P. 1
תפיזיותרפ..

תפיזיותרפ..

|Views: 5,090|Likes:
Published by 032974198

More info:

Published by: 032974198 on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

הלוחה תקידב - ףתכ

1
ףתכה תקידב

ףתכה לש היגולויסניק
ב - Acronio-Clavicular ו - Sterno-Clavicular Joint הלופקסה לש תוירוססקא תועונת שי , אלל
תיגולויזיפ העונת .
▪ Sterno-clavicular Joint = Saddle jt . תעונת השוע הלוקיבלקה רשאכ Elevation ו -
Depression , ירכזה חטשמה איה ( רומק ) , ה - Glide העונתה ןוויכל ךופה ןוויכב .
תועונתב Retraction/Protraction , יבקנל ךפוה הלוקיבלק לש יקרפמה חטשמה ( רועק ) , הקלחהה
תיגולויזיפה העונתה ןוויכב איה הלוקיבלקב – המידק הלוקיבלקה חטשמ תא הזיזמ המידק העונת .
▪ Acronio-Clavicular Joint – שי Gliding םינוויכה לכל םיחטשמ לש .
▪ Glenohumeral Joint – 6 תויגולויזיפ תועונת .
הלופקסה רושימב העונת : Adduction + Flexion וא scuption .
גוסמ קרפמ והז Ball & Socket . יבקנ חטשמ אוה םולובטצאה , ידגנה ןוויכב תירוססקאה העונתה
העונתל .
תיווז רצוי הזו ראווצ שיש ללגב תאזו תירוססקא היצטור אל הז תיגולויזיפ היצטור . העונתה
לש העונת איה תיגולויזיפ היצטור ןמזב קרפמב תירוססקאה Gliding ( ךריה קרפמ םג דבוע ךכ ,
ראווצ ןיא ובש ךרבה קרפמ תמועל – תירוססקא היצטור םג איה תיגולויזיפ היצטור םש ) .

1 . תולכתסה
תימוקמו תיללכ תולכתסהל תקלחתמ תולכתסהה :

תולכתסה תיללכ
ינושאר םשור לפוטמהמ םילבקמש ןויארה ןמזב , הפגה לש יללכ שומישב םשרתנ , הפגה תענה ,
הפגה תקזחה , הפג תדמצה , הפגה חנמ , תוטשפתה ןמזב תומשרתה .
תולכתסה תימוקמ
לע תולכתסה םייפתכה , םידדצה ינש ןיב םיוושמ . תוירטמיסא שי ילאמרונ ףוגב םג האצותכ
מ תויטננימוד ףתכהו הפגה הנבמ לע העיפשמש . . ילאמרונ והמ םשור ונל היהיש בושח .
םירירש לש הלודג רתוי הסמ הארנ הקזחו תיטננימוד רתוי די שי םא , היהת ךכמ האצותכ ףתכהו
רתוי הכומנ .
תולכתסההמ םיאצממה תא קזחל ידכ ששמל לכונ תולכתסה ידכ ךות .
םינוויכה לכמ הפגהו ףתכה לע לכתסנ . דמוע לפוטמה הלחתהב , לק קוסיפ םע , םיילגרה תופכש יוצר
ךריה קרפמל תחתמ ויהי ( המ רבועש וקה עצמאב רומפה שאר - ASIS סיבופל , ה עצמאב - Inguinal
Ligament ) תופכ םע םיידי קרפמל תחתמ ךריה .
ע לפוטמל ביבסמ בבותסמ לפטמה " מ םינוויכה לכ תא תוארל .
דב " ימדקה קלחב תולכתסהה תא םיליחתמ כ לפוטמהש ידכ השוע לפטמה המ תוארל לכוי , רחאלו
ןכמ םילכתסמ דצהמ ו רוחאמ .
דומעל השק לפוטמל םא , תולכתסהה תא עצבנ הביכשב וא הבישיב .
ףתכב היעב שי םא השק היהי לפוטמל ןטבה לע בכשל , בגה לע בכשי לפוטמהש ףידענ ןכל .
( הדימעב תולכתסה עצבל בוט יכה  הבישיב  הביכשב ) .
ישכ היעב ש היעבב םידשוחשכ וא ףתכב לכתסהל שי עיברה לכ לע .
קמועה לא חטשה ינפמ לכתסנ :
▪ רוע – עבצ , םיעצפ , תוקלצ . עצבל רשפא םיאורש המל םאתהב שושימ , ףידע לפוטמהשכ ששמל
אצמנ החונתב יכה הביצי ( הביכש ) .
▪ ה תרוצ המקר ה הכר – הרוצ , תוחיפנ , םירירש ( היפורטא , טלוב , עוקש ... ,) ו המ תא אדוונ שושימב
וניארש .
▪ םיקרפמ חנמ – הבר היצמרופניא ןתונ .
▪ תומצע חנמ ( Alignment .)

הלוחה תקידב - ףתכ
2
תירוירטנא תולכתסה :
א . םייפתכה הבוג –
םוקמב םיידי םיחינמ ה יטנוולר . הפצרל הליבקמ דיה ףכ לכ םע תושעל ןתינ , וא עבצא םא םע
לדוגא . םיידיה הבוגל םייניע םיאיבמ . ב ונלש שארהש אדוול שי - Mid Position .
םא םיאור ךכו תקדבנה הדוקנה הבוגה תא םיוושמו ונלש םיידיה ןיב םילכתסמ םייפתכה ותואב
וא הבוגה ש חא ת הובג היינשהמ רתוי ה .
המ עובקל ןתינ אל הז בלשב ו תילאקיזיפ הקידבמ תונקסמ ןיא ללכבו יתייעבה דצה , לא א םיבייח
ב אצממ קזחל תרזע אצממ ףסונ ( ןויווש יא יבגל איה הז בלשב קיסהל ןתינש הדיחיה הנקסמה
םייפתכה הבוגב ) .
תא םיקדובשכ םייפתכה הבוג םיסחייתמ דצל ה אלו ףתכה לש ילרטל ל םיסחייתמ לש הרוצ
זפרט י ןוילע סו .
ב . ףתכה תרוצ –
לע רבודמ ףתכה לש ילרטלה קלחה – ה קלח לוגעה מ יונבש : Acromion Process ,
Greater Tuberosity ו - Deltoid .
הרוצה הלוגע הרוצ איה תילאמרונה .
דיאוטלדה לש היפורטאמ םרגיהל הלוכי הלוגע אל הרוצ , תתמ - ףתכה קרפמ לש הקירפ ( יולת
הקירפה תת ןוויכב – ןוימורקאל תילטסיד עקש הארנ הטמ יפלכ עקוש לכה םא ) .
( הקירפ – קרפמה יחטשמ ןיב עגמ ןדבוא , וליאו שי הקירפ תתב ןיידע עגמ , לבא עגמ קר ןיב יקלח
קרפמה יחטשמ ) .
תימדק הקירפה םא – תמדקב עקש שי Glenohumeral Joint הז םא תעדל ידכ ששמנ ןכלו
הקירפ תת וא היפורטא .
ג . יקרפמ ךות תוחיפנ ת ב - Glenohumeral Joint –
םירירש לש הנטק הסמו םילזונ לש הלודג תומכ שי םא קר הארנ , תימדק תוחיפנ הארנ . שי םא
הארנ אל םילזונ טעמ ה תא תוחיפנ .
ףתכ יקרפמ ראשב ( AC jt, SC jt ) תוחיפנה תא תולקב רתוי הארנ .
נ ןתי ששמל ע " תוחיפנ שפחל מ .
ד . ה חנמ - Humerus –
דמוע לפוטמה תופכ םע ה ףוגה ןוויכל םיידי – הזכ בצמב , ה - Lesser Tuberosity המידק הנופ
הזו תילרטינ היצטורכ בשחנ ( ה - mid position סורמוהה לש ) .
ב סורמוההש וא תילרטינ היצטורב אצמנ ןכא סורמוהה םאה םיקדוב - IR וא ER .
ב סורמוההו הדימב - ER , ה - Lesser Tuberosity תילרטל הנפת , ב ךפההו - IR .
ה . םירירש לע תולכתסה –
▪ SCM – ראווצל םגו ףתכל םג יטנוולרש רירש והז .
םזאפסב רירשה םא רצוקמ וא , רתוי טלוב אוה ( אל רוציקבו השק היהי רירשה םזאפסב
חרכהב ) . רירשב יולת הזו םזאפס וא היפורטא רבוע רירש היגולותפ ןמזב .
רצוקמ דואמ רירשה םא – ךשומ אוה תא ה שאר ל - Side Flexion ל ילרטליספיא דצ
ו ל דצל היצטור ילרטלרטנוק .
טעמ רצוקמ רירשה םא – שארה תא ךושמי אל אוה , לא א ךושמי ה תא קלח ה לש ילאידמ
יבלקה וק הלעמ יפלכ הל .
▪ Pectoralis Major – הזחה תמדקב הלוקיבלקל תילטסיד רירשה לע םילכתסמ .
רצקתהל הייטנ שי רירשהמ קלחל . םזאפסב אוה םא אוה רתוי טלוב ( היהי אוה שושימבו
השק ) םא פורטא אוה י אוה עוקש היהי הלוקיבלקל תילטסיד תצק עקש הארנו ( תמדקב
הזחה ) .

הלוחה תקידב - ףתכ
3
תילרטל תולכתסה :
א . Acromion process –
תילרטל תונפל רומא אוהו דיה זכרמב תויהל רומא אוה ילאמרונ בצמב .
דבוכה זכרמ ( CG ) ןוימורקאה תא תוצחל רומא ( ףתכה זכרמ – ילרטל טבממ ) ףתכה קרפמ תאו
עורזה תאו .
ע תאז תוארל לכונ תילרטל הנופ ןוימורקא םא " ילטיגס רושימב ןוימורקאה לע עבצא תחנה י ,
רושימ ותואב עבצאה לש ירוחאהו ימדקה קלחה .
ב הלופקס םא - Protraction עבצאה ( ימדקה קלחה ) ךופהו המידק הנופ ב - Retraction .
לע עיפשהל הלוכי ןוימורקא לש םצעה תרוצ ה חנמ ( ןוימורקא לע הטילב יהשוזיא שי םא ) אל ןכלו
הנקסמ קיסנ דחא אצממ הלופקסה חנמ תא קודבנ אלש דע .
ב . שארה רקיעבו סורמוהה חנמ –
ןוימורקאל סורמוהה שאר ןיב סחיל םיסחייתמ ( ידמ המידק / ידמ הרוחא / ילאמרונ ) .
ב היהי שארה ילאמרונ בצמב - Mid Position ןוימורקאל תיסחי , דע ילאמרונ בצמב 1/3
דק תויהל לוכי סורמוההמ ימ סחיב ןוימורקאה לש תימדק יכה הדוקנל .
דב " א הז םא כ ב שארה זא ילאמרונ היהי ןוימורקאל ידמ ימדק .
סורמוהה לש ימדק יכה קלחה לע עבצא םימש , תינוימד םיקלחמו ירוחא יכה קלחה לע לדוגא
םישילשל – ןוימורקאל ימדק אצמנ סורמוההמ קלח הזיא הכרעה םיעצבמ .

תולכתסה תירוירטסופ :
א . םירירשמ תומשרתה
ב . הלופקסה חנממ תומשרתה –
ילאמרונ בצמ – ןיב תויהל הכירצ הלופקסה Depression ל - Elevation . הנותחתה תיווזה
ב תויהל הכירצ - T7 הו - Spine ב ךרעב - T2 ( הלופקסה לדוגב יולת ) .
ילאמרונ בצמב , הלופקסה תצקב היהת Upward Rotation .
ףוגה לע תבשוי הלופקסה םא , הרשי אל איה ירמגל תצק הארנו תועלצה לע תבשוי איה יכ
Protraction .
ילקרוט רוזאב הבוט אל הביצי ת לכתסהל םיבייח ןכלו הלופקסה לש חנמה לע עיפש םג תועלצ לע
תוילוחו .
Inferior Angle ו - Medial border ףוגל םידומצ תויהל םיכירצ – םא הז ףוגל םידומצ אל םה
הביצימ וא םירירשמ עובנל לוכי .
בצמב א ב ילאמרונ , ה ידמ הכומנ וא ההובג תויהל הלוכי הלופקס , ב טורפ ידמ רתוי ר וא ןשק
ר י ט ר ןשק .
ה ל הילוח ןיב קחרמ - Medial Border ילאמרונ בצמב אוה 2 וא תועבצא 5 ס " מ , לדוגב יולת
הלופקסה . ע בוביס תויהל לוכי י יל ( Glenoid הלעמ יפלכ ) , וא ןותחת בוביס Mid position .
ה לובג ה תויהל לוכי ילאידמ Winging יתימא ( לש השלוחמ האצותכ הצוחה טלוב לובגה לכ
Serratus Anterior ) ב - False Winging ( קר Inferior Angle טלוב ת הצוחה ) .
ג . Supraspinatus – ה לעמ תאצמנ רירשה ןטב - Spine הלופקסה לש – היפורטא שי םא ,
םזאפסב םג ןיחבהל לכונ םימעפלו ןיעב תוארל ןתינ םימעפל .
ד . Infraspinatus – ל תחתמ - Spine הלופקסה לש
ה . Posterior Deltoid , סויזפרט , הרדשה דומע לש םינטק םירירש ...

הלוחה תקידב - ףתכ
4
תורעה
א . ריבעמ לפוטמה םא תא לקשמ ה חאל ףוג ת םיילגרה , לע םיידי םישנ Iliac Crest ו ריבענ ה תא -
CG זכרמל .
ב . םא הלוקיבלקה לש ילרטל לובג רתוי טלוב , תחתמ וא הלוקיבלקה לע םייפתכ הבוג קודבל רשפא
ןוימורקא לע , סורמוהה לע אל לבא .
ג . וזה לע יללכ טבמב לכתסהל שי ו תי ( חנמ ) קרפמב .
ד . שפחל רשפא ה תא - Lesser Tuberosity םע 2 תועבצא ב תונידעבו בחר עגמ .
ה . רבגומ סיזופיק שי םא לכתסנ .
ו . מ קחרמ יפל טילחנ היצטור לע ה הלופקסה לש ילאידמה לובגה דע תוילוח ( ןוויכ יפל םיאור
ילאידמ לובג לש ןוסכלאה )
ז . שקרטיר ן \ טורפ ר יפל עבקנ ןשק ה דע תוילוחה ןיב קחרמ ל ילאידמה לובג , הלופקסל תיסחי
ה היינש .
ח . הרוחא תוטלוב רתוי תועלצה הפיא קודבנ – לש תירוירפניאה תיוזה לע עיפשהל לוכי הז
הלופקסה , הלופקסה חנמ לכ לעו ךכ הצוחה טולבת איהש .

2 . ףתכה רוזאב תיביטקא הקידב

ו ףתכה תרוגחב העונת ב - Glenohumeral .
קודבל רשפא 6 הרוגחה לש תויביטקא תועונת . היצמרופניאה הקידבהמ תלבגומ איה דואמ יכ איה
באכמ עובנל הלוכי , לבגה ללגב חווטב ה תומקר ב תוכר וא קרפמ םירירש תשלוח בקע .
ןתינשכ , ה לש חווטה ףוסב יביסאפ םג קודבנ העונת ה תיביטקא – םיקדוב End Feel ( EF ) םע
Over-pressure ( OP ) .

הקידבהמ היצמרופניא :
▪ יביטקא ןפואב העונת תושעל לוכי לפוטמה המכ – םע g רזוע וא לרטונמ ( תונ אל ן תיפוס הבושת
םירירשה חוכ יבגל ) .
תויתיעב תועונת , ו תא ליבגמ המ לפוטמה ( ל קבדיפ יפ לפוטמהמ ) .
▪ ות םימוטפמיס תוגהנתה " העונתה עוציב כ .
▪ תוכיא ה העונת – ןוכנה רושימב העונת , העונת הקלח ...

הקידבב , תוחפ םימעפלו רתוי תוילאנויצקנופ תועונתה םימעפל .

קודבנ ףתכ תקידבב :
▪ קלפ ס וא הדימעב תיביטקא הי ב ש ידכ בגל הכימת אלל הבישי ה תישפוח היהת הלופקס .
▪ היצקודבא ( םע יעבט ןפואב עצבתת ER – תשרופמ השקב אלל לפוטמהמ ) – הנניא איה היצקודבא
תילאנויצקנופ העונת , הרוהטה העונתהמ םשרתהל בושח ךא .
▪ Hand Behind Neck ( HBN = ) ER ילאנויצקנופ
▪ Hand Behind Back ( HBB ) = IR ילאנויצקנופ
▪ Horizontal Adduction
תא תיביסאפ םג ןתינשכו תיביטקא קודבנ תועונתה לכ ע " י OP .

הקידבה רדס :
▪ רבסה וא יוצרש המל המגדה
▪ ל לפוטמהמ שקבנ םימוטפמיס לע חווד ( יוניש , הלקה , הרמחה ) ות " עוציבה כ – ןמזה לכ קודבנ ,
לפוטמה ינפ לע לכתסנ , העונת ףוסב םימוטפמיס , חנמל הפגה תרזחו העונתה םויס ירחא הרוק המ
יתלחתהה ( הלקה הנשיש וא םוטפמיס ררועתמ םאה ) .
▪ ה יעבט ןפואב העונת עצבמ לפוטמ , הבוט אל העונתה םא , ןקתנ ( תילולימ / תינדי ) ו שקבנ רזוח עוציב
העונתה לש .
הלוחה תקידב - ףתכ
5
▪ ןויארהמ םיאצממל סחייתנ , םאה הטלחהה לע עיפשתו הקידבב תויביסרגאה תדימ לע ועיפשיש
אל וא תורזוח תועונת שקבל .
▪ תושעל טלחוה םא overpressure , ה לפוטמ יביטקא חווט ףוסב ראשנ , ונלש םיידיה תא םיחינמ
ןוכנ םוקמב , בנ תופרהל לפוטמהמ שק השענו OP . העונת תוכיאמ םשרתנ , םימוטפמיס ות " כ ו מ - EF .
אל ררחשנ ףוסב ט הפגה תא הפגה תא ריזחהל םאה טילחנו וא תיביסאפ הרוצב ש ירחא המכ
תונושאר תולעמ תא ריזחי לפוטמה יביטקא ןפואב הפגה ( דב ףידענ " יביטקא כ ) .

תורעה :
▪ הפושח תויהל הכירצ איה ןכלו הלופקסהמ םשרתהל בושח .
▪ קלפ ס הי –
םידדצה ןיב האוושה השענ . יתש תא םירהל ונממ םישקבמו ףוגל תודומצ םיידיה יתש םע לפוטמה
ות דחיב םיידיה " רושימה ותואב ראשנ אוהש כ . האלמ היצנטסקאמ אלו ספאמ םיליחתמ . ןטק שרפה
המרונה רדגב אוה םידדצה ןיב . לפוטמה חילצמ הילאש הדוקנהמו העונתה תוכיאמ םימשרתמ
עיגהל . הרזחב םג היסקלפהמ העונתה תוכיאמ םימשרתמ .
יביסאפ ( OP ) עוגפה דצה לע לכ םדוק השענ הלעמל ןמז הברה ראשיהל ךרטצת אלש ידכ – םימש
הלופקסה לע תעבקמ די , הרקתה ןוויכל תונופ תועבצא , קרפמה לע אל תועבצאהש בל םישל ( GH ) .
םיחקול ה תא דיב סורמוה היינשה , תופרהל לפוטמהמ םישקבמ ו םיכישממ העונתה תא .
▪ היצקודבא –
םימשרתמו לפוטמה ירוחאמ םידמוע מ ו הלופקסב העונתה תוכיא ה קרפמב - GH .
ה השוע הלופקס ףתכב היצקודבאה תעונת ךלהמב תועונת רפסמ . תיווזהו ילאידמה לובגה
ףוגל םידומצ םיראשנ הנותחתה . שי םאה םיקדובו םימשרתמ Winging .
עוציבל OP – לע תעבקמ די לש ילאידמה לובגה לעו ןוילעה קלחה הלופקסה ( יקפוא ןוויכב תועבצא )
די סורמוהה לע היינש , ה - OP ה תא קר קדוב - GH . ( ףתכ תרוגח םג קדוב יביטקא קרפמה תא םגו ,
קלפב ס ו הי ב היצקודבא ) .
▪ Hand Behind Neck –
רשפא םא , םיעצבמ וד - ידדצ ( ליבקמב םיידיה יתשב ) .
העיגה איה דציכו עיגהל הלוכי דיה הפיא דע םיקדוב – ףתכהמ איה העונתה םאה , היצסנפמוק וא
ע " דיה ףכ וא קפרמה י .
עוציב OP – מה רוזאב עוביק פר ק ( רשפא םא ) , ףוגב עוביק , םיספות ה תא תילטסיד המא םינתונו
ןוויכל קר ץחל ER ע " הרוחא המאה תאבה י .
▪ Hand Behind Back –
םימשרתמ םשל עיגמ אוה ךיאו עיגמ לפוטמה ןאל דע . היצסנפמוק תעצבתמ אלש םיאדוומ .
םה העונתה יביכרמ : Add + Ext + IR – תושעל ןתינ OP דרפנב ביכרמ לכ לע .
רובע OP ל - IR ףוגהמ המאה תא קיחרהל שי , עורזה תא םיעבקמ , ךרוצה יפל ףוגה תאו קפרמה .
חווטה ךותל רתוי סנכיהל חילצנ רתוי תיטיא היהת העונתהש לככ .
▪ Horizontal Adduction –
דח קודבנ - ןיגוריסל ידדצ . קדבנה דצל ידגנה דצב דמוע לפטמה .
ףתכה תא םירמ אל לפוטמהשו ןשקרטורפ ןיאש אדוולו הלופקסה לע לכתסהל שי .
עוציבל OP – לפטמה דמוע ובש דצב הלופקסה רוזא לש עוביק , המאהו עורזה תא םיספות
העונתה תא םיכישממו . הלופקסב רתי תוישפוח שי םא , היינשה הלופקסה תא םג עבקנ .
היצקודאה תעונתב והשלכ בלשב , ות שיגרהל בושחו עונל ליחתת הלופקסה " הליחתמ יתמ עוציבה כ
העונתה .

םילכתסמ תיביטקא העונת עוציבב , םישיגרמ יביסאפ עוציבבו !!!

הלוחה תקידב - ףתכ
6
3 . תויביסאפ תועונת תקידב

דבלב תורוהט תועונת קודבנ .
העונתה בור תא הווהמש תיביסאפה העונתה לש ןושארה קלחב , תישפוח יד היהת איה .
העונת תוכיא שיגרנ עוציב ידכ ךות , םימוטפמיס , םאו ךותב העונת ךישמנ End Feel שישכו
העונתה ךשמהל תודגנתה , לש חווטה ףוסה דע ךישמנ over pressure , יבגל םשרתנ EF , לבקנ
העונתה תוכיא לע הבושת , םייקה העונתה חווטו םימוטפמיסה תוגהנתה .
ו הלופקס תועונת קודבל רשפא ה קרפמב העונת - GH .
הביכשב היהי לפוטמ . א ם בכוש לפוטמה זאו הלופקסל הכימת תנתונ הטימה בגה לע תא דקמל ןתינ
ה קרפמל העונתה - GH .
דצה לע בכוש לפוטמהשכ , המידקמ דומעל ףידע הכימת תתל רשפא ךכו .
ה לע לפטמ דומעל לפוטמל בורק רתויש המכ הלופקסה תעונת תא םיקדובשכ .
םיספות ה תא הלעמלמ הלופקס תחא די םע ו הלופקסה לש הנותחתה תיווזב ה םע - web דיה לש
היינשה , ומכ - ןכ לפוטמה דיב ונלש ףוגה םע םיכמות .
▪ Elevation – הלופקסה תא עינמ ךכו ףוגה לכ םע ענ לפטמה . תיטיא איה העונתה , תאצמנש דיה
העונתה תא הליבומ היינשה דיהו הפיחדה תא תנתונ הלופקסה לש הנותחתה תיווזב .
▪ Depression – הנותחתה דיה איה העונתה תא הליבומש דיה , תפחוד הנוילעה דיהו .
▪ Retraction – לפטמה לש םיילגרהמ תעצבתמ העונתהו שלושמ ןיעמ תורצוי לפטמה לש םיידיה .
▪ Protraction
▪ Rotation הטמ יפלכו הלעמ יפלכ . ב תעצבתמ העונתה - 3 םיקרפמ .

ב תועונת - Glenohumeral Joint :
▪ Flexion –
ףוגל תודומצ םיידי םע בגה לע בכוש לפוטמה . אל איהש םיאדוומו שארל תחתמ תירכ םיחינמ
העונתל העירפמ . דיהו תילטסידה עורזב תילמיסקורפ תזחוא לפוטמל הבורקש לפטמה לש דיה
תילטסידה המאה לע לפטמה לש היינשה ( כשב םג ךרוצה תדימב " י ) .
ילרטינ חנממ העונתה תא םיליחתמ . תוביבסב  90 לש ינשה דצל לפוטמל הבורקש דיה תא םיאיבמ
עורזה ( ב ךרעב תאצמנ דיה - 2/3 תילטסידה עורזה לע ) . םינתונו העונתה חווט ףוסל דע םיסנכנ OP
האלמ תודגנתהל דע . העירפמ הטימה םא , הטימהמ דיה תא םיאיצומו ןוסכלאב בכשי לפוטמה .
תיביסאפ הרוצב תעצבתמ דיה לש הרזחהה םג .
▪ Abduction רוהט –
ךרעב  120 המ תועיגמש תורוהט תולעמ ןה העונתהמ - GH .
תא עבקל םיבייח ה הלופקס . םיחינמ עוביקל ןוילע סויזפרט רוזאב די . הדווזמ תזיחאב היינשה דיה
הלופקסה לש העונת תענומו תעבקמ ( הטמ יפלכ תפחוד אל ) .
זוזל הצור הלופקסהש םישיגרמשכ ( העונתה ףוס תארקל ) הלופקסב העונת ענמנ , לכ תא ףוחדל אל
הטמ יפלכ ףתכה . ב העונת רתוי ןיא רשאכ העונתה תא םיקיספמ - GH .
▪ External Rotation –
לפוטמה קפרמ ב ףפוכמ -  90 ו ל דמצומ ופוג .
תעבקמ תחא די ה תא עורז ה תילטסיד קפרמה תאו . ונחנא םא םג לפוטמה לע לכתסהל בושח
לפוטמל בגה םע םידמוע . הטימה לע ןמזה לכ לפוטמה די . ףידע ה םע דובעל העונתה ןוויכב המא .
▪ Internal Rotation –
ןטק חווטהשכ , ףוגל הדומצ די םע העונתה תא עצבל שי .
חווטה םא לודג מ -  45 , לפוטמה לש ףוגה י עירפ העונתה עוציבל , איצוהל שי יה תא ד הטימהמ
ךרוצל םאתהב ( ל היצקודבא ) , קודבל ע רטמוינוג ם היצקודבאה תיווז יהמ ןייצל ידכ .
סורמוהה תמדק לע לכתסהלו העונתה תוכיא לע לכתסהל ע " אדוול מ ש אל סורמוהה הלוע ( שאר
םולובטצאב ראשיהל ךירצ סורמוהה ) . םמורתמ ףוגה לכ אלש אדוול שי .
▪ Horizontal Adduction –
תילטסידה עורזה רוזאב תמקוממ ונלש תילאידמה דיהו תילטסיד תמקוממ ונלש תילרטל די . םיעיגמ
ל -  90 היסקלפ . העונתה ןוויכב המאה םע העונתה תא םיעצבמ . העונתל ידגנה ןוויכב לפוטמה שאר .
הלוחה תקידב - ףתכ
7
4 . תיטאטס הקידב

תיטאטס הקידב תצווכתמ המקר תקדוב , ו םירירשה חוכמ םשרתנ מ םימוטפמיסה .
הקידב עוציב וא הדימעב בגל הכימת אלל הבישיב . היצקודבא קודבנ , היצקודא , IR , ER .
ערק ומכ תוימוקמ תויעב שפחנ , תקלצ , תוימוקמ תוקלד .
הגרד 1 - יפוקסורקימ ערק
הגרד 2 – יקלח ערק
הגרד 3 – אלמ ערק , יטוקאה בלשב קר באכי .
לו היציביהניא תושעל לוכי באכ םורג ל רירשה תלוכי לע ןוכנ אל םשור .
עוציב :
תושעל םיכלוה המ לפוטמל ריבסנ – םיקדוב תא תלוכי ו ץווכתהל רירשה לש .
ןוכנה םוקמב םיידי םימש , יש לפוטמל םירמואו חווד באכ לע , המצוע , יוניש .
לפוטמה תא םיכירדמ ל תתל לפטמ זיזהל ול דיה תא ; דגנתהל הגרדהב םיליחתמ זאו .
ה ההובג תויהל הכירצ המצוע , איהש ךכ ידכ דע אל לבא םורגת העונתל .
םא ה באכה תרבגהל תמרוג אל תודגנתה , םוקמב םיראשנ 5-10 תוינש . םעט ןיא באכ שי םא
ךישמהל .
אל םיררחשמ ףוסב ט האלמ היפרה שישכ . םימוטפמיסה יבגל בוש םילאוש . לפוטמה תא לואשל שי
רורחשב םג באכ יבגל , ןכו הדימב – תיבויחל תבשחנ הקידבה .
קלפ םיקדוב אל ס יכ היצנטסקאו הי 4 ה סכמ םישועש תועונת השעמל תו םירירשה לכ תא .
קלפב היעב שי םא ס הי – אוה יתייעבה רירשה Biceps ( דב " ה לש דיגב כ - Long Head ) ךרד שיו
הבוט רתוי ותוא קודבל – תמ םישוע החי לש Biceps – ה ףתכ ב היצנטסקא , ה רמ פ היצנטסקאב ק
היצנורפו – היסקלפל םידגנתמ המאה ךרד , תודגנתה םע םירוסקלפ תלעפה ידכ ךות – ןטבה ךרוא
חתמנ דיגהו רצקתמ רירשה לש – ל הליעיה ךרדה יהוז דיגב היעב שי םא ה תא קיפה באכ .
Abduction –
רשפא עצבל ידדצ דח וא ידדצ וד , תעדל םיצור ונחנא םא יולת רתוי לע ה םימוטפמיס לע רתוי וא חוכ .
קרפמל תילמיסקורפ םידגנתמ – דחא קרפמ ברעל ידכ .
שי איצוהל םיקפרמה תא חוכ רתוי ףיסוהל הצרנ םא ונלש .
ונלש תודגנתהה תמצוע יפל דבוע לפוטמה . םיראשנ םעפ לכ 5 תוינש . לפטמה דמוע ירוחאמ
לפוטמה . ידגנה דצה לש ןגאב הכימת םינתונ ידדצ דח םיקדוב םא .
Adduction –
ףוגהמ תצק םיידי קיחרהל , ונלש םיידי םיבלשמ , מל תילמיסקורפ תודגנתה פר ק .
ידדצ דח – דצה ותואב ןגאב עוביק .
עוציבהמ םיצורמ אלשכ , שדחמ םיליחתמו תופרהל םישקבמ .
תויצטור –
מ קפר ב םי -  90 ףוגל םידומצ .
ב - ER – ב םיידי א תילטסיד המ . ידדצ דח – ידגנ ןגא עוביק .
ב - IR – ידדצ וד – תובלושמ םיידי ; ידדצ דח – דצה ותואב עוביק .

הלוחה תקידב - ףתכ
8
ףתכה תקידב – םוכיס :

▪ ןויארב הליחתמ דימת הקידבה
▪ תילאקיזיפה הקידבה ןונכתו תונקסמ תקסה
▪ תילאקיזיפ הקידב
▪ תילאקיזיפה הקידבהמ תונקסמ תקסה
▪ לופיטה ןונכת

1 . ןויאר

▪ היעבה תרמוח
▪ תוירג
▪ היעבה יפוא
▪ היעבה רוקמ – רוזא , הנבמ , תיתייעב המקר
▪ תיחכונה היעבה לע םיעיפשמה םימרוג תיחכונה היעבל ומרגש וא .
היעבה תרמוח , םיוסמ לובגל דע תמייקה היעבה תא דקמל םירזוע היעבה יפואו תוירג .
רתוי תיפיצפס הנקסמל עיגהל ורזעיש םירבד :
▪ םימוטפמיסה םוקימ
▪ תוגהנתה םימוטפמיסה
▪ הליל יבאכל החונת ןיב רשק .

םימוטפמיסה םוקימ :
▪ היעב ב - Sternoclavicular Joint – הפצנ היהיש קרפמה רוזא לעמ ימוקמ באכ . שי םא באכ
קרפמה ותואב היעבה אקווד ואלו הז רוזאל ןרקומ וא ךלשומ . ךלשומ באכה םא היהי אוה תילטסיד
ומצע קרפמל – ה באכ שגרוי הזחה תמדק רוזאב . ( ימוקמ תויהל לוכי באכה / ךלשומ / ימוקמ +
ךלשומ ) .
▪ ב היעב - Acromioclavicular Joint – ב ימוקמ באכ לעמ שממ היהי באכה קרפמה .
ךלשומ באכ היהי םוטמרדב C4 ( ה והז לש םוטמרד ה קרפמ ) קרפמל תילמיסקורפ .
▪ ב היעב Glenohumeral Joint – ימוקמ באכ ש חטשב תויהל לוכי קומע וא קרפמה ינפ לע
קרפמב . ךלשומ באכ היהי םוטמרדב C5 , דיה לש ילרטלה דצה ךרואל רקיעב , באכה היהי סיסב דע
אלו לדוגאה ה רוזאל סנכי תועבצא . באכה ךרואה לכל תויהל בייח אל דיה לש , רתוי תויהל לוכי
ילטסיד רתוי וא ילמיסקורפ .
ילטסיד רוזאב ליחתמ באכה םא רתוי ילמיסקורפ רוזאל רבוע םילופיטה ךלהמבו , בשחנ הז
לופיטב תומדקתהל . רמולכ – רופישל בשחנ הז יתייעבה קרפמל רתוי בורק באכהש לככ ( אוה יכ
היעבה רוקמל בורק רתוי ) .
▪ תצווכתמ המקרב היעב יהשלכ – םא רירשה ןטבב היעבה רוזאל בורק וא ימוקמ היהי באכהש הפצנ
יתייעבה . דיגב היעבה םא – תויהל לוכי באכה ךלשומ וא ימוקמ .
▪ Impingement – ל םאתהב באכל םורגי תיתייעבה המקר .
Subacromial Impingement – דב ימוקמ באכ " כ , ךלשומ םיתיעל .
Subcoracoid Impingement – ל הפצנ ימוקמ באכ ה רוזאב - Coracoid ( םג תויהל לוכי
ךלשומ ) .
▪ Unstable Shoulder – דב ומקמל השקש באכ " כ , דב " קרפמ ךותב קומע כ ה - GH .
הביצי הנניא ףתכה רשאכ , הטיבצל םרוג הז םימעפל , ש הנבמל םאתהב טבצנ ויהי םיבאכ .
▪ הבושת ןתונ אל באכה םוקימ לע תיפוס באכ לש הפיפח ירוזא הברה שי יכ היעבה רוקמ , ןתונ הז
רתוי אל ךא ןוויכ . לוכי ראווצב היעב ה ל תנרקהל םורג ףתכה רוזאל באכ , םג ה רוזא רמ פ לוכי ק
באכ ךילשהל תילמיסקורפ ףתכל . םיימינפ םירביא םג ( בל , האיר , הרמ סיכ ) באכ ךילשהל םילוכי
ףתכל – תימינפ היעבל ונתוא ןווכת םימוטפמיסה תוגהנתה , גודל ' : הפצנ בלה לש תינורכ היעבב
ףתכל באכ ןרקוי תכשוממ הכילהבש .
הלוחה תקידב - ףתכ
9
םימוטפמיס תוגהנתה :
רומאכ , היעבה תא דקמל תרזוע םימוטפמיסה תוגהנתה .
םימוטפמיסה תוגהנתה = באכה גהנתמ ךיא םויה ךלהמב , תועונת תניחבמ , תוחונת , רשקו תויוליעפ
ןמז לש ( םוי , הליל ) – יפיצפס רתוי עדימ ןתונ .
▪ Subacromial Impingement – ןיב תומקר לש הטיבצ שי ה רקא ו סורמוהל ןוימ – איה הטיבצה
גה לש רקיעב לש די Supraspinatus ה לשו - Subacromial Bursa .
לפוטמל םירהל השק היהי ה תא היצקודבא ןוויכב די , ת היעב היה עוציבב HBB , היצקודא
זירוה ו םע תילטנ IR ( סמל הבושח תבלושמה העונתה ' תוימוימוי תוילאנויצקנופ תולועפ ) .
▪ Glenohumeral Joint Capsule – ב היעב עוציב HBB , קלפ ס הי , היצקודבא , תמרה לעמ די
שארה שורדתש הלועפ לכ עצבל יתייעב היהי הברה ER ב ומכ - HBN .
הרומח היעבהש לככ רתוי ( תיתקלד רתוי ) רתוי ועירפי םיבאכהש םיפצמ – הניש תוערפה , םיבאכ
היצקנופו רקובב רתוי תלבגומ .
הש לככ רתוי תיטננימוד תושקונהו יניצר תוחפ יתקלדה ביכרמ , וליאו תוחפ עירפי באכהש םיפצמ
תושקונה ללגב עגפת היצקנופה . הזכ הרקמב , באכ שיו הדימב , ףוס תארקל עיפוי באכהש םיפצמ
חווטה עצמא וא תליחתב תוחפו חווטה .
▪ Glenohumeral Instability – לע איה רתויב הצופנה הנולתה העונת ךלהמב םיבאכ ףתכב
( העונת לכ תויהל הלוכי ) דב " חווטה עצמאב כ . היהיש םיפצמ ימואתפו קזח באכ .
ליחתב ת ףוסבו ה העונת , תוכרה תומקרה ( הלוספק , םיטנמגיל , םירירש ) קרפמב תוכמותש תואצמנ
חתמב . ןיא חווטה עצמאב ה תא א תועונת ויהי תוביצי רסוחב ןכלו חתמ ב קרפמב תוילאמרונ ומרגיש
תמיוסמ המקר לש הטיבצל לו ימואתפ באכ ו דח . שי שי םהב םירקמ םנ השקש קרפמב םומע באכ
ודקמל .
▪ ב תויעב - AC Joint – תועירפמש תועונת ןה ילטנוזירוה היצקודא ת , Elevation ףתכה לש
חווטה ףוסב היצקודבאו היסקלפב . ףתכב םיחווטה הז הרקמבש הפצנ הלוספקה לש היעבל דוגינב
םיבוט יד ויהי .

באכ י הליל
רירשב היעב שישכ - דלש , יבאכ ה ללגב םימרגנ הליל בצמ תקלד י וא בקע הניש תחונת המיאתמ אלש
היעבה התואל ; רמולכ – תינאכמ היעב וא תיתקלד היעב - תינבמ .
תויפיצפס תויעבו הניש תוחונת :
▪ ש ביכ לע ה ה תכ ף ה תיתייעב – ב הסיחדל םורגי - GH , ןכלו םייקרפמה םיחטשמב היעבה םא דחוימב
ררבל בושח ןויארה ךלהמב ה ךיא לפוטמ ןשי , החונתה תא םיגדהל וליפא .
תויתייעבה תומקרה לש החיתמ תמרגנ קרפמה חנממ האצותכ . תצווכמ המקר שיש םג תויהל לוכי
עירפמ חנמה זאו דואמ .
▪ ש ביכ שארל תחתמ דיה םע יתייעבה דצה לע ה – יתייעב רקיעב שישכ Impingement החונתה יכ
ש ךכל תמרוג ןוימורקא םיפחוד ךותב ה - Greater Tuberosity ו םורגי הז ל הלילה לכ הטיבצ .
▪ בגה לע הביכש תירכ םע שארל תחתמ – ה תכשומ היצטיברג ה תא ףתכ הטימה ןוויכל לוכי הזו
הלילה ךלהמב תומקר לש החיתמל םורגל .

2 . תילאקיזיפ הקידב

התרטמ איה תילאקיזיפה הקידבה לש םיעיפשמה םימרוגה םה המ עובקלו הזונגאיד תתל .
▪ לש הנחבא םע לפוטמ Subacromial Impingement ( דיג לש תקלד Supraspinatus – )
תקלדב לפטנ םדוק ( ע " י NSAID's , וכו למשח תוקינכט ' ) המ קודבנ זאו ו םאתהבו היעבל םרוג
לפטנ .
סמ תויהל םילוכי ' הטיבצל םימרוג : ןוימורקא תרוצ , םישועש הלופקס ירירש תשלוח Upward Rot .
▪ ב תקלד - Supraspinatus ירירשמ האצותכ RC םישלח ( ןיקת בצמב , ה ירירש - RC םיכשומ תא
שאר ה הטמ יפלכ סורמוה ) – קלפ ידכ ךות ס תילאמרונ הרוצב דרוי אל סורמוהה שאר היצקודבאו הי
ןכלו הטיבצ שיו ל שי וללה םירירשה תא קזח .

הלוחה תקידב - ףתכ
10
הקידבה רדס :
הדימעב ליחתהל םיסנמ , חאו וז החונתב ןתינש לכ םיעצבמ " אל ידכ הביכשל וא הבישיל םירבוע כ
לפוטמה תא רטרטל .

א . סה ת תולכ – רוע , תוכר תומקר , םיקרפמ חנמ
▪ סורמוהה חנמ – תימינפל תינוציח היצטור ןיב אוה סורמוהה חנמ ילאמרונ בצמב ( היצטור
תילרטינ ) – תועטהל לולע הז תילאמרונ הנניא סורמוהה תרוצ רשאכ .
ףתכ אלא קרפמה לע לכתסהל אל . ןיקת בצמב ה - Lesser Tuberosity המידק הנופ .
א בצמב ב ילאמרונ ה סורמוה היהי ינוציח וא תימינפ היצטורב ת , לפוטמה תא ןקתנ אוה םאו
שיגרמ אוה ךיא קודבנ לגוסמ – היעבמ וא לגרהמ תעבונ תמזגומה היצטורה םאה ררבנ .
דב " א חנמ כ ב ילאמרונ סורמוהה לש ב היהי - IR , ללגב תויהל לוכי היעב מ תינב וא רוציק ללגב
םירירש ( דב " כ Pectoralis Major יסרוד סומסיטל וא םירצוקמ ) - המידקמ תולכתסה .
דצהמ סורמוהה שאר חנמ – ןוימורקאל סורמוהה שאר ןיב סחיה תא םיקדוב – ילאמרונ בצמב
מ רתוי אל ןוימורקאל ימדק סורמוהה שאר - 1/3 ולדוגמ . ה בורב בצמ םי ה א ב ילאמרונ םי שאר
סורמוהה ימדק היהי ידמ .
ילאמרונ בצמ לע רמושש ימ ולא ה תומקר תובבוסש תוכרה קרפמה תא :
המידקמ – תימדק הלוספק ו - Subscapularis , הרוחאמ – ו תילסרוד הלוספק ה רירש -
Infrapinatus ( . הלוספקה לש תובעתה השעמל םה םיטנמגילה ) .
סורמוה ימדק ע םרגנ ידמ " תומקר י תוימדק וא ידמ תוכורא ע " י תומקר תוירוחא רצק תו וא ידמ
ע " י לש בוליש םהינש . םא ה ידמ הרצק רוחאמ המקר , שארל תנתונ אלו תוחפ הלוגע איה
תבשל סורמוהה יוצרה םוקמב , המידק ותוא תפחוד השעמל איה . םא ה ידמ תוכורא תומקר
המידקמ , ל תונתונו סורמוהה שאר תא תוקזחמ אל ןה שאר המידק עונל .
▪ הלופקסה חנמ – הלופקסה ירירש , SC , AC ש םה חנמ לע םירמוש לש ילאמרונ הלופקסה
( הלא םיקרפמ לש םיטנמגילו הלוספק ) .
א חנמ ב ילאמרונ הלופקסה לש המוארטמ האצותכ תויהל לוכי ( רבש , הקירפ ) יופיר םע
א ב הלופקסה ירירש חוכו ךרואב יונישמ האצותכ תויהל לוכי וא ילאמרונ .
ילאמרונ בצמב הלופקסה תאצמנ ןיב Elevation ל - Depression .
Elevation םזגומ עובנל לוכי תיקרפמ היעבמ האצותכ ה יקרפממ דחאב וא הרוגח האצותכ
מ לש רוציק עצבמש רירש Elevation ( רקיעב ה - Levator Scapulae רחאמ
םידיאובמורהו םייתיעב תוחפ ) .
Depression םזגומ דב עבונ " לש רוציקמ כ Pectoralis Minor ממ עובנל לוכי וא הס
לש הלודג דצה ותואב ףתכה ירירש ( הרוגחה תאו דיה לכ תא ךושמל לוכי םירירשה לקשמ
הפצרה ןוויכל ) .
היצקודא / היצקודבא – ילאמרונ בצמב , כ לש קחרמב אצמנ הלופקסה לש ילאידמה לובגה - 5
ס " המ מ - Spine , היצקודבאל היצקודא ןיב תאצמנ הלופקסהו . ץופנ תוחפ היצקודא ידמ רתוי
( דב " םינדקר לצא כ / הביצי ללגב תוינדקר ) . תמזגומ היצקודבא הארנ רתוי חטשב – ש עבונ ת
יזפרט לש השלוחמ ו וא ןותחתו יעצמא ס מ לש רוציק Pectoralis Minor דחיב םהינש וא .
היצטור לש תויעב – בצמב ה ילאמרונ ה לובג ה הרדשה דומעל ליבקמ יד תויהל רומא ילאידמ ,
ה - Glenoid הנפי תילרטל , תולעמ המכב המידקו הלעמ יפלכ , לש תולעמ המכ רמולכ
Upward Rotation . ץופנ רתוי לש היעבב לקתיהל Downward Rotation תמזגומ
יש לוכ ה עובנל ב וא הנבמב היעבמ םיקרפמ חנמ ( SC , AC ) מ וא לש רוציק Levator
Scapula ו - Pectoralis Minor ( םיעצבמש םירירש DR ) , ה לש רוציק יאובמור יד תוחפ ם
םיצופנ , ףסונב , מ םג עובנל לוכי ירירש לש השלוח םיעצבמה ם UR – Serratus Anterior
ןותחתו ןוילע סויזפרט וא .
True winging – לש השלוח Serratus Anterior .
False Winging – לש רוציק Pectoralis Minor ש ל רבחתמ - Caracoid Process
ךשומו ותוא המידק ו הטמ יפלכ  ה - Inferior Angle – תילסרוד טלוב .


הלוחה תקידב - ףתכ
11
ימדק ןוימורקא / ירוחא – דצהמ טבמב תילרטל תונפל רומא ןוימורקאה ןיקת בצמב .
המידק הנופ ןוימורקאה םא  היצקודבאב הלופקסה .
הרוחא הנופ ןוימורקאה םא  היצקודאב הלופקסה .

ב . שושימ –
ךלהמב םג עצבתמ ה םיאצממ קוזיחל תולכתסה – הדימעב עצבתמ .
שושימב הביכשב הרוטרפמטו רועה לש הרוטסקט קודבנ .
הרוטרפמטב הילע העיבצמ תקלד לע . םא ה הליעפ תקלד אוצמל הפצנ צממ א םי םיפסונ ש םיכמות
ב תקלד ( תילאקיזיפה הקידבבו ןויארב ) .
הרוטרפמטב הדירי העיבצמ קפסאב היעב לע ת םד .

ג . תקידב תויביטקא תועונת –
דב " כ הלופקסה לש תורוהט תויביטקא תועונת קודבנ אל .
לש תועונת GH – היסקלפ , היצקודבא , HBN , HBB , תילטנוזירוה היצקודא .
העונת שי םא תבאוככ ןויארב התלגתהש , א קודבנ ו ת ה רימחהל אל ידכ ףוסב ה תא תליחתב בצמ
הקידבה . לפוטמל תובאוכש תופסונ תוילאנויצקנופ תועונת קודבנ .
ףוסב תיביטקא העונת לכ םינתונ OP , רמולכ " םישיבלמ " תיביטקא העונת לע תיביסאפ העונת .
( נ י ןת OP תיביסאפ העונת קודבל ונטלחה םא קר ) . תא השענ אל OP ה םא ההובג תוירג .
קודבנ יביטקא HBB קודבנ יביסאפבו ER רוהט .
היסקלפ ומכ תיביסאפ הקידבב קודבנ תיקלח הכימת תנתונ הטימהו בכוש לפוטמה רשאכ
הלופקסל , תאז תמועל היסקלפ יביטקא ת עצבנ הדימעב .
העונת שי רשאכ יביטקא ת ילאמרונ ת ( חווט , םילאמרונ תוכיא , םימוטפמיס אלל ) – השענ OP אלל
תיביסאפ הקידב .
יביסאפב ה תא םישיגרמ קרפמ העונתה תליחתמ ףוסה דעו . ןכל , יאדכ ההובג אל תוירגה םא
לוכה קודבל ו רחאמ לפוטמה לש ילאנויצקנופ סוטאטס םילבקמ , תיתיעב רתוי העונת וזיא עדנ
נו יבגל הבושת לבק תירירשה הטילשה לפוטמה לש .
תיביטקא העונת לש הקידבמ תובושת :
* ילאנויצקנופ סוטאטס
* רתוי תיתייעב העונת וזיא עדנ .
* העונת ןמזב תירירש הטילש לע הבושת .
היצקודבאו היסקלפ עוציבב הלופקסה יבגל לבקנש תובושת :
* Scapulo-Humeral Rhythm – אוה העונתה חווט ךרואל סחיה 1:2 – 120 תועיגמ תולעמ
המ - GH הלופקסהמ עיגמ ראשהו ( 60 תולעמ ) .
היצקודבאה תליחתב ( ב - 30 תונושארה תולעמה ) םדא ןיב הנוש טעמ איה הלופקסב העונתה
םדאל . ירחא 30 ה ילאמרונה בצמב םייקתמ העונתה לש תונושארה תולעמה - S/H Rhythm .
מ םשרתהל בושח ב הרוקש המ םידדצה ינש תולופקסב שחרתמש הממו .
* היצקודבאו היסקלפ תעונת ךלהמב – תעצבמ הלופקסה UR , טעמו היצקודבא תצק elevation
הרוק אל הז םא הז רוגח לש םיקרפמב תושקונמ עובנל לוכי םייפתכה ת , מ וא השלוח מ ק י צ ו ר
םירירש .
* הלופקסה לש תוקלח תועונת , קאו ירטנצנוק ןיב לידבהל בושח ס ירטנצ . דב " קאב היעב כ ס ירטנצ
רושק ה םירירש תטילשל רתוי ( םירירש תטילשל דימת הרושק הקלח אל העונת ) .

ד . תקידב תויגולויזיפ תויביסאפ תועונת –
ונקדב 6 תועונת הלופקס תועונתו ה לש תורוהט - GH .
ות " לע הבושת םישפחמ עוציב כ םימוטפמיס , חווט העונת ו - EF .
תיגולויזיפ תיביסאפ העונת לש הקידב תעצבתמ םיליבגמ םיאצממ ןיא םא – דימת הקידבה
תללוכ OP תשוחתו EF . ה יבגל הבושת םילבקמ end feel העונתה תא ליבגמ המו .
ילאמרונ תויהל לוכי העונת חווט / ופיה - יליבומ / רפיה - יליבומ .
ופיה - ע הוולמ דימת אל תויליבומ " םיבאכ י . תויליבומ רפיה ( תעונת תוי רתי ) תיתייעב רקיעב שישכ
הלוחה תקידב - ףתכ
12
ילש רסוח ט יאו םירירש ת ן ךכמ האצותכ קרפמה לש בוציי .
תירירש היעבמ האצותכ תוביצי רסוח ארקנ : תילאנויצקנופ תוביצי רסוח .
תורקל הלוכי העונת חווטב הלבגה ב תירלוספק תינבת תינבתב וא תירלוספק אל .
תירלוספק תינבת – ע תמרגנ ש בק וא הלוספקה יביס לכב יוני בקע םע תיקרפמ ךות תוחיפנ
הלוספקה יביס לע םיצחולש הלודג תומכב םילזונ .
תירלוספקה תינבת קרפמ לכל ולשמ : ב – GH איה תירלוספקה תינבתה ER>Abd>IR .
תולבגומ תועונתה ראש םגש תויהל לוכי , תועונתל קר םיסחייתמ תירלוספק תינבת תעיבקב לבא
הלא .
ףתכב הלבגהה לש םיזוחאב סחיה תא םיבשחמו האירבה ףתכב םייקש חווטה והמ םיקדוב
היינשה – גודל ' :
Normal  ER = 90 תולעמ ; Abd = 120 תולעמ ; IR = 80 תולעמ .
Abnormal  ER = 45 תולעמ ; Abd = 90 תולעמ ; IR = 72 תולעמ .
הלבגהה זוחא  ER = 50% ; Abd = 25% ; IR = 10% .
הש הפצנ תירלוספק תינבתב הלבגהב - EF הכר המקר לש החיתמ וא םיבאכ היהי ( הלוספקה ) .
תיביסאפ העונת לש םושיר :
▪ תעצובמה העונתה לש םושיר , חווטה , ות םימוטפמיסה תוגהנתה " ה םושירו העונתה כ - EF .
▪ העונתה תמרגאיד – ה ריצב - Y – םיבאכה תמצוע ( P ) תודגנתההו ( R ) . ה ריצב - X – חווט .
R1 – העונתל תודגנתהה תא שיגרהל םיליחתמ ובש חווטב םוקמה .
P1 – באכ ליחתה הב חווטב הדוקנה .
וקווקמ וק – יביסאפה חווטה ףוס תא ןייצמ .
R2 – ע לבגומש חווטה ףוס " תודגנתה י .
P2 – באכ ללגב חווטה ףוס ( טעמכ העונתל תודגנתה ןיא ובש בצמ תויהל לוכי , אישב באכה לבא ) .
P' / R' – םיילאמיסקמ אל תודגנתה וא באכ .
לפוטמב לפטל ךירצ דציכ ןיבהל תרזוע העונתה תמרגאיד – תואמגוד :

העונתל תודגנתהה תא דירוהל גואדל שי חווטה תא לידגהל ידכ .
ה םא - EF החיתמ עצבנ הכר המקר לש החיתמ לש אוה .
הז הרקמב ונל םיעירפמ אל םיבאכ , רתוי תינאכמ איה היעבהו הכומנ היהת תוירגה


תושקונ אלו באכ אוה ליבגמה םרוגה . ההובג הז הרקמב תוירגה הארנה לככ .
באכ תדרוהל תוקינכטב שמתשנ חווטה תא רפשל ידכ ( למשח , תוירוססקא תועונת
וכו ' ... ) . רפתשי אל חווטה םיבאכה תמצוע תא דירונ אל םא .
םיבאכה תמצועל גואדל יאדכ תושקונב לפטל םיטילחמ םא םג .
היעבה יפואבו תוירגב יולת היהי לופיטה – םגו באכב םג היהי לופיטה הארנה לככ
תושקונב .דב לפטנ הלאכ םיבצמב " תושקונב כ . םע םיבאכה תמצוע תא דירוהל חילצנ ילוא
תודגנתהב לופיטה .
ע תושקונה םע ליחתהל היהת הייטנה הכומנ תוירגה םא " תוריהמ תואצות לבקל מ .


הלוחה תקידב - ףתכ
13
ה . תירוססקא תיביסאפ העונת תקידב –
לע תובושת םילבקמ תוירוססקא תועונת תקידבב :
* ROM – ילאמרונה חווטל תיסחי שי חווט המכ .
* ות םימוטפמיס " העונתה עוציב כ .
* תירוססקאה העונתה תוכיא לע הבושת .
תוירוססקא תועונת קודבנ יתמ ?
* תיגולויזיפ העונת דדובל ךרד םוש ןיא םהב םיקרפמב ( ST , SC , AC .)
* ע תלבגומ העונת שישכ " י EF הכר המקר תחיתמ לש ( STS .)
* םע תלבגומש תיביסאפ תיגולויזיפ העונת שישכ EF לש Empty .

תלבגומ אל תירוססקאהו תלבגומ תיגולויזיפה העונתה וב הרקמב , והשלכ םרוג יכ חינהל ריבס
העונתה תא ליבגמש אוה קרפמל ץוחמ ( העונתה םגש םיפצמ ונייה תיקרפמ הלבגה התיה םא
תלבגומ היהת תירוססקאה ) .
קרפמב תלבגומ תירוססקאה העונתה םא SC קרפמבו AC תיקרפמ היעבל ןמיס חרכהב הז .
ב תירוססקא העונתב היעב - GH יוניש ללגב םג תויהל לוכי אלא קרפמה ללגב חרכהב תעבונ אל
תוכורא תומקרב – ה לש רוציקב לשמל - Infraspinatus תירוססקא העונת תושעל חילצנ אל
A-P ( הרוחא סורמוהה שאר תא עינהל חילצנ אל ) .

עצבנ תוירוססקא תועונת וליא ?
קרפמב שפוחה תומרב תויולת עצבל ןתינש תוירוססקאה תועונתה . ה קרפמב - GH הברה ןנשי
תוירוססקא תועונת .
תא הוולמש תירוססקאה העונתה לע שגד םישנ תלבגומש תחא תיגולויזיפ העונת שי םא
תיגולויזיפה העונתה .
איה תלבגומה העונתה םא ER  המידק סורמוהה שאר תקלחה לש תירוססקא העונת קודבנ
( P-A ) . ףוסל ףתכה תא םיאיבמ ER קודבנ וז הדוקנבו םייקש יביסאפ P-A לש האוושה עצבנו
האירבה ףתכה םע העונתה תוכיאו העונתה חווט ( תיווזה התואב ) .
חווטה ףוסב תירוססקאה העונתה תא םיקדוב אל הבש תפסונ השיג הנשי , רחא םוקמב אלא
םייקש יביסאפה חווטה ךרואל . תוימיטיגל תובשחנ תושיגה יתש .
יגולויזיפה חווטה לש ותליחתב היהי רתויב לודגה ירוססקאה חווטה .
תיגולויזיפה העונתה חווט ףוסב היהי רתויב ןטקה ירוססקאה חווטה .
םירקמה הברהב , לופיטה תקינכט םג איה הקידבה תקינכט .

ו . תיטאטס הקידב –
תצווכתמה המקרה לש סוטאטס תקידב . ןטק ערק ומכ תוימוקמ תויעב לע רבודמ , תקלד , תקלצ ..
םיבאכמו םימוטפמיסמ םשרתהל בושח יכה , םירירש קזוחמ םג םשרתהל ןתינ ךא .
קפרמה לש היצנטסקאו היסקלפ םיקדוב , ה ללגב יטנוולר - Biceps הו - Triceps .
יתייעבה רירשה יבגל הבושתל ברקתהל ןתינ תובאוכה תועונתל םאתהב .
גודל ' : ןה תובאוכה תועונתה רשאכ ER ב תויהל הלוכי היעבה היצקודבאו - Supraspinatus –
ע הנחבאה תא קזחנ " רירשה לש שושימ י ( דיג וא ןטב ) תבאוכה הדוקנה תא שפחנו .
תבאוכ תיטאטסה הקידבה םא , ובאכי תוקידב לש םיפסונ םיגוסש הפצנ . גודל ' : וא דיג שישכ
יתייעב רירש , וב ןוויכב םיבאכ ויהיש הפצנ רירשה לש ץוויכל םימרוגו תיביטקא העונת םישועשכ
דבוע רירשה . המקרה ךותב היעב ללגב תלבגומ היהת הכופה תיביסאפ העונתש תויהל לוכי
תצווכתמה .
אמגוד : ה לש דיגב תקלדב - Supraspinatus  היצקודבא לש חווטה עצמאב באכ היהי
תיביטקא , לש תיטאטס הקידבו ER תיבויח היהת . לש תיביסאפ הקידב HBB וא בואכל הלוכי
םצעל רירשה רוביחב וא דיגב תובאוכ תודוקנ אצמנ שושימבו תלבגומ .

ה ירירש םה רתויב םייתייעבה םירירשה - RC ה לש ךוראה שארהו - Biceps .
הלוחה תקידב - ףתכ
14
תובאוכ תויטאטסה תועונתה לכ םא , דב הז " מ וא קרפמה יחטשמב הסיחדמ עבונ כ - Bursitis
( ה לע ץחל היהי תיטאטס העונת לכב - Subacromial Bursa .)

ז . םירירש חוכ –
1 . תיטאטס הקידבמ הכרעה .
2 . םירירש ינחבמ .
3 . םייפיצפס םירירשל תויפיצפס תוקידב : RC , סויזפרט , Serratus Anterior , Subscapularis .

ח . םירירש ךרוא תקידב –
ידמ םירצק וא םיכורא םירירש קודבנ .
ידמ ךורא רירש  קרפמ בציימכ ודיקפת תא אלמל לוכי אל .
ידמ רצק רירש  רצקתהל םיטונש םירירש : Pectoralis Minor , Infraspinatus , Biceps ,
Levator Scapulae , Pectoralis Major .

ט . תודחוימ תוקידב –
תיפיצפס היעבב םידשוח רשאכ קר םיעצבמש תודחוימ תוקידב תומייק ףוגב רוזא לכל .
םנשי 2 ל םיטסט יגוס - Impingement :
Neer Impingement Test – עונמל ידכ הלופקסה לע די םיחינמו בשוי וא דמוע לפוטמה
העונת . םישוע IR תילאמיסקמ היסקלפו אלמ . תיבויח הקידב יהוז באכל תמרוג הקידבה םא ( שי
סורמוהל ןוימורקאה ןיב הטיבצ ) . תיביסאפ הקידבה לכ .
Hawkins-Kennedy Impingement Test – לש הקידבל המודש הקידב Neer לבא
הנוש רדסב . ל ףתכה תא םיאיבמ - 90 הלופקסל עוביק ילב היסקלפ תולעמ , ל םיעיגמשכ - 90
םישוע תולעמ IR . באכ היהי תיבויח הקידבב .

י . שושימ – םיאצממה לש קוזיחל הקידבה ףוסבו ךלהמב .
הלוחה תקידב - קפרמ
1
קפרמה תקידב

א הנבמ נ ימוט – לע הסכמש תחא הלוספק שי 3 םיקרפמ : סוידר - הנלוא , סורמוה - סוידר , סורמוה - הנלוא .
המוארט ירחא – םייביסרגא תויהל אלש רהזיהל שי הקידבב ו רחאמ תודייתסהל םורגל רשפא לש
םירירש .

ןויאר

דב " םיימוקמ ויהי םיבאכה כ , ףתכה לע ןירקהל םילוכיש םירוזא םנשי ךא ( ראווצ , םירבאו ףתכ
םיימינפ ) םינוויכה ינשל ןירקהל לוכי קפרמהו .
םימעפל , םיאצממ יפל , לש הנקסמ קיסנ Tennis Elbow , ראווצהמ תעבונ היעבה לעופב ךא ( C
5
) –
ינויסינ לופיט יפל ןיחבנ .

תילאקיזיפ הקידב

תולכתסה :
הדימעב עצבנ בו הכילה , קודבנ הכילה ןמזב תיטנוולרה הפגב שומיש שי םאה , ןמזב םידגב תשיבל ,
ףוגל הדומצ הפגה םאה .
תיפיצפס תולכתסה – ב עצבנ חא הדימע " בגה לע הביכשב וא הבישיב כ .
תולכתסה ידכ ךות שושימ – רשפא שושימ עצבל הדימעב , הבישיל תוכחל ףידע ךא / יכ הביכש
ולאה תוחונתב הכימת שי ל קפרמ .
רועה לע לכתסנ , רוצ ת ה המקר ה הכר ( םירירש , תוחיפנ ) , םיקרפמו תומצע הנבמ , שי סחייתהל ךכל
יטננימוד דצ שיש תניחבמ רירש תסמ .
▪ תוחיפנ –
שי עובקל ה םא תמייק תיללכ תוחיפנ ( עורזה לכ / הפג ) תיפיצפס וא ( תיקרפמ , וא תחא המקר
םייתש ) – תוחיפנ יקרפמ ת תיקרפמ ץוח וא :
תיקרפמ תוחיפנ = ילרטלה ליידנוקל ןונרקלואה ןיב תוחיפנ – וזוזי םילזונה הציחלב , ךותב וראשיי ךא
הלוספקה , ןונרקלואה לע שוג תויהל לוכי , טנמגיל וא דיג לש תוחיפנ .
▪ קרפמה חנמ –
הדימעב , ףוגה ידיצל םיידי , היצניפוסב המא .
שי םירבג לצא  0 ( קפרמב ) , םישנ לצא  5 היצנטסקא .
Caring Angle ( האישנ תיווז ) – היצניפוסו היצנטסקאב םיקדוב . תילאמרונה האישנה תיווז לצא
ןיב םירבג 10-5 , ןיב םישנ לצא 10-15 .
וז ו תי האישנה כ תמלענ רשא וא היצנורפב המאה השכ פב קפרמ ל ק ס הי .
העונתה יחווטב הלבגה שישכ תיווזה תא ךירעהל ןתינ אל .
▪ קפרמב היצמרופד = נמ ח א ב ילאמרונ .
קלפ לש היצמרופד ס קפרמב הי – קפרמה לש ילאמרונ חנמל עיגהל תורשפא ןיא .
קפרמב תיביסאפ הרוקש המל תסחייתמ היצמרופד , רמולכ – תעונת היסקלפ תיצמרופדב
ה תלבגומ היצנטסקא . םירוסקלפ רוציקמ עובנל לוכי , הלוספק רוציק , רבשה לש ןיקת אל יוחיא , וא
בקע הלודג תיסחי תיקרפמ ךות תוחיפנ ( ה - Resting Position קלפ הז קפרמה לש ס הי ) .
ה - EF פ העונתב א אל וא הכיפה היצמרופדה םא ונל זומרת תיביס .
▪ Cubitus Valgus – שי ו ידמ רתוי א סוגל קפרמב , קרפמב תויליבומ רפיה םע םישנא לצא םיאור ,
יגולותפ חרכהב אל . ה ךכל םרוג דב אוה " כ קרפמב תומצעה הנבמ .
▪ Cubitus Varus – האירבה הפגה תמועל רתוי הנטק האישנ תיווז .

הלוחה תקידב - קפרמ
2
תויביטקא תועונת לש הקידב :
בגה לע הביכשב , קלפ קודבנ ס הי , היצנטסקא , היצנורפו היצניפוס . הלחתהב םימוטפמיס לע לאשנ
ךלהמבו הקידבה .
▪ חווטה ףוס דע קפרמב ףופיכו היצניפוסב המא – בצק לע םילכתסמ , רושימ , ו תוכיא העונתה , תתל רשפא
OP .
עוביק – עורזל תחתמ די , תילטסידה המאה לע היינש די . ה ףוסה דע םיסנכנו העונתה ןוויכב ונלש המא
תויטיאב ררחשל םג ךכו תויטיאב . םיליבגמ ךכ יכ עורזל המאה ןיב די םיסינכמ אל תא חווט ה העונת .
םישנאה בור לצא ה - EF היהי היסקלפב STA . היהי תוזר םישנ לצאו םידלי לצא EF לש Bone to Bone .
▪ ב המא mid position קלפ םע ס הי .
▪ קלפ םע היצנורפב המא ס ו הי - OP .
▪ היצניפוסב היצנטסקא – םישקבמ לפוטמהמ קפרמה תא רשייל , איצונ חווט הברה שי םא ךא תא
ה המאב הכימת ןתינו הטימל ץוחמ קפרמ ה תילטסיד .
▪ היצניפוס / היצנורפ – ב קפרמ -  90 , םישקבמ לפוטמהמ דיה תא בבוסל . לע תבבותסמ סוידרה
הנלואה . .
רובע OP – העונתה םע םיכישממו תילטסידה המאה לע םיידי יתש . העונתה םע עונל לוכי ףוגה לכ
ךרוצה יפל . דיה ףכב ךומתל םיצור םא , ו תחא די םע עבקנ עצבנ היינשה דיה םע העונתה תא .

תיביסאפ הקידב :
עוביקו תוזיחאה תניחבמ תיביטקא ומכ קוידב . היצניפוסב תושקונ שי םא / הל לכונ היצנורפ יחר תא ק
מה םיקפר לק רתוי ונל היהי ךכו ףוגהמ ונלש קרפמב תושקונל דגנתהל .
תולכתסהב – ה וקב ןונרקלוא ןיבש פאה י דרוי ןונרקלואה ףופיכבו םיליידנוק .

תיטאטס הקידב :
תיטאטסה הקידבה תדדובמ ד תקל , תצווכתמ המקרב תוקלצו םיערק .
תבאוכ הקידב איה תיבויח הקידב . הקידבה םירירשה חוכ לש הכרעה תנתונ .
קודבנ 4 תועונת : קלפ ס הי , היצנטסקא , היצנורפ , היצניפוס .
קודבנ 4 כשב תועונת " י : קלפ ס הי , היצנטסקא , יצאיביד ה תילאידרו תירנלוא .
קפרמ :
ב קפרמ -  90 ב המאו - Mid Position . לכ תא םיקדוב 4 היציזופה התואב תועונתה , םינשמו ןוויכ
ל םאתהב העונת תקדבנה . תילטסיד המאב הזיחא ( סקורפ י כשל תילמ " י ) , םע םיידיה יתש םע הזיחא
תובולש תועבצא . לפוטמה תא םיחנמ : " זיזהל יל ןתית לא ךל דיה תא " , אלל םומיסקמל םיעיגמ
העונת , םוקמב םיראשנ 5 ו תוינש םיררחשמ טאל . ביאכהל הלולע תמיוסמ העונתש םיבשוח םא ,
עצבנ הנורחא התוא .
די ףכ שרוש :
בגה לע הביכשב , םע רשי קפרמ , היצנורפב המא , כש " הלק היצנטסקאב י  ידוקפת חנמ והז . שי
לע רומשל תויופר תועבצא . ותואב ה קודבנ חנמ ה תעברא תא תועונת .
המאה לע הכימת , כשל תילטסיד תודגנתה " לפוטמה לש י , תתל אל רורחשב לפוטמה לש ודיל לופיל .
לפוטמה . קלפב ס הי דיפקהל תועבצאה םע עגמ תתל אל , םא הז ל הפגה תא בבוסנ זא השק - Mid
Position .

לפוטמל תורורב תוארוה לע דיפקהל הז בושח יכה , םיבאכ יבגל ןמזה לכ ררבל , רורחשה תא עצבל
באכ שי םאה לואשל רורחשה םותבו תויטיאב .

( המאה לש ירמלפה דצב תודגנתהל די ףכ חיננ היצנורפב , דצב תודגנתהל די ףכ חיננ היצניפוסבו
המאה לש ילסרודה ) .

וכה תושעל רשפא ל דחא ףופיכב , םינשמו היצנטסקאל תצק םירזוח טושפ
היסקלפ לש חווטה ףוסל םיאיבמ בושו המאה חנמ תא .
הלוחה תקידב - קפרמ
3
קפרמה תקידב םוכיס


ןויאר

תילאקיזיפה הקידבה ןונכתב ונל רוזעתש הנקסמל עיגהל הצרנ ןויארה לש ופוסב .
לפוטמה לש תיללכה ותואירב יבגל היצמרופניא לבקנ ןויארב , היעבה לש הירוטסיהה , םימוטפמיס ,
םימוטפמיס תוגהנתה , ימוימוי דוקפת , לפוטמל העירפמש תירקיעה היעבה .
םייפיצפס םיניינע יבגל הנקסמל עיגהל הסננ – באכה גוס יבגל – ינאכמ וא יתקלד באכה םאה ?
תיתקלד היעבב – לע ןנולתי לפוטמה - םח רוזאהש ךכ , תוליעפל חרכהב םירושק אלש החונמב םיבאכ
תמיוסמ , הלילה ךלהמב םיבאכ ( הלילב ןשי דציכ םיגדהל לפוטמהמ שקבנ , לע לקמ החונת יוניש םא
תיתקלד היעבב אלו תינאכמ היעבב רבודמש חינהל ריבס באכה ) .
הלילב רתוי תיניצר הערפהל תמרוג תיתקלד היעב ( תילובאטמ היעב לע םג עיבצהל לוכי , וכו לודיג ' .. )
בר ןמז רחאל םירבועש רקובב םיבאכ לע ןנולתי לפוטמה , םויה ךלהמב בוש םירזוח ךא .

לואשל שי ןויארב :
▪ קרפמה לע ליעפהל ליגר לפוטמהש סמועה המ , םויה תולבגמה המו ?
▪ תולבגומ תויצקנופ וליא ? םייניש חוצחצ ומכ תויפיצפס תויצקנופ יבגל לאשנ , קוריס , הליכא , המיק
הטימהמ ...
▪ תיפיצפסה הלועפה תא עצבל ול עירפמ המ לפוטמה תא לאשנ .

Tennis Elbow
ב תקלד ב רקיע לש לחת ECRL , ECPB .
ה דנוקב ימוקמ תויהל לוכי באכ י ילרטל לי , וא דצב הנרקה ה המאה לש ילסרוד , ילסרודה דצב דיה ףכב
תועבצאבו 3,4 םיחטשמה לכב ( טנמגס C
7
) .
היעב היהת / דיב םירבד קיזחהל באכ , יכ כשב הלק היצנטסקא שי " י ( ידכ דיה לש ידוקפת חנמ והז
תיביטקא הקיפס יא היהת אלש / םירירשה לש תיביסאפ ) .
דב " קפרמה לש היצנטסקאב באכ ןיא כ , ב הלא לש היצנטסקא כש " י .
םיימואתפ םיבאכ ינייפוא ( twinge ) ו םיקזח םיצפח םיליפמ ימואתפה באכה תובקעב םימעפל
דיב םיקיזחמש  דוקפתה לע עיפשמ .

םירחא םירוזאמ באכה לש הכלשה
ב היעב ה קרפמ - GH לוכי ה ב רבודמ יכ קפרמל ןירקהל טנמגס C
5
, ה ןכלו קפרמל ךילשהל לוכי ראווצ
לע שגדב ראווצה תא קודבנ דימת C
5
.

תילאקיזיפ הקידב

ונקדב ףתכב תיביסאפה הקידבב תונוש תועונתו תיביטקאה הקידבב תונוש תועונת היצקנופ ונקדב יכ
תורוהט תועונתו . דב קפרמב " תועונתה ןתוא תא םיקדוב כ יביסאפלו יביטקאל , ןיא דב ךרוצ " קודבל כ
תושעל אל תוחפל וא יביסאפ םגו יביטקא םג םיימעפ OP .
תא תקדוב איה אלא תמיוסמ העונת עצבל םירירשה תלוכי תא תקדוב חרכהב אל תיביטקא העונת
העונתה תא עצבל קדבנה תלוכי – אמגודל : בגה לע הביכשב היסקלפ עוציבב – ה םידבוע םירוסקלפ
דע  90 חאו " כ ה קא םידבוע םירוסנטסקא ס הלועפה תא םישוע םירירשה דימת אל ןכלו תירטנצ
תקדבנה .
ה הקידבה יביסאפ ת תונ תנ תא ונל שוחת ת מה רפ ק חווטה לכ ךרואל .
ב םא תיביטקאה הקידב תוכיא העונתה חווטו העונתה םימוטפמיס ןיאו םיילאמרונ – השענ אל
יביסאפ , יביטקא קר הלא + OP .

הלוחה תקידב - קפרמ
4
קפרמב םיילאנויצקנופ םיחווט :
▪ קלפ ס הי ימוימוי דוקפתל –  130 .
▪ היצנטסקא ימוימוי דוקפתל –  30 ( תורסח  30 ל עיגהל ידכ תולעמ  0 )
▪ היצניפוס / היצנורפ –  60 -  50 תולעמ , היצניפוסב רקיעב אלמ וניא חווטה רשאכ דקפתל דואמ השק
אלמה חווטל ברקתי חווטהש יוצר ןכל .

End Feel
▪ קלפ ס הי - Bone to Bone רירש תסמ ןיאשכ ( םיזר םישנא לצא ) , דב לבא " ה כ - EF היהי Soft
Tissue Approximation ( STA .)
▪ היצנטסקא – Bone to Bone ימואתפ ( ל ה ינפל שיגרנ םימעפ - EF לש השוחת Soft Tissue
Stretch – STS .)
▪ היצניפוס / היצנורפ – Soft Tissue Stretch ( STS .)
היצנורפב end feel דב רתוי ןטק חווטהו השק רתוי " הלוספקה ללגב כ .
קלפ תקידב לע עיפשת היצנורפב הלבגה ס קלפ קודבל ללכב םא לוקשל ךרטצנ ןכלו היצנורפב הי ס הי
היצנורפב . ה היצנורפב רתוי תחתמנ הלוספק .

תירלוספק תינבתב הלבגה
תירלוספק תינבתב הלבגהל תוביס :
▪ תיקרפמ ךות תוחיפנ ( הלוספקה תא תחתומ יכהש העונתב הלבגה )
▪ הלוספקה יביס לכב םייוניש ( סיזורביפ , תויוקבדיה ... ) .
קפרמב תירלוספק תינבת ( הנלואל סורמוה ןיב קרפמ ) – היצנטסקאמ רתוי תלבגומ היסקלפ
ב תירלוספק תינבת - Superior Radio-Ulnar Joint – היצנורפל היצניפוס ןיב הווש הלבגה .

Closed Packed Position = קפרמה לש האלמ היצנטסקא

סקא תועונת תוירוס
▪ קודבנ ה םע העונת חווטב הלבגה שי םא EF לש STS םע וא EF באכ לש .
▪ מב םירוציק קודבנ רפ םירוציק וא ק ב תורחא תומקר .
םא ה העונת ה תלבגומ תירוססקא , זא ה העונת ה תלבגומ תיגולויזיפ ( הלוספק , םיטנמגיל ) יביסאפ םגו
לבגומ היהי .
ןיקת ירוססקאו לבגומ יביסאפ םא , תעבונ תיגולויזיפה הלבגההש ןמיס יזא ב ד " דיג וא רירשמ כ .
דדובל םיצורשכ ירוססקא קודבנ קרפמ ודדובל ןתינ אלש תיגולויזיפ העונתב .

▪ ב תועונת קלפ ס הי / היצנטסקא קפרמה לש םיקרפמ רפסמ םיברועמ .
▪ היצניפוסב / היצנורפ םיברועמ : הנלואל סוידרה ןיב ילטסידו יעצמא ילמיסקורפ קרפמ , ןיב קרפמ
הנלואל סורמוהה , סוידרל סורמוהה ןיב קרפמ , Radio-Lunate-Scaphoid Joint , םורטוקירט ,
הנלואו סוקסינמ .

תיבויח תאצמנ יהשלכ תירוססקא הקידב רשאכ  לופיטל תכפוה איה .

תיטאטס הקידב
תא םיקדוב סוטאטס תצווכמה המקרה – תקלד , תוקלצ , םיערק . חוכהמ םימשרתמו םיבאכ םישפחמ .
קודבל םעט ןיא תבאוכ תיטטס הקידב םא תא חוכ רירשה , יכ ה באכ םורגי ל היציביהניא .
לש ילמיסקורפה דיגב תקלד שי םא ECRB – תילאידר היצאיביד ןה ובאכיש תויטאטסה תועונתה
היצנטסקאו דיה ףכ שרושב .


הלוחה תקידב - קפרמ
5
יפל רירשה ןטבב וא דיגב םיערק רידגהל ןתינ 3 תוגרד :
הגרד 1 – ירונימ ערק – ןיעב ותוארל ןתינ אל .
הגרד 2 – יקלח ערק – דב " באוכ יכה כ .
הגרד 3 – הגרדב ערק 3 םורגל לוכי ( חרכהב אל ) תוביצי יאל ב קרפמ , יכ יטנוולר תוחפ הז קפרמב ה -
EF ה או Bone to Bone ש המו תומצעה ןה ולא תוביצי קרפמל קינעמ .

םירירש חוכ תקידב
תוילאנויצקנופ תועונת קודבל בושח יכה ( תובלושמ תועונת ) .
תילאנויצקנופ הניחבמ קפרמה תא ףפוכל תלוכי קודבנ – היצניפוס םע , היצנורפ .
תאשל תלוכי קודבנ לקשמ . בושחל שי לפוטמה תולבגומו היצקנופ לע .

םירירש ךרוא תקידב
רצקתהל םיטונש םירירש :
▪ Biceps – ספסייבה ךרואל תיפיצפס הקידב
▪ Pronator Teres
▪ ECRL , FCR , FCU

תודחוימ תוקידב
ל הקידב - Tennis Elbow
לש החיתמ ECRB ו - ECRL – הדימעב קודבנ / ב הבישי . אלמ רושייב קפרמ , המאב היצנורפ , כש " י
קלפב ס הי – טאל סנכנ - ףוסה דע טאל . תיבויח הקידבה םא – היהי ימוקמ באכ , םא םיחילצמ אל
קיפהל קלפ םע החיתמ השענ באכ ס דו הי י תירנלוא היצאיב – Mill's test .
לופיטה – היצלופינמ – תימואתפו הריהמ העונת ש דיגה ךותב תקלצ עורקל הרטמ דחא לש
םייטנוולרה םירירשהמ . ה עונת ה איה ותואב ה הקידבה ומכ ןוויכ . ףוסל דיה ףכ שרוש תא םיאיבמ
ע הריהמו הנטק העונת םישוע םשו תירנלוא היצאיביד לש חווטה " ךכל םורגלו תקלצה תא עורקל מ
ליחתי יופירה בלשש שדחמ .

תיבויח תיטאטס הקידב שי םא , גודל ' כש לש היצנטסקאב " תירנלוא היצאיבידבו י – העונתש הפצנ
איה םג באכת יטנוולרה רירשה לע הסימעמש תיביטקא ( לע הנחבאל עיגנ אל - דחא אצממ ךמס
דבלב ) .
המוארט ירחא קפרמה קרפמב ( םינושארה םיבלשב ) םורגל אל ידכ הקידבב םינידע תויהל םיכירצ
הכרה המקרה תודייתסהל .
עצבמ אוה התוא העונתל ידגנה ןוויכב רירש לכ חתמנ
הלוחה תקידב – ףכ - די
1
דיה ףכ תקידב


ןויאר

ןויארב דיה ףכל םייטנוולר םיטרפ :
היצקנופ :
▪ לפוטמה לש תולבגמה ןהמ ?
▪ לבגומ לפוטמה המל ?
▪ ולש תולבגמל םירושק ולש םימוטפמיסה ךיא ?
םימוטפמיס :
▪ דיה ףכב באכ .
▪ השוחת תוערפה ( הז םימעפל ו רתויב בושחה םוטפמיסה ) – ללוכ הקומע השוחתו תיחטש השוחת
היצפסוירפורפ ; םיקדוב חומ תועיגפ ירחא ה תא דיה ףכב השוחת .
▪ השלוח
▪ היצנידרואוק – תוקלחו תונוכנ תועונת עצבל תלוכי .
▪ היצפסוירפורפ
איה די וזיא איה לאשנש תונושארה תולאשהמ תחא דיה תיטננימודה .
היעבה רוקמ :
▪ ב מע " ש יראווצ / ילקרוט / Thoracic Outlet ( םינבמ הברה ללוכ ) .
▪ םייטנוולר םירירש
▪ עלצ 1-2
▪ ןוילע סקרוט
▪ םייטנוולרה םינבמהו תומוקמה לכ
ףוגב ילטסיד רוזיא לע רבודמ , ילשמ תוחפ דיה ןכלו כ וא םיימוקמ םיבאכ הב שי אלא םימוטפמיס ה
רתוי םיילמיסקורפ םירוזאמ םימוטפמיס תלבקמ איהש .

דיה ףכל תילאקיזיפ הקידב

תוקידב הברה שי רחאמ ו דיה ףכב םינבמ הברה שי . םרוגל ןויער םע הקידבה תא ליחתהל בושח
יתייעבה .
Quick Test :
קודבל םינווכתמ אל ונאש םירוזאל תמצמוצמ הקידב איה הריהמ הקידב ל קמוע .
דיה ףכב םימוטפמיס שי םא – הריהמ הקידבב ןוילעה עיברב םירוזאהו םיקרפמה לכ תא םיקדוב .
הריהמ הקידבב הנותחתו הנוילע הפגב :
▪ תויביטקא תועונת םיקדוב + over pressure םייטנוולרה םיקרפמה לכב .
▪ רירש ותואל םיאתמ םיבאכה רוזאשכ תיטאטס הקידב םיעצבמ , אמגודל : שישכ טנמגסב םיבאכ
7
C
תיטאטס הקידבב קודבנ בצועמש רירש לכ ב ידי לע
7
C .
▪ םימוטפמיסל םאתהב תיגולוריונ הקידב םישוע – עצבנ לומינ לש הנולת שי םא תיגולוריונ הקידב :
השוחת םיקדוב – םוטמרד ; םיקדוב כ חו – םוטוימ ; םיסקלפר םיקדוב .
אמגודל : תועבצאב לומינ לע ןנולתמ לפוטמ 4-5  ירנלוא בצע םיקדוב , םיקדוב
8
C ( םוקמב ראווצ
ןוכנה – ןיב
7
C ל -
1
T ) , השוחת םיקדוב , םירירש ( םוטוימ ) , םיקדוב Thoracic Outlet , םיקדוב
לע שגד םע ראווצ
7
C .

הו הדימב תיבויח הקידב – אל וא קמועל רתוי םיקדוב םאה טילחהל ךירצ , רושק הזש םיבשוח םא
תל ה הנול קמועל רתוי םיקדוב לפוטמה לש תיחכונ .
אמגוד : כש לש ילרטל דצב םיבאכ " י – טנמגס
6
C -
5
C ( רקיעב
5
C ) – יביטקא םיקדוב + OP ב קרפמ
ה - GH  כשב םיבאכל תמרוגש תיבויח תחא העונת שיש םילגמ םא " י  תא קודבל םיכישממ
קמועל רתוי ףתכה ( ל רבעמ - quick test ) .
הלוחה תקידב – ףכ - די
2
תולכתסה
תיללכ תולכתסה – קפרמבו ףתכב ומכ , ה תא ליחתנ תולכתסה לפוטמה םע השיגפב דימ , לפוטמהשכ
דמוע .
תימוקמ תולכתסה – תולכתסה ב בכוש וא בשוי לפוטמהשכ דיה ףכ רוזא .
▪ רוע – עבצ , תוקלצ , םיעצפ
דיה ףכ לש ןטקה רוזאב תומקרו םינבמ ןומה שיש ללגב תובר תויעבל תומרוג דיה ףכב תוקלצ .
גילב ערק טנמ דחא , קרפמ שיש ללגב , םידומצ םירירשו םידיג – יופיר שישכ , ה אל לולכל הלוכי תקלצ
לא טנמגילה תומקר קר א תורחאה תומקרה תא םג ו רהמ רתויש המכ דיה ףכ תא עינהל בושח ןכל -
הז בצמב דואמ יטנוולר לופיט והז תקלצל יוסיע .
▪ הכר המקר תרוצ :
- תוחיפנ – תיללכ / תימוקמ / הרטניא - תירלוספק / הרטסקא - תירלוספק .
א איה תוחיפנ ב תילאמרונ . דיה ףכב םיקרפמה בורב , הז תא םיאור תיקרפמ ךות תוחיפנ שי םא
רטנוו רשאמ תילסרוד רתוי א תיל .
- מ חנמ םיקרפ
- תומצע חנמ ( alignment )
Resting Position אוה דיה ףכ לש – Wrist תצקב היצנטסקא , תצקב תועבצא היסקלפ ( והז םג
ה ילאנויצקנופ חנמ )
ילרטלה הדיצב רשאמ דיה ףכ לש ילאידמה דצב היסקלפ רתוי שי

ב תוחיפנ - PIP – המ שושימ יפל עדנ תוחיפנל הביסה תא חטש קמועל – קודבל שי :
תילזונ תוחיפנה םאה ? םויבוניסה לש תוחיפנ וז םאה ? ששמלו הלוספקה תא סופתל רשפא , שי םאה
םצעב יוניש ?  ששמל םיבייח .
תצק שושימה םע הכחנ ילוא םיבאכ רימחמ שושימהש םיעדוי םא . ףכב דחוימב הקידבה ךלהמב לבא
רתויב בושח שושימה דיה .
שיגרנ שושימב ה םג םוחב הילע שי םא .
ב הלוספקה ללח ךותב םילזונה תא זיזהל חילצנ תיקרפמ ךות תוחיפנה םא - RA ד םג הארנ י היצאיב
תירנלוא ב - MCP .
צ הטסי – הכר המקר לש תיקש אלממש ךימס לזונ – טנמגיל / דיג , יהוז ךותב תחתפתמש תיקש
הכרה המקרה . םוקמה השק יד השוחתה םילזונה ץחל ללגב םימעפל לבא ךר תויהל רומא  רשפא
חותינב זקנל , םא הטסיצה ר קיפסמ הכ א רובשל רשפא התו .

Dinner Fork Deformity
תילטסיד המאב רבש ירחא , ב ד " סלוק רבש כ , תטשומ די םע הליפנ אוה העיגפה ןונגנמשכ –
שי םא Displacement היצמרופדל םרוגו תילאידרו תילסרוד ךלוה סוידרה לש קלחה .
Dupytren = היצמרופדל תמרוגש דיה ףכ לש היצפב תויוקבדיה .

ב ה לש תויצקלסיד Lunate וא ה לש - Capitate – שי םצעל םאתהב הרוחא וא המידק הטילב
היצקלסיד תרבועש .

שושימ
▪ ינושאר : הרוטרפמט , תוחל , תולכתסהמ םיאצממ קוזיח – תוחיפנ , תויצמרופד .
▪ רוע
▪ הכר המקר
▪ םצע
םיחטשמה לכ תא םיששממ םייקרפמה םיאתמה קמועב . םע הכחנ םיבאכ ררועמ שושימה םא
הקידבה ףוסל שושימה . ליחתנ שושימה תא קומע רתויו רתוי סנכנו חטשה ינפ לע .
ןורחא ששמנ יתייעבה רוזאה תא .
םירירש שושימ
םזאפס
היפורטא – שי םא היפורטא , ךר היהי רירשה .
הלוחה תקידב – ףכ - די
3
יתייעבה בצעל םאתהב םישפחמש המל יפיצפס תויהל ךירצ שושימה , תימוקמ היפורטא , םאתהב
םייטנוולרה םיבצעל  םיפצמש המל םאתהב שושימ .

תויביטקא תועונת תקידב
ה הקידב עצבתת בישיב שב וא ה הביכ .
םיקרפמה תא ליעפהל תלוכיה לע ינושאר םשור היהיש ךירצ םיקרפמה יוביר ללגב , ןכלו :
תויללכ תויביטקא תוקידב םישוע רשאכ בשוי לפוטמה , קפרמה םע ב -  90 , םעו המאל הכימת .

תויללכ תויביטקא תועונת :
▪ היצניפוס ו המאב היצנורפ . עצבל תלוכיהמ םשרתנ תועונתה תא .
▪ היצנטסקאו היסקלפ עצבל לפוטמהמ שקבנ ב - Wrist – בושח ל בל םישל תועבצאה חנמ ע " מ
יאמ ענמיהל - תיביסאפו תיביטקא הקיפס .
כשב היצנטסקא עצבמ לפוטמה םא " תופפכומ תועבצא םע י , תועבצא םע עצבלו ןקתל ונממ שקבנ
היצנטסקאב .
▪ תועבצאה תא רשיילו ףורגא תושעל לפוטמהמ שקבנ .
▪ היצקודבא קודבנ - היצנורפב המאה רשאכ תועבצאה לש היצקודא .
▪ לדוגאב היציזופוא עצבל לפוטמה תלוכי תא קודבנ ( tip to tip תירכ לומ תירכ וא ) .
מ םשרתנ תויללכה תועונתה תקידבב :
▪ תיתייעב העונת וזיא ?
▪ םיחווטב תויעב שי םאה ?
▪ ות באוכ םאה " עוציב כ ?
▪ הניקת העונתה םאה ?

תויפיצפס תויביטקא תועונת :
יביטקא םיקדוב םא טילחנ + OP יביטקא וא + יביסאפ . תיביטקאה העונתב ןיקת לכהש םיחוטב םא
םג םישוע OP .
יביסאפ םגו יביטקא םג םיקדוב םא – קודבל ליעי יכה ב םיוסמ קרפמ העונת דימו תמיוסמ תיביטקא
קודבל ירחא העונת תיביסאפ . הרקמ לכב , םע םיקדוב אל OP םיימעפ .

▪ המא –
היצניפוס - היצנורפ – יללכ ןפואב רבכ ונמשרתה , בוש קודבל ךירצ םאה טילחנ זא הקידב תיפיצפס
רתוי הדפקה םע .
עצבל רשפא OP תונוש תורוצב :
מה לכ תא םיקדוב זא תילטסידה המאה ךרד םישוע םא קרפ רמולכ םיילמיסקורפה םי - קפרמ ,
ו ןיב םיקרפמ ה הנלואל סוידר .
םא םינתונ OP כשל תילטסיד " י – ה תא םג קודבל ךירצ זא םיקרפמ םגו וניוצש ש קרפמה תא ןיב
ל סוידרה - Lunate ו דיאופקסו קרפמה תא וקירטה ןיב ורט הנלואל ם .
עצבלו המאה תא עבקל רשפא OP ה יקפרמ תא קודבל ךירצ זאו דיה ףכ ךרד - wrist .
▪ ףכ שרוש - די –
תורשי תועבצא םע היסקלפ
תופופכ תועבצא םע היצנטסקא
תירנלוא היצאיביד ( דיה ףכל הכימת םע )
תילאידר היצאיביד ( דיה ףכל הכימת םע )

היהי וללה תועונתה לכב EF לש STS
הלוחה תקידב – ףכ - די
4
תיטאטס הקידב
בגה לע הביכשב וא הבישיב לפוטמהשכ הקידבה תא םיעצבמ . םיקדוב וד - ידדצ תוושהל ידכ .
חוכ לע ינושאר םשור םילבקמ ( אירבה דצהמ ) ינשה דצב םג באוכ הז םאה םיקדוב והשמ באוכ םאו .
ףוגל הדומצ דיהו הטימה לע תכמתנ המאה לש ףופיכב קפרמה רשאכ  90 .
ה עונת תו קודבנש ןה :
▪ היצנורפ - היצניפוס – ב המאה - Mid Position . ןתינ ןכלו דחא קרפמ לע םידבוע תיטאטס הקידבב
דיה ףכל תילמיסקורפ תודגנתה .
▪ ב דיה ףכ שרוש היצנטסקא טעמ ( DF דואמ ןטק ) לש תיטאטס הקידבב 4 תועונת .
▪ פא היצנטסקאו היסקלפ ב המאה םע קודבל רש - mid position .
▪ קידב ת DF – כשל ילמיסקורפ עוביק " י , ןוויכל דיה ףכ לש ילסרוד דצב תודגנתה PF – תא םיכירדמ
לפוטמה : " דיה ףכ תא זיזהל יל ןתית לא ךלש " . טאל - םיררחשמ טאל .
יליבטיריאל בורק אלש בצמ והז םא ( הכומנ תוירג לש בצמ ) – ידכ ןמז רתוי ץוויכב ריאשהל ךירצ
באכל עיגהל ( מוע ךשמתמ ס מה המקרה לע ת תצווכ ) .
▪ תקידב PF – ו המאה לע עוביק ה דצב תנתינ תודגנתה ה ןוויכל דיה ףכ לש ירמלפ DF .
▪ Ulnar & Radial Deviation – הטימה לע היצנורפב המאה . םינתונו המאה תא םיעבקמ
תקדבנה העונתהמ ךופהה ןוויכל תודגנתה .

תועבצא – תועבצאה לש םירוסקלפה תא םיקדוב .

םייסנירטסקא םירירש –
▪ םירוסקלפ תקידב – ה ב די - mid position – MCP רשי ( דואמ טעמ ילוא flex ,) PIP ו - DIP ב -
flex לק . ה תודגנתה תנתינ היסקלפ תעונתל םידגנתמו םילטסידה סקנלפב . ה עוביק אוה ב א ףכ רוז
דיה ( םג תויהל לוכי ב - wrist ) .
▪ םירוסנטסקא לש הקידב – חנמ ותואב . ה ךופהה ןוויכל ילמיסקורפ סקנלפב תודגנתה .

םייסנירטניא םירירש :
▪ לש הקידב Interosseus ו - Lumbricals – MCP היסקלפב , PIP ו - DIP ב דיהו היצנטסקא
תאצמנ ב - mid position .
ה לע עוביק - wrist , לפוטמהו ילמיסקורפה סקנלפל תודגנתה היסקלפ תעונת עצבמ .
▪ היצקודא תקידבל - היצקודבא – ה היצנורפב המא . היינשהמ תחא תוקוחר תועבצאה ו םינתונ
ל תודגנתה - 2 םעפ לכ תועבצא . ה ףכ לע עוביק - דיה . םיענ עגמב תועבצאה תא לפוטמל ברקל םיסנמ
ךרו ( צק םע אל תו עבצאה ונלש תו ) .

לדוגא
םיקדוב 5 תודגנתה םע תועונת ל סקנלפ ילמיסקורפה – היסקלפ - היצנטסקא , היצקודא - ו היצקודבא -
Opposition .
ה לפוטמל חונש חנמב לדוגא ( דב " כ היציזופוא טעמב ) ב דיהו - mid position .
ה תא םינתונ לע עוביק ה לפרקטמ ה הנושאר .
קודבל םיצור התואש העונתל םאתהבו ךופהה ןוויכל תודגנתה םינתונו םוקמב ראשנ לדוגאה .
ךופהה ןוויכל לדוגאה תא ריזחהל םיסנמ היציזופואב ( תבלושמ העונתב ) .

PIP
פה לע עוביק ל ו ילמיסקורפה סקנ תודגנתה םינתונ לע ה סקנלפ ילטסידה ל ןוויכ היצנטסקאו היסקלפ .

הלוחה תקידב – ףכ - די
5
דיה ףכב תירלוספק תינבת
▪ Wrist  היסקלפ = היצנטסקא
▪ MCP & IP  Flexion > Extension
▪ Thumb CMC  Abd > Extension
םישנא שיש וארה םירקחמ ע ם OA לבא אלל םוש ןיאש םינעוט ןכלו תירלוספק תינבתב הלבגה
תינבתל תועמשמ .
היהת תירלוספק תינבתב הלבגה קר הלוספקה יביס לכב םייוניש שישכ . םייוניש ויהיש תויהל לוכי
ךכמ האצותכ תירלוספק תינבת ןיאו םיוסמ רוזאב תיניצר תוקבדה שי ילוא לבא הלוספקה יביס לכב .
תירלוספק תינבת יבגל תונקסמ קיסנ אל הלוספקה תא םיקדוב אלש דע ןכל .

תקידב תוירוססקא תועונת
ירחא םיקדוב ונעציבש תיביסאפו תיביטקא הקידב .
תוירוססקא תועונת תקידבל םיאנתה דחא  תיגולויזיפ העונת ךרד דדובל םילוכי אלש םיקרפמ –
הלאכ םיקרפמ הברה שי דיה ףכ רוזאב . לא םיקרפמה לכב םיקדוב אל א הכ דע םיאצממל םאתהב
הקידבב ואצמנש .

דיה ףכב חוכ תקידב
מ חוכ תכרעה שי ה תיטאטסה הקידב . עצבל רשפא ה הקידבה תא יטאטס ת םינוש םיחווטב ו תויווזב
תונוש .
יפיצפס חוכ קודבל בושח ירפירפ בצעב והשלכ קזנ שי םא םייטנוולרש םירירש לש בצעה ותואל .
ע םיקדוב עוגפ בצע הזיא םיעדוי אלשכ " עגפנ בצע הזיא ןיבהל מ .
תוילאנויצקנופ תוקידב – םיעצבמ וא םייפיצפס םירירשל רובע תויפיצפס תועונת .
םיקדוב דיה ףכב חוכ םיקדובשכ – Power Grip ו - Precision Grip
Power Grip – םייסנירטסקא םירירש לש הדובע רקיעב – והשמ תוספותש תועבצאה לש הדובע ,
לדוגאה לש ץחל לומ םירקמה בורב . חוכו קזוח תרטמל ילאנויצקנופ .
- ב לש הזיחא לילג – ה לדוגאב היציזופוא שיו םידבוע םירוסקלפ
- לש הזיחאב רודכ – רתוי םיחותפ לדוגאהו תועבצאה לבא הדובע גוס ותוא , לע םג עיפשמ
תועבצאל דחיב לדוגאה םוקימ .
- הזיחא רתוי ןטק לקמ לש – לדוגאה םוקימ לע םג עיפשמ .
- הזיחא הדווזמ לש – וז הלועפב יתועמשמ תוחפ לדוגאה .
םימיאתמ םירזיבא םע לפוטמה תויצקנופל םאתהב איה הזיחאה לש הקידב .
רישכמהש גואדל בושח לבא רתוי קיודמ ןפואב קזוח םידדומש םירישכמ םג שי י קודב הזיחא
יטנוולרש ת לפוטמה לש היצקנופל .
Precision Grip – קויד תשרודש הזיחא . םייסנירטניא םירירש לש איה הדובעה רקיע . םיקיזחמ
לדוגאה לומ ץפח ( לדוגא תירכ לומ עבצא תירכ וא לדוגאלו עבצא הצק ןיב םיזחוא , דצל לדוגא ןיב וא
עבצאה לש ילרטלה – דב " עבצא כ 2 ) . היצנידרואוק תשרוד הזיחאה , השוחת , םיקרפמב העונת חווט
חוכו .

תקידב םירירשה ךרוא
טנ םע םירירש י רצקתהל הי : FDS , FDP , ED , Adductor Pollicis .
רוא תא ה לש וכ - Adductor Pollicis יכל החיתמב קודבנ ו היינש לפרקטמל עוביק םע היצנטסקא ןו .

הלוחה תקידב – ףכ - די
6
השוחת – Sensation

השוחת קודבנ םיאבה םירקמב :
▪ השוחת תויעב לע ןנולתמ לפוטמה ( לומינ , השוחת רסוח .. ) – לע הנולתה ןיב לדבה שי םימעפל
תילאקיזיפה הקידבב םילגמש המ ןיבל השוחתה תערפה , הנולת לכ לבא ( םוחו רוק לע םג ) םיבייח
קודבל .
▪ ןאכ דע הקידבהמ וא רופיסהמ םא םידשוח תמייקש יהשלכ תיבצע היעב וא םד תקפסאב היעב .
▪ הרושקש היגולותפ לפוטמל שי םא וא לשמל תרכס ומכ תיחכונה הנולתל הרושק אל ( היגולותפ
םדה תקפסאב היעב וא תיבצע היעבמ האצותכ השוחת תויעב הב תויהל תולולעש ) לפוטמה םא םג
הז לע ןנולתה אל .

םיקדוב המ ?
▪ םוחו רוק
▪ תיחטש השוחת – לק עגמ
▪ הקומע השוחת – ץחל , היצרביו , היצפסוירפורפ
▪ יצנימירקסיד ה תודוקנ ןיב

תיחטש השוחת –
די עגמ םע קודבל רשפא , ןפג רמצ ...
םיקדוב ה תא רוזא ה ינשה דצל האוושהב יטנוולר ( חטשמה ותואב ) , םייניע םצוע לפוטמה , לפוטמה
םאה דיגהל ךירצ שיגרמ אוה םידדצה ינש ןיב השוחתב םילדבה .
טנמגסב היעב שיש םיששוח םא C
5
– טנמגסה בחורל םיקדוב .
תהב םא םיקדובש המל טילחהל שי בחורל וא ךרואל הפגה תא קודבנ םאה .
בצעל סחייתנ , תילאמרונה השוחתלו טנמגסל ( טנמגס – םוטמרד , ירפירפ בצע – לש יתשוחתה קלחה
בצעה .)
ס הז םאה טילחנ הזל םאתהבו תילאמרונבאה השוחתה הפיא םילגמ י ירפירפ בצע וא ילטנמג
( רופיסל םג םאתהב ) . תילאמרונבאה השוחתה לש הפמה תא םירייצמ .
אמגוד : ב רבש - Shaft ב עוגפל לוכי סורמוהה לש - Radial Nerve – לע עיבצהל לוכי רופיסה
ירפירפ בצעב העיגפ .
תיבצע היעב ונל שישכ םימעפ הברה , היהת תחא היעבמ רתוי .
םיבאכל םורגיש לוורשה לע ץחל םג תויהל לוכי בצע שרוש לע ץחל שישכ , הז תוחיפנ שי קומע הז םא
טומ עיפשי ו השוחתה לע םגו תיר .

Carpal Tunnel Syndrome
תוביס הברהמ םרגיהל לוכיש ינאידמה בצעה לע ץחל :
▪ תוחיפנמ
▪ םצעהמ ץחל שישכ \ םצע לש תובעתה \ םוקמב אל םצע
▪ ביבסמ תוכרה תומקרה לכמ ץחל ל הלעת
רמולכ – תויהל הלוכי הביסה תיתקלד וא תינאכמ .
ןוחבא :
▪ Tinel's Sign – ןיב הלעתה רוזאב תושיקנ FCR ל - Palmaris Longus לע וא Lunate
( סוידרל תילטסיד ) ו םימוטפמיסה תוררועתהל ומרגי ל םילומינ תעפוה .
▪ Phalen’s test – מיסקמ היסקלפ א כשב תיביסאפ תיל " הקד החונתב םיראשנו י , םיעיפומ םא
תיבויח הקידבה םילומינ .

הלוחה תקידב – ףכ - די
7
De Quervains’s
לש ףתושמה לוורשה לש תקלד Abductor Pollicis Longus ו - Extensor Pollicis Brevis .
דיה ףכ לש העונת לכב טעמכ העיפומ היעבה .
הנחבא :
הז באכיש המ םידיגל לוורשה ןיב היעב הז םא :
▪ היצנטסקאו היצקודבאל תיטאטס הקידב – היצנטסקא איה העירפמ רתויש העונתה . ארונ םימעפל
היעבה תא ןחבאל השק
▪ החיתמ
▪ תבאוכ הדוקנ אוצמל הפצנ יתדוקנ ץחלב שושימב .
▪ תיטנוולר תיביטקא העונת .
▪ לדוגאה לש תועונת תושעל לפוטמהמ שקבנו םידיגה לש לוורשה לע פוקסוטטס םימש םא , רשאכ
ד שי לוורשב םידיגה לש הקלח העונת ןיא לוורשה לש תקל ןכלו ות " םישער עמשנ העונת כ ( השענ
ילאמרונה דצל האוושה ) .
▪ Finklestein’s test – החיתמ תקידב . רוגסלו דיה ףכ ךותב לדוגא סינכהל לפוטמהמ םישקבמ
תא דוגאה לע תועבצאה ל תיביסאפ העונת םישוע לש תירנלוא היצאיביד . לע םירמוש דיה ףכ שרוש
ב - mid position היצנטסקאל היסקלפ ןיב .

הרקמ רואית

תב השיא 71 רבש םע Colles לאמש דצב ( 52 \ 6 Lt Colles F 71 )
ינפל דיה תא הרבש 6 תועובש .
סבג ילב העיגמ , הבוט הדמע שיו רבוחמ רבשה

תיטנוולרה הפגהמו תלפוטמהמ יללכ ןפואב ןושארה טבמהמ רבכ םשרתהל חוכשל אל .
תיטננימודה איה די וזיאו סבגה תא ודירוה יתמ לאשנ .
ןויאר :
ומד םיטרפ פרג םי
▪ והשימ םע הרג איה םאה לאשנ , הרזע תלבקמ איה םאהו הרזע הכירצ איה םאה .
▪ החפשמ
▪ רבשה ינפל דוקפתה תמרמ הצורמ התיה םאהו רבשה ינפל דוקפת תמר .

הירוטסיהה – Hx :
▪ יעבה לש הירוטסיה ה
▪ הלפנ ךיא ?
▪ סבגב התיהש ןמזב השיגרה ךיא ?
▪ סבגה תא הל ודירוהש לומתא זאמ הרוק המ ?
▪ סבגה תא ודירוה יתמ ?
▪ םימוטפמיסה תרמוחלו יפואל םיאתמ ןונגנמה םאה ןיבנ ךכו העיגפה ןונגנמ תא ןיבנ .
ב התיה הליפנה םא - Close Pack Position םורגל לוכי הז ל תוכרה תומקרבו םיקפרמב קזנ
ו ב תא םג קודבנ יניטור ןפוא לכ יטנוולרה עיברה .
▪ הלפנ המל תעדוי איה םאה ררבנ – תרוחרחסמ המרגנ הליפנה םא לשמל ( לפטל תוסנל רשפא
לקשמ יוויש תויעבב )
הירוטסיה ירחא ה פנ י הל :
▪ השיגרה המ ?
▪ התשע המ ?
▪ המרגו ךורא ןמז ךשמב רבשה תא הבחס ילואש וא ידיימ לופיט הלביק איה םאה תעדל םיצור ונא
רתוי לודג קזנל .
▪ הל היה סבג הזיא ? הפיא דע הפיאמ ? לדוגאל העונת שפוח היה םאה ?
▪ סבג םע איהש ןמזב תויתעונתל ןוימב הכרדה הלביק תלפוטמה םאה ? ןמזב תועונת התשע םאה
הזה ?
הלוחה תקידב – ףכ - די
8
▪ ס ויה םאה יכובי םירחא םימוטפמיס וא ם ?
▪ סבגה םע דקפתל הכישמה איה םאה ? ( תיטננימוד די וזיא ? )

םימוטפמיס :
▪ סבגב
▪ סבגה תא ודירוהש זאמ – לומתא קר יכ רבוע באכהש דע ןמז המכו באכה תא רימחמ המ לאשנ אל
דיהמ סבגה תא ודירוה , ןושיל החילצה םאה לואשל בושח לבא / םיבאכ ויה םאה / םיבאכ ויה הפיא
סבגה תא ודירוהש זאמ ?
▪ ה המכ אי לומתא זאמ הלש דיב תשמתשמ ?

תיללכ תואירב :
םירחא םיקרפמ לע שגד םע , הליפנל ומרג ילואש תולחמ וא דיה יופיר לע עיפשהל תולוכיש תולחמ .

תילאקיזיפ הקידב – O\E
תלפוטמה בצמ יפל קודבנ
▪ תולכתסה
▪ שושימ – רועה בצמ המ , ירחא שבי אוה םאה תדרוה סבגה ?
▪ עיברה לכ לע לכתסנ
▪ השוחת – שי םילפוטמ ירחאש תדרוה סבגה ושיגרי תילאמרונ אל השוחת , רפיה וליפא , ללגב
עגמ היה אל ןמז הברהש רוזאב .
▪ הריהמ הקידב – לש ה ראווצ , ה ףתכ ( יביטקא + OP )  Tx+Cx ןוילע , ףתכ , קפרמ – תועונתה לכ
( יביטקא + OP ) .
▪ המא – קודבנ קפרמה רוזאב םירירשב םיבאכ שי םא הקידב יטאטס ת .
▪ כש " י – שי םילפוטמ קודבנש םלצא יביסאפ הלאכ שי יביטקא + OP דב לבא " וא יביטקא וא קודבנ כ
תרזענ העונת .
▪ לדוגאו תועבצא – תלוכיל םאתהב .
▪ דב " תמצמוצמ העונתה כ
▪ םיקפרמ ליעפהל ליחתהל בושח וא תויביטקא תועונתלו רועב לופיטל לפוטמה תא ךירדנו AA .


הלוחה תקידב – ךרי
1
ךריה תקידב

לע שגדב איה הנותחתה הפגב היצקנופה WB .

קדבנה ןויאר

▪ םיפרגומד םיטרפ
▪ םימוטפמיסה םוקימ (Body Chart)
- רוזאב תומקרב וא קפרמב היעב ללגב תויהל לוכי ךריה רוזאב באכ .
- לשומ באכ תויהל לוכי ך ןגאהמ , המ - SI Joint בגהמו .
- המ באכ - Patello-Femoral Joint מל אל לבא ךריה רוזאל ךילשהל לוכי רפ ךריה ק .
- העשפמהו ךריה רוזאל םיבאכ ךילשהל תולוכי תוימינפ תויעב .
- המ ןיבהל ונל ורזעי םימוטפמיסה תוגהנתהו לפוטמה רופיס ו ו רוקמ ל היעב .
- ימינפ רביא לכ אצמנש לעמ תצק ל ךריה רוזאב םיבאכל םורגל לוכי האלהו םיינתומ .
- ררבל בושח םימוטפמיסה םיעיפומ יתמ , םתוא שילחמ המו רימחמ המ ?
- ךריה קפרמ ךותב היעב – הלוספק , גיל םיטנמ , קפרמה יחטשמ – ימוקמ באכה םא , עיפומ אוה
מה רוזאב רפ העשפמהו ק . םשמ ךילשמ באכה םא – ךריה תמדקב עיפוי אוה .
- ובצעה ב סה י מהמ ךלשומ באכ ןכלו דואמ בחר ךריה לש ילטנמג רפ חטשמ לכב תויהל לוכי ק
ךריה .
ךרבה רוזאב קר שגרומש ךלשומ באכ םע םילפוטמ שי ( ךרבה תמדקב רקיעב ) .
▪ םימוטפמיסה תוגהנתה –
- תואבה תויצקנופה יבגל םיררבמ : הכילה , תוגרדמ , החונת ייוניש , שבלתהל ישוק , תליענב ישוק
םיילענ .
- קנופה תמר םא היצ םיקלח אל םיחטשמ לע הכילהו הציר יבגל ררבנ ההובג לפוטמה לש .
- קנופהמ תחאב היעב שי םא תויצ לש WB – בלש הזיאב ררבנ – ה בלשב - Stance ה וא -
Swing ( גניווסה ןמזב הז םא , חרכהב אל הז ב היעב - WB ) .
- בל םוקמ שי ק והמ ןיבהל הסננו תיתייעבה היצקנופה תא עצבמ אוה ךיא םיגדיש לפוטמהמ ש
ישוקה .

תילאקיזיפ הקידב

הריהמ הקידב ( Quick Test )
▪ הריהמה הקידבה םע ליחתנ חרכהב אל .
▪ קנופהש ללגב היצ תללוכ WB , ןותחתה עיברב םירוזאה לכ ןיב קודה רשק שי , הפיא הנשמ אל ןכל
ןותחתה עיברב היעבה , לכ לש םג הקידבב ךרוצ שי עיברה ראש .
▪ תוללוכש תויצקנופ לע תולכתסה עצבנ WB – עיבר לכב איה תולכתסהה .
▪ עיברה לכב קודבנ :
- יביטקא + OP
- יטאטס – ךרוצל םאתהב – םיוסמ רירשל םיאתמש רוזאב םיבאכ שי םא .
- יטנוולר תויהל לוכיש רירש לכ וא םירירש תצובק לכ לש חוכ .
אמגודל : םע לפוטמ שי םא Flat Foot םישועש םירירשה חוכ תא קודבנ IR .
IR החוטש תילאידמ תשקל םורגל לוכי ךריב לנרטסקאל לנרטניאה ןיב ןוזיא רסוח שי םא ור םירוטט
( שלח והשמ םא קודבנ \ רצוקמ \ ךראומ ) .

הלוחה תקידב – ךרי
2
תולכתסה
תיללכ תולכתסה –
▪ לבוס אוהש לפוטמה ינפ לע םיאור םאה ?
▪ ףדוע לקשמ

תיפיצפס תולכתסה – רוע , הרוצ , חנמ ....
פמה לכ תא קודבנ ר היעבה ןכיהל רשק אלל םיק .
תוחונתה לכב םיעצבמ תולכתסה – הדימע , הביכש , הבישי , הקידבה רדס יפל .
הדימעב תולכתסה –
▪ ע יעבט ןפואב דומעי לפוטמה " םשרתהל לכונש מ . קודבנ לקשמה הטונ לגר וזיאל
▪ לע הווש לקשמו רשי ףוג םע דומעל לפוטמהמ שקבנ 2 םיילגרה , ויהי םיילגרה תופכש ךכ לק קוסיפ
ךרבה יקפרמל תחתמ ( ןגאה בחורב ךרעב )
▪ םיילענב םגו ףחי לפוטמהשכ םג הקידבה תא םיעצבמ ( לענה תעפשה םא תוארל לכונש ידכ \ סרדמה
הדימעה לע )
▪ ירוירטנא טבמב לפוטמה לע םילכתסמ , ילרטלו ירוירטסופ .
▪ Anterior –
- לגרה חנמ – לגרה ףכמ םשרתהל , חנמ ותואב םיילגרה יתש םאה , ןיב הנוש והשמ םאה 2
םיילגרה .
- תויצטור – שי םאה םימשרתמ IR וא ER םזגומ – לגרה ףכ לע אלו ךריה לע לכתסהל בושח .
- דאווקה תסמ
- םירוטקודאה תסמ
▪ Posterior –
- מ הרדשה דומע לע םילכתס ה ירבמול (Lx) – המוקע שי םאה תילאמרונ / C-curve /
S-curve / List ( List = הארנ םואתפו דחא דצל רשי הרדשה דומע ןיעמ flexion side
תוילוחה ןיב )
- רול יזוד ס – םימשרתמ הזודרולהמ הרוחאמ . הלק היהת המוקעה ילאמרונ ןפואב . רול יזוד הלק ס
בגה לש חוכה חנמ והז .
- ה תסמ - Gluteus Maximus – היפורטא רובעלו שלחיהל הייטנ םע רירש .
▪ Lateral –
- ךריה חנמו ןגאה חנמ – ןגאה ילאמרונ ןפואב היהי ב - Mid Position = ה - ASIS הו - PSIS
וק ותואב . ה - ASIS הו - Pubis וק ותואב םג – ב ךריה קרפמ - Mid Position .
תרבגומ הזודרולה רשאכ , ב אוה ןגאה חנמ - APT ( זכרמב רבועש ריצ לע העונת השוע ןגאה
ךריה קרפמ . ב - APT ה - ASIS תמדקל תברקתמ ןגאה תמדקו הטמ יפלכ םגו המידק םג רבוע
ךריה ) – עונת רצוי הז היסקלפ ת ךריב .
- ךריה לש ילרטל דצ – לש רוציק שי םא ITB , לש ילרטלה דצב עקש הארנ םירקמהמ קלחב
ךריה . ה רשאכ סגנירטסמהה לשו דאווקה לש הלודג הסמ שישכ םג תויהל לוכי עקשה לבא -
ITB ןיקת ךרואב .

א הדימעב תולכתסהה ירח םיקדוב ה תא הבישיב לפוטמ , ןטבה לע הביכשבו בגה לע הביכשב .
בכוש לפוטמהשכ – רשי בכוש אוהש םיאדוומ – ה - Iliac Crests הבוג ותואב , בוביסב אל ןגאה ,
חנמ ותואב ךריה יקרפמו .
ךות תוחיפנ שי םא - יקרפמ ת , םירקמה בורב , קומע קרפמה יכ התוא הארנ אל .
רועמ םג םשרתנ הביכשב , עבצ , םירירש תסמ מו רוזאה תרוצ .


תויפורטא שי םאה , רתוי לודג רירש שי םאה , רירשה תרוצ םאה
תילאמרונבא ? רתוי ךר רירשה םאה קודבל רשפא היפורטאב םיניחבמ םא .
הלוחה תקידב – ךרי
3
תוימרג תודוקנ לע תולכתסה
הנוכנ הדימעב דמוע לפוטמהשכ תעצבתמ הקידבה .
םיילגרה הבוג תא תוושהל ידכ ןותחתה עיברב תודוקנ המכ ןיב הבוג םיוושמ – Iliac Crests ,
ASIS , PSIS , Greater Trochanter , ילאידמ סולואלמ .
▪ Iliac Crest – הנוילע יכה הדוקנב – דיה םע םישיגרמו םיינתומה רוזאל ונלש םיידיה תא םיאיבמ
ה תא - Iliac Crest . מ םיידיה ק םיידיהש ךכ המינפ הכרה המקרה לכ תא םיזיזמו הפצרל תוליב
מ ויהי ונלש וילעמ שמ .
▪ ASIS ו - PSIS – תילטסיד יכה הדוקנב .
ASIS – ה הצק תא םישיגרמו רוזאה לע דיה ףכ לכ תא םיחינמ - ASIS לע לדוגאה תא םיחינמו
רתויב תילטסידה הדוקנה .
PSIS – המוגל תילאידמו תילטסיד טעמ אצמנ ( תמייק םא ) ל סחיב תילטסיד יכה הדוקנה וא -
Crest . הטילבה תא םישפחמו לדוגאה תירכ םע שושימה תא םיעצבמ .
▪ GT – תילסרודו ההובג יכה הדוקנה תא םיאצומ . ה לע וידי תופכ תא חינהל לפוטמהמ םישקבמ -
Iliac Crest , ה - GT לפוטמה לש ויתועבצאל סחיב תילטסיד טעמ אצמנ . קלחה תא אוצמל ידכ
ה לש ילסרודהו ןוילעה - GT עבצאה םע שממל רשפא ( הטילב שיגרנ ) .
▪ ילאידמ סולואלמ – ה תא שפחנ תילטסיד יכה הדוקנ . ויהי ונלש םייניעה ובש בצמל עיגהל הסננ
ונלש םיידיה תופכ הבוגב ( היטהב אלו רשי ונלש שארהש אדוול ךירצ ) .

תולכתסהה תורטמ :
▪ ךריה חנמ
▪ םיילגרה הבוג

הדימעב ילאמרונ ךרי חנמ :
Mid Position לכה לש – ןיב היצנטסקאל היסקלפ , היצקודאל היצקודבא , ןיב IR ל - ER
ילאמרונ אל חנמה םא – שי Postural Fault = חנמב יוקיל .
ע םרגנ חנמב יוקילה םא " ל תוחפל עיגהל ךריל רשפאמ אלש ינשה ןוויכב יביסאפה חווטב הלבגה י -
Mid Position , ז " היצמרופד שיש א .
ךריב תוצופנ יכה תויצמרופדה ןה : היסקלפ , ו היצקודא - ER ( לוכי תויצמרופדהמ תחא תויהל ה וא
ש בולי ש לש ת לש וא םיי ןהמ שו ) .

Flexion Deformity –
ב תויהל לגרל תמרוגש תיביסאפ הלבגה שי הרדגהה יפל היסקלפ ל עיגהל לגרל תרשפאמ אלו - mid
position ןיב היצנטסקאל היסקלפ .
תוירשפא תוביס :
▪ ךריה לש םירוסקלפ רוציק – Short Hip Flexors
▪ תיקרפמ הלבגה – Tight Capsule & Ligaments
היסקלפ תיצמרופדב הארנ ק ע היצסנפמו " תרבגומ הזודרול י ( ןיב L
5
-S
1
) ב ןגאו - APT חרכהב אלו
ב המצע היצמרופדה תא הארנ ללג היצסנפמוקה . השק היצמרופדה םא , היצסנפמוקה חרכהב יהוז
הדימעב הארנש .
יצמרופדל ןמזה םע םורגל הלוכי תרבגומ הזודרול םג ת היסקלפ – םע תונתשהל לוכי תומקרה ךרוא
היצמרופדל םורגלו ןמזה .
המל םרג המ הנשמ אל , לכהב לפטל ךירצ .
ןיב חנמה לע עיפשי הז םויליאה םע דחיב זז םורקסה םא L
5
ל - S1 .
ויליא לש העונת ם לע עיפשת דחא ה - Sacro-iliac Joint לעו סיבופה לע וא םירירשה ךרוא . לוכי
בגה לע עיפשהל , ה הלופקס , ה ראווצ ...
בגה לע הביכשב – פב ךריה םע בכשי לפוטמה היסקל ו ת םג היה היסקלפ קושה תא איבהל ידכ ךרבב
ב היהי ןגאהש וא הטימל לגרה ףכו - APT דחא םויליא לש היצטור וא .


