P. 1
ארטור | דן בניה סרי

ארטור | דן בניה סרי

|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: כנרת זמורה ביתן on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2011

pdf

text

original

ןושאר קרפ

א
לש שקה תותלד לא .םיכומנה םיתבה לא .ליבשה לא רוזחא דימת
העורפ המער ןימכ םילתלותמה ,םיבוצעה היילעה יפער לא .םידליה
הלוע םיקדסל דעבמו ,תלדב תלד ,ריקב עגונ ריק .םילעוש תורוע לש
רמנ אל םחיר .םיחותפ תונולחה .המחור לש ארונה הייכב זא ומכ
תואסיכה .אתבס לש הרועשה ןימחב תעגלו די טישוהל קר .םלועמ
תרעק .םתוימ .אבס לש ץעה לספס םג ךכ .שמשב םיבוזע םדוע
םיפסוא ויה .גגה תיילעב םיתשפ לבח לע היולת ,הדילחמ תשוחנה
אל התע .םיעגושמה לכ תא םהב םיליכאמו םימח םיזופת םעפ הב
,יבערש תרמ ,ןהכ תרמ .ודבא ןלוכ .םישנה ןמ אל םג .רבד םהמ רתונ
העסנש ורמא .הנטקה ףולואש תרמ םג המלענ ןכיהו .יעדר תרמ
ולעש םיבשעה הלא ויהש םיעדוי לוכה ךא ,תוינוא לש ריעל תיגיגב
.הייחלב
ויה ,לושיב חלמ קר איה וישכעש וליפאו ,התמ אל הנוכשה לבא
תרמ לצא םיקומיצ ץימ םיתוש .םירומח יבג לע םעפ הב םיסנכנ
ידכמ הדובא .השישי הנוכש .תומהבל םג הרעקב םיחינמו יפולכא
ירס הינב־ןד
|
12
,םיאלט ,םיאלט םירשונ .םימשבה יציצע םג ךכ .השפנב די חולשל
םג תמ וישכע .אבא ונל רפיס ךכ .םיהולא לש תובוצע תועמד ןימכ
םיתמה ןרזמ תא הוולשב סועלל ,לבסה יול לש ורומח קר רתונו ,אוה
.הנטלוס אתבס לש
םיחפה רדג .ןקזה רצוקלא לש תפרה תדמוע םיחפנה תטמס הצקב
ןיב םש העות ןיידע רצוקלא תרמ לש םיאפרה תומד .הטטומתה
דרש אל הינפ לע .תועובעבאה ןיחש תא הינרופיצב תפלקמו תוסירהה
.תאצל התמשנ תנאממ ,םד לש תויציצב האולכ ,ךכ וליפאו .םולכ דוע
םיטילמ ומכ חריקה השאר לע םיצבור .דסח המע םילמוג םיבובזה
תפרה הברח ,ןקזה רצוקלא תמש םוימ .הקיתע הדגא וזיא לע הלמחב
תטטושמ התיהש םיקירה רועה תודאנ קר ורתונו ,תורפה הב ועווגו
.תואטמסה ןיב םהב
.הדי ףכב קיזחמו הרבעל ברק ינא
"?יתוא תרכוז תא"
.רבד תואור ןניא בוש היניע
"?תרכוז ,קחצי"
חיר קר .תמשונ הניא ףאש המוד .הידגב תא ףילחמ וניא שיא
הווקת וזיא בלה לע הלעמ ,הילגר ןיבמ ןיחצמ הלוע ןיידעש תומהבה
.םימיה ץקל המוגע
אטאטמ ,ףסוי לש ןבה .היפעלובא קחצי .תרכוז ,קחצי"
".תובוחרה
,המכוחל גייס וז רדגש ורמא .קאוד םכח לש ותיב רדג ,ןאכ ,הנהו
חמקכ תכפשנ ,וחוממ הריטעמ הרותהו ,לודגו הב גלפומ קאוד םכחו
לומ םש ונדמע תוצהוגמ תותילטב .תבש םדוק לש תובוטה תותיפה
ןתחכ םוקיש ,קאוד םכחו ,אציש הרות רפסל םיניתממ ,ותיב רעש
םג לטומ וישכע .ויפתכ לע הלטכ וביכריו םיגגוחה להקמ תישארב
.םידרפסה לש םינקזה בשומב ותוא ואלכש ורפיס .עוסש רגפכ ותיב
םישנאה םירקשמ ילואו .תמ רבכ ילואו .ריכמ וניא שיא .םשל יתכלה
ירה םה .םינברה לצא לאשא .םיביבה ןיב בוזע בלככ ותוא וריקפהש
ללגב ילוא .רבד וילע םה ףא ועמש אל .םיתמה יסקנפב םיקיזחמ
13
|
רוטרא
ותוא וכילשה ךכ .הפגמ ץורפתש ודחפו ורטנסמ םואתפ רשנש ןקזה
,םיבוט םידרפס םירד םש םגש ועבשנ .היבלט לש םיערוצמה תיבל
.תוריקה לע העדומ יאדווב וקיבדי ,תומישכ .הקדצל תאז םהל ובשחו
.אורקל םיעדויש ימ שי רבכ תאזה הנוכשב
יקינולסמ ואב .םיזנכשאה ומכ םירוויח .םירז ותיבב םירג םויה
הנוכשה לע םירמוא לוכה .דרפס ישרוגמ םע םה םג םינמנש ועבשנו
םינימאמו ,הרובש תקוש לש ןושל םירבדמ .תודוהל םישייבתמ .תאזה
תא וכילשהש בוט .הרומעל םודס תא וכפהש םיכאלמה ותמ רבכש
.םירכונה ןאכל ואבש םדוק םיערוצמה תיבל םכח ותוא
תורכוז ןיידעש תושישיה קר ילוא .רבד הנוכשה ןמ רתונ אל התע
םיקשמ םינטק םייסנכמ תוקוניתל רפות היהש ,טייחה ישמיק תא
תכורפ לומ םיצהוגמו םייקנ םתוא דימעמו ,םינופפלמ לש םיעורק
לכ" לש ברע ותוא םש דמעש אבאו .םירופיכה םוי לש םישודקה
ןמ שיאו .המחור לש השפנ לע יכבב שקיבו לכיהה תכורפ לומ "ירדנ
ובכעתנ םימשהו ,וקלסל וילע דמע אל ,קאוד םכח אל ףא ,םיללפתמה
ןנחתמ ,חבזמה תונרק ןיב בולצכ זחאנ אבא לש ולוק ןיידעו ,םה ףא
םכחה דמעש םדוק ,תומת אלש הנטקה המחור לע תוחתור תובביב
".ייודנו יעובשו ירסאו ירדנ לכ" .ודימ הרותה רפס תא הלמחב ףסאו
.ףולואש תחפשמ לש רצחה ,הרצה םירלדנסה תטמסב ,ןאכ ,הנהו
וילע ודימעה .קורי טלמב ותוא וסיכ .םטאנ רובה יפ לעש ןבאה עוביר
