P. 1
Hebrewbooks_org_9658

Hebrewbooks_org_9658

|Views: 540|Likes:

More info:

Published by: Валерий Апанасик on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2011

pdf

text

original

ה ב ר ש ר ד מ

ת י ש א ר ב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ ל ע ב ב ר ה ןט ר נ ןע יה  יפ ם ע
ןע ט ייט י ר ב ע
ה
ק
ת
ע
ה ם
ע י
ל ק ן ו ש ל ב ש ר ד מ ה י ר ב ד ר א ב מ ו ש ר פ מ ה
ם י ק ק ו ת ש מ ו ם י א מ צ ה ו נ י ב י ן ע מ ל ץ ר מ נ ר ו צ י ק ב ו
ל ע ם י ש ד ק ש ד ק ב א ל פ נ ה ם ש ו ר י פ ל ד ח י ר ב ד ל
. ת ו ל ג מ ש מ ח ו ה ר ו ת י ש מ ו ח ה ש מ ח
קיתעמ ץ״נןעי מ״ירהומ י״ע קתעוה
ט״ע בקעי ןיעהו ט״ע תוינשמה
ק ר א י וינ ,ןיל ק ור ב
"ח יוומ ״ מ ס ע ד א ס ופ ד
MORIAH OFFSET COMPANY
100 JOHN STREET
BROOKLYN, N. Y. 11201
ת י ש א ר ב א ה ש ר פ ת יט ׳׳א ר ב ף ך ס
ת י ש א ר ב
.רת םוי םוי םיעושעש היהאו ןוסא ולצא היהאו (חילש מ ) חתפ הבר איעשוה י ך ף (
א
י
. אתבר (ב)ןומא ירמאד תיאו . ענצומ ןומא .הסוכמ ןומא .נונדפ (א)]ומא
.הסיכמ ןומא .קנוי ה תא ןמואה אשי רשאכ (אי רבדמב) רמא תאד המ ך־ה .נונדפןומא
יהיו (ברתסא) א׳דםה .ענצומ ןופא .׳י גו עלות ילע םינומאה (ג)(־הכי א) אי רמה
תאה ׳יםנרתמו .ןופא אגמ יווטיתה (ג ם ו ח נ )אפי תד ומכ .אתבר ןופא .הסדה תא ןפוא (ד)
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
* .5ש י ס eftןמ זא (ד ) :ישמד מ נ ס יש יכ מ 01ס יש נול מ ס ל יד ג . א ת נ ר (j) : !ייק יניה !ד נ מ כ ןמ יא ג וג ד פ (S)
מ ס מ נ 'יא ד כ ש יר זש מ א ׳וויל ש ינ פ מ ס ה יא ע יג ימ ס יס יכ ד ר מ ׳יפ . ס ינזמ א ה (ג ) :ס ר ר ש !יבל ניש מ ז
הרות יד ןופ'םיקוספ~ך 1^רדטל^ הןר אנעשוה י 3ך (א )
ארן תישארב.טייטש םע״ייוו יוויא) טלעווי ך ןי?א#ב יטאה טא; ןעלייצ רעדיםאוו
טא? זןלמזו המל^םאו; קום^םעד תשלךי• דעמש רע.טאה .>ץדאה'תאו.םימיאה ת^םי הלא
םיעושעש ה״ךו&ו "ןוש^ז ולצא זעה^ויטנאויג טה'הרות'י ד זא .הרות יך ןופןעטא; םעד ץא ט;אויג
ןעטרעדא.גאט !ןלא טיירפייג'רייטטיטזןין טאהרע_.נוא ןום!>טא;יי3 ןעווע ץ?ז]"י* •םוי םוי
.גאטא רקאי ךעזוט זיא טא; יי3 םוראוו .רהא;ד;'עווט ייווצ זיא םאדמעט ייווצ םוי םוי ט^יימ
םאוו^־יראזןינ ןיפיאשב ויא טלעוו י ך יוו רעיךפרהא; דנעווט ייוויצ ןיראווי}ןיפאשיג ויא הרות יד נוא
זי^הרות איךםוראוו .ענצומ נוא ;וקויבםיניא נונדפי קק טץך; ןוט^.ןום^ו שטייט רער וי»»
יך םוראוו .נוגל^ןי?ורינ ;ידעוו םיטבשמ '.םיטפ&ימםיקת תוצמ .לי י ט יירד ןיא 'טלייטינ.ןיי«
ץא םין>ןעריפ ייו נוא טלעוו רעד ףיויא ןיבעל לא;ז ךן יווא יוו שטנעמ םעדי ןענךעל םיטפשמ
ץא םיא טךי§ נוא םי(*טנוריע^ןעדמעיפא רעד^ז םעניימ דניק.א.טעוועךן>םיוו רעד יוו י'וו((.נעוי ןעטונ
לי9 לייוו .טקעך£ .הםוכמ ןיפורי; ןיירעוו תוצמ ".רעןויצרעדא שטייט ויא נוגד§ .געוו ןעטוג
פךעטאמי קמזא ראנ.זי א'םעטרעי דםאווטי 5סי י וו.ןעט.טקעך3ערןןי לוםי מןט ייד ןע5עז.תוצס
ןיפיוריג ןירעוו םיקח .זי א טקעדינ וצ סאווןיקעך ףיוא ןעק.ןע!? ייוו יווא .ןעםיוו ;ע3ןעק...־י•
טאןוסאוורעך ןיךיים .ןעניפעג 'טינ ןעמ ןעק..זיאז ענעטלאסעבע יוו יווא .ןי?נלאהע.? .ענצמ
jn״g םיקח יד ;ופםי !:עט.י ךקםי וו ןיילא טינ ןעמ !עןנ יוזא .יטעל סאך אוו טנאו ןיטלאהיע^
ןעמ ט;ייםי ;ומא ןיגאז ערעדנ#• >ויאר:ל ׳ה דוס קוספי ןי!> טייטיש םע.דו י1זא_<םי{>טנאז טא;
י ד .ם״נ ס ה^חךו הדמ ץראמ הכוראקוספןיא טי י ט#םעי ווי וזא םי מנ זי*>הרוה ידי .םי ורנ
טןיים ;ע.םרעךא'.0י רעד יוו רעטיירב ויא איז נוא 'דלעייד יוורעגוןייליזיאהרותיד ןופ םאן
ןי5יי3 ןענאוו ןופ.לעםיה ןיא אד זיא םייסאו;'ןיכאו עלא ןופ רערע^ינוא רעסערנ ויא הרות י ך
א^ר#אכ קוספ ןיא טייטש םע/וו יוז#.״רעהיץךעידא, גונדפשיטייט רעד זיא ןוט.א ז«רי1}
ןומא זא ירימ ןיםייוו ןענאדיןופ.•דני ק םאר טןארט' רעזויץרעד דער יוו דז& קנוימ ת$ז ןשיאן
םאוו יד.עלוהילע םינומאה קוספןייא טייטש םע.יוו יו«« .״'טק'על.3״' .הסוכמ שטייט רעד זי א
ענצ
:
וט שטייט דער ויא ןו'פ$ וא דימ ;יםייוו ןענאוו ןופ.נייצנעדיד טיט טקעדב"ןעווינ ןעןעז
יך 'ןין1לאה'עב טאה יכךךם״ הםדה תא.ןמוא יהד קוםק ןי א'טי י טש םעי דוי יוויא ךיטלאהעב״
יוזא .״םיור;״אתבר שי^יייט רעד ויא.ןומא זא דיימ ןיםייוו ןענאוו ןופ .׳רתס!* ייא סאך הקךס
ע ו?י1רג
:
יךןיופרעםעב קי דוטטבי םונךסרעד טנאז .ןופ^אנ^י י הטי תה קוספ;ייא טייטו^ם1ז יון
טאמש
ת י ש א ר ב א ה ע ר פ ת יע ׳א ר ב ף ף ם
תרסוא הרותה .ןמי א .ןוסא א־ד (ב) :אתרתנ ןיב אבתי ד אתבר אירדנםכלאמ (ה) אבט
התוא הנוב יניא ןיטלפהנוב ויב ךלמ םלועבש גהונב .ה״בקה לש ותנמוא ילכ יתייה י נא
תוארתפי ד ו) אלא .ומצע תעדמ התוא הגובוני א ןמואהו .ןמוא תעדמ אלא ומצעתערס
ךכ .ןי שפשפ (ז) השוע אוה ךאיה . םירדת השוע אוה זןאיה תעדל .ו ל שי תואםקניפו
. םיהלא ארב תישארב הרמא הדותהו (ח ) .םלועה תא ארובו הרותב טי במ הי בקה הי ה
ןינכסד עשוהי יבר (ג):וכרד תישאר י ננק ׳ה (חילשמ) אי דמה .הרות אלא תישאר ;יאו
לארשיל הי בקה הלג םעט המ .׳ונו ומעל די גה וישעמ תכ (איק סילהת) חתפיול ׳ר םשב
לארשי תא ןינומ והי אלש היוא י נפמ י נשה םויב ארבנש המו ןושארה םויב ארבנש .דס
אלה םתאו םהל ןידמואו ןתוא ]יבישמ לארשיו םתא םיוזוב לש המוא אלה םהל ןירמ או
ה י י י כ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ו ם י נ י נ לש ת ונוש ת מ י ל ייל ע ס <ר יר 5!גו ט י«ק א ל ו ף ל ק ס נ י נ י מ ד ה ניש ויו ה ל ול ג . א ת נ ר א י ד מ ס נ ל א מ (0) • ם ל י א ו
.ם י ש א י נ ה ר מ א ה ר ות כ ו (!י ) ז כ י נ ט ק ס י ד ז מ .ס י :פ ש פ (!) ל 8 ה ע יר י ״ פ . ט ת ו א י ת פ ד (ו ) 1ס ש ׳"ש ר יפ ש ימ כ יכ ל מ
.עו ו י ג7י י א^ טציו אד סאיי אמך ס?לא טאט#
*י י שו סעו • טיילינ׳יםיורנ ט'י!ב םי מנ ןעןויגזיא איז ינוא 'טייר? יד ןי אנואנ ; י $ מ ;יא סיורן
ןוטןז (רסא 'ר£ך<(ב) :םי מ; שטייט 'רעךיויא ןומא נוא .אירך;ם?לא טא!2ש ייד ןנןם ט;יים אנ
יד ןעוייג.ןיב ךיא,טנאו הרות מ (טפאשירעטםייט) ןמוא שטייט רעד זיא 'ןומ$ז ןינ4« ער^ךגא
טלעוו רער'ןופ נהמרער^לעווי ךי ןי סאשבי טא; ט1דרימטי1?.טא;ןופ>נייצעעםילכרעטקיי5
הא!£ טגער5ן ־ינן.ראג. ןעןןאביוצ *0 ;יילא טינ 1$טי י טןמאפט?אלא§א ןעתאביליוו ךלסאויאזיא
ר^.רא}'.דגאטשראפםענעגי י א ןייז י טי ט ודה י ך טיג טזלאן רעיטוןייםקאן רעדנוא .רעטםיי8
דעך נוא .'ןירעיםיצ טימי דעי י י י טנוכייצעג נוא טעוועסירעג זיא יד ףיוא סאוו רעכיב טאזן
עגייתנ ערהיא'טימי זי וה"סאך^1דא| ייז ייייא ייו רע.סייוו ך ו a n 3 ;יי} טק^ק רעט9ייטז:אן
הרות״יד טייול נוא טלעוו יד ץפקענוםיר רעד דןיואויא תרות יל יוזא .י ןיךע'ט1?יצ עינייילק ינוא
סאוו רי!ן טימ .םי זולנ אר^. תישאר? ט;אז הרות יך נוא .טלעוו י ך ןי?א#3 טא; טאה'י וזא
;י9יי-יי ןענאוו"יופ .י דךיע/ך נוא לעמיה יד ןיפא!ע3 טאג טאה '.>טפ
:
יוה דערי תישאר סייה ךיא
תישאר י ;$נ ׳הטנאז הרות יד קוספןיא טייטז? ov
v
יוו יויע .תי שאר טףייה הרות יד וא ריס
ןי$א8׳3»א;טא;ד'ךים .טפי וק; ךי טי טאה רע^םאיי ןעייי}ייא טא; ;ופגעיי עטז5ףןז.יך .וכרד
עשוהי יבר 0) :ןי פא^ב טלעיי יד רע״טא^ו רימ זןךור נוא .טלעוו עצ.:א; מ רא5 רן;יד$
זןל|הדוךקוספ
ז
םער טימ הךותייך ןנשרד וצ ןי?יוהימא טאק י ול'י בר ט?אזין טאה ןינ:;!? ןופ
עןי 1 ןופיט^ארק םער קלאפןייז וצ טלי'י.צרע
¥
טא;ד טא; .ימעל_ די מ יישעןנחפט^זזיג טאה
%יפ.אש3 גי א.נא$ ;יטזער^םעך^סאו; הרות י ך ןיא.טל:יצ רער טא; טאןדםאוווצ׳ .םי&?ע.5
טאף״טאג,לי י ד וגעטיעי^.'יווא נואיןיר^וויג ןי!ןאש3 ויא נא^ןי'ךעךג8 םער סאןו נואןיךאווינ
־יעקלעפןעב.ין~יך !יביירט םיורא י ד ןילעוו םירצ!; ןופן י י .; םיירא ןיילעון ןיךוי יך «>ט!?אויי}
רעקילעפי ך להאןרא ןילעיי רעםא^.דנאליםעד ןיא'ןי?עי3 ךך ןילעיו י ד נוא ן12$ דןאל םער ןופ
ייזץליי"י1 ןיל״עיג •דנאלירעינוא קמויניג קעו^ז טא$ ריא .םי;לזנ טנעזרי א ןמוי י רוצ ןיגאז
י ו קישפןיא טייטש סע״םחאוו .תלוע? ךיוא ךייא יי3 ךאי
ד
ייא י^אל
ם א
V y s w
v
1
קטוני נ קעוון>ןי3אה נוא םיתזעלפי ךטנא;ראן1 ןי3א:ז רות.פ3 לעמיא ןויפןענעז םאוו םירות?3
דנאלםאד ןעמענפ{>ןעמוקיניןע^עזןמוי י דוא נוא .רי א ןיאטןמןובזןיו ןיבאהנוא ד^אלר^יייז
סי רוזףפנמ וצ ןינאו ןמוי יך ךאך ןענעק םי טי לפיד ןופטינ.םמותפב ך ןופ ןעמוני;ריא יד ן י ?אה
ד^ן טעוו טיוו;;?'.ועתשל9 יד ןופתלןמ דנאל'סאד ךאר ט;ד ריא .ךייא וצ דנ^יך טו?וק יוזא יוו
םאר ןיבע}י;רעיךפטאנ טזו.ןיפאשב'איז.טזדרע_לייוו טאג
ז
וצ רעה;נ טלעוו.עצ;אג יך ןירעפ;עןיזום
ן י ?עען'א י !'טהעא'םי ;רשלפ י ך ןופ;ע1יוניג קעווא איז ר^טה ךא
ז
נ רעד .מיור?׳ל§ יל ויצ רןאל
נואך י י א :ייצ דנאל סאד ןייבע^ין רעטאהטלאווי נ טה טאנןעוו יווא זןיוא ןייאיירימ .י;יא'וצ
.^מ*ן י בע;;ג.ךטאק נוא ךייא.ןיפךאלי םאד ןעמיני}קעיוע רע^טאןד טל
:
א ;וינ ט^רןז «s
יוזא
ג ת י ש א ר ב
א
׳ י
£ > ר פ
ח י ע א י ב ך ף ס
*.רחת ובשיו םודי משה רותפכמ םיאצויה םירותפכה (יב םירבד) אלה םכדיב איה הזיזב
•ייהה (ט) .ו נל הנתנו םכמ הלטנ הצרשכו .םכל הנתנ הצרשכ ה־כקה לש ואולמו םלועה
ארב תי שארב (ד) :תורודה לכ תא םהל די גה ׳ונו םייג תלחנ םהל תתל (איק םילת)
וווה דונה םוחגת Yא . תואלפנ השועו התא לודג יכ !ופםש) התפאמוחנת ׳ר .םי הלא
.םיליחמ םיליהם (י )י ושע םדאהו .ינממ האצוי וחור לכ טחמ לש הדותכ בקנ וב היהי םא
וארבנ י תמי א (ד) .ךדבל םיתלא התא ,ןכ השעי ימ .ונממ האצוי וחור ןיאו .םיבקנ םיבקנ
ויתוילע םי מב הרקמה (אי )(וקם ש ) ר*הה םיכאלמה וארבנ ׳בב רמא ןנחי ׳ ׳ר .ם־כאלמה
שועו ריהה םיכאלמה וארבנ 'הב רמא אנינח ׳ר .תוחור ויכאלמ השוע (.סכ) ביתכו .יוגו
םשב רמא ןירבט רב ינאילול ׳ר .ףפועי םיתשבו (ו היעשי) ביתכו .י ונו ץראה לע ףפועי
ארבג אלש (ני) םידומ לכה ןנחיי ׳רד הי תעד לע ןיב אני נת ׳רד תי תעד לע ןיב קהצי ׳ר
םויב י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
t f i ויתישמת ימ ור !ינא ל מ ס ;1 א ר ן מ א פ יס ו ׳נ ס ו י נ ות כ א ל מ ן ר א ה ס ג ל ת ת ל יד כ ׳יפ .י י כ ת ת ל ז ״ כ ס (ע ) 1ה יש א ר ou
ו ע ג א צ ו מ ןמ ׳יפ .ש ו ל כ ׳א ס 1נ א ר נ נ א ל ב (נ י ) :וכ ס ול 0ל ית 1 (י ) ! ס 5ל ח ור יק ה י ת זר וזמ ל כ ם ה ל ז י מ ר וע ר ע יל ב
ס ת   ס ה זו . ס י מ נ ה ר ק מ ה (א י ) ו ס יל יל וי ם יל ול מ .ס יל י!ר מ
י ! ןיפ רערנעל יך ןיךוי יך וצ ןיבע; טלאוויג טאה ט*>נ"לידו קוספ;יא טייטש שע.יוו יולא
יע?יר.ך .םינלזג לארשי יך ןיפור ןענעןכטינ ןילאו רעקלעפיך וא טלאווי נטה רע.נוארעקל.עפ
טאק םע סאוו ץלא ינוא .טלעוו ך ןיפאשב טאה רעי זא הרות יד ןיא טלייצרעד רע.טאה
«(טייט!? רעיךפיייי ץי אי י י נןי פאש^זי אטלעוי י ך םווגאט םעדןופ רעקלעפי י ד טימןי?אךטין
.קוספםער 'טיט הרות יד ןנןעךד וצ ןיבי1ת'יגנ$ טה אםותנןר יבר .>םיהלא ארב תישארב) n<
רעךנאוו יד,'ןעגעז.םאוו .רעךנאוו טםהוט נוא םיורג טו.יב וד ט'אג
ז
וצ טןאוינ טה ךלמה דוד
לתאנא
ץ
ןופץו§'שאי וולי כעל^^ בי ואאםוחנת יבר ט;א.ז
לופ]יזאלץננא ךייא ייא שטנעמ רער 'נוא'.טפול רעצנאג רעד ליגאל םער ןופןייל םי חא טעוו
.סי א ןופיםיורא טי נ טי י גי טפול רער נוא רעבעל ליפטי מי טכאטי ג ויא רע.נוא טפול טיק
ד ןילא?י.ג ןיפאט׳ע.? !ע<נ •

ה^
י
א<O) !!יילא טאג ראינ . ןמאמ יווא פע...ןעק.רעוו
ץ$וטייטש םע...יוו יווא: .םי כאלמ ןיראומג. ןיפאשעב ןענעז נאטנאמ טנאז ןנחוי יבר .םייכאלמ
קטי ןנ ןייא ןע^מיה יד טיירפשראפ טאה רע<. רעיםאוויןייא םידייובא 'טכאטינ טאה רע.קוספ
ןיןאשעיג טה רע.קום§ ןיא טייטש ךאנ רעך .נאטנאמ ןיךאווי;טכאמע ויא םאר נוא .(רעסאוו
פלקאלמ ןיראוויג ןיפאשב ןע;עז גיא^שרענאך ט;אז אנינח יי1ר.רע.ייפןופט.ניווןופ םיכאלמ י ך
עא '.ץראק לע״ףפועי ףוען ןיראוויג״ןיפאשב וייא גאטשךענאד קוספןיא 'טייטש סע.י וו רזא
.םיקהלמ ןעמ טניןט ףפיעןיזא ריפןהעז. .ףפועי םי^שב םיכאלמ ייב קום^;יא טייטש םע.
ן־^אן סאו; םיכאלמ גאטשרענאך ןיפאש3 טה ט'א
ז
נ .ץר^ה ל1?'ףפועי ףועו קוספרער טגאז
ןופ טגאו ןירבטירב י נאי לול'י י ת .>ןעק;ש י ד טעי\ ןעמ'ביוא) ררע.ייד ףיו״א ןעהילפ'ןענעק.
םיכאלמ ןיראוויג ייפאשב ןענעז'גאטשרענאד זא טנאזיאנינח י3ך.'יו'ו ייע קנעוו'ס קזדצן "יבר
עלא 'ןינא; םאר רעב.£ .םיקהלמ !יךאווייג 'ןיפאשב ןעגע^ז גאטנאט זא טנאי ן
ז
חוי יבר יוו יים נוא
םי?אלמ יד זא םוראוו .ןיראווי; ןיפאשב טינ םיכ*£מ יד ןע;עו טאטנומ נאט ןיטשרע.םעך.זא
םיכאלמ יך וא ןיגאז םיםר1קפ4>יך ןיטלאוו נאט ןיטש־יע םעד 'דלאב'ןיךאוויג ;יפאשב ןיטלאוו
םער'טייךפשי? םייא טאה לא^ימ ךאלס רעד .^מי י הי סעדי ןי טי י ךפש םיוא ןיפלאקג ןי^אה
טייז ןופ$ ןיא לעמץך םער טיירפשיג 'םיוא טה לאירןנג ך!>למ רער נויא טי ד םורד ןיא. לעמי!}
רעיןיק״וי* נאט ןי9שךע
י
.םער זא 'רעב^! .ןעטי!? ןיא 'לעםיהיםעד טכיילץג םיוא ט!ד טא; :וא
פייא באק ןי מא ךי א'.ץלא 'ןקאטיג.באה ךיא טא; טנא; רעבירך ןיילא 'טא; רא^ןעווי} טשי5
•מק ט^6ןתושא ןעוו;;ןעד זיא דעוו .ןעווי; רי9 טי סי זי א רעיוו םוראוו .לעטיה םעך.טיירפשינ
לור; י? קופן 'םער ףיוא ןיג^זןעם ןעק.ךא!א ךאנ .רחא רבד .גנופא^בטלעוו יך ןיא
ו ן ^רע^זיא טלעו רער ןופ } Q p 3 רעד חעיד^אוו^טססיט נוא סיורן טעב ודגתואלע ה^ועו
טסי דעב
ת י ש א ר כ
א
1
י ^י
3
ה י 2
׳
א ר ב
ר ד ס
ונופצב לאירבגו .עי קר לש וםוררב חתי פהי ה לאביט ורםאי אלש .םולכ ןושאר טויב
׳וגו י דבל םיטש הטמ לכ השוע ׳ה יכגא (דמ ם ש ) אלא .י עצשאב ררטם (גי) ה־בקהו
לודג יכ (ופ סילה) אי ד .םלוע לש ותיירבב יטע ףתוש הי ה ים בי תכ י תא יס .י תאט
ויםלסתם הגי דטה ילודגו .הני דטב סלקתמ ויב ךלמ םליעבש גהוגב ,תואלפנ תשועו התא
אוה .םלועה תא ארב ודבל אוה אלא .ןכ וגיא היבקה לבא .ואשמב ומע ;יאשונש ומע
השועו תתא לודג יכ אם־הנת ריא .ומלועב רדהתמ ודבל אוה .ומלועב סלקתמ ודבל
תישארב וה) : םלועה תא תארב ךדבל תתא .ךדבל םיהלא התא יכ הפל .תואלפנ
ילעש ןהמ שיו .וארבנש ןהמ שי .םלועה תיירבל ומדק םירבד השש .•י הלא ארב
י ננק ׳ה (זי ילשמ)׳אנש ןינמ הרוה .וארבנ דובכ אסכהו הרותה . תוארבהל הבשתפב
לארשיו תובאה .׳וגו זאמ ךאםכ ןוכנ (נ5 םי להת)בי תכד ןינמ דובכה אסכ .וכרד תישאר
(ט עשוה) ׳אנש ;ינמ תובאה . תוארבהל הבשתמב ולע תישמ לש ומשו קי מהבו
ם י ב נ ע כ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
5ה ד ד מ !ישל א ו5י ס ור ד ל !ופ צ נ ל א יר ב ג ו ל א כ ימ סי»1« ר וע יש י ד נ - . s & c f a row ר ש יימ •יפ . ז ו מ מ (ג י )
י ~ן '^^י ץעם י ו ר7י ךי נו א '"ט^י י י רע^דמ עניישא ראפ םאת .הניד!? ןייז טי פךך ט?ירעב
ןופןישטגעמ יך לייוו '.ןי בא;; ייז ךלמ ;עטוגא ראפםאו; ךלמ םער טיט ףיז ןעמירע§ הגיך?
רע..י וזא טינ זיא טאנ רעבןי .הכולמ' ןי י /ןעדי פ ןענעוללאי״רע^דןלמ םער ןיפלעה העלק יד
טי
.נ ףלאד ר^.טי לעדרעד'ןי א טביוליג טרעוו ןי י לארע.נוא ;טלעוו יך ייפאשב טאה ןיילא
םיא לאו/ןעפ טינ ףךאד״רע., . טילעוו רעך' טץי שבי זי א ןיילא *ש״. ןיביול םיא לא; ןעט
.רעדנאווטםהוטנוא םיוךנ טויב וד קוספ'ןיא טייטןע םע..ט;או;;ו טה אםוףנה יבר .ןעניישיב
.>תישארבג(ה) !טלעוויךןיפאישב טםאהןיילא וד ".טאגאםייב ןיילא יד רא;נ לייד .םאווראפ
רע.ילפןעווינ ןענעז ןי'כא\ םקע; . ררע.אי ך נוא לעטיזו אך ןי5גאשב טא; טאה ט!?ךן7 וצ
ןיריאווי}ןיפאישב 'עקאט'ןענעו'םקעז.אי״ר'ןופעכילטע. .'ןיךאווין ;י?אשב ייא טלעוו יך רעדייא
י דרערי י אי י י ז ףיוא טבארטיג טא;'טא!דעבילטו7ניוא .ןיראווין ןיפאשב ייא טלעוו יד רעדייא
י ך .ןי פא#3זןי וא י דרע טעוי טלעיו יל ןיפאשיו טעוו רע..זא ןיךאוויג ןיפאשב ויא טלעוו
• !יראוייינ ןיפאשב ויא טלעוו יל רעידייא ץךאווינ ןיפאש
:
ב ןעגעז ר1יי!ה א5.ב רעל נוא הרוה
ןיראוויגיןיפאישב ויא טלעוו יידרעדייא" ןירא;ויג ןיפאשב זיא הרוה י ךוא דימ ;יםייוו ןעגאוו ןופ
םלאטאד .זאמ וילעפמ םרק.וכרד תישאךייןנק^•ה ט^אז הרוה יד קוספןיא טייטש םע.םתאו;
ר^םאן";עווי גז^עני י 1געוועטשרע.י ך .טלעוו ריעד ףיוא ןלאטיג םעפ;;. טאה טאג רעדייא
ןיראווי;ןיפאש3 ייא 'ריבכה 'אסכ ־ועד זא רימי ;יסייוו ןע.גאיג ןופ.(יפאשב) טףיוקיג ךיפ טאה
.י אמ ףאםב"ןוכנ קוספ*ןי א'טי י טש'םע..םתאו; . ןיךאוויג ןיפ.אשב ויא םלעיו יד רערייא
יד
י
."טיירביגגא להוטשיןייד 'ןעןויג ןיוש זיא ןיךאוויג ןי פאשען זיא טלעוו יד רעדייא סלאמאד
חישמ ןו״פןעמאנ םער נוא " 2 ש ד ק מ ה תיב םער נוא ןיךוי יך נוא dpv קח^ל םהר?א) תוב$
טעוו רע זא ץואוויג ]י פא^זד* טלעיי יד 'רעדייא םףארטיג טא; טאה ןיכאי ריפ יך ףיוא'
טלעיי יך רעדייאיזא ריפ ןיסייוי ןעניאע ןופ .ןיפאשעביזןיוא י ד .רע לאי
ז
טלעוי י ך !יפאשעב
םוראוו .ןיפאשע'? ייילאירע..תוב.א'יך ףיוא ט?אר_9ינ טאנ ןייש טאה
1
,יךאוויג ;יפאשעב ויא
ןיא ןיביורטנייוו טני פעגקטי י וו ייזא טגאי טאג .׳י כו רבדמב םי?ננ?כ קוספייא טייטש םע
;
יד ךאר זיא .ןעקניךט םוצ 'אטיינ רעםאוו וליפא זיא טךאד טאוו .טיךא ןעטוקדוא ןיא 'רי ףפ
ףייוא טניפע;.ןעמ'יזא זןיז טיירפןעמ"יוו יווא נוא '. םי וך רעיד 'שו?;עט םעך ןופ רי תפ
ןיא ןתו י י ת ןענופינ באך זןיאיןעיויטיירפיג זןימ ךיא בא^.גיייפיעעטייצט^רעא םיוב םעד
טלעווי דרעדי י א ביייהנאיןיא טיירפיג ךימ ךיא באה יווא •םכיתובא יתיאר ה^וישיארן .םירנןןנ
ןירא?יג ;ילעיו טקעני קחצי ^הרבאמ^לע^עי עלי א יא ןהעייג באהיךיא יאןיראיייג ןייפאשב זיא
טכאיטייג טאיו ןיוש ט״ה ןיראיוויג ןייפאשעב 'וייא טלעוו יך רעידייא וא רימ ןי?ייוו ןענאיי ןופ.ןירעד
דת 7םדק.ת/נק
ז
זן1לד37
!
רוכו
י
'קוםפןיא טייזנ?׳ a s
v
םודאו; '.ןיפאז?עב י:י לאזרן ןףוי יד ףי «
ךלפה
ד ת י ש א ר ב א ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף £
קי סהב .םדק תי נק ךתדע רוכו (לע סי לסת)׳אנש ןינט לארשי .׳וגו רבדסב םיבנעכ (לי)
דמאנש ןינמ חי שמ לש וטש . ׳ונו ןושארמ םורמ רובכ אסכ (זי הימרי) רמאנש ןינמ
(צ סש)׳אנש הבושתה ףא רמא אריעו ׳רב הבהא ׳ר .׳ו נו םלועל וטש יהי (בע סילהת)
םהמ המא עדוי יניא לבא .׳ו נו אכד דע שונא בשת העשה התואמ ודלוי םירה םרטב
ב״ב אבא ריא .הרותל םדוק דובכה אםכ םאו דובכה אסכל הטרק הדותה סא םרוק
סדוק .׳ונו וכרד תישאר י ננק ׳ה (ח ילשמ) רמאנש (וט) .דובכה אסכל המדק הרותה
רב לאומש ׳ר םשב הימרי ׳רו אנוה ׳ר .זאמ ךאםכ ןוכנ (נצ סילהת) וב בותכש ותואל
הנורטמל יושנ תיהש ךלמל לשמ .רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמ ורמא קחצי ׳ר
ןיגלים (חנ)ולט רמא .קושב רבוע ךלמה אצמנ תחא םעפ .ן ב הנממ ול הי ה אלו תתא
ורזח.ינבל וז ןימלקו ןי נלי מולט רמוא אוהו ול ;י אןב ;י רמואלכה ויהו .י נבלו ז ןימלקו(זי)
הנממ די מעהל די תע אוהש ךלמה הפצש אלוליא (חי).אוה לודג םוגלורטסא (<י) ךלמה ורמאו
'
ב
ה נ ו ה כ ת ו נ
: ר פ וס ה ת ס ק .ן מ ל ק י (ו י ) 1ו ׳; .ן י ג ל י מ (!1) :ס כ י ת י נ א ית יא ר ה ת יש א ר כ א ר ק ד ה י פ י ס .ר נ ל מ ב ם י נ נ ע כ (ז י )
א ל ול יא (n׳) : ס י נ כ י כ נ ה ווה . ס וג ל ור ונס י (ו י ) : זא מ ויל ע פ מ ס ז ק א ר ק ז ה יפ יס .׳ו כ י יננק ׳ס יא נס (!ו נ )
םכארטי; טםאה ודוטפיוקיג איןז טסאזויוד ם״אוו ןיךוי י ך ןיא קנייד.ין םאנ ראפטןאוע טה ךלןנה
ןיסייוו'ןעעיוב ןיפ.ןיראווינ ;יפאשעב זיא טלעוו י ך רערייא רנתר^ךאנ >נ;ופא'שעב.רןןייז ןופ
.מי י קם׳רתי בםעדףי וא טכארטיג.טאנ ןיושט״אזו ןיךאייין ןיפא#'3 ויא טלעוי"יך רעלייא זא רימ
םא;ו
:
שדקמה תיב רעל ".ונשדקמ םוקט ;ושארמ םורמ דוב% אסכ קוספןיא טייטזק סע^תאוו
םיא ^יוא טא; טאה .'לעמיה ;יא םאו;'דובכמ אסכ םעד ןעגעג רלן7רער ףיוא זיא טירן! ןיד
.טלעוו יל ןיפאשעבוצ ןיבייוהיגנא טאה ר!ן.םאוו גאט ןיטשךע^םער ראפףא;ןושארמ ט?אר^י}
ףיוא 'טבאלטיג טא;ןי וש טאה ןיראוויג ןיפאש3 ויא טלעוו 'יך רעדייא וא רי9 ןיוכייוו ןענאול ןופ
.גי בי י א ףדא ןיד טעוו ןעטא j ןיד םייעמ ףיוא קוספןיא טייטש םע^םוראד .חי שמ ןופןעמיאנ םעד
. טא; ןופ ןעק״אדע^י ך ןיא ןעוויג ןעםאנ ןיד ןיוש ויא ץךאווי;'ןיפאט׳ב זיא ןלוז יד רעריי{*
י י רעכייא טאןיןופ'ןעןינאלעג יל ןיא ןעוויג ךדא ויא הבושת ט?או אריעז יבר? ה^הא יי1ר
ןילאביג ןענעז גלעב יד 'רעדייא קוספ ןיא טייטש םע.יוו יוייא •']יראווןג ןיפאש'3 זיאיטלעוו
ש^נעמ דער םאוו טייצ עטצעלרעדוצוי ב זא טגאזי גטא; ןייש טאה טייצ רעד ןיא .ןיךאווי}
רעבא.ןהאט'וצ הבושת טיייצ רע..טאה ףיבראטש"ןיד ויב טםייה םאך<ןים.יוט#וצ ןיוש טךעו;
ןיפאשניייא הרות יד ביוא .זיראוויג ןיפאשב רעיךפזיא ןיכאו םקנ׳ד י ךןופעכלעיוי טי ;םי י י ו ךיא
ראפ רעיךפ;יראוויג ןיפאש_ב ויא ־יובכ אםכריעד רעדא .רובכ אסכ םער יראפרנ;ירפןיראיוין
םעל ראפרעילפ ;יךאוויג ןיפאשב ויא הדות יל'ט?אויג אגהכ רב אבא יבר טצמ .הרות יד
םדק״ןיראוויג ןייפאשעבןיב ךיא טנאי הרות י ך קוספ ןיא טייטש םע.יוו יוזא .דובכה xg?
רעך'טי י טק ריא ייב םא;ו ך$ז ידי ןילאוויג ןיפאשעב ויא ס^ריעדייא רע_.יך§ .ואט וי לופמ
אנוהיבר.'ון«מ ףאםכןוכ;טי י טש םיא ייינ םאונ דובכה אםכםעד ןעמ טןיימ 'םאך .זאטריאוו
ןיכא!עליא ראפ רעירפןיגעןו םקחצי.יבר רב לאומש יבר ןופטגאוי? ןיייואה הימר.י יבר ינוא
הבלמא ט־טטאהינ הנותח טאה ךל5'א לשמל .ןיךוי ייד ןיפיאזעעבילא^רע.טכאךטיגיטא; טא!ן
םאה םאג ןיא ןע;נאני: ךל.3 רעד ויא להאמא .רעדניק ןייק טאהף טינ רי א,טי מי טאה רנ;.גוא
עלא ךי.י זיבאה .י ;הוו ןיימ ראפרעדעפ יד טי1ג טניט יל םענ רענידעב ןיד וצ טגאזי^ירע^
ןעמ רע_.טנאז
ד
םאוו'ראפ רעד.יק ןייק.טינ ךאך טאה'ךלמ רעד טנאוינ !יבאה נוא טירעדנאווי}
זיאךלמ.רע'ך טנאוי; י דןי באהי ךאנ רעד .ןהוז ןייו ראפרעדעפ יד. טי מטני ^י ך ןעמענילאן
הבלמ יל ןופןהיווא ןיבאדד טעון רע.וא ןהעזינ טינ טלאוו רע^ןעע *רע;דעז ןיירעטש ריעםיורנא
זיא'ט1>ג י י ב. ;קוי ןיימ ראפ'רעדעפיל ינוא טני טי ד ןעמענ לאו ןעמ טןאזינ טינ רע טלאוו
>ןושארה םדא ןויפ) תורוד גיצנאווצ ינוא םקעז. ךאנ וא ןהעזיג טינ טלאו; 'טא;ןעוו יויא ךי1א
לארשי ינב תא וצ הרות יד ןיא ןיעבירשן;; טינ טאנ טלארו' .הרות יד ן3?םן;נ ןידוי יד ןילעוו
רבד
ת י י א ר ב א ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
וי כ ר ח א ש ה י נ ק ה ה פ צ ש א ל ו ל י א ך כ . י נ ב ל ן יט ל ק ו ן י נ ל י ם ו ל ט ר מ ו א ה י ה א ל p
ר ב ד .ל א ר ש י י נ ב ת א וצ ה ר ו ת ב ב ת ו כ ה י ה א ל .ה ר ו ת ה ת א ל ב ק ל ץ ד י ת ע ל א ר ש י ת ו ר ו ד
ר מ א נ ש ה ר ו ת ה ת ו כ ז ב א ל א א ר ב נ א ל ו א ו ל מ ו ם ל ו ע ה ה י נ ב ר י א (ו) : ל א ר ש י י נ ב ל א !
(נל ם י ר ב ל ) ר מ א נ ש ה ש מ ת ו כ ז ב ר ב א ה י כ ר ב י ב ר .׳ונ ו ץ ר א ד ס י ה מ כ ח ב (ט י )׳ה (י נ יל ש מ )
. ם ל ו ע ה א ר ב נ ם י ר ב ד נ ת ו כ ז ב ר מ א ה נ ת מ ׳ר ם ש ב א נ ו ה ׳ר . ו ל ת י ש א ר א ר יו (כ )
ץ א ו . ם י ה ל א א ר ב ת י ש א ר ב ם ע ט ה מ ו . ם י ר ו כ ב ת ו כ ז ב ו ת ו ר ש ע מ ת ו כ ז ב ו ה ל ה ת ו כ ז ב
. ת ו ר ש ע מ א ל א ת י ש א ר ןיא ו .ם כ י ת ו ס י ר ע ת י ש א ר (ו כ ר ב ד מ ב ) ר מ א נ ש . ה ל ח א ל א ת י ש א ר
ת י ש א ר ( מ ת ו מ ש )ר מ א נ ש ם י ר ו כ ב א ל א ת י ש א ר ןיא ו . ך נ נ ד ת י ש א ר (ח י ם י ר ב ד ) א י ר מ ה
ר ק ש י ת פ ש ה נ מ ל א ת (א ל ס י ל ה ח ) ח ת פ א ר פ ק ר ב ם ש ב א נ ו ה ׳ר (ז) :׳ו ג ו ך ת מ ד א י ר ו כ ב
ם וש י ימ וא (ד ת ומ ש ) א ״ ד מ ה ן ש ר ת ת א ן כ ר פ ת א . ן ק ת ת ש א ן ש ר ה ת א ן כ ר פ ת א (א נ ) .י ו ג ו
מ י מ ול א ם י מ ל א מ ו נ ה נ א ה נ ה ו (זל ת י ש א ר ב ו ר מ ו א ו .׳ו נ ו ר וע וא ח ק פ וא ש ר ח וא 0א 1
. ם י מ ל וע ה י ח . ק י ד צ ל ע ת ו ר ב ו ד ה .ו ע מ ש מ כ ן ק ת ת ש א .י ת מ ו ל א ה מ ק ה נ ה ו ה ד ש ה ז ן ו ח ג
ק ה ע
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
1ו ס י י   ק ן י ע .ק ר פ ת א (א נ ) 8 ת יש א ר ל יכ ש נ ת יש א ר ב נ י ת נ ו .ם י ש א י א י י ( נ ) 1ם מ כ ח ם ת ו מ נ . ם מ ג מ (£<׳<
ם ימ ל א מ
ן י פ א ש ב י י ז י (^
ם ע ר ף ד א ט כ א ר ט ע נ ט א }ז ן א ד ט א ה . ל א ר ש י .י נ ב ת א וצ ט ייט זץ ה ר ו ת ר ע ד ןיא נ וא .ן י ך א ווי ג
ה י נ ב י ב ר . ח מ $' (ו ) :וה ר ות י ד ןופ נ נ ו פ א ^ ם ע ך .ףי1איוו ר ע מ ? זןא נ ןיך וי י ך ן ופ נ ?ופאש3
יווייוזא . ה ר ו ת יך ץ פ ת וכ ז ם ע ר .ן י א י ן י ך א ון י נ ץ פ א ש ב ר א ; י י א ט ל ע ו ו ע « א ; י ך ט ן ו א ו י נ ט א ן
ת וכ ז ם ע ר ן יא ט ל ע וו יד ןופ ט נ ע ם א ר ו פ ם ע כ ט כ א מ נ ט ה ט א נ .ן ׳ר א ד ע יה מ ק ן ד ב ׳ה ק ו ס פ ןיא ט ייןצ ש ם ע ,
ןופ י ת וכ ז ם ע ר 'ץ א ןיר א ווינ'ןי?א ש ב ז י א י ט ל ע ו ו יד ם נ א ו ה ן ק ר ן י י ח .'וה ר ות י ד )ה מ כ ח ייד ן ופ
ט ש ך ע ה י ו צ ן ה ע ז י נ ט א ז ן ט א ג .1ל ת יש א ר ] א ך י ו״ ק וס ן ןיא 'ט ייט ש ' ס ע / ו ו יוזא .ו ג י ב ר ה$0
ן י פ א ^ב ר ע ״ ט ק י ת ו ב ן ן י ד ן י ן ע ו ו ן ו פ . ה £מ ן ו פ 'ת ו ק ל ? יל וט ל ע ון יד ן י פ א ש נ mg ר ע
י ז
ר ע ד ייא <
ט א ה ן י כ א ז י י י ר ל י ך 'ן ו פ ת ו כ ז י ם ע ד ןיא ץ ;ע וו ס ה ג זומ י ?ר ןופ ט ?א ז א ;וה י3ר .ט ל ע ו ו ך
ם א ת ר א יפ .ם י ר ו כ ? ינוא ת ור י י ע מ . נ וא ה ל ס ןי3ע;ןיל ע יוו ץ ר וי יד ל ייוו .ט ל ע ו ו יך ן יפ א ^3'ט א ן
י י כ ד י ל ןייע יו ןיפ . ם י ל ל א א ר ן1ת י ש א ר ב ק ו ס פ ןיא ט י י ט # ס ע ^ל ייייי-ן יכ א ז ייר ך ף ר א £
ןיפ יר יג ט ר ע וויף ל ח ו נ וא ,ט ך ע י י י ך ץ ?א !?3' ט א ; ט א ה ת י #א ר ןיפ ור ע ן.ןיד ע ה ו ייו ם א ת ק כ א ן
ט ל א ז ע ט ש ל י^ ס א ד . ה £ ו ו מ י ך ק ם כ י ת ו ם ף ע .ת י #א ר ק ו ס פ ןיא ט י י ט ש ם ןז יוו י וז א ת י #א ך
ם נ;.יוו ד ז א 'ת י ו ?א ר ן י פ ו ר ע ג ך י ו א ט ר ע ו ו ח ו  י ש ן מ נ ו א .גיי$5 ע ר ע ל יא ןופ " ה ל ח ן יד יי# פ »ן ר י $
נ וא . ק ך א ק
ז
ע נ י י ל ץ פ ר ש ע מ ןיינע י ויט ם ל א זיע יט ^ך ע , ם א ן . ף נ ן ד ת י ש א ר ק ו ס פ ןיא ט י י ט ^
י ד ף ת ם ך א יר וכ ב ת י ש א ר ק ו ם ן ןיא ט י'יט # ם ע ״ 'יוו יוזא ת י ש א ר .ן י פ ור ע נ .ך י י א ט ך ע מ ם יר וכ ע
.י ש ד ק ת ה תי 3'ןיא ן ע ^.
י י
י 3יט ?ל א י ר ר £ ןייד ן ופ ןיר ע וו גי9ייצ ט ע וו ט א וו ת ו ר י פ ע ^  ו ע ,
ב י י ז ע א א ט וד א ד ..ת י ל א י ר ך י וא ויא ט ל ע וו יך נ וא . ת י #א ר ן יפ ור י; ןיך ע וי ןיכ א ז י י !ל י ד 'ל י ד !
ויז'ז ן ך וד £יו_ו .ת ו צ !} א ייך ד י ד 'ב י ל י ט א ; יי3. זיא ר ע ב מ ד . .מפא#3 ר יא ט א ה 'ט א } ן ע ון
ט א ן ו א ו ן ק . ר ג ם ק ב
!
^ו ה י ?ר 0) 5ב י י ה ;א א זן י וא ט ה ט יל ע וו י ך י א ן ע .4אמרעדךדןעטטע$
ית פ !? ה ^ ק ט ;א וין ט א ז1'ד ן ^ה ד ן ן '.ק וס פ ם ע ר ט י ק ה ר ו ה י ד 'ן:ש ל ל ו צ ןי3ייהיע$
.י ^וברא5ש9י י טרעךזי אןכך§ס א . ק ת מ ^א ן ש ן ר זל א ן כ ר פ ה א ק מ ט נ י י ט ה נ פ ל א ,ך . •pgr
ט י}*ץ ל א ז י ד ן ע ד נ ו ב ר א י פ ייר ע וו ןיל א ו ןיצ פ ע ל ^ ע ר ע ץ יז טייקמלא8 [יך ייך ם א ו ן י ן י ש ^ע מ י ך
זא .ב י ו ט 'ן י ר ע ו ו "ןיל א ; ט ייק ט ׳ל א פ ץ ך ייר ם יא וו ן י ^נ .ע מ י ך ."ן^ך ח ט ל א ר ע ך .^ .ן י ד י י ר י ן ע נ ע ן ג
ןע .נע ^.ט יןןיוש י ד ןיל ע וו .ןיך יייר ןיש ןג נע ט ם א ר ץ ך ע זן ט י ; ןיל ע וי נ ו א ב י ו ט ן י ר ע ן ן י ל ע ל י י י !
ד ו י י ד א . ב י ו ט ש &3ייט'ר ע ר זיא ה ;מ ל 'א ת 'יא ר י ם ןי9ייוו ןע ;א וו ץ פ . ט י י ק $לא8 ץ י ק ״ ן י נ א ן
ל א י ר ע
׳
ן י ו ^ע ? ם ו צ ל ייט א ן ה א ן ג י י /ט א ה ד ע וו .ם ד ^זל ה '§ ם ש י ם ק ו ם ן 'ןיא ט יי13^ ם ע ^
וא ס ק פ ,.ב י ו ט ר ע ד ן ו ם »ש ןיזע יה נע ם א ט ^א ס ר ע וו . ש ר ח ו א ם ל א ם ו ש ;י מ 1א.ןיך ייך ןע נע ק ^
ר י ע
ה ת י ש א ר ב א ה ש ר פ ת י ע א ר ב ר ד ס
שרוד ינא רמולו תואגתהל ליבשב אהמתא . הואנב .וי תוי רבב קיתעתש (מ) . קתע
דבכתמה לכ אנינח רב יסוי ריאד (גכ) .ידובכ לע הזבמ אהמתא .זובו .תישארב השעמב
(אצ םי להח)וי רחא בי תכ הפו .ו״כאע םוקמ לש ודובכב .ב״הועל קלה ול ןיא וריבה ןולקב
ויהי לא . ךארומ תא םיתבל אלו ךיאריל (מ) .ךי ארי ל תנפצ רשא ךבוט בר הכ
םוקמבו םיביבה (סכ) םוקמב ןיטלפ הנוב ויב ךלס םלועבש נהונב . ךבוט בר המב
םיביבה םוקמב היונב וז ןיטלפ רמול אב אוהש ימ לכ . תוירכה םוקמבו הפשאה
זיהועה רמול אב אוהש ימ לכ ךכ.סני פוני א (זכ) תוירסה (ט) םוקמבו הפשאה םוקטכו
רבדהש אלוליא רמא ארפק רב םשב אנוה ׳ר .אהמתא םנופוני א והבו והת ךותמ ארכב
ב ו ה כ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ס מ מ ם יק ל וס מ ו ס ר ש י ק מ ויה י ר מ ול כ ל יע ל ל כ ש ר פ ח י "מ ל א ת ר ית ס ס ו ר יס ה .ק י מ ע ה ש (נ כ ) «(יומ ול א ה !ייש ק מ 'יפ :י מ א וז
ו יוכ ו ס ר י יס ש ה יל ן י מ ס ל מ ק ייל ד 'יפ ל י "ש י ו ןניסנ ר , ן-א ר יל (ל כ ) :ר מ א ד א ל ו "ס ר ג . י ס ו י ר י א (ג כ ) : ס נ מ
ויד ןיכ פ וש ש ס יוול ק מ ה pro׳5 ו י ר ע כ "פ . ם י נ י כ ס (ס כ ) 1 וד ונ כ ו "ש ס א ר ימ ׳ג פ ו! ה נ כ ר מ ה ש ע מ ה יר ית =*<
) וג יא ( ז ג i ;׳ה ר יש ה .ם י י ר ס ה (ו כ ) : ק » ש ה ל כ ם ש .י ש ר וי 'יכ ו ול א ה י ל ה יר מ א ט נ ר ו (יר ימ ל ״ ו ' "ש ר . 0j
נוא'ניךנע"^
;
ז77ערעדנא סא רעךא ניךןהעז .רוע
טייטש םאויו י אפביוט'ינוא ניךנערעה ןייטש טפראריג ךאד טאה . m a p עא ניךנעדער . ךנילב
- קיספרעד טניימ יוזא נוא ?ךאז ןייא"זיא שרח נוא םלא ראנ .גיך?ערעה טיךאדו םאר טי ן
.שרח וא'.םוטשוי א־רע. לידו רעדא .םלא וא .ןךי י ר ןענעןכטי ג 'יילןע:יומז' אד זיא סע..
דןאד״זיא .ןיךייר ;ע'רעל םייא טגע^יג טוינ ךיי רע._.טאה ביוט ;יראביג זיא ר!<לייוו רעך!$
ןילנטראפשטייס רעך.'ויא הנמלאת זיא ריס ייסייוו ןענאוו ;ופנוא .ךאו ןייא ביוט נוא םוצש
האובבו ךאלט}י.ב ןעדע? י רי מ'.םי מולא םימלאמ ונחנא קוספןיא טייטו? םע.דו יווא .ןי דעה
ןילאז ייד שטייט רעךייזיא הנמלאל םויראו;' .ןיךעווםוטז? ןעמ טץי מ ןקתת?׳א . דלעפ ;יא
ףיוא
1
.ג'י3ייא ט־בעל 'םאוו'קידצ"םעד ףיוא
1
ןיךייר י ד לייע !קידצ לע״תור^ודה '.ןי רעוו םוט1^
םאד יווא יוו"יד ןופןיטלאהע? טאן נוא ןי^טנעמ יד ןופ!ףאטי3?א טא;ד רע, • קתע, .טא;
טנאי נוא טיייקםדרג טימי .הוא'}? טי י ; שטנעמ רעד נוא .ןעוויג זיא טלעוו יד ןופ ג,ופאש!
ןופרי בן םעד״ר^טמעשראפטי פרעד ניא .'!ובו '.תישארל השע2 ןיא ׳נשךד וצ סייוו ךיא
דוב$ דןיז טטענ םאוו רעד טגאוי;טא1ד אנינה יבר? יסוי יביר ביוא' .>טייטז? ־ועטיייי יוו) טא;
טמענ דע:.זא!'אבס םלוע ויצ קלח ןייק.טינ רע.'טא;ר'.רבח ןיד טי?עשראפריע.טאוו םער ךרוד
ץיק..ץבאה טי ני םי וי ע; ךארי ךזטעוו טאנ טמעשראפרע.סאו;'םעד ־רוד דובכ ךד ראפ
ר נ ?טעווטא; ט1}עשראפסא;ו רעד זא ךיוא טיייטיש םעד ךאג קוספ;ירעך5אןיא .אבה םלוע
תי סאדסטוג ןייד וייא לי5<יוו קוספןיא טייטש םע'..סוראו; .אבה םלוע קלה ןייק״ץ^אה טי ן
ריד ראפארימ ;יבאה םאוו יד ראיפ .יריד ראפארימ ץבאה סאוו יד רא§ ן י טלאהעs q s y 13
;ע ^עש.ראפםאוו יד רע3א
1
.א^דם^ע וצ ןיבעג.יד טסלאי וד ס!?וג ליפ ןי טלאהען וט!?אה
םדי .טייפשךךמ ריעד טןאז טציא .סטונ ליפםיעד ןיא קלה ןייק.ןייינאן טינ ןילעיי ארומ ןייד
םתאוו .ץךאוו״יג ןיפא^ביייא טלעוו ך יויזא יוו םיקיספי ךתשרד ;עמ זאטא
ז
נ!ע!V Q V V 5 רא3
סאוו טר$וא י1זא ףיוא מכאלאפא״טהא^יג טאה ךלטא י י אי טלעי י רער ןופרע?ייט#רעד
ךל3 רעדטי נ לדו .ןעקנוטשראפ.זיא'טרא רעד.נוא'טםי מ וא ;יקאטשניךןעןויג.ייא ןיטלאד
ר ז׳ייייי טםאל״אפ םעד קבדל לאז ןעט ראנ .ןעוויג זי א'ץאל?רעד םוו ןעלייצ רעד לא] ןעמ
טהא^ינ זיא טםאלאפרעד זא ןי שטקמ עלא ראפ טעזי נוא טלוק םע..דעוו.נוא .טנ.ייה זי!$
.ןע{גנוטצ!י:'טה
:
םע
י
"נוא טםי? נואיןייקא^שניך ןעוו:נ ויא טךאךיםאוי טרןיא דוא ףיוא ןיךאווין
טלעז• איר זא
י
ץנאז ט׳5^סאוו שטנעמ'ריעד יווע .ךיים םעד ם^\נ ןער, רע
׳
ט!?ע ^ רא3
וזובי״וזות רעד םוראד) .'טא}טשינ קך רע טמעש ראפ.והבו י הת ןופןיךאווי} ןיפא#3 ייא
טי נרא; םאר ןעק^ןעעמא סאיי ל.0ר'טאמ רעלעדייאא יויא זיא ןיפא6׳3םיא טאהטאןסאי ן
־שן.טעוי זע ה יא יע י^ירך .טלעד י ךןי פאש3טא; טאה והבו י הת םעד ןופנוא .ןייט^ראןן
ק ל י י ג
ת י ש א ר ב
א
ה ש ר פ
ת יש א ר ב ף ך ס
;ו הבו ו הת התי ה ץראהו .ןה ץנמ (טכ) .םי הלא ארב תישארב .ורטאלאי א (חפ) בותכ
וז . אתקיםע אלנ אוה.אתרתססו אתקי פע אלנ אוה (3 לאינד) חתפןומיס רב י״ר (ח)
קי מעה (אל) (ל היעשי) רפואו .םש םיאפר (ל) יכ עדי אלו (ט יצשמ) ׳אנש םנהי נ
. רטפמו םי זמ רותסמלו (בל) הסחמלו ,(ד סש) ׳אנש .ן רע ןנ וז .אתרתםםו .בי חרה
אתקי מע . אתרתסמו אתקי טע אלג אוה א״ר . ךינפרתסב םריתסת (אל םילהח) רמואו
ולא אתרתםםו .י המ םיקימעמה יוה (טכ סיעכי) ׳אנש .םי עשר לש םהישעמ ולא
לש םהישעמ ולא .אכי שהב המ ערי .הצע ריתסל (כש) ׳אנש םיעשר לש םהישעמ
לש םהישעמ ולא . ארש היםע ארוהנו .םהי שעפ ךשתפב היהו (סש) יאנש םיעשר
קי דצל עורז רוא (.זצ םיצהת) רמואו . הגונ רואכ םיקידצ חרואו (ד ילשמ) בי תכד םיקידצ
ה נ וה כ ת ו נ ת מ
!ר ימ ע ה (א :) 1 י  ור ,ר ל זא ש ',ימ ע נ א ר ,ר ז ה י י כ ז ן ניפ ר ג 'זג ו ה יה ול יפ א ׳״ ש ר יפ ׳. . ור מ וא ל א ״ א (ח נ ) ו ה י מ ת נ . ס ג ו פ
ס יצ ע ו ש א ס פ ר ו ז מ א ר ק ל   .יג יס ו ןניס ר ג .י ו ג ו נ ו ר י ה . ן ה ]״ ;מ (ו נ נ ) ו ות ול ג ל יא ש ר ס יס א ל ות ע ד מ וניב ה ל ל ו נ '
:!ד ע ן ג נ ר ב ד מ א ר ק ל ה יב יר ו . ר ות ס מ ל ו (ב ל ) 1:יוג ו . 0: ס י א פ י (ל ) ו ו ס ו נ ו וה ות ןמ ך ל וה ו ש ר פ מ ו וא ר נ נ ן נ יה מ
טאוו ןירעלק.ןעפוק ןעמטעוו והבורהת ןיפ טלעןג י ך'ןי פא^3 טאה טאנ ץשטנעמ ראפןעלייצ
רע3יךך .טאנ
ז
ןי א ןענ^ק;ילנא טעוו םאך םאוו ןיכאו ע#לאפ.ןי ;אז ךאנןעטי טעוו .זי אםאד
ןעוויג.זיא סןז םאוו טינ טצי א זיא איז יוו יווא טלעוג רעךיןופןעלייצ רער לאו
ז
ןעמ טאנ
ז
ליוו
ןעמ טלאוו .ןעבןף^ע;. ןעווינ טינ טלאוו םאד ןיעוויטגאז ארפק_־ו3 םשב אנוה יבר .חעי רפ
טאהסווןופ .דךע,י ך טיט לעםיהיך 'ןיפאש3 טא^טאה טשלע.,וצ . ןיגאז טןעמי} טי} סאד
יבל3 הדוהי יבר (ח) :והב נוא והת ןעוויג ויא דרע^.יד קוםן דער טגאז .ןיפ'אש3 איד רע,
ילג אוה ט^אזיג טא;ד לאינד .קוספ םעד טיט הרות יד ןגשלד 'וצ ןיביוהיגנא טאה ןומי5
ןעפיט םער . ענעןחאבראפאיך נוא עפי טאי ך טקעךנע״טאןד טא; .אתךתםמו אתק.יםע_
וי אטלאדוא טףאוויניטינ טאהרע,קוספ ןיא טי י טשםע,י וו יוזא .םנהי נ םעד ןעימ'טנייט'טך§
~% קויסן ןיא טייטש ךא^.בורג ןעפש םעד ןיא ןענעז'ענע§ורע^עלא עריא נוא םתי ג רעיך
ןעט ט^יימ טלא םגמעןראבראפםער .םנהינ ןיא םאוו רעייפםעד טיירב ניא ףיט טכאמינ טאה
וצ נוא גןווצי^אבא וצ ןיד טעוו ןרע. ןג. רער קוספןיא טייטש סע״ייוו יוזא .ןדע.ןג_ םער
מ?לאז וד יקוספרעל. טגאזךאג .םנהינ ןופןיג;יך.םעד נוא םערוטש םער ןופ שע;ע'נראבךאפא
ויא טאנ ;ופםינפ.רעדנוא .זי א םינפןייד אוו טלא םענע;רא'ברא§ םער ןיא ןי'גךאבךא5 י ד
נואעפ.י{5יךטקערנע״טאה רע,קוםפםעך ףיוא ןי^אז ןעמ. ןעיק״טשפא ךאנ .ןדע ן2 ןייא ךאר
י ף דזא .םין/שיר/ך ;ופםישעמ. יך ןעמ 'טניימ םאר ןיכאו עפיט ידי .ןיכאז ע;ע;ראבראפ ך
ןיטלאד ןילאו יד טא; ןופףיט ףיז ןיטלאהעב יד .׳הפ םיקימעמה קוספ ץא'טי י טש םע.
קוסיפ;יא טייטש םע.י וו יוזא .םיעשר" יד ןופםישעפיד ןעמ 'טעימ את^רםמו .;עגידניין
ןיא םאוו סייוו טא^.םי שעמ עטכעל#עדעי דןופ תוצע.י ד ןי גראב ראפ ייז .הצע..ר\רםל
קוספןיא טי י טק םעי ווי ווא' * םי ע^ך י ך ןופםישעמ יד ןעמ,טגי י מ.םאד .זי א רעטםגיפרעד
םיינעמ יד קנע^םאד טייקעטכיל, טהור טאג טי מ נוא .רעטםניפרעד ןיא ןענעזםיישיעמ ערעייז
י ך יזי'ןעשייש טעוו םי קי דצ'י ך ןופ'נעוו י ך קוספ ןיא טייטש םע .,יוו יוזא .םיק.יךצ י ד'הפ
טןאו שרל^רעך) .קי ר^םוצ טייז ראפי זיא טייקגיטכילא קוספ רעד טגאז.דןאג .טי י קגי טכי ל
רעןי רך '.ןישטגעם וצ נוא טאנ וצ תורי בא ןענעיז ייו.דייע םיעשך י ך'ןופ םישעמ יל ונוא
רעבא ."ןעםיוו טינ לאו רענייק.שענענראיחאפ" ןיא ינוא רעטכני פרעדןי א ןהאט ץלא יד ןיויום
י ד.. ץש^י עמוצנואטא^וצםי בוטםי ^עמ נוא תוצמ ןענעז,י'יז'.םאוי םיקילצייל ןונ 'םיישעמ יל
טאה א]5'?ורם. אבא יבר .>ןלעז ןילאד עלא גאט ק'טי!5 ןייא'זןילטנעפע. םישעמ ערע״ז ןעהוט
•הי^מח ךלמ םער ןעמ טניימ'םאר .םי א יטומ טהור טייקגיטכ;ל ייךיקוכפןיא טי י ט#םע״טגאוי;
טאה אי?גה תיעשן קוספןיא טיטש םע.,יוו יווא טלעווירעד ץפטיקיעטכיל יד זיא רג:.'םאוו
ןדע. ;1 ןיא טהורי סי ו ^ס זן ^רעד נוא .טייקעטכייל ןיימ ףיוא אייטש '.ילוא י$יק טןאיי^
טי פ
ו ת י ש א ר ב א nana ת יש א   • ך ר ס
(ס ה יע ש י) רסאנש חישמה ךלמ הז .ארש היטע ארוהנו . אי נגתס (גל) אבא ריא .רנו
םלוע ל ש ותיירב תלחתמ (דל) ןומיס רב הדוהי ריא אתקיספב (ט) :יוגו ירוא ימוק
שרי פןכיהו .שריפאלו .םימשה תא ם־הלא ארב תישארב .אהרתםבו אהקי םע הלג אוה
יכ (זל רויא) ןלהל שריפ ןכיהו .שריפאלו .ץראה תאו .םימש קורכ הטטה (מ ס ש )ןלהל
אלו .רוא יהי םיהלא רמאיו .׳וגו קצומל רפע תקצב (חל ס ש ) ץרא אוה רמאי גלשל
(טיק ס ש ) התפקהצי ׳ר (י) : המלשכ רוא הטוע (הל) (דק סילהת) שריפ ןכיהו .שרי פ
.תמא ךרבד שאר םלוע לש ותיירב תלחתם קתצי ר״א .׳וגו תמא ךרבד שאר
לכש .ךקדצ טפשט לכ םלועלו .תמא םיהלא יהו (יהימרי) ; םיהלא ארב תישארב (ול)
ותוא ןילבקםו ןידה תא םהילע ןיקידצם ןה .ךי תוי רב לע רזוג התאש הרזנו הרזנ
כי כא םיהלא ורבדיו .םלועה וארב תויושר י תש רמול הלובי הידב לכ ןיאו .הנומאב
םיהלא וארב תישארב . םיהלא רמאיו א ל א .כי בא םיהלא ורמאיו .םיהלא רבדיו אלא
השש ךירצ הנוב אוהש הז רםא יול 'ר םשב ליביר (אי) :םי הלא ארב אלא . כ־:**
ךי רצ וניאו אוה רישע תיאו .לזרבו .םי נקו .םי נבאו .םי צעו .רפעו .םי מ .םי רבד
. הרמה הנקו ודיב םיתשפ ליתפו (מ לאקזחי )׳אנש הדםה הנקל ךירצ אוה י רה םינקל
^ ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
וי ח י א וה ש ה מ א ס יה ל א 'ה ש ע ד ו ה ה ר וש ה ש א י נ ייכ ת מ א 'יפ יוכ ו ו ת ״ ר נ ת ל מ ח מ (ו ל ) 1ש יק מ ש כ .א י נ נ ו ד ם (ג י )
0: ש יש י״ מ ר ״ 1י ול יא ש ת מ א ל א א ר ק נ ה ו ל א ש ינש ןיא ו ה ל יע לש ו ת ״ ר נ ת ל ז ע מ ה יה ש ה מ ה יע ש י ד י ל ע ןל ה ל ה ל יג
1 נ ד ש א ר ב ע ד ו נ ס מ נ ו .ת מ א ס ס מ ד ח א ןיא ת ויוש ר ית ש ף יל יל כ ו .ה מ ל ש כ ר וא ס ונוע (ה ל ) !ן ר א ו ס י מ : א ר כ נ ןכ יה מ ו
ם ת ח נ ןכ ל ו יוכ וא ר נ ת יש א ר כ נ י ת נ א ל ד מ ת ת א ל א א וה ש ס יה ל א יס ו . י ו כ ת יש א ר ב (ול ) ;'ג ה ש ר פ ש ר ןמ ק ל ה ינימ
קנע7'ם;ו"ןי ?^ ןיםיםיי1רב זקוהי \בר .>אןוקיםפב<(ט) :טאנ טימ
.טקעדנע״ךאנ רעי די ד רעיטאזר .טלעוו יד זיפאשיב טאה טאנ ןעוו ןינריאיחאפ וא ףיט ןעוויג
יוזא יוויטיג טי י טש'סן;גוא .לעמי זו יד ןיפאש3 טא; טאק טטלע.וצ קוספןיא טייטש סןן
רעךזא אי.בגה היעשי'ךרוד טןאייג טא; טאה ךאג רעד .לעםייהיםעך טיט ןעווינ ויא" סנ?.
יך 'ןיפאשב טאה טאג .'טלעציינא יוו יוזא טלעוו יד רעןי א טיירפשראןן ;יראדיג זיא לעמיזד
א י י ^'םוצ טגאייג טאה טא; .בויא ךרוד טגאוייג טאג טאה .יווא יוויטינ טייטש םענוא דךע
י
ר ע ב .דרע.ןי״ךעוו לאו איינש םער ןופ. רוב^ה אסכ םער רעט;וא ןופ ןעטוניין טאןז ר^םיאן
.ניטביל ןייו. לאז 'םע.טנאזי נ טאה טא; .טךאה ןידעו; לאו דךע,יך וא ט?אזיג טא; טאה ךא;
טי י קעטכי ל.י ך טלוקייוועג ןייא טאה טא; טיגאזיג ךלמה רוד טה .י וזא יוו טיג טייטש סע,נוא
דוד .יקוספםער םימ הרות יך ןנשרד וצ ןייגיוהיננא טאה קחצי יבר (י) :די י לקא יוו יווא
קחןי יבר טאה .יתמא ויא רייר עןי ד'ןופ בייהנא רע־ו .תמא ףך^ך שארטנאיינ טאזוךלםה
;עוויג דייר בייהנ^ירעד רלא3'זי א .טלעןו ייד ןיפאשב יטיאה טאנ ןעוו בייהנא ןיא טגאויג
רעד .ןיפאש3רע'.טאה טשרע.,וצ .םיהלא ארב תישארב קוספןיא טייטש םע.,םוראוו . תםא
רימ ןיסייוו ןענאד ןיפ*.ןיפאשיב ןיבאזדיייד .וארב טינ 'טייטש סע.,נוא .טאנ .ןיסאשב טאזד
ענייב • ףקךצ'טפשמ לכ םלועלו .רענייא זיא טאנ זא זוטא ייא ם;ע זא .תמא םיהלא ׳ה!זא
;ישטנעם יד ףיוארוונ טזיב ודיםאוו תורוג עלא ענייד .טיכיעריג גיןייא ןענעז'םי עפשמ עלא
טיט 'הרזג יד ן^קטן?5,י'יז גוא הרזג יךטכעך:5 ךיז ףיוא יייייןיכאמ .ןי פאשי טםאהיוד סא״וו
םע״םוראויו. .טלעוו ך ןיפאשב ץבאה רעטאנ ייווצ וא ןיגאז טיג ;עק.,שטנעמ ןייק״ניא .הנא
טאה טא^.םי הלא רבדי;.טייטש םע״ראנ .טערינ ץבאה רעטאג יך .םיהלא 'ורבדיו טינ טייטש
רמאיו טייטש םע.־ואג .טגאוי ג ץבאה רעטא; יד .םיהלא ורמאןו טי נ'טי י טש םע.,.טעריג
רעטא^י ך ץבאה טז?רנן.וצ .םיסלא.וארב תישארב טינ טייטש םע, .טגאזיג. טאה טאנ^.םיהלא
טאה יול ןב עשוהי 'י בר (אי ) !ןי י פאשבטאה טאנ .םי הלאי אךב טייטש םע,ראג .ןיפאש3
.רעםאוו .ןי כא! םקע;.קבאה רע.ףךאד ויוהא טהאב סאווירעד ןיגעוו ם יול יבר ;ופטגאזי}
ןייק״יטין ףךאד רע^.נוא ךייר זיא.רע..ביוא נוא .;יזייא . ךאלקעטש .רענייטש .ץןאה . דךע,
קוטן ןיא טייטש םע״יך יוזא .ץ1נסעמ םוצ ךאלקעטש רג;.ףראר ןי;עו־טסעד ;ופ.ךאלק.עט9
נוא
ת י ש א ר ב
א ה ש ר פ
תי0<ר ב ף ף ס
י מדקמו (ח ל ) . שארמו . םלועמו .י אמו . םדק (וצ) . תומי דקש ש ןתוא המדק חרותה ך 3
אוה לודג רייצ ליא לאילמג ןגר תא לאש דחא םופוםוליפ (בי) .(י ננק ׳ה רפב) .ן י רח
*י מו .חורו .ךשהו . ותבו .ו הת .ו תו א ועייסש םיבוט םינממס אצמש אלא ,םכי הלא
.ו הבו והת . האירב והב בי תכ (טל)ןוהלוכ ארבנ אוההד היחור חפי ת ליא .תומוהתו
והוללה (חמקםילהת) םימ .יונו רוא רצוי ךשח .ער ארובו םולש השיע (המ היעשי) ׳אנש
.חו ר ארובו םירה רצוי הנה יכ (ל סומע) חור ,וארבנו חוצש המל .םימהו םימשה י מש
ארבנ המל רמא ליד םשב הנוי ׳ר (ני) : יתלליח תומוהת ןיאב !מ) (חיל ש מ ) תומוהה
רטיל תושר ךל ןיא ךכ .וי נפלמ חותפו וי דדצ לכמ םותס הז ׳ב המ אלא .י בב םלועה
״ י ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ms (s) t וא ר ב נ ןמ !ע ;ס ש . ס א י ר נ ׳ל ןס ב נ י ח נ (ט ל ) ת י ס .ס יס ל א א ר נ ח י ש א י נ פ ונ יש א יס ש מ י מ ׳ נ נ ת פ א w n< h
י » ת וע וס ת ס ןייד ע וא ר ב נ א ל ו ןיס א ל ש ל ע .ת ו מ ו ס מ ׳ס י פ נ ס י נ ו ח נ ת מ וש ל ול א ל נ . י ו נ ןא מ ו ס ל ק (ז ל ) : ת מ (ז
1
* י נ ג ש ןכ ש ש ד ס .;י ר ו י ימ ל ק מ ו (ח ל ) :ס ר ו ת ס ל ע ס י מ א נ ס י מ ק
דע ט!>ה ;י.טקע!? םוצ ליקעןה?׳א נו"!ה!ננאה'^^^^^
ס ק ג ׳זטימ .ןייךאיווינ ןי פאשנזי א טלעוו ידייוו רעירפיןעווק,הרות י ד.וי א'דזא .ןיטלאךין ךי י א
ניא .ם^ייא זיא ןיילע תרות ידג קיךאווינ ןיפאשב 'טלעוו י ך זיא ןיכ.אז_ םקעןי ך ןופ"זא .ןיכאז
תיב .דוב^האסב .ןדע.ןנ .םנהי נ .הבושת; .גנופאשעבטלעוו םוצ !
,
?אי״סקעז ךאנרי א וצ
םרקי עמ? טךאוו רעל,הרות יך ״3.טי י טש להאמ סקעו םוריאוו .(תישמ לש ומש.'שדקמה
רער ללא£ םקע";,טייטש.ןעמאו וצ .רעירפ״להאםיייווצ ייא .ימדקמ .ישארמ .םלו ע£.ו ' $}
רעםיתןא ויא 'טאג רנמיא לאילמג ןןר וצ'טינאזינ להאטא טאה ףוםיולייפא (ב י) !רעילפטראון
יוזא) .ןעלאמ םע־יוצ ןיפלא״ךך'םיא ןיבאה י דסאד 'ןי3וא|< עטונ טאהינ טאןד רע.,נוא !רעלע§
־%
י ג
££ • טלעי) רער ףיוא ט^יפענ רע.,סאוו ןיבךאפייך טיין? ןעלעמירא} ןעןכ רעלעמא" י ו!
ןיפךאהיג םיא ןיבאה י ד סאוו לאיךטא^״עטוג טאווי? טיא; ט^ו יווא ףי3לאפ יך ןי5}אשב טיג ןעק
י
ןעגעז י ד ראג ןפאןןיב טיג רא} ־p
v
טאה לאעו!?אמ סאדרע^גנופאשעב. טלעוו םעיך «
.ת1מ1ה!ך םימ תור ךשח ו המ והות ןעוויג זיא'לאנךטא1נ סאד'.טלעוו רעד ףיוא ןעומג ןייילא
ם י1ל א חור; םוחס יג? לע. ךשח; והוב;וה1ה הןרי ה'ץר^ד/קוםפי ןי א טייטש סע/וו יווא
.ןיראווי^ןיפא״שב ןעגעו ייד זאןיכאז_הקעזיך ייב טיג.רא'} טייטש"סע.,גוא .םי מה יגפלע1תפהדמ
ט;ד .ןי פאשב טג.עק;5 טיג טלעוו.יד 'רע.,טלאוו טאזבינ טי ן ןי לאתטאפ י ך טלאוו 'רע.,וארע3$
.יוזא טג^םאוו ש ט ?עמ םער ןופהטשנ ייד םי תא לאז םע.,ףוםול'יפםוצ טגאזיג.לאילטנ ןבר
כע.,יוו יווא .ןיפאשב טא} טאה והובו 'והות .ןיפאט׳3 טא j ךייא טאה ןיליאירטאוי עילא י ד