הלוחה תקידב – ךרי
4
External Rotation Deformity
ךריב תוצופנה תויצמרופדהמ תחא .
ב ךריה - ER ב תיביסאפ הלבגה שיש ללגב - IR ל עיגהל וליפא ךריל תנתונ אלש - mid position .
תוירשפא תוביס :
▪ םישועש םירירשה לש רוציק ER
▪ תיקרפמ הלבגה – םיטנמגילו ךריה קרפמ לש הלוספקב םירוציק .

Adduction Deformity
ל עיגהל תרשפאמ אלש תאזכ הדימב תיביסאפ היצקודבא לש הלבגה - mid position .
םיירשפא םימרוג :
▪ ךריה לש םירוטקודא רוציק
▪ היצקודבא רשפאמ אלש הלוספקה לש רוציק
ףוגה לע העפשה :
▪ הדימעב – תחא ךריב היצמרופד שיש החנהב .
- הלק היצמרופד שי םא – ו לרטוינל עיגהל ןתינ אלש ךריה ה ךותב תצק - Add – היצקודאה
ש ךכל םורגת דומעי לפוטמה לגרה ףכ התוא לש ילרטלה קלחה לע , ףכ לכ לע דומעל ידכו
לגרה , היצמרופדה לש דצב ןגאה " לפונ " הפצרה ןוויכל  ףוגב תורחא תויעבל םרוג
תופסונ תויצסנפמוקלו .
- ומח היצמרופד ר ה – הבלצהב ויהי םיילגרה , תיכנא היהתש הדיצה לגרה תא איבהל ידכ
הפצרל , םירהל ךירצ לפוטמה היצמרופדה לש דצ ותואב ןגאה תא , םע עגמב אל לגרה זא לבא
הפצרה – הפצרל לגרה ףכ תא איבהל ידכ דומעי אוה תועבצאה לע .
- הרומח היצמרופדבש ךכ , היצמרופדה לש דצב – ו הובג ןגאה ב ךומנ תיסחי אירבה דצ . חנמה
רצוי היצקודבא אירבה דצב .
- ב - L
5
םורקסה ןוויכב ךישמת הילוחהש םיפצמ .
- םא ןימיב היצמרופדה  מוקב ךרוצ שי ןכלו לאמש דצל הנפת הילוחה פ לש היצסנ C-Curve
היצסנפמוקל ידגנה דצל רומק ( אירבה דצל ) .
- תולוכי תויהל הנוש הארית הנומתהו תורחא תובר תויצסנפמוק .
▪ יכשב בגה לע הב –
היצקודאה תא הארנ – תא השעי אוהש וא הבלצהב םיילגר םע בכשי םדאה הרומח היצמרופדה םא
הש הארנו הדימעב השועש היצסנפמוקה - Iliac Crests אל םידדצה ינשמ םיאצמנ הבוג ותואב .

םיילגרה ךרוא
▪ תונוש תוימרג תודוקנ לש הבוג םיקדוב .
▪ לקשמ הברה תאשונ אל הלוביפהו רחאמ ילרטל סולואלמ קודבל יתועמשמ תוחפ .
▪ םיילגרה ךרואב שרפה שי םא – קנ הקידבב אוצמל םיפצמ ' ינשה דצל תיסחי ההובגש תחא .
ה הבוגב שרפה םג אוצמל הפצנ םיילגרה ךרואב שרפה שי םא Iliac Crests .
▪ תילמיסקורפל תילטסידמ עצבתמ םיאצממה חותינ . מ הקידבה תא ליחתנ ה - Iliac Crest תא ומכ
חותינה . סולואלמל ךלנ היעב ונאצמו הרקמב ילאידמה תילמיסקורפ םשמו .
▪ לואלמב שרפה שי םא ו ס םי םיילאידמה דצ ותואב ( הש דצב הובג סולואלמ - ASIS הובג ) , ריבס
ילטסיד םוקממ תעבונ היעבהש חינהל תיסחי סולואלמ לאידמל . סולואלמל תילטסיד – הבוגב היעב
םייקרפמ ךות םייוניש וא סולאטה וא סואנקלקה ישרפהל םימרוגש ב הבוג קרפמ ( יוניש אמגודל
פמה סוחסב ר יק ) . םיסולואלמ ןיב שרפהל תפסונ הביס תויהל הלוכי ציזופ י לגרה ףכ תי – לשמל
סופטלפ .
▪ תוביסה םיילגרה ךרואב םישרפהל ל תוקלחתמ 2 תוצובק :
- ימוטא שרפה / םיילגרה ךרואב ינבמ – Anatomical (true) Leg Length Difference
- םיילגרה ךרואב ילאנויצקנופ שרפה – Functional (apparent) Leg Length Difference
- תונשל ןתינש סופטלפ – שישכ לשמל סופטלפ הדימעב קר  ילנויצקנופ
- קפרמה חטשמב יונישמ עבונש סופטלפ ( הנתשמ אל )  ימוטנא / ינבמ
▪ שרפה ותוא היהי סולואלמל תוילמיסקורפה תודוקנה ראשבש הפצנ , היצסנפמוק ןיאש יאנתב .
הלוחה תקידב – ךרי
5
▪ רשאכ ב שרפה םייק - Iliac Crests ו מב שרפה ןיא ל סולוא םי  םיקדוב לש הבוג GT , שי םא
םידדצה ינש ןיב שרפה , תוירשפאה תוביסה ןה :
- ימוטא שרפה – ה ךרואב יוניש - Femoral Shaft , Tibial Shaft , םימוטנא םייוניש , םיינווינ
ךרבב דכו ' ...
- ילנויצקנופ שרפה – ד פ ךרבה קרפמב תויצמרו – סוראו / ידמ לודג סוגלאו , לש רוציק ITB לוכי
נויצקנופ סוגלאול םורגל א יל .
- דצ ותואב םישרפהה םתוא תא הארנ רתוי תילמיסקורפש םיפצמ .
▪ PSIS, ASIS –
ןיב שרפה ותוא םייק םא ASIS's ו דצל דצ ןיב ןיב PSIS's דצל דצ ןיב = ןגאה לכ לש העונת
הדיחיכ ב דחא דצ .
- םיימוטנא םייוניש  ןגאה ךותב םירבש , רומפה ראווצ וא שאר לש םירבש , ךות םייוניש
סוחסה לש יניצר ןווינ ומכ ךריה קרפמב םייקרפמ
- ל רקיעב םירושק םיילאנויצקנופ םייוניש - SI jt .
- דחא דצב המידק םויליאה לש המידק היצטור שי םא  ה - ASIS הו ךומנ היהי - PSIS הובג
ינשה דצל תיסחי .
▪ הרצק תחא לגר שי םא – ומנ ןגאה ך הרצקה לגרה דצב  C-Curve לגרה לש דצל רומק היהיש
הרצקה .
▪ לש שרפה אוה יתועמשמ שרפה 0.5 רטמיטנס , חנמ לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל לוכי אוה יכ
תוילוחה , וכו ראווצה ' .. .
▪ קנ הבוגב שרפה םיאצומשכ ' םאה קודבל ךירצ םיילגרה הבוגב שרפה שיש הנקסמל םיעיגמו תוימרג
נויצקנופ וא ימוטנא אוה שרפהה א יל .
▪ ב קודבל רשפא NWB הביכשב – הדידמ טרס םע םידדומו בגה לע בכוש לפוטמה .
ומ דו פוטמהש םיא ל רשי בכוש – רשי ןגא , Iliac Crests ב הבוג ותואב - 2 םידדצה .
ה ןיב וק םיחתומ - ASIS's ב םיילגרו - 90 תולעמ וקל .
שפא םא תא םירדסמ ר 2 חנמה ותואב םיילגרה .
שי םא ייצמרופד ת לפ היסק תחא ךריב לשמל , ינשה ךריה תא איבנ י ז התואל ה ו לפ לש תיו היסק .
תחא ךרבב םזגומ סוגלאו שי םא – ךרבה תא איבהל רשפא יא יכ הדידמב הזב בשחתהל םיבייח
ינשה י ל ה חנמה ותוא .
▪ הדידמה לע עיפשי תחא לגרב םירירשה תסמב לדבה . הדידמב הזב םג בשחתהל ךירצ

יתימא ךרוא :
ה לש ילטסיד יכה קלחהמ םידדומ - ASIS ה לש ילטסיד יכה קלחל ילרטלה סולואלמ .
המודמ ךרוא :
םידדומ רובטהמ דעו לואלמל ו ס ה ילאידמ .

שרפה שי הדימעב םא וליאו םיילגרה ךרואב שרפה ןיא הביכשב , תילאנויצקנופ הביס לע עיבצמ הז .
שרפה םיאור תאז לכב הביכשבו ילנויצקנופ שרפה שי םימעפל – ש בצמ והז תונשל רתוי השק
תועצמאב ה לופיט .
דרפנב עטקמ לכ דודמלו םיעטקמל לגרה תא קלחל םג רשפא , רצונ הפיא הנקסמל עיגהל ךכו
םיילגרה ןיב שרפהה ( עטקמ הזיאב ) .

לופיט :
ההבגהה הבוג – תיטוקא היעבה םא , עיפשהש חותינ אמגודל תידיימ השענ םיילגרה ךרוא לע
למ ההבגה םע היצסנפמוק א חותינה ירחא דימ ה .
םינש ךרואל תינורכ איה היעבה םא , הדימעב לפוטמה רשאכ ההבגהה הבוג המ טילחנ – והשמ סינכנ
ףוגה לע עיפשמ הז ךיא הארנו לגרל תחתמ – אל לבא דימ ןתינ ידכ ןמז ףוגל תתל ידכ האלמ ההבגה
כש ירחא הזל לגרתהל " ה ןמז הברה כ שמתשה לפוטמ תויצסנפמוקב שכרש .
לענל סינכהל רשפא הכומנ ההבגה ךירצ םא .

הלוחה תקידב – ךרי
6
לגרה ףקיה תודידמ ( Leg Circumference ) :
פוטמ לכ לצא םידדומ אל לגרה ףקיה תא ל . םידדומ ונתוא ןווכמש תולכתסהב והשמ וניאר םא קר .
נ הדידמה ו תומדקתה יבגל תיתומכ הבושת תנת ( תוחיפנב הדירי לשמל , רטא ו םירירשב היפ ... ) .
וח רירשה קזוחש היפורטא ירחא םיבצמ שי ז אל רירשה תסמו ילאמרונל ר .
הדידמה תקינכט :
▪ רובע ךריב רירש תסמ תדידמ – םידדומ 2-3 תודוקנ .
▪ ךרבה לש תוחיפנ דודמל םיצור םא – ב םאתה וב רוזאל תודוקנה תא רחבנ תוחיפנ םיאור . ידכ
ב רוחבל ךירצ דצל דצ ןיב תוושהל ב קויד הדוקנה התוא םייכרבה יתשב . אמגודל : ס המכ םיטילחמ " מ
םידדומ הקיפה לעמ – הזה ןפואב הדידמ תינ תנ ל עוציב ןיב הווש תוקיפה הבוגו הדימב קר 2
םיילגרה .

תקידב הכילה
יעבט ןפואב ךלוהו ףחי לפוטמהשכ םיליחתמ הכילה םיקדובשכ . המידקמ םילכתסמ הרוחאמו .
לע םילכתסמ בגה , ה ןגא , יקרפמ ה הפג ה הנותחת .
ךרוצ שי םאו רתומ םא ןתינ הכילה תוריהמ תונשל , הציר , ילה ידכ ךות ןוויכ תונשל כ ה , הדיריו הילע
תוגרדמב .
םימרוג םיירשפא םייונישל הכילהב :
▪ העונת חווט
▪ םירירש תשלוח
▪ םיבאכ

ימדקו ירוחא טבמב – הרדשה דומעב היצטור תוארל ןתינ , ךריבו ןגאב .
טבמב דצהמ – תוארל ןתינ APT ו - PPT ןכ ומכ , היסקלפ תוארל ןתינ / היצנטסקא לוסרקבו ךרבב .

Trendelenburg Test
ייח הקידבה ב םירירשה לש הדובע היהתש ידכ תימאניד תויהל ת . ךות - ןגאה לע םילכתסמ ידכ .
ילאמרונבא ןפואב – ידמ רתוי לפונ ריוואבש לגרה לש ןגאה ( לפוטמה ותוא לש ילאמרונה דצל סחיב ) .

Squat – העירכ תקידב
▪ רשפאש םילפוטמ לצא קר םיקדוב – אל םילפוטמ לצא ההובג תוירג םע / ומח תויעב ר תו ...
▪ יהוז היצמרופניא הברה תנתונש תיביסרגא הקידב – ידכ ךות םיקרפמה לכב העונת חווט תקדוב
לקשמ תאישנ
▪ םילבקמ וז הקידב תועצמאב העונת חווט לע הריהמ הבושת , ו םירירש חוכ לע יוויש - שמ ק ל .

תקידב תועונת ו תויביטקא תויביסאפ
Flexion יביסאפ
בגה לע רשי בכושו הטימה הצקל בורק לפוטמה .
לפוטמה לומ םידמוע , לע תאצמנ לפוטמה קוש רשאכ םינפבמ ךריה תא תזחוא לפוטמל הבורקש דיה
ו לפטמה לש המאה ה ינשה די י ךריה לש ילרטלה דצב תזחוא ה . תא םיכישממ אלש אדוול בושח
העונתה כ זוזל ליחתמ ןגאהש .
Flexion יביטקא
ןתונו תיביסאפה הקידבב ומכ ךריה תא זחוא לפטמה זאו ולש יביטקאה חווטל עיגמ לפוטמה OP .

Abduction יביסאפ
עונמל ידכ ילרטלה דצהמ לגרה תא סופתל ףידע ER . לגרה תא םיספות ךרבב היעב שי םא
ךרבל תילמיסקורפ . תקדבנה לגרל ידגנה דצב ןגאב בחר עגמ םע עוביק
Abduction יביטקא
חווטה ףוסל עיגהל לפוטמהמ שקבנ ( הכימת תתל רשפא ) םינתונו OP . ידגנה ןגאל עוביק תתל רשפא
אלש ףידע לבא .
הלוחה תקידב – ךרי
7
Adduction יביסאפ
נשה לגרה תא םיאיצומ י הדיצה טעמ הי . םינתונ ןגאב דצ ותואב עוביק ( תקדבנה לגרה דצב ) .
Adduction יביטקא
עוביק קינענ אל דבל ןגאה תא ןזאל לוכי לפוטמה םא , עוביק ול ןתינ חילצמ אל אוה םא לבא .

היצטור תיביטקא + תיביסאפ
▪ בגה לע לפוטמה – ב ךרבו ךרי - 90 תולעמ .
בגה לע בכוש לפוטמהשכ לפוטמה לגרל ונלש ףוגה תא םידימצמ .
י ד נש דיו הטמלמ לוסרקב תזחוא תחא י ףוגל הדימצמו תילאידמ ךרבב תעבקמ הי ונלש .
העונתה תא םיעצבמ אל לבא הכימתה התוא תא םינתונ יביטקאב , התוא עצבמ לפוטמה אלא ןפואב
יאמצע .
( ב חווטה םא - IR דואמ לודג , תקדבנה לגרל ידגנה דצב דומעל לוכי לפטמה ) .
ךרבב היעב שי םא , יעב רקיעב י תוביצי ת , ה ךרד העונתה תא םישוע אל ב ךר .
▪ ןטבה לע בכוש לפוטמה – ב ךרב -  90 הו ילרטינ חנמב ךרי .
ל - ER ןגאה לע דצ ותואב עוביקה .
ל - IR ידגנה דצב ןגאה לע עוביקה .

Extention יביטקא
בושח אדוול ת העונתהש עיג בגהמ אלו ךריה קרפממ .
הטימהמ לגרה תא םירהל ונממ םישקבמו ןטבה לע בכוש לפוטמה .
ל - OP הטמלמ לגרה תא םיספות , ךריה לש ירוירטנאה קלחה לע , םינתונ ןוויכל תועבצאהשכ עוביק
ל תילמיסקורפ דיה ףכ בקעו הטימה שאר - Ischial Tuberosity .
ףופיכב םייכרב םע העונתה תא ליחתמ לפטמה , ו תונ רשאכ ן OP קר וילע םייכרבה תא רשייל .
Extension יביסאפ
פל לעמ התוא םימשו דיה תא םיסינכמ י הק ( לע אל הקיפה ) ב ומכ עוביקה ה הקידב יביטקא ת .

End Feel
היצקודבאב  STS ( רהמ יד הלוע העונתה תמרגאיד ) .
ER בגה לע הקידבב  לודג רתוי חווטב תודגנתהה ךכ ש ףרגה רשאמ רתוי טאל הלוע היצקודבאב .
IR בגה לע הביכשב וא ןטבה לע הביכשב  ה - Close Pack Position ךריה לש אוה
קאב טס נ היצ אלמ ה , תצק IR היצקודבא תצקו . ןכל בכוש לפוטמהשכ ןטבה לע אוה בורק רתוי ל -
Close Pack הזו טעמ השקמ . ה - EF רתוי ןטק חווט סופתי  יתגרדה תוחפ , ימואתפ רתוי תצק
השק רתוי תצקו .

תיטאטס הקידב
םיעצבמ תיטאטס הקידב ב וא - Resting Position דחא רירש דדובמש חנמב וא וילא בורק וא
יפיצפס . ה - Resting Position ךריב טעמ אוה היסקלפ , טעמ טעמו היצקודבא ER – קודבל השק
הזה חנמב יטאטס .
היצנטסקאו היסקלפ תקידבב  ףופיכ טעמב ךריה םע קודבנ .
היצקודא  האלמ היצקודבאב קודבנ ילרטינב וא .
היצקודבא  האלמ היצקודאב קודבנ וא ילרטינב .

תקידב היסקלפ תיטאטס :
טעמ תופפוכמ ךרבהו ךריה ( 25-30 תולעמ ) בגה לע בכוש לפוטמה . ךרוצ שי םא םינתונ זא הכימת
קושל . הטימה ןוויכל לפוטמה לש ךריה תא ףוחדנ .
ל םירהל םג רשפא לפוטמ תחא די םע קר תודגנתהה תא תתלו הטימהמ לוסרקה תא .
ב הקידבה תא םיעצבמ םא - 90 תולעמ – ה תא םיקדוב - Iliopsoas ןיא םירחאה םירוסקלפלו רחאמ
וזה תיווזב בוט ףונמ ( ל קוידב עיגהל אל בושח - 90 תולעמ ) .

הלוחה תקידב – ךרי
8

תיטאטס היצנטסקא תקידב :
תובולש תועבצא םע רוחאמ ולש ךריה תא םיקבוחו לפוטמה לגר תא םיפפוכמ .
בושח םע דבוע אל לפוטמהש אדוול ה בגה לש םירוסנטסקא .
ב תעצבתמ הקידבה - 30 היסקלפ תולעמ . ב היעב לע העיבצמ תיבויח הקידב - Gluteus Maximus
סגנירטסמהב וא – םהינש ןיב הנחבא :
▪ קודבנ סגנירטסמה קודבל ידכ היסקלפ יטאטס ת ךרבב .
▪ הפיא קודבל ידכ היעבה ךרבב תויצטור םע הקידבה תא עצבנ סגנירטסמהב .


היצקודבא תקידב - תיטאטס היצקודא :
▪ ב ךריה - Mid Position ( הרקתה ןוויכל תועבצא ) – לש לגרה תא םיפחוד לפוטמה המינפ וא
הצוחה . תישענ הפיחדה תילטסידה קושב םגו ךריב םג ( ךרבב היעב שי םא עגמה קר היהי
ילמיסקורפ ךרבל ) .
▪ היצקודבא תקידבב האלמ היצקודאב ךריה , היצקודבא תקידבב ךפההו – החיתמ תרצונ , אל םא םגו
תרצונ , רירשה ךרוא לע םיעיפשמ ןיידע . דיגה לע סמועה תא ריבגמ ומצע יטאטסה ץוויכה , בש ךכ -
Outer Range יטאטסה ץוויכה עוציב ןמזב רירשה ןטב לע רשאמ דיגה לע סמוע רתוי שי .
▪ תיבויח היצקודבאה תקידב םא ( תבאוכ ) – םירוטקודבאב היעב תויהל הלוכי הביסה הנשיש וא
ב תוחיפנ - Trochnteric Bursa  הסרובה לע ץוחלל לוכי םירוטקודבאה לש ץוויכ .
שיגרהל ןתינ הסרובב תוחיפנ שי םא תמיוסמ הדימב התוא שושימב .
הסרובב היעבב םידשוח םא – ע איה לופיטה יכרדמ תחא " י US .

תקידב IR-ER תיטאטס :
ב ךריהו ךרבה םע בגה לע בכוש לפוטמה - 90 ב ךרב םע ןטבה לע הביכשב וא תולעמ - 90 תולעמ .

4 תיטאטס הקידבל תוירשפא תואצות :
▪ באכ אלל קזח ץוויכ  היעב ןיאש וא ללכ כ היעבהש וא " באכ תררועמ אלש הנטק כ .
▪ קזח ץוויכ םע באכ  דב " ירונימ ערקב רבודמ כ / יפוקסורקימ , יופיר רבע אל דועש ערק תויהל לוכי
וא ןיקת אל יופיר רבעש ןשי ערק ( ביס םע תקלצ םי ןיקת אל ןוויכב ) .
▪ באכ אלל שלח ץוויכ  דב " בצעב היעב וא אלמ ערקב רבודמ כ בו רירשה לש .
▪ באכ םע שלח ץוויכ  דב " הגרדב ערק וא יקלח ערק והז כ 1 באכ תיציבהניא םע ( המצועב באכ
רירשה תא ץווכל תלוכיה םע העיפשמש ) .

ילמיסקורפה דיגב יתיעב רירש אוה סוגנול רוטקודא ( רוציק ) – עיגנ אל תיטאטס הקידבבש הפצנ
סמועל ו הדימב באכה תא ררועיש ויב ליחתמ באכה ם - םוי ירחא 20 הציר לש תוקד .
קודבל בושנ זאו באכה תא ררועלו ץורל לפוטמהמ שקבנ . םימעפל ףא ררועל ידכ יפיצפס ןונגנמ שורד
באכה תא .

ה רירש - Piriformis וע הש ER ב ךריהשכ - mid position . ב ךריהשכ לבא - 90 תולעמ םלוכ אל
השוע אל אוהש םימיכסמ ER . ב ךריה םע בכוש לפוטמה םאש בל םישל ךירצ ןכל - 90 תולעמ
( בגה לע הביכשב ) – ה תא םיקדוב חרכהב אל - Piriformis .
ןטבה לע הביכשב לפוטמה תא קודבנ סימרופיריפה תא תואדווב קודבל ידכ . דואמ יתיעב רירש והז –
םזאפסל סנכיהלו רצקתהל הטונ .הלוחה תקידב – ךרי
9
םירירשה חוכ תקידב
1 . תיטאטס הקידב
2 . תונוש תויווזב יטאטס
3 . םירירש ינחבמ – היצקודבא , היצנטסקא , היסקלפ
4 . לע שגדב היצקנופ תקידב WB :
- הכילה
- הבישיל הביכשמ המיק
- ע ייל תוגרדמב ה

טנ םע םירירש י שלחיהל הי :
▪ Iliopsoas ( 50% םינבל םיביס , 50% םימודא םיביס ) .
▪ Gluteus Maximus
▪ Gluteus Minimus

םירירש ךרוא

יטנ םע םירירש י רצקתהל ה :
▪ Iliopsoas
▪ Rectus Femoris
▪ TFL\ITB
▪ Hamstrings
▪ Piriformis

קידב תו יפיצפס ו םירירש ךרואל ת :
▪ Thomas test
▪ Modified Thomas test
רקיעב םיקדוב Iliopsoas , Rectus Femoris ו - TFL\ITB .
הלוספקה תא םג ףסונב םיקדוב – ןוויכל הלבגה שי םא היצנטסקא לש ל םורגי הז תקידב יבויח סמות ת .

Thomas Test
שארל תחתמ תירכ םע ןיטולחל תוכומת וילגרו הטימה לע בכוש לפוטמה .
ףוגל ךריה תא קבחיש רשפא םאו תקדבנ אלש לגרה תא ףפוכל לפוטמהמ םישקבמ ( ךריהש
ב היסקלפ ילאמיסקמ ת ) – פטמה ל לגר לע רומשי ו לש לפב קדבנה היסק . אלו ךריה תא קיזחמ לפטמה
ךרבה לע סמועמ ענמיהל ידכ קושה תא .
תיבויח הקידב – פ השוע הטימה לעש לגרה היסקל ךריב
תילילש הקידב ( תילאמרונ ) – הטימה לע תראשנ לגרה .
ןוויכל הלבגה שי םא היצנטסקא ( היסקלפ תייצמרופד ) – תויצסנפמוקהמ תחא איה תוירשפאה APT
( תלדגה ה הזודרול )  הזכ בצמב , ל תידגנה לגרה תא איבנשכ הלודג היסקלפ – הזודרול םיחיטשמ
ו םימרוג ל - PPT דבאי לפוטמהו היצסנפמוקה תא .
מ עובנל לוכי יבויח ןחבמ :
▪ םירוסקלפב הלבגה ( רוציק )
▪ ךריה קפרמב היצנטסקא ןוויכל תיביסאפ הלבגה
םירירשל הלוספק ןיב הלדבה :
▪ טנוולר םירירש שושימ י החיתמ ידכ ךות םי
▪ ע " תוירוססקא תועונת לש עוציב י
הלוחה תקידב – ךרי
10
Modified Thomas Test
הטימל ץוחמ היהת תקדבנה לגרהש בושח ( אלש ףידע לבא בשוי לפוטמהשכ ליחתהל רשפא ) .
דרוי לפוטמה הטימה הצקל הטימל ץוחמ םיאצמנ ךריהמ קלחו קושהש דע
לש ףופיכ םע ליחתמ לפוטמה 2 תחא לגר דירומ זא קרו ןטבה ןוויכל םיילגרה ( תקדבנה ) ץוחמ
הטימל .
נשה לגרה י ףוגל הדומצ תראשנ הי ( התוא קיזחהל ול םירזועו לפוטמה לש ךריה לע תחא די םימש )
הקידבה תרשפאמ םירירשה ןיב לידבהל : Iliopsoas , Rectus Femoris ו - ITB .
▪ תילילש הקידב – ב תוחפל ךרבהו הטימה לע תראשנ ךרבהשכ - 80 לש תולעמ היסקלפ ( ו ךריה
ב תראשנ - mid position ) + דרולה ו תילאמרונ תראשנ הז .
▪ תיבויח הקידב ( אל ןיקת ) – ות ךרבה םא " תרשייתמ הקידבה עוציב כ - ש חינהל ריבס ה סוטקר
רצוקמ . עשהה תא קזחנ ר רתוי תצק ךרבה ףופיכ ידי לע ה – הלעת ךריה רצוקמ סוטקרה ןכא םא
הטימהמ ( היסקלפ ךריב ) .
היצקודבא השוע ךריה לבא ןיקת ףופיכב תראשנ ךרבה םא – הארנה לככ TFL\ITB רצוקמ – ידכ
קזחל ה תא ל לגרה תא ריזחנ הרעשה - mid position רוציק שי תמאבו הדימבו , השעי ףוגה IR
ךריב ( ךריב היסקלפ וא ) .
ב ךרבהו םיקדוב םא - 80 תולעמ ( ןיקת ) השוע ךריה לבא היסקלפ – תויהל לוכי הז רוציקמ האצותכ
לש םירירשה תשולש . ל לגרה תא ריזחהל ךירצ - mid position וא הבוגתכ הרוק המ הארנו
לש רוציק הזש קיסנ הטימל רוזחת ךריה םאו היצקודבאל לגרה תא איצונש TFL\ITB .
תועיפשמ אל תויצטורהו ךרבה םע היעב ןיא םא – ב איה היעבה - Iliopsoas הלוספקב וא ( תורמל
ש - Iliopsoas היצקודבא השוע , מ יתועמשמ תוחפ אוה לבא ITB ) .

ב שמתשהל ףידע - Modified הקידבהו רחאמ רשפאמ ת םירירשה תא דדובל . לפוטמ לכ אל לבא
לו הקידבה לש החונתל עיגהל לוכי לצא ןכ לש החונתל עיגהל םיחילצמ אלש םילפוטמ Modified
ב שמתשנ תקידב סמות הליגר םירירשה תא דדובל תנמ לע שושימ עצבנו .

ל לופיט - ITB רצוקמ :
סמות לש העונתב החיתמ עצבל השק
ל רשפא תרזעב לפט א ל יוסיע תושעל זאו היפרתורטק  החיתמה ינפל המקרה תא ךכרל םיבייח .
ה לש רוציקב לופיט - Rectus Femoris :
ןטבה לע בכוש לפוטמה , ב ךרי - mid position ב ךרבהו היסקלפ םיעצבמו ה תא החיתמ .
חווט ילאמרונ = 110 ךרבב היסקלפ תולעמ ילב APT ( בגה ילב ר הזודרולה ת ) .

סרבוה תקידב – לש ךרוא תקידב TFL
דצה לע הביכשב לפוטמה , הנוילע תקדבנה לגרה . לפוטמה ןגא תא םיעבקמ .
לפוטמה לגר תא םיקיזחמ , א םיאיבמ התו היצנטסקא טעמל היצקודבא טעמו לגרל םינתונו ךריב
לופיל . תילאמרונ הקידבב – ןגא הזוזת אלל הטימל עיגת לגרה . רוציק שי םהבש םירקמה בורב ,
הטימל לגרה םע עיגהל תנמ לע ןגאה תא זיזי לפוטמה .

Hip Drop Test ( ל תפסונ הקידב - TFL )
ריוואב תאצמנ תקדבנ אלש לגרהו תקדבנה לגרה לע דמוע לפוטמה . ןגאהש םיצורו י לופי ב לגרה ןוויכ
ריוואבש . לש ךרואה םא ITB ילאמרונ , לופיל ינשה דצב ןגאל ןתונ הז .
ה םא - Quadratus Lumborum ריוואבש לגרה לש דצב רצוקמ – תדרוה תא רשפאי אל אוה
תיתייעב תצק הקידבה ןכלו דצ ותואב ןגאה ל תיפיצפס דימת אלו - ITB .

הלוחה תקידב – ךרי
11
ךריה קרפמב תירלוספקה תינבתה
תולבגומה תועונתה :
▪ היסקלפ
▪ היצקודבא
▪ היצנטסקא
▪ IR
תולבגומ ויהי הלאה תועונתה לכ , דח םיוסמ רדס ןיא - יעמשמ – םימדקומה םיבלשבש םירמואה שי
לש הלבגה הארנ IR היצנטסקאו . ב תולבגה הארנ רחואמ רתוי הברה - ER , היהת הנורחאה הלבגהה
היצקודאב ובש בלשב קרפמב העונת ןיאו טעמכ .הלוחה תקידב – ךרב
1
ךרבה תקידב


תימוטנא הניחבמ בכרומ קרפמ וניה ךרבה קרפמ .
ע םייתייעב םירוזא וליאו םינבמ וליא יבגל ןויערל םימדקומ םיבלשב רבכ עיגהל הצרנ " תא םצמצל
תוירשפא תוקידב ןומה ךרבב שיו רחאמ תוקידבה .


ןויאר

קרפמב ינווינ ךילהת
רחא םרוגמ וא ינווינה ךילהתהמ םיעבונ םיבאכה םאה טילחהל ךירצ . היהי חרכהב אל ינווינה ךילהתה
הזונגורפה לע עיפשי טלחהב אוה ךא םיבאכל רוקמה .
םימוטפמיסל רשקתמ אוה ךיא ןיבהל ךירצ ינווינ ךילהת םייקש םיאורשכ .
ינווינ ךילהתמ םיעבונש םימוטפמיס :
▪ רקובב תושקונ וא םיבאכ ( רתוי יטננימוד המ יולת – ינאכמה וא יתקלדה ביכרמה ) .
▪ תוליעפ – יתקלדב םגו ינאכמה בצמב םג העפשה היהתש הפצנ תיביסרגא תוליעפה םא . תוליעפ
תררחשמ רתוי הלק .
▪ םיבאכה םוקימ – יקרפמה חטשמב יחטש וא קומע , תילטסיד ץופנ יכה אוה ךלשומ באכ שי םא
קושה תמדקב ( ה םימעפל - Tibio-Femoral Joint תילמיסקורפ םיבאכ ךילשמ , םירקמה בורב ךא
תילטסיד ךילשי אוה ) .

▪ ב היעב - Patello-Femoral Joint
ועירפי הציר וא הכילה – םדקומ וליחתי םיבאכה תוירגה תדימל םאתהב / רתוי רחואמ .
▪ תוגרדמב היילע רשאמ רתוי הברה םימוטפמיסה תא ררועת תוגרדמב הדירי .
▪ תכשוממ הבישיב םיבאכ .
▪ העירכמ היילעו הדירי
▪ םייכרבה לע לקשמ תאישנ .
▪ םיבאכ – יזופיד אוה הרקמה םימעפ הברהבו הקיפה רוזאב םיימוקמ = לפוטמל השקש רזופמ באכ
םקמל .
ךלשומ באכה םא – דב הז " ךריה תמדקל תילמיסקורפ כ .
▪ הקיפה רוזאב ץחל שי םא ימואתפו דח באכ לע ןנולתי לפוטמה םימעפל .

Medial & Lateral Collateral Ligaments
▪ דב " ימוקמ באכ לע ןנולתי לפוטמה כ – יתייעבה םוקמה לע עיבצהל לכויו .
▪ רורחשל דע םינושארה םידעצה ךלהמב ךרבב תושקונ שיו םוקל השק תכשוממ הבישי ירחא . רשאכ
ףופיכב ךשוממ ןמז תאצמנ לגרה , ךירצ אוה הבישימ םימק רשאכו תמיוסמ הרוצל לגתסמ טנמגילה
ךרבב שדחה חנמל לגתסהל .

קרפמב ישפוח ףוג
▪ לפוטמה תונולת – ישפוחה ףוגה אצמנ ןכיה יולת היצנטסקאב וא היסקלפב הליענ .
היסקלפב תלעננ ךרבה סוקסינמב ערק שי רשאכ .
רושייב הכילה ןמזב לעניהל הלוכי ךרבה םירחא םירקמב ( תימואתפ הליענ ) .
▪ םיבאכה םוקימ – ישפוחה ףוגה םוקימב יולת .
▪ הנתשמש באכ םוקימ – זוזל היישפוחו הביצי אל הכיתחהש הרקמב .

הלוחה תקידב – ךרב
2
סוקסינמב םיערק
▪ ילאידמ סוקסינמ עורקל רתוי לק .
▪ השיגר המקר לע ץחל שי םא באכל םורגי ערקה .
▪ ךרבב םיבוביסל תומרוגש תועונת ( הכילהב ןוויכ יוניש ומכ ) באכל ומרגי .
▪ הדירי רשאמ רתוי עירפת תוגרדמב היילע ( היצנטסקאה ףוסל תברקתמ ךרבה יכ ) .
▪ WB ות " תרצונש הסיחדה ללגב םיבאכה תרמחהל םורגל לוכי הלודג היסקלפ כ .
▪ ךרבה לש הליענ תויהל הלוכי .

Giving Way
▪ ןמזב ינוצר אלו ימואתפ ןפואב תלפקתמ ךרבה הבש תיגולותפ היעב לע רבודמ WB .
▪ תוביצי רסוחל ןמיס והז .
▪ הכילהב תורקל לוכי , תוגרדמב , הכילהב ןוויכ םינשמשכ , םיקלח אל םיחטשמ לע הכילהב .
▪ תוביצי רסוח לש בצמ לכב הרקי חרכהב אל .

ךרבב תוביצי רסוח
▪ תינבמ תוביצי רסוח :
קרפמל תוביצי םיקינעמש םינבמ : תומצעה תרוצ , הלוספק , םיטנמגיל , םידקפתמש םירירש
םייביטקא םיטנמגילכ ( ומכ TFL ו - Pes Anserine ) . והשלכ הנבמב היעב , ערק , תילאמרונבא הרוצ
תינבמ תוביצי רסוחל םורגל םילוכי .
ה - MCL , ךרבה קרפמ לש ילאידמה דצל תוביצי םיקינעמ תילאידמה הלוספקהו םיילאידמה םירירשה
תינבמ תוביצי רסוח ארקנ הז תוביציה לע העיפשמש םהמ דחאב היעב שי םאו .
▪ תילאנויצקנופ תוביצי רסוח :
דאווקה לש היציביהניא שי ימואתפ ןפואב , רמולכ – תלפקתמ איה לגרה לע םידמועש עגרב .
תילאנויצקנופ תוביצי רסוחל םורגל הלוכי היגולותפ לכ , ז " הנחבא הנניא יהוזש א – קודבנ תוקידבב
תינבמ תוביצי רסוח ( תינבמ תוביצי רסוחב רבודמ םאה תעדל לכונ תילאקיזיפה הקידבה רחאל קר
תילאנויצקנופ וא ) .
תילאנויצקנופ היעבל םורגל הלוכי תינבמ היעב , חרכהב אל לבא .
לגרה לש תיביסאפה תוביציב היעב םוש היהת אלש תויהל לוכי , לע ןנולתי לפוטמה תאז לכב לבא
תילאנויצקנופ תוביצי רסוח .
▪ גודל ' : ב הרומח תימדק הקירפ ירחא - GH Joint תלוספקב ערקלו סורמוהה תרוצב יונישל תמרוגש
קרפמה  תינבמ תוביצי רסוחל םורגל לוכי .
תינבמ תוביצי רסוח ןיא ובש הרקמב , ה - GH ה לש השלוח שי לבא ןיקת - Serratus Anterior
סויזפרטה לשו  תינבמ אל לבא תילאנויצקנופ תוביצי רסוח לע רבודמ .

Knee Locking – תוירשפא תוביס :
▪ סוקסינמב םיערק
▪ ישפוח ףוג
▪ הקיפה לש היצקולסיד – הליענה תא חותפל ןתינ םוקמל הקיפה תרזחה רחאל קר .


תילאקיזיפ הקידב

הריהמ הקידבב םיליחתמ

הדימעב :
▪ תולכתסה
▪ תוימרג תודוקנ הבוג
▪ הכילה חותינ
▪ העירכ
▪ לקשמ יוויש תקידב .

הלוחה תקידב – ךרב
3
תולכתסה
▪ תירוירטנא –
- תילרטינ היצטורב ךרי
- Quadriceps
- םירוטקודא
- הקיפ – הקיפה הנופ וילא ןוויכה תא קודבנ , תוקיפה יתש לדוגמ םימשרתמ , הקיפה םוקימ
לגרל סחיב ( הבוג , ילאידמ םוקימ / ילרטל , תילאידמ היצטור / תילרטל , תרדגומ תילרטל היצטור
רתוי ילרטל ןוילעה קלחה רשאכ ) .
- ךרב – תוחיפנ שי םאה םימשרתמ , ןכיה ןכ םאו ? ךרבה חנממ םימשרתמ – סוראו / סוגלאו
( סוגלאו טעמ תויהל ךירצ ןיקתה חנמב ) .
▪ תירוירטסופ –
- תוחיפנמ םשרתנ
- םירירש – Gluteus Maximus , סגנירטסמה , ורטסג .
▪ דצהמ טבמ –
- ךרבה חנמ ( Flexion-Extension )
- הקיפה הבוג .

ילאמרונ בצמ
▪ לפוטמה ליגמ תויפיצ לע ססובמ ילאמרונה בצמה , ינשה דצל האוושהו רשוכה תמר .
▪ היסקלפ - היצנטסקא – 0 היצנטסקא טעמ וא תולעמ ( ףוגה תושימגל םאתהב ) , ינשה דצל האוושהב .
ןקתל ונממ םישקבמ היסקלפ ידמ רתויב דמוע לפוטמהש םיאור םא , עיגהל חילצמ אל אוהו הדימב
ינשה דצל םאתהב ילרטינ חנמל , ילאמרונבא בשחנ הז .
▪ סוגלאו – םירבגל רשאמ רתוי לודג טעמ סוגלאו שי םישנל .

סוגלאו תיצמרופד
מ עובנל הלוכי היצמרופדה :
▪ ילרטלה יקרפמה חטשמה לש ןווינ .
▪ לש רוציק ITB
▪ Anteversion ךריב
▪ Coxa Vara
▪ לגרה ףכב היצנורפ ( Flat Foot )
סוראו תיצמרופד
▪ קרפמה יחטשמ לש ילאידמה דצה ןווינ
▪ Retroversion ךריב
▪ Coxa Valga
▪ ל םרוג ךרבב סוראו - Eversion לוסרקב .
היסקלפ תיצמרופד
▪ םירוסקלפ רוציקמ האצותכ תיביסאפ היצנטסקאב הלבגה
▪ תיקרפמ הלבגה
▪ ךות תוחיפנ - תיקרפמ ( ה הז היסקלפש ללגב - Loose Pack קרפמה לש , היסקלפב היהת ךרבה ) .
▪ קרפמב ישפוח ףוג ( Internal Derangement )
רפיה - היצנטסקא
▪ רפיהל םרוגש המ - רפיה הז היצנטסקא - היצמרופדכ רדגומ אל הז ןכלו תויליבומ .
▪ היצנטסקא ןוויכל תושימג ללוכ תוביצי רסוח תוללוכש תויעבב וא םישימג םישנא לצא רקיעב הרוק .

הלוחה תקידב – ךרב
4
Patellar Alignment
הלטפל רומפה ןיב ןיקת חנמ לע רומשל אוה םדיקפתש םינבמ שי הקיפל ביבסמ .
הלטפה לש ןיקת אל חנמל םורגי היביטל רומפה ןיב ןיקת אל חנמ םג .
ילאמרונ בצמב –
▪ המידק תונפל הכירצ הקיפה ( לפוטמה לע די םיחינמשכ , המידק תורישי תונפל הכירצ איה ) .
▪ רומפה זכרמב תבשל הכירצ הקיפה .
▪ לדוגל רושק הקיפה הבוג – דב היהת ידמ הנטק הקיפ " ידמ ההובג כ .
יקרפמה וקל לעמ תצק תויהל ךירצ הקיפה לש סקפאה .
ילאמרונבא בצמ –
▪ הצוחה וא המינפ הנופ הקיפה . ללגב תויהל לוכי IR וא ER ךריב ( ךריה " תבחוס " הקיפה תא ) וא
הקיפה תא תוקיזחמש תוכרה תומקרה ךרואב יוניש בקע .
▪ ידמ ההובג הקיפ = Patella Alta ( ןיקת לדוגה רשאכ םג ידמ ההובג תויהל הלוכי הקיפה ) . הבוגה
הקיפה לש תוביצי רסוחל םג רושק תויהל לוכי . תתב וא תוקירפב - ןיב עגמהמ קלח םידבאמ תוקירפ
רומפל הקיפה .
▪ ידמ הכומנ הקיפ = Patella Baga – הכומנ איה רשאכ ןכלו תולעל רומא הקיפה היצנטסקא ןמזב
היצנטסקא עוציבב היעבל םורגל לולע הז ידמ .

הקיפל ביבסמ שושימ םישוע – הכרה המקרב םישוג שיגרהל רשפא ( הזכ הרקמב , DFM רוזעל לוכי
המקרה תא ךכרל ) .

הבישיב תוקידב :

הבישיב תולכתסה
הטימה לע בשוי לפוטמה , ב םייכרב - 90 היסקלפ תולעמ , םיילגרה תופכל הכימת אלל .
▪ הדימעל האוושהב הכומנ רתוי תצק היהתו רומפה זכרמב תבשויו המידק הנופ הקיפה ( הבישיב ,
יקרפמה וקה לע תויהל ךירצ סקפאה ) .
▪ ב היהת היביטה - mid position טעמב וא היצטור לש ER . ןיקת אל חנמהש הארנ םא , שקבנ
יביטקא ןוקית עצבל תוסנל לפוטמהמ .

הבישיב תויביטקא תועונת תקידב
היצנטסקא + ER  תא קודבל םיניינועמ ונא 30 היצנטסקאה לש תונורחאה תולעמה .

תויביטקא תועונת תקידב + OP תויביסאפ תועונת וא
לש הקידב IR ו - ER ב ךרבהשכ - 90 היסקלפ תולעמ .
יביטקא עצבל ףידענ + OP . תיביסאפ קודבנ ומצעב עצבל חילצמ אל לפוטמהו הדימב .
היצטורה לש הכרעה עצבל איה הרטמה .

הביכשב תוקידב :

הביכשב םג תולכתסה םיעצבמ .

שושימ
הרוטרפמט , רועה תרוטסקט , תוחל , תוחיפנ , הכר המקרו םצע .
ךרבל ביבסמ תילאמרונבא הרוצב םיניחבמ םא , תוחיפנ ומכ , ע שושימ עצבל םיבייח " הז הממ ןיבהל מ
עבונ . םצע לש תובעתה ןיב לידבהל ךירצ , קרפמב םייוניש וא הכר המקר ...
היביטהו רומפה לש םיליידנוקה לע יקרפמה וקה לע עצבתמ שושימה . הלוספקה תא ששמל ןתינ
( הקיפל לעמ העיגמ איהו דואמ הבחר הלוספקה ) .
הלוחה תקידב – ךרב
5
לדוגאל עבצאה ןיב הכרה המקרה תא םיספות – הקלח איה תילאמרונ הכרה המקרהשכ , איהשכ
םישוג שיגרנ תילאמרונבא ( ה שושימב - Suprapatellar Pouch ) . לצא וללה םייונישה תא שיגרנ
בר ןמז ךשמנש ינווינ ךילהת םע םישנא .

Fluctuation Test
םילזונ לש הנטק תומכ שישכ , המידקמ ויהי םה םירקמה בורב .
הרשי לגר םע בגה לע בכוש לפוטמה . ה לע די םיחינמ - Suprapatellar Pouch ןוויכל םיפחודו
תילטסידו הטימה . ףסונב , הקיפה לע עבצאו לדוגא םיחינמ ( תילרטלו תילאידמ ) . ךות םילזונ שי םא -
םייקרפמ , הקיפה רוזאל ועיגי םילזונהו רחאמ היינשהמ תחא וקחרתי ונלש תועבצאה ( = הקידבב
תוקחרתמ תועבצאה תיבויח ) .

Patellar Tap Test
בגה לע בכוש לפוטמה .
הטימה ןוויכל תורישי םיפחודו הקיפה זכרמב עבצא םיחינמ .
תילילש הקידבב – רומפה לע תבשוי הקיפהו רחאמ הזוזת היהת אל .
תיבויח הקידב – םייקרפמ ךות םילזונ שי םא , העונתל םורגת הציחלה ןכלו רומפל הקיפה ןיב ויהי םה
הרוחא הקיפה לש , השיקנ היהתו רומפה םע עגמה תא שיגרהל חילצנ והשלכ בלשבו .

נה תוקידבה יתש ןיב בלשל רשפא " ל  הקידבה תושיגר תא הלעמ בולישה .
נה תוקידבה " ךות םילזונ לש תוחכונ תוקדוב ל - םייקרפמ . ץוח םילזונ שישכ - תוקידבה יתש םייקרפמ
תוילילש ויהי – ץוח תוחיפנב - םילזונה תא זיזהל ןתינ אל תיקרפמ .

תויביטקא תועונת תקידב + OP תויביסאפ תועונתו
תושעל םאה טילחנו תיביטקא היצנטסקאו היסקלפ קודבנ OP תיביסאפ הקידב עצבל וא .
ףתכה קרפמל דוגינב , תיביסאפל תיביטקא הקידב עוציב ןיב לדבה ןיא ךרבה קרפמב .
ה - EF היסקלפ לש  STA
ה - EF היצנטסקא לש  STS

תוירוססקא תועונת
▪ Tibio-Femoral Joint – A-P , P-A , תויצטור , הקחרהו הסיחד .
▪ Patello-Femoral Joint – קרפמב תוירוססקא תועונת קודבנ ךרבב תויעב םע לפוטמ לכ לצא
הז ( תירוססקא הקידבל םינוירטירקה תשולשל רשק אלל ) – הקחרהו הסיחד םיעצבמ , יתרגש ןפואבו
למיסקורפ םיעצבמ - לאידמו לטסיד - לרטל .
▪ Superior Tibio-Fibular Joint

Patello-Femoral Joint
םימוטפמיסה תא תררועמש הקידב םישפחמ .

Compression
רומפה ךותל הקיפה תא םיצחולו בשוי וא בכוש לפוטמה . םע וא דיה ףכ לכ םע הלק הסיחד םיעצבמ
םילדוגאה , היעבה תרמוחלו יפואל םאתהב . לכב וא הרשי לפוטמה ךרבשכ הקידבה תא עצבל ןתינ
תרחא תיווז .
הלטפל רומפה ןיב הסיחד רתוי שי רתוי ךרבה תא םיפפוכמש לככ .
ק ןיאו הדימב קר הקידבה תא םיעצבמ " א , תוירגה םאו תרחא ךרדב באכ קיפהל ונחלצה אל םא
םירשפאמ הרמוחהו .
קרפמה לע רתוי סימעהל םיניינועמ םא , היסרפמוקה םע הקיפה לש תוירוססקא תועונת בלשל ןתינ –
רחאלו היסרפמוקב םיליחתמ - תירוססקאה העונתה תא םיעצבמ ןכמ .

הלוחה תקידב – ךרב
6
Q Angle
ה תיווזה לע עיפשהל םילוכיש םימרוגה - Q  רומפה ןיב חנמה , היביטה , תוכר תומקר ךרואו הקיפה .
ירמגל הרשי ךרבב וא היצנטסקאה ףוס תרקל הקידבה תא םיעצבמו דמוע וא בכוש לפוטמה .
המ וק םיחתומ - ASIS ה הקיפה זכרממ ףסונ וקו הקיפה זכרמל - Tibial Tubercle . םיווקה ינש ןיב
ה תרצונ - Q Angle .
רתוי הלודג היהת תיווזהש הפצנ םישנ לצא ( רתוי לודג סוגלאו ) ןגאה בחור ללגב םירקמה בורב .
איה תילאמרונה תיווזה םירבגה לצא 8˚-12˚/13˚ – ףוגה הנבמב יולת .
דב " היעב שיש כ , ידמ הלודג תיווזהש איה היעבה .
ב תויעבל םורגת ידמ הלודג וא הנטק תיווז - Patello-Femoral Joint .
ל תוביס - Q Angle ידמ הלודג :
▪ IR רומפה לש
▪ Anteversion רומפה לש
▪ ER היביטה לש
▪ Genu-Valgus
▪ ITB רצוקמ
ןמזב הקידבה תא עצבל ףידע WB , לע הדימעב 2 םיילגרה , תחא לגר לע הדימעב רתוי בוטו
( תחא לגר לע קר םידמועשכ תיווזה תא הנשמ ןגאהש איה תויתייעבה ) .
לע הדימעב םיקדוב רשאכ 2 תחתמ ויהי םיילגרה תופכשו לק קוסיפ םע דומעי קדבנהש בושח םיילגר
הו םייכריל - ASIS's וק ותואב .

Apprehension Test
באס הלגמה הקידב - ה לש היצקולסיד וא היצסקול - Patello-Femoral Joint .
בגה לע בכוש לפוטמה . ב הקידבה תא םיעצבמ - 2 םיחנמ – הלק היסקלפב ךרב םעו הרשי ךרב םע
( 20-25 תולעמ ) – וללה םיחנמב קר אטבתמ קרפמב תוביצי רסוח .
םייופר ויהי םירירשהשו דובעי אל דאווקהש בושח .
תילרטל הקיפה תא םיפחודו דיה ףכ בקע םע הקיפה תא םיספות .
תילילש הקידב – םולכ הרקי אל . תיבויח הקידב – אוהו הקירפ רובעל תדמוע הקיפהש שיגרי לפוטמה
הקירפל עיגנש ינפל דוע םאתהב ביגי .
ע תויתגרדהבו תונידעב הקידבה תא עצבל שי " הקירפלו ירירש םזאפסל םורגל אל מ .

Tibio-Femoral Joint
תוביצי רסוח שי םאה קודבנ , ןוויכ הזיאב ןכ םאו . םינוויכב וא דחא ןוויכב תויהל לוכי תוביציה רסוח
םיבלושמ .
תומיוסמ תומקר לש ערק שי וב הרקמב , רוזעל לוכיש לופיט ןיא םימעפל , קוזיח םימיוסמ םירקמב ךא
ןורתיפ תתל לכוי תומקר ךרוא רופישו םירירש .

םיטנמגיל קודבנ , הלוספק , תוביצי קינהל ידכ יביסאפ הנבמ ומכ טעמכ םידבועש םידיגו םירירש
קרפמל .
העונת חווט לע תובושת שפחנ , םימוטפמיס , EF העונת תוכיאו .
ילאמרונ תויהל לוכי העונתה חווט , רפיה וא ופיה .
▪ לבגומ חווט ( ופיה ) הגרדב ערקמ עובנל לוכי סוגלאו תקידבב 1 וא 2 יופיר םע תויטנוולר תומקרב
ילאמרונבא – המקרה ךותב תויוקבדיה , תרחא המקרל המקרה ןיב תויוקבדיה , וכו םירוציק ' ...
▪ ילאמרונ חווטהו הדימב , הגרדב ערק שיש וא ןיקת לכהש תויהל לוכי 1 לעו ךרואה לע עיפשמ אלש
המקרה תא חותמל תלוכיה , חווטה תא ליבגי חרכהב אל ערקהש ךכ .
▪ הגרדב ערק 2 ותלדגהל וא חווטב הלבגהל וא םורגל לוכי .
▪ ידמ לודג חווט ( רפיה ) – םיאלמ םיערקב עיפומ ( הגרד 3 ) הגרדב םיערקב וא 2 . לוכי ידמ לודג חווט
תוביצי רסוחל םורגל .

הלוחה תקידב – ךרב
7
▪ ה - EF דואמ בושח הקידבב שגרומש , העונתה חווטמ תוחפ אל . ה םג - EF תוביצי לע עיפשהל לוכי
קרפמה .
ה םא - EF ותש וא ידמ ךר " ידמ הכר העונתה עוציבה כ – לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל לוכי הז
העונתה חווטל רשק אלל תוביציה ( ה םא םג - ROM ילאמרונ , ידמ הכר העונתה לבא , שורדי הז
קרפמל ביבסמ תומקרהמו םירירשהמ הנוש הדובע ) .
▪ ידמ השקו תילאמרונ אל העונתה תוכיא םא , םיצחלל םורגתש םירירשהמ הקזח הדובע שורדי הז
קרפמב קזנל ךכ בקעו קרפמה לע םיילאמרונבא .
▪ םימוטפמיס –
הגרדב ערק שישכ עיפוהל םילוכי םיבאכ 1 וא 2 , ילאמרונבא יופיר רצונשכ , תוקלצו תויוקבדיה
הקידבה ךלהמב תוחתמנש .
תועצמאב לפטל םיניינועמו םיבאכ שיו הדימב US , אוצמלו תיטנוולרה המקרב שושימ עצבל ךירצ
תובאוכה תודוקנה םוקימ תא .
▪ הגרדב ערק שי רשאכ 3 , יטוקאה בלשה לע רבודמ םא אלא באכ קיפת אל הקידבה . יטוקאה בלשב
הקידבה תא עצבל םעט ןיא , תוחיפנב הליחת לפטל ךירצ אלא .

םיערקב לופיט :
▪ הגרדב ערק 1 – למשח םע לפטנ בוט יופיר ןיא םאו ןוכנ יופירל םיגאוד , DFM , וכו תוחיתמ ' ... ,
הגרדהב סמוע םיליעפמ .
▪ הגרדב ערק 2 וא 3 – םירירש קוזיח ךרד תוצפל הסננ תוביצי רסוח שי םא . חתוני לפוטמה םא םג ,
חותינה ינפל דוע םירירש קוזיח עצבל שי .

תוביצי תוקידב

Anterior Drawer Test
ךרבה לש תימדק תוביצי תקדוב .
לש היסקלפב תאצמנ לפוטמה ךרבשכ הקידבה תא םיעצבמ 90 תולעמ .
רומפה יבג לע המידק היביטה לש העונתה תומכ תא םיקדוב .
העונת ידמ רתוי שי םא = תימדק תוביצי רסוח .
ה תא קודבל םיניינועמ םא - ACL  לש רתוי הנטק תיווז םע קר הקידבה התוא תא םיעצבמ
היסקלפ .
הקידבה ךלהמ :
לש ףופיכב ךרב םע בגה לע בכוש לפוטמה 90 םאתהב ףופיכב ךריהו תולעמ .
הטימה ןוויכל היביטה תא תכשומ היצטיברגה וזכ הרוצב תפפוכמ ךרבהשכ , תא קיזחמש המ לבא
ה הז המוקמב היביטה - PCL .
ה םא - PCL ןוויכל תכשמנ תילמיסקורפה היביטהש הארנ ודיקפת תא אלממ אלו עורק וא ךראומ
ילטסידה רומפל תחתמ ךרבה רוזאב עקש תוארל לכונו הטימה = Posterior Sag Sign .
ב וזכ היעב - PCL ולוכ העונתה חווט לע עיפשהל הלוכי , ז " תויהל הלוכי תימדקה תוביציהש א
ירוחא םוקממ הליחתמ היביטה יכ רומפה לע היביטה לש המידק העונת הברה היהת לבא תילאמרונ
רתוי .
םידדצל הטונ אל לגרה יכ גואדל שי הקידבה עוציב ךלהמב .
סגנירטסמהה תא תוששממ תועבצאהו תילמיסקורפה היביטה לע םיידי םיחינמ .
לפוטמה לש ולגר ףכ תא עבקל שי .
ב העונתה תא עצבלו העונתה ןוויכב ונלש תומאה לע רומשל בושח - 90 היביטה ךרואל סחיב תולעמ
יקרפמה וקב .
המידק היביטה תא םיכשומו תויטיאב העונתה תא םיעצבמ .

Posterior Drawer Test
לגרה ףכ תא םיעבקמ , היביטה תא תפחוד היינשה דיהו תילטסיד רומפה תא תעבקמ תחא די
ירוחא ןוויכל תילמיסקורפה .
הלוחה תקידב – ךרב
8
Valgus Stress
רומפה לע היביטה לש סוגלאו .
ילאידמה קלחה תא םיחתומ , עו " קרפמה לש תילאידמ תוביצי םיקדוב ךכ י ( לע שגדב MCL .)
לש הלק היסקלפב ךרבה םע בגה לע בכוש לפוטמה 20-25 תולעמ .
הטימהמ תקדבנה לגרה תא םיאיצומ ( קושה תא קר ) , םינתונו לפוטמה ךרב תא םיפפוכמ ןכמ רחאל
ע לגרל ונלש ףוגה םע הכימת " ונלש ףוגל לגרה תדמצה י .
ילטסידה רומפה לש ילאידמה דצב הכימת תנתונ לפטמה לש תילמיסקורפה דיה , היינשה דיה םעו
תילטסידה קושה ךרד סוגלאו םיעצבמ . תויטיאב העונתה תא עצבל שי .
הרוהט סוגלאו תעונת היהת םיעצבמ ונאש העונתהש גואדל בושח ( הפצרל ליבקמב ) . ןתינ אלו הדימב
םג היהי הבוט הכימת ER .
הקידבל תוירשפא תואצות :
▪ ילאמרונ חווט ( היינשה לגרל סחיב ) באכו – הגרדב ערק שיש איה החנהה 1 הגרדב ןטק ערק וא 2
ידמ לודג חווטל םרוג אלש ךכ .
▪ םיבאכ + חווטב הלבגה – הגרדב ערק 1 וא 2 , תוקלצ וא תויוקבדיהמ םרגיהל הלוכי הלבגהה =
ערקה לש ןיקת אל יופיר .
▪ ידמ לודג חווט שיו םיבאכ ןיא – הגרדב ערק 3 יטוקאה בלשב אל ( ויהי םיבאכה יטוקאה בלשב
הלודג תוחיפנ היהתו םיקזח ) .
הרשי ךרב םע םג הקידבה תא עצבל ןתינ – ה והז הרשי ךרבה רשאכ - Close Pack קרפמה לש
תוירוססקא תועונת ןיא ילאמרונ בצמבו , סוגלאו וא סוראו לש העונת היהת אלו .
הגרדב ערק שישכ 1 הגרדב ןטק ערק וא 2 , הרשי ךרב םע הקידבה תא םיעצבמו – תועונת ויהי אל
םיבאכ ויהי אל םגו תוירוססקא .
הגרדב לודג ערק שי םא 2 הגרדב ערק וא 3 העונת תלבקתמו הרשי ךרבב הקידבה תא םיעצבמו
ילאידמ תוביצי רסוח שיש דימ קיסהל ןתינ ( סוראו תקידבב ילרטל וא ) .

Varus Test
סוגלאו תקידב ומכ הרוצה התואב תעצבתמ . הלוחה ילגר ןיב דומעל תפסונ תורשפא .

תקידב Appley
תועוצרב היעב ןיבל םיסוקסינמב היעב ןיב הלידבמה הקידב .
ב ךרב םע ןטבה לע בכוש לפוטמה - 90 תולעמ .
היצטור תועונת םיעצבמ – תימינפו תינוציח – הקחרה םע םעפו הסיחד םע םעפ .
סוקסינמב היעב לע רבדומש יאדוול בורק הסיחד םע הקידבה עוציב ןמזב באכ ררועתמ םא .
לפטמה ףוגל הדומצו םונרטסה הבוגב תאצמנ לפוטמה לש ולגר ףכ הקידבה ךלהמב . תא םיקיזחמ
סולואלמל תילמיסקורפ תחא די םע לפוטמה לש ולגר .
לפוטמה לש לגרה ףכ בקע לע אצמנ היינשה דיה ףכ בקע , היסרפמוקה תא םיעצבמו םינעשנ
היצטורה תא םיעבצמ ףוגה םע העונת תועצמאבו . ל תמרוג אל הסיחדהש בל םישל בושח - DF אלא
בקעב קר תעצבתמ .
תועוצרה לע חתמ רתויל םימרוג הקחרה םע הקידבה עוציב ןמזב – תא תקדוב הקחרה םע הקידב
ה - Medial + Lateral Coronary Ligaments .
עוגפש סוקסינמה דצל היצטורה ןוויכ ןיב רשק ןיא – הזיא יבגל הבושת תנתונ אל הקידבה
יתייעב םיסוקסינמהמ .
הסיחדב – והשלכ הנבמ לע ץחלמ עבונ באכה ( סוקסינמב ערקהמ תורישי אל ) .
הקיפב באכל םרוג הסיחד םע הקידבה עוציבו הדימב – םידירומ ךכו לפוטמה לש ךריה תא םיהיבגמ
הקיפהמ ץחלה תא .

תיטאטס הקידב
תונוש תויווזב היצנטסקא תקידב
לש תיווזב ךרבה רשאכ היסקלפ תקידב 90 תולעמ .

הלוחה תקידב – ךרב
9
תימדק הריגמ תוקידב / תירוחא , סוראו / סוגלאו – לע הבושת םישפחמ :
▪ הסב העונתה חווט והמ " כ
▪ העונתה תוכיא יהמ – םייקה חווטב ידמ השק וא הכר העונתה םאה .
- ידמ הכר העונת – ע השק דובעל םיכירצ םירירשה " תיביסאפה תכרעמהש המ לע תוצפל מ
השוע אלו תושעל הכירצ  ז " הסיחדו סמוע ידמ רתוי םיליעפמש א .
תוביצי רסוח לע העיבצמ ידמ הכר העונת – יוציפ תושעל םילוכי סגנירטסמהה , הברהב ךא
סגנירטסמהה דוקפת תא רפשנו קזחנ לופיטב ןכלו יטמוטוא ןפואב הרקי אל הז םירקמ .
רומפה לע הרוחא היביטה תא םיכשומ סואלוסו ורטסג ( לעמ רבחתמ אל סואלוסהש תורמל
ךרבה קרפמל ) .
- ידמ השק העונת – ישוקה לע רבגתהל ידכ רתוי השק דובעל םיכירצ םירירשה הזכ הרקמב
העונתב – םתוא ךשומש והשמ לע רבגתהל םיכירצ םה יכ ידמ השק ודבעי םידגונמה םירירשה
ינשה ןוויכל ןמזה לכ .
היצנטסקא הוולמ רומפה לע היביטה לש תימדק העונת – ז " תא רשייל ידמ השק היהיש א
ךרבה , ידמ השק דובעל וכרטצי םירוסנטסקאה ראשו דאווקהו , לע עיפשי הז וחילצי אל םה םא
תיגולויזיפה העונתה לעו קרפמב הקיטמניקורתראה .
▪ ה והמ םיקדוב - EF
▪ ות םימוטפמיס " הקידבה כ .


▪ יבויח אוהו ןחבמ םישועשכ – יפל תיתייעבה המקרה יהמ טילחנ :
- ןויאר –
* עגפנ ךיא רפסי לפוטמה .
* םיבאכה גוס יבגל לאשנ – דב אוה באכה טנמגילב היעב שישכ " ימוקמ כ .
* לפוטמה לש הירוטסיהה – תיקרפמ היעב שי םאה , םיטנמגילב היעב , הלוכיש תיניצר הקיחש
קרפמב ןויפרל םורגל ...
- סוגלאו תקידבב ילאידמה דצב באכ קפומ רשאכ – ה תא םיששממ - MCL שי םאה םיקדובו
תושיגר .

תוביציל תודחוימה תוקידבה תא םיעצבמ יתמ ?
▪ לע ןנולתמ לפוטמהשכ Giving way .
▪ הלוחה לש רופיס תובקעב תוביצי רסוחב םידשוחשכ – תובקעב הלחה היעבהש רפסמ הלוחהשכ
הכילהב ןוויכ יוניש וא בוביס . בוביסב רבודמ רשאכ , ינשה ןוויכל תבבותסמ לגרה .
▪ תויטנוולר תומקרל קזנ לע זמרל םילוכיש רופיסו הירוטסיה .
▪ תוביצי רסוח לע עיבצמש תילאקיזיפה הקידבב והשמ שי םא .

קדוב תימדק הריגמ ןחבמ :
▪ ACL , ילרטלו ילאידמ דצב תירוחא הלוספק , מ קלח - MCL , םירירשה לש יקלח סוטאטס .
▪ ב ערק היהיש תויהל לוכי - ACL תילילש היהת ןיידע הקידבהו .

לופיט :
▪ תיבויח תימדק הריגמ תקידב םא – ע היהי תימדק תוביצי רסוחב לופיטה " סגנירטסמהה לש קוזיח י
דאווקה חוכל סגנירטסמהה חוכ ןיב ילאמרונ סחי לע הרימש ךות . ( ילאמרונה סחיה = חוכ
אוה סגנירטסמהה 2/3 דאווקה לש וחוכמ ) .
▪ תיבויח תירוחא הריגמ תקידבב לופיט – ע " דאווקה לש קוזיח י .
ע ןוכנה חנמל ךרבה תא איבנ לופיטב " םירירש קוזיחו ןוכנ םירירש ךרואל האבה י .
היביטה תא וכשמי םהו רחאמ חתנל טלחוהו הדימב חותינ תואצותל ועירפי םירצוקמ םירירש .

הלוחה תקידב – ךרב
10
תוקידב ER ו - IR
םיטנמגיל קודבלו קרפמב הענתה חווט תא קודבל ןתינ .
לש הקידבב ER  ה תא םיקדוב - MCL ה תאו - Medial Coronary Ligament .
ב איה היעבה םא - MCL הנחבאל רוזעל הלוכי סוגלאוה תקידב םג .
לש שושימ MCL – ילאידמה דצב םיליידנוקה ןיב . בחר טנמגיל והז ( כ - 2.5 ס " מ ) – שושימב םיקדוב
תובאוכה תודוקנה תא םיאצומו ובחור לכל .
ה לש הקידב - Medial Coronary Ligament  ER היביטב , 90 עבצאהו ךרבב היסקלפ תולעמ
היביטה לע תבשוי . טנמגילה לע םיצחול המינפ עבצאה תא םיפחוד םא .

לש ומויק לע חוכיו םייק Lateral Coronary Ligament – ןיא היסולכואהמ קלחלש תויהל לוכי
הז טנמגיל . ךרד םיקדוב IR ו - 90 ךרבב היסקלפ תולעמ .
הו רחאמ לאידמל רשאמ ירנורוק לרטלל עיגהל רתוי לק - LCL המ רתוי רצ - MCL .

םיסוקסינמ
רבוחמ אוהו רחאמ ילרטלה סוקסינמה רשאמ רתוי ההובג תוחיכשב עגפנ ילאידמה סוקסינמה
לאיביטל - וטלפ .
םיסוקסינמ קודבנ יתמ ?
▪ היעבל םיאתמש רופיס שישכ .
▪ ות םא " המיאתמש היעב וניליג תילאקיזיפה הקידבה עוציב כ – ות ךרבה לש הליענ ומכ " עוציב כ
הקידב .
▪ שי רשאכ Springy EF
▪ תיציפק הלבגה םע היצנטסקאב הלבגה .
McMurray Test
ותש תויהל לוכי " ע היצלופינמ עוציבב ךרוצ שי זאו לענית ךרבה הקידבה עוציב כ " ררחשל מ .
סוקסינמה לש יזכרמה קלחב וא ילסרודה קלחב אוה ערקה רשאכ רתוי הליעי וז הקידב ( הקידבה
ימדק ערקה םא הליעי תוחפ ) .
תקידבמ רתוי תיביסרגא הקידב Appley .
ילאידמ סוקסינמב ערקל הקידב
םיעצבמו ךרבב האלמ היסקלפ םע בגה לע בכוש לפוטמה ER היביטה לש + טאלו ךרבב סוגלאו - טאל
לש חנמב תאצמנ איה ןיידע רשאכ ךרבה תא םירשיימ ER + סוגלאו .
תיבויח הקידבב – םיעמוש וא םישיגרמ " קילק ." רתוי תיניצר הערפהל םרוגו רתוי לודג ערקהש לככ
ה תא לבקנ " קילק " היסקלפה ךותב רתוי קומע .
באכל םורגת חרכהב אל הקידבה .
ילרטל סוקסינמב ערקל הקידב
האלמ היסקלפ + IR + סוראו  לש חנמה לע םירמוש IR + ךרבה תא םירשיימו סוראו .

תויטאטס תוקידבExternal Rotation
▪ Biceps Femoris
▪ TFL

Extension
▪ Quadriceps
▪ TFL – Last 30˚ of ext.
▪ Patello-Femoral Joint

Internal Rotation
▪ Semimembranosus
▪ Semitendinosus
▪ Sartorius
▪ Gracilis
Flexion
▪ Hamstrings
▪ Pes Anserinus
▪ Gastrocnemius
▪ TFL - 30˚ to full ext.

הלוחה תקידב – ךרב
11
תוקידב Flex-Ext בגה לע וא ןטבה לע הביכשב םיעצבמ .

דאווקה ללגב תבאוכ היצנטסקא לש תיטאטס הקידב םא – ע " יתייעבה אוה שאר הזיא תעדל מ , עצבנ
םישארה תעברא ןיבמ שאר לכ תודדובמש תונוש תוחונתב ךריב היסקלפ לש תיטאטס הקידב םג .

הקיפב הקיחש שי םא – באכה ררועתמ ובש חנמל םאתהב , יתייעבה רוזאה והמ עדנ .

היסקלפ לש תיטאטס הקידבב באכ :
▪ סגנירטסמה
- ER – ספסייב
- IR – סוזונידנטימסו סוזונרבממימס
▪ ורטסג – קודבנ PF םיאתמ באכה םוקימ םאה הארנו .

היצנטסקאב םגו היסקלפ לש תיביסאפ הקידבב םג באוכ םא :
ב היעב שיש תויהל לוכי - Tibio-Femoral Joint
רומפל הלטפה ןיב הסיחדל תמרוג היסקלפ , ה תיטאטס הקידבב לבא - Patello-Femoral Joint
באכי אל .

םירירש ךרואו חוכ תוקידב
▪ Modified Thomas Test
▪ טסט סרבוה
▪ Rectus Femoris Prone
▪ Hamstrings
▪ Gastrocnemius

הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
1
לוסרקהו לגרה ףכ תקידב


הימוטנא

ל תוקלחתמ לגרה ףכ תומצע - 3 :
▪ Fore-Foot
▪ Mid-Foot – םרופינוק , דיאובוק , רלוקיבנ .
▪ Hind-Foot – סואנקלקו סולאט

לגרה ףכב תועונת

▪ PF , DF – ואידמ ריצ - ילרטל
▪ Add , Abd – תילאידמ העונת / חטשמה לע הלוכ לגרה ףכשכ תילרטל . ירוירפוס אוה העונתה ריצ -
ירוירפניא .
▪ Inversion , Eversion – ירוירטסופ ירוירטנא אוה העונתה תריצ .
▪ היצניפוס , היצנורפ – תובלושמ תועונת .

ב היצנורפ - NWB ( Open Chain )
השוע סואנקלקה Eversion , ו היצקודבא - DF .
ב - Subtalar joint – םנשי 2-3 םייקרפמ םיחטשמ – אוה סואנקלקה לש ירוחאה יקרפמה חטשמה
ירכזה חטשמה ( העונתל ידגנ ןוויכב דיילגה ) – המינפ הנופ בקעה לש ילסרודה קלחה .
יבקנה חטשמה אוה ימדקה יקרפמה חטשמה ( העונתה ןוויכב דיילגה ) .

ב היצניפוס - NWB
השוע סואנקלקה Inversion , ו היצקודא - PF ( היצנורפב הרוקש הממ ךפהה קוידב ) .

ב היצנורפ - WB ( Close Chain )
היצניפוס רוציל ידכ תועונתה לכ תא תושעל תורשפא ןיא סואנקלקה לע לקשמה ללגב - היצנורפ , ןכל
סולאטהמ עיגת העונתהמ קלח .
השוע סואנקלקה Eversion ; השוע סולאטה PF היצקודאו .

לגרה ףכב תויגולותפ

Pronated Foot
ב היצנורפ - Hind-foot תילאידמה תשקה תחטשה םע דחיב , ףסונבו :
- ב היביטה - IR
- ב רומפה - IR
- סוגלאובו היסקלפ טעמב ךרבה
יגולותפ בצמ חרכהב אל אוה הז בצמ .
ב סולאטה - PF היצקודאבו  ל היביטה תא תררוג סולאטב היצקודאה - IR רומפה תא םג תררוגש
ל - IR .
ה - Eversion ךרבב סוגלאול םורגי סואנקלקב שיש .
ה - PF ךרבב היסקלפל םורגי סולאטב ( ה - PF םורגי ןכלו לוסרקה קרפמב המידק היביטה תא ררוג
ךרבב היסקלפל ) .
לגרה ףכב ןיטולחל ילאמרונ חנמ והז היצנורפ .
הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
2
תילאמרונ הכילהב – רתויב הרצק הפוקת טעמל ( ילימ - תוינש ) ה תליחתב - HS היצניפוס שיש , לכב
היצנורפ שי ןמזה ראש ( תושימגל םיקוקזו עגמ םומיסקמ ) ל םיברקתמ רשא דע - Toe Off ףכ ךירצו
הפצרה תא ףוחדל ידכ רתוי הביצי לגר – תוחישק לבקל ידכ היצניפוסל םירבוע הז בלשב .

תיגולותפ איה היצנורפה םהב םיבצמ םנשי :
▪ ה לש ילאמרונה חנמה לק קוסיפ םע תיטאטס הדימעב - Hind Foot ילרטינ חנמ אוה ( תא הצוח וק
סולאטה תאו סואנקלקה ) . תילאמרונבא תבשחנ היצנורפב הדימע = תיגולותפ הדימע .
▪ ידמ לודג חווט תספות היצנורפה הכילהה ןמזב םא , ה לש בלשה דע וליפא - Toe Off .
▪ ידמ הלודג היצנורפ םא .


לש הרדגה Pronated Foot נהמ תחא תויהל הלוכי " םהמ השולש וא םיינש וא ל .

לש בצמב ירוחא טבמב Pronated Foot ב אצמנ אל סליכאה דיגש הארנ - 90 הפצרל תולעמ ( זכרמ
ב תויהל רומא סליכאה - 90 סואנקלקה םע דחיב הפצרל תולעמ ) .
ילאידמה דצהמ טבמב – החוטש תילאידמה תשקהש םיאור = Flat Foot = Pes Planus .

ל תוירשפא תוביס - Pronated Foot :
▪ ףכל תורושקה תוביס - לגרה :
- תינבמ הביס תויהל הלוכי – תומצע לש הנבמ – רתויב הצופנה הביסה יהוז . יונישל ןתינ אל
ךרד םושב , תיביסאפ אלו תיביטקא אל .
- תוכר תומקר לש רוציק – רשפאמ תומצעה הנבמ םא , לופיט תועצמאב תונשל ילוא רשפא
ךשוממ .
- םיטנמגיל ךרואב םייוניש .
- ב הלבגה - DF – תירלוספק הלבגהמ האצותכ וא , ורטסגבו סואלוסב רוציקמ האצותכ וא .
- לש השלוח Tibialis Posterior .
▪ ךרבל תורושקה תוביס :
- ךרבב סוראו – לגרה ףכ לש ינוציחה קלחה לע םיכרוד ךרבב סוראו שישכ , תא ריזחהל ידכו
היצנורפ םישוע הפצרה םע עגמל לגרה .
▪ ךריל תורושקה תוביס :
- Anteversion – ינבמ . עיפשהל ךרד ןיא .
- םירירש ןוזיא רסוח
- םירוטטור לנרטניאה לש רוציק – אוה רתויב יתייעבה TFL .
- םירוטטור לנרטסקאה לש השלוח – לש םיילסרודה םיביסה Gluteus Medius םייתייעב יכה
( שלחיהל הייטנ ילעב ) .


Pes Cavus
▪ ידמ ההובג תשק
▪ Hind-foot היצניפוסב
▪ דב " ףכ לע רבודמ כ - קיפסמ השימג הניאש לגר = Rigid ( םימעפל לגרה ףכש היצנורפ תמועל
ידמ השימג ) .

הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
3
Hallux Valgus
ב היצקודא שי הבש היגולותפ - 1
st
MTP ( עבצאל סחיב היצקודא 2 .)
הלדג תיווזה רתוי תינורכ היעבהש לככ , קרפמה הנבמ יוניש םע הקיחשל םרוג .
ךיפה יתלב אוה בצמה קרפמב םייונישה םיליחתמשכ .
לפוטמה יבאכל גואדל בושח , ןיקת ןפואב תכלל ותלוכילו ותויחונ .
תורצוויהל תוביסה תחא Hallux Valgus ה בלש ףוסבש איה - Stance ה בלשבו - Toe Off ןהובה
הזה רוזאה לע קוידב לפונ לקשמהו הלודג היצנטסקאב תאצמנ , הז תילאידמ טעמ לפונ לקשמה םא
הנושארה ןהובב סוגלאו ןוויכל סמועל םרוג .
םע לפוטמ עיגמשכ Hallux Valgus היעבה התואמ לבוסש החפשמב ףסונ והשימ שי םאה קודבנ ,
הכילה קודבנ , תונשלו רפשל ןתינש םיפסונ םימרוג וא הדומע .

םוכיס – לגרה ףכב תויגולותפ
▪ המוארט –
- םירבש – דב " המרגש הכמה תמצוע ללגב םיטנמגילה ללוכ תוכר תומקרב תולבח םג ויהי כ
רבשל .
- םיעקנ – Ligament Sprains – ה אוה רתויב יתייעבה טנמגילה - ATFL . תוביצי רסוח
םיטנמגילב היעבמ םרגיהל םילוכי םיחווטב תולבגהו .
םירזוח םיעקנ םע םישנא הברה שי ( לקשמ יוויש רסוח איה הלאכ םיבצמב תירקיעה היעבה ) .
▪ יתמוארט אל – איה הצופנ יכהו תיתמוארט הניאש היעבה Pronated Foot .


תולכתסהו תילאקיזיפ הקידב

תירוירטנא תולכתסה
▪ Quadriceps
▪ הלטפ – ןוויכ , לדוג , החונת
▪ ךרב – סוגלאו טעמ
▪ Toeing In / Out
▪ Forefoot – היצקודא וא היצקודבאב
▪ תועבצאב תויצמרופד

תילרטל תולכתסה
▪ ךרב – לרטוינ / היסקלפ / רפיה - היצנטסקא
▪ הלטפ – למיסקורפ / לטסיד
▪ לגרה ףכב תילאידמ תשק – תילאמרונ / החוטש / ההובג

תירוירטסופ תולכתסה
▪ םירירש Wasting / Spasm – סגנירטסמה , ורטסג , סואלוס
▪ סליכא
▪ סואנקלק – למרונ / סוגלאו / סוראו

הדימעב תולכתסה
▪ םינוויכה לכמ תולכתסהה תא עצבל שי . םע אוהשכ םגו ףחי לפוטמהשכ םג תולכתסהה תא םיעצבמ
םיילענ . העיפשמ לענה דציכ תוארל בושח . דב ךלוה לפוטמהו הדימב " תא עצבל שי סרדמ םע כ
סרדמ אלל הדימעל סחיב עיפשמ אוה דציכ תוארלו סרדמה םע תולכתסהה .
▪ ידמ רתוי לפוטמל םיברקתמ אלו קוחרמ תולכתסהה תא םיליחתמ – תומשרתה עצבל שי הלחתהב
ףוגהמ תיללכ ( תונוהבה לא שארהמ ) .


הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
4
תירוירטנא תולכתסה :
▪ לק קוסיפב דמוע לפוטמה . ול החונש הרוצב דומעל לפוטמהמ םישקבמ .
▪ ןיקת אל חנמב םיניחבמו הדימב , ןקתל לפוטמהמ שקבנ – לקמ וא רימחמ ןוקיתה םאה קודבנ .
▪ ה לפונ ןכיה םימשרתמ - CG – תחא לגר לע לקשמ תאישנ שיש וא םיילגרה יתשב הווש םאה .
▪ תוימרג תודוקנ לש הבוג םיקדוב – ב םיהבג ישרפה שי םאה - Iliac Crest  םיילגר ךרואב שרפה
ךריב ןיקת אל חנמ וא . הביכשב רוקחל םיכישממ .
▪ הפצרה לע וקה ותוא לע תואצמנ לפוטמה לש וילגר תופכ יכ אדוול בושח – תועבצאה ילאמרונ בצמב
הצוחה טעמ וא המידק ונפי .
▪ עבונ הז הממ קודבל שי הצוחה ידמ רתוי תונופ תועבצאהש םיאור םא – תועבצאה חנמ /
Forefoot ל סחיב - Hindfoot / היינשה לגרב היביטה תמועל היצטורב היביטה םאה / חנמ
ךריה ... היעבה הליחתמ ונממש םוקמה תא אוצמל שי , לואשל ןוקיתה רחאלו לפוטמה תא ןקתל שי
שיגרמ אוה דציכ ותוא ?
▪ האירבה לגרה לש חנמה ותואל תיתייעבה לגרה תא איבהל לוכי אל לפוטמה םא , תא איבהל שי
הקידבה ךלהמב ךכב בשחתהל רוכזנו תיתייעבה לגרה לש חנמל האירבה לגרה ( לפוטמה יכ רוכזנ
יוצרה ילרטינה חנמב דמוע אל ) .
▪ Hallux Valgus – תועבצאה ראש לע עיפשמ הז םאה קודבל שי םייקו הדימב , ב הרוק המ -
Forefoot ה לע םג העפשה שי םאהו - Hindfoot .
▪ ךרי – ךריה קרפמ תאו רומפה חנמ תא םיקדוב .
▪ םירירש תרוצ – רפיה וא היפורטא – םירירשה ןיב ןיקת לדבה הארנ תילאמרונה היסולכואב םג
תיטננימוד הניאש לגרל תיטננימודה לגרב . ה תא םיקדוב - Quad , םירוטקודאה , םירוסקלפ יסרוד
לגרה ףכ לש . שושימ םג עצבל ןתינ ךרוצה תדימב . ןמזב קר ךכ הארנ רירשה םאה שיגרהל רשפא
WB דובעל ךירצ אוהשכ .
▪ תוקיפ – הקיפה תולובג תא הריתסמ הכרה המקרהו רחאמ שושימ עצבל ךרוצ שי םיתיעל .
תוקיפה הבוג תא םיקדוב , לאידמ תניחבמ זכרמב תמקוממ הקיפה םאה - לרטל , הבוג ( לובגה
יקרפמה וקל לעמ תצק ןותחתה ) , היצטור שי םאה ( הקיפה לש ןוילעה קלחה יפל .)
▪ ה וא ךרבה חנמ - Alignment היביטה לש – לק סוגלאו תויהל ךירצ . הלוכי םצעה היביטה תניחבמ
גודל המוקע תויהל ' היביטב ןשי רבש לש ןיקת אל יוחיא ירחא .
▪ Forefoot ל סחיב - Hindfoot – ה לש היצקודבא שי םאה - Forefoot ה לע - Hindfoot ( המ הז
ב הרוקש - Pronated Foot .)
▪ עבצא 2 – ןהובמ רתוי הכורא תויהל הרומא אל 1 ( הכילהה לע עיפשהל לוכי ) .
דצהמ תולכתסה :
▪ ךריו ןגאה לע תולכתסה – לגרה ףכב הרקיש המ לע זמרל לוכי .
▪ ךרב – היסקלפ וא היצנטסקא לש תיווז , ב םאה - mid position היצנטסקא טעמב וא ילאמרונ .
ןקתלו תוסנל לפוטמהמ שקבנ ןיקת אל חנמ שיש הדימב .
רפיה שיו הדימב - דבוע רירשהש וא םיטנמגיל לע ןעשנ לפוטמה םאה קודבל שי היצנטסקא .
▪ ITB – עקש שי םאה קודבל
▪ לגר ףכ – לגרה ףכ חנמ לע תולכתסה , ה לפונ ןכיה - CG לגרה ףכב ( המידק וא הרחא ) .
▪ תילאידמ תשק – הדיחאו הלק תויהל הכירצ תשקה .
תירוירטסופ תולכתסה :
▪ םירירש – Gluteus Maximus , סגנירטסמה , ורטסג , סואלוס . היינשה לגרל האוושה םיעצבמ
ךרוצה יפל שושימ םיעצבמו .
▪ לגר ףכ –
- ב סואנקלק - 90 הפצרל תולעמ – ב אצמנ אוה םאו סואנקלקה תא הצוחש רשי וק םיחתומ - 90
הש ןמיס הז הפצרל תולעמ - Subtalar Joint ב אצמנ - mid position .
- ב סליכאה - 90 הפצרל תולעמ . ב קרפמהו ןיקת חנמה םא םג םירקמ הברהב - mid position
סואנקלקה לע לכתסהל ףידענ ןכלו ידמ ילרטל סליכאהש הארי הז .הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
5
ב תוקידב - WB
הכילה , הציר , תוגרדמ , לפוטמה תלוכיל םאתהב לקשמ יוויש .
הכילה :
▪ המידקמ – IR / ER ךריב – טעמל הפצנ הכילהה תליחתב IR תויהל ךירצ היצניפוס שישכו ER .
▪ דצהמ –
- ךריב היצנטסקאו היסקלפ לע לכתסנ , לוסרקבו ךרבב .
- ב העונת - 1
st
MTP – ה בלש תארקל הכילהב דואמ בושח - Toe Off – הלודג העונת השורד
היצנטסקא לש .
▪ הרוחאמ – Inversion / Eversion לוסרקב , היצנורפ / ב היצניפוס - Subtalar Joint .

הביכשב תוקידב
▪ שושימ
- לגרה ףכב תואטבתמ תויעב הברה – תרכוס , םדה תקפסאב תויעב ...
- הרוטרפמט
- יטנוולרשכ קפוד תקידב – םד תקפסאב היעבב םידשוחשכ – ןולחיכ שי םהב םירקמב ,
הכומנ הרוטרפמט , יתרכס לפוטמה רשאכ , לומינ לע ןנולתמ לפוטמהשכ , חוודמ וא הרק לגר לע
תונוש תולחמ לע , ןיב םיילגרה תופכ עבצב םייתועמשמ םייוניש וא לודג לדבה םיאור רשאכ
הביכשל הבישי .
םד תקפסאב היעב שישכ , ליגרהמ תובע ויהי ןהשו םיינרופיצה עבצב יוניש היהיש ינייפוא .
▪ תיביטקא הקידב
- תקידב DF ו - PF :
בגה לע בכוש לפוטמה .
לוסרקה קרפמב רקיעב תועצבתמ הלא תועונת ( Talo-Crural ) , םג שי ךא Glide םיקרפמב
םינטקה .
הטימהמ לפוטמה לש וילגר תופכ תא איצוהל שי , העונתה תא עצבל ונממ םישקבמ , לע חוודל
יא - ינשה דצל םיוושמו עוציבה ךלהמב תוחונ .
ורטסגה ללגב הלבגהמ ענמיהל ידכ לפוטמה לש ויכרבל תחתמ תירכ םישנ ( לש ךרוצל םאתהב
לפוטמה ) .
עוציב תעב DF – תלבגומה לגרה לש דצב םידמוע , חווטה ףוסל עיגמ לפוטמהש ירחאו
םידדצה ןיב האוושה םיעצבמו םילכתסמ יביטקאה .
לש הקידבב PF – הניקתה לגרה לש דצב םידמוע .
הרוהט העונת עצבמ וניא לפוטמהו הדימב , ונקתל שי .
עוציב OP ב - DF – סואנקלקה לע היינש דיו קושה לע די , תא םיכשומו הפרמ לפוטמה
ונלש ףוגה תעונת ךרד תילטסיד סואנקלקה .
ירשפא הז םא , קודבנ DF ב םג - WB רשאמ רתוי לודג היהי וילא עיגי לפוטמהש חווטהו רחאמ
םע עיגהל רשפא וילא חווטה OP .
עוציב OP ב - PF – לגרה ףכ לע דיו קושה לע די ( ראש לכ תא הסכמ לבא קרפמל הבורק
םיקרפמה ) טאל םיסנכנו - חווטה ךותל טאל .
תפסונ ךרד – לוסרקב העונתה דוקימל – סואנקלקה לע די ( תילסרוד ) לגרה ףכ לע היינש דיו
( היינשה דיל דגונמה דצב ) ל דחיב םיידיה יתש לש הדובעו - OP ןוויכל PF .
- היצנורפו היצניפוס :
יאמצע ןפואב עצבל ונממ שקבנו תועונתה ינוויכ תא לפוטמל ריבסנ . היצניפוס לש תועונתב
םיעצבמ אל היצנורפו OP .
- תועבצא :
ןתוא ףפוכי וא ויפלכ לגרה ףכ תועבצא לכ תא איבמ לפוטמה . רוגסישו חתפיש לפוטמהמ שקבנ
תועבצאה תא .הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
6
▪ תיביסאפ הקידב
- PF ו - DF – לש ךרדה התואב תיביסאפה העונתה עוציב OP .
- ה קרפמב - Subtalar םיעצבמ Inversion ו - Eversion סואנקלקה לש ( היצמרופניא ןתונ
היצניפוסו היצנורפ יבגל ) .
עוביקל םיסולואלמה רוזאב סולאטה תאו םידדצה ינשב םיסולואלמה תא םיספות , היינשה דיב
רוחאמ סואנקלקה תא םיספות . הש אדוול די - Subtalar Joint ל םיבורק יד לוסרקהשו - mid
position םיעצבמו inversion ו - eversion .
ב - Inversion ילאידמ אוה סולאטה לש עוביקה , בו - Eversion ילרטל עוביקה .
- ב - Mid-Tarsal Joint היצקודבאו היצקודא תועונת םיעצבמ . לע םיעבקמ תחא די םע
סואנקלקהו סולאטה , דיאובוקהו רלוקיבנה לע היינשה דיה םעו .
רוירפוס אוה העונתה ריצ - רוירפניא .
ידמ רתוימ ענמיהל שיו רושימ ותואב ןמזה לכ ראשיהל הכירצ לגרה ףכ PF .
- תוילסרטטמה ןיב הקלחה תקידב
- 1
st
MTP Joint – קרפמב היצנטסקא תקידב עצבל רתויב בושח .
היסקלפ םיעצבמו יקרפמה וקה דיל םיעבקמ , היצנטסקא , היצקודאו היצקודבא .
- ה לש הקידב - PIP Joints

תירלוספק תינבת
▪ לוסרקב תירלוספק תינבת – PF מ רתוי - DF
▪ ב תירלוספק תינבת - Subtalar Joint – Inversion מ רתוי - Eversion – םייוניש שי םא
ב ןיטולחל עבוקמ היהי קרפמה הלוכ הלוספקב םייונישו םייניצר םיינווינ - Eversion .
▪ ב תירלוספק תינבת - 1
st
MTP Joint – היסקלפמ רתוי היצנטסקא – דואמ העירפמ הלבגהה
עוציבל Toe Off הכילהה ןמזב .

םיטנמגיל
ה אוה לוסרקב רתויב יתייעבה טנמגילה - ATFL . ה אוה ינשה יתייעבה טנמגילה - Calcaneo-Fibular .
ב היהת לגרה רשאכ עגפי אוהו רחאמ יתייעב תוחפ ירוירטסופה טנמגילה - DF  הביצי רתוי לגרהו
ב - DF .
תקידב ATFL :
ה - ATFL תירוירטנאו תילטסיד הלוביפהמ אצוי , תילטסיד אלו הפצרל ליבקמב אוה טנמגילה ןוויכ . ידכ
ןוויכל העונת עצבל שי ותוא קודסלו חותמל PF תילאידמ העונתו ( המינפו הטמל תבלושמ העונת ) .
טנמגילל תובורק יד ויהי ונלש םיידיהש ףידע .
היעב שי םהב םירקמה בורב , באכה לש קיודמה םוקימה לע עיבצהל לכוי לפוטמה .
הטימל ץוחמ בקעה םע בגה לע בכוש לפוטמה . לגרה ףכ לע היינשה דיהו קושה תא הקיזחמ תחא די
םיסולואלמל הבורק ידו ( לגרה לש ילרטלה דצב תזחוא ) המינפו הטמ ןוויכל החיתמה תא םיעצבמו .
ות טנמגילה תא ששמל ןתינ " עבצאה םע החיתמה כ .
םיילגרה יתש ןיב םיחווטה תא תוושהל שי .
העונתה תא שוחנ – ידמ הכר איה םאה / ידמ השק / םיילגרה יתש ןיב ההז השוחת .

תקידב Calcaneo-Fibular Ligament :
הלוביפה הצקמ ליחתמ טנמגילה ( תילטסיד ) הפצרה ןוויכל דרויו ( שיו תירוירטנא םיכלוהש םיביס שי
תילסרוד םיכלוהש םיביס םג , הפצרה ןוויכל רשי אוה ובורב ךא ) .
ב טנמגילה תא םיקדוב - Inversion .
קושב עוביק םינתונ , המינפ ותוא םיסינכמו סואנקלקה תא םיספות .
תניחבמ ילרטינ חנמב לגרה לע רומשל בושח DF / PF .
טנמגילה תא ששמל דואמ לק .

הלוחה תקידב – לוסרקו לגר ףכ
7
תוביצי תקידב – Anterior Drawer Test
הלוביפהו היביטה לע סולאטה לש המידק העונת .
ל רקיעב תנווכמ הקידבה - ATFL תוביצי לע הבושת םישפחמו .
ב ךרעב אצמנ לוסרקה - 20 לש תולעמ PF ( רתוי רשפא , תוחפ אל לבא ) .
תומייק 2 עוציבל תויורשפא :
1 ) הרשי לגר , 20 תולעמ PF , םיסולואלמל תיסחי תילטסיד טעמ לגרה ףכ תא םיקיזחמ ,
לגרה ףכ לש המידק העונת םיעצבמו קושה לע םיעבקמ . לגרה ףכל ךשמהב איה העונתה .
הלודג לגר ףכ שי לפוטמל רשאכ עוציבל השק וז תורשפא .
ה םא - ATFL ךראומ , ידמ הלודג היהת העונתה .
2 ) תפפוכמ ךרב , הטימה לע בקע , םע 20 תולעמ PF ( העונתה תא ענמי אל סליכאהש ידכ ) .
קושה ךרד העונתה תא םיעצבמו לגרה ףכ תא םיקיזחמ ( לגרה ףכ חנמל ליבקמב ) – םיעצבמ
סולאטה לע קושה לש הרוחא העונת םצעב .
לכל ידמ הכר היהת העונתהו העונתל תודגנתה םוש שיש שיגרנ אל םירזוח םיעקנ םע םישנא לצא
ךרואה .

תיטאטס הקידב
תועבצאהו לוסרקה ירירש לכ תא תוסכמש תועונת םיקדוב .
םיכוראה םירירשה רקיעב םה תיטאטס הקידבב םייתייעבה םירירשה .
טעמב לגרה ףכשכ תיטאטסה הקידבה תא םיעצבמ Inversion טעמו PF . תוקידבה לכ ךלהמב
רבדה ותוא ראשנ חנמה תויטאטסה , העונתל םאתהב רחא םוקמב םעפ לכ תנתינ תודגנתהה לבא
תקדבנה .
הידפוטרוא
1
ORTHOPEDICS & TRAUMATOLOGY

הידפוטרואה תורטמ :
▪ םיתוויע ןוקית .
▪ םיבאכ ךוכיש – םיבאכ לע רבגתהל ןויסינ וא העינמ .
▪ םוקיש – אלמ דוקפתל רוזחת העוגפה הפגהש איה הרטמה .

תוידפוטרוא תויעב :
▪ תודלומ תולחמ – תיטנג היעב , ןוירהה ךלהמב תומיוסמ תופורת תליטנ ללגב , הנירק , ךלהמב המוארט
ןוירהה ...
▪ תושכרנ תולחמ – םילודיג , המוארט , וכו םוהיז ' ...

הידפוטרוא = ףוגה הנבמב םייוניש .
המוארט = תועיצפב רושקש המ לכ .
היגולוטמוארט = םירבש , תוקירפ , םיעקנ ...

ןוחבא תוטיש :

תינפוג הקידב :
ןוחבאל רתויב הבושחהו הנימאה הטישה הניה תינפוגה הקידבה .
▪ תטרופמ הזנמנא תלבק , תינפוג הקידבב הוולמ .
▪ תקיודמ הנחבאל םיליבומש םייטסנמנא םיטרפ .
▪ תולכתסה ( תוחיפנ , םדוא ... ) .
▪ השיגרה הדוקנב עגמו שושימ .
▪ העונת .
▪ םידחוימ םינחבמ .

רזע תוקידב :
ןגטנר X ray :
הידפוטרואב בוט ילכ והז , הזנמנאלו תינפוגה הקידבל ףילחת הווהמ אל ךא .
ביבסמ תועוגפש תומרקה לכ תא אלו תומצעה תא קר םיאור ןגטנרב .
סמ םנשי ' םימוליצ יגוס :
▪ Simple – מ השענ טושפה םוליצה - 2 תוחפל תויווז .
▪ Special Postures – תודחוימ תוחונתב םימוליצ ( םימוליצ לש תוחונת תואמ ןנשי ) .
▪ Plane Tomography – םויה הזה גוסהמ םוליצב םישמתשמ אלו טעמכ , ה - C.T ףילחת הווהמ .
הזכ םוליצב , הלוחה ביבס תבבותסמ המלצמה .
▪ Stress X-Rays – ע " הפגה לע תוחוכ וא חתמ תלעפה י .
▪ Contrast Studies – קרפמל תורישי ידוגינ רמוח תקרזה , תוארל ןתינו קרפמב רזפתמ רמוחה
ליגרה םוליצב םיארנ אלש םיווק .
Auxiliary Tools :
▪ U.S – תוכר תומקר תוארל ןתינ דנואס הרטלואב , תובוגתב םייונישו תויורידס יא ןחבאל ןתינ , ןתינ
דיגב ערק ןחבאל , רירשב ערק , המקרב םילזונ תויורבטצה , תודלומ תויעב ןוחבאל הבוט הקידב
ךריה יקרפב ... םירבש םיאור אל ךא .
▪ יופימ – Scintigraphy = Scann – ףוגב רזפתמ אוהו דירוול יביטקאוידר רמוח םיקירזמ ( םירמוחה
םוילגו םויסנכט םה םיחיכשה ) . ףוגב תומודאה םדה תוירודכל דמצנ רמוחה , תוארל ןתינ ךכו
תומודא תוירודכ יוביר שי םהב תומוקמ
םיאבה םיבצמב רמוחה לש יוביר הארנ :
 תקלדב םיוסמ בלשב .
 םירבשב םומידב ( םוליצב תיארנ אלש המוארט ) .
 לודיג .
הידפוטרוא
2
 תומודא תוירודכ תורבטצה םע תולחמ חתפמ ףוגה ןהב תוילובטמ תולחמב .
 םד תקפסא אלל עטק הארנ םדה תקפסאב העיגפ שישכ ( A-Vascular necrosis .)
 ינווינ יוניש שישכ – סוחסה לש הקיחש .
▪ CT – םיכתח השוע , תומצעב םיעגנ תוארל ןתינ , עגנה רטוק המ תוארל ןתינ ... דואמ ישומיש
ע ןגאב תוקידבל " דצ לכ לש סחיה והמ תוארל מ . םיילאיסקא םיכתחב הייפצל הבוט הקידב יהוז
ףוגב .
▪ MRI – תוקידבה בורל המוד הקידבה תונימא  80-85% .
םיקרפמל ביבסמ הכר המקר ןוחבאל רקיעב הבוט . ה - MRI הנומתל דואמ המודש הנומת ןתונ
תימוטנא .
▪ Arthroscopy – ה תונשב חתפתהל לחהש שדח ףנע - 70 .
ךסמ יבג לע קרפמב םיפוצו קרפמל םייטפוא םיביס םע רישכמ םירידחמ .
תינוחבא קר אלו תילופיט הטישל םג וז הטיש הכפה ןמזה םע .
המדרה תשרודש תינרדוח הטיש יהוז .
▪ E.U.A – ות תינפוג הקידב " המדרה כ . הלועפ ףתשל ןיינועמ אל הלוחהשכ וז הטישב םישמתשמ
הנחבאה אלל לופיטב םדקתהל ןתינ אלו .
▪ Biopsy – םילודיגל ינוחבא ילכ . הדבעמ תקידבל המיגד םיחלוש .

FRACTURES - םירבש :

רבש = תימרג המקר לש תויכשמה יא .
▪ רבשב , תומקרה לכ ( תובכש ) תועגפנ רוזאב – השק דע דואמ הלק העיגפ תויהל הלוכי .
▪ תומצעה תא קר תוארל ןתינ םוליצב .
▪ ע םרגנ רבש " תינוציח המוארט י / והשלכ רביא לע ינוציח חוכ תלעפה .םצעה הנבמ :
▪ הזיפיפא – הלידגה ןיערג רוזא .
▪ הזיפאטמ – המצע םצעה תחמוצ וב רוזאה , הלודגה תומכה םע רוזאה
םד תקפסא לש רתויב .
▪ םואיטסואירפ - תיתנגה הניחבמ יוקלש ןידע יוסיכ .םירבש יגוס :
▪ Simple – הזיפאידה עצמאב רבש , הזוזת אלל .
▪ Compound – ינוסכלא רבש , תאצוי םצעה
רועה ךרד הצוחה – היהי יוחיאהש הובג יוכיס
ךשמהב םיכוביסל םורגיו םוהיז םע .
▪ Greenstick – רובש קלחו םלש םצעהמ קלח .
תויכשמה תייעב ןיא הז גוסמ רבשב . חיכש
ןיידע םהיתומצעש רחאמ םידלי לצא רקיעב
תושימג .
▪ Comminuted – קסורמ רבש .
▪ Impacted – םצעה לש הסיחד .

הידפוטרוא
3
םידלי לצא םירבש :

Greenstick –
םוליצב רבשה תא תוהזל דואמ השק . דב בוט יופירה " אל םצעהו רחאמ כ
תויכשמהה תא תדבאמ .


Salter – Harris –
ארקנ רבשה : Epiphisiolysis . םידלי לצא קר םייקש רבש .
הזיפיפאה ךרד רבש – הזיפיפאה תויכשמהב העיגפ . ( שמתשהש ןושארה דפוטרואה היה רטלוס
תידפוטרוא היעב לכל טעמכ סבגב . )
םנשי 5 הז רבש לש םיירקיע םיגוס :
1 ) המצע הזיפיפאה ךרד רבוע רבשה , םוליצב םצעב רבשה תא םיאור אל לבא . שיש הארנ קר
תושיגר / העיגפה רוזאב תוחיפנ .
ב םוליצ - stress הזיפאטמל הזיפיפאה ןיב הדרפה שיש הארי .
קפרמב וא הנותחתה ךריה םה הזכ רבשל םיחיכשה תומוקמה .
2 ) הזיפיפאה ךרד רבש , הזיפאטמהמ הנטק הכיתח םג תרבשנ לבא . רתויב חיכשה רבשה והז
וללה םירבשה יגוס לכ ןיבמ . הז גוסמ רבש תוהזל לק .
3 ) המצע הזיפיפאה ךותב רבש .
4 ) םירבש לש בוליש 2+3  הזיפאטמב םגו הזיפיפאב םג .
5 ) הסיחד תוחוכ םה תוחוכה , ילאיזיפיפאה וקה לש הסיחד שי , לש םדה תקפסאב העיגפ שי
דובעל הקיספמ איהו הלידגה תיחול – רתויב השקה רבשה הז .
גוסמ רבש תוהזל דואמ השק 5 רחואמ אוה ןוחבאה ןכלו  השק תיזחתה ןכל .
הזכ רבשל ישממ ןורתיפ ןיא , תא םייס דליהש ירחא רצונש תוויעה תא ןקתל קר רשפא
הלידגה .

םירבש יופיר – Bone Healing :
ןיטולחל הניקת השדח המקר לש החימצב יופיר תרבועש ףוגב הדיחיה המקרה יהוז םצעה .
ע תאפרתמ םצע " םצע תיינב י = תיתקלצ המקר ןיא ( המוקע היהת השדחה םצעהש תויהל לוכי , ךא
הניקת היהת המקרה ) .
יוחיא ךילהת :
תוומב קר םייתסמו רבש שיש עגרב ליחתמ יוחיאה ךילהת !
1 ) Hematoma - יוחיאה ךילהת תלחתהל ינושארה יוריגה אוה םד ףטש .
2 ) Coagulate – םד שירק – םיעיפומ םייתניבו םימלענו םיכלוה םדה שירק ךותב שיש םיאתה
סוחס תונבל םיליחתמש םיאת .
3 ) Callus – םיאתה לש העפוה - רוזאב תיסוחס הטילב .
4 ) סוחס
5 ) םצעל ךפוה רצונש סוחסה .
הנותחתה הפגב יוחיא ןמזמ יצחב רצק הנוילעה הפגב יוחיא ןמז .
םירגובמ לצא רשאמ יצחב רצק םידלי לצא יוחיא ןמז .

הידפוטרוא
4
םירבש יכוביס :
ברועמ רוזא :
םיימוקמ םיכוביס .
םיימטסיס םיכוביס .
ךוביסה תעפוה ןמז :
▪ ידיימ ךוביס  תועש ךות עיפומ .
םומיד , הפגב םד ילכב העיגפ םע רבשב , לע ץחולו זקנתה אלו הפגה ךותב חתפתהש םומיד
ביבסמ םירביא . השיגרו הלוחכ הפג הארנ .
▪ םדקומ ךוביס  תועובש ךות עיפומ .
חותינ ירחא עובש עיפוהל אמגודל לוכי עצפב םוהיז , ינמוש ףיחסת ( תוטשפתמש ןמוש תוכיתח
הלודמה רוזאמ – ירחא םג עיפוהל לוכי 24 תועש ) , תויתמישנ תוערפה ( תואירב םילזונ תורבטצה ) ,
תינורכ הלחמ לש הרמחה .
▪ רחואמ ךוביס  םינש דע םישדוח ירחא עיפומ .
הניקת הרוצב אל ךא השענ יוחיאהשכ = םיתוויע / יוחיא תוערפה .
רבשה לש יוחיא היהי אל ללכ ובש בצמ תויהל לוכי , םיינווינ םייוניש , א קמנ - ירלוקסוו – הזה רוזאה
תמיוסמ הפוקת ךות תומי ( העיצפה ירחא םייתנש םג תויהל לוכי ) .

םצע יופיר יכוביס :
▪ Non Union – תושגפנ אל תומצעה הצק . היוקל םדה תקפסאש תויהל לוכי , םוהיז לש בצמב וא
תדיריל םרוגש PH רוזאב , תוילובטמ תולחמב , הנוזת תוערפהב ...
ארקנ רוביח יא Pseudo-arthritis = יתימא וניאש קרפמ ומכ הארנ , םנשי 2 םיגוס :
1 ) Hyperthrophic – תקלצה רוזא תא תרבוע אל םצעה , הלדג איהש תורמל .
2 ) Atrophic – םידדצה ינש לש תוקחרתה שי , הקד תייהנ תווצקב םצעה  רבג הגיפסה ךילהת
היינבה ךילהת לע .
▪ Delayed Union – יטיא בצקב רוביח . ילאמרונהמ ןמז רתוי חקול הז ךא םייק יוחיאה . ךרוצ ןיא
הזכ בצמב תוברעתהב , יוחיאל תוכחל קר אלא .
▪ Mal Union – בוט אל יוחיא . הנוכנ אל הייטס וא תיווז םע החאתמ םצעה .

םירבשל לופיט יעצמא :
ע עוגפה רוזאה תא עבקל ךירצ " עו הזוזת עונמל מ " רבטצמ קזנ עונמל מ .

ינרמש ידפוטרוא לופיט - תיחותינ תוברעתה אלל עוביק .
▪ הכימת – Sling וא Splint – סבגמ וא יטסלפ רמוחמ ךמות דס .
▪ סבג ( Cast ) – ליגר וא יטסלפ סבג ( יתייעב אוה ןכלו עיזמ אל יטסלפ סבג . ) .
▪ הכישמ ( Traction ) – המקרל תתלו םיוסמ ריצ לע רומשל תנמ לע הכישמ םיעצבמ " עגריהל " ינפל
עוביק וא סבגב לופיט ( הכישמב לופיט םיאור אלו טעמכ םויה ) .
הכישמב שמתשהל םיבייח ראווצ תקירפ ומכ העיצפב .
ךות - םיעבקמ השעמל הכישמה ידכ , םירבש וא תוקירפ רזחשל רשפא , המקרל החונמ ןתונ הז
ששואתהל הלוכי המקרהש ךכ ביבסמ .
רועה ךרד הכישמ = השיבח ךרד הכישמ .
תילטלקס הכישמ = הכישמה תא םיעצבמ וכרדו םצעל רמסמ םיסינכמ .

יחותינ ידפוטרוא לופיט – ינרדוח לופיט .
ףילחהל וא הפגה תא ליצהלו עבקל רשפא חותינב . ירלוקיטראה וקה תא רזחשל ןתינ אל רשאכ םיפילחמ .
דב הפלחהב ךרוצ ןיאו עבקל רשפא יזיפאיד רבש " כ .
יופירה ךילהת תא ץיאמ אל יחותינה לופיטה , ותוא רפשמ קר אלא .
םימייק 2 םיעוביק יגוס :
- ינוציח עוביק – External Fixation .
- ימינפ עוביק – Internal Fixation – חתנלו חותפל ךירצ !
הידפוטרוא
5
ימינפ עוביק ( Internal Fixation ) :
▪ תכתמ ירמסמ – Kirshner Wire – עובק ןפואב וריאשהלו רועה ךרד וסינכהל ןתינש חיכש רמסמ .
▪ תכתמ טוח – דואמ שימגו ךורא טוח .
▪ םיגרב – םיבר םיגרב יגוס םנשי .
▪ הטלפ – םיגרב סינכהל רשפא םהבש םירוח םע תכתמ תוכיתח . ןפודל םידימצמ הטלפה תא
תומצעה .
▪ ידשל ךות רמסמ – םילודג תכתמ ירמסמ – תוכורא תומצע עוביקל םיבוט יכה םה . רמסמה ךותב
עוביקה רופישל רתוי םינטק םירמסמ םיעקות ךוראה .

םיקרפמ תפלחה ( Replacement ) :
▪ Hemiarthroplasty – תיקלח הפלחה , קרפמב דחא דצ לש קר הפלחה .
▪ Total Joint Arthroplasty – קרפמה ידדצ ינש לש האלמ הפלה ( םולובטצאהו רומפה שאר לשמל ) .

ינוציח עוביק ( External Fixation ) :
ינוציח טומ םע םיעבקמו ץוחבמ רמסמ םיסינכמ – בוט ריצ ןתונו ביצי עוביקה .

םיחותינ יגוס :
םיקרפמב םיחותינ :
▪ עוביק - עונת לוטיב ה : Arthrodesis
באסה קרפמב חיכש - ירלאט ( סולאטל תחתמ ) . םוש ןיאשכ קרפמה תעונת תא םילטבמ עוביקב
ותוא םקשל היצפוא .
▪ קרפמ לש החיתפ : Arthrotomy - ותוא ןקתל ידכ קרפמה תא םיחתופ .
▪ קרפמ תפלחה - שודיח : Arthroplasty
▪ קרפמה תענה – רורחש : Arthrolisis
דב הז ךילה םיעצבמ " קרפמה ךותב תויוקבדה שישכ כ . ךכבו תויוקבדתהה תא םיררחשמו םיחתנמ
קרפמה תויתעונת תא םירפשמ .
▪ המינפ לכתסהל : Arthroscopy
תומצעב םיחותינ :
▪ ריצ יונישל ךותיח : Osteotomy
הנוילעה היביטב אוה רתויב חיכשה םוקימה , ע םג " םילגרב ריצה תא רפשל מ .
▪ םצע תפסוה וא יולימ : Bone Graft
םצע םיאלממ וא םיפיסומ ומוקמבו יוחיא לש םוגפ רוזא תאצוה . ומצע הלוחהמ םצע לבקל ןתינ ,
תיטטניס םצע וא הפוגמ .
▪ הדמע ןוקיתל םצע תריבש : Osteoclasis
תיווז םע החאתמ םצעהש הרקמב , תיווזה תא םינקתמו התוא םירבוש .
▪ ע עובק " עבקמ י : Osteosinthesis
לש רוביח 2 ע תורובש תומצע " הטלפ י , וכו םיגרב ' ...

םיקרפמב תועיצפ :
▪ הקירפ תת – 2 היינשה לומ תחא ןיקתה סחיה תא תודבאמ תומצע , ידיצ ינש ןיב עגמ םייק ןיידע לבא
קרפמה . המוארט תובקעב וא דלומ תויהל לוכי .
▪ הקירפ – ןיב עגמ ןיא 2 קרפמה ידיצ – דלומ וא שכרנ תויהל לוכי .
▪ רבש - הקירפ – תומצעה תחאב רבש + הקירפ . רבשה תא תוהזל איה הנוילעה תובישחה , ינפל דוע
הקירפה תא םינקתמש .

זזש ילטסידה רוזאה יפל תירוחא וא תימדק הקירפ םירידגמ .
אמגוד : המידק הזז היביט , הרוחא הזז רומפ  תימדק הקירפ .

הידפוטרוא
6
סוחסב תועיגפ :
יניליאה סוחס שי םירקמה בורב . שדחתהל תלוכי ןיא יניליאה סוחסל , עיפות סוחסה עגפיש הרקמב ןכל
תיתקלצ המקר .
וזה הביסהמ , סיזורתראואטסוא עונמל ידכ לכה םישוע קרפמב םילפטמשכ  עגפי אל סוחסהש .
כ םילחמ יניליאה סוחס - Fibrocartilage  תושימג ול ןיא , סוחסה ומכ בוט םיעוזעז םלוב וניא ( אוה
סוחסה תושעל ךירצש הדובעה תא השוע אל לבא בוט אלממ קר ) .
סוקסינמ :
יקרפ ךות סוחס אוה סוקסינמה – Fibrocartilage – ינשה דצב ישפוחו דחא דצמ קרפמה ילושל דומצ .
םייקרפמ םיחטשמ ינש ןיב עגמה תא םילשמ סוקסינמה .
ולש הירפירפל קר איה סוקסינמל םדה תקפסא , ןכלו םד תקפסא ןיא סוקסינמה לש ימינפה רוזאל
שדחתי אל אוה העיגפלש הרקמב .

םיטנמגיל לש תועיצפ :
▪ עקנ - הקירפה לובגל דע קרפמ תחיתמ אוה עקנ – המוקמל תרזוחש הקירפ תת השעמל אוה עקנ .
העוצרה לש אלמ דוקפת שי עקנב .
▪ העוצרה לש אלמ ערק – םידדצה ינש ןיב תויכשמה יא , דקפתל התלוכי תא תדבאמ העוצרה .
▪ העוצרה לש יקלח ערק – העוצרה לש דוקפת שי .


הידפוטרוא
1
קפרמב תועיגפ קפרמב תועיגפ – – E El lb bo ow w I In nj ju ur ri ie es s

םידליב קפרמ תועיגפ

Pulled Elbow – סוידרה שאר לש הקירפ תת
▪ םידלי ברקב החיכש העפות יהוז .
▪ תת - היצנורפב דיה לש תימואתפ הכישממ האצותכ סוידרה שאר לש הקירפ .
▪ חתופמ ונניא םידלי לצא סוידרה שאר ןיערג , ה ןכלו - Annular Ligament תושעלו קילחהל לוכי
תוקירפ .
▪ דב הרוק " ליגל תחתמ םידלי לצא כ 6 , הנתשמ סוידרה שארש דע .
▪ היעבב םיניחבמ אלו הרורב דימת אל היעבל המרגש המוארטה , דיה תא זיזמ אלו טקש יאב דליה .
▪ םיאצמנ םיניערגה לכ אלו רחאמ המוארטה תא תוהזל דואמ השק , תונוש תופוקתב םיחתפתמ םה
םייחב ( Capitellum עיפומש ןושארה ןיערגה אוה ) . הרואכל ןיקת הארי םוליצה , םלצל ךרוצ שי ןכלו
םיימוטנא םינבמ תניחבמ לדבה תוהזלו ינשה דצה תא םג .
▪ הטמו הלוקיבלקהמ תוירשפאה תועיגפה לכ תא לולשל שי המוארטב םיניחבמ רשאכ .
▪ ינרמש היהי לופיטה – ות רוזחש " היצנורפ לש תועונת תיישע כ - היצניפוס . רזוח סוידרה שארש רחאל
םוקמל , ןיטולחל םימלענ םימוטפמיסה לכ . סמל דס םע עבקל ןתינ ךרוצה תדימב ' םימי .
▪ ינאטנופס רוזחשב ומוקמל רזוח סוידרה שאר םיתיעל .

Supracondylar Fracture םידליב
▪ קפרמב חיכש רבש , םידלי לצא רקיעב .
▪ הרשי די םע הליפנ לש אוה חיכשה ןונגנמה – רתויב חיכשה אוה היצנטסקא גוסמ רבש ( 90% ללכמ
הרפוסה םירבשה - םיירלידנוק ) .
▪ ףופיכב ןיידע דיה רשאכ הליפנמ האצותכ םרגנ היסקלפב רבש .
לופיט :
תיסחי ינרמש היה לופיטה רבעב – ה רוזאב רנשריק תרדחה - Olecranon הסרפ םע דיה לש היילתו
שארל לעמ . ע תוכישמ ועציב ןכמ רחאל " רוזחיש עצבל מ . בצמל תומצעה תא איבמ הכישמה חוכ
ילאידיאה ימוטנאה . דליה לש ךשוממה זופשאה ןמז התייה הזכ לופיטב היעבה ( 10 םימי ) .
םויה חיכשה לופיטה – רשפאה לככ םיריהמ עוביקו רוזחיש .
הלודג תוחיפנהו הז גוסמ רבשב םומיד הברה רצונ , תויצלופינמ עצבל דואמ השק ןכל . רוזחש םיעצבמ
םע םיעבקמו המדרהב רוגס Percutaneous Pinning Fixation ( ךרוצ אלל רועה ךרד הרדחה
החיתפב ) , ףוקיש תחת השענ .
היבמ םיררחשמו דליה תא םיסבגמ ןכמ רחאל " םיימוי דע םוי ךותב ח .

רבשה לש םימדקומ םיכוביס :
▪ םדה תקפסאב העיגפ –
ות עגפיהל םילולעש םיבושח םד ילכ רפסמ םירבוע קפרמב " רבשה כ .
- Brachial Artery – עגפיהלו טנמגרפה לש ץיפשב עקתיהל לולע . קפוד קודבל דואמ בושח ןכל
( ילטסיד ) העיגפה רחאל םד תקפסאו .
- Compartment Syndrome – ותוחיכשב ינשה םוקמה והז ( קושה ירחא ) םורדניסה תעפוהל .
ה תשמח תא הארנ הזכ הרקמב - P : קפוד תומלעה , הפגב ןורוויח , היצרופורפ םוש אלל קזח באכ
הימכסיאמ האצותכ יגולותפה אצממל , קותישו השוחתב תוערפה .
הזכ הרקמב , ותוא םיחתופ סבג שי םא , ררחשלו חתנל םיבייח םורדניסל ששחה םייק ןיידע םאו
קפרמה תמדקב היצפה תא .
▪ תיגולוריונ העיגפ – ב העיגפ - Median nerve .

רבשה לש םירחואמ םיכוביס :
▪ Mal-Union – הבוט הדמעב וניאש יוחיא .
ב תויהל לוכי בוט אל יוחיאב קפרמה חנמ - Cubitus Valgus / Varus – םיכוביסה דחא והז
וילע טלתשהל השקו רתויב םיחיכשה . דב וז " ץוח אוה רבשהו רחאמ תיטמסוק היעב כ - אל ןכלו יקרפ
תויתעונתב היעב תרצונ .
הידפוטרוא
2
Lateral Condyle Fracture
▪ דב םרגנ " ב רבשל םרוגש העיגפה ןונגנמ ותואב כ - Supracondylar , תעגופ דיה וב חנמב יולת
הליפנה ןמזב הפצרב .
▪ םיאליגב רתוי חיכש רבש 3-5 .
▪ ב בבותסמ טנמגרפהו רחאמ יחותינ היהי לופיטה םירקמה לש עירכמה בורב - 180 תולעמ , קלחהו
ץוח תויהל ךפוה יקריפה - יקרפמ ( קרפמה ךותל סנכנ רבשה ) , רמולכ – ץוחמ אצוי יקריפה קלחה
קרפמל , קרפמל ץוחמ אוה רשאכ תרגסנ תיספוקהו .
▪ הז גוסמ רבש תוהזל דואמ השק . הנטק הללצה הארנ םוליצב , הו - Epicondyle ןיקת הארנ .
▪ םצעה ךותל דצהמ םירנשריק םיסינכמ ( רחאל םתוא איצוהל ןתינ 3-4 תועובש ) .
▪ לש היצמרופד אוה ירשפאה ךוביסה Valgus .

םירגובמב קפרמ תועיגפ

Tennis Elbow
▪ קפרמב רתי שומישמ האצותכ םרגנ ( תומיוסמ תודובעב , המודכו סינט ינקחש ... ) .
▪ ב העיגפ לע רבודמ - Extensor Carpi Radialis Brevis .
▪ יתקלד ךילהת ליחתמ , דיגה ךותב םייקלח םיערק רצוי ןמזה םעש .
▪ תוילוח ןיב קסיד תויעבל תלדבמ הנחבא תושעל שי C6-C7 הסיפת ןיב וא תרחא תיראווצ היעב וא
ה לש - Posterior Interosseos Nerve רתוי יבצע יפוא לעב אוה באכהו רבשל תימדק רבועש .
▪ 95% ינרמש לופיט םילבקמ םילוחהמ . סמ רחאל יעבט יופיר אוה הלחמה לש יעבטה ךלהמה '
םישדוח ( םימעפל 12-18 םישדוח ) . םיבאכל תמרוג ךא תיתועמשמ הרוצב הליבגמ הנניא הלחמה .
▪ ינרמשה לופיטה :
- דיגה לש חתמל תמרוגה תינפוג תוליעפב התחפה .
- היפרתויזיפ .
- סמועה תא תוררחשמו קפרמל תילטסיד דיה תא תוקיזחמש תורוגח .
- םידיאורטס לש הקרזה ( קירזהל אלש טעמכ םילדתשמ , קזנל םימרוג םידיאורטסש רחאמ
תידיגה המקרב ) .
- ב שומיש - US ילופיט – תקלדה רוזאב םילעפומש לוק ילג , םיביסה ןוויכב טטרל םימרוג .
- הכומנ המרב רזייל – יניס רוקיד ומכ דבוע , באכ ןיטקמו באכ לש רגירט תודוקנ לע .
▪ יחותינ לופיט – קר 5-10% חותינל םיעיגמ םילוחהמ . אצמנש יתקלדה ךילהתה תא םיאיצומ חותינב
םידיגהמ קלח םיקתנמו רוזאב .