.הממשה תא םיחירפמ ךכש ונתוא ודמיל תועיטנה גחבו ,חפ לש ץיצע
אל ,םלועה תאירבל םדוק דוע ודלונש ףא .יבערש השמו הנוי ורג ןאכ
יבערש השמ ומע ללוחש הרות רפס ותוא קר .םלועמ םידלי םהל ויה
םיכשומ ויה תבשב ".ילש שידקה הז" ,יכבב למלימו הרות תחמשב
םיחרומו תותיפה תא וילע םידימעמ ,רדחה ךותמ ןטקה לספסה תא
דיפלל תמהדנה ןושלה תא תכפוה התיהש ,הפירח המודא הסיעב
אובנש ועדי .םרדחל םיבשו לספסה לעמ םימק ויה ברעב .שא לש
תשוחנ תרעק לש תרשואמ םינפ תשראב ונרבעל וכייחו ,םהיתובקעב
םיכורע םיצוחר תוריפ ינימו רדחה רובטב םש דמע ןחלושו .תקרוממ
,תויקנ תיב ילענו יעשמל תורודס תוטימ יתשו .תבהוא דיב וילע
יגרוס תוניב היתוחוכ תיראשב הקמחש תשגרנ שמש יניעב ונב תוטבינ
ירס הינב־ןד
|
14
הדישו .תפצרוקמה ןבאה תפצר לע םיסיסר־םיסיסר הפגינו ןולחה
ראווצמ םידרו ימ לש רמושמ חיר הפידמ ,הקיתעו ההכ ,םש הדמע
תוטושפ הידיו הכורא הלמשב דימת ,הנקזהו .הילעש תשוחנה לטרגא
ונל הרפיס אתבס .הלדבהה רנ תא קילדיש הלעבל הניתממ ,הליפתבכ
םייניעב ונינפ תא םדיקו ,אוה ףא ןימאה שישיהו ,םהלש םינינה ונאש
םיעדוי ונייה אל ,הוועשה רנ ילמלאש ,תולוח םירופיצ לש תומוגע
ונדמעו .הילע ספטל שקבמ וישכע אמש וא ,ותטיממ םק וישכע םא
הבהל לש תחיופמ תרוטק ,הקותמ הקיתש ךותב ,םימשונ םדצל םש
הרבעו חורה הבש ומכו .תקחוצ תוריפ תרעק לש םימסק ןויזחו תססוג
,הרמאו םינפ תשובב יבערש תרמ הקדטצה ,םימוקרה תואליווה ןיב
םגו ,םתוימ חופת לע הליפת יצח שחלו המע קחטצה שישיהו ".ולכאת"
,דבלב ובל חוכב ונל עקבמ היה םלש חיטבא רשפאו ,ונל דירפה הננב
םירמת םגו .םיינשל ותוא התצחו ודימ ןיכסה תא ותשא הלטנ ילמלא
תחקרמ לש הלפא תנצנצו םירוחש םיקומיצו היתועבצא ןיב ונל הפסא
ילבב םיקקור ,האנהב ונצצמו םהינפמ ונמלכנ אל בושו .המוגע םינאת
אלש דרח בלב םיללפתמו ,הפצרה יאר לע םיניערגה תופילק תא תעד
דע ,לוקב עגונ לוק ןיאו ,הוולשה התיה הקזח ךכ לכו .םלועל רמגיי
לעמ תוניתמב ופחירש ,םיבובזה לש םהיפנכ שחר םיאתשמ ונעמשש
,הרפוה אל הממדהו .הערל הב ועגנ אלו השישיה לש ישמה תחפטמ
ךלהמה םיהולאה לוק תא םיסנמ ,םיקתוש ןיידעו ,לוכאל ונלדח רבכו
ןוצרב םראווצ וטשפ ,םיינשה ,םינקזהו ,תלדה טעמ העזש דע ,הנוכשב
קאוד םכח איצוה תומימת תותבש עברא .דחאב םתמשנ האצי ךכו
אל םיללפתמה וב וריצפהש ףאו ,לכיהה ךותמ "שידק"ה רפס תא
הניחתב קועזלו הביתה חול לע ופורגאב םולהל ףיסוהו ,םתצעל העש
המש היה יבערש השמל התוא ואישהש םדוק .יבערש הנוי לש המשב
.הללק קר םה תומש וליאכ .לאילמג הנוי
15
|
רוטרא
ב
קוחרמ יתיאר ,יזנכשאה היבוט לש ותונח דיל יתרבעש םדוק דוע
ףאו .םיטומש ץעה יסירת .םיעקובמ תונולחה .עורקה ונתיב גג תא
קבאל .םינופיפע לש טוח יבג לע ומכ םירמוקמ םש םייולת תוריקה
.הקעצ ינפל ומכ הצופק ןושלה תרתונ ,בוהצ וניאש ףאו ,תיעבמ עבצ
ונתוא דמיל .תמש םדוק םיבר םימי אבא בשי ,רעשה ןבא לע ,םש
ןיב םירתתסמ קר םה .םלועל םיתמ םניא םיכומנ םישנאש ןימאהל
,רבידש העש ,המ־רבד .םירפרפל המקה חורפב םישענו םיבשעה
םינקזה ותוא ואשנו ,תמשכ םוי ותואו .םייפקשמה ,המיא ונב ררוע
יאשונל הגעל זא אמאו ,תושדעה ורבשנו םייפקשמה ולפנ ,הטימה לע
.רוויע םירבוק םה וישכעש הרמאו הטימה
ןה ולש תומודמה תותימהש הרמא .אבא תא אמא המישאה דימת
.םויה ינפמ ילוא .הנימאה ,תמשכ םוי ותוא ךא .הייח תא סורהל המיזמ
ךא ,קידצ היה אל אבא .םירשיו םיקידצ לש םתתימ דעומ ,ישיש םוי
.םוריע ותוא רובקל םינקזה לע התוויצו ךחוגמ ותושעל השקיב אמא
,לבה םה תומולחהו ,הפייע קר התיה אמא ךא ,העגתשהש ובשח םישנא
םיצעש ארונ ןיינב ותוא לא בוש הכילשהל ריתה אל ןטקה אפורהו
.םימיה לכ ויתונולחמ ולע תוארונ תויעגו ,תולילב ותוא ופיקה םירוחש
.רתנספב ןגנל דמלת םשש חיטבה .םיעגושמ תיב רמא אל אוה
םלועלש ונעדי התע .רחא לילצ טקשל וליפא היה ,אבא תמשכ
תודוכלמ ןתוא ומכ ,הנוצרכ עגתשהל בושת אמאו ,תולוקה ולדחי אל
אבא לש סואמה וחירש הרמאו ,תיבה תוניפ לכב הדימעהש םירבכע
בוש בוטה אפורה .רואיה ןמ םיעדרפצה תא וליפא תולעהל לוכי
הניא בותכל םג ירהו .התוא וכילוי הפיא .םישנאה תצעל העש אל
.תעדוי
קר יתוא דמיל .םיתמה לע תוכבל רוסאש רמא יחא המלש .וניכב אל