%
ט ?על#סאדט?אשברע נוא םולש טכאם טא; .ער ארובו םולשהאןוע קוםפ'ןי א טייט!?
טא;נוא .ררג!,טקול רעוק.אוו רעייפ .ןייכאז רי נ ;ופזענעז ןיךאווין ןיפאשב זיא םאוו ץלא)
ןע^טץימע85"על#םאר נוא .ני בי י אףי וא ץביילב דזא ןיילאץדזא םולש ייז״ןעשייוצ טכא9
ךיואטאהטלעיוו יד ןיפאשב טאג
ז
טא!דםעך יופםאדלאי רטאמ םאדעטסי וי םאר .והיב; vln
. ד ו $ח ארובו רוא רצוי קוספ ןיא טייטש םע..יוי יווא ןיפאש3 טא; טאה ך# .ןי פא#3 טא;
טא}ךי1א טאה רעםאוו .שינרע.טםניפיד'ןיפאש3 טא,ד נוא טייקגיטכיל י ך ןייפאשב טאה טא;
.םד ראפ.טאנ ןיביול ;ילאורעסאוו י ך נוא ןעלמיה.יך קוספןיא טייטש םע.יוו יווא .ןיןגאש3
.ןיפאשב טא}ךי י א ט א ;ד טניוו םעד .טא} ;ופטאבי ן יד ךרוד ןיראווינ 'ןיפאשב ןענעז י ד לידו
םער .טניוו םעד ןיפאשב טיאה נוא נלע3.יד.ןיפאשב. טאה טאנ
ז
קוםן ןיא טייטש 'םע יוו יוז^
טאק הרות ד קוספןיא ט י י ט !? םע.י י וו יווא .ןי פא#3 טא; ךיוא טאה חנורנבא םער) סיה^ו
י ארי מ ןהעו,.ןיךאווינ ןיפאשב ;ענעז ;ילנוךנבא י ך רעדייא ןיךאווינןיפאשביןייב ךיא טנאזך
םאוו ראפט5אז;נ. טאזו יול יבר,םשב הנוי"יבר (;י) נןיראוויג ןיפאשב ןעגעז,ןעדנחגביא ך
ןופט?אמראפ זיא ׳ב רעד יוו דוא ראנ
ז
.(תישארב) ׳בא טי ט ןיראוו;ג ;יפאשיי'טלעוו איד ויא
י ד רעטנ.וא ז*א סאוו ןינערפ1?נעמא טי ן רא^יוזא .טנוראן! ןופ;י^אה זיא נוא ןיטיד י י רן
'ררע
ז ת י ש א ר ב
א
ן ך ש ר פ
ת יש א ר ב ך ף ס
. אבהלו םלועה ארבנש םוים אלא .רוחאל הם . םינפל המ . הלעמל הט .הטמל המ
םויה ןמל .ךי נפל ויה רשא םינושאר םימיל אנ לאש יכ (ד םירבל) רמא ארפק רנ
׳הצק דעו םימשה הצקמלו (ס פ ) .ןאכמ םינפל שרוד ההא יאו שרוד התא וארבנש
יזפ ןב הדוהי ׳ר שרד (די) :ןאכמ םינפל רקוח התא יאו רקוחו שרוד התא םימשה
םימלוע ׳ב ןהש ךעידוהל יבב םלועה ארבנ המל ארפק רבד הירהב תישארב השעמב
ןישל אוהש ףלאב אל המלו . הכרכ ןושל אוהש ׳בב המל איד .בי הועהו ז־הועה
דומעל לוכי םלועה ךאיה רמול ..!ינימל פ״פ;תיל אלש ף״לאב אל המל אי ד .הרי דא
ןושלב ותוא ארוב ינא ירה אוה ךורב שודקה רפא אלא .הרידא ןושלב ארבנ אוהש
ןיצקוע ינש ול שי הז ׳ב המ אלא י בב המל רהא רבד .רופעי יאולהו הברב
הארמ אוהו .ךארב ימ ׳בל םירמוא וירוהאמ הטמלמ דהאו ־לעםלמ דחא (אמ)
ןהל הארמ אוהו . ומש המו . ינארב הלעמלש הו רמואו הלעמלמ וצקועב
םשב אני נח רב רזעלא יבר רמא .י מש ׳ה >במ) רמואו וירחא לש יצקועב
?י שבד וינפל רמא . ה״בקה לש ואםכ ינפל רגת ארוק ף״לאה התי ה תורוד ויכ אחא ׳ר
*רבנ אל ואולמו םלועה הי בקה ליא .י ב ךמלוע תארב אלו תויתוא לש ןושאר ינא
א ל א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
יילא־ י מ   ׳  ל ״ י יא סי־ל״אןני '־יא*א י ר ק ׳י לש *1 י ׳ב ־ינ .׳ט ה ל ע מ ל מ ז ח א (א מ )ו !נ ״ ח א ת א י נ נ ש
<ש ש ש י״ כ ול   א י י ט מ י ג א   !כ וע !מ א נ י״ ד ו ן ד ו • ׳נ ןיב ה וכ סי״א ל ש י י נ וא לש ת וית וא ת ל ת ת tf^J ?-_״)
מא טלעו ״י ךי ^ םאווטינ נוא . דלע״
*ןירעגי בורח טעוי טלעיי'ייד.ןעיו ךאנ ריעד ןייו.טעני םע. 'טאוו טי נ.נוא .ןיראווי? ןיפאט?3
רב' .'ןירעלק וטםןעם ריעטייוי נייא ןתאווינ ןיפאש3' ייא. טלעיו יד םאןו גאט םער ןופ־ואג
עןנשירעיד ףיוא (!ירעלקיןיגערפ ןילעוי טםעיי ור וא קוםפןיא טייטש םע״טןאייג טאהארןק.
גאט םעדי ןופןירעלקראינ וטסיגעמיתיד ראפ רןןירפןעווין ןע;עי םאו; >ע;;דלע;רפ. יל) נעט
רערייא ןעווינ זיא 'סאוו ץוע$ק טינ.טזןראט ור רעבא .ןילאןייג ןי פאען ןענעז.נע^י ל סאין
ןירעדנע םוצי י י ב'לעמי הקע ןייא ןופיי'אסע.םאוו .ןיךאווי}ןיפאשב ויא גאט רעטזץו^רעד
, ־ •ל
?
םי ה םער רעבי אטאסי י ןילעלק. טינ טסראט וד רעןא .ןי רעלקוטקקמ לע^י? קע,
. תישארב השעמ ןופםיקוספיד תשרדיג ן^אהןעמאעמ עדייב ארפק_רבטיט יופ ןב הדוהי
וי גאו'וצ"'
!
י י וי צ
!
י י א ׳ב לייוו'.(תישארב) יבא טי מ ןיראוויג ןיפאש3 טלעוו י ך זיא. טאוו ראפ
פלע
ז
י וי ד'וי א"רע3י רד רעד
?
.אי ״ד םלוע נואהי ןו םלוע . ןיטלעיי ייוו? אךי י א םע.זא ףוא
ס-לאא טייפטינ םאוו ראפ־ .י בא טי9 ןא רד ט3ייה הכרב לייע .יבא.טיפןיךאוויג ןיפאעב
trtw טי פןא 'טי נ ךד טבייה רעיןירך רעד$ .ף״לאא טיט ןא ךד טןי י ה (ןיכול?) רורא לידו
ייד wp ייי»'ייי לינאי םיםיריקפא יד ןיטלאןן'ף־לאא מן ןי?ייהי2#זןיי טלאוי םע..וא םיראו;
(^ולפראפ!רו^א טכאט ףלא. רער. טאוו ־ ^א טי ט ןיךאיויג ןי£!א#3 ייא י י י 8 ]ייטז־! טלעוו
m /'הכרב ייא םארי סאוו'.י באטי ם טלעוו יך ןי5גאש3 לעיי, T« ט?אייג טא;טא^רעבילך
׳בא_ טי ^טלעיי יד
י
ןיפאש3 ןעמ טאן 'םאיי רא& טשפא ךא; .ןייטש טלעיי יך לא
ז
י יאילה
!ועטינוא ץיפש''ןייא נוא ןיבייה ץיפש ןייא קטעאןופןעציפש ייייץ טה-ב רער יוו.יווא. ראן
ץ'י.יש ןי£נש'רעביוא םעדיףיוא רע טוידו .ןי פאשב ךיד טאה רעיו.׳ב םער טע7ך5? ןעמ וא
'4 םער ט}'ערפןעמ וא נוא .ןיפא^יב 'ךיפ טאה .טאג .י י א ןינןייה סאוי רעך טןאי רע
י
ני א
םער ףדאקטי נוא 'ןוב ץיפש ןיטזערעטנוא םעל.טי ט רע
י
טוי י י ו .טא; ןיפןעזנאנ רעד ויא יוו
נוא'םקעו טפערטב היהי 'םוראוו' '. היהי.ייא טאנ ןופןעםאנ רער זא טנ.אי
ז
רע._.נוא .־ולא
•דעלא'י בר ,'גיצנאווין ינוא םקעו ךיוא ייא.ו״איא טיט ןילוי יייוצ טא >רלא_א נוא .גינמאווי(
ז^ארעד טאה תורוד גיצנאווצינוא סקעי.ןינעיי ם אחא יבך ןופטנאיינ טאה אנינה י ?ר
3
תויתוא יד ןופרעטשרע'רע-.'ןי ב ךיא םלועלש וניבך ט?אי\נ טאה ניא טאנ ראפתקטע;
ט
ל.עי י עצנאנ יד ףליאיםוצ'טנאיטנ.טאנ טה .ריז? טיו? טלעוייל ןיפאןקב טינ וטםאה םאו; רא
3
זיא
ת י ש א ר ב א ה ש ר פ ת י ש א ר ב ך ף ^
ן זויל א ב י נ א ר ח מ ל .׳ו נ ו ץ ר א ד ס י ה מ כ ח ב ׳ה (׳ג יל ס מ ) ׳א נ ש . ה ר ו ת ה ח ו כ מ א ל א
א י ע ש ו ה ׳ר .ך י ה ל א ׳ה י כ נ א (כ ח ו מ ש )׳א נ ש . ך ב א ל א ה ל ח ת ח ת ו פ י נ י א ו . י נ י ס ב ת ר ו ה
WX ר ב ד (כ ק ס י ל ה ת ) ר מ א נ ש . ף ל א מ ס י כ ם ס א ו ה ש (ג מ ) ף ׳ל א ו מ ש א ר ק נ ה מ ל ר מ ו א
•י נ י ס מ ה ש מ ל ה כ ל ה ם ו ר ס א ם י פ וצ (״ מ ) ך ״ פ צ נ ם ל י ב י ד ם ש ב ן ומ י ס ר י א (ו ס ) :ר ו ד ף ל א ל
ם ו י ב ה י מ ה ש ע מ . ם י פ ו צ ה ו נ י ק ת ה ש ה ם ר מ א א ב א ר כ א י י ח י ב ר ם ש ב ה י מ ר י י ב ר
ה ש ע נ ו ו א ו ב ו ר מ א ו . ת ו ק ו נ י ת ם ש וי ה ו . ד ע ו ה ת י ב ל ם י מ כ ח ו ם נ כ נ א ל ו ר י ר נ ם (ה מ )
.ף ״ כ ף י כ . א י ם א י פ .י י ד צ י ׳ד צ . ן י מ ן ׳ונ . ם י מ ם י מ ב י ת כ ם ע מ ה מ ו ר מ א . ר ע ו ה ת י ב
ר ס א ט ם (ומ ) .ף כ ל ף ב ם . ה פ ל ה פ ס . ק י ר צ ל ק י ד צ מ ו .ן מ א נ ל ן מ א נ מ ר מ א מ ל ר מ א מ מ א ל א
ל א א ר ק נ ש ה י ב ק ה מ .ן מ א נ ל ן מ א נ מ . ה ש מ ל ש ר מ א מ ל ה י ב ק ה ל ש ר מ א מ מ . ר מ א מ ל
ק י ד צ מ . א ו ה ן מ א נ י ת י ב ל כ ב (ב י ד מ מ ב ) ב י ת כ ד . ן מ א נ א ר ק נ ש ה ש מ ל ן מ א נ ך ל ם
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
י ת א !מ ו ם י פ ו צ ה *י ק ת ה ש ס מ וא h a ם יפ וג ןמ ןיק יר ש ונ ש ור ד ל ה ת ל ם י כ ס ס ס י נ ק ה "0 •ןי<ז» ם י כ ס מ (!וס ש (נ מ ) :ל
ס ו ו ק יל   א ז ן ל מ ס ם יש א י ר ח א ל ם יפ וצ •א ה ו ל י ח א י נ ו נ ד ס ם ש נ ת ור יז ד י ע ן מ ת ימ ק ל וש ד ׳*: » נ ו ת ור וד ול & ר ח א ם ר ו ת ל
6ל א פ וח נש ש !נין-פ א א נ י ם ו ת וח ול ה ו ן ור א ה ם ש ה יה ׳ו ס ןכ ל 1<יגר ס ש מ ד ע ת ור יז ו״ כ ו ו א ר נ נ א ל ו ת וא ר נ ס ל ה נש וימ נ ול »
ן ש ומ ם וי . י ד נ 0 (ה מ ) ו ה יפ א י ימ ינ ה ר א ה ונע ש ר ח א ל ו >!לא ת א ר ק נ נ י ע ו יכ נ א ן ל א נ ל יח ת ה ת י מ נ ו ן ל א י ר ה ,ס י פ
י 0 נ י ו נ ז ה ש וימ ש . י מ א מ ל י מ א מ מ (י מ ) :ר ש מ ו ת ור וד ה יא יג נ ה ל ״ נמ ז ק י פ נ "ב ר ׳יפ .ם י ר מ א ס י פ ו )(ד מ )
י ש מ נ ש ״ ינ 'ף יל א ב ם ינות נש ר ד ס כ ן פ נ מ כ א ל ו ן"פ !נמ ן ר י ק ן כ י פ )
י י PP? 1י*5
ט י י
8>? ס ע ״ י י ד י י ^ז א ד ^
ל ע יו ך י ן ז ק ו ו . ה ר ו ת י ל ןופ ז ^כ ח יך ;ינע וו ד ר ע יר י ט ע ד נ י ר ג ע נ ט א !ר ט א } .ץ ר א ד ס י ה כ כ ח ^
י ע 1 ן י י ק ״ ט י ו? ן מ י י ק י ט ך ה ר ו ת י ך ך יא .'ל ע יד ' .י נ :ס נ ר א י !,ם ע ד ף יוא ח ר ו ת י י ך ן יב ע נ .ן ע £וק
ן*| ך א ך ו י ט3ייה.י:נ£$ .זן יזול א .*ה יכ נא ק וס פ ןיא ט י י ט ש ם ע ,ד י ו יווא .יר יד ט ימ ר א '^ ת ו א
ט א וו ט ייצ ר ע ד ןופ ל ייד ו .ף ״ ל א א ם ע ל .ן ע מ ט פ ור ם וו ר א פ ט נ א ז י ; ט ה א יע ן ן וה י ב ר .!ץ ׳ל א א ט י!ן
ל י? י י ש ט ר ן ן א ד ע ; ט א ה .ןיד יוי י ך ו צ ן י ^ע נ י ג א ך ט א ה ןע מ ז'י3 ןיך א ווין ץפאש3'וי א ה ר ו ת י ך
ט !ן ט א ; ק ו ם ן ןיא ט ייט ז? ס ע
י
י ו ו ד ז א .ת ו ר מ ד נ ע ;ו ט ןיר ע וו ןי  נא ^3 ט נע ק ״ יג .ט א ה ם ע .,זא *ר ה א י
ן י?אש3טה ט א ;י ו ו ך א }'ר ע ד ם ור א וול ת ו ר מ ד נ ע ווט ןופ ף יום ם וצ ץ ך ויייך יוצ ה ר ו ת ף ץ ט א ב י ן
ט א ה ט א ^ל י י ע נ וא . ת ח מ נ ין ן ע ^יינ וא ר י^יט יון ט ל ע ל נ ו ה ןיינץפא#3 ר ע ״ י ט א ה י ה ר ות י ד
ט ך א
ז
ן ופ נ וא . ט ל ע ו ו ר ע ד ןופ ן ע ט ונע ן . ק ע ו י א .י ד ר !(.י ט א ה ם י ע ן מ 'ן יד ץ ל ע וו י ד *ז א ״ !ע וין
נ ו א . ת ת מ ד ן ע ז ו ט זיא ן ע ם א ז ,ו צ . ת ו ר מ 'ג יצ נא ווצ נ וא ס ק ע ע י א ונ י ב ל יה ש מ ז'י3"וש א ר ה
ט י ט .ה ר ו ת ףןי 3י י ה י ;ן א ף ד ט א $ א ת ו א ם ע ר י ט י!? ל י ד ו נוא '.ד נ'ע זוט ש ט ייט ' ר ע ר זיא ף ל א
פ ?א זיג ט .ד ןומ יס י3ר (ן ע ) ז ד ן ע ון ט . ף ל ?ז ן ע מ יט פ ור א ת וא ם ע ד "ר ע ב יל ל '.י כ נ א ט ר א וו
ם
ע ך
ם י א י ב נ .ך ןי3א!ד ם א ר ך ף ץ ן ם זןפ ץ .נמ 'ת וית וא ע ל ע פ א ט י ך ןיןע וו ם י ו ל $ ע ש ו ה י י ב ר ן »
ז י ?ט »ץ ר א ;ו י ; ןי3ע^}ןע ;ע ו ת ו י נ ו א יד וא ט ם א ווינ ן י?א ה ייד ל ייד .ת יין ף ״ ל א ״ ים וצ ן ^י י
זן6י?5ס ן י נ ע ד ס א3א ר3 א יית יי1ר ןופ ט .נ א וי נ 'ט א ה ה ן ן ך י ,י ב ר .י נ י ס נלא3 ם ע ר ף יוא ו נ י י •
.ת ו י ס י א ע ל ע פ א ט תי3.ף ל א ם ו צ א ד זיא ס £ זא ט ן א וי נ ם א ר י ט א ן ד ע וו . נ ט .ר ע ט ר ע ו ו יר וצ !י ^
י ל מ ק ! , •
נ
א9
ר
ע ;י ך ק נ ע ר א ןע ווין ל זוא מ א זי א 'ם ע ., .ט נ א ו י ; ם א ד ןיב א ה ס י א י ??ע נ ;י ד ל ז ן פ $
ןיל ע וו ר י ? ט }א ן?4 יד ן'י3אה ר ע ד ניק .ן ע ויוינ ט ך א ד ^ע נ ע ז .'.נ נ ו ל ט א ח א פ 'ם וצ ןע ם וק ינ, ט יינ   ס ים ב ח
ס א וו רא6 ט ןא זי^ ן י ב א ן נ וא ןע מ א ז וצ ע ל יא ט צ ע ויינ ף יז ייד ץ ב א ה .נ נ ו ל מ א ת א ^א |י3א£
. ך כ ןיןנן ייווץ . ף פ ןייא8 י ר ו ^ . ץ צ ןיק יך צ יר וצ ' . י נ ןינונ י י ו ו צ י ם ם ן יימ ^ ימ וצ ט י י ט ש
• ר ע ^ל ע ו )י י י ו ץ ןע נע ז ן ין ט י ד ;צ י ך .ר ן י א ה ר מ א מ .ר ע ט ך ע ו ו יייווצ ן ע ג ע ז 'ק !;ם "'י י ו מ 'ך
ר ע ר ע י ו )י י י ו ? ןנ?נ^ז ץ א פ ייווץ ך . ק ך ן ק י
ך 5
!ר ע ט ר ע ול ד יווצ ןע ^יע זיץ ק יך צ ייווצ י ך ^נ י ן מ א נ
ייזי ז ז ו ו ת י ד ן ע מ ט ןייט .  וס א ןכ רפא5 . ף3 ף ^ר יע יט ך ע וו יייווצ ן ע נ ע ז 'ן י פ כ ייווצ ייד . ."ה פ ״ ה פ
ק ? ט ץ ין ן ן ן ג א ן ,ן ן י א נ , . ן מ ו י יד וצ ה ש מ י ופ דלא3 ניוא ה ש מ 'וצ ט א } ן ופ ״ ן ף א ווינ ט ג א ז י ן
ל א ןינא ו ר י ט ד ו י וזא .>ט3י ולנ3)ן ^נ ויא ר ע ^א ך ט א ; ןויפ ןיך א וויניט ^א ויג זי.א ה ר ו ת ך
ט א }ק ו ס ן ן י א ט י י ט ^ ס ע
¥
יוו יוויא . O( . ך יוא זיא ע .ם א וויה ש מ יוצ aagv f tjg) ! ? ' ן מ א נ ך ל מ
«א ה י ״ * ''"'  י
v v
ח ת י ש א ר ב
א
י י ^י
2
ת י 2
׳ '
א ר ב
ר ר ם
ארקנש השמל . ויכרד לככ ׳ה קידצ (ס״מק סילהש! קי דצ ארקנש הי בקהמ .קי דצל
לש ויפל ה׳בקה לש וי פמ .הפ לא הפס . השע ׳ה תקדצ (ג ל סירכד) בי תכד. קי דצ
י דמעו .ןתוא ומייסו (זמ) .השמ לש ודי ףכל ה׳בקה לש ודי ףכמ .ףכל ףכמ .השט
יל ש מ ) !הילע וארקו .ויה אביקע ׳רו עשוהי ׳רו רזעילא ׳ר אייי .לארשיכ םילידנ םימכח
םשכ ןדיי ׳ר (טמ)(י ט) ן (׳יכו ריאמ ׳רד י כנאב) (ח מ )׳י גו רענ רכנתי ויללעמב םנ (כ
ץירעו . הני דמב םדקתמ ויב ךלמ םלי עבש גהונב . הולא וארקל האנ הזל רמא םוליקע
ףוסבלו ומש ריכזמ הליחתב תואטבי ופהל הנב אל ןיידעו . תויםוםד (נ) הל הנב אל
וב ןועמש .םלקתנ ףוסבלו לעפהליחתב (בנ) םלוע לש וריתי םרב .ולש הטזיטק (אנ)
ולפ.ילטסוגא (גנ)ןלפוחבש כ״חאו ומש ריכזמ ויב .יגברת ךתונעו (3כ יש ) רסיא י אזע
אטאטארפ _ ,, _ _ _ . , _ ״
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ת א יר ב י ס נ ש יח א ש .י ו כ ק ו י 'י (ש מ ) :ו י מ ם ב י ן זוי 'ר ל ס וננע י ם יה ל א ה ו ל ״ וח וש יל ש ימ כ ל א ר ש יל י מ ו א ה יה ם ש פ <
»ש ש מ ר ע . ו נ ו ה ג ל פ ה ר ול י ל וב מ כ ר וז ת וא ל פ נ ןיינע ו ס ל וע ס ר ו נ ז ה ע ימ ש ס ל ק מ ו ול וס ס יס יל וק ש ס ש מ ל ש ול וק נו ל ו מ
ן י ס ל א 'ס יכ נא ר מ א ו ף וס ב ל ס ל ק ם נ ר א ב ו ןמ ס ת ז ד י י ם יר צ מ ויה ר ו י ס ומ וא נ ויס ש ס י מ נ ח ס .ן ת ו א ומ ייס ו (ו מ ) :ל א ר ש י)
ט י נ . מ ו א פ נ י ר פ ת וא ס ומ יז (נ ) 1ה צ ק ס נ מ ו ג מ .י ו כ ו ת ל מ ו מ י י ז ט נ א נ (ח מ ) :ס ה ימ י ימ ס ס יא ם ינייצ מ ו ם י נ מ ס מ
ן ו ת נ ש .א מ ו י פ ק (א נ ) :ס ל א ינב ת מ ו נ ע ק ו ת יא צ ח ימ ת י ס נ נ ״ נ ם יה ש וש ר פ ל ש י ק ת ול נו ס ״ מ א וה ש ם א ר נ . י ט ו
ה נמ ש י מ א ל !יש א ר ;וש א ר ל ע נ ס י מ . י ו נ ל ע פ ס ל ימ ת מ (ב נ ) נ ו ת נ מ ״ ו לש ו ר פ ס נ ס י נ ת ינע ת ל ימ ל ש ור יב ו ןויל ג ס ל פ
ג 8י א י ס ל ק ת מ ס ל מ ת ב ש ו י ב ןל מ ת ו מ מ יול יע ל ה נת ש נ . •ינק ה ן״ ל א ה י נ ע ״ ס ח א ןיל יויג ר וע י ע ב י ו א ׳א נ י ו א ש ונת נ ם יס
א מ ס ש ה ת ר נ ז ס נ ס ג ש ש ר פ מ נ ״ ח א י ת יניל מ ס יכ ר צ ס ש ןפ ת וא וא ס נ י ת ב ות כ ס יס ם י י נ ל ה 'י י נ ג ןכ ו ף ל ח ת מ ]*פ ס ו
׳)פ ס י נ א (ג נ ) ו ׳נ נ י ת ן ת נ ע י ו א ר ק מ ס יל ק יס מ ו י ת זמ מ ן ופ ה ש ד ל א י ה נ זמ ל נ ה יה וכ ות מ ש ונל ש ת ״ ם נ נוס כ ש ה מ מ ה נוש מ
p i ^' ^^p ' ^^^i ^w l ^j w ץי8 יחי"•"איי w . ) י הי נ ~
ט
2*3יג טאק
קי רןא זי ארע.םאך טאנ.ןופ ןיר^וויג. טןאזיג זיא תרות יך ןעמ ט
:
:יןטקיר.? קיל2' .ט3יול}3
ןי§ורי} ךיוא 'טרעוו רעי סאוו הטימ וצ' .ויכרד.ל^ב ׳ה קיךצ קוס*% ןיא טייט!? םע״יוי יייא
טיייקמורפעכלעיא ןיהאטייג טאז! השמ .ה^ע
ז
׳ה תקר?. קוס§ ןיא טייטז? סע,י י י י וי א .קי מ
לי ום״י ךוצ טאג^ץפיליומייך ;ופןיךאוויג.טגאויג ייא תרות יך ןעופטץי טהפלהפ!? .טא}י י )
י ך וצ טאג ןופט^אה י ך ןופןיךאיייג ןי3ע?יג. ייא הרות י ך ןעט זףייןן ףכל ףכמ ..ה#ט ץ 0
קםי י י לאי ק9 ןעםענ יך טי מ רעדגיק,יד ט;וכייצ3 ץבא;ד םי 9?ח'י ר גוא '.השמ ןופט}א3
רערע*?.ידויגא! ערעדנ^ .םי מכח'עםי וך ץךאווין ןעגעי רעדץק.י ך נוא .ןענעז י ד רעין
י ד ףייא טנעיילי? טאוד'ןעה נוא ."א}ק ע -1י$ר,ניא ע.שוהי.י3ך ינוא ך$י לא.י ברקווי נ.ןע;ען
םייא ןופ םאית ןעמ טנעק.
־
.רעך רנעגוי רעד ןייא טזדוט ד ץ ק . רעד מאוו םער ןופקוספסעד
טי י י זו רעסו / ריאט יבר ןופשךךןכ 'םעך,ןיא .יכינחב .ץךעדםי ורג.טעוו רע.ןעור.ןיי!. טעוו
ןינעוו םיליקיע ןיפ טןיאןינ טאךןיךוי י?ר (ז ט ) :יווא טייטו? '.יבלאיטךאו}םעיד טי ט ןא ךד
ךד טמירב ךלמא טלעיי ריעד ;יא זיא נ!וןכ רער םתאוי .טא}ןעםאנ רעד ןיי#זיא טא; וצ
רעי .הי י רטא'טאה רע^יךיז טטי ך3 רע.,לשמל .טי נ ד א ; ךאנ םאדטאה רע^סאוו ךאז_א טי ט
ךא; טאה'רנ;.ל^םל ^ףךאד'הני דמ 'י ך םאונ ץכאז י ד הנידמ י ך ןיא ט?אמיג טינ ךאנ טאה
רענוא 'ןעגי געתעפםוצ'רעוי י ,! ץ'יק.ט:ןא !ע3 טינ ךא}ט א ^ רע. .רערעב ןייק״ נ ^מין טי ;
רע טא;ו רעתפ־יאני .רזא טינ ויא ט א }'רעבא .העך9 יך ןופךל!נ דער ןיב.ךיא ;ייש טגאז
.אר^ תישארב קוספ ןיא טייטש סע..יוו י ווא'.ןעמא;ןי י ז. רע .,טפוירךאנרעד .ןיפאשב ץלא
םקעז י ד ו ' .םדולא ןעמאנ ןייו רע״טנאמ רעד  ןא ;נ רעד .ץפ'א!2£ ץלא רע,טאה ט#ךע וצ
.חעטי י ונ רא;י א ד ןייטש' טי ן ;יפראך .״ולש המויטק_ף 1'ם3לו ומו?׳ רי'$וס תלה.יב« רעקרעוו
י «ע.ןב"ןועם^•אר ןייטש ןיפ־ואד ׳׳םיזולא״ךב רחאן ארבי תישאר.?״ רע^ךעוו חניפי ך נוא
•ןיסיי.^ךיםיטןדוטיטייקגיךעדינ ןייד .י נברס ךתינ.עי. טא; וצ ט^אוין טאה ךלמה ד ו ד ט;אז
ךאנ רעך ןעטא;ןייו רעירפטנאםרער. !ולש זטןיטק] ףום^לי י מק ריקןמ הלור^יט ש?<5עמא
סונינוטנא טגאי 'ןעמ לישקל .'ן י ^טנעמ ערערנאיראפ רעםערנ זיא רע_.'םאדו טיימ .בי אן י ד
ץפא5׳ב"רע.
:
טאה ־ועיךפ '.יוזא ט ן נ וייא טא;'י י 3 ר ע ב 1> .'לארע.;ע; סונינוטנא רעדא .רסיק.
ןעגגאגיג םיתא ןענעז ;ףוי י ך זיב ןושארה םדא ןופ.ףךאד טלעד יך' סאוו ץלא נוא טלעד י ל
ץ פ
ת י ש א ר ב
א ה ש ר פ ת י ש
'
א ר ב
ר ד ס
'ר ,הי דוהה (בס) ןס דטא יאסוד ׳ר .דכלמ ךלגר רמשו .ןהב ליסכ התאש (אס) םירבד
התג םא (דשו םיםידבא ׳ר רמא .ןי קי זמה ןמ רמא יול ׳ר .הרי בעה ןמ (גש) דמא והבא
ןמו תואלגלוגה ןמ תיגויםיה ןמו ןיםיפה (הס) ןמ ךרמשמ אוה היבקה . הקדצ ךםיכמ
תארבנ כיהאו (וס) הלהת וארבנ םימשה םירטיא שי ב.הי בו שיב (אב) : תונוגראה
.םהי רבדל םעט ןיאיבם ולא .םי משה כ״האו הלחת תארבנ ץראה םירמוא היבו .ץראה
הלתת וארבנ םימשה יירמא ץניאד ש״בד ןוהיתעד לע .םהיר.רדל םעט ןיאיבמ ולאו
רמא ךכ .ולש ןירופיפיא (זס) השע ואשעשפו אסכ ול השעש ךלמל לשמ .ץראה כי חאי
ןוניאד היבד ןיהיתעד לעו .׳וגו ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה (וס סיעכי) הי בקה
תא הנבשמ ;יטלפ הנבש ךלמל לשמ .םי משה כ״חאו הלחת תארבנ ץראה ןירמא
ריא .םי משו ץרא םיהלא ׳ה הושע םויב ךכ . םינוילעה תא הנב כיהא . םי נותחתה
השעמו כי חאולודסי ץראה םינפל (נק סילהח) היבל עייםמ אדק ןיד ףא י אעלארב הדוהי
.ותוא ןיקלםמ (חס) היב םשמ .שי בל עייסמ ארקמהש םוקממ ןי נה ריא .םי מש ךי די
לולכשלו ומדק םימש האירבל רמא םיםכה םשב ןנהוי ׳ר .התי ה רבב .,רתיה ץראהו
׳אנש ומדק םימשה האירבל .אמעט ירמא א,א (טס) אפוחנת ריא .חמרק ץראה.
תישארב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת ט
ת ור יס ל 'ינ א מ ות נת י נ ר ׳ו ב ל ית ״ מ ל ב ג א ו ת ל ינל ג ו ןיל ונל וכ מ י ה יה י , ס ה נ ל י ס נ ה ת א ש (א ס ) !ונ מ ז ב א צ י יא ו 'א ל כ
נ ו ת כ נ א ה ל מ ה ל ונ ה יב ם ייס מ א י נ ס ב מ א ו נ ק ר ס א ש * י ר מ ה (נ ש ) :ל ::1 א ל ו ס ה נ  ןיניע ר יא יו ן ר ז פ נ ה י נ ק ה
א ר ב ח יש א ר נ ר מ א נש ן ר א ה נ ״ ח א י . ג י ה (י ס ) 1ימ ל ש ור ינ . ה י י נ ע ה !מ (נ ס ) :ה ו ל ל נל ע יג ה ש ו ע !!וא ר יה ה ר וי א ל ש
ף ר פ ר ש .ן י ר ופ י פ א (ו ס ) ! זר א ה ת א ו ס ימ ש ה ת א ס יה ל א ך ס יכ מ ת ת נ 0 (ל ס ) :ות וא !יע ייס מ ר ה ט ל א נ ה ן ר ו ל ע
: א ס כ ה ל ע ;ינכ ויש ה ע ש נ ס י נ ל מ נ יל ג ר ת ת ת ןימ יש מ ש א ס כ ן ס י נ מ ה ק ל ! ןת ת ם א ן ס י כ נ ה יה י ׳ם י נ ם י נ יר ק . י ו כ
.א מ ע ט יר מ א א נא (ט ס ) ו כ י נ י ר נ ל ןד נול .ות וא ןיק ל ש מ (ת ש ) ת ופ ק ר ק ה ןמ ןה ס ו נ מ י י מ .י ו נ ו !יס יפ ה (ה ס ) s ׳ונ ו 'ם ם ש ל
טמי מ סאד"'7טייקשירא7ענייד ןיא"ןייז טעוו טא; .זן^םכב הדוי ־ה י3 טןאיינ טאה ךלטס
ןייד טימ וייטשיראפטינ טםנעק״וד םאוו .י ד וצ ראנעיטזיב וד םא;ו ןיבא! יך וליפא ןעןן
ענייד ןעטיה 'טעוו. טא} נוא .'ןייטשראפ א;י ד טסלאז ויד ץפלעה טא; ריד טעוו .'לב1£
;נ'קספוצ'ןירעווןע;נאווצב טינ טםלא'י ורט;אז יאסודיבר .ץרעווק;5אוועבטי נטקלא;ודםי 9
ט^זו דטג^י ן ו ^י ב^הרי ב^ן ו אטו צ ןיר'עווןע;נאווצבטיגטםק}«ז ויד טןאז והבאי'בר.שלא5
vi יביוא טגיאטג טאה םומידב!!'יבר, .ןיקיזמ יך'ןויפ טגעה יד ;יא !ידעוו קגןאווצין 'טיג
ץפןעטיה טאג ךת טעוו .־ולע; ענעגייא ענייד יופ .לי טי י 3 ןייד ןופ הקדצ ןיבע;יג טםאןן
;ישטנעמ)תואלגלונ ןופנוא ©עקטאדאפלידנאסי תונוימןהןופ;וא !םעקטאדאפרעללעפ! ;יפיפ
ללהי יתיב נוא' 'יאמש תי ב (אל) :׳סעקטאראפ הוםיהבן תייגוגראי ;ופ נוא (סיעןמאלאפ
נוא .דרע.י ד ףאני רעד לעםיה יך ןיראווינ ןיפאשב ויא 'רןןיל? ץיןאז יאן?ש תיב .ן'ע;ירק״
יאמ#ת'י3 •י עטי מ רעך ךיאנ רעד דרע.,יך ןיראווי; ;יפא!83 זיא רנזת־ן ןינאו ללה תי 3
גגוגיימםעך ףדא '.רי י ךע'רע;ד וצ םעטא 'ןיגאו ללה תי3 נוא .די י לערעי דוצ םעטא ןיןאן
סאך״דרע^י ד ךא; רער ןתיאןויג ץפאשברץתפ ויא לעפיה יך ץנאז י ד םאו; י אק#תיב ןופ
גיטרעפזיא להוטש יד יוו גוא\להוטשא ךיי ראפטכאפיג טה רע
%
. םאו} ךלטא וצ ךייל.ג זיא
׳ייע וייא לעסיה רער טא; טגאויג" טא;ד יווא .ליק^ייב !
,
?י פא טלאמיג רע
%
.טאה ןיךאוויג
ייו םאד לל0 תיב ןופגנוניימ םער ףדא גוא .לעקנייב ;
,
?ופןיימי ויא דןוע״י ךנוא להוטש
ךלמא וצ ךייילג זיא םארי .לעמי הי רעד ךא; רעד ץראוויג ןיפאשב רעיל?'ויא דלע,י ל ';ינא;
י ךי ףי וא גוא ןיבוטש עטשלעטגוא י ך רע,טזדאב'רעיר? ט:?אלאפא טלאביג טאה רע,טאוו
טאה רע טאוו גאט' םעדי ןייא'טאג יי3 ןנחט'} ויא יוזא' .ןי בוטל עטז^ועבוא יד רע,טקא}
רב *הדוהי יבר .לעםי הי םעד ךאגרעד דרע'יד טכאמי} ךןיך!? ירע.טאה טלעו; יל טקאמין
־י םה ךור.טיןאז ללה תי בי רו ויא סיןזזא 'גןויייוועבא ךיוא טא קיספםער ןופטנ/>ו יאע;לא
הישעמו ךפ רחאו . דךע.,יך טעדגירגענ וטםאה רןרלן) ..רךסי ץר^י םי ^ל טגאזיג טאה
םעדיטנאזי} טאןד ןינתייןך .קלמי ה י ך טןאהי ן טנעה ענייל ץ3אה ךאנ דער; .םי ט^ךי ד;
תאו םימשה תא טייטש םע.,לידו .די י ר ערעייזוצ'גןוזידועבא ןע^ענ יא!?£ תי3 םאוו קוםן
!יראה
י ת י ש א ר ב א ה #ר פ ת י ע א ר ב ך ך ס
ץרא םיהלא ׳ה תושע םויב (מ) ׳אנש המדק ץראה לולכשלו .םי הלא ארב תישארב
.ץראו םימש תיירב לע היבו שיב םלועה תובא וקלחנ ךאיה י נ א הומת י״ בשרא .םי משו
ארוק (חמ הי עשי )י אנש היופכו םפלאכ (אע) אלא וארבנ אל םהינש רמוא ינאש אלא
םימעפהמל .אבא תעדכ םא (כע)ןועמש ריב רזעלא ריא .וי דחי ודמעי םהילא י נא
ןהינשש דמלמ אלא .ץראל םימש םידקמ אוהש םימעפו .םי םשל ץרא םידקמ אוהש
(ו כ ארקיו) רמוא אוה אימבו .בקעי ו קהציל םהרבא םידקמ אוה מיכב .הזכ הז קלוקע
שידקמ אוה םיקמ לכב .הזכ .דז ןילוקש ןתשלשש דמלמ .׳ונו בקעי יתירב תא יתרכזו
!ילוקש ןהינשש דמלמ .השמו ןרהא אוה (ו הומש) רמוא אוה דחא םוקמבו .ןרהאל השמ
ןב בלכ םא יכ (אי רב־מב) אי ה דחא םוקמבו . בלכל עשוהי םידקמ אוה מיכב .הזכ הז
ןירות םידקמ אוה מיכב .הזכ הז ןילוקש םהינשש די נמ .ןונ ןב עשוהיו יזינקה הנופי
םהינשש די נמ .תאטהל רות וא הנוי ןבו (ני ארקיו) רמוא אוה דהא םוקמבו .הנוי י נבל
(ט י ס ש ) רמוא אוה דהא םוקמבו .םאל בא דובי כ םידקמ אוה םיכב .הזב הז ןי לוקע
ש יא
r
ה ג ו ה כ ת ו נ ת מ
ת נ נ ם ת וא ס ש יע ןמ וא ה ש .ה ״ ו ס כ ו ש פ ל א כ (א ע ) 1 ל ת ת ס ד ות ע ו י נ ד מ ק י ד .י מ י ת יב ע ס י י נ (ע ) 1ןג מ וי ל ד ב י ל
ם ימ ע פ א נ א ר מ א ש ת ע ד כ ס א ימ ל ש ור יב ג י ס (נ ע ) ו ת מ א ן ר א ה ו ם ימ ש ס ש וד ל ית ס ל א ס יל ן ימ ס י ׳1י ס ימ ש ס יל ט יי פ !ל
ןה ינש ש ד ינס ל ה זל ס ז ס ד ק מ ס ימ ע פ ש ס מ א ח ינס וש יר יפ יוכ ס ל צ כ ת ש נ ס א ס ש ר ס ל ל כ ת ש נ ול כ יו ׳יפ .'ו ג י ׳ס ת ו ש ע ס ו י נ
י ףזי א סנ^״זן }'^״ ג ך   ^״ טן אן ןוסי״-ידך^י ך ז ^^י י ^^י חי ל ר $יל9 ז י ^«חמ
התי ה ץראהו טי ןטק 09 םוראוו'.יאמש תיב ןופדייר י ך פא ןיסיוטש י ד נוא .ןינאז י 2
והות ץר^היו ןייטש טנעקין טאה םע.. .התי ה טראוו רעד טייטש סאוו וצ .והובו והות
ץפאש3ויאלעמיה "יד רעדייא וזזובו והות ןעיוויג זיא דרע,י ד טעי מ קוסן רעך רא; .וה1^ן
.ןיךאווינ ןיפאשב רע:ך§'ןענע^ןעימיה יד ןי;עוו ם םימכחיך ןופ ט}אז ןנחוי י3ך. .ןי ךאווי ן
ץ3עני; םיירא טאה דרע. יל ."דרע/יך ןעווי| רעיר? ויא טלעוו רער ןופתילכת םוצ ראן
י ד ןי3ע;י} םיורא טאהילעםיה יל ינוא' .נאטסנייך 'רעמיוב נוא pjjnj ייללע.,עלא ךד ןופ
ץןאז ריד לעוו ךיא טגאויג טאןד אמותנס יץר'.'ךאו
ז
ו8?י!?' ןירעט#יד טיימ ה^נל יד נוא ןךוז
• דרע״יד יוו רע;ךפ'ןעילמיןל יך ןעווינ'ןענעז'נ^פאןעע^םוצ".י וזא זיא םנ;.זא נ?וזייווע^}
ט!ד'טשרע.,וצ . ץראה תאו םי.ט£ה'תא. םיהלא ארן תישארב קוספןיא טי י ט^םע
וז
םוראון
יווא ריעךפ דרע/ך ״ עדי ג 'זיא תילכ״ר 'םוצ .י דרע,י ך ךאנ ־ועד ;עלמיזו יך •ןיפא^ע^טאן
םאונ .ןמאטןופנאטםעךץא .םי משו ץרא םיהלא ׳ה תושע״םוי? קוספןיא טי י ט# םע,יון
רעי רגטה .ךאז ריא לעמיה יך נואי ךאזי רי א ןזיאט וצ ןי^יייהנא ט?לאליג טאהי דרע^י ך
טךעךסאוו םע._סגאו יאהוי ן ן ;ועמש יבר .לעמי ה ־ועד ךאו רער ןילאמ 'וצ רלע,יך ;יבי1היננ$
רנ/ירפ' זיא םעבלעוו^י ךק ןילאן ללה תיב נוא יאמש תי מי דו י םיאןת v' ^ f f l f c ףדא ך י £
. קטאז וצ ןילאווי'; ןיפאישביןענעו עךייינ נאו ךיא .דלע,י ך וצ לעמיה יד .;יראווין ןי§אט׳5
.קקאז וצ עךייב .קעךוצ םער טיט פאטא םעראפא'ןיא טכ.א8 הכאל? לע3 רעד יוו. דז$
טאה טאנ קוספןיא טייטש םע.ייוו יווא .ערעךנא םאך ןופ 'ם?ייא פא רע,טלי י ט ךאנרען
טי ס ןעמאו וצ עדייב ק.יטש ןילאו אייז חרע.אי ך נוא לעמ.י0 איל וצ)י ד וצ ףור ךיא טגאזי;
םנא]ינ טהרעטאפ ןיימ דויטא סנ? ביוא ט;אזיג טאה ןוע!?ש י?רןי רזע
־
ל<{ י?ר .להאמיןייןן
ל,לאמא םאו; ראפטכער•ויא '.קםאז וצ ןיךאווי} ןיפאש3' ןענעזידךע/יד :וא לע5יה יך ז&
די ךאנ רעד לע5יה 'יך'טייטש להאמא נוא .לע!ניה רעד ךאנ ריעדידילע״יד ר^יר? טי י טש
.דרות עצנאג יך 'ןיא .ןיךאוויג ןי פאעב ךי1ל? עדיי.? ןעננה י ד זאז?1א ןענךעל וצ' .דךע^.
קנךעל 'וצ .םהרבא קחצ: בקעי. טייטש טרא ן י « ןיא נוא .בקע.{ קחצי ibgra^טי י טע
י ד ןיא • ןירעדנא 'םער ראפרעסערג רע^ייא'טי}זיא םנ;. .ךי י לנ ןעגעז יירך ןזלא זא זנ«
יוו רעירפ ןרהאי טייטש טך.א ןייא ףייוא נוא .ןרהא יוו רעיךפ. הט׳ט טייטש הרות עצניא^
עשוה}טייטש הרות עיצנא/יך ןיא .טא;י י 3 ךיילנ.עדיי
־
? ןעגע^ייד זא ז;וא ןענרעל וצ .ה ש0
דעירפ
ת י י א ר ב ב א השרפתי שארב ר ד ס
םרוק באה םי מכח תמא לבא .הזכ הז ןילוקש םהינשש די נמ .וארי ת ויבאו ופא שי א
. ץראל םיטש תיירב םי י קמ אוה מ־כב .וי בא דובכב ןיביית ומאו אוהש י נפמ .פאל
•ילוקש םהינשש די נמ .םי משו ץרא םיהלא ה תושע םויב רמוא אוה דחא םוקמבו
: הי כ הז
רכנתי ויללעםב םג (כ יל ש מ ) חתפ היכרב ׳ר .י הכו והה התי ה ץראהו (א ) ב ה ש ר פ
אי בנהש הפ אוה .אי י בוכ הקיפא הנפ אי הד דע (א) היכרב ׳ר רפא .רענ
י הבא ר (ב ) :יתבו י הת הנהו ץי אה תא יתיאר ול הימרי) ףוסב תילע תואבנהל די תע
י נואב (3) םהינש םירבע ינש ול הנקש ךלמל לשם רפא והבא ׳ר .ןופי ס רב הדוהי ׳ר ו
עגי אהיש רזנ ׳א לעו ,ןוי סטפ (ל) ןוזינ אהיש רזנ דחא ל ע .תחא י מי טבו (ג) .תחא
ןוזינ הז .תחא יםיטבו תחא ינואב ונינש רמא .אהובו אהוח י תי א ו ל בשי (ה) .לכואי
1 ו י מ ט מ
הנ ו הב ת ו נ ת מ
.יונ יינ נ י. (ג ) : ס י ט מ יוג ש . י י א ( נ ) ז ה פ וס כ א ס י ה מ . ' ט ה נ פ א יה ל ל ע (א ) :ו א ר נ נ ל ת א נ ה ה ל ב ו ל מ א נ ןיל יק ש
:ו ל מ ס יצ וא ן ו ת מ .ן ו י מ ט מ (ל ) 1ץ ויש ימ ד ימ יל ? ר צ וא ב ל כ ה ל יל ג ה א ל ש ס כ ר ן י ד ע ה יה ש ו י ע נ זש א ס ל ע א וה ל ש מ
! ל מ ע מ ס מ ה ה י ו ע ג ייש ייל ע יזג נש יפ וא .ו ל נש י (ה ) נ ו מ כ ה ה ל יג ן ו א ה ת ״ י נ פ ל יח ת ג ו נ ם יצ יק ה א יצ יה ה כ י5
י ד^"י ?א טייפ:? טרא ןייא ףיוא נוא .בל:}י וו רעיל!?
םירות<ה;וי ן מי זו י ^לפםירות טייטש הרות עצנאגי י ך ץא .טאן ייב ךיילג עדי י ב ןענגזן
הנוי יג? טייטש טר$' 'ןייא ףיוא נוא' .ףי בקאט'ענןוי זיא הנוי ינ3 .ן י מאט עטלא ויא
ע^נויןופיו^לק^יטגנייל^ןעמוא-יהינלג עדי י י ןע.נעז י די זא ז;וא ןעתעל'ו צ .םתי ת יון לנןיך^
טי י טזקהרות עצנא}י ד'ןי א' .^י י לג עדייב טא) 'יי3 זיא ןייוולאטיעקלא ןופרעדא p?;rop
!׳טלאו .ךמא rijf!זןייבא תא דב?'קוס£ ןיא טי י ט#םע״רעטום י ך יוו רע;רפ
:
רעןפא5 רען
רעטומ יר טייטש טרא ןייא ףיוא נוא .רעטום ןייד וצ יוו רןהךפ.רע$אפןייד וצ דוב§ ןיבעג
ן י ^ד ארומ לאז ןע!נ\וארי1ר ויבאו.ומא שיא קוספ ןיא טייטו? 'םע.,'.רעטאפרעד יוו רןןירפ
ראן
T
.י ןי י ל5 עלייב ןענע/י י י יעיינוא ןענךעל וצ .רעטאפ 'םער יראפנוא רעטומ ף רא8
י ער לייע .'רעופומ י ך
י
י י י רןןירפ רעטאפםער דובכ ץ?עג3אי !גמ ט;אזינ ץבאה םיפכה י ך
וי א*בי ךי א םתאו ; .רעטאןיםויצ דובכ ץבעג וצ בדהם עדיי?.ןגזגעי רעטומ י ך גוא 'ןהוז
י ל ןופגגופאשע^סאד 'טי י טש הךותיעצנןאנ ד !יא •ןאמ ־ייא «' דמ? 'ןי?עג וצ ב;וח9
רעתפ רחע״יך ןופגנופאזעע?'יך טייטז?' טלא ןייא ףיוא נוא .דרע.י ל יוו רעתפ לע^יזן
j ץר^ןי ; ''ןיפא^ב להאם ץיאי טי9 ךייל}' עדייב ;ע.קי.ייי יא זןיא 'ןעינרעל וצ לעמי? ת ייו
י ופ'.קוםן םעל,טי ט !
,
?ייהיןנא טאוד המרב.'י3־ו, .י^דבו והת nij:rjץראהו (א) ב הפי רפ
טי מ םאו/ןעמ טנעק״רעד .־ונעגיי ןייז ןיאיטקויט דג:ק.סאד םאוי ץ;אי י ך
עגייד טימ ךאלרע״'טליידנאיה רעי..ביוא) .ןיךעוו'םיתנ.'טעוו, רע.זא רעטעפף ןייז טעוו םיא
.''ןיד יוייא ךיוא' 'רעטיעיי ןירעיי םיתג. טעוו רע״וא ."תינמחר טאזו רע.] טינ י תבמ רע.,םף3ח
עטכעלש״יך טיט ךייוא ןילעוי סיורן רע.,ט'עוי תת!כ עטכעלש זייוו דניק.טאה 'רע״ביוא נוא
וא'.רענרעד םיא ףיוא ט1;ק.אוו גג.וי' ויא םיוב רעל ןעוו ויא ט^גאזיג טאה המר? יבר .>תתם
ט^י ווןעווי ןוי אדרע/ךי וו יווא .רעתעד ןיסקאו! םיאףייא ךייא טעוו ןיךעוו םי תג.טעוו רע,
וצייטםייייךיוארעטעפש טיירביגגא'איןי ייא יווא •ןיךאייי? ןיפאשב ייא איז ןעי) בייהנא ןיא
ןי ןאותואי ?; ריא 'ףדיא'טעוי איבינירעד טאוו וי אסאד .ןעעךני ז ןילעיי ץלוי יך ןעוו .ןיירעזו
יברב הדוהןי בר'.נוא יהבא יבר (ב) :י הי בו והות זיא איז ינוא דרע,י ל ןהעויג.יבאה ךיא
רע^או;ךלמא'וצ ךיילנ וייא סיאר טנאומ.טאה יהבא יבר .םילשף ייווין ט;אזיג ןי י אה ןומיס
טי ט ןיךאוויגיטפדקיג ןעגעז טכענק.עדייב יך נוא .להאמ ץיאטימ'ט?ע^ק.ייווצ טפיוקינטאה
ט^ינזיאםע..טלעג.'עכי'ילנ.טם<יק;נ.ע'דיי3.ןיבאןו י ד ינוא .6טעצ.ףיוק' ראפ)הריכן;'רטטן ןייא
ר? ןעדי} רויג ךלמ רער טאוד טכעגק] ץיא ףדא" .ןיךעךנא םער ןופ רערעייט ריענליאיקדי}
;יירעדנא םער ףיוא נוא
%
.רצ.וא• ם ךל?.'םער ןופןירעוו טןייפשיג. לאז רע נוא ןיטעבר^טינ לאז
טכענק
א י ת י ש א ר ב
ב ,
״
, 2
׳י
2
ת יש א ר ב ר ד ס
םינוילעה הרשא .אהובו אהות ץראה הבשי ךכ .לבוא יניא עני יניא םא ינאו ןויםטפ
םניא םא םינותחתהו .הני כשה ויזמ םינווינ םינוילעה .תחא תבב וארבנ םי נותחתהז
קי תש תוחפש י תש ול הנקש ךלשל לעמ רמא ןופיס ריב הדוהי 'רו .םי לכוא םניא םיעני
.ןי דודי ט (ו) רזג תחא לעו .ןי טלפם זוזת אלש רזנ תחא לע .תחא י סי טבו .תחא י נואב
הני א וז .תחא י מי טבו תחא ינואב וני נש הרסא .אהובו אהות החפשה התוא הל הבשי•
םינוילעה הרסא .אהובו אהות ץראה הל הבשי ךכ .ןי דורי ט רזנ ילעו .ןי טלפם הזזו האצוי
התי ה
,
.יראהו ךכיפל .םי תפ םינותחתהו .םי י ח םינוילעה תתא תבב וארבנ םי נותחתהו
אהות ותקינם התיהו .הסי רע י בנ לע ןשי היהש ךלפןבל אפוחנת ריא (J) :והבו והת
ץראה התפצ ךכ .וי די תחתפהלש תא לוטיל הדי תע איהש תעדוי התי הש הפל .אהובו
,ךרובעב הפראה הרורא ׳אנש םדא לש וידי תחתפ הלש תא לוטיל (ז) הדי תע איהש•
דזכיפל
1
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. ה ל כ ת א ל יש יל (0 «י ר ט   ו ע ג ו ע ג ת ויה ל .;ד ור יש (ו )
.ךי ?ע.וצ ץ3»דרזזטעו ו ^י ך^י ^^ץטעברא״^רע^^י ג ר«7ך^"רעד~ט*־זו טכענןג
ךיילגעךיי3ןענעז ריפט?אז נוא טרעדנאווין ךי י וטאקנוא ץם^יי; ט?ענק.רערעןטא רעד זי!>
םאוויראפ.טלע;'עכיי.ל3 עדיי?.ןיטסאקי ריסי
1
נוא .הריענ רטט? ןייא טיט ינוא ןיךאיווינ ט«ןיוקי$
לעוו ץטע3הא טינ $עוו'ךיא"זא_ ךיא נוא '.ץסע
%
.םיא טינ קמ.גוא ןיטעבלא טינ רא; רע^לאז
נואי ךי א טנאזינ טאןזי נוא טרעך^אוויג ךיוא ךךדךע.,ף טאקי וזא .;י^יע״וצ ץבאה טינ זןיון
םעד ףיוא סאו;'םיכאלמ עלא נוא "לעימיזד רעד נוא אד ןע;עז ריס ףי1א סאון ןי ש^עט על8
קנעו סאו; עלא סאון'ראפ.'.ןיראווין ץפא#3 לךא? ןייא טי1ב קסאז וצ ריו? קנעז, .לעמי ה
.טא}ןופטייקרעטיול י ך ןופטןי טעמנ נוא טזייפשיינ ןיךעון.נוא טי3ץטע^רא לעט.יה םער. ףיוא
רעריטניים סאך '.ןיםע״וצ טי נ ייז'ןי?אהטינ ץ!פ'ע3ךא י ד וא רךע,יך ןופ'שי ןעפעשנ עלאגי א
יבר .טייקטםיוו עריאיףיוא טךערנאווין ךיז טא!ד 'דרע/ך .והי בו והות הןייק ץראןוו. קוסן
ןעטםניךייווצטפיוקיינלהאמא טיאהךלםא . ל^י עכ^ןייא
ט
?אזי ; טאה ןומימ י י תנ! הדוהי
עדיייב"ראפןי בעןנ. טאה רע״נוא אטעצ ףיוק ראפ)הרי?? רטק ןייא טימ נוא ללאמ ןייא טי ט
טםאלאפןי דץפןי י י גםי תא טינ לאז אד 'קוייג רזוג ךלמ רעך טיא^ו ענייא ףיוא .דלענ עכי י לן
טאה .טםאלא§,ןייז ןופןירעוו יעןירטראפילא^איז.ןעוויג. ךי וגרן;טאה ערעדןאי ך ףייא נוא
ןיראוויג טפדקיג ןעטאז״וצ עךיייב ;עגעז ירימ טגאזיג טאזד גוא טךעךןואוויג ךי ;ט?ץך ערעד;א יד
ך^מ* ־ועד י טאה ריא ףיוא םאו; ראפטלעג'איילךע
י
.עגייא ראפינוא הריכ? רט#ןייא טי£ גוא
ראפלאו ךיא ןעיןלנ,רזוג רע.טא;ר ריס ףיוא נוא .'ט!כאלאפןייז ץא קצדי לאז איז ןעוויג ריוג
שיןעפ.עש3 עלא נוא ךיא טיךעךנאווי} דךע.י ך ךד טאה יוז& .טס
:
אלאפ_ןיד ןופץךעוו ןעןיר•^
יילאייי? 'ויפאן^ב ;עמאז.־וצ ךיילג ןעגעו.שיגעפע^3 עריא טימ לעמי הי ך נוא דימ ףיוא םאו;
'.ט^י י ופטםאלאפםי עדץא גי?ייא.ק;עז נוא גיביייאץבעללעמיל סעדףי וא סו;ץל£ םאוורא§
psm.ןעמ'טנייטםאדי-דךיע-יך ןופקיבירטךאפץרעווגוא טןראטזץדלע,י ל ףי ואםאווץקאגוא
עריא ;ופעדייל ץביילב ףךיאד איז םאת ראפטרעךנאווי;ך״יי'טה'דךע.,יד .ו,דט;והות'ההןה
להאפא זיא ךלפ ןופ'דניק.םאד .לשמ רעדנא ;יייאיטןוא^אמוהנ
:
.ר י3ר(ג< :רעמאוו
:
י י א
נוא םיא ןיבענ ץיםעוין ויא ןיניוויג םיאיטאה םאוו עניד םא יד נוא .עלעניוו ןיד ץא ץפא$<^י2
לזךאםא טיעוו אי ווא טגאמג ריא טאה ץראה סא;י לייע .טץןאויג נוא טרער^אווינ ךיז טאה
טפארטשיג להאםא טעוו איו וא ןהעדיג ד'ךע,יך טאה דוא .ט^אה ןיד ןיפףאר1?ק ריא ןעמע;
פע יווייייא •
ח
י ע',אי י י
3
P טויי§שיג טריעוו שטנעמ רער םאויי ש^עמ םער ךרוד ןירען.
.ן'י?עייטעעיד "ןופטכולפראפ'ןיןז 'טעוו דיךע^ך'םרא וצ ט?איי; טאה טאנ קוספ ןיא טייט^•
םעוי איי סאיי ־יאפ'טךעךנאויי; ךיז טאה ררע/ך .והובונ יהיה ה״ריה ץךאהי ייא רעבי רן
רעריאטנא;י?טאה"ןומי;ק ר3הרוה.י יבר (ד)':ש?נ.עט םעב ךרי י !יליע? ט־ןארטשינ לחא{«
ק י ס פ
ת י ש א ר ב
כ ה ע ר פ ת י ש
'
א ר ב
ר ד ס
,דתיה ץראהו .תורודב אירק חתפןופיס רב הדוהי 'ר (•ן) :והבו והת התי ה ץראהו ךכיפל
סימעה תא רדחהל שקבש ןיק הז .ו הבו .םולכ אלו הפלל (ח) היהש רי הדא הז .ו הת
םהי שעמ ךשחמב היהו (טכ היעשי) םש לע שונא לש ורוד הז .ךשחו .והבו והתי
ועקבנ הזה םויב (ז תישארכ) רמאנש לי כמה רוד הז .םוהת י נפ לע .׳ונו ימ ורמאיו
לע חור םיהלא רבעיו םש לע .םי מה י נפ לע תפהרם םיהלא חורו .םוהת תוני עםל כ
םיהלא רמאיו - הרואה אובת .הלי פאב נהנתמ םלועה אהי י תמ דע היבסה רמא .ץראה
ריעה ארקת לא .׳ונו קדצ חרזממ ריעה י פ(אמ היעשי) ד׳הה .םהרבא הז .רוא יהי
יהיו .ושע הז .הלי ל ארק ךשחלו .בקעי הז (ט) . םוי רואל םיהלא ארקיו .רי אה א ל א
רדקב .רקב יהיו .ו שע לש וברע (י) . ברע יהיו .בקעי הז . רקב יהיו .ושע הז .ברע
!וליל אלו םוי א ל ׳הל עדוי אוה ד ח א םוי היהו (לי הירכז) ׳אנש .דהא םוי .בקעי ל ש
'
מ ו
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
•א גש ש מ ש ימ יש ה זל ם ל יג ימ ג ה וג י ר מ א יונו ח ר יה ו ש מ ש ה י״ וי ה מ ה וס וש י נ וה ות ל ו ל ב ס » .ם מ ל ל 00 «1י י ״ י »י »
.ו ב ר ע ( י ) ן א ש מ ש א ת א ם ר מ ו א ת ר ש ה ייא ל מ ש מ ש ה א ב י נ ה ג ה ו וש ר זש ו מ נ .ב ק ע י ם ו (p) : ם «4 א ״ מ ל ב ה ן כ ו!ס מ ל
ץ רן ^״רע^ ;ילעו) םאו;תתת יד ץפ'טו5^ומ#קופן
נויא .דרע יל ןופ;יראווין ןיפ*ש3 זיא רע םיאו;ןושארה םדא ןעמ טץט םאד והובו והות התדז
נאטזייאוימפא .טשי נ^אג טי פטלעוו.'רעיל.ןופןעננאגיג. קעויא ויא'נוא טוץוי ץראוויג ויא רע
״
ידטלאוויג טאה רע/לי דו י ן ^ן עט טניימ'והוכי .ןידע.ןג ןיא ןעוולג טינ ךדארע.;י א ןיצנ
:
אגא
רעטאפץדטי 9רע.נוא .רעדורב ןי ד'ת£סי נ רע^טיאזו רעבירך ןילעווטסיווקירוצ לאז'דלןן
. שונא ןופרת םער ןעמ טניימ דן^חו 'טםי וו ןיבייל? טלעוו 'יך טעוו ץ3ראט# ךדא ןילעון
רטסני פרעדןי א ץכאו_ערעי.י.ז.
:
ןעהוט 'ייי'טייטש םי עז?ל'יי3'נוא .םיע^ך ןעוויג ןענעז י ד לייע
רעד 'ןעםוקיג זיא יין ףיוא סאו; רת םער ןעמ 'טעימ םאר םוהזל ינ8 ל3£ '.ןהעז טך לאז רענייק^
. םוהת תיניעמ לכ ןיראןוינ ץטלאפשיוצ ןענעז גאט םער ןיא טייש!? לובס םעד יי3 .לוב(}
טאג ןופ טנידו רע^נוא^ם^םהי י נפי ^ת^ח^י םי הלא חו ך . דנת?3§ םעדןופ ןילאויק.על$
י ך היוא טבעתט״ג טה םאוו טא; ןופ'ט^דו ־ועד ןע5 טניים.םאך.רעם'אוו םער ש\ז1א ט?עוו^יג.טא5
טגאזיג טאג טה.דנורנבא ץא ןייג וצ ץירא קירוצ ןיבדתיננאטא!1 רעסאוו י ךנוא לובמ ;ופרעםאןן
טיייצ ןידש זיא ם^םייעשיךיריא ףיוא ןייז ךא
ז
נ ןילעיי םע .רעמס?י§ יוזא טלעיי יך ןיד טעוו ננ
:
אל יוו"זי9
ןירעוו לא/םע.טגא!י גטאן'טה .טלעו/רעדףי1א'קי ךצא'ןע!?9לא;^^
דןעהיימ קוםפי ןי אטי י טשםעדוי וי א'.טלעוורעךףףא ןעמוקלאי םהרלאןעמ ט
:
ני י מסאךני ^
. (ףלאא טי9< ריאה ןעננמיל טפלא;ראג\ןץעא טימ<ריעה ןענע;יל 'טינ טקליאי .קד£ חרימש
טאג ".טלעוו רעד'־ןיואיץטבייל" ןעטוק־^לא^טי ד חרןם ןופויא רע.,םאיו םהרנןא .ןי 9?י י ^
רעטה סיניךעטסניפ יל ו צ'\ בק־£י ק9 טניימ סאד .'נאט טייקג.יט'?יל יל וצ ץפוריג טאן
רע״םאוו .ו^!;'•עמ טעי מ םאר '.טכא"1 ;עוויג זיא םע, .ו^?.ןעםי ט^י י מ.םאךטלאג ןיפודי}
םאר .גאט ץךאוויגייויא םי נ?.נוא\טכאנ יך וצ ךיולג זיא איז סאוו טלעוו י ל ףי1א טןיטלעוויג
.גיטכיליןיצגא/ןייא זיא םע..םאו; אבה םלוע ףדא טץ^לעוע; רע.,'םאוי .בק״ענ ןעמ ט?י 3
הכולמ ןיד ;יעמ .ו'שע.י
;
עמ טעי מ םאר טכאיג ןיךאוויג זיא" סע,קוספרער תודלי ג טךעוו ךא;
ןעמ טניימ סיאר .*נאט ןייךאויויג זיא םע,ינוא .ןידעו) רעט?;יפ םיא טעוי ;ךאלףייא ךיז טעו;
בקע: ץפהנולמ י ך זיבייהנ^ךךי טעו)ןי זאלםדא ךיז טעיייושע״ץפהכול9 י ך ןעוו .בקע;.
טייטש םע..י\ו יוזא ."גאט ןייא ן י א ןייז טעוו םאד .ןירעוווצ נייטףיל ןי3יי!ינא םיא טעוו סע,גו'א
םע.,.'(ץיז_'טעוו. רע״ןעוויטאנ וצ טסאוועכ וי אגאט רעד גאט ןייא ׳ייזטעוו ם^,גוא קוםן ןי$
;ע^טגיימ םאר..טאג ןויפטייקעטכילאייןייין.טע^ס^ראנ . ט?אנ טינ נוא נא!ע ןיד טי ; טעון
ןי נא; ערעדנא
1
. ץבייהנא טיעיוו.בקע:.ץפהכולמ י ך נוא ןעמוק טעוו הישמ םאו; נאט םען
ןי ד רפכמ'בקעי .וצ'נא£
י
םעד.ץ3עעג טאה טא; סאוו .רופב, םי «ןע^ט^יימ גאז^ןיי(* םען
ע ג יי
ב
י
ת י ש א ר ב כ הערפ תי שארכ ף ך ס
אי רק רתפלי ב שי ד (ה ) :םיריפכה םוי הז הז יאו ,׳תי נקה יל ןתנש .רתא םיי א י ד .י מו
הנהי ץראה ת א יתיאר (ד י הי מרי )׳אנש .לבב תוכלט יי .י הת התי ה ץראהי •תויבלמב
וז ךשחו .ןסה ת א אי בהל וליהביו (אי) (ו רתשא) רסאנש .י דס תוכלמ וז .וזובי .י הח
ןרק לע י בתכ.םהל תרטי א התי תש .;הי תורי י נב לארשי לש ןהיניע הבישחהש .ןוי תוכלס
וסכ רקח הל ןיאש .י מור תובלמ וז .םוהת י נפ לע .לארשי יהלאב קלח םבל ןיאש דושה
וחור הז . תפחרט םיהלא תורו .ןכ םיעשרה ףא (בי) רקח ול ןיא הזה םוהתה המ .םוהתה
חשסשסם (גי) תוכז וזיאב .׳ה חור וילע החנו (אי הי עשי )אי דם ךאי ה .תי שםה ךלמ לש
י כפש (נ הכי א)׳אנש .םי מכ הלשמנש הבושתה תוכזב .םי םה י נפלע תפחרמה . האבו
ת ח ת (די )ברש תעשב ׳יפאש סימל התורכ תירב רמא תדפ׳ר םשב י נח ׳ר (ן ן :ךבל םי מכ
םי תשו םעפומולשב לאשו עשוהי ׳ר רבע .אהותו בשוי אטוז ןב שיר הי ה רבכו .הפי י ש
. י ת י י ה ןי י עמ ליא .םי לגרה ןיאמ אטוז ןב ליא .תולי הבב י בי שה תישילשב .י בי שה אלו
b' » .םילנרה ןיאמ (וט) י נעי דותש דע ןאבס זז יניאש ץראו םימש ילע י נא ריעמ ליא
י נ ת ם מ
הנ ו הכ תו נ תמ
» ם ל וא נם * נ ו תשחירי ת נ ר ק מ ׳ול כ .ח מ ש מ ה 0י )ו * י מ .ו ל י ה ב י (א י)•׳ ל א ר ב יל ם ה יל ס 0י .כ ״ ה ו י : א ב ל זיויעל
B3BBח יר ה פ ל י ע נ ל יל ג ם ימ ה ש כ "פ א .ה פ י י ש ה ויוי (ד י ) יפ ל ב 'י נ ט ך ר ד .ם י ע ב ר ב ן א (נ י ) ו א יה ת מ א ה ל ה ב ו ו ה נ
׳ש נ •.ם י ל ג ר ס !יא מ (W) ו ת פ ש נ ןיש ל מ א פ ייש *י מ ה ;"פ ר ת וי ת כ ל וה ו ת ר ב ג ת מ ה ת יס ו ה ת ל וד ג ל ר ק ת ה יה א ל ב ׳מ י ר ת ט ל מ
״^ ^ .תו-ןיבע^עגיןז
pfl הןולט י דןע§'טןי 'י מ סאדוהות הזרןה ץראהו. .תולג ןיא ייז.יי3^ייזןילעייןיךיי י ךי סאד
זי $ אך ע א ־חע,יך ןןיעזך באה ךיא ל5.? תולג סעד "ףיוא טנאזינ טה אי?נה ה;ו?רן יוו יוזא . ל^
ת ^א י ן ,  ^ ולי חעו קוספןיא טייטש סע.,יוו יווא .י דמ ןופ'הכולכ ך ןעמ טניימ והוכי .טףיוו
.וה1בו
י
ות ות .ןיקערש שטי י פרעדיךיוא זיא והוב נוא .ץקעךש רעד שטייט 'ויא ולי העג .
*י ז ללי • 1}י,ןיפ'הכולמ י ך ןעמ טנין? ך#וח .,טייקטםיזו'יח ןופןיקארש רעך טרעוו ןע$
ץ י ו י י י .י צטגאולן ןי 3אה'י ד .תוריזג ערעייז טי5 ץדויייד ןופןיגיוא יך טרעטסני5תאפ טאה
ייו. .טא;ןעשייךוי םער.ןיא קלד ןייק.'.טך' טאה ריא זא םקאא ;ופ;יראה םיער 'ףיוא טביי־יש
ץי ק..טי נ ןדש יד • \ ^ k q לגןי ״םען טכאמינ ץבא!ד ייז םיאוו טייצ_רעך.ןופ'זא ןיןאז/ץלאז
ננושךאןןייק״טינ.ןיבאוד ייו .םי ת ןופהןולמ י ך \y a_ טעי מ םוהת ינפ לע..טאנ ןיא קלב
W
v
י וי &דנתמא. םוצ וי ? ףיט יד ןיזעראפךעך טינ ןעק,ןעמ,י וו יויא .דנץוגבא רער דו יויזא
טני י מ rervp'םיךלא חורו .זי א םיעשר יך ץפץךאס״י ך 'ןיא םאיי ןי^ירא? רעד טי} ןע^
טעת םע...׳ה יחור וייןו^הורני קוםן ןיא טייטז? םע^״וויוזא .חיזעםה ךלמ 'ץפהכשנ יד jyg
וצ הקשנ יד ןע?נוק טעוו תוכז ןיכלעוו ךרוד .טאנ ןופ המשגא .יה חור חישמ ףיוא ןעהור
ןעווןי בעוי ש וצ 'ןעסוק טעוו,יז .ם:מה ינפ לע_ תפחרמה . טייצ רער ראפ וליפא חישמ
טיי'ט8ן סיע^יוו יווא .רעםאוו" וצ ;עכילנעניזיא הבושת םאוו . ה^ושצר וזדאט ןילעיוו ןיךוי
ג רעסאוו יוו י1זא טאנ ראפ ץראה ןיידי ןעםיןראפ טםלאז,. וד .ךבל. םימכ'יכפט) קוספןיא
טי ט (טנאזין וצ) ןעווי} חי רי תריכ טא!ד טא{ ןינעוו תךפי י ר ןיפטגאזינ טא!דייגח יבר 0<
רעסאווייך .רעסאוו םער ףייא טנךוא ןדאל? לאז ץיןרא 'ןיד טעוו סעי״ןעוו וליפא רקסאוו ף
טאה נוא ןיסעוינ לזוא^א זי אי אםוו ןב. ;ועטש יבר .ץי ה יךיןופיץךעוו עילאק_ט'ינ לאו
.ןי ןלאק טונ ץעםש י?ר וצ טנ.י מי }טאזונוא עשוהי .י ?ר ןעגנאגינ י י ! ראפויא . טכאךטין
ןזשוהן יבר טאה .טרעפנעי נ 'טינ םיא טא$ ןועימזנ'י?ר" נוא להאמא ךאנ נוא להאמ ןייא
רעבא" .טךעפנע;נ. םייא ן'וע!?#יבר טאז; .ןיןךאןי טוגלהאק ;עטיירדא ןועטש׳ יבר וצ טנאזין
.ט?אכטי נ ויטסאה ךאז עכלעיי זופ ןועמש י ?ך וצ'טןאייג עשוהי.יב~טאזר .'טייקךג'.יוו#עג 'טימ
רע^םאיד ץןאי טלאוויג טיג טאןד רע^נוא) '.טכאירטיג באה ךיא טרעפגעלג ןועמש יבר טאה
זארךע
י
ךנו א לע?.יה ך תו דערי מ^דא םעג. ךיא טנאי;ג עשוהי .'י בר'טאה (טלארטיג as׳g
טא^'.טבאר1ו3י;טסא5 וד םאוו ןינאו.ריסטםעוו וד זייבקגאד^ןופ ;ייג קעווא טייג. לעוו.ךיא
נוא .טלי עו;״רעדיןופ5נ.ופאשג יך ןי א טקוקינ. באה ךיא 'עשוהי.יבר וצ טנאהנ ;ועמ^' יבר
ר יא
ת י ש א ר ב
כ ה   ? ר פ
1
י י ש א ״
0
ר ד ס
םי תשב אלא םי נותתתה םימל םינוילעה םימ ןיב הי ה אלו .תי שארב השעםב י תי י ה לכתםט
ףרפרמ אוהש הזה ףועכ .תפהרם אלא ביכא תבשנמ םיהלא חורו .תועבצא שלשו
ןב ול ךלה (זט) .וי די מלתל רםאו עשוהי ׳ר ךפהנ .תוענונ ןניאו תוענונ ויפנכו ויפנכב
ותבא ׳ר .הבר אייח ׳רווהבא ־ר 0): םלועב (.וי) אטוז ןבו םיטעומ םיםי והש אלו .אםוז
.םי עשרלש ןהי שעםבוםי קי דצ לש ןהי שעמבה׳בקה הפצ םלוע לש ותיירב תלי חתמ רמא
ןהישעמ ולא .והבו והת התי ה ץראהו .י ונו םיקידצ ךרד ׳ה עדוי יכ ((ל סיצהח) ד׳הה
הז י אב עדוי יניא לבא .םי קי דצ לש ןהי שעמ ולא .רוא יהי םיהלא רמאיו .םי עשרלש
יכ רואה תא םי הלאארי ו בי תכד ןויכ .ולא השעמב םאו .ולאהשעמב םא .ץפח םהם
הבר אייח רי א.םי עשר לש ןהישעמב ץפח וניאו .ץפח םיקידצ לש ןהי שעמב יוה .בו ט
.םי הלא ארב תי שארב .י ונבו .ברהו .י ונב ק״מהב ה־בקה הפצ םלוע לש ותיירב תלהתם
,והבו והת התי ה ץראהו .׳וגו ץרא דוסילו םימש עוטנל (אנ היעשי) א״דמ ךי ה .י ונב י רה
י י ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ו ה ב כ ר מ ה ש ע מ ב ל כ ת ס ה ל ד וא מ ק ימ ע ה ש ם ל וע מ . ול ו נ ל ןכ יה ו א נ ת ןיא מ י״ ש ר יפ ו ןיא ל ןיא מ ס ר ג ןיש ייי t*
נ ״ פ ) ימ ל ש ור יב א ת יא יכ ה ו ת מ ר נכ ש נ ״ ה ע נ .ם ל ו ע ב (ז י )  ןל ה (1 ) : וית וב ש ח מ ימ ע פ ר מ יל נ .ם י ל ג ר !ד ו ר ט
ץ צמ^ם! ^ יד.י«>ןהעמנ" באה
ז
ךי!{
ןעמוק-םי וא ךיז ןךאלץרעםאוו יך אוו .דךע^י ך םיירא ןעלמיך"סוו רעםאוויך גוא .לעמדד
י ד'ןופ :וא . עטשרעטנואי יד נוא ע^ךי ע^י וא י ך ןיךעםאיוו ייללע, עךייב י ך ןע9.אז.וצ
.רענני? יירך דעלא'י י ווצ'טי י ו! ראנ ויא'רעםאו!עטשךע^נוא יך וצ'ויב.רעםאוו עטצןךע^יוא
זיואלבי'}טאה טאןי ןופ"טניוו רעד זא .תלשנמ םיז$.א/ת_ו'רו.קום^ןיא טי נ טייט%•סע..םוראון
לי גי בא יוו דזא .טבעוו^ייג טאדר םע, .ת§הר!? טייטש םנ£ ראג . >ט;אז י;ה יי1ר יווי1ז$»
טבעוושןיקעוו ףי1א י י ן/לי ווי ך גוארע'ךגיק.'ערי'א ןעגיל טראדסוו ט?ע?. ריא וצ ט?<וק סאמ
לעגילפיך'יוו םייא טהעז.םע
י ז
נוא לע;ילפעריא טיסי ט?אלק.י ז נוא'טו5ענ,רעך רעיניא אי ז
יךירעביא'רעיםאוי עטשלעביוא י ך ןיבעוו!? יוזא .ן$ טינ ןעיךץו נוא . רעך}יק.יך ן^;עדיך
.עטשךעטנוא״י ד ףיוא" טעל רע^איי עטשלעביוא י ך יוו סיוא טףעז סע,נוא .עט?׳ךעטןוא
טאה
!
.'רעגניפייךך ירוצ ייוו ןילערנא ןופ'רעעיא טייע ןענעז י ד .;א טינ קךי ך ייד נוא
ןיוע זיא אמד ןב '. םיךייםלה עני ך״וצ טנאו;נ. טאה נוא םי נן ןייז. טר?קיג1?וא עשוהי י?ר
ייו.ךי1לג רוט יי3' זיא םע.,נוא .ןייבראטש םייווענ. טעוי.רע.,.טלעוו רעךיןופןע^אגעג קעוןן
רעטעפז? נעט עכילטע״ןיא' .ןי לעלק ליפ.ייזא טינ ראט ןעמ לייד .ןי בךא^י י נ ןידש ויא רע,,
,
בריןעגייךק. הבר"א;יח'י4ך.נוא והביא ץבר (ן<זטלעוי ענעי ףיוא יעוויג 'א^יז 1?.ןייט<ייא
יךיייןופייםישעמייךןהעויג רע.,טא;ר טלעדי י ך ןיפאצ׳יב טאה טאנ ןעיו בי י הנ^ןי א טג.אי
ז
יהבא.
ןופנעיו יך םיייון טאג
ז
קוספ, ןיא טייטש םני י זו יווא. .םי עשר יך ןופםישע_£ יך נוא םךכיךצ
םיז?עמ_יך'ןעמ טני י שםאדטםי וו ןעווינ ויא דךע.,יך .םיעשיך יד ןופנעוו ייד נוא םיקירל י ך
סאד "עטכיל ןייו ילאו םעיטגאיי} טאה טאנ .טלעי י יל ט?י'וו ןיבאמ י ד םא;י •י עשךי ד ןופ
סייוו ךיא .טלעוו יל גיט'כיל
!
ןיכאמ םיקידצ יך 'םאוו .םיקידצ יד ןיפםישעמ יל ןעק ט;יים
יד "ןופםיישעמ 'י לי רעםעב לייי רג<. ביוא .'רעםע3 לייי טא; םישעמ עבלעיו טי ן רעי:*
ןופםךעעטייד״רעםעב לייי'רע,רעד.א" .םי י קאןי באה'לאו טלעוי יד לייד רע,'לייוו .םי קי דצ
ןיפאשב W איי^רעדייא ןעיןינ ויא'*ייייו ןיד לאי טלעוו ייל ליו) טאנ לידו . םי ע^ן י ד
»"טינ"ייא טי י קע״טכ^'י ל זאיןהעיינ טאה טאנ קוספ'ןיא טי י ט^קע,ליייו .טסייו .ןיראוויג
י ך דפ םישעם״איךילייויטאנ יא רייט ןיםיייי .סויקא ;יבאה לאז 'טלעוו יך יא טאג ךאך לדו
.טלעוו י ל'ןי כאמ בורח טי גץלאז יי;. .םי עשר יל ;ופםיישעמ י ך טינ ליוו רע,נוא .םי קי דצ
',דעזיגטאגטה~.ןיךאוויג ;יפאשב זיא טלעדי י ך ןעיו בייהןא ;יא ט;אוין טה הבר אי
ז
י חי בר
ךאני טעווי רעי גוא '.;ילעיו בורה טעיוו רע.ינוא .ןיךעוו טףויאבינ טעיוו שדקמה תיב רעד וא
נוא לעמיה יך ןי?א?׳.ב טאג טאהטשךע_"וצ קוס9 ;יא טייטש םע.,.ןילעוו טךאבינ לסא׳?*
י ד
JP ת י ש א ר ב ג ב ה צ י ר פ ת י ש א ר ב   ח ס
.רי א יהי טיהלא רםאר .והבו והת הנהו ץראה תא יתיאר (ד הי מרי )א׳דמ ךי ה .ברח י רה
(ם ש ) בי תכו .ךרוא אב יב ירוא ימוק(ס היעשי) אי רם ךי ה .לי על ללכושמו יונב י רה
:י וגו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ
ריאי ךי רבד חתפ (טיק סילהת) תתפ קחצי ׳ר .רוא יהי םיהלא רמאיו (א) ג ה ש ר פ
לשמ .הלחת תארבנ הרואה רמוא הדוהי ׳ר .הי מחנ ׳רו ייר .׳וגו ןי במ
ןיסגפו (ft) תורנ קי לדה השע המ .לפא םוקמ ותוא היהו •ןיטלפתונבל שקבש ךלמל
ארבנ םלועה רמא נ׳רו ,הלהת תארבנ הרואה ךכ .םי םוי לםי ת (כ) עבוק א ה ךיה עדי ל
׳ר אתא .ןרוי ׳ר שרד ןאכ דע .ןי םנפו תורנב הרטעו ןיטלפ הנבש ךלכל לשמ .הלהה
ךי רבד התפ .חתפ קחצי בר רב לאומש ׳ר םשב ]ונח ׳רו ןומיס ׳ר רב הדוהי ׳רו סהנפ
׳ר (3).י ״טו רוא יהי סיהלא רמאיו .ארוהנ הוה ןל ךםופחתפמ (ג) .םי י תפ ןיבמ ריאי
היכרב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
!י מ ו ג ס יט ומ יז ס ר ג )׳פ ר י ש נ ו ת ו ו ו ס י .ס י ס ו י ל מ ת (נ ) א ל א ס ל י ע נ יג יא ר מ ול כ ם ניע ב י״ ש ר ׳י פ נ ית א צ מ (ם נ י ג מ ד
ן י פ ת ת ס פ ש ס מ נ ק ר . ׳ י נ ו ן מ וס ח ת פ מ (ג ) tם י נ ב א ל ש ;•א ";ר ע 1<;< .;יס נפ ו (א ) :ק ד צ ה ו י ב נ ל י מ י נ ו י ז י ב , מ 6
ו8!דן?טה היב. םעך ןעמ טןיימ. םאר .דךע י ד
וד'ןוי צ ויצ ןיגאז וצ גוא דרנ׳; יל ןיליעטש ־!יוא וצ'נוא לע?.יזו 'םעך.ןיצ.נאל? וצ ק1ס§ ןיא
ררע״יל נוא לעמיזו יד ןיפאשב טאה'טא) םאוו רק;ע רעךי וא דימ ןקעי .קילאפןיימ טיי.ב
י לעי 'י ד. • ןייצ ןיא ןיליעוו טלומאתאפ ןילאו ;ירוי יד נוא ןירעוו טךא^•3 לא; 'ןייצ רא; ויא
.ברה ןעוינ זיא רע..ןעוו שידקמה תי ב.םעל,ןעק טניימ סאך,טוץ<ו .והיבווהויה ןעוןינ זיא
ץרעוו בורח טעון שידקמה תי ב רעל,ןזלעזיג טל«ר רן;ןעוו טןאוי ג'טה איבנה השלי יוו יוזא
נייטכיל ןידילאז סיעטינאזיג טק טאנ ינוא .י והוב; והות זיא איז נוא דרע״יך ןזלעוינ בא1ד ךיא
ןייזיטעוו .ןעמוק טעווזוי שםי ןעוו ןיךעוו טלא^י ; טעוו שדקמה תיב רעד ןע3 ט?יימ סאן
טכייל נויא ףיוא ייטשיטנאו'קוספי רעל,ייוו יווא .ני ^י י א ףייא' טלעוו רעד ־ןייא טייקניטליל.!
קפ לטי?ק_ רעצןא}' רעי ךטםעומש רעטייוו נוא) ןעמוקנ, ;יוש י ייא טייקניטכיל ןייב םוראןן
v
י :(שדקמה' תיב. ןופנוא תיש^
ןיביוהיגגא טא!ר קחצ; יבר .גי טבי לי ןי ד לאז סע.,ט}איינ טאזר טא; .חסאיו) (א ) נ ה $ר פ
לאז םע
%
.
:
|עוויג* ייא* ידייל. עגייל ןויפ'בייודנא רער'. קוספםער טימ ;נשלד וצ
שעכלעוו ןענילק ה;מחג יבר גוא הדוהי .'י בר .חעטי י וו ט<;ז הךוהן 'יבר יוו יווא)ןיטלייל
ןיראוויג״יןיפאישב זיאיריעירפ'טגאז הךמי.'יבך.
י
'.טייקגיט?יליד וצ טלעווי ך .רע;ל£;עווי2 ייא
ןעיוויג וי אי טל^רעל, ניוא .טסאלאפאי ןעהאב טלא;וינ טאוד ךלמא לשמל .טי י קגי ט?י ל י ך
וצינייטכיל'ןיפמאל נוא טכילןידנוציעןז ךלמ רעד'טאה .ן^אטיג. רע.,טאה טאוו • רעט?;יפ
י די י נ ןעווי?'זיא*יויא .ןי טנעטאדופי י ד ן י י ^ו צי י ו ו א דו ןלעז. לא; ןעמ .טלא םער ןיכאמ
נוא .טלעוו יךןיפא&ב ןעק 'טאק ךאנ רעל גימכיל ןיראוויגיויא רע;רפ .גץפאשב טלעוו
לשמל .''טייקניטליל יך ךא} רעד טלעוו יד ןיךאיווי; ץפאשב זיא רעיל? ט?א; הימה? יבר
גיגייווניא רעי. טאה'ןיךאווי; ניטלע.? 'ויא ט?אלאפ רעל,זא .ט?אלא§א טקאב;נ טאה ךלמא
זיא ךאני רעד .ןרוי יבר ת^ךךייג טאה רעהא ויב .גיטקיל ן י ד לא; םנ?ןיפ!?אל ןיך?יציג.ן א
ם קחצי בל לב לאומש יי1 ןופ'ןיעו יבר נוא ;וםי םי בר^י הךוה; יבר נוא סח?? יבר ןעמוקי}
טכאמיג ט״ה דייר״ענייד ןופבייהנא רעך,קוםפ סעד טימ ןנשלידוצ ןי?ייהינ2'א ןיבאה ןינעוז
טנאזיניטסאה וד .גיטכיל !יךאוויג* ןייש זיא זןואו צ ליימ ןייךט.ניפגןיג רא
ז
נ ט?'אה ת .ןיט^ייל
י י חב הדוהי יבר ןופ
:
ה;כרב יבר (ב ) :נייטביל ןיךאוויג ןייוש 'ייא גיט?יל' !ילעי) לאי סע,
,
?לב הדוהי י ?ל .י שענ1 םיימש
:
ה רבךב קוספםער טי ן ןיביוהע?{* טאה ןינעוו םןוטים
.טלעי י יל ןיפאשב טאג טאה טעבךא 'טימ טי ; ווא שעגרעטאמ'טי ק ט^ד טןאז ן1מי5
ייבייאך .'לע^יהא״וייאוויג ןייש ייא '. לעמיהא ןיךעוו לאו
ז
ס'ע.ט'ערי; םי תא טאה טאנ רא;
ר^נ .גי טבי ל ןיידטעוו סע
ע
קוספ ןיא טינ,'טייטו? םע^. .ןעוי מ יווא ־ייא ייא טייק.גיטכיל יד
ס ע
ת י ש א ר ב
ג
׳י
ע ר פ
תי שארב ך ר ס
הדוהי 'ר .׳וגו ושענ םיטש ׳ה רבדב (גל ס ש ) חתפ ןופיס ד י ב הדוהי ׳ר ם ש ב היכרב
םיפש רבכו ׳ה רבדב אלא .ופלוע תא תיבקה ארב העיגיב אלו למעב אל רפא ןוליפריב
(י ט ילשמ) חתפ ייבשר (ג ) :הי ה רבכ רוא יהיו (ו) אלא כיכא רוא היהו אבה ףא ,ו שענ
(וט חומש)׳אגש .הי בקה הז שיאל החפש .בוט הכ ותעב רבדו ויפהנעטב שיאל החפש
בוט הפ ותעב רבדו .רוא יהי םיהלא רפאיו .וי פ הנעםב .ו פש ׳ה הםחלפ שי א ׳ה
.ן מחנ ר ב לאומש ׳רל לאש קרצוהי ןב ןועמש 'ר (ך) :בוט יכ רואה תא םיהלא אריו
ףטעתנש דמלמ ליא .הרואה תארבנ ;כיהפ .הדגא לעב תתאש ךילע יתעמשש י גפפ ליא
לי א .השי חלב ול הרפא .ופוס דעו םלועה ףוסם ורדה ויז קיהבהו הפלשכ הי בקה הב
ליא .אהפתא אשיתלב יל תרפא תאו המלשכ רוא הבי ע (לק סילהה) אוה אלפ ארקפ
קהצי ׳ר השרדש אלוליא היכרב ריא .אשי חלב ךל הי תדפא'ךכ השיהלב הי תעפשש םשכ
רפא קחצי 'ר םשב היכרב ׳ר .ןי רפא ווה המ ןכ י מקמ .הרפואל רשפא היה אל םיברב
ךרדמ אב לארשי יהלא דובכ הנהו (גמ לאקזחי) ד״הה .הרואה הארבנ ק׳םהב םיקספ
םוקמ ןושארמ םודס דובכ אסכ (זי הימרי) א״דמה .ק־מהב אלא ודובכ ויאו .םי דקה
ונשדקמ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ה יה ו ו מ נ ר נע ש ל נ ״ ג ש מ נמ ש פ י ע א נ ק ע ה יה ו ע ומ ש ס א ת יזיפ ט פ ;מ נ ד נ ע ןוש ל ע מ ש מ יה יו (ז ) < ה ר וא ונל ה יה
ו !יונר ה נ ה נ ו ן נל ל ס י פ וע ע ה ה יה ו ;א !כ ס מ י ל כ ב ה יה ו ו מ נ א ב ה ל נ י ג ע מ ש מ ה יה ו ה נ י ה ה ש .ור נ ו ״ ו ת מ ה
ןייז לאז םע טךאוו סאד טעךיג סיורא טאה~טאנ~יוו יוזא ."ניטיכןל ןעווע זיאםע טייפש"'ם£
סעך טימ ןיביויהיגגא טה יחויי ;ב ןועמש יבר (3) !ןיראיייג טיייקגיטכיל יך ןיוש זיא ניטכיל
.טאגןעמטגי י מ שיא .שי אל החמש .יבוט ה3 ותעב רקדו ויפה״עימב שיאל החמש קופ§
.וי.3 הנעמב'.(טא; ייב התמשא ;עוויג זיא סעי ה^חלפשי א'י ה קוכפ ;יא טייטש פעי.יוו יוזא
ןיוש זיא '.גי טכי ל ןיךעוו לאז םע.,טעריג םי תא טה טאג ,לי ופ ןייז.ןופרעפ^נע.םעד טי9
ףלאל ןעט ןעווג'טייצ רעד ןיא ךיאזא זיא טונ יוו .בו ט הפותעב רבדו .גי טכי ל ןילאוויג
טיייין רעד וצ (ןעמוקי;) טונ ויא אי.ז ואטייקגיטכיל י ך ;העזיג טאה טאנ ןעמ' טניימיםאד .(איז
י ?רוצ טנאויג טאה קדצוהי ןב ןועטש יבר "(די) זננופאש3 טלעוו יד וצ'.יו'ףר.אד_ ןעמ סאו;
ןי^עךפדיל ךיא ליוו.ןשךדא טייב וד זא ריך ףי׳איטרעהינ באה"ךיא לייוו ןמחג רב.לאומש
ןא .ךאווטימ זיב גאטנוז' ;ופןעווין ויא פאויו טייקג.יטכיל יך ןיראדיגןיפאו£1 זיא ןענאע ;ופ
י ך טיט טילוקיווענמורא ךד טאה pyp. 1 m
r
' . יבל^וצ טגאיי; ל.אומש יבר טאה 'ףהוז ו ך
ןופ;יטכיוליינ טה טייקעיש יד נוא .ריילקא טייש סורא ךךי טלוקיוו ןעפיוו יווא טייקניטכי$
ןועמש'יבר וצ טנאזין'לאומש יבר טאה סאן .טלעוו קןן ןיךעלנא םוצ ייב טלעוו קע ץיא
ייא'םאר לאומש ייבך וצ טניאויג•;ועמש יבר טאה '.ןי רעה טי ן לא; רענייק״י ליטש רעיל ןיא
טלוקיוועגמוראיךיו טאה טאנ .המל^כדוא הטוע ןי םי י דעלאםאו; םי להתןי א קיוס^איךאד
. י ליטש רעך ;יא ריפ וצ םאד וטםנאז םאו; ראפ .ריילקא טי פיוויוזא ט'ייקני9?יל יל טי פ
יוזא) ליט!? רעך ;יא טלעהי ; סאךי באה ךי.א יוו יווא ;1ע1?'ש יי1ך וצ טגא;י ;לאומש יבר טאן
י בר . ליט!? רער ןיא ךדא ריל ךיא גא;י1וא (להיטוע דערי ןיא טגאייג דימ םאך טא;ד ;עק ךו
פאו; םאר)ןיש?ננע9 ליפ ראפ תשלךיג טינ סאיד טלאוו 'קהצ.י י?ל.ןעוו טןאןנ, טאן ה;כרין
ידימלתו וצ דאנ .םע;ייק״ראפןינאו'טלא^ינ טינ םאר יעמ טלאוו .(טנאוי^יטאה לאומש 'יבר
פאר ןי באהקח?; י ?ר נוא לא.וטש יבך,רעדייא שרדמ רער'ט;ערפ ."ליט#רעל ןיא trpjn
זויכרן יבל, . טייקג.יט?יל עןפשךנ^יך ןעוויג 'ויא ןענאיוו ןופ'.ןי גא; ;עמ טןעלק טאוו . טגאזיג
.;י'יט.ש טסךאדיג. טאהישדקכה תיב רער סאוו טךא 'םעך ןופ;י;עוו םקהצי ייןריןופו^נאזיג יטאה
טייטיש םע.יוו יווא .טלעוו רעצגאג רעל.ףי1א טייקעפכילא ןעננאנינ סיורא זיא טלא םעל.ןופ
•ריבב ;יניןופןיראויינ גיט;יל ויא דרנ;ך גוא טייז חר .זמ 'ןופטמוק טאג ;ופ דובכ רעיל. קוספןיא
ןושארמ םורמ דובכ אפכ קוספןייא. טייטש םע.,יוו'יוזא שדקמה תיב םער ןעמ טניים רובב
ןופ נוא .טא; ןופ דובכה אםב רעד זיא 'שדק
:
מה תי3 ןופטלא םער ןןיוא .ונשדקמ opp
טראד
ד י ת י ש א ר ב
ג ה 2
׳ י
3 ת י ש א ד ב
ר ד ס
.הרו ת י שטוה השמח דגנכ .הרוא ןאכ בי תכ םימעפ ׳ה ןומיס ריא (J־!) :׳ינו ונשדקם
.ומלוע תא ארבו ה׳בקה קמעתנ ובש .תי שארב רפס רמכ .רוא יהי םיהלא רמאיו
תא םיהלא אריו .הרואל הלי פאם לארשי ואצי ובש .תו מש הלאו רפס דננכ .רואיה יו
.ךשתה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדבי י .תי בר תיכלה (ה) ארקיי רפס דננכ .בי ט יכ ריאה
רי אל םיהלא ארקיו .ץראה יאבל םירצמ יאצוי ןיב לי דבמ אוהש .רבדמב רפס דנמ
ןומי ס ׳רל איירבח ןי בי חט .תובר תוכלה אלמ אוהש .הרו ת הנשמ רפס דננכ .םוי
טי הלא ארקיו .רבד וב הנש אוה ףא ןהל רמא .תמר תוצלה אלמ ארקיו רפס אלהו (ו•
י םי תששב תארבנש הרוא י נת (11 :אהמתא םוי אוה אלו רוא אוה אל .םוי רואל
אלש .הלוכי הניא הלילבו .המחה לנלנ ההכט אוהש הלוכי הניא םויב ריאהל תי שארב
׳אנש ,ל ״ עלםי ןני דצכ תנקותמ אי הו .הזנננ .אי ה ןכי הו (»j ,םוי ב אלא ריאהל תארב*
ה י , י ו
ה נ ו ה כ ת ו ג ז ו מ
(ות וא א ל ? ף א י נ מ מ ס י י נ י » ול פ כ נ א ל ה מ ל ת ו נ ר ת י ן ל ם ול פ כ נ ן כ יפ ל ו פ ו א ל ש ו ל י פ . ת ור יא מ . ת ו נ ר ת ו כ ל ה J8
*י ה א יה א ל יכ ו ס ו ד ר וא ול פ כ נ ם י י נ ד 'ס י ג נ ר מ א נ ה ק יס פ . ׳ ו כ א ר ק יו י פ ס א ל ה ו (י) :נ ו » י נ ו י ו א ס יר א ות ׳נ
!יכ ט ו (ז ) : ת ו נ ר ת ו נ ל ה ו נ ש יש ן ו י ת י ם ת וד וס ל ו ל פ נ א ל א נ י ג ו נ ש י ס ר נ ז ר פ ס נ ו . נ ו ש י נ ו י ו א 0 ול פ נ נ ו נ י פ !*
w «!f ^ זי אטראי
סישקיחף$י9יך V Pi •טייקנלטכיל טראוי פאר טןואמ ר'עד'ה^־ן8תןיא טיי5ן^ לסא!? ף£$
(ני טכי לןי י /לאזי םעט^אמנ טזזי טא^רוא ילד^י םיהלא ר§4>ד טיי,טזקל 0«? ןיי#*-הר'ות י ךן »
טגיטפעמן? זןך טאה טאנ זאי טי י ט^תישאר? רפה םען ןיא .תי ^ל3 ־$? psty ייא םאן
.תומש רפס םער ןיןענ ויא ניטכיל ןיראןין זיא. סע^.נוא רוא יזוי.ו .טלעווייד ץ ^בטא^נוא
.טייקניטכיל ץא סינךעטסמפ ןופק^עאני} םי תא ןענןה ןךוי י לי זא טייט#תוטק רפםםעדןי ^
םעד״יץןע.? זי{« טוניזיא טייק״נמלל ד י8 1^3 םא? טא;.בוטיי1 רו״ומ תאם יזול נ אךי :
ןיטכיייל ןיכאזג טא; ןופתוצמ 'איךינוא .םי ני ד ליפטייטש רפש םעד ןיא לייע .אדןני נ רפ8
רע/נוא .טייקןןטקיל .ד&3 ןי ^חי ן ר#כ'רער טךעווי רעי ןתכ ,ן י ק^ע8 ןופ ןי ןוא ך
ךשחה ןי3ו רואקןי3 םיזילא לדע! .בו ט טסייה הרות יד לייוו .טוג".'3»נ ץןוריג טרעוו
טעדי ןי ןע; 'ויא ©ינרעטסניפ יך נוא טי י קעטכי ל'י ך ןע^יויצ די י ^מ^י וי ^א ט^ז5ינ. טאה טא^
ןישטנע^ידןיעשיייצידיי^עשדיץא טכא9ינ 'ט;ד טאנ יוו טייטש ר־נםםעךיןיא לייע .רןךמ? רפ8
וי תא טפךאריג ןי?אה םאוויןי^טנ^םיידיןעשיווצ נו אםי •^ז» ןגמ נא גי? םי תא ן ע^םאוו
וי א"0א^'טי י ק;.י טכי ל
ז
ת ץפורי /י טאה םוי'רואל םי!1לן5 ארק.!{ .לאך^י , ץרא'ץא ץ ינ
ןומיס יבר וצ ט'?עךפי? םיר?ח יד ץ?אה .םי נת ליפ אד זיאi m
t
ןיא סאו^םךןך ר&ס ץןענ
טימי ןי?ו'רי; רע^רי עי ו רעיןיךד םינ.יל לית אן ייא םיא ןיא לייע ארןעו רטכרעד םיאוו רא8
םיניך לי קאךדץוא זיא םיא ןייאםאדםיר^ך ־ופסרעדסאו^ראפ .בו ט נוארוא .ןע^עני י וו?
םיר3!?ירוצ טגאזין ןומץן יבר 'טא!ןץי לאי רי א .ןעמאנ !י י אט^ןיפורין ־יאנטלעוו ר'גז.נוא
ייוריויצ טנאו;־| םיר?ח יד ץיןא^.םוי נוא רוא .ןעמע^.ייווץ זןיוא ט ס יי!? םי ךןך רפס'רער
ניטכיל זיאיגאט זיא סןן ;עיי.נוא.נאט זיא ני^כילטאסעןענו-ךאייןייאיןאדיזיא םוי נוארויאווםיפ
. להא£<'ייווצ"טייק.ע9?יל'
י ד
. טנאמ רעך,טיי$ש oy
v
i n\ .סניי#עדי י נ יקאט זיא םןן דא^
ת טנורעלי י /ץבאןרי מ' .wyyo):(םי ני ד ליפ אד זיא רפס םעד ןיא לייוו .םוי נוארוא
ןיטכיולמ טה ד ינוא ונעט םקע;י ד ןופו נאט ןיטשןע״םעך. ץךאווינ ןיפאשיז זיא םאו!טייקניט?יל
אי זי טה נא; ייב רא) ,'.
,1
ףי וא זןאדטיט ןייטכיוליג.טינ איז טאה סאיו ראפ .ראושי מ 'ויג
טנעקי ; טינ איז טאה טכא; ייב .ןהוז ייךטכאטיג לעקעט טאה
ז
איז לי ד! .ץטכי י ל ט ן1ק ;ג ט ך
י ך ןעמוקעי גץהאז^אווי -נאק יי? ן יט ק יו םוצ רא
ז
נ ץראדינ ןיפאש? ייא איו םוראוו ןיטןיי^
י ךו צ ןיטכיייליאך טעי וקםי ק טעייחי^ט
ז
ןעוו..נוא .ץראווינ ןיטלאהעב ויאא י ז . .טייקנ.יט '?י^
^א טנייסייוי ןייי טעו; תנ^ל איד'.ץפ טייקןליטכיל י רקוסל ןיא טייטז? 7cj,יוו יווא :םיקןךצ
ל י9 י דא ל־יא? ןע?.יי ןיד טיעוו ןהוו יך ;ופ'טיייקנןטעל יל נוא .ןזווז יד ןופטייקגיטףיל יד
יוו
ת י ש א ר ב
ג
ה ש ר פ
ת יש א ר ב ף   ןס
םיטיה תעבש ריאב םיתעבש היהי הטהה י ואו הסחה רואכ הנבלה רוא היהו (ל היעשי)
שיניאכ אלא .תורואמה וארבנ יעיברב אלהו (מו .ןה השלש אלו .העבש .אהמתא
י מי ׳ז ולא רמא הימחנ ׳ר .י תותשי מד איםוי תעבשל דקפמ אנא ןכו p (ט) רםאד
רואה תא םיהלא אריו (ז1 :הרוא היבקה ןהל עיפשהש .קי דצה חלשותמ (י) לש ולבא
ותואיש דע רנה לע ןיכרבמ ןיאש ןינמ ,!ירמקב שרד והבא ׳רד הידב אריעז ר .בו ט י כ
ירמא ןנבר ,ול ולידבה (אי) דטא ;וטיס ירב הדוהי ׳ר .לרבי ו אריו אי ה ןס .ורואל
ךכ היכרב ריא .ונבל השירפהו הפי הנמ ול היהש ךלמל לשמ .לי על םיקידצל ולי דבה
׳ב ול היהש ךלמל לשמ .שממ הלדבה לדבי ו ;ל״בשרו ןנתוי ׳ר םליע ילודנ ינש ושרד
.הז םע הז ןיניידמ (גי ).םהי נש ויהו .הלי לב טילש יאו םויב טילש ׳א ןיגיטרטסיא (גי)
ינולפ ליאו ןושארל ךלםה ארק .טלוש ינא םויב רמוא הזו .טלוש ינא םויב רמוא הז
.םוי רואל םיהלא ארקיו ךכ .ךםוהת אהי הליל ינולפליא ינשל ןכו .ךמוחת אהי םוי
ה׳בקהש אוה ןנחוי ריא . ךםוחת אהי הליל ליא .הלי ל ארק ךשחלו .ךטוחת אהי םוי לי א
רמוא
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ןס ל ע יפ ש ה ת א ז ר כ ש נו ס כ ל ס כ ל ש ס נ א ה יש ד כ ל ינ מ ס ימ .יוכ י ע י נ ר נ א ל כ ו (מ ) :י ו נ ס מ ג נ ס נוש ת ו ה ל א ש ן ר ד . א י »
נ11 יכ ר וא ס ת א ס יה ל א א ר יו !ה וו "
1
ש ר יפ ןכ ור יא ס ״ נ ק ס ול ןמ זוג ש כ .י ו כ ו א נא ןכ ו p (») ז ןוש א ר ה ר וא כ וג נ נ !א י
י ל ד נ ס (א י ) :נ י 1 ׳כ ק ד צ ור מ א נ י ת כ ו כ ח ל ש ות מ ק יל צ ס א וס ר נ ל ס ש וא י ה ת ש מ ו נ י ׳ול ה ת וא ה ע ינצ ה ר מ א ם פ י ס נ מ
ו יר ש ה ימ ע א ר וס נו א ״ ד כ ׳ת א צ מ י ו י נ י נ ס ר יא ה ל "ש ר יפ .ו ל ס ימ וי וא ם וי ות וא ש ינפ מ ס ינש ו ׳א ם וי ק ר ול ק י פ ס מ י נ י א
ןמ ס ימ 01 ש ל יל נה ר מ ול כ .ש מ מ ה ל ד נ ה ל ״ נש יו "ר ימ יש !ייכ ןא כ ן א ם ימ יכ ׳ןל ר מ א ם ימ יה ׳ ו ל ל כ מ א ו ג
:!יניז יל ע נ ינש ן י נ צ יד נמ ם ה ז ן י ד כ ס ס י נ י נ ה יה ש ת ק ול ח מ ה ם ימ י ׳ג א ל א ט ש מ ת ש נ א ל ש ר וא ל ס נ א ר וק יו ויה ם א י ר נ כ
ס י נ י ר מ .ם י נ י י ל מ (ל י ) :פ י נ י צ נ ו ש יל יק פ .ןוג יןנר ש ס יא (נ י ) צ ״ ז ׳"ש ר יפ ש ו מ נ .י ו כ ת ל ת וש מ (י ) ו ם ימ ים ׳ ו ל ש ר וא
ן כ ם י נ ק ה נ כ ע ש .י ו ג ו ר יע מ מ יכ נא ה ע נש ו ו ע ם ימ יל י נ ק וס פ ב
טי י קנ:טכי זי ך!ערך§רעד טנערפ .נעט ןעןך עטשרנ; ך ןיא.ןעווינ זיאם י ; טייקנןטכיילייך יוז
ןי?אשע3 ןיוש ןיענעז נאט ןיטךעיפםעך םוראוו .'ןיענד טינ. .נעט יירך ןערי^־וא; 'ךאר זיא
טי י ךגגךאווני סע.'י ך נוא יך 'טנאז שטנעסא יוו יוזא. רא; .הנבל יך 'טיט ןהוז יד ץךאויין
נאט 'ץיאי
6
!ייא בוביג ־ואו ויא נךאווניםעיםאך וליפא .הןרשםה ימי תעבש יךיףיוא ןא ךיא
ןיפתיג נאט רעךע;.טךעוגןי5עווט'5עך'ןופ .התזעטןדיימי. תע?ש יךיןופנאט ייווו{ ףיוא רעךא
רערע?..ןיונחע3'טךעוו'יווא .הןרישטה ימי תעבש י ך ץפזיא רע,לי ד! .ה^ ם מ יעי. תעב^־
םאר טנאזת;םהנ'י3ר,.תישאךב'יטי. תעג#ידי.ץפויא ־רע^לייוו .תי ^ארי ןי מי תע?ש נא^
נעט ןעבך ידי ןיא .'קיך3ס תלשותיו; ףיוא טךע,יורטינ.טזו ןעמ םאוונעט ןעבד 'יךןע£ טניי9
זיא ןהוו יך רעךייא נעט י י דו 'עטןףע^ ןערינ. 'ויא ם?. יוו י1זא ניטכיל' יווא ןעוויניזדן
אריעז י 3ך .טינ זיא טי י קעטכי ל'י ך זאיןהעז:; ט;ד טא; .>םד1לא אךיוג. (ן)':ןיךאווינ,ןייפאש?
ראט 'תב#יאצומ וא רימי ץםייוו.ןענאו!ןופ ןיךםק ןיאת ש ך ך י}' טה והבא י?ר ןופןהוו רעד
.טייקעטביל יך ןופהאנה טה יעמ.ןיךיים שאה ירואמ אךוב טכי לי ךףי וא הכר^אץ?אמטי? ןעמ
;עןנטאהי טונ ייא טי י קנ^י ל.י ך ןהעזט,טה ןעמ. 'זא .לדןגי{ארי! קוספץא'טי י טש םע.,ליימ
.ךי ז ראפטייקגיטוניל ייד טךיישיגפ^ז טה טא^טנאזץטיוןייברב הדוהי .י ?ך .הלדבה ט;א5י ג
ל^םל .ןעטוק טעו; חישמ ןעוו "םיקידצ יד.ראפ.טייקעט.כיל יד טךיישיגפא 'טך טאג
ז
ץ;או ן$ר י ך
יוזאטגאזיהיכריןיבך .ןהוו ןייז.ראפ ןיטלאהען. ם״אדירע.,טאה קלד 'ץטונא טאהינ. טאgךלם.א
שיקל^ב ץעםיש'יבר נוא'ןנחוי י בר זי אסאךטלעוו רעך ןופטייל_עם;ורג.ייווצ ת^ךדי ן ןיבא;}
ל£י5ל .ןעניךק,טינ ךד ץלא;י ד שענרעטםני-כ י ךןופטי י קעטכי ל י ך טךיישעג פ!>טאזו טא;
ץעניטלעוויגלאוירענייא נוא נאזפייב ןעגייטלעיווינ לאז רע;י\א' .עט?לג7ייווצ טאהיג.טה ךל§א
רעיד נוא נאט יי3 ;עגיטלעוויג ליוו ךיא טינאזינ טאזו רעך .טנ;רק.ע3,עדיינ ךייז־ץבאה .טכאנ.ייב
ודטגאזינ.טאה נוא םענייא וצ ץפורינ.ךלמרעד טאה ..ואט יי3 ןע?טלעווי3 ליייךיא טנא;ינ.טאןד
.טכאנ ייב ןעניטלעווין טםלא; וד טגאזינרע,טאהץךעךנא םוצנוא נאטי י 3 ןעעטלעווינ.טקלאז
טהרע,נוא .נאטי י י ב ןייזיליאו טייצ ןייד טןאזי נטאןנואי י טי י קני טכי לי ךוצ ןיפוריןטא^טאהייוזא
טהםאך טנאז ןנחוי יבך..טכאנ יי3 ץיז לא';טייצ ןייב טנאויג טאהינוא םיןךעטסניפי ך וצץ^רי ^
טאנ
ו ט ת י ש א ר ב
1
׳י ש י *
5
* י י ^י
2
ר ד פ
הזי א וסוקס תעדי ה .וטוקט רחש תעדי (די) רקב תייצ ךי סי םה (חל בויא) בויאל רפוא
.םולש השוע (וט)ךשוח ארובו רוא רצוי .אמעט ירפא אנא אפוחנת ריא .אהפתא אוה
דחי ט הי בקה ןיא םלועל רזעלא ריא .םוי רואל םיהלא ארקיו (ח ) :םולש השוע וארבנשם
הלי ל סיהלא ארק ךשוהלו םוי רואל םיהלא ארקיו הבוטה לע אלא הערה לע וטש
'אלא .בי בא ברע יהי ןופיס ריב הדוהי ׳ר רפא .הלי ל ארק ךשוחלו אלא .רי כא
הי הש דפלפוהבא ריא (ט) : קל םדוק םינםז רדס (זי) היהש ןאכס .ברע יהיו (זטי
ןיינה אל ץההי (טי )י ל ןיינה ןיד (חי) רסא .ולא תא ארבש דע ןבירחםו תוםלוע ארוב
.דו אמ בוט הנהו השע רשא לב תא טיהלא אריו .י הבא ׳רד הי טעט סחנפריא p). י ל
הי בקה הפצ םלוע לש ותיירב תלחתט יאני ריא (י) :י ל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינה ןיד
.םיעשר לשןהי שעפ ולא .ו הת התי ה ץראהו .םי עשרלש ןהישעפו םיקידצ לש ןהי שעמ
,ךשוחה ץגו רואה ןיב םיהלא לדגי ו .םי קי דצ לשןהי שעם ולא .רוא יהי מיהלא רמאיו
והי שעט ולא .םוי רואל סיהלא ארקיו .םי עשר לש ןהישעמל םיקידצ לש ןהישעמ ןיב
ןהי שעמ ולא .ברע יהיו םיעשר לש ןהישעמ ולא .הלי ל ארק ךשוהלו .םי קי דצ לש
w
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
01 w» יוע יש ז י נ ת י ור פ ל נו5ק ה יס ס י ר י א מ *ס ג ש ימ יל ש ס יי ונ י מ א ל ווא ל א י ת י י נ י ת נ ס 'יפ י ׳י נ א י ק י V
ס ה enm יל ס ית וא נ ול א / ו נ י י ר ה p ( מ ) !ה ל י ל ש יש ו ר ח ש ל ית ש ד יס י נ ו •יפ .ג י ש נ ת ש וי (ד י ) « ו » » **' ״
ול ס י ת י &נ ויה א ל ס יג וש א ר ה ס ת וא י .!ו ה ת י (ש י ) . י י ש נ י נ פ ה ימ יק מ ול ע ד י ה ה יינק ה ש ע מ ש מ וה ויא ו מ ת ומ וק מ
ז י י נ פ ה י וינפ ל ס ית יא נ ייה א ל ש ס ת וא ל ו מ י נ י ע י »ד ק ״ י י י מ א ל נש ס י נ י ר מ ייה ש ל ל נש .ס ו ל ש «»» >*< • י ״ *
;וי נ י ע ש ס י י ק ט מ ו ס י נ ו ט ויה י ויא ש נש !ת וא ל ימ ר י ק ט יה יו ש פ ש פ נ י נ ע ש ל ע מ ש מ י ה י (<ש ) : ס ט ש יל ש ל ם ,י י w
; י מ ו מ ו ס נ א ׳י -י נ ד ל ס ע ש ד וע ק יפ מ . ׳ ט ס ח נ פ ר י א (כ ) ס ר וק ן א ..י ו נ ס -נמ ו י ד ס (ו י ) ו
ט?א8ט'קד״וטפא; ".'ןי ןךאמי הי ךפ^ בויא וצ טנאץן טא;
סי תע^י פ״י ד ןעפרו.זנכא^יג!באודיךיאייי.יווא .טייצ״ןיד גויאטךא ןייז ןירעטז? ןינרא!? םעך ןעןןךי
דןאזרעד ןופםעט םער ןךאי ריד לעיי ךיא טגאיאםוחעכ יבר.טייי£יריא טייקגיטץיל יך נוא טי י צ רי»ז
נואטייק.גיטכיל~ד ן י י פאי טא:ן טאנ .םולש השוע'ךשחי ארובו רוא רצוי קוס? ןיא טייטז? סנ;
; טנירקענ ךיזץ5*?ה'ייז.ל ייו1ד ןע ש ד ג י{םול^טכא5י} םאןונוא פונךעטסץפ,יך.ןי5$א#ע2טאזן
ן י י טינ טנאטרעד טא^טנאו רו ^.י 3ר'.נאט טיי'ק.ג:ט:ניל.יד וצ ןיפוריי}טאהטאנ .>ארקי.י<>ח )
עייקגיטכיל יד וצ ץפורך טה טאנ קו'פפ
ז
ץא טייטש ם ע
י
<ו'יוזא.םטוג ףדא ראנ סן??על1? ףיוא ק?א?
טאהםי נ^טסני ןגי דוצטי ני טי י טשםעי נוא .ט?אנןי§ורין רע טאה םינרע^סעפיך וצנוא .גא§
י ?ר .םינרעטסניפיד ף י1 ןיעסאנ ןי י ו.ןעג» רעיךטלאווינ טינ טאה טאן לידו .ט?אנ ץפורינ טא;
פעי .ברע
ג
יהך טייטש םע דאנ' .טכא3 ץי1לאי םע. .'ברע
י
.י!רי.טי3 טי י ט^פעטןאז ןוטי9 ר3 ה;וה;
ן עתי גץו שי י ^י רמו ^^^^^ ד יערייא זאT i j p y ז .ט^נ.ןעוולנ.ייא
רער העש ליפיוו נוא .טכא^ץי י י ל^סע/ןעי י נוא גא?!י ד ל א 4ס ע .ןעת טא; רא5טצעי ;נ םיוא
ןיאיייטייטש ם ע לייייו טגאי יהבא י?ך (ט)':ץי י לאי ט?א5 י ך הנזש ליו־ ייי נוא . ןייי לאי נאט
נוא גאטיןעווינילהא״פאיןדט׳ "ייא םע ןעמ טהעז גאטיןעוייג זיא סע^א ט?« ןעןייג.זיא סע״קוס?
טםיוו י ד טאהינוא''ןיטלעוי ןיפאשע£ 1«־ה'טא;יא ריטןיםידו ןענאד ץפ.ט?ייה רע§י1א טקא;
ענעי מ* דימ טלעפיג טלעוי י ד ט^י י ; טא;טאל3 .טלעיייך ןי§א!עעב טאה רע^ב .ט?א0י נ
ןייא טייטש ם ע . ו הבאי י בי טנורעל קנאךןופ טנ.אי סחנפי ?ך .ץלעפי ג טינ ריק קגעז ןי?לעיי
יוש טאה טא/זא ןעט טהעי :טוגירעייייזיא טכאפיג טאה
ז
ריבסאו; ץל* ןהעיי? טאה טאג קום
?
.טנאו יאני יבר
(
רמא)"(י) :טלעוו ידיוויןעוויגטוג יוז&פינ !ענעי ייירא;ןיטלעוו ן י ?אשעןלהאםא
י4 מא״ם^דצי דרופםי שעמי י י י די ןהעזי ן^טןטלעווי ך ןיפאשע^טאןו טא,? ןעוי בי י ה#ץא
טאג .םיעשיריידץפם י !?ע ם
!
י ד ןעם־טגי י מ םאר טםיייוןעיילג י י ארךעי ד .םי ^ךףן ו פםי ז?^
טכאפיג טאה טאג . םי קת^ר ת יפ 6*ןעם_ י דןעטטגי י ט םאךני טכ.י ל.ץי י .לאי
ז
סעטנ^גטאה^
3£נ ג 5 ג ? קם״י ם£ . סי נ ך^פך י ך ןעשךוצדיישנעשייוצא
טני י מ
:
םד־.נ^טטי י קני טכי ל/די צ ןי פתי גטאךטא^.םי עשרי ךןופםי שעפ.י י .נוא > ^ י י . ז »
!ע ם ״ טני י טטאד .טבאל ייפתיג ר ע טזי ם י^רעטםניפ י ך וצ :וא .םיקתצ יך ןופם י * ע3 י ך ,עם
יד
ת י ש א ר ב ג ה ע ר פ ת ייא ר ב ף ך ס
גוי ה״בקה םהל ןתנש .דחא םוי .םי קי דצ לש ןהישעט ולא .רקב י חד .םי עשר לש
.םי רבד ׳ד (אפ)וארבנ ובש הימרי רב םוחנת ריא (אי ) :םיריפכה םוי הז הז יאו . דחא
היה אלש .ומלועב ידיחי ה׳בקה היה ובש ןרוי ריא .הרואו .ץראה , םימש .םי רה (בכ<
רמא ןנחוי יבר .אני נח ׳רכ א הא אלו ןנחוי ׳רכ (דכ) אי תא .אוה אלא (מ)ו מלו עב
יבוכר םיבע םשה ויתוילע םיסב הרקמה והב)(דק סילהה) די הה .םי כאלמה וארבנ י נשב
וארבנ י שי מחב רמא אני נח ׳ר .תוחור ויכאלמ השוע (סש) ביתכו .תור י פנכ לע ךלהמה
י ארבט רב ינאילול ר .ףפועי םיתשב בי תכו ץראה לע ףפועי ףועו רמאנש .םי כאלם
םידומ לכה .ןנחוי ׳רד הי תעד לע ןיב אנינח ׳רד הי תעד לע ןיב רפא קחצי ׳ר םשב
.עי קר לש ומורדב חתומ הי ה לאכימ רפאת אלש .םולכ 0כ)ןושארה םויב ארבנ אלש
הטי נ לכ השוע ׳ה יכנא (דמ היעשי)אלא .ועצםאב דדפפ(זכ) היבקהו .י נופצב לאירבנו
:םלוע לש ותיירבב י סע ףתוש היה י ס .בי תכ י תא י פ.י תאפ ץראה עקור ירבל םי פש
תופתוש תושעל ה־בקה הואתנ .םלוע לש ותיירב תלי חתמ ימא רב לאומש ריא (ב י)
.םי נש .דחא אלא רפיםל ךירצ היה אל .ןובשהה ןינעל (ורכ) םא ךשפנ המ .םי נותחתב
ה ש ל ש
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
י ו נ ל ומ ש נ ג ש נ !ו נ א י נ י ם י נ א ל מ ס ו א י נ נ י ש נ י י ! י מ א ל :יל א נ ם ינוש ייה א ל <נ א נ י ג ם ש ע נ ויה י נ נ ש ע ש ש ש ז א »
יל ם י ס יש יג מ ם וי ד ש ם יכ א ל מ ה וא ר ב נ א ל ש א נינת ׳י ל ל נ א ס י א ״ מ נ י מ וי מ ם יה ש ׳א ם וי נ י ת נ ן נ י פ ל י . ם י י נ י 'ד (א נ )
ם י מ נ ה ר ק מ ה (ה נ ) :׳ ע י נ י ו יש יל ש ו י ש נ ס ג י ח א ם וי נ וש נ ל .ם י י ס (נ נ ) :*ש ר יש !נ ו ו נ ל מ ז ו ע !יא ש ם ל וע ה ל ל נ ס ם ש ול ל ה
sם י כ א ל מ ה ןמ .ם י ל נ (י כ ) וי נ ש ם וי ח נ א ל מ ה יה ה ח .י ו נ ו ס ד ה ה ל ע י ס נ ו ו נ יל וא ן י א ל ל נ נ ק ש ש יע ן א א ״ א נ נ פ נ
נ ו ת כ נ ר ימ א ה .ן י נ ש ח ה !ינע ל ( ח נ ) ו ס זי ד מ ׳ל . י ו י ז מ (ו נ ) . א ו ס א ל א (מ)ו ס ימ וד מ ע י ס י י ם ל ע א ״ ו נ ס י מ כ ה ח ש ב
ימ א ש ר ח א מ ו !יש א ר ם וי ן י ש א י נ ם ג ל יל ס י נ ו יש יל ש ו י ש .ן נ ח ו י "ר < א ית א (ז כ ) :ם י נ א ל מ ה .ול יפ א ן י ד מ ו א י נ נ א ל »
סענוא!םיע^ך״י־ז ןופםיישעמיךrs o.טניימל םאדדנעבאקי י ל טאםנן.םי עשךתןופםי !עע5 י ך
ןי בעןג טה טאךןעמ טניימ נ7טןייא .םייקתא יך ןופםישע!5יךןע5 ט?יי8 סאדנא^\rnf i 1 ייג*
ט^;7טהה;סךי ר£סו חגחי ?רח 8^(אי ) ז רופכ םוי ייאיסאד ר;דא
ז
י'ץא גא^ןייא ץרוי י רוצ
נואי דרעי י ך !'ןעלטיהיד' .נרעין יך .ץי אי ריפ ןיךאווין ץפאשגי ןעקי נא^ןי ט^ר^םעדקא
ןייטש טפלאלינ טא^םע.,.נא$ 'ןייע .דחא. םיי טייטש םאיי ראפ טנ<!יץיוייבר .טייק3יטכיל.יך
ףיואירעניייא ןעויט טא; זיא גאט ןיטשךע,םעך ליייונ רא
י
.נא^רעטשךע^עד . ץשא־י.םוי
יבר יוו טינ נוא טגא;ןןתוי יבר די זיא םאר .ץילא טאגראנןעיייןןיע5'טי נ,וי אסנ^טלעי י .י ד
יווא .םיקאלט יליןיראווין ןי?'אעע^. ןענעי גאטץלער?א םעך טןא;ן$רוי י?ר .ט;אי א;י?!ד
ןעמ ט^נ םאך .םטי ךי וב ע;ייז 'רע^איי ןיא טקעדי טאה רע.,ק*ן ץא טיי1#? פע.,ייו
ענייז ןיי.י ןילאי סניקלאי; י ך טכאטי; טא'הרע.,.רעםאוו ןי אלעפי ה םעד טי ^ז^ואפטאןדרע,,
דוי דיא "םיכאלמ'ןעס טץי טחורנוא .חור ןיפלע.נ'יל•? יל ףייא ןע$אגי; ייא ־יע, .ץ5עוו!?ייב
ץרערנא םע^י לא^י ^טי י ^^י א^זי א^י ^י עי .-^•
ת י ח ת
ייכאלמ ז^ו ע קיס§ ץא״טייט!? 0%
אגיינחיבך .נאטץלער;א םער ןיךאווי; ןיפאשע"3 ךייא ק;!£ םייבאלס יך זא ריפ ןדעי .גא$
ףפועי ףועו קוספןיא טייפש פע.דו לזא .םיכאלם יל ןיראווע;ץ?אז?ע3 ןעקי .נאזן^לענאד ט^אן
.םיץ^לט ןעט טנייפףפיעןייא רייט ןהעז,ףפוען'ם:<רשבו םי כ$ה יל יי3 טי י ?#סע.נוא.ץך!$ד לע.
ייס ןינעוו םקחצןי בר ןופט;אז יאך^ט ר3'ינא:ל־,ל ייח,'.גא^שר^גאד ןעוו;נ. ויא םאר נוא
טינ ראןי וי א גאט' ןי טשרע,םעדזא ע.לא ןיבלא.ר'סאד ןנחוייבךיךיא^י י הנוא א;י?ח•בר ךא,
.טי ד םורריץא לע§יה'ם'ע'ד טיירפשריאפטהילאכי? יא ץנאז טין ל1מ ןע§ •P^
y
.ן י ^י שע?
רא}.ןעטיפ
ז
;יא טייד'פשרא§'םיא טא;ר טא; נוא .טי ד ןופצ ץא פייר^צקא^טאה לאילמג נוא
טיירפשראפבאה נוא ינעםיה םער טניי;ענ באה ןיילא ךיא.ןזוא$יג ץלא באה ןיילא ךיא טןאז טא;
טלעוויייך באה ךייא ןעיו'ריזנ טי פף״דושאןעיוינ ויא רעד .'ןעווין רי1ן טיט זיא דעוו .דרע^יך
ץפא#עב זיאיטלעוויך 'ועור בייהנא ןייא דלאני טנאז יפא 'ר3לאום??יבר .ח8א10י ) :ןיפאצ׳ע^
• דרע.ר ףייא 1ע.??יא ק&*י סאיי ^טןטנעיפי ך טי!נ תופאוש !יבאט טלאווינ טא; טן ץךאויין
ןיא טהת אין דוי יווא ץזעטנעט ;ע^יויצידרג? יך ףיוא קהור לא!הניב1ק יך ןעטט?ייט.םאד
טווטיג טאג יטאה טגת^יוע; ןי י באן'ןי י ^עם יד ליידו רא^.םיב$^מ יד ;ע.^יוון לע§י0
ץטראוו
זט ת י ש א ר ב י ג ה ש ר פ ח יש א ר ב ר ד פ
ערפ(טכ)י תמי א .אהמתא ישילש ינש דחא אמש .י שי לשו .י נש .ןושאר וא .השלש
תא ןושארת (ל)םויב בירקמה יהיו (ז רבדמניו יאנש .קשמה תמקהב ןלהל ה׳בקה םהל
.י מלוע תא יתארב םוי ותואב וליאכ היבקה רמא .םלוע לש והיירבל ןושאר .ונברק
ןושאר .םי כלמל ןושאר .תי שארב השעמל ןושאר .םוי ה ותוא לטנ תורטע רשע י נת
.י ונו שדקמ יל ושעו (הכ חומש) ׳אנש .הני כשל ;ושאר (אל) הנוהכל ןושאר . םיאישנל
ןושאר .ןופצב הטי חשל ןושאר .המבה רוסיאל ןושאר .הדובעל ןושאר .הכרבל ןושאר
.י ונו ׳ה ינפלמ שא אצתו (י הרקי ו)׳אנש שאה תדיריל
ויתוילע םימב הרקמה (לק סילהח) בי תכ .עי קר יהי םיה־א רמאיו (א) ד ה ש ר פ
ילבא .רפעבו םיצעבו םי נבאב הרקמו ןיטלפ הני ב ויב ךלמ םלועבש גהונב
יהי םיהלא רמאיו .וי תוי לעםי מב הרקמה רםאגש .םי מב אלא ומלוע תא הרק אל ה״בקה
׳ר םשב ןיבא ריב בקעי ׳רו סחגפ ידו אגינה ׳ר םשב הל ןירםא ;ינבר .םי מה ךותב עיקר
לאומש
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם ינומ ש ס מ ש ס יל נ״ ל ד ל יז "שי נ ת כ .כ ינ ל מ ל ;וש מ ו (א ל ) ע י ס ו (ט :)׳:ו כ י ה ע נ ר א ו ס ש ל ש ם ד ש ניב ל ״ ל ס ד מ א ס ו י
ק פ צ ח וניח ש ל ןני ל יו ם ימ כ ח ח נק מ א ופ ן ס ל ח ״ ר וו ם יכ ל מ ל ר מ א א ל ש . י ו נ יב י:ש ו ינכ ק נ נ ו ה כ נ ם ימ יה ןמ וא ל . ס כ ל
ל ״ כ ע ת ו ד י נ פ ם ר א ש מ וז ה ד י נ פ ח ונמ ל א נש יא מ ד ה יל ס ר ג א ל נ ת כ י ןיש א ר ל״ צ ה יה ש .ן וש א ר ה (ל ) !ן ו כ א ר ם וי ןוש א ר כ
ם יכ ל מ ל !וש א ר ם וק מ נד ׳ר נ (ז ״ פ ) ת נ ש ת כ ס מ נ ד ומ ל ת ה פ ״ ע ו : ה ל וע ת א י ר נ ל ש ק ב א י ס ייל זמ ור !••וויה א ״ ה ה ע ןיש ח ר ם
ק״ספ״״ר^ ויא שדקמה תיב רעי ויב ןיטךאוז
קיטש טפךאדיג טאה".ןיךאוויג ץפיאשעב טלעוו ייד ויא י ד ־יא 'םאוו געט יך ;ילייצ ט!?וק
לאזיםערעךא .םקעןי ףני פ ריפיירך ייווצ סניייא .והשש השמח ה^ברא) השל?' ם:נש דהא
קי ט#לאז םע.רעןא .־ועטיךך רעד רעטייווצ דער רעו^שר!;. רער ישילז? ינש ןושאר ןיים^
טךעוו יווא .רעךגיאווא ויא^םיאד .רע^ייךך 'רעך רעטייווצ רעד ס;ייא .ישיל¥? ינש דחא
טעיךיןיבע; קעוןא י ד לאו רע,י #י ל#י נוא'י נ#י פער'טללאצב טאנ טאה ןעוו .טערי ן טי נ
םויב בירקמה י הדקוםפ ןיא טיייטז? ;?ש ? םעך.טלעטשיג היוא טאה ןעמ ןעוו .ןושאר טךאוו
טייטש םו;ראפ'.גאט ץט#ךע. םער .ןושאר םוי ב'ןי י טש טפךאךינ a r\ .1נ^ךק
ז
תא ץשאךה
י ך'י י '3 ןייטש טפךאךינ טיאהיםאוו'ןושאר םער ןעט 'טניימיסאד דאנ .׳הא טיה ןושארה
טיןאזיג טה טאנ םוריאד .ן^שם םער יי3 טלעטשי ן טאנ םיא טאק טלעוו יד ץופנ.גופאשע|
ןיא טלאוויךיאייוי. ך י ד ג י י 9 י י 3 זיא ןפשט םעיך טלעטשי ; ףיוא טאיןד ;עגנ טאוו יגאמ רעד
ריא ןיא \אז הגיכש ידיןיךאווי; ;י9אט<3 'ויא טלעוו יידי סוראןמ .ט
:
לעוו יך ץפאשעב סקיא
קןדור וצ ןיבי1היןג$> טה ןיךאןויג טלעטשי ; ףיוא וייא ןכןעמ רעך םאוו נאט םעך עא ץ׳קור
רער .קמוני נ.גאט רעך טאהיןעגייורקיןסעצ ט?ורעליג'ץבא;ד רימ . (J^־f מ ;יא הנייכ^י ך
רעטישךע רעך .זגאטגוז קוויג זיא גאט"ריעך םוראוו!ג^ופאשב טלעווי ך ץפגאט רעט^ך^
ןעווינ היירקמיטה גאט םעך.'.ישדח רעטשךנ/. רער ויאיןםינ שדחי שאר .(םישרה; סיכל? וצ
גאט םער .י להאמ עטשךע .םאר ןהכא 'ןעוויג בירקמ טאה גאט םער .אי שנ רעט^רע,רער
!ילאז יד קוסיפןיא טייטש'םע.יוו יווא .להאמ עט'שךע,םאך ן?ז?!נ ןיא הניכ?׳ יד טקורינ טה
םאךטשטנעבי ן םינווכ יד ץבאה גאט םער .יד ןע8?יוו.צ ןעה.ור ךיאלעוו שדקמא ריס וצןיכאמ
ץא תיג'ןו'ךק
ד
'קמי/ביךקטלהאו9עטשךע,םאר ןע£י טאה נאט םעך .ןי ךוי י ד לסאק עטזץרע,
.*המבע ףיוא ת1גבךק
ז
ןי'י1וצ'ביךקט'ןי'ראוויג רוסא להאט עט?ףגן,סאדויא גאט םער .;ב!£נ
;1פצץאתוגןךק
ז
ןיטכעש ןיבדהיגינא להאמ
י
עטשךע.םאד ;עםיטהיניאט םער• קיט?; ןייא ףייוא
ראפוצילעטיזו'ץפ ריעןיפ״א טךעךיינענפיארא להאמ עטשרע,םאר ויא גאט םעד .חבומ ץפטייו
ראפןופרעייפא ןעגנא!יג סיו־וא ויאי םע,קוספץא טי'יט#םע,יוו יווא .ת1גןךק
ן
י ד ;עגער
:
ב
:תוג^ךק יך טגעךב ראפ טאה םנ;.גוא טאנ
םער ןעטים ןיא גנוטיי־^שראפא ץיו ל!>ו םןזטגאטג טא!ד טא; .וםיהלא ר5^יי<(א )ד ה ע ר פ
.סטיךיויב ענייז ריעםאוניטיימ טקעךב טאהטא;'קום^ץא טי י טק םע״.רעםאוו
רעני:טש טי םץבי וה'ןופאי ור!;.'טקעךבבוט^אטסא^רעגי י אזאזי א טלעוו רעך ןי אג^מ רען
רע דא
ת י ש א ר ב ד ה ש ר פ ת י י א ר ב ר ד פ
.תי עצמאה הפי ט הדלג (א) סי טה ףותכ עיקר י הי הי בקה רט«>ש העשב ןמחנ רב לאוטש
םוי ב םהישעמ ויה םיחל רמא בר .םי גוי לעה םיטש י משו םי נותחתה םי םשה ושענו
תי לטמ (ג) השעי רמא ןומיס ריב ייר .עי קרה קזחי עיקר יהי .ושרק י נשבו .ןושארה
הלעמלמ שאה האצי אני נח ריא .בהזה יחפ תא ועקריו (טצ תומש) אי דסה .עי קרל
םי פש וחורב (ט בניא) הו קוספל עי נמ הי השכ ןנחוי ׳ר .עי קרה י נפתא הכחילו (נ)
הלעמלמ שאה האצי ןועמש ריב ןרוי ריא .אני נח ׳ר י נדמי ל הפי רמוא הי ה .הרפש
לע דמלל תישארב השעמ אב רמא כיב אבא ׳ר םשב היכרב ׳ר .עי קרה ינפ הטהילו
הצח p)י תמי א .םי סמה שא חודקכ (ד) (דס היעשי) - הנממ דמל אצמנו הרות ןתמ
;םלי ע לש ותיירבב התית ךכ .אהמתא ההות ןתמב אל םינותחתל םינוילעה ץב שאה
םימל עיקרה ןיב שי ךכ .עי קרל ץראה ןיבש ללהכ רסא איעשוה ׳ר םשב סחנפי בר Q)
.אםעט ירמא אנא אטוחנת ריא .םי י תנבו םייניב (ז) .סי סה ךותב עיקר יהי (ו) .םי נוי לעה
יליא _ _ . . _ ״
נ ו ה ב ת ו נ ת מ
* י מ מ ה &"זנ onto 'יפ ה יה מ ה י״ ש ייפ . ׳ ו נ פ !ת (ה ) :ם יש ד ק ת ל יכ א ל ם י נ !ופ ל ת ט ימ ש ל ם יק מ נ י ס יש ומ ל ויש א ר ס ר ג
נ ל ן י נ !ית ינש ס ס כ ןיר  ק !נל י יק יגמ ס יש מ ׳יס וס מ יש מ . ת י ל ש מ ( נ ) 1ם י ג ג וכ ו ס :ו ק ו כ ׳ ז • a t ה י ל ג (א )
ל י ר . ע י ק ר יה י (י ) :ו ס מ ונ מ מ נ ל מ ה ׳מ ש יר ש ה ל ו ד ימ ע ה ל ס ונ י ס ימ ל ק ד ש י י = • 'י י
ה   |
י '
ג י
W,
s 8
* ' י י
  ס נ מ
ן י י נ מ ר מ זל נ .ס י י ת נ נ ו ס ״ נ י נ (ז ) 1י ג ו ע יק ר יה י א ״   נ !מ ״ מ נ ר נ ד מ ה ו ק וס פ .ם י ס מ ה 5א ח 1ד ק נ ( ד )
1 5
^ק ם ^'
ץזא"7רע!3א^^ טיט רעדא
קוס£ ץא טייןןש יסע. 'סמי די וב ענייךרעםאי! טיטטקיעךב טיאיזו רע^קיםן ןיא טייט!? סע״ייו
ןיגעוי 'סאןןח ינזב'ןופןי י א;ןני ר יך.רע?אוו ץא גנוט'ייךפ#רא§א ןיד לא;םע,ט:!א1י3'טה טא;
טגא/ג טק טא; 'ןעיוי ץגעד ס ;!ןחג ר3 לאומף׳ יבר. ןופןיגאיןיבא רי בקע
ד
:י ?רגואסח?פ י בן
עטסלעקיוכ סאד ןיךאווינ טיעווייל; ראפייא'.;ירעו;! רע^אוו םער ןיא נ;וטי י 'ר^ראפא לא; םע,
עטשרעןדא *ף נואיןע&ג יה 'ע^י י עטי י א יך ןיראווי^ויא םעד ןופ'נוא '.'רעםאוו ןיפארןפ
.טכייס ןעווי; ;ענעי.יד רצינ .ך י י א גיאט ץ!3#רע,םעך זעווי.ג ;ע?ע;ןעלמיה יר ט?אי בכ .ןעל?י?ו
ט^אזיג טק טא;'םאיו'גוא .ן ף א ון יג טק.ךאטן?'ינ'נוא'טךעווילק; י ד ןע;ע.י נאט ןיךעדןא םעך
•',ירעייטקךאמשיגלאי לעסיה רעך טנו״מי; טא;טה .לעמיהיא ןיד לאיםנ? נאט ןיךעך;א םעד
שעך 'ףיוא ''גגוטיירפש*יא?א 'ןיד לאי םע ןעמ טץים עיןניר יקי טןאי ן1מי5 י3ר? הדוהי יבר
יך טיירפ^ע;סי1א טאה ץעמ .בקיה יחפתא.ועקריו קוס% ןיא .' טי י ט#םע,י וו יויא .לעםי ה
פאראיי)י'סע''ט<י«ז אענח ייגר .£1וטייך§#ראפאשט'י־8 רעך ך ייא ע״יקר'ייא'.ץ?על3 עגעדלא;
י עטו קי ן ו י א^י י ^י 'י & םעדיטןוקיךקענפא טה סע״נוא ןיביוה ;ופ רעי :ןאןע9יקין
ףי ואדע״פ שער.טיירפש וצטאהרגזםאוו טניוו ןייד טי$<הך§ש םי.5ש וחור? קוסן םער וצ
טח .(לעפיזן סע־י.טכאזניג קךאט#רע.;0ד טכאטיג ןיקורט םיא טה נוא לעמיה ןייןןאג םעד
ייאלעןןיה רעךט;אי 'ןוע?ז? ייגר.?'ןדוי'י?ך .ט?ורעליג טוג ז?ואטאק א;י^1 י3ך ט;אזינ רע,
פא טאה ינוא ןי3יוה*ץפרעי;פ.א"ןעגנאגנג.סיורא ויא סג?.־וא; .רעי י ?םעד ןא ;עקור? ץ/יוין
ןיגעיו
0
' אנךכ ר^אי א.י בך.'ןופטגאייג טזד היכרב ייך,.לעמץז םער (ט;א8י} ןייש ) טי{}אצ3י}
וי א''ת^א.רב"ה^עם.םתאו;'.הרות';ת&ףי 1א קנךעלי ןעמוק טפךארי; יטאה תישארב השע3
טייטש םע'םוראוול תישארב ה&׳עמ ףי1א טנורעל"הרות ןןי מנוא ".הרות ןס ש ייי
ר
ע,יר? ךאר
רעךי טהןעוו .טלייט וצ רע.".טה טינער?י? טאה ר#יןפרעד ןעוו .םיסמה ש א חודק.כ קוספ;יא
־יבעניג
1
וי א'הרות יך ןעוו '.עטשרעטנוא איךנויא ע9שרעבי1א יך קשי י ו? שלייט וצ רעיי8
ףייואיסוי ץלא טי ט לעפיה רעד"נוא .ינים גראב סעך £!יוא ר־״ןייפא ט?עך?ןג טה םע, .ןיךאייי}
נוא .רעייפםעך.ר'עטגוא';ע<־8שי;ןענע; ץרוי יך יוא .רע;יפ'םעד רעביא יעיייג ןענעי .םיא
סאיעשיוה י בר'ןופטנא; םחנפ יבר Q) :ןיפאשעב טלעוו'י ך טאק טא; ןעיו ןעיייג ייא יייא
עטש־ועבוא ידייצ ויבילעמיה ;ופויא טייד י דע .לעמיהםוצ ויב דךעי ך ןופויא םעטי י י י ייי !ינעיו
ידי״יןע־שיייצ ןיד לא; לעוניזי'יעד.. • םימה ךותב עיקר יה:קוספ ןיא טייו$? םע,יי.;,יווא רעסאד
י ןוצי וי בי לעםי ה ןופ ד\'טייוו "יוואייא לעמיזד םוצ זי^רעםאוו עט?,ירעטנוא יך ןופ רע^אע
עטשרעביוא
?יי ת י ש א ר כ ד :ה ט יר פ ו ת יט יא ר ב ך ך ס
ל ע ר מ ו א י ת י י ה . ע י ק ר ה ל ע ר ש א •י ס ה ןיב ל ד ב י ו ע י ק ר ה ת א ם י ה ל א ש ע יו ר ס א נ ול י א
ם י מ ה יוה . ע י ק ר ל ל ע ם ר ש א ם י מ ה ן יב ו ר ס ו א א וה ש כ ו .ם י נ ו ת נ ם י ס ה ע י ק ר ל ש ופ וג
: ם י מ ש ג י ט ול א ם ה י ת ור י פ ו (ט ) .א ל י ד ג ק (ח )ן י ר ה כ א ת א ר יא . ר מ א מ ב ם י י ול ת ם י ג וי ל ע ה
ל י א . ר מ א מ ב ם י י ול ת ם י ג וי ל ע ה ם י מ ה ר ש פ א ול ר מ א ר י א מ ׳ר ת א ל א ש ד ח א י ת ו כ (ג)
. ם י מ ו ד מ ע א ל ו ב ה ז ל ש ם ט ה י ל ע ן ת ג . ס כ ר פ א ול א י ב ה ס כ ר פ א (י) יל א ב ה ל י א . ;ה
. ן ת ו נ ה ת א ך ע ב צ א ל יא . ם י ם ו ד מ ע (א י )ו ע ב צ א ן ת נ ש ןויכ . ס י מ ו ד מ ע א ל ו ף ס כ ל ש ם מ
ס י מ ה יוה .ו י כ א ע ה י ב ק ה ל ש ו ע ב צ א . ם י ם ת ד מ ע מ י ע ב צ א ם ד ז ר ש ב י נ א ש י נ א ה מ ל י א
תא1 ם י מ ש ה ת א א ל ה (ג כ ה י מ ר י ) יב ב ו ת כ ש ו ת ו א ר ש פ א ל ״ א . ר ם א ם ב ם י י ול ת ם י נ וי ל ע ה
ת ו ל ו ד ג ת ו א ר מ יל א ב ה ל י א .ן ו ר א ה י ד ב ינ ש ן יב מ ה ש מ ם ע ר ב ד מ ה י ה . א ל מ י נ א ץ ר א ה
r x
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ן ר !0< ס ימ ה ו ן וי נ נ ע נ ל א נ נ ק נ ס   פ ןימ ת וס י ס י מ ומ וא ת יש ש ע ע :מ א נ ע י נ ק ה י ג "ש ר יס .א ל י ז נ ק (ח ) :ע !מ א נ
ס 8 :ס י ת ל ק מ ס נ ם י נ ק מ ע נ צ א ה י י ס מ ס נ ו ה יח ל ק מ :נ י א ו . ם ימ ש ג ׳מ ם ב ית יייפ ו (ט ) :ה י ת ט פ ז ע נ ר א נ ע ג מ וניא ו
. ו ל מ ע (א י ) !ע י נ א ה ר ס נ ו מ נ ן ;י נ נ ומ זייס יניא ן ס נ ל ש ת מ ה מ כ יע יזזי ה  נייייע ה   ׳!:כ א י ר
,
!ר י פ ם ב נ ל יו י״ ש ר יפ
ן י ז ם ימ יק מ ה ניא ו ס   ד מ יע יל א ס ימ ש ס ש נ ׳ל זמ ר ו ס ימ ה י״ ש ר יפ . ס נ ר פ ^ (י ) : ח וזר וי .יופ ימ ה ו ש א לש א וה ש ע ן ף ג
י ם ו נ ה ול י מ א ו ם ינויל ע ה ס ימ ה ל ע ה ומ ת ל ןיא •ןנ ם י נ ק נ ה !יא ל מ מ ו ע נ :א י ו ע י ש נ נ ק נ ה !ע !נל ו י י נ י נ ס ם י נ ק נ א ל מ 'ל נ
ט *זג ן ע ג א ט ש ין ט ל א מ ק וס ^ ןיא ןע יו ןיג א ז ר יד ל ע וו ך י א ט נ א ו א ם ו ה נ ה י ב ר .ר ע ^א ו ו ע ט ן ן ף ע ^יוא
י ף !ע ^יייצ 0הק.ך ןן ל ע .ר ״ ^א ם י £ה ןיב < ט ך י י ש י ; ןע ^יווצ יט א ה ר ן ן נ ו א ל ע ם יזו ם יע ך ט ?א 'מ י'ן ט א ד
. ל ע מ י ק ם ע ך ף ד א ןיג ע ל יג ויא ר ע ס א וו י ך ז א ןיןא ז   י א ט ל א וו .ל ע ט י ה ם ע ד ף י ו א ם 'א ו;ר ע ם א זו
ם ע ר ר ע ^יא ם א וו ר ע ע א ייו י ך ן ע ^י י וצ (ע יק ר ל ל ע !5.ר ש א ש י,3ס;י ב ו )ק ו ס פ ;יא ר ע ב א ט י י ט # ס ע .ז א
.ל ע מ י ה ן ו פ ט י י ז י ץ ג א ג ך ייח י ל ;יא ״ ןע ננייא י ך ר א נ .ל ע מ י ה ם ע ד .ףי1ארעםאווידטשי;ו י א .ל ע מ י ה
ר ע ב י א ט ^נייא ר ע ם יא וו י ך ט ג א ;א£1א י נ ^ן י י ז ל א ; יווא ט נא ו;נ ט א ה ר ע . ס א ו; ט א ;ן ו פ ר י י ד יד י ק ו ר
ט יג "ניא ט ?ע וי.יך ןא ט י נ ט ל י ר א ל נ וא ע נ ל ע ט נ א ל א ;יא ט נ נ ייא ס א ןו ט ק י ל א יוו יווא ל ע ה י ה ם ע ד
ןע ל ינ ל ע ט ייה םעדרע3יא ם יא וו ר ע ס א ד ם ע ד ;יופ .ן י ע ח ר ע ר .ז י א ת ו ר י פ ע ר ע י ד ג ו א . ק ע ך ם ע ד
יד י נוא '.ןיק ל א וו י ל ןיא ס ג י פ א ך ט י ך ן ע ע ג ל ע פ י ה ם ע ך 'ן ו פ ג וא .ל ע מ י ה ם ע ך ף יוא ס5י9אלט
י ?ר יי3 ט נ ע ר פ י נ ט א ה (ית וכ א י 0 ):ן י ;ע ר ר ע ד ויא ם א ר יוא . ר ל ע , ךףי 1א !ילאפס3י?א ר ?נ
ןופ ל ה ע פ ב י ם ע ר ד ןך וד ר א ; ;יט פ ול ר ע ל . ;יא ןע ג נייא ר ע ס א וו ע ט ש ל ע י ת א יך זא ך י.ל ;ע ,ם זיא ר י א מ
ר י ק ג ג יי'ר3 ית1וכ ם וצ ט ג א מ ג י ר י א מ י ב ר ט א ה " .י ו ז א ו י א ם ע ,א ;'ט ג .א ;יג ר י א $ יב יר ט א ן ן . ט א ;
ט ה ג וא ל ק א ן ש ןיב יוה נ וא ך א ל ב ע ל ט י ס ל ו פ ט י י ך ב ן ע ט נוא יל כ א ו ם וכ ך פ א ט ^ייה ם א ו; י ל כ א
י ל כ א יוזא טנ3ייך3י}י ת וכ ר ע ר ט א ה .ר ע ם א ו ו ט י ס ל ופ יל כ י ך ן א ס י ? נ וא (ע ג ייל ק .א ל י?ע ל ןייא
• י י נ ע ל ע ט ש ל ע ב י ו א י ך ף יוא ךעל3 ע נ ע ל ל א ;א ט ןייל ינ. ף יור א ט א ה ר ע ,נ וא ר ע ם א וו ט יןנ ל ופ
ט א ה נ וא זזעל3 ע נ ע ד ל א ; י ך ;ע9וניג פ יא ך א ר ע .,ט א ה .;י ך א ווי ; ;יט ל א ה ר א ע ט י נ ר ע ה א וו י ד זיא
ט ה ר ע ״ י ו ן .ןיל א ווייג י י ט ל א ה ל ע פ ט י^ל יוא זיא ר ע ם א וו יד נ וא ך ע ל ב ע נ ך ע ב ל י ז א ט ן י י ל ^י י י ור א
ף יוא ר ע ג ^יפ ם ע ד ט גייל ייג ף יור א ט א ה ר יא מ י ב ר נ וא ך ייא ך ע ל ב ע נ ל ע ב ל י ו יל ן ע ק וניג פ א ר א
י ד ט י מ י ל י יך ט ך ע ק י נ ^וא ט א ה ר ע ,ול י ?א מ ל א ד 'ינ.ןיט ל א ה ר א פ ד ל .א3־וע '5.א וו יך ז י א ל י כ ע ל יד
ל י?ע ל ע ק ש ך ע ץ יויא 'יך יל ייע ר ע ם א וו יד ןיייו ס יור א ט נ ע ק י נ ט י נ ד ןד א ט א ז ו פ א ר א ט י ד ע ט י י ך ?
ר ע ?;יס ןייד ר יא מ י3־יוצ ט נ א ז י ;י ת ו כ ר ע ד ט א ה .ר ע נ נ י פ ם ע ד ט י ט ט ?א ט א ׳ר א § ןע וץ י; ויא
'!'ט ן ע ז ן ^ר א ; ;י? ז ן י א פ א ו ; ך ייא ך א ך א מ י ת .ו כ ם וצ ט נ א ט ג ר י א מ י ב ל ,ט א ה .ט גייל ״ יג ף יור א וט ?א ו}
ן י ^ ה ף ד א ם י י י ע ; ט א ;ן ו פ ר ע ע י פ ר ע ד ך א ך ;ע ק ,'.ר ע ם א וו יך ן יב ל א ה ף יוא ר ע ^י פ ן י י ם jyp
v
י ך ך ר וד ט פ ול ר ע ל .י י א ק ג ;ייא .ר יע ^א וו ע ט ש ך ע ב ד א יל ו א ר י מ ;ה ע ו' .ט ל ע ו ו י ך ןופ ר ע ם א ע ך
י י כ ר י ל י י ר וצ ט ^א זיג י ת וכ ר ע ך י ט א ן • ןייד י יוויא ל א י
ז
ם ע .,ט ג א זיג ט א ה ר ע ,ס א ו ו ט א ג
ז
ן ו פ ד ייב
ם א ר ;ע ק ,י ווא יוו .ד ר ^. ע ^ג א ג י ל ף י ו א נ ו א ל ע מ י ה ןייזנא ג ם ע יד ף יוא ל ו פ ןיב ך יא ט ייט !? ט א נ
ט נא י;נ ר ייא מ י ב ר .ט א ה '.ן ו ר א ןופ ם ;יק ע ט ש ייווצ יך ק ש ייווצ ׳ ה ש מ ט י מ ט ע ל ;.נ ט א ה ט א ; וא ןין!
י3'ר .,ט א זו .;ע ל ;.יפ .«? ע ס ד ר נ ט ןנייר ^יג .יזד וכ ר ע י ד ט א ן .ןע ל ניפ .ש ע ס ייר ג ר י ק ננייר   !ינר וב ם וצ
. ם יור ן ל י ג י פ ש י ץ א י ן ה ע ז י ג י ך ך י ר ^ט א ה .ן ע ל ע פ ש יד ןיא ןייא ך י ל ק pי .ר ו כ ם ו צ ט ן א מ ;רי א3
ט ג א ז
ת י ש א ר ב
ד ה ש ר פ ת י י א ר ב
ר ד ס
אי בה .תונטק תוארס יל אבה ליא .הלודג התוא האר .ןהב ךלש האובב (בי) האר לי א
התא םא הב ליא .הגטק התוא האר .והב ךלש האובב האר ליא .תונטק תוארמ ול
אוה ךורב םלועה היהו רמאש י ט .הצרהש המ לכב ךמצע הנשמ התא .וי ב התאש
היה הצור אוהשכו .אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא אלה הצור אוהשכ יוה וי כאע
ואולמו םלועה ץאש םימעפ יםיא ר־ב אני נח ריא .ןוראה ידב ינש ןיבמ השמ םע רבדמ
בויא) ריהה .ושאר תורעש ;יבמ םדאה םע רבדמ אוהש םימעפ.ותוהלא דובכ עקי זהמ
סילהת) רשפא ליא ולאש דועו .ושאר הורעש ;יבמ .׳ונו הרעשה ןמ בויא תא ׳ה ןעיו (הל
סגכה ליא .אהמתא םולכ רסח אלו תישארב ימי תששמ םימ אלמ םיהרא נלפ (הם
לקשו אציש ץומ ךלה (לי) .םנכתש רחאמו (גי) םנכת אלש דע ךמצע לוקשו ץוהרו
המו ליא .ן חלי א . תאצי ךממ אל תאציש העיזה התוא לכ ליא .םולכ רסה אל ומצע
םיהלא נלפיוה .וי באע הי בקה לש ונייעמ .םי לכ ךנייעם רסה אל (וט)וי ב התאש התא
ימימ לב ת׳בקה לטנ ןנחוי ריא (ל) :םולכ רסח אלו תישארב ימי תששמ םים אלפ
.אנלפ .םי ם אלמ טיהלא נלפ ד״הה .סוני י קואב םייצהו עיקרב םייצח םנתנו תי שארב
םיפיט תעזם (הפיכה) הכירבה תמחמו .הפי כ הכירבה ןמ הלעמלו הכירבל המוד עיקרה
תובע
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ל ק ש ו ולס (די) ו ן מ !ע ל וק ש ת ם ש מ ת א :י ת ס נכ נש י ח א . ס א ו נ נ (נ י ) ו כ ינויל ע כ ס ימ ה ל ע ס י י א י וניא ו י ונ וע נ 5&
ז י מ •ו נ י י ע מ ר ס ח א ל (י מ ) :ןש ר מ ל ס נ כ נ ו ומ צ ע ת א .ס נ נ ס ש ות א מ ו (ג י ) ן ס א ר מ נ ה א ר נ כ ס ינפ ן ו!ר פ ל <
ן ג^גי פו ^
לע;יפש'ןיא ןהעזיג.'י,רוכ'רעד טאה .ןעלגי?!} ידיץאיןייא ךידי קיק יתוכ 'םוצ טגאטג ריאמ יבר טאה
שםגעמא ראג טייב וד סאמ ור ךאךאמ ייתוכ םוצ טנאויג ריאמ יבר טאה .ןי י לק זיא ריע,זא
ןיילק סיוא וטםהעז להאמא גוא סיורג םדא וטםהעז,להאסא .ט?ליוו וד יוו ;ידעלגל ךיל וט1?נ^
ךד טיט ןעק. "רע 'זא 'סיוועג ךאך ויאירייך עגייו 'טיט טלעוו עצגאג״יך ןיפאשב טאה רעםאוו טא;
רע..זא גוא '.דרנ7 עצנאג ייל נוא לעמיה עצנאג י ך להופרעזי א לדו רע.,וא .לי מ רע,יוו ץןאס
אניינח י?ר .ץרא 'ןופםניקעט#יימצ יל ןעשייווצ הישמ 'טימ ץךייך.טנעק;ג רע טאה טלאמי? טאןן
נוא !טא
ז
נןופרובב םער קמע; ראפטינ טלעמעצנאגי ל ןעק.,ללאמא טגאזיג טאה ייסיא י ב ך3
קוספןיא טייטש םע..יוו י1וא .פאק
ז
ןופ ראךעגי דןי ע^י ווצןי פ שטנעמאטי מ טא} טעךלקאמיא
טגע־כיג טה ךא; .פאק
ז
ןופראה ענייז ןע^יווצ ןופ.'הדנמה ןמ'בוי א וצטלעפ;ע;נ.ט'אה" טאן
רעל.';ופרעסאוו טיט למ ויא טאנ ןויפלאווק.רעך קוספייא טייטש סע,ריאם 'יבריייב יתוכ רעד
יוזאייוו .טינ דא^םי אןופטלעפםע״ניא .ט^יייה 'זיב ןיךאווי; ןיפאש3'זיא 'טלעוו יך סאווטי י !
יבר טזו .לופזיאליאווקרעדינוא .'לאווק
:
ס'עך,ןופטיין.פע.,יוו ןינער ליפדזיא .ןי ד םאר ןעק
%
.
ריאין ןיא ןייג ןיידא.טסעוו וד רעדייא נוא '.דאי1 עםייהא ןיא ןיילא ייג יתוכ םוצט;אוי נ רי מג
פאלהאיטא ךאנ ךידי וטסלא; דא^;ופץינ סיורא tapvvi וד וא נוא .ןי נעמפאךי דוטקלאז
ןעגנאגיגיץילא זיא ר'ן;.רעדייא.ןינאווינ פאךדטאהרע;וא'ןולאטי ג י דע טאה יתוכ רעך .ןייגיעוז
;יפיטלעפיג טיג רא^הםע.גוא
י
.דאבןופ;עג}אני נםי ורא'וי א רע,יוו ךאנ רעד נוא דאן ץא
;ופטינ ויא ןעגנאגיג םי תא זייא םאמ סייווש יל יתוכ םוצ טגאי מ ריאמ יבר יטאה .נאמ י ך
יבר טאה .ןעננאען סיורא ריפןופ זיא םע.א; טגאוי3 יסוכ רעל,טאה .ןעעאןי ן,םי י רא רי ך
ליפיוזא*;עמא'גיג.סימא ריד ןופ זיא שטגעטא טזיביוד םאמ וד ךאדאטיןןיב םוצ ט?א;יג.ריאט
סיורא זיא םע,וליפא,םדוע.} ויא טאג ;ופי לאיוק.'רעך .רי ד ןופטיג ראגטלעפסע._גוא סייוו!?
:עוויג זיא רעי.יוו י ;ופטיג.ירא; םי אץפטלעפןיגיעווטםעד ןופןי געךלי פיוזא םיא ןויפןע^אגיג
*וה״טא^ןעוו טגאי ןנחוי י י ח חמא<(ד) י-
נ
עט םקעז עט??רע,יל ןיא !ילאיייג !יפאשב מא רע.ןעמ:
י עםי ך *םעדףייוא טפלעהץי עני ן י ד טאה ינוא רע^אוויעלוא ;עטונינ רע.,טאהטלעווי ל ןיפאשב
שיטיייט זיא גלפ .םי מי אלכ םיהולא.גלפקוספןיא טי י טש'םע,י וו יווא .םוגיקוא'ןיא טףלעה נוא
.1וא לעמיה םיעיד היוא ןייז לאז טפלעה" .טלייטינ טאג טאה רעםאוו לאווקקלופ םער ,'טלייטען
טפלעה
ח י ת י ש א ר ב י י
ד ש
י
2 ת י ע א ר ב
ר ד ס
ןידה הסחת לא הנוי ריא .ןי ברעתם ןניאו (ת)םיחולמה (זט) םימ ךותל ;ידרוי ןהו תובע
םיטח רבוכ םרא .רבדב שי םיסנ השעמ .הי ב ברעתמ אלו אי רבטד אמי ב רבע אנדרי
ךלתמ ןיבלהמ ולאו .ןי ברעתמ ןה תועבצא שלשו םיתש ודרי אלש דע .הרבכב ןבת וא
. הרמב ןדירומ אוהש רמוא ןועמש רב ןרוי יבר .;י ברעתמ ןיאו (טי) םינש המב (הי)
לש היבועב (ה ) :ךכרעמ ערננו (זכ ארקיי) אי רמה .םי ם י פטנ ערגי יכ (וצ בויא) ׳אנש
נוחו (3כ בויא) ;׳ונו ץראה גוח לע בשוי ה (מ הי טשי )׳אנש .עי קר לש הי בי עךכ ץרא
עשוהי 'ר .הזה סטכ (כ) אני נה ׳ר םשב אחא ריא .הויש הרזגל נוה נוחו .ךלההי םי פש
םינוילעה םימה רמא יזפ ןב ןועמש יבר (ן) :תועבצא שלשו םיתשכ רמא הי םהנ רי ב
ץנבר .ןי תלת די מל (בכ) .םי מל םים ןיב .תואטסוםכ (אנ) םישלשכ םי נותחתה לע ןיריתי
! י י מ א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ילוע איהןה .ה ו ה םשנ (כ) :׳ ו נ ו ש ״ ונ י ״ י ׳וג ו ע י ג נ ו .ם י נ ו ל מ ה (ז ן נ ) :ן וש א ר ה ל ק ש מ ל ס יזוי ן מ מ ס ע ד ה ס « ר :
!נ ו נ ה ו ה יח פ וע ק ר יו א ״ ד נ ש יד זק ע י ק ר ןוש ל ו ע ק ר ה לש ק ״ פ א ם יא ד נ .ם י ח ול מ ם ינוש ח ח ם ו ם יק ות מ ם ינויל ע ה &יו!כ
א י ה ו ת וא יט ווזנ ך ור ע ה ׳יפ .ת 1 »ס ו ס נ (א נ ) :":ר י פ ׳נ י פ נ ו ׳1ה פ יש נ יז ה פ יש . ן י נ י ע ת מ ןיא ו (ז י ) ו ת י נ ע ת ד
ויחאו ה נה ת ח א וית וע ור ז ׳ת ש נ פ ל א ד ל ומ ש ה מ ה ד מ ר וע יש 11ה ד יר פ ה ל ן א ל מ ס ״ נ ק ה ה נ מ מ ה פ יש י ה פ יט ל נ ל ע ש אנת
ל יצ ם ש י״ ש ר ׳יפ .ן י ת ל ת ד ימ ל ( נ נ ) !ר ״ יש פ ל ק ןר וק ש ה נ ם ד יר ומ ה יינק ה ש ה פ יט ו ה פ יש ל נ ימ ל ש ור ינ ןניש ר ג   כ ב י . י ח ד
ן י נ נ י ת נ ו ש ימ יפ ש נ ע ר ג י י נ ר ש א ת א ד ה מ נ יזמ וז ע ד ג מ ו נ ל
רעטאץי ן א^ רעך .סוניקוא ץא ןייז לאז טקלעה
םוצ ויב ץיהא ףיורא טייג. סוןןנוא םעך ןופ נוא .טיפאם רעטןלעוויגא ויא ץ3ייה ;ופ ני א
עםדרג םוניקוא ןיאקיךוצ ט$יר םייווש י ך ןיפנוא . טצי י וזקאפי לעמי ה רעד טךעוו לע^י ה
י ד ץךעוו םניקלאוו יך ןיא זעיפוק י ד ייא ראג ןיצלאע? זיא םיוגיקיא ;ופרעסאוו י ך .םץ^אר;?
טשיטענסיוא טינ י ד ןיךעוו.ס'ונ;קוא ןיא ןיידא קייךוצ ןעפוק סנ
:
יפאר9 עסיי יד וא גיא .םי !
סגיפארט י ך םאוו ןיךעךנאוו טינ. ףיר טםלאז ט:גאז
ז
העי יבר .ס1נ
ז
יק1א ןופרעםאע י ך טי פ
אי ךי ט ןופרעםאוו יך ץא ץירא טייג ןדרי. דערי .סיניקיא םעך ןיא ט!?יםע;סי1א טי5 ןידעוי
ץייןייטפיז שטנעמא וא .טא; ןופרערנאויו יך ויא סאך .טשיםענםייא טינ ךייא טךעוו נוא
י ערא יריצ פיךייך ןיפןעננאגיג.פארא ראנ ןעגעז רע;ךעק,י ך זא .פדא ןיא איור!?#רעך^
;עםאז וצ דהא; ליפיוו ןייש ןעייג ןירעםאוו י ך גוא .ט#י£}ראפיד ;ידעוו טייוו רעמיפיירך
• די ל^אי ך ףייא זיי! לעפיה ןופטייג םאוו ןיגער רעך 'גוא .טשי פעג םדא טיג ץ־רעיי גי א
ןופ ייוו יוזא טייג םע.נוא .גגאג רהא; טרעדגוה'ףגי פ,זי א דר
:
ע.,'יך וצ ויב לע^יה ןופפאי י
י?רב pv י?ך . ט1?ימרא8 טי ; ןיךעוו פןןייפארמ יך"נוא . רעיךנווען ;יפארף רערעי, . פךא
סע,ייוו י ווא.•רהאןאי ןי י ג.לאז
ז
פע.,ץגע'רל'יפ דוי טאל ץפץטםא$ענפא זיא םע,ט^א;ןועז?ש•
ריפןיסייוו. ;ע^איוו ןופ.ץנעך םני״ארט ייד. טלייצ רע, .םןכ יפ^נ עירני י3 קוסן ןיא טייט^•
טליייציגט!ד ןעמ .ףנךעמ עבגנוקיוספןיא טייטש סע,דו יווא .ןעלייצ ש1?ייו3 רער זי אעכץ,י א
י1זא .(היניעכ)(יה) :טצאשי^'םיא טד ןע9 םאוו ןילאצ3 וצ םעראויא 'רע״נוא ץנ<ימראפןייז
בשוי ה 'טיי^ש קיס§'ןייא ץא םוראוו .$ען?יה ;ופבערנ יך ויא יווא דרע,י ךןופבעךנ.י רי ו:
רעך.טייטש ד'רע.,יך יי3 .ךלהתי .םי מש גוחו טייטש קוספ!יךעך;א ןיא נוא .ץךאח גוה לע.
ןופינוח טיךאוו ןייא פא רים ׳ענרעל גוח טךיאוו רעך טייטש לע.?יח י ך יי3 נוא נוח טראוו
ןייא עדייביןיבאה יד .לעטיה י ד״טי ? רךע.,יך .ךיילן עךייב'ןע.;עי,יד וא גוח טךאוו ץךעך.י.א
ךעלבא"יוי יווא דאנ ויא "לעמיה ןופ בעךני י ך ץנעוו'ם אגדח י ?ךץפטג
:
אי
ז
א^א י?ר .בער?
ן ריעגגיפיירך ייווצ יוו ויא לעפיה ;ופבערג ך טןאז ה;מהג יבר ץפ;ךוז רער ;;שוהי י ?ל
רעוןאינ עטשךעטגוא יד ןופריעמ ןעגעז רע§אע עטשרעביואייך ט;אז יזפ. ;ב.ןוע?^'י ?ר (ן<
טןלךאדי; טאה ."םייפל םיפןיב טייטש קוםן ץא םויראויו .ורעשפאלק^תואטףום? ני?יירל טיט
תאירגיםא־ו עטשרעבויא י ך יא ןיוייוי ויצ .גיךעביא ד:ס_ל רעד ךאד וייא .םימיו ם;מ ;יב ;י י ט^
ידןיןאייינבר״יד '.ניסיירך ויא דיפל םודאו; .רע.ט?אלק.גיםייירך טימ עט^ןעטגוא יך ;ופרע^
י ך יוו ליפ'יווא,ויא רעםאוו עטשךעבוא יך .ט§לעס ףיויא ט?לעה ןיךאווי} טלייטיגזיא רע§אצ
נוטשדעטגיא
ת י ש א ר ב ד ה ש ר פ ת י&׳א ר ב ף ך ס
שיערהש (גכ; תוארקמה ןמ דחא הז עיקרה תא םיחלא שעיו (T) :הצהט לע .דצהמ ןירמא
סי מש ׳ה רבדב (גל סי להת)י וה(זכ) .ןה רמאמב אלהו אהמתא שעיו .םלועה תא אמוז ;ג
ייד םשב הל י נת ןנתוי ׳ר .בו ט יכ ינשב ביתכ ויא המל (ח ) :םאבצ לכ ויפהתבו ושענ
שיש םוי .התפת לומתאמ ךורע (הכ)י כ (ל היעשי) ־אנש .םנהי נ ארבנ ובש אחפלת ריב
ןיב לידבמ יהיו ׳אנש תקולחמ תארבנ ובש רטיא אני נח ׳ר .םושלש וב ;יאו לומתא וב
.בו ט יכ הב ;יא יבושילו םלוע לש ונוקתלאי הש תקולחמ (וכ)םא ימו,יבט ריא . םימל םי3
ךב־פל .םי מה תכאלמ הרמננ אלש יפל לאומש ריא .וי כאע וכוברעל אי הש תקולהמ
הלאש .םוי לש ותכאלמל דהאו .םי מה תכאלמל דחא ,םי מעפיב בוט יכ ישילשב בי תכ
רזה ביפעא הל רפא . בוט יכ י נשב בי תכ ;יא המל ול הרמא יסוי ׳ר תא תתא הנורטמ
לשמ ול הרמא .דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו ׳אנש .ףוסב ןלוכ םללכו
התא ןיא דחאלו .הנפ רחאו דהא לכל ןתונ התאו.ךלצא ןיאכ םדא ינב השש
די בו .תותשו הנמ דחא לכ דיב אצמנ אל .רקא הנמ םלוכל ןתונו רזוח התאו .הנמ
י ח א
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
י ש פ נ ש יע  ה ש ׳יס ׳"ש ר ו ל ״ כ ע ש ע ר ה ן ר ע מ ח ות ול ג ל ה צ ר א י ז ה נ כ ית כ ש ינ פ מ .׳י כ ש יע וזש (ג נ ) :ם י נ ו ס ימ ןיב
ג ״ ה (ז כ ) • ׳י נ ס יל ק ש ימ ׳ ויה f צ ל יע ל ן ניר מ א זכ ם ל וע ה ןמ נ וד נ ל יו ן ״ נמ ר ה ו ש ע יי נ   ת כ ןא כ ו וש ע נ ם יפ ש ׳ם י נ ו ב
.צ י י ת א מ וי ר ע (  כ ) •י ה   נ ז נ נ   זי נ ד ןס ר מ א מ כ ש יק ל ינ ס י- ל א ר מ א יו נ י ת כ ז ה ר ימ א ה ר ח א יימ ש ה יה ה מ ית ה ם וק מ מ
ת ה ול ח מ !י כ ) : ה יצ ע וש .ר ה ת ר וד מ ס י ס י ם נ נ י ת כ ז ס נ ה י ג נ ר נ ד מ ל ימ ש ם ימ יה ר א ש נ כ יא ש מ ונ ו ש ע ו ייר ח א נ י ת כ * ק ר יה י
*
1
-, , }״ ׳ א ל ו ר ת ס נ ש ור יפ ול ה יה י:וא י ןכ יה יו נ י ת כ ה ר ימ א ה jnf t
T T nT ^' ^
טאג טייטש אך .א^ק.רעדףי 1א טלעיוו יךןעסעךאטש. ט^אםעג טאה א!בוזן?. סאוו םיקוסע
.טאג ;ו~פדייו*יד ךרוד ןיראוויג ןיפאשיב ךאד'וי א לעיםיהירעד .לעםי ה םער טנןאטיג טא^
פי םגואןי ראועגטכאםי ג יעלמיה יד ןענעז טאנןופדי י רי י ד טימ קוספ קאטייטזק םע״דודוא
ן ;יראווינ ןיפאש? טפאשרע״יעלא ןענעז ליוט ןייז ןופןעמאגי ; םי תא זיא םאיי טניוו םעןן
טנורע^ין טאה^נחוי יבר" .יבוט י? גאט 'ןילעךגא םער ייב טיג טייטש טאוו רא8 .>ת;?ל<(ת)
םנהיג 'רעדןיךאווך ןיפאיש? ויא גאט ןילעדנא םער ןיא לייד ןיעהו ם'אצד?לח
:
רב יסוי י ?ר ןופ
ןישכענ ןופטיירגיג ןא'ויא םגדיג רער קוספי ןיא טייטש סע,םוראוו .בוט יכ טינ טייטזנן רעבירך
טי נ
:
רעבא ןיטכענ ןופ.ןיגאן"םיא ייב ;עק, ;עי&םאיניגאטיא יווא ןיא !יךאייינ ןיפאש3 ייא רע^
ןיריעדנאסעד ןי אי לי י ווטעהאןי מ יבר .גאטגיאמרעטו?ר^רעדוי אסאד .ןיט?ענ רעדייא ןופ
לאו סע קוספ'ויא טייטש םעידוי יייא ".ריעםאייייר ןע#'יייצ"תקילוךמא ןעווי; ייא >גאט?א$0גאט
יממבטיייבריצוט יב טינ טייטש רעבירד .רעםאיי י ךי וצרעקאוו 'יך ןופןודי י ש ןעשי וועזןי ב
ריאיוצ מאטלעיוייד ןופננוירעםעבראיפיםוצ ףלאל ןעמםאוו תקולח© יך ךאדאמ ט;א
ז
זינ טאה
טלעווי ד ;ופננושיםראפםוצ ייא םאןי תקולחמ י ך..בוט יב ריא י י בטי ; טייטז? .ג^וציועג
ןיראווינ טגידנעיג טינ ויא רעםאוו י ך ןופטעבךא יך לידו טגאי לאוטק יבר .טוג טינ םיויעג ויא
פיייטשיטאדפסנייר)גאט ןעטיךד םער רעבא' .יבוט יכ טי נ'טי י ט#רע?תד נאט קרעך.^א םעך
.גאטעידןיראווייג טנתנעי נ זיאםווירעסאונ ד ־ןיפטע^ךא י רוצ ם;ייא .בוט יכ לסאןקייייע
בער ןיראווי;'טגידנעיג ניא ןיראיויג ןיבייוהיגגא ויא םוי נאט^י ך ןופטעבךא יך וצ ם?ייא נוא
בוט יכ ט
י
ינ טייטש םאוי ראפ יסוי י בר.י י בי טנערפי ;טאה 'ר&א ןופאיורקא .גאט ןעג.יב?עז
"5 ןייש טייטש 'גאט ;יטצעל" םער ייב טגאזיג ר^א וצ יסוי יבר. טק .גאט ןיךעך^א םער יי3
;העויגטה טאנ'קוספןיא טייטש םעםוראיג .ךיוא גאט ןיטייווצ םעך. ףיוא .געק עלא ףייא בוט
םקעולש
י
מל יסוי יבר וצ טנאייג איורפיד טאה .טוגרעי י זוי א ןהאטיג טאה רע,סאד ץלא
י צנוא 1קלה',ייא;ע'דעי וצ |ייע'גיג וטסאהייד ןופףגיפוצ .רי ד וצ ןע9יקיג ן«נעז ןיש?־?עמ
ראפקלה ןיי8 זיבענייג וטםאה ךאנ רעל. .ןי בעענ טינ קלוד ןייק״וט?אןד >ןיט:קק.עזםעד<םע.נייא
םעל ןיפליטסקעיאנוא קלחיןיצנאגא טאהיג רעדי^י טאה ןיש־ננעק ףני פםדא ט?וק .סקעזעלא
^'''.קלהי ןי טצעלםעד ןופקלח ליטםןנעיאטאהיג ראג טאה רעט^קעז רעךגוא .קלח ; י ! . ך ע ל
ךאר
ט י ת י ש א ר ב ד ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
אלש יפל .ןמחנ רב לאומש ׳ר רהאר אי ההכ הל רשאו רזח ..אהמתא (O) תותש דחא
םימה תכאלמל תחא . בוט יכ םימעפ׳ב ישילשב בי תכ ךכיפל .םי מה תכאלמ הרמגנ
די נם(ומ סש) בי תכ רמא יאלינח רב םוחנת ׳ר םשב יול ׳ר.םו י ה תכאלמל תהאו
לוטיל די תעו .בי ט יורק השמ הי בקה הפצ םלוע לש ותיירב תלזותט .תי רחא תי שארמ
ןב 'י״ר םשב ןומיס ׳ר .בוט יכ םהב בי תכ אל ךכיפל .םהי די תחתמ (ונכ) ילש תא (!רכ)
לא השק הז ןוינלו ליאוה ךלמה רמא .השק ןוינל (צ)ול הי הש ךלמל לשמ .רמא יול
.שונא רודו . לובמה רוד םהב וקל וללה םימהו לי אוה ה״בקה דטא ךכ .יילע ימש בתכי
בר.םי מש עיקרל םיהלא ארקיו (ט):בו ט יכ ןהב בתכי לא(נל) ךכיפל .הנלפה רתי (אל)
הז ןכתפי (דל) םימי שא ה׳׳בקה לטנ בר םישמ רמא ביב אבא יבר .םי מו שא (נל) רמא
.תוי רב לש ןהישעמ םיטש ןהש (ול) .בי תכ םימש אי ד (הל) .םי מש ושענ ןהמו הזב
אי ד (זל) .וני ע םימש ולני (כ בויא) ואל םאו .וקדצ םימשה ודי נה \fi סיצהת) ונו םא
.ןה םים לש .ן ה שא לש .ן ה המ לש רומאל .ןהי לע םי םםי תשט תוירבהש םיטש
אהמתא
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ש (ג ל ) :ס י ס ס ס יל ש ף ינה ש ןצ יו א ל א ן פ ו יר ק ת !א ןפ יו ל נ ל ע נש ד יא מ נוש יא ה ןא כ ;כ ו .א ה מ ת א (ז כ ) :ה ק ול ה
ן ו ל ע ה 'יפ .ן נ ת פ ו (ז ל ) :ס י מ ש Sc ןיק יוש ו! ס ימ ו ש א ס י מ ונוש יא ס מ ת ות ש ק ר ינפ ס ויל ע י ג ה א ל ו ס ימ י ת כ ש .יכ א ל מ
ו ת י מ י ן״ יש ה ו ס ימ י ש ״ ע נ י ת כ ס ימ כ א ״ ל (ס ל ) :ן ל ל נ ו ן נ ר ע .ן ה י ז י ת ח ת מ (פ כ ) : ש נוע ל ש ן י ז ר וג .ול ש ת א (.י כ )
:וי ת וח ר וא ם ש כ ל כ א י ז כ די נ ת מ יש ןיש ל .ס י מ ש ם ס ש (ו ל ) לש ל יח ך ור ע ה ׳יפ .ןויג ל (ל ) :ם נ י י מ ימ ה מ ה 0 מ ׳י ט
: ם מ מ ש ׳ל ה י נ ש יוז . י ו נ ו ש ויר נה ש ס ימ ש א ״ ז (ול < ם י נ ק ה לש ומ ש . ב ו ס יכ ן ה נ נ ס נ י ל א (א ל ) :ה מ ח נ מ •ןגא
א וה ש ו ז ח ״ נ ׳ פ ח נ י פ נ ןמ ק ל ה ג ל פ ה ו ו ז (ב ל ) :ל כ ל 'ה-נו ס
נ^ש'ר1דאד ךאווטים נאטםניד נאטניוי נעק ףגיפייב .ייזא ךייא ויא אד םוראוו .רעדנאווא ךאר
ל מ א ם א ךא; טייטש גאט ןי טסקעז.םעדי י ב .בוט יכ רעדנוזב גאט רערעי ייב טייטש גאטיירפ
יק ;ייו.טאה נאט רערעי סייואךאד טמוק.1ךי1א גאטנא£נ ףיוא) נעטיסקעז,עלא ףיוא בוט י ב
בוט יכ ליטםקעזא דאנ יטאה נאטנאט ניוא .בוט יפןיטצעל םער ןופבוט יכ ליטםקעוא נואבוט
טנאץג ריא וצייםוי יבךטאןד ךא; רעך. .טי נ רע.טאה בויט י'? ;י י ! רעבא בוט יב ןיטצע$<םער יופ
ןילאוויג גיטרעפטינ ויא רעםאוו יך ;ופטעבךא יד לייוו טגאזין טאה ןןיחן רב לאומש יבר יוו'יווא
בוט יב להאמ ייווצ גאטםניד ייב טייט!^רעביךך.בוט יב נאןננאם יי3 טי ;'טי י טש רעביךך'גאט־אמ
וצ סנייא ינוא נאטםניך 'ןיךאוויגטניד^ינ.זיאםאוורעםא1ו עניךנאטגאמ ןופטעברא"יךיוצ םגיייא
יב ןייש טייטש .י 'גא^גאמ וצ נא^סנייך ;ופבוט י? ;ייא ךאר 'רעהיג .גאטםני ך ;ופטעברא י ד
סןן ןיעהו ם יאליגח רב םוחגה י3ך'ןופטגאטג טאזד יול יי1ר .רעךנוזב נאט רערעי יי£ בוט
רעד ןופגנופאשע3 בייהנא ןופ.ןי דטעוןףוסרעךסאוובי י ה^ןופט'?אז טא; קוספ'ןיא טייטש
ןירעוו טפיארטשיג טעווירע,גוא .בו ט ןיךעוו ןי^ורינ טעוו 'השמ וא ;העויג טאג טאה טלעייי
טגאזיינטה ;ומייסיית .יבושייב רעםאוני ךי י ^טל^טשי ג טי נטא'נטאהרע3י רך . רעםאוו ךרוד
טיגאוי^ךלמ רעךטאה .ר& !יטכעלשא טאהיג טאן ךלמא לןן^ל ןיעףי ם י ול'ןב עשוהי יבר ;יוכ
טה י1יא •ןיךעיי ןעפתע; םיא ףיוא לאז ;עטאג ןיי© טיג ךיא לדו רעביךך טכעל#'זיא ר^רעך 'לייט
;וא לובמה ר1ד רעך ןיראוןיג ןיגאל^׳יג ןעגעז י ד ךרוד טכעלש ןע;עי רעםארת.לי י ד טגאוי^טא;
רעםאוו יך יי3 ןיךעוו ןעביךשעג טינ לאז
ז
רע^יךך.0דל .פ';יןע<ה;לפה רוד רער גוא שונ$>'רוד רעך
םעך ןיפוריג טאה טא; .(ארקיול (ט) :טוג טיג ויא רעקאוו י ך גואיטוג זיא טאג םוראוו' .בוט ־ק.
א?£ י?ך. .רעסאוונוא רעיי§ .םי טו שארעטךעוו יייווצ זיא םןם^טנאז בר .םד?^לעםיה
טזן ^מי י א טאה נוא רעקאוו טיט רעייןנ קמוני:!טאק" טא; ןינעווסייבר ןופטגאי א;.ך?'רב
טלאדו םג$, ךי ךייל; ויא םיםן?ןיגא^ערעךגא .לעקיה םער טכאטיגייד ןופטאה נוא* ןעמא!וצ
ביוא נוא .טייק^ורפרןזיד ןעלמיה יך ןייןא^הכוו ;ענעז ;ישטנעמ יך ביוא .םי מש ןענאטשיג
שזנייט רעך זיא 'טןםזן ןי ^ז עךעךג8 .תוריבע"ערעייזיןעלמייק יך קא; הכוז טי.נ ןענעזייד•
קלטי ק יד קנעו.סאמ ןופ ןינערפ״נוא ידףריא ךד ;יךעךנאד ןישטנעם ף .ננורעדגיאווראפ
fwp רעך ;ינעוו ם דל יבר ןופט;גא; םחן? ייגר .רעחאיי ןופרעד§ ־ועייפ'ןופ.ןיךיאווי;' 'טבא5י}.
טמי ק
ת י ש א ר ב יי
ה ש
י
3
׳ייש יא ר ב ר ד ם
םי מב הרקמה (דק םילהחיו יילע שקו אחא אוה (חל) רמא יול ׳ר םעב סחנפ׳ר .א.דםת»
םירוחש םהמ .םי מודא ;המו ;יקורי ;המ וללה םימס המ םימס .;ה םימ לש יוה .וי תוי לע
ןועט .םי מ אש םי מש רמא קחצי ׳ר .׳וב םימעפו ;יקורי םי מעפ'םי מש ךכ .םי נבל םהמו
.ו סמ (טל) לש תחא הפיט וכותל דרת אלש דע הרעקב ןותנ תיהש בלהל לשמ .םי ב
ךכ .רמי עו הפוק (אמ) אוה די מ .וסמ לע תתא הפיט וכותל דריש ןויכ .ףפרמ (מ) אוה
םוי רקב יהיו ברע יהיו .וסמה תא םהב ןתינ םימש ודמע .ופפורי םימש ידומע (במ)
:ושרק י נשבו (ושארב ויה םיחל בר רמאדכ איתא .י נש
לוקמןוםוני ךתרענ ;מ (דקסילהה) בי תכ .םי מה ווקי וא) םיהלא רמאיו (א) ה ה ש ר פ
המ ךי ה .םי םל •רדמ השעי רמא ימא רב אבא ׳ר םשב היכרב ׳ר .יונו
הי בקה רמא .רמא יול ׳ר םשב כ׳ב אבא ׳ר .םלשורי לע הטני וק!(א הירכז)רמא תאד
הכותב בישוהו ןיטלפהנבש ךלמל לשמ .םהב תושעל די תע ינאש המ .םי מה יל ווקי
רמא .ןי לונמבו (ב)עבצאבו הזימרב ךלמ לע ומולשב םילאושו םימיכשמ ויהו .םי מלא
וקיזחהו ודמע .ןי חקפ ןירויד ךלמה הב בישוה .אהמתא .ו׳כאע ןיחקפויה וליא ךלפה
,התי השומכל ;יטלפרוזתת ךלמה רמא .אי ה ונלש ךלמ לש וז ׳)יטלפןיא ורמא .;י טלפב
^ ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ד ייכ ירק.ס י מ ש יד ומ ע (נ מ ) ו י נ א ז ק כ ה נ י נ נ נ ו א ״ ו נ ל ע ד מ וע ה ה וה נ וש נ ס א נ וניפל . ו נ א ה א א וה (ח ל )
נ י ת כ ד י א מ נ ה ד מ ע ה ו ה ויק כ ה ה ב ן מ ו ה יפ פ יומ ה ימ ב וד מ ע ה ר ק מ ה ר מ א נ כ ס ימ מ א ר ננש ינל ה ר וה ו ח ומ מ יה ש ה י ק פ ס ה
נ י ח נ ד מ ס ר ד . י ו נ ויק י (א ) ו וש ד ק נ ינש ס וינש .׳ינ יה יו ה ה וא א יפ ק ה ל נ ל ח ה ו נ ןיד ימ ע מ ש ר נ ו . י ס מ (ט ל ) :׳י נ י
׳כ ו ל ל ם יווק נ ויה י יש ור יפ ל ק ׳ל ווק י נ י פ נ א ל ו ד נ נ ׳ל ב ווק י :ה נ י נ מ ו נ נ ח ה ןמ נ ל ח ה ימ ש יר פ מ ו ק ל ח מ ש ה ש ל ע יה מ איקנ
י״ ש ויפ .ן יל ונמ נ (נ ) 8 'ינ ה נ ל פ ה ר וד ו ש ינא ר וד ל וי ח ע ל יופ ק ד מ וע .א פ וק (א מ ) ו ד ימ ח ע נ ע נ מ ו ׳ן פ יו . ן פ ו מ (מ )
טאה רע^וי קוי לע^םי ^
ערעךנא .רע^אד ןופטכאשי;'ןענע_וןעלטיה ייד י ארי מ ;העז .םמיךוב עניצ רעםאד טימ טקע'ך3
.םי מ^ ןענעייל לאו ןעמ נוא .';״יסאיטימ ןענאט^י ןי טלאווי םע.י וו ךיילניזיא ם:?ש 'ןי;אז
רער .עקייוועצךאונז? עטיור עניךן .ץךאלאןל 'י י לך^לי פ אד ןעננד ץךיוועןוייוו י1זא .ץריווע;
רנז .q^p א£יטקאמ םימש ט;אוקחץי י בר .סי י וו ץריאווש לענ .טי ור להאויאךי1א זיא ל'עםי,ד
רע'ךיי& .לעםייש ןיא זיא םאוו ךלים יוו 'יוזא .םהי א רעןי א סאוו רעםאוו יך ךד ףיוא טגא'ך9
ניםיעיד ןייכא ט?י ; ןעט יוו ;וא '. דעטי #ךליפיך ויא ךלוכ יך ןיא 'ג־סע יך :יירא טםי נ'ןעמ
ט?אזין טזו טא; דו .רעטי ש נוא ךאווש ןעלטיה ידי ןעוויג ןענעז יווא .טביך!מ ךליפ יך טךעזן
ן!מע_ז ןעלםיה יך טנאי
ז
ינ טאה בר יוו וייא ם'א\.ןתאוו;נטקרא'טשיג^עלטיה'יך ןענעז .ענקרייקי
« ןיראמינ טקךאטשיג י ד ;עגעו.גאט ןיךעךנא םעך גוא 'גאט ;יטשךיע..םער טכ״פ ןעוויג
סגן, .טרא ןייא וצ ןעילףאזראפףיז ןילא; רעםיאוו יך ט^אזין טאה טאן חפאייו)(יא)ה השי רפ
וד טייטש רעטייוו גוא ןיפיולטנא ייו קהוט אייךשי; ןייד ןופקוספן י א טייטש
ופטגאו;ג.טאזו היכר? יבך.ןי'יג רעביךא טינ ןילא;רעקאו_ו י ךם: םוצ ץענעךנא טכאמינ טםאה
! רעסאוו י ך n סא׳נא ןיידזמו טבאמי נ לאו מז טאזי נ טאה טאנ זיגת״ו זיי׳"-:••"~ר vt« י- \
!;׳אטא ןינגעניג ייו,טאג ןי אה . דרע'עגנא,ו י י ףי וא ז:וי\ופ1:יראפ וגה!;.! ••jt«״ י ;י ! ׳י!•• t,
שטי י ט רעד זיא ויןרי ,םי מה ווןכי קוסן ןיא טי י טש םע.י וו'י ווא .ןייז ן •ל.ך י י ד טךא ןידבלזח/ ןיא
טגיייעג לאו סאמא .םי לשת:לע_הטני ,וקו.קוספ ןיא 'טי י טש םע.י וו יווא .ןיייגיתו ץי!:יונאמיג. ןילאז י ד
שקי י ט רעב זיא ווןהן ןיגעיוו ס יול יבר ןופטגאז אגהכרבי אבא י בר .םאשו ךי ףיייא !י־יעוו
ןי פחי ןטרע"וןרע.סאןן טאג וצ ןע?את ןי לא; רעסאוו ייד ,דחא םיקזנ'לא םןפה 'ווקי, . קפאה
יוו דוא .טלעו ו רעך ףי וא ןעטייריפשראפ קי רוצ י דטעי ו םא;וא. .רעני י א ויא רעייגוא םייקמ
ל^׳מל aקרפ ןיןע_<הגלפה רוד םעדי ייב נוא שונא רוד סעד ייב נוא לובפי םעך ייב ןעו״וינ זיא פע״
ןי ש^נעםעטוטש טקאלאפםער ןיא טץעומ ןייךא טאה רע.נוא טםאלאפא טיהאבין טאה ךלט«
י ך 'טייפ קנואוויןיפיויא ךלמ םער ןעןעאך ןיגעלפ נוא היידפ נאט עלא ןיימשפיואי י די ןי נעלפ
ט?או;ג.זולמ רעד טה .םיאי ראפיפע^יערגזייז ץפ;על^י ה 'ייד ןעקענ 6 א ר א ןילעלפ תא רןזנניפ
וא
כ ת י ש א ר ב ׳ י
ה ש ר פ ת י ש א
י
ב
ר ר ם
רי הה. םימה ;ם אלא :(ג)הלי עהי בקה לש יפוליק היה אל םלוע לש ותיירב תלי חתמ ך כ
רסא .׳ה םורפב רי דא ןירםוא ויה המו .םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקם (ג5 סיצהזי)
0 א ארבנשכ .יתיא ןיסלקם ןה ירה רוביד אלו הרימא אלו הפאל םהל ןיאש ולא םא המ הי בקה
.ו ב דרמו הנלפה רוד (ל) .וב דרפו שונא רוד רפע .וב דרפו לובפה רוד דפע .וי כאע
by םשגה (ה)י הי ו די הה .םדוקמ ;הב ובשיש ןתוא ואוביו תםעד .ולא וגפי הי בקה רפא
הי כרב ׳רו יול ׳ר םשב ;דוי ׳ר .דחא םוקם לא (ב ) :הלי ל םיעבראו םוי םיעברא ץראה
י חא םוקמ לא רמוא התאו .םי מב םים ולוכ םלועה לב רמא ןועמש ריב ןרוי ׳ר םשב
*וה הפ.ןפוקפל ךלפה ךרצנ .ןי לקרטב תוחנומ תוחופנ תודמ רשעל לשפ .אהפתא
י פ לע ה־בקה ךרד ךכ .תחא תיווכ ןקלפפי ;חור תא איצופו פרי תפ(וו .ןהל השוע
(ט ספ) .י ונו ושביו (ז) םיםב רוצעי ןה (בי בויא) ד׳הה . סונייקוא פי ב ןקלפו תי שארב
]יסוליק השענו (ח) ךלנ .ולאל ולא םירמוא ויה םיםה יול ריא .םי י תפב לע ךרודו
ךרד רפא יול ׳ר .׳ונו םלוק תורהנ ואשנ ׳ה תורהנ ואשנ (גצ סיצהת) די הה .הי בקהל
ם י ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
נ ״ ה (ו ) :ת ו ר ס ם ס נ ד י5ע < ס ה יש ר ש ק נש ר ש ק ה ר יש מ ינש מ ם ש א ר מ ית וא ;יר יס מ ש ם ש א ר ל ע ב ס י ר ז ו ם נ ן ו ר ע כ ו
5 נוש ר וניש נ א ום ןכ ו ש י י ת ע נ ל ע ו י י ד ו נ י ת כ ו יוג ו וש ניו .ס י מ ה ןמ א ל א (נ ) :ס ור א ו ןוי ן   א נ ם נ מ נ ול מ ה ד י נ כ
ת ר י וג ה ת מ ש נ ס ס יל ע ול ב ק ש . י ו כ ;יס ול יק י ם ש ע נו (ת ) ס ה ם ג ש . ס גל ש ה ו ו ו (ד ) ו ס ימ ק ר ס ל וע נ !א ה יה א ל ש
ס ס לע ול נק ש ס מ ש ליי וא .ס ול יק ו ם ויש י מ א ו ס ״ נ ם יק מ ה ם ש ג ה ״ ש ר יש .ס ש ג ס (ה ) ו ג ״ צ יש נ ןמ ק ל ד כ ס י נ ונ י ד נ
•ס ר ג ל יו ׳"ש ר ו ך יר ע ה ו ס ול יק ה ימ ל ע א וה ה ״ נ ם וק מ ה ת ר יוג .ס ר י ת מ (י) :ס ש ג ב ית כ א ל ד מ ת יש א ר נ ימ י ת ש ש מ ע מ ב ״
םי ו ^^~ךא^71י ^א? ן ך״י [ ^^סאן ן ^נ ע^! ^^ ןימ^אוו טקאלא? ןי ע ןיא זא
ןי די י ו-קנן׳^סאןן ןישטנעיפטסאלא£י םעך ןיא טי קזי נןי י ךא ךל£ רעדטאן .טןכנאדע; רע!נע 3
דןלמםוצ טי נרא^רעןוך ט!?אלא8רער טעזזי} ןייןאן יד טףאלא8 ם ע ד ק 9ונ י ג .וצ י י ז.ןי ?אן
י ר״וצ טסאלאפםעך ן־בע; 'קעייא קירוצ לעוו ךיא טגאיי} ךלכ רעד טאוד .רע,זןוא vf %
טביולין רא; םיא ןיבא!ד טלעוו י ד.ןי ^אש! טאון טא;ןעוו בייזו;ן1 !יא ןעוולג זיא דזיא .ע$וט#
רע^אע יל ;י ?אן פאוו רעיקאע רא; ןעוויג טי ; רעןק ייא'טלעוו'דער ףיוא םתאו) רע^איג ייל
ןמאזן י ד סאו; רעןןאוו י ךי ךאדאס טןא;י4 טא; טאק .לעמיה ןיא קךא@#ויא טא; טןאוין
ן י ^ע^א !י?אש4 לעוו ךיא זא .ךי פ ץןי ול יד נוא ןיךייך ט י2 ןעגעק,ניוא ליוט ןייק״טי)
ןעו;י ;רךוטטא;דגואלוב!מ רוד רען ן ענאס^ףי ו א זיא .ןי^ייל סיויוע; ךי פךאן רנ?.טעוו
.טא;ןי א ןעווין ד ר 1 טןןה;5ןפה רוד דער .טאנ ןיא ןעווע דלוט ט!ד שונא רוד רעך .טא; ןיא
ק;ען פאו; רעםאיג יךןע^וקקיךוצ ןילאזינוא ןיי; קעי 3$;י 3^עם י ך ;ילאז ט.גאזי; טא; טאן
•ירזן״יך•ףיוא TOV יי** ןןבמק ריעןקיספו י א
טי י
•??
ס נ
£
י ו
.י 'ייי* •
ט
ל
ע ;
י יר ףיייא ק5י-
ג
י עי ל?
ןיניעד.רעך.ןע£ ap>p.ןףעךרעך, קוספ *ןיא טייט!^'םע״לייונ •טקע,; 'גיצךעפ גוא געטגי צלע§
סייק? ל£(ב) !'!יראווי} !יפא12ג זיא*טלעוו יך רעדייא ןעוןי; וייא טאוו !ןייוש סייוו ןעמ סאו;
ןי;עיו ם יול י?ר ןופןרוי יבר .טל£ ןייא וצ ןעמוק לאז רעםאע יל ט;אזיג טאזו טא^.רח§
ן׳,-,!׳•)״ •ץ ז׳׳'״!:׳.־י:״ny,1 יד ״.,״׳־׳'•יי !'"?•'*זי וייזזיי תמוי v ״רירל ;דוי יביר ;וזו המרב יבר נוא
•wj . ־ ••. ן . ׳ ז^1י • {׳ ׳. ״. ,;•u
1
^ !•;...•יזו י ; ק.״,־ :׳:!•י ;׳:•;•!:ויו ןיא .ירע.םאוו טי פ לופ
טפלאדעג טה ךלמ ־ועד מ« ממאלאפא ק/ז ןעעליג ;!.ןנעו ענעיא'ל?יג ןא סךעכקפ;קעצ לטימ?
סרעכ?עפיד״ןעדגובי} ףיואשאה רןן.ןזואטי; ךלמ ךעד טאה סאיי .סרע3;ע3 יך ןופטלא םער
ןופלע^דוא ןיא טגייליג יד רע,טאן ןיךאןוי; ןיילק יד ןענע; ט
:
גיוו רעך י ד ןופסלירא ויא
ןעגעז גוא טפול רער'י ד ןופםיירא זיא רעפאוו יך ףייא ןתאטין טעירןגא טא; טה יוזא .בו ט?
mi ' prop ןיא טי%ש םע,י וו יוזא .סוגיקו״א םי ןיא טלום'אירא§ ייו.רע,טאה ןיךאווי? רע;יגייןו
י ךי וצ נמי:א טןאוינ ןיינאה רעסאוו יד 6יג!ןז יול יבר' .םי ןופךייה יך שןיוא ןיצעך^יג טאה
ףיוא ןיב«^1 ןיכיייט יד קוספ מא טי י טש' םע יוו יוזא .טא; ןןבייל ־ייג מלעוו רי? ערעךג.א
שיקל שיר. . םמד תורהנ ו א^י קי ס^"ןיא טי י טש סע, .טא; ;יבדל וצ עמיז?!5׳ רנןייו ןיביוהיןנ
»ן י י ג 1
י
ל
א
4 ייי י ע?
א
י ג יך וציט^אוי} טאה טא;' !עוו .םנ ךרד רעטרעון ייןו^ויא םי?ר ט.ג.ץז
י»ייא
ת י ש א ר ב
ה ה ש ר פ ת י ש א ר ב
ר ד ס
.אהי נלפ מלג תינולפתיוולו תינולפ אתכודל (י) רסא ביב אבא 'ר .םי ה ךרד (ט) םיה
םיאםבודל (כי) רסא אנינח רב עשוהי ׳ר .אמי ךדהל (אי) אפי ךדהל רסא הי ד
דע .םי יכבנ (גי) דע תאבה (חל בוי א)א־דטה .םי ה ןפלק רפא רזעלא ׳ר .םי אםכודל
ריב עשוהי ר״א .ינילבק ונא םיננורם ונולבק (וט) ינא,'סי3יד,ירםא ןנבר .אפיר ןיטולק (די)
ילעי (־ק כי להח)רי הה .סונייקואל ועינהש רע .תוםוהת !ידרויו םירת ;ילוע ויה םיםה היםתנ
סונייקוא והבא ׳ר שרד .סונייקוא הז .,םהל תדסי הז םוקפלא םוקם הז יא .׳ונו ודרי םירה
םינשרדה ופשי יול ריא .םי תוש םה ויפיס ולוכ םלועה לכו .ולי כ םלועה לכס הוכנ
העשב .השפל ןורטטיט (זט) ה בקה לש ולוק השענ .אפוז ןבו יאזע ןב ןינכ .ןי שרי ד ןהש
םיםה לעןורטטי ם הי בקה לש יליק השענ .׳י גו םירבעה רה לא הלע (בל םירבד) ליאש
ןפ םיגותחתה םיםה ושריפ אל היכרב ר׳א Q) .סי טה לעי ה לוק (טכ םילהה) ר״הה
םינוילעה
y
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ס י א ס נ י ז ל (נ)ז י ש   ל ק ם י ג ד ל ש ןיויייט יג ם ל יכ י .א ד ה ל .׳ט ז ם י ןיד (ש ) !ו י מ ש ש ר י ג ? ם ייק ל ׳י ׳׳ש וול ק
"״ ז •יש י) ן מ ס נ ד ע ׳׳ע י ם יה ל יכ ש נ ׳יפ י ם יל ח ש וק ל ינ ג "0 ס י ס ויד ול<י»»נ ם יה ן י ד ןוק יר ט ונ שיי ס י כ י
' יכ ל 1)נ י י ז ש ה ם יה ד ל ל ם יה ת ל ש מ מ ל ינ ׳יפ ו ם י ם ינ יד ם י נ ]א ל יל א ל יל א ם יר מ וא ם י נ ל יז ׳"ש ר ו ס ונייק וא ס י ד פ
א מ יד ;ר ניל ק (ד י ) : ס ט ד ל ש ;יק ייש ונ .ם י יכ ב נ ( ע ) ו ן ל פ ם ״ נק ה ש ולנ !ניה ל ול א ל ול א ור מ א ש וש ור יפ לוי
-יי ר נ ד מ נ ס ה ס י ר י נ ם ז ר א נ ס ה ס י כ י נ נ ו מ נ ם יה ה ר ג ס מ ר מ א ם וק מ ה א וס ן נ י ס יא ם וק מ ל א ם ימ ה ווק י ס ל ר מ א
״ ר מ ז א ס ימ ה ויה ונ .׳ ו נ ונול נק (י ש ) t נויא ב י ר ״ נ נ יפ א ת כ וד ל (י ) :ס ונ י י ק וא ם י ן ו ד ם יכ ד ח ור ה נ יא ש י ה י נ ק ה
5
"
.״ ר י ג מ ס יר נש ני ס י נ וד מ ו נ א : ונת וא א נ ו ל נ ק ס ונייק וא ס יל ד ר ת ת ינול פ ס   ווני ם וק מ ל •יפ א ת נ וד ןיק ייש ט ס י נ י . ו נ
,.ש ל ם ד ק מ ו ג יה נמ ן ו ו ש י ו "ש י י פ .ן ויש ט ימ (ו ט ) : ם וק מ ל ש ה ל ה א ר מ ה יה ה א נש ל ג ל ג ו ל ג ל ג ל כ ל יק ו ס י מ לש יו ל ג ל ג
1
יל וכ ל ו י פ ל ר יש ש כ יש ייפ א ״ מ ר ע מ ״ י ם ש נ א ״ נ א ו ו מ נ ת א ול .ן ד ס ל (ח י ) :ה מ ש ד יש ש ד ח וימ ם יק מ ם ״ נ ק ס
ייד טגאייג י ד וצ~"טא7טא? ן י י ; . ן י ^י ׳^^' | י ?^י * ' ^^'
ט י
?
י י
ג ז?א?
ט
ל£ !"8
טנאמג טאה "טא; טנא; אנהכריב אבאי 3ל. .וי א םיניקוא רעד<וו נעוו םעדךךוד ןי י ; ןילאי
םעדויצנוא טראםעד ו צמא .רע^אדלוםי ב םאר ןייגילאז לוקץוןםעד וצנואטרא םעך וצ
וצ רעפאוו לופיב רערע: טלייטינ 'ןיי* טאג טאה יווא .רעםאוו לוסיכ םאר ;ייג לאו לוק;יון
םי״םעד וצ ןייג לא; רעסאוו לוסיב פאך ט:גאז.יג טאה טא} ט;'אז א;וה י3ך. .טלא רעך#ןייא
י ד טנאויג טאה טא; טגאי.אנינח דב עשוהי י?ר .ם:םעך וצ" ;ץג לא; רעקאוו לוםיןב םאד גוא
ןייג לאזירעםאוו לוסייב סאך גואךלמםעד״וצ ץיךעזןיג טעיו םאוו טךא םעד וצ ןיינ לאז רע^אונ
טסאווינטיניןיבאה רעםאווייל טנאד רזעילא.יבר .ךלמ םעך וצ ןילעהיג טעוו םאו; טךא םער וצ
דע תאבה קוספ;יא טייטש סע״יוו דזא '.דןייזיןיא ;ייגייוציג'ןיילא י ד ם:דער טאה .ן י עמ אוו
.ןרעיםאיניעלאץיעיךיז 1יא:'טננילש'םי.רעך,םאו;טךא םעד.וצ זיב ;עטוקי^יעד ומזי? .ם;י כ?}
זנויא ףייא טה טאגלייוו ;יםייויטשיוצ קגעיורימ ם!'םוצ טנאויגןיבאק רע.?אוו יד ;יגא; ןנ^ר יך
ריםןענעז ןיטערטייג דןיוא ךייאישןיוא טאה טא; לידו ןיסיוטש וצ ךייא טנען ריא נואןי&;ערטין
וצ ינוא ריא טליאזירעבירד טלא ןייא ;יא ןיד ןענעק.ןילעיי ריפ נוא ןיךאווי} רעענייוי עדיי3
ןיבאהנוא גרעב ףלא 'ןעגנאניןקנעי רעםאוו יל טגא
ז
י הי מח; י נרב עשוה; יבר .ףי ז יצ ןעקענ
קוספי ןיא טייטש סע.יוי"י1יא . סוגיקואיםוצ ןעסוקענ ;יענע! י ד זיב ןילהאט ף ןיא טךעדי ;ע;
םערי וציןעםוקענןעגעוייזייבןילהאיטןןא טרעדןנעג ןןעזהני א העב ףיוא ן^נאני נ ןענ^ז י ד
טאה והבאייבר'' שרד :סוןקוא םיעד ןעמ'טעי מ'םאר . טצעייגסיוא ייי.ט?אה וד סאו; טךא
ידיןעקנירט״טלעוו״עצנאנ יד גוא 'טלעי ו עצןואג יל ייי רעקעה זיאםוגיקוא רער ת^ךוי נ
;•א יאיע ;ב ייא םאר '.־ןגשרד םי נדוד 'ערעדנא .טנ^יינ טא? ייל יבר .םו^יקיא ןופ רע^אי]
ייג השמ יצ טגאיינ טאה 'טא; קי ו .הט׳מ ןיפ'רעךי? רעד קוזי נ ויא טא; ןופ לוק רעך אןויז $
."ויאייםירבע מא3 רעד אוו טסאויןג הצימ טא
4
ד ןעגאיג ןיפ.םיךןע״גרא3 םעך ףדא ףדרןן
טאה טאג ןיפלוק רער ניא . סירץע גראג םוצ טךי ?ען סיא טאק'טא; ןופלוק רעךרא;
יעוויג זי א'טאג ןופלוק'רעל קספ ןיאטיייןנש סע״דו יוזא .ם^קוא םוצרעסאוו יל טךיפענ
ןופ'טרייישיןפא ףיז ןי?אןד 'ךעםאוו עטשרעטנואי ד ט^;ה;כר3י^ר(רט^(נ):רע_סאוויך ףיוא
ןיידי; םעך ןופ' .תורהנ יכבמ קוס? ;יאיט״טש ם$י ווי י וו* .'־,ידיינ. טי ^רעסאונעט^לע^ואי ל
;ופ
א כ ת י ש א ר ב ה ה ש ר פ ת י 2*ח ב ף ף ס
ן סהל י תי י ט(זי ) םוחנת ׳ר .שבח תוי הנ י כבס (ורכ בויא<ר׳הה . הי כבב אלא םינוילעה
.י כב אלא לוקל ןיאו .׳ו נו סי ס ןוםה ותת לוקל .י ונו והכב ץרא השוע (י הימרי) אבה
ה״בקה הנתה ןי אנת ןנחוי רי א !די :עםשנ הםרב (הי) לוק (אל םש) רסא תאד הט ךי ה
הנתהש ןי אנתל .י נתי אל םיה בשי ו (די סומש) די הה .לארשי יגפל ערקנ אהיש םיה םע
ארבנש הם לב םע אלא . הי בקה הנתה דבלב םיה םע אל רזעלא ;ב היטרי ריא .ו כע
י די ם (טי) .י תי י צ םאבצ לכו םיסש י ט:י די ינא (.המ היעשי) ר׳הה . תישארב ימי תששב
םי טשה תא י תי י צ .לארשי י נפל ערקנ אהי ש םיה תא י תי י צ .י תי י צ םאבצ לכ םימש וטנ
תאו שמשה תא י תדצ .ם־םשה וניזאה (בל סי רבל)י אנש השמ ינפל וקהשיש ץראה תאי
םיברועה תא יתייצ .םוד ןועבגב שמש (א טשוהי) ׳אנש .עשוהי ינפל ודמעי ש חר ה
רואה תא י תי וצ .י וגו ול םיאיבמ םיברועהו (זי א םיכלמ) ׳אגש .והי לא תא ולכלכי ^
תא י תי וצ .לאי גד תא וקיזי אלש תויראה תא יתייצ .הי רזעי לאשים היגגהל קיזת אלש
אקי ש גרה תא י תי וצ .םי משה וחתפג (א לאקזחי) ׳אגש .לאקזחי לוקל וחתפיש םימשה
ותיירב תלחתמ (,כ) איר רמא (ה) :הגוי תא אקיו גדל ׳ה רמאיו (ב הנוי )רמאגש .הנוי תא
w
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
!•ל ח ה מ (נ) :'1 ם ימ ב וש נ ׳ייש ם ע ב מ .סימש יט נ דימ(ט י ) 1כ ט נ נ וש ר יפ ש ;אפמס יא ר א יב מ .ס ל ית יימ (ז) :ס ינ״ ק יא )
ה מ ל כ ״ א ו ד מ א ם יק מ נ ם יוק נ ויה יש ה ״ נ ק ה ר ונ ש . י ו כ ו ס ״ ו נ » ה י נ £ל ע ס כ נ מ ל ח ר א ר ק ו ה י פ ו נ .ע מ ש נ ס מ ר נ (ח י )
לקי דסי מקב םימ״ןומה וה!ר לוקל קספפער ןופ פ.א סאד טנורעל םוהג.ס יבר .ןיבייט יד ןיפ
זיא סע...םיךורפה יכב עם^ג המרב לוק קוספןיא טייטש 'ס!ז.יוו י דא .ץיווי;א !עק®?V
ןיבעגיג טה טאן ;עןו קיספרער טגאז" .ןייוויג טיט >עטיטשא<לוקיא לעמיה ןיא ץךאוויג טלג׳לןיג
. רע^אוו עטשלעטנוא י ך ןופטיליישיגפא •ןיז ;יי;אה י ד נוא לע3יה םער רעביא רעםאוו יל
יאגתא טכאטי? 'טאוד טא^טנאי ;;ודוי י י ר >רטא) (״ן) ז ןי־מי3א V
s
ליקא !יראייל טלעהי? ויא
דזא'םתצי ם ;ופ ;י:ג םרדא ןילעוו י ך.קוו ;ירוי יל ראפןירעוו ןעםיךוצ לאז רע,זא םנ םעל טי ט
קירוצ זי ארעוא^ל ןעמ טניים '.ונ^אל טרעקי; קיךוצ טה םי. רעל,קוספ ןיאטייטז? םע..יוו
טאה ץילא ם:םעך טי פ דאנ טינ טגא/ךנןלא ;ב ה;מלי .י 3ך .י אנת ןיט#לנ?. ןייז וצ ;ענ^אניג
סקעז.עטשלע,י ךי ןי א ;ילאווי;ןיפאשיב ;ענעז 'םאוו ןיכאז עלא טימ ראנ .ייאגרה ט?אטי ג'טאנ
קמ קוייןינעיי םנילוי ראפןילעוו לטב ;ילאי י ד יא י אנתה טכא6יג יד טי מי טאנ'טאה גע־^
טייי^רעד ןיפ.י תדצ ס.א ן1 לןו םי.5שוטג ירי ינא קוספ'ןיא טייטש םע״יוויוזא .ןיפראדטעוי
.ט;אשך'עה.עך^.י דעלא^צןי טאבי גז;י א.3אזו.לע'מי ה םעל,טגדמג. ;יבאה טגעס עגיייט םאןי
לעם״יה יל יצ ןיטאביג באה זץא .ץרוי י ך ראפןיךעוו ןעסיךוצ לאי רע.ם: םוצ ץטא^י ;באה ־י א
טגאזיג טאה ה^ימ קיס^ץא טייטש םע,יוו יוזא .השמ ראפ;י}ייי.י^ץלאי י ד רר1ז יל וצ :וא
ןעיו .לדמ ןיימ ןופגאי יך ןילעה לאי דריג,;יד נוא ןילייר לעיי דןיא נוא קלמיול ריא טםע^ראפ
דיא' .הרי ש טנאזי; טינ ;יבאה נוא ;עגייישעג דרע,גוא לעמיה יל ץבאן טעריג טא!ד השפ
טייטש םע.יוו 'יווא .עשי;.די. ראפןייטש'ץיץילב.ץליאז י י ז.ה$ל י1 נוא קו י יל ןי טאןי נ באה
ןיביילבלאי הנבל יל נוא ;ועבנ ןיא ןייטש ;יביייל? לאז ןהוז יד טןאזינ טזו עשוהי.קופפ ץא
יוו דוא .אי בנה והילא ץזייפשייןילא; י י קהארק. יד ןיטאןייג באן ךיא .ןול;א ק3?:'ץא ןייטש
רעד ץא שיילפ טי פ טיורב והילא וצ טןניירביג ץבאה קןואדק יך קופפןיא טי י טק םע,
^יגעו וצ קנעירב רא§ טי נ'לאו רע רע;י5" םאר ןי טאןי נ באה וןייא .טכאנ ןףא§ נוא הירפ
זןייא '.לאי נד'וצ'קאפ םטכעלש טינ ןילאז י ד ןי^ייל יל ץטאיוי;! באה'ךי א .ה;לועו.לאשי מ
טנא;ינ טאה לאקזחי.יוו יוזא .לאקזהן ראפןירעוו טנופגזט ןילאו י ד קלטי ה י ד ץיטאןי; באה
לאו רע.שי ק םעדי ןי טאןי ; באדד ךייא' .ןיןאווינ טנופעייג קנעו ;עלמיה ידי יוו ןהעוינ באה ליא
רגן.נוא שי? םוצ טנאזי נטה ט,יף קוםן ןיא טי י טש'םע,י וו.י ווא .'ה^וי אי ב; םעך ץעייפשסיוא
טה טא;ןעדי בייהנ.^;יא ט^איין טה ךועלא יבר '.ורמא) (,ד) :ה;1י סעד ןעגיפשע; םייא טאה
רא£ >0ך $ ןייא ףייוא ץרעוייטלובאוראפלאי רעםאד יד ןעווינ לזונ רע,טה טלעיוו יך ןיפאעינ
סאוו
ת י ש א ר ב
ה ה ש ר פ ת יש א ר ב
ר ד פ
ארוקה (ט סכ) םיה י מל ארוקה (ה סומע) הכל .םימה ווקי רמאו הי בקה רזג .םלוע לש
םיהלאהו 0 תלהק) ליבשב שמא רודב ההאו לובמה ר;רב תחא .םי מעפיגש םיה י מל
י דכ הפיקהו השק ןויגל ךלמה חלש .ךלמב הדרטש הני דמל לשמ .וי גפלמ וארייש השע
ליבשב . םיה ימ רנכ םנכ (נל סילהח) המל ךכ .וי נפלמ וארייתיו הני דמה ינב ותוא ואריש
.ןקי ר ילכ ךותב אלמ ילכ הנפמ םדא םלועבש גהונב (־!) :י גו ץראה לכ ׳המ וארייו
.׳א םוקמ לא רמוא תאו .םי מב םימ ולוכ םלועה לכ .אלמ ילכ ךותב אלב ילכ אמש
ארקיוד חמגאבו תלהק שרדמב והנמיא ימנ והצוכו) .הבורמה תא טעומ קיזחהש ןאכמ אלא
הגטק הרבכ יפאולמכ (אכ) אני נה ריא .ןרהאו השמ וליהקיו (כ רבדמב) התווכדו .(הבר
תומש)התוובדו .הבורמה תא טעומ קיזחהש ןאכמ אלא .הב ןירמוע לארשי לכו הב החי ה
התי ה השפלש ונפח יכו אני נח ריא .י וגו םכל וחק (מ! ןרהא לאו השפ לא ׳ה רפאיו (ט
ןפהד אוהה (לכ) .ץפקר אוההל ןפהד אוהה (מ)י פד אל אהפתא םיצמק הנופש תקזחמ
תקזחמ התי ח השמלש ונפה תאצמנ .השפ וקרזו ביתכו (הכ) .ץטקד אוההפ י רת
סש)אתפלח ריב יסוי ריא תתווכדו ,הבורמה תא טעומ קיזחהש ןאבמ אלא .םי צמק חנםש
זחוא
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ןי:מ יק ע נ ר א ן יומ מ א וס ונ ס מ נ ל פ ונש . ׳ ו נ !פ ח ד א וה ה (ד כ ) .ס :1ק ה ר כ נ יפ א ול מ כ (א נ ) ו ן י א ה ינפ ל ע ם כ פ ש יו ר זנו ר ומ
נ י מ נ ז (ה כ ) ז ן מ י ק ר מ א ן מ וק ד י ל ע ד י ל ש ונ ה י פ ס   ש מ ל פ נ :י ו ג ו ח יפ ס נ י נ פ ח א ל מ . ס כ ל י .  [)(נ כ ) ו ע ל ס ס ינפ ה י ס
ד ל ש ס ינפ מ ינכ ק יוח ה ה ש מ לש ונפ ח ש י ר כ . י ו כ ה כ מ וק ר וז ה מ וד וניא ת מ א ם ע פ נ וי נ פ ח נ ל ש ונב ימ . ן פ ח ו א וה ה (ג כ )
ר נ ד ל כ כ וק ר זו נ י ,י כ ד מ ק ייד ו ש כ ינש מ א ל מ נ י ת כ ד ןר ה א ל ש ו ו ן מ יק א ר ק נש ד י א ל מ ם ע פ ל כ נ ם ימ ע פ י נ :נ ל ע מ ב ס ול
ייווצ טלעו^י י ךי ףי י ^ ןויפרעסאוו יך וצ ןישוריג ריעטה 'םו;
רעךטרעפננן, .שונא ןו&<טייצ יד ;יא ל,ךאןן ןייא נוא לובמ ןופטייצ יד ןיא להאמ ;ייא .ל,ךאמ
דרויפטאה'הורמאי לשמל .ץבאה ארומ םיא ראפ ל.י«ז ןע§ ןהאטינ טא; טאן םאר שרך^
.הנירט ידןעלנניריםורא ;ילאז י ד רענלעז עקךאטש טק;!נ'ע; ךלפרעד טזו .ךל!נ.ריא.ףדא ןעווי;
טא; טאה יוויא .*ךלפ םער,ראפ ןיבאיןיאךויפי דץלעוו ר'ע;$ע; ך'ןןךעז ץלעו; ה;יד? יך וא
טלעווי ך יוו רעבעסיזיא םוגיקוא ם:'רעד נוא םונ
י
יקוא ם: םעך טיט טלעןו יר טלונ
:
ניךע; םורא
ארוםי םי ארא! $אז'ןעןן ;וי אטי גטא; טה ץלא םאר .טנאווא יוו םורא ק״טוןז 'רעפאוו יד נוא
עלופא ץכא5 גיךייל לייע שטנע^א וא זיא טלער יד ;ופ נקמ רעך טנעךפשךדם רעד ן :ץבאה
ןעמ קק,י לכ עלופא ץא יליכיעליפא ץפרעבא .ילב ע;יךיילא ;יא ןייבא םאר רןןטקי ן .י ל3
ןילאז רעסאוו י ךטםנא^ודנוארעםאמטי ט. לופ;עווינ וי אטלע!! עצנאגי ד .ןעקןנ ןיידא טינ
רעקאוו יך טךא רעןי לקא ןעמונ יראפטה סנא ךרוד דאנ .טך^ןייא ץא ץרעוו טןומא!רא9
18V טלופאוריאפ ץןבאה'ןרהא'טיפ השמ רימי קניפיע; ץכיילןא'יוזא דוא;טלעוועצנאנ יד ןופ .
.פי ז עניילקא״יוו ןהעוממי וא טה ןייטש רעדטגא;יג' טא? אנינח י י ד .ןייטש פער ראפ ץרוי
טך^• רעני י ^.דער י טה'םנא ךרוד ראג'.;ייבש םער םתא ;ענאט^יניץדוי עלא קנעו י דא יוו
רייא ןרהא וצ ינוא הזעט וצ טגאזיג טאה טאנ "ןיכייליגא יוזא ךאנ.' . ץש!?:עם' ליפ ;ע$וג ראפ
אנוה ברטה .ץלי1ק עסייה ץפןייאלכינ 2!־••;;; טךעוו סאוועסי י ווםאךטגעזו עליפןעמענ.טלאז
זי אס^ראג .רעךגאוואוי א םע'..ם'יצםוק טכא ץטלאזדיגתשט ץפ טנאפי ך ןער טן ט;אוינ
וא .טבאםראפ טניעזדייךטלאה ןיעמ וצ ;עפאיהןעמאזוצטגעק עדי י בטדאה ;ע?. וא ךיילנ טי נ
ץא טלאה ןעמ יוו י ליפ 'יווא להאמ'י יווצ ץירא טי ע ;עפאה'ןעמאז וצ טנעס עדיי.? טקאס ןע§
ךדא טנאה ערעךנא יךןיא ץמוק ןייא ןיידא טיינ ט נאהא ;יא סוראוו .עט;אפראפ ט;עה עדייב
טנאהערעךנא י י ךי ץבענטנאהןי י אןעמא!וצ טגייליק!? זאנוא .םיצמוק'ייווצ.ויא .ץפוק ןי י א
יווא גוא
ז
.טנעסי ם־שכ 'ןיא ץצמוקי רי פ וי א'.לי פ יויא י ךאמא ךא; ;ייג ץירא קק,.ןעפאה
עלאהשמ ;עיטונינטאה ־א; רעד'.ץצם1ק טכאוי א .טנ
:
עה'ס ןרזןאןי אץצ?וקרי פ ןעווינ זיא
דוא יוו'.ךי1ה'ץנאג ןיפךאוויג.םא; טאה :וא טגאה ;ייא';יא .ם ןרהא גוא עגיע •ןיצקוק טקא
ןייא ןעםענ ראפי ראנ קיק.איז םוי השפ ןופטנאה ןייא ןיא ;יצ?וק ט?א ןעגנאענ ץירא ןעגעז
י3ר טאה' ;יכיילגא י דא ךיא; .ליפ קפונ ראפי טךא רעניילק ריעך טמ בגא ךךור ראנ .ץמוק
יסוי
כ כ ת י ש א ר ב י ׳י ^י
2
ת יע א   ם ר ד ס
. אהםחא םש םידמוע לארשי לכו .םי שסחב םישמה בהרו המאב האמ רצחה ךרוא• (זב
לארשי ינב לא עשוהי רמאיו (ג עשוהי) התומדו .הבורמה תא טעומ קיזחהש ןאכמ אלא
(קמס) קמצ אני נח רב אחא רי א .ןוראה ידב ינש ןי בןפקז רמא אנוה ׳ר .יונו הנה ושנ
המט עשוהי ןהל רמא .ןוראה י דב ינש ןיב ןמצמצ ןירמא ןנבר .ןוראה ידב ינש ןיב
ריהה .םכי ני ב אי ה הי בקה לש ותניכשש םיעדוי םתא .םכתא ןוראה י דב ינש וקיזחהש
םידמוע ןנתר םלשתי ב ףאו (וכ) .םכברקב יח לא יכ ןועדת תאזב עשיהי רמאיי (סש)
תומא עברא רמא אחא ׳ר םשב אנח ריב לאומש ׳ר ,םיחוור פי וחתשטו םיפופצ (זכ)
.ןכ ליעל ףאו .ורי בח לש ותלפת עמוש םדא ארי אלש י דכ .דצ לכמ המאו .דחא לכל
לאשמל קילס ןנחוי 'ר .׳ונו ׳ה אסכ (חכ)םלשוריל וארקי איהה תעב (נ הימרי) אנש
םילשוריל וארקי אי הה תעב (םש) אקי ספןי דתב שי רדובי תי ד היתכשא .אני נה׳רד הימלש
.י כי ראה הל רמוא ה״בקה ל*א ,'האסכ םילשורי איה תקזהמ יכו י בר ליא .י ה אסכ
לאמשו ןימי יכ המל ךלהא םיקמ יביחרה (דנ היעשי) די הה .ךיםולכוא ילבק .י בי חרה
תושעל התצרש p א (טכ)המש ארקנ המל .ץרא השביל םיהלא ארקיו (ז) :י ונו יצורפת
יתרסאש ינא י דש לא י נא רמא קחצי 'ר םשב היכרב ׳רו אהא ׳ר םשב ןתנ ׳ר . הנוק ןוצר
םימשל
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ל כ ה יל * ווןיגו א ון וי א פ יס ו .י ה א פ כ (ח פ )י ו פ י מ ה ג ״ ע י ן ל פ ם יה . ס יל ש ווינ ף א (ו כ ) וול מ א ד י נ א ל א וניא rv:ק ר וג כ
ת
(
י «פ יכ ו וניק ל ינ ג י ס ו (ז י ז ) ת ד מ ש ר ד מ כ ה ז ןייע ו ס יוג ס .ם ט י פ ! (ט ) מ נ ו ר מ ה ת א ק יות ה ע ע י מ ה כ ת ו!-.ו,ר !:ס ןמ ד מ א
ן א וה ן1;ו ןוש ל .ן ר א (ש נ ) :ה ת וא א יה ס וב ן וא ל וע יג ה א ל ם ה יל ג ר ו ר ו א נ ם יד מ וע ם ת צ ק :   ע "!יוח ד
י ך ;וא ץלייא טךעךנוה ןעויינ ויא ן ^י ך»"ף^^* ג^'י ד,ט"ן ^י ן אצרפלה י י חב יוכוי
ךאר ויא .ףיוה ןיאיןענאטשינ/ןיטךאדיןענע; ןידוי עלא נויא .;ילייא'גיץפופןעיווינ ייאיטיירב
עטייה.
1
ןי?ייל;8 ייי& ךא! •"<י9 ק^ע ראפטךארעניילק,רעך ט? סנא ףדור ראנ .רעךנאווא
ןע|ירו.צ ןיךוי יד טלע^י ן ט$ ע#והן טגא; אנוה י ?ר '.רעהא טנעני ; ןידיוי יך וצ טןאזינ ט;ד
י ךןע^י ווצ ןףוי יך 'ט^עמג ט? רע^טןא; א;ינחייח.י1 'אחא יבר ."ןורו* ןופםניקעט#ייווצ יך
םניקעו׳ןו^ייןוץ י ך ןע^יווצ.ק?עימ.יקא5ןענ
י
עי,'ץךוי'יך ןי ןא;ןנ^ר יד .ןתא ןופ סניקעטט''ייווצ
טהעז רייא םוויםעד ןופןיךיוי י ך וצ ט3א;י} עשיה; טה .ןי!5עזןן גנייה קנעו,י דראנ ןורא ןופ
ךייא ןעטונ רא6 ןי^אה ןור1$ ןופסניןיעט!? ייווצ י ך ןע^יוויצ סאו; טך$ רעניילק רער זא
ץא טייטז? םע,י ון יווא . ךייא ןע^יווצ זיא טאן ןיפ תניכש יד זא ןעשייו ריאי טנעק, .עלא
ןעשיווצ וייא טא; רעעדע^על רעד וא יקסיוו ריא טעמ םיעך טיט טןואיין ט1ד עשוהי קוס§
. ן י י ו עמ ליפןעטונ ראפטאן טרא רן/ןיילקא ןעווינ יוואיךיוא זיא םגלןעוךי ן י א'. ךייא
רעך .טייר3 טקובעג.ךיז טאק ;עט נוא גנייה ןענאששינ ויא ןעןן טנוךעלינ ;יבאזד ריט םיראוו
י עלעי !יגעוי םאחאייור ןופטנא^אןח יביךב. לאומש'י^ר .סנא ךרוד ןיךאווי^טייךב תא טרא
םאו; 'ןיךעה טינ לאו רע;ייא. '.טייז רערעי.ןופלייאא .ןילייא. רי§ ץאלפנידייל טאהינ טאה
טייטש םעי״םוראו;ןייו דוא ךיוא טעון קטוק טעוו חיון׳ט ןעוו .טא; ןופטעב.רעןיעךנא רעך
ויא ןעדוי יבר .טא; ןופ להומש רעך ויא םילשורי,ןיא קפוד ןעמ. טעוו טיי£ רעך ןיא קוספ;יא
אנינח יבר וא ןיפארטיג.ןנחוי יבר טאה .טכאמ רע.,סאו; ןינערפםיא א;ינה ייןך,וצ ןעעאגי ;
ןופליהיטש רעד ייא'ם:ל!£ירי.ןיא ץפי רקט"טעוו טייצ רעד ;יא קוספ םער תשרד נוא 'טצד
.טאגיןופילהוט!? יךןע1?ענךא'5 םילשורי קך.קק^.אני}!ר ינןריוצ טנאזין ןעדוי
,
:?רי טאה •טא$
נוא רעטיירב נוא רע^י י ל ץועו; ט9לאז ם.יל'^תי וצ ןייפאי טעוו טאנ טגא;ף אמנח יבר טאה
רעך טםלאויקוספןיא טייטטן םעיוו'יוזא .ךיוא ץךויעלא נוא רהוטש ןיימ קמענ ראפטםלא;
םטכער'ץקךאעש ךיך טםעד וד םודאו; .פאןו רא§ .טלקציג. לןיד 'ןופ טרא םער ןי־יעטייירב
;יפורי;טךעוו םיאו; ראפ '.ץרא שע;עק;ךט יך יצ ןיפורי;'טאה טא; .(ארקיו)(ן) :םקעל נוא
ןופט?אוי5' טאה ן?נ יבר . טא; ןופ;עליון םעך,ןהאט טלאדיג טאה איז ליידו .ץךא דר^.יך
לא.ינא טןאזיג טאה טאנ ןינעוו ם קחצי.יבר ץפטניאזין טאה ה;כרב .יבך נוא ןיגעוו ס אהא ידר
ענענ 'ןיןאז טינ טלאו; ךיא קןו .נונע; דךע
י ן
יך וצ נוא לעםי קי ףי וצ טגאיי; באה ךיא .י ר•^
ןיטלאיי
ת י ש א ר ב זך ה ש ר פ ת יש א ר ב ר ד ס
סי ממ היקםלו !ח ) :וי שכע דע םיכלוהו ם־חהים ויה ןכ אלמלאש .י ד p.>^םימשל•
גד םעט המוד וניא אלא .םי םי ל״ת המו .או ה דהא םי אלהו אתפלה ריב יירא םיפי ארק
.ץראה אשדת םיהלא רמאיו (ט < :אי מפסאמ הלועלו ןודיצמ הלועל וכעט (ל) הלועה
וסנכנ שהגו הוהו םדא .ןה ולאו .ןי בי וחם ואצי ׳דו .ןי דל וסנכנ.׳נ ןתנ ׳ר םשב י נת
הלעפאהתש .ךרובעב המדאה הרורא (נ תישארב)׳אנש .ןהםע ץראה הללקתנו .ןי רל
ןהב שי ןה ףא האלדגפקהצי ר״א .ןישוערפי ;יבובזו םישותי ןוגכ .םי רורא םירבד ךל
רפא םולש ריב הדוהי ׳ר .םחגפ ידו פולש ריב הריהי ׳ר .הללקתג המלו .האנה
ירפה הפ.י ונו אשד ץראה אשדה הי בקה הל רמא ךכש .י ווצה לע הרבעש ואל)
לכאנ ירפה .י ונו אשד ץראה אצוה! אלא .ןכ התשע אל אי הו .לכאנ ץעה ףא .לכאנ
.הארוב ןוצר תושעל הכממ (נל) .י י י צה לע הפיפוה רפא פחנפ ׳ר .לכאנ וניא ץעהו
אחי נ (דל) פולש ריב הדוהי ׳רד הי תעד לע ,.רוריפושע קרס ינליא ייפא ירפהשוע ץע
:קי נפ ןי דהד איזיב ןוטיל(הל).ןוהי רטאד שני אכאלא.הללקתנ הפל פירד הי תעדלע אלא
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
*יפ . ק נ י מ ;י ד ס י א ייוינ ץ ע ייל נ ״ ה (י ל ) :ה כ נ י ש יר ה ש ןייע .ד כ י ו !ה ל ע ה י נ פ ש (א ל ) :ו נ פ י י ע ג כ י ס ןמ .ו כ ע מ (ל )
ס יר מ יא ע ש ר ה ז א ל ע ו ה ו ה י ק ר מ ב ה י מ ה ס י י ו י א ך יר ע ה ה ב י ע זע 'יג ו א ש ד ן ו א ה א ל י ת י נ י ה (נ ל )ןכ1ר ז פ נ ל יו י ״ ש מ נ
"פ א א ע יש ר ר נ א ע יש י ן נ י י ק ן א מ נ !י ופ י י ד ״ פ נ א ת י א ל נ ן נ ה ת ע ד ה נ מ ה ה פ יה וה ש ה מ נ .י ונ ה נ מ כ (נ ל ) !ל נ א נ ד פ נ . י י פ
ק זינו א פ ר ש יא ה ן א נ ןכ ו א נ ת ׳א ה נ ן א מ נ אקד5 ר נ א ע יש ר ל ה ל ל ק ת נש . א . י ר (י ל ) :ל י א ו ש י פ מ ד נ ה ש יע א יה ה פ יב
םעך וצ . 0וקטלו)(ח) :טני י ה ויב טי י מ יד ןיא נוא גגייל יך ןיא״'ןיגיוציג ךיז״י״יז.ןיטלאןן
יך טגאזיג טאה »רן1לה יבךב יסוי יבר .םימי ;יקורי; רע,"טאה רע^אוו םעדי ;ופ גגולמאזרא•?
טלומאז רא3 זיא םיא ןייא טאוו .סינ^דוא ם: סעך ;ופ.בי ;ייא ;ופראג ךאד טפעויפש" הרות
ןופםעט רער ךיילג טיג זיא םע,ראג ."םימנ ליזנ '.םי סי ״טי י ט^סאןראפ רע5אוו "ע£א 'ןיךא״ייג
ויא םע, .א;טפםאן'יא רעך$ ןודיצ ןיא זיא סאוו שיי? םעך 'וצ וכע •ןיא זיא טאוו שי? םעך
רע,אוו םילקא רערעי.ךאנ . רעםאוו יילךע^עכילט^אד םיא ןיא זיא סע
4
.ראנ .םנ ;ייא יקאט
ע?.ילטע,ןעווינ טלאו; סע,יוו םיוא טזועזסע״נוא .'שיךעךנא ךיוא שיפיד ןענעז.רע^יךך .טי י ;
ץי אה ריפ .זארנטי מ ןיךעוו טקעך;4לא;דךע,,י ךטנ^}'טאה טא; .ח§*ד<(ט)ייםימנ״יילךגז,
סיורא ;ענעז די ?י נוא .ט^ מ םוצ ןע^נא!ינ"ןיירא ןע;עז יידך ןךעוו פ;^י י ת ןופטןחעלי ג
ןעגנ.אמ? ץיראזע ?ע ו ג.אלש'רעך נוא חוח נוא טך§ .י ד ןעניעז סאך .ט^יךלושראפןעעאניג
ןיראיוןג טעךלושרא5 'ךיוא ויא דךע.,יך נוא .ץךאו;י3 טןיךלוש ראפ;ענעז יד גוא ט§י $נםוצ
םאך .;ינ^ווטיענייד ןופטכולפראפץד לאזדךע,י ך קויס^״ןיא טייטש י םע..יוו רזא .ייד טיט
קחצ; יבר .אייילפ. סעראמאק
ז
;עגיל? ןיכא!. ע^כולפראפ ןענניירב סיורא טיעוו איז ןעט טנייןן
ראפ .האופךא וצילהאמא ;עצונ י י ז'.האנה טלעוו י ך ךיוא טיא?'ןעג.ילפיד ;ופ טגאז
ז
האלד.גמ
. סהניןל י?ר נוא םול5? יבר^'הדוהי.יבר טניךיקםעד ןיא .;יךאווינ טכולפי} דךע״ייך זיא םאוו
טא; '.ןיטאןין ריא טאה טא;'י וו דדאטי; טינ טאה ר'ךע.,יך לייוו טנאז 'םול!^יבירב. הדוהי יבר
.ירפי ךוצ ךיילנ.זיא רע.םאו; םדביא ירפץע ךיז ןופ';יבעב םיוראילאז איז ןי^א^ינ,ריאיטאזן
ןהאטי; יווא טינ טה אד נוא .םי וב םעיך ppjr ;ענעק.,ןעטי לאו ירפיך ץןכע ;עק.ןעמ יוו יוז8
ירפיך .!רוריפ ט?ק.או_ו םיאףי1א םאוו םייובא '.ירפהשוע ץע. ךד ץפןי3ע;.י; סיודא טאה איז
רהעמ ךא; ןהאטיינ טאה דך^.יך טנאו סחניפיי1ר .טי ; םיוב םער נוא ;יק!;.ןענעןכןעמ. לאז
.'טא^ ץפןעלייוו םער ןהא^אד טעוו.טי מי רעד וא ט;י מינ טאזד איז .ץםייהיג טאה טאג יוו
.יךפה'#וע ץע״ןעמ. ט:.ייט סאד .,רוריפןיפקאוץג.ךיוא טאה רעמדב עניךייל יך ףיוא וליפא
'רע״יםאוו םול׳^יברב הדוהי. י בך ךאג .תורייפןוםקאוויג ךיוא טאה ץלאה םעך ףיוא וליפא
י ^רךא^רענא .ץךאוויג.טכולפי;ויא איז סאדטכער ויא .טעדגיזען. טאה דרע.,יך זאטנאז
ןיךאוויןטכולפך טינ זיאדריע״יך ןעטטךע^ע.,. ;יךאיוין טבולפיגיררע/ך ויא פאווראפפהנפ
ץלאז טכולפ'רא§ ןי;אז ;ישטנעפיוו יויזא '.שטנעמ ןופדניז ייד ךרוד ראנ דניז עריא ךריר
קוועדאיאד"לידו דךע.,יך טיכולפיג.ןע^יטאף יויזא '.עשר פ'עך.ןי}וזיג'ןיבאה פאווטםי ךףי ך ץי\
םער
ג כ ת י ש א ר ב ה ה ש ר פ ת י י א ר כ ך ך ס
דמא תאד המ ךי ה .םי רובנ וב וארבנש םוי .י שי לש םוי רקב י ה י ו ברע י ה י ו (י )
תי נלי אה וליחתה לזרבה ארבנש !ייכ .םלי כ םיסיס יבכור םיאורקו םישילש (גכ לאקזחי)
םכס דחא ןיאו . י ב סנכי לא םכמ ץע *י תתי מ םכל המ ןהל רפא (זל) .םיתתרם (זל)
:קוזי נ
הרי השע (דיק סילכת) חתפ ןנחוי ׳ר .תורואמ יהי םיהלא רמאיו (א) ן ה ש ר פ
המל כ׳א .דבלב המח לנלנ אלא (א)רי אהל ארבנ אל ןנחוי ריא .םידעומל
רפבד הליש ׳ר .םי נשו םי שדח ישאר הנובשחב שדקל ירכ . םידעומל .הנבל תארבנ
עדי שמשמ .ואובמ עדי ש פ ש םידעומל חרי חשעש פי עא רמא ןנחוי ׳ר םשב אתרםת
די הה רמא היכרב ׳ר םשב ארבח יטסוי (ג) .המחה עקשתשם (ב) אלא ןינום ןיא .י אי בב
התא הנבלל טאי .שדחל םוי רשע השמחב ןושארה שדחב ססםערפ ועפיו (נל רבדמב)
ען5שתשם אלא הנבלל ןינומ ןיא יוה .ןי עופטפ (נ) ד׳י אלא הל תי ל ן וד כ דע הנופ
ה ט ח ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
מ ג ו ג מ י -ס ש מ ש פ א נ ט ןיפ יק יש ]׳ש ומ ש מ ( נ ) :פ נ ח cs ת ת ר ןופ ל ם יד ח פ מ . פ י ס ח י מ (ו ל ):5ללק!» וג וע נ ו פ פ י א פ ן»
ר ח א ׳ד ס יינ פ י כ ד ל ימ יח יא יר ה ש פ ימ י ד " ר מ ול כ א פ מ ש פ כ מ ןע ת ונל יא ל ר מ א ל ז ו נ כ . י ו נ פ ה ל ר מ א (וי) :ה ע ווו
סיר ׳פמנ1 ם ל וע ר ד ס נ א ת יא ד נ 'פ פ ו ט ס י פ מ ״ ר ו ת ול מ ן ח ג נ ד י ת י נ ת וש ע ל ;!ר ג ה ן וא נ ם ת א וס ג נ ש א ל ס א . ׳ ו נ ל א
ם וי יה יא נ ה א ו ג וג יא ס ו:מ ר ח א ל ד ל ו מ ול ומ ל נ ד ׳ו י מ ג ו . ה מ מ ל ג ל ג א ל א (א ) :ה י ק ו ח ויה ת א ל ו י נ נוש מ ל ול ני א נ
ל יל ת ל   ח ח נ ׳פ ם וי יא צ ומ ד פ ה א ר נ ה יה א ל ו ל ש זת וא נ ״ א א וה ן נ ד ח א וי א מ ע מ ש מ ר ס מ ת ר א מ ים י נ י פ נ ד מ ק י ד
׳ה ל יל ת ל מ ת מ ו ם וי ל ש ה מ ח ת ע יק ש מ ]ינימ ויה ס י נ א ו 'ו ס ג ת יא ר נ ה ננל ה ש ש ״ ע א .ה מ ח ה ע ק ש מ ש מ ( נ ) ו א ס ן י י ס ש נ
ת ע יק ש מ א ל א ס ל !ינומ ץ א ׳י ס ו ט פ ד ל -נ א יה ש ש ״ ע א ן נ ו .א ר נ מ ׳ע ס וי (נ ) !ה מ ח כ ע ק פ ש ש מ א ל א !יג ומ ץ א ש יע ם ייב
^״.״..״...״^^ יה.י).(י) •ט%ע§ םער
םישילש ק«ן ןיא טי י י טז?'סעדו'י וזא . םז ן י ^ןע?י ר י נ .ןתעד י ד ם א ו; .ן י ז??^עןנלאטט(
1יטיירעלא;ךאיייי.ח.איי;נ .ןיפוריג ןענעי סאי;ןיש!?נע ם עקךא8#• .םלכ םיסוסי   מת םיאורק
טאה".ןירעטיציוצ ץ?רהי;נ$'רטיוב יד ';יבאה ;יךאויינ'ןיפא'#3 'ייא?ןייא
ר
ך. דו.דךע§ ףיוא
זץיאןופ ץלאןא ןי י ;.ןי י ראטי נראנלאז'.רי א טךעטי צםאוו רעו^ייב י ך וצט^מי ג ןךייא רעד
טקעטט!םוו
:
ץ^זה םיעד ןא קאה יל םיראיי .ןףאיט ץך«$ טינדץיא ;ופםענייק.טעוו .רי ^י ו ן
יי י•;יקאזי טינ'ןעק
ע
סיא ןיא
וצ ןי?יוהיננאטה ןעדוי יבר .ןעמוטכיילע.? ןיד לאי םע,ט;אי י נ טה טאנ .>רםאכ<(א )ו ה ע ר פ
םידעומ יצ ינוא ןיט.5ייל וציןייז ץלאי ה#ל יד טיזנןקוו י ך טייטן? זתוה יד ןיא ן ^ךד
ןנחוי״ייבר טנאי .םייךעום וצ ה$ל יד.ט?אטי5 טאה רע,טי י ט^םילה!ןו ןיא נוא .וטיבוט םיטמ
ק^א94י י א
:
סאוי וצלוי י לאןה.וי 'י ך^אי וי נ ןי5נא ש ב וייאויטכיילעב םוצ .הרוה יד טעי מ די א
ןי ןאסוצ יעו; עט.סידו הנ^ל י ך ןופגנונע^ערסעל, רןךוד .םיילעים וצ רא; הנקל ידיןילאיוין
ןי;עיו ם ןנחוי"י?ך' ץפטג^;' טאה אזןרפ״כ ףראך ןופ'ה^יש י ?ר .ןי ךהא;נוא פי שדחי שאר
עד/שפש חעוי טקעך.ןופ פידעים יד רייא ץפי ןעפדי וצ ה}?? יד טלאםינ. טאה ץעמ וליפא
ןעוו ראינ״ןעמ ט ל ייצ ה נ ב ל יד וצ .הנבל י ך ץפננונע3עךמעך ןע!?. פייוו ;.לוז יד ;ופ .ואוב?
ן^זןך ט ב יייל ;יג ע ייט ^עד ;ופנאט יי3';ע 'ווי.נ'זיא דלומ רעד וליפא ל^מל .רעטנ.וא טיי.נ ןקוז י ך
קופפי ץא ט ייט ש םע״'ןינער ם ה;כרי י3ך .ןופ טגאיעיטאה iron י'טס.וי .'ט?אנ י י 3שךח שאר
ןי אי נאט ןיטניזדעצפויפםעד >ןס\נ) שדיח'ןיט^י<.*ם ע .ל ןיא ס'ס!?ער ןופץנויצינ ץ?אה ץרוי י ך
העשני 5י י 1ל'נ 'וא'!נאט ןיבלאה יןאניךאווטיט ןעיוזי}ויא שדח םער ןופר ל 1 רעך נוא .ש ל ח
רי פבי וא נוא .גאטי י לפוצטכאגי די העוי ןי טצי אה^בלי ד ןעמ טאה .טקעךי? וצ הנ^לי ך וייא
ןתוי י לנוא.נאטי י רפוצטבאנ'י ד ןופשדח םעל.ץלייצ'ץ?ייה נ'א ;ע מ ףליאד הנבל יל ןופץלייצ
נאטשלענאדוי בנאטי י לפ 'דנעבאב ייה נ א ץפניא .נאטשלענאד םילץט ןופןענןןאגיג פיורא ןענען
^ט ;העצר«נ רער וייא גאפשרענאד םוראוו .ןענןאעג רעט;וא ןןרוז ייד לילאמ ן!לעץרנ;;פדאנ ייא
;יביוהיננאזעמ טאה\רעטנו'א 'ט י י נ .;הוזי ך ;עוו ראנ .הי^ל י ל'ןופטינ ןילייצ ריון ראנ .נא^
. נאטרעטנהעצפופרער
י
'גא^ר ע .א 'ד ;עוויג 'ויא .נ א ט 1?ךענאד וצ טףא1בי י הען ןופןילייןן
י בר
ת י ש א ר ב י
,
""
2
׳ * י י
5
ת יש א ר ב ך ך ב
i's• .דבלב הסה לגלג אלא ריאהל ארבג אל רסא אגי גח ׳ר םשב הירזע ׳ר .המחה
דטא . ,יוהנלא ןתושעל היוא ןידיתעש הי בקה הפצש דמלמ אלא .הנבל תארבג המל
וליא .תי הולא ןתוא ןישוע היוא .הז תא הז ןישיחכמ םינש ןהשמ םא (ל) המ הי בקה
ויהו (ה) רמאנש .רי אהל וארבנ םהיגש רמא ןומיס ׳ר םשב היכרב ׳ר .כי וכאע דחא הי ה
.תו תבש (ו) ולא . תותואל ויהו : םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו (ב) : תורואמל
ךל (י) (ג) :םי נש שודק הז .םי נשלו •ח״ר ולא .םימילו .םי לנר שלש ולא .םי דעומלו
. ךתושרב םויה המ .םלקמ הלילה ךלו סלקמ םויה ךל (דע סילהח) הליל ךל ףא םו»
התאש העשבו .םוי ךל םויב םיםנ ונל השוע התאש העשב (מ) . ךתושרב הלילה ףא
םירמוא ונא םויב םיסנ ונל תשוע התאש העשב .הלי ל ךל ףא .הלי לב םיסנ ונל השזע
הריש ךינפל םירמוא ונא . הלילב םיסנ ונל השוע התאש העשבו .םוי ב הריש ־י נפל
קרבו הרובד רשתו 1ה םיטפוש) .םויב הריש י י נפל ונרמאו םויב םיסנ ונל תי שע .הלי לב
(ל היעשי) . הלילב הריש ךי נפל ונרמאו הלילב םיסנ ונל תישע .רגו םויב םעוגיבא ןב
הריש רמול האג ךל .םוי ב הריש רמול האג ךל .גה שדקתה לילכ םכל היהי רישה
רמאנש תורואמה ינש תא תי שע תתאו . שמשו רואמ (ט) תוניכה התאש המל .הלי לב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם יל ת נ א ים ק יס פ .י ו ג ו ם וי ול (ו ) :ם ל ו ע ל א יה ת וא   ם נ ם ינש ק ש מ ם א (ז ) 10 ח ס ת ע יק ש מ א ל א ר מ א ק ו ם וז ם מ ה *
,י ו נ ו ם וי ןל ס 1נ ס י פ י ונל פ ש וע ם ת א ש פ ע ש נ (מ ) 1ד ״ ע ויה י (פ ) t ה ו ת א ס ז ן-ש ימ נמ ס מ ל ו ס מ ח ת ל יע ש .ן י ש י ח כ מ
.ש מ ש י י י א מ (ש ) !ם ו י נ ם ייש ול ס ייומ א ש ל ייא ו ש י נ מ ו נ ו נ י ת נ ז .ת ית נש (0:ר וא מ ל ס נינש ׳י ס ו״ יונ א ל מ .ה ו י ו א מ ל
יל !י י א?? !י ?א£3"ראנר
;
^
רעקלעפ יך וא טקאווין טאה טאנ ראנ .הג^ל ייד ץראדי] ןי־יאש3 זיא םאמ וצ .;״לא קוי
י י י י צ'ןענעז י די א 'דןאןאש טנאזיג טאג טאה .רעטא; ראפהג;ל יל טיט ןהוזיל ןיכאט״ןילעוז
. טאג ןייק״טיג זיא הג^ל יל זא ה;קל יל פא טנוקי^. ;הוזייל :וא .'>הנבל י ך ניוא יהוז יליל
;זווזיל וא פא טנוקי י להנב'לי לנוא.ה;5ל י ל ופטייקגיטביליךלהאמא טלעטשריאפןהוז ידיםוראוז
ןיןעוו^קעך ;ופ.קלוז יל ;ופ'טייקנןטףיל ייל לזואםא טלעטש ראפהנקל יךיםויראוו טא;' ;ייקיטינ זיא
סיווענ ר ןעט טלאו] ןיילא ןסוז יךיןעווינ ראנ טלאון פע.וא.רעטאנ קנעז עלייב זא רעקלעפיייל ;ינאו
הנ?ל יך טיט ן?וז יד ןינעוו ם ןומיס יבר ;ופט;אזינ טאה היכרב יבר״• טאנא ראפןיטלאיהי}
ייג. .תורואמל וי״־דן קט% ןיא טי י ט#םע.יוו יווא '.ןיטביילעןםיוציןיראוויינ ;יפאשב קנעו עדייב
לעמיה ןיא הנבל'י ך טיט ןזלוו י ך ןי3'ע;י? טאה טא; .(;״ריע (ב) ןיטביילעב םוצי ןיד ;ילאז
חס§)םיבוט םימ; יירד יד ;ע.9ט;יןט םילעופל .םיזובש מניייםםאד .סינוכייצייוצ ןיד ןילאזיייו
• ןילףאי י ד קני לי י ה 'וצ קמ טניימ םיניגל '.שלה *שאר'ןעמ ט/יימ םי מי ל.>חוי ופ תועובש
זול.?ה דו ד0) :םי שדח ןסעציירךןופרעכליעוו נוא םישדח ףלעווצ ןופןייד לאז דהא;רעכלעוז
טןי ול טקאנ יד נוא ריר וצ טיןיולינאט רעל,'.טכאנ זיא ריך 'וצ נואי נאט ויא ריל *וצ טנאזןג טאה
טקאנידיויא ידא .םי אףי ואי טןעי טקווי /ודי תושך ןייד ןיא ויא גאט רעל יד יוזא .*יריל וצ
זא ועס טהעז :אט ייב םיסג ז?וא וצ טסהוט וד ןעוו '.רי א ףיוא טסגיטלעויייג וד תושל ןייד ןיא
ךי1אויאט'?א; יל זא ןעט ט^ועז טקאגיייב םיפג זגיאיוצ טסהוט וד קוו נוא .ןי י ד זיא נאט רעך
ת ןעוונוא . גאט ייב הריש ריךיראפדימ ןיןאז'גאט ייביםיםג זנוא'וצ טקהוט ודי ןעוו\ ;ייד
ךיא י
צ
!קאטי^טקאה וד .ט;אני י 3 הריש ריד *ראפ* ריפק3א;טכאנ ייב םיסיג ונוא וציטסהוט
הרובד קוס^ןי אטי י טן םע יוו ידא ,גאט ייב ה־וי^׳ רילראפ טיגאויג ר־ם ;י באהנאק יי3 םיסנ
טקאג ייב םיקנ יניא ייצ ןקאטינ טקאה וד ןעוו .גאט ייב ןעגנוזיג ;יבאהםעוניבא [ב קרבנוא
טעוו ג
־
נא;י; רעך קוספןיא טי י טזץי םע/וו יווא .טכא^י י 3 היריש ריד *ראןן ט;אזיג י רי פמאה
לאי !ע 9 1י#
ז
י$ז ריך וצ .ביטי םוי 'ןיראווןג טגילייהינ ייא *םיאי; טכאג יל ייוו ילייא וצ ןיד
ור ליימ סו;רא& . טקאג ייב הריש ןיגא;לאו ןעמיןיישזיא ריר וצ%וא .גאט ייב הריש ןינאז
.גגוטכי1לע.־1 יךןצ יל מ?א5י; טקאה וד נוא ןולוז ךנויאוהג^ל יד ןוט גגוטכיילעב יל'טיירביגיגא טם״אה
יווא י י * י • • • • • : • : < : •
ד כ ת י ש א ר ב א השרפ תי שארב ף ך ס
ייחא ריב םוחנת ׳ר םשב ןרוי ׳ר (ד ) :׳וגו םילידגה תורואמה יגש תא םיהלא שעיי
םניפו (י) רווח אוה .םילודג ןתיא ארוק אוהש רהאם ירמא ןומיס ׳ר םשב סחנפ ׳רו
.אהמתא הלילה תלשממל ןטקה רואמה תאו םויה תלשממל לודנה רואמה תא .התוא
םייע ריעש בי תכ תי נבוקה לכב סחנפריא .וריבח לש וםוחתב (אי) סנכגש ייע אלא
הרפכ ואיבה (כי) הי בקה רמא .׳הל תאטח דחא םיזע ריעש בי תכ חירבו .חאטח דחא
םא חמו .ורי בח לש ומוחתב סגכהל ול יתמרגש אוה יגאש .הרי ה תא י תטעי מש ילע
יםוייר׳שב יול ׳ר (,ד ) ׳.י י כאע תושרב •אלש םגכנה בותכה ומגפךכ תושרב סגכנש הז
הנומ ושע .ןטקל הנוס ןטקהו .לורנל הנוט לודנה אהיש אוה ץרא ךרד רסא יאעלא רב
הנומ ושע .בט ןמיס אוהו נירא .הנטק איהש הנבלל הנומ בקעיו .הלודנ אי הש המחל
שי ושע ךב .הלי לב תטלוש הני או םויב תטלוש תאי ה הטח המ .הלי דג איהש המהל
וזה הגבלה המ .הנטק איהש הנבלל הגומ בקעי .בי העב קלח ול ןיאו י־העב קלח יל
ןמז לכ רבא ןמחג בר .בי העבי ז״העב קלח ול שי בקעי ךכ .םוי בו הלילב תטלוש
ורוא םסרפתמ לודג לש ורוא עקש .םסרפתמ ןטק לש ורוא •יא םייק לודג לש ורואש
ורוא עקש םסרפתמ בקעי לש ורוא ןיא .םי י ק ושע לש ורואש ןמז לכ ךכ .ןטק לש
הגהי כ(ני ) ךרוא אב יכ ירוא יטוק (ס היעשי) די הה .בקעי לש ורוא םסרפתמ ושע לש
דושחה
י הנ ו הכ תו נ תמ
ול א ׳ש נ . י ל ע ס י מ כ !א י נ ה (נ י ) :ע ר ו ג ף יס ומ ה ל כ ו ה מ ח ה : י ס ו ת יש ע ה ת א ל יזא ו ש ר פ מ ד :ו פ ו י נ ס מ ח ה ו ה ל יל נ ה ג נ ל פ
ןש ח ה ש ר ת א מ .י ו ג ו  !ש מ ה ה נה י נ (ג י ) »' פ !)ד ת וש יר פ ש ו פ מ ד נ !ש ק ה ר וא מ ה ת א נ ות נ ש ס מ נ .  ש י א ס ג ו פ י (•)
< ש ר וי ך יל ע 'פ   ו נ נ ש ןת ע ש ע יג ה ס י מ ע ה ןר א ה ס נ י ת פ י ק ב ס ל ו,נ ת יא ר נ ס ננל ה ש . ׳ו  י ימ יזית נ (א י ) • ל י ח י
ן ־ מי י ^ד^ קוספןייא'טייטש.סן?ייי ייז&
ןיןעוום ןוםיוקיית ןופיטגאץן טאה סחניפיבר נוא'ןיןעוו סא;י ח יבךב םוזו$3 י בך ןופמןאיינ
ייי ייי8 •ןיי&ק קי ?? י
י
*5 יע,.-
םע
•?"** י ףי י
א
י ?,טגא\ךא! רער .ע§יור4 עךיי5 י ע״ט^וי רעיר^
עגיילק םאר נוא .נאט ייב ןעגי!גלעוו;ג לאו גנוטכיילעב ע^י וך םא}'קוספץא טיייטן* טע״.
ץירא ויא הגבל ד ליייי ראבי • רעךנאווא ייא םאד .'ט?אנ ייב קעטלעךוי; ל!*ז נ^וטליילע^
ןעמ טאה רע^יךך '.טכא; י י י ןגואגאט ייב וייא הנבל יל .ןלוז י ךץפי טי ד? יך ןיא ןעעאני}
נוא תא?ת ־יח^'םדע ריעש טייטש תונץיןנ על#ייב ט?א
ז
ז סק#<יבר .ט?א5י } רע;ע£ איז
.•טא;וצ״זול'תאטח דחא םדע רי ע^טייטש ישלח שאר ייב ניוא ״טאנ וצ'״•הל טינ טי י ט#םע,
טכאמי ; רעשלק באה וץא'סא
ז
וו 'וינעלו טעע^י ץפ ןבר^א ט^יירב ץךוי י ל וצ טןאי י ןטה טא;
י ך ןופטיי$ ־ועד ץא ןייב ץילא לאז הנבל יל וצ רעך ט.נני'יר.?עג באה ךיאםוראוו .ךןקלי ך
י ר זוד יי ה י י י ל '1
פ ט
י י צ
ר ע
ל ה י * מ $ י מ ?יב א ייא א י ?
ם א
? '^?ל י י
7
!א י * ? נ י א • ן0י
רעל !חעי ו ריענעלקלאז אך ^י אי י י ני טפאלטשי ג איז זיא ?געווטקעך 'ןופטא$ ;ופםי£י1ללג£
ו ץרעוו טפאךטשיג םיוועג רע
׳
טעיו
ז
.סימיול'ר^' ן$ן ןי מטראפץדנעךןןא ;יא ?ילא טי ע םאוו
רעםיורג רעדיזייא' ץ % וחל רעל ןיגעד ם יאעלא ר3 יסוי יבר ןופם?איי? טאה יול יבר (!ך )
•ועד ויא רע* םאוו ו£ע .םיעניילק םוצ ןילייצ לאו רעניילק רעך נוא .'ץ.סיור.ג םוצ ןיליי.¥ לאז
רעלענעלק ־״׳ד תא רע.םאו;'בקע י. .םיורג ויא איי סאו;' ןהיי יל « רע,םלייצ רערעסערן
ט^י צי ^ע .ןט^רעטוי גאזי אסאדי טנאזןםקטבד .ןי י לקי י א אייטאיי :דגבל יל י צרעטלי י צ
טעטלעוייג אדי נוא נאטי י ב ־יאנ טניטלעווי? ;הוו יל יוו.יוזא .םיור? ייא אד טאוי ןהיי י ך יצ
םליע וצ קלח ץיק.טינטא;ן רענואטלעיוי ילי ףייוא קלחא ראנ טא^ושע.יווא .טקאנ ייב טי נ
יי3 טניטלעיוינ המל י י ייי ייזא .ץילןן ייא אד םאו; ה#ל יל וצטלי י צ בקע_;_נוא .א?.ד
טנאו pro בר ',אבס'םלוע ףיוא נוא טלעיוו י ך ףדא קלחא בקע.!טה יוזא .גא? יי3 גוא ט?א;
טיייקעטקיל יד טינ ןמ? טהעז .אד ויא (ןהוו ייד ץ־)ץלעםערנ םעד ןופטייקעט?יל יל ייו ג?אל יוזא
ןופ)"ן'ירעסערג םער ןופטיייקגיטכיל ידירעטנוא טי י ג.םע זא .(הגקל יל ןופו ;ירענעלק.םעך ןופ
יוזא ידוא יץוא m אד .תמלי י ד ןופו ;ירענעלק םעל ןופםייקגיטביל יל ק.? טלעי וןףיןז יל
םעש .בקע.י_ ;ופטי ^י ט?י ל*י ל טי נ ץעמט,דעז .'*ע. ץפטייקגיטקיל יל אך ייאםע.,ייי m
טעי י
ת י ש א ר כ י
ה ש ר פ
ת יש א ר ב ף ף 0
ינש יל ויהש ךלמל לשמ אהא ׳ר רמא .םי בכוכה תאו (1) 5 ׳וגו ץרא הסכי ךשהה
הז ומצע טעימו ליאוה ךלמה רמא .הגי דמב טלוש רהאו ריעב טלוש רתא .םי פתטופא
.וטע האצוי אסולכוא לכ אהת אצוי אוהש העשב וילע י גא רזוג .רי עב טלוש תויהל
הגבלהו ליאוה הי בקה רמא ךכ .ו סע תםגכג םומידו ילוב (די) אהת סגכג אהיש העשבו
ויהיש תאצוי איהש העשב .הי לע יגא רזוג .הלי לב תטלוש תויתל המצע הטעי מ וזה
התומדו ,המע םיסגכנ םיבכוכה ויהי תסנכנ איתש* העשבו .הסע ןיאצוי םיבכוכה
תא ןיטקט (וט) היהש ןטקי וטש ארקנ המל אחא ריא .ןטקי ויחא םשו (י תישארב)
הי הש י די לע ןטקה םא המו (זט) .תולודנ תוחפשמ גיי די מעהל הכז .הכז הט .וי קסע
הלשיו (חמ ס ש ) התומדו .כי וכאע ויקסע תא ןיטקט אוהש לודג . ךכ ויקסע תא ןיטקס
תודלותה ןט יכו אינות ׳ר רמא .רי עצה אוהו םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי
.הכז זומ .וי קסע תא ריעצמ היהש .רי עצה אוה המ אלא .רי עצה אוהש םיעדוי ונא ןיא
אוהש לודגה .הרוכבל הכז ויקסע תא ריעצם היהש ייע ריעצה םא המו .הרוכבל הכז
׳ר רמא .םי סשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו (T) :אהטתא (זי )ו״כאע .וי קסע תא ריעצמ
.ןי גם הרותה .םי םשגהו .תורואםהו .הרותה .ן ה ולאו םלועל הנתט ונתנ םירבד 'נ ןנחוי
׳אנש י
1
ה נ וה כ ת ו נ ת מ
t i י מ ול כ ,i amb (!י ) :1;מ » ל מ נ ס י ס נ ל פ יר ס ש ן פ ק כ ס י כ .ו י ק ס ע ץ מ ק מ (ו ס ) :ת ו ל ד ו ן ו י ע ה 'יפ .ס ו מ י   ו יל וג (ל י )
ס מ ת מ ת נ 'ר ס כ 'יפ ו . ן פ ק ה oh ס מ ו (ו ע ) ו ל ס פ ו י י ע ר מ ול כ
לי ו ו אל בקע"!ןופטי י קעט?^ טייקגיטכיל יך ןיי;'רעטנו'א טעוו
טי י קעטכי ל ןייד םתאו; טיכייל :ואףייואייטש ןי ךוי י ךוצטנאי אי ^רעד״קוםפ ץאטייטזקסן/
.םיבכוכה תאו 0) :רעקלעיפיך גוא דךע,יך ןייקעךב טעיי שיגךעטםןגיפיד םתאוו .ןעוןוקןג זיא
טגיטלעוויןטה רעגיןא .עטצלע״ייווצטאזדל טןדךלמא לי^ןל טיגאי'אחא יי1ר,.ןירע9ש י דנוא
ךלט ירעל טזק .חן ד^עצניאג י ך רעב.יא טניטלעיייג. טאה רענ.ייא נוא טאטז? ןייא רעבי/ז
יייא רעיץא ־וא;ןעגיז&עווייינ לאו רע,טבאטינ'רנןנעלק. ךד טא1ד רע^צלנ;רעך'לי י מ טגאזי;
דענלעזעלא ץלא} .ץ ע סדיראטעוו רע״ןעוו ואוןיגעןו טעג.ידןופ<םיא ףיואיךווג ךיא ןיב .ט'אט#
רענלעז ירי גוא ןיקטנעם עבייר עלא ץלאז ןימ ץירא טעוו ר^ןעוו נוא .םי א טימ ןייג םי תא
לאוי איז טבאמיג ןיילק' ךייז טאה ה;ןל יל לידו טגאזינ טא; טאק יווא .םיא טיס ןיי;.ןיידא
ןייגיםדרא טער אייןעוי.>;יגע.ווטע.ריאץפ)ריא ףיוא רזוג ךיא ןיב .ט?א ג י י ב ־יאנ קגיטלעיוי}
ץיג ץיראץרעטש י ךץלא;ץי ג 'ץירא טעו; א יי ןעי)נוא .רי א טיט ןיי?' םי תא ;י לע^יד'ןילא;
טאזי .ן^ק;רערי
י
3 ןייז.ן־יפןעמא;רעל,קום? ץ א טייטש םע,.ץכי י לגאדזא ך א ^.רי א טי9
.ןיןנפעשיגיעגידטבאימי;ןיילק טה'רגזלייי1.ןטק
:
;ץפוריןםיא ןע§ טאזו סאו; ראפטגאזינ אהא בל
םיאיןופלאז'םע,ןעוויג זוכוזטאהירע.! .ןעדויג ה?י
ז
י ^,
ט א
י ?
ס א ו
נ •!עי}
י ג
. ן
י י
.לק
:
י ו י ז .יי3 ייא רנ׳
רעטםנעלק רעל/קוויגיתקאב ייא רע,'םאוו ;טק
:
י
1
ךאךאט.תוחפ?יט עקיתנ^לעציילךץרעוו ןיראבי}
טלאתי רעי א שטנעמ ריעםייתגיא .ועדויב הכוז י וזאר^טאה ןיטליאהין ןיילק ךד טאה רע,לי י ד
ןיא טייטש םע.'.ןיכיילגא'יוזא ךאג '.תובוט עסי ת;'וצ ןיע הכוז םיווע;'רע,טעוו ןיילק ליז
ץפפאק
ז
םעדףי י אטגי י לעג איז טאה נוא ט;אה 'עטליעך ;יד טק^יךןגקיגקייוא טאה בקעי .קוסן
טי גןעדרי םןי סי י ד טירובענ םאר ןופ טגאויג א;ג.וח'יבר,טאה .י רעטסג;יי. רער ויא ך; 'םירפא
.רעטסגג:י ירעל זיא םילפא וא אד
ז
טייטש* ןעך,סאוי ־וא; .רעטקעיי'רעיד קווע זיא ם'יר?א ויא
.ר1כ^אןיגזלאזרע;קוויג.'הכוו םתפא טאה םאו; .ץטלאהיג ןיילק״ךד טאה רע.,ט?יימ ןעט רא;
רע טאה ץפלאהיג'"ןיילק ךד טאה רע.,לייד רעמםגןייירעל,ןעוו:; זיא רע.,םאוי'םיירפא ךאדא3
עםדרגוצ ןיד הכוז סיוועג רע טעוו ןיילק ךד טלי/ה רעקיו־ף א וא . הרוכ? יד וצ ןעוו:ג הכוז
ו י
ב ץולק ויא םאךו שטגעמ טת'ץפר3שרעד./י אסי ור;י וו ;;לע; יצ רעל?אווא ויא םן .תובוט
טא; טאזו ;יכאז י תלי טגאז ןגחיי יבך '.לעהיה ץ א ןייבעגין ייי טאזו טא\ .>ןהיע (!) :ךי ז
.ןינער סעד ינוא ןעגנוטכיילעב*יד נוא הרות יל .יי.ז ןענעז סאך .טלעוו רעך וצ .דנ!רםא ץי ען ג
ננוטכי״לעבי״יד י י ב'.י תשמ וצ הרית י ךטקני י שי נט.ד טא; .ה1?ט ליא ;תדטי י ט? הרות יק ייב
טייטש
ה כ ת י ש א ר ב
ו ה מ י ר פ ת י ש א ר ב ך ך ס
ט י ה ל א ם ת ו א ן ת י ו (א ת י ש א ר ב )׳א נ ש .ן י נ מ ת ו ר ו א מ ה .׳ו ג ו ה ש מ ל א ןת יי (כ ל ת ו מ ש ) ׳א נ ש
ם ש ב ה יר זע ׳ר , ם ת ע ב ם כ י מ ש ג י ת ת נ ו (וכ א ר ק יו) יא נש .!י ג מ ם י מ ש ג . ם י ט ש ה ע י ק י ב
ר י ב ע ש וה י ׳ר . ץ ר א ב ם ול ש י ת ת ג ו (ם ש ) ׳א נ ש .ם ו ל ש ה ף א ר ם ו א ן ומ יס ר ׳ב ה ד ו ה י 'ר
ף א ר מ א א ט ו ח ג ת ׳ר . ך ע ש י ן ג ט יל ן ת ת ו >ול י ס י ל ה ח ) 'א ג ש .ת ע ו ש י ה ף א ר מ א ׳י מ ח נ
׳א ג ש . ם ו ד א ב ה ם ק ג ה ף א א ׳י ו .׳ו ג ו ם יוג ת ו צ י א ם ה ל ן ת יו (ה ק ס ש ) 'א ג ש .ל א ר ש י ץ ר א
ן ת י ו (ו ק ס י ל ה ח ) ׳א ג ש .ם י מ ח ר ה ף א י ר מ א ן ג ב ר .י ו ג ו ם ו ד א ב י ת מ ק נ י ת ת נ ו (ה כ ל א ק זח י)
*א נ ש ל וד ג ה ם י ה ת ש ר פ ה ף א ר מ ו א ןויד מ ר ב ק ח צ י 'ר . ם ה י ב ו ש ל כ י ג פ ל ם י מ ח ר ל ם ת ו א
ך ר ד ם יב ן ת וג ה י ר מ א ן נ ב ר (ה ו :׳ו נ ו ך ר ד ם י ב ן ת ו נ ה ׳ ה ר מ א ה כ (ג מ ה יע ש י)
ן ה ב ן ת נ ר .ה כ ו נ ת ה ד ע ו ג ה ה ן מ (כ ) . ה ב י ת נ ם יזע ם י מ ב ו (וני) ג ח ה ד ע ו ת ר צ ע מ (ח י)
ת מ (נ כ ) ל י א .י ל ע יל צ (ב כ )י ו ה א ל (א כ ) ל יא . א מ י ב ש ר פ מ ה וה א ב א ר ב א י י ה ׳ר ד ת ו ח א
ן ת ע מ ש ו א ת ש י נ כ ל ת ל י י ע ןיא (ה כ ) . ך ל נ ר ר ו ט ק ך ב ל ו ל ר ט ק ת א ד ן ס (ד כ ) ך ל ע י ל צ נ
ר פ כ ד א י י ח ר י ב א ט ו ח נ ת ׳ר ד ,ד יד ב ע ש ו ה י ׳ר . י ת ו ל צ ל ע ך ו מ ס ת א ל א ר ט מ ל ע ן י י ל צ מ
ו נ ח י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ו ל פ ת א ה מ . ן י ל ע יל !; ה מ ( מ ) :ן כ ת ס א א ל ו ח יל צ א ש י ע   ת ר צ ע מ (ח <) : ה ונע ה ח נ ל יד ; י מ נ ןמ צ ע ל ע ה מ «ו
ל ג ןימ ש ת ל א י ה נכ ש ה ן מ זנ ש ר פ ל מ ןמ צ ע ר ימ ש ר מ ול כ ך יל ע ׳"ש ר פ . ' ט 0!ע ס י מ נ (ש י) : נ ״ נ 'יצ מ ח ור ]יא . ג ח ה
ר ש יק ג ת א ש ן ניה . י ו נ ת א ל ן» (ד כ ) ו ל יזא ו ש ד נמ ד כ י ש נה ש ק כ ל ןיוצ ש ה נ י ת נ ם ה נ כ ית כ ןכ יפ ל ו ש יה א ל ו ת וי ה נ ה ול א
׳י מ ו ל נ ן ל נ ר ר וש ק ת ם ש ו ג ח ה ׳מ ' וע יג יש כ ר מ ול כ ך ב ל ול א וה ש ד צ ל נל ס י נ ל נ א ס פ ןל יל ה ל וני ה ניפ ס ה ש ק ומ ע ש וק מ
י ת ל ייע ן י א (ה נ ):ה נ נ ס ה ינפ מ ש יכ ל ע נ ו ש   ו ר פ מ ל א ו   ומ ע ש יופ ל א ״ א ו א .י ו נ ג ז מ ;מ (כ ) !וי נ פ ל ןיכ נ ן ו ד יר ה ה נופ
m ר ש מ ס ל ע ם יל ל פ ת מ וינ צ ה ע מ ש ת ו פ ״ נ ל ס נ כ ת ס א ו ו א ״ א ת ור ה נ ייפ א ןל יא ו ה כ ונח מ ל נ א ר ש פ א ת ור ה נכ ל ב א ס י נ
ר ונ צ ת ל יפ ת ש ג ת ה ם ד וק א וה פ א ול יפ א ית ל יפ ת ל ע ן י מ ס ת יל ע ל ל פ ת ה . י ל ע יל צ (נ כ ) :א י י ח ׳ר ייח א ל .וח א ל (א כ )
»י י ט ש ן י ;ע ך י י ב . ד ר ע יך ף יוא ןיט כ ייל וצ ט ק נייש יג ייי ט יה ט א ג .ם י ה ל א ם 11 ן ת ד ט י י ל ע
ן ופ 'ט נא יה יר יע י ?ך '.'ט י י צ ר ע ייו ן י א 'ץ ג ע ר ר ע ^י א ;ע ק ג ייש ל ע וו ך י א . ם ח ע ב ם כ י ם ן מ \ י ו ^ן
ן י א ט ייט ש ס יע ,ייוו יוזא .ט ק ג י י ש י ג .ט א ;ך י י א ט א ה ם ול יש ם ע ר ןינע וו ם ןוט יק ר ב ה ך וה י י ב ר
ט א ק ה י מ ח נ ר ב ע י ש ו ה י י ב ר ..ט ל ע ו ו ר ע ר ף יא ם ול וןז ןע ק נןיש . ל ע ו). ך יא .ם ול ז ? י1?ס ןן ק י ם §
.ז ן ע ש י ןע כ ייל ן ת ת ו ק ו ם פ ןיא ט ייט ש ס ן ;י וו יווא .ט א ;ן ו פ 'ה נ מ ם א 'ך י 1 ו?ז ף ל יה י ל י ט ן א ז י ן
ד יא ל א ר ש י ץ ל £ ט נא ז א ם ו ח נ ת י ב ר .'.ף ל י ד ז ן י י ד ןופ נ נ וצ יזן ב ם א ך ט ק נייש ינ.יר ימ ט ם א ה ו ד
מ ו צ ל ^ ם ה ל ןןר ד ק ו ס פ ןיא ט ייט ש ס £ יוו י ד א .ן י ל ו י 'י ל וצ ק ר א ווינ "זיב ע ;ינ ה 1 פ א ך י וא
•י?ק
ז
נ.יך ןינא ז ע ר ע ך נ א .ר ע ן כ ל ע פ "יד ןופ ר ע ך נ ע ל י ך ןיך וי י ך וצ ט ק ג ייש ע ג ט א ה ט א ; . ם ד נ
ק ו ס פ י ןיא ט ייט ש ם ע יוו י ד א . ה נ ת מ א ך י וא 'ם א ך ט ם ייה ם וך ןז ן י א י ק א ט ט ע ?
B!
V
ם א
?
ת ו נ ם ה ר ס א ד ןיג א י ן נ ב ל י ל .ם וד א ןיא ה מ ןכ ג ןיימ ןע ק נייש ל ע נ י .ך י א ."ם וד א ן י .ר ם ק נ .י ת ס נ ו
ט א ; .!;ה יב וש ל כ י נ פ ל ם י מ ה ר ל ם זו1 ןת יו ק ו ס פ ןיא ט ייט ש פ ע ״ יוו יווא .ה נג ר מ א ך ייא ויא
י ך ף י ו א ;ייןא וד ת ונמ ח ר .ן יל א ו'יייז ר ע נ נ א פ ע ל א י ך ץ פ ץ ך א זו י ך ןיא ת ו נ מ ח ר ט ק ^ייש ין ט א $
ך י ו א זיא ם א ר ל וד ג מ ם י״ ם ע ד ף יוא ןיך א ^ ןע ק .,ש ט גע מ א _ ם א וו ט ג א ז ן1ר מ
ז
ר 3 ק ח צ ן י ב ר , .ן יל וי
ר ן?. . ך ר ד ם ;3 ;11ח ט א ; ט ג א ויג ט א וד יווא ק וס יפ ןיא ט ייט ש ם ע . יוו יווא .ט א ג ןופ ה ;ת מ א
פ ע ך ף יוא ג ע ווא ןי?ע .גי3 ט א ה ר ע , ;יג א ו ןג ^ר יד . (ח ) :ם נ 'ם ע ל ,'ף ייוא ג ע ווא ט ק ג י י ש ע ; ט א ה
מ י וא ;יר א פ ן ע מ ן ע ק ,ן ע ^ג יוו ן י י ק ״ א ט י }זי א ס ל א ט א ד .ת וב ום זיב ת וע וב ש ;ופ 'וייא ש א ר .ם ג
.ה כ ו נ ח ויב ת וכ וס ןופ ו י א 'ם א ר .ג ע ווא ן י?ע ;יג 'ר ע .ט ;ד ר ע ם א ע ע ק ר א ט ש ייד ןיא ג וא .ם נ ם ע ר
ן ע מ ן ע ק ,ן יכ ייט ף יוא ר א ג t ן ף א פ ט יג ן ע 9.ן ע ק ״ ם ן ם ע ר ף יוא .'ן ע ט נ י וו א ד ןע נע ז ם ל א ט א ל
ר ע י ך ור ב ר ע ד .ןה כ ן ת נ י ב ר .;יר א פ ט י.נ ך י וא י ן י כ י י ט ף י ו א ן ע מ ן ע ק .ה כ י נ ח ך א נ ן ופ ינוא .';יר א ^
ר ע ד ו ר ב ןייז 'וצ ט נ א ת ג ן »^נ יב ל ,ט ה . ם : ם ע ך ף י ו א ;יר א פ ט ל א וויי; ט מ 'א ב א ר ב א ייח י ב ר ;ופ
ן ייו ל ל פ ;ל מ ך י א ל א ז ס א וו ט נא זיג א יד ד י 3ך ט א ה .:ןי;ע .יוט 'ע ניים f a ל ל פ ת מ י ד א יד ר י ב ר
!ן וו .ס י פ י ע נ י י ד ק ך ץ ב וט ס ל א ז י ל ו ל ם ע ר ;ע ך נ יב *ט ם ע וו יור י ס ״ א ד ט ל א ם ע ר ף יוא .ר יד ף ייא
וי א ת ו כ ו ס ך א נ ם ויר א וו .'0 ם ע ך ף יוא ;ת א פ ' ט י נ 'ר ע ט יייו וט ם ל א ז ת וכ וס ןיד ט ם ע ון וד
ט ע ב ןע מ ןיר ע ןד ט ס ע ו ו נ ו א ל ה וש ;יא ן י ד ןייד א ט ם ע וו וד 'זא .ס .י ם ע ר ף יי א ;יר א פ ו צ י ז ע ב ם ע
פ ע   י ף יוא ןיר א פ ט ינ ט ק ל א ו נ וא .ה ל פ ת ;יימ ף יוא 'ןייא ל ר א פ ט ינ ך יד וט ם ל א ז ןי.נע ר ף יוא ;יוש
ם י י י
ת י ש א ר ב י י
ד ע ר ע
ת יש א ר ב ר ד פ
.אהסתא ישרפאיטוי ןלאב (זכ) אנורטמ היל הרטא .שורטי ד אעב (מ) איםאב חוה ןי עי
.ו ל ־הי ה אל הרובק םג (ו תלהק)׳אנש .הרובק אלב ירב ליא אטלחב י מא הי ל י זחתא
הנבלו הטחה לגלג קי ז { ט) :היל תות ןכו ןירד יליטל אלו ןידד יליפל אל עסש אלו(©)
פשב פחגפ ׳ר .טי פשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו רםאגש .טשה עיקרב *ורכ) .םי נותנ
אוה התא (ט הי מומ)ותוא ושריפ הלודנה תסנכ י שנאו ,אוה אלפ ארקפ רפא והבא 'ר
םאבצ לכ אוה ןכיה .׳ונו םאבצ לכו םי פשה י פש םיטשה תא תי שע התא ךדבל ׳ה
תואפ ׳ה ךלהם עיקרה דעו ץראה ןפו .פי פשה ןפ הלעפל אוהש (טכ) עיקרב .סי נותב
האר .הנש ק־ת ךלהפ עיקר דע עיקרטו (ל) .הנש קית ךלהפ עיקר לש ויבועו .הנשי
ןיאו (טיי סילהת) בי תכד,הי רב לכל לצ ןיא זופת תפוקתב דחאב ןנתו .הו כנ איה הפב
הכירבו . םהב להא םש שםשל (ספ; ׳אנש .קי תרנ ול שי הפה לנלנ .ותםחפ רתפנ
ףורשיו אצי אלש םיםב יחכ שי תפ (אל) הי בקה .אצוי אוהש העשב .וי נפל םים לש־
רסאנש ,םי עשרה תא וב טהלפו וקיתרנפ ולטרעמ (בצ) ה׳בקה ליעל לבא .םלועה תא
טהלו
ה נ ו ה כ ת ונת יש
* פיס ןפ ו ת א ז ל ש ו 81 ל ש ס פ י ו נ י ל ש ש ש א ל ו ס   נ ע נ ע י ש .ש ו ד ש ד ׳ע נ (ו נ ) :פ ד ג נ נ ה ל ש נ יס ל יפ ס י .פקד ג וש ש א<
א וה ש (ש נ ) :ה ל ע מ ל ה ש מ ל מ ,ינש ש ע י ק ו נ (ח נ ) נ ס י נ ע נ מ ש . ׳ י כ א ימ וי ץ ל א נ (!נ ) ו ה ניג מ ל ג מ ה ן י נ ם י נ ש ול ש ל סצי
,׳ג ש ה ע י ק ו ה ד ע ע יק ר מ ו (ל ) 1ם ימ ש ה ימ ש יס ח ."י נ ה ל ע מ ל א ת ל ימ ל ע מ ש א ל ו (ז כ )ו פ י נ ןיש וופ ם ימ י יל א נ י ג ו ם י מ מ
ל וד ג ומ ומ ש ינפ מ . ו מ כ ש ית מ (א ל ) :ס י י ל ה ת ור וא מ ה ונש ם יל ת נ וי נ א יל ה א ר נו ה י ר נ ול ע מ ש א ל ו ייש . י ו נ יזוג ת א י
w z t i ) .יל פ ר ע מ (נ ל ) 1( ן א ) ת ל ה ק ש ו ו מ נ א וה ןנ1ד א ע ול ס יפ י א ל ה ר מ ק ש ור פ י ס א ש ול זמ ר ׳ו נ י ו נ ס יל ומאז
.א;קא ןיא ןעדי ; זיא ץנח״י ףרא^^
ןשי והי י י ןך וצ ט;איינ ץטשריפא טאה .תובופ'זןא; S
1
םעך ףיואיןירןזפ-טלאווין״רע^טא^
י ?רוצ ןעפוקי; רע.טאפ רעדי זי א .רעךגאווא זיא םע .םי פעל, ףיוא ןע§ טרא§ גע$ ך ןי1$
קוסק ןיא טייטש פיע,יוויוזא . תרובק.ןא ,יהוז ןייפ״םייא יצ טןומך טאה נוא טולח ןיא עשי ה;
רעטאפןופ דייך יך טגלאפי; טינ טה עשוהי יבר נוא :טאהיין טינ ךיוא הרובק ןייןג. ap רע^
ןעקנורט י עד ויא.נוא םי. םער ףיוא ןיראפי; זיא'רע,גוא .ןי טמךי פיד ץפדיייך ך טי$ נוא
ןיא '.הנן ל י ך טי ק ןהוז יך ויא םיא ןיא טאוו דאיר רעך זיא'אוו .(ןןיזויל (זפ) »ןיךאיזין
(.דנןלי ך טי? ןהוז יך<ןיבע;יג יד טאה טא;קוס£ ןיא טי י טש םע.,יוו יוזא•'.לעמיזן ןיךעך^ן
לע!?י'ה םער רע^יא זיא רע
י
.סאו;ע.יקך טכייה םאוו לעטיזן םעך ןיא .םל3ש!ב עיקר ןיא
.שוריפ? קי םןא זיא סאדןי ;עז! סוהבא ׳יבךיןופטגאדג. טה םחני? יבר .םן5^טףיןד סאין
ט?אםינ'טוןאןו וד ןיילא טןי בטאןוד .קי ספםעךיטנאיינ ץבאה ד^ודןס <־»$ י ש;אי ד גי א
ה^ןל.ת ןןליוז יל) ט?אשךע,עלא נוא לע^יה םעל,רע^י א סמו לעפי ה 'םעד נוא לע^יה םעך
ע.יק ך ט 1;ייה סאוי לעםי ה'םער ןיא טפאשךע,עלא יד ץראידנ ןיבעגינ ןע^האי י .(!ילעט?* על$
רעל, .ם:!?שןל ימון׳ ץפוריג טלעוו סיאר .'ם:5ק טםייה סאין לעםיה םעל 'רעביא ייא ירע.סוז
טרעדנוה ^ ;י י ;'ןעט פףאר לעמיס םוצ זיב דךע^יד ןופ . לעםיה םעיד רעבי אסאד לע^די
םוצ זיב לע^יול ןייא ןופינוא .ננאג רהאי טרעידניה ףעפ זיא לעטיול ץפ בערן יד .רה^י
וצ זיב ־ףע,ך ןופויא םנ; ךי והי ךו העז .גגאגי רהאי י טךעדגוה ףען זיא לעסייה ץלעד^ן
קק.זום £1 'תפוקזן ;ופגאט ןיםשךע, םער ט;ורעלינ 'ץיואה ירימ נוא .ה$?ל יךינוא ןהוזיייך
וליקא זא סמרנ.יוזא זיא ץיה 'יך לידו .ן עטא^ןיא ןעציזןב ריז שי נעפע#3 ץיקי. טי ג
ןןנלא^רא?טעי זןד ןעק,ןעמ קוסן ץאטי י ט#סי עדו דוא .סיי,ל דץוא זיא ןעטא^׳א רעטנוא
ןירעדנא ןין>קווז יך ןיביע;^טא; טהרעןי י חםי י דןי וזא זיא
י
ץי ךי ך לייו1 נוא .ץי ה י ך״ןופ
ץ9לאהו?דאט;עקי$ טי ;ןע9 טלאיי לעמיה j w־$ ןיאךעייי? טלאוו איז זא םוראןו .לע!ןי!ן
קוס^ץא טייטש םע.,דו י וזא.'טקעלב טלעדאךי םאד ןי אי די י שאטא^ןהוז י ד.ץי ,ד יד ןופ
י ד ;ערו .ןקוז יך רא^טייטש רעיםאול לאווקיא נוא .;הוז יד וצ טלעצינא טכאםינ טאה רנז.
•רעוקאיי ןיא !היי י ךןופתכ"םעך,ךאוושטא;'טבאט טליעיו רעךףיוא ץטכייל סיורא טי;נ ןזמ
ןי ןאם טעןלאי טאג טעע ןעםוק טעוו חייק^;עדירעב^!טלעיי יד ןעגערברא5 טינ לאז ןהוזי י ן
יד
ו כ ת י ש א ר ב י
, ד ש ר פ ת י ש א ר ב
ר ד כ
אלא םנהינ ןי א (נל)ןי י פא והייוורת שירו יאני ׳י (י ) :אגה םויה םתוא טהלו (ג טאלמ)
ןנבר .׳ונז רונתכ רעוב אב םוי הנה (סש) םעט הט .םי עשרה תא טהלט אוהש םוי
רב הדוהי ׳ר .י ונו ןויצב ול רוא רשא ׳ה םאנ (אל היעשי) רםאנש .םנהי נ שי י רפא
תטהלטו םיעשר לש ןפוג• האצוי איהש שא אלא .םנהי ג אלו םוי אל רפוא י אעלא
יבר (אי ) :םכלכאת שא םכחור שק ודלת ששח ורהת (נל היעשי) בי תכד טי ט .ן תו א
השעש הקדצ םינתם (דל) םיםש ליעל וקדצ םיפש יריעו (נ סילהח) רפא ןיבא רב עשוהי
אל ןושארה עיקרב םנתנ וליאש .ןושארה עיקרב (הל) םנתנ אלש ופלוע םע הי בקה
*!וספ ךלוה ןלוק םירבד ׳נ יול ריא (בי ) 5 םוי י ש ושאפ דוםעל הלוכי הי דב התי ה
.סי םשנהו .םוי ה .ןה ולאו .םי שי נרם םניאו (ול) םייתנב תוירבהו ופום דעו םלועה
ףש אוהש ןזל)רובט תא הדוהי ריא ןינט םויה .ףונה p תאצוי אי הש העשב שפנהו
סי להת)י ול ריא ;י נפ םי פשנה .ץעב רפונ אוהש הזה רםפכ (טצ) אלא וניאו .עי קרב
.ן י נפ ףונה ןפתאצוי איהש העשב שפנהו .יונו לוקל ארוק •והת לא . םוהת (מ)(ב־מ
י " ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ס יי9 ל ג ל ג • ןש א וה ש : ל ייע ו ןייש **י י י י ש י י י *
ז r w   i ס ג  
'
ג
י *
2
"י W :ק ת ו נ יש יא ן פ ם י ד ע
ס ויג ש פ ר ג ל א ימ כ ש ר ד מ ני ן פ א 1 נ כ י כ ה פ י פ ר ״ ש נ נ ״ פ ה ט מ ל מ .ן ו ש א ר ס ע י ק ו נ (ה ל ) :ס י ר פ ס מ . ס ר ס מ (ד .י )
ז ע פ ו נ ס ד ס נ מ ש ׳וי ג מ ומ כ .ר ס מ נ (ו נ ל ) 1וכ ןש פ וה א יה ש י״ ש ר  פ ו !יע מ וש ה ניא .ס י ש י ג ו מ פ נ י א ו (1) : ה ל ע מ נ
ד ו ק ן מ ה ס 6 ר ס מ נ ה ס ד א יש יייפ ר ס נ ? ס ר ג ס יל ת ש יק ל ינו ו ו י כ ס פ ע ו נ ו מ ש ס ו א כ ת וי וג ל ע מ ש נ !יא ו ל יכ ש ן ו ד ו ל ו ג
ס י מ פ ל ״ ר !יס ת ת ה פ ייה ס ׳•פ .ם ו ה ת ל א ס י ס ת (מ ) i ר ס נ ל וק ה ות יא ן < ןיע מ יש *יר ת א ויא ו ע מ וש י ו י נ ח ו ה נ ק ך ו ז
פ י נ ע ת ל ק י פ נ א ת יא ד כ פ ינייל ע ה ס י מ ל א ןיר וק פ ינות ת ת ה ן ל ו ס .ן ש (י ל ) :ת ו ר נ ל ע מ ש י א ל ש ל יכ ש ן ו ל יס ינכ מ ה י נ ק ה
^!ןענערב ראפך^י י ^טמט^י ״רץי נ^די ^'י ד. jw ;עטיע^'םיתא אי י טעי י גיא ןזלוז י ד
:ןענעךברא^י ד יטעו! קטי ק ט״עיי סאוי נאט רעך קוספ ןיא טייפ?׳ םןז ייי יוז$« .סייע־^ך
טעוי םישי? קי י "םנהי 3 ןייק״ןייז טינ טעיו םע,ןינאי עדייב ןי עק^י י בר מא יא?; יבר (י)
גאט רעך קיספי ןי א'טי י טש םע^י דזא . םייעמל יך ;ענער? ראפטעוו ;;לוז יך רא; .ןעמוק
יוו דזא !ם^ועא ןייע
א
,י טעיי םגן.'ןי}אי ן^ןרי י ד'.ןי בי והא י די ןעגערב טעי; רע ןעקיק טעין
ןויצ ןיא ט^דן^טי י קעטכי לאי טה רע
%
.םאיי טאן ןופדי י רי ך זיאםאד'קוס$3 ןיאטיימ!? םג?,
םילשורי גוא ",ויצ "ןעיי'•ריק ;העז ^םגלז^ורי ץא >םנהי.נ ןופרהי9 יך ייא םאדל ץ?דהא ני א
טיג־אי יאע
ז
לא רב'הדוהי י ?ך .ם^הינא ןיד טעיי ק5וק טעזו !rpto ןעד טןלאןיג ןיי! !ילעיו
י ך ץפןייגייסדרא. טעוןרע״^א ראנ םנהיגא ;ייי״טעוו סע,טי]1 נוא ןעגעךן טעוו ןהי י י ד טי נ
קוספץא"טייטש"םע. םיראו} .קג?רןרא1<אי ד טעזו סע.,גוא םי ע^ל יד ןופם
ז
רע£לעק,
רי אי סאד םישעמ ערעניא נוא .םעוועלפ דו ןייז טעוו טלארןנ ריא סאו; תי בז^זט ערעל:8
טעיי רעינפא'.איורטשיייוו ןי י ץלעיי*תוב!?זט עך;זייא ץפיןתאוייג ןיראבינ קגעייםאוו טלוט
טיןטש םע ט;אז ;יבא ר3 עשוהי יבר (אי) :זעגעךןראפזןייא טעוו םעגוא זןייא ןיפןיי.? םיירא
תיקךצ יך ןיליייצרעד 'ןעלטי ה^י ךי ןי ^ו; ןעםוק טעיייתישם ןעיו .יקךוז ם?5?ש ידיגנו קים? ץ.א
ןיטשלע..ןיא ןהוז י ך ןיבעגיג טיג טאה רע,םאו} . טלעןו ןיד טי ט' ןףאמי ; טאה טאג םאיי
טיגשעעפעשביןייקיטלאווילעטיה ץטשיו?,ןיא ןהיז י די ץבעגי ןטלאוו רע,זא םוראוו . לעסיה
ץכאז י תד טןואוי} טאוד יול י בך .חם^(בי ) !'ןליו י ך ןיפרעיי^פער ןיפןי י טעב טנ
:
עק;נ
ץא ןעןעזי ןי ^טנגמ יל*ניא .טלעוו קע
י ן
ץךעדגא םייצ וי3 טלעד קיו? ץי.א ץפלוק רעייז טי י ;
זום^ג'י ך גיא '.ץןער רעל, .;ה'וז
י
י ד .ץכאז 'ייךל יד ןעגעזי םאך .טי נ זיךעה.יד גוא ןעטימ
וד טיגאז הדתי י?ל, .'טיירש קי ז יל זא ריפןיםיייוו ןע^גאע ץפ .ףונ ץפסיורא טי:ן איי ןעיי
לעקי? ןיא טייג ןהוז יך .יוזא 'טינ ייא םע '.לעמי ה ;יא זןאלע^אפ טייג ן.ךוז י ך זא טס^יימ
.טייכי?' ןיןעל רעל זארי מ ןיםיייי ;עעזיי' ץפ .טערבא טגעי.ראלאטםא יוו יווא ט
:
געז גוא
ך) ךג'ור;^ז רעטשלע^נואירעד . ארוק םוהק לא םיה^1 קום־נ ןיא טייטש םע
ע
ט?או יול י בר
י ך .חעסאי ו עטשילעבויא י ך וצ) דנורג. בא ןיטשךעבוא 'םעד, וצ טפור חע^איג עי טקל
ע