Supracondylar Fracture םירגובמב
רתוי החישק םצעב אוה רבשהש אוה םידלי תמועל םירגובמ לצא ינושה .
רבשל תמרוג השק הליפנ .
לש םיגוס Supracondylar Fracture :
1 ) הרטסקא רבש - ירלוקיטרא .
2 ) הרטניא רבש - לודג דחא טנמגרפ םע ירלוקיטרא .
3 ) הרטסקא רוזא לש קוסיר - הרטניא רוזא לשו ירלוקיטרא - ירלוקיטרא .
לופיט :
ינרמש לופיטל היצפוא ןיא ( ע לפטל תוחפש המכ םילדתשמ " סבג י ) .
הביצי תויהל הכירצ היצקורטסנוקה לכ . רומשל בושח / לש ריצ רצייל
חאו תימוטנא הניחבמ ןיקת קרפמ " קרפמה תוביציל גואדל כ .
תימוטנא הניחבמ תוניוצמ תואצותה , הלבגמ תויהל הלוכי דוקפתה תניחבמ ךא ( רושייב - ףופיכ ,
היצניפוסב - היצנורפ , אלמ העונת חווט רשפאתמ אל ) .
םוקישב , תיביסאפ הרוצב קפרמה םע דובעל רוסא , תויביטקא תועונת עצבל הלוחל תתל אלא ( ןתינ
רישכמ םע קר תויביסאפ תועונת עצבל ) .
הידפוטרוא
3
Olecranon Fracture
▪ דב " השילת רבש לע רבודמ כ , ה - Triceps ה תא שלות - Olecranon םוקמהמ .
▪ הכישמה חוכב שומיש תרזעב לפטל רשפאו חתנל םיבייח אל , דיל םינתונ " לופיל " םוקמל הרזח דבל .
▪ ה לש טלחומ קותינ שישכ - Olecranon חתנל םיבייח . דימת טעמכ חתננ םיריעצ לצא .
▪ תועצמאב אוה רתויב חיכשה לופיטה 2 תכתמ תאלולו םירנשריק ( הלטפב רבשב ומכ , אוה םגש
השילת רבש ) .
▪ ביצי אוה רבשהו הדימב , תונידעב קרפמה תא עינהל ןתינ .

סוידרה שאר לש רבש
רבש לש םינוש םיגוס םימייק :
▪ תילטיגס הרוצב ךתחנש רבש .
▪ ראווצה ךרד
▪ קסורמ רבש
▪ םיטנמגרפ ינש ןיב לותיפ תוחוכ .
▪ הסיחד רבש .
םימעפל , עבקל השק קרפמב טנמגרפה םוקימ ללגב .
םיטנמגרפ הברה םימייקו קסורמ רבשהשכ , סוידרה שאר תא םיאיצומ = Capitalectomy .
ראווצה תא םיריאשמ , העונתל עירפמ אל הזו יוחיאל תוכחל ךירצ אל , הלעמל הלוע סוידרה ןמזה םע ךא
כשב םג אלא קפרמב קר אל העיגפ היהת ךוראה חווטבו דיה ףכ שרושב היצמרופדל םרוג הזו " י .
ןכל , תובתות םישל ךרוצ שי – היצנורפב תויעב תורצונו דחוימב תובוט ןניא תואצותה - היצניפוס .


המאב תועיגפ המאב תועיגפ – – F Fo or re ea ar rm m I In nj ju ur ri ie es s

םנשי 3 םירבש לש םיירקיע םיגוס :
▪ Both Shafts
▪ Monteggia
▪ Galleazi

Both Shafts
ב רבש - Shaft המאה תומצע יתש לש . יטמרד רבש והז .
סבגב קיזחהלו עבקל דואמ השקו טנמגרפה לש םיביס םימייק הזכ רבשב .
דב אוה לופיטה " יחותינ כ . תועצמאב השענ עוביקה Intramedullar Nail ( תוכורא תומצע ) םיסינכמש
דיה ףכ שרושמ סוידרל .
ע םג רבשה תא עבקל ןתינ " תוטלפ י , םצעה לש האלמ הפישחו החיתפ שרודש ךילה הז ךא .

Monteggia
חיכש יד רבש .
ה - Ulna ה רוזאב תרבשנ - Shaft קפרמה רוזאב הקירפ השוע סוידרהו .
הנלואה לש רוזחיש עצבל ןתינו הדימב , שרדנה עוביקה תא קפסת איה .
יחותינ תויהל בייח לופיטה םירקמה בורב – הנלואה לש רוזחש םיעצבמ , ןוכנה ךרואב איהש עגרבו ,
ומוקמל רזוח סוידרה .

Galleazi
דיה ףכ שרושב הנלואה לש הקירפו סוידרה לש רבש .
יחותינ אוה םירקמה בורב לופיטה . רוזחש םיעצבמ + הרטניא רמסמ וא הטלפ םע עוביק - ירלודמ .
סוידרה לש ןוכנה ךרואה לבקתמש עגרב , המוקמל תרזוח הנלואה .
הרצק הפוקתל דיה תא סבגל ךרוצ שי חותינה ירחא .


הידפוטרוא
4
דיה ףכ שרושב תועיגפ דיה ףכ שרושב תועיגפ – – W Wr ri is st t I In nj ju ur ri ie es s

Colle's Fracture
▪ ילטסידה סוידרה לש רבש , הרטסקא רבש - ירלוקיטרא .
▪ הנוילעה הפגב רתויב חיכשה רבשה והז .
▪ הרוחא זוזל הייטנ םע אוה סוידרה לש ילטסידה קלחה ( גלזמ תרוצ תלבקמ דיה ) .
▪ סוידרה לש הייטנהו בוביסהמ האצותכ , הנלואה תמועל סוידרה לש רוציק רצונ .
▪ תילאידר הייטנ תרצונ .
▪ ה לש רבשב םג הוולמ םימעפל - Styloid Process .
▪ הרשי די םע תולפונ וא תוקילחמש תורגובמ םישנ ברקב חיכש , סיזורופואטסואו
הרתי תולקב הרקי רבשהש ךכל םרוג .

תינפוג הקידב :
▪ םיבאכ .
▪ תוחיפנ .
▪ דיה ףכ שרוש לש היצמרופד ( תירוחאו תילטסיד ) .
▪ ה - Median Nerve תויזטסירפ שיו המוטמהה ךותב ץחלנ ( השוחת תוערפהו םילומינ ) .

לופיט :
▪ הז גוסמ רבשב לבוקמ לופיט לכ טעמכ .
▪ סבגב עוביקו רוזחש – תיגופס םצעב אוה רבשה , אלמ יד יוחיאה ןכל . ע הלתמ םע םירמוש " עונמל מ
םיכוביסו תוחיפנ .
▪ ביצי אל דואמ רבשה ובש הרקמב ( לשמל סיזורופואטסואב ) , חתנל םיבייח .
▪ Close Reduction – קפסמ וניא סבגה רשאכ , עוביקל םירנשריק םיפיסומ .
▪ External Fixator – םיסינכמ 2 ה רוזאב םיניפ - 2
nd
Metacarpal בו - Shaft .
▪ Internal Fixator – עוביקו החיתפ ( ורזע אל תויצפואה ראש לכ םהב םירקמב ) .

םיכוביס :
▪ ב העיגפ - Median Nerve
▪ ב העיגפ - Extensor Pollicis Longus
▪ Mal-Union – ןיקת אל רוביח .
▪ Frozen Shoulder – תועובש המכ ךשמב ףתכב הזוזת אלל הלתמב תאצמנו תסבוגמ דיה .
▪ Sudek’s Atrophy –
ל ינשמ ימוקמ סיזורופואטסוא - Reflex Sympathetic Dystrophy .
לש םוטפמיס םצעב והז Reflex Sympathetic Dystrophy . םיבצע ללגב תמזגומ תילגאו הבוגת
םייזכרמ , העיצפה לע תמזגומ הרוצב הביגמ דיהו ( חותינה לע וא ) . שומיש רסוח ללגב םג תורקל לוכי
הפגב .
רתויב קזח באכ שיגרמ הלוחה , תיטתפמיסה הבוגתה ללגב רתי תושיגר שיו תחפנתמ הפגה . ופוסב
העונתב תולבגמ םג תורצונ רבד לש .
תיטתפמיסה תכרעמה תא רזחשל דואמ השקו רחאמ תידוקפת הניחבמ דואמ עירפמ הז ךוביס
תעגפנ איהש ירחא .
םוקישלו לופיטל םישק םילוח ולא , םע דקפתל חילצמ אל הלוחהו םיכורא םישדוח ךשמנ םוקישה
הפגה .
ללכב הפגב שומיש אלל דקפתל רתוי לקש ללגב הנוילעה הפגב רתוי חיכש םורדניסה ( הפג תמועל
הנותחת ) .
הידפוטרוא
5
תילפרק תועיגפ תילפרק תועיגפ – – C Ca ar rp pa al l I In nj ju ur ri ie es s

ב רבש - Scaphoid
▪ םיחיכשה םירבשה דחא והז .
▪ ה םצע לש םדה תקפסא - Scaphoid הכופה איה , ילמיסקורפל תכלוהו ילטסידה רוזאהמ תסנכנ . ךכ
רבשבש , םדה תקפסאמ קתנתהל לולע ילמיסקורפה רוזאה , ל םורגי הזו - A-Vascular Necrosis .
▪ סיזורקנה תובקעב , םצעה לש יוחיא היהי אל  ודואספ - סיזורתרא .
▪ יתש ןיב חוור עיפומו םלענ רוביחהש ךכמ האצותכ תפסונ תילפרק םצע שי וליאכ הארנ םוליצב
םצעה תוכיתח .
▪ וללה םירבשה תא ספספל דואמ לק , ןיב הזוזתה תא עונמל ידכ לופיט תתל ףידע ששח םייקו הדימב
םדה תקפסאמ םצעה לש קתינ עונמלו םיטנמגרפה ינש .
▪ רבשב םידשוח קר ונחנא וב הרקמב םג , סבג םימש , ירחאו 10 רוריבב תוארל ןתינו םיאדוומ םימי
רבשב רבודמ ןכא םאה .
▪ ע הנחבאה תא םידקהל ןתינ " תומצע יופימ תקידב י .
▪ ע אוה לופיטה " הטמו קפרמל תילטסיד סבג י , לדוגאה תא ללוכ .
▪ לש היעב ללגב Non-Union , יטאמוטפמיס אוה הלוחה םא , חתנל שי . תא םיאיצומ חותינב
ודואספה - סיזורתרא , םיקנמ , םיעבקמו םצע לש לתש םיסינכמ . אלל גרוב תועצמאב השענ עוביקה
םיטנמגרפה ינש ןיב הסיחד השועש שאר .


C Ca ar rp pa al l L Le es si io on ns s

תילפרקה הלעתה תנומסת – Carpal Tunnel Syndrome
▪ רוזיפל ינייפואש לומינ ומכ תויבצע תועפותל םרוגש תילפרקה הלעתה לע ץחל רצונ הב תנומסת
רוזא ותואב באכל םגו ינאידמה .
▪ תקצבל המרגש העיצפ וא ןטק השענו ץחלנ רוזאהש תויהל הלוכי תנומסתל הביסה ( תשרפה לשמל
תינמז תנומסתל םימרוגש ןוירהב םינומרוה ) .
תינפוגה הקידבה
▪ השוחתה תוערפהו באכה רוזיפ תקידב – בצעה ךרואל תושיקנ םיעצבמ , וא יתקלד ךילהת ונשי םא
בצעה לש יוריג , בצעה לש וכרואל םימרז ויהי ( תילמיסקורפ / תילטסיד ) .
▪ טסט ןלְ פ – הלוחה לש דיה ףופיכ , ץחל םייק ןכא םא , ולש דיהש שיגרהל ליחתי הלוחה " תמדרנ ."
ינרמש לופיט
▪ ע דיל החונמ ןתמ " רחא ךמות וא דס י .
▪ היפרתויזיפ .
▪ תוקצב תדרוה .
▪ םידיאורטס לש הקרזה .
יחותינ לופיט
▪ םילוח לש ןטק זוחא קר םיעיגמ יחותינה לופיטל , םהל רזע אל ינרמשה לופיטהש ולא .
▪ ע " ע הלעתה לש החיתפ םיעצבמ היפוקסורתרא י " ינאידמה בצעה תא ררחשל מ – רוגס חותינ והז .

הידפוטרוא
6
תועבצאב תועיגפ תועבצאב תועיגפ – – F Fi in ng ge er r I In nj ju ur ri ie es s

Subluxation – הקירפ תת
ה לש ערק - Ulnar Collateral Ligament ב - Phalangeal Metacarpal
Joint .
סמ םנשי הז גוסמ ערקל ' תומש :
Game’s Keeper Injury=Skier Thumb=Stenner Lesion
הזכ הרקמב , תידוקפת הניחבמ הליבגמו הביצי הנניא עבצאה .
תערקנ העוצרה , תא תרגוס תיספוקהו רחאמ המוקמל תרזוח אלו תלפקתמ
קרפמה .
יעבט ןפואב תאפרנ אל העיצפה , חותינב ךרוצ שי םירקמה בורב ןכל ( קר
רוזעל לוכי סבג םידדוב םירקמב ) .
םיחתופ חותינב , המוקמל העוצרה תא בוש םירבחמו תיספוקה תא םיאיצומ
םצעב .


Special Subluxation
םצע תכיתח לש קותינ . המוקממ םצעה תא תכשומ העוצרה .
דבלב יחותינ אוה לופיטה – ותוא םיקזחמו ומוקמל הרזח טנמגרפה תא םיריזחמ .

תוקירפ - Dislocations
▪ תוירוחא תוקירפ ( הרוחא ךלוה ילטסידה קלחהשכ ) ינקחש ברקב רקיעב דואמ תוחיכש תועבצאה לש
לסרודכ . םוקמל הרזחהו רוזחש אוה לופיטה .
▪ תימדק איה העיגפהשכ ( תיראלוו ) תא תורגוסש תועוצר שי יראלווה קלחבו רחאמ חתנל םיבייח
תועוצרה ןיב תספתנ םצעהו קרפמה . םוקמל םיריזחמו תועוצרהמ םצעה תא םיררחשמ חותינב .

תוילפרקטמ תומצעב םירבש
▪ םיטושפ יד םירבש םה ולא .
▪ ןיקתה ריצה לע רומשל בושח רוזחש םיעצבמשכ . תיבוביס העונת היהת םא , דיה תא םירגוסשכ , לכ
רחא ןוויכל ךלת תועבצאהמ תחא .
▪ יחותינ וא ינרמש וא היהי לופיטה ( תונטק תוטלפ םימעפלו תומצעה ךותב םירמסמ ) .
▪ הרטניא אוה רבשהשכ - ירלוקיטרא , האירב עבצאל הרובש עבצא םירבחמ . הווהמ האירבה עבצאה
הרובשל עוביק .
ןהובב רבש ( תילפרקטמה סיסבב ) = Bennet Fracture
▪ הרטניא רבש והז - הנושארה תילפרקטמה סיסב לש היצקולסיד וא ירלוקיטרא .
▪ היצקודאל הטונ עבצאהו עירפמש טנמגרפ רצונ רבשה תובקעב .
▪ יחותינ וא ינרמש היהי לופיטה – טנמגרפה תא ריזחהלו יעבטה המוקמל עבצאה תא זיזהל שי .

Mallet Finger
▪ ע םצעה לש השילת וא רשיימה דיגה לש ערק " דיגה י .
▪ יוחיאה יכ םצעה לש השילת שי רשאכ אוה רתוי בוטה בצמה
הכר המקר לש רוביח רשאמ רתוי בוט אוה .
▪ דב לופיטה " ינרמש כ , רזוע אל ינרמשה לופיטה םא קרו
םיחתנמ .


הידפוטרוא
1
הנוילע הפג הנוילע הפג
ףתכב םיבאכ ףתכב םיבאכ – – S Sh ho ou ul ld de er r P Pa ai in n

Frozen Shoulder
דואמ החיכש העפות יהוז .
האלמ תויתעונת רסוחל דע ףתכה תועונתב ןואפיק וא הלבגמ לש העפות .
םירקמה בורב , תויביסאפו תויביטקא תועונת עוציבב תמייק הלבגמהו העודי הנניא הביסה .
יתקלד בלשב הליחתמ היעבה , תויתעונתב הלבגמל ךפוה ךשמהבש .

םיירשפא ןוכיס ימרוג :
▪ המוארט – םירקמה לש לודגה בורב , Frozen Shoulder המוארט ירחא העיפומ .
▪ םיאליגב םישנ ברקב רתוי חיכש 40-60 .
▪ ל םורגל לולע םיוסמ ליג לעמ ףתכה לש עוביק - Frozen Shoulder ( תכשוממ הפוקת קרפמה לש הענה ןיא ) .
▪ עקר תולחמ – תרכס ( תיספוקל םדה תקפסאב היעב תברעמ הלחמה ) .
▪ Cervical Discopathy – יראווצה הרדשה דומע לש תיבצעה תכרעמב העיגפ .

יגוס Frozen Shoulder :
םנשי 2 הלחמ יגוס , הלחמה לש םינוש םיבלשב ךא םישחרתמ םהינש .
▪ Type 1 – Irritative Capsulitis .
▪ Type 2 – Adhesive Capsulitis .
והשלכ יתקלד ךילהת ליחתמ ינושארה בלשב , יתקצב בלש והז - Irritative Capsulitis , רתוי רחואמו
תינורכל תכפוה הלחמה - Adhesive Capsulitis – השקונ השענ הלוספקה רוזא , סיזורביפ שי
רוזאב תקלצו .

יבלש Frozen Shoulder
ינושאר בלש - Freezing
▪ ןיב ךשמהל לוכי הז בלש 6 ל תועובש - 9 םישדוח .
▪ םיבאכ .
▪ ףתכה תא זיזהל קיספמ הלוחה .
▪ תויביטקאה תועונתה חווטב דחוימבו תועונתה חווטב הדירי .
▪ לופיט – ןבומכ ינרמש אוה לופיטה .
- יטנא - םירוטמלפניא .
- חרכהב היוצר הנניא הז בלשב היפרתויזיפ , בלשב יפרתויזיפה לופיטה תויביטקפא יבגל תועדה
תוקולח הז .
ינש בלש - Stiff
▪ ךשמנ הז בלש 6-12 םישדוח .
▪ קרפמה לש ןוישק .
▪ תויביסאפו תויביטקא תועונתב הלבגמ .
▪ םיבאכב הוולמ וניא הז בלש .
▪ לופיט :
היפרתויזיפ – ורקימ לש לופיט םיעצבמ - היצלופינמ – ויוקבדיהה תא עורקל ןויסינב תונידע תועונת ת
הלוספקה לש ןותחתה קלחב ( המדרה תחת עצובמ לופיטה םיתיעל ) .
ישילש בלש - Recovery
▪ דע ךשמנ המלחהה בלש 6 םישדוח .
▪ דב הלחמה " הדבל תפלוח כ – םינש שולש דע םייתנש ךותב םלעיו םייתסי ךילהתה לכ יכ תויהל לוכי .
▪ העונתב הלק הלבגמ ראשיהל הלוכי , הלבגמל רכז םוש ןיא םירקמה ןמ קלחב ךא .
▪ לופיט – המדרה תחת היצלופינמ .

הידפוטרוא
2
הטיבצה תנומסת – Impingement Syndrome

▪ ה ירירש לע ץחל - Rotator Cuff ע םרגנה " רוזאב ףתכה לש הנבמב םימייקש העוצר וא םצע י .
▪ ה רירש אוה תנומסתב ירקיעה טבצנה - Supraspinatus ףתכה לש היסקלפ תעונתב . בוביס תפסוה
באכה תא רימחי היסקלפל .
▪ ףתכה רוזאב םירירש לש הדובעל איבמ ןוזיא רסוח איה תנומסתל תוביסהמ תחא  םירירשה
קרפמב רתוי םיחישקה םינבמה יפלכ םילוע .
▪ ךילהתה תא םיביכרמה םינבמה :
- חישק קלח – Coraco-Acromioclavicular Arch =
Acromion+ Coracoid+ Acromioclavicular Ligament .
- ךר קלח – ה ירירש - Rotator Cuff תשקל תחתמ םיאצמנש –
Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor, Subscapularis
▪ ירמגל תינאכמ הלחמ יהוז - קרפמב טנמגילל דיגה ןיב ךוכיח ( םיניקת ןיידע םידיגה ) .

היגולויתא :
▪ 1/3 השק הדובעמ האצותכ םימרגנ םירקמהמ ( תולבס , הלעמ יפלכ דיה תמרה ... ) רסוחל תמרוגש
םירירשב ןוזיא .
▪ 1/3 םייעוצקמ םיאטרופס םה םילוחהמ ( ףע רודכ , לובסייב , הייחש ... ) . ךוכיחל םרוג לודגה ץמאמה
תנומסתל רבד לש ופוסבו .
▪ 1/3 םילוחהמ – העודי הניאש הביסמ .

תוקידב :
▪ חיכש טסט – הדיצה דיה תשק תמרה תקידב . ל םיעיגמו דיה תא םימירמשכ - 70 דע 100 תולעמ
באכ עיפומו , םורדניסל ןמיס תויהל לוכי הז .
▪ ףתכב ןיאקודיל לש תימוקמ הקרזה = ה רוזא לש המדרה - Supraspinatus טסטה עוציבו . הדימב
תמייק תנומסתהו , רוזאה לש תימוקמ המדרה תחת טסטה עוציב תעב םלעי באכה .

ןגטנר :
ילאמרונ ןפואב , ה תרוצ - acromion הדיחא הנניא - הטמ יפלכ שממ וא חוטש . ןוכיסה ימרוגמ דחא
ה לש תיציפש הרוצ אוה םורדניסל - acromion .

לופיט :
▪ ינרמש לופיט – רירשה תדובע יונישו קוזיח .
ףתכב הנוכנ תויתעונת לש שדחמ דומילב דואמ בושח דיקפת שי היפרתויזיפל , רסוח לע תורבגתהו
םייקש ןוזיאה .
תוחפל ינרמש לופיט םיסנמ 6 םישדוח .
▪ יחותינ לופיט – חילצה אל ינרמשה לופיטהו הדימב קר יחותינ לופיט םילקוש ( ינורכל ךפה םורדניסה
ליבגמו ) .
חותינב , ץחלה תא םיררחשמ .
Arthroscopy - Sub-Acromio-Clavicular Decompression - ףתכה לש החיתפ שרוד וניא חותינה
םידיגה לע ץחולש ימרגה הנבמה לכ תא םיפיישמ .
הז גוסמ חותינב , היעבה רוקמב םילפטמ אל השעמל ( םמצע םירירשב וניה היעבה שרוש ) , שי ןכלו
ורזחי םיבאכהש בוט יוכיס .
חותינה תורמל םינשנו םירזוח םיבאכה וב בצמב , ה קרפמ תא םיאיצומ - Acromio-Clavicular לע
תוחונב תשקל תחתמ רובעי דיגהש תנמ ( רצונש ללחה תא ומצעב ןקתמ ףוגה ) .

הידפוטרוא
3
Rotator Cuff Syndrome
ה ירירש ידיקפת - Rotator Cuff :
▪ ףתכה קרפמ בוציי ( סורמוהה ירירש לש םחוכ דגנכ ) .
▪ היצטור תועונתב חוכה רופיש + Elevation .
▪ תירוירטנאה הלוספקב הכימת .

הדובע תונואתב , המודכו יביסנטניא טרופס עוציבב , םידיגב היעב תרצונו םירירשה לש ךוכיח ליחתמ
םמצע  תקלד תריציל םימרוג םירירשב העיגפהו ךוכיחה .
םשב הסרוב שי רירשה דיג ןיבל חישקה קלחה ןיב Supraspinatus Bursa לכ תא השעמל תגפוסש
ךרל השקה קלחה ןיב ךוכיחה .
סיטיסרוב תרצונ  יקלח ערק רצווייש דע ערקיהל ליחתיו ששואתי אל דיגה  ךילהתהו הדימב
אלמ ערק רצוויי ךשמנ .

םיינילק םינמיס :
▪ ףתכב באכ .
▪ ל ליבוהל לוכי ףתכה לש הזזה רסוח - Frozen Shoulder .
▪ תויתעונת תמייק תאז לכב םא , היהי Painful Arch ןיבש העונת חווטב 60-120 תולעמ .
▪ תמיוסמ הפוקת ירחא , רירשה לש השלוחו לודלד ( רירש לכ לש הקידבל םייפיצפס םיטסט םנשי ) .
▪ Pseudo locking – תמיוסמ העונתב תעקתנ ףתכהש השגרה .
▪ הליל יבאכ .
▪ רירש תשלוחמ תעבונש היפורטא – ע ןיעב תוארל ןתינ " םידדצה ינש ןיב האוושה י ( דצ לומ אירב דצ
הלוח ) .
▪ ךכמ ענמיהל ןתינ אלו הלוחה לש תיביטקייבוס העפשה הנשי םימייקש םיטסטה לכל .

ה ירירשב ערק לש הנחבא - Rotator Cuff :
▪ US – תבאוכ הנניאש הטושפו תיסיסב הקידב . םיערק תוארל ןתינ , הסרובב שדוג וא םילזונ . ילכ והז
םייחטש םידיגל ןיוצמ ינוחבא .
▪ CT Artrhogram – קרפמל ידוגינ רמוח תקרזה . רירשב ערק שיו הדימב , ךותב סנכי ידוגינה רמוחה
ערקה .
▪ MRI – ינרדוח אלו ןיוצמ ילכ ( ל דוגינב - CT ) , דיגל הסרובה ןיב דירפמ .
▪ היפוקסורתרא – ילופיטו ינוחבא ילכ .

ליגה םע יכ ןייצל בושח , ה ירירש - Rotator Cuff ינווינ ךילהת לש גוס םירבוע ; כל ןכל - 60%
הלא םירירשב םייטמוטפמיסא םיינווינ םייוניש םנשי הייסולכואהמ .
לופיטה ךרד לע העיפשמ וז הדבוע .

לופיט :
▪ ינרמש לופיט – ינרמש היהי לופיטה ןכלו םייטמוטפמיסא םניה םייונישה םירקמהמ הברהב .
רתוי וא הנש יצח ךשמב ינרמש לופיט םיסנמ .
- םירוטמלפניא יטנא .
- היפרתויזיפ .
▪ יחותינ לופיט – אוה חותינל ירקיעה םרוגה acromion והנבמב ןיקת וניאש .
הד םיעצבמ - היפוקסורתרא םע היסרפמוק .
ןטק ינווינ ערק – ןוקיתב ךרוצ ןיא .
לודג ינווינ ערק – הריפתו ערקה לש ןוקית .
חותפ חותינ – וז היצפואב שמתשהל אל םילדתשמ םויהל ןוכנ , תמייק איה ךא .

הידפוטרוא
4
ףתכ תועיגפ ףתכ תועיגפ – – S Sh ho ou ul ld de er r I In nj ju ur ry y
ףתכב םירבש ףתכב םירבש
ב םוליצ עצבל שי ףתכ תועיגפב - 2 םיבצמ :
▪ הרוחא המידק ( AP .)
▪ ילאיסקא םוליצ – ה לש ידדצ םוליצ - Gleno-humeral ( יחשה תיבמ ) .

הלוקיבלקב רבש
▪ דואמ חיכש רבש .
▪ בו הלוקיבלקה עצמאב םירבש - 1/3 ינוציחה ( ילטסידה ) רתויב םיחיכשה םה הלוקיבלקה לש .
▪ הרישי העיגפמ םרגנ רבשה םירקמה בורב .
▪ הרישי יתלב העיגפ – הלוקיבלקה לש הסיחדל תמרוגש רושייב דיה םע הליפנ .
▪ באכב הוולמה תימוקמ היצמרופדו תוחיפנ .
▪ וריונ תוברועמ ןובשחב תחקל שי - תירלוקסו .
▪ לופיטה ירחא וא רבשה ירחאש םיכוביסב הניה הלוקיבלקב םירבשה לש תובישחה :
- Malunion / Non Union – םיטנמגרפה תא םיכשומש םירירשה ללגב יוקל רוביח וא רוביח יא .
וריונה תכרעמב עוגפל לולע יוקל רוביח - הלוקיבלקל תחתמש תירלוקסו , קר ועיפוי תוערפההו
רתוי רחואמ בלשב ( המלחהה יבלשב םג ) .
- Spike of Bone – הצוחה טלוב הלש ץיפשהו תרבשנ םצעה . חותינל תקפסמ היצקידניא הווהמ .
לופיט :
םיינרמש םה םילופיטה בור , חותינל תויצקידניא שי םיתיעל לא .
ינרמש לופיט :
▪ בגה ירוחאמ תרשקנש הינימש ( לע ץוחלל הלולע הרוגחהו רחאמ שומישב אצמנ אלו טעמכ םויה
םיבצע לש סוסקלפ .
▪ הלתמ .
יחותינ לופיט :
םיעיפומש םיכוביס תובקעב רקיעב יחותינה לופיטל עיגי לפוטמה .
תיחטש הטלפ – הזחה תיב רוזאל סנכיהל הלולעו תכבוסמ .

סורמוהב םירבש – סורמוהה ראווצבו שארב םירבש
עגפיהל םילולעש רוזאב םיבושח םיימוטנא םינבמ :
ימוטנא ראווצ
Greater tuberosity
ה רירש לש דיג רוביח - Supraspinatus
יגרוריכ ראווצ .

ב רבש - Surgical Neck :
ע היצקיפיסלק " ש Neer – דע לש הקולחל עיגהל םילוכי םירבש 4 םינוש םיטנמגרפ .
לע - לופיטה לע העיפשמש הנוש תיזחת שי ןהניב סחיהו תוכיתחה תומכ יפ ( הבוט תיזחת , וא תינוניב
העורג ) .
לש םירבש םנשי 2,3 וא 4 תוכיתח . תוכיתח רתויש המכ – הבוט תוחפ תיזחתה .
םיברועמ םא 2-3 תוכיתח  ע דוחיא אוה לופיטה " ןוקית י .
םיברועמ םא 4 םיטנמגרפ  ףתכה קרפמ לש הפלחה היהי לופיטה םירקמה בורב .
תקידב עצבל דואמ לבוקמ CT סמ תא עובקל תנמ לע ףתכב ' םצעב םירבשה .
לופיט :
▪ ךבוסמ אל רבשהו הדימב – ע עוביק " וא םיגרב םע הטלפ תפסוהו םירנשריק י CRIF – תחת רוזחש
םיטחמ לש הסנכהו ףוקיש .
▪ Total Shoulder Arthroplasty – ךבוסמ רבשהו הדימב . םיחיכש םניא םיכבוסמ םירבש , םג ןכל
תובוט יד חותינה תואצות ךא םיחיכש םניא הזה גוסהמ םיחותינ .
הידפוטרוא
5
םיכוביס :
▪ םיטנמגרפה לש רוביח ענמת םדה תקפסאב העיגפ .
▪ יפורטא רוביח יא .
▪ Malunion – הניקת אל הדמעב רוביח .
▪ AVN סורמוהה שאר לש – םדה תקפסאב העיגפ תברועמ רשאכ חיכש יד .
▪ Brachial Plexus injury – תיגולוריונ העיגפ . חיכש אל .
▪ Myositis Ossificans – קרפמל ביבסמ םד ףטש לש תודייתסה .
▪ Stiffness – ל ליבוהל לוכיש חיכש יד ךוביס איה תושקונ - Frozen Shoulder ( רסוחמ חתפתמש
קרפמב העונת ) .

סורמוהה לש ןוילעה קלחב רבש ( ב - Shaft ) :
אוה הכורא םצעב רבש לכב ץלמומה לופיטה IMN – ע עוביק " ע לוענש ידשל ךות רמסמ י " םיגרב י
היצטור ענומו .
ביציו ינוסכלא וא ביציו יבחור רבשהשכ ( רמולכ – היינשה לע תחאה ןיידע תומצעה יתש ) , קיפסמ
ע רבשב לפטל " הלתמ י .
םיכוביס :
▪ םד ילכב העיגפ .
▪ ב העיגפ - Radial Nerve – רבשה ןמזב עגפי בצעהש דואמ רידנ , בצעב העיגפ רתוי החיכש ךא
רבשה לש יוחיאה ןמזב .
▪ Nonunion
▪ Malunion
▪ Stiffness – ל םורגיש קרפמה לש ןוישק - Frozen Shoulder .


תוקירפ - תוקירפ - D Di is sl lo oc ca at ti io on ns s
ACJ dislocation
המידק תטשומ די םע הליפנ תעב הקירפ .
הנחבא :
דב " תיסחי הטושפ הניה הנחבאה כ .
ןוחבא לש היעב שי הקירפ תתב וא תיקלח הקירפב רבודמשכ .
םיינילק םינמיס :
▪ Pain
▪ היצמרופד
▪ Piano Sign – עבצאה םע הלוקיבלקה תא דירוהל םיחילצמשכ .
הרמוח תוגרד :
1 ) תועוצרה ןמ קלח לש החיתמ - Sprain – ןהניב ןיקת סחיב ןיידע ןוימורקאהו הלוקיבלקה .
2 ) הקירפ תת – Partial Subluxation – תוחפל 50% תועגפנ תועוצרה ןמ .
3 ) האלמ הקירפ - Dislocation – תועוצרה לכ ( ןבור וא ) הלוקיבלקה ןיב עגמ םוש ןיאו תועגפנ
ןוימורקאל ( תוחפ תבאוכ תילאטוט הקירפ יכ ןייצל בושח ) .
לופיט :
דב אוה לופיטה " ינרמש כ .
דחוימ לופיט ןיא םירקמה בורב ןכלו דואמ הרידנ האלמה הקירפה , השיגר אל הטילב קר ראשיתו .
יתורחת טרופסב םיקסעתמה םישנא לצא רקיעב תעצבתמ הקירפה לש חותינ – רדגומה חותינ ןיא
תויתעונתל הרזח ןיאו םיימוטנאה םינבמה לכ תא רזחשל לוכי אל םישועש עוביק לכו רחאמ חלצומכ
קרפמב התייהש תירוקמה .

הידפוטרוא
6
Shoulder dislocation - Glenoid-Humeral
ףתכ תקירפ יהוז , ףוגב לודג קרפמ לש רתויב החיכשה הקירפה .
תויגולותפ תוימוטנא תויעב :
▪ ימרג ביכרמ – סורמוהה שארב העיגפ . ירוירטסופה קלחב העיגפ - סורמוהה שארב ילרטל = Hills Sacs Lesion .
ףתכ תועיגפמ האצותכ ימרג קזנ . דב והז " תורזוח תוקירפל ןמיס כ .
▪ סוחס – םיחטשמ ינש ןיב האלמ המאתהל תגאודה תיסוחס תעבט ןיעמ איה םורבלה . לש קותינ
ארקנ הקירפמ האצותכ ימדקה קלחב םורבלה : Bankart Lesion .
▪ הכר המקרב העיגפ – תימדקה תיספוקב העיגפ , ה ירירשב םג תירשפא העיגפו - Rotator Cuff .
*** נה תועיגפה לכ ועיפוי חרכהב אל " ל .
Hills Sacs Lesion
ה לש ץיפשב עגופו ומוקממ אצוי סורמוהה שארש ךכמ רצונש עקש - Glenoid .
תורזוח תוקירפל ןמיס והז .
ירוירטסופ אוה עקשה - דיאונלגה לש תורזוח תועיגפ תובקעב רצונו סורמוהה שארה לע ילרטל .
Bankart Lesion
םוקמהמ אצוי שארה רשאכ תערקנ דיאונלגל סורמוהה שאר ןיב המאתה תרצויש תעבטה , אוהשכ
םורבלה תאו תיספוקה תא ותיא ךשומ .
SLAP Lesion – עגפנ םורבלה לש ןוילעה קלחה . קר אל תורקל לוכיו הקירפה תמצועב יולת
תוקירפב .

ןושארה טלובה אצממה יפל תוקירפ לש תויצקיפיסלק :
▪ Anterior Dislocation – תימדק הקירפ – המידק ךלוה סורמוהה ; 90% תוימדק ןה תוקירפה ןמ .
דב תשחרתמ הקירפה " היצקודבא לש העונתמ האצותכ כ + External Rotation .
▪ Posterior Dislocation – תירוחא הקירפ – םייפיצפס דואמ םיבצמב .
▪ Erecta – הפקז – הטמל תאצוי ףתכה ( דואמ רידנ ) .
▪ Fracture Dislocation – רבש םע הקירפ – תרבשנ ןהמ תחאו ןמוקממ תואצוי תומצעה .
▪ Multidirectional – רתי תושימג ילעב םישנא , תוביצי יא וא תוקירפ יתת הברה םהל ויהש הלאכ
תינורכ . המקרה ביטב איה היעבה .
היגולונורכ יפל תויצקיפיסלק :
▪ דלומ – רידנ .
▪ Acute – הפירח הקירפ .
▪ Chronic
הקירפל םימרוג יפל תויצקיפיסלק :
▪ המוארט – 96% תויטמוארט ןה תוקירפהמ .
▪ רתי תושימג – תוקירפ תתל םורגלו םידדצה לכל קרפמה תא עינהל תלוכי – Voluntary (Habitual) .

תימדק הקירפ – Anterior Dislocation
▪ ףתכה תוקירפ יגוס לכ ןיבמ רתויב תוחיכשה ןה תוימדק תוקירפ .
▪ הטושפ איה הנחבאה – סורמוהה שאר תויהל רומא וב םוקמב עקש םיאור .
▪ תועונתב הלבגמ תמייק .
▪ וריונ היעב עיפוהל הלולע - הקירפה רוזחש ירחא תירלוקסו .
▪ ב םוליצ עצבל ךרוצ שי - AP בו - Lateral .
תוימדק תוקירפ יכוביס :
▪ העיגפ / ה ירירשב ערק - Rotator Cuff – ליגה םע הלוע הזכש ערקל יוכיסה . ליגב 40  ב - 30%
םירירשב העיגפ היהת םירקמהמ . ליג לעמ 60  ב - 80% םירקמהמ .
▪ תוירלוקסוו תועיגפ .
▪ ב העיגפ - Axillary Nerve .
▪ Irreducible – ומוקמל סורמוהה שאר תא ריזחהל ןתינ אל .
▪ Frozen Shoulder הקירפה לש רוזחש ירחא .
▪ רוזחשה רחאל תורזוח תוקירפ – תינורכ תוביצי יא לש בצמ . םיבצמה הקירפל הקירפ ןיב
םינוש םייגולותפה , הנושארה איה רתויב השקה הקירפה .
הידפוטרוא
7
▪ רתוי ריעצ ליגב איה הנושארה הקירפהש לככ , רתוי לודג תורזוח תוקירפל יוכיסה
▪ רתוי רגובמ ליגב איה הקירפהש לככ , לש ךוביסל יוכיסה Frozen Shoulder רתוי לודג .

תוקירפב לופיט :
▪ ינרמש היהי לופיטה תוקירפה בורב .
▪ אלמ ןויפר לבקל ןתינ אלו הדימב , העגרה וא המדרה תחת רוגס רוזחש םיעצבמ .
▪ דבלב הלתמ תועצמאב עבקל גוהנ רוזחשה ירחא .
▪ הקירפה ןוויכ דגנכ עורזהו הזחה תיב לכ תא סבגל גוהנ היה רבעב .
▪ ךרוא לופיטה ירחא ינושארה המלחהה בלש 3-6 תועובש .
▪ ירחא 3 היפרתויזיפ ילופיטב םיליחתמ תועובש – ע תימדקה תיספוקה לש החיתמ אלל תועונת " י
עונמל Frozen Shoulder תויוקבדיהו .
▪ דב " ירחא כ 6-8 אלמ דוקפתל תרזוח ףתכה תועובש .
▪ הקירפה לש יופיר ןיאשכ , ףתכב תוביצי רסוח לש היעב שי – ע לפטל םיבייח הזכ בצמב " חותינ י .
חותפל ילבמ תוביציה יא תייעב תא םינקתמ חותינב , ע " היפוקסורתרא י .
▪ שלתנש םורבל ןקתל ןתינ חותינב , יאל םרוגש יגולותפ אצממ לכ ןקתלו תימדקה תיספוקה תא קזחל
תוביצי .
▪ ןקתל תורשפא ןיא Hill Sacs Lesion .

תירוחא הקירפ – Posterior Dislocation
▪ ןוחבאל השק הקירפ .
▪ הרידנ יד הקירפ .
▪ םנשי 2 תירוחא הקירפל םידישחמ םיבצמ , הלוחה לש תויוצווכתהל םירושקה :
- ףתכב הקירפ םע עיגמש היספליפא הלוח .
- תולמשחתה רבעש םדא – ףתכה לש תירוחא הקירפל םורגל תולולע תויוצווכתהה .
▪ ע אוה לופיטה " רוזחש י .
רוכזל בושחש םירבד !!!
 Frozen Shoulder – תועונתב תולבגמ .
 הטיבצה תנומסת – ה ירירש לע ץחל - Rotator Cuff .
 ה ירירשל קזנ - Rotator Cuff – םיאלמ וא םייקלח םיערק .
 סורמוהה ראווצב םירבש – םא ךבתסהל דואמ לק AVN .
 ףתכ תוקירפ – ב תימדק הקירפ איה רתויב החיכשה הקירפה - Gleno-Humeral Joint , בורלו
םיריעצ םישנא לצא תוביצי יאב תכבתסמו תיתמוארט איה . םירגובמ םישנא לצא , חיכשה ךוביסה
ה ירירשב העיגפ אוה - Rotator Cuff ו - Frozen Shoulder .


הידפוטרוא
1
הרדשה דומעב תוידפוטרוא תויעב

יראווצה הרדשה דומע – Cervical Spine

ןוילעל םיקלחמ יראווצה הרדשה דומע תא ( 1 C - 2 C ) ןותחתו ( 3 C - 7 C .)
וב שיש תבכרומהו הברה תויתעונתה ללגב דואמ תוחיכש ןה יראווצה הרדשה דומעב תויעב ( מעב " ש
הרדשה דומע יקלח ראש לכמ רתויב הברה תויתעונתה תא שי יראווצ ) .

Cervical Pain - Cervical Spondylosis
▪ החיכש הלחמ .
▪ ןיב סוחס תקיחש ייוניש 2 תוילוח .
▪ החוטש םצעמ בכרומ םהמ לודג קלחש םיקרפמב רבודמו רחאמ סיזורתרא תארקנ הניא הלחמה ,
הרדשה דומע תדיחי הנבמ – 2 יקרפמ ללח םהניב ןיאו קסיד עצמאבו תוילוח ( שי ירוחאה קלחב
ילאיבוניס קרפמ ) .
▪ דואמ החיכש הלחמ . ליג לעמ 40 ףקתה שי הייסולכואה בורל – 90% הלבס הליגרה הייסולכואהמ
םיוסמ בלשב יראווצ בג ףקתהמ לובסת וא .
▪ סקלפמוקה לכ לש תוברועמ שישכ ( הרדשה דומע לש ירוירטסופו ירוירטנא קלח ) תבשחנ הלחמה
תינווינ הלחמ .
▪ ןגטנרב :
- םייונישה תא תוהזל דואמ השק תוטצפה םע םיקרפמב .
- הפגה ריצ לע םילכתסמ – ידיצ טבמב הלק הזודרול אוה יראווצה הרדשה דומעב ןיקתה ריצה
( תיגולויזיפ הזודרול יהוז ) – המלענ הזודרולה םאה םיקדוב ( אלש הזודרול אלל םישנא םנשי
ףירח ףקתה םירבוע ) .
- הילוחל הילוח ןיב סחיה תא םיקדוב – רסוח תוארל ןתינ םימעפלו תוילוחה תולובג תא םישפחמ
המאתה ( רשי וק םוקמב הילוחל הילוח ןיב הגרדמ ןיעמ ) .
- ןטק תוילוחה ןיב חוורה – רצ היהנו ךלוה חוורה הלוח קסידה םא .
- הרדשה דומע לש ירוחאה קלחב םיקרפמה ןיב םיסחיה תא םיקדוב .

Cervical Pain – Spondyloarthrosis
▪ בקע וא ןוכנ אל הבוג ללגב הילוחל הילוח ןיב םייוניש וא םילוחה םיקרפמב םיינווינ םייוניש לע רבודמ
קסידה לש םיינווינ םייוניש .
▪ תינילק הנומת :
- םיבאכ – רזופמ באכ וא ראווצב דקוממ באכ – טוח לש יבצעה קלחל קרפמה ןיבש הברקה ללגב
הניקת היהת הפגב השוחתה ךא רזפתהל לוכי באכה הרדשה .
- העונתב תולבגמ – קרפמל יעבט עוביק השוע הלוחה , רמולכ – ותוא זיזמ אל , ענמיהל תנמ לע
באכמ .
▪ תיגולוריונ הניחבמ – ןיטולחל םיניקת םילוחה .
▪ לופיט :
- ינרמש אוה לופיטה םירקמה בורב – העיגר תתל תנמ לע ףרועה ירירשל הכימת תפסוה
יופיר תורשפאו .
- היפרתויזיפ – Taping , Traction .
- ליבגמו השק השענ בצמהשכ , ימוימוי דוקפתל תועירפמה תושק תולבגמ שישכ – חתנל רשפא
קרפמב תויתעונתה תא לטבל תנמ לע ( קרפמ תופלחה ןיא ) .
- םישוע חותינב :
הד - היסרפמוק – ימוטנאה הנבמה לע ץחל תדרוה – ע " הנימל תאצוה י , וכו ורצונש םיטיפואטסוא ' ...
Fusion – ע עוביק " תוטלפ י ( הרוחאמו המידקמ ) ע עוביק וא " רצונש ללחבו הילוחה ףוג תאצוה י
םימש Spacer .

הידפוטרוא
2
קסיד תלחמ – Protruded Disc
▪ ב בכרומ תוילוחה ןיב קסידה - 90% קצומ שממ וניא ןכלו םיממ .
▪ ינוציח קלח – Annulus Fibrosis .
▪ ימינפ קלח – Nucleus .
▪ קסידב ןיקת חתמ שישכ ( קסידב תקפסמ םימ תומכ שישכ ) , ןיב חוורה
בטיה רמשנ תוילוחה .
▪ םיימרגה םיקלחל קסידה ןיב חוור הברה ןיא יראווצה הרדשה דומעב
וירוחאמש , בצעה לש יוריגלו ץחלל םורגל הלולע הנטק הצירפ לכש ךכ .

קסיד תצירפ לש תוגרד / קסיד טלב :
▪ ןטק טלב .
▪ ךות טלב - סולונאה יביס לש העירק ידכ .
▪ סולונאה לש האלמ העירק , הצוחה אצוי סואלקונה העירקהמ האצותכו .
▪ הבוגב דרוי סואלקונה , הטמל לפונו סולונאה ךותב ץרופ .

קסיד תצירפ לש הקינילק :
▪ דחא הבוגב היהי דימת יתמוארט יתימא קסיד , הלחמ וניא םיהבג בר טלב . רמולכ
– יתימא יתמוארט קסידל בשחנ הז דחא קסידב עיפומ טלבהו הדימב קר .
▪ דב " ןיעמ תונתונש סולונאה ןפודב הכימת שי רוחאמ יכ הדיצה ץרופ קסידה כ
טלבה ינפמ הנגה / הצירפה .
▪ דב יתימא קסיד תוצירפ " ךותמ דחא הבוגב ועיפוי כ 4 לש םינותחתה םיהבגה
יראווצה הרדשה דומע – מ רמולכ - 4 C הטמ יפלכ . רתויב תוחיכשה תוצירפה
ב תועיפומ - 5 C - 6 C יראווצה הרדשה דומע לש תויתעונתה בור תמייק םשו רחאמ .
▪ תוצירפב ינייפוא דואמ יבצעה רוזיפה .
▪ בצמה תא הרימחמ העונת – רוזאב רתי תציחלל תמרוג העונת .
▪ ףתכב םירבוע םינירקמה םיבאכה לכו רחאמ ףתכ תולחמ םע תלדבמ הנחבא תושעל בושח .

ינרמש לופיט :
▪ היינקל תונתינה תוכרע ןנשי םויכ – ראווצ יבאכ רורחשל תוכרע – הכימת ןוראווצ תוליכמ תוכרעה ,
וכו תוירכ ' ...
▪ החונמ .
▪ NSAID's
▪ ןוראווצ .
▪ היפרתויזיפ .
יחותינ לופיט :
▪ לשכנ ינרמשה לופיטה רשאכ קר תיחותינה הטישב םיטקונ ( קר 10-15% חותינל םיעיגמ ) .
▪ םייגולוריונ םייוניש לש תוחתפתה םע םילוח וא םהל עירפהל ךישממ באכהש םילוח ( תא םיקדוב
ע םיגולוריונה םייונישה " םיירפירפ םירזחה תקידב י ) .
▪ קסיד תאצוה – Disectomy – רישי ןפואב בצעה לע ץחלה רורחש ( הד - היסרפמוק ) – תאצוה רחאל
קסיד , ןיבה חוורה לש תוטטומתה היהת ןמזה םע - לש םג הפסוהב ךרוצ שי םימעפל ןכלו יתיילוח
עוביק ( ע " תוטלפ י – fusion ) ןיב חוורה לע רומשיש 2 םישל וא תוילוחה spacer .

Acute Torticolis
▪ ףרועה ירירש תוצווכתה לש העפות .
▪ שארה תייטהב העונת תלבגהב אטבתמ .
▪ םיבאכב הוולמ םירקמה בורב .
▪ םירקמה בורב המצע הלחמה תניחבמ תידפוטרוא תבשחנש העפות אל יהוז – רירשהש תויהל לוכי
תוררקתה תובקעב עיפומ סופתה , ףא תלחמ - ןזוא - ןורג , תויעב וא תקלדומש ןורגב הפמיל תוטולב
תוילוח יתש לש הקירפ תת ומכ םידלי לצא תוחיכשש ומכ תוידפוטרוא .
▪ תנכוסמ תויהל הלולע םידלי לצא תנחבואמ הניאש הקירפ תת .
▪ ינרמש היהי לופיטה םירקמה בורב – תיחותינ הרודצורפ אלל הקירפה עוביק .
▪ תדלומ הלחמ איה סילוקיטרטהשכ – םינפה לש הירטמיס יא חתפמ דליה יכ הנש ליגב חותינ םישוע
הידפוטרוא
3
ינתומה הרשה דומע - Lower Back Pain

▪ 25% ןותחתה בגב םיבאכ תובקעב ןה דפוטרואל תוינפהמ .
▪ 80% הז גוסמ םיבאכמ םייחב והשלכ בלשב הלבס תרגובמה הייסולכואהמ .
▪ תוינגרוא תויעב ןניא תויעבה בורו רחאמ תידפוטרוא היעב הניא יהוז דבלב בג יבאכ .
▪ לצא 90% ךות תרטפנ הלחמה םיילמרונה םילוחהמ 3 ךרעב םישדוח .
▪ םיינרמש םה םילופיטה בור .
▪ חותינ – עירפמש והשלכ ימוטנא הנבמ אוה באכל םרוגהש ךכב םיחוטב רשאכ קר חותינ םיעצבמ
ומכ : ץרופש קסיד , תוילוח ןיב תוביצי יא , םילודיג , תורחא תויצמרופד וא הפירח תמקע .

Acute Back Strain
▪ ןיבה תועוצרה לש החיתמ אוה חיכשה רבדה - תויתילוח .
▪ דב " ךרבל תחתמ דרוי וניאו דקוממ באכל םרוג םידיג תחיתמ באכ כ .
▪ םייגולוריונ םיאצממ ןיא , יבצע קזנ ןיא .
▪ העונתב תולבגמ תויהל תולוכי .
▪ ימואתפ אוה באכה .
▪ דב " באכל םדקש הנוכנ אל העונת לש עוריא שי כ .
▪ הרדשה דומעב לודיג וא תימואתפ קסיד תצירפ ןובשחב תחקל םיבייח תלדבמ הנחבאב .
▪ ינרמש לופיט – ןיב תחקל לוכי 6-12 תועובש – וא םירודכ תרזעב םימעפלו דבל אוה יופירה םימעפל
היפרתויזיפ .

ינתומה הרדשה דומעב קסיד תצירפ
▪ הנוכנ תוביציו ןיקת חתמ שי רשאכ הווש תויהל רומא קסידה לע תוחוכה רוזיפ .
▪ תוביצי יא לש בצמ שישכ , םייונישל םרוגש המ הזו הנתשמ קסידה לע ץחלה .
▪ חתמה יונישל תומרוג ןהינימל תויביטרנגד תולחמ וא המוארט  תולחמלו קסידה לש טמתל םרוג
תונוש .
▪ רבד לש ופוסב , הצוחה אצוי סואלקונהו ךר השענ סולונאה .
▪ רתוי לודג חטש שי ינתומה רוזאבש ללגב – הנטק קסיד תצירפ שי םא , אל הלוחה םירקמה בורב
רבד שיגרי , מעב ןטקה חטשל דוגינב " באכל םורגיו שגרוי טלב לכ םשש יראווצ ש .
▪ 90% ב םירוק ינתומה רוזאב קסידה יעקבמ - 4 L - 1 S ( םורקסל ןותחת בג ןיב רבעמה רוזא ) רחאמ
תויתעונת רתוי שי םשו .
▪ הנחבא :
- הצירפה הבוג יפל השענ ןוחבאה – עגפנ בצע הזיא .
- תועונתב תולבגמו באכ .
- ףפוכתמ םדאה םא , הו - Spinous processes ינשהמ דחאה םיקחרתמ אל – ץוויכ שי ןכאש ןמיס
רירשב .
- ףוגה לש היטה – יופר ינשה דצהו דואמ חישק ץווכמ דצ ( םירירש לש ץוויכ תובקעב ) .
- SLR = Straight Leg Raising – ה לש החיתמ - Sciatic Nerve . תחתומ רשי לגרה לש המרה
בצעה תא , ירוחאה דצב לגרה לש באכל םורגי הז תונותחתה תוילוחב טלב שיש הרקמבו ( םא
מ תוחפב ליחתמ באכה - 70 יגולותפל בשחנ הז תולעמ ) .
- תיגולוריונ הקידב – םיירפירפ םירזחה תלעפה – ילטפ רזחה ( הקיפב ) וא סליכאה דיגב רזחהו
השוחת תקידב .
- םירירש תלעפה , םירירשה לש היפורטא ( תונותחתה םייפגב דחוימב תוהזל ןתינ ) .
▪ הנחבאל םילכ :
- ןגטנר – םלענ תוילוחה יתש ןיב ןיקתה חוורה . םינש וא םישדוח ירחא קר העיפומ חוורה תומלעיה
ינשמ ןמיס קר והז ןכלו הצירפה עגרמ .
- CT – טלבה תא שממ תוארל ןתינ .
- היפרגולאימ – העיבט ןיעמ השועש הרדשה דומעל רמוח תקרזה ( יולימ ) םוקמב הרדשה טוחב
הצירפה .
- MRI – בטיה הצירפה תא תוארל ןתינ .


הידפוטרוא
4
▪ ינרמש לופיט – ינרמש היהי לופיטה םירקמה בורב .
▪ יחותינ לופיטל תויצקידניא :
- יחותינה לופיטה ןיינעל תושיג הברה ןנשי , אל ימו חתוני ימ יבגל .
- קסופ יתלב באכ .
- םייגולוריונ םייוניש תוחתפתה םע בקעמב הלוח .
- תוינויח תוכרעמ לש קותיש ( ןתשה סיכ לש קותיש ומכ ) .
▪ תויחותינ תוטיש :
- הימוטקסיד – קסידה תאצוה .
- ץחל תדרוהל הנימלה לש החיתפו ץרופ קסיד תאצוה .
- םיעוביק .
- רוגס חותינ – ףוקיש תחת קסיד תביאש .
- לע רמוח תקרזה - הניקת תויהל רוזחת קסידה תופיפצש תנמ .

Cauda Equina
▪ ידימ יגולוריונ קזנל תמרוגש הרדשה דומע לש ןותחתה וקלחב העיגפ .
▪ זכרמה ךרד סולונאה לש הצירפמ םרגנ ( םידדצב אל ) .
▪ רתויב הפירחו הרומח הצירפ יהוז .
▪ םנשי 3 םיירקיע םייוניש :
- ןתש תוריצע – ןתש תתל תלוכי רסוח .
- תעבטה יפל ביבסמ השוחתב הדירי .
- וד יוליג - ה בצע לש ידדצ - Sciatic – ה לש השלוח - Extensor Hallucis Longus .
▪ לופיטה דימת ינרמש לופיט ללכ םיסנמ אלו ידימ יחותינ לופיט היהי !!!
▪ יחותינה לופיטל דע רתוי ךורא ןמז רבועש לככ – ךיפה יתלב וניה ךילהתה .

Spondylolisis

▪ הרדשה דומע לש יתמוארט אל רבש לע רבודמ .
▪ ה רוזאב םגפ השעמל והז - Pars Interarticularis .
▪ ירוחאה קלחל ימדקה קלחה ןיב ללח ריאשהו הניקת הניאש הרוצב חתפתה הארנה לככ רוזאה .
▪ יטוקס בלכ – םיינוסכלא םימוליצב תוארל ןתינש הנבמ והז – בלכה ראווצ םלענש םיאור רשאכ , והז
סיזילולידנופסל ןמיס .
▪ הרדשה דומע לע בר סמוע לש האצותכ יתמוארט תויהל םג לוכי סיזילולידנופסה םימעפל .
▪ תוחתפתה רסוח תובקעב המידק הזז הילוחה / תוביצי רסוחל םרוגש םגפ , רתויב יטיא ךילהתה .
▪ ארקנ הז הזז הילוחה רשאכ : Spondylolysthesis ( היתחתמש הילוחה לע הילוח לש הקלחה )
סיזילולידנופס הלחמ איה הז בצמל םרוגש המו .
ינרמש לופיט :
▪ ךרדב - ןמזה םע תחתפתמש היעב וזו רחאמ ינרמש היהי לופיטה ללכ ( דואמ םירידנ םייתמוארט םירקמ ) .
▪ ןטבה ירירש לש קוזיח .
▪ בגה תרוגח ירירש קוזיח .
יחותינ לופיט – ןנשי 2 תויצפוא :
▪ תרצענ אלו םייקתהל הכישממ הקלחהה םא  ע תומדקתהה תא םירצוע " םוקמב עוביק י ( ע " תוטלפ י ) .
▪ כ אל םייונישהו הדימב " רוזחש עצבל ןתינ םילודג כ .

הידפוטרוא
5
Ankylosis Spondylitis
▪ םילודגה םיקרפמב תעגופש הלחמ .
▪ עודי וניאש עקר לע םדקתמ ירוטמלפניא ךילהתב רבודמ .
▪ סיטירטרא דיטמוארל וזה הלחמה ןיב לידבהל השק םירקמהמ הברהב .
▪ אוה ינייפוא אצממ Bamboo Spine – ה לש תודייתסה - Anterior Longitudinal Ligament .
▪ םירבג ברקב רתוי החיכש הלחמ .
▪ םיאליגב תועיפומ הלחמה לש תוינושאר תועפות 20-25 .
▪ ןמזה םע ץווכתמ הלוחה , ראווצב הזודרולרפיהו השימג הניאש סיזופיק תרצונ רשא דע . םימעפל
הזחה תיב ךותב סנכנ רטנסה ( שארה ףופיכ ללגב ) .
▪ ךריה קרפב םג עיפוהל הלוכי הלחמה , בו ךרבב - Sacro-Iliac Joint .
▪ ןגטנרב :
- Bamboo Spine .
- דיוסמ הרדשה דומע לש ימדקה קלחה יכ תוארל ןתינ .
▪ לופיט :
- דב " הכימת לופיט ןתינ כ .
- הלחמה לש םיכוביסב קר לפטמ ידפוטרוא לופיט .
- הימוטואטסוא עצבל ךרוצ שי םיתיעל ( ורושייו הרדשה דומע לש ךותיח ) – רחאמ רידנ חותינ הז
תויגולוריונ תויעבל הובג ןוכיס וב שיו .

תמקע – Scoliosis
▪ הרדשה דומע לש תוויע .
▪ ע תנייפואמ תמקע " י 2 תויטס :
- ימדק רושימב - ירוחא – ןיקתה וריצמ הרדשה דומע לש הדיצה תויטס .
- הילוחה לש בוביס – ה - Spinous process רועק ( רועקה ןוויכל בבותסמ ) .
▪ תויצקיפיסלק :
- תילרוטקורטס תמקע ( תינבמ ) – הילוחה לש בוביס םע ישממ ןפואב תמייק הניקת הניאש תיווזה .
- ןונ תמקע - תילרוטקורטס – תיווזה תא םילעהל ןתינו יונישל ןתינ לבא הרדשה דומע ריצב הייטס
( גודל ' םירירש יבאכ וא ץוויכ תובקעב תמקע ) תוילוחה לש בוביס ןיאו .
▪ תילרוטקורטס תמקעל םימרוג :
- תיטפוידיא תמקע – רתויב החיכשה תמקעה יהוז ( 80% .)
- יטפואטסוא – המצע הילוחה הנבמב הצוענ הביסה . ךירצש ומכ החתפתה אל הילוחה .
- וריונ תויעב - תוירלוקסומ – םיבצע תוחתפתה רסוח וא קותיש .
- המוארט – רבש , הילוחהמ קלח תכעומש תוביצי תייעב .
תיטפוידיא תילרוטקורטס תמקע :
▪ תוקונית לצא תמייק , םיריעצ , םירגובמו רעונ .
▪ ליגב תוהזל םיליחתמ 10 .
▪ יבגה רוזאב החיכש .
▪ תורגבתהה ליג דע איה תמקעה תוחתפתה ( תימרגה תוחתפתהה ףוס דע ) .
▪ דב " םינבב רשאמ תונבב רתוי החיכשש הלחמ כ .
תיטפוידיא תמקע לש הקינילק :
▪ הרדשה דומע תייטה .
▪ הזחה ידיצב הירטמיסאו הזחה תיב לש הירטמיסא ( הזחה תיבל עורזה ןיב שלושמ ) .
▪ הנוש םייפתכה הבוג .
▪ תונב לצא םינושאר םינמיס :
- הנוש תוארהל םיידשה לדוגל תמרוגש הילשא שי .
- םייפתכה הבוגב הירטמיסא .
הידפוטרוא
6
תיטפוידיא תמקע לע םיעיפשמ םימרוג :
▪ תונתשהל הלוכי תמקע / ב רימחהל - 95% תורגבתהה ליג ףוס דע םירקמהמ ( ףוסב תרצענ
תימרגה תורגבתהה ) .
▪ Risser
▪ המצע הילוחב – םיבלשה : הילוחה לע תרבוחמ אל ןיידע הלידגה תיחול  דיחא וק רצונ  שי
רוביח . יפוסה רוביחל רתוי בורקש בלשב אצמנ הלוחהש לככ , אל תמקעהש רתוי בוט יוכיס שי
הנתשת .
▪ תסוו – רתוי הנתשת אל תמקעה תסווה העיפומש ירחא יצחו הנש .
▪ תמקעה תיווז – רתוי הדח תיווזהש המכ , רתוי השק תמקעה .
ןגטנרב םיאצממ :
▪ תילרוטקורטס תמקעב – םלצנו היטהב יוניש השענ םא םג , הנתשת אל תמקעה ( אל תמקעל דוגינב
תינבמ ) .
▪ תמקעה לש הזונגורפה תא אבנלו תיווזה יהמ תעדל תנמ לע םלצל דואמ בושח .
▪ הילוחה תיווז תקידב – יעצמאה וקה ידיצ ינשמ הילוחה תוילגר תא תוארל ןתינ םוליצב – שי םא
בוביס , לש תוברקתה םיאור Pedicle תא עובקל ןתינו עצמאה וקמ היינשה לש תוקחרתהו תחא
הילוחה לש בוביסה תגרד .
תיטפוידיא תמקעב לופיט :
▪ לופיטל רזוע היעבה לש םדקומ יוהיז – ןתושימגמ תודבאמ תומצעהש ינפל .
▪ דב " ל תחתמ תמקעה םא כ - 20 ינרמש היהי לופיטה תולעמ .
▪ מ הלודג תיווזה םהב םירקמב - 20 תולעמ – ןוכיס ימרוגב הנתומש יחותינ לופיט םילקוש .
▪ התוא רוצעל קר אלא תמקע ןקתל ןתינ אל יכ ןייצל בושח , הריצע איה לופיטה תרטמ ןכל .
▪ םילופיט יגוס :
- היפרתויזיפ .
- תורוגח ( Braces ) – תרוגח Milwaukee רתויב החיכשה הרוגחה איה . הז גוסמ תורוגחב שומיש
דליל יתייעב אוה / תיטטסאו תיתרבח הניחבמ ה .
חותינל תויצקידניא :
▪ הו תיווזב הרמחה שי בקעמה ידכ ךותו בקעמב היה דליה םא - Brace תריצעל םורגל חילצמ אל
תמקעה .
▪ םיקסופ יתלב םיבאכל תמרוג תמקעה רשאכ .
▪ תויגולוריונ וא תויתמישנ תויעב .
בוביסה תא םגו תיווזה תא םג םינקתמ חותינב , ןוקיתו עוביקל תונוש תוטיש ןנשי .

םירענ סיזופיק - Juvenile Kyphosis - Scheurmman`s disease
▪ ילרטלה רושימב הייטס ( רמולכ – דצהמ הלוחה לע םילכתסמשכ התוא תוארל ןתינ ) .
▪ תוינתומו תויבג תוילוח לש הניקת אל תוחתפתה – חומצל קיספמו עגפנ ילאיזיפיפאה קלחה , ראשו
חומצל םיכישממ הילוחה לש םיקלחה .
▪ תיטפוידיא איה הביסה .
▪ לגלגע בג תויהל ךפוה בגה .
▪ ןגטנרב :
- Schmorl`s nodes – הילוחה ףוג עצמאב קסידה לש העיבט – הכר ןיידע הזיפיפאה םירענ לצא
הילוחב העבטה ןיעמ השוע סואלקונהו ( דצהמ םוליצב תוארל ןתינש רוח רצונ ) = תצירפ ומכ
הילוחה ךותל קסיד .
- סירת תרוצב הילוח – הלחמל דואמ ינייפוא .
- סירת תרוצב הילוח לש בוליש + לודונ לרומש  סיזופיק לש ךילהת .
▪ םלעת אל סיזופיקה הילוחה תא חתמנ םא םג ( ילרוטקורטס וניאש בצמ תמועל ) .
▪ לופיט :
- תורוגח – ךות הכימת - החימצ ידכ .
- יחותינ היהי לופיטה םיינוציק דואמ םיבצמב ( רידנ ) .
הידפוטרוא
7
הרדשה דומעב תועיצפ - Spinal Injury

Broken Neck – הרדשה דומעב דואמ הצופנ העיצפ יהוז .
▪ ויצטונוקהש תורמל ת תורומח ןה הז גוסמ העיצפ שישכ תולועש – לעופב , תועיגמ אל תועיגפה בור
ידמ תושק תואצותל .
▪ ע תמיוסמ תונידעב הלוחב לפטל שי " המוארטה בקע םרגנ רבכש המ תא רימחהל אל מ .
▪ דב " ב לופיט ךשמה ינפל חישק ןוראווצ םימש כ - broken neck .
▪ המוארטה ןמזב העונתה ןונגנמ יפל השענ הרדשה דומעב תועיצפ יוהיז .
▪ תועיגפ יגוס :
- Flexion – היסקלפב העיגפ .
- Extension – היצנטסקאב העיגפ .
- Vertical Compression – תפקרקה לע הליפנב .
- Rotation – תימואתפ תיבוביס העונת םע העיגפ .

היסקלפ תועיגפ :
▪ תנכוסמ יכהו החיכש יכה העיגפה יהוז .
▪ דב " ראווצה לש תונותחתה תוילוחב םה םירבשה כ ( 3 C הטמו ) .
▪ תויהל לוכי ה ןיב תועוצרה לש ערק - Spinous process , ה לש - Nuchal
Ligament תועוצרה לכ לש ערק וא .
▪ דב " ינרמש היהי לופיטה כ .
▪ םוליצב – ה לש תוקחרתה םיקדוב - Spinous processes .
▪ ףופיכ ןונגנמב , תויהל הלוכי דואמ הקזח המצועה םא תוילוח יתש ןיב ירוירטסופה קרפמה לש הקירפ .
▪ ע רוזחש תושעל רשפא זאו יגולוריונ קזנ ןיא םירקמה בורב " חילצמ אל הז םאו עוביקו תוחיתמ י –
םיחתנמ .
▪ םיירוירטסופה םיחטשמה לש היצקולסידב - ע םוקמל תוילוחה תא םיריזחמ " תעבט י ( Hallo Ring )
ע תעבטה תא םיכשומו תפקרקה לע םיניפ םע תעבוקמש " תולוקשמ י . תא םירבחמ רורחשה ירחא
ךשמל תוטומל תעבטה 6-8 חאו תועובש " ןוראווצל םירבוע כ .
▪ אוה היסקלפ תעיגפ לש ףסונ גוס - Dislocation W/Fracture of body - רבש םע הקירפ – והז
הד עצבל תנמ לע חתנל םיבייח ןכלו קותישל םורגל לולעש רתויב השק בצמ - ץחל עונמלו היסרפמוק
םיבצעה לע . םיעבקמ חותינה ירחא קר .
▪ Crush of Vertebral Body – הסיחדו הילוחה לש ימדקה קלחב העיגפ = הסיחד רבש – דב והז " כ
ביצי רבש ( ירוחאה קלחב העיגפ ןיא ) . ינרמש אוה לופיטה .

היצנטסקא תועיגפ :
▪ הז גוסמ העיצפב עגפנש קלחה , יראווצה הרדשה דומע לש ןוילעה קלחה אוה .
▪ היסקלפ תועיגפ רשאמ תויתועמשמ תוחפ ןה הז גוסמ תועיגפ .
▪ ה לש רבש םרגנ - Odontoid Process =( Dens ) הילוח לש 2 C – שארה
הילוחה לש סנדב עגופו הרוחא ךלוה .
םנשי 3 סנדב רבש יגוס – הצקב , סנדה ףוגב וא סיסבב :
- הילוחה סיסבב רבש ( Type 2 ) – אל אוהו רתויב חיכשה רבשה והז
החאתמ . דב ןיא העיצפה ןמזב " ןיא רשאכ הליחתמ היעבה ךא תיגולוריונ העיגפ כ
רוביח ( 50% םירקמהמ ) העיגפ תויהל הלולע זאו תימואתפ העונת השוע עגפנהו
תיגולוריונ – יחותינ היהי הז גוסמ רבשב לופיטה ןכל .
- Type 1+3 – םיחאתמ דימת .
▪ Hangman – ירוחאה קלחל ימדקה קלחה ןיב אוה רבשה ( ה ךרד - Pedicles ) אוהו
הילוח לש סיזיטסילולידנופסל םרוג 2 C . היילתב , הז גוסמ רבש םרגנ רשאכ , םדאה
תיגולוריונ היעב ללגב תמ יולתה ( תפערסל םיבצעה לכב היעב ) . העיצפ תבשחנ וז
תיסחי הביצי – ב - 95% ינרמש היהי לופיטה בורל ןכלו היגולוריונ ןיא ( Hallo
Traction .)
▪ הסיחד רבש – ףופיכ + ילאיסקא ןונגנמ . הרדשה טוחל קזנל םרוגש הילוחה ףוגב רבש , קסידל םרוג
ידמ הובג ץחלל םרוגו הצוחה ץורפל = םוריח בצמ , עצבל שי Decompression .
תילאיסקא הרישי הליפנל םיאתמ רתוי תישיא יל הארנ ןורחאה רבשה , אוה לבא
היצנטסקא תועיגפ תחת ישילש ףיעסכ תגצמב הז תא סינכה
הידפוטרוא
8
תילאיסקא הרישי הליפנ – Vertical (axial) Compression Injuries :
▪ חיכש יד רבש .
▪ בוביס אלל הרשי הרוצ שארה לע הליפנ .
▪ הליפנה תובקעב – תא תכעומ תלוגלוגה 1 C  1 C המוארטה תמצועמ תצצופתמ  םג תחתפנ
תירוחאב םגו תימדקה הנימלב .
▪ תיגולוריונ היעב ןיא .
▪ םומיד רצונ , המלש הנניא הנימלהש ללגב לבא , רבד םוש לע ץחול אלו טשפתמ םדה ףטש .
▪ ארקנ סלטאה לש רבש : Jefferson .
▪ ע ינרמש אוה לופיטה " י Hallo Vest - Collar ךשמל 6 תועובש .

Whiplash Injury
▪ ףופיכ ןכמ רחאלו רתי רושיימ בכרומה בלושמ ןונגנמב העיצפ .
▪ םיכרד תונואתב החיכש העיגפ .
▪ םיינוציח םימרוג הברהב יולת םרגנש קזנה – המוארטה תמצוע , תחונת
שארה , וכו ןגמ ' ...
▪ יעמשמ דח קזנ שי דימת אל – רחאל םיליחתמ םיבאכ 6-12 תועש .
▪ ןגטנר םוליצ – ןיקת .
▪ העיצפה – ה לש החיתמ - Nuchal Ligament .
▪ תינילק – תונולת לש רידא ןווגמ שי .
▪ םייוציפ יפסכ לבקל ןוצרב הצוענ םיבאכה ךשמהל הביסה םירקמהמ הברהב  ...
▪ הזונגורפ – היופצ אל , ךשמהב היהי המ תוזחל ןתינ אל .
▪ לופיט – ינרמש . ישממ קזנ ונשי םירקמהמ דואמ ןטק קלחב .

ב תועיגפ - Thoracic Spine
▪ יעבט ןגמ שי ילקרוטה הרדשה דומעל  תועלצה .
▪ רתויב הקזח התייה המוארטה תמצועש ךכל ןמיס והז העיצפ שי ןכא םא .
▪ ףופיכ ןונגנמב ויהי תועיצפה בור .
▪ ל תומרוג ןהמ לודג קלחו תוחיכש ןניא תועיצפה - Paraplegia ( תושק תויגולוריונ תועיגפ שי ) .
▪ רתויב חיכשה :
- רתי ףופיכ םע הסיחד ( Compression .)
- הילוח תוצצופתה .
- תוחיטב תרוגח שישכ םיכרד תנואתב העיצפ .
- הקירפ םע רבש .
הסיחד רבש –
ילקרוטה הרדשה דומע לש תונותחתה תוילוחב עיפוי . סיזופיקל תמרוגו דואמ השק הסיחדה םא –
ע םינקתמ " חותינ י , ינרמש היהי לופיטה םירקמה בורב ךא .
הילוח לש תוצצופתה –
הרדשה טוח ןוויכל תויהל לולע הז ץצופתמ ףוגהשכ ( רידנ בצמ ) .
Seat Belt Injury –
▪ הרוגחה ללגב הריצעו היסקלפ .
▪ ךרדב ינרמש לופיטה - ללכ .
▪ הקזח הזוזת םע הלש לובגה תא תרבוע הילוחה רשאכ יחותינ היהי לופיטה .
הקירפ רבש –
▪ ירוחא וא ימדק תויהל לוכי רבשה – הנואתה ןמזב הלוחה תחונתב יולת .
▪ ירוחאה רוזאב היהת העיגפה םא , השק תויהל הלולע איה .
▪ ללוכו םיינילקה םיאצממב יולת לופיטה :
- רוזחש .
- הד - היסרפמוק .
- עוביק .
הפ ןוקיתה
אלש אוה
הד םישוע -
היסרפמוק
בצמ אל והזו
םוריח !!!
הידפוטרוא
9
Lumbar Spine Fractures
▪ הביצי אל וא הביצי העיגפה םאה תוהזל בושח .
▪ ךשמהב תויגולוריונ תויעבלו םייונישל םורגל ךישמת הביצי אל העיגפ .
▪ ב םיננובתמ דצהמ םוליצב - 3 םירוזא :
- הילוחה ףוג עצמאב קזנ ( ימדקה קלחל דע עצמאהמ ) – הביצי העיצפ , הרמחה היהת אל .
- הילוחה לש תירוחאה ןפודל דע הילוחה עצמאב קזנ , ה ללוכ - Posterior Longitudinal
Ligament – ב - 50% בו הביצי היהת העיגפה םירקמהמ - 50% הביצי אל .
- הילוחה לש ירוחאה קלחב קזנ – הביצי אל העיצפל ןמיס , תויגולוריונ תוערפהל לודג יוכיס .
▪ לעמ הסיחד שי םא 50% , ךורא חווטל תועפות עונמל תנמ לעו םרגנש תוויעה ללגב – איה הצלמהה
חתנל – הלעמלמו הטמלמ םיעבקמו הרובשה הילוחה לע ףקעמ םישוע .
▪ ףוגה תוצצופתה –
- םינוויכה לכל ץצופתמ הילוחה ףוג .
- תילניפסה הלעתה ךותל עיגהל תולוכי םצע לש תוכיתחו תברועמ הילוחה ףוג לש תירוחאה ןפודה .
- היגולוריונ םיחתפמ םילוחה לכ אל .
- לש המיסח םישוע םיטנמגרפ םיתיעל 70% היגולוריונ חתפמ אל הלוחהו הלעתהמ .
▪ היסקלפב העיגפ + היצטור –
- הסיחד היהתש םוקמב , תכתחנ הילוחה .
- ןיב עגמה חטשו רחאמ תוביצי תועיצפ ללכ ךרדב ולא 2 בוט יוכיס ןתונ הזו דואמ לודג אוה תוטלפ
יוחיאל .
- דב אוה לופיטה " ינרמש כ .
- היגולוריונ שי םהב םיבצמב קר םיחתנמ .
הידפוטרוא
1
קושב תועיצפ ( הלוביפו היביט ) - קושב תועיצפ ( הלוביפו היביט ) - L Le eg g I In nj ju ur ri ie es s

קושב םירבש :
םידליב םירבשלו םירגובמב םירבשל םיקלחתמ קושב םירבש ( ליג דע 13-14 :)
םידליב םירבש :
תוחותפ ןיידע תוזיפיפאה םידלי לצא .
▪ ליגל תחתמ םידלי 5 –
ינרמש ןפואב לפטנ . ע עוביקב תוחאתהל חילצי קסורמ וא ינוסכלא רבש םג " סבג י .
▪ ליג לעמ םידלי 5 –
תודיינ לש םירחא םיכרצ ילעבו םיליעפ רתוי הברה םה וללה םיאליגב םידליה .
ע םירבשה תא עבקל איה הייטנה " חותינ י . םיביצי םניא םירבשה בור .
תוגרסמ םיסינכמ םיביצי םניאש םירבשב / םצעה דשל ךותב םירמסמ – Titanium Elastic Nail
(TEN) – דואמ רהמ םקתשהלו דיינ תויהל לוכי דליהו בוט יד קיזחמ הז .
םירגובמב םירבש :
▪ היביטה לש דדוב רבש לע רבודמ םא – סבגב רוגס רוזחשב לפטל םימעפל ןתינ .
ךורא יד אוה היביטה לש יוחיאה ןמז ( הנוילעה הפגב םצע לש יוחיא ןמזמ לופכ ) , אוה יוחיאה ןמז
תוחפל 3 םישדוח .
היביטל ינשמ עבקמ הווהמ הלוביפה .
▪ הלוביפה לש רבש – ףסונ רבד םוש תושעל ךרוצ ןיאו הזכ בצמב תישארה תעבקמה איה היביטה .
▪ םייחותינ םה םירגובמ לש םירבשב םילופיטה בור – דשלה ךותב םיימינפ םיעוביק Intramedullar
Nail – רבשה תא חותפל ילבמ םיסינכמ .
▪ םע קושה ךותב סמוע ףיסוהל םיניינועמ אלו דחוימב לודג אוה הפגב הכרה המקרב קזנהו הדימב
ה - Intramedullar nail , ינוציח עבקמ םישל רשפא External Fixator .
תיסחי ריהמ אוה םוקישה , לגרה לע ךורדל ןתינ , םוקישה תא תדדועמ םצעב הכירדהו .
ןיב ראשנ ינוציחה עבקמה 6-8 תועובש , וא הכירד סבג םימיש הז ירחאו Braces יוחיאל דע .
▪ ימינפה עוביקה לש תוטלפה תא התחד היביטה םהב םיבר םירקמ ויה רבעב , תא וניש םויה ךא
םיכוביס םימרגנ אלו ןתוא החוד הניא היביטהו תוטלפה .

קושב םירבש לש םיכוביס :
תיחטש םצע איה היביטהו רחאמ לגרה תא דבאל םילולעו םיינילק םיכוביס תויהל םילולע .

Compartment Syndrome
ע קלוחמ קושה רוזא " םירודמ תורצויש תושימג ןניאש תוציחמ י .
רודמה ךותב םד ילכב העיגפ שי רודמה ךותב ץחל לש הילע שישכ – םתוא םסוח ץחלה .
רבש תובקעב םד לש תורבטצה שי רשאכ שחרתמ םורדניסה , םדה ילכ לע ץחולש םומיד רצונ
רודמה ךותב םיאצמנש .
סבגב עוביק אוה םורדניסל םורגיש ץחלל תפסונ הביס .
ףירחו יטמרד בצמב אצמנ הלוחה .
םנשי 5 םורדניסל םיינייפוא םינמיש – 5P :
▪ Pain – הימכסיא בקע רצונש רבשה לש בצמל היצרופורפ םוש אלל זע באכ ( ילכ לש המיסח שי
םדה , םירירשל עיגמ אל םדו ) .
▪ Parlor – ןורוויח . םד תקפסא ןיאו רחאמ הריווחמ לגרה .
▪ Pulse (-) – ירמגל םלענ וא שלחנ ירפירפ קפוד .
▪ Paresthesis – םילומינ .
▪ Palsy – הפגה ירירש לש קותיש . העיגפל ילטסיד דימת .
םירירש תשלוח םג העיפומ , וא לוסרקה לש םירוסקלפה לש תיביסאפ העונת םישועשכ עיפומ באכה
לגרה ףכ לש , ץחלה רוזאב הזע תוחיפנו השוחת רסוח שי .
לש ןוחבא Compartment Syndrome :
ע רודמה ךותב ץחל תקידב םיעצבמ " םיינורטקלא םינשייח י – רודמל טחמ םירידחמ . ילובגה ץחלה
אוה 20mmHg .
הידפוטרוא
2
הנחבאו לופיט :
לגרה לש החיתפ עצבל םיבייח ( תוריהמב ותוא דירוהל שי סבג שיו הדימב ) רחאמ רהמ רתויש המכ
הכיפה יתלב איה הימכסיאהו .
ךות 72 יטורביפל ךופהיו ולוכ עגפי רירשה תועש  ךיפה יתלב בצמ והז .
תילאנויצקנופ אלל תכפוה לגרהו תועבצאה לש תויוצווכתה שי – חותפל םיבייח קפס שי םא םג ןכל .
ךשמב תולכתסה םיעצבמ 4-5 תועש ( Observation )  שיו הדימב סבגה תא םיחתופ ( Open Cast )
 ע תויצפה תא םיחתופ " הד עצבל מ - היסרפמוק  הבכשה לכ תא איצוהל םיבייח קמנ שיו הדימב
תיקמינה  הרצונש תקצבה ללגב ותחיתפ רחאל דימ רועה תא רוגסל ןתינ אל , היצמיסקורפא םישוע
רועה תא םירגוס טאל טאלו ( הצוחה תאצוי תקצבה ) .

קושב םירבש לש םיפסונ םיכוביס :
▪ Delayed Union – היביטה לש רחואמ יוחיא .
▪ Malunion – הניקת אל תיווזב םצעה לש תורבחתה .
▪ Non-Union – ללכ תרבחתמ אל םצעה , ירחא 4-5 חותפל ךירצ םישדוח , ע רבשה תא ןנערל " י
האירב םצע לש לתש סינכהלו םומיד לש המירג .
▪ Joint Stiffness – העונתב תולבגמל תמרוגש לוסרקב וא ךרבב תושקונ .
▪ סיזורתראואטסוא ( OA ) לוסרקב – רידנ !

לוסרקב תועיגפ :

לוסרקב םירבש :
לוסרקב םירבשל תובר תויצקיפיסלק ןנשי :
▪ ע רבשה ןונגנמ לש והיז " ומצע רבשה ביט לש יוהיז י . העיגפה ןונגנמ היה המ םיהזמש עגרב , רשפא
ןונגנמהמ ךופה רבשה תא עבקלו ותוא רזחשל . ( חתנל איה הייטנה םויה 80-90% םירבשהמ
לוסרקב ) .
▪ ע לוסרקב רבש רידגהל ןתינ " ביצי רבש לש הרדגה י / ביצי אל . וז הרדגה לע תכמתסמש היצקיפיסלקה
תטיש איה AO – אל וא ביצי רבשה םאה םיעבוקש םה סיזומסדניס תוברועמו קרפמה הבוגש וליג .
- סיזומסדניסל תחתמ – ביצי רבש ( ב - 90% חותינב ךרוצ ןיא םירקמהמ ) .
- סיזומסדניסה הבוגב רבש – תינוניב תוביצי ( ב - 50% ביצי רבשה םירקמהמ , בו - 50% ביצי וניא ) .
- סיזומסדניסל לעמ רבש – ( 80% םיביצי אל םירקמהמ ) .
הלוחה תא חתנל שי םירקמה בורב וז הטיש יפל .
▪ םיימוטנא םינבמ יפל היצקיפיסלק – Three / Two / One Malleular Fracture .
הב םישמתשמ אלו טעמכ ןכלו תיזחת וא ןונגנמ תתל תעדוי אל וזה היצקיפיסלקה .

לופיט :
▪ קר 10-15% םיחתונמ םניא לוסרקב םירבשהמ .
▪ ביצי וניאש רבשב – םיגרב םע ימינפה רוזאבו הטלפ םע ינוציחה דצב םיעבקמ ( לכ וא םירנשריק
רשפאתמש רחא רבד ... ) .
▪ ביצי רבשב – סבגב םיעבקמ .
▪ רבשב - הקירפ – אלל תיאמצע רבחתי אוהש דואמ ןכתי סיזומסדניסל תחתמ אוה רבשה לכו הדימב
חותינב ךרוצ . יבחור רבשהו הדימב , תוטלפ םימש אל ןכלו תוכר תומקרב תעגופ הקירפה – ןתינ
ע לפטל " סבגב עוביק י .
▪ סיזומסדניסה לש העיגפ – ערק שיו הדימב , היביטה דיל הלוביפה תא קיזחיש המ ןיא , הנשי םאו
לש הזוזת 10% ( כ - 2 מ " מ ) לש הריהמ תוחתפתה היהת סולאטה תמועל הלוביפה לש OA ןכלו
ע ןוקית עצבל םיבייח " גרוב י . םריסהל םיבייחו םישימג םניא םהש איה םיגרב םע היעבה ; םיריאשמ
ותוא םיאיצומ ןכמ רחאלו אפריהל המקרל רשפאמו עוביק קינעמ גרובה ( םומינימ 6 תועובש ) .
▪ עוביקל הלוביפל היביטה ןיב גרוב סנכוהו סיזומסדניסה לש העירק התייה םא – לע ךורדל רוסא
ךיפה יתלב קזנל םורגל לולע הזו רחאמ לגרה .
▪ ינרמש לופיט – ע " וא יטסלפ סבג י Walking Brace אוהו לוסרקה רוזאב ריצ םע לגרה תא קיזחמש
הכירד רשפאמש לגלגע חטשמ לעב .
▪ םיחותינ – יטומסדניס גרוב וא םיגרב םע הטלפ ...
הידפוטרוא
3
Ankle Sprain
▪ לוסרקב עקנ – םיאטרופס ברקב החיכש העיגפ .
▪ לש ןונגנמ Inversion לוסרקב – ב - 95% ילרטלה דצב איה העיגפה הז ןונגנמ לש םירקמהמ .
▪ ןטק עוביקו הבורמ תויתעונת לעב יחטש קרפמ וניה לוסרקה .
▪ תועגפנה תועוצרה תומכב היולת העיצפה תרמוח ( לוסרקה תחונתבו המוארטה תמצועב יולת ) .
▪ יקלח ערק תויהל לוכי / המצע העוצרה דוקפתב העיגפב הוולמש יקלח ערק / העוצר לש אלמ ערק
תיספוקה םע תועוצרה לכ לש עקר וא תחא .
▪ תימוקמ תושיגרלו תוחיפנל םרוגש םומידו העוצרל קזנ שי עקנ שישכ . ביבסמ איה תוחיפנה םא
עקנה ןכיה תעדל ןתינ הלוביפל תימדק וא הלוביפל .
▪ םינבמ רתוי םיעגפנש לככ , לוסרקב תוביצי תוחפ שי .
לופיט :
▪ הנורחא תופידעב אוה סבגב לופיט .
▪ הרצק הפוקתל החונמ .
▪ חרק – באכב התחפהו תוחיפנ תדרוהל .
▪ ע ץחל " הקזח אל תיטסלא השיבח י .
▪ תקצב תדרוהל לגר תמרה .
▪ יפרתויזיפ לופיט – הז גוסמ תועיצפב דואמ בושח . תראשנו תיעבט הרוצב יופיר תרבוע המקרה
תקלצ תמקר . העיצפה רחאל דימ קרפמה תא עינהל םיבייח ןכל . תדרוה םג ללוכ יפרתויזיפה לופיטה
הלש ינשה הצקל העוצרה הצק לש ינדי בוריקו תינדי הרוצב תוחיפנ . לופיטה תא םיליחתמ
ךותב יפרתויזיפה 3 העיגפהמ םימי .
▪ םהלש לוסרקל דואמ םיקוקזש םישנא לצא קר ןובשחב אב יחותינ לופיט ( םיאטרופס ומכ ) .
▪ םירזוח םיעקנל , ע תחכומש לוסרקה לש תקהבומ תוביצי יאב " ןגטנרו הקינילק י , יחותינ לופיט ונשי
לוסרקה לש ילרטלה רוזאל .

Achilles Injury
▪ יתקלד ךילהתכ ליחתמ ךילהתה , לש רוזאל םד תקפסאב היעב שי 5-6 ס " ילטסידה קלחהמ מ .
▪ טושפ יתקלד ךילהתמ ליחתהל לוכי ךילהתה  דיגה לש םייקלח םיערקל םרוג  תויהל לוכי ערקה
אלמ ערק דע יקלח .
▪ ינרמש לופיטב קפתסהל רשפא – לש החונתב סבגב לופיט Plantar Flexion .
▪ תרכוסה תלחמ איה ןוכיסה ימרוגמ דחא .
▪ יחותינ לופיט – הריפתה ירחא עוביקו דיגה לש הריפת ( 6 עוביק תועובש ) , יחותינה לופיטה תואצות
ינרמשה לופיטה תואצותמ רתוי תובוט טעמ .

Talus Injury
▪ ילטסידה רוזאב לוסרקה תא תרבחמ סולאטה םצע .
▪ דואמ םינטק תויהל םילוכי םירבשה ( הצקב הנטק העיצפ וא עקנ ) תוברועמ םע יתועמשמ רבש וא
סומידה ןיבל ראווצה ןיב סולאטה ףוג לכ לש ( = היביטל רבחתמש קלחה ) .
▪ םיינווינ םייוניש וא סיטירטרא חתפתהל לוכי בטיה החאתמ אלו לודג רבשהשכ .
▪ סולאטה םצעל םד תקפסא לש ןדבוא – םיעיגמ םדה ילכ , ףוגל םיסנכנו סולאטה ביבס בוביס םישוע
ילטסידה רוזאב סולאטה . קותינב ןכל , םדה תקפסאמ קתנתמ ילמיסקורפה רוזאה לכ  ךוביסה
אוה סולאטב רבש לש חיכשה A-vascular Necrosis .
Hawkins Types
סולאטה תזוזת יפל היצקיפיסלק יהוז .
▪ Type 1 – םינטק םירבש . ןיב תעגפנ םדה תקפסא 0-10% .
▪ Type 2 – ילמיסקורפה קלחל ילטסידה קלחה ןיב הרורב הזוזת . ב - 20-50% חתפתי םירקמהמ
A-vascular Necrosis .
▪ Type 3 – רבש + הקירפ – סולאטה לש תוכיתח יתש ןיב אלמ קותינ – ב - 20-100% םירקמהמ
םדה תקפסא עגפת .
עוביק םע רוזחשו לופיט םע וליפא , םדה תקפסאב העיגפל יוכיס ןיידע םייק .
לופיטה יפל אלו המצע העיגפה יפל עבקית לופיטה תחלצה .
הידפוטרוא
4
סולאטה לש רבשב לופיט :
▪ ינרמש היהי לופיטה ןטק רבשב .
▪ ע לופיט " י External Fixator .
▪ ע עוביק " סולאטל רלוקיבנה ןיב םיימינפ םיגרב י – סומידה םע ראווצה רוזא רוביח .

Foot Injuries

Calcaneus Fracture
▪ הבוט יד םד תקפסא הנשי סואנקלקה םצעל .
▪ םצעה לש בכרומה ימוטנאה הנבמה בקע תרצונ רוזחשה לש היעבה .
▪ םיקרפמ םיברעמ אלש םירבש תויהל םילוכי ( Extra-articular ) םיקרפמ םיברעמש םירבשו
( Intra-articular .)
▪ דב ינרמש היהי לופיטה " כ , יחותינ םג תויהל לוכי אוה ךא – רבשה יפואב יולת .
▪ יקרפמ ךות רבש ןקתל ירשפא יתלבו טעמכ – לופיטה לש ויתואצותל תומוד חותינה תואצות
ינרמשה .
▪ הבוגמ תוליפנמ רקיעב םימרגנ סואנקלקב םירבש .
▪ םוליצב – ע תיווזה תא םיקדוב " רלב ש , סואנקלקה לש םייקרפה םיחטשמה ינש ןיב תאצמנש תיווזה .
םצעה לע שי הסיחד המכל הדימ הנק תנתונ תיווזה . תויהל הכירצ הניקתה תיווזה 45 תולעמ , לבא
ל קר עיגהל ןתינ חותינ ירחא - 20-25 תולעמ .
▪ תקידב םג עצבל הבוח CT םנשי םיטנמגרפ המכ ךירעהל ןתינ אל ליגר םוליצבו רחאמ .

Lisfranc
▪ ה לש הקירפ - Tarso-Metatarsal Joint + תוילסרטטמ תומצע סיסב .
תוילסרטטמ ןיב הקירפ 1+2 םרופינוק ןיבל 1+2 .
▪ אלמ רושייב לגרה ףכ , השוע Stress , ינשו ןושאר םרופינוק לומ ןהובה לש הקירפ שיו .
▪ רבשה תא ספספל דואמ לק , רתי סמוע בקע הכירד וא הכילה ןמזב םיבאכל םורגי אוה ךא .
▪ ע אוה לופיטה " םירנשריק םע עוביקו רוזחיש י ( חותפל ךרוצ ןיא – רוגס ךילה עצבל ןתינ ) .

לגרה ףכב םיתוויע - Foot deformities

Flat Foot
▪ דב תשחרתמ החוטש לגרל תמרוגש תיכרואה תשקה לש הסירק " ה לש השלוח ללגב כ - Plantar Fascia .
▪ ליג דע 6-10 ןיקת ןפואב החוטש לגר שי – תיעבטה תשקה תא תוחתפמ אל ןיידע תומצעה .
▪ ל - 20% החוטש לגר שי םירגובמהמ ( םיילגרה תופכ יתשב ) .
▪ םנשי 2 לש םיירקיע םיגוס Flat Foot :
- Flexible Flat Foot – הכירדב קר החוטש לגר , תכרוד לגרה ףכ רשאכ קר תסרוק תשקה רמולכ
הפצרה לע . ברקב תמייקש החיכש העפות יהוז 60% םיבאכב הוולמ הניאו היסולכואהמ .
- Rigid Flat Foot – לגרה ףכ לש המרהב םגו הכירדב םג תשקה לש הסירקו החוטש לגר שי
הפצרהמ . םיבאכב הוולמ העפותה םירקמהמ קלחב ( בגל דעו לגרה ףכמ םיבאכ תויהל םילוכי ) .
▪ ל םורגל םילוכי סואנקלקב וא סולאטב רבש םג - Flat Foot .
▪ תשקה תא םימירמ רשא םיסרדמ אוה לבוקמה לופיטה .

Tarsal Coalition
▪ דלומ םגפ , תומצעה ןיב ןיקת וניאש הנבמ .
▪ ןיב תורבחתה תרצונ ובש בצמ 2 לגרה ףכ לש תומצע – רלוקיבנה ןיב וא סואנקלקל סולאטה ןיב
סואנקלקל – תומצעה יתש ןיב קרפמה " םלענ ."
▪ יטורביפ תויהל לוכי תומצעה יתש ןיב רוביחה ( חישק סוחס ומכ ) ע וא " םצע י .
▪ ב חיכש יד בצמ - 1-2% היסולכואה ןמ .
▪ העונתב הלבגהל םרוג .
▪ דב " א כ - םיריעצ םידליב יתמוטפמיס , תורגבתהה תפוקתב קר םיליחתמ םיבאכה ( םיאליג 14-15 .)
▪ הנחבא – באס תועונת - תולבגומ תוירלאט . ןגטנר םוליצב תומצעה יתש ןיב רוביחב ןיחבהל ןתינ .
הידפוטרוא
5
▪ םיילגרה תופכ יתשב תירטמיס חרכהב אל היצמרופדה , בצמה ותוא תא הארנ םירקמה בורב ךא
םיילגרה יתשב .
▪ חותינ םיעצבמ םיפלוח םניא םיבאכהו הדימב – ע רשג תריבש " תויתעונת רשפאל מ , םע יולימו
תרבחתמ אלש הכר המקר .

Club Foot
▪ םידלי תוחתפתהב ותוחיכשב ינשה תוויעה ( ךריה קרפמ לש הקירפ אוה תוחיכשב ןושארה ) .
▪ ומיא םחרב םוקמ רסוח בקע וא ינוציחה קלחב םדה תקפסאב היעב בקע הניקת הרוצב חתפתמ וניא דליה .
▪ איה רתויב החיכשה הייטסה Equinovarus = ו היצניפוס םע המינפ הייטס - Plantar Flexion .
▪ םירצוקמ םידיגה , תצווכמ לגרה ףכ לש ימינפה קלחב םיקרפמה ןיב תיספוקה .
▪ לגרה ףכב יטננימודה קלחה היהי ימינפה קלחהש ךכל םרוג הזו העוגפ ינוציחה קלחב םדה תקפסא .
▪ לופיט :
- 30% ע ןוקיתל םינתינו םישימג יד םה םירקמהמ " הדילה רחאל דימ היצלופינמ י .
- הנחבאה םע דלונ דליהו הדימב , הובג אוה םיתוויעה תא ןקתל יוכיסה רתוי רהמ וב לפטנש לככ
רתוי .
- ב - 90% ןוכנ ינרמש לופיט קר קיפסי םירקמהמ .
- םיטושפ םירקמב , ע לפטל ןתינ " היפרתויזיפ י ( םירוהה לש הכרדה ) םורגל םיחילצמ רשא דע
ילאידמה רוזאה לש ההובג תושימגל .
- Ponseti's Method - עובש לכ ותוא םיפילחמו קוניתה לש ןושארה ומוימ לחה סבג םימש , לכב
לגרה לש תרחא העונת םינקתמ סבגה לש הפלחה . היצקודבא  Equinovarus  רשא דע
אלמ ןוקיתל םיעיגמ .
- מ תוחפ - 10% ע ולפוטש םירקמהמ " לכ תא םינקתמ וב חותינל םיעיגמ יטסנופ לש הטישה י
םיתוויעה ( ליג ינפל חותינ םיעצבמ אל 9 םישדוח ) .

Intoeing Gait
▪ 10% יאליגב םידליהמ 2-5 המינפ םיילגר םע הכילהל הייטנ םיחתפמ .
▪ ליג דע הדבל תרדתסמ היעבה םירקמה בורב 9 .
▪ ןנשי 3 ל תוירקיע תוביס - Intoeing Gait :
- Anteversion רומפה לש תמזגומ ( ראווצה לש בוביס השוע רומפה ) .
- רומפה תמועל המינפ תבבוסמ היביטה ( Internal Tibial Torsion .)
- תימדקה לגרה ףכ ( Forefoot ) , סוסרטהמ תילטסיד , היצקודאב תאצמנ .
▪ תוירעזמ ןה תוערפההו דבל םירדתסמ וללה םיבצמה בור .

Hallux Valgus
▪ סוגלאול ןהובה לש הייטס .
▪ לש תוחתפתה Bunion ( הטילב ) .
▪ היצמרופד לש תוגרד ינימ לכ ןנשי , דקפתל ךישמי קרפמהש אוה רבד לש ופוסב בושחש המ ךא .
▪ ןהובה לש םירצוקמ םירשיימ םידיגו םירוטקודא םה הזה בצמל םורגל לוכיש ימ .
▪ ריעצ ליגב הלגתמו השק אל הייטסה םא , ע ינרמש לופיטב קפתסהל רשפא " י Toe Split תא ךשומש
לש תוחתפתה ענומו רושייל עבצאה OA ( הלילב וב םישמתשמ ) , תועבצא קספמ םימש םויה ךשמבו
ןוקיליסמ .
▪ ןוזיאמ תאצוי עבצאה ובש הרקמב , תועבצאה ראש לש תויצמרופדל םג םורגל לולע הז , בורב ךא
םוימויה ייחל עירפמ הז ןיא םירקמה .
▪ ןב םוקיש שרודו השק יד אוה יחותינה לופיטה 3 םישדוח .
▪ ב - 20% חותינ ירחא היצמרופדה לש תונשיה שי םירקמהמ .
▪ דב " תונוכנ אל םיילענב שומיש בקע דלומ אלו יתוחתפתה םגפ לע רבודמ כ .
הידפוטרוא
6
Diabetic Foot
▪ תנזואמ הניאש תרכוס םע םילוחב , םד ילכב העיגפל ןוכיס שי , דב " הזו םינטק םיירפירפ םד ילכ כ
לגרה ףכב םיימוהיז םיכילהת תוחתפתהל ןוכיס הווהמ .
▪ לגרה ףכ לש דוביאלו הנרגנגל ליבוהל םילולע םיחתפתמש םימוהיזה .
▪ םדה תקפסאב העיגפ שישכ , השוחתב העיגפ שי , לגרה ףכב םיעצפ וא םיפושפש שיגרמ וניא הלוחהו .
יופיר תלוכי אלל העוגפ המקר לש חטשמ לע עיפומ ביכה .
דב ץחל יעצפ תעפוהל םרוג " הנושארה תילסרטטמה סיסבב כ .
תיחופלש  ביכ  תוחיפנ  ץחל יעצפ  תומהדזמש תולבי .
▪ תינרדוח ןרופיצ לש היעבמ ליחתהל לוכי ךילהתה לכ , ןטק ךתח וא ףושפש .
▪ הנרגנגל ךופהי קומע םוהיז – חתפתמו םד תקפסא לש היעב הב שיש הנטק הדוקנמ ליחתמש קמנ .
▪ סמ םרוג הווהמ תרכוסה תלחמ ' 1 םיילגרה תופכ לש תועיטקל .
▪ ענומ לופיט –
- תוידפוטרוא םיילענ תועצמאב לגרה ףכב םיעצפ לש תוחתפתה םיענומ , סמוע התיחפמש הילוס
הכירדה רוזאב .
- תרכוסה תלחמ לש ןוזיא .
▪ הרמוח תוגרד יפל לופיט – םינטק םדועב םיעצפב לופיטו תוחשמ .
הידפוטרוא
1
ךרב תועיצפ ךרב תועיצפ

קרפמב הברה תויתעונתה ללגב רקיעב תוחיכש ןה ךרבב תועיגפ , םילודג םיפונמ ןיב אצמנ , אשונ
ךרבה ךותב םיבכרומ םינבמו לקשמ .

תועיגפ יגוס :
▪ הרישי העיגפ ( Direct )
▪ הרישי יתלב העיגפ ( Indirect ) – ףוגה לש תיבוביס העונת ללגב .
▪ רתי שומיש ( Overuse ) – הלטפב תוזכרתמ תויעבה בור .
▪ ןיב ןיקת אל סחיל תמרוגש ךרב תחונת 3 קרפמה תא תוביכרמש תומצעה .
▪ םירחא םירוזאמ ןרקומ באכ – םיילוסרק תויעבמ לשמל ומכ קסיד תצירפ .

הרישי העיגפ :
▪ יקריפה סוחסב העיגפ שי , ה רוזאב הרוק - Patello-Femoral ב וא - Medial condyle ( MFC .)
▪ םמורתמ סוחסה יבוע לכ . סוחסמ הפושח םצע םיאור .
▪ הפירח העיגפל תבשחנ וז .
הרישי יתלב העיגפ :
▪ ףוגה לש תיבוביס העיגפ . בבותסמ ףוגה ראשו ומוקמב עקתנ ףוגה לש ילטסידה קלחה .
▪ ךרבה זכרמב אוה בוביסה ריצ . יינייפואה םיקזנה ם וא תועוצרל םיקזנ םה הז גוסמ תועיגפל
םיסוקסינמל – לגרה חנמב יולת הז , בוביסה ןוויכבו המוארטה קזוחב . סוראו לע םיתיעל רבודמ
סוגלאו לע םיתיעלו – ךרבה ריצב דחא רושימב העיגפ .
Overuse
▪ ולטפה רוזאב חיכש - ילרומפ , םיבאכב הוולמ , שי זוזל םיסנמ רשאכו יטאטס בצמב באכ Pseudolocking –
םייקרפ םיחטשמ ינש ןיב ץחל שי .
▪ הריעצ היסולכואב הצופנ העיגפ .
החונת תויעב – Postural Problems :
▪ זכרמב תאצמנ אל הקיפה רשאכ , םיבאכל םורגי הזו רומפל הקיפה ןיב המאתה ןיא ( Mal-alignment .)
▪ סמוע היהי זאו הקיפה לש היטה תויהל םג הלוכי / ימדקה קלחב רשאמ רתוי ילרטלה קלחב ךוכיח .
▪ הרדשה דומעמ םינרקומ םיבאכ , לוסרק , ךרי וא לגר ףכ .

תינפוגה הקידבה :
▪ הזנמנא –
- הרישי יתלב וא הרישי התייה המוארטה םאה ?
- תוחיפנ התייה םאה ? ידיימ היה הז םאה ? ךרבב םד שי ידיימ היה הז םא , היה אל הז םאו
ידיימ – ילאיבוניס לזונ והז .
▪ תולכתסה – ריצב תויטסו ךרבב רושיי רסוח וא הסירק שפחנ הכילהב .
םירירשה לש לודלד שפחנו הפושח הפג לע תעצבתמ תולכתסהה ( Vastus Medialis Oblique .)
▪ שושימ – הלוחה לש תושיגר תודוקנב העיגנ .
▪ תקידב ROM – האירבה הפגל העונת יחווט םיוושמ .
▪ תוחיפנ – ךרבב היעבל תינשמ היעב וז ךרבב םימ . סוקסינמב העיגפ / יקרפמ סוחס – לזונ
ילאיבוניס . המוארט יבצמב , תיסחי רחואמ עיפויו לולצ היהי ילאיבוניסה לזונה ( תועש המכ ירחא ) .
העיגפה ירחא דימ תוחיפנ העיפומ םא – ךרבב םדל ןמיס והז – תעיגפ לע עיבצמ ACL .
▪ תויפיצפס תוקידב –
- תוביציל טסט .
- סוקסינמ תועיגפל טסט - Mc Murray`s , Apley`s
- Bounce Home Test – תויקרפ ךות ךרב תויעבל טסט – ידכ ףוסה דע לגרה תא רשייל םיסנמ
תיגולויזיפ הליענ לבקל ( תילמיסקמ תוביצי ) לש ףופיכל ךרבה תא ריזחהל שקבתמ לפוטמה זאו
תולעמ המכ .
- תועוצר תקידב – רשאמ באכ תוחפל םרוג הזו רחאמ תועוצרה לש הקידבב דימת ליחתהל ףידע
סוקסינמה תקידבל םינוש םיטסט . דחא רושימל תועוצרב העיגפ תויהל הלוכי ( MCL לשמל )
הידפוטרוא
2
תימדק תוביצי יאל םורגל הלוכי / תירוחא / תילאידמ / אלמ דוקפת טעמכ תרשפאמש תילרטל , וא
תוביצי יאל םורגתש םירושימ ינשב העיגפ יהוז תוילרטלוקהו תובלוצה תועוצרהמ תחאב העיגפ
תבכרומ , תיבוביס איה העיגפה ( תירוטטור היעב ) רתוי השקו .
םנשי 3 תקידבל םיירקיע םיטסט ACL :
- Lachman Test – לש ףופיכב ךרבה 30 תולעמ . תמועל המידק היביטה תא איבהל םיסנמ
רומפה , רתויב ןימאה טסטה והז .
- Anterior Drawer Sign – לש ףופיכב ךרבה 90 תולעמ . טסטב ומכ הלועפה התוא תא םיעצבמ
ןמחל לש , ךרבב ףופיכה תיווזב אוה ינושה .
דחא רושימב תוביצי יא םיקדוב םיטסטה ינש ( ימדק - ירוחא ) שישכ םיעיפומ םימוטפמיסה בורו
ב שמתשנ ןכלו יבוביס ביכרמ :
- Pivot Test – הליגר הכילהב , רומפל היביטה ןיב דואמ הבוט המאתה שיו תרשייתמ לגרה , ימ
המאתהה תא השועש / ה םצעב אוה הדמצה - ACL . ב - 20 היביטה רושיי לש תונורחאה תולעמה
ה - ACL בוביס השוע ( internal rotation ) רומפל היביטה תא םיאתהל תנמ לע – וז העונתל
םיארוק : Ilio-Tibial Band .
ה רשאכ - ACL עוגפ , עגפנ הזה ןונגנמה , ה - ilio-tibial band ףפוכמ אלו רשיימ תויהל ךפוה ,
השוע היביטהו External Rotation .
ב תוקחל םיסנמש העונתה וז - Pivot Test . המוקממ תאצוי לגרהש םישיגרמ .
Giving Away = רומפל הקירפ תת השוע הביטה ובש בצמ . תתל היביטה תא איבהל םיסנמ
אלמ רושיי תועצמאב רומפה תמועל תימדק הקירפ ( ב ליחתמ טסטה - 20 לש תונורחאה תולעמה
רושייה תעונת ) .
יבויח אצוי טסטה םא  Antero-Lateral-Rotator instability דב הזו " יתמוטפמיס כ .
▪ תוילרטלוק תועוצר תקידב – דבלב תחא העוצר לש הקידב רשפאיש בצמל עיגהל םיכירצ .
- אלמ רושייב םיקדובשכ – קרפמה לש החיתפ שיו הדימב ( סוראול וא סוגלאול ) – לע עיבצמ
םיבר םינבמב העיגפ .
- לש ףופיכב הקידבה תא םיעצבמשכ 30 תולעמ – תוילרטלוקה תועוצרה תא קר קודבל ןתינ .
▪ הימדה תוקידב :
- ןגטנר םוליצ – קרפמב תורידס יא הארנ , םייקרפמ םיחטשמ ןיב המאתה יא , תונשי סוחס תועיגפ
םירז םיפוגו .
ב הדימעב םוליצה תא עצבנ - 2 תוחונת : לש ףופיכבו אלמ רושייב 40 תנמ לע ךרבב תולעמ
לקשמ אשונ רוזאב סוחס תקיחש חיכוהל ( רושייב תוארל לכונ אל לקשמ אשונ רוזאב הקיחש
המידקמ אלמ , לש ףופיכב קר הארנש רתוי ירוחא רוזאב איהו רחאמ 40 תולעמ ) .
- דנואסאטלוא – ךרבה קרפמ ךותב אלו ךרבל ביבסמ תוכר תומקרל ליעי . לש םייקלח םיערק קדוב
םידיג , תקלד תוחכונ , דכו יטסיצ הנבמ ' ...
- תומצע יופימ – תוילאקסינמ תויעב ןחבאמ .
יופימ Spect – רמוחה לש הקרזהה ירחא , יקריפ ךות רוזאב דקמתמ קרוסה . תונומתה
תקידבמ תולבקתמה תונומתל תומוד תולבקתמש CT .
תקידבל התונימאב תברקתמש דואמ השיגר הקידב יהוז MRI .
- CT – הלטפה לש תויעבב הליעי הקידב . הקיפל רומפה ןיב סחיה תא םיקדוב .
- MRI – רזע תקידב יהוז , מ ההובג אל התונימא - 75% .

הידפוטרוא
3
לופיט :
Arthroscopy – המינפ תולכתסה , לופיטו ןוחבא .

תוילאקסינמ תועיגפב לופיט –
▪ סוקסינמב יכרוא ערק – לגרה תא רשייל ןתינ אל , הלוענ לגר לש יסאלק בצמ והז .
ערקה תובקעב םוקמהמ זז סוקסינמה , ארקנ בצמה : Locked Knee = Bucket Handle .
רבעב , הזכ בצמב , םורגל לולע הזש ואר ןמזה םעו ותומלשב סוקסינמה תא םיאיצומ ויה
סיזורתראואטסואל . ךרבה ךותב תוחוכה תא רזפמ סוקסינמה , סיזורתראואטסוא ענומ ךכבו .
ליעי אל הז םגש וליגו סוקסינמה לש תויקלח תותירכ עצבל וליחתה ןכמ רחאל .
ירפירפה קלחב םיערק םירפות םויה ( ב - 1/3 ינוציחה ) םד תקפסא תמייק םשו רחאמ סוקסינמה לש .
הלוחה ליגב היולת ערק תריפת , ערקה ךרואו ערקה תוביצי . םויהל ןוכנ , קר םיחתנמ 10%
סוקסינמב םיערקהמ .
םיירפירפ םניאש םיערקב , סוקסינמה תא איצוהל אלא הרירב ןיא – ימינפה דצב ערקב לשמל ומכ
סוקסינמה לש ( Flap Tear ) עוגפה קלחה תא איצוהל םיבייח .
▪ ןווינ בקע סוקסינמב םיערק – סוקסינמה תא םיאיצומ ינגלוק וניאו ינווינ סוקסינמה םהב םיבצמב .
סוקסינמ לש הלתשהב דקמתמ םויה לופיטה , םירביא תמורתמ סוקסינמ אוצמל שיש אוה ןורסיחה ךא ,
הכומנ דואמ החלצהה ןכלו לדוגב המאתה אוצמל היעב שי ( הז גוסמ תולתשה םיעצבמ אל ץראב ) .

םיטנמגיל תועיגפב לופיט – המוארטמ ןרקיעב תועבונ םיטנמגילב תועיגפה :
▪ ב העיגפ - ACL + LCL  יחותינ אוה לופיטה .
▪ ב העיגפ - PCL + MCL  חותינ אלל ינרמש לופיט .
▪ ACL – היבוניסהמ תינוציח םד תקפסא לבקמ . עגפנ אוה םא , רחאמ םלעיהלו גפסיהל איה ותייטנ
תימצע םד תקפסא ול ןיאו . יקלח ערק תויהל לוכי / היצקידניא הווהמ אל הז ךא העוצרה לש םלש
חותינל , הלוחה תשגרה יהוז עיפשמש המ . ה לש ערקב תוביצי יא היהתש חרכהב אל - ACL .
העוצר לש רוזחיש םצעב אוה לופיטה ( ה לש הריפת - ACL תחלצומ הניא ) .
סמ ןנשי ' רוזחשל תויורשפא :
- הלוח ותואמ תחקלנש העוצר – 1/3 ה לש יעצמא - Patellar Tendon היביטהו הלטפהמ םצע םע
( לש םידיג תחקל םג רשפא Semitendinosus , Gracilis , Achilles Tendon רירש לש דיג וא
ה - Quadriceps .)
- הפוגמ תחקלנש העוצר – תחקלנה המקרל היצזילירטס עצבל בושח . דב הטישב םישמתשמ " כ
החילצה אל הנושארה םעפה רשאכ היינשה םעפב קר . תורשפאב ומכ םידיגה םתואב םישמתשמ
הנושארה .
- תיטטניס העוצר – אצמנ אלו טעמכש ךילה והז ןכו תויתקלד תובוגתל םירקמהמ הברהב םרוג
םויה שומישב .
▪ Bone-Patellar-Bone – תניוצמ איה הזיחאהו םצעל םצע ןיב עצבתמש רוביח ( םרוג םידיג רוביח
הבוט תוחפ הזיחאל ) .
ב עצבתמ חותינה - 3 םיבלש :
- דיג םיאיצומ / הלטפ .
- ךרבה לש הנכה – ה תא םיקנמ - notch תנמ לע היביטבו רומפב הלעת םינובו העוצרה לש
תולעתה ךותב העוצרה תא סינכהל .
- העוצרה תזיחא – םינפב העוצרה לש עוביק . םיגרב םע העוצרה תא עבקל ןתינ .
דב השדחה העוצרה " תירוקמהמ הברהב הקזח כ .
כ לש ךורא םוקיש שי חותינה רחאל - 5 השדח םד תקפסא םילבקתמש דע ןמז חקולו רחאמ םישדוח
שדח דוקפתו .
יתורחת טרופסב קוסעל ןתינ אל םוקישה ךלהמב , כ תויטניקוזיא תודובע תושעל ןתינ ךא - 3 תועובש
חותינה רחאל .
הידפוטרוא
4
הקיפ תויעבב לופיט :
דיג ךותב תבשויש תידיאומסס םצע איה הקיפה .
▪ CMP = Chondromallacia – קומעה קלחב קר ךר השענ סוחסה , ךר הארנ ךא ןיקת חטשמה .
הלטפל הדומצש הקומעה הבכשב איה הלחמהו הבע דואמ אוה הקיפה סוחס ( הקיחשב –
סיזורתראואטסוא , ץוחבמ הליחתמ הלחמה ) . םיביכל םורגל הלולע הלחמה , וכו םיקדס ' ...
ע אוה לופיטה " י NSAID's , ךרב תרוגח ( תרפשמ ROM , םירירש חוכ תקזחמ , תינבת הנשמ
הכילה ) , היפרתויזיפ ( ישאר עבראה רירשה דוקפת לע םידבוע , שאר לכ לש הדובעה ןומזת לע .)
ב קר יחותינ לופיט םיעצבמ - 10% ינרמש לופיט םע םירדתסמ םירקמה ראש לכ רחאמ םירקמהמ .
היפוקסורטרא עצבל ןתינ – ולש יוקינו סוחסה לש ןוקית .
יטורביפ אלא ינילאיה סוחסכ אלו תקלצכ חמוצ סוחסה חותינה רחאל .
▪ הביצי הניאש הלטפב לופיט – המוקממ תאצוי הלטפהשכ , התוא עבקל שי .
ה לש ןוקית עצבל וא זכרמב הלטפה תא םקמלו ריצה תא חתנל ןתינ - Medial-Patello-Femoral
Ligament ( הקיפה תא עבקמ טנמגילה , ל רבחתמו הנממ אצוי - Adductor Tubercle רומפה לש ) .
▪ ןיקת סוחס לש תיטמוארט העיגפב לופיט – סוחסה תא שדחל וא סוחס תלתשה עצבל ןתינ .
ע החימצ דודיעב עצבתמ סוחס שודיח " םצעה ךותב םומיד תריצי י . ינילאיה אלו יתקלצ היהי סוחסה .

ןנשי 2 סוחס תלתשהל תויצפוא :
- םרותמ סוחס .
- ימצע סוחס – הקיאזומ תטיש – יוצרה רוזאב םיליתשמו םצעו סוחס ילילג םיאיצומ .
– סוחס תיברת – הדבעמב םיתברתמו סוחסה לש המיגד םיחקול , ןכמ רחאל
ךרבב םיליתשמ . םינטק יד םה החלצהה יזוחא ( 60% ) בכרומ דואמ ךילה והזו רחאמ .הידפוטרוא
1
הידפוטרואב םיימוהיז םיכילהת

סיטילאימואטסוא - Osteomyelitis

▪ םצעה ךותב ימוהיז ךילהת .
▪ רוקממ םה סיטילאימויטסואה בור ינגוטמה – םדה רוזחמ ךרד רזפתמ קדייחה ( עב י רק ב םידלי !!! ) .
▪ הזיפטמה רוזאב תוכורא תומצעב רתוי חיכש םידלי לצא ( Metaphysis ) – תא אוצמל דואמ רידנ
הזיפיפאב הלחמה ( דב " תילמיסקורפ היביטבו תילטסיד רומפב היהי כ ) . ךרד תסנכנ םדה תקפסא
ע הזיפיפאהמ תדדובמש הזיפטמל זאו הזיפאידל טסואירפה " אל הלחמה ןכלו תילאיזיפיפא תיחול י
הזיפיפאל טעמכ תרדוח .
▪ עב רתוי חיכש םירגובמ לצא הרדשה דומ ( ינגוטמה ) .
▪ 25% יתמוארט רוקממ םה םירגובמ ברקב םירקמהמ – חותפ רבש וא םצעל הרישי הרידח וא ךתח
םצע לש .
▪ תוחיכש – 2 לכמ םישנא 10,000 הלחמב ולחי .
▪ רתויב חיכשה קדייחה ( 90% ) אוה הלחמל םרוגה הנש ליג לעמ Staphylococcus Aureus .
▪ אוה הנש ליגל תחתמ חיכשה קדייחה Streptococcus spp .
▪ ע םג םרגיהל לוכי " י Enterobacteriace ע םגו " אוה ימוהיזה ךילהתהו רתוי רידנ הז ךא תוירטפ י
יירטפ לש הרקמב הנוש ה .
▪ הארנ קדייחל הבוגתב :
- ימוקמ הילע ת םדה רוזחמ םרזב – קדייחה תא קלסל ןויסינב .
- תקצב , תונבל תוירודכ לש רתי זוכיר קדייחה תא רוצעל תוסנמש ( תינילק הניחבמ , הזה בלשב
לגרב תוחיפנ ליחתת ) .
- ץחלב הילע ב לש תורבטצה תובקעב םצעה ךות הלגומ – ה תא דירומ קדייחה - PH שי ןכלו רוזאב
תושרפה .
- ירפל דע םצעה ךותב תרזפתמ הלגומה א טסו – םצעה לש סקטרוקל טסואירפה ןיב תזכרתמ .
- סואירפה ט תימרג המקרהמ דרפנ ( םמורתמ ) ותוא תפחודש הלגומה תובקעב .
- לש הדירי שי ימרג ךות ץחלב הילע תובקעב א םדה תקפס  קמנ  Sequestrum ( תוכיתח
הלגומה ךותב ישפוח תובבותסמ וגפסנ אלש םצע לש תונטק ) .
▪ םג עיפוהל הלוכי הלחמה ןכלו הזיפטמל הזיפיפאה ןיב הדרפה ןיא ךריה קרפ ומכ םיקרפמב
הזיפיפאב .