חלוש םימעפ היהשכו ,הזרו הובג דלונ המלש ,אבא ומכ אלש .קוחצל
חיטבמ אבא היה ,הרקתהמ חיטה תא דרגל שואייב הסנמ ,לע לא ודי
תוחפל ,ולוכ שדקמה אל םאו .שדקמה תיב הנביי םיבוטה וימיבש ול
ירס הינב־ןד
|
16
ויתועורז ןיב םתוא תופלל ,ןושמשכ ,המלש לכויש ,לכיהה ידומע ינש
.םיזנכשאה םיאפורל ןווכתה אל אבא .םיתשלפה לכ שאר לע םליפהלו
ואיבהש תולחמו םיקיזמ ינימ םתוא לכב םתוא םישאהל אלש רמשנ םג
הסינ ",םהינפל םיהולא איצמה םיניכהו םיקו'גה תא ירה" .םלועל םמע
אלא ,םילגנאה תא קר אנש ,אבסכ .םהיתודימ רהוטב ונתוא ענכשל
אטאטמ ותוא השעו ,וב רמעתה ,אמא םע תחא די השע ומכ ,םיהולאש
.םיררוצ םתוא לש םתנוכשב אקווד תובוחר
חלמ לש ותנמלא איהש תרפסמ אמא הלחהש םימיה ויה הלא
,םיידוהי םיבלצב םירטועמ םיקיתע תונומרא לע הרפיס .ילגנא
,תוברח לע םג הרפיס .םיירט הסח ילעב םיפוצמ םיינועבצ תונולחו
.הפוג תא םלה לוכה .יקרוט ףשנ לש תופוקש תולמש ךותב הדקרו
לע ךילשהל דוקירל םדוק החכש אלו ,תונוגמ לוחמ תועונתב הצפיק
,םייתשו תחא ,םייתשו תחא" .םיטוטרמסה לכ תא אבא לש ושאר
תונוגמ תועיספ ,רצחה לכ ינפ לע ךכ ",שולש דועו שולש וישכע
תא הפסא ",סומוח םגו ,םש יתלכא ריזח םגו" .תראממ הלחמ לשכ
בנז לש חתור ןמשב םילשובמ םירבכע םגו תיעועש" ,היתופכב ריוואה
עבט" .הקחצ ,ילגנאה הלעב תומ לע הרפיסש העשב םג ".םינתייוול
האושנ ינא וישכע .םיקרוטה דגנ המחלמב" ,זילע לוקב הרמא ",םיב
העלב וליאכ םיטוטרמס הרמא ".םיטוטרמס תשבולו ירכוב רומחל
.םישותי ןוילימ
טלפו הפצרה לע דעור לפנ .אבא לש תוברה תותימה וליחתה ךכ
םיהולא תא הלאשו ,ויניש ןיב ימוגה קקפ תא הבחת זא אתבסו ,ריר
הלפנ אמאו ררועתה ךכ רחא .םיחלצומ רתוי דוע תונויער ול ןיא םא
ופטע .הקעצ ",הזה רזממה תומל הצור אל אוה" .הפצרה לע ויתחת
בוטש הרמא אתבס .םינבאה לע המצע עצפת אלש םיבע םידגבב התוא
בשי אבאו .תעגושמ הרמא אל איה .םינפה לע לושיב חלמ אמאל שיש
השרי אל האבה םעפבש חיטבה .החילס שקיבו ,ןטקו ןתייצ ,הלומל
אסיכה תיב ףירצל טלמנ ךכ רחא .ונורגל קקפה תא בוחתל אתבסל
תלד לע אטאטמה לקמב תמלוה ,םשל דע וירחא הפדר אמאו ,הכבו
היה ונבר השמ .ונממ בוט היה רבכ ונבר השמש העבשנו ,הקודסה ץעה
.הרותה תא האנש .הלש תורצה
17
|
רוטרא
ךירצ דוע אוה .תומי אל אבאש חיטבה .יתוא םחינ המלש לבא
יכ ,אבס לש תוקירה תיבה ילענ ךותב סננ דלונ אבאש בוטו .הובגל
םייחלב תואפ םע םיהובג םישנא קר םיכלוה תכלכולמה הלייב לצא
םג ךלהו ",הכבת לא" ,יל רמא ךכ רחא .םיילגרה ןיב ךולכל הברהו
םיעורק םינותחת םע םישנאה ותוא וריזחה ברעב .הלייב לצא אוה
אתבסו .לוזילו טפנ הברהב ותוא ץוחרל אתבס לע וויצו ,תיבה לא
םלועב םירסח אל ,תכלכולמ התוא ילב םגש הקעצ ,תעגושמ טעמכ
,וניבא םהרבא קוידב אל רבכ אוה םג אבסו ,םיזנכשא הזה רוראה
לש םיקש ינשב םלומל אבס עקותש ףאש ,םילגנאה תא םג הלליקו
תוסנל אבס רהמי אל םאו ,ץראה תא ובזע אל ןיידע ,הכורח תיעועש
.ןאכל םיקרוטה םג רוזחל ,םולשו סח ,םילולע ,השבי הנופא םג
תא בוש הלאשו ,הסיבכה תיגיגל היתורעשב אמא תא הררג ךכ רחא
ץראמ םינוכנה םישנאה תא איצוהש חוטב ךכ לכ אוה םא ,םיהולא
.םירצמ
.ץראה ןמ םילגנאה תא שריגש אבס הז היה .הקדצ ילוא אתבס
קמוח היה הליל לכב .םלוכ תא יאדווב ךא ,םתיברמ תא אל ילוא
םהינש םימלענ ויה ,ןמשה ףויבב השנמ לש ןמשה אבאה םעו ,ותטיממ
,ןהיתונולחב וקלד אל הוועשה תורנ וליפאש ,תוכושח תואטמסב
ילגנאה ךלמה לש ויסוס לכ תא עיבטהל ,םרמע ינבכ ,םש םיסנמו
תלאוגמ ותמילג .ויתומחלממ ףעוזו ףייע בש היה רחשל ךומס .םיב
שפחל השואייב הסנמ אתבס התיהשכו ,עורפ ונקז ,םיסג קבד ימתכב
ריבעהל םייאמו ויתופכ יתשב התוא תפול היה ,ויסיכב םילגנא םידמג
אל תא" .םלועה ןמ ,ילגנאה קלמעה לש ויסוס ראש םע ,התוא םג
".םירזממ םתוא םייח ןיידע םה" ,התוא ריהזה ",האור
.ןוילעה יקלמעה ביצנה דגנכ אבס ןוויכ הכרעמה רקיע תא ךא
לא וירוחא ךפוה היה ,ישילש הז היה ילוא וא ,עובשב ינש םוי לכב
לש םיקש ינש םע ולומל םש עקותו ןוילעה ביצנה לש ונומרא רבע
ותואירבל תיסיסע הללק םג המחלמל ףיסומ אוהשכ ,הכורח תיעועש
,םיזנכשאה לש וידרה יפמ ול עדונשכ ,תרחמל .ילגנאה ךלמה לש
ןומראה תומוח דגנכ בוש וירוחא הטה ,םייק ןיידע ןוילעה םעלבהש
