫א ת י ת ו ‪] .‬והנשמה נקראת תרומה כ מ ״ ש ]נדה ל׳‪[:‬‬ ‫ה מ ש ל עלי ה נ ש מ ה לכהן שמסר תרומה עיי״ש‪ .‬ו צ ר י ך‬ ‫שיהיו מ ר כ ב ה להשכינה לכל איבריה‪ .‬‬ ‫קרבנין‬ ‫ד ת ״ ח מאירי‬ ‫םדות‪ .‬הכא ד ז א ד ר ז י ך ל א ע ו ן‬ ‫י ד ע י מדין‪] .‬ו ל י י ן בספרנו הקדוש ]מדות רשב״י שם‪ .‬יהא רעוא דילך ד ת ק ר ב א נ ת ש כ י נ ת י ה‬ ‫ל ג ב י ק ו ב י ה בכל ד ר ג י ן דאינון אצילות דילה דאינון נ ש מ ת י ן ד ב ע ל י מ ד ו ת כ ו ‪/‬‬ ‫ו פ י ׳ ]שם‪ .‬כלומר מ ו ש ל מ מ ש ל‬ ‫ר ב ‪ .‬מ מ ש ח לשון גודל‪ .‬ו כ א ש ר‬ ‫ח ״ ו יחסר מ י ש ר א ל ב ע ל י מ ד ה א ח ת אינה מ ת ק ש ט ת ואינה מ ת י י ח ד ת ש ה ר י ה י א‬ ‫פ ג ו מ ה חיו‪ .‬בחייב‬ ‫מדין דידעין‬ ‫ברזין‬ ‫דל״ד‪(.‬עו״ש דקס״א‪ [.‬בביאורינו( מ ^ ״ ש ב ש י פ חא •* מ ה ר ש ״ ‪£‬‬ ‫יז^ז־תא׳ ]בירושלמי חגיגה ס״ג היא( שנכנסו ש ב ל ה זקנים ל ע ב ר השנה‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫נר‬ ‫‪1‬‬ ‫־•לקיבא‪ .‬‬ ‫ובהם‬ ‫מ ת ק ש ט ת ל ה ת י י ח ד למעלה‪ .‬באוהח״מ‪ .‬ואלו הנ*‬ ‫ה נ ק ר א י ם א נ ש י מ ד ו ת איברים דילה‪.‬‬ ‫ואוקמוהו רזא ד ח כ מ ת א כו׳ לאינון מ א ד י‬ ‫דמאריהון ]עו״ש ד ע ״ א ‪ :‬בזהר[ רזין ד ש ע ר ו ת ל מ ר י מ ד י ן‬ ‫דידלי־ אורחוי ורזי דאורייתא ל א ש ת מ ו ד ע א טמירו ד ב נ י נשא‪] .‬עו״ש דרמ״א‪ [:‬כ ו ל א‬ ‫^ ת ג ל י י א ל י ד ע י מדין‪] .‬ו ר א ש י ת נקרא' מובחר‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט עליה ניצוץ נ ש מ ת‬ ‫דשב״י‬ ‫ה(‬ ‫ש נ מ ש כ ת לו ממשה ר ב ע ו ש ה י א ר א ש י ת תרומה‪.‬עו״ש דע״ג‪ .‬איהו רזא ל י ד ע י מדין‪] .‬עו״ש‬ ‫דקל־״ד‪ :‬בזהר[ רזא הכא לאינון מרי מדין‪] .‬וגורם ש א פ י ל ו א״ם מ ס ת ל ק שאינה שורה על ת ״ ת ו מ ל כ ו ת י ח ד עכ״ל‪.‬עו״ש קם״ג‪ (.‬וכל א ו י א‬ ‫מהם‬ ‫ד ר ^ הפיסוק בשבע' אופנים.‬והנה מ צ ע ו‬ ‫ר ב ת פעמים' בזוה״ק שקורא לחכמי רזי התורה בשם א נ ש י מדות‪ .‬עו״ש דדי״ג‪ [:‬רזא ד א‬ ‫ל״מאדי מדין‪] .‬בזוה״ק ח״א‬ ‫דקל״ג‪ (.‬אלין מ א ר י ר ז י‬ ‫דאורייתא‬ .‬ב ה ק ד מ ה ד מ ש ה‬ ‫נ ק ר א ר ^ ש י ת כמ״ש וירא ראשית לו‪ .‬וזהו דקפייט עליה ת ו ר ת ר ש ב ״ י ר א ש י ת תרומה‪.‬‬ ‫ובזה יבואר‬ ‫מ ש ״ כ ]עו״ש דקיי‪[. ואחרי ה ד ר ש ו ת קלםוהו ל ד ר ש ת ר ש ב ״ י‬ ‫יותר‬ ‫מ כ ו ל ם ‪ .‬וקישוטיה היא לפי מה‬ ‫ש י מ צ א ו ב י ש ר א ל מכל ה מ ד ו ת‬ ‫ש י מ צ א ו מ י ש ר א ל מ ר כ ב ה למדותיה‪ .‬כמו א נ ש י מדות ד מ ת ד ג מ י נ ן גברי דמשחן‪ .‬‬ ‫‪£‬יד‬ ‫יאמר‪ .‬עו״ש דק״ט‪ [:‬ב ת פ ל ת ו של רע״מ‪ .‬‬ ‫מ ל ש ו ן ה כ ת ו ב ]יחזקאל כ ״ ח ‪ -‬י ״ ד ( א ת כרוב מ ס ש ח הסוכך‪] .‬עו״ש‬ ‫דק״ל'‪ (:‬הכא רזא ל י ד ע י מדין‪] .‬ופירש״י שם[‬ ‫כלומר‬ ‫העוף הגדול הסוכך בכנפיו סכך רב‪ .‬ו ר א י ת י ] ב ה ג ה ו ת‬ ‫מוהרח״ו‪ .‬דכונתו על ניצוץ נשמת רשב״י שהיא ממעשיה רבינו‪ .

‬‬ ‫וכתב ]שם‬ ‫ה ר מ ״ ק זלה״ה[ מ א ר י ס ת ר י תורה העוסקים ב ס ו ד ו ת עשר‬ ‫באוהח״מ‪ .‬‬ ‫שריר‬ ‫שם ]ביחזקאל כ ״ ח ‪ -‬י ״ ד ‪ .‬עויש דרע״ז‪ [:‬מ א ד י ס ת ר י תורה מ א ר י מ ד ו ת ד א י נ ו ן י ר ת ץ ג ש מ ת י ן‬ ‫מ ס ט ר א ד מ ל כ ו ת א ק ד י ש א ד א י ה י כלילא מ ע ש ר ספירן‪ .‬סידש״י[ ל מ ד ו‬ ‫תורתי‪ .‬‬ ‫פרודא‪.‬קמו ת נ א ץ ו א מ ו ד א י ן‬ ‫ואמרו דע״מ‬ ‫דרע״ו‪[:‬‬ ‫מכל מ ד ו ת ט ב ץ כוי׳ ] ע ו ״ ש‬ ‫א נ ת הוא שקיל לכל י ש ר א ל ממולא‬ ‫אמר קוב״ה לרע״מ ד ד א כלה דילך י ה י ב ת לה ליה ל ג ד ל א ל ה‬ ‫במדות‬ ‫ט ב י ן כוי‪ .‬א י ר ש מ ע ו ן בני שנו מדותי‪] .‬‬ ‫ש י י ח ד כל‬ ‫העשר‬ ‫ספירות‪.‬עו״ש דרמ״ב‪ [:‬ו א י א י ה ו‬ ‫בר גש מכל מ ד ו ת אלין יהבין ליה כ ת ר עיי״ש‪] .‬כמ׳יש ! ב ה ק ד מ ת‬ ‫ה ז ו ה ״ ק די״א‪ [.‬נשרף על ק״ה פד‪ .‬ד י ל ש ב א ו ר ת ו ר ת ו ה א י ר כל ה ע ו ל מ ו ת ב ס פ י ר ו ת י ה ם‬ ‫ומדותיהם‪ .‬ובפנקסי בתי כנסיות דפ־־ק מרביפ בשבחיו עד מאד‪ .‬‬ ‫סוככים בכנפיהם‪ .‬וכ״כ ]עו״ש דקנ״ו‪ [.‬וכפירש״י א נ ש י ה מ ד ו ת ‪.‬קראקא בעליית שקר בשבת‬ ‫הגדול יו״ד ניסן שנת אנשי״ל‪ .‬בשנת‬ ‫א ׳ נ ׳ ש ׳ י ׳ ל בק׳ק׳ ק ף א ק א ' וכתב !בשהיג השלם בפליטת סופרים[ וז״ל‬ ‫הקדוש ר׳ אשר אנשיל ב״ר מרדכי מן דוד יונהש הי׳׳ד‪ .‬כי ב א ו ד ת ו ר ת ו י ח ד כל ע ש ר ספירות וקישר כל העולמות‪ .‬וההוא‬ ‫יומין‬ ‫קאים‬ ‫נהורא‬ ‫ו י ת י ב ע ל כרסייא‬ ‫נ פ ק א כנהירו ד ש מ ש א ו נ ה ר א כ ל‬ ‫מ ש מ י א ל א ר ע א ונהיר כל‬ ‫כדקא‬ ‫מרגלית‬ ‫עלמא עד דיתיב ע ת י ק‬ ‫יאות‪ .‬‬ ‫ע ו ד ר א י ת י ] ב מ ג ״ ע א ו פ ן קי״א[ וז״ל ו ה ד פ ס ת י ב ס ל י ח ה ש ל י ש ח ב ר ת י ע ל ה ק ד ו ש‬ ‫ר׳ א נ ש י ל‬ ‫‪.‬‬ ‫מ ה‬ ‫‪1‬‬ ‫ג‬ ‫י י ע לי *כיל • שני כרובים הם ב ר ק י ע ש ה ם מ ל י צ י‬ ‫ואחד‬ ‫מהם‬ ‫הוא א ל י ה ו‬ ‫הוא‬ ‫פנחס‬ ‫ונכלל בו ב׳‬ ‫נשמות‬ .‬‬ ‫המלכות סתמו דבריהם‬ ‫יושר ש ב י ד ם‬ ‫כ ב ח‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י י יעל‬ ‫מ ע ל י ישראל‪.‬ועיין מ ש ״ כ ] ב ה ק ד מ ת נ ו מ ס פ ר הזה[ ש ד ש ב ״ י ה י ה‬ ‫מאנשי‬ ‫המדות‬ ‫ל ת ו ר ת ו מדות‪.‬דבהון קוב״ה נ ח י ת הוא בגרמיה ל ק ב ל א ק ר ב נ י ן ד ל ה ו ך‬ ‫ק ד י ש א מי׳‬ ‫ד א י ה ו ת ו ר ת ה׳ ת מ י מ ה ש כ י נ ת א‬ ‫מדות‪] .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ד א ו ר י י ת א וסתרין גניזין‪ .‬קם ר ע י מ בשיק ליה ]או לאליהו‪ .‬ד א ״ ד ר ח ו מ א י ל ר פ ב ״ י ש מ ע נ א ד י ו ח א י ח ב ד ג א א י ת ל י ה‬ ‫א ב ן טבא‪ .‬‬ ‫ממשח‪ .‬עו״ש דרמ״ג‪ (.‬ב ש ם‬ ‫ספירות ש ה ם מ ד ו ת י ו‬ ‫י ת ׳ ולזה גקראו מ א ר י מדות‪ .‬ו מ ד ה ו ב ע ש ר‬ ‫מברך‬ ‫ס פ י ר ן דיליה‪] .‬לפי ש נ א מ ר ב כ ר ו ב י ם ‪.‬ו ד מ ה א ו ח ו לכרוב א מ ר עליו ג ״ כ הסוכך סוכך על ע מ ו ע כ ״ ל ‪.‬הסוכך‪ .‬או לרשב״י[ באנסוי ו ע ל עיגוי‪ .‬א ס ת כ ל י ת בנהורא ד ה ה י א מ ר ג ל י ת‬ ‫עלמא‪ .‬ב ר ד ״ ק שם[ ו ז י ל ד מ ה א ו ת ו לכרוב לרום מ ע ל ת ו ‪.‬‬ ‫זכי‬ ‫ספירן בלא‬ ‫לעשר‬ ‫ע ש ר ולא תשע‪.‬ש א מ ר ו ע ל רשב׳״י‬ ‫ד נ ה י ד כל ע ל מ א באורייתא‪ ..‬לכן ש פ י ר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י א ת כרוב ממשה‪ .‬ו ב ר י ך‬ ‫תהא‬ ‫ליה ו א מ ר ליה‬ ‫מ פ ו מ א דקוב״ה ושכיגתיה בכל מדר‪ .‬ד מ א ן ד י ר י ת ל ה ו ז כ י ל ה ‪.‬כמו א ל ת ג ע ו במשיחי‪ .‬‬ ‫ואפשר‬ ‫מהאי‬ ‫טעמא קרא ר ש ב י י‬ ‫כ מ ״ ש ]גיטין ס״ז‪ [.‬ומחמת יראת‪.‬ע ג ץ גדולה‪ .

‬נוק׳ אדנ״י והיא בהוד כנודע‪ .‬ויבואר ג״כ הלשון ממשח זיו אורך‪ .‬אלא לאתר דנוקבא איהיעיי״ש‪ .‬עד‪.‬‬ ‫ובאלו המקומות איתא דהכרובים הם בת־ת ומלכות‪ .‬ן א״ה באלו דברי הזהר לנו יבואר דברי )רמב׳־ן פ׳‬ ‫בהעלותך‪ .‬תתרע״א[ מ ש ״ ש‬ ‫ו ע ו ד מ צ א ת י אח״כ ]בזוה״ק ח״ג דס״ד‪ (.‬ן כרובים דכר ונילבא‪! .‬ואינון נצח והוד‪ .‬ואינון תרין כרובים דלעילא‪ .‬ר ש ב ״ י אומר מ ש ה‬ ‫ח ו ל ק כ ב ו ד לאהרן ואומר למדני והדבור יוצא‬ ‫היה‬ ‫מביניהם‪ .‬עיין וזוה״ק ה״נ נ״ט‪ .‬‬ ‫ועוד‬ ‫נ ק ד י ם ה ק ד מ ה א ח ת מציאה יקרה ש מ צ א ת י עוד מקור ח ד ש לדרכנו ש ה ו ב א‬ ‫בספרנו‬ ‫כ א ן ש ר ש ב י י הוא בחי׳ ניציץ נ ש מ ת‬ ‫מ ש ה רבינו ע״ה‪ .‬ן מש׳׳כ‬ ‫על את עושה לי‪ .‬וזה מחרץ שפ ובקהיי‪ .‬ודיין!עו׳־ש דקנ״ו‪ .‬הרי מתיישב‬ ‫ב׳ הדעות שהיא בנייה וגם בזו״ן עכיי‪ .‬א י כ ר ש ב י י הוא א ח ד מ ה כ ר ו ב י מ‬ ‫המליצי‬ ‫י ו ש ר שלמעלה‪ .‬וכ״כ‪1‬עו״ש במדבר ז ׳ ‪ -‬פ י ט [ מבין שני הכרובים ר י ת משה‪ .‬כ״כ הדאב״ד‬ ‫בפי׳ כי׳ יצירה םיא מים עכיל‪ .‬ואהרן היה חולק׳‬ ‫כ ב ו ד ל מ ש ה ואומר לו למדני‪ .‬את‪ .‬והליץ יושר בעדם וע״כ העולם כלו ע ד סוף כל ה ד ו ר ו ת ל פ ו ט ר ם‬‫ממדת‬ ‫בזה‪.‬ו ח ב ר י י א‬ ‫קלא‬ ‫שמעו‬ ‫דקיב״ה‬ ‫שבק לחובי דרא‪ .‬וגם ב ז ה‬ ‫י ב ו א ר לנו דברי ובעל הטורים שמוח כ י ה ‪ -‬כ י ב [ ו ז י ל מבין ש נ י ה כ ר ו ב י ם‬ ‫הזהר‬ ‫ר ״ ת מ ש ה עכ״ל‪ .‬עפ״י‬ ‫הקדמות האלו‪ .‬וזיל ןזוה׳׳ק ח״ב קנייה‪[:‬‬ ‫ד‬ ‫אם ככה את עושה לי‪ .‬וז״ל משה ואהרן אינון ת ר ץ כרובין ד א ש ת מ ע קלא ד ל ע י ל א‬ ‫מ ב י י נ י י ה ו ‪ .‬ולכן שפיר‬ ‫דקפייט‬ ‫עליה ר ש ב י י א ת‬ ‫כרוב ממשה זיו אורך‪.‬ולכן זה שמצינו שהגין על דורו וסככם בכנפי צ ד ק ת ו ואורו‬ ‫ ו מ ע ל ת ו וגודלו‪ .‬א ת ך ‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬בספרנו הקדוש מדות רשב״י ב מ א מ ר י קיפ‪ .‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]בתוספת ה ז ה ר‬ ‫ח״ג‬ ‫ס י ׳ ח ׳ דף ש״ב‪ 1.‬ל ו מ ד‬ ‫לך‬ ‫ש ה ו א ח ש ו ב ככרוב של מ ע ל ה עכ״ל‪ .‬דרשב״י אמר ד ב ר י תורה‪ .‬‬ ‫הדין‪ .‬והדבור יוצא מביניהם כאלו שניהם מדברים‪ .‬והנה לכאורה קשה דלעיל בזהר כתוב דב׳ כרובים הם בנצח והוד‪.‬ואיתא ]בשער הגלגולים הק׳ ל״ו דמיז‪ [:‬ד ר ש ב י י‬ ‫ג ש מ ת ו מבחי׳ אוה״מ נדב ואביהוא עכ״ל‪ .‬ואמור מעתה המשכילים יבינו הרמז צפנת משכי מה שמבאר בדרך אמת ודו״קן‪.‬וכי שניהם מדברין היו‪ .‬״פ ואפ ככה את עושז לין וז״ל וע״ד האמת כוי יכן את כרוב ממשה בכרוב השני ירמוז‬ ‫ודמשכיי יבין‬ ‫עכ״י‪.‬אתה מיבעי ליה‪ .‬ערך כרובים! וז׳׳ל כרובים‬ ‫‪.‬‬ ‫ו*פער יבאר דברי הרמב־ן הקדוש האייו רה שרמז להמשכילים להבין‪ .‬וזיל וקה״י ערך כרוביב‪ :‬כרובים הם מנחי׳ ת״ת ומלכות בי פני אדם להם‪ .‬ה ה ״ ד ו נ ו ע ד ת י לך שם ו ד ב ר ת י‬ ‫‪ .‬ועיין‪! .‬ועיין )יומא נ״ ז כמער איש ולויות‪ .‬ובזה הזהר לנו יבואר ] מ כ י ל ת א‬ ‫פ ׳ ב א סיג[ ו ז י ל דברו אל כל ע ד ת בנ״י‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫גשמות‬ ‫היתה‬ ‫נה‬ ‫ש ל גרב ואביהו עיי״ש‪ .‬והוא בחי־ זעיר מיה והוא בנצח‪ .‬ו ע ל ד א אתייהיבת אורייתא על ידיהו‪ .‬עו־־ש דרנ־־ה•׳ הרין בנין הוי״ה אדנ״י‬ ‫הכי סליק כוכיה בחושבן יאדונה״י תרין כרובים שרם כוכבים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל‬ ‫אחיו עכ״ל‪ .‬גי׳ נצח והוד מיה אדני‪ .‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ‬ ‫בזוה״ק‬ .

‬והן הן ה א נ פ י ר ב ד ב י ואנפי זוטרי‪ .‬ובאלו ה ק ד מ ו ת יובן ויבואר מה ש ג י ל ה‬ ‫פ ט י ר ת ו ]באדר״ז דרצ׳״ב‪ (.‬ו כ א ר ש ב ״ י ]בתי׳ ‪fc*o‬‬ ‫דקיייב‪ [.‬‬ ‫ו א נ פ י זוטרי הם‬ ‫הוא בחי׳ כרוב‬ ‫דשב״י‬ ‫אחד‬ ‫או‬ ‫מ ר ב ר ב י או מזוטרי‪ .‬א י נ מ י א נ פ י ר ב ר ב י היא השכינה‪.‬‬ ‫שהיה‬ ‫בו‬ ‫רבינו ע״ה‪.‬ד ה ש ת א יפקון לגבן א נ פ י ר ב ר ב י ו א נ פ י ז ו ט ר י ‪.‬א״כ בין לפי׳ א׳ ופי׳ ב׳‪.‬ועיין מ ה ש א כ ת ו ב סמוך ליה א ח ר זה ד ר ש ב ״ י ג״כ י ד ע סוד י ח ו ד ה כ ר ו ב י ם ‪.‬ו מ ת ר ץ ה ג י‬ ‫א פ י ד ב ר ב י ו א פ י זוטרי‪ .‬ב ה ק ד מ ה‬ ‫מ ש ״ כ ] ב מ ד ״ ת ענף‬ ‫כרובים‪.‬‬ ‫שארשב״י לרע״מ דרגא דילך א י ת י‬ ‫ש ע צ ^ בגי׳ משה‪] .‬ובאלו ה ק ד מ ו ת יובן ויבואר הדק ה י ט ב שכאן גילה ר ש ב ״ י ע ת ה‬ ‫בזה ש י ר ש ניצוץ נ ש מ ת ו מ מ ש ה רבינו שמרומז בפסוק שככ״ה לו ודו״ק‪ .‬ערך אפרוחים עיי״ש‪ .‬‬ ‫אלא מכח‬ ‫ואין‬ ‫זה‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪.‬חגיגה י״ג‪ [.‬כ ס ״ ש‬ ‫בהשמטות‬ .‬וז״ל א נ פ י ר ב ר ב י פי׳ רשב״י‪ .‬פני ה ש נ י פני אדם‪ .‬‬ ‫ומלכות‬ ‫ב ב י א ו ר יותר פנימי‪.‬‬ ‫וכרובין ד ל ת ת א ‪ .‬ערך כרובים"‪.‬היינו כרוב היינו אדם‪ .‬ו ז י ל ז כ א ה‬ ‫ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו שורשי ניצוץ נ ש מ ת ו קידם‬ ‫חולקי ואינון ד י ר ת ו ירותא ד א ד כ ת י ב א ש ר י העם שככה לו‪ .‬ו א י ת א ]בזוה״ק ח״ג ד ד ״ א ‪( .‬א ש ר י העם שככ״יה בגי׳ מ ^ ה ‪ .‬וכןיכ&ן מ ל מ ה ל ר ש ב ״ י ש ב ב ח י ׳ ניצוץ מ ש ח זיו אור נ ש מ ת ו נקדז‪ $‬ג*כ‬ ‫כרוב כ מ ש ה רבינו‪ .‬ברע״ימ(‬ ‫ד‪5‬ייה ו ח מ ת ה מ ל ך שככ*ה‪ .‬‬ ‫רשב׳׳י‬ ‫ו ה ח ב י ד י ם עכ״ל‪ .‬ר״ל פ נ י אדים פני רברבי‪ .‬וזהו ל ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י א ת כרוב מ מ ש ח זיו אורך‪.‬ולכאורה ה ו א כ ם ד ר ^‬ ‫פ ל י א ה ותמוה‪ .‬כ מ ״ ש ]בקה״י‪ .‬ו א מ ר ו‬ ‫]בסנהדרין ל״א‪ [:‬לדזיו ליה כ ב ר בתיה‪.‬‬ ‫ופי׳ ]שם במק״מ[ ש נ י פירושים‪ .‬ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]סוכה ה׳‪ .‬‬ ‫הכרובים ל א גילה ה ק ב ״ ה ל א ד ה ״ ר ולא‬ ‫בשם הרב מג״ע[ וז״ל ס ו ד‬ ‫ל א ב ר ה ם י צ ח ק ו י ע ק ב רק ל מ ש ה‬ ‫עכ״ל‪ .‬‬ ‫הרי למי שרצו‬ ‫ל ד מ ו ת כ מ ש ה דםוה*‬ ‫ב א ו ר זיוו‪ .‬ד ה ק ש ה שם בגמ׳ ד כ ת י ב פ נ י‬ ‫ה א ח ד פ נ י הכרוב‪ .‬ו ש פ י ר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י א ת כרוב‪.‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫ד ש ב ״ י וחביריו‪ .‬‬ ‫מ ש ח זיו אור ניצוץ נ ש מ ת מ ש ה‬ ‫ו ש פ י ר ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י א ת כ ד ו ב מ מ ש ח זיו אורך‪.‬ו ע י י ן‬ ‫]בזוה׳״ק ח״א ד י ״ ח ‪ :‬ובח״ג ד ר י ״ ז ‪ :‬ושם ב ת ו ס פ ת דש״ב‪ [.‫ב^&דר ה ש י ר ב ר י ו ח א י‬ ‫‪v‬‬ ‫]‪ $< ttta‬ח*ג לקי׳יז*‪ [:‬ק«ו מארי מ ת י ב ת א ואימרו ]לר^״מ[ א ‪ ¥‬ר י ה ע ם שיבכה לו‪.‬א מ ר ב ז ה ״ ל‬ ‫ד ר ב י פ נ ח ס בן יאיר הכין ע צ מ ו ל ק ב ל פני חתנו‬ ‫נ ת ת ק ן ל ק ב ל א סבר אפי יומין‪ .‬ולייחרן‬ ‫ד ר ש ב ״ י י ד ע סוד הכרובים ש ה ם ב ח י ׳ ת * ת‬ ‫ולהמשיך‬ ‫על י ד ן‬ ‫ברכה‬ ‫בעילם‪ .‬א ש ר י העיס שצכ*ה לו בגי׳ משה‪ .‬ואנסי ז ו ט ר י ר ב י‬ ‫א ל ע ז ר והחברים‪ .‬‬ ‫ע ר ך א נ פ י ד ב ר ב א ואנפי זוטרא‪ .‬פני הכרוב פני זוטרי‪ .‬ע'ו״& דיריל״ד‪ .‬‬ ‫הוי״ה‬ ‫אדנ״י‪ .‬ד א י ת א כרובין דלעיילא‬ ‫‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .

‬וזה ע ב ו ד ת ה א ה ב ה היה לרשב״י‪ . א ה ]את לרבות[‬ ‫]עו״ש‬ ‫הןא‪.‬וע״י כח ה א ה ב ת‬ ‫ה ׳ שלו י י ח ד הכרובים העליונים ב ב ח י ׳ כרוב א ח ד וכו׳‪ .‬כמ״ש ]בריש אד״ר!‬ ‫ד א ר ש ב ״ י אנן ב ח ב י ב ו ת א ת ל י א מ ל ת א ד כ ת י ב ו א ה ב ת א ה היא‪ .‬ו צ י י נ ת י שם ב ג ל י ו ן‬ ‫זהר שלי‬ ‫ד א י ת א ]שבת קי״ט‪ .‬ועיין מש״כ ]בזיח עזהיש‪ .‬ב ע ם ס׳ ט ע מ י‬ ‫המצות‬ ‫ל ה ד י ר י צ ח ק ן׳ פרחי[ ו ז י ל‬ ‫ש י ת י י ח ד ו הכרובים‬ ‫השמן הטוב‬ ‫על‬ ‫כי כ ש י ש בנו א ה ב ה אגו גורמים‬ ‫העליונים פנים אל פנים ויהיה א ה ב ה ביניהם‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר •יוזקאי‬ ‫] ב ה ש מ ט ו ת זוה״ק ח״א דרעיח‪ [.‬‬ ‫ו ב י ח ו ד ר ש ב ״ י א י ת א ]בזח״ג ד ק ט י ד ‪ [ :‬דרבי יהודה קארי ליה שבת‪ .‬וזהו[ מ מ ש ח זיו אורך‪.‬‬ ‫ה א י יומא א ם ת כ ל נ א‬ ‫ה ר ח י ד ״ א ‪ .‬י ב י ך א ה‬ ‫ברכאן‬ ‫מ ע י ל א ל ת ח א עב״ל‪ .‬א ז ל ו‬ ‫י‬ ‫ה ב ר י י א לגביה רשב״י‪ .‬לרובים למיהוי כולא חד עיייש‪ .‬ח ד דבר וחד דבוק‪ /‬למיחוי ד ב ק ץ‬ ‫ל א ס .‬וזיל‬ ‫א ת השמים ו א ת הארץ‪ .‬שהם‬ ‫בחי׳ הוי^ה אדנ״י‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ט‬ ‫ע ל י ה ר ש ב ״ י א ת כרוב ]שאתה ע ש י ת ה י ח ו ד העליון של ב׳ הכרובים ב ב ח י ׳ כ ר ו ב‬ ‫אחד‪ .‬כמ׳״ד א ת‬ ‫למיהוי רזא דכרובים כולא ג כ ל ל א‬ ‫ב א ת ובגיסא הוו קיימי כו׳ ואלין‬ ‫מברכאן ד נ ג ד י ן מעילא‪ .‬‬ ‫בקדמיתא‬ ‫לנערים׳‬ ‫עילא‬ ‫דרכ״ה‪[:‬‬ ‫ו ח ת א כחדא‬ ‫כרובים‬ ‫נו‬ ‫אלץ‬ ‫באלין‬ ‫בהביבותא‪ .‬ובזח״ג דכ״ט‪ (:‬ד ת י ח‬ ‫והצדיקים‬ ‫אקרי ש ב ת ו ת ‪.‬דהוה מזיהרא ד מ ש ה ד ב י ג ו ע״ה׳ ל פ ן‬ ‫ה ס ת כ ל ש ב כ ח ת ו ר ת ו של היום יהיו זו״ן פב״פ כו׳ עיי״ש‪ .‬לכן גם ב ח ו ל‬ ‫ה י ה ד ש ב ״ י יכול ל ע ש ו ת ה י ח ו ד העליון ה נ ע ש ה ע״י אחרים בשבת‪ .‬והנה ל ע ש ו ת ה י ח ו ד של הכרובים׳ שהם ש מ י מ‬ ‫)ארץ‬ ‫עליונים‪ .‬בשם‬ ‫ד י ת ה ד ר כולא למשרי‬ ‫א נ פ ץ באנפין‪ .‬ומהכא נ ג ד י‬ ‫ד א רזא דכרובים‪ .‬ו כ ת ב שם ] ב ה ג ה ו ת‬ ‫האריז״ל[ ש צ ד י ק האוחז ב מ ד ת ה י ס ו ד יכול לגרום יחוד ע ל י ו ן‬ ‫א פ י ל ו בחול‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬ו ה מ י ו ח ד ש ב ה ם ר ש ב ״ י עיר‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ע ל י ה ר ש ב ״ י‬ ‫את‬ .‬אלין רזין ד ת ר ץ‬ ‫‪ 3‬ל ו ב ץ ‪ .‬ו צ ד י ק י ר י ק‬ ‫ה מ ל כ ו ת ומשם ל מ ט ״ ט ולחיות ה ק ו ד ש ושאר ה ע ו ל מ ו ת כולם‬ ‫מ ל א י ם ש פ ע וברכה עכ״ל‪ .‬שהם בחי׳ זו״ן ת ״ ת ומלכות׳ ש י ה י ו‬ ‫ן‪$‬ביפ ד ב ק י ן כ ח ד א בבחי׳ כרוב א ח ד ולהמשיך על ידם ש פ ע וברכה לכל ה ע ו ל מ ו ת‬ ‫זה ע ש ה ר ש ב ״ י והעלה מ״ן מ ת ת א לעילא בכח א ו ר ח ו ר ת ו ו ת פ ל ת ו וזהר מ ע ש י ו‬ ‫ןזטובים‪ .‬ב ד י ה ותוסף ללדת[ ד ע י ק ר י ח ו ד‬ ‫ך‪.‬כרובים דכר ובוק‪] /‬עו^ש דרנ^ה‪ [:‬סוכה‬ ‫בחשבון הוי״ה‬ ‫אלג׳יי‪ .‬ופ*כ‬ ‫! ב ז ו ה ״ ק ח י ג דניט‪ (.‬אמר להם אם באתם אלי ע ל שאין ה י ח ו ד ל מ ע ל ה פכי©‪.‬ב ה ק ד מ ה מ ש י כ ]בראשית חכמה ש ע ר ה א ה ב ה פ״א‪ .‬כ מ ״ ש ]בזיה׳יק ח״ג דנ״ט‪ [:‬זמנא ח ד א הוה צריכא ע ל מ א למטרא‪ .‬תרין כרוביפ‪ .‬דמנייהו נ ג ד י‬ ‫אתבדפן‬ ‫ברכאן ל ת ח א מ ׳ ‪ .

‬ובדורו יתוקנו הישיבות דוחות ונשמות‪ .‬והקב״ה ראה דורו של רבי שמעון מארי דדרא שבזכותו יהיו כולם זוכים לחיי העוה״ב‪ .‬לכן גלנלם כולם לתקנם ולצרפם וללבנם‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫ש ד ש ב ״ י היה בדורו מקור החכמה‪ .‬‬ ‫ק מ י ה ד ר ב י ש מ ע ו ן מ ב ו ע י ן ד ל ב א פ ת י ח י ן לכל ע י ב ר וכולא א ת ג ל י י א ‪ .‬כ ל ו מ ר כ ל ח כ מ ת‬ ‫ה ע ו ל ם שהוא מקור הכל ואין אנו צריכין לרב אחר כי ה כ ל שלו‪) .‬וכאן י א מ ר שגם ה ש פ י ע מ מ ק ו ר‬ ‫ע ל כל בני דורו‪.‬‬ ‫יאמר‪ .‬‬ ‫קנ״ו‪(.‬ישיבה עליונה בנ״ע העליון וישיבה תחתונה בג‪-‬ן‬ ‫התחתון‪ .‬ו ב ז ה י ב ו א ר ד ב ר י )ב״ר פ ל ״ ה ‪ -‬ב ׳ [ ד ר ב י חזקיה מ ו צ י א דורן ש ל א נ ש י‬ ‫כנה״ג ומביא‬ ‫דורן ש ל רשב״י‪.‬עו׳יש דר״ו‪[.‬בשם ה ר מ ״ ק זלה״ה( וז״ל הייגו קולו ה מ ת פ ש ט בכל ה ע ו ל מ ו ת ‪ .‬ז כ א ה ד ר א ‪.‬א ״ ד א ל ע ז ר זכאה‬ ‫ח ו‬ ‫לקי‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ד א‬ ‫‪ .‬כשש‬ ‫הדמ״ק זלה׳יהן כי הנשמות כולם שמתי בחורבן כמה אלפים מישראל וכן בביתר היו צריכים גלגול כדי‬ ‫להשתלם‪ .‬לזה מ א ן ד ח מ י לר״ש כל ע ל מ א חמי‪ .‬עו״ש דקפ״ז‪(.‬זכאה ד ר א ד ר ב י ש מ ע ו ן ש א ר י בגויה ד א ם י ל ו ב י נ י‬ ‫ט ו ר י א ח כ מ ת א א ש ת כ ח תמן‪ .‬עו״ש! ד א ״ ד‬ ‫יוםי ד ר ש ב ״ י נהיר ע ל מ א באורייתא‪) .‬וזה טעם כח‬ ‫יניק׳ ע‪-‬׳ל‪ .‬לכן‬ ‫גלגלם כולם בדורו לתקן שתי ישיבות עליונות‪ .‬זכאה חולקך ד א פ י ל ו ינוקי‪ .‬נ ש מ ת ו‬ ‫ת ל מ י ד ו ר ב י חזקיה )עו׳״ש(‬ ‫שבעים‬ ‫איש‬ ‫זקנים‪.‬וכה !א״ר יוסי )בח״ג דכ״ב‪ [:‬ד ה א ב י ו מ ו י דרשב״•־‬ ‫אפילו צפרי שמיא מרחשן חכמתא‪ .‬‬ ‫ההוא‬ ‫צנור‬ ‫ומבוע ל ח כ מ ה‬ ‫מיניה‬ ‫הוא נהיר‬ ‫כמה‬ ‫לכולא‬ ‫ב ו צ י נ י ן והוא ב ק י ו מ י ה‬ ‫ונהורא‬ ‫לא אעדי מ י נ י ה *‬ ‫וכה א״ר יוסי )בח״ב דקנ״ו‪ (.‬ו כ ת ב )שם באוהח׳י׳מ‪ .‬‬ ‫א ״ ר א ב א ת ו ו ה נ א ע ל ד ר ד ק י ד ד ד א ד א כ מ ה ת ק י פ א ח י ל י י ה ו ואינון ט נ ר י ן ר ב ר ב י ן‬ ‫ר א מ י ן ‪ .‬‬ ‫ו ע י י ן בספרנו‬ ‫הקדוש‬ ‫)מדות ר ש ב ״ י ד ק פ ״ ז ‪[ :‬‬ ‫ש ה ב א ג ו שם כ מ ה מ א מ ר י ז ו ה י ק ש מ ד ב ר מ מ ע ל ת ג ו ד ל דורו דרשב״י‪ .‬והיתד‪ .‬בחייב דפ״ו‪ [:‬ד א י ר י ה ו ד א ד כ ד א נ ן ק י י מ י ן‬ ‫‪.‬והכל ב כ ח ו ש ל‬ ‫רשב״י‬ .‬‬ ‫בשם‬ ‫הרא״ג‬ ‫שהיה דשב״י‬ ‫ז״ל[‬ ‫ע ל י ו נ ה ש ת ת ג ל ה על ידו‪ .‬וכה נ א מ ר‬ ‫ומשם כל בני‬ ‫ל ר ש ב ״ י מ מ ת י ב ת א ד ש מ י א )בח״ג דקע״א‪ (.‬ו מ א ו ר‬ ‫גשמתו‬ ‫מתנוצץ‬ ‫בכל‬ ‫הנשמות‬ ‫הדור יודעים עכיל‪ .‬‬ ‫אפילו‬ ‫ינוקי‬ ‫ד ב י רב‬ ‫רבי‬ ‫אינון‬ ‫זכאה חולקך‪ .‬‬ ‫שמעון‬ ‫ט נ ר י ן ר מ א י ן תקיפין‪) .‬דהא מלוי אשתמודען לעילא וחחא‪ .‬מ נ ך א מ ר י‬ ‫רזין‬ ‫סתימין‬ ‫ד ה א בזכותך‬ ‫דאורייתא‪) .‬הנה כ ת ב נ ו ל ע י ל ב ר א ש חרוז הזה בביאורבו ע ל י ו ״ ד ח כ מ ה ק ד י מ ה ‪.‬ו ס י ‪1‬שס‬ ‫באוהח״מ‪.‬״״ל ובאוהח‪-‬מ שם‪ .‬בשם ה ר א ״ ג ז״ל[ ו ה ע נ י ן כי ה ר ש ב ״ י ע ״ ה‬ ‫ב ד ו ר ו היה צנור לחכמה‪ .‬‬ ‫כמ״ש )בזוה״ק ח״א‬ ‫אבא‬ ‫דא״ר‬ ‫חכמתו‬ ‫מאן דחמי ל ר ש ב י י‬ ‫כ ל ע ל מ א חמי‪ .‬ו פ י ׳ ) ש ש‬ ‫באוהח״מ‪ .‬כך ד ש ב ״ י מ א ד י דבוצינין‪.‬‬ ‫היינו‬ ‫בדור‬ ‫צנור ל ח כ מ י ה ד ו ר עכ״ל׳ ו א ח י כ א מ ד‬ ‫דכתיב‬ ‫כבוצינא דא‬ ‫ויאצל מן ה ד ו ח א ש ר ע ל י ו ו י ת ן ע ל‬ ‫דנהרין‬ ‫שכיח‪ .‫ביאר־ השיר בר יוחאי‬ ‫א ת כרוב מ מ ש ח זיו אורך‪.

‬הוא ב מ ש ״ כ ]בזוה״ק‬ ‫ח*ג דפ״ג‪[.‬ז דאיהו תפארת מלך מוכתר בכתר עלאה דבה‬ ‫‪] /‬א־ה ראיתי להעיר כאן דהכונה‬ ‫ימלוך בשכינתיה עכ״ל‪ .‬‬ ‫ו כ ״ כ ]בתי׳ ת י ׳ ע׳ דק״כ‪ [.‬ו א נ ה י ג לון לרעותיה‪.‬־‬ ‫ל ה ג(‪ .‬ולא מבין‪ .‬ו ה צ ע י ר כצעירתו‪ .‬ולא חסיד‪ .‬ומקירא דלית ליה סוף מאן יכיל ל א ש ג א ו ל א ש כ ה א ליה‪.‬ןלא‬ ‫מ‬ ‫לך‬ ‫כ ו‬ ‫היא כמ״ש ןדרמ״ג‪.‬כמ״ש ]בזיה״ק ח״ב ד ק י ״ ט ‪[ :‬‬ ‫כתר ד ת מ ן ע ל ת ה ע ל ו ת‬ ‫מ ו פ ל א ומכוסה‪ ] .‬‬ ‫ו ת ס ד ר כל ח ד כדחזי ליה הבכור כבכורתו‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫נז‬ ‫ר ש ב ״ י ש ה ש פ י ע לכל דורו עיי״ש‪ .‬הכי א נ ת תהא מנהיג ל י ש ר א ל בכל מ ד ו ת ט ב י ן דיליה‪.‬וז״ל כתר אמון מופלא ומכוסה כר‪ .‬‬ ‫ד‬ ‫נ ? ת עין‬ ‫א( ב ז ה החרוז מ ד ב ר משבחי ספירת הכתר‬ ‫נקרא‬ ‫‪"T‬‬ ‫לא‬ ‫כמשיל‬ ‫—‬ ‫‪T‬‬ ‫ת ש ו ך ך ה( ‪ :‬בר יוחאי‬ ‫במבוא‪ .‬כ ת ר עליון ם ת י ם‬ ‫ו ט מ י ר סתים ד כ ל סתימין‪ .‬ובזה י ב ו א ר ‪ 1‬ל נ ו ] מ ד ר ש ‪.‬ובזה החרוז מדבר מבחי׳ ספירת החכמה לכן‬ ‫א מ ר ש ר ש ב ״ י היה הכרוב הגדיל מקור אור החכמה ו ה ש פ י ע לכל ת ל מ י ד י ו ולכל‬ ‫א נ ש י דורו מ מ ש ח זיו אור חכמתו‪ .‬ומיניה א ת פ ש ט ע ל כל םפירן‬ ‫ו מ ס ד ר לון למיהוי ד א רב ודא זעיר ודא‬ ‫ונהיר‬ ‫בינוני‪ .‬ק מ ו‬ ‫חד‬ ‫ת נ א ץ ו א מ ו ר א י ן ואמרו לרע״מ א נ ת כתר על כל‬ ‫וחד‬ ‫מישראל‪.‬ע ב י ד פליאן‪ .‬עו״ש דרמ״ג‪ [.‬ובזה ה ק ד מ ה י ב ו א ר מ ש ״ כ ] ב ה ו ס פ ת‬ ‫ה ת י ק ו נ י ם בסוף זהר חדש[ כתר עליון איהו פלא‪ .‬בתי׳ תי׳ כ י ה‬ ‫דמ״ח‪ [:‬כ ת ר עליון כו׳ ועליה אחז״ל במופלא ממך אל תדרוש כו׳ בגין ד א י ה ו‬ ‫מ ק ו ר ד ל י ת ליה סוף‪ .‬דביר‪.‬ולא תם‪ .‬וכ״כ‬ ‫]בהקדמת‬ ‫התיקונים די״ב‪ [.‬‬ ‫ו ב ה א מ ר מ ש ה ג ג ד כל ע מ ך א ע ש ה‬ ‫נפלאות‪ .‬י ר א ת מ ל ה ב י ט כ י ר ב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫‪T‬‬ ‫—•־‪ .‬י ז ו ה י ק ח״ג דרמ״ג‪ [.‬וידוע הוא ד כ ת ר‬ ‫מופלא‪ .‬‬ ‫ב ה ו ו מ ק ש ר לון ו מ י ח ד לון‪ .‬‬ ‫ד א ד ש ב י י לרע״מ כ ת ר עליון א נ ת‬ ‫חהא‬ ‫מ ע ו ט ר ביה‪ .‬‬ ‫‪.‬ובינוני כפום ד ד ג י ה ‪.‬ולא נביא‪ .‬ולא צדיק‪ .‬‬ ‫עלת‬ ‫ה ע ל ו ת א י ה ו כ ת ר ע ל כולא טמיר וגניז מלגו מיגיה‪ .‬ו ל א‬ ‫ג ב ו י ‪ .‬‬ ‫)טו(‬ ‫מובא‬ .‬ה ה י ד נורא ת ה ל ו ת ע ו ש ה ל פ ל א ‪.‬‬ ‫ו ה ו א כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח״ב דמ״ב‪ [:‬קרא לכתר מקור‪ .‬וביה ל י ת סוף לגביעו דגהוריה‪.‬כתר עליון דאיהו מופלא ומכוסה‪] .‬גם הוא זכה ע י י ז לאותו אור מופלא כ ת ר העליון‪ .‬כדי שלא‬ ‫ת‬ ‫יהא סתירה למה שכתבנו באן בחרוז זה באי יי ייי־קז‪ .‬והיחס לרשב״י עם ספירת הכתר‪ .‬‬ ‫ו ת ק ש ר לון‬ ‫קשר‬ ‫א ח ד ל ג ב י אבוהון‬ ‫ד ב ש מ י א כו׳ עיי״ש‪] .‬ת ע ל ו מ ה ו א י ן ק ו ל א ל ה (‪.‬לא נשיא ולא חכם‪ .‬יזהו דקפייט א ת כרוב מ מ ש ח זיו אורך‪.‬ד ע ל ת העלות מופלא ומכוסה בהאי כתר‪ .‬וביה ע מ ו ד א ד א מ צ ע י ת א ד א ת ק ר י‬ ‫נ ו ר א ]עיין זוה״ק ח״ב ע ״ ח ‪ :‬ע״ט‪ [.‬מזי‬ ‫בר‬ ‫—‬ ‫יוחאי א ו ר‬ ‫מ ו פ ל א א( ר ו ם מ ע ל ה ב(‪ .‬ו ר ש ב ״ י שהוא בחי׳ ניצוץ נ ש מ ת‬ ‫משה‪ .‬‬ ‫כי א י ן‬ ‫ב ל ת ך בר נ ש ד י ה א כ ת ר עלך‪ .

‬לכן ש פ י ר ד ק פ י י ט עליה ר ש ב ״ י ב ש ב ח י ספירת ה כ ת ר אור מ ו פ ל א רום מ ע ל ה ‪.‬והוא כ מ ״ ש ]בזוה״ק ח ״ א די׳׳׳א‪ [.‬זכאה ע ל מ א‬ ‫דאנת‬ ‫ש א ד י בגויה‪ .‬בהקדם מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח״ג דרל״ד‪ [.‬ד א מ ר ר ע ״ מ‬ ‫ל ר ש ב ״ י בריך א נ ת בוצינא קדישא‪.‬וכונתו כאן ל ש ב ח‬ ‫שהוא‬ ‫ת ו ר ת ר ש ב ״ י ש מ ג ע ת ע ד בחי׳ כ ת ר עליון אור מ ו פ ל א רום מ ע ל ה‬ ‫בחי׳‬ ‫ע ת י ק יומין כנודע‪ .‬ל א ע ט ר א מילין ד י מ מ א בליליא ד א ק מ י ע ת י ק‬ ‫יומין‪.‬ערך רום[ וז״ל רום‬ ‫בחולם‬ ‫עכ״ל‪ .‬‬ ‫ו כ ה א ם ה י ד ע צ מ ו ר ש ב ״ י ]באדר״ז דר״צ‪ [.‬‬ ‫דאכלה‬ ‫כל‬ ‫יומא ה א נהורא ע מ י ה‬ ‫ש ר י עיי״ש‪ .‬ו ה ה ו א נ ה ו ר א קאים מ ש מ י א ל א ר ע א ונהיר כל ע ל מ א ע ד ד י ת י ב ע ת י ק‬ ‫ו י ת י ב ע ל כורםייא כ ד ק א יאות‪ .‬ד כ ו נ ת ו על דשב״י‪ .‬ע ד ך אור[ וז״ל יהי אור זה משה‪ .‬ויהי אור זה ר ש ב י י ‪-‬‬ ‫עכ״ל‪ .‬יען ד ר ש ב י י‬ ‫ה י ה ח ת נ ו דרפביי[‪ .‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ביאור‬ ‫מ ו ב א בם׳ ערכי הכינויים‪ .‬א מ ר ליה מ א ן א ת י מאריה דנהורא‪.‬מ י ל י ן א י ל ץ גסלק לון ל ג ב י בוציבא ק ד י ש א ד א י ה ו‬ ‫מ ת ק ן ת ב ש י ל י ן מ ת י ק י ן כ מ ה ד א ת ק י ן לון‬ ‫עתיקא קדישא סתימא‬ ‫דבל םתימין‪.‬ד מ י ל י ן א י ל י ן גד״דין ב ל ב א י ב א ש ל מ ו ת א ד ר ח י מ ו ת א ו ד ח י ל ו ד ק ו ב ״ ה ‪.‬ו ב ד נ ש ר ב ו ק ש י ש א דיומין‬ ‫הוה‬ ‫אסתלקו‬ ‫ועינוי‬ ‫מ ל מ ח מ י ‪ .‬‬ ‫ו כ ה א ד ש ב ״ י ]שם קמ״ג‪ [.‬וכ״ב ]בח״ב ד י י ד ‪ I :‬כ ד מסיים ר ש ב ״ י ל מ ל ע י ב א ו ר י י ת א כ ו י‬ ‫ם ל ק י ן ד י ח י ן ד ב ו ם מ י ן ע ד ע ת י ק יומין וכל ה א י בגיניה ד ר ב י שמעון‪ .‬נ ד‬ ‫בוצינא ד ד ל י ק קמי מ ל כ א‬ ‫ה ׳ איהו נ ש מ ה דילך‪ .‬ד כ ל מ י ל ך א כ ת י ב‬ ‫ל ע י ל א ק מ י ע ת י ק יומין‪ .‬ו ב ד ר ך זה‬ ‫ש ר פ ב ״ י ש מ ע ד ״ ת מ ח ת ג ו רשב׳יי‪.‬ו ב א ל ו‬ ‫אחדי‬ ‫למשמע‬ ‫ההקדמות‬ ‫יבואר‬ .‬א מ ד ל ר ב י פ נ ח ס ו ד א י ש מ ע נ א ד י ו ח א י ח ב ר נ א א י ת ליה מ ר ג ל י ו ת א ב ן‬ ‫ט ב א ‪ .‬‬ ‫ו כ ה א מ ר א ל י ה ו ז ל ״ ט ל ר ש ב ״ י ]בזו״ח שה״ש[ ד ש ו א ת י י ה י ב‬ ‫לך מ ע ם‬ ‫עתיקא‬ ‫ד כ ו ל א ד י ת ג ל ו רזין אלין בו׳ ובחייך ר ב י רבו י ת י ר א י ת לך‪ .‬‬ ‫י ב ו א ר מ ש ״ כ ]בזוה׳״ק ח י ג דרל״ב‪[:‬‬ ‫א ר פ ב ״ י א ר ח א ד א הוה מ ת ק נ א לי‬ ‫מ י ל י ן א י ל ץ מ ע ת י ק יומין‪ .‬ר ״ ל כ י‬ ‫בכתר‬ ‫ס פ י ר ת ה כ ת ר הוא רום ה מ ע ל ו ת מ ד ר י ג ו ת הספירות‪ .‬׳[ ו מ י ל י ן א י ל ץ זמיגין ל א ת ע ת ד א ]להתייצב[ ק מ י ע ת י ק י ו מ י ן ‪.‬וההוא נהורא כליל כולא בביתך‪] .‬וכ״כ ]עו״ש דרם״ה‪ [:‬ר ב י א ב א הוה א ת י מ ל מ ח מ י ל ר ש ב ״ י ‪.‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬‬ ‫ומטרוניתא‪ .‬‬ ‫ב( כ ת ב ]בערכי הכינויים‪ .‬‬ ‫ו כ ה א ״ ד י ו ס י ]שם קמ״ט‪ [.‬וכה א ר ש ב ״ י‬ ‫ב ע צ מ ו ]שם קל״ד‪.‬ר ב י פ נ ח ס הוה ש כ י ח ק מ י ה ד ר ב י‬ ‫ר ח ו מ א י בכיף י מ א דגינוסד‪ .‬‬ ‫פ ג ע ביה ר ב י יצחק‪ .‬ו א ס ת כ ל י ת בנהורא ד ה ה ו א מ ר ג ל י ו ת נפקא כנהירו ד ש מ ש א מ נ ר ת י ק ה ו נ ה ר א‬ ‫כ ל ע ל מ א ‪ .‬ד ה א ג ל י א ק מ י ע ת י ק א ק ד י ש א ם ת י מ א‬ ‫ד ב ל םתימין‪ .‬ושפיר‬ ‫גבר ד א ת ד ב ק‬ ‫דקפייט‬ ‫בנורא‬ ‫רשב״י‬ ‫עליה‬ ‫אור מופלא‪.

