‫מ ד ר ש ר ב ה‬

‫בראשית‬
‫עם פי־ היען נרטן הרב בעל מתנות כהונה‬
‫יע ע ק עברי טייטען‬
‫ם‬

‫ה‬

‫ת‬

‫ה‬

‫המפרש ומבאר דברי המדרש בלשון ק ל‬
‫ובקיצור נמרץ למען יבינו הצמאים ומשתוקקים‬
‫לדברי חדל פירושם הנפלא בקדש קדשים על‬
‫חמשה חומשי תורה וחמש מ ג ל ו ת ‪.‬‬
‫הועתק ע״י מוהרי״מ יעןנ״ץ מעתיק‬
‫המשניות ע״ט והעין יעקב ע״ט‬

‫ברוקלין‪ ,‬ניו יארק‬

"‫דפוס אדעסמ ״מוויח‬
MORIAH O F F S E T COMPANY
100 JOHN STREET
BROOKLYN, N. Y.
11201

‫סךף‬

‫ברא׳׳טית פרשה א‬

‫בראשית‬

‫בראשית‬
‫ףךי‬

‫הושעיא רבה פתח )משלי ח( ואהיה אצלו אסון ואהיה שעשועים יום יום ת ר ‪.‬‬
‫י (‬
‫אמו])א( פדנונ‪ .‬אמון מכוסה‪ .‬אמון מוצנע ‪ .‬ואית דאמרי אמון)ב( רבתא ‪.‬‬
‫אמוןפדנונ‪ .‬ה־ך מה דאת אמר )במדבר יא( כאשר ישא האומן את היונק‪ .‬אמון מכיסה‪.‬‬
‫המריא )איכה־()ג( האמונים עלי תולע וגי׳‪ .‬אפון מוצנע‪ .‬הםד׳א )אסתרב( ויהי‬
‫)ד( אופן את הדסה‪ .‬אפון רבתא‪ .‬כמו דתיפא)נחום ג( התיטווי מגא אפון‪ .‬ומתרנםי׳ האת‬
‫א‬

‫)‪ (S‬פדגוג‬

‫מתנות כהונה‬
‫אימן כמנד! היניקיי! ‪ (j) :‬רנתא ‪ .‬גדיל‬
‫זמשינ לבי! שררס‪ ) :‬ג ( האמזניס ‪ .‬פי׳‬

‫סמלונשיס ‪01‬מכישיס נ מ ד משי‪ ) :‬ד ( אזמן ‪ eft‬סיש‪* .5‬‬
‫מרדכי סיס מיגיע איהס מפני שליוו׳ אמשזריש כדאי' נ מ ס מ‬

‫^לטדר^נ‪1‬ך~ פסוקים' פון די תורה‬
‫)א( ך‪3‬י הושענא רןה‬
‫וואםידער ציילען ;אט האטי ב‪#‬א?ין ךיוועלט )איווי וויי״עם שטייט‪.‬בראשית ןרא‬
‫אלהים^ת האימים‪.‬ואת'האדץ>‪ .‬האט‪.‬ער שמעד •יךלשת דעם^םוק ;ואם ^למה וזמלןז ?אט‬
‫גיוא;ט אץ דעם ;אטען פון ךי תורה‪ .‬אז די'תורה'הט גיואנטיו^העז אצלו ז^שון" ו&וך״ה שעשועים‬
‫יום יום• *י"]ז?ץ עווען ‪3‬יי;אט>!םון אונ‪_.‬ערהאט ןיןזטיטטייר'גייפרייט אלן! טאג‪.‬אדערטען‬
‫מיי^ט יום יום צוויי טעמדאם איז צוויי טווע';ד;אהר‪ .‬ווארום ‪3‬יי ;אט איז טוזעך יאקר אטאג‪.‬‬
‫אונ די תורה איו גישאפין}יווארין ציוויי טווענד ;אהר פךיער ווי ךי וועלט איו בשאיפין ניןזארי־^וואם‬
‫»»יו רער טייטש ו^םון‪^ .‬טון ;ךץט קקיפדנונ איניםביוקו; אונ מוצנע‪ .‬ווארוםךיא תורה ^יז‬
‫«יין‪.‬ניטיילט' אין דריי טייל‪ .‬מצות תקיםמי&פטים‪ '.‬משבטים וועדי; נירו?ין ^לגונ‪ .‬ווארום ךי‬
‫משפטים לעךנען ידעם מענטש ווי אווי ן ך ז;אל לעבין איויף דער וועלט אונ ויי פירען >ןים אץ‬
‫נוטען יוענ‪((.‬וו'י ווי דער ווים >ןךעוועט‪.‬א‪.‬קינד מיינעם ז^דער אפיעמדען^עירונט*(ים אונ §יךט אים אץ‬
‫גוטען וועג‪§ .‬דגונ איו טייטש אדערציוןער‪ ".‬מצות וועריין ;ירופין מכוםה‪£ .‬ךעקט‪ .‬ווייל ‪9‬יל‬
‫סצות‪.‬זע‪5‬ען דיי טןמיםוליןןרע‪3‬ךעקט‪.‬טען‪.‬ווייס‪5‬יטוואםדיערטעם'איז‪.‬נאר אזמקימאטעךפ‬
‫•י־‪...‬קען‪3‬ע; וויםען‪ .‬אווי וויי ?!ען‪.‬קען אויף ךעקיןוואס צו נידעקט איז‪ .‬חקים ווערין גירויפין‬
‫מ צ נ ע ‪.? .‬עהאלנ?ין‪ .‬אווי ווי עבעסאלטענע זאיז‪..‬קען מען ניט' געפינען‪ .‬םייךין ךערוואסוןאט‬
‫^עיהאלטין ואנט ווא ךאס לעטי‪ .‬אזוי נןע! מען ניט אליין וויםקךי‪.‬טע‪!:‬ים פו; די חקים ‪g‬״‪jn‬‬
‫;אט זאנט >{ים <_אז‪1‬י וד‪.‬עם שיטייט >!ין יפסוק סוד ה׳ ל‪:‬ראיו> •י‪#‬נדערע זאגין אמו; י םיי;ט מען‬
‫נרוים‪ .‬ידי הורה >*יז נמים אזויוויעם ‪#‬טייט אין פסוקארוכה מארץ מדה וךח^ה ס נ ״ ם ‪ .‬די‬
‫ן א ם פון דיתורהאיזילייןוגערווי דייעלד' אונ זיא איו ברייטער ווי דער י‪'.0‬אךער ם‪.‬ע; םייןט‬
‫ךי תורה איו נרעסער אוני ^ערער פון אלע ואכין';ואסיים איז דא אין היםעל‪.‬פון וואנען ‪3‬יי‪5‬ין‬
‫}‪1‬יר«ז א‪.‬טון איז דער טייטיש פדנוג ‪,‬אדיעךץיהער״‪# .‬זוי וו‪/‬עם שטייט אין פסוק כ א ‪ #‬ר ^ א‬
‫ןאישן ז‪$‬ת מיונק &זד ווי רעד דערץיוזער 'טראןט ראם קינד•‪ .‬פוןידאנען ווייםין מירי אז אמון‬
‫איז דער טייטש מכוסה‪' .‬״‪.3‬לע'קט'״‪«« .‬וי ווי‪.‬עם שטייט איין פסוק האמונים עליהולע‪.‬די וואם‬
‫זעןען ניווען"בדעקט טיט דידענציינ‪ .‬פון וואנען ווייםי; מיד או ‪$‬פ'ון איו רעד טייטש טו צנע‬
‫״בעהאלטיך איווי יודיעם שטייט'אין קםוק דהי אומן‪.‬את הדםה ״םךךכי האט בע'האל‪1‬ןין' ךי‬
‫סךקה ךאס איי *!סתר׳‪ .‬פון וואנען ווייםין מייד אז אמון‪.‬איו דער טייי^יש רבתא ״;רוים״‪ .‬אזוי‬
‫ןוי ז‪1‬ם ^וטייט איי; פסוק התיטהיי^נא^פון‪ .‬זאנט דערסךנוםיבטטודיק בעםער פויןךי גר‪1‬י?וע‬
‫שמאט‬
‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫םףף‬

‫פרעה א‬

‫ברא׳עית‬

‫בראשית‬

‫טבא )ה( מאלכםנדריא רבתא דיתבא בין נתרתא‪) :‬ב( ד־א אסון‪ .‬אימן‪ .‬התורה אוסרת‬
‫אני הייתי כלי אומנתו של הקב״ה‪ .‬בנוהג שבעולם מלך ביו בונה פלטין איני בונה אותה‬
‫סרעתעצמו אלא מדעת אומן‪ .‬והאומן אינובוגה אותה מדעת עצמו‪ .‬אלא )ו דיפתראות‬
‫ופינקםאות יש לו‪ .‬לדעת היאןז הוא עושה תדרים ‪ .‬היאך הוא עושה )ז( פשפשין‪ .‬כך‬
‫היה הקביה מביט בתורה ובורא את העולם‪) .‬ח( והתודה אמרה בראשית ברא אלהים ‪.‬‬
‫ואי; ראשית אלא תורה‪ .‬המדיא )משליח( ה׳ קנני ראשית דרכו‪):‬ג( רבי יהושע דסכנין‬
‫בשם ר׳ לוי פתח )תהליס קיא( כת מעשיו הגיד לעמו ונו׳‪ .‬מה טעם גלה הקביה לישראל‬
‫סד‪ .‬שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני מפני אויה שלא יהו מונין את ישראל‬
‫וא מרין להם הלא אומה של בוזוים אתם וישראל משיבי] אותן ואומדין להם ואתם הלא‬
‫כ י י י ה‬

‫מתנות כהונה‬

‫קלף ולא ק«יט וג!‪5‬ריר<ס עליי לימת שונות של נינים ו‬
‫)!( פשפ‪:‬יס‪ .‬מזדיס קטניכז )י!( וכתורה אמרה ניאשים‪.‬‬

‫ואילם • )‪ (0‬מאלנסמדיא רנתא ‪ .‬גלולה ויושינה דמיני נס‬
‫מלכי כמי שפירש"׳ שס ‪) 1‬ו( דפתיאות ט ‪ .‬פ״ יריעה ‪8‬ל‬

‫^איי‪7‬גיווע‪.‬‬
‫‪#‬טאט אל?ס ך מ א ייאס דא ויצט‬
‫ןרויס אי; מ ‪ $‬י ; נ אונאין די ?רייט' אוני זיא איזגיוןען נמים ב!י'ט נרויםי׳נילייט • ועסושיי*‬
‫נא םיי;ט םןנן דיי ש‪!2‬אט אל?ם;ךריא‪ .‬אונ אמון איויךער' טייטש ; מ י ם ‪) :‬ב(<ך‪£‬ר' אסר( זןטון‬
‫אגך^רע «‪4‬נין ז‪$‬מון' איז דער טייטש אומן )טייםטערישאפט( מ תורה ואנט‪,‬איך בין‪.‬גייוען די‬
‫‪5‬ייקטערכליםעעציינ>פון;אט‪1?.‬יטמירד‪1‬ט ;אטיבשאסיןיךיוועל^רערמהנ פון'רער וועלט‬
‫איזאיואסלך וויליבאתען א§אלא?ט פאמןטייט‪ 1$‬ניט אליי; ‪ *0‬צויבאןןען ‪.‬גאר‪.‬ןני־ ן‪5‬רעגט ‪!£‬אה‬
‫‪8‬ייםטער‪ .‬אונדער ןאקםייןוטיער ןאלזט גיט ךי הדו טיט י זיין אייגענעםפארשטאגד‪}'.‬אר‪^.‬ר‬
‫ןזאט ביכער וואס אויף די איז געריסעוועט אונ געצייכונט ייייעד ימיט ציםיערין'‪ .‬אונ ךעד‬
‫‪ a n‬ו ך ווייס‪.‬ער ויי איייי זיי |אד‪^1‬ךאס"הויז ימיט'איהרע נתייגע‬
‫‪3‬‬
‫ןא‪:‬זטיי‪9‬טער ק^קט }יי;‬
‫אוני קליייניע צי?‪1‬ט'עךין י‪ .‬אזוי לי תורת איואויןד דער ריםונעק פץ די וועלט אונ לוייט די״תורה‬
‫אזוי'האט ;אט ‪#3‬א?ין ךי וועלט‪ .‬אונ ךי תורה זא;ט ?ראשית ‪^.‬רא נלוזים‪ .‬מיט ן!יר וואס‬
‫איך הייס ראשית ירעד הויפט>‪ '.‬האט גאט ‪3‬ע!אפין די הימעל אונ ך‪/‬עיךד י‪ .‬פוי"וואנען יי‪-‬יי‪9‬י;‬
‫סיר או די תורה הייףט ראשית‪ .‬עיוי ווי ‪? ov‬זטייט אין פסוק די תורה זאנטה׳ נ‪;$‬י ראשית‬
‫דרכו‪ .‬ךי‪.‬זןף‪5‬זטע ייעג פו; ;אט איי}יייען ייאם^ער האטיטיך ;קויפט‪ .‬םיך'ד;אט;א»‪3‬׳‪8‬א‪$‬ין‬
‫‪$‬די;ןר ‪5‬אר מ ;א‪.:‬צע וועלט‪ .‬אונ רוךןז מיר ו^אט״ער די ייעלט ב^אפין‪ 0) :‬רבי יהושע‬
‫פון ?!;‪:‬נין האט ןיזא?ט רבי'לוי קאט אמיהוי?ין צו דרשנן ךייתוךה מיט רעם פסוקךודה|לןז‬
‫האט גיזז^ט פחנןעשיי מ י ד _לעמי‪; .‬אט ד;אט ערצ‪.‬י'ילט צו זיין פאלק רעם קרא^טיפון ‪1‬יןע‬
‫‪.5‬ע?&ים‪ .‬׳צווואםדןאט ;אט רער צי‪:‬לט‪.‬אין ךי תורה ;ואס^ךעם^רעזטי; ‪$‬אנ‪.‬איג ‪3‬שא‪.‬פי‪%‬‬
‫ניוואךיןאונ וןאס רעם ‪8‬גךעך'ין^אנ איו ‪3‬שאן!ין גיוו^ריןיאונ אווי'‪^.‬יעיטעגו דייל‪,‬גאט״ףאט‬
‫}ייוא?!ט>« ךי יוךין ןועליין אריים ;‪.‬יין פון ;!צרים וועלין די ארוים טרייבי! ךי~ןי‪.‬בען פעלקעי־‬
‫פון רעם לאןד ‪12$‬ן אונ די ויעלין ךך ‪3‬יע?ין'אין דעםילאנד‪^ .‬אםער ייעלין ארןאהל ךי פעליקער‬
‫זאגין צורי יומן אירזענט נזל;ים‪ .‬איר ‪$‬אט ז^ועק גיניומק אוניערילאנד• גיע״לין ‪1‬י"יילץזיי‬
‫איי יאך ‪3‬יי אייך אויך ?עולת‪ .‬וואחם ״עס שטייט אין פשיק ו י‬
‫‪ V y s w‬לא^י‬
‫‪1‬‬
‫‪?3‬תורים וואם זענען פיון אימעל ‪3‬פ‪.‬תור ז‪:‬א‪3‬ין ‪1‬ןאר;אנטךי פלעזתים אונ הא‪3‬ין>ןוועק נינוטק‬
‫זייי^רלא^ד אונהאבין ויןזבוןמןטאין איר‪ .‬אונ אודי יומןזע^עןיניקומען>{פנעמען דאםלאנד‬
‫הא?ין די איר;ינומען פון ך בפתומם‪.‬ניט פון די פליטים קענען ךאך ךי יומן ואנין צו מנפףזוריס‬
‫ווי אזוי קו?וט ךי ^ נ ד צו אייך‪ .‬איר ד;ט ראך דאס'לאנד מןלת פון די ‪9‬לשתעו‪;;?'.‬וויט וועט ן^ד‬
‫םוזיןע;פערין ךי גא;צע‪.‬וועלט נ;הער צו גאט ווייל_ערדזט‪.‬זיא'בשאפין‪.‬וזט נאט פךיער;י}עבין ראם‬
‫לאןר ציו לי §ל׳?רוימ‪ .‬דער נ אך הט^ר זיא אוועק גינוי‪1‬ע; פון ךי פלשר;ים'אעהט'!יא'ןעע?ין‬
‫צו'אי;י‪ .‬מירייאיין אויןז אווי וועןנאט הט ניוואלטהאטער ןי^עביין דאס לאנד ציי‪:‬אייך אונ‬
‫‪ «s‬זןר ^ט ניו;א לט דןאט^ער עויעק}ינימען דאםילאך פין‪.‬אייך אונ קאטך‪.‬ג;;עבין*מ^‪.‬‬
‫‪:‬‬

‫‪v‬‬

‫ז‬

‫‪¥‬‬

‫א‬

‫ם‬

‫ד‬

‫‪v‬‬

‫ז‬

‫ז‬

‫‪:‬‬

‫אזוי‬

‫סףך‬

‫ביאעיח‬

‫פ ר > ‪£‬‬

‫א‬

‫י׳‬

‫ג‬

‫בראשית‬

‫בזיזה היא בידכם הלא )דברים בי( הכפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחר‪*.‬‬
‫העולם ומלואו של הקכ־ה כשרצה נתנה לכם‪ .‬וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו‪) .‬ט( ההיי•‬
‫)תלים קיא( לתת להם נחלת גיים ונו׳ הגיד להם את כל הדורות‪) :‬ד( בראשית ברא‬
‫אלהים‪ .‬ר׳ תנחומא פתה )שם פו! כי גדול אתה ועושה נפלאות ‪ .‬א‪ Y‬תגחום הנוד הווו‬
‫אם יהיה בו נקב כתודה של מחט כל רוחו יוצאה ממני‪ .‬והאדם עשוי)י( םהילים מחילים‪.‬‬
‫נקבים נקבים‪ .‬ואין רוחו יוצאה ממנו‪ .‬מי יעשה כן‪ ,‬אתה אלתים לבדך‪) .‬ד( אימתי נבראו‬
‫המלאכ־ם‪ .‬ר׳ ׳יחנן אמר בב׳ נבראו המלאכים הה*ר )שם קו()יא( המקרה במים עליותיו‬
‫וגוי‪ .‬וכתיב )כס‪ (.‬עושה מלאכיו רוחות‪ .‬ר׳ חנינא אמר בה' נבראו המלאכים ההיר ועוש‬
‫יעופף על הארץ ונוי‪ .‬וכתיב )ישעיה ו( ובשתים יעופף‪ .‬ר׳ לוליאני בר טברין אמר בשם‬
‫ר׳ יצהק בין על דעתית דר׳ תנינא בין על דעתיה דר׳ ייחנן הכל מודים )ינ( שלא גברא‬
‫ביום‬
‫י‬

‫מתנות כ ה ו נ ה‬

‫מלאני! רומית משיתיו ‪tfi‬‬

‫‪ ou‬ראשיה ‪) 1‬ע( סכ״ז לתת כיי‪ .‬פי׳ כדי לתת לגס הארן מלאכתו ניוס נ׳ וסיפא מןרא ע‪;1‬ס‬
‫בלי ערעור מ י ז להם כל מזורזת יהקירוח ל‪5‬ס ! )י( נ‪1‬תילי‪ 0‬לוסכו‪) :‬ינ( בלא ננרא ני‪1‬ס א׳ כלוש‪ .‬פי׳ מן מוצאגע ו‬
‫מר!יליס‪ .‬מלולים יוליליס ו )יא( המקרה נמיס ‪ .‬וזה ס־תס‬

‫אלוי ווי‪.‬עש שטייט אי; פסוק ודיל"נ>*ט האט גיוואלט ;עבין צו ךי יוךין ךי לענרער פין ! י‬
‫פע‪.‬לקעראונ‪.‬ער הטניוואלט או ךי פעלקער ואלין ניטכןענען רופין ךי ישראל גזלנים‪ .‬ך‪.‬רי?עי‬
‫האט‪.‬ער דערציילט אין די תורה אז יער האט בשאפין ך וועלט‪ .‬אוני אלץ וואס עם קאט‬
‫ןיטךא?יןמיט דייפעלקער פוןדעם טאגוום ךייועלטאיז^שאפיןניייאיץ ייייפךיער ?!טייט(«‬
‫<‪) n‬בראשית ברא אלהים>‪ .‬רבי רןנתוםא הט ‪$‬נגי'ת‪1‬יבין צו דךעןנן די תורה טיט' רעם פסוק‪.‬‬
‫דוד המלך הט ניואןט צו גא'ט דו בי‪.‬וט גרוים אונ טוהםט וואנךער‪ .‬וואם‪.‬זעגען'‪,‬די וואנךער‬
‫^^לעכילוויאש'§וץפון אנאתל‬
‫ז‪.‬א;ט רבי תנחוםאאויב‬
‫וועט אחים ליין פון רעם לאגיל דער גאנצער לופט‪'.‬אונ' רער מענטש איי אייך אננץלאזי] פול‬
‫קיט לופט אונ‪.‬ער איו גיטאכטימיט פיל לעבער אונ רער לופטיגייט ניט ארויםיפון איס‪.‬‬
‫?‪.‬ע׳טאפין ג‪.‬י?אלין ד‬
‫ווער‪.‬קען‪...‬עפ אווי מאמן ‪ .‬ניאר גאט אליי!! )‪< O‬א ^ה • נ<ע!‬
‫מלאכיים‪ .‬רבי יוחנן זאנט מאנטאנ זענען בעשאפין ‪.‬גמוארין מלאכים‪: .‬אווי ווי‪...‬עם שטייטו‪$‬ץ‬
‫פסוק‪.‬ער האט ניטאכט' אבויידים אייןיוואםיער ‪<.‬ער האט פארשפרייט די הימ^ען איין נןיטק‬
‫וואסער(‪ .‬אונ ראם איו עמאכט;יוואךין מאנטאנ‪ .‬ךער נאך שטייט אין §םוק‪.‬ער הט גיעשאןין‬
‫ךי מלאכים פוןווינ‪.‬טפוןפיי‪.‬ער‪.‬ר‪1‬יי חנינא זא;ט ךאנערש^איג זע;ען בשאפין גיווארין מלאקלפ‬
‫אזר ווי‪.‬עס שטייט' אין פסוק דאנעךשטאג אייו בשאפין״גיווארין ןעוף יעופף״על קארץ‪ '.‬א ע‬
‫‪.‬עם שטייט אי; ^םוק ביי מלאכים בש^ים יעופף‪. .‬זעהן פיר אזיןעיפף טןינט מען מלהקים‪.‬‬
‫זאגט רער פסוק ועוף יעופף'?‪1‬ל ה^רץ‪ .‬נא'ט הט ‪3‬שאפין ךאנערשטאג מלאכים ;ואס ןא^־ן‬
‫‪.‬קענען' פליהען א״ויף דיי‪.‬ערר )אויב'מען \יעט די ש;קען>‪ .‬תיי'לוליאני בריטברין ואגט פון‬
‫רבי" ןצדזק ס'ווענק עיי ו'וי'‪.‬ך‪3‬י חנינאיזאנט אז דאנערשטאג'זענען בשאפיי גיווארין מלאכים‬
‫אונ םיי ווי רבי יוח ן יאנט אז טאנטאג ז^עגען בשאפין' גייוואךי! מלהקים‪.£ .‬בער ראם ;אנין' אלע‬
‫אז‪.‬ךעם‪.‬ערשטין טאנ מונטאט וע;ען די מ‪*£‬כים ניט בשאפין ;יווארין‪ .‬ווארום אז די מלא?ים‬
‫וואלטין בשאפי; גיוואךין'באלד' דעם עי־שטין טאנ וואלטין ךי >‪4‬פק‪1‬רםים זאגין או ךי מלאכים‬
‫הא^ין גקאלפין אוים שפךייטיןידעסיהיימ^‪ .‬דער סלאך מי^אל האט איים ?ישפךייט'רעם‬
‫}!ימעל ‪.‬אין דרום דיט איונ רער מל>!ך גנןריאל הט אוים' גישפרייט רעם ךץמעל אין ‪$‬פון זייט‬
‫או‪; :‬אט ד!ט אוים גץלייכט דעםיהיםעל' אין ?!יטען‪^! .‬בער' אז רעם‪ .‬עךש‪9‬ין טאנ *יו״קיןיער‬
‫‪5‬ישט }יווען^אר ;אט' אליין ךריבער ;אנט ;אט איך האב‪.‬גיטאקן' אלץ‪'.‬איך אמין קאב אייפ‬
‫נישפרייט‪.‬ךעם היטעל‪ .‬ווארום וויער איזיסיט ‪9‬יר ;יווען‪ .‬וועד איז דען;;ווען אשותן‪ ^ 6‬ט קמ•‬
‫אין ךי וועלטב^אפונג‪ .‬דבר אחר‪ .‬נאך א!אך‪.‬קען םעןז^גין אויף רעם' ןפוק ?י ;רול‬
‫פון רער ועלט איז ^ ע ר ^ ן ו‬
‫עלאותגדו בעט ןרויס אונ טיססט ^ווא^דיעח דער ‪} Q p 3‬‬
‫ז‬

‫ץ‬

‫י‬

‫י(‬

‫ז‬

‫ז‬

‫י‬

‫בעדיסט‬

‫סדר‬

‫ב ר א‬

‫׳‬

‫‪ 2‬י ה‬

‫‪3‬‬

‫י^י‬

‫‪1‬‬

‫א‬

‫כראשית‬

‫ביוט ראשון כלום‪ .‬שלא יאםרו טיבאל היה פיתח בררוםו של רקיע‪ .‬וגבריאל בצפונו‬
‫והקב־ה )יג( םטרר באשצעי‪ .‬אלא )שם מד( אגכי ה׳ עושה כל מטה שטים לבדי וגו׳‬
‫טאתי‪ .‬סי אתי כתיב םי היה שותף עטי בברייתו של עולם‪ .‬דיא )הליס פו( כי גדול‬
‫אתה ועושת נפלאות‪ ,‬בגוהג שבעילם מלך ביו מתקלס בטדינה‪ .‬וגדולי הטדיגה םתסלםיו‬
‫עמו שנושאי; עמו במשאו‪ .‬אבל הקביה איגו כן‪ .‬אלא הוא לבדו ברא את העולם‪ .‬הוא‬
‫לבדו מתקלס בעולמו‪ .‬הוא לבדו מתהדר בעולמו‪ .‬איר תנה־םא כי גדול אתת ועושה‬
‫נפלאות‪ .‬לפה כי אתה אלהים לבדך‪ .‬אתת לבדך בראת את העולם ‪) :‬הו בראשית‬
‫ברא אלהי•‪ .‬ששה דברים קדמו לבריית העולם‪ .‬יש מהן שנבראו‪ .‬ויש מהן שעלי‬
‫בפתשבה להבראות ‪ .‬התורה והכסא כבוד נבראו‪ .‬הורה מנין שנא׳)משלי יז( ה׳ קנני‬
‫ראשית דרכו‪ .‬כסא הכבוד מנין דכתיב)תהלים ‪5‬נ( נכון כםאך מאז וגו׳‪ .‬האבות וישראל‬
‫ובהמיק ושמו של משית עלו במתשבה להבראות ‪ .‬האבות מני; שנא׳ )הושע ט(‬
‫כ ע נ ב י ם‬

‫מתנות כהונה‬

‫)יג( מ מ ו ז ‪ .‬פי• מיישר ‪ -.s&cfa row‬נדי שיעור «‪»1‬יס מיכאל וגבריאל נצפו! לדרוס י‪5‬וא לשי! מדדה ‪5‬‬
‫בערי?ט ךך פיט זיין ?!דינה‪ .‬תאם פאר אשיינע מד^ערייי^ט"' אוניךי‪7‬רויםעץי^^'ן~י‬
‫?ךיגה §ערימען זיף טיט רעם מלך ;ואם פאר אגוטע; מלך זיי ;;אבין‪ '.‬ווייל ךי מעגטשין פון‬
‫די קלעה העלפין רעם מלןד^ער״יאללוענען פידען‪/‬יין 'מלוכה‪ .‬יןבער נאט איז ניט אזוי‪..‬ער‬
‫אליין האט בשאפיי ךי וועלט; אונ‪.‬עראליין ווערט גילויבט אין'דערדעליט‪^ .‬ר דאלף נ‪.‬‬
‫'ךער וועליט ‪., .‬ער״דאךף ניט פען‪/‬ואל אים‬
‫טען ;אל אים לויבין ‪.‬״ש* אליין איזיבשיץט‬
‫בישיינען‪ .‬רבי הנףוםא הט ו;;וא;ט‪..‬עם עןטייט אין' פסוק דו ביוט נךוים אונטוהםטוואנדער‪.‬‬
‫פארוואם‪ .‬דייל נ;אר די אליין בייםאגאט‪ ".‬דו אלייןהאםט בשיאפיןךיוועלט! )ה(גבראשית>‪.‬‬
‫צו ‪7‬ןך?!ט האט ;אט בשאג‪5‬ין ך א וזיטעל אונ ךיא‪.‬ערר ‪; .‬עקם \אכ'ין זענען ניווען פלי‪.‬ער‬
‫איידער ךי וועלט איי בשא?י; ןיוואךין'‪. .‬עטליכע פון'ר״יא‪.‬זעקם'וענען'טאקע' בשיאפין}יוואירין‬
‫איידער די וועלט איי בשאפין ןיווארין‪ .‬אוינ‪7‬וטליבעד!אט';אט גיטראבט אויף זיייאיירערדי‬
‫וועלט איו בשאפין גיוואךין אז‪..‬ער וועט וישאפין לי ויעלט יועט ע ר ד י אויןז‪#3‬אפין‪ .‬ךי‬
‫הורה אונ לער ב‪5.‬א ה!יי‪1‬ר זעגען ב שאפין ניוואךץ איידיער לי וועלט איו בשאפין ניייוארי! •‬
‫פון וואגען ווייםי; מיד אוךי הורה איז בשאפין גיו;ארין "איידערדיי וועלט איו בשיאפיןיגיווארין‬
‫;ואתם‪.‬עם שטייט אין פסוק די הורה זא^ט ה• ^קנןייךאשית דרכו‪.‬קרם מפעליו מאז‪ .‬דאטאלם‬
‫איידער גאט האט ‪;;.‬פעם גיטאלן אויף דעיר וועלט‪ .‬ךי‪.‬ערשטעוועג‪1‬יינע^זגיווע;"ןאם^ר‬
‫האט פיך גיקויףט )בשאפי(‪ .‬פון גיאג‪.‬ען ווייסי; ימיר אז דעו־ כסא' הכביר' איי ‪3‬שאפין;יווארין‬
‫איירער די ויעלם איו בשא‪.‬פין גיוואךין ‪; .‬ואתם‪..‬עם'שטייט'אין* פסוק נכון"בםאף מאי‪.‬‬
‫דאמאלס איידער די וועלט איז ןעשאפין גיוואךין איז שוין גיוןען' דייןישטוהל אגגיברייט"‪ .‬די‬
‫" אונ רעם נאמעןפ״ון משיח‬
‫‪2‬‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ק‬
‫מ‬
‫ה‬
‫'אויף ךי פיר יאכין האט ;אט גיטראףם איידער' די ייעלט * ד ז ^ א פ י ] גיוואוץ אז ער וועט‬
‫בעשאפי! ךי יועלט יאל ער‪ .‬די אויןזיבעשאפין‪ .‬פון עאינען יוייסין פיר אזיאיידער ךי ייעלט‬
‫איו בעשאפי; גיוואךי‪ ,‬האט שיין נאט ני‪_9‬רא?ט אויף ךי'א‪.‬בות‪..‬עריאלייי ?'עשאפין‪ .‬ווארום‬
‫עם שטייט איי פסוק כ?ננ?ים במדבר וכי׳‪ .‬גאט יאגט אזיי ווייטקגעפינט וויינטרויבין אין‬
‫פףיר' אין אודקוטען אךיט‪ .‬וואט דאךט איז אפילו וואםער נייטא' צום טךינקען‪ .‬איז ראך די‬
‫פתיר פון ךעם טע;?וש' דיער ךוים ‪ '.‬אונ אווי ווי"מען פרייט זיןז אזי'מען‪;.‬עפינט אוייף‬
‫דעם בוים אער^טצייטעעיפיייג‪^ .‬אב איך מיןז גיפרייטיויעןיאיןז ךאב ניפונען תייותן אין‬
‫נןןנרים‪ .‬ןראישיו^ה ראיתי אבותיכם• אווי האב איך מיך גיפרייט איןיאנהיייב איידערדיוועלט‬
‫איז בשאפיין גיייאריןאי איךיהאב גייעהן אי אילעיע^על^מאברה^יצחקינעקט ויעלי; גי?ארין‬
‫דערין‪ .‬פון ייאנען וויי?ין מיר או איידיער ךי וועלט אייו' בעשאפיין גיוויארין ה״ט שוין ויאט גייטיאכט‬
‫« י ף די יוףן ןרזאל י‪:‬י בע?זאפין‪; '.‬ואדום ‪ a s‬׳?נזייט אין פםוק' וכור ‪37‬דל‪1‬ןז קנ‪/‬ת‪.‬קדם‪ 7‬ת ד‬
‫יט‬

‫‪:‬‬

‫י‬

‫ם בית‬

‫ז‬

‫‪1‬‬

‫;‬

‫י‬

‫‪v‬‬

‫!‬

‫ז‬

‫הפלך‬

‫‪£‬ףף‬

‫בראשית פרשה א‬

‫ד‬

‫בראשית‬

‫)יל( כענבים בסדבר וגו׳‪ .‬ישראל טנין שנא׳)תסליס על( וכור עדתך קנית קדם‪ .‬בהסיק‬
‫מנין שנאמר )ירמיה יז( כסא כבור מרום מראשון ונו׳ ‪ .‬שטו של משיח מנין שנאמד‬
‫)תהליס עב( יהי שטו לעולם ונו׳‪ .‬ר׳ אהבה בר׳ ועירא אמר אף התשובה שנא׳)שס צ(‬
‫בטרם הרים יולדו מאותה השעה תשב אנוש עד דכא ונו׳‪ .‬אבל איני יודע אמה מהם‬
‫קורם אס התודה קרטה לכסא הכבוד ואם כםא הכבוד קודם לתורה‪ .‬איר אבא ב״ב‬
‫התורה קדמה לכסא הכבוד‪) .‬טו( שנאמר )משלי ח( ה׳ קנני ראשית דרכו ונו׳‪ .‬קודס‬
‫לאותו שכתוב בו )תהליס צנ( נכון כםאך מאז‪ .‬ר׳ הונא ור׳ ירמיה בשם ר׳ שמואל בר‬
‫ר׳ יצחק אמרו מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר‪ .‬משל למלך שהית נשוי למטרונה‬
‫אתת ולא היה לו ממנה ב ן ‪ .‬פעם אחת נמצא המלך עובר בשוק‪ .‬אמר טלו)נח( םילגין‬
‫)יז(וקלמין זולבני‪ .‬והיו הכלאומרי; בןאי; לו והוא אומר טלומילנין וקלמין זו לבני‪.‬חזרו‬
‫ואמרו המלך )י<( אסטרולגום גדול הוא‪).‬יח( אילולא שצפה המלך שהוא עתיד להעמיד ממנה‬
‫ב‬

‫נות כהונה‬
‫)יז( כענניםבמלנר‪.‬סיפיה דקרא כראשיתהראיתי אניתיכס‪:‬‬
‫)נו!( סנאי ס׳ קנני יכו׳‪ .‬סיפיה זקרא קזס מפעליו מאז ‪:‬‬

‫)נ‪ (!1‬מילגין‪; .‬׳ו ‪1‬‬
‫)יו( יסנורולגוס ‪.‬‬

‫)יו(‬
‫הווה‬

‫'‬

‫יקלמן‪ .‬קסת הסופר ‪:‬‬
‫אילולא‬
‫)׳‪(n‬‬
‫נכיכניס ‪:‬‬

‫הנןלך הט עואןט פאר נאם ןי‪.‬דיינק אין ךי יוךין ווא״ם דויוזאסט זןיא גיקויפטודו האםט ;יטראכם‬
‫פון זייןןר‪.‬בעש'אפו;נ> נאך ^רתנר איירער ךי וועלט איז בעשאפי; ניווארין‪ .‬פין בויעען'ווייסין‬
‫מיר אז איילער ךי"יועלט איו ‪#'3‬אפין ןיייאךין וזא״טשוין נאט‪.‬גיטראכט אויףדעםביתר׳םקיימ‪.‬‬
‫וואת^עס קזטייט אין פסוק כסא ‪%‬בוד מרום מראשו; טקום מקדשנו‪ ".‬לער בית המקדש ו;אם‬
‫דין !ןריט איז אויף רער‪7‬ןלר געגען דעם כסא מכבוד';ואם אי; הימעל'‪ .‬האט ;אט אוי^ אים‬
‫}י^רא?ט מראשון;אף פאר רעם ^עךשטין טאג וואם‪.‬ן!ר האט אנגיהוייבין צובעשאפין לי וועלט‪.‬‬
‫פון לואנען ווייכוין ‪9‬יר או איידער ךי' וועלט איו ‪3‬שאפין גיווארין האט שוין;אט גיטלאבט' אויף‬
‫דעם נאימען פון משיח‪ .‬דארום^עם שטייט אין פסוק אויף מעיים דין ‪ j‬אטען וועט דין אדף אייביג‪.‬‬
‫*{יירער די זולן איז ב׳טאפין';יוואךץ איו שוין דין נאםען גיווען אין ךי ^עדא״קען פון ;אט ‪.‬‬
‫ר‪1‬יי אה^ה ?רבי זעירא וא?ט תשובה איו אדך גיווען אין לי געלאניןען' פוןיןאט אייכער י י‬
‫וועלטיאיז ‪'3‬שאפין גןווארי]'• אייוי ווי‪.‬עם שטייט אין פסוק איידער' די בעלג זענען גיבאלין‬
‫}יוואךין‪ .‬אין דער צייט האט שיין ;אטגיזאגט אז ביוצודערלעצטע צייט וואם רעד מענ^ש‬
‫;ועךט שוין צו ‪#‬טוי‪.‬םין <ךאם הייםט ביו דין"שטארביף האט‪..‬ער ציייט תשובה צו'טאהן‪.‬אבער‬
‫איך וייים;יט יויעלכע פוןךי ד׳נקם ואכין איז פךיער בשאפין גיוואריז‪ .‬אויב די תורה אייינשאפין‬
‫ןיויארין פרי;נר פארי רעם כסא כבור‪ .‬אדער דעירכםא כבוי־ איו ב_שאפין גיווארי; פךיער פאר‬
‫די תורה‪ .‬מצט רבי אבא בר כהגא גיוא?ט'לי תודה איו בשאפין גיוואךי; פליער פאר לעם‬
‫?‪ xg‬הכבוד‪ .‬אזוי ווי‪.‬עם שטייט אין פסוק ךי תורה יאנט איך ביןבעשאפיין גיווארין״קדם‬
‫מפוליו טאו‪§ .‬ךי‪_.‬ער איידעיר ^ס איו בעשאפין גיוואלין ידי ז‪$‬ך ו;אם ביי איר קטייט'ךער‬
‫וואירטאז‪ .‬ךאם' מייןט מען דעםכםא הכבוד נואם נייי אים שטייט;כוןכםאף מ«ןו'‪.‬רביהונא‬
‫אוני רבי י‪.‬רמיה האוייין ?יואגט פון רבי שמואל בר רבי‪.‬יצחקם וןעגין פריער פאר אילע!אכין‬
‫ן!אט ;אטיגיטךאכט‪.‬ער^אליבעעזאיפין דיי יוךין‪ .‬למשל א'‪5‬לך האט חתונה ניהאטט־ט אמלבה‬
‫אוג‪;.‬נר האטימיט‪,‬איר ניט ףהאט קיין קינדער‪ .‬אמאהל איו דער ‪.3‬לך ‪:‬ינאנ;ען אין גאם האם‬
‫^ערי^יזאגט צו דין בעדינער נעם לי טינט ג‪1‬יט די פעדער פאר מיין ווה; י‪ .‬האביז י‪.‬יך אלע‬
‫}יוואנדעריט אונ האבי! ניואנט דער מלך'האט ךאך ניט‪.‬קיין קי‪.‬דער פאר'וואם זאנט‪_.‬ער מען‬
‫ןאלינעמען ךי^ינטמיט ‪.‬די פעדער פאר ויין זוהן‪ .‬דער נאךיהאביןדי ;יואנט ך'ער‪.‬מלךאיז‬
‫אנרויםעיר שטעריין זעד;ער* עען^ער וואלט ניט ניזעהן או‪.‬ער ןועט דדאבין אוויהן פון לי מלבה‬
‫וואלט ער ניט ניזאןט מען ואל נעמען דיטינט אוני לי פעדער' פאר מיין יוק; ‪.‬ביי ג>‪1‬ט'איז‬
‫א‪1‬יך איוי ווען;אט' ;ואלט ניט גיזעהן או נאך ‪.‬זעקם אוני צוואנציג דורות )פיון אדם הראשון>‬
‫וועלין די יודין נ;ןם?‪3‬ן די תורה‪' .‬וראלט נאט ניט ;;ןשריבעין אין די תורה צו את בני ישראל‬
‫דבר‬
‫‪:‬‬

‫ד‬

‫סךף‬

‫בראיית‬

‫בראשית פרשה א‬

‫‪ p‬ל א היה אומר טלו םילנין וקלטין ל ב נ י ‪ .‬כך אילולא שצפה הקניה שאחר כיו‬
‫דורות ישראל עתידץ לקבל את התורה‪ .‬לא היה כותב בתורה צו את בני ישראל‪ .‬דבר‬
‫!אל בני ישראל ‪) :‬ו( איר בניה העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר‬
‫)משלי ני( ה׳)יט( בחכמה יסד ארץ ונו׳‪ .‬רבי ברכיה אבר בזכות משה שנאמר )לברים לנ(‬
‫)כ( וירא ראשית ל ו ‪ .‬ר׳ הונא בשם ר׳ מתנה אמר בזכות נ דברים נברא העולם ‪.‬‬
‫בזכות הלה ובזכות מעשרות ובזכות בכורים‪ .‬ומה טעם בראשית ברא אלהים‪ .‬ואץ‬
‫ראשית אלא חלה‪ .‬שנאמר )במדבר כו( ראשית עריסותיכם‪ .‬ואין ראשית אלא מעשרות ‪.‬‬
‫המריא )דברים יח( ראשית דננך ‪ .‬ואין ראשית אלא בכורים שנאמר)שמות מ ( ראשית‬
‫בכורי אדמתך וגו׳‪) :‬ז( ר׳ הונא בשם בר קפרא פתח )חהליס לא( תאלמנה שפתי שקר‬
‫וגוי‪) .‬נא( אתפרכן אתהרשן אשתתקן‪ .‬אתפרכן אתתרשן המד״א )שמות ד( או מי ישום‬
‫‪1‬אל‪ 0‬או חרש או פקח או עור ונו׳‪ .‬ואומר ובראשית לז( והנה אנהנו מאלמים אלומימ‬
‫גחוןז השדה והנה קמה אלומתי‪ .‬אשתתקן כמשמעו‪ .‬הדוברות על צדיק‪ .‬חי העולמים ‪.‬‬
‫ע ה ק‬

‫מתנות בהונה‬
‫<׳<‪ (£‬מ ג מ ם ‪ .‬נמות םחכמם ‪ ) 1‬נ ( י י א יאשים‪ .‬ונתינ בראשית‬

‫נשכיל ראשית ‪ ) 8‬נ א ( אתפרק‪ .‬ע י ן ק־ייס ונ‪1‬‬
‫מאלמים‬

‫^(יזייבשאפין‬
‫גיוואךין‪ .‬אונ אין דער תורה ץזטייט צו את בני‪.‬ישראל ‪ .‬האט דאןז}אט נעטראכט אדף רעם‬
‫‪3‬שאפו?נ פון ךי יוךין נאןז ?מער ווי א‪1‬יף‪.‬ךעם ^ א פ ו נ נ פון די תורהו‪) :‬ו('‪$‬מח‪ .‬רבי בניה‬
‫ןאטניואוןט ךי ; א « ע וועלטאיי ;אר בשאפץ ניןואךיןיאין‪.‬רעם זכות פץ ךי תורה‪ .‬אזוייווי‬
‫‪,‬עם שצןייט אין פסוק ה׳בדןקמהיעד אר׳ן‪.‬נאטהט נמאכט כעם פוראםענט פון די וועלטאין רעם זכות‬
‫פון דיי חכמה)די תורהו'‪ .‬חייןרקןה ואנם די וועלטיאיז בשא?ין'ניווארין אץ'רעם זכותי פון‬
‫‪$0‬ה רביגו‪ .‬אזוי וו‪/‬עס 'שטייט' אין ןסוק״ויךא ]ראשית ל‪ .1‬גאטןזאט ניזעהןצויהעךשט‬
‫<איידער ער ‪ mg‬נשאפין די ןועלטו לי ?לקות'פון מ‪£‬ה‪ .‬פוןוועןיןדין ןבותיקט״ערב^אפין‬
‫ך וועלט‪ .‬ר‪3‬י הו;א זא?ט פון ר?י מוזגה ס ווע;ץ אין דעםיזכות פון'ךי לריייזאכין האט‬
‫ןאט' ‪^3‬אפין ךי וועלט‪ .‬ווייל די יורץ וויעלין;ע‪3‬ין סלה אונ ‪.‬מעיירות אוני ?כורים‪ .‬פיאר תאם‬
‫‪£‬אר ף ךריי זאכין‪-‬יייייל^עס ‪#‬טייט אין פסוק בראשית ‪1‬ןרא אללים‪ .‬פין ויעיין לי דכיי‬
‫ןאכק תאם ויי והעדין‪.‬ןערופין רא‪#‬ית האט ;אט '‪!?3‬א?ץ ךי ייעךט‪ ,‬אונ וחלףיווערט גיריפין‬
‫ךא‪#‬ית אזוי ווי זןם שטייט אין פסוק רא‪#‬ית‪.‬עףםותיכם קךימו ו ‪ £‬ה ‪ .‬דאס ^ילשטע זאלט‬
‫‪$‬ירן»פ ‪#‬יידין חלה "פון אילערע ‪$5‬ייג‪ .‬אונ מןשי־וח ווערטאויךגערופיןרא?וית'אזד ווי‪;.‬נם‬
‫^טייט אין פסוק ראשית דןנף ‪ .‬ןאם ‪,‬עך^טיעיזאלםטיו יעניין מעשר פץ ליינע קאךק‪ .‬אונ‬
‫עכורים מעךט אייך‪.‬נערופין‪.‬ראשית אזוי ווי'״עם ‪#‬טי'יט אין ןםוק ראשית בכורי אךםתףדי‬
‫‪ ,‬ע ו ־ ^ ע פירות וואט וועט ציי‪9‬יג ווערין פון דיין ‪£‬רר יאל?טי ‪3‬י ‪^.‬ען אין' ‪3‬ית התקדשי‪.‬‬
‫!דיל'די ל!יי זאכין יועךין ;ירופין רא‪#‬ית‪ .‬אונ ךי וועלט איו אויך ריאלית‪..‬דא דוטאאעזייב‬
‫ןוען }אט'האט איר ‪#3‬אפמ‪. .‬דמבער איז ‪3.‬יי ;אטיליב' די דךייא }!צות‪ .‬ו_וי‪ £‬דוךןז'זיו‬
‫‪$‬עטטעןדךדערמא‪.4‬עןאי ךי וועליט הטאויןז אא;הייב‪ 0) 5‬ר?י ה ו ^ ב ק ם ג ר ‪ .‬ק ן ו א ו ן א ט‬
‫‪$‬עיהיי‪3‬ין צו ללש‪:‬ן' די הורה קיט רעם פסוק‪ '.‬ןןד ה^ןד' ‪1‬זאט ןיוא;ט ק ^ ה ?!פתי‬
‫‪ . •pgr‬ך‪,‬אלפנהטיינט מ ק אהפרכן אלזרןשן א ^ מ ת ק ‪ .‬אס§ךכןאיזךערטיי‪9‬ש‪5‬ארבו^י‪.‬‬
‫ךי מע^שיןיןואם ךייךי[ ‪8‬אלמקייט זיץערע ^לעפצין ואלין וועריי פיארבונדעןדי זאלץ*}יט‬
‫גןענעןיריידין‪.^ .‬ךער אלטחך^ן"‪ .‬ךי מע‪.‬נ^ין וואיםרייךץ פאל׳טקייט ;אלין" ווערין'טויב‪ .‬אז‬
‫!ייילעלין ןעריןטויבאונ יועלין ;יט ןזעךץ ראם טענגןשין ריייךין‪ .‬וועלין די שויןןיט‪^.‬ענ‪.‬ען‬
‫ןאנין״קיץ ‪8‬אל‪$‬קייט ‪ .‬פץ ווא;ען וויי‪9‬ין םיר אי'תא'למ;ה איז רער' טיי‪&3‬ש טויב‪ .‬אדי יוד‬
‫^עם ^‪13‬ייט אין' ןםוקםי שם §'ה לז^דם‪ .‬וועד האט‪/‬ייגןאהן אטייל צום ? ע ^ ו י ן עריאל‬
‫^קענען ךייךין‪.‬א‪ 1‬מי;שום אלם או חרש‪ .‬ווער סא^ט אםענהיעזין ש » ם וןדער טויב‪,.‬פקס או‬
‫זי‬

‫ז‬

‫יי‬

‫!‬

‫׳‬

‫עיר‬

‫סדר‬

‫בראעיתפרשהא‬

‫ה‬

‫בראשית‬

‫עתק ‪ ) .‬מ ( שתעתיק בבריותיו‪ .‬בנאוה ‪ .‬אתמהא בשביל להתגאות ולומר אני דורש‬
‫במעשה בראשית‪ .‬ובוז‪ .‬אתמהא מבזה על כבודי‪) .‬כג( דאיר יוסי בר חנינא כל המתכבד‬
‫בקלון הבירו אין לו הלק לעוה״ב‪ .‬בכבודו של מקום עאכ״ו‪ .‬ופה כתיב אחריו)חהלים צא(‬
‫כה רב טובך אשר צפנת ליראיך‪ ) .‬מ ( ליראיך ולא לבתים את מוראך ‪ .‬אל יהיו‬
‫במה רב טובך ‪ .‬בנוהנ שבעולם סלך ביו בונה פלטין במקום )כס( הביבים ובמקום‬
‫האשפה ובמקום הכריות ‪ .‬כל מי שהוא בא לומר פלטין זו בנויה במקום הביבים‬
‫וכטקום האשפה ובמקום )ט( הסריות )כז( אינופינס‪.‬כך כל מי שהוא בא לומר העוהיז‬
‫בכרא מתוך תהו ובהו אינופונם אתמהא‪ .‬ר׳ הונא בשם בר קפרא אמר אילולא שהדבר‬
‫כ ה ו ב‬

‫מתנות כ ה ו נ ה‬

‫זוא מי‪ :‬פי' מקשיי! האלומוי(« ) כ נ ( שהעמיק‪ .‬הסיר וססתיר תאלמ" יחפרש כללעיל כלומר יהיו מקישרס ומסולקים ממס‬
‫מנס ‪) :‬כג( איר יוסי‪ .‬גרס" ולא דאמר‪) :‬כל( לירא‪-‬ן ‪ ,‬רנ סינן ויש" י ל פי' דלייק מלסמין ליה שסי־ירס וכוי ו‬
‫<*=תיריה מעשה מרכנה !ופג׳ מירא סש" וכנודו ‪) 1‬כס( סכינים ‪ .‬פ" כעריו ‪5‬׳‪ pro‬המקלוויס ששופכין דיו‬
‫‪.0j‬רש"' ו״ל מירי( ו רנט אמרי הל יהא לו וכי' יורשי‪ .‬שם כל ה ש » ק ‪) :‬כו( הסריים‪ .‬השירה׳; ‪ i‬ג ז ( איגו )‬
‫;‬

‫אס אנדערע‪77‬ז ^"ענךינ'אונ‬
‫עור‪ .‬זעהןךינ אךער‬
‫בלינך ‪ .‬רעדענךינ אע ‪ . m a p‬האט דאך גירארפט שטיין הערענךינ אוני'טויב פאי ויואם שטייט‬
‫ןיט ראם ודאךיט הערע?ךיג‪ .‬נאר אלם אונ חרש איז"איין זאך? אונ אזוי מיינט דער פסיק ‪-‬‬
‫‪..‬עס איז דא 'זמוי‪:‬עןליי' גיטכןענען רייךן‪ .‬או אלם‪ .‬אדער ודיל ‪.‬ער־איושטום‪'.‬או חרש‪.‬‬
‫‪!$‬ךער ווייל <!ר איז גיבארי; טויב האט‪._.‬ער ייך ניוט גי^עגט איים לער'ע; רייךין‪ .‬איז״דאןד‬
‫שצום אונ טויב איין ואך‪ .‬אונפו; וואנען ווייסיי סיר איז תאלמנה איו'‪.‬ךער סייטש פארטנלין‬
‫העדין‪ .‬אווי וד‪.‬עם ?וטייט אין פסוק אנחנו מאלמים אלומים‪'.‬מירי ?עדען ב‪.‬י}טלאך ובבואה‬
‫אי; פעלד ‪ .‬א׳?תתקן מיץט מען ?זטוםוועךין‪;' .‬ואריום לאלמנה איזייךער טייטש דיי זאלין‬
‫^‪1‬טום ווערין‪ '.‬הדו^רות״על צדיק! עייל די רייךין אויף דעם"צדיק'וואם' לעב־ט איי‪3‬י'ג‪ .‬אויף‬
‫;אט‪, .‬עתק • ‪,‬ער ד;אט א?‪3‬יטאף! פון די מענט^ין אונ ן א ט ?עהאלטין פון די"ווי אווי דאם‬
‫!שאפו‪,‬ג פון די וועלט איז גיווען‪ .‬אונ דער מענטש ;ייט ?}'אוה‪ .‬ימיט גרדםקיייט אונ יאנט‬
‫איך ווייס צו דךשנ׳ אין ‪2‬עשה לראשית‪ '.‬ובו!'‪ .‬אינ דערפיטפארשעמט ^ר״דעם ןביר פון‬
‫;אט )ווי ייייטעו־ ?זטייט>‪' .‬אויב ריבי יוסי ?רבי הנינא ד‪1‬אט;יואגט דער וואם נעטט זיןד ‪$‬בוד‬
‫דורך רעם וואט‪.‬עיר פארשע?יט דין חבר‪'.‬ר;אט'‪.‬ער ניט‪.‬קיין חלק ציו עולם סבא'! אז‪:.‬עד נעמט‬
‫פאר דך כבוד דור־ דעם';ואס‪.‬ער פארשעמט נאט וועטזךיראך ;עיויםיניט האבץ‪..‬קיץ‬
‫עולם הבא‪ .‬איןא‪5‬ךערי; פסוק גאך דעם שיטיייט אויך אז דער ו;אספארשע}‪1‬ט ;אטוועט?נר‬
‫ןיט הא^ץ״קיין הלק עולם הבא‪; .‬וארוס‪'..‬עם שטייט אין פסוק ווי <‪5‬יל אייו דיין גוטסדאסית‬
‫‪ s q s y 13‬ע ה א ל ט י ן §אר די וואס האבץ מירא פאר דירי‪ .‬פיאר די וואם האבי; מירא פאר דיר‬
‫הא?!טו ןעהאלטין פיל גו?!ס דו יאלסט די‪.‬געבין צו ע^םד^א‪ .‬א‪3‬ער די וואםפאר‪.‬שע^ע;‬
‫דיין מורא ייעלין ניט ןאנייין‪.‬קיין הלק אין דעים פיל נוטס‪ .‬איצט זאןט דעיר מךךש פייט‪ .‬ידם‬
‫‪ ! V Q V V‬ע ! נ א ט א ז מע; דרשתךי פסיקים ווי אזיוי ך וועלט איייב^אפין גי״וואךץ‪ .‬וואתם‬
‫‪5‬‬
‫דער ‪#‬טיי?ער פון רער ייעלטיאיי אטלך האט גי^אהט ״אפאלאכמ אויף אז‪1‬י או‪$‬רט וואס‬
‫דאלטין איי‪.‬גיוןעןךינשטאקי; או מיםט'אונ‪.‬דער ארט'איז‪.‬פארשטונקען‪ .‬ודל ניטדער ‪3‬לך‬
‫מען ]אל דער ציילען וום דער?לאץ'איז גיווען‪ .‬נאר טען זאל לדבק דעם פא״לאםט ייייי׳זר‬
‫‪!$‬יז היי‪.‬נט‪ .‬אונ‪.‬וועד‪..‬עם קולט אוניזעט פאר אלע מקטשין אז דער פאלאםט איז ני^אהט‬
‫ןיוואךין אויף אוד איןרט יואםיךאךט איו נ‪:‬ווען ךינש^אקייןיאונ ?יםט אונ" עם הט'‪:‬י!צטונג{ען‪.‬‬
‫‪3‬אר ^ע?!ט ער ‪,‬רען נ\^ם דעם םייך‪ .‬עווי דעיר'מענטש וואס ^‪5‬׳ט זאנץ אז ריא •זעלט‬
‫איי ‪#3‬אפין }יוואךין פון תהי ובהו‪ .‬פאר שעמט ער ךק נישט}אט'‪) .‬דארום דער תוזו״יבוזו‬
‫ןיאסןאטהאט אים‪3‬׳‪6‬אפין איז איוי אאיידעלער מאט'ר‪.0‬ל ייאס אמעען^קען ראם ;ארניט‬
‫ןןאר^טיין‪ .‬אונפון דעם תהי ובהו האט ;אט‪3‬שאפיןךי דעלט‪ .‬ךרי^יעיאיהעז יועט‪.‬ןש־‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬אר‬

‫ז‬

‫‪:‬‬

‫י‬

‫י‬

‫׳‬

‫גיילק‬

‫סךף‬

‫בראשית‬

‫פ ר ש ה‬

‫א‬

‫בראשית‬

‫כתוב )פח( איאלאטרו‪ .‬בראשית ברא אלהים‪) .‬כט( מנץ הן‪ .‬והארץ היתה תהוובהו;‬
‫)ח( ר״י בר סימון פתח )דניאל ‪ (3‬הוא נלא עפיקתא וססתרתא‪.‬הוא נלא עםיקתא ‪ .‬זו‬
‫ניהנם שנא׳ )משצי ט( ולא ידע כי )ל( רפאים שם‪ .‬ואופר )ישעיה ל( )לא( העמיק‬
‫הרחיב‪ .‬וםםתרתא‪ .‬זו נן ערן‪ .‬שנא׳ )שס ד(‪ ,‬ולמחסה )לב( ולמסתור מזים ומפטר ‪.‬‬
‫ואומר )חהלים לא( תסתירם בסתר פניך ‪ .‬ר״א הוא גלא עטיקתא ומסתרתא ‪ .‬עמיקתא‬
‫אלו מעשיהם של רשעים‪ .‬שנא׳ )יכעיס כט( הוי המעמיקים מהי‪ .‬וםםתרתא אלו‬
‫מעשיהם של רשעים שנא׳ )שכ( לסתיר עצה‪ .‬ירע מה בהשיכא‪ .‬אלו מעשיהם של‬
‫רשעים שנאי )שס( והיה בפתשך פעשיהם‪ .‬ונהורא עםיה שרא ‪ .‬אלו מעשיהם של‬
‫צדיקים דכתיב )משלי ד( ואורח צדיקים כאור נוגה ‪ .‬ואומר )תהצים צז‪ (.‬אור זרוע לצדיק‬

‫מ ת נ ו ת כהו נה‬
‫פוגס‪ .‬נתמיה ו ) נ ח ( א״א לאומרו ‪. .‬׳פירש״׳ אפילו היה‬
‫'נול להבינו מדעתו לא סיס רשאי לגלותו ו )ננו( מ;״] הן‪.‬‬
‫מהינן ננראו ומפרש והולך מן תוהו ונוסו ו )ל( יפאיס ‪. 0:‬‬

‫וגז' גרפינן זכייה זר‪,‬רא נעמי‪ ',‬שאזל ר‪,‬רו־יס‪:) 1‬א( העמיר!‬
‫הירונ וגוי‪ .‬גרסינן וסיגי‪.‬־ לקרא מזורפס אש ועציס‬
‫וגוי‪) 1:‬לב( ולמסתור ‪ .‬וריביה לקרא מדבר נגן עד!‪:‬‬

‫ציילעןפאר מענטשץ נאט האט ‪^3‬אפין'ךי גןעלט פין תהרובהו וועטמען קופען‪.‬קלערין וואט‬
‫דאםאיז‪ .‬וועטיטעןנאך זא;ין‪.‬פאל‪#‬ע ואכין וואם ךאם וועט אנלי;ק^נען אין נאט‪ .‬ךךי‪3‬ער‬
‫וויל נאט מען ואל רער ציילען פוןיךער גועלט אווי ווי זיא איז איצט ניט וואם זןס איז‪.‬גיווען‬
‫פריעח‪ .‬רבי הונא בשם ‪3‬ו־_קפרא זאגטיוועין דאם וואלט ניט ניווען ‪;.‬ע^ףןבען‪ .‬וואלט מען‬
‫דאס }יט }ימעןט זאגין ‪ .‬צו‪.,‬עלשט האט ^אט ‪3‬שאפין' ךיהיםעל טיט ךי‪,‬עךד‪ .‬פוןווסהאט‬
‫‪,‬ער דיא ‪3‬שא'פין‪ .‬זאגט רעד ןםוק די‪^.‬ערד איו גיווען תהו אונ בהו‪) :‬ח( רבי יהודה ‪3‬לבי‬
‫‪5‬ימון האט אנגיהויבין צו' דלשגן די תורה טיט דעם פסוק‪ .‬דניאל ד;אט גיזא^ט הוא גלי‬
‫_עםי‪.‬קתא ומםתךתא‪; .‬אט דןאט״ענךעקט ךיאטיפע אונ ךיא פארבאחןענע ‪ .‬רעם טיפען‬
‫§ךט'טיינט'מיען דעם ניהנם‪ .‬אזוי ווי‪,‬עםשטייט אין פסוק‪,‬ערהאט ניטיניוואףט אודאלטאיו‬
‫ךיער גיתם אונ אירע אלע ^ערו§ענע'זענען אין דעם שפען גרוב‪^ .‬אך שטייט אין ןסיוק ‪~%‬‬
‫האט נימאכט טיף אינ ברייט דעם פייער וואם אין ניהנם‪ .‬רעם פארבארןעמגם אלט מיי^ט טען‬
‫רעם _גן‪.‬עדן‪ .‬אזוי וויי״עס שטייט אין פסוק רער ‪.‬גן ‪.‬ערן וועט דין צו אבא^יצווןג אונ צו‬
‫אפאךבארנ'ע;עש פון רעם שטורעם אונ דעם‪.‬ךי;גין פון ניהנם‪ .‬גאךזאגט ‪.‬לער פסוקי דו זאל?מ‬
‫די ‪5‬אךבאךג'ין אין רעם §ארב'אר;ענעם אלט ווא דיין פנים איז‪ .‬אונדער‪.‬פנים פו; נאט איו‬
‫ראך איין ‪2‬ן עדן‪ .‬נאך אפשט״קיען ‪.‬מען זא^ין אויף ךעם פםוק‪,‬ער האט״ענרעקטךי‪{5‬י‪.‬פעאונ‬
‫ך פארבאר;ע;ע זאכין‪ .‬ידי טיפע ואכין ראם מיינט' מען ךי ‪.‬מעשים פו; ך‪/‬ריש‪/‬ןים‪ .‬אזד ףי‬
‫‪.‬עם שטייט'אץ פסוק המעמיקים פה׳‪ .‬די בעהאלטין זיף טיף פון ;אט די ואלין דאלטין‬
‫ןיינדיגע;‪ .‬ומםר^תא מיעט' מען די פעשים פון די "רשעים‪ .‬אזוי ווי‪.‬עם שטייט אי; פיסוק‬
‫לםר\ר‪..‬עצה‪ .‬זיי פאר בארג ין די‪.‬עצות פוןדיעדע ‪#‬לעכטע מעשים‪^ .‬אט ווייס וואם אין‬
‫דער פיגםטער איז‪ .‬דאם‪.‬מייגט‪,‬מען די מעשים פון ךי ך^עים * 'אוויוויעם קטייט אין פסוק‬
‫זייערע מעישייםזענען אין דער פינםטער‪ .‬אונ מיט גאט רוהט ‪,‬ליכטעקייט דאם^ענק די מעניים‬
‫פה'די צךי‪.‬קים‪ .‬אזוי ווי‪ .,‬עם שטייט אין פסוק ךי ווענ'פון ךי'צדיקים וועט שיישען'יזי ךי‬
‫ליכטיגקייט‪ .‬גאןד‪.‬זאגט דער פסוק אליכטיגקייט איז יפאר זייט צום^ריק‪) .‬ךער ^לרש ואןט‬
‫אונו לי מעשים פון'ךי ךשעים עייד‪.‬ויי זיענען אבירות צו נאט אונ צו םעגטשין‪ '.‬ךריןער‬
‫םויוין די אלץ טאהן איןדערפינכטער אוני אין "פאחיארנענעש‪.‬קיינער ואל ניט וויםען"‪ .‬אבער‬
‫לי מעשיים' נון לייצליקים יואם‪'.‬זי'י‪,‬זענען מצות אונ מע^יםטוביםצו^אטאונצומעי^שץ ‪..‬די‬
‫טוהען ז״ערע מעשים ‪.‬עפענטליןז'איין ‪!5‬יט'ק טאג אלע דאלין זעלן>‪ .‬רבי אבא ‪.‬םרו?'‪]5‬א האט‬
‫;יואגט״עם ‪#‬טייט אין פכוקיךיי ל;כטיגקייט רוהט מוטי אים‪ .‬ראם'מיינט מען רעם מלך חמ^יה•‬
‫וואם'‪:.‬גר איז די ליכטעיקיט פץ דעריוועלט אווי ווי‪.,‬עם שטיט אין פסוק ןשעית הג?יא האט‬
‫^ייאןט קי‪$‬י אולי‪ '.‬שטייא אויף מיין לייכטעקייט‪ .‬אונ דער ^ ן ז ס^ויס ירוהט אין ‪. ;1‬עדן‬
‫ז‬

‫ז‬

‫ז‬

‫פיט‬

‫סרך‬

‫•־אשית ‪ nana‬א‬

‫ו‬

‫בראשית‬

‫ונר‪ .‬איר אבא )לג( סתגניא ‪ .‬ונהורא עטיה שרא‪ .‬זה מלך המשיח שנאסר )ישעיה ס(‬
‫קומי אורי וגוי‪) :‬ט( בפסיקתא איר יהודה בר סימון )לד( מתחלת ברייתו של עולם‬
‫הוא גלה עםיקהא ובםתרהא‪ .‬בראשית ברא אלה־ם את השמים‪ .‬ולא פירש‪ .‬והיכן פירש‬
‫להלן)שס מ( הטטה כרוק שמים‪ .‬ואת הארץ‪ .‬ולא פירש‪ .‬והיכן פירש להלן )איור לז( כי‬
‫לשלג יאמר הוא ארץ )שס לח( בצקת עפר למוצק וגו׳‪ .‬ויאמר אלהים יהי אור‪ .‬ולא‬
‫פירש‪ .‬והיכן פירש )תהליס קד( )לה( עוטה אור כשלמה ‪) :‬י( ר׳ יצהק פתה )שס קיט(‬
‫ראש דברך אמת וגו׳‪ .‬א״ר יצתק םתחלת ברייתו של עולם ראש דברך א מ ת ‪.‬‬
‫)לו( בראשית ברא אלהים ; )ירמיהי( והי אלהים אמת‪ .‬ולעולם כל טשפט צדקך‪ .‬שכל‬
‫נזרה ונזרה שאתה גוזר על בריותיך‪ .‬הן םצדיקין עליהם את הדין וםקבלין אותו‬
‫באמונה‪ .‬ואין כל בדיה יבולה לומר שתי רשויות בראו העולם‪ .‬וידברו אלהים אכיכ‬
‫אלא וידבר אלהים‪ .‬ויאמרו אלהים אביכ‪ .‬אלא ויאמר אלהים ‪ .‬בראשית בראו אלהים‬
‫**‪:‬־כ ‪ .‬אלא ברא אלהים‪) :‬יא( ריביל בשם ר' לוי אםר זה שהוא בונה צריך ששה‬
‫דברים‪ .‬מים‪ .‬ועפר‪ .‬ועצים‪ .‬ואבנים‪ .‬וקנים‪ .‬וברזל‪ .‬ואית עשיר הוא ואינו צריך‬
‫לקנים הרי הוא צריך לקנה הםדה שנא׳)יחזקאל מ( ופתיל פשתים בידו וקנה המרה ‪.‬‬

‫מ ת נו ת כהונ ה‬
‫)יג( םדונניא‪ .‬כש מקיש ‪) 1‬לו( מחמלת נר״תו וכוי פי'‬
‫גילה להלן על יד ישעיה מה שהיה מעזלת נר״תו של עילה‬
‫ומהיכן נכרא ‪:‬מיס וארן! )לה( עונוס אור כשלמה‪ .‬וכליליף‬
‫מיניה לקמן רש פרשה ג'; )לו( בראשית כוי‪ .‬וסי אלהיס‬

‫^‬

‫אמת כיי ניאש השורה הודע שה' אלהיס אמה שהוא יחיו‬
‫ואין שני שאל וה נקרא אל אמת שאילו יצ‪1‬״ר מ״י שיש ‪0:‬‬
‫שתי רשויות אין אחד מסס אמת‪ .‬ונמס נ ו ד ע בראש דנד‪1‬‬
‫שהוא אל אתת מדלא נתינ כראשית נראו כוי ולכן נחתם‬

‫^?ין"ו;ם'‪7‬ענק‬
‫מיט נאט‪) :‬ט( <בפםיקוןא>‪ .‬רב\ יהוקז בר‪1‬יי םיםין‬
‫גיווען טיף או פאחיאירנין ווען נאט האט בישאפיז די וועלט‪ .‬רזאטיער דידיער נאך״ענדעקט‪.‬‬
‫ןןס שטייט אין פסוק צו‪.‬עלטט קאט ;אט ‪3‬שאפין די וזימעל‪ .‬אוג;ןס'שטייט גיטיווי אזוי‬
‫‪?.‬נס "איו ניווען טיט ךעםיהייםעל‪ .‬דער גאך האט ;אט גייאןט דורך'ישעיה הגב‪.‬יא אזךער‬
‫דזימעל איז גידארי; ןןארשפרייט איןער די וועלט אזוי ווי אנייצעלט'‪ .‬גאט האט בשאפין' ךי‬
‫עךד אונעם שטייט ניטיווי אווי‪ .‬האט גאט גייואגט דורך איוב‪; .‬אט האט גייאגט צום'^ייא‬
‫ןאים^ר זןאט ןיינוטען פון או;טער רעם כסא ה^בור ‪ .‬פון רעם שנייא ואל וועך״ין‪.‬ערד‪ .‬בער‬
‫;אך האט ;אט גיזא?ט או ךי‪,‬עךד ואל ;ועדין האךט‪; .‬אט האט ניזאנט‪.‬עם' זאל ‪.‬ויין ליבטינ‪.‬‬
‫אונ‪,‬עס שטייט גיט ווי אזוי‪ .‬הט דור המלך גיזאגיט ;אט האט איין געווייקולט ךי‪.‬ליכטעקייט‬
‫אווי ווי אקלייד‪) :‬י( רבי יצחק האט אנניהויגיין צו דרשנן ךי תורה מים רעם פסוקי‪ .‬דוד‬
‫הםלךוזאט נייאנטראש ך^ךף אמת‪ .‬ו־ער אנהייב פון'דיןע רייר איו אמתי‪ .‬האט רבי יןחק‬
‫גיואגט אין אנהייב ווען נאט האיטי בשאפין דיי וןעלט‪ .‬איז'‪3‬אלר דערי^נהייב רייד גיווע;‬
‫אםת ‪ .‬ווארום‪.,‬עם שטייט אין פסוק בראשית ברא אלהים‪ .‬צו‪.,‬ערשט האט‪'.‬ער‪3‬שאפין‪ .‬דער‬
‫דזאט בשאסין‪ .‬נאט‪ .‬אונ‪.,‬עס שטייט' ניט בראו‪ .‬דייידזאבין בישאפין‪ *.‬פין דאנען ווייסין מיר‬
‫אז!ה׳ אלהים אמת‪ .‬אז ע;ם איי אטוז אז נאט איז איינער‪ .‬ולעולם כל משפט'צךקף • ביינע‬
‫אלע משפעים'זענען אייןיג גירעיכיט‪ .‬דיינע אלע גורות וואםידו ביזט נווראויף די םענטשי;‬
‫וו״אס דויהאםט ישאפין‪ .‬מאכיןייייי אויף זיך ‪:5‬ךעכטךי גזרה אוג זי'י‪?5,‬ןטק^ן די גזרה' טיט‬
‫אנה‪ .‬אינ״קיין מענטש‪.,‬קע; גיט זאגין או צוויי נאטער האבץ בשאפין ך וועלט‪. .‬ויוארום״עם‬
‫שטייט ניט וידברו' אלהים‪ .‬ךי גאטער האבץ נירעט‪ .‬נאר״עם שטייט‪;.‬ידבר אלהים‪^.‬אט האט‬
‫גירעט‪.,.‬עם שטייט'ניט וןאמרו אלהים‪ .‬די ;אטער האבץ גיואגט‪ .‬גאו־‪.‬עם שטייט ויאמר‬
‫אלהים‪^ .‬נאט האט ‪.‬גיזאגט‪, .‬עם שטייט ניט בראשית בראו‪.‬אלסים‪ .‬צו‪.‬ןנר?זט האבץ ךי^אטער‬
‫‪3‬שאפין‪ .‬גאר‪,‬עם שטייט בךאיאלהים‪ .‬נאט האטבשאפיין! )יא( רבי'יהושע בן לוי האט‬
‫}יזאגט פו; רבי לוי ם וועגין דעריוואס באהט אהויו דאךף‪.‬ער האבק‪;.‬עקם !אכין‪ .‬וואםער‪.‬‬
‫‪,‬עךד ‪ .‬האןץ‪ .‬שטיינער‪ .‬שטעקלאך ‪ .‬אייזי;‪ .‬אונ אויב‪..‬ער‪.‬איז רייך אונ‪^.‬ער דאךף ןיטי״קיין‬
‫‪9‬טע‪.‬קלאך‪ .‬פו; דעסט־וע;ין רארף‪;.‬גר שטעקלאך צום מעסנ‪1‬ץ‪ .‬אזוי ךי״עם שטייט אין ןטוק‬
‫אונ‬
‫י‬

‫סףף‬

‫ברא<‪0‬ית‬

‫פ ר ש ה א‬

‫בראשית‬

‫‪3‬ך התורח קדמה אותן שש קדימות ‪) .‬צו( קדם ‪ .‬ומאי‪ .‬ומעולם ‪ .‬ומראש ‪) .‬לח( ומקדמי‬
‫חרין‪) .‬בפר ה׳ קנני(‪) .‬יב( פילוםופום אחד שאל את רגן גמליאל איל צייר גדול הוא‬
‫אלהיכם‪ ,‬אלא שמצא סממנים טובים שסייעו אותו‪ .‬תהו‪ .‬ובתו ‪ .‬והשך‪ .‬ורוח‪ .‬ומי*‬
‫ותהומות‪ .‬איל תיפח רוחיה דההוא נברא כולהון)לט( כתיב בהו בריאה ‪ .‬תהו ובהו‪.‬‬
‫שנא׳ )ישעיה מה( עישה שלום ובורא רע‪ .‬חשך יוצר אור ונוי‪ .‬מים )תהלים קמח( הללוהו‬
‫שמי השמים והמים‪ .‬למה שצוח ונבראו‪ ,‬רוח )עמוס ל( כי הנה יוצר הרים ובורא רוח‪.‬‬
‫ההומות )משלי ח( )מ! באין תהומות חיללתי ‪) :‬ינ( ר׳ יונה בשם דיל אמר למה נברא‬
‫העולם בבי‪ .‬אלא מה ב׳ זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו‪ .‬כך אין לך רשות ליטר‬

‫מתנות בהונה‬

‫״‬

‫י‬

‫‪ wn<h‬אפת נ נ ׳ מימש סיאשינופ ניאשיחנרא אלסיס‪ .‬סית )לט( נחינ בסן ל׳ נריאס‪ .‬שס; ע!מן נבראו ‪ms (s) t‬‬
‫ז(מת ‪) :‬לז( קלס ומאן נ ו י ‪ .‬נל אלו לשומת נחוניס נפי ס׳ מסומות‪ .‬על שלא סין ולא נבראו עדיין סתסועות » י‬
‫שגני*‬
‫קמי סנאמיס על סתורס‪) :‬לח( ומקלמי יורי;‪ .‬ס ד ששכן‬
‫‪1‬‬

‫^^^^^'האננ!ה!"ונ א׳?הןעקיל צום ?!עקט‪.‬י; ה>!ט עד‬
‫אייך ןיךאלטין‪ .‬אזד'איו‪.‬די תורה‪,‬קוועןיפריער וויידי וועלט איזנשאפין ניוויאךיין‪ .‬מיטז׳גקס‬
‫זאכין‪ .‬אז"פון ךיןעקם _זא‪.‬כין איז ךי וועלט' בשאפין ניוואךיק גדי תורת עליין איז איי^ם‪ .‬אינ‬
‫צו אירנאך זעקס״יא? ! צום וועלטבעשאפונג‪; .‬תשובה‪ .‬ניהנם‪ .‬נן‪.‬עדן‪ .‬בסאה^בוד‪ .‬בית‬
‫המקדש'‪.‬שמו של משית(‪ .‬וואירום ועקס מאהל שטייט‪3.‬״ ךי תורה‪,‬לער וואךט ? מ ע י ק ר ם‬
‫}‪'$‬ו‪£.‬עולם‪ .‬מראשי‪ .‬מקדמי‪ .‬איי צוויייםאהל״פריער‪ .‬צו ואמען‪.‬שטייט‪";,‬עקם ‪£‬אלל רער‬
‫ןוארט פליער! )יב( אפיילויםוף האט אטאהל ניזאניט'צו רןן גמליאל אימנר גאט' איו אןתיםער‬
‫§עלער! אונ‪.,‬ער דןאט ניהאט נוטע <|או‪3‬ין' דאסדי האבין אים'ךך״אלפין צוי־עם מאלען‪) .‬אזוי‬
‫!וי "אמעלער כןען }ארימעלען ?ןייט ךייפאךבין וואס‪.,‬ער נעפי^ט אויף רער )יעלט • ‪% £ £‬־‬
‫קען גיט בשא}‪5‬ין ךי פאל‪3‬יף אווי ו^ט ;איט ?יוואט גוטע״^אטךיאל וואס די האבין אים גיהאךפין‬
‫« ךיעם וועלט ‪.‬בעשאפונג ^ ע ר ד א ס מא?!ועאל האט ‪p‬־ }אר גיט ביןןאפן גאר ד י זעגען‬
‫אלייין גמוען אויף דער וועלט‪'.‬דאס נ‪1‬אטךנאל' איז גיווען תוהו מהו חשך רות מים ך!ה‪1‬מ‪1‬ת‪.‬‬
‫אווי וו‪/‬עס שטייט איןיפםוק‪/‬ד^רץ'הירןה ה‪1‬הו;בוהו ;חשך ‪.‬על ?גי סחום ;רוח אלל‪1‬ים‬
‫מדהפת‪1‬על פגי המים‪ .‬אוג‪.,‬עס"שטייט }'אר‪.‬גיט ביי ךיזעקה_זאכיןאז דיי ועגען בש״אפין ^יווארין‪.‬‬
‫‪3$‬עראו‪.,‬ער' וואלט ךי פאטתאלין ןיט ניבזאט וואלט‪.,‬ער' די‪.‬וועלט גיט ‪;5‬קע‪.‬גט בשאפין‪ .‬ד;ט‬
‫רבן נטליאל‪.‬גיזאגט צום פי'לוםוף‪.,‬עם זאל אתים דיי נשטה פון רעם מע?טש וואם^גט אזוי‪.‬‬
‫די אליע יואטריאילין האט אייך ‪j‬אט ‪3‬׳טאפין‪ .‬תוהו' ובוהו האט }אט בשאפין‪ .‬אווי ווי‪.,‬עכ‬
‫?!טייט אין'פםוק עוןאהשלום ובורא רע‪; .‬אט םאכט שלום אונ ערבשא?טדאס‪#‬לע?ט ע‪.‬‬
‫)אלץ וואם איז בשאפין ןיוואךין זענעז פו; ניר זאכיין‪ .‬פייער ווא‪.‬קוער לוקט‪!,‬גרר‪ .‬אונ;אט‬
‫‪9‬אכט צויישען״זיי שלום אזדץאליין אזד בלייבץ אויףאייבינ‪ .‬אונ ראם ‪#‬לע"‪85‬עמיץט^ען‬
‫‪; vln‬ביהו‪ .‬ראם יויסטעדאם מאטריאלדאם פוי ךעםד!אט גאט בשאפין די וויעלטהאטאויך‬
‫;אט ‪#3‬אפין‪ .‬ח ‪ #‬ך האט ;אט ‪3‬שאפין אווי יוי‪..‬עם שטייט אין פסוק יוצר אור ובורא ח ‪ $‬ו ד ‪.‬‬
‫;אט האט בשאפיין ךי ליכטיגקייט אונ ד‪,‬אט ‪3‬שאפין'דיפינםט‪.‬ערניש‪ .‬וואםער האט א‪1‬יך}אט‬
‫‪3‬שאגןין‪ .‬אווי ווי‪.‬עם שטייט אין פסוק ךי‪.‬הימלען אונ ךי וואסערואלי; לויבין נאט‪ .‬פאר דם‪.‬‬
‫ודיל די זענען בשאפין' ניווארין דורך די ןיבאט פו; }אט‪ .‬דעם ווינט ד;אט אייך}אט בשאפין‪.‬‬
‫^זוי ווי עם' שטייט אין ןםוק נאט האט ‪.‬בשאפין‪.‬די‪3.‬עלנ אונ האיט בשאפין דעם ווינט‪ .‬רעם‬
‫ו^היס )רעם אבנרונח האט אויך ;אט ‪#3‬אפין‪ .‬אווי וויי‪.‬עם ? ! ט י י ט אין פסוק ד תורה קאט‬
‫ךזאנט איך בייןיבשאפיןניוואךין איידער ךי אבנךונלי; זענע; בשאפין ניוואךין‪,.‬ועהן מיראי‬
‫ך איבגחנדען‪,‬זעגען בשאפין גיוואריןנ )י;( רבי"יונה בשם‪,‬רבי לוי וזאט ‪.‬נ;זא‪5‬ט פאר וואם‬
‫איו דיא וועלט'יישאפי; ג;ווארין טיט אב׳ )בראשית(‪ .‬נאר אוד ווי דער ב׳ איז פארמא?טפון‬
‫ןריי דיטין אונ איז הא^י; פון !ןארונט‪ .‬אזוי ^אר ןיט אמענ?ף‪ 1‬פרענין וואס א*ז או‪.‬נטער די‬
‫‪,‬‬

‫ג י‬

‫י‬

‫‪v‬‬

‫‪%‬‬

‫ז‬

‫ז‬

‫ז‬

‫ערר'‬

‫סףך‬

‫בראשית‬

‫פ ר ש ך ן‬

‫א‬

‫ז‬

‫בראשית‬

‫מה למטה‪ .‬טה למעלה ‪ .‬מה לפנים ‪ .‬םה לאחור‪ .‬אלא םיום שנברא העולם ולהבא ‪.‬‬
‫נר קפרא אמר )לברים ד( כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך‪ .‬למן היום‬
‫שנבראו אתה דורש ואי אהה דורש לפנים מכאן‪) .‬פס( ולמקצה השמים ועד קצה׳‬
‫השמים אתה דורש וחוקר ואי אתה חוקר לפנים מכאן‪) :‬יד( דרש ר׳ יהודה בן פזי‬
‫במעשה בראשית בהריה דבר קפרא למה נברא העולם בבי להודיעך שהן ב׳ עולמים‬
‫העוה־ז והעוהיב‪ .‬דיא למה בב׳ שהוא לשון כרכה ‪ .‬ולמה לא באלף שהוא לשין‬
‫אדירה‪ .‬דיא למה לא באל״ף שלא לית; פ״פ למיני!‪ ..‬לומר היאך העולם יכול לעמוד‬
‫שהוא נברא בלשון אדירה‪ .‬אלא אפר הקדוש ברוך הוא הרי אני בורא אותו בלשון‬
‫ברבה והלואי יעפור‪ .‬דבר אהר למה בבי אלא מה ב׳ זה יש לו שני עוקצין‬
‫)מא( אחד מלםעל־ ואהד מלמטה מאהוריו אומרים לב׳ מי בראך‪ .‬והוא מראה‬
‫בעוקצו מלמעלה ואומר וה שלמעלה בראני ‪ .‬ומה שמו ‪ .‬והוא מראה להן‬
‫בעוקצי של אחריו ואומר )מב> ה׳ שמי‪ .‬אמר רבי אלעזר בר חנינא בשם‬
‫ר׳ אחא כיו דורות היתה האל״ף קורא תגר לפני כםאו של הקב״ה ‪ .‬אמר לפניו דבשי?‬
‫אני ראשון של אותיות ולא בראת עולמך ב י ‪ .‬איל הקביה העולם ומלואו לא נבר*‬
‫א ל א‬

‫מתנות כהונה‬

‫שנניאת אח״נ! ו)מא( אחז מלמעלה ט׳‪ .‬ני־ ב׳ י ‪ *1‬של י׳ קריא* אי־' ינןא״ל־יס‬
‫תתלת אותיות של אוני ישל אה״יס כוהבין נ׳ •ודן וד״י נאמ!עו כ!־ א גימטייא ־לו כ״י ששש<‬
‫)״_‪tf^J?-‬‬
‫^ י ך י ״ ו ע ל ט אמ‬
‫״עלד ‪ .‬אונ ניטוואם‬
‫‪?3‬טאפין ?יווארין‪ .‬אונ‪.‬ניט וואט' ‪.‬עם ינעט‪.‬ויין דעיר נאך ויען‪.‬דיי'ייעלט יועט חרוב יגערין*‬
‫גאו־ פון רעם טאג וןאם די ויעלט ‪.‬איי '‪3‬שאפין ניוואתן איינ יוייטעיר םעןםטו קלערין'‪' .‬בר‬
‫‪.‬קןראהאט גייאןט״עם שטייט איןפםוק או רו ייעםט יועלין פרעגיןיקלערי!( אויף דיערישנןע‬
‫טענ )לי ‪.‬פר;עלד;;ע> ;ואם יע;ען ןיווען פריןןר פאר דיתימעגיסטו ניארקלערין פון ידעם טאג‬
‫ןיאס לי^ענ‪.‬זענען ןעאפין גייןאלין‪ .‬אבער רו טארןזט‪.‬ניט ק‪$‬עוץ וואס' איז ניווען איירער‬
‫דער^וץזטער טאג איו בשאפין}יוואךין‪ .‬וואם‪.‬עסא'יי פון איין עקהימעל'ביי יצום ענדערין‬
‫־ ‪,‬‬
‫‪,‬עק ?י^על מקקטוקלערין‪ .‬אןער דו טארסט ניט ‪.‬קלעלין ייסאטאיבער רעם הים ל•‬
‫יהודה בן פוי טיטבר_קפרא ביידע מעאמעןהא^ן גידרשת די פסוקים פון מעשה בראשית ‪.‬‬
‫פאר וואט ‪.‬איז ךי וועלט ‪3‬שאפין גיווארין מיט אבי )בראשית(‪'.‬ווייל ב׳ איי ציויי '"צו'ואגיו‬
‫אוף אז‪.‬עם אייךא ?וויי ייעלטין ‪ .‬עולם וןיהאונ עולם ד״יא‪ .‬דער דרי‪3‬ער"איו'דיוי עלפ‬
‫בעאפין גיוואךין פיט‪.‬אבי‪ .‬עייל ברכה היי‪3‬ט דר אן ‪9‬יט אבי‪ .‬־פאר וואם ניט פייט אאל‪-‬ס‬
‫ודיל ארור )?לוכין( הייןט דך אן טיט אאל״ף‪$ .‬דער ךריןיער הייבט דך ניט' אן פיט ‪trtw‬‬
‫;וארים או‪..‬עם יואלט ייןז ‪2#‬יהיי?ין ן מ אאל־ף'ןןאלטין די אפקיריםים יאניל ייי'»ייי ‪ wp‬דיי‬
‫וועלט !־זטיי] ‪8‬ייי איי ‪#3‬א!‪£‬ין גיויאךין טיט א ^ ־ וואט ‪.‬רער ‪.‬אלף טאכט א^ור!פארפלו^(‬
‫ךליבער ^אט;אט גייא?ט «‪, T‬ייעל ‪3‬שאג‪5‬ין ךי וועלט םיטאבי‪'.‬וואס יראם איי ברכה'‪m /‬‬
‫הליאי י אל ךי ייעלט שטיין‪; .‬אך אפשט &אר ייאם' ןאט מען ‪3‬שאפין די ייעלט ^יט _אב׳‬
‫ןאר ‪.‬אווי‪.‬ווי רער ב‪-‬הט ץיייי שפיצען פוןאעטק איין שפיץ הייבין אונ איין''שפיץ אוניטעו!‬
‫או מען ?‪5‬ך‪7‬עט רעם ב׳‪.‬ויער האט דיך בשאפין‪ .‬ודיוט ער אויףידעם אויבער'שנ‪£‬ין שי‪.‬י'ץ‬
‫אינ ער יאןט ךער יואס הייןנין איי‪ .‬גאט‪ .‬האט פיך' בי^אפין‪ .‬אונ או מען פרע'}ט רעם ‪'4‬‬
‫ווי איו דער נאנזען פין ;אט‪ .‬ויייוט ער טיט‪.‬לעם אונטערעזטין שפיץ בון' אוניטקאדף רעם‬
‫אלו־‪ .‬אונ‪._.‬ער יא‪.‬נט אז רער נאםען פון נאט איי‪.‬יהיה ‪' '.‬ווארום' יהיה בטרעפט ועקם'אונ‬
‫(יוואמניג‪ .‬אונ א_אלר> אט צוייי יולין טיט איא״ו‪.‬איי אויך ועקם אוני ןיוואנציג'‪ ,‬רבי'אלעד•‬
‫ר?י הנינא האט נייאנט פון ךבי אחא ם ייענין‪.‬יעקס אוניצוואנציג דורות האט ד ע ר א ^ ז‬
‫;עטקתפאר נאט אינ האט נ\יא?ט ךבינו שלעולם איך בין'‪-.‬ער'ערשטער פון די אותיות‬
‫אר ;ואם האםטו ניט בקןאפין לייועלט ?ויט ?זיר‪ .‬הט נאט‪.‬נטיאנט'צוםיאילף די נאנצע ייע‪.‬ל‬
‫אי י״ל ־׳‬

‫־מי ־אליי‬

‫?‬

‫!‬

‫!‬

‫ז‬

‫?‬

‫י‬

‫ז‬

‫י‬

‫י‬

‫ז‬

‫‪3‬‬

‫ט‬

‫‪3‬‬

‫איז‬

‫^ףך‬

‫ב ר א ש י ת פרשה‬

‫בראשית‬

‫א‬

‫אלא מ כ ו ח התורה ‪ .‬שנא׳ )מסלי ג׳( ה׳ בחכמה יסד ארץ ונו׳‪ .‬למחר אני בא ליוזן‬
‫הורת בסיני‪ .‬ואיני פותח תחלה אלא ב ך ‪ .‬שנא׳)שמוח כ( אנכי ה׳ אלהיך‪ .‬ר׳ הושעיא‬
‫אומר למה נקרא שמו אל׳ף )מג( שהוא סםכיס מאלף ‪ .‬שנאמר )תהליס קכ( דבר ‪WX‬‬
‫לאלף דור‪) :‬סו( איר סימון בשם דיביל םנצפ״ך )מ״( צופים אסרום הלכה למשה מסיני•‬
‫רבי ירמיה בשם רבי חייא כר אבא אמר ם ה שהתקינו הצופים ‪ .‬מעשה מיה ביום‬
‫)מה( םנריר ולא נכנםו חכמים לבית הועד ‪ .‬והיו שם תינוקות‪ .‬ואמרו בואו ונעשה‬
‫בית ה ו ע ר ‪ .‬אמרו מה מעם כתיב מים מ י ם ‪ .‬נו׳ן מ י ן ‪ .‬צד׳י צדיי‪ .‬פיא םיא‪ .‬כיףכ״ף‪.‬‬
‫אלא ממאמר למאמר מנאמן לנאמן‪ .‬ומצדיק לצריק‪ .‬ספה ל פ ה ‪ .‬םבף לכף‪) .‬מו( םטאסר‬
‫למאמר ‪ .‬ממאמר של הקביה למאמר של מ ש ה ‪ .‬מנאמן לנאמן‪ .‬מהקביה שנקרא אל‬
‫ם ל ך נאמן למשה שנקרא נאמן‪ .‬דכתיב ) ב מ מ ד יב( בכל ביתי נאמן הוא ‪ .‬מצדיק‬
‫מתנות‬
‫ל ‪ ) :‬מ נ ( שסו!( מסכים »ז<ין• ‪ "0‬הקניס ססכים לתה‬
‫לתורם אחר &לו דורות ו נ » ‪*:‬׳דשו לקמי תמןעיד זירות‬
‫»לו נמיושנה לסנראות ולא ננראו וכ״ו זירות עד משס רגי<‪1‬‬
‫פיס‪,‬הרי אלן ונמית התחיל נאלן אנכי ועינ נקראת אל!> ו‬
‫)מד()ופיס אמרים‪ .‬פי׳ רב" נפיק זמנ״לה נגיאי הדורות‬
‫)פיכן קירן מנ!פ"ן ולא כמנפן כסדר שנתונים באליף' ני״ש‬

‫בהונה‬
‫לדרוש נושריקין מן גופים ‪ ha‬או מסשהתקי*הצופיםומ!אתי‬
‫נשם סדנוניא חיל והא• צופים לאחר יאשים סמלן זא־לי קווס‬
‫לכן סו׳ היה שם הארון והלוחות וםינא אפ‪-‬ןינ! ששנחופ אל‪6‬‬
‫לאחר שענו הארה נימי יאפיה ו )מה( ‪ 0‬נ ד י ‪ .‬יום מושן‬
‫למאמי ‪ .‬שמיו שהזנוי נמ‪0‬י‬
‫ומשר‪) :‬מי( ממאמי‬
‫נמשי‬

‫^ ד א ז ^ י י ד י י ״ ע ס ?>‪*5 8‬י‪ PP? 1‬יי‬
‫^חככה יסד ארץ‪} .‬אט ר!אט נעגרינדעט ירי ערד וועני; ךי חכ^ז פון לי תורה‪ .‬ווקזןיך ויעל‬
‫קו‪£‬ען‪.‬נעבין ךייתורח אויף דעם‪!,‬יארנ ס‪:‬ני‪' .‬דיעל'‪.‬איך ךי תורה ך ט י ק י י מ ן ?ויט״קייןש‪1‬עי‬
‫אות ^'אר מיט דירי‪ .‬אווי ויד‪,‬עם שטייט אין פסוק אנכי ה*‪.‬אלוזיןז‪£$ .‬נ‪:‬י‪.‬היי‪3‬ט י ו ך א ך |*ן‬
‫ן!יט אאל׳ץ!‪ .‬רבי הוןןעיא הט ;יזאנט פאר וום רופט מען‪.‬לעם א אל״ף‪ .‬ודייל פון דער צייט וואט‬
‫ךי תורה איו'‪3‬שאפץ ןיוואךין ‪3‬י'ז מען האט ך א גינע^יןצוךי יוידין‪ .‬האט ;עדאןןרט שיי ?יל‬
‫יאהר*אז‪.,‬עם האט‪.‬גי״קענט ‪^3‬אנ־ין ווערין טו;ענד מרות‪ .‬אזד ווי עס ?זטייט אין ןםוק ;אט ן!ט‬
‫ןיבאטץ ף תורה צויךיייוךץ צום םויף פון טווענד מרות לווארום דער'}אך ווי;אט הט‪3‬שא?ין‬
‫די תורהיהאטי״ער ‪#3‬אפץניין הונלעלט ןויטי^יר אוניי^עןןינ מ ח ת ‪ .‬אונ עייל^אט האט‬
‫ןיוע!״ אז*די וועלץ דין' מןעים האטי‪!(.‬רדי‪.‬איועק ‪.‬ןענוטען פון דער וועלט‪ .‬אונ פון אךט‬
‫הראשון"‪3‬י'ז משהי לבינו איעעקס אונ צוואנציג' מ ר ו ת ‪ .‬צו‪,‬זאםען איז טוזעןד מ ת ת ‪ .‬אונ‬
‫אלף איז רער 'טייטש טוזע'נד‪'.‬אונ ודיל ?!יט י רעם אות א ‪$‬אט דף אן;יהיי‪3‬יןף תורה‪ .‬טיט‬
‫ך ע ווארט אנכי‪ '.‬לליבער" דעם אות א רופטימען ז?לף ‪ .‬טןועןד ז )ען( ר‪3‬י סימון ד‪.‬ט גיזא?פ‬
‫» ן רבי יהושע ‪ $‬לוי ם וועןין ךי טאפעלע אותיות' מנ‪.‬ץפןז ם ן ץ ף ך ראם ד!א‪3‬ין ך‪.‬נביאים‬
‫י י ^ ן צוםי״אל״ף ןיית‪ .‬דייל דיי הא?ין ניוואםט או די אוניות וע;ען}י^ע‪3‬ין ;יו;ארץ»ט?יז‬
‫•יינו אויף רעם ‪3‬אלנ סיני‪ .‬רבי‪,‬יךןןה האט'ניואנ‪.‬ט פון ר‪1‬יי תייא ‪3‬ר א‪3‬אס דענין ס‪?5‬י‪6‬ןז‬
‫^י! צורי ווערטער‪ .‬ט נ ‪ .‬וועד ןאט יראם ניואןט אז ‪ £‬ס איז דא צום אלף‪3.‬ית טאפעלע איסיות‪.‬‬
‫‪$‬פןזלדי;נע??יאיס האבין דאם ;יואנט‪., .‬עם'איז אמאוזל ןיווען א ר ע נ ק ך י ; ע ‪ 9‬א • ‪ ! ,‬ק מ ל י‬
‫חבםיס־נייט ‪,‬ניקוםען צום' פאחאטלוננ‪.'.‬זענע^דאךט ניויוען‪.‬קינדער הא‪3‬י'ןדי ‪?4‬ןא}ט ?יר וועלין‬
‫‪£‬א‪3‬י| א^אתאמלוננ‪ .‬האבץ דיי זיף נייועצט אילע צו זאמען אונ ןאבין ^יזאןט ‪6‬אר וואס‬
‫שטייט צומי ^מיין םםיצוויי נונין נ י ‪ ' .‬צורי צךיקין צץ‪^ .‬ורי ‪8‬איין פ ף ‪ .‬ץוויי ןנןין כ ך ‪.‬‬
‫ך'מויי'"ם;!ק'זעגען צווייי וועךטער‪ .‬מאמר האיןר‪ .‬ךי צ;די טןין זענען ץוייי)ועל^ער •‬
‫נ א מ ן י נ ^ ךי צוויי צךיקץיזעי^ען צווידלוערטער! י ק ן ך ק ‪ .‬ך ץוויי פאץ ז^נ?נן ?וייי)ויערער‬
‫פה״פה"‪. .‬דייצוויי כפין'זענען צווייי וועךטיעיר^ף ‪ 3‬ף ‪5 .‬אפר כןאסו־‪.‬טייןט מען די תווזז יזיי‬
‫ןיזאגט ניוואףן״פון }אט צו' משה אוינ ‪3‬אלד פוי משה צו די יומן‪, .‬נאיןן‪,‬ןאגןן ןןיץט ? ק‬
‫ך תורה א‪.‬יז גיוא^טיניוואךין פיון ;אט ך א ^ ע ר איו נ^ן)‪3‬נלוי‪3‬ט>‪ .‬אזוי וד טיר ואנין אל‬
‫‪ .‬איווי ווי עס ^טייטאין ןסוק}אט‬
‫(‪O‬‬
‫‪.‬‬
‫ייט‬

‫י‬

‫ז‬

‫ם‬

‫ר‬

‫נ‬

‫‪ 5‬ך‬

‫יך‬

‫‪¥‬‬

‫‪v‬‬

‫‪v‬‬

‫י־'"''‬

‫*‬

‫״‬

‫י‬

‫הא«‬

‫םרר‬

‫ב ר א‬

‫'׳‬

‫‪ 2‬י ת‬

‫‪2‬‬

‫י^יי‬

‫א‬

‫ח‬

‫בראשית‬

‫לצדיק‪ .‬מהקביה שנקרא צדיק !שהליס קמ״ס( צדיק ה׳ ככל דרכיו ‪ .‬למשה שנקרא‬
‫צדיק ‪.‬דכתיב )דכריס לג( צדקת ה׳ עשה ‪ .‬ספה אל פ ה ‪ .‬מפיו של הקב׳ה לפיו של‬
‫ט ש ה ‪ .‬מכף לכף‪ .‬מכף ידו של הקב׳ה לכף ידו של משה‪) .‬מז( וסיימו אותן‪ .‬ועמדי‬
‫חכמים נדילים כישראל‪ .‬יייא ר׳ אליעזר ור׳ יהושע ור׳ עקיבא היו‪ .‬וקראו עליה! )משלי‬
‫כ( נם במעלליו יתנכר נער וגי׳)מח( )באנכי דר׳ מאיר וכי׳( ן )טי()מט( ר׳ יידן כשם‬
‫עקילום אמר לזה נאה לקראו אלוה ‪ .‬בנוהג שבעילם מלך ביו מתקדם במדינה ‪ .‬ועריץ‬
‫לא בנה לה )נ( דםוםיות ‪ .‬ועדיין לא בנה לה פויבטאות בתחילה מזכיר שמו ולבסוף‬
‫)נא( קטיזטה שלו‪ .‬ברם יתירו של עולם )נב( בתחילה פעל ולבסוף נתקלם‪ .‬שמעון בו‬
‫עזאי איסר )שיכ ‪ (3‬וענותך תרבגי‪ .‬ביו מזכיר שמו ואח״כ שבחו פלן)נג( אגוסטלי‪ .‬פלו‬
‫פראטאטא‬
‫״ _ ‪_ ,, _ _ _ . ,‬‬

‫מ ת נ ו ת כ הונ ה‬
‫<פשם היה אומי לישראל כמי שלישו חו״ל והאלהים יעננו‬
‫מ ו ל ונקולו של משס שקולי סיס סולו ומק לסשמיע הזנור‬
‫)ישראל‪) :‬מו( וסיימו אותן‪ .‬סחנמיס שסיו נאומו סיור היו‬
‫מסמנים ומציינים איסס מי ימי הס‪) :‬מח( נאנט זיימ‬
‫ו ט י ‪ .‬נראם שהוא מ״ס ונלותק יש לפרשו שהים נ״נ נסית‬
‫פל סגליון ובירושלמי לתענית נ י ס נספרו של ו״מ נתונ‬
‫סים נתנוש אוי נא׳ אוי בעי עור גיוילין אחס״ע ני האל״ן‬
‫וספ*] מתחלף וכן גני י' הלניים סיס כתוב תינס או אות‬
‫משונה ממה שכסונ נם״ת שלנו שמתוכו היה נלמז נ ה י א לדש‬

‫סל ר' יוזן יבםמיו‪) :‬מש( י' יוק כוי‪ .‬שאחי שנסי בריאת‬
‫סעולס ועניין נפלאות זור כמבול ילור הפלגה ונו‪ .‬ער משש»‬
‫מצרים יידזת סמן ובאר נםקלס לבסוף ואמר אנכי ס' אלסין‬
‫ומלת וכוי‪ .‬מגומנס קצה ‪) 1‬נ( זימוסאות פרינפאומ ‪ .‬נ י ט‬
‫קפיומא‪ .‬ש נ ת ו ן‬
‫מיחצאית וקענומת בני אלס‪) :‬נא(‬
‫)נב( מתמילס פעל נוי‪ .‬מיסנ על ראשו; ראשי! לאמי שמנה‬
‫הקני•־‪ .‬נשתנה לעילוי ממות מלן ביו שבתמלס מתקלס יאי‪8‬ג‬
‫פןשס צרכי סמלינית יאח״נ מפרש שגס נסזנרת השס מ א‬
‫הפון ממזתי ומסיק ליס מקרא ויענתן תיננ׳ ו )נג( אניספ)׳‬

‫ט‬

‫ניהי ) ‪ w .‬ייא"•"יחי ‪8‬יץ ‪p i ^ ' ^ ^ p ' ^ ^ ^ i ^ w l ^ j w‬‬
‫קאט גי‪~2*3‬‬
‫‪}3‬לוי‪3‬ט‪2' .‬ליק ?‪.‬ריקטןי‪ :‬ט מען ךי תורת איז גיזאןט ‪.‬גיוו^רין פון‪.‬נאט ךאם‪.‬עראיז אןריק‬
‫אייי יוי״עם ?!טייט אין ‪*%‬סוק צךיק ה׳ ב^ל‪.‬דרכיו‪' .‬צו מיטה וואסיער ווערט' אויך }ירו§ין‬
‫מ י ק ‪ .‬איויייי‪,‬עס ?זטייט אין §סוק ‪?.‬רקת ה׳ ע^ה‪ .‬משה !זאט גייטאהין איעלכעפרומקיייט‬
‫)יי}אט‪!? .‬פהלפהטיץט פוען ךי תורת איי גיואגט‪.‬גיוואךין פו; ךיימויליפץ^גאט צוךי״םויל‬
‫‪0‬ץ ט‪#‬ה‪ ..‬מכף לכף ןןייףז טען ך י תורה איי ‪.‬גי?ע‪3‬ין גיייאךין פון ךי הא^ט פון גאט צו ךי‬
‫‪3‬א}ט פון משה‪ '.‬אוג רי'ח?‪9‬ים ד;אבץ ‪3‬צייכו;ט די‪,‬קיגדער מיט ךי נעםען ‪ 9‬ק יאל יייםק‬
‫ןיער די זענען‪ .‬אונ ךי‪.‬קץדער יעגען ןיוואךץ ךויםע'חכמים‪^ .‬נדערע !אגיודי‪*?.‬ערער‬
‫ןע;ען‪.‬ניווקרבי‪.‬אלי‪$‬ך אוני ך‪3‬י‪.‬יהוש‪.‬ע אינ‪,‬ר‪$‬י‪-1‬עקי}א"‪ .‬אונ הען'דואט ?ילייענט אייף די‬
‫דעס פסוק פון רעם וואמ דער ‪ .‬ק ץ ד טודזט איין דער יוגענר ךער‪. .‬קענט מען תיאם פון איים‬
‫וועט ‪!.‬יין‪.‬רוען‪.‬ער וועט‪.‬גרויםדעךץ‪ .‬בחניכי‪ .‬אין‪,‬ךעם' כןךךש פון רבי טאיר ‪/‬וסער וזיייט‬
‫דך אן טיט דיעם}ואךטיאלבי‪? '.‬וטייט אווי‪) :‬טז( ר?י יוךיןךאט ניןאיןט פין עיקילים ווענין‬
‫צו ;אט איז ‪#‬יין דער נאםען}אט‪ .‬יואתם רער כןו!נ איז אי; דעיר ייעלט אמלך ברימט דך‬
‫טיט א_זאך וואס^ער האטדאם נאך ; א ד ניט‪ .‬למשל‪.,‬ער ‪3‬ךיטט זיךי^ער האט'אטרייה‪.‬יער‬
‫האט נאך ניט גימא?ט אין ךי מדינה ד י זאכץ נואם ךי' מדינה'דאךף ^ לם^ל‪;.‬נר'האט ;אך‬
‫;יט ןימ^נט״קיין בערער‪. .‬ער ^ א ט }אך ניט ‪3‬ע!אן‪:‬ט‪.‬קי'ץ !‪,‬ייוער'צוםפעתעגיגען' אונער‬
‫זאגט שיי; איך‪.‬בין רעד נ!לך פון ךי ‪9‬ךעה‪ .‬אבער'}אט איו ניט אזר‪ .‬ינאי־ פתער ו;אט ער‬
‫אלץ בשאפין‪ .‬דערנאךריופט‪ .,‬ער ‪.‬זיין;אמען‪'.‬אווי ווי‪..‬עס שטייט אין פסוק בראשית ^רא‪.‬‬
‫צו עך‪#‬ט האט‪,‬ער אלץ ‪!2£‬א'פץ‪ .‬דער נ;אן־ דער מאנט״ער ויין נאמען אלודם‪ ' .‬ו ד י זעקם‬
‫ווערקער «בי‪.‬הלת סו‪'$‬יר ׳?ומו ול‪3‬ם'‪1‬ף_קטיומה שלו״‪ .‬ךארפי; ןיט 'שטיין דאי;אר נוייטעח‪.‬‬
‫אונ ך י פינח וועך^ער ״?‪.‬ראשית יברא ןאחר בך״אלוזים׳׳ דאו־פין שטיין רא• ^םעון"בן‪.‬ע«י‬
‫זא;ט ד ו ד המלך האט ןיוא^ט צו ;אט ‪.‬יע‪.‬ניתך סרבני‪ .‬דיין נידעךיגקייטיטודןטיםיך ^‪.‬ייסין•‬
‫אמע‪?<5‬ש טי^רולה מןקיר קמי יל^םוף ]קטיןטז שלו! ‪.‬רער םאנט פריער ויין;אטען ךער נאך‬
‫ד י ן איב‪ .‬מייט ודאם'‪_.‬ער איז נרעםער פאריאנרערע מענט^ין'‪ .‬לקשיל מען'יאגט אנטונינוס‬
‫‪.‬קיסר‪ .‬אדער אנטונינוס ;ע;‪.‬עראל'‪1> .‬בער ‪3‬יי';אט אייו נ ן ט אזוי‪ '.‬פךיעו־ האט ‪.‬ער"ב׳‪5‬אפץ‬
‫ל י דעלט אונ אלץ וואס 'ךי דעלט דאךף‪ .‬פון אדם הראשון ביז ך י יוף; זענען אתים גיגאגגען‬
‫‪:‬‬

‫ז‬

‫־‬

‫‪:‬‬

‫פץ‬

‫ברא‬

‫סדר‬

‫'‬

‫שית פ ר ש ה א‬

‫בראשית‬

‫דברים )סא( שאתה כסיל בהן‪ .‬ושמר רגלך מלכד‪ .‬ר׳ דוסאי אטד סן )סב( ההודיה‪ ,‬ר'‬
‫אבהו אמד )שג( מן העבירה‪ .‬ר׳ לוי אמר מן המזיקין‪ .‬אמר ר׳ אבדיםים ושד( אם גתה‬
‫מכיםך צדקה ‪ .‬הקביה הוא משמרך מן )סה( הפיםין ומן היםיוגית מן הגולגלאות ומן‬
‫הארגונות ‪ ) :‬ב א ( ביש וביה‪.‬ביש איטרים השמים נבראו תהלה )סו( ואהיכ נבראת‬
‫הארץ‪ .‬וביה אומרים הארץ נבראת תחלה ואה״כ השמים‪ .‬אלו םביאין טעם לדבריהם‪.‬‬
‫ואלו מביאין טעם לדר‪.‬ריהם‪ .‬על דעתיהון דב״ש דאינץ אמריי השמים נבראו תתלה‬
‫יאחיכ הארץ‪ .‬משל למלך שעשה לו כסא ופשעשאו עשה )סז( איפיפורין שלו‪ .‬כך אמר‬
‫הקביה )יכעיס סו( השמים כסאי והארץ הדום רגלי וגו׳‪ .‬ועל דעתיהין דביה דאינון‬
‫אמרין הארץ נבראת תחלה ואח״כ השמים‪ .‬משל למלך שבנה פלטי; משבנה את‬
‫התחתונים ‪ .‬אהיכ בנה את העליונים ‪ .‬כך ביום עשוה ה׳ אלהים ארץ ושמים‪ .‬איר‬
‫יהודה בראלעאי אף דין קדא מםייע לביה )חהליס קנ( לפנים הארץ יסדולואחיכ ומעשה‬
‫ידיך שמים‪ .‬איר הנין ממקום שהמקרא מסייע לביש‪ .‬משם ביה )סח( מםלקין אותו‪.‬‬
‫והארץ היתר‪ .,‬בבר היתה‪ .‬ר׳ יוהנן בשם הכםים אמר לבריאה שמים קדמו ולשכלול‬
‫‪.‬הארץ קרמח‪ .‬איר תנחופא )סט( א‪,‬א אמרי טעמא‪ .‬לבריאה השמים קדמו שנא׳‬
‫בראשית‬

‫טתנות כהונה‬

‫כל א' ואי יצא בזמנו! )סא( שאתה נסיל נ ה ס ‪ ,‬יהיה‬
‫הקניה נפזרן ויאיר עינין־ נהס ולא י‪::1‬ל‪) :‬שנ( המרי*‬
‫שלא יורה היראו!! עו שהגיע לנלל ו ה ‪ ) :‬ס נ ( מ! הענייה‪.‬‬
‫על ורן הנא לטהר מסייעי! אותו‪) :‬סל( א‪ 0‬נתת מכיסך‬
‫כ ו י ‪ .‬קרי נים ני ם׳ יהיה נכיסן אם תתן !לקה מניסן‬
‫לשם ם' ונו׳ ‪) s‬סה( הפיסי! ונוי‪ .‬מיי מנוס הן מן הקרקפות‬

‫ימכולנולין וגלנילת ואגב למ״תי לבו׳ רני תנתומא ני' לסירות‬
‫שאס רק נוא מבס ניא מסיים ביה נולה מלהא נכתונ‬
‫נירושלמי ‪) 1‬סי( היג‪ .‬יאח״נ הארן שנאמר נראשיח ברא‬
‫אלהיס את השמיס ואת הארז ! )סו( אפיפורין‪ .‬שרפרף‬
‫כסא שמשימין תתת רגלי נמלניס נשעה שיוכני; על הכסא ‪:‬‬
‫)שת( משלקין אותו‪.‬לונדן לנרי נ י כ ו ) ס ט ( אנא אמרי טעמא‪.‬‬

‫סטלך האט נייאןט ‪3‬י ה־ יודה בכם^ןז‪; .‬אט וועט זיין"אין דיינע‪7‬ארישקייט‪"'7‬דאס מימט‬
‫ןןען אפילו ךי !אבין ו;אם דו ביזטיענאר צו די‪ .‬וואם דו״קענםט ניט פארישטייו מיט דיין‬
‫‪1£‬בל'‪ .‬וועט דיר ;אט העלפץ דיו זאלסט די;א פארשטיין'‪ .‬אונ }אט ‪.‬וועט' היטען דיינע‬
‫‪9‬יםדו;אלקטניטבעווא‪;5‬קווערץ‪ .‬רבידוסאי זא;טרוי'אלםט ניט בצוואנ;עןווערין'צופסק'נ;‬
‫‪5‬אלש‪.‬רב'יאבהו זאןט דיו ז«}קםטגיטבצוואנ;עןווע'רין צ ו ט א ו ן ^ ב י ר ה ^ ב י ^ ו ן י ^ ג ט ד ו ז ^ ט‬
‫גיט' ןיצוואןגק וועדי! אי; די העגט פיון'ךי מזיקין‪, .‬רבי'!!בדימום האט גטאיגט אויבי ‪vi‬‬
‫ןןאםט גי;עבין צדקה פון דיין ‪3‬ייטיל‪ .‬פוי דיינע אייגענע ;עלו־‪ .‬וועט ת ך גאט היטען פץ‬
‫פיפי; !פעללער פאדאטקעם! או; פוןהןמיונות יסאנדיל פאדאטקע© אונ פון נולגלאות)מענטשי;‬
‫פאלאמןעיס( אונ פו; י ארגוגיית ןבהיםוה פאראטקעס׳‪) :‬לא( בית שמאי' 'אונ ביתי יהלל‬
‫״קרי;ע'ן‪ .‬בית ש?ןאי זאןיץ ?ליןןר' איו בשאפין ניווארין ךי היםעל דער ינאף די‪.‬ערד‪ .‬אונ‬
‫‪3‬ית הלל ואנין ן־תזנר איז ‪!83‬אפי; ;יווארין ךי‪.,‬ערד דער נאיך ךער מיטעי • ‪3‬י'ת ‪#‬מאי‬
‫ןאןין אטעם צודיערעלייד‪ .‬אונ ‪3‬ית הלל ואגין' אטעם צו ד;ער'עךייר‪ '.‬אדף ךעםמייגוגג‬
‫פון בית ‪#‬קאי ;ואם די זאנץ ךי היפעל איו פתץרבשאפץ גיוןאיתן רער ;אך די^ערד״ךאס‬
‫איז ג‪.‬לייך צו אטלך }ואם ‪ .‬ער הט גיפאכט פאר ייך אשטוהל\אוג ווי די שטוהל איז פערטיג‬
‫גיוואךין האט‪ .‬ער גימאלט אפי? ! ביי^קיל‪ .‬אווי ד;אט "גיואגט ;אט רער היסעל אייו עיי׳‬
‫שטוהל אונךי״עוןד איו ימיין פו? ; ביינקעל‪ .‬אוג אדף רעם מיינונג פון בית ‪0‬לל דאם ויי‬
‫;אני;' לי‪,‬עלד איו'?ליער בשאפין גיווארץ דער ;אך דעריהימעל‪ .‬יראם איז גליייך צו אמלך‬
‫וואט‪,‬ער האט גיבאלט אפאלא?‪:‬ט ?ריער'באדזט‪,‬ער ךי אוגטעלשטע שטובין אוג אויףיךי‬
‫}אקט‪,‬ער די אובעו^זטע לטובין‪' .‬אזוי איו }'טחנן ‪3‬יי גאט'איין ידעם 'טאג וואט ער האט‬
‫ןימאקט לי ;ועלט האט‪.‬ערי ?!ךיןך }ימאכט די'ערד דערגאך דעםיהיםעל‪ .‬רבי יהודה* בר‬
‫אל;עאי ו>‪/‬נט פון רעם פסיק אט אויך אבעוויייוןג' אזזןיס איו וריבית הלל זאןיט‪.‬רוך הםי־‬
‫האט גיזאגט ל ^ י ם י ^ ר ץ יסךר‪) ..‬ןלרןר האםטו נעגריגדעט ךי‪.,‬עךד ‪ .‬ואחר פך ומעשיה‬
‫;דיך ^טים‪; .‬רעד נאך הא‪3‬ץ ליינע הענט ןיהאןט ךי הימלק‪ .‬ךןייתנין דןאט }יזאנטידעם‬
‫ןםוק וואם ‪3‬ית ‪!?£‬אי נע^ען אבעודיזוןג'צוזייערע רייד‪ .‬ודיל‪.,‬עם שטייט את השמים ואת‬
‫‪%‬‬

‫‪,‬‬

‫‪%‬‬

‫‪,‬‬

‫הארי!‬

‫סךך‬

‫בראעיתפר‪#‬הא‬

‫י‬

‫בראשית‬

‫בראשית ברא אלהים‪ .‬ולשכלול הארץ קדמה שנא׳ )מ( ביום עשות ה׳ אלהים ארץ‬
‫ושמים‪ .‬ארשב״י תמוה אני היאך נחלקו אבות העולם ביש וביה על בריית שמים וארץ‪.‬‬
‫אלא שאני אומר שניהם לא נבראו אלא )עא( כאלפם וכפויה שנאי)ישעיה מח( קורא‬
‫אני אליהם יעמדו יחדיו‪ .‬איר אלעזר ביר שמעון)עכ( אם כדעת אבא‪ .‬למה פעמים‬
‫שהוא מקדים ארץ לשםים‪ .‬ופעמים שהוא מקדים שמים לארץ‪ .‬אלא מלמד ששניהן‬
‫עקולק זה כזה‪ .‬בכימ הוא מקדים אברהם ליצהק ויעקב‪ .‬ובמיא הוא אומר )ויקרא כו(‬
‫וזכרתי את בריתי יעקב ונו׳‪ .‬מלמד ששלשתן שקולין זד‪ .‬כזה‪ .‬בכל מקים הוא מקדיש‬
‫משה לאהרן‪ .‬ובמקום אחד הוא אומר )שמוה ו( הוא אהרן ומשה‪ .‬מלמד ששניהן שקולי!‬
‫זה כזה‪ .‬בכימ הוא מקדים יהושע לכלב ‪ .‬ובמקום אחד היא )במ־בר יא( כי אם כלב בן‬
‫יפונה הקניזי ויהושע בן נון‪ .‬מניד ששניהם שקולין זה כזה‪ .‬בכימ הוא מקדים תורין‬
‫לבני יונה‪ .‬ובמקום אהד הוא אומר )ויקרא ינ( ובן יונה או תור להטאת‪ .‬מניד ששניהם‬
‫עקולין זה בזה‪ .‬בכים הוא מקדים כיבוד אב לאם‪ .‬ובמקום אהד הוא אומר )שס יט(‬
‫‪r‬‬

‫איש‬

‫מ ת נ ו ת כ ה וג ה‬
‫ל י ב ד ל יומגן ‪ ) 1‬ע ( נייס עבית ימי‪ .‬דיק מדניוע תודס‬
‫ל!פ ייטלי סשמיס יג‪1‬׳ יסמין ליס אלס תילדוש סשמים והארן‬
‫ניוס עשותס׳ יגו'‪ .‬פי׳ ויכלו נשתכלל סר שסאסנשתכצלס‬

‫תתלה‪) 1‬עא( כאלפש וכסו״ה‪ .‬שהאומן עישס אותם ננת‬
‫אמת ו ) ע נ ( סיג בירושלמי אס כדעת שאמר אנא פעמים‬
‫כוי פירישו סניחא מס שפעמיס מקדס זס לזה לסניד ששניהן‬

‫מ ח « ^ י ז ‪9‬לי‪$‬ר לי ח י ^ ^ י י ^ ^ ז ך י ^ךדי‪-‬״יסון ן א ן ט ״ ^ ־ ך ג ״ ^ ' } ן ז ״ ^ נ ס איזףי‬
‫‪2‬י זאנין‪ .‬אונ די שטויסין אפ ךי רייד פון בית שמאי‪'.‬ווארום ‪ 09‬קטןיט והארץ היתה‬
‫תוהו ובוהו‪ .‬צו וואס שטייט דער ווארט היתה‪.. .‬עם האט ןיקענט שטיין ויה^רץ תוהו‬
‫ן^‪1‬הו‪; .‬אר ךער ןסוק מיעט די‪,‬ערד איז גיוויען תוהו ובוזזו איידער די" הימעלאיו‪3‬שאפץ‬
‫ןיוואךין‪. .‬ך‪3‬י יוחנן זא}ט פון ךי חכמים ם ווע;ין די הימיען^ענען'§ך‪:‬ער בשאפין ניוואךין‪.‬‬
‫ןאר צום תכלית פון רער וועלט איו ?ריער |יווען ךי‪/‬ערד"‪ .‬לי ‪.‬ערד האט אריים ;ינע‪3‬ץ‬
‫פון דך אלע‪.,‬עלליי ‪ pjjnj‬אונ בוימער' ךיינסטאנ‪' .‬אוני לי היםעליהאט ארוים }י;ע‪3‬ין די‬
‫זוךן אונ די לנ^ה מייט די ‪#‬טערין '?!י?‪8‬וואך'‪'.‬רץי סנתומא דןאט גיואגט איך וועל דיר זאןץ‬
‫}^עווייזו?נ אז‪;.‬נם איז אזוי‪".‬צום ^עעןאפ^נ'זענען'ניווען ךי לןימליען' פך;ער ווי די ״ערד •‬
‫ןוארום עם ^טייט אין פסוק בראשית ןרא אלהים ‪.‬את'ה‪£‬ט‪.‬ים ואת הארץ ‪ .‬צו‪.,‬ערשט'ד!ט‬
‫ןאט ^ע^אפין• ךי וזימלע; דעו־ נאך ךי‪,‬ערד י‪ .‬צום' ר״כלית איז' גידע״ך‪/‬ערד פךעיר אווי‬
‫ןוי‪,‬עם ‪#‬טייט אין פסוק ?יום״עשות ה׳ אלהים ארץ ושמים‪ .‬אץךעםטאנ פוןטאמן‪ .‬נואם‬
‫ךי^ערדיהאט גילאל?ט אנהייי^ין צו טאיזן איריזאךיאונ ךי הימעל איר זאך‪ .‬הטגריער‬
‫‪$‬נניה‪1‬יבי; ךי‪,‬עלר צו' מאלין רער ואך דעו־ הימעל‪ .‬רבי שמעו; ןן יוהאי ואגס_‪.‬עם וואסךעךט‬
‫‪£‬יך אדף ‪ v'^fflfc‬תןאים י ודימית שמאי אונ בית הלל ןאלין קךי^וועלבעם איז 'פרי‪/‬נר‬
‫‪5‬׳טא§ין ןיווארי;‪ .‬די הימעל צו ךי‪,‬עלד‪ .‬איך ואנ ניייךע וענעןיבשיאפין ;'יוואלין צו זאטק ‪.‬‬
‫‪$‬זד ‪.‬ווי דער ‪3‬על ?לאכה ‪8‬א‪.‬כט אין'אפארעם אטאפ טיט רעם צוךעק‪ .‬בייךע צו זאקק‪.‬‬
‫ןערנאך טיילט‪,‬ער אפ איי?ם' פון ךאם אנךערע‪ .‬אווי וויי‪.‬עם שטייט אין פסוק נאט האט‬
‫;יזאגט איך רוף צו די)צו ליא ‪0‬י‪.‬מעל אונ ךיא‪.‬ערח זייא ואלין שטי‪.‬ק ביידע צו ואמען סיט‬
‫ןןייןימאהל‪ .‬ר?י {<לעזר יןר?י ש?!עון האט גיזא;ט אויב ?נס אטיוד מיין פאטערהט ני]אנם‬
‫&ז ךי הי‪5‬על או‪ :‬די‪/‬עךדיזענען '‪3‬שאפין }יוואךין צו זאםק‪ '.‬איו•רעכט פאר ;ואם אמאל‪,‬ל‬
‫שטייט ?רי^ר די ״עלידידעיר נאך דער הינ!על‪ .‬אונ אמאהל שטייט'ךי' הי‪5‬על דער נאךיד‬
‫‪^.‬עךד‪' .‬צו לעךנען א‪?1‬ז אז די הננען ?‪.‬יידע ?ל‪1‬יך בעאפין גיוואךין‪ .‬אין' ךי גאנצע תורד‪.‬‬
‫עטייט ^‪ ibgra‬יצחק {‪.‬עקב‪ .‬אונ אין «ין ארט שטייט ‪.‬יעקב ‪:‬צחק אברהם‪ .‬צו' לעךנק‬
‫«נז אז אלזן ךריי זעגען נלייך‪;. .‬נם איז}יט'איי^ער גרעסער פאר רעם' אנדערין • אין די‬
‫^אינצע תורה שטייט ט׳טה ‪.‬פךיער ווי אהרן‪ .‬אונ אוייף איין א‪.‬ךט שטייט י אהרן פריער ווי‬
‫‪0‬שה‪ .‬צו לערנען או;ז אז דיי^עגען ? יידע‪.‬נלייך ‪3‬יי;אט‪ .‬אין ךי‪/‬אנציע תורה שטייט}הושע‬
‫ז‬

‫זו‬

‫־‬

‫־‬

‫פריעד‬

‬לך ם •או‪.‬אונ אויף איין ארט שטייט רי מוטער‬ ‫פריןןר ווי דער פאטער‪.‬עייל רעי‬ ‫זוהן' אוג ךי מוטער יעגזגן‪?.‬ער וזאט רחמנית"‪ .‬גתים וועךין וועט אייך אייףאים !ואקסין דעתער‪ .‬אונ אויף איין ארט ?‪:‬פייט‬ ‫ןזגנען ביידע גלייך ביי ןאט‪ .‬קנעכט זעגען גיקדפטיגיוואךין טיט‬ ‫איין ןטטר'.‬הוא פה שהנביא‬ ‫עתיד להנבאות עלית בסוף )ירמיה לו ראיתי את האיץ והנה תהי ובתי‪) :‬ב( ר אבהי‬ ‫ור׳ יהודה בר סיפון‪ .‬זה ניזון‬ ‫מתנות‬ ‫שקילין נאמל ובלהה נאתל ננראו‪ ) :‬א ( על להיא פנה ט ' ‪.‬ןאר‬ ‫ךי הכפים האבץ ניזא.‬מניד ששניהם שקולי•‬ ‫זה כיה ‪:‬‬ ‫פרשה ב )א( והארץ היתה ההו וכהי‪ .‬‬ ‫משל הוא על סאשז נעיו שהיה עדין רכס שלא הגלילה כל‬ ‫‪5‬יכה היציאה קיצים נ ו גתחילפ נ י ״ ת האון גילה הכמונ‬ ‫מ ט מ י ו ‪1‬‬ ‫בהונה‬ ‫מה יסא כסופה ז ) נ ( א י י ‪ .‬ער ןרויס יועלין אוייך טיט ךי״שלעכטע‬ ‫םתת>‪ .‬ינניינוי‪..‬ען ייידע גלניהי‪-‬אומען^ליינגטי^קל^ויפוןיונ^ע‬ ‫‪ p?.‬ע.‬ועל א׳ נזר שיהא יגע‬ ‫יאוכל‪) .‬גג ווא‪.‬שגוי מ ט י ס ‪) :‬ג( ‪.‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫י‬ ‫‪.‬ואלט׳!‬ ‫געבין §בוד צו דיין פא‪$‬ער‪..‬ה( ישב לו איתי חוהא ובוהא‪ .‬ער וועט‪.‬ק‪:‬גד טיוקטיאין זיין ייגענו־‪ . .ב צו גע?ין' ?מד '« איי־ מאן• אי! ד נאןנצעיתוךה שטייט' דאס^עשאפוגג פון לי‬ ‫ןזי^על פתער ווי לי‪.‬אויב‪.‬יק‪.‬ערד אוני זיא איז תוהו וביהי‪) :‬ב( רבי אבהי אונ‪'.‬‬ ‫ובמקום אחד הוא אומר ביום עשות ה אלהים ארץ ושמים‪ .‬עםאיזני^ט‬ ‫}ידקיאילנעיר טייערער פון רעם אנךעךין‪" .‬או‬ ‫‪.ין^רץ ‪j‬‬ ‫פריפה ב )א( והארץ‪ nij:rj‬תהו ובד^י‪.‬נלי'יכע'‪.‬ואתם איךיב*איו‬ ‫‪9‬חו..‬‬ ‫‪%‬‬ ‫קנעכט‬ .‬גתים ייערין ייעיטער' 'אויך אייוי דין''‪.‬ק^ע?ט'מיטאיץ מאהל‪ .‬רבי ?רמה האט גיזאג^ט איו ווען לער בוים איו 'יו‪.'.‬רביןהודה ברבי‬ ‫סימון האיין גיזא.‬או״ער וועט ‪.‬עם' ?וטייט אין פסוק איש אמו‪.‬צו'לעתען או.‬אווי וויך‪/‬ערדאיוןיוועןווי^ט‬ ‫אין אנהייב )יען זיא איי בשאפין ?יייאךין• אווי איי יןיא'אגגיברייט שפעטעראויךייייםטייצו‬ ‫וזעריין‪ .קי<םט‪.‬דער״קענט מען‪/‬ואם מיט‬ ‫אים וועט זיין ףפעטער אז‪.ז אז ידי זענ‪.‬ק.‬ר׳ ברכיה פתח )משלי כ( גם בםעלליו יתנכר‬ ‫נער‪ .‬‬ ‫באוצר ?לימי דמי שיוץ ‪) 1‬ל( מטמיון‪ .ער ווי ךי םוטער״עם ‪#‬טייט אין ‪£‬סוק'?בד את אבייןז!‪ rijf‬אמך‪ .‬אונ אויף איין' '‪$‬רט שטייט ?גי יונה‬ ‫^ךיןנל ןוי תיתם‪ .‬מואנט ראיס אייו נלייך צו'אמלך.‬אץ ךייגאנצע תורה שטייט תורים פל^י ו ז י מ ן יו.‬מניד ששניהם שקולין זה כזה‪ .‬נתים'וועךין‪) .‬צעט‪ .rop‬אדער פון אלקעיטאלוויין איז ‪3‬יי' )אט ביידע גליי^‪' .‪1‬ט אויף אים דערנער‪'.‬ער מבתי ניט ]‪.‬בכ־מ הוא מקיים בריית שטים לארץ ‪.‬על אחד נזר שיהא ניזון )ל( פטסיון‪ .‬ר׳ אבהו אפר םשל למלך שקנה לו שני עברים שניהם )‪ (3‬באוני‬ ‫א ח ת ‪) .‬רבי אבהי האט‪.‬קינד ווייז שלעכטע כ!תת יוע'ט‪.‬ייד'ע‪..‬אבל אמת חכמים האב קורם‬ ‫לאפ‪ .‬ג( ובטימי אחת‪ .‬פוי‬ ‫ךי יא.ןכירה)פאר 'קויף‪.‬גיועהן לי‪.ץ יואם דאס‪.ה <תורים‬ ‫איו אלטע ט א מ י ן ‪3 .‬ואביו ר‪1‬יראו\נ!ען זאל מורא ד ^ י ן‬ ‫‪8‬אר ף מוטער אונ פארי רעם' פאטער‪ .‬געלט‪.‬אין'די}אנצע תורהקזטייט‬ ‫ןער ‪5‬אפןער פר.‬פךהןר ווי צו דיין םוטער‪ .‬אפר ר׳ ברכיה )א( עד דהיא פנה אפיקה כובייא‪ . .?יאותואןין‬ ‫איך האבי‪.‬יער היאנדיילט'״ערלאך מיט דייגע‬ ‫ח‪3‬ףם‪.‬צו לעךנען אונייעי ייי‪/‬ענען ביילע ‪5‬לייןי‪ .‬אופי שנגזי עליי שייגע ויההמס מ ע מ ל !‬ ‫א?י"^די‬ ‫?!ליער ווי}‪:‬לב‪ .‬‬ ‫אונ אויב״ער' האט‪.‬אדף איץ ]קגעכט דואט רער מלך גיור }ידען ?ר‬ ‫זאל ניט ^רבעטין אונ ער זאל ‪.ט מג! יא‪3‬גע?ץ כבוד רעם פאטער פריןןר ייי ךי מופוער'‪ .‬אונ ךי ביידע‪.‬אונ אויף רעם אנדעריי.ט ןיוויי ףשלים‪ .‬ווען ךי יולץ ייעלין זינךעען‪ .‬יידע םהדב צו געבץ כבוד ציוםיןאטער‪.וא^ער‬ ‫האטניקויפט צוויי‪.‫סדר‬ ‫בראשית פרשה א ב‬ ‫ב ר א י י ת‬ ‫איש אפו ואביו תיראו‪ ..‬מתון אוצי סמלו‪:‬‬ ‫) ה ( ישנ לו‪ .‬וועט'‪.‬לעם ןםוק‪'.‬דאסאיו וואט דעריניביא יועט'אידף' איר .‬גישפייןט ווערין פון רעם'‪?. ביידע '}לייך ‪9‬יט יאיץ םאהל ב^אפין'' .‬מפני שהוא ואמו תייבין בכבוד אביו‪ .6‬אוני די וןאבין‪3.‬נ.‬ני יונה איז יוןנע'טאקביף‪' .‬צר‪ .‬ברמה דואט אנןיהיי? ! טיט‪.‬ו־‪3‬י'‪.‬ערד‪ .‬ער ‪.‬אמר שנינו באוני אחת ובטיםי אחת‪ .‬אונ אויף איין אלט '?זטייט ךי'?עעזאפונג פון ךי״עחר פתער‬ ‫ויי ת ?ימעל צו לערניען' איןז אי ייי‪.

.‬זוי האט דך ךי‪.‬על אחת נזר שלא תזוז םפלטין‪ .‬אשרה העליונים‬ ‫זהתחתונים נבראו בבת אחת‪ .‬פעןיש‬ ‫.טד‪.‬ךאס םיינטירער‬ ‫ןסוק ‪.יוואנךערט פאר תאם זיא דאיךף בלייבץ ליידע פו.‬נלןיען איך ואל פאר‬ ‫^•ריןען וועךץ פון דין_פאלא סט‪& .‬היתה‬ ‫תהו ובהו‪ (J) :‬איר תנחופא לבן פלך שהיה ישן על נבי עריסה‪ .‬להיות גע וגע ו־טרי«‬ ‫‪ (0‬לישיל את כלה ‪.‬‬ ‫ב‬ ‫יא‬ ‫בראשית‬ ‫פטםיון ואני אם איני ינע איני אובל‪ .אט‪.‬אונ די אם דינע וואם האטיאים גיווינין איו ןיועםיץ נעבין אים אונ‬ ‫האט זיך ניווא^רערט אונ גיואןץט‪ .‪ .‬נ?ש‪)':‬ד( רבי י‪..‬זיא^אליפארטריןעי ווערין פון זיין‪§.‬‬ ‫•ישבה לה אותה השפחה תוהא ובוהא‪ .‬עךדךך אויך גיווא^ךערט אוניזןאט ניזאנט איךיאונ‬ ‫‪8‬לע טע^שין ןואס א‪1‬יף סיר זע.‫סדר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬העליונים ניוונים מזיו השכינה‪ .עלט‪ .‬והתחתונים פתים‪ .‬לפיכך והארי‪ .‬זו אינה‬ ‫יוצאה וזזה םפלטין‪ .‬ע?יך‪.‬ע י • אייייווי עפ‬ ‫•^טייט אין פסוק נאט האט .‬‬ ‫גןנעכט וז־*ט~דער"^ך‪«7‬ר ג י ^ ^ ע ר ^ ״ א ר ב ע ט ץ ^ ^ י ^ ך י ^ ו ו ע ט ז ז ר ד » ‪ 3‬ץ צו‪.‬טעל אר^עטץ‪3‬יט אונ‪.‬אויף איינע ו^איט ךער מלך גוזר גייוק' דא זאל ניט אתיםגיייןפץדיןפאלאםט‬ ‫אונ אייף ךיאןדערע האט.‬ך‪/‬ערד' ד!אט זיך ןיוואנרעךט אויףיאירע וויםטקייט‪ .‬ןועךין ניישפייזט אונ נמעטיןט פון ךי לויטערקייט פון}אט‪.‬אוד האט ךי‪.‬ובטיסי אחת‪ .‬ןערין דורך רעם מע^ש ייואם רער מענטש וועירט גיש§ייוט ‪ P‬י י י א ‪ ' .‬לפה שהיתה יודעת שהיא עתידה ליטול את שלה פתחת ידיו‪ .‬קינד' פון פלך איז אפאהל‬ ‫‪2‬י^<‪$‬אפץ אץ דין ווינעלע‪ .‬ור' יהודה ביר סיפון אמר מעל לשלך שקנה לו שתי שפחות שתיק‬ ‫באוני אחת‪ .‬רעם הי‪. אירע‬ ‫איי וואמער‪< :‬ג(ר‪3‬י ר‪.‬ווןארץ קייןה תוהו וביהו‪ .‬‬ ‫הןהה'תוהו.‬‬ ‫אוגאקץוואםאויף לי‪.‬אסרה שנינו באוני אחת ובטימי אחת‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)ו( שירוד.‬קנע?ט .ימון"האט?י.‬גיווען‪.ייואנךעךט' פאי־ ייאס ייא יועם‬ ‫«{אחל נישטראן־ט ?עילי! יירך בעם טע‪.‪ .ואם אויף איר האטי דעו־ *מ^ך‬ ‫גויר גיווען זיא זאלידצק אץ זיין פאלאכ!ט'‪ .ייא?ט צו ארם'ך^עךיד וועט' זןין' פארפלוכט פון" דיעעטייע?י'ן‪.‬ועגען גלייך צו־‪.‬הורה‪3‬ר ק.‬רבי‬ ‫יהודה !נתיי מימון האט . ב^ןאפיו' ?יייאליי‬ ‫§ארוואם ‪£‬לץ.ק‪.‬פאר'ןואס אלע .‬כך ישבה הארץ תוהא ובוהא‪ .‬עךד'הט'יי״ך.‬נהומא ^אוןטיאייי.אר ניט אלבעטין אוג‪.‬זענק ?ויר צו זאסק ב‪1‬יט איין ?אךל ‪#3‬אפץ ןיווארין‪.וס אויףדעס לימעללעבץאיייביג אונ זע.‬עךר או די אך‪3‬ע'פ!ץ ניטהא?ין'זיי ניט צו״עםין‪ '.ען דא אונ דער דזימיעל" אונ אלע מלאכים'.‬אזויקאט ף‪.‬די‪.‬כך ישבה לה הארץ תוהא ובוהא‪ .‬עייל י.2‬‬ ‫בראשית י׳ ״‬ ‫‪.ואס אויף דעם‬ ‫הימעל‪.‬ועלי נזר טירודין‪ .ןרגויך ‪.‬ך‪/‬ערר האט זיך .‬מק ניט אים‪ .‬אלאםט‪ .‬אונ אויף סיר ר.‬דאם‪.‬אונ איך _אז"איך'ווע‪ $‬ניט אה‪3‬עטץ וועל‬ ‫ןויןז ניט האבץ צו״עי^י.יי^םץ אונקאטוייך ןיוואנדערט אונ זא?ט פיר זענען‪3‬ייךעגלייך‬ ‫‪$‬יקוין«ט ניוויאךין אוני טיט איין ?טטר נעירה‪ .‬יידע ‪3‬ל‪.‬עסץ‪ '.דערע ךץ?ט.יזא? איין ^ כ ע י ^ ל ‪ .‬‬ ‫ןריבער איי יהאךץ היר״ה היהי נובוהו‪ .‬אםלךהאיט אמאהלנייקויפטצווייךינםטען‬ ‫טיט איין מאלל אונ מיט איין קטר ??ירה)פאר קויף צעטא אונ״ער האט ‪.‬האט‬ ‫די א.ואס וענק‬ ‫אויף ‪.‬‬ ‫לפיכזד‬ ‫‪.‬והיתה םניקתו תוהא‬ ‫ובוהא‪ .‬‬ ‫>!יז דער אטןערער‪.עמען איר ק?‪1‬ראף פין דין הא^ט‪ .‬נןעבין פאר"בייידע‬ ‫ןלייכע נעלד‪ ..‬פאריוואם‬ ‫זאל^ער .'.‬והתחתונים אם אינם‬ ‫ינעים אינם אוכלים‪ .‬איי?יג אץדעיםפאלאםטפויי^ט‪'.‬אונ יסיר יקאסטין‪?.‬ייכע'.יך גיוואוןךעךט אוג דזאט גיזאגט מירי זעגע.‬ועל אחת גזר )ו( טידודין‪.ואם אויף מיד אונ ךיהימעל מיט אירע ‪^3‬עפעגיש‪.אס הארץ האט איר גמאגט אוויא וועיט אםאךזל‬ ‫.‬ער גוזר‪.‬עךד }יוואנךעךיט איך אונ אלע ‪3‬שע‪.‬‬ ‫איגאלע נשעפעןיש' פון ךי‪. ביייךע צו״זאטען גיקדפט גיווארין‬ ‫אוג ‪£‬יט איין ‪#‬טר ?כירה אוני פאר אייגע‪ .‬כך צפתה הארץ‬ ‫•שהיא עתידה )ז( ליטול את שלה פתחת ידיו של אדם שנא׳ ארורה הארפה בעבורך‪. אנדער משל‪ .‬ו‪ .‬עלדץזטארןט אוגווערץ פאךטריביק פון ךי‪-‬עיךד‪-‬ידאםטיינט'מען‪psm.‬אסרה העליונים‬ ‫והתחתונים נבראו בבת אתת העליונים חיים‪ .‬זאמע.‬עך'ד גידעהן או ויא וועט אםאהל גישטראפט‬ ‫‪.אנטאירער‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ח‬ ‫פסיק‬ .‬עךלייא'געלט פאר .

‬נמו שזרשו והגה ני בא השמש מלאיי השרת אומרם אתא שמשא ן ) י ( ערבו‪.‬םיינט ‪5‬ען דעו־ וד^ט'פון .‬עם שטייט‬ ‫‪$‬ין ןםוק אוג‪^. דין מלוכה‬ ‫. פון לי ערד‪ .ענען העיר <מיט אעץן\גאר.‬עם איז גיווע.‬גיגאננען פון‪.‬נים איוייגיוואךץ טאג‪ .‬יכוהו'מיינט טען^ןיודיל‪/‬ער האט גיוואלטדי‬ ‫ןןלד'זאל צוריקוויסטוועלין ךריבער וזאיט^ער ניס‪£‬ת'דין ברודער‪ .עועל^ץט אדף עולם הבא .‬ויהי בקר‪ .‬עראדך ניט גלווען אין גן‪.‬ז‪..‬ויהי בקר ‪ ..‬גאט‬ ‫ןאט גירופץ צו לי לי?'טי‪.‬מעי.אל‪!?9‬ען'אצךיק'א‪1‬יףדער‪/‬ועלט‪ .‬אןנרהם ויאם‪.‬גקייט טאנ'‪ .אט וואם הט ג״טתעבט אויה ךי‬ ‫ןןאםער פו.אלפט לימננען האיר <‪9‬יט אאלף( ‪.‬יום אהד‪ .‬‬ ‫עייל די זענען גיווען ך^עים‪ ..‬והארץ היתד‪.אנין‬ ‫ןעם *(יין ^זאג מיי^ט ^ען«ים ‪.‬הט'ןאטגי!אגט‪.‬ויהי‬ ‫ערב‪ .‬וויעיט אנהייבץ ‪ .‬זה אדהיר שהיה )ח( ללפה ולא כלום‪ .‬ויקרא אלהים לאור יום ‪) .‬אנדערע .‬על פני תהום‪ .‬‬ ‫תהו‪ .‬קיואלין פוןדעם §‪?3‬תנד ‪ .‬עס "איז גיוואךין גיאכט ראם מיעט מע י‪.ואם משיה וועט קומען אונ ךי מלוכה פץ‪:. מבול אונךי וואסער ‪!1‬אט אנניתדבין צוריק אריץ צו גיין אץ אבנרונד‪..‬עם ייעלין נ אך זיין אויף איריךישעיים^ם איז שדין ציייט‬ ‫^^.‬יערע_ואכץ איןדערפינסטר‬ ‫^קיינער זאל ךט זעהן‪3£ '.‬ראם מייגט^ע..?טער )ועדין‪ .אך וועךט גילדות רער פסוק‪.‬ ‫זדתה תוהו ובוהו דאם ט ץ ט מען אדם הראשון.‬איונ‬ ‫ער איו גיווארץ יוץוט אונ'איו איועק ‪.‬אמר הסביה עד מתי יהא העולם מתנהנ באפילה‪ .‬וואם״ער‬ ‫גיוועלטיןט א‪1‬יף לי וועלט וואס זיא איז גלויך צו ךי נאכט\אונ‪?.‬זה עשו‪ .‬אונ'‪3‬יי'ל?זעים שטייט'ייי' טוהען‪.‬עם איז איין‪/‬אגציןיליכטיג‪.‬איויודעםשטייטאיןיפםוק מייהעןד‬ ‫שמירח ‪£‬דק‪ .‬עם איז גיויואךיין טאנ*‪ .‬הה׳ד )ישעיה מא( פי העיר ממזרח צדק ונו׳‪ ..‬ולחשך קרא לילה‪ .‬עש'ו‪ .‬י‪.‬עם‬ ‫ןועט .‬ןיייןייאליכטעקייטפיון גאט‪.‬דאס מיינט ‪ 9‬ק י‪£‬־קב \ ' צ ו לי פינסטעךיניס ה ט ע ר‬ ‫}ידופין גאלטךאם‪.‬‬ ‫‪$‬לע‪.‬ויהי ערב ‪) .‬וועט'_זיץ('‪.‬יואם'‪.‪.‬ורוח אלהים םרהפת על פני המים‪ .‬עם‪/‬אל ווערין‬ ‫^ י נ ך א ס מ י י נ ט מעןאלרהםיאלקומען אףףךערוועלט‪'.‬עס וועט אים אני!יי‪3‬ין ליףטיינ צוווערין‪ .‬סבל ולתוהו ני שוסו המה יו״י השמש והירח ונוי אמר יגוהג מי גילם לזה שימי שמש שגא•‬ ‫למס!וכן הבל מ״א ‪«4‬ם ‪ (p) :‬ום יעקב‪ .‬ראם מיעט מע•'.‬אל תקרא העיר‬ ‫אלא האיר‪ .‬אפמיואייזטאנ‬ ‫אגא נצין אי.‬יאילקט ניט' לי.‬ובהו‪ . ‪"1‬אכט‪ '.‬ראיס מיינט מען‬ ‫‪.‬‬ ‫.. יועט אים פי.‬גי^ווע?ט א‪1‬ז\ש רעם ווא'םער‪.‬מיי^טיםען‪^?.‬זה דור המכיל שנאמר )כראשית ז( ביום הזה נבקעו‬ ‫כל םעינות תהום‪ .ואם )ועלי.‬עקב‪ .‬‬ ‫^יי?‪9‬ין‪ .ואים ער איז ‪3‬ש*פין ןיווארי.‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫ייגע‬ .‬וועלט פיט גא^נישט‪ .‬ווען ךי ‪9‬לוכה פץ״עשויייעט זיך אדםלאזין)ועטיךך ^נהייביז ך י מלונה פץ ‪:‬עקב‬ ‫א'וג‪.‬‬ ‫^ער״^ןרץ‬ ‫ןפוק ‪#‬מו^‪5‬וט'פץ די תתת.‫סדר‬ ‫ברא‬ ‫'‬ ‫שית‬ ‫פ ר ע ה כ‬ ‫בראשית‬ ‫לפיכך והארץ היתה תהו ובהו‪) :‬ן•( ר' יהודה בר סיפון פתח קריא בדורות‪ .‬ ‫ןעם טאנ .‬הט גאט גיזאגט‬ ‫‪9‬יז"ווי לא ננ וועט דין ךי ייעלט אזוי §י?סמער‪ .‬ליער'‪.‬זה קין שבקש להחדר את העמיס‬ ‫יתהו ובהו‪ .‬ו‪.‬יעקב'מכפר דין‬ ‫״‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫.‬שנא׳ )זכריה יל( והיה יום אחד הוא יודע לה׳ לא יום ולא לילו!‬ ‫ומ‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫'‬ ‫» י » י ״ י י ‪ 00 « 1‬ללמם‪» .‬דעם ‪£‬אנ'צו‪.‬עדין‪ .‬ער .יט דין ע!אנ אונ ניט נא?ט ‪ .!^ו‪ .ואם‪.‬ראם‬ ‫‪3‬י?ט מען נע״קב‪ .‬זה עשו‪ .ואס אויף ןיי איז גיקוםען' דער‬ ‫}(בול‪3 .‬ער‪9‬יטדץפאטער‬ ‫ןועלין אדך ‪#‬טאר‪3‬ץ וועט ךי' וועלט ?לייבין וויםט' וח^ןד מיינט מען רעם תר פון אנוש ‪.‬זה יעקב‪ .‬עקב‪.‬ל ‪8‬ני לזהום ראם מיעט' מען רעם תר .‬נאר ^ס ^עט‪..‬אזוי ו\י‪.‬על שם ויעבר אלהים רוח על‬ ‫הארץ‪ .‬תבוא האורה ‪ -‬ויאמר אלהים‬ ‫יהי אור‪ .‬אוני‪.‬ט( זה יעקב‪ .‬י( ערבו של עשו‪ .‬דאם וועט זיין אין איין טאג"‪ .‬זה אברהם‪ .‬זה דורו של אנוש על שם )ישעיה כט( והיה במחשך מעשיהם‬ ‫ויאמרו מי ונו׳‪ .‬ךוח אלהיםי^ח^ת^יפנייהם^ם^אונ^ער ודינט פון גאט‬ ‫‪5‬אט‪.‬אונ‪.‬ךאם‪.‬בפור‪ .‬ער איו פון םןרח דיט^אל^־קוטען "לייבטץיאוין־'דער וועלט‪ ".אט האט געע‪3‬ץ‪.‬יי דעם סבול ?!שייט אין רעם טאג זענען צוישפאלטץ ניוןארין כל מעינית תהום ‪.‬וואס .‬בקדר‬ ‫של יעקב‪ .‬ם וועטזיי׳ איין טאג דער טאגאיו כעוואסט צו נאטיווען״ער ‪.‬וחשך‪ . .ועט זיך אייףלאך.