התוא לכשכ ,הקורי הנופא לש קשב ויביוא תא עיתפהל םעפה הסינו
ירס הינב־ןד
|
18
המדאה תדיערל הניתממו תומוטא םיינזוא םע אתבס תבצינ העש
.יקרוטה החפה תא םג םעפה המע רובקתש
חילצה אל ,םירומח לש אופסמב וחוכ הסינש רחאל םג ,אבסש אלא
,שותי ןב קונית ומכ ,ןוילעה קלמעהו ,ןולח אל וליפא ןומראב םש רובשל
,הוולשב דמע אלא ,המרגלט חלש אל וליפאו ,תודווזמה תא זרא אל
ותשא לש לתלותמה ּ הבלכ תא ,ישילש םוי ותואב אקווד ,ליכאהו
םינדוסה ויתרשמ ינש תא םילוהב חלשו ,"הבונת" לש הניבגב הפיה
ירט ןוזמ םג םתושרב שי ,אופסמל ףסונב םא ,םידוהיה לצא ןיינעתהל
הנופאל הפיסוה אלש לע ,אתבס תא םעפהו ,לליק בוש אבסו .תולותחל
לע זומת שדוח לש ןשבכה ןולחל דעבמ ףיקשהו ,הכורח הרבזוכ םג
יתמ ,דחאל דחא ,םיבכוכה תא םש לאשו ,םיהולא לש םיבוהצה םימשה
העונתב ,זא קר .הביבסב ילגנאה ךלמה תא םה םג ואר הנורחאה םעפב
תפס לע סבומו דבכ חנוצ אוהשכו ,הפצרל קרי ,ידרוכ לבס לש הנוגמ
הוויצו תומשוגמה וילענ יתש תא אתבס לש הרבעל ךילשה ,הרצה ץעה
םיבובזל וליפא המרגש ,המר העורת ".יחצחצת" ,רפוש לוקב הילע
הקריש םדוקו ,הנטקה רצחל הרהימ זא אתבסו .םיתמה תייחתב דושחל
הל חמצש הבעה ןקזה תא הגאדב הדריג ,םירתוימה הייח לע סואימב
.העש התוא לכ אבס ןיתמה הזה סנל קוידבו ,םיינישל תחתמ םייתניב
ןורא ירוחאמ לא אבחיהב ונב ךשמו הטימה לעמ תוריהזב םמורתה
סיכב ונל ריתסה בושש םימשה ןמ ןמיס דימת היהש המ ,םיטוטרמסה
ונידיב ןתנש םדוק ךא .םינמית לש תוקיבד תוירכוס ותמילג לש ימינפה
םיחדינה לכ םג יאדווב ועמשיש ,לודג לוקב ארק ,יהולאה רצואה ןמ
הז ,ודחפת לא ,וחירת" ,םשמ ולעש םירומחה ראש םע ,ןמית ץראמ
ילו ,תינמיה ףכה ןמ תוירכוס שולש לטנ זא המלשו ".ירוס קבט קר
הווצמ וישכעש ,ישירח לוקב רמאו ,תילאמשה ףכה ןמ תיעיבר ףיסוה
ונניקש תורמל ,אבס לש םודאה םישוערפה ןקז תא קשנל הרותה ןמ
םיבוצע םידליש רמא .יתוא קיחצהל הצר ילוא ךכ .םיניכ דימת םש
הנש םישולש דועבש ארונ ןמיס הזו ,םיחמש םידלימ רתוי םדקומ םיתמ
לע הארונ הגאדב יל רפיס דועו .םיזנכשאה קר תאזה ץראב וראשיי
הלוכי םיקרבהו םימערה םע דחיבש ,אבס לש החופנה תיעועשה סרכ
,ןימאה ךכ ,זאו .ץראה ןמ םילגנאה םע טלמיהל םיבכוכל םג םורגל
19
|
רוטרא
דועו ,שוכ ץראמ םיחדינהו ,ססמער לש וצראמ םידובאה םתחת ואובי
לש הנזוא לע רפושב רשבאש ןושארה היהא ינאש יל חיטבהו ףיסוה
התליג זאש אלא .ןמית ץראמ רומחה הנעמל םג ףוס־ףוס עיגהש ,אמא
םיינישה תא ונל תיחשמש לע אבס תא הלליקו ,המיזמה תא אתבס
אטבל םלועמ העדי אל איה .םיזנכ'צה לש תוכלכולמ תוירכוסב תופיה
,םיניערגה תופילק תא ומכ היפמ םתוא הקרי קר .םיזנכשא הלימה תא
תורוניצה תבצב ,ונל רוקעי יאדוובש ,יזנכ'צ רומח ותוא תא םג הלליקו
,התמ רבכ רקצירפ תרבגש אלא .םיינישה לכ תא ,רקצירפ תרבג לש
וליפא האצמ אל ,םיטיהרה ןיב השורי אתבס הלצא השפיחש וליפאו
םיכירכתה םע המע החקל יאדוובש ,תרטפנה תא םג הלליקו ,רמסמ
םדוקו ,וסרכ לע בוש חפט זא אבסו .םידגבה ראש תא םג םיעלותהו
,בוש ונל ןתנ ,המחלמל םיטבשה תרשע לכ תא ורפושב וילא קיעזהש
לע שחלו ,וסיכמ שוקלמה ומכ הלעהש השדח תוירכוס תספוקמ םעפהו
,הספוק התואמ ולצא וצצמ לארשי ינב םגש ,ףסכנה דוסה תא וננזוא
ץצמ ונבר השמ וליפאו ,היפ תא םהילע התצפ אל הבוטה המדאהו
םע ,םירשעו האמ ןב ,םיזנכשאה ומכ ,תמש םדוק סנה ותואמ ולצא
הדועסל םירופיצ יתשל הקיפסה ישוקבש ,הנטק סרכו תואירב םייניש
אל רבכ ךכ םג יכ ,תבצה םע רקצירפ תרבג תא ורבקש בוטו .הנורחאה
קר הרתונו ,םדרנו קבט אבס חירה זאש אלא .םייניש אתבסל וראשנ
ורתונ ןיידעש םיקותמה םייחה תא תללקמ ,הזרו תרעוכמ ,רצחב אתבס
.םימטמוטמ םידכנ ינשו תעגושמ הלכ םע תולבל הל
ג
לספסה לע השירחמ הבשי אתבס .תיבה לא אבס רזח אל הליל ותוא
אל ,חריה הלעש העשב םג .םיבכוכב התפצו רובה תבאשמ דיל ןטקה
רחאל קר .הפקה לפס םע הבשו חבטמה לא הסנכנ .התקיתשמ האצי
.התעדמ הנושארל האצי ,הדימ קיר ותוא החינהש
לש םיפשנה טוטרמס תא אבא לש ודימ הפטח "?ךלה הפיא"
.אמא
ירס הינב־ןד
|
20
.רצחה רעש רבע לא הנפו וילגר לע םק אבא
.הלוקב וב הרצע "?ךלוה התא םג הפיא וישכע"
".ותוא שפחל"
".ךשוח וישכע לבא"
".םירורפג יל שי"
".םידליה לע היהי המו"