םיינילק םיאצממ :
סיטילאימואטסוא מכ תגהנתמ ינגוטמה לכ ו הימרטקב .
ןושארה בלשב :
▪ םוח .
▪ תיללכ השלוח – שאר יבאכ .
▪ ףוגה לכב םיבאכ – דורי יללכ בצמ .
ינשה בלשב – םיימוקמ םינמיס :
▪ תועונתב הלבגמ .
▪ ברועמה רוזאב תמקוממ הזע תושיגר .
▪ ימוקמ םוח .
▪ םדוא - תקצב .
▪ םצעב העיגנב תושיגר .

הנחבא :
▪ םוהיז לש םיינילק םינמיס .
▪ הדבעמ ינמיס – הלאמש הייטס םע הנבל הריפס  תשחומ םד תעיקש .
▪ תיברתב קדייחה יוהיז ( ע תימוקמ תיברת וא םד תקידבמ " רוקינ י ) .
הידפוטרוא
2
▪ תומצע יופימ – תרבגומ הטילק םע רוזא הארנ . תוירודכל דמצנש םוילג ארקנש רמוח םירידחמ
ימוהיז ךילהתב תוליעפש תונבל . ךילהתה שחרתמ ובש רוזאב רתי תוליעפ תוהזל ןתינ יופימב
ימוהיזה .
▪ םוליצ – הלחמל םינושארה םימיב ישומיש וניא , רחאל קר אלא 10 רתוי וא םימי – רשאכ קר
ביגהל ליחתמ טסואירפה .

לופיט :
▪ קדייחה יפל הקיטויביטנא – תבושת תרזוחש רחאל קר קדייחל תיפיצפס הקיטויביטנא תתל ןתינ
סוקוקוליפטס דגנ הקיטויביטנאב לופיט הרקמ לכב םיליחתמו קדייחה יוהיזל םיכחמ אל ןכלו תיברתה .
▪ יחותינ לופיט – טסואירפה תא םיחתופ , הלגומה תא םיזקנמ , תא םיררוחמו םצעה תא םיפטוש
רוזאב םדה תקפסא תא דדועל תנמ לע םצעה ( רוזאב םומיד םצעב םירצוי ) .

תינורכ סיטילאימואטסוא :
שדחמ תוברתהל ןמזה לכ הסנמו לופיטה ירחא םג ראשנש קדייח .
הבוגת היהת תוברתהל בוש הסני קדייחהש םעפ לכב , הנושארה םעפב ומכ הפירח היהת אל איה ךא
דבו " רוזחת תינורכ סיטילאימואטסואשכ חותינב ךרוצ היהי אל כ .
הזכ בצמב , םירקמה בורב , ינרמש לופיט לבקמ הלוחה ( הקיטויביטנא ) םיאור רשאכ קר םיחתנמו
הלוכא םצע ךותב תדדוב םצע לש הכיתח .

Septic Arthritis – תינורכ סיטירטרא
▪ ילאיבוניס קרפמב םוהיז – קרפמל רדוח קדייחה .
▪ ינגוטמה עקר , חותינ רחאל וא יתמוארט ( ינגורטאיה ) .
▪ תוברתהלו םייחל םימיאתמה םיאנתה תא שי קדייחל ןכלו םד ילכב הרישע היבוניסה .
▪ אוה רתויב חיכשה קדייחה Staphylococci םיפסונ םיקדייח םנשי ךא .
▪ םיעגפנש םיקרפמ :
- knee
- hip
- ankle
- elbow
- wrist
- shoulder
- pelvis
▪ הנותחתה הפגב רתוי החיכש הלחמה יכ תוארל ןתינ .

םיינילק םיאצממ :
▪ םיבאכ
▪ םוח ( ימוקמו ימטסיס )
▪ תוחיפנ
▪ תועונתב הלבגמ
▪ הימהירטקב לש םיינילק םינמיס

הנחבא :
▪ תינילק
▪ קרפמהמ םילזונ תביאש – קדייחה תחימצל תוכחל ךרוצ ןיא .
▪ םד תוקידב – תונבל תוירודכ לש ההובג המרו תשחומ םד תעיקש .
▪ US – לזונה תוכימסב ןיחבהל ןתינ , םד ןיבלו הלגומ ןיבל לולצ לזונ ןיב לידבהל ןתינ .
▪ תומצע יופימ – קרפמה ביבס לודג שוג הארנ , שיגרו טלוק קרפמה לכ .
▪ MRI

לופיט – םוקישה ךילהת תניחבמ הברה תכסוחש היפוקסורטרא וא תיחותינ היצפוא קר שי .
הידפוטרוא
3
קרפמה ךותב םיינווינ םיכילהת – Degenerative J oint Disease
(DJ D)

סיזורתראואטסוא - Osteoarthrosis (OA)
▪ יקריפה סוחסב איה תירקיעה העיגפה ( רשאמ רתוי ב םצע ) – אוה יתקלדה ךילהתה ינשמ הלחמל
הביסה אלו
▪ יקריפ חטשמ לש סרהל םרוגש םדקתמ ינווינ קזנ .
▪ םצעה תא הסכמש סוחס תבכש ןיא הלחמב .
▪ הכיפה יתלב איה הלחמה םירקמה בורב ןכלו יופיר תלוכי ןיא סוחסל .
▪ עב עגופ י לקשמ יאשונ םילודגה םיקרפמב רק ( רל דוגינב וא יטאמ ד סיטירטרא ) הפגב רתוי חיכשו
הנותחתה .

OA ינושאר
▪ יטפוידיא ללכ ךרדב ( יטנג רשק שי ילוא ) .
▪ םיאליגב םישנב רתוי החיכש הלחמה 50-60 .
▪ םיקרפמ בר .
▪ םיימואתפ םיפקתהב הוולמ , םויבוניסה לש יוריג שיו רחאמ םוחו תוחיפנ .
▪ לש םייוניש חתפל ליחתמ אוה השעמל ךא תינאכמויב הניחבמ ןיקת הארנ הלוחה םדאה OA .
▪ ידדצ דח ןפואב רקיעב העיפומ הלחמה ךריה קרפב .

OA ינשמ
תובר תוביס ןנשי הלחמל :
▪ לקשמ ףדוע – םיריעצ םישנא לצא רתויב החיכשה הביסה .
▪ המוארט רחאל םייוניש ( רבש רחאל , דבל ןקתל עדוי אל ףוגהש תמיוסמ תיווז םע תרבחתמ הפגה )
םוהיז וא .
▪ םייפגה לש ריצב הייטס ( Geno-Varus = ילגר O  הקיחשלו רתי ךוכיחל תמרוגש הירטמיסא
סוחסה לש תמדקומ ) .
▪ תוביצי יא קרפמב .
▪ םייטנג םייוניש .
▪ תוילובטמ תולחמ – קרפמה הנבמ לע תועיפשמש תוילנומרוה תושרפה .
▪ תויתקלד תולחמ ( ר וא טמ יו ד )
▪ יראלוקסווא קמנ – םד ילכ תמיסח , םזילוהוכלא איה תוחיכשה תוביסה תחא .
▪ היטפוריונ – ןיקת ןפואב דקפתל הקיספמ הפגה תיבצע העיגפ תובקעב .
יקריפ ךות העיגפ וא הלחמ לכ טעמכ םצעב ת לש תוחתפתהל םורגל הלוכי OA .

הנחבא - Clinical presentation
▪ םיבאכ – הלחמל תינושארה הבוגתה יהוז באכו רחאמ ןיטולחל ןיקת הארנ םוליצה רשאכ םג םיבאכ שי .
▪ תועונתב הלבגמ .
▪ ימוי םוי דוקפת לע העפשה
▪ X-Ray – ןגטנר :
- יקריפ חוורה תורציה .
- יסוחס תת סיסורלקס – םע ןבל ספ ומכ הארת תיסוחס תתה םצעהו והבוגמ דבאמו עגפנ סוחסה
רתוי החישק תישענ איה יכ הנוש תופיפצ .
- םיימרג םיזיז ( טסוא א םיטיפו ) – םיילניגרמ םיטיפואטסוא תריציל םרוג תומצעה ןיב רצונש ךוכיחה
םצעה הצקב .
- צ י תוטס – המצע םצעה רוזאב רתוי רחואמ בלשב םתוא םיאור ( תילדנורכבאסה םצעה ירוחאמ ) .
דב " נה רדסב םיעיפומ םינמיסה כ " ל .


ןחבמל
הידפוטרוא
4
ב לופיט - OA
▪ ךוניח – תינפוגה תוליעפב םייונישו הרבסה , לקשמב הדירי ( רישי סחיב יולת קרפמה לע סמועה
ףוגה לקשמב ) .
▪ םייבק וא הכילה לקמ – באכה רובעי רשא דע תוחפל קרפמה לע סמועה תא ןיטקהל תנמ לע .
▪ היפרתויזיפ – םייונישל לגרתי אל הלוחהש תנמ לע לבגומה קרפמל העונתה תרזחהל לופיט
העונתב .
▪ יתפורת לופיט – ללכ ךרדב NSAID's ( יאוול תועפות ןנשי ) , סקלפולג הגמ ...
▪ Viscossuplementation – לוגנרת לש תלוברכמ חקלנש רמוח לש הקרזה , תונוכת לעב רמוח
ילוח לצא םוגפש ילאיבוניסה לזונה תונוכתל תומוד OA . םרוגו סוחסה לע יופיצ ןיעמ רצוי רמוחה
קרפמב םיבאכה לש העיגרל ( סוחס ןיידע שי םהב םירקמב קר רזוע ) .
▪ יחותינ לופיט :
- היפוקסורטרא – קרפמה תא םיקנמ , עונמל תנמ לע וגפסנ אלש סוחסה תוכיתח תא םיפטוש
סיטיבוניס .
- סוחס תולתשה – םיאתמ דימת אל . רחא רוקממ סוחס וא הלוחה לש סוחס םיתברתמ .
- סיזדורטרא – ללכ העונת וב היהת אלש תנמ לע קרפמה לש עוביק .
- Osteotomy – םיקרפמה תולתשה תוחתפתה ללגב חיכש אל , םיביצמו הפגה ריצ תא םינשמ
ינשל דחאה ליבקמב םיחטשמה ינש תא .
- Arthroplasties – ע יקריפה חטשמה תפלחה " תבתות י .

Arthroplasties  Total Hip Replacement (THR)

▪ ל רתויב ץופנה חותינה - OA .
▪ ע םייקריפה םיחטשמה ינש תפלחה " יתוכאלמ רמוח י .
▪ קרפמה ידיצ ינש ןיב ךוכיחה תא רפשל איה תובתותה יגוס לכב הרטמה – ךוכיח תוחפש המכ , ךכ
ןמז רתוי קיזחת תבתותה .
▪ םצעל תבתותה גוס תא םיאתהל שי .
▪ ה תואצות - THR דב " תובוט יד כ .
▪ באכה תא ןיטקהל איה תיפוסה הרטמה , אלמ דוקפתל הלוחה תא ריזחהלו תועונתה חווט תא רפשל .

ל היצקידניא - THR :
רגובמ הלוח .
ריבס לקשמ ( ןמש הלוחל אל ) .
םיזע םיבאכמ לבוסש הלוח .
העונתב תולבגמ .
השענ אל THR םיריעצ םילוחל ( ליג 45 ) , םיליעפ םיילאקיזיפ םייח ילעב םילוחו לקשמ ףדוע ילעב .

הרטנוק - ל היצקידניא - THR :
טלחומ :
▪ םוהיזה תברק – חותינה םוי ינפל הנש יצח דע והשלכ ימוהיז ךילהת היה הלוחל םא ( תוירטפ
םיילגרב , ןתשה יכרדב תקלד , םיקומעה םידירווב תקלד ... ) .
▪ היטפוריונ – הפגה ירירש דוקפת רסוח . יא יכ קרפמה תא ףילחהל המל ןיא םירירש קותיש שי םא
הרקמ לכב וזיזהל רשפא .
תיסחי :
ליגל תחתמ הלוח 60 , ליעפו ריעצ הלוח .
ריעצ ליגב םג חותינה תא םהב עצבנש םילוח םנשי – סטרפ תלחמב לשמל .

םיכוביס :
םייללכ םיכוביס – תוימטסיס תויעבל םירושק , תיללכ תוכרעמ תסירק :
▪ תיתאיר היעב – דב תעבונ " הבורמ הביכשמ כ .
▪ DVT – הקומעה תידירווה תכרעמב תקלד .
הידפוטרוא
5
המצע תבתותהמ וא חותינהמ םיכוביס :
▪ תוינאכמ תויעב – חותינה עוציבב הבוט אל הקינכט .
▪ תבתותה לש ןויפר – דואמ חיכש ךוביס . ביבסמ םצעל ךירצש ומכ תדמצנ אל תבתותה . עובנל לוכי
תוביס יתשמ : םוהיז וא תינאכמ היעב . םיבייח הזכ הרקמבו תבתותב םוהיזמ רטפיהל דואמ השק
םוהיזהמ הנש יצח תוחפל הריזחהל רשפא יאו הצוחה תבתותה תא איצוהל .
▪ המצע תבתותה לש רבש ( דואמ רידנ ) .

Total Knee Replacement (TKR)

רשאמ רתוי בכרומ חותינ והז THR העונתו סמוע הברה וילע שיש יחטש קרפמב רבודמו רחאמ .
תינכט הניחבמ תקיודמ רתוי הברה הרוצב עצבתהל בייח חותינה .
הילע שבלתהל הלוכי תבתותה תפלוגמ םצעהש רחאלו ךרבב שיש סוחסה לכ תא םיפלקמ חותינב .

םיגוס :
▪ Uni-Compartment – דחא רודמב קר חותינ . ילאידמה רודמה אוה העיגפל רתויב חיכשה רודמה .
תינכט הניחבמ דואמ השק חותינה , תובוט ןה תואצותה בורל ךא .
▪ Total Condyle – ילאידמהו ילרטלה ליידנוקה תפלחה .
▪ הקיפ תפלחה .

ל היצקידניא - TKR :
▪ ליג ירחא םילוחל ץלמומ 60 .
▪ תידוקפת הלבגמ ילעב םילוח .
▪ םיבאכמ םילבוסה םילוח .

הרטנוק - ל היצקידניא - TKR :
טלחומ :
▪ חותינה ןמזל בורקש ימוהיז ךילהת ( הנש יצח ) .
▪ היטפוריונ
יסחי :
▪ ליגל תחתמ 60 .

םיכוביס :
▪ םיימטסיס םיכוביס .
▪ המצע תבתותה לש םיכוביס :
- לתשה לע רתי סמועל תמרוגש הנוכנ אל תיווז .
- הקיפה – ביבסמ המקרה לכב באכל םורגי ןוכנ אל םוקימו יתייעב אוה הקיפה םוקימ .
- ןויפר – ךריב רשאמ חיכש תוחפ . דב " היביטב הרוק כ .
- םוהיז – ע תוריהמב לפטל םיבייח םוהיזל דשח שי םא " הפיטש י .

הידפוטרוא
1
םידלי תידפוטרוא

LIMPING CHILD
▪ םידלי לצא רתויב תוחיכשה תועפותה תחא וז העילצ .
▪ סממ עובנל הלוכי העילצהו רחאמ תינוחבא הניחבמ רגתא הווהמ עלוצ דלי ' תובישחו תולחמ
תיטירק ןכלו תיזחתה תניחבמ איה תלדבמה הנחבאה .
▪ המוארט איה העילצל תוחיכשה תוביסהמ תחא – הליפנ , הכמ ... – המוארטב לפטל רתוי לק .
▪ הבוט אל תיזחתל איבהל תולוכיש תורחא תולחמ לולשל םיבייח .
▪ תינפוג הקידבו הזנמנא תללוכ הנחבאה – תובר תולחמל םינווכמ םייטסנמנאה םיטרפה .

Perthe's Disease
ןגטנרה אצמוהש ינפל דוע וזה הלחמה תא וליג .
▪ סיזורדנוכואטסואב רבודמ – קרפמב סוחסהו םצעה םיברועמ הבש הלחמ . תקלד לע רבודמ אל .
▪ ילרומפה הזיפיפאה רוזאב .
▪ רומפה שאר לש סיזורקנואטסוא – סיזורקנרלוקסו – םידלי לצא רומפה שאר לש קמנ .
▪ דבל תרדתסמ ןמזה םעש הלחמב רבודמ = Self limited disease – יתפורת לופיט אלל . הלחמה
םינש המכ ירחא תמלענ .
▪ ךר השענ רומפה שאר .
▪ קרפמה ךותב םיפסונ םיקזנ תמירג עונמל תנמ לע ברעתהל ךירצ ; עגפי קרפמה םא – האצותה
הכיפה יתלב היהת .
▪ ןגטנרב – ןבל הארנ רומפה שאר ןושארה בלשב . ןמזה םע ( ירחא ךרעב 15 הנש ) היהי
סיזורתראואטסוא .
▪ תדלומ הנניא תירלוקסווה העיגפה – ורקימל תמרוג תודליה ליגב ידמ תצרמנ תינפוג תוליעפ -
רומפה שארל םדה תמירזב םייוניש שיו הלידגה ןיערגב תומוארט  סיזורקנ שי רבד לש ופוסב .
▪ ליגב םיעיפומ הלחמה לש םינושאר םינמיס 4-12 הנש ( חיכש יכה 4-6 .)
▪ החיכש תיסחי הלחמ 1:1200 .
▪ תונבב רשאמ םינבב רתוי חיכש ( 1:4 .)
▪ יתגרדה אוה םורדניסה – 3S' Syndrome – ףירח  ינורכ  המלחה .
- הפוקת 1 – Early Stage – םויבוניסב יתקלד ךילהת ( סיטיבוניס ) קיספמ דליהש ךכל םרוג
ףופיכב התוא קיזחמו ךריה תא זיזהל .
- הפוקת 2 – Chronic Stage – העונתב תולבגמ שי Stiff Hip – הפגה לש רוציק , שארה
הבוגהמ תדבאמ לגרהו חוטש השענ ( 2-3 ס " מ ) ; העילצל םרוג הבוגה דוביא = Shortening .
- הפוקת 3 – Late Stage – Coxa Plana – םינש המכ ירחאו ןיטולחל חוטש רומפה שאר
סיטירתראואטסוא עיפומ ( O.A )

םדקומה בלשב תינילק הנומת :
▪ העשפמב באכ .
▪ העונתב םירימחמש םיבאכ .
▪ עלוצ חרכהב אל דליה .
▪ העונתב תולבגמ תועיפומ רתוי רחואמ ( רבוע סיטיבוניסהש ירחא ) – ו היצקודבא - Internal rotation
םימלענ .
▪ םיבאכב הוולמ אלש העילצ שי – הזה בלשב , הלחמה םע תועובש המכ רבכ דליה .
▪ תיביסאפ הרוצב קרפמה תא דליל רשייל םיצור םא הלבגמ שיו ךריה קרפ לש ףופיכ .
▪ סמות ןחבמ – לגרה תא רשייל םיסנמ םא  רפיה תרצונ - בגב סיזודרול .
האירבה לגרה תא םימירמ םא  הלעמל הלוע העוגפה לגרהו תדרוי בגב הזודרולה .
הלוחה לגרה תא םימירמ םא  הטימה לע תילאמרונ תראשנ האירבה לגרה .
▪ הכילהב – ןגאה לש החינצ שי ( גרובנלדנרט תקידב ) . ןיקת רירשה םא  לגרה תא םימירמש עגרב
ביצי ראשנ ןגאה הפצרהמ ; תעבונש ידגנה דצל ןגאה לש החינצ היהת עוגפ דצ שי םא לבא
םירוטקודאה תושלחיהמ .
הידפוטרוא
2
ןגטנרב הנחבא :
▪ תונוש תורוצב רומפה שאר תא אוצמל ןתינ הלחמה ךלהמב . לכב ןכלו הנתשמ ןמזה לכ רומפה שאר
ןגטנרב הנוש הנומת ןתיי רומפה שאר הלחמה לש בלש .
▪ רלוקסווב - ןטק שממ הארנ שארה סיזורקנ .
▪ רבשנ שארה רתוי רחואמ  גפסנ אוה הז ירחא ( םוליצב הארנ אל )  םדה תקפסא םינש ירחא
הנתשמ רומפה שאר לש .
▪ Catterall םיבלשל םיינגטנרה םיבלשה תא קלחל חילצהו תונוש תועפות שיש בל םשש רקוח אוה –
הנוש תיזחתה םימיוסמ םיבלשב .
▪ Herring ע הלחמה לש תיפוסה התרוצל תיזחת תתל ןתינש אצמ " ןגטנר ימוליצ י .

סטרפ תלחמב לופיטה :
▪ הלחמה ךשמ תא רצקל ןתינ אל .
▪ םולובטצאה ךותב היהי רומפה שארש גואדל םיבייח , לע ןיידע רומשל םיבייח עגפנ שארהשכ
םולובטצאה םע תמלשומ המאתה .
▪ ע ומוקמל הרזח שארה תא םיסינכמ " היסקלפו היצקודבא י – רשא דע ךכ הז תא םיקיזחמ
תיתימאה ותרוצ תא בוש לבקמ םולובטצאה .
▪ עוביקל םיכרד :
- Canes – לגרה לע ךורדלמ ענמנ ךכבו םייבק םע דליה ; ךא ילאידיא וניא עוביקה וז הטישב
יתייעבה רוזאה לע לקשמ היהי אלש גאוד .
- Splints – םיכמות .
- Braces – הז םע בבותסהל םינכומ אל םידליו דואמ ליבגמ .
▪ תויחותינ תויצפוא ןנשי חילצה אל ינרמשה לופיטהו הדימב – Osteotomy – יונישו םצעה ךותיח
התחונת :
- Pelvicosteotomy – ןגאב – היהיש תנמ לע שארה ןוויכל ותוא םיאיבמו םולובטצאב םיכתוח
רומפה שארל אלמ יוסיכ .
- רומפב הימוטואטסוא – םירטנכורטה ןיב עצבתמ ךתחה , ע שארה תחונת תא םינשמ " מ
םולובטצאל ומיאתהל .
הלידגב םייוניש ויהי אל רבכש םיעדוי רשאכ םישוע חותינה תא

הזונגורפ :
םדקומ ליגב הלגתמ הלחמהשכ ( 4-5 ) תניוצמ איה תיזחתה .
ליגב קר עיגמ דליה םא 10 תויצמרופד םע , הבוט הנניא תיזחתהו תושעל המ ןיאו טעמכ .

העילצ לש תלדבמ הנחבא :
ןנשי 3 םידלי לצא העילצ עיפוהל הלוכי ןללגבש תופסונ תוחיכש תולחמ .
כ תלדבמה הנחבאה ןכלו הנוש תיזחת שי והמ תחא לכל " הבושח כ .
▪ Transient Synovitis
▪ Septic arthritis
▪ Slipped Femoral Capital Epiphysis

Septic Synovitis
▪ הלגומ , קרפמה ךותב םוהיז . קרפמב תימוהיז הלחמ .
▪ וז הלחמב רתויב םיחיכשה םה ךרבהו ךריה קרפ .
▪ דב " ליגמ םידליב עיפומ כ 0 ליג דע 3 – סטרפ תלחממ תמדקומ הלחמ .
▪ םיאליגב 2-3 העילצ תמייקש תוארל ןתינ .
▪ ות שחרתהל לוכי ימוהיזה ךילהתה " ןוירהה כ .
▪ דב איה הלחמה " תירלוקיטראונומ כ ( דחא קרפמ תברעמ ) .
▪ דב " הנש ליג לעמ עיפומ הלחמהשכ כ – סוקוקוליפטס אוה קדייחה .
▪ םימוטפמיס :
- םוח , טקש יא , ןובאת רסוח , יכב – סטרפ תלחממ הנוש .
- ךריב השק תושיגר .
- העונתב תולבגמ .
הידפוטרוא
3
▪ הזונגאיד :
- םד תוקידב – םינבל םיאת לש ההובג הריפסו תשחומ םד תעיקש ומכ םוהיז ינמיס .
- הימדה תוקידב – הרטלואב - קרפמב רוכע לזונ הארנ דנואס .
- םוליצב – קרפמה לש תובחרתה , םילזונה ללגב םולובטצאהמ קחרתמ שארה ( תושעל ןתינ
םילזונל רוקינ ) .
▪ לופיט – יחותינ אוה לופיטה , קרפמה תא םירגוסו קרפמה לש הפיטש םיעצבמ – תרחמל רבכ
רתוי בוט שיגרי דליה חותינה .

Transient Synovitis or Irritable hip
▪ הרוגמ ךרי קרפ .
▪ ןיב םידליב החיכש יכה הלחמה יהוז 3-10 ( חיכש יכה : ליג 5 .)
▪ סוריוו וא המוארט תובקעב ךריה קרפ לש ירוטמלפניא ךילהתב רבודמ . ךילהת חרכהב אל והז
ימוהיז .
▪ ןיטולחל אירב אוה ךא העילצמ לבוס םנמא דליה , םיבאכ ןיאו טעמכו םוח ול ןיא – ךריה קרפ קר
הלוח ( יטפסה ךילהתל דוגינב ) .
▪ הדבעמ ינמיס ןיא – ןיקת לכה םד תריפסב .
▪ םימוטפמיס םע סטרפל דוגינב ןיקת הארנ םוליצה .
▪ הרטלואב - םילזונ תוארל ןתינ דנואס .
▪ תומצע יופימב ( Scann ) – תקפסאב איה היעבהו רחאמ רומפה שארב יוניש הארנ סטרפ תלחמב
םדה ( שארה תא םיאור אל םד ןיא םא ) ; ב וליאו - Transient Synovitis היעבה יכ ןיקת היהי יופימה
םויבוניסב איה .
▪ MRI – דליה תא םידרהל ךרוצ שיש אוה וז הקידב לש ןורסיחה , לש הנחבאל תניוצמ הקידב וז ךא
ירלוקסוו סיזורקנ .
▪ לופיט – לש הרצק הלחמ יהוז 4-5 דבל תרבוע איהו םימי . ירקיעה לופיטה איה החונמ . םג ןתינ
םילזונ בואשל ( הלגומ אלל לולצ היהי באשיש לזונה ) .

Slipped Femoral Capital Epiphysis
▪ רומפה שאר לש הקלחה לע רבודמ – ףירח וניאש רבש , המוקממ הקילחמ הזיפיפאה .
▪ יילאנומרוה םייונישמ תעבונה הלחמ ם ו / המוארט וא .
▪ ה ןיב קותינ רצונ - Epiphysial Plate ילאיזיפיפאה ןיערגל .
▪ יאליגב םידליב רקיעב עיפומ 11-16 .
▪ תונבב רשאמ םינבב רתוי חיכש ( רתוי םיאלמ םינב ) .
▪ העילצ םע ךא אירב הקינילקל עיגמ דליה .
▪ הביצי סילאיזיפיפא תויהל הלוכי ( תייהש ה הרצענו ) הביצי אל וא ( קילחהל ךישממ רומפה שאר .)
▪ תועונתה חווטב הלבגמו םיבאכ ילב וא םע העילצ תויהל הלוכי ( ROM .)
▪ תינגטנר איה הנחבאה .
▪ ב ךוכיח שיו הזיפיפאה לש קותינ שיו רחאמ יבויח תויהל לוכי תומצע יופימ - Epiphysial plate .
▪ הקלחהה תא עונמל אוה לופיטה - הז יכ ךילהתה תא רוצעלו ברעתהל םיבייח ביצי וניא בצמה םא
ל חתפתהלו ךבתסהל לוכי - AVN הקלחהל תינשמ .
▪ חותינב – ע םירמסמ םיסינכמ " הזשכו ראווצה לע רומפה שאר תא םיעקותו הקלחהה תא רוצעל מ
םירמסמה תא םיאיצומ בצייתמ .
הידפוטרוא
4
Congenital hip dislocation (CDH / DDH)

▪ אל הפג וא ןיקת אל קרפמ לש הלידג עונמל תנמ לע ןתוהזל בושחש תוחתפתה תולחמ ןה ולא
הניקת .
▪ רומפל םולובטצאה ןיב ןיקת סחיב אצמנ אל קרפמה .
▪ הצוחה טעמ ץפוק שארה ( באס - היצקול ) הניקת הניא םולובטצאה תוחתפתהש וא , טעמ םולובטצאה
חוטש ( היסלפסיד ) .
▪ החיכש תיסחי הלחמ – 1:1000 תודיל .
▪ וד הלחמ - קרפמב תידדצ .
▪ ןוכיס ימרוג :
- יפ ןוכיסב תואצמנ תונב 5 םינבמ .
- דב " זוכע תודילב הרוק כ ( ל ןוכיסה תא הלעמ זוכע תדיל םע תב לש ףוריצ - 1:35 .)
- הלוע ןוכיסה ןושארה דלי תדילבש םינעוטה שי ( חכומ אל ) .
- םה םיזוחאה יתחפשמ רופיס שי םא 70% .
- תורחא תוילמונא שי םא – תוילכב תוחתפתה רסוח , רחא יתוחתפתה םומ ...
▪ תוביס :
- תוינאכמ תוביס – ןגאה תקירפל רתוי הובג ןוכיס ול שי ידמ ןטק רבוע .
- תוילנומרוה תויעב – רבועל םירבוע ןויפרל םימרוגש םינומרוה .
- םולובטצאה לש תינאכמ תוחתפתה רסוח – רומפה םע עגמ ןיאשכ – חוטש םולובטצאה .
- יטנג .
▪ ע הדילה ינפל דוע הלחמה תא תולגל ןתינ םיתיעל " הרטלוא תקידב י - עמ םאה םיקדוב הב דנואס '
הניקת רבועה לש תומצעה ( החונ אל החונתב אצמנ רבועה םא יתייעב ) .
▪ הדילה רחאל דימ ןחבאל ןתינ .
םיינילק םינמיס :
קוסיפב הלבגמ הנשי , הלוחה דצב אלמ קוסיפל עיגהל ןתינ אל .
ליג דע קרפמב תוביציה תא םיקדובה םינוש םיטסט םנשי 3 םישדוח .
▪ 3-6 םישדוח –
- היצקודבאב הלבגמ ( קוסיפב ) .
- ןמיס Galleazi – הפגה לש רוציק שיש םיאור .
- ירוחאה קלחב ןמושה ילפקב הירטמיסא – Asymmetric skin folds .
▪ 12 םישדוח –
- ליגרהמ רתוי רחואמ תכלל ליחתמ דליה ( שדוח לש רוחיא - םיישדוח ) .
- ןגאה ידיצ ינשב הירטמיסאה ללגב הנושמ הכילהה .
- םייפגה ךרואב לדבה שי – ןיקת היביטהו רומפה ךרוא , רתוי הובג אצמנ קרפמה לבא ( דב " כ
לש לדבה 2-3 ס " מ ) .
- גרובנלדנרט ןחבמ – הלעמל אצמנ ןגאה םא , בוט ודבעי אל םירוטקודאה .
הרטלוא - דנואס :
ע ןוחבאה " י US םויה דואמ לבוקמ .
הדילה םרט דוע ןחבאל ןתינ .
םדקומ בלשב רבכ ןוחבאל תונתינש תונוש הרמוח תוגרד ןנשי ( הקירפ / היסלפסיד ) .
גטנר ן :
ליג ינפל ןגטנר םוליצ תושעל םעט ןיא 3 הז ליגב קיפסמ חתפתמ אל ךריה קרפו רחאמ םישדוח .
םנשי 30 תת יוהיזל םיינגטנר םינמיס - הקירפ .
לופיט :
▪ םדקומ רתוי בלשב לופיטב םיליחתמש לככ  רתוי הבוט תיזחתה .
▪ םייכרבב ףופיכ םע ילאמיסקמ קוסיפל דליה תא םיאיבמ  םולובטצאל רזוח רומפה שאר 
םיעבקמ וזה החונתב .
▪ הניקתל ךופהל םולובטצאה תרוצל םורגי שארה .
▪ הבוט איה לופיטב החלצהה – 85-95% .
▪ םורגל םילוכי ידמ הלודג היסקלפ םישוע םא AVN ( מ תוחפ - 1% םירקמהמ ) ילכ לע ץחל רצונ יכ
םדה .
הידפוטרוא
5
▪ ליגל עיגמ דליהשכ 3 נה לופיטה םישדוח " תנמ לע בחר קיפסמ אל קוסיפהו רחאמ םיאתמ אל רבכ ל
םוקמל רומפה שאר תא ריזחהל ; םולובטצאה הבוגל תולעל םיבייח ןכל : בגה לע בכוש דליה , םיכשומ
םיסבגמו קוסיפ םישוע הבוגה תניחבמ רוזחיש שיש ירחא קרו הלעמ יפלכ וילגר תא . הכישמה תא
םישוע 5-6 ךשמל םיריאשמ סבגה תאו םיסבגמש ינפל םימי 6-12 םישדוח .
▪ דבוע אל הזה לופיטה םג הלחמה תא םילגמשכ ךלוה רבכ דליה םא . שאר תא םיסינכמ הזכ הרקמב
ע םולובטצאל רומפה " חותינ י
המרגורטרא = קרפמל ידוגינ רמוח תקרזה םע םוליצ – סחי תא םיאור 2 שארה תרוצ תאו תומצעה .
▪ הלחמה תא םילגמ אל םא , עגפנ םולובטצאה םג . ע חתנל ךרוצ שיו רמוחב אלמתמ םולובטצאה " מ
רומפה תא ריזחהלו םולובטצאה תא תוקנל .
▪ ע םירוטקודאה תא ךותחל ךרוצ שי םימעפל " הקייפסב עבקל םכמ רחאלו םררחשל מ ( סבג ) .
▪ חתנל רבכ םיבייח הנש ליג תא רבע דליהשכ  ע רומפה תרוצ תא םינשמ " ולש ךותיח י  אוה
םולובטצאל סנכנ  ןיקת קרפמ חתפתהל ליחתמ .
▪ ןגאב םג חתנל ךירצ רתוי םישק םירקמב . לש תיפוסה האצותה CDH איה לפוט אלשו וניליג אלש
דואמ ריעצ ליגב סיזורתראואטסוא ; ריעצ ליגב דשח לכב לפטל בושח ןכל .

Club Foot or Talipes EquinoVarus
▪ דלומ םגפ .
▪ םיילגרה תופכ לש תוויע םע דלונ דליה .
▪ תונוש הרמוח תוגרד המכ שי .
▪ םיילגרה תופכב תאזכ החונת םע םידלונ תוקוניתה לכ טעמכ – ןמיס תוויעה תא ןקתל ןתינ אל םא
הלחמ וזש .
▪ לגרה ףכ לכ תא תברעמו תועוצרו םידיג תללוכש הלחמ יהוז .
▪ החיכש היצמרופד – 1:1000
▪ 2:1 םירבגב .
▪ ב - 50% יב אוה םגפה םירקמהמ - ילרטל .
▪ דואמ ההובג לגרה ףכב תשקה .
▪ ינוציחה ןוויכל הנופו הלעמ יפלכ בבותסמ בקעה .
▪ םינפ יפלכ הנופ לגרה לש ימדקה קלחה .
▪ ע הדילה םוימ רבכ לפטל ליחתהל ןתינ " סבג י .
תוויעה לכ תא ןקתל ןושארה םויב רבכ םיבייח אל – םיבלשב םיתוויעה תא םינקתמ .
ןב ךרעב אוה לופיטה 6 םישדוח – זא דע ןקות אלש המ לכ , ךכ ראשיי .
ע העונתו םירירש חתפל בושח ןוקיתה ירחא " יפרתויזיפ לופיט י .
ירחא ןקתל םיחילצמ אלש המ לכ 6 ע םינקתמ םישדוח " םיחותינ י ( הכר המקר , םיתוויע וא תומצע
קרפמב ) .
דב " ליגב חותינל עיגמ דליה כ 8 םישדוח .


הידפוטרוא
1
ןגאה תומצעב םירבש ןגאה תומצעב םירבש – – P Pe el lv vi ic c I In nj ju ur ri ie es s

▪ תומצע רפסמ תבלשמה תועיצפ לש תכרעמב רבודמ .
▪ הקזחו תיתועמשמ איה םירקמה בורב המוארטה – Multiple Trauma איה העיצפה תועמשמו
םייח תנכס .
▪ םיחיכש םניא ןגאה תומצעב םירבש – 0.3-6% ףוגב םירבשה ללכמ .
םיכוביס ללגב רקיעב ףוחד לופיט תבייחמ העיצפה :
םומיד – ימלוופיה קוש :
העיצפה ךלהמב עגפיהל הלולעש הלודג םד ילכ תכרעמ הנשי ןגאה ךותב .
75% תוומל םיממדמ םילוחהמ .
םומיד שיש עגרב , ותוא רוצעל םיבייח , ע ץוחלל ךירצ חתפנ ןגאהשכ " ןגאה תומצע לש הריגס י
( Clamp ) , תומצעה חנממ הז בלשב םימלעתמו ( הז בלשב ןיטולחל ינשמ אוה תומצעב לופיטה .)
ידפוטרואה לופיטב םיליחתמ הנכס ללכמ אצי הלוחהש ירחא קר .
הנחבא
ןגאה יביכרמ לכ תא תוהזל השק םוליצבו רחאמ ןגאב םירבש ספספל דואמ לק .
ב ןגאה תא םלצל הבוח - 3 םינוש םיטבמ ( לוממ , הטמלמו הלעמלמ ) .
הרוגס תעבט אוה ןגאהש םיאור ןיקת םוליצב , תוביציה תא הקינעמש איה תעבטה תומלש .
תינילק הניחבמ
▪ םד יפטש תוארל ןתינ
▪ ןגאב ןוזיאה רסוח תא רתאל ןתינ םירקמהמ קלחב
▪ תויגולוריונ תועיגפ םג םרגיהל תולולע .
תויצקיפיסלק
ע תובושח תויצקיפיסלקה " תיזחתה תא תוהזל מ , העיצפה לש תוביציה םרוג תא , ןונגנמ רוזחשל
עו העיצפה םוקמו " הביצי הניאש וא הביצי העיצפה םאה ןיבהל מ .
ןגאב םוקמ לכב תויהל הלוכי העיצפה – העיגפה תמצועב יולת , ןמזב הלוחה תחונתבו הכמה תיווזב
המוארטה .
ןגאה ידיצ ינשב תויהל הלוכי העיגפה / דחא דצב / המידקמ / הרוחאמ .
▪ דחא דצב קר העיצפ – ימדק קלח / ירוחא / ינמי / ילאמש  תעבטה רתי לכב תויכשמה שי םא ,
הביצי העיצפ לע רבודמ .
▪ תומוקמ ינשב קזנ – תעבטה ףצרב העיגפ = הביצי הניאש העיגפ .

דב תמרגנ הביצי העיצפ " ב העיגפ תובקעב כ - Low Velocity – תולפוטמו תורידנ יד תועיצפ ןה ולא
ינרמש ןפואב .
דב תומרגנ תוביצי אל תועיצפ " ב העיגפ תובקעב כ - High Velocity , דב תושק תועיגפ ולא " ללגב כ
תעבטה לש תויכשמהב היעב תרצונו םיכרד תונואת .

ינרמש לופיט
ב אוה רבשה םירקמהמ הברהב - Iliac Crest םיחתנמ אל וללה םירקמה בורבו .
הבישיל םג הגרדהב רבעמו תמיוסמ הפוקתל הביכשב החונמ .
הרטנוקה דצה לע ךורדל ןתינ תועיצפה ןמ קלחב - ילרטל .

הביצי אל העיגפ ינונגנמ
תיבוביס וא תילאיסקא תויהל הלוכי תוביצי יא , ורטנא אוה חיכשה העיגפה ןונגנמ - ילרטל .
םימייק 3 םינונגנמ :
▪ רוירטנא - רוירטסופ – תעבטה לש הסיחד .
▪ ורטנא - ילרטל – הרוחאל המידקמ איה הסיחדה , ילרטל ןוויכמ האב העיגפהו ( חיכש יכה ) .
▪ ילקיטרו לותיפ – דב " תחא לגר לע םיתחונ רשאכ הבוגמ הליפנב הרוק כ , הלעמ יפלכ הלוע ןגא יצח
ומוקמב ראשנ ינשה יצחהו . ןגאה לש םידדצה ינש ןיב קתנל תמרוגש השק העיגפ יהוז .
תויהל תולוכי תועיגפה :
▪ תוילרטליספיא – ןגאה לש דצה ותואב הרוחאמו המידקמ תועיצפה יתש .
▪ הרטנוק - תוילרטל – ןגאה לש רחא דצב העיצפ לכ ( גודל ' : לאמש דצמ הרוחאו ןימי דצמ המידק ) .
הידפוטרוא
2
יחותינה לופיטה
ביצי הלוחה לש יללכה ובצמש רחאל קר ידפוטרוא חותינ םיעצבמ !
ע ןגאה תא בצייל שי חותינה תא עצבל םיטילחמש ינפל " י C Clamp ע וא " י External Fixator ,
דצ לכמ השולש , ותוא תעבקמו ןגאה תא תבציימש הלוחל לעמ תינוציח תכרעמ םיביכרמו .
ותוא חתנל ןתינ הנכס ללכמ אצוי הלוחהשכ .
תקידב םיעצבמ ןגאה תומצע תא תוארל תנמ לע CT ( הבושח הקידב ) תרחא הקידב לכב םירזענו
הלוחה השעש .
ירוחאה קלחב תומצעה לש החיתפ שי םא , ב - Sacro-iliac Joint , לולחו ךורא ןיפ םיסינכמ ( אלל
החיתפ ) ע " גרובה תסנכהב ןווכיש מ . קרפמה תא רגוסו ןיפה ךותב סנכנ גרובה . אוה וז הטישב ןוכיסה
םיבצעב העיגפ .
תפסונ היצפוא – חותפל ילבמ דחא גרוב תסנכה + רוזחשל הרדשה דומעל תימדק הטלפ .


A Ac ce et ta ab bu ul la ar r F Fr ra ac ct tu ur re es s

םולובטצאב רבש שישכ , ךריה קרפ םצעב אוה ירקיעה עגפנה .
ל תוקלחמש םולובטצאב םירבשל תויצקיפיסלק לש בחר ןווגמ שי :
▪ Anterior column
▪ Posterior column
▪ Transverse
▪ Complex
הביצי אל וא הביצי איה העיגפה םאה תוהזל בושח .
תוביצי ןניא םולובטצאב תועיגפה בור , םרגית םולובטצאה תא םיבציימ אלש הרקמבו OA קרפב השק
תידוקפת הניחבמ דואמ עגפי הלוחהו ךריה .
רובש םולובטצאה רשאכ , ןגאה ךותל סנכיהל לוכי אוהו המינפ םולובטצאה תא ףחוד רומפה שאר .
םיביצי םיבצמב ( םירקמה טועימ ) , ע ינרמש לופיטב םיקפתסמ " לש הפוקתל לגרה לש הכישמ י 6-8
חאו תועובש " קרפמה לש הענה םע םיליחתמ כ .
תוביצי אל תועיצפב , חותפלו חתנל םיבייח – םיגרבו הטלפ םע םירגוס .
עגפנ אל יקריפה קלחה , ינוציחה קלחה קר אלא ( גגה ) .

םיכוביס :
▪ סיזובמורט
▪ ב העיגפ - Sciatic Nerve
▪ תימרג המקר לש תורבטצה – הברה תוממדמ תוחוטש תומצע , רבשל ביבסמ ןגראתמ םדה ףטש
תודייתסה רצויו .
▪ AVN רומפה שאר לש – דואמ רחואמ ךוביס .
▪ קרפמה דוקפתב תועיגפ – ןוישק , OA וכו ' ... קרפמ תפלחה עצבל ןתינ .
הידפוטרוא
3
ךריה קרפמ לש הקירפ ךריה קרפמ לש הקירפ – – H Hi ip p D Di is sl lo oc ca at ti io on n

םנשי 3 הקירפ לש םיגוס
▪ רתויב החיכשה איה תירוחאה הקירפה – הלעמל הלועו םולובטצאה ירוחאמ אצוי שארה , לגרה
היסקלפו היצקודא לש חנמב תאצמנ .
▪ תירוירטנא הקירפ
▪ Central – םולובטצאב רבש השועש ןמזב ןגאה ךותב סנכנ שארה .

תויהל הלוכי תירוחא הקירפ :
▪ Isolated – הדדוב הקירפ .
▪ םולובטצאה לש רבשב הוולמ
▪ רומפה שאר לש רבשב הוולמ

המינפ סנכנ רומפה שארשכ , עירפהל לולע הזו םולובטצאה ךותב שארה לש הכיתח ראשיהל הלוכי
רוזחשל .
דב תמרגנ העיגפה " םיכרד תונואתב כ , ףחדנ רומפה שארש ךכ םינועשה חולב ךרבה לש העיגפמ
הרוחא .

רוזחיש
לע תוריהמב רוזחש עצבל םיבייח - עונמל תנמ AVN .
ךריב םיקזחה םירירשה לכ לע רבגתהל תורשפא היהתש ידכ תיללכ המדרהב םיעצבמ רוזחשה תא .
רוזחש לש היעב שי םא , ןתינ אלו םולובטצאה ךותב לופיק השועו המינפ תסנכנ תיספוקהש לשמל
שארה תא ריזחהל , תיספוקה תא זיזהלו חותפל אלא תרחא הרירב ןיא .

לופיטו ןוחבא
תקידבב CT םוקימה תא תוארל ןתינ , םיפסונ םירבש , חותינ תבייחמש העיגפ שי םאה תוארל ןתינו
עוביקו .
תקידב בוש םיעצבמ רוזחשה ירחא CT לש עוביקב ךרוצ שי םאהו חותינב ךרוצ שי םאה תוארל ידכ
רבש לש הרקמב םיטנמגרפ .
םיחתנמו הדימב , םמוקמב םיטנמגרפה לע רומשתש החיתמ םישוע .
רומפה שארב אוה רבשה םא , םיוסמ הבוגל דע , ואיצוהל ןתינו יתועמשמ ונניא טנמגרפה .
לקשמ אשונ רוזא תניחבמ יתועמשמ טנמגרפהו הדימב , ןוכנה םוקמב ותוא םיעבקמו ותוא םיריאשמ .

הידפוטרוא
4
רומפה ראווצב רבש רומפה ראווצב רבש

▪ ליג לעמ םישנא לצא חיכש יד רבש 75 . דב " ליג לעמ םישנל ינייפוא כ 70-80 .
▪ יזורופואיטסואה ללגב יגולותפ רבשכ בשחנ ס .
▪ ןנשי רומפה ראווצ רוזאב 5 ךילהת ליחתמשכ םלעיהל תוליחתמש תולוקברט תוצובק
סיזורופואיטסואה , החיתמבו הסיחדב תועיגפל ףושח ךריה ראווצו .
▪ דב רבשל םרוגש המ " תוליפנ ןה כ . דב " תורחא תולחמל תוינשמ ןה תוליפנה כ ( רמולכ – הליפנה
ל ומכ תרחא תימטסיס הלחמ ללגב תמרגנ " תרכוס וא ד ) .
▪ חא קרו תימינפ הקלחמב זופשאל לכ םדוק ועיגי םילוחה בור " רבשב לופיטל כ .
▪ לופיטה תארקל בטיה םתוא ןיכהל םיבייחו הלא םילוח ןזאל דואמ השק .
▪ תוילאיצוס תויעבב םירקמהמ הברהב הוולמ הלא םילוח לצא היעבה יכ תוארל ןתינ – םישנא לשמל
הרזע לבקל םתורשפאב ןיאו דבל םירגש םירגובמ .

ל םיקלחתמ םירבשה - 2 תוצובק :
▪ קרפמה תיספוק ךותב םירבש – Intracapsular .
▪ תיספוקל ץוחמ םירבש – Extracapsular

Intracapsular Fractures
▪ רומפה שארל תחתמ שממ םימקוממש םירבש / ראווצה ךרד םירבש / ראווצה סיסבב םירבש .
▪ קותינ שיו רחאמ רבשל םלוה ןורתיפ ןיא / אל שארה ךכמ האצותכו ךריל םדה תקפסאב השק העיגפ
םד לבקמ .
▪ רומפה שארל םדה תקפסא תא רזחשל דואמ השק .
םיכוביס
▪ םיכוביסל דואמ הלודג הייטנ לעב רבש והז .
▪ עיפוהל םילוכי AVN וא Non-Union דחיב םהינש וא .
▪ סיזורופואטסוא םע םירגובמ םישנא לע רבודמ םירקמה בורבש ללגב , השקה רוזאב אוה רבשהו
סיזורופואיטסואה לש רתויב , ןטק קדסמ תיטיא הרוצב רבשה וק תא חתפמ הלוחה . םילוח ויהי
אלש םילוח ויהיו יונישב ושיגריש .
רבש תוגרד – לש היצקיפיסלק Garden
םיטנמגרפה תזוזת יפל םהלש תוגרדהו םירבשה יגוס תא תקלחמ היצקיפיסלקה .
יצקיפיסלקה תובישח ה הזוזת רתוי שיש לככש ךכב איה ןדרג לש  םדה תקפסאב קזנ רתוי !
▪ Type 1 = Impacted – רומפה שאר ךותב סנכנ ראווצה , הסיחד שי . תכלל ךישמהל לוכי הלוחה
תויכשמה שיו רחאמ .
▪ Type 2 = Valgus - Undisplaced – הנטק הזוזת .
▪ Type 3 = Displaced – תיתועמשמ הזוזת .
▪ Type 4 = Total displaced – רומפה שאר לש טלחומ קותינ .
לופיט
▪ תיתועמשמ הנניאש וא הלודג הנניא הזוזתה םא – שארה תא םיעבקמ .
▪ ריעצ םדאב רבודמ םא ( ליגל תחתמ 65 ) – חותינ רדחל םירהממ , ע םיעבקמ " תא ליצהל תוסנל מ
שארה – דע שארה תא ליצהל ןתינ 12 רבשה רחאל תועש , לש תוחתפתהל ןוכיסה ןכמ רחאל AVN
תיתועמשמ הרוצב רבוגו ךלוה .
▪ רתוי םיילטסיד םירבשב , ע חותפל ילבמ םיגרב םיסינכמ " ףוקיש י , םישיבלמ וילעו ךורא ןיפ םיסינכמ
םיגרבה תא , םיסינכמש וא DHS ( רבשה תא רבועש דע גרבומש גרוב , לע תשבלתמ ולש עורזה
הטלפה לש לוורשב תסנכנו הטלפ . העונתה תא תנווכמ עורזה ) .
▪ ךות החתונ אלש הלודג הזוזת התייה םא 12 תונושארה תועשה , רומפה שאר תא ףילחהל ךירצ .
םולובטצאה תא ריאשהלו רומפה שאר תא קר ףילחהל ןתינ ( רתוי םירגובמ םישנא לצא רקיעב -
יטסלפורתראימה ) .
▪ ליגב םישנא לצא 70-75 םישוע Total Hip Replacement .
הידפוטרוא
5
לופיטל תויצקידניא
▪ Closed Reduction + Internal Fixation – םיריעצ וא הזוזת אלל רבש םע םישנא לצא עצבנ .
▪ Open Reduction + Internal Fixation – רבשה לש הלודג הזוזת הנשישכ , עצבל םיחילצמ אלשכ
Close Reduction םיריעצ לצאו .
▪ Prosthesis – םירגובמ םישנא לצאו הזוזת שישכ .
▪ ינורקע ןפואב , ליגל תחתמ םישנא לצא םירבש עבקל שי 65 ; ליג לעמ 65 רומפה תא ףילחהל שי .
חותינה רחאל םיכוביס
▪ AVN ו - Non Union
▪ הכילה ןמזב קרפתי גרובהש ךכל תמרוגש חותינב תינכט היעב ( ףסונ חותינב ךרוצ שי הזכ הרקמב ) .
▪ תקרפתמ תכתמ .

Extracapsular Fractures
▪ המוארטמ האצותכ קרו ךא םימרגנ .
▪ רומפה ראווצ ךרד אוה רבשה . הרוהט הזיפאטמב אוה םצעב רבשה , תניוצמ םדה תקפסאש ךכ
רוביח היהי דימתו .
▪ תויהל לוכי רבשה : Pertrochanteric / Intertrochanteric / Subtrochanteric .
▪ ע אוה לופיטה " י Internal Fixator הפלחהב ךרוצ ןיאו . דב " ינרמש היהי אל לופיטה כ .
▪ רוביחל םרותו רבשה רוזאב היסרפמוק השוע עוביקה .
▪ ולש דוקפתה תגרדל בורק רתויש המכ לפוטמה תא ריזחהל איה לופיטה תרטמ .


הידפוטרוא
6
ב רבש -ב רבש - S Sh ha af ft t רומפה לש רומפה לש

ףוגב רתויב הלודגה םצעה איה רומפה . הקזחו הלודג המוארטב ךרוצ שי התוא רובשל ידכ !

םידליב םירבש
ליגל תחתמ םידלי 5
▪ דב " ינרמש לופיט תתל ןתינ כ .
▪ תוחיתמ םיעצבמ ויה רבעב , רתויב הבוטה הדמעה תא לביק רבשה ךכו , הדרי םימי רפסמ ירחא
סבגב ועביק זאו תוחיפנה ( הזח + ןטב + לגר ) כ לש הפוקתל - 8 תועובש .
▪ החאתמ דימת רבשה , הלועמ אוה יופירה ןכלו תוזיפיפאהמ קוחר אוה .
ליג לעמ םידלי 5
▪ םירגובמ לצא ומכ םירבשל םיסחייתמ .
▪ םימש External Fixator ךשמל ינוציח עבקמ םע 8 תועובש . דומעלו לגרה לע ךורדל רשפא .
▪ אוה הריחבה לופיט Intramedullar Nail - רבשה רוזאל תילטסיד ותוא םיסינכמ . אלל םה םיטחמה
כ אל הז ןכלו הזיחא " ביצי כ ( תוזיפיפאב עגופ אל הז לבא ) .
▪ Interlocking ליגר – תוזיפיפאב עוגפל לוכיו רטנכורטב עוגפל לולע .
▪ ע לופיט " ףדעומה לופיטה וניא אוה תוטלפ י .

םירגובמב םירבש
▪ חיכש יד רבש .
▪ םצעל ביבסמ תופסונ תועיגפ ןנשי םירקמהמ הברהב .
▪ 30% רומפב רבש שי רשאכ תוספספתמ ךרבב תועיגפמ .
▪ לופיט – יפל לופיט םיליחתמ ABC הלודג המוארט םע הכורא םצעב איה העיגפו רחאמ .
▪ םיכוביס – ינמוש ףיחסת Fat Emboli ( חטשב , עו ןתינש הריהמ יכה הרוצב םצעה תא םיעבקמ " י
הזוזת םיענומ לגרל לגר לש הרישק ) וריונ העיגפו - תירלוקסוו .
לופיט
םירגובמב םג תוכישמ םיעצבמ ויה רבעב , ע ועביק הנוכנה הרוצה תא הלביק םצעהש ירחא קרו " י
סבג וא חותינ .
םויה , רהמ רתויש המכ םילפוטמה תא דיינל ךרוצ שי , רבש םיחתנמ דימת ןכלו םיכוביס עונמל ידכ םג
תופיחדב תיסחיו רומפב .
עוביק יגוס
▪ ע עוביק " הטלפ י – תיסחי ךבוסמו לודג ךילה והז , םיכוביס עיפוהל םילולע , כ אל " תניחבמ בוט כ
הכורא הפוקת לגרה לע ךורדל רוסאו רחאמ םוקיש .
▪ Intramedullar Nail – Interlocking ה והז - Golden State = תומצעה לכב ףדעומה חותינה
תוכוראה . ךרבה רוזאמ םגו ילמיסקורפ רוזאמ םג סינכהל ןתינ ( הקיפל תחתמ , ה ךרד - Notch ,)
ריוואב הפג םע הכישמ תטימ לע בכוש הלוחה רשאכ . לש םינוויכב ףוקיש תחת עצבתמ ךילהתה
A-P ילרטלו .
▪ External Fixator – וריונ העיגפ שי םא קר וב םישמתשמ םויה - הפגב תירלוקסוו .
םיכוביס
▪ Mal-Union – בוט אל רוביח
▪ Delayed Union – יטיא רוביח ( רחואמ )
▪ Non Union – רוביח רסוח
▪ םוהיז
▪ תושקונ ( Stiffness ) םיילמיסקורפ םיקרפמ לש .

הידפוטרוא
7
ילטסידה רומפב םירבש ילטסידה רומפב םירבש – – F Fr ra ac ct tu ur re es s o of f D Di is st ta al l F Fe em mu ur r

ב רבש - Supracondylar רומפה לש
▪ יטורופואטסוא ןייפאמ םייקו רחאמ םירגובמ םילוחב רתוי חיכש .
▪ הזכ רבש השעי ריעצ םדאש תנמ לע , הקזח המוארטב ךרוצ שי .
▪ הרטסקא תויהל לוכי רבשה - הרטניא וא ירלוקיטרא - ירלוקיטרא , םע קר וא בכרומ תויהל לוכיו
דחא טנמגרפ .
Extrarticular Fracture
▪ ע ךשמנ ילטסיד טנמגרפ ובש בצמ " ה רירש י - Gastrocnemius , ה תא ךשומ טנמגרפהו - Condyle .
▪ ע ןקתל ירשפא יתלב טעמכ " י Closed Reduction הטלפ םיסינכמו החיתפ םיעצבמ ןכלו ( החיתפה
הנטק יד ) .
▪ םיילאמרונ רתויש המכ קרפמה לעו הפגה ריצ לע רומשל שי .
▪ תיסחי הובג רבשה םא , הלודמה ךותל רמסמ םיסינכמ ( Intramedullar Nail .)
Intrarticular Fracture
▪ הרטניא רבש - דב שרוד ירלוקיטרא " קוסירל תמרוגש דואמ הלודג המוארט כ .
▪ רבשה לש םינוש םיגוס :
- Oblique One Condyle
- תרוצב רבש Y ( וא T ) ה ךותל - Notch .
- םצעה לש לודג קוסיר .
- ה לש היצטור - Condyles .
▪ הלאכ םירבש רבחל דואמ השק , רתויב בכרומ אוה ךילהה .
▪ יקריפה וקה תא םירבחמ , דצהמ הטלפ םיביכרמ ןכמ רחאלו ( סקטרוקל הדומצ ) .
▪ איה חותינה תרטמ : תויורידס יא תוחפש המכ םע קרפמה לש השדח היינבו ןיקת ריצ רוציל .
▪ םרגיהל לולעש קזנ – קרפמל ךיפה יתלב קזנ םע השק סיזורתראואטסוא .

F Fr ra ac ct tu ur re es s A Ar ro ou un nd d t th he e K Kn ne ee e

הלטפה לש רבש
ךרבב הרישי העיגפ יהוז !
הרישי יתלב וא הרישי העיגפמ םרגיהל לוכי רבשה .
ךרבה לש רושייה ןונגנמ לש דיגה ךותב תאצמנש תידיאומסס םצע איה הלטפה .
םירבש יגוס :
▪ יבחור רבש – הזוזת אלל , חותינ אלל לפטל ןתינו רושייה ןונגנמ לכ ערקנ אל . ןונגנמ םהב םירבשב
ברועמ ונניא רושייה , הכירד סבג םימש .
▪ עגפנ רושייה ןונגנמ םירקמה בורב – ןונגנמה תא ןקתלו חתנל םיבייח .
▪ קסורמ רבש
▪ ילטיגס רבש
▪ םיטנמגרפ רפסמ םע רבש
▪ דחא טנמגרפ םע רבש .
לופיט
▪ לש רוביח אוה רתויב חיכשה לופיטה 2 יתכתמ טוח םע םיטנמגרפ – ךרד רנשריק לש הרבעה
יתכתמ טוח לש האלולו הקיפה , םיטנמגרפה ינש ןיב הסיחד םישועו ותוא םילעונ ( לופיטל המוד
ןונרקלואב ) .
▪ עוביקה תוביציב היולת הקיפה לש הענהו לופיט ךשמה .
▪ חותינה רחאל סבג םג םימש םימעפל .
▪ ףופיכל תידיימ הענה םיעצבמו הדימב , קרפתהל םילולע םיטנמגרפה ינש . םיפידעמ םירקמהמ קלחב
םייעובש ךשמב קרפמה תא עינהל אלש .
▪ לע תוידדצ תויצזיליבומ עצבל שי - תויוקבדיה עונמל תנמ . תרזעב תועונת עצבל ןתינ CPM .
▪ דואמ קסורמ רבשה רשאכ , רושייה ןונגנמ תא םינקתמו הנממ קלח וא הלטפה לכ תא םיאצומ .
▪ הלטפה לכ תא איצוהל אלש דואמ םילדתשמ , כ תמרות איהו רחאמ - 30% רושייה ףונמל .

הידפוטרוא
8
T Ti ib bi ia al l P Pl la at te ea au u

ב רבש - 1/3 היביטה לש ןוילעה .
םירקמה בורב , העיצפ תמרגנו ילרטל חוכ לש הלעפה אוה רבשה ןונגנמ Valgus .
קרפמב איה העיגפה םהב םירקמב , ה אוה עגפנש המ - MCL רבש ןיאו .
ילרטל ליחתמ דימת רבשה .
יקרפ ךות אוה רבשהו רחאמ , ךבוסמ רבשל בשחנ אוה .
רבשהמ האצותכ קרפמה ךותב ללח רצונ םימעפל .
הנחבא
ע הנחבאה תא םיעצבמ " םוליצ י X-Ray תקידבו CT .
לופיט
▪ ע לפטל ןתינו הזוזת אלל ןה תועיצפה םירקמה טועימב " י Brace ע וא " סבג י .
▪ רוזחשב ךרוצ שי הזוזת תוללוכש תועיצפב :
- רוגס רוזחש – םיגרב תסנכה ( פוקסורתראב רזעיהל ןתינ ) .
- External Fixator – דואמ לודג קזנה רשאכ .
- Open Reduction + הטלפו םירנשריק – דואמ תובוט ויתואצותו רתויב לבוקמה לופיטה והז .
היפרתורטקלא - אובמ
1
היפרתורטקלאל אובמ היפרתורטקלאל אובמ

היפרתורטקלא = םיילמשח םימרז תועצמאב לופיט . קוזיחו הקוזחת תרטמל םירירשל ילמשח יוריג
באכ תלקהו . םיילמשח םירישכמ תועצמאב ןתינ יוריגה .

המקרל למשח תרדחה תועצמאב יופיר
ע " המקרל למשח רידחהל מ , תודורטקלא יתשב ךרוצ שי ( תילילש תחאו תיבויח תחא ) ןהניב רשא
םרז םרוז . סימרדיפאה לע תוחנומ תודורטקלאה רשאכ , רועה ךותב ןהיתש ןיב םרוז למשחה .
םילזונה ללגב בטיה םרזה תא ךילומ רועה .
המקרה ךרד רבוע םרזשכ , ונאכמ ררועמ אוה - רועב םירוטפצר ( Pain, Touch ) , היצמרופניא שי
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לא םירוטפצרמ תי ִ טְ נֶ רֶ פא ( עמ " מ ) . תעדוי תיזכרמה םיבצעה תכרעמ
היצמרופניאה הלבקתה םירוטפצר וליאמ חנעפל .
המקרה ךותל רתוי קומע רודחי אוהו םרזה תמצוע תא הלענ םא – ירוטומ בצע יביס יוריגל יוכיס שי
תימדקה ןרקב םרוקמש – αMN , הלועפ לאיצנטופ רצונ יוריגה עגרב ( פ " פ ) ץווכתמ רירשהו . רירשל
פה רוקמ והמ הנשמ אל " ב פ - αMN . ה לש ןוסקאה תא םירגמ םצעב - αMN .

יוריג ןיבל ילמשחה םרזה תמצוע ןיב רשקל סחייתמ אבה ףרגה
אירב םדאב בצע יביס וא םירוטפצר לש :
▪ טאל םרזה תמצוע תא םילעמו תודורטקלאל םדא םירבחמ ,
פ רצונ אלו רחאמ תאזו םרזה תא שיגרמ וניא םדאה הלחתהב " פ
םירוטפצר תלעפהל , לש הלועפה לאיצנטופ ףסל ןיידע ונעגה אל
ירוסנס רוטפצר .
▪ ירוסנס השוחת ףסל םיעיגמ הלחתהב – שיגרהל ליחתמ קדבנה
םרזה תא ( םילולמנ ןיעמ ) , ילמשח םרזב רבודמש ןיבמ חומה ,
לק עגמל םישיגרש רועב םירוטפצרונאכמ לש הלעפה יהוז .
▪ םרזה תמצוע תא תולעהל םיכישממ םא , תירוסנסה השוחתה
מ תמרגנ איהו תרבוגו תכלוה - 2 תוביס :
- םירוגמש םירוטפצרונאכמ רתוי שי
- לק עגמ וניאש עגמ תשוחת ליבוהל םדיקפתש רחא גוסמ םיפסונ םירוטפצרונאכמ תלעפה
ץחלו .
▪ ךשמהב , רתוי דוע המצועה תא םילעמ – ירוטומ בצע לש ןוסקאל עיגמו רתוי קומע רדוח םרזה , היהי
ןוסקאה עצמאב הלועפ לאיצנטופ ( דבש המ " הרוק אל כ , ב אלא - αMN ) ב - Nodes of Ranvier .
ץווכתי רירשהו . פ לש ףסל םיעיגמ םצעב " תירוטומ תוליעפ תלבקתמו ירוטומ פ .
▪ המצועה תא רתוי דוע םילעמ רשאכ , רתוי תולודג תומצועב ץווכתי רירשה – תודיחי רתוי ולעפוי
תוירוטומ . רתוי הובג היהי םרזהש לככ , פ רתוי ויהי " תודיחי הברה ולעפויו םינוסקא הברהב פ
לדגת רירשה ץוויכ תמצועו תוירוטומ – תינוצר יתלב הרוצב םירירשה תא קזחל ןתינ ךכ .
▪ באכה ףסל עיגנ המצוע לש תפסונ הילעב – באכ תשוחת םיכילומש םירוטפצר םילעפומ ןאכ , ףס
הובג דואמ םהלש הלעפהה .

םיילמשח םימרזב םיינילק םישומיש
▪ באכ
▪ תקלד
▪ םירירש יוריג


היפרתורטקלא - אובמ
2
Nociception & Pain

יזיפ קר וניא אוה באכ , םיישפנו םייתוגהנתה םיביכרמ םג וכותב ללוכ אלא ( גודל ' : ההובג היצביטומ
רתוי הובג באכ ףסב דומעל תרשפאמ ) .
תיתרוסמ באכ תיגולויזיפ – Traditional Pain Physiology
םנשי 3 תיזכרמה םיבצעה תכרעמל רוטפצרהמ השוחתה תא םיליבומש םינוריונ :
▪ ןושאר ןוריונ – רוטפצרמ באכ ליבומ Free End Endings ( לגר ףכב )  תילסרודה ןרקל הלוע
ינשה ןוריונה םע הספניס השוע םשו הרדשה טוחב ( 1
st
order neuron .)
▪ ינש ןוריונ – הרדשה טוחמ ליחתמ , חומה לא הלוע , םע סומלתב הספניס השועו היצזוקד השוע
ישילשה ןוריונה ( 2
nd
order neuron .)
▪ ישילש ןוריונ – באכ שח םדא זאו סקטרוקל עיגמו סומלתהמ אצוי ( 3
rd
order neuron .)

נה לולסמה לכ " אוה ל Nociception – פ " ףוגה לכב םירבוע פ . באכ ( Pain ) עדימה רשאכ קר היהי
סקטרוקל עיגי .
ירוסנסה סקטרוקל עיגמ עדימה ( Post-Central Gyrus ) . ארקנ הרדשה טוחב ןוריונה לש רבעמה :
Anterior-Lateral Spino Thalamic Tract .
םייביטפצר תודש תופיפצ גציימ סולוקנמוהה ( תולודג םיידי = םירוטפצר הברה , בג = םירוטפצר טעמ )
םירחא םירוזאמ רתוי קזח היהי באכה םהבש ףוגב םירוזא םנשי ןכלו . תירוטפסיסונ היצמרופניא
טסופב יפיצפס רוזאל העיגמ - היצמרופניאה העיגמ ןכיהמ קוידב עדוי סקטרוקהש ךכ סוריג לרטנס .

▪ םירוטפסיסונ ליעפמש והשלכ ביאכמ םרוג שישכ , פ שי " תירוחאה ןרקל רבועש פ  הספניס השוע
ינש ןוריונ םע , תידיימ היצזוקד  סומלת  סקטרוק .
תילסרודה ןרקב ימוקמ ןוריונרטניא ליעפמ ןשפסיסונ תשוחת ריבעמש ביסה ותוא , ןוריונרטניאה
םע הספניס השוע MN α םיצווכתמ םירירש זאו תימדקה ןרקב ( דב " םירוסקלפ כ ) רצונו סקלפר
ירוסקלפה הגיסנה . באכ לש השוחת שיש עדוי חומהש ינפל הברה עיפומ אוהו ריהמ דואמ סקלפרה .
רמולכ – רתוי לודג קזנ םיענומו םינגמ םג םירוטפסיסונ .
▪ םירוטפסיסונ םנשי רוע תמקרב , פ שי םירוטפצרה יוריגב " ותואב רירש לש ץוויכ היהי ןמזה ותואבו פ
רוזאה . תילרטלה ןרקל ךישממש ןוריונרטניא שי תילסרודה ןרקב ( הרדשה דומע לש ילקרוט רוזאב ) ,
םדה ילכ רטוקל םיארחאש תיטתפמיסה תכרעמה לש םינוריונ יניערג םיבשוי םש – םהשכ
םייביטקארפיה ( םידבוע ) םיצווכתמ םדה ילכ .
םידבוע םירוטפסיסונה רשאכ , היצקירטסנוקוזאול םימרוגו תיטתפמיסה תכרעמה תא םילעפשמ םה .
םומיד םרגנו הדימב ליעי הז  םירוטפסיסונ לש ףסונ דיקפת והז .
יתמקרה קזנה רוזאב קרו טנמגסה ותואב קר תשחרתמ היצקירטסנוקוזאוה .

םיירפירפ םי ִ טְ נֶ רֶ פא םירוטפצר – Afferent Peripheral Receptors
ע חומל תינוציח הביבס ןיב םירשקמו סימרדבו סימרדיפאב םיאצמנ םירוטפצרה " הלועפ ילאיצנטופ י
םייבצע .
והשלכ יוריג רבוע ובש בלשה ( ינכמ ) ארקנ למשח לשמל רחא גוסמ יוריגל : Transduction .
םייחטש םירוטפצר :
▪ צאפ רוטפצר ' יני – ץחל לש עגמ תשוחת ריבעמ ( קומע עגמ ) . תיספוק ליכמ רוטפצרה הצק
רבגמכ תדקפתמש – ע םייק יוריג לש הרבגה שי " למשחל יוריגה תכיפהו תיספוק י = היצקודסנרט .
רוטפצרה לש יוריג שי ימוטנא רוזא הזיאב עדנ סולוקנמוהה יפלו השוחתה גוס תא ןתונ רוטפצר .
▪ ע רוטפצר " ש Merkel – עגמ ריבעמ , קזח תוחפ אוה ךא רבגמ ילעב םה הלא םירוטפצר .
▪ ע רוטפצר " רנזיימ ש – לק עגמ ריבעמ , רבגמ לעב .
▪ יפיפוג Ruffini – םוח תשוחת םיריבעמ ( הרוטרפמטב יוניש ) , רבגמ ילעב .
▪ Free Nerve Endings (FNE) – רבגמ אלל = רוטפסיסונ – ותויה ללגב ותוא ליעפהל השק יכה
רבגמ רסח . לש הלעפה FNE באכ תשוחתל חרכהב םורגת אל , ןשפסיסונ היהי דימת ךא .
ה לע - FNE םינטנטק םירוטפצר שי – המינפ רדוח ןגלשא וא ןרתנשכ , הלועפ לאיצנטופ היהי .
דח באכו היצפסיסונ שיו םיחתפנ םירוטפצרהשכ – ךכל םורגל לוכי דחא רמוח קר : םע ףירח לפלפ
היפרתורטקלא - אובמ
3
ולש םיניערגה – ןיסייספק ארקנ ליעפה רמוחה , םירוטפסיסונ ליעפמ הז רמוח .
באכה תא םישיגרמ אלו רמוחל ביגהל םיקיספמ םירוטפסיסונה ןיסייספק לש בר שומישב . םצעב
דובעל םיקיספמ םירוטפצרה וירחאש ןושארה עגרל טרפ באכ דירומ ןיסייספק .
לע אצמנ אוהו רוטפצר דיאולינו ארקנ ןיסייספקל רוטפצרה FNE .
* םירוטפסיסונ אלל תומקר – חומה תמקר , סוחס , סוקסינמ , היבוניסה לש ימינפה קלחה ,
Ligamentum Flavum . באכ תשוחת ןיא םירוטפסיסונ ןיא םהב תומוקמב ; קזנ שי םא םג ןכלו
באכ לש היצקידניא לבקנ אל הלא תומקרל .

םירוטפסיסונה תא םיליעפמש םייוריג :
▪ לעמ המצע המקרה לש ינוציק םוח 43 תולעמ ( םינובלח לש היצרוטנד הליחתמ הז בלשב ) .
▪ ל תחתמ רוק - 5 המקרה לש תולעמ .
▪ המקרל קזנ תמרוגש הקזח תינאכמ היצמרופד .
▪ םיימיכ םירמוח – PH ךומנ , ATP , ןימטסיה , Bradykinine , Prostaglandins – םתואצמיה
קזח באכל תמרוג רוטפצר דיאולינו דיל הובג זוכירב .
▪ תקלד

םירוטפסיסונ יגוס :
▪ םייפיצפס – דבלב דחא גוסמ הביאכמ היצמרופניא תרבעהב םיחמתמש םירוטפסיסונ ( רוק וא םוח
ינוציק / תקלד / םיימיכ םירמוח ... ) .
▪ Polymodal – םימייקש םייוריגה יגוס לכ תא םיריבעמש םייללכ םירוטפסיסונ .
ע בושח באכה תא ריבעמש רוטפצרה גוס " באכל םרג המ עדי חומהש מ .

♣ Pain Perception – חומל העיגמ היצמרופניאהש עגרב , םינותנה לכ תא דבעמ אוה . גוס
באכל םרגש יוריגה יפל הנתשמ יוריגה . םירוטפסיסונ תרזעב באכה יגוס ןיב םצעב ןיחבמ חומה
םייפיצפס – באכה תסיפת . םינוש םיבצמב וא תונוש תויוברת ןיב תונתשהל לוכי .
♣ Transmission – לנגיס תרבעה ( פ " פ ) תיזכרמה םיבצעה תכרעמב .
♣ Modulation – באכה תמצוע יוניש ( הרבגה / השלחה ) תיזכרמה םיבצעה תכרעמב .
♣ באכל ףוסב איבמ ןשפסיסונ לכ אל .
♣ הכומנ היצביטומ ילעבו םישלח םישנא – םהלש באכה תסיפתו הכומנ באכ םע דדומתהל םתלוכי
תרבגומ איה .

Pain Transmission
ע תילסרודה ןרקה לא רוטפצרהמ עדימ רבעמ לע רבודמ " םיקד בצע יביס י :
▪ C Fibers – רתויב םיקד םיביס , ןילאימ אלל ( = IV fiber ) , תיטיא הכלוהה תוריהמ = 0.5m/s .
▪ Aδ Fibers = III fiber , ןילאימ לש הקד הבכשב םיפוטע , הכלוה תוריהמ = 5m/s .


ירוטומ בצעל ילמשח יוריג םינתונ םא ( Bundle םינוסקא לש ) ה ריצבש ףרג תוארל לכונ - X ןיוצמ
ה ריצבו ןמזה - Y םרזה תמצוע  תיבצע הכלוה תוריהמ תא ןייצמש ףרג והז :
Aα  Aβ  Aδ  C
לש םיביסה תא תיביטקלס הרוצב םוסחנ םא C  ךרד קר רובעי אוה יכ רתוי םדקומ עיגי באכה Aδ .
תא תיביטקלס םוסחנ םא Aδ  ב קר רובעי אוה יכ רתוי רחואמ עיפוי באכה - C םייטיא םיביס ולאו .
▪ First Pain – ב ורוקמ - Aδ , דקוממו דח באכ , ותוא לובסל ןתינ .
▪ Second Pain – ב ורוקמ - C , יפרומא באכ , יוריגה ןמזל רבעמ ךשמנו ברוצ . ותוא לובסל השק
ותוא םקמל השקו , קזח ישגר טננופמוק םע קזח באכ והז .
היפרתורטקלא - אובמ
4
םירוטימסנרטוריונ ( NT ) עמב ' תירוטפסיסונ
▪ טאמטולג
▪ Substance P ( Pain Factor ) – רוטלודומוריונכ רתוי בשחנ

הרדשה טוחב םיאת
יביס C ו - Aδ סומלתל ףוסב הלועש ינש רדסמ ןוריונ םע תילסרודה ןרקב הספניס םישוע  שי םצעב
תוספניס יתש ( לש תחא C לש היינשהו Aδ .)
םירוזאל הפוממ הרדשה טוח – המידק ענו תירוחא ןרקמ – תילסרודה ןרקה לש רתויב ינוציקה רוזאה
הנימל ארקנ 1 הנימל דע האלה ןכו 9 רפרפה לש רתויב ירוירטנאה קלחה והזש , הנימל 10 תאצמנ
ל ביבסמ - Central Canal .
▪ תונימל 1-5/6  ירוסנס רוזא .
▪ תונימל 7-9  ירוטומ רוזא .
▪ תונימל ןיב 2-4 ג רוזא שי ' ארקנש יניטל Substancia Gelatinosa ( SG ) – טעמכ וב ןיא
תויטפסיסונ תוספניס .
▪ Aδ – הנימלב הספניס השוע 1 תונימלבו 4 , 5 .
▪ C – תונימלב הספניס השוע 1 , 2 .
▪ תונימלב 1 ו - 2 ינש רדסמ ןוריונ שי = Nociceptive Specific .
▪ תונימלב 4 ו - 5 ינש רדסמ ןוריונ שי = White Dynamic Range (WDR) – היצמרופניא לבקמ
מ - Aδ מו - Aβ ( םירוטפצרונאכמ ) . Aβ היצלודומ תושעל לוכי ( תונשל ) תא WDR םהש וליפאש ךכ
האלה ותוא וריבעי אל םה יביטפסיסונ עדימ ולבקי .

Nociception – ע עדימ תרבעה " םירוטפסיסונ י ( III ו - IV ) הרדשה טוחב תירוחאה ןרקה לא ,
יתמקר קזנ לע חוודמה עדימ .
באכ – וא ילאוטקא יתמקר קזנ הב שיש תוסנתהל הרושקה המיענ אל תילאנויצומא וא תירוסנס היווח
ףוגה תמקרל קזנכ תראותמה השוחת וא ילאיצנטופ .

היצפסיסונה לולסמ םוכיס
ב ליחתמ - Pain Stimulus  ליעפמ FNE דבש " יוריגה םא אלא םיינאכמ םייוריגל םיביגמ םניא כ
דחוימב קזח  ה - FNE הלועפ ילאיצנטופ תוריל םיליחתמ = transduction ( תרמומ היגרנא ) 
תילסרודה ןרקל תרדוחו הירפירפהמ תרבעומ היצמרופניאה  ןוריונ םע הספניס השוע איה םש
ינש גוסמ .
ה - 1
st
order neuron ב אצמנ - Dorsal root ganglia , ינוא את והז - יראלופ ( טוחל ץוחמ
הרדשה ) . םע הספניס השועו תילסרודה ןרקל רדוח עדימה 2
nd
order neuron  ןוריונה םשמ
םשב הליסמ ךרד סומלתל ךלוה ינשה : Anterior-Lateral Spino-Thalamic Tract 
ישילשה ןוריונה םע הספניס השוע אוה סומלתב  ה םשמו - 3
rd
order neuron סקטרוקל עיגמ .

הלעמל תיביטפסיסונה היצמרופניאה תמירז ךלהמב , ךרדב תוספניס שי .
יתמקר קזנ יבגל היצמרופניאה " תניינעמ " חומב םיבר םירוזא . ךרדב תושחרתמש תוספניסה לכל
םיארוק : 4
th
order neuron .
רומאכ , חומה לש םיבר םירוזא ןיינעמ באכ , גודל ' : תיבמילה תכרעמה , עמ ' חווטלו רצק חווטל ןורכיזה
ךורא , סומלתה ...
ב אוה עדימה לש יפוסה דעיה - Cerebral Cortex .

ינש רדסמ ןוריונ םע הספניס םישוע
היפרתורטקלא - אובמ
5
ירוטפסיסונה לולסמה עיגמ םהילא םינוש םירוזא

סומלת
ףוגב תירוסנסה היצמרופניאה לכ לש תיזכרמה הנחתה תא הווהמ סומלתה . תא הנפמ אוה
סקטרוקב םינוכנה םירוזאל היצמרופניאה .

סומלתופיה
סומלתל תחתמ אצמנ . וילא תכלוה תיביטפסיסונה היצמרופניאהמ קלח . ירוטלוגר זכרמ הווהמ אוה .
םינומרוה תשרפהל םילנגיס ורצוויי סומלתופיהב – םידיאורטסוקיטרוק ומכ םינומרוה שירפמ אוה ,
ןילנרדא , ע " י ACTH לש בצמל עיגמ ףוגהו לנרדאה סקטרוקמ לוזיטרוק תשרפהל םרוג סומלתופיהה
םיוסמ סרטס .
ךכ םא , םד ילכ לש הבחרהל קר אל םרוג ןשפסיסונ , סרטס ינומרוה לש השרפהל םורגל לוכי םג אלא
ע סומלתופיהה לועפש תועצמאב " סומלתה י .

Reticular Formation
ב הלוע תיביטפסיסונה היצמרופניאה רשאכ - Anterior-Lateral Spino-Thalamic Tract , קלח
ב רצוע הנממ - Reticular Formation סומלתל ךישממ םשמו .
חומה עזגב תמקוממש תינויצולובא הניחבמ הקיתע תכרעמ יהוז ( סנופה ןוויכל דע הלוע ) .
תכרעמה ידיקפת :
▪ המישנ לע הטילש .
▪ תיטתפמיסה תכרעמה לע הטילש – בל בצק , C.O ...
▪ באכל תילאנויצומא הבוגת .
ה דיקפת - Reticular Formation הבוגתב רתויו באכה לש קיודמה םוקימב תוחפ רושק
תיטתפמיסה הבוגתבו באכל תילאנויצומאה .

Periaqueductal Gray (PAG)
ב רוזא - Mid Brain תיביטפסיסונה היצמרופניאה העיגמ וילא . ל ביבסמ אצמנש רוזאה והז -
Sylvius Aqueduct ( רדח ןיב אצמנש 3 ל - 4 ) . באכה לש ישגר טננופמוקב רושק הז רוזא .

Nucleus Raphe Magnus
ה ןיב אצמנש רוזא - PAG ל - Reticular Formation , סנופה רוזאב ךרעב .

תיבמילה תכרעמה
▪ חומה לש רתויב קיתעה קלחה והז . תושגרבו תונורכיזב רושק – דואמ תישגר תכרעמ יהוז .
▪ Amygdala – ךורא חווטל תונורכיזה לכ םינסחואמ וכותבש רוזא .
הבוגתכ ונתביבסמ ונגפס ןתוא תויוגהנתהה לכ תא תרכוז הלדגימאה
םינוש םיעוריאל , ולש באכה סופד תא םדאה םינפמו דמול הז ךרדו .
▪ תודקוממ אל תושוחת קופיס ( תויתרבח , הבהא , האנש ... ) םיפחד קופיסו
םיארקנ : General Drives of General Sensations .
ותוא קפסל הסנמו רתויב בושחה ףחדה תא תרחוב תיבמילה תכרעמה –
היצביטומ .
םיקופיס תוחדל וא ולאה םיפחדה תא אכדל הלוכי תילטנורפה הנואה
ללכב וא רתוי רחואמ בלשל םיידימ ( םיפחד לע הטילש ) .
▪ םקופיס ןיבל םיפחדה ןיב ןוזיא ונשי רשאכ , רופישו בוט ישפנ ןוזיא םייק
תואירבב , םירבשמו באכ םע רתוי הבוט תודדומתה .
הנקסמ : המלחהו העיצפ םע דדומתהל תלוכיה לע עיפשמ ילאנויצומאה בצמה . תא בלשל בושח ןכל
ומצע לש יופירב לפוטמה – הלועפ ףתשי אוה בלש לכב הרוק המ ןיבי אוה רשאכ .
םוכיסל – באכה תסיפת לע עיפשמ ילאנויצומאה ביכרמה .

היפרתורטקלא - אובמ
6
תקידבב PET Scan באכ שח םדאה רשאכ חומב םירוזא רפסמ םיקלדנ , ירוסנסה רוזאה קר אלו
( תילטנורפה הנואב םירוזא םיקלדנ , תיבמילה תכרעמה , וכו ירוסנס רוזא ' ... ) .

Cerebrum – תילטנורפה הנואה לע שגדב
▪ םייאליע םידיקפתב תטלוש תילטנורפה הנואה – םיפחדו תונוצר לע תטלוש = תילאנויצר הבישח ,
הדימלו תויעב ןורתפ .
▪ התוא דבעמו םיבר תורוקממ היצמרופניא לבקמ םורברצה .
▪ תיבמילה תכרעמב םרוקמש רבע תונורכיזו תוישגר תובוגת לש תוסיוו עצבמ אוה .

ב םיטקפסא - Pain Experience

באכב טקפסא
היצנימירקסיד – קיודמ םוקימ   
באכה םע דדומתהל היצביטומ   
תימונוטוא הבוגת – תינוצר אל   

הרוק הז ןכיה ?
סומלתו סקטרוק .
סומלתו תיבמילה תכרעמה
ו סומלתופיה - Reticular Formation
ויב םישרת - באכה ימרוג לש יגולוכיספ ( ע " פ Loser )

1 . יתמקר קזנ לע רשבמש ביאכמ יוריג שי ןושארה לגעמב .
2 . תיזכרמה םיבצעה תכרעמל רבעותש באכ תשוחת .
3 . עמל עיגמש ירחא " אל וא לבסל םרוג עדימה םאה יבגל הטלחה תלבקתמ מ .
4 . באכה תוגהנתה .באכה תמצוע לש הדידמ / באכה תופירח
תרזעב תעצבתמ באכ לש המצוע תדידמ Visual Analog Scale (VAS) .
תולאקס ןנשי VAS באכ תמצוע תדידמל תונוש ( הקיר הלאקס , מ הלאקס - 1 דע 10 םע הלאקסו
השוחתה תא תוראתמש םילימ ) .
שח אוה ותוא באכה תדימ תא ףרגה לע ןמסל הלוחהמ םישקבמ – יתלב באכל דעו באכ רסוחמ
לבסנ .היפרתורטקלא - אובמ
7
3 באכה תעפותל םיטננופמוק
▪ ירוסנס ביכרמ ( יתשוחת ) – ביאכמה יוריגה תמצוע תאו םוקימ תא ןחבאמ .
▪ יביטינגוקה ביכרמה – ביאכמה יוריגה תא קדוב , רבעה תויוסנתהל ותוא הוושמ , ביאכמה יוריגל ןתונ
ורבעב םדאל ויהש תויוסנתהל רשקהב תועמשמ , יתרבח רשקהו יתוברת רשקה . דוביעה רחאל
יביטינגוקה , תיתוגהנתה הבוגתל דעו דבלב ירוסקלפ סקלפרמ עונל הלוכי ביאכמ יוריגל הבוגתה
תבכרומו השק .
▪ ינויצביטומ ביכרמ – תילאנויצומאה הבוגתה תא וכותב ללוכ , תויפיצו תורטמ – " ןיינועמ ינא המכ דע
חילצהלו רבגתהל ."

High / Low Actuality Disorder
לע םילפוטמה תא גווסל גוהנ - ולא םיגשומ יפ . הלוחה לש ובאכ תא ךירעהל ונל רזועש יעצמא והז –
הלוחה תניחבמ באכה תוילאוטקא יפל .
High Actuality Disorder
▪ עובק באכ – ההובג תוילאוטקא לש בצמ ןייפאמ ידימת .
▪ ההובג תופירחב וא המצועב באכ .
▪ ההובג תוירג – באכה תא ררועמ ןטק יוריג רשאכ , ףלוחש דע ןמז הברה חקול באכה רוריע ירחאו .
▪ םוימויה ייחב דוקפתה לע יתועמשמ ןפואב עיפשמ באכה ( ADL .)
▪ דב " יטוקא באכ לע רבודמ כ , ימוימויה דוקפתה לע דואמ עיפשמ רשא ינורכ באכ םג תויהל לוכי ךא
( םה םייטוקאה םירקמה לכ אל יכ רוכזל בושחו HAD .)
באכה םע דדומתהל דואמ השקתמש םדא אוה ההובג תוילאוטקא םע לפוטמ .
Low Actuality Disorder
חיכשה הרקמה והז .
▪ תורידנ םיתיעל עיפומש באכ – םייפיצפס םיעוריאב .
▪ הכומנ המצועב באכ / הכומנ תופירח .
▪ הכומנ תוירג – באכה תא קיפהל השק .
▪ םייחה תוכיא לעו םוימויה ייח לע יתועמשמ ןפואב עיפשמ וניא באכה .
▪ דב " ילאמרונה דוקפתה לע עיפשמ וניא רשא יטוקא באכ םג תויהל לוכי לבא ינורכ באכ לע רבודמ כ
( תובר םימעפ רחאל תרזוחש הקירפ לש הרקמב לשמל ) .
באכל בטיה לגתסמ וא בטיה דדומתמ רשא םדא אוה הכומנ תוילאוטקא םע לפוטמ .

היפרתורטקלא - אובמ
8
Spinal Modulation

תירוחאה ןרקב , תונימל רוזאב 1-5 םע תוספניסה תועצבתמש ןכיה 2
nd
order neuron , שחרתמ
ארקנש ךילהת : באכ לע תילניפס היצלודומ , איה היצלודומהו Gait Control Theory .
התוא ריבעהל וא התוא םוסחל םאה טלחוי םשו הרדשה טוחל תסנכנ תיביטפסיסונ היצמרופניא
האלה ( באכ היהי אל ךא ןשפסיסונ היהי היצמרופניאה תא םוסחי הרדשה טוח םא ) .
רעשה תירואית –
באכה תא רצוע רשא הרדשה טוח תמרב ילאניפס ןונגנמ שיש תרמוא הירואיתה . החכוה וז הירואית
קפס לכל רבעמ .
םילפטמכ ונתוא תשמשמ וז הירואית , ומכ םילופיטש הביסה תנבהל יעדמ סיסב הווהמ איה TENS ,
רוע יוריג , וכו יוסיע ' באכל םירזועו םידבוע .
היצלומיטס , TENS םירוטפצרונאכמ לש הלעפהל םימרוג םימוד םילופיטו .
הנימל רוזאב אצמנש טננופמוקל קר תסחייתמ רעשה תירואית 4,5 ( היצמרופניא םג לבקמ
תיביטפצרונאכמ םגו תיביטפסיסונ ) – Wide Dynamic Range Neuron .
הירפירפהמ העיגמ תיביטפסיסונ היצמרופניא – םע הספניס שיו תיטיא הכלוה תוריהמב רבוע עדימה
WDR הנימלב 5 סומלתל ךישממ םשמו .
ה לע הספניס םישוע םג םירוטפצרונאכמ - WDR הנימל רוזאב םג הספניס םישוע לבא 2,3 – רוזאה
ארקנש SG טוחב םינטנטק םינוריונרטניא שי הלש
טנמגסה ותואב םיראשנ םכלהמ לכבש הרדשה , אצוי אוה
ב םינוריונרטניאהו רוטפסיסונה תא בבצעמו - SG םישוע
לע היציביהניא WDR ( םירוטביהניא םינוריונרטניא םה )
 חומל עדימ רבעמ היהי אלש ךכל םרוג הז ךילהת .

םכרדב םירוטפצרונאכמה , םיריבעמ input ל - SG , עש " י
םירוטפצרונאכמה תא תאכדמ םירוטביהניא םינוריונרטניא
םירוטפסיסונה תאו – לא עדימ תרבעה היהת אלש ךכ
חומה .
ב - 50% םיאת םנשי תיזכרמה םיבצעה תכרעממ
אבה אתב תוליעפה תא אכדל םדיקפתש םירוטביהניא
םהירחא . ב םיאתה - SG תונימלב םיאצמנש 2,3 םניה
םירוטביהניא םיאת .
ה תא םילעפשמ םירוטפצרונאכמה - SG ל היציביהניא םישוע םירוטפסיסונה וליאו - SG  לש הלעפה
ה - SG ע " באכה לש היציביהניאל םורגת םירוטפצרונאכמה י . םירוטפסיסונהו םירוטפצרונאכמה
ןומה םיריבעמ inputs , ריבעיש ימ ךא input ה לע עיפשיש הז אוה רתוי לודג - SG .
ע " ה תרבגה י - input יוסיע ומכ םילופיטב באכה תשוחתב םיטלוש ירוטפצרונאכמה  םורגי יוריגה
עדימ רתוי וריבעיש םירוטפצרונאכמ רתוי לש יוריגל .

ע היציביהניא םהילע תושעל ןתינש םידיחיה םיאתה " לש םיאת םה רעשה תירואית י 2
nd
order neuron .
הנימלב 1,2 שי Nociceptive Specific Cells תושעל ןתינ אל םהילעו ינש רדסמ םהש
היציביהניא , תילניפס היציביהניא שישכ םג חומל חוודל ךישממו ןמזה לכ דובעל ךישממ הזה לולסמה ,
המקרה לע הנגה תרטמל בושח הז לולסמ .
טלחומ ןפואב םסחנ אל יביטפסיסונה עדימה יכ קיסהל ןתינ ךכמ ( תילניפס הניחבמ ןיסח וניא ) .
ךכ םא , המיסח םוסחל אל ךא באכ שילחהל ןתינ ךיא הלאשל רבסה תקפסמ רעשה תירואית
תילאטוט .

היפרתורטקלא - אובמ
9
רעשה תירואית לועפשל ומרגיש םייוריג יגוס :
▪ הרוטרפמטב היילע – הרוטרפמט לש םירוטפצר תלעפה .
▪ יוסיע – ץחלו עגמל םירוטפצרונאכמה תא ליעפמ .
▪ TENS – הלועפ ילאיצנטופ םירויש םירוטפצרונאכמ תלעפה .
▪ היצרביוו .

TENS = Transcutaneous Electrical Nerve Stimulus
ב לופיטב םרזה תמצוע תא םילעמ רשאכ - TENS , תשוחת איה הלוחה שיגריש הנושארה השוחתה
ץוצקע וא לומינ . רירשל לעמ םיאצמנו הדימב , היהת רבד לש ופוסבו רירשה לש ץוויכ היהי אבה רבדה
באכ לש תיביטפסיסונ הבוגת .
ןושאר בלש  לומינ = םירוטפצרונאכמל העגה ( רעשה תירואית תלעפה ) .
ינש בלש  ץווכתהל ליחתמ רירשה = םינוריונרטניאל העגה .
ישילש בלש  דואמ קזח באכ = םירוטפסיסונ תלעפה .
ע " רתוי לודג חטש לעפומ המצועה תא םיריבגמש לככו םירוטפצרונאכמ ליעפהל ןתינ דבלב המצועה י
םירוטפצרונאכמ לש .
דומעל לוכי אוה וב בלשל דע המצועה תא ריבגהל םישקבמו לופיטה תמצועב טולשל לפוטמל םינתונ .
לופיטב TENS תורידתבו המצועב טולשל ןתינ ( תחא היינשב ןתינ יוריגהש םימעפה רפסמ ) , תאז
יוסיע ומכ תורחא לופיט תוטישל דוגינב ( תתל לוכי אל ינדי ינאכמ יוריגש ןורתי והז ) .


Central Modulation

םיטאיפוא םירמוח
רעשה תירואית אשונב השענש רקחמה תובקעב , םיבצעה תכרעמ תמרב היצלודומ םג תמייקש וניבה
תיזכרמה – תילאטוט היציביהניא םג רובעל לוכי באכש הדבועה תנבהל יעדמה סיסבה תא ןתונ .
םיטאיפואה םירמוחה תחפשממ םירמוח טולקל םילוכיש םירוטפצר םימייק ףוגב ( Opiate .)
םיינגוסקאה םיטאיפואה םירמוחה ( םיינוציח ) גרפה חרפמ םיקפומ .
תוכרעמ רפסמב םיאצמנ םיטאיפואה םירמוחל םירוטפצרה :
▪ תיבמילה תכרעמב ( הלדגימא ) .
▪ PAG
▪ סומלתופיה
▪ סומלת
▪ Cerebral Cortex

ףוגב , םיינגודנא םיטאיפוא ( ימצע רוקממ ) , ע םירצוימ " ומצע בצעה את י ( אמוס ) םהב שמתשמש
םירוטימסנרטוריונכ .
באכ תדרוה תרטמל םינתינ םיינוציח םיטאיפוא , דירווה ךרד , ע הלודג תומכב " חומל עיגי רמוחהש מ ;
תאז תמועל , ע ינגודנא רוקממ םיטאיפוא לש רתויב הנטק תומכב ךרוצ שי " הריהמ העפשה לבקל מ
באכב התחפהו . תוירעזמ תויומכבו הספניסה ךותב קרו ךא םיאצמנ םיינגודנאה םיטאיפואה .
שי םיינוציחה םיטאיפואל 2 תוילילש יאוול תועפות :
▪ Tolerance – תוליבס – ע תומכה תא לידגהל ךרוצ שי שומיש לכב " היהש טקפא ותואל עיגהל מ
םדוקה שומישב .
▪ Addiction – תורכמתה – דואמ םירכממ םיטאיפואה םירמוחה .
םיינגודנא םיטאיפוא יגוס :
▪ ןיִ לָ פֶ קְ נ ֵ א
▪ ןיפרודנא
▪ ןי ִ פְ רונְי ַ ד

היפרתורטקלא - אובמ
10
םיטאיפואל םירוטפצרה םוקימ :
יביטפסיסונה עדימה , חאו סומלתל הלעמל וכרדב " סקטרוקל כ , םיזכרמ וליעפיש םינוריונרטניא חלוש
םיטאיפואה תחפשממ םינוריונרטניא םילעפשמש .
םיטאיפוא םירוטימסנרטוריונ לש המלש תכרעמ ליעפהל הלוכי ןשפסיסונ , באכ היהי אל ךכמ האצותכו
 עש ךכ " מ " לסחל " ןשפסיסונ ליעפהל שי באכ .
תניחבמ רתויב הנוילעה תכרעמה איה תיבמילה תכרעמה Pain Reception . תיבמילה תכרעמהמ
ה תא לעפשמש ךורא ןוסקא דרוי - PAG , תיטאיפוא הספניס איה וזה הספניסה , םש שרפומ
רוטימסנרטוריונ β ןיפרודנא ל דרויש ןוסקא ליעפמ אוהו - Nucleus Raphe Magnus , הש - NT ולש
ארקנ ןינוטרס ( רירמ דלוקושב אצמנ )  הרדשה טוחב תילסרודה ןרקל עיגמש ףסונ ןוסקא דרוי םשמ
הנימלל 1,2 ע היציביהניא השועו " םינילפקנא י ( Enkaphalin ) םייפיצפסה םירוטפסיסונל .
ארקנ דרויה לולסמה : Descending Pain Control Modulation וא Central Mechanism .

ע טלחומ ןפואב באכ םוסחל תלוכיה תניחבמ םדאה ינב ןיב ינושה " יכ הדבועהמ עבונ םיטאיפוא י
תיבמילה תכרעמב ליחתמ לולסמה , תונורכיזו תושגר הליכמש , ררחשל תלוכיה לע העיפשמ וז הדבוע
תיבמילה תכרעמהמ םיטאיפוא .
םדא ותוא לש םינוש םיבצמב םג ינוש םייק ( אל םימעפלו לולסמב שמתשמ םימעפל ) – עבונ הז ינוש
חורה בצמ תעפשהמ הארנה לככ .

המ רישי לועפש םג ונשי - Anterior-Lateral Spino-Thalamic ב םג םיטאיפוא םירוטפצר לש -
PAG ב םגו - Nucleus Raphe .

םוכיס :
ע " רעשה תירואית תא ליעפהל מ  םירוטפצרונאכמ לש הלעפה .
ע " ה תא ליעפהל מ - Central Mechanism  םירוטפסיסונ ליעפהל שי ילאסקודרפ ןפואב . וז
ה רישכמבש הביסה - TENS לוכי אוהש המכ המצועה תא תולעהל לפוטמהמ םישקבמ , אוהו הדימב
תיטאיפואה תכרעמה לעפות םצעב ךכו םירוטפסיסונה תלעפהל דע המצועה תא הלעי אוה לגוסמ .

באכ לע םיטאיפוא תעפשהו באכ אשונב םיינילק םירקחמ :
םשב רמוחב םישמתשמ Naloxone םיטאיפוא םלובש . הז רמוח םיקירזמשכ , םע הרחתמ אוה
תוליעפ תא לרטנמ השעמל אוה תכרעמב אצמנ אוה רשאכו םהלש רוטפצרה לע םיטאיפואה
םיטאיפואה .
םינתונ תרוקיבה תצובקל TENS + Naloxone – תוצובקה יתש םא ( תרוקיב אלו תרוקיב ) ורפתשה ,
באכה לע םיעיפשמש םה םיטאיפואה אלש ךכמ קיסהל ןתינ .
הלביקש הצובקה קר םא TENS תרפתשמ דבלב , םיארחאש םה םיטאיפואהש ךכמ קיסהל ןתינ
באכה תדרוהל .

ב תשמתשמ היפרתורטקלא - 2 םימזינאכמ
▪ רעשה תירואית – Excitation of Aβ Fibers
גוסמ םירוטפצרונאכמ ליעפמש ירוסנס יוריג Aβ רועב  ע באכ תתחפה " ה תלעפה י - SG .
▪ Excitation of C and Aδ Fibers
רתוי יתועמשמו יביסרגא ןונגנמ , ע באכב תיתועמשמ התחפה קינעמ " תכרעמה תלעפה י
תיטאיפואה .

םע םילוח High Actuality Disorder ( HAD :)
םיבאכ םע דדומתהל םישקתמ הלא םילוח .
דבלב רעשה תירואית תא ליעפהל הרטמב ןידע לופיט ןתינ הלא םילוחל . אל הארנה לככש םילוח ולא
יהשלכ הביסמ םיניפרודנא שירפהל םילגוסמ .
לבגומ לופיט אוה הז גוסמ לופיט – ךורא חווטל תועפשהב םגו לופיטה ןמזב םג .
היפרתורטקלא - אובמ
11
םע םילוח Low Actuality Disorder ( LAD :)
יביטפסיסונ לופיטל בטיה םיביגמ םהו יביסרגא לופיטל םייסאלק םילוח םה הז גוסמ םילוח .
ךוראה חווטל טקפא םינתונש םינילפקנאו םיניפרודנא לש רורחש םה יביטפסיסונה לופיטב תונורתיה .
הזכ לופיט רחאל באכה ףלוח רשאכ , רוזחל ןמז רתוי ול חקול םירקמה בורב .


היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
1
יפרתורטקלאה לופיטב ילמשחה םרזה ינייפאמ לופיט תוטיש יפרתורטקלאה לופיטב ילמשחה םרזה ינייפאמ לופיט תוטיש

יפרתורטקלאה לופיטב םינתינה םימרז לש םיבר םיגוס םנשי .
ע " תילילש הדורטקלאבו תיבויח הדורטקלאב ךרוצ שי המקרל םרז סינכהל מ – תיבויחהמ םרוז םרזה
המקרהו תילילשל ( רועה ) םרזה תא ךילומש ךוות רמוח הווהמ .
תוליכמ ןהו רחאמ בטיה םרז תוכילומ םדאה ףוגב תומקרה 70% םימ .
סימרדיפאה תא רובעל ךירצ םרזה , םרז הכרד ריבעהל השק תצקו תיסחי השבי המקר יהוזש .

תיבצעה הכלוהה תרבגהל תוקינכט = תודגנתהה תנטקה :
▪ ילמשח לופיט ינפל תירועה תדוגנתה תנטקה :
- רעיש חוליג ( דב " וז הקינכטב םישמתשמ אל כ ) .
- םימח םימב רועה תציחר ( םד ילכ לש היצטילדוזאו ) .
- רועה ףושפש – תמה רועה תבכש תדרוהו םינמשמ יוקינ .
▪ םינמשמ הדורטקלאה יוקינ .
▪ רועל הדורטקלאה ןיב ריווא תבכש רשפאה לככ עונמל שי – דדובמ אוה ריווא . תא םידימצמש לככ
רתוי בוט הדורטקלאה , רתוי הכומנ לופיט תמצועב ךרוצ שי .
▪ לפוטמה רועל הדורטקלאה ןיב ךילומ רמוח חורמל שי – ג ' םימימח םימב לובט גופס וא ל .

תוינילק תויצקילפא :
▪ רתוי בחר בצעה ביסש לככ , לעו רחאמ רתוי הנטק ילמשחה סלופה תמירזל תודגנתהה ךכ
םליעפהל ידכ תיסחי הנטק למשח תומכל םיקוקזו םירבגמ שי םירוטפצרה .
▪ תינילק היצקילפא – םיקיקד בצע יביס ינפל םירוגמ םיבע םיירוסנס בצע יביס .
הדורטקלאל םיבורק יכהש הלא םה וביגיש םינושארה םירוטפצרה , ויהי וביגיש םינושארה הלא ןיבמו
רתויב םיבעה .

ב לופיט - Low Intensity  עו רועב םירוטפצרונאכמ תלעפה " תירואית ןונגנמ תא םילעפשמ ךכ י
רעשה .
ב לופיט - High Intensity  ההובג המצוע ךירצ ץוויכל םורגלו תורגל ידכ – ותמכסהב קרו ךא יולת
הלוחה לש . ע םירוטפסיסונה לועפשל םורגי הלוחהש עגרב " המצועה תאלעה י , רתוי בוט שוחי אוה .

ילמשחה םרזה ינייפאמ

( 1 ) אישה תמצוע – Peak Intensity or Amplitude
ילימ לש תודיחיב תדדמנ םרזה תמצוע - רפמא ( mA .)
רתוי ההובג םרזה תמצועש לככ , רתוי םיקומע בצע יביסב ףאו בצעב הלועפ ילאיצנטופ רתוי םירצונ ,
לע - רתוי הקזח םרזה תשוחת ןכ = רתוי הקזח העפשה .
םירוטפצרונאכמב הלועפ ילאיצנטופ ורצוויי אל דואמ הכומנ המצועב – ףסל תחתמ היהי םרזה
הלועפה לאיצנטופ ( ל תחתמ - -55mV .)
הלועפ ילאיצנטופ לש יריב ביגי רוטפצרונאכמה המצועה תא םילעמ רשאכ קר ; תא הלענש לככו
המצועה , םירוטפצרונאכמ רתוי ויהיו רוטפצרונאכמ ותואב הלועפ ילאיצנטופ לש רתוי יביסאמ ירי היהי
וביגיש .

( 2 ) סלופה ךשמ
ורקימ לש תודיחיב םידדמנ רשא םינוש סלופ יבחורב לפטל ןתינ היפרתורטקלאב - תוינש ( μ
sec
) .
תואבה תוביסהמ לופיטב בושח םרוג אוה סלופה בחור :
סלופה ךשמ תא םיניטקמש לככ – ע " רתוי ההובג המצועב ךרוצ שי ירוסנסה יוריגה ףסל עיגהל מ .
רתוי בחר סלופה בחורש לככ – באכ ףסלו ירוסנס ףסל עיגהל ידכ תיסחי הכומנ המצועב םיקפתסמ .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
2
מ ןטק סלופ בחורב - 100 ורקימ - תוינש  עיגהל חילצנ אל םומיסקמל המצועה תא הלענ םא םג
באכל עיגהל חילצנ אלו םירוטפסיסונל ; םע םילוח לצא ןכל HAD ע דואמ רצ סלופ בחורב שמתשנ " מ
באכ ררועל אל .
תיסחי בחר סלופ בחור רחבנ םירוטפסיסונל לופיטב עיגהל הצרנ רשאכ – איבת המצועב הנטק היילע
םירוטפסיסונ לש יוריגל .

רצ סלופ בחורב לופיט  מ ןטק סלופ בחור - 200μ
sec
( םע םילפוטמל םיאתמ HAD .)
בחר סלופ בחורב לופיט  מ לודג סלופ בחור - 200μ
sec
( םע םילפוטמל םיאתמ LAD .)

םייביטקלס םימרז ( Selective Currents ) – רצ סלופ בחורב םימרז . ןיחבהלו היצקלס תושעל ןתינ
יביטפסיסונל ירוסנס יוריג ןיב .
םייביטקלס אל םימרז ( Non-Selective ) – לעמ םהלש סלופה בחורש םימרז 200 ורקימ - תוינש .

( 3 ) סלופה תרוצ
תונוש םיסלופ תורוצ ןנשי .
▪ ונומ םיסלופ - םייזאפ – דבלב םיילילש וא דבלב םייבויח םהש םיסלופ , הזאפ קר םהל שיש םיסלופ
תחא . עובק אוה םרזה ןוויכ , תיבויחל תילילשהמ וא תילילשל תיבויחה הדורטקלאהמ – וז המירז
םייבויח םינוי לש תורבטצהלו תיבויחה הדורטקלאל תחתמ םיילילש םינוי לש תורבטצהל תמרוג
תילילשה הדורטקלאל תחתמ .
ונומ םרזב לופיטב ךישמנ םא - ןמז ךרואל יזאפ , תימיכ היווכ םרגיהל הלולע .
▪ יב םיסלופ - םייזאפ ( AC ) – ןיגוריסל ילילש םגו יבויח םג אוהש םרז , ןיפוליח םרז םג ארקנ . םרזב
ספאל הווש עצוממה םרזה ןיפוליח . תודורטקלאה יתש ןיב םרוז םרזה , הדורטקלא ןוויכל םעפ לכב
תרחא – יבה םרזה ןכלו תמיוסמ הדורטקלא תחת םינוי לש תורבטצה ןיא וזכ הרוצב - ונניא יזאפ
תימיכ היווכל ןוכיס הוהמ .

( 4 ) תויראלופ
םיוסמ ןוויכ ןמזה לכ שי םרזל רשאכ תשחרתמ תויראלופ – ןמזה לכ יבויח וא ןמזה לכ ילילש םרזה .
ףרגב םיאורש ןוילעה וקה אוה ןמז ךרואל םרזה לש עצוממה .

רשי םרז ( DC ) = לעמ אוה סלופה ךשמ רשאכ 10 ילימ - וא רשי םרז ארקנ אוה תוינש
Galvanic current – דואמ קזח םרז והז .
מ ךומנ אוה סלופה ךשמ םא - 10 ילימ - ונומ םרז אוה תוינש - םרז אל ךא יזאפ DC .
תיבויח הדורטקלא = הדונא  םודאב תנמוסמ .
תילילש הדורטקלא = הדוטק  רוחשב תנמוסמ .
דב " תיבויחה הדורטקלאה ןוויכל תילילשה הדורטקלאהמ אצוי םרזה כ .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
3
Iontophoresis
רשי םרזב לופיט תטיש יהוז . ע ילמשח חוכב שומיש " המקרה ךותל הפורת רידחהל מ .
הפורת הדורטקלאל תחתמ םיסינכמ ( NSAID , םידיאורטס , תוקצבו תוחיפנ תדרוהל תופורת ,
וכו ןיאקודיל ' ... ) – לופיט תרטמל דחוימב ורצויש תופורת ןה הז גוסמ לופיטל תומיאתמש תופורתה
םיוסמ ילמשח ןעטמ תולעב ןהו יפרתורטקלא .
ע הדוטקל תחתמ סינכהל שי ילילש ילמשח ןעטמ םע הפורת " הדונאה ןוויכל החדיתש מ ( ןוויכל
תיבויחה הדורטקלאה ) .
ץראב תלבוקמ הנניא וז הטיש .
םרזב שמתשהל שי וז הטישב DC ( יביטקפא ונניא ןיפוליח םרז ) . ונומ םרזב ךשוממ לופיט - לולע יזאפ
רועל תחתמ ורבטצי םינעטמו רחאמ תימיכ היווכל םורגל .
וז הביסמ , ונומ םרזב םישמתשמ רשאכ - מ לודג ולש סלופה ךשמש יזאפ - 10 ילימ - אל לופיטה תוינש
מ רתוי ךורא היהי - 10 תוקד .

ןיפוליח םרז – AC
םרזב םישמתשמשכ AC ךורא תויהל לוכי לופיטה ךשמ ןכלו תימיכ העיגפ שחרתת אל . םרוז םרזה
ןעטמ אלל ךא המקרה ךותב .
לופיטב Iontophoresis הפורתהו הנתשמ םרזהש ללגב ןיפוליח םרזב שומישב טקפא לבקתמ אל
ןמזה לכ " רוזחתו ךלת ."

( 5 ) סלופה רדת
סלופה רדת = תחא היינשב שי סלופה לש תורזח המכ . ( ההז תויהל לוכי סלופה ךשמ , תורידתה ךא
הנוש – רמולכ , הנוש סלופל סלופ ןיב חוורמה ) .
תדוקנל דעו לגה לש הלחתהה תדוקנמ לג ךרוא םיבשחמ
דעו דחא לגב תמיוסמ הדוקנמ וא אבה לגה לש הלחתהה
אבה לגב קוידב הדוקנ התואל .
ןיפוליח םרזב – הלוע רדתהש לככ , ןטק סלופה בחור  םרזב
סלופה בחורל תורידתה ןיב ךופה סחי ונשי ןיפוליח .
ןיפוליח םרזב רדתל סלופה בחור ןיב רשקה :
▪ לג AC לש רדת םע 40Hz  רזוח לגה תחא היינשב 40
םימעפ =
40
sec 1000m
= לגה ךרוא = 25msec
▪ לג AC לש רדת םע 200Hz  רזח לגה תחא היינשב 200 םימעפ =
200
sec 1000m
= 5msec .
ונומ םילגב - םינתשמ םיחוורמה קרו רחאמ ולש רדתל סלופה בחור ןיב רשק ןיא םייזאפ ( ע " םוצמצ י
סלופה בחור לש יוניש ילב רתוי הובג רדתב םרז תתל רשפא לגל לג ןיב הקספהה יחוורמ ) .

ע " םע לפוטמ לצא באכ תיחפהל מ HAD לעמ תורידת םע םרזב םישמתשמ 100Hz ( ןיפוליח םרז )
ע " םע לפוטמ לצא באכ תיחפהל מ LAD לש רדתב םישמתשמ 1Hz-50Hz .

םע םילוחב לופיטב םירוטפסיסונ יוריג LAD
▪ רתוי בחר היהי סלופה בחורש לככ  רתוי בחרנ חטש  םירוטפסיסונ לש יוריגל רתוי לודג יוכיס .
בחר סלופ בחורב רוחבל שי ( לעמ 200 ורקימ - תוינש )
▪ ןיב רדת 1-50Hz  רתוי ךומנ רדתהש לככ , םירוטפסיסונה תא תולק רתיב ליעפי םרזה .
▪ ותלוכי יפכ הובג רישכמה תמצוע תא ןווכי לפוטמה .
שלחנ םרזהש היהת ותשוחתו היצטפדא רובעי לפוטמהו הדימב , תא רתוי תולעהל ונממ שקבנ
המצועה .

היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
4
םע םילוחב לופיטב םירוטפצרונאכמ תלעפה HAD
▪ רצ סלופ בחורב רחבנ , קר לעפשל רוחבל ןתינו יביטקלס אוה הזכ לופיטב םרזהש ךכ
םירוטפצרונאכמ .
▪ לעמ רדת 100Hz .
▪ ע רעשה תירואית תלעפה איה לופיטב הרטמה " םירוטפצרונאכמ לש ירויג י – ע באכ תדרוה " לכונש מ
ןכמ רחאל לופיטב ךישמהל .

יתמקר קזנו העיגפ
תיתקלד הבוגת היהת יתמקר קזנל הבוגתה ( יופיר היהי אל תיתקלד הבוגת אלל ) .
תקלד לש םינמיס :
▪ הלוע המקרה םוח .
▪ המודאל תכפוה המקרה .
▪ החופנ המקרה .
▪ ןשפסיסונ שי ( באכ אלל תיתקלד הבוגת תויהל הלוכי ) .
▪ היצקנופב תולבגה ( חרכהב אל , תקלדה לדוגב יולת ) , דב רשאמ בוט תוחפ תדקפתמ המקרה " כ .

סמ םנשי בצעה ביס לע ' פ תוריל ול ומרגיש םיטנמלא " תילסרודה ןרקה ןוויכל פ :
▪ םילקימיכ
▪ םוח / ינוציק רוק
▪ הקזח תינאכמ העיגפ .

תקלדה רוזאב המקרב םיררחתשמש םיימיכ םירמוח המכ םנשי ( ןיניקידרב , םינידנלגטסורפ , ןימטסיה
וכו ' ... ) םירוטפסיסונה תא םיירועמש הלא םהו ( באכה ביס תא וליעפי םצעב םה .)

יבצע עקר לע תיתקלד הבוגת ( Neurogenic Inflammation )
המקרל והשלכ קזנ שיש עגרב , גודל ' המקרה לש ךתח , פ תוריל ליחתמ רוטפסיסונה " ןרקה ןוויכל פ
תילסרודה , ב רבוע אוה תירוחאה ןרקל ךרדב - Dorsal root ganglia .
המקרה ךותל ילטסיד ןוויכל רמוח שירפמ םג רוטפסיסונה – ארקנ רמוחה : Substance P ( SP )
ןכ ומכ , םג שירפמ אוה CGRP ( Calcitonin Gene Related Protein .)
רשאכ SP ו - CGRP היצטילדוזאול םרוג אוה םד ילכ םע עגמב םיאב ( םד ילכ לש הבחרה ) .
רשאכ SP ו - CGRP טסאמ יאת םע עגמב םיאב , שירפהל ליחתמ טסאמה את ןימטסיה המקרל
םד ילכ תבחרהל אוה םג םרוגש .
ןימטסיהל , CGRP ו - SP ןנשי 2 םד ילכ תבחרהל תופסונ תועפשה – תויליבמרפ תאלעהו סיסקטומכ
םדה ילכ לש . המקרה ךותל םיאצוי םד יאת רתוי ךכו רתוי םירידח תויהל םדה ילכל םימרוג םה –
שדחמ המקרה תא ומיקי םיטסלבורביפו התמה המקרה תא ונפי םיגפורקאמה .
סיסקטומכ – תיטקטומכ העפשה תובקעב םדה ילכ ךותמ הצוחה םיכשמנ וללה םירמוחה . האצותכ
תיתקצב רתויל תכפוה המקרה ךכמ , תכפוה המקרהו רתוי הובג תויהל ךפוה המקרב יטומסואה ץחלה
רתוי המודאל .
רומאכ , בצעה אוה תיתקלדה הבוגתה תא םצעב ליחתהש ימ . ללגב הליחתה הבוגתה לכ
המקרל םירמוח שירפהל ליחתה רוטפסיסונהש .

Hyperalgesia
םירמוחה SP , CGRP רוטפסיסונה לש דואמ ההובג תויביטיסנסל םג םימרוג ןימטסיהו ( רקיעב SP .)
רתוי שיגרל ךופהי רוטפסיסונהש ךכל םרוג ומצע רוטפסיסונהמ שרפומש רמוחה ; שי ובש רוזאב ןכלו
תיתקלד הבוגת , באכל םורגי רתויב לק עגמ ובש רוזא והז ( באכל םורגי אל ילאמרונ בצמבש עגמ )
דרי רוטפסיסונה לש הלועפה לאיצנטופ ףסו רחאמ .
תארקנ ךומנ רתוי הברה ףסב תעכ ביגמש רוטפסיסונ לש וז העפות – Hyperalgesia =
Sensitization of Nociceptors .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
5
ףסונ טקפאל םימרוג וללה םירמוחה תשולש  םיטסלבורביפ לועפש . םיעיגמ םיטסלבורביפה
שדחמ המקרה ןגלוק תא םינוב םהו םדה רוזחמ ךרד תיתקלדה המקרל .
םהלש יסיסבה בצמב , םילעפושמ םניא םיטסלבורביפה , תקלד לש בצמב ךא – ןימטסיהה , SP ו -
CGRP םתוא םילעפשמ .

ןימטסיה לש תועפשהה םוכיס , SP ו - CGRP :
▪ היצטילדוזאו
▪ םד ילכ תויליבמרפב היילע
▪ סיסקטומכ
▪ רפיה - היזגלא
▪ םיטסלבורביפ לועפש

ינאכמה קזנהמ האצותכ ועגפנש םיאתה לע " בשייתמ " תנרבממ תא קרפמש זאפילופסופ םשב םיזנא
רתוי םינטק םיעטקמל אתה – םיארוק םירצונש םישדחה םיעטקמל : Arachnoid Acid .
ע רתוי םינטק םיעטקמל איה םג תכתחנ הרצונש הצמוחה " קילקיצ םשב םיזנא י - זאניגיסקוא .
ןידנלגטסורפ ארקנ עוגפה אתה תנרבממ רצונש שדחה רמוחה – יתקלדה ךילהתל םרוגש רמוח והז ,
םד ילכ לש הקזח היצטילדוזאו השוע , םירוטפסיסונ לש היצזיטיסנסל םרוג , הלעמו סיסקטומכ ריבגמ
םדה ילכ לש תויליבמרפה תא .
ע תקלדב יגולוקמרפ לופיט " םידיאורטסוקיטרוק י :
וקיטרוק - ע יעבט ןפואב שרפומש רמוח אוה דיאורטס " ינוציח רוקממ וקירזהל ןתינ ךא הילכה תרתוי י .
ךילהתה קספומ םצעבו הנרבממה קוריפ קספומ זאו זאפילופסופה תא לרטנמ דיאורטסוקיטרוקה
םיאת קוריפב ורוקמש יתקלדה  יופירה תקספה .
ךישממ ינגוריונה ךילהתה , רתוי קזחה ךילהתה אוה יאתה רוקמהמ יתקלדה ךילהתה ךא – הביסה וז
תוילטלקסולוקסומ תויעבב םידיאורטסוקיטרוק תועצמאב לפטל אלש םיפידעמש . תופורת תתל רשפא
NSAID קילקיצ םיזנאה תא תומסוחש - םינידנלגטסורפ תוחפ םירצונ ךכו זאניגיסקוא .
תמלענ אל תקלדה ךא לקומ בצמה ךכו הטעומ תומכב םירצונ םה וב ףסונ לולסמ שי םינידנלגטסורפל
ירמגל . לש הדיחיה יאוולה תעפות NSAID סוקלוא איה .
הביקב תירירה לע םינגמ םינידנלגטסורפ , ב שומישהמ האצותכ םינידנלגטסורפ תוחפ שיש עגרבו -
NSAID הביקב עוגפל הלולע תויצמוחה .

יגולוקמרפה ןונגנמל דוגינב , השעמל ילמשחה יוריגה " ףקות " םייעבטה םינונגנמב באכה תא , ע " י
םימסוח רועב םירוטפצרונאכמ / באכה תא םימלוב , ךישמהל םילוכי יופירה ךילהתו תקלדהש ךכ 
ירוטמלפניאה ןונגנמב העיגפ אלל באכב התחפה אוה ילמשחה לופיטה לש ןורתיה ( באכה תתחפה
םידיאורטסוקיטרוקמ האצותכ באכה תתחפהמ תיתועמשמ תוחפ םנמא )

יתקלדה ךילהתב ךרוצ שי עודמ ?
לע - תוסירהה תא תונפל שי השדח המקר תונבל תנמ .
חא קרו תוסירהה לש יוניפ שי ותליחתבש ךכב ןייפואמ ךילהתה " המקרה תא םינוב םיטסלבורביפה כ
שדחמ .

