P. 1
מינהל ציבורי

מינהל ציבורי

|Views: 1,024|Likes:
Published by mk987654

More info:

Published by: mk987654 on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2011

pdf

text

original

'חי 1 ירוביצה להנימה - תוכז וא הקזחא הל שיש הרבח לכ בשחנ תיתלשממ הרבח,הלשממה לש תעצבמה עורזה אוה

-
-מ העבצה 50% רושימה.תויוכמס לש זוכיר תוחפ /רתוי תוארהל , תויהל םירבדה םיכירצ ךיא -יטמרונה רושימה .הלעמו
..אוהש יפכ תואיצמה תא ראתל -ירואיתה 1 ,תויתלשממ תורבח ,תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ : םילולכ םינוaרא ולא.
.תוירטוטטס תורבח 2 רתומ םאה .ילכלכה קשמה =קשמה ?קשמה לעו הרבחה ייח לע העפשה ירוביצה להנימל םאה .
.דועו ויהי םירז םידבוע המכ ,םומינימ רכש והמ ,אבייל 3 .?ירוביצה להנימה לע העפשה ונל םאה .
ירוביצה רוטקסה לש ולדוa 1990 ירוביצ - a"לתה ללכמ תירוביצה האצוהה רועיש 57% ירוביצ אל , 43% ידבוע רועיש .
ירוביצ ÷ קשמב םידבועה ךסמ ירוביצה רזaמה 29.6% ירוביצ אל , 70.4%
:תורדגה 1 . לש תוברעתהה םוחת -לשממה תורטמ תaשהל םירמוח לשו םדא ינב לש לוהינו jוaרא ועמשמ ירוביצ להנימ
. עיפשהלו ברקתהל המכ דע טילחמ אוהשכ ומצע לשממה ידי לע עבקנ קשמבו םיחרזאה ייחב לשממה 2 . אוה ירוביצ להנימ
.ודלוו יפל ירוביצ לוהינל ללכב לוהינ לש הברקה -הנידמה יניינעב םימשוימ םהש יפכ ,לוהינה לש עדמהו תונמאה
:םייללכ םינייפאמ 1 . תפשל תינללוכה תוינידמה תא םaרתל ודיקפת÷ לשממה לש תיעוציבה עורזה אוה ירוביצה להנימה
.השעמה 2 . .לשממה לש תיתימאה ותומד תא qקשמ ירוביצה להנימה 3 . ומצע לשמ jוצר ירוביצה להנימל * . הברה הארנ
.תויתשתה דרשמ לומ הביבסה תוכיא דרשמ לשמל םידרשמה jיב תרחוס תוינידמ םימעפ
התוחתפתהו להנימה תרות םיבושח םיגשומ : 1 . תומושת , qסכ ,םיבאשמ :jוaכ jוaראה ךותל םיסינכמש םירבדה לכ -
:אמaודל םיתוריש וא תיזיפ תוליעפ םיעצבמ תומושתה תועצמאב .א"כ ,היaולונכט ,jמז .חוקלל תוריש jתונש דיקפ
2 . -תוקופת יתרצי םא . הקופתל יתעaהש רמוא אל הז רצות רציימ ינא םא: אמaודל .םישוע ונאש תולועפה לש רצותה 1000
.תואסיכל הנמזה יל התייהש jמזב תונחלוש 3 . -האצות .תוקופתה לש הכלשהה הז 4 . תויביטקפא האצותה jיב רשקה הז -
םיצר םהינש ,םלועב םיבוטה םינצאה םה jוסנו'a jבו סיאול לרק :אמaודל .ליעי אל לבא יביטקפא תויהל לוכי ינא , הקופתל
אל ינא הרטמל יתעaה אל םאו הרטמל יתעaה םא איה תוליעיה .רתוי לעיה היהי אוה םויסה וקל jושאר עיaיש ימ רהמ דואמ
. תוליעי םaו תויביטקפא םa רוציל איה המכוחה .יביטקפא 5 . תוליעי המכ :אמaודל .םיבאשמ םומינימב הנותנ הקופת תaשה -
-ב יתרציי jושארה םויב םא אסכ רצייל יל הלוע 50 -ב יתרציי ינשה םויבו n 19 תוליעי .רתוי לעי יתייה ינשה םויבש א"ז n
יל שי :אמaודל הנותנ םיבאשמ תמרב הקופתה םומיסקמ תaשה =תילכלכ 100 רצייא ינאש המכ תואסכ רצייל הצור ינאו n
.תוליעי םע בורל םישaנתמ תונימאו תויביטקפא .רתוי יביטקפא ינא רתוי 6 . תונימא איה הנווכה .תוכיאל תפדרנ הלימ -
-ב ילש םיבאשמה תא לצנל בייח ינא תוליעי םומיסקמב תויהל ידכ . הלש םיכרצלו םינייפאמל םיאתת תכרעמהש 100%
.קספ לע תוכרעמ / לשכ לע תוכרעמ -תוליעיהו תונימאה jיב jזאל ךירצ.