.ותמכוחב התוא עיתפה ",םימותי טעמכ רבכ םה םג"
.םיממוד וינפ ויה רבכ ,תיבה לא בששכ הכורא העש ץקמ
"?ותוא תאצמ"
".אל"
"?תכלה הפיא זא"
".וירחא שפחל"
.םיקתוש וינפ ורתונ ,הפקה תא אבאל האיצוהשכ םג
.הלאש "?וישכע השענ המ זא"
".הכחנ"
".םירזממ םתוא ותוא ותימי םייתניבו"
"?ימ"
.הקעצ ",םילגנאה"
.ןשונה הרעצ תא הל ריכזה "?םיקרוטהו"
".דחא רלדנס םהמ ראשנ ישוקב"
.הפקה ןמ םגלו אבא התפתנ זא קר
.רמא ",םיעט"
הבלב ילוא .םדוקמכ לספסה לע הבשיו השארב הדינה אתבס
הנוגע וזיא ילוא וא ,הזילע הנמלא ףוס־ףוס רבכ איה םגש הנימאה
הדי החינהש העש ,הינפ לע הריהב קוחצ תב התלע עתפל יכ ,הריעצ
.אבא לש ושאר לע
"?הגוע וזיא םג ילוא הצור התא"
ודימ הפקה לפס תא חינה .םתייתהל הצר אל ןיידע ,ןאימ אבא
,ןטק .חומצל בוש ץמאתמ אבאש ונעדי זא .ושאר תא היבגהל הסינו
המלש ךכ .אבס לש הקירה תיבה לענ ךותב ריעז םייח לעב ןימ ,ןטק
ךותב החופנ ןטב םע הכוב דימת אבאש רמא םג .עדוי אוה לוכה .רמא
21
|
רוטרא
לש ףורגאב ושאר לע הנומו וילע תדמוע אמאו ,אמא לש הלמשה
אמא ךכש רמא המלש .לארשי ינב יטבש לכ תומש תא ,תועבצא שמח
אבא היהשכ ,הלילבו .תחא לגר לע הרותה לכ תא אבא תא תדמלמ
ילואו םיידיב תועבצא ףלא הל ויהש וניאר ,הכימשב אמא תא הסכמ
רבוע אבא היה ,ןורחאה טקשה דרוי היהשכו ,םיילגרב אוביר םישיש
תיבה ילענ ךות לא ןלוכ תא ףסואו הפצרה ינפ לע אטאטמה םע טאל
תליגמ תא םג הפ־לעב עדוי חטב אוה וישכע" .אמא לש תועורקה
.המלש יל הליג ",רתסא
אל בוש תאזה םעפב .תיבה לא עורק שוברתב אבס בש תוצחל ךומס
תוסואמ םיינישב ,אתבסל הליג .קלמע רבגש שיא בלב קפס לכ היה
תא רשאמ רתוי םעלבו ןמה ינב תא הארנכ בהוא םיהולאש ,קבטמ
בוש אתבסו .םלצא דביא תילאמשה לענה תא םג יכ ,םהרבא ינב
,חבטמל הרעסב הרהימ .היניעב םידיפל ריעביש ימ הכירצ הניא
שוברתה שאר תא הריהזה ,הדיב םיגדה שיטפ תא הפינמ ,הבששכו
םידשוחש יפכ םטמוטמ ךכ לכ וניא ילגנאה ךלמהש ,הלומלש טורמה
,ותוכלמ דוה לש ויצח ותוא וגישי ףוסבל יכו ,םידוהיה םירוחבה וב
.החופנה וסרכ תא הוולי אל ,יקרוטה החפה אל םג ,הנוכשב זא שיאו
ילוא קרו ,לודג רפושב עקתי אל ,ףסוי־ןב וא דוד־ןב ,ינמיתה חישמהו
ודובכ לע וסוחי ,ןוילעה ביצנה לש הפיה ותשא לש הירוג תשמח
אתבס הדרחנ עתפלש אלא .ורבק לע ןיתשהל הזילע הלהקמב ואוביו
",תומת לא" .ישירח לוקב החפייתהו הרצה הפסה לע החנצ ,התאובנמ
".תומת לא" ,השקיב
תיבה לא םויה תרחמל בש אבס .םישרופמ תותואה ושענ הרהמב
.ומשל הלאש אל אתבס .ידוהי רוחב ולת םילגנאהש אתבסל הליגו
.םיטוטרמסה לכ תא השאר לע הכילשהו אמאב הספת
".יל הרסח תא קר ,תלוונמ ,וישכע"
לש אבאהש ,הנוכשב העומשה הרבע רבכו ,םיבר םימי ואצי אל
וינונחת לכ אבסל וליעוה אל .ותיבב חדקא קיזחמ ןמשה ףויבב השנמ
העמש ךאשמ ,אתבס .הייריעה לש םימה תקלחמב דבוכמ דיקפ שיאהש
.השאר לע לוזיל הכפש םג םעפהו אמאב בוש הספת ,הרושבה תא
ירס הינב־ןד
|
22
".יתומת רבכ יתמ"
.התמח תא הכפש אבאב םג
םיעגושמה ינש םישועש המ הז" ,ערה הלזמ לע הננוק ",יתעדי"
".הלילב הלאה
.להבנ "?ימ"
.דחא קשב םירומח ינש .ךלש םטמוטמה אבאה םע אוהה ןמשה"
טמוקמ ןבל ריינ האיצוה ",סיכב לומתא ולצא יתאצמ המ לכתסת ,הנה
.התלמשב רתסנ חתפמ
"?הז המ"
.םלועה לכ תא גורהל םיצור .הלילב תוריקה תא םיכלכלמ הז םע"
.תחתה תא ילגנאה ךלמה םהל קשני אלש דע ,םלועה לכ תא ,הככ
לכתסת ךלת ,אוהה ןמשה ירכובה םגו ?השיא ול ןיא המל ?קשני המל
".םיילענהמ ול תואצוי אל רבכ םיילגרה וליפא ,וילע
.תיבה תא םהינש לע טטומל אתבסל אבא חינה אל תאזה םעפב
.רורפגב ותוא ריעבהל רהימו הדימ ריינה תא ףטח
".רמגנ" ,הפשאה חפ ךות לא רפאה תא ףרט ",האור תא"
הדרחב םהיתבמ םימיכשמ םישנא .התיהשכ המיאה הרתונ ןיידעו
םיחווצ .חונמ םיעדוי םניא םה ףא םילוגנרתה .תסנכה תיבב םיעלבנו
,תונורגה תא קנוח ,ךימס םס ןימכ ,םומע שחר .תוגגה לכ ישאר לעמ
םג ושענש היה המוד רבכ ,םיסבכה תא חיתרהל רקובב אתבס המקשכו
ינפל ומכו ,םימשב םיננע ופסאנ ךכ רחא .שא לש דיפלל אבא לש וינפ
םינשי םידוהי םירוחבש ורפיסו ,םירדנ רודנל םישנאה ולחה ,ןיסמח
.חישמה לש ואובל ארונ ןמיס היה רבכ הזו ,תוכימש אלל תודשב
םא .לבסה יול לש ורומחב דובכ תגהונ אתבס הלחה העש התואמ