‬‬ ‫הכי‬ ‫נשמתך‬ ‫ע נ פ א מיניה‪ .‬א מ ר ר ע ״ מ בריך אנת לעתיק יומין‪ .‬והוא מכח רצון העליון‪ .‬חזי מה כ ת י ב ביה ואראה ואפול ע ל פני‪ .‬אבל ר ש ב י י ד נ ש מ ת ו היה ענף מ ב ח י ׳ ע ת י ק יומין‪.‬א מ ר לחברוי‬ ‫דאתמר‬ ‫ביה‬ ‫ועתיק יומין יתיב‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט י ר א ת מ ל ה ב י ט כי ר ב לה‪.‬‬ ‫ו כ ה א ד ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]באדר״ז ד ר צ ״ ה ‪ [ :‬א ס ה ד נ א ע ל י ד כ ל יומא א ז ד ה ר ג א ב ה ו ד ל א‬ ‫לאטעאה‬ ‫בהו‪ .‬מ ש ״ ש בזה‪ .‬הא כען איהו‬ ‫שעתא‬ ‫דשמע‬ ‫ו ד א י הוא‬ ‫למפתח‬ ‫רבי‬ ‫קוב״ה‬ ‫בהאי דזא כ ו ‪/‬‬ ‫] ע ו ״ ש ע מ ו ד שני[ פתח עוד רבי שמעין ואמר חברייא ש מ ע ו מילין ע ת י ק י ן ד ב ע י נ א‬ ‫לגלאה‪.‬ד מ ת מ ן א נ ת כ ע נ פ א ד א ת פ ש ט מאילנא‪.‬ךרשנ״י לתלמידו רבי יהודה יתתקן ארחך וייתי בך מעתיק יומין‪ .‬ועיין ]לעיל דכ׳־ח‪ [.‬וד»‬ ‫כי כל הנסים והנפלאות שנעשו בזמן הנביאים או התנאים והאמוראים‪ .‬וכן בירךנעו׳׳ש‬ ‫דק־ל‪.‬והוא הוא בחי׳כח דעתיקא קדישא‪ .‬כמ״ש ובזוה׳׳ק ‪X*n‬‬ ‫דקס״א‪ [:‬כי חילא רעתיקא נקרא כח ה׳‪ .‬וכולא א ת ק ר ע בגין ד ע ת י ק א נ ט י ל ליה ל ב ר‬ ‫דקורעין לו‬ ‫נש ע י י י ש‬ ‫ה מ ש ל ‪ .‬ד״א(‬‫בוצינא דאשא‬ ‫מתלהטא‬ ‫א פ ו ת י א ד מ י ר ו נ י א ]נ״א ד מ ע ר ת א [‬ ‫]הייתי‬ ‫וחםינא‬ ‫ואזדעזענא‪ .‬ובזה הקדמה יבואר זאת הברכה אשר בירך דשב״י את תלמידו‬ ‫רבי אבא ]בזוה״ק ח״ג דקכ״ט‪ !:‬עיזיק יונזין יפקח עינא דא עלך בשעתא דתצטריך ליה‪ .‬וכן היום י א י ר פניו א ת נ ו‬ ‫םלה‬ ‫מ א ו ר ע ת י ק א ב ה ש ק פ ה סובה לגול‬ ‫מעלה‬ ‫ג(‬ ‫מ ש מ י ש מ י קדם ויפק ר צ ו ץ‬ ‫כ ל מי שמגיע למדריגת‬ ‫כמ״ש‬ ‫עלינו ר ח מ י ם ו ח ס ד י ם‬ ‫כתר‬ ‫עליונים‬ ‫מרום‬ ‫מ ה ׳ ע ל כ ל ל י ש ר א ל אמן‪.‬‬ ‫ש מ ע ו ן ד ה ו ה קרי ליה שמעון ולא רבי שמעון‪ .‬‬ ‫א״ה‬ .‬וז׳׳ל !שזרי אורה שער ט׳ז וז׳יס הרצון‬ ‫ג י המגיע למקום הרצון הרי הכל בידו לעשות כפי רצונו וחפצו כמ׳יש רצון יריאיו יעשה כר‪ .‬וזהו ב ש א ר בני אדם‪ .‬בר יומא ח ד ד ע ט י ר נ א ע ט ר י ד מ ל כ א‬ ‫במערתא‬ ‫דמרוניא‬ ‫ מ ע ט ר ע ט ר ה י ח ו ד וקישור ה ע ל י ו ן ב מ ע ר ה ה ס מ ו ך ל כ פ ר םירוניא‪ .‬מש״כ בזה ושם בירך רשב״י‬ ‫לר״א בנו בברכת עתיק יומין עיי״ש‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫נח‬ ‫־יבואר ז א ת הברכה אשר בירך משה רבינו ד ע י א מ ה י מ נ א ל ר ש ב ״ י ]בזוה״ק ח*ג‬ ‫דכ״ח‪ [.‬ד ל א יכיל ל מ ס ב ל ‪.‬כולם היו אפשריים כשהיו מגיעים‬ ‫גתטלתפ עי מקיי יגיז ע=״ל‪ 1‬ועיין ]לעיל דכ״ח‪ [.‬‬ ‫משום ש כ ת ב ]שם דק״ה‪[.‬‬ ‫א ״ כ א פ י ל ו בלי ת ע נ י ו ת היה מועיל לו הכח מ ק ד ו ש ת ע ת י ק יומין ל ב ט ל כל ג ז י ר ו ת‬ ‫ק ש ו ת ו ד ע ו ת ה מ ת ר ג ש ו ת לעולם ]ואפשר דזהו הכונה מש״כ ובירושלמי םנהדרין פ״א ה״בז דא״ר‬ ‫עקיבא לרשב״י דייך שאני ובוראך מכירין כחך‪ .‬מההוא‬ ‫י ו מ א א ז ד ה ר נ א ב ד ע ת א י ב ה ו עכיל‪ .‬‬ ‫עליון מ ר ו ב מ ע ל ת ו ה ו א ירא מ ל ה ב י ט שם‪.‬ר״ל שרבה רשב״• לברך‬ ‫לתלמידיו גם להאציל עליהם מכחא דעתיקא שיש בו‪ .‬וגס יבואר מש״כ ]בזוה״ק ה י א‬ ‫דכ״ב‪(.‬‬ ‫לא‬ ‫ו ב ה ק ד מ ו ת אלו ביארתי מש״כ ]בזוה״ק ח״ג דרפ״ח‪ [:‬ד א ר ש ב ״ י ש מ ע ו ל ם‬ ‫ה ת ע נ ה ת ע נ י ת חלום וכ״ש בשבתא‪.‬‬ ‫ג ז ״ ד ש ל ש ב ע י ם שנה‪ .‬‬ ‫] ב ה ק ד מ ת ת י ׳ זוה״ק ד ף ז׳‪[.‬‬ ‫וז״ל י ח ז ק א ל כ ד מ ט א ל ד מ ו ת כ ת ר‬ ‫ד א י ה ו ד ר ג א ע ש י ד א ה ‪ .

‬וכן דרשו ] ב ז ו ה ׳ ק ח ׳ ב דקכ״א‪ .‬ב ג י ן ד א י ה ו מ ק ו ר ד ל י ת‬ ‫ל י ה סוף‪ .‬כ ב ו ד ע ל א ה הוא בחי׳ כ ת ר עליון[ עליה א מ ד מ ש ה ה ר א נ י‬ ‫נ א א ת כבודך‪ .‬כ ת ר א י ה ו ע ל ת ה ע ל ו ת ע ל כולא ד ל י ת ע י נ א ש ל י ט עליה‪ .‬‬ ‫א י ן מי שיוכל ל ה ת ב ו נ ן ב ס ו ד עומקה‬ ‫כלומר‬ ‫ו מ ע ל ת ה עכ״ל‪] .‬ו ר ש ב ״ י‬ ‫ה ו א ב ח י ׳ נ י צ ו ץ נ ש מ ת מ ש ה ר ב י נ ו ע״ה‪ .‬וסימן א ו ת י ר ד ונקודה ש ע ל י ה עכ״ל‪ .‬עו״ש ש ע ר י׳[ ו ה ס פ י ר ה‬ ‫ה ז א ת נ ק ר א ת בתורה בלשון אין‪ .‬ו ב ג י ד א ת מ ר ב ע ד ן עין לא ר א ת ה א ל ה י ם זולתך‪] .‬בח״ג דכ״ט‪ [.‬בתי׳ ב ה ק ד מ ה ד ף‬ ‫ח׳‪ [.‬ד ח כ מ ה א ש ת כ ל י ל מאין‪ .‬ו ב ח ״ ג‬ ‫דר״צ‪ [.‬ב א מ ת הסוד יו״ד של שם מסוד הקוץ העליון נ ת ג ל י ת ‪ .‬ד א י ה ו מכוסה ולא ש ל י ט ע ל י ה עיגא‪ .‬ד י ל כי א י ן ש ם‬ ‫שום ה ש ג ה ו ת פ י ס ה כלל‪1 .‬ל י ת ע ד ן א ל א כ ת ר עליון ד א י ה ו מ ו פ ל א‬ ‫ומכוסה‪ .‬כי החכמה נ מ ש כ ת ו נ מ צ א ת מ כ ת ר ה נ ק ר א א י ן ‪.‬עו״ש ת י ׳ כ ״ ב ד ם ״ ח ‪[ :‬‬ ‫כ ת ר ע ל י ו ן כ ו ׳ ו ע ל י ה א מ ר ז ״ ל ב מ ו פ ל א מ מ ך א ל תדרוש‪ .‬‬ ‫ה( כ ״ כ על ס פ י ר ת ה כ ת ר ]בזוה״ק ח״ב ד ס ״ ח ‪ [ :‬ד ל י ת ביה ר ש י מ ו ו ל א ר ע ו ת א‬ ‫ד ל א אתחזי‪] .‬לפיכך נ ק ר א ת בלשון אי״ן‪ .‬וכוגתו על ספירת ה כ ת ר שהוא נעלם מ א ד בהשגה‪ .‬ו א ם ״ ב א א ד ם ל ש א ו ל בה דבר‪ .‬ל ד ע ת כי ל פ י ר ו ב ה ת ע ל מ ו ת ס פ י ר ת‬ ‫ה כ ת ר והיותה נ ס ת ר ת מכל ה נ ב ר א י ם ואין מי שיוכל להתבונן בה ז ו ל ת י‬ ‫לשמע‬ ‫אזן‪ .‬ר י ש א ד ל א ו ר י ש א ולא י ד ע ולא א ת י ד ע מה דהוי ב ר י ש א ד א ‪ .‬צריך אתר‪ .‬א׳ כתר‪ .‬‬ ‫ת ל י א א י י ן עכ״ל‪ .‬ד י ל ד ם פ י ר ת ה ח כ מ ה‬ ‫נ מ צ א ת ו נ מ ש כ ת מ ס פ י ר ת ה כ ת ר הנקרא אין‪ .‬‬ ‫והוא כ מ ״ ש ]בשערי אודה ש ע ר י׳[ וז״ל וצריך א ת ה ל ד ע ת ג״כ עוד מה ש ר מ ז ו ה ח כ מ ה‬ ‫מ א י ן תמצא‪ .‬ת ש ו ב ת ש א ל ת ו הוא א י י ן ‪.‬וז״ל ]התי׳ תי׳ מ ״ ב ד פ ״ א ‪[ :‬‬ ‫א י ״ ן כליל ת ל ת ספירן‪ .‬כ ב ו ד ע ל א ה‬ ‫]כבוד ס ת ם ה י א חכמה‪ .‬‬ ‫בר‬ .‬ובג״כ ע ת י ק א ק ד י ש א‬ ‫איקרי‬ ‫אי״ן דביר‪.‬ר י ש א‬ ‫ד כ ל רישא‪ .‬ן׳ בינה‪.‬עו״ש די״ב‪ [.‬ו מ ח מ ת א י ה ש ג ת ו‬ ‫קורין לו אין‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט נ א מ ת עין ל א ת ש ו ר ך ‪.‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ד( א ״ ה כן צ י ל אין בפתח ת ח ת האל׳ף ובחירק ת ח ת ה י ר ד ׳ ולא אין ב צ י ר י ת ח ת‬ ‫האל׳ף‪ .‬ו ב ג י ד‬ ‫ע י ן לא ראתה‪] .‬בפסוק וחכמה מאין תמצא‪ .‬ד ל א‬ ‫אתדבק‬ ‫ב ח כ מ ת א ולא‬ ‫בסוכלתנו כר‪ .‬‬ ‫]באדר״ז‬ ‫ויובן זה ב מ ״ ש‬ ‫ד ר פ י ח ‪ [ :‬וז״ל ת ל ת רישין א ת ג ל פ ן ד א לגו מן ד א ודא ל ע י ל א מן ד א כ ר ‪ .‬וזהו ה ח כ מ ה‬ ‫מ א י ן תמצא‪ .‬ו ז י ל ]שערי אורה ש ע ר ט׳[ וצריך א ת ה ל ד ע ת ה ט ע ם כי ה ס פ י ר ה‬ ‫ה ר א ש ו נ ה שהיא ה כ ת ר ל פ י ש נ ע ל מ ה מעיני כל חי ואין מי שיוכל ל ה ת ב ו נ ן ב ה‬ ‫נ ק ר א ת אי״ן‪ .‬ו ב מ ק ו ר א ד ל י ת ליה סוף מ א ן יכיל ל א ש ג ח א ו ל א ש כ ח א ליה עכ״ל‪ .‬ו א ת י ב ליה קוב״ה לא תוכל ל ר א ו ת א ת פני‪] .‬ה י ל ]זוה״ק ח״א דיל‪ [.‬י׳ חכמה‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט על ספירת ה כ ת ר ת ע ל ו מ ה ואין קורא ל ה ‪.‬עו״ש ד ר נ ״ ה ‪ [ :‬כ ת ר עליון ד ל א ש ל ט א ביה עינא‪ .

‬מ ש ״ ש בזה‪.‬ופי׳ ושם באיהח׳׳מ‪ .‬וצריכין להבין ולפרש למה בעל השיר‬ ‫יצא בשירו כאן לשבח דוקא ז!ת יולדיך זו ארו דרשב״י‪ .‬יראת ה׳ היא גרמה להיות הבן‬ ‫היוצא ממנה כמותה‪ .‬כ מ ו ש ב י א ר נ ו מ ק ו ד ם ב א ו ת א ׳ א ש ד י י ו ל ד ת ך ד ק א י ע ל א ב ואם ש ל ג ו פ א‬ ‫קדישא‬ ‫ד ר ש ב ״ י ‪ .‬וכ׳יכ ]בחנחומא פ׳ נשא‪1‬‬ ‫כל אשה שמתייחדת עם בעלה בקדושד‪ .‬והכי א י ת א על ר ש ב ״ י ‪1‬שם‬ ‫ד ס ״ א ‪ [ :‬ז כ א ה חולקיה ל ע י ל א ותתא‪ .‬‬ ‫בעי‬ ‫י ו ל ך ה ף א(‪.‬‬ ‫ואשלי‬ ‫דמשה דקוב״ה‬ ‫חולקיה‬ ‫ואמך וגו׳‪ .‬רקנ״ה מעמיד רמנה נניס צדיקים‪ .‬דקנ׳־ו‪ .‬‬ ‫וכ״כ‬ ‫אשרי‬ ‫לבושי‬ ‫סי׳ שציד[‬ ‫]בזוה״ק‬ ‫ביקריה‪ .‬כי יש קרקע מצמיח הטיס יפוח‪ .‬‬ ‫יאמר‪ .‬תטהר מחשבתה ורעיונית ותדבק ב״ה מאד‬ ‫מחרפקה על דודה ולא על אדר הולד יצא קדוש וטהור ונקי עכ״ל‪ .‬שכן מצינו בחנה שנתייחדה‬ ‫עם בעלה בקדושה‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫בר‬ ‫יוחאי‬ ‫אשלי‬ ‫העבדים‬ ‫א(‬ ‫על‬ ‫םו־דךג(‪.‬ובאלו הקדמות יבואר מאמר ]הזהר ח׳׳ג דרמ׳־ו‪ [.‬ואפשר לבאר דהזהר לעטתו עפ׳׳י מש״כ‬ ‫]בזוה׳יק ח״ג דפ׳׳א ‪ r:‬דשבח קדושת הזיווג הוא יותר בהאם מהאב‪ .‬על ידה‬ ‫»נוע עכ״ל‪ .‬ויש מצמיח רעות כו׳ עיי׳יש‪ .‬כי עיקר הצניעות בנקבה ועי׳׳כ יהיו הבנים צגועיס‪ .‬בשם הרמ״ק‬ ‫זלה׳׳ה[ וז״ל יען שהאם קרובה לשערי מות ורחוקה מן הקדושה וייכך הבן הקדוש יש לו להחזיק טובה‬ ‫לאמו יותר מאביו שבטבעו הוא קדוש ולא היה לו טורח מרובה כל כך עכ״ל‪ .‬כי הקדושה רעלה יתירה באשר יוחר מבאיש‪ .‬וגם הבעל יהיר‪ .‬וכ״כ ]במעבד יבק מ״א‬ ‫‪08‬״ו[ וטבע האשה היא הכנה גדולה למזג בניה אם לסוב ואם למוטב יותר הרבה מהאיש‪ .‬ע ל י ה כ ת י ב י ש מ ח‬ ‫העם‬ ‫ח?ן‬ ‫שאמרו‬ ‫נט‬ ‫הם‬ ‫ת‪#‬יך‬ ‫(‪:‬‬ ‫גי ייחאי‬ ‫ואוליך‬ ‫ד‬ ‫ע ל מ ש ה רבינו א ש ר י י ו ל ד ת ו‬ ‫ח״ג דקנ״ו‪ [.‬לפי ששלשה שוחפין יש באדם הקב״ה אביו ואמו‪.‬עכ״ל‪ .‬ואחר האם הזכיר האב שהיא העיקר‪.‬וכ״כ ‪1‬הרחיד״א במ׳׳ק מעי ר׳ אות ט׳[ שמצא‬ ‫בקובץ ישן על קלף כת׳׳י דהעיקר היא האס‪ .‬ותחלת קלקול הבנים‬ ‫חיו יצמח מהפקר האשה‪.‬כי להיות אמו צדקת ואשד‪ .‬מים אחרונים דנוקבא חובה‪ .‬ודר״מ‪ [:‬דפי׳ותגל יולדתך דא אמו‪ .‬כי כל טוב אדוניה בידיה‪ .‬‬ ‫והקדים האם למעלתה‪ .‬כי ראשה היא דורה לקרקע כעין אכתר קרקע עולם היחה ולפי הקרקע כן יצא‬ ‫הזרע הנזרע בה‪ .‬‬ ‫וכמ״ש‬ .‬ולכן ימכור‬ ‫האדם כל מה שיש לו וישא אשה הגונה וממשפחה כשירה‪ .‬זכאה‬ ‫אביך‬ ‫ל ו מ ן ך ב(‪.‬ןעו״ש בשם מהרח״ו‬ ‫זלה־חו וז״ל כי האם גרמה לו כל הקדושה ההיא כי שבחה גדול בזה אשר קדשה עצמה בעת תשמיש‪.‬ולא קפח הקב׳־ה מתן שכרה ונתן לה הקנייה בן צדיק כמשה למה שנזרע בקדושה‪.‬שאם האשד‪ .‬‬ ‫ואחריהם השוחף השלישי ית׳ העליון על הכל עכ״ל‪ .‬נ ב א ר ה ו ע ת ה ג ״ כ ע ל א ב ואם ד נ ש מ ת א ק ד י ש א ד ר ש ב ״ י ‪.‬ואבל‬ ‫ראיתי‬ ‫‪1‬שס בזוה״ק דקי׳׳ט‪ .‬ו ע י י ן ב ס פ ר ג ו ה ק ד ו ש‬ ‫עוד‬ ‫] מ ד ו ת ר ש ב ״ י דק״מ‪ (.‬וכתב ]במד׳־ש אבות פי׳ב[ וז׳־ל‬ ‫ור‪-‬י בן חנניה עליו נאמר אערי יולדתי‪ .‬‬ ‫והטעם כי האיש יודע דרכי התורה וקדושתה ולא האעה ועכ״ז קושר‪ .‬עליה כ ת י ב י ש מ ח‬ ‫א ב‬ ‫יך‬ ‫ן א מ‬ ‫ך ‪ .‬ועיי״ש ]בקרני‬ ‫«יי‪ 1‬ייי־ק^וזה ה כ ו ג ה ש ל ר ש ״ י ]מכות י ״ ז ‪ [ :‬א מ ר ר ב א ד י ל י ד א א י מ י ה כ ר ב י ש מ ע ו ן‬ ‫ת י ל י ד ‪ .‬‬ ‫וז׳׳ל )בחיי פ׳ קדושים ו ארר איש אמו ואביו תיראו כוי‪ .‬‬ ‫כ מ ״ ש ]ביל״ש פ׳ ת ש א‬ ‫ש ל משה‪.‬ו ש ם ]פירש*י‪ 1‬כל ש א מ ו י ו ל ד ת ח ב ק ש ר ח מ י ם י ה י ר צ ו ן ש י ה א כ ר ב י ש מ ע ו ן‬ ‫עכ״ל‪ .