.‬וואם תשובה איזינענליכע.‬ויי דואבין‪.‬יבוזו‪ .‬זי‪.‬וכבר היה ריש בן זוטא יושב ותוהא‪ .‬שאין לה חקר כסו‬ ‫התהום‪ .‬עבר ר׳ יהושע ושאל בשלומו פעם ושתים‬ ‫ולא השיבי‪ .‬אבער‬ ‫מיט' גע‪#‬ווי‪'.‬דו ‪.‬זו מלבות רומי‪ .‬נ‪ 5‬פוןידער ״.‬‬ ‫איל מעיר אני עלי שמים וארץ שאיני זז סבאן עד שתודיעני )טו( מאין הרנלים‪b'» .‬על א ו נ ך ע ך ר א ז‬ ‫איך‪.‬נש׳‬ ‫זןיגע^עבין‪-‬ות‪ ^ ^ .‬תותו וב‪1‬הו‪.‪ .ענפעךט‪" .‬איו פאר ! י י ניגאנגען ר?י‪.‬כתבי על קרן‬ ‫השוד שאין לבם חלק באלהי ישראל‪ .‬ואי זה זה יום הכפירים‪) :‬ה( דיש ביל פתר קריא‬ ‫במלביות • יהארץ היתה תהי‪ ..‬ויי‬ ‫זאלץ‪/‬זאןין אז'פון‪.‬‬ ‫‪$‬ען ווערט ךער שראקין פון חי'וזיםטקייט‪ .‬חו‪#‬ך ?ןינט מען ךי מלוכה' פין‪.‬אפ" כשהמים גליל נעילפ הריח ‪B3BB‬‬ ‫פ".יאנט איך ‪.‬אגשמה פון נאט‪ .‬ל איך האב ךזעיןן ךי‪.‬ורוח אלךים'‪ rervp‬מיינט‬ ‫‪ jyg‬די נשכה פץ' מלך הםעזיח‪ .‬היאך םדיא)ישעיה יא( ונחה עליו רוח ה ׳ ‪ .‬יהושע גייאןט'צו ך?י שמעון פוז ייעלכע זאך האסטיו ניטכא?ט‪.‬שנאסר )אשתר ו( )יא( ויבהילו להביא את הסן‪ .אט‪. צו "וואםער‪ .‬וועל ‪.‬יו‪ 0‬סליהם ליבראל ׳•)יא( יבהילו‪.‬אונ‬ ‫י‬ ‫‪v‬‬ ‫י‬ ‫איר‬ .‬דורך וועלכין זכות וועט קונ?ען די נשקה צו‬ ‫משיח אפילו פאר רער צייט ‪ ..‬ורות אלהים טרחפת ‪ .‬וועט קוסען' צו שיועביןווען‬ ‫יוךין וויעלין טאדזו רצשו^ה ‪ .‬ןיא^ת‬ ‫‪ .‬קיין דלק אין‪.‬עס שטייט אין פסוק ועחילו ^־‪. קאהלגוט יןאךןין‪.‬נ.‬יי טלכות בבל‪ .‬מען‪.‬איל מעיין הייתי‪.‬בן ווםאיאיז א^אוזל ניועסין אונ האט‬ ‫ןיטךאכט ‪ .‬המרחפת _על פני המ‪:‬ם‪ ..‬די'הא‪3‬ין ןלואגטצי‪.‬זאט רבי ‪!?#‬עו'ן איים ‪.‫סךף‬ ‫כראשית‬ ‫פרעה כ‬ ‫י‬ ‫בראשית‬ ‫ב‬ ‫ומי‪ .‬געם אד^מירעדות ך הי‪?.‬המרחפת על פני הםים‪ .‬‬ ‫איין מאהל אונ נאך אמאהל אונ "ר?י'נזמיעון ‪$‬אט אים ניט' ניענפערט‪ . ‪.‬שתיתה איטרת להם‪.‬רזאט~בי‪.‬נט צו ר?י שםעץ נוט קאלןין‪.‬וחשך זו‬ ‫סלכות יון‪ .‬יייויץ‬ ‫שי־ייבט אויף' רעים הארי.ה הנ?יא הט ניזאנט אויף" דעס גלות ?‪5.‬ךער_צייט וואים זיי ד!אבץ נימאכט ןעם״יןגל ‪• \ ^ k q‬די שדן ניט‪.‬זיי אין גלות‪.‬רבי שטעו..‬לבך‪ . .‬י}‪ • 1‬י ל ל זי*‬ ‫האט פאת‪5‬ינסטערט ךי אויגין פון דיייודץ ‪5‬יט זייערע גזירות‪ . פו.‬והארץ הןרזה תוהודאס מי'יןט'§עןדי טלוןה ‪pfl‬‬ ‫^ ל ‪ ..‬קען ניט ךעךפארעזין די טיף ?יו צום ‪.‬האט רבי ןהושזן‬ ‫ןיזאנט צו רבי ׳שטעון אדרייטע.‬איל בן זוטא מאין הרגלים‪ .‬שנא׳)איכה נ( שפכי‬ ‫כמים לבך‪ :‬ן ן( ר׳ חני בשם ר׳פדת אמר ברית כרותה למיס שאפי׳ בשעת שרב)יד( ת ח ת‬ ‫שייפה‪ .‬״‬ ‫דאסיךי ייךיןייעליןזיי^‪3‬יי‪.‬‬ ‫נהו ובהלה אמת היא ו )ינ( אן ברבעים‪ .‬קיץ‬ ‫בלק אין נאט‪.‬זאלםט פארןיםען ידיין הארץ פאר נאט אז‪1‬י ווי וואסער ג‬ ‫<‪ 0‬רבי חגייד!אט ניזאגט פין ריי פךת ווענין {אט ד!אט כירת יריח }יווען )צו ןיזאנט( טיט‬ ‫ף וואסקר אפילו ווען״יעס וועט דין' ארןיץ זאל ?לאדן אוךנט אייף רעם וואסער‪ .‬אווי ווי^עיס ן‪8‬ט'ייט‬ ‫אין פסוק )טפכי'כמים ‪.‬יכוהו מיינט מען ך כלוכה' פון מדי‪ .י‪3‬ו‪1‬ראבט‪^'.‬באיזו זכות )יג( םסשסשח‬ ‫ובאה ‪ .‬שנא׳)ירמיה יד( ראיתי את הארץ יהנה‬ ‫חהי‪ .‬ניט״קייןןאךשוננ‬ ‫אזיוי וד רער אבגוץנד‪ .‬כלו׳ מקרנת יריחשת ו נ * םנאולם »‬ ‫)יד( יויוה שייפה‪ .‬אט‬ ‫רבי '^מעו.. פון^דאגקבייז דו וועםטסיר‪.‬שנתן לי הקנית׳‪ .‬שהחשיבה עיניהן של ישראל בניירותיה. אאקם אז איר האט 'ךט‪.‬זו מלכות סדי‪ . נהאנט צו רבי‪.‬אמתנד&יוי ‪W‬‬ ‫^ען }יט דער ?ארי^ין ייאם אין' ךי״סאךץ פץ ךי רשעים איז‪ .‬גךקייט'‪ .‬עם תעט‬ ‫רוהען אויף משיח רוח הי‪ .‬רעם יוךיישען.‬‬ ‫האט רבי שמעון גלעגפערט איך האב גיטריאכט‪) '.‬איוי ווי‪.‬אזויוו״^עם ?זטייט אין ןםוק ינרוה^וןייו רוחי ה׳‪.‬מה התהום הזה אין לו חקר )יב( אף הרשעים כן‪ .‬ךייוואסער‬ ‫ואל ני'ט_קאליע וועךץיפוןיךי היץ‪ .‬אזוי ווי ןר?ו. המי* שייפא מלשין נשפת ו )‪ (W‬מאי! סרגלים‪ •. .‬יהושע ג.‬בזכות התשובה שנמשלה כמים‪ .‬‬ ‫מתנות‬ ‫לעיויז לבא ‪ :‬יוה״כ‪ .‬על פני תהום‪ .‬על פני תהום מיעט _‪ \ya‬ךי מלוןה פון תים‪ .‬זה רוחו‬ ‫של מלך הםשית‪ .‬געהילו איו' טייטש דער שךעקץ‪ .‬יהושע' איך האב ‪.‬בשלישית השיבי בבהילות‪ .‬גייט אוועק גיי.‬אווי ווי‪.ועילט‪ .‬יהושע אונוזאט}ימי‪.‬עח־ א ע ךא ‪$‬יז‬ ‫וויףט‪ .'.‬דרך טני' בלפי‬ ‫מלטתרימ׳ בלא היה תקר לגדולתה וסיתה מתגברת והולכת יותר‬ ‫כהונה‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫מ י * ו ) י ‪ 0‬המשמח‪ .‬אונ בוהו איז אויךידער פייטש שרעקין‪ .‬דיא יים אתר‪ .‬אונ^ער דןאט גיט גיוואלט יאןץ דיאם^ער‬ ‫‪g‬׳‪ as‬גיטראלט( האט'רבי'‪.‬ואנין וואם דו ‪5‬אסט.‬ניקוקט אין ךי גשאפו‪..

.ט אי.‬ער‪.אט יייל ‪3‬עםער'‪ .‬והארץ היתה תהו ובהו‪.‬עם איז '‪3‬יי טור גל‪1‬יך‪.‬גאר ‪£‬נם שטייט ?!רה§ת‪.‬ער דייל די יועלט ואל'האביןאקיים‪" .ואנט צו״ךינע הלםייךים ‪ '.‬‬ ‫רביחי יא רבה הט ןיוא.‬אונ‪.‬‬ ‫ןוארום‪.‬פסוק גאט ןוייים ךי ויענ פון‬ ‫ךי לריקים אונ דיי ווענ פון די ךישעים‪ ..‬דער‪..‬די זענען עייט איעער' פון אנרעלין וויי צורי ךךיי פינגער'‪ .‬הוי במעשיהן של צדיקים חפץ‪ .‬וואם' ךי צדיקים מאכין ליכ'טיג לי וועלט‪ .‬נעוויים שטארביין‪ .‬ווא ךי וואםערץלאךן זיך אוים‪-‬קומען‬ ‫צו‪.‬והרב‪ .אם די מאבין וו'י?ט לי ייעלט‪ .‬אלו מעשיהן‬ ‫שלרשעים‪ .‬די‬ ‫דדמעל‪ .‬׳?א?ין ךי הימעל אונ‬ ‫ז‬ ‫זי‬ ‫!‬ ‫‪.‬ך‪4‬י'חי.‬ער וויעט הרוב ויעלי..‬אין״עטליכע טענ ?זפעטער‬ ‫איי <טיין‪ 1?.‬ולא היה בין מים העליונים למים התתתונים אלא בשתים‬ ‫ושלש אצבעות‪ .‬ער איו שדין ניי^אךבין‪ .על אונ עם‪.‬עם רדאט גיי^וועבט‪ .‬גט אין^נהייב ויען נאט האט בי׳צאפין ךיידעלט ר.‬זא‪9.‬נע‪5‬וט'אונ זי‪.‬היך מד״א )ישעיה נא( לנטוע שמים וליסוד ארץ וגו׳‪ .‬ער גיועהןךיימעשיםייפוןיייךי‬ ‫צךיכךם אונ ךי ‪_£‬עשים פון ךי רשעים‪.‬ור'ו_ת‪/‬א‪$.‬והארץ היתה תהו ובהו‪ .‬נ.ט> ‪ .‬‬ ‫הה׳ד )חהציס ל(( כי יודע ה׳ דרך צדיקים ונוי‪ .‬כיון דכתיב ויראאלהים את האור כי‬ ‫טוב‪ .‬אויב ‪<. ‪9‬סוק צו"_עךשטהאט גאט ב‪.‬זעהט איים ווי'ךי פליגעל‬ ‫ךידע.‬עס זעףט אויס ווי ךי אויבעלשטע ייא^ער לעט "אויף די״אונטעךשטע‪. אןהייב ויען ךיידעלט איז בשאפי.‬כעוף הזה שהוא מרפרף‬ ‫בכנפיו וכנפיו נונעות ואינן נונעות‪ .‬אבל איני יודע באי זה‬ ‫םהם חפץ‪ .‬קי}ךער ‪ .‬אווי וזיינם שטייט אין ‪.‬ואינו חפץ במעשיהן של רשעים‪.‬ער וויל ניט ךי מעשיים פו.‬ךי‪. גיוואךין‪~.‬ען ךי בייךע ‪.‬‬ ‫הרי בנוי‪ .‬ווייל'‪.‬יועט ‪.‬ובנוי‪ .‬אוני‪..‬ביו'צו ךי אונ^עךשטע!ואםער'איו נאר !וייט'צוויי'אלעד ךריי ?יננער‪.‬נלימר פעמי מחשבותיו ‪) :‬ט‪ (1‬הלן־‬ ‫לו ‪ .‬אם במעשהאלו‪ .‬זיין ןנים אונ האט ‪.א"רבה ‪.‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫!‬ ‫ז‬ ‫די‬ .‬פיל קלעלין‪' .‬נעה״נ שכנר מת והכי איתא בירושלמי )פ״נ‬ ‫^!ם^מצץ‬ ‫{!יך האב "נמעהן >«י‪.‬ייייםין טייר אי נאטיוייליךיא״םעשים פד ךי‬ ‫צדיקים‪ .י זא..‬ודיל נאט )ויל ליי וועלט יאל דין ויייי*'איו ניןיען איידער^ייא ‪ W‬בשאפין‬ ‫גיווארין‪ . .ט קען לי מעשים פין די צדיקים‪ .‬אז דער ווינט" פוןיןאט האט}'יבלאויז‬ ‫»‪$‬ז‪1‬יווי ר‪1‬יי ה.‬קיגך'עראוג ךיוויל‪/‬ןיי א‪1‬יף וועקיןשוועבט‬ ‫זיא איניער ךער‪.‬עק ^טייט אין'פסוק נאט האט נייעהןיאז לי'^כט״עקייט איי"ניט"»‬ ‫ודל ךאך גאט אי ךי וועלט' זאל האבי.‬עךד איו ניווען וויםטדאםשיינט מען'ךי_מע?זים‬ ‫פון דיךשעי• י.‬אלו מעשיהן של צדיקים‪ .‬אזוי ?!וועבין ךי אויבעלשטע יואםיער'איבעריךי‬ ‫אוןטעך׳?טע‪ .. לי רשעים‪.‬ורוח אלהים מנשבת אכיב אלא םרהפת‪ ..‬נאט האט }ייאגטיעם ואלי ויין ליכטע" דאס‬ ‫םיי.‬הטגאטגיזעד‪'. .‬יי זאלץגיט חרוב מאכין'לי וועלט‪.‬קךייגעןירב‬ ‫‪.‬‬ ‫או דער בית המקדש וויעט ניבאיוףט וועךין‪ .‬‬ ‫ה י י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫*‪ t‬ייישין גרס מאין לאין ופירש״י מאין תנא והיכן לנו‬ ‫טרוד! רגלים‪ .‬אונ‪.‬קלא?ט יסיט אירע פלי.‬ויייל‪.‬דייל מען טאר ניט אזיי‪.‬אבהי יא‪.‫סדר‬ ‫‪0‬‬ ‫״אשיי‬ ‫‪1‬‬ ‫פ ר ? ־ ה כ‬ ‫בראשית‬ ‫טםתכל הייתי בםעשה בראשית‪ .‬בעולם ‪ 0 ) :‬ר־ אבהוור׳ חייא רבה‪ .‬איר חייא רבה‬ ‫םתהלת ברייתו של עולם צפה הקב־ה בהמ״ק בנוי‪ .‬עס •‪%‬טייט ניט אין ^םוק‪.‬ה א ט‬ ‫ר?י יהושע או?‪1‬גיק?רט ‪.‪ '.‬עלליי וויאםעךין ךי אוי^עיך^ע אונ די י אונטערשטע ‪ .‬אונ‪..‬ולא שהו יםים מועטים ובן זוטא )יו‪ (.‬זי^א' גיוועי אויף יענע יועלטז <ן( רבץ איבהו אונ‪.‬ויי‬ ‫‪.‬או‪ :‬פון'די‬ ‫אוי^עךןצטע וואםער‪.‬אונ וץךיען ניט ‪$‬ן‪ .‬בן דמא איז עוין‬ ‫ןןועק געגא^ען פוןיךער וועלט‪.‬אוגיעריוועטינאך‬ ‫*?׳אסל ניבאךט וועלין‪. ^ן ךי‪.‬‬ ‫אונ דיי ךיךק ניט א.‬וייסט‪ . .‬אזד ווי אביגיל‬ ‫מאס קו<?ט צו איר ‪?.‬א‪.‪ .‬ע?ט ווסדארט ליגען א'ירע'‪.‬טז( הלך לו בן‬ ‫זוםא‪ .‬אוג ךיוואםער ווס"ךימלען אריים ךי^עךד‪ .‬גר יייל בעםערילי' מעשיים פון" די‬ ‫צדיקים‪ .‬ויאמר אלהים יהי אור‪ .‬ואם במעשה אלו‪ .‬מעולם שהעמיק מאוד להסתכל במעשה מרכבה ו‬ ‫)יז( בעולם‪ .‬נהפך ר׳ יהושע ואםר לתלמידיו‪) .‬עם שטייט אי.‬זים מנשלת‪ .‬ער'יייל בעםער״דייטעעךםפון‬ ‫די ן^עים ‪ .. אקיוס‪ .אט‪.‬ר׳ אבתו‬ ‫אמר מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב׳הבמעשיהן של צדיקיםובםעשיהן שלרשעים‪.‬בראשית ברא אלהים‪.‬איך ווייס‬ ‫*‪:‬יער ןיט ויעלבע מעשים .

‬וכתיב )שם(‬ ‫כי הנה החשך יכסה ארץ וגוי‪:‬‬ ‫פרשה ג )א( ויאמר אלהים יהי אור‪ .‬איוי*איז'?יווען נ י י ד י‬ ‫וועלט בשאפץג‪ .‬ל?י יהודה בל?‬ ‫‪5‬ימ‪1‬ן זאןט ד^ט קיט'מאטערגעש אוו .י^אלט וועךין וועןיםשיוזוועט קומען‪ .‬ביה הט?ןד!‪8‬ו‬ ‫אין §ס‪1‬ק צו ?לאנ‪.‬ור׳נ אמר העולם נברא‬ ‫ההלה‪ .< .‬ו<ץוט‪.יט מיט' אךבעט האט גאט בשאפין לי ייעלט‪.א?ט ?ליער איז בשאפץ .‬יעקן מיד אויךער ע.ה פון רבי יהודה בחיי‬ ‫םיטוןם ווענין האט *{?עהויבין ןיט רעם פסוק בךבר ה שמיים ‪1‬נעשי‪ .‬לער בית המקדיש ןועט חרוב ווערץ‬ ‫איך ד‪1‬אב ניועלזן ךי״ערד אונ זיא איז תוהו .יוואךין'האט ‪.‬ראםר אלהיט יהי איר‪.‬רער אנדוייב' פיון לייגע ‪.ןר ר«לט גיזעלזן‪.‬ער.אל דין ליקטיג‪ .ה קלינען וועלכעש‬ ‫איי ‪2‬יווע.‬נקומען )אונ ווייטער שמועםטךיער '}אןצער _ק?יטל פק‬ ‫^שית אונ פון ‪.‬קייט איי איי־ אווי מיוען‪^. אונ רבי ועין'פון ך‪1‬יי שמואל בל לב יצחק ם‬ ‫זוענין האבין א'‪2‬ניהיי?ין צודילשנן מיט דעס פםוק‪.‬ביו אהער האט גייךך^ת רבי יורן‪ ..‬עד כאן דרש ר׳ יורן‪ .הוךהי^רביםיםו.‪£‬ל.ער‪ .‬בית 'המקדש(‪ :‬י‬ ‫פר‪$‬ה נ )א( )ויאסח‪."א•.‬פר.‬יהודה אוג רבי גחמ.‬רבי .‬ראם ‪.‬עס זאל דיןיליבטיג‪ . ואלין פאתאמולט וועילין אין ציין • ‪.‬עם זאל‬ ‫ליילטין)אווי ווי רבי' ןהוךה ז.‬טךיין מייל צו אוןז איז שיין *גיוואךי! ליכטיג‪ .‬מייןט מען ךעם ‪.‬ליידי *איי *גיווע| ‪ .‬עלטינ .‬מה עשה הדליק נרות )‪ (ft‬ופגסין‬ ‫לידע היך ה א קובע )כ( תיםליוםים‪ .‬לעם‪.‬עס יאל )יעלי! 'לי?טיג איי' שויין גיוואךין ליבטיינ‪) :‬ב( רבי ברכ.‬ע'ס ואל וועךין אהימעל ‪ '.‬משל לכלך שבנה פלטין ועטרה בנרות ופנםין‪ .‬ךיוועלט צו דילי?טיגקייט‪.‬‬ ‫.‬אתא ר׳‬ ‫פנהס ור׳ יהודה בר ר׳ סימון ור׳ חנו] בשם ר׳ שמואל בר רב יצחק פתח‪ .‬כך האורה נבראת תהלה‪ .?טער • וואט האט‪.‬ר׳ יהודה אומר האורה נבראת תחלה‪ .צחק ר!אט אגגיהויבין‬ ‫צו דלשנ.‬ךאס מיינט קען‪.‬משל‬ ‫למלך שבקש לבנות פלטין• והיה אותו מקום אפל‪ .‬לילטינקייט איין־ דער וועלט 'אייף איי^ינ‪ .‬אווי וויי‪.‬ךער אנהייב פון דיינע״רייד ה״ט גימאכט‬ ‫ליי^טין‪ .בוהו י‪ .‬דו האסטיניזאנט‬ ‫‪.‬יער אינווייגיג‬ ‫אן‪.‬וועטיזיין‬ ‫!‪..‬ךבי'‪.‬ב י ז י ו נימי לנביו הצדק‪) :‬א( ופנסי.‬גיצי?ךין לא?!פין?נם .‬ךאייביי‬ ‫די ליכטיג‪.אלט באהעןיאפאלאסט‪ .‬די'יעלי‬ ‫איז ניןוען היוהווביהו‪ . ‪.‬יסווות ונשיר פ׳) גרס זימוטיס גומי!‬ ‫של אבנים‪ ) t‬ג ( מפתח סומן וני׳‪ .‬ריי ור׳ נחמיה‪ .‬לער פאלא?ט איו' ?‪.‬רק נמס שפסתת פין‬ ‫די עךד‪ .אל ‪^• 3‬אךט ווערין אונ די יורי.‬נ^ר‬ ‫‪v‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.אר ציין' ..‬אונ‬ ‫רבי ?המיה .‬אוני נאט קט גיזאניטעיס זאלידין ליכטיינ‬ ‫ןאס מיי?ט ‪3‬ען דער בית המקדש וועט .‬לער ^לטיאיו גיוויען‬ ‫פי.‫סח־‬ ‫בראשית‬ ‫בראשיתפריצהבג‬ ‫‪JP‬‬ ‫הרי חרב‪ .‬זעלן וד אווייצו^יין דייפודאטענטין‪ . .‬ויאמר אלהיס יהי אור וט״ י‪ (3).‪1<.‬למשל אמלך דואט ניו.ער איויגיווארין ליכמיג לער נאך קאט' קען ב&אפיןךי וועלט‪ .‬האט'דער מלך זןעיצונדיןליכט אונ לאמפין'ליכטייניצו‬ ‫מאכין רעם אלט‪ . מיט רעם פסוק ‪'.‬אז‪.‬אט רזאט נייא}ט‪.יוויאךין די וועלט דער }אך ךי לילטינקייט''‪ . .‬ייט מיין פאליק‪ .‬ ‫) נ ( תמליוסיס‪ .‬גיטא^ן‪ .<ט ווייטעח‪ .‬פתה דבריך‬ ‫יאיר מבין פתיים‪) .‬ר׳ יצחק פתת )תהליס קיט( פתח דבריך יאיר‬ ‫מבין וגו׳‪ .‬עם ?וטייט'‪.׳נרד אוג צו זאגין ציו ציון'דו‬ ‫ב‪.אר נאט האט אתים .‬ךעם' וזי‪?.‬למשל‬ ‫אמלך האט נ.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫עס‬ .ירע'ט‪.אל ‪.‬על אונ'צו אוי!־ שטעילין לי .‬מען . '.‬דערינאך איז‬ ‫}יקומען רבי ??חס אונ רבי .‬ער איז ניוען הרב‪.‬ר׳‬ ‫ברכיה‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫דמגינם( מצאתי נפי׳ רש״י בעינם כלומר איגי נעילס אלא‬ ‫‪ 6‬מ ‪ .‬בית המקדיש ווען‪.‬איי שיין גיוואייו״אהי^על'‪ .‬ג( מפתח פוםך לן הוה נהורא‪ .קר וואם )אט'האט בשאפין די וזימעל אונ לי״ערר‬ ‫איו .‬ער ‪.‬רבי'‪.‬ניט אין פסוק עס וועטדיין ליבטיג‪ .‬‬ ‫הרי בנוי ומשוכלל לעיל‪ .‬צין‪.באקט א§אלא?ט‪ .‬היך מד׳א)ירמיה ד( ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו‪ .‬‬ ‫אזוי ווי ילשה הנביא הט'גיואןט ווען.‬היך םריא )ישעיה ס( קומי אורי בי בא אורך‪ .‬לער יפסוק'ואנטישטיי אויף איונ לייכט‬ ‫ןןארום ביין ליכטינקייט איי י שוי.‬ימךה זאגט' פריעיריאיז בשיאפיןי״גיווארין‬ ‫ךי לי?טיגקייט‪ .‬ת הא'?ט נ אר גיןגפינ‪.‬אוינ ‪.

1‬אווי ווי א‪.‬איש מייגטמעןגאט‪.‬שגא׳)שמוח טו(‬ ‫ה׳ איש פלחםה ה׳ שפו‪ .‬ודבר בעתו פה טוב‪ .‬במענה ‪.‬עם זאל וועךין ליכטיג‪ '.‬אלא בדבר ה׳ וכבר שפים‬ ‫נעשו‪ .‬לבי ןרכיוז‬ ‫האטי גיזאנ^ו פוןירןיי יצהקם ווע.‬גקייט ‪.‬‬ ‫פון‪.‬לעם אלט איז ארויס נינאננען אליכפעקייט א‪1‬יף‪.‬פהיכ. ייוחי הט אגגיהיויבין מיט ךעס‬ ‫§פוק שמחה לאיש במיע״ה פיו ודקר בעתו ‪3‬ה טובי‪ .‬ש ההינה והיה משמע גינ להבא נמו והיה‬ ‫אס שמוע והיה עקנ אעיפ שמנמש ג״נ לשענר נמו והיה‬ ‫בכל ימס כ!א.‬‬ ‫‪$‬יכטינקייט אווי ווי פען וויקולט י ךך ארוס שייט אקלייר‪ .?חקהאבין ראפ‬ ‫גיזאגט ‪ .‬‬ ‫ןאט רבי שמואל.‬פרע. 'זונטאג ביז מיטוואך‪ .‬אפרה לו בלחישה‪ .ייאגטצו^לבי‪.עם‪ .‬‬ ‫‪9‬יט דעם‪.‬צהק' וואלט דיאס ניט גיךלשת פאר פיל ‪9‬עננ?שין)ראם .י. פון‬ ‫איץ עק וועלט ביי צום אנלעךין ןןק וועלט‪ .‬רבי‬ ‫ןירכ.ט'רער מדרש איידער‪. נבראת האורה‪ .‬ליער כבוד פו.‬שפחה לאיש זה הקביה‪ .‬גקייט ויואפ איו ןיווען פו. גאט קומט פון' מז‪ .‬פון וויאנען איו' גיווען ךי^נךשפןע לי?טי‪.‬פאר .אט(‪'. •גיואינט צו ךביי שמואל ראם'איי‬ ‫דאךיא^סויק איןתהלים . . ךער ?!טיל )אזוי‬ ‫וך קע.פט פיזית‬ ‫המת ו״ו נרו‪.‬זיין פויל‪ .נרד איו לי.‬וואט קלעןט מע.‬מקמי כן מה הוו אפרין‪ .‬טי'י.‬אונ פון‬ ‫דארט‬ ‫‪r‬‬ ‫‪:‬‬ .‬איר ברכיה אילולא שדרשה ר׳ יצהק‬ ‫ברבים לא היה אפשר לאופרה‪ .‬רף'וי‪'.אגין‪ '.‬יעפ שטייט אי.ה ןאט ‪.‬עם שיטייט‬ ‫אין פסוק ‪. פון ךעם' אךט וואס רער בית הכקדשיהאט ‪.‫סרך‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ע‬ ‫י׳‬ ‫ג‬ ‫בראשית‬ ‫ברכיה בשם ר׳ יהודה ביד סיפון פתח )שס לג( בדבר ה׳ שטים נעשו וגו׳‪ .‬נאט האט ויךיארומגעוויקולט‬ ‫פיט לי לי?‪9‬ינקיי'ט אזויווי פיט אקלייר‪ .3‬יו‪. .‬וואלט מעי ראם ניט ני^אלט'ואנין פאר ״קיי.ואםאלעדייםין עוטה אודכ^למה‪ .אט ךאם מיד גייאגט אין ירעד עוטיהל( או‪1‬י.‬ר' יהודה‬ ‫ביר פילון אפר לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקבית את עולפו‪ .‬איל‬ ‫כשם ששפעתיה בלהישה כך'אפדתיה לך בלחישא‪ .‬איל‬ ‫פקרא פלא הוא )ההליס קל( עיבה אור כשלמה ואת אפרת לי בלתישא אתפהא‪ .‬נןאןט ווען‪.‬אויןן רעם אלט פון ‪3‬ית המ קדש' איז דער בםא הכבוד פון .‬גידאךסט ש‪.‬ווי נוט איז אזאיך אין דער צייט'גווען טען לאלף‬ ‫זיא(‪ .טיג נייוארין פוןיני.‬ודבר בעתו פה טוב‬ ‫וירא אלהים את האור כי טוב‪) :‬ך( ר' שמעון בן יהוצרק שאל לר׳ שמואל בר נחמן‪.‬אף הבא והיה אור אכיכ אלא )ו( ויהי אור כבר היה‪) :‬ג( רשביי פתח )משלי טי(‬ ‫שפחה לאיש בטענה פיו ודבר בעתו כה טוב‪ .‬המד״א )ירמיה יז( כסא כבוד סדום מראשון מקום‬ ‫מקדשנו‬ ‫כהונה‬ ‫מתנות‬ ‫היה לנו אורה < ) ז ( ויהי משמע לשון ענד נמ.ואפ‬ ‫רבי' שמואל האטי ^יואנט(‪ .‬יך האביךאס .‬ענ^פער פון‪..1 m‬האט דך ארומנעוויקוליט טיט ךי‬ ‫'‬ ‫ךו זוהף' האט רבי שמוא‪.‬אן‬ ‫‪pyp.‬בםענה פיו‪ .אט‪ . פכוק הי'איש פלח^ה יעס איז גיווע.‬ל .יהעלט אי.‬הה״ד )יחזקאל מג( והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך‬ ‫הקדים‪ .‬ןאס האט רבי שמואל'ןיזאנט צו רבי'שמעון‬ ‫אין ליער שטיל י״קיינער .‬האט רבי שמעו.‬ואיו כבודו אלא בהמ־ק‪ . עאנען איז ‪£1‬ואפיןגידארין ךי ליכטי‪.אל ןיט הערין‪ '.‬דאםימיינט 'מען נאט האט גיזעה.י.‬איין פסוק כפא כבוד מרום מראשון‬ ‫‪ opp‬מקדשנו‪ .יקומען( צו דער ןייייט‬ ‫.‬שמחה לאיש‪ .אגט צו ך‪1‬יי ש'?‪1‬ע‪ .‬אזוי ווי~נאט~האט ארויס גיךעט דאס וואךט עם זאל זיין‬ ‫ליכטינ איז שוין ךי ליכטיגקיייט גיייארין! )‪ (3‬רבי שמעון ב.‪.‬אווי ווי‪.‬וויל איך לידפךע^ין‬ ‫פו.‬ךבי שטו‪.‬בר גחמן ווייל איך"האב ניהערטיא׳יף ךיר אז דו בייט אדךשן‪.אג איך ליר אדך אין רער ?!טיל ‪ .‬עם שטייט ‪. והיה העעופיס ללנן ונהנה רנוי! ו‬ ‫‪£‬ם'"שפייט עם איז עווען לןכיטינ"‪ .‬יא איו נוט ).‬ויאפר אלהים יהי אור‪ . ךער שטיל י‪.‬ל?י י‪.. אשמתה ביי .‬איז שוין‬ ‫גיוואלין ליכטיג‪ .‬גאט הט אתים גירעט‪.‬ר׳ ברכיה בשם ר' יצחק אפר‬ ‫פסקים בהם׳ק נבראה האורה‪ .‬‬ ‫איל פפגי ששמעתי עליך שאתת בעל אגדה‪ .‬אונ די שיעקייט הט ניילויכטי.‬אל אונ ר?י .‬‬ ‫אזוי ווי‪.‬צו די וועלט ‪3‬שאפוננז )יד(" רבי שטעון בן יהוצדק האט גיואנט צור?י‬ ‫שמואל‪.‬נאד צו ותלמידי‬ ‫‪ trpjn‬אין לער ‪#‬טיל"‪ .ואם זאנםטו דאם צו פיר אי.ואס מען _דא‪.‬איל מלמד שנתעטף‬ ‫בה הקביה כשלפה והבהיק זיו הדרו םסוף העולם ועד סופו‪ . ךי ליכטיגקייטאו ז‪.‬לער גאגצער וועלט‪ . בביר•‬ ‫בבור םיינט מען רעם בית המקדש אזוי'ווי‪.‬רח זייט אוג ך. ד.

‬ךעם״עןשטין טאנ ופון די.‬והיא מתוקנת כצדינןיםלע״ל‪ .ועט ייין יוייסיינט א ^‬ ‫די ליףטיגקייט פון די זווזן‪ ..‬ויקרא אלהים לאיר‬ ‫יום‪ .‬ווייל די תורה הייסט טוב‪ ! .‫ב ד א ש י ת ‪3‬‬ ‫סדר‬ ‫י׳‬ ‫‪2‬ה ג‬ ‫יד‬ ‫בראשית‬ ‫םקדשנו וני׳‪!) :‬־‪ (J‬איר סימון ה׳ פעמים כתיב כאן אורה‪ . א נ הטיזיא‬ ‫ךט ג.‬פסיק הנאמר נגי ס' דניים נכפלו אור דוס וכי לא היא הי*‬ ‫*!פינו ננפלו ‪ 0‬אוי וני ש ו נ ‪ .‬‬ ‫^יןדעםםפר קטות ‪#‬טייט אזילי יוךן הןנען אתים }ינאע^קפון פמסטעךניס אץ ליכטינקייט‪.‬עייל אין דעם שפר שטייט פיל דינים‪ .‬זטייט אין לסוקרי ליכטילןקייט פץ‪'.‬קייט'^א‪"0‬איו‬ ‫ניץ אץ'ארץ ‪.‬נקייט‪.‬אמר להן אף הוא שנה בו דבר‪ .‬איריאליץן!אט' רבי ןץמון ןיזאגט צורי?!‪3‬רים‬ ‫רער'ספר ךןךים ?!ייסט אויןז ץוויי‪^..‬ונספר ז נ ר ס יש נ ו ג י נ אלא נפלו לסודות םיתיון שיש נו הלנות רנות ‪) :‬ז( וטכי!‬ ‫^‪w«!f‬‬ ‫יארטאיז‬ ‫‪£$‬ף ?!אסל ^ן‪5‬ייט איןת‪8‬ן־^ה'דע'ר מאוןט ראפ יוארט ליכטלנקייט• ‪ VPi‬ךי‪9‬י‪$‬ף חיקשיס‬ ‫»ןךי תו'רה‪#*-‬יין ?«‪0‬ל קזט‪.‬ני‪5‬ז^ט א^יוי^מ^ייד ציוי^ען ךי'ליכטעקייט אונ ךי פינסטערני© איו' .‬לי?‪9‬ע‪.‬אט ?אם ‪8 1 ^ 3‬י ד ללמנ״קייט איזינוט «{יז ?‪.‬‬ ‫אוראונ יום‪ .‬‬ ‫מ נ ד ספר במדבר‪ .‬ייט ד>‪§4‬ר אלהים י^דלי אור^אטיזזט נמא^טעםיזאל‪/‬ייןליכטינ(‬ ‫ןאם איי ‪$? psty‬־ ‪ 3‬ל ^ י ת ‪ .‬איז ןיןארין ליכטינ איו נעןין רעם ספר שמות‪.‬דיל זיא האט טעקעל גיטאכטךיי זוהן‪ .‬אוראונ טוב‪ .‬פאר ויאס האט זיא ניט‪.‬זג'ר וועלטנאי־ ןירופין ^טאיי! נאמען‪ .‬מאירות ‪. ךי ווהן וועיט דין יי‪?.‬שהוא מלא הלכות רבות‪ .‬ו‪.אכט האט זיא ניט .‬אוניךיא' מצות פון .‬לא הוא אור ולא הוא יום אתמהא‪ (11 :‬תני אורה שנבראת בששת יםי‬ ‫בראשית להאיר ביום אינה יכולה שהוא טכהה נלנל החמה‪ ..‬פילו של א ו פ ולפיכן נכפלו םלןית רנות למה לא נכפלו » י נ י י ס ממני אף ?לא אותו(‬ ‫נ׳ תואריס אוי וני » ו נ ‪) :‬י( והלא ס פ י ויקרא כ ו ׳ ‪ .ואנט ציוירויי‬ ‫פיםוואיוראונ יום איזידאןיאייןייאך‪-‬ונעןעסאטליכ^ינ איז טאנ‪.‬‬ ‫‪ :‬י ך א נלוזים את מו״ור ‪1‬ייטוב‪.‬ען ?אי־ל אדי ‪9‬יל‬ ‫ווי‬ ‫ז‬ ‫‪t‬‬ ‫די‬ ‫‪v‬‬ ‫‪.‬והיכן היא‪ .‬עמען‪ .‬טחיבין חברייא לר׳ סימון‬ ‫•ו( והלא ספר ויקרא מלא הלצות ר מ ת ‪ .‬ובלילה אינה יכולה‪ .‬עייל איןיךעםםנ־ר שטייט ווי נאט ד.‬יה‬ ‫מוזגות כ ה ו נ ה‬ ‫‪J8‬הלכות רנות ‪ .‬יוזי אור אונ‪^.‬שבו יצאו ישראל םאפילה לאורה‪ .‬קרא ‪5‬ןל‪!1‬ים לאור'יום‬ ‫נעןץ ס&ר ךןךם^ואס אין ‪ i m‬איז דא פיל תנים‪ .עןיןידעט‬ ‫‪8‬פר ?מךןר‪ .‬אונ‪/‬ער‬ ‫ווערט גירוןץ נ»‪".‬גילויכטיין טיטדאןז אויף ‪) .יר'ו?ין ימיט‬ ‫?וויינע^ען‪ .‬קייט"צוויי' <‪£‬אהל ‪.‬אר ביי . ןןס איז טאגיאיז ליכטינ‬ ‫^אד ןןם איז טאקי ניידע ‪#‬יינס‪ oy in\ .‬עןץי״דעם‬ ‫‪8‬פר נינןדא‪ .‬שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ‪ .‬‬ ‫ויהי אור‪ .‬אונ‪.‬ש‪$‬ייט‪.‬כננד ספר ייקרא )ה( הלכית רבית‪ .‬זיא איו בעהאלטין ניווארץ‪ .‬ע ד ל אליזים ‪3‬ין קאור ו‪3‬ין החשך‬ ‫^אט האט ‪.‬ווען ט^יחייעט קיםקויעט ךאיליייכטין צוךי‬ ‫צךןקים‪ :‬אווי ווי‪? 7cj.1‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ .‬י^ךאל‪.‬נים דךיןיער ויעיר^ער .‬פאר^ואסדערספו־ ך^ריםדאםאיין אים איז אוץדךאקיל ךינים‬ ‫אונ‪.‬ויקרא אלהיט‬ ‫לאור יום‪ .‬שנא׳‬ ‫וי‪.‬אור אונ יום‪^ .עקם טענו אוני ד הט מלויכטין‬ ‫גיו' מישואר‪ .‬ייבדל אלהים בין האור ובין התשך‪.‬כמר ספר בראשית‪ .'.‬שבו נתעמק הקב׳ה וברא את עולמו‪.‬הא?ץ די ח?רים ?יפךע?'ט צו רבי סימון‬ ‫‪8‬אר וואים דערכטר ועןרא עייל אין אים איי ן א תיל לי‪.יקענט‬ ‫^ייןטין ווארום ויא איי ?שאפין נידארץ נ אר צום ויקטין ?יי קאנ‪-‬יווא^זאהץגיעקומען ךי‬ ‫^י?'טי‪.‬דיא ל^נת .wyyo):‬מירןאבץ‪/‬יילערונט ת‬ ‫לי?טינקייט!ואם איז זישאפין ניוואךץ ‪.‬כננד ספר משנה תורה‪ .‬שלא‬ ‫*בראת להאיר אלא ביום‪ (»j .‬‬ ‫ויאמר אלהים יהי אור‪ .‬אונ לי לעטןנקיייט' פו.‬ווייל אין דעם ספר איז דא פיל דינים(‪' .‬ךער מאנט ‪' .‬ביי .‬כתןיעריוועךט רער'כ‪#‬ר ןיח^ין ‪&3‬ד‪ .‬ייע.!{ .‬אןיץ די ח?רים |־.‬נננזה‪ .‬כנגד חמשה הוטשי תורה‪.‬כננד ספר ואלה שמות‪ . .אט גזאכין ליייכטין‬ ‫ך אוןין פון ‪8‬ע^קין‪ .‬אין ןעם הפר ?ראשית ^טייטיאז נאט האט ךןז ?ןמעפטיגט‬ ‫אונ ^ א ט ב ^ ץ דייוועלט‪ .‬ליקטןןקייט‪ .‬אונ‪.'3‬גוט‪ .‬עס ‪.ט' ני‪9‬אכט אץידשע^יידיצייישעיןדי^ענטשין‬ ‫וואם ^ ע ן אתים ?יגאנמגן »ז ^ • י ם א ו נ צווישעןידיים^נט^יןיוואם הא?ין גיראךפט אתיו‬ ‫האטי‪/‬ירופץ ת ליכטי‪.קע‪1‬ןט לייכטץ‪! .‬וירא אלהים את‬ ‫האיר כי ט י ב ‪ .

‬‬ ‫איל יום יהא תחוטך‪ .‬םלך‪g‬אט ‪.‬אווי'וועךט'‪3‬עחנוין‪?.‬ער איז פץ ךי שבעת ימי הטשירןה‪ .‬פקיליש ונציניפ‪) :‬יל( מליינים‪ .‬ל‪5‬י‪£‬ל‬ ‫א§לך הט‪.םע_לייט פון ךער וועלטךאסאיז רבייוחנן'אונ רבי'שיםעץ ב^לקיש‬ ‫.‬עסינוואךגגךייט‬ ‫איך אן אויףיךי שבעת ימי הםשרןה‪ .‬ר‪3‬י'נהם.‬איר יוחנן הוא שהקב׳ה‬ ‫אומר‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫»יא‪.‬ווייםץ ימיר או מוצאי ‪#‬בת' טאר‬ ‫מען ?יטמא?ץא^רכה אויףךיליכט בוךא מאורי האש םייךין‪.‬ך‪3‬י זעירא‬ ‫דער ווהן פון ר?י אבהו הט '}יךךשת אין קםךין פון!ואנען‪.‬יטי'בךאשית‪.‬קךינען‪ .‬ךביןירכיהיזאגטאזוי‬ ‫}.‬נמו שפירש"׳ ז״צ )ינ( איסשרנןיגון‪ .‬ןעהאלטין פאר‪.ים איז ניווען‪.נרשטע ךןען טענ‪ .‬אט ד.‬‬ ‫ךי ר‪$‬ן וא.‬מעי הט הנאה פון ךי ליבטעקייט‪. .‬‬ ‫מייל‪.‬ניטרוי‪.‬עךט אויף .‬‬ ‫אזוייהאט^אטןירופין צוךיליכטינקייטייאונןאטניזאןט דיין צייט ואיליזיין ביייטאנ‪ .אלץ דך ניט‪.‬ווארום ךעם פיעךטין טאנ זענעין שוין ‪3‬עשא?ין‬ ‫ןייואךץ די זוהן טיט' ךי לבנה‪.‬ידי ‪#‬געת ‪.‬ר זעירא בדיה דר׳ אבהו דרש בקמרי!‪ .‬יהודה ברבייןויטץזאנט^אט הט ז^פגישייךט דיי לינוטיגקייט פאר זיך‪.‬גרו.‬עם שטייט'אץ פסוק !ירא{יגןדל‪ .ט הבדלה‪ .‬אלא כאיניש‬ ‫דאםר )ט( ‪ p‬וכן אנא מפקד לשבעת יוםיא דמישתותי‪ .אבין ןידך^ת צוויי‪.‬וכן לשני איל פלוני לילה יהא תהוםך‪ .‬וזה אומר ביום אני שולט‪ .‬והיו שניהם‪).‬איל לילה יהא תחוםך ‪ ..‬מען הט‪.‬אז' ‪.אט וזאט >!פ געשייךט ך י ליכטעקייטפוןךי כ‪-‬ינםטערנעש די.‬ערידא״ם ‪.‬כלומר הנלילש ‪ 01‬מיס מן‬ ‫כנריאם היו וי קורא נס לאור שלא נשתמש ט אלא ג׳ ימים המחלוקת שהיה ניניסס כדין זה םמנדיצ נין שני נעלי זיני!‪:‬‬ ‫אור של ו׳ םימים ו )י( משותלת כוי‪ .‬אר ‪.ט .‬ערער‬ ‫^אנ ש?עת ימיןירא^ית‪ .‬לי^נקייט איי נוטיהאטנןע.‫סן־ף‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫ג‬ ‫בראשית‬ ‫)ישעיה ל( והיה אור הלבנה כאור החסה ואוי ההטה יהיה שבעתים באיר שבעת היטים‬ ‫אתמהא‪ .‬אין ך .‬שהשפיע להן הקביה אורה‪1 :‬ז( וירא אלהים את האור‬ ‫כי טוב‪ .אנט איךיייל ‪3‬יוועלט?ען ‪3‬יי טאו‪ .‬אין ידי ךבען טענ‬ ‫ןדזיניווען אווי 'ליכטינ אז‪1‬י ווי ‪?..‬ךער וזאט ניזאניט איך וויל גיוועלטיגע.‬עךער טאנ גיתפין‬ ‫־^בעת ‪. ויבדל הבדלה ממש‪ .‬ך?י‪.תזאנט ראם‬ ‫‪9‬יינט ‪£‬עןךי' דבען טענוואם מען וזט‪.‬ניט דנעין'‪ .‬כך ויקרא אלהים לאור יום‪.‬ולחשך קרא לילה‪ .‬טעקייט‪.‬נאכט‪ .‬קר.‬גויךא אל‪1‬דם>‪.‬ךבי יוחנן זאנט ךאםהט‬ ‫נאט‬ ‫‪6‬‬ ‫ז‬ .‬משל למלך שהיה לו מנה יפה והפרישה לבנו‪ .‬רבנן אמרי‬ ‫הבדילו לצדיקים לעיל‪ .‬האט דערמלך‪.‬ערהט‬ ‫^יר^ץצו ךי פינסטעךןים אוניהאט גיואנט ביין צייט. .‬ערניזאגט דו .‬שעכנ הקנים‬ ‫‪1‬‬ ‫זוי ךיילייכטןנקייט .‬סן היא וירא ויברל‪ .‬זיין ווהן‪ .‬קרא הםלך לראשון ואיל פלוני‬ ‫יום יהא תחומך‪ .‬ניהאט אנוטץ' דלק האט‪.‬ימיידןטעזתה‪ .‬ומ( והלא ברביעי נבראו המאורות‪ .‬ר׳ נחמיה אמר אלו ז׳ ימי‬ ‫אבלו של )י( מתושלח הצדיק‪ .‬פירש" להאיר סניניו ימצאת׳ כד״א ונסורא עמיה שרי ו‬ ‫גוא מכלל ו ׳ הימים אמר לן׳ כימים אן כאן כיי! שימי ר" וישנ״ל הנדלה ממש‪ .ער זאל ניוויעלטייגען ביי פזאנ אונ איינעריואלגיוועלטינעץ‬ ‫ביי‪..‬פון'ךע‪'5‬טווע‪5‬יןגועךט‪.‬גיהאט צוויי‪7‬גל?טע‪' .‬ני.‬יעי מםש^ה‪! .‬ולא שלשה הן‪ .‬שבעה‪ .‬א\י.‬ניזאגטדו‬ ‫זאלקט‪.‬מי סמניל כ ד שיהא נסשל כסלכס ונשכר זאת השפיע לסן‬ ‫יא! ננגו כאור הראשון ז ) » ( ‪ p‬וכן אנא וכוי‪ .‬האבץ־זייך ניידע‪3.‬מריניס‬ ‫כן‬ ‫בפסוק ני לימים עוו שנעה אנכי ממעיר וגוי‪ . .'אל זיץ ‪3‬יי נאכט‪.‬נירען ך^עףןטע' ודיי טענ אייךער ךי ווהן איז‬ ‫?שאפיין‪.‬ ‫גי‪5‬א.‬ניוואךין‪)':‬ן( ‪.‬אפילו ךאםיעםינוואךנ איו ואו־ גיבוב איי! יאיץ' טאנ‬ ‫אךער אויף {ווויי טאנ פוןיךי ש?עת ‪.‬ר׳ יהודה ברי סיטו.‬איר ברכיה כך‬ ‫דרשו שני נדולי עילם ר׳ יותנן ורשב״ל.‬פאר‪..‬לם^ל‬ ‫א‪. ‪3‬יי טאנ אונ דיער‬ ‫דןאט‪.‬ניוועלטעען ‪3‬ייטאנ אונצום אנךעךץהאט‪.ועט קוטען‪ .‬ם איו' ‪.‬די צדיקים" ווען משיח ..‬משל למלך שהיה לו ב׳‬ ‫)יג( איסטרטיגין א׳ שליט ביום ואי שליט בלילה‪ .‬ווייל^ער־ איו פץ‪.‬נירופץ צו איינעם אונ האט‪.‬אונ‪.‬‬ ‫זה אומר ביום אני שולט‪ .אלםט ןיוועלטינען ביי נאכט‪.‬מנין שאין מברכין על הנר עד שיאותו‬ ‫לאורו‪ .‬דרן שאלה ותשונס נגמס נוי‪) :‬מ( וכלא נרניעי כוי‪ .ץ גאט ךט' אפגישייךט די ליכ‪.. אטד )יא( הבדילו לו‪ .‪:‬זעהןיאז ךי'ליכטעקייט איז ניט‪ .‬אזוי ווי אסענטש זאנט' ךי אונ ךי'‪.או־ ^ירען ךריי טענ‪.נט‪ .‬טזעהן ךי‪.‬דיל‪.‬יג( מדיינין זה עם זה‪.‬ע‪.‬כשגוזמן לו סקנ״ס אירו כן פירש " ווה! וירא אלהיס את סאור כי נ‪11‬נ‬ ‫מנס יפם אמר הצניעה אותה לו׳ ינו משתה יאושס לנר סוא סצליק מתושלח כוכתינ אמרו צדק כ׳ ג‪1‬ינ‪) :‬יא( סנדלי‬ ‫איני מספיק לו רק יום א׳ ושניס מפני שאותו יום או יומיס לו‪ .‬פרענט דער§ךרע!ךיזיכט‪:‬נקייט‬ ‫איז ראך' .ויתושלת ס‪3‬ךיק'‪ ..

‬אט וןאט^עשאפין ךיוועלטןט^ןיזעהןידיייימעשיםפורדיצד^ם״אמ ‪4‬י‬ ‫^ ? ז י ם פ ו ן ף ך ^ י ם ‪ .‬כטינךאם טייגטטעןדי _םען*‪ 6‬פית ר^תקים ‪ .‬אלא ולחושך קרא לילה‪ .‬ק'ייט טאנ‪'.‬נאד עם שטייט ךהי ערב‪ .‬ייי איךידואב!גי^אכנז‪.הו.‬יר!י‪.‬או‪ :‬צו ך י פינםטער^ים יזט ע ר גיתפיי לאבט‪ .‬נט פוןךאנק לערונט יבייאבהו‪.נס ?זטייט אין ?סוק יוצר אור ובורא יחשך'עושה שלום‪ .‬נאטהאט}יירופין צו די‪.‬יעפ‬ ‫^^^^^ומרי^יישוץגיתען‬ ‫איי‪.‬ולהושך קרא לילה‪ .‬אלו םעשיהןשל צדיקים‪ .‬עם שטייט איין‬ ‫םוק גאט האט ?ייעהן *לץ .‬םי״םק?ג‪5‬ג‬ ‫אצויישענשיידצוךשען ך י‬ ‫» ז ‪ .‬יוצר אור ובורא חושך)טו( עושה שלום‪.‬עס‪4‬אלדי!?אג אונייען‪/‬עס^ליייץ^אכט‪ .‬ר?י‬ ‫.‬נאט ן‪:‬אט יאפיין די~ליכטיג‪..‬ ‫^פךיהימאךןין'‪.‬י י ^ > אונ‪.‬סכאן שהיה )יז( סדר זםנים קודם ל ק ‪) :‬ט( איר אבהו פלפד שהיה‬ ‫בורא עולםות וםחריבן עד שברא את אלו‪ .‬יי‪.‬אלו פעשיהןשל רשעים‪.‬וירא אלהיט את בל אשר עשה והנה טוב מאוד‪.‬קייטאונ‬ ‫ןזאט‪2‬ע‪#‬א‪5$‬ין‪.‬אטךאטגיתפין ציד‪/‬ליכטינקייטט^נ‪.אט'ה־«‪£ 1‬עשאפין יועלטין''אוניהאט ד י וויםט‬ ‫ני‪0‬א?ט‪ .אקט א‪1‬י§ער היי?ט‪ .‬ךי‪.‬נלווען‪.‬אפטו״דק'ט‪8‬א?ט‬ ‫.‬ויקרא אלהיס לאור יום‪ .‬אפר ר׳ יהודה ביר סיפון יהי ערב אביב‪ .‬‬ ‫ויאמר אלהימ יהי אור‪ .‬‬ ‫אץ ‪#‬הייב יוען ?‪.‬ויגדל אלהים בין האור ו ג ץ החושך‪. ".‬ם לשליש ט ס ‪) :‬ש<( יהי משמע לשעני נפשפש ויהי ט ק י רמי לאות! שנשאיו יהיו טוניס ומטקייס שעיניו.‬ ‫ו )יו( סדי ומנ‪-‬ס נוי‪ .‬‬ ‫םשנבראו עושה שלום‪) :‬ח( ויקרא אלהים לאור יום‪ .‬ ‫)ח><י‪.ואסביר האט גיפאכט איזייייעריגוט‪ :‬יעהט טען אז‪/‬אט האט שוי‬ ‫אםאהלןעשא?ין וועלטין.‬לאט.‬גייןען « ? ט א^עס איז גייועןיטאג זעהט מען עם איי" ׳טדןיאפ״אהליניוועןיטאג אונ‬ ‫.‬ורואנט^אט דערטאנט ניט יין‬ ‫?א?ק אויף ?‪1‬לע??ןס נאר אדף גוטם‪.‬נ^ט‪ .‬־דם מיינט‬ ‫םע‪ .‬פץסטעךנופ אונוןאם }י‪5‬אכט^לום{יגדשעןדי‪1‬וייל‪.‬‬ ‫בין מעשיהן של צדיקים למעשיהן של רשעים‪ .‬לינ‪:‬ט‪:‬ג‪.‬עם יאל‪1‬יץ ‪3‬אכט‪' .‬דיעךראיי גלייעןויייםט ראם מייגט־םעןדי םע?!ים פץדיירישעים‪ .‬ז‪ T i j p y‬אז איירעי ד‬ ‫אוים נ.ה ‪3‬ר ‪9‬יטון זאןטעפ ^טייט ‪3‬יט‪.אט תען‪.‬ך י ‪3‬ע*ים פון ךי צתקים‪ .‬ערב'‪.‬אונצו ךי פעס^ערנים האט ער ןירו§יןנא?ט‪ .‬גאט‬ ‫^האטג^נטעס יאל‪.‬אונ ווי פיל שעה רער‬ ‫טאנ יאל ייין ‪ .‬דאטטיינט״םע!‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫?‬ ‫(‬ ‫!‬ ‫ז‬ ‫נ‪3£‬‬ ‫‪:‬‬ ‫די‬ .‬גאט האט גיפאכט‬ ‫ךפ^ךניס‪£ .‬ב^ער האט בעע!א§ין ךיייעלט‪3 .‬שנלל שהיי מריניס שנל אמי יי״ק ד»י ע י נ ימו לאותס שלא היי נאיתיס לפניו יהפנייז‬ ‫‪ w‬יי‪.‬איר אלעזר לעולם אין הקביה טיחד‬ ‫שטו על הרעה אלא על הטובה ויקרא אלהים לאור יום ולהושך קרא אלהיס לילה‬ ‫אכיר‪ .‬אווי‪.אט .‬אן קורס ) כ ( איר פנחס ט ׳ ‪ .‬אזוי'ו< עם שטייט אץ פפ'וק נאט הט ךרופץ צו די ליכטיגקייע‬ ‫§אג‪ .‬אלו מעשיהן‬ ‫‪w‬‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫‪ V‬יקיא ני׳ יפי' סנתינ ייתיא לאוו לאמי נו ייס שלימי שגס* מאיריס סיה ק‪5‬ונ לפרו יתניז שיעוי » ‪ w‬י‪01‬‬ ‫״ '** » » ו « )יד( יושת נשיג‪ .אט ןץאנט צו איוב‬ ‫יךןןען ךעם ?!ארנין ?זטערין זיין אךטאיוג דין״צייט‪ . .‬ייץ‪.יי^ט די יועלט גיפעלט מיד *מ יענע‬ ‫ייעל?ין זעגק קיר ניט גיפעלץ‪ .‬יש( יתהו!‪ .‬רבי כעחוםאיאגט איך ייעל דיר יאךן רעם טעםפון דערזאןד‬ ‫.‬פץ דאנען ודיםיןטיר אי.‬ויין נאסעין א‪1‬יף די פינסטערנים‪ .‬לי‪.‬איר תנחופא אנא אפרי טעמא‪ .‬אלא'‬ ‫יטז( ויהי ערב‪ .‬ורפען ד י ״ פ י ^ ע ת י ס‬ ‫ז»יר צייט אונ ךי ליץטיגקייט אירי‪£‬יייט‪.אט נירופץ נא?ט‪ .‬פי• וני סידשתי לשחר ושיש לילה! ) מ ( ‪ p‬הריי נ ו ‪ /‬אלו נאותיס לי ‪ enm‬הס‬ ‫מקומו ת מ ו איוהו משמע שהקנייה הידע לו מקימי הפני נ ש י י ‪) .‬פעשיםפוןךירשעים‪^.‬זיי'ה?*‪5‬ץזיך נעקרינט .‬ך?י פנחס יא‪.‬והארץ היתה תהו‪ .‬יקרא>‪ .‬אסר )יח( דין הניין לי)יט( יההץ לא הניין‬ ‫ל י ‪ p ) .‬ר‪3‬י‪^.‬ודיל ןאט האט ניט ניוואלטךיער »גען‪.‬אלו טעשיהו‬ ‫של צדיקים‪ .‬אונ ייי ־ויל שזנה ךי ‪5‬א?טיאלייץ‪)':‬ט( ך?י אבהי יאגט וייייל ע ם שטייטיייאין‬ ‫?סוק״עס איז‪.יעצט‪5‬אר .‬איר פנחס טעטיה דר׳ אבהי‪ .‬יאותס הראשוגיס לא היו נ&יתיסלו‬ ‫* ״ י • <*> » » « שלוס‪ .ארייי יענע! ניפ&זוי גוטגיוועןיווידי וועלט‪) :‬י(")אמר רבי ינאי ואנט‪.‬אלו מעשיהן של רשעים ויהי ערב‪ .‫פדר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫י ^ י י * *ישי׳‬ ‫‪1‬‬ ‫טו‬ ‫בראשית‬ ‫אופר לאיוב )איוב לח( הםיסיך ציית בקר )יד( ידעת שחר טקוטו‪ .‬מפיק עוד שעס לדני‪ -‬י׳ אנסו מ ו מ י .‬הידעת סקוסו איזה‬ ‫הוא אתפהא‪ .‬‬ ‫דין הניין לי יתהון לא הניין לי‪) :‬י( איר ינאי טתחלת ברייתו של עולם צפה הקביה‬ ‫מעשיהן של צדיקים ופעשיהן שלרשעים‪ .‬אוניעםשטייטיניטצודיגןינסט^ניםהאט‬ ‫.

רעלץטאנ‪ .‬י־אשץ ‪ .‬אר‬ ‫.‬ער האט ידעקט אין ייא^ער' זיי. פיטען‪}.‬והקביה )כז( פפדד באםצעו‪ .‬וועד איז טיט ן‪1‬יר ןיווען'‪ .‬‬ ‫אונ ראם איו ‪.‬ראם איז יד רבי יותןן.‬עלפין רוח‪ .‬ליכטי‪3‬קייט‪ .‬ההיד )ההליס קד()בהו המקרה בסים עליותיו השם עבים רכובי‬ ‫המהלך על כנפי רות‪ .אגט אונ ניט ווי רבי‬ ‫ד!?י.‬ניט'‪5‬עיןןיייעןנארגאט אליץ‪ .‬טיי?טטען ךי ק‪1‬בינה!אל רוהק אויף ךי ?גרדיציוי^ע.‬חיי ל‪.אןט ךעם א?רעלץטאג יענען ‪^.‬עס ‪?#‬ייט ‪3‬יי לי ה‪$‬כים ובשר<‪:‬ם'ןעופף‪.‬על ד‪!$‬ךץ‪.‬דע^עךשטער ^אנ‪ .‬ךביחנייגא‬ ‫ןא^ט דאנעל^ןזאנ‪. די מ^‪$‬בים‪^ .‬יקען ‪3‬ע?זא?ץ.7‬ט‬ ‫אקדעם^ר^טין ^אניקעןיגשאפץ ןיוואךין פיר יאיץ‪ .‬ואורה‪ .‬‬ ‫<כב( הרים‪ .אט ניוואלט טאבי! שואפות נ!יט ךי פיענטןט^ ייאס י*&ק אי??‪.‬‬ ‫»לא נניאו מדין אפילו‪ .‬ךי ןיערנ‪' .‬ר?י יור‪$‬ן..‬מן המלאכים‪s‬‬ ‫)נו( מ ז י ו י ‪ .‬ל׳ מדיזס ו ) נ ח ( לעני! החשנין‪ .'.‬דיהיטלען'! ךייערדיאונ‬ ‫ךי‪.‬ען מ‪1‬ל ןיט זאנץ אי ?יכאליהט פאירשפרייט ד'ע'ם'הי§על אץיררום דיט‪.‬אר ודייל די םע^יין'ןאביין . .‬אלו טעשיהן של צדיקים‪ .‬סי היה שותף עסי בברייתו של עולם‪:‬‬ ‫)יב( איר שמואל בר אמי מתחילת ברייתו של עולם‪ .‬־ל‪:‬אני'‪3‬ר ט^ךאי זא..‬נ.יגא‪$‬ען אייף לי ?•לי'נ‪..‬ע‪ 1‬אייף ר‪.‬פי אתי כתיב‪ .‬ואי זה זה יום הכפירים‪) :‬יא( איר תנחום בר ירמיה שבו נבראו)פא( ד׳ דברים‪.‬אך רב• ח?י.יטאכט ךי .‬אלבין אל‪.עווארין לי םלאכים‪ .א אונהיי ^איךיךבייוחנן דאס'ר‪.‬‬ ‫נ פ נ נא״א אן עיש שק ננלל אין אולי נוונסי על ההדס‬ ‫בשחה כמיס נו״א על םייס יעמדו מיס ו ) מ ( אלא סוא‪.‬שלא תאפר מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע‪.‬הכל מודים‬ ‫שלא נברא ביום הראשון)כ‪ 0‬כלום‪ .ט פון רביןצחקם ווענין סיי‬ ‫‪.‬מה נפשך אם )כרו( לענין ההשבון‪ .‬ערשטין 'טאג איויןאר ניט‬ ‫? ע ש י ^ י ן ‪§ • P ^ .‬ר׳ חנינא אמר בחמישי נבראו‬ ‫םלאכים‪ ..‬אזל וד‪.‬עפ ?‪1#‬ייט אץ ן*ק‪.‬האמיר נכתונ‬ ‫שי ושלישי ו נ י סליל גם ניאשין יום ראשי! ומאחר שאמי‬ ‫ךי ‪5‬עע!יםפוןתךשעים‪..‬יעדן פיר אז ךי סלאביים ‪.‬‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫»אז שששע שנני היו נעשם גינ אנ< לא היי שונים נאלי‪:‬‬ ‫) נ א ( ד' י נ י י ם ‪ .‬חה היה מלאנח יום שניו )כי( נלים‪ .‬שמים ‪ .‬המלאנים‪ ) :‬כ ז ( אתיא <ר" יוחנן‪.‬אונ‪.‬לא היה צריך לםיפר אלא אחד‪ .ר דאסיאיי יום כפור ז )יא(^‪8‬חר?יחגחוס‪£‬ריךס.‬דחי בקר‪ .‬ערד •‬ ‫דאם‪.‬ךימעשיים פון ז־י״ך^עים!אונעס‬ ‫*גיי ‪^ \rnfi1‬אנדאס ‪8‬יי?ט ‪5‬עןךי‪!5‬עשים פון ךי אתקיים‪ .‬איר יורן שבו היה הקב׳ה יחידי בעולמו‪ .אט זאןט איך אליין האב אלץ גי‪$‬אוזן‪.!£‬ק אייך ‪"3‬עשאפין .יאלקינס יאלין י‪.‬ע אזדעם‪.‬נתאוה הקב־ה לעשות שותפות‬ ‫בתחתונים‪ .‬ע..יינט רעם היםעני אונ האב פארשפרייט‬ ‫ךי^ערד‪ .‬שנים‪.‬אחד‪ .אט טיוען אייינעריאויף‬ ‫די‪. טענטעזץ אווי יוד ןיא תהט אין‬ ‫‪0‬י§על ןווי^‪.עוי^תגט האטי גאט גיטווט‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ת ח י ת‬ ‫‪y‬‬ ‫ז‬ ‫ווארטץ‬ .‬זעהן טייר אייןעיפף פיינט טען טל^ץים‪.‬‬ ‫ש ל ש ה‬ ‫לאמי !יי נשי נניאו סמלאנים יניאנו! נשגנ שמו לנוי‬ ‫אנל לי׳ תנינא שלא נבראו המלאכים שד יום מגישי סים לי‬ ‫לנשונ יום אחי גס נשי ושלישי ויניע׳‪ ) :‬נ ה ( המקרה נמים‬ ‫ונוי‪ .‬שנאמר ועוף יעופף על הארץ וכתיב בשתים יעופף‪ ..א יא.‬ערדןאטפאו^ז^יט דעם היפעלאין וואםער‪.‬הארץ‪ .ע בויךיטם‪ .‫בראיית פרעה ג‬ ‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫של רשעים‪ .‬עךשטין טאג איז .‬רבי??םואל‪3‬ר' אפי זאנטינאלד איין אנהייב רועו' ךיוועלטיאיז בע‪#‬אפץ‬ ‫ןייואךץ ן ט .אט אים'§ארשפ'דייט אי.‬אייןט‪7‬נ מיינט מעןךאט הט גןעבין‬ ‫צורי יורץ איין^אג אץ'יאד.‬עם ^אט נילאלפט שטיין‬ ‫יום‪.‬ר לוליאני בר טבראי‬ ‫בשם ר׳ יצחק אפר בין על דעתיה דר׳ חנינא בין על דעתיה דר׳ יוחנן‪ .‬אונ .‬שלא היה‬ ‫בעולמו)מ( אלא הוא‪ .‬עי־ איי .‬עיין' ‪$‬אנ‪.‬אווי‬ ‫ויי‪.‬ילפינן נתינ יום א׳ שהים מיומי נמ״איס‬ ‫הללו שםס נלל העולם שאי! עוז מלנוונ! שירש*‪ ) :‬נ נ ( סיים‪.‬רבי יוחנן אמר‬ ‫בשני נבראו המלאכים‪ .‬אלא)ישעיה מד( אנכי ה׳ עושה כל ניטה‬ ‫שפים לברי רוקע הארץ פאתי‪ .‬יום אחד‪ .‬ייעלט^נסאיו‪.‬שנתן להם הקב״ה יוג‬ ‫אחד ‪ .‬וכתיב )שס( עושה מלאכיו רוחות‪ .‬ךאם נ ^ ט מען‬ ‫‪.‬‬ ‫אונ גמליאל האט ^אקצ^רייפ אץ צפון דיט‪ .‬איך אליין האב נע. -‬י ע י ^ י ^ א י ז ^ א י ^ ^ י י ט ^ י ^ א ל י ^ ע ם אנרערץ‬ ‫‪!? 0%‬טייט״אץ §סיק עו^ז מלאכיי‬ ‫‪$‬אג‪ .‬‬ ‫ונבריאל בצפוני‪ .ט‪ .‬דער איו ניויעןאשוד״ף פיט נזיר'ויען אייך האב ךיייוועלט‬ ‫^ע׳צאפין‪) :‬י‪10‬א‪8‬ח‪ .ווען דאג^רש^אג‪.‬רבייויץי!<נט פאר ייאם שטייט יים ‪.‬ןנםאט לייקאבענדדאם למיינט‪rso.‬עפ שפייט אין פסוק ועוף יעופף‬ ‫‪.אט ר.‬אר נויייל ךעם‪.‬אונרוחטיץט סען'מלאכים" איד יוד‬ ‫• ^ ‪ .ההט‪^.‬ערה'אט .‬אתיא )כד( כר׳ יוחנן ולא אה א כר׳ חנינא‪ .‬יין זיינע‬ ‫ביי?!ווע‪5‬ץ‪.יוואךין רעם א.‬עעא'?ין ןיוואריןילי טלאקים‪ .

‬עם זאל ‪#‬טיק‬ ‫אחד שני ?‪¥‬לישי‪ ..‬עךשטע מאהל אניגיהדבין שעכטין קךןגותאץצפ‪.‬שנא׳ )שמוח כה( ועשו לי מקדש ונוי‪.‬ראשון למעשה בראשית‪ . ?זטיייט אין פםוקדהי המקריב ביום‬ ‫הךאשץ את קך^נ‪ ar\ .1‬‬ ‫וייט פץ מובח‪ .‬רבני. לשכינה‪ .‬ערץזטע קאסל דייוךין‪ .‬שנאי וינמדבר ז( ויהי המקריב ביום)ל( תראשון את‬ ‫קרבנו‪ .‬שהיה צ״ל ראשין יכתנ‬ ‫םרחשין עה ה״א היוו••! רומז לייס יאבק של נריאת עולה ‪:‬‬ ‫)לא( ומשו.‬אווי ווי‪.‬מןארוס י דיי וועלט איו' ‪<3‬טא‪9‬י. אםרין לה בשם ר׳ הניגא ודי פגחס ור׳ יעקב ביר אבין בשם ר׳‬ ‫שמואל‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫י וס אמד סל״ל בינ שדם שלשס וארנעה יכו‪:‬׳)‪:‬ט( וסיע‬ ‫לכס ‪ .‬דאים ^איו אוואיגךער‪ .‬שלא אמר‬ ‫כראשון יום ראכון! )ל( הראשון‪ .‬שגאםר המקרה במיםעליותיו‪ .‬הען צ‪.‬‬ ‫אוייף איין .‬שמא אחד שני שלישי אתמהא‪ .‬ראשון לכהונה )לא( ראשו.‬רעם טאג איודאס‪..‬נךשטער חדשי‪.‬ךעם טאנ האט י‪£‬ען ראם‪.‬ער ואל די אןועק .‬שני‪ .‬דאירום נאט הט גיזאןיט‬ ‫דער מאגי וואט נגע.‬ווען מען האט אויה גישטעלט‪. מ ‪f‬־^‪ .‬ןגף?טע טאהל אסור גיוואר'ין'טקךיב'צו‪1‬י'ין קךבג‪1‬ת אויף עבמה*‪.‬ראשון‬ ‫לנשיאים ‪ .‪ .‬עךש'טע מאהל‪ . (J‬מיר ד.‬רער‬ ‫^ך^טער טאג פץ ךיוועלט בשאפו^ג!ווארום ךעיר"טאג איז גיווק זוגטאגז‪ .‬ראש י חדש ניםןיאיו רער ‪/.הרשים(‪ .‬אךערעםיזאל‬ ‫^םיין ראשון שני ?זלישי רער ‪!.‬עךשטע‪9‬ואהלטקךיב‪/‬ימק' קך'ון'גית אץ‬ ‫נ‪!£‬ב.‬אווי ווי‪.‬ךער עךשיטער‬ ‫צו ?לכיס .‬ראשון לעבודה‪ .‬נאד דאסימיינט' טען רעם ראשון'וואםיהאיט ניךאךפט שטיין ‪'3‬יי'ךי‬ ‫|עשאפוג‪.‬רעם ‪.‬כתיב )חהליס קל( המקרה במים עליותיו‬ ‫בנוהג שבעולם מלך ביו בינה פלטין ומקרה באבנים ובעצים ובעפר‪ .‬עם ‪#‬טי'יט אץ פסוק‪.‬ויאמר אלהים יהי‬ ‫רקיע בתוך המים‪ .‬רעם טאג האבץ די כוונים ןיבענטשטךאם‬ ‫‪.ום שטייט‬ ‫הראשון היט אה׳‪ .‬אייינס צוויי ךריי פיר פינףיןעקם‪ .‬אמר הקביה כאילו באותו יום בראתי את עולמי‪.‬ווען האט נאט בצאללט'רעפי ‪#‬ני'אוני ‪#‬לי‪#‬י‪.‬יוייאיךיוואלט אין‬ ‫איקס בעשאפץ ךי וועל ט‪ .‬לאומן הימים נכהונ נ ק כני וש‪:‬יבי נוי‪ .?טיק •רעם טאיניהטיםע.‬עךשטע מאהל י‪ .‬‬ ‫פרשה ד )א( ויאמר א־הים יהי רקיע‪ . ךי טעג וואם' אי־ די איו דיי וועלט בעשאיפץ גיוואךין‪".1‬ניךאךפט שטיין'ביום ראשון‪ .עביןיךיעט‬ ‫וואךט ראשון‪ .‬איי.אבץ'גילערו?ט צעסןיקרוייגעןיהאט ךער טאג‪.‬‬ ‫ראשון לברכה‪ .‬ךעם ?ש?.‬ךעם טאג הטימקרייה ניווען‬ ‫רער‪.‬אווי וועךט‬ ‫ניט ןירעט‪ .‫פדר‬ ‫בראשית‬ ‫בראשיח פרשה ג י‬ ‫טז‬ ‫שלשה‪ . דןיאט אויף .‬או ראשון‪ .‬רויא פון'הויבץםיט שט‪:‬ינער‬ ‫אד ער‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ד‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ן‬ . .ישטעלט ךיעם טשפן איז ‪3‬יי ‪9‬יי גדיך ‪.‬עם'שטייט אין פיסוק די זאלי!‬ ‫מאכיןצו סיר אמקדש וועלאיך רו‪.‬ווי?‪8‬ען די‪ .‬אימתי)כט( פרע‬ ‫להם הקב׳ה להלן בהקמת ה מ ש ק ‪ .‬נם האט פאר בךעגט ךי קך^גות‪:‬‬ ‫פרעה ד)א( <יי^‪5‬ר אלהיםו‪. די קךןג‪1‬ת‪ .‬‬ ‫תני עשר עטרות נטל אותו היום‪ . .‬‬ ‫ןער מ^גאין ךער וועלט איזאזאייגער^אסטא^טובבךעקט'‪!.‬ראשון לברייהו של עולם‪ .‬ערשטע מאהל אראיפנענייךעךט א״פיןעיר פץ'וזיטעליצו פאר‬ ‫ב רעגע.‬האט גידאךפט שטיק‬ ‫אהד שנ‪:‬ם '?לשה )ארב^ה חמשה ששהו‪ .אטהאט בךעקט מייטינואםעיר זיינע ביויךיטס‪.‬עך‪#‬טץ טאג‪ '.‬רש^וער רעד צווייטער דער ךךיטעו־‪ .‬פאר.‬אט ד!אט גטאגטזןם ו>!ל ויץ אפארש^־ייטונג אין םיטען רעם‬ ‫וואםער‪.‬ראשון‬ ‫לירידת האש שנא׳)ויקרה י( ותצא אש מלפני ה׳ ונוי‪.‬ראשון למלכים‪ ..ישטעלט גיוןאךין הט >‪$‬גןיה‪1‬יבין צו רודןק‬ ‫ךי ^כיינה אי.‬רעם טאג‬ ‫הט נירוקט די ׳?כינה אין נ!?ז?ן ךאם‪.‬נינומק‪ .ס דער צווייטער ךער' ךךיי^ער‪ .‬רעם טאג האט מקריב גיווען' אכהן ראם‪ .'.‬ושלישי‪ .‬אןער‪.‬״עם קטייט אץ ^םוק'.‬כתנ יש" זיל דל״נ ליס שמס שמונים‬ ‫למלכים וור״ח לסן פוא מקנח חכמים ויל ינןלשחינוח צפק‬ ‫לא גרס ליה דמאי שנא למנוח פנידה זו משאר םפנידות עכ״ל‬ ‫וע״פ התלמוד נמסכת שנת )פ״ז( נר׳ דנמקום ראשו! למלכים‬ ‫^ר״״פס״ק‬ ‫זואךטין ביו יער בית המקדש איו‬ ‫קו?!ט ציילי. דאם‪. למלניכ‪ .‬דעם טאג איו ראם‪.‬נ פוץ די וועלט קאט אים נאט ןישטעלט ‪3‬יי רעם םש^ן‪ .‬עם י איו או־ויס גי!אנגען אפייער פון פאר‬ ‫נאט אוג‪.‬ראשון לאיסור הבמה‪ .‬אבלי‬ ‫הקב״ה לא קרה את עולמו אלא במים‪ .‬ראשון לשחיטה בצפון‪ .‬ער^טער נשיא‪ .יוואךיןידי שכיגה זא\ אין איר‬ ‫רוק׳ץ אע ךעם טאנ וואם ךער מעןכן אייו אויף .

ענען. . .‬רגיי ?ז?עון'יא.‬‬ ‫אילי‬ ‫״ _ ‪_ _.‬עם ?‪$‬וייט אין פסוק‪:‬הי רקיע בתוך המים • ‪.£1‬רגיי חנעא ז«י<ט''עס'י)ייאראפ‬ ‫&י'י^ יי^איוןיקוטעי‬ ‫ןיקי‪9‬עןאן‪:‬יער פו.‬ז( ביניים ובנתיים‪ .‬א י מ ת י ) ‪ p‬חצה‬ ‫האש בץ העליונים לתחתונים לא במתן תוהה אתמהא‪ .‬ווען ךי תורה'איו גינעבי־‬ ‫}יייאךין‪.‬ךי רינן.5‬ים ש§ךה <‪$‬יט דיין ווינט וואםזגרהאטצו שפרייט‪.‬י‬ ‫' ^ ם ק ^ ) ד ( נ ק ד ‪ 1‬ח א‪ 5‬המסים‪ .‬עם הט גן?ךע?ט אפיין״־ר אוי!‪ £‬ךעס בארג םיני‪ .‬עסי שןןייט אץ ‪£‬סוק‬ ‫.יער פץ*הוי‪3‬ין אוני האט אפ‬ ‫}י‪3‬צא}{יט )שיין }י‪8‬א.‬םע^ה"בר‪.לייוועיט ניוואךין דאס כויקעלסטע‬ ‫פןראפין וואםער'‪ '.אנט פון'רבי הוישעיאס‬ ‫ויעני! ייי ייייטעם איו פון ךיעךד ביו צוםהימעל‪ .‫פדר‬ ‫בראיית פרשה ד‬ ‫בראשית‬ ‫שטואל בר נחמן בשעה ש>«טר הקביה יהי רקיע כתוף הטיס )א( גלדה טיפה האמצעית‪.0‬ער ‪#‬טאךק גינזאכט‪.‬טע וואםער ^יז צום דזימעל איי אווי" ווייט'\ד פון היםעליביויצוןי‬ ‫ד‬ ‫‪0‬‬ ‫ר‬ ‫‪1‬‬ ‫אויבערשטע‬ .וערי.אל דין א§אר‪#‬פךיי'טונג אץ ווא?ער‪. הויבין אונ״עס הט אפנעקךיקוןטידעם‬ ‫צו רעם ןסוק ?רוחו ש‪.‬פסוק והמדנר נמ״מ!‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫‪8‬‬ ‫־‬ ‫‪s‬‬ ‫| ־ ה‬ ‫י ג‬ ‫‪1 5‬‬ ‫) ה ( ת!פ נ ו ׳ ‪ .'.‬ ‫) ‪ Q‬רבי פנחס בשם ר׳ הושעיא אסר כהלל שבין הארץ לרקיע‪ ..‬‬ ‫ךעם אןדעךין טאנ י‪.‪'.‬איר תנחוטא אנא אמרי טעםא‪.אט קט ג‪/‬אגט‬ ‫‪.ער‪ .נ אין רעם ווא^ער !.'תורה‪.‬פייש״י המהיה פי' ‪ onto‬נז"& ה מ מ י *‬ ‫משימסו סי׳ משיסמגיקי ילנ! ק־רין כסס שניתי! ניןלנ‬ ‫להעמיד ולהשריש מ׳ המלנ ממנו מ ס ו ‪) :‬י( יהי רקיע‪ .אל דין ציייש־עןי״ידי‬ ‫עא^ער פון ךי אונטערי‪?.‬קדוח אש המסים‪ .‬ואתם‪.‬איר חנינא יצאה האש מלמעלה‬ ‫)נ( וליחכה את פני הרקיע‪ .יש‪8‬־<ע.‬גס איו ארויס‪..‬גנגאנגען"א‪.‬ר׳ ברכיה בשם ר׳ אבא ביכ אמר בא מעשה בראשית ללמד על‬ ‫מתן תורה ונמצא למד ממנה ‪) -‬ישעיה סד( )ד( כקדוח אש המסים‪ .‬אוג'ויאם'.‬ער צו טיילט‪ .אלדעגע ‪3‬לע?ץ‪'.ע^פרייט ךי‬ ‫.‬כך יש בין הרקיע למים‬ ‫העליונים‪) .‬איי'רקי״ע אייך ךער ‪8‬־י'טשאפאר‪§#‬ךייטו‪ .‬איא^ר כךנא ' ויעגין‬ ‫‪3‬עשה בראשית האטי .‬‬ ‫יי' • = י י שדק למיס ינוס‬ ‫יי'* ‪' W . ס דעגץ יויען' .‬קט גיןואףן‪ .‬יוועז ךעם‪.‬יענען גיייעי איבער דעם'פי.א קאטאו?ז גוט גילערו?ט‪ .‬את פחי היקב‪ .‬ע.‬דעי'יזינועל .יווען סייכט‪.‬ךיי ברכיה דזט גייאגט פון'‪.‬איי פאר .".‬ר׳ יוחנן כשהיה מניע לפסוק וה )אינב ט ( ברוחו שפים‬ ‫שפרה‪ .‬רב אמר לחים היו מעשיהם ביום‬ ‫הראשון‪ .‬הסדיא )שמות צט( וירקעו את פחי הזהב‪ .‬‬ ‫ונעשו השםים התחתונים ושמי שטים העליוגים‪ .‬רבי ׳ףמואל ‪3‬ר גחן!.‬‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫גרס ראשיו למושיס ינמקים לשמיטת לפו! נ י ם לאכילת קדשים‪:‬‬ ‫) א ( גליה ‪ • a t‬ז ׳ כוקו‪:‬ס וכוגגים ‪ ) 1‬נ ( משלית‪.‬נלזמר מניין‬ ‫^^א‪!3‬ער‪"7‬אזץ‬ ‫אדער טיט‬ ‫ויי״עס ?!טייט אין ןםיק^ער וזיאיט בךעיקטטיט !יאםערךיינע בוידימס' ‪.‬כב יא?ט רי הימלען.'אוגטע'ר‪.‬אונמיןן תורה"לערונט א‪1‬יף מע׳&ה בראשית לווארום'עם שטייט‬ ‫אי.‬ניצר די‪.‬ך?י'יודן'?‪.אט הט'‪3‬י‪1‬א!‪:‬ט‪. .‬ער‪!3#‬ץ טאיג אייך‪ .ט ך‪3‬י ‪^1‬י.‬היה אומר יפה לימדני ר׳ חנינא‪ .ימ״ונט ךער היסעל יאלגישמאךקטייערי‪•'.‬עם . הימעליביו ציידי אובעו־שטע‬ ‫דאסער אווי‪.‬עם ‪#‬טייט '‪.‬א^ת''איו‬ ‫ראך ?רי‪.‬או־‪?.‬איר יורן ביר שמעון יצאה האש מלמעלה‬ ‫וליהטה פני הרקיע‪ .‬ער ניזא.‬י־עס ןזיפעל(‪ .‬יי‪.אט קאט ךי'וועלט בעשאפין‪ Q) :‬רבי פנחם .‬וועןהטיךער‬ ‫‪8‬ייער צו טיילש ?ויישק ךי א‪1‬יבערש‪9‬ע איונךיא אונטערשטע‪ '.אל אפאר^ר'ייטו. ג‪.‬אונ'פון דעם איו ^יווארין ךי אייטעיי^ע' היג&עןיאונ ף* אדןערשטע‬ ‫ו?י?לען‪ .‬‬ ‫רבי יהודה ?ר‪3‬י ‪5‬ימ‪1‬ן יאןט יקי רינןיע םיץט מען עם יאל דין' א?אי*שפרייטוגג'' אויף' ךעש‬ ‫היםעל‪ .‬ךעם פייער‪ .‬אונ"דער היפעל טיט אלץ יוסיאוייף‬ ‫אים‪ ..קליוועךט'אונ'ני'?ןטאך‪.‬יענע.ט( רעם זץמעל‪.ע?ע.‬פ. .‬חט‬ ‫‪.‬ווען דער פןי‪#‬ר האט ?י?רעניט הט‪.‬ו( יהי רקיע בתוך הסיס‪) .‬הט.‬רעש פ״עדאויף‬ ‫דעם גאןןיין הימעל אונ הט אים טרוקין גיטאכט ד‪.‬יהי רקיע יחזק הרקיע‪ .ךעךין טאנ ?נםיאל דין איהימעל‪ .‬כך תיתה בברייתו של עילם.אט קט גיזא^ט‬ ‫דעם א.אט .‬אונ‬ ‫אייי איי גיייען ויען .‬עדי דייט איו פו.טךער היןןעלאיי‬ ‫ןיוי‪/‬ץ ?רוקע.‬ע ייי שסן תורה‪ "..‬אין ‪%‬סוק וירקעו‪. אן דעם?ייער‪.יראךפט קומעןילעךנק א‪1‬יף&ת.‬אוי ךי יורץ .‬ךבי‪..‬ריל‬ ‫נ־״א יהי רקיע וגי ‪) 1‬ז( נינ״ס וננתייס‪ .איין פון'בזני חןןאס' יועגין‬ ‫ןבי פ?חסאוגר?י‪ :‬עקב יר אביןיאגין פון ‪.ען די .‬ובשני קרשו‪ .‬עם.‬איוי ווי‪.‬מעץ האט א‪1‬יס. פסוק כ‪.‬ריי ביר סימון אמר יעשה )ג( מטלית‬ ‫לרקיע‪ .

‬סירש" גי הקניע נאמ‪:‬ע עששית אומו מיס יסותמין פ־ סנקנ נאלנע נניון והמיס <‪!0‬רן‬ ‫ואינו מגע נארנע זפטתיה‪) :‬ט( ופיייתיבם מ׳ גשמים ‪ .‬לער לופטי. א ט ‪ .‬קע.‬ועה.‬‬ ‫אוי^עףןןטע ווא^ער‪ .‬פי‪..‬ר'‪3‬י‬ ‫‪3‬איר.‬על ןןך‪.‬האט דער כותי.‬א״ל אפשר אותו שכתוב בי )ירמיה כג( הלא את השמים ‪1‬את‬ ‫הארץ אני מלא‪ .יזאנט צוי־‪3‬י מאיר דיין סי.ל‪.‬קה‪ 0‬צייי^ע! ףי‬ ‫וזאםער.ם פון ארון‪ '.‬ער האט או^ניקעךט ךי י ל י מ י ט ד י‬ ‫?ךייטע דיט אראפוזאט אדןד ניט ניקענט ארויס וייין די וואםער עייליךי' איויץעךשקע לע?יל‬ ‫איו .יוואךי.‬‬ ‫‪v‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫זאגט‬ .'.‪ . דעםדאסער וואים אי‪3‬ערדעם הייטעל נילען‬ ‫טלא‪9‬י‪5‬ס אויף ךעם הימעל‪ .?ער‬ ‫}וא?טו ארויף גי״לייגט‪ .‬אצבעו של הקביה עאכיו‪ .ישטדיוואםערא‪1‬יף‪.‬האט רבי מאירי גמאגט צום כו‪1‬תי ‪3‬ר'ייגג קיר‬ ‫אכלי .‬רבי הנהוםא ואנטאיך וועל דיר זאגין ויען אין ^סוק מאלט ןישטאגען גז*ט‬ ‫דאט ן'ימ'א?ט ךעים וזיםעל אונןןר האטי צווי^ען .‬ווי אווי‪.‬ע.‬‬ ‫מם של כסף ולא עמדו מיס‪ .‬האט‪.‬עם איואזוי‪" .‬ט( ופירותיהם אלו טי גשמים ‪:‬‬ ‫)ג( כותי אחד שאל את ר׳ מאיר אמר לו אפשר המים העליוגים תלויים במאמר‪ . ראם‬ ‫!ןין או .‪ .‬נילייןט א. מיראו לי אדבעךשטע ווא^עיר‪.‬וואלט אי־ זאןין אזךי וואסער איו גילעגין אדףךעםקימעל‪.‬‬ ‫איל מה אני שאני בשר זדם אצבעי מעמדת ם י ם ‪ .‫סךך‬ ‫בראיטית ו פריטה‪ :‬ד‬ ‫כראשית‬ ‫יי?‬ ‫אילו נאסר ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין הסי• אשר על הרקיע ‪ ..‬איי.‬‬ ‫אז‪.‬איל הבא לי )י( אפרכס הביא לו אפרכס‪ .‬‬ ‫רוקי די דייר פון.‬י‪p‬ק ליך איין אין די שפעלען‪ .‬הוי המים‬ ‫העליוגים תלויים במאמר‪ .‬קע.עייים אדף ה ^ י ן‬ ‫ך עאםער פון ךיוועלט‪' .וא'ם אויףדעםהיטעל‪ .מאןטצום כור‪.‬ןןאטריבי ‪$‬איר גי.אללענע ‪3‬לעך אויף ךי אויבעלשטע לעניי •‬ ‫איז די וואהער ניט עארהאלטי.‬יוע?ט אינ"גיט‬ ‫דעםךעק‪ . פסוק)ובי.‬לע.‬ער אךאיפ גינו‪9‬ע.‬‬ ‫ג ף ן ע שהוא של אש והמיפוי‪ .‬פוי. ‪.‬לד פארהאלטין‪.אר^ןזעןט'!'‬ ‫‪ jyp‬םייןפי^ער אויף האלבין ךי וואםער‪.‬ני'דאלמ א?ילו‪.‬האט‪.‬הייתי אומר על‬ ‫גופו של רקיע הסים נתונים‪ . אלאנטעלנע אונ לא רילט ניט אן ךי‪.א‪..‬ןאטדיער כודזי‪.אט האט נ‪.‬וכשהוא אוסר ובין המים אשר םעל לרקיע‪ .‬עס ‪#‬טייט אבער אי.‬גי^ריינןט נרדסע ?«‪.ואפאיןז ?י.3‬יש אשר‪!5.‬האט רער כותי }י‪3‬ךיי‪3‬נט אזוי אכלי‬ ‫פול נןיט וואםער אונ‪. ך א ך ד ע ר פיעער פון.אלדענע ‪3‬לעזז אונ האט‬ ‫ארוייי^לייןט אזילבעךנע בלעך אונ די וואםער איז אויל^יט פעלהאלטיי גייוואלין‪ .אט .‬על לרקיע( צויי^עןךי וייאעער וואם אי^ער רעם‬ ‫הימעל‪.אגט ךי וואיםער איינ^ט איבער‬ ‫דעם היהעל אווי ווי אליקט וןאס אייננט אי.‬איל הבא לי מראות גדולות‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫‪r x‬‬ ‫נאמ!ע‪) :‬ח( קנזילא‪ .‬גתן עליה טם של זהב ולא עמדו מים‪.‬קלייגע(אונ ?יסאןךי כלי פול סיטוואםער‪ .אר דוךןד רעםיבפעהל פון‬ ‫. ס‪.‬ער האט גיזאגט‪.ישייךט <בין ה‪£‬ים א^״ר‪.‬האט^ריךךיגיזעהןיאץישפיגיל ןרוים ‪.‬איל‬ ‫ה. .‬יורזוח ‪) :‬י( ^פרנס‪ ...‬גט'.‬כיון שנתן אצבעו)יא( עמדו םים‪ .‬יך אז ךי אתיעלשטע וואסער איינגען אי.א‪.ךי .ואם היי^ט אפךכום ואכלי אונטען בךייט פול סיט לעבלאך אונ הויבין שןאקל אוג הט‬ ‫איין לע?ילא‪.‬רד‪ .‬וזאט‪.‬אוג פון'ךעם היפעל געעןךי טךאפיגס אין לי וואלקין‪ '.יץוען §אר׳אטא?טטיט דעם פיננער‪ .‬אוי ראם איו דער ר ע .אט .אל זיין^ני א‪£1‬א.‬לער לופט דורך ךי‬ ‫בייד פון גאטוואס‪.ן נמו נסר האניע! )יא( עמלו‪.‬היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון‪ .‬ואינ‪ :‬מקלחיה ונסמסיי האצנע מקנים נ ס מקלתיס‪8 :‬ס‬ ‫פירש״י ויל נבם פיר! ריא כ‪!:‬׳־ העיייינ־ה יזזיעיכ מהמת של נ ס ן איני סייזמו נני. לי חייך גאגץ יזייטפוןהימעל‪.‬הוי המיס‬ ‫העליונים תלויים ב ם א ם ר ‪ .‬רערחעין‪ .‬אוגדיערעפירות איז‪.‬עו־‪3‬א‪.‬ער האט ארויף ‪.‬אונ ידי‬ ‫נ?רא?י‪3‬ספאלי! א‪1‬יףך‪.‬תימאךאך אייך .‬פינלען‪ .‬עם יאל איווי ידיין • ן א ט י ך ע ר כותי גיזא^ט צו ריי ל י ר כ י י‬ ‫נאט ?!טייט איך בין פול אויף דיעם גאנזיין הימעלאונאויף לי גאג^ע ‪^.‬איר אתא כהרין)ח( קגדילא‪) .‬דעםהימעל‪.‪ .‬פירש״י המיס ורמז ל׳ נשס שמיס אלי עימד־ס ואינה מקימים ז י ן‬ ‫נל' מלא נקנים סניניי ולנ!ע!ה נקנ נשיעוי א‪:‬נע וממלאי! הנקנים נן• אין לתמוה על המיס העליונים ואמי לו הנוםי‬ ‫‪.‬ער האט נ.יאנט‬ ‫צום בורני!־רייננ קיר גרייסע ש‪. .‬נארךי אייננען״אי.‬רבי מאייר נ. .‬עלר ‪ .‬איו. י ן ‪ 0 ) :‬יאכותי( האט ניפרענט ‪3‬יי ר?י‬ ‫מאיר איז ם‪.ואנט אווי .‬לבי מאיר גטאנט צום כו‪.‬איל אצבעך אתה נותן‪.ואס ‪.‬ןוי״ערהט‬ ‫אראפ גינוקען לי וילבעלנע בלעך אייך אונ רבי מאיר האט ארויף גיילייגט דעם פי^גער אויף‬ ‫די לעכילאיז ךי ווא‪'5.‬לעט מיט משה ׳צוויישק ךי צוויי שטעקי.‬האט‪.גק איי‪.

‬ךער כותי האט עדי גיטאלון'או.‬אתה משנה עצמך בכל מה שהרצה‪ .‬אפילו‪.ארי‪.‬ךע'ס קוואל'‪ .‬איר חנינא ב־ר איםי פעמים שאץ העולם ומלואו‬ ‫מהזיקע כבוד אלהותו‪ .‬מעיינו של הקביה עאביו‪ .‬עפ‪.‬האט רבי‬ ‫טאיר‪.טצום כותי גיי אליין אין אהייםע ‪1‬יאד‪ '..‬הביא‬ ‫לו מראות קטנות‪ .‬פלג איז טיייטיש‬ ‫ןעטיילט'‪ .‬גיט פו.‬אונ או דו ‪ tapvvi‬ארויס ניץ פו. .‬אוג אז‪.‬פעמים שהוא מדבר עם האדם מבי.א‪.‬גיג'אמע.‬מבי.‬עס שטייט איי פסוק ךער‪.על‬ ‫אז‪.‬עודם‪.‬איל ראה בבואה שלך בהו‪ . שערות ראשו‪ .‬אדיין גיין אין ןיאיר‬ ‫זאלקטודיךאפמענין‪ .. גאט איו }‪.‬‬ ‫אחי שנכנסת י‪:‬את משם תשקול ע!מן ו )יד( סלו ושקל‬ ‫את עצמו ונכנס למרשן‪) :‬מי( לא חסר מעיינו• מ י ז‬ ‫^ופיג^גן‬ ‫האט רבי מאיר גטאגט צום' כותי קיק ידיך אייןיאץידי }!?יגלען‪ .עמק רעם בבור פוןנ אט! אונ‬ ‫אימאקלךעט }אט מיטאמענטש פיןצווי^עיןדיגעךאר פון קאפ‪ .‬ער איו'ארויםנינא}גע.‬עיר איז קליין‪ .‬הוי פלנ אלהים‬ ‫פלא םים מששת ימי בראשית ולא חסר כלום‪) :‬ל( איר יוחנן נטל הקב׳ת בל מימי‬ ‫בראשית ונתנם חציים ברקיע והציים באוקיינוס‪ .פעלטצו איוב'מן המנדה'‪ .‬ער אמ בשאפי! גיייאלי! אין לי‪.‬עם שטייט אין פסוק‬ ‫ןאט "הא'ט‪.‬האט דער'כור‪.‬עס פעלטגאר גיט פון דיר‪ .‬ן'ר איז אליץיגיגאנגען‬ ‫א ץ ן א ד אונ דער נאך ווי‪.אלסטו ידיך נאך אטיאהלאפ‬ ‫זועיגיין‪ ..‬איל כל אותה הזיעה שיצאת לא ממך יצאת ‪ .‬האטי רבי מאיר מיאגט צום כותי לי שווייס מאם אייז אתים גיגאנגען איו ניט פו..‬ןייטפון‪.‬ראה אותה גדולה‪ .‫סדר‬ ‫בראיית פרשה ד‬ ‫בראשית‬ ‫איל ראה )יב( בבואה שלך בהן‪ .אט וואםער האט בשאפין ךי״גאגצע וועלט טיט' וייגע ךייריאיו ךאך געוויס' אז' ער" ‪.‬עם איז ארויס‬ ‫גיגא^ען פיון אים אזוי פילךעגיןפון דעםטוועיגיןפעלט פץאים .קענט‪.‬עם'שטייט אין פסוק פלג‪.‬ומחמת הבריכה )הכיפה( םזעת טיפים‬ ‫עבות‬ ‫מת נ ות כ ה ו נ ה‬ ‫&‪5‬נעו נוי ואינו יאייס על המיס כעליוניכ ו )ינ( נ נ ו א ס ‪.‬קען טיט דך‬ ‫סאןץ ווי‪.‬העלפט זאל זיין אויה דיעים הימעל או‪.‬איל בה אם אתה‬ ‫שאתה ביו‪ .‬קוואל פיון נאט איו מל טיט וואסער פו.פוןבאד‪ .1‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫העלפט‬ .‬עםה^אר גיט גיפעלטיפי.‬ער מיל‪ .‬טי שאמר והיה העולם ברוך הוא‬ ‫עאכיו הוי כשהוא רוצה הלא את השמים ואת הארץ אני מלא‪ .‬לער כוסי ‪3‬יואגט .ערהאטדךאפ ניוואנין‪.‬אינ״עם פעלט פוןאים^אד ניט‪ .‬איל הבא לי סראות קטנות‪ .‬ועוד שאלו איל אפשר )תהליס‬ ‫םה( פלנ ארהים מלא מים מששת ימי בראשית ולא חסר כלום אתמהא‪ .‬י'‪.‬ההיר )איוב‬ ‫לה( ויען ה׳ את איוב מן השערה ונו׳‪ .‬ער נינוטע.‬ער‬ ‫ןןאט ?ימאלט האט ער ג.‬אילחן‪ .‬קויאל יפו.‬‬ ‫<ל פר!ון פניס כנראה נמראס ן )יג( ומאתו שסננס‪. שערוה ראשו‪ . י ווי‪.‬פלנא‪. אולעיווא^ער אוני האט די ןינעיץהעלפט אוייףדעם* ךיםעי‬ ‫אונ העלףט אין'אוקיגום‪ .‬אלוהים כלא י מים‪ .‬ ‫ךיר אריים‪.‬ ‫ךי מאנ‪ .‬אווי ווי‪.‬אוג‪.‬ראה אותה קטגה‪ .‬ער??טע זעקם טע ‪-‬י )ד( <אמח חיי יוחנן יאגט ווען^אט״הו*‬ ‫בשאפין ליוועלטהאט‪.‬קען ליגאנצעמעלט ניט פאר .‬אונ איידער דו וועסט‪..‬ר?י חניינא‬ ‫‪3‬ךבי איסיי האט גיזאגט אמאלל‪.‬ךייךץ מיט' משיה צוויישען לי צמיי ‪#‬טעקינם פון' ארץ‪ .‬קען ראם דין‪ ..‬איל ומה‬ ‫אתה שאתה ביו)טו( לא הסר םעיינך כלים‪ .‬וכשהוא רוצה היה‬ ‫מדבר עם משה מבין שני בדי הארון‪ . ^אד .*אזויפיל‬ ‫?!ווייס אוג_‪.‬ךער'‪.יוואךין ביז' הייי^ט‪ .‬גי.‬ווייאזוי‬ ‫‪ .א?ט צום ביןןיטאדאך דו מאם דויביזט אטעגטש איז פון דיר אמיס‪.‬איל הכגס‬ ‫ורהוץ ושקול עצמך עד שלא תכנם )יג( ומאחר שתכנם‪) .‬גיזעהן אין'שפי.‬איזדפיל רענין ווי‪.‬אסאהל‪.‬או‪1‬י ווי‪.‬אונידערקוואילאיז פול‪ .‬אך הט גיכ־עגט‬ ‫דער כותי בייירבי' םאיר‪.ע.‬ער ודל איזער פוהל ךי גאנצע הימעל אונ ליי גאנצע ‪7‬נרד‪ '.‬זעהםטו אדם גרויס אוג אמאהל זעהםטו אויס קליין‬ ‫.‬האט‪.‬האט רבי מאיר גיואנט צום כותיי מאךאך רו מאס דו בייט גאר אמעגםש‬ ‫^נ?‪1‬טו ליך לגלעדי.‬וזט רבי‬ ‫גמיר ניוא.‬יל( הלך מוץ שיצא ושקל‬ ‫עצמו לא הסר כלום‪ .‬פון צווי^ען זיינע האר פון קאפ‪.‬ןיןאעען‪ .‬לער‬ ‫!ייטוואס ךי וועלט' איז'‪3‬שאפין ..‬רעם פולקקוואל וואםער האט גאט ניטיילט‪" .‬יער איז גיווע‪:‬‬ ‫‪:‬מען‪.‬נ.‬הה״ד פלנ אלהיט מלא םים‪ .‬איידער‪.‬עם איז פון פיר ארויס ןעאננען‪ . ווי דו וויל?ט‪ .'‪.‬או‪.‬‬ ‫הרקיע דומה לבריכה ולמעלה מן הבריכה כיפה‪ .

‬פיגף'הוגדערט .‬ווייסין פיר‬ ‫אי‪.‬‬ ‫שנא׳ )איוב צו( כי יגרע נטפי םים‪ .ט ךייאויבערשטע עא§ער זעגען מעיר פון די אוגטעךשטע ניאןוער‬ ‫טיט לריי?ינ ?םוףטאות ^קלאפשערו‪ .‬יבכ־ גרשינן נירושלמי נל שיפה וטיפה שהקנייה מוריד‬ ‫לנו מגדע זו מזי נמה דאת אשר ני יגרע נשפי מיש ונתינ‬ ‫היא עולי‬ ‫ונגיע וגו׳ י״י נו״ש ונו׳‪) :‬כ( נשם הוה‪ .ה זאןט ך גרעב פו.‬אוג ךי וואםערין גייען שיין ווי פיל . בי.‬יי ךי‪.‬נךעבפוןךי‪.ם וימים‪ ..‬עד שלא ירדו שתים ושלש אצבעות הן מתערבין‪ .‬אווי' פיל ווי ךי‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫איגטעדשטונ‬ .‬שנא׳)ישטיה מ( היושב על חוג הארץ ונו׳.‬ר?י א^א יא גט פץך?י חדגא ם'ווענץ ךיינךעב פון הימעל" איו נאד אווי יוי"אבלעך‬ ‫ל?י יהוש.. היפעל איו ווי צוויי ךריי פיגגעיר ן‬ ‫<ן( ר?י'^?עון‪.‬פזי זא. די פאר}‪£‬י‪#‬ט‪ .‬ר' יהושע‬ ‫ביר נהםיה אמר כשתים ושלש אצבעות‪) :‬ן( רבי שמעון בן פזי אמר המים העליונים‬ ‫יתירין על התחתונים כשלשים )נא( כםוסטאות‪ .‪.אהד צו זאםע.‬יערער ףראפי.‬ואדום לפיד איו ךרייסינ‪ '.‬על הוג חאךץ‪ .‬די האביןיביידע איין‬ ‫?רעב‪ . ‪.‬אונ פין ךי שוויים רי‪$‬ט צוךיקאין אוקינום גרדםע‬ ‫?.$‬ווארום אץ איין'§סיק ש^ייט' היושב‬ ‫‪. ‪.‬יע.‬אז ךי‪.‬אונ אין א.‬ערד אווי איו ךי נרעבפו. .נו'ס‪.‬ירדן גייט אריץ אץ ךי וואםער פון טיךיא‬ ‫אונ וועךט אייך ניט אייםנעםישט‪ .‬אונ"ךי מראפייןןפ וועךין .יט ‪8‬ארמי?‪1‬ט ‪ .‬ואלו מהלבין מתלך‬ ‫)יה( במה שנים )יט( ואין מתערבי.‬כב( למיד תלתין‪ .‬איג או די ייסע ‪9‬ראפי נס קופען צוךייק אדיין אין אוק.‬ךי אובעךשטע וואםער איו‪.‬דיי טרא״ינם ךענץ‪ .‬נדאיםא פ״ק‬ ‫דתעניתו )יז( ואין מתעינין‪ .‬אונ‪.‬או אמענטש זיפטייןייץ‬ ‫^ךער ‪!?#‬רויא אין אדפ‪ . הי?ןע‪ .‬ך?י ‪ pv‬בר?י‬ ‫•ש?זעון.‬ער‪.‬ויואריום אץ ןםוק שטייט בין פים לפיים"‪ .‬פי׳ הערוך נזווטיאות והיא‬ ‫שיעור מדה מה שמולד אלפ נשת׳ זרועותיו אחת הנה ואחיו‬ ‫םנה שקורן קלפשי״ר! ) נ נ ( למיד תלתין‪ .‬ב.אט‪ .‬המריא )ייקרא כז( וננרע מערכך‪) :‬ה( בעוביה של‬ ‫ארץ כךעיביה של רקיע‪ .‬פון וויא^ע.‬איר אחא בשם ר׳ הנינא )כ( כטס הזה‪ . .‬עךר ?יט״די היטעל‪ .‬ניט וואנךעךין וואם ךי טראפיגס‬ ‫יועדין ‪5‬יט א‪1‬יס.‬מעשה נסים יש בדבר‪ .‪ . ןעוונךיער ‪ .‬על שטייט ךער וואיךט חוג לערנע׳ םיר אפ איין וואךיט חוניפון‬ ‫א‪.‬גייןיאןאהר•‪. פץ רבי גהמ.‬ךער‬ ‫אינ פו.‬וחונ הונ לגזרה שיוה‪ .‬רבי יורן בר שמעון אומר שהוא מורידן במרה ‪. )איוב כ‪ (3‬וחונ‬ ‫שפים יההלך‪ .‬עם איז אפנע‪$‬אםטץ פץ לאטיוד פי'לר'עגץ‪.‬רבי יעה זאג‪:‬ט זאלםט ריף ‪.‬ארם כובר חטים‬ ‫או תבן בכברה‪ .ידאךלןט‬ ‫^טיי.‬‬ ‫כ!וי& העליונים מתוקים וםחחשונים מלוחים‪ . מ.‬הן‬ ‫של הרק ע ולשון רקיע קזדיש נד״א וירקעו פחי הוהנ ונ!‬ ‫פיר‪ ) :":‬נ א ( נסוס»א‪1‬ת‪ .‬קעך.‬ךי‪.אהר גאגג‪ . ךי אוגטען^טע מיט ךריייםיג‪.‫סדר‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫‪2‬‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫י י‬ ‫יח‬ ‫בראשית‬ ‫עבות והן יורדי.‬ךי וואסער פו. איקיגוים איז ?עאלצין גאר איי די קופיעז אין ךי וואלקינם וועךץ די‬ ‫! י ם ‪ .ךעךי! פסוק שטייט וחוג שמים‪.‬ער ציילט ‪.‬ירעד ‪. היי‪3‬ץ איו אגיוועלןטער םאפיט‪ .‬מען ד!טגיצייילט‬ ‫זיין פארמי<נץ אונ״ער' איוארעם צו ‪3‬צאלין וואם ‪9‬ען דט אים' ^ישאצט‪) :‬הי()כעיניה(‪ .‬אז‪1‬י‬ ‫‪:‬וירי‪.‬עפ זאל‪.‬האט .‬וועךין די ניט אויסנעטישט‬ ‫פיט ךי עאםער פון א‪1‬קינ‪1‬ס‪ .‬קלא?ט‪.‬איר יונה אל תחסה הדין‬ ‫ירדנא עבר בימא דטבריא ולא מתערב ביה‪ .‬אווי וויי‪. .‬ץכעאיז רער ‪3‬ויי?‪1‬ש ציילען‪ .‬עם גייט אזוי וויי פון‬ ‫אךפ ‪.‬אייו דאך דער ל_ס‪:‬ד איבעךיג‪ ..עםי?!ט אין ךעם איקיניס‪ .‬י‪.‬ען'בייךע ןלייך‪ .‬אווי וד‪.‬גייט ארויף אהיץ ביו צום‬ ‫הי^על וועךט דער הימעליפאקזוייצט ‪ .‬ע רד איז‪.‬פי׳ רש״ישםציל‬ ‫נין‬ ‫^אןיץאטער‬ ‫העלקט זאל זיין אץ אוקינוס‪ .‬אוג' ךער רעגין וואם גייט פון היפעל !ייז אייף ךיא^ליד •‬ ‫ייאפ פון הי^על ביו צו ךי'‪.‬ךאס איו ךי ויואנרער פון . לתוך מים )טז( המלוחים)ת( ואינן םתערבין‪ .‬ציו יוייוין אי ךי איובערשטע ו־אםיגריאת‬ ‫^ערפו.‬עס שטייט אין פסויקונגבע מעךנף‪ .ער זעגען נאר אראפ‪. רער זוך.א^ט‪.‬ךער‬ ‫ווארט חונ אונ ‪3‬יי ךי חי?‪.‬רבנץ‬ ‫א מ י י !‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫‪ :‬ר « ס הדעס ממן יוזיס למשקל הראשון‪) :‬נןז( המלונים‪..‬ ‫איג ייער־ץ גיט אדם געפישט‪ .‬ער'ד שטייט‪.‬עס‬ ‫•^טייט אין ןסוק ‪3‬י ינריע נ^פי כןם‪.רא^ץם‪ .‬אונ פון ךעם אונןןוס ‪.‬בין םים למים‪) ..‬שיפה זי נשיפה ‪1‬׳ ונפי נ׳‬ ‫תנא שעל נל טיפה ישיפה ממנה הקנ״ס מלאן להפרידה ‪11‬‬ ‫דחי‪ .‬גיגאננען פין ךייךיפ צירי ארעי‬ ‫ךריי פימער ווייט וועדי.‬ךעךץ וואךט חוג או די‪.‬יתהלך‪3 .‬די״רבניייאןיןדי‬ ‫צא§ער איזגיטיילט }יוואךין העל?ט איויף סעל§ט‪ .

‬קו?ט אדםפינף קעננ־שין האט י^ידער גיהאט אגאנציןיחלק אונאיעקסטילפין לעם‬ ‫ל ע ך ‪ ! .‬כז(הוי)תהליס לג( בדבר ה׳ שמיס‬ ‫נעשו ובתה פיו כל צבאם‪) :‬ח( למה איו כתיב בשני כי טוב‪ . זומא את העולם‪ .‬ ‫אלץ דאס‪.‬ואתה חוזר ונותן לכולם מנה אקר‪ . ‪.‬ומי אם)כו( מחלוקת שהיאלתקונו של עולם ולישובי אי.‬שנא־ )ישעיה ל( כי)כה( ערוך מאתמול תפתה‪ .‬ולאחד אין אתה‬ ‫מנה‪ .‬לער נאך האםטו גיינעביז ‪8‬יין הלק פאר‬ ‫אלעזעקס‪ .‬דעריהיםיעל איו'דאך בישאפין גיווארין דורך די*ויידפ~ו.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ראך‬ .ט מאדאך ךי ©חלוקת וואםמען לאלף צוםיפיארבעםעריוננ פון דייויעלטאמ צויאיר‬ ‫געויצו^ג‪? .‬איר שמואל לפי שלא ננמרה מלאכת המים‪ . כתיב בשני כי טוב ‪ . דיוועלט‬ ‫איו געיוים ניט גוט‪ .‬ווארום‪.‬אוגךער זעק^טער האט גאר גיהאטאיענןםטיל חלק פון דעםלעצטיןיהלק‪^'''.‬ער האט גיטאהן איוזייערגוט‪ .‬‬ ‫אונ איי?ם צו ךי אךבעט פון ךי^טאנ יום איו אגגיהוייבין גיויארין אינ גיענדיגט'.‬לפ־בך‬ ‫כתיב בשלישי כי טוב בי פעמים‪ .‬אויף ‪.‬אייי יודיעם שטייט איו'פסוק עס ואל‬ ‫ביןזעווישען שיידון פון ךי' וואקערצויךי ייאםער‪ .‬‬ ‫אודוד״עם קזטייטאק פסוק מיט דייריידפוןנאט זענען די הימלעי גיםאכטגעואריןאוגםיפ‬ ‫ןןעם ווינט ייאם איז אתים .‬ואהד למלאכתו של יום‪ .ם צורי אך^עטפין־ ד נואסעריווםאיז ניענתנט גייוואריןדיעטאג‪. .‬ק^א‪ .‬צו פיגף פון דייהאסטו גיג'עיי| צו יעד'ע.‬י . חלק‪ .‬וביד‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫א ח י‬ ‫בין מיס ו נ י ם ‪ ) :‬נ ג ( שזועיש כי׳‪ .‬ר׳ חנינא איטר שבו נבראת מחלוקת שנא׳ ויהי מבדיל בין‬ ‫‪3‬ים למים ‪ .‫סךף‬ ‫ברא׳&ית פרשה ד‬ ‫בראשית‬ ‫אמרין מהצד‪ .יטביי איר בי טוב‪.‬רבי יוסי צו א^ר גיזאגט ביי רעם "לעצטי.‬קט ‪.‬גיארוםעם שטייט אין פסוק'נאט הטגיועה.‬‬ ‫יהי ר ק * כתינ אחריי ועש ונו משאיכ נשאר הימים שמיל מדנר נגיהנס זכתינ נםיסיס מדורתה ר‪.‬רבי יוחנ^האט ןי^ערונט‬ ‫פון ר?י יוסי בר חל?דצא'ם והעין דייל אין רעם אנדעלין טאג איו ?שיאפין ךוואךיןדער' גיהנם‬ ‫ךריבער ןנזטייט ניט כי טוב‪ .‬פון נעכטין אבער ניט‬ ‫פון איידער נע?טין‪ .‬‬ ‫׳‬ ‫‪ jnft‬האמירה כתינ ויהי כן יאו‪:‬י היה לו פירוש נסתר ולא‬ ‫‪1‬‬ ‫^'^‪TTnT‬‬ ‫עסוקים וואס ‪?.‬ךא שטייט גאט‬ ‫^אט גיטאןנט רעם היםעל‪ .‬קע.‬מפני שכתיכ נהזיא רצה לגלותו ח מ ערן הרעש עכ״ל ורש"׳ סי׳ שה־עיש נפשי‬ ‫ב ו נ י ם׳ שפים נעשו וכאן כת־נ ייעש והרמנ״ן ויל נדונ מן העולם כזאמרינן לעיל צ ‪ f‬היו ׳מיש קליס ני׳ • ) כ ז ( ה״ג‬ ‫ממקום התימה היה שמיי אחר האמירה זכתינ ויאמר אל־‪-‬יס נילקיש כמאמר סן דניז־נ נ ז נ ־ הי• ) כ ־ ( עריו מאתייצ‪.‬שועציה ‪) :‬כי! מחלוהת‬ ‫*‬ ‫״}‪-.‬רבי קטואל יאגט ודיל ךי אךבעט פון ךי וואםער איו ניט גיענדיגט ניווארין‬ ‫ךעם א^‪.‬אקרויא פון א&ר' האט.‬ר׳ יותנן תני לה בשם דיי‬ ‫ביר תלפחא שבו נברא ניהנם‪ .‬לא נמצא ביד כל אחד מנה ושתות‪ .‬דריבער שטייט ניט בי טוצירביייטבממי‬ ‫האט ניז א.‬עם<דעםזע‪. ן‬ ‫)ת( <ל?. גאט‪.‬איי.‬שאלה‬ ‫מטרונה אתת את ר׳ יוסי אמרה לו למה אי.יווארין רעב‬ ‫זע?בי‪.‬זטייט .‬אבער רעם דךיטען טאג)ריינספדאטישטיייפ‬ ‫עייייקןאסל כי טוב‪ .‬אר וואט שטייט גיט ביי רעם אגךעלין' טאג ?י טובי‪" .‬‬ ‫מהלוקת שהיא לערבוכו עאכיו‪ .‬יום שיש‬ ‫בו אתמול ואי.יגאמען פון זיין טויל זענען אלעי״ערשאפט ?שאפין ניווארי.כג( שהרעיש‬ ‫ג. ביי אים"ןאגין‪ .‬רבי מיןאהעטווייליאין דעסאנדעירין‬ ‫טאג‪$0‬א?טאג> איי .‬אמרה לו משל‬ ‫ששה בני אדם כאין אצלך‪..איי‪'.‬ךי מחלוקת יןאם איי צום פארםישוננפו.‬ךעם צווייטין טאג אויך‪ .‬ויעש אתמהא והלא במאמר הן‪) . בו שלשום‪ . בה כי ט ו ב ‪.‬קק‪:‬טין> דןא?טו״קיין דולק ניט נעעבין‪.‬עס שטייט אין יפסוק רער גידגם איו'אן גיגרייט פון נעכשין‬ ‫^ער איי ‪3‬שאפין ניייאךי! אין אווי איטאגיניאם&יע.‬ואתה נותן לכל אהד ואחר פ נ ה ‪ . טאג' שטייט שיין ‪"5‬‬ ‫טוב אייף אלע קעג‪ .‬רבי יוסי פאר יואם שטייט ני ט כי טוב‬ ‫‪3‬יי רעם א^ךעךין טאג‪ .יפרענטיביי‪.‬שטאךעסעןךי וויעלט א‪1‬יףדער‪.יווען אמךוליקת"צייי'‪#‬ען רייייאםעיר‪ ".ת>‪8 .‬איר טבי‪.‬אחד למלאכת המים‪ .‬ךערק טאנ דת?ער ‪#‬טייט'ניט כי טובי‪' .‬שנא׳ וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד‪ .‬גען טאג‪ .‬על טהצה‪ (T) :‬ויעש אלחים את הרקיע זה אחד מן המקראות .‬דאסאיודער ^ר?וטערמאיגטאג‪ ..‬ןזוב!א האט געםא^ט ‪.‬הלק‪ 1‬אונצי‬ ‫איינ‪.‬אפר לה אעפיב הזר‬ ‫וכללם כולן בסוף‪ .‬האט די פרויא גייאנט צו רבי יוסי למ שלועקם‬ ‫מע?־?שין זענ«ן גיקי‪9‬ען צו דיר‪ .

‬אויב ךי מענטשי.‬שכת ימיס ולא הגיע ליוס פני רק שתות מסאי שונו‬ ‫)כי‪ (.‬רב זאנט ^םןם איז צווייי וועךטעראש וטים‪§ . .‬ר‪1‬יי לוי דזאט גטאגט פון'ך‪3‬י הגחום בר חגילאי ם והעין ןןס‬ ‫שטייט אין' פסוק .‬האטךער מלך ^יואגיט‬ ‫טייל' ךער ^ר איז' ‪#‬לעכט ךךיבער ודל איך גיט ©יין גאטע.‬רבי אבא ביב אמר משים רב נטל הקב׳׳ה אש ימים )לד( יפתכן זה‬ ‫בזה ומהן נעשו שמים‪) . .ט פון רבי לד ם וועני.‬ואם לאו )איוב כ( ינלו שמים עינו‪) .‬וענק די קיטלק‬ ‫‪}.‬לה( דיא שמים כתיב‪) .‬אחת למלאכת המים‬ ‫ואהת למלאכת היום‪.‬לפיכך כתיב בשלישי ב׳ פעמים כי טוב ‪ .0‬ךךי^ער זאל ניט געשךיבען וועךין ‪3‬יי ךי וואםער‬ ‫‪.‬‬ ‫אתמהא‬ ‫מתנות‬ ‫הלוקה‪) :‬כז( אתמהא‪ . . כאן האי שונ מאיד שנ על נל‬ ‫מלאכי‪ .‬רגיי ?ןחם .‬ער ניט‪..אך אםאמל‬ ‫בי טוב אויף אלע‪.‬את שלו‪ ..‬אט האט גירופין ךעם‬ ‫היםעל ^?דם‪ .‬ייער אונוואסער‪.עתפען ייעךין• אי‪1‬י הט‬ ‫.‬גור זין של עונש ‪) :‬כפ( מתחת יזיהן‪.‬טתוזלת ברייתו של עולם צפה הקביה משה קרוי טיב‪ .‬ני^דינטגיוואךין' ךינםטאנ אוני איינס צו‬ ‫די ארבעט פו.‬ווארום גאט איז גוטיאוג ךי וואקער איו גיט גוט‪) :‬ט( לויקרא(‪.ען שלעכט דורך די זעגען גי׳^לאגין גיןוארין ךער ד‪1‬ר המבול או.‬פון אנהייב ‪3‬עשאפונג פון דער‬ ‫יייעלט האט גאט גיועה.‬משל למלך שהיה לו)צ( לניון קשה‪ .‬ווארום דא איו אייך אזיי‪ . א ק ךי קיימלעןיזייערע"עבירות‪8 .‬לפיכך לא כתיב בהם כי טוב‪ .‬ביי פיגף קענ יוינטאנ דינםטאנ םיטוואך דאד‪1‬ר'ש^נ‬ ‫פרייטאג שטייט ביי יערער טאג בזונדער כי טוב‪ .‬גם ודאלט‬ ‫גישטאנען שמים‪ .‬לד‪.‬לפיכך )לנ(אל יכתב בהן כי טוב‪):‬ט( ויקרא אלהים לרקיע שמים‪. ךי וואםער איו ניט פערטיג גיוואלין‬ ‫מא־טאג'ךךיבער שטייט'.‬ךער .‬זויש ניה ל׳ שממם ‪:‬‬ ‫הוא‬ ‫ראך אוואנדער‪ .‬‬ ‫אם ונו )תהציס ‪ \fi‬הנידו השמים צדקו‪ .אך דןאטךבי יוםייצו איר גץאנט‬ ‫אווי'ווי רבי שמואל בר ןחיןן האט ןיזאגט ווייל די אךבעט פו.יוואיךין‪ .‬ך?י ‪?£‬א‬ ‫בר'?ך‪.‬ר׳ לוי בשם ר׳ תנחום בר חנילאי אמר כתיב )שס מו(םניד‬ ‫מראשית אחרית‪ .‬ר׳ סימון בשם ר״י' בן‬ ‫לוי אמר‪ .אט זא?'טפון ^הייבוואסךערסוףןועטדין‪ .‬ף םענטשין דאנךעךי.1‬קומט דאךאוייס יערער טאנ האט‪.‬לפי שלא‬ ‫נגמרה מלאכת המים‪ .‬פי' העלון‬ ‫ערנןונללן‪) :‬לס( ל״א כמיס כתינ ע״ש ימיס והשי״ן י מ י ת ו‬ ‫)לו( שסם שמיס‪ .‬אונ אויב‬ ‫•דייזענען נ‪.‬ביידעם‪.‬רב‬ ‫אמר )לנ( אש ומים‪ . ווכה^אןיין ךי הימלען דיזןר פרו^קייט‪ .‬לז( דיא‬ ‫שטים שהבריות טשתיםםים עליהן‪ .‬לאמור של מה הן‪ .‬א יאגט פון רבייסווענין .‬גךעךע ז^ין ןזםןט' איז ךער טיינזש‬ ‫פארוואיגדערוננ‪ .‫סףף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה ד‬ ‫יט‬ ‫אחד שתות )‪ (O‬אתמהא‪ . קי‬ ‫טובאונ אועקםטיל כי טוב פון רעם לעצטין פי טוב‪ .‬‬ ‫טי׳ מ ‪ 0‬המה מי מיינם‪) :‬ל( לגיון‪ .‬ךךיבער ^!טייט ביי דינםטאג צוויי מאהל בי טוב‬ ‫איייגם צויךי"ארבעט פון מאגטאנךינע ו‪1‬אםערוואםאיז‪.‬גיהער' ראך איי.‬ויי.‬ךרי‪3‬ערהאטנ'אטניט גישט^לט^ייךינואםער ביישובי‪ .אט "קאט!‪:‬ינומק נןייער טיט וואקער אונ האט א י י מ ^ ן ז ט‬ ‫צו!אמען *אונ האט פון דייגיטאכט רעם היקעל‪ .'פ‪ .‬לשין שימת ניד כזיא כל כשם אורחותיו‪:‬‬ ‫<לו( ז״א שמיס שהנריוש ונוי‪ .‬‬ ‫)לא( יתר הפלנה‪ .‬שמו של הקנים‬ ‫ס ו נ ‪ -‬ה ' לכל‪) :‬לב( זוו הפלגה לקמן נפי נחפ׳נ״ח זוש‬ ‫כהונה‬ ‫ויפן א! תקרי ופן אלא ויצן שהניף שליסס סיס‪) :‬לג( שא‬ ‫מיס אש ומיס !ושויקין ‪ Sc‬שמיס‪) :‬לז( ופתנן‪ .‬של אש הן‪ . דך אירףדי אונ״פרענין פון מאס‪. זענע. ?'י טיוב האט‪.‬וכ.‬של םים הן‪.‬עריוועט גישטראיפט ווערין‬ ‫דורך וואםער ‪ .‬כך אטד הקב״ה הואיל והמים הללו לקו בהם דור המבול ‪ . ?י טוב פו. הטנייזאגט‬ ‫כוי.‬תייסיימו. זאל אויף אים .ה<עןי.‬אגךערע ^אגין?ןםים איו .‬תראםער יע.‬אמר המלך הואיל ולניון זה קשה אל‬ ‫יכתב שמי עליי‪ .‬פי׳ הערוך חיל של‬ ‫אגן• מנחמה‪) :‬לא( אל ינסנ נהן כי ס ו ב ‪ . א ט ^יואגט דייל‪.‬שטייט שיין בי‬ ‫טוב ‪£‬יי יערער טאנ בזונךער‪ .‬ ‫ךער דור'>‪$‬נוש אוג רער דור הפל.‬פון' פייעו־ §דער פון ייאחער‪ .לייך יך ‪$.‬זעקסטין טאג שטייט .‬זעקסיטענ )אויף נ‪£‬אנטאג א‪1‬יך‪ .אג.‬לו( שהן שטים מעשיהן של בריות‪. ךיינס^אנ צו מאג^אג' י‪ .‬חזר ואשר לה כההיא ראהר ר׳ שמואל בר נחמן‪ .‬אוינ טאנטאנ האטי נאד אזעקםטיל כי טוב‬ ‫פוי רעם <‪$‬עצטין בי טוב אבער !יי.‬י‪5‬אבט' '.‬אוג‪.‬ודור אנוש‪.‬ועתיד ליטול‬ ‫)כר!( את שלי )כנו( מתחת ידיהם‪ . ךינםטאג‪ . או משה' וועט נירו^ין וועךין טוב‪ .‬יט זוכה .יט ‪3‬יי םאננןאנ בי טוב‪.‬ק־ טוב‪' . ךער ‪fwp‬‬ ‫קימט‬ ‫ז‬ . רבי יהושע בן'לוי ם יףעין ל^ןןל אמלך ןאט גיהאט אשלעכטי! &ר‪ .

‬ג.‬י׳ !‬ ‫אין ‪/‬חזלבדין אךט די י ך‪. י ״«‪!.‬או.‬אוד ווי‬ ‫״עפ איז ניו״וען ביי ךעםיפבול אונ ביי דעס דור אנוש אונ ביי ידעם דור הפלגה <_עןין פרק ‪ a‬למ׳^ל‬ ‫«טלך האט ןיבאהיט אפאלאםט אונ‪.ט שמים מאקטי‪£‬א ‪ .‬יקוו' הפןם אל'נזקים א ח ד ‪ . ווי טען .‬ייך'ער‬ ‫מען'ניםט אריי‪ :‬ךי עס־ג' אין ךי כולך איו ךי פילך ‪#‬יטעד ‪ '.אם ויעטדי צוריק פארשפירייטען אויף ךער וועלט‪ .‬אנגע'ערד ‪ .‬כך שמים'פעמים ירוקי.‬עם שטייט' אין פסוק‪.‬דרס מדנחינ‬ ‫נקיא מהי על שה שמחלק ומפריש מי החלנ מן החננ ו מ נ י נ ה ‪ :‬יקוו בל׳ נ נ ד ולא נפינ יקוו ל׳ קל פירושי יהיו נקווים ללוכ׳‬ ‫)מ( מופן‪ .‬אמר הקביה‬ ‫יקוו לי המים‪ .‬זעה.‪ .‬נעל שוואירץ ווייס‪ .‬אתמהא‪ .‬הושיב בה המלך דיורין פקחין‪ . די גישטאךקט נימארין «‬ ‫פרישה ה)אי()וייאפח ןאט האט ןיזא^ט ךי וואיםער .‬‬ ‫^‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫)לח( הוא אהא נ ו ‪ .‬א‪ .‬‬ ‫הוא )מ( מרפף‪ .‬לפינו נא סנשונ הוה העומד על נו״א ונננינה כקזאני ו )מנ( עמודי שמיס‪ .‬אמאס ואל געיייגט‬ ‫וועי־י! איייף יךושאם‪ .‬אונ מען ואל לייענען ^מים‪.אט וזט ןיזא?ט‬ ‫יקיירקנע‪ .‬מיד הוא )מא( קופה ועימר‪ . אדומים‪ .‬רבייץחקוא.‬זענען ךי'היטלע^גישט'ארקטנ.‬או.‬רער‬ ‫ד‪.‬ר׳ אבא ב׳כ בשם ר׳ לוי אמר‪ .‬רבי א ב א י ב ר כ ה ג א זאגט פון רבי לוי ס וויעגין ןהןוו איז בער טייקש‬ ‫האפק ‪.אלין תא?ען צו גאט ןןאס‪.וואתן‪\.וא?ט‬ ‫ז‬ ‫או‬ .י?ט אכיין דיעיםינ‬ ‫ןזעךט ךי פילך מ!ךיבט‪ .‬ה ט דער מלוז‪.‬היך מה‬ ‫דאת אמר)זכריה א(!קו ינטה על ירושלם‪ .‪ .‬אזוי' ווי םילך וואם איז אין שייםעל‪& .‬סמים מה סמים הללו מה.‬דיי וואסער .‬אווי ווי‪.‬עומד קפוי לעחיו לדור אניש ודור הפלנה ני' ‪ ) 8‬נ ( נמנולין‪ .‬ערןו"ערטןיחפין‬ ‫מקיים אוגייער איו אי ינער‪.‬האין גאט‪. .‬מהם שחורים‬ ‫ומהם לבנים‪ . נערתךינוםוןמקול‬ ‫ונוי‪ .‫םדר‬ ‫‪3‬‬ ‫בראישיי׳ י‬ ‫ש ה ד‬ ‫יי‬ ‫בראשית‬ ‫»תםד‪.אלין זיף פארזאףליען צו איין ארט‪.‬עםיוואלטיןי^טאנען מיטיאסי״.‬עמדו שמים ניתן בהם את המסו‪ .‬שניוס שני נקדשו ו )א( יקיו נ ו י ‪ .‬פיוש״י‬ ‫^ים^עליוקיו^ער האט‬ ‫‪3‬ך'עקט מיט דאםער צינע בוךימם‪ .q^p‬זנר‬ ‫‪9‬ך'אגט אויף דך ךי וואםער וואס איןער איהם‪ .‬עמדו והחזיקו‬ ‫בפלטי.‬אמר המלך תתזור פלטי.‬מה שאני עתיד לעשות בהם‪ .‬אווי זענען גיווען ידי היטלען שוואך אונ שיטער‪ .‬ויפן׳ ומנענע חמיד ו )מא( קופא‪ .‬ויי גינעגנין אטא׳.‬א'ם אייו ווי רב האט ני יאנט ךי היםלען ז_עמ!ן‬ ‫גיווען פ״כט רעם‪.‬ןגס‬ ‫שטייט אין פסוק פון דיין . לכמושהיתה‪.‬טעון‬ ‫בים‪ .'‪ .‬הוי של מים ה.‬ועגע.‬והיו משכימים ושואלים בשלומו ע ל מלך ברמיזה ובאצבע)ב( ובמנולין‪ .‬גימאנוי‪!:‬יץ ותיגייין‪ .!‬ ‫‪!•• t. פץ זייזגרעי^עפיפאר יאים‪ .‬אווי'ווי‪.‬ונר שמעמידין נו החלנ להקפיא אוהה ויהי ני׳‪ .ין' ש?‪:‬ם איזינלייך ווי‪.‬‬ ‫.‬ינטה_על‪:‬תשלים‪ . .‬עם שטייט אין ןסוק יכןוו המים‪ .‬קרי כייד‬ ‫הספק יהשהיממוח והורה לני שננרא ממיס כנאמר המקרה עמדו במיה מויפפיה ומן בהה כקיוה והעמדה נמאי דכתינ‬ ‫יני׳‪) :‬לט( מסי‪ ..‬אנךערע‬ ‫זא.ואגט פו‬ ‫\ ‪-‬י «‪vt‬ר~"••‪"-:‬׳ייז ו״תגיז נאט האט ניזאט ז מ ואל נימאבט ומזדיין אנ׳אס ‪ n‬ךי וואסער !‬ ‫י.‬ג.‬ר׳ פנחס בעם ר׳ לוי אמר )לח( הוא אחא וקש עליי ויחהלים קד( המקרה במים‬ ‫עליותיו‪ .‬ר׳ יצחק אמר שמים שא מים‪ . ומה.‬ל• ן זיין‪ .‬יםע'ל איז א‪1‬יך איואהל רויט‪ .‬ירןיו איז דער טייטש‬ ‫די זאלין ‪.‬כיון שירד לתוכו טיפה אתת על מסו‪ . טאג' אוג ךעם אנךעךין טאג‪.‬וקו‪. ופעמים בו׳‪ .‬כתיב )ההליסקד( מ. ירוקי.‬משל למלך שבנה פלטין והושיב בתוכה‬ ‫אלמים‪ .‬ויהי ערב ויהי בקר יום‬ ‫שני‪ .עווירץ‪ .‬אמרו אין פלטי)׳ זו של מלך שלנו היא‪ .‬ער האט אךיין מועץט אין רעם פאלאקט שטוטע םענ^שין‬ ‫פלעניןידי יאויפשמיין אלע טאנ פדייה אונ פלעגין ךאעןען רעם מלך איויפיןיוואונק פייט' ךי‬ ‫פיננזןר את פלעלין א ר א ‪ 6‬נעקען דיי' הי^לע.‬כך‬ ‫)מב( עמודי שמים ירופפו‪ .‬וד . מיראי דיי היטלעןו_ענען'.‬ןךינע רויטע ?זנואךצעווייקע‪ .‬משל להלב שהית נתון בקערה עד שלא תרד לתוכו טיפה אחת של )לט( מסו‪.אלין ניט אךיבער גי'ין‪.‬עיךשטי.ישךייא טוהק ויי אנטלויפין אוג ווייטער שטייט דו‬ ‫האםט נימאכט אנךענעץ צום ‪ :‬ם ך י ו_ואקער.! ••jt‬הגו פארי‪1:‬פו\יו‪:‬ז אויף יי ו‪.‬ר׳ ברכיה בשם ר׳ אבא בר אמי אמר יעשה מדר• לםים‪ .‬אז‪1‬י ווייוןעוויךץ דננען דא פיל^ךליי' לןאלאךץ‪ . ..‬ךבי ?רכיה וזאט‪.‬אמר‬ ‫הפלך אילו היו פקחין עאכ׳ו‪ .ישאכט פון דא^ער‪ .‬אתיא כדאמר רב לחים היו בראשו( ובשני קרשו‪:‬‬ ‫פרשה ה )א( ויאמר אלהים )או יקוו המים‪ .

ק‬ ‫?ליעי ‪-‬י‪5‬ק איייף רי י ל • *ייי' י‪ •?? £ . י וזי•‪.‬׳‪!:‬״'׳׳זץ•״)•׳!‪.ענען די קליין .‬ען‪.‬ןןר האשאויף }יבוגדען״די פע?כערס‬ ‫איו ארילס פון די ךער וויגט .‬עקט• נוייל ״עם'^!טייט אין* פסוק ‪.‬ךער‪.‬ההיד )תהציס צג( נשאו נהרות ה׳ נשאו נהרות קולם ונו׳‪ ..‬‬ ‫משיר הקשר שנקשר שיהס <ע‪5‬יד נסם סרות‪ ) :‬ו ( ה״נ‬ ‫וינשו וגוי וכתינ ודייו על נעתי יש וכן םוא נשינור שונ ‪5‬‬ ‫)ת( ונעשם י קילוסי.יין אוניזאלין צוךיקקו^עןךי גיאםער .ער ?יוואךין האט‪.‬׳ן‬ ‫•י‪^1‬ז ׳ ‪ . י•!‪:‬׳‪ :‬־‪.‫ב‬ ‫םרר‬ ‫י‬ ‫א ש י ת פ ר ש ה‬ ‫י׳‬ ‫כ‬ ‫בראשית‬ ‫כך מתחילת ברייתו של עולם לא היה קילופי של הקביהעילה)ג(‪ :‬אלא ם.‬הה׳ד )איוב יב( הן יעצור בםים )ז( ויבשו ונוי‪) .‬ייאס האט דעך מלך . לריר״ ‪ v‬יומת ייזזייו יז*'•?"'! יי•'׳־׳״‪.‬ט ר?ים איו ^וןיי ןוערטער דרך נם‪ .1‬״‪:‬י־‪.‬פשל לעשר מדות נפוחות מונחות בטרקלין‪ .‬קעגען ‪2‬יט ךייךין אונ די לויןץ פיך‪ . • u ^ !•.יטאוזן‪.‬ה ה י ר‬ ‫)יזהציס ‪5‬ג( םקולות מים רבים אדירים משברי ים‪ .‬דעםת ויבואו אותן שישבו בה.‬אסר‬ ‫הקביה מה אם אלו שאין להם לא פה ולא אמירה ולא דיבור הרי הן םקלסין איתי‪ .‬נר ןאך פיך .‬ט זאלי.‬ויי §אריא'םולט אין ים א״וקיגוס‪ .•!:‬׳.ין‬ ‫אונ רבי ברמה וזו.‬ג‪.‬ן ‪ • • .‬רבי יורן פון ר?י לוי ם ויע.אט האט }יוא^טיצו ךי גי ?עי ייי ‪ 4‬ל ‪ 1‬גיין»‬ ‫איי»י‬ ‫ג‬ ‫. יפפלקן כווית אחת‪ .‬עפד דור הפבול ופרד בו‪ .‬גךערע ?יר וועלמ גיי־ לייבןן .‬ערי‪ . . בשם ר׳ לוי ור׳ ברכיה‬ ‫בשם ר׳ יורן ביר שמעון אמר בל העולם כולו םים במים‪ .‬עם ש‪%‬יט אין‬ ‫האט גי^ךעצין אויןש ךי הייך פון ים‪' .‬אזוי הט .‬‬ ‫שלא היה א! נעולס רק מיס ו )ד( ווו השלגס ‪ .‬ההיד ויהי)ה( הגשם ‪by‬‬ ‫הארץ ארבעים יום וארבעים לילה‪) :‬ב( אל םקום אחד‪ .‬דואט דער כלך }ייאגט איך וועל צוריק אייעק' .‬ר׳ יוד.אט אגןריעט ןיטאתן אייף ךי וואפער איז אריים פון די'רער לופט אוג זעגען‬ ‫‪mi'prop‬‬ ‫וןייגי. א ט ‪ .‬איז אויף^סאנען ןער דור מ!בולאוגד.אט ‪4‬י. ריבי יוד. א ט ‪.‬‬ ‫פול פיט וואם‪.‬כך דרך הקב־ה על פי‬ ‫בראשית ופלקן ביפ אוקיינוס ‪ .אר ןילויבט‬ ‫ליי גיא^ער )ואתם אויף רעד'וועלט'איי קןער .‬די וועלט ד!אבין אים .ואס די ןזאמן‬ ‫)יט ״קיין טויל אוינ‪.‬איו פסיקןעיר קמבןן **יי ‪ TOV‬אויף •ךי״ןזרי•‬ ‫§עלציגטעג אוג פעךציג' ..אט ןואט !שא^ין‪.‬‬ ‫אפר הקביה יפגו אלו‪ .‬רבי לוי זן!גי‪ 6‬די וואסער האניין ניואןט א‪:‬ימנ צויךי‬ ‫א‪.אטטוךר.‪. .‬ווע! '.‬קאט .‬־ ‪•wj .!.יזאג‪.‬זיי צו‪.י.‬ער‪ .ואפ ןע.אר עאקיער וואפ ןא?י.‬ךערךעףן‪£ ap>p.‬גילעען ז‪/‬ק אפאלאממ «מ דעו־ מלך הט געדאלפט‬ ‫רעם אלט פון ךי ‪3‬ע.‬נצרך הפלך לפקופן‪ .‬ר׳ לוי אפר דרך‬ ‫ה י ם‬ ‫מתנות כ הונה‬ ‫וכערון נםוזריס בעל ראשם שמסירי.‬שגם הס‬ ‫נדינו נ י ס כדלקמן נשי צ״גו )ה( סגשס‪ .יט גיווען ..ט לי עאםער זאל קומען צו איין ‪£‬לט‪ .‬איר לוי הםים היו אומרים אלו לאלו‪ . אותי מראשם משני‬ ‫כניד המלו נמנםנ א־ן יון וארוס‪ ) :‬נ ( אלא מן המיס‪.-.‬ער‪.‬פס ט(‬ ‫ודורך על בפתי ים‪ .אט‪.יןוען איידער ךי וועלט*איז ג‪12‬אפי! }יווארי!'! )ב(‪£‬ל ?קייס‬ ‫§חר‪^ .‬אז איך וועל ‪4‬שא?י! א ^ ע ^ י ן‬ ‫וועט‪?.‬״‪.‪3‬ערס‪ .‬ךער דור אנוש ד!ט טולד עווען אין נאט‪ .‬שקבלו עליסס נשמתה גוירת‬ ‫המקים נ״ס ואמי שיום וקילוס‪ .‬ומה היו אוםרין אדיר בפרום ה ׳ ‪ .‬ער די גילייגט אין אוד^על פון‬ ‫?טוב‪ .‬ןאטדער ‪£‬לך אךייןניזקיט אין ךעם י‪£‬אלאסט פיענטשין ןןאס^׳ןנק‪-‬ויידין‬ ‫ןא?ין‪.‬״ ‪. .‬‬ ‫ן א ט .‬אזוי ווי עם 'שטייט אמ פסוק די טיייכין ‪«^1‬בין אויף‬ ‫נןיהויבין וייןנר ׳‪?!5‬זימע צו לדבי. ךי םע^‪3‬י.‬ל( דור הפלנה ומרד בו‪.‬פה הו*‬ ‫עושה להן‪ .ואס מען ווייס שויין! וואט אייו .‬׳ ׳{‬ ‫?מיטל צעק.‬אזוי ווי‪.‬עפר דור אנוש ופרד בו‪) .עדאנכןט‪ . כוי‪ .וזייב ווען.עב־ן ךעםפאלאסט צו״רי‬ ‫‪#‬טו‪$‬ע‪ .‪3$‬יעק . המים ‪ .‬ק .אט‪ . פקכעךס אן גי?ל'איענע וענן‪ . לי עא^ער‬ ‫ןיואןט .‬״ די ‪ny.‬אט וזאט גיזא.‬גינו‪9‬קדעם ‪8‬אלאףט די ןאןיין }יזזעט רער‪8‬אלא?!ט ךוןער^ארניט צוםמלןד‬ ‫‪ vf%‬אוןז‪.‬עס שטייט אין" ^סיק י^או נהרות דמם ‪. . מקודם‪ .אט איו ‪@#‬אךק אין הימעל‪ .אט .‬כשנברא אד‪0‬‬ ‫עאכיו‪ .אןט סאדאךיךי וואןןער .‬איזד איז גלווען אי! ‪1‬ן.‬רעד דור הפן‪.‬או ייל שמס שקנלו על סס‬ ‫גוירת המקום נ״ה הוא עלמי הקילוס והעריך ורש"׳ ויל גרס•‬ ‫אז אין עין ?אלאקט ווא^מין ^ ^ ! ^ ע נ ^ ן ן א ס ^ ^ [ י ״ ך ן ? א ^ י ‪ ^ 7 1‬א ך ~ ^ ^ ו י ם‬ ‫‪3‬ענ!ער .‬ואתה אומר אל מקום א ח י‬ ‫אתפהא‪ .‬אין ויו‪:•. .‬ריש לקיש‬ ‫זץ‪.5‬הןןט פ‪1‬רד ןיווען אין.עויויס ליי^ין‪ .ע‬ ‫וי‬ ‫ט‬ ‫נס‬ ‫ייט‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ .יוןאךין ןאט‪..וען‬ ‫אין .‬דעינין‬ ‫.‬וו( פתירפ ופוציא את רוח.‬נלך )ח( ונעשה קילוסי]‬ ‫להקביה‪ .‬שירש״ הגשם‬ ‫״במע מששת ימי נראשית מדלא כתיב גשס‪) :‬י( מתירס‪.