תקלדה יבלש :
בלש 1 – ירוטמלפניאה בלשה ( יטוקאה בלשה )
▪ רפיהמ עבונש באכ - היזגלא , המקרב םיימיכה םירמוחהמ ובורב עבונ .
▪ היצטילדוזאו
▪ סיסקטומכ
▪ כ ךשמנ הז בלש - 10 דב לפוטמהו םימי " כ רדגומ כ - HAD .
▪ םומיד היהי אלש ידכ העיגפה רוזאל ביבסמ היצקירטסנוקוזאו השוע תיטתפמיסה תכרעמה , לבא
יזכרמה רוזאל הנפומ םדה רוזחמ לכש ךכ היצטילדוזאו םישוע םיימיכה םירמוחה העיגפה רוזאב ,
תקלדה רוזא .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
6
בלש 2 – היצרפילורפה בלשה ( גושגש )
▪ מ לחה - 3 שדוח דעו םימי
▪ המקרה ירבש ונופש ירחא המקרה לש שדחמ היינבה בלש והז – םצע םינוב םיטסלבואטסוא ,
רירש תמקר וא העגפנש רוביח תמקר םינוב םיטסלבורביפ . דב איה השדח המקר לש היינבה " כ
תקלצ תרוצב .
▪ תיסחי השלח תבשחנ הז בלשב המקרה ןכלו ןגלוק לש יארקא רודיסב ןייפואמ היצרפילורפה בלש
םיסמועב הדימע אלו .
בלש 3 – גנילדומירה בלש ( ינורכ בלש )
▪ מ לחה - 3 הנש דעו םימי
▪ יוצרה ןוויכב םיביסה רודיסב ןייפואמ בלשה ( ילאמרונ בצמב ) . ןוויכב רדתסי המקרב ןגלוקהש ידכ
םיוסמ , ליעפהל שי Over Load קזחל םיצור ותוא יפיצפסה ןוויכב המקרה לע יתגרדה ( גודל ' ב -
ACL ןוויכל סמוע A-P )  תויפיצפס .
▪ יוצרה ןוויכב היהי אל םיביסה ןוויכש ךכב םייתסת המלחהה םא , חילצת אלו השלח היהת המקרה
תדעוימ איה הל םיילאנויצקנופה םיסמועב דומעל .

Primary Hyperalgesia ( PHA )
ה רוציי - SP ב שחרתמ - Dorsal Root Ganglia ( DRG .)
פ שיו המקרל קזנ שיש עגרב " רוטפסיסונב פ , ה - DRG רתוי רצייל ליחתמ SP  ה םשמ - SP ליחתמ
לש בצקב דודנל 20 ס " רפיה רבוע המקרב קזנה רוזא קר אלו הירפירפה לא דרויו הממיל מ - היזגלא
קזנל ביבסמש רוזאה םג אלא ( בואכל ליחתמ קזנל ביבסמ רתוי בחר יביטפצר הדש ) , וז העפות
תארקנ Primary Hyperalgesia – םיימיכ םירמוח תשרפהמ האצותכ תמרגנש העפות יהוז ,
םיסכמ םה ותוא ירוטפצר הדש שי םיבצעלש רחאמו .
וז העפות תובקעב , באכל םורגי וביבסמו קזנה רוזאב ןטק עגמ לכ . רפיהב - דרוי באכה ףס היזגלא .
לש םימוטפמיסו םיינילק םינמיס Primary Hyperalgesia :
▪ םיירפירפ םירוטפסיסונ לש תויביטיסנסב היילע הלגנ שושימב .
▪ שושימב רתי תושיגר
▪ החיתמל השיגר המקרה ( הכר המקרב רבודמו הדימב ) .
▪ היסרפמוקל רתי תושיגר ( םיקרפמו םצע ) .
▪ לקשמ תאישנ ןמזב רתי תושיגר ( תוחישק תומקרל יטנוולר – םיקרפמו םצע ) .

תואמגוד
Lateral Epicondylitis = ה לש תקלד - Common Extensor Tendon .
▪ רפיה שי םאה קודבנ - ע היזגלא " תעונת עוציב י PF קפרמב היצנטסקא םע דיה ףכ שרושב – הדימב
דיגה רוזאב באכל םורגת העונתה דיגב תקלדב רבודמ ןכאו – רפיהל ןושארה ןמיסה והז - היזגלא ,
באכל םורגת אל וז העונת תיקרפמ היעבב רבודמ םא .
▪ דיגה תא חתמת םירוסנטסקאל תיטאטס תודגנתה  ל ינילק ןמיס - PHA ירוסנטסקאה דיגה רוזאב
( הקידבב ךישמהל שי ןכלו קרפמב הסיחדל םג םורגל הלוכי תיטאטסה תודגנתהה ) .
▪ היסרפמוקב הקידבה תא םייסנ – באכ ררועמ אל הז םא , היעב הנניא איה היעבהש ךכל ןמיס והז
דיגב היעב אלו תיקרפמ .

Golfer's Elbow = Medial Epicondylitis
▪ קפרמב היצנטסקא עצבנ , DF החיתמל תילאידר היצאיביד ףיסוהל ןתינו דיה ףכ שרושב – םא
ל ןושאר ןמיס והז ילאידמה ליידנוקיפאה רוזאב באכל םורגת החיתמה - Golfer's Elbow .
▪ ןוויכל תודגנתה ןתינ PF ( דיגה תא חתומו ץווכתמ רירשה ) , ב תיתנחבא אל הקידבה ךא - 100%
תא ףרגאמ לפוטמה רשאכ לקשמ תאישנ לש הקידב ףיסוהל שי ןכלו קרפמב ץחל תרצוי איהו רחאמ
הילא ףוגה לקשמ תא ריבעמו ןחלושה לע הרשי הפג םע ןעשנו ודי – באכ הקיפמ אל וז הקידב םא ,
תיקרפמ הנניא היעבהש ךכמ קיסהל ןתינ .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
7
ביאכמה יוריגה ןיבל באכה תמצוע ןיב רשקה
ילאמרונ בצמב – הילע באכה תמצועל יוריגה תמצוע ןיב רשקה
תינמיה המוקעב ראותמ םדאה חוודמ .
רפיה לש בצמב - הלאמש הזז המוקעה לכ היזגלא , רמולכ –
רהמ רתוי הברה באכ לע חוודל ליחתמ לפוטמה .
יוריגה תא גיצמש רוזאה אוה םיפרגה ינש ןיב רצונש שלושמה
תמיוסמ המצועב , באכל םרוג היה אל ילאמרונ ןפואבש = רוזאה
ארקנ הזה : Allodynia .
Secondary Hiperalgesia ( SHA )
סדליפ לש יוסינ :
ןיבל הקינילקה ןיב המאתה רסוחב םיניחבמ םירקמהמ הברהב
היגולויזיפוריונה ; גודל ' : םג לבא היווכה רוזאב באכל תמרוגש הנטק היווכ
םיפצמ ונייהש הממ לודג רתוי הברה יביטפצר רוזאב .
רוזאב םגש אצמ סדליפ 22 לודג באכ לע חוויד םדאה – ןיא הז רוזאב
לש השרפה SP ( היזופידב אל וליפא ) .

הברה היהי יתמקר קזנ םרגנ ובש ירוטפסיסונה הדשב SP וב היהי ןכלו
PHA .
ארקנ הז רוזאב באכהו באכי ומצע היווכה רוזאל ביבסמש רוזאה SHA
= ךלשומ באכ םע רוזא והז = Referred Pain .

המקרל קזנ  חומל דעו רוטפסיסונהמ היצמרופניא תרבעה , לש רוציי ליחתמ SP םג חלשנש
הירפירפל , קזנה רוזאל , ל םרוגו - PHA הרדשה טוחב תירוחאה ןרקל םג חלשנו , ל - 2
nd
order
neuron ( הנימל רוזאב 5 וא 2 )  20% המ - SP הרדשה טוח ךותל עיגמ , קזנה םרגנ וב טנמגסל
המקרל ( ו טאמטולג - SP והשלכ קזנ היה יכ םיעידומו ינש רדסמ ןוריונל ןושאר רדסמ ןוריונמ םירבעומ .
לש תויומכו הרדשה טוחב טנמגסה ותואב םיסנכנ םיניקת םירוטפסיסונ SP היזופידב תורבעומ
תירוחאה ןרקב םיניקת םירוטפסיסונל ) .
ה תויומכ - SP ה לש היצטיסקאלו תיתקלד הבוגתל תומרוג - 2
nd
order neurons םיכומסה .
ה םוקמ - SHA הרדשה טוחב םצעב אוה – תונוכנ אל תורודשת חומל רדשמ הרדשה טוח .
הרדשה טוחב ורוקמ ךלשומה באכה ןונגנמ , היצמרופניא םיליבומש בצע יאתמ תרודשתב ורוקמ
םהלש םירוטפסיסונה לש היצמרופניא הניאש .
המקרל ישממ קזנ השעמל ןיא ךלשומ באכ שי וב רוזאב .
ה - SHA מ האצותכ רצונ - Central Sensitization תירוחאה ןרקה לש ( ה תמועל - PHA רצונש
רפיהמ - הירפירפב תויביטיסנס – המצע המקרב ) .

לש םימוטפמיסו םינמיס SHA :
▪ תושיגר הלק שושימב .
▪ החיתמ םיעצבמ רשאכ תושיגר ןיא .
▪ היסרפמוק ןמזב באכ ןיא .
▪ לקשמ תאישנב באכ ןיא .
באכה עיפומ ובש רוזאב וניא אוה באכה רוקמש םיחיכומ הלא לכ – טנמגסב היעבה תא שפחל שי
ומצע ( אצמנ םש PHA .)
גודל ' : ףתכב םיבאכ םנשי רשאכ – ה תא שפחנ - PHA טנמגס רוזאב ראווצב C
4
,C
5
.
ה - SP ותוא ילעב םירוזא לע עיפשי ךלשומה באכה ןכלו טנמגס ותואב תירוחאה ןרקב טשפתמ
טנמגסה = Segmental Hyperalgesia .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
8
ףתכב ךלשומ באכ שי רשאכ ראווצה תקידבב :
▪ באכ ררועי ראווצה לש טושפ שושימש הפצנ ( שושימל תושיגר ) .
▪ ע החיתמ עצבנ " ראווצה לש תועונת י – ילטנמגיס החיתמ םג עצבל רשפא ת – חווט ףוס תארקל
באכה עיפוי העונתה .
▪ םיקרפמה לש הסיחד עצבנ .
▪ תיטאטס תודגנתה .
נה לכ םא " באכ םיררועמ ל / תושיגר  ףתכה רוזאל ךלשומ באכ שיש ךכמ קיסהל ןתינ .

ראווצב םיבאכ לע תונולת ןיאו ףתכב קר עיפומ באכה עודמ ?
▪ עירפי ףתכב באכש יוכיסהמ רתוי ןטק עירפי ראווצב באכש יוכיסה – ןיב תיראווצ היעב שישכ C
4
-C
5
הילוחה תא עבקיש ירירש םזאפס היהי , דבש ךכ " הז רוזאב באכה תא שיגרי אל לפוטמה כ . ןכ ומכ ,
הברהב לודג ףתכב ילאנויצקנופה שומישה .
▪ יגולויזיפוריונ רבסה – הירפירפב םירוטפצרה תופיפצ תא תגציימש תומד אוה ירוסנסה סולוקנמוהה ,
רתוי לודג היהי סולוקנמוהב גוצייה חטש תדיחיל םירוטפצר רתוי שיש לככ .
רתוי תיחטש המקרהש לככ , רתוי הלודג תירוטפצרה תופיפצה ( רתוי םיפופצ םירוטפצרה רועב
םצעב רשאמ ) . הייטנה ןכל / רתוי הבוט םיילטסידו םייחטש םירוזא תוהזל חומה לש תלוכיה – וז
רתוי ילטסידו יחטש אוהש לככ רוזאל עיגי ךלשומה באכה הללגבש הביסה .

טנמגס ךותל C
4
-C
5
םוטמרדמ םג תיביטפסיסונ היצמרופניא תסנכנ C
4
-C
5
םוטויממ םגו C
4
-C
5
םוטורלקסמו C
4
-C
5
– הרדשה טוחב רוזא ותואל תסנכנ היצמרופניאה לכ .
םוטוימהמ העיגמש היצמרופניאהמ הלודג םוטמרדהמ העיגמש היצמרופניאה – םירוטפסיסונה
רתוי םיפופצ םוטמרדהמ . קומע יכה אוהו רחאמ םירוטפסיסונ תוחפ דוע שי םוטורלקסב .
םצעב באכ שי םא , םוטורלקסב – םירוזא תוהזל רתוי לק חומלו רחאמ רועב םיבאכ שיגרי לפוטמה
םייחטש .

ראווצב היעב  ףתכל ךילשת
ףתכב היעב  תיחטשו תילטסיד םג ךילשת .
תילמיסקורפ ךלשומ באכ םהב םידדוב םירקמ שי – גודל ' דיה ףכ שרושב דואמ ףירח רבשב , ה - SP
תירוחאה ןרקב תורידא תויומכב שרפומ . מ ךרעב אוה טנמגסה - C
6
דע T
1
. ה - SP רובעל לוכי
טנמגסל דע םג היזופידב C
5
ףתכב עיפוי באכה זאו , רתויב םירידנ םה ולאכ םירקמ ךא .

ךלשומ באכ = ב אוה ורוקמו היעב תמייק אל וב םוקמב עיפומש באכ - Central Hypersensitization .
דבש באכ והז " ךומס טנמגסל רתויה לכל וא טנמגס ותואל ךלשומ כ .
ןרקומ באכ = וכלהמב בצע לע ץחלמ האצותכ םרגנ ( ןוסקא ) יטלומ באכ אוה ןכלו בצע שרוש לע וא -
ילטנמגס ( םיטנמגס המכמ בכרומ בצע לכ ) .

תודורטקלאה םוקימ
לש לועפש השעמל אוה יפרתורטקלאה לופיטה תרטמ 2 תוכרעמ – ה לש לועפשו רעשה תירואית -
Descending Pain Inhibition .
ע " טנמגס ותואל קוידב םרז סינכהל שי תמיוסמ המקר לע עיפשהל מ .
ה רוזאב תחא הדורטקלא - PHA ( המקרל קזנה שחרתה וב םוקמה ) , ה רוזאב היינש הדורטקלאו -
SHA ( באכה ךלשומ וילא םוקמה ) – תודורטקלאה תחנהל םיילאידיאה תומוקמה ינש םה ולא .
קר שי םירקמהמ הברהב PHA אלל SHA – םוקמב היינשה הדורטקלאה תא חינהל שי הזכ בצמב
טנמגס ותואב רחא .
היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
9
תומייק 2 היפרתורטקלאב לופיט תוטיש :

ונומ הטיש - תיראלופ – Monopolar :
יפ תוחפל הלודגה היינש הדורטקלאבו הנטק תחא הדורטקלאב םישמתשמ וז הטישב 3 .
הנטקה הדורטקלאב זכרתמ םרזה רקיע , םרז לש תומכ התוא תוכילומ ןהיתש , הדורטקלאב לבא
הלודגהו תיביטקאה הדורטקלאה תבשחנ םג איה ןכלו רתוי הנטק חטש תדיחיב זכורמ םרזה הנטקה
תיביסאפל תבשחנ .
ה לע הנטקה הדורטקלאה תא םיחינמ - PHA ה לע הלודגה תאו - SHA םייקו הדימב .

יב הטיש - תיראלופ – Bipolar
הדימ התואב תויביטקא ןהיתשו לדוגה ותואב ןה וז הטישב םישמתשמ ןהב תודורטקלאה יתש .
ה לע חיננ םייתשה ןיבמ הדורטקלא וזיא הנשמ אל וז הטישב - PHA ה לע וזיאו - SHA .
לש תיסחי לודג רוזא שי ובש הרקמב הפידע וז הטיש PHA ( ב קר אמגודל באכ שי רשאכ - ACL ,
ונומה הטישב שמתשהל ףידענ - תיראלופ ) .

ע אוה ףסונ ירשפא לופיט " תויביטקא ןלוכש תודורטקלא יתשמ רתויב שומיש י – בצמל בוט לופיט והז
בצעה לכ ךרואל ןרקומ באכ שי ובש ( ב רקיעב חיכש - Sciatic Nerve .)

▪ היינשב תחא תועגונ אל תודורטקלאה יכ אדוול בושח ( לגעמ תריגסמ תוריהז ) .
▪ זכורמ תוחפ אוה ךא רתוי קומע רדוח םרזה וזמ וז תוקוחר תודורטקלאה רשאכ ( תומקרב רזפתמ
תוכילומה ) .
▪ רתוי תולודג תודורטקלאהש לככ , דרוי חטש תדיחיל םרזה זוכיר .
▪ מ רתוי חינהל ןתינ - 2 ע תודורטקלא " בצעה ךרואל וא רתוי בחרנ חטש תוסכל מ .

לופיטה ךשמ
לפטמה לש הטלחה וניא אוה לופיטה ךשמ !
ותלוכי יפכ וז המצועב ראשיהל וילעו לוכי אוהש המכ המצועה תא תולעהל לפוטמהמ םישקבמ ,
האלה ןכו המצועה תא בוש תולעהל וילע היצטפדא שח אוהו הדימב ...
ךשמב חילצמ אל לפוטמה רשאכ םייתסמ לופיטה 5 המצועה תא תולעהל תוקד – רמולכ , רשאכ
ךשמבו תמיוסמ המצועל עיגה לפוטמה 5 היצטפדא רבע אל אוה תוקד .
לפוטמה לש באכה תמצועל יביטקייבוא דדמ תנתונ היפרתורטקלאה – המצועה לע םילכתסמ
םדוקה לופיטב עיגהל חילצה הילא המצועה תא םיוושמו הילא עיגהל לפוטמה חילצהש .
אוה לופיטל ילאמינימה ןמזה 5 םרזב םישמתשמו רחאמו תוקד AC , לופיטה לש ילאמיסקמה ןמזה
לבגומ ונניא .
תא תולעהלו ךישמהל לוכי אוה יכ שיגרמ ןיידעו דואמ תוהובג תומצועל עיגהל חילצה לפוטמהו הדימב
המצועה , יביסרגא רתוי טעמ היהי לופיטה ךכו רתוי בחרל סלופה בחור תא הנשנ אבה לופיטב .

היפרתורטקלא – ילמשחה םרזה ינייפאמו לופיט תוטיש
10
הרדשה טוחב באכה ינונגנמ לע תינורכ תירוטפסיסונ תוליעפ תעפשה
םשב רקוח Dubner ןהל קרזוהש תודלוח לש תילסרודה ןרקב שחרתמ המ קדב אוה וב יוסינ ךרע
הירפירפב ןילמרופ . תירוחאה ןרקב , לש תיטמרד היילע אצמ אוה הקרזהה העצוב ובש טנמגסב SP .
הנש יצח ךשמב תקלדה לע רמש אוה .
לש תולודג תויומכ לע םירמוש רשאכש אצמ רנבד SP תירוחאה ןרקב עובק ןפואב , היילע ןבומכ שי
תירוחאה ןרקב םירוטפסיסונ תוליעפב

םירמוח תשרפה ( SP ) הרדשה טוח לש תירוחאה ןרקב היצזיטיסנסו

רפיה - תינשמ היזגלא – ךלשומ באכ ( ? )

ירחא 3-6 םישדוח , ה לש תורבטצהה - SP ה יאתש ךכל המרג - SG סורקל וליחתה ( תורבטצה
ה יאת רובע םילקימיכה - SG )

ילאניפסה ירוטביהניאה םזינאכמה דוביא = רעשה תירואית .

תירוחאה ןרקה יאת לש רתי תוררוע

ירפירפ קזנ ןיאשכ םג באכב היילע .

תורבטצהל םימרוג םיינורכ םיבצמ SP ה יאתו הרדשה טוחב - SG תלוכיו םיסרהנו םימלענ טא טא
תלטובמ ידכ דע הנטק באכ תיחפהל רעשה תירואית .
ןכל , תוינורכ תויעבב , ב לופיט - TENS תתל שי ורטקלאב לפטל םיצור םאו רוזעי אל רצ סלופ םע
רתוי בחר סלופ בחור םע רתוי יביסרגא לופיט .

יפרתורטקלא לופיטל תויצקידניארטנוק
▪ בל יבצוק
▪ דורי יבבל בצמ
▪ ןוירהב םישנ – תושעל רוסא TENS ןטבה לע .
▪ תיקדייח תקלד לע תודורטקלאה תא חינהל ןיא ( םוהיז שי וב רוזא ) .
▪ םייתכתמ םילתשל לעמ תודורטקלאה תא חינהל ןיא ( םוינטיט ילתש לעמ רתומ ) .
▪ הפושח חומ תמקרל לעמ תודורטקלאה תא חינהל ןיא .
▪ ה לעמ תודורטקלאה תא חינהל ןיא - Carotid Sinus ראווצה לש ימדקה קלחב .
▪ םילודיג – ב לופיט תתל רשפאו תטלחומ היצקידניארטנוק אל - TENS הלקהל ינפוס ןטרס יבלשב
באכב .היפרתורטקלא – ו םימרז יגוס - TENS
1
יפרתורטקלא לופיטב םימרז יגוס יפרתורטקלא לופיטב םימרז יגוס
T TE EN NS S = = T Tr ra an ns sc cu ut ta an ne eo ou us s E El le ec ct tr ri ic ca al l N Ne er rv ve e S St ti im mu ul la at ti io on n

רישכמ TENS ןטק
ארקנ היפרתורטקלאב יסיסבה רישכמה TENS , םינטק םירישכמ ולא , לועפתל דואמ םיטושפ
היצקנופה תניחבמ םילבגומו .
ןיפוליח םרז םינתונ הלא םירישכמ ( AC ) ספאל הווש עצוממה םרזה רשאכ .
דואמ ןטק סלופ ךשמב םינתינ םימרזה – מ ןטק - 200 ורקימ - תוינש , םירישכמ לש סלופה בחורש ךכ
הלוחב לופיטב קר םיאתמ הלא HAD .
רוחבל ןתינ Asymmetric Biphasic Current = הווש וניא םרזה עצוממ ובש ןיפוליח םרז
ספאל , רועב לק םדואל םורגל לולעש יביסרגא רתוי טעמ םרז והז .
םייללכ םינותנ :
▪ סלופ בחור : 40-250 ורקימ - תוינש .
▪ תורידת : 2-200
▪ תילאמיסקמ הדוטילפמא ( המצוע ) : 50-100 ילימ - רפמא
▪ ןעטמ תניחבמ לבגומ – כ דע - 18 ורקימ - ןולוק .
▪ היצלודומ תורשפא
▪ םיבאכ תדרוהל םישמשמ , ל קר םילבגומ - HAD ( רעשה תירואית תא קר ליעפמ ) .
▪ א םימרז - היצטילדוזאול םימרוג םיירטמיס .

היצדומוקאה טקפא / היצטפדא
" ביואה " סמ ' 1 היצדומוקאה טקפא אוה יפרתורטקלא לופיט לש .
היצטפדא = םיוסמ יוריגל הבוגתכ הלועפ ילאיצנטופ תוריל קיספמ רוטפצר ובש בצמ .
עובק יוריג םדאל םינתונ רשאכ ( סלופ בחור , םיעובק המצוע ) תוליעפה תא םיטילקמו
רועב םירוטפצרונאכמב :
▪ Rapidly Adapting Receptor – אוה יתלחתהה ןמזב קר
חאו הלועפ ילאיצנטופ הרוי " היצדומוקאה טקפא תובקעב קיספמ כ .
םיעובק םינייפאמ לעב עובק יוריג הז גוסמ םירוטפצרל םינתונ םא ,
כ ירחא - 20 פ תוריל קיספי רוטפצרה תוינש " יוריגל ביגהל קיספיו פ .
האלמ הקספהל דע תיתגרדה איה יריה תקספה .
▪ Slowly Adapting Receptor – רוטפצרה לש יריה תורידת
ךישממ יריה ךא ןמזה םע תדרוי . עובק יוריג ןמזב , ירי רדת
ירמגל קיספי אל םעפ ףא לבא דרי הלועפה ילאיצנטופ .
רבגמ ןיא םייטיאה םירוטפצרב , לש טלובה ןייפאמה והז
באכל לגתסהל םלועל רשפא יא ןכלו יטיאה רוטפסיסונה .
יוריגה תא םיקיספמשכ , קסופ הלועפה ילאיצנטופ ירי .

יביטפצר הדש לדוג

Large Small
יפיפוג
צאפ ' יני
( קזח עגמ )
יפיפוג
רנזיימ
( לק עגמ )
Fast
A
d
a
p
t
a
t
i
o
n

Ruffini
Endings
( םוח )
Merkel's
Disk
( Touch )
Slowly

םירוטפסיסונה םה םייטיא יכה , דרת אל הלועפה ילאיצנטופ לש יריה תמר עובק םרזב םתוא הרגנ םא
 היצטפדא ןיא .
היפרתורטקלא – ו םימרז יגוס - TENS
2
היצטפדא תעינמל תוטיש = Fast Modulation
▪ סלופ בחור יוניש – רטמרפל ביבסמ לופיטה ךלהמב סלופה בחור תא תונשל רישכמב היצפוא
ןמזה לכ הנתשמ יוריגהש ךכ עבקנש .
▪ תורידתב יוניש ( Pulse Rate ) – רישכמב ונרחבש תורידתה ביבס תויורידת ןיב רבוע רישכמה .
▪ המצוע יוניש
▪ המצועב יוניש לש בוליש , וב רדת םג תונשל ןתינו סלופ בחורב - תינמז .

נה תויצלודומה לכ " ע ןה ל " הלוחב לופיטב רקיעב רוטפצרה לש היצטפדא עונמל מ LAD .
םע הלוחב לופיט לש הרקמב HAD םירוטפסיסונה תא לעפשל םיניינועמ ובש , היצטפדאל ששח ןיא .
לפוטמ LAD היצטפדא רבע אל המצועה תא תולעהלו ךישמהל לוכיש שיגרמו םרזה תא שיגרמ אלש
םיניפרודנא לש השרפה הליחתה אלא .

ע תידימת תוליעפב בצעה תמקר תא תרמוש היצלודומה " היצטפדא רשפאתת אלש מ .
תדרוי םרזה תמצוע רשאכ , ע ליבקמב הלוע סלופה בחור " םרזה לש היגרנאו הובג ןעטמ לע רומשל מ .

Burst TENS
גוסמ היצלודומב Burst ינשל דחא הלועפ ילאיצנטופ רורצ ןיב הקספה שיו ךתחנ ונרחבש םרזה .
וז היצלודומב ןורתיה – לגתסהל םירוטפצרה לע השקמ ( םרז שי יכ , הקספה , םרז ... ) .
לש םינוש םיגוס םנשי Burst – ונומ - יבו יזאפ - יזאפ .
תוכומנ תומצועב רבודמ רשאכ םג דואמ יביסרגא םרז והז .
ה - Burst ה תומר תא הלעמ - β תמועל חומב םיניפרודנא TENS היצלודומ אלל .

תוירשפאה תויצלודומה לכ תורמל , היצלודומל םילגתסמ םירוטפצרונאכמה תמיוסמ הפוקת ירחא
היצטפדא םירבועו – ע איה וז היעב לע רבגתהל הדיחיה ךרדה " ע המצועה תאלעה י " ךשמב לפוטמה י
לופיטה .
םע הלוחב HAD הליגר היצלודומב שמתשנ ( אל Burst ) , ליחתמ אוהו רפתשמ הלוחה לש ובצמשכו
ל ךופהל - LAD תיצלודומל ריבענ Burst רתוי תיביסרגא איהו רחאמ .
▪ Current Modulation S = טרדנטס . יוניש אלל רחבנש םרזה
▪ Current Modulation M = הליגר היצלודומ . םירטמרפה לכ לש תילאמודנר היצלודומ תעצבתמ
▪ Current Modulation B = Burst

Interferential Current ( IFC )
כ ינפל הנושארל גצוה הז גוסמ םרז - 40 הנש .
ןיפוליח םרז לש הרוצב ףיצר ילדיאוסוניס לג לע רבודמ ( עצוממ םרז = 0 .)
םרוז םרזה רשאכ , הלוע ותמצוע ( הנתשמ הדוטילפמאה )  דרוי זאו אישל עיגמ .
ה - IFC הנתשמ ותמצועו רחאמ ערפומ םרז םג ארקנ . מ השעמל רצונ םרזה - 4 תודורטקלא :
2 המקרה ךותב ילדיאוסוניס לגב םרז םרוז ןהניבש תודורטקלא .
2 ב תואצמנש תופסונ תודורטקלא - 90˚ םרז םרוז ןהניב םגו תונושארה תודורטקלאל .
רחא ישילש םרז רצונ םימרזה ינש ןיב שגפמה םוקמב = םרז Interference .
שגפמל עיגהש ןמזב לג לכ היה ובש םוקמב היולת שגפמב רצוויתש םרזה תמצוע – םימרזה םא
הדוטילפמאה אישב םהינשש ןמזב ושגפי  הלופכ היהת רצוויתש םרזה תמצוע . ושגפי םימרזה םא
ילילש אישב ינשה וליאו אישב םהמ דחא רשאכ  ספאל הווש היהי םרזה .
הנוש דימת היהת םימרזה תורידת םא ספאל הווש היהי רצונש םרזהש ךכמ ענמיהל ןתינ , אלש ךכ
עובק ספא לש בצמ רצוויי .
גודל ' : תורידתב דחא םרז 4000Hz ינשה םרזהו 4100Hz  ךכ היהת םימרזה ינש ןיב המיכסה
ותמצועב הנוש היהי םרזה ןמז תדוקנ לכבש , סלופה בחורבו רדתב – היצלודומ לש גוס םצעב יהוז .
תועצמאב םג וז היצלודומ עצבל ןתינ םישדחה םירישכמב 2 תודורטקלא , דבלב דחא םרז םע , רצונ
ה לש קיודמ קתעה אוהש םרז - IFC = Bipolar Electrode Interferential .
ב - IFC דימת היהי דחא םרז יסאלקה 4000Hz ןטק ינשה םרזהו / ונממ לודג .
היפרתורטקלא – ו םימרז יגוס - TENS
3
השעמל םירצונ 2 םירדת :
1 . Amplitude Modulated Frequency ( AMF ) = הלוע הדוטילפמאהש םימעפה רפסמ
ספאל תדרויו = תחא היינשב םלש לג עיפומ םימעפ המכ = םירדתה ןיב שרפהה .
2 . Carrying Frequency = הליגרה תורידתה , לוגיעה ךותב ימינפה רדתה = ןיב עצוממה
םינושארה םימרזה ינש לש םירדתה ינש { (4000+4100)/2 }
ה היפרתויזיפב - AMF בושחה רדתה אוה .
ה תליחתב - IFC דבוע אל רוטפצרהו רחאמ ספא איה המצועה , דע הלדגו תכלוה המצועה םשמ
רוטפצרה לש הלועפה לאיצנטופ ףסל םיעיגמש  לכ AMF פל םרוג דחא " הנרבממב דחא פ .
ה - AMF רוטפצרה ךותב םירצונ הלועפ ילאיצנטופ המכ רמוא השעמל .
םע הלוח HAD  הש ךכל גאדנ - AMF הובג היהי , לעמ 100Hz .
םע הלוח LAD  רתוי ךומנ רדת , 50Hz הטמו .
רתוי הובג רדתהש לככ  רתוי ךומנ סלופה בחור  יביסרגא תוחפו יביטקלס רתוי םרזה .
סלופה בחור בושיח :
sec 250
4000
000 , 000 , 1
4000
1


 
Hz Hz
1=1000milli=1,000,000μ (micro)

לש םרז 250μsec ןיב לובגב אצמנ HAD ל - LAD ( ל רתוי םיאתמ - HAD .)

לבקה תדוגנת = X – לבק לכ ( רועה ללוכ ) םרז וכרד םיריבעמ רשאכ , םרזל דגנתמ אוה ןושאר רבד
( X םהוא תודיחיב דדמנ Ω )
םרזה תורידת = f
המקרה לש לוביקה תלוכי עובק = C

ל םרזה תורידת ןיב רשקה - X – רתוי ההובג םרזה תורידתש לככ , רועה תדוגנת תא םידירומ ; ןכל
ה לש ףסונ ןורתי - IFC רדוחש םרזל בשחנ אוהו תיטמרד הרוצב רועה תדוגנת תא דירומ אוהש אוה
המקרה קמועל תיסחי תולקב .

2/5 Current – םרז Trabert
ונומ לג והז - עבורמ יזאפ . לש סלופ בחור לעב 2 ילימ - ו תוינש - 5 ילימ - הקספה תוינש .
םע םילוחל םיאתמש דואמ יביסרגא םרז והז Very Low Actuality , תומכב םיניפרודנא ררחשמ
הלודג .
םיסלופה תורידת = 1000/7=143Hz
לגה בחור = 7 ( 2+5 )
ל רתויב ץלמומה םרזה והזו יביטקלס וניא םרזה - LAD . ל הווש ונניא ולש עצוממה םרזה - 0 היהת ןכלו
תודורטקלאל תחתמ תימיכ הבוגת  ע " היהי לופיטה ךשמ תימיכ היווכ עונמל מ 10 רתויה לכל תוקד
( רחאל ינשה דצל ךפהתי םרזהש ךכל םורגתש היצפוא ןווכל ןתינ םירישכמה ןמ קלחב 10 לש תוקד
לופיט ) .

fC
X
 2
1

היפרתורטקלא – ו םימרז יגוס - TENS
4
Diadynamic Current – דרנרב םרז
םרזל המוד 2/5 הקספה וירחאו לג שיו רחאמ , עבורמ אלו לוגע םרז אוה דרנרב םרז לבא .
סלופה בחור = 10 ילימ - תוינש = 10,000 ורקימ - תוינש  רתויב יביסרגא םרז , תויומכ רורחשל םרוג
םיניפרודנא לש תורידא .
שי סלופה ירחא 10 ילימ - הקספה תוינש .
רדת = 1000/20=50Hz
ונומ לגב ןייפואמ יסאלק דרנרב םרז - ילדיאוסוניס יצח יזאפ .
דרנרב םרזל תונוש תויצלודומ ןנשי – ןה תויצלודומה לכ " קחשמ " המצועו רדת םע :
▪ MF ( ונומ םרז - זאפ ) – לש סלופ בחור 10 ילימ - תוינש ; לש הקספה 10 ילימ - תוינש .
▪ DF ( יד םרז - זאפ ) – תוקספה אלל םרזה ותוא .
▪ CP – יד לש היצלודומ - זאפ – ונומ - זאפ – יד - זאפ ....
▪ CPid – ונומ ןיב רבעמו הדוטילפמא יוניש - ידו זאפ - זאפ .
תוירשפאה תויצלודומה לכב , לופיטה תויביסרגא תא ביתכמש אוה סלופה בחור .High Voltage Current
ונומ םרז - לעב יזאפ 2 ל דעוימש הקספהו םידדוחמ םיקיפ - 2 הלועפ ילאיצנטופ .
סלופה בחור ( םיקיפ ינש לש ) אוה 100 ורקימ - תוינש  יביסרגא אל םרז .
סלופה בחור תניחבמ איה לש תונידעה , ונומ םרז והזש הדבועה ךא - יביסרגא טעמל ותוא תכפוה יזאפ
רתוי ( ןיב לובגה לע HAD ל - LAD .)


היפרתורטקלא – ו םימרז יגוס - TENS
5
Galvanic Current
רשי םרז ( DC .)
לופיטב קר אלא באכל לופיטב הז םרזב םישמתשמ אל Iontophoresis ( המקרל תופורת תרדחה ) .

Russian Current
ילדיאוסוניס לג , ןיפוליח םרז .
לש רדת 2500Hz  סלופ בחור = 400 ורקימ - תוינש . יביסרגא טעמ םרז והז .
באכ תדרוהל אלו םירירש קוזיחל קרו ךא הז םרזב םישמתשמ .
היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
1
E El le ec ct tr ri ic ca al l M Mo ot to or r S St ti im mu ul la at ti io on n


באכ יבצמב תירוטומה תכרעמה תוגהנתה
תיביטפסיסונה תכרעמהמ תעפשומ תירוטומה תכרעמה . עמה ' םזאפסב באכל הביגמ תירוטומה
ע ירירש " העונת עונמל מ .
ה יאת םיאצמנ תימדקה ןרקב - α Motor Neuron םירירשה תא רבד לש ופוסב םירגמש .
חומל הלוע תיביטפסיסונה היצמרופניאה , ה לע יארחאש תימדקה ןרקה לע ןוריונרטניא םג ונשי ךא -
Spinal Reflex . תימדקה ןרקב םייתסמש ירוטטיסקא ןוריונרטניא והז , ה תא ליעפמ - αMN ל םרוגו -
Flexion Withdrawal Reflex , רמולכ – םירוסקלפ םירירש ליעפמ .
אמגוד : לאמש לגר םע ץענ לע הכירד  טוחב תירוחאה ןרקל תרדוח תירוטפסיסונ היצמרופניא
לאמש דצב הרדשה  לאמש לגרב םירוסקלפה תא ליעפי ירוטטיסקא ןוריונרטניא  ףופיכל םרוג
ע לאמש לגר לש םירוסנטסקאה םירירשל ירוטביהניא ןוריונרטניא שי קוידב ןמז ותואבו לאמש לגר " מ
היסקלפ עצבל חילצת הפגהש .
ףסונב , ןרקל הצוחש רחא ןוריונרטניא םיליעפמ העוגפה הפגהמ םיעיגמש םירוטפסיסונ םתוא
ידגנה דצב תימדקה ( ינמיה ) לע דומעל חילצי םדאהש ידכ םירוסנטסקאל ירוטטיסקא ןוריונ ליעפמו
לגרה = םירוסקלפל ירוטביהניא ןוריונ ןמזה ותואבו בוצייל . תראשנש לגרה בוציי לע יארחאש סקלפרה
ארקנ עקרקה לע : Crossed Extensor Reflex .
דחא טנמגסב ליחתמ םנמוא סקלפרה ( עגפנש טנמגסב ) , לעמ דחא טנמגס םג ליעפהל לוכי אוה ךא
תחתמ דחאו ( םינוש םיטנמגס המכב םיבשוי הפגה לש םירוסקלפהש ללגב ) .

יטוקא באכ ןמזב , הלועפ ילאיצנטופ םירוי םירוטפסיסונה , םירוטפסיסונה העוגפ המקרהש דוע לכ
פ תוריל םיכישממ " ירירש םזאפסל םרוג הזו הרדשה טוחב תימדקה ןרקל פ , ירוסקלפ םזאפסל רקיעב
( תיגולויזיפוריונ איה םזאפסל הביסה ) .

לש םזינאכמ Muscle Spasm
םיימינפה םירביאהמ דחאב העיגפ שי רשאכ , םיאתמה טנמגסב תירוחאה ןרקל חוודמ רוטפסיסונ 
ב הלעמל הלוע היצמרופניאה - Spino-thalamic tract , ןטבה ירירשל תרבוע םגו םד ילכ תצווכמ
םירוסקלפה ( Rectus Abdominis ) – הפירח ןטבל םרוג ( = השק ןטב )  דואמ קזח םזאפסל םרוג
ןטבה ירירש לש . יגולוריונ רוקממ אוה ינושארה םזאפסה לש ורוקמ - יגולויזיפ .
ןמז ךרואל תכשמנ היצביטקאה םא , ארקנ אל רבכ הז Flexion withdrawal reflex םזאפס אלא
ירירש . ןמז ךרואל , רירשה ךותל םדה תקפסאב הנטקהל םורגל לוכי םזאפסה .
היצסקלרב אצמנ אוהשכ רקיעב םד תקפסא לבקמ רירשה , לש הימכסיאל םורגל לוכי םזאפסהו
רירשה  תדירי PH םיטילובטמ לש הובג זוכירו ; PH רצונ זאו םירוטפסיסונ ומצעב לעפשמ ךומנ
Pain / Spasm Cycle :

היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
2
ויזיפב ' ע םזאפסה תמר לע עיפשהל ןתינ " םומיח י / גאסמ ,' ע הימכסיא לע םג עיפשהל רשפא " י
םדה תמירז תרבגה . םירוטפסיסונה לע עיפשהל ןתינ היפרתורטקלא תועצמאב .

יגוס Motor Neurons / הרדשה טוחב תימדקה ןרקב תוירוטומ תודיחי :
םיברועמ םה ףוגב םירירשה לכ טעמכ – Slow & Fast Twitch .
▪ ה יביס - ST רתוי םייטיא םה , תופייע ינפב רתוי םידימע םג ךא ( Fatigue Resistance .)
כ לש תורידתב ינטט ץוויכל םיסנכנ - 30Hz ( 30 פ " היינשב פ ) . ה - α
2
לש רדתב הרוי םתוא בבצעמש
30 ץרה .
▪ ה יביס - FT תוריהמב םיפייעתמ םה ךא ההובג המצועבו רהמ םיצווכתמ ( אוה היגרנאה רוקמ
הזילוקילגב ) .
לש רדתב ךרעב ינטט ץוויכל םיסנכנ 50Hz .
יביסל ביבסמ םדה תקפסא FT יביסל ביבסמ היצזירליפקה תמועל תלבגומ דואמ איה ST .

תונושאר וסיוגי תוירוטומ תודיחי לש גוס הזיא ?
ןמנה לש לדוגה ןורקיע יפל , ה תא םיסייגמ םדוק - ST Motor Units .
ה לכ תא םיסייגמ רשאכ - ST ה תא סייגל םיליחתמ - FT ךרוצ שיו הדימב .
דבוע ןמנה לש לדוגה ןורקיע ביאכמ יוריג לש בצמב םג :
ביאכמ יוריג שישכ / ןשפסיסונ  ה וסיוגי םדוק - ST חא קרו " כ FT ( רידא ןשפסיסונ שי ןכ םא אלא ,
דחיב םלוכ וסיוגי זאו ) .

α1 Motor Neuron α2 Motor Neuron
FT ST
-90mV
פ ףסל עיגהל ליבשב " ךירצ פ
הד תושעל - לש היצזירלופ
35mV .
-70mV
הדב ךרוצ שי - לש היצזירלופ
15mV פ ףסל עיגהל ידכ " פ .
Resting Potential

המקרל ןטק קזנ שי םא – הלועפ ילאיצנטופ םירוי םירוטפסיסונה , םימרוג ןכלו הובג רדתב אל ךא
הדל - הנטק היצזירלופ ( כ - 20mV )  ה יביס - ST ה אלו םזאפסב ויהי - FT .
תאז תמועל , ה יביס םגש ךכל םורגי אוהו יתועמשמ קזנה םא - ST ה יביס םגו - FT םזאפסב ויהי
ןמז ךרואל  ה יביס - FT המ ןמז רובעכ , תויגולויזיפה םהיתונוכת בקע , ץוויכב דומעל וחילצי אל
ופפורתיו , ה ךא - ST וכישמי .
יביסב ךשוממ םזאפס לש תוכלשהה ST לש םזאפס אלל FT :
יביס ןיב סחיה תא םיקדוב רשאכ ST ל - FT ה יכ םיאצומ דאווקה ישאר תעבראב - VMO תא ךשומש
יביס הברה וכותב ללוכ תילאידמ הקיפה FT , ךרבב היעב שי םאש ךכ , תילרטלו הלעמ ךשמית הקיפה
ה יביסו רחאמ - FT ב - VMO יביסב רקיעב םינייפואמ דאווקה ישאר רתי וליאו דואמ רהמ ופייעתי ST
ךשוממ םזאפס ירחא םג לועפל וכישמי םהו = דאווקה ירירש דוקפתב ןוזיא רסוח .
ל םימזינאכמה דחא יכ קיסהל ןתינ ןאכמ - Patello-Femoral Syndrome יא אוה - ה לש הקיפס -
VMO יביסמ יושע ובורש הדבועה עקר לע FT ודיקפת תא עצבמ וניא אוהו .
ילאמרונ בצמב – VMO ךרבה רושיי ןמזב המינפ הקיפה תא ךשומש דיחיה אוה , אוה ןיקת בצמב ןכלו
םישארה ראשמ רתוי קזח דובעי ( לשמל Vastus Lateralis .)
ךרבב היעב שי רשאכ , בו תילרטל הטונ רומאכ הקיפה - EMG ה תדובע ןיב םיסחי ךופיה תוארל ןתינ -
VM הו - VL  VL לגרה רושיי ןמזב רתוי קזח דובעי .
לש קוזיח תושעל ןתינ VMO יביטקלס ילמשח יוריג תועצמאב .


היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
3
םוכיס – תירוטומה תכרעמהו באכ :
▪ ע םילניפס םיסקלפר לש לועפש " יטוקאו רצק יוריג תועצמאב םירוטפסיסונ י .
▪ םיירוטומ םינוריונ לש תינורכ היצביטקא לש האצות וניה ירירש םזאפס .
▪ גוסמ רירש יביסב תיטקל הצמוח תורבטצה עקר לע רירש יבאכ FT .
▪ יביסב םזאפסה קספי המ ןמז רחאל FT תירירש תופייע עקר לע , גוסמ םירירשב םזאפסה ךשמיי ךא
ST .
▪ ירירש ןוזיא רסוחל ירשפא םזינאכמ :
- רתי תוליעפ ( ינורכ ירירש םזאפס ) גוסמ רירש יביס לש ST .
- לש תוליעפ תתו תופייעתה FT .
- ותוא תפטועש רוביחה תמקרו רירשה תמקרב םייגולופרומ םייוניש ושחרתי ןמז ךרואל .
- גוסמ םירירש לש רוציק ST ( טננופמוק ילעב םירירש וא ST תיסחי הובג ) .
- רוביח תמקרב יוניש .

ךשוממ ןמז ךשמנ ירירש םזאפס םא , רצקתי רירשה רבד לש ופוסב – םירמוקרס דבאי אוה .
לכ ךרואל קרפמה תא םיליעפמ אלו הדימב דואמ רהמ וכרואמ דבאלו רצקתהל הייטנ הנשי םירירשל
העונתה חווט .
רצקתמ רירשה רשאכ , תורצקתמ רירשה תופיטע םג , לש וכרואל המצע תא המיאתמ רוביחה תמקר
רירשה , הכרוא תא תונשל ןמז רתוי הברה הל חקול לבא ( ןיב 1/2 הנשל הנש ) .
רצקתהש רחאל רירש חותמל םיניינועמ רשאכ , ךות 3-6 רפסמב יוניש תוארל לכונ תועובש
םירמוקרסה , רוביחה תמקר תא ךיראהל דואמ השק לבא ( םידיג , םויזימודנא , םויזימירפ ... ) .
תוריהמב תונתשהל תלגוסמש תיטסלפ דואמ המקר השעמל אוה רירשה .
רצוקמ רירשה רשאכ – הליעי אל הדמעל עיגמ רירשה , הרישק ירתא קיפסמ ןיא ; ךרדה הזכ בצמב
רירשהמ םירמוקרס לש הדרוה איה החונמ בצמל רירשה תא ריזחהל רתויב הליעיה .
ולש תכראומה הדמעב רירשה רשאכ – ןיזוימה לומ אצמנ אל ןיטקאה ; ביגי רירשה הזכ בצמב
ב םירמוקרס תפסוהב - Z Lines .

Biological Turnover = ףוליח ןמז / המקרה תושדחתה
םיוסמ ןמז ךות תופלחתמ ףוגב תונושה תומקרה לכ , גודל ' :
▪ רובעכ תשדחתמ רועה תמקר 3-4 םימי .
▪ ךותב םימודא םד יאת 120 םוי .
▪ Muscle Protein ךות 2-3 תועובש .
▪ הנש ךות עצוממב תשדחתמ רירשה תא תפטועש רוביחה תמקר – רירש חותמל םיצורשכ ןכל ,
ירקיעה ליבגמה םרוגה תא תווהמ רירשה תופיטע .

ןמז ךרואל תרצוקמ הדמעב אצמנ םדא רשאכ – םירמוקרסה תומכב הדירי היהי ןושארה יונישה
רירשב , הנשל בורק ךישמי רצוקמ היהי רירשה ובש ןמזה ךשמ םא לבא , תמקרב םייוניש םג ושחרתי
החיתמה לע דואמ ושקיש רוביחה .
ירוטמלפניא ךילהתל וא רוביח תמקרב ערקל םימרוג םא , הלודג יד תוריהמב שחרתי יופירה ךילהת –
ךות שדחמ הנבת המקרה 3-4 םימי – גודל ךכל םורגל ןתינ ' ע " י DFM םילצנמו תקלד המקרב רצויש
רוביח תמקר לש הריהמ היינבל יתקלדה ךילהתה תא .
שרפומו רחאמ הריהמ הלידג היהת תירוטמלפניא הבוגתב Growth Hormone .

היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
4
תועצמאב ירירש ץוויכ רצונ דציכ Electrical Motor Stimulation ( EMS ?)

םיחינמ 2 ה לש ןוסקאה רבוע םהב םירוזאה לע תודורטקלא - α Motor Neuron  יוריג םינתונ
פל םרוגש ילמשח " ןוסקאב פ  ל עיגמו םרוז הלועפה לאיצנטופ - Motor End Plate  םרוג
רירשה לש תוצווכתהל רבד לש ופוסב .
יביסרגא ץוויכב ץווכתמ רירשה , פ ונשי ךא " ינשה ןוויכל םדקתמש ףסונ פ  םרוג אלו אמוסל עיגמ
טקפא םושל ( פ " םיטירדנדל אמוסמ רבוע אל הלועפה פ ) . דחוימב הובג הלועפה לאיצנטופו הדימב ,
ןוסקאל עיגי אוה - פל םורגיש קוליה " ףסונ פ ( וילא עיגמ אל הז םירקמה בורב ) .

ל לופיט תוטיש - Muscle Stimulation
▪ ונומ הטיש - תירלופ – הנטק הדורטקלא = תיביטקא ; הלודג הדורטקלא = תיביסאפ .
יפיצפס רירש יוריגל המיאתמ וז הטיש .
הלודג הדורטקלא – ירוטומה בצעה לע ( גודל ' : לש יוריגב ECRB ה לע הדורטקלאה - Radial N. ב -
Radial Groove .)
הנטק הדורטקלא – ה יבג לע - Motor Point רירשב , רירשה תא רדוח ןוסקאה וב םוקמה והז .
דב תאצמנ רירשה לש תירוטומה הדוקנה " הבע יכה רירשה וב םוקמב כ ( דב " רירשה זכרמ ןיב כ
ןוילעה שילשל ) .
קנה לע קוידב הדורטקלאה תא םיחינמ רשאכ ' תירוטומה , ץוויכל םורגת תיסחי הכומנ המצוע םג
רירשה לש לודג .
הלודגה הדורטקלאה ( תיביסאפ ) בצעה וב םוקמבו בצעה לש רתוי ילמיסקורפ קלחב תויהל הכירצ
רועל בורק יד רבועו יחטש .
לש אמגודב ומכ תיביסאפה הדורטקלאה תחנהל םיאתמ םוקמ ןיא םא Musculocutaneous
Nerve ה תא בבצעמש - Biceps , יחשה תיבב אצמנו , טנמגסב הדורטקלאה תא םקמל ןתינ
הרדשה טוחב םיאתמה .
▪ יב הטיש - תירלופ – 2 לדוגה ותואב תודורטקלא .
זחאה לע היינש הדורטקלאו לחתה לע תחא הדורטקלא – רירשה ךרד רבוע םרזה ( ךילומ רירש
רועמ בוט רתוי הברה ) . רירשל ךפוה דיגה וב םוקמה אוה לחתה ; ךפוה רירשה וב םוקמה אוה זחאה
דיגל ( םצעל דיגה רוביח םוקמב אל ) . םירירש תוצובק לש יוריגל המיאתמ וז הטיש .
פ תרבעה " רירשה תא בבצעמש בצע ךרד פ  רירשה ץוויכל םרוג .

ונומה הטיש לש ןורתיה - םיוסמ רירשל תויפיצפסה אוה תירלופ .
יבה הטישה לש ןורתיה - תחא תבב םירירש תצובק ץווכל הלש תלוכיה אוה תירלופ ( רשפא יא לבא
יפיצפס רירש רוחבל ) .

ע םירירש יוריגל תויצקידניא " רצק סלופ בחור לעב םרז י

▪ היצטיליספ ( הלקה / הרזע ) םירירש ץוויכל
ב לופיט - EMS ינוצרה ןונגנמהמ רתוי קזח םירירש ץוויכל םרוג . רירשה תא םג הרגמ ילמשח יוריג
ה תא םגו - Intrafusal Fibers רתוי קזח ץווכתמ רירשה ןכלו ( רוטומ אמגה תא םצעב םירגמ
ןוריונ ) .
▪ Re-Education = םירירש תלועפ לש שדחמ דומיל
ךשוממ ןמז ךרואל היצזיליבומיאב םיאצמנ םירירש וב בצמ , חומל םרוג " חוכשל " תא םיליעפמ ךיא
רירשה ( סוביג ירחא חיכש ) . ה - EMS םירירש תלועפ לש שדחמ דומילל םורגל לוכי . תא םילעמ
ינוצר ןפואב ץוויכל ףרטצהלו תוסנל לפוטמהמ םישקבמ ןכמ רחאלו ץוויכ שי רשא דע םרזה תמצוע
( דב " שי כ 10 ו ץוויכ תוינש - 30 היפרה תוינש – היהי דימת סחיה 1:3 ףייעתהל הטונ רירשהו רחאמ
יפרתורטקלא לופיטב ; עצבל שי 20 תורזח ) .
היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
5
ילאנויצקנופ םירירש יוריגל תואמגוד :
▪ יסרוד לש חוכ רופיש - לש הרקמב םירוסקלפ Drop Foot .
▪ תירירש הטילש לש שדחמ דומילו היצטיליספ
- יא לש םירקמב - םירגוס לע הטילש – ילטינגורוא רוזאב תירירש הטילש .
- לגרה ףכ תותשק תאלעהל תירירש הטילש דומיל
- קוזיחל תניוצמ הטיש Adductor Hallucis .
▪ סיזואילוקס ןוקיתל ןומיא – רומקה דצב םירירש לש קוזיח ( לש עקר לע הניה תמקעהש הרקמב
םירירש תשלוח ) .
▪ ע לופיט " ה קוזיח י - Deltoid באסב - ףתכה לש היצקול .
▪ ירוסנטסקאה לע הטילש ם דיה ףכ לש .

ילאנויצקנופ םירירש יוריג לש תלעותה :
▪ םירירשה חוכ קוזיח וא רומיש .
▪ Kinesthetic Awareness – חומל תתלו רירשב חתמב היילע יהמ השוחתה תא לפוטמל תתל
ץוחנהו ןוכנה רירשה תא סייגל דומללו וז השוחת תא דומלל .
▪ רירשב רוביחה תמקר תוכיאו תומכ תאלעה .
▪ רירשה ךותל םדה תמירז תא הרגמ רירשב היפרהו תוליעפ .

ילמשח יוריג תועצמאב םירירש קוזיח תונורתי :
▪ כ לש סויג - 30-40% ינוצר ץוויכב רשאמ תוירוטומ תודיחי רתוי .
▪ תיסחי רצק ןמז קרפב ילאמיסקמ םירירש חוכב רופישל עיגהל ןתינ ( םירירשב רבודמשכ רקיעב
חוכב דואמ םישלח 0-3 ) , אוה םירירשה חוכ רשאכ ךא 3 הלעמו – לע ןורתי ןיא היפרתורטקלאל
ינוצר ץוויכ .


תונשל ןתינ יוריגה רדת יוניש תועצמאב / םיוסמ ביס גוס שיגדהל וא רירשה ביס גוס תא רמשל " לע -
ןובשח " ינשה ( לש יוסינה יפל Burke – ןיב בובצעה תפלחה Soleus ל - Gastro .)
הכומנ תורידתב ילמשח יוריג – 20-30Hz – םודא רירש ביס .
ההובג תורידתב ילמשח יוריג – 50-150Hz – ןבל רירש ביס רוציי .
רמולכ – תוצרפתה תלוכי לעבל וא רתוי ההובג תלוביס לעבל רירש ךופהל ןתינ .

ילמשח יוריגב , רירשל יוריג ףס תגשה עגרמ , ץוויכ חוכב לודג יונישל איבי םרזה תמצועב ןטק וניש
רירשה .

ינוציח יוריג אוה רירשל ילמשחה יוריגהשכ , דואמ קזח ץווכתי רירשה , אל סויגהש איה היעבה ךא
תואיצמב הרוקש המל המוד ( היצקנופל ) . רירשל הסמ ףיסומו היפורטא ענומ ילמשחה יוריגה , םא ךא
םיילאנויצקנופ תויהל םיניינועמ , ילאנויצקנופ לופיט םע יפרתורטקלאה לופיטה תא םילשהל שי .

תילאנויצקנופ הרוצב השענ אל ילמשח יוריג תועצמאב םירירש סויג , לש סויגה רדס יפל עצבתמ אל
תואיצמב חומה , ות הרגנ םא קר ןכלו " רתוי יתואיצמ סויגל רוזעי הז תילאנויצקנופ העונת עוציב כ
( גודל ' : ות דאווקה לש יוריג " הדימעל הבישימ רבעמ כ ) .

היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
6
םירירש קוזיח – הטיש
▪ םרזה תריחב –
- יב ןיפוליח םרז - יזאפ ( תימיכ העפשה ול ןיאו תיסחי םיענ םרז ) .
- ןיב סלופה בחור 0.1-1ms
▪ םרזה תורידת תריחב –
- הובג רדת – חוכ ןומיא ( לעמ 50 ץרה ) .
- ךומנ רדת – תלוביס ןומיא ( 20-30 ץרה ) .
▪ תודורטקלאה םוקימ –
- יב הטיש - תירלופ – םירירש תצובק
- ונומ הטיש - תירלופ – דדוב רירש .
▪ Ramp Time ( RT ) –
הלוע המצועה רהמ המכ דעל סחייתמה גשומ .
- RT רצק – תוריהמב הלוע המצועה ( ץרפתמ חוכ ) . םיצור רשאכ Speed Development
ל ןווכנ - RT דואמ ריהמ .
- RT ךורא – תיטיא ץוויכה תמצוע ( גודל ' : ה רירשל םיאתמ - Soleus .)

םרזה גוס תריחב :
▪ םרז Interferential ( IFC ) – כ ךרוצ ןיא ןכלו היצטפדא ענומ " הובג כ , םירירשב לופיטל ןיוצמ
לש רדתב AMF .
▪ ימרז TENS – יב םימרז - םיירטמיסא וא םיירטמיס םייזאפ – היעבה ךא םיליעי םימרז םה ולא
המצועב איה םהלש , דב קיפסמ וניא הלא םימרז לש םומיסקמה םג " כ .
▪ High Voltage – ונומ וניה םרזהש אוה הז םרז םע תויתייעבה - יזאפ .
▪ Russian Current – םירירש קוזיחב שומישל דואמ לבוקמ םרז . עיפומש ילדיאוסוניס םרז והז
2500 היינשב םימעפ .
תוקספהב ןתינ םרזה – 10 ילימ - ו םרז תוינש - 10 ילימ - הקספה תוינש ... – תענמנ םצעב ךכ
היצטפדא . לכ " תרובח " ב םיסלופ - 10 ילימ - פ תרצוי תוינש " ןוסקאב דחא פ  50 הלועפ ילאיצנטופ
רירשב תחא היינשב ורצוויי = יוריגל םיאתמ FT ( ןמאל םיניינועמ םא ST הקספהה תא לידגהל שי
יוריגל יוריג ןיב ) .

םירטמרפה תעיבק ירחא :
▪ ע יטיא ןפואב םרזה תאלעה " ותניחבמ ירשפאה םירירש ץוויכ םומיסקמל דע ומצע לפוטמה י ( שי
ריבסהלו לפוטמה תא דדועל " : לופיטה ןמזב באכב שוחלל ןיא , הקזח םירירש ץוויכ תשוחת אלא
דבלב "! ) .
▪ ךשמב רירשה ץוויכב םיכישממ 10 ע תוינש " רירשה ץוויכל לפוטמה תופרטצה ךות ילמשחה יוריגה י
( לגוסמ לפוטמהו הדימב םרזל המצוע ףיסוהל ןתינ ) .
▪ ןכמ רחאל , 30 היפרה תוינש / החונמ . רמולכ – לש סחיל םיעיגמ 1:3 ( ע " ושענש םירקחמ פ , אצמנ
רתויב ליעיה סחיה ) .
▪ םיכישממ 20 תוריהזב המצועה תא םילעמ תורשפא שיש םעפ לכבו םיצוויכ .

לופיטה ירחא , לש םיליגרה םימוטפמיסה תא לפוטמה שיגרי Muscle fatigue םישיגרמש ומכ
ליגר ןומיא ירחא .
לש סחי םישועשכ 1:1 היפרהל ץוויכ ןיב , רתוי עצבל רשפא יאו דואמ רהמ תירירש תופייעל םיעיגמ
מ - 10 תורזח .

▪ חוכ ןומיא – עצבל ץלמומ 2-3 יברמ םירירש יוריג עובשב םימעפ ( MVIC .)
▪ Endurance Training – עצבל ץלמומ 3-4 תת םירירש יוריג עובשב םימעפ - יברמ .
▪ רירשב תושקונ טעמו תוחיפנ לפוטמה שוחי לופיטה לש ופוסב .
היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
7
▪ ע םירירש קוזיחב שומישה " קיפסמ וניא םיילמשח םייוריג י , ע תילאנויצקנופ וקזחל םיבייח " יליגרת י
ויזיפ ' . יביטקאה לופיטה ינפלו רחאל סונוב ןיעמ םה םיילמשחה םייוריגה , הנודנ וז הטיש תרחא
ןולשיכל .

םירירש יוריגל ילמשח יוריגב שומיש תעב םיירשפא םיקזנ
▪ םיהשומ םירירש יבאכ – DOMS
▪ תירירש תושקונ
▪ םידיגב העיגפ
▪ רירשה תא תופטועש רוביח תומקרב העיגפ .
▪ רירשה לש היגולויזיפב םייוצר אל םייוניש ( ביסה גוסב יוניש ) .

םירירש יוריגב לופיטל תופסונ תויצקידניא – העונת רסוחמ האצותכ םיכוביס תעינמ
▪ םדה תמירז רופיש ( Pumping Action .)
▪ היצזיליבומיאה בלשב היפורטא תעינמ .
▪ בל תלוביס רופיש - הרדש טוח יעגפנ לצא האיר .

ע םירירש יוריגל תופסונ תויצקידניא " רצק סלופ בחור לעב םרז י
▪ םירירש ץוויכל היצטיליספ
▪ Re-Education
▪ םידיג תפלחה חותינ רחאל שדח רירש תלעפהו ןומיא ( Tendon Reconstruction ) – דומיל
שדחה רירשה תלעפהל חומה . ונומה הטישב םישמתשמ - תירלופ – ןפואב רירשה תא םיסייגמ
העונתל ףרטצהל לפוטמהמ םישקבמו יביטקלס . חוכ תפסות אלו שדחמ ןומיא ותרטמש ןומיא והז .
דב " חקול כ 6-8 יאמצע ןפואב ץוויכה תא עצבל ליחתמ לפוטמהש דע לופיטה תלחתה עגרמ תועובש .
- תטלחומ היצזיליבומיא לש םייעובשב ךרוצ שי דיג תפלחה ירחא .
- 2 דע 8 יביסאפ לופיט ירחא העונת יחווטב תיתגרדה היילע חותינה ירחא תועובש ( אלש ידכ
העונת יחווט לע רומשל ךא דיגה לע חתמ לעפוי ) .
- רחאל 8 יביטקא לופיטב ליחתהל ןתינ תועובש + EMS ( היפורטאה תא םקשי ילמשחה יוריגה
רירשב שמתשהל לפוטמה תא דמליו ) .
▪ םדה רוזחמ רופיש
▪ תויוקבדיה תעינמו תתחפה .
▪ ירפירפ בצע לש היסקרפורואנ
▪ הקיטסונגאידורטקלא .
▪ םייביטקא העונת יחווט תלדגהו הרימש
▪ תורוטקרטנוק תעינמ
▪ רפיה לע העפשה - תויטספסו סונוט ( = רפיה - יזכרמ עקר לע רירשב סונוט ) :
- טסינוגטנאה רירשל יוריג ןתמ ( Reciprocal Inhibition )
- תופייע דע םזאפסב רירשל יוריג ןתמ .
- בלושמ יוריג – טסינוגא / טסינוגטנא .

Inverse Myotatic Reflex
Myotatic Reflex = וצוויכל תמרוג רירש תחיתמ ( ץוויכה תבוגתל םימרוגש םה רירשה ירושיכ ) .
Inverse Myotatic Reflex = ה - GTO חתמ ישיגר םירוטפצר םניה ( ךרוא אלו ) םילעמ רשאכו
םידיגב חתמה תא , פ רדשל םיליחתמ םה " ירוטביהניא ןוריונרטניאל םימרוג ךכבו תירוחאה ןרקל פ
ל היציביהניא עצבל - α Motor Neuron ףפורתמ רירשהו = םזגומ ץוויכ ינפמ םידיגה לע הרימש .
רירשל קזח יוריג םינתונ יפרתורטקלא לופיטב  תלעפה GTO  ףפורתמ רירשה .
ףיצר יוריג םינתונ לופיטב ( 2 ףצרב תוקד ) הדיריל םרוג הזו ( דבלב תינמז ) םזאפסב .
חומב אוה יטיסיטספסה רוקמו רחאמ דבלב תינמז איה יטיסיטספסב הלקהה .

היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
8
בצעב העיגפ לש םירקמב םירירש יוריג

ירפירפ בצע לש היסקרפורואנ
▪ Radial Nerve Palsy = Saturday Night Palsy – לש קותיש אוה ינייפואה םוטפמיסה
דיה ףכ ירוסנטסקא ( Drop Wrist ) . ה לע ךשמתמ ץחלמ עבונ - Spiral Groove רבוע ובש
בצעה . פ ריבעהל קיספמ בצעה " הרטמה ירבאל תימדקה ןרקהמ פ .
▪ Bell's Nerve Palsy = Facial Palsy – ה רוזאב הלעתב רבועש סילאיצפה לע ץחלמ האצותכ -
Mastoid Process .
▪ CTS = Carpal Tunnel Syndrome – ה לע ץחל - Median Nerve לש קותישל םורגל לוכיש
ה - Thenar Muscles .
▪ Ulnar Nerve Palsy
▪ Drop Foot = Nerve Root Compression – בצע שרוש לע קסיד לש ץחלמ האצותכ .

היסקרפורואנ = ירוטומ בצעב רתויב הלקה העיגפה . ומכ השק המוארט רבוע בצעה לש ןוסקאה
הקזח החיתמ , לודג ץחל , הכמ ... הלועפ ילאיצנטופ ריבעהל קיספמ ןוסקאה המוארטהמ האצותכ
דבוע אל רירשהו .
היסקרפורואנ – םינייפאמ :
▪ ןילאימה תופטעמבו ןוסקאב תימוטנא העיגפ ןיא .
▪ תינוצר תיביטקא העונת עצבל תלוכי רסוח = קותיש .
▪ תויביטקא תועונת לש תילאקיזיפ הקידבב אלמ קותיש .
▪ רצ סלופ בחור לעב םרזל תילאמרונ הבוגת ( מ תוחפ - 10ms .)
▪ בחר סלופ בחור לעב םרזל תילאמרונ הבוגת ( לעמ 10ms .)
▪ היופצ הזונגורפ : הבוט , ךותב היופצ המלחהה 3 דע תועובש 3 ץחלה תדימל םאתהב םישדוח , וכשמ
קזנה תדימו .
▪ רירש תסמ לע הרימש איה לופיטה תרטמ ( היפורטא תעינמ ) .

איה הזונגאידה Mild Reaction of Degeneration רשאכ :
▪ תינוצר העונת ןיא
▪ בחר םע םגו רצ סלופ בחור םע םג ילמשח יוריגל תילאמרונ הבוגת שי .

סיזמטונוסקא ( Axonotmesis )
▪ ןוסקאב השק העיגפ ( אתה ףוגב העיגפ לע רבודמ אל ) – קזח ץחלמ האצותכ ןוסקאה לש אלמ ערק
תרחא תינוציח העיגפ וא תועש רפסמ ךשמנש .
▪ תערקנ אל ןילאימה תפטעמ וליאו ןוסקאה לש ימוטנאה ףצרב העיגפ שי .
▪ Wallerian Degeneration = Nerve Degeneration = Denervation – קלחה לכ
קותיש עקר לע היפורטא תמרגנו רמשנ ערקל ילמיסקורפה ( דואמ הריהמ היפורטאה ) . קלחה
ןוסקאה לש ילטסידה , הטמו ערקהמ , רבוע Wallerian Degeneration , םלענ ןוסקאה ( ךות 2-3
העיגפה עגרמ תועובש ) ע לכעתמו " םיגפורקאמ י  האלמ היפורטא רבוע רירשה ךכמ האצותכ .
ל דע רמשנ העיגפל ילמיסקורפה קלחה - Node of Ranvier ערקל לעמ דחא .
▪ לש בצקב שדחמ לודגל ליחתמו עוגפ וניא רמשנש ןוילעה קלחה 0.5 מ " םויב מ . שדחמ החימצה
רובעכ הליחתמ 3 המוארטהמ תועובש .
תפטעמה ךותל לדג ןוסקאה םא , ותוא בבצעיו רירשל עיגי אוה רבד לש ופוסב .

היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
9
סיזמטונוסקא – םינייפאמ :
▪ תינוצר תיביטקא העונת עצבל תלוכי ןיא = קותיש .
▪ ןיא רצ סלופ בחור םע ילמשח יוריגל הבוגת ( דע 1ms )
▪ שי בחר סלופ בחור םע ילמשח יוריגל הבוגת ( לעמ 10ms ) –
בצעה תא הרגמ אל בחר סלופ בחורב יוריג , רירשל תורישי ךלוה אלא .
▪ תינוניב הזונגורפ – ךותב היופצ המלחהה 3 הנש דע םישדוח ( ןכיה יולת
שדחמ חומצל בצעה ךירצ ןכיהל דעו העיגפה התיה ) .

סיזמטורואנ ( Neurotmesis )
▪ תפטעמה לש ערקב ףסונבו ןוסקאה לש אלמ ערקב תנייפואמש השק העיגפ .
▪ Denervation = היפורטא רבוע ןוסקאה לש ילטסידה קלחה .
▪ הבוט תוחפ הזונגורפ – תפטעמה לש הריפתב ךרוצ שי ( תפטעמ ןיא םא , ךא חמצי םנמא ןוסקאה
רירשה לש ונוויכב חרכהב אל ) .
▪ סיזמטונוסקאב ומכ , איה הנחבאה Severe Reaction of Degeneration – דח הנחבא ןיא
םהינש ןיב תיעמשמ , בחר סלופ בחורב םרזל קר הבוגת שיו קותיש שי םירקמה ינשב .
▪ היפורטא תעינמו תיתמוטפמיס קרו ךא איה יפרתויזיפה לופיטה תרטמ .
▪ המלחה לש תמיוסמ המר תיפצנ אל הנש רובעכ םא , המלחה היהת אלש ריבס .

Complete Reaction of Degeneration
▪ תקתושמ תיביטקא תינוצר הבוגת .
▪ ןיא רצ סלופ בחור םע ילמשח יוריגל תילאמרונ הבוגת .
▪ ןיא בחר סלופ בחור םע ילמשח יוריגל תילאמרונ הבוגת .
▪ רתויב העורג הזונגורפ .
▪ תואמגוד :
- וילופ – ןוסקאה לש היצרנגדל תמרוגש תימדקה ןרקה יאתב העיגפ שי וילופ תלחמב .
עגפנ אתה רשאכ , ןוסקאה לש הלידג ןיאו ךיפה יתלב אוה בצמה . בובצע לבקמ אל רירשה םא
הנשה ךשמב ירוטומ – רוביח תמקרל שממ ךפוה אוהו הכיפה אל היצרנגד רבוע רירשה
תיטורביפ . היפורטאה לש ךיפה יתלבהו יפוסה בלשה איה היצרנגד . הז בלשב , םינתונ םא םג
יפרתורטקלא ץוויכב םעט ןיא ןכלו ץווכתיש המ ןיא ילמשח יוריג .
Denervation Atrophy
תיטורביפ המקרל ךפוהו היצברנד רבוע רירשה תמיוסמ הפוקת ירחאו היפורטא שי הליחתב ( לופיט
ורטקלא ' הז בלשב רוזעי אל ) .
Nerve Sprouting and Reinnervation
ול ויהש הממ תויולצפתה רתויל לצפתמ אירב ראשנש בצעה הבש העפות . לש דיקפתה תא חקול אוה
העגפנש תירוטומה הדיחיה – ללחה תא אלממש ןוסקא , עוגפ ירמגל אל רירשהש ךכ .
העונתב קויד לש היעב שי דואמ הלודג תירוטומה הדיחיה רשאכש אוה ןורסיחה , היצנידרואוקב היעב .
םירקמב ומכ רבדה ותוא ראשנ יפרתויזיפה לופיטה ןכלו אל וא הרקי הז ךילהת םאה תופצל ךרד ןיא
םימדוקה .
Type II (or FT) Denervation
ןוסקאה לש ערקמ האצותכ רירש לש היצברנד תעפות , תודיחי ןה רתוי תועגפנש תוירוטומה תודיחיהו
גומ תוירוטומ FT .
יביסש תוארל ןתינ ST ה יביסמ רתוי םיבע יביטרנגד רירשב - FT רירשה ותואב .
Ach Hypersensitivity Due to Up-Regulation of Ach Receptors
ילאמרונ בצמב , ליטצאל םירוטפצרה - ל תחתמ םיאצמנ ןילוכ - Motor End Plate בצע לש ערק שישכו
ירוטומ , רירשה יבחר לכב םיחתפתמ ןילוכ ליטצאל םירוטפצרה – ארקנ הז ךילהת up-regulation .
רפיה תויהל ךפוה רירשה רירשב םירוטפצרה תפסותמ האצותכ - ןילוכ ליטצאל יביטיסנס .
ומצע תא ליצהל הסנמ רירשהש ךכמ האצותכ תשחרתמ העפותהש םיבשוח .
רפיהה בקע - תויביטיסנס , ליטצא לכ - תינוצר יתלב הרוצב ץווכתהל רירשל םורגי רוזאב רובעיש ןילוכ =
תיגולותפ העפות ( תויצלוקיספו תויצלירביפ םיארקנ םיצוויכה ) .
איה הזכ בצמב הנחבאה :
Severe Reaction of
Degeneration
היפרתורטקלא – Muscle Stimulation
10
Strength-Duration Curve
אירב רירשב , רתוי רצ סלופה בחורש לככ , ע רתוי ההובג המצועב ךרוצ שי " לש ץוויכל םורגל מ
רירשה . סלופה בחור תא םילעמש לככ , םיוסמ וטלפל םיעיגמש דע המצוע תוחפב ךרוצ שי ( ךרוצ שי
תילאמינימ המצועב ) .
▪ Rheobase = ילאמיסקמ אוה סלופה בחור םא םג רירש יוריגל השורדש המצוע םומינימ . לכ
ל תחתמ םרז לש המצוע - Rheobase ירירש יוריגל םורגת אל .
▪ Chronaxie = Rheobase x 2 = ליעי ילמשח יוריג תלבקל שורדה ילאמיטפואה סלופה ךשמ 
אוה ילאמיטפואה סלופה ךשמ 0.7ms ( ידמ ההובג המצוע שרוד אל לבא בחר יד סלופ ךשמ ) .
ה - Chronaxie אוה 0.7ms םלוכ לצא . ה - Rheobase םישנא ןיב תונתשהל לוכי , תומוקעה
םלוכ לצא ההז ראשנ י ִ סְ קָ נורְ כה ךא תונתשמ .

יפ הלוע יסקנורכה יביטברנד רירשב 100 בובצע םע רירש תמועל
( 70ms .)
לש סלופ בחורל תחתמ 10ms םישמתשמ ונא םהב םירישכמב הבוגת ןיא
לעמ לש המצוע ךירצו רחאמ 100 ילימ - רפמא .
העיגפ ןיא וא שי םאה הנחבא עצבל ןתינ היפרתורטקלא תועצמאב
תילנוסקא .

יביטברנד רירשב לופיט

יביטברנד רירשב לופיטה תרטמ :
▪ תעינמ / תירירש היפורטא תתחפה .
▪ ירירש ךות סיזאטסו תקצב תעינמ .
▪ ץווכתהל רירשה תלוכיו תושימג לע הרימש .

יביטברנד רירש לש לופיטה לוקוטורפ :
דואמ שלח ץוויכ אלא ינטט אל אוה ץוויכה ץווכתמ רירשהשכ = Vermicular Contraction ןכלו
ןיטולחל הנוש ילופיטה לוקוטורפה .
▪ ימוימוי לופיט ךירצמ ( תוחפל וא 3-4 עובשב םימי ) .
▪ עצוממב עצבל שי לופיט לכב 90 םיצוויכ ( םירקחמ יפל - ןיב 70 ל - 100 םיצוויכ ) .
▪ מ הובג תויהל ךירצ סלופה בחור - 10ms ( ילאמיטפואה = 70ms .)
▪ רירשב תושקונו תוחיפנ לש השוחת לפוטמה שוחי לופיטה ףוסב .
▪ ץווכתמה רירשה תשוחת תא שיגדהל שי , ה - Kinesthetic Awareness לופיטה ךלהמב .

היפרתורטקלא – םירישכמ
1
E EN ND DO OM ME ED D 5 58 82 2

ה רישכמ - Endomed 582 םע םילוחל רתוי םיאתמ HAD .
רישכמה רואית ( אבה דומעב הנומת )
▪ רישכמה לש ודיצב אצמנ הלעפהה גתמ .
▪ ( 31+32 ) המצועה ירותפכ

םרז גוס תריחב
▪ ( 18 ) ןוילע ילאמש ןצחל – םרז Interferential 4 תודורטקלא .
▪ ( 34+33 ) תודורטקלאל רוביח – ץורע 1 ו - 2 .
▪ ( 20 ) לאמשמ ישילש ןוילע ןצחל – IFC 2 תודורטקלא – שרודה םרזב 2 קר םירבחמ תודורטקלא
ןושארה ץורעה תא .
▪ ( 21 ) היינש הרושב ילאמש רותפכ – יב םרז - ירטמיסא יזאפ ( ילילשהמ הובג יבויחה ) .
▪ ( 22 ) היינש הרושב לאמשמ ינש רותפכ – יב םרז - ירטמיס יזאפ .
▪ ( 23 ) היינש הרושב לאמשמ ישילש רותפכ – Russian Current – אלא באכב לופיטל שמתשנ אל
ל קרו ךא - Muscle Stimulation .

הגוצתה ןולח
▪ ( 26 ) – ילאמש ןותחת רותפכה – הגוצתב ןולחל ןולחמ רובעל םירשפאמ הלאמשו הנימי םיציחה .
▪ ( 27 ) – לאמשמ ינש ןותחת רותפכ – ןולחב םירטמרפה תא ןווכל םירשפאמ הטמו הלעמ םיציחה
הגוצתה .

םרז Interferential
▪ ( 5 ) ב םירחובש רחאל - IFC , האישנה רדת עיפוי ןושארה ןולחב = 4000Hz .
▪ ( 7 ) AMF – םימרזה ינש ןיב שגפמה רדת והז , תועצמאב ותונשל ןתינו לופיטה עצבתמ וב רדתה
הטמלו הלעמל םיציחה .
יב םרזב רדתה תא הלענש לככ - יזאפ , לפוטמל רתוי םיענ היהי םרזהו רתוי רצ היהי סלופה .
▪ ( 8 ) תורידתה לש היצלודומה תדומע , ב םייוניש עצבל רשפאמ - AMF ונרחבש .
גודל ' : ונרחב AMF לש 200 ץרה , ונרחב היצלודומה תדומעבו 20 ץרה – לופיטה ךלהמב עוני רדתה
ןיב 180-200 ץרה .
▪ ( 9 ) מ דרת תורידתה תוינש המכ ךותב רוחבל רשפאמ - 200 ל ץרה - 180 ץרה . ןה תויצפואה :
1/30 = ךות דרוי 30 תחא היינש ךות הרזחב הלועו תוינש . ל םיאתמ - HAD דואמ ריהמ אל יונישה יכ .
6/6 – ל םיאתמ - HAD דואמ ריהמ אל יונישה יכ .
1/1 – ל םיאתמ - LAD ריהמ יונישהו רחאמ .
▪ ( 13 ) רמייט – לופיטה ךשמ תריחב ( הטמו הלעמ םיציחה םע ) . דב " העש יצחל םינווכמ כ , ןמז ךא
לפוטמה לש ותלוכיב יולת לופיטה .

יב םרז - ירטמיסא יזאפ
▪ ( 6 ) ורקימב סלופ בחור תריחב - הטמו הלעמ םיציחה םע ותונשל ןתינ תוינש .
▪ ( 7 ) רדת
▪ ( 8 ) תורידת תיצלודומ
▪ ( 9 ) רדתה לש היילעו הדירי היהת תוינש המכ ךות .
▪ ( 13 ) רמייט

היפרתורטקלא – םירישכמ
2
Muscle Stimulation
םרז תריחב IFC םע 2 תודורטקלא
▪ האישנה רדת 4000 ץרה .
▪ AMF – יביס יפל םירחוב ST ( ל תחתמ - 50Hz ) וא FT ( לעמ 50Hz ) , בלושמ = 50Hz .
▪ לע תורידתה היצלודומ תא םיריאשמ ןכלו היצטפדא תרבוע אל תירוטומה תכרעמה 0 .
▪ ( 12 ) תירוטומ תינכות תריחב :
- 2/7/1/25 – 2 רירשה תא ץווכלו תולעל המצועל חקולש תוינש .
7 ץווכמ ראשנ רירשה תוינש .
1 ררחתשהל רירשל חקול היינש
25 היפרה תוינש
- 2/10/1/50
- 2/20/1/80
▪ ( 30 ) הרחבנש תירוטומה תינכותה תלעפה – תליחתב דימ תירוטומה תינכותה תא םיליעפמ אל
לופיטה , ל המצועה תא הלעמ לפוטמהש ירחא קר אלא - Maximum tolerance תמצועל םיעיגמו
היוצרה ץוויכה .
ENDOMED 582
לש סחי 1:3 – תחא היינש לכ לע
שי ץוויכ לש 3 היפרה תוינש
היפרתורטקלא – םירישכמ
3
E EN ND DO OM ME ED D 5 58 81 1

םייביסרגא םימרז קפסמ הז רישכמ . םע םילוחל םיאתמ LAD .
בובצע אלל םירירשב קר עצבתת הז רישכמ םע םירירש לש היצלומיטס .

באכב לופיט
▪ ( 16 ) רתויב ןוילעה ילאמשה רותפכה – DIA – ונומ לוגע יצח םרז - יזאפ ( ל הווש אל עצוממה םרזה - 0 )
לש בחר סלופ בחור םע 10 ילימ - תוינש . ב םירחוב רשאכ - DIA רוחבל ןתינ :
- MF = ונומ - זאפ – 10 םרז תוינש ילימ , 10 ילימ - הקספה תוינש = אוה רדתה 50Hz .
- DF = יד - זאפ – 10 ילימ - הקספה אלל םרז תוינש = אוה רדתה 100Hz . ( םורגי רתוי הובג רדת
רתוי הריהמ היצטפדאל ) .
- CP = לש היצלודומ 1 היינש MF ו - 1 היינש DF .
- LP = הדוטילפמאב םגו רדתב םג יוניש – 1 היינש MF , 1 היינש DF הדוטילפמאב יונישו .
▪ ( 9 ) לופיטה ןמז תעיבק – דע 10 תוקד .
▪ ( 24 ) המצועה רותפכ – םרזה תמצוע תא תולעהל לפוטמהמ םישקבמ . תחופ באכה רשאכ , ןמיס הז
היצטפדא ןיא הז גוסמ םימרזלו רחאמ ררחתשהל וליחתה םיטאיפואש ךכל ( אל םירוטפסיסונה
היצטפדא םירבוע ) .
ךשמב המצועה תא תולעהל חילצמ אל לפוטמה רשאכ לופיטה תא םימייסמ 5 ופלח רשאכ וא תוקד
10 לופיט תוקד .
▪ ( 25 ) תויראלופ ךופיה – ירחא ילילשל יבויחה ןיב ךפוה 10 לופיט לש תוקד . עצבל השעמל רשפאמ
מ רתוי ךורא לופיט - 10 תוקד .

Iontophoresis
▪ ( 17 ) ינאבלג םרז – ונומ םרז - תוקספה אלל יזאפ . סיזרופוטנויל קרו ךא םיאתמ ( תופורת תרדחה ) .
ךשמב קר לפטל ןתינ 10 תניחבמ יביטקפא וניא תויראלופ ךופיהו רחאמ תויראלופ ךופיה אלל תוקד
הפורתה תרדחה .
▪ ( 18 ) ינאבלג םרזמ יוצר תוחפ ךא סיזרופוטנויל קרו ךא םיאתמ .

םיפסונ םימרז יגוס
▪ ( 13 ) םרז 2-5 , טרברט םרז – 2 ילימ - ו יוריג תוינש - 5 ילימ - הקספה תוינש = ל הווש רדתה - 143Hz .
ל קרו ךא םיאתמ - LAD , מ יביסרגא תוחפ תצק - DIA Dynamic .
םע הלוחב ןושארה לופיטב LAD הז םרזב שמתשהל ףידענ .
הקספהה בחור תאו סלופה בחור תא ךסמה לע הארנ הז םרז רחבנשכ .
▪ ( 14 ) ונומ םרז - עבורמ לג יזאפ – ןמז ךשמ תמוקע תא תושעל ןתינ הז םרז םע - סלופ ( קודבל ןתינ ךכ
בצעה בצמ תא – סיזמטורואנ וא היסקרפורואנ שי םאה ) , ל סלופה בחור תא םינווכמ - 100 ילימ -
ירוטומ ץוויכ עיפומש דע המצועה תא םילעמו תוינש . ריצב המצועה תא םינמסמ Y ( סלופה בחור
ה ריצב - X )  לש סלופ בחורל םירבועו המצועה תא םישילחמ 50 ילימ - תא םיריבגמ בושו תוינש
ץוויכ עיפומש דע המצועה  לש סלופ בחורל םירבועו המצועה תא בוש םישילחמ 20 ילימ - תוינש
האלה ןכו ...
▪ ( 15 ) ונומ םרז - שלושמ יזאפ .

בובצע אלל רירשל ןומיא
ע " בבצועמ רירש לש תינכותהמ הנוש ןומיא תינכות םיעצבמ בבצועמ וניאש רירש רמשל מ .
םוי לכ ןומיאה תא עצבל שי 90 םויה ךלהמב רחא יוריג םוש לבקמ אל רירשהש ןוויכמ םיצוויכ .
ונומ םרז םע ןומיאה תא םישוע - עבורמ לגו יזאפ ( 14 .)
רירשה לש יסקנורכב םישוע לופיטה תא – דב " כ 70 ילימ - תוינש ( ןיב 50-100ms .)
סמ ןולחב הגוצתב םיאורו םינווכמ תירוטומה תינכותה תא ' ( 8 ) – דב " םירחוב כ 3 הקדב םיצוויכ .
ןותחתה ינמיה רותפכב תירוטומה תינכותה תא םיליעפמ זא קרו ץוויכל דע המצועה תא םילעמ ( 26 ) .

היפרתורטקלא – םירישכמ
4

ENDOMED 581
היפרתורטקלא – םירישכמ
5
I IN NT TE EL LE EC CT T

ב הדובע רשפאמה רישכמ - US היפרתורטקלאבו .
ליבקמב םילפוטמ ינש םע דובעל תורשפא הנשי , רחא ץורעב דחא לכ , רותפכ שיש איה היעבה ךא
רישכמה ןווכמ וילעש ץורעל קר ביגמש דבלב דחא המצוע .

▪ רישכמה ירוחאמ אצמנ הלעפהה רותפכ ( 1 ) .
▪ רותפכ שי רישכמה ירוחאמ Contrast ךסמה תגוצתל .
▪ הסכמל תחתמ אצמנש לנפב םירבחמ תודורטקלאה תא ( 7 ) .
▪ המצועה רותפכ ( 5 ) .

רישכמה תקלדה רחאל , ןוילעה ילאמשה רותפכב םירחוב
( 15 ) = Electrotherapy .
םימרזה יגוס לכ תא הארנ היפרתורטקלאב ונרחבש רחאל
שומישל םיירשפאה , לש ךסמב Additional Wave Forms
ונומה םימרזה לכ םיאצמנ - םייזאפ , רוחבל םג ןתינ הז ךסמב
םיצורעה ינש ןיב ןיגוריסל רבעמב ( גודל ' טסינוגא לע הדובעב
טסינוגטנאו ) .

ןיבמ ינמיה רותפכה לע םיצחול הרוחא דחא ךסמ רוזחל תנמ לע
ךסמל תחתמש םירותפכה תשולש ( 13 ) .
ע " רותפכב םירחוב ןושארה ךסמל רוזחל מ Home ( 12 ) .

םרזב םירחובשכ TENS תונוש תויצפוא תועיפומ – ירטמיס / ירטמיסא .

לע םיצחול םרז גוס םירחובש רחאל Edit תא יאמצע ןפואב עובקל רשפאמש ךסמ ךותל םיסנכנו
לופיטה תינכותל םירטמרפה .
▪ CC/CV – םירחוב רשאכ CC עובק ראשנ םרזה , םירחוב רשאכו CV עובק ראשנ חתמה . יהוז
לפוטמה לע הנגה לש היצפוא . םרזב שוחי לפוטמה ןכלו הנתשמ תודגנתהה זז לפוטמהש הרקמב
רחא , ע " ל ןווכנ הרקי אל הזש מ - CC .
דב " עובק םרזה תא םיריאשמ כ ( CC ) חתמה תא אלו – תציפק לש השוחת ינפמ לפוטמה לע ןגמ
חתמ . ב רחבנ םהבש ירוטומ קוזיחב ומכ םימיוסמ םירקמ שי - CV .
▪ היצלודומ תויורשפא :
- Burst – לופיטה תא ןתיי רישכמה היינשב םימעפ המכ עובקל ןתינ הב היצלודומ . תרירב
איה לדחמה 0 . תיצלודומ לש חווטה Burst מ אוה - 0 דע 10 היינשב םימעפ .
- רדתה לע היצלודומ – ספאל םינווכמ רדתה לע היצלודומ עצבל םיניינועמ אלשכ . לש חווטה
אוה רדתה תיצלודומ 0-250Hz ונעבקש יסיסבה רדתהמ .
- הדוטילפמאה לע היצלודומ – העבקנש סיסבה תדוטילפמא לע םיזוחאב יוניש .
▪ Cycle Time – " דבוע / דבוע אל " םירירש קוזיחל תירוטומ תינכות יהוז , אוה ףדעומה סחיה 1:3 .
ה תא ןווכנ באכ תדרוה איה לופיטה תרטמ רשאכ - Cycle Time ל - Continuous הצרנו רחאמ
הפוצר הדובע .
ע רירש ףייעל איה הרטמה רשאכ " לש סחיב רחבנ םזאפס תיחפהל מ 1:1 .
▪ Treatment Time – ות םג לופיטה ןמז תא תולעהל ןתינ " לופיט כ . בשחל שי םירירש קוזיחב
עצבל םיניינועמש םיצוויכה רפסמ יפל יוצרה לופיטה ןמז תא .
▪ Polarity Reversal – ב םירחוב רשאכ העיפומש היצפוא - DIA ( ונומ - יזאפ ) – היצפואב הריחב
לכ תויראלופ ךופיהל םורגת וז 5 תוקד .

היפרתורטקלא – םירישכמ
6
תופסונ תויורשפא :
▪ ה רותפכ - Start ( 8 ) – ה רותפכ לע םיצחולש ינפל - Start המצועה תא תולעהל םיליחתמ , קרו
ה לע םיצחול רירשה לש ץוויכ םיאורשכ וא םרזה תא שיגרמ לפוטמהש ירחא - Start םיליעפמ ךכו
ונרחבש תינכותה תא .
▪ ( 10 ) – Stop – תינכותה תקיחמלו רישכמה לש הלועפ תקספהל םורגת הז רותפכ לע הציחל
ונעבקש .
▪ ( 9 ) – Pause – ינמז ןפואב רישכמה תלועפ תא קיספת הז רותפכ לע הציחל . ונעבקש תינכותה
ע בוש ליחתהל ןתינו תרמשנ " תרזוח הציחל י .
▪ רחא ץורעל רבעמ – ךסמל רוזחל שי Home ילאמשה ןותחתה רותפכה לע ץוחללו ( אוה רבעמה
ץורע ןיב 1 ל - 2 .)
▪ רישכמה ךותב תונבומ תוינכות ( 11 )

היפרתורטקלא – ל תואמגוד - Muscle Stimulation
1
ישעמ רועיש ישעמ רועיש – – ל תואמגוד -ל תואמגוד - M Mu us sc cl le e S St ti im mu ul la at ti io on n
E En nd do om me ed d 5 58 82 2

Drop Foot היסקרפורואנ עקר לע
יבה הטישב שמתשנ - ונומה הטישבו ועגפנ םירוסנטסקאה לכ רשאכ תיראלופ - םיצור רשאכ תיראלופ
םיוסמ רירש לע דובעל .
יב הטיש - תיראלופ :
זחאה לע היינש הדורטקלאו לחתב תחא הדורטקלא םיחינמ ( ב אצמנ זחאה - 1/3 קושה לש ילטסידה ) ,
ל תילרטל תוחנומ תודורטקלאה - Shaft היביטה לש .
בחר סלופ בחור םע לופיטל םגו רצ סלופ בחור םע לופיטל םג ביגי לפוטמה היסקרפורואנ יבצמב –
לפוטמל רתוי םיענ אוהו רחאמ רצ סלופ בחורב שמתשהל ףידענ .
ב שמתשהל ןתינ - IFC / Russian Current / TENS .
ב שומיש - IFC :
▪ אוה סלופה בחור 250 ורקימ - תוינש .
▪ םיברועמ םה לגרה ףכ לש םירוסנטסקאה – 50% FT ו - 50% ST  רדת רחבנ AMF לש 50 ץרה
םיגוסה ינש לש יוריג םיצורו רחאמ ( קר תורגל הצרנ םא ST לש רדת רחבנ 30Hz ; תורגל הצרנ םא
קר FT ןיב רדת רחבנ 80-100Hz .)
▪ ירוטומ יוריגב היצלודומ רוחבל ךרוצ ןיא .
▪ לש תירוטומ תינכות םיליעפמ ץוויכ עיפומש רחאל 10 ו ץוויכ תוינש - 30 לע םירזוחו היפרה תוינש
ץוויכה 20 םימעפ .
▪ ע " םומיסקמל דע םרזה לש המצועה תא תולעהל לפוטמה לע תויביטקפא םומיסקמל עיגהל מ
תירוטומה תינכותה תא ליעפהל ןכמ רחאל קרו סנרלוט .
▪ לש רדתב יוריג ןתינ םא 1-10Hz אלא ינטט ץוויכ היהי אל Twitch .
לש רדתב 5Hz ויהי 5 twitches היינשב ( ירמגל ףפורתמו ץווכתמ רירשה ) .
לש רדתב 15Hz היצמוס היהת – הדיריו היילע ( ףוסה דע אל )  הדיריו היילע דוע  טאל - טאל
רבגתמ ץוויכה .
ונומ הטיש - תיראלופ :
הנטק תחא הדורטקלא ( תיביטקא ) יפ הלודג היינש הדורטקלאו 3 ( תיביסאפ ) .
ה לע תיביטקאה הדורטקלאה תא םיחינמ - Motor Point לש Tibialis Anterior .
רירשל םיאתמה טנמגסב ינתומה הרדשה דומע לע תיביסאפה הדורטקלאה תא םיחינמ .
ע " ה תא תורגל מ - Fibularis ה לע הנטקה הדורטקלאה תא םקמנ - Motor Point ןטב לע אצמנש
הלוביפה שארל תחתמ רירשה .

Adductor Hallucis Brevis
יב הטיש - תירלופ :
רירשה לע הדורטקלאה תא םיחינמ .
ידמ רתוי המצועה תא הלעי לפוטמה םא , ל םורגי אוה - Over Flow לע ורבגתי םירוסקלפהו
רתוי קזח ודבעיו רוטקדבאה – לפוטמה לש סנרלוט םומיסקמל םיעיגמ אל הז רירשב לופיטב ןכל .

סופטלפב לופיט
יב הטיש - תירלופ :
ה רוזאב תחא הדורטקלאש ךכ תודורטקלאה לע תחנומ לגרה ףכ - Calcaneal Tuberosity
( בקעה רוזאב ) תוילסרטטמה ישאר רוזאב היינש הדורטקלאו .
ע ךרבה לע ןעשנו הפצרה לע לגרה ףכשכ אסיכ לע בשוי לפוטמה " הפצרל לגרה ףכ תא דימצהל מ
תודורטקלאלו .
הלעמל הלעת לגרה ףכ תשק המצועה תאלעה םע .
סופטלפ לש םירקמב דואמ יביטקפא יפרתורטקלאה לופיטה ( םע הכילה אוה יביטנרטלאה לופיטה
םיסרדמ , יביסאפ אוה לופיטהו רחאמ ךא , היפורטא םירבוע םירירשה ) .
היפרתורטקלא – ל תואמגוד - Muscle Stimulation
2
ה ירירש לכ קוזיח - Quadriceps
יב הטיש - תיראלופ :
▪ דיגה לש ותליחת ינפל הקיפל לעמ היהת זחאל לעמ תחנומש הדורטקלאה .
▪ ב שמתשהל ןתינ - IFC / TENS ירטמיס / TENS ירטמיסא / יסור םרז .
▪ רדת – 50Hz
▪ ב רירשה לש ירטנצסקא ןומיא אוה ילאנויצקנופ ןומיא - WB – רשאכ העיספ תדימעב דמוע לפוטמה
הרשי ךרב םע תימדק תלפוטמה לגרה . ץוויכב שח לפוטמה רשאכ , ךכ ךרבה תא ףפוכל תוסנל וילע
ותוא ךיראמ לפוטמהו ץווכתמ רירשהש .
▪ תירטנצנוק הדובע – ךרבה לש רושייל םרוג יוריגהו בשוי לפוטמה .

קוזיח Vastus Medialis Oblique ( VMO )
ונומ הטיש - תירלופ :
ןיב הלודג הדורטקלא L
2
-L
3
מעב " ב וא ינתומ ש - Femoral Triangle ה לע הנטקה הדורטקלאהו -
VMO .
ה לש ץוויכ היהי רשאכ - VMO , תילאידמ עונת הקיפה . ידמ רתוי המצועה תא הלעי לפוטמה םע , אוה
ל םורגי - Over Flow דובעי דאווקה לכו .
ה - VMO ב קר סייגתמ - 30 ךרבה רושיי לש תונורחאה תולעמה .
יביסמ יושע ובורבש רירש והז FT לש רדתב שמתשהל שי ןכלו 80Hz .

סגנירטסמהה תכראהל הקינכט
יב הטיש - תירלופ :
תלת החיתמ תטיש - תידממ .
ה עצמאב תמקוממ היינשה הדורטקלאהו רירשה לש לחתה לע תמקוממ תחא הדורטקלא - 1/3
ךריה לש ילטסידה .
רירשה לש החיתמב שח לפוטמה הב הדמעל לגרה תא םיאיבמו בגה לע בכוש לפוטמה .
ץווכתהל ליחתמ רירשהש דע המצועה תא םילעמ וז הדמעב  ךרואל חתמיהל םג רירשל םימרוג
( ע " לגרה חנמ י ) בחורל חתמיהל םגו ( ע " ץוויכה י ) .
תולועפה רדס :
1 ) ולש ךראומה בצמל רירשה תאבה – החיתמב שח לפוטמהש דע רירשה תא םיכיראמ .
2 ) תא שיגרהל קיספמ אוהו ץווכתמ רירשהש דע םרזה תא תולעהל לפוטמהמ םישקבמ
החיתמה .
3 ) תצק דוע רירשה תא םיחתומ הזה בלשב ( תילאונמ )
4 ) קיספמו ץוויכב שחש דע םרזה תמצוע תא בוש הלעמ אוה החיתמ בוש שיגרמ לפוטמה רשאכ
החיתמה תא שיגרהל .
5 ) נה תולועפה לע םירזוחו םיכישממ " ןיב ל 5-10 לגר לכב םימעפ .
6 ) ןכ םוי לופיטה תא עצבל שי , אל םוי . םויב תחא םעפ .
תונורתי :
ירטנצסקא ץוויכ םע םידבוע וז הטישב .
ות םירירש קוזיח " החיתמ כ .
החיתמ גישהל רתוי לק ןכלו םח רירשה ירטנצסקאה ץוויכב – ךרוצ ןיאו החיתמה ןמזב אוה םומיחה
תויתרוסמה החיתמה תוטישב ומכ החיתמה עוציב ינפל םומיח עוציבב .
יאוול תועפות :
םידיגב םגו רירשב םג םייפוקסורקימ םיערק לש תורצוויה , הבר תונידעב דובעל בושח ןכל .


היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
1
באכו תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ באכו תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ

באכ ( P ) – תירוחאה ןרקל סחוימ ( האלהו תירוחאה ןרקל רוטפסיסונהמ הרבעה ) .
םזאפס ( S ) – תימדקה ןרקל סחוימ .
תושקונ ( R ) – תימונוטואה תיטתפמיסה תכרעמל רושק םזינאכמה – תילרטל ןרקב .

תילרטלה ןרקב הרדשה טוחב םיאצמנ תיטתפמיסה תכרעמה יניערג . ןיב קר תמייק תילרטלה ןרקה
T
1
ל - L
2,3
.

תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
▪ תיטתפמיס תכרעמ
- קחד יבצמב הלועפל תסנכנ ( Fight & Flight Reaction .)
- דער לש םינמיס , וכו העזה ,' תיטתפמיסה תכרעמה לש רתי דוקפת לש םינמיס םה ולא .
- נה םינמיסל יארחאש רוטימסנרטוריונה " ןילנרדארונ ארקנ ל ( ןילנרדא אוה שרפומש ןומרוהה ) .
- םיעצפנש םעפ לכב תוליעפל תסנכנ תיטתפמיסה תכרעמה .
▪ אראפ תכרעמ - תיטתפמיס
- החונמב םדאה רשאכ הלועפב תכרעמה , היצסקלר ןמזב .
- תדבוע הנניא וז תכרעמשכ , הלוע תיטתפמיסה תכרעמה לש התוליעפ .
- ליטצא אוה רוטימסנרטוריונה - ןילוכ .
נה תוכרעמה יתש ןיב לקשמ יוויש םייק " ל – תדבוע ןהמ תחאשכ , ךפההו תדרוי היינשה .

תיטתפמיסה תכרעמה
הירפירפב םינוריונ ינש שי תימונוטואה תכרעמל . ןרקהמ אצויש דחא ןוריונ שי תיטתפמיסה תכרעמב
תילרטלה , ארקנ אוהו תימדקה ןרקה ךרד Pre-Ganglionic Fiber  םע הספניס השוע אוה
ינש ןוריונ ( Post-Ganglionic Fiber ) – יטתפמיסה ןוילגנגה רוזאב תשחרתמ וזה הספניסה
ילאניפסה – Ganglionic Chain .
הרדשה דומעל ץוחמו הרדשה טוחל ץוחמ תשחרתמ הספניסה .
מ איה םינוילגנגה תרשרש - C
1
ל דעו - Coccyx ( הרדשה טוח לכ ךרואל ) .
ה - Pre-Ganglionic Fiber ןיב קר תאז תמועל אצמנ T
1
ל - L
2,3
.

םיקלח םירירש הרגמ תיטתפמיסה תכרעמה , בלה רירש תא , ןהינימל תוטולב ( קור , העיז ) קלכו
םד ילכ םיפטועש םירירש םג םיקלחה םירירשהמ .

תיטתפמיסה תכרעמה תועפשה
▪ בל – תיבויח תיפורטוניא תוליעפ ( בלה בצק תא הלעמ ) תיבויח תיפורטונוכו ( בלה תקופת תא הלעמ
C.O .)
▪ םדה ילכ – םד ילכ תורציהל תמרוג ( היצקירטסנוקוזאו ) . האצותה – הירפירפל םדה תקפסאב הדירי .
היצטילדוזאול תמרוג םיטילובטמ לש תורבטצה , רירשה רוזאל עיגי םדה בור טרופסב ןכלו , ןכיה
ותוא ךירצש , תיטתפמיסה תכרעמה תעפשהב היצקירטסנוקוזאוב היהי לכה ביבסמו רחאמ .
רוזאב היצקירטסנוקוזאול תיטתפמיסה תכרעמה ןוצר לע םירבגתמ םירבטצמש םיטילובטמה
רירשה .
▪ םיסוכנורב – הבחרה , קלחה רירשה תייפרה .
▪ םייניע – ןושיאה תבחרה .

תיגרנרדא תכרעמ םג תארקנ תיטתפמיסה תכרעמה .
ה ןוילגנגב הספניסב - NT ליטצא אוה - ןילוכ , ה הרטמה רביא םע הספניסב וליאו - NT ןילנרדארונ אוה
( NE .)
אראפה תכרעמה - תיגרנילוכ תכרעמ תארקנ תיטתפמיס , הו רחאמ - NT ליטצא דימת אוה הלש - ןילוכ .
היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
2
ליטצאל םירוטפצרה - םיניטוקינ םיארקנ ןילוכ  ןיטוקינ םג םיטלוק . ע םיסופת וללה םירוטפצרה םא " י
ןיטוקינ , ליטצא רציימ אל ףוגה - ןילוכ .

היצפסיסונו באכ
אמגוד : ב המקרל קזנ - T
4
 הגיסנ סקלפרל םרוגו חומה ןוויכל האלה עדימה תא ריבעמ רוטפסיסונה
ירוסקלפ , תכרעמה תא ליעפמ אוהו רוטפסיסונב ורוקמש ירוטטיסקא ןוריונרטניא ונשי ףסונבו
תילרטלה ןרקב תיטתפמיסה . ןשפסיסונ שיש םעפ לכבש ךכ , עמה ' םג תוריל הליחתמ תיטתפמיסה
ןכ , ילטנמגיס אוה יריה  םדה ילכ לש היצקירטסנוקוזאו היהת טנמגס ותואב . ב רבודמו רחאמ - T4 ,
בלה בצקב היילע היהת , ל םיכיישש םיסוכנורבה - T
4
היצטילדוזאו ורבעי .
ע בבצועמש המ לכ " טנמגסב תיטתפמיסה תכרעמה י T
4
רפיה רובעי - היצביטקא .
לכש ךכל םרוג ומצע העיגפה רוזאב היצטילדוזאו לשו עוגפה טנמגסב היצקירטסנוקוזאו לש טקפאה
שורד יכה אוה וב רוזאב זכרתי םדה רוזחמ , העיגפה רוזא  רתוי הבוט המלחה חיטבמ הז טקפא
תיארקא הנניאש הרוצב רוזאל ועיגי םישורדה םיאתה לכו רחאמ המקרה לש רתוי תמדקומו .
העיצפ לש הרקמב – רחאל קרו טנמגסה לכב היצקירטסנוקוזאו שי לכ םדוק 5-10 תורבטצה שי תוקד
עוגפה רוזאב היצטילדוזאול תמרוגש םיטילובטמ לש .

ל ךיישש רוזאב יתמקר קזנ - C
4
– רוזאב C
4
היצמרופניאה ןשפסיסונ שישכ ןכלו תילרטל ןרק ןיא
ל תסנכנ תיביטפסיסונה - C
4
, אבה טנמגסל דרויו הספניס השועש ןוריונרטניא ונשי תילסרודה ןרקבו
מ היצמרופניאה תא ריבעמ רבד לש ופוסבש דע - C
4
ב תילרטלה ןרקל - T
4
 עמה תלעפהל םרוג '
הו תיטתפמיסה - Pre-Ganglionic מ אצויש - T
4
 םינוילגנגה תרשרש ךותב הלעמל ספטמ ביסה
טנמגס רוזאל הרזחב עיגמו C
4
 ה םע הספניס השוע - Post-Ganglionic Fiber םרוגו
טנמגסב תיטתפמיס הבוגת לש תורצוויהל C
4
.
ז " בש א - T
4
שי 2 תויטתפמיס תוכרעמ – טנמגסל תכייש תחאה T
4
ל היינשהו - C
4
. שי תכרעמ לכל
רחא םש :
▪ Autochtonic Innervation ( תינוטכוטוא תכרעמ ) – לע תיארחאש תיטתפמיסה תכרעמה T4 .
תילאידמה הדומעב תילרטלה ןרקב תאצמנ איה .
▪ Alachtonic Innervation ( תינוטכלא תכרעמ ) – תיטתפמיסה תכרעמה לע תדקפמש תכרעמה
טנמגס לש C4 . תילרטלה ןרקב תילרטלה הדומעב תאצמנ .

ב תיטתפמיסה תוליעפה - T4 רוזאב הרע תיטתפמיס תוליעפל גולזל הלוכי C4 – הז םירקמה בורב
הרוק אל . ע " תינוטכלאה תכרעמה תא ליעפת תינוטכוטואה תכרעמהש מ ( עמה ' תא ליעפת תימוקמה
הרזה ) דחוימב הקזח המוארטב ךרוצ שי .

תיטתפמיסה תכרעמה לש היצטנמגס
▪ T
1
לע טלוש C
1
▪ T
2
לע טלוש C
2
▪ T
3
לע טלוש
3
C

4
T לע טלוש
4
C

5
T לע טלוש
5
C

6
T לע טלוש
6
C

7
T לע טלוש
7
C

8
T לע טלוש
8
C

9
T לע טלוש
1
T ( תילרטלה ןרקה ובש הרקמב
ב קר הליחתמ - 2 T )

10
T לע טלוש
3
L

11
T לע טלוש
4
L

12
T לע טלוש
5
L

1
L לע טלוש S
1,2,3

2
L לע טלוש S
4,5
ו - Coccyx

ל תמרוג אל תיטתפמיסה תכרעמה - Referred Pain ל אלא - Referred Sympathetic
Sensation & Symptoms .
תויטתפמיס תושוחת ויהי – תילטנמגיס העזהו ץחל – באכ תשוחת חרכהב אל .

היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
3
עובק ןשפסיסונל תמרוגש היעב הנשי רשאכ – גודל ' ב היעב - T
4
בר ןמז ךשמב – םירוי םירוטפסיסונה
הלועפ ילאיצנטופ ןמזה לכ  רבד לש ופוסב , ינורכ אוה ןשפסיסונה םא ( ינורכ באכ חרכהב אל ) שיו
רפיה - תינוטכוטואה תכרעמה לש היצביטקא  םיוסמה טנמגסב םד ילכ לש היצקירטסנוקוזאו היהת ,
תימכסיא היהת טנמגסה ותואב המקרהו  םייוניש תרבוע הימכסיאב ןמז ךרואל תאצמנש המקר
םייפורט – ןגלוקה תמרב םייוניש , רירשה חוכ תמרב , ןקדזמ רועה  העיגפ תויהל תכפוה המקרה
תולבחל רתוי . טנמגס לש המקרה לכ T
4
העיגפל תכפוה , היהת המקרה ריבס סמוע לעפוי םא םג
תוחפ וילא הדימע .
המוארט אלל תילטלקסולוקסומה תכרעמב תונוש תויעב תועיפומ – תיטתפמיסה תכרעמה רמולכ
השלחו העיגפל תכפוה המקרהש ךכל תיארחא תויהל הלוכי .

רפיהמ לבוסש םדא לצא - תיטתפמיסה תכרעמה לש תינורכ היצביטקא , המקר לש הפולחת שי םא –
רתוי השלח היהת השדחה המקרה .

יפל Ervin Korr ( 1978 )
▪ ע םיבבצועמ תיטתפמיסה תכרעמה לש הרטמה ירבא " טסופה בצעה י - ירוטפצר בבצעמש ירנוילגנג α
הרפה רטקניפס לש ץוויכל םרוגו םדה ילכב - טנמגס ותואב םדה תקפסאב תיטסרד הדירילו ירליפק .
▪ ןכל , רפיה - ותואב המקרה לש התודימע תא השילחמ תיטתפמיסה תכרעמה לש תינורכ היצביטקא
טנמגס ( רתוי תועיגפ תומקרה ) .
▪ יתייעבה טנמגסב תומקרה לכש ךכל םורגל הלוכי הרדשה דומעב תומקר לש תינורכ היצקנופסיד
ולבסי . תיטתפמיסה תכרעמה לש היצטנמגסה תרכהב הבר תובישח שי ןכל .

ילטנמגיס יוקיל לש םיינילק םימוטפמיסו םינמיס
▪ םיינאטנופס םיערק – יתמוארט אל ( ורקימ - המוארט ) , ןיעל תיארנש הביס אלל ערק . םע הלק הלבח
םיסמועב דומעל המקרה תלוכיב הדירימ האצותכ השק האצות .
▪ המקרה לש יטיא יופיר – המקרל היוקל םד תקפסא בקע .
▪ םיסמועל הבוגתב היצטפדא עצבל המקרה תלוכיב הדירי – אל לופיטה ןכלו דואמ תיטיא היצטפדאה
ריהמ בצקב םדקתמ .
▪ טנמגסב רוביח תומקרב םייפורט םייוניש :
- תויתעונתב הדירי / מעב םיקרפמ תושימגב " ש
- מעב תיקרפמ תושקונ " ש
- היצפ תויוקבדיה - רירש
- חותמ רוע , שימג אלו קירבמ
- ומצע טנמגסב רקוב תושקונ
- תוירלוקסוו תוערפה ( רוקו םוח תשוחת ) תילטנמגיס רתי תעזהו .

רפיהב רתוי ויהי תויטתפמיסה תוכרעמהש לככ - היצביטקא , רתוי תושקונ ויהי טנמגסב תומקרה ךכ .

םוכיסל –
המקרל םדה תקפסאב הדירי  תדרוי ןגלוקה תוכיא  תומקרב םילזונה תומכב הדיריל םרוג
ןגלוקה תוחישקב היילעלו  המקרה תויטסלאב הדיריל םרוג  םילק םיסמוע תחת םיערק .
היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
4
תואמגוד :
▪ הילוח רוזאב היעב C
4
-C
5
– תושקונ רקיעב . טנמגסב םייפורט םייוניש םיחתפתמ ךכמ האצותכ
( םייפתכה תרוגח רוזאב רקיעב )  םיינאטנופס םיערק רובעיש ןכתיו רתוי שלח היהי טנמגסה לכ
ןיטולחל םיילאמרונ םיסמוע תחת – לשמל : Rotator Cuff Tear לודג אל תמאממ האצותכ .
ב ערק םיהזמ דציכ - RC תיטתפמיס היעב בקע עיפוהש ?
- הלוחה רופיס – תיטתפמיסה תכרעמב יוקיל עקר לע היעבהשכ – רבכ ול באוכש דיגי הלוחה
ול עירפמ אל הז ךא תוילוחה רוזאב םינש הברה .
- תיראווצ היעב ריכזמ אל הלוחה םא םג , הרדשה דומעב היעב םישפחמו הקידב םיעצבמ . קודבנ
תא C
4
-C
5
העונת יחווטב הלבגמו תושקונ רקיעב שפחנו .
▪ תוילוחב סיטירתראולידנופס L
5
-S
1
, ילרטלה רוזאבו בקעה רוזאב ילטנמגיס יוקיל היהי ךכמ האצותכ
לוסרקה לש . ל םורגל לוכי ולא םירוזאב ילטנמגיסה יוקילה - Recurrent Ankle Sprains –
דחוימב תונטק תולבחמ האצותכ םירזוח םיעקנ .

Segmental Impairment with Extension
תינוטכלאה תכרעמה תא תלעפשמ תינוטכוטואה תכרעמה רשאכ , תוברועמ לש םיינילק םינמיס ויהי
ינוטכוטואב קר אלו ינוטכלאה טנמגסב םג ועיפויש תיטתפמיס ( תושקונ ינמיס ) .
גודל ' : ה לש ערק לש הרקמב - RC תומייק םאה לפוטמה תא לואשל שי ינאטנופס יד ןפואב םרגנש
ראווצב תויעב  ב תושקונ אצמנ - C
5
= ילטנמגיס יוקיל ( םיעוגפ הירפירפה םגו טנמגסה םג )  שי
תא םג קודבל T
4,5
עמה לש םג תילטנמגיס תוברועמ שיש ןמיס הז רוזאב םג תושקונ םיאצומ םאו '
תינוטכוטואה לש םגו תינוטכלאה = Segmental Impairment with Extension .
תילטנמגיס היעב קר יהוז ילקרוטה הרדשה דומעב תושקונ םיאצומ אל םא ( Segmental
Impairment .)
יראווצה הרדשה דומעב היעב ןיא םא  דבלב תימוקמ איה היעבה ( ערקה רוזאב ) .

תפסונ אמגוד :
ב היעב - T
9
-T
12
 הילכב ןבאמ האצותכ תינוטכוטוא תוליעפב היילע  תיטתפמיסה תכרעמה
רפיה לש בצמב תאצמנ - היצביטקא  עמהו הדימב ' תינוטכלאהו תינוטכוטואה " ובברעתה " , םג
לש תיטתפמיסה תכרעמה L
5
רפיה רובעת - היצביטקא  טנמגס לש תומקרב השלוח עיפוהל הלוכי
L
5
תוילטלקסולוקסומ תויעב לש תוחתפתהו .
ב היעבהש דע - T
12
לפוטת אל , ב תילטלקסולוקסומה היעבה תא םג ןיטולחל רותפל ןתינ אל - L
5
.

לש םימוטפמיסו םינמיס Local Impairment ( תימוקמ העיגפ )
▪ לקשמ יווישב היתואצותו המוארטה וא הלבחה .
▪ ילטנמגיס יוקיל ןיא – תוברועמ לע עיבצמש אצממ םיאצומ אלו ולוכ טנמגסב תומקרה תא םיקדוב
תיטתפמיס , תילאקיזיפה הקידבה ןמזב םגו הזנמנא תחיקל תעב םג .
▪ תיאופרה ירוטסיהה " הייקנ " יראווצ וא ילקרוט הרדש דומעב תויעבמ .
▪ הערפה אללו ריבס ןמזב המקרה תמלחה – הבוט הזונגורפ .םיקלחה םירירשה לע תטלושו תילרטלה ןרקב איה םג תאצמנ תילרצסיוה תכרעמה
םיימינפה םירבאב .
ןנשי תילרטל ןרק לכבש ךכ 3 תוכרעמ : תינוטכוטוא , תילרצסיוו תינוטכלא .
היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
5
היפרתורטקלא
לש יוסינב Sato & Schmidt ע ילמשח יוריג ונתנ " י TENS לע
יטתפמיס ןוילגנג .
ה ריצ - X ה ריצו ןמזה תא גציימ - Y תכרעמה תא גציימ
תיטתפמיסה . עמה ילאמרונ בצמב ' ב תויהל הכירצ תיטתפמיסה - 0 .
ה תמצוע תא םילעמשכ - TENS  הריבגמ תיטתפמיסה תכרעמה
התוליעפ תא ( היצקירטסנוקוזאוב םדה ילכ ) .

רמולכ – ורטקלאב לופיט ' עמה תוליעפ תא הלעמ ' תיטתפמיסה . לופיטה םויס םע דימ ( וקווקמה וקה )
תילאטוט תוליעפ רסוח ידכ דע היציביהניא תרבוע תיטתפמיסה תכרעמה  וזה תיטמרדה הדיריה
תארקנ :
Post Excitatory Depression of Sympathetic Activity .
עמה הב הפוקתה ' תארקנ ירמגל תקתשומ : Silence period . דע ךשמיהל הלוכי וז הפוקת
םייתעש , טנמגסב הבר םד תמירז שי הז ןמזב ( היצטילדוזאוב םדה ילכ ) .
ךכ ךותמ – םרזה ירחאש תופוקתה לע ססבתמ יפרתורטקלאה לופיטה .

נה יוסינה " תודלוח לע עצבתה ל . םא קר םייתעשכ תכשמנו העיפומ םדא ינב לצא הטקשה הפוקתה
לופיטה ירחא בכוש םדאה  ז " בכשלו ךישמהל לוכי לפוטמה םהב םינמזב קר יביטקפא לופיטהש א
תוליעפל רוזחל ךירצ ונניאו . תיתייעב רקחמה תופוקת ןכל .

תלבקתמ רתוי בחר סלופה בחורש לככ " הטקש הפוקת " לופיטה ירחא רתוי הכורא . םרז 2/5 םרז וא
Diadynamic רתוי תכשוממ הטקש הפוקת םינתונ .

לופיטה תקינכט
▪ היעבה ןוחבאו יוהיז – הלוחה תקידב
▪ תודורטקלאה תחנה – ה לע תחא הדורטקלא - PHA ה לע היינשהו - SHA יתייעבה טנמגסה לע וא
הרדשה דומעב .
▪ םרזה גוס תריחב ( רדתו סלופ בחור ) יפל LAD וא HAD .
▪ לפוטמל תוארוה .
▪ לופיטב םותב " : כ בכשו רישכמה תא הבכ - 15 תוקד , םייניע םוצע , הפרה , וליפאו עגריהלו חונל הסנ
םדריהל ."

ב תודורטקלאה םוקימ - Local Impairment
▪ ה לע הנטק הדורטקלא - PHA
▪ דורטקלא ה ה לע הלודג - SHA .

ב תודורטקלאה םוקימ - Segmental Impairment
▪ יב הטישב םילפטמ - תיראלופ ( 2 לדוגה ותואב תודורטקלאה ) ב לופיט זכרל ידכ - 2 תומוקמה .
▪ ומצע עוגפה רוזאב תחא הדורטקלא ( ה לש ערקה רוזאב לשמל - RC ) ; ותוא לע היינש הדורטקלאו
יטנוולרה טנמגסה .

ב תודורטקלאה םוקימ - Segmental Impairment with Extension
▪ ב םישמתשמ - 2 לדוגה ותואב תודורטקלא .
▪ ףתכב היעב ונאצמ הקידבבש חיננ , ילקרוט רוזאב היעבו יראווצ טנמגסב היעב – תונוש תויצפוא ןנשי
תודורטקלאה םוקימל :
- לע תחא הדורטקלא T
4
ףתכה לע היינשהו
- לע תחא הדורטקלא T
4
, לע היינשה C
4
+ ףתכב ילאונמ לופיט .
- לע תחא הדורטקלא C
4
ףתכה לע היינשהו .
היפרתורטקלא – Sympathetic Neurvous System & Pain
6
ע איה תיטתפמיסה תכרעמב לופיטל רתויב הבוטה ךרדה " י Diadynamic ע וא " םרז י 2/5 קר לבא
ב - LAD .
שי םא HAD ףתכה רוזאב , ינוטכוטואב תודורטקלאה תא םישל רשפא ( T
4
) ינוטכלאבו ( C
4
.)

םיילמשח םייוריגל תויצקידניארטנוקו תונכס
▪ בל בצוק
▪ העימש רישכמ
▪ םיריאממ םילודיג ( ינפוס בלשה םא אלא )
▪ הפושח תיחומ המקר
▪ בלה רוזא
▪ הרה השיא לש ןטב לע
▪ םייתכתמ םילתש
▪ Carotid Sinus ( בלה בצק תא תונשל לוכי ) .