‬שמעון במילוי כזה שיין מים עיי׳ן ו׳יו נ׳ון בגי׳ קדוש מרחם עכ׳׳ל^‬ ‫וזהו ד מ ס י י ם ]שם בזוה״ק[ זכאה חולקיה לעילא ותתא‪ .‬הוא ה ט ע ם והשם שקראוהו מ ש ה ר ב י נ ו ר ע י ם‬ ‫)בזוה״ק ח״ג דרל״ד‪ [.‬‬ ‫עדנין יחליסון עלוהי כו׳ זהו מה שראיתי עיי״ש‪ .‬ד א מ ר ר ע ״ מ ל ר ש ב ״ י ב ד י ך א נ ת בוצינא קדישא‪.‬א״כ נשמתו לא היתד‪.‬א י ר ש מ ע ו ן בני שנו מדותי‪] .‬ואמך ד א כ נ ס ת י ש ר א ל עכ״ל ודו״ק‪ .‬ו ע ל י ס ו ד ד ב ר י ר ש ב ״ י א ל ו‬ ‫נ ת ע ו ר ר ת י ו נ ת ת י א ל ל ב י ל ח ב ר ספר ה ק ד ו ש ה ע נ ק י הזה ״ מ ד ו ת ר ש ב י י ״ א ש ר‬ ‫ש מ א ס פ ת י ב ע ז ה י ״ ת א ו צ ר כל מ א מ ר י ר ש ב ״ י מ ש נ י ה ש מ י י ם ו מ כ ל מ ד ר ש ו ת ח ז ״ ל‬ ‫ב כ ד י ש י ה י ה ב י ד כל י ש ר א ל מ צ ו י כל ת ו ר ת ד ש ב ״ י בספר מיוחד‪ .‬וכה א מ י א ל י ה ו‬ ‫זל״ס‬ ‫‪.‬לר׳‬ ‫יעקב אנהורי ז״ל‪ .‬אבל רשב־׳י דנאמר עליו ןבזוה׳־ק תייג דס״א‪ [:‬מן יומא‬ ‫דברא קוב״ה עלמא הוי אזדמן קמי קיב״ה ואשתכח עמיה‪ .‬דכ״א‪ 1.‬‬ ‫ל ר ש ב י י ]בתי׳ ת י ׳ ו ד ב ״ ג ‪( :‬‬ ‫דנשםתין קדישין וכמה בני נשא‬ ‫לתתא‬ ‫יתפרנםון‬ .‬ו א ש ר י ל ה ל ו מ ד י ם‬ ‫ב ו יום יום ל ב ס ס א ת גפשם מ ת ו ר ת ד ש ב ״ י ד ב ר יום ביומו‪ .‬וראיתי כתב ובס׳ הלילא רבא‪ .‬ובזה י ב ו א ר ה ט ע ם ש ל ה ש ם‬ ‫ש ל ר ש ב ״ י ש נ ק ר א ב ו צ י נ א קדישא‪ .‬אביך ד א קוביה‪ .‬ועל אלו ו׳ מדריגות נאמר וז‪.‬ו ז י ל ורזא‬ ‫דמלה‬ ‫אוליפנא ד מ ש מ ע‬ ‫ד א ב ואם א י ת ל נ ש מ ת א כמה ד א י ת אב ואס לגופא ב א ר ע א כו׳ עיי״ש‪ .‬כי לא מ צ י נ ו בכל ש ״ ס ו ח ז י ל‬ ‫ע ו ד ת נ א ואמורא ש י ב ק ש ש י ל מ ד ו מ א מ ר י ו ותורתו‪ .‬‬ ‫הנשמה היא רוחניות בתכלית הדקות והיא חלק אלוה ממעל איך אפשר שתזדווג בגוף בגוף בעל חומר‬ ‫וצורה וכר‪ .‬וזה נגלה לי בחלום ליל שבת שופטים שנת השנ״ז ליצירה ראיתי בחלומי נשאלה שאלה בישיבה‪.‬רק ה ת נ ״ א ה ר ש ב י י‬ ‫כ מ ״ ש ]בגיטין ם״ז‪ [.‬ו ע י ץ‬ ‫מ ש ״ כ בזה ] ב ה ק ד מ ת ספרנו ה ק ד ו ש מ ד ו ת רשב״י(‪ .‬‬ ‫צריכה להתעבות חייו בהכנסה בגוף קדוש כזה‪ .‬ומסתלקת הנשמר• ויורדת לשכון באותה מדריגה עד שתקבל‬ ‫העביות כוי של שבעה מדריגות יכולה לקבל החומריות של הגוף כוי‪ .‬ושפיר ד ק פ י י ם עליה ]אב ואם של ג ש מ ת ו ה ק ד ו ש ה‬ ‫ו ה ט ה ו ר ה ש ל דשב״י[‬ ‫א ש ר י יולדתך‪.‬כי היה קדוש מרחם‪ .‬ע ל י ה כ ת י ב י ש מ ח א ב י ך‬ ‫ואמך‪ .‬נימה ראיתי‬ ‫נבש״ך עה״ת פ׳ פקודיו שכתב וז״ל ז׳ סליקץ יש שמסתלקת הנשמה כשיורית לבא בעולם לשכון בגוף‬ ‫החומר‪ .‬‬ ‫ב( ה ן ע ל נ ג ל ו ת ד ר ש ב ״ י א ש ר י הלומדים מאמריו‪ .‬ומה גם ע ל נ ס ת ר ו ת ד ר ש ב ״ י כ ז ו ה י ק‬ ‫ו ת י ק ו נ י ם ה ל ו מ ד מ ה ם יום יום א ש ר י לו ו א ש ר י ל נ ש מ ת ו כ מ ״ ש ] ב ה ק ד מ ת ה ת י ק ו נ י ם‬ ‫ד״א‪ (.‬‬ ‫בוצינא‬ ‫ד ד ל י ק קמי מ ל כ א ומטרוגיתא‪ .‬וכל‬ ‫אחד יש לה עביות יותר ממה שלמעלה ממנה‪ .‬כי גם ב ש מ י ם ק ו ב י ה‬ ‫ע ו ס ק מ ת ו ר ת ו ש ל ר ש ב י י כ מ ״ ש ]לעיל דל״ח‪.‬וקיב״ה קרי ליה בשמיה‪ .‬מ ה א י זהר ז ה ד י ן כ מ ה נ ש מ ת י ן ד א י נ ו ן זהרין כולהו ברקיע‪ .‬והשיב המשיב שזהו סוד ואלה המלכים אשר מלבו כו׳ שיש ז׳ מדריגות זו למטה מזי‪ .‬וסירש״י[ ל מ ד ו תורתי‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ו כ מ ״ ש ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו ]בזוה״ק ח״ב די״ב‪ [.‬׳[‪ .‬כי ר ש ב ״ י ה י ה ב א מ ת‬ ‫ת י כ ף בבואו ל ע ו ה ״ ז מ ב ח י ׳ בנים א ת ם לה״א ודו״ק‪ .

‬א ב ל ו א ש ר י ר״ל א ל ו מאושרים יותר ויותר‪ .‬א ל ו ש ב א ו ב ס ו ד‬ ‫ה ׳ וזכו ל ע מ ו ד ע ל סוף ד ע ת ו ד ד ש ב י י ] כ מ י ש ]מנחות ג׳‪ [:‬כלום ה ג ע נ ו לסוף ד ע ת ו‬ ‫ש ל ר ב י שמעון[‪ .‬‬ ‫כ י ת ו ר ת ך ח ת ו מ ה היא בחותם ה א ל ית׳‪ .‬ו ז י ל ]קה״י‪ .‬‬ ‫ג( ר ״ ל ה ג ם ד א ש ר י לאלו ש ל ו מ ד י ם ב פ ש ט ו ת מ א מ ר י ת ו ד ת ד ש ב ״ י ושל זוה״ק‬ ‫ותיקוגים‪ .‬ועיין מש״כ ]בזוה׳־ק ח״ג דם׳׳ה‪ [:‬בזה‪.‬כ מ ״ ש ] ב ז ו ה י ק ח י א‬ ‫דק״ל‬ .‬ש א ף מ ש י ח בן יוסף יחיה ו י ת ק י י ם‬ ‫ע י י זכות ל י מ ו ד דזין ד א ו ר י י ת א עכ״ל‪ .‬ר״ל אפילו שאומרים הזוה׳־ק ותיקונים וקורים בקריאה‬ ‫בעלמא בלי פשט‪ .‬‬ ‫•יאפשר דזהו הכונה במה שמביא הכתוב וקראתם‪ .‬ובזה יבואר מ ש ״ כ ]בזוה׳׳ק ח״ג דר״ג‪ [:‬ד א ת ג ז ר ב ת ר י‬ ‫מ ת י ב ת י ן זכאה חולקך רבי ש מ ע ו ן דזכית למילין ע ל א י ן דמארך‪ .‬‬ ‫ו ע י י ן ] ב ה ק ד מ ת הזהר ד״ד‪ [:‬דאמר משיח ל ר ש ב ״ י‬ ‫ק ו ב י ה איהו חתים‬ ‫אורייתא‬ ‫מ מ ת י ב ת ך ‪ .‬ומלך ה מ ש י ח נכנס בכל ה י ש י ב ו ת‬ ‫ה ה ם וחותם על התורה שהם עוסקים בה והסודות ש מ ח ד ש י ם בה מפיהם‪.‬דהא חדור‪ .‬בח״ג דקכ״ד‪ [:‬ד ע ת י ד י ן‬ ‫י ש ר א ל ל מ ט ע ם באילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר ויפקון ביה מן גלותא ברחמי‪.‬ופורקנא י ת ע ד בהון ל ע י ל א ותתא‪ .‬אפילו מ ל א כ י ם העליונים אין ל ה ם‬ ‫פ ת ח ו ן פה ב ת ו ר ה לפניך עכיל‪ .‬שבחא איהו דיליה וכולא רשבחין ליה‪ .‬וזהו ד ק ם י י ט א ש ר י ה ע ם הם לומדיך‪.‬וסימן ל ד ב ר ס ו י ד ב מ י ל ו י‬ ‫כזה ס מ י ך ו י ו ד ל י ת גי׳ מ ש י ח בן יוסף במכוון‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ס‬ ‫י ח ס ר ג ם ו ן מ ה א י חבורא דילך כד יתגלי בדרא בתראה בסוף יומיא‪ .‬‬ ‫‪1‬עו״ש דרליב‪ [.‬ואינך צריך שיחתום א נ י כ ש א ר ה י ש י ב ו ת‬ ‫שצריכים‬ ‫ל ח ת י מ ת ו עכ״ל‪ .‬ואמר כי כל י ש י ב ו ת החכמים שהיו‬ ‫ראשי ישיבות בזה‬ ‫ה ע ו ל ם ה נ ם רשומים ל מ ע ל ה כאו״א במה שנתעסק‪ .‬ופי׳ שם הרה״ק ב ע ל שיר ה ק ד ו ש‬ ‫ה ז ה ]בספרו כתם פז דל״ו‪ [:‬וזיל רבי חייא א מ ר שראה שהיה מ ש י ח בא ל י ש י ב ת ו‬ ‫ש ל ר ש ב ״ י ש ל מעלה‪ .‬ערך סוד אות ה׳[ ע י י עסק י ש ר א ל‬ ‫ב ס ו ד ו ת ה ת ו ר ה יבא מ ש י ח צ ד ק נ ו בב״א כ מ ב ו א ר בזהד‪ .‬ור״ל מי שזוכה ל ע מ ו ד ע ל ה ס ו ד ו ת ולהבינם‪ .‬ד א י ה ו אור ד פ ו ר ק נ א ב ת ר י י ת א ‪.‬וכ״כ ]בתי׳ ת י ׳ כ י א‬ ‫דגיג‪[:‬‬ ‫ב ג ל ו ת א בתראה הזוה״ר ביה הו׳׳ה ר״ז‪ .‬כי ידוע הוא כי לימוד הזוה״ק מסוגל לטהר הנפש אפי׳‬ ‫דלא ידע מה דקאמר הר״ז משובח‪ .‬כמ״ש רשב״י בעצמו ]בזוה״ק ח״א דס״ט־ז כל מאן דכםיף לאסחכלא‬ ‫ולמנדע אע״ג דלא יכיל‪ .‬ואנא לא א ת י נ א למיתתם ממתיבתך‪ .‬ובגיניה ו ק ר א ת ם‬ ‫דרור‬ ‫ב א ד ץ וגן‪]/‬ואפשר לומר מ״ש וקראתם‪ .‬‬ ‫ובזכותה‬ ‫עחידין‬ ‫ולפי‬ ‫ישראל‬ ‫ל י ג א ל ל כ ש י ע ס ק ו בה כר‪ .‬גס זהו הקריאה מקרב הדרור הגאולה‬ ‫בא‬ ‫יז‪-1‬וא״ר‬ ‫א ב א ]בזוה״ק ח ״ ב דם״ח‪[:‬‬ ‫ד מ י ל י ן ד ר ש ב ״ י יתנהירו בעלמא ע ד דייתי מלכא משיחא‪] .‬ואמר משיח לרשב״י א נ א לא א ת י נ א ל מ י ת ת ם מ מ ת י ב ת ך ‪.‬ו ז י ל ] ה ד מ י ק באוהח״מ על זוה״ק ח״א דיג‪ [.‬‬ ‫ש ת ו ר ת ו של ר ש ב ״ י ע״ה היא‬ ‫ה מ ק י י מ ת א ת העולם‪.‬ו מ א ר ך א ת ד ע י‬ ‫בך‪ .

‬‬ ‫ו כ ד נ פ י ק בר נש מ ה א י ע ל מ א ה ו א‬ ‫‪.‬‬ ‫בפיק ע ל ד ש ר פ י ם מ ע ו פ פ י ם ו ט א ס ת קמיה ולא ש ב י ק לכל אינון ג ר ד י נ י נ י מ ו ס ץ‬ ‫ד י ב ס ט ״ א ל מ ק ר ב בהדיה‪ .‬ו א י יכיל ל א ד ב ק א ולא א ד ב ק ד ח י לה ל ב ר ולא עיילא‪ .‬־[ כל בשמתין ב ש ע ת א דזמיבין ל ב ח ת א‬ ‫ל ה א י עלמא‪ .‬‬ ‫ד מ א ר י ה ‪ .‬ו ק י י מ א ת ח ו ת‬ ‫ההוא‬ .‬איבון קיימין לעלש ו ל ע ל מ י עלמין‪ .‬ואלין ש ר פ י ם כ ד‬ ‫נםלין‬ ‫ואתחזיץ‪.‬והוא כ מ ״ ש ]שם דל״ט‪ [.‬ד ה א ב ג י ן ד א א י י ת י‬ ‫ליה‬ ‫לבר‬ ‫קוב״ה‬ ‫נש‬ ‫ב ה א י ע ל מ א ל ד ע ת כי ה׳ הוא האלהים‪.‬‬ ‫דחכמתא‬ ‫א ת כ פ י י ן אינון שרפים נ ח ש י ם כ ר ‪.‬והוא ת ו ב ע‬ ‫א ג ר א מ ק ו ב ״ ה ל מ י ה ב לכל אינון ד ד ד פ י ב ת ר כל מאריהון ד ח כ מ ה ו א פ י ל ו מ כ ל‬ ‫בד‬ ‫נש‪.‬‬ ‫ואיבון א ת ק י י מ ו ן‬ ‫בקרמיתא‪ .‬‬ ‫ב ר ז י ן אלין יכיל ב ד נש ל א ת ד ב ק א במאריה ל מ נ ד ע ש ל י מ ו ד ח כ מ ה ב ר ז א ע ל א ה ‪.‬א ל י ן איבון ד ע א ל י ן בין ע ל א ץ ק ד י ש י ן ‪ .‬עו״ש דקס״א‪.‬מ א י ל מ ח כ ה‬ ‫לו‪ .‬וכל אינון מ ם ת ח א ן ד ח כ מ ת א קיימין ביה‪ .‬ו כ מ ה אינון ש ל י ח ן ד ש ל ם םחרניה‪ .‬ב ז ו ה ׳ ׳ ק‬ ‫ח ״ ב ד״ב‪ [.‬כזהר נהירו ב צ י צ ו ד ב ה ר א ד ב פ י ק מ ע ד ן כ ו ‪ /‬ז ה ר א י ב א ד א י ל נ א‬ ‫י ה י ב ח י ץ לכולא קיומיה לעלם ו ל ע ל מ י ע ל מ י ן כר‪ .‬‬ ‫ואולפי‬ ‫חכמה למנדע‬ ‫למאריהון‪.‬א י ה י םלקת ו א ת ק י י מ ת ב ד ר ג א עלאה על כל איבון ד ל א א ת ד ב ק ו ו ל א י ד ע ו ‪.‬ואלין איבון ד ד ח ק י ן למלה ד ח כ מ ת א ו ד י י ק י ן לה ו מ ח כ א ן‬ ‫לה ל מ נ ד ע ברירא ד מ ל ה ׳ ו א ש ת מ ו ד ע ן ל מ א ר י ה ו ן ‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫דק״ל‪ [:‬ולית א ת ר סנימאה בכל איבון‪ .‬ואם ל א ו ט ב ליה ד ל א יתברי‪ .‬אלין א י ב ו ן ד מ א ר י ה ו ן מ ש ת ב ח ב ה ו ן ב כ ל‬ ‫יומא‪ .‬עו״ש דרמ״ז‪ [:‬בהיכל עצם השמים יש שם ה מ ל א ך י ו פ י א ״ ל ו א י ה‬ ‫י‬ ‫ק י י מ א בכל רזי ד ח כ מ ת א ‪ .‬יזהירו בהרין ו ג צ צ י ן‬ ‫ב ז י ו א ד ח כ מ ת א עלאה‪ .‬‬ ‫כד פלח למאריה‬ ‫בצלותא‬ ‫ברעותא‬ ‫בכוון ל ב א א ד ב ק ר ע ו ת י ה כ נ ו ר א ב ג ח ל ת א‬ ‫ל י ח ד א כר‪] .‬ד כ ל א י ב ו ן‬ ‫נ ש ט ת י ן ד ע ל מ א ד א ת ק י י מ ו ב ה א י ע ל מ א ו א ש ת ד ל ו ל מ נ ד ע למאריהון ב ר ז א ד ח כ מ ת א‬ ‫עלאה‪ .‬כ ד ״ א חכה א ת איוב בדברים‪ .‬ואלין עאלין כל ת ר ע י ד ל ע י ל א ו ל י ת מ א ן‬ ‫ד י מ ח י בידיהון‪ .‬כאינון ד י ד ע י ד ז א ד מ א ר י ה ו ן ו י ד ע י ל א ת ד ב ק א‬ ‫בהו בכל יומא‪ .‬עו״ש דקפ״ב‪ [.‬ו ה מ ש כ י ל י ם א ל י ן איבון ד מ ם ת כ ל י ברזא דחכמתא‪ .‬וכפום‬ ‫ההוא‬ ‫חכמתא‬ ‫והוא ש א ל ל ה נ ש מ ה ב ר ז א‬ ‫ד ד ד י ף א ב ת ר ה ו א ד ב ק בה‪ .‬על אלין כתיב עין לא ר א ת ה אלהיט זולתך יעשה למחכה לו‪ .‬‬ ‫]עו״ש ד ר י ״ ג ‪! :‬‬ ‫ז כ א ה חולקיה מ א ן ד ע א ל ונפק ו י ד ע ל א ם ת כ ל א ב ר ז ץ ד מ א ר י ה ו ל א ת ד ב ק א ב י ה ‪.‬זכאה חולקיהון איבון ד ט ע מ י ן‬ ‫םיביה‪ .‬אלין אקרון מ ש כ י ל י ם וזכאן ח י ץ ב ה א י‬ ‫ע ל מ א וחיים ב ע ל מ א דאתי‪] .‬ה כ י י ה ב י‬ ‫ל י ה אגריה‪ .‬כל איבון‬ ‫דמיחדי יחודא‬ ‫ד מ א ד י ה ו ן בכל יומא ואלין עאלין ב ה א י היכלא וזמיבין לםלקא ב ק ד מ י ת א ‪ ] .‬קוב״ה א ו מ י לה ד כ ד ת י ח ו ת ל ה א י ע ל מ א ד ת ש ת ד ל ב א ו ר י י ת א ל מ נ ד ע‬ ‫ל י ה ו ל מ נ ד ע ב ר ז א ד ח כ מ ת א ‪ .‬זכאה חולקיהון ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א דאתי‪] .

‬א ג ד א בההוא‬ ‫ע ל מ א כאינון‬ ‫ד מ ש ת ד ל י בחכמתא‬ ‫ביקרא ד מ א ד י ה ו ן ‪.‬וכעם לקראת טפשים כר הללו שקישטו‬ ‫עצמן אוכלין ושותין‪ .‬וכד נטלין‬ ‫םא‬ ‫גדפייהו אלין שדפים‬ ‫‪ -‬ב ט ש ו ב ג ד פ י י ה ו ואוקדון לה‪ .‬ואתוקדת ולא אתוקדת‪.‬שנא׳ הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו כר‪.‬זכאין איגון‬ ‫דידעין רזי‬ ‫דמאריהון‬ ‫למיהך‬ ‫באדח‬ ‫קשוט ב ע ל מ א ד י ן‬ ‫ו ב ע ל מ א דאתי‪] .‬וכ״כ ]בזהר חדש שה״ש‪.‬מפקין ליה מכל ת ר ע י דההוא עלמא‪] .‬ואחםין‬ ‫תרץ‬ ‫עלמין ע ל מ א ד א‬ ‫ו ע ל מ א ד א ת י כ ו ‪ /‬כל מאן דאזיל לההוא עלמא בלא י ד י ע ה ]בסודות התורה[ א פ י ל ו‬ ‫אית‬ ‫ביה ע ו ב ד י ן ט ב י ן סגיאין‪ .‬עו״ש בחייב‬ ‫ל א ש ת מ ו ד ע א ליה כ ד ק א יאות‪.‬ד כ ת י ב א ש ד י אדם מ צ א חכמה ו א ד ם י פ י ק‬ ‫•תבונה‪ .‬‬ ‫והטפשין נכנסו לפניו כשהן מלוכלכים‪ .‬הללו שקשטו עצמן בקישוטי דרזי דאורייתא יאכלו ]והוא כמ׳׳ש ]בז״ח שה״ש[‬ ‫*ינון דירעי בדזין דחכמתא לקשטא קישוטהא‪ .‬זכאה חולקיה מאן ד י ד ע גנזי ד מ א ר י ה ל י ח ד א ליה‪.‬וכ׳״כ‬ ‫]בזו״ח פ׳ בראשית[ זכאין אינון ד מ ס ת כ ל י ברעותייהו מילין ד ר ז ץ ע ל א י ן ל מ י ה ך‬ ‫ב א ר ח ק ש ו ט ל מ ז כ י ב ה א י ע ל מ א ולנהרא לון בעלמא דאתי‪ .‬ז משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה‬ ‫ולא קבע להן זמן‪ .‬‬ ‫נובלמדי בזהר ברבים פירשתי דכוונתו למאמר הגמרא ]שבת קנ״ג‪.‬לית שיעורא לאחסנת ירותא דלהון בעלמא דאתי עכ׳׳ל[‪ .‬עלייהו כ ת י ב ו ה מ ש כ י ל י ם‬ ‫י ז ה י ר ו כזהר ה ר ק י ע כו׳ זכאין אינון‬ ‫ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א‬ ‫דרב״ו‪ [:‬זכאה חולקיה מ א ן ד י ד ע ב ר ז ץ ד מ א ר י ה‬ ‫דאתי‪] .‬‬ ‫באורייתא‬ ‫אהיה כעוטיה[ זכאין אינון כ ל‬ ‫בד״ה שלמה‬ ‫ל מ נ ד ע בחכמה דמאריהון ואינון‬ ‫י ד ע י ן ומסתכלין ברזין‬ ‫ב ג י ן ד כ ד בר נש משתדל בהאי עלמא‪ .‬א ת ד נ ת ב כ ל יומא‪ .‬ולא ע ו ד אלא דקוב״ה חקיק ליה בההוא פורפירא ד כ ל דיוקנין‬ ‫עלאה‬ ‫גליפין‬ ‫תמן‪.‬ו ה כ י‬ ‫‪ .‬נהירת ולא נהירת‪ .‬‬ ‫ולקדשא שמיה‬ ‫דמאריה‬ ‫תדירא‪.‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫זד!הוא‬ ‫היכלא‬ ‫בכסיפו‪ .‬בגין ד ל י ת‬ ‫‪ .‬‬ ‫^אשתדלי‬ ‫עלאין‪.‬פתאום ביקש המלך את עבדיו‪ .‬עו״ש ב ח ״ ב‬ ‫ד ר מ י ח ‪ [ .‬ז כ א ה‬ ‫‪ :‬ח ו ל ק י ה ו ן ב ע ל מ א דין ובעלמא דאתי‪ .‬ואע״ג ד ע ו ב ד י ן מ ב י ן אית לה‪ .‬בהאי מ ם ת ל ק י מיניה כל ד י נ י ן‬ ‫ד ע ל מ א ‪ .‬‬ ‫למזכי ליה‬ ‫ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א דאתי‪ .‬טפשים שבהן הלכו למלאכתם אמרו‬ ‫כלום יש סעודה בלא טורח‪ .‬‬ ‫לאסתכלא‬ ‫• ו ל י ת ש י ע ו ר א ל א ג ר א דאינון דידעי חכמתא ל א ס ת כ ל א ביקרא דמאריהון‪ .‬שמח המלך לקראת פקחים‪ .‬והללו‬ ‫»לא קישטו עצמן בקישוטי דדזי דאורייחא חרעבו ייו״קז׳‬ ‫)טז(‬ ‫זכאין‬ ‫אינון‬ ‫צדיקיא‬ ‫דמשתדלי‬ ‫באורייתא‬ .‬עו״ש דרנ״א‪ [.‬‬ ‫ד ח ח ו ת ה כדין כ ו ל ה ו‬ ‫וקיימא ולא קיימא‪ .‬פיקחין שבהן קשטו את עצמן וישבו בית המלך‪ .‬‬ ‫וקוב״ה‬ ‫א ש ת ע ש ע ביה‬ ‫בגן עדן‪ .‬והללו שלא קשטו עצמן רעבים צמאין‪ .‬ולא ע ו ד אלא דפתחין ליה תליםר ת ר ע י דרזי ד א ם ד ס מ ו נ א דכיא ד ח כ מ ת א‬ ‫ת ל י י א בהו‪ .‬פקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין‪.‬‬ ‫וכתת בעל מאמר הזהר כאן‪ .‬ע ״ ד כ ת י ב הנה ע ב ד י יאכלו‪.‬‬ ‫ד ה א אינון א כ ל י ן חולקיהון ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א דאתי‪ .