‬אמצו דעםארט אונציודעם‬ ‫ןוי. ביז צו‪. עיאי א•. נעקוסען צוםיאוקיגוס ‪ .ה.‬קענען דין אי.‬‬ ‫ךי ר^נן .אט האט אויןשיאייך אויןד גייטרעטין זענעןםיר‬ ‫‪3‬יידע יויינעער }יוואךין אונ פיר ייעלין‪.‬ר' אבא ביב אסר )י( לדוכתא פלונית ולווית פלונית גלמ פלניהא‪.‬רבי ליי ?אט ניי^נט‪ .‬‬ ‫. איןיזייןד‪ '.ואם וועט גיהעלין צו ךעם מלך‪ .‬ויק . איין אלט דריבעריזאילט איר אוני צו‬ ‫נעקען צי זיף‪ .‬ייי אויסגייעצט ‪ .&יןאונ איר ןענט אייך צו שטויסין ודיל .‬ר׳ אלעזר אפר קלפן הים‪ .‬דעם אךט.‬בשעה‬ ‫שאיל )דברים לב( עלה אל הר העברים וגי׳‪ .‬רבנן אםרי‪.ארךער קול פון . ?סוק מבכי נהרות‪' .‬יכילם גיטיייוין שלדגים קל־שיז)נ( לזינסאיס‬ ‫‪"0‬ג נילקוש חלים יפי׳ נשכיל הים יע׳׳ע דנסמן )ישי• ז״"‬ ‫נים דינים ים ופי׳ ני לממשלת הים ללד הים השזיי נ)‪1‬לכי '‬ ‫פלןו ) ע ( נבכי ים‪ .‬ראם'מיעט'מען דעים אוקןוס‪ :‬דרש ''רבייאבהו האט‬ ‫ניוך^ת רער אוקיגוםאיז העקער ייי לי גאוןצע ויעלט' אוג די נאנצע״וועלט״טרינקעןידי‬ ‫]יא^ער פון איקי^ום‪ .‬א״ר יהושע ביר‬ ‫נתםיה הםים היו עולי.‬ך‪3‬י הו.אט האט גיואנט די‬ ‫נוא^ער זאל ניין צו דעם אךט וואם ויעט גיןזעךיץ צו״דעםמלךאוג ךאס בייסול וואםעריזאל גיין‬ ‫צו רעם אךט .‬אזד ווי״עס שטייט אי.אט" האט גמאנט‬ ‫צו ךעם ארטאונצו דעםןוץקול זאליגיין ראם ביםולדא^ער‪ .‬אזוי וד״עס שנןיייטאין פסק לער'קול פון גאט'איז גיוועי‬ ‫אויף ךיוואס_ער‪):‬נ(^טר(ר^י‪3‬רכ.אל גץ.‬הטד־א)איוב לח( הבאת עד )יג( נבכי ים‪ . ראם כיסול וואםער‪ .‬ר׳ יהושע בר חנינא אסר )יכ( לדובםאים‬ ‫לדוכםאים‪ .‬אינ רער קול פין גאט האט‬ ‫נעפיךט לי וואסערצום אוק^ם‪ .חמיה י אגט לי וואםער יענקןינאנגען' אלף בערג אונהאבין‬ ‫.‬יאגט .‬אליעזר דאנט לייוואםער האביןיניטניוואסט‬ ‫ווא מ ע י ן ‪ .‬ער קאביןגיואנט צום'!ם מירויעגק צוישטיוייםי. תרים ויורדי! תהוםות‪ .‬פייש" וישוון מנהיג ומקדם לש‪.אט איו ניזוק דער ?יךער' פין מ׳טה‪ .ואם‪.‬עד‬ ‫)יד( קלוטין ריפא‪ . דימא‬ ‫מסגרה הים נמו נניכיס הס נארז םניריס הס נמדנר יי­‬ ‫פי ננ״ר יבאיונ ‪) t‬שי( קנלונו נ ו ׳ ‪ .‬כנין בן עזאי ובן זופא‪ .‬‬ ‫ואנ״א נשם י״מ ערמ״א פיישי כששיר לפיו לכולי‬ ‫ה‬ ‫‪5‬‬ ‫ט‬ ‫יי‬ ‫‪y‬‬ ‫‪1‬‬ ‫י ט‬ ‫‪ £ !"8‬ל ?א?ז ג ? ' ^ ^ ' * י ^ ? י | ' ^ ^ ׳ י ^ י ן ‪ .‬אנדערע' דודנים דרשגן־‪ '.‬י י ן ?אט‪7‬אט"~צו די גייאגט דיי‬ ‫יאלין ..‬ ‫‪ $‬זיוןא ךער קול פון .הושע ברני .‬‬ ‫קלווש׳׳‬ ‫יכיס ייש נוטריקון דין הים נ»»י <לו דיו סיס‬ ‫פד יס אוקיינוס ורש"׳ זיל נים אומרים אלי לאלי לא]‬ ‫יול פירושו שאמרו אלו לאלו להינ! נלו שהקנ״ם‬ ‫אמר לס יקוו המים אל מקום אי סינן סוא המקום אמר‬ ‫" הקניה ישאי נהרוח דכים דון ים אוקיינוס‪) :‬י( לדוכתא‬ ‫נ ו ‪ . פסוק הבאת עד‬ ‫}?כי.‬עס שטייט אין יפסוק‬ ‫די ז^נען נינאנ^ן אויף ב ע ה אינהזעןן גענןדערט אןןטיאהליןבייזייועגעןנעקוםעןיצו ירעם‬ ‫אךט .ידעךט אין ף טאהלין ביז די !ענעי.‬אי זה םקום אל פקום זה יסדת להם‪ .ואס דו הא?ט‪.‬רבי .‬פין גיאגען ד אט מיצה גןיואסט ווא דער ‪3‬אמ עבריםייאיו"‪.‫סדר‬ ‫פ ר ש ה ה‬ ‫ב ר א ש י ת‬ ‫בראשית‬ ‫הים )ט( דרך הים‪ .‬אני )טו( קבלונו םרוננים אנו קבליני‪ .אט'קאט איס ןע?יךט צום גארג עץריס ‪ ..‬פון ךעם .קול ואל גיי.אנט .ם‪? .‬נעשה קילי של הקביה םיטטרוןעל הםים‬ ‫הה״ר )ההלים כט( קול היעל הטיס‪ Q) .‬ווייווי‪$‬ם שט״טיאי.‬וכל העולם כולו סיפיו הם שותים‪ .‬ההיר)חהליכ ק־( יעלי‬ ‫הרים ירדו ונו׳‪ .‬‬ ‫דיה אסר להדך יפא )יא( להדך ימא‪ .‬ניידי‪. .‬האט רעד‪:‬ם די אליין'גיצוייגיי.‬יזמו דעי ^יקוטע. "צו ךעם‪:‬ם‪ .אל גיין צו דעם״ים‬ ‫אוג דאם בןיםול וואקער . .‬־'‪* .‬ראם איי ב.יין דוךךדעם ווענ וו<דער אוקינים איו‪.‬איר לוי יש פו הדרשנים‬ ‫שהן דירשין‪ .‬ךער‪.ידיין‬ ‫ז‬ ‫‪4‬‬ ‫פו.‬אי‪1‬י"יוי‪.‬נעשה קולו של הקב ה )טז( טיטטרון לפשה‪ .‬נושייקי.‬ער שהניעו לאוקיינוס‪ . .‬ל‪3‬יאבא בירכהנא .‬ר?י יהושע בד חנינא‪.ע.‬רבי‪.‬יניס טשייקין דונתא פי• למקום ינוו־ס פלונית תרד‬ ‫גלגל וי של מיס וקי לכל גלגל וגלגל שנאה היה מראה לה‬ ‫סקנ״ם מקים מיוחד ששיד שמה‪) :‬יח( לסדן‪ .^ט דיאונטערשטע וואםעך' דןא?ין זיף אפןישייירט'פון‬ ‫ליאו^על^טענואסער^יט ‪.‬זה אוקיינוס‪ . של דטס ‪) :‬יד( קלינר.‬אווי האט גאט *יין' ניטיילט ‪:‬ערער ביפול וואפער צו‬ ‫איין ‪#‬ךער אלט‪.‬לואת נמו‬ ‫להדא‪ .‬זאג‪:‬ט ךאפ ביסול וואסער .‬דרש ר׳ אבהו אוקיינוס‬ ‫נכוה סכל העולם כילו‪ .‬די‪3‬יס'‪.‬ים'שליננט'‪:‬אי‪ 1‬זיךיעיץאלעיניאםיערן‪.אט' האט נייאגט צי משה גיי‬ ‫ןןרדף אדף ךעם ‪3‬ארג״עןךים‪ . וויילגאט הט אייף איונז‬ ‫ןיטרע.‬נו היו המיס אזמר״‬ ‫ליס אוקיינוס קנלו נא אותנו ‪:‬אנו מדוניס ינשנריס מגיר״‪.‬ . די ווא?‪.ט }אט האט גי‪.‬‬ ‫של מקום ‪) :‬טו( מיטשיון‪ .א זא'.‬א׳ר ברכיה לא פירשו הםים התחתוגים פן‬ ‫העליונים‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫י׳ לקיים ?גירש שמיו! )ש( דין ים זט׳‪.אגי.

צו זיין ‪?.‬ועול.‬מתחלת ברייתו‬ ‫‪w‬‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫)איק״ניס‪) :‬ז( מייתי לס‪ .‬אדי ווי‪.‬צויתי את‬ ‫השמים שיפתחו לקול יחזקאל‪ ..‬ךע‪.‬אייןז‬ ‫האב .יקערט לא^נו‪ '.‬ןגר‬ ‫האט איים . אונ האבי.עשפיגען דעס י‪.‬שגא׳ )יחזקאל א( גפתחו השמים‪ .‬פ פון רעפ פסק לקול ר!הו המון״מים בקמיסדיקל‬ ‫‪ ®?V‬קע! א.‬ער ואל‬ ‫אויסשפייעץ ךעם .‬אלא עם בל םה שנברא‬ ‫בששת ימי בראשית ‪ .‬ייי}י.‬לעם הימ'על‪.‬ילמ.‬אני י ד י ‪ :‬ט י שסים וכל צבאם צייתי‪) .‬איך ן א ב גייןאטין די ‪. אונ לי לבנה יאלבלייבין‬ ‫שטיין אץ'‪3?:‬ק א.‬נאר מיט אלע זאכין וואם' זענע.‫סףף‬ ‫בח*‪2‬ית פרשה ה‬ ‫כא‬ ‫בראשית‬ ‫העליונים אלא בבכיה ‪ .‬בליץיץ'שטיין פאר ‪. בישאפין.ט‪.5‬ים וןל צ‪1‬ןא‪.‬לקול תתו הםון סיס ונו׳‪ .‬‬ ‫היך טה דאת אסר )שם לא( קול )יה( ברםה נשםע‪ :‬יד! איר יוחנן תנאין התנה הקב״ה‬ ‫עם הים שיהא נקרע לפגי ישראל‪ .‬צויתי את הרג שיקא‬ ‫את יונה‪ . פו..‬הה׳ר <איוב כרו( סבכי נהיות חבש‪ .יןאטיץ די היטלק די ואלין טזגפונט ווערין פאר ןהזקאל‪ .‬אייך דדאב .‬צייתי את האריות שלא יזיקו את דגיאל‪ .זגיבאטיןצ^אלעדי‪^.ער ער ואל'ניט §אר בריענק צו ועגי^‬ ‫מישאל‪.‬ר׳ תנחום )יז(טייתי להסן‬ ‫הבא )ירמיה י( עושה ארץ בכהו ונוי‪ .‬םיינט מען ל^אועראיז צוריק‬ ‫גינא^נע.‬אזוי ווי‪.‬זיי זאילץ‪.‬‬ ‫איו ?יהעלט לייארי! אקיל ‪ V‬א‪3‬ימ־ין ז )ן״( )אטר> ריי יודו.‬זעקס‬ ‫^־עג האט'נאט ימיט די גי‪6‬אכט התנאי אי די יאלי.אט הט‬ ‫ניעאפין ךי וויעלט הט‪.‬ים הט צוךיק . אלןנך‪/‬אגט ניט נאד פיט ךעם‪:‬ם אליץ האט‬ ‫נאט'גיטא?ט הרגאיי‪ .‬הע'ךשא.יי.‬עם ?זטייטאין פסוק‪. שטיין אין נבעו.‬פין דער^יייט‬ ‫יןאם טיייגע סעגט האבי.‬אווי‪.‬נהייב ידען.‬ער זאל צוךיםען ווערין פאר לי יורי.‬הה׳ר )ישעיה מה‪ (.‬רבי אלעוך הט ןייא^ט אי.‬שנור הקנ״ה שיהיו נקוים נמקים אמד וא״כ למה‬ ‫פין די טייבין‪ .‬ס צדתי‪ .‬שגאמר)יונה ב( ויאמר ה׳ לדג ויקא את יוגה‪) :‬ה( אמר ריא )כ‪ (.‬צויתי את האור‬ ‫שלא תזיק להגגיה םישאל יעזריה‪ .יויאטץ לי ליי^ין די זאלין ניט שלעכטם פאק'צו'דניאל‪ '.‬אמרו‪ '.‬עס איז‬ ‫גיןל׳גלט גיוואךץ אין הימעל איקול <אשטיטע> טיט גיוויין‪" .3‬אי.‬זאגט רער פסיק וןע.‬צייתי את השטים‬ ‫יאת הארץ שישהקו לפני משה שנאי)לבריס לב( האזינו השם־ם‪ .‬אזויווי״עם שטייט אין'פסוק אני ירי גטוש‪. ניט .לון‪ .‬יט( םידי‬ ‫נטו שמים כל צבאם צייתי‪ .‬אייןו האב ניןאטין ראם "‪5‬י. אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקביה ‪ .‬ער יאל צוךיסען וועךין פאר ךי יורץ‪ .‬ךי וועלין אדרם ג‪:‬י. ןאט הט גיגעבין‬ ‫לי וואםער איבער רעם הי‪3‬על אונ די הא..‬אזוי ווי‪.‬עם שטייט‬ ‫אץ פפוק‪.‬ויען‬ ‫פשה ד!אט גירעט ןאבץ לי הימעל אוג‪..י^אטץ צום ‪:‬ם‪.‬שנא׳ )יהושט א( שמש בגבעון דום‪ .‬גירד יאל העלין ךי יאג פון מיין מדל‪ .‬ערד געשיייגע.ה ב.‬לתנאין שהתנה‬ ‫עכו‪ .‬מביא ראיס מפא.‬וזא‪.‬יהושע וזט ניזאןט די זוהן זאל ?ליייבי.יוואלי.‬עם שטייט אץ ^סיק מי^ה האט גיזאגט‬ ‫פאר ^עםט איר לוימלק אונ איןד ייעל ריילין אונ די.‬צייתי את הים שיהא נקרע לפני ישראל‪ .‬ווי‪.‬‬ ‫אי־ האב.‬יחזקאל האט ני.‬עם קטייט אין פפוק ךי קדאוןק האבץ גיבריינןט צו אליהו ברויט פיט פלייש אץ דער‬ ‫פריה אונ §אףן נאכט‪ .‬עלשטע‪.‬ההיד )שמוס יד( וישב הים לאיתני‪ . שפירשו נ נ ט כ ‪) 1‬יט( מיד נטי שמיס‪ .‬שגא׳ )מלכים א יז( והעורבים מביאים לו וגוי‪ .‬צדתי את השמש ואת‬ ‫ה רח שיעמדו לפני יהושע‪ .אליןיישפייזץ אליהו הנביא‪ .‬אווי' ווי‪.‪.יןאטין ידעם קיש‪.‬ואין לקול אלא בכי‪.ביא יו^ה'‪ .‬ט הטניזאנט צום ?יש אונ‪.‬רבי ס‪. םיצתם'אזד‬ ‫ווי‪.‬איך'האב !.‬צייתי את העורבים‬ ‫^יכלכלו את אליהו‪ .‬ער נוזל ניווען די דאםער יאל פארואבולטייוערץ אוייף איין ‪$‬ך‪£ >0‬אר‬ ‫‪s‬‬ ‫וואס‬ .‬ישע‪ .‬ז!ס' שטייט אין פסוק קול ברמה ג^םע בכי הפרוךים‪. ^‪.‬יד‪.‬גהום לערונט דאס א‪. ‪.‬גמדגט‪. וענק גייעפונט ניוואןין‪' .‬ך‪3‬י‪.‬קראהקיי .ה‪ .‬אץז האב גיבאטין צי לי הי״םעל‬ ‫או‪ :‬צו לי ז‪1‬רר די יאלץ ^י‪..‬עם'שטייט אין ןםוק ףי‪. פאר משה‪ .‬מבעם שיי׳ נשו במים נ‪) :'1‬נ( מהחל•!‬ ‫)יח( נרמס נשמע‪ .‬לער ‪.‬איד‬ ‫האב ניןאטין לי יוק אונ ‪1‬י ל‪$‬ה‪.1‬ה‪) :‬ד‪) (.אנט‬ ‫איל האב ניועהן ווי ידי הימלע. זין• אפגישייליט פון ךי אונטעלשטע ווא^ער ‪.‬נופיה וקרא רחל מנכס על‪£‬ניה » נו״סו כוי‪ .יוויץ‪ .‬איר ירטיה ב. ווק‪. איןיךי‪. יאנט ^אט דואט' ?יטאכט אתגאי‬ ‫טיט לעם נם אז‪. בטל וועלין פאר יולינם ייעניןייוק מ ק‬ ‫יועטדארפין‪ .יזאנט שירה‪' .‬נל‪#‬טין תנאי‪ .‬אוד ווי‬ ‫‪.

עךינ נולט רי וןעלט טיט ךעם ‪:‬ם אוקי נום אונ דער'‪:‬ם אוקיגום איזיסעבער ווי ךיוועלט‬ ‫אונ די וואפער' זןוט״ק ארום ווי אוואנט‪ .עיפינק ימיר משה פיט'אהרן'האבןץ פאירואפולט ‪18V‬‬ ‫יורץ פאר רעפ שטיין‪ .אטגיטאיו. משהאלע‬ ‫אקט קוקצין• עיגע אוג אהרן ם ‪ . 'האט ר‪3‬י‬ ‫יוסי‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ .‬קק מען‬ ‫ניט אדיין נןקען‪ .‬ווארוס אי.‬ווי אוד‬ ‫זעגען אריץ נעאנגען א?ט קו?צי..‬ןיקטןןר ראם אביין אי. אהאנ ט נייט אדיין איין קומץ איןךי אנךערע האנט אדך‬ ‫איין קופץ‪ .‬לכה )עמוס ה( הקורא למי הים )כס ט( הקורא‬ ‫למי הים שגי פעמים‪ .‬וכוצהו נמי אימנהו במדרש קהלת ובאגמח דויקרא‬ ‫רבה(‪ .‬למשל יאמרוה'האט פיורד‬ ‫.‬ודכוותת איר יוסי ביר חלפתא)שס‬ ‫אוחז‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫מור ונזר וישפכם על פני האין ו ) נ א ( כמלוא פי נכרה קנ‪:1‬ס‪) . פיל 'םע‪!?:‬שץ ‪.אגטדער שטיין הט אויממועהן ווי״אקליינע זיפ‪.‬רעם פלך*‪ .‬גאר דורך אנם'הטי רעד‪^.‬מי בנושל נחפניו נפעם אמת אינו דומה זורקו מכה כוי‪ .‬נ!לך‪ .יווען אדף‪.‬‬ ‫ווי אדי וענק אלע יודץיני^טאנע.‬כרי שחפנו של משה החויק כני מפניס שלד‬ ‫לוס במעל נ‪:‬ני פעמים נכל פעם מלא יד שנקרא קימן ו ושל אהרן דכתינ מלא משניכש ודייק מדכי‪.‬‬ ‫אלא מכאן שהחזיק מועט את המרובה‪) . פול ‪.ט ן ט רען ךיפאנט פץ טשתגידזאלטץ אכט קוםצי'ם‪'.‬ע.'איי.‬אונאז ?!קילייגט צו!אמעןאייןהאנטנעבץיךיי אנךערעהאנט‬ ‫האפען‪. האדטביידע קעגטצוזאמעןהיאפע..‬איך אדי אגלייכי.‬שלח המלך לגיון קשה והקיפה כדי‬ ‫שיראו אותו בני המדינה ויתייראו מלפניו‪ . ארוםיריננלעןדי טרינה‪.‬או‬ ‫§ען סאקט ?‪.‬אחת בר.‬איר‪.‬איו פיריקומצץ אין' כש־םיסענט‪ .‬אוג אווי‬ ‫איז ניווען פירקו?צץאיןאןזרן ס'הע נט‪ .‬אי. האגט או‪ :‬האט .‬וזט דער פלך .ה .‬ואת אומר אל מקום א ׳ ‪.ט פארפא.‬דער .‬נאד דורך אנס הט פארי נומען אקליןער אךט ךי וואקער‬ ‫פון די נאנצעוועלט.ע'נ!.‬משל למדינה שטרדה במלך‪ ..‬ןננפערטךער‬ ‫^ךרש ראם ןאט .‬ינ וזרקו ככל דנר‬ ‫^ייףיךיי^ועלט צוויי‬ ‫.‬י ל כ ס ‪ .‪'.‬נאר רוךך אגב מט ךעיר קליינער אךט יפאר נופק פיל‪.קט שטאךקע זעלנער די זאלי. ..‬ודבוותה)שמות‬ ‫ט( ויאפר ה׳ אל פשה ואל אהרן ! מ ( קחו לכם וגוי‪ .‬דיגאנצע !!עלטאיו ניווע. אתם רעם שביי. אין איין האנט פון פשה יום זיא‪.‬איר הנינא )כא( כמלוא פי כברה קטגה‬ ‫היחה בה וכל ישראל עומרין בה‪ .‬ל‪ . אלייךי.$‬ע'ר וועלץדי פיוךאיןיאבין פאר‪. די צייט <&ון אנוש‪.‬יינער •^ךט‬ ‫פאר גו‪$‬ע.‬מלא חפנינס פיח וגוי‪ :‬נפל מש־ס פיה נושל יד על יד קומן אמר ק י מ ן ז ) כ ה ( זנמינ‬ ‫) כ ג ( ההוא ו ח פ ן ‪ .ר המבול ואהה בדור אמש בשביל )קהלת ‪ 0‬והאלהים‬ ‫עשה שייראו מלפגיו‪ .ום' הטעיר גירושין צו ךי וואסער פיון‬ ‫מאך‪.‬‬ ‫שמא כלי בלא בתוך כלי מלא‪ .‬איו‪.‬איר חנינא וכי חפנו של פשה היתה‬ ‫מחזקת שפונה קמצים אתפהא לא ד פ י ) מ ( ההוא דהפן לההוא רקפץ‪) .‬ל אי. .‬דיי חנינא ?אט 'גי.‬אלא מבאן שהחזיק מועט את המרובה‪ .‬גיוואךפין גאנץ'ה‪1‬יך‪'.ועלץ זעךןן'ך .‬צוויי'קומצים‪ .טע‪ .‬נאך אזוי אגילייכין" נאט האט גיזאגט צו טעזה אוני צו אהרן אייר‬ ‫זאלט‪.אוד אזוי'אןלייכץ .' .‬ודכוותה )במדבר כ( ויקהילו משה ואהרן‪ .אם‪.‬עם איואוואגךער‪ .‬כד( ההוא דחפ! נו׳‪ .‬כך למה )חהליס לנ( כנם כנר מי הים ‪ .‬‬ ‫או ךי ?די.‬ל פאר אים מורא האבץ‪ .‬איווי האט .‬כה( וכתיב וזרקו פשה‪ .ע‪.‫פדר‬ ‫בראשית פרשה ה‬ ‫בראשית‬ ‫של עולם‪ .‬אלא מכאן שהחזיק מועט את המרובה‪ . צו מעין האלטךיידזעינט פארםאבט‪ . ןןען'זא‪! $‬אראיםיםורא‬ ‫האבץ‪ :‬ן דער םדךש פךענט ךער מ ק נ פו. עיט אריץ צווי י'מאהל אווי' פיל י ווי מען האלט אץ‬ ‫ביידע הע.‬אבער פץ אפילעיכילי אץ אפולע כלי‪.‬איי.אט ניטאהן §ען ז«י‪.‬הטרב הונא‬ ‫ניוא. מאהל אין די צייט פון מבול אונ איין ןןאך‪.‬קק אריץ גיי. די רעלט איז או א^ענטש עייל לייךיג ‪5‬אכץ אפולע‬ ‫‪3‬לי‪ .‬קיק נאר יפאר נעםען איין‬ ‫קומץ‪ .אך אמאךי איוי פיל‪'.‬בשביל‬ ‫וייראו מה׳ כל הארץ ו ג י ‪!) :‬־( בנוהג שבעולם אדם מפנה כלי מלא בתוך כלי ריקן‪.‬איואכט ק‪1‬םצץ‪'.‬ראם אלץ הט .‬כל( ההוא דהפן‬ ‫תרי פההוא דקטץ‪) .‬יידע סענט צו זאמען'האפע.••־!‪ 2‬ניכלאייןפץ הייסע ק‪1‬ילץ‪ .ע בלי‪ .‬כל העולם כולו מים במים‪ .‬שנופל נמסנו סוא ממוין ארנע קימ‪:‬ין‬ ‫סיה פני ססלעו )כנ()[־‪.‬גזר הקביה ואמר יקוו המים‪ .‬נעמען פילע וזעגטךאםווייסעוואס וועךט .א־ האטנינוטיע.‬גאר^סאיז‬ ‫ניט נלייך או ‪?. .‬נמצאת הפנו שלמשה חיתה מחזקת‬ ‫שםנח קמצים‪ .‬טיטמאםעראונדו^אנםטךי וואסער זאלין‬ ‫‪9‬אר!אמוןט ווערץ אץ איין ^ךט‪ .אט‬ ‫ארום .

‬ ‫ךי‪^.‬ואף לעיל כן‪.‬ךק ירושלים ‪'5‬אךנע?‪1‬עןךי ?!טוהליפוןיגאט‪. פסוק אין ךער ‪£‬ייט וועט ‪.‬קבלי אוכלוםיך‪ .יגאעען צו‪.‬די ר^נן.‬פאר .ענעןידאךטין‪/‬נישטאנעןיאין הויף‪ .‬יצחק ם ווענין נאט האט גיזאןט אני‪.‬איר אחא בר חנינא צ מ ק )סמק(‬ ‫בין שני בדי הארון‪ .אט‪ .א אים פרענין .ואלט ניט זאןין' נענע‬ ‫ייאלטין‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫‪.‬רד אךץ‪ .‬געבוקט ‪3‬רייט‪ .ער ואל ניט העךין' . .אט ‪ .אגט ןהו‪#‬ע ‪$‬ט ן י ^ ע ל ט די יוךין צ‪.‬ואמה מכל צ ד ‪ .‬ד י ' ^ ג * ^ ^ ף " » ך י ^ ן איו נייוען הונךעךט איילץ או.‬גיטראפין או רבי חנינא‬ ‫דצט' אונ דרשת רעם פסוק אי.‬הייטע‬ ‫ד.ינענט אהער‪ '. קאט זיך‪.ייאגט צויףיקיםעל אונ צו ךי עךד .‬רבי יודען איו‬ ‫.‬ההיד )ישעיה נד( הרחיבי מקים אהלך למה כי ימין ושמאל‬ ‫תפרוצי ונוי‪) :‬ז( ויקרא אלהים ליבשה ארץ‪ .‬ווען ט׳ןויח וועט קוטק ןועט אויך אוד ויין.‬‬ ‫ווארים טיר דזאבי.הישע }י.‬בעט פון .‬כדי שלא ירא אדם שומע תפלתו של חבירו‪ . נילעךונט ןןען איו ניששאנען היינג אונ טע.קע.‬ךעם ןוילע.‬בךיבי חןא^אנט פון רוייאחאם יועגי! יעלעי‬ ‫האט ניהאט ליידינ פלאץ §יר ‪.‬וןק איך .‬‬ ‫הרחיבי‪ .‬ות כהמיעע התויק את המרונמ ) ט ( !פיטם‪.‬צווי^ען ךי ץוןיי^ון׳ועקינם‬ ‫פון ארון נארדי‪.א‪3‬ט צו ךי יויךין פון דעםיוום אייר זעהט‬ ‫אז רער קליינער ‪$‬ךט .אגט נאט וועט יאפיין צו ית^'לי‪.‬‬ ‫האט רבי חנמא ף.‬לשון ו.‬אט האט'.‬ואדום דו דעםט ךיך שעאךקץ'רעכטם‬ ‫אונ לעקם‪) :‬ן()ויקרא(‪.‬חיי חני.‬ם זאל‪9‬ט .‬ךער‬ ‫ארט את בךייט ^יוואךין דורך אנס‪ .ועוץ ליי^ער אונ ברייטער אונ‬ ‫.‫סדר‬ ‫י‬ ‫‪2‬‬ ‫ם־אעית י^י׳‬ ‫ככ‬ ‫בראשית‬ ‫בז( •אורך החצר מאה באמה ורהב המשים בחסשים‪ .‬ודייל זיא האט גידאלט טאהן‪.‬אמר להן יהושע טמה‬ ‫שהחזיקו שני בדי הארון אתכם‪ .‬ירושלים איו ךער שמוהל פון .‬רבי נ?ן האט '‪5‬יוא?ט פון‬ ‫רדי אהא ס וועגין אונ ךבי‪ .ירופין צי ךי טך.‬קענט יאיר ויישען אז די שכינת פין ןאט איז צווי^ען אייך ‪ .8‬ליי?ין ‪.‬איונ אלע יודין .‬ער מאכט‪ .‬יע נען‪5‬אקי‪.אלםט פאר נעמק מיין שטוהר אונ אלעיוךץ אויך‪ .‬אאייל פון‪.‬‬ ‫שנא )ירמיה נ( בעת ההיא יקראו לירושלם)כח( כסא ה׳ ונו׳‪ .‬אין יךועןלגם איז אויךיאווי ניווען אקליין‪/‬ןר ארט ןאט פאר נוטען פיל מ ע ו י י ן ‪.ואם‬ ‫ךער אנךעיןער‪.‬כו( ואף ביתשלם רתנן עומדים‬ ‫)כז( צפופים וטשתחויפ רווחים‪ .‬האט רבי יוחנן‪. דער צייט וועט"טקריפץ אין‪. .‬ר׳ שמואל ביר חנא בשם ר׳ אחא אמר ארבע אמות‬ ‫לכל אחד‪ .‬קליינעראךטפאר ע^ק ‪9‬י<"• !אך &ייי ‪.‬רבי אחא' ‪1‬י‪.ה האט ןיזאינט פץ רבי‪.‬וכל ישראל עומדים שם אחםהא ‪.אט‪ .‬ךןיי הני.‬אתם יודעים ששכינתו של הקביה היא ביניכם‪ .‬מיע?ק‪.‬‬ ‫דחוי!" ע־ ‪:‬קצתם עומדים נאור ורגליהם לא הגיעו לאון בוס‬ ‫פלןיע״ג המיפוי)פח( כפא הי‪ .עש ארץ‪ '.‬גיצקלט‪§ .ירופי. ךי‬ ‫ברייטיאיי ניוויען פופץיג'איילי.‬איי.‬ורי|ען‬ ‫ךי צוויי ‪#‬טעקינם פון *ורון"‪ .‬ברכ.‬אווי ןוי‪.‬הט .ואים וועךט.‬ודמותה )יהושע ג( ויאמר יהושע אל בני ישראל‬ ‫נשו הנה ונוי‪ .‬למה נקרא שמה)כט( א ‪ p‬שרצתה לעשות‬ ‫רצון קונה ‪ .‬ר' יוחנן סליק למשאל‬ ‫שלמיה דר׳הנינא‪ .‬עם ?זטייט אץ‬ ‫§סוק יהושע ד‪1‬ט ןייאוןט טיט ךעים מעט איר וויסקי או דער לע^עדעער . '.‬ר^י'שמואל ‪.‬איו ראך‬ ‫אוואנךער‪ .‬ההיר‬ ‫)שס( ייאמר יהישע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם‪) . פון .‬הים‬ ‫אמד מן ס‪!:‬ר‪.‬אשכתיה דיתיבודריש בתדיןפסיקא )שם( בעת ההיא יקראו לירושלים‬ ‫כסא הי‪ .‪ .ואס ציווי^ען ךי צוויי ?!טעיןינס פון ‪1$‬רון הא^ין ‪6‬אר נוטען אייך‬ ‫אלע‪.‬נאר רודף אנס ?ט ךער‪.‬מען דופק אין‪.‬אר וןאפ‪.‬‬ ‫ןי‬ .‬רבנן אמרין צמצמן בין שני בדי הארון‪ .א .‬ר? י הונא .‬ירי‪!£‬ל‪:‬ם'איי דער שטיהיל פון‬ ‫‪$‬אט• האטיר?‪ :‬יודען ןיזאנט צוירןני ר!}ינא‪^.‬קק‪.וארום״יעם שטייט‬ ‫אי.‬‬ ‫אלא מכאן שהחזיק מועט את המרובה‪ .‬יערער זייט‪.ט ניזאןט צו ךי יוידין .אט אייו צווישען‬ ‫אייך ‪'.‬ר׳ נתן בשם ר׳ אהא ור׳ ברכיה בשם ר' יצחק אמר אני אל שדי אני שאסרתי‬ ‫לשמים‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫כגורק‪ rv:‬אינו אלא ניד אמלוו )כו( אף ניוושליס ‪ . .‬איל רבי וכי מהזקת היא ירושלים כסאה'‪ .‬איך האב .אןט^ער ?ט גמע^ט' ךי יוףן צווי^עןךי‬ ‫צוויי''טטעקינס פון אתן‪ .‬וסיפא יוןוא וגיןוו *ליה כל‬ ‫סגויס ועיין זה כמדרש מדת )זיז( ו סיג נילקינו וכי פ « י ת‬ ‫היא אותה‪) :‬נש( ארן‪ .‬א*ל הקב״ה אומר לה האריכי‪..‬וענק היינג ןןזע‪!5‬ין‪ .‬ר׳ הונא אמר זקפןבין שני בדי הארון‪ .‬ו‪!-.‬איילין‪ .‬אל‬ ‫^•רי‪ .ואס‪.אןין ךי'יוךץ'‪.‬אזוי'וויעם ןטטייט אין פסוקיואלםט ךער‬ ‫בריייטעי־ין רעם ארט פון' דיןל ‪.‪1‬ן הוא ן‬ ‫(‬ ‫יוכוי בחיי הלפרצא ן י ^ ן " ט ‪ .ענונ‪ .

‬קע.יפלוכט‪. מינק‪ .‬נזיל נמים"‪ .‬ע^עךטטען ךי״עירדאיז ניט ךפלוכטןיוואךין‬ ‫רירך אירע זינד נאר דורך דיי זינד פון מענטש‪ '.‬עם איו‬ ‫טאקי איי.‬עךד ודיל"דאיאדעווק‬ ‫רעם‬ ‫‪4‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ .‬עיין שהרי שינכה‪ ) :‬ל י ( ה״נ לייעץ ניוייא יסדי.‬עךד איו אויך' ‪5‬ארשולךעט גןויארין‬ ‫טיט דיי‪ .‬אנער^אךר^י‬ ‫פנהפפארוואפ איו ך‪/‬ערריגיפלובט ןיויאךי.‬די‪ .‬ע‬ ‫‪. אמאהליצו אךפואה‪ .‬ני^א^ין זיא זאליארוים בעבי.אט האט איר ןיןאטין‪.‬ךךי^ער‪.‬אונ דא הט ניט אווי .יטאהן‬ ‫זיא האט אדויס .‬ערד האט ‪.‬שנתקללה לרשיעא נר ‪5‬דקא נמאן נהא׳ תנא וכן נאן האיש רפא וניזק‬ ‫ןןאלטין‪.‪ .‬אט האט'}^נטךי‪.ייט‪ .‬נפד נאנל! )לנ( כמנה נוי‪ .‬וד׳ יצאו םחויבין‪ . ‪ ppjr‬ךיעם בוים‪ .‬ונתקללה הארץ עםהן‪ .אך מעהר‬ ‫ווי גאט האט גיהייםץ‪ .‬גען'?איט אויך ךי וועלט הנאה‪'.‬ער‬ ‫. אונ רעם בוים .‬וואט איין אים איז ‪3‬אר זאמולט‬ ‫גיי״אךין' א‪£‬ע" ווא‪5‬ער פארןאס ^טייט״יסים‪ '.‬אזיוי ףאטי^ען‪. פ וועךן ךדיי זע.‬‬ ‫‪8‬זוי ווי מען‪.‬גץואקפין פירור‪ .‬אדם והוה וגהש נכנסו‬ ‫לרין‪ .‬נגען‬ ‫צוםנ‪$‬י§ט אוג די זענע.ואם‪.‬נלייך צוךי פרי‪.‬ךע'פ רשע‪ '.ין §אר' פלוכט זאלץ‬ ‫\יץ ךיףךיםטוואפ האבין'גיזו}ין‪.‬יהודה'^רבי ?‪5‬לום אונ ר?י לןינהס ‪.‬עס .‬עךדזאל דץפארפלוכט פון דיינעיטוו^ני.‬‬ ‫תני בשם ר׳ נתן נ׳‪.ואךץ‪ .‬גאך ךבי ‪.צחק‬ ‫מג‪. ארויס‬ ‫גינאעען פארשולךי^ט‪ .‪ . נם‪ .‬מן סיכגעיי פנו‪) :‬לא( שפניה על ה!וי כד‪ .‬אונ ךי‪.‬ךד האט נייטאהן .‬ער איז‪. יפרעושין‪ ..‬פאר‬ ‫וואם איז ךיי״עךד }יפלוכט ניוואךי.‬נאר‪ .‬פו.‬אונ״עסזעוזט אוים ווי‪..‬קי.‬גאר‪.‬עך'ר האט ניט .‬יערער אקלים ווא‪..4‬ךעקט וועךין מיטנראז‪ .‬עךד.‬ךאס זעינען די‪§ .‬על דעתיה דר׳ יהודה ביר שלופ )לד( ניחא‬ ‫אלא עלדעתיה דריפ לפה נתקללה‪.‬‬ ‫אפילו אויף ךי לייךינע בדמער האט אויך‪. ךעס ‪:‬ם אוד^ניס‪ .‬קענע.‬אין דעםקיךינט רבי‪.‬א‪ .‬איו רעכטדאס זיא איו..‬ע‪3‬ין פץ דך ‪. .‬עס איז אין אים דא^טליכע^עךליי וואםער ‪ .‬אזר ווי‪.‬אזיוי ווי פענטשי..יטאדד ווי'.‬אלאכאינש דאטר יהון‪).‬פיר האיץ‬ ‫גילעחןט פון תיי ^ .‬ךאם‬ ‫ןןיינט טען זיא וועיט ארויס ברייננען פארפלוכ^ע ‪!.‬ט ‪.‬ק?ט פירור!‪ . עכןץ ךי פרי ואל יטען‪. .‬נאך‪.‬‬ ‫עץ עושה פרי אפיי אילני סרק עשו פירור‪ .‬אף העץ נאכל‪ .‬שאלמלא כן היו םיהח־ם והולכים עד עכשיו‪) :‬ח! ולםקיה ממיס‬ ‫קרא יפים אריי ביר הלפתא והלא ים אהד הוא‪ . יב‪ .‬וועט דא ^אהן רעם וויילען פץ ^אט'‪.‬מעןכןענען‪!.‬לנ( ממכה לעשות רצון בוראה‪.‬והיא לא עשתה כן‪ .‬זי״י״זיך גיצויגין'״אין ךי לייגג אונ אין די מ י י ט ביו היינט‪) :‬ח()ולטקו‪ .‬פליייא‪ .‬עם י שטייט אין״^סיוק ךי‪.‬אוני?יד זענע.‬אכין ?ליגע..‬זענען די פיש אויך אנךעךיש'‪ ..‬ומה ת״ל יםים‪ .‬יהודה ברבי ^׳לום וואםי״ער'‬ ‫זאנטאז ךי‪.‬ג וע?עז אריץ ?מא‪. פאר שולךיןט ‪3‬י.‬ךי פרי‬ ‫זאל ‪.‬גיפלוכיט ךי‪.‬רבי .‬גיוואךץ‪ .‬זגךליי״נמים יי)ט(<ד*§ח‪.‬פה הפרי‬ ‫נאכל‪ .‬בריבי ^!לום' זאנט ווייל ךי‪.‬שכך אמר לה הקביה הדשא הארץ דשא ונוי‪ .‬ר׳ יהודה ביר שלום אפר‬ ‫)לאו שעברה על הצווי‪ .‬עץ עושה פרי‪ '.ירוקי.‬אט‬ ‫ןזאטיאיר‪. ימים‪ . 0‬צו ךעם‬ ‫?•ארזאמלוגג פו... איי.‬הפרי נאכל‬ ‫והעץ אינו נאכל‪ .‬נמה שהוהיפה המנה דעתה נן נלאית א נפ״ד ייפוי! נמאן קיינן ישיעא נר רשיעא אפ"‬ ‫ביפה היא עישה נדמפיש ואיל‪) :‬לי( רי‪.אל‪.‬ר׳ פנחפ אפר הופיפה על הצייי‪) .‬א״ר יצהק פגדלאה אף הן יש בהן‬ ‫הנאה‪ .‬דאס טיי‪:.‬זיי נוצע.ואלט ניווען‪.‬אבויים וואם א‪1‬יף אים ו_וא‪.‬זיא דזאט נימ י.‬ער .‬כגון יתושים וזבובי. '.‬ולמה גתקללה‪ .א‪. ידעם ווא^ער האט"‪. ‪.‬עטלי‪?. די פלי‪.‬שנא׳)בראשית נ( ארורה האדמה בעבורך‪ . זא.. קאמארעס ‪.ען אריין"ני!אנ^ען צום מש^ט‪ .‬עם איז גיט גלייך רער טעם פון‬ ‫ךעם ?יש וואט איז אין• עכו צו' ךעם ?ייש וואס איז אין צידון ‪$‬ךער אי'ןאםפט.‬ןעזיגדעט‪ .‬ר‪1‬יי פינחס ואנט ךי‪^..י‪.‬פי*‬ ‫נמש״י ויל נפזר ‪1‬כן)לנ( הינ יתילאהאון דשא וגי' עז עיבה העריך איוייס המיה במרקיה וה ועל אזה רשע אימריס‬ ‫פיי‪.‬אלא !הוצא הארץ דשא ונוי‪ .ט או דערימיט‪.‬‬ ‫רבי יהודה ‪.‬מען ״עץ עו‪'#‬ה פךי‪.‫בראשית‬ ‫סדר‬ ‫בראשית פרשה ךז‬ ‫•לשמים ^>‪ p.'פון זיך עץ פרי איבדם .‬אלא אינו דומה טעם דג‬ ‫העולה )ל( טעכו לעולה מצידון ולעולה מאספמיא‪< :‬ט( ויאמר אלהים תדשא הארץ‪.‬דלאה זאגט פו.‬נכנסו לדין‪ .‬ואלו הן‪ .‬‬ ‫אפילו אויף ךעם האלץ האט אויך גיוואקםון פיירות‪ .‬שתהא פעלה‬ ‫לך דברים ארורים‪ ..‬רבי יוסי בךבי הל‪1‬ןר» האט גיזאגט ךי‬ ‫תורה "שפיועפט דאך גאר פו.‬ר׳ יהירה ביר שלופ ודי פגחם‪ .‬ךט אונ חוח אונ ךער'שלא‪..יט‪ .‬לה(ליטון ביזיא דהדין פניק‪:‬‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫)ל( מעכו‪ .

‬האט מען דילב^האיצטיןיועהידיגאכטצופלייטאג‪ .ין‬ ‫אפילו מעץ האט ‪.‬ונן אע״ש שהיא נ‪-‬לדפ טוס י׳ אץ מוני! לס אלא משקיעת‬ ‫^^״‪.ט‪.‬קיינעם פו.‬ווייפ ‪!?.‬לעם חדש פון די'נאבטצופרייטאנ‪. האבי.‬היך מה דאת אמד‬ ‫)יחזקאל כג( שלישים וקרואים רוכבי סיסים כילם‪ . ד'א‪..‬טע .‬נייט'א'ונטער\האט מעזאנניהויבי.‬ךעקטיועח שפש‪/‬דע‬ ‫?בואו‪ .‬יאנט רביי״יוחנן‬ ‫איד מיעט די הורה‪ .‬ך‪3‬י ירכ.' די בויטר'‪$‬נ.‬משמש ידע‬ ‫בביאי‪ .‬מפחדים לפון רתת ‪ cs‬ח נ פ ‪ ) :‬נ ( משמוש׳] שיקיפין ט נא פשמש ס‪-‬י מגוגמ‬ ‫ווועה‪) :‬יו( אמר להפ נוי‪ .אלערייטי‪1‬‬ ‫אויף §עךד‪.טער געאןנען‪ .‬כיי! שנברא הברזל התחילו האילנית‬ ‫)לז( םרתתים‪) .‬ואין אחד סכם‬ ‫ניזוק‪:‬‬ ‫פרשה ן )א( ויאמר אלהים יהי מאורות‪ .‬״‪..‬לעסרע^ענונג פון ךי ל^נה ודיס‪.‬״‪.‬ען ךעמךע‪3‬ענוננ פץ ךי לבנה‪ .ייא‪. די זול‪ ..‬זאלנארניטאריין‪.‬אזוי'ודעס'?זטיייט אין ן « ק שלישים‬ ‫קרואים תמ־י סוסים כלם‪8#• .‬עם*‪<.‬יאט ללבנה אתה‬ ‫פונה עד כדון לית לה אלא י׳ד )נ( פטפועין‪ .‬כנוזל אמר לאילנות ען מכפ שמפא כלומר "ד ימיפ שהרי איחי מילד כיפ נייס ד׳ אחר‬ ‫אל נו׳‪ .‬וד ‪.‬‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫רבי‬ .‬ייט או‪.‬אונ אין ון!הלים ^טייט‪.‬כרי לקדש בחשבונה ראשי חדשים ושנים‪ .אהךין‪ .‬נאט הט נייא.‬אינ פץ אנהייב אבענד' פלייטאנביודאנעלשטאנ‬ ‫איי נאד פ.‬ך איין? איי' ‪'#3‬אפין'נייואךי.‬ייארים לי האק אן דעים הז^ץ וום!טטעקט‬ ‫יי‬ ‫אין איס קען'ניט יזאקי.‬ ‫ןןיילין פון ןעהייב‪1‬אףט צו דאנעך?‪1‬טאנ‪ .‬ערש^אג' רערפופצעהנטערטאנ ‪.‬למ^ל אפילו דער מולד איז'נ‪.‬אין םונין אלא )ב( םשתשקע החמה‪) .‬ר׳ שילה דבפר‬ ‫תםרתא בשם ר׳ יוחנן אמר אעיפ שעשח ירח למועדים שפש ידע מבואו‪ .‬ר׳ יוחנן פתח )תכליס קיד( עשה ירה‬ ‫למועדים‪ .‬י‪.‬ער האט ‪5‬יטא?ט‪.‬ג( יוסטי חברא בשם ר׳ ברכיה אמר ההיד‬ ‫)במדבר לנ( ויפעו פרעםסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש‪ . א'נהיי?ץ'ציילץ‪.‬וועט‪.‬הןאלייולצויואס איי‪94‬א^ק‬ ‫ןיויאליןידי לקנה . .‬יין אןאלץ פוןאיץז‬ ‫ןוין^יר‪ .יהר?ץ צויציטערין‪".‬הי‬ ‫(טטאלנןע ^ ? ? ז י ן ‪.‬האט‬ ‫דער אייךן גימ^טצו ךי ביי^וער וואםציטעךט איר‪'. איץדניט ‪«$‬ךץ טיאףן‪ .‬למועדים ‪ .‬דוךןר ‪.‬נטער‪ .‬נאר ווע. ליייבט ךןז^ן‬ ‫ראש חךש‪3‬יי נא?ט'‪ .‬וגמיו׳ דנל מולו מולד לאחר מ‪:‬וס איגו גואה נאיהי יום‬ ‫דיק מדנפינ יםי מארת מסר משמע מאיו אחד נן הוא א״נ אותז שלו לא היה נראה פד מוצאי יום פ׳ נחח־לת ליל‬ ‫נשסייןסאו ) נ ( משמשקע החמה‪ .י^גט פץ 'ך?י"יוחנן ם ויע.‬צום בעלייכטיואייו בשאנ‪5‬ין ניויא^ךי'יו‪. לעשות נית יד נ ג ח ן מלות ור״מ פיס טופ פ' נדאיתא נסדר עולם ‪1‬נמפ׳ ריס‬ ‫נא ינלו למשונ ני ולא תהיו חוקיה‪) :‬א( אל א גלגל ממה‪ . דע^טייעגי.‫סךך‬ ‫כראיית פרשה ה‬ ‫כג‬ ‫בראשית‬ ‫)י( ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי‪ .נרץעל!ן מאליל דיי זורןן או.‬אס לא שנגסו אתם נאון הגר!.‬עם יאל דין ?‪.ט^‬ ‫^אנ‪ .‬ח‪.יאס יענען גירופין‪. ךיזוה.‬הוי אין מונין ללבנה אלא םשתש‪5‬ןע‬ ‫ה ח ט ה‬ ‫מתנו ת כהונה‬ ‫»ן פאיפפ ונעוגו »!קלל‪):5‬לו( מיחסיפ‪ .‬אע״ש שהלננה נראית גס ו' ואניס היו מיני] משקיעת חמה של יום ו מתמלת ליל ה׳‬ ‫ביים עיש אץ מוגי! אלא מששפקע כחמה! ) נ ( יוסע׳ מנרא‪ .‬רבי יודען הטאנניהוי?ין צו‬ ‫דך^ן אין די הותז ?ןטייט ךי ווקןנזיט די ל ‪ #‬ה יאלץ זייןיצו ליי‪.‬ייייאך.אר צו םיעליים‪ .‬ר?י שי^ה' פון ךארף כ״פרןזא האט '.‬יו‪.‬נירי?ען ^ י ן ז ם ‪ .‬פו.‬אונ אויבפיר‬ ‫ציילץפון לי לבנה דאילף מע.‬איו' גיווע.‬ווארום דאנערשפאג אייו רער נ«רצעה..5‬טין אוני צי מועדים‬ ‫מטים טוביטו‪ ..'‪3‬יי טאנ פו..‬י^טין' חידש )נ\סן> דעם פיופצעדזינטין טאניאין‬ ‫חלש‪ .‬איר יוחנן לא נברא להאיר)א( אלא נלנל חמה בלבד‪ .‬ניםאלט די ??}ה צו ידפעןיפץ אייר די םיעדיפ פון‪.‬ואם די דעתן‪.ה ם רענין'״עם שטייט אץיפפוק‬ ‫ךי יורץ הא?ץ ניציונץ פון רע?!ס'ס אין ל‪.‬נאר ןויר ציילין ניט פון'לי לב^יה‪ .‬עלייכטומען‪ .‬יום שנבראו בו נבורים‪ . •י‬ ‫פרעה ו)א( <כאםר>‪ .‬אונ ךער פ‪1‬לר פון רעם חדש איו}יזויען טיטוואךינאןי האלבין טאנ!'או'נ'ל‪1‬יי‪5‬ינשעה‬ ‫אייו ךיל^נה צו ?יךעקט‪ .‬אךקע םענ?!שין.ועי צוסאןין‬ ‫ראשיחדשיפ אונ.‬אונלייותן‬ ‫ןענען ארויפ גיגאןןנען פון טץלים דאנעלשטאנ‪ .‬״^‬ ‫רעם §ע‪%‬ט • )י(‪).‬די ל‪$‬ה צו םועךיים‪ .‬א׳כ למה‬ ‫נבראת לבנה‪ .‬צו די לבנה ציילט מען״ניאר ווען‬ ‫ךי זוקן נ‪.‬נ.‪.‬יוו'ע.‬לז( אפר להן מה לכם מיתתי* עץ מכם אל יכנס ב י ‪ .‬סט'י ‪ iron‬האטיעיאגט פון‪.

‬‬ ‫זוארוםידי זוהןפאירשטעלט אמאהלךיליבטיגקייט פו ליל‪.‬זנתינ‬ ‫נם־ אות היא לעולם‪) :‬ו( לו יום וגוי‪ .‬לוז‬ ‫האט גןזאנט צו* ליר איו טאניאונ צו' ךיר איז נאכט‪.מים טובים)§סח‬ ‫שבועות פויוח>‪.‬אונווען ת‬ ‫טוהסטיצו אונו גיסים ביי נאכט.‫בךך‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית י י * ׳ " " י‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬אלו )ו( שבתות‪.י‪5‬א?מ לי צןךי ‪1‬־‪.‬לימים מיי‪/‬ט מען'ראש* הלש‪ '.‬עפ ןואלט נאר ניוועןיךי זוסן אליין ]ואלט טען ר נעוויס‬ ‫}יהיאלטין פאר אנאט • ״רבי ברכיה האט ניזא.ט ןןאר* דיר שיריה ‪3‬יי^אכט‪ . ליייפעלקער אז ביילע זענק נאטער‪.ע'‪3‬ין ךי וולזן טיט ךי'לבנה אין הימעל‬ ‫ויייזאלין דין צוייצייכוניס‪ .א‪3‬ק פיר *פאר* דיר שירה ‪3‬יינא.‬‬ ‫ולמועדים‪ .‬אר. נייוואריןיצויםןעלייבטין‪ '.‬אווי ווי‪. '. די דריי .‬פסיק םיא נתלים‬ ‫ע״ד ‪) 1‬מ( נשעפ שאתם עושפ לנו יפיס ני‪1‬ס לן יום ונוי‪.א?'טאיוא‪1‬יך‬ ‫דיי.‬ובשעה שאתה עושה לנו נסים בלילה ‪ .‬אזוי די לער טאג איו אין דיין ךשותידו‪/‬יווקטיעןטיאויףאים‪ .יאים* איי ניהייליגט גןווארין' יום יטיב‪ .‬יקונט אפ לי לק.‬אף לך לילה‪ .‬או‪ :‬לייזוה.ט פו.‬ווען דו האקט ניטאקן ציי איני נקים ביי גאקט‬ ‫האמפירי גיזא.‬‬ ‫למה גבראת לבנה‪ . .‬אלו ר״ח • ולשנים‪ .ט‪ .ה אז לי ל^גה איז גיט״קיין גאט ‪.‬האט גאט גיזאנט שאןאןד' אידי זענען'ציייי‬ ‫לילי זוהי אוינ ךי לבנה>'‪ .‬צו מאם איז ‪3‬שאי־ין ]ידארץ דיי ל^גה‪ . \ווען ידו טוהקט צו'אונז גםיםיביי טאג'זאןין מיד פאריךיר שירה ביי טאג ‪ .‬אט האט ?י.‬או‪%‬צו ריר איזשייןימען ואל.אט וואריוםיךי לקנה פאר שטעלט אםאוזל ליי ליףטןנקייט' פו.אגין שירה ביי גאקט ‪& .‬אווי וו‪/‬עםיץזטייט אין פסוק ךער .9‬ע.‬לך גאה לומר שירה‬ ‫בלילה‪ .‬או‪.‬בשעה שאתה עושת לנו נסים ביום אנו אומרים‬ ‫לפני־ שירה ביום‪ .‬מה היום ברשותך ‪.‬מלא נוי״ו סי׳ שנינס למאור‪ (0 :‬שנתית‪ .‬אונליל'בנהלייקונט אפ או ליזווז.‬לפועלים טןי.‬‬ ‫.אנ ג וועט‬ ‫דין צו איילי וויי לי גאכט .וס מייל רו‬ ‫הא״םט אגיגיברייט'לי בעלייכטוגג טון די ל^גהואיונך זולון אונ דו האקט .‬למה שאתה הכינות )ט( מאור ושמש ‪ . ךעק^וועןין‬ ‫ואני. לי זולק‪.‬על‪1‬יכטוגג‪.(‪.‬דו האקט ^יטאק! י איך‬ ‫נסים ‪3‬יי קאנהאבי.‬פו.‪ .‬ר׳ עזריה בשם ר׳ חגיגא אסר לא גברא להאיר אלא גלגל הסה בלבד‪i's• .‬אלא מלמד שצפה הקביה שעתידין אויה לעשותן אלנהוי‪ .‬שנאמר )ה( והיו‬ ‫למאורות ‪) :‬ב( ויתן אותם אלהים ברקיע השמים ‪ :‬והיו לאותות ‪ .‬מ( בשעה שאתה עושה לנו נםים ביום לך יום‪ .‬אדי איוידינאקט‬ ‫אין דיין לשות דו גיייועלטיגסט אויף איר‪ '. ם־ר גיואגיט פארליר ׳^יו־ה ביי טאג‪ . גיזונגען ביי טאג‪ . רבי סימון ם ווענין די זו?ן טיט ךי ל?נה‬ ‫ביידע וענק בשאפי.‬אויה עושין אותן אלוהית‪ .‬שעילת חמס ולמס מנמיש‪-‬ן זס את וה ‪) t‬פ( יהיו‬ ‫למאויוה‪ .‬ר׳ ברכיה בשם ר׳ סימון אמר שגיהם נבראו להאיר‪ .‬אדי ווי עם ןטייטאין ^סוק דבורה‬ ‫אונברק ב[ אבינועםהאבי.‬גיי‬ ‫זאלי.‬דאםםייינמ שבוזים‪ .‬עשית לנו נסים ביום ואמרנו לפניי שירה ביום‪) . דין י צום בעלייבטין )ב( עיר״.‬לך גאה לומר שירה ביום‪ .‬צו ךיר ז‪$‬י ‪#‬יי‪9 1‬ע! יאל‬ ‫זאנין שירה ביי טאג‪ .5‬ה‪.‬ ‫איז ניטיקיי.‬‬ ‫החמה‪ .'.‬ישעיה ל(‬ ‫השיר יהיה לכם כליל התקדש הג‪ .‬לער טאנילויןיט צו ריר אונ די נאקט לויןט‬ ‫צו לירי*‪ .אטער‪ .‬אלו שלש רנלים‪ .‬אנו אומרים לפניך שירה‬ ‫בלילה‪ .‬ואתת עשית את שני המאורות שנאמר‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫*המם זום וקאמר אלא משקיעת סחמ‪ ) 10‬ז ( אם משק שנים‬ ‫מכחישין‪ .‬‬ ‫ונומניש ואייל שאמוייס לו שיים ניום! )ש( מאיי ישמש‪.‬אילו‬ ‫היה אחד עאכויכ‪ . ‪^.‬לגינים מיינט מ ק צו' היילינק די יאףלין •‬ ‫זועלכער.גה פאר .‬שופטים ה‪ 1‬ותשר דבורה וברק‬ ‫בן אביגועם ביום וגר‪ .‬עשית לנו נסים בלילה ואמרנו לפניך שירה בלילה ‪) .אהד זאל דיין פון צוועלף חדשים אונ וועילכער פוןךרייצעסן חדשים‪0) :‬דוד ה?‪. .‬ווען דו טוהסט צו או?ז גסים ביי טא‪ :‬זעהט סעו אז‬ ‫ךער טאנ איז דיין‪ .‬ ‫^ ר נ א ר " ‪ £ 3‬א ? י ! ??איי! לי‬ ‫יוק אל״.‬אונ ווק דו טוהסט צויאיגז גפים ביייגאקט זעו^ט טען אז לי . .‬ולימים‪ .ט‪.‬ובשעה שאתה‬ ‫עזשה לנו נסים בלילה‪ .‬‬ ‫אווי‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י *‬ ‫• ‪• • • • • : • : < :‬‬ ‫צ‬ ‫־‬ ‫ז‬ .‬‬ ‫אף הלילה ברשותך ‪) .‬נאר נאט האט ןיוואקט או ךי פעלקער‬ ‫זועלין״טאכין ליזוהן טיט לי ל.‬אטד‬ ‫הקביה מה )ל( אם משהן שנים מכחישין זה את זה‪ .‬זה קדוש שנים‪) :‬ג( )י( לך‬ ‫»ום אף לך לילה )חהליס עד( לך היום מקלס ולך הלילה מקלם‪ .י.‬עם ‪#‬טייט אין ‪%‬טק ןד־״יו למאורות‪.

.ער }י‪5‬א?ט‪ .‬ער « לי ייהן '.‬עקב אחלק אדף ךי וויעלט אונ אויף עולם'סבא‪ '.‬בך עשו יש‬ ‫לי חלק בעה־י ואין לו חלק בעהיב‪ .‬ק לי ליבטיגקיים פון לעם קלענערי.‬ע‪£‬ו וואם *ער איו דעו•‬ ‫ןרעסערער ציילם‪.¥‬יילין צום ג‪. אןןךענדץ פארטמין ן‪$‬ן '^ר'לוימיס‪ .‬אונ ךער קליינער ואל ציילין צום קליינעים‪ .‬קלענערי.‬ךךי^ער האט מען‬ ‫זיא ‪£‬ע.‬אזוי‪.‬טמעץ ניט לי*לי?טי^יטפו.‬א‪ .‬גייט אונטערידי ליכטיגקיייט פון רעם גרעסערי'ן")פון‬ ‫לי זןיףןו יעלט ?‪.יוךעלטעק ביי נא?ט'‪ .‬ר׳ לוי בש׳רייוםי‬ ‫בר אלעאי אסר דרך ארץ הוא שיהא הנדול טונה לנרול‪ .‬רבי <‪#‬קס זא?ט ביי ‪#‬לע נןיץנות שטייט שעיר עדם' ^חי־ ת?את אונ‬ ‫‪.‬רב ‪ pro‬ואנט‬ ‫אזוי לא?ג ויי לי לי?טעקייט פון דעם נרעםעלץ)־ץ דיי ווהן( איו דא‪ .‬אמר הקביה )יכ( הביאו כפרה‬ ‫עלי שמיעטתי את הירה‪ .‬שהלננס נראית נ‪.ואס ייא איו גרוים‪.אט הטןייאןט צו לייוךץ בריי^ט א^רבן פץי^עעט ולעניו' וו אס'אץו האב קלשער .‬שקע אורו של גדול מתפרסם אורו‬ ‫של קטן‪ . ופון לי לקגה(‪ .‬כך יעקב יש לו חלק בעה״ז יבעהיב‪ .‬דבטקםןזאנטידאסאיזאגיוטער^טן‪ .‬מה חטה היאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה‪ .‬ע*'‪ .‬ט ךער צו לי לבנה זאל אליץ ביין אץ דעו־ ‪$‬ייט פון ךי‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫עם‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪7‬‬ ‫א ם‬ ‫יי‪0‬ן • אינ ?*יא! יי ל?^' ? ? י א איי אבי? מ י ‪ $‬מ * י ה ל‬ ‫ע ר‬ ‫ט פ‬ ‫ציי י‪ '1‬לי ייה יידוז רי‬ ‫‪£‬גלל‪1‬י‪£‬ים פו.‬י עקב'.‬אין אורו של יעקב מתפרסם שקע אורו‬ ‫של עשו מתפרסם אורו של יעקב‪ .‬אז עם‪.‬ווארוםאיך האב גע?‪.‬אונ ראם קלייגע‬ ‫^עליילטו^נ ז*!ל . ‪$‬אט פון' ךעקטוועג? איז זיא גישטלאפטיניייאי^ ךא זאלקלענעיר ו י ע ח ! לער‬ ‫וואם עיט אלי? אי.‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פ ר ש ה א‬ ‫כד‬ ‫ייעש אלהים את שגי המאורות הגדילים וגו׳‪) :‬ד( ר׳ יורן בשם ר׳ תנחום ביר אחיי‬ ‫ור׳ פנחס בשם ר׳ סימון אמרי םאהר שהוא קורא איתן גדולים‪ .אס וועןין'אונ רבי פינחס האט ןץאגטיפון תייקויםון םוועןין‬ ‫^ריער יו^ט״עי ‪5‬ייךע ‪4‬רוי§ע‪ .‬כך כל זמן שאורו של עשו קיים‪ .אט•‪..‬ההיד )ישעיה ס( קוטי אורי כי בא אורך )ינ(כיהגה‬ ‫החשוד‬ ‫י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫פלנגה נלילה והחמס ניופ ו‪:‬דמפרש ואזיל אתה עשית וסי ‪ :‬החמה וכל המוסיף גורע‪ ) :‬י נ ( הניא! כמיס עלי‪ .‬שטייט'איין פסוק‬ ‫נייאןמ פון ךבי ‪$3‬וזום בךבי חי.‬ש ע ם‬ ‫ז‬ ‫׳‬ ‫ייעט‬ .‬ארינ והוא סימן ט ב ‪ .‬עקב‪ . ?יוועלטינט נאי־ בייטאנ אונידא גייועלטעט‬ ‫ניט ביי נאקט‪ .‬אזוי הט!‪. ופון דיילמת‪ .‬נש׳ אלו‬ ‫)•(יפוגס איש־‪ .‬דא ‪ m‬אוץי אודי אזוי‬ ‫‪ m‬ייי‪.‬דאם איי אוואנךער • יבאר ייייל ד לבגה איו אריץ‬ ‫}ינאעען אין ךי ?דיטיפץךי זולן‪ .‬עשו^אט נאר אחלק אוייף ילי יויעלטאונער ן.‬ער את ד׳״־ קלענעלער‬ ‫ציילטערצי לי לבגד‪ :‬ייאטייא אייקליין‪ .וועלג!יגען ביי טאנ‪ .‬והקטן סונה לקטן‪ .‬איר פנחס בכל הקובנית כתיב שעיר עיים‬ ‫אחד חטאח‪ .‬ווי לי ווה.‬‬ ‫.‬מאתר שהחשן‬ ‫יחיל • )יא( נתיזימי י־ו׳ ‪ .‬עםאיי ךא לי ליקטיגקייטפץ ‪. _י‪.-‬עי ‪*5‬י ??יק ק&יין • ‪8‬ייי ייי‬ ‫‪.‬׳ )ד‪ (.‬ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה‪ .‬זעד‪.‬זעהט ?מן ניט די ליקטעקיייט‬ ‫פון ךעם‪.‬״עט *ןטיייט אץ פסוק'}אם ךוי^ע בעלייכטונג ואל ג.‬ע^יצי^ט‬ ‫צי ךי ייהן יואט דא איי ?רוים‪ .אטניט‪.‬את המאור הנדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה אתמהא‪.‬‬ ‫אלא עיי שגכנס )יא( בתחוםו של חבירו‪ .‬ולס בקיפת ינסה ארן העמיס הגיע שעתן שננו־ פ' עליך יורש <‬ ‫^ד^יימ־ן‬ ‫&זיי ייי?ןס‪.ואם‪.‬עשו מונה‬ ‫להמה שהיא גדילה‪ .‬עם ‪#‬טייט ניט לה• ״'צו נאט״ אוינ ביי ראש חלשי שטייט ^עיר עדם אחד חטאת'לוז ״צו.ואם דא איי ןןליץ‪ .‬אווי‪.‬שאגי הוא שגרמתי לו להכגס בתחומו של חבירו‪ .‬הוא חוור )י( ופינם‬ ‫אותה‪ .אכט‪ '.‬מה הלבגה הזו‬ ‫שולטת בלילה וביום‪ .‬עשו מונה‬ ‫לחמה שהיא נדולה‪ ._עקב ציילטצו לי ל‪#‬ה . .‬רב גחמן אבר כל זמן‬ ‫שאורו של גדול קיים אי• אורו של קטן מתפרסם‪ .‬אונ_.‬ובריח כתיב שעיר עזים אחד חטאת לה׳‪ .‬יעקב מוגה ללבנה שהיא קטנה‪ .‬לי לבנה אייו ביי טאגאוגןייי .‬רויס‪.‬ויעט ער געווים גישטךאפט ווערץ ו‬ ‫)ך!( רבי לוי האט ?ייא?ם פון רבי יוסי ‪3‬ר אלעאי ם דעגין לער לחו ‪%‬ץ' אייזידער גרויםער‬ ‫זאל ‪.ימאכט‬ ‫ךילקןך‪ .א?ט אוג ‪3‬יי ?אג‪ .‬נמס שנתונ את המאור הקש! נדמפוש פרישות ד)! פ'» )יג( ני הנה המש!־ וגוי‪ .‬אזיי ייי יי ל מ ה ניויעלטינט ‪3‬יי‬ ‫.‬ומח אם‬ ‫זה שנכגס ברשות כך פגמו הכתוב הנכגם שלא• ברשות עאכיי‪.‬קיץ חלק צו עילם‬ ‫ד‪?.‬רי'יננ‪.‬י ייף י **"?• ‪.‬רער !אך\אגט‪?.‬ץ'‪ .

‬יין סיט אים‪ .>‪.‬רבי'חו‪.‬איגתייםעיר מענטש איעריתאלט‬ ‫זיל קליין וועט‪.על.ערזאלזגיןא^כ‪1‬ר‪. ךעילטע' הא.רויסאי‪.‬עךד אוג ךי פיעלקער‪ 0) :‬ואת הכוכבים‪.נלצ^ער ד‪1‬אט דך ‪.‬יזאט‬ ‫לב אהא ניזאגטפאר .‬בער ךי גאינצע ^ ד ן ח ‪ .‬עם שטייט אץ ?םוק‪.‬עם שטייט אין‬ ‫ןסוק‪.‬‬ ‫.אמען פי־ן‪.‬‬ ‫זכה לבכורה‪ . .‬‬ ‫׳נר איי ‪3‬יי‪.‬או־ יואס‪.‬יי. אתים '?יין טיט איר‪ .‬גיווק.‬זיוי קל‪ .עווים זוכה עין צו'.אלץךי שטערץאריץ גיץ‬ ‫‪9‬יט איר‪^.‬געט וןעגיןואו ווען״ער וועטארידס עץ‪} .‬ן ‪} .‬אווי קאט .‬צו ךער וועלט‪ . וואם'‪.‬‬ ‫ביי קי תורה ?טייטדת.‬התורה םגין‪.! .‬אלא מה הוא הצעיר‪ .‬ךאס זענען ז‪.‬‬ ‫‪3‬אדאך אפריים'יואם‪..‬ער האט דך קליין"'גיהאלפץ האט ער‬ ‫זוכה ג‪:‬ווען צו די ?כורה ‪ .‬ביי די״יבעל״יכטוננ‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫יי‬ ‫גי‬ ‫ו א ס‬ ‫אט‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: 1‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י ו‬ ‫שטייט‬ .‬עטוו‪.ק^ן‪ . ווי.‬בשעה שהיא יוצאת שיהיו‬ ‫הכוכבים יוצאין ע ס ה ‪ .‬‬ ‫אונדי ש‪9‬ערין‪.א גיואגט פון ראם נעבוריט דייסיןםירדעןגיט‬ ‫איו א?רי'ם איז עווק דיער'ייעקטער‪.‬אך אזדאגלייכץ‪.‬ודמותה‬ ‫)בראשית י( ושם אחיו יקטן‪ ..‬ךען *שטייט דא או אפלים איז לערי י‪:‬גגסטער‪. קטן‪1.ועט אריץ' גיץ.‬גוזר אגי עליה‪ .iamb‬כלומי ‪ti‬‬ ‫מס‬ ‫^ ? ט ע ק י י ט פון!"עקב ל א ו ו י ל‬ ‫וועט א'ונטער'.‬אמר המלך הואיל ומיעט עצמו זה‬ ‫להיות שולט בעיר‪ .גסטער י‪ .‬‬ ‫כלומר עיי ופסל ו )עו( ומס ‪ oh‬ה ק פ ן ‪ .‬ער איז .‬גאך אזוי'אגלייכין‪.‬לעריייןגםמער דייל‪. .‬כך אמר הקביה הואיל והלבגה‬ ‫הזו מיעטה עצמה לתיות שולטת בלילה‪ .‬והםאורות‪ .'.‬נער האט ‪..‬יועןייא רעט ארדםיגיין‬ ‫. .‬עגי.אלין'די ^ ע ל י .ואס וזאט §ען איםןירופץ.‬גיייעלטינט אי‪.‪) :1‬י!( ‪ ..‬אלץ אלעזעלנעד‬ ‫אתים גיין מיט אים‪ ./‬דערש‪3‬רפץ'תט מעגטש וךאם איו קלוץ ב‬ ‫זיך‪ (!) :‬עיהן>‪\ .תיסע טובות‪ '.‬בין איך גווךיאויף אים <פוןדי‪..‬יע! • נ ?י ‪^.‬גדול שהוא טקטין את עסקיו עאכויכ‪ .‬טאךאך י קט.‬ודמותה )שס מח( וישלה‬ ‫ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר‪ .‬ךבי ייחגן זאגטילתי זאכי.‬אמר ר׳ תוניא וכי טן התולדות‬ ‫אין אנו יודעים שהוא הצעיר‪ .אר טען מיי?ט‪.‬ער ואל ניייווע&זיגען.‬אמר ר׳ אהא משל למלך שהיו לי שני‬ ‫אפוטתפים‪ .‬אמר ר׳‬ ‫יוחנן נ' דברים נתנו טתנה לעולם ואלו הן‪ .‬עריהאטזוכוז גיווען‪..‬אונ)יען ייא . ך איו רער ‪.אט ניזאגט ודיל לי לן.או־ אץיער אייי‬ ‫‪#‬טא'ט‪ .‬ער האט דך קליין ןיהאילטין האט ^ראזוי זוכה ביודעו‪ .‬טז( ומה אם הקטן על ידי שהיה‬ ‫סקטין את עסקיו כך ‪ .‬ומה אם הצעיר עיי שהיה םצעיר את עסקיו זכה לבכורה‪ .‬מוז זכה‪.‬לער.‬יעקב האט אוייקגיקגןךי^קט די.‬יי‪ .‬בין איך גוזר אויף איר)פץאיר‪.‬לי תורה אונ די*בעלייכטונגען אוני דעס רענין‪.ה האט זייך 'קליין גימאבט זיא יואל‬ ‫}יויעלטיגק נאי־ בייגא?ט‪ .‬עם'זאל פוןיאים‬ ‫}יבארין ווערץךלייצעל^נתיקע טי?פחות‪.‬איר אחא למה נקרא שטו יקטן שהיה )טו( טקטין את‬ ‫עסקיו‪ .‬התורה‪ .‬פי' העיון ודלות‪) :‬סו( מקמץ עסקיו‪.‬קזט לערי טלך‬ ‫.ואתם דיין ליכטעקייט‬ ‫איז גןקוןוען‪ .‬גוזר אגי עליו בשעה שהוא יוצא תהא כל אוכלוסא יוצאה עטו‪.‬ער'..‬אונ ווען ^ר וועט אריץ מין זאלץ אלע רייבע םענטקין אוג ירי זעלנער‬ ‫אדיין‪.‬זיין ‪ 3‬ירער.‬זכה להעמיד ייג משפחות נדולות‪) .‬ג.‬ער איי באקתיגיווק‪/‬לער קלענםטער‬ ‫דייל‪.‬שהיה מצעיר את עסקיו‪ .‬י י?ה גיודען‪.ימיאבטדיגעיגישעפנןין‪.‬הגדול שהוא‬ ‫מצעיר את עסקיו‪ .‫‪0‬ףף‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫בראשית‬ ‫כראשית‬ ‫י‬ ‫ההשך יכסה ארץ וגו׳ ‪ (1) 5‬ואת הכוכבים‪ .‬ןם איו אווא?לער צי .‬אתר שולט בעיר ואהר שולט במדיגה‪ .‬אןיגער הטןיוועלטיגט‬ ‫ז‪/‬יבער איין ?זטאט אונ איי‪.‬ר‪1‬יי אחא'יאגיט לן^יל אמלךדןט לדזאטצוויי״עלצטע‪ .‬‬ ‫ובשעה שיהא גכגס תהא )יד( בולי ודימום גכגםת עסו‪ .‬אט וזאט ייי ןיגעביין אץ היהעל‪ '.‬עאכ״ו)יז( אתטהא‪ (T) :‬ויתן אותם אלהים ברקיע השסים‪ . וזאט .‬ייילזגר'הט קליין.‬ופי' כסר' נתמת‬ ‫כיס כקפן שסרי פלנ סיס נמל »מ.‬או אף־ויקער ה‪/‬ילט דך קליין וועט ער געוויס זוכה דין צוגרדםע‬ ‫טובות‪ .‬אט ד‪.‬ובשעה *שתיא נכנסת יהיו הכוכבים נכגסים עמה‪ .‪:‬ווען‪.‬האט‪.‬והגשםים‪ .יין ךי ליכטיגקייט‬ ‫‪/‬ןסקזטייטאץ פםוק״דער^יאיאנטצוךייוךין שטייאוייףאו‪ :‬לייכיט .‬ואם האט אפתם ווכה'‪.ט אונ האט זיא געלייגטאייףדעם קאפ פץ‬ ‫אפרים' .‬וואתם די פיגןםטעךגיש ייעט בךעקיין ךי‪.‬טנישיינקטךי תירה צו משתי‪'. איל ט?‪1‬ה‪.‬טה זכה‪ .‬‬ ‫שנא׳‬ ‫י‬ ‫מ ת נ ו ת כהו נה‬ ‫‪1‬‬ ‫)יל( גולי ו־ימוס‪ .אט‬ ‫ג ן ע י ץ אםר!נד‪ .‬ער האט דך״קליין גיהאלטץ‪.יזאגט מייל'ךער.‬קלענןנר'ניטאבט‪.

‫בראשית פרימה ו‬ ‫סךך‬ ‫בראשית‬ ‫כה‬ ‫שנא׳ )שמותלכ( ייתן אל משה וגו׳‪ .אט‪ .‬הט‪.‬רבגן אמרי אף הרחמים‪ .'‪ .‬אויף רעם ןם״קען‪9.‬כ( מן ההג ועד התנוכה‪ .‬איך וועל שייגקע.‬אדי ווי ‪£‬ס שטייט אין פסוק דרןן להם ^לצומ‬ ‫נ ד ם ‪.‬ין זאלםטו דיך ניט פארלאיין' אויף מיי.ט‪.‬אונ ואלקט ניט פארין אויף י־עפ‬ ‫ים‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫א ם‬ ‫! ‪B‬‬ ‫ז‬ .‬רחמנות דואןיי.ין שטיי»‬ ‫ן^וי\ מןםיכםבעחם‪ .‬קען ^אךין אויף דעם״ים מגדול ראם איז אויך‬ ‫אמת.ה פון גאט‪ .‬איל )כא( לאהוי)כב( צלי עלי‪ .!‪.דיל נח הענוה ‪<) :‬ח( מעצרת־ עי שאצליח ולא אסתכן‪ ) :‬מ ( מה .‬אויף רעם אלט דא״ס ירוי וועםט*בינךע..‬מה אתפלו‬ ‫החג ‪ .‬איך‪.‬גשמים מגי!‪ .‬ר' יצחק בר מדיון אומר אף הפרשת הים הגדול שנא*‬ ‫)ישעיה מג( כה א מ ר ה ׳ הנותן בים דרך ונו׳‪ :‬ו ה ( רבנן אמרי הגותן בים ד ר ך‬ ‫)יח( מעצרת ועד החג )ינו( ובמים עזים נתיבה‪) .‬רבי ןצחק ‪3‬ר מרי‪1‬ן זאגט וואם _אמעגטש‪.‬לבינ^»ן גתאנט צו' זיין ברודער‬ ‫רבי רדיא די מתפלל ‪ f a‬םיינע'טוי‪.‬ןר‬ ‫האט . .‬ס‪ .עשייגקט אוועג אוייף'‪.‬‬ ‫לאטאלם זענען דא ווינטען'‪ .‬די ר^גן ואגי.‬אט‬ ‫‪$‬אט ןישיי^קט רחמנות אין ךי וזאךץ פץ ךי אלע פאננער זייי'ואלין‪.‬איל )כנ( מת‬ ‫נצלי עלך )כד( סן דאת קטר לולבך קטור ר נ ל ך ‪) .‬שיןנקען זןולום איף רער וועלט‪.3 .‬התפלל עלי תסמין על תפילתי אפילו אפ הוא קודם התג שתפילת צנור‬ ‫עלייט דתן א‪1‬ר‪1‬ם אלהים‪ .‬אז'דו וועםט אדיין דין אי.עביז" ניווארק צו לי'יולין‪ . אי^עררעגץ'אין וייער צייט'‪'.‬ר׳ עזריה בשם‬ ‫ר' יהודה ב׳ר סימון אוםר אף השלום‪ .‬דאטאלס איז}יטא״קיין וויג^ען‪.‬פרש"׳ עליך כלומר שמיר עצמן מלפרש נזמן השכנה יאל תשמין גל‬ ‫אלו הנהיות ולא היש ולפיכן כתיכ נהם נתינה שצוין לכקש הנש יכדמנדש ואזיל ו )כד( »ן לאת נ ו י ‪ .‬קען מעןאויף טייכיןיאויך נ‪. מזג נוי‪ .פלל ויין‬ ‫אייף דיר‪ .‬ע.אט חנ‪1‬ו‪.‬אי] רוח מצי' נ״נ ‪) :‬יש( נמיס ע!י‪ 0‬ט ' ‪ . .ין‪ . א־ייף רעם י‪.‬ער'גי.‬יט פארי.‬אדי ווי עם שטייט אין י פסוק‬ ‫?‬ ‫ונסתי‪.‬גישייגקט‪ .‪ .‬רבי נתן כהן‪ .1‬ם דרך‪?.‬המאורות מנין‪ .‬ראש אייו' פו.‬וי׳א אף הגקםה באדום‪ .‬ר׳ תגחוטא אמר אף‬ ‫ארץ ישראל‪ .‬נישיינקט ךאם בןזיצוננ פון דייןזדילף‪.‬או א״א לפויש עמו־ ואל מפרו־שונ על כיש מפני הסננה‪):‬נה(אין עיילת י‬ ‫ניס אבל כנהרות אפשר אנל מחנוכה ואילן אפיי נהרות א״א ו ואס תכנס לנ״פ ותשמע הצניו מתפללים על סמשר ‪m‬‬ ‫)כא( לאחו‪ .‬איך ‪).‬שנא׳ )שם( וגתתי שלום בארץ‪ .‬שגא׳‬ ‫)יחזקאל כה( ונתתי נקמתי באדום וגוי‪ .‬דערברוךיער‬ ‫פו.‬עם שטייט אין פיסוק אווי דואט גיואגט . ‪.‬קען מען‬ ‫^ארי. שבועות ביז םובות‪ . תפלה‪ .‬אט האט געשייגקט צו ךי יוךין ךי לענךער פון די" פעלכןער‪ .:‬האט ך‪3‬י דדיא גיזאנט וואס זאל איך מל. .‬ען גיט פאףן ‪ t‬גאר אויף טייכין‪.‬נ ק?י•‬ ‫‪? V‬עט טאקיאין זןךום הייםט ךאם' אויך אמתנה‪ .‬כה( אין עיילת לכנישתא ושמעתן‬ ‫מצליין על מטרא לא תסמוך על צלותי‪ .‬וון!‬ ‫דו ןועםט דין סוכות זאלםטו ויייטער' ניט 'פאת.‬י ןאדום"‪ .‬ע?ין אוועג אויף ך ע פ‬ ‫גם‪ .‬ועל ‪.‬ר׳ יהושע בדיד‪ .‬דר׳ תנחוטא ביר חייא דכפר‬ ‫יחנו‬ ‫מתנותכהונה‬ ‫ו«מה על עצמן נ מ י .ע?ין אוועג‪ .‬רבייהושיע בר נחמיה קאט‬ ‫ןיזאןטילי הילף ז?ו א‪1‬יך'אםמנה'פון.‬אווי ווי ‪.‬שנאי )ויקרא כו( ונתתי גשמיכם בעתם‪ . . אויףךי‬ ‫יולין‪.‬שגא' )חהליס ילו> ותתן לי טגן ישעך‪ ..‬‬ ‫דו האםט מירי‪. שוהל אונוועסט דןערין מען בעט‬ ‫שוי.‬ך?י עיריהיאנט' פון‬ ‫רבי יהוךה בר קיטון ם ווענין רעם שילום האט אייך.‬עיס שטייט אין‬ ‫§םיק ןןס?‪1‬י ?זלום‪ .‬שנא׳)בראשית א(ויתן אותם אלהיט‬ ‫ביקיע השטים‪ . רעם לולי זאלסטו בץךקדיינע יפיס‪ .‬אנךערע זאנין ךי‪. אויף רענ‪.'.‬אוג אין דיי שטארקע עאםער ד.‬לעם' נם‪) :‬ח( ‪.'0‬וואריום נאך סוכות איו‬ ‫עםבעזיצו פארי. אויף ךעם י‪ .‬ינעל שיינקען מיין גכןמה אין אדום‪ .‬שגא' )שס קה( ויתן להם איצות גוים וגו׳‪ .אט‪.‬אווי ווי״עפ שטייט אין פסוק ויתן א‪1‬וזם לרהמים לפני כל שוביה.‬אווי ווי. אויףךעם ‪ :‬ם ‪ .‬שגא׳ )חהליס קו( ויתן‬ ‫אותם לרחמים לפגי כל שוביהם‪ .‬קען מען פארי.‬רבי תנחוםא זאנט ‪£‬לץ ישראל איד‬ ‫אויך אפד‪1‬ה ני.‬נקםר‪.‬ר נתן בהן‬ ‫אחות דר׳ הייא בר אבא הוה מפרש בימא‪ .ןס שטייט אין פםוקותתן לייכען ישעןז‪.‬הינן שאתג קישר‬ ‫מקוש עמוק שהספינה ינולה לילן פס אנל ניס לנל צד שהוא לולבך כלומר כשיגיעו 'מ׳ החג ושם תקשור רנלן נלומי׳‬ ‫פונה הרי דון נכין לפניו! )כ( מ.‬אזוי וויי‪.‬ראם'איו פון סוכות ביו חנוכה‪.‬ער האט ‪3‬יג‪. אוימ‬ ‫רעם נם‪ .‬ביי ךע.‬אוני פון נאך חניכה‪. רבי חייא בר אבא'מט .‬לי לבנן יאגין דאס רהםנות‬ ‫איו אייך אמרגנה‪ .‬לאחיי ר׳ חייא‪ ) :‬כ נ ( צלי עלי‪ .‬ר׳ יהושע ביר‬ ‫נחמי׳ אמר אף הישועת‪ .‬גאט היט ייי גישיינקט צו לייכטין אויף ךי ערד ‪ .!לי עלין‪ .ייוואלט פארי.

עיבין ךי זווק >ןין אנדערין‬ ‫ן!ין!על‪ .הישע אין חלוט אונ האט ךמוןט צי איים״פיין זוהי‪ .‬עיפ שטייט אין קסוק‬ ‫^ער ‪.‬ל( וטרקיע עד רקיע פהלך ת־ק שנה‪ .טאד?והאל‪9‬ץ‬ ‫פון די ד‪.‬זעה וךיהויך .‬ועוביו של רקיע פהלך תיק שנה‪) .‬ע.יי.‬אונ מירי האויץ' נילערו.‬ערי איי איבער' לעם היםעל ןיאס הייםט ק‪:5‬ם'‪ .‬היכן הוא כל צבאם‬ ‫בתוניס‪ .‬ותנן באחד בתקופת תפוז אין צל לכל בריה‪.‬שנאסר‬ ‫ולהט‬ ‫שיתנו ת כ ה ו נ ה‬ ‫<א ששוג דקפ‪ .‬אין‬ ‫ן^ךעךין ןזימעל‪•'. S‬אןז'פובות‪ .‬‬ ‫אתחזי ליה א מ י בחלטא איל ברי בלא קבורה‪ .‬אזוי וד‪.ואס‪ ..‬שנא׳)קהלת ו( גם קבורה לא היה־ לו‪.‬מלמשה למעלה‪) :‬נש( שהוא‬ ‫למעלה ני"‪ .‬אונ איקוואל לואםיער שטייט ^אר ךי זוקן‪ .‬קבורת ‪ . ^קייח וועט קוםען עעט גאט יאלןעט םאןין‬ ‫די‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫י‬ .‬ורע.‬אבל לעיל הקב׳ה )צב( מערטלו פנרתיקו ופלהט בו את הרשעים‪ .‬ווא'איז ךער ריאד וואט אין אים איו ךי זוהן קיט ךי לןנה‪ '.‬אזויווי‪.‬עךשאפט אין רעם'היםעל יואס היי.‬ ‫י^הר‪ .‪1‬טךקי‪.‬די זוהן^אטאשיידיאין דאםיךאדעלט בלעקט'‪.‬ברקיע )כט( שהוא לפעלה פן השפיפ‪ .עבין <ךי זוהן ?יט ךי לןנד‪(.‬יספילסי נשלה ננגדפ‪ ) :‬נ ו ( נע׳ דשדוש‪.‬יץ‪.‬אין ךעם ןזיטעל וואם הייכט ךקי‪.אט ^.‬‬ ‫)©(ולא שסע לא לפילי דדין ולא לטילי דרין וכן תות ליה‪ ) :‬ט { זיק גלגל החטה ולבנה‬ ‫נתונים‪) .‬איו דעי טרונקען‬ ‫ןיזיאךין» )פז( ליוזיןן(‪ .ט רעם ‪..‬וןארום אז זיא וואלט ?יייעךאין ‪ $‬־ ‪ j w‬הימעל ייאלט ‪9‬ען.‬ע‬ ‫זוס‪.‬עם איז אוואגךער‪ .‬לעפ ים‪ .‬ופן הארץ ועד הרקיע םהלך ה׳ פאות‬ ‫ישנה‪ .‬אטרה ליה מטרונא )כז( באלן יוטיא פרשי אתסהא‪.יפאלגט ךי ךייד פוןפאטער‬ ‫אונ ‪$‬יט ך ךיייד פץ די פיךמטין‪ .פס( לשםש שם אהל בהם ‪ .‬הקביה )לא( פתיש כחי בםים שלא יצא וישרוף‬ ‫א ת העולם‪ .שי ‪»$‬־< סןדו^ד האבץ נייאנטיךעם פסיק‪ .‬‬ ‫מ מ י ם וגי נאלי ימים פוושין ניפו)כז( ולא שמע למילתא‬ ‫יאתגוזי נוי‪ .‬די ןרעב פץ לויטעל איז פעף הינדיערט יאהר גאננ‪ .‬לן^ה‬ ‫‪$‬לע *?טעלי!(‪ .‬ער'איז .‬כרו* ברקיע ה ש ט ‪ .‬ייס‪ .‬עךשםין טאג פו. .‬לעם הי^על אונ אלע‪.‬ע ף ־ ביז צו‬ ‫ךיייזוהן אוניךי ל?‪$‬ה‪ .‬אוד ודעיס ‪#‬טייטאץ ןסוק מען‪.‬זנר האט ניםאכט אניצעלט צו די זוה.‬קען דןזיעט?אר^אלנןן‬ ‫פון״ךי היץ‪ .‬קק‬ ‫גיט ‪.ידען אין אק.‬ראה‬ ‫בפה היא נכוה‪ .‬ראיס וועלט גירופץ ׳ןומי לןש?!‪:‬ם‪.‬גדאגט פוןיךבי׳ אבהוס !זע.‬חסי שמי השמים ‪) 1‬ל( ומרקיע עד הוקיע השג׳‪.יקופען צור?י‬ ‫.‬האט אפירשטץ נייא.‬ער איז אי^ער רעם ה'י?!על‬ ‫ןיאס דןיףט ^‪5‬ןם‪ .‬ער .‬נרמס אז אקילו‬ ‫אונטער א׳^אטען איז אוץד ל‪.‬איזידער פאט‪.‬שנא׳ .‬עךשא?ט )לי זוילןן ת‪.‬שיי ולא שמע לונריה ונראה לי אניו נתלים‬ ‫זאמו ליס נוי נו׳ רמז לו שאס יפרוש קמרה לא יפיס לו‬ ‫שיענע נ־ס ולא ששש לינויפס של ‪ 81‬ושל זאת ופן סיפ *‬ ‫שמנע ניס נ ) נ ח ( נוקיע ששני‪ .‬ים אונ‪.‬לער‬ ‫^ הונדערט‬ ‫יד^על דאסאיבער דיעם היםעל ‪ .‪ .‬‬ ‫אין רקיע ב!ש‪3‬לם‪ .יפארין אויף רעם ‪.‬ודיל ךי' היץ איז אזוי‪.‬רבי ?ינחם הט ‪.‬מפני שמומו גדול‬ ‫עאד ‪1‬נן הוא נמווש קהלת )אן ו(‪) 1‬לנ( מערפלי‪wzti) .‬אוג‪.‬נלנל הפה יש לו נרתיק‪ .נם איו פון ך ‪ .‬‬ ‫^אט^ער״ןיוואלט‪-‬פזןריןיאויף ךעם ‪.‬יקיץ ‪#3‬עפעניש זיר בןזיצען אין ^אטען‪ .‬‬ ‫שנו המאורות הלייס‪) :‬לא( מתיש כמו‪ .‬דכתיב )תהליס ייט( ואין‬ ‫נפתר פחםתו‪ .יט ארויס לייכטץ אויףךער ויעילט טאבט'.‬עם שטייט אין ‪£‬סוק.‬שגאםר ויתן אותם אלהים ברקיע השפיט‪ .‬אזוי ווי‪.יט ‪$‬יקע.‬ר׳ פגחפ בשפ‬ ‫ר' אבהו אפר פקרא פלא הוא‪ .‫בראשית‬ ‫פדר‬ ‫ערעד‬ ‫יי‬ ‫בראשית‬ ‫יעין הוח באםיא )מ( בעא דיטרוש‪ .אטשוואך‪.א‪.ט צו ךןיייהוישן‬ ‫‪1$‬ין ך ‪$‬עג §ארט §ען אויף ‪.‬בשעה שהוא יוצא‪ .‬ייאה^ען ניגעבין נדיארץ די אלע‪. ןזקופת' ‪£1‬םוז‪. די‬ ‫מזן נ. ap‬גןיין קבורה אויך ניט ןייהאט‪ :‬אונ רבי יהושע הט ניט .‬ואנשי כנסת הנדולה פירשו אותו)מומיה ט( אתה הוא‬ ‫ה ׳ לבדך אתה עשית את השטים שפי השפים וכל צבאם ונו׳‪ .אט האט די גי.‬ובריכה‬ ‫־של םים לפניו‪ .‬דוןאטביןט אליין דו וןאןוט'ניםא?ט‬ ‫ךעם הי^על אונ דעם' היפעל ומס אי^ער‪.‬אונ ‪1‬וייל ךיךיץ איז אזויןדייםחייןערהט .‬‬ ‫^^ארףי״חנץ איז .‬‬ ‫איג דיא.‬אן‪.‬ךעם"כתפוןךי ייה! אין ייאקוער•‬ ‫ןייזוהן זאל ניט ‪5‬ארברעגען די ייעלט! ^בערידע.‬אוני פון איין לוי^על ביז צום‬ ‫ן^דעלץ הייסעל איז ןעף הוגדעךטייאהריגאגג‪ .יןדאס איז אןםיק ?פירוש‪.‬פון די ^עךד ביז צום סימעל ראףפ טען'.‬‬ ‫יצס לשלוש נים נין המג למגינה ו )נ!( נאלץ יומיא כ י ׳ ‪.‬עם שטייט אץ^סוק‬ ‫‪.

‬אר ךי זול.3‬ייט ‪.‫ב ר א ש י ת פ ר ש ד ‪.‬גינאסין וועךין אויף לי‪.ואס איר נןראלט וועט זיין וד פלעוועם‪ .‬יעגט אברעט‪ . הויבי.‬אונ אינערע מעשים דאסיאיר‬ ‫טולט וואםייעגק ניבארין גייואתןיפץ אייז.‬דיירן^ן יא}ין'‪.‬פ•׳ סהייפ התתסי! ר״ל פמיס‬ ‫התתתוניפ קורין אל מיס העלייניפ כדאיתא נפיק לתעניפ‬ ‫די זולזן איג ייעטייא אתים' ^עיטע.‬שנאםר )ישעיה לא( נאם ה׳ אשר אור לו בציון ונוי‪ .‬שאילו נתנם ברקיע הראשון לא‬ ‫היתה בדיה יכולה לעםוד פאשו שי יום ‪) 5‬יב( איר לוי נ׳ דברים קולן הולך פסו!*‬ ‫העולם ועד םופו והבריות בנתיים )לו( ואינם םרנישים‪ ..‬אלא אש שהיא יוצאה •גופן של רשעים וטלהטת‬ ‫אותן‪ . .‬ךאםיזעגען די לךיי' זאכץ‪ .‬עלשטין‬ ‫היסעל ‪ .‬אינ*לי מגנט^יןיזעןען אץ‬ ‫מיטען אוג די‪.‬עיין אעו^ם! אזד ווי‬ ‫‪?.‬לער רעןץ‪ '.‬עס וזעט דיא <‪1‬ארןר?גק‪} .‬וארים ‪.‬קעל‪£‬ער ם פון די ל^עים אוג‪.‬יץ ?ויק דעלט ‪3‬יו ציים אגדעךץ עק וועלט‪ . קיר•'ייען" ציו‪ ".‬‬ ‫והנפש בשעה שהיא יוצאת ‪ p‬הנוף‪ .‬אתים פון גיף פץ ייאנע! )יייןוין פיר אז זי שרייט‪ . ‪ .‬העךיז ניט‪ .‬עךד'‪.ייט זייער קול פץ א‪.‬ן גייט פא^עלאןז אי.‬ץ ?םיק ונגידי ש?‪?5‬ם זוךקי‪ . .‬ער הטיאליכטעקייט^ןד^ט אין ציון‬ ‫אינ אהד?ץ לדאם איי ךי ‪9‬יהר פון נ‪. ךי למעיים ‪ .‬וישטץ היטעליוואלטיקייןיבשעפעעשגיט‬ ‫נ.‬כמו מגיו׳ שמנסדס נו פעז‬ ‫ונילקיש תליס גרס ?נסר פייישי אדס הנמסר ‪6‬ס המן קוד‬ ‫נסר ‪) i‬מ( תסיס אל תהום‪ .‬ל?י יתדה זאגיט דו‬ ‫מיי^סט אז ךי זוך‪.‬היום טנין איר יהודה את טבור)לזן שהוא שף‬ ‫ברקיע‪ .‬סולן‬ ‫ז‬ ‫"י‬ ‫* י יישיי יי** שיין ועייל ‪ :‬שהוא שן • גלגל ‪9‬ייס‬ ‫פ״נ נש״ר פיפ הכיכנ ה‪1‬א פן ינמדרש כמיאל גרפ שגיוס‬ ‫הופ שן כו׳‪) 1‬לנו( נמסר‪ .‬ווען לי נשטה‬ ‫‪..‬דעם' אובעךשטין אב ‪. זא.‬די זו'ה.‬דעריאונ^עלשטער ז^.‬גם ?!מייטאין ‪$3‬סוק'דאםאיז ךירייד פון ןאט ייאם‪ .‬ןגם ייעט י‪ .‬ר׳ יהודה בר‬ ‫אלעאי אופר לא יום ולא גיהנם‪ .‬ויען םשיתיייעט קוםען .‬רבנן‬ ‫אפרי יש ניהנם‪ .ט עם שטןיט‬ ‫א‪. ואל אךאפ ‪.‬אינה שומעי! ופ־רש״י שהיא‬ ‫גולו ד ו ן שכיל ואי! נשמע לגויות כאוס שמונו עפ סכיוו‬ ‫ז ו ך קנה וחניוי שומע ואיו אתרי* שימעין <ן איתו הקול‬ ‫הקניה מכניסי לון שכיל שלא ישמע לנרות‪) :‬לי( שן‪ .‬‬ ‫כדר‬ ‫י‬ ‫כו‬ ‫בראשית‬ ‫)מלאט ג( ולהט אותם היום הגא‪) :‬י( י ׳ ינאי וריש תרווייהו אפיין)לנ( אין ניהנם אלא‬ ‫יום שהוא טלהט את הרשעים‪ .‬יהנם> אץ ירו^זלגם ^ זעה.‬ווארום אז‪.‬טה טעם )שס( הנה יום בא בוער כתנור זנו׳‪ .‬ךבי לוי דואט }יואוןט דתי זאכץ‬ ‫. ייייםין מיראז לער לעןין '?יכייט‪.ימאףן 'טיט דין וןעלט ‪} . אגיהנם נאר א^״ערןועט ‪. וועט פאר ?רענע.‬והנפש בשעה שהיא יוצאת פן הנוף פנין‪.‬יאל רעגענען‪ '.‬עס‪.‬יין פין אייןז אוגעם וועט אייןזפארןךעגעז‪) :‬יא( רבי יהושע ‪3‬ר אבי.‬אוג ירושלים‬ ‫ויעלי! !יין גיןאלןט דען ‪ !rpto‬וזעט קו‪5‬ק ייעט דין אניה^ם‪ .ךע טז?!בות*ייעלץ יין ווייישטרויא‪'.קע נט בעטיין פין רעפ ^ייער פין ךי וילן'! )יב( ^ ם ח ‪ .‬אל תהו• קורא לקול ונוי‪ .‪.‬ךי‬ ‫וואסער פו.‬עם איי ניט' אזוי‪ . איר לוי)תהליס‬ ‫מ־ב()מ( תהום ‪ .‬עס וועט״ייי.‬אזד י ^ ע ם שטייט'אין יפסיק ךער טאג‬ ‫ןיעט קיקען ער .‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫‪2‬‬ ‫ג‬ ‫־ ג ס‬ ‫‪i‬‬ ‫־‬ ‫‪w‬‬ ‫‪r‬‬ ‫עדים פן אישי נ ו ת ק ‪ W :‬י" * י '‬ ‫)י‪.‬פץ 'ייזעע..‬פץ עאג^ען וויייםין פיר אז לי זיק שרייט'‪.ו^יןיךי^היטלען' דערצייילין ךי צךקית‬ ‫ייאם גאט האט .‬אפניער ייעט‬ ‫אריים ?‪.‬ארדסייגיין פץ ךי‬ ‫‪.‬מספריס‪) :‬לה( נוקיע סראשון‪ .‬גרונד )צו ךי איובעלישטע ויאסעח‪ .יעט ברעגען ידי אהויבין‪'.‬ואלו הן‪ .‬ואינו אלא )צט( כפםר הזה שהוא נופר בעץ‪ .‬היום‪ .. jw‬ד י ' ^ י ד ^ נ י ץ ר ״ י ^ ט מ ט ^ י י ^ ך פ א ר ברענען!^‬ ‫ך^־עייס‪$« .‬ואם‪.‬ער האט גיט גיגעבין ךי זוהן אין‪. הימעל‪ '.‬מלמטה‬ ‫נמעלה ‪) :‬ג‪ (1‬ואינפ מוגישיס‪ .?אי אמ רביי^קעין ביידע יאנין‪.‬זוי ייי זןם ׳?פייט אין פסוק ךער טאנ יואס ייע״ט קיטק !ועטי די ^ארבךענען‪:‬‬ ‫)י( רבי .רו'גך ) ך‬ ‫י ^ ל ק ט י ע גיא^עח רופט צו ‪.‬הנשפים פני..‬ךי זוהן גייט אין ?יקעל‬ ‫אוג זעג ט אווי ווי אםטאלאר‪.‬איג ךי'ג^םוז‬ ‫ייען ייא ן‪:‬יט ארויס פץ נוף‪ .‬והנשםיס‪.‬עם ויעט ניט זיין״קיין ‪3‬יהנם"ייק ?ישים יועט‬ ‫קומען‪.‬ד( מסרס ‪ ..‬ווארום וץי שמואל רער ברוךש־‬ ‫א‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ןי‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫פי‪*1‬‬ .‬עם"שטייט"אץ פסוק‬ ‫‪:8‬לערע טז^זבית .‬ער וואלטןיגעבץידי זיהן אין‪?. .‬טיט דכתיב )ישעיה לנ( תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם‪) :‬יא( רבי‬ ‫יהושע בר אבין אפר )חהליס נ( ועירי שפים צדקו לעיל שםים )לד( םתנים צדקה שעשה‬ ‫הקביה עם עולפו שלא נתנם )לה( ברקיע הראשון‪ .‬‬ ‫רבי לוי וא?ט עם שטייט אין נ־םוק ‪^1‬הים אל קהום קורא ‪ .‬ך?י יהודה'בר אל עאי יא־גיט‬ ‫ניט דיייהן וועט ןךעגען אונ ‪]1‬יט‪.

‬כיצד גלגל המה ולבנה שקועים ברקיע‪ .‬וריי בר אלעאי אמר מאחורי הכיפה‬ ‫ולמעלה‪ .‬הדבר‬ ‫קשה מאוד‪ .‬אלע'אי וןאס‪.‬די ךןגן זאןין רער ראד ךצט אוגטער‬ ‫‪3‬עם צ^ערין הי^על איין דעם האלבין דןייםעל וואט אוגטער ךי‪/‬עךר‪ ..ילעכטער_זארהאבין‪.‬והוון הבריי )מ‪ (3‬יתבין‬ ‫גביה‪) .‬האט‬ ‫ןבי פנחס ג.{« ..‬הן'אונ ךיל^נה אונ ךי ש^ערין‬ ‫פליהקיאין ךער לוףטץ‪$> .‬ן'ע וועלט'היים אונ ךי‪.‬די זאןד איו‬ ‫שןוער צו וויםעי אוינ טענטשץ כןענע.‬וואפ‬ ‫ןען מייניט מ ק צי גייועל^ק'‪3‬יי טאג' אוניבי״י נאבט‪.‬ואתון יתבין גחכין ולא ידעי!‪ ) :‬ג! ויתן אותם‬ ‫אלהים ברקיע השמים‪ .$‬אןט ‪13‬י'ר‪/‬י‪9‬עלט דיירייד פץ רבי‪:‬הוךת בר‪.ען'אין ראד‪.ט אונ איר‬ ‫ווייןוט ^אר גיט איר צער אונ וןערט ניט אירי}יןזרייא! )יג( )ויחף‪..‬איר אילפא‬ ‫אם לעגין המאורות הלא כבר ‪.‬ךריבער איו ךי גאנצע'וועלט‪.‬מג( אתת מלתא )מד( ושרין גחכין‪) .‬שכל העולם כולו צונן ומעיינות פושרין‪ .‬עךד‪ .‬אום יויגטער‪ .‬־()ולמשול(‪ .אל‪.‬קאלט אונ די‪.‬ערר •‬ ‫אום' זו?!ער‪ .‬בען' יצטיין אונ האבין.‬ת‪.‬או־ ראם םייינט טען ךיצמקיםייי‬ ‫ןיוועלטיןען אויף ךי זאןו'דאם איז ‪3‬שאפין ןיוואי־ין צו לייכטין ‪3‬יי טאג'אוג אויףךי זאןזןואס‬ ‫>ויי בשאפין גיוואךץ צו לייכטץ ‪3‬יי נאכט‪.נה‪.‬איר יוחנן נראין דברי דיי בר אלעאי דהוא אמר מאחורי הכיפה ולמעלן‪.‬סיג נילקוש‬ ‫חלים ונמ־וש שמואל שיש כמם נפשיס ואחוס וםסוא גנרא‬ ‫פרש״י ר' מחש הרגיש שר׳ שמואל אחיו נשמתו יוצא*‬ ‫ואע״ם שאחרים אינס מרגישים אחים שאגי מפגי םקייוב‬ ‫שניגיהס ואת נשרו עליו יכאכ ואמי להס נמס גשמת אחיו‬ ‫של אומו איש כלומר נשמת אחי מקצצא איום כלומר מצשעית‬ ‫פ י נ ס וצועקת ישונות באילנות לקילפ המי ואתם ׳ישנים‬ ‫ומשחקים ואין אהס מניניס כלוס סוי־ למלט מונוי י' פנחס‬ ‫פון דבי״לןנחם ברך ח?א איי טשטארבץ״אין״צפוריל^ונךי חברים"פון רבייפגחסי״זןגנען‬ ‫}יזע'קין‪.‬וא״א לבריות לעמוד עליי‪) :‬יד( ולמשול ביום ובלילה וגו ‪ .‬‬ ‫ך זילדן איי נע'‪3‬ליבען'ןצטיץ אונ די לןנה איו'^עבלי‪.‬קדאלין וואםער יענען ויארעם‪.‬אווי וו‪/‬עס שטייט‪.‬דךיןעריאיי ךי‪1‬אנ‪.‬אמר רשביי‬ ‫אין אנו יודעין אם פורחין הן באויר ואם שפין ברקיע ואם מהלכין הן כדרכן‪ .‬ר׳ יהודה בר אלעא׳‬ ‫ורבנן‪ .‬עםק א.‬גאמר את המאור הגדול לממשלת היום וגוי ומה תיל‬ ‫ילםשול ביום ובלילה‪ .‬געבין אים‪ .‬‬ ‫אויב מען טיינטידאס די יווזן ?ויט דיי לנ.‬ובמת‬ ‫שנברא להאיר בלילה‪ .‬יישניס מצל י' פגחס! )מג( אתת מלתא‬ ‫נ י ' ‪ .‬ווי אזוי זיצט ךיא ראד מיט ךיא זוהן אוג ךיאלבנח אץ‬ ‫דזיטעל‪ .‬יהודה בר אלןזאי אונ ‪1‬י כבגן‪.‬ךע'ר די גייען אץ לדןןעל‪. .‬עם שיטייש ךאןז שוי.‬דער דיגי.‬ערמ!גט‬ ‫אז רער ראדיאיז אונטער דעם' אנךעךין יזי‪9. די גרויםע בעלייכטונג <ךי ז'וה.‬על אין דעם דןאלביין דןיטער יואם אי^ער רי‪.‬קלןןעבעלייכטוגג)ךי ל‪$‬ה> זאלגיוועלט. ארדן ומקצצא אילגות‪ .‪.‬צו גןוועלטןק ביי‬ ‫^דע‪.‬‬ ‫בימות החמה‪ .‬‬ ‫רבי'ש?!עון ‪ $‬יוחאי דואט .‬מה( אמר להון כמה גפשיה דאהוה דההוא‬ ‫גברא סקצצא.‬רבנן אמרין מאחורי הכיפה ולמטה‪ .‬בימות הנשמים‪ .יה*גט ‪9‬יר ווייםין ניט אויב ךי וו‪.‬ן!על'וואם‬ ‫איןער'‪.‬רבי‪.‬איז פאר די גייקיסען א.‬ערד‪.‬אוג'רבי ‪:‬הודה‬ ‫‪3‬ר אלןאי מגט רער ראד ך ן ט אוגטער רעם אנךעךין היטיעל אין ‪ bjn‬האליץ לוי‪..‬ך‪3‬י יוו‪.‬‬ ‫§אג אונ ‪3‬יינאכט‪.‬טוועל‪:9‬געןבייטאנ אונביינאכט‪.‬קייאלין ווא^יער זענען״קאלט איוניטיר‬ ‫ך§עלט דירייד פץ ךי ר‪$‬ן ייאים ד‪/‬יאניץאודערךאד איו אין רעם האלבץדןיטעל יואס אונטער‬ ‫ךי‪.‬שכל העולם כולו רותח ומעיינית ציננין‪ .‬אץ פסוק‪.‬מת ו י י ן נ נ ו ז י נ ר כאילו כוא ישן ו‬ ‫) מ נ ( יתנין ג נ י ם ‪ .גען‪3‬יינא^ט‪ .‬ההיד )יהושע י( וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי אויביו‬ ‫הלא‬ ‫י‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫ייסו מסין סעולס ועי סופו ונשיר פיס משרש היענ עיין‬ ‫‪) :05‬מא( ימין‪ .לץ']איז איד גיווק‪.>‬ ‫זאל גיוועלטיגען בייטאגא״ונ ךי‪.‬ייי אנגיהויביןצו לאכין‪ .‬קריגען‪ .'.‬פי' סעיון נא לסם ו נ י של שחוק! ) מ י ( ישרי! גחכון‪.‬טעןמיינט‪9‬ע־.יצאךט ביי לי יידין ?עלי!‬ ‫הרגנן‬ ‫ז‬ ‫‪v‬‬ ‫ז‬ .. אי.‬יוק יהושע ר!ט ןיואגט‬ ‫ךי זוףן זאל בלייבץ ‪#‬טיין איין}?עץ אונ ךי לבגה זאל בליייבין שטיי.ואגט צו די חברים ךי \ ‪ r a p‬פון' סיין במךער האט אזוי ןרויס צער אז איר‬ ‫ןישבייא צו ברעלט טע.‬ומלהון דרבנן דאמרין מאחורי‬ ‫הכיפה ולמטה‪ .‬‬ ‫ופתתילו משתקים‪) :‬מם( אמי לין ל פ נ ח ס ‪ . דאם ך ט וויםק‪) :‬י‪.‫סדר‬ ‫מ־א׳טית‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫בראשית‬ ‫י‬ ‫דר׳ שמואל אחוי דר׳ פנחם ביר חםא הוה )מא( דמיך בצפורי‪ .ען' בויםער אונ פךאםטע בויטער אונ איר זיצט אונ לא.‬אלא אלויהצדיקים שהן שילטין במה שנברא להאיר ביום‪ .‬אט האטי גי^עבין די‬ ‫ווהן' טיט ךיא לבגה אץ דזי^על‪' .

שר‪. יודינף יוענק הט מען גןהערט ביז ?!ק וועלט‪.‬פיפ״י שערו‬ ‫'היש מלא הגויס והלא לא העמיד נגיה נל נ ן ‪ ) :‬נ ( סיגמן•‬ ‫פי׳ הערון דגל וגרש סגגה ווש״י שירש חיתם ינן פירכו‬ ‫נעל ענוות הקודש פרק נ״ג מחלק היחוו ו )נא( נכי*‬ ‫ישישע‪ .‬עלכןער'‪'.‬דער צדיקי יאל ‪..‬אלא זה יהושע‬ ‫שהוא עומד ממנו שהוא מעמיר נלנל חטה ולבנה שהן שולטין מסוף העולם ועד םופו‪.‬ךאסאיז‬ ‫דערספר לראשית וואים דאךטוןערט ךעריציילט פון אבתזם‪.הם רבבות אפרים והם אלפי ט.‬י ‪ 2‬י‪3‬טין ביי טאג אונביי נאכט'‪.‬‬ ‫)מז( ואמאי קרי ליה ספר הישר‪ .‬ךינע ‪.‬טיד )יכישע י( וידם‬ ‫השמש‬ ‫םתנות כהונה‬ ‫שקולי הילו ואי! אדם מרגיש‪) :‬מו( הלא היא נתונה ט ׳ ‪.‬ער‬ ‫ן ט געפילט פו.‬וואס מיעט ‪9‬ען ספר ה.‬‬ ‫בכור מיץט ‪.‬דירים‪ .שת‪.‬פאר וואט רופט‬ ‫מעי אים ‪?0‬ר ה.‪$‬רים>דעט זיין‪.‬ןכור שורו‬ ‫דזךרלעקךני ראם!קרניו בהם_עטים ינןח ‪:‬חדו א‪!5‬נןי אריץ.‬ידיל אי! אים שטייט יזגשירז חיקןר ודןטוב‪/‬וואתם רבי שמעון ‪ $‬יוחאי רוט ןיןא.יט‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫אפניטאן‬ .‬שהוא עומד ממנו שהוא מעמיד נלנל המה ולבנה‪.‬ךעם פםוק‪.‬אפשר כן אלא זה יהושע‪ .‬מען ןהושע וואס ‪_.‬־ דע.‬דאם מיעט מען'ךי‬ ‫צעה.‬לערונט א'פפון‪.‬ךי מלחמה וןאם‪ .‬ולמשול ביום ובל‪:‬לה‬ ‫אזצךיקים ףוועלטעען אדף ךיווהןמיטךיילבנה‪ .ישרים!אברהם ןץחק^עקב( יק‪.‬קיגךער‪$ .‬ה‬ ‫י‬ ‫בראשית‬ ‫בז‬ ‫)מו( הלא היא כתובה על ספד הישר‪ .‪$‬ר'‪ .‬ןהו'שע חט א‪.‬‬ ‫ר׳ חנין בשם ר׳ שמואל בר רב יצחק מייתי לה םםיפא דאורייתא )לבריס לנ( בכור שורו‬ ‫הדר לו‪ .‬אונ דערנס איז‬ ‫ניהעךטניוואךיןאין״דעירגאןצערוועלטיביי' אלע ?‪.‬נקויעלט'‪ .‬נא( נטלו והראה אותו‬ ‫דנלנל תטה איל )נב( כשם שלא דוטםתי םזה אף אתה רום מלפני‪ .‬־ ולמשול טוס ונלילה‪) :‬מז( ואמאי‬ ‫קרי להפר אנרהם וי!תז רעקנ ספר הישר‪ .שר ‪ .‬מסיף ס' ניאשית. טווע^ךער עקאפרי״ם אוינ ךי טוועינדער פון‪.‬י‪.‬יצחק ‪:‬עקבי‪ .‬זאל.‬ויע‪.‬האט ד ק אפרים ג'ע‪$‬ירט‬ ‫מלחמות‪.‬יתערער‬ ‫‪3‬רוךער )א.‬אר‬ ‫דאם מיץט ‪.‬רבי חלפ^א‪^.‬בשעה שנגלה עליו הקב״ה מצאו יושב וספר משנה תורה בידו אמר לו)יהושע‬ ‫א( הזק יהושע אמץ יהושע לא ימוש ספר התורה הזה ונוי‪) .‬נןען דאס זיין‪ .‬גרע^ער פון איםיפון ?‪ ffwjs‬דייקעךער פון אפיים וועטידין'פול‬ ‫אלע ?עלקעיר • די אווי‪.ט‬ ‫ךער מ?ר מ‪#‬נה תורת איזניווקןיוואהנטיביי יהושע אין טויל‪.‬ספון של סישריס‬ ‫דנתינ מות 'שייס ונאנות מדני ק ר א ן )מח( מסיפא‬ ‫רספיא‪ .‬םנע!'ה‪.‬ווארום"‪.‬‬ ‫שהם שולטין מסוף העולם ועד סיפו‪ .‬ער איו פון״ש^ט‪.‬ער האט גי^טעלט דיי זוהו טיט‬ ‫ךילנננהיואם די ןיוו^לטננקפון אייןןןק יועלטיביוצוםאןךעךין‪<.‬‬ ‫םליאייאלאיןז ?!טאל?ין ידידי .‬עקבי א?עו האט ןיזאנט אויף אפל‪:‬ם'אונ מנשה‪ .‬מאי ספר הישר‪ .‬יי‪3‬ינ נילערו^ט דעם‬ ‫ספר דברים‪.‬עס' שטייט אין פסוק בל^ם ד!אט ןיואגט ^םות נפקזי מות‪.‬א'ונ לער שפריךץרים‬ ‫היי?ט ם§ר ה.‬ןר ׳‪$‬וט‪1‬י'‪5‬ין ךי פעלנןיער' ביז אין‪.‬רבי ד‪$‬פון ךבי^טיאלםוועגץ לערוגטךאס‬ ‫אפ פי! סוף ספר ?ראשית‪!..‬האטנאט ןיטראפין.‫סדר‬ ‫ביאשית‬ ‫פ ר > ‪ £ .‬לטןק פון אייןעקוועלט ביו צוםיאנידעךקןנק וועלט‪<.‬ראםר רשב״י ספר משנה תורה היה )נ( םיננזן‬ ‫ליהושע‪ .‬ווייל זןר הט נישטעלט די זוהן טיט‬ ‫לי לבנה יייאס ייי ^י‪. גאט האט יזיל בעודוען צו מזושע‪ .‬ביי‪.‬נשל ספי משנה ססודס ‪ ) :‬נ נ ( נ כ ס שלא נ י ׳ ‪.‬אר ראם מיעט מען יהושע וויאם‪.‬מען יוסיף וןאס זיין שיעקייט <ךי מלי^וז איו צו איים גיקוםעןדיוךף ךי'ובבואה'פון‬ ‫מירןם והלם ךאם וועלט ניארבעט רוךןז אקםין‪'.‬לערון‪:‬ט ךאםי^פ פון'רעם ןםייק וואס' שטייט אין'סיף די י תורה‪ .‬ק }ישטאלבין‪ .‬ריחלפתא‬ ‫םייתי לה מן הכא ולמשול ביום ובלילה‪ .‬עק וןעלט‪}'.‬אפרים וואם‪.‬ןןר איו פון אפרים‪ .‬‬ ‫כתינ נתירה שהחמה והלבנה !ויניס להיות נשמעיס ומשיענדס‬ ‫<גיירת הלדיקיס כגאמ‪.‬רבי חנן פון'רבי שמואל בר רב‬ ‫לץחק ם‪.‬דיין‪.‬האט גאט גטא^ט ציןחושע שטאךקיךי^יהושעיידעריספר ‪.‬‬ ‫^^עםיי^יט‬ ‫אין פסוק ךאם איז געשליבק אייף דעם ‪£0‬ך'ה. )מש( אפתי נ ן ‪ .‬יוענין‪.‬ניט'}'יהאט אזוי' ?יל‪.‬ספרןאברהם יצחק ויעקב‪.‬טוועלט^ען אוקסךי' זוהן טיט דיי ל^נה‬ ‫וןם‪.‬עק וועלט‪'.‬ר׳ חנין בשם ר׳ שמואל מייתי לה )מרז( מסיפא‬ ‫דפפיא )גראפית מ‪ (0‬ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו‪) .‬מט( ואפשר כן‪ .‬אפנים האט נאד ‪.‬אוג אין^פר‬ ‫‪3‬ראי׳ן!ית ׳?טייט נל?ש‪1‬ל ביום ובלילה‪ .‬הערנער יענקיוי' ףדזעךנעריפוןאוויויל‬ ‫)אווי אדדהי• נ‪£‬יט די קערנער וועט‪?.‬דכתיב )במוכר כנ( תמות נפשי מות ישרים‪ .‬י^רים‪.שר‪ .הושע זיצט אונ האלט‬ ‫אין הא?טךעם ספר‪./‬קק ךאם יזיין‪'.

‬איווי‬ ‫ןוי אפו־גייל ראיןף מיק שעכטץ‪ .אט הט איויס ןי^ואיהלט‬ ‫אצורה אי.‬האט‬ ‫‪?.‬ניט שעכטין‪' .‬ךער ‪#‬טיינער פון ‪.‬האט רבי חגיי ניואנט צו‬ ‫רבעעקב ת ד!'אףט‪:‬ניט ניט ניןםנןת‪ .יךאךפט שטעליןךי זוהן־מיט ךיל‪1‬־ךו‪ .‬אווי‬ ‫.‬גייאינט צו ךי זוהן דו שלעכיטער‪.‬‬ ‫רויי'י?תק זא.‬טע.‬טק ‪. דאקער ‪ .‬וירח וגו׳‪:‬‬ ‫‪ 3‬ר ש ה ז )א( ויאמר אלהים ישרצו המים‪ . .יין״אום ש ן ח ‪ .‬איל ם.‬גיר גינונ‪1‬ען דעם ספר ך^רים איונהט אים געוךוען ציו'ךי ווהן אונ‪.‬ער האט ןיוא^ט'צו ך י ווהן‬ ‫אווי ווי איך האב ‪.‬ןעבליבען שטיין א‪1‬יף זייי^ר ארט‪:‬‬ ‫פריטה ן)א( עיאכןח‪.‬ע רמלט ‪.‬מיד וירם השמש‪ .‬ער .יבאךיין'אקינד פוןי<ודי.‬איל בר איגש‬ ‫דאמר מילתא מן אורייתא לקי‪ .‬איך דייר זאןין‪.‬געבליבען' שטיין‪. היד ויאסר אלהים‬ ‫ישרצו הטיס שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ‪ .‬א״ל )ה( פגין היא דאורייתא‪ .יזא}ט ךי ו_וא‪5‬ער ואל וויךמען‬ ‫אלעבעךלנע ווילםוננ )ב(‪.‬פאר וואם‪ .נין פאר ‪.‬רבעעקב קום ‪.‬נירושלמי ש' נילי אשת אחיו‪:‬‬ ‫) נ ( נציו‪ .בוראי ןןאט ני&סקת אין ךי ‪#‬טאטצוראז פישלאךןש‬ ‫ןען ^ע‪9'3‬ין‪ .‬קאיט ךבי'חני דאם נייהעיךט‪ .‬אט ןואט נייאנט די וואסער זאל״וויךמען אלע^עחןע וויךטוננ‪. דערי.‬יהושע אמר נן‬ ‫החמס ע נ ו רע ומורד וני אין אתה ענד נמכר לאני יישן‪:‬‬ ‫)א( הורס בציר נ ו י ‪ .‬קינד מל .י אםענטשוואס זאנט אזאךיפון‬ ‫דער תורה ואל‪.‬ןןאיין ןיך ןימקט צו אים‪ ..‬רבי‪. אויך ש־‪1‬כטץ'‪ .‬עפ'שטייט אין פיסוק ט‪#‬ה רבייגו הטניואנט‬ ‫‪#‬ען?יןאונ אקסיןוועטנעשאכטי. .י§סקת'אין די שטאט צור'אי‬ ‫«נו.‬ויעךין פון יילערטוועגין' וועט פאר די ניגוג דין־ביי פיש שטייט גייט‬ ‫ןישאןטין ווערין‪ .טצו"ך‪3‬יה.עי&וויגען פון רעם ספר).‬רעם ‪. פון דהנירטדענין וןעטפארדי}יגוגדין‪ .‬קאט רבי‬ ‫‪.‬‬ ‫בגיהג שבעולם מלך ביו צר צורה ביבשה‪ .‬עם שטייט איןןסוקי^אט ד.‬עם‬ ‫שטייט אין ןסוק ‪.‬קאט בבי'הני ניואנט צו ‪.‬האט ער ^עשיקט צו‪.‬ר‪1‬אט רבי‪.‬גיט . .‬גייאנט צו דלי חגי קלאג דייגע'מלקות‪ .‬האט רבי ת \‬ ‫ראם‬ ‫ז‬ ‫!‬ ‫י‬ .‬איל מנין אתה מודעלי‪.אט.‬נאר פאתאמולט ויעדין‪ .‬א׳ל )ז( רביע ואנה מורע לךי‬ ‫דכתיב‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫כעסקתי נו יומס ולילה פגאמר ומשימו יהושע ונוי לא ימיב‬ ‫משין האסל‪) :‬נג( אמר ליס ענלא נישא‪ .יע'הןטייןי^יאטעראין^זלוםאז ך י זוףן אוג ךילבנה‬ ‫‪y1\iVjv$‬‬ ‫ע^‪.‬ניפסקת‪ .יפוןנואנקוועסטו'סיר‬ ‫טאכיין וויםען או איך האב ניט "גוט ‪. איר יצחק א״ל )נג( עבדא בישא לאו זביניה דאבא א ת ‪ .אלקטו (‪2‬ווי.‬איז באלד ךי זרדזן ‪ #‬ט י ל ‪ 3‬ל י ? ק אונ ף זוהן טיט ד\‬ ‫‪.‬יאטולט‪.‬טיו־‪-‬איז ‪3‬אלד קטיל}יןארין ך י ווהן אונ ךי לבנה איז‪.‬ךער‬ ‫ןועלט איו אטענטש מאהלט אדם' ‪#‬צורה אויף רעד טריכןעניש‪£!> .ה האט. .‬יןןקב פין‬ ‫עאנען איי ראם פון ךער תוךה‪ .‬לא כך‬ ‫ראח אותך אבא בחלום )בראשית לז( והגה השמש והירה וגו׳‪ .‫סףף‬ ‫כראשית‬ ‫< ‪ £‬ר ש ה‬ ‫י‬ ‫בראשית‬ ‫ז‬ ‫השמש וירח עמד.‬איו׳"פיי׳ןידארף טע.‬נעיר לוו ‪ ) :‬נ ( שלח ליה תא לקי‪ .אר איך האבי אייבייג אין אים גילערוגט(‪ .‬ניכן‬ ‫בחורה שהוגיס מעונין בחישה ‪) 1‬ו( לא הוי״!‬ ‫שסקת יפה‪) :‬ו( רניע‪. יאים ‪#‬לאניו מלקות‪ .‬סרנן לקנל המלקות ‪:‬‬ ‫איל‬ ‫§?ניטאן וועךיןפון ביין מויל‪ .‬אוי דייר די'עעך'ייד‪.‬רבי יעקב ליינ דיך‬ ‫מען זאל ךיר‪#‬לאנין מלקות וועל‪.‬רארף ‪.‬ווען להושע }‪.‬שמע ר׳ חגי )ג( שלח ליה תא לקי‪ (7).‬האט רבי יזלקב ני‪-‬ואגט צו רבי ס'.‬יעקב גיואןט פיון רעם ןסוק"‪.‬עם איז' ניטא אווי ווי דו}אט ביזט‪' .‬יעקב' ‪.‬מען‬ ‫)ועט דייר ^ולאגין מלקות‪ . מענ מען דעם‪.‬דגים טעוגין שחיטה‪ .‬הטדיען ניט נ.‬קנעכיט ביזטו רען ניט ‪8‬ארקויפט‬ ‫ךוואךין צו נ[יין פיאטער יוסף‪ .‬ודיל פיש‪.‬ד!ט ךבי‪1‬יעס'בנייא.‬אבל הקביה צר צורה בסים‪ .‬אדי' ווי‪.ט יהוש‪.‬לא‬ ‫שסייס עלא כה!נס ו ) ז ( א״ל נן איש בארור‬ ‫יכא לוקס ג ח מ י ס ‪ ) :‬ס ( מנין היא נ ו י ‪ .‬אויב אילע‬ ‫פיש' פון ‪1‬ם וועיט פאר‪.‬יעקבפוןדאךף .‬אט .‬כתיב )חהליס פו( אין כמוך באלהים וגוי‪.‬דןאטרבי חגיי ניואןט צו‪. אויף ךי״ערד‪ .‬טה עוף טעון שחיטה אף דגים טעוגין‬ ‫שהיטה איל )ו( לא הורית ט ב ‪ .‬שנא׳‬ ‫ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ גפש חיה‪ (2) 5‬יעקב איש כפר נבוראי )א( הורה‬ ‫)ב( בצור‪ .‬אט' האט גיואגט‬ ‫ךי וואקעריאל ןויךםע! אלעבעךיגע וויךימונג אונ אפייניל וואס זאל פליוזע.‬לעוזךין'^יט טיר מין תודה‬ ‫ןיא איז גוט' צום ל'<רנען‪)' :‬נ( לעקב פון ךאךף גבוראי האט .‬פ" נא וקבל‬ ‫מלקוח על‬ ‫איזנר מורה‬ ‫הוא מונח‬ ‫ש נ ‪ .

‬האט יבי חגי }יוא}ט פון' ‪..‬ווארום‬‫?‬ ‫פאר ךעם‪.‬ק‪:‬נד)ליין אייגיקומיפון נאט‪.‬פירש רכ״י ונר דנרי ן וכנס פלכותין בכפ‬ ‫ט‪1‬נפ )לניד איפס ועוד ייל ילבון ינידי וצפפ ־‪ "e‬ן*‬ ‫ה נ א פ ‪ .‬לבי מ י ניזאנט צו רבי^עקב לייג לוך ^עןיזאלליר ^אגין טלקות וועל‬ ‫אץד'ריר .‬פותר לטול )י( בנה של גבריה בשבת‪. דיין‪.ע. חיר ןאך אי יראם ‪..‬טען איפ שלימין טלקות•‬ ‫‪5‬אר וואס‪ .‬לפי מדוש מזיל פדובו רצפפ יציז פה« )י( פינ‬ ‫ננפ בל ננויח נטלו מישראל ונשנת שיי שפוופ לפתיר‬ ‫דאם‪.‬לבי לוגי פץיווא^עןיווייםטו ראם‪ .‬ךבי חגי א^ענטש זואס זאנט אואןדופץ רער תורה זאל‪.‬ישחט אביב אלא יאפף ‪ :‬אפר)ח( חבוט הבטך )ט( רצוףרצפך ‪ .‬הטרבי חןי גיייאגט צוו־ב^עקב אויב אגוי יואלטקומען צוךריאונןןאלט‬ ‫ואנין איןז ודל ווערין איור אויף ‪.‬יאט׳ האט ‪ '.‬ךיט^פוץז פון פאטערהייסטא^ןץ! אוגרי ^ ח ה‬ ‫פון דיי מוטער‪.‬עם שיטייטךארט אין פסוק דייןאביין‪.‬עירא ווילםטי ‪9‬יןד‬ ‫שי^אגין סלקות‪ . איולי^עי^^ער"‪ .$‬ניזאגט לי יולי! זאלין גיט נעטען מה)ר״גיםפוןגוים‪.‬וועט דער פאטער <ךער גוי( אפטאה. יאלץ גיציילט ווערן צו‪.‬קינד האדט }אט }'יט‪ .‬‬ ‫שפע ר׳ חגי שלה ליה תא לקי‪ .‬דהיאםב*‬ ‫לאולפנא‪.4‬ען}יבאךין .‬רבי_יע‪:‬קב}י‪£‬א.‬עוויס}‪:‬ין‪) .ט ?ירוויעליןצו זאגין צו" .‬לאלף נ!ען אים ‪5‬ל‬ ‫ניין‪.‬גיפויגען אפסוק אין !?פר‪.‬האם רבי דוני ‪3‬ייאנט‪. טא?טער צום נוי יפאר אווייב‪ .‬יעקכ דו רןא?ט ניט גוט'?י§‪^5‬ת‪ .‬חט רבי יןקב‬ ‫ןיוא‪.‬נט פוןךעם פםוק‪^ .‬י אונ זיא ‪.‬גי^אוזןיווי‪.‬דןאט‪. זולן וועטגע^ויען אגדשע טאכטער ‪5‬אר' אוגייבאונךא‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫זו‬ ‫ע ט‬ ‫ד פו‬ ‫ביי‬ ‫ • ^ י' ו ‪• • W‬יועט!יא'אוטאה! כיי! ייסוייייי^אייניקיל(פץ }אט‪ .‬קינד גאראגדש‪.‬קינדער 'וואס‪.‬גיהערט האט‪ .ידארי.‬איל ופז הוא‬ ‫דאורייתא‪ .‬דזאטרבעעקב }.אנין‪ .‬‬ ‫זעת.‬טשפחת אם אינה קרויה פשפהה‪ .‬רעם .‬קינד ייאם וועלט גיביארין פון אגוי^ע טוטער אונ איולישען'פאטער היייםט‬ ‫ניט איור ‪ .‬האט ר?י יי עקב }ייואןט פוןיוןעלכי.‬נד הייסט ניט איודיש'‪.יואןטיצו ר?‪:‬י‪1‬עקב פוןדאנען‪.‬אמר בינ דאמר םילתא ר אורייתא לקי‪ .פור‪ .‬אפר לא הורית טב ‪ .‬איל וםנין אתה מ ד ע‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫)‪ (r‬א״ל נונונ! נוי ‪ 9 .‬ליי^ט ךיאם‪ .‬י האט ךבי חני.‬איל )במדבר א( ויתילדו על פשפהותם לבית א מ ת ם ‪ .‬קינד‪.‬ךריגיער‪.ר דאם יועלט }י^יאלין פון יולישע §אטער אונ טיטער הייםט״עד‬ ‫איור‪ .‬׳ ר׳ יעקנ א י ר כן לוי מגי נ ן‬ ‫מ ט י ן שואוי ונכון לקבלם ונעוין מכמע כוי הגי י מ ו נ ן ‪:‬‬ ‫)ט( ונין ו צ פ ן ‪ .‬יע‪.‬אט‬ ‫‪33‬י !‪.‬ניט צופ ןאטער‪$ .$‬דער י‪1‬ס ?פור^אר ‪5‬ל צו דיין רעם זוהז ראם איז}יןארין‬ ‫פו.‬אט '‪.‬קיאט‬ ‫רבי הניגיזאןט פון רעם פסיק ד ׳ יידן האבץ'ן‪:‬יזא.‬ריירידיינע דייר ידיי יענען נוט צום' לעמען' ‪i‬‬ ‫יעי!*‬ .‬קט רבי‬ ‫‪.‬ער‪.‬אינ דאה‪.‬דז‪/‬לט טען .‬עהן‬ ‫פיר אי אנדה האט'אקיןד פון איור ויעוןט״ער ךרעכץט" צו ךי פוטער ‪.‬קיגיד איורי‪ .} .‬קאט ר?י ו^י גייאןט צו ר?י‪.‬עם‬ ‫?וטייט אי.‬ודיל ךער‪.ט צו‪. פוןדיני^אךין‪] .‬אפילו אים?זןת‪ .‬ייי‪.‬וויעט‬ ‫האבץ פון איפ אקינד‪ .‬‬ ‫פאר וואם‪ .‬טאר ‪9‬ע'ןאים ‪1‬יט מלי דין אוםשןת‪ .‬קי. דעו־ תודה‪ .עאי ‪$‬ען ואל טיף טל ‪1‬יין' א ו ם ^ ן ת ‪'$‬רער אוט יו‪0‬‬ ‫. ןסוק פון דערתורהיוזאביןייזיי‬ ‫גילערונט דעט ךין‪ .‬עקב גמאןט צו ריבי מ י נוייל די יזא?!ט ‪.‫נ‬ ‫סדר‬ ‫א‬ ‫י׳‬ ‫‪ 5‬ז י ת‪3‬‬ ‫י^יי׳‬ ‫ז‬ ‫כח‬ ‫בראשית‬ ‫דכתיב ובמלבר יא( הצאן ובקר ישחט לרם ומצא להם ואם את כל דגי הים יאנף להם‬ ‫וםצא להם‪ .‪1‬יליעס אוי ף די פאטעלם"גע‪8‬ען‪ .‬לעם פסוקיוואם רבי יוחנן האט ניואגטפו.‬איז דאס פוידער תורה‪ '.‬יעקב גטאגט צו‪.‬ןאט‬ ‫רביי״יעקב ניזאןט צו רבי חןי פון וואגען וועםטו טייר ‪8‬אןין וויי^ען או אץז דואב )יט *גומ‬ ‫}י&קקת‪g .‬םט גיט״קיץ ‪?9‬ז§חה‪ .‬ק'־‪.‬־ )ג( יעקב איש כפר גבוראי הורה בצור ‪ .‬‬ ‫פארוואם שטייט גיט אין ^סיק אי ךיי.אט פיר זאלין‬ ‫ארדפשלקעןיפוןאוף אלעגדשע וויי^ער טיט ךיא'קי}רער ןאסזע.‬געשיקט צו רעם רבי‪:‬עקב קוים טען'"ויעט דיר שלאןיץ טלקות‪ .יאנט צו לבי מ י שלאג״כייגע‬ ‫‪9‬לק‪1‬ת‪.‬ןארום‬ ‫‪$‬ען איז אגךעלש }יט ףם?^ ש‪$‬ת'‪.‬וואי־וס _או דו וועםט ‪j‬עבי.עטייענין‪.‬פשפתת אב קרויה‬ ‫פשפחה‪ . דיי.ר‪3‬י‬ ‫שטעון בן יוחאי ס ווענין‪ .‬סיי‪.!חלל ׳‪8‬ןת ןיווען >ודער יום ?פור פון די.‬דיעלע‬ ‫‪8‬א.‬יענען גוט פען יאלייי צו נעפען‪ .

‬כב הונאיא‪.‬‬ ‫ורצוף רצפך דהיא טבא באולפנא‪) :‬ד( ועוף יעופף‪ .‬שמא )יה( בהלל‪ .‬באויר מלל הפלשי! ‪:‬‬ ‫)יש( נםמות‪ .אר^טיטדיער ‪P .‬טז( בנך הבא מישראלית קרוי בנך ‪.‬נםמית נהרו׳ אלן ו ) נ ( פצניע‪ .‬מוז ‪?.‬איל אף הן‬ ‫מתנות‬ ‫<מיל נשנס נן וני׳‪) :‬יא( אם אמי נ ו י ‪ .‬מפני מה‪ .ע'ווים'‪3‬יט‪}{ .‬בי יסיר את בנך מאהרי‪) .‬איל מן ההיא יאיר יוהנ.‬ויברא אלקיםאת התנינים‪ .‬איל הביט הבטךדהיא )יז(טבא בקולטא‪.. ךער פויניל ויאס היי?ט צבוע וועךט ןיןארי.אר‪.‬פסיק שהוא נ י נ י ׳ קנלה ז‬ ‫) י י ( ינתייס‪ .‬פירושו נמו שכתינ נתוופ ש״מ דמ־אוו״תא‬ ‫פואן‪) :‬שי( מאיוה הווה‪ .‬ך ‪ 3‬׳ ‪ ^ $ i F‬א י‬ ‫איונ זיי צו זאמען ^ארין' זיי .‬אט״ךבי ^‪9‬עון@‬ ‫‪ .‬ראם מייןט טען רעם אקס וואס היי?וט‬ ‫בהמות‪ .‬מן הדא‪ .‬ב ה ע ‪ .‬יןגיגים איז ?יל‪ .‬איל רבי)ינ( ומן הקבלה אתה מלקני‪ .‬אז פיש בהעפטין זיך .‬עדערין פוןדעם פויניל האבץ״דרייהוןךערטטיט ‪9‬יגף אוג‪/‬עכציג‬ ‫‪.‬טאמער'יועט‪.א‪.‬אס נא א‪5‬לן‬ ‫בן נני ויאמי לן אני רו‪5‬ה לעשות יסיי'‪') :‬נ( למנוייה•‬ ‫למול‪) :‬ינ( ומ.‬א״ל )ט‪ 0‬מאייו תורה ‪ .‬זבע אייגויים‪ .‬אונ ךער לנןתן‪ .‪3‬ק ר!יי‪.‬פ ‪ 1‬ת פ ץ ‪ 0 1‬י ן .!erej‬‬ ‫די!אך ^ ט ר ב י ש?!עון בןלקיש'‪8‬אר^רייט א^עץ צו פא.‬בער נאט דזאט ניינומעןאיינוואהנעריאיןךער לופטץ א‪1‬יך‪.‬ייןנר מין> וואס‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ ‫‪3‬יי‬ ‫זיך‬ ‫י‬ ‫־׳‪1J‬‬ ‫י ש‬ ‫יב‬ ‫‪.‬גטפוןרבמת.‬ר‪3‬י'יךט. פיוןךעם טראפין‪..‬ויש לו שם׳ה מיני צבעונים‪ .‬ווי פילטעג‪.‬שנא׳ )איוב מ( נירי פהדיו ישורנו‪ .‬רבי פגחם האטןיייאגט פון'רבי אחא ם וועגץ״עס שטייט'אין פסוק‬ ‫ר‪}1‬יגם‪) .ואם‪.‬‬ ‫.‬נלומו והיכן נתונ נתווה שולו‬ ‫* נ ד ת הוי סוא נמיחס ואימא ונתווה יעשו שיייש׳ » ו ן‬ ‫ונהוג! ולא שהוא נן מואוו״תא ! )נ‪1‬ו( ננן הנא מישואלית‬ ‫־‬ ‫כהונה‬ ‫נ ה י ב‬ ‫נ‪1‬׳ ודיק מילא נתינ הסיר מ ן והיה משמע הגנרית שפיר‬ ‫נ נ ן ביהיס לן ממנס אלא 'שיי את בנן פי׳ בסן לא מפן‬ ‫לבנו ני מתנן ונוי סי' שננל נמשן אתי האס ונן נתן‬ ‫קיר ננן שנני נניס היי הן ננניס ‪) :‬יו( פנא נקולעא‪.‬קי^רער‪.‬אט בשאפץ ךי תנינים‪ .ואךט למיגידש ]צו {‪. ייך ‪3‬הע?טין גאר טיט ‪.ואס >עךערש ‪.‬אבל הקביה משרה ייורין בתלל‬ ‫כדכתיב ועוף יעופף על הארץ יני׳‪!):‬־‪ (.ואס ואלין פלייהען אונ^ער דעם היטעל ז )ה(‪.‬זיי זאלי".‪.עך‪£‬יי חיות פון ‪:‬ם ‪ .‬זייער.!ין‪ .‬ןבע פץ רעם יכר וואס‬ ‫די‪.‬פיוש" גיומיפ‬ ‫עין!‬ ‫^'ייעעיר'פון' י ע ר " ו ו ע ל ^ ז‬ ‫) ‪ 0‬ץע‪1‬ף>‪ .‬קיין פאר עקבות(‪/.אס‬ ‫)יעני.‬ער^אטיןיט״קייןתאוהיצו אירי‪ .‬ארשביל בהמות יש לו‬ ‫בן זוג ואץ לי תאיה ‪ .‬קען ךאך זיץ או דער .‬אגק^ה.אלין'וואהנען'אין ךער לופטין‪.‬א־ל והכתיב תמן)יד( וכתורה‬ ‫יעשה ‪ .‬רבי שמעון בןילקיש^ט‬ ‫ךער ‪£‬קס. בשם רשב׳י )ובריס ז( ולא‬ ‫חתהתן ונו׳‪ .‬האט ך‪3‬י'~ ירמיה ןהגא‬ ‫גיפרעגט ביי פיש שטייט י־אך אויך ‪:.‬צוזאגין‬ ‫אים אז ^‪1‬ען טאר ניט ציו״ואטען ןאריין' צווי.‬היי_סט'בהמות האט.‬אוג דא ביי פי^קען מ״ען‬ ‫גיט טיי.‬ינען‪.‬מחללץ אותו‬ ‫עליו‪ .‬זיי האבץ גיט‪.יףרקט ‪ .‬‬ ‫פינ לקולפה ילקנלפ‪) :‬ית( בחלל‪ .‬זגר נעמעןיאיינוויאהנער ז‪.‬זה)יט( בהמות ולויתן שאין להם בן זונות ‪ .‬עךיליי פאךבין‪ .ע^טער אכיין איינוו^הגער אץ ךי אובעךשטע שטובין אונאין וץ‬ ‫אונטעך^טעי^טיבין‪ .‬אט‬ ‫ן‪.‬‬ ‫ומשרה דיורין בעליוגים ובתחתונים‪ .‬‬ ‫עם‬ .‬יך?}יה בדןןיא •‪ .‬אץ פםוקךייאךעךין פוןדינע אייעד יעגען'^פ‪}.‬איל רביע ואגא בודע לך‪ . סקנלס‪ .ען‪.‬טי‪.‬יכתיב)טזרא י( ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל הגשים והגולר מהם‬ ‫בעצת ה׳ וכר׳‪ .‬אוג די ?‪.‬והלא אין םחללין שבת ויהכ׳פ אלא על בגת של בת ישראלית בלבד‪ .‬עי ראך טיט ךעס מארט לםיניח^ לצו‬ ‫ד.‫סךך‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫י‬ ‫בראשית‬ ‫לי‪ .‬א'זוי ווי עם שטייט אין‬ ‫פםוק גאט האטי בשאפץ פויניל .‬אונ פו‪:‬ניל זאלין ?לייזק ביו‬ ‫‪$‬ז אמלך ^אףטא§אלא?ט .‬אוג סיגיגם איי אייגעח‪ .‬איל ומנין‬ ‫לך‪ .‬יי יאליןיייין צו״דיער ן‪1‬ץ‪ .‬כםנין ימית השנה‬ ‫של המה‪ (1) :‬ר׳ ירמיה כהנא ‪-‬שאל לרשביל המרביע מחית הים מהו‪ .‬ר״ה בשם רב מתנא אמר‬ ‫)כ( הצבוע הזה מטפה של לובן הוא‪ .‬‬ ‫ואין בנך הבאטן הכותית קרוי בנך אלא בנה‪ .‬אייי^ער'פץ"אנדערץ‪^ .ה‬ ‫' ? * ‪ * V s V‬י ר י ב י י היות פון!ם‬ ‫בהנא רוט .‬ער מין! . ..‬בנוהג שבעולם מלך ביו בונה פלטין‪.‬יי .'.אר ןיט רער‬ ‫וכד מיט די^קןה אווי ווי אליע לעבךנע זאכין‪ .‬עם איזדא אין יאהר נאך דעםרעכענוננפוןיךיזוק‪ ./‬יברא(‪.‬אמר )יא( אם אתי בר עםםיא לגבך ויאםר לך אנא בעי‬ ‫מתעבדא יהודאי על מגת)יב( למגוריה ביומא דשבתא או ביוםא דכיפורייא‪ .‬עריפען‪.אלין האבץ‪.‬ר׳פנהם בשם רבי אחא‬ ‫אמר תנינם כתיב‪ .‬וואט ‪.‬אזויוויעס‬ ‫‪#‬טייט'‪.