א
הטשנ יל ןעוו '.ןענעגער לאי.סע.,.'דךע.,יל ףיוא ןיךעוו ןיסאניג. פאךא לאו ;יביוה ;ופרעסאוו
־שךורב רער לאומש י ץו םוראוו .טיירש יז זא ריפןיוןייי) !ענאיי ץפףיג ןופםי תא. טיי,3
*1פ
ת י ש א ר ב י
ה ש ר פ
ת יט ׳א   מ ר ד ס
ןי בתי (3מ) יירבה ןווהו .י רופצב ךי מד (אמ) הוה אםח ריב םחנפ׳רד יוחא לאומש ׳רד
אוההד הוהאד הישפג המכ ןוהל רמא (המ) .ןי כחג ןירשו (דמ) אתלמ תתא (גמ) .הי בג
םתוא ןתיו !ג
י
) :!י עדי אלו ןיכחג ןיבתי ןותאו .תוגלי א אצצקמו ןדרא ;אצצקס ארבג
׳אעלא רב הדוהי ׳ר .עי קרב םיעוקש הנבלו המה לגלג דצי כ .םי משה עיקרב םיהלא
הפי כה ירוחאמ רמא יאעלא רב יירו .הטמלו הפי כה ירוחאמ ןירמא ןנבר .ןנברו
.ןלעמלו הפיכה ירוחאמ רמא אוהד יאעלא רב ייד ירבד ןיארנ ןנחוי ריא .הלעמלו
ירוחאמ ןירמאד ןנברד ןוהלמו .ןי נני צ תינייעמו חתור ולוכ םלועה לכש .המחה תומי ב
י י בשר רמא .ןי רשופ תוני י עמו ןנוצ ולוכ םלועה לכש .םי משנה תומיב .הטמלו הפי כה
רבדה .ןכרדכ ןה ןיכלהמ םאו עיקרב ןיפש םאו ריואב ןה ןיחרופ םא ןיעדוי ונא ןיא
אפלי א ריא . וגו הלילבו םויב לושמלו (די ) :י י לע דומעל תוירבל א״או .דו אמ השק
לי ת המו יוגו םויה תלשממל לודגה רואמה תא רמאג. רבכ אלה תורואמה ןיגעל םא
תמבו .םוי ב ריאהל ארבנש המב ןיטליש ןהש םיקידצהיולא אלא .הלי לבו םויב לושםלי
וי בי וא יוג םקי דע דמע חריו שמשה םדיו (י עשוהי) די הה .הלי לב ריאהל ארבנש
אלה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
*א צ וי ות מ ש נ ויח א ל א ומ ש ׳ר ש ש יג ר ה ש ח מ 'ר י״ ש ר פ ןייע נ ע י ה ש ר ש מ ס י פ ר י ש נ ו ו פ ו ס י ע ו ס ל וע ס ן י ס מ וס יי
ב ו י י ק ם יג פ מ יגא ש ם יח א ם יש יג ר מ ס נ יא ם יר ח א ש ם ״ ע א ו ו ןש י א וכ ול יא כ ר נ י ז ו נ נ ן י י ו ת מ . ן י מ י (א מ ) :05
ויח א ת מ ש ג ס מ נ ס ה ל י מ א ו כ א כ י ויל ע ור ש נ ת א ו ס ה יג ינש א ת ל מ ת ת א (ג מ ) !ס ח ג פ 'י ל צ מ ס ינש יי . ם י נ ג ן י נ ת י (נ מ )
ת יע ש צ מ ר מ ול כ ם ו י א א צ צ ק מ יח א ת מ ש נ ר מ ול כ ש יא ומ וא ל ש .ן ו כ ח ג !יר ש י (י מ ) !ק ו ח ש ל ש י נ ו ם ס ל א נ ן ו י ע ס 'יפ . ' י נ
ם ינש י׳ ם ת א ו י מ ה פ ל יק ל ת ונל יא ב ת ונ וש י ת ק ע וצ ו ס נ י פ ש וק ל ינ ג י ס . ס ח נ פ ל ןיל י מ א (ם מ ) :ם י ק ת ש מ ול ית ת פ ו
ס ח נ פ 'י י ו נ ו מ ט ל מ ל   יוס ס ול כ ס ינ ינ מ ס ה א ןיא ו ם יק ח ש מ ו א ר נ ג א וס ם ו ס וח א ו ס יש פ נ ם מ כ ש יש ל א ומ ש ש ו   מ נ ו ם יל ח
ןענגןז״יסחגפייבר ןופ"םירבח י ךנו^לי רופצ״ןי א״ץבראטשט ייא א?ח ךרב םחנןל״יבד ןופ
טאה .ןיכאל וצןיביוהיגנא ייי.ןיבאהראז_רעטכעלי;א ןעסיקייג י ד ראפזיא .םי א ןיבעג.ןיק'עזי}
ריא זא רעצ סיורן יוזא טאה רעךמב ןייס 'ןופ r a p \ יך םירבח יד וצ טגאו;ג סחנפי בן
ריא נוא ט;אל נוא טציז ריא נוא רעטיוב עטםאךפנוא רעםיוב 'ןע;עט טלערב וצ אייבשין
י ד ןיבע^יג יטאה טא;'.ףחי ו) (גי) !איירזןי}יריא טינ טרעןו נוא רעצ ריא טיג רא^טוןייוו
ץא חנבלאי ך גוא ןהוז איך טי מ דאר איך טציז יוזא יוו' .לע^יזד ץא הגבל איך טי ט 'ןהוו
רעטגוא טצך דאר
ז
רער ןיןאז ןגןך יד .ןעגי רק.ןגבכ י 1 נוא יאזןלא רב הדוהי.יבר .לעטיזד
הדוה: י בר'גוא .רךע/י ך רעטגוא טאוו לעםייןד ןיבלאה םעד ןייא לע^יה ןי רע^צ םע3
םאוו'לע!ן.יול ץי לאה bjn
v
ןיא לעיטיה ןיךעךנא םער רעטגוא טן ך דאר רער טגמ י אןלא ר3
טג!מרע.,סאןו יא'עלא.רב תךוה:י בר ץפדיירייד טלע9י/ ר'י13 טן א;$ו ו י י 3ך..דרע.ת.'רעןי א
•ררע...יר רע^יא םאוי רעטיןד ןייבלאןד םעד ןיא לע9.יזי ןיךעךנא 'םעד רעטנוא זיאידאר רער זא
ריטינויא טלאק״ןענעז רעי^אוו ןילאייק.יך נוא םייה'טלעוו ע'ן.נא1יך י י אי רעןי ךד .רע!?וז 'םוא
רעטנוא סאוי לעטיןדץבלאה םער ןיא ויא דאךרעדואץי נאי /ד םיאיי ן$ר יך ץפדי י רי ד טלע§ך
.םעראיו ןענעי רעםאוו ןילאדק.יד נוא טלאק.טלעוו'עצנאג יך ויא רעבירך .רעטגיוי םוא .דךע,יך
ןירע^ש י ך נוא הנ^לי ך נוא'ןה.וו יך ביוא טי נ ןיםייוו רי9 טג*הי; טאוד יאחוי $ ןוע!?ש'יבר
ויא דןאז י ד.דאר ןי א'ןע;י גי ד רעד.{« .לעןןדל ץא ןעייג י ד ר'עך$>.ץטףול רעך ןי אי קהי לפ
ייב קןטלעווןג וצ .(לושמלו)(־,י) :קםי וו טך םאד ;ענעןכ ץשטנעט ניוא יעםיוו וצ רעוןש
.טכאני י בנוא נאטי י בןעג:9לעווט.לא;־ע9טני י מןעט.עד^ .טכאני י 3 נוא גא§
>;הו'ז יך< גנוטכיילעב עםיורג יד ;יוש זןאך שייטיש םע..הנ;נלייד טיו? ןזווי יד סאדיטנייט ןעמ ביוא
פאוו .ט^אני י 3ןעג;טלעווי גלאז
ז
>ה$ל י ך)גגוטכי י לעבעןןלק.י ך נו״אגאטייב ןעגיטלעוויג לאז
י י י םי קמצי ך ןעט טנייים םאר ־וא; .טבאנ י״יבינוא 'גאט י י 3'ק^לעו י י ג יצ קמ טיניימ ןען
סאוןזןאז י ךףי וא גוא'גאט יי3 ןיטכייל וצ ןי־יאווין ןיפאש3 זיא םאד'וןאז יך ףיוא ןעןיטלעווין
טגאוין ט!ר עשוהי קוי .קוספ ץא.טייטש סע/וו יווא.טכאנ יי3 ץטכייל וצ ץךאוויג ןיפאשב ייו>
.קוויג דיא זיא]'ץל;א קםע.;יא ;ייטש ןיבייילב לאז הגבל יך נוא ץע?}ןייא ןייט#ץביילב לאז ןףוז יך
!ילע? ןידיי יל ייב טךאצי;ןיבאה נוא ןייטצי 'ןעב.ילבע^'ויא הנןל יד נוא ץיטצן'ןעביל3'ענ ייא ןדליז ך
ןנגרה
זב
ת י ש א ר ב י
ה £ , > ר פ
ת יש א יב
ר ד ס
,בקעי ו קחצי םהרבאןרפס .רשי ה רפס י אמ .רשי ה דפס לע הבותכ אי ה אלה (ומ)
אתפלחי ר .םי רשי תומ ישפנ תומת (נכ רכומב) בי תכד ,רשי ה רפס היל ירק יאמאו (זמ)
אפיסמ (זרמ) הל יתיימ לאומש ׳ר םשב ןינח ׳ר .הלי לבו םויב לושמלו אכה ןמ הל י תי י ם
עשוהי הז אלא .ן כ רשפאו (טמ) .ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו (0מ תיפארג) אי פפד
.ופום דעו םלועה ףוסמ ןיטלוש ןהש הנבלו הטח לנלנ רימעמ אוהש ונממ דמוע אוהש
ורוש רוכב (נל סירבל) אתיירואד אפיםם הל יתיימ קחצי בר רב לאומש ׳ר םשב ןינח ׳ר
.הנבלו המה לנלנ די מעמ אוהש ונממ דמוע אוהש .עשוהי הז אלא ןכ רשפא .ול רדה
ןזננים (נ) היה הרות הנשמ רפס י״בשר רםאר .ופי ס דעו םלועה ףוסמ ןיטלוש םהש
עשוהי )ול רמא ודי ב הרות הנשמ רפסו בשוי ואצמ ה״בקה וילע הלגנש העשב .עשוהי ל
ותוא הארהו ולטנ (אנ) .י ונו הזה הרותה רפס שומי אל עשוהי ץמא עשוהי קזה (א
םדיו (י עשיכי) די ט .י נפלמ םור התא ףא הזם יתםטוד אלש םשכ (בנ) ליא הטת לנלנד
שמשה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת ם
ורעש י״פיפ. ן נ י ת פ א (ש מ ) ;ת י ש א י נ 'ס ף י ס מ . א י פ ס ר . ׳ ט ה נ ו ת נ א יה א ל ה (ו מ ) :ש י ג ר מ ם ד א !יא ו וליהיל וק ש
•ןמגיס(נ ) : ן נ ל נ ה י ג נ ד ימ ע ה א ל א ל ה ו ס יוג ה א ל מ ש יה ' ס ד נ ע י ש מ ו ס יע מ ש נ ת ויה ל ס י נ י ו ! ה נב ל ה ו ה מ ח ה ש ה ר י ת נ נ י ת כ
ו כ ר י פ ן נ י ם ת יח ש ר יש י״ ש וו ה ג ג ס ש ר ג ו ל ג ד ן ו ר ע ה ׳יפ יא מ א ו (ז מ ) :ה ל י ל נ ו ס ו ט ל וש מ ל ו   ,מ א ג כ ס יק יד ל ה ת ר ייג <
*יכ נ (א נ ) ו ווח י ה ק ל ח מ ג ״ נ ק ר פ ש ד וק ה ת ו ו נ ע ל ע נ ס יר ש יס לש ן ו פ ס .ר ש יה ר פ ס נ ק ע ר זת !יו ם ה ר נ א ר פ ה ל י ר ק
. ׳ י נ א ל ש ס כ נ (נ נ ) : ס ד ו ס ס ה נש מ יפס ל ש נ .ע ש יש י א פ י ס מ (ח מ ) ן א ר ק י נ ד מ ת ו נ א נ ו ס ייש ' ת ומ נ י ת נ ד
טי ^י י םע^^
זי אסאך .'ר$;ה רפס ןע9 טעי מ סאוו . רש;ה'ך£0 םעד ףייא קבי לשעג זיא םאך קוספ ןיא
טפור טאוו ראפ .יבקע: קחצי.םזתבא ןופטלייצירעך טרעןוטךאד םיאוו תישארל רפסרעד
.םיר^י.תומ יזקפנ תום^טגאוין טא!ד ם^לב קוספןיא טייטש 'סע."םוראוו .רש;ה ר?0 םיא יעמ
רפ^ןי א גוא .ןיבלאטשי} ק.קי (בקע^קחץן םהרבא!םירשי; י די די ןי?לאט!? זןי אלאי י אי לם
הנ^ל ייד טי ט ןהוז 'יךסקוא ןע^טלעווט. לאי יקידצ רעד .הלי לבו םויב ל1ש?לנ טייט?׳ תי!ן׳יאר3
הל:לבו םויב לושמלו.קוםפ
ז
םעך,ןופפ'א טנורעל^.א^פלח יבר.'טכאנ י י בנוא גאט י י ב ןיט3י
י
2
י
י.י.םןו
סאךטגורעל ץגעווםלאי ט^י בך ןופ$ד יבר .הנבלי י ךטי מןהווי ך ףדא ןעעטלעווף םיקיךצזא
רערעתי,ןייד .השנמ נוא'ם:לפא ףיוא טנאזין טאה וע?א י בקע!.תי שאר? רפס ףוס !יפ פא
לופ'ןי די טעוו םי י פא ןופרעךעקייד ffwjs? ןופיםיא ןופרע^ערג.ןייז טעד>םיר$;א) רעךור3
רא$ .רעךגיק.לי? 'יוזא טאהי'}'טינ. דאנ טאה םי נפא .ןי י ז סאד ןעןנ.יווא יד • ריעקלע? עלא
טי ט והוז ייד טלעט^יג טאה רע..םאוו םירפא.ט^ש״ןופויא רע_. סאוו עשוהן ןעמ. טץי מ םאד
זיא סנרעד נוא .'טלעיוקנ<.ןיךעךןאםוצויביטלעוי קןןןי י א ןופקננטל^ווי ן י ד םאוי הנננלי ך
בר רב לאומש י בר'ןופןנח יבר'.'רעןכלע.? עלא 'ייביטלעוורעצןאגריעד״ןיאןיךאווינטךעהינ
ורוש רוכן .הרותי יד ףי ס'ןי א טייטש 'סאוו קייםן םער'ןופ פ^י םאך ט:ןורעל.ןינעוי,ם קחץל
.תש;ט יפלא םהו םירפא תובבר םה;ץירא יןנ!5א ודח: חןני םיטע_םהב וינרק!םאר י נךקעלרךזד
ןופ'האובבו'יך ףךוידןעםוקיג םייא וצ ויא זו^ילמ יך<טייקעיש ןייז סאןו ףיסוי ןעמ. טץי מ רוכב
ליויוואןופירענךעזדף 'י וי קנעי רענרעה. עני ך'.ןי םקא זןךור טעבראינ טלעוו םאך םלהו םןרי מ
י ך'ןעמ טעי מ םאד'.טלעוו קע.ןיא זיב 'רעיןנלעפיך ןי5'י1טו$׳ רן?.טעוו רענרעק יד טי£נ •יהדדא יווא)
טרי$ע'ג םירפא קד טאה'.ןייזי םאך קק./ה'!ענם.ןופרעדניעווט י ך ניוא ם״ירפאקע רעך^עווט ;העצ
רע
%
.םאןו המחלמ יך .םירפא ןופויא רןן.םאיוו עשוהי ןעמ טעי מ םאר רא}'.טלעןו קע..ייב.תומחלמ
טי ט ןהוז יד טלעטשינ טה רןז לייוו.טלעוו ק!? זיב טרעהןג ןעמ טה קנעוי ףנידוי ;ופטליפעג טן
םירץךירפש רעל נו'א<.טלעוו קנןקךעדינאיםוצ ויב טלעווקעןי י א ןופקןטל.עיו.י^ייי סאייי הנבל י ל
ט;אןין טור יאחוי $ ןועמש יבר םתאוו/בוטןדו רןקיח זרישגזי טייטש םיא !יא לידי.רש;ה ר§ם ט?ייה
םעד ט^ורעלינ ני3יי.א טח עש'והן.ליוט ןיא עשוהי י י בי טנהאווי ןקווי נזי א תרות הנ#מ ר?מ רעך
טלאה נוא טציז עשוה;ןיפארטין טאנטאה .עשוזמ וצ ןעודועב ליזי טאה טאג ;עד ־.םירבד רפס
טי ;לאז. רפסירעדייעשוהי^יךיקךאטש עשוחןי צ ט^אטג טאג טאה .םיריד.רפס םעךט?אה ןיא
ןאטינפא
ת י ש א ר ב
ז
י
ה ש ר £ <
ת יש א ר כ ף ף ס
ךכ אל .תא אבאד היניבז ואל אשיב אדבע (גנ) ל״א קחצי ריא ;דמע חריו שמשה
:׳וגו חריו .שמשה םריו די מ .׳וגו הריהו שמשה הגהו (זל תישארב) םולחב אבא ךתוא חאר
.י וגו םיהלאב ךומכ ןיא (ופסילהח) בי תכ .םי מה וצרשי םיהלא רמאיו (א) ז השר3
׳אנש .םי סב הרוצ רצ היבקה לבא .השבי ב הרוצ רצ ויב ךלמ םלועבש גהי גב
הרוה (א) יארובנ רפכ שיא בקעי (2) 5היח שפג ץרש םימה וצרשי םי הלא רמאיו
שגיא רב ליא (7).י קל את היל חלש (ג) יגח ׳ר עמש .הטיחש ןיגועט םיגד .רוצב (ב)
םיהלא רסאיו דיה ;ם ליא .אתיירואד אי ה ןי גפ(ה) ל״א .י קל אתיירוא ןמ אתלימ רמאד
ןיגועט םיגד ףא הטיחש ןועט ףוע הט .ץראה לע ףפועי ףועו היח שפנ ץרש סיטה וצרשי
יךל ערומ הנאו עיבר (ז) ל׳א.י לעדומ התא ןינמ ליא ,בט תירוה אל (ו) ליא הטי הש
בי תכד
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ר ו ר א ב ש י א ן נ ל ״ א (ז ) ו ס נ !ה כ א ל ע ס ייס ש ל ע ח וק ל מ ב ימ י א ל יונו ע ש וה י ומ יש מ ו ר מ א ג פ ה ל יל ו ס מ וי ו נ י ת ק ס ע כ
ן כ י נ . י ו נ א יה ן ינמ (ס ) :ס י מ ח ג ס ק ול א כ י ה ר ומ ר נ ז י א ן נ ר מ א ע ש וה י .א ש י נ א ל נ ע ס יל ר מ א (ג נ ) :ל ס א ה ן יש מ
!״ י וה א ל (ו ) 1ה ש יח ב ןינוע מ ס יג וה ש ה ר וח ב ח נ ו מ א וה :ן ש י י ינא ל ר כ מ נ ד נ ע ה ת א ןיא י נ ו ד ר ומ ו ע ר ו נ ע ס מ ח ה
: ת וק ל מ ה ל נק ל ן נ ר ס . ע י נ ר (ו ) :ה פ י ת ק ס ש א ל . נ ש :ו י ח א ת ש א י ל י נ ' ימ ל ש ור ינ . י ו נ ר יצ ב ס ר וה (א )
ל י א ל ב ק ו א נ "פ .י ק ל א ת ה יל ח ל ש (נ ) : וול ר י ע נ .ו י צ נ ( נ )
טאה .וך־1ליך טימ־ןהוז יךןילעטש טפךאךי; טא.} עשוהל ןעוו .ליומ ןייב ןופןיךעוו ןאטינ?§
ןהוו י ך וצ'ט^אוין טאה רע,נוא ןהוו י ך 'וי צ ןעוךועג םיא טהנויא םיר^ך רפס םעד ןע1נוניג ריג?,
יווא .(טגורעליג םיא ןיא גייבייא יבאה ךיא רא;)רפס םער ןופןעגיוו&יע; טיג. באה ךיא יוו יווא
.ןי י טש 'ןעבילבעג.זיא הנבלי ך נוא ןהוו י ך ןי ראןי }לי טק דלא3 זיא-־ויט. ראפןינ;יוו2( וטקלא;
טפיוקרא8 טינ ןער וטזיב טיכענק.רעטיכעלש וד ןהוז יך וצ טניאייג. טלמר ע.שוהי ט;אז קת?י'ייור
הנבלי ך גוא ןףוז י ך זאםולז^ןיארעטאי^יןייטןה'עי;נ טינ ןעידטה .ףסוי רעטאיפ ןיי[נ וצ ןיךאווך
y 1\i V j v$ \ד טיט ןהוז ף נוא ק?י ל 3לי ט#ןזדרז י ך דלאב זיא .םי א וצ טקמי ן ך י ן ןייאןן.^ע
:טרא ר^יייז ףי1א ןייטש ןעבילבען.
םע, .ננוטךיוו עןחע^עלא ןעמךיוו״לאז רעסאוו יד טנאיינ טאון טא; .חןכאיע (א)ן ה ט יר פ
רעך. ןופרענייט#רעך' .טזי ב טא}וד יוו יווא אטינ 'זיא םע, קוסן ןיא טייטש
טלהיאו^ין סיויא טה טא; רע£!>.שינעןכירט דער ףיוא הרוצ#'םדא טלהאמ שטנעטא ויא טלעון
ןעמךיוו לאו
ז
רע5או_ו יך ט}אזי;טא;ד טא^יקוסןןיא טייטש םע,יוו 'ידא . רעקאד ;י א הרוצא
שןךאלשיפזארוצטאט#יך ןיא תקס&ינ טאןן יארוב; ףךאדןופבקעי.(ב)
!
ננוםליוו ענלךעבעלא
ןעמ. םוק בקעעבר, םער,וצ טקישע^רע
י
טאה .טךיעהיינ םאד י נח'י בך טיאק .ןי9'3ע^ ןען
ןופיךאזא טנאז סאוושטנעםא י;'ס יבר וצ טגאו-ינ בקלזי יבר טאה .תוקלמ ןיגאלו^רייד טעו)
ןי פ בקןןי.יבר,וצ טןאוינ ייגח יברטאןד .םאוו ראפ .תוקלמ וינאל#םיאי ;עט.לאו הרות רעד
טגאויג טאה 'טא; ."קוסן םער ןויפ טןאויג בקעי.יבר טא1ר .הךות רעך ןופםאר ייא ןענאע
יוויא .דרע״יך ףיוא ;עזוילפלאז סאוו לינייפא נוא גנומיךיוו עגיךעבעלא !עםךיון לאירעקאוו יך
וצ טנאוינ ייגח יבר טאה .'ץטכ1־ש ךי וא ;עט ףראדי ן׳י י פ"׳וי א .ץטכעש קימ ףןיאר לייג־ופא יון
רי ס'וטסעווקנאונןופי ;הי 3ך"וצט;אי י נב'סעי 1י בך ט!ד .תןנםןינ טינ טינ:טףא'!ד ת בקעעבר
ךי ד נייל בקעי יבר. וצ טנאוינ י נה'י בב טאק .תקספינ. טוג" טינ באה ךיא וא ןעםיוו ןייכאט
טנאוי נטה וגייבר ה#ט קוסיפןיא טייטש'פע., .ןיןאז רייד ךיא.לעוו תוקלמ ןי נאל#רי ך לאז ןעמ
עליא ביוא .ןי דגוגי }י דראפטעןו ןינעדטרינהד ןופ ;ירעד ;יטכאשענטעווןיסקא נואןי ?ןע#
טייג טייטש שיפייב־ןיד גוגינ י ד ראפ טעוו 'ןיגעווטרעליי ןופןיךעיו.טלוטאי.ראפטיעוו ם1 ןופ 'שיפ
יבר טאק' .ןי טכעש טינ. קט. ףראר.שיפלידו .ןידעיו טלומאתאפ ראנ .ןי רעוו ןיטןאשין
הדות ןי מ ריט טי^'ןיךזועל.דיי'ךעע'יד רייד יוא .תוקלמ'עגייד גאלק יגח ילד וצ טנאייג. 'בקעי.
י א'רוצ טאטש יד ןי א'תקס§י ; טאה יארובג ףךאך ןופבקעל (נ)' :ןענר<'ל םוצ 'טוג זיא אין
\ ת יבר טאה . ח ן ש םוא״ןיי; למ דני ק.םעד ןעמ נעמ ;ידו<יןופדניקא'ןייךאבי;טאה ה;ונ«
םאר
ח כ ת י ש א ר ב
ז
׳יי^י
3 י ז 5
׳
א
י
נ
ר ד ס
םהל ףנאי םיה יגד ל כ תא םאו םהל אצמו םרל טחשי רקבו ןאצה (אי רבלמבו בי תכד
*בםאי הד . ךפצרףוצר (ט) ךטבה טובח (ח)רפא : ףפאי אלא ביבא טחשי .םהל אצםו
.תבשב הירבג לש הנב (י) לוטל רתופ. רוצב הרוה יארובג רפכ שיא בקעי (ג ) ־.אנפלואל
אוה זפו ליא .י קל אתיירוא ר אתלים רמאד ניב רמא .י קל את היל הלש יגח ׳ר עפש
היורק בא תתפשפ . םתמא תיבל םתוהפשפ לע ודליתיו (א רבדמב) ליא .אתי י רואד
עדמ התא ןינםו ליא . בט תירוה אל רפא .ההפשפהיורק הני א םא תחפשט .החפשפ
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
*ן "e  פ פ צ ו יד יני ן וב ל י ל יי ד וע ו ס פ יא ד י נ ל ) פ נ 1 ן נ יג מ יול ןכ ר י א נ ק ע י ׳ר ׳ 9 . י ונ !נונונ ל ״ א (r)
נ י פ (י ) «ה פ זיצ י פ פ צ ר ו ב ו ד פ ל יזמ ש וד מ יפ ל . פ א נ ה : ן נ ו מ י יג ה י ו כ ע מ כ מ ן י ו ע נ ו ם ל ב ק ל ןוכ נו יוא וש ן י ט מ
ר ית פ ל פ וופ ש ייש ת נ ש נ ו ל א ר ש ימ ו ל ט נ ח י ו נ נ ל ב פ נ נ פ כ ב ןית וכ ל פ ס נ כ ו ן י ר נ ד ר נ ו י״ כ ר ש ר יפ , ן פ צ ו ן י נ ו (ט )
י בר טק .תוקלט ץיןאלש ריד טעיו" 'ןעט םיוק בקע:י בר םער וצ טקישעג,רע .טאה טרעהיג.םאד
•תוקלט ןימילש פיא ןעט.לאז הרות רער ץפודןאוא טנאז סאוז שטנע^ יגח יבך.וצ טגאטג בקעי .
בקן י יבר טח '.הרות רעדיופ סאד זיא.ןענאדןופ בקע1י:?ר וציטןאוי;ינח יבך טאהי .סאוו רא5
עלעי ד.וצ ןרעוו טלייציג ץ ל א י ;יראדי; ןיךאבי}ןע.4עי,סאוו' רעדני ק^.קוםפ םעךןופ טנ.אוין
ה ח^ ירגוא !ץן ^אטסי י הרעטאפ ןופזץופ^טי ך .ןע8עג"םלעטאפי ד ף יוא סעיל
:
י1;א8
ל5 םיא ןע!נ ףלאל .ירויא דיגיק .םאיך ט^ייל.רעיגירך .הח§ז?9 ץיק״טיג טם.ייס.רעטומ ייד ןופ
טאן .ת^5§י ?'טוג טינ ט?אןר וד כקעי .י ?ר וצ טןאייג י^ו י?ר טאק .תןז?םי א וליפא.ןיינ
מוג* טי) באוד זץא וא ןע^ייוו ןי ןא8 רייט וטםעוו ןעגאוו ןופ י ןח יבר וצ טןאזינ בקעי״ייבר
לעוו תוקלט ן י גא^רי ללאזי ןע^ךול גייל בקע^י בר וצ טנאזינ י מ יבל,' טאg .תקק&י}
טלאןןנואי רךוצ ןעמוקטלאוי יוגא ביוא בקע^ב־ו ו צ טגאיייג י ןח י ברטה .ןי נא; ריר'דץא
0וי טוא רער'$ תן ^םו א 'ןיי1 ל ט ףיט לאו ןע$ י אע; םער. ףיוא רויא ןירעוו לדו זןיא ןינאו
םוראן) .ןי:}סיווע.} .ןינעייטע;יד ןופרופ? םוי רעדו>ןעווין תן8׳ ללח!; ןעט טל/זד .רו פ;
ןי ראןי }זי א םאר זהוז םער ןייד וצ ל5 רא^רופ? ס1י רעד,$'ת$ש ^?ם ף טי}ש ל ע ך ג א זיא ןע$
טאיק .םאר וטםייוויןע^אוויץפיגול י בל,וצ ט;א£י}בק:עי_יבר.טאןד ."רע^^י ע^י לו י א ;ופ
ןילאז ריפטא; "וצ ןיגאז וצןילעיוורי? ט;אזי:ן'ץבאה ןדי י ׳ד קיספםער ןופ טןאזי גי נה יבר
ןהע] .ןי ךא^י ני דןופ ;ע;עזסאן רער}יק'איך טיט רע^ייוו עשדגעלא ףואןופי ןעקלשפדרא
טא$ .רעטאן פוצ טינ. רעטופי ך וצ "טץכערך רע״טןועיו רויא ןופ דןי קא'טאה הדנא יא ריפ
דןי9 יטםליוו אריע.,רפ?! ןיא קוספא ןעגיופיג. ט!?אזי יד ל ייונ י מ יביר וצ טןאמג בקע.! י33
םע.יוויןזוא^יג.ןייבאןייד קוספ ןיא טראךטייטיש םע.,טנאיי3 ינוד יבר םאה .תוקלס ןיגא^יש
ייזייןיבאזויהרותרעד ןופקוסן ;יכלעןויןופ טןאויי} בקע יי י?ר טאה .הדות ־ועד ;יא טייטו?
י3ר;ופטגאוינ טאה ןנחוי יבר םאוויקוספםעל, 'ןופט}אוי} יגח י ב י טאה .ןי ך טעד טנורעליג
.םיוגןופםיג״ר)המ
ז
ןעטענ טיג ןילאז !ילוי יל טגאזינ ';$ טאה ׳טאי .ןינעוו ס יאחוי ן ב ןועטש
טעיוו. איז נוא י .בייווא ראפי יונ םוצ רעט?אט;ייד ;י ב ע j טםעוו וד וא_ סו־יאוו .םאוו ראפ
.טאנ ןופימוקיגייא ןייל)דנ:ק.ןייד ;האטפא (יוג רעך<רעטאפ
וז
רעד טעוו .דני קא פיא ןופץבאה
אךנואבי י גוא 'רא5 רעטכאט עשדגא ןעיו^עגטעוו ןלוז ;ייך יא קיס^ןיא טיג טייטש םאווראפ
םוראוו .טא} ץפ(ליקינייא^י י י י וס י י !ייכ !האטוא'א י!ט ע וי• • W ו
י י ב

ו פ ד
^• -
ט ע
?
.דני ק.שדגאראג דניק.'שידויא טינ טסייה דנ.־'ק.רעך לידו .טי'} ט א } טדאה דני ק.םעך ראפ
דע״טםייה רעטיט נוא רעטא§ עשילוי ןופןילאי^י} טלעוי םאד ר;יק. םארי יא ךאן ריח ;תעז
טםיייה רעטאפ'ןעשילויא נוא רעטוט ע^יוגא ןופןיראיביג טלעוו ם א יי דני ק.האד ניא .רוי א
עגייכ״גאלש י מ י בל וצ טנאי;} בקעעברטאזד .תןשםוא ןיד ילמ טי 1 םיאן'ע9 ראט . רויא טינ
i 'ןעמעל 'םוצ טונ ןענעי יידי רייד עניידירייר .ןעפענ וצ ייילאי ןעפ טוג ןענעי.ייי.ת1קל9
*!יע י
ת י ש א ר ב י
ה ש ר פ
ת יש א ר ב ך ך ס
י עב אנא ךל רםאיו ךבגל איםםע רב י תא םא (אי) רמא .ךל עדוב אגאו עי בר ליא .י ל
ותוא ץללחמ .אי י רופי כד אםויב וא אתבשד אמויב הירוגמל (בי )תגמ לע יאדוהי אדבעתמ
ןינמו ליא .דבלב תילארשי תב לש תגב לע אלא פ׳כהיו תבש ןיללחם ןיא אלהו .וי לע
םהמ רלוגהו םישגה לכ איצוהל וניהלאל תירב תרכנ התעו (י ארזט)בי תכי .אדה ןמ .ךל
הרותכו (די )ןמת בי תכהו ל־א .י נקלמ התא הלבקה ןמו (ני )י בר ליא .׳רכו ׳ה תצעב
אלו (ז סירבו) י ׳בשר םשב ;נהוי רי אי אי הה ןמ ליא . הרות וייאמ 0ט) ל״א . השעי
. ךנב יורק תילארשימ אבה ךנב (זט) .י רהאמ ךנב תא ריסי יב .המ ינפמ .׳ונו ןתהתח
.אטלוקב אבט(זי ) אי הדךטבה טי בה ליא .הנב אלא ךנב יורק תיתוכה ןטאבה ךנב ןיאו
.ןי טלפהנוב ויב ךלמ םלועבש גהונב .ףפועי ףועו (ד) :אנפלואב אבט איהד ךפצר ףוצרו
ללתב ןירויי הרשמ היבקה לבא .ללהב (הי) אמש .םי נותחתבו םיגוילעב ןירויד הרשמו
אחא יבר םשב םהנפ׳ר .םינינתה תאםי קלא ארביו (,־!):׳יני ץראה לע ףפועי ףועו בי תכדכ
ול שי תומהב ליבשרא . תונוז ןב םהל ןיאש ןתיולו תומהב (טי )הז .בי תכ םנינת רמא
רמא אנתמ בר םשב ה״ר .ונרושי וידהפ ירינ (מ בויא) ׳אנש . הי את יל ץאו גוז ןב
הנשה תימי ןינםכ .םי נועבצ ינימ ה׳םש ול שיו .אוה ןבול לש הפטמ הזה עובצה (כ )
ןה ףא ליא .ו המ םיה תיחמ עיברמה ליבשרל לאש- אנהכ הימרי ׳ר (1) :המה לש
ב י ה נ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ר יפ ש ת י ר נ ג ה ע מ ש מ ה יה ו ן מ ר י ס ה נ י ת נ א ל ימ ק י ד ו ׳1 ןל 5א א נ ס א . י ו נ ימ א ם א (א י ) :׳י נ ו ן נ ס נ ש נ ל ימ <
ן פ מ א ל ן ס ב ׳יפ ן נ ב ת א י י ש ' א ל א ס נ מ מ ן ל ס יה יב ן נ נ •ה ייונמ ל (נ ' ) :'י י ס י ת וש ע ל ה 5ור ינא ן ל ימ א יו י נ נ ןב
ן ת נ ן נ ו ס א ה י ת א ןש מ נ ל נ נ ש 'י ס י ונ ו ן נ ת מ י נ ונב ל ז ה ל נק ׳ י נ י נ א וה ש ק יס פ . ס ל נ ק ס ;מ ו (נ י ) :ל ו מ ל
.א ע ל ו ק נ א נ פ (ו י ) : ס י נ נ נ ןה י י ה ס י נ נ יננש ן נ נ ר י ק א ת ״ ווא   מ ד מ ״ ש פ ו ו ת נ נית כ ש ו מ נ וש ור יפ .ס י י ת נ י (י י )
: !יש ל פ ה ל ל מ ר יוא ב .ל ל ח ב (ת י ) :פ ל נ ק ל י ה פ ל וק ל נ י פ ול וש ה ו ו ת נ נ ו ת נ ןכ יה ו ו מ ו ל נ . ה ו ו ה ה ויא מ (י ש ) :ן א ו פ
פ י מ ו י ג "ש ויפ .ע י נ צ פ ( נ ) ו ן ל א ׳ו ר ה נ ת י מ ם נ .ת ו מ ם נ (ש י ) ן ו
 
» ׳ש יייש וש ע י ה ו ו ת נ ו א מ יא ו ס ח י מ נ א וס י וה ת ד נ *
!ןיע ת יל א וש ימ א נ ה ן נ נ (ו1) ! א ת ״ ו ו א ו מ ן נ א וה ש א ל ו !ג ו ה נ ו
ז^לעו ו "רעי 'ןופ'רי עעי י '^ ויב קזייל? ןילאז לינ:ופנוא .>ף1עץ 0)
ץ ו ןיא נוא ןיבוטש עטשךעבוא יך ץא רעגה^וונייא ןייכא רעט^ע; ט?אלא§אטףא^ךלמא ז$
,ןיטפול רעך ןיא'ןענהאוו'ןילא; יי.ז רענהאיוונייאיןעמענ רגז.טעוי'רעמאט .ןי בי ט^י עט^ךעטנוא
ןיא טייטש םע יוו יוז'א.ךי1א ץטפול רעךןיאירענהאוונייאןעמוניינ טאזד טאנ רעב}{ .טי3'םיוו'ע ;
טא; .(ארבי;/(ה) ז לעטיה םעד רע^נוא ןעהיילפןילאו סאו; ליניופץפאשב יטאה טאג
1
קוםפ
קוספ ןיא'טייטש סע״ץגעוו ם אחא יבר'ןופטגאיייןטאה םחגפיבר .םי ני נת יך ץפאשב טא,ן
טו?ייה סאוו סקא םער ןעט טןיימ םאר .חעגי י א ייא םגיגיס גוא .לי ? זיא םיגיגןי) .םגי}1ר
ט^שי קלי ןב ןועמש י ב ר /.(תובקע ראפ
ז
ןייק.'.טיג ץבאה ייז. טאוו .ןתןנל רעך נוא .תומהב
סעי ווי וזא .יריא וצי הואתןי י ק״טי ןי טא^רע.,רא;ה^קגא.א;טאה תומהב'טס_ייה.םאו;סק£ רעך
סא;תמברןופטג.אי אנוה בכ.ןעפי רע}.פ^'ןעגעי דעייא עני דןופןיךעךאייךקוםפץא.'טייט#
סאוו רכי םער ץפעבן.ןיפארט םעךןויפ;יראןין טךעוו עובצ ט?ייה סאיו ליניופרעך ;ינעי)
גי צכע/גוא ףגי9 טי טטרעךןוהי י רד״ץבאה ליניופםעדןופ ןירעדע.? יד גוא .םייוגייא עבז.יד
ה;טךי'י3ר .קוזי ךי ןופננונעכערםעד ךאנ רהאי ןיא אדזי א םע.געטליפ יוו .ןיבךאפייליךע,
ם!ןופתויה י י בי רי * V sV * ?'
ב י
י א
ש י
^$ i
1J׳  

י
3ך,
י י 3
טקרףי ; טור אנהב
@ןוע9^יב ך ״ טא^.ץרעדנא"ץפ'רע^יייא.רער^יק.ץבאה ןילא; ייז 'ןירא^ןעמאז וצ ייז נויא
P
,
.!erej רעי דטי ט^רא; ן י 0 1 ץ פ ת 1 פ . ע ה ב . ךיז'ץלאז ידיךיוא טייטש ם י ת י ך ייב טנ^זזינ שיקל
ןיגאזוצ .•איןןדב הי}?ך י.יי!ר ק3;אפ וצ ץע^א טי י ר^רא8'שי קלןב ןוע!?ש י ברט^ךא!י ד
אגהן הימרי ~'י3ך טאה . ם: ןופתויח יי£ךע;יווצ 'ןייראן ןעטאו״ויצ טינ ראט ןע1^זא םיא
ןע ״ מ ןעק^י פייב אד גוא .ץ1ן רעיד״וצ ןייייןילאי יי:. ךיוא ךא־י טייטש שיפייב טגערפיג
רער טי ן רא; ךיז ןיטפעהב שיפזא .ןי !;רעי י ז. טיט ראג ןיט?עה3 ךיי ;"ילאז ייז.ןע;ייט טיג
וצל ^חי ני םל טראמ סעך טי ט ךאר יע?. זומ .ןיכאז ענךבעל עילא יוו יווא הןק^י ד טימ דכו
סאוו >ןימ רנןיי.{ וצ] שדיגימל טךאו; רעד וא ץיז ךאך ןעק.,.ןעני.יט. שרעךע>סאו; !ןימ רע.;ד
םע
ט כ ת י ש א ר ב י
m