Thermotherapy
1
היפרתומרת – Thermotherapy

הקימנידומרתה יקוח וילע םילחו היגרנא לש הרוצ אוה םוחה .
םוחה םרוג המל ?
▪ םימצע לש תובחרתה .
▪ דע לש הרוטרפמטב לזונל ךפוה קצומ 100 זגל ךפוה לזונו סויזלצ תולעמ ( םימ יבגל ןוכנ ) .
▪ תוילובטמ תויצקאיר לש רבגומ בצק , תושגנתמ תולוקלומהו רתוי רהמ עונל תולוקלומל םרוג םוחה
היינשב תחאה .
הרוטרפמט
ףוגב תעצוממה תיטניקה היגרנאה תומכ לש הדידמ איה הרוטרפמטה . פמט ' םוחה תומכל דדמ איה
סויזלצ תולעמב תדדמנו םיוסמ ףוגב רוקה וא .
תורוטרפמט לש היצקיפיסלק – םיילופיט םיכרצל קר דעונ :

Very Hot Hot Warm Neutral Cool Cold Very Cold
40˚C הלעמו 37˚-40˚C 34˚-37˚C 27˚-34˚C 18˚-27˚C 12˚-18˚C 0˚-12˚C

םוח תרבעה יכרד
▪ הכלוה – Conduction – םח תוחפ ףוגל םח ףוגמ היגרנא רבעמ , םיפוגה ןיב דומצ עגמ שי רשאכ
( גודל ' : םוח לע תרמושש תירכ ) .
▪ העסה – Convection – זג וא לזונ אוה עיסמה ךוותמה רשאכ םוח רבעמ ( ומכ : םימ םע היטבמא
םח ריווא תועצמאב וא םימח ) . רקה ףוגל םחה ףוגהמ אוה העסהה ןוויכ .
▪ הנירק – Radiation – תיטנגמורטקלא הנירקל םוח תיגרנא תכיפה ( ןיא רשאכ השענ םוחה רבעמ
םיפוגה ןיב העיסנ חווט וא עגמ , לע גלדל הלוכי הנירקה - בר קחרמ ינפ ) .
▪ יודיא – Evaporation – םוחה ףודינ ךילהתל רושק ( ףוגה רוריקל העיז ומכ זגל לזונ רבעמ ) .

םוח דוביא בצק
תטילקב םיברועמ רשא םיביכרמה / םוח דוביא :
W
T T K A
D
) 2 1 (   

A – םיממחמ ונא ותוא רוזאה
K – המקרה לש תוכילומה עובק ( רחא עובק שי ףוגב המקר לכל )
W – המקרה יבוע
T1-T2 = םוחה לפמ , פמטה ילדבה ' םמחמה ףוגה ןיב / םמוחמה ףוגל ררקמה / ררוקמה .

םוח רבעמ לע םיעיפשמה םימרוג
תוכילומ – Conductivity – םוח ריבעהל תלוכיה .
הב שיש םימה תומכב היולת המקרה תוכילומ . רתוי ההובג םימה תומכש לככ , רתוי ההובג תוכילומה .
▪ רירש – 72-75% םימ – הבוט תוכילומ . רוקבו םוחב לופיטל הבוט תונעיה םע המקר .
▪ םצעו רוע – 5-16% םימ – תיסחי הכומנ תוכילומ .

איה תילאמרונה ףוגה תרוטרפמט 37˚C .
לש הרוטרפמט לעמ 45˚C םינובלח לש היצרוטנד ךילהת ליחתמ , התרוצ תא תדבאמ המקרה
ךיפה יתלב אוה יונישהו .

Thermotherapy
2
ףוגה תרוטרפמט
תינוציח תרוטרפמט
▪ רועל בורק הרוטרפמטה .
▪ תילארוא הרוטרפמט – 36.6˚-37˚C
הבילה תרוטרפמט ( Core )
▪ רתויב בושחה דדמה והז , פמטה וז הבילה תרוטרפמט ' םיימינפה םירבאה םידקפתמ הב .
▪ הבילה תרוטרפמטל תברקתמ תילאטקר הרוטרפמט 37.2˚-37.6˚C

הרוטרפמט תשוחת
םינשייח לש םינוש םיגוס םנשי ףוגב – העונתל , עגמ , הרוטרפמטו ץחל ...
Free Nerve Endings – באכו הרוטרפמט ינשייח , רוזאב םיאצמנש םיפושח םיבצע תווצק ולא
רועל תחתמו רועה ( םוחל םינוש םירוטפצר שי , רוק , גוסמ םלוכש באכ free nerve endings )
Thermal Receptors
גוסמ םיבצע לע רבודמ C Fibers – םידדובמ תוחפ יכהו םיקד יכה ( ןילאימ אלל ) , גוסמ םיבצע לעו
Aδ Fibers . תיסחי תיטיא הכלוה תוריהמ .
רוקל םירוטפצר –
רוקל םירוטפצר לש םינוש םיזוכיר שי ףוגב םינוש םירוזאב – תיסחי הובג זוכיר שי םייתפשה רוזאב ,
תוחפ תצק תועבצאה רוזאב .
םוחל םירוטפצר –
יביסב רתוי תצק ןייפואמ םוח C ףוגב םינוש םירוזאב םינוש םיזוכירב אוה םג םייקו .

גוסמ םירוטפצרה לכ לש לועפש שיו רחאמ באכ תשוחת םישח םיינוציק רוק וא םוח יאנתב Free
Nerve Endings באכל םירוטפצר םג םהניבו .

םוחה לנגיס לש רבעמ
באכ לש רבעמל דואמ המוד רבעמה .
הירפירפהמ העיגמ השוחתה , ךרד הרדשה טוחב תירוחאה ןרקל העיגמו בצע יביס תועצמאב תרבוע
ה - Dorsal Root .
םיארקנש תירוחאה ןרקב םירוזאל העיגמו הלעתל תסנכנ איה תירוחאה ןרקהמ : תונימל 1,2,3 .
היצזוקד תשחרתמ םשמ ( ינשה דצל היצח ) ב הלעמל הילעו - Anterior Lateral Tract ,
ארקנש רוזאב חומה עזג ךרד םירבוע Reticular Formation םיעיגמ רבד לש ופוסבו
ל סומלתופיה , םע תושעל םצעב המ תורמואש ףוגל תודוקפה תואצוי םשמו םינותנה דוביע השענ םש
עיגהש עדימה ( ירוטומה סקטרוקב רבעמ תועצמאב ) . דוביעב בושחה רביאה אוה סומלתופיהה
ףוגו םוח תשוחת , ומרתה ןונגנמ אצמנ םש - היצלוגר .
ומרתה ןונגנמ - תמיוסמ הרוטרפמטל עיגהל ךרוצ םייק רשאכ לעופ היצלוגר ( טטסומרת ומכ ) .
ומרת - םיירפירפ םירוטפצר – רועב םיינוציח םירוטפצר .
ומרת - םייזכרמ םירוטפצר – הביל ירוטפצר – וא םח אוה םאה םישח םהו הבילה ירוטפצרל עיגמ םד
רק . סומלתופיהב םיאצמנ רתויב םיבושחה םירוטפצרה .
ילילש קבדיפו יבויח קבדיפ ןונגנמ םייק .

רוריקה זכרמ – Heat-Losing Center
▪ רוריק ינונגנמ לש הלעפה :
- תת םד ילכ לש הבחרה - רועל םדה תמירז תרבגהו םיירוע . פמטה רשאכ ליעי וניא ןונגנמה '
רתוי ההובג ץוחב .
- העזה – יודיא לש ןונגנמב שומיש . ףדנתהל הלוכי העיזה רשאכ קר דבוע ( חור תועצמאב לשמל
תינוציח ) , ףוגה תא ררקל החילצמ אל העזהה דואמ ההובג תוחלהשכ ןכל .
- הפה ךרד תרבגומ המישנ – הבילה רוריקל םרוגש ץוחבמ רק ריווא לש תואירל הסנכה .
- יתוגהנתה יוניש – םידגב תרסה לשמל .
▪ םומיחה זכרמ ינונגנמ לש היציביהניא .
Thermotherapy
3
םומיחה זכרמ – Heat-Promoting Center
▪ םוח ירציימ םינונגנמ לש הלעפה :
- תת םד ילכ ץוויכ - רועל םדה תמירז תתחפהו םיירוע . םוח טולקל לכויו רתוי רק היהי רועה ךכ
ץוחבמ .
- הרעשה ירירש ץוויכ ( Erector Pili ) – תורמוס תורעישה , םימרוג םיצווכתמש םיקלח םירירש
דומעל הרעשל . רתוי םח טעמ דימת אוהו תורעשה ןיב אצמנש ריוואה חפנ תא םילידגמ ךכ .
- ע םוח תריצי " תודיער י – םיטסינוגטנא םירירש לש ןיפוליחל םיצוויכל םרוגה ילאניפס סקלפר =
ףוגב םוח תריציל ךכו רתוי הלודג תילובטמ תוליעפל תומרוגש תודיער . קר ליעי ןונגנמ והז
תילובטמה תוליעפה ללגב םוחה תא םידבאמ ןמז ךרואלו רחאמ רצקה חווטל .
- דיאוריתה ינומרוה רורחשל תילנומרוהה תכרעמה לועפש ( T3,T4 ) תילובטמ תוליעפ םילעמש
יאוול רצותכ םוח תרצוי רשא .
▪ רוריקה יזכרמ לש היציביהניא

טעמ הנוש םולקא תכרעמ ילעב םה םינוש םילקא ירוזאב םייחש םישנא .
תויחל םיליגר ונא וב םילקאה יפל הנתשמ םומיח ינונגנמו רוריק ינונגנמ תלעפהל ףסה .

ומרתה ןונגנמ יוניש - היצלוגר - Acclimatization –
יונישה תא עצבל ןמז ףוגל תתל שי . גודל ' רתוי המח הרוטרפמטל רבעמב :
- החוטב תורידתב םייעובש ךשמב םוחב ןמאתהל שי .
- ב הלוע המזלפה חפנ - 12% .
- רתוי תוכומנ תורוטרפמטב תשחרתמ העזהה .
- יפ לדג העזהה בצק 3 .

םוח לש הרקמב – תתה םדה ילכ לש הבחרה שישכ - םיירוע , ע תוזומוטסנאה לש תורצה שי " םדהש מ
רועה רוזאב ןמז רתוי תצק ראשייו ידמ רהמ רובעי אל .
רוק לש הרקמב – רתוי םירצל םיכפוה םדה ילכו תובחרתמ תוזומוטסנאה .Thermotherapy
4
רוק תועצמאב לופיט – Cryotherapy

ע םינוש םיעצמאב םישמתשמ " לש הרוטרפמט חווטב םירביא ררקל מ 0-20 סויזלצ תולעמ .
ישממ קזנל םורגל יוכיס ןיא ןכלו ירמגל ררקתהל רביאל ןתונ אל ףוגה .
לע - תויביטקפא תואצות לבקל תנמ :
▪ ל תחתמ תדרל הכירצ רועה תרוטרפמט - 14 םד תמירזב תילאמיטפוא הדירי תגשהל סויזלצ תולעמ
תימוקמ .
▪ ל תחתמ תדרל הכירצ רועה תרוטרפמט - 15 היזגלנאל סויזלצ תולעמ .
▪ ל תחתמ תדרל הכירצ רועה תרוטרפמט - 5 לע סויזלצ תולעמ - ךות הרוטרפמטב הדירי גישהל תנמ -
ךרבב תיקרפמ , רמולכ – ךות הרוטרפמטב תיביטקפא הדירי לבקל דואמ השק - תיקרפמ . רוריקה
םייחטש םירירש לעו תויחטש תומקר לע רקיעב עיפשמ . ( לש הדירי לכ לע 1˚C ב הדירי לבקנ רועב -
0.65˚C קרפמב ) .
רוק לש םייגולויזיפ םיטקפא :
▪ היצקירטסנוקוזאו
▪ םיאתה לש ןצמחה תכירצב הדירי ךכמ האצותכו םזילובטמה בצקב הדירי .
▪ אתה לש תלוספ ירמוח רוצייב הדירי .
▪ יתקלדה ךילהתב הדירי – הילע טולשלו תקלדה תא דירוהל םיצור ונא םייטוקאה םיבלשב , אל ךא
םדאה ףוגב ןוקית ךילהתמ ילארגטניא קלח הניה תקלדהו רחאמ ירמגל הקיספהל .
▪ באכב הדירי .
▪ ב הדירי - Muscle Spasm ( םומיח לש םג טקפא והז ) .
▪ ב הדירי - Spasticity ( spasticity = םיבצעה תכרעמב העיגפמ האצותכ םירירש סונוטב היילע
תיזכרמה ) , ךשוממ רוק יוריג תובקעב דרוי ילאמרונבא סונוט .
▪ ב הדירי - Edema ( תקצבו תוחיפנ ) .
▪ רירשה ץוויכל היצטיליספ ( רירשה לע רוק םע תונידע תועיגנב ) .
תואמגוד :
10 ה לע חרק לש תוקד - Gastro ב הדיריל ומרגי - Spasticity לש תומלעיהלו העש יצח ךשמל
ךשמל סונולק 1-2 תועש . ( סונולק = עמב העיגפמ האצותכ דער " מ )
15 הרק תלוברעמ תייטבמא תוקד ( 18˚C ) ל סונולקה תומלעיהל םורגת - 4 תועש .

חרקב שומישל תויצקידניא
▪ תיתקלד הבוגתו תיטוקא העיצפ – תיטוקא העיצפ איה רתויב הרורבהו הנושארה היצקידניאה
( ב השחרתהש - 24-48 תונורחאה תועש ) .
▪ ינורכ וא יטוקא באכ ( דב " רוקב שומישל רתוי םיאתמ יטוקא באכ כ ) .
▪ הנושאר הגרדמ תונטק תויווכ .
▪ תוחיפנו חותינ רחאל באכ .
▪ היגלרואנ ( יבצע עקר לע באכ – הז גוסמ באכ ןייפאל דואמ לק ) .
▪ ינורכ וא יטוקא ירירש םזאפס .
▪ Spasticity עמב תועיגפ רחאל " מ .
חרקב שומישל תויצקידניארטנוק
▪ תיתמישנ וא תיבבל תוברועמ – ימוקמ רוקב שומישל תטלחומ היצקידניארטנוק אל יהוז .
▪ םיסוכמ אל וא םיחותפ םיעצפ .
▪ יא - תימוקמ תימד הקיפס – תימוקמ םד תמירזב הדיריל םרוג רוריק .
▪ Cold Allergy – החירפ לש הבוגתב תאטבתמש רוקל היגרלא , המישנ רצוקו ימוקמ םדוא .
▪ תירוע השוחת רסוח – רוריקל םגו םומחל םג היצקידניארטנוק הווהמ . ילבמ קזנל םורגל לולע
ךכב שיגרי לפוטמהש .
▪ םדקתמ בלשב תנזואמ תרכס – היצקידניארטנוק הווהמ אל תנזואמ תרכס , תרכוסה רשאכ ךא
רוזיאל םדה תקפסאב הדיריל םרוג רוריקהו רחאמ רהזיהל דואמ בושח תמדקתמו תנזואמ הנניא .
▪ Raynaud's phenomenon – אל היצקאיר םילבקמ רוקמ האצותכו הירפירפב תירלוקסוו היעב
תועבצאב תילאנויצרופורפ ( תומודאל תוכפוה תועבצאה / תונבל ) .
Thermotherapy
5
Effects of Cold

רוק לש תוילובטמה תועפשהה
▪ םזילובטמב הדירי – היסקופיהמ האצותכ םיאת לש תוומב הדיריל רזוע ( ןצמחהמ תענומ תוחיפנה
םיאתל עיגהל ) , ןצמח תוחפ םע םייקתהל םיאתל רשפאמ .
▪ תוחיפנב הדירי – תורליפקב יטאטסורדיה ץחלב הדירימ האצותכ , ץחלבו תויליבמרפב הדירי
יטומסואה .
▪ םדה תוגימצב היילע
▪ םירוטאידמה תוליעפב הדירי , " תקלדה יכוותמ " היצטילדוזאול םימרוג רשא םיימיכה .

Precapillary Sphincter –
תורליפקה ינפלש רוזאב קרועב אצמנו םד ילכ רצהל רזועש רטקניפס – לע םיעיפשמ רוריק תועצמאב
הז רטקניפס .

באכ לע רוקה תועפשה
▪ באכל םירוטפצר לש תושיגרב תימוקמ הדירי – םישיגר תוחפל םיכפוה םירוטפצרה .
▪ ףסה תמצועב היילע ( Threshold ) בצעה לועפשל – באכ שיגרנש ילבמ םייוריג רתוי גופסל ןתינ .
▪ תיטפניסה תוליעפב הטאה .
▪ באכה לגעמ לש הריבש ( Pain-Spasm-Pain ) באכה תדרוה בקע .

רוק לש םיימנידומה םיטקפא
▪ תולוירטראב םיקלחה םירירשה ץוויכמ האצותכ היצקירטסנוקוזאו ( הרפה רטקניפסה - ירליפק ) .
▪ ילאניפס סקלפרמ האצותכ היצקירטסנוקוזאו ( יביס ךרד Aδ ) םירטקניפסה ץוויכל םרוגה .
▪ דער תלחתהל םרוג סומלתופיהל עיגמה רק םד .
▪ הירפירפב םדה םרזב תיתועמשמ הדיריל םורגל הלוכי הלק היצקירטסנוקוזאו .

"Hunting" Response
ל תחתמ הרוטרפמט תדירי - 15 מ רתויל תולעמ - 10 ל םורגת תוקד :
ךווית ירמוח רורחש ( Histamine Like ) רוזאב רקיעב תיתנגה היצטילדוזאול םימרוגה
תוזומוטסנאה ( Arterio-Venalanastomoses ) םיילטסיד םירבאב – םיידי תופכ , םיילגר תופכ ,
םייתפשו םיינזוא .
ל תחתמ תדרל אלש לדתשהל שי - 15 מ רתוי אלו תולעמ - 10-15 תוקד .

םירירש תוליעפ לע רוקה תעפשה
▪ רירשה ירושיכ תוליעפב הדירי בקע םזאפסב הדירי ( Muscle Spindle ) – יביסל ליבקמ רושיכה
ע ותיא דחיב ץווכתמו רירשה " שיגר ראשיהל מ .
▪ תוליעפב הדיריל םרוג רוקה 1A&2A החיתמל םיביגמו רושיכה תא םיבבצעמ רשא .
▪ רתוי רקש לככ , רושיכה לש תוליעפ תוחפ שי .

םיקומע םירוזא ררקל דואמ השק – ךשוממ תויהל ךירצ רוריקה םיקומע םירוזא לע עיפשהל ידכ .

Thermotherapy
6
רוקב םישומיש

תועיגפב ינושאר לופיט
RICE = Rest, Ice, Compression, Elevation –
העיגפל ףוגה לש תינושארה הבוגתה תא ןיטקהל דעונ ( ב םישמתשמ םויה - MICE – M = העונת
תלבגומ ) .
▪ Rest – לע החונמ - העיגפה לש ךשמה עונמלו קזנה תא ןיטקהל תנמ .
▪ Ice – היסקופיהמ האצותכ םיאתב העיגפ ענומו רוזאב ןצמח תכירצו םזילובטמה תטאהל םרוג חרק
באכ תתחפה ףסונבו .
▪ Compression – ןיבה רמוחה לא תורליפקהמ םד לש האיצי ענומ ץחל - תוחיפנ ענומו יאת , דדועמ
יתפמילה זוקינה תא רפשמו ( זכרמה יפלכ הירפירפהמ ץחל ) .
▪ Elevation – םילזונה לש הגיפס תדדועמו תורליפקב יטאטסורדיה ץחל תדרוהל תמרוג המרהה
ע " תיתפמילה תכרעמה י . לש המרהב תלבקתמ תילאמיסקמה תוליעיה 90 הפצרל סחיב תולעמ .

Cryokinetics – וב העונתבו רוקב שומיש - תינמז
ע באכה תדרוה " תרשפאמה אלמ חווטב העונת רשפאל מ :
▪ םיגפורקאמה תוליעפב הילע .
▪ המוטמה לש הריהמ הגיפס .
▪ םירירשל םד ילכ לש תצאומ תושדחתה .
▪ תיתקלצ המקר לש תורצוויה תצאה .
העונת ענומ באכהו המקרה לש רוביח שי רשאכ ליחתהל ןתינ .

Clinical Applications

Cold Pack
▪ Ice Bags / Reusable Cold Pack – רביאה תרוצ תא סופתל תולגוסמש תויקש .
▪ היהי לופיטה ןמז 10-15 לש הרוטרפמטב תוקד 15˚C הטמו .
▪ םילודג םיבצע םנשי רשאכו רוזא ותואל תימדה היצלוקריסב היעב שי רשאכ תוריהזב טוקנל שי
חטשה ינפל םיבורקה ( ה רוזאב רקיעב - Cubital Fossa הו - Popliteal Fossa .)
▪ תויצקידניא – תיטוקא העיגפ , ינורכ וא יטוקא באכ , חותינ רחאל תוחיפנו באכ .

Ice Massage
▪ דיחא וניאש םינפ חטש ילעבו םינטק םירוזא רוריקל םיאתמ ( תועבצא , קפרמ ... ) .
▪ רדגומ םוקימב תונטק תועיגפלו ירירש םזאפסב לופיטל םיאתמ .
▪ ןיב לופיט 5-15 תוקד ( תיסחי רצק ) .
▪ רוזאה רשאכ לופיטה תא קיספהל שי באכ תדרוה איה הרטמה םא " םודר ."
▪ תויצקידניא – באס תקלד - תיטוקא , תירירש המקרב העיגפ , רירשב העיצפ , ינורכ וא יטוקא באכ .
▪ תוריהז – יתייעב תויהל לוכי ץחלה םהב תומוקמב .
▪ Ice Massage היהי לופיטה ןכלו רועה לע חרק לש רישי עגמב םישמתשמ וב דיחיה הרקמה והז
תיסחי רצק .

Ice immersion
▪ םירק םימב הליבט .
▪ לש הרוטרפמטב םימ 10-15 ךשמב סויזלצ תולעמ 10-15 תוקד .
▪ םימדוק םילופיטב ומכ תויצקידניארטנוקו תויצקידניא ןתוא .
▪ תפסונ היצקידניארטנוק – היצטיברגל היצקידניארטנוק שי ןהב תויטוקא תועיצפ .Thermotherapy
7
Cryostretch
▪ בו םירירש לש םזאפסב לופיט תקינכט - Trigger Points ( םשב הקינכט : Spray & Stretch .)
▪ חאו רירשב םיוסמ רוזא לש ימוקמו ריהמ רוריק " רירשה לש החיתמ כ .
▪ ריהמ רוריקל םרוגו רועה םע עגמב אבשכ דואמ רהמ ףדנתמש רמוח לש סוסיר .
( רמוחה םש : Ethyl Chloride .)
▪ רגירטה תדוקנ תאצמנ ןכיה קוידב תעדל בושח .
▪ הביבסל יתודידי ונניא רמוחה .
▪ תוריהז – קילד רמוח , ותוא ףואשל רוסא , לע תוחפו ינילק ןויסינו הנומא סיסב לע אוה וב שומישה
תוחכומ תודבוע סיסב .
▪ תויצקידניארטנוק – רמוחל היגרלא , םיחותפ םיעצפ , חותינ ירחא , םייניעה רוזאב שמתשהל רוסא ,
קה לכ ףסונבו יטוקאה בלשב שמתשהל ןיא " םימדוק םילופיטמ א .

Cold Whirlpools – תלוברעמ תייטבמא
▪ העגרהל רזועש תלוברעמ לש טקפא ונשי רוריקה טקפא דבלמ , םזאפס תדרוהלו באכ תדרוהל .
▪ םימדוק םילופיטב ומכ תויצקידניארטנוקו תויצקידניא ןתוא .
▪ תופסונ תויצקידניארטנוק – םירפת ירחא , רוע תולחמו םייטוקא םיבצמ .
▪ אבה שומישה תארקל יוטיח רמוח םע התוא תוקנלו היטבמאה תא ןקורל שי שומישה ירחא .

Cryocast
▪ םימ םימירזמ וכרדש לוורש  לש הריצי Cold Pack קרפמל ביבסמ .
▪ םינוש םילוורש םימייק , םינוש םיקרפמל םינוש םילדגב .
▪ םיחותינ ירחא וא תויטוקא תועיגפב רקיעב םישמתשמ .
Thermotherapy
8
םוח תועצמאב לופיט – Thermotherapy

םומיח תורוצ יתש ןיב םידירפמ – יחטש םומיחו קומע םומיח :
▪ קומע םומיח – דנואסארטלוא , םירצק םילג ( Short waves .)
תוקומע רתוי תצק תומקרב זכרתמו תיחטשה המקרה ךרד רבוע םוחה ( ב - US קמועל דע םיעיגמ
לש 5 ס " רתוי קומע טעמ םירצק םילגבו מ ) .
▪ יחטש םומיח –
כ לש הרידח שי - 1 ס " מ . תוקומעו תובע תומקר םומיחל הליעי הטיש הנניא וז .
רועה תרוטרפמט תא רקיעב םילעמ יחטש םומיחב , תתה המקרה - יחטש רירשב טעמו תירוע .
רוזא ותואב ןמושה תומכל הלודג תובישח שי , םוחה תרידח לע יעפשמ ןמושה .

םוחב לופיטל םיעצמא :
▪ Hot Pack (HP)
▪ םימח םימ םע תלוברעמ תייטבמא .
▪ ןיפרפ טבמא – Paraffin Bath

יד הרוטרפמטלו רהמ יד הלוע רועה תרוטרפמט
ההובג , תרוטרפמט םמחמה תא םיריסמש עגרב
ל תחנוצ רועה - Base Line רהמ יד .
תתה תבכש - רועהמ רתוי טאל תצק תממחתמ רוע
ל החינצה םומיחה תרסהבו - Base Line תיטיא
רתוי .
םומיסקמל העיגמו טאל הלוע רירשה תרוטרפמט
כ ירחא - 30 דואמ הנטק הרוטרפמטב היילעהו תוקד .
טאל תדרוי הרוטרפמטה םמחמה תא םיריסמש עגרב
תחת לופיטל ןמז רתוי תצק ריאשמ הזו דואמ
םוחה לש םיטקפאה ( כ לש תויונמדזה ןולח - 10
תוקד ) .
המקרה תרוטרפמט תיילע לע םיעיפשמה םירוטקפ
▪ הרוטרפמט –
- ע " לש םומיח שורד תואצות גישהל מ 35-45 תולעמ .
- פמט לעמ תולעל אלו רהזיהל שי ' לש 45 היצרוטנד םרגית הלא תורוטרפמטבו רחאמ תולעמ
היווכו ( הפישחה ןמזב יולת ) .
▪ לופיט ןמז – יביטקפא תויהל ךפוה םוחהש דע ןמז חקול .
▪ המקרה גוס – רוע / תת - רוע / רירש . טעמ הנוש הדובעה תטיש המקר גוס לכב .
▪ המקרה חפנ – היצטילדוזאו רורגל יושע לודג חטש םומיח ( סומלתופיה ) .
▪ לוגרת תועצמאב תגשומ רתויב הבוטה םדה תמירז רופישו הרוטרפמט תאלעה .

יחטש םומיח לש םיילובטמ םיטקפא
▪ תלוספ ירמוח רוצייב היילע םג ךכמ האצותכו תילובטמ תוליעפב היילע .
- זוכירב היילע CO
2
- ה זוכירב הדירי - ATP
- PH רתוי יצמוח
▪ תיאתה ןצמחה תכירצב היילע – תוחיפנ בקע םיאת תוומב היילע ןכתית ...
▪ לש קמועל דע םיירלוקסוו םייוניש 1 ס " דבלב מ ( רוק תובקעב םישחרתמה םייונישל םיכופה םייוניש ) .
Thermotherapy
9
תוימנידומה תועפשה
▪ הרדשה טוח ךרד רבוע וניאש ילנוסקא סקלפר רצונ םומיחהמ האצותכ – רמוח לש רורחש שי
עגריהל תולוירטראל םרוגש ןוסקאהמ ( ררחתשמו חתפנ קלח רירש ) .
▪ תיתקלד הבוגתל םימרוגש םירוטאידמ לש רורחש - הלק תימוקמ .
▪ Spinal-Cord Reflex – הרדשה טוח ךרד סקלפר , תירוחא ןרק ךרד  תימדק  םרוג
היצטילדוזאול ( הירפירפל םד תמירז לידגמו הפרמ ) .
▪ ףוגהמ לודג קלח לש םומיחב , הירפירפב היצטילדוזאול םרוגו הלועפל סנכנ סומלתופיהה , העזהל ,
וכו יתוגהנתה יונישל ' ...

רירשב םומיחה תועפשה
▪ לועפש " רעשה ןונגנמ " ב - Lamina 2,3 . ע " םיבצע לע היציביהניאל םרוג םיבצע תווצק לש יוריג י
באכ תשוחתל םימרוגש ( C Fibers ) , ירוטפצר לע היציביהניאל ומרגי םירחא םירוטפצר לש לועפש
באכ .
▪ רירשב םדה תמירזב היילע – ל םרות :
- תילובטמ תלוספ יוניפ ( תיטקל הצמוח ) .
- ירירשה םזאפסב הדירי ( עמב היעבמ האצותכ איה היעבה םהב םירקמב ןוכנ אל " מ ) .
דב ופידעי םיינורכ םילפוטמ הללגבש הביסה וז " ע לופיט רשאמ רתוי םומיחב לופיט כ " חרק י .

רוביחה תומקר לע םומיחה תעפשה
▪ תושימגה רופיש ( םומיח + החיתמ = רתויב ליעיה לופיטה ) .
▪ תויטסלפהו תויטסלאה תונוכתה רופיש ( תוילאקיזיפ תונוכת )
- ןגלוקהו ןיטסלאה יביס לע העפשה .
- המקרה ךרואב יוניש תגשה תרשפאמ יטסלאה םוחתה תלדגה . ךא קחרתמ יטסלפה םוחתה
לדג אוה םג .

יחטש םומיחב שומישל תויצקידניא
▪ באכ
▪ ירירש םזאפס
▪ באסה בלשב תקלד - יטוקא ( אל 24-48 העיצפה ירחא תועש ) .
▪ המקרה תמלחה רופיש – באסה בלשב םיאתל םיעיגמ ןוזמ ירמוח רתוי - יטוקא .
▪ רופיש ROM
יחטש םומיחב שומישל תויצקידניארטנוק
▪ יטוקאה בלשב תקלד .
▪ םומיחה רוזאב השוחת רסוח .
▪ רוזאל םדה תמירזב היעב ( גודל ' DVT ) םוחה תא רזפל לוכי אל םדהו רחאמ .
▪ םיאתל םורגל לולע הזו רוזאב םזילובטמה תא הלעמ םוחהו רחאמ םמחל םיצור וב רוזאב םילודיג
רתוי רהמ טשפתהל םיינטרסה .
▪ ןטבה רוזאב םמחנ אל ןוירהב .
▪ תרכוס – הירפירפב םדה תמירזב תוערפהל תמרוג איה תנזואמ הנניא הלחמה רשאכ .
▪ ךומנ וא הובג םד ץחל – םילודג םיחטש לש םומיחב תוריהז םישרוד הלא םיבצמ .
▪ ןהינימל רוע תולחמ
▪ רפיה - הימרת – הזמ רתוי םמחל םעט ןיא ההובג הבילה תרוטרפמט רשאכ .

Thermotherapy
10
םומיחל םיעצמא

Moist Heat Pack
▪ םומיחל חל יעצמא . ץואפ ' וכותב ליכמש סבנקמ Silica Gel ( רוקו םוח לע הרימשל דעוימה רמוח ) .
▪ לש הרוטרפמטב םימח םימ םע רישכמ ךותב םויה לכ אצמנ 70-80˚C ( ורדיה ךותב - רוטלוק ) .
▪ ה - MHP פמטה לע רומשל עדוי ' דע ליעי ןפואב ולש 30 תוקד .
▪ המקרה תושימג תא רפשמ אוהו שבי םוח רשאמ רתוי םיענ חלה םוחה .
▪ הכלוה תרוצתב םוח רבעמ ( Conduction ) דע רדוח םוחהו 1 ס " מ .
▪ שומישה ןפוא :
- הטצניפ תועצמאב םומיחה לכיממ םיאיצומ .
- ה תא םימש - HP תבגמ לע .
- תובגמ רפסמב םיפטוע ( באס בצמב - םימש יטוקא 8 תובכש , םימש ינורכ בצמב 6 תובכש ) .
- לפטל ךירצ וב םוקמה יפלו ותויחונ יפל לפוטמה תא םימקממ .
- סמ רובעכ קודבל שי ' ובצמ המו לפוטמה שיגרמ המ תוקד .
- ה תא םיריאשמ - HP דע לפוטמה לע 30 תוקד .
▪ ל תויצקידניא - MHP :
- באס םיבצמ - םיינורכ וא םייטוקא  באכ תדרוהל , ירירש םזאפס תדרוה , העונת יחווט רופישל
( תועונת וא תוחיתמ םיפיסומ םא ) .
- הנשי המוטמהב לופיט .
- רוטקרטנוק תדרוה ה םיקרפמב .
▪ תויצקידניארטנוק :
- םייטוקא םיבצמ .
- תירפירפ םד תקפסאב היעב .
- םדה תיצלוקריסב היעב .
- םוחל תויצלוגרב תויעב .
▪ לופיטה ךשמ :
- באס םיבצמב - םייטוקא – 10-15 תוקד .
- םיינורכ םיבצמב – 20-30 תוקד .

Paraffin Bath
▪ ןיפרפב האלמש ימינפ םומיח ףוג םע היטבמא . לש סחיב ןמש םע הוועש לש תבורעת אוה ןיפרפ 7:1 .
▪ תיסחי הכומנ הלש הכתהה תרוטרפמטש איה הוועשה לש תירקיעה הנוכתה – 54.5˚C .
ל תחתמ - 48.8˚C הרזח תקצמתמ הוועשה .
▪ ל תנווכמ היטבמאה תרוטרפמט - 55˚C הסוכמ היטבמאהו .
▪ םינטק םירבאב קר ןיפרפ טבמאב לופיטב שמתשהל ןתינ – די ףכ , לגר ףכ , קפרמ , עבצא ...
▪ יא םירביאל בוט לופיטה ןכלו רביאה תא ףטוע ןיפרפה - ייראלוגר ם .
▪ תויוקבדיהבו תוקלצב לופיטל בוט ןכלו רועה תושימג תא רפשמ ןיפרפה ( םוחה לש םיטקפאל ףסונב ) .
▪ ןיפרפ טבמאב שומישה ןפוא :
- לפוטמה רביאהמ לכה ריסהל שי ( דכו תועבט ' ... ) .
- םילפטמ וב רביאה תא בטיה תוקנל שי .
- דימ םיאיצומו טבמאב רביאה תא םילבוט , סמ םיניתממ ' בוש םילבוטו תוקצמתהל תוינש ,
ע ןיפרפ לש תובכש רפסמ םירצוי " ךורא ןמזל םוחה לע רומשל מ ( ךילהתה לע םירזוח 7-12
םימעפ – באס בצמב - תוליבט רתוי ינורכ בצמבו תוליבט תוחפ יטוקא ) .
- תובגמבו ןוליינ תיקשב רביאה תא םיפטוע . הפיטעה תא םיריאשמ 15-30 תוקד .
- טבמאל םיריזחמו ןיפרפה תא םיפלקמ .
▪ ןיפרפ טבמאב לופיטל תויצקידניא :
- באס וא ינורכ בצמ - יטוקא .
- היצזיליבומיא ירחא העונת יחווטב תולבגה .

Thermotherapy
11
▪ ןיפרפ טבמאב שומישל תויצקידניארטנוק :
- םיחותפ םיעצפ .
- רוע תולחמו תויעב .
- תויתשוחת תויעב .
- תירפירפ םד תקפסאב תויעב .
▪ לש םירקמב תוריהזב טוקנל שי :
- השוחתב היעב .
- ידמ ול םח ןיפרפהש שיגרמ לפוטמה רשאכ .

תלוברעמ תייטבמא
םימח םימב אלמש תלוברעמ טבמא .
ע " ליעי היהי לבקתיש טקפאהש מ , םימב ןמזה לכ תויהל הכירצ דיה .
ע לפוטמ לכ ירחא טבמאה תא םיאטחמ " אטחמ רמוח י .םוכיסל – רוקב לופיט םוחב לופיט לש םיטקפאו תוליעי :


רוק - Cold םוח - Heat
ךלהמב 24-48 המוארט ירחא תועש + -
ירחא 24-48 המוארטהמ תועש - +
Edema תיחפמ ריבגמ
באכ תיחפמ תיחפמ
םירירש םזאפס תיחפמ תיחפמ
Spasticity תיחפמ
רירש יוריג + -
הכר המקר Less Elastic More Elastic

Thermotherapy - דנואסארטלוא
1
ULTRASOUND

דנואסאטלוא – הרדגה :
▪ דואמ ההובג תורידתב לוק ילג .
▪ דנואסארטלוא עומשל םילגוסמ םניא םדא ינב , ןכש תויח ןנשי ךא .
▪ לעמש תויורידתב לוק ילג 20,000Hz דנואסארטלוא םיארקנ .
▪ לוק ילג ( ילדיאוסוניס לג ) ןיבש תויורידתב 0.75-3MHz םינוש םילופיטל םישמשמ .
▪ ןוחבא ךרוצל הימדה םה םישומישה , תומקר לש סרה וא המקר תמלחהב הרזע .
▪ םיימרת אל םיטקפאו םיימרת םיטקפא שי דנואסארטלואל .
▪ ב םישמתשמ היפרתויזיפב - US דבלב םיטייופרת םיטקפא תלבקל .
▪ ע שמתשהל םג ןתינ " תתה המקרל הפורת רידחהל מ - תירוע . דב איה הרידחה " דואמ תיחטש כ
( סיִ זֶ רופונופ = רועה ךותל החשמ לש םיקיקלח םיפחודש לוק ילג ) .
▪ תועצמאב ןוחבאב US הכר המקרב תויעב רקיעב הארנ – דיגב תקלד , היבוניסב , וא דיג לש לוורשב
רירש לש ערק .

ילופיט דנואסארטלוא
▪ ע ההובג לוק תורידתב תוינאכמ תודונתב שומיש " הקומע המקרב םוח רוציל מ .
▪ ה - US קומע םוח תלבקל שומישב רתויב ץופנה יעצמאה אוה .
▪ ןיב אוה הרידחה קמוע 3-5 ס " מ .

הירואית
▪ ה לג - US ע רצונ " רמתמ לש תודיער י .
▪ ןיגוריסל יטסוקא ץחלל םימרוג םילגה ( תורידתל םאתהב ) .
▪ המקרב העונת רצוי יטסוקאה ץחלה ( תובחרתהו ץוויכ ) לגה תמצועב יולת הלדוגש .
▪ םוחל תכפוה העונתה ןמזב תקפומה היגרנאהמ קלח .
▪ הנרבממה לש דערה תורידת איה לוקה תורידת ( לוקמרב ומכ . לוקמרל דוגינב , ה - US ע רצונ " י
ילמשח םרזמ האצותכ טוטרל לגוסמה תוירטקלאוזייפ תונוכת לעב שיבגב הנרבממה לש הפלחה
וכרד רבעומה , ץווכתהלו בחרתהל ול םורגי רשי םרז אלו יפוליח םרז קר ) .
הכופה תירטקלאוזייפ העפותב םישמתשמ לופיטב ( reverse .)
רמתמ – Transducer
רחא גוסל היגרנא לש דחא גוס ךפוהה רישכמ אוה רמתמ .
תירטקלאוזייפ העפות – וא בחרתהל ול םימרוג רשאכ םיכופה םיילמשח םינעטמ רצוי לטסירקה
ץווכתהל .
הכופה תירטקלאוזייפ העפות – ץווכתהלו בחרתהל ול םרוג לטסירק ךרד רבעומה ןיפוליח םרז
ןיפוליחל .
- ה - US ךופה ירטקלאוזייפ טקפאב שומיש ךות גשומ .
- ההובג תורידתב לוק ילגל תמרוג לטסירקה תדיער .

בחרתמו ץווכתמ שיבגהשכ  לוק ילגל םרוג  רישכמה ןווכמ וילאש רוזאל םירבוע לוקה ילג 
ןטק ןהניב קחרמהו תולוקלומה לש הסיחדל םרוג אוה בחרתמ שיבגה רשאכ ( Compression ,)
תוחוורתמ תולוקלומה ץווכתמ שיבגהשכ ( Refraction .)
רמוחה ךותב תולוקלומה לש תילג העונת םצעב יהוז רצונש המ .
Thermotherapy - דנואסארטלוא
2
םילג יגוס :
▪ Longitudinal Waves –
לגה לש העונתה ןוויכב תולוקלומ לש העונת ( גנב לבח ומכ ' י ) .
- תוכר תומקרב בוט םירבוע םייכרוא םילג , ה ילג - US וז הרוצב רקיעב ףוגב םירבוע .
- Compression – ההובג תיראלוקלומ תופיפצ ילעב םירוזא ( ץחל תחת םיאצמנ םה רשאכ
הובג ) .
- Refraction – הכומנ תיראלוקלומ תופיפצ ילעב םירוזא ( ךומנ ץחל תחת םיאצמנ םה רשאכ ) .
▪ Transverse Waves –
לגה תעונת ןוויכל תיכנא תולוקלומ לש העונת ( הרטיגב ומכ ) .
תוכר תומקר ךרד םירבוע םניא הלא םילג ( םצעב עגופ לגהש ןמזב קר ףוגב םיאצמנ ) .

תורידת – Frequency
▪ תחא היינשב לגה תורזח רפסמ איה תורידתה .
▪ ב - US לש תויורידתב אוה ירקיעה שומישה 1-3MHz .
▪ הכומנ תורידתב ( 1MHz ) רתוי לודג הרידחה קמוע .
▪ ההובג תורידתב ( 3MHz ) תויחטש תומקרב רתוי םיגפסנ םילגה
הקומע תוחפ הרידחה ןכלו .לגה רבעמ ןמזב היגרנא ןדבוא
המקרה ךותב רבוע לגה רשאכ , ב ולש היגרנאה תא דבאמ אוה - 3 םיכרד :
▪ הרזחה – Reflection – לעב רמוחל רובעל לגוסמ וניא רשאכ העיגפה תיווזב הרזח רזוח לגה
הנוש תופיפצ .
- תיטסוקאה תורידחב בר לדבה שי רשאכ תשחרתמ הרזחה ( Acoustic Impedance ) ןיב
עגמב תואבה תומקר יתש .
- רתוי לודג תיטסוקאה תורידחב לדבההש לככ , רבעמה רוזאב םוח רתוי רצונ ךכ .
- רירש לש תיטסוקאה תורידחה , קרו ההובג איה םימו ןמוש 1% רזחומ היגרנאהמ .
- ךרעבו הכומנ םצעה לש תיטסוקאה תורידחה 25% הילא תובורקה תומקרל תרזוח היגרנאהמ .
םצעל תובורקה תומקרב היגרנא לש בר זוכיר רצונ האצותכ ( ואיטסואירפ ם , םידיג , םיסוחס ,
תומצעל בורק םיאצמנש םיירפירפ םיבצע , רירשה לש יטורנופא רוביח ... ) .
▪ הריבש – Refraction – תופיפצ לעב רמוחל סנכנ אוה רשאכ לגה לש ןוויכה יוניש איה הריבש
הנוש . תדרוי היגרנאה ןכלו הנוש תיווזב ךא האבה המקרה ךותל ךישממ לגה .
- םוח רתוי רצוויי לגה לש הריבש שי וב רוזאב , גודל ' : םצעל דיג ןיב רבעמב .
▪ הגיפס – Absorption – היגרנאה לכ תא תגפוסה המקר ךרד לגה רבעמ ןמזב תשחרתמ הגיפס
ולש . המקרה גוסב היולת הגיפסה תומכ .
- םוחל ותכיפהו המקרב לגה לש הגיפס .
- לגה רבוע הכרד המקרב ןיאטורפה תומכל רשי סחיב תאצמנ הגיפסה .
- ןיאטורפ רתוי – הגיפס רתוי ( םוחל ךפוה רתוי ) .
- ןיאטורפ תוחפ – הגיפס תוחפ ( םוחל ךפוה תוחפ ) .
- םצעב , כ שי דיגו סוחס - 20-25% ןיאטורפ .
- שי םדה ילכב 15-20% ןיאטורפ
- רירשב , כ שי םדה לזונו ןמוש - 10-25% ןיאטורפ .
- הרטמ תמקר איה תקלצ ןכלו ןיאטורפ הברה שי תיתקלצ המקרב = תממחתמ המקר .

ב שומישמ האצותכ רתוי תוממחתמה תומקר - US תוארקנ " הרטמ תומקר " ( תויחטש תומצע , הלוספק
תיקרפמ , םידיג , תקלצ תמקר ) .

לודג אוה ריוואל תכתמ ןיב תורידחב לדבהה , לעו - ףוגל רישכמה ןיב רבעמ רמוחב שמתשנ ןכ .
ה רישכמ שאר ןיב ריווא היהי םא - US ףוגל , 99.9% הרזח רזחוי לגהמ .
Thermotherapy - דנואסארטלוא
3


םידמוע םילג – Standing Waves
םצעה לא לג עיגמ רשאכש תרמואה הירואית , רתוי הבוט טסואירפה לש תיטסוקאה תורידחה
המצע םצעה לש תורידחהמ , טסואירפה תא רודחל חילצמ אלו הרזח רזחומו טסואירפל רדוח לגה ןכל
הצוחה " = דמוע לג " ( ךישממ " ץורל " םצעל טסואירפה ןיב ) .
תיסחי בר םוח רצונ םצעה לש יחטשה קלחה ינפ לע עודמ הריבסמ וז הירואית .
םורגל לולעה רבד םוחה תא דירוהלו רזפל חילצמ וניא ףוגהש ךכל םרוג ולא םירוזאב םד ילכ טועימ
באכל .

הכיעד – Attenuation
▪ הרזחהמ האצותכ לגה תמצועב הדירי , ולש הגיפסו הריבש .
תוהובג תויורידתב ( 3MHz ) רבעמ תעב תולוקלומה ןיב ךוכיח רתוי שיש ללגב רתוי ההובג הגיפסה
המקרה ךרד לגה , לעו - רתוי תויחטש תומקרב לופיטל םיאתי ןכ .
▪ US ןיאטורפב הרישעה הפופצ המקרב גפסנו םימב הרישע המקר ךרד בטיה רבוע .
▪ דואמ ההובג םצע תמקרב הכיעדה . הברהב הכומנ הכיעדה רתוי תילזונ המקרב .

המצוע – Intensity
ב חטש תדיחיל תקפוסמה היגרנאה תומכ איה המצוע - W/cm
2
.
רתוי ההובג המצועהש לככ , פמט רצווית ךכ ' תלפוטמה המקרב רתוי ההובג .
Spatial Peak Intensity (SPI) –
ילופיטה שארה תא ןמזה לכ זיזהל שי הזה רוזאה ללגבו הקזח יכה ןרקה תלבקתמ ובש רוזאה .
רתוי בר היהי םומיחה ןהב תודוקנ רצוויהל תויושע לגה תודיחא רסוח ללגב " - Hot Spots " ידכ דע
המקרל קזנ .

Beam Nonuniformity Ratio (BNR)
ה - BNR ה ןיב סחיה אוה - SPI רישכמה גצ לע המצועל ( תעצוממ המצוע ) , הגירחה סחי השעמל והז
רישכמה לש .
הש לככ - BNR רתוי ךומנ , רתוי בוטל בשחנ רישכמהו רתוי דיחא לגה ךכ .
לש סחי 1:1 ילאידיאה סחיה אוה ( הגירח ןיא , לעופב המצועה איה ונוויכש המצועה ) .
מ לודג סחיה רשאכ - 8:1 יפמ רתוי תויהל הלוכי הגירחה 8 אל בשחנ רישכמה ןכלו ונוויכש המצועהמ
חוטב .

Pulsed US
תוקספהב דובעיש ךכ רישכמה תא ןווכל ןתינ = םיסלופ תורידת ( לג תורידתמ הנוש ) .
ב םישמתשמ - Pulsed US ההובג תוחפ המצוע םיצור רשאכ , לש טקפא תוחפ םיצור רשאכ רקיעב
ינאכמ טקפא רתויו םומיח .
Duty Cycle
לופיט ןמזב רדושמ לגה ובש ןמזה זוחא .
100% = Constant – לופיטה ךרוא לכל קספמ וניא לגה .
20% = Pulsed – ןמזהמ תישימח לעופ לגה . םיימרת םיטקפא אלל הכומנ לופיט תמצוע יהוז .

תעצוממה לופיטה תמצוע – Temporal Average Intensity
▪ תעצוממה לופיטה תמצועב יולת רצווייש םוחה .
▪ רישכמה לש הקספהה ןמזב םגו הדובעה ןמזב םג לופיטה תמצוע לש עצוממ איה המצועה .
▪ ה רשאכ - Duty Cycle אוה 50% איה המצועהו 2w/cm
2
– תלבקתמה תעצוממה המצועה
ל הווש המקרב : 1w/cm
2
.
▪ ה רשאכ - Duty Cycle אוה 20% איה המצועהו 1w/cm
2
– תלבקתמה תעצוממה המצועה
איה המקרב 0.2w/cm
2
.
Thermotherapy - דנואסארטלוא
4
לופיטה חטש
▪ יפמ לודג היהי אל לפוטמה חטשה 2 ה וא ילופיטה שארה חטשמ - ERA ( Effective Radiating
Area – רישכמה תוכיא לש היצקנופ , יביטקפא ילופיטה שארה לכ הבוט תוכיאב רישכמב ) .
▪ תיטיא תימתיר העונתב לופיטה ןמזב רישכמה שאר תא עינהל שי .
▪ לופיטה תוליעיב עגפת ידמ הריהמ העונת ( חיל הגיפס תוחפ ' חטש ) .
▪ לע ילופיטה שארה לש עובקו לק ץחל לע רומשל שי - רועה יבג .
▪ לופיטה ןמז תא ךיראהל ךא המצוע דירוהל ןתינ באכ וא בר םוח לע ןנולתמ לפוטמהו הדימב .
▪ סמל לופיטה תא קלחל שי חטשל תיסחי ןטק שאר םע לודג חטשב לפטל םיצור םא ' םילופיט ( גודל ' :
לכ 5 רחא חטשל רובענ תוקד ) . דב " תועצמאב םילודג םירוזאב לפטנ אל כ US תועצמאב אלא
םירחא םירזיבאו םירישכמ .

Coupling Agents
▪ לע - ףוגל שארה ןיב ריווא לש תואצמיה עונמל תנמ , ךוותמ רמוחב שמתשהל שי .
▪ םיקקוזמ םימ אוה ילאידיאה רמוחה ( לש הרזחה 2% דבלב ) הלאכ םימב שומיש םישוע אל ךא .
▪ גב שמתשהל לבוקמ ' םימב וא ינוסארטלוא ל ( לפטל ךירצ רשאכ רקיעב םימ ךותב לופיט םישוע
דיחא אל םינפ חטש לעב רביאב ) .
▪ אוהו שארל רזחומ לגהמ לודג קלח רשאכ רישכמה תא הבכמה הנגה ןונגנמ םייק םישדח םירישכמב
םמחתמ ( המקרה ךותל לג לש רבעמ ןיא רשאכ ) .
Direct Coupling – ג ' ךוותמכ ל
▪ ג לש םינוש םיגוס ' שומישב םיאצמנ םיל .
▪ ג לש תואצמיה אדוולו עובק ץחל לע רומשל שי ' ףוגל רישכמה ןיב ל .
▪ רשאכ תדרוי תוליעיה :
- לפוטמה קלחה לע רעיש הברה .
- תירלוגריא הרוצ
- יקנ ונניא רועה .

םימ ךותב לופיט – Water Immersion
▪ דיחא אל םינפ חטש ילעב ףוג יקלחב שומישב ( די , לגר ... ) .
▪ שארה תא קיזחהל שי 1-2 ס " םימה ךותב ףוגהמ מ .
▪ לפטמהמו לפוטמהמ תוכתמ ריסהל שי .
▪ םימה תא ליכיש יתכתמ ילכב שמתשהל ןיא .
▪ רישכמל לפוטמה ןיב הרישי העיגנב ךרוצ ןיא , רועהמ ריווא תועוב ריסהל ךירצ רשאכ קר .

ןולב – Bladder
גב םיחורמ הפפכב וא ןולבב שומיש ' ל . םיקקוזמ םימב ןולבה תא אלמל יוצר .
ע םירידס אל םיחטשמב לופיטל " ה שאר ןיב בוט עגמ גישהל מ - US לפוטמה רביאל .
ג םימש הליחת ' לפוטמה רוזאה לע ל , חא " ג םימש זאו ןולבה תא וילע םיחינמ כ ' רישכמה שאר לע ל
ןולבה לעו .
ןולבב ריווא סיכ תואצמה עונמל לדתשהל שי .

Thermotherapy - דנואסארטלוא
5
תויצקידניא
▪ הכר המקרב תועיגפ ןוקיתו המלחה ךילהת .
▪ תיתקלצ המקרו תורוטקרטנוק .
▪ ירירש םזאפס
▪ Trigger Points
Myositis Ossificance יטוקאה בלשב אל ( הקזח הכממ האצותכ רירשה לש תיגולותפ הבוגת ) .
תויצקידניארטנוק
▪ םייטוקא םיבצמ – ב שמתשנ אל - US םיימרת םיטקפא םע .
▪ היצלוקריס תויעב וא םיימכסיא םירוזא
▪ םימומידל הייטנ
▪ םייניעה רוזאב , ןימה ירבאו בל .
▪ ינטרס לודיג רוזאב .
▪ ףושח אוה רשאכ הרדשה טוח ( Spina Bifida .)
▪ השוחת רסוח
▪ הזיפיפאה ירוזא – ב שמתשנ אל - US אל לפוטמה תלידגו הדימב הלידגה תחלצ תאצמנ וב רוזאב
המייתסה ( המרגתה אל ןיידע הלידגה תחלצ םא ) .
▪ תויטוקא תוקלד .

לש םיימרת םיטקפא US
▪ תומקרה לש תושימגה רופיש – עו ןגלוקה תושימג רופיש " םידירומ הז י stiffness קרפמב .
▪ לפוטמה רוזאל םדה תמירז תא הלעמ .
▪ םיירוסנסהו םיירוטומה םיבצעב הכלוהה תוריהמ תא הלעמ .
▪ רעשה תירואית ךרד באכ דירומ ( םירוטפצר לע היציביהניא םילבקמ םוח ירוטפצר יוריג תועצמאב
טנמגס ותואב באכ לש ) .
▪ ירירש םזאפס דירומ
▪ םיגפורקאמ תוליעפבו תיטמיזנא תוליעפב הילע – באסה בלשב אלא יטוקאה בלשב אל - יטוקא .
▪ םיימרת םניאש םיטקפאה לכ .
םיימרת םניאש םיטקפא
▪ תויליבמרפב הילע ( תורידחב ) אתה תנרבממ לש .
▪ םדה ילכ לש תורידחב הילע .
▪ םדה תמירזב הילע .
▪ םיטסלבורביפ תוליעפב הילע .
▪ תקלד יכוותמ םירמוח לש האיציב הילע .
▪ סיזוטיצוגאפ לש היצלומיטס – באסה בלשב המקר ןקתל רזועש טקפא - יטוקא .
▪ היצלונרג תמקר לש רוצייב רופיש .
▪ ןיאטורפ תזטניסב הילע .
▪ המדאב הדירי ( תויחופלשו תוחיפנ ) .
▪ היצרנגרב רופיש ( שדחמ היינב ) המקרה לש .
▪ רתוי הקזח רוביח תמקר תריצי .
▪ באסה בלשב תקלדב הדירי - ינורכהו יטוקא .
▪ את לש תויליבמרפב הילע .

םיימרת םניאש םיטקפאה תא תוריבסמה תוירואית
ב לופיטב םיימרת אל םיטקפא םימייק יכ חכוה אל - US , םיטקפאה תא תוריבסמה תוירואית ןנשי ךא :
▪ Cavitations – תתמ האצותכ לזונב תויעוב לש תורצוויה - יטסוקאה ץחלה ( ה ןמזב - Refraction .)
▪ Acoustic Streaming ( תיטסוקא המירז ) – ץחלהמ האצותכ אתה ךותמו לא םירמוח לש רבעמ
יטסוקאה .
▪ ורקימ - גאסמ ' – לוקה לג רבוע הב המקרב תולוקלומה לש הדונת לש ינאכמ טקפא .
- ןיב לזונ רבעמו םירמוח ףולחש רפשמ - יאת .
- המקרה תויתעונת תא רפשמ .
Thermotherapy - דנואסארטלוא
6
םיינילק םישומיש – תיתקלצ המקר , באכ תדרוהו תויקרפמ תורוטקרטנוק :
▪ תיתקלצה המקרה תויתעונתב רופיש .
▪ המקרה תושימגב הילע .
▪ תיתקלצ המקר לש ךוכיר .
▪ רעשה ןונגנמ ךרד באכ ךוכיש ( ינאכמו ימרת ) .
▪ םירבש – ןמז ךרואל תויהל ךירצ לופיטה . רחאל רוביחהו המלחהה ןמזב רופיש שי יכ וארה םייוסינ
םירבש ( החימצב העיגפו תמדקומ הריגסל ששחמ רעונ לצא תוזיפיפאה לעמ שומישמ ענמיהל שי ) .


טילחנ לופיטה ינפל ...
▪ לופיטה תרטמ יהמ ( באכ תדרוה / םזאפס תתחפה / המקרה תויתעונת רופיש / סוחס תמלחה )
▪ לפוטמה לש ובצמ המ ( יטוקא / באס - יטוקא / ינורכ )
▪ ה לש םירטמרפה ויהי המ - US ?
▪ לופיטה ןמז היהי המ ?
▪ לופיטה ןתמ תרוצ

לופיטה תליחת ינפל עובקל בושחש םינותנ
▪ לפוטמה חטשה לדוג
▪ הרטמה תמקר קמוע
▪ אל וא םמחל םאה
▪ הרטמה תמקר תא םמחל תולעמ המכב
▪ לופיטה תמצוע ( w/cm
2
)

US Parameters
▪ תורידת – Frequency
▪ המצוע – Intensity
▪ הלועפ ןמז זוחא – Duty Cycle
▪ לופיט ןמז – Time

המקרה תרוטרפמט תא תולעל הצרנ המכב ?
▪ Non-Thermal – יטוקא בצמב , העיגפה ירחא ןושארה םויב , הרוטרפמטה תא תולעהל הצרנ אל
םיימרת םניאש םיטקפאב שמתשהל הצרנו .
▪ Mild Thermal – באס םיבצמב - תחא הלעמב הרוטרפמטה תא הלענ המוטמה שישכו םייטוקא
ל סיסבה תרוטרפמט לעמ - ˚ 38.5 .
▪ Moderate Thermal – ב היילע - 2 סיסבה תרוטרפמטמ תולעמ – ינורכה בלשב , באכב לופיטב
בו - Trigger Points .
▪ Vigorous Thermal – קזח םומיח , דע 4 סיסבה תרוטרפמטל לעמ תולעמ – םהבש םיבצמב
ןגלוק תמקר לש ךרוא יונישו החיתמ לע דובעל םינווכתמ , תוקלצ תריבש , וכו תויוקבדיה ' ...

ב לופיטה תמצוע - US
▪ Acute ( 48 תונושאר תועש ) – מ תוחפב שמתשהל שי - 0.5w/cm
2
םע Duty Cycle לש 5%
( ימרת אל טקפא ) .
▪ Early Sub-Acute ( 48 עובש דע תועש ) – לש המצוע 0.5-1w/cm
2

▪ Sub-Acute ( 1-5 העיצפה ירחא תועובש ) – לש המצוע 1-1.5w/cm
2

▪ Chronic ( מ רתוי - 5 העיצפה ירחא תועובש ) – לש המצוע 1.5-2w/cm
2


Thermotherapy - דנואסארטלוא
7
לופיטה ןמז
תואלבטב םישמתשמ םמחל םיצור רשאכ .
םמחל םיצור התוא המקרה קמוע תא םיעבוק – ההובג היהת תורידתה רתוי תיחטש המקרהש לככ
יפל הלבט םירחובו רתוי 1MHz וא 3MHz .
הקומע המקרהש ונטלחה םא , םאתהב הלבט רחבנו הקומע איה המכ דע טילחנ ( לש קמועב 5 ס " מ
לש הלבטב רחבנ 1MHz .)
אמגוד – באסה בלשב לפוטמה םא - לש המצועב רחבנ ינשה יטוקא 1-1.5w/cm
2
, לע םידבוע םא
ב הרוטרפמטה תא תולעל הצרנ ירירש םזאפס - c ˚ 2-3 סיסבה תרוטרפמטמ .
םיאתמה לופיטה ןמזל םיעיגמ הז יפלו תולעמל היוצרה המצועה ןיב הבלצה םישוע .
ב השענש יוסינ ךותמ ונבנ תואלבטה - Duty Cycle לש 100% .
ב דובעל םיצורשכ - Duty Cycle רתוי ךומנ ( רהמ םמחל םיצור אל ) לבקתמש ןמזה תא ליפכהל ךירצ
םאתהב הלבטב . גודל ' – ב דובעל םיצור םא - Duty Cycle לש 50% ןמזה תא ליפכהל ךירצ .
ב םידבוע םא - Duty Cycle מ ךומנ - 50% שמתשהל םעט ןיא ןכלו ימרת טקפא לבקתמ אל
תואלבטב .

רתוי ןטק וא ילופיטה שארה לדוגב אוה לפוטמה רוזאהו הדימב  הלבטהמ חקלנ לופיטה ןמז .
שארהמ רתוי לודג לפוטמה רוזאה רשאכ  םאתהב לופיטה ןמז תא ךיראהל שי . אמגודל – רשאכ
לש לדוגב רוזאב םילפטמ 6cm
2
לש לדוגב ילופיט שאר םע 3cm
2
יפ לופיטה ןמז תא ליפכהל שי 2 .

Thermotherapy - דנואסארטלוא
8
םומיחה לש תויביטקפאה ןמז
ונעבקש הרוטרפמטב ראשית המקרה ובש ןמזה אוה תויביטקפאה ןמז . רצק אוה תויונמדזהה ןולח ,
תאז - ב לופיטה ירחא דיימ דובעל ךירצש תרמוא - US ות וא " לופיטה כ .Pohnophoresis
▪ לוק ילג תועצמאב הפורת תרדחה ( הפורת תולוקלומ םיפחוד לוקה ילג ) – הרידחהש םיארמ םירקחמ
לש קמועל דע העיגמ 0.5 ס " מ .
▪ ע תונוש תופורתב שמתשהל ןתינ " אפורה תוארוה פ . גודל ' : ןוזיטרוקורדיה , ןוזטמסקד , ןיאקודיל .
▪ ב ומכ היווכ תנכס אלל - Iontophoresis ( = ילמשח םרז תועצמאב הרדחה , וניאש םרזב הדובע
ןיפוליח םרז , ונומ םרז - יזאפ , הדורטקלאל תחתמ תומיוסמ תולוקלומ תורבטצה לש הנכס שיו
היווכ ידכ דע תילילשל תחתמ תורחא תולוקלומו תיבויחה ) . סיזרופונוימ ליעי תוחפ סיזרופונופ
( הרידחה קמוע תניחבמ ) .
▪ הפורתה תגיפס תא רפשמ ךכו רוזאב תויליבמרפה תאו םדה תמירז תא הלעמ םומיחה .
▪ הפורתה לש תיטסוקאה תורידחב בשחתהל שי ( ג לש הרוצב הפורתב שמתשהל ףידע ' ל ) .רובעכ 3 תקספהמ תוקד
ב לופיטה - US ,
הדרי המקרה תרוטרפמט
יצחו הלעמב .
Thermotherapy – םירצק םילג
1
Diathermy

הקומע המקר םומיחל תיטנגמורטקלא הנירקב שומיש ( כ - 5 ס " מ ) . הדשב וא ילמשח הדשב שומיש
יטנגמ .

▪ ההובג תורידתב תיטנגמורטקלא הנירקב שומיש .
▪ רתוי םירצק לג יכרואב וידר ילגל המודה היגרנאב אוה שומישה .
▪ תוקומע תומקרב םוח רצייל איה הרטמה .
▪ ע רצונה ךוכיחה " םוח תורצוויהל םרוג תיטנגמורטקלאה הנירקהמ האצותכ םינויה תועונת י .
▪ םיימרת אל םיטקפא םג שי הנירקל .

ב אצמנ יטנגמה הדשה - 90 ילמשחה הדשל תולעמ .

לבקה תטיש – Electric Field / Capacitor Method

תילילשל תיבויח הדורטקלא ןיב ילמשח הדש םיריבעמ ; ךותבו
םמחל םיניינועמש רביאה תא םימש רצונש ילמשחה הדשה .לילסה תטיש – Inductive / Coil / Magnetic Field Method

הדש תארשה רצוי רשא ילמשח םרז וב םיריבעמש לילס שי
ודילש רוזאב יטנגמ . םימרז דוע םירצונ יטנגמה הדשב
המקרה םומיחל םימרוגש ידא ימרז םיארקנש םינטק .תויגולויזיפ תועפשה – Physiologic Response to Diathermy
םומיח לש תועפשהה ןתוא ןה תועפשהה .
▪ םדה תמירזב היילע – כב הלוע םדה תמירז - 400% כבו םירירשב - 100% ךרבה קרפמב .
▪ המקרה תרוטרפמטב היילע –
- םירירשו רוע – ב היילע - 5 תולעמ .
- לש היילע 2 תיקרפמ ךות הרוטרפמטב תולעמ ( ךות םומיחל עיגהל םיחילצמ אל םירחא םיעצמא
יקרפמ ) .
▪ תילובטמ תוליעפב היילע .
▪ ןגלוק רוצייבו םיטסלבורביפ רוצייבו תוליעפב היילע .
▪ ירירש םזאפס תתחפה .
▪ המקרה תוכיאב רופיש .
▪ באכ תדרוה ( רעשה תירואית ) .


Thermotherapy – םירצק םילג
2
Non-Thermal Effects
ע " םיסלופב לופיטה תא םינתונ םיימרת םניאש םיטקפא רצייל מ ( Pulsed SWD .)
▪ הרוטרפמטב תיתועמשמ היילע ןיא .
▪ הצוחה אתה ךותמו לא םירמוח רבעמב היילע .
▪ רוצייב היילע ATP
▪ ןיאטורפ רוצייב היילע .
▪ םייאת םידוקפתב רופיש .
▪ ורקימ היצלוקריס רופיש - תירלוקסו .

םירצק םילגב שומישל תויצקידניא
▪ תוקומע ןגלוק תומקר לש תורוטקרטנוקו רוציק .
▪ תויקרפמ תורוטקרטנוק .
▪ באכ
▪ ירירש םזאפס
▪ םדה תמירזב רופיש .
▪ ב לופיטה רשאמ ףוגב רתוי םיבחרנו םילודג םירוזא לע הדובע רשפאמ לופיטה - US .
ירישכמב םימייקש םישארהמ הברהב םילודג םישאר םימייק US .

Ionic Motion
ילמשחה הדשה ללגב , םינוי לש העונת שי . ךפיההו סונימה ןוויכל םיכשמנ יבויח ןעטמ ילעב םינוי .
ןיפוליח םרז שיש ללגב , ןמזה לכ הנתשמ הדורטקלאה ןעטמ , תילילש םעפו תיבויח איה םעפ .
ע םומיחה " המקרה תוכילומב יולת םינויה תעונת י ( התודגנתהל ךופה סחיב ) – רתוי םע תומקר
רתוי תוממחתמ תודגנתה .
תוחפ תממחתמ איה ההובג תוכילומ םע המקר םיממחמ רשאכ .

Electron Cloud
ילמשחה הדשה יוניש יפל העונת םינשמ םהו םילגעמב םיענ םינורטקלאה . הזה העונתה יוניש םג
םומיחל םרוג .

Dipole Rotation
▪ ילילש דצו יבויח דצ םע הלוקלומ איה לופיד תלוקלומ .
▪ תלוקלומ H
2
O םדאה ףוגב הבושח לופיד תלוקלומ איה .
▪ ףלחתמ הדשה רשאכ תונתשמ הלא תולוקלומ םג , לש ףסונ םומיחל תמרוגש העונת תולבקמ ןה
המקרה .

לופיטה תוקינכט

לבקה תטיש – תועצמאב 2 תודורטקלא

לילסה תטיש – תחא הדורטקלא קר ( ילופיט שאר ) .


תונוש תודורטקלאב םישמתשמ הטיש לכב .
לילסה תטישבו תכתמ חול שי לבקה לש הדורטקלאב
וכותב לילס םע ילופיט שארב םישמתשמ .
Thermotherapy – םירצק םילג
3
לבקה תטישב תודורטקלא
▪ יטנגמ הדשמ רתוי לודג ילמשח הדש תריצי ( רצונ ילמשח הדש רצונש םעפ לכב
יטנגמ הדש םג ) .
▪ ע וכשמיי וא וחדיי םינויה " םיבטקב ןעטמה פ .
▪ ןמזה לכ תכפהתמ תויבטוקה .
▪ הירפירפב התוחפו זכרמב רתוי הבר ילמשחה הדשה תופיפצ , רקיעש ךכ
הטלפה זכרמב לבקתמ ילופיטה טקפאה .
▪ תודורטקלאה ןיב תלפוטמה המקרה תא םימקממ . םוקימל הבר תובישח שי
תודורטקלאה ןיב לפוטמה רביאה , ףטשה יווק ורבעי ןפוא הזיאב עבקי םוקימה
המקרה ךרד .

ילמשח הדש – Electrical Field
לבקה תטישב הברה יכה תממחתמ ילמשחה הדשל תיברמה תודגנתהה תא תנתונ רשא המקרה .
ילמשחה הדשל רתויב הברה תודגנתהה תא תנתונ רשא המקרה איה ןמוש תמקר , יכה םמחתת ןכלו
הברה .

תודורטקלאה םוקימ
ילמשחה הדשהמ קלחל ךפוה תוטלפה ןיב רוזאה .
▪ Co-Planar Method – היינשה דיל תחא תומקוממ תודורטקלאה יתש , תודורטקלאה יתשש ךכ
רושימה ותואב תואצמנ .
▪ Bi-Polar Method – רביאה ידיצ ינשמ תודורטקלאה םוקימ .

▪ רועהמ הדורטקלאה קחרמל תילאנויצרופורפ םוחה תשוחת .
▪ יחטש םוח רתוי רציית רועל רתוי הבורקה הדורטקלא . דב " קחרמב תודורטקלאה יתש תא םקמנ כ
ףוגהמ הווש .
▪ תת ןמוש הברה ןיא םהב ףוג יקלחב לפטל ףידע - ירוע .
▪ תודורטקלאה יתש ןיב רביאה תא זכרמל שי .
▪ תוחפל תחא הדורטקלא לש לדוגמ ןטק וניאש חוורמ תודורטקלאה ןיב ריאשהל הבוח .

▪ תודורטקלאה ןיב חוורמה תלדגה ( וקה הטישב - תירנלפ )
הרידחה קמוע תא לידגת , הדשה תופיפצ תא ןיטקת ךא
לופיטה תמצוע תאו .
תודורטקלאה תא םיקיחרמש לככ , ףטשה יווק רוזיפ
הנטק היהת ףטשה יווק תופיפצ ךא רתוי הווש היהי
רתוי .

▪ ףוגה חטשמל תוליבקמ תויהל תודורטקלאה לע – בושח רתוי
היינשל תחאה רשאמ חטשמל תוליבקמ ויהי תודורטקלאהש .


▪ רביאל םיאתמה לדוגב תודורטקלא רוחבל שי .
רוזאבו רחאמ יתייעב בצמ אוה הצוחה טעמ תשלוג הדורטקלאהו ידמ ןטק רביאהו הדימב ובש בצמ
ריווא שי וב , רתויב ףופצה הדשה היהי תודורטקלאה יתש ןיב .

Thermotherapy – םירצק םילג
4
לילס תדורטקלא – Induction Electrode ( Drum Electrode )
▪ רצונש ילמשחה הדשהמ רתוי קזח יטנגמ הדש תרצוי .
▪ תת המקר לש םומיח תוחפ שי וז הטישב - תירוע .
▪ םירירש לש םומיח רתוי רצונ .
▪ םיקומע םירירש לש םומיחל תפדעומה הטישה יהוז .
▪ םרוג רשא יטנגמ הדש רצוי לילסה ךרד רבועה םרז
םינטק םיילמשח תודש תורצוויהל ( Eddy Currents )
םוח תורצוויהל םימרוגה .
▪ ילמשחה לגעמהמ קלח וניא יטנגמה הדשב לפוטמה .
▪ הנטק תודגנתהה הב המקרב רצונ םומיחהו םרזה ברימ
( לבקה תטישל ךופה ) .
▪ לופיטל בוט תוביגמ הובג םיטילורטקלא זוכיר םע תומקר  םדב תורישע תומקר דחוימב .
▪ ילופיטה שארה ךותב אצמנ לילסה ( ףות ) .
▪ פע םיינשב וא דחא ףותב שמתשהל ןתינ " לפוטמה רוזאה לדוג י .
▪ ע ףותל רועה ןיב תבגמ םישל בושח " הדורטקלאה ףוגל העיז ןיב עגמ עונמל מ .

העיבקל םירטמרפ
▪ רתוי יטוקא לפוטמהש לככ  הרוטרפמטב היילע תוחפ הצרנו רתוי רצק היהי לופיטה ןמז .
סלופ לש היצפואב שמתשהל שי יטוקא לפוטמב , ב - Duty Cycle הובג רתויש המכ .
▪ לופיטה ןמז :
Sub-Acute  5-10 תוקד .
Chronic  15-20 תוקד .
▪ המצוע :
▫ המצוע I – ללכ םוח תשוחת אלל – יטוקא יתקלד בלשב לופיטל .
תיטוקא המוארטב לופיט , תוחיפנו תקלד .
▫ המצוע II – תשגרומ אל טעמכש הלק םוח תשוחת – באס בלשב - ינושאר יטוקא .
באס תקלדב לופיטל - תיטוקא .
▫ המצוע III – המיענ ךא ינוניב םוח תשוחת – באס בלשב - ינשמ יטוקא .
באכב לופיט , םזאפס , םדה תמירז רופישו תינורכ תקלד .
▫ המצוע IV – לבסנ ךא בר םוח תשוחת ( באכה ףסל בורק ) – ינורכ בלשב .
תויוקבדיה רורחשו תומקר לש החיתמ .
שיגרמ אוה םוח המכ יבגל לפוטמה רמואש המל סחייתהל םיבייח . ןכל , חוודל לוכי אל לפוטמה םא
םומיח תרטמל רישכמב שמתשהל רוסא .
המצועה תא ריבגהל םיצור רשאכ , יתגרדה ןפואב תאז תושעל שי , ורבעי 1-2 לפוטמהש דע תוקד
והשלכ םומיח שיגרי .

דנואסארטלוא ןיב האוושה ( US ) ל - Shortwave Diathermy

םיסלופב םירצק םילגב םומיח ןיב האוושה התשענ גצומה יוסינב
( ה והמ עודי אל - Duty Cycle ) תועצמאב םומיח ןיבל US
1MHz .
םיממחמ םהינש רשאכש תוארל ןתינ , חקולש ןמזהו םוחה תומכ
םירישכמה ינש ןיב דואמ םימוד םמחל רישכמל .
ךא רתוי טאל ףלוח םירצקה םילגה תועצמאב רצונש םומיחה
יתועמשמ ונניא לדבהה , םירצק םילגב תויונמדזהה ןולחש ךכ
רתוי ךורא טעמ .
תומוד יד תואצות םינתונ םירישכמה ינשש ללגב , הברה ןיא
לודג חטש לע רבודמ אל םא ןכלו םירצק םילגב םומיחל תונורתי
ףוגה לש דואמ , תועצמאב לפטל ףידענ US .
Thermotherapy – םירצק םילג
5
ע םיימרת אל םיטקפא תונורתי " ןידלוג פ
םירצקה םילגה לש םיימרת אלה םיטקפאה תונורתיב קסועה רמאמ בתכ ןידלוג , רקחמ הארה אל אוה
ויתונקסמב ךמתש .
▪ עצפה רוזאב םיטסלבורביפהו םינבלה םיאתה רפסמ תא לידגמ .
▪ תדרל תוחיפנל חקולש ןמזה רופיש .
▪ המוטמה תגיפס דדועל לוכי םירצק םילגב לופיטה .
▪ המקרב םייתקלד םיכילהת תיחפמ .
▪ ןירביפ תריצי דדועמ .
▪ ינושארה המלחהה בלשב ןגלוק תובכש תריצי דדועמ .
▪ םצע יאת תריצי דדועמ .
▪ תירפירפו תיזכרמ םיבצע תכרעמב המלחה דדועמ .

םירצק םילגב לופיטל תויצקידניא
▪ בחרנ חטש םומיח ( מ רתוי - US .)
▪ תוינורכ םיקרפמ תויעב ( םיטיצורדנוכו םיטסלבורביפ תריצי דדועמ ) .
▪ הלוספקה לש סיזורביפ ( החיתמ םישוע לופיטה רחאל ) .
▪ Myositis – יהשלכ העיגפ וא הקזח הכמ בקע בורל תיטורביפ המקרל ךפוה רירשה ובש בצמ .
▪ באס בלשב תקלד - ינורכ וא יטוקא .
▪ OA
▪ תוילטלקסולוקסומ ןניאש תויעבל לבקה תטישב שומיש ( גודל ' : סיטיסוניס – םיסוניסב לזונה םומיח
שארה יבאכ תא ידיימ ןפואב דירומו הצוחה אצוי רבטצמש לזונהו ) .

לופיטב תוריהז !!!
▪ בטיה םידדובמ םילבכהש תורמל , ינשב דחא תעגל םהל רוסא ( רצקל ששחמ ) .
▪ רועה םע רישי עגמ רשפאל ןיא .
▪ ןמוש יריתע םירוזאב תוריהז – היצרוטנד ךילהת רובעל לוכי רוזאה יכ .
▪ םידקוממ םירוזאב לופיטב היעב – דקוממ קיפסמ ונניאו בחרנ אוה םירצק םילג תועצמאב לופיטה ,
וז הקינכטב שמתשהל אלש ףידענ ןטק רוזא לע רבודמ רשאכ ןכל .
▪ רורגל לולע רתי םומיח – היווכ , הכר המקרב העיגפו באכ .

תויצקידניארטנוק
▪ םיימכסיא םירוזא – יאת טמתל םורגל לוכי הזו םד רתוי ושרדי םיאתה .
▪ PVD ( םיירפירפ םד ילכב היעב ) .
▪ םייתכתמ םילתש – לודג רוזאב ילמשח הדש רבועש ללגב יתכתמה לתשב םוח תריצי לש הנכס
( ב רשאמ רתוי הברה יתייעב - US .)
▪ םימומידל הייטנ ( תסווה לש םומידמ םג םיריהזמ תורפסב , יטנוולר אל הז ךא ) .
▪ םיריאממ םילודיג .
▪ השוחת רסוח .
▪ בל בצוק – הרומח היצקידניארטנוק !!! אצמנ וב רדחל ללכ סנכיהל רוסא בל בצוק םע םילוחל
דואמ הלודג הארשה רצוי רישכמהו רחאמ רישכמה .
▪ ןוירה ( רישכמה םע רדחל סנכיהל רוסא ) .
▪ םייניעהו ןימה ירבא רוזאב לופיט עצבל ןיא .
▪ תכתממ אסיכ וא הטימ לע לפוטמהשכ רישכמב שמתשהל ןיא ( ץעמ היושע הטימה ) .

לפוטמה תנכה
▪ לופיטה רוזא תפישח .
▪ רועה תא קודב ( םיעצפ , םייוריג ... )
▪ םייתכתמ םיצפח תרסה
▪ העיז תגיפסל תבגמב לופיטה רוזא יוסיכ .
▪ וילעש םוחה תגרד תא לפוטמל רבסה
הנוש השוחת לכ לע חוודיש שקבו שיגרהל .
▪ ןרציה לש שומישה תוארוה תא אורקל שי .
Thermotherapy – םירצק םילג
6
םירצק םילגב לופיט אשונב ושענש םירקחמ

תנשמ רקחמ 2002 – םיטסלבורביפ תריצי לע לופיטה טקפא :
םיטיצורדנוכו םיטסלבורביפ לש תרבגומ הריצי תוארהל וחילצה רקחמב ( סוחס לש המלחה ) ברקב
םירצק םילגב לופיט ולביקש םילפוטמ . יח ףוג לע השענ רקחמה ( תובנראו םינפש ) .

הפידע איה םירצק םילגב לופיט רחאל החיתמ םאה קדבש רקחמ :
ימרת טקפא לעב אוהש םירצק םילגב לופיט ירחא תוחיתמ עצבל ףידע יכ הנקסמל ועיגה הז רקחמב .

באכ לע סלופב לופיטה תעפשה :
מ םילבוסה םישנא לצא םיבאכ לע סלופב לופיט לש העפשה שי םאה וקדב - OA אלו ךרבבו ךריב
ילופיט טקפא לכ ואצמ .

ןוירה ןמזב רישכמה תעפשה תא קדבש רקחמ :
ןוירהה ןמזב רישכמה םע ודבעש תויטסיפרתויזיפ לע השענ רקחמה . ןהל ודלונ יכ אצמנ רקחמב
תיסחי ךומנ לקשמב םידלי .

1 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ םוקישל אובמ
יגולוריונ םוקישל אובמ

םוקיש והמ ?

םוקיש – הרדגה :
ותביבסב ילאמרונה ודוקפתל הלחמ וא העיגפ חאל םדאה תא רשפאה לככ ריזחהל ותילכתש ךילהת
תיעבטה .

םוקישה ידדמ – יזיפ דדמ , יתרבח , ישפנ , יתחפשמ , יעוצקמ / ידומיל .

םוקישה תחלצה – לבגומ ותויה ללגב תיתביבסהו תישיאה בלה תמושתל קוקז וניא לפוטמה רשאכ
תיזיפ , ותלבגמ תורמל דקפתלו דדומתהל תלוכיה תא ול שיו .

יוקיל , תוכנו תולבגומ

ימלועה תואירבה ןוגרא ( WHO ) תנשב םיגשומה תא רידגה 1980 תנשב רתוי רחואמו 1998 .
םינשיה םיגשומה ( 1980 ) םכותב וללכ :
יוקיל ( Impairment ) – םדאה לש יזיפה יוקילה ( העימש יוקיל , העוטק לגר ... ) .
תולבגומ ( Disability ) – יוקילה לש ותאצות , תובקעב תמיוסמ תוליעפ עצבל תלוכי רסוח
יוקילה ( תכלל תלוכי רסוח ... ) .
תוכנ ( Handicap ) – יתרבחה ןבומב - ילאיצוס .

תונשיה תורדגהל דוגינב , תושדחה תורדגהה ( 1998 ) ב רתוי תוקסעתמ " תושעל לוכי ןכ הלוחה המ "
ולש תלוכיה רסוחב אלו – םיגשומה תא הכותב תללוכו רתוי תיבויחה השיגה איה השדחה השיגה :
Impairment
תלוכי ( Activity )
תיתרבח תוברועמ – Contextual Factors (Participation)

הלחמ  תוקל  תולבגומ / תלוכי  תוכנ / תיתרבח תוברועמ

יגולוריונה הלוחה

יגולוריונה הלוחה והימ ?
תינללוכ תוסחייתה שרוד יגולוריונה הלוחה . םג אלא הלוחב קר אל תדקמתמ תילופיטה השיגה
ותוא םיבבוסב .
שאר עוגפ
םייחומ םילודיג
היגלפימה
הרדש טוחב תועיגפ
הצופנ תשרט
ןאיליג - הרב , וילופ
םירירש ןווינ ( ALS )
תוירלברצ תועיגפ
ןוסניקרפ

תויעב / םיירשפא םייוקיל :
םיירוטומ םייוקיל
םייתשוחת םייוקיל
םייביטנגוק םייוקיל
םייתוגהנתה םייוקיל
םייתסיפת םייוקיל
םיימונוטוא םייוקיל
תוילאיצוס תויעב ( תוילכלכ , תויתחפשמ , תויתרבח , תויתקוסעת )

דוקפתב הדירי

2 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ םוקישל אובמ
יגולוריונה םוקישה ינייפאמ :
ההז הנחבא , הנוש תינילק הנומת ( לפוטמל לפוטמ ןיב ) .
תינללוכ תוסחייתה / תיטסילוה  יעוצקמ בר תווצ תוברועמ .
םוקישה תורטמ – םוקיש ( הלוחה לש סוטאטסה רופיש ) רמשמ לופיט וא ?
הלוחה יכרצל תיבה תמאתה
םירזיבא תמאתה
הליהקב םימרוג בורע – ימואל חוטיב , תואירבה דרשמ ...
ל וא החפשמל תוסחייתה - Care Giver – הכימת , וכו לופיטב הכרדה ' ...


1 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה
תירוטומה תכרעמה


תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יביכרמ ( CNS :)
חומ ( Brain :)
 Cerebrum – לודג חומ
 Cerebellum – ןטק חומ
 Brain Stem – חומה עזג  Mid Brain + Pons + Medulla Oblongata
הרדשה טוח ( Spinal Cord )

תירוטומה תכרעמה לש היכרריה :
Cortex
Basal Ganglia
Cerebellum
Brainstem
Spinal Cord
 Central Pattern Generators (CPGs) – תכרעמב םירוזפה םינוריונ תשר
תירוטומ תינבת לש הרוצו בצק תרציימה תיזכרמה םיבצעה ( גודל ' : הכילה
תיטמוטוא ) .
Motor Neurons
Muscles

העונתה גוויס

3 תויצקיפיסלק :
1 . Postural Control – הביצי תרקב ( תילדימרפארטסקאה תכרעמה לש הבושח תוברועמ =
ו תירלוביטסוה תכרעמה - Reticulospinal .
2 . Locomotion – CPGs תעדומ אל הכילה םירשפאמ הרדשה טוחב ( תיטמוטוא ) .
3 . תוינוצר תועונת ( תילדמירפה תכרעמה )


Simple Reflex  Stretch Reflex ( הרדשה טוח תמרב ) .
Posture and Postural Change  הדימע , לקשמ יוויש .
Locomotion  העונת / תודיינ : הכילה , הציר .
Sensory Orientation  שארה בוביס , םייניעה עוביק ( העונתל חתפמכ שארב שומיש ) .
תיפיצפס העונת , תננכותמ  הליכא , הייתש , החירב / הנגה , חופיט ...
תושכרנ תויונמוימ  רוביד , שובל , העיבצ , הגיהנ , טרופס ...באס םיביכרמ - םיילקיטרוק

2 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה

Central Motor Control System – הרטסקאו תילדימרפ תכרעמ - תילדימרפ

Pyramidal System = Corticospinal Tract – תמייתסמו סקטרוקב הליחתמ
הרדשה טוחב ( Lateral Pathways .)
Extrapyramidal System = ילדימריפ אל אוהש המ לכ – םולברצ , םיניערג
םיילזאב , חומה עזג ( Ventromedial Pathways .)

תילדימריפה תכרעמה ( הרישי )

ילרברצה סקטרוקב םאצומש םינוסקא לש לודג ץבוק :
כ - 80% מ םאצומ םיאתהמ - Primary Motor Area ( B4 ) בש - Pre-Central Gyrus
תילטנורפה הנואב = תירוטומה הליסמה לש אצומה = Corticospinal Tract .
 םירירשל עדימ םיחלושה םינוריונה םיאצמנ וב ינושאר ירוטומ רוזא .
 יבחרמה יופימה ( ירוטומ סולוקנמוה ) םלדוגל ילאנויצרופורפ וניא ףוגה ירירש לש
תואיצמב .
כ - 20% המ םאצומ םיאתהמ - Post-Central Gyrus ( B1,B2,B3 :)
 יטאמוס רוזא והז - עגמל עגונב ףוגהמ עדימ לבקמה ינושאר ירוסנס , םירירש תשוחת ,
הרוטרפמט , וכו באכ ' ...
 ףוגה ירבא לש יתשוחתה גוצייה ( ירוסנס סולוקנמוה ) םלדוגל ילאנויצרופורפ וניא , אלא
עגמל םתושיגרל יסחי .

תירוטומה הליסמה ( 80% :)
תא ללוכ תילדימריפה תכרעמה לש ירוטומה קלחה :
1 . Corticospinal Tract המ בושח קלח הווהמה - UMN .
ה - Corticospinal Tract יחומה סקטרוקהמ יתעונת עדימ םיריבעמה םינוסקא ללוכ
הרדשה טחל תורישי . םיירקיע םילולסמ ינשב םידרוי םינוסקאה :
 Lateral Corticospinal Tract
 Anterior Corticospinal Tract

ה - Corticospinal Tract ב ליחתמ - Primary Motor Cortex םירבועש םירוזא דילו
ה ךרד - Corona Radiata  Internal Capsule  Cerebral Peduncles 
Pons  Pyramids ( הלודמה לש )  היצזוקד  ילאמשהו ינמיה לולסמה תריצי .

Internal Capsule :
 הרדשה טוחו חומה עזגל סקטרוקה ןיבש רוביחב יזכרמ ביתנ הווהמ . תנחת השעמל יהוז
תוליסמה לכ תוזכרתמ הבש רבעמ , ינילק יוטיב תתל לולע הלוספקב רתויב ןטק קזנ ןכל
רתויב יתועמשמ .
 חומה עזגל םידרויו הרפסימה לכב םידחאתמ סקטרוקה יקלח לכמ םיבצע יביס .

כ םיבלטצמ הרדשה טוחו הלודמה ןיבש לובגב - 85% םיביסהמ .
 ה תא םירצוי םיבלטצמה םיביסה - Lateral Corticospinal Tract ( בובצע
ילרטלרטנוק ) .
 ה תא םירצוי םיבלטצמ םניאש םיביסה - Medial (ant.) Corticospinal Tract
( ילרטליספיא בובצע ) .
 םירירש לש היציביהניאלו םירוסקלפ םירירש תלעפהל תיארחא תילרטלה הליסמה
תוסגה תולועפה םוחתב רקיעב םירוסנטסקא .
 תוריהמו תונידע תולועפ עוציב לע תיארחא תילאידמה הליסמה .


3 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה
2 . Cortico-Bulbar Tract – יחומה סקטרוקהמ יתעונת עדימ םיריבעמה םינוסקא ללוכ
חומה עזגל תורישי , םילאינרקה םיבצעה םיאצמנ םש .
 וד בובצע םילבקמ םילאינרקה םיבצעה - ידדצ ( סוסולגופיה םיבצעה טעמל 12 סילאיצפו 7 )
 ודה בובצעה םזינאכמ - םיבצעה יניערגב העיגפ תורמלש חיטבמ ידדצ , ויהי הרטמה ירבא
ע ןה םינגומ " ע ןהו תינמי הליסממ בובצע י " תילאמש הליסממ בובצע י .

הרדשה טוחבו חומה עזגב םיירוטומה םינוריונה בובצע לע תיארחא תילדימריפה תכרעמה
ל יתעונתה עדימה תרבעה לעו - LMN ( םילאינרקו םילאניפס םיבצע ) ףוגה ירירשל םכרדו 
תינוצר העונת לע תיארחא ( השלוח וא קותישב יוטיב ידיל אובי הז תעגפנ תכרעמהשכ ) .
רישי ןפואב תעצבתמ יתעונתה עדימה תרבעה ( יטפניסונומ ) ריהמו ( העיגפ שי רשאכ ןכלו
דוקפתה תוזירז לע העפשה היהת תכרעמב ) .
םיפחדה תא תרצוי עדימה תרזעבו םיכומנ םייתשוחת םיזכרממ עדימ תלבקמ תכרעמה
רירשה תלועפל םימיאתמה .

תילדימרפארטסקאה תכרעמה ( הרישי יתלב )

ילקיטרוק אצומ = Pre-Motor Area ( B6 ) ב אצמנ רשא - Pre-Central Gyrus הנואב
תילטנורפה .
תת םיקלח - םילקיטרוק – םילזאבה םיניערגה ( BG ) תוילדימריפ ןניאש תוירוטומה תוליסמהו :
 Reticulospinal ( ב ליחתמ - Reticular Formation םייתסמו חומה עזגבש
תימדקה ןרקה יאתב ) – תוררועה בצמ לע תיארחא .
 Rubrospinal ( המ - Red Nucleus )
 Vestibulospinal ( תירלוביטסוה תכרעמהמ )
 Tectospinal ( Midbrain Tectum )
נה תוליסמהו םיניערגה ןיב " יטלומ תארקנ תכרעמה ןכלו םייבצע םירשק םנשי ל - אלו תיטפניס
הרישי .
הרטמה ירבא – םיסקלפרל םירושקה הרדשה טוחב םינוריונ , העונת / תודיינ , תועונת
הביצי תרקבו תובכרומ ( תויטמוטוא תועונת לע רקיעב רבודמ ) .

תילדימרפארטסקאה תכרעמה דיקפת :
תירוטומה הרקבה לע ףיקע ןפואב תיארחא – תוסיווב הפתוש / תעייסמ ךכבו העונתה ןודיע
תוינוצרה תועונתה לע הטילשב .
תיטמוטואה תירוטומה העונתה לע תיארחא ( תוסג תועונת רקיעב ) :
 םינפ תועבה / הקימימ , רוביד , העילב
 םירירשה סונוט תוסיו
 הביציו לקשמ יוויש

ל םורגת תילדימרפארטסקאה תכרעמב העיגפ :
העונתה לש היצנידרואוק דוביא ( קותיש םרגי אל ) .
םירירשה סונוטב יוניש = סונוט רפיה :
 תוידיגיר  םילזאבה םיניערגב איה העיגפה רשאכ ( תוידיגיר = וד סונוט " רבגומ צ ,
םידדצה ינשב םייניש לגלג ןיעמ ) .
 תויטספס  ב ירוטומה סקטרוקב איה העיגפה רשאכ - B6 ( תויטספס = רבגומ סונוט
וד " צ , דחא דצב רתוי יטננימוד ךא ) .
הביציו לקשמ יווישב יוקיל
תויטמוטוא תועונתב יוקיל4 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה
ב העיגפ ייוטיב - BG :
תוידיגיר
Akinesia – העונת ליחתהל תלוכי רסוח
Bradykinesia – העונתב הטאה
Dyskinesia – תוינוצר אל תועונת ( םינפב בורל )
Akathisia – העונת אלל ראשיהל תלוכי רסוח ( רומרט = החונמב דער )
Dystonia – תויבצק תוינוצר אל תועונתב תנייפואמ , תוכשמתמ ( דדוב רירש ץוויכ / תצובק
החונמב םירירש / העונתב / דחי םיבצמה ינשב ) .


Reticular Formation
חומה עזגב םימקוממה םיניערג לש לודג ץבוק תללוכ , םיזכרמ םע םיליטקייורפ םירשק םימייקמה
חומב םינוש :
 תולועה תוליסמה ( Ascending )  סומלתל תועיגמ , ירוטומה סקטרוקלו סומלתופיה .
 תודרויה תוליסמה ( Descending )  םולברצל , םיירוסנסה םיבצעל .
ירקיע דיקפת : לע תיארחא " הניש לגעמ / תורע " ( Sleeping / Awaking Cycle ) = תוכירד ,
תונרע , תופייע , תונווגמ תויביטקא תולועפ עוציבל היצביטומ ( הכילה , הליכא , םיכרצ , תוליעפ
תינימ ... ) .
םיפסונ םידיקפת : עממ קלחכ ' תימונוטואה םיבצעה  בלה בצק תוסיו , המישנה בצק , םייעמ תוליעפ ,
באכ תוסיו .
חומה עזגב תבחרנ העיגפב : הרכהה תמרב העיגפ , Coma , תוומ ( וד העיגפב בורל " צ ) .
ב אטבתהל יושע תכרעמב יוקיל " : תינורכה תופייעה תנומסת " , םע םינחבואמה וילופ ילוח לצא
לש תועפות Post Polio Syndrome .

תירלוביטסוה תכרעמה :
לקשמה יוויש תכרעמ איה תירלוביטסוה תכרעמה . םע ותודדומתהלו ףוגה בוצייל תגאוד
תוליפנ .
וגלו םייפגל תוידיימ םיסקלפר תותשקב הרושק תכרעמה , םייניעל םגו .
ה - Output וגלו םירוסנטסקא םירירשל רקיעב אוה תכרעמה לש .

Upper and Lower Motor Neurons

UMN = First Order Neurons
ירוטומה סקטרוקב הליחתמה םינוריונ תכרעמ  חומה עזג ךרד תדרוי  הרדשה טוח לא .
תא תללוכ תכרעמה :
Primary Motor Cortex (B4) – תילדימריפה תכרעמהמ אצומ .
Pre-motor Area (B6) – תילדימרפארטסקאה תכרעמהמ אצומ .
Supplementary Motor Area (B6)
Posterior Partial Cortex (B5, B7)
ב העיגפ - UMN :
היגולויתא :
 הלערה , השרות  ALS , תויפורטסידו תויפורטא
 ינווינ עקר לע קזנ ( היליימוגנירס , SCI )
 המוארט ( SCI , TBI שאר תעיגפ ) – םג UMN םגו LMN .
םיאבה םינבמב שחרתהל הלולע העיגפ :
 Cerebral Cortex
 Internal Capsule
 Cerebral Peduncles
 Brain Stem ( ירחא וא ינפל
היצזוקדה )
 Spinal Cord

5 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה
ב העיגפב קזנה םוקימ לש יוטיב - UMN :
העונת ייוקיל :
 המ קזנ - Primary Motor Cortex הלודמב היצזוקדה דעו  יקלח וא אלמ קותיש
קזנה םוקימל תילרטלארטנוק תינוצר העונת לש .
 היצזוקדה רחאל קזנ  תילרטליספיא תינוצר העונת לש יקלח וא אלמ קותיש .
םולברצב העיגפ = עוגפה דצל סחיב ילרטליספיא יוטיב דימת .
סונוט ייוקיל :
 ב העיגפ - UMN העיגפ טעמל תויטספסב בורל אטבתת " הרוהט " תכרעמה אצומב
תילדימריפה ( B4 .)
* דב תויטספס " הינוטופיה לע תטלתשמ כ .

" םיילילש םינמיס " ( המרונל תחתמ ) ב העיגפב - UMN :
אלמ קותישמ ( היגלפ ) הלק השלוח דעו ( סיזרפ ) , תודדובמ תועונת עצבל תלוכי רסוח .
תועבצאב תוזירזב הדירי ( Loss of dexterity )  תילדימריפה תכרעמה לש ןייפאמ .
םידורי םייחטש םירזחה ( ןטבב רקיעב ) .
" םייבויח םינמיס " ב העיגפב - UMN :
תיחומה היציביהניאה דוביאמ םיעבונ םייבויח םינמיס .
תויטספס  ה לש תויביטסנסרפיה - Stretch Reflex .
םירע םיידיג םירזחה
םייגולותפ םירזחה ( גודל ' : יקסניבב ) .LMN = Second Order Neurons
ב הליחתמה םינוריונ תכרעמ - Anterior Horn הרדשה טוחב / םילאינרקה םיבצעה יניערגב
םירירשב םימייתסמו = הרטמה ירבא .
ב העיגפ - LMN :
ב העיגפ - LMN ילאריו קזנ בקע שחרתהל הלוכי  Poliomyelinitis , ןאיליג - הרב .
םיילילש םינמיס רקיעב םיאור תועיגפב :
השלוח / קותיש
בובצע רדעיהב – היפורטא תוארל ןתינ
Fasciculations ( רירשה יביס " םמצעמ םיצפוק " ) .
ופיה - א וא היסקלפר - היסקלפר ( םיידיג םיסקלפרב הדירי וא רדעיה ) .
תיתשוחת העיגפ – ירוסנס בצע ךתח לש הרקמב - ירוטומ .
6 םיגולוריונ םילופיט – תירוטומה תכרעמה
תירוטומה תכרעמה דוקפתב םיפסונ םייוקיל – יזכרמ עקר לע העיגפ

Apraxia
ירוטומה ןונגנמהשכ תונווכמו תוננכותמ תועונת עצבל תלוכי רסוח , יתשוחתהו יביטנידרואוקה
ןיקת ( אמגודל : םיידיה תא עינהל לוכי הלוחה , הצלוח שובלל לוכי אל לבא = עוציבב היעב
תננכותמ העונת ) .
לש יוטיב תויהל יושע " קתנ " ה ןיב - Primary Motor Cortex ןיבל Supplementary
Motor Areas הו - Motor Association Cortex .
Decomposition of Movement
עצבל תלוכי רסוח " תוירוטומ תוינבת " ( "Motor Patterns" ) הכילה ומכ . קזנמ האצותכ
ירלברצ .
םיטנמגסל תקרופמ אלא הקלח הניא העונתה תינבת ( וטאקטס תועונת )
העונת תויהל תכפוה העונתה " תיביטינגוק " תיטמוטוא רשאמ רתוי , דואמ זכרתמ הלוחה
ע העונתב " העצבל חילציש מ .
הביצי תוערפהו לקשמ יווישב תוערפה
ירוטומ ביכרמ
וטמוס ביכרמ - ירוסנס – ירלובטסו , ילאוזיו .


היגולויתא :
תודלומ תוערפה
 Cerebral Palsy
תושכרנ תוערפה
 Stroke
 Anoxia
 םילודיג / םוקמ יספות םיכילהת
תוינווינ תולחמ / תויגולוריונ תולחמ
 Multiple Sclerosis
 ןוסניקרפ
 תוירלברצ תולחמ
המוארט
 Traumatic Brain Injury (TBI)


1 םיגולוריונ םילופיט – Stroke
STROKE


יחומ ץבש ( CVA ) יברעמה םלועב תוומל ישילשה םרוגה אוה , תויגולוריונה תועיגפה םלוסב ןושארהו
תוכנל תומרוגה .
יפ לודג רזוח ץבשב תוקלל ןושאר ץבש ודרשש םילוח לש יוכיסה 9 הייסולכואה ללכ לש ןוכיסהמ .
כ - 5000 םיתמ םילוחהמ , 1/3 השק תוכנמ ולבסי ףסונ .
ינב םישנא ברקב 80 רתוי וא , 1 לכמ 10 ץבשב הקלי .

ץבש יגוס

TIA = Transient Ischemic Attack – ץבשל םדקומ ןמיס תווהל לוכי . ךות ףלוח 24
תועש .
Hemorrhagic Stroke – חומה תמקרב םד ףטש , חומב םד ילכ תעיקפ בקע ( כ - 26%
םירקמהמ . כ - 10% לארשיב םירקמהמ ) .
Ischemic Stroke – חומב םד ילכ תמיסח  תקסופ חומל םדה תקפסא 
דע חומה יאתל ןצמחה תקפסא תקסופ היתובקעב - חומה תמקר לש קמנ ידכ ( כ - 84%
םירקמהמ . כ - 90% לארשיב םירקמהמ ) .

2 ימכסיא ץבשל םימזינאכמ :
םזילובמאובמורט – דב קזנה " ימוקמ כ ( קפסמ םדה ילכ ותואש רוזאב ) .
 Thrombotic Stroke – ע המיסח " םד שירק י ( חומה יקרועב הווהתמ ) .
 Embolic Stroke – ףיחסת ( חומה לא ףחסנה יתלגלוג ץוח רוקממ : דיטורק תורציה ,
הטרואא , בל ) .
* םד שירק עקר לע ץבשב הזונגורפמ רתוי הבוט ףיחסת עקר לע ץבשב הזונגורפה , דב ףיחסתהו רחאמ " כ
םדה שירק רשאמ רתוי ןטק , דב עבונ םדה ישרק ףסונבו " אל ףיחסת וליאו חומב םד ילכב היעבמ כ .
 תיתמיסח הלחמ םינטק םייחומ םד ילכ לש ( םיירנורוקל םימטוא ) – עקר לע תויהל לוכי
ןוכיס ימרוגו ליג . םימטוא הברה ויהי רשאכ יוטיב היהי .
תימאנידומה הערפה – רתוי לודג יגולוריונה יוטיבה .
 Systemic Hypo-Perfusion ( watershed stroke ) – היזופרפב היעב ( רבעמ
םדה ) חומה לש ( תיקרוע תורצה , םד ץחלב הדירי , םוח .)

ואולמב ךיפה תויהל לוכי ימכסיאה ץבשב קמנה ךילהת / וקלחב ךיפה / ךיפה אל . תמקרב רוזאל
הרבמונפ םיארוק דוקפתל הרזחל יוכיס שי ובש חומה ( Penumbra ) הימדהב ותוארל ןתינו .

ינילקה יוטיבה

תיחומה העיגפה םוקימב יולת ינילקה יוטיבה , התדימו העיגפה גוס .
קזנה םוקימ תעפשה :
Middle Cerebral Artery – הצופנ העיגפ , רתויב עיגפה קרועה הוז . השלוח היהי יוטיבה
תילרטלארטנוק , היארה הדשבו השוחתב העיגפ , הסיפתבו הפשב תוערפה .
Anterior Cerebral Artery – ןותחתה ףוגה גלפב תילרטלארטנוק השלוח היהי יוטיבה ,
םירגוס לע הטילשב תוערפה , הפשב תוערפה , תוגהנתה תוערפה .
Posterior Cerebral Artery – היספונאימה היהי יוטיבה , ימלת באכו ןורכיז תוערפה .
Posterior Inferior Cerebellar Artery (PICA) – תילרטליספיא היגלפימה ( העיגפ
םולברצב ) לקשמ יווישב תוערפהו היסקטאב הוולמ .
רוזאב העיגפ Brain Stem סנופו – יטספס סיזרפארטט היהי יוטיבה , הפשב תוערפה ,
העילבב תוערפה , תוגהנתה תוערפה ( Locked in syndrome .)


2 םיגולוריונ םילופיט – Stroke
תינמי הרפסימהב העיגפל יוטיב :
Left Visual Field Defect
ילאמש סיזרפימה
לאמש דצב יתשוחת דוביא
Poor Left Conjugate Gaze ( טבמ )
הירתראסיד
ש יאנתב תינמי הרפסימהב העיגפל יוטיב הנניא תיטננימוד :
Neglect of Left Visual Space
Extinction of Left-Sided Stimuli – אירבה דצה " דיחכמ " יגלפה דצה תא . הדחכה
תירוסנס ( תורפסימהה יתשל םירבוע םייוריגה ופוג ידיצ ינשמ םדאב םיעגונשכ , לבא
האירבה הרפסימהה " הדיחכמ " יגלפה דצב השוחתה תא ) .
Spatial Disorientation – תיבחרמ תואצמתהב תוערפה .

תילאמש הרפסימהב העיגפל יוטיב :
ינמי סיזרפימה
ןימי דצב יתשוחת דוביא
ינמי היאר הדשב יוקיל
Poor Right Conjugate Gaze ( טבמ )
הירתראסיד
תיטננימודה הרפסימהה איהש יאנתב תילאמש הרפסימהב העיגפל יוטיב :
היזפא
האירקב ישוק , בושיח וא הביתכ .

ה תואצות - Stroke

ימכסיא ץבשב םיקולה ברקמ – 41% השק תוכנ םע םיררחתשמ וא זופשאב םירטפנ .
יחומ םומידב םיקולה ברקמ – 66% השק תוכנ םע םיררחתשמ וא זופשאב םירטפנ .
אוה דחה בלשב עצוממה זופשאה ךשמ 8 ימכסיא עוריאב םימי , ו - 12 יחומ םומידב םימי .

ה תעפוה - Stroke

דב " ימואתפ אוה עוריאה כ , םיאבה םימוטפמיסהמ רתוי וא דחאב הוולמ :
 ילאמש וא ינמי ףוג גלפב השוחתב הדירי וא רסוח
 לובלב
 רוביד יישק
 הנבה יישק
 היאר תוערפה
 הכילהב ישוק ומכ תוירוטומ תוערפה , לקשמ יוויש ןדבוא , היצנידרואוק דוביא .
 רצק חווטל הרכה ןדבוא ( ןופליע , לובלב )

ךותב ףלוחש עוריא 24 ףלוח יחומ עוריא וניה תועש ( TIA ) לעמ ךשמנש עוריא וליאו 24 תועש
השעמל והז םיגולוריונ םינמיס ריתומו CVA .
3 םיגולוריונ םילופיט – Stroke
ןוכיס ימרוגםיפסונ ןוכיס ימרוג :
 לקשמ ףדוע
 רבעב יחומ עוריא
 ןימ – םישנמ רתוי םירבג . לש יוכיס שי םירבגל 42% ךות רזוח עוריאל 5 יוכיס םישנלו םינש
לש 24% .
 השרות

לופיט
העינמ  ןוכיס ימרוגל תוסחייתה
םישגדה  םימוטפמיסהו םינמיסה לש ריהמ יוהיזל תובישח , היבל תידיימ העגה " ח 
יגולוריונה קזנה תתחפה .
יטוקאה בלשב לופיטה – ןוחבאה יאצממל םאתהב :
 ימכסיא םטואב  הר - היזופרפ = םוסחה קרועל םדה תמירז שודיח ( TPA –
Thrombolytic Therapy ) , םוסחה קרועל תורישי רותנצ , תוסיממ תופורת
וכו םישירק ' ...
 ךות םמד לש הרקמב - יחומ  השירק ידדועמ םירמוחב לופיט .
 ץבשה תעפוהל ומרגש ןוכיסה ימרוגל תוסחייתה .


ןוכיס םרוג Relative Risk
ליג ( הנש רפ ) 1.06
ליגב הנש לש הילע לכ לע  יוכיסה
יפ הלוע יחומ ץבשב תוקלל 1.06
ל " ילוטסיס ד 1.16
ןושיע 1.52
תרכס 1.9
Atrial Fibrillation 2.29
Coronary Heart
Disease
1.49

1 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה

םייוקילה / העיגפה גוס לש יוטיב םה םיינילקה םימוטפמיסה ( המוארט , ירלוקסוו קזנ , ךילהת
םוקמ ספות , היסקונא ) התדימו העיגפה םוקימ לש וא .
םייפיצפס םידוקפת םיסחוימ תיחומ הרפסימהו הנוא לכל . םוקימ תא ףקשמ ינילקה יוטיבה
העיגפה ( תומיוסמ תולחמ יבגל המודא הרונ קילדהל לוכי וא ) .
יחומה קזנה ןוחבאב עייסל תולוכי הימדה תוקינכט .

תונואה דוקפת

Frontal Lobe – תילטנורפ הנוא :
רתויב הלודגה הנואה יהוז . המוקימו הלדוג ללגב רקיעב העיגפל רתויב תדעומה הנואה איה .
 ירוטומ דוקפת
 רוביד ( תיטננימודה הנואב ) ע רוזא " ש
הקורב
 תוישיא
 Affect ( שגר )
 טופיש
 תובכע / םייתרבח םיללכל תויצ
( תיתוגהנתה היציביהניא )
 זוכיר
 תויעב ןורתפו ןונכת

Parietal Lobe – תילטאירפ הנוא :
הפשו םייתשוחת םידוקפת םע רתוי ההוזמ תילטאירפ הנואה .
 יתשוחת דוקפת
 הפש ( תיטננימודה הנואב )
 ףוגה יומיד / תיבחרמ הסיפת ( תיטננימוד הנניאש הנואב ) .

Temporal Lobe – תילרופמט הנוא :
 העימש ( תיטננימוד אלב םילילצו תיטננימודב הפש )
 הדימלו ןורכיז
 יתעימשו ילאוזיו עדימ לש היצרגטניא

Occipital Lobe – תילטיפיסקוא הנוא :
 היאר
הנואב לודיגב היהיש ומכ היאר תוערפהל םורגלו תילטיפיסקוא הנואה לע ץוחלל לולע םולברצב לודיג
המצע תילטיפיסקוא .

Limbic Lobe – תיבמיל הנוא :
 חיר תשוחת
 תויצומא

Brain Stem – חומה עזג :
 תוסיו B/P , קפודו המישנ .

תורפסימהה לש םידוקפת

העונת לש תיארחא תיחומ הרפסימה לכ / תשוחת / ףוגה גלפ לש םיירוטומ םידוקפת
ילרטלארטנוקה .
תיטננימודה איה תילאמשה הרפסימהה רשאכ ( םירקמה בורב ) , הפש המיע ההוזמ , ןויגיהו הקיגול .
תינמיה הרפסימהה םע , תיטננימוד הניא רשאכ , הריצי םיהוזמ , בחרמב תואצמתהו תויצומא .


2 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה

תויעב / םיירשפא םייוקיל

1 . םיירוטומ םייוקיל
2 . םייתוגהנתה םייוקיל – תוילאטנורפ תוערפה , ילאטנורפ םורדניס , Apathic Akinetico
Abulic Syndrome .
3 . םייביטינגוק םייוקיל
4 . תרושקת ייוקיל – הפשב תוערפה , רובידב תוערפה
5 . םייתסיפת םייוקיל – ףוג תמכסו ףוג יומיד , תיבחרמ הסיפת , היסקרפא , היזונגא
6 . השוחת ייוקיל – הייארה הדשב תוערפה , באכ , השוחתב תוערפה
7 . םיימונוטוא םייוקיל
8 . תוילאיצוס תויעב – תוילכלכ , תויתחפשמ , תויתרבח , תויתקוסעת .

םייתוגהנתה םייוקיל
תילטנורפה הנואב העיגפל םיסחוימ םייתוגהנתה םייוקיל

תילטנורפה הנואה :
הלדוג לשבו תלוגלוגה תמדקב המוקימ לשב עגפיהל הטונ תילטנורפה הנואה .
לודיג אוה םרוגה םא ןיב והשלכ ילטנורפ קזנ ונשי שאר תעיגפ לכב טעמכ , קזנ וא המוארט
ירלוקסוו .
הווהמו םדאב דואמ תחתופמ תילטנורפה הנואה 1/3 ו חומהמ - 1/4 סקטרוקהמ . העיגמ
ליגב תולשבל 7 .
םדאה תוישיא לע תיארחאו תילאנויצומאה הרקבה זכרמכ תבשחנ תילטנורפה הנואה .
תוישיאל סחוימה רוזאה , טופיש , ה אוה תילאטנמה תוליעפהו םדאה תוישונא - Pre-frontal
יקפואה יעצמאה סוריגב יוצמה ( ןמדורב B9-12 .)
העונתהו הפשה תרקבב רתוי תברועמ תילאמשה תילטנורפה הנואה ; תברועמ תינמיה הנואה
תוילאברו ןניאש תויוליעפב רתוי ( הקימימ , ףוג תפש , ג ' תוטס ... ) .

ב אטבתת תילטנורפה הנואב העיגפ :
הבישח תוערפה
תויעב ןורתפ תלוכיב ישוק
הדימל ייוקיל
ןורכיז תוערפה
בלה תמושתב תוערפה
קבדיפ לש ןוכנ אל חונעפ ( FB )
הביבסהמ .
תיבחרמ הסיפתב תוערפה
העונת לש תויצרבסרפ ( תורזוח תועונת )
תוריהז רסוח / םינוכיס תחיקל
םיקוחל תונעיהל תלוכי רסוח / םיללכ
תוגהנתה תוערפה
" *** םירחא םירוזאב העיגפב תיפצנ הניאש םימוטפמיס לש תויליבאירול תמרוג תילטנורפה הנואב העיגפ "

תוגהנתה תוערפה :
חומה עזג םע םייבצע םירשק תילטנורפה הנואל , תורחאה תונואהו סומלתה , לע תיארחא ןכלו
תירוטומה תוליעפה תרקב , תוררועה בצמ תרקב ( Cortical Tone – טקש יאב םדאהשכ =
הובג ילקיטרוקה סונוטה , ךפיההו ) , םיילאטנמ םידוקפת , ינוצר בשק , ינוצר יתעונת תוסיוו .
תיטמוארט העיגפ רחאל רקיעב תועיפומ תוגהנתהב תוערפה , הרישי הניא םא םג .
ילטנורפ םורדניס :
 ילטנורפ קזנ םע םישנאל תוסחוימה תויתוגהנתה תוערפה , תיתוגהנתה הרקב רסוח
( " תוילאטנורפ תוערפה " , " ילטנורפ הלוח " ) .
 ןורכיזב תוארוהה תא רמוש ילטנורפ םורדניס םע הלוח , תולוכי ןניא תוארוהה ךא
תסוול לגוסמ וניאש ןוויכ ול עייסל / ותוגהנתה תא רקבל .

3 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
 תוגהנתהה לע הרקבה תא דבאמ הלוחה , עוציבה ביטו עוציבה ( גודל ' : ילטנורפ הלוח
רדחה עצמאב ןיתשמה – ןיתשהל ךירצ ןכיה עדיה תא ול שי , תוסיוו תא ול ןיא ךא
ףחדהו תוגהנתהה ) .
 ינרזוח ןפואב לעופ הלוחה ( Perseveration ) , רמולכ : יוריג ותואל ביגי םעפ לכב
( תרזוחה העונתה תא קיספהל ישוק שי ) .
הקספוה תיביטרבסרפה תוליעפה םא – רחא יוריגל הנפתיו הילע רוזחל עדי אל אוה .
לופיטל תויצרבסרפה תא לצנל ןתינ – תורטמ גישהל ידכ תרזוח תוליעפב שומיש
תופסונ  תיטמוטוא המרב שומיש ) .
םיפסונ םימוטפמיס ( ילטנורפ םורדניסל םיוולנה ) :
 טקפאב תושק תוערפה ( שגר ) – םיקיחצמ םיבצמל רתי תבוגת וא הבוגת רסוח
( Silly humor )
 וא המילא תוגהנתה " רתי תודמחנ " ( תוגהנתהה ןפוא תא תופצל השק – ותוא לצא
תועדומו הטילש אלל םיינאטנופס םייוניש ויהי הלוח ) .
 הארוהמ תומלעתהב תאטבתמה תיביספו תסנוכמ תיטאפא תוגהנתה ( הבוגת רסוח ) .
 תיתרבחה תוגהנתהב יטמרד יוניש  הנתשמ םדאה לש ותוישיא ( יתששכ רקיעב
תועוגפ תונואה ) .
 ו תיחומה העיגפה עקר לע תוינואכיד תוערפה / ובצמל הלוחה תבוגת וא :
 תילאמשה הנואב העיגפב – Pseudo-Depression
 תינמיה הנואב העיגפב – Pseudo-Psychopathic
 תילאמרונבא תינימ תוגהנתה – ינימה קשחב היילע וא הדירי .
Apathic Akinetico Abulic Syndrome
 בחר ילאטנורפ קזנב עיפומ םורדניסה . דואמ הלוחה תוגהנתה ובש ינוציק בצמ והז
תיביסאפ : תונעל עדוי אלש ןוויכ םייח תנכסב אצמיהל יושעו ונוצר תא אטבמ וניא אוה
םייח תרימש לש םייסיסבה םיכרצה לע ( אמצ , בער ... – התוש אלו לכוא אל הלוחה ) .
 ויפלכ תוסחייתהה לכל יטאפא הלוחה .
 תיטמוטואל תכפוה תבכרומ תוליעפ לכ , לשמל : הכילה . הלוחה " דירומ " תוליעפה תא
פיטואירטס הפצנו תטשפומ המרל ( הרזח ) העונת לש .
 דוקפת וא העונת לש היצרבסרפ תויהל היושע הזכ הלוחל
 תילולימ הילע רזוח םא םג ול הנתינש תילולימה הארוההמ קתונמ הארנ הלוחה .
 ינוציח יוריגל ביגהל יושע אוה / תיטמוטואה המרב ימינפ .

תויביטינגוק תוערפה
היצינגוק ( עדי , הבישח ) – יפל תינללוכ הרדגה Neisser " : תעדלש לש תוליעפה " , רמולכ :
השיכר , עדיב שומישו ןוגרא ( תילאוטקלטניאו תילאטנמ תוליעפ ) .
היצנגילטניא / היצינגוק – יפל הרדגה Sattler : הבישח לש ההובג המר , תויעב ןורתפ לוכי
תוטלחה תלבק תלוכיו .
תילטנורפה הנואב העיגפ ( תיטננימודה הרפסימהב רקיעב ) תוליעפב תושק תוערפהל םורגת
תילאוטקלטניאה . ןיקתו הנבומ יתבשחמ ךילהתל עיגהל לכוי אל םדאה = תיביטינגוק העיגפ .

העוציבו הלועפ ןונכת לש ילאמרונ ףצר :
הלועפ עוציב לש םיבלשה :
 תיתטיש הרוצב םינותנ תקירס 
 לפטו בושח תניחבמ םינותנה תיכרריה 
 רתויב םייטנוולרה םינותנה לש היצקלס 
 תויצפוא רפסמ תקידבו תוליעפה בלש ןונכת 
 הנוכנה היצפואה תריחבו היצפוא לכ לע תרוקיב 
 הרטמל העגה / תוליעפל / עיגהל םיצור ונא וילא ןורתפל 
 עוציבה רחאל – ידיימ ןוקיתו האצותה תרקב .

4 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
נה םיבלשהמ דחא לכב עוקת תויהל לוכי ילאטנורפ קזנ םע הלוח " ל – םקלחב וא םלוכב .
אמגוד : רופיס לש יפוא םע ןובשח תלועפ – לכוי םלוא היעבב םינותנ ביצהל השקתי הלוחה
היעב ןורתפל סחייתמה ינובשח ליגרת רותפל .
עדי לש ןדבוא ןיא הזכ הלוחל , ןורכיז ןדבוא לע ןנולתמש תורמל . דמלו עדיש המ לכ רמולכ
הליעי הרוצב עדיב שמתשהל עדוי וניא אוה ךא ולצא םייק .