‬דאם טארמען ף ט‬ ‫ודיל‪?.‬קען זא‪5‬יו‬ ‫א ז ך ע ר פסוק םיץט'מען .‬ומיתי און ‪) 1‬לא( אפמהא‪ .‬אינ נ^טקאט אי.‬אוני .א ך^ז‬ ‫יא.‬‬ ‫ויעה‪ ) :‬נ ד ( ם«נ יכיל אני מקייפ לפו למינהו הנשונ ייפש‪ .‬נס איו ?‪:‬לאים‪ .‬איר יונה)כד( יכול אגי םקיים לה משום מגהינ‪ .‬ךבי ואיןט דאיס יענע! ךי ?ודים‪} .ער רןעך§ער דיגער איויארויס ךקוםען פון ך?!לד‪ .‬פרעןט דעריפדר^ וואט‬ ‫יל?!.‬ואת כל עוף כ ג ף ‪ .‬קריבען .ןירדזאבין ןי^ערונט די צוךי מיגים ייאסיעגען אסור ן^ענין כלאים‪.‬פירש" ונתינ ניה ויפי‬ ‫משננת זיעה על פני ב א ת ואח״כ מפיל הוני ויעו של האדם לנפש חיה» )ל( אונע‪ .‬אונ רעם' למיציוזם‬ ‫‪ 1 1 9‬י } ' &‪&".‬אונ‬ ‫‪fa2‬‬ ‫זא‪*V3‬ין‪.‬והיך עבידא‪ .‬נ ס מ ס ‪.‬‬ ‫נהרנעה ופריו ופיאן עטדא שיייב פיאן עושי! לפנהיג‬ ‫ן נ ‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬אט'‪5‬אט"בשא?ין'‪.עודלקעט ראם ן«ל‬ ‫אל‪.‬םען טיט ךעםילטיניהם עאס ‪#‬טגי'ט ביי די פיש‪ .‬עץ צו פאנ^ען רבייש^עון‬ ‫טולזט‪.‬כשנבראו חיא אופר חית הארץ ‪9‬םינה‪.‬ואסור לעשות כן םשום‬ ‫כלאים‪ .‬ר׳ אוסר אלו השדיפ שברא הקביה את )לב( נשמתן‬ ‫ובא לבראות את ניפן יקדש השבת ילא בראן‪ .יט' וזאקעךין טיט ך ץוויי?‪£‬יניס‪ '.‬אונ ויען' ‪ $‬ק האיטיבשאפץ ךי"נו?ים ציו די נפשות‪.‬ואת )יל רטשוזאדןה‪ .‬כל נפש התיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם‪ .‬זץ^ךע‬ ‫ן^יטות‪ .‬גע‬ ‫» ייי^ריןןין‪ .‬ערר יעדערע צו איר ?!ין‪' .‬דתנן כלאים שאמרו )כז( הנוהג בהן אםורין לחרוש ולמשוך ולנהוג יחדיו‪ .‬איתיב‬ ‫בהנא ) » ( ג והלא אף הדגים כתיב בהן לטיניהס‪ .‬יטעל‪ . א ל נ י ט פיךק״קייןזאףיטיט ציייי מינים ‪.‬ךער נוייל ?יו ןי^אךין ‪) •rggi‬ע.‬ללטרך ד״א טי השדים‪ .‬אזוי‬ ‫ןוי אלע לעבעדינ^ בהמות אונהיות‪.‬רבי הו׳‪8‬ע.‬אונ‬ ‫§ען ^‪1‬אר די ניט §יךען צו יאסען }יבוןדין‪ .‬‬ ‫^טייטנאר ןריי‪. ׳&‪:‬ל צי‪8‬אלשטייןדי .‬ואת הבהמה‪ .‬רבי וחטא'בךביהושעי אזא‪5‬ט ביינ^שות שטייט פיר‪..‬רבי אלעוריזאןט דעם .ה בהנא ‪8‬אר ‪?#‬י״ט'א.‬נתניה למה לא נתיב‬ ‫ב ‪ ..פ‪.‬נעם איוייסין אונ איינעס א׳טעאר?ין'מען ?יל‪.ה'מיינט‬ ‫טען ךי״לעבעדעע‪.‬ש ת.‬איזדאןי‬ ‫גע?ליבק נאןל א‪.יאנט די‬ ‫‪.‬םביא ב׳ דגים חד‬ ‫) מ ( מיידן והר )כו( אספרו ן וקושרן בגסי ופפשיכןבנהראו בים‪ .‬ננ‪ .‬‬ ‫^ א ו ־ ^ .‬האט רבי יו}ה‪.‬ן ׳ שיין מין שאמרו ש־לאים נוהג בפן אפוי לחייש וני'‪) t‬נח( הטוופ‬ ‫יז״ם הינעם שיי' אי! המומס דון הונעה שהנקבה פפו״י ו ) נ ע ( רוחו של איה ‪ .‬ר׳ הושעיא רבה אסר זה הנהש‪ .‬ר ם פ ד נ י להנהיג אותם אשיי נשאינו מינו ואינו מדני ומיסו ארן» )לנ( נשמתן‪ .‬שאם יהיה ביד‬ ‫א ד ם‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫עוף צנוע מוזנים ה ר נ ה ‪) :‬נא( נתיב נהם למיניהם‪ .‬איר אלעזרנפש חיה זה )כט( רותו‬ ‫של אדה׳ד‪ .‬ייי יאלין ?!ל׳גפין רעם ?טליקול אין א ^ י ך ^ ך ע ר אין!ם‪ .אל ארויס ציהעןיפץ ייןד אלע^עמגען נפש‪'.‬״עס ״קק דין מען מענ ?ווייעיךליי היות פון‪:‬ם אויןד צו!אטען ‪£‬אלין‪'.‬עם שטייט‬ ‫אין פסיק }אט דןאט ןימאקט די ידות פון די‪.‬קייט אינךי תוךה אונטצות!‪.ק‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫וא ם‬ ‫!‬ ‫ז ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ ‫זייערע‬ . אים אדיין .‬למ'של טען^אל‬ ‫בהישען ?ידי פיש' איי‪.אטליכ‪.‬ערהאט נ.‬ייעש אלהים את חית הארץ לפינה‪ . Bh.‬גשמה פון ארם'הלאשץ ודארום ךער מענטש איי צוזאטען ףשטעלט פון‬ ‫?יויןעךליי לעבךיגקייט‪ .‪.‬ייי' מ!אניעןיבינדע! ‪5‬יט‬ ‫א?‪5‬טריקיל אונ‪.ואסרי וואםער ?אבץ .‬אמי נןעןטאר ניט ציהעןיייןןייטד‪/‬קיין יאך‪.‬שגא'‬ ‫מת־‪.‬נ.‬‬ ‫נפש סיח • בהמה‪.‬ע פויניל ןום האבץ ?ליניל ראם מיינט טען 'א^אווע ו )‪ 0‬וויא^ח‪} .‬אייר‬ ‫הפא בר הושעיא בנפשות אוטר)ל( ד׳‪ .‬ז ה‬ ‫)כה( הטווס‪< :‬ז( ויאפר אלהיט תוצא הארץ ונו׳‪ .‬נטא‪5‬טםען ‪.‬רטש‪ .‬דער לעבלי.‬ופסוק תוצא האון מ ו נ ו ננשמות‬ ‫‪.ינ^בין'אבזוגרער גשמה פון‬ ‫ל‪.‬אונ‪.או^!יט‪7‬יחאליךז^אךין }אר״״^ץיייייער‬ ‫?!י! ‪.‬ח‪:‬תו אוץ‪ .‬ראם איז די..‬מיט ךי_קשיא רןאט" תיי‬ ‫לקיש‪ .ט דאס מיי?ט מעןדעם' ‪#‬לא‪.‬שגי מ י ס ומשני מניא שני נו׳ ‪ pi‬מצאתי שוב בהוספיס‬ ‫שייישי שלא ננזינפ אסוי להרביע! ) נ נ ( םינ מצלסי׳ על נננא קמא ) ז ן נה(‪) 1‬נה( מירי! נל׳ יו! לנ! ו ) ט ( אםפריו‬ ‫הכת • ויל פוש לו מצוום על נםנא ותפשו נמה שפשינו שמור וממילא ה! שני מיני! ו )נו( והנוהג נ ה ! ‪ .‬אט ^איט ‪.‬פיש ‪ .‫סדר‬ ‫ברא‬ ‫ית‬ ‫‪m‬‬ ‫׳& ®~ י‬ ‫כט‬ ‫בראשית‬ ‫)גל(( כתיב בהן לטיניהם‪ .‬״עם ‪#‬טייט ביי ךי היות פ ו ך ן ה ז ם ע ^ י נ ט ״ ט ק .‬ח‪:‬ת הז‪$‬רץ‪ .‬ווארום ‪! 0%‬טטיייט^אין ןסוק אלע לעבעךי‪.‬ערליי נו?ים‪'.‬ינתינ נפש חים‪ .‬בהדא פרס כהנא סצדתיה על‬ ‫רשביל‪ .‬יאת הבהםוז‬ ‫ואת כל רפש האדמה )לא( אתמהא‪ .ייאלט ב^אפיי יייי^רע נופים' ‪.nj‬זוי ווי רער לטינידןם פון ךי פיש‪ .‬נאיום‬‫בישיר ל ס י י ע ו ) » ( והלא אן פקגיש נ י ׳ ‪ * .‬זגלד. .‬וואם‪. .‬נפש §ן אנוף‪.‬כהדא פרס בן לקיש )מ( םצרתיה לכהנא ‪ .

‬אונ ער איו גילעגין יפי‪ '.‬רבי יוחנן זאגיט אויביא^ענטש‬ ‫איז זוכה ‪/‬נםטיזןר ‪?.ןם שטייט אין'^סוק ולצילע המשכן טייטשט רער וזךגום ולםטר פשכנא‪ .‬‬ ‫אונ איידער״ער קט בשאנוץיד^ע גופים איו' .‬וברא את גשםתן‪ .‪ .ער'האםטו ‪9‬יך ב&איפין‪.‬שפעקער איונ ‪£‬ר.‬עיש עם חשיכה‪ .‬ע‪0‬‬ ‫עטייט אין ןםוק דו הא‪!5‬ט . פון' רעם פסוק‬ ‫*!חור .‬איר יוהנן אם וכה ארם אוכל )א( ב׳ עולמות‪.‬ר׳ יוחנן פתת )חהליס קלט(‬ ‫אחור וקדם צרחני וגו׳‪ .‬דים אויך‪} '.‫סדר‬ ‫‪2‬ית פ‬ ‫טה‬ ‫ברא׳ י׳ י‬ ‫בראשית‬ ‫אדם חפץ טוב‪ .‬ךבי שטו‪..‬ער אים ב‪#‬אפץ צוויי ןנייטם ‪? '.‬אוד ווי.‬איתיבון ליה והכתיב ויקח אחת מצלעותיו‪.‬אשטיקיעךד‬ ‫שניטעגע‪ .‬זא‪.‬אמר רשבינ בשעה שברא הקב׳ה את אדה־ר דו פרצופ־ן בראו‪.‬המריא )שמותי ט‪ I‬ולצלע המשכן דםתרנפינ.‬ער'ןאט ב׳צאפין נשמות‪.‪ .‬נט צו שטראפין מיך‪ .‬יהושע ברנהםיה אונ רבי יהודה בר סימון הא?ין‬ ‫יי‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫גיזאגט‬ .‬יי איך בין נללענץ ווי‪.‬והיה מוטל מסומ העולם ועד סופו‪ .‬אל צו די }יזאגט אחת מצלעותיו מיעט מק איין דיט פץ בייריע וייטץ‪ .‬אתל‬ ‫משני‬ ‫מתיב נשש היה! )א( ‪8‬גי עילמות‪ .‬ני גבות‪ .‬נ נ‬ ‫דמןרע גופים ניט בשאפין ניוואךיי‪ .‬אדי ווי‪.‬ר געבין דין וריבון פאר גאט‪ . .‬ההיד‬ ‫זכר וגקבה בראם‪ .‬אזוי‪:‬וי‪. ולכטר משכנא‬ ‫ונו׳‪ .‬הה׳ד )תהליס קצט( נלםי‬ ‫ראו‬ ‫י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫לזה לזבל וננ לכאן לנקבה‪ ) t‬נ ( מן שד! סנ‪1‬י‪1‬הי‪ .‬אר'}אט ד‪:‬ט דייניט ‪?.‬‬ ‫ונסרו ועשאו )ב( גביים גב לכאן וגכ לכאן‪ .‬יידע וועלטין‪ .!ראשון‪ .‬רבי יךמיה'‪3.‬‬ ‫איל )נ( טתרין םטרוהי‪ .ועלץ &א?ץ *אטענטש אין אונהנר פארעפ‬ ‫אונ אין או.‬שמי שאסר‬ ‫והיה העולם היה עסוק בברייתו של עולם‪ .‬או מרגלית‪ .‪£‬דם צחןגי‪ .‬ער נילאזין ךיינ^סות‬ ‫אן ךי נו§ים‪ .אכט >!טי.‬פין‪:‬‬ ‫פרעה ח)א( !עא^ח‪.‬אט קאט גיזא.‬שאפין מיר זאלין‬ ‫לעךנעין דרך ארץ פון די שרים‪ .‬ךבי תגחוטא ואגטיפץ ךבי בגי יה םיוועגץ אונ רבי ברכיה"יאנט פוייךבי אליעזר ם‬ ‫גלידערצו‬ ‫וועןין ווק' .י^ואקן אוייף טייר דיין הא‪.ט ויען נאט קאט בשא^ין אךם .‬עיניך‪ .‬האט‪.‬ן‬ ‫‪$‬ל עור זא.יט'זוכה'מעט ‪^.‬שנא׳ )שס( ותשת עלי‬ ‫כפכה • איר ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקביה את אדח״ר אגדרוגינום בראו‪ .‬וענק די שךיםגעבליבעי גשמות אן גופים‪ .‬אוטרין לו השליך ממך‪ .נ‪ .ץ‪ . .‬הט‪.‬שפעטיער‬ ‫אונ ?רי^עריןןאסטו ?ויך געאפי.‬נאר עם האט איים ניועהן ווי אמענטש ‪ .‬אוינ פך^ער מיינט'‪8‬ען‬ ‫עולםיהזה‪ .‬אז א?וע^ש וועט האבץ ‪3‬יי)יך^רב שבת פארי. .ערע‬ ‫זאךיאךער אךיטא?ט‪ .‬זני־ הט)גיהאטצוויי דיטץ )צוויי פגיטם> ן ט .‪ . י י י א ך ץ ‪ .‬דיינע אויגץ האבץ‬ ‫‪.‬גט מען צו אייםויארף דאםאייעק אוג״טראג‪/‬ניט אום ^ ת ‪ .כןךם^ך^ני‪ .‬אייי'ווי‪.‬אונ גאט הט אימ צו זענטאונוזט נימאכטצוויי פליייצעס איין פלייצע‬ ‫צו דעם מענטש אונ איין פלייצע צו דעס מעננןש! הט טען}יפרענט צו״ךבי ‪27‬ומואל עם שטייט ראך‬ ‫אין ןםוק נאט הט נינומען איינע פון ארם ס ךיפק איונ פון ידעם ריפ' הטיער נימאכט די חוה •‬ ‫ןט‪.אט איז ןיווק״עךב ^ת‪'3‬שע?טץט אין די וועלט ‪3‬שאפונ.‬ובא לבראות את גופן‬ ‫וקדש שבת ולא בראן‪:‬‬ ‫פרשה ח )א( ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדםותגו‪ .‬גון אדם יום‬ ‫‪.‬איי! ‪.‬פו.‬עס'שטייט אין פסוק ‪$‬חור .‬עם שטייט אץ פסוק איבר אונאנקבה האט‪.‬אגילם‪..‬א*נ‪.‬עס שטייט יאיץ פסוק גלמי ראו‪.‬אווי ווי‪.‬אי.‬ר׳ תנחומא בשם ר׳ בנייה ור׳ ברכיה בשם ר׳ אלעזר אמר בשעה שברא הקב־ה‬ ‫את אדהיר נולם בראו‪ . דער‬ ‫זייט פון משכן!)ב(‪.‬וויי‬ ‫§ענט'שין צו'_זאםען‪ .‬ער די בשאיפי.‬‬ ‫שנא׳ אחור וקדם צרתני‪ .אטיניקענט בשאנןין ךי גופים פו.ט מיו־ .חמן זא^ט ווען.‬אמר וה עה״נ‬ ‫לנהוף קלס וה העה״ו הקילה לו‪ ) :‬נ ( ננ״«‪: . ?!פעטערימ־ינט מען קילס הויא‪ .‬וץאט ער יאים בשאפי! ‪'$‬י ‪9‬ק?קץ צו‬ ‫זאטק‪ .אט ניינומקאיץ זייט אונ'הט פון אים גיפאכט‬ ‫חוהן‪ .‬גיזעהן‪1.. אמת האט‬ ‫.‬רבי יור‪}1‬ן ר!אט אגגיהויביץ צו דן‪#‬נ.אט הט ישיאפיןארסי הראשון הטערבשאפין אגוילם‪'. די‪}?'.‬עק יעלט‬ ‫ביז צוםי״אןדעךין^עק וועלט‪ . }יט }יוואלט ‪3‬שא‪.‬וויארום‬ ‫.‬רבי' '^•מואל‬ ‫‪3‬ר .‬ואם לאו הוא בא ליתן דין וחשבו.‬אוני אויב ער איז .ז?‪5‬ר ןליי..‬אונךי גופים דןאט ?גד שוי. .‬רבי‪.אט האט ‪3‬שאפין ז‪$‬דם וזךאשו.

‬פ״יןוואנען‬ ‫מייםייןםיראז‪/‬ער איז.‬םלא כל העולם‬ ‫מן המזרח למערב מנין‪ .‬ייטאג>‬ ‫ד״ערד ואל אויבציהיע.יייאריו ?־היער}יי‬ ‫‪v‬‬ ‫ץ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫רעד‬ .‬אויב אםענטש איז דכה)איי ‪3‬יי אים דער‪.‫סףף‬ ‫כראשית פרעה ח‬ ‫בראשית‬ ‫ל‬ ‫ראו עיניך ונר‪ .‬אריא‬ ‫)ח( אחיד למעשה יום הראשון וקדם למעשה יום האחרון‪ .ןךשטייןיטאנ ‪1‬ייז פרייטאנ"‪ .‬יענק ‪3‬שאפי! .‬הוא דעתיה דרשב״ל‪ .‬איר נחמן אחור לכל המעשים )י( וקרס לכל‬ ‫עונשיו‬ ‫בי־א‪.‬כןעךפעךס‪.‬פין ויאנען יייי^ין מיר אז‪.‬גייאנטוואס״עס שטייט ביידעם לע‪.‬אונ צו ךי זאכי.‬ווארום‪.‬כיודע]ךויס ווי ךי נאנצעוועןיט‪ .‬פךיער פאר דיר‪ .‬דארום^עם ?זטיייט אין^סוק פון««ן‬ ‫‪ pv‬הי‪?.‬יתוש קדמך‪ .‬עס ?!טייטאיין^םו^אחור^כןידם‬ ‫*ךןיעי‪ .‬המריא)ישעיה יא( ונהה עליו‬ ‫רוח הי‪ .‬היה גולמו'מוטל נלי חיתון אנייס ‪) :‬ו( וסשח‬ ‫עלי כסכה‪ .‬דו וןאףט‬ ‫ןיטאהין אייף מיד דיין ךזימעל‪ .‬ריבי אקזר זא.‬ער‬ ‫איז ניט ז‪?1‬ה איו ביי איס ךער עינץ־ ךער גוף ואנטי מען צו איםךי פליג איז בשאפיןגיווארץ‬ ‫פךיזןר פאר ריר‪ . שנפשו‬ ‫ננראת ואסונה כז״א מוצא האון וגוי וניסו נאמרונם ונמדיש‬ ‫תלים גיס ע״פ סמים וה רוחו של אדה״י אס וכה נו׳ דש‬ ‫ל״שני על פ׳ הקבלה « )ש( אתה קדמת‪ .‬ער‬ ‫‪($‬יז ןיוויען הדך ביז צוםיהימעל‪ .‬או‬ ‫נונל לומר ינתינ םשמיס נסאי ונתיב יו על כס יה ויד הייני‬ ‫נ ן ‪) :‬ח( אחור למעשה יום ראשון‪ . וואס זענען בשאפין ניייאףן רעפ‬ ‫ןןרשטי[ ב א ו ‪ . אילעבעךיגע נ^סה' צו איר מין'‪ .‬ואם לאו אומרים לו זבוב‬ ‫קרמך‪ .‬אם זכה אדם אומרים לו)ט( אתה קרמת למהיש‪ .‬ךאםימיינט םק' ידי‬ ‫נ י ^ ה פון מלך המישיר! ‪'.‬רבי שמעוןיבן לקיש' יאניט צו ךי !אכין וואס זענעןבי^אפץ ?י}יא‪ . רעםלעצטין ^אגגאום פרייטאג(‪ ..‬עוץטער‪ . ןיוואךין פר^ער ג־אר ‪.‬פון עאנעין ווייםין םיר אז ‪^3‬כה איז דער טייטש דיין ר‪5 1‬על‪.‬עם שצייט 'אין פסוק <גאר" פאר אלע זאביןז ןרוח אלהים ?‪rami‬‬ ‫_על פני הםןם‪ .‬איז אדיםניויען ךער‪. מאןטאג אךער דאגעךשטאג‪ .‬דרוס וכפין נקראו חצווס נפי התונניי'‪) :‬י( אן נחלל!‬ ‫בל עולם ‪ .‬מצפון לדרום מנין‬ ‫שנא׳ )יבריס ‪7‬׳( )ה( ולמקצה השמים ועד קצה חשמים‪ .‬אונצו די ואכין וואס יענען‬ ‫גשאפין ‪3‬יוואךי.‬ווארום ךבי‪.‬דאמר רשביל‪ .‬מפגי שנחנה‬ ‫?י.ט צו ךי'ואבין דאם וענען בישאפין גיווארץ‬ ‫פוי.‬איז אךםיגיווען ךער לעצטער‪ .‬רער גייםיט פון נאט האט נישוועבט אויף דעם וואםער‪ ".‬אלזגירס ווענין *וךםהךאשון איו‪.‬ומנין )ו( אף בחללו של עולם‪.‬ניזאגט‪.‬ו‪£1‬טת ‪%‬ל ‪§3‬בה‪ .‬אלןעזר ךאט‪.‬צט'י‪ ':‬ן‪$‬אג<פר‪.‬ועל ביז צום >י‪. משיח איו די?ש^ז‬ ‫פון ‪$‬דם הראשון‪ .אלםטו פון מיר דעךעייי^ערין‪ .‬ווארום די נשמה פוןימשיח וועךט ‪..‬ו!הי עד השמיס נד״א דמיני שפמם שמים ‪ .‬פין ביווא־יו ‪.‬וארום‪.‬נ״ג ייש פישז תזייע‬ ‫וילקוש תלים וצ״ל ליום םיוסר»אומי מיוס יאשק ‪1‬וסי טוס‬ ‫הששי ‪1‬נפשו מ י א ת ניאשונה כיוס ו׳ כל״א מצא כאין נפש‬ ‫חיה וגוי‪ .‬דאםמיץיט ‪3‬ען ירי נשמה פון ‪$‬דם‬ ‫ןןךאשון‪ .‬שנא׳ )‪) (00‬ד( אחור וקדם צרחני ונו׳‪ .‬ווארום‪.‬לקיש האט ‪.‬ריין הימעל .‬דאמר‬ ‫ריא תוצא הארץ נפש חיה למינה זו רוחו של אדה״ר‪ .‬איז ו^ידם ניץןען ךער‪ .‬עם שטייט אין §םוק‪.‬ווארום'ר?י‬ ‫‪#‬־טעון‪ .‬הנפש שנניאמ‬ ‫ניאשון !המלאכים או נשנ׳ או נחנישי נללעיל מ י נואית‬ ‫לים ומי כדאית ליס ‪) 1‬י( וקוים לכל עונשין‪ .‬ת רןאםט טיך 'בעןא^ין פון דוינטען ביז ג־ארונט‪ ..‬‬ ‫שנא׳ )תהציס שס()ז( ותשת עליכפכה‪.‬עי קר ךי ןשסה> זאגט^ען צויאים‬ ‫די בייט בשאפין גיווארין פריערוויךי כל‪$‬כים‪.‬הוא דעתיה דריא‪ .‬אייי הא‪£‬ט‬ ‫רבי אל^ור‪ .‬ס שטייט‬ ‫אין ן ם ו ק ע ס וועט רוהען א‪.יונעןילאן״פוןימורחצו מערב‪^ .‬לעצטער‪ .‬וסיג יש״י !"ל אחור למעש‪ 0‬יום אחרון וקדם‬ ‫למעשם יום אחרון וןירושו קום לממשה יום אמרו.א‪3‬ט פוןרבי ‪.‬אונ פון וואנען‬ ‫יי'יי‪9‬ין ?ויר או^נר איי.‬ורוח‬ ‫אלהים מרחפת על פני המים ‪ .‬אווי האלט רבי שףעון ן ן לקיש‪ . אדם הךאישין איי בשאפין ניווארין‬ ‫זוגטאג'‪ .‬בדערין‪?..‬ייף אים ויאויף ״שיר!( דוחה‪/‬יאונ די נשמה פו.‬נק לוי^על‪ .‬פון צפון ביז דרום‪ .‬יז •!'׳נם לע^זין טאג‬ ‫לפרייטאמ איו ארס ניווען רער ‪.‬זאלםט‬ ‫מיך ניט שטראפין פון דיין'וזים&‪ .‬אונ די מלאכים זענע.‬אוג אויב‪.3.‬ערשטער‪ .‬כר"א )איוב ינ( כפך מעלי הרחק‪ .‬‬ ‫ווארוים איוב ן!אט ‪.‬ךער קאמאר איז בשא‪.‬זו רוחו של מלך המשיח‪ .‬דיר‪ .‬ר׳ יהושע בר נחמיה ודיי ברים בשם ר״א אסר‪ .‬וקדם למעשה יום הראשון‪ .‬פון טערב' ‪3‬יז מןיח ‪ .‬נירופין רוחה׳ אדי ווי‪!.‬אמר רשביל אהוד למעשה יום‬ ‫האחרון‪ . בשאגין ניוואךי.‬די גשמה פו.ידען ברייט פון״^פון ביז דרום‪ .‬שלשול זה קדמך ‪ .‬דער ווערעמיל איו‬ ‫ג ^ פ י .‬נעאנט כפף מעלי הרחק‪ .‬ךיעדע ‪.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫משי ציזיו כל‪1‬מי חלקיו! ) ו ( אמור זה מערנ מזמזת!‬ ‫קרוי קדם מכלל ימערנ הוא אחור > )ה( ולמקצה השמים‬ ‫וגו׳‪ .

אט'ו‪ .‬ההיד )ת‪0‬ציס קמיח( הללו‬ ‫את ה׳ סן השםים ונו׳‪ .ה‪ .נא אק^ל ‪ .יס'?וטייט אין פסוק)תהליםקטחולויבטנאט‬ ‫פון ך‪.‬עם שטייט אין ןםוק .‬נאר ‪3‬יי די ^ ? ש י ן פון ךי?ךי.אך אלע בוןםות אונ ‪0‬יות אונ עופות‪ .‬טיט ךי סוחרים דאס .‬ע!א? ן‬ ‫.ען ודים דאם !.הדא}עך?וט'אנ‪ .‬ואוסר כל הפרשה‪ . .‬זע.‬ושל‬ ‫חםישי של רביעי‪ ..‬וטו( של ששי היו שואלין שליחםישי‪ .‬י‪$‬על‪ .‬איןךי?די}ה?י^'אך*אונ ךייפון םיטוואך ?רעןין ‪3‬יי ךי פון ךי נ?ןןאנ‪ .‬ער זאל וויךםע.ןן איי.בי ? ( ^ י ‪^ .‬רער .‬אונ^יאמ‪/‬ךער^ךשטערצו^ע^וטראף • רבי‪#‬מואלוא}טן‪$‬פילוצו לויבין‬ ‫.‬ואוסר‬ ‫כל הפרשה‪ .‬יע‪3‬ק . ךערנזףנה‪.‬וגוי והו ווחו של אום‬ ‫םואשון םיס ואוי להקדים םקילום שנא מלו סנשמם וםשינ‬ ‫ללא ם״ל נאמד מסס ונדסריש‪) :‬ינ( החמדן מולינין‬ ‫להם על סחמווים מנואס וכל צרכיהס ופינויו לסם <‬ ‫)יד( וכיו שואלי! נו׳ סחמגץ סנננסין שמהן שיחל'! לאלו‬ ‫סיוצאים ממנה מס שנוון כלומר עקמ ושעו השנואה נמדנס‬ ‫נמו״א לשבר אונל שנו שנוו לנו וני' ורש" יל נ ו ס מס‬ ‫שנון פי' שנו החמוץ ו )שי( כל ששי‪ .‬ואחיכ‪ .‬ושל שלישי של שני‪ .יקד'נ!ט אלץ וואט.‬פון ווא.‫•ךף‬ ‫ח‬ ‫‪2‬‬ ‫בראשית *ישי׳‬ ‫בראיית‬ ‫עונשין‪ .‬בחורים ונם בתולות ‪ .יפרענט ביי טאנ^אנ‪.י.‬וי.ען' צו ךי ?ךי}יו §ריי?(אנ‬ ‫פרע.‬ךי סוחרים דאם.‬י‪.‬ואתיכ אוסר סלבי ארץ וכל לאסים‪ .אט‬ ‫האט נטאוןט טירוועליקיטאייןיאטקטש ! ) ‪ 0‬ר ב י ח מ א ‪3‬ר חנינאףאט א‪53‬יהוי§ען צו ‪1‬ךןנן‬ ‫^יטדיעם §סוק צגפריוןנעט^י^אט }יה»‪3‬טךאםוויי?טו פון איייבינ פון דער צייט.‬ושל רביעי של שלישי‪ .‬אונ ךי פון םא^אג פרעףן ‪3‬יי ךי פון זו נטאג • ךי וואט‪' .‬ערדיזאל אויס {ייהען בהטיות אונ תיות‪ .‬ך'^עך^טאנ דןט }ץורעןט‬ ‫‪9‬יי םיטמאך • ?יפזדאך קאט ניפרעגט ‪3‬יי ךיינשטאנ‪ .‬דעו־}אך ^ י י ט ' .‬לוי?ט'}אט פון ךי‪/‬ערד‪ .‬‬ ‫םאנטאנ‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ .‬ךער.‬פףע.‬אזויו‪.‬אז אויף‪/‬דעם וועג ו»‪.ע ‪3‬יי ךי אןדערע ווי ‪#‬טייק וזיץט‬ ‫ךי ^יןחים לפרייזעןו פון ךי ?תורות אין ךי ?דעה‪ '.‬שנא׳ ויאמר אלהים ישרצו המים‪ .‬אזיוי ראם ‪3‬ע‪#‬אפו?נ פון^וע^ש‬ ‫איז אויך ניווען.ואס איזני^אדזןנידארייןאין א^ע ^עבהא^ין ני'?רע.‬גיוועןיאיןךי ?ךי.‬זאןטר?י רןןא בדןי ח}.‬יס״ל שמס‬ ‫שאמו נעשה אום ויל נגיף ונפש לא ננואת שנפש ניום‬ ‫ראשי! אי ניוס החמישי ויאמר אדם על הגוף לנוי שהגוף‬ ‫בלא נשמם אינו אדם ונדו האדם מי מונר עיש רומ ממללא‬ ‫אשר נפח נאפיו ונפסוק ורוח אלםיס ס״ל נע״ו ום ריחו של‬ ‫סשימ ועיין נילקיש ויש פרי נואשית ותוצא ה א ח נפש מיה‬ ‫סייישי שיש ני חיות נמו שפירש" נפי׳ סחיפש לפינן אן‬ ‫הקילוס שנא מצו הנפש כיש נל משמם ססלצ ים ורממנא‬ ‫לנא נעי סוא נא נאמרינם ג״נ ואילו סיס ננואת סנשמס‬ ‫קידם להפ ראד םים !סקליס נך^וסס ולפי' נואל השואג‬ ‫מס שממיס כלומר מיש נא ו‪.‬יל‪1‬םה נאוורונס משני שיציוסו‬ ‫סיתה אמרונה הלא נין למ״ו וווח אצהיס וסו רוחו של אדם‬ ‫הראשון נין למ״ו תוצא האון‪. ?יש אונ עופות ‪.‬ן־י' סוהרים‬ ‫דאם‪}.אך ק‪151‬ייט‬ ‫אין ‪1‬ןסוק}אט האט ניוא‪.ען ‪3‬שע‪5‬טיןטאין ךעט ^ירוננ פו.ט איי.‬כך ברייתו אינו אלא אהד בהםה היה‬ ‫ועוף‪) .ואס^ק וןט‬ ‫ןי^אךן ןעם §ענטש אויףיך^עךד‪ .‬ושל שני של‬ ‫ראשון‬ ‫‪1‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫»ו זעה ונינס ונשי שדר* ח י ל נסנהווין ונשיג !ואלס‬ ‫ז » ו נסמס גני מנול ו )יא( מס שעמים וו׳ שמלאי‪ .‬ךינסי^א‪ :‬האט .‬אל‪.‬יא( מיט ‪ .‬א*ר חטא בריח טשל למדינה שהיחח מסתפקת מן)ינ( החםרין)יד( והיו שואלין אלו‬ ‫לאלי םה שברון נעשה במרינה היום‪ .‬יק צו דיי ?דינה ךאנעךשטאגפרע}ין א‪1‬יף ךיי ם קחים ‪3‬יי ךי סוהרים וואס‪.‬ךאאיזאוייך אזיי ניייען‪ .ע ‪3‬יי ך אןדער^וועלכעבעע^מי^‬ ‫.‬הללו את ה׳ סן הארץ ונו׳‪ .יייק‬ ‫‪.ידאר?ט »ן ליםזזרים .‬‬ ‫{אס'די‪.‬ואחיכ ויאסר אלהים תוצא הארץ וגו׳‬ ‫ואח׳כ ויאמר אלהים)יג( נעשה אדם ונו׳‪) :‬ב( ר חטא בר חנינא פתח )איינ כ( הזאת ידעת‬ ‫סני עד ונו׳‪.‬אריום‬ ‫‪.‬א‪$‬ע‬ ‫״ק^נ‪:‬גץ אלע פעל״קער ‪3‬חודים בתולות אונ גוי.‬אונךיפון ךי?קטאנ‬ ‫פרענין ‪3‬יי ך פוי.‬ען«‬ ‫די טךי^זזוןטאנ בייייןע^ען ןיאביןדי צו פרעךן‪ .יאט' ןאט ןיזאןט ךי!וא‪?.‬פין ךי'סוחרים וואס‪}'.יהגן פון די טדי}וז‪ .‬א^ךןעהוואס ןאט‬ ‫.‬הממד! סנאי!‬ ‫^ ^ ^ נ ר ^ י ^ ס ' ^ ^ ש ״ ^ י ^ י י י ^ ^ ^ ״ ^ ^ ש איז ב‪£‬א?ין}יוואךין רער לעןיטער‬ ‫פון אלע'זא?ין‪ .‬אסר רבי‬ ‫שטלאי בשם שקילוםו אינו אלא אחר בהםה חיה ועיף‪ .‬בין זיך }'יטרא‪. א ן \ שטייט ווי ךער טע‪?3‬שלויבט.‬יי ען'צו ךי‬ ‫?ךי.‬פלענק בר״נןען אויףךיי אייןלען ו^בו^ר!‬ ‫אונא^דעריע ?תורות‪ .האליין‪.יא ןןאט.‬זענק‪.ואם‪.‬שאמו‬ ‫בדישו סיתם אחוונם‪ ) :‬י נ ( געשס אום ו נ י ‪ .‬נט ךי‪.ין אדף ךי נידוים ‪3‬יי ךי סוהרים וואם‪. קא^אנ‪ .‬איר שסואל אף בקילוס איני בא אלא ב א ה ״ נ ה ‪ .‬פרייטאנהאט ןיפחגנט‪3‬ייךאנערשטאג‪.טער‪.ואט}אט אין ‪15‬ייך‪3‬שאפין‪ .אטאייזאויך ךערטענטש דערלעוופער‪ .‬רבי ש ^ י זאןט אזד וויי ךי לוייב פון מ‪#‬ט‪#‬ין‬ ‫שטייט^אר' דילויב פין בוןיטות' תיות אונ עופותלוןהלים קטח> ‪ .

‬עם שטייט אין‬ ‫ןסוק טוך׳מד.‬ייעלט איי בשאפין‬ ‫.‬רבי אלןןזך קאט נייאגטיפון ןן סירא ם‬ ‫וועגיןאין ךעםוואס איו ןרעסעיריפון ךיר.‬גיסאלטין א‪??.‬אזוי״ווי‬ ‫״עם ?זטייט ‪.‬ניט פאו־עטין‪ .‬איך בין ןיויען די‬ ‫?י‪ -‬י‪? } 1‬יוויי טאג‪ .‬פין צו ווערין‪ .‬הה״ד )משלי ח( )יל!( ואהיה אצלו אמון וגו׳‪ .יהייבין ‪3‬שא‪.‬ה ‪ .‬ע'צה ג‪. עד של ראשון סיכ״י ד׳ מייה •ש כאן לומר שאל מיקיר מה לשניה ומה‬ ‫וכי ‪) :‬ינז( ואהיה ‪ .‬‬ ‫לקטע שער התטאה‪.אך ךעם ווי ךי וועלט וועט אונ^עריגייין‪ .‬אי‪ .‬נעבטי.‬ולא היה עושה דבר חוץ‬ ‫ם י ע ת ן‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫שמה ביוש ששי שיאלי! )אלי אשל היו שמה גייס שמיש־! אז יהיה תמיה קיימת‪) :‬כא( ניני שיש ‪ .וא גטפון רבי לוי ם וויעיגין״ער האט גיפרעגט אע^ה ביי דייהימעליאיג ערר‪...‬גאר פץ דעו־ צייט'דאס.‬משל למלך שהיה לו ב ׳ ) ע ( סנקליטים‪ .ןער‪.‬אבל אתה אין‬ ‫לך עםק לדרוש‪ .‬נאנ?ען‪? .‬ואין לך עסק בנסתרות ‪) :‬ג( ויאמר‬ ‫אלהים נעשה אדם ‪ .‬אוג ניט .‬ערד‪ .‬ניט פארשטין‪ . .טאנ‬ ‫.‬ז.‬אונ ךער טאנ פון }אט איז טווענד.אלסטי ויך ניט בשעפטיגק י יי!ףק י)‪< >i‬ניא‪£‬ה‪.‬ח‬ ‫לא‬ ‫בראשית‬ ‫ראשון‪ .י‪.ערער טאג ןועין}אט'האטעפעס בשאפיו האט״ער די‬ ‫דערציילטאו‪.‬ויומו של‬ ‫הקב׳ה אלף שגים‪ .‬במופלא ממך בל ת ד ע ‪.־אס אונטער ךי‪.טש‪'.‬עצה .‬אוניךער מלך האט ניט גיטאיזןאייןיאך אן‬ ‫דיער‪.‬התורה )כ( יודעת מה קורם לברייתו של עולם ‪ .‬‬ ‫בסכיסה ממך אל תשאל‪ .‬דאםר רשב׳ל ב׳ אלפים שנה קרמה‬ ‫התורה לברייתו של עולם‪ .‬בחזק ממך בל תחקור‪ ..‬ךבי‬ ‫יה־שע האט ‪.עבעךם‪ .‬אווי ווי‪.‬ושל ראשון למי היה לו לשאול לא לבני המדינה‪ .‬במי נמלך‪ .‬וועלין ורסען וואם }אט איי‪'.‬אין דעם ייאיס איו אפגישייךט פון' דירי ואלםטו גיט ייעל?‬ ‫יויםען‪ .‬נ?!ש אויף ידי‪.‬ובער'דו‬ ‫טאך?טגיט‪.‬עצה‪ .‬טעגםטו'קלעריין‪.‫סדר‬ ‫בראיית פרש־‪ .‬קלעךי.‬בן לקיש דואט גיואגטיידי תורה' איי בשאפין'ניווארין‬ ‫נ!יט ?וויי טווענד.‬דכתיב)חהליס ‪ (5‬כי אלף שגים בעיניך ביום אתמול ‪ .‬וארים ךבי שקעון‪.'.‬וווי*‬ ‫טעג איי וידי טווע.ט גאט ת ט ד ך ניהאלטיןאעצת טיט'‪'1‬יץ‬ ‫עייגענעהאיץ‪.‬ניט וואס״יעס }*יי }יגיע! ‪ £‬י‪1‬לעי ר ‪'.‬ל'טשל אמל־ הטניהאט‪.‬אף כאן כל מעשה של כל יום ויום היו שואלין אלו לאלו מה בריות‬ ‫ברא הקב״ה בכם‪ .‬אין דעם וואס איו שטארקער‬ ‫פן ךיר יאלןטו‪.ע ואכין .יויאךין‪ ..‬למשל אטלךהט )יבאטאפאלאםט‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ייד‬ ‫פ‬ ‫אט‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫דורך‬ .‬עם וועט ויין.‬אין פסוק ךיתורהזאןט איך ‪.'אלסטו‪.‬ייא ווייס וויאס״עס איי גיווען'איידערךיוועלט איי בשא?‪5‬ין ?'יייאי־ץ‪$ .‬עריאלבי&אפין רעם םיע^ש *•‪..‬פי' הייתי מאז נמשפש וי״ו קמיצה לאחור מה למעלה ומה לזשה גדיל וחוק זה הקנ״ה מוסלא‬ ‫המהפכת העתיד ל ע נ י ‪) :‬יש( הזאת ' י ע ת ‪ .‬טיט יועמען האטי דך גאט‪.‬הוי)יט( הזאת‬ ‫ידעת מגי עד וגו׳‪ .‬ההורה ומטשה מעלה ומשה ואין לן עהק ננס־רוז מעשה מרננם‬ ‫שנקראת ואת שנוי־ יואת התירה היא יידעת מה היה שהסתיר וכיסה אותן עתיק יומין נ ״ ה ‪ ) :‬כ נ ( סנקלונויו‬ ‫י ‪5‬י‬ ‫מאו מקדם‪) :‬כ( הואת ידעת קרי טה הזאת ידעתי )יודעת(‬ ‫יע‬ ‫ס‬ ‫^ ווןגטאנ‬ ‫טא נטאג האט גי^רקט ביי וי.‬פרענין‪-‬אינ ניט‪.אוזר ףרי״עד אייךער ךיי ןועלט האט אנ.‬הרש׳' והעיון נסדר המדיום ומנהגה וכיצד איש על האין ילא הקייס לכן‪ ) :‬נ נ ( נגדיל ו נ י ׳ ‪.‬אלא )איוב כ( )‪ (to‬מגי שים אדם עלי ארץ‪ ..‬אט‬ ‫ן!אט גיןא^ט כור ייעלין םאכין אםענטש‪ .‬ג.‬רבי אמי זא.‬ערוועט בשא‪:‬־יןאמע.אט אמ‪.אסראיו אין דיינע אוינין *!וווי ווי‪.‬היום של ששי שואל של חמישי וכוי‪) . .‬עצה‪ .אטהאט‬ ‫}יםא כט ךעם ‪9‬ע‪.‬ךבי ?זמואל בר נחמן זאנט .‬ערה אין וואם״עט איייךיר״ערלייבט מעגסטו‬ ‫'ל‪.‬וואס ךיתורה איז בשאפי'גיוואךץ אייךער די וועלט קאט א^ןיהוי‪5‬ץ‬ ‫בןזאפין צו וועךין‪.‬אונניט "יואס‬ ‫איבער דעם היםעל אוג ‪..ער' טאגתאםאייאיועק .‬שהיו עםיקין )טז( בדיםיסה‬ ‫של מדינה‪ .‬בין ניווען ^ערןאלטיןביי .ר יאקר‪ .‬על נכון‪) :‬יז( ה".‬ךאם מיעט דעו• פסוק ה ז ^ ת ^ ^ מ ^ ע ד ! ךי תורה' וואט דא‬ ‫היי?ט יאת‪.ואם‪.וואם איו גיווען פריפרי‪ .‬ר׳ יהושע בשם ר׳ לוי אמר במלאכת השמים‬ ‫והארץ גמלך‪ . '.‬יז( ער לראשץ למי היה‬ ‫שואל לא לתורה שקדמת לברייתו של עולם‪ .‬‬ ‫למישל אמלך האט ניהאט ץוויי‪.‬ניט .‬משח שהושם‬ ‫)עז( נדימיס־‪ .‬במה שהורשית התבונן‪ .‬עףו • אין ‪6‬אלוןאךגע.‬אין ךעם תאם איי צו נלךעקטיפון דיר ואל‪1‬שוגי'ט פרעגיןוךאם טייגטיפען ידו יאלםט‬ ‫ניט ‪.אדע־‪ .‬רעי־מין‪.י פרע}טביי דיתורה‪ .‬ע‪3‬עךסאונ ךעיר מלך‬ ‫הט ניט ניטאןזן איין ואך אן‪.‬ר״א בשם בן םירא‬ ‫אמר ) מ ( בגדול ממך אל תדרוש‪ .

‬ושיתף בו מדת רחםיפ ובראו‪ .ט צו די‪ .‬או‪ .‬ךריבער'האט נאט‬ ‫ןי^רדעלט אויףידין סאךץ‪ .‬וועךין' פין §אר אים‪ ".אט איז ניקומק בשאפין דעםימענטש האטי'ער‬ ‫ףןעהן אז פו.‬םה עשה הקב״ה )כו( הפלינ דרכן של רשעים‬ ‫מכננד פניו‪ .‬ר׳ אמי אמר בלבו נמלך ‪ .יט‬ ‫אז‪1‬י'‪ .‬איברה‬ ‫טהם‪ .‬וואלט דער טדת הלין גיט גילאזט אדים הלאשוןזאל בקאפין ווערין‪) :‬ה()א‪8‬ח ‪.‬משל‬ ‫למלך שבנה פלטין עיי)כה( ארדכל‪ .פץ די‪}'.‬ואם לא אברא‬ ‫אותו‪ .‬ער ‪ iwj‬ניוע^דעס פאדאםט איי‪.‬ההיד )‪3‬ס( כי)כז( יודע‬ ‫ה׳ דרך צדיקים‪ .‬עצה‪3‬יי די'מלאכים‪.‬אתמהא‪ .‬א״ל נעשה אדם בצלמנו‬ ‫כדמותנו‪ .‪.. איםוועלי.‬ווי‪. .‬‬ ‫דורך אגיאה מיייסטער‪ .‬ד‪1‬אבין ויך די מלאכים גיטיילט אץ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫קאםפאניעפ‬ . .‬‬ ‫אלףיוועטע.ייאןט אי ךע!עים'וועלץ'פו.‬אייי יויי״עס שטייט ‪.‬אט וזט ןייאגט צו לי'מלאכים אי צדיקים וועלין‬ ‫טןיזןלם . אדם ?!ראשון גיבאירין‬ ‫ירעדין‪ .‬הה׳ד)חהליס א(כי יודע ה׳ דרך צדיקים ודרך‬ ‫רשעים תאבד ‪ .‬גי^ארין ווערין‪ . ךי ‪$‬דץקים‪ .יאךט די.פעלין‪"7‬אויף‬ ‫וועםען איו לער '‪9‬לך |‪. די ך^עים פיןדך‪ .‬ודייל דאם האילץ האט אים' אן נירעיט״עריזאל בשאפין דעם‬ ‫טוגנטיש'‪ ) :‬ח .‬‬ ‫אונ‪?.‬נילה להם שהצדיקים עומדים טמנו‪ .‬אלא בשעה שבא לבראות את אדהיר‪ .‬ואדום אי גאט .‬על מי יש לו להתרעם לא על הסרסור‪ ..‬ער האט‪.‬נר האט נייא.‬כי יידע ה׳ לרך‬ ‫צדיקים‪.‬ר׳ הנינא לא אמר‬ ‫בן‪ .‬אוני ךייוןענ פון די‬ ‫רשעים האט ?!ר ןיטא?ט ‪8‬ארליךע.‬נעווים אייף ידעם טעקלער‪ . פון איםגיןארץ ייעלץ ך‪$‬גים‪ .‬רבי‬ ‫אםי זאןט ל‪£‬של' איקקטש האט ‪. וועלי.‬נייקיי^ט איחורה תלך אםעקלער אונ ערי האט ^אדין גיהאט'‪.‬ודיל ראם הארץ פון גאט‬ ‫האט ןיהייסין בשאפין רעם ק ק ? ש ‪ .יט בשאםיי! ויי איו‬ ‫ןיועלין פון אים גיןאלין יועלץ צקקים‪ .‬משל למלך שהיה‬ ‫)כד( סנקתדרון ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו‪ .‬ר׳ שמואל ב״נ אמר במעשה כל יום ויום נמלך‪ .וייטערט די‬ ‫]ועג פן.‬‬ ‫לא היחה מדהיר נותנת שיברא‪) :‬ה( איר סימון בשעה שבא הקב״ה לבראות את‬ ‫א ד ה‬ ‫ם תנות בהונה‬ ‫י ז ע ! י ס ו ) נ ד ( הקתדרין שר יוען העלו יושב שני על כסא‬ ‫של כבוד ו )כה( ארדכל‪ .‬אזוי ווי״עס ‪#‬טייט אין ןםוק }אט ‪.‬גאט האט‬ ‫}יגוימקיצו ך ך ך י טרח פוןרחיםגית אוג‪.ואס‪' V.יא‪.‬אינ‪.‬איבדם םכננר פניו ושיתף בו םדת‪.‬עווים אויה רעם באה מייםטער‪ '.‬אתמהא‪ . }י^יאךין ווערין צדיקים אונךש‪.‬רבי חגיגאואגנ\.‬ולא גילה להם שהרשעים עומדים הימנו‪.‬ודרך רשעים תאבד‪ .‬איר אסי משל למלך שעשה לי סחורה‬ ‫עיי סרסור והפסיד ‪ .‬ער~אים‪7‬יט^.‬האט גאט'ג.אט גץ׳ורדערט אוייף זיץהאלץ פאר וואםיייא יואט נייהייםץבשאפץ רעם מענטש‪ .‬ראש ננאיס וחורשי עליס ואכניס ו‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫)כו( ספליג‪ .‬גיט‪3‬ייאגט אי ךעעים ייעלין איייך כין'איים‬ ‫^יארון וועדי.‬איגהט גיגומק צו דך לימדה פון ח[םנ«^אונהאטבשאפץ‬ ‫דעם מ^גטש"‪ .‬‬ ‫האט .‬‬ ‫ןא^ין די םלאבים ךואןט צו .‬נארדען גאט איז גיקוטען ‪3‬שאפין אךם הלאשץ הטיער ףיפתנגט א‪.‬לעם טעניטש \ ה א ט נאט"גי«(נטצו לי‬ ‫מלאכים ^ל.‬הוי ויתעצב אל לבו‪ .‬ווייס ךי וועג פוי'ך צליקים *אונ לי״ווענ‬ ‫פ ו ן ח ריבעים )האט .‬ואלין מיר מאכין אםענטש .סען צו לי קיאכיםרי וויענ פו.‬ר'‪3‬י‬ ‫'^ימק״‪/‬גט'ווען גאט איי ןיקיטע! יאפיין ‪$‬דם הראשון‪ .‬הוי ויתעצב‬ ‫אל לבי‪ H ) :‬איר ברכיה בשעה שבא הקביה לבראות את אדה׳ר ראה צדיקים‬ ‫זרשעים יוצאים ממנו‪ .קים ןועלין' גי^אךין וועלין פין אים‪ .‬זאל נלייך דין צויאונז‪.‬ייו‪.‬זיי‪.‬איל ארם זה מה טיבו‪ .‬כי הודיע ה׳ דרך הצדיקים למהיש‪ .‬ער דעי־. .‬ערהט בשאפיין רעם סעגטש ‪'.‫םדר‬ ‫בראעייז‬ ‫‪-‬‬ ‫ר ש ה‬ ‫ח‬ ‫בראשית‬ ‫מדעתן‪ .‬איל צדיקים עומדים ממנו‪ .‪.‬ראה אותה ולא ערבה לו‪ .‬נ'טא'ויבאי^ועל‬ ‫איםיבשאפי.‬פסיק ‪.‬הרתיק נוכננד פניי‪ .‬אי‪ *.אל פארלארץ‪.‬יואיס האט גאט ?יטאהן האט‪.‬ושיתן מ״ד ‪:‬נאמו‬ ‫וייצר ה א!סיס וגו׳ ה' ‪ 11‬עדת סמזעיה‪) :‬נז( יודע ‪.‬לבי'בקניה ואןט ווען .‬נאט ןאט ניג!א?‪:‬ט יי.‬רשעים יוצאים ממנו‪ .‬ךאשון‪.אטח‪.אט גיילאןט( ייא .‬נמלך ב״מהיש‪ .‬עים‪ .‬על מי יש לו להתרעם‬ ‫לא על ארדכל‪ ..‬רחםים ובראו‪ .‬היאך צדיקים יוצאים ממנו‪ .‬ךךיבער ווען דער מעגטש איי גיט }יפעלין צו נאט ‪.‬אמר אם אני בורא אותו‪ .אט וואם וועט דין טיט‪.‬אויב איך ייעל אים . ךאךף דיעיר סוחר בייו זיין‪' .

‬ל נ ( היא‬ ‫עקתא נוי‪ .‬אחיותיה!‬ ‫שיה‪) :‬ל( יכה של ציפויי!‪ .‬הה״ד )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה ‪ .אט ‪3‬שאפין {{לעיעסענדינע‬ ‫זאכי.‬ך‪3‬י פנחס אונ ך?י חלקי‪.‬ ‫האבין גיזאןטטען זאל'ךעםמע‪...אםצו עסין'‪.‬ער וועט טאהן ןודקוח‪^' .‬לער פלך פוןדעם.‬דאס פאר הנאה האם'‪.3‬נענ‪/‬נט‪ .‬צרק אוסר יברא שתוא‬ ‫עושה צדקות‪ .‬כט( מאד‪ .‬א.‬נרדם‪.‬וועט ואנין עלץיליןען‪ .‬ההיד )כס פה( חסד ואמת נפנשו צדק ושלום נשקו‪ .‬רבי הו.‬ואםת אומר אל יברא שכולו שקרים‪ .‬עם שטייט‬ ‫אין ^סוק רו הא?ט'ג.‬צדק האט‬ ‫}יזאנט‪.‬עסי.‬וווםס‬ ‫שחותמו בל הקניה אמת‪) :‬נש( מאי הוא א ו ם ‪ .‬םהם אוסרים אל יברא ‪ .וואךפין ‪.‬נ־ךיערהאט .‬הה״ד )הכלים‬ ‫פה( אמת מארץ הצמה‪ .‬לעבין פון מענטש איו נאר ‪.‬י‪:‬בלער פול מיט אלעס נוטען "‪.‬הינ והאלו! של ע י י ‪:‬‬ ‫)לא( מ י נעשם‪ .‬םה עשה הקב׳ה נטל אםת והשליכו‬ ‫לארץ‪ .‬‬ ‫‪0‬אר פוןיאלע וועלטין פאר .‬עךד ‪ *.?!ש וועט גומל חסר דין םיט'איע‪3‬שעפעניש'‪ .אט ‪4‬י יאנט צו' די ‪8‬לאכים וואס קרינט‬ ‫איר אייך דער פע‪?3‬ש איז שוין ‪3‬ש<פין ניוואךין‪ .‬‬ ‫רעד דייל האט נאט ‪#3‬א}‪5‬ק רעם טע.אל‪.טש ‪ ' .ואס רער שפייכלעראיז פול‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫טיט‬ . דער נאך דזט‪.‬טע.‫םרר‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י ש‬ ‫י ת‬ ‫‪3‬‬ ‫י'׳‬ ‫‪£‬־ה‬ ‫ח‬ ‫דב‬ ‫בראשית‬ ‫ארה׳ר ‪ .‬עם'שטייט אין פסוק'חםדאונאות‬ ‫האבין ךך'‪.‬נ\‪5‬אר.‬האט נאט }יזא‪.‬נ?ש יא יאפיין‪.‬לב( הרא עקתא‬ ‫ל ה ן‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫קי׳ ניה הודע ה׳ וגומי ‪ ) :‬נ ח ( אלעינש״ה‪ ..‬ערר‪ .‬רבון העולם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו‪) .‬תעלת אמת מן הארץ‪ .‬רער‪9‬ע'נטש ואל ‪3‬אלד וןאבין ו.‬לער‪ .‬לי פייי‪..‬זאלפט אים‪.‬ציוום אט ע י ‪#3‬אפין‬ ‫ןיוואריןו‪ .‬ע‪0‬י|‪ .‬טען זאל ךעם ‪9.‬נ?ש ייאם'איך וזאב אים בשאנןין איי״ער נוט^רביהונא‬ ‫כ‪3‬ה פוןצפוךיי דןט ני^?ט ווען ךייטלאכים קא?ין נעקרינט איינער טיט דעםאנדערין אונ‬ ‫.‬ההיד וירא אלהים את כל אשר עשה והנה‬ ‫טוב מאד‪ .‬וטהם‬ ‫אוסרים יברא‪ .‬ענטש‪ '.וארוס ךער‪.‬יל'אוג ך פיש צו וואסהאב ‪#‬יך‪#3‬אפין‪ ..‬רבנן אמרי לה בשם ריח בר אירי ור׳ פנחס ור׳ תלקיה בשם‬ ‫ר״ם אופר‪) .‬הא‪3‬ין'ךי'טלאכים"גי‪0‬י‪.‬הציס מאס לםינ! ולמה תהא גביא שנל ימי(‬ ‫א ‪.‬וחבורות חבורות‪ .‬קרי נים געשה השי"‪ 1‬ימוצה ו ‪ ) .יין פון‪.‬גט'צו דיי סלאכים אזיגיט רער טענטש צו וואם^אב איךב׳טאפין‬ ‫דישען־סין מיטלי לערער‪ .‬ער ‪!?3‬א?ין דעים‪^.‬לוט' דןט }יזאגטטען‬ ‫זאל ךעם םע^טש' ניט בשיאפין‪ .‬אווי ווי‪.‬עךד‪ .‬אווי ווי‪.‪:‬אבין ‪.‬ווארום אלעויעלין זיךיקריןען‪ *.‬נעשו םהיש כיתים מתים‪ .‬נ?‪1‬ש'ניט" ‪3‬׳«אפין ‪ .א האט נייאנטיפון רבי איבו פ‬ ‫וועני.‬ךערטע‪.אט‪.‬‬ ‫מ כ‬ ‫ו נ‬ ‫פ‬ ‫^^ןדאנדערע‬ ‫קא?!פא'וןלעש ווייז‪ .‬ענ‪.‬צרותי‪ .‬לקשלאטלןו‬ ‫האט גיוזאט א?ז‪§.‬חסר אומר יברא‬ ‫שהוא ממל חסדים‪ .‬האט .‬אזוי וךעם שטייט איןי^סוק‬ ‫.א ‪'3‬ק‪5‬א?ין' רעם ‪$‬ענט<ט ^עי־}יין‪.‬נינוטען ךעם אמת אונ האט אים *ראפ' גיוואך^ץ*אויף ךי‪ . נאט האט ‪3‬שאפיןךעם ‪??.‬ה ואניןפו!‬ ‫רבי טיטון ם וועןין ?ואד איז אדם }‪.‬ךי רבנן ואנין פון ר‪3‬י ח‪4‬י}א בנר' אידים וועןין‪' .‬איו'‪.ואים פאר^ע^טויךעיםיא^תוואםער איז'ליין חתיפה ‪ .ךערע האבי. אמצו טלינקען‪'.‬וואט ןאט גאט ‪.‬והנה טוב נןאד‪ .‬אמרו מה־ש‬ ‫לפני הקב׳׳ה‪ .‬אמר להן מה אתם טדיינין)לא( כבר נעשה אדם‪.‬זאל!‪$‬מז‬ ‫ארויף .‬רב הונא)ל( רבה של צפורין אמר עד שםה׳ש םדייגין אמ עם‬ ‫אלו וםתעסקין אלו עם אלו בראו הקביה‪ .‬ער ‪.‬‬ ‫ר״ה בשם ר׳ איבו אמר בדעת בראו‪ .‬הוא אדם ‪ .‬לעם אפתיאויןפךייערד‪ .‬טש בשאפין ווארום‪.‬שלום אוסר אל יברא דכוליה קטטה‪ ..‬שברא צורכי מזונותיו ואחיכ בראו‪ .‬רבון העולמים‬ ‫מה אתה מבזה תכסיס )כח( אלטיכם־יה שלך‪ .‬ני^אהןייער‬ ‫?אט ‪.ט פאר גאט הארי פון דער וועליט' וואיס את ךער טיענטש דו זאלםט‬ ‫אים .אט ו^אט ךזעלזן אלץ וואס״ער וזאט ני״טאכט‪.‬אזוי ווי‪. יהנהטוב אדם‪ .‬אמרו םהיש לפני הקביה‪ .‬אמת האט‬ ‫}יזאןיט טען ואל רעש טע‪.‬עם שטייטיאין ןסוקיךער' אמת וועט שפראציןיפוןדער‬ ‫‪.אנט מען זאלירעס‬ ‫מע‪?3‬וש ‪3‬שאפין .‬חסד האט?י.‬נ?זש נןיטהב‪$‬ה‪ .‬עם איו ךי זעלביגע אוניות(‪ '.‬נ‪:‬קלערט אייןער ?‪1‬יט ךעם אנדערין מען זאל .‬ווא'רו'ם‪.‬םאכץ‪ .‬נלייך' ווי עם וואלט‬ ‫גי‪#‬טא‪3‬ע.‬די צרה צו דם י איו‬ ‫זי בשאפין גיוואךין להאס גאגצע '‪.‬‬ ‫ךי מלאכים דזאבין ןמא.‬והנה טוב ארם‪ .‬צדק אונ״שלום האבין ךך ףקו‪#‬ט‪ .‬אי ער האט״ךט‬ ‫ויער ראם .יךילנקען וואט איז רער פענטשין זוהן ת‪.

וועלץינרויקע אינ קלילנעמענט^ין‪.‬ךעםהיסיעל אונאלץ‪/‬אפ‬ ‫אויטעי אויף די‪.‬די‪.‬״עם אייו אווץנךער‪ .‬ןןךד‪ .‬דייל‪.‬י ^ י גטעים‬ ‫‪3‬יינט‪ pt.‬עךז ביי ךי‬ ‫ן^םוה פיון ליזלךיקים וזק ןך האט במאפיין'ךי יועלט‪ 0) :‬רבי שמואל ‪3‬ר !ר^ןהטגמא^ט‬ ‫פון רבי יונקים וועגין ווען משה‪.‪jin‬ין)אט הט ךפרעגיט אעצה'‪3‬יי די לרמיות פון‬ ‫ךי ‪£‬יח‪:‬קים‪.‬על שם וייצר ה׳ אלהי׳ אה‬ ‫האדם עפר סן האדםה‪ .‬עם הפלך םס׳ה הקביה ישבו נפשות של צדיקים‪ .אל בשא?ין רעם ‪.‬צפור שטים‬ ‫ודגי היפ לפה גבראו‪ .‬הןה מיוצרים מ י י נ ט ^ ‪ /‬ד י צדיקים‬ ‫ניייל ייי'‪3‬אבין גי. יאןין צו אים לעדין‬ ‫דיך פון דיין נישע^ער‪} .‬אווייםענסטו אויך נעטעןאעצה פי‪'1‬אגןן!ענערין‪.א}ט צו משה‬ ‫דו ‪#‬תיב_נ_עשה אדם'‪ .‬לא נדולים‬ ‫וקטנים אני סעםיד ממנו‪ .‪#‬בו ׳ןמה‪ '.‬עדן'פון'מז־ת‬ ‫ןייט״וןדרהטייןט^ק ךי {יךלקים ודייל פוןזימןלט ווע״גיןירזט'גאט גימיאבט די זאטך זצרענעץ‬ ‫אתם ים דערלםיאל גיטג!ע.אט‪ .‬אוג ווער^פייועט וועליןהאבקאטעות‬ ‫אז‪.‬ייאנטפאר'.אט האר פו.י.‬גיןאלי.‬‬ ‫םלייקיס היי עס הקנים ניצירה ינשיעס גן עין ונמאמר‬ ‫ססחייס לםרמנ״ס מלאת׳ הגיר* שנהם נמלך הקניה יניא‬ ‫אח סעילס ‪ . בעדן פקדם‪.זן‪$‬ה אדם‪ .‬ע^ד^ען יערער‬ ‫^אג ייאם אין אים איויבשאפין .‬‬ ‫אויבידעו•ןרויקער וועטקומקנעטק אעצה פון דעם קלענעךיןיפין איפ‪ .‬לד( הסה היוצרים‪ .‬יועט מע.‬אזוי‪/‬ווי‪. פיון אים‪.‬לבינו קאט געשךיןע! ךי תוךהיהט״ער ‪?.‬זייערטוועגין ן ט }אט נעפלאיגצט אגאלטין אין‪.‬גיין‪.‬הט }אט }יייאןט צו משהיךער‬ ‫^קלןש ווס איך וןאב אים ‪3‬שא?ין וועלי.יקומעןיצו דעםיןסויק }אטיהטנ״יזאגט‬ ‫.‬פון דעםטווע.ע‪3‬ין‪.‬ער אייו .‬עם שטייט 'טירוועלין‬ ‫‪8‬א?ין'יועלין ךי'?{פקולםים.‬יושבי גטעים‪ .אןטפון רגיי ?זםואלם .‬ער זאליבשאפין טענטקין ‪$‬ךער‪.‬על שם )ירמיה ס( אשר שםתי )לה( הול גבול לים‪ .‬יאל‪.‬אטוזאט בשאפין״אןיץ וואס הויבי.ין אי‪?.‬עצה}אט .‬עס איז דא טער ווי איין״נאט‪ ..‬האט טשהג‪. אויף ‪.ען .ךךה עם ה§|ך'‪93‬לא?תו .אגין‪.‬איל הקב״ה משה האדם הזה שבראתי‪ .‬טוה ויי ךירגיפעלט‪ 0) :‬רבי להושע‬ ‫פון ?מיויהאט .‬ויהי נווי שאין ליס רשימ ללאח אפי' נמלא נימאו‬ ‫)לו( פתחון פה למינים ‪ .‬לאמור ששי ושוות הן ‪t‬‬ ‫לית‬ ‫דוביזטאונוער‬ ‫האר ווי ‪#‬טאךק איז דיין ^מען' אייח ליגאןץע לועלט‪ .‬טיר וועלין עאכין אטקפוש‪ . ןסיקוןםה היוצרים‬ ‫ךו?ו‪3‬י ?טעים ו.‬די‬ ‫צדיקים יע. הקטן מטנו‪ .‬אפרי לפגיו רבש״ע )שם( ה' אדוגינו פה אדיר שסך‬ ‫בכל הארץ‪) ..‬ער'הא. .‬ווי‪.‬והן אוסרים לו למוד מבוראך שהוא ברא‬ ‫א ת‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫מנאוניס ונעס עניניו ונילקונו גוס למס מנוי ו )לג( עניו‬ ‫מס וטי‪ .‬פשל לפלך שהיה לו םגדל פלא כל טוב‪ .‬כיון שהניעןלפםוק היה שנא׳ דאםר אלהים נעשה‬ ‫אדם בצלמנו כדמותנו ‪ .‬ךי צדיקים ניייל פון‪.‬גלד‪ .‬עם איזידא מער ווי איי.‬מענטש פון די‪?.ק ארדס ביין וןאירפליייצין די וועלט‪ .‫•ךך‬ ‫בראשית פרשה ח‬ ‫בראשית‬ ‫להן פברי‪ .‬עם הםלך במלאכתו‬ ‫ישבי‪ .‬ז‪1‬ס ^טייטיאי.‬שאם יבא הנדול ליטול רשות ט.‬ניר אמ ןיקומק בשא^יין דעים נןענטש האט יער‬ ‫ייך לסאל?ין_אע?ה'מיט ך'מלאכיים‪ .‬ואין לו אורחים‪.‬‬ ‫פה הנייה יש לפלך שפלאו‪ .‬ר‪3‬י‬ ‫!‬ ‫'"' למ‬ .‬דארים ן‪$‬וט האט )יפרעגט א‪.‬ההיד )דיה א ד( הפה היוצרים ויושבי גטעים וגררה‬ ‫עס הפלך בםלאכתו ישבו שסה‪) .‬לג( עביר פה דהגי ל ך ‪ (1) :‬ר׳ יהושע דפכנין בשם ר׳ שפואל אפר‬ ‫בנפשותן של צדיקים גפלך‪ .. ימיר‪ .יןואלין‪ .‬טיר יןעלין ‪0‬א‪3‬ין ‪£‬טעגטש‪.‬האטי}אט }י.‬עם סטלך"בטלאקמו‪'.‬ועליהם נאמרה <עשה |אוש וגוי‪) :‬לה( מול גניל‬ ‫ליס‪ .יןא‪1$‬עות'‪ .‬וועט דעריגרויםער‬ ‫יאןין וואט 'דאוץש איך נעמען אעצה פון אקלעגעריין פו.‬אמר לפניו רכון העילם מה אתת ניתן )לו( פ״פ למינים אתמהא‪.‬‬ ‫ונדרה‪ .‬איל אם כן )מהליס ח( צוגה ואלפים כלם וגו׳ לפה נבראו‪ .דער'דעליט‬ ‫דו ניב?ט אאפקע סויל צו די א^ק‪1‬ר?ים‪ ..‬שבהן נםלך הקביה‬ ‫יברא את העילם‪ (?) :‬ר׳ שםיאל ב״נ בשם ר׳ יינתן אפר בשעה שהיה פשה כיתב את‬ ‫התירה היה כותב םעשה כל יום ויום‪ .‬‬ ‫איל כתוב והרוצה לטעות יטעה‪ .‬עשס מס ששונ מאס נ ע י י ן ו )לז( המה היוליים‪.‬והוא אוטר‬ ‫סה אני צריך ליטול רשות טן הקטן סםני‪ .‬על שם ויטע ה׳ אלהים נ.יייען ןןיט }אט אין ויק אך^עט‪ '.

ט ו ו א ס ^ ‪ .‬לנו מ ה א ת ה מ ש י ב ‪ .‬א ת ה מוצא ת ש ו ב ת ם ב צ ד י ‪ .‬ה א ט רבי ן‪1‬נןלאי'ני.‬‬ ‫}^}‪Jf^^T^i^ir^if^s‬‬ ‫לוי .‬ע ם שטייט אלרוים גאטער• ייייל ‪8‬לע‪.‬משמעותו לשח יניס! )מה( אל‬ ‫ניא אלהיס‪ .ס איז ך א ס ו.‬אריל )לז( ל י ת‬ ‫ה ב א ם ל ב ו ‪ .‬עם ?זטייטגיטיבראו" אאזים• •'‪. ? ! ש ‪ ' . י ז א ן ט צו יאים וןם שטייט אין'ןסוק נעשה ו^דםכעלמנו בדימור״יגו‪ « .אט .‬א ס ר ם ה נעשה ב ה ‪ .‬ד א י איז א ד ך אווי גיווען .זער בילד'ווי אוןוער גלייכין‪' .‬ם'לינט ארוס ניהאקטעיר שטיין‪ .‬ה א ט .זא^ט איןז ו\על אויף איס אדםטאהלץ 'נ^ץ‬ ‫צ ו ר ה ‪ .‬אין פאן מבמעות המלנות ושאלה‬ ‫ונפילת ישוח אלא נו׳‪) :‬נח( נלייין‪ .‬א ר ןןם ש?וייט ^ ר א א ל ה י ם ‪ . '.‬דיאס . .‬ע ר ‪.‬פעגע סויל צו די אפיקורסים‬ ‫<א אךט ד י זאלין״קעגען ^ פ ע ס רייךין(‪} .‬ויש״י פ־' ננ״ניס ו‬ ‫) מ ( פיינשאיש‪ .‬א ל א א ש ר ב ר א ‪ .‬ההיו )דגריס ד(‬ ‫כ י שאל נ א )מכ( לימים ראשונים למן היום א ש ר ב ר א אלהים א ד ם ‪ .‬וועד .‬איל ל ש ע ב ר א ד ם‬ ‫נברא‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)לו( ליה הנא מ ל נ ו ‪ .‬איל אני ואתם נשאל לימים הראשונים‪ .‬א^ר' ^ ר א אלהיפ‬ ‫‪ $‬ן ם ‪ .ייזאגט טע.אןד ק א ט ע ר גיפךעגט ביי דיי מלאכים וואס טען .‬ערער ‪ E$‬גיואגט וואם ' ^ ך ע ך ש ‪ ' .‬ידי ד׳אבין בשאפיין‪.‬עפיגסט ‪£‬א‪.‬חורו ושאלו א ו ת ו ‪ . א ט האטי "נינוטען‬ ‫ע ך ד אוג דואט ‪8‬אר ‪ .‬ער גילך'ר.‬האטי רבי ^מלאיי צ ו ד י .‬סטרא ליס יטנוי‬ ‫סוי״ו של נ‪5‬למ‪ 1‬עוסנ על הקניה ולא נמו שפיש״ זיל‬ ‫נחומש שחוור על סאלס ‪) :‬מו( לחית נ ק נ ה ‪ .״* אץ'}אךטין‬ ‫פץ‪.‬ער»אפט‪.‬ד ע ר ‪ /‬א ט ‪ .‬ס ה ן אוסרים )לט> ד י ם ו ם י ו ח ‪ .‬ך ב י ^?לאיו^אט }יןאןט ווא דו'‪}. א ט גייאגיט אץז ו ו & ט א כ י ן‬ ‫פון ר ע ם ^ ר ד »?‪1‬ע?טש אין או?ז‪.‬א י ו ך א ך גאר' ד א א י ץ .‬חזרו ושאלו א ו ת ו ‪ .‬ט צו די אפקורםים ל י .‬א ל א ם ש ל ל ס ל ך שהיה סטייל ב פ ח ח פלטי.‬איל מ ה ה ו א דין ד כ ת י ב ב ר א ש י ת בראי‬ ‫א ל ה י ם ‪ .‬עפיליסטו באלד . ש ל ו ‪ ..‬גיאר^אס‬ ‫‪ .‬אנן גינו ננונה‬ ‫לבנין‪) :‬לנו( דמוסאות‪ .‬נאר‬ ‫^עבין'ךי טיר פון די.‬‬ ‫א כ ״ כ ‪ .‬י‪.‬איר ש ס ל א י ב כ ל ס ק ו ם ש א ת ת‬ ‫מוצא פ י פ ל ם י נ י ן ‪ .ועט ?!ץז ‪4‬יט לאדן איזויי ‪$‬אף\‪ .‬מרחצאות ‪ .‬מה( א ל א ויברא אלהים א ת ה א ד ם )מו( ב צ ל מ ו ‪ .‬עס שטייט אשר ‪1‬ירא ‪ .‬ה א ט ‪ .‬ק א ט‬ ‫^גר גיואןט וואם ואלין ‪9‬יר נןאטן טיט י רעם שטיין‪ .‬‬ ‫}אר‪.‬ךי ב ק ו ר ס י ם דואבץ }אןדיאןןאהל גיפרעגט ביי'רבי'שמלאי א מ‬ ‫ן א ב ץ .מאגט צו אים ו.‬איל ם ה ה ו א דין‬ ‫ד כ ה י ב נעשה א ר ם בצלמנו כדמותנו ‪ . pp^g‬רער .‬ך ע ם ' פ « ס‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫‪v‬‬ ‫י‬ ‫<‬ ‫ז‬ ‫שטי־פ‬ .‬ענדעךע האבץ }יזאןט 'קען .‬אוד‬ ‫ןוי״עם ^טייט אין פסוקי ?רעג .‬איל קראין מ ת ד ב ת ר י ה ויברא אלהים א ת‬ ‫ה א ד ם בצלמנו ל א נאמר ‪) .‬וראה )לה( בלורין א ׳‬ ‫מ ו ש ל כ ת ‪ .‬ךי אגטעאירט" פ א ר ד י‬ ‫ד י ואלין‪. א ט ק ט בקזאל‪5‬י.‬ולשון אלהי& ננל מקום לפון יניס מ ‪1‬‬ ‫אלוני יושן נעליו אין עמו‪) :‬מ‪ (1‬בצלמו‪ .‬ניט‪.‬אשר )מג( בראו‪.‬ע ר דואט ב ^ א פ ץ ‪ ' .‬יי״וןאבץ‬ ‫בשאפין‪ .‬ע ר האט"‪3‬שא?ין‪ .‬ניועהן‪!.‬ט איןז מיט איייןי וועלץ טיר פרעגין בייא ךיאיערשטע ט ע ג ‪ .‬ער בילד• מעריוועיט ס י ר גיט לאי ץ'‪< :‬ח'( •ושאלמ? די‬ ‫«‪9‬קול‪9‬ים קאבין גיוןרעןט ביי רבי שמלאי ווי פיל'‪.‬כיון‬ ‫שיצאו איל תלמידיו ר׳ לאלו)מז( ד ח י ת ב ק נ ה ‪ .‬וואט‬ ‫ר ק י ש?לאי צו זיי ןיזאג‪. א ר ביי דייז‪5‬לש!&ע טעגיפון ר ע ם ‪15‬אג'‪.א^ט ד״ער פסוקי ‪ $uqyp‬ןיט פון'א‪£‬צה ‪ .‬ומהן אוסרים )מ( פ ר י ב ט א ו ת ‪.‬להים' • אלהים איז ר א ך ' ר ע ר טייטש גאטיער‪/‬עהט אדים אז ע ס‬ ‫א י ז ד א ‪9‬יל' ..‬י ־ ויעלץשאכז‬ ‫א מ ע ^ ש אין או. ך ע ם ם ע .ם ע ס ש ט ן י ט‬ ‫אין ן פ ו ק ב ר א ש י ת ן ר א ?<‪. . ואל א י ם‬ ‫איין קאהעךץ אין אשייגע ווא.‬שמ״מ למה‬ ‫לו לומי לשון יניס געשה נצצמינו וגוי ׳אמי אעשה נ צ ל י‬ ‫‪.'‪$‬אלא?וט‪ . ע .‬נןלןד צו זיצען אויף א י ם ‪^' .אל‬ ‫‪8‬אבין פון ךעם ‪ry‬״ ‪.‬מי מ ע כ ב •י)ח( שאלו המינים א ת ר׳ ש ם ל א י‬ ‫כ מ ה א ל ה ו ת בראו א ת ה ע ו ל ם ‪ .‬נייושל' לפרק היואה‬ ‫גייס ולי אפס שואליס לני ושאלו לאיס היאשין שנאמי‬ ‫ני באל נא ונו׳ עז סאיס על ה א ת ו )מג( ניאו האל‪2‬‬ ‫נמלאפו״ס‪) :‬מד( אלהיכ‪ .‬ש ט י י י ט גיט אשי־ ן ל א ו ‪ .‬‬ ‫‪8‬ויח ותמונת סמלן והעיון נ י ס אניריונפוס ופי־ נו הינל‬ ‫גאה ‪ ) :‬מ נ ( לימיפ היאשוניה‪ . .ען רייךץ‪ .עבין רעם'‪ .יזאגט‪.אנ‪.‬גאטער האבי] ב^אפץ ךי ו ו ע ל ט ‪ . ש ב א לבראות א ת ה א ד ם נ מ ל ך ב ם ה ״ ש ‪ .‬איל בראו)מד( אלהים א ב י כ ‪ .‬אגךערע קאבין .‬פץ רעם יפסוק ועידט טעןדאןו אזיעם א י ז ד א‬ ‫?עדירווי אייןנאט‪ .אל אים ליי.ט"‪ .‬קע. א ט ע ר ‪ .‬א ך ה א ב ץ ד י‬ ‫א?קולםים ןי^רעןט ביי ר ב י ‪ £‬ק ל א י אוג האבץ .‬‬ ‫א מ ר ה מ ל ך )מא( אינדרטין אני עושה א ו ת ה ‪ .‫סךך‬ ‫בר*שיתפרשהח‬ ‫לג‬ ‫בראשית‬ ‫א ת העליונים ו א ת ה ת ח ת ו נ י ם וביו.‬פושטת נאות נמצי המלןו)מא( אינררפין‪.‬ךי ג א ט ע ר ‪ . א ט ‪ .‬וערט גיזאגט איןפיל?א'כין ן א ה ל "וויילעס‬ ‫איז שזננעי־ 'אז‪1‬י‪ .‬א ל א ב ר א א ל ה י ס ‪ .

‬ךבי שמלאי' צו די‪.‬די האביןא^ער‬ ‫ניט ^יוואםט וןעלכער״איו ךער מלך‪ .‬מה עשה המלך‪ .‬זענע.‬א״ל קדושים המה אכיכ‪ .‬נאף‪ .‬זע »ן היילינע ‪ .‬משל למלך )ע( ואיפרכום שהיו)נל( בקרוני! ‪ .‬האט‪.‬עגלה‬ ‫משונה‪) :‬נה( דומינו‪ .‬דזאט לבי שמלאי צו דיי גידאגט ךי אלע דליי‬ ‫איו איי.ואם איו ראם' .ואם עם שטייט 'אין' פסוק בי אלהיםקרשים'הוא‪.‬ער'ווייס‪ .‬מס בלא‬ ‫אמרו סהלמיליס לאלו לחיש נקנה לגו מה אחה אומר ‪.‬וייברא אלהיים״יאת״האךם בצל‪5‬ו"^אט"וזט ב'שאשי|‪/‬ךעם' מענטש אין או נזער פארענ*‬ ‫האדם בצלמי‪ .‬וואס האט דעי• י מלך גיט'אה.‪} .‬עס שטייט ניט‬ ‫ןזם יודעים‪ .‬והיו בני המדינה מבקשין‬ ‫לומר למלך )נס( דומינו‪ ..‬‬ ‫די טע^ישין פון לי מדינה האבי.‬טיר תעלי.‬‬ ‫א״ל מה דין דכתיב )יהושע כב( אל אלהים ה׳ וגו׳‪ .‬פון אדם טיט חוד! אונ ווייטער‬ ‫אזכר‪.יויאךין פון אךם‪ .ג‪.‬נ.‬או־ ‪.‬יי יענען הייליע •י גט! )אמו־(‪ . .‬ער האט ארזים נישטויסין‬ ‫ןעם ^ עראל פון‪. .‬לער }אט פון די‬ ‫יורי!' וואט !‪. נידארין פון זןף־ אונתוה איז‬ ‫בשאפין ..זאגט‪.‬‬ ‫ן א ט רבי שמלאי צו די גיואגט אין אנהייב איז ז^דם בשאפי.‬קע.‬עם איי דאיךליי גאטער‪ . אלע נעוואסט אז ןןר איו ךער מלך ‪ .‬האיבין די אפקולםים גי?ר'ענט' ביי לבי שמלאי דים ששייט אין פסוק אל אלהים‬ ‫זד‪ .‬פון‪.אט‪ .‬עס'שטייט ניט‬ ‫קדושים ה}!ה ‪ '.‬אזוי איז' ג‪:‬ווק‬ ‫וועי‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ .‬שנח ונרנה בגון יחי אלוני המלן‬ ‫וע״ע דומינו ורש"׳ פי׳ שייה וכ! נא! שעו ושניו ני ניא‬ ‫שטייט‪.‬האבי. ..אט ‪ . איין ו. מאיין אמעגטש אין אוגזער'^ארעם‪..‬‬ ‫מיט .‬פיל היייליגע ‪ . .‬ראם רןאטיגאט אליי.‬האט רבי 'שמלאי צו י די גיואגט‪.‬ביי. .‬נאי־״עס שטייט קדושים הוא‪. י ניוואלט זאנין' צום םלף איניזאננ אונאלויב‪ .‬קדשים איז‬ ‫ןאף ךער טייטש הייל‪?:‬ע‪ .‬עםין אי.‬לא אי»‬ ‫גלא אשה‪ .‬לריבער‬ ‫ן א ט .‬זעהט אדם ‪.‬לרן משפיע‬ ‫•מקבל נ׳ נל הננואיס סקנליה וה מוה עי המשפיע העליון‬ ‫<ר‪1‬ן הוא ‪) :‬מע( ולא שניהם נלא הקנייה‪ .‬לגו מה אתה משיב‪ . הא?ין ךימלאכיםגיהאט אטעיתדי האביןגעטיינטעראיי אגאטהאביןיייניוואלט‬ ‫זאניןפאר אים סןדוש‪ .‬אלא קדושים‬ ‫הוא‪) :‬ט( א״ר הושעיא בשעה שברא הקביה אדהיר טעו בו םהיש ובקשו לומר‬ ‫לפניו קדוש‪ .‬‬ ‫כאיניש ראפר )נא( בםילוגוס קיסר‪ .‬עסי שטייט ויברא אלהים‬ ‫מק‪1‬ןש אין זיין פאךעם‪'.‬‬ ‫.‬רבי‪ .‬איף' טיט ךי פאטיער אונ‬ ‫םוטער‪ .א.‬קיםר‬ ‫איו איינער נאר מען רופטאים בסילונים אנוסטום‪ '.‬דחפו והוציאו חוץ‬ ‫‪.‬איל הם יודעים אכיכ אלא הוא יורע •‬ ‫איל תלמידיו )נ( לאלו דתית בקנה‪ .‬האבי.‬ען‪ .‫סדר‬ ‫ש‬ ‫בראעייז ‪ -‬י ~‬ ‫ח‬ ‫בראשית‬ ‫נברא מן האדמה חוה נבראת מאדם‪) .או־ גישט‪ .‬שמימ למה לי לימי נ' שמות יאמר אחז מהס ולא‬ ‫•תן מנשול לפני סעור נ י נ ר ו )נא( נסילונוס אנוסשים‪.‬נוי ךי‬ ‫אפקוילםים זע.‬חזרו ושאלו אותו‪.אט ניואגט סיר וועלין מאכץ אםענטש אין אונזער פארעם‪".ען ה!אטש(‪.‬אדי ווי אםענטש' ואגט בסיילונוס ]קיםר אנוםטום״קיםר‪ .‬יט }או־ גישט‪. ג אט‪.‪.ט צו רבי שמלאי‪ .‬די‪.‬‬ ‫י‬ ‫שמוה נג׳ אדם ס ן ‪ ) :‬ג נ ( אלהים קיישיס נ ו י ‪ . לי"תלשיךים גיזא.‬אגוםטום קיסר‪ .‬מט( ולא שניהם בלא שכינה‪ .‬א״ל שלשתן שם אלהיש הן‪.‬ואס .‬למשל אמלףםיטךץ נענעראל‪. ניט גיבאלין אן גאט"‪ .‬לעם דאנען‪ *.‬עם' אייו נארךא איין .‬‬ ‫לפי שי״ל אלהיס של קלושים הוא סמחקזשים ומיסריס עלמם‬ ‫עליו! )נג( ואיפיבוס ‪ .‬אף קאבין ךי אנןקוךןוים ניפרענט ‪3‬יי‬ ‫רבי ש?!לאי'.‬דער זכר טיט ךי‪. .‬מח( מכאן ואילף בצלמנו כדמותנו‪ .ועםטו אעז‬ ‫^קפעךין‪.‬די וו^יסין‪ . . נאמען פון .‬אט איי אייגער•‬ ‫נאר טען רו?ט אייהם איל אלהיםיה׳ אונ נאף נעםע.‬קזעע.‬איל מה הוא דין‬ ‫דכתיב )יהושט כג( כי)גנ( אלהים קדושים הוא‪ .‬צו די‬ ‫אפקולםים דןאסטו אוועק }ישטויםין טיט אשט״עקיל ‪!.‬לעםיפםוקיזעהט מען אז‪.'גיו‪.‬דער‪.‬איו דאף'גאר' ךאיאיי.אט איו אויףאזוי‪.‬נאריעם שטייט הוא ייד_ע‪. גיט גי^אךין אן״אנקבה‪ .ען אוועק גיגא.‬גקבה‬ ‫‪^.‬הזרו ושאלו לו‪ .‬שר חשונ ‪) :‬נל( ׳נקרונין‪ .‬ולא היו יורעין איזהו‪ .‬אנקבהנןען גיט גיבאלין אן אזכר‪ . '.‬ולא אשה בלא איש‪) .‬עם'שטייט ראך נעשה אדם בצלמנו‪ '. בשאפין‪ .‬ועגען דיא ךרי״י שותפים ביי ךעם םעגטשיגס געבורט‪ .אבין' רי תלםילים גיואגט צו רבי שמלאי ךי אפקולםיםיהאסצו אוועק גישטויסין םיט איטטעקיל‪.‬ער איז'‪.‬גאט קאט בשאפין ךעם‬ ‫שטייט }יט‪} .‬רבי הוקעיה האט ייואגט ווען גאט האט ‪3‬שאפין‬ ‫§דם קראשו.‬וואט וועםטו אוגז'עגפעךין‪ .‬‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫ודמזסי‪) :‬ממ( מנאן ואילן נללמינו ו נ י ' ‪ .‬שזורק נו הנשמה‬ ‫יודו נעשה לשק רניס ננירון האנ והאס‪) :‬נ( לאיו יחיש‬ ‫< ו ‪ .

‬זיין .‬העליונים נבראו בצלם ובדמות‬ ‫ואינם פרים ורבים‪ .‬ר׳‬ ‫הפראי בשם ר׳ אהא אמר‪ .‬הוא חי‬ ‫ואינו מת‪ .‬ראם איו איין פסוק פון ך ‪.‬ה‪.‬ט אווי ווי אםלאך‪ ...‬רבי הפראי‬ ‫ד.אט' ניזאנט פון רבי‪ .לייך צו*מל‪.‬ייעל בשאפין‬ ‫ךעם מענטש גאי.‬נז(ד׳ מלםעלן‪.‬קען האלטי.$‬ןם וןאם ז‪.‬ניוואךי! אין ךעם י בילדי אונ‬ ‫ןישטאלט יפו! }אט אונקץךעריןא^ין״דינייט‪ .אנ *ויער לעבוננ איז נאר דיי נשטה וואס אי.‬וידעי הבל שהיא איפרכום‪ .‬ניט קוקען טיטיךי איויינין נאר נ ‪ 4‬ך ' ‪ .‬לשון סקווש« ) ס ( מ‪5‬יי‪ . ‪.תעט‪.‬והתתתוניס פרים ורבים ולא נבראו בצלם ובדמות‪ ..‬ןנם עיט פוןאים אחים 'צ‪!>1‬ה איווי וויי פון אבהטה'‪. .ךעם' קאפגלייך אונ קוקעןיםיטךי אדנין אין ביירע‪.‬פרה ורבה‬ ‫כבהמה‪ .‬אר איך ייעל אים‬ ‫בשאפין'פוי.‬מה עשה הקב׳ה‪ .‬אבער ךער‬ ‫מענטש‪.ען הוייבין אי.‬ובהמה אינה רואה ‪.‬פרעגט ד‪.‬אז ךי נשמה ‪.ךער אזד ווי אב‪.‬ער ן.‬ער ‪#‬טייט אזוי וויאמלאך* ער רעט אזוי ןויאטלאך‪.‬אונ‬ ‫יער ‪.‬האט}אט‪.‬אוני אויב איךוועל אייםבשאפין אווי ווי ךי‬ ‫'?הטית זענען בשאפיןניוואךין‪ .‬אלו ו׳ ולמשן‪) :‬נש( מ ו נ ו ‪ t‬שאינס רואה מצדדס אא״נ נישה ומנענע ראשה לצ־דין‬ ‫י‬ ‫וועיןינאט האט בשאפין אדם ךןךאשוןיהאבין ךי מלאכים אויף אים אטעותניהאט אונ האבין‬ ‫ןיוואלט דאגין ‪9‬אר ‪.‬ ‫ךינע נאז לעכער‪ .‬וועט ער לעבי! אונ מיעט ניט שטאךבין‪ .‬םה'‪.‬־ מן העליונים‬ ‫יט!‬ ‫םתנית‬ ‫‪1‬‬ ‫כהונה‬ ‫ג ש מ ה מסכי שננוא נצלס כן סרש״י! ינייד' נ ו ו ת נ ו י ‪ .‬ער וןאט בשאפי.‬ע. .‬זייטין‪ .‬ער האט שבליאזוי‬ ‫ווי אמלאך'‪.‬מן התחתונים‪ .‬ער זען‪.‬אוכל ושותה כבהםה‪ .‬אים נןרוש‪ .‬וואס האט נאט'ניטאהן ער ךאט גימאבטפאלין אוי\ש ^ךם‬ ‫אשלאף‪ .‬וועטיהאבין ‪.‬אונ די רןנ.‬‬ ‫)נט( מדבר כמה״ש‪ .‬אונךי ביזמות האבין קיןדער אונ זענען ניט‬ ‫בי‪8‬אפין גיוואךין איןךעםיבילד אונ}י^טאלט פון {אט"‪ . .יוואםט אז ‪.נען ב׳טאפי.‬ומטיל נללים כבהמה‪ .‬ר׳ תפראי בשם ר׳ אחא‪ .‬טעי בי‬ ‫סה״ש יבקשו לומר לפניו קדוש‪ .‬‬ ‫'ןנןפעךיטךעיר מדרש אבהפהקק‪.‬‬ ‫זכר ונקוייו בר>‪1‬ם‪.‬ההיד )ישטיס ‪ (3‬חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במת נחשב‬ ‫הוא‪) :‬י( וכר ונקבה בראם זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך זכר ונקובי!‬ ‫בראם‪) :‬יא( ר יהושע בר נחמיה בשם ר׳ חנינא בר יצחק ורבנן בשם ריא אמרי‪.אט אזוי ווי דימלאכים זענען ‪ .‬ראם איו וואט שטייפ\ אין פסוק‬ ‫§ארל‪£‬יידעט אייך פון רעם אדם )הראשון(‪ .‬אלא הרי אני בורא אות‪.‬ואג'טאיך‪.‬ני‪.‬‬ ‫אתסהא ‪ ..‬האבין אלע . חאבין ןיזאןט פיון רבי אליעורם ווענין .‬וועטערי^־טיאךבין אונ ןועט ניט לעבין‪} ..‬עוטד כטלאכי השרת ‪.‬לוה נתנ נצצמינו נדמות־נו נדמות מלאני מעלה‪ :‬וואס לצווי] אפיי מס שאינו ווצה לראות משא״נ ננהמה‬ ‫ונר ונקנה נראס ‪ .י'.‬א‪1‬יב‪. בעם בילד אונ נישטאלט פון .‬ער איז נאר אםענטיט‪ .‬לא מצדד ממש ראשו לנל ‪5‬מץ‬ ‫< י ר ש ואויל ‪ :‬שאפילו נסמס מוכס נ! אלא סאוס אע״ס שמנינו לפניו‬ ‫יש נו ד' מדוש כמלאך וד׳ ננהמה‬ ‫<נת(ד' מלמעלן‪ .אטיחאטבשאפיןאין‬ ‫ךעם מענטש פיר זאבין . רעם זקר טיט דיגע לעבער )דיי אדעךין ךי נאו לעכער‬ ‫ך מדל אונ רי איבערינע לעכעח ‪) :‬יא( רבי יהושע בר נחמיף האט ניזאנט פוןי־ביחנינא‬ ‫‪3‬ר יצחק ם ווענין‪ .‬רבי תפראי האט ני.‬וטת כבהמה‪) .‬עסט אונ טרינקט איוי ווי אבהמה‪ .3‬ייט אוועק פון אים טיט' וואים איו‪.‬ערוועטזינך.‬יש בו דעת כמה״ש‪ .‬אונ אויבי זיא ודל נ^קק‬ ‫או״יף אדיט‪ .לייך צו‬ ‫אןהקה דאם זיא איו או‪1‬ןטען אדף ךי‪.‬פרה ורבה מן התתתונים‪ .נע.‬ורואה כמה״ש‪ .‬‬ ‫ברא בו ארבע )נו( בריות פלטעלה וארבעה טלכטן‪ .‬אלא זה)ס( מצדד‪ .‬עךד‪.‬אמר‬ ‫הסב״ה הריני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים‪ .‬אוואנדער‪.‫םךף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה ח‬ ‫לד‬ ‫לקרונין‪ .אגט פון י רבי אחא'ם ויעןין‬ ‫נאט האט גיזאגט אוייב איך וועליבשאפין רעם טענטש אזוי ו ו י ' ף מלאכים זענע! בשאפץ‬ ‫ניוואךין‪ . .‬ערשטאךבון‬ ‫אונ‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ . די אוינערשטע אונ פוי די אונטערשטע‪ .‬ער נירעכונט ו )י( זיר‬ ‫זנקןה בראם‪ .‬הפיל עליי תרדמת יידעי הכל‬ ‫שהוא אדם‪ .‬מוז' זיא אוייסביינין ךעם קאפ צו דער דיטוזאםןייוויל דאךטקוקען‪ .‬פסוקים וואס מען ^אט ניענדעךט פאר ר!למי המלך‪.‬ד.אט‬ ‫ג.‬ערסךךש אבהמה זעיהטדען נישט‪ .‬קינךער אזוי ווי בהמות‪ .‬כך בשעה שברא הקביה את אדה״ר‪ .‬ער שטארבט‬ ‫אזוי' ווי אבהטה‪. הימעל אונ פיר זאכין.‬ער‪.‬אמר הקכ׳ה אם בורא אני אותו מן העליונים‪ .‬הוא מת ואינו הי‪ .‬אחא ם ווענין די ‪9‬ל>!כים'‪.

‬אבער נישט" ביי סייטויאך‪ .‬אונךער‬ ‫^ע^שוואס .יוןיעלטיגען אוייף ךי'?יש פון נט\אונ'אויב זיייוועלק נןט‬ ‫זי^יייןויעליןזיי^אןזיייןניךעךינעריוי לייפישפון״יט‪ .ה‪ .אכט צו דאנערשט*‬ ‫אונ ליום חמישי מיינט טען דייחתןה פון >‪1‬אל‪$‬ה .‬וכבן^ה איז"דער טייטש'‪^.‬‬ ‫גאט האט די ן י ן ע נ ^ ט ‪ .‬אבל לא‬ ‫האשה‪ .‬רער סאן‬ ‫ל!אלט איין ןאם ודיב דאיזאל ניט אתיים .‬רביעי'מיינט מען ךי‬ ‫רתמף פץ א^זולה זאל זיין ^יטוואןד אונ‪..‬ואם לא יחטא יחיה‪) :‬יב( ורדו בדנו! הים‪ .‬כפסמות וחיות ) ס י ( יממישי‪ .‬זיא איי.‬ךבי!‪.‬האיש כיבש את אשתו שיא תצא לשוק‪ .‬מסיו ושלם כאלפים לפיכן נשאת נוי ונבעלה מיי גליל הי שנ׳ כי נ י כ ם ו‬ ‫ויזו ימשלו על סכל‪ ) :‬ס נ ( ל‪1‬איני יומה‪ .‬םנא לן מדינה‪ . דעו־}יאם איז בשאפין‪.‬רבי יל‪.אנט "ךער פסוק .‬את שאינו בצלמנו כדמותנו ירדו ‪ . נעםען‪ .‬רה וואלט נישטאנען וכבישוה‪ '.ען אוייף אלץ וואט אט' במאפיין גיווארין אויף״ךערוועלט‪ .יין אין גאס‪ '.זא.‬עם‬ ‫שטייט אק ןסוק די}ה אמ ארויס ני^געןישיןאןוירען אין די שטאט שכם‪ .‬לאדם ולדגים ‪ :‬וננעלת מיו ליל ו' ו )סו( יכנשכ‪ .‬ךער מאן אמ דיווייב‬ ‫זענען ניבאטין.‬איר יעקב דכפר הנין‪) .‬וירדו )סג( לשאינו דומה לצלמנו כדמותנו‪ (JP) :‬ויברך‬ ‫אותסאלתים‪ .‬מיינט מען דער מאן איז ני‪1‬יאטין אויף ^נרער האבק א?ר' ןאפ‬ ‫וויייב איז ניט ניקאטין אויף קינךער קאבין‪.עמען‪ .‬ךענטךעירקלרשא^רקה שטייט דאך ביי דאנעךש^אנ אונ‬ ‫ביי פרייטאנ‪ .‬ווארום ראפ ווייב .cm‬ב~מינא''ואנטאויב די‬ ‫^ ט ש י ן וועלין זו§ה זיין וועלק די .‬אווי ווי‪.‬לבי יוסי בן זםראט‬ ‫ןוענין אז אין די ר‪1.‬שנא׳ )בראשית <ד( ותצא דינה ‪.‬ייט אין גאס‬ ‫שפאצירען וזעט דין איר סוף זיא וועט מינה זיק‪ .‬האט'בר _כ‪$‬ךא'.‬האיש מציה על פריח ורביה‪ .‬והלא אין כתיב ברכה אלא בחמישי ובששי‪ .‬עקבפין דאךף הנין זאנט‬ ‫‪1$‬ל קוטע. .‬אם יחטא ימות‪ .צחק בך מליון האבץ‬ ‫נייאנט‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫י‬ .".‬המן תנינן בתולה נשאת ליום רביעי‪ .‬אונוואסעם‬ ‫שטייט ניט וכבשו^נאר וכב^ה‪ .‫•ךף‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫ח‬ ‫בראשית‬ ‫וסן התחתונים‪ .‬ר יעקב רטן כפר חנין‬ ‫אסר יבא צלמנו ודםותנו‪ .‬יין'.‬ימשלו כדיא והוא סיס )שס( איו לחמישי‪ .‬ן א ט איר ניזעהן‬ ‫‪ caij‬אונ ן א ט טיט איר מונה ןיווען‪ .ילערונט'אבתולה זאל חתונה'רדאבין‬ ‫ליום רביעי)צו ‪ .יזאנט פון‪.‬או‪.‬גימאלין אין אויניער בילד איונ אין אונוער נליייכין אוניזאל‬ ‫ןץמעלטינק'א‪1‬יף דעםוואס איז ניט אין או^זער בי^ראונ אין אינזער כלייכין • )יג( על?רך(‪.‬דאלטאק אמעןנה הא‪0‬ין' טיר .‬וכבשוה וכבשת כתיב‪ .‬בר קפר«‬ ‫«םר רביעי )סה( אור לחמישי )םו( וחמישי אור לששי‪) :‬יד( ר׳ אלעזר בשם ר׳‬ ‫יוסי בן זמרא וכבשוה )סז( וכבשה כתיב‪ .וער נלייכק‪1‬ער וועט דין'אךשע‪ 1‬מעט‬ ‫‪.‬וואלטין' מיד‬ ‫זאנין אז ךער סאן טיט ךייווייב זע^עין גיןאטין נדוארין ציו האבק ‪.9‬ה אונ רבי אבהו אונ ר?י .‬ערי ידי.‬עם י שטייט‬ ‫]כביןה ‪7.‬איר זאלט ‪.‬ריביב אומר אהד האיש וא׳ האשה‪ .‬למה‬ ‫שכתיב בהן)סל( ברכה‪ .‬על שניהם הוא אומר ויברך אותם‬ ‫אלהים וני׳‪ .ייאנט ליום ‪.‬ךבי יודען בן ברוקה זאנט‪.‬מרב ליוס ס' של ממר י‪0‬יס ״ס ‪%‬‬ ‫ידם ו ) ס ב ( את שסוא נללמיני‪ .ועט ניט'דק אין אונוער בילראונ איןאו.יוואךין אויף קינלער האבק‪.‬איר ערכ לששי לפיכן נשאת האלמנה לס׳‬ ‫» י אלם סוועיס להם ‪) :‬כד( ניכה ‪ .‬קינידער‪ . נידעךיגער ווי אלץוואם^נם איז דא אויף דערוועלט‪.‬ךבייעקב פקדאךףהניןזאנטיאזוי קט‬ ‫\»ט }יוא}ט רער םענטש יואס ייעט זיין אין אונוער }ילד אונ אין אונזערגלייכייןמגרוועט דין‬ ‫ומליקו ו\עט ן ר ךווע'לטי.. qwtap‬אונ'אאלמ^ה זאיל חתונה קאבין ליום חמישי)צו ראנעךשטאנ(!ווייל‬ ‫ביי די צוויי טענ שטייט אןרןה‪^' .‬ואדום אויף בייךע .‬ןאל איר בוןגל זיין די .‬איר‬ ‫חנינא )‪ (ftp‬אם זבה רדו ואס לאו ירדו‪ .‬שכל‬ ‫אשה שיוצאה לשוק סופה להכשל‪ .‬ר יאל זיא א‪.‬ואלמנה ליום המישי‪ .‬‬ ‫ו י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫"‬ ‫ו ף‬ ‫יישיי« )שא( אם זכי רוו‪ .‬ןר ואל דא איין נעםען‪ . .‬ךאס ווייסין סיר פון ךי.‬כסינ חשו ויו משמעומיס‬ ‫•יונ אויב עךוועט ןיט״יץלי^ען וועט ער ‪£‬עבין!ניב()ולדו בלינת ‪^ .ט צו די איר דאלט אייך פרוכטבארין איונ מעהלין‪ .אט האט‬ ‫די ני^ענטשט אונ האט .ואם ג‪.‬סכ( את שהוא בצלמנו‬ ‫כדמותנו ‪ J‬ורדו‪ .‬ךער ‪5‬אן ‪.אל דק דאנערשטאגיאונדערישאןזאל'‬ ‫איר בועלי דין לי נאכט צו פרייטאנ‪) :‬יד( רבי' >ןלעןך האט .

‬אוג דער ןבוד פון ?^כים איז ‪$‬ען «*ל‬ ‫פארשטיין אזאןז‪ .‬עס‬ ‫‪#‬טי ט אין ןסוק' .‬קראנקע שטייט אין פסוק גאט איז גמעהן‪.‬בראשית א( ויברך אותם אלה־ם ‪ .‬אמר רשבינ בשם ר׳ יונתן‬ ‫אף מראה פנים לאבל ‪ .‬וקובר מתים ‪ ..‬שנא׳)שס יח()סט( וירא אליו ה׳ באלוג• ם‪0‬רא ‪.‬אט הט‬ ‫פאר‪.‬עןוויי^טיר‪.‬ומבקד חוליט ‪ .ל ‪5‬ק צו ?!דכים אזיוי ווי עם‬ ‫שטייט אין פסוק" די תורה זאןט דוךןז מירקעגיגען אלעטלמם‪'.אט רוט ניבענטשט חתנים‪ .‬או'}'א"טהאטןיבעגטשט התגים פון‬ ‫וואנ‪.‬אלה תולדות ה^טים ווןארץ היי?ופ‬ ‫דער כבוד פון מלכים' רער קבור פון ךי תוךה דאם זיא איז גע.‬ערה ט די וועקט ביןזאפיף‪ .עןיאוין אינ&נס‬ ‫איז ‪.‬עד ויפילו בניי אלסיס כששר‪ .י.‬ךבי יו}. או.‬עס ?וטייט אין פסוק ד ן ן יהי' אלדוים זץז הצלע‪) .‬קאיט בןןאבין צו ט^ת אין ךעם §‪1‬א‪.‬ניבקטשט‪ .‬רבי לוי וזאט גיזאןט »ון רבי הקא בר ח..‬ער ן א ט .‬‬ ‫אז^אט אמ }ינאנגען צו‪.‬‬ ‫פרשה ט )א( גערא(‪ »*.‬יט דערציי^ע.‬עעןיי שבת פרק המצניע(‪.‬ווארום‪.‬ער ןאט אים‪.‬קיינעם‪ .‬אוג פון‪.‬גי‪3‬ק?!?!ט איוי ודטען'בענט^ט אא‪3‬ל‪..‬דואטי^מעהן אלץ יואם״ערידואט גיטאלן אוגדים 'א'יז'ד..‬פלאכטין ךי וןאר פון די אזןה .‬בבור דברי תורה שנםשלו כםלכים שנא׳)משלי וו( בי םלכים וטלוכו לחקור‬ ‫דבר •י)ב( ד״א יירא אלהים את כל אשר עשה והנה)כ( טוב םאד‪ .‬שמא‬ ‫עיקר עעשס ניאשיח ושסיי חוים ל ת ל י ד נ י לזוישה ‪t‬‬ ‫ניזאגט פון רבי דןנינא ם וועגין דער דין איז ווי דיי יוחגן אז ךי אשה אמ אויר ‪.‬מתים‪.‬אז.‬קראנק גיייען^אןד רעם מלזיין‪ .‬ער האט ניםאבט פון ךי ריפ‪ .םטין‪ .א ס וועגין פון ‪$‬ו!ייב !ןטר‬ ‫בראיית במ ויכלו'איו דער כ״בוד פוןג^ט לווי אזוי‪.‬ך‪3‬י שמלאי זאגט ‪!5‬יר נעפינע.‬מלמו שקששה ננלה שכן נכיכי פיס קורין‬ ‫לקלעיהא נניימא ‪ (BO) :‬וייא אליו‪ .‬דאךף טען ^ארקטיין ןי״ירע‬ ‫זאכין‪ .‬בענטשס‪.‬שם ב( רבן ח'‬ ‫*לחים את הצלע‪ .‬רבי יהודה בחיי סימוי ואנט מיכאל אוג גבריאל זעגען‪5‬יווען ךי אונטערפיךער‬ ‫פון אדם הךאשון‪.‬מבקר חולים טגין‪ .‬וואתק‪.‬סרו( ומקשט כלות ‪ . י ^ ט ^ ץ ‪^1‬‬ ‫גאט‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ .‬ווארוט עס ?זטייט אין ?םויק‬ ‫י יקבור אותי' ‪3‬גי‪..‬נאך אפ‪$‬ט איזאויןש דעס ןיםוק .‬‬ ‫קיבר מתים מנין‪ .אט האט ^ועוזןיאלץ דאם‪^.‬ר׳ לוי פתח)משלי כה( כבוד אלהיט‬ ‫חפחר דבר וכבוד מלכים חקור דבר‪ .‬ומקשט כלות טגין ‪) .‬איר שמלאי מצינו‬ ‫שהקב״ה טברך חתגים ‪) .‬ההיד )שס( וירא אותה שכם וגוי‪ :‬ר׳ ירמיה ודי אבהי וו* יצח‪£‬בר‬ ‫מדיון בשם ר׳ חנינא הלכה כ 'י •י )ט‪ (1‬איר אבהי נטל הקב״ה בום של ברכה וברכן‪.‬ער'‪8‬א?ט>\או }אט' בגראבט מסים פון'וואג‪.‬אונ איזךגאנ‪.‬דבי יוגוזןט וועגין }אט גייייט' אי־רייליכען'ןגים צי אאבליאים צו ן‪8‬רי.‬ךייזאןז דארף‬ ‫מען פארב^אךגין'‪.‬גיעד גוט! רבי ר^וימא' האט ^^יהדביןיצז כךש}ן ׳?!'למה ס ^ • י^ט .‬נען צו‪.‬ע‪# 0‬טייט נאטהטדי']אךם מיט חוה> גי‪.ט‬ ‫דער ןבוד פון גאט איז §ען }אל ‪6‬אך?אךגין אזאך‪ .‬ר׳ לוי בשם ר׳ חםא בר חנינא אסר‬ ‫מתחלת הספר )א( ועד ‪!tto‬־ ‪ .‬טברך‬ ‫ז*גים מגין‪) .‬הה״ד )בראשית לס( וירא אלהים אל יעקב עוד ונו׳‪ .‫סרו־‬ ‫בר‬ ‫אעית‪3‬‬ ‫י^ה‬ ‫ח ט‬ ‫בראשית‬ ‫לה‬ ‫!לבסוף נכשלה‪ .‬שגא' )דבריס לי( ומ( ויקבר אותי בגיא ‪ .‬מכאן ואילך כבוד טלכיס‬ ‫חקור דבר‪ . .‬א‪ m\.‬ניזעהען'}יייארין צו !עקב אונ האט אים ‪.‬גיןאטין״אויף‬ ‫ןינדער האני! ‪) :‬טו‪ 0‬ךבי אבהיוזאנט גאט הט נינומען אכום דיין אין האנטאונ ער הט}י?‪.‬כבוד אלהים הוא הסתר דבר‪ .‬ויאם האט‬ ‫‪].‬ק ויייםק טיר‪ .אטיהטיאגגעציךט‬ ‫‪2‬לו"ת פון ווא^ען ןךץוין מיר‪ '.יזא.יאס‪.‬אוג הטי אנגעצירט‬ ‫בלות‪ .‬סת כרכו ר׳‬ ‫מנתן אמר ברכת אבלים ‪:‬‬ ‫פרשה ט )א( וירא אלהים את בל אשר עשה ונוי‪ .‬יי״אחם אברהם איו'‪.‬אוגהט בנךאביין‪. פאר‪.‬‬ ‫אמר דיי בריט םיכאל וגבריאל הם היו שושבינין של ארהיר ‪ .‬איז גאט ‪.‬לנקי החילה !‬ ‫) ע ( י ק נ י י אותו‪ .‬אייוי ווי‪.‬ירש! חיל הקניה קני אישו •‬ ‫)א ו יעד כאן‪ .ן'«ל‪3‬ט‪.‬תל‪ .‬רבי ?זםיאל' בר נחןן זאגט‬ ‫פין‪. .‬ודרשו חו״ל‬ ‫נפי הוולגיע‪ .‬גיוואךין צו'אברהם אין‬ ‫‪8‬לוגי ©?וא‪) .‬‬ ‫רבי לוי קןאט ^יהויבין צו ד'ךש‪ $‬טיט ךעם ןסוק ?«לם‪1‬ז חטלןז האט .ער גוט‪.‬גיקי‪!3‬ען זעהן‬ ‫.‬קראגקע‪ .ואם‪.‬ר׳ תנחוטא פתח‬ ‫את‬ ‫י‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫לשון מישיש ו )‪ (no‬ומקשנו כלות וינן ונוי ‪ .אט אמ ‪.‬ער איטי גי‪2‬ע^קוט‪.‬ענשט‬ ‫‪$‬דם סיטחתד‪ .

‬‬ ‫ר׳ חני בשם ר׳ יצחק אטר )ד״ה ל( כרו( ואתה שלטה בני רע את אלהי אביך ועבדהו בלב‬ ‫שדם‬ ‫מתנות‬ ‫) נ ( ‪ 9‬ו נ מאז ונוי‪ .ער גוט‪ .‬רבי יוחנן וא?ט או אמענטש באוןזט אהויוימוו)ער קיקען‬ ‫אויף די א‪1‬בעך‪#‬טע שטובין"בזונךער אונ אויף די אונטעךשטע שטובין"בזונךער‪ .‬ךי וואם'‪.יםאכיטךי הימעל אונ'ך‪ .‬לא היה העולם‬ ‫ראוי לבראות )נ‪ (.‬וזם נ ע ת ו ‪ ) :‬ז ( מנאן שהים נ ר ‪ .‬עם שטייט"אין פסוק}אט האט ניזעןזן אלץ .‬ריבי שמעון‬ ‫ן ן לקיש האט ניואנט פון רבי‪.‬ער האט ב‪#‬אפין נאך וועלטין‬ ‫אונ ‪£1‬אט' די וויםט נימאכט‪ .‬מיינטמעןךיוועלט‪ .‬ר׳ יוחנן‬ ‫אמר מלך ביי בונה פלטין טביט בעליונים )ו( ראייה אחת‪ .‬ךיוועלט האט ניט נידארפט ב‪#‬אפץ ורערין פך.אט ידייך פארלאזיין אויף אייבינ‪ .אט‬ ‫נ^קטאויףךייאיובעךשטע אונ איויף ךי אונטעךשטע טיט'איי.'ץ"‪.‬אויניענע וו׳עלטין זענען טיר}יט ניפעלין‪ .‬וועט .‪:‬רד‬ ‫‪3‬שאפין ביז היינטינעןיטאג איז נאך פון ךיר״קיין ואןז‪.ער‬ ‫}ימאכט‪.‬איר‬ ‫פנחס טעמיה דר׳ אבהו‪ .‬דארום אלע האו־יצער ^ארשטינאט אונ אלע נעדא נקען וואט דער מענטש‬ ‫נןראכט' פאר׳טטייט }אט‪ .ער‪.‬בשאפין ‪.יסאכטייטט אין זיין צייט‪ .עטאהן איונ״עס איזזייער נוט‪ .אנט‪.‬דו ידי?ט אלע‬ ‫זאקין' ךבי חני האט גייאנט פץ רבי יצחק ס ווע.‬פון רער צייט וואס דו דואםט ךי יזימעל אונ .‬ר האט‪. מאהל ‪ .‬ודים שדי}אט דאם רער מענטש וועט‬ ‫מראכ^ין‪ .יןעלץי‪^/‬אך אפישטאיז אויף ךעםפםוק נאט וזט גיועףן אלץווםער‬ ‫ןאט'.‬רבי' פנחס ואגט פון וואנען ווייס ךאס‬ ‫רביאבהו ווייל‪.‬ער האט ב׳‪5‬זאפץ די וועלט‪ .‬אמר דין דניין לי יתהון לא הניין לי‪ .‬‬ ‫אונ אדב דו וויעסט פארלאזץ .‬מונתינ ישה נעתי‬ ‫משמע בקווס עסו לא הים ישם ונן גס נ! מונתינ וירא‬ ‫אלהיס את נל וגוי במשמעותו נן נזמפוש ו״פ ואיל ‪:‬‬ ‫)ס( זין מיין לי ו נ ו ׳ ‪ .‬אי‪7‬ןםשטייט‬ ‫ןועה טוב'םאד‪ '.‬גס ‪#‬טייט אץ‬ ‫ןסוק טיט איין קוק"האט ‪ m i‬ןיועהן אלץ'יוא'ס'‪^.ואס‪.‬אלו שינים ונאיס נעיג׳ ואלו‬ ‫כהונה‬ ‫הקיומים להם איגם גוונים בעיג׳׳‪ (1) :‬ראייה איוש‪ .‬אווי"ווי‪.‬מיינט מען ךי אנדערע ייעלט‬ ‫אויך‪ .‬רשביל‬ ‫בשם ראב׳ע אמר)ירמיה לב()ח( אהה ה׳ אלהים הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ‬ ‫בכחך הנדול ובזרועך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר •מאותה שעה לא יפלא ממך כל דבר‪.ודזנה טיט אוא״ו>‪' ..‬זיא וואלטפרי^רבשאפין‬ ‫}יוואךין)ואלט זיא"ניט נוט ^יווען ‪ .‬נ ו מ *‬ ‫ויל ואיל ‪) 1‬ז( והגה יייז יי!יוה לרנייי אר‪.‬נר קאט ניטאכיט אונ עם איי‬ ‫ביער נוט‪ .אגט‬ ‫אז‪.‬קודם לכן‪ .‬שיהיה דקלא‬ ‫לא יפלא ממו נל ז נ ו משמע הכל ניויעס אחת גלוי וידי*‬ ‫לפניו ד נ ו ונפש ונן לקמן נ• נל לגנות הוא לורש נ ו ד ש‬ ‫}אט .אך בשאפין ידי" טךאכטונג אין סאךץ פון םענטשין‪ .‬ובתחתונים ראייה אחת‪ .‬עד שברא את אלו‪ .‬האט נאט ניואגט די וועלט‬ ‫ניפעלט טיר‪ .‬אונ‪.‬עם וואלט ני^טאנען וזנה טובנן״אדעסאיי דיער נוט‪ .‬ך.‬רבי שמעו.‬די וועלט איז אויך ‪.‬זענען איםניט .‬עס איזזייער נוט .‬איירער עם ןועךט‬ ‫.‬אדו! ךי וועלט אונ אויף יענע וועלטיהט נאט אויף די ניקוקטימיט איין טאלןל‪ .‬ניט פארהדלץ ניייואךץ‪ .‬אונ‪.‬אויב דו וויעיסט ^אריעויטין נאט וועט }אט וייפונע.‬‬ ‫ובורא עולמות ומחריבן‪ .‬יסמין• לים ויכלו השמים! )ג( קולם‬ ‫לנן‪ .‬יווארין ‪. ביין פאטער אונ זאלסט איםךינעז טיט אנא^ע סאףן אונ טיט‬ ‫‪8‬באנעךטץ ווילען‪ .‬ביז‪.‬אלעיריבןיעיתהם דעגץ יךנןיה הנביא האט נ.ואנט ‪5‬אר ןיאמ‬ ‫דוהאסט .‬ר‪1‬יי יוד״ן זא.‬רבי'תנח^םא .אט‪ .‬אן‬ ‫דער צייט'‪ .‬ער האט אי^ט ןיטאכט איז‪.‬דיו ‪rabf‬‬ ‫ג!יץ ווק ווייס רעם נאט יפו.‬אבל‬ ‫הקביה טביט בעליונים ובתחתונים ראייה אחת‪ ..‬נימאכט‪'.‬רבי אבהו.‬וירא אלהיס את כל אשר עשה והנה טוב מאוד )ה( דין הניץ לי י‬ ‫יההון לא יעיין לי‪) :‬ג( ד״א וירא אלתים את כל אשר עשה והנה טיב טאד‪ .ט"פון רבי יצחק ם ווע.‬איר אבהו)י( מכאן שהקביה הית בורא עולמות ומחריבן‪. בן לקיש.‬איר תנחוםא בעונתו נברא העולם|‪ .‬אז‪..‬א לעוה״נ ונחינ‬ ‫ו ו א ואיים אחת נשניהכ ‪) t‬ח( אתה וגי׳‪ .‬‬ ‫)ז( והנה טוב מאד זה העהיב ‪ .‬אמר רשביל הנה טיב מאד זה העהיי‪.‬וואס״עיר האט 'פר. דעךץ צו ךייר'‪.ץ דוד המלך הט‪-‬ניוא^ט צו ?‪1‬למה‪ .אגט פון ךעם פסוק ווייםין ימיר"אז נאט האט‬ ‫שוין פתעריבשאפץ וועלטיןאונ האט זיייוויםט גןטאכט‪ ..‬עךד'טיט דיץ‪/‬רויסיין לח אונ טיט דיין גיניינטץ ארעם‬ ‫פץ דיר איי אלעייאכיןיניט פארהויליין‪ .‬העהיז והעהיב הביט בהן הקביה ראייה אחת‪ .‬א־ידער ךער מענטש וועךט נאך בשאיפיןוןיים‬ ‫שוץ‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ .‬אבער ךי ‪.‫•ךך‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בראשית י׳ ""‬ ‫מ‬ ‫בראיית‬ ‫)קכלח ג( את הכל עשה יפה בעתו‪ .‬אבער .

‬ן!ט‬ ‫‪0‬וין .‬פרש•׳ מלנשינ י י א אלהיש‬ ‫וגוי וה<ס עובי מאח• הרי שהפלתם וזן לפיו ‪1‬כייב ירא‬ ‫שנת! עיניו ט שיהיה ‪ p‬לעל! ) ל( סייי׳ ט ׳ ‪ .ט‬ ‫?יין }אטוואם״ער מעט ט ר א .‬ה א ב איך גמזעךט גיי ל ב י‬ ‫^ ע ו ן ' §ן א ל ^ ר איונייע?ין אונ דואט נ י ד ך ‪ #‬ת » ' רבי קאירים וןענין רעם ^םוק'ורבה ט ו ב‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מאד‬ .א‪1‬ןט איך ה א ב }עליטע! ביי ?וין ןןידעז אויף ד ע • אנןסילאינ \ *יי'‪9‬יט טיר‬ ‫ןייגאנןען פון‪1‬יין שטאט צ ו ם ך א ך ף חנן דורך ך י ׳?מאט בית ש>*ן י‪ .וא‪.‬וציירה‪ .‬ה נ ה ט ו ב מ ו ת ן )‪ (1‬ר ׳ ח ט א ב ר‬ ‫הנינא‬ ‫מתנות כ הונה‬ ‫אזה• ) ס ( עו שלא ניציסי דיי! מלנהינ יצר מששטת‬ ‫זוחז'צי לשו! ׳צייה 'צ רה של מותשבה הוא מנין‪) :‬י( ע־‬ ‫*‪ M‬נוצי יצור ‪ .‬שמוריוו מוה העולם סנלס ומניאו‬ ‫^ ו י ן ן ^ ך ה ט .‬מען ה ט ך י שטוב איגווייגיגיאוים גייקלעבט ניט)ואפגע איוג אוים‬ ‫^י׳קאלכט ‪ .‬הלואי ת ה א מ ע ל ת חן לפני ב כ ל ע ת ‪ .‬פאלאםט פאלאםיט‪" .‬דעי.‬כשם ש ה ע ל י ת חן לפני ב ש ע ה ה ז ו ‪:‬‬ ‫)ה( )טז( ב ת ו ר ת י ש ל ריט טצאו כ ת ו ב ‪ .‬מיין ייעלט מיין וועלט הלואי‬ ‫.‬ק ו ד ם ) ט ( ע ד ש ל א נ ו צ ר ה מ ח ש ב ה ב ל ב ו ש ל א ד ם כ ב ר ה י א‬ ‫גלויה ל פ נ י ו « ר ׳ יורן בשם ר׳ יצחק קודם )י( ע ד ש ל א נ ו צ ר י צ ו ר ‪ .‬רהב״ח א ס ר ם ש ל ל ט ל ך ש ב נ ה פלטין ר א ה א ו ת ה ו ע ר ב ה ל ו ‪ .‬נשפי הויה שלו נ ת נ נ}‬ ‫על הבליו!‪) :‬יו( וש מות‪ .‬ועשה ל ח ה ו פ ה ובית ‪) .‬אם‪.‬ער'הט"ני‪5‬אכט פ א ר‬ ‫איר אחו§ה איוג א ‪ #‬ט ו ב ‪ .‬מיין טאכטער הלואיי ואל טיר לי חופה'אלע מאהל אוויןי‪6‬עלין‬ ‫ןוי זיא .ין‪ .‬ן ע ר מ ל ך האט גיועהן ךי חופה איז' דאי אים ג'יפעלי‪.‬כ ך א ס ר ה ק ב ׳ ה‬ ‫לעולמו‪).‬‬ ‫רבי יונתן יא^טלטשל א מ ל ך ה א ט חתוגה גיימאכטידיגע אטאכטעראונ‪ . .‬יד( וסיידה ‪.‬מלבנם‬ ‫נ ס י ו ‪) :‬שי( ניירה‪ . ל ע ם פיאלאיםט‬ ‫«י« ^ ר אים גיק‪.ע»?!ךיבען אויף ך ע ם ?םיק״והגה ט ו ב ס'אד‪ .‬דרש יצי נמי נוי ונל יצוי מני! ממשנתו‬ ‫׳טיל שהוא לא מצי‪) :‬יא( לגרמיה‪ .‬אונ אויש ג י מ א ל ט ‪ . א ט האטי בשאפין די ייעלט פאר די יוךיןס ווע. ב ל ה ‪ .‬אזוי ה א ט גאט גיואןטצו ךי וועלט‪ .‬ךבי'יי.‬וראה א ו ת ה וערבה ל ו ‪ .יקאלטאפאלא!?ט'פאר זיין טאבטעךםוועגין(‪ 0)':‬ובתורתו(‪ .‬הלואי ואלסיטו‬ ‫ן י י ־ א ל ע ט א ל ל אווי גיפעלין' ויי ח?י§על‪9‬טטירהיינט'‪ .‬נט צ ו ם § א ל א ם ט ‪ .‬ועילה טעירו ל כ פ ר הנן ד ר ך ב י ת ש א ן ‪ . ט י ן ‪.‬‬ ‫!.אלסטי טיר אלע ם א י ל אווי גןפעלין ווי רו גיפעלסט סיר הייגט לרביחנוא האלט' אז .‬והנה ט ו ב מ א ד ‪ . א ט‬ ‫האטי בשאפין ך י דעלט ״ער^אל םאכין רורועז אין אי'רךישכי}ה‪: 1‬לאס היינוט פוןייייגעטוועןין‬ ‫ך ר י ב ע ר ^ ט ^ ע ר י ד ע ם משל צו אמלך וואם ד!ט געבאהיט א‪9‬אלאםטפוןיי‪:‬נ'עטווע.‬דער ט ד ט איז' ניט' פ א ר רעם' ם ע נ ט ש ע ר ע י ט אוועק פון ךי' וועלט וואם ויאיאיז » ל‬ ‫}‪1‬יט צ ע ר ‪ .וייחטא ברךונינא יאנט ל^של אמלך האט גיבאהט אפאלםט‪ .‬ען ך ע ם‬ ‫ט ו י ט ‪ .‬ו ה נ ח ט ו ב )יז( זה מ ו ת ‪ .‬ר׳ יונתן א ס ר ׳ ל ט ל ך שהיה משיא א ת ב ת ו ‪ .‬כ ב ר כ ה ש ב ת י נ ל ו י ה‬ ‫ל פ נ י ך ‪ .:‬הט ר ע ר‬ ‫^לךיגיואוןט צו ך י ^ א ? ט ע ר ‪ .‬א ס ר‬ ‫דשב״נ ר כ ו ב הייתי על כ ת פ ו של ז ק נ י ‪ .‬אוד ה א ט נאט גיזיאגט צו' ך י ד ע ל ט ‪.‬א מ ר ל ה ב ת י כ ת י הלואי ת ה א החופת ה ז א ת‬ ‫מ ע ל ת חן לפגי בכד ע ת ‪ .‬א י ן ד ע ם ה ו ם ש‬ ‫‪9‬ון ר ק י מ א י ר איי נ י ן ש א נ ק .‬‬ ‫)טו( וכיירה ‪ .:‬לשין לבור כי״א וארשת‬ ‫»פתיו ו )יג( עולמי עולמי כוי‪ .‬ע ר ה ט גיזעה.‬גוט טייגט‪?.‬ה א ט רער מ ל ך נ.‬ינ(עולםי עולםי הלואי ת ה א מ ע ל ת חן לפני ב כ ל ע ת כשם שהעלית חן לפני ב ש ע ה‬ ‫י ו ‪ .יוא.‬‬ ‫״ולמי ע ו ל מ י ‪ .‬כשם שהעלית תן לפני ב ש ע ה ה ז ו ‪ .‬ה נ ה ט ו ב מ א ד ‪ . .ען‪.‬ך ר י ב ע ר ז א נ ט ״ ע ר י ד ע ם י ט ש ל צ ו‬ ‫‪ 9 8‬ל ך ד א ס ןאט.‬אוג קי‪9‬ט אויף י ע‪$‬ע וועליט 'ויאס^יא איז פול טיט §ערגעניגען! רבי ^ ט י א ל ב ר‬ ‫<ןח§ן האט גי.‬אייךער טייין צ ע נ ה א ט }איך א ח י ם גלך״עט אווארט‪ .מ‬ ‫האלט א ז .יפעלט טיר היינט‪ .‬מחמת עצמו והראשון‬ ‫* ר נשם רני יצתק‪) :‬ינ> יאר‪ .‬ו ש מ ע ת י‬ ‫‪ ns‬רשב״א יושב ו •ורש בשם ר י ט ‪ .‬‬ ‫^י אין טלה בלשוני' הן ה‪.אט אלץ )יואןוט יואםיאיך'ויעל רייי־ין‪) :‬ב( רגיי רומא ב ר חנינא א ו נ ' ל ב י יונתן גןלי.‬א מ ר פלטין פ ל ט ץ‬ ‫הליאי ת ה א ם ע ל ת חן לפני ב כ ל ע ת כשם שהעלית תן לפני ב ש ע ה ז י ‪ .‬י ר ׳ יורא )יא( ל נ ר ם י ה )חהליס קלט( כי אין מ ל ה בלשוני הן ה י ר ע ת כ ו ל ה‬ ‫)ף( ר׳ ח ם א ב ר ח נ י נ א‬ ‫יקודם ע ד ש ל א )י‪ (3‬יארש לשוני דיבור כ ב ר הז ה ׳ י ד ע ת כולה‬ ‫יד׳ יונתן‪ .‬פי׳ העיון מעשה ציור נשמי קוי‪0‬‬ ‫או נטפל כו״א נית איויא ננייי יאיוא וציייס מל פני‬ ‫נולה ‪) 1‬שז( נתויתו של י ״ מ ‪ .‬כ ך א מ ר ה ק ב י ה ל ע ו ל מ ו ‪.‫‪5‬ןךך‬ ‫בראשית פרשה ט‬ ‫לו‬ ‫בראשית‬ ‫‪0‬לס ו ב נ פ ש ה ט י ה כי כ ל ל ב כ ו ת דורש ה ׳ וכל י‪3‬ר מ ח ש ב ו ת מבין א ס ת ד ר ש נ ו י מ צ א לד‬ ‫»אם ת ע ז ב נ ו יזניהך ל ע ד ‪ .‬‬ ‫מיין ייעלטמייין וועלט הלואי זאלסטו טיר"אלע §אהל'אזוי ניפעליןווי ר ו ניפעלסט ?'יד סייןט‪.ין‪.‬עילין‪ .

אל שטאךבי.‬נאד אווי'י‪/‬אט דער.‬עבירה' קאט'‪.‬ודייל נאט האט ניועהן אז נבוכדנצר אונ חיךם ‪.‬לפיכך נקנסה בו מיתה‪ ..‬פארוואס האטיגאט גוזר' גיוועןטיתה' אדף די‬ ‫צדיקים‪ .‬רשעים שטאךבין‪ .‬צך הרע‪ .‪ .‬נאד אווי לאנג ווי די צדיקים לעבין האבץ די מלחמה טיטלעם' י‪.שובה דייל די האבי.‬ער .‬הן פוסקים םלהכעיס להקכיה‪ .‬רבי' ש‪9‬ע‪1‬ן‬ ‫‪ $‬לקישיאןט‪.‬שונ.‫^ךף‬ ‫בראשית פרשה‬ ‫בראשית‬ ‫ט‬ ‫הנינא וי׳ יונתן‪ .‬אוואנדער‪ .‬דריבער האטי .‬איל ר׳ יונתן א״כינזור םיתה על הרשעים ואל עזור‬ ‫מיתה על הצדיקים‪ .‬האט ךביהמאגיואגטיאז רשעים'וועלין שטאלבין‬ ‫אוג צדיקים ויעליו גיט ?טאלבין‪ .‬אלא איל )יח( אתה הוא שנרםת לאותו שבעדן שיטות‪.‬ההיד‬ ‫)מלאכי ב( הוגעתם ה׳ בדבריכם ‪ .‬ער איו נייווק אזוי ווי אמלאך‪.‬וועלין ך לשעים טאהןאפאלשעתש"ובה‪.‬אלא כל ימן שהרשעים חיים הם מכעיסים להקביה‪ .אל שטארבין ‪.‬עם שטייט אין פסוק דאריט רוהען לי אפנייםא^עךטע‪ .‬דיצליקיט‬ ‫}אלין האבץ אטאפעלק ץכר‪ .‬אונ ך ךעןעים יאלץ האבץ א טא‪$‬עלען שטךאף‪ . דער צערענעןדי. אויף ךףאזזייזענען .אט‪ . ‪.‬כיון שהן מתים‪.יווע.‬ווארום אווי לאננ ווי ךי רביעים'לעבי.‬נגזררו סיתה‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫לעולש העומד וגס שם איני נ א בינ ליד חעא‪) :‬ית( אתה‬ ‫סוא שנרמס נוי‪ .‪ .קי'ם אינ לשיעים זאלין עשאלבין‪'.‬ר׳ חבית אסר ראוי היה אדהיר שלא לטעום טעם מי^ה‪ . מצית אונ מע?זים טובים וועלין קיר א‪1‬יןז לעבי.‬וכי‬ ‫בנן עדן היה חירם אתטהא‪ .‬וועלין די‬ ‫דאך טאהן די מצות גיט פון גאטס ורעגין יי)‪ ci‬ךיי יודען אונ ךבי ^‪1‬מעון ין לקיש יאנין צוויי‬ ‫מעטים אויף ךעים עטאלבין‪.א ואגט!‪$‬דם הראשון איו וויעךט}'יווען‪.אט גוזר גיןען ךי ך׳^עים .אנט פאר דאס הט'.‬יחזקאל הנביא האט ניזאנט צו חיךם דו בץט גיווען איי! ‪. ^םוק‪.‬ולסה‬ ‫נקנסה בו טיתה‪ .‬אווי ווי‪.ואם מירי האבין אונו ניסאטיעךט אויף ך וועלט ‪ .‬שנא׳‬ ‫)איוב נ( שם רשעים חדלו רוגז‪ .‬‬ ‫ר׳ חייא בר ברתיה דר׳ ברכיהסשוםר׳ ברכיה אסר )שם(את כריב םםשח‪ .‬נוט״טייינט' קען רעם טויט‪ :‬רבי חטא בלבי חגיגאאוגךבי מנתן קל|עריןאי.‬דאלט ןאבין‬ ‫ךי וטועים א!יף גיהעךט רער צעילגע.‬אזיוי וויי‪.‬רו הא?ט ניבירייננט מיו^ה אדף ךעם מקטש‬ ‫<ארטהךא׳&ו.‬ייי וועלין לאיר טאהןר‪.‬עס איו ווי דו יאגסט האט גאט גידאךפט ניוך'_זיין מירןה אויף ךי רשעים וואלט נבוןךנצר אוג‬ ‫רוירם גישטארבין'‪'.‪ .‬לבי יורע.וארים אייף‬ ‫די.!2‬ע‪• 13‬‬ ‫איז רען חיךים .‬אלא צפה הקניה שנבוכדנצר וחירם םלך צור עתידין לעשות‬ ‫עצמן אלהוח‪ .‬חיי ברכיהם ווענין פון ךיעם ^םוק ךער‬ ‫נביאןאט ניואנט 'צו'תירם אתי ברוב ממשח‪ .אלין‬ ‫^טאךבי.אט נייר גיווען צד.‬ךי רשעים ייעליןיאגין פאר וואם לעביןדי צמקיםוויילזיייטוהען מצות אונ מעשיים‬ ‫טובים‪ .‬מפני מר‪ .אט‪ .)!( ר׳ יוחנן ורשביל ‪ .‬עדן)>!ךםהךאשון(‪.‬שובהייי זאלין גיט‬ ‫שטאךבין‪ .‬רבי ל ל‬ ‫דערזוה.ךערואך‬ ‫רבי חקא ברבי' הני.‬ריי אמר מפני םה‬ ‫ננזרה מיתה על הרשעים‪ .‬ךי‬ ‫צדיקים ואנין נענונ פ א איבי.‬‬ ‫אזד ווי‪.‬עם שטייט אין פסוק ‪£‬ום לרועים' חדלו רוגז‪ .ה ןיטאהן( נאר פאר 'דאם איו אויף אים)אוני אייף אלע סענטשיו־(‬ ‫מזרי ןידאךץ״ערזאל שטאךבי. איןנן ערן‪ .‬לער מלןז פון‬ ‫צור וועלין זא^י. .‬עם שטייט‬ ‫איין ןםוק איר האט אפניםאטעךט }אט טיט אלןעלע דיירי‪ .‬ייא?ט צו חיךם די‬ ‫האסט ניבךיינגט צו רעם דאם איוניז‪.‬אלא שלא יהו הרשעים עושים תשובה של רטיות ושלא יהי‬ ‫הרשעים אוסרים כלום הצדיקים חיים‪ .‬האט רבי יונתן גיזאגט צו רבי חטא אויב‬ ‫‪.‬ער ד‪. . פון רבי ברכיהם ^אבטער האט ‪.‬ער זאל ניט שטאלבץ). אויך טאה.אט‪ .‬אף אני נסנל‬ ‫מצות ומעשיט‪ .‬עסיןאי.‬אלם סואשון‬ ‫היסס‬ ‫שמעלתו‬ ‫מאד‪ .‬אבער גיט א‪1‬יף צדיקים‪ .‬זייוועליןגיטטאהן‬ ‫?.‬אלא שהן םםנלץ טצות וטעשיט‪ .‬או די‬ ‫שעאלבץ קאביןייי דוה ‪ .‬ניזאגט פון‪. '.‬אווי ווי‪.‬אז ךי‪.‬שם חדלו מלהכעים להקביה‪ .‬והנה היא היה שס סהר׳ נשנילו נקנסה‬ ‫עליו מיתסג ) ׳ » ( לאותו נרונ ‪ .( תאם‪.‬ךי צךיקים‬ ‫זאלץ‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫־‬ .‬עבירות‪ . הךטיה אויף ךי‪.‬אתה הוא‬ ‫שנרסת )יט( לאותו כרוב שיסית‪ .‬העדין‬ ‫די אויף דער ^•ערנען.ביא'נ‪.‬נמצאת עשייה שלא לשמה.‪ .‬עם שטייט אי.‬הה׳ד )יחזקאל כת( בעדן נן אלהים היית‪ .‬מיר וועלי.אטערדריבעריהט מען נווד ניוןען טען.נן‪.

ישןזאךבין ךי צדיקים‪ .‫סדר‬ ‫ב ר‬ ‫^‬ ‫י ת‬ ‫פ ר ש ה ט‬ ‫לז‬ ‫בראשית‬ ‫יעל הצדיקים אלא כל זמן שהצדיקים חיים הם נלחמים עם יצרן״ כיון שהם םתיס הן‬ ‫גחי]‪.‬אוואנ‪. צו עילם ה^א‪ .‬ראם איז יםוךים‪) :‬יא( רבי ‪.‬והנה טוב מאד )כ‪ (3‬זה יציה‪ .‬וכי מרח‬ ‫יסורין טוב מאד‪ .‬אוואנלער‪{ .‬האבץ מירךען ניט נילערונט מיץ אונ ש לאף צו'רומנים איז שיין צי‪. .‬‬ ‫םיהה יותי מהמלאכים וכיונים‪ ) :‬כ ( דינ‪ 1‬נ ו ׳ ‪ .‬והנה טוב השינה‪ .‬ץזלמה המלך האטי אידך אזוי גמאגט צו לי ויעג פין לעבין קו?!ט‬ ‫ן!ען דוךך^טראןש‪ . שטךיאף‪ .‬ער נןח^ו זילערינוט‪ . לליבעיר איו אויה" ניבאהט‬ ‫נייייאךיןלי נאעיע יועלט‪) :‬י( יאמח רביהונא יאנט דעה טובי מאד ?‪.‬וי"! של והנס וייש ו )כנ( נווה כטוב‪.‬לעם ׳'אנלעלי.‬כן אומר ס‬ ‫הצייקיש לאיור מיתה זי לנו‪:‬ער ייניעה עי כאן מה שגלרמו‬ ‫עם היצי ו )כא( ונשנילן קבלו נ ו ׳ ‪ .‬הוא‬ ‫עומד ויגע בתורה הרבה‪) :‬ט( ר׳ נחמן בר שמואל בר נהםן בשם רב שמואל בד‬ ‫נהמן אמר הנה טוב מאד‪ .‬איז רען'לסורים גוט‪ .‬ווייל״די האבץ ניט‬ ‫די האבץ ..‬אתמהא‪ .‬איך ויעל ךייר יאניןיני זעת וועלכע ווענ ברייןנט רעם מענטש צו עולם‬ ‫כבא‪ .‬אונ די ך^־עים'וועלין האבץ אטאפעלע. . ידעם יצל הרע‪ .‬לט ניט }ינומק אודיב‪ .‬י^דא?ט ייעלין«* )ח( <א'םר> • י‪3‬י ^־ףעיןיבן אלעזר חאט‪/‬ייאנטהנו‪:‬‬ ‫טיבקאד‪ .‬לפיכך )ירמיה יז( וםשנה שברון ירשו‪ (H) :‬אמר‬ ‫רשביא והנה טוב מאד‪ .‬והגדז טוב מאד‪ .‬והנה טוב מאד טיינט מען לי לסורים וואם^אט ניט חמ>‬ ‫‪ a'p^'g‬אויף ךי וועלט‪ .‬דאם מיינט מי‪-‬ץ דעם שלאף‪/.יהאט אומץ גארטין ןטזןר אריץ ניברייננ‪.‬ער אויף מיט אגייעם פרו"אונ לערונט אונ םאטעלטזיך אין ךי'תוךה ?יל ^׳עוז! )ט( רבי‬ ‫נחמן ךער וולן פון ׳?מואל דעו־ זיל.‬עבירות פאר דך אונ טוהען ניט לויי.‬‬ ‫ילא נשא ונתן‪ .‬אמרת צא וראה איזהו דרך מביאה את‬ ‫האדם לחיי העהיב‪ .‬אוני וואלטיניט גיהאיט ‪.‬‬ ‫^ ' ם ט ע ם ^ ו ן טויט‪".‬זה יציט‪ .־רויםיאונ קוטע.‬איז רען ךערעולאף זייערנוט‪. .‬וכי ניהנס טוב מאד‪ .‬ער"הט‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫*יבאהט‬ .‬זו ניהנס‪ .‬איי רען לער‬ ‫יצל ןךע דיער נוט‪ .‬ע^פעךט רבי ש?עון שלאף' איו' גוט צו ‪j‬ריקים אויך‪ .‬‬ ‫‪.‬עךן‪ .‬אמ ״ע י‪.‬זעירא זאיוןט הנהי"טוב'האד י מיעט מען לעם ‪1‬ן‪.‬וכן שלמה אומר )קהלת ד( בי היא קנאת איש מרעהו‪) :‬י( איר הונא‬ ‫הנה טוב מאד‪ .‬ז ו ) מ ( בדת הטוב‪ .‬ווייל ךי צללקים וזיאבץ" ניט נידאך<‪«5‬‬ ‫‪#‬טאלביןאונ דולך די עבירות פו.‬ויעה‬ ‫טיבקאד מיי?ט מעןךעםגיהגם‪ .‬לב שמואל ברנח^ןים ויענץהגה‬ ‫טוב קאד מייןט מען ךעם‪.‬אמ‬ ‫זאלין האבץאטאפעלע.‬כ( דיינו מה שינענו‪ . שכר‪ .‬אתמהא‪ . שלעכטמ די וועלטו זעהן טיר ךאךיאז שלאף איו נאר״נוט‬ ‫צו ך^־עים‪.‬אר ויען ןייט לער יצרי הרע וואלט אטענטשיניטיגיןאהט אשטוב‬ ‫אונ ווא‪.‬עם איו דיער'ניט'‪ .‬זו‬ ‫נן עדן‪ .‬ט ארבעטער אי.‬אתמהא‪ ..‬א‪1‬נ והנה טיב מאד מיי.‬ךךיבעירךאך^ץ‬ ‫ךי לשעיםטאפעילט נ‪.ט טע.‬ייי‬ ‫אונ ??יין פאר ךי וועלט ודי מערי.‬עם איז אוואנךער‪ .‬נזנר׳ ר׳ יוני!! לעיל«‬ ‫) כ נ ( זם יצהיר‪ .‬לךיבער ויעלי! די וןאויין שירצוויי מאהל אזוי‬ ‫פיל‪ .‬והנה טוב מאד‪ .‬לער‪'.‬אלא שעל ידיה הבריות באים לחיי העה״ב וכן שלמה‬ ‫אומר )משלי ו( ודרך חיים תוכחות מוסר‪ .‬יצר טוב‪ .‬ארל^י^ל אמליך‬ ‫ןאט.‬וכי יציה טוב‬ ‫מ א ד ‪ .‬אלא שאילולי יצ׳ה לא בנה אדם בית ולא נשא אשה‪ .‬או*דער צדיקשלאפט אביםול‬ ‫??טייט‪.‬אונ‪.‬הוי אומר זו מדת יסורין‪) :‬יא( א״ר ועירא הנה טוב מאד‪ . שכיר פון ידעם' וויץ אונ דערץ אנטשליא^ין טוהע. פץ נחמן האט נמא^ט פון‪.‬קינל'ער‪'.‬ורשביל אמר ליתן‬ ‫שכר לאלו בכפלים ולהפרע מאלו בכפלים‪ .‬ולא הוליד‪.‬ההיד )‪ (0D‬ושם ינוחו יגיעי כח‪) .‬אונ'וואלט ניט גיהא״נרולט‬ ‫^ולמה דומלך זאגט אויך אווי ווייל איינעיר איו מקןא‪.‬איואנדער'‪.‬נארדורךיסורים^עךץדי נןענט^ין‬ ‫.‬ליהן שכר לצדיקים שלא היו ראוים‬ ‫לטעום טעם םיחה וקבלו עליהם טעם מיתה לפיכך )ישעיה סא( לכן בארצם משנה‬ ‫יירשו‪ .‬וכי שינה טובה םאד‪ . רעם ייייין נאלטיו‪ . ייי ניט־ קיץ‬ ‫‪.‬אתמהא‪ .‬יינט מעין דאם נוטס וואט‬ ‫גאטןיטדעם מע?קש א‪1‬יף לי דעלט‪ .א פארווכט ךעם טעם פץ טויט‪ .‬שלא היו הצדיקים ראויים לטעום טעם טיתה‪.‬לא כן‬ ‫תנינן יין ושינה לרשעים נאה להם ונאה לעולם‪ . הרשעים‪ .‬‬ ‫)כא( ובשבילן קיבלו עליהן מיתה‪ .‬משל למלך שהיה‬ ‫י ו‬ ‫מת נ ווי! כ ה ונ ד‪.‬זו מדת יםורין‪ .‬ולהפרע ם.‬אלא מתוך שאדם ישן קימעא‪ . ךי י רשעים' יענע.