אלא .ירכוב רומח תוחפל הז היהיש ,רומח לע אובל חישמ ותוא ךירצ
.הלואגה דעב בכעמ ןיידע לבסה יולש
.ותמהב לע זגור ",לוונמ ותוא ןיתשיש םדוק"
םג העיגהש וליפאו .לבסה יול לש ורומח קר .הלשב אתבס ךא
וליפא ףורטל ,םישחנה ומכ ,םילגוסמה םישותי שיש ,העומשה הילא
תברוא תולילב .לבס ותוא לש ותמהבב םתוא הריממ הניא ,םיליפ
23
|
רוטרא
םיינשה ןיבמ רומח הזיא תוארל הניתממ ,רובה תבאשמ ירוחאמ אבסל
יקדס ןיבמ םירה לצכ קמוח .העיתפהל רחאמ וניא אבסו .ןושאר עיגי
.היתופכ ןיב שואב ירפכ לפונו םיתבה
ותוא תררוגו ותמילגב תספות "?הלילה תכלה םעפ דוע הפיא ,הא"
.המינפ תיבה ךות לא המע
.ושאר תא חותפל ץעה בקבקב םג הסנמ םימעפ
"?התא קר דימת המל"
.םנוסא תא הל ריכזהו בש "?םירוחב םתואו"
.ותוא הריהזה "?םירוחב הלילה תילת םעפ דוע"
".םינותיעב בותכש המ הז"
.שארב םיזנכ'צה ךל וסינכהש המ הז קר ,םינותיע ,םינותיע"
םעפ ךל ואיצוה המל ?הא .םילגנא םתוא ךל ושע המ ,םילגנאה לבא
הפ םיאב ישוקב .םהילע לכתסת אובת ?לענ הזיא ךל ובנג ?ןיע הזיא
".םימ הזיא תותשל ליבשב םינכסמ
.הילע םייא ",הפק םג םהל האיצומ ,הרומח ,חטב תאו"
.םישנאל איצוה םלש לגע ?בוט רתוי ךלש וניבא םהרבא המל"
םע םלצא אבשכ ךלש דליל םישוע דובכ הזיא הארת אובת ,ללכבו
.ףזו'ג ןודא ,בשת השקבב .ףזו'ג ןודא בוט רקוב ,םוי לכ .אטאטמה
ןודא תוארתהל ,שורוושחא ומכ ,ברעבו .ףזו'ג ןודא ,טיווקסיב השקבב
".ףזו'ג
"!ופט"
.השארב ומע תנהנהמ ",תואירבל"
םירעתסמ םישותי ףלאכ .חונמ אבסל ץיקה תוליל םינתונ ןיא ןיידעו
.חונמ ןתונ וניא אתבסל םג .הילעמ ותוא םיכפוהו ותטימ לע
םגש םירמוא" ,התטיממ התוא ףא רענמ ",השיא ,תעמוש תא"
".םירוחב הזיא םילגנאה ולת םויה
"?עדוי התא הפיאמ"
.התורובל זב ",םירמואש המ הז"
"?םיזנכ'צ ,םירוחב םתואו"
".םלוכ טעמכ"
ירס הינב־ןד
|
24
"?בוצע התא המל זא"
ףחי דרוי בוש .הער לע רשבמ ריוואב המ־רבד .תדדונ ותנש ןיידעו
.ותנשמ אבא תא םג תאזה םעפב ריעמו הטימה לעמ
"?ןשי התא המל"
.וינפב אבא קדטצמ ,"הליל רבכ"
הכימשה תא ךילשמ "?םהילע ךל לבח אל ,םירוחב םתואו"
.וילעמ
הפקה .חבטמל אבס לש ויתובקעב אבו ותטיממ אבא שלוג טאל
בושו םגול .םולכ רמוא וניא ,ןכ יפ לע ףאו ,ונושל תא ףרוש חתורה
תומש תא תונמל אבס ליחתי טעמ דועש עדוי .ונורגב שאה תא קנוח
.ותמוק תא זובב דודמיו בושי דימת ומכו ,ושאר לע םירוחבה לכ
"?ןטק הזכ תדלונ ךיא"
.וליכשהל רחאמ וניא אבאו
".םתוא ארב הבקנו רכז"
.תודבכב םימשונ .זומת לש הלא תולילב םיטקש םניא םיצעה םג
.הישרושמ המדאה תא עורקל םייאמו םהיעזג ןיב םש זחאנ והשימ
ןולחה רבע לא ומע יתוא ררוג .אוה ףא ןשי וניא ,םיצעה ומכ ,המלש
.סירתה יכרחל דעבמ ימע ץיצמו
".אב םעפ דוע אוה ,המש ,לכתסת"
"?ימ"
".ןמשה ףויבב השנמ לש ןמשה אבאה"
"?המל"
.ולוקב יתוא הסהמ ",םילזרב םתוא תא איבהל חטב"
תוגרדמב ןושאר ספטמ אבס .המלש לש ויניעמ רתסנ וניא רבד
לש ןמשה אבאה םשנתמ ויתובקעבו ,גגה תיילע לא תוכילומה ץעה
ול וצעיו ,ולקשממ וליצהל םעפ וסינ םיאפורה .ןמשה ףויבב השנמ
ורוכב דלונש העשמ ךא ,החוראה לש הפוסמ קר לוכאל ליחתהל
תונחלוש םמצעל שפחל םיאפורה תא וילעמ חלש ,ותומכ ןמש ,השנמ
וילע רכינ אל ומכ ,ובג לע לודגה זגראה תא אשונ ,וישכע .םירחא
תובקעב עלבנו תוגרדמה תא םילמג לצכ אמג .ללכ יררהה ולקשמ
25
|
רוטרא
הטלעה הבש וירחאו רורפג םש תצינ עגרל .גגה תיילע ךות לא אבס
.התיהשכ
.ידיב ךושמל רהימו המלש להבנ "?תיאר"
"?המ"
".אתבס לש תחפטמה"
"?הפיא"
".ןמש ותוא לש שארה לע"
".התוא םג וגרהי חטב וישכע"
"?המל"
"...ש ...ש ...ש"
קר .םייחב הרתונ אתבס .םולכ המיאה ןמ עדונ אלש המוד רקובב
םיירהצל ךומסש אלא ,גגה תיילע תלד לע הדרש הלש שארה תחפטמ
רתסנ אל בוש רבדה ,ןכ יפ לע ףאו .הפשאה תיבחב היערק ואצמנ רבכ
.היפמ הרשנ ןש דוע .וניניעמ םג
תיבחל המע התוא תררוג .התמח לכ תא אתבס התע תכפוש אמאב
.הכותב התוא עיבטהל תמייאמו הצחרה
תבחותו הבש "?הלאה םיניכה לכ םג וישכע ךל ואב הפיאמ"
םיינזואה םג םואתפ ךל וחמצ הפיאמו .הזה רפעה םגו" ,םימב השאר
"?הלאה
םיאלממ רפעה ליבש לעש םילגנאה םילייחה תולוק .תזלוע אמאו
.החמש הבל תא
.רבע לכל םימה תא הזיתמ ",ילש םיחלמה"
.םיחלמה לוחמ לא התוא םיאשונ לוכה ,היניע ,הילגר ,הידי