-יעדמה לוהינה ? יתטישה לוהינה בייחמ המ ?יעדמה לוהינה יכרע םהמ דסיימה - רולייט , הפוקת -ה האמה qוס : 19
-ה האמה תליחת 20 , דוסי תוחנה םיכרעב קר jיינעתמ ,דוסיה תאוושמב עובק םרוa אוה דבועה, "ועבטמ לצא םדאה" :
יא וא הדימעל םיילכלכ םיצירמת תניתנ÷ ילכלכ סרטניא יפל לעופ .דובעל ול םורaל תנמ לע ורקבלו ונברדל שי ,םיילכלכ
תויפצת י"עו תומישמ המכל םיקרפמ המישמ לכ ,התוא רתאל שיו לעפמ לוהינל הנוכנ תחא ךרד שי ,תומרונב הדימע
.לוהינל םיקוחה תא אוצמל הסינ אוה .םימרוa יתתו םימרוaל לכה םיקרפמ הדידמ לכל בוט המ םיאור תודידמו תורטמ :
. תוליעי רסוחמ לעפמל םרaנה דספהה לע העבצה יתטיש לוהינ אוה בוט לוהינ יכ החכוהה , תוליעיה רסוח תא jקתל jתינ -
ידכ .תושaרו תויוכז אלל הנוכמב קלח אוה םדאה ,לוהינה תאוושמב עובק םרוa לאכ איה דבועל תוסחייתהה .קיודמ עדמ
.רוצייה ספב רחא והשמ השוע םדא לכ םיליעי תויהל
שונאה יסחי תשיג דסיימה ÷ ויאמ תצובק , הפוקת -ה תונשב התחפתה : 30-40 תועטב החתפתה ,םירשעה האמה לש
י"ע אמaודל) לוהינל רתוי תוליעי jטיש אוצמל וסינ םהו jור'תוה ירקחמ וכרענ םירשעה תונש qוסב .עדמה לוהינה תשיa ךותמ
.הלע הקופתה ושע םה היצלופינמ וזיא הנשמ אל (הדובע םוי ךלהמב רדחב רואב םייוניש דוסייה תחנה jכ םה םידבועה :
תוילכלכ אל םיכרדב םa םדדועל רשפאו תונוצרו תושaר ילעב :הנקסמ הקופתה תא לידaי לעפמב ךרעיש יוניש לכ
שונאה יסחי תלוכסא : רוaרaקמ דוaינה תא aיצהל ביטיה תקולחמה .יעדמה לוהינה לש תוחנהה jיבל וז הלוכסא jיב
הירואית התנוכש תחא הירואית יפל .ישונאה רוציה לש ועבט רבדב ונל שיש תוחנהה לע הבסנ תיסיסבה X לוהינה ךילהת
הליעפ תוברעתה ילב .jוaראה ידעיל המיאתהל ידכ םתוaהנתה יונישבו םהישעמב הטילשב ,םתענה ,םידבועה תנווכהב ךורכ
הלהנהה לש וז לצע אוה/םדאה עבט לע תוחנה תרדסב הדוסי וז הירואית .jוaראה יכרוצל םיניוע qאו םישידא םידבועה ויהי
זכורמ אוה/ליבוהלו aיהנהלמ לבומו aהנומ תויהל qידעמו תוירחא אנוש/תופיאש רסח אוה/רשפאה לככ טעמ דבועו ועבטמ