ת י

א ר ב
ר ד ס
ב י ת י א . א נ ה כ ל ה י ת ר צ ם (מ ) ש י ק ל ן ב ס ר פ א ד ה כ .ם ה י נ י ט ל ן ה ב ב י ת כ ((ל ג )
ל ע ה י ת ד צ ס א נ ה כ ס ר פ א ד ה ב .ס ה י נ י ט ל ן ה ב ב י ת כ ם י ג ד ה ף א א ל ה ו ג (» ) א נ ה ב
ד ח ם י ג ד ׳ב א י ב ם .נ י ה ג מ ם וש מ ה ל ם י י ק ם י ג א ל וכ י (ד כ )ה נ ו י ר יא .א ד י ב ע ך י ה ו .ל י ב ש ר
ם ו ש ם ן כ ת ו ש ע ל ר ו ס א ו . ם י ב ו א ר ה נ ב ן כ י ש פ פ ו י ס ג ב ן ר ש וק ו ן ו ר פ ס א (וכ ) ר ה ו ןד יימ (מ )
'א ג ש .ו י ד ח י ג ו ה נ ל ו ך ו ש מ ל ו ש ו ר ח ל ןיר ום א ן ה ב ג ה ו נ ה (זכ ) ו ר מ א ש ם י א ל כ ן נ ת ד .ם י א ל כ
ה ז . ף ג כ ף וע ל כ ת א ו .ם ה י נ י מ ל ם י מ ה וצ ר ש ר ש א ת ש מ ו ר ה ה י ת ה ש פ נ ל כ .   ת מ
ות ור (ט כ ) ה ז ה י ח ש פ נ ר ז ע ל א ר י א .׳ו נ ו ץ ר א ה א צ ו ת ט י ה ל א ר פ א י ו (ז< :ס ו ו ט ה (ה כ )
ר ייא . ש ה נ ה ה ז ר ס א ה ב ר א י ע ש וה ׳ר . ה נ י פ ל ץ ר א ה ת י ח ת א ם י ה ל א ש ע יי . ד ׳ ה ד א ל ש
ז ו ם ה ב ה ת א י .ה נ י ם 9 ץ ר א ה ת י ח ר פ ו א א י ח ו א ר ב נ ש כ .׳ד (ל )ר ט וא ת ו ש פ נ ב א י ע ש ו ה ר ב א פ ה
ן ת מ ש נ (ב ל ) ת א ה י ב ק ה א ר ב ש פ י ד ש ה ו ל א ר ס ו א ׳ר . א ה מ ת א (א ל ) ה מ ד א ה ש פ ר ל כ ת א ו
ד י ב ה יה י ם א ש . ם י ד ש ה יט א ״ ד ך ר ט ל ל .ן א ר ב א ל י ת ב ש ה ש ד ק י ן פ י נ ת א ת ו א ר ב ל א ב ו
ם ד א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ס י פ ס ו ה ב ב וש ית א צ מ pi ׳ו נ ינש א י נ מ ינש מ ו ס י מ יגש ,ם ה י נ י מ ל ם ה נ ב י ת נ (א נ ) :ה נ ר ה ם י נ ז ו מ ע ונצ ף וע
ויר פ ם א ( ט ) ו !נל !וי ׳ל נ !י ר י מ (ה נ ) 1(ה נ ן ז ) א מ ק א נ נ נ ל ע ׳יס ל צ מ נ י ם (נ נ ) !ע יב ר ה ל י ו ס א פ נ יזנ נ א ל ש יש יייש
ם וי א נ . ! ה נ ג ה ונה ו (ו נ ) ו !ינימ ינש !ה א ל ימ מ ו ר ומ ש וניש פ ש ה מ נ וש פ ת ו א נ ם נ ל ע ם ווצ מ ול ש ופ ל י ו • ת כ ה -
פ ווט ה (ח נ ) t'י נ ו ש ייח ל י ו פ א ןפ ב ג ה ונ ם יא ל  ש ור מ א ש ןימ ןייש ׳ ן * . ׳ י נ ש יג ק פ ן א א ל ה ו ( » ) ו ע י י ס ל ר יש יב
יפ יו ה י נ נ י ת נ ו "ש ר יפ . ה י א לש וח ור (ע נ ) ו י״ ופ פ ה ב ק נה ש ה ע נ ו ה ן ו ד ס מ ו מ ה !יא 'י י ש ם ע נ י ה ם ״ ז י
. ס מ ס נ . ם י ח ש פ נ נ י ת נ י . ע נ ו א (ל ) »ה י ח ש פ נל ם ד א ה ל ש ו ע י ו י נ ו ה ל יפ מ כ ״ ח א ו ת א ב י נ פ ל ע ה ע י ז ת נ נ ש מ
ב י ת נ א ל ה מ ל ה י נ ת נ .א ה מ פ א (א ל ) 1ן ו א ית ימ ו . ש פ י י נ ו ש נ ה וה נימ ל ופ ל פ ייק מ ינא ל יכ י נ«ם (ד נ ) :ה ע י ו
ת ומ ש ננ ו נ ו מ ן ו א ה א צ ות ק וס פ ו .ןת מ ש נ (נ ל ) »ן ר א וס ימ ו י נ ד מ וניא ו ונימ וניא ש נ ייש א ם ת וא ג יה נה ל י נ ד פ ם ר . ב
3
.
0 נ ן
ג יה נפ ל !יש וע ן א י פ ב יייש א ד ט ע ן א י פ ו ויר פ ו ה ע נ ר ה נ
ר ע יייייץ ^״ ״ ר א } ן י ך א ^ז ך י ל א ח י 7ט י !^ו א ; ק ט ״ ט נ י ^ע ם ז ה ן ך ו פ ת ויה י ך י י ב ט י י ט # ם ע ״ .
ם זויצ ימ ל 'ם ע ר נ ו א '.ן י ל א £ ן ע ט א !ו צ ד ןיוא ם :ן ו פ ת ו י ה ייל ך יע ייוו? נ ע מ ן ע מ ןיד ק ק ״ ס ע ״ . !י!?
י י ת "ט א ןר א יש ק _יך ט י מ .ש י פ יך ןופ ם ןד יניט ל ר ע ר יוו יוז&". Bh;nj&'
ו
} י
א
11 9
ט א וו ^ר ד פ י ר ע ד ט ן ע ר פ .ש י ק ל ןוע ^ש ייב ר ןע ^נא פ וצ ץ ע .;א 'ט ״ י ?# רא8 א נ ה ב ה ;!?ל י
וי5אז ן ע ק .
!
ןעםט5אטנ.ה }וי י ב ר ט א ה . ש י פ י ד ייב ט 'יג ט # ס א ע ם ה י נ י ט ל י ם ע ך ט י ט ןע ם .ט זל וט
ל א ^ן ע ט ל ש 'מ ל
:
.
ז
ש י פ , ם ינימ ייייצ ט י ט י ף א ז ן י י ק ״ ק ך י פ ט י נ ל א ; ן ע מ 'ט ץ י ם ק ו ס פ ר ע ך ז א
ט י5 !ע ד נ י ב י ן ע י נ א !מ 'ייי.ל י? ן ע מ 'ן י?ר א ע ט ׳א ס ע נ ייא נ וא ןיס ייויא ם ע נ.ייא 'ש יפ י ד י ? ן ע ש י ה ב
ט ף ן ע מ ר א ט ם א ד .ם !ן י א ר ע ך ^ך י ^א ןיא ל ו ק י ל ט ? ם ע ר ןיפ ג ׳ל !? ן יל א י ייי.נוא ליקירט5?א
.ם י א ל כ ןינע ^ן ר וס א ן ע ג ע יס א יי ם יג ימ יך וצ יד ט נור ע ^ין ן יב א זד ר ין ; ינוא .ם יא ל :? ויא ס נ?.ל יד ו
נ ו א . ך א י ןייק /ד ט ייןןיייןע ה יצ ט י נ ר א ט ן ע ן נ ימ א '.ס יני£?ייווץ ך ט י ט ןיך ע ק א זו 'ט י; ^  ו א ^
ע ג .יך ע ב ע ל ע ל א ק ו ס ן ןיא ^ט יייט ט ! 0% ם ור א וו .ן י ד ן ו ב י } ן ע ס א י ו צ ןע ך י§ ט י נ י ד רא1^ן ע §
נ ו א .ן י ן ן י ר ^י י י » fa 2 ל «ן ם א ר ט ע ק ל ד ו ע ; ץ ב א ? ר ע ם א וו י ר ס א ו ; ן ע ב יר ק .ם א וו.ןי*V3אז
י ד ט נא י;נ. ט יא ^ ט א } .ח ^א י ו ו 0) ו ע ווא ^א ' ן ע ט ט נ י י מ ם א ר ל יניל ? ץ ב א ה ם ון ל ינ יופ ע .ל א
ט נ י י מ 'ה ;ת ש .פ ; ם ע ד ט ן א ז י ר וע ל א י ב ר '. ש פ נ ן ע ג מ ע ^ע ל א ד ןיי ץ פ י ן ע ה י צ ס יור א ל א ;ד ל ג ז .
ן ופ ט ל ע ט ש ף ן ע ט א ז ו צ ייא
1
ש ט נ ע מ ר ע ך ם ור א ד ו ץ ש א ל ה 'ם ר א ןופ ה מ ש ג .ע ע ד ע ב ע ל ״ י ך ן ע ט
יוזא .ד ל !?ך ןופ ן ע ם וק ך ס יור א יויא ר ע ג יד ר ע §ך ע ןר ר ע ;י ל ב ע ל ר ע ד .ט י י ק ג י ך ב ע ל ייל ך ע ןיוי?
ן ופ ה מ ש ג ר ע ר ג וז ב א 'ן י ב ^נ י ; ןייד א ם יא ;יא ט א ק ט ^נ נ י א .ת ו י ה נ ו א ת ו מ ה ב ^נ י ד ע ב ע ל ע ל א יון
ט ייט ש ם ע .,.!ת ו צ ט נ ו א ה ך ו ת י ך נ י א ט י י ק .כ י ל ט א ; ידןייטשלא8יצ ל :&׳ ;יד זיא ם א ר .ל ע ט י .ל
ז ^ך א ;ע8׳ה י ב ר ' .ןי!? ר י א וצ ע ר ע ד ע י ר ר ע ,י ד ןופ ת ו ד י יד ט ק א מ י ן ט א ןד ט א } ק י ס פ ןיא
. ר י פ ט ייט ש ת ו ש ^נ י י ב ט5אזא
ז
י ע ש ו ה י ב ך ב 'א ט ח ו י ב ר .נ נ .א ל # 'ם ע ד ן ע מ ט ?יימ ס א ד ט ;א י
.ת וש פ נ יד ויצ ם י?ונ"יך ץ פ א ש ב יט יא ה ק $ 'ןע יו נ וא . ץ ו א ות :ח .ש ט ר , . ה מ ה ב • ח י ס ש פ נ
י ן א ד ז י א . ה ן ד א ז ו ש ט ר ל י) ת א ו .ה מ ה ב ה ת א ו .ץ ר $זה ת :ח '.ם י ?ו נ י י ל ר ע ,י י ר ן ר א נ ט י י ט ^
ע ך ^ץ ז.'ןי?א ש ב "ט א 5'ט א } .ם י ד ו ? יך !ע נע י ס יא ד ט ןיא ו יב ך . .ף ו נ א ן§ ש פ נ.א ל ןא נ ק ב י ל ?ע ג
ק ;ע ) •rggi ןיך א ^ין וי? ל ייונ ר ע ך .. 'ם יפ ונ ע ר ^יייי י י פ א ^ב ט ל א יי;נ ט א ה ר ע , נ ו א .ת ו ט י ^ן
ע ר ע י י ז
ת י ש א ר ב י
ה ט
׳ י
פ ת י2
׳א ר ב ר ד ס
רסאש ימש .ךממ ךילשה ול ןירטוא .הכי שח םע שיע .תי לגרמ וא .בוט ץפח םדא
ןפוג תא תוארבל אבו .ןתםשג תא ארבו .םלוע לש ותיירבב קוסע היה םלועה היהו
:ןארב אלו תבש שדקו
(טלק סילהח) תתפןנחוי ׳ר .וגתוםדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו (א) ח ה ש ר פ
,תו מלו ע ׳ב (א) לכוא םרא הכו םא ןנהוי ריא .׳וגו ינחרצ םדקו רוחא
י לע תשתו (סש) ׳אנש .;ובשחו ןיד ןתיל אב אוה ואל םאו .י נתרצ םדקו רוחא ׳אנש
די הה .וארב םוניגורדגא ר״חדא תא היבקה ארבש העשב רזעלא ןב הימרי ריא • הכפכ
.וארב ן־פוצרפ וד ר־הדא תא ה׳בקה ארבש העשב ני בשר רמא .םארב הבקגו רכז
.וי תועלצמ תחא חקיו בי תכהו היל ןוביתיא .ןאכל כגו ןאכל בג םייבג (ב) ואשעו ורסנו
אנכשמ רטכלו ;ני פנרתםד ןכשמה עלצלו I ט יתומש) אי רמה .י הורטם ןירתט (נ) ליא
ה־בקה ארבש העשב רמא רזעלא ׳ר םשב היכרב ׳רו היינב ׳ר םשב אמוחנת ׳ר .׳ונו
יםלנ (טצק סילהת) ד׳הה .ופוס דעו םלועה מוסמ לטומ היהו .וארב םלונ ריהדא תא
ואר י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ל ת א .יה 11ס !ד ש ןמ (נ ) tה ב ק נ ל ן א כ ל נ נ ו ל ב זל ה זל נ ״ ה ע ה ו ר מ א .ת ו מ ל י ע יג 8 (א ) !ה י ה ש ש נ ב י ת מ
ינש מ נ נ .ת ו ב ג י נ : . «״ נ נ ( נ ) :ול ה ל יק ה ו ״ ה ע ה ה ו ס ל ק ף וה נל
טאה תמא ;יא .םיפוג ןא תומשג יעבילבעגםיךש יד קנעו .ייךאווינ ןיפאשב טינ םיפוג ערןמד
ןילאז רימ ןיפאש?. טי ני י ד ט:ד טא}'רא} '.ךי וא םיד}?'.יד ;ופ םיפוג יך ןיןנאשב טנעקיניטא;
ערע;יט!>טכא; ;יראפתבש בר^ךי )י י 3 ץבאה טעוו ש^עו?א זא .םירש יד ןופץרא ךרד ןיענךעל
םוראיוו . ת^םוא טינ/גארט״גוא קעייאםאד ףראיוםייא וצ ןעמ טג.אז .ט?אטיךא רעךאיךאז
.תומשנ ןיפאצ׳ב טאן'רע.נ*א .נ;נופאש3 טלעוו יד ןיא טץט?עש'3ת^בךע״קווי ן זיא טא;
תוס^ני י ך ןיזאלינ רע..טאה . ץ ךאי י י ; 'ויא םיפוג ע^די ץונאשב טק רע״רעדייא נוא
:ןיפ.אש3 טלאווי} טי} ;יוש דג? טאןד םיפוג י ךנוא .םי§ונ יך ןא
פעראפ רנהנוא ןיא שטנעטא* ץ?א& ץלעו; ־וימ ט;אזיג טאק טא; .ח^אע! (א)ח ה ע ר פ
קוספםער 'ןופ;נ#ןד וצ ץיביוהיגגא טא!ר ן}1רוי יבר .ץ;י י לן ר5?ז;וא ןיא נוא
שטנע^איביוא טיגאז ןנחוי יבר. .ןיפיא&ב ךי9 וטםאה'רע;ר£ נויא רעקעפש .י גןחצ םד£; רוח!*
רעיטעפש .י נ^ך^םךןכ; רוח$ קוספןיא טייטש'סע,יוו יווא ..ןיטלעוו עדיי?. רןזיטםנ/ הכוז זיא
ןע8'טני י מ רע^ךפניוא .אי וה סליק ןעמ טני־מירעטעפ!? ;י פאעג ךיו? וטסאןןירע^יר? נוא
0ע.יוו'יייא .טאג ראפןובי רו ןיד ןיבעג ר^. טעמ'הכוז'טי ; זיא רע ביוא ינוא .הזהי םלוע
ן3,'הימךי יבר .ךי מ ןיפארטש וצ טנ.אה ןייד רייט ףייוא ןקאו^י; ט!5אה וד קוםן ןיא טי י טע
וצ ץק?ק9
י י
י '$ !יפאשב םיאי רע טאץו .ןושאר!; םךא
ז
ןי^אשב טאק טאנ ןעיו ט;אז רוע
ז
ל$
לאומ•^' 'יבר .;יפיאשב יד רע,טאה הבקנאנוא רביא קוספץא טייטש םע.י ו:י וזא .קטאז
ייוו? '. םטיינן ייווצ ץפא#ב םיא רע.טה .;ושאךזו םד$ז ןיפאש3 טאה טא;ןעוו ט^אז ןמח; ר3
עציילפ ןייא סעצייילפייווצטכאמינ טזונואטנעז וצ מיא טה טאג נוא .ןעםאז_'וצ ןיש'טנע§
ךאר טייטש םע לאומו27 יבך״וצ טנערפי}ןעט טה !שןננעמ סעד וצ עציילפןייא נוא שטנעמ םעד וצ
• הוח יד טכאמינ רעיטה 'פיר םעדי ןופנויא קפי ך ס םרא ןופענייא ןעמונינ טה טאנ קוםן ןיא
םוי םדא ןוג ,ץטייו עירייב ץפטי ד ןייא קמ טעי מ ויתועלצמ תחא טגאזי} יד וצ לא.וטש י בך.טן
טכאפיג םיא ןופ טה'נוא טייז ץיאקמוניינ טא; טן >םטיגפייווצ) ץטיד ייווצטאהיג)טה ־ינז.
רעד ;ופ.אנכשפרטםלו םוגךזו רער טשטייט ןכשמה עליצלו קוס^'ןיא טייטש םן;יוו דוא .ןהוח
ם רזעילא יבךייופטנאי"היכרב יבר נוא ץגעווים הי
ז
יגב יבך ץפיטגאו אטוחגת יבך.(ב)!ןכשמ ןופטייז
וצרעדי לג דךעיקיטשא'.םליוגא ןי פאשברעטה ןושארה יסראןיפאישי טה טא; 'קוו ןיןעוו
טלעי קע. !ייא ',יפי ןיגעליג ויא רע נוא . שטנעמא יוו ןהעוינ םייא טאה םע ראנ .עגעטינש
ץבאה ץגיוא ענייד .ךיניע.ואר ימלג קוספ ץיאי טייטש סע...יוו ידא .טלעוו קע^ןיךעדןא״יםוצ זיב
ןי?אה ןומיס רב הדוהי יבר נוא הי םהנרב עשוהי.יבר, .םליגא.יוו ץנעללנ ןיב ךיא יי1,ןהעזיג.
טגאזיג
ל ת י ש א ר ב ח ה ע ר פ ת יש א ר כ ף ף ס
.1   י ב םלועה לכ אלם .רסא א״ר םשב םירב יידו הי מחנ רב עשוהי ׳ר .רנו ךיניע ואר
ןינמ םורדל ןופצמ .׳ונו י נחרצ םדקו רוחא (ד) (00) ׳אנש .ןי נמ ברעמל חרזמה ןמ
.םלוע לש וללחב ףא (ו) ןינמו .םי משח הצק דעו םימשה הצקמלו (ה) (׳7 סירבי) ׳אנש
אירא .קחרה ילעמ ךפכ (ני בויא) א"רכ.הכפכי לע תשתו (ז)(סש סיצהת) ׳אנש
רמאד .אי רד הי תעד אוה .ןורחאה םוי השעמל םדקו ןושארה םוי השעמל דיחא (ח)
םוי השעמל דוהא ליבשר רמא .ר״הדא לש וחור וז הנימל היח שפנ ץראה אצות אי ר
חורו .לי בשר רמאד .ל״בשרד הי תעד אוה .ןושארה םוי השעמל םדקו .ןורחאה
וילע ההנו (אי הי עשי )אי רמה .חי שמה ךלמ לש וחור וז . םימה י נפלע תפחרמ םיהלא
בובז ול םירמוא ואל םאו .שי המל תמרק התא (ט)ו ל םירמוא םדא הכז םא .יה חור
לכל סרקו (י) םישעמה לכל רוחא ןמחנ ריא , ךמדק הז לושלש .ךמדק שותי .ךמרק
וישנוע
1
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ש פ נ ן י א כ א צ מ א ״ ל כ ׳ו ס ויכ ה נ וש א ינ ת א י מ וש פ נ1יש ש ה !ת ז מ ז מ נ ר ע מ ה ז ר ומ א (ו ) !ו י ק ל ח ימ 1כ ויזיצ י ש מ
ם ד ק ו ןור ח א ם וי 0 ע מ ל ר וח א ל "! י״ ש י ג י ס ו . י ו ג ו ה יח ם ימ ש ה ה צ ק מ ל ו (ה ) > ר וח א א וה נ ר ע מ י ל ל כ מ ם ד ק יור ק
וש פ נש ;ור מ א ם וי ה ש מ מ ל ם ו ק וש ור יןו ןור ח א ם וי ם ש ע מ ל !ל ל ח נ ן א (י ) :'י י נ נ ו ת ה י פ נ ס ווצ ח וא ר ק נ ןיפ כ ו ס ור ד .׳ו ג ו
ש י ד מ נ ו ם נ ור מ א נ וס ינו יוג ו ן ו א ה א צ ומ א ״ זכ ה נ ו ס א ו ת א ר נ נ ח ש ס ו (ו ) : ס י י נ א ןות יח יל נ ל ט ומ 'ומ ל וג ה יה . ם ל וע ל ב
ש ד ׳ו נ ה כ ו ס א י״ ה ד א לש וח ור ה ו ם ימ ס פ ״ ע ס י ג ם יל ת וא . ם ימ ש ם מ פ ש ינימ ד א ״ ד נ ס ימ ש ה ד ע יה !ו . ה כ ס כ יל ע
מ א י נ נ ש ש פ נה . ת מ ד ק ה ת א (ש ) « ה ל ב ק ה ׳פ ל ע ינש ״ ל ינייה ד יו ה י ס כ ל ע ו י ב י ת נ ו י א ס נ ס ימ ש ם נ י ת נ י ר מ ול ל נ ונ
ת י א ו נ י מ ל יע ל ל נ יש ינ ח נ וא ׳נש נ וא ם יכ א ל מ ה ! ן וש א ינ ע י י ז ת ז ש י פ ש יי ג ״ נ .ן וש א ר ם וי ה ש ע מ ל ר וח א (ח ) : ן נ
ה נח נש יג פ מ .ן י ש נ ו ע ל כ ל ם י וק ו (י ) 1ס יל ת יא ד כ י מ ו ם יל ס ו ט יס ו1ק ש א י ס וימ י מ ו א »ר ס ו י ם ם ויל ל ״ צ ו ם יל ת ש וק ל יו
ןענאווןי״פ.טי ןעוועצנאנ יך יוו סיוך]עדויכ.ויא ןושאךהםךו* ןינעוו ס יג זל א . יברןופט3א;י?
םדיןכ^רוחא^ום^ןייאטייט!? סע.,םוראו^.ברעמ וצחרומי ןופ״ןאלי ןענוי ;זי א רע/זאריםןייםיימ
ןענאוו ןופנוא . חי ןמ זי3 'ברעט ןופ .טנורא־ג זיב ןעטניוד ןופןי^אןעב' ךיט טםאןר ת .יעיןך*
ן««ןופקוס^ןי א טיייטז? םע^םוראד .םורד זיב ןופ^״ןופטיירב ןעדי ;י י א רנ^וא ריו? ןי9יי'יי
רע,זא רימ ןי^יייי ןענאיו ןיפ.םורד זיב ןופצ ןופ.לע^יול קנ?.ןירעדב.י>םוצ זיב לעו?.יה pv
v
טףאןו וד .הב§3
ץ
ל % תט£1ו.קום§ ןיא טייטש םע.,םוראוו .לעמיהיםוצ זיב ךדה ןעיווין זי($
,ל ע 51ר ןייד שטייט רעד זיא הכ^3 זא רים ןיםייוו ןיענאע ןופ .לעמיזך ןייד דימ ףייא ןיהאטין
טםלאז .ןירע^יייעךעד רימ ןופוטםלא; לעמיה ןייר .קחרה ילעמ ףפכ טנאענ. טא!ן בויא םיוראוו
ץראוויג ןיפאשיב ןענעו םאד ןיבאו'יך וצ ט;אז רזקא יביר .&םי זו'ןי י ד ןופןיפארטש טינ ךימ
ןענעי סאוו ןיכאו יד וצנוא .רעטצעל רעך ןעוויגיםךא זיא ."נאטיירפ זיי1 נאטיןייטשךן;יופ
ט£אה יייא .רעטץוע
י
.רעך ןעןץינ םדי^ו זיא .(גאטיירפםואגגא^ןיטצעלםער ;יךאווי3 ןיפאשג
>גאטיי.רפ<גא$ן ':י'טצ.על םעדי י ב טייטש סע״סאווטנאי י ג.טאך רזעןלא.יבך םוראוו .רו^לא יבר
םד$ ןופהמשנ ירי ןע3 טיץימםאד .'ןימ ריא וצ 'הס^נ עגיךעבעליא ;עיהיצביוא לאו דרע״ד
גאט ןי ז^על םנ׳'!• זי
ר
.אי}י? ץפא^יבןענעז סאוו ןיכא! י ך וצ טינאי 'שיקל ןביןועמש יבר .ןושאךןן
פער ןףאייינ ןי פאשב ןענעז סאוו ;יכאז יך וצ נוא .רעטצעל. רער ןעווינ סרא ויא מאטיירפל
י?ר'םוראוו .שי קל ן ן ןועףש י בר טלאה י ווא .רעטשרע.רעך ןעי וי נםי דא זי א .ו אב [יטשרןן
rami? םיהלא חורן זןיבאז עלא ראפ"ראג<קוספ ןיא' טי י צש םע,טגאזי נ. טאה שי קל ;3,ןועט־#
ידי 'קם טניימיםאך ".רעםאוו םעד ףי וא טבעוושי נ טאה טאנ ןופטיםייג רער .םן םה ינפלע_
טייטש ס !;.יוו ידא ׳החור ןיפורינ. טךעוו חי שמי ןופהמשנ י ד םוראוו'. !רישימה ךלמ ןופ ה^י נ
ז^ש?י ד ויא חישמ ;ופ המשנ יד נואי /החוד (!ריש״ףיואיו םי א ףיי,א ןעהור טעוו סעקו םן ןיא
םיאיוצ ןע^טגאז >הסשן יך רק
ז
יע.רעד םי א יי3 י י א)הכד זיא שטנעםא בי וא .ןושארה םד$ ןופ
ןיראווינ ןיפאשב ייא ןישיאךה םדא ;ופהמשג י ד.םי כ$לכ י ךי וורעי רפ ןיראוויג ןי פאשב טייב י ד
רע..ביוא גוא .גאטשךעגאד רעךא גאטןאמ ;יךאווינ ןיגאשב ;ענעז םיכאלמ י ד נוא .'גאטגוז
ץראוויגןיפאשב זיא גילפי ךםי א וצ ןעמ י טנאו ףוג רעך ־ץניע רעך סי א ייב ויא ה?1ז טינ זיא
ויא לימערעוו רעד .רי ד ראפרעיךפ. וי־אוויב ןיפ.אשב זיא ראמאק רעך .רי ר ראפרןזיךפ
יי}רעיה־? וי ראי י י ; !יפאש3 קנעי .סךעפךעןכ. עדעי ך.םוראוו .רי ד. רא־ג רע^רפ ןיךאווין ; י פ^
דער
ת י י א ר ב
ח
׳יש י
2
* ת יש א ר ב ף ך •
וללה (חימק סיצ0ת) די הה .הנ״האב אלא אב יניא סוליקב ףא לאוסש ריא .ןי שנוע
רסואו .׳ו נו ץראה ןס ׳ה תא וללה .כיחאו .השרפה לכ רסואו ,׳ונו םיםשה ןס ׳ה תא
יבר רסא . תולותב םנו םירוחב .םי סאל לכו ץרא יבלס רסוא כיתאו .השרפה לכ
היה הםהב דהא אלא וניא ותיירב ךכ .ףיעו היח הםהב רחא אלא וניא וםוליקש םשב יאלטש
׳וגו ץראה אצות םיהלא רסאיו כיחאו .םימה וצרשי םיהלא רמאיו ׳אנש . טי מ (אי) .ףועו
תעדי תאזה (כ נייא) חתפאני נח רב אטח ר (ב) :׳ונו םדא השענ (גי )םי הלא רמאיו כ׳חאו
ולא ןילאוש ויהו (די)ןירםחה (ני)ןמ תקפתסמ חחי הש הני דמל לשט חירב אטח ר*א.׳ונו דע י נס
לשו .י שי םחי לש ןילאוש ויה ישש לש (וטו .םוי ה הני רמב השענ ןורבש הם ילאל
לש י נש לשו .י נש לש ישילש לשו .י שי לש לש יעיבר לשו ,י עי בר לש י שי םח
ןושאר
1
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ג א וש ה ל א ו נ 'יפ ל ו ס ס ו^ך נ ס י ל ק ס ! ם י ם ד א ר פ ה ל ם ד יק ס ל א ו! ג י ש נ ו ן י ו ו ה נ ס נ ל י ח *ר ד ש יש נו ס נ י נ ו ה ע ז ו»
וס ויצ יש ינש מ ס נור ווא נ ה ם 1י,ו א נ ש ימ ר מ ול כ ס ימ מ ש ס מ ומ א ש .יא ל מ ש ׳ ו ו ם ימ ע ש ס מ (א י ) ו ל ונ מ י נ ג ס מ ס נ ו »ז
ם ד א לש וח ור וס ו ס יה צ א ח ווו ו״ מ ל ן י נ א ל ה ה נור מ א ה ת י ס ס מ ש ל ״ ס י . י נ ו ם ו א ס ש ע ג (נ י ) :ם נ ו ו ח א ם ת יס וש יד ב
ם ו א ל ש ו ח ו ו וה ו י ו ג ו .ן ו א ה א צ ות ו״ מ ל ן י נ ןוש א ר ה ם וי נ ש פ נש ת א ו נ נ א ל ש פ נו ף י ג נ ל י ו ם ו א ה ש ע נ ומ א ש
ניש ם ו ם מ ש נס ו ל מ א נש ם ול יק ם ם יד ק ה ל י ו א ו ס ים ן וש א ום ף וג ה ש י ו נ ל ף וג ה ל ע ם ד א ר מ א יו יש ימ ח ה ס ו י נ יא !יש א ר
ןיניל ומ ן ד מ ח ה (נ י ) :ש י ר ס ד נ ו ס ס מ ד מ א נ ל ״ ם א ל ל א ל ל מ מ מ ור ש יע ר נ ו מ ימ ם ד א ה ו ד נ ו ם ד א וניא ם מ ש נ א ל ב
< ם ס ל ו י ו נ י פ ו ס ה יכ ר צ ל כ ו ס א ו נ מ ם י וומ ח ס ל ע ם ה ל ל ש וח יר ם ו ו ״ ע נ ל ״ ס ס ים ל א ח ור ו ק ו ס פ נ ו ו י פ א נ ח פ נ ר ש א
ול א ל !'ל ח יש ןה מ ש ן י ס נ נ נ ס ץ ג מ ח ס ׳ו נ !יל א וש ויכ ו (ד י ) ה ימ ש פ נ ח א ה א צ ות ו ת י ש א ונ יר פ ש יו ש יק ל ינ ןייע ו מ יש ס
ס נ ד מ נ ה א ונש ה וע ש ו מ ק ע ר מ ול כ ן וונש ס מ ה נ מ מ ם יא צ ויס ן א ן נ י פ ל ש פ יח ס ׳י פ נ "ש ר יפ ש ו מ נ ת ויח י נ ש יש יש יייס
ס מ ס ו נ ל י "ש ר ו 'ינו ונל ו ו נ ש ונש ל נוא ר ב ש ל א ״ ו מ נ א נמ מ ר ו ם י צ ל ס ס ם מ ש מ ל נ ש יכ ש פ נה וצ מ א נש ס ול יק ה
!י א נ ס !ד מ מ ה .י ש ש ל כ (י ש ) ו ץ ו מ ח ה ו נ ש 'יפ ן ו נ ש ס מ ש נס ת א ו נ נ ס י ס ול יא ו נ ״ ג ם נ י ר מ א נ א נ א וס י ע נ א נ ל
רעטיןעל רער ןיךאווי}ןי?א£ב זיא ש^^״^^^י י י ^י ^״ש^^' ס^י ^ר נ ^^^
ןיב יול וצוליפ$ןט}אולאומ#יבר •ףארטו ^ע^ו צרעטשך^רעך/מאי ^נו א .ןי?אז'עלא ןופ
טאנטבי ולוחטקםי להת)קוספןיא טייטו?'סי;יו.ויוזא .רעפוועלרעד שטנעטרעך ךי ואזי י אטא;
ע$א ,ו'טא;טביולש?3עט רעך יוו טייטש \ן א; רער .דרע/י ך ןופטא}'ט?יול .לע$י,ך ןופ
ןי #ט#מ ןופבייול י ך ייוו דזא טןאז י ^ש יבר.רעט;יוג נוא תולותב םידוח3 רעק״לעפעלא ץג:נ^ק״
ש^עו^ןופנ?ופא#ע3 םאר יויזא . >חטק םילהןולתופוע נוא תוית 'תוטיןוב ןיפבי ולי ד 'רא^טייטש
םוירא^.י ^(? יב;! םאד םידו ןע;אוו ןופ.תופוע נוא תוי0 נוא תוםןוב עלא ךא;ןעווינ ךיוא זיא
טיי151ק ךא;רעך. . תופוע נוא שי? ;עםךיוו לאז רע?.או!יך טןאזין טאן 'טאי; קוםן ןיא טייטש םע.
טא; 'טי י ^ךא}־ועד .תוי ת נוא תויטהב ןעהיי{ סיוא לאזידרע.יך טנ.אוינ טאה טא}קוסן1 ןיא
ן נן ך1 וצ ןע§יוהי53א טאףאני נח ר3 אמחי בר0) ! שטקטאיןייאטיקילעווריט טןואטנ טאה
טןו ק^סאו;טי י צ רעד ןופניביייא ןופוט?ייווםאךט3»הי} טא^י^טענןוירפגצ קוס§ םעידטי^
טאן סאווהעןך^א . ל^קא אנ;}ח י ןדב אןןר י ?רטןאז .דךע^ךי ףי וא שטנע§ םען ןךא^ין
!ר^וב^ו ןעלןייא ייךףיוא ןעןנ״רב קנעלפ.םאו; םי רזזםי ל ן » ט?ראדי;טאןן אי;טאוו ץלא ט!נ'דקי;
יך וצ'ןע
ע
יי}'.סאוו םירחוס'יך ןיפ.ארטי'} ךיז ןיב.»ו געוו םעד/ףי וא זא .תורות? עירעד^אנוא
טץיזו קי י ט#יוו ערעדןא יך יי3 ע;ייא ןן;עףפ.זו}ידט יד ןופןגהי; סאד םירחוס יך טיט .ה;י ך?
נא(?ייר§ וי}יך? יך וצ 'ןע;י;םאד םירחוס יך '.העד? יך ןיא תורות? יך ןופוןעזיירפל םיחןי^י ך
םירהוס 'י־ן .נא'טו?ךע}אדה;יך? יךןיאיןעוויג.קנעז.םאוו םירהוס יך יי3 םיודינ יך ףדא ןי;ערפ
קי י י ; ק3עי.סאוו םירהוס יך יי3 םיחק
ז
ם ייך ףי1א ןי}ערפגאטשךענאך הניד? ייד וצ קי },םאד
נאטק?יך ן ו פי ךנו א .נאןן?נ
:
יך ןופיך יי3 ןיןער? ךאווטים ןופייך נוא*ךא'^י ?ה}י ד?י ךןי א.
«ןע,י'
י
;.טאוו יך •גאטנ
:
וז ןופי ך יי3 ןףערפגא^אם ןופיך נוא .נא^אק ;יופך יי3 ןינערפ
.ןי י לאה;י ך?י ך ןופן י ש?^יד יי3 ראנ .ןךערפוצ י דןי באי ן ןע^עןייייב נאטןוזז^י ךט י ד
ן
י
?א!ע.לא .ןעי י י נ ייזא ךי י ואזי אאך.הנףזנרעך ;ופננורי^טעך ןיאטןיט5עש3 ןע;עז.יד'סא{
^י מ^עעבעכלעוו^רעדןא ך יי3 ע;ייא ט;ער?'ינ ןי^אהבע^ע^א ןיאןייראדינןזדא^ינזיא סאו;
טןערוץ} טןד נאט^ךע^'ך.גאטשרענאךי י 3טנגחפי ן טאהנאטיירפ.ןיפאש3ךיי15 ןיא טא}טאו;
.נא^נאט י י ב טנערפי; טאה :א^יסניך .נאטשנייך יי3 טגערפינ טאק ךאדזפי? •ךאמטים יי9
נאטנאם
א ל ת י ש א ר ב ח . ש ר פ ת ייא ר ב ר ד ס
הסי םי דב (זט) ןיקיםע ויהש .הני דמה ינבל אל לואשל ול היה ימל ןושאר לשו .ןושאר
תוירב המ ולאל ולא ןילאוש ויה םויו םוי לכ לש השעמ לכ ןאכ ףא .הני דמ לש
היה ימל ץשארל רע (זי) .י וכו ישימח לש לאוש ישש לש םויה .םכב ה״בקה ארב
המרק הנש םיפלא ׳ב ל׳בשר רםאד .םלוע לש ותיירבל תמדקש הרותל אל לאוש
לש ומויו .׳וגו ןומא ולצא היהאו (!ל י) (ח ילשמ) ד״הה .םלוע לש ותיירבל הרותה
תאזה (טי )י וה . לומתא םויב ךיניעב םיגש ףלא יכ (5 סי להח)בי תכד .םי גש ףלא ה׳בקה
ןיא התא לבא . םלוע לש ותיירבל םרוק המ תעדוי (כ) הרותה .׳וגו דע יגמ תעדי
ארים ןב םשב א״ .ץרא ילע םדא םיש יגמ (to) (כ בויא) אלא ..שורדל קםע ךל
.עדת לב ךממ אלפומב .רוקחת לב ךממ קזחב .שורדת לא ךממ לודגב (מ) רמא
רמאיו (ג ) : תורתסנב קסע ךל ןיאו .ןנובתה תישרוהש המב .לאשת לא ךממ הסיכסב
םימשה תכאלמב רמא יול ׳ר םשב עשוהי ׳ר .ךלמנ י מב . םדא השענ םיהלא
ץ ו ח רבד השוע היה אלו .םי טי לקנס (ע)׳ב ול היהש ךלמל לשמ .ךלמג ץראהו
ן ת ע י ם
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם ש וה ש ח ש מ . ש יש ינינ (א כ ) :ת מ י י ק ה ימ ת ה יה י זא !  ש ימ ש ס ייג ה מ ש ויה ל ש א יל א ) !יל א יש יש ש ש ויב ה מ ש
. ׳ י נ ו ל י ד ג נ (נ נ ) :ן כ ל ס י י ק ה א ל י ן י א ה ל ע ש יא ד צ יכ ו ה ג ה נמ ו ם ויד מ ה ר ד ס נ ן ו י ע ה ו '׳ש ר ה .  ס י מ י ד נ (ז ע )
ה מ ו ה ינש ל ה מ ר י ק י מ ל א ש ר מ ו ל ןא כ ש • ה י י מ ׳ד י ״ כ י ס ןוש א ר ל ש ד ע ;"ה (ז י ) :ן ו כ נ ל ע . ה א ט ת ה ר ע ש ע ט ק ל
א ל ס ומ ה ״ נק ה ה ז ק וח ו ל יד ג ה ש זל ה מ ו ה ל ע מ ל ה מ ר וח א ל ה צ ימ ק ו״ יו ש פ ש מ נ זא מ ית ייה 'יפ . ה יה א ו (זנ י) : יכ ו
ם נ נ ר מ ה ש ע מ ז ו ר   ס נ נ ק ה ע ן ל ןיא ו ה ש מ ו ה ל ע מ ה ש ט מ ו ה ר וה ה . ת ע י ' ת א זה (ש י ) :י נ ע ל ד ית ע ה ת כ פ ה מ ה
ויונול ק נס (נ כ ) :ה ״ נ ןימ וי ק ית ע ןת וא ה ס יכ ו ר ית ס ה ש ה יה ה מ ת ע ד יי א יה ה ר ית ה ת א וי  יונש ת א ו ת א ר ק נש
ס
י 5
ע י
י (ת ע ד ו י ) ית ע ד י ת א זה ה ט יר ק ת ע ד י ת א וה (כ ) :ם ד ק מ וא מ
נאטגןוו ^ נאט;יו ייב טקר^י ג טאה גאטנ
:
אט
ץ5יוהין^א טאק טלעוו יד רעךייא ץךאוויג'יפאשב זיא הרותי ך סאוו .הרותי ד ייבט}ערפ
:
י;
ןיראווינ'ןיפאשב ייא 'הרות ידייטגאויג טאוד שיקל ןב.ןועקש יבך םיראו; .ןיךעוו וצ ןיפאזןב
יוו״יוזא .ןירעוו וצ ןיפ.אש3 ןיבייהי;נא טאה טלעון ייך רעךייא דע״ירף רזוא;דנעווט ייוו? טי!נ
י ד ןעיוין ןיב ךיא.מא טא; ייבןיטלאןרע^ןעווינ ןיב. ךיא טןאזהרותי ך קוספןיא, טייטז? םע״
ןיא טייטש םע.יוו יווא .־עדא;דנעווט זיא טא} ןופנאט רעך נוא .גאט י י ווי ?
טא
} 1י
פ די י
-י ?
*יווו? .ןע?נאנ.י; קעוי אי י אםאתגאט 'ר ע ;יטבענ.יוו יווו!* ןיניוא ענייד ןיא ויארסא;דמ׳ךוט קוסן
אד טאוו 'הרות י ך !דע^מ^^ת^ז ה קוספ•ועד טעי מ םאך .רקאי ר;עווט י די ו ייא געט
וד'רעבו$ .ץ־יאייי'? ןי5?אשב ייא טלעווי ךרעדי י א'ןעווי ג ייא סע״סאיוו סייוו אי י .תאי ט?ייה
טאהטא;סאד'טי י צ ־ועד ץפראג .יר פ יר פ ןעוויג ויא םאוו;יךעלק.טינ ניא-ןינערפ.טיגט?ךאט
ם אריס ן ן ןופיטגאיינ טאק ךזןןלא יבר. '.ןיירעלק'וטםגעט .דרע.י ד י ףיוא ש!?נ.ע9 םעך טכ
:
אםי}
רעקראטש ויא סאוו םעד ןיא .ןיטע־ואפטינ.וטסלא';ריך ןופיריעסערן ויא סאווםעך ןיאןיגעוו
?לעיי טיג וטםלאו יריד 'ןופטךיישיגפא ויא סיאיי םעד ןיא .ןיטשראפטי נ.וטןלאי ריך ן פ
טםלאי ודי ןעפיטגייט םאךוןיגערפט'יגוש1לאו ריד ןופיטקעךלנ וצ ייא םאת םעך ןיא .ןעםיוי
ןיפאשב ייא טלעיי'.
י
ר יעל1י
י
£ !עיגי} יי*} סעי״סאוו טינ .י א'.י י א טא} םאוו ןעסרו ןילעוו. טינ
סאוי" טי ננוא .ןיייגירע^נוא טעוו טלעוו י ך יוו םעך ךא;ןי י ו טעוו םע..םאו; טינ גוא .ןי ךאי וי ;
וטסגעמ טביילרע״ריךיייא טע״םאוו ןיא הרע.י ך רעטנוא סא־; טינ. גוא לעםיה םעד רעביא
טא;'.ה£אינ<>i )י קף!יי י
צ
קגי טפעשב טינ ךיו יטסלא; ןיכאו ע;עגךאןולא6 ןיא •וףע.ל'
:
י בך . ה??.א ןיטלאסיג.טאג ךד יטאה ןעמעוי טיט .שטנעםא ןיכאם ןילעיי רוכ ט^אןיג טא!ן
.ררע גי אי לעמי הי י ד ייב ה^עא טגערפיג טאה רע״ןיגיעיוו ם יול יבר ןופטג
:
או;ג. טאה עש־הי
ןא
!
ךאי ןי י אןזי אטי ג טינ טאה ךלמ רעךינוא .םךעבע; הצע..ייווץ טאהינ טאה ךלמא לשימל
יד רע״טאה ויפאשב סעפעטאה'טא}ןי עון גאט רערע; טנאז ןמחנ רב לאומז? י בך .הצע.רעי ד
ךלמ ריעך נואסךע3ע.ג הצ'ע.טאהי נטה ־למא לשט'ל'.שט;עמאןי־:אשב טעוורע.ואטלי י צרעד
ץי'1'טיט תצעאןיטלאהינ ךדטת טאג ט;אז ימא יבר .הצע..רען;ז..ןא ךאו ןייא ןזןאטינ טינ טה
טםאלאפאטאבי ) טהךלטא לשמל. .ןימ־יער.•* ש^עים םער ןיפא&יבלאירע...ץיאהענעגייע
ךרוד
ת י ש א ר ב
ח ה ש ר
- זייע א ר ב ר ד ם
היהש ךלמל לשמ .ךלמנ םויו םוי לכ השעמב רמא נ״ב לאומש ׳ר .ןתעדמ
לשמ . ךלמנ ובלב רמא ימא ׳ר .ו תעדמ ץוח רבד השוע היה אלו ןורדתקנס (דכ)
םערתהל ול שי ימ לע .ול הברע אלו התוא האר .לכדרא (הכ)י י ע ןיטלפהנבש ךלמל
הרוחס יל השעש ךלמל לשמ יסא ריא .ו בל לא בצעתיו יוה .אהמתא .לכדרא לע אל
בצעתי ו יוה .אהמתא .רוסרסה לע אל םערתהל ול שי ימ לע . דיספהו רוסרס י י ע
םיקידצ האר ר׳הדא תא תוארבל היבקה אבש העשב היכרב ריא H) :י בל לא
ארבא אל םאו .ונממ םיאצוי םיעשר .ותוא ארוב ינא םא רמא .ו נממ םיאצוי םיעשרז
םיעשר לש ןכרד נילפה (וכ) ה״בקה השע הם .ונממ םיאצוי םיקידצ ךאיה .ותוא
ךרדו םיקידצ ךרד ׳ה עדוי יכ(א סי להח)ד׳הה .וארבו פיםחר תדמ וב ףתישו .וינפדננכמ
רמא אל אני נה ׳ר .וארבו םיםחר.תדם וב ףתי שו וינפרננכם םדביא . דבאת םיעשר
ונמלצב םדא השענ ל״א .שיהמ״ב ךלמנ .רי הדא תא תוארבל אבש העשב אלא .ןב
עדוי (זכ)י כ (ס3) די הה .ונממ םידמוע םיקידצ ליא .ו בי ט המ הז םרא ליא .ונתומדכ
הרביא .דבאת םיעשר ךרדו .שי המל םיקידצה ךרד ׳ה עידוה יכ .םי קי דצ ךרד ׳ה
.ונמי ה םידמוע םיעשרהש םהל הליג אלו .ונמט םי דמוע םיקידצהש םהל הלינ .םהט
תא תוארבל ה״בקה אבש העשב ןומיס ריא (ה) :ארבי ש תנתונ רי הדמ החי ה אל
ר
"
ה ד א
הנ ו הב תו נ ת ם
ו מ א נ : ד ״ מ ןת יש ו .י י נ פ ד נ נ כ ונ ק ית ר ה .ג י ל פ ס (ו כ ) א ס כ ל ע ינש ב ש וי ול ע ה ן ע וי ר ש ן י ר ד ת ק ה (ד נ ) ו ס י ! ע ז י
. ע ד וי (ז נ ) :ה י ע ז מ ס ת ד ע 11 'ה ׳וג ו ס יס !א ה ר צ ייו ו ס ינ כ א ו ס יל ע יש ר וח ו ס י א נ נ ש א ר .ל כ ד ר א (ה כ ) ו ד וב כ ל ש
ףיוא"7ן יל ע פ ;^ט י7ם יא ~רע.ייא טםאדאפ סעד^עו י נ iwj רע,י וו .רעטסייימ האיגא ךרוד
טאג ןופץראה םאר לידו '.רעטםיימ האב םער היוא םיווע; .וי י .| ךל9' רעל ויא ןעםעוו
. טאנ וצ ןילעפי} טיג ייא שטגעמ רעד ןעוו רעביךך .ש?קק םער ןיפאשב ןיסייהין טאה
יבר .שטנעמ םער ץפאשבץםייהיינ טאוי איייםאוו ראפץלאהץיז ףייוא טרעדרו׳ץג טא; טאה
.'טאהיג ןי דא^טאה ירע נוא רעלקעםא ךלת הרוחי א ט^ייקיינ. טאה שטקקיא 'לש£ל טןאז יםא
טאנ טאה'רעבי רך .רעלקעט םעדי ףייא םיווענ' .ןייז וייב רחוס ריעיד ףךאך ;עטעוויףלא
םעד ןיפאשב לאזירע״טיערינ ןא 'םיא טאה ץליאה םאד ליידו .ץךאס ןידיףיוא טלעדר^י ן
רע'יטאה שטנעמי םעד ןיפאשב קמוקי נ זיא טא; ןעוו טןאו הי נקב'י בל.חטא; ח) :'שיטנגוט
לעו^י אבי ו'אט'נ.אי ;ג'טאג
ז
טאה .םיע.שךנוא םיקידצ ןירעוו ןיךאי^י} ;ילעווםיא ;ופזא ןהעןף
ויא ייו !ייםאשב טי ;
י
םי א לעיי ךיא ביוא .םי ג$ך ץלעיי ץראןי גםי א ןופ ;ילעוו ;יפאשביםיא
יד טרעטייו;־יעד רע.טאה ןהאטי? טאג טאה סיאוי .םיקקצ ץלעוי ןילאןיג םיא ןופ ןילעוין
ץפאשבטאהנוא^«נם[ח ןופ הדמי ל ךד וצ קמוגיג טהגי א .ךדןי פ םי ע^ך יד ;ןפגעו]
נעוו״יל נוא* םיקילצ ך'י ופ געוו י ך סייוו. טא} קוםן ןיא טייט#סע״יוו יוזא ."שטג^מ םעד
טאה טאג .וא ".םיא רא§ ןיפ'ןיךעוו.ץראלראפ לא; איי (טןאלייג טא; טאה) םיעביר חן ו פ
טי ;\נגאואגי גח י בר'. שטגעס םער ןייפאשב טהרע.,גוא תיגםיחרןופ חרט י ךךך וציקמיוגי}
.םיכאלמ'יד
ז
יי3הצע.א טגנתפיף רעיטה ץשאלה םךאןיפאש3 ןעטוקיג זיא טאג
ז
ןעדראנ .'י1זא
.זנואי וצ ןיד ךיילנ לאז' V.,סאו; שטנעםא ןיכאמ רימ ןילאו .י ד וצ ט;איינ טאה רנ?.נוא
יל
:
וצטנ(«יג"טאנ טאה\ שטינעט םעל.טיט ןיד טעוו םאוו טא; וצ טןאוך םיבאלם יד ןי ^אן
ךרל ׳ה עדיי יכ, קיספ*,יא. טייטש סע״ייוי יייא .םי א ןיפןילעוו ןיךא^יג 'ןילעון םיק;ל^םיכאלמ
יד ןופנעןוייך ינוא .םיקץד$ יך ;ופנעיוו י רםי כאי ק יל וצ ןעס;יי ט:?א!גינ טאן טאנ. .םיקידצ
ןילעוו םיקידצ יא םיכאלמ'יל וצ טגאיין טזו טא}'.י ד ץפ;עךילרא8 ט?אטין ר!? טאה םיעשר
םייא'ןיכ ךיייא ןילעיי םי עעך יא טגאיי3טיג.ייז.טאה רע.,ניא .ןירעוו ןירא^יג.ןושאך,; םלןזי ןט
ןיריאביג ןושאר!? םדא ;ופ'ץלעוו'םיע!עך יא טןאי י ;י ד טךאי; טאג יא םודאו; .;ידעוו ןוראי ^
י3'ר.
ז
ח8א)(ה) :ןירעוו ןיפאקב לאזןושאלה םידא טזאליג טיג ןילה תדט רעד טלאוו .ןידערי
ץא טלייטיג םיכאלמ יד ךיו ןיבא1ד .ןושארה םד$ ן י י פאי !עטיקין ייא טאג ןעוו'טג/״קמי ^'
פעינאפםאק
ב ד ת י ש א ר ב
ח
ה   £
׳ ' י
3 ת י
ש
א
י
ב
ר ר ם
םהטו . ארבי לא םירסוא םהם .תורובח תורובחו .םי תמ םיתיכ שיהם ושענ . ר׳הרא
ארבי רמוא רסח .וקשנ םולשו קדצ ושנפנ תמאו דסח (הפסכ) די הה .ארבי םירסוא
אותש ארבי רסוא קרצ .םי רקש ולוכש ארבי לא רמוא תםאו .םי דסח לממ אוהש
וכילשהו תםא לטנ ה׳בקה השע הם .הטטק הילוכד ארבי לא רסוא םולש .תוקדצ השוע
םימלועה ןובר .הי בקה ינפל שי הם ורמא . הצרא תמא ךלשתו (ח לאינד) ד״הה .ץראל
םילכה) ד״הה .ץראה ןמ תמא תלעת .ךלש הי־םכיטלא (חכ) סיסכת הזבמ התא המ
םשב היקלת ׳רו סחנפ׳רו יריא רב חיר םשב הל ירמא ןנבר .המצה ץראמ תמא (הפ
הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו די הה . םדא אוה .דאמ (טכ) .רפוא ם״ר
םע מא ןיגיידם ש׳הםש דע רמא ןירופצ לש הבר (ל)אנוה בר .םרא בוט הנהו .דאמ בוט
.םדא השענ רבכ (אל)ןי ני י דט םתא המ ןהל רמא .הי בקה וארב ולא םע ולא ןיקסעתםו ולא
ש־המ ורמא .וארב כיחאו ויתונוזמ יכרוצ ארבש .וארב תעדב רמא וביא ׳ר םשב ה״ר
אתקע ארה (בל) .ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ םלועה ןובר .ה׳׳בקה י נפל
ן ה ל
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א י ה (נ ל ) . ו ה צ ומ י 1"ש ה ה ש ע ג ם י נ יר ק .ם ש ע נ י מ (א ל ) ס ם ווו .ה ״ ש ניע ל א (ח נ ) : י מ ו ג ו ׳ה ע ד ו ה ה י נ ׳י ק
(ימ י ל נש א י ב ג א ה ת ה מ ל ו !נים ל ס א מ ס יצ ה . י ו נ א ת ק ע !ה ית ויח א . ם ו א א וה י א מ (ש נ ) :ת מ א ה י נ ק ה ל ב ומ ת וח ש
פ
,
נ ו
א
כ מ
:י י ע לש !ול א ה ו נ י ה .!י י ו פ י צ לש ה כ י (ל ) :ה י ש
ערעדנאדן ^^ ;יבאה ערעך;א .זייוו שעלןו'אפ!?אק
ז
תואנואדםח'קוספ ןיא טי י טש'םע,י וו י וזא.ןי י פאי א
ז
י ש?נ.עמםעך'לאז ןעטטןאזיג ןיבאה
סערילאז ןעמ טנא;י?טאה דסח .ט#וקף ךך ןיבאה םולש״נוא קדצ .טנ/נענ.3'ךך ןיבאה
טאה תמא .'שי נעפעש3עי א'טי ם ןיד רסח למוג טעוו ש!?;עט.רעך סוראו; ןיפאש3 שו?3עמ
טאה קדצ .ןעןיליץלע ןינאו טעוו. רע.,ם'ור'אוו . ןיפא«׳3 "טינ'ש1?נ.עט שער לאו ןעט טיןאזי}
ןעטטגאזי} טןד 'טול^' .חוקדון ןהאט טעוו רע,םוראוו ןיפאשב שט.נע9. םעך לאז ןעט.טנאזי}
רעייןהא^ינ. טאג
ז
טאן טאוו *.ןעןירקיךיז ןילעיועלא םוראוו .ןיפאישב טינ 'שט^עם םעך לאז
טייטש םע.יוו יווא *. דךע
ז
..יך ףיוא*ץ^ךאוויג 'פאר* םיא טאה נוא תמא םעך ןעטונינ. טא?
.טא;רא5\נ.י0יג"םי כאלט'י ך'ןי 3אה .דרעייךפןיואיתפא םעל, ןיפךאוו;ג'ט?אה ור קוס^ןיא
זמ$!לאז . הפיתח ןייל'זיא רעםאוות^אי םי עךי וט^ע^ראפ םיאו; ראפןיטלעוו עלאיןופ רא0
רעדןופי ןי צארפש טעוו תמא 'רעךיקוסן ןיאיטייטש םע,יוו יווא .ררע .,רעל,ןופןיי; ףיורא
!ופןינאו ה,יקלח
:
י?ך נוא סחנפי3ך' .ןיןעוו םי די א 'רנב א}י4ח י3ר ןופןינאו ןנבר י ך .דךע,
קוס^יןיא טייטש םעךו יוזא '.(תוינוא עגיבלעז יך ויא םע.} םדא זיא דאו? ןיןעוו ם ןוטיט יבר
טלאוו םע יוו 'ךיילנ.'ויא .דאןנ בוט הנהו.טכאט״ינ טאזו רע״סאוו ץלא ןזלעזך טא^ו טא;
אנו הי בר^טו נ רע״ייא ןיןנאשב םיא באזו ךיא'םאיי ש?נ.עטרעך .םדא בוטהנהי ;ע3אט#יג
נוא ןי רעדנאםעד טיט רענייא טנירקענ ןי?אק םיכאלטייך ןעוו ט?^י נ טןד ייךופצןופ ה3כ
.ן י י }־י ע^ט<טנע$ םער 'ןי?א5ק'3 א; לאז ןעמ ןירעדנא םעך טי1? רעןייא טרעלק:נ. ןיבא:;
טנירק סאוו םיכאל8 יד 'וצ טנאי
ז
י4 טא; טאה '. שט;עט םער ק5}א#3 טאנ טאה לייד דער
פוביא יבר ןופיטנאיינ טאה א;וה יבר .ןיךאווינ ןיפ<ש3 ןיוש זיא ש?3עפ רעד ךייא ריא
ענידנעסעיעל{{ ןיפאש3 טא; טאהרעיך־נ .ה$בהטי ןנ שז?נ??. םעךןי פאש3 טאה טאנ ;ינעוו
.'ןיסע וצםא;ו ןיבאןו דלא3 לאו שטנ'ע9רער '.שטנע^.םיעד ןי?א!?3 רע.,טזד ךאנ רעד ;יכאז
טםלאז וד שטנעיט רעך תא סיאוו 'טילעוו רעד ןופיראה טאג ראפט;אמן ןיבאזד םיכאלמ יך
ויאי םד וצ הרצ י ד .ץכאם.םדרנ.םי א טפלאז,ת ןהוז ןישטנעפרער זיא טאוו ןעקנליךי; םיא
ןי פא#3 י ע טא םווי צ .יתורצ, ראנ
ז
וי א שטנעמ ןופןיבעל.' עצגאג סאהל ןיךאוויג ןיפאשב יז
ןיפאט׳בךיא בא^םאוו וצ שטנעט רער טי גי זא םיכאלס ייד וצ'טג.אזי} טאנ טאה .וןיראווין
וןלטאלשקל .ןי פא#3ךי #באהסאוו וצ שיפ ך גוא'לי.יייפיל .רערעל י לטי מ ןיס־ןעשיד
טך״טאה רע י א'.ןעקני לט ו צמא ;יסע..." ןעטונ סעלא טימ לופרעלב:י§.ז?א טאזויג טאה
לופ זיארעלכייפש רער סאו;םעדןופךלפ רעל,'םאה האנה ראפ סאד
ז
.|י0ע,לא; םאר רעיו
טי ט
ת י ש א ר ב ח ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ך •
םיטש רופצ .וארבנ הפל ׳וגו םלכ םיפלאו הגוצ (ח סילהמ) ןכ םא ליא .י רבפ ןהל
.םי חרוא ול ןיאו .בו ט לכ אלפ לדגם ול היהש ךלפל לשפ .וארבג הפל פי ה י גדו
ךסש רידא הפ וניגודא 'ה (םש) ע״שבר ויגפל ירפא .ואלפש ךלפל שי היינה הפ
רפא לאופש ׳ר םשב ןי נכפד עשוהי ׳ר (1) :ךל י גהד הפ ריבע (גל) .ץראה לכב
הררגו םיעטג יבשויו םירצויה הפה (ד א היד) די הה .ךלפג םיקידצ לש ןתושפנב
הא ׳יהלא ׳ה רצייו םש לע .םי רצוי ה הסה (דל) .הסש ובשי ותכאלםב ךלפה סע
.םדקפ ןדעב ;נ םיהלא ׳ה עטיו םש לע .םי עטג יבשוי .הםדאה ןס רפע םדאה
ותכאלמב ךלםה םע .םי ל לובג לוה (הל) יתםש רשא (ס הימרי) םש לע .הרדנו
היבקה ךלםנ ןהבש .םי קי דצ לש תושפנ ובשי הי בקה ה׳סם ךלפה םע .י בשי
תא בתי כ השפ היהש העשב רפא ןתניי ׳ר םשב נ״ב לאיםש ׳ר (?) :םלי עה תא ארבי
השענ םיהלא רםאד ׳אנש הי ה קוםפלןעינהש ןויכ .םויו םוי לכ השעם בתוכ היה הרי תה
.אהמתא םינימל פ״פ(ול) ןתינ תתא המ םליעה ןוכר וינפל רמא . ונתומדכ ונמלצב םדא
םי לודנ אל .י תארבש הזה םדאה השמ ה״בקה ליא .העטי תועטל הצורהו בותכ ליא
רטוא אוהו .ונטמ ןטקה ;ט תושר לוטיל לודנה אבי םאש .ונממ די םעס ינא םי נטקו
ארב אוהש ךארובמ דומל ול םירסוא ןהו .י נםס ןטקה ןט תושר לוטיל ךירצ י נא הס
ת א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ל ינג ל ומ (ה ל ) :יוג ו ש ו א | ה ש ע < ה ר מ א נ ם ה יל ע ו , ס ל יע ס ח א ו י נ ע (ג ל ) ו י ו נ מ ס מ ל ס ו ג ונוק ל ינו וינינע ס ע נ ו ס י נ ו א נ מ
ו א מ י נ א ל מ נ 'יפ א ח א ל ל מ יש ר ס יל ןיא ש י ו ו נ יה יו .ס י ל .ם י י ל ו י ה ה מ ה (ז ל ) ו ן י י ע נ ס א מ נוש ש ס מ ס ש ע . י ט ו ס מ
t ןה ת ו ו ש ו יש ש ר ומ א ל . ם ינימ ל ה פ ן וח ת פ (ו ל ) ר מ א מ נ ו ן י ע ן ג ס ע יש ני ה ר יצ ינ ם י נ ק ה ס ע ייה ס יק ייל ם
ת יל א י נ י ה י נ ק ה ך ל מ נ ם ה נש *ר יגה ׳ת א ל מ ס ״ נמ ר ם ל ס י י ח ס ס
רעונואטזי בוד
עשוהל יבר 0) :טלעפי גרי ך ייו הוט .טלעול עץןאגי ל חייא 'ןעמ^ןייד זיא קךאט#יוו ראה
ןופתוימרל יד י י 3'הצעא טיגערפך טה טא)ןיjin; םלאוםז? ייגר ןופטןא;י ; טאהי וי מ? ןופ
םירצויה הםןוקי סן ;יאיטייט^ס1ז.יוו/יוזא.ןייג.רעך$ ןי קטנעט ןיפאשבילאז רע.,םיק:חי£ יך
םיקידצ י ד/^טני י מ םירצוימ הן ה '.המן׳ וב#; ות?אל93'ך|§ה םע הךך;ו םיעט? י3ו?וך
םיעטג י ^י .דלג?.יד ןופשטנעמ. םער ןי?אשב לא; טא}הצע.י ד.ןי 3ע;י ג ןיבא3'ייי לייינ
ת־זמ'ןופ'ןדע..ןי א ןיטלאגא טצגיאלפענ טא} טן ןיגעווטרעייז.ןופלייינ םיקידצ יך pt;.טני י 3
ץענערצז ךטאז י ד טבאימיג טאג'טזריןיג״עוו טלןמיזןופ ליידו םיקלךי{ יך ק^טןי י טהרדןו״טי י ן
י ד'.ומקאלטב"ךלטס
!
םע .טלעוו יד ןיצייילפריאןו ןייב סדרא ק;ע!גטי ג לאי םלרעד םי םתא
י ך ייב זךע.א טגערפי) טאה טו$ן םיראד '.טע^ךא קיו ןיא טא} טיןן ןעייי; ןע;עי םיקידצ
ט^אמגטהן^ר! ר3 לאומש יבר 0) :טלעוי יך'ןייפאמב טאה ךן קזו םיקיךלזיל ןויפהום^ן
רערעי ןע^ד^ע?. רע״טהיהךות י ך !עןיךשעג טאק וניבל.השמ ןעוו ןיגעוו םיקנוי יבר ןופ
טגאזי״נטהיטא} קיוסןיםעד וציןעמוקי; וייא רע,יוו .ןילאוןי; ןיפאשביויא םיא ןיא םאיי גא^
טילעד'רעד;ופ ראה טא;'ראפטנאי י .גהשט טאה .שופקטא ןיכאע ןילעוו ריט .םדא ה$ןז;
ןילעווריט' טייטש םע.לייד .רעךנץווא וייא םע״.םי?ר1ק^א יד וצ ליוס עקפאא ט?בינ וד
השמ וצ ט}א;י} טא}י טאה .טאנ״ןי י א יוו רעט אד זיא סע.,ןיגא;םיםלוקפ{?'יך ןילעוי'ןי?א8
תועטאקבאהןי לעוו טעוי י פ^רעוו גוא.שטגעט£ ןי3א0 ןילעןי ריט .'םדא השע_נ_בית#וד
רעךיהשמ וצ טןאייי} טא} טה .'תוע1$אןי;אה'רע,לאי .טא; ;ייא יוו רעמ אדי זי א םע,זא
.ןי^טנעמענלילק ניא עקיורניץלעוו ;ילאןיג.םיא ןויפ;ילעוו ןי?אש3 םיא באןו ךיא סוו שןלק^
רעםיורגירעד טעוו .פי א ןיפיןיךענעלק םעד ןופהצעא קטענקמוקטעוו רעקיורן•ועדיביוא
ןידעל םיא וצ ןיןאי ;עמ טעוי .רימי ;ופןיירעגעלקא ןופהצעא ןעמענ ךיא שץואד' טאוו ןיןאי
פא/ץלאנוא לעיסיהםעך. ףיוא ;יביוה סאוו ץיןא״ןיפאשב טאזוטא} .רע^עשינ ןייד ןופךיד
רעי טאה שטנעןנ םיעד ןיי^אשב קמוקי ן מא רינ?.יא ןי;עווטםעד ןופ .דךןן,יד ףיוא יעטיוא
י3ר.ןירענע!ןןגא'1יפהצעאןעטענ ךיוא וטסנעםייווא .םי י כאלמ'ך טימ'ה?עא_ןי?לאסל ךיי
מל '"'
ג ל ת י ש א ר ב ח ה ש ר פ ת י ש * ר ב ך ך ס
ת י ל (זל ) ל י ר א . ש ״ ה ם ב ך ל מ נ ם ד א ה ת א ת ו א ר ב ל א ב ש ;וי ב ו ם י נ ו ת ח ת ה ת א ו ם י נ ו י ל ע ה ת א
׳ א ן י ר ו ל ב (ה ל ) ה א ר ו . ו ל ש ;י ט ל פ ח ח פ ב ל י י ט ס ה י ה ש ך ל ס ל ל ש ם א ל א . ו ב ל ם א ב ה
. ת ו א ט ב י ר פ (מ ) ם י ר ס ו א ן ה מ ו , ח ו י ם ו ם י ד >ט ל ) ם י ר ס ו א ן ה ס . ה ב ה ש ע נ ה ם ר ס א . ת כ ל ש ו מ
י א ל ם ש ׳ר ת א ם י נ י מ ה ו ל א ש (ח )י• ב כ ע מ י מ . ה ת ו א ה ש ו ע י נ א ן י ט ר ד נ י א (א מ ) ך ל מ ה ר מ א
(ד ס י ר ג ד ) ו י ה ה . ם י נ ו ש א ר ה ם י מ י ל ל א ש נ ם ת א ו י נ א ל י א . ם ל ו ע ה ת א ו א ר ב ת ו ה ל א ה מ כ
, ו א ר ב (ג מ ) ר ש א . ם ד א ם י ה ל א א ר ב ר ש א ם ו י ה ן מ ל ם י נ ו ש א ר ם י מ י ל (כ מ ) א נ ל א ש י כ
י א ר ב ת י ש א ר ב ב י ת כ ד ן י ד א ו ה ה מ ל י א . ו ת ו א ו ל א ש ו ו ר ו ח . א ר ב ר ש א א ל א . כ ״ כ א
ת ת א ש ם ו ק ס ל כ ב י א ל ס ש ר י א . ס י ה ל א א ר ב א ל א . כ י ב א ם י ה ל א (ד מ )ו א ר ב ל י א . ם י ה ל א
ן י ד א ו ה ה ם ל י א . ו ת ו א ו ל א ש ו ו ר ז ח . י ד צ ב ם ת ב ו ש ת א צ ו מ ה ת א . ן י נ י ם ל פ י פ א צ ו מ
ת א ם י ה ל א א ר ב י ו ה י ר ת ב ד ת מ ן י א ר ק ל י א . ו נ ת ו מ ד כ ו נ מ ל צ ב ם ר א ה ש ע נ ב י ה כ ד
ן ו י כ . ו מ ל צ ב (ומ ) ם ד א ה ת א ם י ה ל א א ר ב י ו א ל א (ה מ ) . ר מ א נ א ל ו נ מ ל צ ב ם ד א ה
ם ד א ר ב ע ש ל ל י א . ב י ש מ ה ת א ה מ ו נ ל . ה נ ק ב ת י ח ד (ז מ )ו ל א ל ׳ ר ו י ד י מ ל ת ל י א ו א צ י ש
א ר ב נ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
2א ה ו א י נ (ג מ ) ו ת א ה ל ע ס י א ס ז ע ׳ונו א נ ל א ב י נ ה ל א ש ו ת ונל מ ה ת וע מ ב מ ןא פ ןיא . ו נ ל מ א נ ה ה יל (ו ל )
ל א (ה מ ) !ס י נ י ח ש ל ות וע מ ש מ .כ יה ל א (ד מ ) :ס ״ ו פ א ל מ נ ה נ ו נ נ ו נ י ג ן נ א .ן יייל נ (ח נ ) :׳ ו נ א ל א ח וש י ת ל יפ נו
1מ ס י נ י ןופ ל ם וק מ ל נ נ &יה ל א ןוש ל ו .ס י ה ל א א י נ ו ס י נ ״ נ נ '  פ י״ ש יו . ת וא צ ח ר מ .ת ו א ס ו מ ד (ונ ל ) :ן י נ ב ל
י ו נ ט י ס יל א ר ט ס .ומ ל צ ב (1 ) :ו מ ע ןיא ויל ע נ ןש וי ינול א .ןיפ ר ר ניא (א מ )ו ן ל מ ה י צ מ נ ת וא נ ת ט ש ופ .ש יא ש נייפ (מ )
ל י ז
,
״ ש יפ ש ו מ נ א ל ו ה י נ ק ה ל ע נ ס ו ע 1ל 5נ לש ו״ יוס ל ניה ו נ  יפ ו ס ופ נ וי ר י נ א ס י נ ן ו י ע ה ו ן ל מ ס ת נומ ת ו ח יו8
ה מ ל מ ״ מ ש . ה נ ק נ ת יח ל (ו מ ) : ס ל א ס ל ע ר ווח ש ש מ וח נ ה א וי ה ק ר פ ל 'ל ש ויינ .ה י נ ו ש א י ה פ ימ יל (נ מ ) : ה א ג
י ל צ נ ה ש ע א י מ א ׳ יוג ו ונימ צ צ נ ה ש ע ג ס י נ י ןוש ל ימ ול ול ימ א נש ןיש א יה ס י א ל ול א ש ו י נ ל ס יל א וש ס פ א יל ו ס י י ג
1
J f ^^T ^i ^i r ^i f ^s }^} ר א נ . ה צ £א ' ן ו פ ט י ן $ u q y p י ק וס פ ר ע ״ ד ט ^א ; י ו ל
ט א ק . ן י י ט ש ר י ע ט ק א ה י נ ס ו ר א ט נ י ל 'ם !;.ן ה ע ו י נ . ר ע . ט א ה .ט ו ?א ל א $';י ד ן ו פ ר י ט י ך 'ן י ב ע ^
ם י א ל א ו ;ע ט ט ג א זיי; ן י ב א ק ע ר ע ך ג א . ן י י ט ש ם ע ר י ט י ט ן ט א ן נ רי9 ן י ל א ו ם א ו ו ט ן א ו י ג ר ג ^
ן י ט ך א }'ץ א *״ ;ייל ם י א ל א ; ן ע ק ' ט ן א זי} ץ ב א ה ע ך ע ד נ ע ."ט ;א וו ע ג י י ש א ן י א ץ ך ע ה א ק ן י י א
ץ ^נ' ץ ל ה א ט ם ד א ס י א ף י ו א ל ע \ו ז ן י א ט ^א ז;; ט א ;ר 'ך ל י ג ר ע ^' . ם י א ף י ו א ן ע צ י ז ו צ ד ן ל ן נ .ץ פ
ןע ט ונינ" י ט א ה ט א ; ן ע וויג י ווא ך ד א ז י א י א ד .\ ףא$ ייוזיא ן ד א ל טי4 זץ !? ט ע ו ; ד ע ו ו . ה ר ו צ
ל א ; ן ע ט ס א ו ו ם י כ א ל מ ייד ייב ט ג ע ך פ י ג ר ע ט א ק ד ן א ; ר ע ר . pp^g רא8 ט א ו ד ג ו א ד ך ע
י
ן י כ א ט &ו ו ז ץ א ט יג א ייג ט א ; ט א ה ' . ש ך ע ך ^' ם א ו ו ט ג א ו י ג E$ ר ע ר ע ; '. ״r y
v
ם ע ך ן ו פ ןיבא8
י ד ?מ ל א ש ו • ('ח < :'ץ
י
י א ל ט י ג ר י ס ט י ע ו ו י ר ע מ •ד ל י ב ר ע .ז?וא ן י א ש ט ?ע1?» ד ר ^ ם ע ר ן ו פ
ט א ו ו . ט ל ע ו ו י ך ץ פ א ^ב ]י ב א ה ר ע ט א ג .'ל י פ י ו ו י א ל מ ש י ב ר ייב ט ן ע ר ן ו י ג ן י ב א ק םי9לוק9«
ד ו א . ג ע ט ע ט ש ר ע י א י ך א י י ב ן י ג ע ר פ ר י ט ץ ל ע ו ו יןיייא ט י מ זן יא ט .ג א זין י י ז ו צ י א ל ?ש י ק ר
פ י ה ל א א ר ^ 'ר ^א .'גא15 ם ע ר ן ו פ י ג ע ט ע &!של5זייד י י ב ר א ; ג ע ר ? י ק ו ס פ ן י א ט י י ט ^ ם ע ״ י ו ן
.ן י י פ א ש ב ן י ב א ׳ד י ד י . ו א ל ן   יש א ט י ג ט י י י ט ש ' . ש ! ?; ע ם ם ע ך ;י5לאזקב ט ק ט א ; ס א י ד . ם ן $
י ד ץ ב א ה ך א ; . ט א ; ץ י א א ד 'ר א ג ך א ך ו י א .ן י ?אש3"ט א ה ר ע . ארי1 ר ש א
<
ט י י ט ש ס ע , ר א }
ט י ן ט ש ס ע ם ;ו ס א ך ז י א ס ;ו ם י א ו צ ט ג א מ ; ץ ב א ה ג ו א י א ל ק £ י ב ר י י ב ט ן ע ר ^י ן ם י ם ל ו ק ?א
ס ע ז א ם יד א ט ה ע / ר ע י ט א ג ש ט י י ט ר ע ר ' ך א ר ז י א ם י ה ל א • 'ם יה ל ,<? א ר ן ת י ש א ר ב ק ו פ ן ן י א
ץ ב א ןו״ יי.'• •ם י ז א א "ו א ר ב י ט י ג ט י י ט ז ? ם ע , ט ג א ז י ; י ד ו צ י י א ל מ ^ י ב ר י ט א ה . ר ע ט א ; 'לי9 א ד ז י א
ס א ^ר א י ג . ט א / ר ע ד ' . ץ פ א ^ב ט א וד ר ע . . ם י ה ל א א ר ^ ט ייו?ש ם ן ן ר א ; . ר ע ט א ג י ך . ן י פ א ש ב
ס ע ל י י ו ו " ל ה א ן ן י כ 'א ?ל י פ ן י א ט ג א ז י ג ט ר ע ו .י .ט פ א »ר ע ,על8 ל י י י י •ר ע ט א ג ם י ור ל א ט י י ט ש ם ע ,
ם י ס ר ו ק י פ א י ד ו צ ל י ו ס ע ג ע פ .א £ ט ס ג י פ ע }.'ו ד א ו ו ט ן א ן י} ט א ^ו י א ל ?^ י ב ך .י1זא'   י ע נ נ ז ש ז י א
י ד ר א פ "ט ר יא ע ט ג א י ך .'ם ע ר ן י ב ע ; ד ל א ב וט ס יל יפ ע } .(ן י ך י י ר ס ע פ ^ ן ע ג ע ק ״ ן י ל א ז י ד ט ך א
ז
א <
מ א י א ל מ ש ' י ב ר ' י י ב ט ג ע ר פ י ג ל ה א ן ן א י ד ן א } ץ ב א ו ד ם י ס ר ו ק ב י ך .ץ ך י י ר ן ע ;ע ק , ט י נ . ן י ל א ו י ד
ז כ א ש ץ ל ע י ו   י « .וג י ״ ר ומ י ד ב ו נ מ ל ע כ ם ד ^ו ה ש ע נ ק ו ס ן ' ן י א ט י י ט ש ם ן ו ם יא י ו צ ט ן א ז י ; ץ ב א ן
א ד ז י א ם ע י ז א ו ן א ד ן ע ט ט ד י ע ו ק ו ס פ י ם ע ר ץ פ ' .ן י כ י י ל ג ר ע ו ן ו א י ו ו 'ד ל י ב ר ע ז ;ו א ן י א ש ^ע מ א
ס « פ ' ם ע ך . ^ס א ו ו ט ; ע ; י ל ם י ם ר ו ק פ א י ד ו צ ט .נא ;ינ'יאלןנ1ן י ב ר ט א ה . ט א נ ן י י א י ו ו ר י ד ע ?
פ   י ט ש
ת י ש א ר ב
ח
~
ש
י - זייע א ר ב ר ד ס
»י א אל .ונתומדכ ונמלצב ףליאו ןאכמ (חמ) .םדאמ תארבנ הוח המדאה ןמ ארבנ
.ותוא ולאשו ורזח .הני כש אלב םהינש אלו (טמ) .שי א אלב השא אלו .השא אלג
•ערוי אוה אלא כיכא םיעדוי םה ליא .׳וגו ׳ה םיהלא לא (בכ עשוהי) בי תכד ןיד המ ל״א
.ןה שיהלא םש ןתשלש ל״א .בי שמ התא המ וגל .הנקב תיתד ולאל (נ) וידימלת לי א
ןי ד אוה המ ליא .ול ולאשו ורזה .רסי ק םוטםוגא .רסי ק סוגוליםב (אנ) רפאר שיניאכ
םישודק אלא .כי כא המה םישודק ל״א .אוה םישודק םיהלא (נג)י כ (גכ טשוהי) בי תכד
רמול ושקבו שיהם וב ועט ריהדא היבקה ארבש העשב אי עשוה ר״א (ט ) :או ה
ןישקבמ הני דמה ינב ויהו .
,
!ינורקב (לנ)וי הש םוכרפיאו (ע) ךלמל לשמ .שודק וינפל
ץוח ואיצוהו ופחד .ךלמה השע המ .והזי א ןיערוי ויה אלו .וני מוד (סנ) ךלמל רמול
י ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ל ב ס מ . י ו נ ס יש ייק ם יה ל א (נ ג ) :ן ס ם ד א ׳ג נ ה ומ ש ע יפ ש מ ן ר ל . ' י נ ו ונימ ל ל נ ן ל יא ו ן א נ מ (מ מ ) :י ס ז מ ד ו
. ר מ וא ה ח א ה מ וגל ה נ ק נ ש יח ל ול א ל ס יל ימ ל ה ס ור מ א ןויל ע ה ע יפ ש מ ה י ע ה ומ ה ו ה יל נק ס ס י א ו נ נ ה ל נ ׳נ ל ב ק מ •
ם מ ל ע ס יר ס ימ ו ם יש זק ח מ ס א וה ם יש ול ק ל ש ס יה ל א ל ״ יש יפ ל ה מ ש נה ו נ ק ר וזש .ה יינק ה א ל נ ם ה ינש א ל ו (ע מ ) : א וה ן1<
ה ל ג ע .ן י נ ו ר ק נ ׳ (ל נ ) : נוש ח ר ש . ס וב י פ י א ו (ג נ ) !ו י ל ע ש יח י ויא ל (נ ) :ס א ה ו נ א ה ן ו ר י נ נ ס י נ ר ק ש ל ה ש ע נ וד וי
ן ל מ ה ינול א יח י ן וג ב ה נ ר נ ו ח נש .ונ י מ וד (ה נ ) :ה נ ו ש מ א ל ו ס ה מ ז ח א ר מ א י ת ומ ש 'נ י מ י ל יל ה מ ל מ ימ ש . ו <
א י נ י נ ו י נ ש ו וע ש !א נ !כ ו ה ייש ׳יפ ׳"ש ר ו ונימ וד ע ״ ע ו .ם י ש ס ו נ א ס ו נ ו ל י ס נ (א נ ) ו ר נ י נ ר וע ס ינפ ל ל וש נמ ן ת •
*נעראפרעזנ
י
וא ןיא שטנעמ 'םעך/|ישאש'ב טזו"טא^"ו5לצב םךאה״תאי״םייהלא ארבייו. .טי י טש
םעך ןיפאשב טאק טאג .י מלצב םדאה םיהלא ארביו טייטש יסע., ־וא} .טי } טייטש
יך יונ . טא; ןייא אךראנ וייא 'םע,זא ןעמ טהעזי קוםפי םעל,ןופ'.םעךאפ ןייז ןיא שן1קמ
יד וצ .י בר .י אלמש יבר וצ ט;אזיג םיךישלת"יל ;יבאה .ןע.ג;אגיג קעווא ןע;עז םיםליוקפא
זעא וטםעו; סאו; '.טשי ג ־וא} טי!; . ליקע״טשא טיט ןיםיוטשי} קעווא וטסאןד םיםלוקפא
.םערא^'רעזגוא ןיא שטגעמא ןייאמ ;ילעת ריט '.ונמלצב םדא השענ ךאר טייטש'םע, .ןיךעפק^
זיא הותנוא ־ףןז ןופןיראדינ ;יפאשב םד^ז זיא בייהנא ןיא טגאויג יד וצ יאלמש יבר טאן
רעטייוו נוא !דוח טיט םדא ןופ .ןיפאשב ;יילא טאגיטאןר םאר .םךא
ז
ןופןיךאיוי; ןיפאשב
הבקג.יך טיט רכז רעד .רכזא ןא ןילאביג טיג ןעןנהבקנא .הבקנא״ןא ןיךא^יג טיג ;עק,רכזא
רעבירל ,טרובעג סגישטגעם םעך ייב םיפתוש י״ירך איד ןעגעו ."טאג ןא ןילאביג טינ ;עעזק^.
נוא רעיטאפיך טיט 'ףיא".םעראפ רעזנוא ןיא שטנעםא ץכאמ ןילעוו ריס טגאוינ טא; טאן
םיהלא לא קוספ
ז
ןיא טיישש םיד יאלמש יבל ייב 'טנע'ר?יג םיםלוקפא יד ןיביאה .ףאנ .רעטום
טינ טייטש סע.טגאויג י די וצ יאלמש' יבר טאה .רעטאג י י לךי אד ייא םע. םדא טהעז .דז
.טא
ז
ג ;ייאיאך 'ראג'ףאד ויא .סי י וו'רע, .ע_דיי אוה טייטש םעיראנ .ןיסי^וו י ד .םיעדוי םזן
.ליקעטטיא טים ןיסיוטשיג קעווא וצסאהיםיםלוקפא י ך יאלמש יבר וצ טגאויג םיליםלת יר 'ןיבא;;
יילד עלא י ך טגאדיג ייד וצ יאלמש יבל טאזד .ןי ךעפגע'זגוא וטםעוו טאוו .טשי ג ־וא; טי מ
רםיק.רעד .רםיק״םוטםונא רםיק] סונולייסב טגאו 'שטנעםא יוו י דא .טא; ןופןעמאנ ;ייא ויא
•רעגייא ייא טא; .י וזאףי וא ו י א טא;י י ב ',םוטסונא םינוליסב םי אטפור ןעמ ראנ רענייא ויא
יי3 טנערפינ םיוןךוקןנא י ך ןיבאק ףא} .;עםענ ףאנ נוא ׳היםיהלא ליא םהייא ט?ור ןעט ראנ
זיא םישדק. .אוה'םי שרקםי הלא יב קוספ 'ןיא' טייטש םע םאו; 'םאר ויא םאו;'יאל!?ש יבר
טינ טי י טש'סע,טגאז;נ.י ד וצ 'יאלמש י בך,טאה . עגיליייה ליפ .ע?:לייה שטייט רעך ףאן
יד ןופ טא} רעל,'זיא רע, .אוה םישודק טייטש סע״־יאנ . ענילייה ן» עז,י ד '. ה!}ה םישודק
ןיפאש3 טאה טאג ןעוו טגאויי טאה הי עקוה יבר .(־ומא) !טג י•עי לי י ה ןענעי יי.! טאוו '!ירוי
טלאווי ני י י ןי באהטאגא י י ארעטני י טעגןי באה י דתי עטא טאהי גםי כאלמי ך ןי?אה ;ושארק םד§
.(שטא!ה ןע;א;ו ןייא ;יא ןיםע.ויג';ענעז.לארענענ ץךטי םףלמא לשמל .שודןס םיא ראפןינאז
רע^אןי באה י ד .בי ולאנוא ננאזיניא ףלם םוצ 'ןינאז טלאווינ י ;יבאה הנידמ יל ןופןישי^עט יד
ןיסיוטשינ םיזרא טאה רע.,.;הא'טיג ךלמי •יעד טאה סאוו .ךלמ רעך ויא״רעכלעןו טםאווי^טינ
קוו:ג 'זיא יוזא . ךלמ רעך ויא רןן זא טסאווענ עלא ;יבאה *.ןענאד םעל,ןופ לארע
י
^ם ע ן
י עוו
ד ל ת י ש א ר ב ח השרפ תי שארב ף ך ם
י ב י עט .ר״הדא תא היבקה ארבש העשב ךכ .םוכרפי א איהש לבה י עדי ו .ןי נורקל
לכה יעדיי תמדרת יילע ליפה .ה׳בקה השע המ .שודק וינפל רמול ושקבי ש״הס
בשחנ תמב יכ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח (3 סיטשי) די הה .םדא אוהש
!יבוקנו רכז ךלמה ימלתל ונישש םירבדה ןמ דחא הז םארב הבקנו רכו (י) :או ה
.י רמא איר םשב ןנברו קחצי רב אני נח ׳ר םשב הי מחנ רב עשוהי ר (א י) :םארב
הברו הרפ .הםהבכ התושו לכוא .ןטכלט העבראו הלעטלפ תוירב (ונ) עברא וב ארב
. תרשה יכאלטכ דטוע.ןלעםלמ ׳ד(זנ) .המהבכ תטו .המהבכ םיללנ ליטמו .המהבכ
. האור הניא המהבו .ש״המכ האורו .ש״המכ תעד וב שי .ש״המכ רבדמ (טנ)
תומדבו םלצב וארבנ םינוילעה .אחא ׳ר םשב יארפת ׳ר .דדצמ (ס)הז אלא . אהסתא
רמא .תומדבו םלצב וארבנ אלו םיברו םירפ סינותתתהו .םיברו םירפ םניאו
׳ר ,םי נותתתה ןמ הברו הרפ .םי נוי לעה ןמ תומדבו םלצב ותוא ארוב ינירה ה״בסה
י ח אוה .םי נוי לעה ןמ ותוא י נא ארוב םא ה׳כקה רמא .רמא אהא ׳ר םשב י ארפה
םינוילעה ןמ ־,תוא ארוב ינא ירה אלא .י ה וניאו תמ אוה .םי נותחתה ןמ .תמ וני או
!טי
1
הנ ו הכ תי נ תם
ץ מ 5 ל נל וש א ר ש מ מ ד ד צ מ א ל . י י 5מ (ס ) «ש ו ו ק ס ןוש ל . י ו נ ת ו ו נ 'ד י י נ י !י״ ש ר ס ןכ ס ל צ נ א ו נ נ ש יכ ס מ ה מ ש ג
וינפ ל ונינמ ש ס ״ ע א ס ו א ס א ל א !נ ס כ ו מ ס מ ס נ ול יפ א ש : ל יוא ו ש ר י < ה מ ה נ נ ׳ד ו ך א ל מ כ ש וד מ 'ד ו נ ש י
ה מ ה נ נ נ״ א ש מ ת וא ר ל ה צ וו וניא ש ס מ ייפ א ]יווצ ל ס א ו ו :ה ל ע מ ינא ל מ ת ומ ד נ ונ  ת ומ ד נ ונימ צ צ נ נ ת נ ה ול .ןל ע מ ל מ 'ד (ת נ<
ןיד  צ ל ה ש א ר ע נ ע נ מ ו ה ש ינ נ ״ א א ס ד ד צ מ ה א ור ס ניא ש t ו נ ו מ (ש נ ) :ן ש מ ל ו ׳ו ול א . ס א ר נ ה נ ק נ ו ר נ ו
ןיבאה נוא טאהי נתועטא םיא ףיוא םיכאלמ
י
י ך ןיבאהיןושאךןך םדא ןיפאשב טאה טאניןיעוו
םך^ ש\יוא ןילאפטבאמיג טאך רע
ע
ןהאטי נ'טאנ טאה סאוו ,שורןנ םיא. רא9 ןיגאד טלאווין
קוספ ןיא \פייטש טאוו ויא םאר .טיטנעםא ראנ זיא רע, זא טםאווי; עלא ןיבאה .ףאלשא
;יא סאוו הטשנ ייד ראנ זיא ננובעל רעיו* נא; ןייז .(ןושארה) םדא םער ןופךייא טעדיי£לרא§
רי ז (י) ו טנוכערינ רע.וי א םיאוו 'טיט םיא ןופקעווא טיי.3 המשנ יך זא .רעכעל זאנ עני ך
.ךלמה ימל!ר ראפטךעדנעינ טא^ןעמ סאוו םיקוספ. ך ןופקוספןייא ויא םאר .םארב הןקנז
רעכעל ואנ יך ןיךעדא ייד) רעבעל עגיד טיט רקז םער ;יפאשב טאןו רע, .ם1>רב וייוקנו רכז
אני נחי ב־י ןופ טנאזינ טאה ףימחנ רב עשוהי יבר (אי) : חעכעל ענירעביא יר נוא לדמ ך
ןי אןי פאשבטאחי טא; ןינעוו םרועילא יבר ןויפטןאזין ןיבאח ;נןר יד נוא .ןינעוו ם קחצי ר3
וצ ךייל;ןיכאז ריפנוא לעמיה ;יא ןיבייוה ןע;ע.ז םאןו םן;$למ*וצ ךייל; ןיבאז ריפשטנעמ םעך
טא;ן רע .המהבא יוו יויא טקנירט נוא טסע.רע.,.דךע,י ך ףדא ןעטן1וא ויא איז םאד הקהןא
טבראטש רע, .'הטהבא ןופ ייוו יוויא ה!>1צ' םי חא םי אןופטי ע םנן..'הם.ה.בא יוו דזא רעך;'י;ג
יוזאילבש טאה רע, .ךאלטאי ון יוזא טער רע
ז
*ךאלמאי וו יוזא טי י ט#רע. .הטהבא יוו 'יוזא
.רעדנאווא .טשינ ןעדטהיעז המהבא שךךסרע.ד טגערפ.ךאלםא יוו יווא ט.ןעז רע,.'ךאלמא יוו
קק^ לדו איז יביוא נוא .'ך4נ ראנ ןינייויא יךיטיט ןעקוק טי נ.קקהפהבא שרדמ ריעךטיךעפןנן'
רעך רעבא .ןעקוקטךאד לי ווי י ןםאזוטי ד רעד וצ פאק
1
םעך ןינייבסייוא איז 'זומ .טידא ףי״וא
יארפה יבר .ןי טי י ז.ערי י ב ןיא ןינדא י ךטי םי ןעקוק נוא ךיילגפאק
ז
'םעך;יטלאה ןעק.שטנעמ
נוא ידליב י םעך ןיא !יךאווינ. ;יפאט׳ב ןענ;ד,'םיכ!>ל9 יד ןינעוו ם אחא .יבר ןופטנאזינ 'טא;ד
טינ ןענעז נוא רעדןיק ןיבאה תומזיב י ךנוא .טי י ני ד״ןי ^אןי רעךץקנוא טא} !ופי טלאטשין
ןיפאשב לעיי,ךיאט'גאו.ינ.טא}טאה ."טא{ ןופ טלאט^י }נוא דלי בי םעךןי א ןיךאוויג ןיפא8יב
נוא . ןענעז םי כאלמי ד יוו יוזא טא; ןופטלאטשינ נוא דליב םעב ;יאג שטנעמ םעך
ןיןעיו ם'אחא יבר י ןופטגא;ינ טאה יארפת יבר .תומהב יוו יוזא רעךניק. ןיבאהיטעוו. רעי
ץפאשב !ענעז םיכאלמ ף'י ו ו יוזא שטנעט םער ןיפאשבילעוו ךיא בייוא טגאזיג טאה טאנ
י ך יוו יווא ןיפאשבםייא לעווךי א ביוא ינוא ,ןיבךאטש טינ טעימ נוא !יבעל רע טעוו .ןיךאווינ
םיא לעיי ךיא רא} .ןי בעל טינ טעון נוא ןיבךאיט־^ירעטעוו .ןיךאווינןיפאשב ןענעז תיטה?'
ןובךאטשרע,טעת;ענ;ךניזטעוורע.,בי1א .עטשרעטנוא יד יופנוא עטשרעניוא יד ;יופ'ןיפאשב
נוא
ת י ש א ר ב
ח
ה ש ר פ
ת יש א ר ב ף ך •
ריא .םי ה !ונדב ודרו (ב י) :הי חי אטחי אל םאו .תומי אטחי םא .םי נותחתה ןסו
ונמלצב אוהש תא(כס) .ןינה רפכד בקעי ריא .ודרי ואל סאו ודר הבז םא (ftp) אני נח
ןי נח רפכ ןטר בקעי ר . ודרי ונתומדכ ונמלצב וניאש תא .ודרו J ונתומדכ
ךרבי ו (JP) :ונתומדכ ונמלצל המוד וניאשל (גס) ודריו .ונתוםדו ונמלצ אבי רסא
המל .י שי מה םויל הנמלאו .י עי בר םויל תאשנ הלותב ןני נת ןמה .םי תלאסתו א
«רפק רב ,י ששבו ישימחב אלא הכרב בי תכ ןיא אלהו .הכרב (לס)ןהב בי תכש
׳ר םשב רזעלא ׳ר (ד י) :י ששל רוא ישימחו (ום) ישימחל רוא (הס) יעיבר רם«
אל לבא .הי ברו חירפ לע הי צמ שיאה .בי תכ השבכו (זס) הושבכו ארמז ןב יסוי
םתוא ךרביו רמוא אוה םהינש לע .השאה ׳או שיאה דהא רמוא ביביר .השאה
לכש .קושל אצת אי ש ותשא תא שבי כ שי אה .בי תכ תשבכו הושבכו .׳י נו םיהלא
., הני ד אצתו (ד<תישארב) ׳אנש .הני דמ ןל אנם.לשכהל הפוס קושל האצוי ש השא
ף ו
"
י ו
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
% ס״ס י0 ר מ מ ל ש 'ס ס ויל ב ר מ .י ש י מ ח ל ויא (ס ש ) ס י ס א וה ו אידכ ולשמי .וור יכ ז םא(א ש ) «יישיי
ו ם כ י נ יכ ׳נש יה ל יל ג י י מ ה ל ע ב נו י ו נ ת א ש נ ן כ י פ ל ם יפ ל א כ ם ל ש ו ו י ס מ .י נ י מ ל ל נ א וס ש תא (ב ס ) ו םדי
׳ס ל ה נמ ל א ה ת א ש נ ןכ יפ ל יש ש ל כ ר ע ר י א .יש ימ מ י (י ס ) ת ויח ו ת ומ ס פ כ . ה מ ו י יניא1ל(נ ס ) :ל כ ס ל ע ולשמי וזיו
ס ימ וע מ ש מ ויו וש ח נ י ס כ .כ ש נ כ י (ו ס ) ו 'ו ל יל ו י מ ת ל ע נ נ ו : ם יג ד ל ו ם ד א ל . ה כ י נ (ד כ ) : םהל ס י ע ו ו ס םלא י »
י ד בי ואטנאו''אני מ~ב^.cm תנילב ודלו)(ב ינ!ןיבע£ רע
ע
טעוו ןע^ילץי״טין טעווךע ביוא נוי•
טןנ קלעוויייז בי וא'נוא\טנ ןופשי ?'י ך ףייוא ןעגיטלעיןוי; יד קלעוו ןייז ה§וז ןילעוו ן י שט^
טק י וזאי טנאזןי נהףךאדקפ בקעי י בך .טי״ןופשיפייל י וי רעני ךעךי נןי י י זןא^י י זןי לעי וןי י י ^י ז
ןיד טעוורגמןייכיילגרעזנוא ןיא נוא דלי } רעונוא ןיא ןייז טעיי סאוי שטנעם רער ט}אוי} ט»\
רעךנוא .טלעוורעך״ףיוא ןיראוויג ןייפאמב 'טא טאוו ץלא ףייוא ןע;יטל'עווך רן טע\ו וקילמו
טעמ 1עשךא'ןיד טעוו רע1קכיילנ רעו;ואןיא נוארלי ב רעונוא ןיא קד'טי נ טעו; סאו ו ש^ע^
טנאז ןינה ףךאד ןיפבקע.!יבך.".טלעוורעד ףיוא אד זיא םנ^םאווץלא יוו רעגיךעדינ ;ידי ירע,
לאזי נוא ןיכייילנ רעונוא ןיא נויא דליב רעיניוא ןיא ןילאמיג.ןיפאשב זיא םאי}־ועד ;עטוק ל1$
.(ךר?לע (ג י) • ןיכיילכ רעזניא ןיא נואר^י ב רעז^וא ןיא טינ זיא סאווםעד ףי1א'קניטלעמץן
ןיבאדר'הנותח לאז
ז
הלותבא'טנורעלי; ריט 'ןי0אה הנןעמא קאטלאד .ט^נען י ן י ד טאה טאג
לייוו!(נאטשךענאר וצ)י שי מח םויל ןיבאק הנותח ליאז ה^מלאא'נוא . qwtap וצ)י עי בר םויל
נוא נא^שךענאד י י ב ךאד טייטש הקר^אשרלקריעךטנעך^' .הן רן א טייטש נעט ייווצ יד ייב
י ך ןעמ טניימ'יעיבר. םויל טנאיי;'אך$כ_ רב'טאה .ךאיוטייס ייב "טשינ רעבא .נאטי י רפייב
*טשרענאד וצ טכא; יד ןייז לגןוב ריא לאן. ןא5 רעך,נוא דןאווטי^ןייז לאז הלוז^א ץפףמתר
'לאזןאשי רעדנואי גאטשרענאד קד לא; ה$לא1>ןופהןתחי י ד ןעט טניימ ישימח םויל נוא
טארםז ןב יסוי י בל.ןופטנאזי; טאה ךןעלן>'יבר (ד י) :נאטיירפ וצ טכאנ יל ןיד ילעוב ריא
די מ 'ןיטלאוו .ןעםענ ;ייא איז. טלאז ריא '.הושיבכו ןענאטשינ טלאוו הר1,ר יד ןיא זא ןינעון
טייטש י םע.וא .רעדיניק. קבאה ויצ ןיראודנ ןיטאןיג ןיע^עז בייווייך טיט ןאס רעך זא ןינאז
פאן 'ר?א קבאה רערנ^ףיואןיטאי1ינ זיא ןאמ רעד ןעמ טניימ .ןעםענ ןייא אד לאו רן7. הןיבכ]
בי י ווי ד מא ןאמ רעך.טנאז הקורב ןב ןעדוי יבך. .ןי באק רעךניק ףיוא ןיטאקינ טינ זיא ביייוו
טאה טא; קוספ רעך" טנא; עךייב ףיוא םודאו; .קבאה רעלניק ףיוא ןיךאווי;ןיטאבינ ןענעז
םעסאוונוא .ןילהעמ נויא ןיראבטכורפ ךייא טלאד ריא י ד וצ ט;אז;; טאה נוא טשטנע^ינ י ד
ןאס רער .ןעמע;'ן י י .א איז לאי ר^.'שטייט רעד"זיא ה^ןבכו .ה^בכו ראנ^ושבכו טינ טייטש
סאג ןיא טיי.ג םאו; בייוו פאר םוראוו '.סאג ןיא ןי י ; םייתא טינ לאזיאד בי דו םאן ןייא טלא!ל
םע.יוו יווא .ה;י ך ןופריס ןיסייוו סאך .קי ז הנימ טעוו איז ףוס ריא ןיד טעזו ןעריצאפש
ןהעזינ ריא טאן .םכש טאטש יד ןיא ןעריוןאןישיןעג^ינ סיורא מא ה}יד קוסן קא טייטש
ץבאה ןוילמ ךב קחצ;
י
י ?ר נוא והבא יבר נוא ה;9לי יבר .ןעווי ן הנומ ריא טיט טאן נוא caij
טנאיינ
ה ל ת י ש א ר ב
ט ח
ה ^י
3 ת י ע א
ר ב   ור ס
רב£חצי *וו י הבא ידו הי מרי ׳ר :י וגו םכש התוא אריו (סש) די הה .הלשכנ ףוסבל!
.ןכרבו הכרב לש םוב ה״בקה לטנ י הבא ריא (1) י• י '
י
כ הכלה אני נח ׳ר םשב ןוידמ
וני צמ י אלמש ריא . ריהרא לש ןיניבשוש ויה םה לאירבגו לאכים טירב ייד רמא
ךרבט . םיתמ רבוקו . טילוח דקבמו . תולכ טשקמו (ורס) . םיגתח ךרבט ה״בקהש
'ח ןבר (ב םש) . ןיגט תולכ טשקמו . ם־הלא םתוא ךרביו (א תישארב) .ןי גמ םי ג*ז
. אר0ם •גולאב ׳ה וילא אריו (טס)(חי סש)׳אנש .ןי גט םילוח רקבמ .עלצה תא םי חל*
ןתנוי ׳ר םשב ני בשר רמא . איגב יתוא רבקיו (מו (יל סירבד) 'אגש .ןי נמ םי תמ רבי ק
׳ר וכרכ תס .׳ונו דוע בקעי לא םיהלא אריו (סל תישארב) ד״הה . לבאל םינפהארמ ףא
: םילבא תכרב רמא ןתנמ
טיהלא דובכ (הכ י לשמ)חתפי ול ׳ר .י ונו השע רשא לב תא םיהלא אריו (א) ט ה ש ר פ
רסא אני נח רב אםח ׳ר םשב יול ׳ר .רבד רוקח םיכלמ דובכו רבד רחפח
סיכלט דובכ ךליאו ןאכמ .רבד רתסה אוה םיהלא דובכ . ־!tto דעו (א) רפסה תלחתמ
רוקחל וכולטו םיכלם יב (וו י לשמ)׳אנש םיכלםכ ולשםנש הרות י רבד רובב .רבד רוקח
חתפ אטוחנת ׳ר .דאם בוט (כ)הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריי א״ד (ב )י•רבד
תא
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
• וש יא י נ ק ה י נ ק ה ל י ח !ש ר י .ו ת ו א י י נ ק י (ע ) ל ״ וח וש ר ד ו . יונו ן נ י ו ת ול כ ונש ק מ ו (no) ו ש יש ימ ןוש ל
א מ ש .ר ש ש כ ס יס ל א י י נ ב ול יפ יו ד ע .ן א כ ד ע י ו א ) ןיר וק ס י פ י כ י כ נ ןכ ש ה ל נ נ ה ש ש ק ש ו מ ל מ .ע יג ל ווה י פ נ
t ה ש יוזל י נ ד י ל ת ל ם י ו ח ייס ש ו ח י ש א י נ ס ש ע ע ר ק יע ! ה ל יח ה י ק נ ל .ו י ל א א י י ו (BO) : א מ יינ נ א ה יע ל ק ל
ףיוא״ןיטאןיג. ריוא מא השא י ך זא ןגחוי י י ד יוו זיא ןיד רעד ןיגעוו ם אנינןד יבר ןופטגאזינ
טשנע.?י}טה רע נואטנאה ןיא ןייד םוכא ןעמונינ טה טאג טנאזויהבא יבך 0וט) : !ינאה רעדני ן
רעךי פרעטנוא יך ןעווי5ןעגעז לאירבג גוא לאכימ טנאו יומיס י י חב הדוהי יבר .דתחטי ס םד$
טריצעגנא יטה גוא .םינתח טשטנעבינ טור טא;וא ;עניפענ רי!5 טגאז יאלמש י3ך.ןושאךה םדא ןופ
ןופ םיגתה טשטגעביןטאהט"א'}'וא.םיתמ.ןייבאךנב טהגוא .עקגארק.וצ ןענ.נאגךזיא נוא .תולב
טךיצעגגאיטהיטא;זא.סשטנעב.יג >הוחטימ םךא]'י דטהטאנ
ז
טי י ט#0ע,קתאוו.רי ט^י י ווןע.נאוו
טה טא) .עלצה זץז םיודלא 'יהי ן ן ד קוספןיא טייטו? סע..םוראוו '.רי מ ןיוץךן ןע^אוו ןופת"ול2
.(עינצמה קרפתבש ייןעע .פיר יך ןופטבאםינ טאה רע,םאו; הןזא יד ןופראןו י ך ןיטכאלפ.ראפ
ןיא םהרבא'וצ ןיךאוויג.ןהעמג זיא טאג קוספןיא טייטש עקנארק.וצ ןעגנאני} מא טא^זא
ןהעז ןע!3יקיג. טאג זיא .ןי י זלמ םער דןא^ןעיייג קנארק.'ויא םהרבא םחא״יי) .או?© יגול8
קיום? ןיא טייטז? סע
%
טוראוו .ריט קםיייו ק.גאוו'ןופםיסמ טבארגב 'טא} וא\>ט?א8'רע,סאי ;
טגאז ןןחנ ר ב 'לאיםז? יבר .לת.א1§ םעך ןיא ת^ט וצ ןי באןןב טיאקm\. א.יג3 'יתוא רובקי י
סע..יוו יוייא .ןיטם;יר8ן וצ םי אי לבאא י צ םיגן'ןעכילייר־יא 'טייייג טא} ןיגעוו טןזוגוי יב ד .ןיפ
טאה םאיו .טשטקבי נ, םיא טאה נוא בקע! וצ ןיראייי}'ןעהעזינ. מא טא; 'קוסן ןיא ט י ט#
.ל3אא ט^טנעב'ןעטדו יויא ט!?!?ק3יג.םיא טאן רע.,ט3ל«'ן;;}וי י בך..טוק^ע2י ג יטיא רע].
.טוג רע;ד'זי'א' םידגוא ןלאטיג טאודירע״םאוי ץלא ןהעמ^יטאוד »*; .(ארעג (א) ט ה ש ר פ
ט;אזי ; טאה זןלטח ז1םל«? קוסן םעך טי ט $שך'ד וצ ןי בי ו הי ^טאןק יול יבר
ל*« ןע$ זיא םיכ^? ןופדובן רעד גוא .ךאזא ןיגךא?ךא6 לא} ןע§ זיא טאג ןופדובן רעד
רטן! בי י !ו$ ןופןיגעוו ס א;י ;ח רב אקה יבר ןו» טןאזיג טאזו יול יבר .זןאזא ןייטשראפ
ףראד זןאזייך .ףיפאזןיב טקעוו יד ט
ז
הרע.יוזא יוול ט^גןופ דוב״כ רעד ויא'ולכיו מב תי י ארב
פו?ייה ץראןוו םי ט^ה תודלות הלא.ןופגוא .םעני י ק.ראפ;ע^ייצרעד טי ; .
י
'ןיגךא^בראפןעמ
םע יוו יויזא םיכד!? וצ ק5
י
ל;עג זיא איז םאד הךות יך ןופרובק רער 'םי כלמ ןופ דובכ רעד
ערי״ין ןייטקרא^ןעט ףךאד'.םמלטעלא ןעגי געקרי מ זןךוד טןאז הרות יד "קוספןיא טייטש
סנ&ניא ןיואיןע; טאן רע^.םאד ץלאיןזועו^טאה טא; קוםין סעד שןיואזיא ט$פא ךאנ .ןי כאז
^1 ץ ^ט^י ; ט^י •^ס המל'!?׳ ן}שךכ זצי ןי בדהי ^^טאה 'אמיו^ר יבר !טוג דעיג.
י
זיא
טאג
ת י י א ר ב
מ 1
""
2
׳י
2
ת יש א ר ב ך ך •
םלועה היה אל .|םלועה ארבנ ותנועב אםוחנת ריא .ותעב הפי השע לכה תא (ג חלכק)
.ןבי רחמו תומלוע ארוב תיה היבקהש ןאכמ (י )ו הבא ריא .ןכל םדוק (.נ) תוארבל יואר
ריא .י ל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינד ןיד רמא .ולא תא ארבש דע .ןבי רחמו תומלוע ארובו
י יל ץינה ןיד (ה ) דואמ בוט הנהו השע רשא לכ תא סיהלא אריו .והבא ׳רד הי מעט סחנפ
ןנחוי ׳ר .דאט בי ט הנהו השע רשא לכ תא םיתלא אריו א״ד (ג) :י ל ןייעי אל ןוההי
לבא .תחא הייאר םינותחתבו .תחא הייאר (ו) םינוילעב טי בט ןיטלפהנוב ייב ךלמ רמא
.י י העה הז דאמ בי ט הנה ליבשר רמא .תחא הייאר םינותחתבו םינוילעב טי בט היבקה
ליבשר .תחא הייאר היבקה ןהב טי בה בי העהו זיהעה . בי העה הז דאמ בוט הנהו (ז)
ץראה תאו םימשה תא תי שע התא הנה םיהלא ׳ה ההא (ח)(בל הי מרי )רמא ע׳באר םשב
.רבד לכ ךממ אלפי אל העש התואמ•רבד לכ ךממ אלפי אל היוטנה ךעורזבו לודנה ךחכב
בלב והדבעו ךי בא יהלא תא ער ינב הטלש התאו (ורכ (ל ה ״ ד ) רטא קחצי ׳ר םשב י נח ׳ר
םדש
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
* מ ו נ .ש ויא ה ייא ר (1) :׳׳ג י ע ב ם ינווג ם ג יא ם ה ל ם ימ ויק ה ם ל וק (ג ) !ם ימ ש ה ול כ יו ם יל •ןימ ס י . י ו נ ו ז א מ נ ו 9(נ )
נ י ח נ ו נ״ ה וע ל א ,ר א ייינר ל ה וי!יי ז י י י ה ג ה ו (ז ) 1ל י א ו ל י ו י ת ע נ ה ש י נ י ת נ ו מ . ר נ ם יה ש ן א נ מ (ז ) :ו ת ע נ ם זו . ן נ ל
א ל ק ד ה יה יש . ׳ י ג ו ה ת א (ח ) t כ ה ינש נ ת ח א ם י י א ו א ו ו א ר יו נ י ת נ ו מ !נ ס ג ן נ ו ם ש י ם יה א ל וס ע ס ו ו ק ב ע מ ש מ
*יד יו יול ג ת ח א ס ע י ו י נ ל כ ה ע מ ש מ ו נ ז ל נ ו מ מ א ל פ י א ל : ל י א ו פ ״ ו ש ו פ מ ז נ ן נ ות וע מ ש מ ב יוג ו ל נ ת א ס יה ל א
ש ד ו נ ש ר ול א וה ת ו נ ג ל ל נ •נ ןמ ק ל ן נ ו ש פ נ ו ו נ ד וינפ ל ול א ו ׳ג י ע נ ס יא נו ם יניש ול א . ׳ ו נ ו יל ן י י מ ןיז (ס )
ןא, ןיראווי;, ןיפאשב. ךיוא זיא טלעוו י ד.טנא; אם^חנת'יבר .טייצ ןייז ןיא טטייטכאסי; טא}
ןי פאשבר^י רפטלאוו איז.זא.רע;ךפ ןירערו ץפא#ב טפראדינ טינ טאה טלעווי ך ,'טייצ רעד
טאה טאנ זא"רימי ןיםייוו קוספםעך ןופטגא;והבא יבר , ןעווי^טונ טינ"איז טלאו)ןיךאווי}
ןיטלעוו ךאנ ןיפא#ב טאה רע.נוא .טכאטןג טםיוויייז טאה נואןיטלעוו ץפאשבירעתפןיוש
טלעוו יד טגאוינ טאנ טאה .טלעוו יד ץפאז5׳ב טאה רע.,זיב .טכאמי נ טםיוו י ד 'טא£1 נוא
סאך סייוו ןענאוו ןופטגאו סחנפ'יבר .ןילעפינ טי}ריט ןענעז ןיטלע׳וו ענעיניוא .רי ט טלעפינ
ייא םע נוא טיכאטינ טאק רנ;.סאו; ץלא ןזןעזינ טאה טא}קוספןיא"טייטש םע.לייוו והבאי בר
רע;רפ' טאה ריע״סאוו. יך רעבא .טוג רע;ך.זיא טכאטין ט^יא טאה רע.'םאוו יך .טו נ ר ע יב
רעםווץלא ןףעויג טזו טאנ קוםפםעך ףיוא זיאטשיפא ךא^/י ץלעןי ; טי נםי א ןענעז.טכאמי}
ןעקיק רע)וומיויוהא טזןואב שטנעמא וא ט?או
ז
ןנחוי יבר .טו נ רעי י זזי א סע״נויא ןהאטע;'טאן
טא; רעבא .רעךנוזב"ןיבוטש עטשךעטנוא יד ףיוא נוא רעךנוזב"ןיבוטש עט#ךעב1א יד ףיוא
ץא טי י ט#סג;.יוו"יווא . להאמ ;ייא'טיט עטשךעטנוא י ך ףיויא נוא עטשךעבויאייךףיואטק^נ
טגא;שי קל ןב ;ועמש י בר'.טכאמי נ.טאה ר^.'ס'אוי'ץלא ןהעוין m i טאה"קוק ןייא טיט קוסן
טייטשםן7יא .טלעווי ךןעמטני י מ .טונ רעיד ייאסעדא״ןנבוט הנזו ןענאט^ינ טלאוו םע.זא
טלעיי ערעדנא יך ןעמ טניימ' .>ו״אוא טיט הנזדו; טונ רעייזזיא סע.נוא '.דאם'בוט העון
ןועמש יביר .לןלאט ןייא טימיטקוקינ יד ףיוא טאנ טהיטלעוו ענעי ףיוא נוא טלעוו י ך !ודא .ךיוא
מאין רא5 טנאו;נ טאה איבנה היןנךי ץגעד םהתי עי ןבי רי עלא.י בר ןופטנאוינ טאה שיקל ן ן
םערא ץטנייניג ןייד טיט נוא חל ןייסיור/ץיד טי ט'דךע
%
.ך'נוא לעמיה יךטיכאםי; טסאהוד
דר:; נוא לעמיזי יך טםאוד וד סאוו טייצ רער ןופ.ןייליוהראפטי ני ןי כאי י עלא ייא ריד
T
ץפ
עלא ט?ידי וד .ץךאוייינ ץלדהראפטינ.זןאו ןייק״ריך ןופךאנ זיא גאטיןעניטנייה זיב ןיפאש3
rabf ויד .המל1? וצ ט^אוינ-טה ךלמה דוד ץ;עוו ס קחצי יבר ץפטנאייג טאה ינח יבך 'ןיקאז
טי ט נוא ןףאס ע^אנא טיט זעניךםיא טסלאז נוא רעטאפןייב ;ופי טאנ םער סייוו קוו ץי!ג
שטנעמ רעד טאוו ןעקנ
:
אדענ עלא נוא טאניטשרא^רעצי־ואה עלא םוראד .ןעליוו ץטךענאב8
.'רייך וצ ץךעד ;ענופייו טא} טעוו טאנ ןיטיועירא^טסיעיוו וד ביוא .טא} טייטט׳ראפ'טכארןנ
טךעון םע רערייא .ני בי י א ףיוא ןייזאלראפךיידי טא; טעוו .טא; ץזאלראפטסעיוו וד בדא נוא
טעוו שטנעמ רער םאד טא}י דש םידו .ןי שטנעם ןופץךאס ןיא גנוטכאךט "ידי ןיפאשב ךא;
םייןוןיפיאשב ךאנ טךעוו שטנעמ רעך רעדי־א."ץ';עוו ם קחצי יבר ןופ"ט;אז ן״דוי יי1ר .ןי^כארמ
ץוש
ו ל ת י ש א ר ב ט ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ך ן5
ד ל א צ מ י ו נ ש ר ד ת ס א ן י ב מ ת ו ב ש ח מ ר 3י ל כ ו ׳ ה ש ר ו ד ת ו כ ב ל ל כ י כ ה י ט ה ש פ נ ב ו ס ל 0
א י ה ר ב כ ם ד א ל ש ו ב ל ב ה ב ש ח מ ה ר צ ו נ א ל ש ד ע (ט )ם ד ו ק . ד ע ל ך ה י נ ז י ו נ ב ז ע ת ם א »
ה י ו ל נ י ת ב ש ה כ ר ב כ . ר ו צ י ר צ ו נ א ל ש ד ע (י) ם ד ו ק ק ח צ י ׳ר ם ש ב ן ר ו י ׳ ר «ו י נ פ ל ה י ו ל ג
ה ל ו כ ת ע ר י ה ן ה י נ ו ש ל ב ה ל מ ן י א י כ (ט ל ק ס י ל ה ח ) ה י ם ר נ ל (א י) א ר ו י ׳ ר י , ם א . ך י נ פ ל
א נ י נ ח ר ב א ם ח ׳ר (ף ) ה ל ו כ ת ע ד י ׳ ה ז ה ר ב כ ר ו ב י ד י נ ו ש ל ש ר א י (3י) א ל ש ד ע ם ד ו ק י
ץ ט ל פ ן י ט ל פ ר מ א . ו ל ה ב ר ע ו ה ת ו א ה א ר ן י ט ל פ ה נ ב ש ך ל ט ל ל ש ם ר ס א ח ״ ב ה ר .ן ת נ ו י ׳ד י
ה ׳ ב ק ה ר ס א ך כ . י ז ה ע ש ב י נ פ ל ן ת ת י ל ע ה ש ם ש כ ת ע ל כ ב י נ פ ל ן ח ת ל ע ם א ה ת י א י ל ה
ה ע ש ב י נ פ ל ן ח ת י ל ע ה ש ם ש כ ת ע ל כ ב י נ פ ל ן ח ת ל ע מ א ה ת י א ו ל ה י ם ל ו ע י ם ל ו ע (נ י ).ו מ ל ו ע ל
. ה ד י י ס ו (ד י) . ת י ב ו ה פ ו ה ח ל ה ש ע ו . ו ת ב ת א א י ש מ ה י ה ש ך ל ט ל ׳ ר ס א ן ת נ ו י ׳ר . ו י
ת א ז ה ת פ ו ח ה א ה ת י א ו ל ה י ת כ י ת ב ה ל ר מ א . ו ל ה ב ר ע ו ה ת ו א ה א ר ו . ה ר י י צ ו . ה ר י י כ ו (וט )
. ו מ ל ו ע ל ה י ב ק ה ר מ א ך כ . ו ז ה ה ע ש ב י נ פ ל ן ת ת י ל ע ה ש ם ש כ . ת ע ד כ ב י ג פ ל ן ח ת ל ע מ
: ו ז ה ה ע ש ב י נ פ ל ן ח ת י ל ע ה ש ם ש כ . ת ע ל כ ב י נ פ ל ן ח ת ל ע מ א ה ת י א ו ל ה . י מ ל ו ע י מ ל ו ״
ר ס א . ת ו מ ה ז (זי) ב ו ט ח נ ה ו . ד א מ ב ו ט ה נ ה ו . ב ו ת כ ו א צ ט ט י ר ל ש י ת ר ו ת ב (זט ) (ה )
י ת ע מ ש ו . ן א ש ת י ב ך ר ד ן נ ה ר פ כ ל ו ר י ע ט ה ל י ע ו . י נ ק ז ל ש ו פ ת כ ל ע י ת י י ה ב ו כ ר נ ״ ב ש ד
ר ב א ט ח ׳ ר (1) ן ת ו מ ב ו ט ה נ ה . ד א מ ב ו ט ה נ ה . ט י ר ם ש ב ש ר ו • ו ב ש ו י א ״ ב ש ר ns
א נ י נ ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ר י ב י י כ 1 ו י פ ל ןזו ם ת ל פ ה ש יר ה •ח א מ י ב ו ע ס <ה ו יוג ו ת ט ש ש מ ר צ י נ י ה נ ל מ !ייד י ס י צ י נ א ל ש ו ע (ס ) •ה ז א
ם נ ב ל מ . ׳ ט ׳י י י ס (ל ) !ל ע ל p ה יה יש ט ויניע !ת נש   ע (י ) :ן י נ מ א וה ה ב ש ת ומ לש ה ר צ ' ה ייצ ׳ !וש ל י צ 'ז ח ו ז
0וק ימ ש נ ר ויצ ה ש ע מ ן ו י ע ה ׳יפ . ה ר י י נ (י ש ) :ו י ס נ ות נש מ מ !י נ מ יוצ י ל נ ו י ו נ י מ נ יצ י ש ר ד . ר וצ י יצ ונ M*
י נ פ ל מ ס יייצ ו א ו י א י י י י נ נ א י וי א ת י נ א ״ וכ ל פ ט נ וא ןוש א ר ה ו ומ צ ע ת מ ח מ .ה ימ ר ג ל (א י ) :י צ מ א ל א וה ש ל י ט ׳
}נ נ ת נ ול ש ה י ו ה י פ ש נ . מ ״ י לש ו ת י ו ת נ (ז ש ) 1ה ל ונ ת ש ר א ו א ״ יכ ר וב ל ןיש ל .:ר א י >נ י ) :ק ת צ י י נ ר ם ש נ ר *
ו א י נ מ ו ס ל נ ס ם ל וע ה ה ומ ווי ר ומ ש .ת ומ ש ו (ו י ) :!ויל ב ה ל ע ש יה ל א א י י נ י ש נ ל מ ׳•ש ר פ . י ו כ ימ ל וע ימ ל וע (ג י ) ו וית פ »
ט ;א ו י ; ט ה ך ^ ן ן י ו ^ . ן י ט ; א ר ט ט ע מ ר ע ״ ם א ו ו ט א } ן י י ?
ט !ן .ט ר א ו ו א ט ע ״ ך ל ג ם י ח א ך יא } ט א ה נ ע צ ןיייט ר ע ך י י א . ה ל ב ;י ע ד ; .ה ן ה 'י נ ו ש ל ב ה ל ט ן י א י ^
.ן ע ;י ל ן ג ן ת נ ו י י ב ל ' נ ו א א נ י נ ח ר ב א מ ור ייג ר (ב ) :ן י   י י י ר ל ע י ו 'ך י א י ם א ו י ט ו ן א ו י ) ץ ל א ט א ; ן י ו 0
ט ם יא ל א יפ ם ע ל ;ה ע ז י ג ט ה ר ע . . ט ם ל א פ א ט ה א ב י ג ט א ה ך ל מ א ל ש ^ל ט נ א י
ז
א נ י נ ו ך ר ב א ט ח י י ו ;!
וט י ס ל א ו יא ול ה " .ט י ם א ל א פ ט ם א ל א פ . ט ם א ל א §ם ו צ ט נ .א ו;נ ך ל מ ר ע ר ט א ה .ןיל יע .ק יג ם י א ר ^ «י«
. ט ל ע ד י ך 'ו צ ט ג א יזיג ט א נ ט א ה ד ו א .'ט נ י י ה ר י ט ט 9ל ע §י ?ח י י ו 'ן יל ע פ יג י ו ו א ל ל א ט ע ל א   י י ן
. ט ן י י ס ד י'? ט ס ל ע פ י נ ו ר י ו ו ן י ל ע פ י נ י ו ז א 'ל ה א § ע ל א "ר י ט ו ט ס ל א ז י א ו ל ה ט ל ע ו ו ן י י י מ ט ל ע י י ן י י מ
ר א פ ט כ א 5י נ "ט ה 'ר ע
%
. נ ו א ר ע ט כ א ט א ע ג י ד י ט כ א מ י י ג ה ג ו ת ח ט א ה ך ל מ א ל ש ט ל ט ^א י ן ת נ ו י י ב ר
ם י ו א ג ויא ע ג פ א ו )ט י נ ט ב ע ל ק י י ג ם י וא י ג י ג י י ווג י א ב ו ט ש י ך ט ה ן ע מ . ב ו ט #א ג ויא ה §ו ח א ר י א
ר ע ר ט ה ,:י ל ע פ י 'ג ם י א י א ד 'זיא ה פ ו ח י ך ן ה ע ו י ג ט א ה ך ל מ ר ע ן . ט ל א מ י ג ש יוא נ ו א . ט כ ל א ק ׳י^
ן י ל ע 6י ן י ו ו א ל ה א מ ע ל א 'ה פ ו ח י ל ר י ט ל א ו ייא ול ה ר ע ט כ א ט ן י י מ . ר ע ט ?א ^י ך ו צ ט ן ו א ו י ג י ך ל ^
י א ו ל ה ט ל ע ו ו ן י י מ ט ל ע י י ן י י מ .ט ל ע ו ו י ך ו צ ט ן א ו י ג ט א ג ט א ה י וז א . ט נ י י ה ר י ט ט ל ע פ י ; א י ז י ון
ט א ; ז א 'ט ל א ה א ו נ ח י ב ר ל ט ג י י ה ר י ס ט ס ל ע פ י ג ו ר י וו ן י ל ע פ ן ג י ו ו א ל י א ם ע ל א ר י ט י ט ס ל א ;
ן י ן ע ו ו ט ע ג י י י י ן ו פ ט ו נ י י ה ס א ל : 1 }י כ ש י ך ר 'י א ן י א זע ור ור ן י כ א ם ל א ^ר ע ״ ט ל ע ד י ך ן י פ א ש ב י ט א ה
מ ;י י 'י ב ך .ן י ;ע ו ו ט ע 'נ :י י ן ו פ ט ם א ל א 9א ט י ה א ב ע ג ט !ד ם א ו ו ך ל מ א ו צ ל ש מ ם ע ד י ר ע ^ט ^ר ע ב י ר ך
ו צ ל ש ט י ם ע ד י ר ע ״ ט נ א ז ר ע ב י ר ך .ן י ;ע ו ו ס ן י ך ו י י ד ר א פ ט ל ע י י י ד ן י פ א ש ב י ט א ה ט א ; ז א ט ל א ה
ש ם ו ה ם ע ד ן י א .(ו ת ר ו ת ב ו 0)':(ן י ג ע ו ו ם ך ע ט ב א ט ןייז ר א פ ' ט ?!א ל א פ א ט ל א ק י ;ט א ן ס א ד ך ל 98
ם ע ך ן ע ?.ט ג י י ט ט ו ג
ז
. ד א 'ס ב ו ט ה ג ה ו ״ ק י ם ? ם ע ך ף י ו א ןע ב יך !?»ע ; ק נ א ש ן י נ י י א ר י א מ י ק ר ן ו9
ל » ז י א י א י ו ם א ו ו ט ל ע ו ו 'יך ן ו פ ק ע ו ו א ט י ע ר ע
י
ש ט נ ע ם 'ם ע ר ר א פ 'ט י נ 'זיא ט ד ט ר ע ד . ט י ו ט
ר ב ל א י ט ^ י ב ר !ן ע ג י נ ע ג ר ע § ט י ט ל ו פ ז י א א י ^ס א י ו ' ט יל ע וו ע $ע
י
י ף י ו א ט 9י ק ג ו א . ר ע צ ט י1}
ר י ט ט י 9'י י * \ נ י א ל י ס ן נ א • ע ד ף י ו א ז ע ד י ן ן ן י ו? י י ב !ע ט י ל ע } ב א ה ך י א ט ן1;יג ט א ה ן§ח ן<
י ב ל ייג ט ך ע ז מ ג ך י א ב א ה .י ן*>ש ת י ב ט א מ ?׳ י ך ך ר ו ד ן נ ח ף ך א ך ם ו צ ט א ט ש ן יי1ופ ן ע ן נ א ג י י ן
ב ו ט ה ב ר ו 'ק ו ם ^ ם ע ר ן י נ ע ן ו ם י ר י א ק י ב ר ' » ת # ך ד י נ ט א ו ד נ ו א ן י ?ע י י נ ו י א ר ^ל א ן § ' ן ו ע ^
ד א מ
ת י ש א ר ב ט ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ^
הסלו .ה^י מ םעט םועטל אלש ריהדא היה יואר רסא תי בח ׳ר .ןתנוי ׳י ו אני נה
תושעל ןידיתע רוצ ךלם םריחו רצנדכובנש הי נקה הפצ אלא .התי ט וב הסנקנ
יכו .תי י ה םיהלא ןנ ןדעב (תכ לאקזחי) ד׳הה .התי מ וב הסנקנ ךכיפל .חוהלא ןמצע
.תוטי ש ןדעבש ותואל תםרנש אוה התא (חי) ליא אלא .אהטתא םריח היה ןדע ןנב
אוה התא .חשםם בי רכ תא(םש) רסא היכרב ׳רםושסהי כרב ׳רד היתרב רב אי י ח ׳ר
רוזע לאו םיעשרה לע התי ם רוזניכ״א ןתנוי ׳ר ליא .תי סי ש בורכ ותואל (טי) תסרנש
יהי אלשו תויטר לש הבושת םישוע םיעשרה והי אלש אלא .םי קי דצה לע התי מ
לנסנ ינא ףא .טי שעטו תוצט ץלנםם ןהש אלא .םי י ח םיקידצה םולכ םירסוא םיעשרה
הם ינפמ רמא ייר . ליבשרו ןנחוי ׳ר (!);המשל אלש היישע תאצמנ .טי שעמו תוצמ
די הה .הי בקהל םיסיעכמ םה םייח םיעשרהש ןמי לכ אלא .םי עשרה לע התי מ הרזננ
׳אנש .הי כקהל סיעכהלם םיקסופןה.םי תמ ןהש ןויכ . םכירבדב ׳ה םתעגוה (ב יכאלמ)
התי ס וררזגנ ,רמ י נפמ .הי בקהל םיעכהלמ ולדח םש .זגור ולדח םיעשר םש (נ בויא)
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ות ל ע מ ש ן וש א וס ם ל א . נ ו ר נ ות וא ל (»׳ ) ג ס ת י מ ויל ע ה ת א (ת י ) :א ע ח ד י ל נ י ב א נ יניא ם ש ס ג ו ד מ וע ה ש ל וע ל
ס ס י ה ה ס נ ק נ ול ינש נ ׳ר ה ס ס ש ה יה א יה ה נה ו . י ו נ ס מ ר נש א וס
ךאורעך;יאןירע|לק ןתנמ י בךגואאגי גח יבלב אטח יבר :טי וט םער ןעק 'טניייט״טונ .דאמ
ףייא םיראו;)ץבלאטש טינ לאז רע,ןעווי'}טךעיוו ויא ןושארה םד$!טגאו א;ינה 'יברב אקח י בר
(־וישטנעס עלא ףייא ינוא)םיא ףיוא ויא םאד' ראפראנ (ןהאטין ה;נוש.ד רע.'טאק 'הריבע. ;י ד
ןופזןלמ רעל, םךיח נוא רצנדכובנ זא ןהעוינ טאה טאנ ליידו .;יבךאטש לאזרע״ץךאדין ירזמ
. ןיבראטש לא;ןעט ןעןוינ דוונ ןעמ טהי רעבי רדרעטא; ןענעזי י זזאףך ףיוא ;י^אז ןילעוו רוצ
• 13ע.!2 !ייא ןעוויג טץב וד םךיח וצ טנאזינ טאה איבנה לאקזחי.קום^;יא טייטש םע.יוו דזא
יד םךיח וצ ט?איי.נ'איב;רעד טא/י'יווא דאנ .רעדנאווא .ןרע ןנןי א ;עווי; םיךיח ןער זיא
א
לל יבר .;יבךאטש לא; רע,(ןושאךהםך!>)ןדע.ןנ;יאןיסע.זינויא םאד םער וצ טגנייךבינ טסאה
רעך קום^םעיך ןופןינעוו םהיכרב י י ח.ןופ טגאזינ. טאה רעטבא^םהיכרב יבר ןופ;הוזרעד
שטקמ םעך ףדא ה^וימ טננייריבינ ט?אה ור .חשממ בורב יתא םרית'וצ' טנאוינ טאן אי בנ
ביוא אטח יבר וצ טגאזיג ןתנוי יבר טאה.ךאלמא יוו יוזא קוויינ ויא רע.םאת (;ו&׳אךהטרא<
גוא רצנךןובנ טלאוו םיעשר יך ףיוא הןרימ ןייז_'ךוינ טפךאדיג טאג טאה טסגאי
ז
וד יוו ויא סע,
ןיבלאטש ןילעוו'םיעשר זאי טגאוי גאמהי בך טאה .םיקידצ ףי1א טיג רעבא'.'ןיבראטשיג םריור
ןהאטטי גןי לעווי י ז.הבו"שתעשלאפאןהאט םיעשל ך ןילעוו .ןי בלאט?
1
טיג וילעיו םיקידצ גוא
טיג ןילאז יייהבוש.רןהאט ריאל ןילעוו ייי .תורי בע.י ך ףיוא היטךה ;יבאה י ד לייד הבוש;?
םיישעמ נוא תוצמ ןעהוטיייזלייווםיקמצ ידןיבעל םאוו ראפןיגאיןילעיי םיעשר יך .ןיבךאטש
י ד ןילעוו .;יבעל זןי1א ריק ןילעוו םיבוט םיז?ע מ נוא תיצמ ;האט ךיוא ;ילעוו רימ .םי בוט
ייווצ ןינאי שיקל ןי ןועמ1^י בך נוא ןעדוי י י ך ci)ייןיגערו סטאג ןופטיג תוצמ יד ןהאט ךאד
ןילא; םיע^׳ך יך ןעןיג רזוג טא;'טה סאד ראפ טנא; ;ערוי יבל. .ןי בלאטע םיעך ףיוא םיטעמ
טייטש םע,ייוו יויזא .טא;י דןענערעצ רעד ;יבעל'ם יע יב ר יך יוו ננאל יווא םוראוו .;י בךאט^
ןידעה .ןיבךאטש םיעשר.יך זא .ירייד עלעןלא טי ט טא} טךעטאםינפא טאה ריא קוםן ןייא
ןי באן טלאד .זגור ולדח 'םיעורל םו£ קוספןיא טייטש םע.,יוו יווא .טא;ןענרע•^רעד ףיוא י ד
יד ףדא 'התיטןעוויג 'רזוג טאגיטאה סאווראפ .טא;' ;עגליעצ רער טךעהיג ףי!א םיעוטו י ך
י ד וא .ערה ךצ.י 'םעלטיט המחלמ י ד ץבאה ןיבעל םיקידצ יד יוו גנאל יווא דאנ .םי קי דצ
י ך .עטךע^אםיינפא יל ןעהור טיראד קוספןיא טייטש םע,יוו יווא . הוד יייןיבאק ץבלאעש
ן1ע9ש 'יבר . טלעוו ך ףיוא טךעיטאסינ ונוא ןיבאה ירימ םאו;יביא
י
אפ נונענ ןינאו םיקידצ
טי קי לצי ד'.ןי בלאשע ןילאז םיעישל ניא ם'יק;דצ ןעוויג ריינ טא; יטאה רעבירד.טןאישיקל $
םיקיךצ י ך .ףאךטש ןעלע$אט
־
א ץבאה ץלאי םיעןעך ך נוא .רכץ קלעפאטא ץבאה ןילא}
ץלאז
ז ל ת י ש א ר ב
ט ה ש ר פ ת י
^
ר ב
ר ד ס
ןה סיתם םהש ןויכ ״ןרצי םע םימחלנ םה םייח םיקידצהש ןמז לכ אלא םי קי דצה לעי
ןתיל רמא ליבשרו .ונעני ש המ ונייד (כ) .חכ יעיגי וחוני םשו (0D) די הה.]י חג
םיואר ויה אלש םיקידצל רכש ןהיל .םי לפכב ולאמ ערפהלו םילפכב ולאל רכש
הנשמ םצראב ןכל (אס היעשי) ךכיפל התי מ םעט םהילע ולבקו החי ם םעט םועטל
.התי ט םעט םועטל םייואר םיקידצה ויה אלש .םיעשרה ;ם ערפהלו .ושרי י
רמא (H) :ושרי ןורבש הנשםו (זי הימרי) ךכיפל .התי מ ןהילע ולביק ןליבשבו (אכ)
ןכ אל .אהמתא .דאם הבוט הניש יכו .הני שה בוט הנהו .דאמ בוט הנהו אי בשר
אוה .אעמי ק ןשי םדאש ךותמ אלא .םלועל האנו םהל האנ םיעשרל הנישו ןיי ןני נת
דב לאומש בר םשב ןםהנ רב לאומש רב ןמחנ ׳ר (ט) :הברה הרותב עגיו דמוע
בוט היצי יכו .הי צי הז (3כ) דאמ בוט הנהו .טי צי הז .דאמ בוט הנה רמא ןמהנ
.די לוה אלו .השא אשנ אלו תי ב םדא הנב אל ה׳צי ילוליאש אלא .אהמתא .דאמ
אנוה ריא (י) :והערמ שיא תאנק איה יב (ד תלהק) רמוא המלש ןכו .ןתנו אשנ אלי
חרמ י כו .ןירוםי תדמ וז .דאמ בוט זדגהו .בוטה תדב (מ)ו ז .דאמ בוט הנה
המלש ןכו ב״העה ייחל םיאב תוירבה הידי לעש אלא .אהמתא .דאמ בוט ןירוסי
תא האי במ ךרד והזיא הארו אצ תרמא .רסומ תוחכות םייח ךרדו (ו ילשמ) רמוא
וז .דאמ בוט הנה אריעו ר״א (אי ) :ןי רוסי תדמ וז רמוא יוה .בי העה ייחל םדאה
הי הש ךלמל לשמ .אהמתא .דאמ בוט סנהי נ יכו .סנהינ וז .דאמ בוט הנהו .ן דע ןנ
ו י
,ד נ ו ה כ !יוו נ ת מ
«ל יע ל !!ינוי ׳ר ׳ ר נ ז נ . ׳ ו נ ול ב ק ןל ינש נו (א כ ) ו יצ יה ם ע ס ר מ וא ןכ . ׳ ו נ 1יד (כ ) :ם י נ ו י כ ו ם יכ א ל מ ה מ י ת ו י ה ה י ם
. ב ו ט כ ה וונ (נ כ ) ו ש י י ו ס נה ו ל ש !"יו .ר יה צ י ם ז (נ כ ) ומ ר ל גש ה מ ןא כ י ע ה ע יניי ר ע :ו נ ל י ז ה ת ימ ר ויא ל ש יק ייצ ה
מא ".טיוט ן ו ^םעטם'^ טינ ץבאה יד״לייוו .רכש ;עלעפאטאץבאה ןילאז
יוזא להאמ י י ווצרי ש ןייואןו י ד !ילעיו רעביךל .טי וט ץפםעט םעך טכווראפא; ץבאה י ד
«5<ךאדינ
י
טינ "ץבאיזו םיקללצ יך לייוו .ףאיךטש ;עלעפאטא ץבאה ןילעוו'םיע־^ך יד נוא .לי פ
ץ^ךאךריעביךך .םי קי דצ יך ןיבךאזןשי; ;ענעי 'םיעשר י יך ;ופתוריבע יד ךלוד נואןי בלאט#
:ונהטנאי י /טאח רזעלא ןביןיעף־^י 3י • >רם'א<(ח) *«ןילעיי ט?אד^. נ טליעפאטםיעשל יך
.טונרעי י ז ףאלוערעך ןער זי א/.ףאלש םעד ץ-ימ טניימ םאד .'טי נ'רעי ד ויא םע .דאקבי ט
ייי.יצ ןייש זיא םינמור'וצ ףאל
ד
ש נוא ץימ טנורעלינ טינ ןעךרי מ ץבאה .רעךנאווא זיא םע,
ץיק ־טינ ייי ;עהוט ןי^אילשטנא ץרעד נוא ץיוו 'םעדי ןופריכש ;ירעמ ידו טלעוו י ך ראפןיי?? נוא
טונ״ראנ ויא ףאלש זאיךאך ריט ןהעז וטלעוו יד מטכעלש ;ייול טינ ןעהוט נוא ךד ראפתוריבע,
לוםיבא טפאלשקי דצ רעד*וא ..ךיוא םיקירj וצ טוג 'ויא 'ףאלש ןוע?ש יבר טךעפ^ע. .םיע־^ך ו צ
יבר (ט) !זוע׳^לי? הךות'יך ןיא ךי זטלעטאם נוא טנורעל נוא"ורפםעייגא טימ ףיוא רע,טייט??
הגהץנעיו םין^חנרב לאומש בל.ןופט^אמנ טאה ןמחנ ץפ;ליז ־ועד לאומ?׳ ןופןלוו רעך ןמחנ
רעל ןער ייא .ערה לצי םעדי ;עט ט;יימ דאמ בי ט הנהו נ1א .בוט רצי..םעך ןעמ טןיימ דאק בוט
בוטשא טהאןיגיטינישטנעטא טלאוו ערה ירצי רעל טיין ןעיו רא{ .רעלנאווא .טונ רעיד עךן לצי
טלורנ״אהיג טינ טלאוו'נוא'.רע'לניק. טיאהיג טי ני טלאוו ינוא .בי דוא קמוני} טינ טל.אוו נוא
טהאבינ "היוא ויא ריעבילל ;ילעלנא'׳ םעל,אןקמ ויא ריענייא לייוו יווא ךיוא טגאז ךלמוד המלו^
טאוו סטונ םאד ןיעמ טניי.? דאמ יבוט העד טנאי אנוהיבר חמאי (י) :טלעוי עי עאנ ילןיךאיייינ
>מ ח טינ טא^םאוו םירוסל יל ןעמ טנייט דאמ בוט הנהו .טלעד יל ףי1א שק?עמ םעדטי ןטאג
ןי^טנעןנ ידץךע^םירוסיךרודראנ'.רעל,נאווא .טוג םירוסל'ןער זיא .טלעוו יך ףיוא a'p^'g
ט!?וק
:
ןיבעל ןיפגעיו יל וצ טגאמג יוזא ךדיא יטאה ךלמה המלזץ .א^ה םליע וצ ;עטוק נואיםיור־;
םלוע וצ שטנעמ םער טנןיירב נעוו עכלעוו תעז י ני ןי נאי רייך לעיו ךיא .שןארט^ךךוד ןע!ן
העיו .ןךע.ן1 םעל ןעמ טעי מי דאה'בוט"יהנה טןויאז אריעז. יבר (אי) :םיךוםי זיא םאר .אבכ
ךילמא ל^י^לרא; .'רעדנאויא .טונירעליז ו^חןנ רע.י ע״ מא .םגהי גםעךןעמ ט?יימ דאקבי ט
טה"רע.נוא .ויטלאנ ןייייי םער ;יא רעטעברא ט.ננ
:
יירבינ ץירא רן זטן ןיטראג ץמוא טאהי ;טאן
טהאבי*
ת ש א ר ב ט ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
רשבהמ (דכ) אוהש •מ לכ רמא .וחתפ לע רצוא הנבו .םי לעופ וכותל סינכהו סדרפ ול
סנכי לא סדרפה תכאלמב רשכתם וניאש ימ לכו .ורצואל סנכי סדרפה תכאלמב
תוצמ לנםמ וניאש ימ לכו .עי נ ירה טיעמו תוצמ לגסמ אוהש ימ לכ ךכ .ורצואל
.םי י ה ךאלמ הז .דאמ בוט הנה קחצי רב לאומש ריא (ב י) :םנהי ג ירה (הכ) טי עטו
השעש ךלטל אלא .אהמתא .דאמ בוט ה׳׳מ יכו .תומה ךאלמ תז .דאמ בוט הנהו
אוהש יט לכ רמא .בו ט לכ אלמ י והמת םהינפל םינכהו םיהרואה תא ןםיזו תדי עס
ךלםה תא ךרבמ וניאו לכוא אוהש ימ לכו .ו ל ברעיו לכאי ךלמה תא ךרבמו לכוא
י מ׳ לכו .םי י ח ךאלמ ירה טי עטו תוצמ לנסמ אוהש ימ לכ ךכ .ףי י סב ושאר זתוי
וז .דאמ בוט תנה אבא רב שיר רשא (ג י) :ה״ס ירה ט״עמו תוצמ לנםט וניאש
.דאם איה הבוט תונערופ תדמ יכו .תונערופה תרמ וז .דאמ בוט הנהו .בוטה תרמ
לכ (זכ) אבא רב שיר םשב ןומיס ר״א .האי בהל ךאי ה (ט)תונערופה לע דקוש אלא
ותיירב תלהתמ רמא יסוי ׳ר םשב אנוה ׳ר .הלטב אל הרמ דננכ הרמ (חנ)ולטב תודטה
םימכח ורמא ךכיפל .1ל !ידדומ הב דדומ םדאש הרכבש היב קה הפצ םלו עלש
הנהו
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ה ת ש ה א ינה ל ך א יה ה ע ר ה ל ע ד ק ש ה ״ נק ה ש ר ק יע ה א ר נ :ה מ י ע נ ו ה וש נ וית ונש ה ל צ מ ו !"ה ע נ ול ת ק ה פ מ ס ע ש ה ש
"ש ר ו א נ א ר נ ש "ר ס ב ב ך ל וכ ו ש ר פ מ ד כ ו ה ז מ ד נ מ ה ד מ יר ה (ה נ ) : ר ב כ ו ב וט ו ה נומ א ב ות כ א ל מ ה ש ו ע . xכ מ מ (ד כ )
ל כ (ז כ ) :ד ו מ ע ול כ וי א ל ףר1,ד ה ת ימ יב ם ל ג ה ס א ב 'יפ t ה ניש ך ר ד ם יכ ל וס ם ד א ׳נ נ א ר ומ ינפ מ ו .פ נ ה י ג
ם ד מ (ת כ ) 1פ ל וע ה א ר נ נ ןה נש ת וד מ ונ״ מ
,
״ ש ר יפ . ש ח מ ה וניל ע ס א ינ יו ה ע ר ה ל ע ד ק ש יו נ י ת כ ד כ .ה א י נ ה ל ך א יה (ו כ )
ן ד א מ ל כ נ צ ״ זמ וש ר ד ש ומ כ ה י מ 'ל ש ר ו ד וא מ .כ ד מ ד ג נ כ ס י נ כ 'נ ם ת וא ה ל ג ה ש ה ק ול ה וה זש ל ״ זזי וש ר ד ו 'ה ק ד ל ׳כ
ל כ נ ד וע ו ןוד ב א מ ד ב א ם ייק ת י א לש יל כ ם זמ ש ונו ןיינמ ל ס ר וק
טעו ו סער!^^ נוא ןיטראג ןייד ןופריט יד ייב רצואא טהא^יייג
טי.נ טעוו ס?.רעוי נוא .רצוא םער ייא ןייכ.ןיידא.רע,טעווץטךאג ;ייוו םער ןיא;יטעבךא טונ
רער טנאיינ טאי טאה יווא .הסי פת יד ;יא דאנ רצוא םער ;יא ;ייג ןיידא טיגילאז ןיטעבךא טמ
טי נ טעוו םע.רעוונוא .ןדע ןג ןיאיןיינ ןייךארנ;.טעוו םיבוט םיישעמ גוא תוצמ ;האטטעדוסע,
ארום ןיבאה'ןדןטיגעט יך לייד .םגהיג ;יא ;ייג ןיידא רע.טעו; םיבוט םישעמ תא ,רוצמ ןהא$
רעל. ךאיי ייא ןיא קסי ק גוא םיבוט םישעמ נוא תוצמ יד ןעהוטיםנהינ םעך ראפ
בוט הנה* טגאד קחצי רבילאומש יבר (ב ר M^.ITI* 1
י
?׳?;
ע
? י י ט^ייר? רע.. .טוג ףנהיג
ךייילט םער ןעמ טעי מ בוט הנהו '.ןיבעל םנישטנעט םעך,טיהיםיאוו ךאלמ'םעדי ןעמ טןך? דאמ
הדויעםא טבאמינ טה ךלמא לשוכל ראנ '.רעדנאוויא .טוג רעייו תומה ךאלמ רעך ןער וייא .תומה
גוא .ןעטוגיםעלא טיםלויפ ליסישא י ד ראפטלע^שיג טאה ךןנוא טסעג ;יטע.?י.ג טאהרןזגוא
םיאלאי'סע.גוא'ןיםע ךזלאז ךלמ םעך.ןישטנעב;טעוו נוא ןיםנ?,טעוו'םע.,רעוו טנאזי גטהרע.
םעך.ןיקאה'פא םיא 'ןעשילא^ךלמ םעך ןישטנעב טינ טעוו נוא ןיסע טעוי םע רעוי נוא.;יי_י קאמ1ץי3
אך זיא םיקוט םישעמ נוא תוצמ ;האדניטעוויסע רעוו טנאי י נטאנ טהי וזא .ררעוו^א טימ פאק,
אד ויא םיבוט םישעס נוא תיצמ 'יהאט טינ טעיי סע.רעיוו נוא .ןי י על ;י:ז ןעטי - טעוו םיו ךאלמא
דאמ בוט הנה טןא;נ טזי אי וארב ;ועמש יבר (:י) :ןיבעל ןיד ןעמענ וצ טעווםאוו תומה ךאלמא
סאוו םטכעלש םאיד זעמ טגיימ דאמ בי ט הנהו .טלעיי יך היוא טיג טאנ טאוו סטוג סאד ןעט טניימ
יך ףיוא'ננוטיכא טי ן טא; ריא; .טו נ רע;ד סטכעלש םאר ןער ויא .טלעווי ךףי י א ט^י י לב טא;
ןומיס יקר.'םטו'ג עסיוךנא ןעםוק םי תא לאז םטנעלש יד ;ופ וא.ןע.נניירב יז לאז רע״יוזא יוו סקןעלןץ
טיג ייא הרמיךנ .כ'הדימ דאנ ןילאיייג לטב ;ע;עז תודמ עלא יינע j ס 'אבא רב ןיעוןש יבר. ןופ טןאז
ןיא טיינ שמנעמא לשמל .טא; םיא טלודאצב יווא 'טהוט שטנעםא יוו יווצ • ;יראייינ לטב
יי3 .הריד ענייישא טאג םיא טינ .היוובא מנאם רע...תי לטםעעי שא טא^םיא טי ן . תיציצ
ויא םאד נוא .טא; םיא טפארטש יווא .זי א הריבע..יך יוו יווא .י וי א ךיוא ייא תוריבע.
אנ;ה י בר' .ןהאט וצ טינ רע!נ'הרי י ע יד ;עטיה ךדי לאי רע, .שטנע!? םער ראפ הקוטא
יא ן לעמ טאנ יטאה טלעוו יל ןיפאשב טאוד טאג ןעיו בייהנא ןופןייעיו םי קי י י בר ןופטגאז
טוג/סהוט שטנעמ רעל יוו יוזא .ןיטםעמ םי אקמלאז טםעמ שטנע5 רעד םי; סא£ י ך יוו יוזא
טנייט דיאמ בוט הגהו טיגאזיג, םי!נכח יידי ןיבאוד רעביךך ,ןהאט םיא ןע?לא;יוזאיט?ע.לשרעד.ןן
קמ
ז ו ל ת י ש א ר ב י
ט
m
־® ת יש א ר ב ף ך ס
י ד י א ר ב א נ י נ ח ׳ר ם ש ב ה ל י ר ס א ן נ ב ר (ד י) :ה ב י ט ה ר ט יז (ט כ ) . ד א ט ב י ט ה נ ה י
, ן י י ד ת ו י ת ו א ן י ע ה ן י י ד ת י י ת י א ן י ע ה (ל ) . ם ד א א ו ה ד א ם א י ה . ה י ק ל ח ׳ר י ס ח נ פ ׳ר ז
*'ם ד א ח ז . ד א ם ב ו ט ; ה נ ה ו ה ש ע ר ש א ל כ ת א ם י ה ל א א ר י ו (ח ת יש א ר ב ) ר י ז וה
ת י כ ל ם וי . ד א ם ב ו ט ה נ ה ו .ם י ט ש ת ו כ ל ם וז . ד א ס ב ו ט ה נ ה ל ״ ב ש ד ד ט א (!ט )
ל ש ן וי ק ר (א ל ) ת ע ב ו ת א י ה ש א ל א . א ה מ ת א . ד א מ ב י ט ץ ר א ה ת י ב ל ט י כ ו . ץ ר א ה
י ה י ו ק ר ע יה יו (!ט ) !י ת א ר ב ה י ל ע ם ד א ו ץ ר א י ת י ש ע י כ נ א (ה מ ה י ט ש י )י א נ ש . ת ו י ר ב
ה ר ם נ נ ה ב ו . ש ד ק ל ע ל ו ח ט ץ פ ים ימ ש ה ר י ת י ה ע ש (ב ל ) וז ן ר וי ר יא .י ש ש ה ם וי ר ה ב
ל ש ו נ י נ ט ל (נ ל ) ן י נ וט כ י ע א ת ר ט ר ב ן ומ יס ר י א .י ש ש ה ב י ת כ כ י ע . ם ל ו ע ה ת כ א ל מ
:ר ח א ן י נ ט ל ןיב וט ך ל י א י ןכ ימ (ד ל ) . ם ל ו ע
י ת י א ר ה ל ב ת ל כ ל (ט י ק ס י ל ה ת ) ב י ת כ ם א ב צ ל כ ו ץ ר א ה ו ם י ט ש ה ול כ י ו (א ) י ה ש ל פ
ן ה ל ש י ץ ר א ו ם י ט ש . ם י ס ו ק י ס ש י ל כ ל . ד א ם ך ת ו צ ם ה ב ח ר ץ ק
ם י ב י ס י ס
y
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ת ע מ ה מ .ש ל וע לש יניינמ ל (נ ל ) :ת נ ש ל ה נוש א ר א יה  !ש ל יול כ .ה נ ו ש ה ז מ וו (1כ ) :נל י י   מ א וה ש י י מ ו ה ז מ 5ננ
ן;יא 1ןא כ מ (ז ל ) : ם ל ט ןכ ו ו ת י י י נ ת ל ית ש ׳א ם וי י ה ״ י נ . ןוניה (ל ) :א ו ה נוש ה ז מ ז נ ג כ ה ז מ ן ייזי״ ש ה ז מ ה
ם יש ל מ וא ת י ש נ ׳נ ם וי ת נ ש נ 'א ם וי . י ש א ןינמ ל !ינומ ר ב וע ש ימ ן ד ו ןיכ ל פ .ן וי ק ו (א ל ) : ה ו לש ת ויח יא י<ייה
ו נ מ י •ש ש ה ן ל א זע ש ומ ר י וא . ת ו ל נ ו ו ת וע ימ ש וא ם ינש ו ה .י1,ר א ם ע ש ת ו נ י ל א ״ ה י״ ש ייפ .ה י י ת י ה ע ש (נ ל ) ו ת ז ל ע
ץ 5א ה י £?כ י ך "1^7ט!^''^1
,
^'"י ו י א "ש ט י נ ע ק ם ע ר ט ם ע מ ן ע ט ס א יו ס א מ ע ט ו נ יך ן ע ^
י ד . ם ך א ויא ד א מ ןי;ע וו.'ס ה יק ל ה . י ב ר נ וא י ם ה י נ פ יב יר נויא י 7א ר 3 א נ י נ ה י ב ר 'ץ פ ט ן א וינ
ט א ה ט א ן ק ו ס פ ןייא ט י י ט ש ם ע .,ם א ו ; זיא ס א ך .ם יד א ןופ ת ויוויא ף ןע ^ע ז יד א מ ן ופ ת ויו  ווא
ן ע מ ט נ י י מ ס א ך .;ט י נ ר ע ייז זיא ם ע ״ נ וא ) ד א מ ב י ט ה נ ה ו ן ך א ט יג ט ה ר ע ״ ם א יוי ץ ל א ן ה ע ג יג
ש י ק ל ן ן ץ ע ס ש *יית ngf t) 0ט ) יי>ט ינ ר ע י ד זיא .;י פ א #ב ט א ה ר ע .,ס א וו ש ט נ ע מ ם יע ך ) ם ן §
-ןע מ יט ניייט ד יא מ ב ו ט זונה ו 1 א } ץ פ נ ל ע ^ייה ןופ ה ק ול מ י ך ן ע מ ט ע י מ ד א מ 'ב ו ט ה נ ה ט ?^
ר ^.ר ע ד נ א י ו א , ט י נ ר ע י י ן   ז ^י ך ן ו פ ה כ ו ל 9 י ך ן ע ך י זי א .(ך ל מ א יץ פ ) ד ר ע .,י ך ץ פ ז ו כ ו ל !?ך
ס ע ר ה ל וע א ן ה א ט ט י נ ל א ו ר ע ג י י א ן י ש ט נ ע ט ייד ף יוא נ נ ו ט כ א ט י ;' ר ר ע ,י ך 'ן ו פ ה ^ול ? י ך ל יד ו
ט כ א מ י נ י ב א ה י ד ץ א ט נ א ו
י
ט א ;'ק ו ס § ץ א 'ט 'י י 3^ ס ע ״ יוויד ויא . ט י נ י י 'וי א ר ע ^י ר ך .'ן י ך ע ך נ א
.(י ה ד <'(זט )
י
י ץ ב 'ע ג ג נ וט כ א ר יא ף יוא ל א ו ר ע ._'ם ו; (ך ל ןנא ) ש ט נ ע ט א ן י פ א ש ב ב א ה נ ו א ד ר ע ״ י ך
ת ו י י י י ב ר . נ א ט ן יט ם יק ע ו'ם ע ר .י ש ש ה ם וי "ה יר פ ן ע וומ י י א 'ם ע .,נ ו א ד נ ע 3$ !ע וד יב .ייא ם ע ,
ט א י ר א '} . א ״ ה א ט י ט '.י ש ק מ ט ייט ש ס א וו ר א '8 .י ש ש ם וי ןייט ש ט ניע ק מ ט א זד ס ע ״ ט ן א י
. ת ב £ ו צ ך א ו י ןופ ה ^ י ך וצ ט ט ע נ ןע מ ס א יי נ א ט ץ ם ק ע ו,ן ופ ה נ/זע ע ט צ
:
ע ל י ך ן ע 3 ט ני'י5
ר ע ך ו יש זע ה ט י י ט ש ר ע ב י ך ך . ז^נע יוו יד .ץ & ט ע ב ר א י ך ;יר א ייי? נ י ט ך ע פ י י י א יד י ןיא
.ט ל ע י י יך וצ ט ל ייצ ינ ןע ש ט ה ת ב ט ׳ ייב ט נ א י א $ח ? י3 ץ ט ים י ב ר . א ״ ה א ט י!נ ח ע .99ק .ע י
.ר ע ט י ד י 'י 1א ניוא .נ נ ו פ א ש ב ןופ נ א ט ר ע ר ע ד נ א 'ר ע ד .נ נ ו פ א ש ב ןיפ נ א ט ר ע ט !?ר ע ,'ר ע ד
ר ע ך '.ת ן ש ןופ נ א ט ר ע ט ש ך ע .,ר ע ד .נ ?ונ ע 3ע ר 'ר ע ך ?א 'ןייא .ויצ ןיוש ן ע ק ט ן י י צ .ן ^ 'ת ^ש ןופ
ג וא '.ר ה א ;א ו צ ם יש ר ח יזןל יע ןוצ ט ל י י ץ י ן ע ט י נ וא .ר יע ט ייוו ר ז א נ וא . ת ב ש ןיט נ א § ר ע ר ע ד ^א
:ל ב וייא V 'ת וט מ ש ן ע ב יי נ וא .ה ט מ ש א ו צ ר ה א י ן ע ב יי
ץ ק י ס י א ר ח ל כ ת ל כ ל ק ו ס פ ןיא ט ייט פ ן ם ע ).'ס .א ב צ ל כ ן ץ ך א ה ן ם ;ם £ה ול וב יו ( א ) י ה ש ר פ
ף ו ס ם ע ך ןה ע יץ '}ך יא ב א ה .ף ו ס א ט 1 ס א ד ך א ו . ר ע ר ע י. . ד א ק ך !ל וצ ? ה ן ח יך
ט ייט ש ם ע יוו 'יווא .'ף יים א * ך ר א ץ ב א ה ר ך ע .,נ ו א ל ע 5י ה י ד .ף וס א י ןייכ א ק ןיכ א ז ע ל א .ם ע נ י ן ז
ע ר ע י י ז ט 528ר ע זי ע ל א נ וא ד ך ג 7,נ וא 'ל ע ס י ה י ך ם א ן ? ל כ ן ץ ר א ה )ם ל ע ^ס י ל י כ י י ק ו ס פ ץ א
ייו יויע • \ י י ת ייך ייא ם א ד . ף ו פ ץ יק . ט י'} ט א ה ך א ז 'ן י י א י ר א ; .'ןיך ע יו ט ך ן ע ל ך א פ ;יל ע ו;
ר ע ר י ו ו ר ע ט י י ך ב נ ו א ד ך ע ..י ך יוו ר ע נ נ י י ל י י א ה ר ו ת י ך ץ פ ם א 1 י ך ק ום % ;יא ט יייט ף ם ע ,,
ץ כ א ז ע ל א • ץ ק ״ יה יא ר ה ל כ ת ל כ ל זיא 'ט יש פ א ך א ; .>ננוד <ע ל ר 1 . א ו ף ד ן ע מ ט ^י^ייט ל . ם י
ר ע ם !.ף וס ר ע י ד ;ה ע ז;; ך י א ב א ה ' . נ ע ט ס ק ג מ ע ^  מ <.י'ך ןיא ץ ר א \וינ 'ט ?יד ?ע :ג. ;ע נע ו_. ם א ת
ל ע מ י ק י ך .ר 'ר ע
״
נ וא 'ל ע מ י ה י ד ן ע מ ט ע י מ ס א ד .'ך א ן .י ך וצ ץ ר א ווינ.ןיפ א !ע 'ב ט ין  ן יוע
ז י
£
זיא
ת י ש א ר ב
י ה ט יר פ ת יש א ר ב
ר ד ס
ה כ ו ר א (א י ב ו י א ) ׳ א נ ש ה ר ו ה ה ו ז ו ז י א ו . ם י ס ו ק י ס ו ל ן י א ש א ״ ד ם ץ ו ח . ם י ס ו ק י ס (א )
. ץ ר א ו ם י ט ש ת כ א ל מ ו ז ץ ק י ת י א ר ה ל כ ה ל כ ל א ״ ד . ם י י נ מ ה ב ח ר ו ה ר ס ץ ר א מ
ר י א .י ו ג ו ף ס כ מ ם י ג י ס ו נ ה (ה כ יל ש מ ) ח ת פ א ט ח ׳ ר (ב ) :ץ ר א ה ו ם י מ ש ה ו ל כ י ו ׳ א נ ש
ם י ס ו ק ם ו י ד (ב )י נ ש ה ב ו י ה ו . ח י ם ה א ל מ ה ת י ה ש י ט ב ם א ל ל ש מ ב ק ע י ר ם ש ב ר ז ע י ל א
ן ו י כ . ת י א ר נ ם י ס ו ק ס ו י ד ת כ א ל מ ה ת י ה א ל . ם י מ ה א ל מ ה ת י ה ש ן מ ז ל כ , ם י א נ
ה י ה ש ן מ ז ל כ ך כ . ם י ס ו ק ם ו י ד ת כ א ל מ ת י א ר נ ה כ ו ת ב ש ם י מ ה ר ע י נ ו ה ק ס פ ש (נ )
ם ל ו ע ה ן מ ו ה ב ו ו ה ת ר ק ע נ ש ן ו י כ . ץ ר א ו ם י ם ש ת כ א ל מ ת י א ר נ א ל ו ה ב ו ו ה ה ם ל ו ע ה
ו ל כ י ו ד ׳ ה ה . ם י ל כ ו ש ע נ (ד ) . י ל ב ף ר ו צ ל א צ י ו (סש) . ץ ר א ו ם י מ ש ת כ א ל מ ת י א ר נ
ה ״ ב ק ה ל ט נ ן נ ח ו י ר י א . ו מ ל ו ע ת א ה ״ ב ק ה א ר ב י צ י ב Q) : ם א ב צ ל כ ו ץ ר א ה ו ם י מ ש ה
א ר ב נ ן ה מ ו ה ז ב ה ז ן כ ת פ ו (ו) . נ ל ש ל ש ת ת א ו ש א ל ש ת ח א . ת י י ע ק פ (ס ) י ח ש
׳ד . ש ש ר מ א א נ י נ ח ר ב א מ ח ׳ ר . ם י מ ש ה ת ו ח ו ר ׳ ד ל . י ד ר מ א א נ י נ ח ׳ ר . ם ל ו ע ה
׳ ר ל ה י ל א ש ת ו מ צ ע ק י ח ש (ז) ם ו נ י י ר ד א . ן ט כ ל מ ת ח א ו ן ל ע מ ל ט ת ח א ו ת ו ח ו ר ׳ ד ל
א מ ח ׳ר ר מ א ד א ו ה ה כ ל י א . ו מ ל ו ע ת א ה י ב ק ה א ר ב ד צ י כ ל י א . א י נ נ ח ר ב ע ש ו ה י
י כ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
!ה ל ת ת 'ל יל כ ש יד ל ו ה ל ימ ק >ן:ה . ס י ל נ יש ע < (י ) 1׳ש ג מ א ה ו ס ינ מ ו ר ד ס ל ס נ מ י ד ייא י נ מ ס ל וע לש 0נמ5
.״ ת פ י ( t p (1 וא ר ק נ ב ר ע י יש ש ל ש •יפ .ת ויע ק פ (ה ) ת ונח ל ש .ס יס ין יס יד (נ ) :ן ו י ׳ל נ ן מ וון ק י ה ״ מ .ם יס וק יס (א )
:וי מ ומ ל ע ות מ יו ונ ח ש ו וק ת ש י . ת ומ ל ע ק ית ש (ז ) ו ;ב ר מ ו ך ות ל ת ס ל ק מ ש ס ימ ה ת מ א ת ול יק .ה ק ס פ ש (ג ) : ס יר יול ונ
ק ו ם ^ ןיא . ט י י ט ש ם ע ״ י ו ו י ו ו א .ן י ך א ווי ג ר ע ם ע ר נ ״ ט י נ י ו י א ד ר ע , י ך ן י ר א ו ו מ ר ע ס ע ר ן ט י נ ז י א
יך ר ע ב א .ן יר א ״ ווין ט 5י ך י ע ;נ .ז י א ר ך ן / , נ ו א ל י ע ם י ת י ד , ן ו פ ט ע ן ך א י ך . ץ ו א ן ד י ט י מ ש ה ול וט י ב
ןיייויה ע .?נא ט ה א מ ח יב יר Q) ת ע ם ע ר נ . ל ה א מ ע ל א ט ך ע ו ו א ך .ן י 'ך א ו ו י ג .ט נ י ד נ ע ;ג ט י ג י י א ה ל ו ח
ן ו פ ט נ א מ נ ט א ה ך י ע ;ל א י ב ר . י ל 3 ״ ן י ך ו צ ל א צ י ו ף ש וכ מ ם י ג י ס 1ה . ק ו ס פ ' ם ע ר ט י ט ן ג ש ך ד
ן ע וויג 'זיא ע נ א ו ו י ל ןייא נ ו א .ר ע ט א ו י ט י ט ל ו פ ן ע ו ו י ;ו י א ע ;א ו ו א ל §?ם ל ן י ן ע ד ס ב ק ע . ! י ב ר
ט ה ע ז ר ע ם א ו ו 'ט י מ ל ו פ ז י א ע נ א ד י ך יד נ נ א ל ר ז א . ת ו ר ו צ ע נייש " ייווין ט ל ק א מ י ן
י ך ' ן ו פ ר ע ם א ו ו י ד ן ץ ן א נ ינ . ס ייור א ר א נ ט א $ ן ע ט ז א . ת ו ר ו צ י ך ן ו פ ט ע ב ר א ' י ך ט יינ ן ע 5
ט ל ע ו ו י ד י וו נ נ א ל י ד א . י ו ז א . ף ד א ז י א א ד . ת ו ר ו צ י ך ן ו פ ט ע ^ר א י ך ן י ו ש ן ע ^ט ו ל ע ז . ע נ א י ו
ר ע ל .י ו ו . ד ל ע . | י ל ט י מ ל ע מ י ו ל י ך ן ו פ ט ע י ה א יד ן ה ע ו י נ ט י נ ןע ט " ט א וד ו ה ו ב \ ו ה ת ' ן ע ו י י נ ו י א
ל ע ט .י ה 'י ד ן ו 'פ ט ע ב ל א י ל ן י ך א ו ו י ג ן ה ע ו י ג זייא . ט ל ע ו ו י ר ע ד ן ו פ ק ן ^ג א ג י ; ק ע ו ו א ז י א ו ה י ב י י ז ו ח
ם :ם 'ש ה ו ל ו ב י ו ק ו ס פ ן י א ט י י ט ש ם ע . , ד ו ד ז א .ם י י ל כ !יך א ווי^ ן ע ;ע ז . י ד ג ו א . ד ק ן ן י ך ט י ס
t ם י ל כ ןיר א יד י} ן ע ג ע ז ,ט פ א ע ל י ע ה ר ן ן י י ז נ ו א ד ר ע . , י ל ט י מ ל ע ט י ה י ך . ם א ק ן ן י ל כ ו ץ ר &ה ו
י י ווצ ;ע מ ו נ י נ . ט א ה ט א ג ט יג א ו ן נ ח ו י יב יר . ט ל ע ו ו ' י ל ן י פ א ש ב ט א ; ט א ה י ו ז א י וו . ח 3 י פ (נ<
י ך ' ט י ם ד ע :י 5י ן ט ש י מ ע נ . ם י ו א ט א ה ר ע , ג ו א י א י י ג ש ן ו פ ם ג י י א ג ו א ר ע ;י פ ן ו פ ם :ץ י א .ן י ל א ן ק .
ןע יט ימ י י א ץ ל א
ז
ג ק .י ר ו צ י ך ט ן י י ל י ; ט א ה " ר ע <..ט ל ע ו ו י ך ן י פ י א ש ב ר ע ^ט א ז ו י י ו ן ו פ ג ו א . א י י ג ^
ז י א י ו ז א י ג ו א ג ו נ ע נ . ט נ א י י ג ט א ז ו ט א ; ז י ב ן י ט י י י "ע ל א ן י ר א ד י ג ט ייר !?1?ר א & ק ג ע ז י י ז ״ נ י א
ט ג י י ל י ג י ד ט ור ר ע . נ ו א ן ע מ ו נ ע ן ט א £ ט א ה ן י ל א ;ק .ר י 9 ט נ.א ז א נ י ;ח י ב ל , .(ט ל ע ו ו י ך ץ ר א ו ו י ג
;י א נ ו א . ץ י ר א ניניייווניא ט י י י ר פ ש ר א פ ך י ז ן י ב א ה ן י ל א ;ק .ר י י ס י ל :ו א .ט ל ע ו ו .ן י ט י י !ר י 5} י ד ן י א
י ב ר . ט ל ע ו ו א ן י ך א ו ו י ן ו י א ם ע 'י נ ו א ן י ל א ;ק . ר י פ ע ל א ן ע &וק יג ן ע ט א ז ו צ י ך י ז ן ע נ ע ז ן ע ^י ^ל ע ל
ןיט ייד ר ייפ י ל ן י א ט ע י ל י ג ר ע ט ה ר י פ .ן ע ט ונ יע נ ט א j ט א ה ן י ל א נ ק ט ן נ ע ז .ט ^א ז
ז
א מ נ ח ר ב א ט ח
ן י ר ע וו ן י ל א ו ן ע ב י ך י ו צ / ם ו נ י ת ד א . ;ע ט נ ו א ל א נ ק . ;י י א נ ו א ן י ב י ו ה 'ל ו ל א נ ק .ן י י א •ט ל ע י י ר ע ל , ;ו פ
.ט ל ע מ י ר ן י ?א '£3.ט א £ ט א וד ^ י ו ו י ן ר י נ נ ח ןי} ע ש ו ה י . י ב ר י י ב ט ;ע ר ?י נ ט א ה 'ח ע נ י י ב ע נ י ד
ם ו נ י ר ד א ט א ה . ט ן א ו י נ ט ן ד א ^י נ ח ר ב א ^ח י ב ר יוו י ווא ט ן א ו ע ; 'ם זע א . « ע ש ו ה : י ?ר ט א ו ן
י ב ל י ט א ו ר . ר ע ד נ א י ו ו א י ז י א ם ע , . ן ע ו מ נ י 1א .ז י א ם ע , י א ך י ל ק 9 י י א &׳ש יה י
:
י ב ר ו צ ט ן א י י ן
ת ייצ ם י א י צ ט יג א ט נ. ט א ה נ ו א ב ו ט ו ? ע נ י י ל ק א . ן י א ם ו ^י ל ל א ' ם ע ל , ט ר י פ ע נ . ץ י ר א ע ^ו ה י
ט ג א ט ג ע ש ו ה י 'י ב ל ט א ה
1
. ם ו ר ד ו צ י נ ו א 'ן ו פ צ י ו צ ב ר ע מ ו צ י נ ו א ח ר ו ט ו צ ט ;א ה ן י י ל ם י ו א
ק ייי;'ן ?.נ ע ) ;
י
9י ע י י ? י ל 1
!
5 !
,
??א נ ק . ר י 9 י ך . ך ר א ט !« יי3 ן ע ו ו י נ ז י א י ו ו א ם ו נ ת ך ^ ו1
י ו ו א
ט ל ת י ש א ר ב י ה ש ר פ ת יש א ר ב ר ד ס
חרזמל דרי טי שפ ליא .ןטק תי בל וסינכה .אהמתא .ן כ רשפא ל״א .אני נח רב
שרד איעשוה ר״א (ד ) :ה׳בקה ינפל השעמ היה ךכ ליא .םורדלו ןופצל ברעמלו
ךלמל לשמ .הי י לכ ןישלו .הכמ ןושל אלא .ולבי ו ןושל ןיא .אי כוטנאב םפא י בר
הברה .הצי דב ןהל הברה .ןסוליק ול ברעו .הני דטה ינב ותוא וסליקו הני דמב סנכנש
ןהל טעי מו הצי דב (ט)ןהל טעימו .ותוא וסיעכה ןםז רהאל .ןי כוי דהב (ח) ןהל
.תורי המבו הרצק ךי ד ;יכלהמ תולזמה ו־ה ןי שאי ה םדא אטח אלש דע ךכ.ןי כוי דהב
בכוכ ןונב שדח ב״יל וכולה רמונש לומ שי .תוני תמבו הכורא ךרד ובביס אטחשמ
בי י ל וכילה דסונש לזמ שיו . הנבל איהו םוי םישלשל וכילה רממ אוהש לומ שי ו .המח
ןמ ץוח .י חכש איהי הנש םישלשל יכולה רממ אי הש ליט שיו .קדצ איהי הנש
דדלאש י עבי (אי) : הנש ׳פי תואמ ׳דל אלא (י )ןבולה ןי רממ ןיאש .םי דאמו הגונ בכוכ
לזמ לכ יצחו!שדח םידאמו .םוי חיכ ליס לכ .םי שדח חרשעל תולימ ב׳י תכלהמ הנונש
תואמ ׳דל אלא ןבולה ןירמונ ןיא םידאמו הנונ ןכ רמוא ךאיהו .הצהמו הנשב ב י ךלהמ
י נת ןיריפיצד ןנח ׳ר םשב סחנפ ׳ר .הלאש יעב ךכיפל .אהי םח אני י ח .הנש פו
תושועש יפל .ןהלש תי עי בש תשודק נהונ הטמש לש הי י נש הנשב חוש תונב (בי)
זוי כקה ליעל לבא .ןמוי ןב תמי פ ישע םויה ותואו (לי) .םי נש שלשל (גי) תוריפ
א £ ת מ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
* ל ש וק ל ים . י י כ ה ל א .- ׳ע נ ו (א י )ו ה נ ש ש ית ל א ל א נ -ה ( ל ס כ ר ה יןייע ה נ ״ ה (») 1ף י ט ו י י « ׳ז< . ץ » י » (0)
ש ר ת ש מ .ם י נ ש ש לש ל (נ י )   י כ ת יש ת י נ נ (נ י ) !ה י ל ם י י נ ד כ ן י י ה ם ה יי ר צ ק ת יל ימ ה V מ י מ . » » » J
« ה א ר נ ה ת ע נ .ם ו י ית וא ו ( י ) : ה ש מ ש ה ת נש ב ז ם ת ח מ ש ש ע מ ת נו ו י ו ^ס ה ל
* ™ ? ) T ^ f • * > W ^ רעטירו - * •?iT) י
י
9
יו
.י ייי*
ש^י י טרעד זיא ולוביו טיראוורעל איכוטנא ;יא תשרלי נטה םפא י בך טןאוי ;טאה היעועוה יבר
יד'';ופןישטנעם יד "הגי לטאןי י א ועננאנינ !יילא'ייא לןלמא^ ??ל • !ל^י א*
1 נ י א
PW?
טיטטיירפיןילייפ ךד רעטיאה .בדלרי עי ד •ילעפמ ויא.ךל!;.םער .טבי ולי ; םיא ץבאה ה;י ־מ
םיא הגילמ יד ;ופ;י שטנעמי י ץבאה רעטעפשטי י צא ןיא . תובוט ליפ;.לאטין יד טאה גוא י ד
.תובוט ערעייזיטכאממ רעגייגיייי טאה גוא ריילפרעיד םכאמיג רעג:ניייו ך7טאה .טערעצרעד
טי ט ;עננאגינ" תולימ יד ןעגעיייטגידגייעג םאה ןושארה'םד.־>רעךייא .;עוויג יווא ךיוא י י אאד
געוו עגגאלאי ךרודתולזי סד טאג'טריפ'טנידגייעג טאה םדא יוו .ט;יוו!?ע; נוא נעויעצליקא
רעדזי אסאד .םי שדח *ףלעיוצ וצ גגאג_ןיייטנידנע. רע._.סאיולימא אר ייאםע...ךאלעמא§ נוא
םאי .געט גיסיירד וצגגאיג ןייז טגירנע רע םיאווילימא א;וי א ם!7 .הן ח טסי י הסאוו ןירעט?
ףלעווצ וצ נ?אג"ןיי1 טני לגערע.םאד 'לימא אל ייא טע, .ה;?לטסי י ה סאוו ןיךעופז? רעךוי א
וצגגאגץי י טגי דנע רוסאי ול״ומאאדי י א סע, .קלצטזני י הםאווןי רעט#רעד ויא סאד .דלא;
ץסייה סאוו ןירעטש י י רד
ז
י דנו א .יתבש טםייה םאיו ;ילעטע? רעך ויא םאר .רזןא;גיסייכך
באדי ךיא !ההא•ניצכא״טיטטרעדנוה ריפייב גגאג רע;יז טי ג'ןעמדגע/ד םידא(? הגיג י כוכ
לימ רעדעי !ם^דחן המ'ץא'תו למ ףליעווציךיךךוד טייג.הגוג ןי לעט? רעדןי גער?טלאדך
פייט שדחא ןיא לזמ רערעי ךרוד טימםידאמיןיירעטשירעך.נוא .נעט ען נאמן ניא ףנ
:
יפטרג?אד
•וטסנעקיייוזא י וו
י
.סבלאהא טי9 רהאיאיליךוד רע״טיינ. תולימ ךלעי מ עלא- י י ניא •סנןלאהא
טרעדנוה ריפייב ראנגגאג רעיד טיניןעעדינע םידאמ ןירעטש רעדנוא הגונץרעטז?רעךואןיגאז
סדנפיבר .ךאז ריעד ףדא ץגערפ;עס ף ר ^ד 'רעבתל .רדנאייא ךיא העו. .רףא;גי צט?א טיט
0על'ףיואןיםקאוו סאוו (!יניייפ'עןקיייי ייאם א ד חיש תונב ץריפיצ ןופ;נה יבר ייבט
:
נורעלינ טאה
י
י י י
ל,;,;הטמש הפי טידכנילייה אדי י י ייב זיא .הטסש ןופרלא;ץלעד;א םעך םיוב
םוא״ץםקאוו וצץכי והמנא ךאר י ד ןיבאה :ניטייצןידעוו יד וי ברךא; י י כי םייב םעך ףיוא
ראנו תוריפ״עניטרעפ ;יםקאויינףיוא ;י י שמה ץפאשבםךאטהטאג םאווגאט
ז
םעךגוא .הןקםזק
ץ^אווסאדי זאי תורי י פ י די טי מ די ע״י ך ץךאוומטפארטשיג זיא ןישא־הםדא ץפךך יד ךרוד
ת'1ר'
;
פ"יד עא "הבס ייד ןיילייהםיוא טא;, מעווןגמוק טעוי חישמ ןעיו נוא .(ןי י עאי נ
:
גאל ל$ז
־,ילעיו
ת י י א ר ב
י
ה ע ר פ ת י י א ר ב ר ד •
: א פ ר י ם ל י ע ל ש ו ת כ מ ן י ח מ . א פ ר י ו ת כ מ ץ ח מ ו (ל ה י ע ש י ) ר מ א נ ש ה כ מ ה ת ו א א פ ר מ
ת ו נ ל י א ב ץ ר א ה ה ל ל כ ת ש נ ו (ו ט ) ת ו ל ז מ ב ו ה נ ב ל ו , ה מ ח ב ם י מ ש ו ל ל כ ת ש נ ל ״ ב י ר א (J |)
: ן י כ ל ו ה ו ן י ח ת ו מ ו י ה ו ם י ש ע מ ה ו י ה ם י ל ל ו ב מ (ז ט ) ל י ב י ר ם ש ב ן ו מ י ס ׳ ר . ע י נ ו ם י א ש ד ב ו
. ם י ד י מ ל ת ל א ב צ ו ^ א ל ו ם י ם ש ל א ב צ , ן ה ם י א ב צ ׳ נ (ז י ) ר ז ע ל א ר י א . ם א ב צ ל כ ו ( ן )
א ב צ . ם א ב צ ל כ ו ^ א ה ו ם י ם ש ה ו ל כ י ו ׳ א נ ש . ץ ר א ל ו ם י מ ש ל א ב צ . ן י ר ו ס י ל א ב צ ו
ם י ק י ד ע . י ת פ י ל ח א ו פ ד ע ל ח י א י א ב צ י מ י ל כ ( ח י ) ( ד י ב ו י א ) ׳ א נ ש ן י נ מ ם י ד י מ ל ת ל
ל ש ו נ ו י ב צ ל כ ו . ץ ר א י ל ע ש ו נ א ל א ב צ א ל ה (ז ם ש ) ׳ נ ש . ן י נ מ ן י ר ו ם י ל א ב צ ו . י פ ו ל ח
׳ ר ד ה י ר ב ן מ ח נ . ו י מ י ר י כ ש י מ י כ ו (ט י ) י ל ה י י נ ה ה מ ו . ץ ר א ה ל ע א ל א ו נ י א ם ד א
ו ד י ב ה ל ע ץ נ ב ה נ ב . ו י ל ע א ב צ ו א ל ם א ו ו ל א ב צ ה כ י ם א ר ס א ן מ ח נ ר ב ל א י מ ש
י נ י ר נ ך ו ת ב ת ד מ ע ו ל א ב צ י ת י י נ ה י ו ת פ ל כ א . ו י ל ע א ב צ ת מ ו ו נ מ מ ל פ נ . י ל א ב צ ( כ )
. ו ל ש ן ו י ק ד ן א כ ) ע ו ב ת ל . ה י ה ם ד א ל ה י ב ק ה ה נ י מ ם י א ב צ ה ב ר ה . י י ל ע א ב צ י ת ק נ ח ו
ה ב י ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ס י א ו נ ס ד י מ ל ח נ ו נ ו מ . • א נ 5 ימ י ל נ (מ •) :ס וא וי ו !יל ד ו ם י ל ל מ מ (ז ש ) ! ל וצ כ ש !ui ש ר ו ול ניו .יל ל נ מ ש נ (ו ט )
ש מ ש ס א נ נ ם וי ר יכ ש ו מ נ .ר י נ ש י מ י נ ו (ש י ) 1א מ ויב ם נ ומ מ ו   ש יק מ ל ל נ ן ר ז ו א ר מ ן מ א י ר נ ,ה מ ש נ . ׳ו נ ויה
ת יא נל "פ י״ ש ר ו וויא נצ ו ל ית . יל א נצ (כ ) t יה א צ •זמ זמ ם ר וע יש ל ע ם ימ י 'ו ל כ ןיכ ל יה ו ןיה ס ומ ויה ו ד וד יש ו ך ימ ימ ׳ל נ
ויל ע א נ י ל  ויי א י ! וא ל ס א י . י י י י ש נ וש ע נ ן ר א ה ו ם ימ ש ה ם יל ל וכ ש ויה ר נ 0ו ל כ י ו נ נ ו ח נ ס ׳יפ ו יד ס י נ ן מ ר מ א ש ד ע
.ק י ק ו (א נ ) ן י ט ןינב ה נ נ •ןל מ ו ש ר פ מ ומ צ ע ר פ ס ה ו ום יפ ימ יו ר ו ע ד נ ו ד ם ״ נ ק ם ו מ א וא ו ״ ס מ ד ע ן ינל וה ! ןימ ס ימ וי ם
ק נ ל ע pמ 'ל "ש וי פ . ק ס יא נצ ׳נ (ו י ) ז י ונ ס יה ל א ל ניו ה ז
י כ ל ע י י ר ע ך ״ ז י פ ה י ע ' ת ר ^ ן ר י ר ל   ו ^ ^ י ק ו ם ן ן י א ט י י ט ?׳ ם ע י י י י ו ו א . ן י ^ א ד ד נ י ו ו ז ^ ץ ל ע ו ן
' ע $ ץ ו י ל ט ג א ו י י ו ל ז י ו ' ע # ו ה י י ב ך ( ה ) :ן י ל י י ה ם י ו א ט א ג ט ע י ו ן י ך א ו ו י ג ץ ג א ל ^י ג י ז י א א ך ס א י ן
י י   ? ר י ? . ' ד נ י א . ' ץ ך ג י ט ש י י י י ד י ט י ט י נ ו א ה נ ב ל י ד ט י ט נ ו א ן^זיז י ך ט י ט ץ ך א ו ו י ג . ט ץ י # ב י י א
ע ש ו ה י :י ב ר 'ץ פ ט ו א ז י ץ ם י י ס י ב ך . ' ז ד ע ״ ז ג . ם ע ך . ג ו א י א ך ג ט י ט ' נ ו א ר ע ט ד ב ט י ו ן ץ ך א ו ו י } ט נ י י ! ?3
ד ך ^ י ך ע א - ר ע ה י ג ם י א ו צ ס י א ו ו ץ ר א / ע ל א ט י ם ץ ר א ו ד נ ץ פ א ש י ז ת א ל ע ם י ה י ד ן י ;ע ו י ס ייול ן ^
נ ו א * ץ ך א י י י 5 ט ן כ ו ת י נ ע ז י א ץ ל א ג ו א ' . ר ע ה י ן ר י א ו צ ס א ד ץ כ א י ע ל א ט י ם ץ ר א ו ו ן ג ץ פ א ש ב י י א
. ל י ד ף ך ! ת ם ע
י
ד ו ן י \ א ו ^ נ א ט י י ל § ו י ב . . י י י ו ו ר א ל 9י ב י ס ן ר א ו ו י נ ,
ע מ צ ד י מ מ י י א א ז י ב א ז י י י ד ם א י י א ד ן ע ג ע ז ז י ל א י י י י ל ל ע י י ו ך ט ן א ז ך ע ל א י ב ר ' . ו ם א ; ץ ל ק ע ( ו <
מ א ם ע ."זייט ז? ץ ל א ן י ד "ג נ א ר י ו ו ד ל ע ^ג ו א ל נ מ י י ז י ' י ך ' ו י צ ט י י צ ע ט צ ע י ע נ ק י ו א א א ד ו י א ם ע , »'ט י י צ
ט י י י צ ע »ד !ת ע ;טי1א
ז
א א ך מ א " ם ע . ן י ך ע ד ס ד ר ג ׳ י ל א י י י י י ע י י ם י ל י ם ל ן י י י צ י ט י י צ ע ט ץ ע ז ע מ י ו א א א ד
ז י ם י י י י ׳ ע י א ו י ז י פ . ן י י 1ק ע מ א ' ם י א   י פ ן י ?א ;י י י . '  ע ד ג י א ש ט נ ע מ ם ע ר ו צ י ע ו ^י ק י י ל א ; י ך . ן ע י י ' ם י ל ף י ו צ
ק ו ס   ?" ץ א ט י י ט ש ם י ז ?. ם ו ר א ו ו ד ך ן ; י נ ו א ל ע מ י ה י ל ו צ ' ט י י צ ע ט ?ע י ע .נקי1אאא ד ז י א ס ן י א י ל י ם
. ן י ר ע ו ו ט ל ן ע ל ל א פ ן י י ע י ו ר ע ה י ג י י ז ו צ ם א ו ו ץ ל א נ ו א ד ר ע י ד נ י א ' ל ע ק י י ה י ד ץ ר א ד ו ם . י מ ^ם י ל ן ץ י
ם י ת ג ' ' ץ ל א י י י ד ן ע ד י ם י ד י מ ל ת י צ ט י י צ ע3צעזע.י!5יוא א א י י י א ס ע , י א ר p ן י ם י י ד ו ן ע ^א ו ו ץ פ
ן י ב ל י א ם א י י נ ע ט ע ל א י ' י א ב צ י מ י ל ב ט ג א מ נ ט א ה ב ו י א ק י ס פ ז י א ט י י ן פ ? ם נ ; . ם ו ר א ו ו . ן י ר ע ו ן
. (ipv ^f •א ז נ ר א פ ! י י מ ' ן ע מ ו ק ^ע י ו ץ <י ^ט פ א  
י
ע נ ך י א ב א ה י י ה ר   ל ח « ב ד ע ״ ל ח י א . ח י ם ל ן י א ק ו ו י ן
ו צ ט י י צ ע ט צ ע ו ע י ס י ו א א א ד ז י א ס י ע . י א ד י מ ;י ס י י ד ;ע ג א ו ו ן ו פ . ץ ר ע ו ו ס י ו ך ן י ו ש ל א ז ך י א
ט ה ב ו י א ק י ס ן ' ן י א ט י י ט ש ם ע ם י ו ר א ו ו . ן י י ^ק ע ד א ץ ל א י י י י ן ע י י נ ו א ן ע מ ו ק | י ל א ; י י ו . ז ע ו ו ם י ל ו ס י
ף ד א י י א ר ע ז ע י י ש ט נ ע מ ' ם ע ל . ף י ו א ן ע מ ו ק ם א ו ו ם י ר ו ם י . י ך . ץ ר א י ל ע . ש ו ג א ל א ק צ א ל ה ט ן ו א י י ו
ל א ז ר ע י ר א / ו י א י ש ט ג ע מ י י ן ו פ נ נ ו ט ם ו ל ג ע צ ג א ג ם א ד . ט י י נ ז ע ט ו ן ע י ע ^י ו א א י ט א ה ס א ד . ד ל ן ז י ך
ט צ ע ז ע מ י ו א ן ע ג ע ז ג ע ט י ע נ י ד ז א .'ן ע ב י ע ל ןייד ן ו פ ר ע ט א ה ה ^נ ה ר א פ י ס א ד . ט ל ע ו ו ר ע ד ף י ו י א י ץ ך
ט ; א ו י ג ' ט א ה ן ם י ה נ ר ב ל א ו מ ש י ב ר ' ן ו פ ' ן ה ו ז ר ע ך ן מ ח נ . ר ע ט ע ב ל $ ם ע . נ ע ;נ י 'ד י ?א י י 3 י י י י י י 8
  ץ ו א ה א נ ה י ל מ א ה כ ו י ט י נ י י א י ע ב י ו א נ י י א . ם י א י צ ' ה א נ ה י ד י י א ה כ ו ז ז י א ש ט ; ע מ ר ע ד ב י ו א
ם ד א ט א ה ר ^. נ י ו א י ו י ו ה א ט ה א ב ' ר ע . . י א . ם י א ףי1א ס ^ע ל ? * ה א נ ה י ל ן ו פ ט ל ע ו ו . ם י א
ן י ב ר א ט ש י ן מ א נ ו א ו י ו ה י ל ן ו פ "; י ל א פ י נ , פ א ר א •ו י א ר ג ן . ו א . ה א נ ה ר ע ט א ה . ג ; ו ה א ב ם א ד ז י ר י פ ע ;
ז ^^ה ט א ^ ר י ע ^ו א ט ד ר ב ץ ם ע ג י ג , ט א ה ר ע ^.ז א . ץ ט ?ע ל ! ? ם ו צ ם י א ה י ו א ץ ר א ו ו י ג ה א נ ה י ך ז י א
ט א ה י ג
מ ת י ש א ר ב י העו פ תי שא־• ר ד ס
אלו .םי ברסע הברה .םי פרש הברה .םי שהנ הברה .תוי רא הברה .םי בוד הברה
םהב .ץראה ;ם םיםס הלעה (») הולא רמא אריס רב .וי מי ריכש ימיכ אלא דוע
לכ ויא זוםים ריא (t) :תתקרמה תא תקרמ חקורה םהבו הכמה תא אפרמ אפורה
חערי ה וחל םש) די הה .לדג יל רמואו ותוא הכמש עיקרב לזמ ול ןיאש בשעו בשע
המיכ (מ) תוגרעמ רשקתה (סש) .רטוש ןושל .׳וגו ץראב ורטשמ םישת סא םימש תוקח
תא תגרעמ (דכ) המיכ ירמא ןומיס ׳רי אפפ רב אגיגה ׳ר .חתפת ליסכ תוכשומ וא
לע שיעו י תעב תורזמ אי צי תה (סש) י ״הה .רשקל רשק ןיב (הכ) דןשום ליסכו תוריפה
תא רזפמ (יכ) איהש אוה לימ ירסא ןיםיט ירי אייח רב םוחנת ׳ר .םחנת הי גב
ווגב . םלועב םיריתי ןהש ןתוא האור התאש םירבד ׳יפא ירמא ןגבר (ה ) :תורי פה
הי בקה לכבו .ן ה םלוע לש ותיירב ללכב >זכ) ןה ףא .!י שותי ו .ןי שוערפו . ץבובז
ל־א אםוחגת ׳ר .עדרפצ ייע ׳יפא .שותי ייע יליפא .שהנ ייע ׳יפא .ותוחי לש השוע
.אדבוע ןידה י עתשמ היה (ולכ) אחא ;י .י בלח ׳ר םשב היכרב ׳ר הי מהנ ׳ר םשב
ברקע אדח הנעט ןעדריע רה אטח (ל).אדהנ ףיכ לע םיאק הוה (סכ) ני בדוד
סחנפ ׳ר .הי רתאל היתרזתא היתוחילש די בעד ןויכ (ב)) .ארהנ הי חי הזינמו (אל)
ם ט ׳ ב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ס   נ ש י . ז ת י י י נ ל ל מ (י נ ) :ן ר י ג ס   י י ה נ כ י י מ ם ת וא א נ ל ש ר ד ו ת ימ צ ה . ם ימ ס ם ל ש ה (נ כ ) 1י ע ה !ש ר ש ו ז
"ה . י ע מ ש ייה (מ כ ) :ה א י ר נ ס ר ק י ע ה מ ה ס נ ו ן ר י ל « ע י ק ר נ נ נ ו נ . ה מ יכ (ג כ ) :ה ״ נ ה ו !יצ ר ! ן פ מ !ש ל ש
ד מ וע . ׳ י כ ס יא ק ה וה (פ כ ) ! ה זה ה כ ע י :ה ר פ ה מ ר ש ק ן ינ (ה כ ) :!ה י א ן ד ע ) ה ע ש ה ה נ ןת ינ . ת נ ד ע מ (ד נ )
Z ת ת א ע ד ר פ צ   א י . ׳ ו נ א מ מ (ל )   י       ת פ ש ל ע ה י ש ק ה יר ב ק ןימ כ p-fo ת י ד     י נ ר       י י . ר ש ק
ה וינ מ ן א ל י !ר ה נ ה ל ע ה ר יכ ע מ ו 'א נ ר ק ע ייל ע א ש ינו ן ע וט ה ש וע . ר ומ מ (ו נ ) : !ל ד ג מ ו ,כ ש ומ ןי,ונש ם ׳,ש ק , נ ו
^ק ע ה ה ש ע ש ק נ (נ ל ) \ י נ ע ו ו ז ו ג נ 'ן נ ו א   י נ   י ט ע מ ש יר פ מ ו ה ת וא ^8מ ש ד ז ייש יו »י ו י » ה נ י נ !ו ש ל ש ז י wit
^שז ' י ; מאי ז ^' ן ^י אט»נ ךי טףט1ר?ד ז8 .ןעטונ םו צטי אי ^ר יד ייא •טאמי?
םער ףייוא !עמוניןףיוא טאנ טה ם'ר־ענ'י1?לעויינ ליפ.ןיטכעלף ץיי.וצ ןעוויג האגה יך ייא.טקיטשלעד
ל י פ
- . , V ,
3
ליפ.ץרעבי לי פ .
:
גי'דלי'ש'ייא דע״םאוו ;עטע? פא םיא ןופ ןילאז י ד ש^עט
דאנ ןענעז״ענייז נעטי עצנאגי י ד ניא .ןיםעדנע ליפ .ןעננאלו? עך?ע.נער
?
ליפ .ןעעאל#
עכלעזא טי ני תבי ג «£|א יטה טאג טגאז אר;ם'רב .רעטעבךא רענע?
;
נורראפא יוו עטלי י צי ן
רעקייטפא רעדיטיכאם ייו טי ט נוא .היו־מא ראצקאד רעד טל־יה יד טיט . דרע.י ד ןופןי ןאןן
לזמא טאה וארנ רעדעי טגאי ןיטיס יבר .!רמא) ״):חי ר.ןעטי נ :יא ןענידקקעמו? םעך
ץא'טי י טש םעדו י דא .םקאוי םיא יצ טגאי נוא םיא w % לי ° י עכ ניא •לעםיה ןיא
דרע יד״ףיוא טייקניטלעיוינ ץי י ןהאמ טסנעק״וד ביוא לעפיה ןוב ץעיינ יד טקייוו ח קיספ
תונדעמ רשקתה קוספץא טייטש םע, .('!יםקאונ לאי י ע,י אךג
:
סעד ןעטיינ לאז לזמ רעד ז©
המי ־^מי רעדץגאי ןימייס י בר< א?| ר3 •י מי ^ •^ לי?? תוכעומ יא המ
ז
יב
ןי
ז
רעדנא
י
םוצזיב קעי םץי א ץפרעמי ובי ד םיוא טהיצ ליסב לי מרעדנוא .ודוריפיד םי זטכאמ
™ !ילאויייפונקייןירעדנאםוצי וי בפונק ןייא קפסי ו* רנ<טהיצ ןענ;א!י ך נוא .קנ
:
ייס
יד םדא טהיצ״רעו ותעב תורומ איצותה קו'םפ
ז
ןיא טייבש םע.י וי י וי א •!י י עי י רעםער; ני.א
זיאסעטנאזיגיןיבאה ןימימ יבר נוא אי;ח ר
3
םיחנ״דיבך .>טייצ ןיד ;יא לזמ רערעי תוליפ
י ד טםהעי ודיםאד ץכאי יד וליפא ויגאי ןנבר יד
( ח )
־ תוריפיד זץיוו ם?אמ רעסאוו לימא אד
״ ,י ־ י
ו א
״ר^י גי י ד .'םעריאמאק איילפןעגיל? לשמל . טלעוו רעך ףיוא גירעביא ראפ
.ננאלשא ךרוד וליפא ."תוחילש ;ייד טאג טהוט 'ףא] רערעי טיט גוא .טלעוו רעד ןופגגופאשב
;ינעו? ס הימחג יבר ןיפטגאויג טה אמתגןרי בר . עבאי אלחוד וליפא ראמאק.א ו קמ וליפא
.השעמ יד טלייצ״רעד טאה אהא יבך ןייגעוו ם ובלח יבר ןופטג^ייג טאוד המרן י ברנוא
ננאלש^זן י י ףי ו אmעבאי אי ווןולעזי גי עטאזי רי י י טא!י בענקנאטףי ג לזואקאזי אשט;עמא
רייטטייז עירעדנ*־ יריףייא טאה גגאלש רעיד גואי זץיט םעד רעבירא םיא טיט ט?יווו? ניא
םירוצ ־^ויא vm י ו טה . זןאזייד ןקאטי ג^טה נ^^רעד יוו ניא .(ש^?עמא ry pi
ןינארטיג
ת י ש א ר ב
ח