םירצונ .ירנה .סלר'צ .דר'ציר .םהיעממ איבת רעיש יריהב תוקונית
ותבכרמב .םהיתונומראל רהדת ףשנ תולמשב .םיהולאל םירשכ
.לבסה יול לש תראופמה
.תולוחמב תאצויו הבש אמא ,העיבטהלו בושל אתבס הסנמ אוושל
.הגיגחל ןימזת הלוכ הילגנא תא
תבחותו אתבס הבש ",הערפ תא םג הפ יאיבת אל המל ,חטב"
.םלוכ םיזנכ'צה לכ תא .םעלב תא םג .ןמה תא םג" ,תיבחב השאר
ירס הינב־ןד
|
26
,תלוונמ ,וישכע .הלאה םירומחה לכ םיניתשמ הפיאמ םעפ הארנש
".שארה תא רבכ יסינכת ,קיפסמ
.התמח תא אתבס האיצומ אבאב םג
ךל יתרמא ,תיבה לא התוא תאבהש ןושארה םויהמ רבכ ינא"
לוחכ .םידוהי לש םייניע אל הז .יניעב ןח תואצומ אל הלש םייניעהש
".םיזנכ'צה ומכ
.הילע ןנוגל רהממ אבאו
".ףוצרפ הזיא ילכתסת לבא"
".ופט"
השווא ןימכ הליחתב .םיניסמחה ועיגה .ץראה ןמ דאה הלע הרהמב
.הנוכשה יתב לכ תא םפעז ףטש הרהמב ךא ,דולח ריווא לש הרוכע
ולדח .תוקוניתה םג ךכ .םושנל וצמאתה םישנא .וקנאנ םימה תורוב
המכ ולת בוש םילגנאהש םירעשב עדונשכ ,םימי םתוא זאו .קוניל
'הל ימ .תודשל םהידלי תא וקיעזהו םתעדמ םינקזה םג ואצי ,םירוחב
'ה תואבצב םמע תאצל ןאממ ןיידע לבסה יול לש ורומחש אלא .ילא
.שרוד לכל ויללג רזפמו תחנב ובנז רענמ .המחלמל
םינקזה ולחהש זאמ .אבס לש וינפמ אבא רתתסמ םימי םתוא לכ
אבצ םידוהיה םיכירצ רבכש המיאב םישחלתמ תסנכה תיבב
לש עבוכ אבס הלתי אמש אבא ששוח ,הכרעמל םהלשמ םיאנומשח
םיעורק םילדנסב םירוחבה םע ןושיל וילע הווציו ושאר לע ארסיס
ןיתמהו אתבס לש התלמשל תחתמ רתתסהל רזח בוש .תודשב
.תואבל
ושאר לע יקאח עבוכ חינהל אבסל אתבס החינה אל תאזה םעפב םג
.רובה תבאשמ ירוחאמ ול הניתמה םיגד תפירעל ןיכסב .אבא לש
,וילע הרעתסה ",םוקמ םושל הזה דליה תא חקית אל התא"
םע םדוק רומגת ,םירוביג התא שפחמ םא .םוקמ םושל ,עמוש התא"
.הזה דליה תא יל רומגתש ינפל םייניעה תא ךל איצוא ינא .םיזנכ'צה
,וילע לכתסת ,אוה םגו .דחא ישוקב .ךממ יתיאר םידלי המכ המל
"?ךלש םיקלמעה ותוא ולתי דצ הזיאמ .רורפג ישוקב
27
|
רוטרא
םג הריתסמ הניא ,ןכ יפ לע ףאו ,אבא לש ותמוקל יולגב הזב הניא
.התפרח לע וינפמ
"?חומצל ליחתת רבכ יתמ"
.הלילה דרוי בושו
ומצע שח אבאו ,םידוהי ינש דוע םילגנאה ולת ןכא םיטעמ םימי ירחא
.השפנל אתבסל םג חינה אלו ,ןזגרו טקש השענ .םתומב םשא םעפה
החד םג ךכ .הדימ עבת םייסנכמה תא םג .הב רעג "?םילדנסה הפיא"
תא תוצרל דציכ עדי אל .רמא ",בער אל ינא" .הדימ קרמה תחלצ תא
,קתוש ,קתוש ,דימת ךכ .אתבס לש הדימ קליס םחלה תא םג .אבס
ליחתי יאדווב וישכעש רמא המלשו .אבס לש םימייאמה וינפ לומ
לש ףשנה יטוטרמס תא אמא לע ךילשת בוש אתבסו ,תוכבל אבא
ףייע ,אבסו ,הליפת לש רודיסל ךופהי זא אבאו ,םילגנאה םיחלמה
לע הכביו םירופיכה םוי תליפתבכ וב קיזחי ,םידוהיה תומחלמ לכמ
יתקביחש וליפאו ,תוכבל המלש םג ליחתה םואתפו .םינטקה םיפדה
ורתונש דע ,דלונ אל ןיידעש קונית ןימ ,ןטק־ןטק השענ ,חוכב ותוא
הטימל תחתמ םיקותמ םישפשפ ומכ ולחזש ,תועבצאה קר ונממ
אל רבכ וליפא איה" .אמאמ בנגש תוקירה תיבה ילענ ךותב ורתתסהו
.תוכבל בש ",יל הציברמ
אבסו ,ילגנא ןיצק וגרה םידוהיה .אבס לש וינפ ובטוה תרחמל ןכאו
םיללפתמה לכל הכותמ הליגו םירישה ריש תליגמ תא ומע חקל זא
ןקתל ןמזה עיגהש ןמיס הזו ,םישנ ףלא ויה ךלמה המלשלש ,םימהדנה
,תולוחמב בוש האציו הרושבה לע איה ףא הזלע אמאו ,םיפערה תא
םגו ,םיטבשה תרשע לכ תומש תא םדוקמכ אבא לש ושאר לע התנמו
.וינפ לע הקרי בושש ןמיס היה הז
ךליש רמא .תומל הצר בושו הכימשל תחתמ המלש יב קיזחה הלילב
םע שרגיו ,םידוהיה םירוחבה ליבשב תועדומ אוה םג קיבדהל רחמ
ורזחי ילוא ,םילוונמה ומלעיישכ ,זאו .ץראה ןמ םילגנאה לכ תא אבס
תוירטא ונל לשבל בושת זא אמאו ,ץראל םיקרוטה ףוס־ףוס םתחת
םע תאצל ךרטצי אל בושו ,חומצל אוה םג ליחתי אבאו ,הניבגב
ירס הינב־ןד
|
28
תאוצ תא םיחפה ךותמ םש ףוסאלו ,םילגנאה בוחר לא אטאטמה
.םילרעה תושנ לש םדה יטוטרמס תאו םיריזחה
.יל הליג ",תועדומ קיבדמ יעדר הרדנ לש ןבה םג"
הובג םימי םתוא היה רבכש וליפאו ,תומודא ויניע ושענ בוש
ןטק רודכ ,םעפ ומכ ,בוש תויהל הצרו לותחכ וילגר תא לפיק ,אבאמ
.אמא לש ןטבב
".םימ ךל איבא" ,הטימה לעמ יתדרי ",הכבת לא"
.ןנחתה ",אל ,אל"
.ומחנל יתיסינ ",זוזג ילוא זא"