.jוaראה ידעיל שידאו ולש ויתונוצרבו ויכרצב תירואית Y לכב/jוaראה ללaב ךכ השענ אלא/ועבטמ שידא וניא םדאה יכ תסרוa:
תא רוציל הלהנהה לע .םיינוaרא םידעי תaשהל תוaהנתה jווכל תונוכנה תאו תוירחאב תאשל תלוכיה תא אצמנ דבוע
ורשפאיש הדובע תוטישו םיינוaרא םיאנת רוציל איה הלהנהה לש רתויב הבושחה המישמה/הלא םינייפאמ חותיפל םיאנתה
.jוaראה ידעי תמשaהל םהיצמאמ תנווכה תועצמאב םהלש םהיתורטמ תא םישaהל םידבועל . יסחי תלוכסאל םינפ ינש
:שונאה : ירסומ ןפ הניחבמ וילא סחייתהל ךירצ הנוכמ אל אוה ויתושaרו ויכרצמ תומלעתה ךות דבועל סחייתהל ירסומ אל -
.םדא-jב לאכ תירסומ יתילכת ןפ ותמורת תא ריבaת הככ יכ ויתונוצרבו םדאב בשחתהל ךל יאדכ לעפמ להנמכ ,ישעמ -
.לעפמל ןוגראה לש תירקיעה המישמה : דבועהו jוaראה יכרצו תומישמה jיב בלשל יעדמ סיסב םייaולוכיספ םינתשמל :
תשיa החתפתה שונאה יסחי תשיaמ).תורוכשמו םייaולויזיפ םיאנתל רשאמ jוירפה לע רתוי הבר העפשה תעדונ םייתרבחו
(לוהינה
לש ויתומורת דרנרב רטס'צ 1 . תיתרבח תכרעמכ ןוגראה תסיפת jמזה לכ םיאצמנש הדובע 'בקו םיטרפלש qסוא = "jוaרא"
.הלועפ qותישו מ"ומב תובישח תא שיaדה .דבועהמ המורתו לעפמהמ םיצירמת , לקשמה יוויש חוכמ םילעופ םינוaראה
.םיירמוחה םיצירמתה ילמרופ אל ינוaרא הנבמ שי ילמרופה ינוaראה הנבמה דצל ="ילמרופ אל jוaרא" aשומה תא עבת
.םילהנמה לש הדובעה תא תושוע תודיקפה ,ל"כנמה לש דיקפתה תא השוע ל"כנמסה לעופב 2 . תוכמסה גשומ תרהבה - "
. תוארוה jתואל תויצ עובתלו תוארוה תתל תוכזה = "תוכמס היולת תוכמס תמיוסמ הדוקפל שי םא הלאשלש רמוא דרנרב
jתונ אוה .הל תייצל הדוקפה עצבמ לש תונוכנב 4 תנבומ תויהל הכירצ הדוקפה.א:הדוקפ לש תוימיטיaלל םירבטצמ םיאנת
דבועה לש םיישיאה םיסרטניאל תדaונמ תויהל הדוקפל רוסא.a jוaראה תורטמ םע דחא הנקב תולעל הדוקפה לע.ב
עוציבל תנתינ הדוקפה.ד
לש םיכרצה םלוס -ולסאמ םיכרצ העברא רובעל ךירצ אוה תימצע השaהל עיaי םדאש ידכש jעטש aולוכיספ היה ולסאמ
:השארל דעו הדימריפה סיסבמ םירבטצמ 1 םייסיסב םיכרצ. םייaולויזיפ -םירוaמו הייתש , דוaיב , jוזמ לש . 2 לש םיכרצ.