2
ת ייא ר ב ר ד ס
דצהי םל םיאק הוהד (יל) .רבג דחב הוה אדבוע רפא ןירופיצד ןיגח ׳ר םשב
תילילכ הי דבעו היתי טקלו בשע דח אסח (הל) .אפרט יב אתעקב אדהב (לל)
םקו רבג דח אחא (זל) .הי חי ליטקו היחי אחטו אי וח דח אלזא (ול) .הי שארל
ארבג אוהה רפא .אי וה ןידה לטקד ןס לע ינא הסח רסא .אי וח אוההב רקםםל
. הישארל אלילכ אדי בע אבשע אוההל אטהו יופא הלת (ורל) . היתי תילטק אנא
p אבשע ןידה םירס תא לוכי (טל) ליא .ןי א לי א.הי הי תילטק תא אטשוק ןם רפא
ןידהב איוח ןידה םירפו אכה בירק ליכי תא ליא ..ריתי סיראד ןויכ .ןיא ליא .ךישאר
בשי י היה יאני ׳ר .וי רבא ורשנ (מ) די ס איוח אוחהל בירקד ןויכ .ןי $ ליא .ארטי ח
ןידה ןפ היל ףדרט (במ) הוהו .אבו עיתרם (אמ) שחנ חאר .ורי ע חתפב שרודו
רזח הוהו .ארטי ס ןי דהןט היל ףידר הוה דועו .ארטי ם ןיד ןט רזח הוהו .ארטי ם
.רי עב הרבה (גמ) הלפנ די ט .ותוחי לש תושעל דןלוח חז רפא .ארטי ט ןידה ןט
אתא .כי הבב לי י טפ ביתי הוה (דמ) רזעלא ׳ר .תטו שחנ וכשנ ינולפ ןב ינולפ
דח י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ל יכ מ ו ן ינמ א וה ב נ ש ע ס ר י נ ה ו וש א יל ם י ט ע ה ש ע נ כ ש ע ה מ יק מ ל ה ס וי זת ה ע ו ו פ ל ה ם ימ ש ה ןמ ול ח ל ס ש נב ת וח יל ש
ת יל ט ק ת א א ט ש יק ןמ ול יק ות וא ל ר מ א . ש ת ;ה ס ר א י נ פ נ ם וה ז (ג ל ) :ה ו א ן 1ס ש ה ת ימ ה ש (י ס ) ת ל ה ק נו ר ״ יוב ןייע ו
•ןש א ו ל ע מ נש ע ות וא ר יס ה ל ו ש יר כ ל ה ת א ל וכ י (ש ל ) ! ה ית י 1 ה וש נ ה מ ק ה ר ול ק ל ו מ ו ע ה יכ ש . יוכ ול זומ ל ס יא ןי
ה ת א ל וכ י ל"(< ור יס ה ו ו מ ד נ ש ןויכ ו ה ש ע ןכ ו ןיא ל ״ א : ם וק מ ס ש א פ וש י נ לש וו ה ע ק נ נ . א ת ע ק נ א ו כ נ (ד ל )
ו וד ינ ם יה ש ה ע מ ה ה ונ ש מ מ ה ו ע ו נ מ ו ס יר ס ל ו ןא כ ל נ ר ק ל ה ר ט ע ונמ מ ה ש ש ו ות וא ח ק ל ו 'א נ ש ע ה א ר . י ו כ א מ ח (ה ל <
יל .ע י ת נ מ (א מ ) 8 :ח נ ה ס ר א ק זוח ינ פ מ ול פ נ .יר ש נ (מ ) ת א א וה ה כ ה ו ׳א ש ח נ ם ש ן ל ה . 'יכ א ל זא (י ל ) t יש א ר ל
ם ע כ ו א ת ת ר '< ח   ת ומ ס ו נ ח ר ק י פ נ ו ד ונד נו ע ונע יג ד מ ע ו 'א ס יא ם ש א נ . י ו כ א ת א (ו ל ) «*מ א ת ימ ה ו ש ח נה
יא ני 'ר 'יפ יוכ ןיד ןמ ה יל ף ד ר מ ה 1ו נ״ ה (נ מ ) :ו נ י נ ע ויכ מ ו ו נ ח ה י ה נ ינפ מ ש ח נ ות וא ב ס מ ת מ ו ל כ ת ס ה ל ו ת וא ול
. ה ו נ ה (נ מ ) !וח א ד !מ א נ ו וויח ה יה ו ה ז :ל מ ש ת נה ף ד ור ם יה ש ח נה ת א ת ימ ה ש י י ל ע ינא ס מ ת ר מ א י ש ח נ ית יא .ל ש ו מ נ
ויכ ר כ ת וש ע ל י״ ש ויפ . ל י ט מ י י פ י ה יה (ד מ ) ! ה ו נ ה ל וק . י ו נ ה ל ת (ח ל ) : י י ת ג ו ה ינא ול יק ה ש יא ה ית וא י מ ו א ה יה
יל ו יש יא ל ה א ר 'י נ א מ ח ו ה ל ע מ ל וינפ ס יר ה ו ייניע ה ל ות ס י ס
שטנעםא טגאטג.םאזו יךופצ ןופןנח יבר,טגאז;ג. טאה םחגיפיבר .טרא ןייז פןיוא ןי;ארטי)
ןחיעיטג'רע.,טה .אפרט יב.&האך םוצ רעזו;ג 'םאוו דלעפא ןיא האוב.?. 'ןעטינשענ להאסא טא;ד
ויא '.פאק
ז
ץי ו סורא ;יורקא םייא ןופטכאםעג טאהיגוא ןע^וגיג םיאי רע.טאיזו ־אךג םעןי שא
• תגל?י.
ג מי ־
?
ט
>7
נ י א
גנאלט^םעל ןיגאל^יי; שטנעמ רעך טאה גגאלשא ןעננאני}ייב ראפ
טגאזיג טאה ירע. גוא .נגאלש םעדי ףיוא ;עקוק טלע^נייג 'ךך טאה'גוא ףשכ!?א ;עטוקו; זיא
ךייאטגאיינ שטנעמ רעדי טה .גנאלועטעך ןגןרה "טגעקיג טאה רעוו. רעדגאווא רימי זיא טע,
סווזאר; ,םעדיןלעזיג טה נוא פאק^םעד ןיב:ו'הי'ג ףיויא ף#כט רעך טאןד .'ת.ןלקיג, םיא באן
םעל וציטגאויג ף'ש3ט רער טאה .פאק
ז
ןייז םודא ןיורקא טכאסינ םיא טאק שן?;עם רעד
.אי טנאמ/שטגע^־ועד יטאה .גנאלש םעך תןו הע; טסאה וד זא תמא זיא םע,שףגעון
.מאק 'ןייד ןופיזיארג םער ןע^עג פיארא טסנ־'יק,וד' שטנעו§ םעד וצ טןאזין ף^רעדטי אה
.פאק ןייו ןיפזאד; םעל ןעפלניג פארא טאה 'שטנע8 רער יוו .א; טןאוינ שןפק^רעד טאון
ננאלש םע;} ןיבייה. ףיוא ניא טלא םעד וצ ןיינ 'טםנעק,ת ש1?נ^5 םעך וצ ף'צ?3ז? רער ט^מ
םעל וצ ןעמאניג וצ ויא שטנעמ 'רעך ייוו .א;טגאוי ג'ש'?נע.מ 'ריעך טאה .ןי קעט#םער טי ט
ןידי ןופ רןןיוט םער ייב ןיםעזיג להאםא ויא יאני_ יבר .רעדיל) עגיך ןילא§וצ ןעגעז גגאל#
טמוק גוא 'טלא ןייזי ןופךד טליךיגנאלשא יוו ןףעומ רע.,טאה' .ט^ורעלין טאה נוא mm
?פןעמוקיגקיילוצ רע,זיא .טי ד י ךי ןופגנאלש םער טןא^ענ סעווא ייאע יבר טאה .םיא ;ינען
י דןופןעםוקי נ ר?; ויא .'טי ד ערעךגא י ל'ןופ'טנאי )מקעוואםי א ר^טאה .טי ך ערעךנ.א יך
טיקישעג 'ייא רע./םא!ו תוחילש ןייו ;האמ םיוועג טייג גנאל׳^רער ט
:
גא;ג. י אני .י בל,טה .טי ןז
דלאבזי א .ןייראיטאטש ןיא גיעווןיך ןייג גנאלש םער טזאליי? יא5י_יבר טה .'טאן ןופןיךאווי}
וי א רע,נוא ןעסיבע] 'ננאלשא םיא טאה שטנעמ רעל ביוא רעל, טאט;? ןיא איירו^י^א. ;יראויין
טהנואםי ור ןופדגאי ןעמוקנ ויא '.אםכה תי י ;ייא ןיםעוינלזלאמאייא 'ריעלאיבך .ןי ?ראי ^י }
טאה .טרא ןי י !ףי זאטצקו:;ךך'טאה נואאסבה תיב. !יפלזעלא.יבר םעד ןע״בירמען,םיתצ
' ' י י ו
א ז נ ת י ש א ר ב י ה ע ר פ ת יש א ר ב ר ד ס
לע ]י ד תי ל (ורמ) רמא .הי ל ביתיו היתי םידקו (זמ) תיברתו (ומ)י אמור (המ) דח
םדא ןתאו (גמ היעשי) וילע י ארקו .הי תי לטקו היתי אחמו איוח דח קפנ די ט .ןנמ
.ןי רםי קד אטי ד אתי נושט (נ) לע לייטמו (טמ) םיאק הוה רזעלא רב קחצי ר . ךי תתת
.דוהו הל ענצמ .אלנלגתט תוהו (בנ) הל ענצט הוהו תחא תילוק (אנ) םש האר
לפנו הב לשכנ רדלב (ננ) רת רבע .התוהי לש תושעל תנכום תאז דטא .אלגלגתפ
םוטי ט .ןי רםי קר יאדוהי לע ןישיב ץבתכ ןיעט הינוחכשאו הינושפשפ (1נ) לזא .תמו
לטנו תכורפה י תש (הנ) תא ררינו ודיב הפולש וברהו םישדקה שדק תי בל סנכנ עשרה
םדס (ונ)י רםאד תיא . םד תאלם וברח תאצי ו . חבזמה יבנ לע (ונ) ןלעבו תונוז ׳ב
ןימכ ןאשעו קי םהב ילכ לכ לטנו ףדי נו ףריחו ,'ה*י לש ריעש םדם דיאו .םי שרקה
אוהה י םד אל (ס) רמאו .הלעמ יפלכ (טנ) ףדנמו ףרהמ ליהתהו .תחא יגתוגרנ (ולנ)
ןיטלפונב אכלמ םע אברק די בעד אוההל . היל חצנו ארבדםב אכלמ םע אברק ריבעד
הז המוד (בס) רמא אמי ב אלשתנ תיאחמ (אס) דריש ןויכ הניפסל דרי .היל חצנו הי די ד
ןיאש
י ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ן מ ס י נ ס א ם ל צ א ק ש ש ס יה ש ה מ א נ ויס ש .ת ינור ש ית ש (ס ג ) 1וש ונו3.ה ינות 1(1 ).ימ יר ;מ 'א י וג .י א מ וו (ס מ ) :ו נ ו יק נ יל ו
ל ע (ו נ ) :ן י ס ק ו ט ה ול א ל ״ וח וא וק ו ס יש ד ק יש ד ק ןמ וא ש ד ק ןיא . ׳ו נ ן י ו ת יל (ת מ ) :ו ג נ ש ו ס ית י ס יל ק !.ומ יד ק ה ש (ו מ )
ם ד ע (ו נ ) : ס ו ו ת ר פ ס ל ע ס ו נ ת ל ה ק ע וק ל ינ ו .ח נ ומ ה י נ ג ית וא ס נש י 'א ש ת נ א וי ו י מ נ ״ נ ינוע צ יש יד יל א נ ס נ ק נ ה ו
!ל ס .י נ ת ז ג ר ג (מ נ ) :וב ר ת נ ע ג נ ו ת כ ור ש ה ן ל נ ל ת נ .ם יש ד ק ה !ה יה ן וח .א ת ט וש מ (נ ) !ת ו ע מ כ מ נ .ל ייט מ ו (ט מ ) ן ו ת י מ ה ו
י מ ו א ל (ס ) ו ומ צ ע מ א ג ר ה ש ר מ א ש . ס ל ע מ יפ ל נ (ט נ ) . א ל נל ג ת מ ה וס ו ( נ נ ) ו ת מ ה ןמ ל ג ר לש ס צ ע .ת י ל וק (א נ )
ןנל נמ 1ר נ ל מ נ ך ל מ ה ס ע ס מ ח ל מ ה ש וע ש ימ ס מ וד וניא . י ו נ ע צ מ א ב ת ל נל ג ת מ ו ת יזוח ה ת יה ה ת וא ע ינצ מ ה יה ש ד וע ל נ
ו ה נ ה ׳יפ . א מ י נ א ל ש ח נ ה ימ ת מ ג ״ ה (א ס ) : ׳י נ ית יא :ן ל מ ה ד צ מ מ ב וש מ ר ש ן ו ו ע כ ״ פ .ר ד ל ב (ג נ ) :ן ו ד ה
ם ש ו נ p ו מ א ה ל ע מ יפ ל נ .ה ו ם מ 1 (נ ם ) !ס י » ל וש ח נ וא צ מ ו וש ימ ש ת ׳ל נ ו ו י ד ג נ נ ו ה י ש פ ח . י ונ ה ינוש פ ב פ (ז נ )
"יש נ : ץ ר ס ק ו י ע מ ם יד וה יה ל ע ס י ע ו ס י נ ס נ א ש ונ ה יה ש ול צ א
בוא אסכה תי ב ןויפ ג^^אק^אעג,סי ו רן ן ווא .טןןי ^וא טי ^רי ^״^^״ט^ן ״^^״י ^
.זואן קוםן םער ט;ע;י לי נ'ר^לא יבר טאק .ת;ךהינ'םייא טאה נוא יונ םער ץנאלשיינ יטאה
'.ןי נעו ו ^י נ ןופןיךעיוו.תןוהינ''טעוו'רע.,םאווםגךא ןופיונא ןיבענ לעוו זןיא ."ףיתחח םךא
•ןירםיק[יי3 זיא סאוו םי. םער ןופטראפי םעד ייבייןעגנאגין להאםא י
י
א\י נ׳לארב'קהצן יבר
םעדקחי ןי .י י תטה .שטגע§ םעגעבךאטשיגא"ןופ סופאיןופ ןייבא ןעגיל ןהעויינ' 'טךאך
י
רע..טה
שןיוא טךעליוקי}זןיזטזד גוא דךנן.רעך.'ןופםיורא.ויא ץיב.רעד נוא .דך'ע,יך'ןיא ןיטלאקעב ןייב
פיודא זייא רע,נוא .ררע.,י ך;י א ןיטלאהעב.להאונא לןא} ;ייב טעד קחצי,יבר טאה .ררע״י ך
ויא ןייב רעדיטנאזיג.קחי?\יבר טאוד' .דךע.,יך ףיוא ט־ועלדקיג זןיז. טאה נוא דךע..רע'ך.'וופ
ויא לידו ־ועד .ט״קישעג טייא טאק טא; םאד תוחילש יד ןהאןפוצ ]יראוויג טיןךבינניא םייווענ
גוא ןילאפינ זיא ינוא ןייב םער ן$ ןיםיוטשיגנא ףיז טאוד יניא זןל^ןופרשא ןעלגאגעג זןךוד
רעד ןעגופי; רע טור רש םער 'ןופרעךיילק ייד ןיא ןעבוז קחצי.יביר ןעננאגי}זיא'.;יבךאטשינ
טאט#יד ;ופןיךוי י ךףי וא תורונ.עטכעלשיןעבירשע; זיא ייזיףיוא םאוויןעךיפאפ טגא״רטר^
ןיטלאהיג טאה נוא םישדקל י ^ךק^י א ;ענגאגיג ןיידא זיא םוטיט עשר רעד .םוטיט':*ןיירםןנ
ןעםויני}טה רענוא .ןי מכורפ,עךי י ב.י ך ןיכאטשיג טזו רע.,גוא טגאה ןיא דךעווש ןיייולב םנח
םער ןע^ונין םיירא טאה רע^.נוא .חבזמ םעךיףיוא ןעוויג הגזמ'י ד טי מ טה ינוא תונוז ייווצ
טכירעג.נ.ייא יעדויכ.ןענע( ןיתבירן י ך ןינאו ערעדנא . טולב ט'י9'לופ ןיחכירפ י ך ;ופדךעויוש
ןויפטולב טי מ ןיראוויג טריטשעג ןייא דרעווש 'רעד זיאירעבירך . תונ^־רק^ןופטולב יד. 'ןופ
.נוא>רפ'םעך)ןופ טולב י ך ןופ'טכירעןעיא ;עווינ ;ענע; ןיתכורפ יד ןיואו ערעדנא .ןיהיכורפיין
טולב טי ט ;יראווינ טךיםשע;ניי'א זןיוא דךעווש רער זיאירעבירו .רופכ'םוי'ןופריעןן םע*
תיביןופםילכ עלא ןעמ ניינ טאו; םוטיט נוא !טא; טךעטםעליג םוטיפטה .ןיתכורפ יד pa
טגיילענ ;יירא טאה נוא קאוא יוו יווא טכאםין רע,טאה ןיתבורפ ייווצ יד ןופנוא ."שדקןני
יןייילנ טינ ויא םע,טג.אויג
(
טאוד ניא טאנ טךעטסעלינ טאה נוא .קאז.םער ןיא םילכ י ך
םעדי וצ .זןלם םער ;ייא טמענ רע״נוא טךא ןעיטסייווא ןיא זןלמא ט־מ הםחלמא טבאמ_ רעני״א
דער .ןייא םיא טסענ רע,בוא ט!;אלאפ ןייא ז1£§'םער וי3 ךןלמאטי ט המחלמא טכאמ םאו;
ךאנ י י י
ת י ש א ר ב י
ה ש ר פ
זייש א יב ר ד ס
י י ד .סי מכ אלא ןהמ ערפאל ש־.נא רוד .םי מב אלא וז המוא לש הולא לש וחב ןיאש
יתייהשכ ינא ףא.םיםב אלא ןהמ ערפ אל וליח לכו הערפ.םיסב אלא ןהמ ערפ אל לובסה
יננרהיש אוה רובס .י נםדק ןאכל (גס)וי שכעו יב דומעל לובי הי ה אל ותושרבו ותיב ךותב
יםי תששם יתארבש תוירבה לכס התוחפ איהש הירבם ךי י ח עשר ה״בקה ליא .םי סב
. יפעזם דסעו םי לש רשל הי בקה ומר די מ . עשר ותואמ ערפנ י נא הב .תי שארב
סנכנ ימורל הלעש ןויכ .ותוא וסליקו ותארקל יסור י למנ לכ ואצי ימורל עי נהש ןויכ
ומטוח ךותב שותי סנכנו ותותשל ןיי לש ןוריטופילייפ(דס) ואיבה אציש ןויכ .ץחרמל
הווצמ היהו . תוארטיל ׳כ לש לזינ ומכ לודנ השענש דע .ךלוהו והומ תא דקונ הי הז
. שיאה ותואמ ערפנ םידוהי לש םהיהלא המב ועדו שי אה ותוא לש וחומ ועצפ רמואי
׳ר רב רזעלא ריא .תוארטי ל יתש לש לזונכ ואיצוהו .וחומ ועצפו םיאפורל וארק די ס
.דה ליבקל דה לי קהואכהם אלומו אכהם ארטי לןי תרת ימורב הי תי םח אנא (הס) יטוי•
ןידה הוה . ינש (וס) ןידה הוהד הט לכ .תחא חרעק ךוחב וחוא ונתנו ותוא ולטנו
אני נח ריא .י ונו י עי בשה םויב םיהלא לכיו (12):סוטי טד הי שפנ החרפאשותי חרפ .י נש
ינכשט
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ף מ נ ל ח מ י ס זמ ם ינזא מ ן כ נ תויוניל י נ פ !י ח ל מ ו ז י »ימ וא ם ד ק ן א כ ל . ינמ ד ק ןא כ ל (נ ש ) ו י מ ןיא ש י נ י ש !
לינו יש .י נ פ (י פ ) ו ה זכ ה ז פ י פ נ ןיל ק וש ייה ו ה זמ ם ינזא מ :ן ת ר מ ה ות א ן ״ ת יש ב !יק ש מ לש ש ונ .ן יר יש וס 'ל ״ פ (ד ס <
ימ יר ג צ ויג ית יא ל ית יא ר ינא . י ו נ ה ית ימ ח א נא (ה ס <
לאדאטאה םי.םער ףיוא ןעמוקין ויא שייש״ך " ^י ש ^אק^נ נ ג ןיידא סיטי!? ויא ךא}
םער ןופחכ רעך זא טכוד רי!; טנאוינ סוטיט טאה .םוטיט םעך ןיגאל^ינ ם: ץפרע5אט
טיט טפארטשיג רע^טאה שונא רויד
1
םער .רעסאד טי1? ראנ זיא קלאן 'ע^יךוי ך ןופטאג
רע.טאה ליח קיז טיט הערפ !רעסאיי טיט טפארטשינ רע,טאה לוביזב רזו טעד .רעםאוו
טינ רנ/טאה (שדקמה תיב"ןיא•בוטש ןיד ןיא 'ןעווינ•ןיב ךיא קוי •רעםאד טי ט טןארז^י }
ןעםוקי נרי מ^טא^רעהאווםעך ףיוא ןעןניקינ.ןיב ךיא יא טי?יא .דימ ןינענ ןי י טעב טנ
:
עקי.?
ע^רוד סוטי[? וצ טנאייינ טא^טה .רעםאיג םעךטי מ ןננךה וצ ךיט ט;ייט.רע,נוא ןענענזפןא
שענעפעשב עלא ץפעטםנעלקי ךי י י א אייי םיו שענעפעשבא טיו? יא ןיבעל ןי י ! ייב רעיו!? ךיא
ךידי ךיאי לעיו' שענעפעצ׳ב ייד טיט . ני עט^קעי 'עטשרע, יד ןיא ןיפאשב באה ךיא סאיי
ןופ'לי טש ןעבי לבענםי י רעדי וי א ם:ןופ• k םויצ"והא^יג קנויא טאנ דלא3 טאה .ןיפאךף!?
קנ5א;י ;
!
סדרא 'םייח ןופטייל ע'םדרנ.ע.לאןענעז םיורןיא ןעיטיקינ ייא סי טי טדו .ןיךאין ןייז
ץאי קננאגי נרע.י י א טאטשןי א ןעםוקיניזיא סיטי? ייי .טביולינ םיא טאהןעסנואםי א ;ענענ
ןידו 0 ט ןי'םיור?א טנניירבינ םיא״ראפןעט טאה דאי1 ץפיןעננאנינ םיירא.ייא רע.,יוו .דא^
טרעכעליג םייא 'טן רע״נוא 'יאנ ץיז.ן\י.;>עלל;י^!יילקאישי״ר.יא P׳?wj'J ןיידא ייא.;עקנ:ךט.וצ
םיורן ץראוןין רעיייאיחום ןיא נוא .חומ ןיא ;ע?גאג.ינ.ןיירא ויא רע,וי ב חומ ןיד ;ופטייח י ך
יירצ ןינעליניייא םיור ןיא שי ת: םער ן?עזינ באה ךיא טןאז יסוי יבך רב רזעלא יבר .טןי פ
-יראומניייייןקייאנ י י א'שותי רער זיב .ןיראייינ טךעדנעמ ךדא
סעי וי אדדאי םוטי ט״פהטשני די י ־{ יויא.ןינ:1לפינקעייא.ייא ניא ןעייינ רעיר? ויא רע,יוו י דא
^ ־ ל י י ע (.ט'.ו״גיאטויטעבדיםעד טני רנעי ; טאה ט א נ ) ! W ] ? r י י י י
ע
-
נ י א
!ליילייג

?
עג להאטא ךי־?' טה 'יסוי י ?ב ב לאעטץן יבר ט;א
ז
ייג טאה אנינח יבר .טען ךא עו״אג
ןיא
ב מ ת י ש א ר ב י ה ש יר פ ת י ט י ר ב ר ד ס
.ש י ע ב ת ב ש ל ש א ב א ל ל פ ת ה ן א כ ל י א ו ד ח א ק ד נ ו פ ל צ א יס וי ר י ב ל א ע מ ש י י ב ר י נ כ ש מ
. א ה מ ת א . ש ׳ ע ב ת ב ש ל ש א ב א ל ל פ ת ה ן א כ .י ש ק מ ן נ ח וי ׳ר י ר פ א א ח א ד ו ה י מ ר י ׳ר
ר ב כ (ח ס ) ן יר מ א ויה ו .ן י ר ו פ צ ל ב ר ע ן מ ן י ק ל ם ווה א י ר מ ח א ה ד .י ש ק מ ך י ר צ א ל ו (ז ב )
׳ר ר פ א ד . א י ש ק א ד ה ל ע .א י ש ק מ ת י ע ב יא ו (ט ס ) .ו ר י ע ב א ם ו ד ן ב ח י ר ת ב ש
ל ש (ע ) א ב א ל ל פ ת ה ן א כ ל י א ו . ד ח א ק ד נ ו פ ל צ א י ס וי ׳ר ב ל א ע מ ש י י ב ר י נ כ ש מ א נ י נ ח
ב י ת י ה וה • ׳ר א ה ד .א י ש ק ב ל ך י ר צ יוה א ל א ד ל ע ף א א ם א ר י א . ת ב ש ב ה ב ש ר ח א
ד ע א ל ו ה ד ן ול צ י א ר ו ב צ ד י פ ו ק ו ו ר כ א (ב ע ) ת י ר ומ א (א ע ) ן ר וי א ב א ל ר מ א ה ו ה ו ש ר ד ו
ט י ה ל א ל כ י ו ו ה מ ך י ב א מ ת ע מ ש ל י א יס וי ר י ב ל א ע מ ש י ׳ר ל ה י ל א ש ׳ר (י ) : ם י א ק א מ וי
ה ה י ב ג ה ן ד ס ה נ י ע ס ו נ ר ו ק ב ה כ מ א ו ה ש ה ז כ א ל א . א ה מ ת א (ג מ ) . י ע י ב ש ה ם וי ב
א ל ו . ו י ת ע א ל ע ד וי ונ י א ש ו י ב י י ב ש ר .ר מ א . ך ש ח ת ש מ ח ד י ר ו ה ו (ז ע ) ם וי ד ו ע ב מ
י י ע ג ר ע ר מ א ו ה ש ה י ב ק ה ל ב א . ש ד ק ה ל ע ל ו ח מ ף י ס ו מ א ו ה .ו י ת ו ע ש א ל ו .ו י ע נ ר
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
יא ל ימ ת ל פ ת . ת יש ר מ א ל ש (ע ) !ונו ת וש ק ה ל ש י ה ז ןר ל ה יה א ל .י ש ק מ •ןיול א ל (!ס ) : ח נ ן יל מ מ ׳ "י ב
ה ב ר ו ק ו ד נ ה ל ייל ע ד מ יע ה יה ש .ה י ר י מ א (א ע ) ו ת נ ש ש יל יע ייה ס י ו ו מ מ יכ יל ומ א ה ד א יש וק יניא י נ ת יש ק ה ל
'ל ל פ ת יש ר ונל ה ל פ ל ו ר נ ה . י ו נ ח ו נ א (נ ע ) : ם ינ ר ל ש ״ ע נ ר ע ול נ נ ר ע ן מ ל י ו יא .י ר י פ ל ר יע ל נ ר פ ר י פ מ
ייה ת נ ש נ ש ה יה ת נש ו . ש מ ש ה א נ ה ר ש ו מ ו ע ם ויה ש ו ט נ ל ל פ ת ה ו ת נ כ ל ב ק . ת נ כ ו נ נ (מ :) !ת נ ש ת ס מ ה ם ד וק
ש נש נ י נ ו . ׳ ו נ ל נ ד א ה מ ת א (ג פ ) ו פ י נ ו ל ס י נ נ ןיש ווד י נ ו ל ע ם ומ ח ל ןיא ו ן נ ם ש ע ניג א נ  נח ׳ ו ו מ ״ ש נ ״ א
ה ד יווה (ו ע ) .י ע י נ ש ס ס ו י נ ת ו נ ש י נ י ת ;ה 1ה נ א ל מ ס פ ו ע ה יה ו נ ז ל ע ח !ש ק נל ה ל ית ס א ו . ׳ ו נ .י י ע נ יא ו (ט ס ) ו •ם וי
ר ע ט א פ ןייס ל ?א ס א ס א ה ב וט !? יך ןיא א ך ר י!נ וצ ט נ א ו ט ״ ט א ה "ר ^^"י ח ו ^^א נ א ״ ן ד ז
ןמ יייב ר ״ ט נןא ייג ן י ב א ר א ח א י ב ר י נ ו א ה ד נ ך י י ?ך .ח $ש ב ר ע ,ם ו א ת ^ש 'ןופ ב י ר ע מ ט נ יווא ב ינ
.ר ע ד נ א ווא זיא ם ע ...ת ב ש ב ר ע ״ ם וא ת ב ז2'ןופ ב י ר ע מ ט נ ד וא ד יג יס וי י ב ר ט ה א ד ט ג ע ר יפ יג ט .ד
ץ ;ע ל ? ם א וור ע ^י י ך ט ל יזייא י ך ם ור א וו .ן ך ע ר פ ט פ ך א ך י ג ט י ג ט א ל ו ןנח וי י ב ל ש ר ד מ ר ע ד ט נ א ז
י ד ר ע ד י י א ז א ץ ל ייצ ל ע ד ;יןע ל פ י ר ופ צ ט א ט ש יך ןייא ב ר ע . ט א ^ש יך ן ו פ י ת ן ש י ב ר ע /ן ע ט ו ק
ת ן # ט :ןא !ע ג ג ^א ל א וכ וד ;ב יא יג יג ח יי1 ץ וש יט א ה ב ר ע _ם א ט ש י ך ץ פ ן ע נ נ א נ י ן ם יור א ןע נ'ע <
ב ר ע ,ם וא ת ב ש ןופ ב י ר ן ט ט נ יווא ד ינ זןיוא ט א ה א נ ינ ח י ב ר ז א ך א ר ר י ט ןה ע יז .ט א ט ש ןיד ןיא
.ד וא ג ע ר ?ך א ז יך פ ן יוא ן ינע ך פ ט ט ל יוו ת ב י וא ד א נ .ן ה א ט י; יווא ך ד א
,
?ו י י י ן ך . ט א ה .«r8j
. ו ד ה ט ק א ן א ןיא ט ל י פ ע ג ך י פ ט א ה יס וי י ב ר ב ל א ן׳ם ש י י ב ר ט ;א וי? ט א ה א £ג ח י ב ר ם ור א וו
. ת ב ש ם וא ת ב ש יא צ ומ ןופ ב • יע מ ט נ ד ו א ך י נ ר יע ט א ןנ ץ ייש ט ן א ך ר י מ וצ ט ג א זי3 ט ה ר ע ,נ ו א
נ וא ןיס ע יינ זיא ייןר ם ור א וו .ן י נ ע ך כ וצ ט י } ך יוא ןע מ ף ר א ד ם ע ר .ף י ו א ט נ א ז י ; יס וי י ב ר ט ה
ס א וו ץ ש !?ק ט י ך ר א פ ם יוא ף ור ןד וי א ן א א ר ומ א ןייז וצ ״ ט נ א ז י ; י ב ך ט א ק . ת #ר ד י ; ט א ה
ץ פ ;;ל וז י ך ןע וו ת ב ש י א ן ו ם ץ פ ןע ^ווא ך ע ן י ך ע ^א ן ם א ד ן ת ו ו א ר ןיל א ז י ד ל ה וש ןיא יא ד ;ע נע ו
ט ן ע ,ן י נ ט ?א ה וד יס וי י ב ך 5 ל א ע מ ש ; י י ת ייב ט נ ע ר פ י נ י ט א ה יב ד
(
י ) :ך א נ ט י י 8ש ת ^!?
. נ א ק ;יט ע ^ך ם ע ר ט ע ב ך א ;יד ט ג.יד 'נ3;יג ט א ה ט א נ ק ויב נ ר ע ד ט ע י מ ם א ו ; ר ע ט א פ (ייד ן יפ
ר ע נ י י א י ו ו יוזא ר א ןו . ת ב #'ם ו א נא ^יןיט ע ^יז ם ע ר ט ע יול א יג ט א ^ן ע ד ט ה . ר ע ד נ א ווא ויא ס ע .
ם ע ך ט י£ ט ןוא ה יך ץ ?ד ה י }ף י ו א ר ע ^א ;; .ץ א ל ק .'ם ע ך ף יוא ר ע ם א ה א ט י ט 'ט פ א ל ק .ם א ז ו
ט נ א ה י ך ןך א ל יג . פ א ר א ט ה ר ע ,נ ו א ת ^ש ן ע ווין ך א ^ ו י א 'ט ע .ר ע ד י י א ך י י ה ר ע ר ןיא ר ע ^א ה
. ת ב ע ם וא ט ע ב ל א י ג ט א ה ר ע ,ד \ ס יוא ט ה ע ז. . ת ב ש ץ ר ע וו וצ ץ ב ל ה י ג ג א
ז
ט א ה ם ע .;ע ד ט ק נ ו פ
ד ע ר ג ו א . נ }א ל ט ״ ינ ך א ר ט ר ע א ך ט נ א ה י ד ן ד א ל פ א ר א זיב ט .א ז3 יך ןיב ייה ף יוא ץ פ ם ור א ןן
ם יא ןע ווין ל ןד א זיא ט נא ןד יד יןינניוה ף יוא ם א ד ז א ן ה ע ז י נ ם י ו א ט א ה ! ת ב # ןיך א ווע ^ ז י א ל י ך ז
ט ה ס וו ע נ ר ר ע ט ון ע ל ר ״ ע ך וצ זיב ן י נ ד צ ף ך ך ן ייא זן י י ז ד ר ^נ ו א ל ע .5יה יך י י ב ן ע ווי נ מ א 'יוזא .ת ^ו2
יא ח וי ןב ;וע מ ש י ב ר ת ן ש ם וא ט ע ב ר א י ג ט ה ט א ^ יוו יוזא .'ןה ע .;ינפ יוא ט ה ת ^ש ןיר ע ון וצ ן י ב י וה ף נ א
י ך ן ו פ ג א ט   י ע ד פ ^ך ך ט ל י י ט ם ע ,'ן ע וו.ע ג ך י ך נ וא ט ייצ י ך ט י5 ם י י ו ו ר ע ..ל י י ו ו ש ט נ ע ם א ט נ א ו
ג א ט ך א ת י א ם ע ״ ןע וו ט כ א נ י ץ ך א פ .ג א ט י י ר ף ט ע ב ך א ןייב ;יע יל ק ע ווא ר ע .,"וומ ר ע ^ייר ך .ט כ א ג
ןע יו ע ג ר י ך נ ו א ט י י ^י ך ס י י וור ע ״ ס ווט א ג ^ר ע ב ^י -ת ^ש ם וצ ן י כ א וור ע ד י ן ופ וצ ט מ ע ג ר ע .^'נוא
ת י ש א ר ב י "
2
י י
2
זייש א יכ ר ד ם
השעש ךלמל לשש רפא אבינג .ןנברו אבינג .הרעשה טוחכ וב סנכנ ,וי תועשו וי תעו
הט (ופ)'ךכ .הכותל סנכתש הלכ .הרסח התי ה הסו .הרי י כו הרייצו (הע) תפוח ול
,הרי סח התי ה הם תעבט ול ושעש ךלסל לשס ירסא ןנבר .תבש .רסח םלועה הי ה
.ךלמה ימלתל ונישש םירבדה ןס רחא הזו .תבש רסח םלועה הי ה הם ךב .םתוח
ימורב םינקוח תא לאש ךלםה י מלת (אי ) :י עי בשב תי בשי י י ששת םייב םיתלא לכיו
זוקיסינ םנהיג העש התי אםי ל״א .םי פי זוששל ליא .י םלי ע ת״בקה ארב םיסי הפכב
אל ןיםים ׳ר םשב היכרב ריא ןכ אל ותכאלמ 0י ) :וי ני רס םלועל יוא םיעשרל
.אהמתא .ותכאלמ לכמ רמוא תאו .י מלי ע תא הי בקה ארב העי ני ב אלו למעב (זע)
ןתילו .העי גי בו למעב יליכ ארבנש םלועה תא םי דבאם ןהש םיעשרה ןס ערפהל אלא
.דסו (סע) . העי ני בו לםעב ילוכ ארבנש םליעה תא ןיםייקמ ןתש םיקידצל בי ט רכש
ריב יםיי ׳ר םשב ייל 'ר .טקשהו .הולש .תחנו .ןנאש (טע) .תבשש רחאל וב ארבנ
יארוהנ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
י מ » ל ע נ י ס נ ה ש ר מ ול כ . ׳ ו פ ל מ ע ג (ז ע ) :ו ש נ א ל מ ו ז י ויומ ה "פ .  ןש ח ס ש מ ה ד ו ס ו פ ו נ ל י י״ ש ו <נא . ׳ ס
ם ל וע ה א ר ב נ ס ו י מ א מ ה י ש ע נ ת מ א ש ן ו ו ל ע ס נ א ל מ ןוש ל :ס י ל וי וכ נ ו ס ר וק ב ס י י ו ל .ה י ״ צ ו (ה ע ) !ןש ח ת ש מ ה כ א ל מ ה ן מ
ל כ מ ס נ כ ש י מ א מ ת נ ש ב , ו נ א י נ נ ה מ ו (ו ל ע ) ז ל כ ר ס מ ה יה ס ל וע ה פ "ש ר יפ ס נש .ר ס מ ס ל וע ס ה יה ה מ (ו ע )
«ל ו ע ס ה יה ה מ ל יזמ ש ״ מ נ . י ו נ ןנא ש (ט ע ) :ו ת נ א ל מ ס ר מ נ נ ו ס מ ס מ ן נ ס ג א נ יר ה ס נ ש א נ ר ש א נו ה מ ש מ
י   ׳ ל
יפ ינש ה ס ו י נ ס יה ל א ל נ ר יש ור יפ ו ןור ש מ יצ נ ה נ א ל מ ה
ןיראוויג ויא רע" סאוו ע^י ד'«"טקנו פטעןרא י ך טגי י לי ג״קע׳^דע״טא5 ת?ז2 טךעוו טע,
ןע?ירק.'ונבריך גואיא^יגן ' . rqt ? םוא טע^ראינ טאה רנ?. דוי די א !קעזינ םיוא טאזן .תן 0
',טלא$ע]םיואנוא טכלאןכינסיוא ריא טאודרעה^ותא ט?אטינ טאןד ךלסא לש^ל ט?אז א^ינן
טןןרע. '.טא}י י ב ןעויל? זיא י י ש •ה?י׳י יל רעטןוא ןיי? ןיירא לאי ה^כ יד .ךא}טלעפסא$
וי א ת?שגאטרעך ןעוו .תןש נא§ רעד טלעפי'נ'ט,ד םאוו .ןייש רע״ז טןעוו יד ןי פאזןען
טויב םי־ןןלא לכיויייקוםן רער טניי8 י וי אנוא !טעברא יל ןיךאןוינ טניךןעי} ייא .ןע^י קי נ
רעסו ו טעבךא 'ןייז טגידגעיגטא}ט א £1 נ«$ ןי טעבךי םעך טי ט .ה!עע
ז
רשא והףאלט.יע.יב^ס
ןי ^י לא^ןעם״ךאנטלעפ.לי רענני פא טכאטינ טהיךל^א ילאיול ןי^אי ן#ב יך '.ט?א0ינ טןן
לאז ןעמ ךלמיןופןעטאני רעד ןי י מ? לאז'ה!ןיתח רעך ףיוא .לי רעעי $ םער שןיוא ה^יורו^
טלע^-טלעי וי ךןי פאעבי ט^רע, .טאנ י י ב.ןעי דני וי א יוזא..ויא סאן לירע^יפםעםעוי ןעשייו
,םי א יציריעןדינ םלעיי י ך״נואי ןי פאשע^אד טאה טא;זא ןע9יוו ןילא״י עלא הןןי תחאךאן
י ד ןייפאשע? טאה טאן וא תתע.'ט3אז תין#רעד .חןז? םער קבעןי^טא{ טא$ רעבירך
דער \ תשע,רשא ותכאלט י ע;בזק1'טוי ב םיהלאילביו קוספ רעךט?י 8 יויא נוא .טלעוו
נוא' .טכאסי ג יטאה רע״סאוו טעבלא ןיי1 טגידג^יג טאה טא} זא תודיע״טןאו גאט רעטעבד
ראפטרעךגעיג טאהןע^י םאד םיק,יס?יך ןיפיריענייא ויא קוס^רעך מא .רערעך^א ןייק״טינ
ןי ד" טגידנעיג"יטאה טא^.יעיבשןד םויב תובשיו "יש,שה םויב םיזולנ לביג.• י^ליי י!ל9 םעד
ךלס רעל !יטלת (אי ) :גאט ןיטעבד םעך טיןלורינ. טאה רע,נוא גא^ןיקןנקעז םעך.טעבךא
י ל 'ןיפאשינ טא} טאה נעט
ז
לי ןנ יוו ןיא .םי ור ןיא ןיךוי עןפלא ך י י ב טןערפינ טאק י סל3
טמלב טנייה ויב טיי£ רעיךןופטגאויג ימלןו טה .געט סק£ז ןיא ט?אי י ן'י ד ןיבאה .טלעוו
eh טאן !(ותכאל9<(בי )זט^שמא ידא ןופטלעוו רעד וצ ייד .םיע^ל יד רא8 םןוי נ ־ועד
;ינעוו ם ןומיס'יבריןופטגאמג יטיאהו המלב יבר ישרדמ רעך טג.עך9 .טעץןא ןיד ט?יד;עי}
רע 'טקנאזודגוא'.טלעי )'י ך'ןי פאש3טאג'טה טייקרעוושטימ טי ננוא שעגךעטאס טי ט טיג
טזררע.ךךףיואןעביר'שע.?טא} טאה רעבירל ־יא} .רעד'ג.איוא .טעבךא ןייז ןופטהוריג טאה
ויא םאיייטלעויא 'ןערילרא5 ייי סאון םייעזןךיך ןופןיךעוו''טלהאציימא לאי ^.טעבן אי ג
יד וצ רבשיןעיטונא ןיבע?,לא\ ק?9 נוא .שעמ^טא? טי פ נואיטעב־יאטימ ןילאוןיג ןיפאוןב
טי ט ניוא טעבךא טיט ןיךאוייג ןיפאטיב זיא איז 'סאוו טלעיו ך ףיוא ןי^לאה י ד סאיו םp;ךצ
,טיייקליטש״טהיוריגטהטאן יוו ךאנ רער טלעיו רער היוא ןיךאווינ ןיפאשב ייאםיו .שיע^נלעטאט
ןענינעגרעפ
ג מ ת י ש א ר ב א י י
ה ש ר פ
ח -ש א  יב ף ף ס
י די וחנש ןויכ .ןיכלוהו םי חתומ ויה םהב ןי שסשמס םהינוק י די וי הש ז־כ יארוהנ
העשב ויב אבא ריא (ג י) :י עי בשה םויב ומלועל חני ו .חחנ םחל ןתי נ .ןהמ םהינוק
.הבי טנוד ןתונ אוהש העשבו .הבי טנוד ((רפ) ןתי נ יניא הבי טאטםא (פ) השוע אוהש'
: ךרביו תובשיו הבי טנוד ןתנו הבי טאטסא השע היבקה לבא .הבי טאטסא השוע וניא
תכרב (י ילשמ) בי תכ .ותוא שדקיו י עי בשה םוי תא םיהלא ךרבד (א) אי ה ש ר פ
;תבשה וז רי שעה אי ה ׳ה תכרב .המע בצע ףיסוי אלו רישעת אי ה ׳ה
אי רמה ,לבאה הז (א) הסע בצע ףיסוי אלו .י עובשה םוי תא םיהלא ךרבי ו ׳אנש
׳ר .׳ונו י עי בשה םוי תא םיהלא ךרביו (ב) :י נב לע ךלמה בצענ (טי נ לאומש)
רמוע דרוי היה תבשה תומי לכש ןמב וכרב .ןמב ישדקו ןמב וכרב רמוא לאעמשי
.ן סב וכרב רמוא ןתנ ׳ר .רקי ע לכ וב דרי אלש ןמב ושרקו .םי רמוע י נש שי עבי
יכרבי .ששוקמב (ד) ושדק .ןמב וכרב רמא קחצי ׳ר .(נ) הכרבב (ב) ושדקו
ךי רצ רמא ןנחוי ׳ר םשב אייח 'ר .ףי לחהל (כ) ךירצ רמא אנוה בר .הפי טעב
ברעל
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
PuS
1
י מ י מ א ס יק ל ינ ג ״ ס (נ ) :ח נ ש ס ש ד ק מ י״ י ה ת א ר ח נ .א נ י ט א ט ס א (ש ) ו :*ט נ ג א נ ש נש ש א נ ס מ ונ מ י ס ח
ס ש ש  ק ת נש .ש ש יק מ נ (י ) :ש ש יק מ נ וש יק י ה פ יט ע ב י נ י נ ןיש ל וש ויס ך ר ב יו ה נ ת מ .א נ י ט נ י י (א פ ) :ו ד נ ע ל ע ס מ ו נ מ
י י נ נ מ !ד ג נ ל נ -ויל מ ס ל (ה ) !יל ל ת ש ל ע ל ק ס נש ייע ס ימ ש ת ול יב א ;׳f B. ל נ א ה ה ו (א ) ! י ת נ י נ ת א ת ק א ״ י נ ה נ ת מ
ל ומ ן י ר נ ה יל ע ן ר ב ל ן י ל ש . ה נ י נ נ (נ ) ו ו נ נ כ ו נ ס ו ס י פ לש
ן י נ עו 7ם^^
ךך ןיבאה'.דךיע״נוא'לעמיוד יד טימ טניטפען?אב ךר ץבאה טאנ ןויפטנעה יד ייוו ננאל 'יווא
י י ז ןופ טזוורך ץבאה טא} ןופטנעזך ייד יוו .רעטייוו להאק ג?לא ץגדצין דרע,נוא ליעמיה יך
ןנזוזסעךג יראפטינ ךיזלאז אימטלעוו יך ןעהור טבאמינ טהטאג נוא .טזווריינ ךיוא ךז ץבאה
טטייזירג?.ןעוו רעןי טשרעד זיאןךלמיא)שטנעם״א י י י טנא^א^א יבך 0י )י ו נאט ןיןןעבך םער
נוא .תוניןומ ןייק״טינ י ךר^טי נ >המתלמ 'ןייא 'טינ ןעייינ יימ ;עזןור ץלא;י י ו ע^ייז טבענק י ד
טא} רעןו>.ןעהור ןילאו ךז טינ רע.,טנאז והמחלמא ןיא ןעיינ יימ תונת© י ד טינ רןז ןיעוו
ץא טייטש סע.י ווי וזא .ךי וא תונתמ י ךי טי נ רע.נוא ןעהור ןילאו ץ־^טנעמ יך ןיסייהינ טאון
י : ךיוא טשבי עןי נ נוא ןעהור ;יםייהךייטאה רע._ .ךרבד תובשך קוספ
המלש.טג;ל;יהענםיא טה ניוא גאט ץטעביז םער טשטנעבי ; טה טא^נ .(ךך^דו (א) אי ה#רפ
טינ טרעויו ר^טי טגו א ךייר טכאמ איז טא}ןופהכרב ף טגאועגטה ךלמה
ס!/י י ו'י י י א-תןז? קם טעימ.םאד ךי י ר.ט כ א מ א ך ט א 4ץ פ ה כ ר ב יך .טייקרעורט ץיק״טךעמינ
טךעטיג טינ טךעוו רייא טימ נוא .גאט ץטעבך םעד טשטגעביינ טאה טאנ קום§ ןיא טייטש:
ןיפיוריינ טךעיוו תולבא .תבש טיא ץרעורט טינ לא; לבא רלך-יקמ.מגיימ סאך .טייקרעורט ץיק[
טולי^בא ןהוז^ןיד ףדא טךעורטיג טה דוד ךלמ רעך קוספ ןיא טייטש םע.,יוו יווא 'טי»קךעורט
לאעוישייבר ,גאט ץטעבך םעךטשטנעבי ןטהטאנ .(ךךבךו o< :ןי רא?י גתתהי נ ייא רע.ןעו'ו
טאה ריע. .ןמי םער טימ טנילייהעג םייא'טה רע,נוא ןמ םעדי טיט טשטנעביג םיא טה רע טגאז
בךע^שטגעטא ריא^!3 ל'יטסע3 ןייא ןעןנאגיג זיא ךאוו עצנאנא !!־ניםעדטיט,טשטנעביג םיא
תן ש םער 'טגילייהיג טא^ירע,גוא .ש'טנעס.א ראפ ןמ 'ךירטםע5 ייווצ ןעעאני ; 'ויא ה^ש
םשטןעבי גטה רע,ט ג א ז ן £1גיבך .ןעג;אגיל'טיג רא} p רעד ויא ת5#םוא זא ןמ םער טי ט
.ת5שה'שךקםןי נאז לאזןעמ .הכךבא״טי^טגילייהיג.םיא טהגוא .ןמ םער טי1ן תן ש םעך
טגיליודיג, םיאי טאה רע״גוא .ןס םיעך טיט תבש םער. טשטנעבינ טאס רע^ןאז קחצי.יבר
רער מא .ןעוו;:גת$#ללחמ טאה רע,לייוותגךהיג.םיא טאה י קימ םאוו ששיק״ט םעך ךרוד
לאז p;ej תבש םעך טשטנעןי ג טאה רן;גוא .>ףל חלש הרדק ףוסו ץךאוויג טגיילייהיג. תן ש
יבר . ת ^ףיוא ןי שטא9'קמףךאד רעריילק.עלא 'טנאזיאנוהיבר .רעדיןלק.עגייש ת^ש ץיג
ממזןזי א ץשתא§וצןוארע^י |;ק.עלא טי} טאה רע "ביוא ןינעוו ס ןנחוי ו י י !w ם?אז אי^ז
ק מ
ת י ש א ר ב א י
ה ש ר פ
חי שאי י ב ר ד ס
זיכלהם (ז) !ווה אריעז ׳רו היםרי ׳ר .לשלשל ךירצ רסא י אדםח רב ןי כא .ברעל (ו)
לשלשל ךירצ הרסא אדה .ארי עז ׳ר הלשל ישו י׳רד היתלונ (ט) תקלתסאו (מ) .אדהכ
חבש ילילב רנה חא י תקלדה תחא םעפהשעםה היה יבו .דנכ וכרב רסוא רזעלא ׳ר
שדק .םדא לש וינפ רואב וכרב .םולכ רסח אלו קולד שיםב ותוא י תאצמו י תאבו
דםוד אוהש ומכ .תבשה תומי לכ םדא לש וינפרוא הסור אל .םדא לש וי נפ רואב
יללקתנש (יו פ״עא שיר םושם רסוא וכע רפכ שיא יירב ש״ד ,תורואסב וכרב .תבשב
מא ריאד .י מא ׳רכ איתא אלו ןנברכ אי תא .שי מ דע וקל אל לבא .ש־עמ תורואםה
רוםהבכ לשמנ ןילי לב רקיב םדאו (טמ סילסת) םעט המ .ו סע ודובכ ןל אל ר׳הדא
בויא) די הה .ןדע ןנס ודרטו וויו ונטט לטי נ ש״טבו .וטע ודובכ ןל ירסא ןנברו .ו מדנ
תא זוננל הי בקה שקב .תבש ילילב הטחח עקשש ןויכ .וחחלשתו וי נפ הנשט (די
.ו תו א שדקיו י עי בשה םוי תא םיהלא ךרביו ד״הה .תבשל דובכ קלחו .הרואה
ו כ י 3
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
פ ו י י מ ה א וי ע ז י נ ר ר י ת נ ו י ס ו ו ג ת נ ה ל ע מ ל ק ל וס מ ו וש יק מ ד נ נ פ ע ת נש ל ש י ת א י ג נ .נ י ע ל (י ) «ת נ ש ד ע ל לומ
ת נב ״ נ וא ה יס ה ניש מ ל י ו מ ס ש ״ ע נו ה ש מ ל ול ש ל ש י ול פ יש י י נ ד !א ס ל ונ ןיל ת ה ל ול ןיא ס א י מ י ל ס 5י וא .ם ז נ י י ו ל וח
׳ו -ג ה ׳ת א ל מ ו .ול ק ל ק ת נש (י ) :ות יל ונ .ה   ת ל יג (ש ) !ה מ ל ע יל !יא ש א ש לוש לש י נ ג נוש י מ א ן כ ו ד מ א נ י ע י ש נ ו<
ינפ מ וית ש ל ה יינק ה ל ד נ ה ;יש א ר ה ר וא ת וווא מ ה ול ק ל ק ת נש א ל ש ה ש מ ן י י ס יל ש ל ש מ ב ור וג מ ר ית יש ול ד ל ל נ ןיל ת ה ל
ם ו א א ונמ ש נ ש ״ ע נ ה ר ו ע וו ה ר ו נ ו ם יע ש ר ה י א ו נ ויה א ל ש ! יימ ע פ ל ק ה ל ד נ ה ל ע מ ל ם ת וא ר ג ומ ש ל ומ ס ן ו מ
יא צ ומ ד ע !יש א ו ווא זנ ג נ א ל ׳ו ס ו י נ ת ווי א מ ס ול ת נש פ י ע א ו פ י ס . ת ק ל ת ס א ו (מ ) ! ו ח י נ ]'נל וכ . א ו מ נ ץ כ ל ה מ (!)
ז י 3א ך ר ע ר י י ל ק 7'ענד^ 1
ע!
3
ע;י ךעכאווי 'ד
!
;עודך פאךא רעי״לאי ןי#האט וצ'םוא טינ ראנ
ז
טה'רע^י ואי טןאז יאד?ח רב
.טעבךאי ןי י ק״ןהאט טינ* ר ע טע ו ; ו א ןימיו! וצ .רע^נייל ןהעזסי וא ןיליאז י דרעדי ןלק
.ףיורא י ךטגי י ב.'נוא
ז
רעדי י לק"י ך רעצךיק רע.טבאמ טעבךאא 'pf a לדו ש^נעטא זא םתאןן
דיילק״יךיזיאטבאנ ןירא'§ "תי#*ברע.•ןעמא!'וצ' ןעןנאניג'ןענעז"אריעז י בך״נוא הי מרי ,י בן
ארי ע.ז
:
י בר'טאה .לייטרא! םער ריעטנוא'ןיןיובינניייא .ןיביויהי} ףיוא'ןעץעג. הימרי.יבר ןופ
ןע^ףךאי די תןלשףי ואי וא ריס ןיסייוג 'קנאד ןופ'.ה;!?רי, יבר ןופדי י לק.י ד ןיגדצינ. פארא
טשטנעביג טאןוטאנ טןא; ךוןןלא יבר (ב) :דעמי ל ןייז ןילאז י ד רעדיי^ק .י ך ןעהיצ פאך8
.ןי פא^ג.'ךאז.י ךטהרי ט ייב נוא'.טכ'יל י ך ייב םייסנ,םיא,ןיא ןיךעוו ןהןזט;נ לאזסע,תב6! םעד
תב!?*יאצ־1מ ןעמוקינ ךיא ןיב .טכאנ'1י ךאפ.תב^ברע.ט 5י ל א .ןעךמצענןא ךיא באוד ל,ךאמא
.טנערבי נפא ןעוויניטיג דאנ זיא טכיל יך ןופנוא .'ךאנ'טןעךב טכי ל.י ך ןי פאךטי נבאה נוא
טאה ריעינוא*.םי;פ סני שטנעם םעד״ןופטייקניטכיל י ך טי מי ת^ש םער טקןפ;ע.ביג טאה טאן
ף ךי י לגטי נ זי א^סע״.'םי'נפ'םנישטנע!?.םעד ןויפטייקנ:טכיל יך ט י1? ת^שי םעד טנ.יל:יתוי<
.תבשםי א םינפןיד ןויפטייקגיטכיל יידי וצ ךאוו ע^גא'םי נןט
:
ני שטנ^םעך,ןופטי י קגןטכ^ל
. ךארו עצנאגא *ןופרענילייה ינוא' רענ;טכיל םיוא טהעו תב#םויא ןיךיי סעד״ןופםינפ רען
ת^שסי ואןהעו. הנןל ידי נוא ןהוז י ך'.ןעמוטכי י לעבי ךטי מ תן ש טעד ט^קבי נטאה טא]
ם ןועטש יביר ץפטגאמנטה וכע״ףךאד ;ויפהךוהןןןןועמ#יבר .ךאוו עצ';אנא יוו רעןטלי ל
טא^ייזיישארןו םד$! יו^דלאב) תיגש ברע^טאן ןיופיהרזןוא ןעווינ ןיוש ויא םע
¥
וליפא ןי;עון
ןיןעדטסעך ןופ*ץרעו}.רעלעןכניזפ ןילאו'הנבל יד טימ ןהוו י ך ןופטייקעטכיל.יך זא >ט}יד.יזע]
יבר'ייוו טי נ ןנןר "יך יוו יויזאייזיא םאך .תבש 'יאצומ זיב ןיךאווינ רעלעיקניט טי נ י ך ן'ע;עז
ם־ו£ טיט. טעטכעענ'טי נ טאהטאנ
ז
ןופדוב^רעך.
י
טנאזינ טאק י טא יבר םוראד .י מא
רעלעקעט נאטיירפ'דלאב ןענעו. ה|בל יך נוא ןהוז יך םוראוו) .טי ; ךיוא ט?א1 ןייא ןושארןן
ר£לייוו
!
טייקרעיי!8 י ךי טי ם טניטכענינ.'טינ טאהי םדאקוםן ןיא,ט ייט 8ן סע״יוי ייזא.•ףיךאווין
יך''נוא".טנידני^?.טא'ה רע.,ס'אוו 'תעדה ץע..םער טי ? .המהבא וצי ןי ךאווף ןעכיל?ע.^מ$
ןויפמא ת^י אצו מ נואי טכאנ י י ב תן ש םי א.טי מ טנ:ט:כענינ. א;טאה רוב? ןייז ןיגיאז ן^בר
יןןיוזא .ןךעןנ/ןי פ ןע^יך^ע^סיורא םיא טאז; ןעט
י ז
נוא'טי י קנןי ^;ייז.ןיךאוו
ז
ינ ןע§וני} וצ םי.ין
םע
ד מ ת י ש א ר ב אי השרפ תי שארב ף ף ס
.תשטשס התיזוו הרואה הלי חתה תבש ילילב הםהה העקשש ןויכ .הרואב וכרב
. ץראה תופנכ ל ע ורואו והרשי םיטשה ל כ תהת (זל סש)רי הה .ןי סלקם לכה ולי חתה
סוי ב הי בקה ארבש רוא ןומים ריב הדוהי ריא .ץראה תופנכ לע ורואו .הט י נפס
י שנאב הי בקה לכתסהש ןויב .י פוס דעו םלועה ףוםפ וב טי בטו הפוצ םדא ןישארה
םיקידצל הני קתהו הזננו דמע ןילקלוקמ ןהישעמש הגלפה רוד י שנאבו לובטה רוד
םי קי דצל הני קתהש ןינמו .י ונו םרוא םיעשרמ ענםי ו (הל םש)׳אנש .הזנגש ןיגםו .לי על
י ול ׳ר .םוי ה ןוכג דע רואו ךלוה הגוג רואכ םיקידצ חרואו (ל יצ ש מ ) ׳אגש .לי על
לש בייו .שי ע לש ביי .הרואה התוא השםי ש תועש ויל (אי) רסא אריעז ׳ר םשב
שםשםמ ךשחה לי חתה .שי צםב המתה העקשש ןויכ .תבש לש בי י ו .תבש יליל
רוא הלילו יגפושי ךשחך א (כי) רמואו (טלק סילהח) ׳אגש .רי הדא ארי י תגו אבו
זומ .י ל גוודזהל אב בקע וגפושת תתאו שאר ךפושי אוה וב בותכש ותוא .י נדעב
, תי לע ךריבו רוא ןהם אציו הזל הז ןשיקהו םיפער ינש (גי) ול ןמיז הי בקה השע
ה ה
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
B5 ס ס י נ י פ וי מ י מ ש ל א מ ס ע ו ס ר צ י ש מ מ ס ז וג פ יש פ א ל א נש מ א ל ש . ׳ ו נ ת  פ ש י״ ל (א י ) י » ^ ב ר פ מ ז נ י ת יש
י:ש א ת יא נ יש ומ י ש נ . י ו נ ו ם י פ פ ר ׳כ ש (ג   ) :ת ו ר נ ה :ה ר יש ה ןמ ס ינפ ל ו נ ה ש מ ש ש ןוש א וה c ׳ * n א ו נ ג ש ם וי-'׳
ן ג א ןש וח ל ש ש ן ק *ל ש ש ומ ל צ לש ז מ א ו ל פ וא לש י מ א ס י ג נ א ה ת א ו ד נ מ נ י ת נ ש יה יא .י נ פ ו ש ׳ ווח
-
ן א ג ״ ה (נ י )
•ודוה לטינ תבש יאצומ .טכאמ^'ה^יי^טראווייםאד .והחלשי ו וינפהנשמ קוםפ״ןיא טייטש םע,
טקי #£נקעוואםי א טה ןע§ נ ו א ".טייןלנייש ןיד םיא ןופ'ןיראווין ןע^וניינ וצ *ייא תב#יאצומ")
ןיטלאהעב טלאיוי; טא;׳ טאן .טקאנ ייב תבש ןעננאנינ רעטגוא ויא'ןהוז יל יוו .!ןדע.;} ןופ
טןי טא^י קוםפ ןיא. טייטש ם ע .,יוו"יוזא. .תב© וצ דובכ ןיבעגלנ טהרערא; . טייקגיטכיל י ך
י ל טpטשטגע3י ג םיא טאה רע..טג.יל,ייהיג םיא טאה רע.גוא גאט ;י'טע3ךםעד טשטגעבין
טייקג;טכילי ד טה .ןיי;.רעטנוא טפראלין טה ןהוו י ל יוו תבש ןופרגעבא בייהגא'.טייק.'גי'טכיל
ץיננאנםעד נוא תכש ט^אג״עצנאל'י ך ןיטכדלייג טאה ך נוא ןיטכייליוציןיביו־תיניןא םייתיעבייא
קוספןיא,טייטש םע,מו יוזא .טא
י
ו ןיבמל 'וצ ןיבמהיגנא שענעפיעש-ב עלא ןיבאזד •תב#" גאט
6י י ו ו .ןעננוזינ" !יבאה לעמיה ם ע ך רעטנוא םאוו שעיגעפעשב עלא<והתשי.. םןםשה לכ תחת
הדוףי י בל'.רמא ,׳טלעוויןיק^. עלא ףייוא ןעווי; זיאיטייקניטביל י לי ץלאה תופנב ל ע . תואו
םלאמאד ןעוו גאט ;יטשרנ?.סעד ןיפאטיב טה טאג טאוו טייקעיטכיל יל טגאייג טה יומיס יבךב
ויב טלעד קע,ןי י א.ן ו פ ט   י קעטכי ל י ד ךרוד ן ע ק ו ק טגעק.י.ג רע״טלאוו שיטנע^א. ןעדיג טלאיוו
ןופןישסקו? יל גוא לוי ט ןויפpatejjrp ך ;העזמ טאה "טאג י וו'. טלעוו'קע.ןי ךעדנא םוצ
חישמ ןעמ םיקידצ יל וצ טייקגיטכיל ייל ןיטלאהעב רע. טאה .ןעמלנךיןילעומד וא הגלפה רוד
טייטש םע,םוראוו .טי ןךמטכי לי י ך'ןי טלאהעבי טאה טאנ זא רי§ ןיסייוו ןעגאע ;יפ.ןעמיק' טעוו
זא רימ ןיםיייו ןע^נאוו ןופגיוא' . טי י קעטןי ל רגמיו.םיעשר יד ןופ;עטיןנ ראפטאה רע״קוםפןיא
טייטש ם ע .,סוראמ .ןעמוק טעדחי שם ן ע י ו םיקידצ יךיוצ טייקגדנכיל י ך טי י רי מגא טאה טא}
ן י י נ ט ע ו ו ,ט י   קני טבי ל יד .טייקניטכיל י ך יוו ן ע נ י י # ט ע ו ו . םי קתצ'י ד ;ופ געיו י ל קוספןיא
ןיפט.נאי יול יבר :(הישמ ןופל נאימירעד ןירעוו טיירביגג<>טעוו סע ויב רעני^כיל להאמ עלא
גיםיירל נוא סקע.ז גיטקיל ןעוויג ויא ןילאןויג ןיפאשב'י י א ןושארה םדא ןעוו ן י ;עוו ם אריעז יבר
ן ו פ הןןש ש ו ל ע ו ו צ .טכאנ ייב תבש ;ופהע
ז
ש ףלעווצ . תבש בלע.ןופהעש ףלעייצ . ה ע • ^
טאה שיגךעטסיגיפ ידי גיא .תב# יאצום ןעגגאגיי; ריעטנוא ייא ;הויו יד יוו .גאט ןעגי דתןש
ךא רסואו קוספ ןיא טייטש ם ע . י ו ו יווא .טאוריג אךומ ןושארה םדא טאה ןעמיק וצ ןיבדהיגנא
י י י םאמ רער זא טניימינ ב'4«ד ךיא טגאזיג טאה ןושארה םרא .ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח
ןעטוק טעוו רן;,.נ}אל#םעדןעמ טביימ םאד .ב^/ וגפוישור הת$ו שאר ךפוש; אוה טייטש םי!>
גיטקיל ר י ש ראפי טכאנ יל טאה'טאנ רעי א . םינרעטםניפ ייד ;יא ר י!ב "וצ ןיטפעה״ב ךי»
פהםן א נוא .רןזנץטש ימוצ סי א רא$ג טי;רבינ}א טא^ו ־y ;1ןדאטינ טאג טאה סאוו .טקאעונ
טפאלק ינ
ת י ש א ר ב
א
י
ה ש ר פ
ת י ש א ר ב
ר ד ס
ל א ו מ ש כ א י ת א . ש א ה י ר ו א מ א ר ו ב ה י ל ע ך ר י ב ה ס . י נ ד ע ב ר ו א ה ל י ל ו ( ס 0) ד ׳ ה ה
ב ר . ה ת י י ר ב ת ל ח ת א י ה ש י נ פ מ . ש י מ ב ר ו א ה ל ע ן י כ ר ב מ ה מ י נ פ מ ל א ו מ ש ר מ א ד
י נ פ מ . ו י ל ע ו י כ ר ב מ כ י ה ו י י א צ ו מ ף א י ר מ א ן נ ת ו י ׳ ר ם ש ב ו ה ב א ׳ ר ו ב ר ם ש ב א נ ו ה
ם ו י ל כ ר מ א ת י ב י ר ם ש ב י ו ל ׳ ר . ה א י צ י ב (ד י ) ו כ ר ב . ם ו י ה ו ת ו א ל כ ר ו א ה ת ב ש ש
א ״ ב ו ; ם י נ ד ו ת ו פ ו ע ו א ר ב נ י ש י מ ח ב . ם ו ל כ ר ם ה ו נ י א ו ה כ ר ב ו ב ב י ת כ ן ו ר ס ח ו ב ש י ש
. ם ו ל ב ר ס ח ו נ י א ו ה כ ר ב ו ב ב י ת כ . ם י ל כ ו א ו ם י נ ד ם י ד צ ו . ם י ל כ ו א ו ת ו פ ו ע ן י ט ה ו ש
ו ב ב י ת כ . ם י ת מ א י ב י . ; י ל כ ו א ו ה מ ה ב ן י ט ה ו ש ם ד א י נ ב ו . ה מ ה ב ו ם ד א א ר ב נ י ש ש ב
ר ב א ם ח ׳ ר ם ש ב י ו ל ׳ ר ; ר מ י ם ל ך ל ת י א י א ם ׳ ז ב ( ו ט ) . ם ו ל כ ר ס ה ו נ י א ו ה כ ר ב
ו כ ר ב . ם י ס י נ ט ס י א ( ז ט ) י נ פ ס ר ס א י ס ו י ׳ ר ם ש ב ר ז ע ל א ׳ ר . ה א י צ י ה י נ פ ס ר ס א א נ י נ ה
ל כ א ן נ ו צ ל ש ן י ל י ש ב ת ו י נ פ ל א י ב ה . ת ב ש ב ם ו נ י נ ו ט נ א ל ה ד ו ע ס ה ש ע ו נ י ב ר . ם י ם ע ט ט ב
ן ת ו א (ז י ) ל י א . ן י ח ת ו ר ן י ל י ש ב ת ו י נ פ ל א י ב ה ל ו ת ב ה ד ו ע ס ו ל ה ש ע . ו ל ב ר ע ו ם ה מ
ך ל מ ל ש ץ ר ל ק ( ט י ) ש י י כ ז ל י א . ן י ר י ס ה ן ה ד ח א ן י ל ב ת (ח י ) ל י א . ו ל א מ ר ת ו י י ל ו ב ר ע
י ם ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם י פ מ מ ו ע ו נ ם פ ש נ י נ י נ ב וש פ ע ש ם י נ א ת ה ם יק נופ מ ם יש ג א ש יא ה ל ע ה נ י ס נש ל ה א !וש ה .ה א יל ינ (ו י ) i ת ומ ל צ ו ל פ וא
ויה ו ת נ :נ ס ית ל כ א ש   ם ת וא . יל ו ג ו ע ;ת וא (ו י ) «ל י א ו ׳ו נ (!ש ) : ע ו ז פ ינא ו יל ע וול ל יוח א ש ומ נ ו ו נ י נ ן נ י פ ל
:ו ל ו א .;יר ל וי (וג י ) !!י ל ב ח . ל נ ת (וי •) 1יל ע ם י נ ו ע ;יג ול .ם י ש י ג ע כ י א (.!ש ) s א וה ה גא ש ;יש ל .ו מ י מ ל ןל ם יא יא ש
ה כ ר ב א
,
ט כ ^ י ז ם ד א ^ א ה לש3^ מ נ א נ ^ם י ת א 'ו י א . ן י ר ע ר נ א ם ע ך ף י ו א ;י י ט •^ ;י י א ט פ א ל ק ך
ט א ו ו ' . ר י ס ר א פ ג י ט כ י ל י ן ע ו ו י ג ז י א " ט כ א 1י ך ק ו ס פ ן י א ט י י ט י ג ץ ם ע . י ו ו ד י א ר ע ; י פ ם ע ך ף י ו א
. ל א ו מ ש י ו ו ן ע ט י ק ם ״ י ו א ט ע י י ם א ר . י ש א ר י ר ו א מ א ר ו ב . ט ב א ם ״ י נ ם ד א ; ט א ה ה כ ך ב א ר א פ
. ת ב ש י י א צ ו מ ר ע ן י פ *ן י ז א ' ה ^ר ב א ן ע ט * ט כ א ם י ם א ו ו ר א פ ' ט ג א י ן ג ט א ה ל א ו מ ש ם ו ר א ; ו
ן ו פ י ט נ א ; א נ י ה ב י ר . ת ב ש י א צ ו מ ן ע ד י נ ז י א ר ע י י § ם ע ר ן ו פ י נ נ . ו פ א ש ב ב י י ה ^א ם א ד ל י י ט
ן י כ א מ י ך ד א י ע מ ף ך א ד ר ו פ כ ם ו י י א צ ו מ ן ף ע ו ו ם ן ע ד ו י י ב ר ן ויפ ט ?א ז ו י ה ב א י ב ר נ ו א ן י ג ע ו ו ם ב ר
ר ע י י פ ן ע נ ע ר ב י ט ך א ט י ג ט י נ ן ע ט ט י א ק ר ו פ כ י ם ו י ג א ט ן י צ ?א נ ם י ע ך ל י ד ו . ר ע י י פ ף י ו א ה כ ר ב א
ט ש ט נ ע ב י י נ ט א ה ט א נ ' . ק ר א ד י נ ^ן י פ א ^ב ר ו 6 ב ם ו י :א צ ו מ ט ן ן י א ט ל א ד ר נ ; , ד ו ?,ייל .? ם י י א ט ק י ע ז
; ו פ י ט נ א ז י ו ל י ב כ . ת ב ש ף י ו א ן י ב ע נ ס ד א ן י פ ר א ד י י !. ם א ו ו 1ע ע ר ל א § ן י ל א ו ן י ש ט נ ע י ם ת ב ש ם י ע ן
. , ר כ ר ג א א ד ם י י א י י ב ' ז י א ר ע ל ע פ א י א ד ז י א ם י י א ק א ם א ו ו ג א ט ר י ע ך ן י ג ע ו ו ם א נ י ^ח . ן ב י ס ו י י ב ב
; • ש ט נ ע מ נ ו א . ש י פ נ ו א ת ו פ ו ע ן י ך א ו ו י נ ;י פ .א ש 3 ק נ ע י ג א ט ש ך ע ג א ד . ן י ל ״ ע פ ט י נ ר א ג ל א ז ם ע . ,
ט י נ י ל י א ז י ס ע . ה כ ר ב א י י ז י י ב ט י י ט ש ר ב י ר ך . י   ז ן י ם ע . ג ו א ש   פ ן ע ג ' ג ^ו ' ג ו א . י ך ן י ם ע , ג ו א ת ו פ ו ע ן י ט כ ע 1£
ן י ש ט נ ע ט . ת י מ ה ב ' ג ו א ן י ש ט נ ע מ ; י ך א ו ו י ג ן י פ א ש ב ; ע נ ע ז . ג א ט י י ר ן נ ' . ש י פ ץ י ק ט י נ נ י א ת ו פ ו ע ; י י ק . ;   ל ע פ
ט י נ י ן י ל א י ז ס ע . ה כ ר ב א י ד י י ב י ט י י י ט ש ר ע ב י ר ך . ; י ב ך א ט ש ;י ש י ט נ ע ט נ ו א .י ד ; י ס ע . נ ו א ת ו מ ה ב ק ט כ ע ז ^
ה כ ר ב א ט י י ט ש ט א ו ו ר א פ . ;י נ א ^ו י ט ס ע ו ו ם א ו ו ת ' ב ש ' ף י ו א ' . 1^ . ה ?; י י ק . , ט י נ נ ו א ^ש ט ג ע ס ; י י ק . ; י   ו ע פ
. ת כ ש ף י ו א ט ל ע ג ם ד א ט י ג ; ע ס ל י ד ו ן י נ ע ו ו ס א נ י נ ח ר ב א ט ח י ב כ ן ו פ ט נ א ז י י ל י ב ר . ת ב ע י י ב
ל י י ד ן י ג ע ו ו ם י ס ו י י ב ר ; ו פ ט ג א ז ר ז ע י ל א י ב ר . ן ע ג י ך ך א פ . ל א ז
ז
ן ע מ ן י ר ע י י ט ו ?ו ?נ ע ג י נ , ן ע ט ף ך א ד
ן י ט ע . י ד ט ש ט נ ע ב י נ ט א ג ט א ה ר ע ב ' י ר ך ' . נ ך א י ו נ   ס ע , ע ק א מ ש י נ ן י ס ^. ן ע ל :ו ו ; י ש ט ג ע פ ע ל ע ך י י א י י ך
. ח ב ש ם ו א ' ם י נ י נ ו ט נ א ר א פ ה ד ו ע פ א ' ט כ א ם י ״ נ ט א ה י ב ר ! ' ם ע ט ן ע ט ו ג א ן י ב א ה ,י ל א ז ת ב ע ן ו פ
ה א נ ה ט א ה ג ו א י י ז ן ו פ ן י ט ע ג י ג ' ר ע . ט א ה . ן י ם ע . ע ט   ן א ק _ם ו נ י נ ו ט ?א ר א פ ט ג נ י י ר ב . ע ג ן ע ט . ט א ה
ן ע ט ט א ה . ן י כ א ו ו ר ע ד ם ו א ס ו ג י ג ו ט נ א ר א פ . ר ד ו ע ם א ' ט ?א ט י נ י ב ר ט א ה ל ו ל א ם א ' ך א } . ט א ה י ן
ז ו י א ב א ה ן י ס ג ן . ע ט ל א ק . ע . ג ע ל . ; ו פ ט נ א ז י ג ם ו נ - נ ו ט נ א י ט א ה . ; י ס ג ; ע ם י י ה ס ו נ י נ ו ט נ א ר א 8 ט נ נ י י ך ב ע ^
ן י מ א ט ל ע פ ץ ם ע ״ י ע י ם י י ה ייד 'ן י א ט י נ א ז י נ י ב ב ט א ה . ן י ס !?, ע ס י י ה י ך ן ו פ י ו ו ט א ה י נ r^ori ר ע ©
ר י ט י י ב י ו ן א י ד ן ע ק . ן ע ט . ך ל מ ;ו פ ר צ ו א ן י א ם ע פ ע , ; ע ד ט ל ע פ ט ^א ז י נ ס ו נ י נ ו ט ; א ט א ה . ץ ר ר ו ע ^
ט א ה .ז !י ו א ץ ר י ן ו ע נ ם ע ך ן י פ י ו ק נ ו א ט ל ע נ [ ע ס ע נ י ר י ע ך א . ץ ל י מ ע י נ י ן ל ר ע ע ל א ' ;ע נ י פ ע ג ר י ן ו א ;י א
ע ג י ד ת ב ש . ת י ב ש 'ץ ר י ו ו ע ^, ם ע ך ט ם א ה ' . ת ב ש ט ס י י ה ם א ו ו ץ ך י י י ע ג ם א ד ט ן ע פ 'ם ע , 'ט 4א
ז
!יג י ב ר
« Vי ב ר ב ל א ע מ ש : י ב י ר (;') . ט א ג ; י ו פ ה כ ר ב ' י ד ך ר ו ד ע ^י ד ע כ א ו ו י ך י ו ו ר ע ן נ א ט ש י ג ן ע ^נ ׳ז
ט א ה
ה מ ת י ש א ר ב א י ׳יש ר פ ת יש א ר ב ר ד ס
יסוי ריב לאעמשי ׳ר (ג1 :תבש ךל תיא (כ) .ןיריםח ןה תבש ליא :םולכ רסח
י נבו .הרותה תוכוב (בכ1 ל״א .םי י ח ןה הט תוכזב (אפ) לבב ינב ליא יברל הילייש
תוכזב ליא .המ תונזב ליח י שנאו .תורשעמ תוכזב (נכ) ליא . המ תוכזב ייא
םדא י ננסז תתא םעפאבא רב היד רמא (!):ט׳י ו תותבשה תא ןי דבכמ ןהש (דכ)
תם לכמ ובו .תוטומ וייב ןועט דחא םיקפויד (סכ) ונינפל ואיבהו אי קדולב דחא
דמואו זירכמ הי הו ותי עצמאב בשוי הי ה דחא קוניתו .תי שארב ימי תששב ארבנש
ותעד חוזת אלש י דכ .חמל ביכ (וכ) .הב יבשויו לבת האולמו ץראה ׳הל (דכ סם)
תםהב לכו יתייה תבט ליא .הזה דובכה לכל תיכז ןכיהמ ינב ליא .וי לע הי עב לש
לע אל (D) ול יתרמאו .תבשל השירפב יתייה .תבשה תומי לכ האור י תי י הש הפי
ןטת הוהו .הבר אמוצ תבורעב ימורב הוה אדבוע (הכ) אמוהנה ריא (ה) :תי כז ןנמ
.הי ולי ע ןימייק םוכרפיאד אי י לטו אוה חכחשא .ןונ דח היל ;בדזיד לזאו טי י ח דח
.ןי רנד בייל אי טםד דע .י טי טב היל קיסם ןידהו .י סי טב היל קיסמ !ידה הוה
הבסנו
r 1
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
  ת א ו ם ס ים 'ס ת א מ יכ ר יכ זיו ה א ג ת ת .ו ל י ז ה (יל ש (י נ ) . ה ייה ס ה ה מ ח י כ ונ (א נ ) !ה י מ ח נ . ח נ ש ן ל ה יא ( נ )
נ ו ו נ ס ט ! ן ל c <e ן ל ת א נ ם ג ח ל ע א ל .ן ג מ ל ע א ל (!כ ) :!׳ר ש ע מ פ ר ג י נ ס כ ל כ יפ נ ו ת מ כ נ וש ח ינ ע ש ר ש וע ס ייח ׳יל כ
נ ״ י נ י ע נ ימ ור ר י ע נ ס י ס   ש ע מ .יוכ א ו נ ו ע (ת כ ) ה נ ת ול ת ל ם ל א מ ש נ נ י ת נ ו ן ייח א יה יכ ה נ ׳א נ ב . ה ר מ ס ש וכ מ (נ כ )
ר פ ות ז ח א ש ייח ם ש ה יה ו ר ומ ח ה ו ל ז ונ ה ה נ ר א מ !! א ר ק נש וש ר ד ו ר ש ע ת ר   ע ב י ת כ ו .ר ש ע מ ת ו כ ו נ ( נ נ ) ו ר יב כ ו ר ש וע
ג ו ס ל צ א ר א ש נ א ל ש א צ מ נו ד מ א ג ו ת ונק ל ן ל ה ו ש מ מ נ ם ד ג נ ומ כ ו . י ו כ ן י ל נ כ מ ןכ ש (ל נ ) ! וש ע ת ת ש ל יכ ש נ וש ע ל יוק
ר ש א וה ס ו נ ו פ י א ל ו נ ע ו ח א ו ע נ ו א וה א ל א ות ונק ל ןס ח ש ימ ׳יפ .ס ״ ק ס ויד (ה נ ) ! ר יש ע ת א יה ׳ה ת נ י נ ה ל ע מ ל ש ו ו ג
וע ינה ש י ע ו ס ו ׳ ה ל ע ה ע ייח ה ו^נימ ונ ות וא ם ל ע מ ם ו ס יס ו ו י ע ה : ן כ ו י ו כ מ ק ונית ה ס י ס .ס מ ל כ ״ כ (י נ ) !ן מ ל ש ך ו ו ע ג
״!י י כ ןענעז נוא ייי ץבעל תוכז ןיבילעוו ןי א^בב ןופ ןיקטנעמ יד יבכ ייב טגערפי; טאן
''•?ילעי! !יי! ל8ךש!ץרא דפןישטגעט ך' .הרות ןענרעל ייז םא;ו'תוכז םער ןיא טנאתג 'יבר טאה
ןענ״עז תוכז ןיבלעוו ןיא ץראל ץוח ןופ ץשטנעןנ ך' .רשעט ןיבענ. י:ז לייוו .ךייר ןעגעז תוכז
פניאזיןטאק אבא רב אדד יבכ1רסא ח) •בוט 'םוי יצ גואיתבשםיוצ דבב ןיבעג יד לייוו .ךי י ר
זןואראפט;ני.ירבעג ןעט טאה.ת§#ףדאךך וצ ןיטעבךאפלהאטא זןיסטאה א
ז
יקךול ןופשטנעמא
ןעווינ זיא 'שיטיםעד ףיוא נוא .סני קעטש ןהע^כעז]טימ ןיגארטיג םיא טאהי ןיעמ םאווישיטא
ץםעזינ ויא דניקא נוא .נעט םקעזיע׳טןערע יך ;ייא ןייראווינ ןי?אש3 ןעבעז םאד ןיפאז עלא ןופ
.הב י בשוךרבת האולמו ץראה '׳הל קויס j 'םען. ;
,
?ורענ םדא טאה נוא שיט ;עטי!נ םער ףדא
טאה רעביריך .םוהטכייר םעך טי9 ןיטלאה סיורג טינ ךךלאזת;בה לעב דער ןעווינ זיא םאך
לעב םוצ טנאזינ א;יח יבכ טאה .טא}'וצ רעהיג.טלעוו עצנא!י ך זא ;
,
?ירע^ו םייא דגיק,םאד
ךיא טנאמנ 'ת.יבהלע3 רעך טאה .דובןא יוזא וצ ןעזוי; הכוז X C QX T J םאד ךרוד ;הוז ץייט תי.33
איז ךיא באה .ךאמ ע^נאנא ןהעזינ באה ךיא םאמ המהב עטונ' רערעי נוא ב^קא ׳עוויג ;יב
ןעווינ הכוז וטםאה טםיז 'םוא טינ תן3ה לעב םוצ טנאזיג א;יה 'יבר טאה .תבשףדא ןיטלאסעב
טנאוט טאה אםוחנסייבכ .רמא (,ך) :תי ע* ןופרכשרעד זיא םאד דאנ .טייקכייר םיער וצ
רעייא רעדיינשא ןיעוויג טראד זיא םע. .רופכ םוי ברע םייור ןיא ןיפארטיג להאן״א טאה סע,
שיפםעך ןיבענ ;ענא^שינ רעדיינש רעד זיא .שי פןייא ';עווינ רא} זיא .'שיפא'ןיפיוק ןעגנאגי}
ןינענ ןעגאט^׳ינ ךייא זיא טאטישץיפךשיםעדץפ טכע;ק רעד נוא .ןי פי וקטלאווי נםי אטאהנוא
נוא .טלעגין־א שי$ םעך,;עעטשעג טאה רעדיינשירעך .ץפיוק טלאץ,ינ םיא יטאה נוא שית םעך
ףלעוןצ שיפםעד ראפץבע^נ טאה ןע$ ויב .טליענ ;יא שיפ.םעך'ןעניטשע.נ טאה טכענק. רעך
רעך ןעוו .שי פ םעד ןעםונינ טאה נוא ןירלינ ףלעווצ יך ןיבעני}' רעדיינ!?'רעך טאה .ןחלי ג
סאמ רא'6 טכע;ק םוצ ט;אזיג רש רער טאדו •־ישי 'םעך w'הדו עס'ך ;יבעגיג טאקו ט?ע.?ק
ןופךיא לז? םאמ ררעה ןיימ רש םוצ טגאזינ טכעגק. רעד םא״־ן שיפטגגיירבין טיג וטיםאה
טיט ךיא ןי3 .שיפ ;ייא רא^ו ;עווי; רעםיטיג זיא שי פי ךי צ ןענגאנינ ןיב 'ךיא '.!עגע1כיי3'ריד
2%ד ךיא גוא .ףי עג ןיא שיןג םע.־ז ;עניטשעג טאה רע, .שין<'םעך ןיבעג ןעגאטשיג ןיךויא
וט?דאוי .ןךלי ג ףלעו;? שיפםעד ראע ץבעגיג[ טאה ןעי 'זיב .טלעגיןיא שייפםעדי ןע^י ט׳^
ןיימ
ת ו מ ש א ל ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
תי תי י א אל תפל איילטל םוכרפיא רסא .ןי טםי ראד אהנעב (טכ) .אטי י ח אוהה הבסנו
תחכתשאי .ןונ דה אלא ןסח הוה אלו תילזא .ףני ס רופכל הט י דס ליא .ן י נ יל
.י מי טב הי ל קי םט אנאי יםיטב היל קיסס אי ה הוהו .הי י לי ע ןי םי י ק י אדי הי דחו אנא
לי א .אהםתא .ץרנד בייב ןינ ךל י תי י אד יעב תי י ה הס .ןי רנד בי י ל אטטד דע
טי י ח תי י טה י אט ליא .הי בנל אתאי הירתב חלש (אל) .ןלפ ני ב ליא .אי ה p (נ)
לכ !ידבע ןנאד ;יביח לכר .םוי דח ןל תי א .י רט ליא .ןי רנר בייב ןינ תלכאד יארוהי
רסא .הי הי הירוקיל ןיכירצ ןבא תי ל אתא אי ה דכו .ןני לע רפכט אעז .אתש י טי י
החי א ערקי ךי ה . הי בקה יל ערפ הט .רוטפ החא י רה ךי רכדל הי אר תאבהש ןייב
עשרה םיפורסונרוט (ו) :י י םי לכ הנםי ה סנרפתמ היהו הבוט תי לנרט הכוחב יל ]םיזו
.ךל חי רטא הט דטא .ןי רבוג ןט רבנ הסו ליא .םי םוי ס םוי הט ליא עיר חא לאש
.אסו י לכמ אתבשד אמוי ש״פ .םי טוי ס םוי הם (ל)י ל תרסא לי א .י ל תרסא הטי
דלםה הצרש ליא .ןי רבי נ לכס םופירסינרוט שי ם .ןי רבונם רבנ הםו ךל תירםאי
ירה ליא .י ל עדומ תא ןאנם (אל) ליא .הדבכל ה״בקה הצרש יז ףא ליא .י נדבכל
י ה נ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ול •ok ול צ א א נ ו ויר ת א ויל ש . ׳ י ס י נ ה י נ ת נ ח ל ש (א צ ) ה ת מ נ ג ״ ס (ש נ ) »!נייח ה ות וא וח ק ל ו ס ד נ ד י ש ע ם י ש ל י י מ ו
ר מ א !י י מ '"׳נ ס י נ י ס ל נא ש ! ט ייח יייה י ה ת א ת יא ר ס מ ם ייס צ ס ת ל וע ס ל ש ת ע נ . י נ א ל ״ ט ל ס נ י פ י א י מ א ק ש פ ר א ד
ה ני-ם ת ימ י ל נ !יש וע ונא ש ת ונ וע ל נ ׳א ס וי ונל ש י י נ י וא ול ול י מ א  ןית ר צ י ש א נ נ ו יל ת א נ ה א ל ה וול ז י ע נ ל י ש ס ר מ א
ו מ נ ל וינ ייצ ונא ןיא ם וי י ש א א נ ש נ ו וניל ע י פ כ מ א וס א ל א ם ש ס י ס א ל ו נ י ת ונק ל ׳ת כ ל ם וי נ פ מ י ו פ כ א ה מ י מ ל א
ר א ש מ יש א ס וי ת ל ע מ ס מ .ם י מ ו י מ ס וי ס מ (ל ) :ס י מ ת נ ס וס ו ות ונק ל ויל ע ס י ל פ וע ס ו ח א ׳ ו מ י ינא ית א צ מ ת ו ח א נ י
ס ימ ע פ ל ש ם יש נא וא ש מ ו ח א ש יא ת ל ע מ ס מ ניש ה ו ם ימ יה יכ נא !נ ו ם י מ י נ ות וא ה ל ע מ 'ד וה ים ה יה ו ׳יפ ק יס מ א ו נ
ם ו פ ו ו ס ו נ ו ו ש ול י מ א ם ו א 'נ נ ו א ש מ ם ל ע נ י ח א ש יא א צ מ נ ה צ וי ת ווה ם מ ס י י נ י י נ״ יל ע ינה ש י ע ס י מ ו נ י  ת יל ע ה
:י נ ח י נ ע ס מ ו ן ל •ת ומ א ש ס מ ת מ ה ן י א יל ש יש מ ו י ומ א ן מ (ל ) י י י ת נ ם י י נ ד י ש ע ם ינש ו ע נ מ ול י י נ א ש
ם י נ ק ס ס צ יש ת פ ו מ נ י ע ד ו מ ה ת א ןכ יה מ .י י כ ;א נמ (א ל ) ו ינול פ ש וא ן נ ס יל י מ א . ד ו ה י ומ וא א ו ה ;. י מ ו ד א ו •
ר^רעדט^ו ""רעכנאווא״ןי ^״ףלעו^ראפשיפא !ענ?יירן ריךלאי ךיא. טלאויינ !ררעה ןדע
רע רער.טאה .שטנעמ רענעי טנא/ינ טבענק.רעך טאה .דוי רעךזיא רעויטקענק.םוצ ט.נאןינ
טסוקדו םיאוצ טנאמנ'רש״רעד'טיאה .רש םוצ ןיעםוקינדוי רער זיא .דויםעיך קםיר טק;1נ»ענ
קימ רע"םוצ'ט}אזינ.רעךיי1ש רעךטאה .ןידלינ ףלעוו? ראפשיפא ;יסע,לאז רעיךיינ;? רעעידויא
ןעמ זיא .רהאי ץנאנא ןעהוט ריט םאד תוריבעל עלא' •־יהאי קא נאט ןייא ןיבאה רי0 ררע^
רעד טאה .ריובן ןי בענטי נ םיאר־ט ןיפןאד טמוק נאטרעךזא נוא .נאט םעך.ץאלחוכזנ.וא
.**np וטזיב .דייך.ענ.ייר וצ ננוזייוועןא טנניירבינ טקאה וד לייוו רעךייגק טוצ ט^איינ רש
ןענו^ענ טאה נוא שייפםער טנ־פןןענ טאה רעדיינש רעדיירעךיי;^םער טלסאיןב טאנ טאה םאר
יט ננאל יאז* טזיי^שינ ךך'רע^יטאה'טנאטיך 'םעך ,ופטקע.נ םעד ןופנוא טנאטיךא נינייועיא
ןייז לאי־םאמ ראפאביקע'יבר ״ב טגערןענטאה עשר דער םופורבונךוט 0):ט?עלי נ טאה דןן
סאוו ראפםופורסונ־ץטויצ טנאוינ אביקעייבר טאה .נעטערעך^ערא י
א
9 גאט *ןייא רעםע?
יבכ וצ טנאזינ םיופירסונרוט טאה .ןישטנל? ערעד?א על& ראפשןנ^עט קיא רעסעב ןיד לאז
וצ ט«יזינ אביקע^יבריטאה .טגאמנ ריט'וטםאה םיאמ ניא ט;איינ. ריד ךיא באה סאין א^י קן
ערעדנ^עלא ייי רע^עב ןיד נא'$ ןי־א לאז סאוי רגיפטגז^י/ ריט וצ ט!5א.ק וד םופור?1נלוט
רערייויפניעט עלא ייוו רעםעב ןייז_ חבש נאט רער לאז םאמ ראפטןייטינ וטקאה םאד'.ני עט
.ןיןעטנעם ערעדןא עלא ייו רע^עב ןי ךשטנעק ןייא לאד םאמ רא!ג טןאזינ ריד וצ ךיא באק .ךארו
.ןי^טנעמ ערעךנא עלא די רעםעב ןייז םייפורסונךוט לאז םאמ ראפטץיימי} ךיא באה סאד
טנאזינ אביקע,יבר טאזו .דמ? ןיבענ טלאייינ ריט טאה ךל§ רער ליימ ט#זי$ םופור91נןוט טאה
יוזאייוו אביקע .יבר וצ ^גאזיג סופורםיונךויט טאה .דובן ץבע;טןאי י י נ טל!} ךייא טאה"תבש םער
סאד ט.<י־זי/אןיקע,יבר'&יה •תבןן םנח דובן ןיבע};נ.טאה טא}זא ןיזייוועב רימ סאךוטםננןנ
טהור תן ש נוא •רענייטז? רנ<. טפראיי ךאוו עןנאנא •ןויט3טס ?י טטעד ןופןעםיוו ריס ןענע$
טוצ ןיי.ג ר״ך טי9 לאז ךיא !עק?'ך« טטליט יד אביקע.
,
•ר » טןאזינ סופורםונךוט טאן 'ר^
ךי י ט
ו מ ת י ש א ר ב א י ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ך ס
לי א .חנ אוה תבשבו .תבשה תוטי לכ םינבא ךשוטש .חי כוי ןויטבמס י הנ
*ירהש .חי כוי ורוכזב תמה תא הלעמה ירהו ליא .אהמתא .י ל ריגנ •דא אר.נל (נל)
.והובאב קרב יוהיל ארבנ אוההו (נל) .הלוע וניא תבשבו .תבשה תומי לכ הל׳.ע
.קלס אל אזובשבו אתבשד אמוי לכ קלסו .והובאב קרבו (הל) ךירצ ןמז דח (־נ)
ת לע המ יגפמ ,אהטתאז.ירוהי תי רי בעהי א תת טד ;ט אבא ליא .תיקםא אתבש רתב (ול)
םכלצא וזל חכשה תא רטשמ יניאש י פלכ ל«.תי לע אל תנשבו תבשה תומי לכ
לכ םילמע םתאש םכל שי למע יכו ליא .וחרב לעב ותוא רמשמ אוה ןאכ .ונוצרב
ונא תבשבו .ןי נודי נונא תבשה תומי לכ ליא .ןי המ םתא תבשבו .תבשה תומי
הב בישי לא .תבשה תא דבכמ .ה־בקהש ךי רבדכ םא ליא עי ר לצא רזה .ןי חונ
.ארבנ אוההד הי חת חפית ליא .בשע הב חי מצי לא .םי פשנ הב דרי ל.* .תוחור
ןתונ הוו .בורי ע ןתונ הז ןיא םא .תחא רצחב ;ירד ויהש םינשל . לשמ ךל לי שפא
רתי מ אוה ירה .רצחב רר דהא היה םא לבא .רצהב לטלטל ןירתוס אמש . בוריע
ולוכ םלועה לכו .ו סע תרחא תושר ןיאש יפל ה״בקה ןאכ ףא .הלי כ רצחה לכב
לכש וילע ןידיעמ ןמה ילכוא ירהש אלא .דו ע אלו .ולוכ םלועה לכב רתומ ולש
׳ד תא לאש דחא םיפוסוליפ (T) :דרוי היה אל תבשבו .דרוי היה תבשה תומי
ליא .רי הדאל הנתנ אל (חל) המ י נפמ .הלי מה איה הכי בה םא ליא .אי עשוה
י.פט
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
*ל ה ל ע ו ח נ ק מ ות ול ן כ ל ו י נ א נ ו נ ו ה .ק ד ב ו (ה ל ) t ג ו ה נ ׳::ש מ ת א :ןיש מ ל .י ל ד יג ג ת א א י נ נ ל (נ ל ) !ת ג ש ה ת א ד ג נ ל
ן ול ה ל ע א ל ו נ ״ נ ומ יל ע ה ל ה ל ו ת נ ש נ י ע ינש ה ת ומ י ל כ toe ר מ א י ימ א מ ל ע ב ה יימ וב ית יא ה מ וזי ןיש מ מ ומ ול כ
וניש ע נ ן ת ת י מ מ א י נ א ול ו מ א ו וה ול ע ה . ת נ ש ו ת ב (י ל ) א יה ה ו (נ ל ) :ל י ו י ״ ש ר • ןכ ו ו ת ו ו ע ק ימ ר מ וק ש ל ה צ ור ה ו ןכ
$ ו נ ס ייר ש ש ייח כ ה ת א ש ם ל ו ע נ .ס כ י ל 5א (ו ל ) :יד וה י ר כ ו ה ןומ נל ה ל ות ס א ן כ ו מ א ס יפ ור ס ונ ר ף נ ל ע . א ר נ ג
ב י נ מ ו וש נ ד יל י ה יה א וה ש .ר ״ ה ו א ל ה נ ת נ א ל ה מ ל (מ ל ) ל וא ש ל ן יול ס וס ו מ א ןמ זל . ן מ ו ו ח (ד ל ) ו ן י נ א נ ק וד ב
יריס וטםנאז דע^י רדי ״ ^עז/י ן י י ^ץ^ו י ו }. •וזא לעמ ךיא זא טםייוו וד ליימ • ןויטבמס ךייט
*!ושי? טיק דךע,רעיו ןופתמ םעך.ףיוא טננייךב םאמ דער טנאזינ אביקע יבר טאה •ןעגילא
.טל תןש נוא ןעןנייר? ףדא טיא רעןען£ךא'וו עצגאגא *.נירייה זיא תגש זא ;ינא^ךיוא טעמ
טופורפונךוט טאה לזדא^א .רעטאפ ןייד ט•'? ןיבויפ'םאר וטפנעק.,;עסיוו טםליוו ור ביוא נוא
.רעטאפםגחןעג^ניירב ףיוא טנעקלג,רע טאה ךאמ עצגאגא •רעטאפ;יד ןופזןאזא" ;עקרו טפךאריג
רעטא(ל םער טגןעךבינ ףיוא םופורםונךוט טאה ג'א!5נוז .ןעםוקינ טי$ רעטאינ רעך זיאת ב ש
.רעךנאווא .רויא ןייראמייג וטויב ;יכדאטשיג טזיב וד יוו.'רעטא§ םוצ טגאזי; םופורכונךוט טאה
דעד'טאה יעטוסי^ףדרא טינ וטזיב תבש ניוא ןעםיקנ. ףיורא וטזיב 'דןאוו עיןנאנא םאמ ראפ
• ןערייו ןעטונ םעך טיק תן # ןעטיה טי ן לימ לןייא ייב רעמ סופוירקינךוט וציטגאזיג רעטאפ
ריא טאה רעטא$ םוצ טגאזיג סופורםוגרוט טאה .טיג לימ רע^ר^א'תבע ןעטיה רע;,זומ אד
םנאויג רעטאפרער טאה' .ריא טהור תבע גוא ריא טעברא ךאמ עצגאגא םאמ טעבראא ןעך
*ביקע יבר וצ ;עםוקיג םופורסוגךוט זן>.ריט ןעהור תיןש גוא ט^שםעגירימ ;ירעמ ךאמ עצנאגא
לא^.תיבש םוצ דובכ,ןי בעעג טאה טא^זא.ט:נגאז
ז
וד יוו זיא, סע^ביוא םיא.וצ טגאזיג טאהיגוא
.תבע םוא זא־מן י ן ן ק ^וו טןג לאז נוא .ןי ;ער ן«ן_ טיג ליאז נוא • תבש םוא טגיוו';ייק .קזאלבט י }
ריר לעמ ךיא • שטגעט םער ןופה!$נ ך סי תא לאז סופורסונרוט וצ ט^י ג'אבי קע יבר יטאה
ןיכאט טינ ןילעוו'עךיייב יי;. בדא .ףייוה ןייא ןיא טגהאוויג ;יבאה ןישטנ״עמ ייו־ץ י6מנא ןיבענ
טנ
:
.ןו»*וו - y i px זא רעבא .טי נ סימענ • ףדה ןיא ;יגארט ןיגעמ ייז ;יליעמ • ןעמיאז וצ בוריעא
ייב • ףיוה ןיצ?אג םער ןיא ;י נאןט רע 'נעט .(טבענק נוא רעךניק עניד טיט) ףיוהא ןיא ;יילא
.ענייז מא טלעוו ען?אנ יך נוא ןע^אז'וצ םיא טיט טינ טנהאוו רען״ק .דירו יווא ךיוא זיא טאן
ןיזאלן נעט רעבףך' • טךעוו ע?נא4 י ך ןיא ןינארט רע.ננ^וטכענק ענץז.ןיסיןה ;ישטנעס ירז
םאמ ןךוי י ךנוא .דךן;. יד רפ'ןעמוק םיוךאנעק זארניךינואיןינעיר ןיי;. נע9 םענוא טניךא
ןילא§י; זיא ךאמ עצ;אגא םודאמ .נילייה זיא תבע זא ןיגאז תורע.ךיוא ןילעוו ןמ ןיפעגיג ןיבאה
י בר ייב טגערקינ טאה ףאזייל־פא • וסופוסוליפ)ז :ץיא!!יג טינ ןס רעד זיא 'ת^ש נוא ;8 רעד
אי עשוה
ת י ש א ר ב
א י
ה ע ר פ
ת י י א ר ב ר ד ס
י נ פ מ ל י א . ו נ ק ז ת א פ ת א ת י נ מ ו וש א ר ת א פ ח ל ג מ ז ש י א ה ו ח ו א ה מ י נ פ מ
ר ב ש י ו . ו י ד י ת א ע ט ק י ו .ו י נ י ע ת א א מ ס י ןב ם א ל ״ א . ת ו ט ש ב ו ט ע ל ד נ ש
ך א י צ ו ה ל ל י א . א ה ט ת א .ן נ י ת א א י ל י ט ן ל יא ל ו ל יא . ת ו ט ש ב ו ט ע ו ל ד נ ש ייע .ו י ל ג ר ת א
ל ד ר ח ה ן ונב ,ה י י ש ע ן י כ י ר צ (מ ) ת י ש א ר ב יט י ת ש ש ב א ר ב נ ש ה מ ל כ א ל א .א   א ק ל ח (ט ל )
ך י ר צ ם ד א ול י פ א .ן ח מ ה ל ן יב יר צ ן יט יח ה . ק ו ת מ ל ן יכ יר צ ם י ם י ם ר ו ת ה . ק ו ת מ ל ך י ר צ
. ח ב ש ת ר י מ ש ו ב ב ו ת כ ויא ש ם ה ר ב א ר פ א א ה פ ל ח ר ב ייר ם ש ב ן נ ח וי ׳ר (ח ) :ן ו ק י ת
ה ב ח ר ל ו ה כ ר א ל ץ ר א ב ך ל ה ת ה ם וק (ג י ת יש א ר ב ) ר מ א נ ש . ה ד מ ב ם ל ו ע ה ת א ש ר י
.ר י ע ה י נ פ •ת א ן ח ד (א מ )(ג ל םש) ׳א ג ש . ת ב ש ת ר י מ ש וב ב ו ת כ ש ב ק ע י ל ב א .׳ו ג ו
׳נ ש . ח ד ם ב א ל ש ם ל ו ע ה ת א ש ר י . ם ו י ד ו ע ב מ ן י ם ו ח ת ע ב ק ו . ה מ ח י מ ו ד מ ד ם ע ס ג כ נ
י א ת ס ו ד ׳ר ו ה י כ ר ב ׳ר ו כ ר ב ה מ ל א י ד (ט ) :׳ו ג ו ת צ ר פ ו ץ ר א ה ר פ ע כ ך ע ר ז ה י ה ו (ה כ ם ש )
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
! י נ ר ! (מ ) !ן ומ יש ויר צ ל כ ה v c h v ימ י ה ש ש ונ א י נ נ נ ינויצ ה מ ל ןל ר מ וא ו ס מ ע יל ג . ק ל ח (ו נ ל ) !י ו א ר ו יינפ ל
ו ה ח ונמ ו פ נ ש ןוש ל ע מ ש מ .ן מ י ו (א מ ) :1וייח ,ה י י ש ע ל כ ש יפ ל ל וכ מ ול וג ו ס ו א ו נ א ל ס מ ל ו ו ח י י ו נ נ ו ס ח ל "ש <
1^ ק ^ב ר ^״ ט א ; ט א זו ס א ן ו ר א ש • F fa r<\ ןימ ל »$ TO