תרושקתב תוערפה

תלדבמ הנחבא : הירתראסיד – היזפא
רובידב תוערפה = הירתראסיד ( תיזכרמ העיגפ םע םילוח לצא קר אל )
 רובידב ישוק . המישנה ירירש ןיב היוקל היצנידרואוק לשב ירוטומ יוקיל לש יוטיב
רובידהו .
 ינילק יוטיב : עטוקמ רובידה ( וטאקטס ) , הלוחה " עלוב " םילימ ( Slurred Speech .)
הפשב תוערפה = היזפא
 ינגוריונ עקרה : חומב תעגופה הלחמ וא תיחומ המוארט .
 יחומ קזנ בקע הפשב הערפהב תאטבתמ היזפא .
 הרומש תויהל היושע תילאוטקלטניאה תלוכיה , שמתשהל ותלוכי תא דבאמ םדאה ךא
ןיקת ןפואב הפשב , המלש וא תיקלח הרוצב .
 םיאבה הפשה יצורעמ רתוי וא דחא עגפיהל םילוכי היזפאב : רובידה תלוכי , הנבהה ,
הביתכהו האירקה .
 תירוטומ היזפא :
ירוטומה רובידה זכרמ = ע רובידה רוזא " הקורב ש ( B44,45 ) הנואב יוצמ
תיטננימודה הרפסימהב תילטנורפה .
תירוטומ היזפא םרגית הז רוזאב העיגפב = רבדל לוכי אל ךא ןיבמ הלוחה
( Expressive Aphasia )
 יהשלכ רוביד תמרל םיעיגמ םילוחה בור . םע ףטוש רובידל םיעיגמ םקלח
םירבד לש תומש תרימאב תומיוסמ תוערפה .
 יטיא םרובידו תמצמוצמ הרוצב רסמ ריבעהל םילוכי םירחא , שרודו ץמואמ
בר זוכיר .
 שבושמ רוביד םע םיראשנ םילוחהמ קלח , ףסואמ וא תורסח םיליממ בכרומה
םתביבסל רסמ ריבעהל םהל רשפאמ וניאש םילימ לש ירקמ .
םינבומ םניאש תעדל םיחכונשכ םילכסותמ םילוחה .
 רוביד תלוכי אלל טעמכ ראשיהל םילוכי םילוחה םישקה םירקמב , הלא ךא
חול ומכ תורחא תרושקת יכרדב רזעיהל םילוכי , תונומת , בשחמ .
 תונעל ול רשפאל תנמ לע תורוגס תולאש ליכהל ךירצ הז גוסמ הלוח לש ןויאר
אלו ןכב .
 תירוסנס היזפא ( תיביטפצר ) :
ירוסנסה רובידה זכרמ = הפשה דוביע זכרמ / ע העימשה לש הנבהה " הקינרוו ש
( B22 ) תיטננימודה הרפסימהב תילרופמט הנואב יוצמ .
תירוסנס היזפא םרגית העיגפב = העימשה תנבהב ישוק .
 רובידה תנבהב הערפה שי םילוחהמ קלחל . םילבוס םה ךא הניקת םתעימש
םיעמשנה םיטפשמהו םילימה תנבהב יוקילמ .
 רפתשהל הלוכי הנבהה ןמזה םע ( עוריאה ינפל התמרל טעמכ דע וליפא ) , ךא
דחי םישנא המכ םע החיש ןמזבש הרוק זא םג , אל היזפאמ לבוסה םדאה
הניבהלו החישה ךלהמ רחא בוקעל השקתיש וא לגוסמ היהי .
*** תויזפא יתש ןיא םירקמה בורב ןכלו הזמ הז םיקחורמ םימוקימב םיאצמנ הקורבו הקינרוו ( דב תומוארטב " ינש כ
םיעגפנ םיזכרמה = global aphasia .)
5 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
 האירק :
 האירק = הנבה םשל חונעפ
 Alexia = הבותכה הפשה לש היזפא .
 תובותכ םילימ ןיבהל םימיוסמ םירקמב השקתי יזאפאה הלוחה .
 ארוקכ תרבוחב וא ןותיעב לכתסמ הארנ הלוחה םיתיעל , אוה השעמל ךא
םילימה תא ןיבהל לגוסמ וניא וא השקתמ .
 לוכי אוהשכ םג , תורפתשמ האירקהו הנבהה , יטיא היהי האירקה ךילהת
הלודג האנהל םורגי אלו ץמואמו .
 הביתכ :
בתכב םג אטבתי רובידב ישוק ןכלו הזב הז םירושק הביתכו רוביד .
Agraphia = ו םילימ בותכל תלוכי רסוח / םיטפשמ תונבל וא .
 םילגוסמ םניאש הלימ בותכל םילגוסמ היזפאב םילוחה תוקוחר םיתיעל קר
רובידב אטבל .
 רפתשת הביתכה תלוכי םירחא לצאו םמש תביתכל קר ועיגי םילוחהמ קלח
תישומיש המרל דע .
 Mixed Aphasia & Global Aphasia
תירוסנס היזפא לע רבודמ - תירוטומ – םירוזאב רקיעב תבחרנ תיחומ העיגפב
חומה לש םיירוחאהו םיימדקה . ןתרמוחב תולדבנ וללה תויזפאה :
 Mixed Aphasia – ינוניב דע לק יוקיל .
 Global Aphasia – רומח יוקיל .
 היזפא לש םיפסונ םייוטיב :
 Paraphasia = המוד לילצ תולעב םילימב םילימ תפלחה .
 Amnestic Aphasia = Anomia = םיצפחל תומש ןתמב ישוק ( תוהזל
בותכל וא ) .
 Perseveration = בושו בוש םילימ ןתוא לע רוזחל הייטנ .

הסיפתב תוערפה

Perception – תורדגה :
םיינוציחו םיימינפ םייתשוחת םייוריגל תועמשמ תתל תלוכיה .
תמיוסמ היצאוטיסב םיטלקנה םייוריגה שוריפו דוביע תעב םישחרתמה םיכילהתה לולכמ
הווהב .

ל תקלחתמ היצפסרפה - 4 תוצובק :
1 . ףוג יומיד , ףוג תמכס
2 . תיבחרמ הסיפת ( Spatial Relation )
3 . Apraxia
4 . היזונגא

1 . ףוג יומיד , ףוג תמכס :
ףוגה יומיד ( Body Image ) – ילטנמה גוצייה והז / לע םדאל שיש ילטנמה ןורכיזה
ויתובשחמבו ויתושגרב אטבתמש יפכ ופוג ( ופוג לש יזיפה הנבמה יפלכ ) .
ףוגה תמכס ( Body Scheme ) – ףוגה יקלח ןיב םיסחיהו ףוגה םוקימ תסיפת .6 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
ףוגה יומידב תוערפה / ףוגה תמכס :

א . היזונגאוטמוס :
 ףוגה תמכסב הערפה לש יוטיב = ףוגה תמכסל תועדומ רסוח ,
םהיניב םיסחיה תאו ףוגה יקלח ת ריכהל תלוכי רסוח .
ופוג יקלח ןיב לבלבתי הלוחה , לש תילרטלארטנוק העונתב השקתי
םייפגה , לפטמה יקלחל ופוג יקלח ןיב ןיחבהל השקתי .
 היזונגאוטמוס תכרעה :
 םינוש ףוג יקלח תוהזל הלוחהמ םישקבמ .
 ףוגה יקלחב תעגל
 ףוגה יקלח םוקימ יבגל תולאש
 לזאפ רודיס

ב . Unilateral Neglect
 דב " תיטננימוד אלה הרפסימהב העיגפב כ ( דב " כ ) .
 דצ תחנזה – םייוריג לש היצרגטניא תושעל תלוכי רסוח
דצהמ / יגלפה בחרמהמ .
תילאטוט תומלעתה / יגלפה בחרמה לכל תוסחייתה רסוח ,
יגלפה ףוגל .
 תינילק : םינפה לש דחא דצ חוליג , אירבה דצה שובל
המודכו ...

ג . היזונגאסונא
 תיטננימוד אלה הרפסימהב העיגפ .
 לש רתוי השק יוטיב Neglect – ותלחמל עדומ אל הלוחה / ובצמל ( לולע הז בצמ
הלוחה תא ןכסל ) .

ד . Finger Agnosia
ויתועבצא ןיב לידבמ אל הלוחה , תועבצאל םירפסמ ןתמב לבלבתמ , תא ההזמ וניאש וא
םיעגונ הב עבצאה .

יומידב תוערפהל תוילופיט תוכלשה / ףוגה תמכס :
ףוג יומידב תוערפה , בחרמב ףוג תסיפתב תוערפה רקיעב , ב ואטבתי :
 יטאטס לקשמ יוויש לע הרימשב ישוק ( החונת לע הרימש תלוכיב ישוק ) .
 הכילהב לגרה וא דיה תחנומ ןכיה ?

7 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
 ולאכ םילפוטמ " ולפי " אסיכב לע הבישיב עוגפה דצל ( םהו רחאמ הרוק הזש ועדי אל
עוגפה דצה תא םישיגרמ אל , הבישיה תא ןקתל ולכוי אלש ךכ . םג ללכנ וז הירוגטקב
neglect .)
ע יגלפה דצה ךרד םייוריג הלוחל קפסל שי " היצסנפמוק עצבל עדיו םתוא םינפיש מ :
 העונתו השוחת שיגדהל
 םיידי יתשב שמתשהל
 םשב םתוא תונכלו םינושה ףוגה יקלחב תעגל
 לפטמה תועונת תא תוקחל
 יגלפה בחרמהו יגלפה דצה תועדומ תא תורגל : ףשפשל , תעגל , לקשמ תאשל , םוקימ
יגלפה דצב תינוראה ...

2 . תיבחרמ הסיפת
א . עקרו תומד
בחרמהו ונלש ףוגה ןיב סחיה לע רבודמ . תואמגוד :
 ןיב רבעמ 2 תונחלוש . רבועה םדאה = תומד , תונחלושה ינש = עקר .
 די תלחשה ( תומד ) לוורש ךרד ( עקר ) .
ב . הרוצ תועיבק
 תונוש תויווזב םירבד ריכהל וא תוהזל תלוכי , תונוש תוחונתב .
 םינוש םיבצמב הרוצה תועיבק תנבהב ישוק םייק הלוחה לצא . לשמל : קובקב תקזחה .
ג . בחרמב םוקימ
 בחרמב םוקימל םירשוקה םיגשומ ןיבהל תלוכי רסוח , ומכ םיגשומ : ךותב , ץוחב ,
םינפב ...
ד . בחרמב םיסחי
 םיסחיה םוקימב ישוק שי הלוחל , םיקחרמ דומאל ישוק , לדוג .
ה . תיפרגופוט תואצמתה
 הרזח ךרד אוצמל ישוק , ךובמ ךרד הכילהב ישוק .

תילופיט הניחבמ : םינוש םיבצמ לגרתל שי .

3 . Apraxia
ירוטומה ןונגנמהשכ תונווכמו תוננכותמ תועונת עצבל תלוכי רסוח , יתשוחתהו יביטנידרואוקה
ןיקת . תמייק תירוטומה תלוכיה , ןנכתל תלוכיה תא ןיא ךא .
לש יוטיב תויהל יושע " קתנ " ה ןיב - Primary Motor Cortex ה ןיבל - Supplementary
Motor Areas הו - Motor Association Cortex .
היסקרפא יגוס רפסמ םימייק :
 תירוטומ היסקרפא – העונת תוינבת לש ןורכיז ןדבוא = העונת עצבל תלוכי רסוח
רורב הרטמה גשומש תורמל הרטמ תלעב ( תעסה וא ןוכילה םע הכילהב ישוק לשמל
םילגלג אסיכ ) .
 שובלב היסקרפא – שבלתהל תלוכי רסוח ( ב ישוק - ADL : שובל , םיילענ תליענ ... ) .
 תינבמ היסקרפא – םגד תונבל תלוכי רסוח , םגד קיתעהל .
 תינויער היסקרפא ( Ideomotor ) – תועונת תוקחל תלוכי רסוח , ג ' תוטס . תואמגוד :
ןורפיע תועצמאב בותכל שקבתמ הלוח – לכוי אל ךא תוליעפה תא ראתל יושע אוה
העצבל .
םייניש תשרבמ קיזחמ הלוח – התיא םישוע המ עדוי אוה , הב שמתשהל לוכי אל ךא .
 תיגשומ היסקרפא – וא ץפחה גשומ תנבה רסוח לשב םיצפחב שמתשהל תלוכי רסוח
העונתה גשומ . אמגודל : םייניש תשרבמכ שמשי קרסמ .
תילופיט : תיטמוטוא הדובע לע שגד םישל שי – הלוחל תתל " תוחתפמ " / " םיקירט " , דובעל
תועונת ףצר לע , רצ םוקמב רבעמ לוגרת .

8 םיגולוריונ םילופיט – תיזכרמ העיגפב םיגולוריונה םייוקילה
4 . היזונגא
עדי רסוח = סיזונגא  עדוי אל הלוחה , ריכמ אל , ההזמ אל .
 תילאוזיו היזונגא – םיצפח תוהזל תלוכי רסוח , םישנא , םילפטמ , םיעבצ , הביבס .
 תיליטקט היזונגא – דיה ףכב םיצפח תוהזל תלוכי רסוח , עגמ תשוחתש תורמל תאז ,
תוניקת היצפסוירפורפו הרוטרפמט ( = סיזונגוארטסא ) .
 תיתעימש היזונגא – תולוק תוהזל תלוכי רסוח , םישער , םילילצ .
תילופיט : Guiding  " תעגל " ( היזונגאוטמוסב םג ) .


Hemianopsia

היספונאימה = דוביא / ףוגה לש דחא דצב הייארה הדש לש ןורוויע – ילרטלארטנוקה דצה
העוגפה הרפסימהל .
ל היספונאימה ןיב םילדבהה - Neglect :
 היספונאימה – בוביס לש היצסנפמוקב שמתשיו הייארה הדש דוביאל עדומ הלוחה
שארה .
 Neglect – היצסנפמוקב שמתשהל לכוי אל ןכלו עוגפה דצל עדומ ונניא הלוחה .

תויעב / םיפסונ םייוקיל

השוחת ייוקיל , באכ
םיימונוטוא םייוקיל ( העילבב תוערפה , םירגוס לע הטילש )
תוילאיצוס תויעב ( תוילכלכ , תויתחפשמ , תויתרבח , תויתקוסעת ) .
1 םיגולוריונ םילופיט – תילאמרונ העונת
תילאמרונ העונת

המדקה – ישעמ לוגרתמ תונקסמ

1 . רחא לע דחא ףוג קלח תעפשה ( אמגודל : לש תויתעונת elevation םייפתכב , וג לש היצטור
לע ןוילע - ףתכב תויתעונתה לע עיפשהש ןותחת ינפ .)
2 . תוילופיט תוכלשה – תויטספס , האופק ףתכ ( הכר המקר רוציקמ האצותכ ) – לע עיפשהל ןתינ
רחא רוזאב לופיט תועצמאב יתייעבה רוזאה .
3 . תוכיאו הטילש לע העיפשמ תוריהמ
4 . לופיטב שיגדהל בושח העונת דודיב , עונתמ יקלח תקחרה ה " היוגש ."
5 . תוילופיט תוכלשה – יגולוריונ הלוח לצא העונת דודיע , L.B.P
6 . םירירש קוזיח
7 . תיביטקא העונת עוציבב ישוק שי רשאכ , ע לפוטמה לע לקנ " לש ןורקיעה י " בצמה לא האבה "
ע " העונתה תוכיא לע רומשל מ
8 . Handling ןווכל לוכי לפטמה לש / היוצרה תדדובמה העונתה עוציבב רוזעל .
9 . עוציב לכ רחאל , יתגרדהו יטיא רורחשב ךרוצ שי .
01 . םילטסיד לע םילמיסקורפ םיקלח תעפשה ( ףתכב העונתה חווט לע עיפשת וגה לש היצטור .)
11 . תוילופיט תוכלשה – וג תכראה , לקשמ תאישנ .
21 . ללכהמ אצוי – ךות היעב - תיקרפמ .
31 . ע לופיט " יצקנופו יביטקא העונת חווט רפשל הרטמב הכר המקר תלעפה י ילאנו .
41 . תומדקתהל ןמז רשפאל שי
51 . לופיטב םידדצה ינשל סחייתהל שי
61 . יתגרדה רופיש
71 . תוולנ תויעבו תידוקפת היעב םע לפוטמ – םירצק ןמז יקרפב הדובע ךות ותוא םדקל שי .

תמועל ינאכמויבה ןורקיעה ןורקיעה יגולויזיפה
ףונמה ךרואל סחייתמ ינאכמויבה ןורקיעה { לקשמ X ךרד ( ףונמ ) = הדובע }
תפסותו ךראומ בצמב תוליעיב דבוע רירשש החנהה לע ססבתמ יגולויזיפה ןורקיעה Stretch לעיית
רתוי ףא ותדובע תא .
דואמ השלח תידוקפת תילבולג העונתשכ  עבוקש אוה ינאכמויבה ןורקיעה .
ילופיטה הכלשהה ת – " בצמה לא איבהל ."
דחא קרפמ תוברעמש תויעבב – דב " רתוי ליעי יגולויזיפוריונה ןורקיעה כ .
ב תויתעונתב - Close Kinematic Chain תועונתה תא תופצל ןתינ , החותפ תרשרשל דוגינב .

תילאמרונ העונת ינייפאמ

1 . ףוגה לכ תא תללוכ תילאמרונ העונת
תיטמוטוא המרב העיפומ .
ללכהמ אצוי : תינוציח הכימתב שומיש , םילגלג אסיכב הלוח לשמל ( תינוציחה הכימתה
תיטמוטואה העונתה תא תלרטנמ .)
רחא ףוג קלח לע עיפשמו לעופ דחא ףוג קלח . תואמגוד :
 ב התחפה - DF לוסרקב – ןטק דעצ השעת האירבה לגרה ( דצה לע העפשה
ידגנה ) עוגפה דצב לגרה ףכ לע המידק עונל קושה לש ךרוצהמ ענמיהל ידכ .
העוגפה לגרב – תויהל לוכי Initial Contact הכילהב תחפומ .
רמולכ : הכילהב הירטמיסה לע העפשה .
 ךריה קרפמב הזדורטרא ( עבוקמ קרפמ ) – ב עוביק שי לשמל םא - Semi Flex
בו - ER , םע היהת הכילהה Lateral Bending םע וא וגה לש Hip Hiking .
ףוגה לכ תא קודבל שי ( הלוחה שמתשמ ןהב תויצסנפמוקה לכ תא ןובשחב תחקל .)

2 םיגולוריונ םילופיט – תילאמרונ העונת
2 . ןוכנה ןומזתבו יותיעב תעצבתמו תיביטנידרואוקו הקלח איה תילאמרונ העונת , המצועב
ץמאמ אללו תמאותמ .
לע - יפ Basmajian – תילאמרונ העונת רובע , תוירוטומ תודיחי בכעל תלוכיה רתוי הבושח
העונתה עוציב ךרוצל תופסונ תוירוטומ תודיחי זרזל רשאמ תוצוחנ ןניאש . רמולכ : עוציב
יהניא העונת לש הסמב הדובע אלו היציב ( Mass Movement .)
ילאמרונ ןפואב , וע לודג ץמאמ עוציב ןמזב העונת לש הסמב םידב , םימיואמ םישיגרמ רשאכ ,
השדח העונת םידמול רשאכ ( הגיהנ ידומילב ומכ ) , רמולכ : תרכומ אל היצאוטיסב . םע ןמזה ,
תובר םימעפ העונתה עוציב רחאל , טפדא לש בצמל םיעיגמ היציביהניא עצבל םידמולו היצ
תויטנוולרה תוירוטומה תודיחיל .

3 . ץוחנ תילאמרונ העונתל Feedback ימינפו ינוציח
םיעצבמ ונאש העונת לכ לע , בושמ םילבקמ ונא :
ימינפ בושמ = תיביטפסוירפורפ תכרעמ , העונת לש ןורכיז
ינוציח בושמ = ילולימ , ילאוזיו , ילוק

4 . שי תילאמרונ העונת לכל הרטמו הנווכ
תנווכומ העונתה טקייבוא יפלכ
תימוימוי תוליעפב : הכילה , רוביד , הזיחא ...
יאנפ תועש , טרופס , הקיסומ , דוקיר ...

5 . העונתה תא םיעצבמ ונא וילע סיסבהמ תעפשומ תילאמרונ העונת
ימוטנא סיסב = Sacrum, Ischial Tuberosity
ינוציח סיסב = חטשמ ( הפצר , חרק , ץוב , אשד , וח ל , ענ סיסב .)

6 . ילאמרונ יתביצי םזינאכמ תללוכ העונת

7 . םינפ תועבהב הוולמ העונתה , ףוג תפש
תיטמוטואה המרב םיעיפומ ףוגה תפשו תועבהה . םיעדומ םא קר תובוגתה לע טולשל ןתינ
ןהל .

תילאמרונ העונת עוציב שומימל תושירד :
םיניקת היצינגוקו היצפסרפ
לכב םיבצעה תכרעמ תוניקת תומרה : ירוטומ בובצע , היצנידרואוק , השוחת , סונוט .
םיאלמ העונת יחווט : םיקרפמ + תוכר תומקר ( רירש , טנמגיל , בצע .)
תיקרפמ תוביצי , רירש הנבמ , םיניקת בצע
תרוקיב ( תרוקיב תחת CNS .) םינושה ףוגה יקלח לע תרוקיבב ףצר .

העונת רותיאל םיינוציח הרקב יעצמא / ילאמרונ עוציב יוקל וא :
קוניתה לש תילאמרונה תוחתפתהה ףצר תנבה
ינאכמויב עדי – םיפונמ , היצטיברג
תולכתסה , רגובמה תעונת תנבה
היביכרמל העונת קוריפ
3 םיגולוריונ םילופיט – תילאמרונ העונת
העונתה תרוקיב תוחתפתה

ש תילאבולג העונתמ העונתה תוחתפתה " תספות " תדדובמ העונתל ףוגה לכ תא , תיביטקלס :
רבוע – תוילטסידו תוילמיסקורפ תועונתב שמתשמ ( רקיעב תוילבולג תועונת הברה
תוילמיסקורפ .)
קונית – תעפשה לשב G העונתה תרוקיב תחתפתמ . תילבולג העונת הליחת , תחא הביטח .
ןמזה םע קוניתה לש ויתועונת לע תרוקיבו הדרפה תוארל ןתינ .
קונית לצא העונתה תרוקיב תוחתפתה :
םיילגרה ןוויכל ראווצהמ – ולאפצ - ילדואק ( הלחתהב – שאר תמרה  puppy position
( חהיב תמרה " ז )  מעב העונת " ירבמול ש ... )
לטסידל למיסקורפמ .

ולאפצ תוחתפתהה יבלש - ילדואק , לטסידל למיסקורפמ :
1 . תרוקיב Flex-Ext וגב  תרוקיב Flex-Ext םייפגב ( לע העיפשמ וגה תרוקיב תוחתפתה
פתה םייפגב תרוקיבה תוחת .
2 . תרוקיב SF וגב ( תדימל רחאל עצמאה וק תייצח תרדגה flex-ext )  תרוקיב תוחתפתה
Abd-Add םייפגב
3 . וגב היצטור תרוקיב ( ריצ תרדגה )  םייפגה לש היצטור תרוקיב
ןימי דצל וגה לש היצטור – ןימי דצ לש םירוסנטסקאו לאמש דצ לש םירוסקלפ תשרוד .
4 . תרוקיב Counter Rotation וגב ( ביבס T
7
)  הבוט וג תרוקיב תוחתפתה דדועת
תובוט לקשמ יוויש תובוגתו .
 םיקלחב תחתפתמ היצטור – ןגאה לע םייפתכה לש היצטור םדוק הארנ קונית לצא
חאו " םייפתכ לע ןגא כ ( לולב דמוע קוניתהשכ , תא עינמו הקעמה לע םיידי עבקמ
ןבשיה ) .
 אב תרוקיבה םא היצטור היהת אל היוקל םיבלשה דח ( לשמל : היסקטא .)
יוקל וללה םיבלשהמ דחא םא , עוריא תובקעב הז םא ןיבו תירוטומה תוחתפתהה ךילהתב םא ןיב , הז
הכילהה תלוכיב יוטיב ידיל אובי , הלוחה לש לקשמה יווישו תודיינה .

תובישח ילמיסקורפה םיקלחה ם – תיתעונת הניחבמ :
יתעונת הניחבמ םילמיסקורפ םיקלח ת = וג , םייפתכ תרוגח , ןגא תרוגח ( ראווצה תא ללוכ אל
ילטסיד בשחנ אוה תיתעונת הניחבמו רחאמ ) .
םילמיסקורפה םיקלחה דיקפת – םילטסיד םיקלחל תימאניד תוביצי תתל ע " עונל ולכויש מ .
העונתל תיתביצי המאתה םירשפאמ םה .
גודל ' גלפארטט C
5
םע הלוח תמועל PMD ( םירירש ןווינ :)
המ קלחו םייפתכה תרוגח תראשנ גלפארטטל - Biceps ( C
5
,C
6
) – קלחה תא ןמאל רשפא
ספסייבהמ ראשנש . ןיא גלפארטטל ECR ספסיירט ןיאו , לכוי אוה ךא , ע " ןומיא י , תא עיסהל
ומצע ילאונמ םילגלג אסיכב םייק ןיידעש קזח ילמיסקורפ קלח ןיידע ול שיו רחאמ = תרוגח
םייפתכה ( ב ספסייב - reverse action ) .
ז תמועל ה , םע הלוח PMD וצמ עינהל לוכי לטסידה םיקלחה תא ןי י ם הלחמהו רחאמ ךא
םילמיסקורפה םיקלחב םדוק תעגופ  עינהל לכוי אל אוהו תימאניד תילמיסקורפ תוביצי ןיא
םילגלג אסיכב ומצע .
תרוקיב םייפגב תועונת תוחתפתה לע עיפשת וגב תילמיסקורפ ( לקשמ יוויש תובוגת ךרד ,
פע " י תוחתפתהה ףצר ) . ןמזב הכילה , העוגפ ןימי לגר םא , העונתה תוכיא לע העפשה היהת
לאמש לגרב ( ב לאמש לגר תא םיפינמ רשאכו רחאמ - swing , תימאניד תוביציב ךרוצ שי
ןימי ןגאב ) .

4 םיגולוריונ םילופיט – תילאמרונ העונת
תובישח םילמיסקורפה םיקלחה – הניחבמ תיגולוריונ :
םיקלח תיגולוריונ הניחבמ םילמיסקורפ = וג , םייפתכ תרוגח , ןגא תרוגח , ראווצ ( Neural
Tube )
ע " םילמיסקורפה םיקלחב העונת עוציב י , סונוט לע עיפשהל ןתינ / םיקלחב העונת לע
םילטסידה .
A.T.N.R = ע תונוילעה םייפגה סונוט לע םייראווצ םירוטפצר תעפשה " שארה לש היצטור י .
סקלפר לע רבודמ תוקונית לצא , םירגובמ לצא = reaction ( םע בוגינב םיחתמתמשכ לשמל
תבגמ ) ידלי לצא וליאו CP יגולותפ סקלפר והז .
הכלשה תילופיט :
םילמיסקורפה םיקלחב ליחתהל ךירצ םירירש סונוטב לופיטב – גודל ' : סונוטב לפטל םיצור םא
דיה ףכב רבגומ  םייפתכה תרוגחב סונוטב לפטנ םדוק  סונוטה לע העפשהל םורגי
םייפגב .

תוביצי עוביק תמועל תימאניד

תוביצי תימאניד ס הניא תיטולוסבא תיטאט , תירעזמ העונת ןמזה לכ שי .
עוביק תילאמרונ העונת ליבגמ . גודל ' : סבג ( ינוציח עוביק ) ךלוהש ןותחת בג יבאכ םע הלוח וא
םינטק םידעצב ע " ה תא רעזמל מ - Counter Rotation ( ימינפ עוביק ) .
תימינפ תימאניד תוביצי ןיא םא , ןיאו ןיקת לקנ יוויש ןיא CR בוט  תוביצי םדאל תתל ךרטצנ
ע תינוציח " הבוט וג תרוקיב לע דובענ ליבקמבו הבוט תילטסיד העונת עצביש מ .

עוביק תילאמרונ העפותכ :
עיפומ תיזכרמה םיבצעה תכרעמל םויא תעב :
 היעב לקשמ יווישב .
 ןמזב באכ ( לש אמגודה ומכ protective muscle spasm לש םירקמב LBP ) .
 זב ןמ הנידע הקירוטומ עוציב .
עוביקה בצמל בצממו םדאל םדאמ הנוש :
 הכילה רצ סיסב לע .
 ןיילול סקרקב , רצ סיסב לע תולק רתיב ךלי .
עוביקה םייק תיטמוטואה המרב , הטילשל ןתינ םלוא ( ןיקת סונוטה רשאכ ) .

עוביק גלפימה תמועל ילאמרונ םדא לש :

ילאמרונ גלפימה
1 . עבקמ תיטמוטואה המרב 1 . עבקמ תיטמוטואה המרב
2 . עוביקה הטילשל ןתינ – לוכי תושעל
תודיחי לע וא עוביקה לע היציביהניא
תוירוטומ
2 . עוביקה הטילשל ןתינ וניא  ימהה פ גל
יגולותפ סונוטב עבקמ
3 . עוביקה םינוש םויא יפסב  רחואמ ביגי
רתוי = הובג עוביק ףס .
3 . עוביקה םינוש םויא יפסב  םדקומ עיגי
רתוי . תינבתב תינייפוא ( גלפימה ,
יטקטא ... ) = ךומנ עוביק ףס .

תוכלשה תוילופיט :
1 . רדעיהב תילמיסקורפ תוביצי ( תימאניד ) , תילמיסקורפ תרוקיב תונבל שי , דדועל ליבקמבו
עפ םילטסיד םיקלח לש רתוי הבוט תולי .
2 . בוציי ע תושעיהל לוכי ילמיסקורפ " תינוציח הכימת י : תינדי ע וא " ןפואב עבקי אלש רישכמ י
יטולוסבא ( ומצעב םג לועפל ץמאתי הלוחהש ידכ רישכמה לע ןעשי אלו ) .
3 . ירירש ינוטופיה ןטב י תוביצי עמשמ ם היוקל תימאניד וג ( ןטב ירירש שי םיגלפימהה בורל
םיינוטופיה – םילכתסמ רובטה לע , ןטבה עצמאב םקוממ אל אוה םאו , דחא דצ שיש ןמיס

5 םיגולוריונ םילופיט – תילאמרונ העונת
ינוטופיה . טה רוב אירבה דצה ןוויכל עצמאה וקמ הטוס ) .
אמגוד – םא לש וכרוא ה - Serratus Anterior יקת ן , ירשו תונוילעה תועלצב ולש לחתה יר
רירשה לחת לש ןגועה תויהל םירומא ןטבה  תימאניד תוביצי ןיאשכ ביצי היהי אל לחתה
ןטבה ירירש לש  רירשה ךרוא לע עיפשמ  רירש אוהו רחאמ המישנב היעב םג היהת
המישנל בושח .
4 . לופיטב ללחב העונת עוציב ינפל הפגה ינפ לע לקשמ תאישנ דדוענ , תוחתפתהה תונורקע יפל
קוניתה לש :
Closed Chain > Closed and Open Chain > Open Chain ( שפוח תוגרד תוחפ )

תויצאירו העונתל

תויצאירו יגולוריונה הלוחה לצא תורפומש תוילאמרונ :
Placing – הבוגת העונתל תיטמוטוא ( ץמאמ אלל )
א . תייחנה העונתה – ףותיש לפוטמה לש הלועפ .
ב . תטימש הפגה – הייהשה החינצ דימו .
Holding – יהוז תיביטינגוק הבוגת לש היצאירו . ןתמ תילולימ הדוקפ " קזחה "  " תררוג "
הבוגת תיביטינגוק תוירוטומ תודיחי סויג ליבקמבו ( עצבמו הלועפ ףתשמ לפוטמהש עגרב ,
עונת יהוז תטלשנ תינוצר ה )

 הלוח יטספס – נ ע ףיד ולצא Placing ץמאמ תוחפ ושוריפש . הלוחל ןיא רבגומ סונוט םע
placing אוהו רחאמ ללחב העונתה תא ונתיא תווללו רירשה תא ררחשל לוכי וניא , ןכלו
לש הרקמב ל לופיטב עיגהל ףאשנ יטספס הלוח - placing .
 הלוח םירירש תשלוח םע ( הרב ןאיליג לשמל , וילופ . . . ) – ףידענ ולצא Holding ע " סייגל מ
תוירוטומ תודיחי םומיסקמ ( רירשה תא ובעיש תוירוטומ תודיחי לש סויג איה תועמשמה ) .

1 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
היצינגוק הלועפו

תוגהנתהה תירוטומה :
תוגהנתהה םייביטינגוק םיכילה ןיב תידדה תוליעפ לש תיפוס האצות הניה תירוטומה
םיירוטומו .
הקירוטומ היצינגוקל הקוקז = הבישח , לקשמ יוויש תובוגתו היצפסרפ .

יכילהת עדימ דוביע :
1 ) תטילק יוריגה – הלוח ךלוה אוה הב ךרדב לושכמ ההזמ היספונאימה םע
2 ) יוהיז יוריגה – םהמ לושכמה ידממ ? םאה ובכעל וא וכרדב ולישכהל יושע ?
3 ) תריחב הבוגת – המ תושעל ךירצ ? רצעיהל שארה בוביס לש היצסנפמוקב שמתשהל וא ?
4 ) ןונכת הבוגתה – ךיא רתויב רצקה ןמזב לושכמב לקתיהל ילבמ ךרדב ךישמהל .

המ תירוטומה תוגהנתהל ץוחנ ?

1 ) הרטמ תוליעפל הנווכו
2 ) תמושת בל / בשק / תיסיסב תוררוע
3 ) תריחב יפיצפסה דיקפתל יטנוולרה יוריגה
4 ) תלוכי ןורכיזו הדימל
5 ) תלוכי העונתה ןונכת
6 ) הרקב תיתביצי
7 ) תלחתה העונתה

1 . הרטמ תוליעפל הנווכו
א . הרטמ תינוציח / ינוציח יוריג
ב . הרטמ תימינפ / ימינפ יוריג

2 . תמושת בל = בשק = תיסיסב תוררוע = Reticular Formation
בשק טושפ תויהל לוכי  םיוסמ יוריגב דקוממ
בשק לצופמ תויהל לוכי  םיחיסמ םייוריג םנשי רשאכ , המישמה עוציבל םיעירפמה
ינושארה יוריגב הרושקה .
םנשי בשק לוציפ םשל ןומיא םישרודה םיבצמ ( זוכירו בשק תוערפה םע םידלי לשמל )

עוגפ שאר , הרכה רסוחמ , תופורתב שומיש – םיבצמב תירוטומה תוגהנתהה הלא
לע היוקל - וכירו בשקב תויעב עקר ז , תוררוע בצמו הרכה תויעב עקר לע עקר לעו
תירלוקיטרה תכרעמב תויעב .
עוגפל הרכה רסוח לש בצמב שאר , ע םייוריג ןמזה לכ םינתונ " הל מ לש בצמל ואיב
תוררוע . תמועל תאז , רסוח לש בצממ אצוי שאר עוגפשכ בצמב תויהל לוכי אוה הרכה
ע אוהש ידמ ינר ותעד תא חיסי רבד לכו , םייוריגב ךוסחל הסננ הזכ בצמב ןכלו
הנוכנה הדימב בל תמושת ןתמ היהת תילופיטה השיגהו . םיריזחמ בצמל הלוחה תא
טושפ בשק לש – םילפטמ רוגס רדחב , הארמ אלל , םידחוימ םיעצמא אלל , הגרדהבו
םיפסונ םייוריגל ותוא םיפשוח .

3 . תריחב יפיצפסה דיקפתל יטנוולרה יוריגה
תשרדנ ע בל תמושת " דחא יוריג רוחבל מ םינימזה םייוריגה ךס לכמ ( יטנוולרש המ
הווהב היצאוטיסה התואל ) .
תריחב ע יטנוולרה יוריגה " חותינהו יתשוחת ןורכיז פ התוא יבגל םדאל שיש יתסיפתה
העונתה .
םאתהב תננכותמ ךכל / הבוגתה תרחבנ .
 ךרוצה זכרתהל ( Sensory Extinction = הדחכה תשוחת = אירב דצ
הלוח דצ דיחכמ ) .
דוב הדחכה תשוחתל הקידב םישועשכ קדבנה לש ותלוכי תא השעמל םיק

2 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
יטנוולר יוריג רוחבל ( וב ול םינתינש םייוריגב זכרתהל ותלוכי - תינמז ) . לשמל
וב לפוטמב םיעגונשכ הדחכהה תשוחת תא םיקדוב - ז תינמ םייפתכה יתשב
( 2 םייוריג ) דחא דצ קר שיגרמ אוהש רמוא אוהו ( דצ דחא ותלוכי תא דיחכה
נשה דצה לש יוריג טולקל י ) .
האצמנו תיחטשה השוחתה הקדבנש רחאל קר הדחכה תשוחת םיקדוב
םידדצה ינשב הניקת ( דרפנב דצ לכ םיקדוב ) .

4 . תלוכי ןורכיזו הדימל
הדימל = תלוכי וא עדי תשיכר ךילהת .
ןורכיז = ןוסחאה בצמ / היצנטר ( Retention ) עדיה לש / תלוכיה .
 ןורכיז רצק חווטל / הדובע ןורכיז ( Short term/working memory -)
עדימה תומכב לבגומ , רצק ןמז חווטל ( םיעגר ) .
 ןורכיז ךורא חווטל ( Long term memory ) – ךילהת ךשמתמ , וניא טעמכ
לבגומ ןוסחאל תנתינה עדימה תומכב  הדימלה ךילהת םע רושק .
תוליעפ ולת הניקת תירוטומ ב הי :
א . תוניקת עדימה – ךירצ עדימהש ןסחואמש ןיקת היהי חומב , צה תעשבש ידכ ךרו
הניקת הרוצב ותוא ףולשל לכונ . לשמל : עובק עוביק םע ינורכ הלוח ( ךיפה יתלב )
ב - GH jt. ןיאו האלמ היצבלא עצבל תלוכי ול , יצסנפמוקה ה היהת עצביש
Lateral Flexion ע ידגנה דצל " דיה תא היבגהל מ – חומה עדימה תא םינפמ
הזה . ותמועל , ףתכב חווטב הלבגה םע יגולוריונה הלוחה ( באכ לש עקר לע /
תויטספס ... ) תידימת היהת הלבגמה המכ דע תעדל ןתינ אל , ףולחת איה םאהו
האולמב / הקלחב – אל אוה ךכו רחאמ היצסנפמוקה תא עצביש הצרנש חוטב
הניקת אל תינבת חתפל לוכי . ונא ןסחואיש עדימה הזכ הלוח לצאש םיניינועמ
ןיקת היהי . חומה םיניינועמ אל ונאו תויגולותפ תוינבת תוריהמב דמול רמשל
הכיפה הניה העיגפהש יוכיס שי רשאכ ןיקת אל עדימ חומב ( הלאכ םירקמב
לע דובענ תילבולגה המלשה היצקנופה תא םיביכרמש העונת יביכרמ ) .
ב . תוניקת ה םוקמ ןוסחא
ג . תוניקת ןורכיזהמ האלעה לש םזינאכמה ( ןמז , םיזמר , םירשק םייביטאיצוסא ) .
וקל הלוחה תא םידמלמ רשאכ הדימעל הבישימ ם , סמ םנשי ' העונת יביכרמ : ןבשי
המידק , הרוחא םיילגר , םוקל זאו המידק וג . ע " רשפא יגולוריונה הלוחל רוזעל מ
תויצטיליספ ול תתל , גודל ' : ול דיגהל " המידק וגה םע אוב " רכזיי אוה ילוא זאו
יכרמ ראש לכב העונתה יב . רשפא העונתה ןוויכל זמר ול תתלו הלוחב תעגל םג
תושעל וילעש  דוקפתל םייוצרה העונתה יביכרמ תא ןורכיזהמ ףולשי הלוחה .
תוירוגטק תויסיסב הדימל :
א . הדימל תיביטאיצוסא אל – ת היווח לש רצו / יוריגמ תבכרומה הפישח / עוריא
ב דדו . הדימל ךורא וא רצק חווטל ןורכיזכ רמשיהל הלוכי תיביטאיצוסא אל .
 ה ב היצאוטי ( Habituation ) = הנשנו רזוח יוריגל הבוגתב הדירי . לככ
ןויסינ רתוי םישכורש , תדרוי הבוגתה ןמזה םע ( ורש ומכ ןויסינ םישכ
הגיהנב , שער לכל םישיגר תויהל םיקיספמו ) .
 היצזיטיסנס ( Sensitization ) = יוריגל הבוגתב היילע ( רל ו קזח יוריג ב ,
גודל ' : זח תושגנתה עמוש גהנשכ הק ) .
ב . הדימל תיביטאיצוסא – תמרגנ דומיצ ךילהת לש האצותכ ( Conjunction ) ןיב
םייוריג ינש / רתוי וא םיעוריא . םייוריגה ןומזתל הבר תובישח תמייק תוכימסב
המישמה עוציבל .
 הינתה תיסאלק ( Classical Conditioning ) = םייוריג ינש ןיב דומיצ :
ןיב הנתומה יוריגה ( conditioned stimulus ) הבוגתל םרוג וניא רשא
ודבל עיפומ אוה רשאכ יהשלכ , ןיבל הנתומ אל יוריג ( unconditioned
stimulus ) תיבקעו הקזח הבוגתל םרוגה .

3 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
םייוריגה ינש ןיב תובוגתה תא תופצל ןתינ  ןניה הז גוסמ תובוגת
תמדוק הדימלב ךרוצ אלל תוקפומו תודלומ .
 הינתה תילאטנמורטסניא ( Instrumental Conditioning ) – תארקנ
םג תיטנרפוא הינתה ( Operant Conditioning ) וא נמ הדימל י ןויס
עטו היי ( Trial and Error Learning ) – הינתהב תרצונ הז גוסמ
יוריגה ןיבל תוגהנתהה ןיב תיפצנ םירשק תכרעמ .
םיוסמ יוריג םע ההוזמ אלש וא תינאטנופס תויהל הלוכי תוגהנתהה .
רשאכ הביבסב םייוצר םייוניש תרצוי תוגהנתהה , לע רוזחל הייטנ הנשי
תוגהנתהה התוא , ךפיהלו .
םילפוטמ לש םתוגהנתה בוציעב הבורמ תובישח תיטנרפואה הינתהל
יט ילכ תווהל הלוכי איהו תינילקה תוברעתהה ךלהמב ילופ :
 ןתמ תווהל לוכי קיודמ ןפואב הלטמ עוציב רחאל ילולימ חבש
קזחמ יבויח םרוג
 שומיש קבדיפויבה תטישב ( Biofeedback ) – בושמ ילאוזיו .
תוירוגטק ע הדימל " שכרנה עדימה גוס פ :
 הדימל תיביטרלקד ( Declarative Learning ) עדי וניה הלש רצותה רשא
הבשחמ שרודה = Explicit Knowledge . תועדומ שרודה ךילהת , זוכיר
הבשחמו "( תיביטינגוק הדימל )" .
 הדימל תילארודצורפ ( Procedural Learning ) עדי תשיכר וניה הלש רצותהש
יתבשחמ ךילהתב ךרוצ אלל "( תיטמוטוא הדימל )" = Implicit Knowledge =
נשיה לש תו תולועפ , לגרה :
 תסחייתמ יטמוטוא ןפואב ןעצבל ןתינש תויונמוימ תשיכרל , יאש שרוד ונ
תעדומ הבשחמ וא דחוימ זוכיר .
 תמ פ תחת יטיא ןפואב , תובורמ תורזח ךות , תופוקתל ןורכיזב תרמשנ
תוכורא .
 ןתינ עוציבב רופיש רחא בקעמ תועצמאב תאזכ הדימל דודמל
ה תויונמוימ .
 הדימל םייביטינגוק םידוקפתב היולת הנניא וזכ .
 םימייק עדימה יגוס ינש תא םיברעמה םיכילהת ךרד םישכרנה תויוגהנתה יגוס .
בכרב גוהנל דומלל ידכב , עדומ יביטינגוק הדימל ךילהת הליחת שרדנ , םעו
הז ךילהתב ךרוצ ןיא הגיהנל הפישחה תויכשמה , תויהל תכפוה הגיהנהו
תיטמוטוא .
 נ ןתי ל רידגהל הדימל לש לדומכ תירוטומ הדימ תילארודצורפ . ןמזב תשיכר
תוירוטומ תויונמוימ , צב ליבומ הביבס יאנת לש בחר ןווגמב תובורמ תורזח הרו
תילארודצורפ הדימלל תינייפוא .
 תואצותמ ילעבב ושענש םירקחמ - ינבבו םייח - םדא חומב םירוזא רפסמ יכ הלוע
םוטאירטסה תא םיללוכה ( Striatum ) , םולברצ ( Cerebellum ) רוזאו
טרוקה ה הנואב ירוטומה סק תילטנורפ , יכר יכילהתב יזכרמ קלח םיווהמ הש
תירוטומ תויונמוימ לש היצנטרו .
הדימל תירוטומ :
העונת תעצבתמ ךיא תולאשה לע תונעל תוסנמ תובר תוירואית ? ךיא העונת תדמלנ
השדח ?
 ףצר נ וא ןומיאב םירושקה םיימינפ םיכילהת לש ןויסי , םייונישל םיליבומה
תנמוימ הלועפ רוציל תלוכיב תיסחי םיעובק .
 ךילהת המישמל ןורתיפ שופיח , םע דיחיה לש היצקארטניאב רצונ רשא
הביבסה םעו המישמה .
4 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
 תוירואית תירוטומ הדימל לש תוירקיע :
א . Closed-Loop Theory (Adams 1971)
 לע - הז לדומ יפ , םירירשה יבגל עדימ לש דוק ןסחואמ חומב
תמיוסמ העונת עוציבל םייחרכהה .
לעפומ דוקהשכ , העונת תעצבתמ : בושמ יביטפסוירפורפ - יתשוחת
העונתה תלחתה םע דימ ץוחנ .
העונתה תלחתה – לע - יתעונתה ןורכיזה יפ / " םידוק " , הכשמה ,
בושמב שומיש ךות העונתה לש המויסו הנוקית .
 םיכילהתה פע תירוטומ הדימלל םיינויחה " י Adams :
 תלחתה העונתה  ירוטומה ןורכיזה תמזוי
 העונתה ימינפ בושמ הקיפמ הלחהש , רחא ןורכיז לע ךמסנה
( perceptual trace = " יתסיפתה ןמסה )"
 תאוושה רבטצמה ןורכיזה דגנכ קפומה בושמה
 יוהיז הפוצמל םייקה בושמה ןיב רעפ וא תועט , ןוקיתו
םאתהב העונתה .
 לככ רתוי תקיודמ העונתהש , היהי ךכ " יתסיפתה ןמסה " ףסאנש
ןורכיזב רמשנו , רתוי ליעי .
 פע " ת י וז הירואי , תובורמ תורזחו קויד , תונמוימה תריצי םשל תובושח
תירוטומה .
 תונקסמ :
 תועונתה תויטמוטוא ןה תועצבתמה , זוכיר תוחפ תושרוד
הבשחמו . תועונתה " תויתינבת " .
 תולבגמ הירואיתה :
 תלבגמ ןורכיז – שי תועונת לש המוצע תומכ
תויצאירוו ( םידוק רופסניא שי םאה ? םאה םוקמ
לבגומ וניא ןוסחאה ? )
 דציכ תועונת תודמלנ ח תושד ? תועונת תודחוימ ?
 םירקחמ העונת וא הבוגת תונשל ןתינש םיארמ
 ןתינ בושמ רדעיהב םג תועונת עצבל .
ב . Schmidt's Schema Theory (1975)
 הנעטה : הבוגת תריחב לש המרבש , תועונת לש הדימל ןיא
תויפיצפס , לש היינב שי אלא " תויללכ תוירוטומ תוינכות " "( יקוח
ןונכת " , המכס ) .
 המכסה דוקפתל רושקש ילבולג יטקרטסבא עדימ הליכמ .
 תיינב המכסה : ע " תירוטומ תוליעפ לש ןורכיזב ןוסחא יקוח לש רקח י ,
יפל העונת םירצוי העונת לש םינוש םיביכרמ םהב םיכרדה דומילו
הביבסה לש תושירדה . ( לשמל : הביתכ – הביתכ ידי םע ןיאשכ וא םי
םיילגרה םע הביתכ הרירב . כסה המ וליא אלו הביתכה תא תעבוק
דובעל םיכירצ םירירש ) .
 םוכיסל : " ןונכת קוח " , המכס = הלועפו היצינגוק ןיב רשקה , ךירצש
תורופתה תועונת לש םיאתמ ףצרל םגרותמ וא שרופמ תויהל
אה תושירדל הביבסה התוא לש תוילאוטק .
 ךילהת " העונתה תריצי " ארקנ : Programming .
 תונקסמ :
 הדימל רתוי רהמ שחרתת תירוטומ ( = העונתה עוציב
היוצרה ) גרתה םא ביבס לולכי תירוטומה הלטמה לש לו תו
ות תויועטב תוסנתהו תונוש " הדימלה ךילהת כ .
 לככ לוגרת לש רתוי תולודג תויצאירו לולכי לוגרתהש , ץבקמ
" ןונכתה יקוח " לדגי .

5 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
 לוגרת יתעונת ןווגמ אלל , םג תורזח לולכיו קיודמ היהי םא
תובורמ , עדימ דמולל קפסי אלו תויה יביטקפא היהי אל
ע קיפסמ " מ " רבחל " תינכותה תא םיביכרמה םיקוחה תא
תירוטומה .
םיבלש תירוטומ הדימלב :
בכרומ תירוטומה הדימלה ךילהתש תועיצמה תוחכוה תורבטצמ תונורחאה םינשב
םיבלש רפסממ .
 תירואית 3 םיבלשה :
ע החתופ וז הירואית " י Fitts & Posner
1 . בלשה יביטינגוקה – המישמהשכ תנבהב זכרתמ דמולה השדח הנדוע
המישמה , חלצומ עוציבל םיכרדהו עוציבה ןפוא .
ךילהתב ךרוצ שי הז בלשב חתפי דמולהש ידכב עדומ יתבשחמ
תומיאתמ תויגטרטסא . תויגטרטסא הל ואיבהש צ לע ורזחי המישמב החל
ןמצע , ומלעיי ןולשיכל ואיבהש ולאו .
יבקע ונניא עוציבה ןפוא יביטינגוקה בלשב , הה ךא י דקתההו םיגש תומ
םייתועמשמו םילודג םה עוציבב , םיאבה םיבלשהמ רתוי ףא בורל .
תוליעי תובשחנ ךירדממ תוארוהו ןוימד הז בלשב .
2 . בלשה יביטאיצוסאה – בלש ומצעל שביג דמולה רשאכ ליחתמ הז
המישמה עוציבל תיזכרמ היגטרטסא .
לשב תיתגרדהו תיטיא רתוי תומדקתהה הז ב ( םג ךשמיהל הלוכי
תועובש ) הליעיו תקיודמ רתוי העונתל תונוש םיכרד אצומ דמולה רשאכ .
טינגוקה ךילהתה הז בלשב תחפומ יבי .
3 . בלשה יטמוטואה – לוכי םינש וא םישדוח לש ןומיא רחאל םג עיגהל .
תיטמוטוא תכפוה תונמוימה , רמולכ : דה בלה תמושתו זוכירה תמר השור
דואמ הכומנ תוליעפה עוציבל . בלש ההובג תונמוימ תמר גציימ הז .
 תירואית םיבלש ינש – Gentile :
1 . בלש ןושאר – תרטמ דמולה ויתושירדו העונתה ןויער תנבהב איה . בלש
העונתה תרטמ תנבה תא ללוכ הז , תומיאתמ העונת תויגטרטסא חותיפ
העונתה ןוגראל םייטנוולרה הביבסה יאנת תנבהו המישמב החלצהל .
2 . בלש ינש – תרטמ דמולה ודיע איה תולגתסה ךילהת ךרד העונתה ן /
הביבסה תושירדל העונתה לש היצטפדא .

5 . תלוכי העונתה ןונכת
ןונכתה עצבתהל הכירצש העונתה ףצרב רדס תמיש ללוכ .
ליבקמב ףצר ותואל , העונת התואל םיצוחנה םינוש םירטמרפל סחייתהל שי : תוריהמ ,
ןוויכ , קויד , חוכ , המצוע .

6 . תרוקיב תיתביצי = Postural Control
המרב תיטמוטואה  עוציבב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע תננכותמ ונלש הביציה
העונתה .

7 . העונתה = הלחתהה העונתה לש תישממה
ותה תינכ תירוטומה " הרפתנ " עגרה ותואב םייפיצפסה םיכרצה יפ לע .6 םיגולוריונ םילופיט – הלועפו היצינגוק
תונקסמ תויללכ

1 . העונתה ןויסינ וא לוגרתל םירושקה םיכילהת לש תיפוס האצות איה ונלש .
2 . הדרפהה תיתוכאלמ איה העונתו היצינגוק ןיב : הרושקה תבכרומ תכרעמ אוה חומה הביבסל
תינוציחה , תועונת עוציב לש הלאש קר וניא אוה ירוטומ עוציב ןכלו תויביטנידרואוק עוציב אלא
םיאתמ רשקהב / םיוסמ .
3 . הדימלב , תוירואית רפסמ / תה םיריבסמ םילדומ תירוטומ תוגהנ :
ה לדומ - Schema = לדומ יטיא הבישח לש תיביטינגוק
ה לדומ - Engeram = לדומ ריהמ יטמוטוא

יטמוטוא ינוצר דגנכ :
לכ ינוצרו יטמוטוא ביכרמ לש בוליש םיללוכ ףוגב םידוקפתה .
הארנ תינוצרה אלו תיטמוטואה המרב היהי יתביציה עקרהש ( גוד ' : הבישיב הביצי רופיש ,
ב שומיש - Balance Reaction ע " העונת יביכרמ דדועל מ ) .
םנשי תיטמוטואה המרב םימייק הדימלה ףוסבו תיביטינגוק ךרדב םידמלנה םיביכרמ .

לופיט

המב לופיטב רחבנ ?
ה ןורתי יטמוטואה  הבשחמ תוחפ . רמולכ : יטמוטוא = ץמאמ תוחפ .
המרב העונת לש רתוי הבוט תוכיא תילופיט גישהל ןתינ תיטמוטואה "( תחקל " , דודיע DF
הדימעב )  תועונת רתוי גישנ .
הביצי  תיטמוטואה המרב ףידענ .
לוגרת תיטמוטואה המרב הדובעו המנפהה דע תינוצרה המרב .

תויצקילפא תוילופיט :
לוגרת תונוש תויצאירוב ןווגמ – קוזיח יביכרמ העונת תונוש אצומ תודמעב , השקה לא לקהמ .
שומיש בושמב : דדועל , ןקתל .
תויהל ךירצ בושמה יתימא , יביטמרופניא , בושמב תולתמ ענמיהל שיו עוריאל ךומסב ( אל
בושמ לבקמ אוה הלועפ לכ לעש הלוחה תא ליגרהל ) .
ףידענ לע תומגדה - תוילולימ תוארוה ינפ ( יגולוריונ הלוח םע דחוימב ) .
םומיסקמ תימוימויה היצאוטיסל תילופיטה היצאוטיסה ןיב הפיפח .
לופיט לע ףידע יביטקא - יביסאפ לופיט ינפ .
1 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
סונוט

תורדגה

תילאמרונ העונת רובע , ילאמרונ סונוט ךירצ , אלו – ילאמרונ אל ןורכיזו תילאמרונ אל השוחת היהת
העונת לש .

ילאמרונ סונוט – תורדגה תויטרואית :
" דלשה רירשל ינייפואה לק חתמ , החונמ לש בצמב אצמנ דלשה רירששכ ( " רלימ סנהוי ,
1838 .)
רשה לש הלק היצטיסקא לש בצמ רי .
הלועפל רירשה תונכומ לש בצמ .
היפרהב אצמנ םדאהשכ תיביסאפ העונתב תשגרומה תודגנתה לש השוחתה .
תיתרכה אל ץוויכ תגרד ( טלשנ אל והשמ .)
רירש לש תילאמינימ ץוויכ תגרד , בצמב רירשהשכ םג " החונמ ."
יופר בצמב לפוטמה לש הפגה תא עינמ קדובהשכ , גנתהה תומכ אוה ירירשה סונוטה תוד
העונתב קדבנה תופתתשה אלל תשגרומה .
ילאמרונ קדבנ לצא , תוריהמב היולת אלו הדיחאו הטעמ איה תיביסאפ העונתל תודגנתהה
העונתה .
ילאמרונ סונוט – תויטנרפוא תורדגה :
תינוציחה הביבסהמ עפשומ ןכו יגולוריונו יתמקר ביכרממ עפשומ ירירשה סונוטה .
פסמ הובג תויהל ךירצ סונוטה ןוויכל ףוגה תוטטומתה תא עונמל ידכ קי G קיפסמ ךומנו
דגנכ עונל ףוגל רשפאל G .
תינוציחהו תימינפה הביבסב םייונישל ביגהלו עונל ףוגה לש תונכומה תא ןתונ , ומצע םיאתמ
תונושה תויוליעפל , תילטסיד העונתו תילמיסקורפ תימאניד תוביצי רשפאמ .

רירשה סונוט חווט :
תויטספס

ילאמרונהמ הובג סונוט לש בצמ .
ילאמרונהמ םירע םיידיג םיסקלפרב הוולמה ילאמרונהמ הובג סונוט לש בצמ .
הבכע רסוח לש בצמ ( היציביהניא רסוח ) החיתמה סקלפרב יזאפה ביכרמה לש =
לש היצביטקארפיה αMN ו - γMN .
תועמשמה : ירושיכה ףיפוגה לש רתי יוריג ( muscle spindle ) לש תוליעפה תא ריבגמה
החיתמה סקלפר .
סונוט רדעיה
תויטספס

2 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
ע תנייפואמה תיתעונת הערפה " םיידיגה םירזחהבו םירירשה חתמב תוריהמ תיולת הרבגה י
סקלפרה תשק לש רתי תוליעפמ תעבונו , ןוילעה ירוטומה ןוריונב העיגפ לש םיביכרמה דחא .
ר םירקחמ ושענש תורמל ןיטולחל תנבומ אל תויטספסה לש היגולויזיפותפה אשונב םיב .

תויטספס לש היגולויזיפותפ :
תויטספסה לש היגולויזיפותפל רשאב תוריהב יא תמייק .
םויהל ןוכנ , ע םכסומ " ב העיגפ לש יוטיב הניה תויטספס יכ םיבר םירקוח י - UMN .
ןכ ומכ , ה לע תיחומה היציביהניאה קותינ עקר לע העיפומ תויטספסה יכ םכסומ - Stretch
Reflex : ניא רדעיהב היציביה , תירוטביהניאל תירוטטיסקאה תכרעמה ןיב ןוזיאה רפומ , ךכ
םירע םיידיג םיסקלפרב הוולמה תויטספס איה האצותהש .
םירקחממ תויודע :
 ה - UMN Tract הרטסקאו תוילדימריפ תוליסמ תללוכ - תוילדימריפ . ועצובש םירקחמב ,
הרטסקאה תכרעמב העיגפ יכ אצמנ - ילקיטרוקה אצומב תילדימרפ [Premotor areas]
(B6) תמרוג תויטספסל תילדימרפה תכרעמב הרוהט העיגפש דועב [ Primary Motor
Cortex ( ] B4 ) הינוטופיהל תמרוג .
{ תוידיגיר – הרטסקאה תכרעמב העיגפ לש יוטיב - םילזאבה םיניערגה אצומב תילדימרפ } .
 לש סרה Primary Motor Cortex ( B4 ) דימרפה תכרעמה לש האצומ הווהמה תיל ( לשו
Lateral Cortico-Spinal Tract ) םיפוקב , רקיעב האטבתהש השלוחל םרג תועונתב
תועבצאב תונידע , רפיהו הינוטופיה - קזנה רחאל םישדוח רפסמ היסקלפר .
 Fries ל קזנ יכ חוויד - Anterior Limb הנרטניא הלוספקב ( לכ לש יזכרמ ביתנ הווהמה
תוליסמה ) קזנש דועב תויטספס תעפוהל םרג ל - Posterior Limb ךכל םרג אל .

תויטספס העיפומ םהב םיבצמ :
ןיחומ קותיש
יחומ עוריא
הצופנ תשרט ( דב " תונותחת םייפגב כ )
תויטמוארט תויחומ תועיגפ
הרדש טוח תועיגפ ( תילאניפס תיזכרמ העיגפ )
היסקונא ( חומל ןצמח עיגמ אל ) – המכ דעו עגפנ המ יולת ?
עה תכרעמ לש תוינווינ תולחמ תיזכרמה םיבצ .

תויטספסה ינייפאמ :
תילאמרונה תודגנתההמ הלודגה תודגנתה תשגרומ תיביסאפ העונתב ( עצוממל האוושהב
ילאמרונה .)
העונתה תוריהמב היולת תיביסאפ העונתל תודגנתהה . תויטספס הלעמ הריהמ העונת
( תוריהממ תעפשומ הנניא תוידיגיר .)
תויהל הלוכי תיביסאפ העונתל תודגנתהה דח - ו תינוויכ רקיעב וד - תינוויכ , דחא ןוויכ רשאכ
רתוי יטננימוד ( . תוידיגיר – וד תודגנתה - הווש תינוויכ .)
ילאמרונהמ םירע םיידיגה םיסקלפרה ( יזאפה ביכרמהו רחאמ םיילאמרונ םיסקלפרה תוידיגיר
ה לש - Stretch Reflex ילאמרונ .)
סונולק תעפוה = דער – לש היציביהניא רסוח Muscle Spindle .
ףוגה לש עוגפה קלחה לכב תועובק תויפיטואירטס תוינבתב העיפומ תויטספס . ןניא תוינבתה
תויביטאיצוסא תובוגת תוארקנו תוילאמרונ = Associated Reactions ( AR .)
שלוו לש הרדגה ( 1923 " :) םינוט םיסקלפר  םע םירירשב תוילאמרונ אל תויתביצי תובוגת
תינוצר הבכע רסוח ."
ה תוינבת ( AR ) םירחא ףוג ירוזא לע עיפשמה ףוג גלפ תוספות . תויפיטואירטס תוינבתה =
עצבל שקבתמ התוא העונת לכב העונת תינבת התוא לע רזוח לפוטמה  לש דודיב ןיא
העונת , תינבתהמ קלח קר עצבל לוכי וניא לפוטמה .

3 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
הלוחה לש תיטמוטואה המרה איה תיפיטואירטסה תינבתה ( ותעיגפש םדא הלק , טולשל לוכי
יביטינגוק ןפואב ךכ לע .)
פע " תיגולותפ הניה תיביטאיצוסאה הבוגתה שלוו י = תיתינבת העונת , העונתש דועב
תיביטאיצוסא ( Associated Movement ) תילאמרונ איה .
ב המזגה שי - Co-contraction ( םיטסינוגא - וב םיטסינוגטנא - תינמז )  םזגומ ץוויכה םא ,
רורחש תלוכי ןיא הבוט .
ילאמרונ אל ץווכתמ רירשהו תויה תילאמרונ אל השוחתל תמרוג תויטספס .
תויגולויזיפורטקלאה תונוכתה תאו רירשה לש ילאקיזיפה הנבמה תא הנשמ תויטספס
רירשה לש תוימיכוטסיההו .
יונישל תנתינ תויטספס – ןיבו לופיטל לופיט ןיב האוושהה לעו הדידמה לע השקמ הז
םישנאה . מ המ תויטספס לע עיפש ?
 אצומ תדמע – תויטספסה לע םג ןכלו סונוטה לע העיפשמ ( גודל ' : הנשי ןטבה לע הביכשב
ירוסקלפ סונוטל הייטנ , ירוסנטסקא סונוטל הייטנ שי בגה לע הביכשב  הביכש ןכל
רתוי ילרטנ חנמ תבשחנ תידיצ .)
 ץמאמ – יזיפ / סונוט הלעמ יתבשחמ .
 תושגרתה , באכ , תוחונ רסוח , תרושקת יישק , יתבשחמ ץמאמ  סונוט תאלעה .
 םויא , יוקל לקשמ יוויש , סונוט םילעמ היוקל השוחת םג ףסונבו .
 םימוהיז ( גודל : רטטק םע הלוחהשכ ןתשה יכרדב םוהיז תינרדוח ןרופיצ וא – םוהיזה
באכ ןיא םא םג תויטספסל םורגל לוכי ומצע .)
 תיגולותפ תינבתל הברק - לוחה תא קיחרנש לככ תיגולותפה תינבתהמ ה ( ביכרמב וליפא
דחא ) תויטספס דירוהלו עיפשהל לוכי הז .
 המ תעפשומ תויטספס - Handling לפטמה לש ( היואר הכימתו ןוחטיב הלוחל קינהל שי
ע " סרטסב היהי אלש מ .)

תויטספסה תמרוג המל ?
תויביטקלס תועונת תענומ תויטספס ( תודדובמ ) וגהו םייפגה לש ( תינבת היהת
רטס תיפיטואי .)
תילטסיד העונתל העירפמ ךכבו םילמיסקורפ םיקלח לש תוביצי תענומ תויטספס .
לקשמ יוויש תובוגת תענומ תויטספס .
העונת לש תויצאירו תרשפאמ אל תויטספס .
תורוטקרטנוקלו םירוציקל םישק םירקמב תמרוג תויטספס  הלוחב לפטל השק .
תילאמרונ העונתל יוכיס תענומ תויטספס :
 ב יתשוחתה טקפסא  תילאמרונ העונת שוריפ המ עדוי אל םדאה ( אצמנ אוהש ללגב
םיוסמ יתינבת חנמב .)
 ירוטומה טקפסאב  תינבת תעפוהל םורגת תויטספסה .
תלבגומ תילאנויצקנופ תלוכיל תמרוג תויטספס  תוליעפ רסוח 
 םיעצפ ( Decubiti )
 תויראלוקסווידרק תויעב
 םיקומעה םידירוה לש תקלד
 םייתמישנ םימוהיז
 חוכב הדירי
 תורוטקרטנוק
 סיזורופואיטסוא
 םירגוסב תויעב
 יתרבח דודיב

תונורתי םיירשפא תויטספס לש :
רירשה חפנ תרימשב עייסל היושע ( חוכ ??? )
םדה ילכ לש דוקפתב תכמות / םדה תמירז , עונמל היושע Deep vein thrombosis –
תויתעונת ןמזה לכ שיש ללגב .
ל היושע םיימוימוי םידוקפת רומישב עייס ( המישנ , ינימ דוקפת .)
תיתביציה הרקבב עייסל היושע ( Trunk and Head Control ) . ידלי ומכ CP ש " םיכלוה
לע " ב םישמתשמו םהלש תויטספסה - ATNR =( דוקפתל תויטספס לוצינ .)

4 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
םוכיסל :
ורכזוהש תודוקנה לכ ךותמ , לע שלח רירש אוה יטספס רירשש רמול ןתינ - ר ב העיגפ עק - UMN .
םייוניש וב םילח ןכלו םינוכנ אל םייוריג לבקמ רירשה .
יוארכ תוסיוגמ ןניא תוירוטומה תודיחיה , םרוגש רבד תודיחיה לש רתוי תצמואמ הדובעל
תודבוע ןכש תוירוטומה , רירשה תופייעלו .
השלוח ??? תויטספסה תובר םימעפ " הריתסמ " טסינוגטנאה רירשה לש תירירש תלוכי .
 טסינוגטנאב ןהו טסינוגאב ןה תמייק תויטספסה .
 Muscle Testing ??? ( לש דדובמו רקובמ חוכ לש הקידב תירירש תוליעפ אלו
תיגולותפ תינבתמ קלחכ .)

תויטספס תכרעהל רשקהב תומליד :
דבלב תיביסאפ איה סונוטה תקידב  תוידוקפת תוערפהל תוסחייתה ןיא , עוציבב תוערפהל
תיביטקא העונת , הביבסה תועפשהל ...
םירע םיידיג םיסקלפר  המ קלח םה םאה - S ילקיטרוק םורדניסמ קלח וא ? ב העיגפ - B4
םירע םיסקלפרלו הינוטופיהל םורגל הלוכי .
וב תוחכונ תמייק םיתיעל - םיללוכה םימוטפמיס לש תינמז S , תוידיגיר הינוטופיה .

תויטספס תכרעה :
תנתינ איהו תויה תויטספס דודמל השק יונישל .
ע הכרעה " תינדי הקידבב הוולמה דוקפתב הייפצ י ( השלוחה הפיא / תויטספסה
םיעירפמ / דוקפת םיענומ ? )
ע תויטספסה תמר תא ךירעהל ןתינ " םזאפסה תורידת פ , ילבולג ירוטומ יוקיל , Disability
Level , דיה תונמוימו חוכ , באכ , הכילה תוכיא , הירטמוינוג , ינאכמויבו היגולויזיפורטקלא הק ,
ADL הנייגיהו , םייח תוכיא .
לע הכרעה - יפ AR ( טבוב ) :
הלק תויטספס = ה - AR חתמ ןמזב וא העונת ןמזב קר תועיפומ . קיספמ חתמהשכ תומלענ .
תינוניב תויטספס = ה - AR זוזל םיננוכתמשכ תועיפומ , בשוח הלוחהשכ וא . רחאל תומלענ
העונתה םויס .
השק תויטספס = ה - AR ב םג ןמזה לכ תומייק החונמ ( הביכש ללוכ = תיטולוסבא החונמ .)

Modified Ashworth Scale – רתויב החיכשה הלאקסה :


Spasm Frequency Test
ץראב הצופנ תוחפ הלאקס יהוז . הייפצ לע תכמתסמ .

ןויצ ןוירטירק
0 ללכב םזאפס ןיא
1 ינאטנופס םזאפס ןיא ( ץרמנ יוריגב טעמל )
2 םעפ ידמ , תולקב וילע עיפשהל ןתינש ינאטנופס םזאפס
3 ןיב 1-10 םיינאטנופס םימזאפס העשב
4 לעמ 10 העשב םיינאטנופס םימזאפס ( רירשה לש תוינוצר אל תויוצווכתה / סונולק / רומרט )

ןויצ ןוירטירק
0 ילאמרונ סונוט . תיביסאפ העונת עוציבב סונוטב היילע תשגרומ אל .
1 סונוטב הלק היילע ( Catch and release at end of ROM ) .
1 + מ תוחפב תילאמינימ תודגנתהב הוולמ ה תיצחמ - ROM .
2 חווטה בור ךרואל סונוטב תיתועמשמ היילע , תיסחי תולקב עוקתה קלחה תא זיזהל ןתינ ךא .
3 סונוטב תרכינ היילע , השק תיביסאפ העונת .
4 היצנטסקא וא היסקלפב רבגומ סונוט .

5 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
תויטספסב לופיטה :
תופורת הפה ךרד
תוקרזה םע לופיט ( סקוטוב ומכ )
חותינ – םיבצע קותינ
םייטמסוק םיחותינ / תויצסנפמוקה דגנכ םיידפוטרוא םיחותינ .

Rehabilitation Therapy – תויטספס תדרוהל תונורקע :
הרטמה : אלא תויטספס דירוהל הנניא לופיטב הרטמה , תרזעב גשומה יתוכיא דוקפת גישהל
ילאמרונ םייוריג םינוש ם ( הרטמה תגשהל יעצמא השעמל אוה סונוט לומרנ .)
ןושארה עגרהמ ילאמרונ אלה תא עונמל שי , 24 הממיב תועש , לע - דודיע היהי לש תנמ
תיתינבת העונתל . ל םורגת תיתינבת העונת דודיע :
 העונת לש ןורכיז קוזיח
 תעפוה דודיע AR
 דודיע " דמלנ שומיש רסוח "  השלוחה תרבגה
 טנוק דודיע תויצמרופדו תורוטקר
לופיטה תשיג : Interdisciplinary Approach
ףוגה לכב אוה לופיטה .
ע לופיטה " תימתירו תיטיא תויתעונת י : עובק חטשמ לע ענ ףוגה לכ / ענ חטשמ לע ענ הלוחה .
תיגולותפ תינבתמ קוחר ףוגה לכ ( ךופה אלו )
ב שומיש - Key Points of Control – םילמיסקורפ םיקלח ( וג , ןגאו םייפתכ תרוגח ) ,
םילטסיד םיקלח { סונוטב הדיריל םורגת הלא םיקלחב העונת } .
וגה לש היצטור  תימצע היציביהניא
ות לקשמ תואישנ " העונת כ , תיגולותפה תינבתהמ קוחר .
תינאכמויב הניחבמ רתוי הלק הדובע ( תויטספס ריבגמ ץמאמ .)
סוקופה : תכראה צוקמ םירירש תחיתמו תורצוקמ תומקר םיר  תירוטומ הטילש דודיע
גשוהש חווטב .
םילופיט :
 םייזיפ םיעצמא :
 רוריק / ימוקמ םומיח
 םימה ךותב הלעפה
 םיילמשח םייוריג
 תופורת ( לפוטמה לש תונרעה תמרב עוגפל תולוכי תופורת יכ רוכזל בושח :)
 Dantrolene Sodium – יטספסה רירשה לע תורישי תלעופ הפורתה ( השילחמ
ותוליעפ תא .)
 Benzodiazepan, Baclofen, Tizanidine – תכרעמ יוכידל תולעופ תופורתה
תיזכרמה םיבצעה ( סונוט תדרוה .)
Baclofen Pump = יטספסה רירשל היציביהניא השוע , רטטק ךרד הרדחה
םיבצעה תכרעמל .
 םיחותינ :
 םידיג תכראה
 םיבצע קותינ ( םידליב בורל )  Selective Dorsal Rhizotomy ( SDR .)
 Injection Therapy
 Nerve Blocks – תקרזה Lidocaine , Procaine בצעל .
 תקרזה Phenol / Ethanol ל - Motor Points יטספסה רירשה לש .
 Botulinum Toxin – סקוטוב תקרזהב שומישה לחה ןורחאה רושעב . לערה
ל קרזומ - NMJ בצע הצק תמיסחל םרוגו - רירש ( רירשה תוליעפ תא קתשמ .) ךשמ
עפשה אוה הקרזהה ת 3-8 םישדוח .6 םיגולוריונ םילופיט – סונוט
סקוטובב םישומיש :
 Stroke
 Spinal Cord Injury
 Cerebral Palsy
 Multiple Sclerosis
 Brain Injury
 Strabismus ( הליזפ )
 Hemifacial Spasm
 Hyperhydrosis
סקוטובב לופיטל תויצקידניא :
 תויטספס תדרוה
 באכ תתחפה
 העונת חווט רופיש
 תוזוטרוא תמאתה / םירישכמ
 ירוטומה דוקפתה רופיש
היצקנופהו
 הביציה רופיש
 םיחותינ תעינמו הייחד
 הנייגיה
 הקיטמסוק

ה תמרב ןה סונוטה תויעב יכ רוכזל שי - Impairment ( יוקיל ) הרטמ איה לופיטה תרטמו
תידוקפת , תיתוכיא .

הינוטופיה

 תוידיסלפ
 הינוטופיה
 ידיסלפ קותיש
םילימה תא ףיסוהל שי " ק לע תיזכרמ העיגפ ער ( " םולברצב וא םורברצב העיגפ לע רבודמ רשאכ .

יזכרמ ערק לע הינוטופיה ( UMNL :)
 םולברצב העיגפ
 תילדימרפה תכרעמב העיגפ
ירפירפ ערק לע הינוטופיה ( LMNL :)
 וילופ
 הרב ןאיליג ( GB )
 בצע שרוש לע ץחל
 תירפירפ תיבצע העיגפ

הינוטופיה = םירירשה סונוטב הנטקה / ב תיחומ העיגפ תובקעב תמרגנה יתביציה סונוט .
האצותה : דגנכ הביציה תקזחהב היעב העיפומ G .
2 הינוטופיה יגוס :
1 . תפלוח הינוטופיה ( תינוטא )  ילרברצו ילניפס קוש ( חא " הלוע סונוטה כ )
2 . העובק הינוטופיה  תדלומ , תירלברצ העיגפ , PICA
לופיטה תרטמ יזכרמ עקר לע םינוטופיה םילוחב  ל העונתה ןויער לע הרזח עצב , העונת דודיע .
 ע " תויתעונת י – חומב םיפסונ םירוזא דודיע
 תעינמ ינשמ רסח = תיזכרמה לע ףסונ תירפירפ העיגפ ( תעינמ Disused Atrophy ) .

יעצמא יט לופ :
הרזח ע העונתה ןויער לע " המכסה תא דדועל מ .
שומיש ות תוילאנויצקנופ תועונתב " העונתה לש הרזח כ ( גוד ' : קוזיח Gluteus Med ) .
שומיש ב - BR תויטמוטוא תועונתבו .
לוגרת הנוש תוביציב העונת יביכרמ ( גוד ' : רופיש HO הכילהב ) .
םתוא םישמשמה םיעצמאה יטספס סונוט לומרנל .

1 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
יגולוריונה הלוחה תכרעה

ןנשי 2 הכרעה תוירוגטק :
1 . תיוושכע הכרעה
2 . תידיתע הכרעה :
 לע יגולוריונ הלוח לש לאיצנטופ ךירעהל השק - דחא לופיט ךמס / וליפאו תחא הכרעה
העיגפה יפוא לשב םילופיט רפסמ ( לובלב , ימאניד בצמ )  דיתעב היהי המ אבנל השק .
 ךשוממ וניה המלחהה ךילהת – ןידה תא ץורחלמ רהזיהל ( ירוטומ רופיש שאר יעוגפ לצא
םינש רפסמ יביטינגוקו הנש ךשמב .)
 תומדקתמה תולחמב ( תויביסרגורפ ) תורדרדיהה בצק והמ אבנל ןתינ אל ( ןוסניקרפ , MS ,
ALS , PMD .)
הכרעהה ילכ :
1 . תולכתסה – ולש םיקלח לע אלו הלוחה לכ לע .
2 . " הלוחה תא שיגרהל " – הקידב , הכרעה , סונוט םישיגרמ , תודגנתה
3 . םיאצממה לש הזילנא – Clinical Reasoning
4 . לופיט לע הטלחה
5 . הלוחה רובע רתויב תובוטה תוקינכטב ונרחב יכ חיכוהל התרטמש תשדוחמ הזילנא – הקידב
דחיב םיכלוה לופיטו ( הלוחה רובע רתויב תובוטה תוקינכטב ונרחבש החכוהל קקדזנ דימת .)
דוקפת קודבנ דימת יגולוריונ הלוח לצא .

הזונגורפה היהת המ ךירעהל רשפאמ הזו הזונגאידל םימאתומ הכרעהו הקידב  רזוע
תוברעתהה גוס לע הטלחהל עיגהל .
לע לכ םדוק םירבדמ הלוח םיכירעמשכ Ability – עצבל לוכי הלוחה המ , חא קרו " םירבדמ כ
עצבל השקתמש המ לע  םיישקל םימרוגש םיירשפאה םייוקילה םהמ םיקדוב ןכמ רחאל .

םיגשומ

Impairment – תיגולויזיפ היצקנופ וא הנבמ לש תוילאמרונבא וא ןדבוא , וא תיגולוכיספ
תימוטנא .
Disability – יוקילהמ האצותכ תלוכי וא היצקנופב העיגפ וא הלבגה .
Handicap – מ האצותכ ןיקת יתביבס דוקפתב העינמ וא הלבגה -
Impairment/Disability .
Activity – בדל םוקמב לפוטמה לש תלוכיה לע םירבדמ תולבגומ לע ר .
Participation – םוקמב תוברועמ לע םירבדמ תוכנ לע רבדל .

ו הלחמ ילוחל הבוגתה :
הלחמ ( Disease )  תוקל ( Impairment )  תולבגומ ( Disability / ) תלוכי ( Ability )
 תוכנ ( Handicap / ) תיתרבח תוברועמ ( Participation )
ימינפ בצמ  הנצחה  המנפה  תיתרבח ללכה

ADLs, IADLs, AADLs
BADL ( basic = ) Activity of Daily Livings – ומכ תויסיסב תויצקנופ : צחר ה , שובל ,
הליכא , תודיינ , םירבעמ , םיתוריש ...
IADL = Instrumental Activity of Daily Livings – רתוי תוהובג תויצקנופ , ומכ :
לכוא תנכהב תואמצע , תופורת תליטנב תוירחאו תונגראתה , יפסכ לוהינ , ןופלטב שומיש ,
הרובחתב שומיש , הקוסעת ...
AADL = Advanced Activity of Daily Livings – תוסחייתמה תוהובג תויצקנופ
יאנפ תועשל , הקוסעתו םיביבחת .

2 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
תיביטקייבוס הכרעה

הכרעהה עוריאה תעפוה ינפלש הפוקתל תוסחייתה ךות הזנמנא תללוכ תיביטקייבוסה / הלחמה :
םישיא םינותנ , ררוגתמ ימ םע
ימינפ יללכ בצמ , ינפוג בצמ – ידיברומ טסופו הרפ .
לפוטמה תואמצע תדימ , הרפ דוקפת - יחכונ דוקפתו ידיברומ ( AADL , IADL , BADL ) –
הלאשב ליחתנ " : תושעל לוכי התא המ " ?
שק םיר םייתחפשמ / םירחא , תיתחפשמ הכימת / תרחא
לפוטמה םע תרושקת , ולש הנבהה תמר / ה לש - Caregiver
הדימל תלוכי , היצינגוק  תיללכ תומשרתה
תילכלכ תלוכי
םירוגמ יאנת – תיבה ךותבו תיבה ךותל תושיגנ ( םירבעמ , תחלקמ )...

תיביטקייבוא הכרעה

םייללכ תונורקע :
הלוחה לש תובוטה תולוכיה םע דימת ליחתנ הקידבב ( דדמ שמשמו היצביטומ תרדחה
לופיט תינכות תעיבקלו האוושהל .)
לטסידל למיסקורפמ תעצבתמ הקידבה  הקידבב רדסל רזוע הז , םולכ ספספנ אל ךכ , רזוע
ילופיטה ףצרה םג היהי הזו הקידבה יאצממ םוכיסל .
תונוש אצומ תודמעבו תונוש תוביציב הקידבה  הבישיב דוקפת , הכילה , הביכש . םילוכי
רתוי תוהובג תויצקנופ לע םיעיפשמש םייסיסב העונת יביכרמ תויהל . גודל ' : ךלהש םדא לצא
הניקת אל הרוצב , הביכשב ןגא תומרה קודבנ . ןכ ומכ , לע תועיפשמ תונוש אצומ תודומע
סונוט , חוכו דוקפת .
ב חאו תינוצר תיביטקא העונת םדוק םיקדו " תיביסאפ העונת כ – תיביסאפ הקידבו רחאמ
תועטהל לולע הזו היצטיליספ תווהל הלוכי ( סונוט דירוהל םג לוכי הז .)
ונמצע תא לאשנ המישמה תא עצבל לוכי אל הלוחה םא " המל " ?  איה הקידבה לש הרטמה
עבה רוקמל ונילעהש תורעשהה תא לולשל וא תמאל הי .
יוקל אוה עוציבה רשאכ :
 תילאמרונ העונת יביכרמ םהמ ?
 הלוחה יעוציב םהמ ?
 עוציבב םילדבהה םהמ ?
 םילדבה םימייק המל  םיירשפא םייוקיל יבגל תורעשה :
 םייתסיפת םייוקיל / םייביטינגוק – ןיבמ אל , עמוש אל , האור אל , היסקרפא ,
neglect , בשק ייוקיל .
 םיירוטומ םייוקיל – ולבגה םיחווט ת , סונוט ייוניש , היוקל וג תוביצי .
 השוחת ייוקיל – תיחטש / הקומע
 םירחא םייוקיל .
אירבה דצב ץמאתמ הלוחהשכ ףוגה לכב הרוק המ ?
שובל םומינימ םע הקידב , םיילענ ילבו םע ( ילאנויצקנופ בשחנ הז םיילענ םע ) , רישכמ ילבו םע
רזע .

הקידבה רדס :
1 . היצקנופ תקידבו תולכתסה – םיירשפא םייוקיל יפלו תיפיצפס היצקנופ יפל ףוג רוזא תקידב .
2 . תויביטקא תועונת תקידב + תובלושמ תוילאנויצקנופ תועונת .
3 . תיביסאפ הקידב – םיחווט , סונוט ( תימאנידו תיטאטס הקידב ) , Placing , תדיממ תומשרתה
לפוטמה קוקז הל הרזעה / תודגנתה תדימ , Neural Tension .3 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
4 . השוחת תקידב ( הקומעו תיחטש :)
א . תיחטש השוחת – רוזא לומ רוזא םיקדוב רמצ וא די תרזעב - ןפג , רוגס םוקמב הקידב
טקשו השוחתב קר זכרתהל לכוי לפוטמהש ידכ .
לפוטמה רוזאה תא םיפשוח  םייניע םצוע הלוח  אוה םא םילאושו יגלפ קלח םיקדוב
שיגרמ אוה הפיא םילאושו והשמ שיגרמ  אירבה רוזאב רבדה ותוא תא םיעצבמ 
השוחתה התוא התייה םאה םיקדוב  םירחא םירוזאב םימדקתמ , ןיב תוושהל רשפא
דצה ותואב םירוזא . רדסה ותוא יפל םירוזא קודבנ דימת אל / לוכי הלוחהו רחאמ ףצרה
ףצרה תא רוכזל .
ב . Sensory Extinction – קודבנ הדחכה תשוחת םא קר ה השוחת תיחטשה הניקת .
םייניע םצוע לפוטמ  וב םיעגונ - שיגרמ אוה םא םילאושו ףוגה לש םידדצ ינשב תינמז
העיגנה תא , ןכ םאו – שיגרמ אוה ןכיה ?
ג . הרוטרפמט – הרדש טוח תועיגפב יטנוולר רתוי ( ןוארב - דראקס ) . הנחבמ אלמל רשפא
םע םימ שיגרמ הלוחה המ םילאושו םירק םימו םימח ?
ד . באכ – הרדש טוח קודבנ , שאר יעוגפ – ןרקודב םישמתשמ ( שיטפב הכיס םימש
םיסקלפר .)
ה . הקומע השוחת –
 בצמ תשוחת – םיוסמ ףוג רוזא וא קרפמ לש יטאטס בצמ קדוב . בלש שי הקידבל
תוחותפ םייניע םע םידקמ םוקימ םירידגמו ( הלעמל , הצוחה , המינפ , הטמל )...
םוקימ םיקדוב זאו . לפוטמה יע םצוע םיינ , הפגה תא ול םיזיזמ ןכיה ותוא םילאושו
תאצמנ איה ? םידדצה ינש תא ךכ םיקדוב .
 היצפסוירפורפו העונת – תימאניד העונת , דיה םע תועונת לפוטמל םישוע
העוגפה דיה םע רבדה ותוא תא עצבל ונממ םישקבמו האירבה , םייניע םע םדוק
תומוצע םייניע םע ןכמ רחאלו תוחותפ . גפה הפגה םא השלח איה העו – םישקבמ
הזז דיה ןאל ןמזה לכ תעדל .
ו . תיליטקט ( סיזונגוארטס ) – תעגפנ שושימ תשוחת . הקידבל םיאנת – תיחטש השוחת
הניקת הקומעו . ל רקיעב תסחייתמ הקידבה תונוילע םייפג , םינוש םיצפח הלוחל םימש
שיגרמ אוה המ תעדל םישקבמו דיב . תומוצע םייניעב תעצבתמ הקידבה , םג האירבה דיב
העוגפה דיב םגו . רמוחה תא תוהזל לפוטמה לע , שח אוה המ ראתלו םקרמ .
ז . היאר הדש – םידדצה ינשמ םינוש םיעבצ ינשב םיצפח םיאיבמו המידק לכתסמ לפוטמה
ולש , האור אוה םאה ותוא םילאושו םיצפחה םע םיקחרתמ .
 תויתשוחת תועיגפב םילדבה – העיגפל םאתהב הקידב :
 תירפירפ העיגפב – nerve – בצעה ךלהמ יפל יוטיב .
 תישרוש העיגפ – םוטמרד
 תילטנמגס העיגפ – סלפ – לכה שי לעמ וליאו םולכ ןיא העיגפה תמרל תחתמ , אל
ירטמיס חרכהב . תינוסכלא העיגפ תויהל הלוכי . םייקש ןורחאה טנמגסה והז .
 תיזכרמ העיגפ – סולוקנמוה יפל םירוזא .
5 . מ יוויש תקידב לקש
6 . תודחוימ תוקידב

תוקידב 2-6 ה תמרב תוקידב ןה - Impairment – תא תמאל וא לולשל איה הרטמה
םיירשפאה םייוקילה .
תיגולוריונה תיביטקייבואה הכרעהה  יתייעבו שיגר אשונ . רסוחב הקולו הכורא הקידבה
תודיחא , םילברוסמו םיכרוא הכרעהה יספט .
הכרעה תוטיש רפסמ ןנשי תוצופנ תויביטקייבוא :
 חוכ תכרעהו תויטספס תכרעה
 תידוקפת הכרעה
4 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
תיביטקייבואה הכרעהה תובישח :
הלוחה יעוציב רופישבו םודיקב ותוליעי תא חיכונ םא קר יפרתויזיפ לופיט קידצהל לכונ .
תיביטקייבוס הכרעה לע ססבתהל הלוכי הניא החכוהה , הדידמ תיביטקייבוא הכרעה לע אלא ,
הנמיהמו הפיקת  " תומיכ " לופיטה תואצות .
לע - ןמז ךרואל ותוליעי תקידבו לופיטה ןנכותי הכרעהה יפ .

תויביטקייבוא הכרעה תוטיש

1 . סונוט תכרעה :
 Static Muscle Tone :
 Modified Ashworth Scale
 Spasm Frequency Scale
 Dynamic Muscle Tone :
העונתה תינבת לע תולכתסה ( הכילהה ןפוא , םירישכמ ילבו םא , םייפגה חנמ , הביצי ,
לקשמ יוויש , תלובס .)...
2 . םירירש חוכ – תירוטומ הרקב , היצנידרואוק , העונת תסמ , העונת לש תויביטקלס .
3 . דוקפת תכרעה :
א . FIM = Functional Independence Measure
 הראב החתופש תידוקפת תכרעה תטיש " ב . הפקתו הנמיהמ הטישכ תבשחנ .
םלועה יבחרב שומישב .
 תונורקע :
 םינותנ לש תילאמינימ המישר תקדוב .
 תינללוכ – םיירקיע דוקפת יחטש הסכמ .
 קזנ אלו תלוכי יא תקדוב
 ובטימב אלו ןמזה בור לעופב עצבמ לפוטמה המ תקדוב .
 ולת אל דחא ךירעמ עוצקמב הי .
 השעמל איה ןכלו הרזעב ךרוצב תבשחתמ דוקינה תטיש " הדובע סמוע "
תישיא המרב , תיתקלחמו תיתצובק .
 הדימלל הלקו עוציב תרצק .
 םיווש םיחוורמב שמתשמ דוקינה ( Equal Intervals .) םימייק וז הטישב
18 לש םלוסב דוקינ ןתינ ףיעס לכב הקידב יפיעס 1 דע 7 .
לככ יאמצע רתוי ןפואב הלועפ עצבמ הלוחהש , הרזעב ךרוצ אלל , לבקי ךכ
רתוי הובג דוקינ ( ילאמינימה דוקינה = 18 תודוקנ , ילאמיסקמה = 126 .)
 גוריד FIM :
*** שי םיזוחאה תרדגהב תויתייעב .
דוקינ גורד רואת
1 האלמ הרזע מ תוחפ עצבמ הלוחה - 25% ומצע תוחוכב הלועפהמ .
2 הבר הרזע רתוי וא דחא םדא תרזעל קוקז , עצבמ הלוחה 25%-49%
ומצע תוחוכב הלועפהמ .
3 תינוניב הרזע תינוניב תינפוג הרזעל קוקז , עצבמ הלוחה 50%-74%
ומצע תוחוכב הלועפהמ .
4 הטעמ הרזע הטעמ תינפוג הרזעל קוקז , עצבמ הלוחה 75% רתוי וא
ומצע תוחוכב הלועפהמ .
5 החגשה החגשהל קר קוקז הלועפה תא עצבל ידכ המגדה וא עונכש וא .
הלועפה עוציבל םיצוחנה םיטירפ וא םירזיבא תנכהב עויס . ןיא
רזועל לפוטמה ןיב רישי עגמב ךרוצ .
6 תיקלח תואמצע הרזע אלל , ו רביס ןוכיס ךות / ו רזע רישכמב שומיש ךות וא / וא
לבוקמהמ ךורא ןמז ךשמב .
7 האלמ תואמצע הרזע אלל , ןכתסהל ילבמ , םהשלכ םירישכמב רזעיהל ילבמ ,
ריבס ןמז ךות .

5 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה

תקדבנה היצקנופה דוקינ FIM
ימצע לופיט
הליכא
הנייגיהו ישיא לופיט
הציחר
ןוילע ףוג גלפ שובל
ןותחת ףוג גלפ שובל
םיתוריש
םירגוס לע הטילש - ןתש
םירגוס לע הטילש - תואיצי
תויתעונת
םירבעמ
הטימ רבעמ - אסיכ - םילגלג אסיכ
םירבעמ – םיתוריש
םירבעמ – היטבמא , תחלקמ
תודיינ
הכילה / םילגלג אסיכ
היילע / הדירי – 12-14 תוגרדמ
תרושקת
הנבה תלוכי – היארו העימש
יוטיב תלוכי – תילולימ אלו תילולימ
היצינגוק
תיתרבח תוגהנתה
תויעב ןורתפ
ןורכיז
הס " כ

ב . MAS = Motor Assessment Scale
 הנמיהמו הפיקת תבשחנ וז הכרעה תטיש .
 ע הילרטסואב החתופ " י Care & Shepherd תנשב 1985 .
 הטישה תונורקע :
 םיקדבנ וז הטישב 8 לש םינוש םידוקפת ע תמרב אצמנ אוהשכ קדבנה תונר
מ י תיבר .
 קדבנה דוקפת לכ עצבל שרדנ 3 םימעפ . לע עבקנ ןויצה - בוטה עוציבה ךמס
השולשה ןיבמ .
 שרדנה דויצה : הבחרו הכומנ הטימ , רפוטס , ילילג טקייבוא , רטוקב ימוג רודכ
לש 14 ס " מ , ןחלוש , סוכ ( שימג קיטסלפמ ) , טעל הסכמו טע , 8 תיעועש יערז ,
2 תוסוכ ( התל תושמשמה ) , ןורפיע , הביתכ ריינ , תיפכ , קרסמו םימ 
דוקפת רקיעב םיקדוב תונוילע םייפג לש .
 גוריד :
 ןיב םינויצ םלוס לע ךרעומ דוקפת לכ 0 ל - 6 ע " םיעובק םיחוורמ פ .
 הרזעב ךרוצ אלל יאמצע ןפואב הלועפ עצבמ הלוחהש לככ , יתוכיא ןפואב
ריבס ןמז ךשמבו ( לע - םיעובק םינוירטירק יפ ) רתוי הובג דוקינ לבקי ךכ .
 ןויצה יברמה = 48
 ןיב תכרוא הקידבה 10 ל - 30 תוקד .
 םיקדבנה םידוקפתה :
1 . אירבה דצה לע הביכשל בגה לע הביכשמ לוגלג
2 . הבישיל הביכשמ המיק
3 . הבישיב לקשמ יוויש
4 . הדימעל הבישימ המיק
5 . הכילה
6 . ןוילע ףג דוקפת – קפרמו ףתכ
7 . ףכ תויתעונת - די
8 . דיה ףכ לש תונידע תויונמוימ .

6 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
ג . Barthel Index ( Interview )
 רירש תלוחמ עקר לע וא יגולוריונ עקר לע תויולבגומ םע םישנאל תידוקפת הכרעה - דלש .
 ע תעצבתמ הכרעהה " ןויאר י ( ןולאש אלממ לפטמה )
 םיקדבנ 10 םידוקפת : הליכא , הצחר , ימצע לופיט , שובל , םייעמ תוליעפ , תיחופלש
ןתש , םיתורישב שומיש , םירבעמ , תודיינ , תוגרדמ .
 דוקפת לכ הנוש םינויצ םלוס לע ךרעומ ( ןיב אוה חווטה 0-15 .)
 יברמ ןויצ = 100 ( ןויצ 91-99 = וכו הלק תולת ' .)...

לקשמ יווישו הכילה תכרעה :
PASS = Postural Assessment Scale for Stroke Patient
עוציב תקדוב הקידבה ( task Performance )
חנמ לע הרימשה תלוכי תא ךירעמ הז ןחבמ לקשמ יוויש לע רומשל תלוכיה תא ןכו יתביצי
החונת יוניש תעב .
ליכמ ןחבמה 12 ילעב םיפיעס 4 תונוש ישוק תומר .
5 לפטמ תכימת אללו םע הדימעו הבישיב החונת לע הרימש תלוכי םיכירעמ םיפיעס , םמוכיסו
ןחבמה לש יטאטסה ביכרמה אוה .
7 עב יתביצי יוניש םע תודדומתה םיכירעמ םיפיעס לוגלג ת , הבישיל המיק , הדימעל המיק
ץפח תמרהו . ןחבמה לש ימאנידה ביכרמה אוה םמוכיס .
מ גרודמ ףיעס לכ - 0 ( הלטמה תא עצבל תלוכי רסוח ) ל - 3 ( אלמ עוציב .) ןיב ענ יללכה ןויצה 0
ל - 36 תודוקנ .

BERG Balance Test
ע חתופש לקשמ יוויש לש הכרעה ילכ " י Berg
םיקדבנ הז ןחבמב 14 ת םידוקפ / תומישמ .
ןיב הלאקס לע תכרעומ המישמ לכ 0-4 לע - םיעובק םיחוורמ יפ . רתוי יאמצע עוציבהש לככ ,
רתוי רצק וכשמו רתוי יתוכיא ( ע " םיעובק םינוירטירק פ ) , רתוי הובג דוקינ לבקי ךכ .
יברמה דוקינה = 56
הכרעהה יאצממ שוריפ :
 ןיב דוקינ תריבצ 0-20  גלג אסיכל קתורמ הלוחה םיל .
 ןיב דוקינ תריבצ 21-40  הרזע םע ךלוה הלוחה .
 ןיב דוקינ תריבצ 41-56  יאמצע הלוחה .
םיקדבנש םידוקפתה :
 הכימת אלל הבישי
 הדימעל הבישימ רבעמ
 רבעמ הבישיל הדימעמ
 םירבעמ
 הכימת אלל הדימע
 תומוצע םייניע םע הדימע
 תודומצ םיילגר םע הדימע
 לדוגא דצב בקע םע הדימע ( tandem )
 תחא לגר לע הדימע
 וג בוביס ( תועבוקמ םיילגר )
 הפצרהמ םיצפח תמרה
 לש בוביס 360 תולעמ
 ףרפרש לע םידעצ
 המידק הניכר

Functional Reach Test
תוליפנל ןוכיס יובינו לקשמ יוויש תכרעהל ףקתו טושפ יעצמא . הראב חתופ " תנשב ב 1990 .
הכרעהה ןפוא : המידק הרשי די טישומו ריק די לע ביצי חטשמ לע דמוע הלוחה .
הדידמה = לקשמ יוויש דבאל ילבמ המידק הניכרה קחרמ .
מ ןטק הניכרה קחרמשכ הליפנל הובג ןוכיס ךירעהל לבוקמ - 15 ס " מ . ילאמרונ הניכר חווט
כ בשחנ - 25 ס " מ .
תכרעה לופיל יוכיסה :
 הקידבה תא עצבל השקתמ ךא וילגר לע דמוע לפוטמה לופיל ילבמ  לופיל יוכיסה
אוה X 8

7 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
 מ ןטק - 15 ס " מ  לופיל יוכיסה X 4
 15 ס " דע מ 25 ס " מ  ליפנל יוכיסה ה X 2
 לעמ 25 ס " מ  ילאמרונ
הדירי שי ליגה םע הניכר חווטב . םירבגב , הניכרה חווט םישנ לש רשאמ רתוי הובג םירבג לש .

Timed "Up and Go" Test
תוליפנל םיימינפ ןוכיס ימרוג ךירעמה יעצמא ( תונותחת םייפג תשלוח , הכילהב תוערפה ,
היארב .) הקידבל לק , םיבוט תופיקתו תונמיהמ .
הכרעהה ןפוא :
 הלוחה תחונת – אסיכ לע בשוי ( בג תנעשמ םע ) םקוממה 3 מ ' ריקהמ .
 הלטמה – הדימעל הבישימ םוקל הלוחה לע  ריקה דע תכלל  בבותסהל ( 180
תולעמ )  אסיכה לא רוזחל  תבשל .
 נה לכ " רצע ןועש םע תוינשב ןמז תדידמ ךות עצבתמ ל ( תויצקיפידומ : לש עצוממ 3
םיעוציב .)
ות תואצ :
 ילאמרונ חווט  10-19 תוינש
 לק יוקיל  20-29 תוינש
 הרזעל קוקז  לעמ 30 תוינש

6 Minute Walking Test
תלוביס קדוב ןחבמה ( Endurance .)
ךשמב רבוע קדבנהש הכילהה קחרמ תא םידדומ 6 תוקד .

10 Meter Walking Test
לש הכילה קחרמ םילשמ הלוחה ןמז המכ ךותב 10 םירטמ .

Mini-Mental State Examination ( MMSE :)

תנשב חתופ ןחבמה 1975 ע " י Folstein MF תושו ' הריהמ תיביטינגוק הכרעה ךרוצל ( 5 דע 10 תוקד .)
םימושיי – םילפוטמ ירחא בקעמ , רקחמב רזע ילכ .
קודבל רשפאמ ןחבמה :
 ןמזב תואצמתה – הנשה המ ? הנועה ? ךיראת ? םוי ? ...
 םוקמב תואצמתה – הנידמ ? ריע ? יב " ח ? ץראב רוזא ?
 חווטל ןורכיז רצקו ידיימ – לש תומש ריכזמ לפטמה 3 היינשל דחא לש בצקב םיצפח ,
םהילע רוזחל שקבתמ קדבנהו .
 בושיחו זוכיר – " האממ רסחה 7 " – הלועפה לע םירזוח 5 םימעפ , הנוכנ הבושת לכו
הדוקנ הנקמ .
 ןורכיז – " םדוק רוכזל תשקבתנש תומשה ויה המ " ?
 יתפש ןורכיז –
 יוניכ – " םיאבה םירבדה לש םמשב בוקנ " ( ןועש , דכו ןורפיע ' )...
 הרזח – " אבה טפשמה לע רוזח : ץעהמ קוחר לפונ אל חופתה "
 תודוקפ תנבה – " תינמיה דיב ריינה תא חק , הפצרה לע ותוא חנהו יצחל ותוא לפק ."
 תשכרנ תונמוימ – הביתכ ( והשלכ טפשמ בותכ ) , האירק ( והשלכ טפשמ ארק ) ,
הרוצ תקתעה ( האבה הרוצה תא קתעה .)
יברמה ןויצה = 30
לש ןויצ 23 תיביטינגוק הדירי לע דיעמ תוחפ וא .
ומכ םירטמרפ : ליג , ךוניח , יתרבח בצמו יתוברת עקר , ילכלכ בצמ  היטהל םורגל םילולע
ןחבמה תואצותב .


8 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
בר תקידבל אמגוד ןוילע עי – הקידבה ףצר

בגה לע הביכש היהת לפוטמה לש אצומה תדמע . יגלפה דצב ןמזה בור דמוע לפטמה .

1 . תולכתסהו היצקנופ תקידב
 הלוחה חנמ – תירטמיס הביכשה םאה ( יגלפ וג לש רוציק לשמל = ברקתמ יגלפ ןגא
המכשה ןוויכל ) , םילמיסקורפ םיקלח לע תולכתסהב םיליחתמ ( וג ) ל םיכישממו םיקלח
םילטסיד ( םייפג , ראווצו שאר .)
 הטימב היצקנופ – ןגא תמרה , הזוזת , םילוגרת , הבישיל הביכשמ רבעמ .
םילאמרונה העונתה יביכרמל םיוושמו הלוחה לש העונתה יביכרמ תא םירתאמ , םישיגדמ
םילדבהה םימייק ונתעדל המלו עוציבב ונאצמש םילדבהה םהמ ?
תיפיצפס תויהל הכירצ הקידבה תקדבנה היצקנופל סחיב .

2 . תויביטקא תועונת תקידב
ב תועונת םיקדוב - Gray's Action , תובלושמ תועונת , תוילאנויצקנופ תועונת .
חאו יגלפה דצה לש הקידבב דימת םיליחתמ " אירבה דצה לש הקידבל םירבוע כ ( ע " תתל מ
יגלפה דצל תיתועמשמ תוסחייתה .)
נתה חווט לע םילכתסמ תיביטקא העונת לכב העו , העונתה תוכיא =( קויד , היצנידרואוק ,
בצקו םואית .) תויגולויזיפה תועונתה לכ לעו הנוילעה הפגב םיקרפמה לכ לע רובעל שי
תומייקש ( וגה תא קודבל ונילע םייפג תקידב ינפל ןבומכ .)
אלמ חווטהש םיאור רשאכ , היינשה דיה לש חווטל ותוושהל שי .
אלמ הארנ אל חווטהו הדימב – ש וא חילצמ לפוטמה םאה םיקדובש וא רטמוינוג םע קודבנ
םייקה חווטה םע תוילאנויצקנופ תולועפב דקפתל .
תובלושמ תועונת קודבל שי – HBN , הפל די תאבה , שארב דוריג / ףאב , Reaching
( ע קחרמ ןדמואו קויד תקידב " םינמסמ ונאש הדוקנל דיה םע העגה י .)

3 . תויביסאפ תועונת תקידב
אש לכב ומכ הקידבה ר – יגלפה דצב דמוע לפטמה .
תויגולויזיפ תויביסאפ תועונת קר םיקדוב דימת טעמכ ( םירקמה בורבש תימוקמ דואמ היעב םילגמ םא
תיגולוריונה היעבל תורישי הרושק אל – תוירוססקא תויביסאפ תועונת לש הקידב םג עצבנ .)
ות " םייק םאהו יביסאפה חווטהמ םימשרתמ הקידבה עוציב כ Placing .
ףתכב תויעבמ םילבוס םיגלפימהש חיכש , תויטנוולרה תוקידבב רהזיהל ךירצ ןכלו .
 םיחווט תקידב – לע שגד Handling , ב זוחאל - Keys of Control .
 ףתכב סונוט תקידב – תיסחי תיטיא העונת עוציבב הקידבה תא םיליחתמ , םימשרתמ םא
ילאמרונל בורק סונוטה יכ , רתוי הריהמ העונת םיעצבמ " =( היצקובורפ " סונוטל ) – תא
ל קלחל שי הריהמה העונתה חווט - 2 םיקלח : דע 90 ל רבעמו תולעמ - 90 ףוס דע תולעמ
חווטה ( העונתה תוריהממ עפשומ סונוטה םאה השעמל םיקדוב ) .
חווטב הלבגה תמייקו הדימב , רבגומ סונוטמ תעבונ איה םאה ררבל שי / באכ / Bone
to Bone ... – ותוא דירונו סונוטל היציביהניא השענו סונוט ןכא איה היעבה םא – הז
חווטה רופישל םורגי .
ילאמרונ סונוטהו הדימב  שי Placing .
ינוטופיה סונוט שיו הדימב / ףתכה ביבס יטספס  ןיא Placing .
ינוטופיה אוה סונוטה רשאכ – דיהש שיגרנ " תלקוש " רתוי , רבה דצב וליאו חתמ שיגרנ אי
ןיקת . םיוסמ ןוויכב הינוטופיה תויהל הלוכי , ינשה ןוויכב רבגומ סונוטל הייטנו – וליא יולת
םיינוטופיה םה םירירש .
וד תרבגומ תויטספס תויהל הלוכי - תידדצ רתוי יטננימוד דחא דצ םע לבא – דצה היהי הז
דיה לש הכישמל ונל םרוגש .
רוכזל בושח – תויטספסב םימחלנ אל !!! ה והמו םייקש חווטה והמ םינייצמ - Limit
Factor ( גודל ' : ה לש תויטספס - Biceps ) , הז לע םידבוע לופיטה ךשמהבו .

9 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
 קפרמ תקידב – בגה לע הביכשב םיחנמ ינשב סונוט םיקדוב :
א . ףוגה דצל דיה – הטימה לע החנ ףתכהשכ קפרמה לש העונת . הדימב הז הרקמב םג
הריהמ העונת עצבנ ילאמרונ הארנ סונוטהו .
רשייל םגו ףפוכל םג השק םא , ףפוכל רתוי השק הריהמ העונתב ךא  לע רבודמ
ירוסנטסקא סונוט .
ב . ב ףתכה - Elevation לש 90 תולעמ , ןוויכל תעצבתמ הקידבה Flex-Ext . תוריהמ
הקידבה םדוקה חנמב ומכ איה . ירוסנטסקא סונוט אוה סונוטהש הארנ םירקמה בורב
( ףופיכב ישוק .)
עודמ ח ש ו םיחנמה ינשב קודבל ב ?
םיבצמה ינש ןיב תויטספסב ךופיה שי יכ הארנ םיתיעל . ןושארה חנמב – ךוראה שארה
ה לש - Triceps תיסחי רצוקמ  ירוסקלפ סונוט הארנ םימעפ הברה ןכלו , מה וליאו חנ
ה תא חתומ השעמל ינשה - Triceps לע - רירשה ירושיכ לש יוריג רצונו םיקרפמ ינש ינפ
( Muscle Spindles ) ירוסנטסקא סונוט רתוי חיכש ןכלו .
םירירשה לכ לש החיתמ לבקנ ךכו רחאמ היצניפוסב עצבל ףידענ הקידבה תא ( ןתינ
ב וא היצנורפב םג הקידבה תא עצבל - Mid position , הל בושח ךא םייבקע תוי .)

4 . השוחת תקידב
תומוצע םייניעב הלוחהשכ תעצבתמ השוחת תקידב , םידגב לע הקידבה תא םיעצבמ אל . ומכ
ןכ , ע רוגס אתב וא רדחב הקידבה תא עצבל בושח " לכויו הכובמ שיגרי אל לפוטמהש מ
תיזכרמה םיבצעה תכרעמל הירפירפהמ רבועש יוריגב זכרתהל .
שמתשהל ןתינ תועבצאב / יט וש / המודכו ןפג רמצ ...
ינשה דצל דחא דצ תוושהל שי .
א . תקידב תיחטש השוחת :
הלוחה לש יגלפה דצל בורק םידמוע . תומוצע םייניע םע הלוחה .
םינפה רוזאב הקידבה תא םיליחתמ – אוה םאה הלוחה תא םילאושו יגלפה דצב םיעגונ
שיגרמ ? הפיא ,? תולאשה ןתוא תא םילאושו ינשה דצב םיעגונ ןכמ רחאל , הלוחהו הדימב
םאה ותוא םילאושו דרפנב דצ לכב בוש םיעגונ ןוכנה םוקימב עגמה תא םקממו שיגרמ
םידדצה ינשב הווש השוחתה ?
 נה הקידבהו הדימב " הניקת ל – קודבל שי ת הדחכה תשוח ( Sensory Extinction ) .
וב םיעגונ - עגמה תא שיגרמ אוה ןכיה לפוטמה תא םילאושו םידדצה ינשב תינמז ?
ןיקתה דצב קר שיגרמ אוה יכ חוודמ לפוטמהו הדימב = תא דיחכמ ןיקתה דצה
יגלפה דצל םייוריגה ( גוד ' : ובש דצהו הדימב תינמי הדחכה תשוחת םירידגמ
ה תא שיגרה אל הלוחה ןימי דצ אוה עגמ .)
 םא הנושארה הקידבב לפוטמה אוה יכ חוודמ םידדצה ינשב שיגרמ , השוחתה ךא
הווש הנניא םידדצה ינש ןיב , עודמ ותוא לואשל ךירצ ? שיגרמ אוה קוידב המ ? 
יה לבא תמייק השוחתהו הדימב לע רבודמ הדורי א תויביטיסנסופיה ; הדימב
צב רתוי הקזח השוחת לע חוודמ הלוחהו יגלפה ד  לע רבודמ תויביטיסנסרפיה .
הדחכה תשוחת קודבנ אל וללה םיבצמה ינשב .
 השוחת רסוח  היזתסנא קדבנה רוזאב = הדחכה תשוחת םיקדוב אל .
היהת אל םהבש םירוזאו שיגרי הלוחה םהבש הפגה התואב םירוזא תויהל םילוכי
השוחת , ומכ " תננסמ " – השוחתה רשוחב תוירטמיס וא תויבקע ןיא .
ב . הקומע השוחת תקידב :
 בצמ תשוחת – תקידב " תיטאטס השוחת " – םע הלוחהשכ הקידבה תא םיליחתמ
תוחוקפ םייניע . ע " ונתנווכ תא ןיבמ אוהש אדוול מ – ונלש הנווכה המ הלוחל םיארמ
הלעמל די םירמוא רשאכ / הדיצה / המודכו המינפ ... וחה ןכמ רחאל תא םצוע הל
ויניע , תאצמנ דיה ןכיה ותוא םילאושו םיוסמ םוקמל ולש דיה תא איבמ לפטמה ?
חאו תיגלפה הפגב הליחת הקידבה תא םיעצבמ " האירבה הפגב כ ( םאה קודבל שי
ויתורדגהב יבקע לפוטמה – גודל ' : רידגה אוה היצקודבאב התייה תיגלפה הפגהשכ
םוקימה תא " ץוחב די " ירבה הפגב םג ךכו הא .)

10 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונ הלוח תכרעה
 תיביטפסוירפורפ השוחת – השוחתה וליאו הניקת היהת בצמה תשוחתש תויהל לוכי
הניקת היהת אל תיביטפסוירפורפה , ךפיההו .
םוצעל הלוחהמ םישקבמ ינשה בלשבו תוחוקפ םייניע םע םליחתמ וז הקידבב םג
ויניע תא . תא קוידב עצבל ונממ םישקבמו בחרמב הלוחה לש תיגלפה דיה תא םיזיזמ
היינשה דיה םע רבדה ותוא ( וב - תינמז .) תא קודבל ךרוצ ןיא הניקת הקידבהו הדימב
היינשה דיה .
 סיזונגוארטס – שושימ תשוחת – הדימב קר הקידבה תא םיעצבמ הקומעה השוחתהו
תוניקת ואצמנ דיה ףכ רוזאב תיחטשהו . םינוש םיצפח הלוחה לש ודיב םימש
טקייבואה תא תוהזל ונממ םישקבמו ומצע , םקרמה תא ראתל , םוח / המודכו רוק ...
 םיבצמ םיגירח :
 רבדל לוכי אל הלוחה רשאכ ( לשמל היזפא תובקעב ) לש הקידבב היעב שי
תיחטשה השוחתהו בצמה תשוחת – תא ונל האריש ךכב קפתסהל רשפא
היינשה דיה םע םוקימה ( תיחטש השוחתב – ןוכנה םוקימב היינשה דיה םע עגיי ,
בצמ תשוחתב – תקדבנה דיה לש םוקימל היינשה דיה תא איבי .)
 היצפסוירפורפ תקידבב הלועפה תא ןוכנ עצבמ אל הלוחה רשאכ , תויהל לוכי הז
תוביס יתש ללגב : ה דצהש ללגב וא היצפסוירפורפב העיגפ " אירב " תמאב אל
אירב . ה דצה תא עינהלו דצ רובעל ונילע חילצמ אל הלוחהש הרקמב ןכל " אירב "
חהמ שקבלו םאתהב יגלפה דצה תא עינהל הלו , תא עינהל לגוסמ אל אוהו הדימב
יגלפה דצה , השוע האירבה דיה המ ונל ראתיש ךכב קפתסנ "( ינא ןאל ראתת
ךלש דיה תא חקול .)"

1 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
יגולוריונה הלוחב לופיטה

טה תושיגה יגולוריונה הלוחה םוקישב תוילופי

1 . Muscle Re-Education Approach
תוצרפתהו הנושארה םלועה תמחלמב םיעוצפה רפסמב היילעה ב וילופה תפיגמ - 1908
םייביסאמ םיקותיש םע וילופ ידרוש הריתוהש הילרטסואב , תושיג חותיפב ךרוצה תא ולעה
םילבגומה םוקישב ועייסיש תוילופיט .
גאסמ לע היה שגדה זא דע ' .
Mackenzie ב םסרפ - 1910 קותישב לופיטל תויחנה .
תנשב 1925 , Macnamara כ הטישה תא הרידגה - Muscle Re-Education .
לע - הטישה יפ , ה - Muscle Re-Education תישפוח תיביטקא העונת םע ליחתמ  העונת
תודגנתה םע תיביטקא  חוכ רופיש =( הרטמה ) .
תיביטנידרואוק העונת רשפאי חוכה רופיש  תירוטומ הדימל םע ליחתמ ןומיא רמולכ
תיביטינגוק .
עדונ הטישה ה כ ךשמהב - " Kenny Method " ל סיסבה תא התוויה איהו - PNF .
ךשמהב התנוכ " תידפוטרואה השיגה " – םירושקה םיידפוטרוא תונורקע לע ססובמה לוגרת
םירירש תייפרהבו ץוויכב , םירירש קוזיחו היצזיליבומ . םיצפמ םידוקפת םדקל הרטמב
( Compensatory Functions ) – קרפמ ריזחהל ךיא לע רבוד אל ןיידע / ןיקתה בצמל וג .

2 . Neurodevelopment Approaches
כ םג העודי - Neuro-Facilitation Approaches
תיזכרמה החנהה : רתוי םיהובג םיזכרמש רחאל קר אובת תיחומ העיגפ רחאל תיחומ המלחה
ה לש - CNS רתוי םיכומנ םיזכרמ לע הטילש וגישי ורזחי תוילאמרונה העונתה תוינבתו ( גודל ' :
דקפתי אל םורברצה םא דקפתי אל הרדשה טוח .)
Sensory Motor Approach
 לש תילופיטה השיגה תיטסיפרתויזיפה דור טרגרמ ( 1940-50 ) תונורקע לע הססבתה
תילאמרונה תירוטומה תוחתפתהה ( לו טבובל המודב - PNF ) .
 יתשוחתה אשונה תא השיגדה איה ( ו תויצרבי , םייליטקט םייוריג ) םג תארקנ התשיג ןכלו :
Cutaneus Approach .
 התנעטל , יג לו היציביהניאל עייסמ יתשוחת יור היצטיליספ , לו טבובל המוד ךכבו - PNF .
 ע םדוק םייתשוחתה םייוריגב שומישה " סונוטה לומרנ םעו תויטספסל היציביהניא עצבל מ ,
היצטיליספ יוריג ( יביהניאל םייוריגה םבצקב םינוש היצטיליספ היצ .)
 םוכיסל : לע תירוטומה תוליעפה תא השיגדמה טבוב תשיגל דואמ המוד וז השיג - ףצר יפ
תילאמרונה תוחתפתהה , תוילאמרונ אל תועונת בוכיעו םייתשוחת םייוריג בוליש ךות /
תילאמרונ העונת דודיע איה הרטמהשכ תוילאטוט העונת תוינבת .
Movement Therapy Approach
 הראב התשיג תא המסרפש תידווש תיטסיפרתויזיפ " ה תונשב הפוריאבו ב - 50 תורחואמה .
 תויביטקלס תועונת יכ הנימאה איה ( תודדובמ ) תא רבע הלוחה םא קר ועיפוי תוילאמרונ
מ המלחהה יבלש - Stroke ( םילוח לע תרבדמ השיגה Post-Stroke ) .
 ףצר / לע המלחהה יבלש - יפ Brunnstrum :
לופיטה לש בלש לכב םדקתהל אלו רצעיהל יושע המלחהה ךילהת .
1 . ילרברצה קושב תוידיסלפ / הינוטופיה .
2 . קושהמ אצוי הלוחהש ירחא , הלוע סונוטה  תעפוה " תויגרניס " ( AR = תובוגת
תויביטאיצוסא ) = תויגולותפ תוינבת .
3 . תויגולותפה תוינבתב תוינוצר תועונת תעפוה .
4 . תויטספס שי ןיידע , םלוא תויטסינוגטנא תויגרניס לש בוליש תלוכי תמייק .
{ םינוש םירקוח ןיב תקולחמ הליחתמ יעיברה בלשהמ לחה }
5 . תותחופ םייפגב תויגרניסה ( דרוי סונוטה .)