םייתרבח ÷ םיילאיצוס םיאנת ,תועיבק , jוחטיב 3 הדהאהו הביחב תוכזלו הרבחל ךייתשהל לעופ םדאה ÷ תוכייש. -
םייתרבח 4 תימצע המשaה - תובישח, דובכ , הכרעהב ךרוצה -הכרעה. 5 לאיצנטופה תא תוצמל הפיאש -ימצע שומימ.
תימצע המשaה - םדאב jומטה . אוהש רחאל ירמוח yירמת ול םינתונ לכ םדוק דבועל םיצירמת תניתנב תאז תוארל jתינ
.האלה ךכו תוכיישה ישaר תא ול םינתונ ותוא אצממ
לוהינה תונורקעו תיסאלקה הלוכסאה :הפוקת -ה האמה qוס 19 -ה תונשל דע 40 םירשעה האמה לש , :םירקוח ,לויפ
דועו טלופ ,קילרא , דוסי תחנה jוaרא לכ לש הנוילעה הרטמה איה תילכלכה תוליעיה : , הרטמ לוהינ תונורקע חוסינ :
(בצמו jמז, םוקמ לכב םיפקת א"ז) םיילסרבינוא , דוקימ םואתו הדובע הקולח ,ינוaרא הנבמ : :םילסרבינוא םיללכל תואמaוד
םילהנמ ינש תרשל לוכי אל םדא -דוקיפה תודחא.א -כ) תלבaומ איה םידבוע לע חקפל להנמה לש תלוכיה -הטילשה תטומ.ב
5,6 (םיפיפכ םידבוע .היכרריהה יaרדמ לש יברמ םוצמצ.a
) ןומייס לש תרוקיבה – םימגתפכ לוהינ תונורקע רמאמ 1957 ( השעמלו לוהינה תונורקע תשיa לע תרוקיב חתומ jומייס
:אמaודל .עדמ אלו םימaתפ םה תונורקעהש jעוט אוה .התוא לסחמ -דוקיפה תודחא ןורקע קר אל תויחנה םילבקמ םידבוע
.םיחמוממ םa אלא םהילע םינוממהמ הטילשה תטומ ןורקע תטמ םיצור דחא דצמ היכרריהה יaרדמ םוצמצ jורקע תא רתוס -
תטומ jורקע jכ ומכ .היכרריה יaרדמ יפלא ורצויש ךכ םילודa םינוaראב םיaרדמה תא םצמצל םיצור ינש דצמו הבוט הטילש
.םינוש הישעת ימוחתב םידבוע תואמ qאו תורשע לע חקפל םילהנמ לש םתלוכי םע דחא הנקב הלוע וניא הטילשה jכש המ
לעפמה jוaרא jוaכ םימיוסמ םירבדב םליעפהל תוסנל jכו תונורקעה תא תחקל ךירצ להנמהש הז .
יטרפה רוטקסל ירוביצה רוטקסה ןיב האוושה המודה : 1 (יקסע וא ירוביצ) jוaראב םיקסוע ונא םירוטקסה ינשב. 2 תויעב.
תפתושמ הרטמ תaשהל םאותמ yמאמ -תומוד תורטמו 3 תויצ ,הטילש ,תוכמס ,הדובע תקולח -תפתושמ תיaשומ תכרעמ.
.תוליעי, 4 qתושמ ירקחמו יטרואית סיסב. הנושה : 1 .( החוור לומ חוור - םירבד םa תושעל לוכי ךא חוור תרטמל לעופ :יטרפ
,(jוזואה תא סרוהש jואיפ זaב שומיש תעינמ) ירוביצ סרטניאל ךא רוביצה תחוור תרטמל לעופ םירקמה בורב :ירוביצ
(דודשא למנ ,למשחה תרבח) יטרפ סרטניא ול שי םימעפל 2 ( תוברועמ תואצות . - תויפיצפס תוצובק תרשמו דבוע :יטרפ .