טוחב אילטמו ףרפרשה לע ףחי בשוי אבא תא יתאצמ חבטמב
.אמא לש םיפשנה טוטרמס תא טחמו
.הגאדב יב ץיצה "?תמק המל"
תותתוש ויתועבצא ויה בוש ,חנאנ אל יכ םאו ,םיבוצע ויה וינפ
.םד
.וילע יתלמח ",אסיכ תיבל הצור ינא"
"?חבטמב המל זא"
".ךלוה רבכ ינא"
.םוגעה ולוקב יתוא הוויל ",בוטב ןילת"
.יתבשה ",םימחרב ץיקת"
.ןשי המלש היה רבכ ,הטימל יתבששכ
וירחא המלש יתוא ךשמ ,יתררועתהשכ ,תרחמל יכ .טעמכ לבא
אלש ,יל שחל .הנמשה ף ֹ וד ְ נ ַ ק ָ ל ֹ ומ תרמ לש הקירה הלמשה תא בונגל
לש ףדועה תא איה הריתסמ הלש םילודגה םיסיכבש ,אתבס ונל ןיזאת
םיכוראה םילוורשה םעש יל חיטבה םג .רקובב הלעבמ תבנוגש ברעה
אלא .אבא לש עוצפה םיבקבקה שארל תושובחת רופתל רשפא הלש
תא ריהזהל רהימו ונתיאמ םדקומ רקוב ותוא הארנכ םק םיהולאש
ךופהל םימייאמה םינטקה םיכאלמה ינש ינפמ הנמשה ף ֹ וד ְ נ ַ ק ָ ל ֹ ומ תרמ
ותוא ונאצמ הסיבכה לבחל ונעגהשכ יכ ,הרומעל םודס תא הלצא םג
םידורצ םיצויצב וצמאתהו וילע וחנ רב ינוי יתש קרו ,תווקתמ קיר
.םיבשעה תפצר לע םיללג ליטהל
,ותדיגב לע םיהולאל חולסל המלש היה לוכי אל התיבה ךרדה לכ
29
|
רוטרא
הסינו הלודג ןבא םירה ,םיזנכשאה לש ץחרמה תיבל בורק ונעגהשכו
תחת ,עגפו וסעכב םעפה קייד אלש אלא ,ויניעמ תחא תא הב רוקעל
לש הראב" ,הסינכה טלש לש תקבואמה תיכוכזה תשמשב ,תאז
."םירמ
ררועתהש םדוק דוע ,הליל ותואו ,שאונ אל םימי השולש ירחא םג
,הנמשה ףודנקלומ תרמ לש הרצחל אבחיהב אצי ,ותנשמ םיהולא
וינפ ויה ,תוקיר םיידיב איהה םעפב םג רזחש ףאו ,הליל ותואש אלא
.םירשואמ
.יל הליג ",ןמש הלעב םג"
ד
ףירצ רבע לא הנושאר הצרפ אתבס .האיקמ אמא הלחה דחא םוי זאו
ץעה תלד לע המלה ,אבא תא היתובקעב תררוג איהשכו ,אסיכה תיב
.הנשיה
.החמשב הקעצ "!הכילוז !הכילוז"
םישמ ילבמ ךשמ .ותעד וילע השבתשנש ימכ המע םש דמע אבא
.ורטנס לע םתוא הלת טעמכו הלעמ ויסנכמ תא
.הלהבב למלימ ",ךיא .ךיא"
ומכ איקב תמהוזמ םלומל הדמעו תלדה תא תלשוכ החתפ אמא
.השאר לע הקודס הסייד תרעק וחינה
.חוכב התוא הקביחו אתבס הילע הרעתסה "!הבוט העשב"
הקעצו אמא לש סואמה איקה תא הצצמ . ּ העיתרה אל ערה חירה
.לוקב אבא רבע לא
"!קונית ונל היהי"
ומכו ,םימורמב ויניע הלת .ומצע תא חינהל ןכיה עדי אל אבא
ושארש ןשבה ךלמ גוע ןימ .םימשל טעמכ קשנ םיפערב וילגר וזחאנ
.םיננעב
.אמא תא דעור קביח ,"קונית ,קונית"
יתצר .רפעה ליבש לא ףחי ץרפו וילענ תא וילעמ ךילשה עתפל
ירס הינב־ןד
|
30
תטמסב עלבנ רבכ אבאש אלא ,תונטקה וילענ תא ורבעל ףינמ ,וירחא
יחיש תא םיבגחה ומכ ומסריכ ןיידעש ,םירפרפה קרו ,םיחפנה
.הוולשב םש ופפועתה ,םימשבה
.לוקב יתקעצ "!אבא !אבא"
.לוקב ירבעל וקחצ הללארסנ לש םימטמוטמה םידליה ינש
רבעמ יל וגעל ",תכלכולמה הלייב לצא ןיתשהל ךלה חטב אוה"
.ןולחל
".קונית ונל היהי" ,םרבעל יתקעצ ",םימטמוטמ"
".הנמש ונלש אמא םג" ,ילע גלגלל ובש ",המ זא"
םטמוטמה תא וירחאו ןימינב תא םדוק .םהינש תא תימהל יתיצר טעמכ
ול ולפיי םאש ,ורמא םעפ .אבא לע םג .ונילע םיגעול דימת .ינשה
.ופרשייש .םיינרופיצ םוקמב תואטל ול וחמצי םילדנסהמ תועבצאה
הז .םהלש רעוכמה דודה םתוא דמיל ולאה תויוטשה תא םג חטב
םימה דיל רגו ,םיסנפל תחתמ תחרק לש עבוכ םע םימיה לכ ךלוהש
דודה תא לליק אל םלועמ אבא .ביבא לת םהל םיארוקש םיכלכולמה
חריקה דודה היהשכ ,דימתו .הבינע םע םיקאריע בהא דימת .םהלש
,הנוכשל ,ביבא לת םהל םיארוקש םיכלכולמה םימהמ ,עיגמ םהלש
עגנ זא ושארש תורמלו ,הדיק הנושאר וינפב דוקל רהממ אבא היה
"?ןועמש ןודא ,ךמולש המ" ,סמונמ לוקב לאש םג .המדאב טעמכ
,הפב םייניש עברא ול ורסחש ילבמ םגש ,םהלש חריקה דודהש אלא
עבוכ תא וינפב ריסה אל וליפאו ,םולכ אבאל בישה אל ,רעוכמ היה
ןטק וטוא הללארסנ לש םימטמוטמה םידליל ןתנ אלא ,םיחריקה
ומכ ,םיקאריעהש ,בילעמ ןמיס היה הזו ,חפ לש םילגלג לע עסונש
.םיינע ותומי אל םלועל ,םיזנכשאה
התיה ,אבא ירחא םיילענה םע יתפדר הכותלש ,םיחפנה תטמס זא
ךותמ ומלענ ,הרושבה תא םה ףא ועמש ומכ ,םילותחה וליפא .הקיר
לש םיחיטבאה תופילק לעמ םש ורתונ םיבובז טעמ קר .הפשאה יחפ
הנטקה ףולואש תרמ הארמל םה ףא וסנ עתפלשכ ,ףודנקלומ ןודא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->