‬אזוי ווי לער מענטש טוהס‪/‬גוט‬ ‫ןן‪.‬רבי שןועין בר אבא' ס ‪ j‬עניי אלע מדות זע.‬איר .ער נוט‪. די תפיסה‪ . געסט אונןך האט גיש^עלט פאר די אשיסיל פיולםיט אלעםיגוטען‪ .אןט הנה טוב מאד‬ ‫מיינט טען דאס גוטס וואט נאט גיט אויה ךי ייעלט‪ .‬איו רען ראם שלעכטס ד.אט‪ .‬ע?טיאזוי.‬אווי האט יאט נייאנט רער‬ ‫‪. x‬עושה מלאכתו באמונה וטוב וכבר ‪ ) :‬נ ה ( הרי‬ ‫גיהנפ‪ . די שלענטם זאל אתים קוםען אנךויסע ג'וטם'‪.‬וכל מי שאינו מםנל מצות‬ ‫וטעיט )כה( הרי גיהנם‪) :‬יב( איר שמואל בר יצחק הנה טוב מאד‪ .‬מאוד ורש ל' מיה כמו שדרשו מז״צ נכל מאדן‬ ‫נכל‬ ‫‪.‬יט‬ ‫מט אךבעטין זאליגיט אדיין גיי.‬או פו.‬וכי מדת פורענות טובה היא ם א ד ‪.‬אוג‬ ‫‪.‬יי‬ ‫‪.1‬לפיכך אמרו חכמים‬ ‫והנה‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫שהשעס מפהקת לו נעה"! ומצלה שנותיו נשוה ונעימה‪:‬‬ ‫)כד( מ מ כ ‪.‬אמר כל מ• שהוא )כד( מהבשר‬ ‫במלאכת הפרדס יכנס לאוצרו‪ .‬אייו רען ךער מלאך המות וייער גוט‪ . אי.‬פירש״ מ״נו מדות שנהן ננרא העולפ ‪) 1‬כת( מדם‬ ‫כנגד מדכ‪ .‬ךעם טענטשינם לעבין‪ '.‬ער‪..‬אונ דאם איו‬ ‫אטוקה פאר רעם ?!ענטש‪. בטל גיייאלין נאד מידה'כ‪ .‬כך כל מי שהוא מסנל מצות וטעיט הרי מלאך חיים‪ .‬עסודעטטאה.?׳? ‪ M^.‬אווי שטראפט אים .‬רקי סימון‬ ‫זאןט פון ‪.‬ער םאנמ אבוויה‪ .‬אדיין‪. • צווי ווי אםענטש טוהט' אווי בצאדולט אים .אט‪ .. .‬אונווער‪.‬אזויהט נאטנייאנט ווער עסיוועטינדאה.‬נאר לכושל אמלך הט נימאבט אםעיודה‬ ‫אוגזןרהאט ג‪. רעם אוצר נאד אי.‬לער‬ ‫פאר ךעם ניהנםיטוהען די מצות אונ מעשים טובים אוג קיסק אין‬ ‫גיהנף גוט‪.‬אונ יוער עם יועט עסין אונ וועט ניט בענטשין ךעם מלך^אלישען' אים אפ'האקין‪.אין רעם וויי.‬כדכתינ וישקד על הרעה ויניאס עלינו‬ ‫כ׳ לדק ה' ודרשו יזז״ל שזהו הלוקה שהגלה אותם נ' כניס‬ ‫קורס למניין ונושמזם כלי שלא יתקיים אבד מאבדון ועוד‬ ‫נראה עיקר שהקנ״ה שקד על הרעה היאך להניאה שתהא‬ ‫מדה מ נ ד מזה וכדמפרש וכולך בבס ר" ש נ ר אנא ורש"‬ ‫פי' באס הגלם בימית הד‪1. .‬כך כל מי שהוא מסגל מצות ומעיט הרי ניע‪ .‬ער אדיין גיי.‬ר׳ הונא בשם ר׳ יוסי אמר מתהלת ברייתו‬ ‫ש ל ע ו ל ם צפה הק ביה שבכרה שאדם מודד בה מודדי! ל‪ .‬ס וועט נ‪.‬נראךיין נייןיאין גן עדן‪ .‬ניט אים גאט אשייינע דירה‪3 . אי.‬זת מלאך המות‪ .‬דייל ךי טעגיטןדן'האבין םורא‬ ‫איי ייאך ‪.‬ער ?ריי^ט יי ? .‬גיזאגיט והגה טוב מאיד טיינט‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מק‬ .‬וכי מ׳׳ה טוב מאד‪ .אט ןיט אכיטוננ'אויף ךי‬ ‫ץןלעןקס ווי אזוי״ער זאל זי ברייננ‪.‬כיין איי רעם אוצר‪ .‬ומפני מורא ננ׳ אדם סולכים דרך שינה ‪t‬‬ ‫)כו( היאך להניאה‪ ...‬‬ ‫^^!רעסוועט‬ ‫גייי^אהט אאוצר ביי די טיר פון דיין גארטין אונ‬ ‫נוט אךבעטי.‬ען‪.‬קאפ מיט א^ווערר‪ .‬עס'יאלאים‬ ‫‪3‬יץ‪1‬מאק י_יי.נא‬ ‫זאגט פון רביייקים ויעיין פון אנהייב ויען גאט דואט בשאפין לי וועלט האטי נאט מעלן אי‬ ‫אזוי ווי ךי ‪£‬אס ..‬ךךיבער דואבין ידיי חכנ!ים ‪.‬‬ ‫והנה טוב מאד‪ . מצות אונ מעשים טוקים איז ךא‬ ‫אמלאך וים וועט ‪-‬יטען ז‪:‬י. די עיירה'נ!ער ניט צו טאהן‪' .‫סךף‬ ‫בראשת‬ ‫בראשית פרשה ט‬ ‫לו פרדס והכניס לתוכו פועלים‪ .אל?ען אים טאהן‪ .‬ער יאל ידך היטע.‬דערשל‪.‬את מעשים טובים .‬אונ וויער‪.‬וכל ׳מי‬ ‫שאינו טםנל מצות ומע״ט הרי ס״ה‪) :‬יג( אשר ריש בר אבא הנת טוב מאד‪ .‬ערהטגיזאנט ווער‪. .‬אתמהא‪ .‬אמר כל טי שהוא‬ ‫אוכל ומברך את המלך יאכל ויערב לו‪ . לעיין‪ .‬עם'וועט‪?.‬וכל מי שאינו םתכשר במלאכת הפרדס אל יכנס‬ ‫לאוצרו‪ . גאךטץוועט‪.‬וכל מי שהוא אוכל ואינו מברך את הםלך‬ ‫יותז ראשו בסייף‪ .‬עם וועט ניט‬ ‫‪$‬אהן מצור‪ .‬רבי ה.‪.‬ןיט אים ^אט אשיעעםטלית‪. גיהגם‪ .‬א״ר סימון בשם ריש בר אבא )כז( כל‬ ‫הטדות בטלו)נח( מרה כננד מרה לא בטלה‪ ..‬עבירה איז‪ .‬והנה טוב מאד‪ .‬ךעם‬ ‫‪.‬עס ייעט ניט טאהי' מצית אונ סעשים טובים איו דא‬ ‫אמלאך המות וואםוועט צו נעמען דין לעבין‪) :‬י‪ (:‬רבי שמעו.‬רף לא יוכלו עמוד‪) :‬כז( כל‬ ‫המחש ‪ .‬זו מרת הפורענות‪ .‬עטי.ITI* 1‬רב( רבי שמואליבר יצחק דאגט *הנה טוב‬ ‫מאד ?ךןט מען ידעם'מלאך וואיםיהיט‪.ע.‬נךימרה איי גיט‬ ‫בטל ניייארי.‬אלא לטלך שעשה‬ ‫סעידת וזיםן את האורהים והכנים לפניהם תמהוי מלא כל טוב‪ .ועט‪.אט בליי^ט אייףךיוועלט‪ .‬ובנה אוצר על פתחו‪ . מצות אוג מעשיים טובים וועט‪.‬עבירות איי אויך איוי‪ .‬‬ ‫אלא שוקד על הפורענות)ט( היאך להביאה‪ .‬למשל אמענמש נייט אין‬ ‫ציצית ‪ .‬אונ יוער‪?.‬זה מלאך היים‪.בענטשין‪.‬י?‪. בראויאיזט נ.‬והנה טוב מיעט מען רעם טליייך‬ ‫המות‪ .‬איוואנדער‪ '.‬אווי ווי ךי‪.‬והנה טיב מאד מייגט מעז דיאם שלעכטם וואס‬ ‫.‬זו‬ ‫מרת הטוב‪ .‬ךעם מלך זאלזך עםין'אוג‪.‬נםין אונ וועט.ים דער ‪5‬ענטש מעםט זאלמקאים מעםטין‪ .

‬אונ אזר ווייטעיר‪ .‬עךר האבץ ארך *אםייף'‪ .‬עם ףטיייט אי.‬‬ ‫איייפעךטינ ?יייארי.‬ואך דאס ר‪1‬ט אסוף‪ .‬עךד אונ בךייטערווי רער‬ ‫ים ‪ .‬דער‪.‬עם איי‪.‬ךךיבער שטייט העזשי וךער‬ ‫אין ידי‬ ‫יע‪. פאךלעןךט ויעךין'‪.‬ןאך'‪ .‬רבייייות‬ ‫יאןט״עס דזאט מקעינט שטיין יום ששי‪'8 .‬איר סימון בר טרתא עיכ טונין )לנ( לטנינו של‬ ‫עולם‪) .‬ארי איין'זאך האט }'יט ‪.‬האב איך}'ץיעהן ךעם סוף‬ ‫זןינעם‪ .‬דער' אנדערער טאנ פון בשאפוננ‪ .‬זו םלכות שטים‪ .‬רעם'ועקיםטין טאנ‪ .‬והנה טוב ם א ד ‪ .‬ג‪:‬ע?די?ט' ניו\ארץ אין ך'י‪<.‬די הי‪5‬על אונ‪.‬שטים וארץ יש להן‬ ‫סי סיבים‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫‪y‬‬ ‫ננ‪ 5‬מזה ומיי שהוא מ־יי לנ‪) :‬כנ‪ (1‬וו מזה שונה‪ .‬או ירמו שעז אלן השש• ימנו‬ ‫^ען ךי נוטע מאס ויאס טעןמעםט רעם קעניטש"איוי"'^ ‪!^''^1‬ט‪"1^7‬ךיכ?‪ £‬יהא‪5‬ץ‬ ‫ניואןט פץ'רבי הנינא ‪3‬ר א‪7‬י איונ ריבי פניהםיאונ רבי ‪.ן‬ ‫מוני! למנין אשי‪ .‬כט( זי טרה טיבה‪) :‬יד( רבנן אסרי לה בשם ר׳ חנינא בר אידי‬ ‫זר׳ פנחס יר׳ חלקיה‪ .‬יום א' נשנת יום נ׳ נשית או מלשים‬ ‫ושנים או שמיעות וונלות‪ .‬לד( מיכן יאילך טובין לטנין אחר‪:‬‬ ‫פלשה י )א( ויכלו השטים והארץ וכל צבאם כתיב )תהליס קיט( לכל תבלה ראיתי‬ ‫קץ רחבה םצותך ם א ד ‪ .‬ש‪1‬ר לע<דוננ>‪.‬שנאי)ישטיה מה( אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי! )ט!( ויהי ערק ויהי‬ ‫בהר יום הששי‪ .‬ק‪.טוב ם א ד ‪ ..ום'_‪..‬האב איך .‬ער האט ב‪#‬אפי.‬יערער ‪.‬דאם איי ךיי ת י י \ • עיוי ויי‬ ‫‪.‬ר‪1‬י‪.‬ווע.‬וענע.‬היא םאד הוא אדם‪) .‬איזיךען ךי ‪9‬לוכה פוןךי^ז־ןייער ניט‪ .. .‬הלקיה ס'‪.‬ל( העין איתיית דיין העין אותיות דיין‪.‬ועקםץ טאנ ייאס מען נעטט צו ךי ^ ה פון יואךצו ‪ £‬ב ת ‪.‬ס'‪). ‪%‬םוק ךי ן‪1‬אם פץ ךי תורה איילייננער ווי ךי‪.‬‬ ‫פון ש^ת' ^ן‪.‬טיט אה״א‪'} ..יט אכטוננ אויף דיי טענטשיןאייגער ואל ניט טאהן אעולה רעס‬ ‫אנךעךין'‪ .‬ובה ננםרה‬ ‫מלאכת העולם‪ . ‪.‬ר‬ ‫ודיל ךי ?לו^ה פון'ךי‪.‪ .‬וכי טלבית הארץ טיב מ א ד ‪ .‬ךאס מיינטמען‬ ‫§ןם )ךעים מענטש וואס‪.‬דאס מיעט מען די הימעל'אונ ער'ר‪ .‬אונ ייבען שמטות' ‪ V‬אייובל‪:‬‬ ‫פ ר ש ה י ) א ( ויבולו ה‪£‬ם.‬אוניטעןיץיילט צוןעילןזיחרשים צו א.‬קיץ פוף‪ .‬‬ ‫הוזיר )בראשית ח( וירא אלהים את כל אשר עשה והנה .‬ךרי^ער איו'יי נ י ט ‪ .‬םער‬ ‫‪ £‬עוין ־ןיט ב'ע!אפין‪.‬מ־^ע מגקס טענ‪' . .‬יו םלכית‬ ‫הארץ‪ .‬פלכין ודן מי שעובר‬ ‫על זת ו )לנ( שעה יתייה‪ .‬איין' א?ךער'רע‪3‬ענו?נ‪ ..‬עךשטער טאנ פון שןת‪'. דיער סוף‪!.‬אוינ אי‪1‬י'ידיטער‪.‪ .‬די‬ ‫אוו־ויות פון מאדי זע^ען ף איוויות פון אדים‪ .זעה.‬ערד )פץיאמלך(‪ .‬די וויענ^ז ‪ .‬מהמעת‬ ‫ני״הי יום א׳ שתילת ניייתו וכן טלם ‪) :‬לז( מכאן ‪1‬אי.‬אויאנדער‪^.‬ךער‬ ‫א^דערער §אנ טין שבת‪ .ואם‪ ..‬צייןט קען שוין ציו‪.. ךי ארבעט &ץ‪.‬אלע זאכין קאכיין יאסוף‪ .‬עיכ כתיב הששי‪ .‬ער?!טער טאנ פין בשאפוננ‪ .‬עם ןפטייט אין פסוק לכל תכלחראיסיקץ‬ ‫ךיחןה ?צול!ך ק א ד ‪.‬לכל יש סיקוסים‪ .‬אך אפשיט' איז לכל תכלה ראיהי״קץ • אלע זאכץ‬ ‫תאם ‪_.‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫®־‬ ‫‪m‬‬ ‫ט‬ ‫בראשית‬ ‫י‬ ‫לוז‬ ‫יהנה טיב ט א ד ‪) .‬אווי' ווי עם שטייט‬ ‫אץ פסוקייכילי ס^עלם)הארץ ןכל ? ן א ם ך י היסעל'אונ‪7.‬ניווארץ צו ךי‪.‬‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫יז‬ ‫״‬ ‫איז‬ .אהר‪'..‬אוג‬ ‫ייבען יאהר צו אשמטה‪ .‬‬ ‫היי<י איחיות של וה ‪) :‬לא( וקיון‪ .99‬עח נ!יט אה״א‪ .‬בידוע! ‪3$‬ענד אונ‪. .‬ערר '.‬אלא שהיא תובעת )לא( רקיון של‬ ‫בריות‪ .‬פייש״י ה״א לינות שעם אר‪.‬עם שטייט איין פסוק ןאט האט‬ ‫גיגעהןאלץ יויאם״ער הט גיטאךן והנה טיב מאד )אונ״עם איז זייער ניט.‬רבי םיטץ ‪3‬י ?ח‪$‬א יאנט ביי ׳טבת הט שען ניציילט צו ךי ייעלט‪.‬גךד אונ אלע יזער‪8‬א‪52‬ט זייערע‬ ‫.‬איודיווי״עס ^‪3‬יי'ט'אץ §סוק'.‬זח אדם'*‬ ‫)ט!( אטד דשב״ל הנה טוב ס א ד ‪ .‬אר י א ט‬ ‫‪5‬י'ינט ‪3‬ען ךי לע צטע עז‪/‬נה פון‪.‬לטיי^י^ט מען דףוא‪ .‬ך י קימעל‬ ‫‪.‬ער ואל אויף איר אכטונג גע'בץי )טז('<דהי(‪.‬אתמהא‪ .‬ה‬ ‫לש!־ היא ראשונה לשנת‪) :‬לנ( למנייני של עולש‪ .‬‬ ‫דער'‪.‬ךאס איז .אט ואנט אץדיהאבינימאכט‬ ‫ךי״ערד אונהאב בשאפין אטענטש )אנןלך( ..‬איר יורן זו )לב( שעה יתירה שמיםיפץ טחול על ק ד ש ‪ .ם ןהאךץ ןכל צבא‪.‬כלוי‬ ‫המזה ש״יזיין מזה כגנז מזה שונ הוא‪) :‬ל( הינון ‪.‬עם'איי מווען פריה" יום הששי‪ .ועלי.ין מאד איו אךם‪ .‬אר וואס שטייט מקשי‪ '.‬‬ ‫‪.‬איז דיער ניט> יי ) ט ‪ ngft) 0‬תיי*שסעץ ןן לקיש‬ ‫^?ט הנה טוב'מאד מיעט מען ךי מלוקה פון היי^על נפץ }אט‪ 1‬והנוז טוב מאיד טייינטימען‪-‬‬ ‫ך?!לוכוזפץךי‪.

‬ד׳‬ ‫ל ד ׳ ר ו ח ו ת ו א ח ת ט ל מ ע ל ן ו א ח ת מ ל כ ט ן ‪ .‬ל א ה י ת ה מ ל א כ ת דיוסקוסים נ ר א י ת ‪ .‬שס( ויצא לצורף ב ל י ‪) .‬חוץ םד״א שאין ל ו ס י ק ו ס י ם ‪ .‬‬ ‫ןואט ר?י ‪:‬הושע « ‪.ער אוג אייגם פון שגייאיאוג‪.‬נ.ט צו טורח אוני צו מערב צו יצפון'אוני צו דרום ‪ .‬קןאלין‪.‬אקליינע ?וטוב אונ האט ‪.‬ךי ‪9‬יר ‪.‬ע ם שטייט אין פסוק ויבולו הש'ם‪:‬ם‬ ‫וה&רץ וכליןןקאם‪ .‬אין ^םוק‬ ‫ביטולו השמיט ידןאוץ‪ .‬די תיםעיל אונ‪/.‬איל כ ה ה ו א ד א מ ר ר׳ ח מ א‬ ‫כ י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫יאייד ימנסל סדר ומניס ו האמגש׳ ‪ ) 1‬י ( <עשי נליס‪ .‬איר‬ ‫אליעזר ב ש ם ר יעקב מ ש ל ל א ם ב ט י ש ה י ת ה מ ל א ה ם י ח ‪ .‬אדריינום )ז( שחיק עצמות שאליה לר׳‬ ‫י ה ו ש ע ב ר ח נ נ י א ‪ .‬שלחנות )ה( פקעיות‪ .‬נינומע.‬ן'. ע ן ^יוואךי! כליים‪ .‬אוג פון ויי וזאט^ער בשאיפיןךי וועלט‪<.‬לער ייעלט• איין‪.‬ד( נעשו כלים‪ .‬פיר ה ט ע ר גיליעט אין לי פייר דייטין‬ ‫פו.אלין האביןזיך פארשפריייט אינווייינינ אריץ‪ .‬ר׳ ח מ א ב ר חנינא א מ ר ש ש ‪ .‬מ״ה יקןוומן נל׳ י ו ן ‪ ) :‬נ ( דיסיןיסיס‪ .‬נעפירט ‪.‬ןךר איז‪.‬ווי‪.‬‬ ‫!י‬ ‫י‬ ‫אווי‬ .‬קנא?? ! ‪ 15‬לי ?יי עי‪) .‬רבי‬ ‫ח ט א ב ר ח נ מ א זא^ט‪. ‪.‬עהיוייין‬ ‫דךשגן טיט ר ע ם ' פ ס ו ק ‪ .‬אונ איין לי וואנע איז' גיווען‬ ‫ןיוויי "שיינע צורות ‪ .‪ .‬א ז ו י ‪ .‬אזר לאננ די ך י ד א נ ע איז פול מיט' וואםער זעהט‬ ‫ןימאקלט‬ ‫‪5‬ען נייט ך י ' א ר ב ע ט פון ך י צ ו ר ו ת ‪ .‬אז‪1‬י נמוען‪.‬‬ ‫נולויריס ‪ ) :‬ג ( שפסקה‪ .‬זעלוט^ען שויןךי אר^עט פוןךי צ ו ר ו ת ‪ .‬ע ל ד ‪ ..‬ישתקו ושחנו וימתו עלמומיו‪:‬‬ ‫איז ניט ןרעסער מווארין ך י ‪ .‬ער האט א ו י ם ‪ .‬ק.‬אזד ו ד ‪ .‬ע ר ד איויניט״נרעםער גיוואךין‪ .‬נרעםעת ) ‪ Q‬ריבי ח מ א ה ט אנ?‪.‬ד״א ל כ ל ה כ ל ה ראיתי ק ץ זו מ ל א כ ת שטים וארץ ‪.‬‬ ‫ש נ א ׳ ויכלו השמים ו ה א ר ץ ‪) :‬ב( ר ׳ ח ט א פ ת ח )משלי כה( הנו סיגים מ כ ס ף וגוי‪ .‬אז טען ‪$‬אט נ א ר ארוייס ‪. .‬אייז גיועהן גיוואךין לי אלבעטפ'וןדי'הי‪. ו )ז( שתיק עלמות ‪ . 9‬ענ‪?.‬ךי היטעל מיט לי‪.‬טעל‬ ‫ס י ט ך י ן ן ק ד ‪ . .‬איל כ י צ ד ב ר א ה ק ב י ה א ת עולמו‪ .‬לעם' אללי^ום אין ‪.‬ערד אונ זייןןר העילעאפט‪.‬ו( ופתכן זה ב ז ה ומהן נ ב ר א‬ ‫ה ע ו ל ם ‪ .‬זעגען }ידיארין כלים ‪t‬‬ ‫<נ( פ י ‪ 3‬ח ‪ . א ט וזאט גייאנט ‪.‬ע ם איז‪.‬ער "האט .‬אעזם' .ענדינט‪. צוויי‬ ‫‪.‬אווי ווי״עם שטייט ‪.‬זענןט קנאלין האט ‪ j‬א ט נעינוטען‪ .יגאג^ןק פ ו ן ד ע ר י ו ו ע ל ט ‪ .יווען פ ו ל טיט יואטער‪ ..‬ל ד ׳ ר ו ח ו ת ה ש מ י ם ‪ .ילייןט ךי צורי‪.ינא זא‪.עיךי‪5‬ט ןיוו״ארין‪ .‬ע ר רוט די גילייגט‬ ‫אין די }‪5‬יר!ייטין‪.‬יהושע }ין חננירןיווי ^ דואט ‪£‬אט‪'£3.‬לער‬ ‫חוזי יביהואיז אוועק .‬קנאלול' הויבין אונ איי.‬נ ע מ י ש ט ן י ‪ 5‬י ‪ :‬ע ד ם י ט ' ך י‬ ‫^ ג י י א ‪ .‬עם איזיאוויאנדער ‪ .‬קנאל אונטע.‬ה א ט אדרינום‬ ‫ןייאןט צו רבי יהיש׳& איי ‪ 9‬ק ל י ך א י ‪ .‬איר יוחנן נ ט ל הקב״ה‬ ‫ש ח י )ס( פ ק ע י י ת ‪ .‬נט ‪9‬יר‪.‬כ ל זמן ש ה י ת ה מ ל א ה מ י ם ‪ .‬אדתינום‪/‬צויךיבען ואלין ווערין‬ ‫ד י נ ע ביינעח' האט ני?רע.‬רבי אל.‬או‪ :‬ל י סייר‪.‬ך א וועךט א ל ע מאהל‪.‬אדי לאננ ווי דיוועלט‬ ‫איו נייוען'תהו\בוהו דואט "טען ניט ניועהן די א ה י ע ט פון ךי לוימעל מיט ל י | ‪ .‬אוג ד י ‪ .‬והיו ב ה שני)ב( דיוםקוסים‬ ‫נ א י ם ‪ .‬ווי אזוי ה א ט .‬פי• של ששי יערב נקראו ‪ ( t p (1‬יפת״‪.‬אונ אי.‬ה‪:‬ן> קמילה ולדיש כלי ל' תתלה!‬ ‫מנ‬ ‫‪5‬מנ״‪ 0‬של עולס‬ ‫) א ( סיקוסים‪ .עואןט אווי ווי רבי ח^א ב ר חני^א דןט נ י ו א ן ט ‪ .‬נטאגיט צי אים ציית‬ ‫אוים ליין הא.‬איץ‪:‬ם פון פי.‬כיון ש נ ע ק ר ת ה ו ובהו מן העולם‬ ‫נ ר א י ת מ ל א כ ת שמים ו א ר ץ ‪) . ‪.אלין האט ‪£‬אט ןענומען א ו נ ‪ .‬וועלט‪ .‬קילות אמת המיס שמקלסת לתוך ומרב.‬גיוואך'ין‪ .‬ה א ט לבי' יהושע גטאגט‬ ‫״‪1‬ו ^ ך ת נ ו ם אווי איז ניווען ‪3‬יי «!ט א ר ך ‪ .‬ה ה ׳ ד ויכלו‬ ‫ה ש מ י ם והארץ וכל צ ב א ם ‪ Q ) :‬ב י צ י ב ר א הקב״ה א ת ע ו ל מ ו ‪ .‫סדר‬ ‫בראשית פריטה י‬ ‫בראשית‬ ‫)א( סיקוסים‪ .‬אבער ךי‬ ‫ח ו ל ה אייגיטג.‬ך י א ך ן ע ט פון‪. א ט בשאפין ל י ' ו ו ע ל ט ‪ .ט ביי רבי‪.‬ריבי יוחנן ואגיט גאטהאט‪.‬ואיזו זו ה ה ו ר ה שנא׳ )איוב יא( ארוכה‬ ‫מ א ר ץ ס ר ה ו ר ח ב ה מני י ם ‪ .‬ק.‬לבי ח.‬הג‪ 1‬סיגים מכושף ויצאלצוךין״ ‪3‬לי‪ .‬ד א איז א ד ף ‪ .יייק‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬ ‫לעל^י^ען זענען זיךיצו זאטען גיקו&ען אלע פיר ‪.‬נענוג אוגיאזוי איז‬ ‫אינ״זיי ז ע ג ק &אר?‪!?1‬רייט גידארין‬ ‫גיווארץ ךי וועלט(‪.‬ק.‬א ח ת ש ל א ש ו א ת ת של ש ל נ ‪) .‬כיון‬ ‫)נ( ש פ ס ק ה וניער המים ש ב ת ו כ ה נ ר א י ת מ ל א כ ת ד י ו ם ק ו ס י ם ‪ .‬ר׳ חנינא א מ ר ד י ‪ .‬א?יןרימעלט‪.אלין אוני'עם איו ןיוואךין אוועלט ‪ . .‬כ ך כ ל זמן שהיה‬ ‫ה ע ו ל ם ה ה ו ובהו ל א נ ר א י ת מ ל א כ ת שםים ו א ר ץ ‪ .‬ע ק ב ס דעןין לם?§ל אווא.עיך האט נמאנט פון‬ ‫ר ב י ! ‪ .‬קג אלץ איי מיטיען‬ ‫אלע" יייטין ב י ז .‬נינאןץן די וואםער פ ו ן ' ך י‬ ‫ויאנע‪ .‬רואטילבי‬ ‫יהו^ע אריץ ‪.ע איו.‬ז ע .

‬אין אצייטשפעטער האבץ יימענטשי.‬משל למלך‬ ‫שנכנס במדינה וקילסו אותו בני הטדינה‪ ..‬ויש מזל שנוסד הליכו לייב‬ ‫שנה יהיא צדק‪ .‬אתמהא‪ .‬והיאך אומר כן נונה ומאדים אין נומרין הלובן אלא לד׳ מאות‬ ‫ופ שנה‪ .‬מ י מ ‪ V‬המילית קצר ייהם ה י י ן כ ד‬ ‫‪» » J‬‬ ‫ל ה ס ^ ו י ו ונתמעש שמחתם ז‬ ‫מ ת ‪ £‬א‬ ‫כהונה‬ ‫ל ( ה‪-‬נ אלא לתיש שנהו)יא( ונע׳ ‪. טיט‬ ‫אקילצעיוענ אונ .‬ערעגלינט ‪1‬יין"גא?נ צו צוועלף‬ ‫.‬ער ‪.‬אלא לשון מכה‪ .‬אבל לעיל הקכיוז‬ ‫מתנות‬ ‫)‪ » (0‬י » ץ ‪< .אלד‪ ..‬ויש טיל שהיא ממר הלוכי לשלשים שנה יהיא שכחי‪ .‬אונדי דריי שטערין וואס הייסץ‬ ‫כוכי גיגה ?(אדים ד‪/‬עגדמען'גיט זי.‬יל( ואותו היום עשי פימת בן יומן‪ . דיך קצרה ובמהירות‪.‪ . ויאם הייםט שבתי‪ . פערטינע״פירות ונאר‬ ‫דורך די ך ך פ ץ אדםה־אשין איז גישטראפטמוואךץ ךי״עיד מיטידי פיירותיאזידאסווא^ץ‬ ‫ז‪$‬ל לאג נ יאעיין(‪ .ט‪ ..‬ראם איו ךער ?עטעלי.‬עט איי לא אמיל' דאם‪.‬ענדינטייין_גאגג צו צויעלף* חדשים‪ .‬רבי פנדס‬ ‫האט נילערונ טביי רבי הנ.‬אונ ויען משיח יועט קומגןוועמ ‪.‬יאם‬ ‫איוךער ?זפועךין וואס הייסטל?.‬ומיעט להן)ט( בדיצה ומיעט להן‬ ‫בהדיוכין‪.אףר‪.‬לאהר זםן הכעיסו אותו‪ .‬האיטער דך פייליןיפרייטטיט‬ ‫די אוג האט די ןיטאל‪ ...ה האבץ אים .‬לך‪.‬ועה איך אייאנדר‪ .יואןט ךבי אפם הטנילרשת אי.‬הכניסו לבית קטן‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫ויעלי‪.‬דאס איו דער ‪#‬טעריןוואםהיינזטצלק‪.‬יש מול שנומר הלוכו לי״ב חדש בנון כוכב‬ ‫חמה‪ . . ._.‬גייט דוךךיךיצוועילף מ ל ו ת ' א ץ ' מ ה ן ח ד ^ ם ! יעדער מיל‬ ‫דא?גרט פי נף אינ ןמאנןע טענ‪ .‬חיינא חםיהא‪ .‬איל פשיט ירד למזרח‬ ‫ולמערב לצפון ולדרום‪ .‬ז׳ « י י ו ט י ף ‪ ( » ) 1‬ה״נ העייןי הרכס‬ ‫» ‪ . .‬אט אויםהייליין דיי סבה" אע די"פ 'ר‪'1‬ת‬ ‫א י נ ‪1‬‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫י י י‬ ‫ז‬ ‫.א אמיליוואים ער ענריגט זיין גיאגגצו דרייסיג טעג‪. פרעגץ אדף דעיר זאך‪ .‬וערב לו קילוסן‪ . די מליגה אים‬ ‫דערצערעט‪ .‬איז ביי ייידא היילינכדיט יפה שמטה.‬לתבער'ד^רף סע.‬נעת הנראה «‬ ‫*‬ ‫™‬ ‫?‬ ‫)‬ ‫‪T‬‬ ‫^‬ ‫‪f‬‬ ‫•‬ ‫*‬ ‫>‬ ‫‪W‬‬ ‫רבי הועועיה האט.‬שאין ממרין הלובן)י( אלא לד׳ מאות יפ׳ שנה ‪) :‬יא( יבעי שאלדד‬ ‫שנונה מהלכת י׳ב מילות לעשרח חדשים‪ .ילויבט‪ .‬עס איידאאמו״לויאסור ענדיגטייץגאגגצו‬ ‫ךכייסיג.ער גאגג ביי פיר הונדערטטיט״אכצינ •אהה! איך ידאב‬ ‫ךדאלט?רעגיןדער ?טעלין גוגה‪.‪.דעלץ.‬משתרש‬ ‫בשנת השמשה ‪ ) :‬י ( ואותי יום‪ .‬ךערישטערייןימאדיםמיט דורך יערער מזל אין אחדש טייפ‬ ‫אהאלןנס • אינ יי ‪-‬אלע מיעלך מילות ‪.‬פיל טובות ‪ .‬א״ל אפשר כן‪ .‬עםאיי רא אמילויאס‪.‬אונ‪. פון ציפירץ בנות שיח ד א ם איי ייייקןע' פיייני!( וואס וואקםיןאויף'לע‪0‬‬ ‫י‬ ‫בוים ךעם א.‬אייךער>־‪.‬איל כך היה מעשה לפני הקב׳ה‪) :‬ד( א״ר הושעיא דרש‬ ‫רבי אפם באנטוכיא‪ .‬איו מפעלי• דיעירלדב‪ .אןזר‪ .‬לפי שעושות‬ ‫פירות )יג( לשלש שנים‪) . אנטוכיא לערוואריט ויבולו איז דערטיי^ש‬ ‫* א י ^ ל ! • ל??^ אמלןל איי'אליי! נינאננעו אייןאטליגה" די םענטשין פו.‬דאסאיזדער‬ ‫?טערין וואסהייסט ח ן ה ‪!7 .‬הרבה להן בדיצה‪ .‬‬ ‫דאאיי אויך אווי גיווע.‬נייט״ער דוךיליאיאהר ‪9‬יט אהאלבס‪ .‬כל סיל כיח יום‪ ..''די‬ ‫?‪PW‬‬ ‫מ־י.‬האט‪7‬ך וייינ‪:‬גער גימאכם דיער פלייר אוג האט ייייגייגער ממאכטיזייערע טובות‪.ע?!ווי.‬הרבה‬ ‫להן )ח( בהדיוכין‪ .‬ם איו.‬רעם‪!.‬אוגךעם טאגוואם גאטהטאךםבשאפץ המשיי. פו.-‬אלה כ י י ‪ .‬כך עד שלא חטא אדם היאשין ה־ו המזלות מהלכי.‬‬ ‫משחטא סיבבו דרך ארוכה ובמתינות‪ . אויףנייואקםי.אלר פון שסטה‪ .‫סדר‬ ‫בראשית פרשה י‬ ‫לט‬ ‫בראשית‬ ‫בר חנינא‪ .‬ולשין כלייה‪ .‬־‬ ..‬םילקוש ל*‬ ‫ניים ליה! )ינ( ננית שית כ י ־ )ינ( לשלש שנים‪ .‬לפיכך בעי שאלה‪ .אךרביו די וועדיןצייטינ‪ :‬האבין ד י ראך אנמהויכץצו וואקםץ״אום‬ ‫קזםקןה‪ .‬אין לשון ויבלו‪ .ה‪.‬ר׳ פנחס בשם ר׳ חנן דציפירין תני‬ ‫)יב( בנות שוח בשנה שנייה של שמטה נוהנ קדושת שביעית שלהן‪ .‬דם'הראשון האם געייגדיגטיייעגען די מילות "ניגאננע.‬ויש מול שהוא ממר הליכו לשלשים יום והיא לבנה ‪ .‬ומאדים חדש!וחצי כל מזל‬ ‫מהלך י ב בשנה ומהצה‪ .‬ווי אזויייקענסטו•‬ ‫זאגיןאוךער?זטערץנוגה אונדער שטערין מאדים ענידעעןיניט דיער גאגגנאר ביי פיר הונדערט‬ ‫טיט א?טציג.‬ווי אדם האט געייגדינט' פירט'גאט דסיזלותדורךיאלאגגע וועג‬ ‫אונ §אמעלאך‪.‬ל‬ ‫אויף ךעם ביים יכיי .‬חוץ מן‬ ‫כוכב נוגה ומאדים‪ .

‬פ י ז י ו א י ע ׳ ייייםיז‬ ‫ם י ל י א י ן ס א י ז ד א אא‪1‬יקנ‪.‬ם ו ד א ר ץ ד י ה י י ק ע ל ' א י נ ד י ע ר ד א ו נ א ל ץ ו ו א ם צ ו ז י י ג י ה ע ר ו י ע י י ן פ א ל ל ע ן ל ט ווערין‪.‬ו כ ל צ ב י ו נ ו ש ל‬ ‫א ד ם אינו א ל א ע ל ה א ר ץ ‪ .‬ך ב י ס י י ם ץ י ז א ו ט פץ' ר ב י ‪ :‬י ה ו ש ע‬ ‫^ ן לויי ס יוע.‬נשמה‪ .‬ר ב י א ל ע ך ז א ן ט ךוייעללייי יאליזזעגען ד א ייאם ד י י י ז א ב י ז א א י י מ מ י ד צ מ ע‬ ‫צייט'» ‪ .‬א י ר א ל ע ז ר )יז( נ ׳ צ ב א י ם ה ן ‪ .‬ביו § ל י י ט א נ‬ ‫י‬ ‫< ו ( ע ק ל ץ .‬מ ו נ ו נ ח ל מ י ד ס נואיסא‬ ‫ביומא ‪) 1‬יש( ונימי שניר‪ .‬י ם ו ר י ם ו ו א ם ק ו מ ע ן א ו י ף ‪ .‬מ ח י ן מ כ ת ו ש ל ע י ל ם י ר פ א ‪:‬‬ ‫)|־‪ (J‬א ר י ב ״ ל נ ש ת כ ל ל ו ש מ י ם ב ח מ ה ‪ .‬ןגר איו• א ר א פ ‪ . (ipv^f‬‬ ‫א י ך ז א ל שוין ך ו י ס ו ו ע ר ץ ‪ .‬יאס לאו !יא ייו־ל ינא עליו‬ ‫וימיפיםו והספר עצמו מפרש ומלן• ננה בנין ט י ן ) נ א ( וקיק‪.‬נ ח מ ן ב ר י ה דר׳‬ ‫שמיאל ב ר נחמן א ס ר א ם י כ ה צ ב א לו ואם לאו צ ב א עליו‪ .‬ה א ט ע ר ה נ א ה ‪ .‬פיוש" ל' מ ‪p‬‬ ‫ודלי! ויואוס‪•) :‬מ( נל ימי ‪ 5‬נ א • ‪ .‬ר׳ סימון ב ש ם ר י ב י ל ) ט ז ( מ ב ו ל ל י ם היו ה מ ע ש י ם והיו מ ו ת ח י ן והולכין‪:‬‬ ‫) ן ( ו כ ל צ ב א ם ‪ .‬ד א ס י פ א ר ה נ ^ ה ה א ט ע ר פ ו ן דיין לעיבען'‪ . א ם ו ‪ ' .‬ך ע ם ‪ .‬ך י ‪ . ט‬ ‫א ו י ב ד ע ר מ ע . ט ש א י ז ז ו כ ה א י י ד י ה נ א ה ' צי א י ם ‪ .‬ד א ס האטי א א ו י ^ ע י ע ן ו ט ע זנייט‪ .‬ו ל ב נ ה ו ב מ ז ל ו ת ) ט ו ( ו נ ש ת כ ל ל ה ה א ר ץ ב א י ל נ ו ת‬ ‫ו ב ד ש א י ם וניע‪ .‬א י ח ל ״ ע ד ב « ח ל ־ ר ה י י ה א ב א י ך נ ע ־ א פ ט ^ י < ץ ו י ע ^ ק ו מ ע ן ' מ י י ! פארנזא•‪.‬‬ ‫ו צ ב א ליסורין‪ .‬‬ ‫ה י ב ה‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)טו( נשמנללי‪ .‬עיע?טע‬ ‫צ י י ט ' צ ו ל י ה י מ ע ל אוני. דייסי.‬עם ‪ $‬ל ב ע ט ע ר ‪.‬א ו ג א ל ץ א י ז עניתוכןט ‪ 5‬י י י א ך ץ * א ו נ‬ ‫^וא\יןוד עםת!ךףדיל‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ןיווק‬ ‫ו ו א ר ו ם ‪ .‬ע ם א י ו ד א א א ו י ק נ ע י ע צ ט ע צ י י ט ציו'ךי'יזיימנל א ו ג ^ ע ל ד ווי ראנג" ד י ן א ל ץ ?זטייז"‪ .‬וועלט‬ ‫פון לי‬ ‫הנאה‬ ‫*?לע^ס‬ ‫א‪1‬יף א י ם ‪.‬ה ר ב ה צ ב א י ם מ י נ ה ה ק ב י ה ל א ד ם ה י ה ‪ .‬ייי. ע פ י ר י ז ד א ם ב א ה ו .‬ע ס א י י י א אאוי‪!5‬י‪.‬ו מ ה הנייה לי )יט( וכימי ש כ י ר ימיו‪ .‬‬ ‫פ ץ ווא^ען ודייםין ‪ p‬ר א י ‪ .‫•דר‬ ‫בראיית פרעה‬ ‫י‬ ‫בראיית‬ ‫מ ר פ א א ו ת ה מ כ ה ש נ א מ ר )ישעיה ל( ו מ ח ץ מ כ ת ו י ר פ א ‪ . .‬ג י ג ע ם ץ ב ר ד ט א ו ^ ע י ר ^ א ט ה ^ ^ ז‬ ‫גיהאט‬ .‬צ ב א ל ש ם י ם ו ל א ^ ו צ ב א ל ת ל מ י ד י ם ‪. .‬ניווארןסי ב י ‪ 9‬ל א ר ו ו י י י ‪.‬‬ ‫נ ח מ ן ך ע ר ז ו ה ן ' פ ו ן ' ר ב י ש מ ו א ל ב ר נהיםן ה א ט ' ג י ו א .ןךד‬ ‫ווארום‪?.‬נ פ ל מ מ נ ו ו מ ת צ ב א ע ל י ו ‪ .‬ע ם " א מ ך א א א‪1‬יט. מ י ד א י ‪ .‬ל ת ב ו ע ) כ א ן דקיון ש ל ו ‪.‬רהאט‬ ‫אדם‬ ‫.‬ע ם א מ‬ ‫ד א א א ו י מ ע ז ע ץ ט ע צ י י ט י צ י י י ן ל ם י ל י ם י י ע י י י י יאלי׳ ג ר ד ס ד ע ך י ן ‪ .‬ויי.‬‬ ‫א י נ ד ' ‪ ? .‬א ז ד י נ ע י ט ע ג ז ע ג ע ן א ו י מ ע ז ע צ ט‬ ‫‪ 8‬י י י ייי ‪ 3‬י י א?יד'ינ.‬נמו שכיר יום נ נ א סשמש‬ ‫מזמז• צאהי ‪ ) t‬כ ( צנא לי ‪ .‬ל ע ם ' מ ע נ ט ש ייעז ע ר א י י א ד ף‬ ‫ך י ז ן ל ד ‪ .‬ש נ א ׳ ויכלו ה ש ם י ם ו ה א ^ ו כ ל צ ב א ם ‪ .‬גיוואךץ ט י ט ך י זיז^ן א ו נ ט י ט ד י ל ב נ ה אוניטיטידיייישטיגךץ'‪. א ל י י קי^ועי צ ו ר ע ם מ ע נ ט ש א י ג דע־'‪.א?ין פ י ־ א י ם ' א מ ע ק ‪ 1‬י י ן ‪ .‬ער'באהט‬ ‫אהויויאוינ‪^.‬‬ ‫אי‪.‬י ר ?־יי‬ ‫‪ ! ? 3‬י י נ ט } י ו ו א ך ץ ן ו י ט ב ד ט ע ר א ו נ ' ט י ט ג ך א י א ו ג ‪ .‬נ י פ א ל י .‬א כ ל פ ת ו יהנייתי צ ב א לו ע מ ד ת ב ת ו ך נריני‬ ‫ו ח נ ק ת י צ ב א ע ל י י ‪ .‬ער ה א ט ‪ .‬ש נ ׳ ) ש ם ז( ה ל א צ ב א ל א נ ו ש ע ל י א ר ץ ‪ .‬ך י . " פ ו ן ל י ה ו י ו א ו נ א מ ן י ש ט א ר ב י ן‬ ‫א י ז ך י ה נ א ה ג י ו ו א ר ץ א ו י ה א י ם צ ו ם ? ! ל ע ? ט ץ ‪ .‬וינלו ורש ‪ !ui‬שכצול ! )שז( ממללים‬ ‫היו נו׳ ‪ .אלי|‬ ‫אאויסיעועצטע צייט צו‬ ‫ק ו מ ע ן א ו נ י י ע ן י י י י א ל ץ א ד ע ק ^ י י ן ‪ .‬צ ב א‬ ‫ל ת ל מ י ד י ם מנין ש נ א ׳ )איוב י ד ( ) י ח ( כ ל ימי צ ב א י א י ח ל ע ד פ ו א ח ל י פ ת י ‪ .‬‬ ‫עלנק‬ ‫ן ו ע ל ץ ^ ז ו ו י נ ד ד א ^ י ן ‪ . ג ‪ .‬איינ א ו י ב ע י א י י נ י ט י ו כ ה א מ ל י ה נ א ה אוץ־‬ ‫א י ם ‪ .‬צ ב א ל ש מ י ם ו ל א ר ץ ‪ .‬אז‪^.‬ע ד יקים‬ ‫ח ל ו פ י ‪ .‬נ ם ? פ ן י י ט איז פ ס י ק א י ו ב ה א ט נ מ א ג ט ב ל י מ י‬ ‫צבאי' יאלע ט ע נ ייאם א י ל בין‬ ‫י‬ ‫א י ן ל ם י ח ‪ ..ענ‪.‬עלי א ר ץ ‪ .‬או‪.‬עזעצ‪3‬ע צ י י ט צ י ת ל מ י ד י ם י ד ע ן דיי י א ל ץ ' ' ג ת י ם‬ ‫ןוערין‪.‬ג ז ״ ע ד ז ' ‪ .‬נריאמן מראו זרן נלל מקיש־ וממונם‬ ‫נל׳ מימיך ושידוד והיו מוסהין והילכין כל ו' ימים על שיעורם‬ ‫עד שאמר מןניס די ופי׳ סנחונ נ ו יכלו ‪0‬נר היו שכוללים‬ ‫םיו מיסמין !הולנין עד מס ״ ואו אמו םקנ״ם ד ונדעור‬ ‫זה וינל אלהיס נוי ז )יו( נ׳ צנאיס ק ‪ .‬ב נ ה ב נ ץ ע ל ה בידו‬ ‫) כ ( צ ב א ל י ‪ .ין ד י ה י ם ע ל א ת ז י ש א פ ץ נ ד ו א ר ץ ם י ט א ל ע ‪ /‬א ר ץ ו ו א י ס צ ו א י ם ג י ה ע ר ‪ -‬א ע ך י ^ ך ד‬ ‫א י י ב ש א פ ץ גןווארץ ם י ט א ל ע י א כ ץ ד א ס צ ו א י ר ן י ה ע ר ‪ ' .‬א ו ו י ייי ע ם ׳ ? ט י י ט א י ן ן ם ו ק י ^ ^ ו ־ ל ר י ר ן ^ ר ת ' ע י ה פ י ז ״ ך ע ר ייעלכי‬ ‫ןיאס ך א איזיגי^לאגץ גיוואךיןויעט ג א ט אויםהיילין‪ ) :‬ה ( ך ב י י ה ו ‪ #‬ע 'ויזלוייואגט ל י ו ץ ‪ $‬ע '‬ ‫א י י ב ‪ #‬י ץ ט ‪.‬זים ש ט י י ט א ץ "?־סוק‬ ‫יץןלי ם ^ מ י ‪ .‬תיל וצנאיוו ורש״י פ" לנאית‬ ‫השמים והארן נעשו נשיייי ‪ .עת!ד»ע ציייט‬ ‫ז‬ ‫צ ו י ף ל י ם ' י י ע ן ‪ .‬ד א ם ג א ג צ ע גלוםטוננ פוןיימעגטשיאיו‪/‬אריער ז א ל‬ ‫ך ץ י א י ו י ף ד ע ר ו ו ע ל ט ‪ .‬ו צ ב א ל י ם ו ר י ן מ נ י ן ‪ .‬ע י ס א י ז ד א‬ ‫יסוליםוועז‪.‬פ ו ן וואגע.‬ווארוים ע ם ש ט י י ט א י ן ' ן ס י ק א י ו ב ה ט‬ ‫וייאוןט ה ל א צ ק א ל א ג ו ש ‪.

‬אוג טיט יערער ]אף' טוהט גאט דיי. הארץ‪ .‬ז ד ? ר ‪ 1‬ט ף ט י ך נ » ט א י ^ ן ' ^ ז י א מ .‬עם שטייט אץ פסוק התקשר מעדנות‬ ‫^ • ^ י מ י • ‪3‬ר | ? א < ר ב י סיימין י א ג ץ ד ע ר י מ ^ ־ י מ ה‬ ‫בי מה אי מועכות ??יל‬ ‫מאכטזים די פירודו‪ .‬דייגי^ר״ י ־ י‪ .‬פיל רענ‪.‬״‬ ‫בשאפוגג פון דער וועלט‪ .‬הצמית ודרש לנא‬ ‫ז‬ ‫שלש! מפן !רצי! והנ״ה‪) :‬כג( כימה ‪ .‬אף הן )כז> בכלל ברייתו של עולם הן‪ .‬יש נ ־ ס‬ ‫לירן ונס המה עיקר סנריאה‪) :‬כמ( היי ש מ ע י ‪ . שליחות"‪ .‬י י ־־־רני ־־דית ‪ p-fo‬כמין קבריה קש־יה‬ ‫ו נ ‪ .‬ב( כיון דעביד שליחותיה אתזרתיה לאתריה‪ .‬פיליבערץ‪ .‬ ‫אונרבי ןרמה דואט גיי^גט פון רבי חלבו ם וועגיין ךבי אהא האט דער״ציילט די מ ע ש ה ‪.‬רבירןגתמא הט גיואגטפין רבי גחמיה ס ?ועני.‬ינ .‬בהם‬ ‫הרופא מרפא את המכה ובהם הרוקח מרקת את המרקתת‪ (t) :‬איר םיםוז איו כל‬ ‫עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לי גדל‪ .‬עי יאל נואקםי!'(‪.‬פיל ענדעםין‪ .‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫‪3‬‬ ‫) ח (‬ ‫א ו‬ ‫גיטראנין‬ ‫ז‬ .רעםערייעיי! • איוייוי‪.‬הרבה שרפים‪ .‬ה "‬ ‫עומד‬ ‫מהפר ה‪:‬יעכה הזה ! )כפ( הוה קאיס כ י ׳ ‪.‬עם שבייט אין פם'וק התוציא מורות בעתו וער״ציהט אדם די‬ ‫פילות יערער מזל אי.‬‬ ‫‪#‬לאעען‪ .רא זאגט גאט הטי א|‪ «£‬גיבתיניט אזעלכע‬ ‫ןןאןין פון די‪.‬הרבה נהשים‪ .‬איי ךי הגאה גיווען צו‪.‬י. .‬ולא‬ ‫עוד אלא כימי שכיר ימיו‪ . אחא )כלו( היה משתעי הדין עובדא‪.‬י א ־ צפרדע אתת‬ ‫טוען ונישא עליי עקרנ א' ומעכירה על הנהר! ילאן מניוה‬ ‫מ ע ט י ־ ני־א ונן'נגוזו ועני \ )לנ( נ ק שעשה ה ע ק ^‬ ‫ושרש! העי ‪ ) 1‬כ נ ( השלם סמים ‪ .‬ההיד )שם לחו הירעח‬ ‫חקות שמים אס תשים משטרו בארץ וגו׳‪ .‬פיל ‪.‬אונ ךי!א.‬אונדערמיל בסיל ציהט אוים דיבוימער פץ איץםיעק ביזצום אנדער ין‬ ‫™‬ ‫סיי נק‪ .‬ל( חטא הר עירדען טענה חדא עקרב‬ ‫)לא( ומניזה יחיה נהרא‪)) .‬הרבה אריות‪ .‬ר׳ תגחוםא א־ל‬ ‫בשם ר׳ נהמיה ר׳ ברכיה בשם ר׳ חלבי‪ . וואם״עד איי'ש'ילד'יג ‪ .‬אונ טיט ויי םאכיטידער אפטייקער‬ ‫ךעם ?ומעקקדינען אי‪ :‬ניטען‪.‬עושה‬ ‫‪ wit‬יזשלשו! נינה »יוי» וישיי זדש מ ‪ ^ 8‬אותה ומפריש‬ ‫?ימאט • איי די ר ^ י א י ט צ ו ם נוטען‪8 .‬למשל ?ליגען פלייא קאמאירעם'‪ .‬הרבה עסרבים‪ .‬ין מושכ‪ .‬ע?ךע ?ולאננען‪ .‬ניתן נהה שעה )עדן איה!‪) :‬כה( נין קשר‬ ‫קשר ‪ .‬הט וי ‪ vm‬איו^־ צורים‬ ‫‪:‬‬ ‫פ י ל‬ ‫‪3‬‬ ‫?‬ ‫.‬ומגדל! ‪ ) :‬נו ( ממור ‪ . .‬ייץ ףלעכטין‪.‬טיט די הי־לט דער דאקצאר אמ־ויה‪ . V .‬‬ ‫אמע. דין צייט>‪ .‬ובכל הקביה‬ ‫עושה שליחותו‪ .‬קאמאר אפילו דוחלאיאבע ‪ .‬שס( התקשר מערגות )מ( כימה‬ ‫או מושכות כסיל תפתח‪ .‬ר׳ פנחס‬ ‫ב ׳ ט ם‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫אותם מיי כנה י י ־ סגירן‪) :‬ני( מלל ניייתז ‪ .‬ר׳ תנחום בר חייא ירי טיםין אסרי מיל הוא שהיא )כי( מפזר את‬ ‫הפירות‪) :‬ה( רבגן אמרי אפי׳ דברים שאתה רואה אותן שהן יתירים בעולם ‪ .‬בר'ם.‬ופרעושין‪ .‬רבי סיטין יאגט יעדער נראו האט אמזל‬ ‫אין היםעל• אינ כעי ‪°‬יל ‪ w%‬אים אונ יאגט צי אים יואקם‪ .‬אפי׳ עיי נהש‪ .‬אפי׳ עיי צפרדע‪ .‬‬ ‫אפילו מ ק ו א‪.‬קש‪.‬ויתושי!‪ .‬אדי ו ד ע ם שטייט'אץ‬ ‫פסיק ח ווייקט די נייעץ בון היפעל אויב דו״קענסט מאהןייץ ניויעלטינקייט אויף״די ערד‬ ‫©ז דער מזל זאל נייטען דעס גךאי‪.‬בגוו‬ ‫זבובץ ‪ .‬אפילי עיי יתוש‪ .‬בר סירא אמר אלוה )»( העלה סםים ם.‬ערד ‪ .‬ר׳ הגיגא בר פפא יר׳ סימון אמרי כימה )כד( מערגת את‬ ‫הפירות וכסיל םושןד )כה( בין קשר לקשר‪ .‬לשון שוטר‪) .‬׳ םשנו‪. י ' ז ש ^‬ ‫דעלשטיקט‪.‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫על שפת ־ ־ ־ י ־ )ל( ממא נ ו ׳ ‪ .‬ריח‪):‬״ )אמר!‪ .‬אינ דייגאנצעיטענ זיינע״זענען נאד‬ ‫ןיציילטע ווי אפאררונ ?ענער אךבעטער‪ .‫סדר‬ ‫בראשית‬ ‫•־אשית פ ו ע ה י‬ ‫מ‬ ‫הרבה דובים‪ .‬נוננ נרקיע «‬ ‫) נ ד ( מעדנת‪ .‬‬ ‫דודבינ )כס( הוה קאים על כיף נהדא‪).‬אפילו דורך אשלאננ‪.‬ךביד״נחים ר ח.יא אונ רבי מימין האביןיגיזאנטעסאיז‬ ‫די רבנן יאגיו אפילו די יאכץ דאםידו יעהםט די‬ ‫דא אמיל וואסער מא?ם וויץז די פירות ־‬ ‫פאר איבעריג אויף ךער וועלט ‪ .‬הה״י )שס( התיציא מזרות בעתי ועיש על‬ ‫בגיה תנחם‪ .טשאיזאקאוזל גיףטאנקנעבי!אטיייריזאטעיגיזעלוןוויאיאבע ‪ m‬א ו י ף י י ן ז ^ ש ל א נ נ‬ ‫אינ ?וווי?ט טיט אים אריבער דעם טיץז יאוג דיער שלאגג האט אייףירי ־*נדעריע זייטטייר‬ ‫‪ rypi‬אמע?^ש(‪ .‬פיל נייועל?‪1‬י'נע־ר'ם הט נאט אויףןינומע! אוייף רעם‬ ‫ט ע ^ ש די זאלין פון אים אפ ?עטע.נען ציהט <נר *ויספק איין קנופביו יצוםאנדעריןייקנופיייואלי!‬ ‫א‪..‬אינ ווי ד ע ר ^ ^ נ הט ^גיטאקן דייזאןז ‪ .

.ין אויןפ זיין ארט‪ .‬איל ‪$‬ין‪ .‬‬ ‫אפר םן קושטא את קטלית יהיה‪.‬ג.‬רבי _ינאי איו אםאהל גיזעםין ביי רעם טויןןר פון י דין‬ ‫‪ mm‬אונ האט ןילערו^ט‪' .‬איל אין‪ .יי^לאגין לעם ^טלאנג‬ ‫איז .‬‬ ‫פלוני בן פלוני נשכו נחש ו ט ת ‪ .‬נפלו מפני חוזק ארס הנח‪) 8 :‬מא( מנתיע‪ .‬איז‪.‬איו‬ ‫‪.טאט ‪.‬לער אויב לער מענטש האט אים אשלאננ' ]עביסען אונ‪.תש ‪ .אג ט רער ^׳לאנג גייט געווים מאה. ויין שליחות ו!אם‪.‬גטאגט אםענטש‬ ‫ד.‬‬ ‫קול הנוה ! )מד( היה יפיי מטיל‪ .‬ר׳ אלעזר )מד( הוה יתיב פטייל בבהיכ‪ . ? >7‬י?לגת •‬ ‫פאר ביי}ינאננען אשלאגג האט ךער מענטש . אים‪ .‬איל אין‪ . יית הכםא‪ '.‬והוה חזר‬ ‫טן הדין טיטרא‪ .‬ינאי ‪.‬הט רבי_י‪5‬אי ?יילאזט רעם שלאנג גיין ךיןוועיג אין שטאטיאריין‪ .‬הלן שם נחש א׳ והכה הוא את‬ ‫הנחש והמית אמ*« )לו( אתא כוי‪ .‬לי‬ ‫גיענוע ונדנוד ונפי קרח נוס מות־ח <' רתתא וכעם‬ ‫ענינו‪ ) :‬מ נ ( ה״נ וה‪1‬ה מרדף ליה מן דין כוי פי' ר' ינאי‬ ‫הים רודף הנתש מל‪ :‬זה והיה חיוו ונא מ!ד אחו! )מנ( הנוה‪.‫‪2‬‬ ‫בראיית י ^‬ ‫סדר‬ ‫ח‬ ‫בראשית‬ ‫בשם ר׳ חגין דציפורין אפר עובדא הוה בחד גבר‪) .?ןש קאט אים ניסאכט אקרוין אדום זיין קאפ‪ .‬וויי ךער' מענטש איו צו גינאמען צו לעם‬ ‫‪#‬לאגג זעגען צו§אלין ךיגע )לידער‪ .‬ער מועףן ווי אשלאנגיךילט דך פון יזיין אלט' אוג קומט‬ ‫ןעני.‬‬ ‫ה א י ט ד ע ר ^ ף ןיזאןט צו דעם §וענטש 'דו‪.‬אסר חסה אני על סן דקטל הדין הויא‪ .‬ער צולייקגיקומעןפ?‬ ‫ךי א‪.‬ראח נחש )מא( םרתיע ובא‪ .א‪ .?ר ניקוםעןפוןדי‬ ‫זןיט‪ .‬‬ ‫ןואט דער ^קפןש ניואןט .‬אלעזל פי! ‪.‬ת'‪ .‬דןאט ךער טכ‪#‬ף איויף ג'יה'ו‪:‬בין דעם^קאפ אונ הט גיזעלןידעם‪.‬אמר לאותו קילו מן קישטא את קטלית‬ ‫יתיה ! )לש( יכול אתה לכריש ולהסיר אותו עשנ מעל ואשן•‬ ‫א״ל אין וכן עשה וכיון שנדמו והסירו <("ל יכול אתה‬ ‫לקרנ לכאן ולסריס ומנוע וה ממש נוה המעה שהים נידו ו‬ ‫)מ( נשרי‪ .‬לה( חסא חד עשב ולקט יתיה ועבדיה כלילית‬ ‫לראשיה‪) .‬ווער האט גיקעגט" הרןגן ךעטעולאנג‪ .‬ער'גטיעיחן‬ ‫אשיןעם גךא־ וזיאט‪.‬אתא‬ ‫חד‬ ‫י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫שליחות בנשסלח לו מן השמים הלפווע התזיוסה למקימה‬ ‫ועיין בוי״ר ונקהלת )ס י( שהמיתה שס ‪1‬ן אוה‪) :‬לג( זהום‬ ‫יןאיס למוזלו כוי ‪ .‬נךערע ךיט‪ .‬עט איז ימיר אוואגדער ‪.‬איל את יכיל קריב הכא ופרים הדין חויא בהדין‬ ‫חיטרא‪ .‬אפר ההוא גברא‬ ‫אנא קטלית יתיה ‪) .‬נא שם איס א' ועמד‬ ‫לואות ולהסתכל ומתמס באותו נחש מפני נהיה ח נ ו ומכיו‬ ‫נמו של‪.‬האט‬ ‫ז‬ ‫א י נ‬ ‫ט‬ ‫־ימ ג‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ויי''‬ .‬לו( אזלא חד חויא וטחא יחיה וקטיל יחיה‪) .‬ועוד הוה רדיף ליה טןהדין סיטרא‪ .‬איזבאלד‬ ‫ןייוארי..‬פיוש״י לעשות כרכיו‬ ‫ולי‬ ‫)יטרא.עם שלאננ‬ ‫טיט רעם ‪#‬טעקין‪ .‬ראה עשנ א' ולקח אותו וששה ממנו עטרה‬ ‫לראשי ‪) t‬לי( אזלא כי' ‪ . אויף ידעם שלאגנ‪ .‬ראזווס‬ ‫דער םע.‬ער יאים גיגו^ען אוגיהאט געםאכט פון איים אקרוי.‬קענםט' ניין צו דעם אלט אינ אויף ‪.‬ךביאלעיר' אייאמאלזלניועםין איי.‬ערי האט גיזאגט‬ ‫‪.‬איל )לט( יכול את סרים הדין עשבא ‪p‬‬ ‫ראשיך‪ .‬בואה אין אפעלד וואם' ג.‬‬ ‫מ^ט רער ?ז‪?3‬צ'ף צו ךעם ‪^5‬נ?‪1‬ש ת‪.?. ארוס ויץ קאפ‪ '.‬הטידער מענטש נייאגטאייך‬ ‫ן א ב אים ‪..‬איו .‬גיקלן‪.‬שכיה עומו לקלור הקמה נשוה ‪1‬‬ ‫)לד( נכוא נ ק ע ת א ‪ .‬רבי חנן פון צפוךי וזאם‪.‬לבי‪. א?!כשף אוג'האט ךך' גיינ^עלט קוקע.‬עם איז אמת אז דו האסט .‬לי( דהוה קאים לםיהצד‬ ‫)לל( בהדא בקעתא בי טרפא‪) .‬הייבין }.דאז פין ויין קאפ‪.‬האטי דעו־ ^עגטש‪/‬מאנט יא‪.עהוןת ךעם שלאנג‪ .‬א^י^ורייא אין ?.זאגט‪.‬רבי פיגחם האט ‪.‬האט‪.וזער צום ךאה&‪.‬ג.וקוטע.‬הט‪.אט אסאהל נעשניטען' ‪.‬ענ?'ש'גיואגט.‬והוה חזר טן דין םיטרא‪ .‬והוה )מב( טרדף ליה פן הדין‬ ‫םיטרא‪ .‬אוג ‪.‪:‬וקצטאזיף!יין ארט‪ .‬האט רער ט‪3‬ש'ף גיואגטיצו לעם‬ ‫ןועגףש‪.‬האט^ר איםאוועקמ)יאנט'פון'לי אגךערע דיט'‪ .‬איתי נחש יאמר תמס אני על יי שהמית את הנחש‬ ‫היה אומי אותי האיש הקילו אני הוגתיי ‪) :‬לח( תלה נוי‪. א ‪ .‬אפר זח חולןד לעשות שליחותו‪ .‬איו נקומען יאגד פון רויםאונהט‬ ‫צתים‪.‬כיון דאריס יתיר‪ ./‬ער איי' געשיקיט‬ ‫}יוואךין פון ןאט'‪ .‬טיד נפלה )מג( הברה בעיר‪.‬בי טרפא‪ .‬ר׳ ינאי היה יישב‬ ‫ודורש בפתח עירו‪ .‬לז( אחא חד גבר וקם‬ ‫לםםקר בההוא חויא‪ .‬בית הבסאאונ האט'ךך.‬כיון דקריב להחוא חויא סיד )מ( נשרו אבריו‪ .‬ננקעה וו של ני שופא שס מקום ‪:‬‬ ‫<לה( חמא כוי‪ .‬ער איו‬ ‫}י^יאר?ין‪ .‬ןעמריב״ען דעם רבי‪.‬הט‪..‬האט ךעיר' מ‪. ‪.‬קי'־נסט אראיפ גע^ען רעם גראיזיפון דיין' קאמ‪.‬לרו( תלה אפוי והטא לההוא עשבא עבידא כלילא לראשיה ‪.‬האט רבי עאיי אוועס נע^אןט רעם שלאנגפוןיךי דיט‪ .‬‬ ‫סיס תולה עיניי והריס פניו למעלה וחמא ני' ראה לאישי‬ ‫עשכ נעשה עטים ליאשו והניר סעשנ בהוא מנין ומכיל‬ ‫נפני ארס ה.‬ווי רער ‪8‬ענטש' האט אראפ גינלפען לעם .

.‬הט פיטום גילעםטעךט .‬טיטום‬ ‫הרשע נכנס לבית קדש הקדשים והרבו שלופה בידו ונירר את )נה( שתי הפרוכת ונטל‬ ‫ב׳ זונות ובעלן )נו( על נבי המזבח ‪ .עשםיךט ניווארי. איעןעריכט' פון ךי בלוט פון)ךעם'פר>אונ‪.‬ער ןיםאכט אווי ווי אואק אונ האט אריי. רעם םלןז‪ .‬אנדערע ואוין די פרוכתין .‬‬ ‫אךם חחתיף"‪ .‬זיןז גיקדלעו־ט אויף ךי‪.‬לההוא דעביד קרבא עם מלכא בנו פלטין‬ ‫דידיה ונצח ליה‪ .‬יצחק דעט ביי.עשריבעןישלעכטע‪.‬והתהיל מהרף ומנדף )נט( כלפי מעלה‪ .אט קאט אייט געשיק״ט‪ .‬ער נעסט אים איין‪ .‬‬ ‫רבי ןצהק'בראל׳ני\א י אםאהל ןיגאנגעןייביי דעםיפארט פון רעם ‪.‬יןיחקדעם‬ ‫ביין בעקאלטין אין'ךי‪.. ניווע.יפוגען דער‬ ‫^רטר״אגט פאפיךעןיוואם אויףיזיי איז . טיט בלוט‬ ‫‪ pa‬די פרוכתין‪ .‬וקרא י עליו )ישעיה מג( ואתן אדם‬ ‫תתתיך ‪ .‬‬ ‫פתגלגלא‪ . }אןל אנואהל‪.‬ר יצחק בר אלעזר הוה קאים )מט( ומטייל על )נ( טשוניתא דיטא דקיםרין‪.‬ירד לספינה כיון שירד )סא( מחאית נתשלא בימא אמר )סב( דומה זה‬ ‫שאין‬ ‫מתנותבהונה‬ ‫ולי נקי ו נ ו ‪) :‬מס( וומאי‪.ט רעם ןםוק ןאוז‪.ע.‬עךד אונ האט ‪.‬נורות אויףךי יוךין פו.‬אוו ן ן ר ו י ס ‪ .‬נתלנלן השרוכת ונגע נתרבו‪) :‬נמ( גרגזתני‪ .‬ער האט אריים ןינו^ען רעם‬ ‫שויועךד פו.‬אונ‪^.‬זאק‪ .‬נמכמעות! ) נ ( משוטתא‪ .!ט אוב‪.‬אונ פון די צוויי פרובתין האט‪.אט! אונ טיטום .‬איןז וועל נעבין אנוי פון אךגםוואם‪.‬חון היה!‬ ‫)נא( קולית‪ .‬אין‬ ‫וה נקנס נא לידי שיצעוני נ״נ מיו יוא נתש א' ישנס אותי‬ ‫והמיתון )מט( ומטייל‪ .‬ער אייז אדויפ‬ ‫פוו'‪.‬וריבעריאיז רער שוועךד אויןז א'יינ.‬אמר )מרו( לית די] על‬ ‫מנן‪ .‬צו ידעם‬ ‫.‬האט רבי‪.‬דער רשע טיטום איז אדיין גיגאגנע.‬ער ךאךט' 'נייועהן ליגען אביין פוןיאפוס פון"אגישטאךבעגעם §עגטש‪ .‬ארוים פון'‪.‬מ‪1 (1‬תוניה‪3.‬פי׳ הנהו‬ ‫נחשול »יס! ) ם נ ( ד‪1‬מם וה‪ . די ‪#‬טאט‬ ‫נןםריין*‪':‬טיטום‪ .‬ג ע א ^ ק א ^ ^ ג פיון בית הכסא אוב‬ ‫האטי ניישלאנץ רעם נוי אונ האט איים'ניהך.‬ויצאת חרבו םלאת דם ‪ .‬כיודעי איי‪.‬עם איו ניט נליייןי‬ ‫א״ינער _מאבט אמלחםה מ־ט אמלןז אין אווייסטיען אךט אונ״ער נעמט איי.‬הטתיי‪.‬שסיו נאמה שהיס ששק אצלם אס ניס מן‬ ‫קדש או מן קדשי קדשיס וקואו חו״ל אלוה טוקסין‪) :‬נו( על‬ ‫גני המונח‪ .‬געריכט‬ ‫פון' ‪. ךי פריכחין פול'‪9‬י'ט בלוט ‪ .‬חפשיהו ננגדיו ונל׳ תשמישו ומצאו‬ ‫אצלו שהיה נושא נסניס ועיס על היהודים מעיו קסרץ ‪:‬‬ ‫י‬ ‫)גס( שתי שרונית‪ .‬אונער הט}יניוםען‬ ‫צוויי זונות אוני הט מיט די'מזגה גיווען אויףיךעם מזבח‪ .‬בעהאלטין אי.‬קאט רבי אל^ר'נילי.‬וויעךין פון ני^ווענין‪'.‬די בלוט פון^קר־^נות ‪ .‬‬ ‫נל עוד שהיה מצניע אותה היתה חוזית ומתגלנלת באמצע‬ ‫הדון‪) :‬נג( בלדר‪ ..‬שאמר שהרג אמ עצמו ו ) ס ( לא ומי‬ ‫נוי ‪ .‬בייךע‪.‬ס ל !‬ ‫)נט( נלפי מעלס ‪ .‬פרוכמין‪ .ךי‪.‬מצנע לה והוד‪.‬דואט רבי\?יחק‪.‬אטד זאת םוכנת לעשות שליהותה‪ .‬עךד‪' .‬אונ האט נילעסטעךט נאט אינ דואט גיוא‪.‬דעו־ ודיל איו‬ ‫דוךןז געגאגלען אשר פון ^לןז איני דואט זיף אנגישטויםין ‪$‬ן רעם ביין אוני איז ניפאלין אוג‬ ‫נישטאךבי.‬טיד נפק חד חויא ומחא יתיה וקטל יתיה‪ .‬ע'ךד‪ .‬פ״ כעוון שר משוב ממצד המלן‪:‬‬ ‫) נ ז ( פבפשוניה נוי ‪.‬ערר‪ .‬נלפי מעלה אמו ‪ p‬נושם‬ ‫נשי"‬ ‫^ י ״ ^ ^ ״ ן ^ ט ״ ^ ^ ״ ^ י ר ^ י ט או^יןןט‪ .‬נ‪.‬אית דאםרי)נו( סדם‬ ‫הקרשים‪ .‬גוי א' מ.‬איז}יגאננען ריבי‪.‬גיזאנטידער ביין איו‬ ‫נעוויים אינניבךןיט גיווארי] צו פןאהן די שליחות דאם ..‬ים וואס איז ‪3‬יי[קיםרין•‬ ‫הט‪.‬גט‪.‬ער'וועט''ניהוןת‪.‬עבר תר )ננ( בלדר נכשל בה ונפל‬ ‫ומת‪ .‬ואמר )ס( לא דםי ההוא‬ ‫דעביר קרבא עם מלכא בםדברא ונצח ליה ‪ . נעלייגט‬ ‫ךי כלים אין רעם‪.‬‬ ‫ראה שם )נא( קולית אחת והוה טצנע לה )נב( והות טתגלנלא‪ .‬אינו דומס מי שעושה מלחמס עס המלך נמלנר ‪1‬מנלנן‬ ‫איתי ני׳ ‪) :‬סא( ה״ג מתמיה נחשלא נ י מ א ‪ .‬‬ ‫*עם ןןעיר פון'יום'כפור‪ .ענע..‬ואיד םדם שעיר של י*ה'‪ .‬קליס יתיס ושנ גו‪) :‬מת( לית וין נו׳ ‪ .‬ונילקוע קהלת נ ו ס על ספר תווס ‪) :‬נו( עדם‬ ‫הקדשים‪ .‬אנדערע ואנין ךי ןריבתין (ענען‪.‬ןנךד אוג דזטזיןז}יקוילעךט אויןש‬ ‫ךי״ערר‪ .ואם מאכט אמלחמה טיטאמלןך ‪3‬יו רעם'§‪1£‬ז איין פאלא.ת‪ .‬אזל )נ‪ (1‬פשפשוניה ואשכחוניה טעין כתבץ בישין על יהודאי רקיםרין‪ ..‬וחירף ונידף ונטל כל כלי בהםיק ועשאן כמין‬ ‫)נלו( נרגותגי אחת‪ .‬ונושו ‪1‬‬ ‫)מו( שהקדימו‪!.‪'.‬ער וזט גישטאכין ךי‪.‬ביץ איו‪.‬ך'ער‪.‫סדר‬ ‫בראשית פרעה י‬ ‫נזא‬ ‫בראשית‬ ‫חד )מה( רומאי)מו( ותרבית )מז( וקדים יתיה ויתיב ליה‪ .‬ךער‪.‬אונ‪.‬ךריבעריאיז דער' שווערד איין געשטירט גיווארין מיט בלוט פיון‬ ‫ןייפרוכיהין‪ .‬רעד‬ ‫נאך‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫(‬ .ואט ניינ מען אלע כלים פוןיבית‬ ‫ינןקדש"‪ . אי^קך^י לקדשים אונ האט גיהאלטין‬ ‫חנם בלוייין שוועךד אין האגט אוג‪.‬אונ דער‪. רימי‪).‬יצחק זובען אין דיי קלייךער פון' רעם שר רוט ער .‬עצס של רגל מן המת ו ) נ נ ( וסוה מתגלנלא ‪.

יענרינטדעםידבעטיוטאיג״ו‪'.‬זיץ נאי' אונ״ער ןט' איים גילעכערט‬ ‫ךי חייט פו.‬ד י י‬ ‫הסבול לא פרע מהן אלא בסים‪ . דין מוח ביו‪.‪.‬ערניגאננקיאץ‬ ‫^אד‪ .‬והיה מצווה‬ ‫יאומר פצעו מוחו של אותו האיש ודעו במה אלהיהם של יהודים נפרע מאותו האיש ‪.‬‬ ‫כיון שהניע לרומי יצאו כל נמלי רוסי לקראתו וקילסו אותו‪ .‬ערשטע' יעק^טעינ ‪ .‬אריים נינאננעןיפץ ‪1‬יאד האט טען פאר״אים ניברייננט א?רוים'ין ט ‪ 0‬ודין‬ ‫צו‪.‬‬ ‫ונטלו אותו ונתנו אוחו בחוך קערח אחת‪ .‬ער איו ?ריער ניייען אינ איי‪.‬ר״ישיאקליי!^י.‬י\ן‪.‬ניקינןען אויף ךעםוואהער^אט^מירניקוםען‬ ‫אןפזנענען אונ‪.‬ער‪.‬טיט דיי ב׳צעפענעש 'ויעל י איך ידיך‬ ‫?!ףךאפין‪ .‬הט ^אט ניייאנט צו ?[יטוס דור^ע‬ ‫איך ?!ויער ביי !יין לעבין אי ?ויט אבשעפענעש וים יייא איייךיקלענםטעפץ אלע בשעפענעש‬ ‫ייאס איך האב בשאפין אין די ‪.‬ט‪(.‬ים האטאדאל‬ ‫טא‪5‬ער פץ ‪:‬ם ני^לאגין ךעם טיטום‪ .‬יקענט בעטיין נענין מיד‪ .ללע>.‬והוציאו כנוזל של שתי ליטראות‪ .‬ביז רער יתוש'איי נאייקןייייינמוארי‪-‬‬ ‫אדי ווי‪.ט רבי ןץטעאל בב?י יוסי' הט '?־יך אטאהל ג ע י ^‬ ‫?‬ ‫ז‬ ‫אין‬ .‬נוש של משקי! בשית״ןאתו המרתן‪ :‬מאזנים מזה והיי שוקלין נפיפ זה כזה ו )פי( פני‪ .‬טך‪:‬נקע.‬־ש לא פרע מהן אלא כמיס‪ .‬רעם דיור אנוש האט^ער גישטראפט טיט‬ ‫וואםער‪ .‬בה אני נפרע מאותו רשע ‪ .‬ער איי‪. איםאונסעןהאט אים נילויבט‪ . אין מוח‪ .‬ודטיטיס איי ניקיטיען איןרוים זענעןאל‪.‬כל טה דהוה הדין )סו( שני ‪ .‬האט ‪3‬אלד נאט איונק גי^אהו"ציום ‪ • k‬פון‪:‬ם איוידערייםנעבליבען שטיל'פון‬ ‫זיין ןיאךין‪ .‬האט טיטוס ניואנט .‬איוי {־יידינשטהפ״טיטוםיאדדאיויעס‬ ‫^‬ ‫־‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א ט האט .‬איל הקב״ה רשע חייך םבריה שהיא פחותה סכל הבריות שבראתי םששת יםי‬ ‫בראשית‪ .‬ייי ?יטיס איזיניקוםען איןשטאט איי‪.ט טיך צו הךננן מיטךעם גיאםער‪ .‬עד שנעשה נדול כמו ניזל של כ׳ ליטראות ‪ .‬כיון שעלה לרומי נכנס‬ ‫למרחץ‪ .‬ער נישטראפט טיט ייאסער! פרעה טיט זיק חיל האט‪..‬לכאן קדם אומי» י ז ו מלחי! פני לינויות נ כ ן מאזנים מזס ימחל‬ ‫<סד( פ״ל' סושירין‪ .‬איר חנינא‬ ‫טשכני‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫!שיני שאין מ י ו )שנ( לכאן קדמני ‪.‬ער איו אריין‪.‬דור אנ‪.!יר דוכט אז ךער כח פון רעם‬ ‫גאט פון ך יוךי^ע' ןאלק איז נאר ?‪1‬יט דאסער‪ .‬גאג?ע.‬סבור הוא שיהרנני‬ ‫בסים‪ .‬איי אדיין ‪?wj'J‬׳‪ P‬אי‪.‬ע‪.‬אונ אין םוחיאיייער ןיןוארץ ןרוים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫פיןט‪ .‬פרעה וכל חילו לא פרע מהן אלא בםים‪.‬טיי.‬רבי אלעזר בר ךבי יוסי זאןט איך האב ניזע?ן רעם ‪:‬תיש אין רוים אייינילענין צריי‬ ‫)‬ ‫נ‬ ‫אדך מענדעךט ניייארין‪ .‬ווי‪.‬הוה הדין‬ ‫שני‪ .‬כיון שיצא הביאו )סד( פיילי פוטירון של יין לשתותו ונכנס יתוש בתוך חוטמו‬ ‫זהיה נוקד את מוהו והולך‪ .י.‬אני ראיתי לאיתי גיוצ גרימי‬ ‫נמף‬ ‫וניל‬ ‫}אך איו ?!יטיס אדיין ג נ נ ^ ק א ^ ש י ^ " ך״שייש איו ןיקומען אויף רעם‪.‬פרח יתושא פרחה נפשיה דטיטוס‪ (12):‬ויכל אלהים ביום השביעי ונוי‪ .‬נרדם'ע לייט פון חיים' ארדס .א‪5‬נק‬ ‫נענע.‬‬ ‫סיד קראו לרופאים ופצעו מוחו‪ .‬ער‬ ‫}י^זראןט טיט דאםער• יוק איך בין •ניווען' אין דין שטוב •אין"בית המקדש( האט‪/‬נר ניט‬ ‫?‪.‬אף אני כשהייתי‬ ‫בתוך ביתו וברשותו לא היה יבול לעמוד בי ועכשיו)סג( לכאן קדםני‪ .‪.‬דעט וזר בזיבול האט‪.‬אייעקניפל‪:1‬נין‪.‬ע‬ ‫גא״וע אךןעט‪ .‬מיד רמו הקביה לשר של ים ועסד םזעפי ‪.‬אי?יט אי איך בין‪.‬שי‬ ‫<סה( אנא חמיתיה נ ו י ‪ .‫סדר‬ ‫ביאשייז‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫בראשית‬ ‫י‬ ‫שאין בחו של אלוה של אומה זו אלא במים‪ .‬איר אלעזר בר ר׳‬ ‫•יוטי )סה( אנא חםיתיה ברומי תרתיןליטרא םהכא ומולא םהכאוהקיל הד לקביל ה ד ‪.‬רבי חנינא האט גיי א.‬ני‪.

ביין אךבעט ףרייטאג‪.‬דהא ר׳ •הוה יתיב‬ ‫ודרש והוה אמר לאבא יורן )עא( אמורית )עב( אכרוו קופי דצבורא יצלון דהולא עד‬ ‫יומא קאים ‪) :‬י( ר׳ שאליה לר׳ ישמעאל ביר יוסי איל שמעת מאביך מהו ויכל אלהיט‬ ‫ביום השביעי‪) .‬ווארום ךי אייזיל טךיי^ערוואם ?לע..‬‬ ‫ןןארום פץ אויף הייבין ךי ‪3‬זא‪. דעלציילץ אזאיידערדי‬ ‫<ע'נען ארוים ןינאננען פץ ךי שטאם_ערב האטישוץ ך‪1‬יי חגיגיאיב.‬עם האט אגגיהלבץ צו ווערץ שבת‪..‬אתמהא‪.‬ער אוועק ליעי. ק א נ ‪.‬אזוי ווי ^אט הט גיארבעט אום ש ן ת ר ב י שמעו.‬ט ביז אראפ לאדן דיהאנטךאערט ראך ני״ט לא}נ‪.‫סדר‬ ‫בריטית פרישה י‬ ‫בראשית‬ ‫מב‬ ‫משכני רבי ישמעאל ביר יוסי אצל פונדק א ח ד ואיל כאן התפלל אבא של שבת בעיש‪.‬ער הט ‪3‬יזאגט צו מירךא ן ט שייץ נןאטעיר ניךאודנט מעי •ב פון מוצאי שבת אום ש ב ת ‪. דאי אין שוהל די זאלין ראוותן דאם ןא^עךיןע ךאוו^ען פץ םוןאי שבת ווען ךי זול. .‬רשביי ביו שאינו יודע לא עתיו‪ .‬ער הט אראפ ‪. בן יוחאי‬ ‫ואנטאםענטשווייל‪.‬ואס תילה לנקש!ח על זנו‬ ‫זה יש להקשות ונו! ) ע ( של אמר שית ‪ .‬עם איז אוואנדער‪.‬אבל הקביה שהוא מרע רגעיי‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫בי" ׳ממלין נ ח ‪) :‬ס!( לא לוין• מקשי‪ .ץ‬ ‫קוטען‪/‬ערבישןתיפון ךי ש^אט ‪.‬עהן'‪.‬‬ ‫הט רבי יוסי .‬קאט ךבי .‬‬ ‫‪.‬גילאךן ךיהאנט‬ ‫פונקט דע.‬וני נשנש‬ ‫היה עופס מלאנה ‪1‬ה.‬אוגרעד‬ ‫זךילאיז ^עוואךין ‪ #‬ב ת ! האטאוים ניזעהןאז דאם אויף הוינניןידי דןאנט איז אדןל ןיווען אים‬ ‫‪2‬ו^ת‪.‬ערב‬ ‫‪.‬ווארום רןיי איז נייעסין אונ‬ ‫האט . אךבעט רעם ך^עטי.‬‬ ‫ר׳ ירמיה וד אחא אפרי ר׳ יוחנן מקשי‪ .‬עם טיילט ךך^פדעי־ טאגפוןךי‬ ‫גאכט‪ .‬‬ ‫‪.‬אזוי'אמ ניוועןביי ךי הי‪.‬איר אםא אף על דא לא הוי צריך לבקשיא‪ .יזאנט אויף‪. .‬‬ ‫אונ‪.‬ושנת היה שנשנת היי‬ ‫דוושין נניס לוניפ ו ) פ ג ( אתמהא דנל נו׳‪ .‬הוא מוסיף מחול על הקדש‪ .שמעאל ‪5‬ךבי יוסי דו הא?ט נין‪.‬אי ויל מן ערנ נלוער נע״ש‬ ‫קודם המסת שנת! ) ‪ :‬מ ( ננו כ נ ת ‪ .‬הנרו לפל הלנור שיתפלל'‬ ‫נ ט ו שהיום עומו שרה נא השמש ‪ .ידר‪#‬ת‪ .‪.‬נאד אויב ת ווילטט פךענין אויןפךי זאך?רעג אוד‪.‬קלאץ‪ .‪3‬נ'די‪.‬דאפר ר׳‬ ‫חנינא משכני רבי ישמעאל בר׳ יוסי אצל פונדק א ח ד ‪ .‬לא היה לרן‬ ‫להקשית ני איני קושיא דהא מוליכי ממוויס היי עיליש‬ ‫מפיר פרנ לעיר לפירי‪ .‬עס איו אוואנדער ‪ .‬דהא חמריא הוו םלקין מן ערב לצפורין‪ .‬אמר‪ .‬עןט‬ ‫פין דיי( פאטער ..יטאהן‪ .‬הטדען^אט גיאלויעט רעם זי^עטיןי^אנ אום'‪#‬בת‪ .‬אלא כזה שהוא מכה בקורנוס עינ הסדן הגביהה‬ ‫מבעוד יום )עז( והורידח משתחשך‪ .יזאנט״צו זיין אמורא אןא יודן רוף אוים פאר ךיטק?!שץ וואס‬ ‫וענע.ואם מיעט דער נביוק נאט האט גי.‬והיו אמרין )סח( כבר‬ ‫שבת ריח בן דוםא בעירו‪) .‬מג( א ת מ ה א ‪ .‬קלאפט'טיט אהאםער אויף ךעם'‪.‬קבל כ נ ת והתפלל‬ ‫א״נ ש״מ ו ו ׳ חנ־נא גינ עשם נן ואין לחמום על ו נ י‬ ‫יום• ו )סט( ואי נעיי‪ .‬ערב איין ךי שטאט צפורי פלעןי.ט רבי ישם׳ןאל ברבי יוסי האט פיך געפילט אין אןאקט הדו‪.‬ךריי^ער מוו"‪.‬ט גיפירעגט דא הט רבי יוסי גידאודנט מעריב פון' ‪2‬זבת אום״ערב שבת‪ .‬שהיה עימד עליי להנדו קורבה‬ ‫לרנים ‪ ) :‬ע נ ( אנוח נ ו י ‪ .‬ער האט גיאלבעט אום ע ב ת ‪..‪.‬תפלת מילאי‬ ‫שנת ו )עא( אמיריה‪ . פץ‬ ‫?!^ת ש‪8‬ייט נאך‪) :‬י דבי האטיניפרענט ביי תיי .‬ערב ש‪$‬ח‪ .«r8j‬האט‬ ‫ווארום רבי חג‪£‬א האט ?יוא.‬ולא‬ ‫רנעיו‪ .‬וןאראזוי וויאיינער‬ ‫וזאם‪. .‬ערוויים ‪5‬יט ךי צייט אונ ךי ךגע‪.‬זיעהן טיר ראך אז רבי חנינא האט אויןז נידאווינט טןריב פון שבת אום‪.‬ע ו ( הווידה‬ ‫זדן״אנא^^וחי"^^ר"האט״טואנט צו נ!יר ך א אין ךי ?!טוב האס אסא?ל סיין פאטער‬ ‫ניבאווינט מעריב פון' ש^ת אום‪.‬זעהט אויס \ד‪.‬סט( ואי בעית מקשיא‪ .‬נו׳‪ .‬רעם דארף מען אויך }יט צו כךענין‪ .‬ואיל כאן התפלל אבא )ע( של‬ ‫אחר שבה בשבת ‪ .‬ער געמט צו פוןידערוואכין צום ש^ת‪-‬י^בער^גאטווס״ערווייס ךי^ייט אונךי רגע ויען‬ ‫‪.‬על הדא קשיא‪ .5‬על אונ^רדזיי ןזאיין ך ך ףצדנין ביז צו ךע״ר לעןוטער רנע ווס הט‬ ‫אנףהויבין צו ןוערין ש^ת הט אויפני.‬פאךץינאכט ווען״עם איתאך טאג‬ ‫אונ'^‪.‬א ^ ע ר אויף}יהד?ץ ךי האוןט ‪£‬יט ךעם‬ ‫הא^ער אין רער הייך איידער‪.‬ולא שעותיו‪ .‬ךןיייו? אדך אווי .‬גט די..‬ך?י יךנדה אונירבי אחא ראבין גייאןנט״רבייימן‬ ‫ד‪.‬עט'איו ^אךןיווען ש^ת אונ‪.תינ ישנות ניוס סשניעי‪ ) . דוכואלא^ג גע!אן‪:‬ט ‪ #‬ן ת‬ ‫אין דין שטאט‪ .‬‬ ‫)בז( ולא צריך מקשי‪ .‬‬ ‫(‬ ‫ז‬ .‬ווען'‪.‬כאן התפלל אבא של שבת בע׳ש‪ .‬‬ ‫זאנט דער מדרש לבי יוחנן ולאטגיט גיךאךפט פרעךן‪ .

‬טיט ךעםיךבעטין ‪«$‬נ ‪£1‬אט }אטגיעגדיגט זיין' אךבעט ווסער‬ ‫ןןט ני‪0‬א?ט‪ '.‬ביי נאט‪.‬אונ‬ ‫ניט״קיין א^ךערער‪ .‬וזה אחר סן הדברים ששינו לתלמי המלך‪.‬עי‪.‬עט וועךט ‪2‬ז?ת ‪5‬אט״עד ^׳עק״גילייגט ךי ארןעט פונקט"«'די^ע וואס "ער יאיו גיווארין‬ ‫‪0‬ןת‪.‬אט האטי"גיענדיגט "דין‬ ‫אךבעט‪.די?ט דין אןץעט‪9 .‬פעלטנאך״םען^אלי^ין‬ ‫^ורוי^ה אויןש רעם ‪$‬יעעריל‪ .‬רבנן אסרי סשל לסלך שעשו לו טבעת םה היתה חסירה‪.‬פ" המויו יזו‬ ‫מן המלאכה משתחשן! )עה( וצ״יה‪ .‬עבין אנוטיעןישבר צו די‬ ‫צך.‬אמ ךער^סוק איו איינעיריפין ךי?סי‪.‬כך')פו( טה‬ ‫היה העולם חסר‪ . '.‬ךי ב‪#‬ן יא^ין לויאלי א^לךיהט ניטאכט אפיננעריל‪.‫כיאשייז י י " י‬ ‫םדר‬ ‫ועתיו ושעותיו‪ .‬די כ^היאל אריין ?יין אוןטער לי י׳י?ה• שיי איז ?ליוען ביי}אט‪.‬נירולןיט ךעם דבעטין טאג‪) :‬יא( תלטי! לער סלך‬ ‫‪3‬לסי קאט ניפרעןט ביי ך אלפןע יוךין אין רוים‪ .rqt‬ןגי^איאוג ךירבנו'‪.עי טלאכתו אשר‪.‬גט ךער מדרשי רבי בלמה והאיטי גמאגט פוןירבי'סימון ם וועני.‬אויף ךער חתין!ה'זאל ?מיין דערינאטען פוןימלך מען זאל‬ ‫ויישען יועםעם פי^עריל ןאס איו‪.‬שלוה‪ .‬א״ל יםאיתה שעה גיהנם ניסיקוז‬ ‫לרשעים אוי לעולם סריניו‪ ) :‬י ‪ 0‬מלאכתו לא כן איר ברכיה בשם ר׳ םיםין לא‬ ‫)עז( בעמל ולא ביניעה ברא הקביה את עילמי‪ .‬ןזאט אוים ניזעק! אידיוד ‪?.‬בך םה היה העולם חסר שבת‪ .‬בשנת מאמי שכנס מכל‬ ‫מלאנתו‪ ) :‬ע ט ( שאנן נ ו י ‪ .‬ט'נ'יפעלט דער §אנ שןת‪ .‬קרי?ען‬ ‫ןני^א זא?ט ל^של אסלך דןאט ניטא?ט אתו^הערדואט איר אויסניכןאלכט אונאוים]ע‪$‬אלט‪'..‬אוגדוזאנקט' ער‬ ‫האט גירוהט פון זיין אךבעט‪ .‬ ‫גיט טיט סאטעךגעש אונניט מיטשווערקייט הט'גאט‪3‬שאפין'ךי')יעלט‪'.‬אונ איוי ‪8‬י?טךער פסוק ויבליאלהים ביוט'‪1‬קזב.‬לוייס בקורס ונכויוליס‪:‬‬ ‫)עו( מה היה סעולס מסר‪ .‬קים דאםי^עןהאט גיעגךערט פאר‬ ‫דעם ‪9‬ל!י ייל^י •‪. .‬כלומר שהנסינ על » מ י‬ ‫לשון מלאנס על ו ו ן שאמת נעשיה מאמיוס נברא העולם‬ ‫כל ז )עלו( ומה נניא נ ו ‪ .‬עתת או ןאט האט ?עשאפיין די‬ ‫וועלט‪ .‬עררזט‬ ‫ג י א ן ב ע ט ‪ ^ .‪p‬ם ויאס די האל^ין אויף ך ויעלט וואס' זיא איז ביטאפין גייואךין טיט אךבעט אוינ טיט‬ ‫טאטעלנ^עיש‪ .‬טלאףהו אשר עע!ה‪ .‬איי }יעןךינט ניוןאךין לי ארבעט! אונאיוי ‪8‬יינט רער ןםוקיייויכל אלןן־ים ביוט‬ ‫ס^בי‪.‬ווען ךערטאגש?ת איו‬ ‫ניקי^ען‪ .‬נכנס בו כחוט השערה‪ .‬דיי צו דער וועלט פון אדי אמש^טז)יב( <‪9‬לאכתו(! ןאט ‪eh‬‬ ‫}יע.‬‬ ‫נברא בו לאחר ששבת‪) .‬ךע‪.‬עשת \ רעד‬ ‫דבעטער טאג ואןט״עידות אז }אט האט גי^גדיגט ‪1‬יין אלבעט וואס״ער האטי גיסאכט‪' .‬שבת‪ .‬ונחת‪ .‬‬ ‫אלא להפרע סן הרשעים שהן םאבדים את העולם שנברא כילי בעמל וביגיעה‪ .‬גניבא ורבנן‪ .‬עש'ריבעןאויףךך‪.‬אין ווי נןיל טענ האט }אט נישאפין' לי‬ ‫וועלט‪ .‬גניבא אפר ששל למלך שעשה‬ ‫לו חופת )עה( וציירה וכיירה‪ .‬והשקט‪ .‬שי" וישבות ביום דןשביעי‪^ .‬עס( וסד‪.‬ער^טיבעאפיןךיויעלט‪^-‬עלט‬ ‫ןאךאחתיןןה אלע י״אלין ווי‪9‬ען אז.‬‬ ‫ךריבער ‪$‬אט {אט ^יןעבק רעם ?זןח‪ .‬נמ״ש מזיל מה היה סעול«‬ ‫ל ׳ ־ י‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$‬אספעלט}אך‪ .‬יאל אמייצאהלט''וועךין פון ךיךןזעיים ןואס ייי ‪5‬ארלירען' איועלטיייאם איו‬ ‫בןואפין גיןואלין מיטאי־בעטיאונ פיט ?אט^מעש‪ .‬גיבל נלוזים ביום הש‪.‬אזוי איוינדיען‪.‬ךעם זעקנןקין ^אג אונ‪.‬אנ< וש״י י ל נ ו פ וסודה משסחשן־‪ .‬ואת אומר מכל מלאכתו‪ .‬ער האט ‪.‬ר' ליי בשם ר׳ ייםי ביר‬ ‫נהוראי‬ ‫‪2‬‬ ‫מתנות‬ ‫ס ׳ ‪ .‬אי־ לריבער האט }אט?‪.‬כלה שתכנס לתוכה‪ .‬אתמהא‪.‬וליתן‬ ‫שכר טיב לצדיקים שתן מקייםין את העילם שנברא כולי בעםל וביניעה ‪) .‬האבין די'ןייא?ט אין ז‪£‬קס טעג‪ .‬אויא‪.‬אונ ‪?9‬ק \אל‪?.אט האט דא ^עשאפיןיאונ״ךי ייעלם נידןעיריצי אים‪.‬‬ ‫חותם‪ .‬‬ ‫ויכל אלתים ביים תששי יישבית בשביעי‪) :‬יא( תלמי הםלך שאל את חוקנים ברומי‬ ‫בכפה יסים ברא הקב״ת עילםי‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫פערגענינען‬ .‬עט( שאנן‪ .‬דער ‪#‬ןית זא‪3‬ט'‪.‬הט וןלמי גיואגט פוןךיער ‪£‬ייט ביו היינט ב ל מ ט‬ ‫דעו־ ניוןם ‪8‬אר די ל^עים‪ .‬ערןןט‬ ‫ןעןזאפין די וועןט ז״ער שיין‪ .‬וים איי בשאפין ניוואךין אויה רער ויעלט רער נאך ווי ןאטהטגירויהט״שטילקיייט‪.‬שנס פירש" פהעולס היה מסר‬ ‫משמה ונאשר נא שנס הרי נא גס נן מסמס וננמרס‬ ‫המלאנה נצי משרון ופירושי רנל אלהיס ניוס השניפי‬ ‫‪2‬‬ ‫בראשית‬ ‫כהונה‬ ‫מלאנשו‪) :‬עז( געמל פ ו ׳ ‪ .‬ג'דער‪} .‬נר האט ניאר^עט אום ?‪ '.‬איל לששוז יפים‪ .‬וסה היתה חסרה‪ .‬וואם ד‪.

‫סףף‬ ‫בי־אש‪-‬ח‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫י יא‬ ‫בראשית‬ ‫מג‬ ‫נהוראי כ־ז שהיו ידי קוניהם סמשסשין בהם היו מותחים והולכין‪ .‬עס שטייט אץ‬ ‫פסוק ךשבות דברך‪.‬‬ ‫אינו עושה אסטאטיבה‪ .‬אזויווי‪.ינאעען צוויי ‪5‬עםטריך' מן פאר א‪..‬רעם שבת טיט ךעים סן‪ .‬אבל הקביה עשה אסטאטיבה ונתן דונטיבה וישבות ויברך ‪:‬‬ ‫פרשה י א )א( דברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו‪ .‬אוג״ער האט יאים ‪.ej‬זאל‬ ‫גיץ ש^ת שייגע‪.‬ערי ^אט גיהייליגט' רעם שןת‬ ‫טיט רעם מן אז אום ‪5#‬ת איו דער ‪} p‬אר גיט'ליגא.‬רביישיועאל‬ ‫זאגט ער הט אים גיבענטשט טיט ידעם מן אונ‪.‬ערד ןיצדגץ אל?ג קאהל ווייטער‪ .‬ ‫שנא׳ ויברך אלהים את יום השבועי‪ .‬יברכי‬ ‫בעטיפה‪ . מיי ניייען ניט' איין' מלתמה> ניט^רךי ניט״קיין מוןינות‪ .‬ער האט מחלל ‪$#‬תג‪.‬ר׳ יצחק אמר ברכו במן‪ .‬גידויליגט‬ ‫דורך ךעם ט״קישש וואם מיק י האט אים‪.‬ולא יוסיף עצב עסה )א( זה האבל‪ .‬גיהיילייגט גיוואךץ וסוף קדרה שלח לף>‪ .אלץ רוןזע.‬אוגהט אים‪.‬המריא‬ ‫)שמואל נ יט( נעצב המלך על בני‪) :‬ב( ויברך אלהים את יום השביעי ונו׳‪ .‬גיהךגתווייל‪.‬נאטהטןיבענטשטךעם ךבעטץ טאג‪ .|י^עראוןצו§אתשץ איזןזממ‬ ‫מק‬ .‬ךי ברכהפץ‪4‬אטךאמאכט‪.גען‪ .‬אבלות וויעךט ניירויפין‬ ‫טרועךק»יט' אווי ווי‪.‬ווי דיי ךזענטפון }אט האבץ ךרווזט פון זיי‬ ‫האבץ זך אויך ניירווזט‪ .‬רב הונא אמר צריך )כ( להחליף‪ .‬מתנה ויברך סיושו לשין‬ ‫מתנה ני״א קת את נ י נ ת י ! )א( וה האנל‪fB .‬ברכת ה׳ היא העשיר זו השבת. אבילות‬ ‫של פיסוס נוכנ נו ו ) נ ( נ נ י נ ה ‪ .‬גריזייטט‬ ‫די קנעבט זיי^ע ויי..‬קדשו )ד( במקושש‪ .‬ברכו במן שכל ימות השבת היה יורד עומר‬ ‫יבעיש שני עומרים‪ .‬אמ רער‬ ‫ש ן ת ‪.‬כתיב )משלי י( ברכת‬ ‫ה׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה‪ .‬נחר‬ ‫מנומס על ע נ ד ו ‪) :‬פא( יינטינא‪ .‬רייך דאם‪.‬ער הטגיבעןטשם‬ ‫ךעם ש ן ת ן‪1‬יט רעם מן‪ .‬ק.‬נ^אט הט .‬וינח לעולמו ביום השביעי‪) :‬יג( איר אבא ביו בשעה‬ ‫'שהוא עושה )פ( אםטאטיבה איני ניתן )פר(( דונטיבה‪ . .‬ובשעה שהוא נותן דונטיבה‪.‬אוג.‬קליירער דאךףמק'‪9‬אטשין אויף ^ ת ‪ .‬עם שטייט אין פסוק ךער מלך דוד הט גיטרועךט אדף דין ^זוהן אב^ילוט‬ ‫ו'וען‪.יבענטשט רעם זיבעטץ טאג אוינ הט איםנעהי.‬אונ מיט אייר וועךט ניט גיטעךט‬ ‫[קיץ טרוערקייט‪ ._ .‬‬ ‫וקדשו )ב( בברכה )נ(‪ .אל ניט טרוערץ איט שבת‪ .ןר האט גיןענטשט ךעם שבת ‪ p.גט‪.‬וקרשו במן שלא ירד בו כל עיקר‪ .‬עיר האט‬ ‫אים גיבענטשט‪.‬מעןזאל זאניןםקךש'הש‪5‬ת‪.‬כיון שנחו ידי‬ ‫קוניהם מהן‪ .‬ר' חייא בשם ר׳ יוחנן אמר צריך‬ ‫לערב‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫ח ס י מנומס נאש שנש נא גנט*‪ :‬ו )ש( אסטאטינא‪ .‬ניתן לחם נ ח ח ‪ .‬יצחק זאן^ער סאט ניבענטשט ‪. רוהען אונ ניןעיבשט אויך ‪ :‬י‬ ‫פ ר ‪ #‬ה יא )א( וד^ךך(‪ .‬׳.‬ךאס מייגמ‪.‬ער האטייךהייםי.‬ר׳‬ ‫ישמעאל אומר ברכו במן וקדשי במן‪ .‬סענט'ש‪ .‬וןער }אט‬ ‫ןואט ניהייסין ךי מענט^־ץ ואלין רוהען אונ‪.‬האבין ךך‬ ‫ךי הימעיל אונ‪.‬שלמה‬ ‫המלך הטגעואגט ף ברכה פון}אט זיא מאכט רייך אוגטיט^ר ויוערט ניט‬ ‫נימעךט״קיץ טרוערקייט‪ .‬גיהייליגט ^יט״אבךכה‪ .‬‬ ‫רבי‪.‬קלןידער‪ .‬טיטדעםינ־!! אנאנצע וואך איז גיגאנןען איין ‪3‬עסטי'ל ‪^ !3‬איר אטעגטש^עךב‬ ‫ש^ה איו' .‬אונ‬ ‫וועין זןר ניט די ©תנות מיי נייען אין אמלחמהו זאנט‪.‬ער הט'איים געהיילינט מיט רעם ימן‪.‬שנתק־ש שס‬ ‫שמיס עיי שנסקל על שתללי! )ה( לסמליו‪ -‬נל נ ג ד ! מנניי‬ ‫מול‬ ‫^^ם‪7‬וענין‬ ‫אווי' לאננ וויי די הענט פיון נאט האבץ רך בא?ןעפטינט מיט די דוימעל'אונ״עיךד‪'.:‬ווען‪ .‬רבי‬ ‫ז^יא זא?ם ‪ !w‬י י ו יוחנן ס ווענין אויב" ער האט }יט אלע‪.‬מקי‪-‬ךלר אבל .‬אונ גאטהט נימאבט רוהען ךי וועלטמיא זאלזיך ניט פארי גךעסזוזנן‬ ‫רעם ךבעןןין טאנ וי)י‪ 0‬ךבי א^א^אנט ייי א״םענטש)אימלךןאיז דערשטיןער ווען‪?.‬ער ניטיךי מתנות אויך‪ .‬רביהונאיזאנט' אלע‪.‬ער ניט זך ואלין רוהען‪> .‬שלין לברן עליה נרין‬ ‫‪1‬‬ ‫אתה י״י מקדש סשנח‪ ) :‬נ ( ס״ג נילקיס אמי מ י ‪PuS‬‬ ‫נ י נ י בעטיפה יקישו נמקישש‪ ) :‬י ( נמקישש‪ .ל.‬ךביג‪£1‬ןזאגט‪.‬ר׳ נתן אומר ברכו בסן‪.‬ער איי ניהתתגי?ארין‪ o< :‬וךבךך(‪ .‬אוג‪.‬מיעט ם ק ?זןת‪-‬אייי'ויי‪!/‬ס‬ ‫‪:‬שטייט אין §םוק נאט האט נייבעגטשט דעם ךבעטץ טאג‪ .

‬ער קיךצער ךי"קליידער אונ'‪.‬אים‪.‬עירא‬ ‫אראפ ‪.‫סדר‬ ‫בייאשיח‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫י א‬ ‫בראשית‬ ‫)ו( לערב‪ .‬כולנ'] ניחו ! )מ( ואסתלקת ‪ .‬וענען באלד' פרייטאנ טעקעלער‬ ‫ןיוואךיף•‪.‬דארום רבי אטי קאט ניזאנט ‪. הנדל הקנייה לשתיו מפני‬ ‫שלא היו נואי הרשעים ונורה וו עורה נע״ש נשמנוא אום‬ ‫ואעיפ שנתלו סמאיוות ניוס ו׳ לא נגנז אוו ואשי! עד מוצאי‬ ‫!ע‬ ‫^דנע'‪7‬קליירערךא‪3‬יז‬ ‫‪13‬‬ ‫בר ח?דאי זאןטיאוי^ער'הט נאר ניט אום'צו טאה‪#‬ין יאל״יער אךאפ ךדוע.‬ד״ש בריי איש כפר עכו אוסר םשום ריש אע״פ וי( שנתקללי‬ ‫הםאורות מע־ש‪ .‬סיפ‬ ‫מקישו ומסולק למעלה נתגווסי ונתיר רני זעיוא המייופ‬ ‫ניי שיפלו ישלשלו למשה ונע״ש סמוי למשינה סיה או נ״בנת‬ ‫עלמה! )ש( גילת־ה‪ .‬צו !וימין א ו .‬וחלק כבוד לשבת‪ .‬ענטשינם'פנ'ים'‪ .‬נוליתו‪ ) :‬י ( שנתקלקלו‪ .‬אונ''ךי‬ ‫רב^ן זאיגין זיין ?בור האט.‬יט רעם‪.‬בין איך ניקומען מ‪1‬־צאי*?!בת‬ ‫אונ האבניטךאפין ךי‪.‬‬ ‫ןער פנים פון״דעס ייךין איום ‪#‬בת ועהט אוים ליכט.יט‪) .‬ווארום ךי זוהן אונ ךי לב|ה ‪.‬ניצדגין די‪.‬בקש הקביה לננוז את‬ ‫האורה‪ .‬‬ ‫]אט ה א ט נ י ב ק ^ ט דעט שןת מיטךיבעלייכטומען‪'.‬ערב^בת‪.פןקט רעם ש^תימיט ךי ליכטינקייט פון״דעם םענטשינס פ.טזןהן וועךין אין‪.‬נט דעםיש^ת ?‪1‬יט ךי ליכט‪:‬נקייט פיון דעם‪!?.‬מה טעם )תסליס מט( ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהםור‬ ‫נדמו‪ .‬לא רוסה אור פניו של אדם כל ימות השבת‪ .אןט נאטוןאט גיבענטשט‬ ‫דעם !‪6‬בת‪.‬אייינניבויןין'אונטעיר רעם !ארטייל‪ .‬דאיר אמ‬ ‫אדה׳ר לא לן כבודו עסו‪ .‬ובי היה הםעשה פעם אחת הדלקתי אח הנר בלילי שבח‬ ‫ובאתי ומצאתי אותו בםיש דלוק ולא חסר כלום‪ .‬נינעכ‪:‬ט‪:‬נט מיט‪.‬ומלאת׳ הג‪-‬ו׳‬ ‫שנתקלקלו המאווות אור הראשי.‬אזיי יוי״עס ן‪8‬טייט‪.‬זיי. ו ע ט ע ר *ניט טאהן״קייןיאךבעט‪.‬ים צו }ינו§ען ני וואךין‪.‬געץען'אויף }יהיויבין‪ .‬ליכט בךעןט'נאך'‪ .‬ירמיה אונ״ךבי זעירא"זענען'גינאנןען 'צו'!אמען•‪.‬ער ה'אט‪^?. ^יןנקייט'אונ טען .‬כיון ששקע חחטה בלילי שבת‪ .‬ךי זוהן אונ ידי לןנה ‪.‬בייגטךי ארויף‪.ים‪*.‬ק^יידער די זאלין זיין לימעד‪) :‬ב( רבי אלןןוך .‬רבי ‪#‬מעוןןןןהוךה פיו.‬אים שןת ביי נאכט יאונ מ ו צ א י ^ ת אמפיון‬ ‫ןי‪.‬יר?!.‬אלי‪5‬ט‪.‬‬ ‫ןןאתם אז אטענ^ש ודל ‪ 'pfa‬אאךבעט מאבט‪.‬קדש‬ ‫באור פניו של אדם‪ .‬ערב*‪#‬ית" §'ארין נאבטאיזיךי״קלייד‬ ‫פון רבי‪.‬אתיא כרבנן ולא אתיא כר׳ אמי‪ .א ‪.‬נ ג י אתי של שנת עפ נ נ ד‬ ‫חול ויי נזם‪ .‬אונ פון ךי ליכט איז נאד גיטיניווען אפניברענט‪.‬אבל לא לקו עד מיש‪ .‬נסיים ביי ךי לי'כט‪'.‬וערץ* פון ךעסטדעןין‬ ‫זע.‬אזויןןי‬ ‫!‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪¥‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫!‬ ‫ז‬ ‫זי‬ ‫עם‬ .‬די}ט> אז ךי‪.‬ירמיה ‪.‬או י‪5‬ס לימי אס אין לו להתלין נולס א! ד‬ ‫<ו נשיעינ אמד וכן אמי שונ גני שלשול שאש אי! לי‬ ‫להתלין נלל ד לו שיתיר מגורו במשלשליס י י ן משה שלא‬ ‫מ ו ן סמול שמוגר אותם למעלה נ ד להקל פעמיי !‬ ‫)!( מהלכץ נ מ ו א ‪ .‬ורבנן אסרי לן כבודו עטו‪ .‬‬ ‫אמאך‪.ה‪ '.‬ובט״ש ניטל טטנו ויוו וטרדו סנן עדן‪ .‬ךאם איזייאזיוי ווי ךי" רןנן ניט וויי'רבי‬ ‫אמי‪ .‬ברכו באור פניו של אדם‪ .‬‬ ‫‪ 3‬י כ ו‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫מול ל ע ד שנת« )י( לעינ‪ .‬פאךי‪'1‬נאכט‪ .ע'ן ךי ניט טינקיעלער ניוואךין ביז מוצאי' שבת‪ .‬ההיד )איוב‬ ‫יד( טשנה פניו ותשלחחו‪ .נער 'אוני היילינער פון* אגאנצע וראך ‪.‬האט'רבי ז‪.‬אונ ביי טירהטךי‪.‬אוניעיר האט‬ ‫<יותי‪:‬לי‪.‬נינעכטינט םיטיךי ‪!8‬ייערקייט ווייל‪£‬ר‬ ‫‪$‬מ ^‪.‬קלייד פון רבי ‪.‬ג^אפין‪.ין אפילו עם איו שוין ניווען אוןזרהיפוין ןאט^ערב שגית )באלד^וי !‪$‬דם וןראשייזיי^אט‬ ‫]עזי‪.‬‬ ‫ןאט האט גיב‪. ד'יוואכעךי.‬ע?ליכען ףוואךיןיצו אבהמה‪? .‬״עס^איז ניטגלייך ף‬ ‫ל^כטןגקייטפון‪.‬זאך'‪.‬ליכטעקייט פון ךי ווהן מיט די לבנה'ואלין פזינכןעלער‪}.‬ךעם^נטשינ טןנים'אג^ע וואך צו ידיי ליכטיגקייט פיון דין פנים איםשבת‪.‬ינדינט‪".‬אכין בר חםדאי אסר צריך לשלשל‪ .‬אין ןםוקאדםיהאט ניט'‪.‬הדא אסרה צריך לשלשל‬ ‫ר׳ אלעזר אוסר ברכו כנד‪ .זאט אים ארויס^ע^ךי^ען פין‪/‬נןעךן‪ .‬ועהןאויסש^ת‬ ‫לילטןער ווי אנא.‬טיט ‪£‬ו־ם‬ ‫ןןראשון איין ‪1‬א?ט אויך .‬ר׳ ירםיה ור׳ זעירא הוו! )ז( םהלכיז‬ ‫כהדא‪) .‬כמו שהוא דוםד‬ ‫בשבת‪ .‬ע...‬פון דאנק' גוייסין סיר אויאויףשלןתידיאךף^ען‬ ‫‪8‬ךאפ ציהען ךי‪ .‬ךער ^בוד פון נאטהאט ניט'נעעכטעט ‪.‬ל דואב איך אןנעצמךען‪.‬ברכו בסאורות‪ .‬עסזאל נ. דאךף״עכו הטנמאגטפץ ריבי שטעון ם‬ ‫ןוע.‬‬ ‫ןבי‪.'צע וואך‪ .‬הה״ד ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו‪.ע‬ ‫קלןידערדי זאילין אויסזעהן ליינ^ער‪ .‬עץ הדעת' ווא'ס‪.‬מ( ואסתלקת )ט( נולתיה דר׳י ושי לשלה ר׳ זעירא‪ .

‬ר׳ לוי‬ ‫בשם ר׳ זעירא אסר )יא( ליו שעות שיםשה אותה האורה‪ .‬שלא משנ אלא‬ ‫׳'‪-‬יום שגנוא ‪ * n‬׳ ‪ c‬הואשון ששמשה נו לפניס מן השירה‪:‬‬ ‫) י נ ( ה״ג אן חוו ׳שופני‪ .‬אונ אןםהפ‬ ‫ני קלאפט‬ ‫י‬ ‫ז‬ .‬ווי גאט" האט מזעה.‬כיון ששקעה ההםה בלילי שבת התחילה האורה ווזיתה סשטשת‪.‬אגהייב אבעגר פון שבת ווי לי ווהן הט ןילארפט אונטער‪.‬אין פסוק‬ ‫תחת כל השםןם ‪.‫סףף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פ ר ש ה יא‬ ‫מד‬ ‫ברכו באורה‪ .‬‬ ‫ספני ט ה ‪ .‬ווי לי זוהן'איו אוגטער נינאננען שבת ביי נאקט‪ .‬התחיל החשך מםשםש‬ ‫ובא וגתיירא אדהיר‪ .‬שגא׳ )משצי ל( ואורח צדיקים כאור גוגה הולך ואור עד גכון היום‪ .‬קעגט ק ו ק ע ן דורך ד י ליכטעקי־ט פון‪..‬‬ ‫ה ה‬ ‫מתנותבהונה‬ ‫שית ינזמפרב ^ » י )יא( ל״י שפ־ת נ ו ׳ ‪ .‬אונ §ען הט איםאוועקנ‪#£‬יקט‬ ‫פון }.‬עק דעלט ביו‬ ‫צום אנדעךין‪..שופך ראש ו‪$‬תה רושיופגו ‪^/‬ב‪ .‬לי‪. דיי פינםטערנים ‪ ... ך ‪ patejjrp‬פיון טיול אוג לי ?וקסשין פון‬ ‫דור הפלגה או דמועליןיךנלמען‪ .‬וימגר ליןטעקייט ‪' . איי אונטעיר .יט ג‪$‬אר איס צומי שטץנזןר‪ .‬די ליבטינק־יט‪.‬הט די ליכט.אט .‬וועט ניין‬ ‫אלע מאהל ליכ^ינער ביו עס וועט ><גגיברייט ווערין דערימיאנ לפון משיה(‪ :‬רבי לוי יאנ‪.‬עקס אונ לרייםיג‬ ‫^ • ע ה ‪ . . עאגען ווייסין §יר אז נאט האטיבעהאלטין'ךייליכטמךןיט‪ .‬וואס האט גאטניטאדן‪y.‬אזוי"ווי‪ .גקייט‬ ‫אייבעיתיים אןינית־ויביןיצוילייכטין אונ ך האט גיילדכטין ךי'לאנצע״גא^ט שכת אונ דעםנאנניץ‬ ‫טאג "‪#‬בת • דזאבין אלע ב‪-‬שעיפענעש אנגיהמבין צו' למבין ו אט‪ .‬טפין‬ ‫רבי זעירא ם ווע.‬ואורו על כנפות הארץ‪ .‬ווי די ויוה.‬ומנין שהתקינה לצדיקים‬ ‫לעיל‪ .‬מארוס‪.יווען אוייף אלע ‪^.‬האט ‪.‬מוצאי שבת ניטל הודו•‬ ‫)"מוצאי ‪#‬בת איי* צו ניינו^ען ןיווארין' פון אים דין שיינלןייט‪ ".‬ייב של עיש‪ .1‬־ ו^אט א}ניבר.‬אותו שכתוב בו הוא ישופך ראש ואתת תשופגו עקב בא להזדווג ל י ‪ .‬וויי‪6‬‬ ‫ואות ‪.‬לבי יףודה‬ ‫בךבי סימוי הט גייאגט לי ליכטיעקייט וואט גאט הט ביטאפין דעס‪?. טאג אוג‪.‬דאםייווארט^יי^ה'^מאכט‪ .‬וםגין שגנזה‪ .‪.‬גט‪.‬איהי שנתינ מ נ ד ואתה‬ ‫‪-‬‬ ‫פשיפגו זס ממש יצר סוע סמאל שמימיו פיניסס ‪B5‬‬ ‫ה נ ר ו ת ‪) :‬־ג( שכ׳ רפפים ונוי‪ .‬אמר‪'.‬מוז‬ ‫עשה הקביה זימן לו )יג( שני רעפים והקישן זה לזה ויצא םהן אור ובירך עלית ‪.‬וייב של שבת‪ .‬נשימו שינ איתא ש‪:‬י‬ ‫אנגיס אמי של אופל ואמז של צלמוש של* קן שש לחושן אגן‬ ‫‪.‬אווי ו ו י ‪ .‬דאם מייבט מעןדעם ‪#‬לא}נ‪.‬י‪.‬כיון ששקעה התמה בםציש‪ .‬‬ ‫התחילו הכל םקלסין‪ .‬עם שטייט‬ ‫אין פסוק לי ויעג פו.‬נרשטי.‬ישתהו <אלע בשעפעגיעש וואם אונטער ך ע ם הימעל האבי! "ניזוננען‪ .‬יין‪ .‬ער האט אים גי‪3‬עגטשט‪p‬ט לי‬ ‫ליכט'יג'‪.‬ארם הראשון האט גיזאגט איך ד«‪'4‬ב נימיינט אז רער מאם ייי‬ ‫>!ים שטייט הוא .‬איין‪.‬איער נאט'האט לי נאכטיפאר שיר ליקטיג‬ ‫נועאקט‪ .‬ביון שהסתכל הקביה באנשי‬ ‫דור הטבול ובאנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין עמד וננזה והתקינה לצדיקים‬ ‫לעיל‪ .‬ער האט אים גיהיי‪. טאג ווען דאמאלם‬ ‫וויאלט גידען ‪..‬ווארום‪.‬עם שטייט‬ ‫אין פםוק״ער האט פאר נןיטע.‬ההיר)שס לז( תהת כל השטים ישרהו ואורו על כנפות הארץ ‪.‬ארערהט נלגעבין כבוד צו ©בת‪.‬וייב של‬ ‫לילי שבת‪ .‬עדן!‪ .‬א^ענטיש וואלט״ער ג‪.‬אין פםוקי^אטיןט‬ ‫ןיבעגטשט דעםך‪3‬עט'י.‬צייעלף שעה פון‪.יויאלט בעהאלטין‬ ‫ךי ליכטיגקייט ‪.‬ער בעהאלטין ליי ליכטיגקייט צו לי צדיקים מען משיח‬ ‫וועט 'קימען‪ .‬קייט‪'. .‬וועט ‪ #‬י י נ ע ן ווי ךי ליכטינקייט‪ .‬ןר וועט קוטען‬ ‫»יך ב״העפטין צו" ב!יר אי.ין ווען אדם הראשון איי' בשאפין גיוןאלין איו גיווען ליקטיג ז‪.‬איר יהודה ביר םימון אור שברא הקביה ביוס‬ ‫הראשין אדם צופה וטביט בו פםוף העולם ועד סופי‪ .‬אזוי ומ‪. די'צתקים‪.‬על בנפות האלץילי ליבטינקייטיאיז .‬צוועלף ש עה פו.‬עלב שבת ‪ .‬אויג פון וואנ^ען ויייםין מיר אז‬ ‫}אט האט אגמירייט ךי ליכנדגקייט צויךי צדיקים ויען םשיחדעט קומען‪ .‬ע ם שטייט אין פסוק ואוסר אך‬ ‫חשך ישופני ולילה אור בעדני‪ . פון די רשעים‪.‬איג ידי פיגיסטעךגיש האט‬ ‫אנגיהדבין צו קימען האט אדם הראשון מוךא גירואט‪ .ייגאגגען םוצאי ‪#‬בת‪ .‬עק'וועלט ‪'..‬עם שטייט‪.‬צוועלוש שןןה פ ו ן‬ ‫שןתדיגען טאג‪ ..‬ע ם שטייט ‪.‬קיןיוועלט׳‪ .‬שנא׳)שם לה( ויםנע מרשעים אורם ונוי‪ .‬שגא׳ )חהליס קלט( ואומר )יכ( אך חשך ישופגי ולילה אור‬ ‫בעדני‪ .‬ן א ט ׳.‬עם שטייט אין״פםוק משנה פניו וישלחהו‪ . שבת ביי נאכט‪ .‬פי.

‬ה א ט א .‪.‬‬ ‫‪ . .‬יביא מ ת י ם ‪ .‬זענע. ' א ל ע ע ר ל ן י נ י ע מ י ל ץ ‪. ש ט א ך ב י .‬ו ד ‪ .‬ ‫פ ו ן ע ב ת זאלי‪ .‬ב ר כ ו )יד( ב י צ י א ה ‪ .‬ט ו ( בז׳ ם א י א י ת ל ך ל ם י מ ר . .‬קיי.‬ב ר כ ו‬ ‫ב ט ט ע ם י ם ‪ .‬א י ל זכי י ש ) י ט ( ק ל ר ץ ש ל מ ל ך‬ ‫מתנות‬ ‫ה ם י‬ ‫כהונה‬ ‫אופל וצלמות ‪ ) i‬י ו ( ניליאה‪ .‬ה א ט ‪ .') .‬ע ם י ן ‪ .‬ריב ה י נ א‬ ‫.סעגטש^אונניט‪.‬ב ו ר א‬ ‫שמואל ה א ט‬ ‫ו.‬‬ ‫ך ק ל א פ ט איי. עונים עלי ‪•) 1‬יו( ת נ ל ‪ . מ ל ך ‪ .‬‬ ‫ואוכלים‪ .‬ע ס י .‬איו' א ת י ם ^ נ א נ מ נ ^ ‪ 3‬ש ל ה א ^ א ד ם ז י ^ כ ט א ב ר כ ה‬ ‫אויף ך ע ם פי.‬יי ד א ר פ י ן א ד ס נ ע ב י ן א ו י ף ש ב ת ‪.‬מ פ נ י‬ ‫ש ש ב ת ה א ו ר כ ל א ו ת ו ה י ו ם ‪ .‬‬ ‫גע‪.‬ו ו א ט‬ ‫פ א ר א ב ך כ ה ה א ט .‬ך ר י ב ע ר שטיייטיביי ד י א ב ר כ ה ‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫ז׳נ^ען‬ ‫שבתדיגע‬ ‫ג י ש ט א נ ן ע ר ווי ך י ו ו א כ ע ד י ^ ע ד ו ר ך ד י ' ב ר כ ה פ ו י . וב״א‬ ‫ואוכלים‪ . .‬ע ס זיאליןיניט‬ ‫פעו־י.‬לשי.‬כ ת י ב ב ו ב ר כ ה ואינו ח ס ר ב ל ו ם ‪.‬ר ב י א ל י ע ז ר ז א ג ט פ ו .‬‬ ‫דאךףטען‬ ‫‪.אדם ני״םאבט‪ .‬‬ ‫האטי א נ ט ו נ ‪ -‬נ ו ם ג י ז א נ ט פ ו .‬‬ ‫א ך ע י ר י נ ע ס ע [ נ ע ל ט א ו נ קויפין ך ע ם נעוןירץ אוי!ז‪ .‬ה ב י א לפניו תבשילין ש ל צונן א כ ל‬ ‫ת ב ש י ל י ן ר ו ת ח י ן ‪ .‬ל ע ג ‪ .. ‪ .‬עם' פ ע ן ט ד א ם געיייךץ וואם ה י י ס ט ש ב ת ‪ ' .‬ק א ל ט ע ‪ . ג א ט ‪ (.‬‬ ‫טייל ד א ם א^הייב בשאפו‪.‬פ א ך ך י ג ע ן ‪ . א ו י ף ך ע ם א נ ר ע ר י ן ‪ .‬ע ט י ן‬ ‫אגוטען טעם'! ר ב י ה א ט נ״יםאכט'אפעודה פ א ר אנטונינים' אום ש ב ח ‪.גסי.‬טען‬ ‫ןיהאט‪.‬אולו‪:‬‬ ‫‪. שאגה הוא ‪) s‬ש!‪ (. אוןיר ג ע פ י נ ע .‬קיי.‪ .‬פ א ר וואט ש ט י י ט א ב ר כ ה‬ ‫בייעבת‪.‬ר י ב י ‪ :‬ש מ ע א ל ב ר ב י ‪« V‬‬ ‫האט‬ .‬עם‬ ‫ץגיטייט א י ן פ ס ו ק ך י ‪ 1‬א כ ט " א י ז ג י ו ו ע ן י ל י כ ט י ג פ א ר ס י ר ‪ ' .‬ה א ט‬ ‫ר ב י גי! א‪4‬ט' ‪.‬‬ ‫וואם י ם א כ ט * טען‬ ‫ישבת‪.‬ע ‪ . ‪ .‬ך ר י ' ב ע ר ה א ט ג א ט נ י ב ע נ ט ש ט ד י ‪ .‬כ ת י ב בו‬ ‫ב ש ש י נ ב ר א א ד ם ו ב ה מ ה ‪ .‬לוגי.‬א י ל )יז( א ו ת ן‬ ‫בתול ה ב י א לפניו‬ ‫מ ה ם וערב ל ו ‪ .‬‬ ‫ב ב י יוסי ב ן ‪ .‬‬ ‫וו‪:‬לען‪^.‬ק י י .‬‬ ‫ו ד י ל ך ע י ם נ א ? צ י ן ט א ג י ו ם יכפור ק א י ט ט ע ן נ י ט‬ ‫גיטאךטיברענען פייער‬ ‫זעיקט איים ?‪. ר ב י י ו ס י ם וועגין ד י י ל‬ ‫ךייאייךעלע‬ ‫ז‬ ‫פעגטשי.‬השו!אה לשנס י נ ה על האיש אגשים מפונקים התאנים שעפ שוב נ י נ י נשפם נוע וממפים‬ ‫לפינן נ י נ ו ונמו שאחויל לוו עלי ואני פזוע ‪) :‬ש!( נו׳ ואיל« )יו( אות.‬ובני א ד ם שוהטין‬ ‫ב ר כ ה ואינו ה ס ר כ ל ו ם ‪ ) .‬ט ע ן ‪ .‫ב ר א ש י ת‬ ‫סדר‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫בראשית‬ ‫ה ה ׳ ד ) ‪ 0‬ס ( ולילה אור ב ע ד נ י ‪ .‬פי. ט ו נ י נ ו ס ניזא^ט פ ע ל ט ד ע .‬נןרייטאג‪.‬ר׳ אלעזר ב ש ם ר׳ יוסי א ס ר ס פ נ י ) ט ז ( א י ס ט נ י ס י ם ‪ .‬ם^‪'. ג י ט א ד ם ג ע ל ט אויף ש כ ת ‪. ‪ . ניוואךין ע ו פ ו ת א ו נ פ י ש ‪ .1‬אויף'שב'ת‬ ‫ו ו א ם וועסטיו^אני.‬ע ם ז א ל ג א ר נ י ט פע״לין‪ .‬ר ׳ לוי ב ש ם ר י ב י ת א מ ר כ ל יום‬ ‫ש י ש בו ח ס ר ו ן כ ת י ב ב ו ב ר כ ה ואינו ה ם ר כ ל ו ם ‪ . ר ׳ לוי ב ש ם ר ׳ ח ם א ב ר‬ ‫ה נ י נ א א ס ר ס פ נ י ה י צ י א ה ‪ .‬ה א ב י ן‬ ‫ה א ט ‪.‬א ו ג ' ו ^ ג ' ג ע ן פ ־ ש א ו ג ‪ .‬רבינו ע ש ה ס ע ו ד ה לאנטונינום ב ש ב ת ‪ .‬ע ש ה לו סעודה‬ ‫ע ר ב ו ל י י ו ת ר מ א ל ו ‪ .‬ה א ט ב ב י ניזאניט אין' דיי הייםיעי״עםץ פ ע ל ט א מ י ן‬ ‫^ ע ו ר ר ץ ‪ . א נ ט י פון‬ ‫ר ב ם וועגין א ו נ ר ב י אבהיו ז א ? ט פיון ר ב י יודען ם ו ו ע ף ן מ ו צ א י י ו ם כ פ ו ר ד א ך ף מ ע י א ד ך י מ א כ י ן‬ ‫א ב ר כ ה אויף פ י י ע ר ‪.‬ע ס ־ נ ו י א ך נ ‪ ' .‬א י ל )יח( ת ב ל י ן א ח ד הן ה ס י ר י ן ‪ .‬סין נ י ש מ א ק ע ‪ .‬רב‬ ‫ד א מ ר שמואל מפני מ ה מברכין על האור ב מ י ש ‪ .‬אותם־ שאכלתיס נ ‪ :‬נ ת והיו‬ ‫שאי אים לן למימו‪ . עוגו לי ‪ .‬ח ^ י נ א ם וועגין ךעיר ט א ג ו ו א ם א ק איים‬ ‫כבילויזאנטיפו.‬ליי‪ ?.‬ניגענ?ו?וט ייערין מ ע ן ז א ל ‪ .‬ד א ג ע ך ש ט א ג י ע נ ק ‪3‬שא‪.‪ .‬ב ח מ י ש י נ ב ר א ו עופות ו ד נ י ם .‬ק ע ן דיאןויביי ט י ר‬ ‫אי.ארום‬ ‫גןיאגט' פ א ר‬ ‫ראשי‪.‬א ת י א כ ש מ ו א ל‬ ‫תחלת ברייתה‪ .‬עווירץ' ש ב י ת ‪.‬ה א ט ט ע ן‬ ‫^עבךייננט ‪8‬אר אנטונינוס הייםע.‬איכעגישים‪ .‪ .‬ע ם י ן ז ־ י ‪ . ‪ .‬ ‫‪ 1 £‬ע כ ט י ן ע ו פ ו ת א ו ג ‪ .‬‬ ‫ר ב י ליי ז א נ ט פ ו ן כ ב י ח ט א ב ר ח נ י נ א ס ווענין ו ד י ל ס ע .‬נ ר ד א ל ט איןןט מ ו צ א ‪ :‬י ו ם ב ‪ 6‬ו ר ב ^ א פ י ן ^ נ י ד א ר ק ‪ ' .‬וצדים דנים‬ ‫עופות‬ ‫שוהטין‬ ‫ב ה מ ה ואוכלי.‬עסיזאיליניט‬ ‫פ ע ל ־ .‪.‬בריינגט פ א ר א ? ט ו נ י נ ו ם _ ק א ן ־ ט ע ‪ .‬נניפון ר ע ם‬ ‫מאורי‬ ‫א ב ר ^ ה ' אזין*‬ ‫§ייער איז נידען מוצאי‬ ‫פיןער מוצאי‬ ‫ש ב ת ‪ .‬ן ג ס י ן ה א ב א י ו ז‬ ‫© ע ר ‪ r^ori‬נ י ה א ט ווי פ ו ן ך י ה י י ס ע ‪!?.ער א י ד ווי‪.‬א ו נ‬ ‫מענטש•.‬ך ר י ב ר ש ט י י ט בייזיי א ב ר כ ה ‪ .‬מפני שהיא‬ ‫ה ו נ א ב ש ם ר ב ור׳ א ב ה ו ב ש ם ר ׳ יותנן א מ ר י א ף מ ו צ א י יוהיכ מ ב ר כ י ו ע ל י ו ‪ .בשאפיןגיוואךי. ע ו פ ו ת א י נ נ י ט ק י ץ פ י ש ‪' .‬ע ם י ן ך י ‪ .‬חבלי!! )יגו( יולרי.‬ס ה ב י ר ך עליה בורא מאורי ה א ש ‪ . מ ע נ ט ש י ן א ו ג ' ב ה מ י ת ‪ .?ה‪.‬ ‫א י ז ד א י א פ ע ל ע ר א י ז ' ב י י איים ד א א ג ר כ ר ‪.‬ע פ ע ם אין א ו צ ר פ ו .‬ע ר 'גיגעטין פ ו ן זיי א ו ג ה א ט‬ ‫הנאה‬ ‫} א ך ' א ם א ל ו ל ה א ט ר ב י נ י ט א ? ט ' א ם ע ו ד ר ‪ .‬א ו נ טענטישי.‬ה א ם ט ך ע ם ‪^.‬טענטשין‬ ‫^ ז ע כ ט ק ב ה מ ו ת א ו נ ‪ .‬סין‪ .‬נ א ט ה א ט נ י י ב ע נ ט ש ט‬ ‫ן ע י ם ש ב ת ם י ע נ ט ש י ן ואלין § א ל ר ע ע ‪ 1‬וואם‪!. די‪ .‬פ א ר א נ ט ו ג י ג ו ס א ו ם ד ע ר וואכין‪ . ^•טיי.‬‬ ‫ר א ם י י ע ט אוי״ם ק י ט ע ן ווי ש מ ו א ל ‪.

ז־‪.‬ובו מכל םת‬ ‫שנברא בששת ימי בראשית‪ .‬אמר‪ .עכט ‪'6‬אר מאס‬ ‫האםיטו גיט ןיברייגגט פיש ן־״אם דער ‪.‬איל טבת הייתי וכל בהםת‬ ‫יפה שהייתי רואה כל ימות השבת‪ .‬קנעכט האט נ‪.‬ואנשי חיל בזנות מ ה ‪ .‬ווייל די געבין בבד צויםשבתיאוג צי יום' טוב• ) ח אסר‪1‬כבי דדא בר אבא קאטןיזאינפ‬ ‫אמענטשפון לוךקיא האטסיןז אטאהל פאךבעטין צו ךךאדף‪§#‬ת‪. . טיש אונ האט אדם נערו? .‬איל בזכות‬ ‫)כד( שהן מכבדין את השבתות ו י ׳ ט ‪ ( ! ) :‬אמר דיה בר אבא פעם אתת זסנני אדם‬ ‫אחד בלודקיא והביאו לפנינו )כס( דיופקים אחד טעון בייו מוטות‪ .יווע.ט צום ק.‬ךערישניידער האט געשטעע.א גיזאנט צום בעל ה‪3‬ןת ניט אום' זיםט האםטו זוכה ניווען‬ ‫צו רעים רייכקייט‪ . ך'סעודה'‪ w‬ךעם' ישי־ • ודאט רער שר גיזא.‬ער האט געשטינע.‬ווען ךער‬ ‫ק?‪.‬נעבין טעשר‪ ' . נעבין ךעם פיש‬ ‫אונהאטאיםניוואלטקויפין‪ .‬מעש־ סיס נעיר רומי נ ע י נ י״נ‬ ‫שנקרא !!מא רנה הנוזל והחמור והיה שם חייש אחז תופר‬ ‫נ ג ד ם נממש והלן לקנות וג אמד ונמצא שלא נשאר אצל סוג‬ ‫מי שחסן לקנותו אלא הוא ונעו אחו ע נ ו לאיפונוס הוא שר‬ ‫העיו וסיס ום מעלם אותו נומינ^והחייע העלה ׳וסו עי שהניעו‬ ‫ןאט .‬פי׳‬ ‫געווך שלמן! )ני( כ״כ למס‪ .‬האט טען געברי‪.‬ווייל ז‪:‬י ‪.‬עס האט א״ןאהל גיטראפין אין רויים ערב יום כפור‪.‬ואמרתי לו )‪ (D‬לא על‬ ‫מנן זכית‪) :‬ה( איר הנהומא )כה( עובדא הוה ברומי בערובת צומא רבה‪ .‬א״ל ‪1‬כב( בוכות התורה‪ .‬קיגד איים ו^ערי?.' איין פיש‪ .‬ץאלט קויפץ‪ .א ניזאנט צום בעל‬ ‫‪.‬הייתי בפרישה לשבת‪ .‬ובני‬ ‫איי בזכות מה ‪ .‬אונ‬ ‫ךער ‪.‬סיס התינוק מכויו כן ‪:‬‬ ‫)ני( שלי( הזילו‪ .‬אוג איך ד‪2%‬‬ ‫^׳טי^עןידעם פייש איןיגעלט‪ . דורך דאם ‪ XCQXTJ‬זוכה .‬‬ ‫הוה הדי! מסיק ליה בטיסי‪ .‬כבייסנחוםא האט טואנט‬ ‫‪.‬ךעם ‪$‬יש א־ןיגעלט‪ .‬תתגאה ויזכיר כי מאת ס' םיסם ואת ־‬ ‫)כ!( לא על מגן‪ .‬וכמו‬ ‫גווש למעלה נ י נ ת ה׳ היא תעשיר ! ) נ ה ( דיוסק״ס‪ .‬ךיריבער האט‬ ‫דאם‪.‬ך נןענטשץ פון חוץ לארץ אין וועלבין זכות זע״נען‬ ‫רייך‪ .‬כו( כיב למח‪ .עכט פץדעםישך פיץשיטאט איז אייך ני׳^טאגען נענין‬ ‫ךעם תיש אונ האטי אים ני‪.‬ביו ‪$‬ען האט נ^עבץ פאר דעם פיש צןועלף‬ ‫גילחן‪ .יפרעגט ביי כבי די מענטקין פון בב^אין וועליבין זכות לעבץ ייי אונ זענען כיי!״‬ ‫האט רבי' גתאנט אין רעם זכות'ו.‬כ( אית לך שבת‪1 :‬ג( ר׳ ישמעאל ביר יוסי‬ ‫שייליה לרבי איל בני בבל )פא( בזכות טה הן חיים‪ .‬קגעכט ניזאגט צום שר מיין הערר מאם ?זל איך פון‬ ‫דיר'‪3‬ייכ‪1‬עגע!‪ '.‬האט ךער'?!ניידער '}ינעבין ךי צוועלף נילרין אונ האט נינוםען דעם פיש‪ .‬ת' נמאנט איך‬ ‫בי.‬עד דםטיא לייב דנרין‪.‬אונ דער ק.‬‬ ‫כלי׳ חיי סעושר שעניחשונ כמת ונפי כלכסני גרפ מעשר׳!‪:‬‬ ‫) כ נ ( מכוש סמרה ‪ .תזאלךך ניט גרויס האלטין ‪9‬יט ךעם רייכטהום‪ .‬‬ ‫ךאם איז ניווען רעד בעל הב.‬אשחכח הוא וטלייא דאיפרכום קיימין עילויה‪.‪.‬ך טעגטשין פד ארץ!שך‪8‬ל !יי! !יעלי?•''‬ ‫זכות זעגען רייך‪ .‬ביז' יען האט [גיגעבץ עאר דעם פיש ?.‬אונ אויף דעםיטיש' איז ניווען‬ ‫פון אלע זאפין דאם זעבען ‪3‬שא?ין ניוואריין איי.‬האט כבי חי.‬האט ךער ‪3‬על הבי‪. ו^אר איי.‬עם גןיש אין געיף‪ .‬פיש אי. .‬ןעם' ‪ j‬סיוק לה׳' הארץ ומלואה תברךושבי ב ה ‪.‬יואד?טו‬ ‫מיין‬ ‫ז‬ ‫‪.‫סדר‬ ‫בראשית פרשי׳ יא‬ ‫בראשית‬ ‫מה‬ ‫חסר כלום‪ :‬איל שבת הן חםירין‪) .‬והדין םסיק ליה בטיטי‪ .‬ע?ט וקאט גיגעבי.‬‬ ‫ונסבה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫) נ ( איה לן שנח‪ .‬ותינוק אחד היה יושב באמצעיתו והיה מכריז ואומד‬ ‫)םס כד( לה׳ הארץ ומלואה תבל ויושבי ב ה ‪) .‬‬ ‫‪. ‪. נעילט‪ .‬איך' בין נינאגנען ציךיפיש איז גיטיםער . אז ךי!אנצע וועלט‪. פיש‪3 .‬אונ אקינד איו ניזעםץ‬ ‫אדף רעם נ!יטע.טפאראוןז‬ ‫אטישיוואם מעין י האט אים גיטראגין מיט]זעכ^עהן שטעקינס‪ .33‬ית טייץ זוה.‬האב איך זיא‬ ‫בעסאלטין אדףשבת‪ .‬כדי שלא תזוח דעתו‬ ‫של בעיה עליו‪ .יוזען צו אזוי אןבוד‪ .‬עם איז דארט גיוועין אשניידער אייער‬ ‫}יגאנגען קויפין'אפיש'‪ .‬וכתיב ע־ר תעשר ודרשו‬ ‫קויל עשו נשכיל שתתעשו ! )נל( שכן מכנלין כוי‪ .‬לא על חגם נאת לן ‪ c<e‬לן !טס נוונ‬ ‫לתלות נ ה ) כ ת ( עונוא כוי‪ .‬איל בני מהיכן זכית לכל הכבוד הזה‪ .‬עשטינען'ךעם‪.‬האט רבי' הי.‬איז }אר ניווע.‬והוה תטן‬ ‫חד חייט ואזל דיזדב.‬ין איך טיט‬ ‫איוךין גישטאגען געבין ךעם'<ןיש‪.‬גיהער צו'}אט‪ .‬‬ .‬בנא׳ נה כי היא חיין ונתינ נשמאלם‬ ‫עושר וכביר ו ) נ נ ( נוכות מעשר‪ .‬איז דער שניידער ניש^אנע. גיווע׳ אק^ב אונ יערער 'נוטע בהמה מאם איך האב ניזעהן אנאנ^ע מאך‪ . ליה חד נון‪ .‬איל )כנ( בזכות מעשרות‪ .‬ינ.ועלף גילךן‪ .אם זיי לערנען תורה‪ ' .‬נאד דאם איז דערשכר פון *עית‪) :‬ך‪ (. ךי ערעןט׳עיזעקם טענ‪ .‬נחמיה! ) נ א ( נוכיח מה הס הייה ‪.

‬ניזא}ט'צום"ער מיק‬ ‫^ערר ‪0‬יר האבין איין טאנ אק יאהי־ • 'אלע לעבירות דאם טיר טוהען אנאנץ יאהר‪ ..‬איז רער יודניקוםעין צום שר‪ .**np‬‬ ‫ראם האט נאט בןיאסלט רעם ^.‬ביזטו ‪.‬אונ אזךערטאנ קומט דאןפין ט־ראים ניטנעבין ןבויר‪ .‬נ.‬מס מעלת יוס אשי משאר‬ ‫נוא מסיק פי׳ והיה םיהוד' מעלה אותו נימים ונ! אנכי הימים והשינ מס מעלת איש אחו משאו אנשים שלפעמיס‬ ‫העלית־י נומיס ע י שהניע לי״נ יינייס מם הוות יוצה נמצא איש אחי נעלם משאוננ' אום אמי לו שוונוסוופום‬ ‫שאניי לו מ נ ע ו שנים עשי דניים נ ת י י י )ל( מן אמוי ומשיש לי אין המת מס שאמות• לן ומס עניחני‪:‬‬ ‫•ואדומי‪.‬איל וסה נבר טן גוברין‪ .‬הוא אומו יהוד ‪ .‬א‪!5‬ט צו טיר ‪/‬י^זגט פיגר יואס זאל א־ין ‪'$‬אנ דין בע^ער ייי אלע ^נדערע‬ ‫טעינ‪'.‬והוה היא ססיק ליה בטיםי יאנא טםיק ליה בטימי‪.‬האט טיוךנויםרופוס גיזאג^ צו רבי‪ .‬איל הרי‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫נ ה י‬ ‫ומיי לשים עשי ד נ ד ס ולקחו אותו החיינ!» )נש( ס״ג נ מ ת ה )צא( שלח נתניה נ י ס י ׳ ‪ .‬םיש טורניסריפום סכל ניברין‪ . כיי‪ .‬לא( שלח בתריה יאתא לנביה‪ .‬איל בינ פלן‪) .‬קנעבט ני‪/‬אנט יענער מענטש‪ .‬ךעם טאנ‪ .‬אית לן חד יום‪ .‬דאם האקטו ניטייןט פאר מאם זאל רער טאנ שבח _זיין בעםער וויי אלע טעינ פיויירער‬ ‫וראך‪ .‬האטירבי^עקיבא ניזי«ט צו‬ ‫טולנ‪?1‬רופום דו ק‪.}עבין ןבוד חנם ןןבת• הי&'רבי‪.‬פ״ש יומא דשבתא מכל יוסא‪.‬איל אסרת לי)ל( םה יום סיוטים‪ .‬עקט פו‪ .‬האט רבייעקיבא ניואנט ציוטץ־נוסרופום פאר וואס‬ ‫זאל דין בעסער איק טע^נןש פאר &לע א?דערע ?לנטשין‪ .‬וזאט רבי‪.‬עקיבא ווייאזוי‬ ‫נןננםטוךאס מיר בעווייזין אז}אט האט‪.‬‬ ‫טייך‬ . דאנן עבדי! כל‬ ‫ייטי שתא‪ .‬נזכוחלאץ‪.‬ט דאס‬ ‫‪$‬ענען סיר וויםען פון דעטטי? סט‪3‬טיון• אנאנןע וואך ייארפט ‪<.ייךעריידער שניידער האט נעןןפ־נט רעם פייש אונ האט נע^ונען‬ ‫איעויינינ אךיטאנט אונ פון דעם נ‪.‬יאשתכחת‬ ‫אנא וחד יהידאי קייםין עילייה‪ .‬האט טורנוסריפוים ניזאנט צו כבי‬ ‫ןקי^א ןיאס האב איך דיר ‪.‬איל‬ ‫)נ( ‪ p‬ה י א ‪ .‬היך יקרע איחה‬ ‫וזים] לי בחוכה טרנלית טובה והיה מתפרנס היםנה כל יםיי‪) :‬ו( טורנוסרופים הרשע‬ ‫שאל אח ריע איל טה יום סיוםים‪ .‬אסר‬ ‫ביין שהבאת ראיה לדכריך הרי אחה פטור‪ .‬‬ ‫יטה אסרת לי‪ .‬איל סדי טה לכפור ס י נ ף ‪ .‬אתםהא‪ .‬מהיכן אתה מ ו ד ע י נמופת שיצס סקנים‬ ‫עדן הערר! נייואלט ‪.‬‬ ‫האט טוןנ‪91‬רופום ‪$‬יז‪#‬ט מייל רער §לך האט טיר ניייאלט נעבין ? מ ד ‪ . אפיש פאר ?וועלף נילדין‪ .‬אטד טה אטריח לך‪.‬האטךער ש‪1‬ייךער‪.‬איל טרי‪ .‬איך יאלךיר ןריי?נע! אפיש פאר ^ועלף״^ין״אוואנכער"" ו ^ ט ד ע ר ^ ר‬ ‫ניןאנ‪.‬ךייד‪ .‬קאב איך צו דיר ניזאןט ג!אר מאם דאל איין קענטשךין בע^ער ויי אלע אןדערע םענטעןין‪.‬קנעקטיוער איזךער יוד‪ .‬איז מען‬ ‫או‪.‬איל אף זי שרצה הקב״ה לכבדה‪ .‬זעא טכפר עלינן‪ .‬סה היית בעי דאייתי לך נין בייב דנרץ‪ .ט אינ מאים האםטו'טיר נמאגט‪ .‬וכד היא אתא לית אבן צריכין ליקוריה יהיה‪ .עבץ ןבוד‪ .‬אזלית ולא הוה חסן אלא הד נון‪ .‬איל שרצה הםלד‬ ‫לכבדני‪ .‫סףף‬ ‫בראשית פרשה לא‬ ‫שמות‬ ‫ונסבה ההוא חייטא‪) .‬איל טאי הטיית חייט‬ ‫יהוראי דאכלת נין בייב רנרין‪ .‬עקיבא די טילטט «ך'?קע! איך זאל ‪9‬יט ך״ר ג‪.‬רער ער‬ ‫נע»נ‪.‬האט‪.‬רכל חיבי.‬אסר איפרכום לטלייא לפת לא אייתית‬ ‫לי נין‪ .‬נע‪.‬האט דער‬ ‫שר נייא^ט צוט קגייךער ווייל דו האקט ניברייננט אןעווייזוננ צו ריי‪.‬‬ ‫עד דטטא לייב דנרין‪ .‬‬ ‫דאס האב איך }ימייץט פאר מאם זאל טוךנוסרופיים זיין בעםער יד אלע אנךערע מענט^ין‪.‬טה פרע לי הקביה ‪ .‬עקיבא ניזאנט‬ ‫רעם שבת"האט אייך }!לט ניייאןט.‬נעת של סעולת סצסיים מס ראית אתה יהייי חייט !שאנלס יניס נ׳"' מיי! אמר‬ ‫אמר סשי לנעיז לווה לא הנאת לי ו נ נאשי צרתין־ אמי לו לו אויני יש לנו יוס א׳ נל עונות שאנו עושי! נל ימית ם‪-‬ינה‬ ‫אלמי מה אכפוי מפניו םלכת׳ לקנות י נ ולא סיס שם אלא סוא מכפי עלינו ונשנא אשי יום אין אנו צייניו ל נ מ ו‬ ‫י נ אחו תמצאתי אני י מ ו ׳ אחו סעופליס עליו לקנותו וסוס נתמיס‪) :‬ל( מס יוס מיומים‪ .1‬קט ריםק ךיעםיוד‪ .‬שליו אתריו ונא אצלו ‪ •ok‬לו‬ ‫דארפשק אמי איפינס לט״לא נ י ‪ .‬א מ י ליס נן אוש פלוני ו )לא( מנא.‬יין צוט‬ ‫א‬ ‫‪.‬ךעם' ךיטאנט'האטי ^ער'ךך ניש^ייזט *זאי לאננ טי‬ ‫ןןד האט נילע?ט‪ 0):‬טוךנוברופום רעד רשע האטנעןרעגט ב״ רבי'עקיבא פאר מאם־יאל זיין‬ ‫?עםער איין* טאג ‪ 9‬י ארע^ךערעטענ‪ .‬כט( בענהא דאריםטין‪ .‬איל )לא( םנאן את מודע ל י ‪ .‬האט ךער‪.‬נר ?זטיינער• אונ שןת רוהט‬ ‫^ ר ' ןאט טוךנוםרופוס ניזאןט » ר• ‪.‬עסי.‬האיט'דער״שר'נמאנט צואים ודקוסט‬ ‫איודיעער ?.נייךיער זאל‪.‬ט צום‪.‬‬ ‫יאםרית לך וםה נבר םנוברין‪ .‬נייא.‬עקיןא‪/‬יז־י<‪.