2 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
6 . תדדובמ העונת תעפוה ( סונוטה תדירי ללגב תרשפאתמ .)
7 . הניקת תינוצר תירוטומ היצקנופ
*** וז השיגב לופיטה תרטמ יכ קיסהל ןתינ ןאכמ תויגרניסה תעפוה תא רתויש המכ שיחהל היהת .
 לופיטה יעצמא :
 תויגרניסה תעפוה שיחהל הרטמב םייביסקלפר םייוריגו םייתשוחת םייוריג  בלש
םוקישב םידקמ .
םייליטקט םייתשוחת םייוריג , םייביטפסוירפורפ , םייתעימש , שומיש םע דחי
םייגולותפ םיסקלפרב ( ATNR , ATLR דועו .)...
 תויגרניסה תעפוה םע  תויגרניסה תחת תינוצר העונת דודיע .
 תודדובמ תועונת ועיפוי ףוסבלש ידכ םיטסינוגטנא םיטננופמוק בוליש  היצקנופ .
 םוכיסל : פע " וז הטיש י , לש םימדקומה םיבלשב רבכ עצבתמ תיתינבת העונת דודיע
תירוטומה המלחהה .
 הטישה תולבגמ : יילאמרונ אל םילגרה תיינקה ם ( תויגולותפ תועונת ) תיינקה לע םישקמ
ךשמהב םיילאמרונ םילגרה .
NDT Approach ( Neuro-Developmental Treatment )
 ע החתופש תיטסילוה תילופיט השיג " טבוב גוזה ינב י ( תיטסיפרתויזיפו גולוריונ .)
 ידליב לופיטב התייה הלחתהה CP ה תונשב - 40 , ךא ה תונשב טבוב תשיגכ הרכוה 60-70 .
 ה תונשב - 60 תושיג תוחתפתהל סיסב התוויהו םירגובמב לופיטל םג הצמוא השיגה
תופסונ : Johnstone ( 1966 ) , Davis ( 1985 ) , Carr & Shepherd ( 1982 .)
 עקר :
תוחתפתהל ומרג אירבה דצב שמתשהל גלפימהה תא ודדועש תוילופיטה תושיגה
תילילש תועמשמ תלעב הירטמיסא , םיכרד המכב האטבתהש :
 ה לצונ אל ינפוגה לאיצנטופ  ןוונתהו חנזוה יגלפה דצה ( לש עקר לע Disuse .)
 תויגלפה םייפגב תויטמוארו תוידפוטרוא תויעב ועיפוה ךכמ האצותכ , ושרדש
לופיט ןמצעב ( םירירש רוציק , םיבאכ , תויקרפמ תויעב .)
 תוכנהו תולבגומה תשגדהו תימצעה תימדתב העיגפ .
 תאז רואל , במ לופיטה תשיג תיתוכיאו תירטמיס הדובע דודיע לש ןויערה לע תססו , ךות
לע שגד :
 ןושארה עגרהמ יגלפה דצה לש ותלעפה .
 שומישה תלבגה ( תמיוסמ הדימב ) אירבה ףוגה גלפ לש ( ינאכמ ןפואב – גודל ' :
ע " הרישק י ) , דקפתל יגלפה ףוגה גלפ תא חירכהל ידכ .
 תועמשמה  םיידימ םיגשיה תייחד , ע " יהה תא רפשל מ לש םיעובקה םיגש
םוקישה ךילהת ( עצבל לגוסמ היהי רשא דע הכילהה תייחד WB תיגלפה לגרה לע .)
 דע 1990 , התייה יגולוריונ הלוח םוקישב תירקיעה השיגה פע " טבוב תסיפת י .
םינשה ךלהמב , יטרואיתה סיסבל תוסחייתהב יוניש הרבע השיגה , היגולונימרטל
תוקינכטלו . ןכ ומכ , הבר בל תמושת תנתינ תילטלקסולוקסומה תכרעמל רתוי .
הנוכמ הטישה םויה : NDT
 הטישה לש ירקיעה לאנויצרה : Neuroplasticity – הביגמה םיבצעה תכרעמ תושימג
ע הצפמו םייונישל " םיניקת םירוזא י .
 ורקע לע םיססובמ השיגה תונ :
 חותינ ( הזילאנא ) תילאמרונ העונת – איה הנווכה תילאמרונ העונת יהמ הווחי לפוטמהש .
 ירירשה סונוטה לע הרקב – ש העידיה ךותמ :
 םייוקילה תא רימחת סונוטב היילע .
 החונת יונישמ עפשומ ףוגה סונוט / מ םיקלח לש העונת םילמיסקורפ .
 העונת דודיע ( היצטיליספ ) הרטמ ןווכמ ןומיא לע שגד ךות – העונת תוכיא רפשל לש
הינומרהב דובעי ףוגה לכש ךכ יגלפה דצה .
3 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
 לופיטה תונורקע :
1 . סונוטה תרקב / סונוט לומרנ : תילאמרונ העונת דודיעל סיסב הניה סונוטל היציביהניא .
 דוקפתה לע עיפשת תויטספסב היילעה : ההובג תויטספסב  רשפאתת אל
ללכ העונת . הטמו תינוניב תויטספסב  ורשפאתי תומיוסמ תועונת , םלוא
הדורי היהת ןתוכיא , תויטיא ויהי יאדוול בורק תועונתה .
 נ י סונוטה לומר  וג תרוקיבל בל תמושת ךות , הביצי תובוגת רוזחש ( BR .)
2 . תילאמרונ העונת יוריג – וגבו םייפגב תוילאמרונ העונת תוינבתו הנוכנ הביצי תגשה ,
יוריג יביטפסוירפורפ ירוסנס , תוילאונמ תויצטיליספ ( לע שגד Handling ) , ב שומיש -
Key Points of Control , ילולימ בושמו ילאוזיו בושמ .
3 . הרטמ ןווכמ ןומיא – לפוטמה לש תיביטקא תופתתשה , פע הכימת ןתמ " ךרוצה י
תוילאנויצקנופ תורטמ תגשהל ןווכמה לופיטה תומדקתהו .
 לע שגד "Hands On" :
 יגלפה דצב שומישה דודיע ( םיידיה םע עגמה תועצמאב .)
 ןוקית Alignment
 To assist movement
 לפוטמה לש ץמאמה תתחפה  ת תוכיא לעו סונוט לע העפשה העונ ( ע " תחיקל י
הלוחה לש ופוג לקשממ קלח .)
 תוביציל תויצטיליספ .
 Johnstone Margaret
 טבוב תשיגמ העפשוהש תיטוקס תיטסיפרתויזיפ ( 1966 ) ריווא ידס החתיפ םיחפנתמ
( Inflatable Air Splints .)
 לאנויצרה : פסב הטילש גישהל ןתינ ע ןמז ךרואל תויטס " םידסב שומיש י ( םיקינעמ
יתשוחת יוריגו ץחל .)
 לע ץחל םירצויה ריוואה ידסב שומישה לח לופיטה לש םימדקומה םיבלשב רבכ
םייפגה  סונוטל היציביהניא = תיגולותפ תינבתמ הקחרה .
 וגב לופיטב דקמתהל ןתינ  םייפגה דוקפת לע עיפשיש .
Hierarchical Model  תויועמשמה : תשרדנ ןכלו לטסידל למיסקורפמ המלחהה
תילמיסקורפ תוביצי . ןכ ומכ , הנידע הקירוטומל הסג הקירוטוממ איה המלחהה .
PNF Approach
 תוירלוקסומוריונ תויעבב שומישל הליחת החתופ הטישה  םירירש קוזיח .
 הרטמה : ע העונת דדועל " םיילאמיסקמ םיירפירפ םייוריגב שומיש י .
 ה תוינבתב שומיש ךרד עצבתי תילאמרונ העונת דודיעש איה הנעטה - PNF .
 הטישה : תוילאמרונ אל תועונת תדדועמ הניא – תובכועמ תוינוצר אל תועונת , וא הניא םל
נ ילאמרונ אלה סונוטל תעדה תא תנתו ( העונת לש הסמב תועונת תדדועמ הטישה .)
 תומליד :
 ה לש היפוסוליפה - PNF : קזח רירש " רזוע " ע שלח רירשל " לש ןתמ י Max R .
PNF " םיאתמ אל " גוסמ העיגפל UMN עש םושמ " תודגנתה ןתמ י תרבגהל תמרוגש
ץמאמה , תויטספסה תא ריבגנ .
 וטופיה יבצמב הינ :
 תינמז הינוטופיהה רשאכ / תפלוח – תתל םעט ןיא R ךשמהב ילואש םושמ
הלעי סונוטה . הארנ ץמאמ ןמזב AR .
 העובק הינוטופיהה רשאכ ( םולברצ , LMNL = LMN Lesions )  לפטל העינמ ןיא .
 Basmajian עט כ ן תירוטומ תונמוימ תדימל רובע י , ח ש ו היציביהניא עצבל דומלל ב
תופרהלו ץווכל םידמולש ינפל דוע העונתה עוציבל םיצוחנ םניאש םירחא םירירש לש
טסינוגטנא רירש  ה לש היפוסוליפב היעב שיש ןאכמ - PNF לע תססובמה Mass
Movements .4 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
3 . Motor Relearning Program
םיפסונ תומש :
 Motor Control
 Motor Relearning
 Motor Learning
 Movement Science
תושיגה ןיב :
 Carr & Shepherd
 Peto-Conductive Education ( ידליל רוקמב הנווכש השיג CP )
תירוטומ הדימל – תורדגה :
 ןויסינ וא ןומיאב םירושקה םיימינפ םיכילהת לש ףצר , תיסחי םיעובק םייונישל םיליבומה
תנמוימ הלועפ רוציל תלוכיב .
 המישמל ןורתיפ שופיח ךילהת , םעו המישמה םע דיחיה לש היצקארטניאב רצונ רשא
הביבסה .
דוקפת :
 תבכרומ תוליעפכ דוקפת רידגהל ןתינ , ולוכ םזינגרואה לש , המישמ עוציבל תנווכמה
תיתוגהנתה ( דוקפת = הרטמ םע תוליעפ .)
 יאנתב המישמה תרטמ תגשהב הליעי תאצמנה תוגהנתהב ןייפואמ ילאמיטפוא דוקפת
הביבסה .
יחומ עוריא רחאל דוקפת לש המלחה תלוכי לע םיעיפשמה םימרוגה :
 העיגפה ןמזב םדאה ליג ( י רהמ םיששואתמ םידלי םירגובממ רתו .)
 תונושה העיגפה תונוכת ( גוס , לדוג , םוקימ .)...
 הירחאו העיגפה ינפל הביבסה יאנתו דוקפתה תמר .
 המלחה יכילהת לע תועיפשמה תופורתב שומיש .
 עפשה ןומיא לש תו ( גוס , ןומיאה ףצרו ןומזת .)
הדימל ןיב רשקה , םוקישו ןורכיז :
 תלוכי וא עדי תשיכר ךילהת איה הדימל .
 יז ןוסחאה בצמ וניה ןורכ / היצנטר ( Retention ) עדיה ותוא לש / תלוכיה .
 םיהז םניה ןורכיזו הדימלל םייארחאה םיכילהתה , לשמל : רבעמה תוליעיב םייוניש
יטפניסה , תושדח תוספניס תריציו הספניסב םיידוקפתו םיינבמ םייוניש .
 תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םוקמ לכב שחרתהל הלוכי הדימל .
יחומ קזנ רחאל דוקפת לש המלחהו םוקיש :
 אירבב תירוטומה הדימלה ךילהתב םישחרתמה םייגולויזיפה םיכילהתה ןיב ןוימד םייק ,
יחומ קזנ רחאל תוירוטומ תויונמוימ לש המלחהה ךילהתב ןהו .
 איה תירוטומה הדימלה תונורקע לע ססבתמה ימוקישה לדומב תיזכרמה החנהה : חומה
ילהת רובעל לגוסמ המלחה לש ך / היצלודומ / שדחמ ןוגרא !!!
Plasticity :
תויסיטסלפ = תלוכי תושירדל לגתסהל תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תוידוקפתה , התלוכיו
שדחמ ןגראתהל ( Reorganize .)
 ה ינונגנמ - Plasticity וריונ םימרוג לש םייונישה תלוכי תא םיללוכ חומה לש - םיימיכ ,
וריונ - םייביטפצר , םייבצע םינבמ ןכו ( םירוטפצרו תוספניס לשמל .)
 תיחומ העיגפ רחאל שדחמ ןוגראה םיימוטנא םייונישמ האצותכ שחרתמ ( לש החימצ
םינוסקאו םיטירדנד ) , םייגולויזיפ ( ימיוסמ םירוזא לש יוריגה ףסב םייוניש וריונל ם -
םירוטימסנרט ) םיידוקפתו ( תוקינכטב תוארל ןתינש םיוסמ דוקפת לש גוציי לדוגב םייוניש
תונושה הימדהה .)
המלחה = Recovery – 2 תורדגה :
 העיגפה םרט ועצובש םיכילהתה םתואב תידוקפתה הרטמה תגשה "( תיתימא המלחה " –
תוידפוטרוא תועיגפב תינייפוא ) : רוזא לש תידוקפת הרזח ועגפנש חומב םי / םירוזא
ועגפנ אלש םירחא , םיסיוגמ .
האצותה : קזנה םרט ההז ןפואב תירוטומה המישמה תגשהל םיעצמאה םתואב שומיש
( העיגפה ינפל ומכ תמיוסמ תוליעפ תרטמל םירירשה םתואב שומיש .)

5 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
 םיליעי םיעצמא תרזעב הרטמ גישהל תלוכיה , םיעצמאה םתואב חרכהב אל ךא
בש םיכילהתהו העיגפה םרט ועצו "( יוציפ " / " וק היצסנפמ " – ינייפוא תיגולוריונ העיגפב .)
הרטמה תגשהל םייפולח םיעצמאב שומיש שי היצסנפמוקה ךילהתב , ינמי גלפימה לשמל
תילאמשה ודיב תעכ שמתשמה , " האירבה " , תונושה תויוליעפל .
המלחה תגשהל ןווכמ תויהל ךירצ לופיטה םאה " תיתימא " ןווכמ וא היצסנפמוק ?
 םינורחאה םירושעב התנתשה וז הלאשל הבושתה , םיבצעה רקחמב ינויערה יונישה םע .
 םינשה ךשמב , לוכי וניאש רביאכ תרגובה תיזכרמה םיבצעה תכרעמה תא רקחמב וראית
שדחמ ןוגרא וא יוניש רובעל  הליבוה וז הבשחמ , יעבט ןפואב , ןווכמ לופיטל
היצסנפמוק .
 םויכ , רקחמ רומאכ תלוכי שי תרגובה םיבצעה תכרעמלש ךכל תוחכוה גיצמ םיבצעה
ההובג תולגתסה .
 ןכ יפ לע ףא , ה המלחהה ךילהתב ןה ינויח הדימלה ךילהת " תיתימא " ךילהתב ןהו
היצסנפמוקה .
תירוטומה הדימלה ןדמוא – 2 הדימלל היצקידניא םיווהמ םינוירטירק :
1 . דמלנה תא רזחשל םדאה תלוכי ( ןורכיזה ןחבמ / Retention .)
ךורא חווטל ןורכיזב רמשיי חרכהב אל ךא תוירוטומ תויונמוימ עוציב רפשל לוכי ןומיא ,
הדימלה ךילהת םע ההוזמה בצמ .
2 . םינטק םייוניש םע וא הנוש הביבסב תדמלנה הלטמה תא עצבל םדאה תלוכי ( ןחבמ
הרבעה / Transfer :)
 ןורכיזב הרמשנ אל וא הרמשנ הבוגתה תלוכי םאה .
 עדי םשייל לפוטמה לש ותלוכי / הנוש המישמ תלטה תועצמאב ושכרנש תולוכי
הלגרותש וזמ , ע וא " ע וא הביבסה יביכרמ יוניש י " המצע המישמה יביכרמ יוניש י .
תירוטומ הדימל ןומיא תונורקע :
 תורזח ( Repetitions ) – סמ תחא היצקנופ קר לגרתנ דחא לופיטב ובש בצמ תויהל לוכי ' םימעפ .
 בושמ ( Feedback ) – ילוק וא ילאוזיו .
 תויפיצפס ( Specificity )
 הרבעה ( Transfer ) – תונתשמ תוביבסב תוירוטומ תויונמוימ לגרתל תלוכי ( גודל ' :
ףצורמ חטשמ לע הכילה  שבושמ חטשמ לע הכילה .)
 תויליבאירו ( Variability ) – בושח אוה לוגרתה ןוויג . ותוא לע תורזח םישוע םא םג
רתה ליג , רתוי הבוט תירוטומ הדימל תלוכי היהת הלוחל רתוי ןווגנש לככ .
 יארקא ןומיא ףצר ( Random Practice ) – תויארקא תונוש תולטמ לע הרזח .
 רזובמ ןומיא ( Distributed Practice ) – תונוש תויצאוטיסב תולטמ לש םינוש םיפצר לוגרת .
 םיבלשל ןומיאה תקולח ( Whole / Part Practice ) – תיטסילוהה היצקנופה תקולח
( תילבולגה ) תתל - םיבלש . רבד לש ופוסב , םיביכרמה לכ לע םידבועש רחאל , תא םירבחמ
תת - ףצרל םיבלשה . המלשה היצקנופב הלוחל םירסחש םיביכרמה לע השעמל םידבוע .
 היצביטומ ( Motivation )
 ילאטנמ ןומיא ( Mental Practice ) / יביטינגוק – טומ םילוגרת קר אל םג אלא םיירו
היצינגוק םישרודה םיליגרת לש בוליש .
Carr & Shepherd
 םג היורקה השיגה תא וחתיפש תוילרטסוא תויטסיפרתויזיפ " תירוטומ הדימל תינכות ."
 טבובמ העפשוה תילופיטה השיגה .
 הרטמה : תוידוקפת תולטמ עצבל דציכ לפוטמה תא דמלל / םויה ייחב ויעוציב תא רפשל - םוי .
 הטישה העונתה לש תינאכמויב הנבהו הדימלה תירואית לע תססבתמ .
 תירוטומה הדימלה יבגל תוחנהה :
 לש הדימלל ההז יגולוריונה הלוחה לש הדימלה " ילאמרונ םדא "
 תיביטקא איה הדימלה , העונתה לש ינאכמויב חותינ ךות .
 דודיב / הלטמה עוציבל םיצוחנ םניאש םירירש לש היצנימילא .
 בושמב שומיש .
 ופ תיביטינגוק הדימל לע סוק .

6 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
 לופיטה תונורקע :
1 . העונתה יביכרמל הלטמה חותינ .
2 . ןומיא / םירסחה םיביכרמה לע תורזח .
3 . האלמה הלטמה לוגרת .
4 . ילאמרונל האוושה ךות תינאכמויב הניחבמ לוגרתה חותינ .
*** םיעוציבה גוריד : תינאכמויב הניחבמ םילק  תולוע ישוקה תוגרד .
 םישגדה : המגדה , רבסה , ןומיא , בושמב שומיש , הכימת ןתמ / העונתה תייחנה , תרדגה
הביבסל תומאתומה תויפיצפס לופיט תורטמ , העונת דודיב .
Conductive Education – Peto
 ה תונשב החתופ השיגה - 50 ע " ירגנוה רטאיכיספ היהש וטפ י . םשיי אוה ותטיש תא
תוירוטומ תויעב םע םידליל דחוימ ךוניחל זכרמב ( ידלי רקיעב CP ו - Spina Bifida .)
 יאמצע דוקפתל תוירוטומ תויעב םע םישנא םדקל תפאוש וטפ תשיג . השיגה תסחייתמ
םיירוטומ םידוקפתל , םייתרבח , ו םיישגר יביטינגוק י תוליעפ תדדועמה הביבס תבצעמו ם
החלצהו תיאמצע . ל ךופהי אל לבגומהש ךכ לע אוה שגדה - Handicap .
 םג תארקנ השיגה " : ךירדמה ךוניחה ( " Conductive Education .)
 השיגה תונורקע :
1 . The Conductor = ךירדמה  תויעב ןורתפו הדימל דדועמ . אצומה תדוקנ
לו תיגוגדפ איה לופיטב יעוצקמ בר ןויסינו עדי ודוקפתבו ותרשכהב בלשמ ךירדמה ןכ .
2 . The Program  םוי תינכות - יתוחתפתה קלח תורגל התרטמש תימוי , יתדימל
ע ינללוכו " הרבחב האלמ תובלתשהו תידוקפת תואמצע גישהל מ .
3 . The Task Series  םוי תולטמ תרדס - יאמצע דוקפתל דליה תא תוניכמה תוימוי .
4 . Intention / Rhythmical Intention  ךות דקפתל לפוטמב קחוד ךירדמה
בצקמב שומיש ( תירוטומ תוגהנתה תסוומכ תובישח שי רובידל .)
5 . The Group  תיסיסבה לופיטה תדיחי , לופיט לע אלו יתצובק לופיט לע רבודמ
ילאודיבידניא . ךירדמהמ םידמול םידליה , ינשה ןמ דחא םג םידמול םלוא ( יוקיח ,
דודיע ) .
 םלועב םיזכרמ : הירגנוה , הרא " ב , הילגנא , הדנק , הינמרג , הילרטסוא , לארשי .
לארשיב – " המידק דעצ " תשיג תועצמאב םוקישו ךוניחל התומע יהוז " ךירדמה ךוניחה –
וטפ ."
 תולבגמ :
1 . דחא םדא " לכה עדוי " ??? – הש ןוכנ םאה - Conductor תא החניש הז היהי אוה
הצובקה ?
2 . העונתה תוכיא ? היצסנפמוק ? – ב דוקפת תדדועמ השיגה ריחמ לכ ( תורמל דוקפת
תולבגמה .) ל תויהל לוכי תויצסנפמוק " ריחמ " קוחרה חווטב .

4 . Task-Oriented Approach
TOE = Task Oriented Exercise
TSE = Task Specific Exercise
לוגרת תוללוכו ינורכה בלשב לופיטל תושמשמ ולא תושיג ינרזוח ימצע ( Repetitive = )
הרטמ ןווכמ ןומיא ( יפיצפס ) רפשל שי ןתוא תויונמוימה לש ( לש תונורקעל דואמ המוד
הדימלה תירואית , איה תושיגה ןיב הדרפהה השעמל " תיתוכאלמ .)"
TOE תירוטומ הרקב לש תושדח תוירואית לע תססובמ .
היצקארטניאמ האצותכ העיפומ הניקת העונתש איה החנהה העונתה יכו תובר תוכרעמ ןיב
הנממ תעפשומו תילבולג תוגהנתה ביבס תנגרואמ .
ל - TOE םנשי 2 םיירקיע םיביכרמ :
1 . ירוטומה םוקישה תינכות – תורזח לע תססובמ .
2 . הביבסה – יטנוולרה רשקהבו תועמשמה לעב יוריגה ןתניי הב הביבסל תובישח תנתינ
דוקפתל .

7 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
םישגדה :
 תנגרואמכ תספתנ העונת תיתוגהנתה הרטמ ביבס , הביבסה יצוליאל הנותנו .
 לופיטב לפוטמה תוברועמ .
ילוח לצא הטישה תוליעי תא וכירעהש םירקחמ Stroke , הפגה דוקפתב רופיש לע וחוויד
יב ןומיא תובקעב הנוילעה - חומב םירוזא רפסמב תוררוע לעו ינרזוח ילרטל : הרפסימהב
העיגפל תידגנה , דצב םולברצבו סקטרוקב העיגפה .
הרטמ ןווכמ ןומיא תעפשה : תיחומה המרב יוניש .
 םולברצבו ירוטומה סקטרוקב םינוריונ לש שדוחמ ןוגראל איבמ שדוחמ הרטמ ןווכמ ןומיא
( Contralesional cerebrum and ipsilesional cerebellum .)
 מוד תולטמל הרבעה םיבר םירקמב גיצמ תידוקפת הלטמ רופישל הרטמ ןווכמ ןומיא תו .
 תלוביס רופישלו רירשה חוכב היילעל איבמ הרטמ ןווכמ ןומיא .
הנוילעה הפגה דוקפת רופישל תושיג :
1 . EMG BFB ( קבדיפויב ) –
ב שומיש - BFB וא יטספס רירש לש היציביהניא ךרוצל ילאוזיוו יתעימש בושמ תלבק ךות
תינוצר העונת יוריג ךרוצל . תודורטקלאל יטספסה רירשה תא םירבחמ , וחה לומ בשוי הל
יוצרה ץוויכה תא וא היציביהניאה תא עציב םאה קבדיפ לבקמ ךכו בשחמ ךסמ .
2 . FES ( Functional Electric Stimulation ) –
ע ירפירפ בצע יוריג וא ירירש יוריג " תינוצר העונתב עייסל מ ( בלשל ןתינ FES םע דחי
ע לשמל םידס " הכילהל הלוח דדועל מ .)
3 . Constraint Induced Movement Therapy ( Forced Use ) = CIMT
 ע החתופ השיגה " י Taub E. ה תונש תליחתב - 80 ירחא םילוחב לופיטל Stroke ,
עוגפה רוזאב יחומה דוקפתב יונישל איבהל הרטמב .
 לע - וז השיג יפ , לכב יגלפה ףוגה גלפב לופיטה ךלהמב שמתשהל שרדנ הלוחה
ףוגה גלפב שומישמ ענמיהלו םוימויה ידוקפת ןיקתה .
 י האצמנ הטישה תיגלפ הנוילע הפג םוקישב הליע ( ק ש י האירבה הנוילעה הפגה תר
ע " דס וא הלתמ י .)
 וז הטישב שמתשהל לבוקמ 3-6 העיגפה רחאל םישדוח .
תיסחי הרצק הניה תוברעתהה : ךשמב 3-4 תועובש , 6-8 םויב לוגרת םימעפ .
 ב לופיטה תועפשה תא וקדבש םירקחמ - CIMT נורכ םילפוטמב רחאל םיי Stroke
( םירגובמו םידלי ) , TBI ( חומ תעיגפ תיתאמוארט ) , CP  יתועמשמ רופיש לע וחוויד
וב שומישבו עוגפה ףוגה גלפ דוקפתב .
 הימדה תוקידבב , תיחומה תוררועב יוניש אצמנ ( העונתל םייארחאה םירוזאב
הקדבנש ) העוגפה הרפסימהב .
 תונורסח :
 לכל דומצ ישיא לפטמב ךרוצה לפוטמ .
 ההובג דימת אל לפוטמה תונעיה .
 רתוי םימדקומ םיבלשב וגשוהש םידוקפת לש תינמז הגיסנ םיתיעל .
4 . Robotic Therapy –
תועצמאב הנוילע הפג םוקיש Robotic Therapy , םע בוליש םג תויהל לוכי BFB .
טובור - לופיט םוקמב תויהל הלוכי אל היפרת , לופיטל ףסונב אלא .
ל רבחתמ הלוחה העונתה תא עצבל ול עייסמש טובור רישכמ .
5 . Telerehabilitation –
סיא ילוח םע ליחתה הז לופיט " בל ק .
תיבב תיעבטה ותביבסב תויהל לוכי הלוחה , לגרתמו בשחמל רבחתמ . םיעוציבה לכ
תיבב רישכמל םירדושמ - ויעוציב לע לפוטמל בושמ ריבעהל לוכי לפטמה ךכו םילוחה .8 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
תוילופיט תושיג תופסונ :

Treadmill
םשיימ 3 םיירקיע העונת יביכרמ :
1 . תונותחת םייפג לע לקשמ תאישנ .
2 . הדיעצ לש ימתרו רזוח לוגרת .
3 . לקשמ יוויש לוגרת .
תונורתי :
 האלמ לקשמ תאישנ םע דדומתהל םילגוסמ םניאש םילוח ברקב הכילה לוגרת .
 יטוקאה בלשב תימוקיש תוברעתה .
 םייפגהמ תירטמיס לקשמ תתחפה תונותחתה .
 םיגשיה רופישל רגתאו יבויח בושמ .
 םינוכנ הכילה יביכרמל הלוחה תועדומ רופיש .
Treadmill with Body Weight Support (BWS)
ה לעמ ןקתמל המתר תועצמאב רושק הלוחה - Treadmill לקשמ תוחפ תאשל וילע ךכו .
ב שומיש - Treadmill with BWS ילה תויטס ןקתל טסיפרתויזיפל רשפאמ םילוח לצא הכ
םידעוצ םהשכ הבר הכימתל םיקוקזה , לבגומ בחרמב םימוחתו םיכומת םהו תויה .
הכילה חותינ –
לע הכילה םוקישב Treadmill תוארל ןתינ :
 בלש תכראה Stance תיטרפה הפגה לש .
 ה בלש רוציק - Double Support יסחיה .
 לש עגממ יוניש Forefoot וא Flatfoot ב - FWB לש עגמל Heel Strike םע BWS .
 עקרקה לע הכילהמ רתוי הביציו תירטמיס הכילה .
תירירש תוליעפ :
 תירוסקלפ רטנלפה תויטספסב הדירי .
 תוחפו םירוסקלפ יסרודה לש רתוי בוט ןומזת Co-Contraction ה ןיבל םניב - Gastro .
 התחפ בגה יפקוז רירש תוליעפ ( הכילהב םיגלפימה לצא – הלוע וגב ירירשה סונוטה .)
 BWS ה ירירש תוליעפ תא תיחפמ - Anti Gravity .
 ה תוליעפל - Gluteus Medius רבגתהל הייטנ שי , תאישנב הכימתה הלדגש לככ
לקשמה ( לש הכימתל דע 45% ) – יהוז וצמ ךרד רירשה תוליעפ תא שיגדהל תני .
הכילהה תוריהמ :
 תכרעהל דדמכ הכילהה תוריהמ :
 הלוחה לש ילאנויצקנופה סוטאטסה .
 תמר בא - הכילהה תוילאמרונ .
 הלוחה לש תינילקה ותומדקתה תמר .
 לש תוריהמב הכילהכ תרדגומ תיאמצע הכילה 150 מ " היינשל מ .
 לע םוקישב הכילהה תוריהמ Treadmill תוטישב םוקישב הגשוהש וזמ הלודג
תוילאנויצנבנוקה .
היגרנא תאצוה :
 יפ איה תיטרפימה הכילהב היגרנא תאצוה 1.5 דע 2 ש הכילהמ אירב םדא ל .
 6 תת יבוריא ןומיא ישדוח - ילאמיסקמ לע Treadmill לש תיתועמשמ הדיריל איבה 21%
היגרנאה תאצוהב .

Virtual Reality (VR)
תידממ תלת בשחמ תביבס תרצויש היגולונכט איה המודמה תואיצמה תייגולונכט , תישוח בר
תיביטקארטניאו .
בשחמה תועצמאב רצונש המודמה ללחב ףתתשהלו סנכיהל תרשפאמ וז היגולונכט , הקחמש
םיינוימד וא םייתימא תומלוע .

9 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
תיתימאה הביבסל בר ןוימד המודמ הביבסב האור שמתשמה . םיצפחב טלושו זז אוה
ילאוזיו בושמ תלבק ךות תונוש תולועפ עצבמו םיילאוטריו , חירו שושימ וליפאו יתעימש .
המב המודמה תואיצמה תביבסב לופיטה ךל , בשחוממ ףקשמ שבוח שמתשמה , ול עייסמה
ילאוטריווה םלועל סנכיהל .
ושאר תא בבוסמ אוה רשאכ , הזוזתה ןוויכל םאתהב תנכדעתמ הנומתה .
םוקימ יאלג ( הביקע רישכמ ) הביבסב םקוממ אוה ןכיה עבוקו לפוטמה רחא בקוע
תילאוטריווה , פע " ושאר תעונת י .
פכ שושימ תפ הרפניא יאלג םע - ךותב וכרד תא ששמלו עגמ תווחל ול תרשפאמ םודא
הביבסה תילאוטריווה .
עמש תביבס םילילצו תולוק הל הפיסומו רתוי הנימאל תילאוטריווה הביבסה תא תכפוה .
םויכ , VR תונוש תויגולוריונ תועיגפב ימוקיש יעצמא וניה .
םוקישב הטישה תוליעי לע םיעיבצמ םירקחמ תויגלפה םייפגה לש ירוטומ .

ךרדומ ןוימד
ךרדומ ןוימד = היפרהו תועגרה תוקינכט לש בוליש , הייזחה תוללוכה ( היצזילאוזיו ) יטרפ לש
םימצע .
ע ןוימדב תשמתשמ הטישה " םיינפוגה םידוקפתה לע חומה תטילש תא לגרתל מ .
לופיט תקינכטכ  אירבכ ופוג תא הזחי לפוטמה , הנממ תיתואירבה היעבהמ ישפוחו קזח
לבוס אוה .
םישומיש : שאר יבאכ , ץחל , ץחל - הובג םד , הדרח יבצמ ...


םירקחממ תויודע – Evidence Based

לופיטה תויביסנטניאו תויפיצפס – Intensity Versus Task-Specificity After Stroke
ירקחמב RCT יתפשה םוקישב רקיעב הבר תובישח שי לופיטה תויביסנטניאל יכ אצמנ –
תיביסנטניא ולפוטש םילפוטמ ןיב ופצנ תוקהבומ תואצות ( 8.8 ךשמב עובשל עצוממב לופיט תועש
11.2 תועובש ) תיביסנטניא ולפוט אלש ולא תמועל ( ךשמב עצוממב עובשב םייתעש 22.9 תועובש ) .
יכ אצמנ םיוסמ רקחמב עותה הנוילעה תיגלפה הפגה דוקפת לע לופיטה תויביסנטניא לש תל
הרורב קיפסמ הניא םייללכ םידוקפת לעו .
םלוא רתוי ליעי הרצק הפוקתב יביסנטניא לופיט יכ אצמנ םינורחא םירקחמב .
לופיטה תורידת לא ףסונ הבר תובישח שי לופיטה תוכיאל . לוגרתמ תקפומ הכומנ תלעות
ינרזוח ( repetitive ) א מ ו - Resistance Strengthening Exercises ( ותרטמש לוגרת
חוכ רפשל .) ךדיאמ , הרטמ ןווכמ לופיט = task specific therapy ( תילאנויצקנופ הרטמ )
רתויב תובוט תוימוקיש תואצות הארמ .

Robotic Assisted Rehabilitation
ע בלושמ יביסנטניא ןומיא יכ הלוע םירקחממ הקיטובור ם ( שגד ו ירוסנס לוגרת לע ירוטומ )
הנוילע הפג לש רקיעב , רתוי הבוט תירוטומ המלחה הארמ , לופיטה יגשיה לע הרימש ךות
ילוח לצא םג רתוי ךורא חווטל Stroke םיינורכ . אצמנ םוקישה ךילהתב םיבשחמב שומישה
היילע תמגמב .
הרטמ ןווכמ לוגרת עצבל ןתינ .
היפרתובור לש בוליש יכ הלוע םירקחממ לופיטה תואצות תא לעיימ לופיטב .
 םירירשה חוכב היילע ( היצטיליספו היציביהניא .)
 תירוטומ המלחה / ל רבעמ םג ירשפא רופיש - 6 ה רחאל םישדוח - Stroke .
קוסיעב יופירל וא היפרתויזיפ לופיטל הפולח הווהמ הנניא היפרתובור , לאיצנטופ הווהמ אלא
ע םיירוטומ םיעוציב רפשל " ניא לוגרת י יביטקארט , יביסנטניא .
10 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
תילופיטה השיגה תוליעי

ירחא הנוילע הפג תמלחה לע טבוב תשיגב לופיט תועפשה Stroke :
 רקחמה תרטמ : הנוילעה הפגה לש םייוקילה תתחפהב טבוב תטיש תוליעי תא ןוחבל
תיגלפה .
 רקחמה : יבגל עדימ ףוסיא 688 םינשה ןיב ועצובש םירקחמ ( 1966-2003 ) וקסעו
לע גלפימהה לצא הנוילעה הפגה םוקישב - טבוב תסיפת יפ .
 םיאצממ : ע לופיט " ב לופיטל האוושהב תיגלפה ףתכב סונוטו באכ תיחפה טבוב פ - PNF
ולפוט אלש ולאל האוושהבו . תירוטומה הרקבבו םירירשה חוכב קהובמ לדבה אצמנ אל
תונושה תוטישה ןיב .
 הנקסמ : ע לופיטה תואצות " ןניא טבוב תטיש פ ע לופיטה תואצותמ תונוש " תוטיש פ
תיגלפה הנוילעה הפגה ייוקיל רופישב תורחא .

בו טבוב תשיגב יטוקא ץבש םוקיש תואצות - Motor Relearning Program :
 הרטמ : ב יטוקא ץבש לש םוקישה תואצות ןיב האוושה - MRP טבוב ןיבל
 רקחמה : RCT ( Double Blinded :) תחא הצובק ( 33 םילפוטמ ) ע הלפוט " פ MRP
היינש הצובקו ( 28 םילפוטמ ) ע הלפוט " טבוב פ .
 האוושהה ידדמ : היבב זופשא ךשמ " ח , הכילה ירזעל תוקקדזה , םיידוקפת הכרעה ילכ
ןוגכ : MAS ו - Barthel .
 תואצות : ה תצובקב זופשאה ךשמ - MRP קהבומ ןפואב רתוי רצק היה .
ןיב לדבה אצמנ אלו םיידוקפתה םידדמב רופיש לח תוצובקה יתשב תושיגה , םישנב םלוא
ה תצובקב - MRP ידוקפתב קהבומ ןפואב רתוי הובג רופיש היה ADL .
םייחה תוכיאב לדבה אצמנ אל .
 הנקסמ : תשיגב לופיטה MRP יטוקא הלוח םוקישב ףדעומ ( זופשא ימי רוציק .)

Aerobic Treadmill Plus Bobath Walking Training
 הרטמ : יבוריא ןומיא תעפשה תקידב ( לע הכילה TM ) ע הכילה ןומיאו " טבוב תשיג פ .
 רקחמה : RCT . סולכוא י הללכ רקחמה תי 50 רחאל םילפוטמ Stroke סה בלשב ב - יטוקא
=( מ תוחפ 6 תועובש .) תיאמצע הכילה תלוכי שי םילפוטמל .
 תוברעתהה : 30 לע הכילה תוקד TM , 30 ע לופיט תוקד " טבוב פ , בע םוי לכב ךשמב הדו
6 תועובש .
 תונקסמו תואצות : טבוב לש בלושמ ןומיא + לע יבוריא ןומיא TM תוריהמ תא רפשמ
קהבומ ןפואב הכילהה תלוכיו הכילהה , יאוול תועפות אלל .

A Task-Oriented intervention enhances walking distance and speed
in the first year of post stroke
 ןומיא תועפשה רחאל הנושארה הנשב הכילהה רשוכ רופיש לע הרטמ ןווכמ Stroke
לש יסיסב דוקפת תרטמל IADL .
 רקחמה : RCT , יוסינה תצובק ( 38 םיפתתשמ ) תודיינ תצובקב הפתתשה ( ולגרת 10
הכילהל יפיצפס ןפואב תורושקה תומישמ : הנותחת הפג קוזיח , יוויש רופישל םיליגרת
הכילהב תלוביסו לקשמ – ריהמ קחרמו תו .) הרקבה תצובק ( 34 םיפתתשמ ) ןומיא ולגרת
הנוילע הפג לש .
ךשמב ונמאתה תוצובקה יתש 6 תועובש , עובשב םימעפ שולש , ןומיא לכ העשכ .
ינחבמב דדמנ תוכרעה 6 הכילה תוקד ( SMWT ) , לש קחרמל הכילה 5 םירטמ , ןחבמ
Timed Up and Go , Berg Balance Scale .
 תונקסמו תואצות : תודיינה ידדמ לע תודיינה ןומיא לש תויבויח תועפשה תוגיצמ תואצותה
לקשמה יווישו םיידוקפתה , תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ופצנ אל ךא . תאז םע , ןחבמב
SMWT , לש עצוממ רופיש הגיצה יוסינה תצובק 40 םירטמ , הרקבה תצובק תמועל
לש עצוממ רופיש הגיצהש 5 דבלב םירטמ .

11 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
The effect of a task-oriented walking intervention on improving
balance self-efficacy post-stroke
 הכילהב לקשמ יוויש רפשל הרטמב הכילהב הרטמ ןווכמ לוגרת תכרעה .
 רקחמה : RCT . רקחמה תייסולכוא : 91 ןושאר עוריא רחאל םיגלפימה / ייוקיל םע רזוח
הכילה , ה רחאל הנושארה הנשב - Stroke . הכילה ןומיא הלגרת תחא הצובק הצובקו
הנוילעה הפגה לש ילאנויצקנופ לוגרת היינש ( ולגרת תוצובקה יתש 3 עובשב םימעפ
ךשמב 6 תועובש .)
 תונקסמו תואצות : תצובקב לקשמה יווישב רופישה " םיכלוהה " ןפואב רתוי הובג היה
קהבומ .

Physiotherapy based on the Bobath concept in stroke rehabilitation
 רקחמה תרטמ : טבוב לש יטרואיתה סיסבה יבגל םיטסיפרתויזיפ ברקב סוזנצנוקל העגה .
 הטיש : 1022 ויזיפל וחלשנ םינולאש ' ה תודיחיב םידבועה - Stroke ( עקר יבגל תולאש
יעוצקמ , םישמתשמ ןהב לופיט תושיג , תיטרואית הנבה .)
 תונקסמו תואצות : ויסינ ילעב םיבישמה תיברמ לעמ לש יעוצקמ ן 10 םינש , לש ןויסינו
תוחפל 5 ה תודיחיב םינש - Stroke . רתויב תפדעומה לופיטה תשיג ( 67% םילאשנהמ )
ינשה םוקמבו טבוב התייה ( 31% ) היפרת ורטקלא .
ףוגה סונוטל םיסחייתמ טבוב תטיש יפל םילפטמה . ע " םתסיפת פ , אוה סונוטהשכ
ילאמרונבא , סונוטה לומרנל דע תוירוטומ תומישמ בכעל שי .

Comparison of Bobath Based (BB) and movement science based
(MSB) treatment for stroke
 הרטמ : האוושה ןיב BB ןיבל MSB רקחמב RCT
 תצובק רקחמה : 120 ל תיארקא וקלוח םיגלפימה - 2 תוצובק ( BB ו - MSB .)
 הכרעה : תכרעה ע התשענ םוקישה תואצות " םינמיהמו םיפקת םיידוקפת םינחבמ פ
( ןמזה תודוקנב : 1,3,6 לופיטה תלחתה רחאל םישדוח .)
 תונקסמו תואצות : רופיש לח תוצובקה יתשב , ןהיניב קהבומ לדבה אצמנ אל םלוא  ןיא
פיט השיג לע תפדעומה תחא תילו - היינשה ינפ .

םוקיש – ןכיה ?
הליהקב םוקיש :
םוקיש תינכות תירנלפיסידיטלומ ( = בר תווצ - יעוצקמ , תמיוסמ לופיט תינכות יפל דוע דחא לכ )
ו תירנילפיצסידרטניא ( = ברה תווצה לכ - לופיט תינכות התוא תחת דחיב דבוע יעוצקמ ) תיביסרגורפ
הליהקב , הכילה תרפשמ , ידרוש לצא תלוביסו לקשמ יוויש Stroke ה תדיחימ רורחש רחאל -
Stroke .
ןכ ומכ , יכ אצמנ 12 תועש ( עובשב ) ירוסנס הרטמ ןווכמ לוגרת לש / ירוטומ , רופיש הארה
ידרוש לצא םג תוידוקפתה תולוכיב קהבומ stroke םיינורכ ( 6 דע םישדוח 7 םינש .)

מלחה רחאל ה stroke – יתמ ?
תירקחמה תורפסב החנה תמייק , שחרתמ יחומ עוריא רחאל יברמה המלחהה ןמז יכ
עוריאל םינושארה םישדוחה תשולשב .
תאז םע , םג םינוש םידוקפת לש המלחה תולוכי םיחיכומ רשא םירקחמה רפסמב היילע שי
םישדוח השולשל רבעמ .
Analysis of f-MRI and Finger Tracking Training in Subjects with
Chronic Stroke
 גוסמ רקחמב Cross Over Control Study תויתעונת לש המלחה תלוכי המגדוה
ינורכ סיזרפימהמ םילבוסה םישנאב תיטרפה דיה ( עצוממב 4.7 עוריאה ןמזמ םינש
יחומה ) חומב םינוש םירוזאב שדחמ ןוגרא יכילהת םע דחי .

12 םיגולוריונ םילופיט – יגולוריונה הלוחב לופיטה
 ןומיא לש תועפשה וקדבנ דיה תועבצא תויתעונתל יביסנטניא ( Tracking ) םישנאב
ינורכ סיזרפימהמ םילבוסה ( 10 םיקדבנ ) בקל האוושהב ' תרוקיב , בקל ןכו ' םישנא לש
םיאירב ( 9 םיקדבנ .) { ךרא ןומיאה 45-60 תוקד , 18-20 םישגפמ , 2-5 עובשב םינומיא .
סמ לע שגד םשוה ' תירוטומה הדימלה תונורקע : תובורמ תורזח , ס תויפיצפ , תויליבאירו ,
רזובמ ןומיא , ע רקובמ קבדיפ " ויזיפ י ,' יארקא ןומיא ףצר } .
 יחומ עוריאמ ולבס רשא םילפוטמ יכ וארה םירקוחה וגיצהש םיירקיעה םיאצממה , וארה
או ינפל ןחבמב המישמה עוציבב הטילשב יתועמשמ רופיש םינומיאה ירח , האוושהב
תרוקיבה תצובקל .
 גוסמ הימדהה תקידבב ופצנש םיירקיעה םירוזאה f-MRI ויה שדחמ ןוגראה יכילהתב :
 Sensory Motor Cortex ( SMC )
 Primary Motor Area ( M1 )
 Primary Sensory Area ( S1 )
 Premotor Cortex ( PMC )
 (SMA) Supplementary Motor Area
 םינומיאה ינפל , לרטליספיא סקטרוקב תירקיע תוליעפ האצמנ תצובקב יטרפה דצל סחיב י
יוסינה ( סיזרפימה ) תרוקיבה תצובקו , םיאירבה תצובקב תילרטלארטנוק תוליעפ תמועל .
 םינומיאה רחאל , יוסינה תצובקב ילרטלארטנוקה סקטרוקה דצב תירקיע תוליעפ התפצנ ,
תרוקיבה תצובק תמועל . רחאל Cross Over , תרוקיבה תצובקב םג הז יוניש הפצנ .
פה גוציי םינומיאה ירחאו ינפל ילרטלארטנוקה דצב ראשנ םיאירבה תצובקב תוליע .


1 םיגולוריונ םילופיט – תונורקע יגולוריונה הלוחב לופיטה
תונורקע יגולוריונה הלוחב לופיטה

לופיטה ןומזת :
רחאל םילוחב תוברעתהה תואצות לע העפשה שי לופיטה ןתמ יותיעל CVA , רישי ןפואב ןה
ףיקע ןפואב ןהו .
המלחהה רקיע ב תשחרתמ עוריאה תובקעב - 3 עוריאה רחאל םינושארה םישדוחה .
םיכילהת ינשב תשחרתמ המלחהה : הדימלב יולתה ילאנויצקנופ רופישו תינאטנופס המלחה
םייבצע םייטסלפ םיכילהתבו תירוטומ .
לש תועפות ררוג תמדקומ תוברעתה רדעיה Disuse מש פש י ע ו תונוש תוכרעמ לע ת : תכרענ
רירש - דלש , תכרעמ תיראלוקסווידרק , םיבצעה תכרעמ .

תויהל בייח לופיטה SMART :
 Specific  תיפיצפס הרטמל ןווכמ לופיט .
 Measurable  דידמ תויהל ךירצ לופיטה , לופיטה לש תוקופתה תא דומאל ךירצ .
 Achievable  הגשה תורב תורטמ . שי גישהל ןתינ תמאבש תוילופיט תורטמ רוחבל
( הלוחה לש ובצמב רופישה םע ךשמהב תונתשהל תולוכי תורטמה ) .
 Relevant  הלוחה לש ובצמלו תורטמל יטנוולר לופיט .
 Timed limited  ןמזב לבגומ לופיט ( לכ םגו םיוסמ ןמז קרפל ןנכותמ שגפמ לכ םג
ה ךילהת לופיט ןמזב לבגומ תויהל ךירצ ) .

יגולוריונה םוקישה תונורקע :
ןיבו תיעוצקמ בר הדובע לע שגד - תיעוצקמ .
ינללוכ לופיט לע שגד , יטסילוה – שי םע היצקארטניאב אצמנש הלוחכ הלוחה לע לכתסהל
ותביבס . ומכ ןכ , דבוע אל תיגלפה הפגה לע קר םי , רתוי הבחר איה תולכתסהה אלא .
תירוטומ הדימל תונורקע לע שגד :
 ישוק תמר גורד – בושח הלוחו הלוח לכ לש החיתפה תדוקנ יכ רוכזל הנוש איה ,
האלה םיכישממו תינאכמויב הניחבמ הלוחל םילקש םירבדב לופיטה תא םיליחתמ
םישק םירבדל רתוי .
 םירוטומה םיעוציבה לע הרזח – הרזח תיפיצפס , הרטמ תנווכמו תיטנוולר .
 בושמ ןתמו לפוטמה תייחנה .
לע יברמ ןפואב ועיפשיש לופיט יעצמא לע שגד CNS Plasticity  וליבוי תוינרזוח תועונת
תיטמוטוא העונתל .

םישרת המירז – םוקיש רחאל הלוח Stroke :
בושח הלוח לצא יכ ןייצל Post Stroke תיאופר הניחבמ רדגומ יטוקאה בלשה לו א פל י מז ן עש רב ( ל " ביצי אל ד , עמ ' הביצי אל תירלוקסוו
דכו ' ... ) , בלשל רבוע אוה בצייתמ הלוחהש עגרב באסה - יטוקא , ו - 3 םישדוח יטוקאה בלשהמ אצויש רחאל בשחנ אוה בצמב ינורכ .


2 םיגולוריונ םילופיט – תונורקע יגולוריונה הלוחב לופיטה
תוצלמה – Evidence based :
Acute Care – יטוקאה לופיטה בלשב רבכ ליחתהל תבייח תימוקישה תילופיטה השיגה .
Home vs. Hospital – לע ףידע הלוחה לש תיעבטה הביבסב םוקישש השיגה תורמל - ינפ
זופשאה תרגסמב םוקיש , רתוי תובוט תוימוקישה תואצותהש ךכל תיעדמ החכוה האצמנ אל
( נה תורגסמה ןיב לדבה אצמנ אל " ל .)
Assessment – ךות תינושאר הכרעה עצבל ץלמומ 24-48 היבב זופשאה עגרמ תועש " ח .
Reassessment – רחאל םינש ךשמיהל לוכי םוקישהש ךכל תויודע תומייק Stroke .
ידועיס סוטאטסב לפוטמה םא םג תורזוח תוכרעה תושרדנ ךכיפל .

Predictors of Outcome
ג םימרו םיאבנמ " םיילילש " :
▼ רגובמ ליג – לככ רתוי רגובמ הלוחהש , הבוט תוחפ הזונגורפה .
▼ םירגוס לע הטילש יא ( ןתש , האוצ )
▼ םייבחרמ םייוקיל ( םייתסיפת םייוקיל )
▼ םימדוק םיעוריא לש הירוטסיה – הזונגורפה םע הלוח לש Stroke הבוט תוחפ איה רזוח .
▼ הפש ייוקיל
▼ ייביטינגוק םייוקיל ם
▼ ןואכיד
▼ תירנורוק בל תלחמ
םימרוג םייבויח םיאבנמ :
▲ Supportive Caregiver – הכימת מ וצמ אבנמ םרוג הווהמ הבוט תיתחפש ןי ( Caregiver =
אש לפטמ רכשב וני , דב " החפשמ ןב כ ) .
▲ הבישיב לקשמ יוויש
▲ רחאל עובש תיפצנה םירירשה חוכב היילע stroke תידוקפת המלחה תאבנמ .
םוקישה יבלש :
Mat Exercises – דצ לא דצמ לוגלג , הבישי , םילגלג אסיכל הטיממ רבעמ .
הבישיב לקשמ יוויש .
הכילהו הדימעב לקשמ יוויש – sit-to-stand repetitions , תורבעהו לקשמ יוויש לוגרת
םיליבקמב שומיש ךות לקשמ .
רזע יעצמא םע תודיינ .
יטותרוא רושכמ תמאתה :
 Shoulder support, Wheelchair lap board, Pillow support, Sling
 AFO
העילב ידוקפת תכרעה – הרומח היגפסיד לש םיבצמב  Gastrostomy .
ערפהב לופיט רובידו הפש תו .
Bladder and Bowel Management
ןואכיד תוערפהל תוסחייתה .
ילאטנמ בצמל תוסחייתה / יביטינגוק .
תוסחייתה םירוגמה יאנתל .

לופיטה תונורקע – םוכיס :
1 . יטמוטפמיס דימת אוה יגולוריונה הלוחב לופיטה . ט לופי ה ינשב יטמוטפמיס י םיטב :
א . לכ הנוש אוה הלוח – םג םא פאמה םתוא תא םנשי םילוח ינשל םייגולויזיפה םיניי ,
םיישפנ , ייתרבח ורבע םהינשו ם Stroke חומב רוזאה ותואב , םימוטפמיסה תויהל םילוכי
םינוש .
ב . לופיטב ימוקישה , אל הדרפה םישוע יטוקא הלוח ןיב / באס - טוקא י  םיסחייתמ
טסל א ןותנ עגר ותואב הלוחה לש סוט .
2 . יטמוטפמיס לופיטהו תויה , לופיטו הכרעהש ירה " דחי דימת םיכלוה " ( םג ןה הקידבה תוקינכט
לופיטה תוקינכט .)

3 םיגולוריונ םילופיט – תונורקע יגולוריונה הלוחב לופיטה
3 . ורטמ תוילאנויצקנופ תורטמ ןה לופיטה ת – תולוכי תולודג תוילאנויצקנופ תורטמ תויהל ( כ ומ :
הכילה דוקפת רופיש ) תתל םג תוילאנויצקנופה תורטמה תא קלחל ןתינ ךא - רטמ הנשמ תו .
4 . אוה הלוחב לופיטה 24 הממיב תועש – שי ה לש הכרדהה לע שגד םישל - Caregiver םג
זופשא תרגסמב אצמנ הלוחה םא , מ ל תושעל ךיא םידמ Positioning , תוינבתמ הקחרה
הלוחה תא םירהל דציכו תויגולותפ , רשפאה תדימב סמ עצבל םג החפשמה תא דמלנ '
ש םצמוצמ םיליגרת ל ( יולת החפשמה לש יביטינגוקה בצמב ) . כ ומ ןכ , למ ךיא הלוחה תא םידמ
תושעל Self Treatment .
5 . יטב תיתוכיא היצקנופל םיפאוש ונא לופ – ע " היוקל העונת תינבת דמלי אל חומהש מ .
6 . תועונת לש ףצר לע שגד םשומ לופיטב , לע ףצר העונתה יביכרמ .
7 . הלועפה םע תבלושמ היצינגוקה – אל פהל ןתינ ירוטומה קלחהמ יביטינגוקה קלחה תא דיר /
יתשוחתה . שקבנ םינוש םירוזאב תעגל הלוחהמ , ללחב םינוש םיצפח תחקל ( ןימי דצמ /
לאמש / הלעמל ) המודכו ...
8 . ףידענ יטהש וחה לש תיעבטה הביבסב היהי לופ הל ( הקלחמב ולש רדחה לע רבודמ םא םג ) .
9 . םאתהב ךרעיהלו הלוחה לש תויצסנפמוקה תויהל תולוכי המ תעדל ךירצ . ל גוד ' : םע הלוח
PMD – רדעיהב םילמיסקורפ םיקלח , גודל ' לש תוליעפ ןדבוא Glut.Max.  דומעל ידכ
השעי הלוחה ext ה לע דומעיו וגב - Y Ligaments . םא " חקינ " אל אוה היצסנפמוקה תא ול
תכלל לכוי . והז לוטמה תא ןווכנ ןכ ובש רידנ בצמ תויצסנפמוקה רחבי אל אוהו הדימב
המרב וז היצסנפמוקב תיטמוטואה . לבא םיידיתע םיבאכ עונמלו םאתהב ךרעיהל םיבייח ,
ע אמגודל " םייטנוולר םירירש תכראה י .
01 . הדובעה תביבס תא םג ללוכ לופיטה ( הדובע תביבס תמאתה ) , ביבחתה ( לוכי הז שיו הדימב
המיאתמ תיעוצקמ הבסהל ןווכל ) .
11 . םייחה לכ ךשמנ לופיטה – תויהל ךפוה לופיטה יתמו םוקיש רב ןיידע הלוחה יתמ תעדל ונילע
רמשמ . ב בלש אה רמשמה הלוחל תרבוע תוירח וא החפשמל תרבוע תוירחאה ךרוצה תדימבו
ירקיעה לפטמל – דיקפתה בקעמ עצבל אוה הז בלשב ונלש הלוחה לע . םא יכ ונל םיחוודמ
לפוטמה לש ובצמב רופיש וא הגיסנ הלח , טילחהלו קודבל ונילע תוברעתהל םוקמ שי םאה
שדחמ = ציב הכרעה עו  םייעוצקמ םילוקישמ תענומש תיביטקייבוא הטלחה .

העונת דודיע – םוכיס :
הצרנ תוכיא דוקפת י ע עצבתי העונתה דודיע ןכלו " י :
1 . העונתה יביכרמ לע הרזח / פתה םייוקלה םידוק  תיטמוטואה המרב םיעוציבל הפיאש .
2 . דוקפתה תמרב הדובעה תלחתה / הלוחה לש תלוכיה ( ה - Base Line אוה הלוח לכ לש
הנוש ) םדקתהל הנממו  םוימויה ייחל תילופיטה היצאוטיסה ןיב הפיפח .
3 . ןורקיעב שומיש " בצמה לא האבה " ( יחבמ נ תינאכמויב ה = םיפונמ רוציק ) .
4 . תוכימתב שומיש תוינוציח ( תוישיא ףידע ) – הכימת ישוק תמרב הלוחה םע דובעל תרשפאמ
רתוי ההובג . הכימת הנתשמ אל העובק הניה תינוציח , היעב תרצונ לופיטה ךלהמב םימעפלו
הל ךרוצ שיו רחאמ הכימתה תמר תא דירו . הכימתב ינוציח תישיא ת – לפטמה שוחל לוכי
םינתונש הכימתה תדימ תא תיחפהל ןתינו הלוחל הצוחנ הרזע המכ .
5 . יביסאפ ינפ לע יביטקא לופיט ףידענ . א ם לאיצנטופה אולמ תא הצמנ אל יביסאפ לופיט ןתינ
הלוחה לש . םא ל רובעל הסננו יביסאפ לופיטב ליחתנ קתושמ הלוחה - Assisted Active
שמו ם ל ףאשנ ע יביטקא רתויש המכל דדו .
6 . לוגרת תה יביכרמ תונוש אצומ תודמעב העונ :
 ןווגמ לוגרת – המכ העונת לש תויצאירוו רתויש .
 בושמב שומיש – דדועמ , הנובו ןקתמ .
 מגדה לע הפידע ה - ינפ תוילולימ תוארוה – תוארוה הלוחה תא לבלבל תולולע תוילולימ
יגולוריונה .
7 . ךרד העונת דודיע Balance Reaction – תועונתה ךרד םידדועמש BR תועונת ןה
תוילאנויצקנופ ( טואה המרב תיטמו ) .
8 . ידכ ךות לקשמ תואישנ לוגרת העונת  ב תויתעונת - CKC ( ב ללחב תועונת קר לגרתנ אל -
Gray's Action ) . תועונת ב - CKC ופצ תועונת ןניה שארמ תוי , לק הלוחלו דמלל רתוי לק

4 םיגולוריונ םילופיט – תונורקע יגולוריונה הלוחב לופיטה
הלא תועונת םשייל רתוי . שי לע לודג שגד םישל לקשמ תאישנ ות " העונת כ ( לקשמה תאישנ
העונת תדדועמ ןכו סונוטל היציביהניאל םורגל הלוכי ) .
9 . ךות - לופיט ידכ  ףוגה לכ לע תולכתסה .
01 . הסמב הדובע אלו תיביטקלס הדובע דודיע .
11 . תילאמרונה הדובעהמ קלחכ היצטורו וג תדובע דודיע .

ה תורטמ - Positioning :
ץחל יעצפ תעינמ .
תורוטקרטנוק תעינמו העונת יחווט לע הרימש .
תויגולותפ תוינבת תוחתפתה תעינמ , תויטספס תתחפה .
העונת דודיע לע לקיש חנמ .
יגלפה דצל םינוכנ םייוריג : יגלפה בחרמל תוסחייתה , וחת יוריג יתש .
באכ לע לקת הנוכנ הכימת / תוחונ יא .
םיכוביס תעינמ ( המישנ , םד ילכ , תושרפה .)
חור בצמ .

בל ילוח םוקיש - אובמ
1
אובמ – בל ילוח םוקיש
Coronary Artery Disease (CAD)

עקר

▪ האולחתב הדיריה תורמל , CHD ץראבו יברעמה םלועב הליבומה תוומה תביס ןיידע איה ( CHD =
CAD = Coronary Heart Disease .)
▪ לש הדירי שי ןורחאה רושעב 30% ןושאר םטואמ האצותכ הריטפב .
▪ מ התומתבו האולחתב תיטמרד הדירי תוארל ןתינ - CAD ב - 20 תונורחאה םינשה – הדיריה רקיע
בלה רירש לש ףירח םטואב איה .

התומתבו האולחתב הדיריל תוביסה :
▪ תינושאר העינמ –
- ב הדירי - Total Cholesterol הטאידב םייוניש בקע .
- ץחל רתיב לופיטו הנחבא רופיש - םד ( בל תולחמל ןוכיס םרוג והז – ןוכיס םרוגב ינושאר לופיט ) .
- תוירגיס ןושיעב הדירי ( ויצוס דמעמבו םירבג ברקב רקיעב - הובג ימונוקא ) .
- יאנפה תועשב תינפוג תוליעפב היילע .
▪ תינוינש העינמ –
- הנחבא
- ילאידרק ץרמנ לופיטל תודיחי תונימז ( יתבב תודיחיו תודיינ תודיחי - םילוח ) .
- םינשה ךלהמב ורפתשהש תורודצורפו יתפורת לופיט .
- בל יחותינו םירותנצ – ינוחבא רותנצ / ילופיט / םיפקעמ יחותינ – רפסמב הרידא היילע שי
םיילופיטה םירותנצבו םיינוחבאה םירותנצה , יחותינ רפסמב הדירי תוארל ןתינ ליבקמב
םיפקעמה ( םיחותינ תוחפב ךרוצ שי םיילופיט םירותנצ רתוי שיש לככ ) .

בל ילוח םוקיש ( חש " ל ) – הירוטסיה

▪ תנשב 1912 ראית Dr. Herrich הבוט תינילק הרוצב בל ףקתה .
תוחפל הטימב בכשי בל ףקתה רבעש הלוחש ץילמה ךירה 6-8 ללכ הזוזת אלל תועובש ( םוקי אלו
הפוקתה לכ ךשמב הטימהמ ) – רד ' ךשמב תטלחומ החונמ תתל שיש בשח ךירה 6-8 דע תועובש
הבוט תקלצ היהתש , ידיימ תוומל םורגתו ץרפתתש המזירונאמ ששח אוהו רחאמ .
▪ תנשב 1930 ועציב Mallory & White יבבל םטוא ירחא םינוש םיבלשב ורטפנש םילוחב תוחיתנ .
רובעל םיכירצ תיביסאמו הקזח תקלצ היהתש ידכש ואר םה 6 רצוויהל הליחתמ תקלצהשו תועובש
ירחא רבכ 3 תועובש – לש םומינימב ךרוצ שי יכ ונעט םה ןכל 3 החונמ תועובש , לודג םטואהש לככו
רתוי ךורא החונמ ןמזב ךרוצ שי רתוי .
▪ ה תונש ףוסב - 30 הקוסעתה דרשמ רקח , ורבעש םילוח לע םילודג ףסכ ימוכס םיעקשומש וליגו
הדובעה לגעמל ורזח אלו םטוא ( 80% תויוכנל בצקוהש ביצקתה ללכמ ) .
▪ ה תונש ףוסב - 40 וקדב NASA ורקימ לש העפשהה תא - ע היצטיברג " לודג יוסינ י . לע ךרענ יוסינה
ובכשש םיריעצ םישנא תצובק , יוסינה ךרוצל , ךשמב הטימב 3 םהיכרצ לכ תא םהל וקפיסו תועובש .
ףוגב תוכרעמה לכב טעמכ םיילילש םייוניש ואצמ םה – וידרק םייוניש - םיירלוקסוו , עמב '
תירוטריפסרה , עמב ' תילטלקסולוקסומ , רועב םייוניש , ורטסגה תכרעמב - תילניטסטניא , םייוניש
םיקרפמב םייונישו םייגולוכיספ .
וידרקה תכרעמה לע םיילילש םיטקפא - תירלוקסו –
- לש הדירי 15% המיעפה חפנב ( ה יביכרמ ינשמ דחא אוה המיעפה חפנ - CO , ינשה ביכרמה
קפוד אוה )  ב הדירי - Cardiac Output  תיבוריאה תלוכיב הדירי .
- ץמאמב , יפ לש היילע התיה דבלב םייעובש ירחאש ואר 2 ב - ∆ קפודה לש , ה - Stroke
Volume תולעל חילצה אלו רתוי ךומנ היה ( ילאמרונ ץמאמב תורקל רומאש ומכ ) יוציפכ ןכלו
דואמ הלע קפודה .
בל ילוח םוקיש - אובמ
2
- תועראיהב היילע התייה DVT – הביכשב םדה לש סיזאטסה איה ךכל הרורב תחא הביס ,
םירירש תוליעפב יולת ידירוה רזחההו רחאמ . תפסונ הביס – ךומנ חפנו ילילש םילזונ ןזאמ
ל ןוכיסה תא לידגמ - DVT .
- Orthostatic Hypotension – ץחל לש הליפנ - הדימעל הביכשמ רבעממ האצותכ םדה
( מ הלעמל לש הליפנ - 10-20
mmHg
חומל היזופרפה תדיריל תמרוגש ) .
םד ץחלב תיטסארדה הדיריהמ האצותכ , ינמז ןורוויעל דע הייאר שוטשט עיפוהל לוכי .
ץחל תליפנל הביסה - ל תליפנ התיה םיקדבנה לצא םד " רוזאב לודג ץחל לש הריציו שארב ד
הדימעל רבעמב םיילגרה .
ילאמרונ ןפואב , םידירווה לש ץוויכל םימרוגש םייטתפמיס םיסקלפר שי  לש רתוי הבוט הרזח
בלל םד  ב היילע - CO .
תכשוממ הביכש ירחא , םייטתפמיסה םיסקלפרה תבוגתב הטאה שי .
תירוטריפסרה תכרעמה לע םיילילש םיטקפא –
- המישנה תקינאכמב םייוניש , םיגישמ אל הביכשב TV ע " חהיב תבחרה י " ז , רתוי םיצמאמ אלא
תפערסה תא .
- תופייעתה בקע האיר יחפנב הדירי שי .
- הביכשב , חהיב חפנו רתוי הלעמל הלוע תפערסה " ןטק ז . חהיב " המידקו םידדצל קר בחרתמ ז
( רוחאל אל ) המישנ חפנ םידירומש וא רתוי םיצמאתמש וא זאו .
ל םימרוג ולאה םייונישה ינש :
* םיכמתנ םירוזאב האיר יחפנב הדירי ( בגה לע הביכשב – הרוחאמ ) .
* תיסחי הימסקופיה ( היצליטנו סחיב הדירי / היזופרפ ) .
* סיזטקלטא ( יתאיר טמת – עו םיסרוקש האירב םירוזא " ץמאמו ץחל שורד םתוא חותפל מ ) .
* הרפ - תואיר תקלדל היציזופסיד .
תילטלקסולוקסומה תכרעמה לע םיילילש םיטקפא –
- םירירשה לש היפורטא  חוכב הדירי ( יפ 2 תונוילע רשאמ תונותחת םייפגב – םייפגהו רחאמ
תחת ילאמרונ ןפואב תודבוע תונותחתה WB .)
- םירירשב תוירדנוכוטימה לש תיביטדיסקוא תלוכיב הדירי – תוירדנוכוטימ תומכב הדירי שי
םימיזנאב הדיריו , דרוי םירמוחה ףוליח בצק  יבוריא ןומיאל ךופה .
- שומיש רסוח בקע םצע ןדבוא = Disuse Osteoporosis לשב :
* םצע תגיפסב היילעו לודיגב הריצע .
* תוילכה ךרד ףוגהמ ןדיס תשרפהב היילע .
* לקשמ תואשונ תומצעב רקיעב תדרוי םצעה תופיפצ .
הטימב לוגרתב אלו הדימעב ךרוצ שי תאז עונמל ידכ .
וקסומו וידרק תכרעמ לע םיילילש םיטקפא ' –
- לש הדיריל םימרוג VO2
max
.
- ירחא 3 לש הדירי שי הביכש לש תועובש 27% תיבוריאה תלוכיב .

תכשוממ הפוקת הטימב אצמנש הלוח לכ לצא תוארל ןתינ יוסינב ואצמנש םייונישה תא , בושח ןכל
ותוא עינהלו הלוחה תא םיקהל .
ה תונשב - 60 האצי Wenger תינכותב – 14 בל םוקישב םידעצ ( 14 Steps Inpatient ) – איה
םילפוטמה לכל הדיחא תינכות הרצי .
םיבצייתמ םהשכ דימ םילוחה םע דובעל םיליחתמ םויכ – דב " ירחא כ 1-3 רבכ םיליחתמ םימי
הלוחה לע רתי סמוע סמעומ אל יכ םיאדוומש ךכ ךות הכילהב .בל ילוח םוקיש - אובמ
3
בל ילוח םוקיש - תונורקע

תינכותה סיסבב םיחנמ תונורקע :
▪ CAD ןוכיס ימרוגל היצאיצוסאב תיביסרגורפו תינורכ הלחמ הניה .
▪ עובק סיסב לע תכרעומו יפיצפס הלוחל תינטרפ תננכותמ איה םא קר םורתת םיליגרתה תינכות
תיביטקייבוא הרוצב .
▪ יטלומ תווצ תדובע שרוד יבבלה םוקישה ךילהת - יראנילפיצסיד ת ( אפור , תוחא , תיאנוזת , וע " ס , ויזיפ ' ) .
טסיפרתויזיפ בוליש :
▪ ץרמנ לופיט – םיפקעמ חותינ ורבעש םילוח , ויזיפה ' תיתמישנ הדובע עצבמ .
▪ ות תוקלחמב " זופשא כ .
▪ היבמ רורחשה ירחא " ח – םוקיש יזכרמב .
תושרדנ תויונמוימו עדי :
▪ וידרק תכרעמ לש היגולויזיפו הימוטנא - תירנומלופ .
▪ לש היגולויזיפותפו היגולותפ CAD ( סיזורלקסוירטרא ) .
▪ תיבבל תכרעמ לש תילאמרונבאו תילאמרונ הקימנידומה .
▪ ץמאמ לש היגולויזיפ ( לוגרתל תובוגת , לוגרת יגוס ) .
▪ הקידבה תואצות תועמשמו ןוחבא יעצמא .
▪ יחותינ יאופר לופיט , יגולוקמרפ .
▪ 5 הדידמ ילכ – קפוד , ל " ד , קא " ג , תואירו בל תולוק , םימוטפמיס ( המישנ רצוקו הניגנא ) – גישהל שי
רהמ תוקידבה תא , קיודמ שוריפו םינתשמ םיאנתב .
םוקישה תינכות לש יללכ הנבמ :
▪ זופשאה בלש – 4-5 םימי ( ץרמנ לופיטב םיביצי אל םילוח – בצייתיש םיניתממ ו חא קרו " םידבוע כ
םתיא ) .
▪ זופשאה ףוסב – ץמאמ ןחבמ םיעצבמ Low Level .
▪ Out Patient – 5-12 תועובש – הז בלשב ההובג תומיצעב םידבוע אל ןיידע , ע " רשפאל מ
המלחהל םיילאמיטפוא םיאנת דראקוימל .
▪ ץמאמ ןחבמ םישוע ףוסב All Out = ילאמיסקמ ץמאמ ןחבמ .
▪ הלוחה לש וייח לכ ךלהמל תינכות םינוב ןחבמה תואצות יפל .

בל ילוח םוקיש – Coronary Arteries
1
םיירנורוק םיקרוע

הימוטנא

▪ דירו אוה בלל סנכנש המ לכו קרוע אוה בלהמ אצויש המ לכ .
▪ ירנומלופ קרוע אצוי ןימי רדחמ – ןצמוחמ אל םד .
הטרואאה תאצוי לאמש רדחמ – ןצמוחמ םד .
▪ סנכנ ןימי הילעל IVC / SVC – ןצמחב ינע .
ירנומלופ דירו סנכנ לאמש הילעל – ןצמחב רישע .
▪ הטרואאל לאמש רדח ןיב – ילטרואא םתסמ .
ירנומלופ קרועל ןימי רדח ןיב – ירנומלופ םתסמ .
ןימי הילעל ןימי רדח ןיב – ילדיפסוקירט םתסמ .
לאמש הילעל לאמש רדח ןיב – ילרטימ םתסמ .

▪ רתויב הלודגה תירירשה הסמה לעב אוה לאמש רדח ( יפ 3
ןימימ ) .
▪ לאמשב חפנל הווש ןימיב חפנ  CO(Lt)=CO(Rt)

▪ Preload – הלוטסאידה ףוסב םדה תומכ ( ץוויכה ינפל ) =
הלוטסיסה ףוסב ראשנש המ + הלוטסאידה ןמזב אלמתהש המ .
▪ Afterload –
- הצוחה המרזה היהתש ידכ חתפל בלה רירש ךירצש ץחלה ( ע " ץוויכ היהיש מ ) , רתוי חתפל וילע
וירחאש הנבמב רשאמ ץחל .
- ץוויכה ינפל םד תומכב יולת .
- רדחה ירחא שיש ץחלב יולת ( הטרואאה תאצמנ ילאמשה רדחה ירחא ) .
▪ Preload – תוצווכתהה ינפל רמוקרסה ךרוא תא עבקי – רתוי לודג חפנהש לככ , היהת ץוויכה תמצוע
רתוי הלודג ( ןיזוימל ןיטקא ןיב םירשק רתוי שי ) – ץוויכ שי היפרה בצממ תצקב רתוי ךראומ רירששכ
רתוי קזח ( טסנרא קוח - גנילרטס ) .

ה תא םיעבוקה םימרוג - Preload ןימי רדח לש
▪ םידירוב םייקש םדה חפנ ( ידירו רזחה ) .
▪ יללכ םד חפנ .
▪ המישנ – הלוע ידירוה רזחהה הפיאשב ( חהיבב ץחל " חהיבל סנכנ םדו ןטבב רשאמ ךומנ ז " ז ) .
▪ םירירש ץוויכ
▪ היצטיברג
▪ םידירו לש תונעיה – רתוי ההובג תונעיההש לככ , םידירו לש תובחרתהו רחאמ ןטקי ידירוה רזחהה
םידירווב םדה תוראשיהל תמרוג .
▪ לש הלדגה שי רתוי הלודג רדחה תונעיהש לככ Preload .
▪ רתוי קזח תצווכתמ היילעהש לככ , רדחל םד רתוי רבוע .
▪ קפוד ( בלה בצק ) ןיטקמ הובג Preload – רתוי הרצק הלוטסאיד , םד תוחפ שיו יולימ ןמז ןיא .
▪ המינפ המירזל תודגנתה – ילדיפסוקירט םתסמ לש .

ה תא םיעבוקה םימרוג - Afterload לאמש רדח לש – הלוטסיסה ינפל הטרואאב ץחל ( הלוטסאיד ףוסב וא )
▪ תויטסלא תדימ – רתוי ההובג תויטסלאהש לככ , ו תודגנתה תוחפ שי - Afterload ךומנ .
▪ TPR – Total Peripheral Resistance – ףוגב םיקרועה לכב , רבגומ ץחל היהי םירצומ ויהי םא
הטרואאב .
▪ ל רתי " ה תא םילידגמ סיזורלקסורטראו ד - Afterload .
▪ ילטרואא םתסמ – תורציה שי םא , ה - Afterload לודג ץחל דגנכ דובעל ךירצ אוה יכ רתוי לודג היהי
רתוי .
בל ילוח םוקיש – Coronary Arteries
2
ה תא םיעבוקה םימרוג - SV ( המיעפה חפנ )
▪ ה - Preload ה תא עבוק - EDV ( End Diastolic Volume ) , רתוי הובג אוהש לככ , ה - SV לודג היהי
רתוי .
▪ ךומנ יפורטניאה חוכה םא ( ץוויכ חוכ ) – לדגי הלוטסיסה ףוסב חפנה ( ESV ) , רדחב רתוי ראשיי רמולכ .
▪ Afterload תא תיחפי הובג SV ה תא ןיטקמ ךומנ יפורטניא חוכ םגו - SV .


בלה תובכש
תינוציחה הבכשה תא הווהמ דרקירפ , םד ילכל רבחתמ . תינוציח הבכשו תילרצסיו הדומצ תחא הבכש
תילטאירפ , תובחרתה רשפאמש הכיס לזונ שי תובכשה ןיב .
סיטידרקירפ – תוחיפנל תמרוגש דרקירפב תקלד . םינמיס :
- ךומנ םוח
- הזחה רוזאב דח באכ , םונרטסב דקוממ .
- הקומע המישנב רמחומ באכה , לועיש , הביכשבו העילב .
- המידק ףוגה תייטהבו הבישיב לקומ באכה .
ללכ היפרתויזיפ םישוע אל הזכ בצמב .

םיילילכ םיקרוע לש הקפסאו הימוטנא

בלה רירש ךרואל םיכלוהו הטרואאה סיסבמ םיאצויש םיילאידרקיפא םיקרוע ינש ולא םיילילכה םיקרועה
המינפ םיסנכנו ןוויכ םינשמש דע םילצפתמו ץוחבמ – םיילאידרקודנא = ב - 90˚ םיילאידרקיפאל .
בלה רירש ץוויכ ןמזב , הלוטסיסה ןמזב םד תקפסא ןיאו םירגסנ םיילאידרקודנאה םיקרועה , קר אלא
הלוטסאידב .
תילאמש תכרעמ :
▪ Left Main ( 2-4 ס " מ ) :
- Left Anterior Descending (LAD) – סקפאל עיגמו םירדחה ןיב הציחמב רבוע ( LAD )
המידקמ .
- Circumflex – הרוחאמ רבועו בחורל םיילאמש רדחל היילעה ןיב רבוע .
▪ LAD – רתוי ההובג תוחיכשב םתסנ . תא קפסמ :
- לאמש דצב – לאמש רדח לש ילרטלו ימדק ריק .
- 2/3 ןיב הציחמ - תירדח .
- Bundle Brunch
- AV node ( לצא 10% היסולכואהמ ) .
- ןימי דצב – ןימי רדח לש ימדק ריק .
▪ Circumflex – תא קפסמ :
- לצא 12% לאמש רדח לש ירוחאה ריקה תא קפסמ םישנאהמ ( לצא 84% - Coronary A. , לצאו
2% - םגו םג ) .
- לצא 40% ה תא קפסמ םישנאהמ - Sinus node ( בצק תוערפהל םורגת המיסח ) .
תינמי תכרעמ :
▪ RCA – תא קפסמ :
- תינמיה תכרעמהמ ראשנש המ תא קפסמ .
- לאמש רדח לש ירוירפניא ריק .
- לאמש רדח לש ירוירטסופ ריק ( 86% .)
- לצא 60% ה תא קפסמ - Sinus node .
- לצא 90% ה תא קפסמ - AV node .

▪ איה תיטננימודה תכרעמה LAD .
▪ OM1 – הנושאר תולצפתה .
▪ ב םישמתשמ םיירנורוק םיקרוע תפלחהב - RIMA , LIMA ( Left Internal Mammary Artery .)
ESV EDV SV  
בל ילוח םוקיש – Coronary Arteries
3
טסיפרתויזיפל היצקיפילפמא :
▪ םע לפוטמ IMI ( MI ירוירפניא ) ב המיתס שיש עודיו - RCA  קרועהש ללגב בצק תוערפהל ןוכיס שי
ה תא קפסמ - Sinus + AV nodes .
▪ LAD םותס – לאמש רדח תאו בלהמ לודג קלח קפסמ  ב העיגפ - CO תיבבל הקיפס יאו . ןוכיס
תמ םיוסמ רוזאו םיהובג םיצחל דגנכ הדובע שיו רחאמ המזירונאל .
▪ ב המיתס - Left Main = תוומ .

קזנ לדוג תאו םימותס םיקרוע וליאו המכ רוריבל םיכרד MI :
▪ קא " ג – הימכסיא לע עדימ ןתונ , םטוא .
▪ וקא – םד ילכ יבגל הנומת ןתונ , םד תמירז הארמ , ה והמ קדוב - SV .
▪ רותנצ = Gold Standard – םימוסח םיקרוע וליא תעדל רשפא , קזנה והמו המיסחה זוחא תא .
הטילפ עטקמ = EF – Ejection Fraction = SV/EDV ( אציש חפנ / האצוהה ינפל היהש חפנ ) .
EF ןיקת – החונמב = 60% ; ץמאמב = 80%-85% .
םטואב , ה - EF הו רחאמ ןטק - SV תלדגהל םרוג הזו ןטק EDV  יא - תילאמש הקיפס  תואיר תקצב .
הש לככ - EF הבוט תוחפ הזונגורפה רתוי ךומנ .
שישכ EF < 30% - הנש לש תודרשיה , תאז רפשל ןתינ לוגרת םע ךא .

לוגרת ןמזב בל תקועתב – הבישיב חונל שי , ה לדגי אל ךכו ידירווה רזחהב הדירי היהת - Preload ( םא
הביכשב החונמ השענ , ה - Preload דואמ לדגי ) .

סיזורלקסורטא ירנורוק = CAD, CHD, IHD .

היגולותפ

▪ דע המיסח לש הימכסיא 75% תשגרומ הנניא .
▪ 2/3 מ םיעבונ םימטואהמ - LCA – םירבוע םד ילכ םאו רתוי םיהובג םיצחל דגנ דבועו רתוי הבע רירש
הסמה ךותב , רתוי הובג ןוכיסב םה .
▪ 1/3 מ םיעבונ םימטואהמ - RCA .
▪ םד תקפסא תוחפ לבקמ אוהו רחאמ רירשה לש ימינפה קלחב ויהי םימטוא – רדחל בורק רתויש קלחה
ומצע .

סיזורלקסורטא
▪ תודלימ הליחתמ הלחמה .
▪ ףוגב םיקרועה לכב תעגופ הלחמה , םיקרועה לש תיתגרדה המיתס שי .
▪ לתודנאמ בכרומ קרועה , היציטנבדאו הידמ . הידמל לתודנאה ןיב איה הלחמה – ב - Intimal Space ,
המינפ לתודנאה תא תפחוד הלחמה . ןיקת לתודנאה רשאכ , וכרד רדוח אלו וילא קבדנ אל רבד םוש .
▪ יטורלקסורתא ךילהת –
לתודנאל קזנ ( ל רתימ האצותכ ינאכמ קזנ " ד – לתודנאב קזנל םרוגו תונפדב רתוי הכמ םדה , תילאריו תקלד ,
תוירטקבמ םיניסקוט , סופול ומכ תינומיאוטוא הבוגת , הימלורטסלוכ , לתודנא לש העיגפו ךוכיח שי ) .

ותוא םירדוחו לתודנאל םיקבדנש םיטיצוקיולו תיתקלד הבוגת ( המינפ היצרגומ ) .

לש הריצי שיו ןמוש םכותל םיחפוסש םיגפורקאמ Foam Cells – םיניקוטיצו הלידג רוטקפ םישירפמש .

הידמ יאת לע העפשה שי ( רירש ) לתודנאב רצונש קזנה תא םותסל ןויסינו רצונש קאלפה ךותל המינפ סנכיהל
 המיטניאה חוורמל הסינכ .

רצונש הנבמה לש יטורביפ יוסיכ שי .

בל ילוח םוקיש – Coronary Arteries
4
םטואל סיזורלקסורטאמ םיעיגמ ךיא ? ( 5 םינונגנמ )
▪ רבעמה תא םסוחו ךלוהש קאלפ שי – האלמ המיסח דע . חיכש תוחפ ןונגנמ והז .
▪ ערקנ קאלפה , םדה ךות לא המינפ רמוח תפישח שי , םד ילכ לש הקזח הבוגת שי ( םזאפסוזאו ) םטואו ,
רתויב ץופנה ןונגנמה והז .
▪ סיזורלקסורטא + םזאפסוזאו ( םד ילכ לש םזאפס ) – םינימאלוקטקב יוניש ללגב הלילב הרוק .
▪ סיזורלקסורטא + םד שירק – קרועב רבעמהמ ראשנש המ תא םסוח . םירזוע םד יללדמ ( ןיריפסא ) .
▪ תלוכיה לע רבוג ךרוצהשכ – ןצמחה תקפסאו בלה רירש לש ןצמחה תכירצ ןיב ןוזיא תויהל ךירצ ,
םטואל רבד לש ופוסב םורגי ןצמחב רסוח .
מ תעפשומ ןצמח תכירצ :
- קפוד ( רתוי הובג קפודהש לככ , ןצמח רתוי שי ) .
- ל " ילוטסיס ד ( SBP ) ( ו רתוי הובג אוהש לככ - Afterload הלוע ) .
- רשי סחיב רירשה תוצווכתה תדימ .
- לאמש רדחב חתמ .
RPP = HR X SBP  בלה רירש לע לעפומש סמועל הכרעה ןתונ .
מ תעפשומ ןצמחה תקפסא :
- יקרוע םדב ןצמח תלוכת ( רתוי הבוט הקפסא שי הלועש לככ )
- םיירנורוק תודגנתה ( רתוי הלודגש לככ – םד תמירז תוחפ שי ) .
- הלוטסאיד ךרוא ( תרצקתמ םא – הלוע קפודה םגו המירזל םד תוחפ שי ) .
- Filling Pressure – םיירנורוק לש יולימ ץחל – ןמזב הטרואאה ןיבש םיצחלה שרפהמ עפשומ
רדחב ץחלל הלוטסאידה ( הטרואאהמ םיאצוי יכ , לאמש רדח רירשל םיעיגמ ףוסבו ) .
רתוי הובג היהי שרפההש לככ , רתוי בוט היהי יולימה ץחל .
אוה ןיקת שרפה 70
mmHg
. ןטק םיצחלה שרפה זא המיסח שי םא .

MVO
2
ךרוצ החונמב בלה רירש 10ml/min/100gm.myo
ץמאמב – 50ml/min/100gm.myo
יפ הלדגה שיש תוארל ןתינ 5 ץמאמב – הלדגהה לע םייוציפ :
▪ תלדגה A-V O
2
diff – עיגמש םד חפנ לכמ , ליגרהמ ןצמח רתוי חקול רירשה ( ןיב ןצמחה שרפה
ןצמח רתוי חקול רירשהו רחאמ לדג דירוול קרועה ) .
דבוע אל הז ןונגנמ בלה רירשב , חקול בלה הככ םגו רחאמ 75% ןצמחהמ .
▪ ה תלדגה - Coronary Flow יפ 5 ( םיירנורוק םד ילכ תבחרה ) .
החונמב - 75ml blood/100gr/min
ץמאמב – 350ml blood/100gr/min .

אירב םדאב –
▪ ב רצקתמ הלוטסאיד ןמז - 35%-40%
▪ לב הדירי " ימטסיס ילוטסאיד ד – היצטילדוזאו שי – הטרואאה ןיב םיצחלה שרפהב תינתומ םדה תמירז
( ימטסיס ) ירנורוקל . םיירנורוקה תובחרתה אוה ןורתיפה .
הלוח םדאב –
םינמיס הארנ םילוחה בור לצא ןכלו םד ילכ תבחרה תושעל לוכי אל סיזורלקסורטא םע הלוח םדא
ץמאמב .

ב היולת הלחמה תרמוח :
▪ קאלפה בחור .
▪ קאלפה ךרוא .
▪ קרועב םיקאלפה רפסמ ( רוטב וא ליבקמב ) .
▪ שרדנה םדה חפנ .

סיזורלקסורטאל תוירשפא תואצות
םיירנורוקב :
▪ םימוטפמיס אלל הימכסיא רבוע בלה רירש .
▪ סירוטקפ הניגנא – ללגב תמרגנה תוחונ יא
בלל ןצמח תקפסא רסוח .
▪ םטוא  יא - תוומ וא בל תקיפס .
▪ בצק תוערפה  תוומ .
95% העפשההמ
בל ילוח םוקיש – ECG
1
ECG = Electro-Cardio-Gram

קאב םייסיסב םיקוח השולש " ג
קא " בלה לש תילמשחה תוליעפה םושיר והז ג – םילאיצנטופ ישרפה דדומ רישכמה , םדקתמ ןאלו
ילמשחה לאיצנטופה .
תיבויחכ היינשה תאו תילילשכ תחא הדורטקלא ןעוט רישכמה – ילמשחה לאיצנטופה םאה קדוב אוה זאו
הנממ גוסנש וא תיבויחה הדורטקלאל ברקתמ .
תיבויחה הדורטקלאה רבעל םדקתמ לאיצנטופהשכ  יבויח לג לבקתמ ( ריצל לעמ X ;)
תיבויחה הדורטקלאהמ קחרתמ לאיצנטופהשכ  ילילש לג לש םושיר לבקתמ .
ךנואמב ךלוה ילמשחה לאיצנטופה םא – חאו יבויח לג םג לבקתי " רשי וק וא ילילש לג םג כ .
םייבויחכ ומשריי יבויחל ילילשה ןוויכהמ םיכלוהש םילגה לכ , לגה הבוגב אוה םהניב לדבהה – לגה רשאכ
רתויב הובגה לגה היהי אוה הדורטקלאה ןוויכל רשי וקב קוידב םדקתמ .
רשי וקב תילילשה הדורטקלאה רבעל םימדקתמש לככ , הלודגה הדוטילפמאה לעב היהי ילילשה לגה
רתויב .

הד םירבועש םיאת - היצזירלופ = תויבטוק ךופיה .
החונמב םיאצמנ םיאתה ( םינפב ילילש ) , םיאצמנ םיילילשהו המינפ םיסנכנ םייבויחה םרז שיש רחאל
ץוחב  הד - היצזירלופ .

קאה ריינ " ג
קאה ריינל " תימואלניב הדיחא הרוצ שי ג .
םירטמילימ ריינ – לכ ירחא 5 תונטק תוצבשמ ( 5 מ " מ ) רתוי הבע וק שי ( הלודג תצבשמ םחותש .)
לש תוריהמב םדקתמ ריינה 25 מ " היינשל מ .
לש הנטק תצבשמ לכ 1 מ " איה מ 0.04 תוינש ; איה הלודג תצבשמ לכ 0.2 תוינש .

בצוק לכ לש יעבטה יריה בצקו הכלוהה תכרעמ
ב ליחתמ יוריג - Sinus Node , תינמיה היילעב  ה לא רבוע - AV Node םירדחל היילעה ןיב אצמנש
לאמש היילעל םגו ןימי היילעל םג חלוש ליבקמבו  Bundle of His ( םיילאמשו םיינמי םיביס )  יביס
הייניקרופ .
ישארה בצוקה ( Sinus Node ) ןיב ילאמרונ ןפואב תוריל רומא 60 ל - 100 הקדב םימעפ ( החונמ ןמזב ) .
ה - AV Node – לשכ סוניסהו הדימב , אוה ולש ילאמרונה יריה בצקו דוקיפ חקול אוה 40-60 הקדב .
רדחב דקומ – ה םגו הדימב דוקיפ חקיי - AV לשכ – ןיב אוה ולש יריה בצק 20-30 הקדב .

קא םישרתב םיוולנה םילגהו יבבלה רוריעה ףצר " ג
לג = ה ריצמ הייטס - X .
לברטניא / טנמגס = ה וק ךרואל קרפ - X .
םילג :
▪ לג P – הד אטבמ - יצזירלופ ה תוילעה לש .
▪ סקלפמוק QRS – הד אטבמ - דבלב םירדחה לש היצזירלופ ( הפ
הר םג תשחרתמ - תוילעה לש היצזירלופ ) .
▪ לג T – הר אטבמ - םירדחה לש היצזירלופ .
םיטנמגס :
▪ PR Interval – סוניסהמ לאיצנטופה רבוע וב ןמזה ךשמ ( הדהמ -
תוילעה לש היצזירלופ ) הדה הליחתמש דעו - םירדחה לש היצזירלופ =
לג תליחתמ P סקלפמוק לש ותליחתל דעו QRS .
ילאמרונ ךשמ = 0.2 תוינש ( דע 5 תונטק תוצבשמ ) .
ה ךותב - AV םרזה לש תוהתשה טעמ שי . ב םא - AV תיקלח המיסח שי , ה - PR ךראתמ .
▪ ST Segment – לש םויסהמ QRS ( ה םויסמ - S ) לג תליחתל דעו T . טנמגס ST בושח תוחפ
בצק תוערפהב רבודמשכ , תקידבב בושח רתוי לא MI הימכסיאו – תדירי וא תיילע לע םירבדמ זא ST .
בל ילוח םוקיש – ECG
2
לע יללכ טבמ ECG :
םיעובק םיחוורמ תוארל ןתינ יללכ טבמב . ךפההו ונטקי םיחוורמה רתוי הובג קפודהש לככ – אל הז
תושגרתהמ האצותכ םג םרגיהל לוכי אלא בצק תייעב לע חרכהב עיבצמ .
יא תיללכ הנומת םיאורשכ - תירלוגר – יהשלכ היעב לע עיבצמ הז .

לג לש תונוש תורוצ P :
ןיקתה בצמב , לג P ןטקו לוגע תויהל ךירצ , םירחא םיעפומ םילבקתמ םיתיעל ךא .
▪ תשבד – לג P רתוי ךוראו רתוי בחר – דב " ןמז רתוי םרזל חקולו תילאמש הילע לש הבחרה ןייצמ כ
רובעל .
▪ לג P ידמ הובג ( לש לדוגב טעמכ QRS ) – דב " תינמי היילעב היעב לע עיבצמ כ , לש יוביע וא הבחרה
היילעה ( יתאיר םד ץחל רתי םע םיינורכ האיר ילוח לצא םימעפ הברה עיפומ ) .

סקלפמוקב םילגה QRS
ב שמתשהל ךירצ דימת - R סקלפמוקה ילג יוהיזל .
▪ R = ןושארה יבויחה לגה .
▪ Q = ןושאר ילילש לג ( ה ינפל - R ) ל דומצו - R .
▪ S = ה ירחא עיפומש ילילש לג - R .
םילגה תשולש ועיפוי דימת אל .

תואמגוד :

RSR'S'
בל ילוח םוקיש – ECG
3
טבמ תודוקנ

תונוש טבמ תודוקנמ בלה לע לכתסהל ןתינ . סחיב םוקימה ללגב הנוש היהת הגוצתה טבמ תדוקנ לכב
תודורטקלאל .
6 ילטנוזירוהה רושימב טבמ תודוקנ ( 6 םידיל ) :
I – לאמש דצמ
II – הטמלו לאמש דצמ
III – ןימיל היטה תצק םע הלעמל הטמלמ
4-6 – aVL, aVR, aVF
רפסמ דיל 2 הכלוהה וקל ךשמהב תאצמנ הדורטקלאה יכ הרורב יכה הנומת ןתונ ( לש ןוויכל םרוז יוריגה
הדורטקלאה ) .
לש דילב aVR סמ דילל הכופה היהת הנומתה ' 2 יוריגה יכ " חרוב " הדורטקלאהמ ינשה ןוויכל .
הלאמש רבוע יוריגהו ןוילעה ינמיה הצקב תאצמנ הדורטקלאה . ב שמתשנ אל וז הביסמ - aVR קר אלא
ע " ןוכנ עצוב רוביחה יכ אדוול מ .

3 םילטנורפ םידיל :
םינושארה םידילה תשולש – יב םידיל - םיראלופ ( הדורטקלא ילעב
תילילש הדורטקלאו תיבויח ) .
םג םיארקנ הלא םידיל Limb Leads .
שלושמ דחיב םירצוי םידילה תשולש .
▪ דיל I – לאמש די לע יבויחו ןימי די לע ילילש – ךלוה יוריגה
יבויחה ןוויכל ןוסכלאב ( לאמשל ןימימ ) םייבויח ויהי םילגה ןכלו .
▪ דיל II – לאמש לגרב יבויחו ןימי דיב ילילש – לכה תא ארוק =
לאמשל ןימימו הטמל הלעמלמ תומדקתהה תא ארוק .
▪ דיל III – לאמש לגרב יבויחו לאמש דיב ילילש – הלעמלמ ארוק
תיבויח איה תומדקתההו הטמל .

3 םילטנורפ םידיל Unipolar :
היינשה לומ תחא וארקי ןה תיבויח תמדוק הדוקנ םעו השדח תחא הדוקנ תורצוי תודורטקלאהמ םייתש .
תורצונו תרחא הדוקנ שי םעפ לכ םצעב ךכ 3 תופסונ טבמ תודוקנ .
▪ aVR – םיילילש םילגו תיבויח ןימי די
▪ aVL – יבויח לאמש די
▪ aVF – ךנא םילבקמ . הטמל הלעמלמ תומדקתה םיאור .

6 Chest (Pericardial) Leads
6 ילטנוזירוהה רושימב הזחה לע טבמ תודוקנ .
▪ V
1
– םונרטסל ןימימ יעיברה חוורמב
▪ V
2
– םונרטסל לאמשמ יעיברה חוורמב
▪ V
3
– ב המטפל תחתמ - Mid Clavicular Line
▪ V
4
– ישימחה חוורמב
▪ V
5
– Anterior Line
▪ V
6
– Mid Axillary Line

ב סקלפמוקה תא בוט יכה הארנ - V
4,5,6
רתוי םיבורק םהו רחאמ
בלה לש סקפאל .
לג R מ םימדקתמש לככ לדג - V
1
ל - V
6
, שי םאה תוארל ןתינ ךכו
לג לדוגב תילאמרונ תומדקתה R .


בל ילוח םוקיש – ECG
4

לש םישרת 12 םידיל

עובק אוה םישרתב םידילה לש רודיסה :

I aVR V
1
V
4
II aVL V
2
V
5
III aVF V
3
V
6

םידילה ןיב , רחא דילל רבעמ לע עיבצמש םישרתב וק שי . ליבקמב הרוק לכהש רוכזל בושח .
סמ דיל לש הכרעהו הרזח אוה םישרתב ןותחתה ףרגה ' II . םטוא וא הימכסיא קודבל םיניינועמשכ
דחא סקלפמוק לע לכתסהל קיפסמ , ןמז ךרואל קודבל ךירצ בצק תוערפה קודבל םיניינועמ רשאכ לבא
תוירוזחמה לע לכתסהלו – סמ דילבו רחאמ ' II דרפומ ףרג ול שי בוט יכה םיאור .

קאה םישרתמ בלה בצק בושיח " ג

"300  150  100  75  60  50"
▪ קאה םישרתב םישפחמ " ג QRS ריינב ההכ וק לע לפונש .
ה ןוויכל הנימי םיכלוה םשמ - QRS קוחר אוה המכ םיקדובו אבה – דע תולודג תוצבשמ לש םיווק םירפוס
נה םלוסה יפל אבה סקלפמוקל " ל ( 300  150  100 ... ) . בלה בצקל הווש םיעיגמ וילאש רפסמה .
▪ תירוזחמ העפות לע רבודמש ןוויכ , מ רופסל חונ יכה - R ל - R מ םג רופסל ןתינ לבא - Q ל - Q מו - S ל - S .
▪ אבה סקלפמוקהש הרקמב ( הריפסב םיעיגמ וילאש ) אל " לפונ " הבעה וקה לע קוידב , חווט ןיב אלא
םיוסמ , תצבשמ לכ הווש המכ בשחל ךירצ . םינטקה םיווקה רפסמב םילפוכו שרפהה יפל םיקלחמ .
םיאצמנ חוורמ הזיאב בל םישל בושח – אמגודל :
ןיבש חווטב 300-150  ל הווש הנטק תצבשמ לכ - 30 = 150/5
ןיבש חווטב 100-75  ל הווש הנטק תצבשמ לכ - 5 = 25/5
▪ לעמ אוה בלה בצק םהב םירקמב קר הבוט םלוסה תועצמאב בלה בצק תדידמ 60 . ךומנ קפודה רשאכ
תרחא הטישב דודמל שי רתוי .
▪ תרחא הטישב שמתשהל שי רידס וניא בלה בצק םהב םירקמב םג .

תטיש יפל בצק בושיח 6 תוינש :
יטיא בצקה םהב םירקמל הבוט וז הטיש ( הידרקידרב ) הנתשמ בצק לש םירקמב וא .
קאה ריינ לש םינוילעה םיילושב " םינטק םיווק םנשי ג – לכ עיפומש דחא וק 15 תוצבשמ ( לכ 3 תוינש ) .
ב שי םירוזחמ המכ םיקדוב - 6 תוינש ( ןיב 3 םיווק = לכב 2 םיחוורמ ) .
רוזחמ = ןיב חוורמה R ל - R ( ןיב וא S ל - S ןיב וא Q ל - Q .)
ב םירוזחמה רפסמ תא םירפוס - 6 ב םיליפכמו תוינש - 10 .


אמגודב : 2 םירוזחמ X 10 = אוה בצקה 20


בל ילוח םוקיש – ECG
5
קא חותינ " ג

9 ריהמ חותינל םידעצ :
1 . יללכ טבמ
תודיחא שי םאה ? םיילאמרונבא םילג ? תוקספה ?
לע בצקה רוקמ םאה - ירדח וא ירדח ( ירדח לע = סוניס , AV , היילעב דקומ ) .
סקלפמוק QRS לע ורוקמש - רצ היהי ירדח , דע 2.5 תונטק תוצבשמ ( דב " כ 1-2 תוצבשמ ) .
סקלפמוק QRS יראזיבו בחר היהי ירדח רוקממ עיגמש – תיטיאו תילאמרונ אל יוריגה תוטשפתה .
2 . בצק בושיח
3 . ילג שי םאה P לכ ינפל QRS ה ילג לכ םאהו - P םתרוצב םיווש ?
סוניסהמ דימת עיגהל רומא יוריגה , ראשמ הנוש הארי לגה רחא רוקממ םואתפ עיגמ יוריגה םא
םילגה .
4 . שי םאה QRS לג לכ ירחא P םיוושו םיזר םיסקלפמוקה לכ םאהו ?
5 . לש ךרוא תדידמ PR Interval
לברטניא PR דע תויהל ךירצ 5 תונטק תוצבשמ ( לש םירקמל הבושח ךרואה תקידב Heart Blocks )
6 . בחור תדידמ QRS ( ירדח רוקמ / BBB )
7 . Axis – בלה ריצ
8 . היפורטרפיה
9 . םטואל וא הימכסיאל םינמיס שי םאה ?
קאב קר םטואלו הימכסיאל םינמיס שפחל רשפא " לש ג 12 םידיל . טנמגס םג ST קר תוארל ןתינ
קאב " לש ג 12 םידיל .

בצק תוערפה

NSR = Normal Sinus Rhythm
▪ םיווש יד םיסקלפמוקה לכש תוארל ןתינ יללכ טבמב
▪ בצק בושיח = 72
▪ לכ ינפל QRS לג שי P ה ילגו - P םלדוגב םיווש יד .
▪ לג לכ ירחא P שי QRS . םירצ יד םיסקלפמוקה .
▪ לברטניא PR ןיקת – הלודג תחא תצבשמ קוידב ספות ( 0.2 .)
Sinus Tachycardia
▪ יללכ טבמ – ןיקת
▪ בצק = 130  ידמ ריהמ . ידרקיכט סוניסה , ידמ ריהמ ירי .
▪ ילג שי P ינפל QRS
▪ שי דימת QRS ירחא P , םירצ םיסקלפמוקה
▪ לברטניא PR ןיקת

בל ילוח םוקיש – ECG
6
Sinus Bradycardia
▪ יללכ טבמ – םיווש םיחוורמ , םיילאמרונבא םילג ןיא .
▪ בל בצק – 50
▪ לכ ינפל QRS לג שי P , ה ילג לכ - P םיווש םיארנ .
▪ שי QRS לג לכ ירחא ילאמרונ בחורב P
▪ לברטניא PR ןיקת .

יטיא סוניסה בצק – הרויש אוה סוניסהש קיסהל ןתינ ןכלו םימייק םיביכרמה לכש תוארל ןתינ .

Sinus Arrhythmia
▪ יללכ טבמ – םיווש אל םיחוורמ .
▪ המרונה םוחתב בצקה
▪ לג שי P לכ ינפל QRS
▪ שי QRS לג לכ ירחא P , המרונה םוחתב םירצ םיסקלפמוקה .
▪ לברטניא PR ילאמרונה םוחתב .

תויורידס יא שי ( ןיב םירידס אל םיחוורמ QRS ינשל דחא ) .
הרויה אוה סוניסה יכ םיקיסמ ןכלו םיביכרמ םירסח אל יכ ןיחבהל ןתינ , רידס אל ןפואב ךא .
ילאמרונ ונניא הז בצמ , ןכוסמ אל םג ךא .
רקיעב םייטלתא םיריעצ לצא ילאמרונ תויהל לוכיש בצמ והז , יאה - תא תאטבמ הלא םישנא לצא תויורידס
הפישנל הפיאש ןיב םילדבהה . חהיב הפיאשב " בחרתמ ז  רתוי לודג יולימה ( רוזחל םדל רתוי לק
דרוי ץחלה יכ ןטבהמ )  דרוי בלה בצק הפישנבו טעמ הלוע בלה בצק הפיאשב .

בל ילוח םוקיש – ECG
7
Sinus (Exit) Block
▪ יללכ הארמ – םיווש םניא םיחוורמה ( רוב שי )
▪ ןיקת תויהל לוכי בצק / ךומנ / הובג .
▪ ילג P םיניקת
▪ לכה רסח תמיוסמ הדוקנב – ןיא P , QRS , T
הרי אל םצעב סוניסה – הרי אל סוניסה םימעפ המכ קודבל ךירצ .
דחא רסוח שי רשאכ  Sinus Exit Block
לש רסוח 1.5-2.5  Sinus Pause
לש רסוח 3 רתויו  Sinus Arrest – ןיאו רחאמ תוריהמב הזכ בצמ תוהזל בושח C.O , לשכנ סוניסה
דוקיפ תספות אל תרחא המר ףאו = םד תקפסא אלל םדאה . םירסח קוידב המכ ררבל בושח . בצמב םדא
לש Sinus Arrest םירדח רופרפ לש בצק תערפהל ריהמ יוניש תויהל לוכיו ףלעתי .בל ילוח םוקיש – ECG
8
Premature Beats
▪ יללכ טבמ – םיחוורמב תודיחא רסוח . ידמ םדקומ םיעיגמ םילגהו סקלפמוקה לכ הבש תחא םעפ שי .
▪ ה ידמ םדקומ םיעיגמ םילגה הבש הדוקנב - P הנוש .
▪ QRS ןיקת .

ןמזה ינפל העיגהש תחא המיעפ שי – סוניסה אלו היילעב רחא םוקמ יאדוול בורק אוה הרויש ימ .
לברטניא שי PR סוניסל בורק יריה רוקמש םיעדוי ונא ןכלו ( המ היה יריה רוקמ םא - AV בורק אצמנש
לג םיאור ונייה אל רדחל דואמ P ה לגש וא - P ה ירחא עיגמ היה - QRS .)

לג הארנ היילעהמ עיגמ םדקומה יריהשכ P 
PAC = Premature Atrial Contraction
המ םדקומ עיגמ יריהשכ - AV Node  PJC = Premature Junctional Contraction
םנשי 3 ל םיירשפא םיעפומ - PJC :
1 . ה לש יעצמאה קלחהמ ירי - AV – הד השעיו תוילעל םגו םירדחל םג עיגי יוריגה - היצזירלופ . הד היהת -
הארנ םירקמה בורב ןכלו םירדחב םג שיש ןמזב תוילעה לש היצזירלופ QRS לג ילב P וינפל ( ה - P
ךותב היהי QRS ליגרו רצ האריש ) .
2 . ה לש ןותחתה קלחהמ ירי - AV – ל םורגי אוה ןכלו םירדחל רתוי בורק םוקימה - QRS וירחאו רצ P
ילאמרונה יוריגה דגנכ ךלוה אוה יכ ךופה . הד שי םדוק - חאו םירדחה לש היצזירלופ " תוילעה לש כ .
3 . ה לש ןוילעה קלחהמ ירי - AV – לג הארנ P ה ינפל ךופה - QRS , ל דואמ בורק לבא - QRS .
ה לג דימת אל - P ךופה היהי , יוריגה אצי ונממ קיודמה םוקימב יולת הז , בורק היהי אוה דימת ךא
סקלפמוקל QRS .

רדחהמ עיגמ םדקומה יריהשכ  PVC = Premature Ventricular Contraction
םדקומ סקלפמוקה , בחר , לג אלל P תילאמרונ אל הרוצת לעבו .

Atrial Flutter
לש םיסקלפמוקה ןיב QRS ילג םיאור אל P ו - T ןיעמ םיאור אלא " רוסמ יניש " – שיש ךכ לע עיבצמ הז
סוניסה לע טלתשהשו דוקיפ ספותש היילעב דחא רוקמ .
הש ללגב - QRS רדחב אלו היילעב אוה רוקמהש קיסהל רשפא םירצ .
דואמ רהמ םיחלשנ םייוריגה – ןשמ רופסנ היילעב רוקמה הרוי בצק הזיאב דודמל ליבשבו ריהמ בצקה
היינשל תחא רוסמ .
ה רשאכ - AV ןיקת , המרונה םוחתב בלה בצק רמשי ךכו םייוריגה לכ תא ריבעי אל אוה . הזכ בצמב
ןיב םיחוורמה QRS םיווש רתוי וא תוחפ ויהי ינשל דחא ( ה - AV ריבעמו ההשמ םרוג 1:4 / 1:3 .)


בל ילוח םוקיש – ECG
9
Atrial Fibrillation
▪ יללכ טבמב – םיווש םניא םיחוורמה
▪ ה לש הרורב אל העונת שי - Base Line = Wavy Base Line ( רוסמ יניש ןיא ) .
בצקה תא םינתונש תוילעב םידקומ הברה שי ( ל דוגינב - Flutter הרוי דחא דקומ קר ובש ) . ה - AV ןנסמ
ל קר ןתונו - 1:5-7 האלה רובעל .
▪ סקלפמוק שי QRS .
▪ יא אוה ןמיסה - ויראלוגר ת .
םיינורכ האיר ילוח לצא ץופנ .
ב תויתייעבה - Atrial Fib. ל שולגל לוכי בצמהש איה - Ventricular Fibrillation ( תעצבתמ אל םא
האייחה = ינילק תוומ ) .
ץופנ ךוביס : תילאמרונ הרוצב ענ אל היילעב םדהש ללגב , םיסובמורט לש תוחתפתהל ףשוחש בצמ והז
היילעב ( סיזאטס בקע )  ןימי דצב אוה םא יתאיר ףיחסתל ךופהי הזכ סובמורט , לאמש דצב אוה םאו
השעי אוה CVA וא MI רדחל היילעהמ םד לש הפיחד ןיאו רחאמ .

SR  Junctional Rhythm
▪ רוב הארנ יללכ טבמב .
▪ סוניס בצקב םיליחתמ , הו דובעל קיספמ סוניסה םיוסמ בלשבו - AV ומוקמב דובעל ליחתמ .
▪ ה - QRS לג ןיאו רצ ראשנ P .
▪ השכ - AV רתוי םילודג םייהנ םיחוורמה דוקיפ ספות

תפסונ אמגוד :
▪ דיחא יללכ הארמ
▪ בצק – לעמ 40
▪ לג ןיא P
▪ QRS םירצ
▪ לברטניא ןיא PR
▪ המ ירי לע עיבצמ - AV


תפסונ אמגוד :
▪ QRS םידיחאו םירצ
▪ יטיא בצק
▪ לג P ירחא עיפומ QRS  ןמיס
ה לש ןותחתה קלחהש - AV הרויש הז אוה .

Accelerated Junctional (AV)
ה וב בצמ - AV תוריהמב הרוי – הידרקיכט . ה - AV מ רתוי הרוי - 60 הקדב םימעפ , דב " בצקב הרוי אוה כ
רתוי יטיא . סוניסה לש יריה בצקל המוד יד הזו רחאמ בוט יד בצמ והז לשכ סוניסהו הדימב .
בל ילוח םוקיש – ECG
10
Premature Junctional Contraction (PJC)
▪ יללכ טבמ – כ אל םיחוורמה " םידיחא כ .
▪ לג שי P לכ ינפל QRS , םירחאהמ רתוי םדקומ עיגמו גירח הארנ דחא לג ( םודא ץחב ןמוסמ ) – לככ
ב רבודמ הארנה - Premature AV . רדחל רתוי בורק הרויש דקומהש לככ , ה - PR ןטקי – השק
ל דואמ בורקש היילעב רוקממ אוה יריה םאה טילחהל - Junction ה לש ןוילעה קלחהמ וא - AV . רשאכ
ה - AV ה לג ולש ןוילעה קלחהמ הרוי - P ל דואמ בורק היהי - QRS ךופה היהי אוה םירקמהמ הברהבו ,
םלוכב אל ךא .Premature Ventricular Complex / Contraction (PVC)
▪ יללכ טבמ – םיווש םיחוורמה הלחתהב , יוציפכ הלודג הקספה שי וירחאו ידמ םדקומ לג עיגמ ןכמ רחאל
( תארקנ הצפמה הקספהה : Compensatory Pause .)
▪ שי דימת אל P ינפל QRS – ןיאשכ P דואמ רזומ דחא סקלפמוק שי – ומכ הארנ NSR םע PVC דחא .
▪ ירדח רוקממ אוה יריה – הקוצמל יוטיב וא הפק תייתש וא ןושיע בקע םרגיהל לוכי – הימכסיא  בלה
ןצמח דוע גישהל הסנמ .
▪ יוביר שישכ PVC ע ןתניי בצקה לכש ךכל רדרדתהל לולע הז " רדחה י .
▪ וא דחא רוקממ אוה יריה םאהו העפוהה תורידת תניחבמ תינבתה יהמ ןייצל בושח הלאכ םירקמב
תורוקמ המכמ .▪ Bigeminy PVC – שי וב בצמ 50% PVC – רמולכ 1 דחאו ילאמרונ PVC  יכ רתויב ןכוסמה בצמה
50% רדחהמ תועיגמ תומיעפהמ .
▪ Trgeminy PVC – 30% PVC – רמולכ 2 םהירחאו םיילאמרונ PVC דחא ...
▪ Quadrigeminy PVC – 25% PVC – שיש רמולכ 3 דחאו םיילאמרונ PVC ...
▪ Cupplet PVC – שישכ 2 PVC םיפוצר .
▪ Multifocal PVC – היצזינורכניס םהניב ןיאו םירויש םידקומ המכ שי . ל רבגומ ןוכיס שי -
Ventricular Fibrillation ע קר ןקתל ןתינש " ילמשח קוש י .
▪ Ventricular Tachycardia – שי ובש בצמ 3 PVC רתוי וא . מ רתוי שישכ - 3 בצמהו ףלעתי םדאה
רתוי ןכוסמל ךופהל לולע .

R on T
ה - R ה ןובשח לע עיגמ שדחה - T  הר םייסל קיפסה אלו הפרה אל דוע רדחה - היצזירלופ , הליחתמ רבכו
הד - השדח היצזירלופ . תירדח הידרקיכטל םורגל לוכי הז בצמ .

בל ילוח םוקיש – ECG
11
Ventricular Tachycardia
ירדח רוקממ ירי , דואמ ריהמ ירי – מ רתוי - 120 הקדב תומיעפ . אוה יכ אלמתהל קיפסמ אל בלה רירש
תופרהל קיפסמ אל  ףלעתי םדאהו םד תקפסא ןיא .
ילג ןיא P סוניס בצק ונניא בצקהו רחאמ . םיעיגמ םהש קיסהל ןתינו םיילאמרונבאו םיבחר םה םילגה
םתרוצב םימוד םילגה לכו רחאמ דחא רוקממ .
םילגה תורידתמ םשרתהל ךירצ ( תוידרקיכטה תומיעפה תורידת ) םיארנ םהש ךיאמ אלו – לככ
רתוי הכומנ תורידתהש , םד תקפסאל רתוי בוט יוכיס שי ( רתוי יטיא בצק = רתוי בוט בצמ ) .

Ventricular Fibrillation
▪ סקלפמוק ןיא QRS , ילג ןיא P ו - T , תילמשח תוליעפ שי ךא .
ומכ תיארנ תילמשחה תוליעפה Wavy Base Line .
▪ םהניב היצזינורכניס אלל יוריג םיחלוש רשא םירדחב םידקומ הברה שי .
▪ תוצווכתה ידיל ללכב עיגמ אל בלה  ןיא C.O ללכב .
▪ ומכ הארנ בלה הלאכ םיבצמב " םיעלות קש " ילמשח קוש לבקי םא אלא ינילק תוומב היהי םדאהו .
שי 97% ךותב ילמשח קוש םילבקמו הדימב בצמהמ תאצל יוכיס 30 תוינש ( ןמז רתוי רבועש לככ
םינטק םייוכיסה ) .
▪ V.tach ל ךופהלו רימחהל הלולע - V.fib – ךא םיילאמרונ אל םילגה לכ הלחתהב יכ הארנ הזכ הרקמב
םימוד ( דקומה ותואמ ) םינוש םידקוממ םיעיגמש םינוש םילג הארנ תורדרדתהה הלח רשאכו .
▪ ב - V.fib ןיב איה תורידתה 300-600 הקדב – הלאכ תויורידתב היפרהלו ץוויכל עיגהל לגוסמ אל בלה .


Idioventricular Rhythm = Dying Heart
▪ בלל סלופמיא ןתונ םיוסמ ןמזב םעפו דוקיפ ספותש דחא ירדח רוקממ ירי .
▪ דואמ ךומנ בצקה . לש בצקב הרוי אוה ירדח אוה רוקמה רשאכ 20-40 הקדב ( רתוי ךומנ בצקהש לככ ,
רתוי השק בצמה ) .
▪ לג ןיא P .
▪ סיא םע םישנא לצא חיכש " השק בל ק .
▪ בל בצוק אוה הלאכ םיבצמל ןורתיפה .

בל ילוח םוקיש – ECG
12
Accelerated Idioventricular Fibrillation
▪ דחא ירדח רוקממ ירי שי ובש בצמ – ריהמ בצקב אוה יריה ( ןיב 40-120 הקדל ) .
▪ מ הובג בצקב תרדגומ תירדח הידרקיכטו רחאמ תירדח הידרקיכט אל יהוז - 120 הקדל .
▪ לש בצקב הרוי רדחה ובש בצמ רשאמ רתוי בוט ןבומכ הז בצמ 20-40 .
AV Blocks

1
st
Degree AV Block
▪ ה לש רתויב הכומנה המיסחה תגרד יהוז - AV .
▪ טעמ בכעתמ ךא רובעל חילצמ ןיידע סלופמיאה .
▪ שי QRS לכ ירחא P .
▪ הגרדב המיסח לש יוטיבה 1 היהת PR מ ךורא - 5 ב יוריגה תוהתשה בקע תונטק תוצבשמ - AV .2
nd
Degree AV Block
▪ הגרדב רשאמ רתוי תיתועמשמ המיסח 1 , רובעל חילצמ ןיידע סלופמיאה ךא .
▪ םנשי 2 הגרדב המיסחל םיירשפא םיעפומ 2 :
- Mobitz I וא Wenckebach – סוניסב ליחתמ סלופמיאה  ל עיגמ - AV וכרד רבועו 
ה תא רובעל ןמז רתוי ול חקולו סוניסהמ עיגמ אבה סלופמיאה - AV  PR ךראתמ  סלופמיאל
ןמז רתוי דוע חקול ישילשה  PR רתוי ךורא  אל סלופמיאה הבש תחא םעפ היהת ךשמהב
ללכב עיפוי . רמולכ – ה - PR לג היהיש דע רוזחמל רוזחממ ךראתמ P ילב QRS לג דוע וירחאו P .
- Mobitz II – תוכראתה לש העפות ןיא . םירבוע אל קלחו םירדחל םירבוע םיסלופהמ קלח .
ב רסחמ היהי - QRS מ רתוי היהי ןכלו - P ה ינפל דחא - QRS ( דב " ויהי כ 2 דע 3 P ינפל QRS .)


בל ילוח םוקיש – ECG
13
3
rd
Degree AV Block
▪ ה לש האלמ המיסח איה תישילש הגרדב המיסח - AV .
▪ הדל םרוגו הרוי סוניסה - תוילעה לש היצזירלופ , םירדחל רבוע אל יוריגה ךא .
▪ ילג שי P סקלפמוקו QRS רשק םהניב ןיא ךא , רחא בצקב רבוע דחא לכ – ה - QRS תחתמ הדוקנמ אוה
ב המיסחל - AV ( רצ היהי סקלפמוקה ) ירדח רוקממ וא ( בחרו רזומ סקלפמוק ) .
▪ ה ילג לש בצקה - P ה בצקמ הנוש היהי - QRS , ןיב בצקה P ל - P ןיב בצקהו עובק היהי QRS ינשל דחא
עובק היהי .
▪ AV Block הגרד 3 דב עיפוי " הניחבמ דבוע אל בלהו רחאמ בל תלתשה שרודו הידרקידרב םע כ
תינאכמ .
▪ ה םא - AV דוקיפ וספתי אל רדחב והשלכ דקומ וא , ילג קר הארנ P  תוומו ילוטסיסא ( ןיא C.O .)


בל ילוח םוקיש - ECG
1
12 Leads ECG

קא " לש ג 12 דבו בלה רירשל םדה תקפסאב תויעב יוליגל דעוימ םידיל " וא בצק תוערפהל דעוימ אל כ
הכלוה , ל טרפ - Bundle Branch Block ( ילאמש וא ינמי ) .

Bundle Branch Block (BBB)

ה - Bundle וכרד רובעל לוכי אל יוריגהו םוסח . הד השעי אוהו ינשה דצהמ קר עיגי סלופמיאה -
םוסחה דצב היצזירלופ .
ינמיה דצב המיסחה םא  לאמש רדחל הטמל דרוי יוריגה – הד םדוק הארנ - לאמש דצב היצזירלופ
 הד היהתו ןימי רדחל רובעי יוריגה ןכמ רחאל קר - ןימי דצב היצזירלופ – ינש ויהי QRS ( לאמש
חאו " ןימי כ ) . דב " הארנ כ 2 לש םיקיפ R ו - R :
Right BBB ךכ תואריהל לוכי ( חרכהב אל ) Left BBB ךכ תואריהל לוכי ( חרכהב אל )
 ▪ BBB םידילב בוט יכה הארנ ינמי V
1
ו - V
2
▪ BBB םידילב בוט יכה הארנ ילאמש V
5
ו - V
6
▪ רוסא ךירעהל BBB ירדח רוקממ סקלפמוק לע ( PVC ) – לו רחאמ - PVC תילאמרונבא הרוצ שי
שי םאה קודבל ןתינ אל הנושמו BBB .
▪ רוסא ךירעהל MI לע וא ירדח רוקממ סקלפמוק לע BBB .
ל םיאנת - BBB :
▪ תבנרא ינזוא ( 2 םיקיפ )
▪ מ רתוי בחר - 2.5 תונטק תוצבשמ .

הימכסיא , ןשי םטואו תווהתהב םטוא

ל םיסחייתמ :
▪ המ ? – הימכסיא / םיאתב העיגפ / םטוא
▪ ליג – עגרכ / ןשי
▪ םוקימ
הימכסיא :
לבקל םיכירצ םהש ןצמחה תומכ תא םילבקמ אלש בלה רירשב םיאת .
קאב יוטיבה " ג : טנמגס ST ל תחתמ דרוי - Base Line = ST Depression תוחפל לש 1-2 מ " מ .
ךיפה בצמ איה הימכסיא .
םטוא :
םיאתל ןצמחב רסוח , םיאת תתומת הליחתמו השק הימכסיא ילעב םיאת .
קאב יוטיב " ג : הרה לש בוכיע - ו היצזירלופ - ST Elevation ( מ רתוי - 1 מ " מ ) , לג T סקלפמוקל רבחתמ .
ךיפה בצמ וניה יטוקא םטוא – ע רהמ תוהזל בושח " םיאתה תא ליצהל מ .
ןשי םטוא :
ךיפה וניא בצמהו ותמ םיאתה .
קאב יוטיב " ג : לג לע םילכתסמ Q  בחר היהי לגה ( מ לודג - 1 מ " מ ) קומעו – תוחפל 1 מ " היהי אוהש וא מ
1/4 ה קמועמ הלעמו - R  ארקנ : Q יטנקיפינגיס ( ל סחיב קומע - R סקלפמוקל סחיב וא ) .
םיאור רשאכ ST Elevation עגרכ שחרתמש םטוא לע עיבצמ הז – שי םא הנשמ אל Q יטנקיפינגיס .
בל ילוח םוקיש - ECG
2
ל םימרוג - Myocardial Ischemia :
▪ םד תקפסאב רסוח
▪ וזאו - םזאפס
▪ סיזובמורט
▪ ילובמא
▪ סיזורלקסורטא

נה לכ " םדה ילכ לש תיקלח המיסחל םימרוג ל .
ע " תוחפלב ךרוצ שי הימכסיא יבגל הנקסמל עיגהל מ 2 טבמ תודוקנ .

יגוס ST Depression
▪ Upsloping  תוריהמב ףלוחו רתויב לקה בצמה . דב " םסחנש דחא םד ילכ לע רבודמ כ .
▪ Horizontal  םיאתה לש תיתימא הימכסיא , םיאת תוומ ( ST תולעל ליחתמו חנוצ ) .
▪ Downsloping  רתויב השקה ימכסיאה בצמה , רתוי טשופמ . לש תיקלח המיסח לש האצות
סמ ' םד ילכ ( ST הטמל ראשנו חנוצ ) .

Acute MI = Myocardial Injury
עגרכ שחרתמש םטוא !
םילטנורפ םידילב ( I, II, III, aVL, aVF, aVR ) לש היילע 1 מ " מ
הזחב םידילב ( V
1
-V
6
) לש היילע 2 מ " מ .
שיש עובקל ידכ MI ב תוחפל היילעה תא תוארל ךירצ - 2 רוזאה ותוא לע תולכתסמש טבמ תודוקנ .
Hyperacute Phase – לש דואמ הלודג היילע שי ST ( ה הבוגב טעמכ - R ותוא רבועש וא )
ל דואמ המוד הז עפומ - BBB לע םטוא לש הכרעה תושעל רוסא ןכלו BBB
ו רחאמ םטוא הזש עדנו לידבנ - BBB ב קר הארנ - V
1,2
וא V
5,6

ןשי םטוא – Infarct – Q יטנקיפינגיס
דע תוקד ךות 24 לש היילע היהת םטואב תועש ST , חא " עיפוי כ Inversion לג לש T .
שי דוע לכ ST Elevation ותומדקל בצמה תא ריזחהלו לפטל ןתינשו ךיפה בצמהש ןמיס הז ( ע " י
ןצמח תקפסא ) .
שחרתמ אוה רשאכ םטואב םילפטמ אלו הדימב  ה - Q יתלב היהי בצמהו יטנקיפינגיסל ךופהי
ךיפה .

טבמ תודוקנ
תוצובקב םידילה לע לכתסהל ןתינ :
▪ םידיל II , III ו - aVF – הטמלמ בלה לע םילכתסמ – ב העפות םיאור םא - 2 םידילה תשולש ךותמ
הימכסיא שיש דיגנ ולאה / MI יטוקא / ןותחת ריקב ןשי םטוא .
▪ םידיל V
1
-V
4
– ימדק ריק .
▪ םידיל I , aVL , V
5
, V
6
– ילרטל ריק .

תוחכונב ST Elevation תוריקהמ דחאב , לכ ST Depression לע עיבצמ חרכהב אל רחא ריקב
םילקורפיסר םייוניש לע אלא הימכסיא ( ליבקמב םישחרתמש ) ףירח םטוא לעו .
טנמגס לש היילע ןיא רשאכ קר הימכסיא שיש עובקל ןתינ ST םירחא תומוקמב .

ןיאו הדימב R , קר םיאור QS  והז Q יטנקיפינגיס .


בל ילוח םוקיש – םיליגרתל תובוגת
1
וידרק תובוגת - םיליגרתל תוילאמרונבאו תוילאמרונ תוירלוקסוו

לפוטמהמ תיתגרנאה השירדה תא םילעמ םיליגרת .
ץמאמה לש היגולויזיפ – חווט ךורא ןומיאל תובוגתו ץמאמל ףוגה תוכרעמ לש תוידיימ תובוגת .

םיליגרתל קפוד תובוגת

הדידמ יכרד
▪ Radial Artery ( ךשמב הדידמ 10 ב הלפכהו תוינש - 6 ךשמב הדידמ וא 15 ב הלפכהו תוינש - 4 .)
▪ Carotid Artery
▪ קפוד ןועש ( Polar )
▪ קא רוטינומ " ג ( הנוש הרוצב