8 3י ל זיא ט א ;י י ב ב י ו א א ;ע זע יה
ט י נ ך י ז ף ך א ר ש ט נ ע ט א ם ור א וו 7וייי ל ימ ט י ג ך י ז ןע מ ף ך א ד ם ד ו ע ; ת ל ע ע ג ןיד ל א ז ר ע ן וש א ר ה
ך א ד ט ז .י ב
:
ו ר ך א זיל יפ ם ו צ ט ג א ;י ג !א ;ע #ו ה 'י ב ר ט א ה .'ן י ?א £ב ם יא יט א '? ט א ^יוו ןופ ץ ר ע ד ג ג ן
ר א ה י ר ג ו א . פ א ק
ז
ן ו פ ר א ה ך פ ^ו ט ס ל א ג ס א וו ר א פ פ א ק
ז
ם ע ד ף מ א ר א ה ט י ם ן י ר א ד י נ .ן י ר א ב י נ
ך א /יל ה יפ ר ע ד ט א ה .ן י ס ק א ע וט זא ל 'ן י ך א ווי נ .ץ ל א ^י ג ט י ) י ד ט י ט ט ויב ו ד ט א וו ד ך >3 ן ופ
•ייא ןייל ק ;ע ווייג ך א ג זיא ר ^ ןע יו ןיים ק א וע ג ם יא ט יט ןיב א זד פ א ק
ז
ןופ ר יא ה י ך ל י ד ו ט ך ע פ ?ן7.ין
י א
ר
ע .ן ע י י ק ט ו ק י ג ןע ג ע ו ד ר א ב ןופ ר א ה יך ר ע ן^ז .ןיל א ^ פ $ן י ד ן ע ^ ף ך >ד ר ע ב י ר ך ש ע ר א נ
נ ו א ן י ג י ו א י י ד ן י כ א ס ד מ ל ב ך א ר ן ע 8 ף ך א ד ט ג ע ך פ י ג א ן ע ע ו ה י כ ל .ט א ה .ג ו ל ק ג ו א ס י ו ך ג ןע יווינ
ןייל ק נ ןע וויג ויא ר ע ..ן ע י ו'ן י ם ק א וי ;'ץ ב א ה יי!!ל ייד ו ם י פ י יד ן יכ ע ך ב וצ מ א ט ?ע ה י ד ץ ק א ס ?$
יד .ר ע ך נ א ווא .ד י י ך י ך וצ ן ע ם וק ין ;ע ד ר י מ ן ע ע ה ט ן א ויג ף א ע ל ק י פ ר ע ד ט א ה . ש ע ר א ; נ י א
•ע ד ע ר נא יזייק ״ ןיד ט י נ ;יוש ט ע יו ן ע מ ע נ וצ ך ך ןופ י ד ט ע מ ןע .ק זא ס י פ יך נ וא ט ;ע ^ י ל
נ , א
!
י
5
י י א
ם ו צ ט ;א ו י נ א
ז
י ע ע וה י ב ר ט א ק .ע ר "ע ד נא ף יוא ט ?ק א ו1. 'פ א ק
ז
ץ פ ר א ה י ך פ א ט ל א ;ן ע מ ז א ר ע 3$
ץ ל א ר א נ <ן י ך
י
ט י נ ןע ק ״ ;'יר ע .פ נע
י
.ט ינ.ר יא ; ר י ד ל א ו ינוא ג י ך י י ל ץ זא ל ק ע ו ו א ך י ך ל י א ז ך י א י ף א ן ל ה י פ
ל ב ר ס ר ע ד . ץ כ א ט ט כ ע ל !ו צ ייז.ןע ט ף ך א ד ג ע ט .ם ק ע ז ע ט ש ל נ ז .י ך ץ א ן י פ א ע ב ט א ה ט א
ז
ג ם 'א ו ו
ץ ר א וויג ׳ייפ א ש ב ן ע נע י ץ ם מ ר ות .ם י ז ץ ל א מ ם ייא ף ך א ך י ן ע מ נ ו א ר ע ^י ב ץ ר א ון י נ ן י פ א ט ׳ב זיא
ך יוא יןע מ ף ך א ד ץ ש ט נ ע מ א ול יפ א . ץ ל ה א ן ן ע מ ווט ץ יייוו .ם י ז ן י כ א 6י ד ף ל א ד ן ע ^ג ו א ר ע ט י ב
!וא ןיד י ל מ ן יייל א ך ך 'ל א ז ר ע .,נ וא .ת ל ם י ; ט י ) ן יך א ב ינ ש ^?ע מ ר ע ך ויא ר ע ב י ר ך .ן י ר ע ק ע ב ר א פ
(ע וויג ןגזב ע ז מ ה ך ב א זיב ת ור וד ע ל א נ וא ט נ יד נ ייע ג ד ל א ב ט א ה ם ד א ל ייע ר א ג .ן י ך ע ס ע ב ר א פ
זנח יוי י ב ך 01)* ונ י ב א ם ה ך ב א וצ ויב ןייז ל ס ם וצ ןיט א ^ינ ט י ; י ד ט א ,ג ט א ה ר ע ב י ך ן ם י ע ש ר
ט א ה ר ע .'זא ט י נ ט ייט ש ם י א י ייב ט א וו ונ י ב א ם ה ר ב א ןינע וי א /י ף ל ח ר ב י^וי י ב ר ץ פ ט ןא ויג ט א ה
ר ע ט ה ו י ן י ם ו ח ^ יב ור יע '.;יב א מ ל א י ר ו א . ח : $ מ וצ ג א ט יייר ק ץ פ ק מ ע ? וצ ל א ז ר ע ^ת י וש ט י ה ע ג
ו צ ט ג א ו ך י ט ה ט א ; ק ו ס ן ;ייא ט ייט ש ם ע ד י ד ז א .6א ר ש י .ץ ר א ר א ג ) ם יא ^א ט יט ט ל ע י י י ד ת ש ל י ע ן
ם א ת י ב ק ע .: ר ע ב א .ט י י ל ב ר יא ייצ ג וא ג ץ י ל ר יא וצ 'ך א ל ם ע ך ן י א א ייג ג וא ף יוא א י י ט ע ם ה ר ?א
יד ר א פ ט ה ו ר י ג 'ט ^ר ע ״ ק ו ם ^ץ א ט ייט ש 'ם ע ,יוו יווא ת ^ש ט יה יע נ ט א ה ך ן ו א ט י י ט ע ט יא , י י ב
ץ יר א ייא   יע .ג וא . ת ב ע ;ע ^וק ייג ןא זיא ם ן ן ל י י ו נ ט א ^ע ץ א ן ע מ א נ י נ ץ יר א ט י נ זיא ג וא . ט א ט ע
זיא "ם ע .ןע וי 'ןימ וח ת ו יב יר יע . ט כ א מ י ג ט ה ר ע ,ג וא .ן ע יע ג ט ייח ך א ג וייא ץ ל וו י ד ן ע ו ו ת ן ש ם וצ ןע ?.גא גי?
ט י י ט ש "ם ע ד וי יווא .ס א מ א 'ןא ט ל ע וו י ך 'ת ש ל :ע ג 'ר ע .ט ז ד ר ע ^י ר ך .'גא ט ייר .פ ןופ ג א ט ק ד י נ ך א ן
ב ר ע מ ן י ק ר א ט ש ך י ז ט ם ע יוווד נ ו א ד ר ע יד ץ פ י ב י וי ט ש 'י ך יוו ןיד ;י ל ע ו }ר ע י ך ^ע ג ל י ד ק ו ס פ ן י א
.ת ^ש ם ע ר .ט ש ע ן י ג ט א ה ם א ד 'ייא ט ש פ א ך א ; .( ות א   ן ג ד )(ט ) י ט ו ר ן נ וא ןיפ ? ח ר ן ט נ ו א
ת ן ע   ל י י ו ו י ט ן א ז י ^ם   ד ך ר / . ;מ ה נ ר ב ל א ומ ש י ב ר ט ימ ןע ג יך ק י א ן ^ו ד י ב ך ,נ ו א ה ^ר ן י ב ן
ן מ ת י ש א ר ב א י ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ר ס
•ר ת א ת ב ש כ ר ח . ג ו ז ן ב ול ן יא ש ם י ר מ ו א י א ת ם ו ד ׳ר ו ׳י כ ר ב ׳ר . ן מ ח נ ר ב ל א ו מ ש יד ו
ר ב ש י ר . ג ו ז ן ב ה ל ת י ל א ת ב ש . א ת ב ו ר ע (א מ ) א ת ש ם ח . א ת ע ב ר א א ת ל ת . א ת ב ש כ
י ג ת . ת י ת ד ג ה ג י א ת ב ש . ה ח ד נ כ ״ ה י (ג מ ) ה ת ד ג ט ׳י . ת ח ד ג ו נ י א ש (כ מ י ר מ א ן מ ח נ
ד ו י ב ק ה ל י א •ג יז ן ב ןיא יל ו ג וז ןב ש י ן ל ו כ ל . ע י ש ב ר ה י ב ק ה י נ פ ל ת ב ש ה ר מ א י ׳ב ש ד
ו ר כ ז ה ״ כ ק ה ם ה ל ר מ א . י נ י ס ר ה י ג פ ל ל א ר ש י ו ד מ ע ש ן ויכ ו .ך ג ו ז ן כ א י ה ל א ר ש י ת ס ג כ
ת א ר וכ ז (כ ת ומ ש ) ר ו ב ד וג י י ה .ך נ י ז ןב א י ה ל א ר ש י ת ס ג כ (ו מ ) . ת ב ש ל י ת ר ס א ש ר ב ד ה
ה י ב ק ה ה י ה ת ו י ר ב 'ה ש ל ש . ר מ א א נ י ג ח ר ב א ס ח ׳ר ם ש ב י ול ׳ר (י) :ו ש ד ק ל ת ב ש ה ם ו י
י ג ב . ם י כ א ל ם ו ם ג ה י ג ו ע י ק ר י ב ב .ה ר ו א ו ץ ר א ו ם י מ ש א ר ב י א ב .ם ו י ו ם וי ל כ ב א ר ו ב
ה ו ח ו ם ד א ׳וב .ן ת י ו ל ו ם י ג ד ו ת ו פ ו ע ׳ה ב . ת ו ל ז ם ו ה נ כ ל ו ה מ ה ׳ר ב .ע י ג ו ן יא ש ד ו ת ו ג ל י א
ה י ח ו . ה ם ה ב ו . ש מ ר ו . ה ו ה ו . ם ד א . ה ש ש א ר ב (ה מ ) יוב ם ה ג פ ר י א . ם י ש מ ר ו
א ר ב ר ש א א ל א . ן א כ ב י ת כ ץ א ה ש ע ו ס י ה ל א א ר ב ר ש א ה י י ג ב ר יא . ם י א י ר ם ו !ן מ )
:י ו ב ו ת ו א א ר ב ו ם י ד ק ה .י ז ב ת ו א ר ב ל ד י ת ע ה י ב ק ה ה י ה ש ה ם ל כ . ת ו ש ע ל (זמ ן ם   ה ל א
. ו ת כ א ל מ ל כ מ (ח מ ) ת ב ש ו ב י כ ר מ א ת א ד ג ״ ע א ר מ א א י ע ש וה 'ר ם ש ב ם ח ג פ ׳ר (א יי
א ל א .ם י ק י ד צ ה ת כ א ל מ מ א ל ו . ם י ע ש ר ה ת כ א ל מ מ א ל ת ב ש א ל ו . ת ב ש ומ ל וע ת כ א ל מ מ
ל ע ופ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. ה ש ש א י נ (ה י ו ) :ונ ןיח ניש פ .יוכ ו ל א ר ש י ת ס נ נ (ד מ ) א וה ש ש ש ל ע ן נ א ר ק נ יש ש ס יי . א ת נ ו י ע (א מ )
¬. ש ״ ע נ ו א י ב נ ש נש נ ת וא ר ניל ס י א י ויה ש ה ש ל ש ה ת נ ש ה ר א ש נו ת ונוז ה ש לש ש ה ו ם ימ י ה ש ש ס ה י י ה ו ש "»
ז מ ע מ ש מ . ת וש ע ל (ז מ ) :ם י י ש .וי י ע ה ׳ ז .ם י א ר מ (י מ ) א ים וזו . ה ח ו נ וניא ש (נ ו נ ) י•ו נ י נ וניש ל ג וז יל נ ז ע
א ל י מ ק י ר . ׳ו נ ות כ א ל מ ל כ מ (ת ») : ת וש ע ל יוא י ס י  ש ו א ית מ ינש מ ו א ק י י ינפ מ . ה ת ו נ י ו פ כ ם וי (ג מ ) : ה נ י נ ם
ט א ה ת ב ש .נ א ט י י י פ נ א ט ש ר ע נ א ך .ז ן א ווט י ם ג א ט ם נ יך .ג א ט נ א מ ג א ט ג וז .ר א פ ץ יק ״ ט ינ ט א ה
ד וכ ר ב י ד ט נ א י ומ ח נ ר ב ל א ומ ש י ב ר .ת ^ש ם ע ד ט ש ט נ ע ר י נ ט א ג ט א {י ר ע ב י ל ך . ר א פ ץ י ק .ט י נ
נ א ט ר ע ך נא " ן י י א ף ד א ץ ס ייט ש יג ק ע י ו א ט ל ע ו ו ב ו ט ם וי י .י ןיך ע ד ץ ס יוט ש יג ק ע ייא ט י נ ל א ז ת ן ^ זיא
. ר וב י ע א ןע מ «כ א מ ל ה א ס א ם ור א ד י .יא מ ר ע ך נ א ןייא ף יוא ן ים יוט ע יג ק ע יוא ט ך ע י ו ר ו פ כ ט וי
ו ל ס פ ןע מ ט ק א מ ל ה א מ א ג ו א . ש ד ה ש ^ר ג ע ט יד ייצ וצ ת ב ט ג וא ול ס כ ן ע מ ט ?א ט ל ?א מ א נ ו א
ןוע ןנש יב ל . .י נ ת .ןים יוט ש ינ ק ע ווא ט י נ ט ל ע וו ת ב ש ר ע י!א .(ש ל ח ש א ר ג א ט ןייא וצ ת .ב .ט ג וא
ט ס א ה ו ד י ם א י ו ן י כ א י ע ל א ם ל וע ל ש ו ג ו ב ר 'ט א ג ר א פ ט ג א ייג ט א ה ת י ש ט נ ו ר ע ל י נ ט א ה יא ח וי ןב
• T T
1
• ״ י .״*־־ T V • T
-
I T * T T i » • • * ״
ןיל ע וו ;יל וי יך ת ב ש ם וצ ט ן א ייג ט א
ז
ג ט א ה .ר א פ ן י י ק ט י ג ב א ה ל י א ג וא .ר א פ א ץ ב א ה ץ פ א ש ב
י ל וצ ט ג א זין ט א נ ט א
י
ה .יג יס ג ך א ב ם ע ר ר א § ק .ג.א 15ש י; ןע נע י ץ ד וי י ך ןע וו . ר א פ ןייד ן י ד
ם א ד .ר א פ ןייד ןייז ןיל ע וו ןיל וי י ל זא ת ^ש ם וצ ט נ א י י נ .ב א ה ד ןיא ס א וו   א י י ך ט ק נ י י ך י ג ןיל וי
ט א ל יי!? י ב ר (י) :ם יא .ןע ';יל ייה וצ ת ^ש ג א ז;ם ע ך ,ט 'ק ג .ייך .יג ןיל וי י ך ו צ ט ג א ; ק ו ס פ •וע ד ם א ד זיא
. ג א ט ר ע ר ע י ;י ק א ש נ ט א ג ט א ה ג ג ופ א ש ב י י ל ר ^י י ך ך ןיג ע וו ם א ג ;ג ח ר ב א מ ח י :ב ר ץ פ ט .נ א י י ג
ג א ט ג א ס .ט ייק ג יט כ יל י ל ג וא ד ר ע .,י ך ג וא ט י ם ש ט ס י י ה ס א ^י ר ע מ י ה יך יץ פ א ש ב ר ;ן.ט א ה ג א ט ג וי
ט ה ג יא ט ס ג יל .ם יכ 'א ל !כ י ל ג וא ם ג זויג ם ע ד ג וא ע יןמ '>ט9ייה ס א ד ל ע ם יה נ ם ע ר ;יפ א ש ב ר ע .,ט א ה
נ י א ן ה ו ו י י ך ץ פ א ^  ב י ר ע ט א ה ד ן א ד ט י ט . !ל ^ן ג ם ע ד גיוא י א ך נ י ך נוא ר ע ק י וב י ל ץ ?א ^.ב ך ן
ט ה נ א ט י י ר פ .ז ת ד ל ם ע ל נ וא ש יפ נוא ית ופ וע ן יפ א ש ב ר ע ט א ז י נ א ט זג יל ע נ א ד .ת ול זמ י ך נוא ה נ ב ל י ד
ט ן נ א ט י י ל פ ט נ א ז ס ח נ פ י ב ר (א י ) :ד ר ע ,י ך ף י ו א ט כ י ר ק ם א ו ו ץ ל א י ינוא ה וח ג וא ם ך א ץ $א 8מ 'ר ן ז
ת ויזד נ וא ת ו מ ה ב .ד ר ע
י
.י ך ף יוא ט כ יל ק יס א וי ץ ל א נ וא ה וח נ וא ם ן א .;י כ א ז ם ק ע ן ,ן י פ א ש ב ט א ;
ט ה ט א נ ס א יו ה ש נ ת ם יה ל א א ר ב ר ש א י ק ום ^ ןייא ט ינ ט ייט ש ם ע ,ט ן א י ה י י נ ב 'י 3ך . .ם י ל ש נ וא
ט ל א וי? ט א ה ט א נ ט א יו ת ו ש ע ל ם יה יל א יא ר ^ ר ש א ט ייט ש ם ע .  י א נ . ט כ א ט י נ ט1« נ וא ;י 3א #1
"% ט א ה ת ב ש ;יפ א ש ב ט ל א זיי; ט א ה ט א נ ם א וו ץ ל £ .ר ע ;ך 9 ץ פ א ש 3'ר ע
י
ט א ה ר ע ט ע ן ש ן ל א זן
ט ה ט א ^ זא ט נ א ;ק ו ס ^ ר ע ל ,ו ל י פ א ןינע יו ם א י ע ע ו ה י ב ר ןופ ט3אי ם ח ן פ י ב ל .ג א ן נ י י ר פ 'ןיפ א ״ ע ב
וצ ר ע ה ון ג ס א ו י י ט ע ^ך א י ד ץ פ ט ה ור י^ ר א ג ט א ה ר ע .. .ת ב ש ם ״ וא ט ע ב ל א ע ל א ע ;ייי.ןופ ט ה ו ר י ן
ץ י ע ג י י צ נ ג וט כ א נ וא .ם י ע ש ר 'י ך ף יוא ץ ב ע ג וצ 'ג ג וט כ א .ט ע ן ך א !י י ד ןופ ר ע ן £ .ט ל ע ו ו י ך
נ נ ו ט ב א ט י ג ר ע .וא ןם ים א ט א ג ט יוייוו ת ן ש ם וא 'ול יפ א .'ט ה ור י; ט יג ר ע .ט א ^ ם י ק י ר ל יד ף יוא
ז \י ו א
ת י ש א ר ב ב י א י   ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
ןינמ .ןהלש ןירוטג אםנח (טמ)ןי עמ ולאלו ולאל הארמ . ולא םעו ילא םע לעופ
תא אצוי ו ורצוא תא ׳ה חתפ (נ הי מרי )רסאנש .הכאלמ היורק םיעשר לש ןחונעריפש
(אצ סילהח) ׳אנש .הכאלמ היורק םיקידצ לש ןרכשש ץנמו .אי ה הכאלמ יב ומעז י לכ
: םדא ינב דגנ ךב םיסוחל תלעפךיאריל תנפצ דשא ךבוט בר המ
תוצק הלא ןה (יכ בויא) ביתכ .םארבהב ץראהו םיםשה הורלוה הלא (א) ב י ה ש ר פ
.ןה ה״בקה לש ויכרד תי צק האיר תאש הם לכ אני ה ריא .י וגו ייכרד
.ןנובתי (א) יס ויתורובנ םערו וב עמשנ רבד ץסש הטי (סש) ויכרד תוצק הלא ןה
.י י לע דומעל הלובי הידב לכ ןיא .ונוקי תכ אצוי אוהש העשב הזה םערה אנוה רי א
ירודס לע םא אנוה ריא .ונויגהו וזומר ןיעדוי םיחקפה .ןגי בתי ימ אלא ביכא ןגי כתנ
ךל רמאי םאי .אהמתא .וי כאע םליע לש ורודס לע . די מעל ליכי ההא ןיא םער לש
ליכי התא יא ויב ךלמ ירחא ול רומא .םלי ע לש ירורם לע רוטעל *נא לוכי םדא
תשירחל לשמ וב) ןמחג ריא .אהמתא .דוסעל לובי התא הי כקה הי םם ירחא .דוםעל
םינק
Y
ה ג ו ה כ ת ו נ ת ם
א נ ה ל ע מ ש מ ן נ ט ח י (א ) ו וי נ ש נ ה נוש ס ג ה י נ ר יא ייס6 011 ןי י מ . ח י ש נ א«יד (ש ש ) י ס נא ל ש ל נ מ נ י ו י כ
ל ש מ ( נ ) ו ל יג י יניא ן מ נש ס ל ס כ ש ש יא א נ סא ף א ש ש מ ש ינע ויכ א ל ל נ א ןה וימ ש ת מ ג י ו וש ור יש י ן ייש מ ניל
טאג ךדא״טזי דו םיקתצ'ייד"וצ גוא .ת^ש"םוא וליפא יד טפאךטזק רע,םוראוו םיע^ר יך ףי וא
.תבש םוא וליפא טויג ייי״טהוט רע^יראיי .תבט׳ סיאולפאיננוטיכא י י י ףדאטי נ רע.זאןמי ב8
םוראןו :טעןךאא טאג י י בי ץפתי ; טךעד םיעשר י ך ןופףאךן^י י ך זא ריט ןיסייוו ןןנאיי ;יפ
ץיז ץפםילכ 'י ך ןגמוניג םיירא טן רנ;ני א רותא ןיד טניפןזינ 'ט:ד טא} קי סן ןיא. טייטז? סןן•
טךעיו מי קתצ יד ןופר5#דער יא רי9'ץסידי ןענאיי ;יפ נוא .טע^רא&זיא סאך םתאיי ןעראץ
ןיטלאהעב טםאה וד םומו סטונ ןייד ייא לי? ידקייספץא טייטש סע] םיראו} .טעןךאא ןי קתי ן
ייל 'ןי{* ?י ןע^י שב םאןי לי וצ טע^ךאיג.םאר ט?אה ח ריד יראש אךום ץנןאזן םאיי יך ראע
:י יישטןעק ייל ןיןע,; ____
ץסאעב ןעגעז י ד קד דרע^ך ןופגיא לעקיה ייל ץפטלובע^ן יל •pyjp םאד וז$א < (א)בי 7ו6חפ
ורסאי י ץלי א^י ה יבר טגאזיגיןהל תיצק.הלאןה ט£!;י} טאה בויא .זיךאויין
ץטראד םאוי טלעווא ךא/אן זיןז פנ?.םוראד .טא;' ץפןיןעיי ך ץפל^וי באי א^יייןטשהען
ר^ך" ץמש המו '.ןי געוועגלדץפ לוםייוא ראנ ןענעי םאד .ןהץז וצ ר״לעןן ליפאד ךאן י י א
.;;ובתי יימ ויתתובג. ס5?רו .םי א יי3 טךן/יגטךעוו ךאו עקילדגע#א ־יא5 טאיו נוא .וב עשקן
בל .;ייטשלא5םיאש!יואךד;עק רעיו טייקילאט^'ענ,יך ץפרע^יוא זיא רע,טאוו רעלודרעד נוא
םאיו ש ינע 'פעש3א.אטינ זיא .
,
זי א טפארק ןיד יוו םיודןז טףן ר^ן1הו.רעןוד רעךט?אי אייזי
ץט$א;ו.ןנובתנ י9 ןענאטץןי; טליאמסע״יא .טינ טי י ט#ן נ וב ס ג .י י א רנ^סאוי ןע^ייי ןענעק״ל־י"
טני'יס
ז
.ןנ1נ»ר; ימ טייטש'םנ;.יא .רענת םעד״ףדא ןייט#רא6 טי נ ךד לדו רעגייק״ןינאי רימ
רער סאיו ףיייוארא; ץ!}ייוו ע;ולק.יל .רעןוד םעך ףיוא 'ןי י טץואפ טי ; ךל W,יע1
יי
ק~ו
ע
9
זי ארעגי ד רער םאוורעבא . טלעו) ך וצ'רעגת 'םעד טיש ט?יי8 טאן םאד! נואטץייי רענוד
. רעגת ץפגיגינעדרא םעך.ןע9'י
י
נ
טי
3 קק^-י ^י י ס״י חי אךאי גטן^א?
131

ט י
י
י
ע5י
י
ק-
ס י י
מ
שסנעש*! בי וא\רע*לנאי י א\ ;עי^ךי טינ. סיווע?,טלעוו יל ץפינףונעךדא םער ךאד ןע$ ןעןכ
ךאדאמ ןי:אז םיאוטיםלאי, .טלעויו 'יך ןופ נ;ונעלרא'םעד ןעםיוויא;ןעק״ךיןז ץ$אי ריד טעוו
סו/קסי וו ןענעקי״יטםעוו .טה'וט'חע5ילשטנעסא)'ךל&א. םאד ןיכאו י ך ןעסדוטי נ ט9?עק,וד
ח?. י לאי נ ןעטכי ךענאי וצ ךיילג זיא 'םאד טגאו ;ימחנ בל .רעדןאווא .יקאטינ טאה טאנ
ץא״ןעגגאגיג ;יתא זיא םע. רעוו'נוא .רלאוו םער ןיא'ןייב ץירא ט;עקינ טי נ טאה ש^ןעמ
נוא דלאול םוצ ןעגגאגיג ייייי רע, ןהאזןיג "רעגולקא טאה סוו .טעחנאללי נ. טאה דלאדי סעד
טאהרע״זי ב טקאזעןנוא ןעננאעג'טקאה.יג, 'גואיקגגאגיג זיא נוא:'ר'עםד'ב ת טקאסי? טאה
ןעננאגינייםיוירא זי ן נוא נעוו ק״טקאהינסיוא םער ךרוד ןעג»דג ץיבא ייא רע
v
.געי י אטלאמי ן
ךריד
ח מ ת י ש א ר ב
ב י ה ז
^
3
״ י
8
׳*״
3
ר ד ס
. ה ע ו ט ה י ה ה כ ו ת ל ם נ כ נ ה י ה ש י ט ל כ ש . ה כ ו ת ב ס נ כ ה ל ם ד א ל וכ י ה י ה א ל ש .ם י נ ק
. ח ו ם כ ה ך ר ד א צ י ו ח ו כ כ ה ך ר ד ס נ כ נ . ס נ כ נ ו ח ס כ ס נ כ נ ו ח ם כ (נ ) ד ה א ת ה פ ה ש ע ה ט
ן י ט ל פ ל ל ש ם .י ר ו ח (ד ) ר ס א ן ס ח נ ב ר . ח ו ס כ ה ך ר ד ן יא צ ויו ן י ם נ כ ת ט ל כ ה ו ל י ח ת ה
ח ק פ ה ש ע ה ט . ה ע ו ט ת י ה ה כ ו ת ל ס נ כ נ ה י ה ש יט ל כ ש .ה ב ר ה ן י ה ת פ ה ל ויה ש ה ל ו ר נ
ך ר ד א צ י ו ת ע ק פ ה ך ר ד ס נ כ נ ו . ח ת פ ה ד נ נ כ ה ר ש ק ו (ו )י ס נ ל ש ת ע ק פ (ה )ל ט נ . ד ח א
ת ו י ר ב ה ו . ן י ט ל פ ה נ ב ש ו י ב ל ט י י ב ש ר א . ת ע ק פ ה ך ר ד ן יא צ ויו ן י ס נ כ נ ל כ ה ו ל י ח ת ת . ת ע ק פ ה
ן י ה וב נ ם י ל ת כ ה וי ה ול יא . ה א נ ה ת י ה ן י ה ו ב נ ם י ר וט ע ה ויה ול יא . ם י ר ם וא ו ה כ ו ת ל ן י ס נ כ נ
ם י ל נ ר ש ל ש י ל ויה ול י א .ם י נ י ע ש ל ש י ל ו י ה ול יא ר ם א י ו ם ד א א ו ב י א ס ש . ה א נ ה ת י ה
ר ב כ ר ש א ת א א ל א .ן א כ ר ס א נ א ל ו ה ש ע ר ב כ ר ש א ת א (ב ת ל ה ק ) . א ה ם ת א . י ל ה פ י ה י ה
ך ד י ם ע ס ו ך ל ש ם (ז) ר ב א ו ר ב א ל כ ל ע ;י נ ס נ ו נ י ד ת י ב ו ת ׳ב ק ת ה י פ ט ל ו כ י ב כ .ו ה ו ש ע (ו)
א ו ה ך נ ק ך י ב א א ו ה א ל ה ם כ ח א ל ו ל ב נ ם ע ת א ז ו ל ם נ ת ׳י י ל ה (ב ל ס י ר ב ו ) ׳א נ ש . ך נ ו כ ט ל ע
ה ה ת פ ל ע ה ב י ב (ח ) ן ת נ ם א ו . !י ט ל פ ה נ ו ב וי ב ך ל ט א ח י ח ר ב י ול ר י א . ך נ נ מ י ו ך ש ע
א ו ה ו ה א נ א ו ה ו . ו ה ח פ ל ע ו ב י ב (ט ) ן ת נ ו . ה ז ה ם ד א ה א ר ב ה   ב ק ה ה ״ ם ט . ה א נ ה נ י א
ר ש א ל י ת ת פ . ם ד א ה ת א ם י ה ל א ׳ה ר צ י י ו (ב ת יש א ר ב ) ב י ת כ ן ויר ט ר ב ק ח צ י ר י א . ו ח ב ש
י ״ א . י ת ר צ ש ה ר ו צ ו י ח א ר ב ש ה י י ב ו א ר ר פ ו א ו ו ט ל ו ע ב ה א נ ת ט ת י ב ק ה ל ו כ י ב כ .ר צ י •
ק ח צ י
K
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. מ י נ (ו י ) ו ן ל ר ש א ם י ר כ י א ה מ . f et (ז ) :ו ת ו א וש ע פ ר ט * ש נ ( נ ) ! ס ר ק ל ש ר ע י ז ס ש ו י ם ׳יפ .ם י נ ק ז ש י ו ״ .
: ןיע ם וומ ם ןינס יש ס ל נ ק נ פ יש ו נ ו ןומ ל וול ק מ ג ר ט יל . פ ע ז פ (ה ) :ר ש א ל ש מ . ד ו ה ( ו ) :ה ר י ג מ ו ל נ מ נ ס י נ ק ג
ויפ * ת פ ע ה ל ע מ ל ם נוש נ ס ש י ו מ 91 .ימ ת ש ל ע ו נ י נ (ע ) ןור א א ה ה נק י . ׳ו נ ם ר ש ק (י ) י י ג ן מ ם זיג א י ו י כ
א <נו ס י נ ר ם יל ע ופ . ס י נ ר ם יל ע ופ ל י נ י נ .ו ה ו ש ע (ו ) :ו ד י ב ומ ש
i[p^¥i ^^^r ־'1י9 נ<& ן י י ?ק ;ע ז ז ן ^ ר ע י .נ ע ן ן ן י^אהעגp^i א ט י ע   .ך ר ו י
ל י ^י ן ע י וי נ זיא ג י ?ך ו נ י א ץ א ל א & ר ע ס י וד ג א ק ווי נ . ייא ם ע ,'ל £ט א ך א נ י ט ^א ; ;!?ח נ ב ר . נ ע י ו
ט א ה ץ א 'ל א § ם ע ר ןיא 'ןע ן!נא 12 ץ י כ א 'זי א י ס ע ,ר ע י ו .ן י ב ו ט ש ל י פ ןיא ןיי.; וצ ן י י ר » ן ע ך י ט
ן י י / ט ה נ ו א ק י ך ט ש ןופ ל יוינק א ן ע מ ונינ ט א ז ן י ר ע , .";זוא ט יג ר ע 2 ק # ט א ה ס א ד .ט ע י ד ?א ל ב י ג
ט ל י ק ד י ע נ ו צ נ ו א ט ל 'יק ייינ?נף יוא ם יא י ט ה ר ע ^ו ו ל ד נק .ם יע ד ך ר ו ד נ וא ר י ט י ד ף יוא ן ע ך נ ו ב י ע א ק ע ,
ס ד ר ע נויא ק .ע א .ג 'ינ ץ יר א ע ל א ןג ןנג ה ך א ,? י ע ל • !ג ׳ג נא ג ינ 'ס י ת א נ וא ןע מ א _ני3 ןייכ ^ ר ע ,ז י א
ט נ ע ק ע ט י נ ;ע ס .ט א ז ו ט ס א ל א פ .ן י א נ וא   ול א וי ןיא נע וי י ך ך א ד א ם ל .ל י ו נ ק .ם ע ר ך ך ו ד ןע נ.ןא ג יג
ט ק ך ל ס א ל ^פ ל ט נא ויא וד וי ןב ןוע מ ש י ?ר .(ט ל ע ון י ך ן ופ ינ ן ופ א ש ב י ך ןע ם יוו ןיע נע ק ןע ?.ט ע יי ק ס י י י
י ך ן ע י י י ט ג א ו י / ן י ב א ^^' ^^
ם ע
ר 1.
א
JWWV ן יייא !*׳.?ע י ס ד ן י ש ^י ע ט י:1ט !?א ל א ^ ט ק א ^י ?
.ר ע נ ע ^ ןע ייי? ט ל א ד ך י ו ה ק י י נ .ן י ט ל א ו ו ט נ ע וו יך ';ע ד .ר ע נע ש ';ע יונ ט ל א יייך יזה ןע יייג ץ ט ל א יי ןיל ייז
ו א ן י י נ ^ ןע ןןוק &9;ע ט א ט ע וו רע1יאט.ר ע נע ש ןע ווינ, ט ל א וי ך י ו ה ן ע ד ינ ט א ל ו י ט י פ א ס ר ע ד ן ע ו ז
* ל ש .ר ע 'ד נ א ו ^א \ר ע נ ע ש 'ז ע ו ו י נ ך י י א ט ל א וו ס ייפ י י ר ך ד ע ר א ן ינ ד א י י ר ך י י ט א ס ט ט ל א וי ך י א
ט י נ ט ייט ש ם ע ״ \ וה י ש ע
ז
ר ב כ ר י #א ת א ך ל ט ם ע יך ך א ; ן ע ם וק ן ע ק ״ ר ע וו ט .נ א וי }ט א ה ך ל מ ה
ט א ג ל ו ב י ב כ .ט כ א ט י נ ;י ב א ז י 'י ד ס א ו ו וה וש ע ^ט י י ט ש 'ם ע ,ר א נ ' .ט ן א מ י ? ט א ה 'ר ו ס א י ו . י ה ^?
ל א ז ר ע יייוזא ייי ם ע נייד יד ייל נ ר ע ר ע ;.ף י ו א (ןע וד נ ב ^י ט )ט ל י י צ ג ך ך ץ ב א ה ץ ך ת י ב ןיד ט י ט
ו מ י ו י א ^ט צ ע י ט י י ב ו ד יוו נ נ ו נ ע ר ר ^י ם ע ד זץ וא יט ל ע ט ש יינ. ך י ד ט א :}ן ע מ .נ ו א .ץ ך ע י י ט ?א ?י ;
א מ י ח ״ ר ב י י ל '
,
?ר .ט נ י ט ס ע פ י נ . ך י י ך ט א ה נ וא ט י א ט י }' ך י ר ט א ה ט א נ ק ום £ ןיא ט ייט !? ס ע
ס ״ י ס א פ י ד ל ״ ע נ י ך א ט כ א ע י ג 'ט א זו ר ע , ב י וא ט ס א ל יא ^א ט ה א י ן ף ט א ^ ך ל 8א יא ט ן א ן ג ט א ן ן
ש א ה נ ו א 'ש ט נ ע מ ם ע ר טכא5ינ ט א ה ט א ; . ן י י # ט י נ ויא .ד י ש י ך רא5 ף ייג ך ך ת ל א ן
נ ו א י י ד ל א ה ןופ א ווט ס ונ ם א פ ןיינ ך ר וד ל א ו ר י א ך ר ו ד .י א נ י ד .ט ן י ר א פ ץ פ ע נ י ך א ט נןא ט יג
ק ו ס פ ןייא ט י י ט ש ס ג ז.'ט ג א יינ ט א ה ץ יר מ ר ב ק ח צ י 'י ב ד . ט וג נ ו א ןייש .זיא ם $ נ וא .ח ום ץ פ
ל ה א מ א W ט י י ט ש ^א ו ו י ו י צ .ש ט נ ע מ ם ע ר ץ פ א ש ב י ט א ה ט א נ
ז
. ט ך א ה ת א ם יה ל א   ר <ןיג
מ ן א ז ר ע :וא ט ל ע ן ו מ ט י ט ם י י ד ך ך ט ל א ה ט א נ ל ו ב ;;3 .ןיפ א ש ב ט א ה ר ע ״ ס א י י ר צ ; ר ^י א
^ ? י ^ י י א ב א ה ך י א ם א וו ה ר וצ ייד נ וא 'ץ פ א ??ב ב א ן ך יא ס א יי ש י נ ע פ ע ש ב ם א ר ט ,ר ןד
י ב י
ת י ש א ר ב ב י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
ןחבשפםארוב (י) . םארבהב.ץראהו םיששה תודלות הלא (םש) בי תכ וירם רב קחצי
הלא רמאנש .ן ה ןיחבושםו ןה ןיאנ אלא .י פוד ןהב ןתונ יםו ןסלקמ ןארוב .ןגנמ ימו
פהנפ ׳ר Q) :םי משו ץרא םיהלא ׳ה תושע םויב (אי) םארבהב ץראהו םימשה תודלוח
הלא לכ ויהיו התשע ידי תלא לכ תאו (וס היעשי) םארב איתב םארבהב רמא יול ׳ר םשב
אל ןומיס ׳ר םשב הדוהי ריא . ירבד לע דרהו חור הכנו ינע לא טי בא הז לאו ׳ה םאנ
רמא ןרוי ׳ר .התשע יידי הלא לכ תאו ׳אנש .ומלוע תא ה״בקה-ארב העיניב אלו לטעב
וניב ׳ה ןתנ רשא תורותהו םיטפשמהו םיקוחה הלא (גי )(ט ארקיו) ׳אנש הרותה תוכזב
׳אנש .םי טבשה תוכזב רמוא הימחנ רב עשוהי 'ר .השמ דיב יניס רהב לארשי י נב ןיבו
ריא .׳ו נו םיםשה תודלות הלא .׳ה םאנ הלא לכ ויהיו ׳יתכו .תומש תלאו (א תומש)
ל0פהלא ׳אנש ןאב ׳ינושארה לע ףיסומ הלאו .׳ינושארה תא לספתלא יאנש סיב והבא
ת א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת ס
riS ל נ ת א א י נ ה ן נ ל ו ת וית וא ה ל נ נ ל ק ה ת1 א א ״ ה נ א ו נ נ ב .!ת נ ת מ !א ר ונ (י ) :ו מ ע ו מ נ ס ל ות ות ויח יק יע ש ו ח נ ב א יה ו
ת י ק וח כ ה ל ח י (נ י ) ! א ר נ נ ה ע י ג י ל וג ע א ל נ א ל ה ו ת ת פ ע ד י .י ו נ ו ת ו נ ע ס וי ג (א י ) ו ק ״ י ק ס י מ פ ס ח י י ל ו ת ה ל א נ י ס נ ד ו נ
׳ו י ה ע י ג י ל מ ע ו נ ה יה א ל ת ופ ע ס ו י נ נ י ת נ ז ג י ע א ר מ א ס ח נ פ 'ר
ןעמ רחן נו א^עסי ן ק~?ץפ1נר^חקנ^ םג^ט?אזן1ירק רב'קחצי י י ור
סמ ־ועד זא.ןעסואימ ראפי ד ט״עוו רעמ.ייו'טביול ןיפאשב י ד טה סמ רער 'זא.;יפ'א §<ב יד טה ןעו^
ןיי?? קנעז.י י י .ראג,.טכעלשןענעי ,י י זזא ןינאז טעוורעווטונ ןעגעז.יד זאטנאי^יפאשבייגט;ר
ייז ןעמידליע״נוא לעטיה יד ןופטלובענ
ע
יד ;ענעז םאר יקוספןיא טייטש םע,'יוודזא .טוננוא
יבר (ב)
:
לעטיזו י ךי נוא דךנ?.יך טכאסינ טאהיטיא; סאמ נאט םער ןיא ;יראווינ ןיפאשב ןע^עז
׳הב ןענע;ילןעט לאי םאךןהב קוס'§ ןיא טייטש םןז ;ינעמ סי מ יב ב ןיפ טןאוי} טאה םח?פ
דוא ןידער וצ סיורא ויאיםע.גניךג יוו .דרעני א 'לעמייה י ך ןי£א ^ב טא;טאה '׳הא טיט .ם!>ך?
,
.
,
?אי עליע יל קיספ ןיא טייטש סןן יוו דזיאי .דרע,ני א לעטי הי ך ןי פאשבטא^טאגןנץרןי וזא
שטנעןן םער וצ נוא טא;ןופ ד״ייר טי ט ןיראווי;ןגמעז ןיכאז עלא יל נוא ט?אטין טןאס ןיימ טאה
נ«'>ם'ער$ז'זןךטלאה רןן רא;זןייר וליפא זי ארןז רעךאי םער^זי א סאמי רעדןעןכוק ףיאל ע י)
ס ןוטיק וי יב כ ןופטןאן תדוהי י ב ג .די י ר עני « ףיוא טלעטיצ ר ן נוא ןי?ארב וצ זיא טקי י ; ןייז
סןז יוויוזא .טלעווי ף ןיפא^ב oiy טאןוי שענרעט^י טי ט טינ נוא טייקלעימ!? טי ? טינןיגעוו
ן י מ א מ ב ףדא םארי זיא ט'נ.אה ןייא טי ט .ט?או?ינ טנאס ןיי9 טא? ןיבאו עליא ידי קוסן ןיא טי י ט#
יע יוזא .ןיראווינ ןי פא#| טלעמ איל מא 'הרותיךיןופ תוכז םער ןיא טגאו ןרוי יבר .ןיךאווינ
גנוטכיך י דנוא ץעיינ .ף ןענעז סאך .תורותהו םיטפשמלו 'םיקוחה הלא קיספ;יא טי י טק םע,
י^$ 'נ־¥>ב ס ע ד ףיוא ;ילוי ייל קשיייצ ניא םיאי ןעשייימ?' !יביעגלג טאזו טא;םאמ ג^ונרעל יך נוא
טיןטש הרות יד ייב נוא .הל!<•טלאמ םאד טי י ט#טלעון רעד ןופננופאשב ך ייב ' .%ט זןךוד
ע_שוהי יבר .ןיךאמינ ןיפאשב טלעוו יך ייא הרות ידיזןךור וא ןיזימו וצ .ז£א טלאמ טאד ךמא
ןיא ט״ייט?׳ םע.םוראוו .יידאוויגןיפא^ טלעווי דזי אםי טבשי ל ןופתוכן ןיאט^אז .דיסח? ר3
טייטש םיט^שייד י י י .׳ה םאנ הלא לכ וייהד טייטש םע,נו'א .לארש;י נב תוםק הלאג קוס§
וצ .הלא טריאוו םאד וןיוא טייטש טלעמ 'רער ןיפגןופיאשב יד ייב נוא" .ז6א טלאמ סאן
. ץר$הו ם ^ ה תודלות הלא ."ןיראווי;ןיפאקב טלעווי ד וי אטי טןש יך קנעמ ןופ"זא ןךייוו
י וי שלעדןא ןע.3עייך .'עניךרעיךפיד ןופפ$ םאד טקאס הלא.טייט#םע,אמ טןאז יהבא י בר
•ע ןר ר ע ^יר פ ף ייי ןע}?י
י
.יר ;.ע:גיךךע.ירפך וצ םאר רעודינ הלאו טייטש םנזאמ נוא.עעררעיךפיד
נוא רחעלני א טזניוויןעמין מא רעיך״£ .עןי לרעי ל? יד ןופפא םאד טקאה הלא טי ןט^י אדי נוא
הדוהי יבר .ןעניךק. הימחנ ךת נוא ה;והי יבר '.נייטכיל נוא טלעמא זיא טציא נוא .רע^י פ
נו אה^לי ךטי טן הו י י ךנו א .טי י צ ר ^ךןייא ןיךאמי;טנידנ^ינ ןיענעז דלןן נואלעטי זוי ך טנאז
ם ע ,.טנאיינ הךיחנ 'יבר טאן .טי י צרנחי ן ןיא רעטעפק ;יךאוויג ןענעז.תוליט נוא ןיךעטש ע |א
ןיפאשב ;עןעיייייי ןעי) רר^נוא לעטי הי ר ןופפו ו בע;סאד זי אי םאךקום^ןי א,זןאןי טי י ^ףן
זיראווי!
ט ט ת י ש א ר ב אי ״י שרפתי שארב ר ר ם
ולוביו רסוא ייד .היסחג ׳רו הדוהי ׳ר Q): ךשחו והבו והת לספ הם .םי נושארה הא
0י 0ש ה תודלות הלא בי תכ אהו ניר ליא .ןנטי ב םאבצ לכו (גי) ןנמזב ץראהו םימשה
י חמ בי תכהו ליא . תודלות ואיצוה םויכ וב וארבנ םייב ובש רםלם .םארבתב ץראהו
'ר לי א .׳ו םוי . ה םוי .י עי בר םוי .י שי לש םוי .י נש םוי .׳א םוי רקב יהיו ברע
׳רד ארה לע היכרב ׳ר .ונסוב עיפוה רתאו דחא לכ .ן ה םינא/ו יטקלםב (לי) הי מחנ
רפכ שיא .ריסחנ ׳ר שרד (ד) : הדי ב דוקפהיהש רבד ץראה אצותו (וט) . רסא הי מחנ
רקי ע ןה וללה םירבד ׳נ .׳ונו ץראה תאו םימשה תא ׳ה השע םיסי תשש יכ ןוחים
. הי בכ ןושארב (זט) ץראה .חודלות השלש ואיצוהו םיםי ׳נ והשו .םלוע לש ותיירב
עי קר .עי נו םיאשדו תונליא .תודלוח ׳נ האיצוהו .י שי לשו ינשו ןושאר םימי ׳נ התהשו
. תולזמו הנבלו המח .חודלוח ׳נ אי צוהו ,י עי פרו ישילש ינש םימי ׳ג ההשי .י נשב
םי נדו חופוע . תודלות ׳נ ואיצוהו .י שי מח יעיבר ישילש םיםי ׳נ וחשו .י שי לשכ םימו
ןה םירבד ינש . םיסשו ץרא םיהלא ׳ה תושע םויב אלא .ןכ רסא אל הירזע ׳ר .ןחי ולו
ןושארב םיםש . יעיברב ןחכאלם הרסננו .םי םי השלש והשו םלוע לש וחיירב רקיע ןה
ןתכאלס רסנ והםו .י עי ברב ןתכאלמ הרסננו .י שי לשו ינשו ;ושאר םיםי ׳נ והשו .שי בכ
תורואמ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
נש יש מ ונו ונמ זב ז ח א ו ל ח א ל נ ע י ס מ נ״ ח א ו ן י א ו ם ימ ש ם ע . ן נ מ נ ם א נצ ל נ ו (נ י ) :ה ל א ל נ ם ים י ם ל א ל נ ת א ו ש י י . ׳ י נ
, ן י ו י י ל ם ים א ל ש ע מ ש מ .א ל וס י (י ש ) :ל י ז א ו ם י נ י נ 'י !.ך יל מ נ (ז י ) ו ן י א ו ש ימ ש י ח א ת א ו ס ימ ש ל ש א נ ל א ר נ נ ש
מ א י נ נ .ן ו פ א י נ (!ש ) ! ה ל ל וק ש נו א י נ נ ם יה י נ נ ש ם א יצ ' ל נ ש ק ול א יה ו ז ח א נ ן ל ונ ןיל ש נת מ ןיא 'י א ת ה . 'י נ ם ינא ת
ןוש א ר ב י א י נ נ ת א ו ם ימ ש ה א נצ ל נ ן נ ה ז ר ס א ה ז ונמ זנ יא ו ו ח א
יי ןיבא$ ןיראווינ ןיפ.ש3ע.ננ־זייז.סאמנא^ןע4;בלעז.םעד~זא'ונואט:ורעל קוספרעך • ןילאמינ
וננאויג הדוהי יבכ טאה .תולוןןנוא ;ילעטש יד ה;בל י ך ןהוז יל'זיא סאד .טלובענ ר^ייזןיראבי;
וניער .נאזן ןי טשלן םער הירפנוא דגעב{«ןיעיוי; ויא 'סע,קום9 ןיא ךאר טי י ט^סע,הןוקח;יבר וצ
.נאט ןישסקעייםעד .נאק ןעט?ניפ'םעך .נאט ןךנלע§"םעל, .נא£ ןעטילד'םער .wig'ןירעך?א
- טייצ ןידיןיא דןאז.רערעי .ןיראמין \WV S שלעלנא םאמ זיא נא$ דעלגמ ןייא זא'ךאך רי9 ןקעי
פלעוואך ןעמטי י צ ריא ןיאניי8 רערעי..ןי;י י §'טבייולק ןע§ ימ ירזע טנאמנ,היםחן יבר טאה
ןי ^אעב ץיא.זיאןיראווי;ןיפאשב !ענעידלנ?.נוא לעיםדי ייד ןעמ .ןעווינ יוז}«דןיוא זייאאד .ני טי י צ
ףו טגאז ה;בלב יבר . ט י י ? ןיד ןיאיטנייעריע,טאה ךיאי ערערעי.ר.י^.ןעמ» יצ י ד טיט ןיראייי}
י י י סוו קבעגינ סדרא טאה דלנן.ך.ץר.אה אצותו קוסק קא טייטש ס^םוו טבער זיא טןאז ףיםחנ י?ר
טיורא טקרלע,י ך רא; קךאויטנ ןיפאשב ץלא ויא: נאן ן־טשרע״םער .ןיטלאןועביןעיויניזיא ריא
0ע.,תשררי}'טאה pn׳p שןךאך ןופהןכח} יבר .(שרדו (־!)י יי םייצ קד ן« זןאז רעדען ייבעני}
יירד י ך'.q: םער.נואדר^י ך נוא ליעטיה יד טבא5ין טא; טאה נעט סקעזקוםן ןיא טייט#
ץ?אה נוא געט יירך טךאימג ןיבאה י;ז נוא .טלעמ רער ןופ נ^יפא^יב רק;ע] רעד ןעמה ןילאו
לי ל תיב.ייי יייא גאט'ןי טשרע
י
.םעד ןיךאווי;ןי'9אע3 ייא דדע
י ן
'ך .ןי ןאו יירל ןיבעג:; םיורא
ןיבע;ינ סיוראט »ז.ד אד נוא 'נאטקניל נאטנאם נאטנוו נעטייירד טראווןנ טאה י נוא . טנאן
ןילערנא טעך ןיךאווינ ןיפא?ןב זיא"לע^יה רעך .ןדע.ןנ_ םער נוא י אר;נוא רעןןיוב .ןי כאו יירל
ייכל וי?ע.;יג'סי1רא טאה רע.,נוא וןאמטימ נאטםןי ד'נאטנאן גאן יירךיטלאמי; טה רןןנוא נאן
י ד ינוא «tp ןעטי רךםעד ןיראווינ, ץפא£3 ייא'רעןיאוו"יך 1חולי9 יך הנקל יל ןזווי יל .ןי כא!
י י י י ןי ?ע^
ג
. טיירא'ןיבא? י י !.
נ
י
א
גא^שלענאד זןאמטיט נאטםניך גע$? ייילך טךאיי7 !
,
?אי?
קום'^ןיאטיי1פש סנן דא; טןאיינ יויא טינ"יטה היריע_י'בך. .ןחייליםעך נוא שי? תופוע .ןיקאז
נואטלעמ רער ןופננופא^ב רק
ז
יע.רער ןענעז ןיכאזיייווצ .^עטיל נוא דרע
י
.טכא8יג טאה טא;
י עםי זי י ך.נאט ןיטרעפםעד ןיראווינ עטרעפזיא טעבלא ר^יך.נוא געט יירך טיראווינ ןיבאה י ד
יירל טךאווינ ןיבאןד י דנוא .טנאז י אםע תייב.יוו יוזא.נאט ןיטשלגזםעד ןילאמינ ןיפא^3 זיא
ןעוויגייא םאמ .לןאמטיםןיראמיינ ניטרעפמא טעברא רעיד נוא .נאיטיסניך נאטנאק נאטנוזנעט
םמ נוא נאט ןעטירך םער ןיראמינ ןיפאשב ויא 'רלע״יך .נניטכיילעביייד .טעבלא עניטרע§ ך
איז
ת י ש א ר ב ב י ת ש ר פ ת יש א ר ב  y1D
י ע י ב ר יש יל ש ם י פ י ׳ג ה ת ה ש ו . ה ת י י ר ב ר ק י ע ץ ר א ה א צ ו ה ו (P)׳ג ב ץ ר א ה . ת ו ר ו א ש
י כ נ א (ה מ היעשי) ׳א ג ש . ם ד א ת ת כ א ל פ ר פ ג ו ה פ ו . י ש ש ב ת ת כ א ל פ ה ר פ ג נ ו . י ש י מ ח
י ר פ א ג ש ת ו ד ל ו ת ל כ ן ם ת ג ר י ב ל א ו מ ש ר   א .ת ו ד ל ו ת (  ו ) :י ת א ר ב ה יל ע ם ד א ו ץ ר א י ת י ש ע
'ר . ן י ר ם ח ן וניא ת מ י נ פ מ ו .ן י ד ה ו . ׳ ו נ ו ץ ר פ ת ו ד ל ו ת ה ל א . ן י ר ת ןמ ר ב ן יר ם ה ה ר ו ת ב
. וייה . וויז . ן ה ול א ו .ר   ה ד א ם ו ל ט נ ש ם י ר ב ד ׳ו (ח י) ד ג נ כ ר פ א ן יב א ׳ר ם ש ב ן ר ו י
ו י נ פ ה ג ש מ (ד י ב ויא ) ׳א נ ש ;י נ פ וייד .ת ו ר ו א מ ו .ן ל י א ה ת ור   פו . pan י ר פ ו . ו ת מ ו ק ו
. ו ת ש א ו ס ר א ה א ב ח ת י ו ׳א נ ש ן י נ מ ו ת מ ו ק .י ו נ ו ה ת א ר פ ע י כ . ןיג מ וייח . ו ה ח ל ש ת ו
י ר פ . ה מ א ה א מ ל ש (כ ) ת י ש ע ג ו ר   ה ד א ל ש ו ת פ ו ק ה ע ז ג (ט י ) ה ע ש ה ה ת ו א ב ו ת ב א ר י א
ה ד ו ה י ר י ב ן וע פ ש ר . ת ו ר י א מ . ך ר ו ב ע ב ת מ ד א ה ה ר ור א ׳א ג ש . ן י נ מ ץ ר א ה י ר פ ו ן ל יא ה
א י ת א . ש י מ ד ע ו ק ל א ל .ש י ע מ ת ו ר ו א פ ת ו ל ל ק ת נ ש פ ״ ע א . מ י ר ם ש מ ר מ א וכ ע ר פ כ ש י א
(ט מ ס י ל ה ח ) ט י מ . ו מ ע ו ד ו ב כ (א כ )ן ל א ל ר ׳ה ד א ייד ר מ א ד . י ס ו י ׳ר כ א י ת א א ל ו ן נ ^ר כ
ש ר נ י ו ר י ת ה ע י נ מ ו ד ר ט ו . ו נ מ מ וויו ל ט י נ ש ״ פ ב י ר מ א ן נ ב ר ו .יונ ו ןיל י ל ב ר ק י ב ם ד א ו
ה ר ו א ה ה ת ו א ן ו פ י ס ר י ב ה ד ו ה י ר י א .ו ה ח ל ש ת ו ו י נ פ ה נ ש מ (ד י ב ויא ) ב י ת כ ו . ם ד א ה ת א
ה א ר ש ןויכ . ו פ ו ס ד ע ו ס ל ו ע ה ף ו ם ם ת ב ט י ב ה ו ד מ ע ר   ה ד א (ב כ ) ם ל ו ע ה ה ב א ר ב נ ש
ה ״ ב ס ה
Y
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ו י פ כ יל פ 0,ר ו נ י ת נ ו . ה מ א ה א מ לש (נ) :!ה מ י ק ה ע ז נ נ ש י,ר יע וה ו ר מ ול כ . ה ת ייר ב ר ק יע ת א ה א צ ות ו (!י ) :ן י פ א ר ב
א ״ יפ ל יע ל .נ ו ו נ ה ו ו א ה .ול וכ כ (ז כ ) !א ו ה ה א מ 'מ מ י נ נ ף ״ כ ח יפ מ י״ ע ר ווח ל ;ר יש ע ו . י ו כ ס י ד נ ז ה פ פ (ח י ) : ה ס י י ר ג
ל וכ י ה יה ה ז א ל נ וש ור יפ . ש ינה ו ז מ ע ה ד א (נ נ ) ש ר נ ר מ א נש ה ו צ ק פ נ י ה ע ר נ נ .ה ע ונ (ש י ) :ן ר ס מ א נ ה   וד )<
פ י נ נ ל א ל א א נ ח ת נ ך א יה ו ס ל וע ה ל נ א ל מ ה יה 1מ ו,ר א ל ה ו א נ מ ת י ז
נ ע ט י י ר ד ~ט ך א ווי נ ט א ה יו נ וא .ג ן וש א ש ב ר ן?יע ר יא ;ע וייג ״ ויא ם א ר ןי?ע ;יג ם יור א ט א וד א י ז
. ט ע ב י א יך 'ןיך א ווין ט ג יך ג ע ל ג זיא נ א ט ;יט ס ק ע י ם ע ר נוא . נא ט ש ך ע ג א ר ' ך א ד ט י ט ג א ט ס נ י י
ב א ה ך יא ק ו ס פ ןיא ט ייט ש יס ע .יוו יווא .ש ט נ ע מ ר ע ד .ט ע ן ך א ר י א ן ו פ ע ד נ נ ן ת זיא ם ע ב ל ע וו
י ב ר . (ת ו ד ל ו מ (,ד ) :ן י פ א ש ב ך י א ב א ה ר יא ף יוא ם א !ו ש ט נ ע ם ם ע ך נ וא ר ר ע י ך ט כ א ט י ן
י ר וצ ד א נ .וי א ווא י ד ןיא ט ל ע פ ה ר ו ת ר ע ך • ןיא ט ייט ש ס וו ת ו ד ל ו ת ע ל א ט ;א ז ןןא ד ן ר ב ל א וט ש
ם א ו ו ר א פ נ יא .ץ ר א ה ו ם ע ו ק ה י ת ו ר ל ו ת נ ו א ץ י פ ת ו ד ל ו ת ת ל #" .ןיוא וו ייויצ ט י ט ן ע נע ז ת ו ד ל ו מ
ס ק ע ז .י ר ן ע נ ע נ ;ינע יו ם ץ ב ן !י ב ר ןייפ ט ;א זינ ט א ה ןר וי י^ר .ו״ ווא ת ו ד ל ו ת ע ל א ;יא ט ל ע פ
•ט ייק ג ייש ןייז .ן י כ א ו ם ק ע ז י ד ןע נע ז ם א ר י .;וש א ר ת ם ד א ןופ ץ ך א וןין ןע ^ינינ ו צ ן ע נ ע ז ס ו ו ן י כ א ו
ט יט ק י י יד ו !נ ום כ י י ל ע ^ י  
;
.ם יוב ןופ ת ו ר י פ יד .ד ר ע ,י ך ןופ ת ו ר י פ יד .ך ייה ןיי{ • }יב ע ל •יב
• ט ייק נייש ץ ד י ן י ר א ווי ן י ן ע ם ונ י נ .וצ ויא ןוש א ר ה ם ד א 'ן ו פ זא ר ימ ;ים ייוי ;ע נא וו ;ופ . ת נ ב ל י ך
ןופ .ט ק ייש ע ;ק ע ווא ם יא ט א ה נוא ם י נ פ ןייז ט ך ע ד נ ע ;; ט א ה ר ע ,ק *וס פ ןיא ט י י ט ^ ם ע ,ם ו ר א ו ו
וד ק וס יפ 'ןיא ט ייט ש ם ע ,ם ו ר א ו ן .ן י כ ע ל ןייז ן י:א וויג ;ע ט וג ינ וצ זיא ם ע זא ר ים יק ם יך יו ןע נא וו
ר ע ג י ר ע ד י נ י ז י א ך יייןו ןייז זא ר י ם ן י ם י ך ו ן ע ן א ו ו ן ו פ .ר ר ע ,י ך וצ ןיצ ק יך וצ ט וק ע וו ג וא ר ר ע . ט ו י 3
י ה ב א י ב ר .ן י ?ל א ה ע § ך ד ן י ב א ^ ב ייוו ןיי1ט י 9 ם ר ןן ק ו ס $ ןיא ט י י ט ^ ם ע '.,ם ור א וו .;י ך א י ו י נ
!וש יא ר ^ים ך ^ ן ופ י ך י י ה י ד ן י ך א ווי ; ; ע ט י ^י ע ^ זיא ט ;יד ניזע ג ;י ב א ה י ד ס ו ו ט י י צ י ך ן י א ש נ א ן
יוו ך י ו ה יווא ;ע וו;; ט ל א וי ר ע ,ז א ם ור ג י ו '.ןיל ייא ט ר ^ך ע ה ך י ץ ך ;ייי_ןע ן.יל ?ע ג ר א ג ויא ם ע .,נ'וא
ןע ינא וי ץ יפ .ן י ט ל א ה ע ב י ט נ ע ק ;; ט י } ך א ר ך ד ר ע , ט ל א ד ל ע ם י ה ם יצ י י ב 'ד ך ע .,י ך ;ופ ר ע י ר פ
ם ויר א וו .ץ ר א ווינ'ע .י.ל א ק _ק נע ז ד ך ע ,י ך ץ פ ת ור י פ יד נוא ר ע ן נ ד ב ך ןופ •ר ור יפ 'יך וא ר יט ;יס יר ו
. ט ו ג
ז
ט ינ ז י א 'ר ר ע / ך זא .ן ין ע ווט ע נייד ןופ ט ב מ פ ר א § ןייו ל א ז ד ר ע ,י ך ק ו ס פ ןיא ט ייט ש ם ע •
ר ע ל ע ק נ י ט ן ע נ ע ״ ז י ה ^ל ף ט י ט ן ז וי ווי ד ז א ר יט 'ןיש יייוו ןע נא יי ןופ .ט י נ ט י3 ת ו ר י פ ע ל א 'ן ע .נ ע ז
ןינע וי ס ר י א מ 'י ב ר ן ופ 'ט נא ייון ט א ת וכ ע ף ך א ד ןופ ה ד וה י. י ב ר ב ;וע ק ש י ב ך ם ור א וו . ןיר א וויג
ט י נ י י ז ןע נע ז ןיג ע ייט ט ע ד 'ןיפ . ת י ש ב ר ^ר ל א י ה נ ב ל ך ט יט ';.ך וז יך ט ?ו ל פ י ;ט ה ט א נ ול יפ א
יס וי י ב ך ם ור א וו .י ם י י 'י ?ר ייו ט י נ ן;ב ר יך ייוו זיא ס א ד . ת ב ש 'יא צ ומ ויב ן״ יך א ווינ ר ע ל ע ק ע ט
ט נ   ט כ ע נ י ; ט י נ ט ה (ה נ^ל יך ט י ט ןה וו יך ויא ם א ד ) ןוש א ר ה ם ר א ;ופ ד ו ב כ ר ע ר ט גא ^יג ט ה
ר ע ל ע ק נ י ט ן ע נ נ וט כ י י ל ע ב .י ך ןיוש ןע נע ז ה $ש ןופ ט כ א נ ןיך א וויג ך א נ ויא ס ע ,ר ע ד ייא '.ם יא ט י2
ן    יא   וינ
נ ת י ש א ר ב ב יה ש ר פ ת יש א ר ב ף ד ס
. םילקלוקמ ןהש תגלפה רוד השעמו .לובמה רוד השעמו .שונא רוד תשעמ ה״בקה
וזנג אלא .וזנג המלו (נכ) . םרוא םיעשרמ עגמיו (מל בוי א)׳אגש .םהמ וזנגי דמע
׳אגש . םיקידצ אלא בוט ןיאו . בוט יכ ריאה תא סיתלא אריו ׳אנש . ליעל םיקידצל
רואכ םיקידצ חרואו (ד י לשמ)׳אנש .םי קי דצל וזננש ;ינמו .בוט יכ קידצ ורמא (ג היעשי)
. חמשי ׳יקידצ רואו (גי םש) ׳אנש .חמש םיקידצל זוגג אוהש רוא הארש ןויכו .הגונ
ליל לש בייו .שי ע לש ב־י .הרואההתוא השמש תועש ץל .רמא אריזנ 'ר םשב יול ׳ר
ךרביו יאנש .תבשל רובכ קלח , הזננל שקב ר״הדא אטחש ןויכ .תבש לש בייו .תבש
השטש תבש לילב המחח העקשש ןויכ .רואב וכרב המבו .י עי בשה םיי תא םיהלא
ינפמ (דכ) .והרשי םימשה לכ תחת ,זל בויא) די הה .הי בקהל ;יםלקמ וליחתה .הרי אה
העקשש ;ויכ .הלי לה לכו םויה לכ הרואה התוא הריאה .ץראה תופנכ לע ורואו .הם
המה
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
פיירנ ש ל ש ת ש נ : יא צ ומ א וה ש ינפ מ ( ו נ )  • ה ר י נ ע ה ו ר מ ול ול ה יה . ו מ נ ם מ ל ו (נ נ ) ו 'ינ ה ל ומ ה ןופסו נ ש ינה ל
םער ןיא טניטכעגיג. טין טאה םךא . ןילי לי רק
ז
יב םךאו קוספ;יא טייטש םע״יון יווא .ןיךאמין
טאל נוא ןושארה םדא ;ופטייקע־ש יך ןעמוניג וצ טאנ יטאה תבש יאצומ ןי;אז ןנבר יך .רובב
ןעןירטענ םיירא טאןוטאן קוספ ;יא טייטש סע,יוו יווא . ןדע״;נ.ןופןעבירטע; םיירא םיא
קעיוואיםייאטה נוא •םךאןופ) םינפםעך טרעדנעיג טה טא^קוםפ ןיא טייטש "ךא; .םדא םעד
טלעוו איך זיא ריא טיט םאמ טייקעטביל יד טלאז ;וםיפרי הדוהי י?ר ,(ןדע ןג ןופו טקישעג
קיעדנאםוצ זיב טלעוו קנז ןייא ןיפ;העי טנעקיג ריא ךרוד ןושארה'םדא טה .ןיךאמיג ןיפאשב
ןופרוד רעד סאמ גיא ןהאט טעמ שונא ןופרוד רעד 'סאמ ;העיינ טאה טאג יוו .טלעי י קג׳,
טא; טאה .ןעעךגי ז ;ילעמ יד טאוו .;האט טעמ ףנלפה רוד רעד םאוו נוא ;האט טעימ לובמ
יך ;ופןעטימראפיטאה רע,קוספ ןיא'טייטש םנ;.יוו יווא .יןי ;יפטייקעטכיל יד ןיטלאהעב
.טייקניטכיל יך ;יטלאהעב טאנ טה םאוו ויצ .שרדמ רעך טגעךפ.טייקגיטיביל רעייז.םיעשר
טייקגיםכייל יך טהטא;ראג .ןייז רעמ טינ ראג לא; איז ןעןיונראפטינ אד רע..טה םאמ רא5
ןהעזייג ט'א,ד טאג קוספןיא טייטש םע..יוו וויע .ןעסוק טעמ חי שקןעווםי ק;ךצ־אפ ןיטלאהע3
.בוט יכ (יד טפור ןע§ םאמ ןיוןטנעס יך ראפ. ןיטלאהעב אך ףראד ;עק ואו טייקגיטכיל יך
.טוג ויא רע^בוט יכ קידצ םוצ טגאז קוספ ןיאט י י ט 8ע סע,י מ יוזיא .םיק.יך5 ןעמ טיגי״ר בוט
.;עטיק טעמ חיטימ ןעיו םיקידצ יך וצ טייקניטכיל יך ןיטליאהעב טה טא^וא ריש ןי9ייוי.ןענאוי ;יפ
;יט'שךע.ץפ<טייקניטכילידיוו ןע^ליש טעמ םיקידצ ידיןופנעוו י ך קוספןיא_ טייטש סע ..סוראמ
טאג' ךיי טאה .םיקידצ יצ ;יטלאהעב ויא איז וא טי י קני טכי לי ך ;העוינ טאה טאג
ז
יוו .(גאט
יד זא טיירפיג ךך טאה טא; '.חמשי. םיקיר? רואו קוםן ןיא טייטש םע.י וו דזא .טי י רפי ג
ןי;עוו ם אריי;יבר :ופטנאוינ ט!ו יול יבר :םיקידצ יראפ ץךאייענ ןיטלאהעב ויא טייקגיטכיל
ש!לעיוצ.ת$ש ברע.,ןופ'העש ףלעווצ .הנ׳;ש גיםיירך נוא םןנעז טניךעב טאה טייקגיטביל 'ך
ברע טנידגיועג טאה ןושארה םדא ;עיוו .תבש גאטי רעך העש ךליעווצ .תבש טכאג״ידיהעש
וצ רובכ ;י3ע;י ;טאה שא; דאנ . טייקגיטכיל יך ןיטיאהע^טלאוויג דלאי טא; טאה .תבש
רע.ט£1םמ טיט .גא^;יטעבד םער טשגעביג ט א £1 טאג קוספ'ןיא טייטש ם!; יוו יוזא .תב£
סנ;. יוו נוא .תן ו ן יאצומ ויב ןעבילבעןו זיא איי סאוו טייקניטכיל.יך טיים .טשטנעבי נ םיא
לא; תןז? ברע,ץפ ןהוז י ך םאמ .תבש ןופטכאנ ןיךעמ' לאז םע,טיי3 י ך' ;עימוקין זיא
עלא ;יבאה .טניישע; רעטיייי טהאי ו דאנ וע^נאגינ״רעטנוא טינ זיא ;הוזיך נוא ׳ןי י גרעטנוא
ץןןנאנ םעךרע^נואוי א םע,סא־ג ץלא קוספ ןיא טייטש י םע.,ימ יוזא'.טא^ו ןיןיול ןיןיוהייגינא
י ךנוא .רלע,ץקע,עלא ףיוא ;עווינ'ייא טייקגיטכיל ף לידו .םאמ ראפ .ןעננווין ץבאה לעמי ך
ןעטוקך ויא סע״יוו .תבש גאט ןעצגאג םעד נוא תבש טבאג עצנאגי ך טני י שי גטה טייקעטכיל
;עןכוקוצ ןיביוהןננא טאןו םינרעטסניפיד נוא ;עגנאניגירעטנוא זיא ןהוו יך נוא תבש יאצומ
שאמ ננאלש רער רעמאט טנאזי;יטיאה ר?.נוא טאהיג ארומ'ןושארה יסרא טאה טייצ יך ןיא
טם־־ג
ת ו ט ש
א י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
י תי א אמש רמא .די זודא אדי תנ זועש תתואב .אבו שסשםמ ךשחה לי רחה .שי סב הממ
ךא רמואו !טלק סילהח) .י ל גוודזהל אב בקע ונפושת התאו שאר ךפוש•אמ וב בי תנש
תאצי ו .הזל הז ושיקהו םיפער ינש ול ןמיז .הי בקה ול השע המ .אהמתא .י נפי שי ךשה
. לאעמשי ׳ר יניהד אי ההכ אי תא .י נדעב רוא הלילו (םש) די הה .הי לע ךרי בו ריאה
בר .ותי י רב תלחת אוהש י נפמ .שאה ירואמ ארוב שי8ב רואה לע ןיכרבם המ י נפמ
ותואב תבשש י נפמ.ו־לע ןיכרבמ כיהי יאצומב .רמא ןנחוי ׳ר םשב יביא ׳רםשב אעה
!ויכ .ןתאלמ לע םירבדה וארבנש פי עא .רסא לאומש ׳ר םשב היכרב ׳ר .םוי ה
(ד הור) יאנש . מפ ןב אבי ש דע ןנוקתל ןירזוה ןניא דועו .ולקלקתנ ריהרא אטהש
חוריפ.ותסוק .וי י ח .וויז ,ןה ולאו .ורזחי ש םירבד ׳ו לי בשב .אלמ ץרפתודלות הלא
שמשה תאצכ ויבהואו (ה םיטפוש) ׳אנש .ן י נם וויז .תורואמו .ןליאה תוריפו .ץראה
רמוא י־בשר י נת . ׳ונו ימע ימי ץעה ימיכ (הס הי עשי )׳אנש .ןי נמ וייח .ותרובנב
. ןינמ ותמוק . הב םיקדחמל איה םייח ץע (ג ילשמ) אי דםה . הרות אלא ץע ןיא (הכ)
לכס םיארי אלו . תפוקז המוקב אייה ׳ר י נח . חויממוק םכחא ןלואו (וכ חלקיו) "אנש
ה י י ב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ויה י ונ יעל ת מ י י ן א י. ש .ה ר ו ת א ל א ןע ק א (ה נ ) :ר ו א נ
סע ימ יווא •ריס וצ ןישפעהב ךך טמוק בקע
י
ונפושת הןואו שאר זןפישן אוה טייטז? םיא ייב
םעד'ר1}ףי1א טעמ םינךיעטקניפסאר .י ^ושן ך ש ח י ךא טנאיין טאיןן םךא קום9 ןיא טייטש
נוא רענייטש ייווצ טיירבלנא יטאה רע_, .טא;ןי האטי נ טאה םאר .רעךנאווא .ןע^גייךב נןאלזן׳
.הכרבא טבאםינרע,טה'רע.יין<ןעננאגי ןםי תא זיא ןיךעךןא םעך ףיואםיעגייא ט?*לקינ*טה רע..
זיא םאר .י ריט ראפןיראווינ ניטכיל זיא טקאןיךטנאיע^יטאק םךא קום^ןיא טייןןז? םע.דו יווא
ארוב רע;יפ ףיואת; ש יא?ום הץךבא ןעק טכא? 'םאד ראש טןו־יעלי; טאן לאעמשי יבד יוו
טאק אנוה בר .חבש יאצומ קמי נ 'ויא רע
י
ץיפ'ןופעופאעב ני י ה^י רעד לידו .ש.אזו די א?
רעייפ ףיוא הכרב!* ךיוא ןעט טקא?רופ? םויייאיןוט ןןגעוו סן^זזוי יבר ןופנוא וביא י י ח ןופט^אזיג
ךי ^וי א.רע.י י §'קךני צ «*טךאןני;טינטא!ד ןע^רופבטוי ץ^םסורי }טאןדרעץ&רעךי לי י וו
ולי?א ץנעוו ס לאוטש יבר ןופטנאמנ טאן ה;כלב יבר . קךאייי? ןיפאשב טן!יא טלאמ רןן,יוו
טן ץשארה םךא דוי ןי}עווטסעך"ןופ .גנולימלע ריןייז ףיוא ןילאווינ ;י0אשב ןע;עז'ןי?א1 עלא
>p^'0)ץרפןי ן״י ב!י דעווטוני קי לוצטי ;ןי י שןי לעגוי דמא .ןיךאייינ עןלא& ץלא זי אט;י ך;י י ענ
פקע^ד ןינעיי • ן־־ייאיי יריצ טיט לסופץר» תודלות זו^ןז pof ןיא.8יך3#רע^יךל .ןעןןוק טעמ
י ך\^ץז'ץי [.ן י ?על ןייזי.טייקניי{? ןיד .י י ז י קןע^סאך .]עטוק קיךוצ ןילעוו םאמ ןיכא!
ןענאי י ןי פ •>ה$נל יל טי ט ןהוו יך<ןענקטכייל!.;? ך .םיוב ןופתורןן יך .דר^י ך ןופתורי •
י די טזי טאנ סאמ יד קוס£ ןיא טייש?׳ 0נ£ םוראוו\ ןעןןוק קיךןצ טעמ םי י קנל י ד יא רי9 ןיםיייו
ןי ד זא רי$<' ;יםייוויןענאוו ;ופ.טייקר.א8ש ןיי!טיט סדרא טיי.ן טאוו ןףוזייך יוו ןי ך ןילעוו ביל
יד ןייז טעוו םיוב ןופ'נעטי ך יוו דזא pvp ןיא טייטזק םע.םוראוו .קטו ק קמי צ טעמ ץנ<ע^
יוזא .הרות יל ןעמ טנייט טייב םער טנורעלינ טאה 'יחוי ןנן ןועמש יבר .קלאן זייה ץפנעןן
הךות יל יוו יווא •5אי1 !ייטלאה סאמ י ך וצ ץביעל ;ופםיובא זיא הךות י ך קוספןיא טי י 1#טע״י י י
עני ךךי י י ה'י דוא ריט ןים.יייי.ןע
%
5א1יןופ.גי בי י /ןי קעל ןי י ז^עט איךןילעיי יווא ני$ייא ףיוא מא
•ב־י טאה .תודןןוק טליפענ ךי י א באה ךיא קוספץןז טייטש םע סוראמ .ןע^וק קיר?צ טעןן
טי ן םענייק״רא8 טעמ ןעון לי י ו! .פאק
י
םער ןיביוהינ «p* ןעט טניי!ג תויממוק טןץיעל.י.נ אייח
יווא .;'ילייא טךעדנותךי וה ןיד ןילעמ י ד ןעמ ט^יייטwejpip ט'ג.אי ןךויייבך, .'ץב«5 א 5ים
ןילעוו ימ ןעזנ טנייס תויט!?וק טנאי ןיעהש יבר .ןעןך׳י י םע',ךא;'ןעי י י }י י א ן י מ ז י ז י י י
י י י ל !עט טע^.'תו י צי ק'ט^י ן י עקש'י בר ריב ר^|> י?ר .ןילייא טרעךןוה י י מ ךי והץי !
ןילעמ ייי. טני אי והבאי בך .טרעלנוה יימצ
:
'חא תויזג ".טךעך^וה ויא rtjp .!ילייא טרעדןו.־*
םייוויוהבא י בךןי נעמסאקי ר י?ר ןופטןאול &אה ת;?ל? י'בר'.ןיליי/5 טרעד;וה ןי ע זןרה י ק
סאד
א נ ת י ש א ר ב א י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף  ך ס
.תואט ׳ג רטא שיר רב איר .הטא ׳ר .רטא שיר .ר׳הדאב הטא האמ רמא קו י ׳ר :הי דג
אםוד ׳ר םשב היכרב ׳ר .המא תואס ט רמא והבא ׳ר .םי תאט תויט האמ המוק
ן ראב השןע איהש ויה המקשכ .י מע ימי ץעה ימיכ יכ .אכהט והבא ׳רד הי מעט .רמא
לכב הצחמו המא בישהו אצ . המורנ המאב (מ) ימא י עממ אצוי דלווהו .הנש רי ח
ערו יכ (ח הי רכז)׳אנש ןינמ ןליאה תור־6ו ץראה תוריפ.המא תואמ עשת ירה .הנש
חמתהרואכ הנבלה רוא היהו (ל הי עשי )׳אגש ןינמ תירואמ .יוגו הירפןתח ןפגה •ולש!1
פי משה תודלות הלא רמאגש .תודלות ןהל שי ץראו םימש . חודלות שי לכל 0) :׳וגו
.׳ו גו ודלוי םירה םרטב (5 םילהח) רמאנש . תודלות ןהל שי םירה .םארבהב ץראהו
(םש)׳אנש .תודלות ול שי לט .בא רטמל שי ה (חל בוי א)׳אנש .תודלות•ול שי רטמ
ול שיש ימ לב י נת (t) :לט לש תוילנרט (זכ) ולא רמא ליבשר .לט ילנא דילוה י ט וא
אלו תמ אל וניא .תודלות ול ןיאש יט לכו .ארוב וניאו ארבנו . הלבו תמ . תודלוח
לכ .רומא רבדה הלעמ יפלכ (חכ) רמא יבר םשב הירזע ׳ר .ארבנ וניאו ארובו .הלב
7 13
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ינש ב .ןראו סימש א י נ !וש א ונ !ס ן ר א ו םימש תוללוס P״
;
קמים ר ע ^ ןופגע3 י ך ייו יייאקיספםער ןופ םאד
.גי בי י א ןךעלטעווי עט םודאמ ."טבעל םדבאי יוו גגאל יווא ! י ^
ט
עני ןען?ןע/י5}
ט
'.
נ
W,
רער יוו חרע.רעד ןייא ןיטםנגיילםוציטביעלםאוו םיוב רער יוו יןייה ןיי1 טעמ ;עט ט;ייט ןעמ רא$
טרעוו םאווידגיק.'םאד טוראוו .רהא;טךעךגוהסק
:
עודךע.,יר ץא מ?קאמרע.,סאווהמק
:
ש ס ימ
לי מא ןייב ייא םאד .ילייא ליטכאאט־ט 'לייאא סיוירן רע.ויא .םי שרח ;ייג עלזןופוצ ןילאבין
*בלהאטי ם לייאא םאד ויא םישדח ףלעווצ ןיא .לייאיליטכא ןייא שדח רעדע; רע,ט!?קאוו .לי י א
ריןנ'ןיםייווןענאוו;ופ.־דה ןילייא 'טךעדנוה ןייב ןעמ ט^קאיו רהא
ז
י טךעד^וה םקעי י י ב.לי י א
•י י 5#םעםוראוו .;ירעמ טלעםען ריא?"ןילעוו םייבי ןופ תמי פ יד גוא ־ולע יד ןופתמי פיל וא
עלי א .טכורפעליא ןייבע;. טעו ו רלע,ך טכוירפעריא ;יבעג טעמ קאט^י י וו רעד קוספ ןיא
.ץךאוץג^יפאשבייאטלעוו ייל ןעמ בי'יה;א'ןיא'ןי?עניג'טאה איז םאמ ט?מ?'י'ל •ןעם.ט?יימ טלור?
ןי אי טי ^ש °ע.םוראו/.;י רעמ ר'ע.}יטכ'יל ןילעמ הינןל יל טיט ןדלרו ירי י ארי מ ןיםייוו ןענאיו ןיפ
יךיןופ״טייקגייטכיל *דגוא .ןזווזיך טכיילטנייה יוו *ןייז טעוי הנ^ל יךןופ טייקגיט?יל ילקוס$
ץראביג ןיכא!.'עלא .'1לכל) 0) זינאט״ןעביז עטשרנ<.יל ןיטקיוליג'טאה איז יוו ןיד טעמ ןלוז
ץא טי י טש'םע יוו יייא .ערעלנא ףיז ןופןירא'3'יג'־ילע..יד יניא לע9
י
ה יל .ערעדןא ףיז ;ופ
גרעב יל י• ןיר/יוענ ןיפאשב ןיענעז יי!.ןעמ דלע.ני א לעטיה יל ןיפטרובעג יל ןענעי.םאד קוםן
ןןנןןי י לטי ; טסלאימ־ולי. םירה םרטב קויסק ןייא טייטש'סע.יך יוזא '.עךער?א ףךץפ ןיראבין
ןראבי״נ ןי באה'גרע3 יל רעלייא .תל;;עננמי ל טסלאייראנ' .;ילאוויג ;יראיגיי; ;ע.ק.ז ייי .ודל•
ץגער רער ןער טאה קוספי ןיא טי י טש'םע.י י ו יווא .ךי י א טךאביג ןי גע.,רעד .(ערעלג
:
א
רעל'.>ערע'לנא ןיךאבינ טעמ רע םאמ רעט..פא'ןיילא זיא רע. ;יךאבי? םיא טה סאיו<.רע0אפא
לימו .הא^י ןי פארטי י ר^י ךא^י ני ט^^עמי קוםפ ןי אטי י ט#םע,י מ יווא .ףי וא טראבי נהא^
ןועמש יבל, .ןיראו"וינ.';ילאי1יג ןעגעו יד טי ;י נוא .עלעל^א ףאנ ;ילא$יג זואט ןיפארןנ יך
סמא ;העי' סאמ הא$ו סניפארט ייל .האט םער ןופ לילע§ יד ןענעז םאר ט;אז שיקל ;3
ןי^אק 'רייט o;Sy a< !'לעמיה ןופ האט םעל ןופ ןילאבי; ןע.נעי ייי. נוא לילעפ יון
תא •% נוא .[ילעמ טליופראפ נוא ןיבלאטי? "\
ט
ע.ע טלאביג סאמ דער טנורעלינ
ץבראטשטי נטעווט^מראי בי נ םאמ רעלנואי -חעדנאזי י קטי נטףאשעב נוא ץךאוייג ץפא8<3
^יראןויג ןיפאן?ג טי ; ;יילא'ייין נוא עךעךנא ט?אע׳עב רע נוא ץירעוי טליופרא5 טי} טעמ נ *
יבר
ת ו מ ש
ב י ה ש ר פ ת יש א ר ב
ר ד ס
נ ו א ו סיסשה תא טיהלא א ר פ תישארב ׳אנש .ןה ץ ר א ו ביטש תי דלות ה א ור ה ת א ש ה ט
ן מ ארב ישילשב .עי |נר יה י טיהלא רפאיו ׳אנש .םי נוי לעה ןט א ר ב י נ ש ב . ץ ר א ה
יהי םיהלא רפאיו . םינוילעה ןט ארב יעיברב .ץראה אשדת םיהלא ר פ א י ו . םי נותחתה
תוארפל א ב יששב .םימה וצרשי םיהלא רמאיו .םי נותחתה ןמא ר ב י ש י מ ח ב .תורואמ
׳י נותחתה לע םיבר םינוילעה וישכע .םי נוי לעה ןמ ותוא ארוב י נ א ם א ר מ א . ם ד א ה ת א
םי נותתתה וישכע .םי נותחתה ןמ ותוא ארוב י נא םאו .םלועב םולש ןיאו .תהא ה י ר כ
םינוילעה ן מ ו ת ו א ארוב ינא ירה אלא .םלועב םולש ןיאו .רחא תירב םינוילעה ל ע ם י ב ר
המדאה ןמ רפע .(י ונו) םדאה ת א םיהלא ׳ה רצייו ד י ה ה .םולש ליבשב םי נותחתה ן מ ו
(ה כ בויא) ל״ ש ר רמאד . םינוילעה ןמ .םי י ח תמשנ ויפאב חפיו . םי נותחתה ן מ
: לאכימה ז דתפו .לאי רבנ ת ז לשמה (טכ) .וי מורפב םולש השוע ו מ ע דחפו ל ש מ ה
אדה לע ר מ א הירזע ׳ר . םהרבא לש ותוכזב . םהרבאב (צ ) .םארבהב ק״ יר ר ס א (!ך)
םיקנואה (אל) לכ .םהב רשא לכו ׳ו נ ו תישע תתא ךדבל ׳ה אוה התא (ט הימחנ) קיבירד
םי דשכ רואם ותאצוהו םרבאב תרהב ר ש א םיהלאה ׳ה אוה ההא לי בשכ .ה מ ל י ב ש ב ה ז ה
תמשז
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ל יל ת מ ס ר ופ מ ה ה ל נ ק ס יפ ל ו א נ ב ס מ יפ ל י (נ י ר י מ נ ו ) :ס י נ ות מ ת ה ןמ ו ס ד וי ל ע ס ןמ א ר י נ ןוש א ינש ר מ ול א נ ו . י נ
1 א ש מ ה .ס יק נ וא ה (א ל ) «ןייש וית וית וא .ס ה ר נ א נ (ל ) ון י פ י ה נ פ י ר פ ס ה נ ו ר נ א ל מ נש ס מ יפ ל . י ט ו ל א י ר נ נ ה ז ל ש מ ה (ש נ )
טםסעו ו ד סאוו ץלא .טא; ץןנןן ןיךאווינ טנאמנ זיא דןאז יך ןינעוו ם יב י״ ן ופ "טנמף ת ז ן יבר
ןיט??לנ?.םעד<טשךיע וצ קוספץא טייטש סע,דו יוזא .דלע.נוא לעפיהייל ןופ ןילאדינ "ץלאכיג קנע!
.עוק^לעבוא יד י ןויפןיפאשב רע,טה גאט ןיילעךנא םעד'.דלע,נ וא 'לעמיה ד ןיפאשב טא;ט ן וניאלו
ק.ט י.ר ל 'ם '1 .ננוטיירפשראפא ע״יקר ןייז. לא;םע,טי1אזינ'טאה טאניקוי^פץא טיןטש םעיוו י ז א
ך ט ןא ןיג טאיד 'טא; קוספ;יא טייטש ס ן יוו יווא עטשרעטנוא יך ןופ ןיפא^ב ירע טאה גא§
יוזא .עטוןףעיןוא יד.ןופןיפאשב רע טאה גאט ;יזןלעפםעדי .'זיאךג טיט ןיךעוו טקעךב לאז דךע
י ן
.הג;1ל יך נ וא ןןווו יך .ןעגגוטכיילעב ;ידעוו לאזיםע,ט.נ.אזיג טאה שא; קוספי ץ א טיייטש ס ע ,'יוו
טקטא; קוספןיא טייטש םע,יוויוזא .עטשלעטנוא ך'ןופ ץ ?א!ן׳ברע,טאה גאט ןעטפניפם ע ן ן
ןיפאשב ןע^וקיגטאג זיא גאט ןיט?קעז,םעך!.מומךיוו עגילע^עלא ;עטךיוולאז רעםאייייך ט^י ;
עטן׳כעבואיד ןילגרי .ע^טקרעבואיד ;ופ ןיפאשב םיא לעוו ךיא ביוא טגאזיג טאג ט ן .שטגעט'ם ע ך
ביוא גוא .טלעוו דער ףיוא 'םוילש ןיד טי גטעוו .ננופאשב ןייא טיט עטשךעטנוא יך יווירעט.ןייז
ע ^<שלע.?יא יל ייי רעםקייעטז^יעטנוא י ל;י לעוו'.עטשלעטני א'י ל ץפןיפאשב םי אלעד
%
ך י א
יד 'ןופ;יפאשב םיא לעוו,ךיא רא;'.'טדעוורעך ףיואיםולש'ןיד טינ טעוו '.נ^ופאשב ןייא טי ן
טא; קוספ ץאטייטן? ס'ע,יוו דוא .םוילש ןיד לאז םע..עטשלעטנוא י ד ן ו פ 'נואעטשלעבוא
םיא ןיא טה רע.ני א '.עטקרעטנוא יל ןופויא םאר .דרע יידי ץפ'שטנעמ םער ןיפאש'5' טיאן
טנא\י נטזו שיקל ןב,ןועטש'יבר,םוראוו . עטשלעביא ך'ץפםעטא ןעגיךיעבעלא ןייאלבינ ןיידא
.לעמיה ןיא םולש טהוט רע,םיא טיט זיא 'טלרופ מא טייקעמלחיץנ קוספ ןיא מיייטש ורמ
•ייי.1עשיןוצ
:
םולש מ?אט טאנ נוא.לאפי טקמ טעי מ טכךוזי . לאי רגנץדי טן י י ^מי י ^ן ^זו ו י ן
1 ייזןעשיווץ םולש ןי כאסףךאךןעם ינוא תאנק'אד ךרא ויא םיכאלמ ;עשיויצ זא ירימ !העז
םהרבא ןופ.רוכז םער ןיא .םהןכא? תורלוא ידי ןע^׳ו םאלי1הב טנאז'החרק
י
"ןן j#1rr<יבר'(!־u
יבר יוו יווא זיא םע,ואנ^וי י וועבא'אך זי אםעטנאוי הי לזעי בר .טלעוו יד ץךאווי^'ןיפאעב ייא
לע9יה םער טכאטי נט^י ה ;יילא טאג וד קוסיפ'ץא טייטש םע,םור'אוו .טגאזזדולק
ז
;ב. עשיהן
םאווץןא נוא רדע י ך'.ערןחי ז ט^אשילע. עלאנוא לעטיה םער רעביא dot ןעלו?יה'יד'ינוא
ןופט?אשלע,.יך'נוא .עלא טןנרעגלגז ודגוא' .י י !. ץא "םאד ץלא נוא ןילע^אדיך' '. ריאיףיוא
*יעד טויב "ודלייוו .ןי פאשב ץלא סיאר וטםאה ייגעוו סעטעדי ןופ .רי ד וצ ךדץקו ב לעםי ך
םיךש? רוא ;ופץגיוציג.םדרא םיא טםאהנויא םרבא ץא טלייוו רעל םייא טםאןד וד סאוו׳טא;
ש^איט^ינ טלאוו•קוספןיא זא ט;אוי גטאה ;דוי יכרי .רמ{ז .םהרבא ;עיםא; ץדןיז-־קג מםאן נ «
םירהב
ב ג ת י ש א ר ב ב י ח ע ר פ ת יש א ר ב ר ד ם
(לק סילהח) אלא . כי כא םילעיה םי הובגה םירהב (גל) ןרוי ריא .םהרבא וסע תסשו
רז הלעי הם .םי לעי ה לי בשב (גל)וארבנ הםל םיהובגה סירה . םילעיל םי הובגה םירה
תור הב סי נכם הי בקה .תו חשל תשקבס איתש העשבו .הי חה ןס תארי תם אי ה השיית
םי עלס (םש) .תחרובו הלוק תעסוש איהו (הל) .הי גרקב תשקרקמ אי הו תיזזח (דל) לש
חרופאוהש העשב ףועה יגפם אפקש תוחת ןיגימ (זל) אזפט (ול)ןי דה . םינפשל הסחס
םהרבא לש ותוכז ליבשב . וםלוע תא ה״בקה ארב אםט רבד ליבשב הםו .וגלכאי אלש
. םארב אי הב סארבהב רסא ןגחוי ׳ר םשב וחבא ׳ר .םארבהב (ט י
:
אהםתא ,וי כאע
.אל ךכ . ןושלה תא ספות וניא (חל) הזו .ןושלה תא ;יספות תוי חואה לכ הז איה הםו
.ו שענ םי טש רבכו ׳ה רבדב (נל םש) אלא •יטלוע חא הי בקה ארב העי ני ב אלו לטעב
די ט .הדנה לעב התאש ךילע י תעטשש י נפט רטא ניבשרל הילאש האי שנ הדוהי ׳ר
שי א ול ;יאש םוקםו םוקט לכ ןיא ליא .יונו וסש היב תוברעב בכורל ולוס (חס םש)
תני דםב סוטםונא מ) .ולש הי ב לע הנוםט הגי דםב סוקידגא (טל) .ו לש הי ב לע הגוטמ
הנוטמ
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ו נ י א (מ ל ) :ן ו ק ו ש א י נ ג ד א ״ ו נ ןש י .ץ נ מ (ו ל ) 1ף ק ש ן ר ע ע מ ש מ ה יה ש . נ י ת כ ןיא ם יל ע יה ש י ם ונ נ ס ס ד ה כ (.י ל )
ג א ״ ס ס ת וא צ וה ל ןיש ל ם ס יפ ה ל ך ר צ יניא .ן י ^ל ס ת א ס פ ו ת ם ל ע • • ס יל ע יס ל יכ ש נ נ י ה (נ ל ) : ה ד ה נ ם יא צ מ נ ם יל ע יה
ו ס ר ד ש ןימ ם ש א ו ה ו .ס ו ק ד נ א ם ר נ ן ו ו ע נ . ם י ק ד נ א (ע <) ס ד ה ה ל ע ם ל וע א יה ך כ יפ ל ו ס מ נ ס ש ת ר מ ו ל נ . ס ״ ש ת וז
י ז א י נ ן ק מ י פ נ ן ״ נ ע י ס 'יש ו ול ש ס י נ ל ע ם נומ מ נ ״ ה ת ח ר נ י מ ו ה א מ צ א יה ש נו ה ר ת א ת וימ ה ול ע י א ל ש ד נ ם י נ ר ה
ם וק מ ל נ נ ש ל ״ ו ן ״ נ מ ו ם ו נ 'יש ו וניל ע ו י נ ע מ ה ת א ״ נ ת ומ ש ל ש ת ו י .ת יוות (ל ל ) :ת וימ ה ןמ א ר יית מ ו ס י נ ל י י י ל
ס נ ר ק נ ס ש ע נש ת ווע ה ו ה נ ד מ ׳נ נ ת ק ע צ ל ע ם נומ מ ש י ם וק מ ו א י  ית מ 1 ש וק יק ה ל וק ת ע מ וש ה ית ה .א יה ו (ה ל ) !ן ו ע נ ש ו
.ש ו ש ס ו נ א (מ ) !י וכ ס ל וע ס ל ש ות ווע ל ע ה נומ מ ה י נ ק ה ו ע ל ס ה ת ת ס ןש יל נ נ וש ה וה ;פ ש ה .א ופ ס (ו ל ) :ת ש י ו נ 1
ן י י ע נ ןייע ו ט ל נ א י ו ויל ע יש וש י א ל ש ת «נוע ה ןמ א יייס מ ש
טייטש םע..םילע;..ךד;עניפענ נרעב עכיות י ך ףיוא ןעניימ ןעמ טלארי ^םי לע^י הובגה סילהב
ןי?אשב ןעגעו םאמ וצ ןעמ טנייט .םילעיל םדוובנה 'םירה טייטש םע ראנ '.יוזא 'טינ. רעבא
ץבאה י י !.נוא עכאווש ןענעז םילעי י ך ליימו. .םי לע:.י ך ןיגעיי ;יפ .גילעביעביוה י ך ;יךאמיג
וצןעטוק ןע.נעק,ט'ינ ץלאי תייח יד .נלעב עביוה יל'ףדיא יל.ןעניע; רעבירל" .תויה יך רא§אךומ
נךאב ;ופ;ייג פארא וומ איז נוא .ןעקגיךט לדו איז נוא גיטט׳ראד זיא הלענ יל זא גוא .י י ז
ט
:
םי ע םענעגוש!?א תלע1יך ןיא ץירא טאי;'טיגגייךב .ן;גרה ה;הא ריא ךאד' ;עק, . רעםאמ םוצ
איייי !ירעוו ןיפאלק םיער ץלעןו ת1יפילנוא'רנ?נל"עהיר'טימטפאלק.אך:וא דלייו טךעווי ז גוא
רעני י טק עםיורג 'יך .רעסאוו ;עקעלט ןיי;. פיאיךא הלעי י ך ןעק״יןיפיולטנא נוא ןיקיאךש רעד
ץפיאל!?' לדו רע)א ןפש רעל,.םיגפ'!? י י ד.וצ גגוצישעבא ןידןילאז ייד ןילאיויג ןי פאעב'קנעו
ןילאו ידןעהילפםאוו תופוע יל ראפארומ .טאה' רעי לידו רעגייטש י ך רעטגוא ךיורע״טגייל
.טלעוו י ך ;יפאשב טא; טאה אטטןע^עו םאמ ןיכאו יד ;יגעוו זןאדאט .ץםע,שוי־;אטיג םי א
.םא'רבהב(ט) :רעךנאמא .טלעמ ך ןיפאןעב טא; סימענ טאה'םהרבא ןופתוכז םעל ץנעוו
71 תוא 'םעל טימ .םארב ׳הב טכאט םארבהב ;יגעוו ם ןנחוי יבר ;ופיטגאויג טאה והבאי בר
י ז ; T » ;, I . v ;— T : : T ׳TT ••.י י : T • * » •
ןץ־י ה זנע־י w r7,« י ד t ׳ ! ׳ . r pj nן מי ׳י ן י ן־׳ייחוא זילא שלותו.יד ;י-כאשכ טאג טאה
r
: t) ••- T- A.« n'«:ג. 'ך :עט ג^ייךן ייי יזא1 ׳וי א •השער םרו א טJ י ך ןא ;י דער קמ
לא; סע.,טערי ג םדו א טאה טאג יוו יווא ראג .טליעוו יך ;י פאשב טאנ טאה שינךעטאפ ;.s
רב לאוש!?׳ י בו י י ב טגעךפי ג טה האי שנ הדוהי יבר .לעםי הא ןי ראןוי / ןיועיזיא .לעמיהא ןיי]
וצ געווא״טכאם קוספי סעד רי ס גאז ;שרדא טויביור זא רי ד 'ףיוא טךעהיג באה לי א ליידו ;פהנ
ה;ן י י טק טןךארי נ טאה .ו טשה;ב תוברע טםי י ה םאמ לעטיה םער שןיוא טייררע..םאמ םעל
טי גלאז טראד םאד פראא אטיגוייא םע.טגאזינ לאומש י בר טאה .הי זי אקמאנ ;יד .ומש
זא םי א ראפ ט׳?וק סאוו אי י רשי ג םער ש ן וא ןעמענ ןא זןיז לאו סאמ רעטצלעא שטנעםא ןיד
סאמטלעמ רער ןופאיילשיג םיער ףי ואננוטגא טייג רעוו .ןהאטיגטבערטואים״יאטיאן רעגייא
ןע;גמיל טסלאז ראנ .ומ•^הי .י ;ענע;י לטי נ'טסלאז .טא; .י;יךעלנא םער טיכעךנוא טהוט רענייא
םער ןי פאך^ע וצ .טלעמרעד ;ופ(איילשייע ,דע םעריףייויא עופי כאי טי ג טאנ'.ו ס?'הי ב
שטנעמ
ת י ש א ר ב
ב י r , Bn £ j
ת י ן ־ , א ר
ב ר ר ס
חי כ לע וטש הי כ .הי בקה .םלוע לש היב לע הנוטכ י ט ךכ .ו לש היב לע הנומט (אמ)
היעשי) אלא ןכ רמא אלו אי י ל הי לאש ןי חכתשט אלו ןי דבוטד יוא (כמ) ליא .ופלוע לז»
םא .ןי עדוי ונא ןיא .ופלוע תא הי בקה ארב תויתוא י תשב .םי טלוע רוצ ׳ה הי כ יכ (זג•
הסטו .אי הב בי העהו . ר״ויב ארבנ !*.רעה סא וא .די וי ב ב־העהו .אי הב ארבנ ז*הע.ד
הז אי ה הםו * אי הב ארבנ זיהעה י י ה .סארב איהב םארבהב .י י ד םשב י הבא ׳ר רסאי •
ולש ץקועהו .לואשל םידרוי םי תמה לכש זמר .הטטלט חותפו וי דדצ לבט םי חם
. הבושת ילעבל (גמ) זםר דצה קש הזה ןולחהו . תולעל םידיתעש זטר .הלעפלט
םהינפו .הפופכ ןתטוק םיעשרה ןה ךב .הפופכ ותטוק הז דיוי הט .ד״י י ב ארבנ בי העהז
ודבל ׳ה בנשנו םישנא םור לפשו םדאה תוהבנ חשו (3 הי עשי )ר׳הה ליעל תורידקמ (דמ)
׳ר םשב היכרב ׳ר . םארבהב (י) :ףולחי לילכ םילילאהו (סש) רמואו .אוהה םוי ב
׳ה רבדב אלא .וםלוע חא הי בקה ארב העיני אלבו למע אלב . רסא ןומיס ריב הדוהי
י דופע (וכ בויא) ךכ . הי מח (המ)ול דמעו ודבעב ףזנש ךלמל לשמ .ושענ םימש דבכו
שיש המ לכ רמוא איר . עשוהי ׳רו רזעלא ׳ר (אי<:והרענס והמתי ו ופפורי םי םש
אבה ןס היל י תי י םו .ץראה ןמ ותיירב ץראב שיש הם לכ..םי פשה ןס וחיירבסים!*ב
לכ רמוא ייד .י ונו ץראח ןמ ׳החא וללה .׳ו נו םימשה ןמ ׳ה חא וללה (חמק סי לכח)
המ י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
:ן כ ר מ א א ל ו וית ל א ב י נ א ״ ר ן ו ט .ס י נ י ש א ו ה ס י מ נ וו ו<מ מ ג י ה (א מ ) ו ה ד יש ןימ ש ב נ ״ ג א יס ו ס ש ס נ נ א ם ר נ ו י ר ע *
י ם נ נ י ב ם ם   נה ל ת י ת • ה ש ה ר מ ול כ .ה נ וב ש יל ע נל (ג מ ) ומ ש ם י נ נ י ש נ ד מ ק י ד י ומ ל וע ל ש ם י נ ל ע ם נ וע מ ומ ש ם י <
ו״ יים ן נ ׳נ ח ור ול ש מ . ח י ר ד ק מ (ז מ ) :ס ל נ ק ׳ ה י נ ק ה ו ןכ י ס יל ם ס ש ר ד מ נ א י ז ה נ א י ש מ ו ם י א ל א וניא יש ש א ל ה י
ו ל י ה נ מ ו ם ימ ת מ .ם י מ ס (ם מ ) !ר ות ש 'א ס ל ונ ול יפ ם י נ ל ע ם נומ מ א ר ו נ ר מ ו ל נ ם א ר נ ׳ם נ ש א ו נ מ ן א נ a »
ר ע מ וונ א נ ש ל ע ק וע צ ל ש י י נ א ו י א . י ט ן ד נ י מ ו יוא (נ מ ) ! י »
םאוו .יד 'ףי ו^קןמ^^ רןז סאזו ש^ק^
טקרפי ^ךאזי לי באי ה ךיא • !יילענ) !עמפינ רע^טי ) ןייש ץלעענוא ןיך**לךאנ (יר א יג י?
תויתוא ייוו$ ך טp.ת;ב יב קמטני י מ דזא ראנ . טנאזייויווא טינ רןז טאה רזןןלא יבר "j
טלער יך ביו!ן טינ ןי םי י דרי ^ריא; '.ןי טלעוועךי י ב ןיפא#ב טא;טאה .םיטל׳וערוצ•ה .ה»
ןי"!5א£בייא טלעוו י ך רעךא .דוי םעדטי ^י אי ^ה'םלוע :וא .הםער ט־!2 ןףאי י י ; ןי9א#3 יי*1
יבר ןופטןאמןיטאק י הבאי בר יוו דא; .ה טעדטי ט אבה טלוע נוא . דירי פער טיזן ןילאיןי{
ץלאוויגןיפאזעב י י אטלעןו יד וא ריט ןהעז, .ם1$ל.ב ׳הן שטייט רעד זיא ם$ל;1הב ןיןועןו סןןרוי•
ץזיךו וצ .ןעטןוא •ופ ;יפאןז נוא ןיטיך על$ ןופ טיכאש 'רא§ זיא .ה רעך יוו דיא נוא .ה טעל,טי 9
יוזא .ה יד. ףידא טבא8ןג זיא סאוו ןעצי?ש י ך נוא .בורג ןיא ןילעךין ץבלאטש טאוו נ$א ז&