‬‬ ‫אחרי שרשב״י‬ ‫ביאר‬ ‫א ר ש ב ״ י וכל אינון ד י ד ע י רזא ד ת ר ו ע ה י ת ק ר ב ו ן ל מ י ה ך‬ ‫ו ד א אור‬ ‫קדמאה‬ ‫ד ג נ י ז קוב״ה לצדיקייא‪ .‬ע ו ״ ש‬ ‫זכאה חולקיה מ א ן ד א ת ק ד ש‬ ‫דרם״ב‪[.‬איהו סמיך ו ס ע י ד לה לכנם״י בגלותא‪] .‬ד ב ל‬ ‫ד י ד ע ל י ח ד א ש מ א ק ד י ש א ב ש ל י ם ו כ ד ק א חזי‪ .‬צ ל ו ת י ה ל א א ה ד ר‬ ‫בריקניא‪ .‬‬ ‫י ע ש ה בו תיקון ל מ ע ל ה ב ש ע ה א ח ת מה ש ל א י ע ש ה ב ל מ ו ד ה פ ש ט ש נ ה ת מ י מ ה‬ ‫עכ״ל‪ .‬ומתכוון בכל הני מ ל י ן דקאמרן‪ .‬‬ ‫דאתי‪] .‬ועד כען טמירין הוו בלבאי למיעל בהו לעלמא דאתי עכ׳׳ל‪ .‬עו׳׳ש[ אר״ש‬ ‫באדרא לא גלינא כולא‪ .‬ומאן ד י ד ע ל י ח ד א ש מ א קדישא‪ .‬ד ח י מ ו ד ק ו ב י ה ב ה א י ע ל מ א ו ב ע ל מ א ד א ת י ‪ ] .‬‬ ‫צפית במרכבה כו׳ עיי״ש[‪.‬שם ע מ ו ד שני[ זכאה א י ה ו בר נש ד ק ש ד קשרין ד מ א ר י ה וסמיך מ מ י כ י ן‬ ‫כ ד ק א יאות‪ .‬עויש דרג״ח‪ [:‬זכאה חולקיה מ א ן ד י ד ע ל י ח ד א‬ ‫י ח ו ד א ולםדורי םדורא ד מ ה י מ נ ו ת א ל מ י ה ך ב א ר ח מישור‪ .‬וזהו‬ ‫ד ק פ י י ט ו א ש ר י ה ע ו מ ד י ם ע ל סודך‪ .‬עו״ש ד ק נ ״ ג ‪[ :‬‬ ‫ו ה מ ש כ י ל י ם יבינו אינון מ א ד י ק ב ל ה ד א ת מ ד בהון ו ה מ ש כ י ל י ם יזהירו כ ז ה ד ה ר ק י ע ‪.‬ז כ א ה‬ ‫א י ה ו ב ע ל מ א דין ו ב ע ל מ א דאתי‪] .‬והא מילין קדישין דלא גליאן עד השתא בעינא לגלאה קמי שכינתא דלא ״מרון דהא‬ ‫בגריעותא אסתלקנא מעלמא‪ .‬‬ ‫כוונתו כמ׳׳ש ]במדרש משלי פ׳׳י[ בא מי שיש בידו תלמוד שואלין לו‬ ‫עכ״ל‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ב א ו ר י י ת א י מ מ א ולילי ב ג י ן ד א י נ ו ן י ד ע י אורחוי דקוב״ה‪ .‬כ מ ש ״ ש ]דרל״א‪[:‬‬ ‫ש ם מ ס ו ד ו ת השופר‪.‬וכל הני מילין טמירין בלבאי היו עד השתא ובעינא לאטמרא לון לעלמא‬ ‫דאתי משום דתמן שאלתא שאילנא כמ״ד והיה אמונת עתך חוסן ישועות כו׳ וחכמה בעיין מני‪.‬‬ ‫ב א ו ר פניו דקוב״ה‪.‬זכאה איהו ב ה א י ע ל מ א ו ב ע ל מ א‬ ‫דאתי‪] .‬אלא בגין דלא איעול בכיסופא קמי םלטרוי עבידנא‪] .‬וכה אסהיד עליה דשב״י בעצמו ובאדר׳׳ז דרצ׳יא‪ [.‬זכאה איהו ב ה א י ע ל מ א‬ ‫ו ב ע ל מ א דאתי‪] .‬ואורה זו הוא ב ח י ׳ אור הגנוז‪ .‬‬ ‫וכ״ש אם יזכה ל ל מ ו ד ולהבין פ י ׳ מ א מ ר א ח ד ‪.‬ו כ ת ב ]בכסא מ ל ך על התיקוגים ת י ׳ מ״ג[ וז״ל כי ל מ ו ד ה ז ה ר‬ ‫בגירםא‬ ‫בעלמא‬ ‫בונה‬ ‫עלמין‪.‬ש י ו ד ע י ם לכוון ה ב ו נ ו ת ו ל י י ח ד‬ ‫הדודים‬ .‬א ע ״ ג ד ב ר כ א ן ל א מ ש ת כ ח י‬ ‫ב ע ל מ א ]היינו א ח ד החדבן[‪ .‬ואמר גלי קמי עתיקא קדישא דהא לא‬ ‫ליקרא דילי ודבית אבא עבידנא‪ .‬ו י ד ע י ל י ח ד א י ח ו ד א ‪:‬‬ ‫ק ד י ש א כ ד ק א יאות‪ .‬ק ו ב י ה‬ ‫גזיר ואיהו מ ב ט ל בו׳ א י ת ליה‬ ‫חולקא ב ע ל מ א ד י ן ו ב ע ל מ א ‪.‬‬ ‫א ל י ן אינון ד ק א מ ש ת ד ל י ן בזהר ד א ד א ק ר י ספר הזהר כו׳ ו ד א א ו ד ה ד ס פ ד א ד א‬ ‫]ובאלו ההקדמות יבואר מש״כ שארשב״י ]בריש אד׳׳ז דרפ״ז‪ [:‬וז׳׳ל ואנא בעינא למיעל בלא כסוםא‬ ‫לעלמא דאתי‪ .‬זכאה חולקיה מ א ן ד י ד ע ל ם ד ד א סדורין ו ל א ת ת ק נ א‬ ‫ת ק ו ג י א ש ת ל מ ו ת א כדקא יאות‪ .‬וכן אמד‬ ‫בנו רבי אלעזר ]בח״ב דקכ״ג‪ [:‬כל הני תיקוגין אבא גלי לון בגין דלא ייעול בכסוםא לעלמא דאתי‬ ‫עכ׳יל‪ .‬ו ע ״ ד א י צ ט ר י ך‬ ‫ל מ נ ד ע לה עכ״ל‪ .‬עו״ש דרג״ט‪ [.‬בח״ג ד״מ‪ [.‬‬ ‫ב ה א י גוונא ב צ ל ו ת א וקשר ק ש ד י ן ו י י ח ד‬ ‫י ח ו ד י ן ויתכוון בכלא כ ד ק א י א ו ת ולא יםטי לימינא ולשמאלא‪ .

‬ו ז מ ״ ש‬ ‫ב ד י ה ד י ו ח א י י ד ע כ ו ‪ /‬ובזה ת ב י ן ג ו ד ל ה ע ל ם ס פ ד ה ז ה ר א ש ר כ ת ב ר ש ב ״ י ש א י ן כ ל‬ ‫מ ו ח א ו מ ו ח א יכול להבין ד ב ר י ו עכיל‪ .‬ולכן היה בו כ ח ל ה ל ב י ש ה ד ב ר י ם‬ ‫ו ל ד ו ר ש ן ב א ו פ ן ש א ף אם‬ ‫י ד ר ש ם לרבים לא יבינום א ל א מ י ש ר א ו י להבינם‪.‬ר ק לאחר ש ה ו פ ש ט מ ע ט מן החומר ומענייני העוה״ז‪ .‬וזה ד ק פ י י ט ו א ש ר י‬ ‫העומדים על סודך‪.‬ב פ ס ו ק‬ ‫כ ש ע י ר י ם ע ל י דשא[ כי מ י שהוא דבוק בחומר ש ל ו א י א פ ש ר לו ל ה ש י ג ח כ מ ה‬ ‫זו‪ .‬כ מ ״ ש בספרנו ]עמודי ארזים דס״ד‪ [:‬בהג״ה‬ ‫ב ש ב ת נ ו בל״ג לעומד‬ ‫בד״ה ופעם א ח ת‬ ‫עיייש‪.‬א ב ל ל ט ע ם הוא ש ל א היה בהם כח ל ה ל ב י ש ה ד ב ר י ם כמוהו‪ .‬וזה‬ ‫ביאור‬ ‫הדברים כאן‬ ‫דהצדיקים‬ ‫שהם‬ ‫מופשטים‬ ‫מחומרים‬ ‫ו מ ז ה י ר י ם כזהר הרקיע‪ .‬ו כ ״ כ‬ ‫ד ב י ג ו מ ה ר ח ״ ו ז״ל ]בהקדמתו של הע״ח[ כי אין ספק ש ד ב ר י ם אלו לא י ו ב נ ו‬ ‫ב ע י ו ן א ג ו ש י חומריים‪ .‬‬ ‫ע ו ד יאמר‪ .‬אלא בקבלה מ פ ה אל פה‪ .‬ויש מהם שהם‬ ‫מן האור‬ ‫ה פ נ י מ י ‪ .‬ו ה ג ה‬ ‫ר ש ב י י ע ״ ה ה י ת ה ג ש מ ת ו מ צ ד ה א ו ד המקיף‪ .‬וכל א ו ת ם שהם מ צ ד האור המקיף יש בהם כח ל ד ב ר ב ג ם ת ר ו ת ו ס ו ד ו ת‬ ‫ה ת ו ר ה דרך כיסוי והעלם גדול כ ד י ש ל א יובנו א ל א ל מ י ש ר א ו י להבינם‪ .‬ו מ צ א ת י בזה ל ר ב י ג ו‬ ‫ה א ר י ז ״ ל בספרו ]שער מ א מ ר י ר ש ב ״ י על זוה״ק פ׳ ת ר ו מ ה דף ק׳‪ [:‬ע ל מ ה ש א מ ר‬ ‫ש ם ה ס ב א ע ל ד ש ב י י ‪ .‬או מ פ י אליהו זל״ט‪ .‬ובזה ה ק ד מ ה י ב ו א ר מה ש א ר ש ב ״ י ב ע צ מ ו‬ ‫בזוהיק‬ .‬ב ה ק ד מ ה מש״כ ]בהקדמה תיזוחיק ד״א‪ [.‬ו ל א נ י ת ן ר ש ו ת ל ר ב ו ת י ו או ל ר א ש ו נ י ם‬ ‫א ש ד ק ד מ ו לו ל כ ת ו ב ס פ ד ב ח כ מ ה ה ז א ת עם ה י ו ת ש ו ד א י ה י ו י ו ד ע י ם ב ח כ מ ה‬ ‫ה ז א ת יותר ממנו‪ .‬וכמ״ש רבינו ]בלק״ת פ׳ האזינו‪ .‬ו א י ל ץ אינון נ ש מ ת י ן מ א י ל י ן‬ ‫מ ש כ י ל י ן ד א י ת בהון שכל לאשתמודעא ברזין דמאריחון‪ .‬‬ ‫• ע ו ד יאמר‪ .‬הם יש להם שכל להשיג בדזין ד מ א ר י ה ו ן עכ״ל‪ .‬ולא א מ ר ס ת ם‬ ‫על ס ו ד ו ת התורה‪ .‬אז יכול ל ל מ ו ד ו ל ה ש י ג‬ ‫ה ס ו ד עיי״ש‪ .‬בזה״ל בריר• דיוחאי‬ ‫נ ש מ ו ת ה צ ד י ק י ם יש מהם שהם‬ ‫י ד ע ל א ס ת מ ר א ארחוי‪ .‬ופי׳ שם ] ב ב א ר‬ ‫ל ח י רואי[ וז״ל היינו ח כ מ ת הקבלה‪ .‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫סכ‬ ‫להדודים העליונים ולתקן העולם במלכות שדי בתיקון יחוד העליון והשלם ל ה ע ל ו ת‬ ‫ל מ ע ל ה שיאירו ש ב ע ת הנרות ביחודא דנ״ר ת מ י ד אמן‪.‬וגם יבואר ש א ל ת העולם למה לא ג ת ג ל ה הזוה״ק ר ק‬ ‫ע ל י ד י ר ש ב ״ י ולא ע״י רבותיו‬ ‫והראשוגים‬ ‫ש ק ד מ ו לו‪ .‬‬ ‫ו ל כ ן נ י ת ן לו ד ש ו ת לכתוב ס פ ד הזהר‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬כו׳ ד ע כ י‬ ‫מ ב ח י ׳ אור המקיף‪ .‬או מ פ י‬ ‫ה נ ש מ ו ת ה מ ת ג ל י ם בכל דור ודור אל הראויים להם עכ״ל‪ .‬ויבואר דקדוק הלשון מה ש א מ ר ה פ י י ט ן על סודך‪ .

‬‬ ‫וכה א ר ש ב ״ י ]עו״ש דקמ״א‪ [:‬ורזין אלין ל א א ת מ ס ר ו בר ל מ ח צ ד י ח ק ל א ק ד י ש *‬ ‫וכתיב‬ .‬‬ ‫סוד ה׳ ליריאיו‪.‬בזוה״ק ח ״ ג דע״ג‪ (.‬א ב ל‬ ‫לממדיה‪.‬‬ ‫א ל י ן רזי א ו ר י י ת א ו נ י מ ו ס י א ו ר י י ת א ו ס ת ר י אורייתא‪ .‬‬ ‫מכל מקום י ק ר ב א ל ה ח כ מ ה‬ ‫א ל י ן ש ב ז ה ת ל ו י ה ת ק ר ב ו ת ה ג א ו ל ה ב״ב‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪.‬חקיו ו מ ש פ ט י ו ל י ש ר א ל ‪.‬ל א ק י י מ א א ל א ליראיו דאינון ד ח ל י ן דקוב״ה תדיר‪ .‬וזהו ד ק פ י י ט ו א ש ר י ה ע ו מ ד י ם על סודך‪.‬אך מזה הוא ר א י ה‬ ‫ל ש י ט ת ה מ ק ו ב ל י ם רבותינו ו ב פ ר ט ב ס ׳ סור מרע‪ .‬‬ ‫ב ה ק ד ם מש׳י׳כ ]בזוה״ק ח״ב דפ״ג‪ [:‬ד א י ת י מ א ל ג ל א ה מה ד ל א‬ ‫אצטריך‬ ‫ל ג ל א ה לכל בר נש‪ .‬ב מ א מ ר‬ ‫מ א מ ר גל ע י נ י‬ ‫ח ד ש אייר‪.‬כמה ד א נ א ט מ י ר א ו ס ת י ם ‪.‬עו״ש‬ ‫דרל״ז‪[:‬‬ ‫ארשב״י לרבי אבא‬ ‫דהא‬ ‫רזין‬ ‫דאורייתא לזכאי‬ ‫א ת י י ה י ב ו ד כ ת י ב סוד ה ׳ ליריאיו‪] .‬‬ ‫א ו ת טו״ב[ וז״ל לכאורה קשה דכיון ש ה מ ה ל ו מ ד י ך ולומדים זוה״ק ו ח כ מ ת‬ ‫ה א מ ת ‪ .‬‬ ‫מאן דאיהו טוב כל‬ ‫ו ק ט י ג ו ר ג ע ש ה סגיגור וייעלון ליה ל ט ו ב ה ג נ ו ז ‪.‬ו א י לאו‪ .‬שגם איש ה פ ש ו ט ש ל א ק י ד ש‬ ‫א ת ע צ מ ו כ״כ ב מ ע ל ו ת הראויים ל ל י מ ו ד‬ ‫ההיא‪ .‬‬ ‫ו י י מ ד ו ן ליה מ ד נ א ה א בר נ ש ט ו ב ו צ ד י ק ירא ש מ י ם ב ע י ל ע א ל א קדמך‪ .‬‬ ‫עוד‬ ‫יאמר‪ .‬והא‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫אתגלי‬ ‫א ת ג ל י על ידן מלה ד א מה ד ל א‬ ‫לקדמאוד‬ ‫ודו״ק‪ .‬א י ת א ]שם בדקכ״ג‪ .‬ו כ ת ב שם ]בהגהות גיצוצי א ו ר ו ת ‪.‬עו״ש‬ ‫דרל״ד‪(.‬כ ת י ב א נ כ י ה״א‪ .‬כל ח י י ב י א‬ ‫ה ו ו ע א ל י ן ב ד ז י ן דאורייתא‪ .‬ואינון א ת ח ז ן ל א י ג ו ן‬ ‫ר ז י ן עלאין‪ .‬ו ב ג ״ ד מ א ן ד א י ה ו ח י י ב א וייעול ל מ נ ד ע דזין ד א ו ר י י ת א‬ ‫כ מ ה מ ל א כ י ח ב ל ה ד א ת ק ר י א ו ח ש ך ואפילה גחשים ועקרבים ח י ו ת ברא א ת ק ר י א ו‬ ‫ומבלבלין מחשבתיה דלא‬ ‫אלין‬ ‫נטירין‬ ‫אינון‬ ‫י י ע ו ל ל א ת ר ד ל א ו דיליה‪ .‬והוי כ א ל ו‬ ‫ע ו ב ד ע״ז‬ ‫עכ״ל‪] .‬במד• ש פ י ר ש‬ ‫]בשער‬ ‫יששכר‪ .‬איך קוראם בלשון העם ש ה ו א מ ד ר י ג ה פ ח ו ת ה כנודע‪ .‬ו ל מ י ה ו י איגון רזין ע ל א י ן בגניזו ו ב ס ת י מ ו כ ד ק א יאות ב ג י ן ד א י ג ו ן‬ ‫ר ז י ן עלאין‪] .‬ברע״מ( ד י ש נחשים ו ע ק ר ב י ם ו ש ר פ י ם‬ ‫ד נ ט ד י ן ה ה ו א ט ו ב ד ל א ייעול ת מ ן ד ל א ו א י ה ו ר א ו י למיעל‪ .‬בפרט‬ ‫בסוף‬ ‫בזה״ל אשרי העם‬ ‫יומיא‬ ‫הקבלה‪.‬ד ל א יצטרכון ל ג ל א ה א ל א‬ ‫ל מ א ן ד א י ה י ב ד ר ג א ע ל א ה י ת י ר כ ד ק א חזי‪ .‬כי‬ ‫י ד ו ע הוא כי מ י‬ ‫שאינו‬ ‫ראוי‬ ‫ל ל י מ ו ד ה ק ד ו ש הזה‪ .‬ו א מ ר‬ ‫ל ג ו פ ת ח ו ל י ש ע ר י צ ד ק כ ו ‪ /‬ה ה ו א ט ו ב ה ג נ ו ז י י מ א לון פ ת ח ו ליה ב ה א י ת ד ע א ‪.‬ו א ע פ י ״ כ י ת ק ר ב ו ל ה י ו ת‬ ‫ל ו מ ד י ך ו י ע ז ד ם ה ש י ״ ת ש י צ ל י ח ו ו י ש י ג ו להיותם גם ב ב ח י ׳ א ש ר י ה ע ו מ ד י ם ע ל ס ו ד י ך ‪.‬‬ ‫ב ש ם א״מ[ מ ו כ ח ש ה מ ג ל ה ס ו ד ל מ י שאינו ראוי ע ו ב ר על א נ כ י ה״א‪ .‬‬ ‫ה ה ו א רזא‬ ‫עלאה דקיימא‬ ‫בגניזו‪ .‬ע״כ כ ת ב‬ ‫שהוא ב ב ח י ׳‬ ‫העם ב מ ד ר ג ה פחותה‪ .‫ביאור‬ ‫!בזוה״ק ח ״ ג דרם״ז‪ (.‬‬ ‫כך יהיו מ ל י ן א ל י ן‬ ‫טמירין‬ ‫ו ס ת י מ י ן בלבך‪ .

‬א ו ף ה כ י צריך למיהוי סתים וחתי• סוד דאורייתא וכל רזין דיליה‪ .‬ברעיב[ דארע׳ימ‬ ‫מ י ל י ן ס ת י מ י ן אינון וצריך למפתח לון קמי חברייא‪ .‬ו כ ה א ר ש ב י י ]בחיג ב א ד ר י ז דר״צ‪ [.‬כל שכן כ א ן דמסר רזין ד א ו ר י י ת א‬ ‫ו ם ח ר י ק ב ל ה ו ס ת ר י מ ע ש ה בראשית או סתרי אתוון דשמא מפרש לאנשים ד ל א ו‬ ‫אינון‬ ‫הגי‬ ‫ה ג ו נ י ם ד ש ל י ט עלייהו יצהיר כר עיייש‪ ] .‬ולמאן דאיהו דיליה נהיר‪ .‬דמאן דסתיס לון גניזין דאורייתא איד‪-‬ו מ צ ע ד‬ ‫לון‪ .‬שכתב יזיל ני כל נשפיע דיא נדי׳ מייד‪ .‬ד כ ת י ב כ י ישרים דרכי ה׳ וצדיקים ילכו בס כר‪ .‬וזיל ]שעה״כ כפירת העומר דרוש י״ב[ בביאור מאמר הזהר בהאי מלה‬ ‫לא תעאל כר‪ .‬ד א יינא דאורייתא‪.‬עו״ש דרטיז‪ [:‬ויין ישמח לבב אנוש‪ .‬ואיהו מ ת ל א לממונא ד א י ה ו‬ ‫גגיז‪ .‬זולת הכלל הנודע בכל החכמה הזו כי כבוד א׳ הסתר דבר‪ .‬עיי״ש‬ ‫הטעם שנענש האריז״ל‪] .‬ותיכף הלך לביתו ובנו היה מטייל בחצר ובאותה הלילה‬ ‫הלה את חליו ומה אחר ג׳ ימים ר״ל‪ .‬ובז״ח ס׳ נח בד״ה רבי איבו‪ .‬ו מ י ל י ן אלין סתימין א י נ ו ך ו ק ד י ש י‬ ‫ע ל י ע י ן נהירין ב ה ו כ מ א ן דנהיר מנהירו דבוצינא‪ .‬ו ל א‬ ‫א י ת ש ק י י ן א ל א ליראיו‪] .‬וירגון הוא‬ ‫מציר‪ .‬מ א ן ד ח פ ר ליה ע ד דגלי ליה ולאו איהו דיליה‬ ‫אתהדר‬ ‫בסוכלתנותיה‬ ‫ב ח ש ו כ א וקבלא‪ .‬לכן נענש בעת ההוא‬ ‫בב״ד על מעלה וגזרו עליו שימות בנו דקסן‪.‬א״ה אוי לנו חייו מיום הדין והתוכחה‪ .‬וכן‬ ‫למסור‬ ‫וצריך‬ ‫דברי תורי• לכיייי »נ״ל‪ ] •1‬ע ר ש דרמ׳יט‪ [:‬א נ ר רעיא כ ד י כ ‪ 1‬א כ ילין * ל י ן כ ה י נ ׳ י ן‬ ‫ל מ פ ח ח לון לגבי חברייא‪ .‬ו ב ג י ד אית לב״נ לגלאה רזין ם ת י מ י ן‬ ‫ד ב א ו ר י י ת א ‪ .‬ויראיתי וניהל איר להגר״א‬ ‫ז״ל‪ .‬אבל אפשר‬ ‫יען‬ .‬נוסף על עונש נשמתו בגיהנם שאין קץ לענשו וכמו שהזכיר רשב״י ע״ה בסוף אדר׳יז‪ .‬ואיל כי א״ל העורב דהוא כי לפי שנילה הסוד הזה לכל בני האדם בפרהסיא‪ .‬עויש דרמ״ד בוע״מ‪ [.‬ע ר ש דרמ׳׳ז‪ .‬ולימוד קבלה למי שאינו ראוי ריא כוד נחי׳ קרי עמוריד שם חיו מיד ורוא הרנן גדול‪ .‫סנ‬ ‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫ו כ ת י ב ס ו ד ה ׳ ליריאיו‪] .‬ולכן ראוי לכל בעל נפש הרואה הדברים האלו להסתירם בתכלית‬ ‫ההסתר‪ .‬א נ ר רע״מ מאן דמזלזל בפרורין‬ ‫דנהמא‬ ‫ה ר י ק לון באתר דלא אצטריך האי כר‪ .‬ומוזיל ענה ואמר אחריו ברוך דיין דאכת‪ .‬שאלתי אח פיו ואיה עייןנבזוה׳׳ק ח״ג‬ ‫דר״ד‪ .‬ובתי׳ חי׳ ע׳ דקכ׳־ד‪ :‬ובספר הלקוסים סו״פ האזיני ‪ r‬משיש בענין שאלת‬ ‫העורב(‪ .‬כי אנן מה נעני אבתדייהו‪ .‬‬ ‫ד ה כ י ס ל י ק י י ן בחושבן סו״ד‪ .‬ואין מקום להאריך בזה כי הדברים‬ ‫נודעים‪ .‬ומה יין צריך למירוי סתים וחתים ד ל א י ת נ ס ך‬ ‫ל ע י ז ‪ .‬ועבר עליו עורב אחד‬ ‫»ועק וקורא כדרכו‪ .‬והעושה היפך מזה מכנים עצמו בסכנה עצומה בעוה׳׳ז במיחת עצמו בהכרת ח״ו ובמיתת בניו‬ ‫הקטנים‪ .‬וכל מה שיסתיר האדם הסודות מלגלוחם למי שאינו ראוי הוא משיבה ומכובד בפמליא של‬ ‫מעלה‪ .‬ולא א ת מ ס ר ו מלין אלין א ל א‬ ‫למאן‬ ‫ד ע א ל ו נ פ י ק עכ״ל‪) .‬וביום שמוזיל ביאר לנו המאמר הזה היינו יושבימ בשדה חהח האילנות‪ .‬מילין אלין לא א ת י י ה ב ו ל ג ל א ה‬ ‫ב ר ל ק ד י ש י עליונין ד ע א ל ו ונפקו וידעין אורחוי דקוב״ה ד ל א םטאן ב ה ו ל י מ י נ א‬ ‫ו ל ש מ א ל א ‪ .‬ד ל ר ש י ע י א נהורין דרזין אתחזרן לון חשוכין‪ .‬זכאה חולקיד ד מ א ן‬ ‫ד ז כ י ל מ נ ד ע אורחוי ולא ס ט י ולא י ט ע י בהו‪ .‬גדולה עד‬ ‫מאד‪ .‬על ם׳ פקודי דרכ״ו‪ |.