אין הדף • נעמיס ניט‪ .‬ובשבת לא היה יורד‪ (T) :‬פילוסופים אחד שאל את ד׳‬ ‫הושעיא‪ .‬הרי הוא מיתר‬ ‫בכל החצר כילה‪ .‬יין ריעניןיאוניךינראז קענאךוים קומען'פר די ‪.‬האט רער פאטער גיואנם‬ ‫אגאנצע מאך מערי.‬אלא שהרי אוכלי המן מעידין עליו שכל‬ ‫ימות השבת היה יורד‪ .‬ל ירד בה נשפים‪ .'וויגט אום שבת • אונ זאיל גיט _ן«ן רע. אין אהויף )טיט דינע קינךער אונ קנעבט(‪ .‬אל ישיב בה‬ ‫רוחות‪.י§אלין‬ ‫דער ‪ .‬איל אבא ט.‬רא אד• נגיר לי‪ .‬א^אדזל האט טוךנופרופוט‬ ‫גיראךפט ורקע. הןיסין‪.‬למשין‪ :‬את מש‪::‬׳ נהוג ‪) t‬לה( ובדק‪ .‬ולא עוד‪ .‬׳לה כל ימות השבת‪ .‬ןז טוךגוסרופום גיקוםע.‬הזר אצל ריע איל אם כדבריך שהקב־ה‪ .‬אתמהא‪ .‬שמא סותרין לטלטל בהצר‪ ...‬ק״ןער וואהנט ניט טיט אים צו'זא^ען אונ ךי נא?ןע וועלט אמ זיינע‪.‬אל יצמיח בה עשב‪ . אין רעם גא?צין הויף • ביי‬ ‫ןאט איז אויך אווי וריד‪ .‪.‬וכל העולם כולו‬ ‫שלו מותר בכל העולם כולו‪ .‬שטושך אבנים כל יטות השבת‪ .‬אף כאן הקב״ה לפי שאין רשות אחרת עסו‪ .. מיריגעםש^ט אוג שןית רוהען טיר‪> .‫סךך‬ ‫בראשית פרשה יא‬ ‫בראשית‬ ‫מו‬ ‫נהי סמבטיון יוכיח‪ .‬אבל אם היה אהד רר בחצר‪ .‬ובשבת אנו‬ ‫נוחין‪ .‬ובשבת אתם מהין‪ .יזאגט צום §אטער'‪.‬איל כל ימות השבת אנונידונין‪ .‬ובשבת הוא נ ח ‪ .‬נקיםען אוינ שבת ביזטו ניט ארדף ^יסוטעי האט'דעד‬ ‫פאטער גיזאגטיצו טוךניקריופוס מער ביי אייןל מיל ןיט היטען ‪ #‬ן ת קיט ךעם נוטען ויירען •‬ ‫דא מוז‪.‬לנ( וההוא נברא ליהוי ברק באבוהו‪.‬זץנע קנעכטו ^ננ‪.‬ווה נותן‬ ‫עירוב ‪ .‬טענ' ער טןאני.‬איל והרי המעלה את המת בזכורו יוכיח‪ .‬כבוד צום שבית‪^.‬י‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫לנגד את השגת! )לנ( לנניא את גגיד לי‪ .ין‪ .‬ווי דו ביזט גישטאדכי.‬מפני מה )לח( לא נתנה לאדהיר‪ .* .‬כאן הוא משמר אותו בעל ברחו‪ .‬קענפטו ראם' פיובין ?'•ט דיין פאטער‪ .‬ובשבת אינו עולה‪) .‬ךעם מת פון ויער‪.‬זאתטהא‪ .‬ןךד‪ .‬‬ ‫שבת איז ךער ניאטער ‪$‬יט ניקוםען‪ .‬וסלק כל יומא דשבתא ובשבוזא לא סלק‪.‬‬ ‫)לו( בתר שבתא אםקית‪ ..‬זונ‪!5‬א'ג האט טוךנוםרופום אויף ניבךעןגט רעם ל(אטער‬ ‫האט טוךנוכרופום .‬מפגי מה על ת‬ ‫כל ימות השבת ובשנת לא ע ל י ת ‪ « . גיוואהגט אין איין הוייף‪ .‬ער טראנין אין ךי ‪4‬אנ?ע וועךט • 'ךףבער טענ ןלאזין‬ ‫אךינט אונעם ‪9‬ענ ‪. זיי מעגין טראגי.8‬אונ ש^ת' איז דער סן ניט גי!!איץ‪ :‬ז)פילוסופוסו • אפ־לייזאף האט ניקרעגט ביי רבי‬ ‫הושעיא‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ . ביוטו גיימאריין איור‪ .‬מכבד את השבת‪ .‬איל אם הביכה היא המילה‪ .‬ויוי^ץ^ייןי‪/‬זע^י״ידרי^עד זאנםטו סירי‬ ‫אליגען• האט רבי עקיבא ניזאנט רעד מאם בךייננט אויף‪.‬אגאגצע וו'אך‪£‬ןעןער איט אדף ?ריינןען אונ שןת ל ט ‪.‬עךד קיט ?ישו!*‬ ‫מעט אויך^אני.‬אבער אז ‪ -yipx‬וו*»ון‪.‬ער היטען עבת'א^ר^ער מיל גיט‪ .‬‬ ‫פאר מאם אנאנןיע וואןד' ביזטו ארויף ‪.‬אוואנךער‪.‬לזמן אמו סוס לוין לשאול )למ( למה לא נתנה לאוה״ר‪ .‬איז ווי דו זאגנ‪:‬ט‪.צע מאך איז . "אזאןז פון די.‬קיי.‬שהוא היה יליד נשו ומניב‬ ‫טייך סמבטיון • מייל דו ווייםט אז איך מעל אזו• ‪}. צו רבי עקיב*‬ ‫אוגיהאט גיזאגט צו‪.‬אל‬ ‫} י ט בלאזק‪.‬גלקענט אויף בריינ^געןחגםפאטער‪. פאטער• אגאגצע מאך האט ער‪. דט תת איהעבירית יהורי‪.‬לשנים שהיו דרי..‬‬ ‫)נ־( חד זמן צריך )לה( וברק באבוהו‪ .‬‬ ‫זרי סענטשי.‬אם אין זה נותן עירוב‪ .‬‬ ‫האטי רבי עקיבא'גי^ט צו טורנוסרופוס זאל אתיס ך נ‪!$‬ה פון רעם טעגטש • איך מעל ריר‬ ‫נעבין אנמ‪6‬י ץ־ויי מע״נטשין האבי.‬אז^אט האט געעבין‪.‬אדב ‪.‬ל כל פי שאיני משטר את השכח לזו אצלכם‬ ‫ברצונו‪ . אז שגת איז היירינ‪ *.‬נט‬ ‫אליי.‬איל וכי עמל יש לכם שאתם עמלים כל‬ ‫ימות השבת‪ .‬‬ ‫אפשיל לך משל ‪ .‬שהרי*‬ ‫ע‪.‬יי ביייךע'וועלין ניט טאכין‬ ‫אעירוב צו זאימען • מעילי.‬איל תיפח תחיה דההוא נברא‪.‬ה ו נ ו נאניו לכןלותו מקנח ועלה ל*‬ ‫כלומו ממשין יזומה איתי בומייה בעלמא מי יאמר ‪ toe‬כל ימות השניע ינשנת ולה להעלימו נ״נ ולא עלה לו ן‬ ‫כן והרוצה לשקו מרמיק עוותו וכן •רש״יויל‪) :‬לנ( וההיא )לי( בתו שנת‪ .‬מאדום אגא.‬נעולם שאתה כחייש שרייס נו ‪$‬‬ ‫בדוק נאנין ו )לד( חו ומן‪ .‬אונךי יוךן מאם‬ ‫האבין גיגעפין מן וועלין אויך‪.‬ערות זאגין אז עבת איז היילינ‪ .‬‬ ‫אונ אויב רו ווילםט וויסע.‬העלוהו ואמו לו אני אמ מיתתן נעשינו‬ ‫גנרא‪ .‬על נףרנוסרופיס אמו כן אס תולה לנמון הוכר יהודי‪) :‬לו( א‪5‬ליכס‪.‬אונ זאל גןט וו^קןןין מ־אז אום ע ב ת ‪.‬איל‬ ‫טפ‪.‬האט טורגוםרופוס גיזאגט צום ‪$‬אטער האט איר‬ ‫ךען אארבעט מאם אגאגצע מאך ארבעט איר אוג עבת רוהט איר‪' .‬איל‬ ‫)לנ( לנ‪. בחצר אחת‪ .‬אים אויב^עס ‪.

.‬קאט רבי הועעי א ניוא.יט ני^אטין צום סל זיין ביו צו אבךהם אבינו *)‪ 01‬ךבי יויחנז‬ ‫האט גיואןט פץ רבי יו^י בר חלףי‪/‬א יוענין אברהם אבינו וואט ביי יאים שטייט ניט אז'‪.‬ער זאל' ךךאלייין מל י דין או!‬ ‫פארבעסעךין‪ .‬ער'גע‪:‬לשת'ךי וועלט אן' אמאס‪ .‬ער הט גימאכט ‪.‬נ‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ .יואקםין'ויען‪.עודם דאךף מען זיךגיט מיל יייו‪ 7‬ווארום אטענטש ראךףזיךניט‬ ‫ןגגדערץ פון ווי^אט ?'אטיאים ב‪£‬א?ין'‪ .‬אונ‪.‬שגא׳ )שם לג()מא( דחן את• פני העיר‪.‬גאר עייל אדם האט באלד געיינדינט אונ אלע דורות ביז אבךהמ זעבזגן גיווע(‬ ‫רשעים ןךיבער האט ג‪. ניט דין״קייזיאנרעדע•‬ ‫‪!5‬‬ ‫‪3$‬עראזמען.‬דער סרבל‬ ‫איז ב׳טאפיןניןוארץבי^ער אונ מעןיךאךף איים מאלץזים‪ .‬עם'שטייט אץ^םוק״ער^ט'גירוהטפאר די‬ ‫ע ט א ט ‪ .‬ניוואךין'לאזטו עאקסין‪ . דין ווי ךי'שטיויביפץ די ערדאונ דווויעםט זיךשטארקין מערב‬ ‫גיןעשט‪ .‬זטדאך‬ ‫ניבארין‪.‬ניט‪ .אלט אפ ךיהארפץ קאפ'‪1 .‬וישבר‬ ‫א ת רגליו‪ .‬וקבע תחוםין מבעוד יום‪ .‬עירובי ^חוםיןיוהטער‬ ‫ןעילשת דיייעלט טיטא^אים )גארארץ‪.‬אוואנךער‪ .‬החיטין צריבין להמחן‪ .‬‬ ‫נכגס עם דמדומי ח מ ה ‪ .‬א״ל אם בן יסמא א ת עיניו‪ .‬ויקטע את ידיו‪ .ט אונ ךי פיס אז ק‪.‬בנון החרדל‬ ‫צריך ל מ ת ו ק ‪ .‬רעם ש^ת‪.6‬אזד ידעם שטייט איי.‬עי־ איי אריץ‬ ‫?יגאג‪?. ‪ / .‬אפילו אדם צריך‬ ‫תיקון‪) :‬ח( ר׳ יוחנן בשם ריי בר חלפהא אפר אברהם שאיו כתוב בו שמירת ש ב ח ‪.‬חייוי‪) :1‬מא( וימן‪ .‬אבער ‪.‬האט דער פיקלעאף גיואןט העעןמיר דע.‬ע א י‬ ‫ניוויען גךויסאוג קלוג‪ .‬אך אפשט איי' דאם האט‬ ‫ןבי ןר^ה אונ‪..‬האט‪.‬זנלשטע זעקם‪.‬עיי שנדלו עטו בשטות‪ .‬א ת ט ה א ‪ .‬רייטאג'‪ .‬שנ׳‬ ‫)שם כה( והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת וגו׳‪ ) :‬ט ( דיא למה ברכו ר׳ ברכיה ור׳ דוסתאי‬ ‫מתנותכהונה‬ ‫לפניי וראוי! )לנו( חלק ‪ .‬אוג איז ניט אריץ נינאמעןאץע^אטנויילןןם איז אן גייקו^ע.‬גלי עמס ואומר לן למה ציוני‬ ‫<ש" לחסו ננוייחו ולמס לא נואוסו גולו מכול לפי שכל‬ ‫‪ vchv‬הכל צריו שימון! )מ( ! ר נ י !‬ ‫נ נ נ י א נוששה ימי‬ ‫עשייה‪ .‬איט עטייט א ו ן ך ה א ט נעיהיט ש^ת אווי ווי‪.‬עם"איז‬ ‫ן א ך נ י ד ק טאג פון פ‪.ארעש‪ .:‬עקב יתאם‬ ‫ביי ‪.‬ען מעט די פון ךך צו נעמען ויעט שוי. א ט ״ ^ ר ב ^ ק ^‪1‬‬ ‫הראשון ער זאל דין געעלת .‬אוג‪.‪'.‬אט די ..‬ערי'.‬ירש את העולם שלא בםדח ‪ .‬שנאמר )בראשית יג( קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה‬ ‫וגו׳‪ .אט איז לי‪»$ TO 8 3‬ל מין \<‪ • Ffar‬שאר וןאס וזאט .‬טעג דאךף טען‪.‬זיי צו!לעכט טאכץ‪.‬ישרא‪ . ןסוק .‬התורםיםים צריכין למתוק‪ .‬ךבי דו^ןאי קךיגען מיט רבי שמואל בר נהמ.‬אלא כל מה שנברא בששת יטי בראשית )מ(צריכין עשייה‪ .א אויב ביי.‬ךריבער איו ךער מע?^ש ניבאךין )יט .‬אוריאל מאבי.‬האט דער פיהלי‪/‬אך‬ ‫ןי‪7. ע ב ת ‪ .‬ואק?ט אויף אנדע"רע‪.‬ען צום שןתווען די וולץ אייו גאך חייט געיען‪ . קליין איי•‬ ‫נארעש ךריבער ד>ךף ^ען די ן‪$‬פ ^אלין‪ .‬ז^ןער ךי האר פון בארד ועגען גיקוטק ייען‪.‬אווי יודעם"שטייט‬ ‫אין פסוק דילגע^ךיער}ועלי.איר‪.‬די‬ ‫ל י ^ע.‬לכי הועעןא גיפךעגטדאךף ‪8‬ען ראך בלמד סאכיןדייאויגיןאונ‬ ‫‪?$‬סאקץ די הע?ט אמ צו בךעכין די יפים ודייל!!יי האבץ'.א!גי.אט הטיךואגטצו‬ ‫א?רהם עטייא אויף אוג גייא איןךעם לאך' צו איר ליץג אוג ציי איר בלייט‪ .‬איל להוציאך‬ ‫)לט( חלק א־א‪.‬וויייץ טוו מעןןאהלץ‪ .‬אבל יעקב שכתוב בו שמירת שבת‪ .‬אפילו אמענטשץדאךף מעןיאויך‬ ‫פארבעקערין‪ .טצום‬ ‫פיהלןאףיאיךזאילךיךאוועק לאזץלייךיג אוני ואל דיר .‬אוגרי האר‬ ‫פון ‪>3‬ךד וואט דו ביוט טיט ד י ) י ט גי^אלץ‪.״קען ניט ךין< נאר אלץ‬ ‫ווא'םג אטהאט בעאפין אץךי‪.‬ן?פעךט ודיל ךי האיר פון קאפ דזאבין טיט אים געואקםיין ויען ^ ר איז גאך גייווע.‬תורמםץ יענען בשאפיי׳ גיווארץ‬ ‫ביטער אוג^ען דאלףדי‪6‬אכין זים‪ .‬ענפ‪.‬ךרי^ערדזט‪.‬איל ולאילן טיליא אתינן‪ .‬אוג‪.‬‬ ‫אונ טןרח ?פין אונ ןרוט י )ט()דגן־ אתו־(‪.יםלת‪.‫סדר‬ ‫בראיית‬ ‫פ ר ע ה‬ ‫יא‬ ‫בראשית‬ ‫מפני מה אוחו האיש ז מגלח פאת ראשו ומנית את פאת זקנו‪ .‬איל מפני‬ ‫שנדל עטו בשטות‪ .אגטצום פיליזאך רו בי‪.‬ער איו גיווען נקליין‬ ‫אינ .‬האט רבי'הו‪#‬ע.‬‬ ‫ירש את העולם ב מ ד ה ‪ . ןיקוםען צו ךיךייד‪ .‬משמע לשון שנפ ומנוחה ו‬ ‫ז‬ ‫היעזע.‬ער האט‬ ‫געהיט שוית^ערזאל צו ?עמק פץ קריייטאג צומ ‪ : $‬ח ‪ .‬עיריבי ותחומין' יוען‪.‬ר ך ד ־ ם ^ י זאןטיווייל־עןת‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫איי‬ ‫א ‪ .‬נידאריןםיטהאראמףדעם קאפ פאר וואס גאלסטו^פ ך הארפון קאפ‪ .

‬ך‪3‬י'בנייה יאןט‪.‬עם שטייט ניט איין ^םוק יאשר ברא אלהים תנשה ויאס נאט הט‬ ‫‪#1‬א‪3‬י.‬ק §אר רעם באךג סיגי‪ .‬לכולן יש בן זוג ולי אין בן זיג• איל הקביוד‬ ‫כגסת ישראל היא כן זוגך‪ .‬מו( כגסת ישראל היא בן זינך‪ ..‬ךליבער י{אט גאט נירענטשט דעםש^ת‪.‬איר בגייה אשר ברא אלהיס ועשה אץ כתיב כאן‪ . .‬אמר להם הקכ״ה זכרו‬ ‫הדבר שאסרתי ל ש ב ת ‪) .‬ה אט נאט ןיזאגט צו לי‬ ‫יולין גיךיינקטךי יא־ וואס איןד האב‪.‬חר כשבתא תר•‬ ‫כ ש ב ת א ‪ .‬ערד‪) :‬יא( רבי פנחס זאנט פלייטאנ ן ט‬ ‫.‬תלתא ארבעתא‪ .‬נאי־‪.‬אוג איל האבגיטקיין פאר‪ .‬גק'ט‪. .‬ער האט גאר ^ירוהט פץ דיאך^עטייואס גןוהערצו‬ ‫ךי וועלט‪£ .‬שלשה' בריות היה הקביה‬ ‫בורא בכל יום ויום‪ .‬ער גיט . .'ען‪.‬וחיה‬ ‫)מן! וםריאים ‪ .‬אדם ‪ .‬לבי פןחם יא‪3‬ט פון רבי הועעיא ם ויענין אפילו‪. שבת האט ‪"%‬‬ ‫בע״אפין' פריינןאג‪ .‬סאגטאג‬ ‫האט‪.‬ןער פון דיי!אךןעט‪.‬ידארום אסאהל מאכ« מען אעיבור ‪.‬אוגאמאהל מאקט מען פסלו‬ ‫אוג ט‪.‬רבי שמואל בר נחמו יאנט די ברכוד‬ ‫איז ^ ן ת ז א ל ניט אייעק גישטויסץ דעךין י‪ .‬ליגסטאיג ה ט‬ ‫ן ך ב‪^.‬הקדים וברא אותו בוי‪:‬‬ ‫ייא( ר׳ פגחם בשם ר' הושעיא אמר אע״ג דאת אמר כי בו שבת )מח( מכל מלאכתו‪.‬אכטוגג' צו געבץ אויף ךי' רשעים‪ .‬פרייטאנ ה ט‬ ‫זןר'מ‪8‬א‪$‬ץ אךם אוג חוה אוני יאלץ וואםקריכט אויףךי‪.‬עם שטייט אשר ^ראיאליהים לעשות ויאט נאט האט ?יואלט‬ ‫ןזאלן שןעטער האט ער'‪3‬שאפץ ‪9‬ך.‬קיץ פאר‪ .‬אלא אשר ברא‬ ‫אלה־ם ןמז( לעשות‪ .‬ן.‬וכיון שעמדו ישראל לפגי הר סיני‪ .‬האט ג אט גייאןט צום שבת ךי יולי.‬ולא שבת לא ממלאכת הרשעים ‪ .‬ךיי‪.‬‬ ‫אוי\ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ .‬אים‪) :‬י( רבי ?!יי ל א ט‬ ‫גייאנ‪.‬ריק מילא‬ ‫האט ניט״קיץ פאר‪ .‬ךעם.‬בה׳ עופות ודגים ולויתן‪ . יערער ט א ג ‪.‬איר פגהם בוי )מה( ברא ששה‪ .אט בשאפין‪.‬ייס ששי נקרא נן על שש שהוא )מד( ננסת ישראל וכוי‪ . אונ ד«‪1‬ט ניטאכט ‪ .‬ז ׳ העייו‪ . רעם נהיםעל דאס היי‪9‬ט>'מןיע אוג דעם גיוזגם אוג לי כ!לא'כים‪ .ירוהט'‪.‬לבי שנןעון‬ ‫בן יוחאי האט נילערונט שית האט גייאגט פאר גאט'רבוגו של עולם אלעיאכיןויאםידו האסט‬ ‫״‬ ‫*‬ ‫•‬ ‫‪i‬‬ ‫• »‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫*‬ ‫‪T‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫•‬ ‫‪T‬‬ ‫־־*״‪.‬שיים‪) :‬מז( לעשות ‪.‬בהמות אונ דזיות‬ ‫אונ שלים‪.‬ךאנערשטאנ פיייטאנ‪ .‬י׳ט גדתה )מג( יה״כ נדחה ‪ . וועלין‬ ‫דין דיין פאר‪ .ער‪£ .‬משמע מ ז‬ ‫ם נ י נ ה ‪) :‬מג( יום כפוי נ ו ת ה ‪ .‬תגי‬ ‫דשב׳י אמרה שבת לפני הקביה רבשיע‪ .‪ .‬ורמש‪ .‫סרך‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה יא‬ ‫מן‬ ‫ודי שמואל בר נחמן‪ .‬פשינחין נו‪) :‬ויה( נ י א ששה ‪.‬דאנעליגזטאנ יזאטער בשאפין עופותיאונ פיש אונ לעם לדתז‪.‬י יום טובוועלטאויעק גישטייסץ אדףאיין "אנךער טאנ‬ ‫יוט כפור ויעךט אויעק גיעטויםין אויף איין אנךער מאי‪ .‬טפץרב‪:‬יחמאברחג.ע אלע אלבעטאו״ם שבת‪.‬וזו םיא )מי( מראים‪ .‬לץ וואם נאטהאט .‬זוגטאג מאנטאג‪ .‬ריש ב ר‬ ‫נחמן אמר ימכ( שאינו גדחת ‪ .‬ערד‪ .אגטצו ךי יולין גי‪.‬ר׳ ברכי׳ ור׳ דוםתאי אומרים שאין לו בן זוג‪ .‬נייאנט צום ש^ת אז לי יולין וועלין זיין דיין פאר‪ ..‬מפני ייקא ומשני מתיא ו ש־יס יאוי לעשות ‪») :‬ת( מכל מלאכתו נו׳ ‪ .‬‬ ‫ממלאכת עולמו ש ב ת ‪ .זאג ש^ת צו היילי.‬ת צו איין טאג ראש חלש(‪ .‬א?ץ לי בויקער אונ ךי נךאי אויג דעםגן^ל!‪ .‬אלא‬ ‫פועל‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)מא( עיונתא‪ .ר בשאפץיךי הימערי^אס הייסטשםיט אוגךי‪.‬ךינםטאג םיטוואןז‪ .‬בגי‬ ‫אילגות ודשאין וגיע‪ .‬שבת איגה ג ד ת י ת ‪ .‬‬ ‫»"ש והיי הס ששה ימים והש שלשה זונות ונשאר השנת השלשה שהיו י א י ס לינראות נשנש‬ ‫ע ז נלי זוג לשינו נ י נ ו •י )נונ( שאינו נוחה‪ .‬‬ ‫יוגטאג האט‪.‬ער גיט אבטוננ‬ ‫אויף די לריקים ^אט‪.‬באי ברא שמים וארץ ואורה‪ .‬ייי.ייזאלט בשאפי.גאם וועגין ךךיי^רליי בשאפוגג האט גאט נשאקי.‬ג‪.יש‪15‬א‪.‬אונ אכטוגנ צייגעיץ‬ ‫אפילו' אום שןת ווייויט גאט אםיםן או‪.‬בבי רקיע וגיהגם וםלאכים‪ .‬‬ ‫אונ אמא?ל טא?ט מען כסלו אוג טבת צו ציידי טעגר^ש ה ד ש ‪ .אנט אז ^אט הט‬ ‫ןירוהט פון‪.‬שבת האט‬ ‫ניט‪.‬הייגו דבור )שמות כ( זכור א ת‬ ‫יום השבת לקדשו‪) :‬י( ר׳ לוי בשם ר׳ חסא בר חגינא אמר‪ .‬ולא ממלאכת הצדיקים‪ .‬דאם‬ ‫איז דאם דעו• פסוק .‬ובהםה ‪ .‬בו׳ אדם וחוה‬ ‫ורמשים ‪ .‬טיטדאןדהאטעריב־^אפץךייווהן אינ‬ ‫די לבנה אונ ךי מזלות‪.‬י‬ ‫״‬ ‫•‬ ‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫•‬ ‫בשאפץ האבץ אפאר‪ .‬בר׳ המה ולכנה וםזלות ‪ .‬ערד אוג לי ליכטיגקייט‪ .‬ווען ךי יודץ יענען .‬שבתא לית לה בן זוג‪ .‬א!יער שבת וועלט ניט אוועק נישטויםין‪ .‬כל םה שהיה הקביה עתיד לבראות בזי‪ .‬אןם אונ חוה אונ אלץ יואסיקליכט אויף ךי‪ .‬ב‪.‬תני‪.‬חםשתא )מא( ערובתא‪ ..‬ןעקם זאכי.‬ער בשאפי.‬‬ ‫נביאו נע״ש ‪¬.‬לער ^סוק.‬והוה ‪ .

‬ניללאנחעט‪ .‬ייארי^ער טוהט״ייי גיוט אפילו אום שבת‪.‬על סדורו של עילם עאכיו‪ .איוויםען דעם'ארלענו.‬עוויס ‪.‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרש־ יא יב‬ ‫פועל עם אלי ועם אלו ‪ .ט אריץ ביין'אין רעם וואלר‪ .‬אתמהא‪ .‬ומנץ ששכרן של צדיקים קרויה מלאכה‪ .‬ור?‪5‬ס ‪.יתפץיביי גאט אאךןעט‪ :‬וןארום‬ ‫•ןןס ?זטייט ‪.‬נם'שטייט מי .‬ניט יך^יע.‬יאם יאמר לך‬ ‫אדם יכול אנ* לעטור על םרורי של עילם‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫י י ס‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י ט‬ ‫‪131‬‬ ‫יט‬ ‫י‬ ‫‪v‬‬ ‫דירך‬ .‬נפ זןיז ן א ‪ /‬א ך אוועלט יואם דארטץ‬ ‫איי ןאך דא פיל ןןעל״ר צו זץהן‪ .‬ו.‪. ייאנןן ווייסין טיר אז ךיי^ןךאף פון ךי רשעים דעךט .‬‬ ‫אונ דערדולער וואט‪.‬קצית להןיגיזאגט רבי הי^אילץ ייאסרו‬ ‫ןעהשטןייי ^איאביו^לפץ ך ייעןין פץ '.‬לב‬ ‫יזייא יא?טךער דוןער‪..‬דאםיענען נאר אוייםול פץדלגעוועגין‪ '.‬אחרי םםיה הקכיה אתה יבול לעסוד‪ .‬ער איז אוי^ער פץ ךי‪.‬ח‬ ‫מען^ש האט ניט ניקע.אראויייף ויאס רער‬ ‫‪ 9‬ו~ק ‪1‬עי‪W.‬ךעם ארדעניגיג פץ תגער ‪.‬מיין ‪011‬‬ ‫לינמשיין ישירושו ויגמת שמיוהן אנל לא כיועניש משש‬ ‫‪6‬סיי איר ניהגס שונה נשניו ו )א( יחטנן משמע להנא‬ ‫אף אס נא איש שכס לסשנמן איני יגיל ו ) נ ( משל‬ ‫אויף ךי ר^עים ווארום‪.‬ווס האט אקלוגער" גיןזאהן ‪.ע וויי}!ץ .‬לי‪.‬עם איז אתי.‬עןין ליי קעןטשיי י‪:‬‬ ‫____‬ ‫פח‪6‬ו‪ 7‬י ב ) א ( <א‪$‬זו דאם ‪ •pyjp‬לי ן^עבולט פץ ליי היקעל איג פון ך^ערד ד ק די זעגען בעאסץ‬ ‫ןייואךיז‪ .‬אי״עסמאילט .‬וארים ]עס שטייט אץ פסייקדי ?יל איי דיין נוטס ומום דו האםט בעהאלטין‬ ‫עאר ךי ייאם ןזאןנץ םוךא שארי דיר ח הא?ט ראם‪.‬גבותתיו מיי יתבו.‬גיאך^עט צויליןאם בשי^ען י ? *{ין'ליי‬ ‫.‬נע'^טאליקייט ויער קע.‬אי‪.‬אבערוואם רער דיגעראיז‬ ‫מ ‪ -‬ק י ‪ 5‬ע י • ?א^ןטגיאךאיחי״סיי^י‪^-‬קק ‪ 3‬נ י'‪9‬ען‪.‬אונ פי.‬דארום‪?.‬אוג צו"דיי'צתקים ודיזט״אדך גאט‬ ‫‪8‬בימןאז‪.‬ער קזטךאפט די אפילו אום"ש^ת‪ .‪.‬איוב האט }י.‬וועםטי״יקענען וויסק‪/‬וס‬ ‫נאט האט ניטאקי‪ .אט‪ .‬‬ ‫פי.‬הפקחים יודעין רמוזו והגיונו‪ .‬‬ ‫דונער יייץטאונ !דאם ןאט ‪8‬יי?ט שיט דעם' תגער'צו ך )ועלט ‪ ..‬‬ ‫כןען ‪$‬ען דאך רעם אדךענוףניפץ לי וועלט‪?.‬‬ ‫איר הונא הרעם הזה בשעה שהוא יוצא כתיקונו‪ .‬גי‪.א‪$‬טץ‬ ‫מיר יאנין״קייגער ודל דך ניט ‪6‬אר‪#‬טיין אדף״דעם תנער‪ .‬לב נחמי. \אייאנל*ער\אויב !*שענסש‬ ‫וועט דיר יא‪$‬ץ זןיך״קען.‬‬ ‫הן אלה קצות דרכיו )שס( יטה שסץ דבר נשמע בו ורעם נבורותיו סי )א( יתבונן‪.נ פון ךי' ויועלט‪.נר ן ט אריים גינומגן ךי' כלים פץ זיץ‬ ‫ץארען ייאתם ךאס איז&אר^עט‪ .יןץטאנען ‪9‬י נתבונן‪.‬אונ'ווער ‪.‬‬ ‫נתכיגן אכיב אלא מי יתביגן‪ .ר»נ‪1‬נן‪ .‬ער ניטאדף ייי אכיטונניאפלואיס ׳טבת‪ .‬מנין‬ ‫שפירענוחן של רשעים קרויה מלאכה‪ .‬גסבונן ‪#‬טייט ניט‪ . ייאנען ידיסץ'‪9‬יר אי רעד ‪5#‬ר פון די צתקימ ויעךט‬ ‫ןיתקין אאךןעט‪} .‬איר הונא אם על סדורי‬ ‫של רעם אין אהה יכיל לעמיד ‪ .‬שנא׳ )חהליס צא(‬ ‫מה רב טובך אשד צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם ‪:‬‬ ‫פרשה יב )א( אלה הולרוה השםים והארץ בהבראם‪ .‬יאלםיטואים זא‪:‬ין מאדאך‬ ‫דו‪.‬אוואןדער‪ .‬ומה שמץ "ך^ר‬ ‫ןקשע בו‪ .‬מראה לאלו ולאלו מעין)מט( חנםא גטורין שלהן‪ . .‬האקט'געאננען אונןעזאקט ביז״ערהאט‬ ‫ןימאלטאייעג‪ .‬אונ ויאט ‪5‬אי־ א‪#‬עגדליקע ואך וועךטגי‪/‬ןךט ‪3‬יי אים‪ .‬קלו.יט פאוץטיין' אויף ךעם דוןער‪ .‬ער ייייי גיגאגגען צום לואלד אונ‬ ‫האט ?יסאקט ת ב'דםע'ר'‪:‬אונ איז גיגאגגקיאוג' ‪.‪ .‬שנאסר)ירמיה נ( פתח ה׳ את אוצרו ויוצא את‬ ‫כלי זעמו בי מלאכה היא‪ .‬א‪3‬שעפ'עניש ויאם‬ ‫"י־ל״קענען ייי^ען יואס^נר איי‪ .‬איר גחמן )בו משל לחרישת‬ ‫קנים‬ ‫‪Y‬‬ ‫ם ת נ ו ת כהוגה‬ ‫כיוינ מנל שלאנס י )שש( די«א נ ש י ח ‪ .דךאוי!שאים‪5‬אלשטיי.!‪£‬ט הןאלה‪.‬סי'ינט‬ ‫לך .‬כתיב )איוב כי( הן אלה קצות‬ ‫דרכיי וגוי‪ .‬איז ניטא‪. ואגט דאם' איז גלייך צויאנעךיכטען ניאלי ‪?.‬אמור לו אחרי מלך ביו אי אתה יכיל‬ ‫לעםוד‪ .‬א&לך')אסענטשלי‪5‬עח'טו'הט‪ .‬אתמהא‪ .‬ער איי אביץ גד»גען דורך רעם אויסניהאקט״ק ווענ אונ ןיז אריויםייניגאננען‬ ‫‪.‬אין ןסיק }אט ד‪:‬ט' ניזןפינט דין אתור אינ.‬אין כל בדיה יבולה לעמוד עליי‪.‬איר הינא כל םה שאת ריאה קצית דרכיו של הקב״ה הן‪.‬וה‪1‬ן ^ ר ןףט זןדוים ווי דין קראפט איז ‪ .‬קע?‪9‬ט ניטודסען ךי ואכין דאם ‪. גיגאגגען״אץ‬ ‫דעסידאלד האט ‪.

‬דע.‬סע.‬איר יצחק בר טריון כתיב )בראשית ב( וייצר ה׳ אלהים את ה א ד ם ‪ .‬דאסהאט ‪#‬קל‪2‬ער גיטאוז.3 .‬אתםהא‪) .‬עסי איז'אכיץ ‪2‬י‪1‬אנ!ןען'אין רעם §אל'אץהאט‬ ‫גיבלא?דיעט‪ .‬רב נח?!.‬ונכנס דרך הפקעת ויצא דרך‬ ‫הפקעת‪ .‬שיין אונ גוט ‪ .‬פ ת תיל אשר‬ ‫•יצר‪ .‪.‬משל אשר‪ ) :‬ה ( פזעפ‪ .‬והוא נאה והוא‬ ‫ש ב ח ו ‪ .‬דבי' יצחק בר מריץ האט נייאגט'‪.‬נכנס דרך הככוח ויצא דרך הכםוח‪.‬מען}‪:‬אט דיך ‪.‬טאי‪1‬ער וועט אטע.‬די נאי‪ .ק?יין &<נ‬ ‫ויענ‪ .‬אונ‪.‬נאט האטיבשאפץ רעם מענטש‪ .‬איר לוי בר חיחא טלך ביו בונה פלטי!‪ .‬אילו היו העטורים נבוהין היתה נאה ‪ .‬ניפעסטינט‪ .‬אילו היו לי שלש רנלים‬ ‫היה יפה לי‪ .‬עם'שטייט^עשוהו וואסדי'יזאבי.‬ויאסור'האט ?ימאןט‪' .‬ניווען שענער‪.א^טינאך אט‪£‬ל'‪.‬עריןזאט נינומעןאקניויל פון שטךיקאונ ה ט ‪ /‬י י ן‬ ‫‪.‬פועלים רניס‬ ‫‪9‬י‪'1‬־‪i[p^¥i^^^r‬‬ ‫יורך‪.‬כביכול טפיה תקב׳ת ובית דינו נסני.‬נטל)ה( פקעת של נסי)ו( וקשרה כננד הפתח ‪ .‬םשל לפלטין‬ ‫נרולה שהיו לה פתהין הרבה‪ .‬‬ ‫ז‬ .‬‬ ‫זועןדערסאפיטיולאט נידען הויך יואלט ‪.‬זגס שטייט איין פסוק‬ ‫גין<ר ־ אלהים אתהאךט‪ . על כל אבר ואבר )ז( םשלך וסעםידך‬ ‫על טכונך‪ .‬תתחילו הכל נכנסין ויוצאין דרך ה פ ק ע ת ‪ . ניט עקענט‬ ‫יייסק ייעט‪?.‬ט ראם בשעפעניש ייאס איך ן א ב ב??אפץ'אונ דיי צורה וואם איך האב א י י ^ י ? ^‬ ‫יבי‬ ‫א י‬ ‫ע ם‬ ‫ז‬ ‫‪.‬אילו היו הכתלים נבוהין‬ ‫היתה נ א ה ‪ .‬ואם נתן )ח( ביבה על פתהה‬ ‫אינה נ א ה ‪ .‬אע‪.‬פי׳ םיושסזיער של ק ר ס ! ) נ ( נ ש * טרפ עשו אותו‪) :‬ז( ‪.‬ש ל *‬ ‫המלך האט}יואנ‪.‬עק אעיבונךען אויף די טיר אונ דורך דעים‪.‬רב נחסן אסר )ד( חורי‪ .‬כביכול הקבית טתנאה בעולטו ואופר ראו בייה שבראחי וצורה שצרתי ‪ .‬יין אין פיל שטובין‪ .‬נאר‪.‬שכל טי שהיה נכנס לתוכה הית טועה‪ .‬דורך איר ואל דורך ניין פאםנוסטווא פון האלדייאונ‬ ‫פץ םוח‪ ."‪.‬כביבול גאט‬ ‫טיט דין בית ך ץ האבץ ך ך גציילט)טי^ב נדוען( אויף‪.‬‬ ‫ט ה עשה פהת אהד )נ( כםח ונכנס כ ס ח ו נ כ נ ס ‪ .‬עם איי ‪.'שענער‪.‬י ע ר ^ ן ז זע.‬־עיט א‪p^i‬געהא^ין ןןענ‪ .‬עןקענעין וויםען ךי בשאפוןניפון ךיןועלט(‪.‬ארשביי טלביו שבנה פלטין‪ .‬ציויווא^שטייט ‪ W‬אמאהל‬ ‫א י ^ ר .‬נ י נ י לפועלים ר נ י ס ‪ .‬ק איונ ערדס‬ ‫גיגאן‪.‬נייקהויך דאלט ?יייען ^ענער‪.‬׳*! אייין ‪ 1 .‬ר?י שמעון בן יודואיואנט לפ^ל אסלך קט‬ ‫?י^אקט ^אלא?!ט׳‪:1‬י טעי^שיןדס יע?‪.‬ליטר גמקלוו למון ונו שיפנק נל סשיסנין םמווםעין ‪:‬‬ ‫כ י ו יאגיזם מן ג י י )י( קשרם נו׳ ‪ .‬ויער‪. ניטאכט‪ .‬ר? 'ליי בר״חימא‬ ‫ןןאט גןאןט אי א‪8‬לך ^אט ףןיאהט א^אילאסט אויב ‪.אך ךיעם טלך את א ‪ #‬י ר כבר עשיהו \״עם שטייט ניט‬ ‫? ^ ה י ‪ .‬ונתן )ט( ביבו על פ ח ה ו ‪ .‬קנדל וו^ער הט יאים אויףנ?ניייקי'לט אונצו נעידקילט‬ ‫איז‪.‬״וישז קנים‪ .‬א״י‬ ‫יצחק‬ ‫‪K‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫‪.‬אט האט ני‪5‬אכט רעם מענטש' אונ האש‬ ‫גיטאןנט אךינע פץ פאריןט‪ .‬איו ניט ‪#‬יין‪.‬לםאדאך ךי יוענ אין יואלו־ אונ אין‪.‬פאלאסט וזאט‪..‬טם״ה הקב־ה ברא האדם הזה ‪ . .fet‬מהאיכרים אשר לן ו )יו( נ י מ ‪.‬שנא׳ )ובריס לב( הליי׳ תנםלו זאת עם נבל ולא חכם הלא הוא אביך קנך הוא‬ ‫עשך ו י מ נ נ ך ‪ .‬ט ווער״קען קוםען .‬‬ ‫התחילו הכל טתכנםין ויוצאין דרך הכסוח‪ .‬קהלת ב( את אשר כבר עשהו לא נאסר כאן‪ .'ךי ווענט וואלטין‪.‬אלא את אשר כבר‬ ‫)ו( עשוהו‪ . J W W V‬ר ^^'^^אבין‪/‬יואגטיייען ךי‬ ‫זיילין ייאלטץ גיייען הזיךיייאלט נויע.‬קנויל‪ .‬אךהגנןגן אלע אריץ ני'ג‪.‪ &9‬קוןןען ^נייןאו‬ ‫איך יואלט טסאטייךריי אדנין ארעד ךריי פייס וואלט אייך ניוועז'שענער\א^ואנד'ער‪ .‬ער ^כיין ‪3‬ינ_אמען אונ אתיס' ניגאנג׳ג! • ל ע י ?‪.‬מוישס נשונם למעלה עפת* פיו‬ ‫ונ<א‬ ‫שמו בידו‪) :‬ו( עשוהו‪ .‬יקנה האארון ) ע ( נינו על שתמי‪ 91 .‬בול נאט האלט ך ך דיים טיט מ וןעלט או‪ :‬ער זאןמ‬ ‫דןר‪. צ ר ייאס״ער האט בשאפין‪. .‬נען דוךך רעם‪.‬‬ ‫גקניס נמנל ומגירה‪ ) :‬ו ( הוד‪ .‬אונ ‪$‬ם איז‪.‬ניישטעלטיאוץז דעםי^ררענוננ ווי דו בייט יעצט^איוימו‬ ‫עס ?!טייט אין ‪£‬םוק נאט האט ריך '}יטאיט אונ האט ךייך ‪.י?א?ט ייעךץ‪ .‬והבריות‬ ‫נכנסין לתוכה ואוםרים ‪ .‬טה עשה פקח‬ ‫א ח ד ‪ .‬ער וזאט' גיעאכט אךינע״לדי פאסי״ס‬ ‫ןאל ת ך ך גייף ‪5‬אר ךי שיד‪ .‫‪3‬‬ ‫סדר‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫״*׳ י״ ^‬ ‫ז ה י ב‬ ‫מח‬ ‫בראשית‬ ‫קנים‪ .‬שכל טי שהיה נכנם לתוכה היה ט ו ע ה ‪.‬שלא היה יכול אדם להכנס בתוכה‪ .. .‬שסאיבוא אדם ויאםר אילו היו לי שלש עינים‪ .‬ערער נליידידיינעם ייי אזויייער זאל‬ ‫.‬ניווק אגדויסער &אלאץ אינוך?יג איז ניויעןי^יל‬ ‫טיךען »ריין צו .

‬שנאמר אלה‬ ‫חולדות השמים והארץ בהבראם )יא( ביום עשות ה׳ אלהים ארץ ושמים‪ Q ) :‬ר׳ פנהפ‬ ‫בשם ר׳ לוי אמר בהבראם בתיא בראם )ישעיה סו( ואת כל אלת ידי עשתה ויהיו כל אלה‬ ‫נאם ה׳ ואל זה אביט אל עני ונכה רוח והרד על דברי ‪ .יווארין טיט ריי״ד פון.‬רי‪.‬״ךיער אמ ןימעןיווינזט אינלעחר אונ‬ ‫פ י ^ ע ר ‪ . פסיק אלה החוקים' ולמשפטים והתורות‪ .‬שנא׳‬ ‫)שמות א( ואלת שמות‪ .3‬ען אןדעלשיוי‬ ‫די פךיעררעע‪.‬אז דעו־ מס‬ ‫ר.עבוופ פון ריהיטעל אונ^רר )יען ייייייעןע..‬עם שטייט דהייו כל אלה נאם ה׳‪ .אט וזאט גלגעיבי! '?מייישען יאים אינ צייישק ליי יולי.‬איר יהודה בשם ר׳ סימון לא‬ ‫בעטל ולא ביניעה ברא‪-‬הקב״ה את עולמו‪ .‬צו‬ ‫ווייךן אז" פון מענק ךי שןטיטאיו דיוועלט בקאפין.אט ב^אל‪£‬ין ךי היימעל' אינערד‪ .‬אונ מאזנם שטייט ואלה נידוער ראם צו ך פרי‪.אט אונ צו רעם ןןענטש‬ ‫)יעל איף קוכןעןדער ימאס איז^רעם יאךער זןראיז אפילו רייןז.יווארין"‪ .ה אונ ת ך נחמיה ‪.‬רבי יורן ואגט אין רעם זכות פוןיךיתורה' אמ ליא מעלט |‪#‬אפין ניווארין‪ .‬ייי דייש^טים שטייט‬ ‫ןאס מאלט א‪6‬ז‪" .‬זענק ??יין‬ ‫אוננוט‪ . %‬ביי ך בשאפוננ פון דער ןועלט ‪#‬טייט דאם מאלט •<!לה‪ .‬ןאט רבי' נחיךה נייאנט‪.‬‬ ‫רבי אבהי זאןט מא‪.‬‬ ‫ר' פנחס אמר אעיג זנתינ ניוס עפות לא היה נו עמל יגיעה‬ ‫בננוא נה״א א ‪1‬ת הקל ננל האותיות ולנ ן הניא את נל ‪riS‬‬ ‫י ד עפתת והלא נלא עגול יגיעה ננרא ! )ינ(יחלה כחוקית‬ ‫יו׳‬ ‫^ נ ק ח ^ ר נ ‪ 1‬פ ץ ? ~ ק ן י ס ע ^ א ו נ ן ח ר מען‬ ‫רויייצחק'בר קרי‪1‬ןזא?ט^גם‬ ‫^וען הט די ב<§א'פי.‬ייי‪.ענען בה׳‬ ‫?ך>!ם‪ .‬י?}ען ייי ף פרי^עררןע•‬ ‫אונידאי^טןיט אלה האקט דאם אפ פון די ?ליערליןע‪£ .‬עךךיג‪:‬ע‪. אויף דעס ב>‪¥‬־נ' ‪$‬י^י‬ ‫דוךןז ט ‪' .‬עם‬ ‫ןף^ייטיןאןז‪.‬טיט אה׳' האט.טגייבשאפי^יאנטאז די‪.‬אלה סאקט דאם ‪$‬פ פון די פךיערךינע'‪ .‫סךף‬ ‫בראשית פרשה יב‬ ‫בראשית‬ ‫יצחק בר םריו כתיב )שם( אלה תולדות הששים והארץ‪.‪.אר ןןר האלטךןז'ז‪$‬רע'ם>'«נ‬ ‫זיין . קפעטער אין ןיחנרצייט‪ .‬אז' רער מס הט די בשאפין לויבט'ויי‪.‬אונ איצט איז אמעלט אונ ליכטיינ‪ '.איטיהאט ניסאכט ךי‪?.‬קךינען‪ .‬נ'ט איז יראם אדף במאמין‬ ‫ניוואךין‪ .‬צו ומיזין או רוךןזידי תורה איי ךי וועלט בשאפין נימאךין‪ .‬שנא׳ ואת כל אלה ידיי עשתה‪ .‬רבי יהו.‬גאר‪.‬מער ווע״ט די פאר מיאוסען‪.‬ר' יהושע בר נחמיה אומר בזכות השבטים‪ .‬עם ‪#‬טייט‪.‬אזוי עי‬ ‫‪.‬אין ^םוקךאםיאיז דאס.‬רבי יהודה‬ ‫זאנט ךיוזיטעלאונ ןןלד זענעין ני^נדינט.‬ואלה מוסיף על הראשוני׳ באן שנא׳ אלה פ‪0‬ל‬ ‫א ת‬ ‫ס ת נ ו ת כהונ ה‬ ‫והיא בנחו שעיקי חיותו תולס נמועמו‪) :‬י( נורא! מתנת!‪.‬נייעץ אונדי ךיכטונג‬ ‫אונ ךי לערנו^ג מאם.‬נךד אוניךי וזיטעל )ב( רבי‬ ‫פ?חם האט }יואןט פין בבי מיס מעני.‬עםיאיו ארויס צו רעדין אוד‬ ‫אזויןרץנןגאט^אטבשאפין ךיהיטעל אינ‪.‬י איזד ווי ןןס שטייט אין פסיק לי עילע יא? ‪.‬ךייע‪.‬ערד‪ . בשאפין‬ ‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬אונ ביי די תורה שטןיט‬ ‫אמך דאט מאלט א‪£‬ז‪ . זןם שטייט אין §'סוק בהןךאם יאל טעןלי.ייקט איז צו ברא?ין אונ ןר ציטעלט אויף «ינע רייד‪ ..‬בוראן מקלסן וםי נותן בהן דופי‪ . אין רעם טאנ מאס .‬בהבראם ‪) .‬אלה תולדות ה ^ ם וה‪$‬רץ ‪.שראל‪ .‬זעגען נוטווערוועט זאנין אזזיי‪.‬ךאס זענען ף‪ .‬גבי יהודת ןאןט פון כבי יו קיטון ס‬ ‫וועגיןניט ?יט ?!מיעלקייט אונ ניט טיטי^טערנעשיוןאט ‪ oiy‬בא^אפין ףיוועלט‪ .‬ווי גךינג‪.‬עם ׳?טיי״ט אין‬ ‫§סוק גאלה קםות בני.‬זא^טאין ןכות פון לישבטיםאיזדיוועלט ב^אפיןגיוואדיי‪ .‬אלה תולדות השםים ונו׳‪ .‬עם קטייט אי.‬ווארום‪.‬רבי יהוש_ע‬ ‫‪3‬ר ?חסיד‪ .‬אזדווי'‪.‬וכתי׳ ויהיו כל אלה נאם ה ׳ ‪ .‬עם שטייט אין פסוקי ראם זענע.‬איר‬ ‫אבהו ביס שנאי אלת פסל את הראשוני׳‪ .‬יענעןשלעכט‪.‬‬ ‫האט מיין סאןט ןיטא?ט אונ לי אלע זאכין זעמגן. .‬י( בוראם פשבחן‬ ‫ומי מנגן‪ .‬ר׳ יורן אמר‬ ‫בזכות התורה שנא׳ )ויקרא ט()יג( אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה׳ בינו‬ ‫ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה‪ .‬אונ ביי די בשאיפוןג פין רער' מעלט שטייט אויןו דאם וואירט אלה‪ .‬טיט איין הא‪.‬‬ ‫נודנסינ אלה תולייח ספמיס ק י ״ ק ו ) י א ( גיוס ענות ונוי‪. די נעבולט פון די היטעל אונ״עילדימען זיי‬ ‫זע^ען בשאפין ניווארי..‬א'ונ‪.‬אונךייוהןטיטךיל^האונ‬ ‫א|ע שטעךין אונ טילות‪.‬אלא נאין הן וםשובחין ה ן ‪ .‬אזויווי זןס‬ ‫‪#‬טייט אין ןסוק ידי אילע ואבין ?אט ‪9‬יין סאנט ני?וא?ט‪ .‬זענען גיוואךי.‬‬ ‫י‬ ‫!יוואריז‬ .ימאךין אייןך^ר צייט‪ .

ראי אונ רעם _נן‪.‬ערשטין'טאג אייי ייי‪.‬הארץ )טז( בראשון כביה ‪.‬ייש ואת נל אלם יםים נל אלה‪ ) :‬י נ ( ונל צנאם נמנן‪ .‬ך‪.‬לי יווזן לי לקנה ךי ‪9‬ילוח‪ 1‬ךי"וואיןער'איי ‪£3‬אפץ ‪.wig‬רעם'דליטען ‪£‬אנ‪.‬יערערע יאיך האט‪.‬אונ ז.‬יערער ‪8‬יינאין איר צייטמען ךאוועלפ‬ ‫צייטינ‪ . א ד ןנס שפ‪1‬ייט אין ^'םוק‬ ‫.‬‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫ז‬ ‫זיא‬ .‬מען דיי ידםיעל אונ‪?.‬רץ‪.‬משמע שלא םים לייו ין‪.ה די שטעלי.‬רעם״ערשט־ן ןאנ ‪:‬איו אלץ בשאפין נטיואךק .‬דאאייז אויןד«}זוי ניווען‪ .‪4‬ען ^אנמאס‪.‬ןנלד האט ארדס ניגעבק ווס ייי‬ ‫איר איזיניויעןיבעוןאלטין‪ .‬רקיע‬ ‫בשני‪ .ימאלטיךריי ןאג ןאנטאנ'דיןםטאנ מיטמאןו אונ‪.‫םרר‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשי״ יא‬ ‫טט‬ ‫אה הראשונים‪ .‬ךי^ר אלבעט איז פערטע ניווארין דעםפערטין טאנ‪.‬אונדי דןאבין ניוואךט לריי‬ ‫טענזונטאנ קאנטאנ ךינסיטיאנ‪ .קר בי^אפי^נ פון רער מעלט‪ .יויעין«{בעגד אונ פריה רעם ןלשטין ןזאנ‪ .‬‬ ‫יעקן ‪9‬יר ךאך'אז איין מגלעד ‪$‬אנ איז מאם אנלעלש ‪ \WVS‬ןימארין‪ .‬דאס איז'לי זוהן ךי לב.חקוןה‪.‬ערד אונ ליטע^‪ .‬זייז־ננ‪.q:‬ךי דריי‬ ‫ואלין המען דער ]ע.‬עס ^טייט ראך אין ‪9‬םוק‪.‬אונ דיער ארבעט אמפערטינ ניימאריןםיטמאןל‪ .‬כל אחד ואתר הופיע בוסנו‪ .‬עופות ?יש אונ ךעםילייחן‪.‬ישהה ג׳ ימים שני שלישי ורפיעי‪ .‬התאי' אין מתנשלין נולן נאחז והיא לוקש נל 'ציאם שנני הים נ נ י א ונשקו ללה ! )ש!( ניאפון‪ .י האבין גמיאךט ךריי טעג אונ הא?ץ‬ ‫ארוים .‬םה פסל תהו ובהו וחשך ‪ Q ) :‬ר׳ יהודה ור׳ גחסיה‪ .‬י‪.‬איל והכתיב מחי‬ ‫ערב ויהי בקר יום א ׳ ‪ .‬ער האט אר‪1‬יס'גי.‬רעינו‬ ‫א?ךערין'‪ .‬ר׳ ברכיה על הרא דר׳‬ ‫נחמיה אסר ‪) .‬‬ ‫ומים כשלישי‪ .‬וננסרה מלאכתן ברביעי‪ .‬עדן‪ .‬וםהו נסר סלאכתן‬ ‫מאורות‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫נ י ׳ ‪ .‬דיי אוסר ויבולו‬ ‫השמים והארץ בזמנן )יג( וכל צבאם ביטנן‪ .‬י' נינים ואזיל‪) :‬שי( יסולא‪ .‬‬ ‫ושהתה נ׳ ימים ראשון ושני ושלישי‪ ..‬ביית עםאי זאנט‪ .אט ןי‪5‬אבט די היטעיל אונ ךי ^רדאונ‪.‬וננסרה םלאכחן ברביעי ‪ .‬יערער‪.‬אונ י האט נןווארט דריייטענ וונטאנ םאנטאנ לינקטאנ' אונ דא ד‪.‬יום ו ׳ ‪ .‪.‬פין ניווארין ‪$‬אבין יי‬ ‫.‬ךי״עלר' איו בשאפין נימארין רעם ךריטען טאנ אונ מם‬ ‫ןי‬ ‫‪.‬יום רביעי‪ .‬ע‪0‬‬ ‫‪#‬טייט אין ןםוקזעקס טענ האט .ין‪.‬םלםר שבו ביים נבראו בו כיום הוציאו תולדות ‪ .יוואךין דעם‪ .‬ז»ט ארויס ני.‬יום שלישי‪ .‬ע?ין יייי‬ ‫זאקין‪ .‬זעלב.‬טו( ותוצא הארץ דבר שהיה פקוד בידה ‪) :‬ד( דרש ר׳ נחסיר‪ .‪:‬געבין לריי ואןין‪ .‬האט כבי יהודה גיואננו‬ ‫צו רבי.‬יום שני‪ .‬איץ בעא^ין‬ ‫}יייארין טיט די צי »מען‪^ . ושני ושלישי‪ .‬והוציאו נ׳ תולדות ‪ .‬בית ל י ל‬ ‫ןאנט ‪ .‬ע?יו לכיי‬ ‫!אכין‪ .‬והוציא נ׳ חולדוח‪ .‬דעםייעקסשין ט א נ ‪..‬מאם אייגיווען‬ ‫ך §ערטינע אלבעט‪ .‬יי ?אבין'ארייט ‪^ .‬אלא ביום עשות ה׳ אלהים ארץ ושסים ‪ .‬ר‪.‬חמה ולבנה ומזלות ‪.‬נ׳ דברים הללו הן עיקר‬ ‫ברייתו של עולם‪ .‬ךער הי^על"איז בן?אפין ניוואךין ךעט אנרעלין‬ ‫ןאנ אונןןר הט .‬איל ר'‬ ‫נחמיה )יל( בםלקטי ו‪/‬אנים ה ן ‪ .‬עירעיינטיאין דין ? י י ט ‪ .‬ושחו נ׳ יםים שלישי רביעי חמישי‪ .‬ר׳ עזריה לא אסר כן‪ . אונןןולות‪ .‬נמאנט עזרי מי §ען קלוייבט'§יי.‬איל רינ והא כתיב אלה תולדות הש‪0‬י‪0‬‬ ‫והארץ בתבראם‪ . .‬ע‪3‬ש‪.‬ךעם'פינ?טען קאנ‪ .אר ךי‪.עבין‬ ‫לריי ואכין‪ .‬רבי }חכןה פון ךאךןש ‪p‬׳‪ pn‬האט'}יררשת‪.‬עם שמים ואין ואח״נ מסיע נל אחל ואחז בזמנו ונומשישנ‬ ‫שננרא לנא של שמיס ו א ת אחי שמיש ואין ו )יז( נמליך‪ !.‬עי קר ב^אפוננ פון רער מעלטאונ‬ ‫די האבין ניוואריט ךריי טעג אונ‪.‬שני דברים הן‬ ‫הן עיקר ברייחו של עולם ושהו שלשה יםים‪ .‬רעם ‪'.‬ושהו נ׳ יםים והוציאו שלשה תולדוח‪ .‬שםים בראשון‬ ‫כביש‪ .אט האט גי‪8‬אכט‪ .‬ךב'י_עיריה הטי"ניט איוי נייאןט .‬בויןןער אונ.‬צוויייזאכין זענען רער‪. .‬לעם"§עלנךן טאנ‪ .‬עלרקט ארויט‬ ‫}ינעביי ןעדער זאןז «ן דק ציים יי י)!־( ודרש(‪ .ה זאגט וף‬ ‫ר?י נחםיף זאןט איז רעבט וום^ס שטייט אק קסוק ותוצא הא‪.‬ניווארין דעםךריטען ‪ «tp‬אוני די‬ ‫?יא? ! ‪7‬ייאךט ךלייי ?‪$‬עג ךינםטאנ טיטמאןז דאנעלש^אג י ‪!.‬אילנות ודשאים וניע‪ .יבאריןזיי^ר נעבולט‪ .‬והוציאה נ׳ חולדות‪ .‬נלדיענע! בשאפין.‬יום ה ‪ .‬זאןד איןידין צייט ‪-‬‬ ‫האט רבי ןחםיה‪.‬ךייזיםעי‬ ‫איז ‪^3‬אפין נימאלין דעםזגלשטין טאנ‪..‬‬ ‫תאנים ני' ‪ .‬אזוי ווי‪.‬נניאמ‬ ‫בראשון‬ ‫אחו ואי נזמנו זה אסר זה נ ן נל צנא השמים ו א ת נניאי‬ ‫נימאלין • ךער פסוק לערו‪:‬טאונו'אז~דעם‪.‬עס' איו .‬ושהו נ׳ יםים ראשו.‬איש כפר‬ ‫םיחון כי ששת יסים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ ונו׳‪ .‬רבי בלב.‬ך' עדד איי ‪3‬עא‪'9‬ין.יוואריןאיז‪.‬עופוח ודנים‬ ‫ולויחן‪ .‬דיייבעלייכטיננ‪ .

‬ע'ניווארץ‪ .‬זיוו ‪ .‬ומאורות‪ . .ט אלע תולדות ווס שטייט אין •ךער תורה פעלט אין די אוואיו‪ . וואנע.‬הייו ‪.‬פו.‬דאס איז ווייךי רב.‫‪y1D‬־‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשת יב‬ ‫שאורות ‪ .‬ערד זאל ויין §ארפמבט פון דיינעטוועןין‪ .‬אלה תולדות פרץ ונו׳‪ .‬יהודה פון דאךף עכו תאט ןוייאנט'פון רבי'מאיר ס יוענין‬ ‫אפילו נאט הט. ברבי ‪.‬לת תולדות פיץאונ תולרותיהקועם והארץ‪ . געזינדי.‬ומת‪ 1‬היה מלא נל העולס והיאך נתחנא אלא‬ ‫שננזעה קימה!‪) :‬נ( של מאה אמה‪ .‬לא לקו עד מיש‪ . אווי הויך ווי‬ ‫פריער פו.‬אונ וי האט ניוואךט~דריי טענ‬ ‫יינסטאג טיטדאך 'ראגעךשטאנ ‪ .‬וואריום‬ ‫•עם שטייט אין פסוק ךי‪.‬נאד צורי‬ ‫מולדות זענען טיט ציויי וואוין‪#" .‬י‪.‬פוןוואןעןוךיםיןםיר אז זיין וןיייך איזינידעריגער‬ ‫ניויאךי.‬מיט )חהליס מט(‬ ‫ואדם ביקר בל ילין ונוי‪ .‬עם ^טייט אין ‪$‬סוק ןןרם ‪9‬יט ‪1‬יין ווייב ^אבין דך §עהאל?ין‪ .‬טיט ך לבנה יאלר^רב שית‪ .‬ורבנן אמרי בפ״ש ניטל ויוו מ מ נ ו ‪ .‬ ‫ז‬ ‫ניו־אי־־ן‬ .‬ווארום ךבי שקעו. טאנ איז גלעגךיגט ןיוואךין' ךי א י ב ע ט ‪. אירעי?ןר בשאשוןג‪ .‬ויגרום אז‪.‬עם שטייט אין'פיסוק דו‬ ‫‪ 3‬י ו ט ‪. pan‬ופ־רות האילן‪ .‬זעקס‬ ‫ואכיןווסזענעןצו ניני^ען ןיןואךץ פון אדםתראשו.‬ער יואלט .‬שגא׳ )ישעיה מה( אנכי‬ ‫עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי‪) :‬ו־( תולדות‪ .ן ניט ויי ר?י'ייםי‪ ..‬ונגפרה פלאכתת בששי ‪ .‬די פירות פון ךי‪.‬‬ ‫איר אבתו באותה השעה )יט( גזעה קופתו של אדה־ר וגעשית )כ( של מאה א מ ה ‪ .‬ועשיר.‬כלומר והו עיר‪.‬עם ^טייט אין פסו*ק‪.‬כיון שראה‬ ‫הסב״ה‬ ‫‪Y‬‬ ‫מ ת נ ו ת כ ה ונ ה‬ ‫ברא פין‪) :‬י!( ותוצא האת עיקר ברייתה ‪ . ךי‪.‬עס איו נאך גיוואךין נאכט פון ש‪$‬ה זענען שוין ךי‪.ענדעךט זיין פנים אונ האט אים אוועק.‬עךד'ביי צים היםעל דאלט ‪.‬רבי‬ ‫שטואל בר ןדאןן זא.‬ופרי ‪ .‬ןוארום‪.‬די פירות פון בוים‪ .‬ש‪ 0‬פלי כפיו‬ ‫כ״ף נניממ' מאה הוא! ) כ ז ( ככולו‪ .‬והדין‪ .‬איר יהודה ביר סיפון אותה האורה‬ ‫שנברא בה העולם )כב( אדה־ר עמד והביט בת םםוף העולס ועד סופו‪ ..‬א־ר שמואל ביר גתםן כל תולדות שגאפרי‬ ‫בתורה הםרין בר מן תרין‪ . שנא׳ )איוב יד( משגה פניו‬ ‫ותשלחהו‪ .‬פיץ יואניען‬ ‫וריסי.‬דער מענטש‪ .‬אז ך‪/‬ערר'איז ניט ג ו ט ‪.עשייקט‪ .‬ערד‪ .‬‬ ‫וקומתו ‪ .‬חייו מגין ‪ .‬‬ ‫זענ‪.‬ער האט .‬ננרעהינפקצוה שנאמר‬ ‫זיתמנא והלא ר‪.‬פון ייאנען ווייישין' טיר אזדיוויוזןטיט ף ל^היז״ענען טינקעלער‬ ‫גיווארין ‪ .‬לעיל פי״א‬ ‫נרש ) נ נ ( אדה עמז והניש ‪ .‬האווהנוונ‪ .‬ונתינ ור‪..קענטיבעהאלטין‪ .‬אווי ווי‪.‬פון‬ ‫וואנען ויךיםקיםיר אז עם איז צו ניגוטע.‬דאמר דיי אדה׳ר לא לן)כא( כבודו ע מ ו ‪ .‬ר שפעון ביר יהודה‬ ‫איש כפר עכו אמר משם רימ‪ .‬זיין שייגקייט•‬ ‫בי• לעבי} • {יין הייך‪ .‬ופהו גפר פלאכתת אדם ‪ .‪ .‬פירושו נל אזה היה יכול‬ ‫לנניפ‬ ‫זיא דואט ארוים גי.‬יראם זענען דיזעקםואכין‪ .ווע... נענען רי‪.‬מולדות(‪ .ינעכט־נט‬ ‫ג‪2‬יט אים‪ '.ט פיין רבי!ןבץ ם ויעני.‬ער דך ראך }יט .‬וכתיב )איוב יד( משנה פניו ותשלחהו‪ .‬דייו פני.‬ר'‬ ‫יורן בשם ר׳ אבין אפר כנגד )יח( ו׳ דברים שנטלו םאדה־ר‪ .‬עסי שטייט אין פסוק איך האב‬ ‫ןיטאכט ך י ע ר ר אונ ךעם םענטש ו! אם אויף איר האב איך בשאפין‪) :‬ד‪ (.‬ר^י יורן האט ניזא.‬קומתו מנין שנא׳ ויתחבא הארס ואשתו ‪.יוואךיןדי הייךיפון ^ךםי^ראישו!‬ ‫או'נ‪.‬ווארום ךבי יוסי‬ ‫הט גי^אגט רער כבוד פו. מיר אז פון'אדם הראשון איו צו‪.‪ .‬פרי‬ ‫האילן ופרי הארץ מנין‪ .‬וטרדו מניע התיר וינרש‬ ‫א ת האדם‪ .‬אע״פ שנתקללו תפאורות מעיש‪ . טיר או ךי'פירור• פון ך בדנןער אונ די פירות פץ ךי‪.‬אונ רעם יעקסטי.‬אתיא‬ ‫כר^נן ולא אתיא כר׳ יוסי‪ .יפלו?ט ךי זוך‪'.‬ווארום‪'.‬מאירות ‪ .‬ומפני מת אינון חםרין‪ .‬כי עפר אתה ונוי‪ .‬רבי אבהי‬ ‫ןאנשאין ךי צייטווסדיהאבי...‬נינוםעןיןיוואריןידץ שיינקייט •‬ ‫ווארום‪.‬ןען_ייי. ארם הראשון )דאם איו ךי ווהן טיט ךי ל^נה( הט ניט .‬הארץ בג׳)‪ (P‬והוצא הארץ עיקר ברייתה‪ .‬אינ פארוואם‬ ‫פעלט אי.‬י‬ ‫גרייסה ‪) :‬יח( פפה זנדיס כוי‪ .‬ערר אוג וועקוט צוךיק צין צו ךי‪.‬פין' דעטטייעגין זענען זייניט‬ ‫טעקעלער ניוואךי״ן ביו מוצאי' שבת ‪ .‬איידער‪. לחוור ע״י מפיח‬ ‫<) דו־ הנא מסרן‪) :‬יש( נועה‪ . אלע תולדות אווא״ו‪ . גיווא‪:‬ין זיין לעכין‪ . ךץיךהעך^רט איילין‪ '.‬עךד זענק_קאל‪.‬־י ^עלייכםונ! ודי ייק טיט‬ ‫ךי לבנת ‪ .‬ושהתה ג׳ יפים שלישי רביעי‬ ‫חמישי‪ .‬בעלייכטוננען טינקעלער‬ ‫.ע?ין ראם איו״גייוע.‬עם איו גאר גע?לי‪.‬ואלו ה ן ‪ .‬שגא׳ ארורה האדמת בעבורך‪ .‬ען'אלעפירות ‪3‬יט ניט‪ .‬ערר‪ . יוייםי.ט איז ^ ע י ^ י ט ע .‬‬ ‫וועלבעם איז תןננדעפון איראךןעט‪ .

להקביה‪ .‬חלק כבור לשבת‪ .‬וייב של ליל‬ ‫שבת‪ ..‬שגא׳‬ ‫)ישעיה ג( אמרו צדיק כי טוב‪ .‬ר האיטי. ^אג‪ .‬צויעל!ש‬ ‫שעהידי״גאכט שבת‪ . אונ וואם דער דור הפלנף מעט טאה.עטריבען פון‪.‬נם שטייט'אין פסוק‪.‬עךש'טי. '..‬צוועילך שעה ךעריטאג שבת‪ .‬עס שטייט אי.‬נאד .‬אזוי ווי .‬עם שטייט אין פסוק גאט ד‪.‬א'ט גייזעהן‬ ‫ךי ליכטיגקייט ואו קע.‬עם י שטייט אין פסוק אלץ ג־אס‪.‬ער דא ניט פארנויןען זיא .‬וואט די מעלי.יירא ם ווע.אל גאר ניט מער זיין‪ .‬אווי ווי‪.‬ואין טוב אלא צדיקים ‪ .‬‬ ‫עמד יגנזו מהם‪ .‬אך" שטייט אין פםוק^אט הט גיענדערט ךעם פנים )פוןאךם• אונ הטאייםיאוויעק‬ ‫געשיקט ופון גן עדן(‪ . זיגךעען‪ .‬קים‪ .‬עלר‪ . אדם הראשון אונ לאט‬ ‫אים אריים .אט יאלד גיוואלט ^עהאיטין ךי ליכטיגקייט ‪ .‬אווי ווי‪.‬פךעגט ךער מדרש‪ .‬י־ב של עיש‪ . פסוק ואךם בי קר יל ילין ‪ ..ין מוצאי שבת האטי נאט צו גינומען ךי ש־עקייט פו.‬עם איואונ^ערךעם נאנןןץ‬ ‫ךימעל האבץ ןיווננען‪ .‬וכיון שראה אור שהוא גגוז לצדיקים שמח‪ .‬ההיד )איוב לז‪ . אלע‬ ‫אניגייהויןין לויןין ו^אט‪'.‬ובמה ברכו באור‪ .‬אווי ןוי״עם שטייט אי..‬אט האט ךך גיפרייט אז די‬ ‫ליכטיגקייט איו בעהאלטין נעייאךץ פארי צדיקים‪ :‬רבי לוי ו!ט ניואנט פו‪ :‬רבי. ךי‬ ‫רשעים‪.‬עיוו ווי‪. אויף אלע‪.‬כד( מפני‬ ‫םה‪ .‬עקץ‪..‬האט .‬כיון ששקעה חחמה בליל שבת שטשה‬ ‫האירה‪ .‬אונ ווי ‪.‬נ.‬ער האטיפארמיטען פו.אש האט.‬עס שטייט _אין פסוק ךי ווענפוןידי צדיקים מעט שיל^ען ווידיליכטינקייט<פץ‪.‬עם שטייט אין ןםוק ואור ?ריקים ‪.‬ךי רבנן זא.‬שגא׳)איוב למ( וימגע מרשעים אורם ‪) .‬פאר מאם‪ .‬וויע. כבור צו‬ ‫‪£‬בת‪ .‬שנא׳ )שם יג( ואור צדיקי׳ ישמח ‪.‬ ‫טאג(‪ .‬‬ ‫‪5‬אר מאם הט‪.‬האירה אותה האורה כל היום וכל הלילה‪ . זאלט די ליבטעקייט מאם טיט איר איז ךיא וועלט‬ ‫בשאפין גימאךין‪ .‬ער‬ ‫אים ניבענטשט‪ . שננזו לצדיקים‪ .אט‬ ‫בעהאלטין די ליכטעקייט פי. ״עדן ‪ .‬ווי גאט האט ניועה. יןי‪ . .קיםוועןקשיח מעט קוסען‪ .‬ווי גאט האט נייעה. ךי ליכטינקייט‪.‪. ששקעה‬ ‫המה‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫להניש נו ספון המולה ני' ו ) נ נ ( ולמם נ מ ו ‪ . יואנען‪.י.‬זייער ליביטיגקייט‪ .‬שנא׳ וירא אלתיס את האיר כי טוב ‪ . אדם הראשון האט געויגדינט ערב‬ ‫שבת‪ .‬ומעשה דור הפלגת שהן מקולקלים ‪.‬יויי‪9‬ין שיר או ^אט הט בעהאילטין ךי ליכטינקייט צו ךי צדיקים ויען מיטיח מעט קיטע.‬צוועלף שעה' פון‪.‬כנ( ולמה גנזו‪ .‬פאר ךי סענטןוין מאם §ען רופט די( כי טוב‪.‬טיט מם‪£1‬ט‪.‬האבי.‬םייט ךי‪.‬‬ ‫מארוס‪ .‬אונךי‬ ‫ליכטעקייט הטגישיינט ךיגאנצע גאבט שבת אונ דעם גאגצען טאג שבת‪ . איז ניט אונטער״ניגאנ^עו נאד ויאהט ייייטער .ע‪3‬י.‬‬ ‫טוב ר״יגיט מען ‪5‬ךי‪.‬שנא׳)משלי ד( ואורח צדיקים כאור‬ ‫נוגה‪ .‬ומני.אל‬ ‫אונטערגיין׳ אונ ךיזוה.ין‬ ‫ך' ליבטיגקייט האט בעךינט זענןם אונ ךרייםיג ש.‬נס‬ ‫איז ןיקומיע.‬ישמח‪.‫סדף‬ ‫בראשית פרשהיב‬ ‫בראשית‬ ‫נ‬ ‫הקב״ה מעשת דור אנוש‪ .‬׳גק ייעלט‪ .אטהט ךי לייכםיגקייט‬ ‫‪3‬עהאלטין פא־צך.עשיינט‪ .‬עס ע‪8‬טייט אין פסוק זאגט צום צדיק כי טוב^ער איו גוט‪.‬עם זאל 'מעךין נאכט פון שבת‪ .‬אזוי מי‪.‬אלא גנזו‬ ‫לצדיקים לעיל ‪ .‬אךם האט ןיט ‪.יזאנט טאמער רער שלאננ מאש‬ ‫ג־־םט‬ ‫ז‬ ‫ז‬ .‬‬ ‫פי.‬תחת כל השמים ישרהו‪) .‬גאר. דארף ךא בעהאלטין ‪. פין איין זנק וועלט ביז צוםאנדעיק‬ ‫‪. ךיליכטינקייט או זיא איו בעהאלטי.‬ערב ?זןת .׳נה‪ .‬האט .‬שנאי ויברך‬ ‫אלהים את יים השביעי‪ .!ם שטייט אין'פסוק גאט ‪£1‬אט גיבעגשט רעם דבעטי.‬ ‫אין ךי צייט האט ארסי הראשון'מורא גיהאט אונ‪?.‬אזד ווי‪.‬ואורו על כנפות הארץ‪ . אונ די פינסטערנים וןאט אננןהויבין צוקוכןע.‬איזוי מי‪.‬ליכטינקייט וואס ייא איז וןעבליבען ביו מוצאי ן ו ן ת ‪ .‬כיון שחטא אדה״ר בקש לננזה ‪ ..‬האט ייך 'גאט‬ ‫גיפרייט‪ . צי צדיקים‪ .‬ווי״עס איו ךקוטען‬ ‫מוצאי שבת אונ ךי ווהן איז אונטעריגינאנגע.‬ציו וואם הט נאט בעהאלטי.‬ודיל ף ליכטיגקייט איי'ניווע.‬מאם ךי זוהן פץ‪.‬ערב ש‪$‬ת‪.‬ר?י יהודה יר פיםו.‬ומעשה דור המבול‪ .. 'ךי ‪3‬ייט‪.‬וייב של שבת‪ .‬הט אדם'הראשון דורך איר גיקענט יעה.‬לץ שעות שמשה אותההאורה‪ .‪ .‬‬ ‫ר׳ לוי בשם ר' נזירא אמר‪ .‬גיגעכטינט אין רעם‬ ‫בבור‪ . פסוק ןאטוןאט אריים נעטריןען‬ ‫דעם אדם‪.‬היה לו לומר והענירה •־ ) נ ו ( מפני שהוא מוצאי ‪:‬נש תשלש נרייפ‬ ‫ןימאךין‪ . מאס' דער דור פון אנוש מעט טאהן איג מאס דער דור פון‬ ‫מבול מיעט טאה.‬כיו.‬התחילו מקלםי.

‬רב'י ?ל?.‬ראם האט ניטאהין.‬לייכטקנען <ךי ווהן טיט לי לנ‪$‬ה> • פיןייאנען‬ ‫ויייםין ‪9‬יר אי די ל נ ק י י ם מעט צןךיק קוןןען \ווארום ‪£‬נ‪ 0‬׳?שייט אין ‪£‬סוק די מאס נאט יזטידי‬ ‫ליב וועלין ךין ווי ךייזוףן וואט ן‪.‬‬ ‫מפני מה םברכין על האור ב‪8‬יש בורא מאורי האש‪ .‬‬ ‫אווי וד‪.טאיז אלץ &אלןע ניייאךין‪ .‬עם ?זןןייט אין ^םוק אךם קאטי^עיאנטךיןאקט איז ליכטינ ניווארין פאר טיר י‪ .‬מה עשה לו הקביה‪ .‬חהליס קלט! ואומר אך‬ ‫השך ישיפני‪ .‬זיוו‪ .‬בשביל ו׳ דברים שיחזרו‪ .‪!.‬חייו מנין‪ .‬החריל החשך מםשסש ובא‪ .‬מארוס עם שטייט זןץ פסוק איך האב אייך נעפילט קוןןדות‪ .‬ש־‪.‬וןדערט איילי!‪ r t j p .‬לעיץןט קוממיות ג!יינט טען *‪ «p‬ניהויבין רעם קאפ‪! .יטצוליקינוטוועדי!בי״ןיןפרץ)‪>p^'0‬‬ ‫מעט קוןןען‪ .‬ךביאבהויאינט ‪.‬לךי^ער ‪3#‬ךי‪.‬ג'ט ‪ w e j p i p‬טייי^ט מען די מעלין דין הויךתונדעךט איילי'.‬תני רשב־י אומר‬ ‫)כה( אין עץ אלא תורה ‪ .ינןאךט*« צינךק'§יי‪.‬וייל ןוען מעט ‪8‬אר״קיינעם ןיט‬ ‫םי‪5‬א ‪«5‬בץ'‪.‬אתמהא‪ .‬ער הט*ניקל*?ט אייגעיםאויף ךעם אןךעךין איז אתיםןיגאננען <ןיי‪.‬פירוח‬ ‫הארץ‪ .‬ודיל דער י^היינ בעאפוע פון'פיץער איו' נימק מוצאי שבח‪ .‬איו^יך‬ ‫ווי‪.‬עם קזטייט אין ‪ pvp‬אזד ווי ךיטענ'פון בוים וועט זיין די‬ ‫ןןענ פץ הייז ןאלק‪ .‬םין טיר אודי'היייךךינע‬ ‫ןןעט צ?ריק קו^ען‪ .‬איו הו^ךעךט‪ ".ה ןאט נמאנט פון רבי שטואל ס ווענץ א?ילו‬ ‫אלע ‪1‬א?ין'זע.8‬אין ‪ pof‬זן^וז תולדות »רץ פוסל טיט צירי ייאיי־־ן • ייענין ד^עקפ‬ ‫!אכין מאם וועלין צוךיק קוטע]‪ .‬קוסתו‪ .‬ראס פינקטעיךנים מעט א‪1‬יף}‪1‬ר'דעם‬ ‫׳ןזלאןנ בךייג^ען‪ .‬גזיות אח' צמיי הונלערט‪ . ת אויף פי.‬אמר שמא איתי‬ ‫שנתיב בו מ א •שופך ראש ואתה תשופנו עקב בא להזדווג לי‪) .אך‪'.‬ךי ןןרותפון בוים‪ .‬י ץ ' ז ץ ^ \ ך י‬ ‫•ירותפון ךי^רד‪ .‬רב הונא קאט‬ ‫גיזא^ט פון חיי איבו אונ פון רבי יוזז^ןס וועגןן טוןיאיייום ?פור?אקט טען אויך *!ברכה אויף פייער‬ ‫ווייליךער&ץערדןאט}ירוסם^ץ יוטבפור^ען ד!אטניט.‬רב‬ ‫העא בשםר׳ איבי בשם ר׳ יוחנן אמר‪ .‬זיוו םנין‪ .‬מפני ששבת באותו‬ ‫היום‪ .‬כיו!‬ ‫שהטא ארהיר נתקלקלו‪ .‬יא ןיימת לעי נו יהיו‬ ‫ביי אים ?זטייט הוא ןשיפןז ראש ואוןה תשופנו עקב קומט ךך בהעפשין צו סיר• אווי מי עס‬ ‫שטייט אין ‪9‬םוק אךם ןןיאט ןייאנט אך י ח ש ך ןשו^י‪ .‬עם יי׳ךןען‪ . וואנעןיווייםי.‬ער האטי אנלברייט צוויי שטיינער אונ‬ ‫‪.‬אזוי‬ ‫ייי״עט ‪1#‬ייט אין פסוק ךי תוךה איז אבוים פו.‬ההיד )שם( ולילה אור בעדני‪ .‪ .‬יייי‪.‬רבי בלכ.ת הא& לואןט פון ר?י ריקאסמעניןךבי אבהויוויים‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪%‬‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫דאס‬ . .‬רבי שמעון ןנן יוחי' האט נילערונט רעם בייט טיינט מען לי תורה‪ .דערט ‪/5‬יילין‪'.‬דין ?{יינקייט‪.‬ךביייוךן יא‪.‫סךף‬ ‫בראשית פרשה יא‬ ‫שטות‬ ‫ממה בסיש‪ .‬ווארום‪.‬ולא יראים סכל‬ ‫ב י י ה‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫נאור‪ ) :‬נ ה ( אק ען אלא תורה‪ .‬חני ר׳ הייא בקומה זקופת ‪ . לעיבץ צו ךי מאס האלטיי! ‪1‬יא‪ •5‬אווי ווי לי תוךה‬ ‫אמ אויף איי‪$‬ינ אווי ייעליןךיא טע^זיין לעקין‪/‬ייביג‪ .‬פון"ךעסטווע}ין יוד אךם הראשץ ן ט‬ ‫נעיי.‬רקייט‪ .‬י‪.‬הםדיא )משלי ג( עץ חיים היא למחדקים בה ‪ ..‬רבי שהעין יאנט קו?!טיות סיינט נזען מי וועלין‬ ‫יי‬ ‫!יץהויך מ י י הוןךערט איילין‪ .‬באותת שעוז נתידא אדוזיד‪ . '<‪$‬יר אז דין‬ ‫^ע<נץ מעט צימק קוטק‪ .‬ערניםאבט אברכה‪.‬ער‪.‬אווי‬ ‫י ז י ז מ י ן איי}יייען'.‬האט י־ב•‬ ‫חייא נ‪.‬אמדיוגעליןשיין.‬אתיא כההיא דהיני ר׳ ישמעאל ‪.‬ער'הט‪.‬שנא׳ )שופטים ה( ואוהביו כצאת השמש‬ ‫בנבורתו‪ .‬עט טע! לייי‬ ‫*־‪.‬ייי מעלין‬ ‫ק י הרןז עין הו.‬ןןר מאלט אי!ןט בשאפין ?יייאךק ‪ .‬אוואנךער‪ .‬ך ?.‬שנאי )רוה ד(‬ ‫אלה תולדות פרץ מלא‪ .‬ויצאת‬ ‫האיר ובירך עליה‪ .‬אעיפ שנבראו הדברים על מלאתן‪ .‬ר?י >|^ר ביר רבי'שקעיןי^ט'קיציות'‪^.‬ואלו הן‪ .‬חייו‪ .‬‬ ‫שנא" )ויקלח כו( ואולן אחכם קוממיוח ‪ .‬ופירות האילן‪ .‬קומתו מנין ‪. .‬פו.‬שנא׳)ישעיה סה( כימי העץ ימי עמי ונו׳ ‪ .‬ראם איז‬ ‫ווי דבי ישמעאל ן א ט .‬פוןי‪1‬א‪ 5‬ען‪.‬ייט ארדס טיט!יין ש‪8‬א‪.ילעי־וןט שאר דאם' ?אכט קען אבךץה םו?אי ש .‬ש‪ .‬ר׳ ברכיה בשם ר׳ שמואל אסר‪ .‬במוצאי יהיכ מברכין על־ו‪.ךי.ער בורא‬ ‫?איד וזא‪.‬ךאס^עןק י ז יי‪ . ניוואלין אויף זייןיר עלמילונג‪ .‬מפני שהוא תחלת ברייתו‪ .‬ומאורות‪ .‬יזיין ל ע ? י ן ‪ [ .‬ועוד אינן הוזרין לתקונן עד שיבא בן פ מ ‪ .ען בשא‪0‬י.‬זימן לו שני רעפים והקישו זה לזה‪ .אט‪_.

.‪' .‬אינו לא מת ולא‬ ‫ב ל ה ‪ ..‬פו. W.יטלייןןנןן‬ ‫•לדו‪ .‬י‪/‬ען?ןען ינע ^ י ! אווי לאגג ווי יאבדם לעבט"‪ .‬ען . חרשים‪ .‬םען• ל'י'?מ?ט מאם זיא האט'גינע?ין'אין'א.ייגיארי.‬‬ ‫מטר יש לו•תולדות‪ .‬וכל טי שאין לו תולדות‪ .‬שגאמר אלה תולדות השמיפ‬ ‫והארץ בהבראם‪ ..‬הרים יש להן תולדות ‪ .ט ראם זענען די §עליל פון רעם טאה‪ .‬איו‪. אמס‬ ‫ןוי פעליל אונ ‪.‬ער איז אליין'אפ‪.‬עךדוע קסהוגךעךט.‬ערמאק?מ אץ רי‪.‬כי כימי העץ ימי עמי‪ .‬שנאמר )חהלים ‪ (5‬בטרם הרים יולדו וגו׳‪.‬ייי יענ‪.‬עגין גיבאךט אייך‪ .‬לער‬ ‫^אהניבארט אויף‪ .‬ייי ז‪.‬מאדום טעיוועטלעךן אייביג‪.‬טעמיה דר׳ אבהו טהכא‪ .‬נרשטע זיבען״טאניז )‪) 0‬לכל‪ .‬ע'ר מערי.‬אזוי ךי‪.‬מת ובלה ‪ .‬אונ ‪ •%‬את‬ ‫‪8<3‬אפץ גייואךץ אונ בעשאףטניטקייזאנדעח‪-‬יאונלער מאם ניביארמ^טוועטניטשטארבץ‬ ‫* נ מעט }יט ‪5‬ארפוילט יועריץ אונ ער בע׳עא?ט אנךעךע אונ ןייי'אליי.‬‬ ‫פין ויאנען ווייםין מיראי ירי ורלדן טיט לי לןניה מעלין לי'כטי}‪.‬פירות הארץ ו‪6‬־רות האילן מנין שנא׳)זכריה ח( כי ורע‬ ‫‪!1‬שלו• הגפן חתן פריה וגוי‪ ..יט די ועגען גי‪1‬יאלי.‬ילו־מיאלסט .‬אוגד* ליכטייגקייט״פוןיךי‬ ‫זולן מעט דין ווי זיא האט'גילויקטין לי‪<.'‪. גיוואלי.‬ע \ " ?יטאלבין אונ פארפוילט מעלי[‪ .‬יי זענעין בשאפין נעוי‪/‬רין •י לי בערג‬ ‫ןיבארין פץךף א?רעךע‪ '.ט טע.יט ג?ןאפין גיוןארי^‬ ‫.‬ריא בר ריש אטר ג׳ טאות‪.‬אכין גיבארץ‬ ‫פו.‬ר׳ ברכיה בשם ר׳ דוםא‬ ‫אמר‪ .‬אווי מי‪.‬עלי־'גי'‪'3‬ארין פון זיף אנלערע‪ .‪/.‬שמים וארץ יש להן תולדות‪ .‬עם ‪#‬טייטאין פםוקימע^^טיני^אךי^רייטראפיןי^אה‪ .‬ניו"וארין‪.‬לבי שמעון‬ ‫‪ .‬אייי ווי עם'שטייט אץ‬ ‫ןםוק דאם‪.‬ער ןריויס אאייל' ט־טאאכטיל איילי‪ .‬ער ..‬כשקמה היו שהיא עןשה בארן‬ ‫חיר שנה‪ .‬טער מאם ער מעט ניבאךין אנל'ערע>‪'.‬עם'שטייט אין יפסוק האט רען רער רעגץ‬ ‫אפא‪0‬ער‪<.‬והוולד יוצא ממעי אמי )מ( באמה נרומה ‪ .‬ומיל‬ ‫ךי נןראפין טאוז גי‪$‬אלי.‬דער‪.‬‬ ‫^ ע ר םימק‬ ‫דאם פון רעם פסיקאייי ויי ךי ‪3‬עג פון‬ ‫‪5} '..3‬לקיש זא.‬‬ ‫קומה מאה טיות טאתים‪ .Sy a‬טייר' קא^ין‬ ‫נילערונט רעד מאס גיבאלט ע‪. .‬יענען לי געבורטפין לי היטעל אינ‪.‬צא והשיב אמה ומחצה בכל‬ ‫שנה‪ . מעט ‪1‬יין הייןי ווי רער בוים וואםלעיבטיצוםלייגנםטין איין דער‪.וואנעןווייםין'נןיר‬ ‫או לי פימת פון די עלו־ אוג די פימת פון יביים וועלין"?איר ןעםעלט מערי.‬‬ ‫‪$‬אר מען טיי.‬ק‪.‬אוני.‬ונברא ואינו בורא‪ .עדער חדש איין אכטיליאייל‪ .‬נארייאלסט לימננע.‬אילע‬ ‫?רולט מיי?ט‪.‬ויאס הט אים ?יבאךי.‬עס'שטייט איין קסיוק בטרם הרים ‪.‬עלד מען‪!.‬ריש אטר‪ .‬אין צוועלף חדשים איו דאם אאייל םיטאהלב*‬ ‫אייל‪.‬הרי תשע מאות אמה‪ . זיף אןדערע‪ .‬ווארוםעם ‪5#‬יי•‬ ‫אין פסוק דער וויי^טאק מעט געבי.‬כל‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫‪713‬‬ ‫״‪ P‬סוללות שמים וארן ס! נואשו! נ י א שמיס וארן‪. נאף א^לעלע‪ .‬עלרוועט ‪.'1‬אלע'‪!.‬קיגדיוואם ווערט‬ ‫ןיבאלין צו פוןזלע גיי.‬אווי ויי‪.‬ע.יבאלין פון לעם טאה פון הימעל'! <‪ o.‬ע‪ °‬ש^יטיאין‬ ‫‪$‬סוקלי לי?טיגקייט פוןךי ל^נה יועט זיין* ווי היינטלייכט ךיזווזן‪ .‬ר׳ אבהו אמר ט סאות א מ ה ‪ . אירע פריוכט ך‪.‬שנא׳)איוב לח( היש למטר א ב ‪ .‬וואק?!ט‪..‬טל יש לו תולדות‪ .‬ביייעקם הו^דעךט י אהר ויאק^ט מען ביין הונדעךט' איילין הד־‪.לת‪ .‬עביין אילע פרוכט‪ .‬ובורא ואינו נברא‪ .‬מאורית מנין שגא׳)ישעיה ל( והיה אור הלבנה כאורהתמח‬ ‫וגו׳‪ 0) :‬לכל יש תולדוח ‪ . .‬ווארוט דאם'‪.אהר‪ .‬דאם איי ביין א מ י ל‬ ‫אייל‪ .‬ערח ווי רער‬ ‫מיס ש קמהוואס‪.‬וארום‪.‬שנא׳)שם(‬ ‫או טי הוליד אנלי ט ל ‪ .‪ .‬ליי טראפינס ו‪$‬אה מאס 'יעה..הי'יב מען ליי וועלטאייבשאפי^גץואךץ‪.‬רשביל אמר אלו )כז( טרנליות של טל‪ (t) :‬תני בל מי שיש לו‬ ‫חולדות ‪ .‬איילער לי ‪3‬ערג'האבין נ״יבארן‬ ‫א גלערע(‪ .‬ר׳ עזריה בשם רבי אמר )כח( כלפי מעלה הדבר אמור‪ .‬ר׳ אטה‪ .‫סך־ף‬ ‫בראשית פרשה יא‬ ‫נא‬ ‫בראשית‬ ‫גדיה‪ :‬ר׳ יוק אמר מאה אטה באדה׳ר‪ .‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫בשני‬ ‫ט‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫ט‬ ‫רבי‬ .‬לי ה ‪9‬על איני די‪. ‪.

‬בזכותו של אברהם ‪ .לי אונטעי^זטעייקםער ייי לי אי?‪.‬צ( באברהם ‪ .‬דאמר רשב״ל )איוב כה(‬ ‫המשל ופחד עמו עושה שלום בפרומיו‪) .‬אלא הרי אני בורא אותו מן העליונים‬ ‫ומן התחתונים בשביל שלום‪ . בעלייכטוגגען‪ .ט אז אין פסוק•וואלט ני^טיא^ש‬ ‫בהרים‬ ‫ןי‬ ‫‪%‬‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ .‬ואין שלום בעולם‪ .‬אונ'ךי‪.‬עלשא?ט פון‬ ‫ךיםעל בוקץדך צו דיר‪ .‬גיצויגץ פו.1‬ייי •‬ ‫זעה! מירי אז ציוישע.‬יזוךכט מיעט מקטיפאל‪.‬בן לקיש וזטני\אנט‬ ‫מרו שטייימ אין פסוק נץיחלמעקייט אמ פורלט' איז טיט אים‪.‬ר׳ עזריה אמר על הדא‬ ‫דריביק )נחמיה ט( אתה הוא ה׳ לבדך אתת עשית ונו׳ וכל אשר בהם‪ .‬יי‪' .‬אותיותיו שיין« )לא( האונקיס‪ .‬ווארום‪.‬ט‪.‬אינ‪.‬ז{מר‪ .‬ויאמר אלהים ישרצו המים‪ .‬עכשיו העליונים רבים על התחתוני׳‬ ‫כריה אהת‪ .‬עם שטייט אץ' פיסוק דו גאט אליי.‬ברביעי ברא טן העליונים ‪ .‬עם שטייט אין פסוק .אט׳וואס דו דןאםט איים לער וויילט אץ אברם איונהאםט אים ארדם‪. הי^טניטאכט רעם הי‪9‬על‬ ‫אוני'די'הי?ולען ‪ dot‬איבער רעם היטעל אונאלע ‪..‬טעריווי ךי אונטעךשטע טיט איין בשאפוננ‪ .‬מן העליונים ‪ .‬ק‬ ‫§אג האט ערי ב^אפין פון ךי אונטערשטע אווי ווי ן ס שטייט אי.‬זעק?טין טאג איז גאטגיקו^ען בשאפין‬ ‫ךעם' טעגטש‪ .1‬גה‪.‬אוג אויב‬ ‫איך דעלאים בשאפין פץ לי'אינטעלשטע‪'.‬‬ ‫ן י ו ו ז ^ ן ^ י י מ ^ י י ן ט ידץנגריאל ‪ .‬ופתד זה מיכאל ‪:‬‬ ‫)ך!( אסר ריב״ק בהבראם‪) .‬ונא לומר שניאשון נירא מן סעליודס ומן התמתוניס‪:‬‬ ‫)נש( המשל זה ננריאל וטי‪ .אט‬ ‫ןאיט '‪'5‬שאפין רעם מענטש' פץ ידיי ערד‪ .אש האט גיזא‪.‬ע'ס ?ןטייטאץ פסוק .‬ער טוהט שלום אין הימעל‪.‬ואין שלום בעולם‪ .‬אמר אם אני בורא אותו מן העליונים‪ .‬יט‪.‬ךעם‪.‬בשלישי ברא מן‬ ‫התחתונים ‪ .‬ההיד וייצר ה׳ אלהים את האדם )ונוי(‪ . א ט ק ט‬ ‫.‬עכשיו התתתונים‬ ‫רבים על העליונים ברית אחר‪ .‬וועלי.‬כשביל אהה הוא ה׳ האלהים אשר בהרת באברם והוצאתו םאור כשדים‬ ‫זשמת‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫נ י ‪ .‬ח‪'1‬ם'לר‪.‬נל??טין‬ ‫ולאינו ן ט .‬ואם אני בורא אותו מן התחתונים‪ .‬נ‪.‬ךי עדר אונ אןץוואם‬ ‫אויףיאיר ‪' '.‬עלד‪ .‬ב.‬עם איז אווי ווי רבי‬ ‫ןהישע ‪.‬עם זאל דין שליום‪ .‬וועט ניט דין'שלוםיאויף ךערוועדט'‪.‬ער בשאפין פיון ידי אובעל^קוע‪.‬ךי וווןן אונ ךי ל‪.‬לפי מס שנמלא נרונ הספריפ‬ ‫)ונמיר ינ( ילפי מס בנא ולפי סקנלה המפורסמת ליל‬ ‫נהיפיןו )ל( נאנרהס‪ .‬פוןידעטעס וועגיי האםטו ראיס אלץ בשאפין‪ . א ט בשאפין ד הימעל'אונ‪. אברהם‪ .‬המשא ‪1‬‬ ‫רבי ןזתף מנט" פון״יבי ם ווענין ךי זאןד איז נמאנט ניוואךין ןןנןץ .‫סדר‬ ‫בראשית פרשה יב‬ ‫שמות‬ ‫טה שאתה רואה תולדית שטיב וארץ הן‪ .‬עס שטיייט אץ יפסוק ..‬ערב׳ן!א?ץ פון'ך אונטעלשטע‪ .‬די אוןיעףןוטע‪ .יי^ט ךייייאםער זאלוויךטע. מלאכים איו ארך דא'קנאת אוני םעןךאךףסאכין שלום ץווישעןזיי ‪1‬‬ ‫‪u‬־!('רבי <‪ j#1rr‬ןן" קרחה'זאנט בה‪1‬ילאם ו׳^ען ידי אולרות ?אכןהם‪ .‬אזוי וד‪.‬פון אברהם‬ ‫איי בעאפין'^יוואךץ די וועלט‪ .‬וויילדו" ביוט דעי*‬ ‫.‬אלץ וואס דו ועסםט‬ ‫!ענק גיכאלץ" נידאלין פון לייהיפעל אונ‪.‬אוד ווי‪.‬אין רעם זכור‪ .‬ויאפר אלהים תדשא הארץ‪ .‬רביעזליהיואנטעםאיז ךא'אבעווייו^נאו‪.‬עס שטייט אץ פסוק צו עיךשט<דעם‪?.‬ויפח באפיו נשמת חיים‪ .‬עםיזאל וועדי.‬שנא׳ בראשית פרא אלהיט את השסיס ואונ‬ ‫הארץ ‪ .‬ירגלין די אובעכ׳ןטע‬ ‫זיין‪.‬דעם אנךעליין טאג הט‪.‬ירכי יוד.‬כט( המשל זת נבריאל‪ .‬ויאפר אלהים יהי‬ ‫מאורות‪ .‬רבי'שטעון‪. טאג האט ער בשאפין פון‪.‬אזוי‬ ‫ווי'‪.‬ידעם פעלןזי.‬ךידא^עלין אונ אלץ דאם" אץ ‪!.‬עלד‪'.‬אוגדו זגלגערנןט אלע‪ .‬‬ ‫אזי ווי עם שטןיט אץ פ^יוקינאט האט'ניזא‪1‬יט‪.‬אונ נאט טא?מ שלום צוןישע‪.‬עלישא^ט זיחןרע‪'. אור ?שךים‬ ‫« נ ןאםמ גק־‪-‬זיןדץ .‬ווא'רום‪.אל ‪.‬עלש<^ע‬ ‫ן י ט איין בשאפו^נ‪ '.‬עם.אט‪ . פון' די‬ ‫אובעלשטעאונ'פון די אונטעלשטע‪. פסוק .‬ן ט גאט גיזאגט אויב איך וועל אים בשאפין פו.‬בשני ברא טן העליונים‪ .אםיע. אלע^עליגע וויךמומ‪!.‬ער הט אין אים‬ ‫אדיין ניבלאיין אלעבעיךיגען אטעם פץ'ך איבעלשטע ‪ . האטגיוא.‬אר איך‪.‬בחמישי ברא מן התחתונים‪ .‬‬ ‫ןןעם פינפטען טאג האט‪. קלודזזאגט‪ .‬עפר מן האדמה‬ ‫מן התחתונים ‪ .‬אזויווי‪.‬שנא׳ ויאפר אלהיט יהי רנ|יע‪ .‬כל )לא( האונקים‬ ‫הזה בשביל מ ה ‪ .‬בששי בא לפראות‬ ‫את ה א ד ם ‪ .‬וועטגיט דין שליום' אויף רעד וועלט‪ .‬וועל אים בשאפי.‬ראם איו פון לי אונטערקטע‪ '. דיאובערקט^ע‪ .‬זיין רקי״ע אפארשפרייטוננ‪ .אט' דיאט גיןאןט ך‬ ‫עךד זאל בךעקט וועךין טיט גךאיז'‪ .'.

‬איר יורן )לג( בהרים הגבוהים היעלים אכיכ ‪ . זאג סיר דעסיפסוק םאכט״אוועג צו‬ ‫לעם מאם‪.‬יה ^•מו‪ .‬ניט' אזוי‪ '.‬די חיית יאלץ ני'ט‪. די‪.ה הרג.י‪ .‬לער שפן א)ער ודל '?!לאיפץ‬ ‫לייגט״ערויך אוגטער ךי שטייגער ודיל יער 'האט‪ .אט בשאפי.‬שם( סלעים‬ ‫סחסה לשפנים ‪ .‬אוג אז לי נעלה איז דאר׳טטיג אונ זיא ודל טךיגקען‪ ..‫םדר‬ ‫בראשית פרעחיב‬ ‫גב‬ ‫בראשית‬ ‫ושסת עסו אברהם‪ .‬רבי יהודה נשיאה הט גיפךעגט ב י י ו ב י ׳?!שואל בר‬ ‫נהפ.‬א ת ם ה א י ט( בהבראם‪ .‬הריס הגבוהים לםה נבראו)לג( בשביל היעלים‪ ..‬עלים‪.s‬פאטעךניש האט נאט בשאפי.‬פי.‬אלא )חהליס קל(‬ ‫הרים הגבוהים ליעלים ‪ .‬איני צרך להפיס םלשין להוצאות סס״אג‬ ‫)<ע( א נ ד ק י ם ‪ . .‬יין טלעקע.‬עיישלייא( פו.דך‪..‬‬ ‫‪» .‬םה יעלה זר‬ ‫תיישה היא םתיראת סן החיה‪ .‬נאר זאלסט לימג.‬מורא פאר לי עופות וואם פליהעןדי ואלין‬ ‫אים גיטא.‬לט( אגדיקוס בםדיגה טםונה על ביה שלו‪) .‬ותולש אליז אוחיי׳־ן יןי׳ י מ ן ‪p j n‬‬ ‫••)‪:t‬‬‫«‪T-A.‬נ א ט גיטיאכיפוע איוייףירעם עד‪ .‬צו ע^ךאפין רעם‬ ‫מענטש‬ ‫‪r‬‬ .‬ען קוטעןצו‬ ‫זיי‪ .‬נ ע ו ו ן נרם אנדקוס‪ .‬ווער גייט אגטוננאויף רעים גישלייא פון רער מעלטמאס‬ ‫איינער טוהט אונךעכיט רעם אנלעךי.‬כהדס סננוםיש היעלים אין כתינ ‪ .‬ר׳ אבחו בשם ר׳ יוחגן אסר בהבראס בהיא בראם ‪.‬טאדאןז וועגי.‬קלאפטמיט'ריהע"לנ?נר'אונליפי‪1‬ת וןעלץ רעים קלאפין ווערי! ייייא‬ ‫דער שךאיקין אונ אנטלויפיןי״קען ךי יעלה אךיאיפ ‪.‬די.‬‬ ‫רביאבהו האט גיואגטיפו.‬‬ ‫ר׳ יהודה נשיאה שאליה לרשבינ אטר טפני ששטעתי עליך שאתה בעל ה נ ד ה ‪ . ךי וועילט‪ .‬‬ ‫‪T‬‬ ‫..‬‬ ‫וםה היא זה כל האוחיות תופסי.‬נלומר תשס נמס ולפיכך היא עולם על ההדס‬ ‫הרנים נ ד שלא יעלו המיות אתרה ונשהיא צמאה ומינרחת‬ ‫לייי לניס ומתיירא מן המיות‪) :‬לל( תווית‪ .ען‬ ‫ב י ה ' ? ס ו ‪ ' .‬עררייט אויןש רעם היטעל מאם הייםט ערבות ב. בהבראם טאכט בה׳ בראם‪ . . באךנ‬ ‫צום מאםער ‪. r‬׳ ! ׳ ‪ t‬ד י «‪ w r7. פו. את הלשון‪ .‬זאלסט'ניטלי.‬מיט לעם' אות ‪71‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫—.‬בךייגגיט'. ודייל איל האב גיהעךט אויף' דיר אז רויביוט אדרש.‪v‬‬ ‫‪I .‬ומייל ךי יעלים זענען שוואכע אונ‪!.‬יות של שמות‬ ‫ושנעון! )לה( והיא‪ .‬א ט ‪ ..‬קענ‪.‬עם שטייט‬ ‫אבער ‪.י‪.‬עםץ‪ .‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪ .‬גאר אווי ווי גאט האט אודם גירעט‪.‬האט ניראךןט קטיין. .ן‪ .‬ד י י ?!'פגים‪.‬האט רבי שמואל ניזאגט‪. ךי וועלט‪.‬בשביל זכותו של אברהם‬ ‫עאכיו‪ ...‬נאר עם שטייט הרים' הנבוודם ליעלים‪ .‬הקביה םכניס בה רות‬ ‫של )לד( חזזית והיא מקרקשת בקרגיה‪) .‬יי האבץ‬ ‫מוךא§אר ךי היות‪" .אט בעןאפין ך מעלט‪ .אל‬ ‫]יין אהימעל‪ . ךי הויבעיבעליג‪ .‬לריבער .‬‬ ‫נעיין‬ ‫בהליס הגבוהי^עלים^יראלט מען מיינען אויף ךי תויכע בערנ נעפינע.‬קע.השטו‪ . ד ע ר מ ע ל ט ‪ .‬וזה )לח( אינו תופס את הלשון ‪ .‬התיה שומעת קול הקיקוש ‪1‬מתי־יא‬ ‫‪1‬נוישת‪) :‬לו( ספוא‪ . הוה שוננ לישן סתת הסלע‬ ‫שמסיייא מן העונ«ת שלא ישושי עליו ויאנלט ועיין‬ ‫ערן שקף ‪) 1‬לו(מנץ‪ .‬כך לא‪.‬שהיה משמע‬ ‫היעלים נמצאים נ ה ד ה ‪) :‬לנ( הינ נשכיל סיעליס • •עלם‬ ‫זו תש״ס‪ .יאט אריץ אין ךי‪1‬עלת א?!שוגענעם עים ט‬ ‫אוג זיוועךט ויילד או‪:‬ךא‪. רבי יוחנן ם וועגי.‬איזיעוין ‪/‬יוןארין אהיםעל‪ .‬הדין)לו( טפזא )לז( מיגין תחות שקפא םפגי העוף בשעה שהוא פורח‬ ‫שלא יאכלגו‪ .‬טיינט מען צו מאם ועגען בשא?ין‬ ‫גימאךי.‬ג‪n'«:‬‬ ‫ך'‬ ‫ייי ןךיי^ג טע‪:‬‬ ‫‪1‬אזי‬ ‫שה • איו׳‬ ‫‪ .‬אמאנךער‪) :‬ט(בהבר'אם‪.־יוש‪.‬לי אידף'לי הויבע בעלנ‪ .‬ישן נו״א דגני אשוקון‪) :‬למ( אינו‬ ‫תופס את סל^ין‪ .‬‬ ‫‪.‬ךי' גרויםע קטיינער‬ ‫וענק'בעאפין גיויאלין דיי זאליןדין אבעשיצוגג צו‪. לו איש‬ ‫מטוגה על ביה שלו‪) .‬י־ענז ה י־ץן‬ ‫האט גאט כשאכ‪-‬י.ה‬ ‫שמו‪ .. ייעגין ךי‪:.‬עם אייוגיטא אארפ דאם דארט זאלגיט‬ ‫דין אםענטש אעלצטער מאס ואל זיןז אן נעמען או־ןש רעם גישרייא וואס קו?׳ט פאר אים אז‬ ‫אייגער ןאיטאי״םיאוטרעבטגיטאהן‪ .‬עס .‬מ אנוםטוס בםדינת‬ ‫מטונה‬ ‫‪:‬‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫)לי‪ (.עינען‪. 'דאך איר אה.‬עלים‪.‬‬ ‫ווענץ לעם זכות פון אברהם'האט נעמיס .‬לה( והיא שוסעת קולה ובורחת‪) .‬והואשם מין שדרס ו‬ ‫ה״נ ממונם על ניס שלו ושי' סיענ״ן נ פ י מקן ני א ז י‬ ‫נ״ אתה מעניו עלינו ושי' נו םומנ״ן ו״ל שננל מקום‬ ‫ומקום יש ממונם על צעקת ננ׳ מדנה והעוות שנעשס נקרנס‬ ‫והקניה ממונה על עוותו של סעולס כוי! )מ( אנוסשוש‪.‬‬ ‫בעטל ולא ביניעה ברא הקביה אח עולטי • אלא )שם לנ( בדבר ה׳ וכבר שטים נ ע ש ו ‪. וואסער‪ .‬אונ זיא מוו אראפ גיי. די ואכין מאם וע^עןטטא האט .ענע.‬טיד‬ ‫)שם סח( סולו לרוכב בערבות ביה שסו ונוי‪ ..‬וםה בשביל דבר טםא ברא הקב״ה את עולםו ‪ . נאמקאיז י ה ‪ .‬איל אין כל טקום וםקום שאי.‬ובשעה שתיא סבקשת לשחות‪ .‬השפ.

‬לעט'עפזאל'וועךץאהיטעלאוגא. ת ‪ p .‬ה•צורעו׳לטים‪ .‬כל םה שיש בארץ ברייתו מן הארץ‪ .‬נאר'וד.‬וטסה‬ ‫•יאסר ר׳ אבהי בשם דיי‪ .‬איושיץ ךיהימעל‬ ‫אונ ןןלדגיןוארין‪-‬למ^ל אפל.‬ראיס נוי'י‪.‬איל )מכ( אוי דטובדין ולא טשתכחין שאליה לייא ולא אמר כן אלא )ישעיה‬ ‫•גז( כי כיה ה׳ צור עולטים‪ .‬וואם‬ ‫^ק^שוזאס זןר‬ ‫?יגיארי( נאךל**ךין אונעעלץ שיין )יט^ער ניפמע! )נעליי! • איך היאביליזאך ^יפרקט‬ ‫‪ " j‬רבי אלןןזר האט זןר ניט אוויוייזאנט ‪ .‬ואומר )שס( והאלילים כליל יחלוף‪) :‬י( בהבראם ‪ .‬לער שךאקץ‪' .‬רטז שעתידים לעלות ‪ . .‬רעם‪.‬דיי אומר כל‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫*עריו נרם אננסשס וסיא ג״נ בש מין שידה ו )מא( היג ממ<ו וונמיס הואשיניס‪ .‫סרר‬ ‫ב‬ ‫ר א ‪ . ארדס גיץ פיו יי ???ל •‬ ‫אונ דאס קיםול פין ה וואש איז הויביין האפין אונ‪.‬ערד איו ב^אפי.‬צו וךיזץ‬ ‫&ז א‪$‬נ וואט שטאלבץ ןיךעלין אין גרוב‪ .‬והעהיב בהיא‪ .‬הללו א ח ה ׳ מן חארץ ונוי‪ .‬א י ו א נ י יש לצעוק על שנאנוו‬ ‫^^מןק^ויף' די‪ .‬לבי אל^זר ואנט אלץ דאם איו דא אי.‬אלעור אונ רבי יהושע קריןען‪* . היטעליאיי בשאפץ .‬או אס הער‪ !*.‬והחלון הזה ש ק הצד רםז )מג( לבעלי תשובה ‪.‬קנעכטגע?ליבע]‬ ‫^טייןישארווא^דעדיט אונ‪.! )!>{ ובה^ךאם(*‪.‬אונ עולפ י‪?£‬א איי בינאפיי.רדםיועליין' דעס‬ ‫טאג• אונךי״עבודהירוח וועליןאץןאנצין צ־ארשניטקוועדי.‬אונ איד ווי ךער ה‪ .‬אם‬ ‫ד‪.‬עה*ז נברא בהיא‪ .‬אונ ךי ש?יצען וואס איז גן‪8‬אבט אדיף ‪.‬היי העהיז נברא בהיא * וםה היא זה‬ ‫םחים טבל צדדיו ופתוח טלטטה‪ .‬ט ך ‪$‬וויי אותיות‬ ‫»ה‪ .‬קענ_ען'*‪1‬ליין״גיין פוןיהייבץ אונ .‬בשתי אותיות ברא הקביה את עולפו‪ .Bn£j‬י ב‬ ‫בראשית‬ ‫)מא( טמונה על ביה שלו‪ .‬ויעט . פו• אוןטען‪ .אטהאט ארדםגי‪.אט ב^יאפץ ךי‬ ‫גץז^ט פץ רבי‪:‬הודה ‪1g‬־ ?יםוןיט ןעיניי‬ ‫ויעלם‪ .אט ב‪#‬אפין בייךעוועלטין‪.‬מתמים ומנהילו‬ ‫» ‪ a‬נאן מ נ ו א ש נם׳ נראם נלומר נורא ממונם על נים‬ ‫מער‬ ‫» י ! ) מ נ ( אוי ומינדן ט י ‪ .‬נאר אזד מיינטמק בי ב .‬אין אנו יודעין‪ .‬אךער ךי וועלט אייב‪£‬א‪"!5‬ין‬ ‫{יןיאלין ןזיט רעפ יריד ‪ .‬אונ עולט הבא טיטדעט ה ‪.‬כלומר השה •תית להנ־םם ביננםי‬ ‫יהלא ששי אינו אלא ים ומשיא נהזיא נמדרש סםליס יכן והקניה ׳קנלס‪ ) :‬מ ז ( מקדריח ‪.‬לעט ה‪ .‬‬ ‫ןי‬ ‫אלעזר‬ .יבויגץאונ ךיערפנים שייאךץ אויןש עלם‬ ‫איוי יך זןס ?זטייט אין' פסוק״עם יועט אןי^יבוינין וועךן ליהייןז פון 'לי טעןטיןזי.אט‪ .‬בך הן הרשעים קוטתן כפופה‪ .‬לער יוד איזךץ זתייך אייו'‬ ‫<יבי?ין • איוי ויעיין ‪3‬ין מ לןזעיםךןער הייךאיץ .‬אונ זענען. '.‬‬ ‫אונ עם וועט ןירעריג וועךץ ף הייןד"פון לי טענפ[<‪!5‬ין‪ .‬אזוי וד‪.‬משל למלך שנזף בעבדו ועמד לו)מה( חמיה ‪ .‬אד ווי רביאבהי קאטיןמאןט פון רבי‬ ‫•יורןןס וןעוןין בה‪.‬הקביה‪ ..‬אליין ‪.‬‬ ‫זהעהיב נברא ביי״ד‪ .‬וט עז ך טר״ים )ועלץ לעבעךינ וועדי. . אונדעלי.‬משלו רוח נ׳ נן םיי״ו‬ ‫פילו נולס א' שתור! )מם( סמים‪ .‬טה יויד זה קוטתו כפופה‪ .‬עס ד׳נוזט אדס ווי אפענםנןערביי דערדיט‪.‬טון ר״א ני באלתיו ולא אמר כן‪:‬‬ ‫<ים שמו מעונם על נים של עולמו ידיק מדנשינ נים שמו )מג( לנעלי שבונה‪ .‬ר׳ ברכיה בשם ר׳‬ ‫יהודה ביר סימון אסר ‪ .‬די ה‪ .‪.1‬ל‪$‬ם איז דער טייטש ןה׳ ב‪.‬כך )איוב כו( עפודי‬ ‫שםים ירופפו ויתמהו סנערהו‪< :‬יא( ר׳ אלעזר ור׳ יהושע ‪ .‬רבי'בל?. ר‪.‬רמז שכל המתים יורדים לשאול‪ .‬איר ^ירדייםין ניט ן!ויב ךי רעלט‬ ‫‪*1‬יי ‪#3‬א‪9‬ין .‬ריא אומר כל מה שיש‬ ‫ב*!םיסברייחו סן השפים‪.‬אזוי‬ ‫ווי אקרוץ‪ .‬כיה שטו על כיח‬ ‫»זל עולפו‪ .‬זעהן טיר או די וןעלטאיי בעזאפיןגיוואלץ‬ ‫‪9‬יט‪.‬ל‪1$‬ם‪.‬בהבראם בהיא בראס‪ . .‬איזרער‪. פץ ף ‪.‬האט.• ן ט איישךייא גיטאהן צו‪1‬ייןקגעכט‪'.‬והעוקץ שלו‬ ‫טלפעלה‪ .‬או‪ :‬עולם'ה^יאי^יטדעם יוד‪ .‬והעה־ב ביויד‪ .‬אונ .‬שו}ה ^אוזןמעלץ‪.‬בלא עמל ובלא יניעה ברא הקביה אח עולםו‪ .‬נישליי פו.‬איז §אר' שאכיט פון ‪$‬לע ךיטין אונ זןאפי.עללי^ען פעףיט ?©יי]•)יא( יבי‬ ‫‪. גיווארי. גיוו^ריץ טיטיאירד‪ .‬‬ ‫ןאםווייזטאו די וואס ווי^ע.‬אווי זענעןיניווען לייזךליין פון היכ!ע'ל ‪£‬וואך אונ די‬ ‫?אב‪:‬ץ יץי גןארוואנלערט'פון‪.‬כך טי כטונה על ביה של עולם‪ .אט וועטזיי‬ ‫־צו נעטען‪ .יייאףן ‪!2‬־ט רעםה‪ .‬ופניהם‬ ‫)מד( מקדירות לעיל הה׳ר)ישעיה ‪ (3‬ושח נבהות האדם ושפל רום אנשים ונשנב ה׳ לבדו‬ ‫ביום ההוא‪ .‬־ ן י ת‬ ‫‪ r.ה דזט‬ ‫אחיעטאונ אן מאטער?עש'וזאט .‬וםייתי ליה סן הבא‬ ‫)חכליס קמח( הללו אח ה׳ מן השמים ונו׳‪ .‬אלא בדבר ה׳‬ ‫וכבד שמים נעשו‪ .נלד‪ .‬נברא ביו״ר ‪ .יווארץ‬ ‫פיןהיםעל*"אונ א?^ן ייאס' איז דאי אדף ךי ]‪.'אט ‪.‬ןןךד • אינ יבי‬ ‫‪0.

‬לבי יוחנן אונרבי' ש?!עון בן לקיש\א.‬שגא׳)איוב ט( האומר )מז( לחרס ולא יזרח•' )יב! ר׳ יוחגן‬ ‫ור״ש ב״ל‪ .‬ר׳ יוחנן אמר מלך ביו בוגה פלטין‪ .‬אונ ער ןרייג^ט אבעמייזוננ' צז‬ ‫זיינע ךייד פץ רעם פסוק צום ‪#‬נייא האט .‬ךבי יוךן ?רייוןןטדאם פץ רעם ןםוקאלץ^יט צויאייץיאךטאלץ איי .‬ערד‪ .‬‬ ‫כל מה שיש בשמים ובארץ‪ .‬ווייל‬ ‫אלץ איזינייואךי.‬רער ^אף' ב'ל'ייננט‪.‬עםקזטייט אין ןסוקאווי וד‪.‬בסמנים בואנים מיס אוקיינוס! )נוז( תרם הא‪.‬ן לקישןאגט אז אמענטש באהט א׳ןזיף פ״ליןנר בךיינןט‬ ‫ער'ב‪.‬ער זאנט פון הימעל‪.‬ומייהי לה מהבא )איוב ליז( כי‬ ‫לשלג יאמר הוא ארץ‪ .‬איז ‪ }')if‬בעאפיןיגיוואךץ גאיר פץ ךילןימעל‪ .‬עגען בשאפי.‬ר׳ יורן םייתי ליה‬ ‫מהבא )קהלת ג( הכל הולף אל מקום אהד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר‪ .‬‬ ‫זאה׳כ הוא מביא ןמח( היגנים ‪ .‬ערד‪ .‬איווי וויי‪.‬־ז‪) :‬תת( כוננים‪ .אט גיזאגט די אויף ליורדי‪ .'‪ .‬ריבי הונא‬ ‫זאגטפו.‬גר חיאונטעךשטעשטיובי.‬ערד איזיב^פץ ניוואךץ .‬הה׳ד )ישעיה ‪ (ft‬כי כאשר‬ ‫ירד הגשם והשלג מן השמים וגו׳‪ .אט~‪5‬ן‬ ‫אן^זך ברייגןט אבעווייזוננציו דינע רייד פץ רעם‬ ‫הימעל‪ '.אט י האט ב‪.‬אייוי ווי‪.‬עךדאוג ךיווהן‬ ‫איז פון עלו־! )יב(‪.‬רב‬ ‫נחמן אסר אפי׳ גלגל הסה‪ .‬ספנים מוליכי כספינה‪ ) :‬נ ( כ״נ גירושי‬ ‫^בט.‬בונה אהל זםותה או‪.ןז אנט‬ ‫אז א?‪..‪?.‬ע?טש ןאלט אהויז‪ . בשאפיי פון די ^רד‪ .‬אונ דאם אייו‪.‬אוניאויףלי אי^על^טע‬ ‫שטובץ י ןאהט '‪7‬ןר ד אובעילשטע שטו'?ץ‪ .‬מה הגשם אעיפ שירידתו מ.‬אווי ווי‪..‬ןט'‪ .ען • ח?טםע. השמים אץ ברייתו אלא‬ ‫מ.‬עם איויךא א‪1‬יף ךעם היםעל אונ אויף ליי‪.‬משהוא בוגה את התחתוגים‪ .‬לייענעןונוטיהם נאר עוט‪:‬־•‪ .‬ד.‬‬ ‫זךיל אלץאייגיוואירין ב^אפיןפו..‬ער נידעךט פ ו ן ה ^ ע ל ' פון דיעןטיועגץ‬ ‫בשאפץ אי'ז‪.אר פון די ‪-$‬ד‪<.'ץ בייךע צוויי' מ׳ןןליט‪-‬ירבי יוח.‬סלך ביו עושה ספינה‪ .‬ר׳ הינא בשם ר׳ יוסף אמר‪.‬אונ‪. גיוויארי!‬ ‫נאד פו.אף נדעןךי ארויף אין דעו־‪.‬ערד‪ .‬מה שלג אעיפ שהוייתו בארץ‪ .‬לעחט'דער רענץ‬ ‫אונךער שנייא כוי הי^על‪ .‬ווארום‪.‬אחיכ הוא‬ ‫בונה את העליונים ‪ .‬עס איידדא אויףילי' הימעל‬ ‫אויג א‪1‬יף די‪{.‬עלד‪!.‬לויבטיואט‬ ‫פוןךייןיךד• אונ‪.‬על‪ .‬אונ״עם שטייט הללו א‪. ךבי יוסף ם וועגץ אלץ דאם‪.'אף‬ ‫שטעלטיער מעגטשין צו!ןיךען ךיישיף‪ .‬לער שנייא‬ ‫אפילו‪.‬עררעכוגט אויפ אלעזאכין דאם אויף די‪.‬עךד'א'וג אילץוועט ציוךי^קעךין צו די‪.‬אדי אלעיזאכין‬ ‫וואם איז דאאויףדעם הי§על אונ אוייף די‪. ..‬לע?ט]וע.‬הי׳ הערון מאורס או שפס ימהנרת.‬א‪#‬ארבץ‪ .‬אבער .‬ךעיר .‬גס טךיגקען ראם מא^ער פין ים איןץןיש•‬ ‫אוגדער.‬אין ברייתו אלא מן השמים‪ .‬ואוזיב הוא סביא ארוים‪.‬פריער ןאהט‪.ין א‪:‬־ילו‪.אד פון דןיטעל‪ .‬זאלםט ניט‪.‬רבו שטעו.‬כף‬ ‫כל מת שיש בשמים ובארץ‪ .‬ ‫גר״סו מן האדמה והוא קורא לשמש תוס הרי כנרייתו מן )מט( נ יופיכ‪ .‬ער אגקערם‪ .‬ערי־ אינ‬ ‫דיעלע פ?לעדס'אלץטיט אייןמאהל‪ .‬רבי גיח^ זאגט״אןילויילי זוהן איז אדףפון‬ ‫ןי‪.‬איווי ווי רער ךע.ערע פירעלסג‬ ‫רבי‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫(‬ .ןך רעבו?ט איים אלע !אכין דאם אויף רעים יזי‪5‬על‪ . הארץ‪ .‬ער ניוואלץ אץ הי‪^.‬נלד‪ .‬נר זאןט' צו'די זוה.‬עם שטייט אין פסוק אזוי האטגייאןט^אטוואט‬ ‫^ער חט בשאפין רייהיטעל ונוטיהם‪ ..‬זעמןן‬ ‫. ךי‪. זיא‬ ‫זאלניט ‪#‬יי.‬על‪£‬עם‪.‬איל ברייתו אלא מן השמים ‪ .‬עךד‪.‬לער‬ ‫רעגץ> אווי זןלע זאכץ וואם זענק ךא אויף רעם היימעל אוג אויף די‪.‬ע'ר טענען בוינןער‪ .‬ואה־כ הוא מעמיד עליה ןמט( נווטים‪ .‬ודילידעו־^אךבין איז פץ‪ .‬ערד‪ .‬ונווטיהש‬ ‫כתיב‪) :‬יג( ר׳ יצהק ורשביל‪ .‬אונ ניםעין אךאפ דאם ויאםער‪ .‬ל‬ ‫א נ נ ק י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫) מ ו ( מנור מן הארז‪ .‬ער גיוואלי.‬אבל הקביה ברא את העליונים ואת התתתונים בריאה אחת ‪.‬‬ ‫רשביל אומר‪ .אי־ ב^א?ץ גייואךץ פון לי‪.‬אין ברייתו אלא בשמים‪ .‬אבל הקביה ברא‬ ‫הן וםגהיגיהם ‪ .ין בשאפין איו‪.‬כף כל מה שיש בשמים ובארץ אין ברייתו אלא מן הארץ‪ .‬ר׳ יצהק אמר )נ( מלך ביו‪ .‬הה״ד )ישעיה מב( כה אמר האל ה׳ בורא השטים וגוטירם‪ .‬אוגער יאגט פץ ךי ערד‪.‬ר?י יךוושע י>(גט'«]לץ וואם‪.‬עלר בשאפץ‪" .‬בתהלה הוא םביא קורות‪ .‬פו'.יוואלין‬ ‫פץ ךי‪.‬סייף‪ . הימעל‪ .‬עשאפין די א‪$1‬עלש§ע טיט די‬ ‫אינטעל^טע' טיט איין בי‪£‬אפ'וגג‪.‬ערר‪ .‬ער איו אויףךי‪.‬עם ?זטייט אין פסוקי האומר לחרם ולא יזרח ‪^ .‬דער נאףנ‪-‬ריינ‪.‬אבער גאט קאט בשא‪'$‬־ן' דיי היםעל'אונךי‪.‫ב ר א ע י ת פ ר ש ה י ב‬ ‫סדר‬ ‫ננ‬ ‫בראשית‬ ‫‪0‬ה שיש בשמים ובארץ‪ .‪.ךי זולןחרס‪.‬אוני .‬ת ה׳ מן ןארץ‪ .‬עם גי‪.‬ויארים לי וואל‪5‬ןי‪.‬אץ ברייתן אלא )מון מןהארץ‪ .

‬מה עשה המלך ערב המין בצונן ונתן בהן‬ ‫ועמדו‪ .‬ברם הכא חזקים כראי םוצק‪ .‬‬ ‫״עם ‪#‬טייט אץ ןםוק אום שבת האט נאט גירוהט פון אלע אריביעט‪ .?!ש נ‪.‬‬ ‫ואית שהן רפים ‪ .‬בית''^'טאי'זא‪.‬ביש וביה‪ .‬זענען אץ‪.‬אונ וועיךץיניט גייענדערט‪" .‬פון דעסטווענץ' טיט לער צייטוועלט ךער‬ ‫‪5‬ייןוואנד אביםוללויז‪ .‬איא?רגייטאיועק אונ‪.‬פאר וואם‬ ‫•?‪ W-AW‬א^ע ? ל‬ ‫^טייט דאה־אונ אלהיס‪ .‬‬ ‫רםעזריהיהאט גטאנף אבעוויייונניפץ פסוק אויה ךעם וואס רבי ע‪1‬מעוןבן"‪$‬יש האט גיואגט ‪.‬זי.‬נעת לרה ושעת ואיל תס כריש לקיש שעומדין נתזקתס ומראיתם יתמוגסס‪. !‪:‬י זענען‬ ‫בשאפין ניווארי.‬נוואנד' פוןךעםניצעלט היייגג‪ .‬צו וואט שטייט נאך אמיאהל‬ ‫דאסוענען די נעבוךט פון לי היםעל אונ‪.‬שבת יוצאת שבת‬ ‫נכנסת ‪ .‬ערמאטעךטךך§פ צו פוצע.‬אר אטאנ‪/‬ייט‬ ‫אוועק אונ אטאג קומט אן־אוואך נייט ‪.ער שטארקייט אוינ שיינקייט וויךי זענען גיוועין רוע.‬ג.‬אוועק אונ אוואןז קומט אן‪'.‬י?ט בלים <קי?ער.‬אפר המלך אם אני נותן לתוכן‬ ‫המין הם )נו( םהבקעים‪ .‬כך אמר הקב״ת אם בורא אני את העולם במדח הרחמים הוי )נח( חטייה םניאין‪.‬אויב איך וועל אין‪.‬‬ ‫בםדת הדין האיך העולם יכול לעמוד‪ .‬ערר"ווען די זיענען בשאפין.‬׳ יפי׳ העריך בולש תוללומ שמיס וגו׳ למשמע־ לעשות מכאן ואילו מללוש שמים‬ ‫מראם של וכונית כדאי' נמכילהין קפה סיס משג׳ תלקיס ואת יוסי נמס שמתדש נכל יום תמיד מעשה כראשית כלמפרש‬ ‫יעשה כמ.‬קאלטע ווא^ער ]ועלץ זי״י צו שפאלטין‬ ‫‪:‬‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ויערי!‬ .‬אייביינ זענעןדי אווי ווי ךי זזןנען ב׳‪£‬אפין גיוואךין‪ .‬סיפא לקרא אשר ניא אגהיס לעשות אצה )גמ( מש״ם‪ .‬שנה יוצאת שנה נכנסת •־ ) ‪ ( T‬ביום עשות ה׳‬ ‫אלהים ארץ ושמים ‪ .‬איך נחלקו אבות העולם ביש‬ ‫וביה על בריית שמים וארץ ‪ .‬למלך שהיו לו כוסות רקים‪ .‬ר׳ עזריה אמר על הרא דרשביל ‪) .‪!.‬יי זאלי.‬בשיא )נה( מחשבה בלילה ומעשהביום‪ . פסוק יןי זענעןישטאלק אזוי ווי'אאייועלנער שפינול‪.‬ברם הבא )איוב ליז( תרקיע עטו לשחקים‪.‬וב־ה אומרים‬ ‫מחשבה ומעשה ביום‪ .‬דער פיסוקךאםיזעגע.‬תיל )שס> חוקים כראי םוצק‪ . אויף ?זטיקלאך‪ . ‪. מאג אונ נ‪.‬נרד ווען דיי זענע!‬ ‫ב‪#‬אפין גיוואךץ‪ .ייא?ט אויב איך' ויעל אדיין ניסע.‬‬ ‫הדתק ‪) 1‬גנ( ע״י בסית‪ .‬קלעען בית שמאי אונ בית הלל‪ .‬דער גאמען ה׳ ווייוט אויף‬ ‫?!ראצןטין‪ .‬א?ט‪)':‬ט‪) 0‬ה׳אלתיים(‪ .‬ייי אריי.‬מראה של זכוכית« )גל( כ׳ נו גשנריס לבנרים‪) :‬ני( נקרסים‪ .‬חדש יוצא חדש נכנם ‪ .'‪. דעםטוועגין םיטךעריןיייט וזעךין״זיי‬ ‫§ארזאווערט‪ .‬אחלש נייט אוועק אונ אחדש‬ ‫קו?ט‪$‬ן‪ .‬אמלךהאטאםאהליגיהא׳^ דינעגלעזער‬ ‫ד‪. 'אנךערמאטריאא‬ ‫אונ‪.‬פיו.1‬יי יי )יד( ביום‪.‬אפר רשביי המיה אני‪ .‬מתנקעיס נל' משרון י‬ ‫‪ ri:‬וגו׳‪ .‬דיי צו יךאכין‬ ‫תעלי.‬מיי^ט‪.‬גראים בטי‪.‫סדף‬ ‫ב‬ ‫ר א ש י ת‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫י כ‬ ‫בראשית‬ ‫)נא( אננקי‪) .‬טייט אי.‬ט ךער מלך .‬אלא םהשבה בין ביום בין בלילה‪ .‬נד( כי בו שבת טבל מלאכתו ‪.‬איאיזריקומט אן‪: .‬אז‬ ‫ראם זענע‪!.‬נאד די״הימעל אוניןיי‬ ‫זןלד ז‪/‬ננען די זעלביגע אונ‪. ךיגעבולט פון דיי הימעלייאוינ לי‪.‬אמ בית‬ ‫הלל זאיןט ןאס ‪9‬רא?טק אונ ךאם טאלןאוו ‪8‬לץ גיייען ביי טאג‪<.‬אונ ביי'טאג האט ‪?.‬אונ דער נאמען אלהים דייזט אויףיטאה־('‪ .ן נילוש של זכוכית‪) :‬גא( אגנקי‪ . אין די הייםע וואסער וועליי ‪.‬‬ ‫מתנות‬ ‫כהונה‬ ‫ה י ח מ י ס‬ ‫)פ״ק דנרנות( נשר ולס מופת בולש אנכי‪.‬נץ' ביי' נאכט האט‬ ‫נאט גי‪9‬לא.יוואךין‪.‬אבערךאדער הימעל איושטארק אונ נליאנצט'אווי ווי איגלעועתער שפיגול ‪.‬ע״י שתות היא םעלה חלודה‪ . גלאנצען י‪ .‪.סע.‬ךא האט גאטאוים גישפךייט ךעמ הימעל‪'.‬רבי שמעץ‬ ‫בן לקיש זאןט אז א‪£‬יע.‬‬ ‫אלת תולדות השמים והארץ בהבראם‪ .‬כששיהה !עימד מעש היא נעשה כמי נעת המידוש‪<) :‬ה( ממשנה בלילה כיי! ) ט ( מתנקמים‬ ‫רפוי מעש‪) :‬גג( סרקיא ‪ .טצו בשאפץיךי הי?ועל אונ'‪#‬רד‪ .‬אלץ קומט^יניי״ע‪ .ע סעשענע אלער פון' איי.‬רשביל אטר ביו טוצק כלים‬ ‫אננקי‪ .‬צונן הם )נז( מקריסין‪ .‬רבי שמעון ןן" יוחאי ואנט עם וואנלעךט‬ ‫מיך ווי אזולקענעז קלינען אדעלבע‪.‬נרויםע לייט ווי ביתישמאי אונ ביח הללאויףךי בעשיאפוננ‬ ‫פץ ךי לןימעל אונ עילד‪ .‬נאד דאם טראכטין איז נידען ביי טאג אינ" ביי נאכט‪ .‬ערצילטאן' ךעם ליי‪.‬איונ דאם טאהן‬ ‫איו גיווען‪:‬ןוויןעע.‬נב( עיי שהות הוא רפי קיטעא ‪ .‬אלא יום יוצא יום נכנם‪ . .‬עשות ה• אלהים ארץ ןשמים'‪.‬סגועא או המושאים יהיו רניס כי לא יפמלו‬ ‫^ ^ ^ ! אניצעלט^זנ‬ ‫)ינ( רבי יןחק אונ רבי‬ ‫‪..‬ומעשה עם דמדומי‬ ‫חמה ‪) :‬ט‪ (1‬ה׳ אלהים‪ .‬נר דיבשאפין‪ .‬אלא הרי אני בורא אותו במרת הדין ובסדר‪.‬טאטער וועסטיו ואנין די‬ ‫זזגנעןדןוארין לויז‪•^ .‬־‬ ‫)ננ( תרקיא ‪ .

עגרינדעט לי זנךר אויף איר פעקטונניו״יא ואל‬ ‫י זיך לןיין מאהל ניט "אויס‪.‬איד מייעם שטייט אין פסוקי נאט האט .ט‪.‬נס\אל‪.‬כל האילנות )ה( להנאתן של בריות נבראו‪ .‬אווי האט גיזאנט גאט מייל לי?ןךד איז גיווען ךי‪.‬עט האט אמיאהל.‬הרי אני נותן לו )ס( פרוקופי של*‬ ‫תזוז ממנו לעולם ‪ .‬נץ‪ . ראך ליי ןלעטער־‬ ‫אונ‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫יי‬ ‫א‬ . 5‬ץ יי‬ ‫פרשה יג )א( עכל>‪ .‬הט רבי חנינא ניזא.‬לךי^עיר וועליאיך אים געבין אזויאכבוד'דאם‪. ‪ JJ‬עדן אונ די בוימער פון רער מעלט‬ ‫ןןאבין ניטגימאקםץ ביז איויףזיי חט גיתןנינט‪ .‬איר תנינא)ב( להלן לגיע ‪.‬אדב איך ויעל בשאפץ‬ ‫לי ליעלט טיט לץ • יועטיךי' וועלט גיט‪/‬קענק ‪3‬שטיין‪ . |עלרזעגען נאך גיט‪.‬איןגן‪.».ט גיט צו' קוםען צו אים ‪.‬ללייא בוימער‪ . מיר או‬ ‫די טךויביןימאילטץ גיווק וואלטיןיךי פארשטעלט^סזאל" דער ווי.‬ךע?טךער‬ ‫מלךשךא‪/‬אגסטי^אז ף בויטער זענען נאך גיט גמוע.‬מעשה בא׳ שבצר‬ ‫את‬ ‫מתנות כהוגה‬ ‫ק סעיגש נ )גש( ללגיון‪ . האדמה‪ .‪1‬יץיייעגאל?ץ •‬ ‫אוג ןאט גיגעכטיגט אץ מיין' גאלטץ ‪ .‬אונאויב לאמאלם וענק‬ ‫דא מענטשי.‬וענק מןלעוןנר .‬יעל.‬קע}‪.ט איין בוים‬ ‫צום אנךעךין יעהט אוים ווי די בוימערישםועשין איינער צום אנךעךין‪ .‬אלעבדמער פו.‬כאילו סס מניגיס לנר‬ ‫פיוב״י ונתינ והוצא האון לבא מיל אמד הצוואה‪ :‬ומונויס וה עס ‪ ) : aj‬ד ( עש הנויות‪ .אלם איז שיין גיויעןג‬ ‫)יבי( יוכל שיח השלד‪5.‬עייל מ ק רער וףנט ביי.‬ולהלן‬ ‫אח אוםר )א( ויצמח ה׳ אלהיט מ.‬י‪.‬קיין מאלזלגיט‬ ‫יצפגיטאהן מעלץ פץ אים‪ '.‬הבא את אומר בל שיה השדה ונו׳‪ .‬אוג איין'אנדערץ פסוק שטייט אז ‪ /‬א ט הט גימאבט שפראצין פון דער‪.יהךנת‪ ..‫סףף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה יביג‬ ‫‪M i‬‬ ‫הרחמים.‬א?ין‪'.ק'‪ .‬נ?שין)יואריום‬ ‫שיח אייוךער טייטש רעדי.‬אמר המלך הואיל ולגיון זה הסליבני תהלה‪ .‬שיוש"'ויל שהנויות‬ ‫)א( וצמת ה׳ אלהיס‪.‬ק ‪?$3‬יץ‪) :‬טן( ארץ ושמים‪ .‬ערשמע יואעהט‬ ‫גיטאףן ימיין'מילק* מעל איך איר^עביןאזוי אכבוד מאס ואל פץ איר קיץ מאילילניטאףניטאוזן‬ ‫וועךין‪ .‬טרוי'בי‪ :‬פי.‬אלע םיבער זעגען בשאפץ גימאלין מע^שין ואלין פיןגיי הנאה‬ ‫ד‪.‪7‬ער' האט אדם געםישיט וואךעםע מאםער טיטקיארטע •‬ ‫אוג הט אחיץיגיגאיקין אץךינ^קער'‪ .יטראפץ איייגעריהאט אפ‪.‬‬ ‫אונ^יךי בויםיער זעיגעןגעבלייבקליידיגהאטדערומנט אים .‬עךן זענען שיייןגיווק‬ ‫בויקער פךיער פאר רעם מענטיש‪ . והלואי יעםיי־‪) :‬טז( ארץ ושמים‪ .‬עשניטק ךי‪..‬בך אמר הקב״ה הואיל והארץ היא עשתה )סא( צביוני תחלה ‪ .‬מעט מ ק פיל זינךי.‬משל )נט( ללגיון שהמליך את הטלך‬ ‫החלה‪ .יט גיווען ביו רער‬ ‫§ענטש איז גייקיטק‪ .‬וענק די בויי^ער גאך .‬חרי‬ ‫אני נותן לה פרוקופי שלא תזוז מסנה לעולם‪ . צווישק ךי בויםער זעילט אויסיווי ךי בויסער שטועסין מיט דיא ס‪.‬סיפיה דקוא דייק ואום אין הוי שהכל נשניל‬ ‫ךער"טלך‪7‬יטא'ה.‬ו^עגע.‬סו• שהיו אילנות וכאן אמו וכל בית ויועין ומשעין מענו על מנת להוציא ס ו נ ה ‪ ) :‬ה ( להנאת!‬ ‫נא היה ע ד ק » ) נ ( ‪1‬ישע ס׳ אלהיס גן נעל! מקוש ודרשו של נרות‪ .‬תני ריח אלו ואלו לא צמחו‪ ..0‬אר'מאם רופט מען די בוימער שית‪ .‬הה־ד )תסליס קיר( יסר ארץ על מכוניה‬ ‫בל תםוט עולם ועד ‪:‬‬ ‫פרשה יג )א( וכל שית השדה טרם וגו׳‪ .‬האט לער מלך גייאנט מייל ךער‪:‬טר איי גיווען דער עך^טער וןאס ן ט אדף‬ ‫]יך נענומען מיץ מלוכה‪ .‬מיל של מלן‪ ) :‬ס ( פרוקיפו‪ .(‪ '.‬גאראיך מעל בשאפין לי וועלט מיט‬ ‫}!שןטיאונ טיט רחמנותי אוניהמאי ואל ךא‪.‬למשל טען‬ ‫דזאט ןיםאכטאגיזעם מלך איז איין שר גיקומעןךער ערשטער צום מלךיאונ קאטאויף דך‬ ‫}יגומען זיין מלוכה‪ .‬נאד אויף ךי יועילט ‪.‬איו גיקומען איויניט אוג האט אים גיהתת‪ .‬עד שירדו עליהם נשטים ‪:‬‬ ‫)ב( ובל שיה השדה כל האילנות )ג( כאילי םשיתין אלו עם אלו‪ ..‬כל האילנות כאילו‬ ‫טשיחי! )ל( ע‪ 0‬הבריוח‪ .‬אוגיוואםעם שטייט אין פסוק נאט האט גימאקט‬ ‫שפר ?יו אי! ‪.יא הטףלערינט ךי בויטער פיו.‬דאם מיינט טען אויך ךער נאך ווי.‬אזויןט גאט נ'יואנ ט‬ ‫אויב איך מעל בשאפין דיוועליטםיט רחשגות‪ .‬מייל ךער'מענ?ש איויגאך‬ ‫ניט ניווען‪ .‬תיי ח.‬עליייא‬ ‫בדמעו־ גאך איירערידער מען^שיאיו ^יווען‪ . ‪.‬ערר אלע‪.‬נ ט ל מנמיס ו״ל מקילס שמלא האלם נ ד שימצא סכל מתוק!‪•:‬‬ ‫נלבין גיומטיןי ווש״י שי׳ מסנה והיא היא‪) :‬םא( צביוני* ) ג ( כאילו משינון אלו עס א ל ו ‪ ..' ?-‬עלץ אלע‪*.‬‬ ‫וכאן לישובו של עולם‪ .‬ג‪:‬ווקפץ ךערןןךד‪5 .עבליבען ‪3‬א‪.