.רחאב םיעaופ דחאל בוט םישועשכ , םלוכ לש תונוצרו םיכרצ תרשמ :ירוביצ 3 .( -תואצות תכרעה ךירעהל רתוי לק :יטרפ
(יאלמ ,תוריכמ 'סמ qסכ ) םידידמ םיכרעב דדמנ לכה תואצות הדידמל jתינ :ירוביצ םירקמהמ קלחב קר םידידמ םיכרעב
.ישוק שי רחאה קלחבו 4 ( -יתורחת קוש . קוחרה חווטבו ספאל הנשה qוסב הווש היהת לודa אל החווירש המריפ :יטרפ
קוש לשכל ךופהת דורשל לוכי -ירוביצ . םיכרצהמ םלעתהל הלוכי אל דורשל הצורש המריפש ללaב יתועמשמ לדבה jאכ שי
.יטסילופונומ אוה ירוביצהו הצור איהש תומכו ריחמ לכב רוaמל הלוכי אלו תוחוקלה לש תונוצרהו 5 .( -קוש אלל ןיבוט לשכ "
ארקנ ירוביצל יטרפה רוטקסה jיב לידבמש קוש לשכ ,קושב םילמיטפוא םיאנתב לעופ אל ישפוחה יתורחתה קושה -" קוש
.קוש אלל jיבוט וא םיירוביצ םירצומ םימייק 3 אלש ימל וילא השיaה תא עונמל jתינ אל -ירוביצ רצומ.א:קוש ילשכ לש םיaוס
ורובעב םליש אלל jיבוט םירציימ אלו תישיא הכירצ יהוז ,ורובעב םליש אלש ימל וילא השיaה תא עונמל jתינ -יטרפ רצומ.ב
qתושמ רaאממ jיבוט םיקפסמ אלו קוש .הרaא יאצומ.a 6 .( -ריחמ לכב אל תואצות אללו תובקע אלל לעופ הרואכל :יטרפ
.ותרטמ jעמל לכה השעיו תויעב הניקת, ר"ישקת , הקיקח תחת לעופ :ירוביצ .
לומ ירוביצה רוטקסב םילהנמ :יטרפה רוטקסב םילהנמ המודה / להנמה ידיקפת / jוaראל תויaטרטסא תעיבק / לוהינ
םיימינפ םיביכר / דוקפת לע הטילשו םידבועה תנווכה / םיינוציח םילהק לוהינ . :הנושה jונכתה קפוא / תורישה ךשמ / תדידמ
םישaדה / א"כ לוהינ / הפישח / תוליעיו תוניaה / הנווכהו עונכש / הנותחתה הרושה
קשמהו הרבחה ייחב לשממה לש ימיטיגלה תוברעתהה םוחת םוחת לכב ברעתהל אל וא ברעתהל טילחהל לוכי לשממה
תומייק . הצור אוהש 4 : אל וא ברעתהל םא םילוקיש תוכרעמ םיילכלכ םילוקיש ברעתהל לוכי לשממה תאזה תכרעמה י"פע
קשמב ברעתהל ךירצ םaישהל תנמ לעו הלטבאב המחלמ , הקוסעת ,החימצ ומכ םיילכלכ וקמ םידעי aישהל תנמ לע קשמב
:םינוש םיaוס ינש םימייק ÷ "קוש ילשכ jורתפ".הרבחה ייחב וא .א תרואת , jוחטב ומכ םיכירצש םירצומ שי -םיירוביצ םירצומ
.לשכנ אוה jכלו םתוא קפסי אל יטרפה רוטקסהש בוחר .ב תוחפ קפסי לופונומה ברעתי אל לשממה םא -יעבט לופונומ
שי.רתוי הובa ריחמב םירצומ 2 :ברעתהל היצמיטיaל לשממל היהיש ידכ םייקתהל םיכירצש םירבטצמ םיאנת 1 םייקתיש.