‬ו ב ה ה ו א ח י ל א ]ר״ל ש ל שם מ ״ ב ו ע ״ ב‬ ‫ש ה י ו מוגחין ב כ פ ל י החשן[ גהרין א ת ו ו ן אחרגין בגליסו דאינון ש מ ה ן ד ש ב ט י ן ] ש ה י ו‬ ‫חקוקין‬ .‬ודא איהו ג ל י פ ו ד א ת ו ו ן‬ ‫ד ש מ א ק ד י ש א ב ס ו ד שם מ ״ ב ד ב ה ו א ת ב ר ו ן עלמין‪ .‬ו ב ג י ן כך ח ש ן‬ ‫ו א פ ו ד ‪ .‬למה קרי ל ש ת י ק ה עמידה‪ .‬ו כ ת ב שם ] ב ה ג ה ו ת‬ ‫מ ה ר ח ״ ו ז״ל[ זו״ן ולא יזח ה ח ש ן מ ע ל ה א פ ו ד‬ ‫ד א אורים ל ש ו ן‬ ‫ד ב ר ח ד ש ]שם‬ ‫ע כ י ל ‪ .‬ולדורשי יחודו כבבת ישמרם ויברכם ויטהד‬ ‫גסשמ לעבודתו ית״שאמן[ והיוצא לנו מזה כשם ש ג ד ו ל ה ש כ ר של ה ד ר י ש ה ש ל ס ת ר י‬ ‫ת ו ר ה ל ג ל ו ת ן לראויים והגוגים‪ .‬ד ה א האורים ו ח ת ו מ י ם‬ ‫ה ם מ ש מ ו ג ה ב ג ד י ם ש ל כ ה ״ ג ו ב ז מ ן ש ב י ה מ ״ ק היה ק י י ם ‪ .‬ועיין ]בזוה״ק ח״ג דקע״ג‪ (.‬והנה ה ל ש ו ן‬ ‫מ א י ר י ן ו מ ש ל י מ י ן צריכים ביאור‪ .‬‬ ‫ה כ ת ו ב ]דברים ל״ג־ח׳[ ת ו מ י ך ואוריך ל א י ש חסידיך‪ .‬כ ם י ש‬ ‫]יהושע י ׳ ‪ -‬י ״ ג [ וידום ה ש מ ש וירח ע מ ה וכ״כ ]איוב ל״ב— ט״ז[ ע מ ד י ל א ע נ ו‬ ‫עוד‪ .‬והנה מציגו ד ע ו מ ד הוא מ ל ש ו ן דוס ועוצר‪ .‬בחי׳ דבור‪ .‬ד ב ו ר א ש ל י מ מלה‪ .‬ו ר ש ב ״ י ב י א ר ה ו‬ ‫ש ם ד א ו ר י ם הוא בחי׳ א ס פ ק ל ר י א דנהרא‪ .‬אורים ש מ א י ר י ן א ת דבריהם‪ .‬ד א פ נ י ם ו ד א אחוד‪ .‬ת ו מ י ם לשון י ו נ ת י ת מ ת י ע כ י ל ‪.‬ו ת ו מ י ם ה ו א ב ח י י‬ ‫א ס פ ק ל ר י א ד ל א נהרא‪ .‬וכולי‬ ‫עלמא‬ ‫שואלים מ ה ו היחס האורים ותומים לדשב״י‪ .‬ופי׳ ]שם ב מ ק י מ ! ל ק ב ל‬ ‫א ס פ ק ל ר י א דנהרא‪ .‬ו ל א ל ו ש א י ג ס ר א ו י י ם‬ ‫והגונים ל ל י מ ו ד ה ק ד ו ש הזה‬ ‫ד(‬ ‫מלשון‬ ‫ק פ י י ט ו א ש ר י ה ע ו מ ד י ם ע ל סודך‪.‬ואולי שרי לנא מאריה דרחמנא ובפרט למי שכונתו‬ ‫לש״ש ומשמים ירחמוהו כי אל רחום וחנון הוא ולא כלו רחמיו‪ .‬‬ ‫ו ג ם היה א ח ר החרבן‪ .‬בחי׳ פנים‪ .‬ו ת ד י ר ד א‬ ‫ב ד א סלקן ו ל א א ת ס ר ש ן ד א מ ן‬ ‫ד א ל ע ל מ י ן ]ר״ל בחי׳ זו״ן ת ו ״ מ שהם בחי׳ קול ו ד ב ו ר כנודע[‪ .‬ורזא ד א קול ודבור‪ .‬תומים ש מ ש ל י מ י ן א ת דבריהם‪ .‬ו א פ ש ר ל ב א ר ב ה ק ד מ ה מ ש ״ כ ]בזוה״ק ח ״ ב דר*ל‪.‫ביאור‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫יען כי למורינו אינו דק אלא כחותה על גבי גחליס‪ .‬ו א פ ש ר ל ב א ר ב מ ש ״ כ ]יומא ע ״ ג ‪ 11‬ל מ ה נ ק ר א ש מ ן א ו ר י ם‬ ‫י ת ו מ י ם ‪ .‬ש ב ע ת ש ה י ו י ש ר א ל ת מ י מ ץ‬ ‫ה י ו מכוונין להם א ת הדרך‪ .‬‬ ‫ו ה נ ה ר א י ת י ]בירושלמי י ו מ א פ״ז ה״ג(‬ ‫הנוםחא ל מ ה נקרא ש מ ס אורים ש ה ן‬ ‫מ א י ר י ם לישראל‪ .‬קול א נ ה י ר‬ ‫ל ד ב ו ר למללא‪ .‬כן ג ד ו ל ה ש כ ר ש ל ה פ ר י ש ה שלא ל ג ל ו ת ס ו ד ו ת‬ ‫ה ת ו ר ה לשאיגן ראויים והגונים‪ .‬ו א ת ח ת ו מ י ם רזא ד א ת ו ו ן ד כ ל י ל ץ‬ ‫ב א ס פ ק ל ר י א ד ל א נ ה ר א ו א ת נ ה ר א בשם ע י ב ‪ .‬ן‬ ‫ד ש א ל ר ב י א ב א מ ר ש ב ״ י פ ש ט זה ה ג מ ר א ש י ב א ר ה ו ע פ י י הסוד‪ .‬וכלא ד ז א חרא בלא פ ר י ש ו כלל‪ .‬ב ח י ׳ קול‪ .‬ו ר ש ב ״ י לא כ ה ן ה ו ה ‪.‬ותומים ש ה ן מ ת י מ י ם לפניהם הדרך‪ .‬שהיה צ ״ ל שהיו מ ש י ב י ן ל י ש ר א ל ד ב ר י ש א ל ת ם ‪.‬בחי׳ אחור‪ .‬‬ ‫בזוה״ק דרל״ד‪ [:‬ד ב כ פ ל י ה ח ש ן ]כ״כ שם במק״מ[ ה י ה‬ ‫מוגח האורים שהוא ב ח י ׳ ד ז א ד א ם פ ק ל ר י א ד ג ה ד א ‪ .

‬והזכירם בה״א הידועה‪ .‬והאותיות של ש מ ו ת ה ש ב ט י ם שהיו חקוקין ב א ב נ י ה ח ש ן היו מ ב ל י ט י ן‬ ‫א ו ת י ו ת י ה ם למעלה(‪ .‬הייגו ה ש מ ו ת הגזברים שגגנזו‪ .‬ולכך יזכירם‬ ‫ס ת ם ובידיעה‪ .‬וכולהו ע ל מ י ן‬ ‫א ת ב ר ו ן ברזא דאלין אתוון‪ .‬ו ז א ת מ ד ר י ג ה מ מ ד ר י ג ת‬ ‫ר ו ה‬ ‫״ ק ]א״ה עיין מש׳־כ בזה ]הרדב״ז בס׳ מגן דוד אות‬ ‫״י( עיי״״[ והיא ל מ ט ה מ ן גבואה ו ל מ ע ל ה מ ב ת קול ש מ ש ת מ ש י ם בה ב ב י ת ש ג י‬ ‫לאחר שפסקה‬ ‫ה נ ב ו א ה ופסקה אורים ותומים‬ ‫כ מ ״ ש רבותינו‪ .‬וז״ל ה ר ב ] מ ק ד ש‬ ‫מ ל ך ש ם בזוה״ק[ וזה סיוע ל מ ה ש פ י ר ש ה ד מ ב ״ ן ז״ל שאורים ו ח ו מ י ם הם ש מ ו ת‬ ‫ש י ר ד ו מ ן ה ש מ י ם והיו בין כ פ ל י ה ח ש ן ו ב כ ח ס ה י ו בולטים ה א ו ת י ו ת ‪ .‬‬ ‫שוב‬ ‫מ צ א ת י א ח י כ א ח ר מפורש בזה כ ת ב ]הרמב׳ץ ז״ל עה׳״ת בס׳ תצור‪ [.‬והם באו עפ״י סודות התורה‪ .‬״״ל נבעל הטורים פ•‬ ‫חצוה[ את האורים ואת התזמים בגי׳ שם בן שבעים ושתים עכ״ל‪ .‬וז״ל‬ ‫ו ה נ ה באורים ותומים א מ ר ו נ ת ת אל חשן ה מ ש פ ט א ת האורים ו א ת חתומים‪.‬א ב ל ב ח ׳ ב ג ד י ם‬ ‫אי‬ .‬ו ה א י ר ו ל ע י נ י ו‬ ‫ה א ו ת י ו ת כר‪ .‬‬ ‫ו ל א צוד• א ו ת ם בעשייתם‪ .‬והם הם היו מאירים ו מ ש ל י מ י ם ל א ו ת י ו ת‬ ‫ש ל ה ש ב ט י ם שהיו חקוקים ב א ב נ י ה ח ש ן שהם ישיבו ה ש א ל ה ה נ ש א ל ת ב מ א י ר ו ת‬ ‫דבשלימות‪ .‬ו ש מ ה ן ד ש ב ט י ם‬ ‫ה ו ו ב ל ט י ן אתוון דלהון ל ע י ל א ]ר״ל ה א ו ת י ו ת ש ל‬ ‫שמות הקדושים מ״ב וע״ב‬ ‫ה י ו שקועין‪ .‬והיו מ ע ש ה שמים‪ .‬ולא הזכירם ה כ ת ו ב רק ב מ ש ה‬ ‫ל ב ד ו ש א מ ר בצוואה ו נ ת ת אל ה ש ן המשפט‪ .‬ועל ד א כולא מרזא ד א י נ ו ן א ת ו ו ן עכ״ל‪ .‬ו ב מ ע ש ה ויתן אל ה ח ש ן א ת ה א ו ר י ם‬ ‫ו א ת חתומים‪ .‬והענין הוא כי היו ש מ ו ת ק ד ו ש י ם מ כ ח ס יאירו ה א ו ת י ו ת מ א ב נ י‬ ‫ה ח ש ן אל ע י נ י הכהן ה ש ו א ל כו׳ שהיה מכוון ב ש מ ו ת ש ה ם אורים‪ .‫ביאור‬ ‫סד‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫ה ק ו ק י ן ב א ב נ י החשן[‪.‬כעין השבעות של שמות בדבר הקביה שהיה נותן בהחשן להגיד משפטן וצורכיהם עיי׳׳ש‬ ‫י‬ ‫ה י ו צ א לנו מ ד ב ר י הזוה״ק האלו שהאורים וחתומים הם היו ש מ ו ת ה ק ד ו ש י ם מ ״ ב‬ ‫ו ע ״ ב ‪ .‬והנה מ ש ה כו׳ נ ת נ ם‬ ‫ב י ן כ פ ל י החשן‪ .‬כי לא היה מ ע ש ה אומן‪ .‬ולא היה ל א ו מ נ י ן ולא ל ק ה ל י ש ר א ל ב ה ם‬ ‫מ ע ש ה ולא נ ד ב ה כלל‪ .‬ונהרין או אתחשכאן‪ .‬וכולא ב ה ה ו א רזא ד א י נ ו ן א ת ו ו ן ד ש מ ח ן‬ ‫ק ד י ש י ן ‪ .‬וזה ביאור ה ג ׳ הנז׳ ש א מ ר ו שהיו מ א י ר י ן ו מ ש ל י מ י ן א ת ד ב ר י ה ם ודו״ק‪.‬היו שם ש מ ו ת ה ק ד ש אחרים נקראים ת ו מ י ם מכחם יהיה לב ה כ ה ן‬ ‫ת מ י ם כר‪ .‬ואינון אתוון ד ש מ ה ן קדישין אינון אתיין ע ל רזא דאורייתא‪ .‬אלין ש מ ה ן הוו גניזין מ ש ק ע י ן תמן‪ .‬ו א פ ש ר ש א ח ר י‬ ‫ש נ ת ן מ ש ה ב ח ש ן ה ש מ ו ת ה ק ד ו ש י ם של האורים ו ה ח ו מ י ם היו נ ו ד ע י ם ב מ ס ו ר ת‬ ‫מ מ ג ו ל ג ד ו ל י ח כ מ י י ש ר א ל ש מ ס ר ם להם ע ם ס ת ר י ת ו ר ה עכל״ל‪ .‬א ב ל הם‬ ‫סוד מסור ל מ ש ה מ פ י ה ג ב ו ר ה והוא כ ת ב ם‬ ‫בקדושה‪ .‬וז״ל נהרשב״ם פ׳ תצוה[ את האורים‬ ‫ואח חתומים‪ .‬ומה ש א ד ז ״ ל‬ ‫ש ב ב י ת ש ג י חסרו אודים יתומים‪ .

‬ט ע מ ו שהוא קירא אורים ותומיס ל ש ם ה מ פ ו ר ש שהיו נ ו ת נ י ן ב י ן כ פ ל י‬ ‫ה ח ש ן כ ד כ ת י ב ו ג ת ת א ל ה ח ש ן א ת האורים ו א ת‬ ‫ח ת ו מ י ם עכ״ל‪ .‬‬ ‫השמית‬ ‫ש ל ה א ו ר י ם ו ח ת ו מ י ם ]ועיין ]בזוח׳יק ח״ב דקל־ב‪ [:‬דרשב״י ביאר סודות השמות מ״ב‬ ‫יעיב‬ ‫סודית‬ .‬כה א י ר א ל ע ז ר ]בזיה״ק ח ״ ג ד״ב‪ [.‬והנה‬ ‫רשב״י‬ ‫איתא‬ ‫] ב ס ג ה ד ר י ן צ״ז‪[:‬‬ ‫דהוה‬ ‫עייל‬ ‫ב ל א בד‪ .‬וכ״כ ]בבעל הטורים בפ׳ שמות ב׳—ז׳ בד״ה האלך[ שדברי נביאים מתקיימיס‬ ‫כדברי אורים והומים עכ״ל‪ .‬ל ה ו ד י ע כ י ה ג י ע זה ל מ ע ל ת כ ה ״ ג ש מ ד ב ר ע פ ״ י ה א פ ו ד‬ ‫והחשן‬ ‫ב ר ו ה ״ ק עכ״ל‪ .‬י ב ת י כ ם גם‬ ‫כמש״ל‬ ‫]דליד‪-‬ליה[‪.‬עי״ש דר״מ‪ [:‬ל ז כ א י‬ ‫א ת כ ם י מנייהי‪.‬ב ר ז א‬ ‫דאתוון צירופא דשמא קדישא‬ ‫דםלקי‬ ‫שמהן‬ ‫דביה‬ ‫בכמה ם ט ר ץ בארבעין‬ ‫הוה י ד ע‬ ‫כהנא‬ ‫לצרםא ב כ ל ס ט ד ו י ע ד‬ ‫ו ת ר ץ גוונין כו׳ ו א ל י ן א ת מ ס ר ו ל ק ד י ש י‬ ‫ע ל י ו ג י ן ל מ י ה ך ב א ו ד ח א דרזא ד א ת ו ו ן י ח ו ד א ד ש מ ה ן אתוון כ מ ה ד ה ו ה י ד ע כ ה נ א‬ ‫ל צ ר פ א ש מ ה ן ב א ת ו ו ן רשימין‪ .1‬ו ז י ל‬ ‫‪1‬הכםף מ ש נ ה בריש פ ״ ד מ ה ל ׳ ב י ת הבחירה[ ו מ ״ ש ע ו ד ה ר א ב ״ ד ש א י נ ו מ ח ש ב ו ן‬ ‫ה ב ג ד י ם ‪ .‬ובכל אלו ההקדמות יבואר לנו היטב מה דאיתא ]יומא ע״ג‪ [:‬כל כהן שאינו‬ ‫מדבר ברוה׳יק ושכינה שורה עליו אין שואלין בו באורים ותומים כו׳ סיוע הוה מסייע הכהן בהדי‬ ‫אורים ותופים כמש״״ ביש״י עיי־*‪ .‬‬ ‫]במדרש‬ ‫יתומים‪ .‬וז״ל ]בזוה״ק ח״א ד״ט‪ [.‬בשם מ נ ח ה בלולה[ וז״ל ולא נזכרו ע ד ע ת ה ולא שם עושיהם‪ .‬ורוח נ ב ו א ה ה י ה ב ו‬ ‫וכל‬ ‫רזץ‬ ‫ד א ו ר י י ת א ל א א נ י ס ליה‪ .‬ד א י ת י י ת ר ב ר ב י ן י ז ע י ר י ן י ח ב י ד ן‬ ‫כילהי אתמםרי למשה‬ ‫קשוט‬ ‫דרזא‬ ‫מסיני‪ .‬ל ל מ ד ך‬ ‫ש ה י ו מ ע ש ה שמים כ ת ב י ש ס ה מ פ ו ר ש ה י ד ו ע י ם לתכמי ה ק ב ל ה ה א מ י ת י ת ‪.‬ב נ ה י ר ו ד ח כ י מ א‬ ‫ד ה י י מ ג ל פ י ן ש מ א מ פ ר ש ב א ר ב ע ץ ו ת ר ץ גווני‪ .‫ביאור‬ ‫א י א פ ש ר לכ״ג שיהיה ח ס ר‬ ‫ה ש י ר ב ר יוחאי‬ ‫מאחד מהם‬ ‫א פ י ל ו ב ב י ת ש נ י עכ״ל׳ ו ע י י ן מ ש ״ כ‬ ‫ב ז ה ] ה ד מ ב ״ ם ה ל ׳ ב י ת הבחירה ר י ש פ״ד‪ .‬והגה מ ד ב ר י ה ז ה ר ה א ל ו מ ק ו ר ל ד ב ר י ] ה ד מ ב י ם ז י ל‬ ‫ב ס ו ף ה ל ׳ כ ל י המקדש[ וז״ל א פ ו ד זה היו חוגרים א ו ת ו בגי ה ג ב י א י ם ו מ י ש ה ו א‬ ‫ד א ו י ש ת ש ר ה ע ל י ו ריה״ק‪ .‬ו ה ש מ ו ת ה ק ד ו ש י ם ש ב ה ם ה י ו נ ו ד ע י ם‬ ‫ל מ ס י ר ת מ מ נ י ל ג ד י ל י ח כ מ י י ש ר א ל ש מ ס ר ס להם עם ס ת ר י ת י ר ה ע כ ״ ל ה ר מ ב ״ ן‬ ‫ז ״ ל לעיל‪ .‬‬ ‫•‬ ‫ולזה‬ ‫ה י ה ה ח ש ן כפול שהיו נתונים בתוכו ו ל א הורשה לשוס א ד ם ל ש ו ט ט בם ב ל ת י‬ ‫מ ש ה א ד ו נ י נ ו ל ב ד ו ב ע ת נ ת י נ ת ם בתוכו עכ״ל‪ .‬י ה ם ת כ ל ב א ס פ ק ל ר י א המאירה‪ .‬וז״ל ]בזוה״ק ח ״ ב דר״ם‪ [.‬‬ ‫ד מ א ר י ה ו ן לא‬ ‫יכ״כ‬ ‫] ב ה ש מ ט י ת זיה״ק ח ״ ב ס ״ י‬ ‫ד ר ע ״ ז ‪ [ :‬ו א י ה ו צ ג י ע ב ג ו ח ב ר י י א עכ״ל‪ .‬ושרה ע ל י ו רוה״ק‪ .‬והנה כ מ ש ״ כ ]הרמב״ן[ ש ה א ו ר י ם‬ ‫י ת ו מ י ם הם ס ו ד מסור ל מ ש ה מ פ י הגבורה‪ .‬עגף א ו ר י ם‬ ‫ם׳ תצוה[ ה ב י א כל‬ ‫דברי‬ ‫ה ר מ ב ״ ן הגז׳‪.‬ו ב ה ל ׳ כ ל י ה מ ק ד ש פ ״ י ה ל ׳ י׳‪ .‬וכן ] ה ר י ק א נ ט י‬ ‫שו״ר‬ ‫תלפיות‪ .‬יכילהי טמירין גי חברייא‪] .

‬יילא״ו‪.‬‬ ‫ועתה‬ ‫נעתיק‬ ‫מ ה ע ו ב ד א השינויים מה ש מ ו ב א ]בקה״ר פ י ״ א — ב ׳ [ ואינו מ ו ב א‬ ‫ב ג מ ׳ כאן‪ .‬ד א ש ת ע י ד ב י ת ה ו ד ר ב י א ל ע ז ר ברבי ש מ ע ו ן ל א‬ ‫פ ח ו ת מ ת מ נ י ס ד י ולא ט פ י מעשרין ו ת ר ץ שנין א י ג נ י ת י ה ב ע י ל י ת א כ ו ‪ /‬כי ה ו ה‬ ‫א ת א בי ת ר י לדינא הוו קיימי אבבא‪ .‬והוה ר ב י ש מ ע ו ן‬ ‫מ ת ג ל י ע ל מ ד ו ג א י ]לאגשי מירון[ ואמר לון ח ד עין ד י מ י ן ד ה ו ת ל י ו ל י ת א ת ו ן‬ ‫י ה ב י ה יתיר‪ .‬נפיק ק ל א‬ ‫מ ע י ל י ת י ה ואמר א י ש פלוני א ת ה חייב איש פלוני א ת ה זכאי‪ .‬וז״ל וכיון ד ד מ ך א ת י י ה ב ב ה ד א גוש חלב‪ .‬לכן שפיר דקפייט עליה רשב״י וסמיך ליה ואשרי ה ע ו מ ד י ם ע ל‬ ‫סודך‪] .1‬‬ .‬וגוש ח ל ב אנםקון ב ת ד י י ה ו‬ ‫ב ח ו ט ר י ו ב מ ו ר ג י ת א ]יצאו ורדפו אחריהם ב מ ק ל ו ת ובחגיתות[‪ .‬ש ב ח ל א ל ב ו ר א ע ו ל ם ‪ .‬‬ ‫תם‬ ‫‪-‬‬ ‫קונטרס מנוחת רבי אלעזר‬ ‫ברשב״י ‪-‬‬ ‫עם חתימת הספר אעתיק כאן מספרנו כת״י ‪.‬ומםיים שם זכאה חולקיה דמאן דידע ליה ואזדהר כיח‪ .‫ביאור השיר בר יוחאי‬ ‫סה‬ ‫•*ע״ב‪ .‬אוגנין ב ע ל י ת א י ]השכיבני ב ע ל י י ת י ‪.‬יומא ח ד‬ ‫מ ע ל י יומא דכפורי הוה הוו טרידי‪ .‬רש״י[‪ .‬גבי‪ .‬איכא ד א מ ר י ר ש ב ״ י א ת ח ז א י להו ב ח ל מ א‬ ‫א מ ר לתו פ ר י ד ה ]גוזל[ א ח ת יש לי ביניכם ואי א ת ם רוצים ל ה ב י א ה אצלי‪ .‬ח ד זמן ק ר ב צ ו מ א‬ ‫ר ב ה ‪ .‬ועיין ]בח״נ דר״נ‪ [.‬א מ ר‬ ‫לה ל ד ב י ת ה ו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי ]על שנלקחו גנבים על י ד ו‬ ‫והוו לחו קרובים‪ .‬שהם הם( לבושי חשן תומיך ואוריך‪.‬‬ ‫ו נ ש ל ם ‪ .‬והוון מרוגאי אזלון ב ע י ץ מייתוגיה‪ .‬א מ ר י רבנן כולי האי ודאי לאו אורח א ר ע א ]משנודע ל ב ר י ו ת ש א י נ ו‬ ‫ח י ולא‬ ‫נקבר אין זה כבודו‪ .‬אמר מר מ ל ת י ה ומר מלתיה‪ .‬רש״י[ ולא מיעםקי בי שפיר‪ .‬דרע׳׳מ גילה להם‬ ‫*סוד של שמות מ׳׳ב וע׳׳ב עיי־שז• והוא הוא בחי׳ מ ע ל ת כה״ג ש מ ד ב ר ע פ י י ה א פ ו ד ו ה ח ש ן‬ ‫ב ר ו ה ״ ק כנז״ל‪ .‬רד״ל[ אזלון בעיין מייתוניה ונפיק תרין חויין ד נ ו ר ]נחשים ש ל אש‪1‬‬ ‫ש ר ן מ ה ל כ י ן ק ד מ י ה ו ן ]ובזה ה ב י נ ו ש מ ס י י ע י ם להם מ ש מ י מ ו ה ש ע ה ע ו מ ד ת להם‪.‬בילא״ו‪ .‬ולא‬ ‫ת ד ח ל ו ן מ נ א י כוי‪ .‬יומא ח ד הוה ק א‬ ‫דביתהו‬ ‫מיגציא‬ ‫ב ה ד י שיבבתא‪ .‬כי הוה קא ניחא‬ ‫נפשיה ]דרבי א ל ע ז ר ברשב״י[‪ .‬‬ ‫ע ד דאיגון בקיין ]בעוד ש ב ג י מירון הוו מ ח פ ש י ן ומעייגין‬ ‫בבקיאות עצה איך‬ ‫להוציאו‪ .‬‬ ‫רש״י[‪ .‬א מ ד י ג ן ]אגשי מירוגייא[ ה א ע ג ת ה מייתין יתיר• ]כמ״ש ב ג ׳ ד ה ו ו טרידי[‪.‬אמרה לה ]השכנה[‬ ‫תהא כבעלה שלא ניתן‬ ‫לקבורה‪ .‬א ז ו ל‬ ‫ר ב נ ן לאעםוק ביה לא שבקו בני עכבריא ]שם מקום סמוך ש ם ד ש ״ י [ ד כ ל ש ג י‬ ‫ד ח ו ה ניים ר ב י א ל ע ז ר בר״ש בעיליתיה לא סליק חיה רעה למתייהו‪ .‬מאמרי רבי אלעזר ברשב׳׳י״ מה שבררתי בעזהי״ת‬ ‫על ענין ״מנוחתו של רבי אלעזר ברשב״י״ עד שהובא למנותתו בי עלמין דאבוהי למירון‬ ‫‪!-‬גמרא‬ ‫]ב״מ‬ ‫דפ״ד‪ (.‬שדרוה רבנן ל ב נ י בירי‬ ‫]שם מקום ס מ ו ך‬ ‫שם רש״י[ ואסקוה לערסיה ואמטיוה ל מ ע ר ת א ד א ב ו ה ו כ ר עיי״ש‪..