צוךכיי איהיית )ארץ‪$‬דם םטר‪.‬מרי מתי יתבני בית מקדשא‪ 0) :‬כי לא המטיר ה׳ אלהים‬ ‫על הארץ ‪ .‪ .‬וכן מוכת נילקונ!‪ .‬ר׳ אחא מייתי לח מחכא‪) .‬מזכיר שם מלא על עולם מלא ‪ .‬גאט ‪5‬יי'ן §עלד יאל בנלי‪.‬ארץ‪ .‬א ד ע ר ^ ת ^ ד ה טייגט §ען‪ .‬עםאיז גיוו*!גין‪.ינט רי‪.‬רבי‬ ‫אחא‪^.‬ודיל‪.אםין‪ .‬וטטר‪ .‬וכל שיחתן של בריות אינה אלא על הארץ‪.‬שנא׳)תהציפ‬ ‫תהום‬ ‫מתנותכהונה‬ ‫נאוה ואעפ״נ לשעמיס נכשל נהס נםסוא מעשה כיי‪ .‬דאם .‬ךי אלע ךריי״זאכי. .‬‬ ‫)ו( עבדת ארעא‪ .דעךין‪ .‬ערד‪.‬אלע תפלות פון מענטשין איז נאיר ווענץ ךי‪.‪.‬אווי ווי‪.‬גאטיוועןןועט ךר ביתס? קדב‬ ‫גיןאהט ווערין‪ 0):‬כי י*א המטיר ה׳ אלהים‪.יןוא״קיין^ערד‪ .‬מ״ט )איוב‬ ‫ה( עושה נדולות ואין חקר ונו׳‪ .‬‬ ‫דארום‪.‬ואלו הן‪ .‬עם איז.‬געני אלע זאליןיוןאם יענען'ב‪#‬אפין'ניווארין אין ת ״עףןטע.‬זעוןן טיר אז רער‬ ‫רעגין אליין איו גלייןי צו אלע נרדםקייט וים גאט״הט .‬ואין קול אלא נשמים‪ .‬אזר ‪. מטר‪ .‬לשות כן ונו׳‪ .אטען ילה‬ ‫אלהיםי אייך אפולעךעלט‪ .‬איי.‬זעחן םיר ‪ us‬וואיס רעד רעניןייוערט‬ ‫גיגעבץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ .‬אדם‪•.‬טה‬ ‫כתיב בתריה )שס( לקול חתו המון םים בשמים‪ .‬כך הוא )י( מזכיר שם מלא בירידת נשםים‪ .1‬ךאם לערוגט איגזא^עס איזיגי^א״קיין^עךר איויגיטא‬ ‫ךעיר רעגץ‪ .‬מ( מרי‬ ‫תעביד ארעא‪ .‬אז^עךד אונ‪.!אגט‪.אל‬ ‫}יאקםין‪] .‬בטה )פס( הנותן ט ט י על פני ארץ ושולה םים על פ&י‬ ‫חוצות ‪ .‬אונ אייגם ‪1$‬ן‬ ‫אגךעריןי״קען ניט די.‬ער ךעם פולק נאמע• לה׳ אלדיים( אדףדעסךעגין‪.‬כן היא תפלס! לכנןניס ונין אין שניכם אין אלס ואס אין אוס אין שניהס שנאמו ני‬ ‫אוגך'י'‪7‬ירות'אטובה פאר ידעם מענטש ' ‪ " ' .ע..‬רעגין איז גיפןאאיו‬ ‫ךער‪.‬עס שטייט אין ןסוק.‬ר גיטרענןן אויף ךי״עךר אוג‪.‬לא עבדת‪) .‬אמר ישביי נ׳ דברים שקולין‬ ‫זה כזה‪ .‬דאם‪.‬פט איין אבנרוניד יצום אגךערק‪.‬ךעם קול פון ךי ךינעם‪ .‬ו‪1‬ען'םענטשי.‬ךעם קול מייגטיםען רעגין‪ .‬נייט פון ךי יואלקין אזוי וד דורך ארינע‪ .‬‬ ‫'עם האט ניט ניוואקםין׳‪1 .‬עךשטע זעקם טעג‪ .‬קךי‬ ‫דריי!'אכין ךי‪.‬ער?ד_קט וואםער אויןפ ךי .סוד דאס אנךעךע‪ .אל גי^איהט וועדי.‬ירמיה י( עושת ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו‪ .‬אוג אלע שםועםין פון מעגטשי| ווקגי.‬כעי שנאמר טוס עשיר‪.‬ער גיט ךעםברוטוגג'פין‪1‬יאסער‬ ‫אין' ל^על‪ .‬ואם אין מטר אין ארץ‪ .‬עם‬ ‫איז גאך^יט}יוועןדיבדמעראונעסאימ^אךניט ני‪.עקם' טענ‪.‬ערד ךער טקטיש רעד ךע^ין‪ ".‬יום שטייט ךערגאך צו דעם קולי ווים‪.‬נן העילה תעש־ סארן ותצליח סאון ו ) ש ( מדי ׳תגני‪ .‬‬ ‫)ט( מרי •תבני בית מקדשא‪ .‪ 0 ) :‬ךבי הועןעיההט ןיואןט דאם ׳?טארקייט פוןדעםךענין איי אשדערע‬ ‫זאך‪.‬עם האט‪.יטאהן אין ךי‪.‬‬ ‫!אונ דער רעגין‪.‬שיננה נ״ה יירש השלה וה נ״ם נו״א נ•׳!‬ ‫ליס ששסס האי! נירוס או לא עשתה ילק כסינ שית ידנד שוס תתיש‪ ) :‬י ( מוכיר שס מלא‪ .‬ואם אין שניהם אין אדם‪) :‬ל( איר‬ ‫הושעיא קשה היא נבורת נשםים שהיא שקולה כננד כל מעשת בראשית‪ .‬ימצאסי שראוי להניס כן ואס‬ ‫וגו׳ ‪) :‬ר‪ (.‬ווארום גאט הט גיט גימא?ט רעגענען‪. ‪3‬עלר‪ .1‬אלע תפלות פון ך י יוךיןאיז ג אר‬ ‫דע. נ י ' ‪ .‬געוע.‫סדר‬ ‫בראי&ית פרשה ע‬ ‫בראשית‬ ‫את כרסי ולן בתוכו ובאת הרוח ופגעתי‪ .‬גרויסע זאכין יום סען״קעןךי גאר גיט ןארשטין‪.‬‬ ‫ריבי שטעון ^.‬ער הט"ךער‬ ‫טאגמ רעם פולק גאםען וה׳ אלהים! איויך אפו‪$‬ע וועלט‪ .ךעם בית המקדש גאט רעד בית המקדש ..‬ךער.‬לערוגטךאם אפ פון רעם'ן־םוק‪.‪.‬ער דער "מאנט ךעם פולק .‬מרי תצליח ארעא • כל תפלתן של ישראל איגה אלא על ביהטיק ‪.י.‬אוד ווי״עם שטייטה׳אלהים ן ט גיםאכט‬ ‫ךי^עיר או‪ :‬די הימעל‪ .. יוחאי הט גיזאנט ךרייזאקין זעגעןגלייך ‪.‬עךד פיט ויין'כחי^ר וזטיזןנניבךייטךו‬ ‫וועלטמים זיין חכמה‪ ..‬עם'ךע.אך‬ ‫ןיט' גיווען‪ .‬אין פעלר‪.‬איר חלפאי כשם שהיא מיכיר שם מלא על‬ ‫עולם מלא ‪ .אגצע רייךין פון‬ ‫מענטשין איז נאד פו.‬םיט‬ ‫וואט _ווייל‪!7.‬ווק‪.‬אט מיין §עלד.‬ער הט נימאבטךי‪. אבגךוגד רופט צום‬ ‫אנךעךין אבגרונר צו‪..‬ללמדך‬ ‫שאם אין ארץ אי.‬מענטש אויך ניטא‪ .‬געואקסין‪.‬ווש שית מלשון הפלה נ ו י א ויצא 'צתו‪ .‬קק)יאנטיךער פכוק צלע שמועםין פון ךיזבוי^ער זענען. .‬אזין‬ ‫כירש׳׳י ו״ל ו )י( ענוש ארעא ז נ י • שתמיד טאלין זה ינון העולש '"ר‪. פעלךער איזיגאך אויך גיט ‪.‬‬ ‫ננ׳ אלה עדין לא ס ס כ׳ לא המשיר יגו־ ‪) :‬ו( ייל ס׳ אלהיש אנץ ושמיש וכשש שהוכיר שס מ‪:‬א על עולס מלא‬ ‫תפלת.‬רבי' חלפאיןט ניזאנטיאזוי וד‪.‬עם שטייט אין ןסוק איי.‬ז( וכל תפלתן של בריית איגה אלא על הארץ ‪) ..יטא רער ךקין איז .אט טוהט ‪.‬אז‪.‬איר לוי בר חייא ושלשתן מנ׳ אותיות ‪ .‬מ ד תעניו נ ו ׳ ‪ .‬ריבי לןי ‪3‬ר חייא הט גמאגטיךי אלע ךכיי וועלטער‬ ‫ןע.‬יענ‪. דאךף האבין איינער רעם א.‬איעער פרעגט ביי רעם אגרעךי״ן‪.

‬תהי״ית המתים איז נאר צו יוךין אוינךיעניןאיז §אר'יורי.‬אונ דורך רעןיין לועךין אלע‪.‬ביי רעגין שטייטךאס "וואךט‬ ‫‪^.יואגט פון רבי«*‪$‬א ס ווענין‬ ‫די חכמים וזאבין רעד מאנט רעם רע‪3‬ין אין ךי ברכה פו.‬אונביי לגחנית'הטתיט שטייט'דאם וואךט‪.‫סדר‬ ‫פ ר ש ה יג‬ ‫ב ר א ש י ת‬ ‫בראשית‬ ‫נה‬ ‫מ*ב( תהום אל תהום קורא לקול צנוריך‪ .‬םזבת‪'.‬נךעךין‪. .‬מהשם‬ ‫ממארץ‪ .‬לעני.‬זענ‪. )'מוחל נידען> ף ‪.‬עפענען‪.‬שהיא אוספת את העברה‪ ..מים טובים‪ .‬ואט אלע לעבעך‪:‬נע ‪ . פסוק דו וזאםט פאר נאמולט דייןיגאנצין‬ ‫‪3‬עם‪ .‬יבזו יד )חהליס קמה( פיתח את ידך ‪ .‬עם שטייט ‪.‬עם‬ ‫שטייט‬ ‫קשה‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫יומא‬ ‫דמשרא‬ ‫טימא ידגא ן‬ .‬בזו שירה )ישעיה מב( ידונו יושבי ס ל ע ‪ .‬יהושע ני^נפעלט ווען‪.‬נבו**ה'פון נאט אז ךי מתים וועליין לעבעךינ‬ ‫ווערין‪ .‬אונ ויען סיר פריןען אונופרייט איר אייך ניט‪.‬‬ ‫ןועןפרינען טי־ אלע'צו‪. ו^חעת הטתים‪" .‬ואימתי אנו ואתם שמחים ‪.‬ביי ו^ךדית המתים (שטייט‪.‬ביי'ךעינין שטייט דאם'מאלט‬ ‫‪.‬רבי תיא בריאבא‬ ‫‪.‬אזוי ווי‪. ההניאיס‪ .‬‬ ‫וזו לארם ולבהמה‪ .‬קערו^ג פון!‪.‬דזאטרקי ‪.‬ען ניזע^ין)ניילעניןי אונטערךי ^טיינער‪3 .‬יהישע^קרח^אירדזטיםום טוביםאונ מיר האבין‬ ‫.‬תגי‪.‬עבירות‪'.‬ובזו שירה )תהליס‬ ‫ככן יתרועעו אף ישירו‪ .‬‬ ‫בירידת‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫‪:‬אוויל‬ ‫לא המשיר וגו׳ יאוה אי|ז )יא( מנפוס ע.‬שנא׳ )תהלים פה( שבת שבות יעקב‪ .‬ךער וואלט _יר פי‪0‬ס את ידך )ער‪.‬יא‪5‬ט לער רענין‪.‬עבןרות פון דיי.‬שנא׳)שט( אספת כל עברתך ‪ .‬ווארים‪'.‬אונבייתחעת המדגים שטייט דיער וואךט י ד ‪ .ע'.‬ווו לישראל ולאוגנות העולם‪ . ודי חבמ!ה דאם ועגען גיוואקםין דורך ךעם'ךע.‬ ‫אונ״פארנדם‪.עןדי'וואם‪..‬בזו פתיחה ובזו פתיחה‪ .‬נוי א׳ שאל‬ ‫אה ריביק‪ .‬רהביא אשר ושקולה‬ ‫כננד תחהים‪ .ערע‪.חום ‪3‬ר חנילאי זאנטךעררענין איז מכפר ךי‪.‬אונ ךעגין‬ ‫איז פאר מענטשיין איונ פאר בהמות‪ .1‬אינביי רעגי.‬תה‪:‬ית' המתים איו נאר צו מענטשין‪ .‬קברותיכם‪.‬אף )יא( טכפרת עלההטא־ם ‪ . am‬רעגין איו נרעס״ער ווי אוזנית הםהים‪ '.‬שנא׳ושס( נשאת עין עםך‪ .‬תחיית המתים לישראל‪ .‬פךייען טיר ןיט‪ . שאלין אונ זיננע..‬ואםען‪'.אבראבאו'אנט דעררעין‬ ‫איז ןיוו‪#‬ין נעגין ר״חינת המתים‪ .:‬כלי‪.‬בזו יד שנא׳ )יחזקאל לז! היתה עלי‬ ‫יד ונוי‪ .‬שתחיית המתים לאדם ‪.‬ובשעה שאנו שמחים אין אתם שמתים‪ .'ין>‪ .‬ר׳ תנחום כר הנילאי‬ ‫אומר‪ . רעם א‪.‬אונ ביי וך״חצית המתים שטייט אויך דאם וואךיט״עפענען וזנה ע י פותת את‪.‬‬ ‫ווארום״עס ?!טייט ‪. שטייט אויך ‪.‬ווי'לי‬ ‫יוךין וואלטין איין‪.‬נטיאםולט ‪.‬אין ןסוק ‪3‬יי ךעם רענץ די‬ ‫האףט צוריק ‪.‬ידען איר פרייט אייך‪.‬י?תח יה׳ לך <.‬ך‪3‬יחי.‬נלייך צו‪.‬ביי רענין שטייט‬ ‫יער וואךט״יר‪ .‬ואנו יש לנו מועדות ‪ .‬ווארובעס שטייט אין §םוק‬ ‫דוהא?!טפארנעבי. ןםוק.‬בשעה שאה• שמחים‬ ‫אין אנו שםהים‪ .‬אין פסוק ביי רעם' דעגין .‬ק‪3‬רים>‪ .‬בזו פתיחה)דכדיס כא( יפתח ה י ל ך ‪.א'קאבץ .‬יצחק ‪.‬עפענען‪.‬מייל עם‬ ‫ןינעבין איז‪.‬איל אתם יש לבם מועדות‪ . .‬בזו יד ובזו יד‪ ..‬נ‪:‬קעךטךו'צוךיק‪.‬א אונ רבי חי.‬עס שטייט אי.‬ךארום‪.‬עקב‪ -‬רבייוי?! ברנןרי זאנט דעי־ רעינין פאר‬ ‫ואםולט רעם כעם' פון נאט‪..פאלק‪.‬רחב״א אמר ונדולה מתהיית ה ס ת י ם ‪ .‬זאט>‪ .‬רבי יורן זאנט פון״ךביאלגעיךבר אבינא ם‪.‬אונ וייי ^מ־ן‬ ‫קזטייט צו אבעונילינו ננ אויף ‪8‬יין‪.‬ר׳ אבא ור׳ חייא בשם ר׳ )חייא בר( אבא א ס ר ו ‪ .‬אקר^ן‪.‪ .‬רעי אב‪.‬איז בוויליגט אווי ווי‪.‬עפ'נט דיין היאנט אונ‬ ‫פא?ט‪.אט האקט בווילינט' דיין לאנך‪ .‬רבי יוהנן בר ‪0‬רי‬ ‫אוסר ‪ . אויף טייר ! ד ה׳ <ךי ‪.‬עס ניייט‪.‬״עם איו' ןיווע.‬ולהלן רוא אומר )ישעיה נ״ו( לרצון על םזבתי‪.‬לער‬ ‫וואי־ם !ר‪. .‬ר׳ יורן בשם ריא בר אבינא‬ ‫אמר בזו שירה ובזו שירה‪ .‬ניוואךין' פון נלות‪ . .‬אף חכמים קבעו אותה‬ ‫בתה־ם‪ .‬לעם יעלעגען כה אונ הכמה ויום‬ ‫^•טייט איי.‬ביי' תדדית חמתים‬ ‫שנןייט״יעם וועלין דנ.‬מעט דננען‪.‬עפענען‪ .‬פע.‬אנוידזט ני^ךענטבייי־בי‪.‬ר׳ סימי! אשר‬ ‫אף םכנםת את הנליות‪ .‬ךבי ‪9‬יםון זאניט רער רענין איז אזוי' נוט נלייך‪.‬י'י רעגין עזטייט‬ ‫די מעלי.‬‬ ‫ובזו פתיהה )יחזקאל לז( הנה אני פותח את קברותיכם ונוי‪ .אט יאל ‪. אי.‬עפענען פון דיינעטמעגין זיין נוטען אוצר אונ זאל נעויין‬ ‫רעניןו‪ .‬וועגין בייתדזיית‬ ‫לטלגים ?!טייט מען וועט זייננען אוני ביי רענין'שטייט' מען' ‪.‬‬ ‫)א? מעל ‪?.‬ךביי ת.‬שנאמר‬ ‫)שס פה( רצית ה׳ ארצך‪ .‬א״ר יצחק שהיא טרצה כקרבנית ‪ .עבי..

‬ייי יאלץ זיף בהעפטין די‪.‬דארום״עם* שטייט איי.‪ .‬בער גיט א‪8‬ארביגדוגג‪ .‬ןןריאל טאכין ךי‪..או־ צו פראבע'‪ .‬אוג ןזאבין . דינע *בי'י. צי.‬יענען לי מ'א‪5‬ער פון אוקיינוס‪.‬בהמות ראוך‪.‬דעי־ מענטש איי בשאפין ניידאריןינאר צואיבעטין‪.עח‪.‬‬ ‫האבץ ך י גייאגט' לי ויאםער פון אוקינום שליגגען איין אלע יואםע״לין‪ .‬וארם אץ לעבוד את‬ ‫ה א ד מ ה ‪ .‬גיר אין רעד תורה' אויביו־ איז ןיט ז‪?1‬ה ארבעט‪.‬אזוי ידי״עס' שטייט‬ ‫אי! ? יק‪.‬קע.‬ינ.‪ .‬‬ ‫אויב_‪.‬אס גא היה נברא האזה לא כיה‬ ‫)יג( יכי״א‪ .‬ ‫י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫) • נ ( תפקייס‪ .‬‬ ‫איר זא.ל‪'.‬יהיין אוג גוים‪.ט אז אלע טייכין ןליען איי.‬נייאגט צ ו ד י ווי‪.אט אווי וויי אליהו הנביא אונוך חיני הסע.‬אמר ריביל בשעה שהמטר יורד בהמה מבקשת )יכ( הפקירה ‪ .‬האבי! די §ן ?ישעפט פץ י רעם‬ ‫\ \ ‪9‬‬ ‫גייאןט צו ךבי‬ ‫וואהעראפולע ?אם‪ .‬ואם לא זכה הוא עמל‬ ‫בארץ‪ .‬דאם‬ ‫איז'.א?ין אנרערע וואםער'אין לי יןאםער'פץ איקינוס‪. רלם האט‬ ‫אןךינוםלצו ריבע. די מע^טשי.‬דייל ״עם‬ ‫איי}יט }יייען״קיין ‪.. ראסדין‪.‬‬ ‫כיו.‬אויף איקתירייאםךארטאיי גיטא קיץ מענטש‪ .‬קבות‪ . ‪:‬ם אוג דער‪:‬םיועלט גיט'פיסל‪ .‬עגען אויופ‬ ‫אערד מאם דאלט איי נ‪.‬‬ ‫מה כתיב אתריו הריעו לאלהים‪ .‬‬ ‫.‬מע??ש ‪.‬עט שטייט ניט' כוזניםלדם ישראלים ]אלין שאילץ צו {אט‪ .‬ק־ץ מענ^ש‬ ‫‪.אט‪'.‬אלא הריעו לאלהים‬ ‫כל הארץ‪ .‬ואדם‬ ‫אץ להעביד את הבריות להקב־ה )יד( כאליהו ובחוגי המעגל‪ .־ שטייט‬ ‫איר זאלט שאלין צו. בעקינןען ךי‪.‬איזיי^אי־‬ ‫^ארךחןגית‪$ . לים למקים שאין‬ ‫םים סהלגי.‬לעם }'רויסץ ‪:‬ם‪'.‬גאריעם איי אשטעענדיגע וואםער • וזאט‪.‬ועגע.‬כתנים לוים וישראלים אין כתיב ‪ .‬לא גברא אדם אלא ל ע מ ל ‪ .‬פיט לבשו‬ ‫כרים הצאן לבשו )יג( דכרייא ענא ל׳ נקי‪) :‬ד‪ (.‬ואדם אין לעבוד את האדמה ‪ .‬ער ךי^נרר י‪' . אלא לנםיון‪ .‬האבץ די אריץ ג‪.‬יי ןןיע^סי^עךים'&יידע.‬נע.‬שעל אס על נד המס־ ירמניש וכ! משמע נ׳ לא המט י מפני‬ ‫באדם‬ ‫פי רצונם ירי המפר וכזה היו משענוים לנ הנריות להקנ״ה ‪:‬‬ ‫‪?/‬טייט אץ^םוקךי שעפםץ לנקבות(ווערץ בע ק'לייךט טיט די שעפםין )?לים •""ךיןןרים^^ע]‬ ‫אדףךי נקבית‪.‬גיךאךפט ״עס‬ ‫ו״אל ביין רעןין רוךף אליהו ‪£‬דער דוךף חוגי המע^ל האבץ די נימויט פריער תשוןה טאה.‬נדוען אמק?‪1‬ש צו אךבעטין ךי״ערד‪ .‪ .‬ווען דערמעגטשיוואלט גיטגייוק וואלט ך^אטינייטפארבוניהק‬ ‫םיטךי.ןרך.ט‪ . אונךננען‪.‬ךער'נא.א^ל }יפאלין־אץ א‪#‬יףאויף‪.‬עם‬ ‫איז גיט‪.‬ן‪.‬שגא׳)איוכ לח( להמטיר‬ ‫על ארץ לא איש מדבר לא אדם ב י ‪ (!) .‪.‬ז|ם יאל.‬יהושע בןלךיאגטיוען‪.‬לבי'אלי‪.‬קיין‪'5‬עגט'ש‪• .‬ער איו זוכה אלבעט‪.‬זנריס כריה כן איל הצאן ואמר שהכריס הנוית כיותה שייו המטר בשביל המיות יהנהמות וכי׳ כ•‬ ‫לובשים נא! נקנות ולשין נ?׳ דני ‪) t‬יד( כאליהו וכוי‪ .‬מלאו משם הבית מלאת םים ‪.‬עיר‬ ‫‪ y v t v‬י ר יעגען דא גיקומען' .‬יך איוי‪.‬פיהלייבי אלנעייך' אונ רבי‬ ‫נת‪!?1‬י‪.ענען‪ '. בךעקטיםייט נןאלין‪ ..‬איז לי שייף' אפיין'ניקיםק אויף‬ ‫אזוי'א>«רט וואם ליי ווא§ער גייט ניט‪ . .‬ךבי‪.‬איל ריא לריי לא באנו לכא.‬כי לא המטיר ה׳ אלהים על הארץ ואדם אין‬ ‫זגו׳‪) . פסוק צו טאכץ ר'ע?‪.‬אם וכה הוא עמל ב ת ו ר ה ‪ .‬הא‪3‬ץ די איםגיגעבין אביעקץ וואםער פוןי״רעם נ־אםער‬ ‫ןיס די וכאבייניבריי..‬ךער'ך^ץ'‬ ‫איי}יייע.‬וואהל‬ ‫רעם סעגקשוואםאיךבעט אץךי תוי־ה ‪. ‪ $‬דיןןזעי^ןי^נקבות‪-‬״דער^^רעט^יטאדןעם^שוןו‬ ‫)הןעאדמ‪-‬״עםאיז גיטגיוועןנןייי מענטש'צו'אךבעטין ד ‪ /‬ע ר ד ‪< .‬ווארוםיעם זאל רעגעגען פאר בהמותייעגין‪ .‬ןס 'איו ניט גיווע.‬נאיר עם‬ ‫?זטייטאיו‪/‬יאלט שאלין צו.‬טיט )שס( לבשו כרים הצאן ועסקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו‪.‬כל הגחלים הולכים אל הים וגו׳ )קהלת א(‬ ‫מעשה בריא ור׳ יהושע שהיו מפרישין לים הגדול וגכגסה ספיגת.‬ןייןרעגין אךער גיי.‬רימה יומה ימתאיה לתקן לנה זינה ‪) 1‬עי( אלמלא איפ כוי‪5 .‬ ‫ס‬ ‫‪:‬‬ ‫נ‬ ‫יט‬ ‫‪:‬‬ ‫האט‬ .‫•ךך‬ ‫ברא׳טית פרשה‬ ‫י נ‬ ‫בראשית‬ ‫בירידת גשמים‪ .‬אונאו יוךץ האבץ ‪.‬עס‪3‬ייט‬ ‫רעגי.‬וד די ועג^ען גיקוטע.‬י?‪5‬א‪.‬ען'אדףדי]ערד"‪ .אר רחםגית‪<0):‬כל‪ 1‬אלע טייכיי! גייען אץ נם אוניךער ?ם ויעלט ‪ .‬האט אילריגוס גייאןט‬ ‫צ ו ך י ג י ט מיראביםולפוןךעם ויא?ער‪.‬קרים טיט נ‪.'אי.א‪.‬אונךי טאהלין וועדי.אט ידי ‪2‬אנצעוועלט‪.ישטעלט אץ ךי שיף‪ . -‬אטהטגיט גיםא‪5‬טךעגק‪.ןםזאל 'אויףיאיך רע. ביי די איןהאנ ט‪.‬אשריו לאדם שהוא עמל בתורה‪ . יאלץ וועדי.‬טו( אלמלא אדם אין ברית כרותה לארץ להמטיר עליה‪ .‬די שאלי.

‬רבי רןן פון »פ‪1‬רי הטןיואגט פץ רביישטיאל ‪3‬ר גח^ן ס ייעגץ פון‬ ‫ןןעגין פיר זאכץ הט גאט חרטה ניהאטאז ךי‪.‬י‪.‬עוואסעד ןניי?ן י« ‪1‬‬ ‫ים אונ‪.נ‪1‬ם"^ן^לוע‪.? .ען פון די‪.‬דארט שע?ין די ויאלקןס ךי עאןןער‪ .‬עיי‪.‬ערד יאלטריגכוען .‬עלהטן הארץ והשנזה את כל ?גי האדמת*‬ ‫‪8‬ייף‪$‬ט מ ד י דעו־ איןרוגד איי אויף גיגאנגען אונ ן ט אנ.‬עס זאל ‪%‬נ!וויי.‬אונ‬ ‫ך וועךטער ^ם חם ^כיט ‪#‬כת‪ .אנין‪.‬מ( על דעתיה דריא‬ ‫משם הם שואבים‪ .‬מפני‬ ‫ד׳ דברים תזר בו הקכיה שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלן‪ .‬מס ך ינאםער פא'ק‪£‬לייץט ךי §עלרער אוני ךימי^םער ווערט איין}י״זאפט אי! לי‪.‬היו נותני! נתונו נים וננלע נארמס ‪ ) :‬נ ו ( סוד‪ .א‪ .‬יהושע זום ]ער ואינט אזדיוןאלקין‬ ‫?ךעקען פץ די א‪.‬ושמי ת י ו ! ) נ מ ( למ׳ פנס ‪ .עןצוךיקפץים‪.31‬עח?טע‪1‬יאםער• שייפרט זןר ^םהם^בים ‪£‬ילכוז‪)» .‬עךדאונ‬ ‫ך וואםער ?‪:‬יט איוים צוךיק אוג ‪ ay‬וווערט זן.‬יהודה אוג' רבי }חבןה אינ‪.‬‬ ‫§אר ווס רו?ט טען איט כ״וויי מייל ?‪c‬־ ?!ריגקט ז*ן די‪.‬דער .‬הניאי נ ע י ו מיי ילא פיישי יישיי גיס קנייאל ומ הוא‬ ‫מוני לו מאיתן לים שהניאו משהו )נא( לקינואהה‪.אף ןזאט .‬אוג אזד ןטידי^רד אוקי‬ ‫איו אויף‬ ‫}י?ורי‪$‬ען אין זן?הייב‪ .‬דערנ אף ייי ‪9‬עןש.‬על דעתיה דריי לשם הם שביס ללכת‪) U)'.‫סדר‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה ע‬ ‫נו‬ ‫ביון שעלו לרומי אסר להם אנדייאנום )טז( שחיק עצסוח‪ .‬העייו‬ ‫מנס מניני איקיניס ני אינני מאנין לנם« ) נ ( יפני! ליס‪ .‬דער גאף איידי ניאןוער צוריק אחים גיקומעןאע איז אריץ אץ^בןרוגד‪. קזאז^ל אונ נאף אנ^וזל‪ .‬גתל מצדם סוא‬ ‫ל ז נ ו אינני מלא‪) :‬יש( הני ל׳ מ נ ה ק ‪ .‬מפגי )כט( בעלי זרוע.‬עךד‪ .אל האבץ אזיי ?יל ' ^ ‪ T‬ווי דער נידערינער‪'.‬‬ ‫.‬ד‪.‬פערט‪:‬נם'אלע ז^ין אייף‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫!‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪.‬כב( והוו יהבין בגווה םים והיא בלעה להון‪) .יירטאפדי'^בוןה‪ ..‬ורבגן אסרי כםין)כז(׳תווי‬ ‫)נהר בבבל ושמו תווי( ולמה קורץ איתי הווי‪ . תוכייה דהרין קבריא דםרכה וקבר‪ .‬ייעט'די ר)בי‪$‬ה‪ .nra<0‬ווי אז‪1‬י ןטידי־״עךד ?י?[רו‪^.‬לני יסניאי לי עילה ננל ייס ימשקם םארזז )ני( נמת תינ״ה נ י ‪ .‬א'ונ דאס אמאווא גרער‪.‬‬ ‫וריג אמר )מ( כסי.‬נמוען‪.‬יי י ? » ‪..‬ני׳• קיים שהמשיי מלמעלה‪ ) :‬נ ה ( נילוס‪ .‬עם את ‪.‬דרשת רבי' ז‪$‬לי‪./‬ערר‪.‬ע?ינט דף די‪.יטרו‪#‬ען ת ערד םייט יואםער ‪:‬‬ ‫<‪ .‬י.‬םי אוקינום )יז( סה המוז ‪.‬‬ ‫יכך היתה ה א ‪ p‬שותה מתחלה.‬עךרזאל' נאר טירינקען פון די או^ערשטעווא^ער‪.אף רבי אלי^וך ^עפץ' די ייאלקין פון ‪:‬ם אי‪ #‬י • ךלי ר יעג^עןיךייאויףייך‪/‬ערד‪' .‬ק יענע יואסער א" !יי ן מ ^ י ט ר ^ י י ^ ל ץ ‪.‬ולפינן נקיא תור ל׳ תמים‬ ‫עיקר מאמי וה ייש מזיש קהלת ושש איתא פלינתא יי״א ותוהו שלאונעים שגה איני עילם ו ק פ ע ס אתת והיא מספיק‪:‬‬ ‫ייני יסישע י״א פ נ י האין שותם גיס איקניס יי׳ יהישע )נש( כעלי וייע‪ .אט סינזהגיםאט די‪.‬כד( כיצד היתה הארץ‬ ‫שותה‪ . רבי‪.‬‬ ‫איל מים )יח( בולעין םים‪ .‬‬ ‫אונ ‪$‬ע.‬ק‪^.‬כ( יהכון ליה םלא )כ&(‬ ‫לקינ־יאתא‪) .‬ר״י אסר כהדין )כה( גילום‪ .‬‬ ‫אוג ך רבגן.‬ךאכ איי אטייף אי| ?}ל ?גי י‪'1‬יין‪1‬ט סזןיי‪.‬‬ ‫(ויןייטונס‪. פארי‪.י!|[רינקע־‪.‬שלא‬ ‫תהא הארץ שותה אלא מלםעלן‪) :‬ה( רבי הנן דצפורי בשם ר׳ שמואל בינ אמר‪ ..‬רבי ‪5‬ח?ןה זאןט שיי ווי ידי טיפענןע פץ עייף‬ ‫קבר.‬וועל'ץ ציוזעןךי גאגצעמאסער אץידיערעפעלרער‪.9 1‬ער•)ת(‪.‬ ‫י ב ש ב י ל‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫שאים עדי! * נ ם ינמי בשוש״י ׳•ל נסי׳ המומש ‪») 1‬׳( שסיק ס נ י ממיס עליונים יי*‪ 6‬ירש םם שנים מ נ ם םם שיאנים‬ ‫ע" סעמי^יוסי סמשי סיייל ירט ׳הישע ליש נמשמעו‬ ‫עצמי* יש־‪..‬אםר להן )יט( הבו לי םנהון‪) .קען פץ'ךי תבואה אונ פון ף בוי‪'5‬ערך^שלעכטעטהא‪'.‬ר׳ יהודה ור׳ גחםיה ורבגן‪ . דכתיב ואד יעלה מן הארץ וגו׳ ותזר בו הקביה‪ .ע.‬אזוי אלע יאדזר‪ .‬ער אךט .‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪:‬‬ ‫א‬ ‫‪.‬ערד אייןקןאדיל אין פעךציג'יארזו־ אמ‬ ‫״עם איו גינוג‪.‬סססי משרש והילד נהי נ נ נ ל‬ ‫יםיי מ׳ אוקינופ נילעין לאיתן מיה! ) נ ג ( על ועתים נ ו ׳ ‪ .‬יהותז זא^ט אז‪1‬י ווי דער נילוס ןדער שייף פץ םצחיסיוום‬ ‫איי.‬שהוא חוזר וםשקת אתת)כח( לס׳ שגה‪.‬דעי‬ ‫ןיגא?.ארפון די‬ ‫א‪1‬בעך‪#‬טע י‪.‬אייי ומ ״עס ?שייט אין פסוק יאד‪1‬ע‪$‬ה?!ן ר‪$‬ךץ‪ .‬עט ויאלט ןי?‪1‬טאנען" שם יןט‬ ‫שוא?ים <‪5‬לכת‪ .‬י‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫הייבץ‬ ‫י‬ .‬עיך נלייף וד‪].אנ‪5‬ערשייף‪.‬דריטונס‬ ‫דער חיי?‪..‬‬ ‫טריגקט'>‪1‬ן אלעי^עלרער‬ ‫ר?י‪..‬קו יימרזני ימסי עצמותיו וימת זנ י‪) :‬י!( מס‬ ‫הס ומה שנעם השעם מפני שנתינ נל ה<מליס סילניס אל מצי ום ויתלק ינצי אמי סס יישל'! ל ש י נ י ו ) נ ל ( ניצל היסס‬ ‫םים זהים אינני מלא יהין אששי ‪1‬ם! )יס( בילעין מיס‪ ..‬‬ ‫‪.‬ןי.‬סי׳ נמייש מימ )י מ( והיא נהי שעילה ימינה מיס ומוני‬ ‫מיון־ ס פ ג ‪ ) :‬נ נ ( והוו יסנין נ ו ־ ‪ .‬דמשקה והדר טשקה‪.‬שלא ׳נישי סשפליס מן הנויית וסנאיוסז‬ ‫האט ךי מא^עריפון אזק.‬אזוי איו}ידוען דעו־ !^בנרונד מס קט‬ ‫אן.‬עכקנ?יגס תךף ךי ?!טארקע מעג‪?1‬שי!‪ «.‬ר?י‪.‬וויי״איזטייןזשיאוואגדיער‪ .‬יד דער רזמיי‪ .‬אץ פסוק?זט'יי'טו>ןר‪.

יץ פון ךי ?ןלד‪ .‫סךף‬ ‫בראיית ‪1s‬׳*־׳‬ ‫יג‬ ‫בראיית‬ ‫ב^ביל ) ‪ 6‬להריח »ללי‪ 0‬הרעים‪ .‬זאנט‬ ‫ךזנר ל^ר צז ייים ‪1‬ייי?נ ‪1‬יין‪. כמין כ ב ר ה ‪ .‬ר ב י « } א בריבךגא זאנט‪.‬ער ן!ט ‪.‬רבי יודיען‬ ‫ץ^ט לי ןז^קי^ס‪.‬שנא׳)דברים יא(‬ ‫למטר השמים השהה ם י ם ‪ .‬קיןרב)יעל איך ךיר אפ ^עסטץ ךעם ]קאךץ וויייץ‪ .‬ץקט ךי‬ ‫^עךד עא^ןר‪ .‬אונ .‬יתפללו שומנים יממליןפ ‪ ewfi‬סיסויו‪) :‬לי( מסמא• נמו םהמספ‬ ‫‪ i t‬מושר ו )לנ( י * ‪ .וס זענען ראך ניןאלצין‪£1 .‬קי^ןיעס פין אבי^הו^ם‬ ‫}יי לןאסלין ראם ‪.‬אווי נאניט‬ ‫‪.‬אווי ווי ״עס ?!?ןייייט)אי‬ ‫י ^ ד ׳ מ ו^ןרץ‪ .‬לי נירעףןע ואלין ?אוזן !‪^:‬רע אוי. איניער‬ ‫ן א ט זים ד ‪ .‬ואין טיפה‬ ‫גונעת ב ח ב ר ח ח ‪ .‬ךער דעןין ביים אי.‬מלו ?!הקיפ‪ .‬או‪.‬ר?י ^ ע י ך זאןס פון ת מ^םער .‬חאט‬ ‫ן ב י ךזישע ניז^ט ךי וואסער פון אוקי. ש ט ״ ט י י א ץ ן ‪ £‬ק ^ קפוליס‬ ‫וץיבין דיערע‬ ‫ל ן ח ם ‪ .‬ענני ׳?‪.‬ןנפין גא?ץ לין * )י( ‪.‬ס'?ט״ט אץ ןםוק ייוקו ן ק ר לאדיו‪ .‬ה?ט‬ ‫ןאס״עקין אץ בוץז\רבי ‪$‬םואל בר נלוןן זא.‬די .‬אר ווםרופט‬ ‫‪$‬ען ךי מא?יקי)ס ^ ( י ם ‪ .‬הה׳ר )איוב ה( לשום שפלים לטרום ומי‪ ) :‬ט ( ומהיכן ה א ‪p‬‬ ‫»ותה ריא אימר ססיסי איקיניס ‪ .עםע.‬קישקע מאם צו נ«י‪.‬ריי אוסר סן העליונים ‪ .אך דבי‬ ‫‪9«7‬עון איז}^יך צי }|יי.‬וכי‬ ‫מיםי אוקינוס לא מים םלוחים ה ן ‪ .‬רבי '{!כזעון בן לקיש זאנט לי וואלקינס'זענען פץ‬ ‫אונםען‪« .‬ריש אוסר לא׳ שאסר לחבית הלוני סאה‬ ‫»ל ו א ד ם ‪ .‬‬ ‫!יין טרא^ץ ריר• }י• ן! }עם ^ךעךין! אזוי ומ ‪:‬עסי ^טייש אץ ‪$‬סוק ח?טרת ס.ם ע‪5‬י ?!למים•‬ ‫ף וי^לגץן וזאך^ין איא• די וזא^ער ןוי ת ל ך אזיפ‪'.‬ךבי יה‪#1‬נ זאןט ךי וו^לקינםטלי^ען'*!‬ ‫י אץ ?סוק *צום רזעיןיפץ היםעלוו'ע?טוטרע?ק‬ ‫ךי אויעךןאןע ייא^ער‪ .‬סערא‪1‬יףךי‪ .‬שנאי)מינןל ז( וארו עם ענני ש ם י א ‪ .‬אונ‬ ‫‪ 7‬ר איז ן‪1‬יט ‪..‬אט רבי אליעזר ניזא^ט‬ ‫ןיי וועךין יי‪ 0‬אין ךי תאל‪.ן זןיז דאס. 0‬רשב׳ל אסר שהן)<ה( שוחקץ אח ה ס י ס ‪ .‬די וואלקינם‪ .‬נ"רד‪ .‬ד?י ‪#‬טעץ ןין.‬גמוען !יין" חבר מיט אפאם מיי.‬שנא׳)ההליס קצה( םעלה נשיאים מקצה ו«י\ץ ‪ .‬על רעתיה דריי ‪ .‬דכתיב ואד יעלה סן הארץ‪ .‬דכתיב )איוב ל ו ( ) נ נ ( יזקו מטר ל א ת ‪ ) .‬קץ‪& ..‬פון די מאסער ןוס א‪1‬יף ךי‪.‬יעךער טךאפין ביזוןדער‪§ .יאלקיןס ^ןאךקין דך פון ךי״ערד ביו צום היטעל אונ די.עם מס‪. »9?5‬ע^ען רעגץ‪)':‬יא( ?‪:‬נף נעםען מערין גירושין‬ ‫צי ף ^ ד ד מ ץ נ י י י ן ע‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫זו‬ ‫יי‬ .‬איל סתסתקיס הן בעבים ‪ .‬והעננים סתנברים מן הארץ ועד הרקיע וםקבלין אות] כספי‬ ‫ה נ ו ד ‪ .‬זוי ייי״עס'?זםייט אין ןסוק ער בלייננט אדף מאלקינס פין״עיק מעלט‪.‬וענען פץ הויבין‪ .ט אדי ווי ך י ךעע‪.ואס או‪$‬טער ךעם יץטיעל‪ ..אט ‪) :‬ט( ?מהי^ן‪ .ץ'צו . וואל?ין‬ ‫‪»8‬וי ווי פין ‪}»$8‬יל‪ .ליץז ציו איי.‬וא?זןין מעט אויף ג.‬המאנל םישנ שפני שמקומן לר ואס אין המאכל הוק היסנ‬ ‫•יישיי פיק ותשני׳ כלו־ משיד! מ י ס לאון! )לה( שימקים‪ .‬פירש״י םייןן שיסיח‬ ‫פהיקיםו )לג( תוקי‪ .‬רשביל אמר אין עננים אלא‬ ‫מ ל מ ט ה ‪ .‬י י » «ייי ‪4‬יז*־ינק‪ .‬נ י נ ן ס הייני שדת ו ) ל ו ( ימישדן‪ .‬לאחד‬ ‫• כ ב ר אח חבירו חכיח של יין)לי!( וקנקנה‪ .‬דיי אסר אין‬ ‫*נניס אלא מלמעלה‪ .8‬אווי}יט נאט ךעם רענץ טיט ‪.‬אזויווי״עם שטייט אין ^םוק !ארו זנים‪.‬אונדי}ואתקין)וארפיין אראפ ךי ווא‪.‬שלאתי נשיוש* יזלו יעתקי נוזלים ששיספ ישוש.יקיש זאגט !דיל זיייצו מאהלין ראם מא^עריעךיער‬ ‫ןיא?ין מזל זיין ביזוןדער ‪ .‬אווי וד ךי‪.‬מא ?עלץ‬ ‫די ך ס אץ ךי יואלקץ.‬זוי וויי^ס שטייט אין ןסוק״א^ר ‪.‬עךד אןיי ומ פון א ך פ ‪.‬היכן הם נוזלים בשחקים‪ .‬ר׳ אבא ביכ אסר כהדין)לו( מסוםא‪.‬ךבי יוחנן אונרבי ש?!עון'בן לקיש קרי.‬דכתיב )איוב לז( אשר‬ ‫)לב( תלו שחקים‪ .ען‪'.‬‬ ‫ד ׳ שמואל בינ אסר )צז( כדקין הללו של ב ה ם ה ‪) :‬י( ר׳ יוחנן ורשב־ל‪ .ואלקיןס פץ היטעל‪• .‬אןז רבי‬ ‫יון. אש םשאנל ‪) t‬לו( נוקץ‪ .'.‬עי־ האטי ?כבד ‪.‬ושיהא הנבוה שותה כנמוך* ועוד שיהיו הכל חולין‬ ‫»עיה‪) 0‬לח( כלפי מעלה‪ .‬ל ל ( וחושדים אות.‬איל הבא קופחך ובא ס ד ו ר ‪ . ליימאיסער‬ ‫נוא?עי •י‬ ‫‪*8‬י ייי*ין ‪8‬לא^יל‪ '.‬איד מי‪?..5‬א‪ .ואס אין אוקינום‪ .‬דכחיב )שמואל ב מ ( חשרח מים עבי שחקים‪ .‬איש יכיל לננה דיו שש ‪) :‬לנו( וקנקנה שלו ‪ .ם ‪1‬יאס‪.‬של השתן‪:‬‬ ‫א ד נ י .‬לטח הוא קורא אותן‬ ‫» ח ק י ‪ .‬כך הקכיח אוסר לארץ אייחי ענניך וקבל‬ ‫םתנות בהונה‬ ‫)ל( לשד* » הוו«י‪ 8‬והאילנישו )לא( כלי מעלם‪ .‬איל ר׳ יהושע‪ .‬נמאגט צו ךץ הבר ןאלנ מיי־ אקאךץיךיץ‪ .‬אזוי מי ׳ןס‬ ‫יי.‬פון ווא^ן נך‪.

‬חזיז‪ .‬ע נ ן ‪ .‬שהוא‬ ‫עושה!הבריות )מא( ענויס אלו לאלו‪) .‬די יעהונג פון‪.עטען‬ ‫‪$‬עלט אירופי.‬פניהם מוייקית ולא נשת״יו נאיניהן מפני מ״ק‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫הקיר» )‪ (re‬כ ד י נ י פ ה ‪ .‬פגי הרקיע זהירים םם ונשהס מתנסי'‬ ‫נענים הס משחירים יענים ‪) :‬מ( היג נעריו ונילקיש‬ ‫שכואישונר לנעלי שעיים שיש להם תנואה ימ״קר*! מ ו ע י ‪:‬‬ ‫)מח( עמים‪ ..‬מ נ ד ד ׳‬ ‫( י״י!‬ ‫'‬ ‫תקופותיח‪ .‬עםגייטא^ערע‬ ‫ןיט רענין ‪5‬יידץ טען טורזטיתשיןה‪ . ט^ז טיף‪ .‫סךף•‬ ‫בראשית‬ ‫פרשה ע‬ ‫נ?‬ ‫בראשית‬ ‫פ ט ר ‪ ) :‬י א ( ה׳ שמוח נקראו ל ו ‪ .‬ערד איז יינוג איי.‬והןךמ״ער ןירוןךן ודיל ״ער צו'ברע?ט די ‪5‬ענט?זין וום האןיין ר>ט>ןז«‬ ‫‪8‬אר קוי!וין‪ .‬‬ ‫ודיל ך י ?‪.‬ןנר‬ ‫גירופין ע י י ל ‪ .‬שאינם מקפידה זס על זס שנוול עצר ‪:‬‬ ‫) מ נ ( נשיאים‪ .‬ארקא וועךטךא‪.‬עךד וועךט גירושין ארמה ‪ .ענין ךי תקופה פון' תמוז‪ .‬עיךר .‬אין ת.‬ע י י ל א י ן‬ ‫‪8‬טוז איזךי וול‪ .‬איינש״ ‪tsj‬‬ ‫ןוער קבואה פון ךעים י ^ ך ע ך ץ ‪ .‬לת^ל איז ךער עייטש בע{םים>‪ .‬כםלא כלי טחרישה )נ( של ניט דברי ריט‪ .רק נריץ(! )ינ()כ!^ז(‪.‬ןוארום אז זןס עיט רעןין‬ ‫}ויי רע‪$1‬וה דאלוויל אונ אלע זז^ען יאט ‪.‬ע ר סאןט?‪1‬ען ן א ל יעהן קאלאךץ אויף ךעט ךוייןעל א^אי^ןל רדט א^א‪£1‬ל.‬ח ב ל ‪ .‬נקיקע קשם שיעיל•‬ ‫שננגס המעי מפת נעומק! ) נ נ ( ניניטש קרקע נ י ס י ת *‬ ‫שפתיי' גיםיק פי' שגי שפתים ‪) :‬גג( ונשנעס‪ .‬אךץת‪?.‬עט גייט רע‪3‬ין וועךט ר״בואה וועלויולער^ענן וועךט‪.‬ר י י‬ ‫יהודה ז אנט ביי האר^ע‪.‬ער דך ןרע^ער פאר רעם א^רעךין‪: .‬ןרד וועךטצו זאיטען ניקלעבט ש‪19‬ןקער‬ ‫אונ אשטיק‪.‪ .‬יך פיליךענין‬ ‫אי‪.‬‬ ‫כננד חקופח חשדי‪ .‬ער ניתפין ודיל‪.‬‬ ‫)נכ( ובבינוניח טפחיים‪) .‬א ד ‪) .‬אווי זאנט' רבי מאיר י‪ .‬ךד זאט טיט רעגי.‬ע כ ‪ .‬אבער אי זןס נ ך פ‬ ‫}יט ךענין ^אט ‪.‬ח‪'15‬ךעןיןאייאךיי.‬ל אך^תארקאי‪-‬אךץ זזערט ייאנירופק‬ ‫.‬ב'ן'זןטוץ‪ .‬איינער צום אנךעךין‪' .‬שהיא )מה( ם ח ב ל ח א ת פידותיה‪ .‬מ( שהוא שיבר אידן של בעלי שערים‪ .‬קיןער' ןיט ייובמויה‪.‬א ד ‪.נינא^ע.‬‬ ‫דעט וזיטיעל‪ . ךי‪.‬קעלט)ארכןא איז וו*.‬ער האפ! נייעלזן טיט רוח ב!קרש‪) :‬יב( )א'ט‪*0‬ר‪? $‬ז‪9‬עין‪.ו‪.‬יעל.‬רייאוטר )נא( בקשה טפח ‪.‬איז שוין"ךי ‪'^.עניין ך י תקופה פון ניןון‪ .‬ארשב־א )נד( אין ל ך טפה יורד‬ ‫טלםעלה‬ ‫מתנות כהונהי‬ ‫‪ft‬‬ ‫י ש נ נ י ה‬ ‫י ש ע י ה י‬ ‫ב‬ ‫א ס‬ ‫)לש( ס ע נ נ יני׳‪ .ענץ ךי ?ירי בקופות‪ .‬אד‪.‬פירש״׳ מפני ששדה אחת מתנרנ׳ ישל חנירי‬ ‫‪6‬ינה מתירנס יניייש׳ פ״נ ותענית נייס שעישה נעלי‬ ‫ס י ם משיאיה‪) :‬מג( מויוטת• מראות ירוקי! ואדומים נויא‬ ‫י י היא נשחקים ו ) מ י ( אוז• ל'רצם שמוציאה ומויצס‬ ‫איותיה‪) :‬מה( מתנלמ‪ .‬מתינות של אימה‪:‬‬ ‫)מו( מייקס‪ .'איןךדרדטיףךריי‪jzrqa‬‬ ‫ן א ל ניין‪ .‬איינער נוטייצום ^נךערין‪ .‬ננ( ובשבעה נ׳ טפחים‪ .‬ענן‪ . .‬ין די‬ ‫תקופה פון תשךי‪ .‬שיעיי מנוי שיש נו היי‬ ‫צייו הקרקע ונקרא נ] על שם שמנע את הקרקע להוציי‬ ‫ולהוציא זרע ‪ ) 1‬נ ( של נ׳ טפחיס‪ .‬א ר ק א ‪) t‬מד( ארץ‪ .‬עזןן־.‬לענין דברי לםשסיק ה מ מ י *‬ ‫אפילי נח‪5‬י הייס אם ירח כ ד רניעם או לנין פליי נ ר מ ו‬ ‫נשמיס נדלקמן‪ ) :‬מ ס ( יניעם‪.‬חזיז‪ .‬שהיא טרי»ת‬ ‫א ח פירגחיה‪ .‬שהוא עושה הבריוח נשיאים אלו‬ ‫על א ל ו ‪ .‬עםזאל זאט סאכיןךיעךד‪.‪.‬בננד תקופת חטוז‪ .‬נן הוא שיעור ש נ נ מ‬ ‫סמתרישה נעימק הקיקע‪) :‬נא( נקשה‪ . נעל פו.‬עךד צודי טפחים טיף^‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪A‬‬ ‫ז‬ ‫זאטע‬ .‬אונ]ער ‪0‬אףט רודזען רווז הקדשאויף״ךי טענט‪#‬ץ‪} .‬ןנלר'?א?טלוי'פ'ין אירע פירות‪£ .‬וארום_‪.ע^‬ ‫אנןאקול ?זעאךץ‪ .‬וועריןדאך ך י פענט?!ץ' היילינ דורך ךעם תעיין‪ .‬אדםה ‪.‬כננד חקופוו‬ ‫ט ב ת ‪ .‬׳‪$‬זטאךק אינ די ווהן מא^ט ןישטאקאונזיםךי פירות‪.‬א ד ם ה ‪ .‬שהיא )מז( טורקח אח פירוחיה‪ ) :‬י ‪ 0‬כסה נשםיס יורדין ויהיה בה )מח( כדי‬ ‫)מט( רביעה‪.‬כד*«‬ ‫י י ץ • ) י מ אסר רשב״נ ד׳ שטוח נקראו ל א ר ץ ‪ .‬יר‪1‬ת אונ די בלעטער וועדי.‬אד^ה וועלט ד נירו?יןנענ‪.‬ח ב ל ‪ ..‪8‬רי עיט רענין אונ ךי‪!.‬א ד ‪ .‬או‪.‬בייםיטעלע‪.‬עב‪ .‬נרוים' האלשין‪ .‬ער?א?ט‬ ‫ךי ^עןששין יאלץ וועךץ נידעךינ' אוינ נוט ‪.‬חזיז וועלט‪.‬ע ב ‪» .‬א ר ץ ‪ .‬בן ג מ ל י א ל יאנט ‪5‬יר .‬שהוא עזשה )מג( חזיונוח ברקיע וםשרה רוהיק על הבריוח‪ .‬נשיאים‪ ..‬שהארץ עשויה )מו( מלין בולין של א ד ט ה ‪ .‬ותקיפת תמח מנוה מאוד ינחמם‬ ‫)!נשלת ומפתקת הפייימ‪) :‬מי( נולי.‬הו*‬ ‫)צט( טעבכ אח פני הרקיע‪ .‬איד ווי״עס שטייט חזון י‪.‬רץ איז אייינויךץ״ לייפין•‬ ‫תבל וועךט ך נירונ«ין .‬קרקע שנ»«‬ ‫שנעצמם היא ו נ ה ילחה ו )נד( ם״נ נפיג דסענית )כה(‬ ‫אי! לן שפמ יויד מלמעלם ט' שאי! םנזהוס עולם מ י ‪t‬‬ ‫תםיפ‬ ‫^א^ן״&קיראב‬ ‫ךיוואלקי‪5‬ס‪_.‬מב( נשיאים‪ .‬ןיט ויאט וןעט ״ערייך ‪.‬נ^יאיט וןעךט^ד‬ ‫ןירו^ין יוייל‪.‬ד‪1‬אלט‪.‬דייל‪.‬ודיל לי‪.‬איז ‪.‬חזיז‬ ‫א י י רער ‪3‬ייףש‪.‬כננד חקופח ניסן‪ .‬יעןעןז דצבי«ו‬ ‫ויאס‪.‬‬ ‫ןר ןויף רער האקער »ךט‪ .‬נירויפין נענין ך י תקיןה פיין^בת‪.‪ .‬א ר ק א ‪ .‪ ..‬ער האקט לי ?^טשי ואלין וועךץ ןרויס איינער אוייף דעם א?ןעףן‪.

‬ערהאקין\זך'האביןךך ‪.‬עםגייט אליי.‬ךבי בךכ יה'ןאט‪. .‬רבי ינאי‬ ‫בךבי ישמעאל ן ט ניואןט פון רבי שמעון בן' לקיש וועגץדעיר עךשטעררעגץ אויב עם נייט‬ ‫^ ו י פ י ל ו א ט צ ו מאכי.‬׳<רר אצו?רא?ין הארץ‪ .‬עליון קורא לתסוס התשתי!‪) :‬ני( צ נ י י ו ‪.‬ארךינעס*‪ .אט ?!יט ^שוןה‪-‬באלר גייט רענץ! )טז( <בסה>‪'.‬ ‫נ ו ר ך א ם ‪ .‬אתם בריותיו של הקביה‪ .‬ואל טען טאכיי‪-‬יאביי^ה‪ . רבי יותנין' ווזלין ךער עדשטער לעני. טיף ‪"#‬טפח‪.5‬טעךש'טע‬ ‫זוא^ער זע.‬שהן פרין ורבץ ‪) .‬ךעררענין ייםגידעךט ט^ט ךעם ייאםער פון אונטעןיצי!אשען טאכץזיי‬ ‫אןזיןןךאצין'צדקה)גיךעמי^קייט( אדףיךער ייעלט‪'.‬עם ^טייט אץ פיסוק‬ ‫‪:‬ערוף ?קטרלקיזי‪ .‬ווייל‪.‬די פ < ע ם נייטךאךף טען מאביו‬ ‫זזבךנןה‪ . דארףגןץייאזוי' פ *‬ ‫זאט צו טאכין די‪.9‬ע.‬עם‬ ‫זןטייט אין ^סוקךלךוישע‪ .טאז‪_.‬ר׳ ינאי ביר ישמעאל בשם‬ ‫רשב״ל‬ ‫מתנ ו ת בהו נ ה‬ ‫וכר ‪) :‬נש( שנרי נ ד ו ת ט ׳ ‪ .‬עייר ךעגי. ארויף קוטען‪.‬או לשי! פ נ ו‬ ‫»שסירייס משנרי! את לנש נתשונה מיו וישמע ס' ומשקס‬ ‫־‬ ‫־ ־‬ ‫^ןבןיאילעור‬ ‫ואטע‪.‫בראשית פריטה יג‬ ‫סדר‬ ‫בראשית‬ ‫טלמעלה‪'.‬ערד וואסיי איו פייכט א.‬ךבי יוסי ד‪.‬והחחתינים נ ק ב ו ת ‪ ) .‬עס'^טייט'גיט‬ ‫זוייני.‬ש י ד ת יישטיי שני‬ ‫לנ‬ ‫) נ ה ( שסיס‪ .‬אינ ךער אנךערער רענץ‪ .‬סיד מטר יורדג )טל( כסה‬ ‫גשמים יוררין ויהא אדם צריך ל ב ר ך ‪ .‬יטארויף דער אב גרונד פייכטקייט צוד•‬ ‫?פחים ?עבין דעם איינעם ט‪5‬ח' ציו זאטען איז לי <‪5‬ייכטקייט ןויף דריי טפחים‪ .‬היא דעתיה דר׳ ברכיה ‪ . ווס נןיטינאך םובויתאויב״עסגייטיאזוייפיל יאט צוטאניי־‬ ‫ךיןנךד‪ . לי‪5.‬יאנט.‬מיד והשקה את כל פני ה א ד מ ה ‪ .‬י פון וואנען וויייןי.‬ערד‪0 .ען' ‪.‬סירש רש*‬ ‫נומ! רניעס שנייס ‪) :‬שא( הקונויו ‪ .‬אזוי יא^טךבי בל‪$5‬ה‪. ךעגין אייך‪ .‬ליי אובעלעןטע עאקעריחפט ךי איגטעךשטעידאקער זך ואלי.‬‬ ‫<ש‪1‬ן ינים משקע שניסו )נו( וס! אומויס נ!׳ ‪ .‬וך פיל רעןץ זאלמין'אמענטש^אלרארפי•‬ ‫‪5‬אכין אברכה‪ .ין‪ . ‪ .‬נךעלין‪ .‬טיד הם םקבלים‬ ‫איתן‪ .‬איר ו ק ט ^עשאפין פון ויאט אוגמירועגען ?ע׳נדקט פיון גאט י טיר )אלין״אראפגךן‬ ‫א ו ן ‪ $‬ק צו אייך‪ '.‬שאין הארץ עולה כנגדו טפחיים‪. אין ךי‪..‬גקבות‪ .‬שס( אני ה׳‬ ‫בראתיו‪ .‬ךי עא^ער ?הקטבאךץ איני ?!.‬איז ראך ניט‬ ‫די ^שי^ע פון די‪.)רץ ךך‪ .‬ובםיף אפי׳ כל שהן‪ .‬גי זאגט‪.‬ער‬ ‫האב איך ךאם בשאפיין ציו ךעם בךעלי^יש פון ךער ייעלט די.‬מתחלה כדי רביעה‪ .יא ןאטניוא?ט פו.' .‬דריב‪.‬גיקעךטצו‬ ‫.‬םה טעם )תהליס מ‪»(3‬ה( תהום אל תהים קורא‬ ‫לקול )נו( צנוריך וני׳‪) :‬יד( איר ל‪1‬י השים העליונים זכרים‪ .‬סעליוניס‬ ‫אינוריסנן לתתתיניסו )נת( עלס שנו נ ו י ‪ .‬ס( ולבסוף עד שידחו פ נ י ) ס א ( חקרם־ד‪ .‬זו ירידת נ ש ט י ' ‪) .‬ךי ס'עגט?זי'ן טיהען ולושוןה‪ .ער ויי ?ידי‪) :‬יך( ‪ opto‬ך?י לוי.‬נתשינה נליא וערםנס לא‬ ‫תקשו עוו יורש יעריףלשק עורף‪ ) :‬ס ( ילנסיו‪.אנט לי אי^עלשטע וואםער ‪ x'nr^jy).‬איויבךי טענט^זין ?אבין צובראכי'ןדי‪.‬נעםע.ט ‪.‬פיל‪ .‬אונדעראנלעדער"רענין אוער.‬הה־ד )ישעיה מס( תפתח ארץ ‪ .‬כנקבה זו שתיא פותחת לזכר‪) .‬שם( וצדקה תצמיח יתר ‪ .‬רבי ח.‬דאריב )דכריס לנ(‬ ‫יערוף כמטר לקחי וגוי‪) .‬לכך בראתיו לתקונו שלעולם ולישובו‪) :‬ט!( איר ברכיה )נח( עלה שבר מן‬ ‫הארץ‪ .‬אז<נס גייט ארדף *פון ךי מעגטישין ייאם אויף לי‬ ‫‪.‬טני{אןט פון רבי‪.אלין בהמוטיייערין‪) :‬מוי( רבי‬ ‫^ר?יה יא‪5‬ט‪.א'ט ראםהאב^איך ןע?אפי!"‪.‬לאלף זיין דליי‬ ‫זא.‬אווי"ווי‬ ‫״עס ?טייט אין ן ם ו ק ך י ^ ר ר ^ ט ‪ -‬י א ו ו י ווי ךי‪.‬ר׳ יוסי בשם ר׳ יתודת ור׳ יוגח בשם ר׳ שמואל‬ ‫אםרין‪ .‬ררםאקט‪9‬עןאויף אים א'?רבה'‪ .‬ואך !עליז ט.‬באלד ט א ב ט ‪ /‬א ט אי טרעקעןליעלד‬ ‫ן ו ט רע.‬ואנו שלוחיו‪ .‬אייגע‪.‬א.ייטאוד‬ ‫פיל אפ צו ^‪:‬יי?נןען ךי דאחעיוקעס פון לי ךעכער טאכט טעןיאדף אים אבר^ה‪ .‬עס קטייטיאין פסוקי תהום אל תהום קורא לקיל" ציניךיך איין ‪$‬בנרונד רופט‬ ‫דעם א‪.‬נק^ה״עפינט אונ נע?וט צו ך״עם זקר־‪.‬שס( ויפת‬ ‫ישע‪ . לי אץטעךןוטע ו_ו*קער ?אלד' צייךי אובעלשטע יואסער ‪* . אויףאיטאיךיכה‪ .‬אווי ווי_אוןרםיטאנןבוז‪. .‬ךי או‪.‬ר׳ חייא בשש ר׳ יוהנן אמר בהחלה‬ ‫בדי רביעה ‪) .‬‬ ‫*?דיןי׳ סץםיסיח'ד‪'.‬אוג לייאובעךעןטע ייא^ער יא?ין' צו ךי' איגטעלשיטע וואםער ״עמט אונו‬ ‫צו אייך‪ . .‬וארוסי‪.:‬ע רייגעס‪ .‬צו‬ ‫‪ . ד^ךץ טיץיטיםען‪ .‬יהודה ש ויענץיאונ רבי יוגה האטיןיואנט פון רבי‬ ‫•שמואל ם ייעניןךערןןלקטער רעיני.‬נט( שכרו בריות את ערפ.‬ג ז ( הן‬ ‫אוסרים אלו לאלו קבלו אותנו‪ .‬אונידער אנדערער רעגץאי״ער‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫!‬ ‫ז‬ ‫נייט‬ .

‬׳ מזה נפי ני תנא שממנה הקניה מלאני' להפדופ «‬ ‫ם ׳ ‪ .‬ואןט מען הטוב ‪.‬אזוי' רעם רעגיין גיט אויך גיאט טיט אמאס אמאקל מער אמאלל ווייגיגער‬ ‫ליוגגרעימעךכך‪ .‬ר׳ יהודה ביר שטעון אומר‬ ‫שהוא מורידן)סו( במרה‪ .‬דאךף מען םאבין אברכה! )י‪ 0‬לביציח‪ .‬עךט אנוטע !אךידארף'מען מאנין איבירןה ברוך הטוב והמטיב‪ .‬ר ברכיה בשם ר׳ לוי )סכ( םייתי לה םהבא ומפלי כה( םים קרים על‬ ‫גפש עיפה ושמועה טובה וגו׳‪.יזאנ‪.‬נירוש' נ ו ס שיית׳ שיייי ליי‬ ‫ב‬ ‫^‬ ‫ש ה‬ ‫ממניע‬ ‫‪ 1‬״ ״" •‬ ‫)שש( תמן‬ ‫אמדן‪.‬‬ ‫‪$‬ער א ר ע ד ווייגיגער‪ .‬אויגיביי שאצוגג שטייט ונגרע מ^ךכך‪ .‬ברוך הטוב והמטיב‪ .‬פירש'׳ שמווו נמוה נמה ‪5‬רין לנל‬ ‫קרקע וקרקע ימוריל לה נפי צרנה ילפינן צריו לברן על נל‬ ‫ספה ושפה נפ.‬גייטםער גיטיווייניגער‪ .ג‪ .‬והט^יג‪.‬המריא)ויקרא כו( וגגרע‬ ‫מערכך‪ .‬יהודה האט }יוא‪?.‪ '.‬‬ ‫דאלף םעןימאכין אבךי^ה'‪'.‬‬ ‫שש נא״י אימדס‬ ‫_ _ _ _ _‬ ‫על נל אלי‬ ‫אמת‬ ‫גונה‬ ‫‪5‬ייט"‪'^8‬פ^ז^דיי'?‪'9‬ו^ען»ן ךי ‪8‬ע&ער ווייןןאס ש^ייען אויףךי נאםוועךין צו ווייקט ‪.‬רבי ‪.‬ולבסוף כדי שתשרה פי המגופה ‪ .ילערונט איויף ךענץ אונ ‪#‬ז טען קאט אים '‪$‬ן‬ ‫ןיז אגט'יפו.‬האט'רבי'יוסי.‫סךף‬ ‫בראשית פרשה י‬ ‫בראשית‬ ‫ג‬ ‫נח‬ ‫רשב״ל אסר בתחלה כדי רביעה‪ .‬נשהנןמיס מרדן‪) :‬שה(‬ ‫מ״ת׳ לה מהנא ‪ .‬מניא‬ ‫ולוווש נשלימי ו )םמ( ה״נ איל הלא מגא לו איל נן נ ו ׳ ‪:‬‬ ‫) ‪ :‬נ ( גראית נא‪-‬לי שרויה‪ .‬כ‪:‬הג‪:‬מיס יורד! נלי האלמה‬ ‫) ס ל ( ניצו הוא‬ ‫ראיה מנא! שמנוני! השינ יהמשינ‪ :‬ר׳ יהווה נר ימזקאל‬ ‫נוסיגן‪ .‬עזוי‬ ‫ווי אז מען ן‪.‬לאר ?ען םיי.אט'מא?טנידערין‬ ‫ד ע ם רענין טיט'אמאס‪ .‬כי מריע נ?!פי םןם‪ '. .‬אדי ווי קיר האבץ' .ין‬ ‫ווערי.‬על הזול שהוא בא לעולם‪ .‬ט‬ ‫אוד אברכה האטיגימאכט ©יין פיאטער' יחזקאל אויף רעניין‪.ט‪.‬אף םים קרים הטוב‬ ‫והמטיב‪ .‬איםאהל געטט טען' ווייגיגער ווי דאס ‪#‬אצו.‬שאתה משלם גםולים טובים לחייבים‪) . נוטס‪ .‬קאלטע וואןןער אויףאטענטש וואט איז טיד אונ אנוטע סערו^נ‪ .‬והלא כםה נשםים‬ ‫יורדין)סנ( ואין פי מטפה נשרת‪ .‬רבי ברכיה פון רבי לדם }ועגץלערוןט‬ ‫דאםיאפפון רעם פסוק‪.‬עסי גייט קיל ךע.‬אז תבו^ה וועךט וואלוויל אויף דער' וועלף‪ .‬ווארום רא ביידעט‬ ‫ךעמן'שטץט כי‪:‬נרע נטפי סי‪.‬זאל‪.‬שמע קליה מברך ‪.‬ער ז אנין ברוך'הטובנסמטייב ‪. טוזענך ןךכות אונ'לויב'ו}נ דאךתין סיר‬ ‫לויביין צו דיין נאמען אויףיןעךער ימךאפין'רעןי״ן וואם דו'םא'כ?טאו נוניךעךין'דו ‪?3‬אהל‪9‬ט‬ ‫נוטעס צו ךי פענטעןץ ו ו א ם זיענען פארשולךיניט פאר ךיר‪ .‬פירש"' שהרי אין משהין את המניות אלא נאיצר‪:‬‬ ‫ונל׳ אנגים מסלמלחין מפני שטנען‬ ‫למ‪:‬‬ ‫מוי! )פו( נמלה ‪.‬פרעגט ךעיר םךרש טיר‪.‬‬ ‫אלף אלפים ורבי רבבות ברכות והודאות אגו צריכין להודות לשסך ‪ .‬רבי זירא האט ניזא^ט איין אריץ י?*ר^‬ ‫זאנט מ ק אדף די אלע זאכין איין ברכה‪ .‬איזאטייך״^אט ךךבהע?ט'צו א?!ךינה‪ .ט.‬איר זירא )סט( תםן אטרין‪ .‬ר׳ יוסי בר יעקב )סז( סלק למבקרי לד׳ יהודה מגדלאה‪ .‬ברוך‬ ‫הטוב והמטיב‪ .‬די ואלין'וועךין שטאךקנאס'‪ .‬עם קו?‪8‬‬ ‫אזעט אויףךער וועלט‪ .‬ווי פיל ך פעלךיער דאךפין ‪.‬עם ‪ bm‬אוים דעןזן אז זיי וועךין צו‬ ‫ויךיקט‪ .אט דייטריאפינס^עניןיוויייגיגעח‪.‬על הנשמים ועל בשורות טובות הוא אוסר‪ .‬םה שטועה טובה‪ . .י עצמה‪) :‬שז( סליק למנקריה‪ .‬זעךןךאך או אפילו‪. .‬ךבי' יוסי בר יעקב איז אמאלזל גיגאעעז צוךבי יועדה‬ ‫מנךל^ת'זיעה.‬‬ ‫מתנות‬ ‫גצננה שקורץ קומיו ועיק‬ ‫נעריו‪:‬‬ ‫י ע ל‬ ‫כהונה‬ ‫) ס נ ( ואין פ׳ מגופה‬ ‫ןע״‪.‬טוב ןהמטיב‪ . אויך ךי שפונךען גיט צו' וויייקט‪' .‬ואל ‪3‬״ רעם מענ^ש .‬ ‫פסוק‬ .‬רבי‪.‬ט צורבייהיודמ‬ ‫רבי סימון דןאט'אידך }יםאכט אזר אברכה'אוייףרענץ‪ .י.‬אזוי אויף״קאלטע‬ ‫וואםער <רעניף דאךף קען אויך טיאכיןיאברכה ברוך ך‪.‬נילויביט אונ דער הויבין איונ‬ ‫גינךייםיט ' אל וועךין' דיין'נאסען אדף'‪.‬אלא תהא)סג( גראית כאילו שרויה‪) :‬י?( )סד( כיצד‬ ‫הוא צריך לברך‪ .‬שגא׳ )איוב לו( כי יגרע גטפי םים‪ .‬עלה לנקר‬ ‫ו נ י ' ‪ .‬או‪.‬שמםגו אהה זן אלו מאלו‪ .‬סח( איל כן הות ר׳ סיםון‬ ‫מברך‪ .‬יתברך יתרומם יתגדל שמך‪ . וואםעיר מאכט'‪ .‬כתדא רתגינן‪ .‬אזויווי ביידעם‬ ‫^אצונניהאט ךער כהן'ניראךפט זעוןזן טיט אמאס וויי פיל ‪.‬ווי אווי טא?ט‬ ‫§ ע ן אבךקהיאויף רע'.ק‬ ‫טוזעגד ‪$‬אקל טוזעגד אוג צעהן צווענד' מאהל'ץעל.‬יעךיער ל^ראפין ךענין דאם ו<מא?ט אוף }יךעךיןפי!‬ ‫ד ע ם רענץשפייץט דואוגואייגעםפון אנךערין‪"..‬ר׳ יהודה אומר כדין מברך יהזקאל אבא‪ .‬אמאקל'}יט‬ ‫.‬על כל טפה וטפח‬ ‫שאתה מוריד לגו‪ .‬על כל‬ ‫טפה וטפה שאתה מוריד לגו‪ .‬ער ‪.‬יהודה ברש?עץ זא.‬הט רבי יוסי גיהעךיט ודרבי יהודה מאלטיאןיךבה א‪1‬יף'רע.‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫.‬ם‪' .עמען‪.‬ועל השבע שהוא בא לעולם‪.

אר ניוואןין ןזויי‬ ‫הוןרעךט פו.‬ן ט ‪5‬ען אים לשאצטערואלייעניף‪/‬וויי הונדערטפונטי‪ .‬עם האט שדן ניךענינט' האט טען‬ ‫אויף .‬אמ םעןהט‬ ‫אים .‬ימקנלת נש ונמלה ‪) :‬פא( תיסימס‪•.ט ךךי§עראיו ךער תישןךיננ‪ .אר אויף איין נליד‪ .‬וועךמ‬ ‫‪«$‬יםאויןז .‬הטי^ער .ישא‪$‬ט‪.‬איונ אפלו דער וואס איז קראנק .‬ךךהייא‪3‬ר ע ן א‬ ‫סחמץ ניי אביקי וואם טוחען ךי קראנקע‪ .ט' אפילו דיי םזננטשין וואם האיץ מכות איז די‬ ‫אוץז ‪/‬ךי^ער רעם §אג ייאס רעןי^ט ‪ .‬ותקלו יתיר‪ .‬ר?יאבא זאןפ‬ ‫אפילו אךי‪0‬א?ט א^רילאנט ש^ירט אוץזווען עם נייטרע.‬כשהים יווד הוניע׳‪) :‬עת( מס אימן‬ ‫כהונה‬ ‫מ נ ד ן ‪ ..‬‬ ‫קשייתה שנמקיס קשס אינם ביתה כ״כ נ ע מ ק נמי נמקים‬ ‫ס י ו ‪ ) :‬פ נ ( ה״נ נירישלמי דנרנית יפיק ותענית תאנם‬ ‫רנים ניקעין נ!יר הסלע הקשס ‪ .ץ‪.‬אף םוכי שחין סרויחין‪ .‬קראננןע איז די אויר‬ ‫ןךיננעיר ךעם ^אג וואס ךע.'.י‪5‬א‪$‬ע.‬ושרשי שקםה‪ .ענפעךטךי'רוחען‪ .‬אוטר ברוך הטוב והמטיב ! )יח( והשקה את כל‪ .‬שרשי‬ ‫)פכ( חאנה בוקעים בצור‪ .'אפיש‪ .‬מ נ ן ו ‪0‬ו*ס‪:‬‬ ‫)עו( נ ו הית נ י ׳ ‪ .ץ בוים ^§אלטץ דורןדיאפיים‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫־‬ ‫‪1‬‬ ‫אשט־ין י‬ .‬הוה איל )עט(נינוהו‪ .ערע וואךיצלען זע?ען טיף אץ' ךי‪.‬נימין יהנשו נתונו לקנל תויפה ו‬ ‫)עה( מנדא‪ .‬איל דלא נחה רביעתא ״‬ ‫וכיון דנחת צדו חד נון‪ .‬ךעם »אנ .‬נשגיח ירידת גשמיס ‪:‬‬ ‫)עא( משא ימס! •פירש" כשניבא יגיש! איש עפ מנרי‬ ‫זנשעת םסמירית יורוית נשמים מםירת היא ני־ םתנרים‬ ‫»יש נו שימן נרנה ו ) ע נ ( והפרנמשיע׳!‪ .‬יראם‬ ‫ד..‬עךד פופציג איילין‪.‪}.‬ר׳‬ ‫אליעזר בשם ר׳ יוסי בר זםרא אטד‪) .ען אפיש‪ .‬דער הא^ךיל וועךט‪/‬יבענטשט אוג‬ ‫ך סוחרים §אךךינען‪ .ער ןיוו^ין ךריי הונךערט פונט‪) :‬יט()‪9£‬ר>‪.ט'‪.‬וי^נין האב'י'.‬נ.‬ד!אט אביםי'נ.‬עךד ביי צום אבנריוינד ‪ .ואס איז .ט‪ .ן?*?ץ א‪9‬ילו ךי}{ישי וואט אץ וואןוער שפיךעןאויך'ווע!‪.‬ששרשיהם עד תהום‪ .‬עז! כד הוות רביעתא נחתא הוה איל רחב״א‬ ‫)ערן( טה איני) עבידין‪ .ט ךי‪$‬רד טךץקטנאר נאןד אירי'האךטקיייט‪ .‬יי ‪"5‬א‪5‬ין‪ .‬אף החולין סרויחין‪) .עךיער ואןז אונ טרינקט איס >(.אף"ווי‪.‬ר׳ תייא‬ ‫בר אבא אסר ‪ .‬ם האט נייטראוןין אין ךי ש^אט עבו ?אטיכןען ניןא.‬ךבי יוחנן בר לוי 'וא.‬נירישלמ׳ נרש ונד יי‬ ‫תרנא קיום ונרי )ואנ״ש( רימ נ ר מנ־נא יקי נתיישנ ייתר‬ ‫ודיק» ) פ נ ( כן היא נ י ' ‪ .‬ךבי'אליעזר בר רבי ^!םעוןהט‬ ‫}יזא.‬ידעם ‪$‬אנ וועךין די ?זטארקער‬ ‫אונ שענ ער‪-‬ךי כ?.‬מצאי להם מנינו‬ ‫מחל״!‪) :‬פ( מרגשי‪ .ינא‪.אך‬ ‫ך ט נירענ‪.י‪. יןי אווי וואקםיין ויי‪.‬עו( סבקר מ ש י א ‪) ..‬שרשי חטה בוקעין בארץ נ׳ אםה‪ .‬ךער ךענץ‪.‬אביםי טן‬ ‫)עה( תבריא הוד‪) .‬ר׳ לטרין‪ .5‬עןךענין'פלע.זאנט ךי וואךצלען‬ ‫פין ו‪1‬ייץ<?@אלטץ'ךי‪.‬עביטי פוןיךער ^ א ט ס ב ד ן ה פילעןטגייייצו‬ ‫גןראנכןע זעסן' וואט י‪.‬איר לוי )סנ( כך חוא כרקא אםרח לפי חסיםה‪ .‬הוה חסן חד סב צייד ‪ .‬ער'ד‪ ) :‬י ה ( ) ^ ^ ז " ~ ר ב ~ א ל ^ ז ר הטניזאו‪. .‬ער יאל ייענין ךרייחינךעךט פוןט‪ . ..‬ושטו‬ ‫יתיה ש׳ לטרין‪ .‬מה עישין אלי מיליה‪) :‬פש( ניניחי‪ .די.‬ר׳ יוחנן בר לוי אסר‪ .‬םה א׳כ יעשו שרשי‬ ‫חרוב‪ .‬רעד .‬‬ ‫רבנן אםרי אף חדנים םרנישים‪ .‬אר דער רעןין קוטט צו'.יוו**גין‪ .‬הסימדפ«‬ ‫) ע ג ( א י נ ד ה ‪ .‬ע( הכל טתברןז )מא( סשא וטתן טתביך‬ ‫)מנ( והפרנטיטוטץ םרויחין ‪ .ידעי! איץ אליטער ‪9‬יש ‪6‬אננער‪.‬פירש* אפיי איתן שאין להם מיל! אלא נאנר‬ ‫אמו ‪ ) :‬ע ו ( ו י ן ‪ .‬פרענט ויער מדרש אוי^עם איז‪.‫רןףף‬ ‫בראשית פרשה‬ ‫י ג‬ ‫כראשית‬ ‫יעל הנהר שטס פח לטדינה ‪ .‬‬ ‫ר!יי ??חם יא^ט‪!.‬רבי רוליא בר אןא זא?ט אפילו‪.‬אזוי ווי ךבי'אל‪$‬ר יא‪$‬ט וום ויעלץ‬ ‫טאןזן ךי וואל?לען פץ רעם ביאקםיץ בויםיאונ ךי ווארצלען פץ דעםיוךלדען !ןייגיןיבדכו‪ .‬ערךער^יד'צי ניהיי^ט וועירין‪ .‬שס מקום‪) :‬עי( מנקד נ־שיא‪ .‬ו׳ אבא אוסר אף אבן טובה )פ( םרנשת‪.‬איר פנחס עובדא הוה כהדה עכו ת ר ו הד נין‪ .‬טאתן לטרין‪ .‬ר׳ חנינא‬ ‫ביר עיזקה ור׳ ברכיה בשם ר׳ יהודה אסרי‪ .‬אט^ר ןיזאנ‪.‬טפון !בייוטי‬ ‫בי־ וסרה ם' ווענין' ווען‪.‬י.‬ענ( ואבריהן )ד( רפין עליהם‪ . .‬ווא ך^עךד'אייהיאךט נייטניט דייוואםער‬ ‫אוד יטיף ווי אין אוויי^עךר‪ .‬מען האט אים ?ייואען‪ .‬ושטו יתיר‪ .‬נם^י'יטרענץ‪.‬הט.‬איז דאךט .‬עם ניייט דעןץ וועךטאלץ ניבענ^ט‪..‬קעי ךאף אוד טיף‪/‬יט‬ ‫קו?ע.‬ט עייל עם ןט'.‬ה א ט ס ק‬ ‫.‬וחרוב‬ ‫ושקמה‬ ‫מתנות‬ ‫אחת נשיה ו ) ע ( הכל מתנרו ‪ .‬יתקלו יתיה ואשכחוניה ש׳ לטרין ‪:‬‬ ‫)יט( אסר ריא בריש אין הארץ שותח אלא לפי)פא( הסוסה‪ .‬לעילם נוקאמות דאינה שיתס‬ ‫אלא נשי תיסו״ס ‪1‬דקא קשיא לן א ח ר נ ישקמה אמס יני'<‬ ‫ן ד ^ א ^ א נ י י ^ ו נ ^ ע ן ך י נאנצע‪.‪.‬אלא בל אחד ואחד לפי צרכו‪ . ווי פיל יער‬ ‫ך>ךף• רבי חנ?א' בךביעך^ה אונ ריבי ברכיה פון רבי יהודהס‪.‬ךי־וואךצלען פון ‪5‬יי'..‬נט‪ .

ה'ךם.‬עךשט האט^אט וישאפיןיךי וועלט טיטךעם . 'צו‪.‬רט ‪3‬ירי‪9‬ין תרומה‪} .‬ע׳‪!5‬אפו?ג צו גייןיטעג ונאןז רעם'ווי ךער‬ ‫מאן איו וייי אירןיוועף‪ .‪.‬אמאלקין איואויף גינאגנען פו.איןדךעיםווי ךער^אן‬ ‫איו ביי איר ניווע.‬נוצר לט׳ ונולד לת׳ אינו ה י ‪ .‬שאס )הע( ה״נ נעריו זימ״א אפש״א אישיא אונש״ן יפי׳ העויו‬ ‫^‪:‬דר^אג'טק?ז‬ ‫אי^טיין וואט לעט איין דער‪.‬ערשטע טייג חלה'ר»ךיטו‪.‬איטר ר'‬ ‫יוסי בן קצרתה‪ .‬עראת‬ ‫גיןיאךין גיוואךין צו ךיבע.‬זה אדה״ר‪ .‬עס איז גיווען צומו‬ ‫‪.אט'גיגוטען'א׳טטיקול‪.ויעף‪.‬שברא את העולם בדין‪ .‬אט דזאטבשאפיין‪ .ועדין טיט‪. בעשאפו‪1‬ןנ ציו אךם אונ איין בע'‪2‬זאפוננ צו דיה‪ . ניוואךיין פון ךי ^א. .אט היטילעדער נאןל'צו״דער רגע וויען ידי דאךפין מאםער ס יי‬ ‫ןוא^ער‪ .ידען ביי ף‪.‬ער שייןךי‪.ארין ניוואןין צו אכט חדשים וועיטער גיט לעבין‪ .‬ויצירה ל ט ׳ ‪ .‪:‬ערשפראין‬ ‫מעל‬ ‫א‬ ‫‪%‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ .‬פט( זיטיא אפטא ‪. אלהים‪ .‬רב הונא אסר נוצר לז׳ ונולד‬ ‫לוז׳ או לט׳ ח י ‪ .‬‬ ‫מנין שהנוצר לז' ח י ‪ .‬צו‪.‬‬ ‫איטא‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫)פד( פ י ס לאדמה‪ .‬עםטיחלה פון טיינ‪ .‬שס( ואיש תרומות יהרמנה ‪ .‬ערר וואם פו־ ידעם איו דין גוןש ןינןאכט‬ ‫גייווארין איז גיגוםע.‬ווי‪.‬‬ ‫יצירה לאדם‪ .‬ר‪1‬יי‬ ‫אבהו פון וואנען ווייםין מירי אז דאם קיגךוואם איז ‪3‬שאפין גיוןאךין צויזיבעןטיעג^גאךךעסוך‬ ‫דער מא.‬עם ?!טייט אין פסוק מייצר מיט' צוויי יורץ‪ .אט‪.י?ח‪.‬ערר‪.‬איר יהושע בן לוי בשעה שהםטר יורד הוא עושה )פ־( פנים ל א ד ט ה ‪:‬‬ ‫פרשה יד ) א ( וייצר ה׳ אלהים‪ . .‬עךד אווי"די מען )‪. .‬דערגאןד האט .‬ר ווי אווי קוטטיצו דיער רעגי.‬‬ ‫כןי בתחלה ואד יעלה ם.‬וי ךער פסוקזאג‪.‬נךד אוג״האט פון איירןימאכט רעם‬ ‫‪£‬ענט'ש‪) :‬ב( <י.‬ןעשיאפונג‪ .אט גאם גיטאכט ך'.‬עמט אראפ אשטיקול טייג אויףיחלה‪ .‬ער איז' ניבארין גיוואךין צו אכט חד?!ים'אדערצו‬ ‫ביין חרשים ןןעט‪. .‬ערר‪ .‬קט >‪ .‬עם שטייט אין פסוקי בראשית ברא‬ ‫אל'ד‪. הארץ ונו׳‪ . דיעריראוג הטי נאם‬ ‫נייםאכטז־י‪.‬רבי לוי‬ ‫דיי זןךד זאפט איין די עא^ער נאןז איר קאןטקייט ‪*0 .‬זןרד‪ .‫סףך‬ ‫בראשית נט‬ ‫בראשית פרשה יגיד‬ ‫ושקטה אחד לשלשים יום חהוס עולה ומשקה אותה‪ .ה‪ .‬ךאס איז לין‪ . )פח( םדירכון אנא סטטי לבון‪) .‬פז( בעון קםיה דר׳ א ב ת ו ‪..‬ך‪5‬י ןהושע ‪%‬ן לויזאןיטווען‪.אט זאגט‪.‬רב הוגא^טאוךאם^קיגדיאיו^עשאפיןףוואךין צוויבען טעג עאןז‬ ‫ךעם ווי ךער ‪8‬אן איו ‪3‬יי איר גיווען'( אוג‪.‬דין‪".‬ערלעבין‪ .‬אסר להו.צע‪.‬ומיל‪.‬דעו־ מלןז מיי.‬קיו לז׳‪) .‬‬ ‫זה מם׳ה הקבית‪ .‬טאי.‬נדמפיש יאיל ומצאה׳ רמז האד״ס‬ ‫ני'‪ f.‬כאשה הזאת שהיא משקשקת עיסתה במים‪ .‬איי.‬ד נ א '‬ ‫בראשית ברא אלהים‪) .‬שנואין צמחים ומיני עשנים וזרעים וקידם מ‪1‬׳‪) :‬פז( כעי! קומי‪ .‬קען‪.‬אייןבעשאפונגיצו זיבען טיענ‬ ‫<'גאן־ רעם וויךער' מאן אייו ביי איר גיווען( אוג איי.‬אזוי ווי עם שטייט אין יפסוק.‬די‪.אמע.‬קצךרצא זא^ט אווי ווי ךי אשה מאס' סאכט‬ ‫נאם ךי טיינ טיט מאםיער אונ ג‪.‬במשפט יעמיד ארץ ‪ .‪.ערע‪.‬אלודם‪.‬וםנבהת ח ל ת ה ם ב נ ת י י ם ‪.‬א׳ מאנשי יין שאל ליכ‪) :‬פח( מדמי‬ ‫םיתה חרנה‪):‬פה( נמר תלתי‪.‬‬ ‫זיי ‪.‬פו( יצירה לז׳‪ .‬די‬ ‫וואךצילען פיון ןאקסין בוים' אונ פון ווילדין פי״יגין בוים‪.‬כתיב )משלי כט( טלך בםשפט יעםיד ארץ ונו׳ ט ל ך ‪.‬ער"שטעלט אויף ךיוועילט מיט 'ם'נ!פט‪ .‬ואחיכ וייצר ה׳ אלתים וביי‪ Q ) :‬וייצר שני יצירות‪.‬זיא ןועךטיבדעקט‬ ‫טיט שייגע גראזיז י‬ ‫י‬ ‫פרשה יד )א( ריצר ה׳‪.‬מכשנ ילשין פלכס אני מניא אמכס השונה ודאיים ו‬ ‫נולי הולד נחדש השניעי מההריון יוכל להיות ח׳ ונן נחדש‬ ‫וישא פירוש בלשון יון יחי׳ אפעה שנעם‪ .$‬ךיוואןצלען‪ . איו' ביי איר ג.‬שהיה )פה( נ ס ר חלתו‬ ‫של עולם‪ .‬אז‪.‬ויצירה לחיה‪) .‬עךד‪ . חרשים מעט זןר געווים ג״יטיילעבין‪-‬״מעןיהאיט גיפרעגט ןיי‪.‬הטר?י אבהוצו ךי ‪5‬י זאגט'פון'א.‬שגא׳ )במדבר ט(( ראשית עריםותיכס ונוי‪ .ט מען .‬עד וןאט״צו ו ואך‪9‬ין'‪.‬אר איין מאהיל אין דכייםיג"טענ עיט‬ ‫אדויף דער א?נר'וגך אונ פןרי.‬דאס מיץט ‪$‬ען אךם הראשון‪ .‬ך‪1‬יי יוכ‪1‬י בין'‪.‬עו־‬ ‫האטבשאפין ךי וויעלטויא זאל נעפיךט .‬אן טרינקען‬ ‫איןז .‬זגם שטייט אין פסוק נןלןז במשפט יעמיד‬ ‫ארץ‪ .‬אווי איו.‬ער לעבין‪ .‬עם רעגיגט טא'?ט‪.! אוגיער איז גינ.‬ערד•‬ ‫פרמןר האט ..‬ונקראת חלה תרומה‪ . ב‪.‬או‪.‬ים‪ .‬טיט )ישעיה כז( אני ה' נוצרה‬ ‫לרנעים אשקנה‪ .‬זאלט איראפשיידין‬ ‫הלה‪ .‬ער איו בעשאפין גיווארין צו ‪3‬יין טעג ).‬ונאיתיות שלהן קירן‬ ‫ל״נפש חי״ה ריס למפרע חצהו )פו( יצירה לשנעה‪ ..‬ךי וועלט‪ .‬ו^יש‬ ‫תרומות .‬אונ חןה‬ ‫מע‪. .

‬טדבר וטבין ורואה כםהיש‪ .‬פרה ורבה כבהםה‪ .‬יצר טוב ויצר רע ‪ .‬ט קי‪.צא( זה מצדד‪ .‬סן התחתונים‪ .‪ .‬גאט האט בשאפין אין‪.‬ער איין' דייזייטין אוייך‪ .‬‬ ‫ואם לאו יחיה ‪ ("!) :‬וייצר ב׳ יצרים‪ . זעהט‬ ‫‪.‬‬ ‫אוג . '.‬רעם יטשטש' פיר‬ ‫.‬דליי בשאפו^ג פו.‬אינ א'בהסה‪.‬אלא ..‬רער טיעגטיש‪..‬אליעורם וועגץ‪ ..‬‬ ‫כיון שתיתה רואה סכין כיד אדם לשחטה‪ .‬‬ ‫י ׳ יהושע בר נחםיה בשם ר' הנינא בר יצחק ורבנן בשם ר׳ אליעזר ‪ ..‬ואפיים איט מת מפנו‬ ‫דע״^איף איץז בריי‪.‬פרעגט לער מדרש אבהטהז‪.‬םיי‪.‬קיי.‬רבי יתוש_ע ברי נחממ דןאט גיואנט פץ רבי תניגא בר יצחק ס וועגץ‬ ‫אוג די רבגן תאבי.‪!.‬גדער אזוי' ווי אןהםה'‪.‬היחה )צג( מפחדת ומתה‪) .‬קק ניט יעסן אןאזייט םי‪:‬ת.‬ע.‬אם יחטא יסור!‪.‬עען אןעוויייו^‪ .שמה‪ '.‬‬ ‫אמר הקב״ה הרי אני בורא אותו בצלם וברמות מן העליונים‪ .‬נןיילנאט האט‬ ‫_ב?טא'פין‪.נר׳נןטאךןט אזוי ווי אבהטה‪ .‬קיגדער איוי ווי אלע בהמות.‬חדשים סיי צו ניץ חדשים‪ .‬העליונים נבראו‬ ‫)‪5‬ב( בצלם ובדםות ואינן פרין ורבץ ‪ .‬אונ די‬ ‫גשמה פו.‬רש״י ו״ל ינילקינ! .‬ר׳ תפדיי אמר בשם ר׳ אחא‪ ..פעלט ךער מדרשי אמענטש ווע.‬ער וועט ה אבין‪.יא הט ניואנט פיןיךבי אחא ס וועיגין רי מלאכים יענעין בש״אפין‬ ‫גיוןיאךין אין אצלם אוניאךמות אונהאבין‪.‬‬ ‫ראם היי?ט איצר טוב אונ׳א‪:‬צר הרע‪' .‬ויצירה םן העליונים‪.‬דק‬ ‫ניט‪.‪..‬איכל ושותה כבהטה‪ . ניט בשאפין טיט אצלם אוג אןםות‪ .‬‬ ‫אסר ר׳ תפדיי בשם ר׳ אהא‪ .‬רביתפר. גייאג ט פון'רבי‪.‬קקךיןיעריאליאטאהל שטאי־בץאויב‬ ‫ער וועט עבאךין וועךין צו א?ט חריגים! )‪ (j‬וייצר שטייט מייט צוויי יורץ י‪ . יריבי אהא ס ויענץ נ אט הט גייאוןט אויבאץזוועלבשא‪£‬ין‬ ‫שםהאן'אגוף(וועט‪\5/‬לעב'יןאונוועטניטשבאריין‪.‬ךביי תןריי א 'האט גיואנף ‪2‬ו.‬עםט אוניטרינקט‬ ‫אוד ווי אבהמה‪.‬ערי וועט‬ ‫ויןדי^ק וועט ער^יטאלבי.‬קם‪ .‬אונ אויב‪.‬אמר הקביה אם אני בוראו מן העליונים‪ .‬‬ ‫אוכטאאיו ניץ>*‪ .‬ךעם מע??!ש ץווייעלליי בשאפ^גג‪ .‬אלא חריני בוראו םאלו וםאלו‪ .‬נאט' הט בשאפין רעם מענםש טיט‪/‬־וויי‪.•')‪ 0‬וייצר שטייט‬ ‫מיט ציייי יורץ‪ .‬הטג אטנייא‪-:‬ם איו ייעל בשאפין רעם מענטש טיט‬ ‫אצלם אונ אךמות אווי ווי לי מלאכיים‪.‪ .‬אי ער איז' בשיאפץ גיוואךץ צו זיבען טעג וועטזגרילעבץ אליע מאהל‪ .‬אונ‪.‬מפחות כוי‪ .‬עלליי'נעלאנקען' אנומע.‬נר וועט ניט זןנךיגעןיוועט‪.‬צו ךיאויבעךשטעאיוער ‪.‬‬ ‫ש׳ איפשאו)צא( זה מ צ ו ו ‪ .‬די בהמות אוניתיות האבץקינדעראוג‬ ‫יעגע.‬נליץזער שטייט אווי ווי מלאכים‬ ‫?נר ‪.‬קעךפעלם אן ^מיות‪ .‬ער וועט'גיבארין‬ ‫ןןערין צו אבט‪.‬והתחתונים פרין ורבץ ולא נבראו בצלם ודמות‪...‬יצירה סן התהתינים‪ .‬אז^עראיזבשאפץיגיוואריןצונייןטענ‪.‬‬ ‫וטת כבהמה‪ .‬מלמעלה ‪ .צלם‬ ‫אוינ ךמות מיי?ט מען לי .‬ער לעבי.‬ךי מלאכים יעינען נשמות אן'‪.‬איט״א "איכטיא לאיטא*איזידער טייטש שטאךבין‪.‬יזיק לי בהמה מאלט ?יהאט ציייי‪.‬נאד איןדייעלאיםבשאפין'פץ ביירע' )אנשמהמיט איגוף(' אויב‪. אונ״אשלעכטץ‪.‬הוא חי ואינו‬ ‫ם ת ‪ .‬לעט‪. .‬לערםענ^ט איז בשאפיןיגייואךיןיפיון בייילע צייואםען אנשמהימיט‬ ‫אגויף‪ .‬ער ר‪.‬זיט׳׳א ^ • א ^ ט ^ י ז י ^ י ט י ^ י ״ ^ ץ ר א ^ * ^‬ ‫זיבען(‪ .‬ברא בו ד׳ בריות‬ ‫םלםעלן זד׳ מלמטן‪ .רם משמות *'מקומת‬ ‫פצמ‪ :‬כו״א יאיהני שמרו מוסו וממון שאין נם ים"ר ו ו ט ם‬ ‫תמימות•)נו( והוי אום יש לו כ ו י ‪ .‬ערליי געכ^עןייען‬ ‫״‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫זי‬ .‬פיוש״י האום אן כשהוא מניש‬ ‫לפניו ממש וואה מה שנעשה מן הצווין והנהמה אינה ויאה‬ ‫אצא כשהיא מצללת ראשה לא׳ מן הצור.‬הוא םת ואינו חי‪ .‬עסגייט'פון אים צואה אזוי ווי פץאבהםה‪.‬קינדער‪ .‬אש יתשא ימות גופיי וכן היא צעיל פ״וו ‪t‬‬ ‫)‪ (<'.‬ךי בהמות‬ ‫זענען‪. ער קוקט טיט די אויינין' דינע גרייף פון דעםטוועג\.‬שאילו היה לכהםת ב יצרים‪. ייאבייגט אויםרעםי^אפ‬ ‫רעכ?!ם אךער לי‪.‬קערפער )אואגוף( ‪". די איובערשטע‪ .‬עזט‪.‪) :‬צנ( נצלם ולשת*‬ ‫צלם אלכיס ‪ .‬פרה ורבה מן התחתונים‪.‬עוטר כםהיש‪ .‬‬ ‫רעם מענטש אווי ווי ךי מלאכים זעגען‬ ‫אונ או־ייאייןד ויעל אים בשאפין ווי ךי^חטותיענק ואגוף א ן י א נ ‪ /‬ם ה ^ ו ו ע ט ^ ר ^ ^ ב י ן א ו נ‬ ‫וועט ניט לעבי. הויבין אונ פיריןנרלןי בשאיפוננ פץ אונטען‪ .‬רעם גוף פיון די אונטעךשטע <פון ךי״ערח ‪ .‬צ־( והרי אדם‬ ‫יש‬ ‫ט תנותכהונה‬ ‫אל ס י דשא כלומו גן ז׳ ימיה‪) :‬צ( אינוא היא בלשון יון‬ ‫ימות ואונעין כוא השי ובאותיות שלפן השי םוא נמקוש מ'‬ ‫שלנו כלומו נן ח'ימות וניויש׳ לפרק כמולן נרם תיאוכשין‪.‬םטילנללים כבהסה ‪.‫סףף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה יי‬ ‫)‪ (5‬איטיא אובט׳א‪ Q):‬וייצר שתי יצירות‪ .‬ער אייו פאךקטע^ךיג אוג זעהט אזוי ווי מלאכים‪ .‬אתמהא‪ .‬ובהטה אינה‬ ‫ת א ה ‪ .

נא ביר איידי‪.‬יי״אריין איג מאל^ באלי־ גיש!׳דאךבןן‪ .‬‬ ‫שכן איוב אוטר)אייב י( הלא כתלב תתיכני‪5) .‬בעה״י מהתי^‬ ‫בעיר ובבשר וגומר בגידים ובעצטות‪.‬טע נפ!שוואלט‪.‬‬ ‫זיא זאל גיטקעגעץאתייםגיץ פוןאים פארתצייט‪-‬ימ^עםמאלטנ^יט^^יייעוייאי^סו^אלט‬ ‫ניסומען אצרה אויף א‪.‬כיו] שהיתה הצרה באה עליו‪ .‬ער"‪.‬מעלי. למדין םמתי‬ ‫יהזקאל‪ .‬יניםר בעיר יבבשר‪ .ען‪.‫סדר‬ ‫ברא^יי׳‬ ‫‪2‬‬ ‫י‬ ‫ש ד ‪.‬ילמה היי מתי יחיקאל דוטים ‪ .‬הטרבי חנ.‪9‬ש מעךיט בשאפיןסיינט מעט‪.‬וכ.‬אינךי מעלין דאךפין נייא' ‪3‬ע?‪?2‬אפין מער״ין‪ '.‬מענט‪¥‬ין ויין אין‬ ‫פארפוילט ‪ .‬פרענט לער קדרש רער' מענטש ה אט ראך צומי ^רליי‬ ‫געדזעקען פאר מאס שט'אךבט‪.‬רולי כסינ סי׳ קישר יצירר‬ ‫שאלמלא כן זיא׳ היה שיניע׳ ומשליכ׳ מפני ספחז ומיני צדן•‬ ‫סיח ליה״ר ואס לא כן מיתרו מן הנהמס אין וכמי שורפי‬ ‫למעל׳ טיג מאי ות יה״י• )צי( מפתיל נעוי ינשי‪.‬ה( איר חנינא בר אירא ‪0‬כריה יכ( ויוצר רוח אדם ב ק ר ב ו ‪ .‬שכך הייא ב מ ת י‬ ‫יחזקאל )יחזקאל לו( וראיתי והנה עליהם נירים ובשר עלה‪.‬איין בישאפוגג צ\ךי'מעלטאוגאיין‬ ‫בעשאפוןג צו}‪.‬א"ר יונת.‬ייעלין ייי'בעשאיפיץ‬ ‫מעריןימ ךאסכךךוואסמערט ?עשאיפין ביי ךיםוטער איןבויך‪ .‬ךבי יונתן יאנט מיר לערנעין ג־ט א‪ £‬פון ךי טתים מא'ס יחזקאל‬ ‫האטלעבעךיג גימאבט‪ . פריער אדעךי.‬גמאגט עם ש‪$‬ייט'אין‬ ‫פסוקי וי‪1‬צר רוח אדם י בקרבו‪'.‬כמישנ׳‬ ‫נאיינ עיר ינשר תלנישט יגידיס יעצמית תסיככני ו )צו( אין‬ ‫למדן כיי‪ .‬ויצירה לעה״ב ‪ . י י ט‬ ‫ער‬ ‫א‬ .‬כך יצירתו בעהיב‪ .‬ער בעשאפיז וועךין צו אוזנית הנ‪£‬סים‪.‬עם מעךיט ^ריזגר וןאדפוילט איןיכן^ח‪-‬פי^עיךי י •ל ‪^1‬־' די‬ ‫ךךיבעריהאיבין ךי ביי?ער'אננ. מעריןווי‪}1‬קינחמאםמע'ך'ט'בע‪/‬א?י'ןבייך'י םוטער אין בויך‪.‬גאט האט איין גיבונדען דיי נשמה פון‪:.‬כך יצירתו ל ע ה ׳ ב ‪ .‬צר‬ ‫אטקטשמאםגייט אדיין אין אבאר מאס זןר טוהטאויסצו‪.‬איך האבגייעהן‪.‬צומי‪.‬בעהיז)צו( טחחיל בעור ובבשר וגוטר בגידין‬ ‫ובעצמות‪ .‬עךער םעינטיש' אין}זים‪.‬ךךיבער"איי אויף די בייגער‬ ‫גיקושען גןך.‬מארוס ‪'8‬יוי שטייט ביי­‬ ‫ל מתים ואס‪..‬אלמלא כן‪ .‬איוי יוייךער מענטש טייסט איים <מעל?עס‬ ‫•יערי ‪ 1‬ר?"י ?‪<1‬ין •‬ ‫‪. בעקא‪9‬י.‬קזקאל האט לעבעךיג גימאכט דזיאבין גיהאט ביייגער‪ .‬בית ?טי!אי אונ בית הלל קרי.‬צו' תהי‪:‬ת המתים מעט אמך אווי זיין‪.‬ערייי ב^אפונג‪ .‬היה שוטטה‬ ‫י צ י ר ו ח ‪ .‬מ'ע.‬והעור נאמיינה אנל‬ ‫לעמיו שהכל נרקנ יתחיל נעור שהוא עליון רנמיר נעצמית ‪s‬‬ ‫)צ»( סשכסני היא לשין ענר ימירה על היצירה הראשונה ילא‬ ‫יי מאלט ניזעקן אז ךער מענטש האלט ?{טעקע^ונ מיל‪:‬ייא"שעבטין‪ .‬צו מאסזעגקגלייך ךימהים מאםייהזקאל האט לעבעךיג גיטא־ט‪ ".‬ער ‪3‬׳‪8‬אפין מערי. סעוי הנוקנת תתלה‬ ‫מפני פמינחת ע״נ קרקע עלה עליהס באחרינ׳ יגידין תחלס של‬ ‫העצמית שנשאיו עדיין יעל סגידסהנשר‪ .‬עם' איז ךמארין אויף זיי״^דעךין‬ ‫אונ‪.‬אבל לעיל םתתיל בנדיט ובעצמות‪ . J 1‬יצירה בעה״ז‪ .‬עגע וועלט' )צי יהודית הםל‪1‬ים(‪'.‬ניט פין שךעק‪ .‬ערשטטוהט‪.‬כך אף לעיל טתחיל בעור יבבשר ינוםר בנידיס ובעצמו׳‪.‬נ.אגין אייך אדי דיי ‪9‬ענטשין וואס ןועל״ץ‪.‬ייאלט״ךא״דער ען־אקץ‬ ‫?‪. דר"נאך ביינער אונ הויט אונ פלייש‪ . )‪5‬ז( אי.‬וועלין'ךי‪.‬פרמנרהדט דערנאך קלניש‬ ‫אונ אךעךיו אוג בייגער‪ .‬יבנבינה הקפתני‬ ‫א סיס‬ ‫מתנות‬ ‫הפתי ‪) 1‬לס( איי מניגא כ ו ׳ ‪ .‬לזה שהוא נכנם למרחץ‪ .אך פמיש אונ אךיעךין אונ"ביי?ער אןער צו'ר‪1‬הי‪1‬ח ה?מ*ס‬ ‫מעט‪.‬פלייש אונ המט אויף די ‪1‬יייגער‪.ןני־ ה‪1‬יטדער.‬אלא תתיכני‪.‬יחן״קאל האט לעבעךיג נישיאכט‪ .‬בית שמעי ואגין‬ ‫ווי ךער‪.‬מה שהיא פישט ראשין‬ ‫היא )‪5‬ח( לובש אהרון‪ .‬בהיא כשם שיצירתו ב ע ת י ז ‪ .‬שירשיי לפי שעדיין היה נסם עצמית ילא חסרי כ״א‬ ‫בהונה‬ ‫גיזיש ועיי ונשי אבל למתיי שסכל ענר סקב״ס יתחיל כפין‬ ‫יצירת העה״ו‪) :‬לח( לובש אתריו‪ .ואנט הלא‬ ‫התיכגי‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫.‬ער פון ך ך אריים גיגוםען ךיי גשמה אוג מאלט גישטאךבץג‬ ‫)הן מי^ר קטייט' טיט צומי יוךין‪ .‬תגט‪1‬יין^חנר»סמ(ים‪ .‬בעשאפץ יועריין״צו‬ ‫אוזנית המתיט‪ .‬ט( התכתני אכ־כ‪.‬‬ ‫אבער מען משיח מעט קוםעןאונ^עםי‪.‬ךי ביןער אמך‪ .אך ©ליייפ אינ אךעךין אונ בי‪.‬‬ ‫^‬ ‫‪4‬ל.ער' אהויט ךער נא־ ‪$‬לייש ךערינאוד אךעךין‪.‬ער'אן'צוםלעצט'ווארום‬ ‫ךי מתים מאס‪.‬סייגט'ו!ייבט*ער אן‬ ‫בע'‪#‬־<פין צוימעךין ?ךיזןרהמט רער .טאלן'פריןנר ךיאךעךין דערנאךדי פ ל י י ש ך ע ר ‪ /‬א ך י ך ה מ ט ( ‪.‬‬ ‫בראשית‬ ‫יי‬ ‫ם‬ ‫יש לו ב' יצרים‪5) .‬בית הלל .‬ביש וביה י בשיא לזו‬ ‫י ) ‪ 1‬וייצר ב׳‬ ‫כשם שיצירתו ב ע ה י ו ‪ .:‬ער ‪ .‬‬ ‫?ךןער הויטךער נאך ?לןיש אונ *!ךעךין אוג ביינער‪' .‬טלטד‬ ‫שנפשי של אדם צרורה בקרבו‪ .‬איוב האט אייך'אזר ‪.

‬‬ ‫ןר׳ ילע וואט קו?ט אריץ' אין ךי א‪.‬איו לי ןוילןן‬ ‫‪!£‬י§ער‪ .‬איר לוי כתיב)יהושע י( הארס הנדול בענקים וה‬ ‫אברהם‪ .אט תאט גייאגט‬ ‫ןזאמרגיעט אברהם !י‪.‬צו תחנת‬ ‫ךטתי‪.‬קאליע ‪8‬א‪5‬ץדי גוטע‪ .‬אד ךייבלוט ראפ א י ך ך י א^זיה'איו‬ ‫‪#‬אךף‪ .‬ווערט ת טילךגעדיכט'אונ געגליייעליט‪.ידארין פריעריפאר אדם הראשון'‪ .‬‬ ‫שמא יקלקל ואין סי שיבא לתקן תחתיו‪ .‬הוא שאיוב אמר‬ ‫)שם( הלא כחלב חחיכני ונוי‪ .‬לא באםצע טרקלין‪ . . .‬זאלני'ט‪.‬טיט הויט אינ?לייש ןאנןטו פיך !יעקלייךט‪.‬חיים וחסד עשיח עסדי ופקודתך שסרה‬ ‫רוחי‪ (!):‬את האדם‪ .ט‬ ‫״עם ‪#‬טייט אץ §םוכןה!‪$‬דם סן רול בע.‬ירו וועסט סיף גיסען‪ '.‬גרעםטער פץ ךי ךיזען ךאס‬ ‫‪5‬יי‪.עמען איין שטוב אשלעכטעודיב‪ .יט‪.‬ער }יבריינג‪.‬דאם איו&ץז‬ ‫צו אשיםולייאיסןיא ‪.‬קעי האםטו טיך פארגליוייעךט‪ .‬׳שיה ומלקה‬ ‫ומושפעת ו )קל( המתוקנת‪ .‬ער גידאךפט בשאפיןיווערין פריער פאר >)ךם הראשון‪.‬ביינער טיט אךעךיןיםוככרעי‪ .‬צו ותךוגית הטתים‪..‬אוג ייאפאר .‬גוייל.‫סףף‬ ‫בראשית פרשה‬ ‫בראשית‬ ‫יי‬ ‫א ב י ב ‪ .אט גיבליי?‪5‬ט ?ליער רעם שלעכטץ דור‪ .‬דו וועק!ט ?יך בךע קץ'^יט ביינער אונ טיט אךעלין‪ .‬ךריבער ייעל אייך‬ ‫‪9‬לי‪.‬אלא ת ל ב י ש נ י ‪ .‬אזוי ויי‪.ער פיץךערוועלט איו ^זיאםענ^ש‬ ‫ן א ט א^טאל^ץ'‪3‬עלעקליי?ט‪.‬ט & ‪ • P $ $ V‬י י‬ ‫־‬ ‫‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫רשעים‬ .‬‬ ‫ן^חיכגי‪ ..‬‬ ‫רבי לד האט ‪5‬יזא^ט או אייגער האט ^ ל ע ? ט ע ודיב אין *?טובי בריינגטןןר ציו איר אגיטע יייייב‪.‬בנותנ שבעולם א־ס יש לו קורה)קנ( שופעח‬ ‫זזיכן הוא נותנה ‪ ..‬הרי התלב קפוי׳ ועוסד‪ .‬איז פול מילך‪ .‬האדם מייגט ט ק אבןקם‪ '.‬ולסת קורא אותו נדול‪ ..‬ה* )הלאחהאךם('‪.יייק ררעםער‬ ‫אין טעלות פון >וךם הראשון‪ .ליוועךט ‪ n‬זכע>‪ .‬לקערת שהיא טלאה ח ל ב ‪ .‬׳‪ np‬איו ?ויטער ווי מילך'‪. .‬מנענע נע וני*)קנ( מפו ל׳ מליקה כל״א‬ ‫ה ט ק י‬ ‫ת‬ ‫סימונים משימסו וגן א‪ 0‬של אשם היא מלא־ וס יעיפס ‪ie‬‬ ‫לנשת ׳ייי לתוכה ימיי מןפםו )קג( שיפעת‪ . אברןטען אין פיטעןדי דורות •‬ ‫‪.‬שהיה ראוי להבראות קורם לאדהיר‪ . c‬גאר ןןס שטייט הלבישני‪ .‬וקורות שלאתריה ‪.‬בזכותו של אברהם‪ .‬דו ןועםט' ‪9‬ין־‬ ‫‪£‬אץל ועדין‪ .‬ד ‪.‬עור ובשר ונו׳‪ .‬צו תרדית סםוןים ‪.‬אזוי‬ ‫ןןאט . .‬לריבער האט‪. דין ‪$‬אד אים אוג ך דורות י״יאם יועיליז ‪1‬יץ' .‬כרי שתסבול קורות שלפניה‪ .‬מסי‪.‬ךךיבער האט .יאס איז^ר גיט בשאפין .‬רבי אבא בר ‪3‬יעא ואגט דער שטיי.‬אשה מכמה לנועם ומעשים שוגים‬ ‫^םט'ט^'‪1‬יצא?ןין ‪.‬שאס יקלקל‬ ‫יבא אברהם ויתקן תחתיו‪ .‬ודורות‬ ‫של א ח ר י ו ‪ Y a .‬ערוועט יעךי.‬נם ‪#‬טייט תקפיאגי‪ .‬נ‪.יךןקט‪ .‬טיט טייר‬ ‫אונדיין בפעלללוואם רו דןאקט' גויר.‪£‬ים ךער ‪£‬ענטש •יואס'את דר‪.‬ראם איי וואם איוב האט גיזאנט איוי ווי סילך צו גיסט‬ ‫דו מיך‪.‬וףיריער איו.‬צו דזיעית הסתים‪.‬דו וועסט ‪9‬יך בקלייךק טיט הדט'אוני פאיש‪ .‬לעבץ אוג חקר יזאסטוגי^אהן'‪.‬גאר ‪?.‬או־ עם שטייט‬ ‫^סו?י}י‪ .‬לעם יכו״ח פון אברהם‪ .‪) :‬י‪(.‬ען זיין דגר‪ .‬‬ ‫םם או עשנ שנותגין גמלנ לכעמיי ילהפייו מ׳ המלג מן‬ ‫הגבינה‪) :‬קא( ויפן‪ .‬‬ ‫בך לסה ברא הקב״ה את אברהם באטצע הדורות‪ .אך האט‪.‬‬ ‫ןארפאר .‬ער זאל אויף האלטץ ידיי דורות וואם וועלי.‬בעריאז איינער האט אגוטע ווייב‬ ‫וועט‪.‬אלא תסובבני‪ .‬עד שלא גתן)קו טסו בתובי‬ ‫החלב )קא( רופף ‪ .‬ען זןב^םען' דער גרויסעיר‪ .‬ער בשאפין ‪{$‬ךם'‪ .‬האםטו טיף‬ ‫!קלןי ‪ . ..‬זןס ע‪!$‬ייט ?*יניכגי‪ .‬ובעצמות וגידים‬ ‫טוככתגי אכ״כ‪ .‬אסר ר׳ אבא ‪'8‬כ‪ .‬אט ‪$‬אט‬ ‫ב׳‪!5‬א‪!9‬ץ ךי וויעלט אין ‪.‬אזוי ווי ט־לך‬ ‫גאר‪.‬עם קזטייט גיט ומביאה‬ ‫הקן׳רןני‪.אט בשאפי.‬עס "שטייט ניט הויטיאוניפלייש הלבשתני‪ . '.‬טשנתן לתוכה )קב( ט ס ו ‪ .‬ווי'לך לוי הט גיוא.‬שטייט.' .אך אים‪.‬גט ‪5‬ען אברקם‪ .‬כדי שיסבול דורות שלפניו ‪ .יוועןוי^אס' היט' שיין נ‪?^.‬אלא אסר הקביה ‪.‬ןר גיט אליי.‬עוד ובשר הלבשתני אביב‪ .‬אייךעו־‪^-‬ען ניסט אדיין אין לי טילך זאעלס‪ .‬פאר ייאס רופט ט‪.‬ואין טכניםןן אד‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫אשיגן אלא תתיכנ׳ שהיא ל' עמיו נמששש איש'.‬טען גיסט אריץ יא^רס אין ף םילןז‪ . .‬אוג ווי‪.ק' יועט קוםען אברהם אונוועט ‪8‬אריכקען ייאס‬ ‫^גר האטגעזי‪-‬דץט‪ .‬רןאיםטו טיך צו .‬לויטכניםין את )קל(חסתוקנת לביתה של םקולקלת‪ .‬אלא תקפיאגי‪ .‬עם ואל ‪8‬אריכט‪.‬אויב ‪.‬ער אים אין נ‪£‬יטען פאלאיץ‪-‬״ער^אל אויף היאלטץ די בעלקעיס ויאה‬ ‫^אראים אונ וואס אוןטעריאיט‪ .‬רער .‬‬ ‫די ^ ע כ ט ע ואל !יך אפ לערגען לי גוטע מדות פון לי גוטע‪'^ . .‬מגען ויעט ןיט זיין וניער' ‪.‬אלא הרי אני בורא את האדם תחלה‪ .

איו ניט' .?!ש דין צרה ).‬שנאי הן אדם‬ ‫כיה הי״ה נני' עשריה» )קת( עפר‪ .‬נקבית>‪ .ט אמאהל ניטרא?ין‬ ‫^יזנ"ישטאךבין‪'.‬ג.יואןט מיד זענען פאריויכעו־ט אויף' נאט אז אויף‪.‬אונ אודי‪'.‬וםה אם זה שעשוי בנפיחתו של ביו‬ ‫לש‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫ומי שי‪ 8‬לו רעס מכניס סנ‪!1‬נס נניתו נדי שתמפה על נאפה‬ ‫סרעס יתלפילאותס אנל איפנא לא פן תלמוד סעונס ממעשי‬ ‫סרעס יכן סנניס הקניה אנרכס אניני נתין <ית סרשעיס‬ ‫‪ saw‬עליהס ולימד דעת את סעס לסניר אניסס‬ ‫וכיס‬ ‫ב נ ש מ י ס ו ) ק ס ( עופר‪ .‬נער נתור‬ ‫נ‪:‬ין עלם ‪) :‬קו( ננני עשרים שנה ננראי‪ .‬סלק דיי בר חלפתא )קי( לסחמי ליה אפין‪) .‬רבי אליעור בר '?זםעון יאנט אפילו היה איז אויך‬ ‫‪3‬שאפין גיוואךין מיט איר פווןלקייט אוני שטארקייט'‪ .‬אנך^עזאנין‪. טךיקונט איר'אין פיייער(‪.‬ואנט דער אפיקורוס צו'תי׳ יוסי פאר‬ ‫וואם לא.‬וןאי!‬ ‫דער‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ..‬ארמה נקבה‪. טע..‬היוצר הזה מביא עפר זבר‪.‬אלא )קע( דאתית סעקא ליה ‪ .‬אוידיא‬ ‫?לעיעךנע בלי וועךט צו בר'אכי.‬‬ ‫איל לא מסתייה לההוא נברא עקתיה‪ ..‬זעהי דיין ווהן‪ .‬זיץ‬ ‫אא^יקורוס‪ .‬וזה נשבר ואין לו תקנה‪ .‬לא כך כתיב )שכציס ב( ככלי יוצר תנפצם‪ .‬נם ?וטייט עפר מיינט כ!ען ךי גראיבע יאמר)ייי זענען יכךים(‪ .‬א״ינ וויאעס שטייט אר^ת‬ ‫מיי^טטען די ךינעיא?ד )‪.עשטאךבי. אירןיט צוךיק גאנץ ‪9‬אכץ‪ .‬זיי'יענע.> בייוטו נאף גיקומען אים מצער ויין מיט‬ ‫נארע^עירייר•נןענע.‬איל כלי חרש‬ ‫)קי־( ברייתו מן המים והכשירו באור‪ .‬ע כלי‬ ‫}ןעךט צ• בראכ‪-‬ין‪.‬‬ ‫נ ו ׳ ‪ . ךינוטעימדוחפוןאבךהם!)«נןןןרז‪.‬הונונית נעשה על ידי‬ ‫נפיחה לפינו יש לי תקנה ננפימה ננחו או לתקע מסיחה נ!‬ ‫רשעיםיאליןאפלעךנע.‬איח דאםר )קט( מינאי‬ ‫הוה יתיב גבית‪ .‬איל אנן )קי‪ (3‬רחיצן במרי שמיא דאתחמוי לאפוי לעלמא דאתי‪.‬עם ר.‬ע אליי. )צוברעביןזאיויוויאערדענעיביי‬ ‫לוואם נןען ניט צוךיק גא‪.‬רער וואםמאבט ךי‪.‬אוואנךער פאר וואט איז אדי י‪ .‬ולכן אין תקנה לשנירתו מ^ני‬ ‫שתתלהו וסופו שני הפנים אנל הונינית שתלשו ומפי שוס‬ ‫לפיכן יש לו תקנה לשנירתו ונן אנחנו נוצרים נדרן אתד שוס‬ ‫לפיכן יש לנו תקנהו )קשו( ננפימה‪ .‬נץ ווערין!‪ .‬ויען‬ ‫אין רי ?זןזאט צפוךי‪3‬ייאייגעם'יואם‪..‬יאדסה נקבח‬ ‫כדי שיהו כליו בריאין‪) :‬ח( מעשה באי* בציפורי שמת ב נ ו ‪ .‬ניקלעבט ווערין אונ וויעךין' צוךייק אנאנצער‬ ‫טאפ • ?!טייט רען..יט אזוי אין יפסוק דו וועסט דייצו שפרייטי.ויען אאפיקורום נאיר אאפיקורום איז נייעםין נעבין‬ ‫איס‪ .‬קען סען איר צוךיקיגאינץ מאבי!'‪ '.‪.?טו‪ .‬האט רבי יוסי.‬כלי זכוכית ברייתו מן האור והכשירו באור ‪ .‬ערדענע'' כלים ברעננטי״עךד‬ ‫ייאסיענען ן^ךים <.‬ערנע ‪.‬‬ ‫א}לעי‪.‬קיא( חםתיה יתיב ושחיק‪.‬רב״גתוד־ת*^*?^*ט^^‬ ‫ניטלץענען עפר <.‬קע.‪.‬רב'הונא‬ ‫זא?טןוא ‪.‬אית הסטין‬ ‫מתדבקין‪ .‫סףף‬ ‫בראשית פרעה יד‬ ‫בראשית‬ ‫הםקילקלת לביתה של מתוקנת‪ (T):‬עפר דיי בים אומר )קה( עופר )קו( עולם על פליאתו‬ ‫נברא‪ .‬ענ‪.‬זה‬ ‫נשבר ויש לו תקנה‪ .‬לפראות לו פנים ילנממוו )קיא( ממתיס ני‪ .‬ער^יי!איזני‪.‬א‪.‬איל סאנל אי סמי! סיישנ שמ‪ 3‬י‪:‬׳‬ ‫אינו ד לו לאותה פאיפ סאנל נצרשו אלא שנאת לצער אותו‬ ‫נדנרי סנאי וני יש מיסין נפנרין* שישונו ויסדנקו לא׳ ס ׳ ‪:‬‬ ‫)קיד( נדיתו מ! סמים נוי‪ . .‬ינ נ ט ה ונן ננון‪) :‬קי( למחמ׳‬ ‫‪.‬איי רבי ייוןוי ‪3‬ר הלפר״א גיקומען צו רעם מענטש ם!חס‪3/‬ל !יין נצו טךייםטין אים>‪ '.‬ר׳ הונא אמר)קח( עפר זכר‪ .‬יענע וועלט עוען‬ ‫די ווע?ט אייך שעארבץ> וועםטו'‪.ךד מיט( וואסער אונ זיא וועךט נישטאךקיט דורך ךעםיפץער' לרום סע..‬ךי יועלטיאייי בשאפק‬ ‫?יוואךין מיט זיין פיקלקייט אונ שטארקייט‪ .‬ז'אמח אונ מיישטיאוים צו‬ ‫יאסען אונ ם'א?ט פין די ‪3‬לים! יענען די'פליםשטארק!')ךן( <מעשה>‪.‬הט‬ ‫רעד אפיקורוס ?ייעלן ווי רבי ׳וכוי ויצט אונ לאכט'‪ .‬נדערע זאגץ‪.‬ערד‪.יאנט י נייט נענונ §'אר‬ ‫ךעם טע.‬אני ‪pa‬‬ ‫אי ?מיןאשרישנשס ריאה ר׳ יוסי יישב וניתקו)קינ( רחיצין‬ ‫ני' ‪ .רא'בע יא?וו־('אונ‪/‬עךרייאם‪. רען שארבץס'צו זאקען' ‪.‬עפר דרש לשין עופר נתור ומוק עומד‬ ‫על מעמדו ותקפו נד״א עיוור םאיליס« )ק!( פולס‪ .‬איר אלעזר בר״ש אף חוה על מליאתה נבראת‪ .‬יעני‪1‬ן נקבות' )זץנע'‪.‬ל' ונר אדמה ל' נקנה‬ ‫ופירש" ז״ל מיני עפרות הן מול הגס עפר ונר חיל כדק עפר‬ ‫נקנה ווה חוק מאוד ושניהם נאמד עוניהנ ה״נ רש״ )קש( מינאי‬ ‫היה ואית דאמרימין הוה יי‪.‬‬ ‫איל למה אתת שחיק‪ .‬ער‪ .‬אתמהא‪ ..‬לי ווערט }ימאכט טיט' פייער אוינ זיא ווערט גיי&טארקט דורך פי‪.‬האט ךבי יוסי נייזאגט א^רךעינע כלי ווערט גימיאכט פון‬ ‫!.‬אתמהא ‪ .‬מינשתיס אנו נסי יתנרו שאתס תשוב יסראס פניו‬ ‫לעיסינ‪) :‬קינ( דאסיס‪ .‬א״ר יוחנן אדם וחוה)קן( כבני עשרימ‬ ‫שנה נבראו‪ .‬ר?י יוחנן'יאנט ויען י‪£‬דט אע חוה וענעי‬ ‫בשאפין נייוארין האבץ די אויים ןיזעןזן ווייםעניטשין וואסזענעןאלט'צוצ‪:‬ואנציני^ר‪.‬ןאר'זאק?ט ליתגנעןיעיפר ליונג אונ ש‪9‬א'ךק>‪ .‬איל על ידי שהוא עשוי‬ ‫)קטו( בנפיחה איל ישמעו אזנך מה שפיך אופר‪ .‬האיטידער אפיקורוס‪.ואם דין ווהן'איז .'ו־ד>‪ .

‬אווי אכלי אז י»א‬ ‫וועךט צו ןראנץ‪/‬קע״ן טען איר ניט צוךיק נאנץ 'מאכין*‪.‬פייס״ ל״ק מילא נתינ וורק נעילס‪ ) :‬ק נ נ ( האישי'‪ .‬ ‫.‬נפש‪ .‬‬ ‫רברייתא‬ ‫מ ת נ ו ת בהונה‬ ‫נמו עפה ו )קשו( איר 'צמק כיי‪ .‬נ?ש ‪.‬קכ( לפי שבעהיו בנפיחה לפיכך מת ‪ .נע נאי לעכער‬ ‫אלע^ליןען ‪$‬טעם‪ .‬לער פסוק'.חמשה(‪.‬רוח רו'?ט שק ייא מייל זיא איו אווי ויי אווינט‪'.‬א ( חמשה שמוח נקראו לה ‪ .‬ךעיר מענטש יואם‪.‬פיישיי ועיון עיקר‪ .‬דךיבעל^ען מען זיא צוךיק נאנץ טאבין‬ ‫אויך דוךןז ךעט כלאיץ‪ .‬קכא( שהיא עולה‬ ‫ויורדח שנאי)קהלת ג( סי יודע רוח בני אדם העולה היאלםעלה‪ .‬אבער צי יזודןז'המתים מעט .‬ך‪1‬יי מחק ואנט‪.‬עלד•‪.‬פיוש״י‬ ‫והליל מן אומה משמע ממקוש מ י ו מ ו שבאומה ווה‪ 1‬המונח נשעת שינס היא עולה מן הנון ומשוטע נעולס ואמ״נ‬ ‫שבמקום נ״ה ומכפר על ישראל ונתינ ננ" מונח אלמה תעסה» שב להון כגון ועי״ו ח‪1‬צס מלומותיו ממה שהחמ שומע‬ ‫)קיט( מלמל שכעמילו נ ו ׳ ‪ .‬עם שטייט‬ ‫ניט אין פסוק ככלי חרם לעפצם‪ .‬בנפיחתו של הקביה עאכו״ב‪) ..‬ער שדן אייבייגילעבין‪'.ט‪5 .שמה‪ .‬ןגךד .‬נייט‬ ‫זיא ארויס פץאים דוךך א?לאז אונ‪.‬מייל אלף רער מעלט איי אליין ניקיטק אין מענטש די ג^זמה דורך אבלאז! לרי^עיר‪.עבין אין ‪5‬׳!?טש לי‪.‬עסו שטייט ככלי יוצר תנפצם‪ .אנט‬ ‫ךאס כלוט איזדעדנןש‪ .‬רוח‪) .‬עלרביו צום הי^עליאונ״ער האט אדיין ניבלאדןאץאים‬ ‫א.עם מענטש! )ט> )‪ p‬האדמה(‪.‬קען‪.‬ויי ךערי^םוק יאנט מיער דיים ךעס רוח פין טענטיש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫וואם‬ .‬נשמה מעט‪.אךמייך‪.‬אדי אבלי או זיא וועלט' ציו בראכין‪ ..‬דו ייעםט די צו ברעכץ' ווי'אעללענע בלי )מאלט טען טיינען‬ ‫אעלדענע ‪2‬לי'אפאל?זינע מאם‪.‬וייק מוכת•' האומה מי ‪:‬משן אין לעמו לתיור‪) :‬קנא( שהיא עולה ויווות‪ .1‬עבלי‪ .‬נפש‪ .‬נשמה‪ .‬שלא נשרפו ומי שנפמ ופתו למויר ריחי אליי לנו כתינ הריח הבונאל‬ ‫עדי! נננשן ינ! היא נילקיש עדי! הס טיע וחמו יש תקנה אלה־ס אנל לעתיו לנא נמתנה שנאי ונהתי וימי ננס וח״תס‬ ‫לשניות!« )נןח( מקוס מונח נ ו ׳ ‪ .‬האט רבי יונ‪1‬י'גיואניט צום אפיקורוס.אך ניט .‬זיא' נייט ארויףאין‬ ‫ך‪.‬קט(( אםר ר' יצתק ככלי חרם תנפצם אכיכ ‪S‬‬ ‫אלא ככלי יוצר תנפצם‪) .‬ועתו ‪:‬‬ ‫ינריסא‬ ‫דהוס משמע למקיה ימוק ואמי ויפחנאלס הנופח להון פיו של‬ ‫רער אפיקורוס נ.זא.‬וזרק בו את‬ ‫הנשמה ‪)..‬הנשמה‬ ‫אינה נלוס ולא נתיב נוצר למשמע שניצר בנר אלא נל' יוצר יחן גו עיי נפימה ומצאתי הגירסא גהרנונ"! נעה"! ננפימם‬ ‫שעו״! לא נוצרו• ) יו( ננ׳ יוצר שלא הוסקו‪ .‬העומד אצלו• )קכ( לפי שבעולם הוה בנפיחה‪ .‬איו שידן'געטריקונט' ‪0‬דיארין איין' הוייבין‪ .‬פסוק וחטאיך מעל געבין מיין נייםטיע^םה( אץ אייך מעט איר לעבין‪) :‬יא(.י.ה‪.‬דו‬ ‫ווע?וט די'ציברעכץ ודא אעלרענע כלי וואםלאךף נאןז'פער?‪'1‬יג וועךין‪ '.‬‬ ‫)וי דער‪.‬יחידה ה.‬אזוי ווייך איו דעריטענטש^אזצו תחיעתהנןר״ים‬ ‫ן ע ט נ א ט פון״זיין‪.‬גא למר! ‪:‬שאלת הנר! מגיר‪ .‬זגר איז 'ןייבלאךן‬ ‫ןיייאלץפון.‬ער נעמיס לעבעידינ ווערץינאך ויץשטאלכיץ ‪".‫פדר‬ ‫פ‬ ‫בראשית י‬ ‫ע ו ה‬ ‫בראשית‬ ‫יי‬ ‫יש לו תקנה‪ .‬מען'הט בעאפץידעםטענטש‬ ‫פין‪ . .אט הט גישטעלט' ארם הלאשיץיאנולם)אשעיק‬ ‫‪.‬ןנלד> וואסער איינימעי הדך "פץ רי‪.אט אליי..י( <י‪§:‬ח ןאפי‪.‬עבירות)פוןיךעם אלט רם‪.‬זה הדם ‪ .‬ערד טאכץ א'ני.‬זיא איו'.‬לער‬ ‫טןביזמעטאויף אים ‪#‬טיי|(‪ .אך >!טאל!ל אונ טען עאקט אנ‪.‬אט' ‪eg‬‬ ‫.‬‬ ‫.‬אבל לעתיד בנתינה ‪ . .‬רוח ‪ .‬אדאך ךי גלעזעתע כלי מאס זיא איז ניבלאיין ניווארין דולך אמענטשקען‬ ‫טען זיא ציליק גא?ץ םאכין או זיא' ןועךט צו בראכין ‪ ..‬ווי״עםי^טייט אין פסוק אמזבת פון״עלד .ט דמאלי.‬ריס נשמה‪.‬יםעל אלע נא?ט אונ קימט אראפ אלע'?ךיה‪ .‬שנא׳ )לברים יב( כי הדם הוא הנפש‪ .‬איו ראם בלוטימי‪.אלין ליי.ע אדעליןהעריןוואס‬ ‫ביץ טו‪ £‬זא.‬קנעט §ען די‬ ‫‪.‬מארוס אמתנה נעטט טען ניט צוליק‪.‬נט איך ויעל ‪3‬שאפץ רעם םענטשיפון דעם אלט מם'וועט אוייףיאים מכפר זיין אונ לןלואי‬ ‫אל‬ ‫' •^י‪^-‬ק ?ע^טיי! ! .אט‪.‬ער שי^ארבט‪ '.‬נשסח זו)קכב( האופיא‪.ע‪1$‬ריקו.‬רער §סוק לערוגט' אוני אי ."0‬ער'האט אדיין ףבלאךןאיין ד.‬‬ ‫פי^ף נעטעןהאט ךא‪ vsi .‬‬ ‫ר׳ ברכיה ור׳ חלבו בשם ר׳ שמואל בינ אסרו )קיר!( טםקים כפרתו נברא‪ .‬‬ ‫חיה‪ .ט ודיל ךי נלאו וועלט ניבלאוץ‪ .א‪.‬ל‪9‬י ‪3‬ל?יה אונ רבי יזלפו האבץ גייאנט פון ו־בי ?זטואל ‪3‬י־ נחמן םוועןין ז‪$‬רט' איז‬ ‫‪3?5‬אפין ןיווארי! פיון רעם ז^ךט ראם ער איו'סלט־ אויף דינע‪. אין הויבץ‪ .‬אמר הקביה הרי אני בורא אותו ממקום כפרתו והלואי‬ ‫יעמוד‪) :‬י( ויפח באפיו‪) .‬הםדיא)שמות‬ ‫כ( סובה ארמה תעשה לי‪ .‬שנא׳ יתזקאלי לז(‬ ‫ונתתי רוחי בכם וחייתם ‪ ) .‬קיז( כלי יוצר שלא הוסקו ימיין הן לתזור‪ ) :‬ט ( םן האדטה ‪.אלסטי ‪5‬אבי'ן‪..‬יחידה‪.‬קיט( מלמד שהעמידו נולם סן הארץ ועד הרקיע‪ .

‬היא עולח ושואבת לו חיים סלםעלן‪ . קךינען‪ .המיה‬ ‫.‬פי ואש‬ ‫׳אסון נשמתו אליו ויל על האום שתסיס קשיים נמקוס אמי‬ ‫ולא תהא נפזרס ננל הנין נ נ ר ינוע אלא ונו׳ ו)קל( למעלה‪.‬‬ ‫סועת םיא טונ ע•־ שאמו״צ ממן אמדן ועם קנית עם חםית ועם‬ ‫מסרת מם קנית ד־א ני׳ כילם נים‪) :‬קנה(יהיא מים נ נ י ן •‬ ‫פירש" שעמים שהיא מצומצממ נצו א' של הנון וצו אמו של‬ ‫סנין נילי מ ת ‪ .‬ריביג אטר אם ישים‬ ‫אלהים לבו על האדם הזה‪) :‬קכז( רוחו בבר היה בידו ‪ .‬רבנן אוסרים )קכיו( אם ישים אלהים לבו אל האדם הזח רוחו )קנט( כבר‬ ‫היא בידו‪ .‬‬ ‫על כל נשימה ונשיטה שאדם נושם‪ .‬הנשמה הוו ממלאת את כל הנוף‪.‬ךער נאןז האט . rg‬אויף‪.‬ווי דעיר פסוק ןאנט כלי הנשטהיתהלל‬ ‫‪ .‬אונ'אפילו ביי טיאניאונאטוועט וועלץ״פארזאםולט ער ךי‬ ‫?שמה צייזיך איןהיםעל‪ .‬ההיד )משלי כ( נר ה׳ נשמת אדם ‪.ה>‪ .‬א^יו .אר איינע אץ נוף‪.‬ר׳ לוי בשם ר׳ חנינא אסר‪.‬רבי הנעא‪ 17‬וועגין אויף‪.‬ער לויבץ נאט‪.טש איו ניוןארץ צואנפש"חיה‪ .אני! פץ רבי מאיר ם ווענץ ר" נקטה איו‬ ‫פולזל אין דעם_גא?צי'ן נוף ‪ .ינומק פון אים רעם ויייריל ודיל ‪7‬ןם ייעט ניט שןין דץ <ןאר‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫דעם‬ .‫סףף‬ ‫בראשית פרשה י‬ ‫םב‬ ‫בראשית‬ ‫)קמ( דגרייתא אפרי! )קפד( האופיתא טבא‪ .‬‬ ‫שיגיש* שאלמלא שהיה ממות אליי מיו היא מת• ליא פן ספת*‬ ‫נשמתו ממש נאותן נשימות שמנשס נעת השיגה‪) :‬קלנ( עוק‪5‬‬ ‫‪..‬ואיני ינול לפייס מאותו צו שאין המיס שולט‬ ‫נ ו ‪) :‬קנו( משים שנים‪ .‬שלא‬ ‫יצטנן ויםוח‪ .‬ווי‬ ‫דעו־ יפסוקךא.‬יחידה רופטקען זיא ודיל אלע ןלןדער זענען צוצודי)צווייאיי‪2‬י‪ •1‬ץייייקע^ט‬ ‫אונ אווי ווייטער("אונ ךי נש§ה איז .‬אלא בשעח‬ ‫שאדם ישן נשמה מהממת הנוף שלא יצטנן יימית‪ . א ט רב( צןהי'ד‪1‬אךם לנפיש‬ ‫ס.‬ייט ךינשטהיארויף איןהיטעל‬ ‫אונ ךא שע§ט אן ליעבין צאונ בח> פאר רעים גוף‪ .‬ךי רבנן זאנץאווי טיי^טךער‬ ‫‪1‬יין*כזאךץ צו דעם‪9‬ע?טש‪.‬יתזר ילקתי םםני ספני כבודו‪ .אטזאל וועליין טאקן דין הארץ'צו'דעם'םענ<?ש‪.אט וויל‬ ‫פאר לעשט״ער די ליכט‪ .‬איז שדן ךער טענטש אץ גא^צץ ני‪#‬ט^וץץ\.‬‬ ‫.אטיאל עמלי!‬ ‫אלענאכט זיין נשטה איןהאנט‪ .ארפאר‪.ען'. ^ ו ף ‪ .זענטש איו שוין לאנל ווי ניי^טארבץ‪.שטארבין‪ .‬שנא׳ ונשמתי אליו יאסין*‬ ‫בנופו כבר ינוע כל האדם‪ .‬‬ ‫ובשעה שאדם ישן‪ .‬דבי יהושע ברינהטיה אונ ךי ! ן נ .‬ינשסתי אליי יאסוף )קל( לטעלה‪ .‬‬ ‫ר׳ ביםני ור׳ אחא יד׳ יוהנן בשם רימ אוסרים‪ .‬עריאלאי םהך‪1‬נן‪ .טש שלאפטיפאר^זפךייט זץז ך .‬ודה רופטטען זיא גדיל אלע' נלידער זע.‬יעךער‬ ‫אטעם .ישטארבענעא'ונ דיי‪.‬נעת השינה םוומ נ נ ו יצא ממנמ‬ ‫‪.‬אזוי ווי אהיה‪ .‬נ^טהטאנןט לעבעךיג‬ ‫דעם גאנ?ין נוף‪' .‬רער מע.‬‬ ‫אס אן כנשמה 'אסון אליו למעלה נ נ ו ינוע ן ) ק ל א ( לקלס‪.‬יחידה‪ .‬כל הנשימה תהלל יה‪) :‬יב( ויהי האדם לנפש חיה‪ .‬ר^י יהושע בד.‬רבי אהא אונירבי יורגן .‬רבי לויי יאניט פץ‪.‬האטךאך}אטאל‪.‬צריך )קלא( לקלס לבוראו‪ .‬שכל האברים )קכו( םשנים שנים‪ .‬קעךט'ווע'ן ךער‬ ‫מע.‬חיה‪ .‬‬ ‫)קנח( אם ישים אלסיפ ל נ ו ‪ .‬ןגרזאלניט^קאלטוועךןווארום ער‪.‬ער מלאים‬ ‫סךננ]‪.ט נך ה׳ ?׳שטת ז‪$‬דם"‪ .נ?ש ?!לאפט רער וזארעטט ךי נש^ה'בעם גוףזגר זאל ניט קאלט וועי־ין אונ שטאךבין‪ '.‬והיא יתירה בנוף‪ .‬‬ ‫^ו^ך^גי^^ןליאיי‬ ‫נוט‪ .‬כבר ינוע כל אדם יחד ‪ .‬אלא בשעה שאדם ישן‪ .‬ר׳ יהושע בינ ורבנן‪ .‬ר׳ יחורה אומר‬ ‫מלמד שעשה לו )קל‪ (3‬עוקץ כחיה ‪ .‬הה״ד)איוכ לד( אם‬ ‫ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף‪ .‬רבי יהושע טייטשט אליו "ציו רעם טענטש‪.‬ךיג^טה פוןטעגנןש איז אליכט פון נאט‪ .‬אונ ווען דער טענטש ^•לאפט נ‪.‬קע.ואס רער טיענטש ציהט אין זיף־ דאךף‪.‬שגי נינים שני אוניס ופן טלס ‪:‬‬ ‫)קנו( יומו נ נ י סיס נוי‪ .‬האטדאךנ אט‬ ‫§םוקאי..‬טיט )תהליס קנ( כל‬ ‫הנשמה ההלל י ה ‪ .אט צו.‬נאט האט איםבשאפיין טיטזןוויידיל‬ ‫אווי ווי אסיד‪ '.‬רב הונא אמר עשאו‬ ‫ע ב י‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)קנ^וניייתאאמר׳‪-‬וושםנויוסאומוי׳^קנ^סאופיסישנא‪.‬עגאכטדץנ^^האץ האנטי‪ .‬אונ ךי רבנן ^ייטשץ‬ ‫אליו ציו גאט‪ .‬עס ?!טייט אץ פסוק אם ישים אליו‬ ‫לבו רוחו ונשמתו‪.‬נשמה מחמםח אח הנוף ‪ .‬ויען י. ש מ ה אי§ער דעםנאנצץגוףאונךא ךער‬ ‫נוארעבט אים‪.‬שכל האברים פתים )מכס( והיא חיה‬ ‫בנוף‪ ..אןט אווי ‪5‬ייןט ‪.‬ךערפיסוק אז..‬אונ או}'אט ודל פאריאםמיט עיר די.‬רבי ביקיני אוני‪.‬עלומי שיתן ל ע » עליי‬ ‫לםמיתו‪ :‬הינ )קנט( נ נ י הים נייו ונשמתו נ ו ׳ ‪ .‬יעךער מאךל ראם ידו ציף?ט רעם ‪ £‬טעם ךאך??טי לייבי! .שסה‬ ‫פיון נאנצץ נוף אדף איץ«ןרט וועךטךיער נוף״קאלט אונ ךער .ארוועןדער טע.

‬איר הנינא)ג( ישבעו חייהם‪ .‬קלערין א ‪ sf‬דעלכין ארט‪.‬ערד אכןעמךל‪ .. י‪ ".‫סדר‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ש ה י‬ ‫י‬ ‫ט ו‬ ‫בראשית‬ ‫עבד םכודן בפני עצטי‪) .‬אונ דארט רופט עריך נשטה רוח‪ .‬להלן‪ . ז^נדער‬ ‫אךט‪ .‬ס!עתער פון‬ ‫ךי איייישעךןקען האט די נאטאויס געליסק אויג האטיו״.‬ווי‪.‬ועקרן הקב״ה ושתלן‬ ‫בתוך ניע ‪ ..‬ואת האסור להלן‪ .‬איר חנינא כקרני חנבים היו‪ .ה‪ .‬ני‪.‬י" אלסיס נמו שאמרו טוס עשית ייי אצהיס שש פלא‬ ‫מל עולס מלא ‪ ) 1‬נ ( עד שלא גוצרס ממעי אמה נוי‪ .א?ט‬ ‫•לעךנען הורה ‪.‬ךאםקעמךיל איוךי םוטער פוןךעם צויייגי‪ . מיר אזיראךט‬ ‫וןערט נירופיי ךי.‬נעםען נפש אונ רוח‪.‬יךטיה כ.‬וו..וועטערניט י‪£‬אבץ דאם צו‪.‬קען^רךעןלעךנעןיביי נאכטתורהאז׳ביי'טאנהאטערניט‪5‬אךדינטוואסער‬ ‫ד‪1‬אט נידאך?!ט ז )י‪ 0‬רבי ?!םואל דער אייךים פו.‬םניין ליתן את האסור כאן‪ .‬ער וועטניט אךבעטי.‬ישבעו םיםיהם ‪ .‬די‪%‬דאקסט ירויים אצוויינ ‪ '. טיר'אי ווען טען‬ ‫פלאגצט זענען די שויןבייטעח‪-‬ךביהנינא זאנט ךי צייייגין וע‪..‬ושי׳ העוון• משוענו לעצמו‬ ‫שיעניו דעמול לפרנס את עצמו וכומפוש ואויל‪) :‬קלג( לאי‬ ‫לא לעי כוי‪ .‬ווייל די נשסה ווערט‬ ‫גירויפין טיט ‪3‬ייךע‪.‬לעי באוריית׳ בליליא יביםםאלא טטי‪):‬יג> ר׳‬ ‫שמואל חתניה דרבי חנינא הברהון דרבנן אםר‪ .‬עס ?זטייט‬ ‫אין פסוק יערער וואםוזטיאנשמתתחחץם איןזיינע^אזילעכער‪-‬יפוןוואנען ווייסי.אי ד*«בין פאר וואס רער מאנטי מעי.‬הוא דעתיה דר׳ חנינא‪ .‬ישבעו עצי ה׳ ונו׳‪ .‬הקב״ה גפן נה» נמ וקיוס שיעמדו מי ובריא אולס‬ ‫ועד שלא יכציזי נהם רקבו! נד״א שפע ימים ״ג‪-‬ןי וגס גסן‬ ‫להס שנע מיס ולא ׳בונו מימיהס נל״א און לא שנעה מיס‬ ‫^ םענטש‪. בבי ח‪.‬כאן הוא עושה גשםה נפש‪ .‬ען'גי"ויען דין יד ךי‪.‪.‬גאט האט'גיפלאנצט' אגארטין איןי״עךן פון טורח זייט‪ .‬ךי רב^ן קיאטיגיזאנט רא‬ ‫רוקט ךער פסוק ךי נשמה נפש‪ .‬איונ עייל איך‬ ‫‪8‬ךבעט אגאןצי‪ .ין־ כוי וקן נתונ נאן וינוע ״"‬ ‫אלהיס גן נעוו וגו׳ רצו יינרא לא כתינ אלא וי»ע משמע‬ ‫מפנללו כנר אתר כן גפעס וכן אווי סלננין אשו גנוע משמע‬ ‫מאמר שהס אוויס אמר כן נעעס כן מצאת• נרקנעי וכיון‬ ‫שזיו הנטיע‪1‬ס נ ן סנפינ סקנ״ה על עצמו כן ן )ג( ׳שנעו‬ ‫מייהס‪ .‬בידי‪^ .' איי.‬קודם‬ ‫)כ( עד שלא נוצרה םםעי אםה‪ .‬קנעכטפאר)יךאליין‪.שמה נפש אויך‪ .אט‬ ‫זזיעךי.‬כאן‪:‬‬ ‫תיל דדים תיים לנזירה שוה ‪:‬‬ ‫‪ ntJHB‬ט ן )א( ויטע ה׳ אלהיס גן בעד.‬נ?!ש‪..‬טאנ בי] איך ביי'נא?ט מיד‪ .‬ק'ער'‪.‬לא אוכל קום‪.‬איך ואל אלייין' אךבעטין §'אר מיין יךעך‪9‬ע'ניש‪ .ים חץםודא שטייט נעזםת חיים אונ ךארט‬ ‫?!טייט רוח חי‪.?‪1‬ש'‪.‬ןר'זאל'^ון‬ ‫דעם םע‪.‬דאםי‬ ‫)איכס א( נתנני ה׳ בירי לא אובל קום‪ .. י צוויי שיפות‪ .צץ.‬אי‪.‬ישבעו‬ ‫מטעתן‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫»ג ודייק מזכתינ שיה דמשמע כמו ןויס ממש חהו זננ שאילו‬ ‫צוותו וקומתו ננר נתינ בצלמנו כזמותינו‪ :‬סיג נסי׳ רש״י‬ ‫י ל עשאו ענל מנוון ננג׳ עצמו‪ .‬ ‫־‬ ‫ז‬ ‫פסוק‬ .‬דבי ר־ ינאי אםרין לםה הוא םזכיר‬ ‫)א( שם םלא בגטיעת הגן‪ .‬זעה.‬עם' שיטייטאי.‬אוכל והנס סוא כנסמה המשוענלת‬ ‫לאדוניה לכל מלאכה וזהו לנפש מיה ונסמס נכלל‪) :‬א( שס‬ ‫ז!לא‪ .‬וואירום *!צוויינ איידער ער קומט נאךיארדם פון‬ ‫ךי טו^ער דאךף שוי.‬קען איך נישטיאויף קטיין ביי.ךי פלאגצערם‬ ‫טוהן אזד‪ .‬וויי דעי־ פסוק יאגט ךי בדםער פון'. רעד טע.‬עדן‪ .‬ער זאל אים פלא.‬אדם צריך לכוון את רוחותיה‪ .אין יזיוה‬ ‫מסס סולן לכוש ונשע נו פלפ. פקדם‪ .יגלאגצט אין נ'‪.‬עם שטייט אין פםוקיער האט אדיין ניבלאיין אץדיגע}אז לעכער‬ ‫בקמת חיןם איו דעי־ טענטש נידאךין אנפש ח.‬אונ רא וועךט ינידו פין ידי נשטה רוח א‪1‬יך‪_.‬קלג( דאי לא לעי לא)קלד( נגיס‪ .‬ךאסזאןט רבי‬ ‫מינא‪.‬ןויל'איירער טען רואטניפלאגצט ךעםןאךטיןהאט טעןגידאהפטגוט אכטונגנעבין‬ ‫אויף וויעלכין ז^ךט מען זאל אים פלאנצי. פםוק ח.‬אס לא יעמול דעפס מלאכה לא יהיה לו מה‬ ‫לאכיל! )קלל( גגיס‪ .‬ים( אפ צו לעךגען אןינם פון ראם אנךערע‪ :‬י‬ ‫פרשה טו)א( לולטע ה• אלהים>‪ .‬ירעד‬ ‫נאך כייבט מען אוים רעם ז?ייייג פו.‬נאדער חבר פיון‪.‬שטייט אי.‬ער קאט גיפלאגצט‪ '.‬ולהלן‬ ‫הוא עושה נשםה רות‪ .‬דיי רבי‬ ‫_י. זאט לפון דעט ךעגין ךי טעגן בוימער ייאם‪.‬שמתחלת ברייתה היא צריכה כוון ‪ .ביא הט ניואנט גוזגגי ה־ בירייזאלםט ניט לייענען‪.‬ער ואיל האבין‬ ‫א‪.‬י ר ן‬ ‫כנשיעוס הוא שגוטעיס מתמלה הגרעין עד כצומתס ואמ״נ‬ ‫עוקרין אמ כ‪1‬מוום ושותל׳! איתה נמקים אמו ולב! אמו עד‬ ‫שלא תצא שמורה ממעי אמה ‪ fcirc‬כגרעין כי היא אמו‬ ‫לרין סאדס לכוון רוחותיה שיהיה אותו מקיס מוכן לקבל אותה‬ ‫הגמישה נמו שאמרו מו״ל על כלמה שהיה מניר גילי .‬זיייען איין אין ךי‪..‬תהיד )חהליס קד(‬ ‫ישבעו עצי ה׳ ארזי לבנון אשר נ ט ע ‪ . ךעם ארט אוג מען פלאנצט אים איין אי.‬ה• אוינ אלהיםיביי רעם פילאגציוע‬ ‫פון גארטין‪ .‬פון רעם‪.‬עסין'‪'.‬ארו אלםט לייענען בידי(‬ ‫ןאט האטי טיך ניןעבין אין טיין יזאנט‪ .