0,
ל??? י י ויפץיג סדרא ;י לעדנוא ;ידעוו ניךעבעל ץלעו) םי״רט ך זע טו.י'יונ סיאר .ץורקא יוו
.טי דרעד ייברעןנםנעפא יוו סדא טזונ׳ד סע,נוא ןיפאה ןייביוה זיא שאוו ה ןיפלוםיק סאד נוא
ייזטעוו טא; נוא ץבייהיןופןייג״ןייל1*'ןע_נעק,ץלעמןזוא^ה}וש,ר ;ע^יוו סאוו יד ואטזי י ווםאן
'וייא ךייתז ץךזי א דוי רעל,דו יוזא .דרי אי טי ט ץיר^וויג ;ייפאניב ייא א?£י פלוע נוא .ןעטענ וצ־
םלע שןיוא ץךאייש םי נפרעי ך נואץגיובי; ץי אךי י ה רעןךםיעזןל מ ןי3 ןייעיו יויא • ןי?יבי<
.;יזןיטןעט יל' ןופ זןייהיל ןךעוו ןיניובי^יןא טעוי םע״קוספ'ןיא טייטז? סןז ךי יויא
סעד 'ןיילעויםדר; טעיו, ןיילא. טא'; נוא .ןי!5<[פנעט יל ןופ"דןייה ף ץךעוו גירערין טעוו םע
י ן
נוא
טזד ה;?לב'יבר.*(םאך^הבו {>!) !;ידעווקטינשרא־צ ןיצנאןץאןילעוו חוריהדובע״יךנוא •גאט
יך ץפאי^ב טא; טאזו'שע?רעטאמ ןא נואטעי חא ייניען טיןוםי? ־1g הדוה:י בר ץפ ט^זץג
לעמי הי ך ץי שוי א .דלנ;אגואלעטי האץךעוו'לאזפע'טעל.י גםדרא טאהטא;דו'ראנ .םלעי ו
]עביל?עגטכענק.רערזיא'.טכעגקןיי1וצ ןהאטיג אייךשייא טן •;לפא ל^מל-ןיראוןיגדלןן נוא
י ד נוא ךאוו£ ל'ע!כיה ןופןיילךזייל ןעוויניןענעז יווא' .ץקאךש רעל,נוא טידעד^אווראשיןייט^
י בי (אי)•]יי©? טיףעפןע^יללע;ןענעז נוא .טא; ;ופיילשינ.םער,ןופ'טרעלנאווראןג יץי ץ:בא?
ץראווי; ץפאשב ייאילעטיה ;יא אד ויא םאד ץלא טנאו רז^לא יבל* .ןעןירק עשוהי יבר נוא רועלא.
י בי ניא • דךןן, ף ץפ;יראוויג ;יפא^ב ויא דרע.] יך ףדא יאד זיא 'סאיי ן^?א נוא"*לעםיהןיפ
ר ז ע ל א
נ נ ת י ש א ר ב
ב י ה ש ר פ ת י ע א ר ב
ר ד ס
י כ (זיל בויא) אבהמ הל י הי י מו . םימשה ןמ אלא ותי י רב ליא .ץראבו םימשב שיש ה0
ףכ .םי משב אלא ותיירב ןיא .ץראב ותייוהש פיעא גלש המ .ץרא אוה רמאי גלשל
.רמא ףסוי ׳ר םשב אני ה ׳ר .םי משה ןמ אלא ותיירב ןיא .ץראבו םימשב שיש תמ לכ
רשאכ יכ (ft היעשי) ד׳הה .ץראהןמ ןומ) אלא ןתיירב ץא .ץראבו םימשב שיש המ לכ
אלא ותיירב ץא םימשה ;מ ותדי רי ש פיעא םשגה המ .׳וגו םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי
הי ל יתיים ןרוי ׳ר .ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשב שיש המ לכ ףכ .ץראה ;מ
בר .רפעה לא בש לכהו רפעה ןמ הי ה לכה דהא םוקמ לא ףלוה לכה (ג תלהק) אבהמ
ןגחוי ׳ר !ב י) '•חרזי אלו סרחל (זמ) רמואה (ט בוי א)׳אגש .הסה לגלג ׳יפא רסא ןמחנ
אוה כיחא .םי גותחתה תא הגוב אוהשמ ,ןי טלפהגוב ויב ךלמ רמא ןנחוי ׳ר .ל״ב ש״רו
. תחא האירב םינותתתה תאו םינוילעה תא ארב הי בקה לבא . םינוילעה תא הנוב
.םיורא אי בס אוה ביזואו .תורוק איבם אוה הלהתב .הני פס השוע ויב ךלס .רמוא לי בשר
ארב הי בקה לבא .םי טוונ (טמן הילע די מעמ אוה כ־האו . םינגיה (חמן אי במ אוה כ׳האז
שהיטוונו .םרי טוגו םיטשה ארוב ׳ה לאה רמא הכ (במ היעשי) ד״הה . םהיגיהגםו ןה
ל.וא התוםז להא הנוב .ו י ב ךלמ (נ) רמא קהצי ׳ר .לי בשרו קהצי ׳ר (גי ) :בי תכ
י ק נ נ א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
;ת ר נ ה מ י ס פ ש וא ס ר וא מ ן ו ר ע ה ׳יה .ם י נ נ ו כ (ת ת ) :ז  .א ה ם ר ת (זונ) !ס ונייק וא ס י מ ם י נ א ו ב ם י נ מ ס ב .זר א ה ןמ ר ונמ (ו מ )
יש ור יג נ ״ כ (נ ) :ה נ י פ ס כ יכ יל ומ ם ינ פ ס .כ י פ וי נ (ט מ ) ןמ ות י י ר נ כ יר ה ס ו ת ש מ ש ל א ר וק א וה ו ה מ ד א ה ן מ ו ס ״ ר ג
ן 5~טא;טב^ םער ץפדי י ר עניד ויצננוזייוועבא טןגיירב ךז^ןא
.לעמיה ןופטנאז רע,נוא .לע5יזי םיער ףיוא םאד ןיכא! עלא םייא ט?ובער ךן; ינוא '.לעמי ה
טאויטביול .ץראן ןמ ׳ה ת.א וללה טייטש םע״נוא .לעמי ה ;ופןיפא^ב ןיריאוויגייאץלא ליךז
לייוו..דרע יך ץפטגאי רעגוא .דרע.י ד ףיוא םאד ןיכאזעלא פיוא טגוכעררע,נוא •דךיןייךןופ
לעמיה 'יליףיוא אדדייא סע,םאוו ץל]«'טג(>י עשווךי י?ר .דר^יד ןופייפאשב ;יךאוייניזיא ץלא
זצ 'ננוזיימעבא ט^גיירן רע נוא .לעמיןליך ץפריאג ץךאוויגיןיפאעב} ' ) if זיא .דלנ{.יד ףי1א גיוא
איינש רעל.ייוו יוויא .י דרוי ל ףיוא י ד טגאזיג טא; טאה אי י נ#םוצ קוספםער ץפדייך ענייז
ןיכאזיעלא י דא .לע^.יה ץא ץלאווינ רע,ויא ןיפאשב ןי;עו]ט?על,;'ופ .ררע,י ךףי וא ויא רע,ולי פא
אנוה יביר .לעטיןד ןופדא; ץךאווינ ץפ^בי זי א דרע,יד ףייוא נוא לע§יה םעדףי ואאד זיא םאוו
ןןמעז .דרע.ייל ףיוא נוא לעםיה םעך ף י1 אךיויא םע,םאד ץלא ץגעוו ם ףסוי יבך ;ופטגאז
ץנער רעד'טחעל,יג םע,דו י וואקוסן ןיא טייטזקםע,יוו יוייא .דרע,י ל ןופץךאוייג ץ?א^ב ־יא;
ץגעויטןעיד ןופ'לע^הן ו פ טךעדינ רע,ולי־:א ןי;עך רער יוו יוויא .לע^י ה יוכ איינש רעךנוא
•שיןץןיא םי ןיפרע^אמ םאר ןעקגיךט סג.ין5לאוו יל םיראיו<.ד-$ יד ןופרא; ;ילאוויג רע,ז'יא ץפאשב
רעל,וייא םאד נוא .רעםאיו םאד פאךא ןיעםינ נוא .ףייס.־ועד ןיא ףיורא י ךןעדנ ףא;רעדגוא
!יראיוויג ;יפאשב ןעגע!.דלע,יד ףיוא גוא לעמייה םער ףיוא אך קנעז םאוו ץכאז עלןז יווא >ץגער
ןילאווי; ייא ץלאטךאיץייאיוצ טי ^ץלאקוםן םער ץפםאדטןןוייר? ןךוי י בך,.דךע.י ך ;ופדאנ
ןופףדא זיא ןהוז ילייוליןא״טגאז ^חיג יבר .דרע,י ד וצ ןיךעק^יךויצ טעווץליא גו'א'דךע,יך ץפ
איז ;הוז י ד'וצ 'טןאז רנ^. חרזי אלו םרחל רמואה יקוספןיא טייטז? םע.,םוראוו" .ץפאשב רלע.י ן
ןהווי ך גואדךע
%
.ץפזיא ןיבךא^־ועדילידו .ץברא#א.סרחןלוז י ך;עםט?ח • ןע;יי#טי נלאז
טנא
ז
זן;חוי יברי-טילןן׳מ 'ייווצ עךייב ץ';א\שיקל ןב ןוע!?ש 'י ברנוא ןנחוי יבל,(בי) !־ולע ןופזיא
עט^לע^י א ילףיואינוא .';יבויטשעטשךעטנואיח רג;,טהאן רעירפ .זיוהא טלאן שט?ע.?א זא
יד טי ט ע§ש ל ע $1אי ד ןיפאשע.ב טאהי טא; רעבא .ץ?'וטש עטשליעבואד ר ן7' טהאן י ץבוטש
טןנייךב רנןיל״פףיזן׳א טהאב שטנעמא זא טגאןשיקל ן?,;ועטש ובר.גגו'פא£יב ןייא טיט 'עט^לעטניא
ףא'; ריעך .םרעקגא רע.,טנניי'ל'ב 'ףא^רער .רעןניוב ןענעט ר'ע
%
.'טן.נייר-נףאנ רעד.םע£לע.ב'רע
ניא ־ירע,יךנוא'לעםיה ייד 'ן־'$אשב טאק טאג רעבא .ףי שי י ך ןעךין!וצ ןישטגעמ רעי טלעטש
טאווטא^טןאי י גטאה יוזא קוספןיא טייטש םע.י וו יווא .להאמןי י א טי טץלא'סדעל?פ עלעי ד
גסלעריפערע;ד .•־:טוע
(
ראנ
ז
םהי טונוןענעי י ל.טי נ טםלאז .םהיטונו לעטיהייר ןיפאשב טח רע^
י בר
ת י ש א ר ב
כ י
ה ש ר פ ת י ש א ר
ב ף ד ס
.םי קחשל וטע עיקרת (זיל בויא) אבה םרב . אעטי ק יפר אוה תוהש ייע (בנ) .י קננא (אנ)
םילכ קצוט ויב רטא לי בשר .קצום יארכ םיקוח >ס ש ) לי ת . םיפר ןהש תי או
־,יטב םיארג .קצום יארכ םיקזח אכה םרב .הדולח הלעם איה תותש י״ ע .י קננא
. ותכאלמ לבט תבש וב יכ (דנ) . ליבשרד ארה לע רמא הירזע ׳ר . איקרת (ננ)
תבש תאצוי תבש .םנכנ םוי אצוי םוי אלא .םארבהב ץראהו םימשה תודלות תלא
׳ה תושע םויב (T) ־•תסנכנ הנש תאצוי הנש . םנכנ שדח אצוי שדח . תסנכנ
םירמוא ה־בו .םוי בהשעמו הלילב הבשחמ (הנ) אישב .היבו שיב . םימשו ץרא םיהלא
שי ב םלועה תובא וקלחנ ךי א .י נא הי מה ייבשר רפא .םוי ב השעמו הבשחמ
י מודמד םע השעמו .הלי לב ןיב םויב ןיב הבשהם אלא . ץראו םימש תיירב לע הי בו
ןכותל ןתונ ינא םא ךלמה רפא .םי קר תוסוכ ול ויהש ךלמל .םי הלא ׳ה (1ט ) : המח
ןהב ןתנו ןנוצב ןימה ברע ךלמה השע המ .ןי סי רקמ (זנ) םה ןנוצ .םי עקבהם (ונ) םה ןי מה
.ןי אי נם הי י טח (חנ) יוה םימחרה חדמב םלועה תא ינא ארוב םא ת״בקה רמא ךכ .ודמעו
.רדסבו ןידה תרמב ותוא ארוב י נא ירה אלא .דומעל לוכי םלועה ךי אה ןי דה תדםב
ס י מ ח י ה
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם ימ ש ש ול ל מ ול יא ו ן א כ מ ת וש ע ל   ע מ ש מ ל ׳וג ו ס ימ ש מ ול ל ות ש ל וב ך יר ע ה ׳יפ י ׳,יכ נא ש ל וב ת פ ומ ס ל ו ר ש נ (ת ו נ ר נ ד ק ״ פ )
ש ר פ מ ל כ ת יש א ר כ ה ש ע מ ד ימ ת ם וי ל כ נ ש ד ת מ ש ס מ נ יס וי ת א ו ס יק ל ת ׳ג ש מ ס יס ה פ ק ןיה ל יכ מ נ 'יא ד כ ת י נ וכ ו ל ש ם א ר מ
.ס ס ג ו מ ת י ם ת יא ר מ ו ס ת ק ז ת נ ןיד מ וע ש ש יק ל ש יר כ ס ת ל י א ו ת ע ש ו ה ר ל ת ע נ .יק נג א (א ג ) :ת י כ ו כ ז לש ש ול ינ ן;מ כ ה ש ע י
ם י מ ק נ ת מ (ט ) !י י כ ה ל יל ב ה נש מ מ (ה <) :ש וד ימ ה ת ע נ ימ כ ה ש ע נ א יה ש ע מ ד מ יע ! ה ה יש ש כ . ת י ס ב י״ ע (נ ג ) 1ק ת ד ה
י ןור ש מ 'ל נ ס י ע ק נ ת מ .ם י ס ר ק נ (י נ ) :ם י ר נ ב ל ס יר נש ג ו נ ׳כ (ל ג ) «ת י כ וכ ז לש ה א ר מ . א יק ר ס (ג ג ) :ש ע מ יופ ר
ול מ פ י א ל יכ ס י נ ר ויה י ם יא ש ומ ה וא א ע וג ס .ם ״ ש מ (מ ג ) ה צ א ת וש ע ל ס יה ג א א י נ ר ש א א ר ק ל א פ יס . ׳ ו ג ו ri:
נז^טלעצי נא !^^^ יבר נוא קחןי יבר (ני )
רעך טלעווטייצ רעל טיט 'ץנעווטסעד ןופ .גגיייה טלעצי נםעךןופ'ד
:
נאוונ.ייל םעך 'ןאטליצרע.
י ד ןינאו ויטסעוו רעטאט'.לעמי ה מעך טייךפשיג םי ואטאג טאה אך .זי וללוםי בא דנאווןיי5
ץעמש יבר.לוניפש רענלעוייאא'יוו יוזא קלאטשיןענעז יןי קוספ;יא טייט•^.זי ול ןיראוןדןענגזז
אאי רטאמרעךנא' ;ייא 'ןופרעלא ענעשעס ע;רע?יק<םילב ט?י.נ ש!?;עי£א זא טןאז שיקל ןב
ייז״ןיךעזו טי י י ןי רעךטי ם ןיגעווטםעד ;ויפ.י ןעצנאלג ;ילאז יי!.;עצופוצ פ§ךךטךעטאמרע.נוא
. לוגיפש רעתעועלגיא יוו יווא'טצנאילנ נוא קראטשוי א לעמיה רעדאךרעבא .טרעוואזרא§
. טגאויג טאה שי$"ןבןועמ1ע יבר סאוו םעך היוא קוספץפיננויייוועבא ףנאטג טאהי הי רזעםר
להאימא ךאנ טייטש טאוו וצ .טעיבירא עלא ןופטהוריג טאנ טאה תבש םוא קוםן ץא טי י ט#םע״
טי י /נאטא רא; .ןי ךאווי ;ןי פאשב ןענעיז י ד ןעוו"ררע.נוא לעםיה יל ןופטךובענ יד ןענעוסאד
שדחא נוא קעווא טיינ שלחא'.ןא טמוק זןאווא נוא קעווא. טיינ ךאווא־ןא טמוק גאטא נוא קעווא
ייןינוא לעמיה״יד דאנ .ע״ייני^טמוק ץלא: .ןא טמוקירזיאיא.נוא קעוי אטי י גר?אי א .ן$ט?וק
ןענעז י:! ;עור ןיעוויג ןענעז י ךי וו טייקנייש ניוא טייקראטש רע;יז.ץא ןענעז.נוא עגיבלעז יד ןעננ/ז דלןז
!ענעז ייד ןעוו דרנ;.יל ניואיילעמיה ייד ןופטלובעגי ך ;עגעזיםאךקוסיפרעד.ט^יימ.;יראווינ ןיפאשב
זא" .טרעדנעייג טיניץךיעוו נוא .ןיךאוויג ןיפא£׳ב ןענןזז י ך יוו יווא ידןענעז נייבייא .ץךאוויג ןי פא#ב
םאוו ראפ.'םימשן ץרא םיהלא •ה תושע.םוי ב (די) יייי!.1ענעז םאר
ל
ל
א
? ע^אW- A W?•
טאה טכאנ 'ייב 'ץנ.אז'יאט'^''תיב .ללה תיב נוא יאמש תי ב ןעעלק .סיהלא נוא־האד טי י ט^
תיב מא .ןי פאשבי ד רנ?. טאה גאט'ייב נוא .דר#'נוא לעו?יה יךיץפאשב וצט;אל9י ג טאנ
ףיוא טוייוו ׳ה ןעמאג רעד<.גאט ייב ןעיייג ץל8 וואןלאט םאך נוא קט?אר9 סאן טןיאז ללה
טךעלנאוו םע טנאו יאחוי "ןן ןועמש יבר .'(־האטיףיוא טזייד םיהלא ןעמאנ רעד נוא .ןיטןצאר!?
ננופאישעב י ךףי ואללה חיב נוא יאמשיתיב יוו טייל עםיורנ.עבלעדא ןענילק זענעקלוזא יוו ךי מ
ןהאט םאד נויא .טכאנ ייב "ניא גאט ייב ןעדינ זיא ןיטכארט םאד דאנ .דליע נוא לעמיןל י ך ץפ
רעזעלגעניד ^׳אהיגילהאםאטאהךלמא .(םייתלא׳ה) 0ט)':ט?א.נ נוא גאמ ;עעןיוון:ןעוויג ויא
ןיכאךי וצ ייד. יילעוו רעסאוו עםייה יד ןיא ;עסינ ןיידא לעיו 'ךיא ביוא ט?איי; ךלמ רעך ט.ד
ןיטלאפש וצ י״יז ץלעו] רע^אוו עטלאק. ;עס;ג.';יירא ייי.ןיא לעוו ךיא ביוא .ךאלקיטז? ףיוא ;ילעת
!ירעיו
M i ת י ש א ר ב ג י ב י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
ךלטה תא ךי למהש ןויגלל (טנ) לשמ .םי משו ץרא (זט ) :־י י םעי יאולהו ;םי מחרה
*לש יפוקורפ(ס) ול ןתונ ינא ירה .הלהת ינבילסה הז ןויגלו ליאוה ךלמה רמא .הלחה
ירח . הלחת ינויבצ (אס) התשע אי ה ץראהו ליאוה ה״בקה רמא ךב . םלועל ונממ זוזת
הי נוכמ לע ץרא רסי (ריק סילסת) ד־הה .םלועל הנסמ זוזת אלש יפוקורפ הל ןתונ י נא
: דעו םלוע טוםת לב
ןלהלו .׳ו נו הדשה הי ש לב רמוא תא אבה .׳וגו םרט הדשה תיש לכו (א) ג י ה ש ר פ
. עיגל ןלהל (ב)אני נת ריא .המדאה ;מ טיהלא ׳ה חמצי ו (א) רםוא חא
: םי טשנ םהילע ודריש דע .ו חמצ אל ולאו ולא חי ר י נת .םלוע לש ובושיל ןאכו
ולי אכ תונלי אה לכ .ולא םע ולא ןיתישם יליאכ (ג) תונליאה לכ הדשה היש לבו (ב )
רצבש ׳אב השעמ .וארבנ תוירב לש ןתאנהל (ה) תונליאה לכ .חוי רבה 0ע (ל) !יחישט
תא
ה ג ו ה כ ת ו נ ת מ
•:!ק ו ת מ ל כ ס א צ מ יש ד נ ם ל א ה א ל מ ש ס ל י ק מ ל ״ ו ס י מ נ מ ל ט נ .ופ יק ור פ (ס ) :ן ל מ לש ל ימ .ןויג ל ל (ש ג ) נ ש ג יע ס ק
ר נ ל ס י ג י נ מ ס ס ול יא כ . ו ל א ס ע ול א ןוניש מ ול יא כ (ג ) *ינויב צ (א ם ) :א י ה א יה ו ה נ ס מ ׳יש י״ ש וו יןיט מ ויג ן יב ל נ
ת וי ונ ה ש ל י ו'"ש וי ש . ת ו י ו נ ה ש ע (ד ) : aj ס ע ה ו ס י ו נ ו מ ו :ה א ווצ ה ד מ א ל ימ א ב ל ן ו א ה א צ וה ו נ י ת נ ו י ״ ב וי פ
!ת א נה ל (ה ) : ה נ ו ס א יצ וה ל ת נ מ ל ע ונ ע מ ןיע ש מ ו ן יע ויו ת יב ל כ ו ו מ א ןא כ ו ת ונל יא ויה ש •ו ס .ס י ה ל א ׳ה ת מ צ ו (א )
ל י נ ש נ ל כ ה ש י ו ה ןיא ם ו א ו ק ייד א ו ק ד ה יפ יס . ת ו ר נ לש וש ר ד ו ש וק מ !ל ע נ ןג ס יה ל א ׳ס ע ש י1(נ ) » ק ד ע ה יה א נ
• עטראיקטיט רעםאמ עםעךאוו טישיםעג םדא טאה 'רע7;ה'אטי7ךלט"רעך
ט
:
נאוי'נ טאג טןי וזא .ץנ.א3 ןעבילבע; רנןועלןמ קנעו .'רעק^ני ךץא ןיקיאגיגיץיחא טה גוא
ץפאשב לעיו ךיא בדא .'ק;יךניז ליפקמ טעמ .תוגשחר טי םטי לעווי ד ןיפאשב לעמ ךיא ביוא
טי מ טלעוו יל ןיפאשב לעמ ךי אראג
ז
.ןי י טש3 קנעק/טי ג טלעוו 'יךיטעוי • ץל טיט טלעיל יל
ןעט לשמל .םי משו ץרא (ןט) :ץי ?$3 ק.}עק.אך לאו י אמהי נוא יתונמחר טיט נואיטןש!}
ךד ףי ואטאק נואי ךלמ םוצ רעטשרע רעךןעמוקיג רש ןייא זיא ךלמ םעזיגאטכאםין טאזד
ףדא טן סאןו רעט^ךע רעד ןעוויג ייא רט:רעך ליימ טנאייג ךלמ רעל טאה .הכולמ ןייז ןעמוגי}
טיגלזלאמ ןייק..לא\סנ.י.,םאד'דובכאיוזא ןיבעג םיא ךיאילעוו ריע^יךל .הכולמ ץימ ןעמונענ ךי]
טהעאוי עמשרע,י ך ןעוויג זיא דךן?יל ליימ טאג טנאזיג טאה יווא '.םי א ץפץלעמ ןהאטיגפצי
ןזואטינףאטינליליאמ ץיק ריא ץפלאו סאמ דובכא י וזאןי בע^רי א ךיא לעמ *קלימ'ןיימי ןףאטיג
לאו אי״ויננוטקעפריא ףיוא רךנז יל טעדנירגע; טאה טאנ יקוספןיא טייטש םעיימ דיא .ןיךעוו
י י ץ;
יי
5סיוא" טינ להאמ ןייןל ךיז י
רעךט?עך5 .דךןןרעך ץפקוו:ג.טי ג ךאנ ןעגעזרלע| ;ופרעמדבעלא .>לכע (א ) גי ה ש ר פ
ךאגיויא ש?נעמ'רעך ליימ. ;עומג טיג ךאנ ןענעז רעטיוב ף זא^יטסגא/אךשךלמ
אי י י לע,עלא ררע,רעד ןופןיצארפש טבאמיג טה טא/ זא טייטש קוספץרעדנא'ןייא גוא .ןעווינ טינ
קוויגןיייש ןענעז ןךע.ןגןיא.ט;אזינ אנינח יבר טה .ןעווי^ויאיש^ןעמ רעדירערייא ךאג ־ועמדב
רער ויב ןעוויג טי ; ךאג רע^ייוב יד קנעו. טליעוי יך ףיוא דאנ .שיטנעמ םער ראפרעיךפרעקיוב
טלעמ רער ןופרעמיוב י ד נוא ןדעJJ ;ויפרעטיוב יך טני רעלףטה אי;ח י י ת .קטיקייג זיא שטנע§
טקאמיג טאה טאנ קוספןיא טייטש םעםאוויגוא .טני נןתי ג טח ייזףיויא זיב ץםקאמיגטינ ןיבאןן
גןעיויג ןייש זיא םלא;יוו ךאנ רעך ךיוא ןעט טניימ םאד .רעמיוב איילל*;.עלא ץלע.' ?- !יא וי ?
א
רפש
םיוב ןייא ט;ייב טנףו רער קמ לייע .תיש רעמיוב יד ןעמ טפור םאמ'רא5.0דלשה חיש לכוי (יבי)
קנעו םלאמאל בי ואנוא .ןיךעךנא םוצ רענייא ןישעוםשירעמיוב יד יוו םיוא טהעי ןיךעךנא םוצ
םויראוי)ןיש?נ.».ס איד טי מ ןיסעוטש רעסיוב י ך יוויסיוא טליעז רעםיוב יך קשיווצ ;ישטנעמ אד
האנה ייגןיפןילאו ןי ש^עמ ןילאמיג ץפאשב ןעגעז רעבי ם עלא '.(;ידער שטייט רעךוייא חיש
• ץ?לאגעיייץי1;יפ:יב'יורט.יך קטי נשע;.פא טאהירעגיייא ץפארטי;להאימא טאה טע'..ןי?א.ד
וא רימ ;לעי .תתהי ג םיא טאה גוא טיניויא ןעמוקיג ויא . ץטלאג 'ןיימ ץא טגיטכעגיג טאן גוא
. םיא וצ ןעםוק 'וצ טיג ט;יוו רעד "לאזס^טלעטשראפ יךיןיטלאוו קווי ג ץטליאמיןיביוךט י ד
־רעטעלן ייל ךאר ;עגע^ו .תנךהי ; םיא טנמורעדטאהגי די י לקבי י לבעגןעגי עז רעיםיוב י ךי ^נוא
נוא
ת י ש א ר ב ע ה ש ר פ ת י&יא ר ב ר ד ס
.ץראה לע אלא הני א תוירב לש ןתחיש לכו .י תעגפו חורה תאבו וכותב ןלו יסרכ תא
ירמ (מ) . ץראה לע אלא הגיא תיירב לש ןתלפת לכו (ז) .תדבע אל .אערא תדבע (ו)
. קי טהי ב לע אלא הגיא לארשי לש ןתלפת לכ •אערא חי לצת ירמ .אערא די בעת
םיהלא ׳ה רי טמה אל יכ 0) :אשדקמ תיב י נבתי י תמ ירמ .אשדקמ תי ב י נבת• ירמ (ט)
לע אלמ םש רי כי מ אי הש םשכ י אפלח ריא . אלמ םלוע לע אלמ םש ריכזמ . ץראה לע
ןילוקש םירבד ׳נ י י בשי רמא .םי םשנ תדי רי ב אלמ םש ריכזמ (י) אוה ךכ . אלמ םלוע
ךדמלל . תוי תוא ׳נמ ןתשלשו אייח רב יול ריא .רטטו•.םדא .ץרא .ן ה ולאו .הזכ הז
ריא (ל) :םדא ןיא םהינש ןיא םאו .ץרא ןיא רטמ ןיא םאו .רטמ ;יא ץרא ןיא םאש
בוי א) ט״מ .תי שארב תשעמ לכ דננכ הלוקש אי הש םיםשנ תרובנ אי ה השק אי עשוה
י&פלע םים הלושו ץרא י נפלע י טט ןתונה (ס פ ) הטב .׳ונו רקח ןיאו תולודנ השוע (ה
הט .ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא תשוע (י הימרי) .אכחמ חל יתיימ אחא ׳ר . תוצוח
פי צהת)׳אנש .םי משנ אלא לוק ןיאו ,םי משב םים ןומה ותח לוקל (ס ש ) הירתב בי תכ
םוהת
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ן י ז א .י נ ג ת ׳ י ד מ ( ש ) ו ן ו א ס ח יל צ ת ו ן ר א ס   ש ע ת ה ל יע ה ן נ . י י כ ה ש ע מ א ו ס ם נ ס ה נ ל ש כ נ ס ימ ע ש ל נ ״ פ ע א ו ה ו א נ
!׳•נ א ״ ו נ ם ״ נ ה ו ה ל ש ה ש ר יי ה ״ נ ה נ נ י ש ,ר "' ש ל וע ה ן ו נ י ה ז ן י ל א ט ד ימ ת ש • י נ ז א ע ר א ש ו נ ע (י) ו ל ״ ו י׳׳ש ר יכ
.ר יש ע ס ו ט ר מ א נש יע כ . א ל מ ס ש ר יכ ומ (י ) :ש י ת ת ס וש ד נ ד י ת יש נ י ס כ קלי ה ת ש ע א ל וא ס ור י נ !י א ה ס ס ש ש ס יל
א ל מ ס ל וע ל ע א :מ ס ש ר יכ וה ש ש ש כ ו ש ימ ש ו ץ נא ש יה ל א ׳ס ליי (ו ) :  וג י ר יש מ ה א ל ׳כ ס ס א ל ן י ד ע ה ל א ׳ נ נ
ס א ו ן כ ס ינ ה ל יוא ר ש יס א צ מ י .!נ ו ק ל י נ ת כ ומ ןכ ו . ׳ ו נ ו ן כ ת וש ל ,ות צ ' א צ יו א י ו נ ה ל פ ה ןוש ל מ ת יש ש ו ו . ' י נ ;ת ל פ ת
י נ ומ א נש ס ה ינש ןיא ס ו א ןיא ס א ו ס ל א ןיא ם כ ינש ןיא ן י נ ו ס י נ ן נ כ ל !ס ל פ ת א יה ן כ . ׳ ו נ ו י נ ע ת ד מ (,ר) : ׳וג ו
ןופ ןיךייר עצגא; םאד .ןע§ טגייט הד^ת^רעדא"'.' שטנעמ םעדי ראפהבוטא'ת ור י7'י'ךגוא
.רלעפןיא.ןיסקאועג.טאה םע,ן״יךערגא םער ייב טגערפרעעי א .ר ל ע 3 ;ופדאנ זיא ןישטנעמ
לא;דלע§ ןיימ טא; .דרע,י ך ץנעוו ריאנ זיא ןישטנעמ ןופתולפת עלא1 .׳ןיםקאווינ טינ טאה םע'
ךא;ןענעז רע^יובזיך ןופ ןיםעומש עלצ קוכפרעךיטנאי)קק,ילנב לאי דלע§ ן'יי5 טאג] .ןיםקאי}
םע.,לידו .;עועג. טיג ךיוא ךאגיזיא רעךלעפ;יגקוו |ישטגעמ ןופןיםעוםש עלא גוא .ןעוויג 'טין
רא
5
ג זיאןיךוי י ך ןופ תולפת עלא.1;ישטנעם'ןע1ו.ינ טי נךא^מי אסענוארעמדבי דןעווי }טי ^ךאג זיא
בדק
:
?סתי ב רך טעוןןעוויטאג.;ידעוו טהיא^יג לא; שדקמה תי ב דער טאג שדקמה תיב םעך;י ;עד
רעך"טה רע. .ןענעגער ט?אמיג טיג טה טאג םוראוו.םיהלא ׳ה ריטמה א*י יכ 0):ןי רעוו טהאןי ג
טכאםיג טן םיהלא׳הטייטש םע״יוו דוא .טלעוו ע$ופא ךיויא !םיהלא ׳הו ןעםאג קלופםער מגאט
הלי ןעטא; קלופםעך טנאמ" רעד רע,דו יוזאיטנאזינ טןי אפלח 'יבר .לעמיה יד :וא רי ע^י ך
.ןי געךסעדףדא (םיידלא ׳הל •עמאנ קלופ םעך רע.טגא!;רעך, רזא .טלעךעלופא ךייא יםיהלא
י ך ק .נעי ,םאד .עךעךנא סאד דוס;ייא. ךיילגןעגעז ןיקאזיירך טנאזיג טה יאחוי ;^ןועטש יביר
רעטלעוו ייכך עלא יךיטגאמג טה אייח ר3 יןל יביר ".ןי^עך דער שי טקט רעך דרע.,יך ןיכא'!יירד
אטיגיויא רךע^ןייק״א^יגיזיא סע^אזגי א טגורעל םאך.1 ט ם םד$ץרא) תייהיא י י כךוצ ;ע;ען
ויאאןפיג זיא ןיגער,נוא דךע^זא .דרע^ןייק״אוןי; זיא ן י קך רער אטי ;זי א םע,זא .ץגער ריעך
ן1$ םגייא נוא .ןיךעד;א םער רענייא ןיבאה ףךאד ;יכאז״יירך עלא יך .אטינ ךיוא שטנעמ.רעך
ערעדשא ייא ןינעךםעדןופטייקראט?׳ םאד טןאוין טההיעןעוה יבך 0) :;י ד טינ ןעק״יןירעךגא
.נעט 'םקע;עטןףע״ת ןיא ןיראווינ'ןיפא#ב'ןענעי םאןויןילאז עלא ינעג,ןיג!*וויג זי אםע,ךאז
טים.ןיטשראן טיג ראג י ךןעק״ןעס םוי ןיכאז עסיורג. טהוט טא;קוסן ןיא טייטש סע.,םוראד
רער זא ריט ןןועז .ןיםא; יך פןיוא רעםאוו טק_ד?רע..גוא רךע״יך ףיוא ןןנערטיג ר!7,לייוו_ טאוו
יבר .געט םקעז עטשךע..יך ןיא ןהאטי; טה״טאג םיו טייקםדרנ עלא וצ יןיילג ויא ןיילא ןיגער
וךטייךביננןזיטזו ר^יחכ'ןייו טי פדךע..יךטבאמינ טה רע,קום־ן'םער ןופפא םאךטגורעל^.אחא
רעסאי1ןיפ'גגוטורבםעך טיג רע,םיוו ילוק םעד וצ ךאגרעך טייטש םוי .המכח ןייז םי מטלעוו
םוצ טפור דגוךגבא ;ייא קוסן ןיא טייטש םע.יוו יווא .ןיגער ןעםיטגיימ לוק םעך .לע^ל 'ןי א
.קרעךגא םוצי דינורנבא ןייא טפ.יר טני ;עך'םע,קוו .םעניך יך ןופלוק םעך.וצ רנורגבא ןיךעךנא
טרעוייןינער דער סיאוו us רים ןחעז .ענירא ךרוד דו
י
יוזא ןיקלאוי יך ןופטיינ.ןיגער רעד נוא!
ץבעגיג
ה נ ת י ש א ר ב
ג י ה ש ר פ ת י ש א ר ב
ר ד ס
ר מ א נ ש . ת י נ ב ר ק כ ה צ ר ט א י ה ש ק ח צ י ר ״ א .ך י ר ו נ צ ל ו ק ל א ר ו ק ם ו ה ת ל א ם ו ה ת (ב *מ
ר ש א !י מ י ס ׳ר .י ת ב ז ם ל ע ן וצ ר ל (ו״ נ ה יע ש י) ר מ ו א א ו ר ן ל ה ל ו .ך צ ר א ׳ה ת י צ ר (ה פ ס ש )
יר0 ר ב ן נה וי י ב ר .ב ק ע י ת ו ב ש ת ב ש (ה פ ם י ל ה ת ) ׳א נ ש . ת ו י ל נ ה ת א ת ם נ כ ם ף א
י א ל י נ ה ר כ ם ו ח נ ת ׳ר . ך ת ר ב ע ל כ ת פ ס א (טש)׳א נ ש . ה ר ב ע ה ת א ת פ ס ו א א יה ש . ר ס ו א
ה ל ו ק ש ו ר ש א א י ב ה ר . ך ם ע ןיע ת א ש נ (ס ש ו ׳א נ ש . ם   א ט ה ה ל ע ת ר פ כ ט (א י) ף א .ר מ ו א
ה ת ו א ו ע ב ק ם י מ כ ח ף א . ו ר ס א א ב א (ר ב א י י ח ) ׳ר ם ש ב א י י ח ׳ר ו א ב א ׳ר .ם י ה ח ת ד נ נ כ
י ל ע ה ת י ה !זל ל א ק זח י) ׳א נ ש ד י וזב . ה ח י ת פ וז ב ו ה ח י ת פ וז ב . ד י וז ב ו ד י וז ב . ם   ה ת ב
. ך ל י ה ח ת פ י (א כ ס י ד כ ד )ה ח י ת פ וז ב . ך ד י ת א ח ת י פ (ה מ ק ס י ל ה ח ) ד י וז ב י .י ו נ ו ד י
א נ י ב א ר ב א י ר ם ש ב ן ר וי ׳ר .י ו נ ו ם כ י ת ו ר ב ק ת א ח ת ו פ י נ א ה נ ה (זל ל א ק זח י) ה ה י ת פ ו ז ב ו
ס י ל ה ת ) ה ר י ש וז ב ו . ע ל ס י ב ש וי ונ וד י (ב מ ה יע ש י) ה ר יש וז ב .ה ר י ש ו ז ב ו ה ר י ש וזב ר מ א
. ם ד א ל ם י ת מ ה ת י י ח ת ש . ם י ת ס ה ת י י ה ת מ ה ל ו ד נ ו ר מ א א ״ ב ח ר .ו ר י ש י ף א וע ע ור ת י ן כ כ
ל א ש ׳א יונ .ם ל ו ע ה ת ו נ ג ו א ל ו ל א ר ש י ל ווו .ל א ר ש י ל ם י ת מ ה ת י י ח ת . ה מ ה ב ל ו ם ר א ל וזו
ם י ח מ ש •ה א ש ה ע ש ב . ת ו ד ע ו מ ו נ ל ש י ו נ א ו . ת ו ד ע ו מ ם ב ל ש י ם ת א ל י א . ק י ב י ר ה א
. ם י ח מ ש ם ת א ו ו נ א י ת מ י א ו . ם י ת מ ש ם ת א ןיא ם י ח מ ש ו נ א ש ה ע ש ב ו .ם י ה ם ש ו נ א ןיא
ת ד י ר י ב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ן א ג ד י א מ י ט א ר ש מ ד א מ וי ה ש ק ל יווא : ם ש ה מ .ס י א י נ ה ה ;ע ס ו פ נ מ (א י) ז |י א ה וא י ׳וג ו ר יש מ ה א ל
ם ע ל יימ .ץ ר א מ מ ם ויו ה מ כ ה נ וא ה כ ן ע ג ע ל ע י ם ע ל ,ו צ ך י י ל נ .ז י א ן יב ע נין
.ן ^ר ק א .יוו יווא ט ג יל יווב ז י א ,ן י נ ע ר ר ע ל ט 5א י. ק ח צ י .י ג ת . .ןיך ע ך נ.א ם ע ר ;י ב ע ;ק ו ם ן ;ייא ט ייט •^
ן   מ ^ יייו נ וא .ך נ א ל ןייד 'ט ניל יווב ט ק א ה ט א ; ןיג ע ד 'ם ע ר ייב ק ו ס פ ןיא . ט ייט !? ס ע ״ ם ור א וו
י ל 'י ו ו .ך י י ל נ ט ו נ 'יוזא ז י א ן ינע ר ר ע ר ט ינא ז ןום י9 י ב ך '.ת ב ז ם .ן י י 8 ף יוא ננ
:
וניל ינוע ב א וצ ט ייט זק
י ד ץ נע ר ם ע ך יי3 ק ו ס ן ןיא . ט י י ט ש ם ע '..ם יר א וו
ז
.ת ו ל נ
י
ן ו פ 'ןיך א ווינ. ט ל ום א יט נ,ןייא ןיט ל א וו ןיך וי
ר א פ ןיניע ר   יע ד ט נ א ז י ר ן נ ר ב !?י ו י י ב ר -ב ק ע ..!ן ו פ ג ^ו ר ע ק ,ק י ך ו צ 'ו ך ט ך ע ק :נ . ק יר וצ ט ף א ה
ןיצ נא ג יןייד ט ל ומ א נ ר א פ ט ם א זו ו ד ק ו ס פ ;יא ט ייט ש ס ע .,ם ו ר א ך .ט א נ ןופ 'ם ע כ ם ע ר ט ל ום א ו
ק ו ם § ןיא ט ייט ש ס ע ב ו ר א ו ו '.ת ו ר י ב ע .,י ך ר פ כ מ זיא ן י נ ע ר ר ע ך ט נ א ז יא ל ינח ר 3 ם ו ח ;ת ייב ך .ם ע 3
ן י ע ר ר ע ד ט נ א 'ו א ב א ר ב א ;י ח י 3ך .ק ל א פ ;י י ד ןופ ת ור ן ב ע . ף >ןע ד ינ ל ח ומ ') ;י ב ע נ ר א פ ט !?א ה ו ד
ן ינע וו ס א $*«יב ר ןופ ט ג א וי ; ץ ב א ק 'א ;יח י ב ר נ וא א ,ב א י ע ר .ם י ת מ ה ת ניח ״ ר ן יג ע נ ן י #ווי ן זיא
ט י י ט ש ן ינע ר ייב " . ם י ת ט ה ת ע ח ^ו ;ופ ה כ ר ב יך ןיא ןי3ע ר ם ע ר ט נ א מ ד ע ר ןיב א זו ם ימ כ ח יד
ט ך א וו" ס א ך ט י י ט ש ןיג ע ר ייב . ד י ט ך א וו ר ע יד ט ייט ש ם יג ד מ ה ת ע ח ת י י ב נ ו א .ר י״ ט ך א וו ר ע י
ר ע ל .ט ייט ש ( ם י ת מ ה ת יד ך ^ו ייב . .ן ע נ ע פ ע ,ט ך א וו ם א ד 'ט י י ט ש ט י ת ט ה 'ת י נ ח ג ל י י ב נ ו א .ןע נע פ ע ^.
נ י ך ע ב ע ל ןייל ע וו ם י ת מ יך זא ט א נ
ז
ןופ 'ה **וב נ. יך< ׳ה ד ! ר ייט ף יוא ;ע ווין 'ויא ם ע ״ . ר ! ם   יא וו
נ ו א ט נא יה ןייד ט נ 'פ ע .ר ע ) ך ד י ת א ס 0י פ ר י_ ט ל א וו ר ע ך , ך י וא ט ייט ש ;יג ע ר י י ב נ י א .1י ר ע ו ו
ט ל א מ 'ם א ד ט ייט ש ןיניע ך 'ייב .>ט א ז.ע ל א ןיך ע ול ןייןע ר ך ר וד נ וא . ע נ :ך ע ב ע ל ע ל א ט א ו .ט ?א פ
ן ייוע נ ל א ז נ וא ר צ וא ן ע ט ונ ןייז ן יג ע מ ט ע נייד ןופ ן ע נ ע פ ע , ל א י ט א ;< ך ל ׳ה י ח ת ?י . .ן ע נע פ ע ,
.ם כ י ת ו ר ב ק .ת א ת ת ו פ י ע ה נזו ןע נע פ ע ״ ט יך א וו ם א ד ך יוא ט ייט ש ם י ת מ ה ת יצ ח ״ ךו ייב נוא .וןינע ר
ת י י ז ד ת י י ב ן י ג ע וו.ם א ניב א ר ב ך י ע ג ל א י ב ך ״ ן ו פ ט נא ז ןר וי י ב ר .>םיר3ק.ע ר ע ;יא ;'ע ;ע פ ?. ל ע מ ?א )
ם י ת מ ח ת י ד ד ת 'ייב . .ן ע נ נ ד ט ע מ . 'ןע מ 'ט ייט ש 'ן ינע ר ייב ינוא ןע ננייז ט ע וו ןע מ ט ייט !? ם יג ל ט ל
ט ייט זע ןיג ע ר י'י3 .ר ע נ י י ט ^ י ך ר ע ט נ ו א יןינע ל יינ)ןי^ע זינ ן ע .נ ע ז,ם א וו'יד ן ע ;נ ד ןיל ע וו ם ע י״ ט ייןנש
א ב א י ר ב א י ת י ב ר .>ןי';ע ך 'ם ע ך ך ר וד ןים ק א וויג ןע ג ע ו ם א ד ה !מ ב ח יד ו ;ע נניז נ וא ןיל א ש ;יל ע מ י ד
ן יג ע ך נ וא .ן י ש ט נ ע מ וצ ר א נ ויא ם י ת מ ה 'ת י :ה ת '.ם י ה ם ה ת י נ זוא יוו ר ע ״ ס ע ר נ ויא ןיג ע ר . am
;יר וי'ר א § זיא ןינע יך ניוא ןיך וי וצ ר א נ זיא ם י ת מ ה ת י״ יה ת .ת ו מ ה ב ר א פ נויא ןייש ט נע מ ר א פ זיא
ן יב א ה ר ימ נ ו א ם י ב ו ט ם ו ם י ט ז ד ר י א ^ח ר ק ^ע ש י ה י .י ב   י י י ב ט נ ע ך ^י נ ט ז ד י ו נ א .י ל כ ;:ם ד נ ר א פ ״ נ ו א
. ט י נ ך ייא ר יא ט י י ר פ ו נ ו א ןע ןיר פ ר י ס ןע יו נ וא .ט ין ר י ט ן ע ייך פ .ך ייא ט ייר פ ר י א ןע ד י .ם יב וט ם י מ ;
ם ע .,יוו יוזא .;ינע ל .ט ייינ ס ע .,ןע וו ט ל ע פ נ ^י נ ע ש וה י. י ק ר ט א ז ד '.ן ע ם א ו .ו צ 'ע ל א   י ט ן ע נ יר פ ן ע ון
ט י י ט ש
ת י ש א ר ב
נ י
ה ש ר פ ת יט ׳א ר ב ך ך •
, ו ר י ש י ף א ו ע ע ו ר ת י ר ב ו פ ט ע י ם י ק ס ע ו ן א צ ה ם י ר כ ו ש ב ל (ס ש ) ט י ט .ם י מ ש ג ת ד י ר י ב
ם י ה ל א ל ו ע י ר ה א ל א . ב י ת כ ןיא ם י ל א ר ש י ו ם י ו ל ם י נ ת כ . ם י ה ל א ל וע י ר ה וי ר ת א ב י ת כ ה מ
ו ש ב ל ט י פ . ה ר י ק פ ה (כ י) ת ש ק ב מ ה מ ה ב ד ר וי ר ט מ ה ש ה ע ש ב ל י ב י ר ר מ א .ץ ר א ה ל כ
ם ד א ו . ה מ ד א ה ת א ד ו ב ע ל ןיא ם ד א ו (,ד ) :י ק נ ׳ל א נ ע א י י ר כ ד (ג י) ו ש ב ל ן א צ ה ם י ר כ
ת א ד ו ב ע ל ץ א ם ר א ו , ל ג ע מ ה יג וח ב ו ו ה י ל א כ (ד י) ה   ב ק ה ל ת ו י ר ב ה ת א ד י ב ע ה ל ץ א
ל מ ע א ו ה ה כ ז א ל ם א ו . ה ר ו ת ב ל מ ע א ו ה ה כ ו ם א . ל מ ע ל א ל א ם ד א א ר ב ג א ל . ה מ ד א ה
ן יא ם ד א ו ץ ר א ה ל ע ם י ה ל א ׳ה ר י ט מ ה א ל י כ .ה ר ו ת ב ל מ ע א ו ה ש ם ד א ל ויר ש א . ץ ר א ב
ר י ט מ ה ל (ח ל כ ו י א )׳א ג ש . ה י ל ע ר י ט מ ה ל ץ ר א ל ה ת ו ר כ ת י ר ב ןיא ם ד א א ל מ ל א (וט ) .׳ו ג ז
(א ת ל ה ק ) ׳וג ו ם י ה ל א ם י כ ל ו ה ם י ל ח ג ה ל כ (!) . י ב ם ד א א ל ר ב ד מ ש י א א ל ץ ר א ל ע
ןיא ש ם י ק מ ל ם י ל ;ת ג י פ ס ה ס ג כ ג ו ל ו ד ג ה ם י ל ן יש יר פ מ וי ה ש ע ש וה י ׳ר ו א י ר ב ה ש ע מ
. ם י ם ת א ל מ ת י ב ה ם ש מ ו א ל מ .ן וי ם נ ל א ל א ;א כ ל ו נ א ב א ל י י ר ל א י ר ל י א . ;י ג ל ה ס ם י ם
;ויכ
י ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ה יכ א ל ה ז א ה א ר ב נ ה יה א ג ס א 5 . י ו כ פ י א א ל מ ל א (י ע ) 1ה ניז ה נ ל ן ק ת ל ה יא ת מ י ה מ וי ה מ יר . ס י י ק פ ת (נ • )
•כ ׳יכ ו ת ומ ה נ ה י ת וימ ה ל יב ש ב ר ט מ ה ו י י ש ה ת ו י כ ת י ו נ ה ס יר כ ה ש ר מ א ו ןא צ ה ל יא ןכ ה יר כ ס י ר נ ז . א ״ י כ י (ג י )
ינ פ מ י ט מ ה א ל ׳נ ע מ ש מ !כ ו ש ינמ ר י   ס מ ה ד נ ל ע ס א ל ע ש .י ו כ ו וה יל א כ (ד י ) t י נ ד ׳?נ ןיש ל ו ת ו נ ק נ !א נ ם יש ב ול
ם ד א ב : ה ״ נק ה ל ת וי ר נ ה נ ל ם י ו נ ע ש מ ויה ה זכ ו ר פ מ ה י ר י ם נוצ ר י פ
]ע ^^ם י ר ן ן י ך ""• ם יל ?) ן ים פ ע ש י ד ט י ט ט ך ייל 'ק
;
ע ב ץ ר ע וו(ת וב ק נ ל ץ ם פ ע ש י ך ק ו ם ^ץ א ט ייט ?/
ט י י ט ש   ;א נ 'ר ע ך .ן ע נ נ ך נ ו א ;יל א ש י ד .ןיל א ןנ ט יים יט ק ע ך ב ;יד ע וו ן יל ה א ט י ך נ ו א . ת י ב ק נ י ך ף ד א
ם ע ר יא נ . ט א { וצ ץ ל יא ש ןיל א ] ם יל א ר ש י ם ד ל ם י נ ז ו כ 'ט ינ ט ייט ש ט ע '., . ט א ;ו צ ןיל א ש ט ל א ז ר י א
ט י י 3ס ע .ן ע ו י ט ג א י ך ל ן ב ע ש וה י .י ב ך .ם י וג ג וא ןייהי.ט ל ע ווע צ נ א 2יד י ט א ;ו צ ןיל א ש ט ל א י /וי א ט י י ט ז ?
ט י י ט ש 'ס ע ״ יד י יוזא .ת ו ב ק .נ ט יט ם י ר ק .י ד ן יט פ ע ה ב ף יז ץ ל א י י י י .ך ו א ר ת ו מ ה ב .י ך ןע ןניק ע ב ;יג ע ר
ו ן ו ש ^ם ע ן ד א ט י ^ט ע ר ^^ר ע ד ״ -ת ו ב ק נ ^י ן ^י ע ז ן ן י ד $ ;ע ד יי&'ם יך ע ^יס ^ע ין ן י י . ק י
ס
? !יא
ש ^נ ע מ ץ   ק .;ע וויג ט ינ ויא ' ס ן< . ד ר ע / ד ן י ט ע ב ך א 'וצ 'ש ט נ ע מ י י י ן נ ן ע ווי ג ט י ג ז י א ם ע ״ - מ ד א ע ן ה )
'ץ ^ך 'ר ע ך '.ל ;ע ס ה י נ י ח ך ו נ ו א א י ב נ ה וה י ל א ייוו יווא ט א ;י צ ;יש ט ^ע מ יד ;ע נ.יך ןיכ א ט ל א י ר ן ן .
ס ע ״ ט פ ך א ך יג . ץ ב א ה ץ ך וי ו א נ ו א .;י י ג ר ע ך א ן י ג ע ר ן י י ן .א ;ל א י ם |ז.ט
:
נ א ה ן יא י ד י י ב ;ע י י י }י י א
ם ע .;ה א ט ה ן ו ש ת ר ע י ר פ ט י ומ י נ י ד ץ ב א ה ל ^ע מ ה יג וח ף ך וד ר ע ד £ וה יל א ף ך ור ןיןע ר ןייב ל א ״ ו
. ן י ט ע ב י א ו צ ר א ניןיר א ד יינ ן י פ א ש ב ייא ש ט נ ע מ   יע ד .ד ר ע ״ יך ן יט ע ב ך א וצ ש 1?ק מ א ןע וד נ.ט יג זיא
ל ה א ו ו ' .י ר ר נ^יך ר ע ,ט ע ב ר א ה ?1 ט י ן זיא   ו י ב י ו א 'ה ר ות ד ע ר ןיא ר יג ;,ט ע ב ל א ה כ וז ויא ר ע ._ב יוא
ם ע ״ ל י י ד ."ד ר ע ]י ד ף ד א 'ן ע .ק ג ע ך ט 5א ם י ג ט י ג ט ה ט א ; - ה   יות י ך ץ א ט ע ב ך י א ם א ו ו ש ק ג ע ס ם ע ר
ק ה י נ ו ב ר א פ ט י י נ י ט א ^ך ט ל א וו ק ו י י ג ט י ג ט ל א ו ו י ש ט ג ע מ ר ע ד ן ע ו ו . ש ??ע מ . ןייק ״ ןע ייי} ט י }י י א
 יא ^ייזיא .ן י ג ע י י ת ו מ ה ב ר א פ ן ע ג ע ג ע ר ל א ז ם ע י ם ור א וו '.ן ע נ ע ;ע ר ך יא יף יוא ' ל א ז ם ן ;ך ר ן ;י ך ט י ם
פ ויוא ןע גע .?ע 'ר ץ כ א ט וצ ק ו ס פ ;ייא ט ייט ש *ם ע ״ ם ור א ד .ג ג ו ד ג י ב ר א 8א ט יג ר ע ב $ . ת י ג ן ח ך ר א ^
ם א ד .ש ט נ ע מ ץ יק א ט יג י י א ט ר א ך ם א י י ר י ת ק י א ף יוא • .ש 'ט ג ע '5ןייק ..א 5?י.נ ייא ט ל א ד ם א מ ד ר ע א
י ב ר נ וא 'ך ייע נל א י ב י י ל ה י פ
ט י
.
נ
ט ל ע יו ם ? ר ע ך ינ וא ם נ ץ א ןע ייג !ייכ ייט ע ל א 1כ <0):ת יג ם ח ר ר א ;'זיא
ף יוא ק ם י ק י נ 'ן י י פ א 'ף ייש י ל ז י א '.ם : ץ ס יור '} ם ע ל ,ף י ו א ף י #א ץ א   ןיל א פ י} ל ^א ;ע ג ע ו .ן .י !?1 נ
ר י ע .י ל א 'י ב ל .ט א ז ו • ר ע ם א וו ע ג י ד נ ע ע ט ש א ייא ם ע י ר א ג . ט י נ ט ייג ר ע §א וו ייל ם א וו ט ר «>א 'יוזא
ם ע ר י ץ פ ט פ ע ש י? ן§ י ד !יב א ה .'ע ב א ר פ וצ   וא ; 'ןע מ וק יג א ד ןע ג ע י ר י y v t v 9 \ \ י ב ך וצ ט ן א ייג
ט א ה ם ל ר ;יא ';ע ט וק יג ןע ^ע ו י ד ד ו .ף י ש י ך ץ א ט ל ע ט ש י ; ןיב א זן ג וא . ם א ? ע ל ו פ א ר ע ה א ו ו
.ס ונייק וא ןופ ר ע 5א 'מ י ל ן ע נ ע י ,י וו י ד ו צ ט ג א י י נ .ח ע ;י'י ב * ע נ י ד ;יד ע וו ץ ל א י ;ע ב יר ו צ ל ם ו נ י ך ן א
.ן י ד ס א ר ;ע ק .יויא ך י .ל ס י פ 'ט י ג ט ל ע ו י ם :ר ע ד ג וא ם : ;ייא ןע יל ן ןיכ ייט ע ל א זא ט ;א ז ר י א
ט ן א ייג ס וג יר ל יא ט א ה .ןיל ״ ע ם א וי ע ל א ןייא ןע ג ג יל ש ם וניק וא ןופ ר ע ם א י ו י ל 'ט ג
:
א ייג י ך ץ ב א ה
ר ע ם א   נ ם ע ר ״ יןופ ר ע ם א וו ץ ק ע יב א ן י ב ע ג י ג ם י א יד ץ 3א ה .ר ע ?א יו ם ע ך ן ו פ ל ו ם י ב א ר י מ ט י ג י ך ו צ
.ס ו נ י ק י א ץ פ 'ר ע ם א ן י י ל ן י א 'ר ע ם א וו ע ר ע ר נ א ןי?א ;ני,ג ץ יר א י ד ץ ב א ה .ט ;;ייר ב ינייב א כ ו י ד ס ין
ט א ה
ו נ ת י ש א ר ב ע ה ש ר פ ת יש א ר ב ר ד ס
. זומה הס (זי) םוניקוא ים .חו סצע קיחש (זט) םונאי י דנא םהל רסא ימורל ולעש ןויב
(&כ) אלם היל ןוכהי (כ) .ןוהנם יל ובה (טי) ןהל רםא .םי ם ןיעלוב (חי) םימ ליא
אי רד הי תעד לע (מ) .ןוהל העלב איהו םים הווגב ןיבהי ווהו (בכ) .אתאי ־ני קל
ץראה התי ה דצי כ (דכ) U)'.תכלל סי בש םה םשל יירד הי תעד לע .םי באוש םה םשמ
.הקשט רדהו הקשמד .םולי ג (הכ) ןידהכ רסא י״ר .ןגברו היםחג ׳רו הדוהי ׳ר .התו ש
י וות׳(זכ)ןי םכ י רסא ןגברו .רבקו הכרםד אירבק ןירהד הי י כות ;יסכ (מ) רמא גירו
.הגש ׳סל (חכ)תתא תקשםו רזוח אוהש .י ווה יתיא ץרוק המלו (יוות ומשו לבבב רהנ)
אלש .הי בקה וב רזתו ׳וגו ץראה ןמ הלעי דאו בי תכד ;הלחתמ התוש pאה התי ה ךכי
י נפמ .רמא ני ב לאומש ׳ר םשב ירופצד ןנה י בר (ה ) :ןלעםלמ אלא התוש ץראה אהת
;עורז י לעב (טכ) יגפמ .ןלעמלמ אלא התוש ץראה אהת אלש הי כקה וב רזת םירבד ׳ד
ל י ב ש ב י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם ינא יש ם ם ם נ מ ם ינש ם ם ש ר י 6*יי ם ינויל ע ס ימ מ י נ ס ק יס ש (׳») 1ש מ ומ ה ׳י ס נ ל •׳ י״ ש וש ב י מ נ י ם נ * !י ד ע ם יא ש
וע מ ש מ נ ש יל ע ש יה ׳ ט ר י ל י י י ס י ש מ ס י ס ו י ^י מ ע ס "ע ס מ (!י) :י נ ז ת מ יו וית ומ צ ע י ס מ י ינזר מ יי וק , ש י *י מ צ ע
ס ס י ה ל צ ינ (ל נ ) ו י נ י ש ל !'ל ש יי ס ס י מ א י צ נ י ק ל ת יו ם ו יצ מ ל א ס ינל יס ס יל מ <ה ל נ נ י ת נ ש ינ פ מ ם ע ש ה ם ע נ ש ה מ ו ס ה
א וס ם ד צ מ ל ת ג .ס ול ינ (ה נ ) :ה ל ע מ ל מ ייש מ ה ש ם י י ק •׳ י נ . ס י מ ןיע ל יב (ס י ) !ם 1 יש ש א ן יה י א ל מ ינניא ם יה ז ם י ם
ו י י ע ה . י נ ה ״ נ י ת ת מ נ (י נ ) ז ז ר א ם ם ק ש מ י ס יי ל נ נ ה ל יע יל י א י נ ס י ינ ל . ק ה נ מ ׳ל י נ ה (ש י ) :א ל מ ינניא ו נ ז ל
א וה מ ו ל א י י נ ק ס י ג י י ש י י יש ייפ א ל י י י מ ו י ע נ י א י נ ה .ס י ל !ינפ י (נ ) «ם נ ל ן י נ א מ ינניא י נ ס יניק יא י נ י נ מ ס נ מ
י נ ו מ ו ס י מ ה נ י מ י ה ל יע ש י ה נ א יה ו (מ י ) מ י מ ש י י מ נ ׳י ס .ה ה א ונ י ק ל (א נ ) ו ה ש מ וא ינה ש ם י ל ןת יא מ ול י נ ו מ
ל נ נ נ י ה נ ד ל יה ו ש ר ש מ י ס ס ס .ד ו ס (ו נ ) : ס מ ר א נ ע ל נ נ ו ם י נ ו נ ו ת נ !ינת ונ ויה .   ו נ ן י נ ס י ווה ו (נ נ ) :ג פ ס   ן ו י מ
ם ימ ת ׳ל ר ו ת א י ק נ ן נ י פ ל ו . ס נ פ ׳מ ל (מ נ ) !ו י ת ימ ש ו . ׳ ו נ ם י ת ע ו ל ע (ג נ ) !ה י מ ןת יא ל ןיע ל ינ פ וניק וא ׳מ יים י
:ק י פ ס מ א יה ו ת ת א ס ע פ ק ו ם ל יע יניא ה גש ם יע נ וא ל ש וה ות ו א ״ י י א ת ניל פ א ת יא ש ש ו ת ל ה ק ש י ז מ ש יי ה ו י מ א מ ר ק י ע
ז ס ו י א נ ס ו ת י י ו נ ה ןמ ס יל פ ש ס י ש י נ ׳ א ל ש . ע י י ו יל ע כ (ש נ ) ע ש יה י ׳י י ס י נ ק י א ס י ג ם ת וש ן י א ה י נ פ א ״ י ע ש יס י י נ י י
. ץ ל^י י ^ר טי ^מן יי! "א רעסאוי ענעי ק.עו ל^ן ^"ם 1נ;קזא ןופירע^אמ י ך טאה
נוא' .דרע/ךי י ףי ואי י ךי ןע^געי ר
א
ז
נ
י לך •
ס
י
נ
#י א ם: ןופןיקלאיי יד 'ץפע^ךו^ילא יבר ףא;
טןי םש "ןע נא ט 1?ין טלאיו טע].דו ףיילנ ךיע,יל$ז 'י בר תשרד .תכ#טי כ^םח ם^רעטךעוו ך
ןיקלאןוידזא טניאו רע] םוז עשוהי.י?ר .רעןןאע יך סןקלאי ו יד ןי?עש טראד .תכל5<םי?אוש
1
י
«י
!
ן?י י נן
י
דעסאווע)» .זוכלי£ ם י ב ^םהם^רןז טרפייש •ר ע ם א י1ט ?חע.31 י ד ץפ ןעקעך?
*תמדאה יג ? לכ תא הזנשהו
ז
ץראה ןטהלע,י.רן>וט'יי'טז?קוספץא.םי ץפקי ךוצןע;י ן.נוא םי
: רעםאוי טיים דרע ת ןע#ורטי ;נא טן נוא ןעגנאגיג ףיואייא דגורןי א ־ועד י דמ ט$ףי י 8
.»?י י י .ני א הןבח} יבר 'גוא הדוהי.יבר ;ע;י ^;.ק^.ור[?י ? דךע״־ידיטן י1א יוו .nra<0<
רערלע^יעלא ן1>'טקגירט םוויסיחצם ץפףייש רעדן סולינ רעד יוו י1א ט^אז זתוהי .י ?ר
ףי י ע ץפ
,
עןנעפי ט ידי יוו י י ש טןאז הן?ח5 יבר .רזדאי
ז
עלא יוזא .לזו^נא ףאנ נוא ל^זאזק ;ייא
.י י ע.י ל !יא טפאז״י}ןייא טרעוו רעם^ימיך ינוא רערלע§ י ך טץייל£ק'אפרעםאני ך סמ .א;ר ב ק
נואדךע.,י ד ףד טני ?ע
י
.הןוב^'י דפאטרי י ;ש ן ע 9 ייי ףא
י
נרעד .ה$ב )ר יד'טעיי.יראפ ;ע$ נוא
טק סמ דנורנב^! ־ועד ןעודי}ויא יוזא.ףיישרע5נא;ןז טרעווו ay
v
גוא קיךוצ םי וי אט י:? רעםאוו ך
.דגורןב^ץא ץירא זיא עאןעמוקי ג םי חא קירוצ רעוןאינ י די י א ףאג רעד.ררע./ד.־עקניר[|!י;ןא
.ייןזס ט1ןיי'1י יג? ל}? |יא ףייטא ייא כאך .יימזר רעד די,ןעומנ. תא םע,,ןינא;ןגבר ך גוא
מא ־וזראי'גיצךעפןיא לידאןקןייא דרע,י ד ן*ז טקגיר!?  c?
v
ליימ ייוו״ טי א ןעט ט ?ור סוו רא§
יקוא דר^י די טן דזא גוא .רעידגאוואישזןייטזיא״ייוו.? .רערג
:
אוואמא סאד נו'א.גוניג ויא םע״
ףיוא ויא י עד .ץך$ר ן!?ה$ע1דאי קוספ ןיא טייש? סע״מו יייא .בייה?ןז ןיא ןע$ירו?י}
י ד ןופרא; ןעוכגירטלאי דרע.י ד טאםי גהזני ס טא; טאזן ףא; רעד .דךע.,יד ןופןע;?אגין
ןופץגעיי ס ן^חג ר3 לאיטשייבר ץפטגאוי ןטה יר1פ» ןופןןר יב ר ,(ת )•רע.9
א
1י עט#ךעב1א
.רע^אוועטשרע^וא יד ןופןעקניריט ראנ 'לאזרךע.,יך זאטאהי נ הטרח טאג טה ץכאז ריפןיגעןן
.רערלעפערעידיץא רעסאמעצגאג יךןעזויצ ץ'לעוו
י,
«.!יש?1ג
:
עמ עקראט!? יך ףךת סג
:
י?נקכע..
סנוטי רד'.אהטעטכעלש^ךרע'5יוב ף ןופ נוא האובת י ך'ץפ ןעק;ייוו!נ% לאז סע.,סנוטייןיו(
ףייא ןי ^ז עלא'םנ:טרעפ'.רעני רעדי נ רעד יוו T ^' לי? ייזא ץבאה לא; טךא רע.?ייח רעד
ץבייה
ת י י א ר ב
ג י
׳ *׳1s ת ייא ר ב ף ך ס
ן י ל ו ח ל כ ה ויה יש ד וע ו *ך ו מ נ כ ה ת ו ש ה ו ב נ ה א ה י ש ו .ם י ע ר ה 0ל ל » ח י ר ה ל 6 ) ל י ב ^ב
p א ה ן כ י ה מ ו (ט ) :י מ ו ם ו ר ט ל ם יל פ ש ם וש ל (ה ב ויא ) ר ׳ה ה . ה ל ע מ י פ ל כ (ח ל ) 0 י ע »
י כ ו .ע ש ו ה י ׳ר ל י א . ץ ר א ה ן ס ה ל ע י ד א ו ב י ת כ ד , ס י נ י ק י א י ס י ס ס ר מ יא א י ר ה ת ו »
ר ש א (זל ב ויא ) ב י ת כ ד . ם י ב ע ב ן ה ס י ק ת ס ת ס ל י א . ן ה ם י ח ו ל ם ם י מ א ל ס ו נ י ק ו א י ם י מ
(א י ם י ר ב ד )׳א נ ש . ם י נ ו י ל ע ה ן ס ר ס ו א ייר . ם י ק ח ש ב ם י ל זונ ם ה ן כ י ה , ם י ק ח ש ו ל ת (ב ל )
י פ ס כ ]ת ו א ן י ל ב ק ם ו ע י ק ר ה ד ע ו ץ ר א ה ן מ ם י ר ב נ ת ס ם י נ נ ע ה ו . ם י ם ה ה ש ה ם י מ ש ה ר ט מ ל
ה פ י ט ןיא ו . ה ר ב כ ן ימ כ ;ת וא ם י ד ש וח ו (ל ל ) . ת א ל ר ט מ וק זי (נ נ ) (ו ל ב ויא ) ב י ת כ ד . ד ו נ ה
ן ת ו א א ר ו ק א ו ה ח ט ל .ם י ק ח ש י ב ע ם י מ ח ר ש ח ( מ ב ל א ומ ש ) ב י ח כ ד . ח ח ר ב ח ב ת ע נ ו ג
. א ם ו ס מ (ו ל )ן י ד ה כ ר ס א כ י ב א ב א ׳ר . ס י ס ה ח א ץ ק ח וש (ה <)ן ה ש ר ס א ל ׳ב ש ר , 0י ק ח »
ןיא ר ס א ייד .ל   ב ש ר ו ן נ ח וי ׳ר (י ) :ה ם ה ב ל ש ו ל ל ה ן י ק ד כ (זצ ) ר ס א נ י ב ל א ו מ ש ׳ ד
א ל א ם י נ נ ע ןיא ר מ א ל י ב ש ר , א י ם ש י נ נ ע ם ע ור א ו (ז ל ן נ י מ )י א נ ש . ה ל ע מ ל מ א ל א ס י נ נ *
ד ח א ל . י י ר ד ה י ת ע ר ל ע . ץ \ י «ו ה צ ק מ ם י א י ש נ ה ל ע ם (ה צ ק ס י ל ה ה )׳א נ ש . ה ט מ ל מ
ה א ס י נ ול ה ת י ב ח ל ר ס א ש ׳א ל ר ס ו א ש י ר .ה נ ק נ ק ו (!י ל )ן י י ל ש ח י כ ח ו ר י ב ח ח א ר ב כ •
ל ב ק ו ך י נ נ ע י ח י י א ץ ר א ל ר ס ו א ח י כ ק ה ך כ . ר ו ד ס א ב ו ך ח פ ו ק א ב ה ל י א . ם ד א ו ל »
ה נ ו ה ב ת ו נ ת ם
פ ס מ ה ם ו מ נ • א מ ס מ (י ל ) :ו י ו ס י ס ewfi פ ן יל מ מ י ם ינמ וש ול ל פ ת י .ם ל ע מ יל כ (א ל ) וש ינל יא ה ו 8י«ווה » *ד ש ל (ל )
ח יס יש ן ן י י ם י״ ש ר יפ .ץ ק ו נ (ו ל ) t ל נא ש ם ש א ;ש וש י פ ס יש ש ם יל זונ יק ת ע י ול זי *ש ויש נ ית א ל ש . * י (נ ל ) ו ר ש ו מ i t
נ ס י ה ק ו ה ל כ א מ ה ןיא ס א ו ר ל ןמ וק מ ש ינפ ש נ ש ים ל נ א מ ה .ן ד ש ימ י ( ו ל ) ו ת ד ש ינייה ס ן נ י נ .יק ות (ג ל ) ו ם י ק י ה פ
:ן ת ש ה ל ש . ול ש ה נק נק ו (ונ ל ) : ש ש ויד ה נ נ ל ל יכ י ש יא .ם יק מ יש (ה ל ) !ן וא ל ס י מ !ד יש מ  ול כ ׳ינש ת ו ק י פ ייש יי•
ס יל ופ ק

^ ק £ ן ץ א י י ט ״ ט ש ; י נ ד א ע ר ע י ד ןיב יץ ו
י ך ט ק ץ .ך נ ן ^א וו ןופ .ן^יה מ ? (ט ) : ט א ; וצ 'ץ ;י וא ע ר ^:! ןזוא ? ןיל א ו ע ן ף ע ר י נ י ל . ם ח ן ל
יא )ט יייין?!? ס ע ״ יוו יווא .ם ו נ י ק ו א ןיא ס א ו ; ר ע ם ^מ ת ןופ ס ן א ז ך י ע ^ י ?ר , ר ן ^א ע ד ך ע ^
ט א ח .ד ר "נ;.יך ף י1 ס ון ר ע ס א מ יד ןופ .ד ל ן? י ך ן ופ ץ י;ג ף יוא ט ע מ ןיןז?א ו,וא .ץ ר ן^ו מ ׳ ד ^י
ט ^א זינ ר זע יל א י ב ר ט א £1.ןיצ ל א ןינ ך א ר ןע נע ז ס ו;יק וא ןופ ר ע ס א וו י ך ט ^ז י נ ע ש י ז ך י ב ן
ץ ל ע ? א מ .פ י ק ה !? ול מ . ר ^א ״ ק ו ס ן ןיא ט ייט ש ס ^ייוו יוז& .ץ ק ,ל א ת י ך ןיא 0י ןיך ע וו יין
!*'ן ע ^י ל ט ם נ י ק ל ^ו ו י ך ט ן א ז נ #1 י י ב ך .ל ע יט ץ י ם ע ך ר ע ט $וא ס א ו ;ץ ק ל א ו י י ך ץ א ס ך י ד
ק ?ע ר ט ו ט ?ע 'ו ו ל ע ם י ה ץ פ י ן י ע ז ר ם וצ * ק ו ס ? ץ א י ס ן ׳ ימ יוזא .ר ע ^א י י ע ן א ן ך ע י ו א י ך
ר ע ס יא מ ייל ;ע ם ע ;י ד נ וא ל ע ט יה ם וצ ויב ד ר ע ״ יך ןופ ך ד ן י ק ך א ן ^ ס ן י ק ל א י ;י י
נ י א
י• יע ?א ונ
ןי?ל א וו ;יא ם ייב ןיןע ד ר ע ך .ויד א ל ר ק ן וק ויי ק ו ם ן ץ א ט ״ ט ?'ס ?,י מ ד י א '.ל י^א ל 8 ן י *י י י י *8
. פ ך א ןופ מ ו ייןא ד ך ע
%
.יך ף י1 ר ע ס .א וו י ך פ א ר א ן י י פ ר א ו)ן י ק ת א ו}י ד נ וא .ל י}»$8 ןיפ יוו יו»8
•ם ימ ל!? י 5ע
ז
ם ;ס ת ר ט ?ח ק ו ס $ ץ א ש ייט ^ יס ע : מ ו יוזא !ן י ך ע ך ^ ם ע } !ן •י } •ר י ר ץ ^א ר ט ן י י !
ט פ ו ר ם ו ו ר א § .ר ע ד ןוזיב ן יפ א ך ט ר ע ך ע י'.פ יזא ך ל ת יון ר ע ^א זו י ד •א י א ןי^ך א זו ןץ גל ^יו ף
ר ע י ך ע י ר ע ^א מ ם א ר ןיל ה א מ וצ יייז ל י ד ! ט ג א ז
ז
ש יק י;ן ין ץ ע ט # י ?ד . ם י ( ^ ס )יק י?א מ י ך ן ע $
ט ?ה .י«נ וצ ם א מ ע ק ש י ק ,י ך ד ו י ו ו א .ט נ א ז א ג ך ב י ר ב א } «י ב ר . ר ע ד ןוזיב ןייז ל זמ ן י ?א י ן
ם ^ו ה ^י ב א ןיפ ס ע י ן ^י ק ,ע ע ך י ך יוו י ד א ט ;א ז ןןול נ ר ב ל א ו ם $ י ב ר \ז ץ ו ב ץ א ן י ק ע ״ ס א ן
ןע יד וי י ב ר '.ן ע ;י ר ק ש י ק ל ןב 'ןוע !?ש י ב ר נ ו א ןנח וי י ב ך , (י ) * ןיל ץ ?א ג ןיפ נן, ם א ר ןיל ס א ןל יי}
נ וא .א ;5?׳ יננע .ם ינז ו ר א ! ק ו ם ^ ןיא ט ייט ש ם ע ״ י ו ו י ו ז א .ן י ב י ו ה ץ פ ן ע נ ע ו.ס ^י ק ^ז ן י ל ט ^ץ
ץ פ ן ע נ ע ז 'ס נ י ק ל א וו י ל ט נ א ז ש יק ל ןב ןוע זכ !{' יב ר • .ל ע ט י ה ץ פ ס ן י ק ל א ו ; יד . ט י1 זיא ר 7
י
י ב ר ז ן א ;'.ט ל ע מ ק יע ״ ןיפ ס נ י ק ל א מ ף ד א ט נ נ י י ל ב ר ע
ו ז
ק ו ס ן ןיא ט יים ז?'ס ע ״ ייי יוז« .ן ע ם נ ו א
ר ע י נ י א ;יימ ם א פ א ט י מ ר ב ח "ןיי! ןע ומ ג. ד ב כ ? יט א ה  יע ,.ס א י1ם ;ייא ויצ ז ץ י ל ;ס א ד זיןז ן ;ן וי
י ב ד ך א ; נ וא .ם נ י ק ל א ו ו יד . ט י ט ץ נ ע ר ם ע ך ט א נ ט י }י ו ו א .8ק ני  *זי4 י י י « » י י . ד ם י ז ט א ן
ט נ א ז .ץ י ך י ץ ך א ק א  יימ נ ל א ן ר ב ה ץ ך וצ ט ג א מ נ, ט !ן ר ע ...ס מ ם ע ;יי|} יצ ך י ^}ז י א ןוע 9«7
ט ינא נ יווא .ץ יייוו ץ ך א ק ] ם ע ך ץ ט ס ע ^ פ א ר י ך ך י א ל ע י )ב ר ן י ק ,ן י י 1 נ ?ייי1ם ייי זצ ר ^ל ר נזך
ןיש ור יג ןיר ע מ ן ע ם ע נ ף נ:? (א י )':ץ ג ע ר ן ע ^ע ; »9?5 ע ן י י י נ ץ מ ד ד ^ ף י צ
יי
?נ ת י ש א ר ב ע השרפ תי שארב •ף ך ס
*וה » . ב ע . ז י ז ח .ם י א י ש נ . ן נ ע . ד א . כ ע . ו ל ו א ר ק נ ח ו מ ש ׳ה (א י ) : ר ט פ
אוהש . ן נ ע .ם י ר ע ש י ל ע ב ל ש ן ד יא ר ב י ש א ו ה ש (מ ) . ד א .ע י ק ר ה י נ פ ח א כ ב ע ט (ט צ )
ולא ם י א י ש נ ח ו י ר ב ה ה ש ו ע א ו ה ש .ם י א י ש נ (ב מ ) . ו ל א ל ו ל א ס י ו נ ע (א מ ) ת ו י ר ב ה !ה ש ו ע
«*ד כ . ח ו י ר ב ה ל ע ק י ה ו ר ה ר ש ם ו ע י ק ר ב ח ו נ ו י ז ח (ג מ ) ה ש ז ע א ו ה ש . ז י ז ח . ו ל א ל ע
׳ ד ד נ מ . ץ ר א ל ו א ר ק נ ח ו ט ש ׳ד נ ״ ב ש ר ר ס א מ י ) • ץ י
ס א
י
ב י ה י ע ש י
!י ״ י (
f t ה י נ נ ש י
'
ת »י ר ט א י ה ש .ן ס י נ ח פ ו ק ח ד נ נ כ . ץ ר א (ד מ ) tא ק ר א . ה ם ד א . ל ב ח . ץ ר א . ח י ת ו פ ו ק ת
. ה ם ד א .ה י ת ו ד י פ ת א ח ל ב ח ם (ה מ ) א י ה ש . ז ו ט ח ת פ ו ק ת ד נ נ ב . ל ב ח .ה י ח ג ר י פ ח א
ו ו פ ו ק ח ד נ נ כ . א ק ר א . ה ט ד א ל ש ן יל וב ן י ל מ (ו מ ) ה י וש ע ץ ר א ה ש . י ד ש ח ח פ ו ק ח ד נ נ כ
י ד כ (ח מ ) ה ב ה יה יו ן יד ר וי ס י ם ש נ ה ס כ 0 י ) :ה י ח ו ר י פ ח א ח ק ר ו ט (זמ ) א י ה ש . ת ב ט
. ח פ ט ה ש ק ב (א נ ) ר ט ו א י י ר . ט י ר י ר ב ד ט י נ ל ש (נ ) ה ש י ר ח ט י ל כ א ל ם כ . ה ע י ב ר (ט מ )
ד ר ו י ה פ ט ך ל ןיא (ד נ ) א   ב ש ר א . ם י ח פ ט ׳נ ה ע ב ש ב ו (נ נ ) . ם י י ח פ ט ח י נ ו נ י ב ב ו (כ נ )
ה ל ע ם ל ט
י הנ ו הכ תו נ תמ
* י מ מ ה ק יס ש ם ל יר ב ד ןינע ל . ה פ י נ י ד כ (re) »ר י ק ה 'י ס נ ת מ ס ה ש נו ם ם ם יר יה ז ע יק ר ה יג פ .׳י נ י נ נ ע ס (ש ל )
ו מ ר נ ייל פ ן י נ ל וא ם ע י נ ר ד כ ח ר י ם א ס ייה י5ח נ יל יפ א ש יק ל ינו ו י ר ע נ ג י ה (מ ) : ם י נ ע י ם יר יח ש מ ס ה ם י נ ע נ
י י ה ו נ ש יש י ונ מ י י ע י ש . ם ע י נ י (ס מ ) :ן מ ק ל ד נ ס ימ ש נ :י ע ו מ !*ר ק ״ מ י ה א ו נ ת ם ה ל ש יש ם ייע ש יל ע נל ר נ וש י א וכ ש
ייצ וה ל ע ק ר ק ה ת א ע נ מ ש ם ש ל ע ]נ א ר ק נו ע ק ר ק ה ו י י צ : ר צ ע ל וונש ס ז ל ע ס ז ה ד י פ ק מ ם ניא ש .ם י מ ע (ח מ )
מ נ נ ש ר וע יש א וה ן נ .ס י ח פ ט ׳נ לש (נ ) 1ע ר ז א יצ וה ל ו י ר י נ ח ל ש י ׳נ ר נ ת מ ת ח א ה ד ש ש ינ פ מ ׳״ ש ר יפ .ם יא יש נ (נ מ )
•ל יע יש ם ש ק ע ק י ק נ .ה ש ק נ (א נ ) :ע ק י ק ה ק מ י ע נ ה ש יר ת מ ס י ל ע נ ה ש יע ש ס י י נ ת י נ ע ת ו נ ״ פ ׳ש יייני ס נ ר י ת מ ה ני6
* ת י ס י נ ע ק ר ק ש ט ינינ (נ נ ) !ק מ ו ע נ ת פ מ י ע מ ה ס ג נ נ ש א י ו נ ם ימ וד א ו !יק ור י ת וא ר מ •ת ט ויומ (ג מ ) :ה י א י ש מ ם י ס
נ
«»נ ש ע ק ר ק .ס ע נ ש נ ו (ג ג ) : ם ית פ ש יגש 'יפ ק י ם י ג 'יית פ ש ס צ יומ ו ה א יצ ומ ש ם צ ר 'ל •ז ו א (י מ ) ו ם יק ח ש נ א יה י י
נ
(ה כ ) ת י נ ע ס ד ג י פ נ נ ״ ם (ד נ ) ו ה ח ל י ה נ ו א יה ם מ צ ע נש ם מ ח נ י ד וא מ ה ונמ ח מ ת ת פ יק ת ו .מ ל נ ת מ (ה מ ) :ה י ת ו י א
t י מ ם ל וע ס וה זנם !יא ש 'ט ם ל ע מ ל מ ד י וי מ פ ש ן ל !יא :ה מ י א לש ת ונ י ת מ .;י ל ו נ (י מ ) :מ י י י פ ה ת ק ת פ מ ו ת ל ש נ!)
פ י ם ת ק ״ מ ינפ מ ן ה י נ י א נ וי ״ ת ש נ א ל ו ת יק ייומ ם ה י נ פ .ס ק י י מ (ו מ )
ב א ר י ק &״ ן ^א ^ . ד א .ב ע _.ס5יקלאוויך
«ז ן >ט >ר ןייןא ה ם וו ןיז?טנע5 יד ט ?ע ר ב 'ו צ ר ע ״ ל י ד ו ן ך ן ור ין ר ע ״ מ ך ן ה ו,ד א .ל ע יט יזו ט ע ד
ט ?א?ר ע ,ל י ד ו ן י פ ת י נ ר ע ,ט ך ע ו ו ןנע ^ר ע ל ויול ע וו ה א וב ״ ר ט ך ע וו ןי3ער ט ייג ט ע ,וא .ןיו!יוק ר א 8
ן י ן ע ר ט י ע ס ןז זא ם ור א ון ' .ן יך ע ך נא ם וצ ר ע נייא . ט ו נ ניוא 'ניך ע ד ינ ץ ך ע וו ץ ל א י ןיש ש ןע ^ י ך
ד ^ט ך ע ן ו ט י א י ^נ .ן י ר ע ך נ ^ ם וצ ייט ונ ר ע נייא . זיא , ט א י ןע ^זז ע ל א נ וא ל יוול א ד ה ו$1ר ייו}
ts j ״ ש נ ייא .ן ף ע ן ?א ם ע ד ף ייוא ר ע נ ייא ס י ור ן ץ ך ע וו ןיל א ו י ש ט ^? י ל ט ק א ה ר ע ,ל ייוי ןי^ור ין
פ ך נ ס ןז יא ר ע ב א : .ןיך ע ר ^א ם ע ר ר א פ ר ע ^ע ר ן ך ד ר ע .,טלא1ד . ץ ך ע ך ^י ם יע ך ןופ ה א ו ב ק ר ע ון
ר נ ן .ט ל ע וו זיזח .ן י ש ל א ה 'ם יור נ. ך י י ר ע ״ ט ע ן ו ט א יו ט ין ; .ה יומ ב ויי ט י ן 'ר ע ן י ק . ט א ^ ן י נ ע ך ט י }
^ע ;ל£1א ^א ט ד ר ל ן^יא ^א ל ע ןייוך ט ע ך ף יוא ץ ך א ל א ק
ז
ן ה ע י ל א ן ןע1?ט ןא ס ר ע , ל י י ע ןיפ ור יג
ע ר ע ^א ט י י ג ם ע ._ם ו ר א ו } .ץ #ט נ ע ט י ך ״ ף י ו א ש ד ק ה זוור ןע זד ור ט ף א 0 ר ע ]נ ו א .ץ ך א ע ז? ל וק א ןנא
זי זח .ןייע ת ם ע ך ך ר ו ד ניל ייה 'ץ !?ט נע פ י ך ך א ד ן י ר ע וו .ה ן י ש ת י ט ז ר ו ט ןע ט ץדיי5 ן ינע ר ט י ן
ו«יב צ ד זן ע ן ע י .ן ופ ג נ וה ע י יד .ץ וט ןז'ן'ב .ו;  ןןזע .י ןוזח ט ייט ש ס ע ״ יוו ד י א .;;ל ע י.ש ף יי3 ר ע ר י י א
ן ע ט ע ; רי5 ט נ א י ל א י ל מ ג ןב .ןיע9ז? $ר *0 'א ) (בי ) :ש ר ק !ב ח ו ר ט יט ןזל ע יינ !פ א ה ר ע ,ס א י ו
ק פ ו ר י נ א י י ט ר ע זז ץ ך א - י א ק ר א ת ^ך א ל ?.ת ץ ך א .ת ו פ ו ק ב יר י? י ך ץ נ ע ; ר ך י ע ,י ך ;יפ ור יא ט ל ע $
•ןיפ ייל ״ ץ ך י ו נ י י י א זיא ץ ר £ .ת ו ר י פ ע ר יא ן י 'פ 'י ול ט ?א ?'ר ל נ ן .י ל ל י ד ו .ןוןינ ןופ ה פ ו ק ת י ך ןיינע ;
ן י א ל י י ע .>ם ים {ע ב ש ט ייע ר ע ך זיא ל ^ת ל .ז ו מ ת 'ןופ ה פ ו ק ת י ך ן י נ ע ; ןי«נור ינ ך ט ך ע וו ל ב ת
י ד ןי.נע נןי?ור ינ ד ט ל ע וו ה ^ד א .ת ור י פ י ך ם י ז נ ו א ק א ט ש י ן ט ^א מ ןה וו יד נ יא ק ך א ט ז$׳ ;.ל וו י ך ז י א זוט8
רעקן19ש ט ב ע ל ק י נ ןע ט יא ז ו צ ט ך ע ו ו ד ר ן !,י ך נ וא ן ינע ר ט י ע י ר 8;ת ן יא ,ל ייד .י ך ש ת ןופ ה פ ו ק ת
.ת ב ^ן י י פ ה ן י ק ת י ך ן ינע נ ן י פ י ו ר י נ ,א ך ט ך ע ו ו א ק ר א . ה מ ר א ןיש ור יג ט ך ע וו ד ך ע .,ק י ט ש א נ ו א
ן ינע ך יל יפ ך י . (ז ^!כ )(ני ) !(ץ יר נ ק ר ;*וו זיא א ןכ ר א )ט ל ע ק ,;ופ ל ע נ ;יד ע וו ר ע ט ע ל ב יד נ וא ת1רי.? י ך ל י ד ו
jzr q aייר ך ף יט ד ר ד ך ן יא ';ע ^א נינ;ייך א ייא ן ין ע ך '15ח ,יא .ד ך ע י ך ן י כ א ס ט א ז ל א זם ע
י
.ן יינ ל א ן
י י ר .י ר י א מ י ב ר 'ט נא
ז
ז יווא .;י ג ע ר ט י ט ט א ז ד ך '^. יך "ןיוש זיא .ט ך » ר ע ק א ה ר ע ר ף יון ר ן
A
^ף י ט ם י ח פ ט י ד וצ ד ך ע ,ע ל ע ט י ם י י ב .ף יט ז ^ט ;י י א ג וניי זיא ד ר ע ,ע ^ר א ה י י ב ט נא
ז
ז ה ד ו ה י
ע ט א ז
ת י ש א ר ב
גי ה ט יר פ ת יש א ר ב
ר ד ס
א ר ו ק ם י ה ת ל א ם ו ה ת (ה »(3מ ס י ל ה ת ) ם ע ט ה ם .ם י י ח פ ט ו ד ג נ כ ה ל ו ע ץ ר א ה ן י א ש '.ה ל ע מ ל ט
ן ה (ז ג ) . ת ו ב ק נ ם י נ י ת ח ח ה ו .ם י ר כ ז ם י נ וי ל ע ה ם יש ה י1 ר י א (ד י ) :׳י נ ו ך י ר ו נ צ (ונ ) ל ו ק ל
ם י ל ב ק ם ם ה ד י ט .ו י ח ו ל ש ו נ א ו . ה י ב ק ה ל ש וי ת וי ר ב ם ת א .ו נ ת ו א ו ל ב ק ו ל א ל ו ל א ם י ר ס ו א
ת פ י ו (סש) . ר כ ז ל ת ח ת ו פ א י ת ש וז ה ב ק נ כ . ץ ר א ח ת פ ת (ס מ ה י ע ש י ) ד   ה ה .ן ת י א
׳ה י נ א (סש) . ' י ט ש נ ת ד י ר י וז . ר ת י ח י מ צ ת ה ק ד צ ו (םש) . ץ ב ר ו ן יר פ ןה ש . ע ש י
ן מ ר ב ש ה ל ע (ח נ ) ה י כ ר ב ר י א (!ט ) :ו ב ו ש י ל ו ם ל וע ל ש ו נ ו ק ת ל ו י ת א ר ב ך כ ל . ו י ת א ר ב
(נ ל ס י ר כ ד ) ב י ר א ד . ה י כ ר ב ׳ר ד ה י ת ע ד א י ה . ה מ ד א ה י נ פ ל כ ת א ה ק ש ה ו ד י מ . ץ ר א ה
ה ס כ (ל ט ) ג ד ר ו י ר ט מ ד י ס . ;פ ר ע ת א ת ו י ר ב ו ר כ ש (ט נ ) .י ו ג ו י ח ק ל ר ט מ כ ף ור ע י
ל א ו מ ש ׳ר ם ש ב ח ג וי ׳ר ו ת ד ו ת י ׳ר ם ש ב י ס וי ׳ר . ך ר ב ל ך י ר צ ם ד א א ה י ו ן יר ר וי ם י מ ש ג
ה ל ח ה ב ר מ א ן נ ה וי ׳ר ש ש ב א י י ח ׳ר . ן ה ש ל כ ׳י פ א ף י ם ב ו . ה ע י ב ר י ד כ ה ל ח ת מ . ן י ר ם א
ם ש ב ל א ע מ ש י ר י ב יא ני ׳ר . ד   ם ר ק ח (א ס ) י נ פ ו ח ד י ש ד ע ף ו ס ב ל ו (ס ) . ה ע י ב ר י ד ב
ל ״ ב ש ר
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
א ל ס נ ם ר ע ו א י ל נ ה נ י ש ת נ . ׳ ט ת ו ד נ יר נש (ש נ ) : ר כ ו . ו י י נ צ (י נ ) :!ית ש ת ה ס וס ת ל א ר וק ןויל ע .ס י ס ש (ה נ )
*ש ר ש ר י ס .ו י ס נ ל י (ס ) :ף ר ו ע ק ש ל ף יר ע י ש ר וי ו ו ע וש ק ת ס ינויל ע ס . ׳!נ ס י ו מ ו א !ס ו (ו נ ) וס י נ ש ע ק ש מ ם י נ י ן1<
ינש ייט ש יי ת ד י ש . וי ונ וק ה (א ש ) : ס יינש ס ע י נ ר !מ ונ ו נ פ !יש ל ו א . י ו נ ו נ ש ס ל ע (ת נ ) וס י נ י ת ת ת ל ן נ ס י ר ו נ י א
   
נ ל
 
ס ק ש מ ו 'ס ע מ ש יו ו י מ ה נ וש ת נ ש נל ת א !יר נש מ ס י י ר י ס ש »
ר ו ע ל י א י ן ב ן ^ ייל ד ןייז ף ל א ל .ך י י א ן יג ע ך ;א ט כ י י פ ויא ייס א וו ד ר ע ,ע ט א ו
•ד וצ ט ייק ט כ ייפ ד נ ור ג ב א ר ע ד ף י ור א ט י ;' .ח פ ט "# ף יט ;יג ע ך ר י י ע ,י ך ןיא ;ייל א ט י י ג ם ע _.ז א ט ;א ז
;יןיייוו ןע נא וו ןופ י .ם י ח פ ט ייר ד ף יון טייקטכיי5< יל זיא ןע ט א ז ויצ 'ח 5ט ם ע נייא ם ע ד ןיב ע ? ם י ח פ ?
ט פ ו ר ד נ ו ר נ ב $ ןייא ך יך ינ יצ "ל יק ל א ר וק ם ו ה ת ל א ם ו ה ת יק וס פ ן יא יט ייט ק ס ע ,ל ייוו . ם א ך ר ו נ
וצ .ן ע ט וק ף יור א ;יל א ו ך ז ר ע ק א ד י ע ט ש ך ע ט ג י א יך ט פ ח י ר ע ק א ע ע ט ן ע ל ע ב וא ייל .ןיל ע ך נ.א ם ע ד
ט י נ ך א ר זיא .ל י פ .*ס ע נ י ך ר א ; .ע ג ייא . ט י ג 'ט י י ט ^'ס ע
ע
.ס ע ג ייר ע ;:יד ן ופ ע ^יש ^ י ד
ע ט 'ש ך ע ט .5וא י ך x'nr^jy). ר ע ם א וו ע ט ש ל ע ^יא יל ט נ א ;י ו ל י ?ך opto (ך י ) :יד י? ייו ר ע ;י נ י י וז
ונוא ט מ ע ״ ר ע ם א וו ע ט יש ל ע ט ג יא 'יך וצ 'ןי?א י ר ע ^א יי ע ט ן ע ך ע ב וא י י ל ג וא .ת וב ק ג . 'ןע ;ע ז ר ע ^א וז
ן ך ג פ א ר א ״ ן י ל א ) ר י ט י ט א ג ןויפ ט ק ד נ׳ע ? ן ע ג ע ו ר י מ ג ו א ט א יו ןופ ן יפ א ש ע ^ ט ק ו ר יא .ך ייא ו צ
יוו"יווא * . ר ע ס א וי ע ט ש ל ע ב ו א י ך י י צ 'ד ל א ? ר ע ק *ו_ו ע ט ו ן ך ע ט ץ א י ל ;ע ם ע נ '.ך י י א וצ ק $ן ו א
ם ע . .  ר ק ז ם ע ״ ך וצ ט ו?ע נ נ וא ט נ י פ ע ״ ה ^ק נ .י ך יוו י ו ו א י - ט ^ר ר ^י ך ק ו ם ן ןיא ט י י ט ? ס ע ״
.ז ו ב ן נ א ט י ם ר ן ו א _י ו ו יווא . ך ך ץ ר );!? יניא ץ ך א ב ט ק ה ? ר ע ^א ע י ך . ע ש י ו ך ל ך ק ו ס ^ ןיא ט י י ט ן ז
י י ז ץ כ א ט ן ע ש א !י צ י ן ע ט נ ו א ןופ ר ע ם א יי ם ע ך ט ^ט ט ך ע ד י ג ם י י ן י נ ע ר ר ע ך '.ד 'ח י ס י ם ץ ס ׳ין יד ?*
ר ע .ב יר ד ."!יפ א ?ע ן ך י א ^ב א ה ם א ר ט 'א ;ט נ א י'.ט ל ע יי ר ע ך י ף ד א (ט ייק ^ימ ע ך יג )ה ק ד צ 'ןיצ א ך ןןיזןא
י ב ר (יומ ) :ןיר ע יייט ומ ה ב ן י ל א ;י ד ט ל ע יי ר ע ך ןופ ש י ^י ל ע ך ב ם ע ך ויצ ןייפ א ש ב ם א ך ך י א ב א ה
י ל ף יוא ם א יי ןיש יט ג ע מ י ך ןופ * ף ד ר א ט ייג ס נ<זא .ןע ם יט יץ יט ץ ך ^ד ;ט ז י ל ע ! ך א ו,ט 5א י ה י ?ר ^
ד ל ע י ל ן ע ק ע ר ט י א ט א / ט ב א ט ד ל א ב .ה ן וש ול ו ן ע ה יט ן'יז?ט גע 'ס יך .ץ ר א ה ןי?א ר ?וצ א ר ר <׳.
ק וס יפ ץ א ט י י ט ^ ם ע .ט ג א ז
ז
י ג .ט א ן 'ה י
ז
כ ך ב י ב ך .י ס ור א ו; .ה $5ל ב י ב ך ט ^א י יוזא .ן י ;ע ר ט ו ן
ו צ ט ך ע ק י ג . ך ך ן י ב א ה 'ך ז \ן י ק א ה ר ע .י ד ן 'י כ א ר ב ו צ ן יב א ? ןיז^ט נע ט י ך ב י וי א .י ז י ק ל ר ט ק ? ף ו ר ע :
•י פ ר א ר ל א ^ש ט נ ע מ א 'ן י מ ל א ז ץ ן ע ר ל י פ ך ו'.>ה ס ב < (זט ) !ץ נע ר ט ייג ר ל א ב - ה ן ו ש ^ ט י!? ט א ;
י ב ר ן ופ ט נ א וי ן י ט א ה ה ג וי י ב ר נוא יץ נע יו ש ה ד וה י .י ב ר ןופ ט ן א {י נ ט ,ד יס וי י ב ך .ה כ ר ב א ן יכ א 5
  יינא ט וצ ט א י ל י פ י י ו ז א י ט י י ג ס ע ״ ב י ו א ת י ו ב ו ם ך א נ י ט י ן נ ס וו ;יניע ר ר ע ט ק ל ן ן ר ע ך ן י נ ע י י ם ל א ומ ש •
ויב א מ ןע ט ף ך א ך ט י י נ ם ע < פ י ד .ץ נע ר ר ע ר ע ך נ א ר ע ך נ י א .ה ^ייב א י-ייכ א ט ן ע ט ל א ו .ד ך נ ן י ך
* פ 'יוזא ייץ ן ג ף ר א ד ;ינע ל ר ע ט ש ד ע ר ע ך ן יל זוו 'ןינת וי י ב ר ;ופ ט ?א ו י נ ט א ן א י;ח י ב ר .ה ן נ ך ב ז ז
ד ו א ט י י ;ר ע ו א
!
ן י נ ע ר "ר ע ד ע ל נ א ר ע ד נ ו א .ה כ י ך י א ט י א ף י ו א ;ע .9 ט ;א 0 .ד ר ע .י ד ןיכ א ט וצ ט א ז
י א נ י י ב ר .ה ^ר ב א ם יא ף ד א י ן ע ט ט כ א ט ר ע כ ע ך י ל ןופ ס ע ק וי ע ח א ד י ך ןע ןנ?יי:^ וצ פ א ל י פ
ט י י נ ם ע ב י וא ץ ג ע ר ר ע ט ש ך ע ר יע ד ץ ג ע וו ש י ק ל
ז
'ן ב ןוע מ ש י ב ר ן ופ ט ן א וינ ט ן ל א ע מ ש י י ב ך ב
ר ע ״ י א ץ ג ע ר ר ע ר ע ד נ א ר ע ד י נ ו א .'ה ב ר ?'א ם י א ף י ו א ן ע 9ט ק א ם ר ר 5;.י ל ;יכ א מ ו צ ט א ו ל י פ י ו ^
ט י י נ
ח נ ת י ש א ר ב
ג
י השרפתי שארב ף ך ס
םי םשנ הםכ אלהו . הפוגמה יפהרשתש י דכ ףוסבלו .העי בר י דכ הלחתב רסא ל״בשר
דצי כ (דס) (?י) :הי ורש וליאכ תיארג (גס)אהת אלא .תרשנ הפטמ יפןיאו (נס)ןי דרוי
ךורב .רסוא אוה תובוט תורושב לעו םימשנה לע .ןני גתר אדתכ .ךרבל ךירצ אוה
לע םירק םים (הכ ילפמו אבהם הל יתיים (כס) יול ׳ר םשב היכרב ר .בי טמהו בוטה
בוטה םירק םים ףא .בי טמהו בוטה ךורב .הבוט העוטש הם.׳וגו הבוט העומשו הפיע שפג
לכ לע .ךמש לדגתי םמורתי ךרבתי .אבא לאקזהי ךרבמ ןידכ רמוא הדוהי ׳ר .בי טמהו
רמוא ןועטש ריב הדוהי ׳ר .ו לאמ ולא ןז ההא וגםמש .וגל דירומ התאש הפטו הפט
ערגגו (וכ ארקי ו)אי רמה .םי ם יפטג ערגי יכ (ול בויא) ׳אגש .הרמב (וס)ןדי רומ אוהש
. ךרבמ הילק עמש .האלדגמ הדוהי ׳דל ירקבמל קלס (זס) בקעי רב יסוי ׳ר .ךכרעמ
חפטו הפט לכ לע . ךסשל תודוהל ןיכירצ וגא תואדוהו תוכרב תובבר יברו םיפלא ףלא
ןוםי ס ׳ר תוה ןכ ליא (חס) .םי בי י חל םיבוט םילוםג םלשמ התאש .ו גל דירומ התאש
.םלועל אב אוהש עבשה לעו .םלועל אב אוהש לוזה לע .ןירטא ןםת (טס) אריז ריא .ךרבמ
ל ע י
הנ ו הכ תו נ תמ
« פ ו ד פ ה ל 'ינא ל מ ה י נ ק ה ה נמ מ ש א נ ת י נ י פ נ ה זמ ׳,״ ע ן ה פ וג מ ׳פ ןיא ו (נ ס ) :וירענ ק י ע ו ו י מ ו ק ץ ר וק ש ה נ נ צ ג
לנל ןיר5 ה מ נ ה ו מ נ ווומ ש ׳'ש ר י פ . ה ל מ נ (ו פ ) !י ו מ :ר צ י א נ א ל א ת וינמ ה ת א ןיה ש מ ן יא יר ה ש '"ש ר יפ . ׳ ם
לנ לע ן ר ב ל וירצן נ י פ ל י ה נר צ י פ נ ה ל ל יר ומ י ע ק ר ק ו ע ק ר ק ה מ ל א ה יל נ !ד ר ו י ס י מ :ג ה :כ .ה י ו ר ש יל -א נ ת יא ר ג ( נ : )
ר ק נ ל ה ל ע .ה י ר ק נ מ ל קילס(ז ש ) :ה מ צ ע י ;פ נ ה פ ש ו ה פ ס א וה וצ ינ (ל ס ) :מל ן ע נ ט ש ינפ מ ןיח ל מ ל ס מ ם יג נ א ׳ל נ ו
:׳ ו נ ןנ ליא ול א ג מ א ל ה ליא נ ״ ה (מ ם ) ו ימ יל ש נ ש ווול ו א י נ מ . א נ ה מ ה ל ׳ת ״ מ (ה ש ) :ן ד ר מ ס י מ ן נ ה ש נ . ' י נ ו
ה נ ו ג ילא לנ לעס ד מ י א י ״ א נ ש ש .ןדמאןמ ת (ש ש ) ל א ק זמ י ר נ ה ווה י ׳ר :נ י ש מ ה י ניש ה !י נ ונ מ ש !א נ מ ה יא ר
ת מ א _ _ _ _ _ • "״ ״ 1
עי נ ממ
ה ש
^
ב
ייל י י י י ש ׳ת ייש ס ו נ 'ש ור ינ .ן ג י ס ו נ
. טקייוו וצ ןיךעווםאנ י ךףי וא ןעיי^ש סאןןי י וו רע&ע8 יך ן »ן ע^ו '9?'י י ד^ז^פ'^8"טי י 5
ןי ;עך ליק טייג יסע.וליפא וא ךאךןךעז.רי ט שרךם ריעך טגערפ'.'ה^יךבא ןיכאמיןעם ףלאד
וצ ןיךעוו ייז זא ןזןעד םיואbm םע,ט;י י ם ןע? ראל' .טקיייוו 'וצ טיג ןעךנופש יך ךיוא ;ירעוו
ט?אט יווא יוו .חיציבל 0) !הכרבא ןיבאם ןעמ ףךאד ,'סאנקךאטש ןיךעוו'ןילאו יד .טקיךיו
ן$' םיא טאק ןעט ז#נוא ץנעך ףיויא טנורעלי; 'ץבאה ריק יוו י דא '.;י;'ער ףיואיהקךבא ן ע §
טןורעלץגעו} םדל יבר ןופ היכרב יבר,. בייטמסנבוטה'ךורב ןינא
י
ז רע.לאז .סטונ ;ופי'טגא
ז
זין
יוזע .נ^ורעס עטונא נוא דיט זיא טאוו שטנעטאףיוא רעןןאוו עטלאק. .קוספםער ןופפאיםאד
עטלאק״ףיוא יוזא .ביטמהו בוטה ךורב הןריביא ןינאמ ן ע מ 'ףראדי ךא! עטו נא
ז
ט ך ע , ן ןעמ זאי ו ו
ט?.אוי} טאה הדוהי. יבר .בי טמהן בוט,ך ךורב הכרבאיןיכאיט ךיוא ןעק ףךאד ףינער<רעםאוו
נויא ןיביוה רעד נוא טיביולינ. .ןיינער ףיוא לאקזחי 'רעטאיפןיי© טכאמי גי טאה הכרבא דוא
!יפןיךעךי} ףוא ט?אמ< םאד ןינעך ןיפאר^ רעיךעי.'ףדא ןעסאנ'ןי י ד 'ןיךעוו לא
ז
' טיםייךניג
ןי רעדי נט?אמ'טא;ט;אז ץע?שרב הדוהי.יבר".ןירעךנא ןופםעגי י אוגואוד טץייפשץנער ם ע ד
טעדי י ב אר םוראוו .רעגינייוויטיג רעםטייג. ןיפךאד רעיךלעפך ליפיוו .סאמא'טי ט ןינער ם ע ד
םעדי י ב יוויוזא .ךכך^מ ערגנו טייטש גגוצאש ייביגיוא' .ם.יס יפטנ ערנ:י כ טץטש'ן מ ע ך
.ןעמע; ש^נעמ םער ״3 לאו. רע. ליפ ייוו סאמא טי ט ןזןועז טפךארינ'ןהכ רעך טאהי ננוצא^
רעגיגייוו ללאמא רעמ לקאמא סאמא טיט טאיג ךיוא טיג ןייגער םער 'יוזא .רעגיגייוו ד ע ר א רע$
טי}'לקאמא '.םןם יפ!?נ עירמ יכ .ג;וצא#סאד יוו רעגיגייוו 'ןעט טטעג להאםיא .ךכךעמיערגגויל
הדעוי י בךוצ זעעאגיג לזלאמא זיא בקעי רב יסוי 'יבך. .חעגיגיייוויןינע^סניפאירטייד טא;
ק;ער'ףי1א הבךיןאיטלאמ הדוהי י ברדו טיךעהיג יסוי יבר טה .'טכאמ ריעםאוו ;העיז'ת^לךנמ
רי ס ןי תךאד נ}ו'ביול'נוא תוכךן ךנעזוט ;לעץ'להאמ 'דנעווצ ןהעצ גוא דגעזוט לקא$ דגעזוט
ט9להא?3 וד'ןי ךעךי נונ
;
ואט?כ'אם'וד םאוו ן״יןער'ןיפאךמ רעךעןיףיוא ןעמאנ ןייד וצ ןייביול
מדויהייברוצ ט.נאזי ;י סוי 'י בר'טאה .ריך ראפטיניךלושראפ ןענעיז ם א ו ו ץןעטנעפיך וצ סעטונ
^ר*?י ץירא ןייא ט^אזינ טאה אריז יבר .ץנערףייוא'הכרבא רזא טכאםי} ךדיא'טאןד ןומיס י בר
8?וק םע,וא .ףלעוו 'רעד ףיוא ליוולאוו טךעוו ה^ובת זא .הכרב ןייא ןיכאז עלא יד ףדא קמ טנאז
.גי ^טהו . בוטה ןעמ טןאו .הניך!?א וצ'ט?עהבךך טא^״ךייטאזיא .טלעוו רעךףי וא טעזא
קוספ
ת י ש א ר כ
ג י
ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ן ר
׳ר .לכ תא הקשהו (ח י) ! בי טמהו בוטה ךורב רטוא . הני דטל חפסטש רהנה לעי
ךי בתט ןתטו אשס (א מ ) זןרבתט לכה (ע) .דטא ארםז רב יסוי ׳ר םשב רזעילא
איית ׳ר .ןי חי ורס ןיחש יכום ףא .רסא יול רב ןנחוי ׳ר . ןיחיורם ץטוטי טנרפהו (נ מ )
ןט י םי בא .םהי לע ןיפר (ד) ןהי רבאו (נע) .ןי חי ורס ןילוחה ףא . רסא אבא רב
א״בחר ליא הוה אתחנ אתעי בר תווה דכ !זע) .אי שמ רקבס (וע) .דוה אי רבת (הע)
.תשנרם (פ) הבוט ןבא ףא רסוא אבא ׳ו .והוני נ(טע) ליא הוה .ןי די בע )יניא הט (ןרע)
וטשו .ןי נ דה ו רת וכע הדהכ הוה אדבוע סחנפריא .םי שי נרם םינדח ףא ירםא ןנבר
״אתעי בר החנ אלד ליא . די י צ בס דח ןסח הוה .ןי רטל ׳ר .ריתי ולקתו .ןי רטל ׳ש הי תי
: ןירטל ׳ש הינוחכשאו הי תי ולקתי .ןי רטל ןתאט .ריתי וטשו .ן ו נ דח ודצ תחנד ןויכו
ישרש ושעי כ׳א הם .הסוסה (א פ )י פל אלא חתוש ץראה ןיא שירב אי ר רסא (טי )
אני נח ׳ר .וכרצ יפל דחאו דחא לב אלא .םוהת דע םהישרשש .הםקש ישרשו .בורח
ישרש .הםא ׳נ ץראב ןיעקוב הטח ישרש .י רסא הדוהי ׳ר םשב היכרב ׳רו הקזיע ריב
בורחו .הםי סח יפל חרםא אקרכ אוח ךכ (נס) יול ריא ,רוצב םיעקוב הנאח (כ פ )
המקשו
הנ ו הכ ת ו נ ת מ
ונינמ ם ה ל יא צ מ .יח ינינ (ש פ ) :ה יל ימ יל א ןיש יע ה מ . ן ד נ מ : ס ימ ש ג ת ד יר י ח יג ש נ . ו ר נ ת מ ל כ ה (ע ) ו ה יש נ ת ח א
•.ס מ יס ית (א פ ) : ה ל מ נ ו ש נ ת ל נ ק מ י .יש ג ר מ (פ ) :!״ ל ח מ י ר נ מ פ ע ש יא !ש יגי א ב ינש כ "ש ר י פ • !ס מ י א ש מ (א ע )
ם י ק מ נ י מ נ ק מ ע נ כ ״ כ ה ת יב ם ניא ס ש ק ס יק מ נש ה ת ייש ק ם י ר נ ת ם   י נ א יה ת ר י ם מ ם ימ ש נ ת י ור וי ת יר ימ ס ם ת ע ש נ ז
ם נ א ת ת י נ ע ת ו ק י פ י ת י נ ר נ ד ימ ל ש יר ינ נ ״ ה (נ פ ) : ו י ס «פ ד מ י ס ה .!׳ע י ש מ נ ר פ ה ו (נ ע ) ו ה נ ר נ ןמ יש ונ ש י»
י י דנו ש ר נ ׳מ ל ש יר ינ . ס ש ק ה ע ל ס ה ר י !נ ןיע ק ינ ם י נ ר ר נ א נ א ל א !ל ימ ם ה ל ןיא ש ןת יא ייפ א *ש ר יפ . ה ד נ י א (ג ע )
ר ת י י נש יית נ יק י א נ  נמ ר נ מ י ר (ש ״ נ א ו ) י ר נ ו ם ו י ק א נ ר ת ו ה פ י ות ל נק ל ו נ ו ת נ וש נ ה י ןימ ינ . ן י ו (ו ע ) : ו מ א
ס ת יש ה ניא ד ת ו מ א ק ו נ ם ל יע ל . ' י נ א יה ן כ (נ פ ) »ק יד ו :ס * ו 0ו ן נ מ .א יש   נ ד ק נ מ (י ע ) :ם ו ק מ ס ש . א ד נ מ (ה ע )
<'י נ י ס מ א ה מ ק ש י נ ר ח א ןל א יש ק א ק ד 1 ס ״ וס י ת יש נ א ל א ןמ יא ס מ (ת ע ) :׳ע י נ ו ה ד ווי ם יה ש כ . ׳ י נ ת יה ו נ (ו ע )
י טו י י ב! ןופט,ואזי נטה רז^לא~בר~"ז^^)(הי ) :ד'רע.,עצנאנ י ךן ע^נו ^י י נא^א^דן
גוא טשטנעבי/טךעוו ליך^אה רעד.ט^נעבי נ ץלאטךעוו ץןעד טייינ םע,ןעוו 'ןינעוו 'ם הרסו ־יב
י ד זיא תוכמ ץי אה םאוו ןישטננזם ייד וליפא 'ט;או' יול רב ןנחוי י בך .ןעניךךא§ םירחוס ך
ריוא יד זיא עןננארק.וליפא ט?אז אן א רב אילור יבר . ט^יןער סאיי גא§ םער רע^י ך/ זץוא
מךעוו .די לנ ןייא ףיוא רא; קנארק זיא סאוו רעד ולפא נויא .טנ.י;עך סאוו גא^םעך ריענניךן
וצייייגטןעליפ הן דבסטא^רעךיןופיטיבע .ןיריעוו ט^ייהינ י צ'די ^רעךרע},;י ד;
:
זןיואםי«$
אן ע ר3אי י הךך.'ט;עלפ'ןי נעךןע;5אני ; זיא סאו; נא» םעך .ןי5א"5 יי.י טאוו 'ןסעז עןכנארןג
פןאז אבאי ?ר .ןעחור'י ךטךעפנע;נ'י םי בא טא!ד ..עקנארק
:
י ך ןעחוט םאוו יקיבא י י נ ץמחס
רעקראטז? י ד ןיךעוו נא$ םעדי .ץ;ערטי י נ םע ןעווזץוא טרי^ש טנאליר^א ט?א0יךא וליפא
.ץנערטי'י^םנ;.!עוו'ךיואןעךיפש רעוןאוו ץא
־
טאוו ישי{}יך ולי9א ץ?*?ן;?כ י ך-רע
י
נעש נוא
קסטאה .שי פא ןע;;אןי נ ןעןכיטא? ובע טא^ש י ך ןיא ןיןוארטיינ טאה ם!;.ט^אי םח?? יי!ר
י י וזן ןיןאווינ רא; רע^יטה .ןעאויי? םיא טאה ןעמ .טןופטךעךניחיירך ןינעיי לאי רע.ט$אשי;
ךא;'טן םע לייע ט.נאזין ר^טא;; .רעננא6 שי9 רעטילא ץיא !יעדי; טךאד זיא .ט;ופ טךערןוה
ןעט טאה 'טנינעךינ ןדש טאה םע,י וו"ףא; דער .נני ךןשי ת רעך ויארע§יךך ט;י.נערינ טך
טהןעם מא .י טנופטרעדנוה י י וו/ףי נעי י לאורעטצאשל םיא ןע5 טן .שיפא';ע$א5י; ףיוא
טהןועם!^יבר רב רזעילא'יבך. .>ר9£)(טי) :טנופטרעךנוה יירך ןי ^ווי ן רע;טה .ןיג**ווי; םיא
רעםאווייד טי נטי י נ טךאי הי י א'דךע^ך אוו .טיייקטךאה'יריא דןאנ ראנטקץךט דר$י ך ט;אזי}
ץלעיו םוו ט$אי ר$לא'י בך יוו יוזא.זיא םע^י וא שרדמ רעיו טנערפ.רךע^י י ווא ןיא יוו ףיטי דוא
םארי .וכדביןיגיין!
1
ןעדלךויםעד ץפןעלצראוו י ך נואיםיוב ץיםקאיב םער ץפןעל?לאוו יך ןזןאט
טי /ףי ט דוא ףאך יעק.'.ץנעך רעך . דניוירנבא םוצ ייב דךע,י ך 'ץא ףיט ןע?עז ןעלציךאוו ערע;ד
רעי ליפיוו ;(>סיא טקנירט נוא זןאו רעיךע;'וצ טטוק ןיןער רעד רא; .ייו ןייםקאוו יווא יןי ;ע?וק
ןעלצךאוו י ך טנאז;נ.;'י'באה ןינ^יו,סהדוהי יבר ןופהיכרב יביר נוא ה^ךעיבךב 'א?נח יבר •ףך>ך
םייפאידןרוד ץטלא§^םיוב ץ;'יי5 ןופןעלצךאוו־יך.ןילייא גיצפופדךע,יך'ץטלא@?<ץיי1ו ןיפ
י ןי־טשא
ט נ ת י ש א ר ב ד יג י ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ף ס
ה ר צ ו נ 'ה י נ א (זכ ה יע ש י) ט י ט . ה ת ו א ה ק ש מ ו ה ל ו ע ס ו ה ח ם וי ם י ש ל ש ל ד ח א ה ט ק ש ו
:ה ט ד א ל ם י נ פ (  פ ) ה ש ו ע א ו ה ד ר וי ר ט ם ה ש ה ע ש ב יול ן ב ע ש וה י ר י א . ה נ ק ש א ם י ע נ ר ל
. ך ל ט ׳ו נ ו ץ ר א ד י ם ע י ט פ ש ם ב ך ל ט (ט כ יל ש מ ) ב י ת כ .ם י ה ל א ׳ה ר צ ייו (א ) ד י ה ש ר פ
' א נ ד . ן י ד ב ם ל ו ע ה ת א א ר ב ש . ץ ר א ד י מ ע י ט פ ש מ ב . ת י ב ק ה ה ׳ם מ ה ז
ו ת ל ח ר ס נ (ה פ ) ה י ה ש .ר ״ ה ד א ה ז . ה נ מ ר ה י ת ו מ ו ר ת ש י א ו (ס ש ) .ם י ה ל א א ר ב ת י ש א ר ב
'ר ר ט יא .יונ ו ס כ י ת ו ם י ר ע ת י ש א ר ((ט ר ב ד מ ב ) ׳א ג ש . ה מ ו ר ת ה ל ח ת א ר ק נ ו . ם ל ו ע ל ש
. ם י י ת נ ב ם ה ת ל ח ת ה ב נ ם ו . ם י מ ב ה ת ס י ע ת ק ש ק ש מ א י ה ש ת א ז ה ה ש א כ . ה ת ר צ ק ן ב י ס וי
.ת ו ר י צ י י נ ש ר צ י י ו Q) :ייב ו ם י ת ל א ׳ה ר צ י י ו כ י ח א ו .׳ו נ ו ץ ר א ה ;ם ה ל ע י ד א ו ה ל ח ת ב י ן כ
ד ל ו נ ו ׳ז ל ר צ ו נ ר ס א א נ ו ה בר . ׳ ט ל ה ר י צ י ו .׳ז ל ה ר י צ י (ופ ) . ה י ח ל ה ר י צ י ו . ם ד א ל ה ר י צ י
. ו ת ב א ׳ר ד ה י ם ק ן וע ב (זפ ) . ׳ ז ל ויק . י ה ו נ י א ׳ת ל ד ל ו נ ו ׳ט ל ר צ ו נ . י ח ׳ט ל ו א ׳זול
. א ט פ א א יט יז (ט פ ) .ן ו ב ל י ט ט ס א נ א ן ו כ ר י ד ם (ח פ ) ;וה ל ר ס א . י ח 'זל ר צ ו נ ה ש ן ינמ
א ט י א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ימ ד מ (ח פ ) :כ יל ל א ש ןיי יש נא מ ׳א .ימ וק !יע כ (ז פ ) :׳1 ם ד יק ו ם יע ר זו ם ינש ע ינימ ו ם יח מ צ ןיא ונש .ה מ ד א ל ס י פ (ד פ )
ו ם ייא ד ו ה נוש ה ס כ מ א א י נ מ י נ א ס כ ל פ ןיש ל י נש כ מ f .'ינ ס ״ ד א ה זמ ר ׳ה א צ מ ו ל י א י ש יפ מ ד נ.ית ל ת ר מ נ (ה פ ):ה נ ר ח ה ת י ם
ויוע ה ׳יפ י ן״ ש נוא א יש יא א ״ ש פ א א ״ מ יז ויר ע נ נ״ ה (ע ה ) ס א ש .ה ע נ ש ל ה ר יצ י (ו פ ) ו ה צ ח ע ר פ מ ל ס י ר ה ״ יח ש פ נ״ ל
ן ר י ק ןה ל ש ת וית יא נו . ם ע נ ש ה ע פ א ׳יח י ןוי ןוש ל ב ש ור יפ א ש יו ש ד ח נ ן נ ו ׳ח ת ויה ל ל כ וי ןויר ה ה מ יע ינש ה ש ד ח נ ד ל וה י ל ונ
ז ?ק ט 'ג א ^ר ד :^ יול י ב ר . . ר ר ע , ר ע ד ןייא ט ע ל ט א וו ןייט ^יא
י ד .ו צ ' ;יג ע ר ר ע יד וצ יט ט וק יווא יוו ר *0 . ט י י ק ט ן א ק ר יא זןא נ ר ע ^א ע יד ןייא ט פ א ז ד ך ןז ייד
ט י ע נ ע ט "ג ים ייכ ד ןיא ל יה א מ ןייא ר א ; .ם יוב ןיגי״ יפ ןיד ל יוו ןופ נ וא 'ם יוב ן י ס ק א ן ןויפ ןע ל יצ ך א וו
.ט ג א ז ט א ;ק ו ס פ י ןיא ט ייט ש ם ע יוו יוזא .ן ע ל צ ן א ו ו י ך ;$> ט ק .;יר ןפ נוא ך ג ו'ר נ?א ר ע ד ף יוד א
ן ע ק נ יר ט ןא . ייז י י
א
ס ר ע ם א מ ן יפ ך א ד יד י ןע יוו עגר ר ע ד ״ וצ 'ל ן א נ ר ע ד ע ל י ט י ה ט א ; זןיא
ט ק ע ד ב י ט ך ע ו ן א יז .ד ר ן ז .י ך ן י י ש ר ע ,ט ?'א ט ט ג יג ע ר ם ע .ן ע ו ו ט י ן א ז י ו ל ן% ע ש וה ן י 5ך .ר ע ^א ון
י זי זא ר ג ע ג ייש ט יט י
ד י מ ע י ט פ ש מ ב זןל ןנ ק ו ס פ ןיא ט ייט ש ם ג ז .ןייפ א ש ב ט א זד ט א ; .ם ד ו ל א .׳ה ר צ י ר (א ) ד י ה ש ר פ
 וע
%
..ט פ !נ'ם ' ט ימ ט ל יע וויך ף יוא ט ל ע ט ש "ר ע , .ט א ; ןע מ ט ;יימ זןל מ   וע ד . ץ ר א
א ר ב ת י ש א ר ב י ק ו ס פ ןיא ט ייט ש ם ע .יוו".ןיד .ט יט ן יד ע ו; ט ך י פ ע נ ל א ז א יוט ל ע יוו יך ן י פ א ש ב ט א ה
ש י^ו .ן י ל זיא ס א ך .ם יה ל א ;ע מ א ; ם ע ך ט י ט ט ל ע וו י ך י ן י פ א ש י ו ט א ^ט א ה ט ש ך ע ,וצ .ם י.ד 'ל א
ט כ א ן נ י ן ש ןוג ןיד ויא ם ע ד י  ופ ם א וו ר ר ע ,י ד .ן וש א ר ה ם ך א ן ע $ ט ץ י מ ס א ד .ה ;ם ך 'ה ; ת ו מ ו ר ת
ה ן ח נ וא .נ י י ט ןופ ה ל ח י ט ם ע ,) ןע מ יד "יווא ד ך ע ,ע צ ;א ^ יך ןופ ןייך א ווינ ;ע ם וג יג זיא ןיר א ווייג
ן י ד י י ש פ א ר י א ט ל א ז .וט י ך »ר 'ה ל ח ג ייט ע ט ש ר ע ,ע ר ע ;י א ט .ג א ז ק וס פ ר ע ך יו} .ה מ ו ר ת ןי9יר י3 ט ר .ע מ
ט כ א ס 'ס א מ ה ש א יך יוו יווא ט ^א ז
ז
א צ ר ך צ ק .'ןיב י1כוי יי1ך .ט ל ע וו יך .'ןי9ךאו
ז
ו וצ ״ ט א ן ו ד ע .ה ל ה
•ד ר ע .ף ייב ן ע ד י ;ו י א יווא .ה ל ח יף יוא ג ייט ל וק יט ש א פ א ר א ט מ ע .ג נוא ר ע ים א מ ט י ט נ י י ט י ך ם א נ
ם א נ יט ה ג ו א ר י ר ע י ד ;ופ ן ע נג א ניג ף י ו א ו י א ן יק ל א מ א .ד ך ע .;'ך ט כ א ט יג ם א ג ט א ; ט א ה ר ן מ ר פ
ם ע ר ט כ א מ י ן ר י י א ןופ ט א ה ״ ג וא ד ך נ ;.ל וק י ט ט ׳א 'ן ע ט וג י ג 'ט א ; ט א ה ד ן א ג ר ע ד .ר ר ע ,י   ז ט כ א ם י י נ
ומ וצ ןע וויג זיא ס ע .ל י מ ו .ץ ר ו י ייווצ 'ט ימ ר צ יימ ק ו ס פ ןיא ט ייט !? ם ע . .ח ?י;י< (ב ) :ש 'ט נ ע £
נע יט ןע ב יז ו צ י ג נ ו פ א ש ע ב ן י י א .ה י ד וצ ננופ א ז2'ע ב ןייא נוא ם ך א ויצ נן1פ א ש ע ב ;ייא .ג נופ א יש ע ן.
ר ע ך יוו'ם ע ר זןא נו ג ע ט יןייג וצ ג?ופ א !5׳ע .ב ;ייא ג וא (ןע וויג ר יא ייב וייא ןא מ 'ר ע ך י וו ם ע ר  ןא ג'<
זן א ע ג ע ט ן ע ב י ווצ ן י ך א ו ו ף ן י פ א ש ע ^ו י א י ד ג י ק ^ם א ך ו א ט ^א ג ו ה ב ר .ף ע ווי ן ר י א יייו ויא ן א מ
וצ ר ע ד א 'ם י !?ד ח ט כ א וצ ןיך א וויג ן יר א ב ינ 'זיא ר ע ,ג ו א ('ןע וויג ר י א יי3 ויא ןא 8 ר ע ך יוו ם ע ך
ן א ^ר ע ך יוום יע ך ד ןיא ;) ג ע ט ןיי3 וצ ןיר א וויג ן יפ א ש ע ב ויא ר ע ,ו א .ן י ב ע ל ר ע .,ט ע ן ן ם י ש ר ח ןייב
תארע.זא .ן יב ע ל ט יג ר ע ט יע וו ם י ש ד ח ט כ א וצ ן ין א ווינ ןיר א ;ניג זיא ר ע יג וא !;ע ווינ ר יא ייב ויא
י י 1 .י י ן ט ג ע ר פ י ג ט יא ה יןע מ ״ -ןיב ע ל ייט י״ ג ם יווע ג ר ןז ט ע מ ם י ש ר ח ;ע ב יך וצ ןיך א וויג ןיך א יןיג
ך וס ע ך ך א ג ^ג ע י ט ן ע ב י ז י וצ ןיך א ןויג ן יפ א ש 3 זיא ם א ו ו ך ג י ק ם א ד זא יר ימ ןים ייוו ןע נא וו ןופ ו ה ב א
ן י א ר פ ש ר ע :;א 'ן ו פ 'ט ג א ז
ז
י 5 י ך ו צ ו ה ב א י ?ר ט ה .ן י ב ע ל ר ע .ן ע ק ,ף ע יו;ג ר יא י י ב 'ויא ;א מ ר ע ד
ל ע מ
ת י ש א ר ב י י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
.םי נוי לעה ןם הריציו .םי ני תהתה ןס הריצי .תורי צי י תש רצייו Q):א׳טבו א איטיא (5)
תוי רב ׳ד וב ארב . רזעילא ׳ר םשב ןנברו קחצי רב אני נה 'ר םשב הי םחנ רב עשוהי ׳י
. הסהבכ םי ללנלי טם .הםהבכ הברו הרפ .הטהבכ התושו לכיא .ןטמלמ ׳דז ןלעםלם
הני א הטהבו .שי הםכ האורו ןיבטו רבדט .שי הםכ רטוע . הלעמלמ .המהבכ תטו
וארבנ םינוילעה .אחא ׳ר םשב רמא י י דפת ׳ר .דדצמ הז (אצ; אלא .אהמתא .האת
.תו מדו םלצב וארבנ אלו ץברו ןירפםינותחתהו . ץברו ןירפןניאו תוםדבו םלצב (ב 5)
.םי נותחתה ןמ הברו הרפ.םי נוי לעה ןמ תומרבו םלצב ותוא ארוב י נא ירה ה״בקה רמא
וניאו יח אוה ,םי נוי לעה ןמ וארוב ינא םא היבקה רמא .אהא ׳ר םשב י י דפת ׳ר רסא
..!רוסי אטחי םא .ולאםו ולאם וארוב ינירח אלא .י ח וניאו תם אוה .םי נותחתה ןס .תם
.םי רצי ב תםהכל היה וליאש . ער רציו בוט רצי .םירצי ׳ב רצייו ("!) : היחי ואל םאו
םדא ירהו (־צ) .התמו תדחפמ (גצ) החי ה .הטחשל םדא די כ ןיכס האור התי תש ןויכ
ש י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת ט
* ת ש ל ו ם ל צ נ (נ צ ) :;ר וצ ה ןמ ׳א ל ה ש א ר ת ל ל צ מ א יה ש כ א צ א ןוי ןוש ל ב א יה א וניא (צ ) :ה י מ י ׳ז ן ג ומ ול כ א ש ד י ס ל א
t וו״ פ ל יע צ א יה ןכ ו י י פ וג ת ומ י א ש ת י ש א . ס יכ ל א ם ל צ 'מ ש וק מ נ א ום יש ה ןפ ל ש ת וית וא ב ו יש ה א וכ ן יע נוא ו ת ומ י
ת מ ו ק מ ' * ת ומ ש מ ם ר ; !ניק ל יני ל ״ ו י״ ש ר .יוכ ת ו ח פ מ (<',) .ן י ש כ ו א י ת ם ר נ ן ל ומ כ ק ר פ ל ׳ש יוינו ת ו מ י 'ח ן נ ומ ול כ ונל ש
ם ט ו ו ר "ם י ם נ ןיא ש ן ומ מ ו ו ס ו מ ור מ ש י נ ה י א י א ״ וכ :מ צ פ ש ינמ א וה ש כ ן א ם ו א ה י״ ש ויפ . ו ו צ מ ה ז (א צ )ו א ש פ י א ׳ש
ונ פ מ ת מ ט יא ם ייפ א ו , י ו כ ול ש י ם ו א י וה ו (ו נ )•ת ו מ י מ ת ה א י ו ה ניא ה מ ה נ ה ו ןיווצ ה ןמ ה ש ע נש ה מ ה א ו ו ש מ מ וינפ ל
^* ^אר ץ ^״י ^י טי ^י ז י ^ט^א•^ א׳׳טיז .^וי י י וועןא ןעע.יירב זץיא ףיא^״עד
ןיראביג'טעוו רע.יים .להאמ עילא ץבעלירגזטעוו געט ןעביז וצ ץךאוויג ץפאישב 'זיא רע יא .(ןעביז
.ןיבךאטש שטייט רעדיזיא*אטיאל איטכיא" א״טיא .םי שדח ץינ וצ ייס םישדח.טבא וצ ןירעןן
ביואץב־יאטש להאטאי לאי רעי ןי ךקק.נעטןי י נוצןי ראווי גי ץפאשבזי ארע^זא .*>ץינ ויאאטכוא
טאה טאנלייןנ .י ץרוי ייווצ טיימ טייטש רצייו (j) !םיגירח ט?א וצ ןיךעוו ןיךאבע טעוו רע
״
יד נוא . חרע״י ך ןופ<עטשךעטנוא יד ןויפףוג םער .גג^פאשב ייללעייווץ ש!??עמ םעך,ןיפ'אט?ב_
ץגעוו ס קחצי רב אגינת יבר ץפטנאויג טאןד ממחנ ירב ע_שותי יבר .עטשרעבויא יד ;ופהמשג
ריפ'שטשטי םער,ןיא ןיפאשב טאה טאג .ץגעוו םרועי לא.י בר'ןופ ט
:
גאייג ;יבאת ןגבר יד גוא
טקנירטינוא טםע.שיטגעיט רער .ןעטנוא ץפננופיאשב יןלרנןיריפנוא ןיביוה ;ופג^ופאשב יילד!,;
.הםהבאץפיוו יוזא האוצ םיא ןופ'טייגסע,.'הםהןא יוו 'יוזא רעדג.יק ט.ר רע, .המהבא יוו דוא
םיכאלמ יוו יווא טייטש רעזץילנ. רעוי אעטשךעבי ואי ך וצ .הטהבא יוו יוזא טןךאטןנ׳רנ; גוא
קד..טזע.זהטהבא שרדמ רעל טגערפ.םיכאלמ יוו יוזא טהעז גוא גיך^עטקךאפוייא רע,טעל, רנ?
טהעז ;\געווטםעד ןופ ףיירג עני ד 'ןינייוא יד טיט טקוקרע ;עוו שטנעמא ישרדמ רעך טלעפ;ע, '.טינ
פא^יםערםיוא טגי י באי י
:
;ת:י ם טי י זאןא ןסעי טינ קק..הסהב'א ניא .ךייוא ןיטייזייד 'ןייא רע,
ןיפא״שב ןיענעי םיכאלמ יר ןיגיעוו ס אחא יבךיןיפטנאוינ טה אי ;רפתי בר .םק;.יל רעךא ם!?כער
גוארעדני קץבאה תויתינוא תומהב יד .רעדניק.;ייק.ןיבאהנוא תומךאינוא םלצא ןיא ןיךאיןויג
טיט שטנעמ םער ןיפאשב לעיי וי א ם-:איינטא
ז
גטה .תוםןא גוא םלצא טי ט ןיפאשב טינ ;עגעי
םלצ;תומהב עלא יוו יויא רעדגיק,ןיבא
י
ה טעוו רע,נוא.םייכאלמ יל יוו יווא תומךא נוא םלצא
תומהב יך".
:
(ףוגאוא) רעפרעק,'ןא תומשנ ןעניעי םיכאלמ יך '.המש; יל ןעמ ט?יימ תומך ניוא
טימיהמשנא ןעםאוייצ עליייב ןויפיןיךאוייגיןיפאשב זיא ט^נעםרעל .תוי מ^ןא םלעפךעק.ןענעז
ןי £אשבלעווזץאבי וא טןואייג טה טא
י
נ ץנעיו ס אהא יבירי ;ו2 ףנאויג טאה' א
י
יירןת ייבך ..ףיוגא
.ןי י ראבשטי נטעוונואןי 'בעל\5/טעוו(ףוגא'ןאהםש ןעגעז םיכאלמ יך יוו יווא שטנעמ םער
נו אן י ב^^ר^טעו ו ^הם/נאי ן א ףוגאו קנעי תו טח^י ך יוו ןיפאשב םיא לעיו דןייאיי־וא נוא
טעוו ירע.ביוא '(ףוגיא טי מהמשנא) 'ערייב ץפ'ןי פאשבםי אלעי י דןי א דאנ .;י בעל טינ טעוו
טייטש רצייו 0)'•;י בעל רע.טעוויןעגיךנןז טינ טעוו רנ;.ביוא נוא .;יבלאטי^רע טעוו ק^ידןיו
.ץטכעלשא״נוא ;עמונא 'ןעקנאלענ'ייללע.ייוו־/טיט שםנעמ םער ןיפאשב טה 'טאנ .ץרוי ייייצ טימ
ן עי י ן ע^כעג יילרע,.ייייצ טאהי? טלאמ המהב י ל קיזי' .ערה רצ:א׳נוא בוט רציא ט?ייה םאר
י ז
ם ת י ש א ר ב י י
, ד ש
י
2
׳יי^א ר ב ר ד ס
ד ט ל ט . ו ב ר ק ב ם ד א ח ו ר ר צ וי ו (כ י ה יר כ 0 א ר יא ר ב א נ י נ ח ר יא (ה 5) .ם י ר צ י 'ב ו ל ש י
ה ט ט ו ש ה יה .ו י ל ע ה א ב ה ר צ ה ה ת י ה ש ]ויכ .ן כ א ל מ ל א . ו ב ר ק ב ה ר ו ר צ ם ד א ל ש י ש פ נ ש
ו ז ל א י ש ב י ה י ב ו ש י ב . ב ״ ה ע ל ה ר י צ י ו .ז ״ ה ע ב ה ר י צ י . J 1 ח ו ר י צ י ׳ב ר צ ייו 1)י •ה כ י ל ש מ ו
ן י ד י ג ב ר ט ו ג ו ר ש ב ב ו ר ו ע ב ל י ח ח ט (ו צ )ז י ה ע ב . ב ׳ ה ע ל ו ת ר י צ י ך כ . ו י ה ע ב ות ר י צ י ש ם ש כ
י ת מ ב א ייה ך כ ש . ר ש ב ב י ר י ע ב ר ם י נ י .ת ו מ צ ע ב ו ט י ד נ ב ל י ת ת ם ל י ע ל ל ב א . ת ו מ צ ע ב ו
י ת מ ם ן י ד מ ל ;יא (ז5) ;ת נ וי ר "א .ה ל ע ר ש ב ו ם י ר י נ ם ה י ל ע ה נ ה ו י ת י א ר ו (ול ל א ק זח י) ל א ק ז ח י
ן י ש א ר ט ש י פ א י ה ש ה מ .ץ ח ר מ ל ם נ כ נ א וה ש ה ז ל . ם י ט וד ל א ק י ח י י ת מ ייה ה מ ל י .ל א ק ז ה י
^י ת ה מ י״ ה ע ב . ב י ה ע ב ות ר י צ י ך כ . ז י ת ע ב ות ר יצ יש ם ש כ א י ה ב .ן ו ר ה א ש ב ו ל (ח 5) א י ה
.׳ו מ צ ע ב ו ס י ד י נ ב ר ם ונ י ר ש ב ב י ר ו ע ב ל י ח ת ט ל יע ל ף א ך כ .ת ו ט צ ע ב ו ם י ד י ג ב ר מ וג ו ר ש ב ב ו ר י ע ב
י נ ת פ ק ה ה נ י ב נ ב י .י נ כ י ת ת א ל א .כ   כ א י נ ת כ ת ה (ט 5) .י נ כ י ת ת ב ל ת כ א ל ה (י ב י י א )ר ט וא ב וי א ן כ ש
ס יס
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ן י פ כ ל יח ת י ס ״ ב ק ס ר נ ע ל כ ס ש יית מ ל ל ב א י ש נ ו י י ע ו ש יזיג ר ר יצ י ר ש יק ׳יס נ י ס כ י ל ור . ׳ ו כ א ג ינמ י י א (ס ל ) 1י ת פ ה
ה ל ת ת ת נ ק ו נ ה י ו ע ס ;כ ו .ו י ר ת א ש ב ול (ח ל ) :ו״ ה ע ה ת ר יצ י •ןד צ ינימ ו ז ח פ ס ינפ מ ׳כ יל ש מ ו ׳ע יניש ה יה ׳א י ז ןכ א ל מ ל א ש
ל ש ס ל ח ת ןיד יג י ׳ניר ח א ב ס ה יל ע ה ל ע ע ק ר ק נ ״ ע ת ח נ ימ פ ינ פ מ י פ ר ו ש ימ כ ו ןיא ס מ ה נ ה ןמ ור ת ימ ן כ א ל ס א ו ר ״ ה יל ח יס
ל נ א ה נ י י מ א נ ר וע ה ו .ר ש נ ה ס ד י ג ס ל ע י ןייד ע ויא ש נש ת ימ צ ע ה ׳נ ש י מ כ ,י ש נ י י ו ע נ ל ית פ מ (יצ ) •י ״ ה י ת ו י א מ ג י ט ׳ל ע מ ל
sת ימ צ ע נ ר י מ נ ר ןויל ע א וה ש ר ו ע נ ל יח ת י נ ק ר נ ל כ ה ש וי מ ע ל ןיא (וצ ) ו ינ כ כ יס ת ת ימ צ ע י ס יד יג י ט ש ינל ת ר ש ני ר י ע נ י י א נ
א ל י ה נוש א ר ה ה ר יצ יה ל ע ה ר ימ י ר נ ע ןיש ל א יה ינס כ ש ס (»צ ) א ״ כ י ר ס ח א ל י ת ימ צ ע ם ס נ ה יה ןייד ע ש יפ ל יישריש.ייכ ן ד מ ל
ץ ק א  ןע ר ע ד ״ א ך ״ ט ל א י י .ן יט ב ע ש "א יי:ל ימ נ ו ^ע ק ע ט {? ט ל א ה ש ט נ ע מ ר ע ך זא ןק ע זינ ט ל א מ יי
ייל ר ^ ימ וצ ך א ר ט א
ז
ה ש ט נ ע מ 'ר ע ר ש ר ד ק ר ע ל ט נ ע ר פ .ןןב ך א ד ׳!ש יג   יל א ב ^ל א מ ג יא ןייר א ״ יי,?
ןיא 'ט יי$ש ם ע ט ג א מ ג .יד ייא ר יב א נ ;נ ח י ב ר ט ה .ק ע ך ש ן יפ ט ינ,"ר ע ,ט ב ך א 'ט ש ס א מ ר א פ ן ע ק ע ז ד ע ג
.ם י ז}ן י א 'ש יט ניע ם ר ע ך ע :,ן ופ ה מ ש נ ייד ן ע ד נוב יג ןייא ט א ה ט א ג '.ו ב ר ק ב י ם ד א ח ו ר ר צ 1
:
ו י ק וס פ
ט ל א ^ו ס ^י א י י ו ע י י י ^^ט י ^נ ט ל א מ ם ע ^מ י -ט י י צ ת ר א פ ם י א ן ו פ ץ י ג ם י י ת א ץ ע ג ע ק ט י ג ל א ז א יז
ג ץ ב ך א ט ש י ג ט ל א מ ג וא ה מ ש ג ייך ןע ם וג יג ם ייר א ך ך ןופ ר ע ,ט ל א ווש !פ נ
:
ע ט .א ף יוא ה ר צ א ן ע מ וס ינ
ן י י א ג ו א ט ל ע מ 'י ך \צ ג ג ופ א ש יב ןייא .ג נ ו פ א ^ב י י י ר ע ,י מ ו צ .ןיך וי ימ וצ ט י ט 'ט י י ט ק ר ^ימ ןה )
ןיג א ו יע מ ש ת י ב .ן ע ;י ר ק
:
ל ל ה ת י ב נ וא יא !יט ? ת יב '.(ם י1ם ה ת יד וה י יצ ) 'ט ל ע וו ע ג ע .}וצ ג ן ופ א ש ע ב
ןא ר ע *ט ב יי!ו'ט ג ייס .ם יס £נה ת ינזוא וצ ןיך ע וו זיפ א ש ע ב ר ע ,ט ע מ ט נ י י ס ן י פ א ש ב ט יך ע מ ש 9;ע 'מ .ר ע ך יוו
ס *מ ?ה ח 1ה 1'וצ ר ע ן א ר ע ?ייב "נוא ןיך ע יך א נ וא ש י מ פ ך א ; ר ע ר ט מ ה ר ן ז י ך ? ןיך ע מ יוצ ןיפ < #'ע ב
-ייב ט ייט ש יוי'8 ס ור א מ .ש ייל פ נ וא ט יוה נ ו א ר ע נ י י ב ך א נ"ר ד ;יך ע ד א ר ע י ר פ ;יר ע מ ןיפ א 8׳3 ר ע ,ט ע מ
ןיך ע ד ^״ ייז ף יוא ן י ר א מ ך זיא 'ם ע ,ן ה ע ייג ב א ה ך י א .ט כ א יש ינ ג י ך ע ב ע ל ט א ה ל א ק ״ ן ח י .ס א ו ם י ת מ
1
ל
ל א ק ז ח י ס 'א מ
ז
ם י ת ט י ך ןופ £א ט   ג ןיע נר ע ל ר י מ ט נ א י ןת נוי יב ך .רעגייי1 יד ף יוא ט מ ה נ וא ש ייל פ .נ וא
ר צ ".ט  א ט יג ג י ך ע ב ע ל ט א ה ל א ק זה יים א מ ם י ה מ י ך ך י י ל ג ק ג ע ז ס א מ וצ .ט ב א מ י ג ג י ך ע ב ע ל ט א ה
ם ו ר א ו ו 'ט צ ע ל ם ו צ 'ן א 'ר ע .ט ה ו ט ט ש ר ע .ו צ ס י ו א ט ה ו ט ר ןז ס א מ ר א ב א ןיא ןייד א ט י י ג ם א מ ש ט ק ט א
ר ע ג י י ב יד ף יוא י י א "ר ע ב י ך ך .ר ע ג יייב ט א ה יג ןיב א יזד ט כ א מ יג ג י ך ע ב ע ל ט א ה ל א ק זק ;.ס א מ ם י ת מ יך
ס ע ?ל ע מ < ם ייא ט ס ייט ש ט נ ע מ ר ע ך ייוי יויא .ןיך ע ך א ד וא ניר ע ך ש ייל $   א נ
ז
ר ע ך ט יוה א 'ר ע ;ך ןג ןע ש וק יג
• ן י <1? י "?ר
א
1יר ע י• י ד '   ^1
ר ע
ל •
י י ;
י י ך י ע ^י פ -ח ^ן כ י ן י א ט ל יופ ד א ןו ר ג זיר ^ ט יך ע מ ם ע ,
. (ט מ ה ך י ך א / ר ע ך ש י י ל פ י ד ך א נ ר ע ד ן י ך ע ך א י ך ר נןיר פ 'ןל א ט ;ננא 'ר ע ?ייב יך ןיב יא ה יר ע ב יך ך
ןיא ןייו ן י¥ט נ ע מ .יך 'ן יל ע וו .ם י (מ ס »ר נ ח ^ן י י 1 ג ת .י ם ע ^נ וא ן ע ם וק ט ע מ ח י ש מ ןע מ ר ע ב א
ץ יפ יא ש ע ב 'ייי ןיל ע יי '.ןי״ ר ע מ ןיפ א ?2?ע 3 'א יינ ןיפ ך א ד ןיל ע מ י ך נ י א . ך מ א ר ע ן י ב י ך . ט ל י ופ ר א פ
ש ינל ק ך א נ ר ע ד ט ד ה ר נ מ ר פ .ך י וב ן י א ר ע ט ו ם י ך ייב ןיפ יא ש ע ? ט ר ע מ ס א ו ו ך ך כ ס א ך מ י ן י ר ע מ
וצ ״ ןייר ע וי ץ פ א ש ע ב .ץ ״ ל ע ון ס א וו ן יש ט נע 9 ייד י ד א ך י י א ן י ג א ; ל ל ה ת י ב .ר ע ג י י ב ג וא ויך ע ך א נוא
.ך י ו ב ןיא ר ע ט ום י'ך ייב ן 'י?א /ע ב 'ט 'ך 'ע מ ם א מ ח נ יק }1וון יר ע מ ;י 9א ק ע ב ;יל ע מ .ט י ת מ ה ת י נ זוא
.ן י י ז יווא ך מ א ט ע מ ם י ת מ ה ת :י ה ת 'וצ ' .ר ע נ י י ב ג וא ןיך ע ך !* נ וא ש יןל ? ך א נ ר ע ך ט י ו ה ר ע ן ך ?
^ א ל ה ט נא ו;נ. ר ז א 'ך י י א ט א ה ב ויא . ר ע ;:יב נ וא ןיך ע ך א נ יא פ יייל © ך א ;ר ע ד ט י 1  ינן;ל 4
י ג כ י ת ה
ת י ש א ר ב י י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
ם י ד י ג ו ת ו מ צ ע ב ו . י נ ש י ב ל ת א ל א . ב י ב א י נ ת ש ב ל ה ר ש ב ו ד ו ע .י ג א י פ ק ת א ל א . ב י ב א
י ב ו ת ב ו ס ט ו ק )ן ת ג א ל ש ד ע , ב ל ח ה א ל ט א י ה ש ת ר ע ק ל . י נ ב ב ו ס ת א ל א .כ ״ כ א י ג ת כ כ ו ט
ר מ א ב וי א ש א ו ה . ד ס ו ע ו ׳יופ ק ב ל ת ה י ר ה . ו ס ט (ב ק ) ה כ ו ת ל ן ת נ ש ט . ף פ ו ר (א ק ) ב ל ח ה
ה ר ס ש ך ת ד ו ק פ ו י ד ס ע ח י ש ע ד ס ח ו ם ייח . ׳ ו נ ו ר ש ב ו ר ו ע .י ו נ ו י נ כ י ח ח ב ל ח כ א ל ה (ם ש )
ה ו ם י ק נ ע ב ל ו ד נ ה ס ר א ה (י ע ש ו ה י )ב י ת כ יול ר יא .ם ה ר ב א ל ש ו ת ו כ ז ב . ם ד א ה ת א (!):י ח ו ר
. ה י ב ק ה ר ס א א ל א . ר י ה ד א ל ם ר ו ק ת ו א ר ב ה ל י ו א ר ה י ה ש . ל ו ד נ ות וא א ר ו ק ת ס ל ו . ם ה ר ב א
ל ק ל ק י ס א ש .ה ל ח ת ם ד א ה ת א א ר ו ב י נ א י ר ה א ל א .ו י ת ח ת ן ק ת ל א ב י ש י ס ןיא ו ל ק ל ק י א מ ש
ח ע פ ו ש (נ ק )ה ר ו ק ול ש י ס   א ם ל ו ע ב ש נ ת ו נ ב .כ '8 א ב א ׳ר ר ס א .ו י ת ח ת ן ק ת י ו ם ה ר ב א א ב י
. ה י ר ת א ל ש ת ו ר ו ק ו .ה י נ פ ל ש ת ו ר ו ק ל ו ב ס ת ש י ר כ .ן י ל ק ר ט ע צ ם א ב א ל . ה נ ת ו נ א ו ה ן כ יזז
ת ו ר ו ד ו . ו י נ פ ל ש ת ו ר ו ד ל ו ב ס י ש י ד כ , ת ו ר ו ד ה ע צ ט א ב ם ה ר ב א ת א ה ״ ב ק ה א ר ב ה ס ל ך ב
ד א ן ן ם ינ כ ט ן יא ו . ת ל ק ל ו ק ם ל ש ה ת י ב ל ת נ ק ו ת ס ח (ל ק ) ת א ן י ם י נ כ ט י ו ל Ya. ו י ר ח א ל ש
ת י ק ט ה
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ie ס פ יע י ס ו   א ל מ א יה ם ש א לש 0א ןגו וס מ יש מ ם י נ ומ י ס .י ס מ (,י ) :;'ש יא ש ש ש מ נ ו י מ ע 'ל א יה ש ׳נ כ ית ת א ל א ן ג י ש א
ה ק ל מ ו ה יש ׳ .ת ע פ יש (ג ק ) ו ם פ ן מ י י מ י ה כ ות ל י י י ׳ ת ש נל ן מ ג ל מ ה ׳מ ו י י פ ה ל י י י מ ע כ ל נ ל מ ג ןיג ת ונש נ ש ע וא ם ם
ם יג וש ם יש ע מ ו ם ע ונל ה מ כ מ ה ש א .ת נ ק ות מ ה (ל ק ) ו ת ע פ ש ומ ו א ״ ל כ ה ק יל מ ׳ל ופ מ (נ ק )* י נ ו ע נ ע נ ע נ מ . ן פ י ו (א ק ) :ה ניב ג ה
. ן י ן ?א צ י 1'^ט 'ט ם ^ ך ל   ט יוו יוזא .י ג כ י ח ^ן
האי במו ט יג ט ייט זק ם ע . . ם י ן ום ס ת י ד ר ת וצ '.ן ע ס י ג ף יס ט ס ע וו ור י .יג כ יני*? ט יי!$ע ס ןז.ר א ג
 ןי9 'ט ם ע ון וד .י ג א י פ ק ת ט י י ט # ם נ?. ר א ג .ט ך ע י י וי ל ג ר א פ ך י ט וט ם א ה י ע ק ,י י ו יוזא .' .ינ ן ר ׳ן ק ה
ף י ט וט ם א ה .י נ ת ש ב ל ה ש י י ל פ י נ ו א י ט י ו ה ט י נ ט ייט ש " ס ע . . ם י ת ס ה ת יע יזד וצ .ן י ד ע ו ל ץ א £
ת נ ח ת וצ . ש י א פ י נ וא 'ט ד ה ט יט ק ך י י ל ק ב ך י 9 ט ס ע וו וד .י נ ש י ב ל ה ט ייט ש ס ןן ר א ג . c י ן ל ק !
ט ייט ש ם ע   וא ; '.ט י ;ט י י ט ש . ט ק ן ך י ; וצ ך י ט וט ם יא ןר .י ע ר כ כ ום י ן י ך ע ך א ט י ט ר ע נייב . ....י ת ט ך
ז ץ &ו י א ם א ד .ם י ת ט ה ת יגוך ת ו וצ .ן יל ע ך א ט י ט נ ו א ר ע נ ייב ט י^'ץ ק
 