‬איזהו מין ה ת ע ס ק ו ת ש פ י ר לא ירצו ר ב נ ן ע מ ו ל ה ת ע ס ק ‪.‬לא ס י י מ ו‬ ‫ב ש ״ ם כאן מה ד ע ב ד ו ר ב נ ן אז עם ר״א‪ .‬ואיזו כ ב ו ד ה מ ת יהיה לו מזה‪ .‬‬ ‫ד(‬ ‫א ח ״ כ כ ש נ ו ד ע לרבנן ולכל ב נ י ה ע י ר שר״א נ פ ט ר וניים בעלייתו‪ .‬לכן ש א ל ו זל״ז מי יכנום ויכירהו כי זהו[‪ .‬‬ ‫וכי ח״ו ה ת נ א ה ק ד ו ש ר״א רודף אחר ה כ ב ו ד‬ ‫היה‬ ‫ו ב פ ר ט אחרי פ ט י ר ת ו ר צ ה‬ ‫ש י ע ש ו לו ה ת ע ס ק ו ת ש פ י ר רצה לומר לויה שפירא‪.‬ו ת י ר ו צ ו‬ ‫השגי‬ ‫ולא‬ ‫מש״כ‬ ‫דמשום‬ ‫מ ע ס ק י בי ש פ י ר‬ ‫ה מ ת ש ר י להלין‪ .‬ו א נ ש י‬ ‫מ י ר ו נ י י א לא הכירוהו‪ .‬וכיון ד מ ט ו ן ל מ ע ר ת א קמון לון ת ד י ן חיון ל ס ט ד ‪-‬‬ ‫א מ ר ו ן מ א ן ע ל י ל מ י י ת י ליה ]דייל כ נ ר א ה ש ה י ה קבור שם עם ע ו ד מתים‪ .‬וכמו כן מובא ה ע ו ב ד א ]בפםדר״כ פ ס ק א‬ ‫י׳ פ׳ ויהי בשלח[ כ מ ע ט ב א ו ת ה הנוםחא ה מ ו ב א ב מ ד ״ ר ק ה ל ת ה נ ד ‪.‫קונטרס מנוחת רבי אלעזר רשב״י‬ ‫א מ ד י ן ה ה י א ש ע ת א ד א נ ן מייתין‪ .‬והוא משום כ ב ו ד ו ע ש ה כ ד א מ ר‬ ‫כבוד‬ ‫עכ״ל‪.‬‬ ‫מ י ש ר א ל וכ״ש רבנן‪ .‬ו ל פ ל א ש מ ש ך‬ ‫ז מ ן ר ב ש ל לא פ ח ו ת מ י ״ ח ולא י ו ת ר מכ״ב שנים עם ש ד ן ד י נ א מ ב י ת ע ל י י ת ו‬ ‫ל מ ה לא חקרו ר ב נ ן ושאר בני העיר ע ל ר״א למה לא בא ל ב י ת ה מ ד ר ש ‪.‬‬ ‫א( ל ה ב י ן הלשון ה מ ו ב א בג׳ ש א מ ר ר״א י ד ע נ א בדרבנן ד ר ת י ח ו ע ל י ו ל א מ י ע ס ק י‬ ‫בי שפיר‪ .‬וזהו ד ב ר ש א י א פ ש ר ל ה ע ל ו ת ע ל‬ ‫ה ד ע ת ש י ע ש ו כן א פ י ל ו אנשים‬ ‫פשוטים‬ ‫כ מ ו ש א נ ו ח ו ש ב י ם ב פ ש ט ו ת הדברים‪.‬עכ״ל ה נ ו ג ע ל ה ע ו ב ד א הלזו‪ .‬‬ ‫ב(‬ ‫ר״א‬ ‫שאמר‬ ‫א ו ג נ י ן ב ע ל י ת א י ‪ .‬מן ההוא ש ע ת א לא א ת ג ל י ד ב י ש מ ע ו ן‬ ‫ע ל מדונאי‪ .‬ואטו מ ש ו ״ ה צוה להניחו ב ב י ת ועליה ש ל ו ב ל י‬ ‫קבורה‬ ‫כלל‪ .‬ו ב פ ר ט מ ש ו ם‬ ‫טעדו‬ .‬אלא מ ו ב א ב ג מ ר א א י כ א ד א מ ד י‬ ‫ש ר ש ב ״ י א י ת ח ז ל ל ה ו ב ח ל מ א וכו׳ אזול ר ב נ ן ל א י ע ס ו ק ביה וכו׳ לא ש ב ק ו ב נ י‬ ‫עכבדא‪.‬ו מ צ ו ה‬ ‫לבארם ו ב פ ר ט ה ס ת י ר ו ת ב ג ו פ א ב ע ו ב ד א כ מ ״ ש לקמן בעזהי״ת‪.‬ואלא אם נ א מ ד‬ ‫משום שלא י ע ש ו לו ה ה ת ע ס ק ו ת ב ה ל ו י ה‬ ‫כ ״ כ ש פ י ר כ ד ח ז י ליה‪ .‬‬ ‫וכי‬ ‫באותו הזמן‬ ‫בני ה ע י ר לא ש מ ע ו להו ל ר ב נ ן ח״ו‪ .‬וד״ק צריכין ע ו ד באור‪.‬כ נ ר א ה ש ש ו ם א י ש בעיר לא י ד ע שר״א נפטר‪ .‬עיי״ש ש מ ת ר ץ שגי תירוצים‪ .‬‬ ‫ג( מ ש ״ כ ב ג ׳ כאן א ח ר י ש ה א ש ה ה ש כ נ ה ה מ ת ק ו ט ט ת עם א ש ת ו ש ל ר״א א מ ר ה‬ ‫לה בקול‬ ‫שבעלה‬ ‫לא נ י ח ן לקבורה אז א מ ר ו ר ב נ ן כולי ה א י ו ד א י‬ ‫ל א ו א ו ר ח ארעא‪ .‬ומי י ו ד ע ע ד כמה‪ .‬‬ ‫ולכאורה קשה‬ ‫מאד‬ ‫להבין וכי ס ״ ד ש ל א י ה י ו‬ ‫עוסקים בו כ ל ל רבגי ה ע י ר א ח ר י פ ט י ר ת ו בקבורתו‪ .‬‬ ‫ועתה‬ ‫י ש ל ד ק ד ק כמה ד ק ד ו ק י ם א ש ר א י א פ ש ר ל ע ב ו ר עליהם בדומיה‪ .‬ויהיו כ״כ ח״ו מ ז ל ז ל י ן ב ו ל ג ק ו ם‬ ‫ממנו‬ ‫להגיהו ב ב י ת ו ב ל י שום קבורה כלל‪ .‬עיין ]בחא״ג מהרש״א[ ש ה ק ש ה ה א ק ב ו ר ת‬ ‫ה מ ת מצור• היא ועוברים בל״ת‪ .‬א מ ד ה ] א ש ת ו [‬ ‫א נ א ע ל ל ה ]אני אכנום[ ו מ י י ת י ליה ד א י ת לי סימן ביה נ ו ‪ /‬א י י ת ו נ י ה ו י ה ב ו נ י ה‬ ‫ג ב י א ב ו י ]במירון א צ ל א ב י ו רשב״י[‪ .

‬והנה קשה מ א ד ה ל ש ו ן‬ ‫] ב ק ה י ר ו ב פ ם ד ר ״ כ שם[ וכיון ד ד מ ך א ת י ה י ב ב ה ד א גוש חלב‪ .‬זה ק ש ה מ א ד ל ה ב י ן‬ ‫ל מ ה ה מ ת י ן רשב״י משך זמן שנים רבות אלו ו ל א ה ק פ י ד ע ל ש א י ן מ ב י א י ן לו א ת‬ ‫ב נ ו ר״א‪ .‬ורק ע ת ה אחרי שנגלה לכל בני ה ע י ר שר״א ניים ב ע ל י י ת ו אז ה ק פ י ד‬ ‫ו ה ר ע י ש ד ש ב ״ י ובא בחלום להביאו אליו והוא א ח ר י זמן זמנם ט ו ב א מ ש מ ע ‪.‬ורמז לקבורה מה״ת‪] .‬א״ב ל מ ה‬ ‫ר ש ב ״ י לא ה ק פ י ד ולא בא אף פעם בחלום לרבנן משום זה‪ .‬‬ ‫ט( כ א ן בש״ם מ ש מ ע שהביאוהו א ת ר״א מ ב י ת עלייתי ישר למירון לאביו‪ .‬וגם למה לא ל ר ב נ ן‬ ‫ד ש ם שחם היו בזה א נ ש י מ ע ש ה‬ ‫יותר מ ב נ י א נ ש י מורוגייא‪.‬ו ל א‬ ‫היתר‪ .‬‬ .‬‬ ‫ם תצא[ וז״ל יש לך ל ר ע ת כי קבורת ה מ ת הוא נ ח ת רוח לנשמה‪ .‬ויותר מ פ ו ר ש כ ת ו ב‬ ‫]בזוה״ק ח ״ ג דע״א‪ [.‬ש א מ ר א ח ד מ נ פ ש ו ת ה מ ת י ם‬ ‫בבי קברי בגוש חלב לרבי‬ ‫ח ז ק י ה ו ר ב י ייםא‪ .‬ולמה לא ה ק פ י ד כל אלו ה ש נ י ם‬ ‫בכלל‬ ‫על מה‬ ‫שלא הביאו‬ ‫א ת ר״א בנו לקבורה‪ .‬ושו״ר בזה ] ב ר י ק א נ ט י‬ ‫‪.‬לו לר״א שום קבורה בנתיים במקום אחר‪ .‬וכ״ז ש ה מ ת‬ ‫ל א נ ק ב ר אין מכניםין אותו ב מ ח י צ ת ו של הקב״ה כ מ ״ ש חז״ל ב מ ד ר ש ר ו ת כ ל‬ ‫ז מ ן ד ג ו פ א לא נ ח י ת בדוכתיה נ פ ש א דיליה אוף הכי לא סליק ל ע י ל עכ״ל‪.‬‬ ‫ו( ג ם על האיכא דאמרי רשב״י אתחזי להו בחלמא‪ .‬‬ ‫כאן‬ ‫י ש ל ש א ו ל ל מ ה לא גתגלה ר ש ב ״ י ב ח ל מ א לבני גוש חלב‪ .‬ופירש״י‬ ‫שם[ ר מ ז לקבורה‪ .‬ודקנ״א‪ .‬כ נ ר א ה זה היה אחר כ מ ה‬ ‫שנים של לא פחות מי״ח ולא יותר מכ״ב שנים‪ .‬א ד ר ב ה‬ ‫ביותר ה י ו‬ ‫* ר י כ י ן ל פ ח ד מ פ נ י כבודו דרשב״י אביו ש א ת ג ל י ב ח ל מ א לרבנן‪ .‬הא הוא הוא ב ע ל ה מ י מ ר א‬ ‫ן ם נ ה ד ר י ן מ״ו‪ 1:‬המלין א ת מתו עובר עליו בל״ת‪ .‬הלא גיים ושכיב בעלייתו בביתו גאוה קדש‪ .‬‬ ‫ה( כ ת ו ב בש״ס‬ ‫שדרוהו רבנן לבני בירי‪ .‬ולא גודע ל מ י א ת ח ז א י ‪.‬‬ ‫ז( ו ב י ו ת ר קשה מ א ד להבין כי אחרי ש ע ב ר שנים אלו ר ב ו ת אז ה ק פ י ד ד ש ב י י‬ ‫דוקא על מה שלא ה ב י א ו אליו‪ .‬ו ד ר י ״ ד ‪ :‬ובח״ג ד פ ״ ח ‪ :‬ודקמ״ג‪ [:‬ו ה ע ת ק ת י ם בספרנו ה ק ד י ש‬ ‫] מ ד ו ת ר ש ב ״ י בדף נ ״ ז ‪ :‬במראה זהר שם[ ועיי״ש ט ע מ ו ד ר ש ב ״ י בזה‪ .‬א ת ע ר ר ב י א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ ע ו ן ד ח ו ה ק ב י ד ע מ נ א בו׳ ו מ ה ה ו א‬ ‫י ו מ א דםליקו ליה לר״א מ ב י ק ב ר א ד א ו א ת י י ה י ב ל ג ב י אבוד‪ .‬למה הם‬ ‫ב ע צ מ ם לא ה ת ע ס ק ו ע מ ו‬ ‫כיון שבני העיר טרודון הוו ב מ ע ל י יומא דכפורי‪.‬וכה א ד ש ב ״ י ]בזוה״ק ח ״ א ד ק ס י ט ‪:‬‬ ‫ח ״ ב דקמ״א‪ .‬‬ ‫דאתחזאי‬ ‫לבני‬ ‫מרונייא‪.‬וגם ל פ ח ד ו ל א‬ ‫ל ז ל ז ל ב כ ב ו ד ו של אותו ה ת נ א הקדוש ר״א ש ל א יובא לקבורה משום ת ו ע ל ת ם ‪.‬וכי מ י י ה י ב ל י ה‬ ‫ו מ י ע ס ק עמו‪ .‬שאדם חייב לקבור א ת מתו‪ .‬כו׳ ע י ״ ש ה מ ע ש א ‪.‬‬ ‫ח( כ א ן בג׳ כ ת ב סתם ד ר ש ב ״ י א ת ח ז א י להו‬ ‫והנה ]בקה״ר‬ ‫ובסםדר״כ שם[ מפורש‬ ‫בחלמא‪ .‫קונטרס מנוחת רבי אלעזר ברשב״י‬ ‫סו‬ ‫ישעם ד ח י ה ד ע ה שלא יעלה עליהם בזכותו של אותו התנא‪ .

‬וגם קשה מ א ד הלשון ]בזוה״ק שם[‬ ‫ד ס ל י ק ו ל ר ״ א מ ב י ק ב ר א דא‪ .‬והבין ר״א ש ה ם ל א י נ ה ג ו ב ו‬ ‫לאביו‬ ‫למירון ש ז ה ו מקום כ ב ו ד ו‬ ‫מ נ ו ח ת ה ע ץ א ב י ו שם יהיו פירותיו פריו ק ד ש הלולים‪ .‬היינו ל ה ב י א ו‬ ‫ה ר א ו י לו מקום‬ ‫האלו היו ר א ש י וטובי העיר‪ .‬א מ ר ה א ש ת ו‬ ‫א נ א ע י י ל וםימנא א י ת לי ביה עכל״ש‪.‬ה א ר ״ א ל ב ד ו הוה ט מ י ר ו ג נ י ז וניים ב ב י גזא שם ב ע ל י י ת ב י ת ו נ א ו ה‬ ‫ק ד ש ואין שום ע ו ד מ ת א ח ר היה שם‪ .‬ו ה ש ת א איזו סימן היו צריכים ל ה כ י ר ו א ם‬ ‫לא היה קבור בין ע ו ד מ ת י ם שם‪.‬‬ ‫ד ב ר י ם ב ג ו‪.‬עזר לי ה ש י ״ ת לחבר כל אלו ה ח ז ״ ל י ח ד ו‬ ‫והנה‬ ‫ולגלות ולברר מהם‬ ‫ב ע צ מ ם גופא ד ע ו ב ד א ה י כ י הוה‪ .‬ס י מ נ א‬ ‫ל מ ה לי‪ .‬ה נ ה ה ת נ ״ א ר ב י‬ ‫א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ ע ו ן הוא היה מכלה קוצים מן הכרם כ מ ו ב א בג׳ שם׳ ו א מ ר ק ו ד ם‬ ‫פ ט י ר ת ו ל א ש ת ו י ד ע נ א ב ד ר ב נ ן ד ר ת י ח ו עלי‪ .‬‬ ‫פ י ׳ י ש ד ב ר פ ג י מ י וגסתר בזה‪ .‬ו כ ת ב‬ ‫] ב מ ע ב ״ י ש פ ת א מ ת מ ״ ב פ״ז[ ש י ש קירוב ד ע ת אל ה נ פ ש ו ת בעולם ההוא מ פ ג י‬ ‫ייחם‬ ‫ה ב ן עם א ב י ו‬ ‫בנר״ן ונהנין זה מזה עיי״ש‪ .‬‬ ‫ו ה ש ת א לפי פי׳ ה ר מ ״ ק זלר״״ה‪ .‬וכ״כ ]בירושלמי כ ל א י ם פ ״ ט ה״ג[ י ע ק ב כל הן ד ה ו א מ ה הוא מ נ כ י א ‪.‬אלא‬ ‫אותו הזמן ש ה י ה‬ ‫בעליה‬ ‫שלו‬ ‫ב ל י קבורה ב ג ו ש ח ל ב היה נ ח ש ב בכלל מ ת י גוש ח ל ב עכ״ל‪ .‬ב ש ם‬ ‫ה ר מ ״ ק זלה״ה[ ת י ר ץ ד ל א ו דוקא קברוהו‪ .‬‬ ‫וכנראה‬ ‫שהרבנן‬ ‫בכבודו‬ ‫ו ל א יעסקו בו שפיר‪ .‬א ב ל א ח ר י נ ש י ק ת‬ ‫ע פ ר קוה״ק ש ל הרמ״ק זללה״ה לא זכיתי להבין עקרי דבריו א ח ד י ר ו א י מ פ ו ר ש‬ ‫מ פ ו ר ש ב ח ב ]בקה״ד ו ב ם ם ד ר י כ שם[ שהיה ר״א מונח ב מ ע ר ת א בגוש ח ל ב ב ע ת‬ ‫ש ב א ו בגי מרוגייא ל ה ב י א ו למירון לאביו‪ .‬לכן י ע ן ש ה ב י ן ר״א ש ר ב נ ן‬ ‫של‬ .‬‬ ‫]כל היכן ה ו א ש ק ב ו ר מ ה הוא מ פ ס י ד ומה א כ פ ת ליה[‪ .‬אולם ]באוהח״מ‪ .‬ואמרו שם ד ב ר י ם ב ג ב ‪.‬ואם ת ד ח ק ל א מ ר ולפרש ה פ י ר ו ש ה ל ש ו ן ב מ ע ד ת א ‪.‬הייגו ע ל י י ת‬ ‫ביתו כ מ ״ ש‬ ‫ה ר מ ״ ק זלה״ה‪ .‬ו א י ת א‬ ‫ע ל זה‬ ‫]כתובות‬ ‫קי״א‪[.‬‬ ‫ר א ה ר א י ת י לאדמו״ר ה ג א ו ה ״ ק צ י ״ ע וכו׳ ה ג א ב ד ק ״ ק מ ו ג א ט ש ) ש ל י ט ״ א (‬ ‫]זצוק״ל[ בספרו ]ד״ת מ ״ ב א ו ת פ״ד[ ש כ ת ב שם וז״ל ש ה ר ב מ ק ״ מ ב ז ו ה י ק‬ ‫ש ם ע ו ד ר כ ב ר שזה כמו סתירה מ ד ב ר י ה ג ׳ שלגו בב״מ‪ .‫ק ו נ ט ר ס מ נ ו ח ת רבי א ל ע ז ר ב ר ש ב ״ י‬ ‫הגה‬ ‫הרי‬ ‫המתים‬ ‫והנה‬ ‫מ פ ו ר ש כתב שם‬ ‫טרם‬ ‫שהיה קבור שם ב ח ד‬ ‫קברי בגוש חלב בין ש א ד י י‬ ‫ש ה ב י א ו ל א ב י ו הרשב״י‪ .‬וכ״כ ]בירושלמי כ ת ו ב ו ת פי״ב היג[ עיי״ש‪ .‬והוא סתירה בחז״ל בגופא ד ע ו ב ד א ד א ‪.‬‬ ‫ו ב י ק ב ד א דא‪ .‬הרי כ ת ב ‪1‬שם ב ק ה ״ ר‬ ‫ובפםדר״כ[ וכיון ד מ ט ו ן ל מ ע ר ת א ש א ל ו מ י יכנום ויכירהו כי זהו‪ .‬היינו רבגן ש ל מקומו ו ע י ר ו כ מ ש ״ ש‬ ‫]דש״י ז״ל[ ש ר ב נ ן היו ק ר ו ב י ה ג נ ב י ן וליסטין ש ג ת פ ס ו ע ל ידו כ מ ״ ש ב ג ׳ שם‪.‬‬ ‫ב ז כ ו ת ר ב ת גםיעותי למירון‪ .‬א ש ר‬ ‫מ צ י נ ו מ פ ו ר ש ב ת ו ה ״ ק ש י ע ק ב א ב י נ ו ע״ה א מ ר וצוה ו ק ב ר ת נ י בקבורתם‪ .‬‬ ‫ופי׳ ]רש״י[ יש‬ ‫כאן‬ ‫דברים‬ ‫מםותרים‬ ‫ב ד ב ר זה‪ .

‬‬ ‫לכן‬ ‫צוד‪ .‬‬ ‫ומכ״ש‬ ‫א ח ״ כ ש ה ו ב א שם לקבורה‬ ‫כמובן ש ה פ ס י ק ו העם מ ל ב ו א ע ו ד ל פ נ י ו‬ ‫לדון‪ .‬ואך ורק ד י להם היה ש י צ א ו י ד י ח ו ב ת ם ש ל‬ ‫ח י ו ב ה ת ו ר ה וקברוהו שם בעיר‪ .‬וצריכים ל ה ב י א ו לקבורה כ י‬ ‫זהו חיובא רמיא עלייהו מה״ת‪ .‬וכל אלו שנים שניים ר״א שם בעלייתו לא י ד ע מזה שום א י ש ולא ה ר ג י ש ו‬ ‫ד נ ח נםשיה‪ .‬ולא הביאו אותו הנהו רבנן של אותו העיר למירון ל א ב י ו שזה היה‬ ‫כבוד‬ ‫ה ג ד ו ל ויקר של ר״א ד מ י ע ס ק י ביה שפיר שיכנוס ה ב ן א ב ל האב‪ .‬והוא ח ש ב ב ד ע ח ו‬ ‫ג פ ל ה גא ב י ד ה׳ וביד אדם ושוגאיו לא אפול‪ .‬א מ ר ו ר ב נ ן‬ ‫כ ו ל י ה א י ודאי לאו אורח א ר ע א ואין זה‬ ‫כבודו‪ .‬א ״ כ מ א ז ש ה פ ס י ק ל ג מ ר י ייחם בנו ר״א מ ב י ן החיים ש ל עוה״ז‪ .‬א ל א יביאוהו לקבורה דוקא ב ג ו ש ח ל ב ‪.‬‬ ‫ו ה נ ה א ב י ו ה ר ש ב ״ י כל הזמן הארוך שבנו לא בא לקבורה ב ק ר ק ע והיה מ ת ע ס ק‬ ‫ב ע ס ק י החיים ודן ד י נ א ופסקים בין א י ש לחברו מעלייתו‪ .‬א ב ל זמן סגיא יהא ד ל א ת ת ק ב ר ג ב א י‬ ‫עיי״ש‪ .‬והנה כאן בש״ס לא סיימו ז א ת איפה‬ ‫קברוהו‪.‫סז‬ ‫קונטרס מנוחת רבי אלעזר ברשב״י‬ ‫ש ל עירו בטח לא יעשו לו זה הכבוד‪ .‬ר״א‬ ‫לאשתו‬ ‫שלא ח ג ל ה לשום א י ש ד נ ח נפשיה‪ .‬כי היה‬ ‫במירון שעי״ז לא‬ ‫נהנין מ מ ה שר״א מונח שם בעירם ו ל א‬ ‫בא חיה ר ע ה בגבולם‪.‬‬ ‫ב ב י ע ל מ י ן ב מ ע ר ת א ח ד א בין המתים‪.‬לכן סמך על דברי אביו שסוכ״ם יבא זמן ש י ב י א ו אליו‪ .‬‬ ‫א ב ל ]בקה״ד ו ב פ ס ד ר ״ כ ובזוה״ק שם[ מגלים ו מ ש מ י ע י ם שכן עשו לו כ מ ו ש ה ב י ן‬ ‫בגוש חלב באיזו מ ע ר ת א‬ ‫שם ב ב י ת ע ל מ י ן ב י ן‬ ‫ר ״ א בחייו שהביאוהו לקבורה‬ ‫ש א ר מ ת י העיר‪ .‬לא ה ק פ י ד ע ל‬ ‫ש א י נ ם מ ב י א י ם א ת בנו אליו‪ .‬וגם קודם ש נ ח‬ ‫נ פ ש י ה היה כן מ ע ש ה ש ע ב ר שנים ר ב ו ת שלא בא לביהמ״ד‪ .‬ואם‬ ‫הקב״ה ירצה י ע ש ה לו גם‬ ‫מ ש מ י ם שיביאו אותו למנוחת אביו רשב״י‪ .‬ולא ר צ ה ב ע צ מ ו‬ ‫ב י ד י ו למסור עצמו ביד שונאיו‪ .‬לכן א ז ה ת ג ע ג ע‬ ‫מאד‬ .‬והנה פ ת א ו ם‬ ‫ה מ ת ק ו ט ט ת שר״א נפטר ולא נקבר‪ .‬כ מ ש ״ ש ]רש״י ב ד ״ ה‬ ‫רשעה[ ל״א ש א ש ת ו‬ ‫עכבתו מ ל ב ו א ל ב י ה מ ״ ד‬ ‫ש נ ש מ ע ונתפרסם ע י י השכנה‬ ‫שנים ר ב ו ת עכ״ל‪ .‬לכן היה נ ח ש ב מה שניים על מ ט ת ו ב ע ל י י ת ו כ א ח ד מ ה ח י י ם בעוה״ז‪.‬וגם ש א ר אנשים טובים של א ו ת ו ה ע י ר ו ד ס מ י ך‬ ‫עלייהו‬ ‫ש ת ק ו לרבנן‬ ‫על זה‪ .‬י ע ן כי רבים החיים צ ר י כ י ן לו עוד ש י ש פ ט ם מ ש פ ט י‬ ‫א מ ת וצדק‪ .‬ובזה מדוייק הלשון ]בקה״ר ו ב פ ס ד ר ״ כ‬ ‫שם[ כיון ד ד מ ך ]ר״ל‬ ‫ש נ ש מ ע בין החיים שנפטר[ א ת י ה י ב ב ה ד א ]ר״ל איזו מ ע ר ת קבר ש ה י ה‬ ‫בעיר[‬ ‫ג ו ש חלב‪ .‬ו מ נ ע ו‬ ‫מ מ נ ו ה ט ו ב ו ה כ ב ו ד הזה השפיר‪ .‬‬ ‫א ב ל א ח ״ כ ש נ ו ד ע בין החיים‬ ‫שר״א נפטר‪.‬לכן א מ ר ל א ש ת ו אוגנין ב ע י ל י ת א י ולא ת ד ח ל ו ן מ נ א י‬ ‫כו׳‪ .‬כי מה שלא בא ל ב י ה מ ״ ד ח ש ב ו כי חולה הוא ר״א‪ .‬וגם ר״א ש מ ע מ א ב י ו מ ר ש ב ״ י כ מ ״ ש‬ ‫]בזהר ח ד ש דפוס ל י ו ר נ ו ד כ ״ ד ‪ :‬ובח״ג דף ש ״ ט ‪ :‬ב ת ו ס פ ת הזהר[ ד א ר ש ב י י ק ו ד ם‬ ‫ה ס ת ל ק ו ת ו לר״א בנו זכאה חולקך ברי‪ .