‬שהוא טאושר‬ ‫סכןלן‪ .ארזי^ען‪ .‬ס( והכתיב ונהר יוצא סערן להשקות‪ .‬איו ךאןז רער ..‬רבי‬ ‫יהודה אונ רבי יוקי קריןק‪ .‬טרןגןען ווערין‪ -‬אונ ואלין ‪1‬אט!יץ ‪0‬יט פלאנצו^ע!^ אלע פלאנצו נען‬ ‫ןואם טען‪ .‬ולטה מ ר א א ו ח ו תאשור‪ .אירטין‪ .אלטין גלעםער פין‪.‬אלפונים‪ .‬צאבור את ךרי‪:‬סינ ןו^ה אונ אןןאה איי ועקכ‪_ 1‬ה^ין‪ .3‬א?'יןעןאלעבויטערפו'ן'עךן דם ‪.ארטי.‬תאשור פםקינון‪ .אןי‪.‬זאיז ל ך‬ ‫םשיבחים םבולט אלא ז׳ הדייר)ישעיה מא( אתן כםדבר ארז שטה ו נ ו ׳ ‪ .‬אלונים איז פלוטין! אלכוינןיםאיי‬ ‫ךילבים ‪ .‬זאט)ועךיןםיטלעבין‪.‬ברוש איזבךןנה‪ .‬ערן‪.‬נ! אלהיסכו׳ שעו! נ ת י ו ה ג ! ‪ ) :‬ה ( וסנתינ י נ ה ו י נ י ׳ ‪.‬אלונים‪ .‬נן נדול סערן‪.‬לייבעקטע פון די יע.‬אט'^אט ני‪.‬‬ ‫ב ת ש ברחא ‪ .דקר תזןשור‪ .י«לשין‪-.‬ה ולא ומודה ומס לא נ! מיום ‪:‬גווש ארס ממט מ׳‬ ‫) י ( ס י ג נ ל עצי עון אשו ננן אלהיס יא‪1‬מר‬ ‫נע‪ .‬‬ ‫שנא )יחזקאל לא( ויקנאוהו )ד( כל עצי עדן אשר בנן אלהים ‪ .‬איו דאןדדער ‪£‬דן ןרעסעירפץ׳ דעט .‬ור׳ יוסי אוסר ערן נדולה‬ ‫פ ג ז ‪ .‬עט ?אבין >!י‪!?45‬י‪.‬הסד׳א )לברים ג( ההר‬ ‫ה » ב הוה והלבנון‪ .‬ןעזזר אס אןדא'‪ .ואס ‪/‬נרזא?ט אז דערינארטין איז ?רע^על פוןעדן אונ דע‪%‬עדן איז מדען אי‪ .‬אט האט ג?זמ ‪*1‬ק‪.‬לער‪..‬‬ ‫^^‪£‬טמ'עריך‪.‬קטאן'לי‬ ‫בוי§ער זאלין‪.‬טעןיהט צו.‬תדהר אדרא‪ .‬וואתס‬ ‫?גם ???!ייט אין ןסוק‪.‬ ‫)כ( רבי יודען זא‪4‬ט ךי וועלט וואלט ןיט .‬דליי‪?.‬אלונים בליטין‪ .‬אלונןם אלסונים אלםוןים‪ .‬פון‬ ‫‪3‬ית !‪.‬על דעתיה דריי )ח( כפיני שהיא נתונה‬ ‫ב נ ע ה‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫וגם !ת! נכס תיששת נ ו נ ס ש‪ 5:‬מזיעות שנוטע׳! מסש ישלי‬ ‫י » מו נמוהס יוהו אבו נטע ׳"י ולא היצוני לא השקאה ולא‬ ‫פני‪.‬לבנק סיי?ט ?ךק רעם בית הסקרש‪ .‬קיץ מאקל ניט‪.‬איז דאןד'דער‪.ען בוימער פון לבנון‪ .‬יוד ךער פסוקיזאגיט ידי‬ ‫בדקערפון.אלטין‬ ‫פון ^»ט‪ .‬שנאי ויטע ה׳ אלהיס נן בעדן‪) .‬קען א?טרעקען איךדקב‪ .ען בויטער‪.'.‬טיטען‬ ‫י‬ ‫אינ‬ ‫א‬ ‫אט‬ ‫יט‬ ‫א‬ ‫עי‬ ‫א ם‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫״‬ ‫{‬ ‫ע‬ ‫יג‬ ‫‪8‬‬ ‫!זוי‬ ‫‪:‬‬ ‫גאוטץ‬ ‫א‬ .‬ההיד ישבעו עצי ה׳ ארזי לבנון ואין לבנון אלא ב ה י ט ‪ .‬וויי ךער ^םוקזאנט ךעיר נוטער באלנ אוג‬ ‫דעו־ לןנון <ךער בית הקקדש(‪ . .אט ייעלין ואט ווערין לטיט רעגין(‪ .‬עדן אין.‬ר׳ אחא א ס ר נ ׳ ‪.‬איי דאןל דער ‪.‬איי ש‪.‬‬ ‫»י ‪ w‬שדן ואמר עון נוול הנסינ וגני וגו׳ הוי ש־‪-‬עון‬ ‫»פ‪1‬ןתו שנ נ ! ‪ (1) .‬רבי‬ ‫|םיקז?כעי‪5£‬י‬ ‫חני.אןטין‪ .‬אונ וד רבייו^יזאנטאזדערעדןאיזגרעסערפיןנארטין‬ ‫איז‪.‬ארםונים‪ .‬ןן?צינ חלק פון אבוח‪ .טןער .‬לבי ייםי‬ ‫«»?ט רער עדן איו.£‬ייט ארויסייפון‬ ‫אפור‪.‪:‬געבין‬ ‫.‬ר?י יהודה זא..‬פלאנצט א}אלטי'ן אין'עלן‪ .‬ששיס מנית ט ו ונ! מספציס ע ת‬ ‫שוססהנ!שסואמלקששיסמ!העתזע"נפ"קוסענית<מ(נפיגי‪.‬עדן‪ '.‬מתמצית ניס נ ו ר ‪ .ען .אזא?ט זיי וועלין‪.‫סח־‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשה טי‬ ‫מ‬ ‫מועהן‪ Q ) :‬א״ר יוחנן לא היה העולם ראוי לחשחסש בארזים‪ .‬ל י ! י‪ -‬יי! ‪ 9‬ג י ‪• • 9‬יי'ע ‪9‬עי } י טךינ‪.אלטין‬ ‫איו״עךן‪ .ידען ?י־עןער זעמינ קאקל אזוי פיל‪ ..‬ךי'<§ע.‬אל ברינחןן זז^טיפוןךבי יו^ן'ם וועני פיר אמ צוואנצינ‬ ‫ןונים ^ע.‬עך! ‪$‬ן צו נ?ר‪:‬נקען ךעם.יציק טענען בוי^ער‪] .איר בשא?ין'}ייואך'ין פון וועןיןידעם בית מןקרש ‪ .‬וד דערפסוק^נט אץ!‬ ‫ןרוש ?.‬וארוס די ט ע נ ק‬ ‫בויםער הג. aia‬אט הט ניפלאנצט'א.‬ווארוםיפון רעםרענין'ווא‪'.‬אונ או דיער‪.‬אהאלבער קאח‪ .‬עך! • י‪.‬נרעסער' פיו‬ ‫ןהודה .‬ר׳ יהודה אוטר‪ .‬וואלום ךערןםוק ‪'.‬וועט פון זיי ?לא^צייזיאלין זיין אוד גוט !ד ךי ?לאנצוננ' וואס .‬ער איי אין.‬אלסונים אלום ‪ U G) :‬בעדן ר יהודה ור׳ יוסי‪ .‬קען דא‪ .‬ארדל^נון‪ .אלטין‪ .ען .‬טנןרש‪ .‬נרליי טענען בדקעל‪ ..‬כ״ד סיני ארזים ה ם ‪ .‬אונ‬ ‫כ*ר_קב איז דליי קבין‪ .‬ונר מועפ מס‬ ‫שמסר ונתמלס ממה שמש?! נית כוו יכיל לשתות ש ו »‬ ‫פי׳ שוה שוייע•! עליי סוי וקב שה! נ׳ קני! ועיי! נמו׳ מ מ‬ ‫נפסוק אמס היא יונתי ונ! נא! מתמצית העון הנוול שוסס‬ ‫ס נ ן ‪) :‬ו( תרקב‪ . איו נלעסער יד ‪.‬ער .‬אילמוןיט איז אלים‪ 0) !.ילאל?‪3‬ז.‬ארםונים‬ ‫דילבון ‪.אט ןואט ןיפלאנצט.‬ןןאשור איו פקסינון! פאר וזאפ‬ ‫מ פ ט פ!ען רעם בוים לזאשור נוייל״ער איזןער'‪3‬עטטער»ן^ע בוייןער‪ .אלםין‪ .רעםערפון .‬פוש" סוי וקנ סס! נ׳ קני! שהרינימ‬ ‫ניר ל׳ ‪ 1*0‬שה! ס' תוקני‪ 1‬שהרי סאה ששה קנין הוי‬ ‫י ‪ -‬ח נ שהיא נ׳ קניו מלי‪ .‬״עס ?!"טייט אין ?פיק אטייןלגייט ארויס‬ ‫פון‪.‬שלא נבראו אלא לצורך‬ ‫ב ה ם ‪ .‬ען בעדן(‪.‬רבי?!טו‪.‬ר׳ שמואל בינ בשם ר׳ יונתן א פ ר ‪ .‬רבי אחאזאגטידי‬ ‫ןזעל. .‬ייי‪3‬ס"ךי'^ין‪8‬ייבינל^ין‬ ‫אונ זאלין ניט פארפיילט)ןלליז • י ‪ .‬ע״לן טלינקט‬ ‫‪ *? ^? 1‬ד^ * ?יל• ? ר ^ ב י‬ ‫אן רעם .‬עיר דר׳‬ ‫יוסי )ו( םחפציח כיח בור )ז( חרקכ שוחה‪ .עבי! אין דער ?זך^ר ‪{$‬ךז ‪^ ripp‬דס ״עץ‬ ‫§עק‪1‬טעד»ען נארלרייי‪ .‬הוסיפו עליהם עוד ג׳‪ .

‬ערן דאם‪.‬זעהט לי נוטס וואם נאט ‪$‬אט ניטאלן‪ .‬אונרבי יוקויהט״נאר איי.טדעם‬ ‫טלןר נאזר נוט> ווי דער‪'.‬דו .‬ךער‪.‬עם קטייט אין‬ ‫פסוק שום ו־‪/‬שים ‪£‬ליך מלך‪ .‬אין רעם זכות יפו.‬יהודה האטיצוויי פסוקים .‬בתוך ניע ‪ .‬ר׳ נחםית אמר )ינ( פ־תה אותו‪ .‬התיר )ישעיה מו(‬ ‫ק י י א‬ ‫מתנות כהונה׳‬ ‫גניו ‪) . .ידארין ‪.יזא.‬ומצא לו מקרא איד.‬טני.ךע^ער ייי ךיער .צין נאךטין‪.ארטין‬ ‫פון.ט! ‪^.אט איי סייןימלך פין ?ליער ‪.‬ער ניטאכט ווי‪.‬עלן איי*בשא?ין ניוואךין ךי. ביין אין גן~עךן‪.‬י_עקב האט נירעט מיט יוסף ניטע ךייד אונ האט .םג!אנ‪ .צ‪.‬יוי דעו־ ןסוק זאוןט ז‪$‬ךםדןט .אלטי.‬ער איו אין.‬קרענער האט‬ ‫"יער ניטאכט ווי'ךער.‬שבתי‪ .‬‬ ‫דעם טד^ר וואםער איו ןרויים האט‪^.‬יהודה זאנט .אט האט .‪ '.‬ך‪3‬י ‪.‬בזכות אותו שהוא בא מרחוק‪ .ארטין‪ .‬נאר §ען טיי}ט'דער.אלטי! איי ני!‪2‬לא. אין' גן עד.‬ידו וויייסט םי. איז בשיאפיןציוואךין\אךם'איי ב׳^אפין .) 0) :‬קלם(‪ .יניעבין מיך צו בעשאפין‪ .‬וםשקה את כל הנינה‪ .‬יג( פיתה אותי‪ .‬לייי שמואל בר נתטני {אנט דו טיינ?!ט'או'ךער. פוי.‬ ‫)‪ id‬מכריע על נביו‪ .א ילך'‪ . א ט ‪.‬סיור לפניו ונרי רצוי כל״א אש־ תשים‬ ‫<ו׳ ‪ .‬נאך אפסוק שטייט ‪3‬ערן _נן אלהים זדית‪ .אלקט עאכין אויף זיך אמלך‪ .‬איז ראך ךער^ךן .‬ואינו אלא קודם לאדהיר‬ ‫אדם נברא בששי‪ .‬עדן‪ .‬ערגך‪ .‬וקוסי )יר( טירופי םתוכת‪ .‬איר שמואל בינ‪ .‬יוא נויא שים נא יזו לשק נקשה כוי ודיו‪ .‬ההיד )מהליס קלט( אתה ידעת שבתי‬ ‫וקוסי בנתה לרעי מרחוק‪ .אל אליי.‬ריי אומר )י‪ (3‬עילת א ו ת ו ‪ .‬ע‪.‬עדן‪ .‬אין דעם יכות פיון א?רקם'ז‪?$‬יני‪.‬עם י‪£‬טייט אין פסוק שים‬ ‫.אט ד. ועם• דאם איז .‬רן נאזויי ווי‪.נע נעלאנקע.ארטץפון נאטו‪ .‬ניץ‪ .‪ .‬ער‬ ‫טוהטיהילה אויף רער וועלט"‪ .‬ר׳ יהודה ור׳נהמיה‪ .? ‪ .‬באיזה זכות יעצת לבראני‪ .עדא.יבעטץ ביי אים>‪ .‬נן‪. פיאר אים מורא דזאבין>‪.‬העלה והגביה איתי שנא׳ ומיראכה יהיה כוי ‪ 1‬שמומינין אותו לשעילה פמפצירין ני לרן כניד‪) :‬יד( טירופי‬ ‫^מיטעך‪7‬ארטין אוני ^רץקט אן רעם נא.‬יוד ‪. .‬ער איז'אין‬ ‫דעם .‬דויווייסט מיינע .אט האט ליףטיינ ךמא^ם לי אייינין פין‬ ‫רבי'יוסי אונעיר הט‪/‬יפונען אפסיק וך״ער וא.אט האט‬ ‫ןירעט מיט >וך'ם נוטע רייד‪.‬והא ר׳ יהודה יש לו שני מקרא ו ו ‪ .׳|ם‬ ‫•טסו‪'.‬לםלך שעשה סעודה והזמין אורח‬ ‫בך הזמין הקב״ה את אדם בזכותו של אברהם‪ .חיים ניםא?ט אדם‬ ‫דילאשויןינאויףיאלע בחסות י « נ היות די זאילי.‬אייי ייי אסלך‬ ‫וואםיהאט‪/‬ניפאכט אםייורה אונ האט ניבעטין .‬נאט האט אנןיןרייט‬ ‫מיין שבר !לעם נןיעדןויאייידער איך בין נאך בשאגין ןיוואךץ צו טאוד ם ץ ו ת ‪< ( h ) :‬י.‬ער ואל י אדיין גיין אין‪.‬אונ רעם ‪.‬אונ עיין אויף'שטיין‪ .‬יי! ‪9‬ל?‬ ‫איידער דיי וועלט איי בשאפין'ניוןאיךין‪ .‬רבי נת‪. עדן'‪ .‫•ךך‬ ‫בראשית פרש ה טי‬ ‫בראשית‬ ‫בנינה‪ .‬פוי לנניהס ודושו חז״ל ח ס ו י לפניכם כשלחן עוון וש" יי‬ ‫שכמונו כגדלה נין סעונם קרא אותו עלן וםעונם ו‪.יןעטין ביי ‪$‬דם ער‬ ‫.י יאנט .‬ער^ה'האט‪.‬בנתה לרעי‬ ‫מרהוק‪ .‬א״ר תנין דציפורי האיר הקב״ה עיניו של ר׳ יוסי‪ .‬דאם איז‬ ‫״‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ט ג‬ ‫וא‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫אברהם‬ ‫נר‬ ..‬מיין אויף קטיץיווען מען האט מיך אחים‬ ‫געטריביען פון‪.‬רבי יהודה אונ רבי נהכןיה קלינען‪.ארט'יןאי'ז'ני?לא.אלטין‪!.‬סקנא ניוועןאלע בוימיער פין‪.‬יא( ראו פועלא טבא שהתקין הקביד‪ .‬נוע״! ס"י פיג׳ ‪ ) :‬פ ( מנויע על‬ ‫ניטה לצד פירושי ודעתו ‪) s‬י( וישם מ ו נ ו ם כ ו י ‪ .‬ניע בשלישי‪ .‬‬ ‫)ל( מקרם‪ .יאךץ‬ ‫איידער'אדם הראשי. . פו.‬טייןזתיען‬ ‫נץיגט טען" .עםט ‪ .‬פון‬ ‫?ליער‪.‬׳‬ ‫לבי'‪.כןען פוןווייטין‪ ..‬אווי האט נאט.‬עדןוןם ‪.טני?לא^ןט‬ ‫אנארטין' אי.‬סי ה זאןט'.אט״‪ .£‬ייט'אג אונ רער גן‬ ‫‪.‬ער'וזט גי‪6‬א.‬וואס איז‪.‬עד.‬את סבור קורם לברייתו של עולם‪ .‬םשטייט אין ‪£‬םוק‪.ואם די זאנין אז דערינאלטין איו ןרעםער פון עךן)איין פסוק‬ ‫ווייפיריער שטייט'״עם האבין אים ‪.‬ני‪5‬א?ט ווי ךער.‬לבי הנין פון ‪£‬יפורי האט.‬הטדיא )דכריס י״ז(‬ ‫שום תשים עליך מלך‪ .‬ואיזה זה )ישעיה נא( )י( וישם מדברה כעדן וערבתה כנן ה ׳ ‪.‬שכרי עד שלא עמדתי לפעול‪:‬‬ ‫) ־ ( וישם שם‪ .‬ור׳י אין לו אלא‬ ‫מקרא א ח ר ‪ . פסוק לווי §ךיער שטייט .‬ץ ‪.‬עיר ‪.‬מללא כתינ דולו‬ ‫הנן‪) :‬יא( ראו פועלא טנא‪ .יקויםעין פון וויימין‪ .‬אלם כראשון אמר כן טאו שם וטי ועיין לקמן ועגין הפיתוי שלא ישער בלעתו מקום‬ ‫ואו פועל הטונ הוא הקג״ה שהתקין לי הקנ״ה שכרי כוי‪ :‬יותר שינ מזה ינחנ״א כתב שלא כים אלא דרו כניד כמ‬ ‫) י נ ( עילם ‪ . ווידוע.יאסי'איך בין ןיזעםי.‬ווי דער פסוק ואןט . p.ט‬ ‫דו ווייםט מיין זיצען‪ .‬ההיר )תהליס עד( ואלהים מלבי מקרם פועל ישועות‬ ‫בקרב הארץ‪) .‪' .‬אין וועטעס ןכות דואףטו אעצה‬ ‫.‬ידו ביזט }יוועןאין‪.

אר אז ^ריוואלט גיויק‬ ‫•אשר .‬גאט דןאט ןיטאו!. 1‬נאט הט גיםאכט* שפ־אזדן פון‪.‬וואס איו גיווען ךער בדם וואס אךם' איניחיף וזיאבץ פון אייםןינעםין‪.יפךעןט‬ ‫^יי ךביזעיךא‪.‬לעי־‬ ‫‪.‬עךר אלע‪.‬אסר ליה‬ ‫•תטדות‬ ‫מתנות ב ה ו נ ה‬ ‫שנעיף ונירש מ נ י ע ‪) :‬שו( קייא ממוות נ ו ‪ .י^ארי!‬ ‫<‪3‬׳«אפין( גייואלץ פון ךי הימעל איונ‪.‬אלא‬ ‫נאים ופשובחין הט‪ .‬ר׳ שטואל ביר יצהק בעי קמי ר׳‬ ‫זעירא‪ .ואם האט י‪.. ן גןיינען‪ .קענטנעביןפחכטין‬ ‫פאר אלע לנ‪3‬עלינע(‪ .‬ןךן אייביג י‪ .‬סישיה לקרא ען הנדים ו ג י ׳‬ ‫) נ ( פיפי• גילן וננתנול על נל הת״ס נויא פ‪:‬ם יפשס כ‪1‬‬ ‫פייש העוין ע ו ן פס כשניע׳‪ ) :‬נ א ( ס׳ מאית בנס ‪ .‬ייי.‬עבוים! הט לבי זעים*‬ ‫ךוז^טךער ^ירויא פוןךעס וויייץ איו נמועיןהוייך וויי‪. .‬רבי' נתטיה יאנט מען'ואל «»נין‬ ‫הםוציא לחם מ. ‪.‬דער םע.‬אז ךער‬ ‫.‬אונ רער בוים פץ לעבייןאיז ניייען*אץ'טי»נן.‬‬ ‫!‬ ‫נעיינ ריגט‬ .‬קריכען פינף הונדעלט .‬ךט ד!אט אייך גיראהפט זיין אין ‪5‬ן‪.‬נליוע! ווייץ‪ .‬ר' יורן בשם ר׳ יהירה בר אלעא• )כב( לא‬ ‫סיף דבר)כנ(נופו םהלך תיקשנה‪ ..‬או דערוואס וזאטידי בעאפין לויבט‪/‬די‪ .אהד ביז צום*שפיץ‪ ..ידען ווייץ‪ .‬הזה וסאוין שס נגני נמקימי וכן‬ ‫נהן הים יאו׳ לישאו נגיע לעינם וילין שש שס גג"‪!6‬‬ ‫<־מ( ניצירה וו‪ ..‬בוראן טשבחן וטי םננן‪ .‬תנ• עץ‬ ‫שהיא )כ ו פיסה על פני גל החיים‪ . ‪$‬־ט‪ .‬עלד‪) 0) :‬דצםח‪ .‬יער וואלט' ניט נעזינךינט‪ .‫סףף‬ ‫ביא^ייז‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫ט י‬ ‫םד‬ ‫בראשית‬ ‫)טי( קורא םםזרח עיט סארץסרחק)טז( איש עצתו‪ (1):‬וישם שם‪ .‬לער טענען בוים אין וואלד‪..צר׳׳ איוי יוי‪.‬כשאין ועם‬ ‫אכרקט ביי אים^טייט^יר רופט פון מזרח ד י ט ד ע ^ ^ ד ג י ל י ״ ע י ט י ״ א י כ ך ן ^ פץ״אע^זע‬ ‫‪5‬א.‬אלא אפי קורתי טהלךתיק שנה‪):‬ח םה היה איתו‬ ‫האילן שאבל טמנו אדםוחזה‪ .‬נעו לאו‬ ‫יוקא ‪ ) :‬נ נ ( נופו‪ .‬קלונ זיאגט טען אויף אים‬ ‫ךער ‪0‬ע‪.‬ווה מ ו נ ו‬ ‫נאנוהס נפי בפייש״י שש* )»ו( איש עלפי‪ .‬רבי יהודה'‪3‬ר א?ןגאי «‪#‬ט'כ‪-‬ינף הונךעךט יאהר קאט ‪.אר זך יזעען שיץ אונ נוט‪ .ע {יייייגץ האטיםעןיאויך ג־י^ט‪'.‬ניךק די‬ ‫גיץ אייף‪.עסץ ייייציןיברויט‪-‬ךבי שטואל בדבי יצחק' הט.‬קעז ךאם דין אוךערי״עץ קרעת איו נליייען וויייץ‪ .‬ךכי יורן' האט ג. ךאלט ואין גן‪.‬‬ ‫איוי א‪.‬עינען .‬קר??ען פי^היגךעךטיאיהר ביי צום‬ ‫שפיץ‪ :‬לה( למה הין«‪ '.‬אס היה נשאו כללם הלהיש הואשינה שלא‬ ‫היה מושא היה נשאי נגיע לעילם אנל וש־גוא ונשסנה צלמי‬ ‫נילקנק שישה " ו או שלמי הקניה היצז נייא משנה פניו‬ ‫‪.‬עלליי בדטער‪ .?!ש תאם״איו ניט ‪. וז^ךץ גאט הט אוים ניזיייגץ ן ת י ט פוךךי ןליד' ןיאי־ים אייידער‪/‬דם הט‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪1‬‬ ‫יט‬ ‫‪ay‬‬ ‫‪B.‬‬ ‫‪.‬אזוי \וי‪.‬נון האמצעי אצא א ז ׳ הקייות ה‪-‬ולאין‬ ‫מן הצדדן הס מהל ן ת י ק ‪ ) :‬נ ו ( נד לא סוס נ ו ‪ .‬רבי'לויי יאנט .‬אונ א^עייאסעךין ויאס‬ ‫געקס טענ יענע.‬יוער ייעט די שענדען‪ .‬ךייתן אויף‪.‬נזדו^אבין‬ ‫נילעדו^ט לער בוים יןט דך פארזןפרייט אויןש אלע לעבעליגע )ערזןאטנ.‬ויי'שלעבטע‪.‬אסר ליה והכתיב עץ ‪ .‬דייר‪.‬ווי ךער ןםוק יאנט' לאס' יענען ת ואכין ייאם {‪.‬אלה תולדות השפיט‪ (?) :‬ייט(ויצפחה׳ אלהים טין האדמה‪ .‬ריט אוטר הטיס היה‪) . .אלנ^ין‪ .‬‬ ‫רבי טאיר ז^ט דאם איז.‬איד יהודה בר אלעאי עץ חיים מהלך)כא( חםש סאות‬ ‫שנה יכל סי בראשית סחפלנין םחחחיי‪ .‬יוער וועט‪.‬עס‬ ‫שטייט אץ פסיק גיהי'טם עד היום היה'‪.‬ןזאט ך?י ?זסי‪8‬ל ‪ ? i• :‬׳‪ ^' J‬דאר״עץ*‪ . גיטיילט גיייאךין פון אונטער דעם בוים יעילערייאל‬ ‫זענע.ט‪.‬ערי איו גיווען דאלט )אייבינ( ביז היינטינעןיטאנ‪.יא?'ט פץ רבי‪..‬ער גירויפין רעם מענטש'וואם האט גייגעבץ איויף טיו־זיין״ע‪$‬האיך יאל ג‪#‬א?ץ‬ ‫ויעלי!‪) o :‬דשם שט‪ . \2%‬יךאלפט‬ ‫קריכען אויף ךעם בדם פץ ליעבין ביו מען זאל קומעןצום שפי'ץ‪ .‬עךףךעם אךם הראשון‪ .‬אינון‬ ‫אטרין לא אבל ההוא אינשא פיתא דחיטי טן יוטוי‪ .‬יי‪3‬שא?ין רעט אייף די נוטערייר‪ .‬הסריא )דהיב ס‬ ‫)יז( ויהי שם עד היום הזה ‪ .‬כד( כד לא הוהבבינ דעה‪ .‬ער איי'‪3‬שא‪9‬ץ גיויאלין‪.‬‬ ‫!סשלמםו ‪) :‬׳‪ (p‬ויצממ וגוי‪ .‬יהירה בו־ אאנאי'ס' יוענין ניט נאו־ איויף ד׳עם‬ ‫טיטעלקןטען {עיייג האט טען נידאל^ט‪.‬איר יצחק בר פריון כתיב‬ ‫איה תולדות השפים וגוי‪ .‬רבי יצדק בך טריץ‬ ‫ןא.‬חאטיךכייזעיךאנטאנטיא‬ ‫‪.‬נ^ש האט״קיי! ?אלל נ ?י.‬איל אפשר הטים היה אסר ליה הין‪ .‬נאד‬ ‫אפילי אייף ךי!ייטל.‬עם ‪#‬טייט אץ §סוק דאס וענען די!אכין יים!יעגען ןיןאךין' ובןטאפיף גייווארץ פון'די‬ ‫ליי^על אוג‪.‬איר לוי ובלבד )יח( ביצירה זו‪ .ר האט‪.‬‬ ‫.‬בוראן םקלסן וסי יחן בהן דופי‪ .‬ווט‬ ‫על נל הודס ני מן האון עו הוקיע מהלו תיק וכן" יש‬ ‫מקלם םעולס ועד קלהי« ) נ נ ( ולא סין ו נ י ‪ .‬עם איי‪.‬עליי קיינן‪:‬‬ ‫)ין( ייהיי בס ע ו הייש‪ .‬לבי ‪ 1‬עקב‬ ‫בר אחא האט ניואןט רצי ןחנןיף טיט ךי ! ! .‬עךד‪ .

‬ער אים ארוים' נעטליבען פון שטוב‪ .‬ראם לעלנען סיר פון ידעם זעלביגדן ‪.‬בריויטי‪ .‬לב( וקלםיה‪) .‬ודרשו חו״ל עתיו הקנ״ה‬ ‫מוציא גלוסקאופ וכו'«)נע( לפס מיגי וועוגיפ נקראו לפת נל ומן‬ ‫שלא נע‪5‬ם ממש הה ינן מ מ ר ס ! )ל( לא ‪ 66‬ס־תה ‪.‬זיי בחייט‪ .‬ניע.‬זמשגי להני קלסו שנוס‬ ‫נשאומיין המוציא לא יוכלו להסעונ שני סמע•"] העולש מוציא‬ ‫ולפיכן־ קלסי׳ כיא לא נבניל שסני נ ו י ׳ נמסיס ובירושלמי‬ ‫מס״ס שלועתו " ל ג״נ למס סמן סאין ו ) ל ד ( פיויוס‪ .‬אבער די ריניסט מאם זני־ הט םייט איר ףזנה'?'יווען זיא הט.‬כט(לפת‪.‬עלה למעלה נפמו וי« ) ט ( איתפלנין‪ .‬קאךיןוום וועטוואקקין פיון די‪.‬ט' ניםאקטא^רכה המוציא לרום‪ p.‬לעי‪?. טיט איינע פון ךי ךינסטע.‬פיושיי שננו כונ־א כלחס מן‬ ‫האון ממש נהייתו ומשחמא וגגזי עליז נויעת אפן־ ט' גספן‬ ‫לתנואסז ) נ ת ( פסת נר וגוי‪ .‬יךםןה איי א^איזל‪.‬ווייל״עריאיז גיווען ד ע אניסייב פוןאלע‬ ‫מע.‬טק‪.‬רבי חנ.‬ציא מייט איין ם״ם‪) .‬אר‪.‬ךער‬ ‫‪.. רעםיוואךט לפת קלינען ציידי‬ ‫אםולאים‪ .. .‬אלא שלא‬ ‫לערב את האותיות‪) :‬ט( ר׳ יהודה בר אלעאי אסר ענבים היה שנא׳ )לבדם לנ(ענבימי‬ ‫ענבי ראש אשכלות)לד( םרורוח לםו‪ .‬שכבר הוציא להם סן הארץ ‪ . וועירין' אזויי ייייטיק‬ ‫״עםט פיריות‪.‬ייו‪.‬נמעהן אז רער בוים איז נוט צום‬ ‫‪.‬פרענטידעריטלרש‬ ‫וזאלטין רען רבי ירמה אונ ך? ‪.‬‬ ‫ווארום א‪ :‬טע.‬חד אסר לפת )ל( לא‬ ‫פת היתה‪ .‬חולקין‬ ‫נ ו נ י וה ‪) :‬כו( כמוציא‪ . הארץ‪ .£‬ת‬ ‫היוןה‪ .!יריניגאמע. ‪:‬ווען‪/‬וייי^רויבין! וויךעיר פסוק יאגט‪.‬ךביי א}'א פין_עבו'הט ?']ייייט ‪.‬וחורנא אמר‪ .‬אוב‬ ‫רער א^ךעךער זא נט לפת ^א כט לא §ת וזיא‪.‬ווי דיער פסיק יאנט ךי א?ןה קאט ‪.‬עין הלעת איי ניווע.'.‬‬ ‫נסמיס וכרבנן ‪) 1‬לנ(וקלסי'‪ .‬אוו>ע'דער'‪.‬ר׳ אבא‬ ‫דעכו אמר אהרונ היה ‪ .‬איו רען'דאם ניט ניויען אןאקל פאךטעע ברדט )אייךער^ךם וןאט‪.‬די האבין.‬קעךנער וןעלין.‬אסרת צא‬ ‫וראה איזהו אילן שעצו נאכל מ ר י ו ‪ .‬יאנט מ ק העולם מו‪.‬ענפעלט לער‬ ‫מדרש ‪.‬ךער' האלץ פו.‬איי^ער זא?'ט לןח עאכט" לאי‪.‬פינט‬ ‫פאר‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ז‬ ‫‪1‬‬ ‫י‬ ‫.‬ניזעםין‪9.‬עם איו בעםער צו יאנין ווי רבי' ‪ 'hjbra‬המוציא ‪.ךעךע‪.אנין להם הטין(! )ט( רבי יהודה ‪3‬ד אלעאי יאגט רעי־"עץ הדעת איז‬ ‫..‬ע?ין‪ .‬ר׳ יוסי אוסר‬ ‫חאנים‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫ננן אוה הגויוח הס אומדה לא אכל איש הוה פת יומין‬ ‫מימיו ונמו שאווו״ל אין הפינוי‪ .ינעביי.‬וועלי.‬ההיד )בראשית נ( וחרא האשה כ• טוב העץ ונו׳‪ .‬לנ( כרי נתסית‪ .‬ואין אהה םוצא אלא אחרונ‪ ..‬איז . ואגט מוציא‪ .‬לפת )לא( לא פת תיא עתידח להיוח ‪ . צו ךי ךינפטען האבי.‬געדנדי‪5‬ט(‪ .‬ענ‪:‬ן<אינהאלם>‪ /‬למשל‬ ‫אמלך ם זיתן האט מנה ניווע.‬הארץ‪ . ..‪ .‬ירא ווי רבי נחמיה ניט ווי לי ר ‪ $‬ן ‪' .‬ובנח אוהו‪) :‬לנ( ופיין־נר׳‬ ‫נתסי׳ עפה ובנק רבנן נתמיה ‪ .‬ר׳ חנינא בר יצחק ור׳ שמואל בר אסי‪ .'טיי־ יעלן ווע‪.‬לריבער יאנטילער‬ ‫ירושלמי מען זאל'.‬ץייעת‬ ‫איי ניווען אתירונ‪ .‬‬ ‫קייס שיושאאדם נוווש ו' מ ו מ ר ‪ ) :‬ל א ( לא פס היאזכו'‪. ךעם בוים איז ניט צוס‪. דיי איים‬ ‫ןיט ניוואלט צו נעקןןן‪ .יברייננט אביטערקייט אויףךער וועלט‪.‬‬ ‫הרין אמורא*.ץ"טצ^‬ ‫לחם'ם. פיינין‪ .‬בר‪1‬יט וויוען משיח וועט קימען(‪.‬ר׳ ירמיה כריך קמיה‬ ‫דרי זירא המוציא לחם סן הארץ‪) .‬אי.‬רבי‪. אווי ייי לי פלי‪ .‬ךאם איז' נאר ךער אתרונ בוים‪ . יאל ניט' צו' '?י ‪'p?f‬לי אותיות‪.‬אתסהא‪ .‬ .‬חכלי‪ 0‬עב()כח(יהי פסח בר בארץ‪).‬אותן האשכלות הביאו סדורות לעולם‪ .‬ע‪.‬נרדוועט זיין אזויי ווי ברדט ‪$‬ערטינע)‪TOSS‬וועלט״נעדלשת‬ ‫ווי פת‪ .‬ל‪3‬עד בדם איזךער‬ ‫האלץ נוט צום ^עקי.‬ענביטו עינבי ראש ‪#‬שכלות מתירות'ל‪0‬ו‪ .‬שהוא עתיד להוציא לחם סן האדץ‪)<.‬עץ הדעת‪ .‬נאטוועט אדםןייהיעןברויט פון'ךי״עךד זוארוםווען טשייח ותנט קומעןוועט‬ ‫וואיןסין פון לי ״ערד פארטינע במיט>'‪ ..‬זעהן‬ ‫טיר'אז ךייייי נ?!רויכין יענען'דער‪.‬א"ר יעקב בר אחא )כו( איתפלנון ר׳ נחשיה ורבנן״ר״נ א פ י‬ ‫)כז( המוציא לחם סן הארץ‪ . פליני‪ .טשין> זעןען ביטערע יייינטרייבין‪ .‬ער‬ ‫^‪5‬ן]אל"'^.‬קארין אונ ו״ויייץ' אונ ^ ך א.‬רי וויינטרויבין‬ ‫פון אדם הראשון ליואס ‪%‬ר יוערט' גירוקין ראש ‪ .‬מ ו נ ו אנא ע ז שאנל נויש‬ ‫יגן הוי בהועת תולס נפת חמין ווה היה פן הדעת‪:‬‬ ‫) נ ה ( מתמויפ‪ . .‬וויי לער מלך האיט ראם ניהערט‬ ‫דואט‪.‬עםין‪ .‬עס שטייט' ‪.‬אין ^סוק‪/‬יהי פיסת בר ‪1‬יארץ‪ .‬יןןחקיאונ רבי ?זטואלבר אטי‪ .‬עתידה ןלןיות‪ .י‪^.‬וועט ניט דאךפין טאכין פיון‪.‬ורבנן אםרי מוציא לחם‬ ‫סן הארץ‪.‬הטיךבידךא איםינילוי״^ט‪.‬ךבי יירא אונ‬ ‫ד‪.‫‪5‬‬ ‫בראעיייז ^ י ׳‬ ‫סדר‬ ‫ט ו‬ ‫בראשית‬ ‫)כה( טתסרות היו כארזי לבנון‪.‬מעט רען ד־אס^ניטיויין^אךל‬ ‫‪5‬עןטי‪.נא בר‪.‬רבי יוסי ואנט דער‬ ‫‪.

‬ניבליימט ייבע.‬קיין טענטש אונ ער וועט״ניט יא^יןויעל^ער‬ ‫בויםךאס איז .‬רבי‪.‬‬ ‫ף הא^ט »ן ךי ךיןזעיס ‪$‬ך‪ i w 6‬הווז> זאלין' םיך ׳ניט ^אקלען‪ .‬ב ע איזיךער‬ ‫טייו?ש דבען‪ .‬אונ אטייךגייט או־דםפון ‪ng‬אבעיומךינ^'ען‪ /‬ל ע ‪ ? < .‬דגנב דעחיה דברייח‪ .חים גיוןע.‬זאל' ניט ?קען צו פ י ר ‪.‬אל‬ ‫תנירני‪) .‬איז ניווען ביי ‪<$‬ךם קראשון‬ ‫ווען ?‪q‬־ קאט ןינעםין פון ךעם״עץ הדעת‪ .‬י^עס'בוים הט אדןד'גאט ניט ףויאלט יאגי! יחגלבער‬ ‫״עראיזטעיןי!^גיטזאןיןךס איוךערבוים ייםןטגעבריי.‬אבל תאנה שאכל טפירותיה‪ .‬לא נלההקב״ה אוחו‬ ‫אילן לאדם ‪ .‬ולא עתיר לנלותו‪ .‬ק ‪ .‬והיה מחזר על פתחיהן של שפחות• ולא‬ ‫היו םקבלוח אוחו‪ .‬‬ ‫דאמטיית ז׳ יטי אבלא לעלםא‪ .עגען.י.‬סיס ראוי נסיוה ‪ p‬לעולפ‬ ‫נאוסו‬ ‫פאר אים״אירע טיךען אונ זיא ן א ט אים יא צו גינוטען‪ .‬יהודהבךפי ?!ימון ךאןגין גייא.‬הט .‬ד׳ עזריה ור׳ יהודה בים בשםריביל אםר חיו‪ .‬׳•‬ ‫יננס וקנה ‪ ) :‬א ( לעולם םים‪ .א^טך'פיינ'ץרו}‪£‬ט'^ק ן ר ת ש ב ע ‪ ^ .‬לי'פוםפון דעם ‪ tfwvg‬וואם זןר איז. ודייץיאויף ידי גהני!" אונ טען ווע‪8‬‬ ‫זאגיןידאס אף ךי ‪ r p a z‬ןיס ‪£‬מ?נר זץו דורך איר נירילגת ניייארין לריבער הט.ע‪5‬י.‬דאטטיית‬ ‫)מב( אליתא לעלםא‪ .‬לי.אל טען הךננ ן ךי א^ה אונ ךי בוז.‬אזוי‪.‬כיון שהניח דעהו של הקביה ‪ .אט <ןנר‬ ‫האט גיטייןט אז.‬והלך אחר דעחו של נחש ‪.‬ךבי^עותה אונ ךבי‪.‬‬ ‫‪.‬רביקיםין‬ ‫‪1‬ים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬ךעד קענטש וזאט נעך‪3‬ך?ט א^ער' די בהןזז.‬ויהלך‪ .‬רבד לםד )לה( מעגיגו‪ .עבין פון ד ע ע‬ ‫‪ V " B 1‬י ם • ‪1‬ועל‪$‬ער‬ ‫‪ .אבין נלוא^ט אל ‪ Jtftof‬רגל‬ ‫גאיוז‪ .‬מעשו׳ ואדל! )לו( הא גננא ט' •‬ ‫מא סנננ ב » נ ועמ סואו בשנוי שהבית לא יוע ממט שמשא‪:‬‬ ‫) מ ( אל תניוני‪ .ינוטע. ' .ט פון‪.‬יהו^עיפון‬ ‫?וכנין האט נייאנט פון דבי א‪$‬י‪$‬ך ט דזמין ךי&ייו‪:‬ק רופט טען ברת אליו{א'‪.‬על‬ ‫כבודו עאכויכ אתםהא‪:‬‬ ‫) א ( ונהר יוצא סעזץ להשקות את הנן‪ .‬אבל אוחה שקלקלח עטו פחחה דלחיח וקבלתו‪ .‪ .אט‪ .גן זייראלךט דין אויף דר דעלט‪ .‬דאסקאיביןדיגיוז^טצואיפ‬ ‫רבי יןלכיה זזעט די ןאבין‪.‬צח( לא תיסב טני עלה‪ .ינוטען‪ .‬ר׳סיסון פחח)איוב יל( חהקפהו‬ ‫לנצח ויהלך טשנה פניוותשלחהו‪ .‬רנל שנחנאה על בוראי• )שם( ויד רשעים )לז‪ (.‬משל לבן םלכים שקלקל עם א׳ ‪ \0‬השפחות‪ .‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פרשהטוטז‬ ‫סח‪1‬‬ ‫תאנים ה י ה ‪ .‬לט( טה היתה אותה התאנה ‪ .יווק‪ . זןךם אונ וןהן‪ .v1‬־(‪ .‬רער כבוד פון ךי.‬‬ ‫פ‬ ‫‪.‬פי' לא מטו ותטע א מ י » )יש( ולא תיסנ‬ ‫נ ו ‪ . . '. ^ענ אבלות אויף דער ןיעלט • ‪.אט ניהייסין^ען 'זאל‬ ‫די‪.‬ער קיגאמעןזצו אלע ב‪1‬יטעראונ‪.‬א ו נ‬ ‫אד‪ 3‬גאט איז אישאד‪.‪1‬ה‪' .‬י‪? •\% V.‬ייי ?אבין' ניברייננפ‬ ‫איקלאנ אויןש רעד ייעלט‪.‬זעה ייאם ןןס ןזטייטאין §סוק אא^הוואסיוועטנע^זדץ סיטאבהטה‬ ‫.עודם'אזןאד ‪s‬‬ ‫נ ר ש ה מ ן ) א ( ‪r.‬בהקה דך.‬ךי האביןאים ניט צו.‬‬ ‫הה׳ד ויהפרו עלה ת א נ ה ‪) .‬ווי דער פסוק יאןט•‪ *1'•??* "3‬י _יא§ען נענןיט ב^ע^ער ין‬ ‫מין פיי.‬אונ‪^.ואס \‪vs‬‬ ‫נעזינ‪.ין איז דאם ניווען\ר‪1‬יי אבין .‬פחחה דלחיה וקבלתו‪.‬ואם על כבוד תולדותיו הס הםקום ‪ .‬‬ ‫סשנה‬ ‫‪3‬רשה‬ ‫מתנות בהונה‬ ‫ממומו )לה( שעניינו‪.‬ךבי'‪.אט יאים ‪ 8‬ר ^ע? ? ?‪ ? .ט‪.‬אלא שלא תהא בהמה עוברת ב ש ו ק ‪.‬לא סקס מעני עלה‪) :‬לש( מס סימם נ ו י ‪ .‬ראה ס ה כתיב )ויקרא כ( ואשה אשר תקרב אל כל‬ ‫בהמת וגו׳‪ .‬תוקף שנתןהקב־ה ל א ד ה ^ לנצח״‬ ‫)א( לעולם ה י ה ‪ .‬זאלםט ניט נע^ען פוןימיר‬ ‫‪£‬יין ן‪5‬אט‪{! .‬שהונה מיני‬ ‫שאטם ה ם ו ) מ ( נ ו ח ש נ ע ‪ .אט ווייס ניני וואס‪.‬״ער ‪$‬אט ניגנתי״ ךי‪.‬ד^ה פון.‬יהי?מ‬ ‫‪ '$‬לוי ס ווענץ הס ו^לום.‬איר בדניה )לו( הא נגב ‪ .‬ההיד‬ ‫)ההליס לו( אל חבואני רנל נאוח‪ .‬ןערדער ‪6‬יינץ בוים וואט פון דינע ‪5‬יתח וזאט ?ך ?י.‬שם מ י ן נ ‪ 0 < 6 1‬נ ק ר א י ו » ‪* » 0‬‬ ‫)מא( ברס אגיתא‪ .‬דיער בוים וןאט‬ ‫גיעפי^ט דינע ט‪:‬ךען אונ האט צו .‬איז'ןאך אים ךץ כבוד .‬‬ ‫פ‬ ‫צ‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫םב‬ ‫א‬ ‫האט‬ .‬ר׳ אבין אמר )מ( ברת ש ב ע ‪.‬ריי דסכני.‬ך בדםער !.‬ניזאגט אויף איםער א י ו ^ ב ‪ .1‬ייי‬ ‫‪.‬אס אדם חטא בהטה טה ח ט א ת ‪ .‬ךי ^יי^ין האבין‪.‬ער 'טול!ט>‪ .ע בשעפעגעש‪ '.‬ר^אטזיי.גטרעםטדט א ו י ף ד ע ר ד ^ ‪ .‬כך בשעה שאכל‬ ‫אדהיר םאיחו האילן‪ .‬נס םיא מין מאנה ‪ ) :‬ע נ ( אציסא‪» . .‬‬ ‫ויאמרו זו היא הבהמה שנסקל פלוני על ידה‪ .‬אר אז ךי ברזןה ויעט גיין אין ‪ b y‬וועט טע.‬טרדו הקב״ה והוציאו חוץ לנ״ע והיה טחזר על כל אילניח ולא היו‬ ‫טקבלין אוחו ומה היו אומרים ל ו ‪ .‬מ ו ן‬ ‫ששמע המלך טרדו והוציאו הוץ לפלטין ‪ .אט ‪$‬ט ניט גייאןט'צו‪. בשם ר*א אטר )מל(( ברת אליתא‪ .

£‬טי.ט .‬דער בדולח איז ז^ראים^עריש^יין‪ .קעךם שיטויסץ אים אץ םעתציןצו‬ ‫רפואות‪ .‬ולסת נברא בשביל‬ ‫בהטיק‪ .‬אטענטש טא־שט^פיאיץ .‬וםיטיו‬ ‫םהלכין בשיפי‪ .‬טובוי דהוא‬ ‫בלורתיה‪ .‬והוא‬ ‫מוציא פםגו כסה יציאות‪ .‬א ת ס ה א ‪ . ‪. א ל ד ‪ .‬‬ ‫פותת <םן ששנו םתיני שישיק‪):‬ו( ששק‪ .‬רבי אבהוזאגט אגתיסעטו^ה האט גאט‬ ‫י^אלל צי ך ייעלם סיט רעם נאלד‪ .‬״עס וועט נ י ^ ט ויערין אכא.‬ ‫‪0‬‬ ‫•‬ ‫>‬ ‫!!יןאייף ע י ב י נ ‪ ^ .אר‪5‬יט ניוןע! אונוץזאגקט רער‬ ‫טייןו הט א ת ם .‬יי!ל ^יוגי^ן' ״עריעיט א־יש״ךי לאני כוש ‪.ד ודמ]ה‪) (3) :‬אשר ?(ם הזר!('ייאים דארט איז רא‬ ‫‪£‬םו(ה . א ל ד פין רעם לאט־ איי ניט‪ .‬ךאס זענען די פייר טייכין‪ .‬א״ר איבו אח סבור כבדלח הזה)נז( של פטמים‪. 11‬‬ ‫י ב י א נ י ! ןז^ט״עס ?זטייט אץ פסוק ‪9‬יט אים איז חכ.‬אונ דער^אסען פון רעם אנרערין ט‪.‬א ת ם ה א ‪.‬איי טען איי אין ייעג איז גוטאי טען‬ ‫‪ 3‬א ש ^ ל ד ‪ .‬ךבי יצחק יאנט אז ט ק איז אין שטוב איז גוט‬ ‫‪ 8‬ז ? ע ן ה א ט .. א ל ד • קען ״קען ראם תיטע! ‪6‬אר גגביים‪ .‬היא הםיכב את כל ארץ התיילה‪ .‬נ^ען דעם.ירופץ דערבית המקדש!" ווי‬ ‫דער פסיקיא?ט דער גוטעי־ באדני אונ ךערבית המקדש! <‪.‬ק‪9‬יןפש^‬ ‫?לאקס‪ . p ^ w f l ^ f ^ T ^ y T‬ל .‬א‪$‬ד חיילת י‪ .אל־ענע טטבע קעןיער‬ ‫קויפץ פון ךעם .‬אונ גיט ויעלט .‬ודילידארט וזטני_ווא‪.אר בש»*!ין .‬אזוי ויייךערישיהםאיז‬ ‫אבלי‪.‬‬ ‫י ש ם הנהר חשני גיחון ו נ ו ׳ ‪ .‬ווארום רער‬ ‫‪$‬םוק ]אןט ך י .‬מנויי ימויקק ו ) ז ( עונד ט י ‪ .‬פירש* שינתי‬ ‫‪V‬‬ ‫» א בנית שיטל צק‪1:‬ש נ ו » ס שייצם ושיבתו בלכתו נלון םיא‬ ‫ליייתו שלי שנניע יכול למכרו!)מ( של פשמין‪ .‬ןןןע?ט ך ע ר ק ל ך ש לי לאך'חוילה איו נאך.‬‬ ‫יגיד עליי)ט( ריעי)במדבר יא( ועיני כעין הבדלח םה זה׳ אבן'טובה אף זה אבן טיבה ‪.‬דאיראבהו טובה נדולה חלק הקכ׳ה ל ע ל ס י ‪ .‬וויי^ער ןסוק זאנט אטייןו' איז אדרס‬ ‫פון‪.יויארין פון'ווענץ' לעס בית יןטקדש‪ .‬שטיל אונ רוו.‬שלש וצדיק»ס םקנ״כ! ) ג ( פ ו ת . .ייטבשופי‪ .‬בשעה שהיה)‪ (3‬מושלם‬ ‫לבוראו‪ .‬גאר ךי חוךה זאנט פליער וואם שפעטער וועט דין‪.‬דער ©ייןז נייט ארוםיךי ‪2‬אנצע‬ ‫־לאןד חגי‪7‬ז‪< .אלד איי.‬‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫מישי »וקו« ) נ ( מושלם‪ .‬אריל לא היה העולם ראוי להשתםש בזהב‪ . W ^ V S‬‬ ‫ןאט‬ ‫וןראשון האט יכאר?ט‬ ‫.o‬שםיהבדולחו"‪ .‬המריא )־בריס יג( ההר הטוב הזה‬ ‫יהלבנין‪ O) :‬שם הבדלח ואבן השהם ‪ .‬ער ףגןענט ‪5‬אר‬ ‫‪3‬אן<‪$‬ין מיד טייכץ עא^ער‪ .‬ריש לקיש יא.‬ישישי שמלן בלש‬ ‫ו » י ו ת ! ) ם ( עגיל שראשית נ ו ‪ .‬‬ ‫‪.!ה אונ ש!‪<«8‬ר?יט י ווען^ךם זןיז ניזוק‬ ‫גאגץ מ ט נאט איזזןר גייזק קלוג אוג שטארק‪ .‬אדם פורט זהוב אהד ‪ . ט ךי ויעלט איי גיט יוערט די' זאל בע‪5‬יצען טיט‬ ‫.‬ע ס את }יט״קיץ ‪ $ 9‬א צו טךאגין‪ .‬נלומוגשסוק מדני עלששיוו!‬ ‫) י ( » ם נ וולד‪ .‬לי }אןד פין ךעםילאך איז גוט‪ .ע^ךעךט זיק ^ ם אונ האט אים אי־ויס ?עשיקט פיז ‪• pV. א ל ר ‪ .‬ר׳ סיפון א פ ר ) נ ׳ ס יב( עטו חבטת וגבורה‪ .‬שהוא סנדל ) ־ ( פ ש ת ן ‪ .‬וגיל נזנבל בךיכח שטייט אבן חשר&‪ .‬והוא אוסר את כל א ‪ p‬כוש‪ . צ ה ויהלןי‬ ‫‪« .‬טיט' איין שטיק תאלץ האט‪.אלר‪.!ען רעם ?שיין בדולח דאס לי א‪.אט אונ״ער איויגי^עןינאוז‬ ‫‪ n‬דייר פון ?ילאיןנ האט . 1 1‬ךערנאקזן פון איין'שיץז איז נןיזען פישץ‪ .‬שגא׳ )בראשית ג( וזהב הארץ ההיא טוב‪ .‬עדיין לא עםד כוש‪ .‬ד?י אייבו זאגטדוטיינטט‬ ‫אז דער ןרולח עי.‬ווהב הארץ ההיא טוב ‪ .‬איר יצחק!ז( טוביי דהוא בכיתיה ‪ .‬ואלו הןד׳ ראשינהרית‪ .>‪/‬רטץאונךעו־שייןז }ויזצוטיילט^דאךץאויףפירטייכין‪:‬‬ ‫<ב( ע ם ^ ‪ .אט.‬מפשמי קשרת‬ ‫מיי שמיש ליפיא‪ :‬ישימקץ ני לנר םלקדא גלילת !איני אנו‬ ‫שונם וסיג נילקיש יגיל עניו ייעי מם וה ונייו )גו( ויעי‬ ‫^ ^ ‪ S g j p i j .‬אלא )ישעיה מ ו ( ) כ ! םניר מראשית אחרית ‪) :‬ג׳ אשר שם הזהב‬ ‫)ו( זהב ו ד א י ‪ .ואסהיי?!ט ב מ ל ח א ו נ דער?‪8‬טיין ייאסייהייםטשוהם‪ .‬ד״ארט איז דא‬ ‫דער ?טיין .יג‪ .‬ונהר‬ ‫יוצא סערן להשקית את הנן וני׳‪ Q ) :‬שם האחד פישון‪ .‬ן‪1‬רן ן«?די‪.עף?גולט ךי'ל‪.‬ועינו כעין הבתלח• זענען מ‬ ‫אי^עריג(‪ .‬ל^ט אדי י ע ר בדולח איז אייך אברילאנט‪) .‬‬ ‫י‬ ‫פרעגט‬ .‬ד׳ ראשינהריחהיה )נ( פיתק בטנרופית א ח ת ‪ .עלר <ןיל זאבין‪ .‫סדר‬ ‫כראשית פ ר ע ־ טז‬ ‫בראשית‬ ‫‪ 0‬ש נ ה פניי וחשלחהו‪ .‬עדיין לא היתה חיילת יאת אוסר הוא‬ ‫הםיבב ‪ .‬וואי־ום לי.‬‬ ‫.‬ר עייל^עריקאט אוועק^ילאזטךירייריפץ .‬אוג !דיל ךיגוא^ער .‬ריי ויערטער ‪.‬א^ערדער ‪ r&m‬וואס דאי שטייטטייינט סע!‬ ‫אברילאנףז דאם הניםטבדו?ח ‪ .

‬גאו־ דעי־ בעשטער‪ .ט טען ךי ‪9‬יר ©ייבין רויפיט מ‪.‬אחד בתדקל ואחד‪ .‬ישראל! ךארטאיז‬ ‫‪:‬‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ ד‬ ‫ש‬ ‫!‬ ‫י‬ ‫‪4‬‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ד»ר‬ .‬עיקי !מנסי‬ ‫שננל הנהיות ‪) :‬ינ( א‪1‬נל‪.‬ךרי^ער רופט‪.‬פךעגט רער מדרש‪.‬אונךער חלום דאם ‪.‬ער .‬דכתיב ביה )דבריה ד( כי מי נוי נדול‬ ‫אשד לו אלהים ‪ .‬ישראל‪ '.‬נט ניט §ךת איזךערגרעיס^עיר טייך‪ .אט איי .‬‬ ‫ר ב אמר לחייא ב ר י ת ‪ .‬לפיכך הוא קירא אותו נ ד ו ל ‪) .‬האטךבי ווייא ךזאגט‪/‬זם‬ ‫ןאטער אויף ^עלכין ז^ךט יאל איך בא‪.‬ער קאט גייעהן ^עונין דעט שייך או^ל‪ .‬פ" העיון‬ ‫הדבק עצמן לתיש מם ומס לן נס אתם » )‪ (v1‬אעניס נהיא‬ ‫^^ואן»‪1‬ער‬ ‫?רע?ט ד ער מדרש ך י ל א ך בוש‪.‬אלא שעלה והקיף את כל איי‪ .‬רער שייך חיךנןל עיט אין מזרחדיט פון״רעס לאנך אשור‪.‬רער טייך האטאשארפע ש?ו'יטע‪.‬סיוחנטגיבאהט ייעךיןךי^נדכיש‪ .‬והנהר הרביעי הוא‬ ‫פ ר ת ‪ .‬ושם הנהר השלישי)י( חדקל‪ .‬אלא לפי שדניאל ראה ב׳ ח ל ו מ ו ת ‪ .‬יין' דעם״סייך פרת מע?קטי שוץ ^אהע.‬י י )‪1‬־‪ (.‬ניט נלייק‪ .‬לוהגהר הרביעי(? אונ‬ ‫דער פעך^ער טיייך איז ? ר ח ‪ .יז״עהן געבין רעם עייף‬ ‫אובל‪ .‬בגת לי בית באיי‪ .‬אוויאנדער‪.‬למ«ו פרת גזול‬ ‫ם״ל לקייתי נזיל ננדיסו של פילס כשמש נ הנהייתנילןיםשינ‬ ‫טי.‬איוי ויייל דעי־ טייך פרת איו נאנט צז‬ ‫*‪1‬רץ .‬איל )טז( א ע נ ר ת נהרא בגה‪ .אר אךיבער ‪.‬נאר .‫ב ר א ש י ת פ ר ש ה‬ ‫םדר‬ ‫ט ז‬ ‫םו‬ ‫בראשית‬ ‫אלא מניד מראשית אחרית‪ .7‬אג‪.‬ל •‬ ‫שפיצל זא‪. ‪ V j p‬ן!אט ‪. געבץיךעם טייך חד‪£‬ל אוג רעם אגדעךץ חלום האט‪.‬איז ראך נאך.‬דגגק ד ק יורץ'דאם נ‪.‬הוא ההולן‬ ‫קדמת אשור‪ . השוהם מס וסאנ! שונה נ ו ׳ ‪) :‬י( חדקל‪ .אר ‪.‬נישייקין‬ ‫וו־ נקילי שהוא מל־ ורעש בקול יש״ש נ ד נקרא גיסו! ‪:‬םיא‬ ‫סילו ומנגח נמו ני ינמ ו )יא( אייחינפיא‪ .‬עם •ןזטייטדאך‬ ‫אין פסוק ךגיאל‪3‬אט .ט ךער טךךש'&אר ייאפ ויען .‬ר׳ חנינא בר אמי בשם ר*י דסכנין בשפ‬ ‫ר׳ לוי אמר‪) .‬אונ״ךער .‬רב זא^טיךער טייך פרת איו גיווען רער §עםטער'פון אלע‬ ‫טיי?ץ‪.‬ערי דעם״טייך ויקל״נדולעייל‬ ‫‪.‬רע.‪.‬‬ ‫ד• וואמןר רויקט דיעך 'ש עאלק‪ '.‬וסיימו מואה » שהיה‪JIII‬‬ ‫על חדקל היסס גוולס מהעואס שהיחס ע! נסר אובל לפיכן‬ ‫קראוהו נמל אנל לעולם אונל גוול פשנוסם למ״ו אונל‬ ‫איתינטיאה של מהיות‪) :‬יד( יהלא סיס נ י ׳ ‪ .•׳טג‪/‬אנט‬ ‫צו זיין זוקן חייא ‪£‬אה פון מייגענןייעגין אשטוב אין ארץ‪.‬‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫הוא אב.‬ךרי^עריזןיחןר רער בעםטע^ייך״כב.‬חידקל איז צוויי ויעךטער חר ‪ £‬ל ‪ . שעלה והקיף ני'» )שי( הדנק לשמי! נוי‪ .‬ער ר אט דאךט גליעהן א^רויםין חלום‪? .‬אר מען מי'י‪.‬איל להיכן‪ . .אמען'פיוןרעם'ךךי^ען‬ ‫« י י ך היי?ט חידקל‪ .‬איז‬ ‫טיי‪1‬ז'גיחוןהט'אחמ(גך^גולט די ל א ך בוש‪ .. םכגיןהאט גייאגט פון רבי לך ט ו״מין‬ ‫רער ‪52‬ייך אובל איו גיווען רער בעס^ער פון'אלע טייכין‪'. ךעם .יבאקט יו י ‪1‬י ^ ל ‪ « .‬ינען םתייס משתעי‬ ‫קיא וע! חייה נגיע היא‪) :‬יג( מ א תדקל • גייפת הילקוש‬ ‫ומוקל גואה נוול מאונל נוי‪ .‬יב( אובל אוותינטין של נהרות‪ .‬ער ?אט גייעהן געבין חדקל איי}יווק גךעםערפון רעם חלום‬ ‫וואס ‪..‬והכתיב )מיאל ו( ואני הייתי על יד הנהר‬ ‫הנדול)ינ( הוא חדקל‪ .‬דערוןך^!טער'קשל.‬רעסט עןאלק‪". א ט ו>‪#‬ט פךיער‬ ‫ןואם ׳?פ‪.‬רע?(טער'‪3‬ייך‪ . .יזאןט איך בין גייוען געבי.‬ען גאר }יט ךעם טיץז פךת ךער‬ ‫ךויקעיר טייך‪.‬ועדיין לא עמד אשיר אלא מנידםראשיח אחרית‪!) :‬־‪ [.‬נ ארזיי‬ ‫זע.‬משל הדיוט אומר עבדא דמלכא מלכא‪) .‬זעפט‬ ‫ך ך צו אוואךעטען םע&ש יועט ךיר אייך דין גיאךעם‪ '.‬‬ ‫ף ר ק ט דער מךךש ןאס לאגד' אשור ‪.‬יד( והלא הוא בברייתו של עולם איגו‬ ‫קורא אותו גדול‪ .‬‬ ‫והדקל נרול מאוכל‪ .אנט צי אים'‪ .ג'רוי'‪<9‬טייך''דאם'איזח‪^.‬טי( הדבק לשחון וישתון לך‪.‬וזע'ן ךי ׳^טוב‪ .‬האט רב ןיזאגט צ ו אים י ווי דו וועסט‬ ‫.‪ .‬באובל ‪.‬ודיל‬ ‫^ער נייט ארים ארץ ישראלי‪ .‬עם'?‪$1‬ייט'ביי'ךי יוךין יוער איי נאך' איזוי אנךויסע‬ ‫§אלק לויייוךין( ייאם .‬ךא‪.‬רב אפר פרת ]יא( אוותיגטין של נהרוח‪ .‬ל\איז‬ ‫ראך חדקל דער . .‬ךב'י תגינא בר אמי האט ‪.‬עטער וועט ד ק ‪ .ען ךי ^עקטע‪ .‬אייןיחלום וןט‬ ‫)ער גיועןז.‬שהוא חד בקולו‪ .‬שמואל‬ ‫אטי‪.‬אלץ י‪*.‬גאר דייל דגיאל הט גיועהן צורי חלוטות‪ .‬הוא יובל‪ .‬אר דער ןםוק זאגטפךלערוואס‬ ‫^פעטערוועט זיין'‪^.אט האט ב^אפין‬ ‫ך יועלט דאם ךאךט רעכו.‬זנר' אויך' אהייללגקייט‪ .‬גט ביו דעם אךטו'ואם רער טייךפךת גייטביוןאךט איו >ןרץ‪.‬עם וועט .‬שוי וויי‪.‬יוארים ךאט ?ייי שיין' ‪.א?טךער‪/‬קנעכטפון _אםלך אייי אדך א?לך‪©.‬ט ר ? י להושע פו.

‬‬ ‫פרת )ינ‪ (1‬שטיםיו פרין ורבץ‪ .ךט י‪ •q? .6‬אט ךעיר פרת ^ ע ך ט איך כאןף ןיט ש ת ו ק ‪.‬ער נייט אזוי ווייט ‪1‬ייז ער .‬ווי רער‬ ‫ןסיק יאןט‪/‬זם האט ךך ןי^א‪.‬איו דער ע ״ י ט ש ״ א ^ ע ןיייט‪ .ט ו^גאי‪/‬אל טען וזעךין אומער מ נ י י ק אונ טעןז«»ל‬ ‫«י?י‪.‬פי׳ שנלס רסני עושסיסמי! איתי נ מ נ ד ‪ 6‬אחת‬ ‫ס‬ ‫ל פ י כ ף‬ ‫כהונה‬ ‫של עשר‪):‬נ( שמימיו נלץ‪ .‬‬ ‫אטענטש ויעט פאר זירןן‪.ועךטי^נןאל אז נןען‬ ‫״קען אים פאי־ תאלטין טיט א׳?‪?:‬י^ל^ח־ וואים סען ממ‪2‬ט אץ םי^י •י ??י ריטטי^ען אים עייל‬ ‫ךי וואםער וןעךין פאך‪2‬ע.‬איל הלואי נשפע פולי‬ ‫מ ר א ה ‪ .‬האבץ די בוימער גןהן.‬יין ל ^ ר א י ז ת ג ר‬ ‫‪8‬יי?ש ‪8‬ייפ> • רבי הי.יען'אונ' כןען זאלשיץז‬ ‫ןעהי‪.‬ייין מאךץ"איגךי'‪>3‬ךץ פון!יין ןא^ק'ייי״ז‪?'=0‬א‪.ואס רו§ט שק אים פרת ומיל אל^ארזייהוננ וואפ‬ ‫ןענען בנעץט קיט ךי ווא^ערפון §ךת )?־וקטבאךץז? אינםעחךץ זיךלךי עאקסין טט>‪.‬אוסרים לאילני ט א כ ל ‪ .ז‪ ^ .‬‬ ‫ןאר ךי ףרו?^ען בוייקער ווייל ךי ?!•דיגין דענען שו{ער בעלאדען טיט §ירות ךףי§עי־ ‪5‬עךט‬ ‫ןזק ןיט די‪^.‬פרוכ^ק אונ וועט ב^יםק טיט ‪£‬יי.‬פרת בפגי‬ ‫מ ס ו ‪ .‬‬ ‫‪5‬יי‪4‬ע עןשיס ייעלין טיך בעיואנןט סאלין אויף דער וןע‪$‬ט‪ .‬זורע בי‬ ‫ירק והיא עוטרת לנ׳ יטיס‪ .‬דיה אטד כבר בפני ע צ פ י ‪ .‬‬ ‫«‪1‬ג\ן‪.‬איר הוגא לא סשום הטעם ה ז ה ‪ .‬ס ו ל ו ‪ .‬ןךיבעד רו?ט נןען דעם ‪8‬ייך פךת ודיל ךיווא^עריןאביןזיןז נייקערט א ז י ^ י פ ק‬ ‫״קענען גיין אדף אים‪ .‬ת ר ו י ש ט‬ ‫א י י ‪8#‬אךק‪ .‬‬ ‫)יח( נסר נ נ ר ‪ .‬אם'ע‪9'3‬ש וועט ?לא^ציןיאט׳©‬ ‫ו ן ע ט מ י ? ק טיט טיינע ווא^ער • אין דביי‪9‬ינ טענ ייעט שדן מאקסיין אויף אים §ירית‪.‬אוסרים ל פ ר ת ל ט ה )ככ( אץ קולך הולך‪ .‬פי׳ ואסיס‬ ‫^ת^‪1‬ונ"^י*ו‬ ‫לעד ז‪$‬לט &ךב<קךז‪ 0) :‬ך ב י ‪ .‬ר שרייען‪4> .‬טעם א ת ך א ס ‪.‬וד ״טען^זאןטיאןזאנזל^‬ ‫אלא^ע צייט?ךיער"איז ן א ניעק עאקעראונ^יצטאיוישוין ניש^א‪ .ט בלאזט"אויף ךי ביידעו־ ךי פרוקןזע. בויפער‬ ‫רוישין ניט אווי שטארק(‪'? .‬י ‪ £‬ך ז א ו נ י ב י‬ ‫איין טיץז‪ .‬שמפדי‬ ‫וסילן נ י ' ‪ .‬ו ס מ ס‬ ‫‪-‬היג'נילקיט ) נ נ ( הלוח׳ אשיש קולי יאיאה‪ .‬אלא אילני םאכל עיי שהן כבדים בפיריתיה‪0‬‬ ‫ה‬ ‫מתנות‬ ‫» » • <יי נשסענוי מ ס ר ננס שעס!כסיא א״י ו)יז( תרנקנה‪.‬פירותיני‬ ‫פעיךין עלינו‪ .‬איל‬ ‫איני צריך‪ .‫סדר‬ ‫בראשית‬ ‫בראשית פ ר ש ה ט ז‬ ‫אטד ע ר םקי‪ 0‬שהנהר םהלך שם היא איי‪ .‬יעיכ נקר*‬ ‫‪iw4‬‬ ‫כ נ ר פ< שנשאר נ כ נ י ס » ( אין קי*‪ .‬אןץ דייבויקער' גיןא‪5‬ט'טיר דאר?ין ניט קרייען אומערע פיחת‪.‬סויעיס נילקיי!! ה״נ י ש ״ ו ״ ל פרי‪ .‬יש!! • ‪9‬ק בגוז^ט או.‬ר׳ יהושע דסבניןבשם ר׳ לוי א ס ר ‪ .‬אוסרים לאילני סרק לםה קולכם הולך‪ .‬ככר )כ(שטיםיו‬ ‫כלין‪ .‬קלין|יף‬ ‫ע‬ ‫א י נ‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫די‬ .‬ק מ ^ ט צו די ליידיגע בויטער יפאר וואם רויקט איר אזוי'׳?טארק ו ו ק‬ ‫״עסאיו אווי^ט‪ .‬ןער דיי לייךתע בויטער)אפילי ך י ^אס ?א?ץ אייף ןןז א?י»ל‬ ‫•ירות( דייל ךיי^דותןענען נמננ אדף ךי צוויינין ךךיןער רויקין די דורך אווינט‪ .:‬עןאץךיידפיאוגד^קעגען^יטידוחז‪.‬אדם נוטע בי נטיעה והיא עושה לשלשים יום‪ .‬יאמר איש נ נ ר היו המיס״נשיי‬ ‫ענרי יהלני להס‪ ) :‬נ א ( באינס יירייו נ נ נ ר ה ‪ .‬טעשי םודיעים א ו ת י ‪ .א זאןט ‪pp‬־ 'איז אבזונךער ט י י ך \ א ע פ ר ת אייז ^ } } ־ ע ר ט י י ך \ ר ב י‬ ‫ר ווסםערפ‬ ‫א‬ ‫?‬ ‫‪1‬נץ?‬ ‫ןמן ניט ביין ןןטיקע <ת וואסער ‪3‬ייט ‪#‬טי‪? . ..‬עןייא^יט "צוםטייך קרקל §אר ייס העךט‪$‬ען דיין ?!טימע‪ .‬איל )כג( הלואי נשםע קולנו‬ ‫ו נ ר א ה ‪ .‬אוסרים להדקל‪ .‬האט ךער ח ת ^ ניןא.ע עאםער אץ ךריי טעג יןע‪8‬‬ ‫שוין ארויס ?!?ראןוין‪!?.‬פרת שפרה ורבה עד שעוברי] אותו בספינות ‪.‬פרת שספרה והולך עד שכלה בפנריטה ‪ .‬ערות אויןש או.‬עךר‪.‬כבר שפירותיו גםץ)כא( ואינן יורדץ ב כ ב ר ה ‪ .אר ^יט בנוי^ק״^עןייז^נט' צ ו ך י פרו^טען בויטער ‪6‬ארוואפ‬ ‫ן^רט ^ען ניט אי^ער ^טי^ע )ודק דער ווי.ו צו גאר ניט • ריבי ה^א *אנט נישט וועףן דיעם‪.‬נאף א&עם איז ךריבער‬ ‫ת ? ט ט ק איםן^ר ‪ .‬לטה קולך ה ו ל ך ‪ .ט קלואי' ואל ט ק סעךין כךין ‪#‬ך.‬עייל ךי &יר‪1‬תוואט ‪1‬ואק?ץ'נעבין רעםטייןד זענען ך ד ם א ז ט ק ל י ע ט‬ ‫דיאכיי! אץאייפ סוןץ זייכלייבין ל‪.‬טען מיל ^ ע ע ווא§ער .‬ואי זו זו )יז( תדבקנה‪ (1):‬ר׳ יהודה ור׳הוגא‬ ‫ו״י אםר הוא פרת והוא )ילו( נהר כ ב ר ‪ ..‬נאך אטעם פאר.‬לסו* אץ קולכם י ל ר • איל אץ אנו צריכים‪ .‬קילט‪.‬אןז‬ ‫אטעם פאר וואס רו§ט טען אים §ךת עייל'‪.‬שש נסר ניג״קאלו )יש( ־מימיו‬ ‫‪):‬סיץ ידני)‪ .

‬ווס ךאךט איז נ אלד‪ '.ךיננ<נעשווינרט> יגער צו ייץשאלפע‬ ‫ןיךות אויף יורץ‪ .‬ראם איו §לי ויאפיהטן‬ ‫ן א ט נייזאליט ‪#‬לאנץ לי יורץ אץ לער שטיל איזיד יד אשלא^נ ייאם ביי אים שטייט‪.‬םלםדשאין‬ ‫חורה כתורת א י י ‪ .אלד פון דעם״לאנד איז ניט דאם'ט‪: .‬נאר צו פיר ראעןים‪.‬וזהב הארץ ההיא ט י ב ‪ .‬‬ ‫שעלה והקיף את כל איי‪ .אט' איך‬ ‫.‬ט‪.‬אונ ךאס טעלזלםטע ללב צו נאט איז‪..אמק' פץיט^לנם‪! .‬דכתיב ביה )תהליס מב( הוהילי לאלהים כי עוד אודנו‪ .‬אבל אילני סרק עיי)כד(שהן קלים בפירותיהם קולן הולהההיד )ישטיה‬ ‫‪ >r‬וינעלבבו ולבב עטו כנוע עצי יער םפני רות‪ (T):‬איר תנחום בשם ריביל עתידהקביה‬ ‫להשקות כוס הרעלה לעכו״ם)כה( ממקום שהדין יוצא‪ .‬עם ?זטייייט ניט‪.‬על נחונך‬ ‫תלך )די ^ל^ט‪?.‬טיט ..‬ךער עייך וןאט ארום. פי.‬ךער .‬קיץ חלק אין ךעם' יוךי^ען .‬‬ ‫עיש )בראשית נ( על נחונך ת ל ך ‪ .‪.‬צייטינע מלקים‬ ‫וואם זענזץ נירופין ניוואלץ אויף דעט .ץ נאט וועט' מנ?ין ?!לינקען צו לי נזמין דיינער פץ דעםפארפל'וכש‪.‬אונ‪.‬יט‬ ‫^ ר א .ינוםען ארץ' לשךאל(‪ .‬מקרא משנה‬ ‫ותלמוד ותוספתא ואנדה‪ .‬ךער פעלטער ט״ך איו פ ך ת ‪ .‬רבי הונא האט‪.‬ךארט איודא בדולח אונדער‬ ‫^טיץ שוהם‪ .‬אך אטזןם‬ ‫‪$‬יא האט גישמעךט »ךי תורה( אוני זיא‬ ‫ד‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫יי‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫פאר‬ .‬חדקל זו יון‪ .‬דאם טייינט מען ךי תורה‪op . נינוה‪ .‬טיט ונהר יוצא מעדן להשקות אה‬ ‫הנן ומשם יפרר‪ .‬זה מדי שהיה המן)כין ש ף ע ם א כנחש‪.‬ען פיר ?!לכים‪ .‬ולא חכםח כחכמת איי‪ . ע ‪. ..‬אונ פון ראךטוו־‪:‬ט'ךער‪.‬ען בוס פון חנם‬ ‫אךט וואם אויףזיי וועט ארויס ניץ״אמשפט״ ווארום״עס שטייט אין ^סויק "איטייןד וועט ארדם‬ ‫גיין פון עדן ‪$‬ןצו טרינקעןדעם נאךטין‪".ואלט גל?טאגען עו^יר ‪ .‬וףיל‬ ‫שלעכט . אויף ליין בויך‪ .‬ךבי הונא האטי.ע'ריננו'לטדי‬ ‫ןא^צע ל א ך חוילה‪ .‬טיט פירוגגעין‪.‫ב ר א ש י ת‬ ‫סדר‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫ט ז‬ ‫סז‬ ‫בראשית‬ ‫לפיכך אין קולן הולך‪.‬י יי'האבין‬ ‫זיך שיי.‬רבי יוסי בר רבי חלפרזא דןטניוא.טה פץ ארץ י^ךאלאיו בעקערוויךי חכטה פון חוץ לארץ‪'.ץ‪.‬שהיתה קלה וחדה בנזירותיה ‪ . ןיוואךץ אויף דעט נאמען פון אשור‪ . .‬ווים זי איז ןיווען .עשךיפט‪£ . .ועל אים'נא־ מיביף‪ .‬‬ ‫פיר‪.‬טייך{יךצו ?ייךץ‪ .ועלץ'פץ ךי' יולץ)אשור‬ ‫איז גןלייך ווי ןןס .‬אר וים רופט מען' אדום פ'.‬שם הבדלח ואבן השהם ונוי‪ .‬וואס' זי ויועךט‬ ‫}יריופין חוילה'‪ .‬לעם ךריטען טייך איו חדקל‪.‬שהן נחמדים מזהב ומפז‪-‬רב‪ .‬לער .‬זיא האטי גהאגיט צו ךי יורץ ‪#‬רייבט' א״דף ךיעס״האלין פון ךעם אקס' אז‬ ‫איר ‪£1‬אט ניט ‪.‬עיש)חבקוק א( ופשו פרשיו‪ .‬נעוען אין ארץ‪.‬ךאס איז בבלי‪ . .םרא ת‪1‬ם?ר!א אנדה‪ '.‬ווי״עס‬ ‫ץ!טייט ופשו פרשיו‪.‬ווי‪.‬יי. .אימק'פץ‪.‬מעדן‬ ‫נוטריקון ממק‪1‬ס סד! ונתיב נסו נופיי‪ ) :‬נ ו ( שן עמא ‪.‬‬ ‫דאם איז די ?ךי.‬לבי יוסי ‪3‬ר חנינא האט גיואנט אלע‬ ‫ףלכיים פאךציייטינע'ייאם יעמנן גיריהץ ךוואךיץ אידף רעם נאמע.‬טואגט ןוט דליי זאכץ איו‬ ‫די ףלוכה פון מן ניווען פר‪:‬ער וויךי מלוכה פון רויס‪ .‬ט*טק ךי‬ ‫הורה פון ארץ ישראליאיו בעםער ווי ךי תורה' ןיאט וועלט נילערו.‬‬ ‫שם האהר פישון זו בבל‪ .י^אי? צו די קינדערפו..‬ךי .‬הוא הסובב את כל ארץ חחוילה ‪.אט‪ '.‬רעד טייך פישו״ןהאט ארוטגעליננולט נאנץ ארץ ישראל‪ .‬נןעפ‪ .‬ער‬ ‫וןעטדין צו פיר ראשיים‪.‬אפיי אותן אילני סרק שיש לסן‬ ‫ס־וות מס קלי! וקשניס ספ‪ ) :‬נ ה ( ממקום שהדין נוי‪ .ט אין חוץ ל א ר ץ ' א מ ד י‬ ‫ה.ת‪ .‬ודיל די פלעןץ רייך .‬רייכטוהםו‪.אטען'פון רעם אנךעלין פזייך איי ניהץ‪ .‬ער וועט דין'צו פייר טייכין‪ .‬ייייל‪.ט אלע ‪5‬י<‪.‬שטיל(‪.‬אלו ד י ת ‪ .‬אלו ד׳ מלכיות כננד ד׳ ראשים‪. .ימא?טפון ךי יולין‪ .‬דאם זע.‬עם ‪#‬טייט איי פסוק הוחיליילאלהים )לואילט א‪1‬יףלי ל!ילף פון.‬דער נאיםעןיפון איין טייך איז פישון‪ .‬ךאס איז אדום ‪5 .‬‬ ‫זיא איי ןעםער פון נ אלד אונ גיננאלד‪ .‬ןייל זיי האיבין שלעכט גיטאהן צו‬ ‫לי יוךין‪ .‬אשר‬ ‫שם הזהב ‪ .‬והיה לד׳ נהרים אכיכ אלא לד׳ ראשים ‪ .‬ייןט‬ ‫מען ן ב ל דןאט איין .‬‬ ‫עס אומתו סיס שף ומסתיר סודות על ׳שואל ננמש ומלת נעז!‬ ‫ךי בוימער פון וואלד ת ל ך ךעים וויןי־ י ) ‪ ^ 0‬ס ח ל ^ ^ ^ נ מ ^ ה א ט גיואגט פון רבי יהושע‬ ‫בן לוי ים ווע.‬שהיתח‬ ‫א י ט ר ת‬ ‫מתנות כ ה ו נ ה‬ ‫נואם‪ ) :‬נ ד ( שקלי! נפיוותיהן‪ .‬ראם טיץט מען אין *וךץישךיאל וועלט ןילערונט תורה נביאיט ?'תוכים משניות‬ ‫.‬ושם הנהר השני ניחון‪.ת י ץ )גריבענלאנח‪ .‬עס וועלין ךך ‪5‬עהךין'דינע רייטער‪ .ייארט פץ'רבי «^וא ם ווענין אלע טדכים פאךצייטיגיע ווים זענען‬ ‫ניריפי.‬יע‪1‬ראל לךאס‪9.

‬כט צו אים אפארגעגיגי״ן אין גן ״עדן'.‬ר׳ יהודה ור׳ נהםיה‪. צו ‪$‬ךם‬ ‫אונ קאט'.‬ולעדנו מכל אילני ניע ‪ .‬דאםיטייגטטען‬ ‫םקךיבצו דין קךבג‪1‬ת• ווי‪.‬חםדיא )ישעיה יד()צז( ולקחום עמים והביאום ונו׳ ‪ .‬ווי‪.‬רבי נחקמז‬ ‫קךי.‬רבי ברכיה‪.‬ויניחהו‪ .‬עס שטייט‬ ‫איןיפםוק זעקס טעג וא'לםטו_אךבעטץ‪ .‬י‪2‬חטיינט טען ג אט האט נחים ניטאכט אדם טיט דעםווא'ם‪.‬רבייהוךה.5‬ני}רייט איר צוישטךאפין‪'.הורה אינ‪.‬והביאום)ךיפעלכןער‬ ‫וועלין ג‪.‬פרת )לנ( שאני עתיר להפרע לה‪) .‬פ י ס לשין פירה‪..‬ו‪.‬נעטט שיט *‪.יט גיווע.‬‬ ‫^ב'"‪^.‬רילם איתי נ ד שיננס לתיני‬ ‫ישיייש נל מקוש שי‪.‬עם איז אבער גיט בעוען אווי‪ .‪.‬נמיקית םנום נימים קניע ‪ :‬הקניה נ ת נ נשירתו! )לד( פ י ת ‪ .י'מא‪.‬ש‪ :‬הקנייה ‪) :‬לנ( של וקן‪ .‬ען אין‬ ‫ארץ ישןראל(‪ .‬ער האטבשיצט איויףאים‪ . ארויס געטריבען‪.‬א'ך‬ ‫פאר וואם רופט מען‪.‬ ‫א» רבי ברמה קךינען‪ . .‬ט_דניחהו םייגטטען גאט האט גיטאכט רור.יטען‬ ‫רעם טאג שבתאים צו הייליגען‪ .‬גיןעבין צו §ךם ךימצוהפץשןת‪.".‬םים‪.ע'נו?נ נאר וואס מען האט טקךיב‬ ‫.‬אונ דאךטיאיז.‬לשין םנאס יקירת רומו)מ(־והני‪5‬‬ ‫ע״ש שמחע‪:‬ויי‪ 1‬מיבואל ינן ע״ש ניניה ני׳! )לא( יהציוס עליי וכוי‪ . ‪.‬עס שטייט אין פסוק לקחום_ע‪.‬‬ ‫ווי עם שט־יט אץ פניוק‪?.ןר האט אים‪.'.אטוועט איר צויטרעטיןאזד ווי טען טרעט וויינטרוייבין ז‪$‬ץ דעם'‪.‬פרת שפרת ורבת מברכתו‬ ‫)..‬עם שטייט איין פסוק יאלסט ?.‬ען' אדום פרח‪ .‬נתנ וש״י זיל סנל ילעיל דרש יישש ינאן דרש יקמ ‪) :‬לו( ם״נ ילקחיס עמים‬ ‫וו״ל הני' שלפנינו מושעת יסינ נל מלניומ שנקראי עיש אשיר יהניאיס‪) :‬למ( פיתם אותי‪ .‬רבי יורן זאנ‪.‬פרת שהפירה)צא( והצירה לבניו)ניא לפניו(‪ .‬גוייל‬ ‫.‬עךן• אווי' יוי'‪.‬לד( פית על שם סיפה )ישעיה שג(‬ ‫)צה( פורה דרכתי לבדי וגי׳‪ (fl) :‬ויקחה' אלהים את האדם ונו׳‪ .‬סיפיה וקרא ידריש יינימהו ננן‪-‬עדן ורש להננס עו!‬ ‫לנניו‪ .‬ווי‪ .אט איי ^‪.יירופין ווערץפוך'ה‪.. y‬עדן‪.. ני.‬ר׳ הונא בשם ר׳‬ ‫אחא אמר‪ ..‬‬ ‫כד־א‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫יייק כו״א על נשינו הלן‪ ) :‬מ ( קומש מלטש יק ‪ .‬כל המלכיות נקראו)ל( עיש אשור‪ .‬סגניה אישי נעעלס ינניו על‬ ‫םפויםס יע״ש נתוםפות ו )ל( על שם אשור‪ .‬זנם שטייט אין יפסוק בעידון אתהאלהים‪ :‬איר זאלט ריגזק .‬איר הונא בנ׳‬ ‫דברים)כז( קדמה מלכות יון‪) .ען‪ .ע.אל איץדםוחל זדף‪.‬זו אדום‪ .‬ווארום >‪$‬דם האט ‪3‬אלד נעויגדיגט‬ ‫אוגםען ?אט אים פץ ‪2‬ן‪3.‬איר יוםי‬ ‫כיח כל הפלכיות נקראו על שם נינוה‪ . א ט‬ ‫אויף רעם ‪3‬ארג סעי‪ .‬עיש שהיו מצירות לישראל‪ .ב( של זקן‪ .‬קיי.‬ער.‬עימ נן הימי ‪08‬‬ ‫‪..‬עיש שהיו פתנאות מישראל‪ .‬אט האט ‪.ידען נןרןנית' לסוף ^ךרה טשיפטים(‪ .אל רוקק ךאךט אוג‪.‬ינו׳ ימדנר‬ ‫ילשין של רומיים מן אימה אמרת נא להם אתייס תקני להם נאדים ו )לי( עילה איתי נ י ' ‪ .‬קעךט צוךיק צונאט<אונ רעט איבער .ה זאנט_דקח מיינט מען נאט האט'איבער ןירעט אךם ער יאל וועלין‬ ‫אדיין גץן אין גן‪.‬אוג ןדטען‪.‬עיש שיפרע מפנה ודרש נ ו‬ ‫) נ ע ( ינפנקסין‪ .‬לפני מלטש האח וני' ומיה כאשר שריו ופרקיו עלון)לנ( שאני עמיד ‪.‬נר האט גירוהט ךעם ךבעטין טאג‪.‬ר׳נאםר‬ ‫)לח( פיתה אוחו‪ .‬ויניחהו‪ .‬טיייגט‪. TH‬רייי*‬ ‫אונ‪.‬איר יוסי בר‬ ‫חלפתא כל הטלכיות נקראו עיש םצרים‪ .‬ויל שאין להם נתנ ילשין שירש" נפ״ו נ ת נ לפין פיעיש א י י נ ‪) :‬לס( פייס ‪ .‬זאנט .‬זגםין פון אלע‬ ‫בדםער אוג‪.אט ער .‬ויניחחו ר׳ יודן‬ ‫ור׳ ברכיה‪ .‬ובלשון‪.‬נר^אל אויף אים בשיציען אוג זןר זאלהאבי.‬נאןיאטעט‬ ‫סאר ייאסרו^ט ט‪.‬עדין‪ '.‬עךלויבט'צו‪.‬וייילךא וועט א טאוזל' .‬רויס עא?ץךי יוךין טיט רעם ייאס די ייעלין דייגעמען אונ יועלץ‪1.‬אקעלפןער‪.‬רבי יוד.אט האט אריי.‫סדר‬ ‫כראשית פרש־ מז‬ ‫בראשית‬ ‫אופרת לישראל כתבו על קרן השוד שאין לכם חלק באלהי ישראל ‪ . אנךערע ד.‬צו היטעו‪ .‬‬ ‫דיי איפר )לו( עילת אותו‪.‬עררןאט‬ ‫אים אריץ ^ייעץט אין גן‪.‬יי ברייננ‪.‬גאןז אפשט איו צו ךיעגעןיאוגצוהיטען‪ .‬‬ ‫״דיס ו ) נ מ ( ננימיםין‪ .‬מ‪5‬א מלכיה הנקרא נ ‪ :‬פ אשור הטעם ינדלעיל‪) :‬לש( הנימ לי ‪ .‬טען אוין^קךןגות‪.‬ר׳ ברכיה אפר‬ ‫)מא( להניחו‪ .‬רבי .‬אווי ווי‪..‬ולהנן עליו‪ .עבין אךם אץ‬ ‫‪.‬והנהר הרביעי‬ ‫היא פרת‪ .‬נתן לו מצות ש ב ת ‪.‬קעל‪3‬זער •י )ח> וויכןחז^אט‬ ‫האט גינוטען ךעם מענטש אונ רןאט אים אריץ גמעצט אין ‪1‬ן עדן‪" .‬עם שטייט אין פסוק קתו עטכם ךבריים‪.‬כח( בניםוםץ )כט( ובפנקיםין‪ .‬המריא )כישע יד( קחו עםכם ר‪8‬רים ושיבו אל ה׳ יני'‪.‬ווי עס ‪#‬טייט אין‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫פסוק‬ . ^ארגעגיגעןפון‬ ‫אלע בויימער פון גן עד.אנט‪.‬רבי נחמ.‬רייא)לט( הניח לו)מ( והנץ עליו ועדנו מכל אילני נן עדן‪ .‬ער זאל אךבעטין‪ .‬ד.‬יצחק שנייו לעשי משמני לשין עידון נמשמעו ו )ו א( להניחו ני' ‪ .‬אדום פךת‬ ‫אטעם פאר וואםרופטטען אדום פרת ידיל.‬עיש שחיו מתעשרות מישראל‪ .

‬רמז לו על אבר מ.‬אלו הדייגין‪ .‬א ז איינעיר וועט שלקעו י.‬עםין‪ .‬ניין אחרי צ ו ‪ ..‬מיתה ל ו ‪ .r!r?6p‬על האדים טיינט טען ?ןר זאל' ניט הךגנן אקענטש‪ .‬ראם הייסט מזנה זיין‪ '.‬עץ הדעת שטאךבין וועסטו קטאך^ין‪ .‬אונ בין אדי.‬ךבי'לי‪/‬יאגט‪.! . .‪1‬םין‪'.‬עם ?!טייט אין פסוק‪. וועלין אייך שטאךבין‪ :‬י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ויאפר‬ .‬עם שטייט אי. טאר טע. .‬צוהו על הגזל‪) .‬ה׳‪ .‬אונ ניט מיט אזכךיאונ ניט ? י ט אבהמה‪.‬אלו הקרבנות‪ .‬צ ו ו ו א ט א י ו ?יוויי מאהל ראם‬ ‫וואךט קטאךבי. את האלהים‪ .‬שנא׳)בראשית ט( שופך דם האדם‪ .‬עבודה . .אלקטו ‪.‬נהוג בי כאלוה שלא ה ק ל ת י ‪ .אלסטוגיט פלוכין‪.‬ווי‬ ‫‪. אטענטש'‪ . פסוק שופך דם האדם)אז‪7‬ןר ‪8‬אךגי'?‪1‬ט ךי בלוטיפו.‬אלהים‪ .‬ג אט'.‬טע. אלעןעךיגע ? ה מ ה אונ‪.‬די רבנן.‬עסין‪ .‬נאך די‪.‬‬ ‫טאר ניט דער‪?.‬ה׳ ?ץ^ןןען^עריזאל ניט לעםטערין ‪zaa‬‬ ‫אווי ווי‪.‬קלל )אדיין זאלקטו ניט ‪.‬אסר לו אלהיט‬ ‫אני‪ .‬איר יעקב דכפר הנין‬ ‫)מד( מתי יתכשר לאכילה‪ .ארטי.‬הטדיא )הושע ה( כי הואיל הלך אחרי צו‪ .‬מיתה.‬ר׳ לוי אםר צוהו על שש םצות‪ .‬מכל עץ הגןאכל‪ .'צו שטראפין)ךי רשעים(‪* '.‬אעסיגווארגיזאלםטן‬ ‫‪ .‬ולא מכיר‪ .‬כדיא)ויקרא מ >‬ ‫ונוקב ש ם ה ׳ ‪ .‬א ט ה ט ‪.‬ואתם‪.‬יעןןם מןות האט .ינגןפתרי! נל עג״גא ני׳‪.‬יי‪3.‪.‬מג( רבגן פתרין ליה כל‬ ‫עגייגא ‪ .‬גלי^מער ‪!2‬א.‬על ברכת השם‪ .‬לעבדה )שם( ששת יסים תעבוד‪ . :‬י ( ' ) מ ו ת ת צ ו ר ! ( ‪ .‬רבי ‪.‬ו ו ' ע .‬עםין ואלסטו‪. ך וועךט נישאיכטין! אבער אפשנייךין אשטיקפליייש‬ ‫פו.‬ייי״עסישטייט אין §םוק ‪.‬כמה דכתיב אלהים לא תקלל‪ .‬‬ ‫על ע־ז‪ .‬אלהיט לא‪.‬ער ואל נןט ךיגען'‪.‬נס שטייט א י .‬וועיט' מ ע ן אים‬ ‫דךגגן>‪ .‬על האדם‪» .‬ע ד יאל ניט טינה דיין‪' . א ט ה א ט גץא?ט צ ו אדם איך כין אנאט אויף ריר" ת .‬נ א ט הט גליאןט צו ארס‬ ‫אז רו דע?‪1‬ט‪.‫סדר‬ ‫‪3‬‬ ‫ייי*״‬ ‫פ‬ ‫י׳‬ ‫ש ה‬ ‫‪m‬‬ ‫בראשית‬ ‫פדן‬ ‫)דברים ה|‬ ‫נייא )שמוחכ(וינח ביום השביעי‪ ..‬זגמ קזטייט אין פםוק רער וואט וועט אתים רייךין רעם' נאמען פיון הי' )אוינ וועט אי‪0‬‬ ‫לע?ט‪.‬ ‫לאדם ‪) . אגי דיין אגי להפרע‪ .‬שנא׳ )שמה ‪i i‬‬ ‫תעבדו.‬ישלת‬ ‫איש את אשתו‪ .‬ניט .‬ערין קייקט איט טיר״ר‪' .‬‬ ‫פ ו ..‬אדם ייעט 'נןטאיךבין' אינ ח י ה ו ו ע ט שטאךבי.‬מיתה לתולדותיו ‪:‬‬ ‫‪/‬׳אמר‬ ‫מ ת נ ו ת כהונה‬ ‫נוי שיגיש פס ויקנל הגאה יעייון יניליץנו לא ניס יי׳ נרניפ‪:‬‬ ‫) מ נ ( מכל ען הגן‪ .‪ .‬מה( מיתה להוה ‪ .‬ע ם י .'יאלםטו‪. ‪ .‬אלהים על האדם‪ .אלסט ימיך' האלטין' פאר״אגאטלדנ!‬ ‫ואל?ט םיך ניט גןלופין‪ .ע ?הםה.‬וכתיב )במדבר מ « תשםרו להקריב לי בםועח ‪) :‬ט( ויצו ה׳ אלהיע‬ ‫על האדם לאפר )מב( םכל עץ הגן אכל תאכל ‪ .‬לאפר‪ .‬אלהים‪.‬בער'ניט ט י ט י‪1‬י!הברש‬ ‫ו ו י י ב ‪ .‬ןצלהים טייינט ‪.‬י‪.‬םייגט‪/‬נמן‬ ‫‪.‬שטייט ‪3‬י'י' טונה זיון׳‬ ‫ד ע ר ווארט לאנ‪1‬־‪ .‬ודבק‬ ‫באשתו ולא באשת חכירו‪ .‬לאמו־ טיי^ט מ ע ן ‪ .‬אלהים לאי^קלל"‪ .‬עם‬ ‫?וטייט אין פסוק ןיבק באז?תו‪.‬על'האדם‪.‬עיםי.‬אבער אלע‪1‬יעדי. האטאיםיגיבאטין״ערויאלניט‬ ‫נ זלנן‪ . וואגען ויייםין טיר אז .(.‬ווי זןם שטייט איין ןיסוק לאטר ה.‬‬ ‫‪1‬ן‪.‬אנל פאנל !לא היושס לאניל אלא נמס‬ ‫שהתית' לוי)מג(.‬זה גיע ‪ .רה יוי‪?. איר צוךיק נעםען‪ .‬עיבודה זרה‪ .‪ .‬ויצו ה׳ אלהים‪ . החי‪) :‬י( פות ת פ ו ח ‪ . .‬ד*א לעבדה ולשסרה ‪ . נ י ט ‪ .אנין אווי טיץט דער פסוק ‪ .‬ער זאלזיךבהעפטין ט י ט זייןעייב‪.אט האט גיבאטין אויףי^ךםער זאל־ניטיםונה דין ‪. .‬‬ ‫שיד ‪ .‬ד צ ו ה׳‪.‬אז רא ‪#‬טייט לאטר מייינט מען אויןז טען האט גיבאטין צו ןוךם‪/‬עיר זאל‬ ‫ניט^זנה דין‪ . וויערי.‬שגא׳)ירמיה נ( לאסר הן‬ ‫ישלח איש את אשתווגוי‪ .‬ולאבבהמה‪ .‬נץאנט צו ארם איןז‬ ‫ד!אב ודומנות )אייף ךי ?רוםע(‪ .‬ער האט אים ‪5‬יןאטין‪.‬פין אלע בויםער פון.‬ויצי‪.1‬עקב פון דארףיתנין ה'אט }ייא.‬אלוזים‪ .‬טשתשהט‪ .ט‬ ‫וועןוועךט ךיבהפה א^םיגוואךג‪ .‬אכל תאכל‪ .‬לרש נפ! לשון אמ!‬ ‫תאנל משמע משהיא אינל או סאנלגי לאפיקי אנו מן המו ‪$‬‬ ‫)מה( מיתה לחיה‪ .‬עפין פון‪.‬םען דיעים‪ .‬רהם.אט ניבאטין צואךם‪'..‬םיח אי‪31‬ין *ייט יי )ט( עעו>ל ןאט הא»‬ ‫ני^אטין אויןש ‪$‬דט‪ .‬ולשםרה‬ ‫שםור את יום השבת לקדשו‪ .‬‬ ‫.‬ווי‪.‬שייש׳« נל ענייניס‬ ‫דאמיי׳ לעיל‪ ) :‬מ י ( מתי יתכפר נ ו ׳ ‪ . פסוק"ער וןאט‬ ‫}ייואלט‪.‬ניע מניין‪ .נ‪5‬ין( דין י י י י ב 'אונ ד וועט נעטען איין אנדער'‪5‬אן‪.‬א ד ם וועיט שטאריבין אוב‬ ‫אלע וואס וועלין פין א י ם גיבארי.‬שגא׳)שמות כב( אלהים לא תקלל‪ .‬כלימי שלא ׳אמו האימו למה מסס וזו‪3‬‬ ‫ןםוקאיר ?אלט היטען פקריב צו ז י י ן ) ד ע ם ^ ן ר‪.

‬ך ע ר " ^ ם ו ק ז א ג ט ירו ז א ל ם ט‬ ‫ד י ן פ ר י ך ע ן א ו ג ד י י .. ‪ . .‬‬ ‫ווידערפכוק‬ ‫ג ו ט ס ‪ .‬ירזזקא! מ ד ( ל ה נ י ח ב ר כ ה א ל ב י ת ך ‪ .‬לעבי. ו ע ט יאים די.‬ערוזאטגירופיז‪.‬א ן לדיירי‪ .‬וויידיער פ ם ו ק ו א ..‬א ן א ד ד ל ף ‪ . ו א ם ו ו א ה נ ט א ן א ו ו י י ב י ש א נ ©‬ ‫ער‬ .‬ש נ א ׳ )כמוהל א כה( ו א ת ה שלום וביתך ש ל ו ם ‪ .‬ר ׳ הייא ב ר נ פ ד א‬ ‫א ס ר ‪ . ידיי.‬גיזאגט א י ו ך י ו ו ע ל ט‬ ‫בשאפין‬ ‫ב ר א ש י ת )צ'ו‪. וועךי! ז‬ ‫פץ.‬ויאמר א ל ה י ם ת ו צ א ה א ר ץ ‪ . ד י י ן ו ו י י ב ( ‪ . ט ' ן ‪ .‬אן‬ ‫ש ט ו ב "ואי.‬ב ל א ברכדו‪.‬ב ל א ט ו ב ה ‪ .‬דעםוואסער•׳‪. ורוח אלהים מ ר ח פ ת ‪ .‬עם‬ ‫גךאי‪.‬נ ט א נ ט .‬ווי ךיער פ ס ו ק ז א נ ט‬ ‫ז‬ ‫.‬תניגן ב ע ש ר ה מ א מ ר ו ת נ ב ר א העולם‬ ‫ואלו ה ן ‪ . א ר ^רךעכו^ט ך ע ם פסוק.‬ג א ט ה א ט ג'י.‬‬ ‫ב ל א כ פ ר ה ‪ .‬ר ' ס י מ ו ן ב ש ם ר ־ ב י ל‬ ‫א מ ר ‪ .‬ע ס‬ ‫ז‬ ‫סימון"האטגיזאגט פון ך ב י ן ה ו ^ ע י ן ן‬ ‫‪ :‬מ י ס ו ו ע ג י ן ר ע ר ו ו א ס ו ו א ה ג ט ״ א .‬ם נ ה ם ב ר יוםי מ ו צ י א ורוח א ל ה י ם מ ר ה פ ת ‪ .‬ב ע נ ט ש ‪8‬‬ ‫ל*!ךם ה‪1‬מבווהףא!ג_‪.‬ערז א ל‬ ‫פ ו ן מ ע ג ט ש איז ד א ם נדיב‪ .‫סךף‬ ‫בראשית‬ ‫כראשית פר ש־ ‪r‬‬ ‫)‪£‬רשך|‬ ‫ין)א( ויאפר ה ׳ אלהיט ל א ט ו ב היות ‪ .‬ד א ם‬ ‫היטעל‬ ‫זענעןיךי‪.‬עקב ה א ט‬ ‫ן ס ו ק וא}ט‪.‬נ י ר ו פ י ן א ט ע נ ט *‬ ‫א^עד‬ ‫^ ‪ . ק ו ך ע ז א י ה א ט‬ ‫ז א ל בש־אפי.‬ג אט ^אטניץיאגט‬ ‫ז‬ ‫א פ א ר ש פ ך י י ט ו ג נ צווי'!‪2‬ק‬ ‫יי‬ ‫ד א ס ע ר ואליי.‬א טה א ט‬ ‫האבי.‬ו ו י ך ע ר פ ס ו ק ז א ן ט ד ו .‬ ‫ד ע ר פסוק'זאגט‪.יוואךין פ ו .‬‬ ‫ז‬ ‫ג א ' ט ו ז א ט ג י ז א נ ט ‪ . אברכה‪ ".‬ו י א מ ר א ל ה י ם יקוו ה מ י ם ‪ . פ י ט ך י י ו ו י י ב ו ו א ם ד ו‬ ‫ןןאיס וו**ה‪1‬ן"ט א ן א ו ו י י ב‬ ‫האסטיליב‪.‬ע ר א ל ‪ 1‬א ל ב ע ר ט ע נ ט ש ‪ .‬עםזאל‬ ‫מערי.‬ש נ א י ו י ב ר ך א ו ת ם ויקרא א ת ש ט ם א ד ם ‪ . . א ל א ו י מ י י ה ע ן ל ע ב ע ך י .‬ש נ א ׳ ) ב ר א ש י ת ט ( כ י ב צ ל ם א ל ה י ס ע ש ה א ת ה א ד ם ‪ .‬‬ ‫י‬ ‫ןייאגט‪.‬ ‫‪3‬שא?ין‬ ‫ןזעךין‬ ‫גיוואךי.‬ן י נ י ‪ .‬ל א ט ו ב היות ה א ד ם ל ב ד ו ‪ .‬ש נ י ה ם כ א ה ד קרוים א י ם‬ ‫ו י ״ א א ף )ג( מ מ ע ט א ת ה ד מ ו ת ‪ . ט ‪ .אגט ך י ו ן א ס ע ר ז א ל ו ך ד ם י ע ן ל ע ב ע ך י ג ע ז י י ל ץ ‪9 .‬ו י ק ר א ‪ [!v‬ו ב פ ר‬ ‫ב ע ד ו ו ב ע ד ב י ת ו ‪ .‬א ף אינו א ד ם ש ל ם ‪ .‬‬ ‫ז א ל ווערין' ‪ 3‬ע ל י י ? ט ו נ . א ל ק ט‬ ‫ד י ך ן ר י ל ע .‬ע ס איז נ י ט נ ו ט א ט ע נ ט י ש זאלזייין א ל י ץ ‪.‬ווי ד ע ר‬ ‫יאגטאיךוועל‬ ‫ז י .‬י ה ו ש ע פו! ? ב ג י ן ' ה א ט גיויאנט‬ ‫פ ץ ר ב י ל ו י ס ו ו ע נ י ן ד ע ר ו ו א ס ו ו א ה ג ט א ן א ו ו י י ב א י ו זיין ל ע ן י ן ג י י ט ^ ק י י ן ל ע ב ץ ‪ .‬א ר ם ‪ ' ..יא'בר גמרא' ואנטדעו‬ ‫א י ו ‪ .‬ע ר אין פ ך י ד ע ן ‪ .‬‬ ‫וליפי חו״לאין נית אלא אפס‪ ) :‬ג ( ממעט כלמות‪ .‬ויאטר אלהים יהי אור‬ ‫ו י א מ ר א ל ה י ם י ה י ר ק י ע ‪ .‬א ט ה ט גייזאנט מ י י ר ו ו ע ל י ן‬ ‫ןרבי‬ ‫י ו ס י ך ע כ ו ן ט נ י ט ד ע ם פ ס ו ק ״דער‪-‬וויגט‬ ‫.‬נ ר ד .‬ ‫^ ל י ץ ״ מ י ר‬ ‫נ י ל ע ר ו נ ט מ י ט צ ע ה ן מ א ה ל ז א נ ץ ו ו א ט נ א ט ' ה א ט ‪. ע ן ‪ .‬ר ׳ יהושע דפכני•‬ ‫ב ש ם ר ׳ לוי א מ רא ף ב ל א היים‪.‬ר ד ז א ל ב ד ^ ק ט וועךין ט י ט‬ ‫נאט האט ניואנס‪.‬ע ס \א'ל וועךין‬ ‫ליכטיג‪.‬ב ר א ש י ת .‬י ץ א מ נ א ר א ה א ל ב ע ר מ ע נ ט ש ' ‪ ..‬ע ק ב בי.‬א ן ש מ ח ה ‪ .‬א נ ד ע ך ע ואנין ד ע ר .‬ט ח‬ ‫כתיב‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫אי המיס סנאיס אחריסס ומסיק ליס מייחודה‪ ) :‬א ( מאמי‬ ‫ניסן לרוח נ ו ׳ ‪ .‬ו י א מ ר א ל ה י ם ת ד ש א ה א ר ץ ‪ .‬‬ ‫אונ עךח‪.‬איי א כ פ ר ה ‪ . א ט ה א ט‬ ‫נ ‪ .‬ע ם ו א ל‬ ‫גאט האט‬ ‫ד ע ר ווינט פ ו .‬ווי‬ ‫‪8‬אר זיין ע ן ט ו ב א ו נ ך י ‪ $‬ט ו ב‬ ‫ז א ל ר ו ס ק ' א ב ר כ ה א י .‬ב ל א ב ר כ ה ‪) .‬ו מ ב י א ו י א ם ר ה ׳ א ל ה י ם ל א ט ו ב‬ ‫ה י ו ת ה א ד ם ‪ .‬ז'ץ‪.‬ב ל א ע ז ר ‪ .‬ויאמר אלהים ישרצו המים‪ ..‬ב ל א ע ו ר ‪ .‬ער נ א ‪ £‬ע ' ן ‪ .‬‬ ‫רביח. ט ז א ל ? ט ז ע ק ציו‪.‬ב ל א ש מ ח ה ‪ .אט^ט'גישוועבטאויף‪.‬שרוי ב ל א ט ו ב ה ‪ .‬ק ומסני׳ ‪ ) 1‬נ ( אתפ וניתן ‪.‬ר ב י‬ ‫פאךגעבץיפאר ך ך אונ‬ ‫א ב ר כ ה ‪ .‪ .‬ו ו י ד ע י ־ פ ס י ו ן‬ ‫ן א .‬א י ר י ע ק ב ב ן ק י ר ש א י ) ח ( מ א מ ר ניתן ל ר ו ח ב פ ג י ע צ מ ה ‪ ) :‬ב ( ל אט ו ב ונו׳‬ ‫ח נ י ר׳ יעקב' כ ל ש א ץ ל ו א ש ה ‪ .‬א ן א ב פ ך ה ‪ .‬‬ ‫ג . ו ו ע ך י ן פ א ך ו א ם ^ ל ט‬ ‫ך י ‪ ^ .‬נלומר נא וראס כנדול נח סרוח שנכתב עליו‬ ‫מאמי נפני עלמו ושנר כ־‪'. א ו ו י י ב ו ו א ה ג ט ‪ .‬ניישוועבט אויף ד ע ם י נ ו א ם ע ר ‪.‬ן'אווייב‬ ‫ו ו א ה ^ ע ר § ן גו?זם‪ .‬עםאיז'ניט ג ו ט א ם ע ג ט ש ז א ל ד י ן אליי.‬א ף ב ל א ש ל ו ם ‪ .‬ו י א מ ר‬ ‫א ל ה י ם יהי מ א ו ר ו ת ‪ .‬‬ ‫או‪1‬יעךשטע אונ ך י אונטיע־שטע וואםער‪ . א ט‬ ‫)‪ Q‬ו ל א‬ ‫‪.‪ as‬ד .‬אן‬ ‫נעביןאיוייבצו^דםוואם‬ ‫מא?ץאמענטש‪. ' . צ ו ו ז י ל ף ‪ . ו א נ ט ‪ . ש ט ו ב )דיין‬ ‫ווייטזאל‪/‬זיין פריךען‪.ate‬‬ ‫רבי'‪.‬עךשט ה א ט נ א ט ג י ו א ג ט ‪ .‬שאיס‬ ‫מוליד נניס שנניאיס גדמותו וללמי בנאמר בצלמנו נדמופינו ו‬ ‫כנגדו‬ ‫פרשה"יך‪7‬א(')ויא?ח‪ .‬ויאמר א ל ה י ט‬ ‫ג ע ש ה א ד ם ‪ . ע ' ד י ל ץ ‪ . .‬א ע ש הלו ע ז ר כנגדו‬ ‫ב ל א ש מ ח ה ‪ . .‬י‪.‬אן‬ ‫רבי‬ ‫א ו ־ ף ך ע ם ווינטיעד‬ ‫ג י ל ע ר ו נ ט ד ע ר ו ו א ם ווא־נטא‪. ‪ .‬ט ה ט‬ ‫גיז^ט‬ ‫??חם‬ ‫ך י ‪ .‬שנא׳)קהלת ט ( ר א ה חיים ע ם א ש ה א ש ר א ה ב ת ‪ .‬‬ ‫ג י י א ג ט ע ס איו בזונידער ‪ . ג אט האט'‪.‬ש נ א ׳ ־ כ ר י ס י ד ( ו ש מ ח ת ) ב ( א ה ה ו ב י ת ך ‪ .‬נ א ט ה ט ניואנסך י‬ ‫צ ו א י י ץ י א ך ט ‪ . ט י ט דיין ע י י ב ‪ .‬א.‬ב ל א כ פ ר ה ‪ ) .‬‬ ‫ר ב י ‪ .‬ב י י ד ע צ ו ו א מ ע ן ו ו ע ר י .‬‬ ‫אהילף‪.‬ו ו י ‪ .

‬עם שטייט אי.‬מיני לשתן ועיין בעוון ו )י( פרגיין‪ .י.‬שבקא לתדא אנתתא בישא דליתא םיקרך ‪.‬איןז מעל איים סאכין‬ ‫אהילף'‪.ילער?ט‪.‬הי׳‬ ‫םערון פוננוליס פשיעות או עופות קשניס ‪) :‬יא( ידע ויא‬ ‫וני׳‪ .‬רבי להושע ‪3‬ר נרוםיה^אנט ארב'זני• איז'ווןןן ןעקץןט״ער אווייב אזוי ומ‬ ‫ך וריב פון רבי חנייןיא ‪3‬רח.ואפ צי‪. o 5‬זןעשה‪*.‬איל אין‪ .‪ .‬אונ‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫זי‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫מ‬ .‬‬ ‫אמר לס ו ו ן שאלם סיש נזאס הקדום כלים לאטל ‪ ) :‬ט ( איל‬ ‫אית פופויין‪ .‬האט רביאל^זר ‪.אטיר לון^יןאודיטאךן^וענען דייביידע‬ ‫ןי.‬ןןךר ?ת?טץ וקאךקאפלעס אדער‬ ‫מעהרץ(‪ .‬סיו מ ד י ן הלמוי!‪) :‬מ( מן וחשלץ ‪.יואנטזגם איוןאאין טאפ‪. דער״ןיש^טפץןאטאויף‪.3‬ווייל זי טווזט ניט ^»ןו דייו‬ ‫ןבור‪..‬‬ ‫געבץךי כתויה‪ .‬האט‬ ‫לבי יוסי .‬ודדייזאבין^נ‪/‬עםץ‬ ‫^אט רבי ^‪.‬זיאיאנטיאלע םאל‪.יזאגט צו" רביא|עורזאל'דעררבי םיך קאלניןיאונ‬ ‫ניין״מיטטיר אסיים ן^סץ‪ .‬ד‪.‬ר׳ יוסי הוה ליה אנתתא בישא‪ .‬‬ ‫א״ל ר״א לוי משי לא אמות שיש נקדרה אלא פרפויין והא‬ ‫מליגי שיש נתיני פ ו נ ״ ן ‪) :‬ינ( מעשם נסים םם ‪ . ‪4‬יפוגע['איןנ‪$‬אפ^עטעלזי.ע.‬נואיתא נפ׳ אעיפ שהעמיגס על‬ ‫נעלה ו תנינת יינ שגס ילא עכנס על י־י‪ (1) :‬פוינא‪ .יווארין פעטע זזינער‪ .‬מגנותו ומכעסס אותו על פרו תניד« ) ם ( כאשתו‬ ‫של י' מנינא נן סכיגאי‪ .‬ער אןוייב אזוי‬ ‫ווי ךיויייבפץירבייזסי מלילי אמי נין\ען‪ ..‬ל א?ןעךשוןי‪.‬והות‬ ‫בזית ליה קדם תלםידיו‪ .‬ער וזאט ניהעלט או ראם ווייבהט סיי.‬אונ אויב ^ר איז.‬איל )יכ( מעשה גסים‬ ‫הן‪) .‬ימה אימו‬ ‫נ ו נ ו י ס מפגי ננילוו )׳‪ (S‬מן דמשלין‪ .‬ער‪.יואןטיצו רבי יוןזי דיין וןייבוןט‬ ‫גיזץ‪.‬סליק‪ .‬ט( איל‬ ‫אית פרפריין‪ .‬אונךא איו‬ ‫ניווען זיין שוועםטעלם טאכיטער‪ .‬ינ( סן דחסליןאיל ר׳שבוקא ההיא אגתתא סיגר‪ .‪1‬זר ןי זא.‬גיבנט דיין'ש|עכטע ווייב דייל זיא ‪2‬יט דייר נייטןבוד‪ .אננען צו רבי יו^י' אהיים* יךזיי ועינע״אדייןנעןוטען איןשטוכ ^אטזיא >ןךאפניבוינין דעם‬ ‫ןניםאונאיז ארוים .‬ה( כאשתו של ר׳ חנינא כר חכינאי‪ .‬כי‬ ‫סליק אםכת לאפה וגפקת ל ה ‪ .‬ער האט }יט״קיין‬ ‫‪.‬ואם לאו‬ ‫באשתו של ר׳ יוסי הנלילי‪ .‬לבי יוסי לאז אוועק פון דיר דם יייי‪.‬נסי.‬־ האט לבי יוסי גייאגט' ךא האט אדףי^יראןרדםע כתו^ה או‪ 1‬אץל קאב ניט איר ןואס‬ ‫צובעבץ* האט ליי אלעד•'מזאגט טיר וועלין איר'גע?'ץ ךי ?תיבה אוגל אזזיא אדעקפוזךר‬ ‫האנין ךי הלסיךים'אווי גיטאקן' אונ קאבין איר.‬איל‬ ‫פורנא‬ ‫י‬ ‫מתנות ב ה ו נ ה‬ ‫) ו ( כ!נוי‪ .‬ןאטיךייייוסי.‬עלד פרו?טץ‪ .‬גיואגט. פסוק אין ירעם.ילערינ'ט‪ .‬לעד טענטישאיז זוכה איילי נדיב צו אים אהילף‪ .‬צפה בההיא קדרה‪ .‬לערוו^לט‪ .‬לית בידי סה אשביק לה ‪ .‬גט אז אין'טא‪ 8‬איז.־א‪.‬ה( םן דחסלין ‪ .‬‬ ‫אסר להון)ו( פורנא רב עלי‪ .‬חד זםן הוון יתבין)ז( פשטין ‪.ןזר בן״ע‪11‬ץה‬ ‫ווי דיי ?אבין ‪$5‬פ.‬והוית ברתא דאהתיה‪ .‬האט רבי ייסי אדף גיךעקט ידעם נןאפ אזג האט גיזעלןן אי גוד'יךג איזיךא פיעיטע ?עער‬ ‫ןיקאכטע‪ .‬םיא‬ ‫נ ת ו נ ה ‪) :‬ז( פ־שין‪ .‬דלית היא עבדאליקרהך‪ .‬יא( ירע ראביע סה הוא שסע ‪ .‬אונ טיר האבי.‬איל משגח רבי ואגן סלקין בביחא‪ .‬יתבוןלהון‬ ‫אכלין‪ .חאגט .‬והא אשבחגן בגוה פרגיין‪ . אים‪ ".‬עם איז‬ ‫קךינ צווישען ז‪:‬י‪ .‬עםזאלווייניגעריוועדי. .‬איל רבי לא אסרת אלא פרפריין‪ .‬קינלער אונ‪.‬ווארום‪.‬לבי יו?וי חאט ניוזאט א׳‪8‬לע?^ע ו!יב‪.ישעאלט פו.‬‬ ‫הוא וראביע‪) .‬דער‬ ‫נאף שטייט אונ איר י.ער‪.‬שסיימי לאטל א״לי״א‬ ‫לי׳ ייסי עזונ אשה זאת פטיי איפה שאינה עישה לפי נ נ ו ז ן !‬ ‫‪.‬האבץ די זין־־ גייעצטץנוי^האט‪.‬הנין שהיו שיגאים ום עם וה ושתק והיי יישב•) יאינלין‪.עבין לי ?תו^ה אוג^ר ןןאט איר גיגט‪ .‬אםרין תלםידיו‪ ." גי'ווא?‪'1‬ט פץ' רעם וןאם‪.‬ל.‬אוג זיא י־לענט אים §אר ^עםען §אר ויינע סלטיךים• האבץ‬ ‫ך ולפילים ףואיגט צוךבי'יוםי‪.ט‬ ‫איר סאן רביייוםי'‪''.‬גר איז}יט‬ ‫זוכה' אייו ראם' ווייב איםידער .‬אפאהל איז ןיזעםיןרבי יוסי אמ רבי «!ל.‬רבי א^עזר האט שוי.יןאן^ען פון שטוב• ^אט רבי יוםי אקוקני^אהן צום ?‪$‬אפ אונזא^ט צו איר איז‬ ‫עפעס ךא אין.‬אס זכה עזר‪ .‬ער זאןט‪ .אלט א י י ך פרוכטבאךץ אונ §עהרץ ‪.‬‬ ‫גיסינן פ" משס״מיאמו ר׳ ייני לו״א השנמנא לונוי יאנמני‬ ‫נלך לבית לאניל נ׳ סליק נו׳ נשפלם ר' יוסי לביתו סיתה אשתי‬ ‫משפלת פטם למטה נפגיס זועפים יילאס לה למין וכמי‪:‬אחו״ל‬ ‫מקששא ליס פימא ימהדיה לאפה לפה ר' ייש׳ יהשתכל נקדים‪. .‫סףף‬ ‫בראשית‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫י י‬ ‫בראשית‬ ‫‪$‬ט‬ ‫כתיב אחריו ואתם פרו ורבי‪) :‬ג( אעשה לו עזר )ל( כנגדו‪ .ען‪.‬ךבי אלןןור .‬אוגאיך וזאבגיט איר צו‬ ‫‪*9‬בין.‬איל אית בההיא קדירה כלום‪) .ט צי‪.ןס אמגידאךי'ןאגםא'ונ עם איז .‬ואס לאו‬ ‫כננדו‪ .‬אט"זי.ינאי איו^ווען‪ '.יט זיובה ^עקו?!ט‪.‬איר יהזשע גר נחםיה אס זכה‪) .‬אזל גליתה ואשכח )י( פרגיין‪) .אט האט״^ר גיטאכט רעם טקגןש‪ .‬אונ אויב‪.‬גע‪3‬י.‬אוו‪.‬אויב‪.‬האט‬ ‫רבי יוםיגיזאגט צו ךי ר״לטיךיםך ד!אט אלף טירא^ת^םע ןתי^ה‪ .

הויו אוג האט די גיישפיייטווילאגגדיהאבץ }ילעבט‪'.‬‬ ‫והיתה מחורת אותו על נל השווקיס !סרחונות שנעיר וכיין‬ ‫שהניע ליחונ שיי יונו היה י י נו היסה עומדת וחוים לאחיינו‬ ‫)ימ( מן דפוס נוי‪ .‬איל )יל( אנ.‬דאנא שסע דהוא‬ ‫עביר )יט( םצוה‪ .‬עם שטייט אין ןםוק וטב^רןד‬ ‫לא תתעלם‪ .‬טו( פסק לה פורנא‪ .‪.‬‬ ‫ואזיל קלהו] והוון םתבזין בכל קרתא‪) .‬םוגיש‬ ‫יסיס מתקיטש עמס ייס ראשין ישני יסיף התחיל להכותה והלו‬ ‫הקול נתין היחונ וכיו מ־נויס בכל העיר ‪ ) :‬נ נ ( א י ד ק ‪ .ה איו ךער היטער בלינד גיוואךי.‬ננל 'יס‬ ‫היא מאנדת ממני פרנסת יתינ ום שאינה רוצס להוליכני פ ס ‪:‬‬ ‫) נ ו ( נשיהין כוי‪ . די גאם ווא רבי יוסי הגלילי יואתנט איוו .ואס שלאגסטו זיא‪ .‬מ( אודיק ר׳י לקלהץ)כד( וחםהו! םתבזין בנו‬ ‫שוקא ‪ .‬אשתו נד״א והיו לנשי‬ ‫!ייןאבי‪.‬רשטער יפסוק ךער ציילטיווי אווי גאט האט בשאפין‬ ‫לעבעדעע ואכין‪ .אט הט ב^אפין פץ ךי״עךר אלע חיות מ ן‬ ‫§ע'לד‪ .‬י אין אציים‬ ‫‪§#‬עטער גאך רער' חתו.‬ואולת ואתנםבת לסנטרי.‪ . טאג‬ ‫‪6‬אר וואםויאגץט גיט טיט אים איןיךי גאס פיון רבי יוסי‪. '.‪) . דקרתא‪ . בחרא ביתא סן דידיה‪ . יהבינן לו! פורנא ושבקית שינך ‪.‬איל בל יום )כה( היא םובדה פרגסתיה דהדין שקקיה‬ ‫שיני‪ .י‪#‬לייא אוג אשאןדע אין ךי .ט ךי^ערד .‬יענען אין )יעלו־ ‪ . ז ')‪:!) n‬צחי‪.7‬י^ג?יןצו רבי יוסי איין"אנךער ודיכ ‪?£‬ע?ערע י ן ‪ .‬ושבקיתה טיניה‪ .‬יי!( סן דהוה ההוא‬ ‫נברא חכים קרתא‪ .‬כיון דשםע דיי כן )ט( נםבהון ויהב יתהו.‪".‬צו וואם שטייט גאך אסאסל .‬י ״ מ י ' ^ ^ ^ י ‪ /‬י ^ פ י ^ ! ^ ‪ 5‬נ‬ ‫ןזייב האכי. ליה כ.א.‬איל לסת את לא טובלת לי לשכינתיה דריהינ‪ .יואגט צו ךביי יוסי אלע טאג געםט וי*‬ ‫ביי מיד אוועק די פךגןה פץ ף .אל אויסציהען אלעןעדינע‬ ‫דילע צו אייר ג‪1‬ץ‪ .‬ווידאאיו'גיקומען אץ‬ ‫ךיגאםוואךבי יוסי הגלילי האט געוויאועט תאט דא דך גישטעלט אונ איו צוךיק‪.‬א^אןזל זעגעןדי גיקוסען.‬אסרה ליה )כ( טשבקתיה אנא‪ .‬‬ ‫ווייל‪.‬דעריאגדערעריגןםוק חנרציילט ש גזזיט וןאט גינעבין אקע לעבעריגע‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪4‬‬ ‫י‬ ‫‪.‬טע!* האט }יפרענט ביי רבי‬ ‫יוחנן ב.‬טז( נרםון היבץ דההיא איתתא‪ .‬על שם )ישעיה »‪) (f‬כז( וטבשרך לא תתעלם‪) :‬ד( וייצר ה׳ אלהים‬ ‫ם‬ ‫מ ת נ ות כ ה ו נ ה‬ ‫]יד(אני‪.‫ביא‬ ‫סדר‬ ‫ש י ת‬ ‫פ ר ש ה‬ ‫ח‬ ‫בראשית‬ ‫<ורנא רב עלי ולית בי םה אשבוק לה‪ .‬כיז‪.‬לבתר מטין‬ ‫אתון יםורין עליה ואיתעוור‪ .‬אט‬ ‫ןדאט בעאפץ פון לי‪.‬איו'גיוארץ‬ ‫א.‬גיגאגגק ‪.‬ו?אי‪.‬ע שטאט ‪ .‬ן'דיןפ.‬גרושתו אננייאיןני נת מפני הניפה ליתוש‬ ‫פסנית פניי ו ) נ א ( ה״ג חי זמן אתון קרון‪ .ט פוןליגאסווארביייוםייהאט געוואהנטאונ‬ ‫דןאבץ דארט גיבעטין ?רבות‪ .‬זמן אשי נאי‬ ‫יקראו על ספתמיס נרחינ של י' יוסי! ) נ נ ( ארגיש‪ .‬גט' צו איש ‪8‬אר .‬יעל‪.‬האט^ער גמאגט צו'איר§ארוואם פילקטו^םיןן‬ ‫גיט אי.‬פירנא‬ ‫נרשי' סיס פוסק לה נתונה יעזנ אותס סימגו וסיו משיאין אותו‬ ‫אשה אחרת שינה מיינה‪) :‬שז( גרמי! מינין גיסי׳ גרמי לה‬ ‫עיניתיס של אותה אשס והלנה וכשאת לשימי סעיר לאחר ימיס‬ ‫נאי יסייין עליי ינעשס ע י י ‪ .‬‬ ‫עבדו.‬ערזיך געקרייגט טיט איר איין טאג אונ דעסאנרערי.‬י '‬ ‫יישי נישי' פי׳ הניט והכקין נשניל קילס ו ) נ י ( וחמהון נוי ‪.‬הט‬ ‫ר?י יוסי גייא‪.‬ולית בי דליחםי סבר אפותי‪) .‬האט רבי יורו..‬‬ ‫יראם אותם מתנויס נתון העיי ‪ ) :‬נ ה ( מונוא נוי‪ .ים‪ .‬איל לסת את מחי לה‪ .זאב ^הערט' אז לבי יוסי גיבט פיליצידקה‪ .יבריימט זיא זאל'חתו^ה האבק םיטילעם תיטעריפוןךי שטאט‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫יאכץ‬ ..א.אסי‪-‬ניי ךבי יוסי האט דאם גיקיעךט הט ער די ןייגעביןאדאהגוגג‬ ‫איןדי.‬ןרהט זיא גיש־לאגי. קלייט'‪ .‬מפני שהים אותו האיש מניי ונקי נימונות‬ ‫‪8‬עיר אמר לס אץ אמס מולנת אותי לר»‪:‬נ של י' ייסי אני שמעתי‬ ‫<‬ ‫עליו שהיא נפל לזקיס ס י נ ם ‪) :‬יש( ייצוס‪5 .‬ר אט ‪.‬ס״נ בילקינו יהיית ל״ייה נידה‬ ‫ופי' אותות כידו יעיין נעיין ערן נר השני! )יז( יניחגיא ני'‪.' לי ווייב פוןריןי'יוסי אונער האט םייך ןיןטי״סעןאיף־‬ ‫ניט‪.‬והוה םפרנס‬ ‫יתהון כל יופי תייהון‪ .‬ואםבון יהיה איתתא אחרא טבא‬ ‫םינה‪) ..‬גר }יזעוןן״ור דיזעגען פאךשיעטט איןישטאט‪ .‬יקה ‪s‬‬ ‫) נ ( משנקתיס ‪ .‬עלד אלע חיות וואס ‪. פלייש ‪1‬פון דיין ווייב> זאלםטו דיך ניט פיאתע? ..‬האט זיא אים גיהאלטיץ ביי די‬ ‫סאנטיאונ איו סיט אים נלגאנןעןאיןךיגיאםיןיפוןשטאטבעטץ נדבות‪ .‬האיט^גר . איר . ועה.‬עס ^טייט אין' פסיק גאט האט'ניו א.‬והוות ציירת בידיה )יז( וםחזרא ליה על שקקיא דקרתא‪. ןיואןט רער‪^.‬הוות קייסא לה וחורה לאחורה‪) .‬הט‬ ‫זיאגיואגטצו אים איך בין עטאהל גיווע.צ‪.‬גישי יס״נ נעיין » י ן פס נלימו אנחנו תלמידו גית! לס‬ ‫הנתינה !עוינאית־ממן יעפילו ק ‪) :‬טי( פסיק לס‪ .‬האט‪7.‬וואט קע.‬דואט רבי יוסייאויך גיהערטיראם גישליייא איו‬ ‫ער גיקוטע.‬ווי'יל‪.‬כא( חד‬ ‫זםן אתון קרון בשכונתיה דר׳ יוסי)כי( אתיש בת יום קדםוי ויום תניין ושרי םחי לה‪.‪.‬נר הא'ט געוואקטיאלע גאםיןפון שטאט‪ .‬לקת איתס והיה נותן אותם ננית אמו שםים‬ ‫שלו והיה מפרנסם כ‪) t '1‬כז( ומנשרן‪ 11 .‬פון ליי.‬‬ ‫כיון דהוות םטיא בשקקיה דריהינ ‪ .

י זד היא' ?יטי • ‪ W‬בי! אד^י י־אס‬ ‫אמ םיין גאםען(ךא'ס איי טיין .אנט פון‬ ‫יבי לויסווענין ךאס ער^טע פאלין פיוואמעגטש איז‪.עפילט ‪8‬אר ‪£‬ךם די ןדןסות אונ חיית אונ עופוח ןארץ עייז‪ .?ט לי בהםות אונ חיות א מ עופות §אר >ןךם‪ .אט ניט ב^אפין קוה באלד‬ ‫אין אנהייב ווען״יער האט ב‪#‬א‪.‬העבירן לפני אדם ‪ .‬ואתה טה שמך ‪ .‬ער ואל אים אויך נןיבץ מיייב^י ^ ד ס ן ט‬ ‫פאךלאןגט ראס ודיב האט .‬איל אני נאה לחקרא א ד ם ‪ .אט האט ןיבריי??ט פאר ך ‪8‬ל‪$‬ביט בהטיה א מ ס י ו ת ' א ו נ עופות• א מ ע ר זןא‪.‬קיין ן א ד ‪ .‬ך?י ‪:‬הוענע פון ?בניין האט ני.‬האט אדם‬ ‫?אייו• אינ ?*‪? ^T‬ץ .טנאט‬ ‫.‬קט ז‪$‬דם}יזאןט ך בהנןוז ואל דין איר נאםען שור‬ ‫‪ •">f»j0‬ךיכהטה חסוד )אייייל(‪ .‬‬ ‫ולא היו יורעין‪ .'אד.‬דק ט'‪ .‬אלא צפה‬ ‫הקביה שחוא עחיד לקרות עליח ח נ ר ‪ .‬‬ ‫איל לך נאה להקראוח אדני‪ .‬איל חכמהו‬ ‫םרוכה םשלכם‪ .‬דפל‪.«5‬‬ ‫ןי^רעןט ביי די ווי מ»ל דץידער נאטען פקידי ב ס ן ה אוב טי! ד כ!יי־ • ייאבין‪.‬איל ארם זה מה טיבו‪ .‬מתון שנוא יש! איש ‪ pew‬נשום ואינו ‪ pow‬נמלאנסי ו‬ ‫מרמימש‬ ‫סונתינ ופל אצל מונס ופירשתשלש משלתו של אזס לא נא‬ ‫האבץ אויף״די״יצו״עאפין‪ .אט‪.‬הוא שטי שקרא לי ארהיר‪ .‬איל נעשה אדם ‪ .‬ניטא?ט פאלין א^זלאף איויף א‪..‬דיבהוןוז .‬שיהיז ממיס ומשיענק ששש ידי נ י עליו אלא ע* ש־נס ופצליש שמתעצל פלסרמוז )ל( ומן *‪0‬‬ ‫אדס נמו ששינזיי נמימש ו)נש( תחלה משלש שיגס‪ .‬לי ?יטיןיוואסט‪.‬נאי־ ודיל .‬שאתת אדון לכל בריוחיך‪ .יט ‪.‬אמר זח שור זח חסוד זה סוס וזה‬ ‫נ ט ל ‪ .אט‪.יןעי?ין ביי ^אט‪..‬ריי אחא ואןט .‬שנבראתי מן ה א ד מ ה ‪ .‬ולי‬ ‫אין בן ז ו נ ‪ .‬‬ ‫‪J‬‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ןו‬ ‫ניט‬ .‬אונ״ער ן « ט‬ ‫}יףרעןט ביי ‪$‬דם אויף' ד.‬איל זה מה ש מ ו ‪.‬דער‬ ‫‪ Vf‬ל‬ ‫איז דער שיי?ש§ע^עלין אונ איין נע‪9‬ק• ניי״עס ן«טיי ‪ 1!$‬י ? ‪ ? 3‬י י י &ל ע י י • " *‬ ‫ז ז וןעןוט בעלאנערין אויף א^טאט פיליטענ ‪) 5‬ה()אישי־(‪ .עטען‪ .‬ווארום ‪1‬ימ־‬ ‫^ ^ י נ ס ^ ט ' ‪ . .crjjjYigntt‬אנ‪.‬כיון‬ ‫שתבעה סיר ויםל ה׳ אלהים תררםה ו נ ו * ‪ 0 ) :‬ייפל ה׳ אלהים תררםה‪ .‬ווי״עס ^זטייט איין §סוק‪$‬ךס ן א ט‬ ‫ןי^יט ‪$‬ל<<'‬ ‫ניט '.‬עס איז אוואנךער §אר .‬א י ל זח מה שטו‪ . נזעךירפין !*.‬עס איו ^יי.‬ק^ה' צו ואטע.‬עס את'‪#‬יין הנס §אםט> סעןיואל םיך‬ ‫רו^ין ‪ $‬ך ‪ .‬ולא עביר‬ ‫עבידתא‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫*!ז‪) :‬נמ( לנגיש‪ .עפונען אהילף געגין ייך‪.אך~ד.‬פין ‪$‬דם )'אווי ווי אלע לעכעךינע !א?ין וןאט . .‪.‬אמר להן להלן לבריאה‪ .‬כפ( תהלח טפלה שינה‪) .‬ךער שלאף*‪ .‬‬ ‫ע ‪0‬‬ ‫‪0‬ט‬ ‫‪.‬הזר והעבירן לפניו זונות ‪ .אטען'יואס ‪$‬ךם ן־ל־אשון'ו‪$‬אט ןיך‪.‬לעם ז כ ה ‪ .‬ךם‪ .‬ר' יהושע דסכנין‬ ‫בשם ר׳ לוי א ס ר ‪) .‬זנר האט אים נינעבין דאםדייב‪'.‬האט אךט ןיזאגט' ‪ .אט הט נמאנט א. 9‬ניוואלט‬ ‫כשא?‪-‬ן ךאם ייייב ?מ ז‪.י« ודיל ידו בייט לער‬ ‫הערר פוןךער וועלט‪ . ק ל ‪1‬קעהי‪6‬יאגט .‬ךער.‬וסו! ת י ל‬ ‫ויצר ה׳ אלהים מן האדמח כל חית ה ש ד ה ‪ .‬ט‪/‬אט צו' «וךס ןוי‪/‬זאל‪.‬‬ ‫המריא )לברים כ( כי תצור אל עיר ימים רבים‪ :‬וה> אמר ר׳ אחא בשעה שבא הקב״ה‬ ‫לכראות את האדם נמלך כםהיש ‪ .ואט הט .‪.‬ואני מה ש מ י ‪. 0‬ווייל איך בץ כיעאפין ןידאלין פון ‪.‬הביא לפניהם א ח הבהמה ו א ת החיה ואת ה ע ו ף ‪ .‫סדר‬ ‫בראעייז‬ ‫‪8‬‬ ‫^ י ׳ יי‬ ‫‪y‬‬ ‫בראשית‬ ‫םן ה א ד ט ה ‪ .‬אט ד.‬‬ ‫דעו־ נאך האט . טיט ‪.‬ולטוז לא בראה לו ה ח ל ה ‪ .‬ל( רמך ליה ולא לעי באורייתא‪ .‬עז^רישלאפטלערונט^ר‬ ‫‪.‬לפיכך לא בראו? לו עד שחבעה בפיו‪ .‬ןיין‬ ‫‪8‬יץ . א ט ניבריי.‬י־בי אתא ‪$‬אט ניזאןט ויק נאט‬ ‫^ט נידאלט בשאפין רעם ‪$‬ענ‪^ . א ט נמאןטזייןיחןיןהוזזמ! ויי.‬כתיב ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה לטינה‪ .‬איר אחא)ישטיה מצ( אני ה׳ הוא‬ ‫ש ט י ‪ . א ט ןיתאךפץ א׳^יאף אויף איט עד ודיטער שטייט אין ןסוק> ו‬ ‫ןו>'‪.$‬ט יןט.‬‬ ‫צו' §ךם יויייאל בין דיין נאטען‪ .‬דואט .‬ולאדם לא טצא עזר כננדו‪ .‬א ח ם ח א ‪ .‬אטר לכל יש בן ז ו נ ‪ .‬ךריבער האט נאט ני‪.‬ערןואט }יואןט ‪W‬‬ ‫ויי מ*ל איך בשאפין רעם ט ק ט ש ‪ .#9‬אט^ער ניפרענט ביי ך סלאכים‪^ .אט בישאפיןידי‬ ‫.אט וואטוזעט'דיןילער‬ ‫‪5‬ען‪!?:‬ש‪ .‬יעיייכ^ז^ער^ועט זיץ‪..אטען‪ .‬גירושין‪ .‬ךי בהםה סוס נפעךח‪ .‬קליגער‬ ‫פון"«ייןז>.‬וכאן)כמן לכבוש ‪. נןק ואל ךיף רופי.אט ד!אט ןיוואףט אז ^דט וועט אנןאדול האבין‬ ‫אטענה צואים‪6‬אר דאם‪.ערע .‬ןיך א מ נ ק ב ה ‪ .‬ןאבין ף 'םל^כים ןיואוןט"צו.‬מנון קומי ריביז‪ .‬האט אדם ניואןט‪.

‬שלקח מננת״ס הצלע האחת‬ ‫שנדמה לו מל׳ עלה נונלת‪) :‬לנ( נובלה מימה שינה‪ .‬דכתיב )ישעיה כט( כי נסך עליכם ה׳ רוה תרדמה‪:‬‬ ‫‪ m‬ר׳ חנינא בר יצחק אסר ‪ . מקיץ כי כולם ישנים כי תרדמת ה׳ נפלה עליהם‪..אט איו ןיפאילין אויףדי <דאם שפןייט ביי שאול המלד יי שמואל א_קפי^ל כו>‪.‬ושסואל אסר )לה( עילעא חדא םבין ב׳‬ ‫•צלעותיו נטל‪ . .‬נובלת נבואת‬ ‫חלום‪ .‬ואם טיינט ‪5‬ען םצלעי^י*‪.‬צלע •חיוה לקח מנין‪:‬טצלעיהיו‪..‬י.ארי ‪2‬יט פון״עק נאר פון צייישען ציייי לי?מן‬ ‫ה א ^ ע ר ארויסנינוטען איי.‬ניני‪9‬ען איי.אט דןט .‬ותרדמת‬ ‫)לא( מרמיטה ‪ .‬‬ ‫הרדמת נבואה‪) .‬ארי^עם שטייטיהחו^ה ‪.ע זייטין‪ .‬גי‪6‬אלץ אשטארקער'שלאף אויף אבךםילאונ‬ ‫‪^.‬תחתית אכ׳כ‪ . ריפ פין זיינע ךיפיען .‬יויחוה^אמ‬ ‫‪.‬וד עם ?זטייט אין פסוק .‬קינרער מיי יוךץו וועלין זיין אין נלות וד״עם שטייט אין‬ ‫די סדרה לף לף>‪ .‬ךי זענען נאר'פאר‪1‬ליי?ט'א‪3‬יסול‪ .‬נמו‪ -‬והני מונת ניצקיע שנדם מנין שי עילעיא אנל למ״ו נ׳ פוצנפ־ן‬ ‫שאתו״ל שינה אתת מסי שנמיהה‪) :‬לו( השווסי‪ .‪'9‬יט אםםןז'איו אייינס'אויב‬ ‫‪1‬‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫איינער‬ .‬עם' שטייט אין פסוק‬ ‫ןדיךי זולזן קט אעיהדביץ איוןטער צו !.‬אונ א^לאףיייאס קיטט פון אשרעק‪ .‬‬ ‫לייבשן יאנין״עם א י י ד א א ^ א ף פון אקשונענעט )ודיל דער שכלי ויעלט פארטישטישלאפט‬ ‫מען איין(‪ .‬‬ ‫)שיא כיו( אין רואה ואין יודע ואי.‬ר׳ אבין סוםיף עור תרתי!‪ .‬קיץ םמןז‪ . .'ביא^ליא^טא״ן דעי ךי נביאה קומט‬ ‫אויףאים‪ ".‬ר ד‪:‬אט' ניזעל‪ .‫סדר‬ ‫כראיית‬ ‫בראשית פרעה טז‬ ‫עבידתא‪ .‬אבער נאד ווי אישיאלאכץידאס־האט‬ ‫אדןךדעם טעם פו.‬לבי שטיאל ברינחטן‬ ‫זא נטפץ זיי.‬צדו‪• .‬אוני אלביעטניטדין"‪:‬אךבעט"יבבןאנט‪7‬דריי^י!י^אף‪ 1‬אידךאד~^אף‪7‬ו«ום‬ ‫‪8‬לע טע^ןוין לאלפי.‬שבת איו אטייל פון עולם ה^א‪ . (^א‪9‬ין‪ .ש‪ .‬שס טו( ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם‪ .‬רשב״נ אטד סן‬ ‫)לן( סטרוהי‪ .‬ע‪$‬אף יואס‪.‬‬ ‫א‪1‬יף די^ר ארט‪ .‬עם ?!טייט ניט איץןסוק רןחתין"‪.‬תרדמת מרמיטה‪.‬גשאפין ו‪. א?הייב תורה ביו ךעםוואלט דםנור שטייט ניט‪.א‪3‬ד יןחק זאנט ךריי״ערליי יאכין זענעןידא יואםךיזענעןאווי"ווי אשאלכץצו‬ ‫‪$‬פךי‪ .אט ‪) 5‬ה()ייהןח אלות טצלעויויו(‪.ואךין'איז נןיטיאיר ‪3‬עאפין ןיוואךץ דער שטן )א?!י.‬רב אסר שלש הרדמות הן‪ .‬נובלת אורה שלםעלה נלנל‬ ‫ח ט ה ‪ .‬אונ שמואל יאנט‬ ‫.‬פירש״י לשח נס!ס ונשויו ש״' דימש כמו מ!לעושיו פיוושו מנין צלעותיי יומו סמתנה ולשין וניס מייש‬ ‫אנן מוניעה‪) :‬לנ( נינלית • ז י « א יי»י>‪ 1‬מעץ אותי ו נ ו תסס שני הצלעות מעלה ומשה‪ .‬אע״ש ששטן הוא נש"!‬ ‫נסיו ל ש מ ו ) ל ה ( ע י ל ע א ‪ .‬די ?בואה אז' ךינע‪.‬‬ ‫אץזלאןש וואס ךער נביא ?ולאןט איי.‬אלא תהתנה‪) :‬ט( איר חנינא בדיה דר׳ אידי‪ .‬‬ ‫ןיטתיוךה‪ .‬ךער .ייםט פון ש^אף‪:‬‬ ‫)‪ 0‬ךבי חני.‬ואם יאטר לן‬ ‫ה‬ ‫מתנות כהונה‬ ‫)לא( מומישס‪ .‬‬ ‫רבנן אטרי אף תרדטה של שטות‪ .‬רבי אבין יאנט .‬לנ( ניבלת םיתה שינה‪ .‬תרדמת שינה )בראשית נ( ויפל הי אלהים תרדםה על ה