ע ך ב ך י ? ט !ק ע וו וד . י }י ?ו ס ^
ןןל יון יל ויא .ס ל ע א ז ך ל יט י ל ןיא ןייד א ט ס י נ ןע ^-  וע ך ייא . ך ל י מ ל ופ זיא , א ין ס יא ייל ום יש א ו צ
.ט יל ע יייל ג ע ג נ ו א 'ט כ י ד ע ג ך ל י ט ת ט ר ע וו .זןל ים ף ןיא ס ר ^א י ץ יר א ט ס י ג ן ע ט .י וו ג וא .ר ע §י !£
ויא 'ה יז^א י ך ך י א פ א ר ט ו ל ב י י ך ד א ; ,'ך ל י מ יוו ר ע ט יו? ויא np׳.א י ך ןיא 'ץ יר א ט ?ו ק ט א וו ע ל י ׳ר ן
ט ס י ג וצ ך ל י ס יוו יויא ט נ א זיג ט א ה ב ו י א ם א וו ייא ם א ר .>ע כ ז n ט ך ע ווי ל ; ר א פ א י י ג וא . ף ך א #
ר ייט ט יט .'ן ה א ^יג וט ס א זי ר ק ח ג וא ץ ב ע ל . .ט ך י י ל ק ע י ! ך י פ וט ן נ א ן ש י י ל ?נ י א ט י וה ט יט .ך ימ ו ד
ט א $ ט א ; .'(ם ך א ה ח א ל ה ) *ה ?^.נ ןייש 'ט יה 'ס א ^יוןע ווי;ר יוג 'ט ק א ןד ור ם א ו ו ל ל ל ע פ ב ן י י ד נ ו א
ט ;א ויג ט ה יול ך ל 'י ו ו '.ם ק ן ב א ק ט ט ג יימ ם ד א ה .ם ה ר ב א ן ופ ח ״ וכ י ם ע ל , ןיא ט ל ע יוו יך ץ !9א !5׳ב
ס א ך ןע זיך י ך ץ פ ר ע ט ם ע ר ג .ר ד ת א 'ס א וי• ש ט נ ע £ ר ע ך ם י£;ע ב ל ור ס ם ד $!ה ןכ ום § ץ א ט י י ט # ם ע ״
ר ע ם ע ר ר ק ייי;ויא ר ע י ר י ף ו .ר יע ס יור ג ר ע ד 'ן ע ם ^ב ן ז ןע .ט ט פ ו ר ס א יי ר א פ .ם ק ר ב א ןע 5 ט ג .יי5
.ן וש א ר ה ם ך )> ר א פ ר ע י ר פ ןיר ע וויןיפ א ש ב ט פ ך א ד י ג ר ע ,ט א ה ר ע ב י ר ל .ןוש א ר ה ם ך ו> ןופ ת ו ל ע ט ןיא
ט ג א ייג ט א ת ט א ;ל י י וג .'ןוש א ר ה ם ד א ר א פ י ר ע י ר פ ן י ר א ד י ; ן יפ א ש ב ט יג ר ^זיא ס א י ; ר א פ ר א ן
ך ייא ל ע יי ר ע ב י ר ך . ר ג ד ןייז ןע .ט כ יר א 8 ל א ו ם ע . 'ר ע ינו ןייז ט י ן ט ע יו ןע ג מ .נ.י! ם ה ר ב א ט ע י ג ר מ א זן
ס א יי ן ע ק כ יר א 8 ט ע ו ו נ ו א ם ה ר ב א ן ע ם וק ט ע וי 'ק ;י ך ע י ט ע ו ו ר ע , ב י וא .'ם ך {$ ן יפ א ש ב ר ע ,יל 9
ש ^נ ע ם א י ז ^ ויא ט ל ע וור ע ך ץ י פ ר ע ;ייט ש ר ע ד ט ג א ו א ע י 3 ר ב א ב א י ב ר .ט ץ ד -י ז ע ג ט א ה ר ג ^
ה א יו ס יע ק ל ע ב יד ץ ט ל א יה ף יוא ל א ^ר ע ״ -ץ יא ל א פ ןע ט י£נ ןיא ם יא ר ע .ט ?י י ל ק ע ל ע 3'ץ ^ל א ט ^א ט א ן
• ת ו ר ו ד י ד ן ע ט י פ ןיא ן ע ט ן ר ב א ;יפ א ש ב ט א ; ט א ה ר ע ב י ך ך .ט י א י ר ע ט ן וא ס א וו נ וא ם י א ר א ^
.ם יא ך א ; 'ץ י1זיל יע וי ם א י״ י ת ור וד ך ג וא ם יא ד א $ ןיד ;יל ע וו ם א וו ת ו ר ו ד יידי ץ ט ל א ה ף יוא ל א ז ר ע .,
.ב ייייי ע ט יג א ר יא ויצ ר ן ן ט ג נ י י ר ב יב וט ?* ןיא ב י ד ו ע ט ?ע ל ^ ט א ה ר ע ג ייא וא ט ^א זי5 ט א ה ד ל י ב ר
ב ייוו ע ט וג א ט א ה ר ע נייא זא יר ע ב '^ .ע ט וג יל ן ופ ת וד מ ע ט וג יל ןע ג ר ע ל פ א ך י! ל א ו ע ט כ
:
ע ^ י ד
יוזא .ע ט ו ג י ד ץ 5א 8 ע יל א ק .ט 'ינל א ז.
%
ד .ב י ד ו ע ט כ ע ל ש א ב וט ש ןייא ן ע מ ע ; ;ייל א ט יג ר ן ;.ט ע וו
י י • P $ $ V & ט .ג נייר ב י} ר ע , ט א ה ך א ; ר ע ר . ר ו ד ץ ט כ ע ל ש ם ע ר ר ע י ל ? ט 5?ייל ב יג ט א ; ט א ן ן
םיעשר
ת י ש א ר ב ד י ה ע ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
ותאי לפלע םלוע (וק) רפוע (הק) רמוא םיב ייד רפע (T):תנקותמ לש התי בל תלקלי קםה
מי רשע ינבכ (ןק)הוחו םדא ןנחוי ר״א .תארבנ התאי למ לע הוח ףא ש״רב רזעלא ריא .ארבנ
חבקנ הסדאי.רבז רפע אי במ הזה רצויה.הבקנ המרא .רכז רפע (חק)רמא אנוה ׳ר .וארבנ הנש
י אני מ (טק) רםאד חי א .ו נב תמש ירופיצב *יאב השעמ (ח) :ןי אי רב וילכ והיש י דכ
.קי חשו בי תי הי תםח (איק) .ןי פא היל י מחסל (יק) אתפלח רב ייד קלס .תיבג ביתי הוה
.י תאד אמלעל יופאל י ומחתאד אימש ירמב ןציחר (3יק) ןנא ליא .קיחש תתא המל לי א
ןיטסה תי א . היל אקעס תי תאד (עק) אלא .הי תקע ארבנ אוההל הי י תסמ אל ליא
שרח ילכ ליא .אהמתא .םצפנת רצוי ילככ (ב סיצכש) בי תכ ךכ אל .ןי קבדתמ
הז . רואב ורישכהו רואה ןמ ותיירב תיכוכז ילכ .רואב ורישכהו םימה ןמ ותיירב (־י ק)
יושע אוהש ידי לע ליא . אהמתא .הנקת ול ןיאו רבשנ הזו .הנקת ול שיו רבשנ
ויב לש ותחי פנב יושעש הז םא הםו .רפו א ךיפש המ ךנזא ועמשי ליא החי פנב (וטק)
של
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
pa י נ א .י נ ס ית מ מ (א י ק ) וומ מ נ ל י ם י נ פ ול ת וא ר פ ל . ׳ ו נ ה פ א נ ל ע ה פ מ ת ש י ד נ ו ת י נ נ ס נ!1ס ס י נ כ מ ס ע ר ול 8יש ימ ו
ןיצ יח ר (נ י ק )ו ק ת י נ ו ב ש יי יס וי ׳ר ה א יר ס ש נ ש י ר ש א ן י מ ? יא יש ע מ מ ס נ ו ע ס ד ומ ל ת ןפ א ל א נ פ י א ל נ א ס ת ו א ל י פ ל ת י ס ע ר ס
וינפ ס א ר ס י ב וש ת ס ת א ש ו ר נ ת י י ס נ ונא ס ית ש נימ . 'ינ ס יע ש ר ס ת י< ן י ת נ י נ י נ א ס כ ר נ א ה י נ ק ה ס י נ נ ס ןכ י ס ע ר ס
׳:י 3מ ש נש ייס !ימ ס יא ל נ א ס ל י א .ס י ס א ד (נ י ק ) :נ י ס י ע ל ס ס י נ א ר י נ ס ל ס ע ס ת א ת ע ד ד מ יל ו ס ה י ל ע saw ס י כ ו
ות וא ר ע צ ל ת א נש א ל א וש ר צ נ ל נ א ס פ י א פ ה ת וא ל ול ד וניא ד מ וע ק ומ ו ר ו ת נ ר פ וע ןיש ל ש ר ד ר פ ע .ר פ וע (ס ק ) ו ס י מ ש נ ב
:׳ ס ׳א ל וק נ ד ס י ו ונוש יש *ןיר נפ נ ן י ס י מ ש י י נ ו י א נ ס י ר נ ד נ ר ות נ ר ע נ .ס ל ופ (!ק ) «ס יל יא ם ר וויע א ״ ד נ ופ ק ת ו וד מ ע מ ל ע
ינ^מ ות ר ינש ל ה נק ת ןיא ןכ ל ו . י ו נ ם י מ ס !מ ו ת י ד נ (ד י ק ) ם ד א ן ה יא נש .י א ר נ נ ה נש ם יר ש ע י נ נ נ (ו ק ) : ם ל ע ן י :נ
ס וש י פ מ ו וש ל ת ש ת י נ י נ ו ה ל נ א ם י נ פ ה ינש ופ וס ו וה ל ת ת ש ה נ ק נ 'ל ה מ ד א ר נ ו 'ל .ר פ ע (ת ק ) »ה יר ש ע 'י נ נ ה ״ יה ה י כ
ס וש ד ת א ן ר ד נ ם יר צ ונ ונ ח נ א ן נ ו ות ר ינש ל ה נ ק ת ול ש י ן כ יפ ל ר פ ע ק ד כ ל יח ר נ ו ר פ ע ס ג ה ל ומ ן ה ת ור פ ע ינימ ל ״ ז "ש ר יפ ו
יד י ל ע ה ש ע נ ת י נ ו נ ו ה .ה מ י פ נ נ (וש ק ) ו ה נ ק ת ונל ש י ן כ יפ ל יא נימ (ש ק )
,
״ ש ר נ ״ ה נ ה י נ וע ד מ א נ ם ה ינש ו ד וא מ ק וח ה וו ה נ ק נ
!נ ה ח י ס מ ע ק ת ל וא ו ח נ נ ה מ י פ נ נ ה נ ק ת יל ש י ו נ י פ ל ה ח יפ נ ׳מ ח מ ל (י ק ) :ן ו נ נ ן נ ו ה ט נ ני.יי ה וה ן י מ י ר מ א ד ת יא ו ה יה
^^ט*^?*^*ת־דו תג״בר.זרן ן ן נ«)!םהךבאן ו פחו דמי עטו ני ך ;ענךעלפאןי לאי םי עשר
קפאשב יייאיטלעוי יך .>קך'א9ש נוא גנויל רפיעיןענגתיל ט?קאז'ראן .>ד־ו';;<רפע
ז
ןענעץלטי נ
ךיוא זיא היה וליפא טנאי ןועםז?' רב רועילא יבר .טייקראטש נוא טייקלקיפןייז טימ ןיךאווי?
יענעו הוח עא טד£י ןעיו טנאי 'ןנחוי י?ר .'טייקראטש ינוא טייקלןוופ ריא טימ ןיךאוויג ןיפאש3
אנוה'בר.ר^י ני צנאו:צוצ'טלאןענעזסאוו ןישטינעםייוו ןזןעזין םייוא י ד ץבאה ןיראויינ ןיפאשב
ת^רא טייטש סעאיוו ני״א .(םיךכי ןענעז ייי)רמאי עביארג יך ןע!כ טניימ רפע
ז
טייטו? םנ;. אוןט?אז
דךע״יטננערב םילכ ''ענעדרע,יך טבאמםאוו רער .>תיבקנ.;ענעי'ייז.) ד?אי עני ך יד ןעטט^יימ
וצ םיואיטשיימ נוא חמא'ז.'ענץז) 'תובקנ ן1ינעי.םאיירךע/נוא'(־וו?אי עב'אר;<םיך^ן ןענעי סאי י
ןי?ארטינ להאמא ט;ר םע., .>השעמ<(ןך)'!קראטשםילפ'יד ןענעי !םיל3 י ד ןיפ ט?א'ם נוא ןעסאי
ןעי ו.י נזי א!י י ^רע.ןי נאזע^ךנא'.ןי בךאטשי "נזי ^ ץיז.םאוי'םעגייאיי3יךופצ טאזןז? יר ןיא
ןיבענ ןיםעיינ זיא םורוקיפאא ריאנ םורוקיפאא ןעיו;; 'טינ ויא ;יילא
י
ע,ץגאז ערעדנ.א .סורוקי^אא
טה '.>םיא ןיטםייךט וצנ ןי י ! ל3/ סח!ם שטנעמ םער וצ ןעמוקיג א״רפלה ר3 יוןויי יבר ייא .סי א
ראפיסוי ׳י ת'וצ סורוקיפא רעד טנאו ,'טכאל נוא טציו יוכו׳ יבר יוו ןלעיי? סורוקיפא דער
ןעוע טלעוו ענעי.ףיוא זא טאנ 'ףיוא ט־ועכיויראפןענעז דימ טןאוי ;י סוי יבר טאה ,וט?;אל םאוו
רא'§ נונענ טיינ י טנאי;ג.סורוקיפא רעדיטיאה .ןהוו ןייד יהעז.'וטםעוו >ץבראעש ךייא ט?עוו יד
טי מ ןייו רעצמ םיא ןעמוקיג ףאנ וטוייב >;יבךאטשע; זיא'ןהוו ןיד םאו;) הרצ ןיד ש!?;עט םעך
רעצנאנא קייךוצ 'ןיךעיוו נוא ןירעוו טבעלקינ. 'ןעקאז וצ'סץבראש ןער ;ענעןנ•רייריע^עראנ
ייביענעדרעאיוויויאזןיבערבוצ) ;יטיירפש וצייד טסעוו וד קוספי ןיא יוזא טי ;ןער טייט!? • פאט
ןופטכאימיג טרעוו ילכ עניעךר^א טגאזיינ יסוי יבך טאה .!ןירעוו ץנ.אג קיךוצ טינ ןעןנ םאוול
.(רעיייפןיא'ריא טנוקיךט ;עס םורל 'רעץפיםעך ךרוד טיקךאטשינ טךעוו איז נוא רעסאוו (טימ דך;!
אי די וא .רע;.יפךרוד טקראט&ייג טרעוו איז ניוא רעייפ'טיט טכאמי} טרעוו יל.. ענרע.יעל}א
ילכ ע.נע.דרע'.ידוא נוא '.'!יבאמ ץניאגיקיךוצ ריא ןעס ןעק..;יכא'רב
:
וצ טךעוו ילב ענךעיעל?
!יאןו .י ידא זיא טאוו ראפ רעךנאווא .ץכ א9 ץנאג קיךוצ טי ןרי א ;עט ;עק,ןי-כארב •צ טךען}
רעד
ת י ש א ר ב י י
ה ו ע
י
פ
ת יש א ר ב ר ד פ
S כיכא םצפנת םרח ילככ קתצי 'ר רםא ((טק) .ב״וכאע הי בקה לש ותחי פנב .הנקת ול שי
. הטדאה ןם(ט ) :רוזתל ןה ןי י מי וקסוה אלש רצוי ילכ (זיק) .םצפנת רצוי ילככ אלא
תומש)אי דםה .ארבנ ותרפכ םיקםט (!ריק) ורסא ניב לאומש ׳ר םשב ובלח ׳רו היכרב ׳ר
יאולהו ותרפכ םוקממ ותוא ארוב ינא ירה הי בקה רמא .י ל השעת המרא הבוס (כ
תא וב קרזו .עי קרה דעו ץראה ןס םלונ ודי מעהש דמלמ (טיק) .ויפאב חפיו (י ) :דומעי
(זל ילאקזתי ׳אנש . הני תנב די תעל לבא . תמ ךכיפל החי פנב ויהעבש יפל (כק). המשנה
.הדי חי .המשנ . חור .שפנ . הל וארקנ חומש השמח (א ). םתייחו םכב יחור י תתנו
הלוע איהש (אכק) .חור .שפנה אוה םדה יכ (בי םירבל) ׳אנש . םדה הז .שפנ .הי ח
.אי פואה (בכק)וז חסשנ .הלעםלאי ה הלועה םדא ינב חור עדוי י ס (ג תלהק)י אנש חדרוי ו
אתיירבר
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
ה מ ש נה .ה ח י פ נ ב ה וה ם ל וע ב ש יפ ל (כ ק ) •ול צ א ד מ וע ה .ר יג מ !ר נה ת ל א ש : !ר מ ל א ג . י י כ ק מ צ ' ריא (וש ק ) ו ה פ ע ו מ נ
םמיפננ !"ה ע נ !"נ ונ ר ה ג א ס ר י ג ה ית א צ מ ו ה מ י פ נ ייע וג ןח י ר צ וי 'ל נ א ל א ר נ ב ר צ ינש ע מ ש מ ל ר צ ונ ב י ת נ א ל ו ס ו ל נ ה ניא
ל א נ ו ב ה ח יר ה נ י ת כ ונל ייל א יח יר ר יומ ל ו ת פ ו מ פ נש ימ ו ופ ר ש נ א לש .ו ק ס ו ה א ל ש ר צ וי ׳ננ (ו י ) •ור צ ונ א ל !״ ו ע ש
ס ת ״ ח ו ס נ נ י מ י ו ית ה נו יא נש ה נ ת מ נ א נ ל וי ת ע ל ל נ א ס   ה ל א ה נ ק ת ש י ו מ ח ו ע י ט ס ה !י ד ע ש יק ל ינ א יה !נ י ן ש נ נ נ !ידע
י״ ש ויפ .ת ו ו ו י ו ה ל וע א יה ש (א נ ק ) :ר וית ל ומ ע ל ןיא ן ש מ : ימ ה מ ו א ה '•ת כ ומ ק י י ו . ׳ ו נ ח נ ו מ ס וק מ (ח ן נ ) «!ת וי נ ש ל
נ״ א ו ס ל ו ע נ ע ט וש מ ו ן ו נ ה ןמ ה ל וע א יה ס ניש ת ע ש נ ח נ ו מ ה 1וו ה מ וא ב ש ו מ ו י מ ש וק מ מ ע מ ש מ ה מ וא ןמ ל יל ה ו
ע מ וש מ ח ה ש ה מ מ וית ומ ול מ ס צ 1 ו״ יע ו ן ו ג כ ן וה ל ב ש »ה ס ע ת ה מ ל א ח נ ו מ "נ נ נ י ת נ ו ל א ר ש י ל ע ר פ כ מ ו ה ״ נ ם וק מ ב ש
: ו ת ע ו ,ר ק יע ן ו י ע ו ייש ייפ .'יש יא ה (נ נ ק ) :ס ל י ע נ ק ר וו נ י ת נ א ל י מ ק ״ ל ״ ס י י פ . ׳ ו נ ול ימ ע כ ש ל מ ל מ (ט י ק )
א ס י ר נ י לש ויפ ןוה ל ח פ ונה ס ל א נ ח פ י ו י מ א ו ק ו מ י ה יק מ ל ע מ ש מ ס ו ה ד
ןיבאט ץנאנ קיךוצ איז ןעמ ןע^לעבי ךד .ץואלבינ טלעוו ואלנ י ך לידו ט;אז;נ סורוקיפא רער
סאווןי רעהןי לעדא ע;ייל ןילא;סורוקיפא םוצ טינאויג'י1נוי יבר טאה .ץי אלכ טעך זןךוד ךיוא
ןעקשטנעמא ךלוד ןיראווינ ןייאלבינ זיא איז סאמ ילכ עתעזעלג יך ךאדא5 .ט;אז £וט ץיב
ןךאלביין' זיא רגז.םאוי שטנעמ ריעך . ןיכארב וצ טךעון 'איז וא ןיכאם ץ?אג קיליצ איז ןעט
טי י טש םע,טנאו קחמ יי1ך". ץיכלאטשץיו ךאניץרעוו נידיעבעל סימענ רע,ןעק.,טא;ןופץלאייין
ןענייט ןעט טלאמ) ילב ענעללעא'י וו 'ץכערב וצ יד טםעיי וד .םצפעל םרח ילככ קוספןיא טי נ
א»י זא ילכא יווא .ןיבייוה 'ןייא ןיראיד0 'טנוקירטעג'ןדיש ויא,םאמ עניז?לאפא'יל2 ענעדלעא
וד .םצפנת רצוי ילככ טייטש וסע...*ןיכאמ' ץנאנ קיךוצ טי נ ריא ןעט ן״עק/ץנארן וצ טךעוו
.ךי י מךא;'וי א איז '.ןיךעוו גי'1?רעפ'זןאנ ףךאלםאוו ילכ ענערלעא אדו ץכערבי צ'י ד טו?עוו
יד ןע§ טענק .ןי כארב ויצ 'טלעוו איז וא ילבא י דא .ץבי וה ןיא ;ילאמד ט;וקיר1$ע; טינ ךא;
םי״רןנהתעיחת וצזא^שטנעטי רעד ויא ךייוו יוזא .ילבע;1נא טקאע ןעט נוא ל!לאט!>ךא; דךגן,
שטנעטםעדי ץפאעב טה'ןעמ..(המדאה p) >ט) !שטנעמ םע;ינ'א ץכאט דרע,ןייז״ןופ טאנטען
זיא 'טר$ז ןי ןעוום ןמחנ ־י3 לאוטז?
י
יב־ו ןופטנאייג ץבאה ופלזי יבר נוא הי?ל3 י9ל.•דלע
י
.ןיפ
רעל.םר טלא םעךיןופ)תוריבע.עניד ףיוא ־טלס'וי א רע םאר טך^ז םער ןויפ!יראווין ןיפא3?5
eg 'טא; .ן'יבא5 יטסלא; דלע״ןופתבזמא קוספןיא טי י ט^י םע״י וו .(|ייט#םיא ףי ואטעמזי בןט
יאולןל נוא ןייז רפכמ םיאיףייוא טעוו'םמ טלא םעד ןופישטנעם םער ץפאש3 לעיו ךיא טנ.א;י;
רעכעל יאנ ענ;ד ןייאןךאלבף ןיידא טאה'רע, ."0יפאן ח§:י<(י ; ! !ייט^ע? ק^-י ^•
ל א
'
קיעשא)םלונאיץישאלה םרא 'טלעטשיג טה טא; יא ינוא 'טגורעל קוס§ רער .םעט$ ןעןיל^עלא
םי אץאןדאלבי נ ןיידא טאה רע״נואילע^יה םוצ ויברלע.,יר ץפ" ךדה י עמי ני י א רעסאוו >דלנן,
טיינ.ריע^ירל !זאלבא ךרוד המז^ג יד שטנעמ ןיא קטי קי נ ןיילא ייא טלעמ רער ףלא ליימ .המש;א
;יילא טא; טעמ םיתמה'זןדוזי יצ רעבא '.טברא^יש רע.נוא זאל?א ךךוד םי אץפ סיורא איז
.קילוצ טינ ןעט טטענ הנתמא סוראמ'.ןיבעליגייבייא ןדש רע,טעמ המשנ.יל שט?!׳5 ןיא ןיבע;
.(השמח;(אי) :ןיבעל ריא טעמ ךייא ץא (הם^עיטםיינ ןיימ ןיבעג לעמ ךי אטחו קוספ,רעד יו)
טנא;'קוספרעל.י מי טולב םאר ויא, ש?נ,.ה;ה הדיחי.המשנ סיר vs i .אך טאהןעטענ ף^יפ
ןיאףיורא טיינ 'איז'.טניווא ייו יווא ויא איז ליימ איי קש ט?'ור חור .שןנדעדזי א טולכ סאך
שיטנעט ןיפחור סעך םייד רעימ טנאי קום^ירעך ייו .היך?'עלא פארא טמיק נוא ט?אנ עלא לעםי.ך
םאוו
ב ם ת י ש א ר ב י ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ף ס
הי ח איהו (סכמ) םי תפ םירבאה לכש .הי ח .אבט אתיפואה (דפק) !ירפא אתי י רגד (מ ק )
םא (דל כוי א)ד״הה .ףונב הריתי איהו .םינש םינשם (וכק) םירבאה לכש .הדי חי .ףונב
םישי םא רטא גיביר .ןנברו ניב עשוהי ׳ר .ףוסאי וילא ותמשנו וחור ובל וילא םישי
*ןיסאי וילא י תמשנו ׳אנש . ודי ב היה רבב וחור (זכק) :הזה םדאה לע ובל םיהלא
אלש . ףונה חא חםמחמ המשנ .ןשי םדאש העשב אלא .םדאה לכ עוני רבכ ופונב
רבכ (טנק) וחור חזה םדאה לא ובל םיהלא םישי םא (ויכק) םירסוא ןנבר .חוםי ו ןנטצי
חעשב אלא . דחי םדא לכ עוני רבכ .הלעטל (לק) ףוסאי יילא י תסשני .ודי ב אי ה
. םדא תמשנ ׳ה רנ (כ ילשמ) די הה .תי מי י ןנטצי אלש ףונה תממהמ המשנ ןשי םדאש
.ףונה לכ תא תאלממ ווה המשנה .םי רסוא מיר םשב ןנהוי ׳די אחא ׳רו ינםיב ׳ר
.רסא אני נח ׳ר םשב יול ׳ר .ןלעםלס םייח ול תבאושו חלוע אי ה .ןשי םדאש העשבו
לכ (נק סילהת) טי ט .וארובל סלקל (אלק) ךירצ .םשונ םדאש הטי שנו המי שנ לכ לע
רמוא הרוחי ׳ר .הי ח שפנל םדאה יהיו (ב י) :הי ללהת המי שנה לכ .הי ללהה המשנה
ואשע רמא אנוה בר .ודובכ י נפס ינםם יתקלי רזתי . היחכ ץקוע (3ל ק ) ול השעש דמלמ
י ב ע
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ייל ע »ע ל ןת יש י מ ול ע . ו נ ל פ יס ל א ם יש י ם א (ח נ ק ) . א נ ש י ס י פ ו א ס ^נ ק ^׳ י ו מ ו א ס ו י ו נ ם ש ו ו - ׳ ר מ א א ת י י י נ ו ^נ ק )
ש א ו
,
י פ . ׳ ו נ ות מ ש נו ו י י נ ם יה י נ נ (ט נ ק ) נ י ה :ו ת י מ ם ל ם ע ו ת י ם ח ם ע ת ינק ם ע ו ן ד מ א ןמ מ צ ״ ומ א ש   •ע נ ו ט א ים ת ע ו ס
י מ א ס ו ק מ נ ם ייש ק ס יס ת ש ם ו א ה ל ע ל י ו ויל א ות מ ש נ ן ו ס א ׳ • ן י נ נ ם ימ א י ה י (ה נ ק ) :ם י נ ם ל יכ ׳י נ א   ד ת ינק ם מ ת ר ס מ
.ה ל ע מ ל (ל ק )ו ׳ונ ו א ל א ע ונ י ר נ נ ן י נ ה ל נ נ ס ר זפ נ א ה ת א ל ו ל ש ו מ א וצ ו ן ו נ ה ל ש 'א ו צ נ מ מ צ מ וצ מ א יה ש ם ימ ע ש
,
"ש ר יפ
.ס ל ק ל (א ל ק ) ן ע ונ י ו נ נ ה ל ע מ ל ויל א ן ו ס א ' ה מ ש נכ ן א ס א ט ל וש ס י מ ה ןיא ש וצ ות וא מ ס ייפ ל ל ונ י ינ יא ו . ת מ יל ינ ן י נ ס
*ת פ ס ן פ א יל •ת מ א יה ו י מ ייל א ת ו מ מ ה יה ש א ל מ ל א ש *ש יגיש : ס ל ט ןפ ו ס ינוא ינש ם י נ י נ יגש .ם י נ ש ם י ש מ (ו נ ק ) :ו נ
5ק וע (נ ל ק ) :ה ג יש ה ת ע נ ס ש נמ ש ת ומ יש נ ן ת וא נ ש מ מ ות מ ש נ מ נ מ מ א צ י ו נ נ מ ו ו ם ה ניש ה ת ע נ .י ונ ס י ס י נ נ ומ וי (ו נ ק )
י י א י ל ן ^^י ג ^ך ^ו ^
גיךעבעל טןנאטהט^נ,ייד נו'אענעבראטשי;'ןע;עז רעדילנ 'עלא לידג איז ןעטטפור הדו .טונ
ט ^ע ק ייייץ •12יא ייווצ )ידוצוצ ןענעז רעדןלן עלא לידו איז ןעקטפור הדיחי' .ףונ ןי?נאג םעד
וילא םישי
ז
םא קוספ ץא טייט!? סע.,.ףונ ץא ענייא רא; זיא ה§שנ י ך נוא"(רעטייוו יווא נוא
הי מה;דב עשוהי י^ר .ןעניךק ;נן ! יך נוא היטהנירב עשוהי יב ד .ףו ^; וי^א.ותמשנו וחור ובל
םי אלמ רע,ש?<נעם'םעד'וצ'ץראה ןיד ןקאט ןיילעוו לאזטא;זא קוסיפרעך. ט ן י י 5 יווא טןא;
הסש;י ד ריע טימםאיראפלדו טא'}וא נוא .יטנאה ץאה^^נץדטכאגע.לאטא}ךאךטאה.]נ נ ך ס
.ץבראט^יינ יוו לנאל ןיוש ויא שטנעז; רעך נוא טלאק״ףונ רעיךטךעוו טרן«ץיא ףדא ףונ ץצנאנ ןויפ
רעך אךנואףוגץצנאנםעד רע§יא המש;ך זץז טייךפז^ראפיטפאלש שט;עט רעדןעוורא;
רעךט^י י ט יוואץנאז ןנבר יך .ןיבראטש;עק.רע
י
םוראווןךעווטלאק^טינלאזרגן.םיא טבעראונ
טא
י
נךאדטאה .ןנ1ךהם
י
יאלאירע.,שט?ע9םעד וצ ץךאזכ*ןיי1 !ילמע לאי טא;י אקום§
יך רע טלוםאזראפ״ץלעוו טעווטאנואי נאי ט ייב ולי פא'נוא .טנאהן י א הטשנ ןייז טכאנעלא
רעך ן'ע וו'טךעק,ראפרא;\ץץו^ט#ינ ץצ^אג ץא שטנעט רעך ןדש זיא .לעםיהןיא ךיזייצ המש?
יוו '.ןי בךאטש נוא ןי־יעוו טלאק טינ לאז
ז
רגזףוג םעב'ה^שנ יך טטעראזו רער טפאל!? ש?נ;עמ
ליוו טא;י ןעיו .טאנ ןופטכילא זיא שןנגעטןופ הט^גי ך ."םד$ז תטש׳? ׳ה ךנ ט;אךקוספי ־ועד
ץשטיי^ןנבר יך נוא.שטנעט םער ויצ" וילא טשטייט עשוהי יבר .טכי ל יד רע״טשעל ראפ
ויא הטקנ "ר ץנעוו ם ריאמ יבר ץפ!ינא; ןגרוי יברינוא אהא יבר.ינוא יניקיב יבר .טאג ויצ וילא
לעטי הןי א ףי וראי הטשני ך טיי.נ טפאל•^שטנעט רעד ןעוו נוא . ףונ ן'יצ?אג_םעד ןיא לזלופ
רעךעי.ףיוא ןיגעוו 17אענה יב ר ,ץפטינאי ייול י בר .ףוג םיער ראפ >חב נואצ ןיבעיל ןא ט§עש אך נוא
ללהתיהטשנה ילכ טנאן קוספ ריעד יוו.טאנ ץביול רע,ףךאד ־ףיז ןיא טהי צ שטנעיטר ע ר סאו; םעטא
שיפנל םךא1ד'יהןצ (ב ר
:
טא; !יבייל יט??ךאך םעט
:
£ םער ט?ףיצ ודי םאר לךאמ רעךעי,ףיוא . rg
לידייווןזטיט ןייפאשבםיא טאה טאנ .היהאיוו יוזא .היח"שפנאוצ ץראןוינ ויא שט;עמ רער .>ה;ס
ראן<ץד ןיןש טינ טעיי םן7 לידו ליריייו םער םיא ןופקמוני ;וצ טא; טאה זןאנ רעך '..דיסאיוו יווא
םעד
ת י ש א ר ב
ו ט
י
י ה ש ר פ
ת יש א ר ב ר ד ס
י םאד .אני נח ׳רד הי תעד אוה .סיגנ (דלק)אל יעל אל י אד (גלק) .י טצע י נפב ןדוכם דבע
׳ר >ג י):יטט אלאםםי בי אילילב ׳תיירואב יעל .םוק לבוא אל יריב ׳ה י ננתנ (א סכי א)
ןלהלו .שפנ הםשג השוע אוה ןאכ .רםא ןנברד ןוהרבה אני נח יברד הי נתח לאומש
:ןאכ .ןלהל רוסאה תאו .ןלהל .ןאכ רוסאה תא ןתי ל ןיינם .תור הםשנ השוע אוה
: הוש הריזנל םיית םידד לית
ריכזם אוה הםל ןירםא יאני ־ר י בד .םדקפ ;דעב ןג סיהלא ׳ה עטיו (א ) ן ט ntJHB
םדוק . ןווכ הכירצ איה התיירב תלחתמש .ןגה תעי טגב אלם םש (א)
(דק סילהח) די הת .הי תוחור תא ןווכל ךירצ םדא .הםא יעםם הרצונ אלש דע (כ )
ןלתשו ה״בקה ןרקעו .ויה םי בנח ינרקכ אני נח ריא .עטנ רשא ןונבל יזרא ׳ה יצע ועבשי
ועבשי . םהיםים ועבשי .םהי י ח ועבשי (ג)אני נה ריא .׳ונו ׳ה יצע ועבשי . עי נ ךותב
ןתעטמ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ומ א א יה יכ ן יע ר ג כ fcircה מ א יע מ מ ה ר ו מ ש א צ ת א ל ש ול יא ש נ נ ז וה ח ש מ מ ס יון ומ כ ע מ ש מ ד ה יש נ י ת כ ז מ ק ייד ו ג»
ה ת וא ל ב ק ל ןכ ומ ס יק מ ות וא ה יה יש ה ית וח ור ןווכ ל ס ד א ס ןיר ל י״ ש ר ׳יס נ ג י ס :ו נ י ת ו מ ז כ ונמ ל צ ב נ י ת נ ר נ נ ות מ וק ו ות ווצ
ה ויזי ן י א ; יל יג ר י נ מ ה יה ש ה מ ל כ ל ע ל ״ ומ ור מ א ש ו מ נ ה ש ימ ג ה ומ צ ע ל ו נ ע ו ש מ •ןווע ה ׳יש ו .ו מ צ ע ׳ג נ נ ן ו ו נ מ ל נ ע וא ש ע ל י
"״ ע וניו ן א נ נ ו ת נ ןק ו יוכ   ןי;פ ל פ ו נ ע ש נו ש וכ ל ן ל וס ס ס מ יא ל (ג ל ק ) :ל יוא ו ש ו פ מ ו כ ו ומ צ ע ת א ס נ ר פ ל ל ומ ע ד ו י נ ע י ש
ע מ ש מ ע »יו א ל א נ י ת כ א ל א ר נ יי וצ ר ׳וג ו ו ו ע נ ןג ס יה ל א ה מ ול ה יה י א ל ה כ א ל מ ס פ ע ד ל ומ ע י א ל ס א .י ו כ יע ל א ל
ע מ ש מ ע ונג וש א ן י נ נ ל ס י ו ו א ןכ ו ס ע פ ג ן כ ר ת א ר נ כ ול ל נ פ מ ת ל נ ע וש מ ה ה מ ס נ כ א וס ס נ ה ו ל כ וא .ס י ג ג (ל ל ק ) !ל י כ א ל
ןויכ ו י ע נ ק ר נ •ת א צ מ ן כ ס ע ע נ ן כ ר מ א ס יווא ס ה ש ר מ א מ ס ש (א ) :ל ל כ נ ס מ ס נ ו ה ימ ש פ נל וה זו ה כ א ל מ ל כ ל ה ינוד א ל
וע נ ש ׳ (ג ) ן ן כ ומ צ ע ל ע ה ״ נ ק ס נ י פ נ ס ן נ ס 1יט נה ו י ז ש א ל פ ש ש ס יה צ א ייי ת יש ע ס ו ט ור מ א ש ו מ נ ס יס ל א "י .א ל !ז
ס ל וא א יר ב ו ימ וד מ ע יש ס ויק ו מ נ »ה נ ןפ ג ה ״ ב ק ה .ס ה י י מ ן ר י .י ונ ה מ א יע מ מ ס ר צ וג א לש ד ע ( נ ) 1א ל מ ס ל וע ל מ
ןס ג ס ג ו ין-ג ״ ם ימ י ע פ ש א ״ ד נ !וב ק ר ם ה נ יזיצ כ י א ל ש ד ע ו נ״ מ א ו ס ת מ וצ כ ד ע ן י ע ר ג ה ה ל מ ת מ ס יע ט וג ש א וה ס וע יש נכ
ס י מ ה ע נש א ל ן ו א א ״ ל נ ס ה ימ ימ ונ וב ׳ א ל ו ס י מ ע נש ס ה ל ד ע ו מ א !ב ל ו ו מ א ם י ק מ נ ה ת יא !׳ל ת וש ו ם וומ 1 מ א ן יר ק וע
ןו^'לאז'רן;.שטנעם^ ןיבאה ליאו רע.
־
.ש!?נ.עם םעד
יבר טןאזסאך'.'ןיסע,וצ םאד ץבא£י טי נרעטעוו;י טעבךא טי נטעוו רע,יא.ןיילאךי)ראפטכענק.א
(ידיב ןענעייל טםלא
ז
ורא^.ידיב.ןענעייל טינ טםלאזייריב ־ה יגגזוג טנאוינ טה איב;כ הי טךי .אני מ
ךיא לייע נויא .שינ'ע9ךעךי ןיימ רא'§ ןיטעבךא 'ןייילא לאו ךיא .טנאזי ןייט ןיא ןיבעןינ ךיט יטאה טאן
ט?א;י י ב ןייטק ףיואיטשינ ךיא ןעק,.םוק לכוא אל .דימ ט?אנ'ייב ךיא ]יב נאט ,יצןאגאט ע ב ך 8
רעסאווטני דךא5טי נרעטאהנאט'י י ב׳זאהרותטכאנ י י בי ןענךעלןעךר^ןעק,. הרוה ןענךעל•
אר טנאזיגיטאיק ן^בר יך .ןויפרבח רעדאנ,ינ.ח יבב ;ופםיךייא רעד לאום!? יבר 0י ) ז ט!?ךאדינ ט א 1
רעכעל זא}עגי דץא ןייאלבינ ןיידא טאה רעיקוםפןיא טייטש םע.,יוו .שפנ המשנ יך קוספרעך טקור
טייטז? סע.;וו .חור הטשנ ךי רע טפור טראד נוא .ה;ח שפנא ןיךאדינ שטנעט ־יעד ויא םןיח תמקב
טךאריזא רימ ;יסייוו ןענאווןופי-רעכעליזא^ענייזןיא םץחחתתמשנאי טזוםאוו רערעי קוספןיא
טרעוו הסשנ יד לייוו_.ךי1א חור הטשנ ידי ןיפודיני טךעוו אר נוא .ךי וא שפנ המש;י ך ייפורינ טרעןו
טראך נוא םייח תםזענ טייטש אדוםץחםי;ח קוםפ;יא טייטש.חור נוא שפנ ןעםענ.עךיי3 טי ט ןיפיוריג
י :ערעךנא םאר ןופ םניןא ןעגךעל וצ פא (םי.יחחור טייט!?
יבר י י ד .טי י ז חרוט ןופןךע״יןיא ןיטראגא 'טצנאלפי ג'טאה טאג .>םיהלא •ה עטלול (א)ו ט ה ש ר פ
עויצגאליפםער ייביםיהלא ניוא •ה .תופיש ייווצי ;יעמ יטנאמ רער סאוו ראפ ןיב«*ד יא;י_
ןיבענגנוטכא טוגטפהאדי גןעט טאהןי טךאןםעך טצגאלפינטאור ןעט רערייא'ליון .ןיטראג ןופ
ןופםדראי ךאנ טמוק רע רעדייא נייווצ!* םוריאוו ".י ;יצנאלפ םיא לאז ןעמ טך^ז ןיכלעיוו ףיוא
םרעצגאלפיך;ץצ;אלפםיא לאז רע.טרא ןיכלעד sf א ןירעלק.'ש1?;עט דער ;יוש ףךאד רע^וט י ך
דערי '. נייווצא םי י ורי טסקאד%יד.'רע'ק,םער ןופ.לךמעןכא דרע,יך ןיא ןייא ןעיייז .דזא ןהוט
רעדנ^ז ;ייא ';יא ןייא םיא טצנאלפ ןעמ גוא טרא םעך ;ופגיייי?ז םער םיוא ןעמ טבייכ ךאנ
טא;'ןופרעםדב י ך טגאי קוספ־יעד ייוו .יגיייוצ םעךןופרעטום י ךוי א לי ךמעקםאך .טךא
ןעט ןעוו י א'רי ט ;העז '.טצגאלפיג טאק רע,םאיי רעמיוב ןגעט יך ןיגעך טעד ןופל טאז ;יךעיזז
ןופרעתע!ס .י ך די ןיד ןעיו"יג'ןע.,עו ןיגייייצ י ך טנאז אני נהי בך-חעטי י בןי וש יד ןענעז טצגאלפ
;יאטייטיש 'םע .ןדע..'נ ןיא טצגאלגי ;״וי טאה גיוא קסי לעג סי ואטאנ יד טאה ןעקןךעשייייא י ך
ק ו ס פ
מ ת י ש א ר ב יט ה ש ר פ ת יש א ר ב   ח ס
ך ר ו צ ל א ל א ו א ר ב נ א ל ש .ם י ז ר א ב ש ס ח ש ח ל י וא ר ם ל ו ע ה ה י ה א ל ן נ ח וי ר ״ א Q) :ן ה ע ו מ
ר ה ה (ג ם י ר ב ל ) א ׳ד ס ה . ט י ה ב א ל א ן ו נ ב ל ן יא ו ן ו נ ב ל יזר א ׳ה י צ ע ו ע ב ש י ד י ה ה . ם ה ב
ך ל זיא ז . ם ה ם י זר א י נ י ס ד ״ כ . ר פ א ן ת נ וי ׳ר ם ש ב נ י ב ל א ו מ ש ׳ר .ן ו נ ב ל ה ו ה ו ה ב » ה
. ׳ נ ר ס א א ח א ׳ר . ׳ ו נ ו ה ט ש זר א ר ב ד ם כ ן ת א (א מ ה יע ש י)ר ייד ה ׳ז א ל א ט ל ו ב ם ם י ח ב י ש ם
ר ש ו א ט א ו ה ש . ר ו ש א ת ו ח ו א א ר מ ה ט ל ו .ן ו נ י ק ם פ ר ו ש א ת . א ר ד א ר ה ד ת . א ח ר ב ש ת ב
ם י נ ו ם ר א .ן י ט י ל ב ם י נ ו ל א .ם י נ ו פ ל א .ם י נ ו ם ר א .ם י נ ו ל א .׳ג ד ו ע ם ה י ל ע ו פ י ס ו ה .ן ל ן כ ס
.ן ר ע ס ל ו ד נ ן נ .ר ט ו א ה ד ו ה י ׳ר .יס וי ׳ר ו ה ד ו ה י ר ן ד ע ב U G) : ם ול א ם י נ ו ס ל א . . ן וב ל י ד
ה ל ו ד נ ן ר ע ר ס ו א יס וי ׳ר ו . ם י ה ל א ן נ ב ר ש א ן ד ע י צ ע ל כ (ד ) וה וא נ ק י ו (א ל ל א ק זח י) א נ ש
׳ר ד ר י ע . ת ו ק ש ה ל ן ר ע ס א צ ו י ר ה נ ו ב י ת כ ה ו (ס ) . ן ד ע ב ן נ ס י ה ל א ׳ה ע ט י ו י א נ ש . ז ג פ
ה נ ו ת נ א י ה ש י נ י פ כ (ח ) ייר ד ה י ת ע ד ל ע . ה ח ו ש כ ק ר ח (ז) ר וב ח י כ ח י צ פ ח ם (ו) י ס ו י
ה ע נ ב
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
» ו ש ת ות ש ל ל יכ י ו ו כ ת י נ !?ש מ ש ה מ מ ס ל מ ת נו ר ס מ ש יל ש י ש ס מ !׳ע ט ונש ת ו ע י ז מ 5:ש ס נ ו נ ת ש ש ית ס כ נ !ת ! ם ג ו
מ מ ׳ו מ נ !ייע ו !ינק ׳נ !ה ש ב ק ו י ו ס ייל ע !•ע ייוש ה וש ׳יפ א ל ו ה א ק ש ה א ל ינוצ יה א ל ו י"׳ ע ט נ ו ב א וה וי ס ה ו מ נ ומ » י
ס ס וש ל ו ו נ ה ן ו ע ה ת יצ מ ת מ !א נ !נ ו ית נוי א יה ס מ א ק ו ס פ נ ׳מ ט מ מ ס ר א ש ו ו ג : ם וימ !נ א ל ס מ ו ה ד ומ ו א ל ו ה , י נ פ
מ י נ י ר ה ש !י נ ק ׳נ !ס ס נ ק ו י ו ס "ש ו פ .ב ק ר ת (ו ) :ן נ ס ר מ 1י ס יה ל א ן נ נ וש א ן ו ע יצ ע ל נ ג י ס (י )
י ו ה ן י נ ק ה ש ש ה א ס יר ה ש 1נ ק ות 'ס !ה ש 1*0 ׳ל ר י נ . ׳ י נ י ו ה נ י נ י ת נ ס ו (ה ) :! ג ה ו י ת נ !וע ש ׳ו כ ס י ה ל א !נ . ע נ
ת ע ס יצ פ ס מ !נ ו ו ט ת י נ מ ס יש ש ,יל מ וי נ ק ׳נ א יה ש נ ח - י ןוע -  ש י ו ה ׳וג ו י נ ג ו נ י ס נ ה ל וונ ן ו ע ר מ א ו ן ד ש w י»
.י ג י פ נ (מ <ת י נ ע ס ו ק "פ נ "ע ז ת ע ה !מ ס י ש ש ק ל מ א ו ס ש !נ ה ס ס ו ש ס מ פ ע ומ ר נ ו . ר ו נ ס י נ ת יצ מ ת מ (1) . ! נ נש ות ן 1 »
י ב ר .ך י ר ע 'מט£^^ י 5£י ע כ ?ז ק י ם |
ן י ^ל נ י ב י י 8ן י ^'י ך "ס 3י י י .ק * 1מז?ג ט א ה ט א ; .ן י ב ע ל ט י ם ן י ך ע ו )ט א ז .ן י ל ע ו ו ייז ט ?א ז א ;י נ ח
יל 'ן א ט ק .נ יך ט
ם א
י } י ע 9
א
ע 'י י • •
ע
9
א
י ג
ט י
9 !י י
א
- י ! י ל
א
, י
נ י א
• ז י ל ל ן )ט ל י י פ ר א פ ט י נ ןיל א ז נ וא
ן ע נ
:
ו צ נ א ל פ ע ל א ^!ע ^וצ נא ל פ ט י 0ץ י !ט א 1ןיל א ו נ וא -ןיר ע וו ןע ןג ןר ט .ט ינ ל ק א מ ץ יק .ןיל א ז ר ע §י ו ב
;ט צ נ א ל פ י ן ט א ון ט א ; ס א וו 'נ נ וצ נ א ל ? י ך ד ! ט וג ד וא ןייז ןיל א יזייצ ^א ל ? ייז ןופ ט ע וו .ןע ט ם א ון
ק נ ע ט יד ס ור א ו] .ר ע ^י ו ב ן ע נ ע ט ק י צ י ;ז 3?ל א ל י ; טי ן ט ל א וו ט ל ע וו י ך ט 4א ז
״
ןע ד וי י ב ר (כ)
יד י ט יג א זיק וס פ ר ע ך ד ו י . ש ר ק ן מ תי ב ם ע ד י ן י ן ע ו ו ןופ ןי'ך א ויי}'ןי?א ש ב ר יא ; ןע ;ג ה ר ע ם י ו ב
ן ופ .ן ו נ ב ל ןופ ר ע מ י וב ןע ;ע §<'יך .ן ו נ ^ל ד ר א .(ןיג ע ר טיטל ןיר ע וו ט א ו ןיל ע יי ט א ;ן ו פ ר ע ק ד ב
ג ו א נ ל א ב ר ע ט ונ ר יע ך ט נ א ז ק ו ם ^ ר ע ך ייוו .ש ר ק ס ה תיב ם ע ר ק ך ? ט ?ייס ק נ ב ל .ש ר ן נ ט ,! ת י 3
ניצ נא ווצ מ א ר י פ ינע וו ם 'ן ^ו י י ב ך ן ו פ י ט ^ז ז ן ן ח נ י ר ב ל א .וט !?יב ר .(ש ד ק ק ה ת י ב ר ע ך < ן ו נ ן ל   וע ד
!ץ א ט נ ^ק ו ס פ ר ע ד ד ו .ן ע ^י ז ר א ; ןע ;ע י י ד ןופ ע ט ק ע ב י י ל .א ד ן ע ק .;.ר ע ט י ו ב ן ע ;ע ^ ם י נ ו ן
י ד י ט ג א ז א ח א י ב ר .ר וש ן זת ר ק ד ;? ש ו ר ן ץ ע ״ ס ד ^ ripp זך {$ ר ^ך ז? ר ע ד ןיא !י ב ע ;ל ע ז ן
פ א ז ו ר א פ !ןוניס ק פ ויא ר וש א ן ן .'א ד ןא ס א ר ז ז ע ן .ה נ ן ך ב ז י א ש ור ב .י י י ר ל ר א נ ןע »ד ע ט 1 ע §
ן י ב ע ג :;וצ ט ה י ן ע ט .ר ע ן ייוב ע ^ן »ר ע ט ט ע 3'ר ע ן ז י א ר ע ״ ל ייונ ר וש א זל ם י וב ם ע ר ןע !פ ט פ מ
ייא ם יןניוכ ל א !ןיט ול פ זיא ם י נ ול א .ם י ן ו ם ל א ם י נ וס ל א ם ן נול א .ל ע ק ד ב ן ע נ ע ט ייל ר נ?.ייל ד .ין א ;
י ב ר .ן ל ע 'ן י א ן'יט ל א }א ט צ נא ל פ .ינ ט א ^'ט א ;'.(ן ד ע ב ןע 0) !.ם יל א ז י א ט יןומ ל יא . ם י ב ל י ך
ס ת א ו ו '.ן ד ע ..ר ע ל . ד י ר ע ס ע ל נ ויא ;י ט ר א ; ר ע ן ט ;א ז ה ד ו ה י י ?ר .ק ן י ר ק
{
יק וי י ב ר נ וא ה ד ו ה י
ן י ט ל א ;ן י א ייא ר ע . ם ד ןך ע 'ן'ופ ר ע ט יוב ע ל א ןע ןי'?א .3י!?45י!> ן י ב א ? ט ע ,ק ו ס ן ןיא ט יי!??? ם ג?
ים יי י ב ל ,י • !ך ע .ן י פ ר ע ם ע ל ג ן י ט ל א ; ר ע ר זן א ך ויא .ן י ט ן א ;ן י א ן ד ע . ר ע ד ל ןא ד ייא .ט »^ ןופ
ן י ט ל א ;א 'ט צ נ א ל פ י נ ט ה ט א '; ai a ק ו ם ן ר ע ך ם ול א וו .ן י ם ל א ; ן ו פ ר ע ם ע ר ;ו י א ן ד ע ר ע ר ט ?»«
ס י ור א ט ייג ל ן ייט א ק י פ ? ןיא ט ייט "!? ס ע ״ -.ןיש ל «י; ט ע ד ׳ץ פ ר יע ס ע ר ן ן ד £ ר ע ד ד ן א ד ויא .ן ך ע ״ וי א
ן י ט ר א נ ן י פ ר ע ס ע ר ג ז י א ן ד ע ר ע ד ז א ט נ א ז י ^ו י י ב ר ד ו נ וא .ן י ט ל א ;ם ע ך ןע ק נ:ר ?נ וצ ן$ !ך ע .ן ופ
ןופ ייס יור א ט י י ';.£א ו ו 'ן י נ ע ר ם ע ר ן ופ ים ור א וו .ל י פ יוזא ל ק א ק נ י מ ע ז ר ע ן ע   י? ן ע ד י ; ר ע .,זיא
נ וא .ןי^ה _ 1ק ע ו ייא ה א ןןא נ וא ה ^ון נ י ס :י ר ך ת א ר וב א צ .ב ק ד ך י א ן ע ק ע ר ט ?א ן ע ק ,ר ו פ א
ט ק נ י ל ט ןל ״ ע .ר ע יד וא נ ו א .ח ו ב א ןופ ק ל ח ניצ ?ןן.ש ייא .ח א ק ר ע ב ל א ה א .ן י ב ק ייל ד זיא ב ק _ר *כ
י ב ^ר
א
? •ל י ?
י ו ז !
* ^ד
8
*?
גי
^?
ע
1 ויפ 'ר ע ס ע ר נ .ן ר ע .ר ע ד 'ד ן א ד זיא .ן י ט ר י א ; ם ע ר ןא
ן ע ט יט ,יא ן ע ד מ זיא ן ד ע %ע ד
:
נ ו א ן ד ע ן ו פ ל ע ^ע ר ? זיא ן יט ר א ניר ע ד זא ט ?א ז ר נ / ס א ו; ה ד וה ן
ץ ט ו א ג
ת י ש א ר ב יט ה ש ר פ ת יש א ר ב ך ך •
א ל א ו ל ןיא י ׳ר ו . ו ו א ר ק מ י נ ש ול ש י ה ד ו ה י ׳ר א ה ו . ה נ י נ ה ל כ ת א ה ק ש ם ו . ה נ י נ ב
;ד י א א ר ק מ ו ל א צ מ ו . י ס ו י ׳ר ל ש ויניע ה ״ ב ק ה ר י א ה י ר ופ י צ ד ן י נ ת ר ״ א . ר ח א א ר ק מ
. ׳ ה ן נ כ ה ת ב ר ע ו ן ד ע כ ה ר ב ד מ ם ש יו (י) (א נ ה יע ש י) ה ז ה זיא ו , ו י ב נ ל ע ע י ר כ מ id)
ר י ה ד א ל ם ד ו ק א ל א ונ י א ו .ם ל ו ע ל ש ו ת י י ר ב ל ם ר וק ר ו ב ס ת א .נ י ב ל א ו מ ש ר יא .ם ר ק מ (ל )
ת ו ע ו ש י ל ע ו פ ם ר ק מ י ב ל מ ם י ה ל א ו (ד ע ס י ל ה ת ) ר י ה ה .י ש י ל ש ב ע י נ . י ש ש ב א ר ב נ ם ד א
:ל ו ע פ ל י ת ד מ ע א ל ש ד ע י ר כ ש .ד יב ק ה ן י ק ת ה ש א ב ט א ל ע ו פ וא ר (א י) . ץ ר א ה ב ר ק ב
(ז״ י ס י ר כ ד ) א י ד ט ה . ו ת ו א ת ל י ע (3י) ר מ ו א ייר . ה י מ ה נ ׳ ר ו ה ד וה י ׳ר . ם ש ם ש יו (   )
ח ר ו א ןימ זה ו ה ד ו ע ס ה ש ע ש ך ל ם ל .ו ת ו א ה ת   פ (נ י ) ר מ א ת י ם ח נ ׳ר .ך ל מ ך י ל ע ם י ש ת ם וש
י ת ב ש ת ע ד י ה ת א (ט ל ק ס י ל ה מ ) ד י ה ה . ם ה ר ב א ל ש ו ת ו כ ז ב ם ד א ת א ה ״ ב ק ה ןימ זה ך ב
י ע ר ל ה ת נ ב . ת כ ו ת ם י פ ור י ט (ר י ) י ס ו ק ו . ע י נ ך ו ת ב . י ת ב ש .ק ו ח ר מ י ע ר ל ה ת נ ב י ס ו ק ו
(ומ ה יע ש י) ר י ת ה .ק ו ח ר מ א ב א ו ה ש ות וא ת ו כ ז ב .י נ א ר ב ל ת צ ע י ת וכ ז ה ז י א ב . ק ו ה ר מ
א י י ק
׳ ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ם יש ת   ש א א ״ ל כ יוצ ר יר נו וינפ ל ר ויס .ית וא ה ת יפ (ג י ) . וי נ ג ל ע ע י ו נ מ (פ ) : ׳ג י פ י"ס !״ ע ונ . ׳ו<
י י "ש ו ן ו ו ע ןח ל ש כ ם כ ינפ ל י ו ס ח ל״ זח וש וד ו ס ה יננל י ו פ . י ו כ ם ו נ ו מ ם ש יו (י ) s ות ע ד ו יש ור יפ דצל ה ט י נ
ול וד נ י ת כ א ל ל מ ,וי ד ו יוכ ה ש ק נ ק ש ל וזי א נ ם יש א יונ א וי,ו ם נ ו ע ם ו ןל ע ות וא א ר ק ם נ ו ע ס ןינ ה ל ד ג כ ו נ ו מ כ ש
ם וק מ ות ע ל ב ר ע ש י א ל ש יות יפ ה ן יג ע ו ןמ ק ל ןייע ו י ט ו ם ש ו א ט ןכ ר מ א ןוש א ר כ ם ל א .א נ ט א ל ע ופ וא ר (א י ) :ן נ ה
מ כ ד י נ כ ור ד א ל א ם י כ א ל ש ב ת כ א ״ נ ח נ י ה זמ ניש ר ת וי :י ו כ יר כ ש ה ״ נ ק ה יל ןיק ת ה ש ה ״ ג ק ה א וה נ וט ה ל ע ופ ו א ו
יפ ור יט (ד י ) :ד י נ כ ן ר ל י נ ןיר יצ פ מ פ ה ל יע ש ל ות וא ןינימ ומ ש 1יוכ ה יה י ה כ א ר ימ ו ׳א נש ית יא ה יב ג ה ו ה ל ע ה . ם ל יע (נ י )
׳.ן יט ך א נ ן יצ ;א נ ם ע ר ןא ט ק ץ ר ^ ינוא ן י ט ר א 7ך ע ט י מ ^
ק ו ס פ ן י י א )ן ך ע
״
ןופ ר ע ם ע ר ן ויא ן יט ל א נ יר ע ד זא ןינא ז י ד ם א ו; ם י ק ו ס פ י י ווצ י ט א ה ה ד ו ה י .'י ב ל
ן י ט ר א ;ן י א ויא ר ע ,ם א ד ןר ע ..ןיפ ר ע ימ יוב ע ל א ן ע ו ו י נ א נק ס . ם י א ןיב א ה ם ע ״ 'ט ייט ש ר ע יר יפ ייוו
ןיא 'זיא ר ע . ם ן ון ד ע .ן י א ן ע ווי } ט ז י ב וד י .ת י ד ז ם יה ל א ןנ_ ןר ע 3 ט ייט ש ק וס פ א ך א נ .״ ט א ;ן ו פ
ט ן ^א ל ?ינ ט ;ד ט א ; ט ייט ש ר ע י ך § יוול ק ו ס פ ;ייא ר א נ ״ ט ה יוק וי י ב ר נ ו א .ו ט א נ ן ו פ ץ ט ר א ; ם ע ד
ןיפ ןיניייא י ל ם ^א מ ך נייט ף יל ט א ה ט א ; ט נ א י
ז
י ;ט א ה יר ופ י£ ןופ ןינה י ב ל .'ן ד ע ;יא 'ן יט ר א נא
ם ע ד ט ;א 6י ג ט זו'ר ע ,ק ום £ ןיא ט י י ט ש ם ^. !ט ;א ו ר ע ״ ך ו ק י ס פ א ן ע נ ו פ י /ט ה ר יע נ וא י ס ו י 'י ב ר
. ט א ; ;יופ ;י ט ל א ;ר ע ך יוו ט ?א 5ינ. ר יע .,ט א ה 'ה ^ר ע . ם ע ר נ וא
י
.ן ד ע '.ר ע ד יוו >ט ונ ר זא נ ר ן ל ט
ט א ה ר ע נ ע ר ק .ז י א ס א ו ו .ך ג ר ע ' .;ד ע .ר ע ך .י ו ו ט כ א ט י נ ר ע ^.ט א ה ם ייור ן ויא ר ע ם א ו ו ר ^ד ט ם ע ד
ן ופ .(ם ל ק !;) 0) :ן י ט ל א ; ר ע יך ייי ר ע ^ע ך ; ן ך ^ר ע ך ך א ר זיא .ן י ט ר א ;ר ע ך 'י ו ו ט כ א ט י נ ר ע י"
ר נ
?ל 9 !י י .
א ו
ץ
ג
.
ט
?;א ל 2!י נ ייא !י ט ל א ;ר ע ך 'וא 'ט !?נ י י ט וד ט נ א { י נ ט ת נ ר ב ל א ומ ש יייל . .ר ע י ל ?
ץ ך א י;ינט .צ ;א ל ?ינ'ז'יא ן י'ט ר א ;ר ע ד 'ט }ייט ןע § ר א נ .ץ ינ .ןיך יא ןוינ'ןיפ א ש ב ייא ט ל ע וו ייד ר ע ד י י א
ן ג ר ע ר נ ו א ג א 'ט יי;£ ן יר א ד י; ןיפ א ^׳ב י י א 'ם ך א \ן י ך א ו ו י צ ן י פ א י ש ב זיא ;יש א ר ה ם ד א 'ר ע ד י י א
ר ע , ר ע י ל ? ןיפ ך ל מ י ן י י ס ייא ט א ; ט ן א ו ק ו ס פ ר ע ד יוו .נ א !ג ם ;י ך ןיך א ווינ ןי?א ש ב *ייא ן ל ע .
ט י י ר ן י ן נ א ט א ה ט א נ .ן ל א ט י נ ט א $ ט א נ ם א וו ס ט ו נ י ל ט ה ע ז ."ט ל ע וו ר ע ר ף יוא ה ל י ה י ט ה ו ט
ם |׳;י< (h) :ת ו ץ ם ד וא ט וצ ץ ך א ווין ן י ג א ש ב ך א נ ןיב ך י א ר ע ד יייא יוןד ע יןנ ם ע ל ! ר ב ש ןיימ
ם ד א ט ?א ם ינ ם י י ח ; ט א ה ט א ; ט נ א ז ה ד וה י. י3ך . .ן ע נ י ל ק ה יןכ ה נ י ב ר נ וא ה ד וה י י ב ר '.ו ס ט •
ןיא ט י י ט ק ם ע , ד וי.>ן יב א זד א ר ומ ם יא ר א יפ ;יל יא ז י ד ת ו י ה נ « י ת ו ס ח ב ע ל א יף יוא ניןיוש א ל יד
ט א ה ט א ;'ט ן א ז ה
ז
יס .ת נ י ב ר .ך ל מ א ך יז ף יוא ןיכ א ע ט ק ל א ; וד .ך ל מ ך י ל £ ם יש / ו ם וש ק ו ס פ
ם יש ק ו ס פ ןיא ט י י ט £י ם ע ,י ו ו ייוזא נ ן ר ,ע .ן נ.ן יא ןייג ןייד א י ל א ו ר ע ,ד י י ר ע ט ו נ ם 'ךו> ט י מ ט ע ר י ן
ך ל ס א ייי יייא .>ם יא י י ב ץ ט ע ב י ; ט א ה נוא ד י י ך ע ט י נ ף ס וי ט י מ ט ע ר י נ ט א ה ב ק ע _י .'ך ל י א ;
ר ע ם ד $ ייב ן י ט ע ן י ;ט א נ ט א ה יווא . ט ם ע ; ן יט ע ב ינ ט א ה נ וא ה ר ויים א ט כ א פ י נ /ט א ה י ם א ו ו
ט ;א ז י ; ט ןד ם ך $ז ט ןוא ז ק ו ס ן   וע ד יוי.יני?$ז'ם ק ר ?א ןויפ ת ו כ י
ז
ם ע ד ןיא .ןך ע ~ןג ןיא ןייב ;ייל א ל א ;
ן ע י ת ז ן י י ט .ן י ט י י ו ו ן ו פ ןע ןכ ;א ד ע ; ע נ י י מ ט ס י י ווי וד .ן ייט ש 'ף יוא ןייע נ וא .ן ע צ י ז ןיימ ט ם ייוו ו ד
ם י ח א ך ימ ט א ה ןע מ ן ע ו ו י ץ י ט ק ף יוא ןיימ .;ד ע ןג 'ןיא ;ים ע זין ןיב ך י א 'י ס א י ; "ןע ט ט ג יץ נ
ה צ ע א וט ף א וד ת וכ ן ס ע ט ע וו ןיא '.;ע וד יוו ;ופ ;ע ק נ א ל ע נ ע נ;ים ט ס יייוו וד י .ן ד ע . p.ן ו פ ןע יב יר ט ע ג
זיא ם א ד .ן י מ י י וו ןופ ןיע ם יוק י; זיא ם א ד •ם ע ו ;ופ י ת וכ ז ם ע ר ןיא .ן י פ א ש ע ב וצ ך י מ ןיב ע יני;
ם ה ר ב א
ד ם ת י ש א ר ב
י ט ה ש ר פ
זיי^א יב ף ף ס
ס ביהד) אי רסה .םש םשיו (1):ותצע שיא (זט)קחרסץראס טי ע חרזםם ארוק (יט)
בי תכ ןוירפרב קחצי ריא .וז הריציב (חי) דבלבו יול ריא . הזה םויה דע םש יהיו (זי)
אלא .יפוד ןהב ןחי יסו ןסלקם ןארוב .ןננם יטו ןחבשט ןארוב .יוגו םי פשה תודלות הי א
ץע •נת .המדאה ןיט םיהלא ׳החפצי ו (טי י (?) :טיפשה תודלות הלא .טה ןי חבושפו םיאנ
תואס שםח (אכ)ךלהמ םייח ץע יאעלא רב הדוהי דיא .םייחה לג ינפלע הסיפ ו כ) אי הש
אל (בכ) •אעלא רב הריהי ׳ר םשב ןרוי 'ר .י י חחחם ןי נלפחס תישארב י ס לכי הנש
ותי א היה הם ח ):הנש קי תךלהט יתרוק יפא אלא .הנשקי ת ךלהם ופונ(נכ)רבד ףיס
ןוניא .העד ני בבהוה אל דכ (דכ) .הי ה סי טה רטוא טי ר .הזחוםדא ונמט לבאש ןליאה
׳ר ימק י עב קהצי ריב לאוטש ׳ר ,י וטוי ןט י טי חד אתי פ אשניא אוהה לבא אל ןירטא
הי ל רסא . ץע בי תכהו היל רסא .ןי ה היל רסא היה םיטה רשפא ליא .ארי עז
תודטת•
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
,
׳ י ג ו ם יד נה ן ע א ר ק ל ה יש יס . י ו ג ו מ מ צ יו (p׳ ) : ום מ ל ש ס ! ו נ ו מ ה וו . ו נ ת ו ו מ מ א י י ק (ו ש ) :ע י נ מ ש ר ינו ף י ע נ ש
1 ס ש פ י ם :פ א י ו נ ס ״ ת ה ל נ ל ע ל ונת ננו ן ל י ג •י פ י פ (נ ) :ן נ י י ק י י ל ע . י פ ל ע ש יא (ו ») *ש ש י״ ש ייפ ב י פ נ ס ה ו נ א נ
ט ו ו . ס נ ב ת יא מ ׳ס (א נ ) :׳ע י נ ש כ ס פ ן ו ע ן י ו ע ה ש ייפ ןכ ו ימ יק מ נ י נ ג נ ס ש ן יוא ס ו ה זה .ש י י ה ו ע ס ב ייה יי (ן י )
ש י "ןכו ק י ת ול ה מ ע י ק ו ה ו ע ן ו א ה ןמ י נ ס ד ו ה ל נ ל ע !6"ג ג ס ש ש ש ן יל יו ם ניע ל ע י ג נ וא ש יל ׳ו א י ם יה ן ה נ
וא ל ו ע נ . י נ ו ן י ס א ל ו ( נ נ ) «י ה ל ק ד ע ו ס ל וע ם ם ל ק מ א ל ש ה ניש א וה ש יה ל ה ם ל ל כ וא ש נ ה יה ס א .ו ו ה ר יצ ינ (מ   <
ןיא ל ו-ה ת ו י י ק ה ׳ ז א א צ א יע צ מ א ה ן ו נ .ופ ונ (נ נ ) : א ק וי ימ ל צ ה נס ש נו א וג   ש ו ל נ א ם ל יע ל ע י ג נ יא ש נ ה יה א ש ומ ה יה
ם ע ו ןיא ש כ . ו נ ס ו ס א ל ד נ (ו נ ) :ק י ת ן ל ה מ ס ה ןד ד צ ה ןמ וינפ ה נש מ א י י נ זצ יה ה י נ ק ה ימ ל ש וא ו " ה ש יש ק נ ק ל י נ
עז^עא״ץפ ^ן ךכי א״י טי ע״י לי גד^^עדטי ד חרזמ ןופטפור רי ^טי י ט^םי א ייב טקרכא
ץ?א#ג לאי ךי אה$ע״ןי י ז־וי ט ףיויא ץבעגייג טאה םאוו'שטנעמ םער ןיפיוריג רע,טאה ר;א5
סע.,יו\ יוזא .ןושארה םךא םעךףךע.ןג ןיאו טלאך ;!ואטין טאןד טאג .טש םשד) o :!ילעיו
.נאטי ןעני טני י ה זיב (ניבייא) טלאד ןעוויג ויא ירע. .'היה םויה דע םט'יהיג קיספץא טייטש
1
קיויג טלאוויר^זא רא; טנאי ייול'יבר .י גיבייא ןךן;.ן5 ןיא ןייז טפהאריג ךייא טא!ד טך.א יויא
ץירט ךב קדצי יבר .טני ךני זענ טינ 'טלאוו רעי. .ןילאיויג ץ9אש3'ייא רע,יוי יויא ׳׳רצ; רשא•
י ד'ןופ ץראווייג ףיפאטןבו 'ןי ךאןי ן ןעגעי!םיי ןיכא!יד ןענעו סאד קוס§ ץא טי י ט#םע.,ט;אן
רעך זא .ןעדנעש י ד טעיי רעוי .י ד/טבי ול ןי פאעב ידיטאזו סאוורעד וא .דךע.,גוא לע^ייל
.רי י ד.עטבעלש'י י ו.ףי וא ןתייך.טעוו רעוי .רי י רעטונ י ד ףייא טער ןי?אש3יי.י טאה םאו;
!ירא^י; ןעניע.{ םאיי ןיכאו ת ןענעי 'סאל 'טנאי קוםן רעך יוו .טונ נוא ץיש ןעעזי ךז רא;
־יעל,ןופןדזא־פש *טכאםיג טה טאנ . 1ם צ ד ) 0) :דלע,נויא לעמיה י ך ןופץלאוייג (ןיפא«׳3<
ןיבא^ודזנ .ןי^נלא;ןנ»יט'ץא*ןעייינ זיאןייבעל ץפםיוב רער נוא .רעטדב ייללע,.עלא רךע,
ןי טכחפןי בענטנעק;נטאןזרע) עגילעבעל עלא שןיוא טיירפןזראפךד טןי םיוב רעל ט^ודעלינ
טפלאךי ; \2 % טאק רהאי טךעךנוה ףני-כ'ט#« יאגן?א ר3'הדוהי יבר .(ענילע3נל עלא ראפ
סאיו ןיךעסאייע^א נוא
ז
.ץ'י פש םוצןעמוק לאז
י
ןעמ ויב ןיבעיל ץפםדב םעך ףיוא ןעכירק
לאיירעליעי םי וב
י
םעד רעטנוא ןופןיךאיייג טלייטיג ;ענעי נעט סקעג יד קךי נ. ;ענעז
םע׳ד ףיויא ־ואנ טינ ןינעוי 'ס'יאנאא ־וב הריהי.יבר ץפט'?אי;ג טאה 'ןרוי י כך .ט־$ ;ייי.ףייא ץיג
דאנ .ץיפש*םוצ זיב דהא; טלעדנוה ףניפןעכירק.ט^לאדינ ןעט טאה גיייע{ ןעטןקלעטיט
םוצ ייב רהי אי טךעךגי ה^י פ
1
ןע??רק'.ט^י ־ג ךי ואי ןעםי טאה ץגייייי{ ע;לטיי!יך ףייא יליפא
.ןיםעניןםייא ןופץבאיזו ףיחיניא 'םךא סאוו םדב רעך ןעוויג ויא סאוו '.«ןיה המל (ה ל :ץי פש
םיא ףיוא ןעט טגאיז נולק. טינ ויא״םאת ש!?;עם רעד .ץייוו ןעדי ;זי א םאד ט^ז ריאט יבר
טןעךפי ;טה 'קחצי יבדב לאוטש יבך-טיורביןיציייי ץסע;י ?
טי
נ ללא? !ייק״טאה ש^נ.ע0 רעך
אי טנאטנאךי עזי י כךי טאח ,ץיייוו ןעייילנ ויא תערק ץע״ירעךוא ןיד םאך זעק,אךי עזי בך יי^
*םיעז יבל טה !םיובע .*ץע״ראד ^'
,
J ׳ ?
B,
i• :
ay
ל8יסז? י?ך טאזן .ץייוו !עוילנ.ייא םע,
בקע 1 יבל..דלאוו ןיא םיוב ןענעט רעל,ייוו ךייוהןיעומנ ויא ץיייוו סעךןופאי ורי ^רעךט^זוך
ןינ»«
!
לאו'ןעמ טנאי היטתנ 'יבר .ןענייןג ן ;!! יך טיט ףיןנחן יצר טןאוינ טאה אחא רב
טה םד/רעדי י י א םי־יאין 'דילן י ךךופטי תן ץגיייזינ םיוא טה טאג ץך^זו ;מ םחל איצוםה
טגי ר ני י ענ
ת י ש א ר ב
ו ט
׳ י ^
5
זיייע א ר ב ר ד ס
י פא נ״ר״ןנברו הישחנ ׳ר ןונלפתיא (וכ) אחא רב בקעי ר"א.ןונבל יזראכ ויה תורסתט (ה כ )
םחל איצומ ירםא ןנברו . ץראה ןס םהל אי צוה רבכש .ץראה ןס םחל איצומה (זכ)
.תפל(ט כ ).ץראב רב חספי הי (חכ)(בע 0ילכח)<.ץדאה ןס םחל איצוהל די תע אוהש.ץראה ןס
אל (ל) תפל רסא דח .י סא רב לאומש ׳רו קחצי רב אני נח ׳ר .י ני לפ ;*ארומא ןירה
הי מק ךי רכ הימרי ׳ר . חויהל חדי תע אית תפאל (אל) תפל .רמא אנרוחו .התי ה תפ
אלש אלא .אהסתא .תי סתנ ירכ (נל) ,הי םלקו (בל) .ץראה ןס םחל איצומה אריז ירד
י מי בנע(נל םדבל) ׳אנש היה םיבנע רסא י אעלא רב הדוהי ׳ר (ט) :תוי תואה תא ברעל
אבא ׳ר .םלועל תורודס ואי בה תולכשאה ןתוא .וםל חורורם (דל)תולכשא שאר י בנע
אצ תרסא .׳ונו ץעה בוט •כ השאה ארחו (נ תישארב) די הה . הי ה נורהא רמא וכעד
רסוא יסוי ׳ר .נורחא אלא אצום ההא ןיאו .ו י רמ לכאנ וצעש ןליא והזיא הארו
םינאח
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. ה ת   ס 66 א ל (ל ) ! ס ר מ מ ן נ י ה ה ש מ מ ם 5ע נ א ל ש ן י מ וי ת פ ה וה ש יא ל כ א א ל ה ד מ ו א ס ה ח ו י ו ג ה ה ו א ן נ נ
.'ו כ ז א י ה ס פ א ל (א ל ) :ר מ ו מ 'ו ש ו ו ו נ ם ד א א ש ויש ס י י ק ש יונ ל נא ש ז ע א נ א ו נ ו מ ,יוניפ ה ןיא ל ״ וווא ש ומ נ ו וימ ימ
׳ר נ   ן י י פ ו (נ ל ) :ו ה ו א ח נ ב ו . 'י ס ל ק ו (נ ל ) 1ןנב ר כ ו ס י מ ס נ :ת ע ד ה ן פ ה יה ה וו ןימ ח ת פ נ ס ל ות ת ע ו ה ב י ו ה ן ג י
ס ונ ש וס ל ק ינ ה ל יגש מ ז . ה י מ ת נ ן נב ר ק נ ב ו ה פ ע ׳יס ת נ ןיק ל וח .ן ינ ל פ ת יא ( ט ) «יו ו מ פ נ ה ל ע מ ל ה ל ע .פ י ו מ ת מ (ה נ )
א יצ ומ ש ל וע ה ]"•ע מ ס ינש נ ו ע ס ה ל ול כ וי א ל א יצ ומ ה ן יימ וא ש נ ןמ ס ח ל כ א   נוכ ו נ נ ש ייש ויפ .א י צ ומ כ (ו כ ) : ה ו י נ ו נ
ימ ל ש ור יב ו ס יס מ נ ׳ י ו נ י נ ס ש ל י נ ב נ א ל א י כ ׳יס ל ק  ןכ יפ ל ו ן פ ס ג 'ט  ןפ א ת ע י ו נ זיל ע י ז ג ג ו א מ ח ש מ ו ו ת י י ה נ ש מ מ ן ו א ה
ר ע . ס ו י ו י פ (ד ל ) ו ן י א ס ן מ ס ס מ ל נ ״ ג ל " ות ע ול ש ס ״ ס מ ה ״ נ ק ה ו י ת ע ל ״ וח וש ר ד ו .י ו ג ו ר נ ת ס פ (ת נ ) ז ס א ו נ ת ל
ןמ ו ל נ ת פ ל וא ר ק נ פ י ג וע וו יג ימ ס פ ל (ע נ )«'ו כ ו פ וא ק ס ול ג א יצ ומ
^צ ט "ץ;^'"ל א ]ן 5^
טעווןעמוק טנתו חיישט ןעווםוראוז דךע״י ך'ןופ טיורבןעיהייןםדא טעווטאנ .ץראה ;ם'םחל
רעך .ץראי1 רב תסיפיהי/קוס^ןיא. 'טייטש סע.,ויי .'>טימב עניטראפדרע״יל ןופ ןיסןיאוו
תשלדענ״טלעוו TOSS) עניטרע$ טדרב יוו ייוזא ןייז טעוודרנ;.י ד ןויפןיקקאווטעוו םווןיךאק,
קיטיייי ייוזא 'ןיריעוו ;ייבעני;ןילעןו רענךעק,עךעך;א ך^נוא 'ץיייו״ו נוא ןיראק
ז
.יטיוירב .תפ יוו
ידייצ ןענילק תפל טךאוויםער ;יא .טי י חב ייז.ןויפןיכאט ןיפךאד טינ טעוו,קט. .תויריפטםע״
ת,£יאל "טכאע חןל ט'?אז רע^ייא .י טא רבלאוטז? יבר נואיקחןןי.רב אנ;נח יבר .םי אלוםא
בוא .(ט5ידנדעג.טאןו םך^רעךייא) טדרב עעטךאפ לקאןא ןעיוינ טינ םאד'ןער ויא .הןוי ה
לךא^ןי י וי טי נ^סא־ד ןער טעמ .תויןלן הדיתע.איזו ת§ אל טכ
:
א^תפל טנ
:
אז רעךעך^א רער
נוא אריי יבך.רא9.ןיםעזינ.לזיא^א ייא הןםךי.יבר. .(ןעמיק טעוו חישמ ןעויוו טי1רב.ע;.יטןע5
שרלטירעדיטנערפ. .ט^״יוליניםיא אךדי בךי טה .ץראה p.םורל איצומה הכר^אטקאםינ 'ט.ד
רעל טלעפנע..'רעד'ע>ווא' .ן $ר יל יוו טינ הימחנ יבר יוו ארי.'.
,
?ך נוא המרי יבר ןער ןיטלאזו
.תויתואי ל'p?f י?' 'וצ
-
'טינ לאי ;עינ. איצומה'hjbra 'יבר יוו ןינאי וצ רעםעב ויא םע. שרדמ
רעלי טנאי רעבירל) .ם״ם ןייא טיימ איצ.ומ םלועה קמ טנאי .אי צומ טגאו ;עט :א םוראוו
זיא תעדה ץע"־יער טגאי יאעלא ד3 הדוהי יבר (ט) !(ןיטה םהל ןינא;'לאז
ז
ןעמ ימלשורי
ןיביורטנייוו יר .ו0ל'תוריתמ תולכש#שאר יבניע וטיבנע,טגאי קוספריעךיוו !ןי בי ור^י י ו /ןעוו:
1
;
עלאןופ בייסינא
י
עד ןעוויג זיאירע״לייוו . שאר ןיקוריג 'טרעוי ר%סאויל ןושארה םדא ןופ
ןהעז..טלעוו רעךףיוא טייקרעטיבא טנני י רבי ;ןי באה י ד .ןיביירטניייי ערעטיב ןעןעז >ןישט;עמ
תעי י ץ?.י על. טיייי]'? טה'ובע_ןיפ א'}א ייבך .תעדה ץע.רעד'ןענעי ןיכיור!?נ
;
יייייך זא'רי ט
םוצ טונ זיא םיוב רער זא ןהעמנ. טאק הן?א י ך טנאי קיספרעיד יוו .נוריתא ןעווינ ייא
רעךזי א םדב דע3ל.עוו ןלעי   י י ט ';ילעוו .ןי?ע,סוצ טינ זיא םיוב םעך ;ופץלאה 'רעך .ןי םע,
רעד טנאו יסוי יבר .םי וב נורתא רעך ראנ 'זיא םאך .י לפ יל י י י יווא ;יקע^םוצ טונ ץלאה
לשמל />םלאהניא<ן:נע. ןדגיבלעז םעדי ןופריס ןענלעל םאר .ןי ני י פ ;עווינ ייא תעלה ןיע.
טרעהינ םאר טיאה ךלמ רעלייוו .;עטסני ך יך ןופענייא טי ט ;עווינ הנמ טאה ןתיז ם ךלמא
םייא ייד ;יבאה ןעטפניך י ך וצ ;עמאגינירי!; זיא .בוטש ןופןעבילטענ 'םיורא םיא רע.,טאוד
טניפ^.י;טה איז ןעווי'?'הנזף ריא טיים טה ־ינז םאמ טסיניר יד רעבא .ןןןקענ וצ טלאווינ טי ן
ראפ
1 ס ת י ש א ר ב ז ט ו ט ה ש ר פ ת יש א ר ב ף ך ס
ן ו מ . ת ו ח פ ש ה \0׳א ם ע ל ק ל ק ש ם י כ ל ם ן ב ל ל ש מ . ו ג י ג ע מ (ה ל ) ד ם ל ד ב ר . ה י ה ם י נ א ת
א ל ו •ת ו ח פ ש ל ש ן ה י ח ת פ ל ע ר ז ח מ ה י ה ו . ן י ט ל פ ל ץ וה וא י צ וה ו ו ד ר ט ך ל מ ה ע מ ש ש
ל כ א ש ה ע ש ב ך כ , ו ת ל ב ק ו ח י ח ל ד ה ח ח פ ו ט ע ח ל ק ל ק ש ה ח ו א ל ב א . ו ח ו א ח ו ל ב ק ם ו י ה
ו י ה א ל ו ח י נ ל י א ל כ ל ע ר ז ח ט ה י ה ו ע״ל ץ וח ו א י צ ו ה ו ה ״ ב ק ה ו ד ר ט . ן ל י א ה ו ח י א ם ר י ה ד א
ד י ה ה .ח י י ר ב ד ה י ח ע ד ב נ ג ד . ב ג נ א ה (ול ) ה י נ ד ב ר י א . ו ל ם י ר מ וא וי ה ה מ ו ו ח ו א ן י ל ב ק ט
ל א (.זל ) ם י ע ש ר ד י ו (םש) •י א ר ו ב לע ה א נ ח נ ש ל נ ר . ח ו א נ ל נ ר י נ א ו ב ח ל א (ול ס י ל ה ה )
. ו ת ל ב ק ו ה י ח ל ד ה ח ח פ .ה י ת ו ר י פ ט ל כ א ש ה נ א ת ל ב א .ה ל ע י נ ט ב ס י ת א ל (ח צ ) . י נ ר י נ ת
. ע ב ש ת ר ב (מ ) ר מ א ן יב א ׳ר . ה נ א ת ה ה ת ו א ה ת י ה ה ט (ט ל ) . ה נ א ת ה ל ע ו ר פ ה י ו ד ׳ה ה
ת י י ט ט א ד .א ת י ל א ת ר ב ((ל מ ) ר ט א א *ר ם ש ב ;י נ כ ס ד י י ר . א ם ל ע ל א ל ב א יט י ׳ז ת י י ט מ א ד
ו ח ו א ה ״ ב ק ה ה ל נ א ל . ו י ח ר ם א ל י ב י ר ם ש ב ם י ב ה ד ו ה י ׳ר ו ה יר זע ׳ד . א ם ל ע ל א ת י ל א (ב מ )
ל כ ל א ב ר ק ת ר ש א ה ש א ו (כ א ר ק י ו ) ב י ת כ ה ס ה א ר . ו ת ו ל נ ל ר י ת ע א ל ו . ם ד א ל ן ל יא
. ק ו ש ב ת ר ב ו ע ה מ ה ב א ה ת א ל ש א ל א . ת א ט ח ה ט ה ט ה ב א ט ח ם ד א ס א .׳ו ג ו ת מ ה ב
ל ע . ם ו ק ם ה ס ה ו י ת ו ד ל ו ת ד ו ב כ לע ם א ו . ה ד י לע י נ ול פ ל ק ס נ ש ה מ ה ב ה א י ה וז ור מ א י ו
:א ה ם ת א כ י ו כ א ע ו ד ו ב כ
ו ה פ ק ה ח (ל י ב ו י א )ח ח פ ן ו ס י ס ׳ר .ן נ ה ת א ת ו ק ש ה ל ץ ז ע ס א צ וי ר ה נ ו (א ) ה ש ר 3
״ ח צ נ ל ^ה ד א ל ה   ב ק ה ן ת נ ש ף ק ו ת . ו ה ח ל ש ת ו ו י נ פ ה נ ש ט ך ל ה י ו ח צ נ ל
. ש ח נ ל ש ו ח ע ד ר ח א ך ל ה ו . ה י ב ק ה ל ש ו ה ע ד ח י נ ה ש ןויכ . ך ל ה י ו . ה י ה ם ל ו ע ל (א )
ה נ ש ס
ה נ ו ה ב ת ו נ ת מ
*»0» ו י א ר ק נ 0<61נן י מ ם ש . ע נ ש ח ו נ (מ ) ו ם ה ם ט א ש • 'ט א נ נ ג א ה (ו ל ) !ל ד א ו ׳ו ש ע מ .ו נ י י נ ע ש (ה ל ) ו מ ו מ מ
•׳» .א ס י צ א (נ ע ) : ה נ א מ ןימ א ים ס נ .א ת י ג א ס ר ב (א מ ) :א ש מ ש ט מ מ ע ו י א ל ת י ב ה ש יונש ב ו א ו ס מ ע ו נ » ב נ נ נ ס א מ
פ ל ו ע ל p ה ויס נ יוא ר ס י ס . ם י ם ם ל וע ל (א ) : ה נ ק ו ס נ נ י נ ס י ת א ל ו (ש י ) »י מ א ע ט ת ו ו ט מ א ל 'יפ .י נ ו י נ ת ל א (מ )
ו ס ו א נ ינימ ה נ ו ה ש . י ו נ ם מ יס ס מ (ש ל ) :ה ל ע י נ ע מ ס ק ס א ל . ו נ
ן ו ש א ר ק ם ך <$ י י ב ןע ווינ ז י א ,י ו ז א .ן ע ט ו נ י ג וצ א י ם י א ט א ן א יז נ ו א ן ע ך יט ע ר י א ״ ם י א ר א פ
ייי? •\ %V- 1
פ
?
,
.?
,
?
1
?ע ^
ם י 1
ר 8 ם יא י ט א ; ט ה . ת ע ד ה ץ ע ״ ם ע ך ןופ ן ים ע נין ט א ק  q? ןע וו
פ י א ו צ ט ^ז ו י ג י ד ן י ב י א ק ס א ד .ן ע ט ו נ י ;ו צ ט י נ ם י א ן י ב א ה י ך .נ וא ר ע ט י 1 ע ל א וצ ז ן ע מ א ג י ק ר ע ,
ר נן< ט א ;ן ו פ ה ^ד .יך ״ ית נג ינ ט א $ ר ע ״ . ב ^ו י א ר ע ם י א ף יוא ט ג א ז י נ .ן י ב א ן י ד ט ע ז ז ה יכ ל ןי י ב ר
ל ג ר
,
Jtf tof ל א ט ^א ול נ ן יב א ;! ר ע ם ד ב ך .>ט !ל וט ' ר ע ,ס א ו ו ינינ ס ייוו ט א ;ז א ט ןייט יג ט א ה
. ר י פ ו צ ן ע ק ? ט י נ 'ל א ז . ט א ;ן ע ג ע ; ;ע ןויג ם י ח ;ז י א ר ןז ם א וו tfwvg ם ע ד ן ו פ ם ו פ 'י ל .ז וי א ג
ר י מ י ן ו פ ן ע ^ע נ ט י נ ט ם ל א ז .ן ע ל ק א ^ ט ינ׳ ך י ם 'ןיל א ז >זווה i w 6ך $ ס יע זן יך י ך ן » ט ^א ה ף
ט א ן ו ם י וב ר ע יד .;י5ע;י ? ך ? ט א ז ו חתי 5 ע נ י ד ןופ ט א וו ם י וב ץניי6 ר ע ד ר ע ן {! .ט א 5ן ן י י £
ע ע ד ן ופ ן י ב ע ;י ;י י ז ט א ^ר ^.נ ו א . ן ה ן ו נ וא ם ך ןז ;ע ט ונ י ; וצ ט א ה נ וא ןע ך :ט ע נ י ד ט ^יפ ע יג
ר ע $ל ע ו1• ם י V" B1
1 3
ן י
פ
ר ע ^ע ^ב ט י ן נ ע נ ןע §א י_ י
צ
*1'•??* "3• ןא י ק ו ס פ ר ע ד יוו .ר ע י^ע ל ב
ר ע ך י ז י א ע ב ^ . ע ב ש ת ר ן ק ^'ט £}ו ר ץ 'נ י י פ 'ך ט ^א ; ן יב א י י 1 \ן ע ו ו י נ ם א ד זיא ןי;ייפ ןימ
ן ו פ י ע ^ו ה י .י ב ר . • ט ל ע ין ר ע ד ף יוא ת ו ל ב א נ ע ^ ;ע ב יי ט מ י י ל ב י נ .ן י ב א ה ןי^יי^ י ך .ן ע ב ד ש ?וייט
פ נ נ י י ר ב י נ 'ןיב א ? ייי.'א {ויל א ת ר ב ן ע ט ט פ ו ר ק :ויי&יך ןימ זד ט ך $י $א י ב ד ןופ ט נ א י י נ ט א ה ןינכ ו?
מ ?י ה י .'י ב ך .ן ופ ט ;א ייג ןיג ןא ך ןומ י!? י פ ך ב ה ד ו ה י .י ב ך נ וא ה ת וע ^יב ך , .ט ל ע י י ד ע ר ש ןיוא נא ל ק יא
ר ע ^ל ע יוןי^א י ט ינ״ ט ע וו ר ע נ ו א ש ט נ ע ט ן ייק .וצ 'ט ן א ייג ט י נ ט $ ט א ;ם ו ל ^ו ס ה ץ נע וו ס יול '$
ה ט ה ב א ט י ס ץ ד ז ^ע נ ט ע ו ו י ס א ו ו ה ^א א ק ו ס § ן יא ט ייט זן
1
ס ןן ם א יי ה ע ז . ק ו ו י ; זיא ס א ך ם י ו ב
vs \ ס א ו ;ז ז ן ה ב י ד 'ר ע ^א ט ?ך3ךענ ט א זו ש ט נ ע ק ד ע ך ' .ה 1;זוב י ך נ וא ה ^א י ך ן נ נ ך ה ןע ט ל א ;
8ע ו ו ןע ט נ וא "!ינה ג יד י ף י וא י ץ י י ד ו ;ע ט ט ע וו by ןיא ןייג ט ע יו ה ן ז ר ב י ך ז א ר א ; '.ט ;יל .ניזע נ
ל א ז' ן ע ^ן י ס י י ה י נ ט א ;ט ה ר ע ב י ר ל ןיר א ייינ ת ג ל יר ינ ר י א ך ר ו ד וץ ז ר נ?מ £ ס ין r p a z י ך ף א ס א ד יןיג א ז
ר ע ב ל ג ח י !יג א י ט ל א י ו ף ט י נ ט א ג 'ד ןד א ט ה ם יוב 'ס ע ^י .ט ל ע ד ר ד ף יוא ןיד ט ך ל א ר ייז ן ג ;ך ד ה ק ה ב .י ד
נ ו א . ' . ^ד ר ע ד ף י ו א ט ד ט ם ע ר ט ג ;י י ר ב ע ג ט ן ם י י ם י ו ב ר ע ך ו י א ס ך ן י ן א ז ט י ג ^!י ן י ע ט ז י א ר ע ״
s ד א ן ז א 'ם ד ו ע ; ד ו ב כ ץ ך ם יא ך א ן 'ז י א '.ש ע ג ע פ ע ש ב ע ;י ך ןופ ד ו ב כ ר ע ר .ד א ש יא ז י א ט א ג 3ד א
ן י ם י ק י ב ר . ק ?<
א
,
ב ם
ע ל / ע '^ניך מ ויע ב א ng ן ופ ם ד   וא ט י י ג ך י י ט א נ וא .( r;v 1(א ) ן מ השרנ
ט א ה
ת י ש א ר ב ז ט   ע ר פ ת י ש א ר כ ר ד ס
ם ל ש ו מ (3)ה י ה ש ה ע ש ב .ה ר ו ב ג ו ת ט ב ח ו ט ע (ב י ס ׳ נ ) ר פ א ן ו פ י ס ׳ר .ו ה ח ל ש ח ו י י נ פ ה נ ש 0
ר ה נ ו . ת י ר ה נ י ש א ר ׳ ד ן ה ו ל א ו . ת ח א ת י פ ו ר נ ט ב ק ת י פ (נ ) ה י ה ח י ר ה נ י ש א ר ׳ד . ו א ר ו ב ל
וי ט י ם ו . ן ת ש פ (  ) ל ד נ ס א וה ש .ן וש י פ ד ח א ה ם ש Q) :׳י נ ו ן נ ה ת א ת י ק ש ה ל ן ר ע ס א צ ו י
א ו ה ר ס ו א ת א י ת ל י י ח ה ת י ה א ל ןייד ע .ה ל י י ת ה ץ ר א ל כ ת א ב כ י ם ה א י ה . י פ י ש ב ן י כ ל ה ם
ב ה ז ה ם ש ר ש א ׳ג ) : ת י ר ח א ת י ש א ר מ ר י נ ם !כ ) (ו מ ה יע ש י) א ל א . א ה ס ת א . ב ב י ם ה
א ו ה ד י ו ב ו ט . ה י ת י כ ב א ו ה ד י י ב וט (ז !ק ח צ י ר י א . ב ו ט א י ה ה ץ ר א ה ב ה ו ו . י א ד ו ב ה ז (ו)
א ו ה ו . ד ה א ב ו ה ז ט ר ו פ ם ד א . י ס ל ע ל ה ׳כ ק ה ק ל ח ה ל ו ד נ ה ב ו ט ו ה ב א ר י א ד . ה י ת ר ו ל ב
ל י ב ש ב א ר ב נ ת ס ל ו .ב ה ז ב ש ם ת ש ה ל יוא ר ם ל ו ע ה ה י ה א ל ל י ר א .ת ו א י צ י ה ס כ ו ג ם פ א י צ ו מ
ה ז ה ב ו ט ה ר ה ה (ג י ס י ר ב   ) א י ר מ ה . ב ו ט א י ה ה ץ ר א ה ב ה ז ו (ג ת יש א ר ב ) ׳א ג ש . ק י ט ה ב
. ם י מ ט פ ל ש (ז נ )ה ז ה ח ל ד ב כ ר ו ב ס ח א וב י א ר ״ א . ם ה ש ה ן ב א ו ח ל ד ב ה ם ש O) :ן י נ ב ל ה י
. ה ב י ט ן ב א ה ז ף א ה ב ו ט 'ן ב א ׳ה ז ה ם ח ל ד ב ה ן י ע כ י נ י ע ו (א י ר ב ד מ ב )י ע י ר (ט )י י ל ע ד י ג י
. א ה ם ת א . ש ו כ p א ל כ ת א ר ס ו א א ו ה ו .ש וכ ד ם ע א ל ן י י ד ע . ׳ ו נ ו ן וח יג י נ ש ח ר ה נ ה ם ש י
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
א ים ן ו ל נ ות כ ל ב ות ב יש ו ם צ ייש ס »ו נ ש1: צ ל ט יש ת י נ ב א » . ; ת ו פ (ג ) !כ ״ נ ק ם ס »ק י ד צ ו ש לש .ם ל ש ומ ( נ ) «ו ק ו » י ש י מ
ת ר ש ק ימ ש פ מ .ן י מ ש פ לש (מ )!ו ר כ מ ל ל וכ י ע י נ נ ש יל ש ות יייל ש ל ב ן ל מ ש יש יש י .ק ש ש (ו ):ק י ש י ש י נ י ת ם ונש ש ןם < ת ת ו פ
ו נ א יניא ! ת ל יל ג א ד ק ל ם ר נ ל י נ ץ ק מ יש י :א י פ י ל ש ימ ש י י מ !ו ו י ש ש ל ע י נ ד מ ק ו ס ש ג ו מ ו ל נ . ו נ ת יש א ר ש ל י ג ע (ם ) ! ת ו י »ו
י ע י ו (ו ג ) ו י י נ ו ה ו ם מ י ע י י וינע ל יג י ש יק ל ינ ג י ס ו ם נוש ית ניש *ש ר יפ . י ט ד נ ו ע (ז ) ו ק ק יומ י י י ו נ מ . ד ל ו ו נ ם »(י )
יןל ה יו ה צ ; ל S gj pi j . p ^ w f l ^ f ^ T ^ y T ^ ^ « , W ^ V S ט א ן
ט ?ר א כ י ט א ה ןוש א ר ןו ; 0 • > V . יך ??!ד $ וצ ן י ב ע ;י נ ט א ? ט א ; ם א ד ט י י ק ך א 0M1?v tf ״
r
W
6
?
ז ו א נ י ן ע ^י ג י ו י א ר ע ״ נוא ט א ; ץ פ י ר י י ר י ך ט ז א ל י ^ק ע ו ו א ט א ק י ר ע ^ל י י ע ר ^ , נ י ב י ע ף י י א ן י !!
• pV. 11זיפ ט ק יש ע ? ס יו  יא ם י א ט א ה נ וא ם ^ ק יז ט ך ע ך ^ע ;;ט א ; ט א ה נןיא ל י? ן ופ ר י י ד n
ק ו ז י נ זיןז ם ך ^ן ע ו ו י ט י?ר <«8!ש נ וא ה !;כ ח זיא ם י א ט י 9 ק ו ס פ ץ א ט ייט ז? ס ע ״ ט ^זן ! י נ א י ב י
ר א 5 ט נ ע ן ג ף ר ע .ט א ה ץ ל א ת ק י ט ש ןייא 'ט יט .ק ר א ט ש ג וא ג ול ק ק ז י י ג ר ן ז ז י א ט א נ ט מ ץ ג א ג
ס ר ד א זיא 'וןייט א ט נ א ז ק ו ס ן ר ע ^ייוו .ן י כ י י ט ר ייפ י ד ןע נע ז ס א ך .ר ע ^א ע ץ כ ייט ד ימ ןי$<ןא 3
:ן י כ י י ט ר י פ ף י ו א ץ ך א ד ^ט ל י י ט ו צ ז י ו } ז ן י י ש   ו ע ך נ ו א ץ ט ר />;ם ע ד ןע ^נ.יד ?«ן ןר 1.ןופ
^ש פ ן י9ק .א וו_ינט זו ט ר א ד י ל י ד ו .ץ ש י פ ןע זיןנ זיא זץ יש 'ןייא ן ופ ן ז ק א נ ר ע ך . 11^ ם ע (ב <
ע צ נא 2י ך י ם ו ר א ט י י נ זןיי© ר ע ד .ג י ;וור נ וא ל י ט ש .י פ ו ש ב ט י י ; ר ע ^א ו ג י ך ל י ד ! ג וא .ס ק א ל ?
ר ע ר ט ק ג א ז ץ ו נ ו א !ע ןוינ ט י 5ר א ;ך א נ ויא ה ל י ו ח 'ך א ל י ל ש ך ל ק ר ע ך ט ?ע ןןן< .ז 7י ג ח ד ן א ל  
. ן י ד ט ע וו ר ע ט ע פ ש ם א וו ר ע י ל פ ט נ א ז ה ך ו ח י ך ר א ג .י ת ל ייח ד $א .ל 'יך ט ל ו ג ?ף ע ; ם ת א ט ה ון י י ט
.ר ל א ; א ר זיא ט ר א ד ם יא יי'(!ר זה ם (? ר ש א ) (3) :ה ]מ ד ו ד ;א כ א ןיר ע יו ט ^ י נ ט ע וו ס ע ״ .
ט וג זיא ב וט ש ןיא זיא ק ט זא ט נ א י ק ח צ י י ב ך .ט ו ג זיא ך א ל י ם ע ך ןיפ ד ן א } י ל . ד ל א ; ה (ו ם £
ןע ט י א ט ו ג זיא ג ע יי ןיא ייא ןע ט ייא .ם ייב ג ג ר א 6 !ע ט ית ם א ר ןע ק ״ ןע ק • ד ל א ; ט א ה ן ע ?ז 8
ט א ג ט א ה ה ^ו ט ע ס י ת ג א ט ג א ז ו ה ב א י ב ר .ן י ג א ך ט וצ א $9 ץ י ק ״ ט י } ת א ס ע
י
. . ד ל ^ש א 3
ר ע י ן ע ק ע ב ט ט ע נ ע   ל א ; ץ י א י פ ^ט ש   א ט ש ט נ ע ט א . ד ל א נ ם ע ר ט י ס ם ל ע י י ך יצ ל ל א ^י
ט י ט ןע צ י5ע ב ל א ז 'יד ט ר ע וי ט יג ייא ט ל ע יו יך ט ;א י ש י ק ל ש יר .ן י ב א ז ל ין< ר ל ע ; ם ע ך ןופ ץ פ י וק
ר ע ר ם ור א וו .ש ד ק ט ן י ת י ב ס ע ל 'ץ נ ע וו'ן ופ ןיר א יוי; ןי!*»ש ב ר א ;י י א ד ל א ;י ל ם ו  יא וו . ר ל א ;
יוו "!ש ד ק מ ה ת י ב ר ע ד ץ פ ור י ; ט ל ע י ו ט י ג נ ו א . ט י נ ייא   ט א ל ם ע ר ןיפ ד ל א ;י ך ט ן א ] ק ום $
א ד זיא ט ר א ״ ד ."וח ל וד ב ה י ם ש ;o< !ש ד ק מ ה ת י ב ר ע ך נ וא ינד א ב   יע ט וג ר ע ד ט ?א י ק י ס פ ר ע ד
ט ט נ י י ט ו ד ט ג א ז וב ייא י ?ד .ם ה וש ט ם י י ה י י ס א י י ןייט 8?ר ע ד נ ו א ח ל מ ב ט !?י י ה ס א ו; ן י י ט ? ר ע ד
ו צ ן י צ ת ע ם ץ א ם יא ץ ס יוט יש ם ך ע ק ;יט .£א יל ס א ד ח ל ו ד ב ןייש ? ם ע ר ןע !; ט ;י ע ח ל ו ר ן ר ע ד ז א
!ע ס ט נ י י י ט ט י י ט ש י א ד ס א ו ו r&m ר ע ד ר ע ^א .ן יי^ש יר ע ^ם יא ר ^ז זיא ח ל וד ב ר ע ד . ת ו א ו פ ר
זי א ם ה י ש י ר ע ך י י י ו יוזא .&ר ש ח ן ב א ט ייט ש ח כ י ך ב ל ב נ זנ ל י ג ו . ח ?ו ד ב ט ם י נ ה ם א ד זף נא ל יר ב א
מ ןע נע ז •ח ל ת ב ה ןיע כ ונ י ע ו. ר ע ט ר ע יו ייר ) .ט נ א ל י ר ב א ך י י א זיא ח ל ו ד ב ר ע י י ד א ט ^ל .י ל ב א
. ש ו כ י נ א ל י ך ״ ש י   א ט יע יר ע ״ 'ן ^י ג וי ^ ל !יי.ט ןיר ע ר נא ם ע ר ןופ ן ע ס א ^ר ע ד נ וא .(ג יר ע ^יא
ט ג ע ר פ
ו ם ת י ש א ר ב
ז ט ה ש ר פ ת י ש א ר ב
ר ד ם
ן ל ו ה ה א ו ה . ו ל ו ק ב ד ח א ו ה ש . ל ק ד ח (י )י ש י ל ש ה ר ה נ ה ם ש ו .ת י ר ח א ת י ש א ר מ ד י נ מ א ל א
א ו ה י ע י ב ר ה ר ה נ ה ו [, !) :ת י ר ח א ח י ש א ר ם ד י נ מ א ל א ר יש א ד מ ע א ל ןייד ע ו .ר ו ש א ת מ ד ק
פ ש ב ן י נ כ ס ד י*ר ם ש ב י מ א ר ב א נ י נ ח ׳ר . ח ו ר ה נ ל ש ן י ט ג י ת ווא (א י] ת ר פ ר פ א ב ר . ת ר פ
ר ה נ ה ד י ל ע י ת י י ה י נ א ו (ו ל א י מ ) ב י ת כ ה ו . ת ו ר ה נ ל ש ן י ט נ י ת ווא ל ב ו א (ב י) . ר מ א יול ׳ר
. ל ב ו א ב .ד ח א ו ל ק ד ת ב ד ח א . ת ו מ ו ל ח ׳ב ה א ר ל א י נ ד ש י פ ל א ל א . ל ק ד ח א ו ה (נ י )ל ו ד נ ה
וג יא ם ל וע ל ש ו ת י י ר ב ב א ו ה א ל ה ו (ד י) . ל ו ד נ ו ת ו א א ר י ק א ו ה ך כ י פ ל . ל כ ו א מ ל ו ר נ ל ק ד ה ו
ל ו ד נ י ונ י מ י כ (ד ה י ר ב ד ) ה י ב ב י ת כ ד .י י א ל כ ת א ף י ק ה ו ה ל ע ש א ל א . ל ו ד ג ו ת ו א א ר ו ק
. ך ל ן ות ש יו ן וח ש ל ק ב ד ה (יט ) . א כ ל מ א כ ל מ ד א ד ב ע ר מ ו א ט וי ד ה ל ש מ . ם י ה ל א ו ל ד ש א
ל א ו מ ש .ה ג ב א ר ה נ ת ר נ ע א (זט ) ל י א .ן כ י ה ל ל י א .י י א ב ת י ב י ל ת ג ב . ת י ר ב א י י ח ל ר מ א ב ר
, י ט א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
ן כ יפ ל ל ב וא ר ס נ !ע ס ח יה ש ס א ו ע ה מ ס ל ווג ס ס י ה ל ק ד ח ל ע ןיק ייש ינ .ל ק ד ח (י ) :׳ ו נ ה נוש !נ א ס ו ס מ ם ה וש ה ;ב א א וה
ל נ ו א ו״ מ ל ם ס ונש פ ל ו ו ג ל נוא ם ל וע ל ל נ א ל מ נ וה וא ר ק א י ם : !וס יג א ר ק נ ד נ ש ״ ש י ל וק ב ש ע ר ו   ל מ א וה ש יל יק נ ־וו
ל וז ג ת ר פ ו«מ ל . ׳ י נ ס יס א ל ה י (ד י ) :ת ו י ה מ ל ש ה א י ט נ י ת י א י ס נ מ ! י ק י ע .א י פ נ י ח י י א (א י ) ו מ נ י י נ ו מ נ ח ג נ מ ו ול יס
נ י ש ם י ן ל י נ ת י י ה נ ה נ ש מ ש כ ס ל יפ לש ו ס י ד נ נ ל י ז נ ית ייק ל ל ״ ם יע ת ש מ ס יית ם ן ע נ י .ל ב ו י א וה .ל נ 1 (נ י ) : ת וי ה נ ה ל נ נ ש
ן ו י ע ה "פ . י ו נ !ימ ש ל ק נ ד ה (י ש ) »'י נ ף יק ה ו ה ל ע ש ;י ט ש וק ל יה ת פ י י ג • ל ק ד ת א מ (ג י ) :א י ה ע י ג נ ה ייח !ע ו א י ק
א י ה נ ס י נ ע א (v 1) » ם ת א ס נ ןל ס מ ו ם מ ש ית ל ןמ צ ע ק ב ד ה JIIIה יה ש » ה א ו מ ו מ י י ס ו .י ו נ ל נוא מ ל ו ו נ ה א וג ל ק ו מ ו
ר ע 1» ן א ו ^^ זיא .ש וב ך א ל י ך ש ר ד מ ר ע ד ט ?ע ר ?
ס א ו ו ר ע ל ך פ ט ג א ז ק ו ם ן ר ע ד ר א ; .ר ע ד נא יווא . ש ו ב ך א ל י ד ט ל ו ג ^ך ג (מ ח א 'ט ה ן ו ח י ג 'ז 1י ט
ן ע ^י ך ך 'ם ע ר ן וי פ 'ן ע מ א ; ר ע ך ״ נ ו א . ש י כ ד נ ^י ך ן י ך ע י י ט ה א ב י ג ט נ ח וי ס ^. .'ןייז ט ע ו ו ר ע ט ע פ ^
.ע ט י'ו?ש ע פ ר א ש א ט א ה ך י י ט ר ע ר . ל £ ר ח ר ע ט ך ע יו ייווצ זיא ל ק ד י ח .ל ק ד י ח ט ?ייה ך י י «
.ר וש א ך נ א ל ס ע ר ״ ןופ ט י ד ח ר ז מ ןיא ט י ע ל ןנך יח ך ייש ר ע ר '.ק ל א ע
:
ש ' ך ע י ד ט ק י ו ר ר ן מ א ו ו •ד
ר ע י ך פ ט #>ו ט א ; ר א נ .ק י י ל נ ט ינ . ר א ;ך א נ ך א ר זיא . ר ו ש א 'ד ג א ל ס א ן ש ך ך מ ר ע ד ט ק ר ף
נ וא ?(יע יב ר ה ר ה ג ה ול (, 1)
!
י י
ש
«
ד נ
.
א
ל ^ י 1
י
י
ע
וי ט ק א ב י ; ט ע וו ם ע
י
. ק ד ט ע וו ר ע ט ע .פ ?׳ ם א ון
ע ל א ן ו פ 'ר ע ט ם ע § ר ע ר ןע וויג ויא ת ר פ ך י י ט ר ע ך יט ^א ז ב ר . ח ר ? זיא ך יייט ר ע ^ך ע פ ר ע ד
ןימ״ ט ך ל י ב ר ןופ ט ג א ייג ט א ה ן י ג כ ם ;ופ ע ש וה ל י ?ר ט .ג א ;7 ט א ה ימ א ר ב א נ י ג ת י'ב ך ..ץ ?ייט
ך א ד ט י י ט ז ן • ם ע .ש ר ד מ ר ע ר ט ג ע ך פ '.ן יכ ייט ע ל א 'ן ו פ ר ע ^ס ע ב ר ע ר ןע וויג ויא ל ב ו א ך יי52 ר ע ר
ז י א \ל ^.ח ז י א 'ם א ד ''ך י י ט <9'י ו ר 'ג ; ם ע ך ;יב ע ג ןע וייג ן יב ך יא ט ן א ז י ; טא3לאיגך ק וס פ ן י א
ט ן ו ם ול ח ין ייא .ת ו ט ו ל ח יר וצ ןה ע ויג ט ה ל א יג ד ל ייד ר א ג .ך יי3'ר ע ט (?ע ר .; ר ע ד ל ק ד ח ך א ר
ףייע ם ע ר ן יב ע ג ןה ע ״ זי; ר ע .ט א ה ם ול ח ץ ך ע ד ג א ם ע ר ג וא ל £ד ח ך י י ט ם ע ך י ץ ב ע ג ;זןע ויג ר ע )
ם ול ח ם ע ר ן ו פ ר ע ם ע ך ג ק ו ו י }י י א ל ק ד ח ן יב ע ג ןה ע ייג ט א ? ר ע . ם א ד ם ו ל ח ר ע ך נ ו א . ל ב ו א
ל י י ע ל ו ד נ ״ ל ק י ו ך י י ט ״ ם ע ד י ר ע ,ט פ ו ר ר ע ^י ר ך .ל ^ו א ך ייש ט ע ד ןינוע ^ ןה ע ייג ט א ק ר ע . ס א ו ו
ן י פ א ^ב ט א ה ט א ; ןע יו פ א יי ר א &'ש ך ך ט ר ע ך ט ;ע ר ? .ם ו ל ח ןים יור ^א ןה ע יל ג ט ך א ד ט א
4
ר ר ע ,
ר ע ך ת ך פ זץ יט ם ע ך ט י} ר א ג ןע .מ ט יפ יור ןיב יי© רי9 י ך ןע ט ט ;וכ ע ר ט ך א ך ם א ד ט ל ע וי ך
ל י ד ו .ר ע ט ש ע ב   יע ד  וא ג .ך י י ט ר יע ^ס יע ר ג ר ע ך זיא תך§ ט י נ ט נ.י'ימ ןע מ ר א ; .ך י י ט ר י ע ק י ו ך
ע ס י וך נ א יוזיא 'ך א
ז
נ ייא ר ע וי ןיך וי יך'י י ב 'טיי$1?'ם ע ,ייוו י וש .יל א ר ש י ץ ר א ם י ר א ט י י נ ר ע ^
י י ז ר א
:
נ ".ק ל א ן ע
י
ט ס ע ר .נ ם א ד 'ץ ר ו י ק ד ק ג ג ד .'ם יא יצ ט נ א ; ייא ט א ; ם א יי (ןיך ויייול ק ל א §
ט פ ע ז ©.ך ל ?א ך ד א יייא ך ל ם א _ ן ו פ ט כ ע נ ק /ר ע ך ט ?א ;ל ש ק 'ר ע ט !^ך ן ו ר ע ד .ע ט ק ע ^ יך ןע ;ע ז
זצ ט נ א נ ויא ת ר פ ך ייט   יע ד ל יייו י וי א '.ם ע ך א יג ןיד ך ייא ר י ך ט ע וי ש &ע ם ןע ט ע ך א ווא וצ ך ך
ט נ א / ג ט ׳ •;ב כ ״ךי י ^ע ט ם ע ב ר ע ר ר ןח יןזיר ע ^יר ך .ט ייק ג ל ל ייה א 'ך יוא 'ר נז. ט א !ן Vj p; ץר1*
ם ז / ט ג א ז ך א ייוו י ב ך ט א ה '.ל א ר ש י ,ץ ר א ןיא ב ו ט ש א ןיג ע ייןנע ג יימ ןופ ה א £ א י י ח ן ק וז ןייז וצ
ט ס ע וו וד יוו י ם י א ו צ ט ג א זין ב ר ט א ה .ב וט ^׳ י ך ן'ע זו.א ב ך י א ל א י ט ך ^ז ן יכ ל ע ^ ף יוא ר ע ט א ן
• ל .א ך *.י ץ ל א . 'ןייש ייי? ט א ך ם יר א וי .;ע ה א ^ ץ וש יט ק ?ע מ ת ר פ ך י י ס ״ ם ע ד 'ןיי;. ר ע ב י ך א ר א ;
ז י א ט ר א ך !ל א ר ש י.ץ ר ן> ויא ט ך א ן ו י ב ט י י ג ת ך פ ך י י ט ר ע ר ם א ו'וט ך א
ז
ם ע ד ויב ט ג.א ז ל צ י פ ש
ר »ד
ת י ש א ר ב ז ט ה ש ר פ ת י ש א ר ב ר ד ס
א ג ו ה ׳ר ו ה ד ו ה י ׳ר (1):ה נ ק ב ד ת (זי) וז וז י א ו .י י א א י ה ם ש ך ל ה ם ר ה נ ה ש 0ק ם ר ע ד ט א
. ת ו נ י פ ס ב ו ת ו א ]י ר ב וע ש ד ע ה ב ר ו ה ר פ ש ת ר פ . ר ב כ ר ה נ (ול י) א ו ה ו ת ר פ א ו ה ר ם א י ״ ו
ו י ם י ט ש (כ ) ר כ כ . ה ט י ר נ פ ב ה ל כ ש ד ע ך ל ו ה ו ה ר פ ס ש ת ר פ . ץ ב ר ו ן יר פ וי ם י ט ש (1ני) ת ר פ
י ג פ ב ת ר פ . י פ צ ע י נ פ ב ר ב כ ד ט א ה י ד . ה ר ב כ ב ץ ד ר וי ן נ יא ו (א כ )ץ ם ג וי ת ור י פ ש ר ב כ . ן י ל כ
ל י א .ך ל ו ה ך ל ו ק ץ א (כ כ ) ה ט ל ת ר פ ל ם י ר ס ו א . ר ס א י ו ל ׳ר ם ש ב ן י נ ב ס ד ע ש ו ה י ׳ר . ו ס מ
י ב ע ר וז . ם ו י ם י ש ל ש ל ה ש ו ע א י ה ו ה ע י ט נ י ב ע ט ו נ ם ד א . י ת ו א ם י ע י ד ו ם י ש ע ט . ך י ר צ י נ י א
י ל ו פ ע פ ש נ י א ו ל ה ל י א . ך ל ו ה ך ל ו ק ה ט ל . ל ק ד ה ל ם י ר ס ו א . ס י ט י ׳נ ל ת ר ט ו ע א י ה ו ק ר י
י נ י ת ו ר י פ .ם י כ י ר צ ו נ א ץ א ל י א • ר ל י
ה
ם כ ל ו ק ץ א *וס ל . ל כ א ט י נ ל י א ל ם י ר ס ו א . ה א ר מ
ו נ ל ו ק ע ם ש נ י א ו ל ה (ג כ ) ל י א .ך ל ו ה ם כ ל ו ק ה ם ל ק ר ס י נ ל י א ל ם י ר ס ו א . ו נ י ל ע ן י ך י ע פ
0היתיריפב ם י ד ב כ ן ה ש ייע ל כ א ם י נ ל י א א ל א . ה ז ה ם ע ט ה ם ו ש ס א ל א ג ו ה ר י א . ה א ר נ ו
ף כ י פ ל
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
י י ש נ ״ ס י מ ה ויה ר נ נ ש יא ר מ א י .ץ ל נ וימ ימ ש (נ ):ר ש ע לש .ה נ ק נ ר ת (ז י )ו י״ א א יס כ !ס ע ש ס נ נ ר ס מ י ו נ ע ס ש נ י י < • » »
* ר ק נ כ י ע י . ה ר נ נ נ וי י ר י י ס ניא ב (א נ ) :ס ה ל ינל ה י י ר נ ע וימ ימ   (ש י ) ו ל א ק ״ ג י נ ר ס נ ש ש . ר נ נ ר ס נ (ח י )
iw4 ס מ ס ו . ו ל ו ס .*י ק ןיא ( » ס י נ כ נ ר א ש נש <פ ר נ כ י ד פ מ ש .יר פ ל ״ ו ״ ש י נ״ ה !!י י ק ל י נ ס י ע י ו ס . )י נ ד י ץ יס ):
ס י ס א ו ׳יפ . ה א י א י יל וק ש י ש א ׳ח ול ה (נ נ ) ט י ק ל י נ 'ג י ה - ת ח א
ס
6ד נ מ נ ית יא !י מ ס י ס ש ו ע י נ ס ר ס ל נש ׳יפ . ' י נ ןל יס ו
ו * י ^" נ ו 1^ת ^ י ב י נ ו א ז ך £ י . י ב ך 0) :זך ק <ב ך & ט ל $ז ד ע ל
ק פ י ^י ז א ט ר ע ק יינ ז ן י ז ן י ב א ן י ר ע ^א ו ו י ך ל י ד ו ת ך פ ך יי8 ם ע ד ןע ןנ ט ?ור ד ע ב י ך ן .ז ץ י ט ן ייא
פ א ו ו נ נ ו ה י י ז ר א ^ל א ל ימ ו ת ר פ ם יא ק ש ט §ו ר ס א ו ;ר א פ ם ע ט א ך א נ . ם י א ף ד א ןייג ןע נע ק ״
ז ן א ;.>ט ט ןיס ק א ע יך ל ך יז ץ ך ח ע ם נ י א ?ז ץ ך א ב ט ק ו   ?) ת ך § ן ו פ ר ע ^א ו ו י ך ט י ק ט ץ ע נ ב ן ע נע ן
ןע ןנ זא ל א ן נ ^י ט ך ע ו; ר ע
ע
זיי1ט ייוו יוזא ט י י נ ר ע .'ל ייע ת ך § ם י א ן ע ט ט §ו ר ס א וו ר א פ ם ע ט א
ל י י ע ם י א ןע ^יט ט יר י ?? י• י ^י ם ץ א ט2ממ ן ע ס ם יא וו   ח ^ל ^י ?:?׳א ט יט ן יט ל א ת   יא פ ם יא ןע ק ״
^ל ז נ א ז ן א י ט ן א ז ^ן ע ט ״ ד ו .ט י י י ן ע ^א ״ ש ט י ״ ע ר ע ד ויא •q? .י ט ך ;ע2ךאפ ןיך ע ןו ר ע ם א ו ו יך
ר ע ב י ר ך זיא ם ע &א ף א נ .א ^ש י נ ן י ו ש י ו י א ט צ י ^נ ו א ר ע ק א ע ק ע י נ א ן זי א "ר ע י ך ?ט י י צ ע ^א ל א
ט ע י ל ק ט ז א ם ד ך ן ע נע ז ד ן י י ט ם ע ר ן יב ע נ'ץ ?ק א ו1ט א וות 1י& י ך ל י י ע . ר ^ן ם י א ק ט ט ?ת
ר ג ת ז י א ר ^ל ן י י ;.ז ח ו ד י ט י ^ן ע ג ע ק ^ד ג ו א י פ ד י י ך ץ א ן ע ;:ל ן י ב י י ל כ י י ז ץ ןוס פ י י א ץ א !י י כ א י ד
י ב ר \ ך י י ט ר ע   } } ^ זייא ת ר פ ע א \ ך י י ט ר ע ך נ ו ז ב א זיא '   pp ט ן א ז א ;יה י ב ר • >פיי8 ש ?יי8
פ ר ע ם ס ו ו ר א ? ? נ1ר פ ז ץ ט ם ויצ ט ^א ; ק ט ןינע ןן ס י ו ל .י ב ר ןויפ ט נ
:
א זינ טאן51
פ
r1
^-V?
. ק ו ת ש ט י ן ף ן א כ ך י א ט ך ע ^ ת ר פ ר יע ך ט א ? . 6י ט# טיי3 ר ע ס א וו ת < ע ק י ט ן ן ןייב ט י נ ן מ ן
©׳ט א ין יצ ^א ל ? ט ע וו ש 9'3ע 'ם א .ט $ע ן ו ר ע ד ף יוא ן י ל א ס ט ן נ א ויע ב ך י ט ןיל ע יי ס י ש ן ע ע4יי5
.ת י ר י § ם י א ף יוא ןייס ק א מ ן ד ש ט ע י י נ ע ט ני9ייבד ן יא • ר ע ^א וו ע נ ייט ט י ט ק ?י מ ט ע ן ו
נ י א
8עןי ג ע ט י י ר ך ץ א ר ע ם א ע ע ;יי£ ט יט ק ם י ^ב ט ע וו נ וא ק ^כ ו ר פ .ר ך ע ,ן ן ר י ז ר א פ ט ע יו ש ט נ ע ט א
ט ש י ו ר ת .ע מ יט !? ן ייד ן ע $ט ך ע ה ס יי ר א § ל ק ר ק ך ייט ם וצ " ט י^א ייןע !?, .ןיוןא ר ?!? ס יור א ןיוש
זץ יש ל א ז ןע ןכ 'נ וא 'ן ע י ;ך # ןיך כ ן י ך ע ס ק ט ל א ו 'יא ול ק ט ;א ן י נ ^ת ח ר ע ך ט א ה . ק ך א 8# י י א
פאוורא6 ר ע ט י וב ןע ט ^ור פ י ך ו צ 'ט נ ^ז י י ן ע ^״ ק ^י ונ ב ט י^ ר א ; ר ע §א וו ע ע ^ ל י מ ן ע ט .י ה ע ן
ר ע פ י ו ב ;ע זן ק ור פ יך   וע ד ייב יך ף יוא "ט זא ל ב ט ;יוו ר ע ד ק ד ו) ע ^י ט ^ ר ע ^יא ט י נ ן ע ^ ט ר ^ן
,ת ח י פ ע ר ע מ ו א ן ע י י ר ק ט י נ ן י?ר א ד ר יט 'ט5אןיג 'ר ע ק י וב י י ד ץ ן א '? .(ק ר א ט ש יווא ט י נ ן יש יור
ק ו ו ק ר א ט ?׳'יוזא ר י א ט ק י ו ר ם א וו ר א פ י ר ע ט י ו ב ע ג יד ייל יד ו צ ט ^מ ק ^ .ז;וא ש ןיוא ת ור ע .ן \ג 1«
ל »«זןע ט נ ו א ק י י נ מ ר ע מ ו א ןיך ע זו ן ע ט ל א /י א ג ^ו
י
ט ;ן ה ן ג ר ע מ י וב יד ץ ב א ה .ט ^יווא ו י א ס ע ״
. ס א ך ת א ם ע ט .ם ע י ד ן ף ע וו ט ש י נ ט נא * א ^ה יב יר • ט י נ ר א ג וצ ו;וא ט ^זוגב ק9 • !!ש י.י?י«
טךע5   י ע §י ף ך
:
ת ו ר י § ט י ט ן ע ד א ל ע ב ר ע {וש ןע נע ד ןיגיד •!? י ך ל ייוו ר ע ק ייוב ןע ^?ור ף י ך ר א ן
ל »י ?א ז ן ן ף ייא ץ ?א ? ס א ^ י ך
י
י ל י פ א )ר ע ט י ו ב ע ת ך י י ל ייד ר ע ן4> .ן ע י י ר ש ר ^.יד ט י ן ק ז ן
ר ע ר יוו .ט נ י ו ו א ך ר ו ד י ד ן י ק י ור ר ע ן י ך ך ןינייווצ י ך ף ד א נ נ מ נ ן ע נ ע ן ת ו ד ^י י ך ל י י ד (ת ו ר י •
ף י |ן י ל ק ,א ?'=0״ י י י 'ק ^א ן ן י י !ן ו פ ץ ך >3'י ך ג י א "ץ ך א מ ןייי.ט ל יק .א ^ין ך ך ט א ה ם ז /ט ן א י ק י ס ן
י ד
ז ס ת י ש א ר ב
ז ט ה ש ר פ ת י ש א ר ב
ר ד ס
ה יט ש י) ד י ה ה ה ל ו ה ן ל וק ם ה י ת ו ר י פ ב ם י ל ק ן ה ש (ד כ )ייע ק ר ס י נ ל י א ל ב א .ך ל ו ה ן ל וק ןיא ך כ י פ ל
ה י ב ק ה ד י ת ע ל י ב י ר ם ש ב ם ו ח נ ת ר י א (T):ת ור י נ פ ם ר ע י י צ ע ע ו נ כ ו ט ע ב ב ל ו ו ב ב ל ע נ י ו >r
ה א ת ו ק ש ה ל ן ד ע מ א צ וי ר ה נ ו ט י ט .א צ וי ן י ד ה ש ם ו ק מ מ (ה כ )ם ״ ו כ ע ל ה ל ע ר ה ס ו כ ת ו ק ש ה ל
.ם י ש א ר ׳ד ד נ נ כ ת ו י כ ל מ ׳ד ול א . ם י ש א ר ׳ד ל א ל א כ י כ א ם י ר ה נ ׳ד ל ה י ה ו .ר ר פ י ם ש מ ו ן נ ה
. ה ל י ו ח ח ץ ר א ל כ ת א ב ב ו ס ה א ו ה .וי ש ר פ וש פ ו (א ק ו ק ב ח )ש י ע . ל ב ב וז ן וש יפ ר ה א ה ם ש
ר ש א . ו נ ד ו א ד ו ע י כ ם י ה ל א ל י ל י ה וה (ב מ ס י ל ה ת ) ה י ב ב י ת כ ד .י י א ל כ ת א ף י ק ה ו ה ל ע ש
ן י א ש ד ם ל ם . ב י ט א י ה ה ץ ר א ה ב ה ז ו .ב ר -ז פ מ ו ב ה ז מ ם י ד מ ח נ ןה ש . ת י ד ול א . ב ה ז ה ם ש
ה נ ש מ א ר ק מ .י ו נ ו ם ה ש ה ן ב א ו ח ל ד ב ה ם ש . י י א ת מ כ ח כ ח ם כ ח א ל ו . י י א ת ר ו ת כ ה ר ו ח
.ש ח נ כ א ם ע ף ש ן י כ )ן מ ה ה י ה ש י ד מ ה ז .ן ו ח י נ י נ ש ה ר ה נ ה ם ש ו . ה ד נ א ו א ת פ ס ו ת ו ד ו מ ל ת ו
ח ת י ה ש . ה י ת ו ר י ז נ ב ה ד ח ו ה ל ק ה ת י ה ש . ן ו י וז ל ק ד ח . ך ל ת ך נ ו ח נ ל ע (נ ת יש א ר ב ) ש י ע
ת ר ט י א
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. א מ ע ן ש (ו נ ) :י י פ ו נ ו ס נ ב י ת נ ו !ד ס ס 1מ מ ן וק יר ט ונ ןס ל ש יש ק ר ס ינל יא ןת וא ייפ א .ן ה י ת ו ו י פ נ !יל ק ש (ד נ ) :ם א ו נ
!ז ע נ ת ל מ ו ש מ ננ ל א וש ׳ ל ע ת וד וס ר ית ס מ ו ף ש ס י ס ות מ וא ס ע ןד ע מ . י ו נ ןיד ה ש ם וק מ מ (ה נ ) :פ ס ס ינש ק ו !יל ק ס מ ת וו  ס
ע ש וה י י ב ר ןופ ט ג א ויג ט א ה ^מ נ ^^^ל ח ס ^0) י   יןיוו ם יע ך ך ל ת ד ל א וו ןופ ר ע מ י וב י ך
ם נ ח ןופ ס ו ב ןע .ש כ ו'ל פ ר א פ ם ע ד ץ פ ר ע נייד ן י מ ז נ י ל וצ ןע ק ניל !? ן י?נ מ 'ט ע וו ט א נ ץ ;ע וו ם י יול ן ב
ם ד ר א ט ע וו ד ןייט יא " ק יוס ^ ןיא ט ייט ש ס ע ״ ם ור א וו ״ ט פ ש מ א ״ ץ י נ ס י ור א ט ע וו י י ז ף י ו א ם א וו ט ך א
ר ע .נ וא . ץ ך י י ? ו צ ך י {ך י י ט .ר ע ך 'ט :  ו ו ט ך א ר ןופ נוא ".ןיט ך א נ ם ע ד ן ע ק נ י ר ט ו צ ן $ ןד ע ןופ ןייג
.ם י ן ע א ר ר י פ וצ ר א נ .ן י כ י י ט ר ייפ ו צ 'ן י ד ט ע וו ר ע . ט י נ ט ייייט ז? ם ע , .ם ייש א ר ר י פ וצ ן י ד ט ע ן ו
ס ע ״ יוו .י ל ב ב זיא ס א ך .ן ו ש י פ זיא ך ייט ןייא ןופ יןע ם יא נ ר ע ד .ם יכ ל !? ר י פ ןע .;ע ז ם א ד .פ ע ן נ .ר י פ
יד ט ל 'ונניר 'ע ;ם ור א ט א ן ו ך י י ע ר ע ך .ר ע ט י י ר ע נ י ד 'ן י ך ה ע 5 ך ך ןיל ע וו ס ע .,.ו י ש ר פ וש פ ו ט ייט !ץ
ט ך ע ויו יז 'ס א וו .ל א ר ש י ץ ר א ץ נ א נ ט ל ונ נ י ל ע ג ט ור א ט א ה ן״ וש יפ ך י י ט ד ע ר .ה ל י ו ח ך א ל ע צ ^א ן
ך י א 'ט א ;ן ו פ
ז
ף ל י !ל
ד
י ל ף י 1 ט ל יא ול ) ם י ה ל א ל י י ל י ח ו ה ק ו ס פ ייא ט י י ט # ם ע ,י ו ו .'ה ל יוח ןיפ ויר י}
טןיי9.ס א ך ל ל א ר 1י.ץ ר א ןיא ן ע וע נ .ז י א ט א נ וצ ב ל ל ע ט ם ל זל ע ט ס א ך נ וא . ף י ב י מ   א נ 'ם י א ל ע ו ;
op . ה ר ו ת י ך ן ע מ ט ניייט ם א ד '.ד ל א
ז
נ זיא ט ך א ך ס וו .(ל א ך ש ל 'ץ ר א ן ע ם ונ י ; ןייא ט א ןד ל ב ן ן ע מ
י ך ק ט *ט :
י י
.ט 'ם א ד ט י נ זיא ד נא ל ״ ם ע ד ן ופ ד ל א ; י ך .ד ל א נ נ י ג נ וא ד ל א
ז
נ ןופ ר ע ם ע ן ייא א יז
י ד מ א ' ץ ר א ל ץ ו ח ןיא ט ;ור ע ל י נ ט ל ע וו ט א ין 'ה ר ות י ך יוו ר ע ם ע ב וי א י ל א ר ש י ץ ר א ןופ ה ר ו ה
ר ע ד נ ו א ח ל ו ד ב א ד ו י א ט ר א ך '.ץ ר א ל ץ וח ן ופ ה ט כ ח י ך י ו ו ר ע ק ע ב ו י א ל א ך ^י ץ ר א ץ פ ה ט ;ה
ת וי נ ש מ ם יכ ות '? ט י א י ב נ ה ר ו ת ט נ ור ע ל י ן ט ל ע וו ל א יך ש יץ ך ו* ןיא ןע מ ט ץ י ט ם א ר .ם ה ו ש ץ י ט ^
ן ט ה יפ א יו י ל § ויא ם א ר .ץ ה י נ ייא ך ייזפ ן י ל ע ך נ א ם ע ר ן ו פ 'ן ע ט א ; ר ע ך '.ה ד נ א א !ר ?ם 1 א ר ם ;
ך נ ו ח נ ל ע .ט י י ט ש ם יא ייב ם א יי נ^א ל ש א ד י ד יזיא ל י ט ש ר ע ל ץ א ץ ר וי י ל ץ נ א ל # ט יל א זיינ ט א ן
.ל ק ד ח וי א ך ייט ן ע ט י ר ך ם ע ל ,ץ פ 'ק מ י א ; ר ע ל ,.(ל י ט ש . ך י ו ב ןייל ף יוא ;י י ?.ט ^ל ^ יד ) ך ל ת
ע פ ל א ש ץ י י וצ ר ע ג י >ט ר ניווש ע נ<נניך ; ןע ווין זיא יז ם יוו .ח נ א ל נ ע ב י ר ג ) ץ
ז
י
ז
ת ;י ך ? יד זיא ם א ד
ז א 'ס ק א ם ע ך ןופ ןיל א ה ״ ס ע יך ף ד ״ א 'ט ב י י ר # ץ ר וי י ך וצ ט יג א ה ג יט א ה א יז .ץ ר ו י ף יוא ת ו ך י ן
וי א ץ כ א ז י י ל ד ט ו ן ט ג א ו ט .ט א ה א נ וה י ב ר ' . ט א ; ן ע ^יך וי 'ם ע ך ןיא ק ל ח ץ יק . ט י נ טא£1 ר י א
ט י£ .ט פ י ך ש ע ; ט יט . .ן יע ג ג ור יפ ט י ט .ס י ו ר ןופ ה כ ו ל מ י ך י ו ו ר ע :ר פ ןע ווינ ן מ ן ופ ה כ ו ל ף י ד
ן ע נ ע ז ם יוו ע יג יט ייצ ך א פ ם י כ ד ט ע ל א ןינע וו ם א ו^« י ב ר 'ץ פ ט ר א י י ;י ט א ה א נ וה יב ך . . ע ; א ר ^
ר ו ש א )ץ ל ו י 'י ך ץ פ 'ץ ל ע ו ; ך ייר ץ ן ע ל פ י ד ל י ד ו . ר ו ש א ןופ ן ע מ א נ ט ע ד ף יוא ץ ך א ווין ;יפ יר ינ
ע ל א ט נא ויג ט א ה א נ י נ ח ר 3 יס וי י ב ל . .ום ה וט כ י י ר . ר י^וע ן ע ג א ט ?ל ג ט ל א ו; ס ןן יוו ך ייל ןג זיא
ן י ב א ה 'י י
י
י .ל י י י י .ה ו נ י נ ;יפ ;ע מ א נ ם ע ר ף ד יא ץ יך א ווך ץ ה יר יג ןנמ ע י ם א יי'ע ניט יייצ ך א פ ם ייכ ל ף
ם יק ל מ ע ניט ייצ .<י5 ע ל א ט ;א וי נ ט ן ד א זר פ ל ח י ב ר ר ב יס וי י ב ר .ן י ל ו י י ך ן ו פ ט ?א מ י ; ;ייש ך י ז
וצ ןה א ט יג ט כ ע ל ש ןיב יא ה ייז ל יין! .ם נ ל ^ט י ץ פ 'ק מ א ; ט ע ד ף יוא ץ ל א ווינ ן יפ ור ינ ץ זנע ז ם א וו
ל י ף ו .ת ;'פ ם וד א 'ןע מ ט פ ור ם יו ר א 5 . ם וד א זיא ס א ך . ת ך פ ויא ך ״ ט ר ע ט ל ע פ ר ע ך .ן י ך וי י ל
ם ןזט א ך א ; .ט .ץ ;;ו פ ר ע ד נ י ק יד וצ ?י א ^י ; ט כ ע ל ש א יז ינוא (ה ר ות יך» ט ך ע מ ש יג ט א ה א י$
ר א פ
ת י ש א ר ב
זמ   ש ר פ ת יש א ר כ
ר ד ס
׳נב אנוה ריא . לארשי י הלאב קלח םכל ןיאש דושה ןרק לע ובתכ לארשיל תרפוא
׳ר םשב אנוה ׳ר.ןושלבו .ןיםיקנפבו (טכ) ץםוםינב (חכ) .ןוי תוכלמ המדק (זכ)םי רבד
יםוי ריא .לארשי מ תורשעתמ ויחש שיע .רושא שיע (ל)וארקנ תויכלמה לכ .רמא אחא
רב יסוי ריא .לארשי מ תואנתפ ויהש שיע .הוני נ םש לע וארקנ תוי כלפה לכ חי כ
יעיברה רהנהו .לארשי ל תוריצמ ויהש שיע .םי רצם שיע וארקנ תויכלטה לכ אתפלח
ותכרבמ תברו תרפש תרפ .(וינפל אי נ)וי נבל הריצהו (אצ)הריפהש תרפ.םודא וז .תרפאי ה
(גש היעשי) הפיס םש לע תי פ (דל) .הל ערפהל רי תע ינאש (נל) תרפ .ןקז לש (ב;)
.הי םהנ ׳רו הדוהי ׳ר .׳ו נו םדאה תא םיהלא 'החקי ו (fl) :׳י גו י דבל י תכרד הרופ(הצ)
רםאנ׳ר . ׳ונו םואי בהו םימע םוחקלו (זצ)(די היעשי) אי דםח.ו תו א תליע (ול) רפי א ייד
ןדוי ׳ר וחחיניו.'יני ׳ה לא ובישו םיר8ר םכםע וחק (די עשיכ) אי רמה .וחוא התי פ(חל)
רפא היכרב ׳ר .ן דע ןנ ינליא לכמ ונדעו וילע ץנהו (מ)ול חי נה (טל)אייר .הי כרב ׳רו
,תבש תוצמ ול ןתנ .והחי ני ו . עי נ ינליא לכמ ונדעלו .וי לע ןנהלו .וחי נהל (אמ)
א־דכ
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
. ד ימ ע ינא ש (נ ל )ן ו ל ע ויק ר פ ו ויר ש ר ש א כ ה ימ ו 'ינו ח א ה ש ט ל מ ינפ ל . ק י ש ט ל מ ש מ וק (מ ) :ן ל ה וניש נ ל ע א ״ וכ ק ייי
ו נ ש ר ד ו ה נ פ מ ע ר פ יש ש יע . ת י פ (ד ל ) !ו ת ר י ש נ נ ת נ ה י נ ק ה : ע י נ ק ם ימ ינ ם ו נ ם ת יק ימ נ .ן י ם י מ י נ נ (מ נ ) ו ס יד ״
ר נ ד מ י ׳ונ י ,ה ר י פ ןיש ל ס י פ . ס י י פ (ס ל ) :נ י י א ש יע יפ ןיפ ל נ ת נ ו ״ פ נ
,
"ש ר יש ןיש ל י נ ת נ ם ה ל ןיא ש ל י ו .ן י ס ק נ פ נ י (ע נ )
ל ע ו י נ נ י ס ל ע ע נ יש יא ה י נ ג ס . ' י נ ית יא ה ל יע (י ל ) ו ם י ד א נ ם ה ל ינק ת ס י י ת א ם ה ל א נ ת ר מ א ה מ יא ןמ ם יימ ור לש ןיש ל י
ם י מ ע ס יח ק ל י נ ״ ם (ו ל ) : מ ק י ש ר ד ן א נ י ש ש יי ש ר ד ל יע ל י ל נ ס ל יז י״ ש ו נ ת נ .ר ו ש א ם ש ל ע (ל ) ו ת ו פ ם ו ת נ ש ״ ע י ס ם י ו פ ם
ינ ית ל ס נניש ד נ ית יא ם ל יר .י ת ו א ם ת יפ (מ ל ) :ס י א י נ ה י ר יש א ש יע יא ר ק נש מ וינל מ ל נ נ י ס י ת ע ש ומ ונינפ ל ש 'ינה ל ״ וו
5י נ ה ו  (מ )ומ ור ת ר יק י ס א נ ם ןיש ל . יל מ ינה (ש ל ) :ל י ע ל ד נ י ם ע ט ה ר וש א פ :נ א ר ק נה ה יכ ל מ א 5מ .יש ש וק מ ל נ ש יייש י
!ו ע ס ננה ל ש ר ו ן ד ע -ן נ נ וה מ יניי ש יר ד י א ר ק ו ה י פ י ס .יוכ ו ייל ע ס ויצ ה י (א ל ) !׳י נ ה ינינ ש ״ ע ן נ י ל א וב י מ 1יו:ע ח מ ש ש ״ ע
08 י מ י ה ן נ מ י ע . 'י נ וח ינה ל (א ו ) ו וע מ ש מ נ ןוד יע ןיש ל ינמ ש מ יש ע ל ו י י נ ש ק ח צ י . ן ק ו לש (נ ל ) : ה יינק ה : .ו י נ נ ל
ך'א^."'ב^ תךפםודא.ןעמ טפור םאוו ראפ
טעטאי ןאנ'.ןי פאךטשי וצ ריא טייר}ינ.5^ייא טא;לי די תרפםודא ןעטטפורםאוו ראפ םעטא
לייוג.רעןפלעקא.ה'ךופץרעוו ןיפוריי; 'לזואט
ז
א טעוו אךלי י י ו .חרפםודא 'ןע.ט ט^ורסאיי ראס
טא^זחןכיוו >ח) י • ר ע ז3ל ע ק .'םעד ץ$ז ןיבייורטנייוו טערט ןעט יוו דזאןיטערטיוצ ריא טעווטא;
זמקחנ י ב ר .ניא הרוה; יבר" .ןדע ן1 ןיא טצעמג ץירא םיא טאןר נוא שטנעמ םעך ןעטוניג טאה
טאןררע.,ם'אווםעד טי ט םדא טכאטינ םי חנ טאה טא
ז
ג ןעט טנייטח2י.ו.טנא;הךוהייבר .ןע;יךק
רעןכלעפיך)םואיבהו,םים.ע_םוחקל קוספןיא טייטש סע.,'יוי 'יווא •ןךע.ןג ןיא טץעיי^ץירא םיא
ןיא ןע.נניירב יי1.ץלעוי נוא ןעמעגי י ד ןילעיי י ד סאיי
ז
םער טי ט ןיךוי י ךץ?אע סיור.ג ןילעוו
ןילעוו לאי רע
י
םךא
ז
טערין רעבי א'טאה טאנ ןעמ טניימ חקד_טנאז ה;מחנ יבר .(לארןשי ץרא
*יייר. TH* טיש טטענ.םיירבך םכטע ותק קוספןיא טייטש םע,י וו יווא '.ןידע.ןג ןיא ןץג ןיידא
;דוי יבר .והחיניו.".ףדז לחוםדץיא לא; רע טא; רעביא טער נוא<טאנוצ קיךוצ טךעק,נוא
םך$ וצ ;ע;רור טכאטיג טאה טאג ןעטטגי י ם והחינד_ט.נאז ןרוי יבר .ןעני ךק המרב יבר »א
עלא ןופןיםגז.וצ'טביולךע,םיא טאה רן;'ןדע״ןג ןיא ן״יגיגעגראפא םיא וצ טכ.אמ'י;'טאק נוא
ץא םךא ןיבע;ינ ;יירא טאה טא; טנאז.היכרב יבר .םיאףיויא טצי שבטאה רע,גוא רעםדב
ןופןעגיגעגרא^;יבאהלאז רןז גוא ןעיצישב םיא ףיוא לא^רנ;.גוא טךאך קקור לא;רע.ןדע. y
טגידגיוענ דלא3 טאה םד$>םוראוו ,י ווא ןעועב טיג רעבא זיא םע,'. ;דע ןג ןופרעמייוב עלא
.תן שץפהו צמי ך םך§ וצ ןיבעןיג. טאה טא;.ןעבי רטעג סיורא ;ד3;.ן2 ץפםיא טא? ןעםגוא
טי י טש סע
י
.יוו .ןי טעבךא לאז רע.,.גאט ןיטעבך םעך טהוריג טאה רנ?.קוינפץא טי־טש םע יוו
ןעטי;? טסלאי קוספןייא טייטש םע.יוו .ועטי ה וצ .ץטעבךא_וטםל'או
י
געט סקעז קוםפיןיא
ןעטטגי י טי םאד .ןעטי הוצגואי ןעגעי ך וצ ויא טשפא זןאג .ןעגילייה וצ םי אתבש גאט םער
טא; קזגיר טלאז ריא :םי הלאהתא ןודי עב קוספי ןיא טייטש םנז.יוו •ת 1ב ך ק
ז
ןיד וצבי ךקם
בי ךקט טאה ןעמ סאוו ראנ נ?ונ'ע;ד ערעךנא ;ייק.;עוויג טי ;זי אי טךאד נוא .י עס ג ר א 3 םער ףיוא
ןי א טי י ט#סע
ע
יוו, .תוגןךק^ןי וא ןעט.טגיייט.ןעטדן גוא .(םיטפישט הרך^ףוסל 'תינןרןנ ןעדי;
קוספ
ן ד פ ת י ש א ר ב
m ה ש
׳ י
פ
״ * י י י
3
ר ד ס
|ה םירבד) הרםשלו .דו בעת םיסי תשש (םש) הדבעל .יעיבשה םויב חני ו(כחומש) א יינ
i i המש) ׳אנש .תונברקה ולא . הרסשלו הדבעל א*ד .ושדקל תבשה םוי תא רוםש
עי הלא ׳ה וציו (ט) : חעוםב יל בירקהל ורםשת «מ רבדמב) ביתכו .םי הלאה תא ;ודבעת
,י צי ו .תוצם שש לע והוצ רםא יול ׳ר . לכאת לכא ןגה ץע לכם (במ) רפאל םדאה לע
>מ ארקי ו)אי דכ .םשה תכרב לע .׳ה .ו צ ירחא ךלה ליאוה יכ (ה עשוה) אי דטה .ז־ע לע
» .םדאה לע .ללקת אל םיהלא (בכ תומש)׳אגש .ןי גי י דה ולא .םי הלא .׳הםש בקונו
ן ה רסאל (נ הי מרי )׳אגש . עיג הז .רפאל .םדאה םד ךפוש (ט תי שארב)׳אנש . די ש
לכ הי ל ןירתפןגבר (גמ) .לזגה לע והוצ .לכאןגה ץע לכמ .י וגוותשא תא שיא חלשי
טי הלא ול רסא .םדאה לע םיהלא .ערפהל יגא ןייד יגא ;םהר .םי הלא ׳ה וציו . אגייגע
קבדו .ןי י נמ עי נ .ללקת אל םיהלא בי תכד המכ .י תלקה אלש הולאכ י ב גוהנ .י נא
ןי נה רפכד בקעי ריא .לכאת לכא .המהבבאלו .רי כמ אלו .ורי כח תשאב אלו ותשאב
;התימ .חו פת תופ (י) :י חה ;מ רבא לע ול זמר .טהשתשט .הלי כאל רשכתי י תמ (דמ)
: ויתודלותל התי מ .ו ל התי מ . הוהל התי מ (המ) . םדאל
רמא׳/
ה נ ו ה כ ת ו נ ת מ
!מ א ןוש ל !פ נ ש ר ל . ׳ ו נ ר פ כ ת י ית מ (י מ ) :ל י ע ל ׳י י מ א ד :פ י נ ר