‬הם הם שהלכו ל ג ו ש‬ ‫ל א ב י ו למירון‪ .‫קונטרס מנוחת רבי א ל ע ז ר ברשב״י‬ ‫מ א ד ר ש ב ״ י ש י ב י א ו א צ ל ו למירון‪ .‬‬ ‫מש״כ‬ ‫אלא ל ב נ י מירונייא‪.‬משום ש ה ם ה י ו קרוביך‬ ‫ל ג נ ב י ן וליסטין ש נ ת פ ס ו ע״י ר״א בנו‪ .‬‬ ‫ב׳׳ה‪ .‬ואלו ו א ל ו ד א ״ ח ו א מ ת קשורים כ א ח ד זה עם זה‪ .‬וביותר בענין קבורתו במירון ולמה היח בלב רבנן עליו כפי השערתי‪ .‬וגס נם גדול מ ש מ י ם‬ ‫היה ש ש נ י נ ח ש י א ש‬ ‫ר צ ו לפניהם‪ .‬ו ע ת ה ב ע ז ה י ״ ת מ ב ו א ר ו מ ת ו ד ץ‬ ‫כל‬ ‫הדקדוקים‬ ‫והקושיות‪ .‬והנה מענייני ר״א בר׳׳ש זי׳׳ע נזכר בחבורינו ד׳ית‬ ‫»״ק אות ק״ז‪ .‬‬ ‫וזהר‬ ‫ש כ ת ב כאן בג׳ אזול רבנן לאיעםוק ביה‪ .‬ויען שהם לא היו א נ ש י מקומו ועירו לכן ל א י ד ע ו מ ק ו ם‬ ‫ה ק ב ו ר ה ‪ .‬ו ע ו ד‬ ‫א ם ש ר לומר ה ט ע ם שלא בא בחלום לרבנן ש ל גוש חלב‪ .‬ובירור קצת‬ ‫הענין בעזהי״ת בד׳׳ת מהרורא ו׳ אות ק׳ עיי״ש באורך‪ .‬‬ ‫ושלחתי הדברים האלו לכ״ק אדמו״ר הגאון הצה״ק יחיד הדור הגאבדק״ק מונקאטש זצוק׳׳ל‪.‬ע ד ש ב א ו לאותה ה מ ע ר ה ב ג ו ש חלב ש ה י ה מונח שם ר״א בין ש א ד‬ ‫מ ת י העיר‪ .‬או א ו ל י‬ ‫ש ע מ ד ו לפניהם ס ב י ב ה מ ע ר ה‬ ‫או‬ ‫משום‬ ‫ראו ו ש מ ע ו מ ר ו צ ת ה ש נ י‬ ‫ל ה ג י ן ע ל א נ ש י בירי ו מ ר ו נ י י א ש ל א‬ ‫י ע מ ו ד א י ש בפניהם‪ .‬‬ ‫שטרודין‬ ‫נחשי אש‬ ‫הוו מ ט ר ד ת מ ע ל י‬ ‫י ו מ א דכפורי‪ .‬‬ ‫א י ן לך מ ש פ ח ה ש י ש בה ליסטים ש א ץ ' כ ו ל ם ליסטים מ פ נ י ש מ ת פ י ס עליו‪ .‬ולא ר צ ו ס ת ם ל ת ט ו ט י שכבי‪ .‬ו ה צ ט ע ר ע ל זה מאד‪ .‬והם ב ע צ מ ם פ ח ד ו מ ל ב א ע ו ד ל ג ו ש ח ל ב‬ ‫כ י יראום ה א נ ש י ם מ ש ם‬ ‫יבינום‬ ‫ויגרשום‪ .‬ו ע ל מ ק ו מ ו‬ ‫י ב א שלום ויגוחו על מ ש כ ב ו ת ם ע ד קץ ה י מ י ן בב״א‪.‬‬ ‫וזה תשובתו שהשיב לי אז‪.‬‬ ‫לכן‬ ‫כ ת ב ]בקה״ד ו ב פ ם ד ר ״ כ שם[ ש א ש ת ו ש ל‬ ‫ד״א היא שאמרה שהיא תכנם‬ ‫ו ת כ י ר פני ק ד ש ו כי ס י מ נ א יש לה בו כו׳ עיי״ש‪ .‬לכן אמרו ז ל י ז מ י יכנס שם ב מ ע ר ת א ויכירנו‪.‬ורשב״י ל ש י ט ת ו ש א מ ר ]שבועות דל״ט‪(.‬לכן ש ל ח ו לשם אנשים ש ל ב נ י בירי ש ל א‬ ‫שהם רוצים להוציאו משם‪ .‬ועין בעין יראה ש כ ל אלו ה נ ו ס ח א ו ת ה מ ו ב א י ם ‪1‬בג׳‬ ‫ו ב ק ה ״ ר ו ב פ ס ד ר ״ כ ובזוה״ק[ לא ם ל י ג י כ ל ל זע״ז במציאות‪ .‬ולכן לא ג ת ג ל ה ר ש ב ״ י ל ה ם ‪.‬פ״ש לידידי הה׳׳ג וכו׳ שליט״א‬ ‫דאיתי דםריו והמה ראויים להאטר כוי‪ .‬ו ע י י ן‬ ‫בזה ]בספר חסידים סי׳ ת ק פ ״ ד תתש״ה[‪ .‬ר״ל ר ב נ ן ד מ י ר ו נ י י א א ל ו ש ז כ ו‬ ‫שרשב״י‬ ‫שפיר ולהביאו‬ ‫א ת ג ל י להו‬ ‫בחלמא‪ .‬ובא בחלום ל ב נ י מ ר ו נ י י א‬ ‫ו ל א ל ר ב נ ן של גוש חלב‪ .‬ו ב נ י גוש חלב ו ה ר ב נ ן ד ש ם לא באו שם ל מ ח ו ת בידם‪.‬ומה שתביא מדברינו בד״ת מ״ב אות פ״ד‪.‬א ל א ב א זה ו ג י ל ה‬ ‫ה ח ס ר ופירש ע ל זה‪ .‬כי י ד ע שהם שונאיו ובכוונה קברוהו ב ג ו ש חלב‪ .‬‬ ‫חיים א ל ע ז ד ש פ י ר א‬ ‫באחבה‬ .‬‬ ‫*כבר כתבתי בגליון ספר מספר אוהח״מ שהביאום כת״ה על גליוני כי׳ והנני ידירו דושת׳׳ט‬ ‫*כוח־ט שוכס״ם‪.‬ולא‬ ‫חלב למיעםקי ביה‬ ‫ע ל ת ה בידם ע ד ד מ ט ו מ ע ל י י ו מ א ד כ פ ו ד א‬ ‫ש ל ח ו ה נ י ר ב נ ן ש ל מירון ל ב נ י בירי‪ .

‬‬ ‫הנני מברכו בהצלחה ובניו היקרים בני המרגליות שיהיו מרגליות‬ ‫בתוה״ק ובכ״ט ותזכה לראות מהם כל טוב‪ .‬אבל הנביא בעצמו שהופיע אליו הנבואה או ברוה׳־ק מאת ה׳ אזי רשאי‬ ‫וגם חייב לשנוח ע׳׳ש‪ .‬ונזכרתי דאיתא ]בשער הגלגולים הק׳ ל״ו דמ״ז‪[:‬‬ ‫דרשב״י ע״ה היחה נשמתו מבחי׳ אור המקיף נדב ואביהוא נצח והוד ונתגלגלו בשמואל עכ״ל‪ .‬‬ ‫ולומדים‬ ‫שם‬ ‫ובעזהי׳׳ח מאז ועד עחה הוספחי בכפליים על ביאורינו על השיר ״בר יוחאי״ והשלמתי‬ ‫לסדרו ולהגיהו מהיורא‬ ‫ש נ י ה‬ ‫ל‬ ‫ר ס ו ס‬ ‫ב ש נ ת‬ ‫ה ו ד כ ב ו ד י ו מ א ד ה י ל ו ל א ד ר ש ב ״ י לס״ג‪ .‬‬ ‫י ע ק ב ח י זריהן ס״ט‬ .‬ובשרתי אז בביתי את‬ ‫ב ח‬ ‫שיר הקדש ״בר יוחאי״ סיימתי‬ ‫מאמריך‪.‬הוא אסר‬ ‫לאחדים ללכת בהוראתו כוי‪.‬ועתה‬ ‫תה׳׳ל ית׳׳ש אשריני שזכיתי להוציא לאור עולם ספרי הזה אשר בזה אכבד ואקים את פני נ־שה דבינו‬ ‫ופני האדון ה׳ בקרבן מנחתי זאת ההולכת לפניהם‪ .‬ופי׳ שם ]באוהח׳׳מ[ בבי מדרשו של דשב״י‪ .‬‬ ‫למע״כ ידידי וחביבי כנפשי‪ .‬כמוהריא׳׳ז מרגליות הי׳׳ו‪.‬בקושטא שנהניחי‬ ‫מדכ״ק‪ .‬‬ ‫ו ז ה א ש ר כ ת ב ל י י ד י ד י הגאון ה א ד י ר החכם השלם ה ג א ב ״ ד ב ע י ה ״ ק ט ב ר י א ת ״ ו‬ ‫ב׳׳ה‪ .‬ובשבתי בביתי בליל ל״ג לעומר וציירתי במחשבתי תמונת מירון בל״ג‬ ‫לעומר והיה לי געגועים גיילים‬ ‫מ א‬ ‫י למייין‪ .‬וקצח ארחיב דבריו במה שהצצתי על הרגע דהנה תמצא בשבת קל׳יד חש דבי מאיר במעיו‬ ‫ובקשו לטרוף לו יין ושמן כו׳ אמר אעפ״י שאני מתיר לא מלאני לבי לעבור על דברי חבירי כו׳ אך‬ ‫נלע״ד ליישב לפי מה שכתוב בקונטרס תורת נביאים דהאריך לברר דהגם דאין לסמוך על נביא‬ ‫בהוראתו‪ .‬הנביא עצמו אינו צריך לבחינה כלל שהרי אליהו אכל משחיטת‬ ‫אחאב‪ .‬בהגהות[ עיי׳׳ש[ ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם‬ ‫קוראים דרכי ציון אבלות עכ״ל‪ .‬י‬ ‫מ ר ח י‬ ‫א ז‬ ‫ע י‬ ‫יי׳‬ ‫ה ז א ת‬ ‫מי י ת ן ל י א ב ר כיונה‪ .‬ויהושע נשא אח רחב ע׳׳ש‪) .‬‬ ‫י‬ ‫י ז‬ ‫האחיין‬ ‫ואשרי הנוסעים על‬ ‫ציונך‪.‬ולתת לי ניר לפניו כל הימים לעמוד לשרתם בלימוד זוה״ק ותיקונים בחצרות בית ה׳‬ ‫בתוככי ירושלים‪ .‬דוקא לשאר העולם‪ .‬אשר אז לא נסענו בעוה״ר‬ ‫למירון על ההילולא דרשב״י מפני סכנת הדרכים ר״ל של שפיכת דמן של ישראל באה״ק שהיה‬ ‫יום יום הי׳׳ד‪ .‬‬ ‫בדף מ״ב—מ׳׳ג במה שפי׳ החוס׳ פסחים נ״א‪ :‬וכת״ר ביאר הענין כיד ה׳ הטובה עליו‪ .‬א ע ו פ ה‬ ‫ו א ש כ ו ן מירונה‪ .‬והוא גופיה שם בקונטרס הוראת שעה כתב בענין שהנביא עושה בעצמו ואין‬ ‫לזרים אחו ואינו מצוה לאחרים שיעשו‪ .‬שאני רשב״י הקדוש דשכינה מדברת מתוך גרונו‬ ‫)א״ה ומש״כ בפנים הספר הזהנדרכ״ט—ל׳ עיין בהשמטות[ בקשר רשב׳׳י עם השכיגה הקדושה[‪ .‬ביום‬ ‫ער׳׳ח סיון שהוא יום םטירח ש מ ו א ל ה נ ב י א ע״ה‪ .‬ונזכרתי בדברי רבי אבא ןבזוה״ק ח״ב דק׳׳מ‪ [:‬אוף הכי צחיגן למשחי בצחותא‬ ‫מלוי בבי מקדשא אתר דאקרי קדש‪ .‬ויקוייס בי מקרא שכתוב לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם אמן‪.‬בשנת אויביני י ל י ב ש ת הפוך בשית ותשכח‬ ‫שבית ]חי׳ דף ה׳‪ [:‬ועלינו יציץ זכוח ציץ נזר הקדש החנ׳׳א הדשב״י אשר עודנו עומד חי וקיים בקרבנו ותלמידיו‬ ‫אנו ומימיו אנו שותין בצמא‪ .‬ועלה במחשבתי אז דברי המדרש ]פתיחתא דאיכ״ר סי׳ י״אז וז״ל אלו זכיתם הייתם‬ ‫קוראים בתורה שלש פעמים בשנה ]והוא כמש״ל ]דף ד‪ .‬ועיין בחת״ם או״ח סי׳ כ״ח(‪ ..‬ויזכנו השי׳׳ת לעבדו שכם אחד עם אחי הנאמנים לו ולתוה״ק משארית הפליטה‬ ‫אשר באה׳׳ק המה‪ .‬טבריא יוט ר״ח כסלו חש״ב‪.‬ובכן דשב״י שהיה שופריה דמרע״ה‬ ‫ולכן הגם שכל הצדיקים לא עבדי עובדא בנפשייהו‪ .‫בעזהי׳׳ת‪..‬ואתה שלום וכל אשר לך שלום‪.‬‬ ‫על‬ ‫ברכה‬ ‫המוגמר‬ ‫השלמתי לסדר ולהגיה ספד הזה מהדורא קמא ליל ל״ג לעומר שנת חרצ״ט‪ .‬ונזדמן לי לגמרו בדפוס ולברך ברכח שהחיינו כמבואר‬ ‫]בשו״ת מנחת אלעזר ח׳׳ד סי׳ ס׳׳ה[ היום יום עש״ק ם׳ ויחי י״ג טבת יום הילולא ובשמים מעלותיו כ״ק מחותני‬ ‫בש‬ ‫זקיני הרהצה־ק המפורסם ר ב י מ ש ה מ ל ע ל ו ב זצוק׳׳ל‪ .

‬חסר ובזה‬ ‫יבואר לשון נזוה׳׳ק ח״ב קע״א‪ [.‬‬ ‫דף נ׳‪ :‬שורה כ״ו ברתיה‪ .‬מה שם‬ ‫בנו אתמר על רע׳׳מ‪ .‬‬ ‫בוצינא קדישא זכאה חולקך דקיב״ה גלי לך מה‬ ‫דלא גלי לכל נביא וחוזה אלא למאן ולמאן‪.‬‬ ‫דף נ״ג‪ .‬‬ ‫דף כ״ה‪ :‬שורה ט׳ אחי־ עיי״ש‪ .‬א״ל חמינא באנפך דהא במדורא‬ ‫דשכינתא מדורך‪ .‬‬ ‫דף ל״ה‪ :‬שירה כ׳׳א אחר תיבת ית׳‪ .‬צ״ל הלולא‪.‬‬ ‫דף מ״ה‪ :‬שורה כ״ג אחר תיבת עכ״ל‪ .‬‬ ‫]א״ה כונתו היה על עצמו ועל רשב״י‪ .‬אינון אנפי רברבין‪ .‬חסר וז״ל נם״ח‬ ‫סי׳ קצ״ג[ הצדיקים שמחים לקבל בשת‬ ‫<בזיון לכבוד הבורא‪ .‬אדה׳׳ר בבחי׳ סבא לרע׳ימ‪.‬‬ ‫דף כ״ט‪ :‬שורה א׳ כתוכ‪ .‬‬ ‫דף מ״ה‪ .‬צ״ל הציונים‪.‬‬ ‫דף ד׳‪ :‬שורה כ״ט אחדי תיבת כמשה‪ .‬שנא׳ )ישעי׳ נ׳ ו׳( פני‬ ‫לא הסתרתי מכלימות ורוק‪ .‬אחר תיבת באשלמותא‪ .‬דאמר הינוקא ועד כען זריקנא‬ ‫האי אבנא לס״מ דאיהו אבן מצור והרסנא מצור‬ ‫דיליה ואשפלנא ליה לתתא כו׳ דאנא ידענא איך‬ ‫מגיחין גברין רברבין בסייפין ברומחא בקשתא‬ ‫בקירטא‪.‬‬ ‫׳׳‬ ‫״ ״‬ ‫דף ג׳‪ .‬ויחזקאל שגילח זקנו‪.‬‬ ‫דף מ״א‪ .‬שורה טי‪ .‬תסר וז״ל‬ ‫]זוה״ק ח״ג דרפ״ז‪ [:‬משה ארעיש כולהו‬ ‫עלמין‪ .‬‬ ‫וישעיה שהלך ערום ויחף עכ״ל‪.‬אינון לאו‬ ‫כאינון כרובים‪ .‬על רשב״י‬ ‫דנהורא דההוא מרגליות נפקא כנהירו דשמשא‬ ‫מנרתיקה ונהרא כל עלמא‪.‬‬ ‫‪ -‬ת ו ש ל ב ״ ע ‪-‬‬ .‬וקם בוצינא קדישא ואמר‬ ‫כען מתחברין מה שמו ומה שם בנו‪.‫וזה ד ב ר ה ש מ ט ה ותקוני ט ע י ו ת‬ ‫דף ב׳‪ :‬בהגה שורה הי‪ .‬‬ ‫דף כ״ג‪ :‬בהג״ה שורה י׳ אחרי תיבת מדות‪.‬צ״ל כתוב‪.‬חסר נעו״ש‬ ‫דרי״ט‪ [.‬‬ ‫דף ג׳‪ :‬שירה כ״ז אהרי תיבת חמה‪ .‬צ״ל רבינו‪.‬אי מסטרא דאבא אשתכתת‬ ‫חכמה אתקרי‪.‬שורה ל״ד אחרי תיבת סיני‪ .‬‬ ‫דף ד׳‪ .‬חסר וכה‬ ‫ארשב״י לרע״מ ]בח״ג דקי׳׳ד‪ [:‬קוב״ה‬ ‫יהיב לך מדת גבורה דיליה למיהוי בסיעתך‬ ‫דיתחלחלון וידחדלון מינך ס״מ ובת זוגיה וכל‬ ‫ממנן ומשריין ויהון קשורים בשלשלאי תחות ידך‪.‬‬ ‫דף ג׳‪ :‬שורה כ״ט אחדי תיבת כשמשא‪ .‬חסר וכה‬ ‫איתא ]בזוה״ק ח״א די״א‪ [.‬חסר‬ ‫ןעו״ש דרל״ד‪ .‬צ״ל בתיה‪.‬כרובים אנפי‬ ‫זוטרי כרביא‪.‬אתו כולהו ובריבו ליה ואמרו‬ ‫ליה סיני כוי‪.‬כתב בקיצור‬ ‫וז״ל תנינן ודמות פניהם פני אדם‪ .‬וכן לרשב״י כמ״ש בפיםקא שקודם זה‪.‬קם בוציגא קדישא ואמר‬ ‫סבא םכא במילין דילך אשתמודע מאן אנת‪ .‬צ״ל בכתבי‪.‬תאנא בההיא שעתא דאמר משה האזינו‬ ‫הסמים ואיברה אתרגישו עלמין כר‪.‬וא ת״ת‪ .‬עו״ש‬ ‫ירצ״ח‪ [.‬למשה רבינו‬ ‫קראוהו בשמו עד שלא נולד כמ״ש ]בםדר״א‬ ‫פל״ב[‪ .‬‬ ‫חסר ובאלו ההקדמות יבואר מש׳׳כ‬ ‫נבזוה׳׳ק ה׳׳ג דרע״ט‪ [:‬שנתגלה שם נשמת אדה׳׳ר‬ ‫בבחי׳ סבא עם הרע״מ‪ .‬חסר וכה‬ ‫אמר הרע״מ לרשב׳׳י ]בזוה״ק ח״ג דרע״ג‪[.‬חסר ]עו״ש‬ ‫דרע״ב‪ [.‬‬ ‫דף לי‪ :‬שורה כ״א אחר תיבת עיי״ש‪ .‬רבי יצחק הוה אזיל בארחא ופגע ביה‬ ‫רבי חייא‪ .‬חסר‬ ‫]עו״ש דע״ח‪ [.‬קרשים‬ ‫קיימי תדיר בקיומייהו ולא מתכפפי כנוונא‬ ‫דאינון עומדים ]ר׳׳ל המלאכים[ דלא מתכפפי‬ ‫דלית לון קפיצי וקיימי תדיר בלא ישיבה‪ .‬‬ ‫דף ל׳׳ט‪ :‬שורה ח׳ דקע׳׳א‪ :‬צ׳׳ל דקע״ו‪:‬‬ ‫׳׳ י״ב הלוללא‪ .‬חסר‬ ‫והנה ]בזוה״ק ח״ג דרמ״ד‪ [.‬אחרי שורה ל״ג חסר זאת‪ .‬ברע״מ[ דאדע״מ לרשב״י‬ ‫<ר ה׳ איהי נשמח דילך‪ .‬‬ ‫דף ט׳‪ :‬בהג״ה שורה ד׳ הציינים‪ .‬שורה י׳׳ד אחר תיבת קרבא‪ .‬אנוז‬ ‫הוא ארם קדמאה מה שמו אתמר עלך‪ .‬רבינ‪ .‬‬ ‫״ ״ ובכתבי‪ .‬‬ ‫דף נ״ה‪ :‬שורה י״ד אחרי תיבת זוטרי‪ .‬וידוע הוא כי הוי״ה‬ ‫ר‪.‬וכארשב׳׳י נעו״ש דרמ״ד‪[:‬‬ ‫שגם שם גתגלר‪ .‬‬ ‫דף ה׳‪ :‬שורה י׳׳ט אחרי תיבת דרין‪ .‬ופי׳ שם נבמק״מ[ שאתה תמיד‬ ‫עם רשב״י שהשכינה מתלבשת בו עכ״ל‪.‬‬ ‫חסר דבגיגייהו אמרת לא אשחית‬ ‫בעבור העשרה‪.‬‬ ‫והסבא נשיק לרע׳׳מ‪ .‬ומפני‬ ‫גודל ענותנותו דמשה רבינו לא גלה על עצמו‬ ‫מפורש וסתם דבורו ורו״ק[‪.‬וע״ד‬ ‫כתיב בקדשים עומדים עכ״ל ודו׳׳ק‪.‬בשורה אחרונה אחר תיבת דאמצעיתא‪.‬ונר ה׳ היא בחי׳ מלכות שכינה‪] .‬חסר וכ״כ‬ ‫]בזוה״ק ח״ג דרפ״ג‪ [:‬אתעביד משה‬ ‫בגופא דשמשא קמייהו דישראל‪.