,קוש לשכ 2 ותוא רותפל רשפא היהיש . םיילוהינ םילוקיש תוליעי ,רצומ תוכיא ,תורשה ביטל םירושקש םירבדה לכב םיקסוע-
? רתוי םיבוט תונימזו תוכיא jתיי ימ ? ירוביצה וא יטרפה רוטקסה רצומה תא קפסיש qידע ימ.חותיפ ,רוצי םיטמגרפ םילוקיש
.תישעמ הניחבמ תושעל יאדכ המ העשה וצ ,םיישעמ- םיימואל םילוקיש יטנוולרש רחא ירוביצ סרטניא ,הנידמה jוחטיב-
.הייaוס התואל םייגולואידיא םילוקיש תומייק- 3 :תושיa 1 טרפה שפוח , תישיא תוירחא לש םיכרע שיaדמ -יסאלק םזילרביל .
רדסה לע הרימש :תורחב עוaפל jתינ םירקמ ינב קרש תרמואו תמצמצמ ל"נה השיaה .תורחה אוה jוילעה ךרעה רשאכ
.ימואל jוחטבו ירוביצה 2 jויוושה תא aישהל תנמ לע .jויוושה ךרע תא שיaדמ -םזילאיצוס . שפוחב ,תורחב עוaפל רתומ
.ול תaאודש הרבחה תחaשה תחת אצמנ טרפה ,תיביטקלוק איה תוירחאה .טרפה 3 תושיaה יתש jיב -החוור תנידמ .
וליבשבש רבד םיישפוח תויהל םיכירצ םה םמצע תא שממל ולכוי םישנאש ידכ .יסאלקה םזילרבילה תשיaמ החתפתהו
.jוחטיב תשר ול רוציל ךירצ יונפ jמז רוציל תנמ לע .יונפ jמז םיכירצ תורחו דחא דצמ jויווש .א : לש םיכרע השיaדמ השיaה
,jוחטיב תשר יהשוזיאל דע ומצעל דחא לכב הליחתמ תישיאה ,תיביטקלוקה םע תבלתשמ תישיאה תוירחאה.ב . ינש דצמ
ומצעל דחא לכ jוחטיבה תשר לעמ ךא העבק איהש 'קנל תחתמ רדרדתהל טרפל jתית אל הרבחה .
ירוביצה להנימב הקיתא - הקיתא יהמ ? תרות ,רסומ : jשוש-jבא jולימ .ותושעל הבוחש יוארה השעמב תקסוע הקיתא
ונממ קחרתהל וילעש ערה תאו םדאה ול רחביש בוטה תא תראתמה הרותה , תודימה . לפמאק 1975 הלימ איה רסומ :
.הקיתאה ידי לע יביטמרונ jפואב תורדaומה תועפות תנייצמה רשכ 1989 תומליד רותפל טרפל רוזעל איה הקיתאה תרטמ :
.הרבחב ותוaהנתה תא רפשל ךכבו תוירסומ
תוירקיע תושיג יתש : 1 . םיללכ לש הקיתא - jתינ אלש איה היעבה ךא תוירסומ תומליד jורתפל םיינורקע םיללכ חסנל הסנמ
:הנשמ תוירוaטק תומייק . הרקמו הרקמ לכל םיללכ חסנל .א יפל ותושעל יוארש השעמה והמ jוחבל שי -תואצות לע שaד
ברמ תא ביניש השעמה תא תושעל שי היפל תונתלעותה איה תוטלובה תוירסומה תורותה תחא . השעמ ותוא לש תואצותה
.הרבחל תלעותה .ב תתל ילבמ אלמל טרפה לעש תוירסומה תובוחה יפל יוארה השעמה והמ jוחבל שי -תובוח עוציב לע שaד
.טנאק לש איה תוטלובה תורותה jיב .השעמה תואצותל לקשמ .ג. היעב שיש םירמואש םיפוסוליפ שי -תורטמה לע שaד
.השעמה תוכלשה תא תואדווב אבנל תלוכיב רסוח שיש jוויכמ , תואצותה לע שaד םישל .ד הזוחמ םיללכה תריזa לע שaד
.סלור לש קדצה תירואית איה תטלובה הירואיתה -יתרבח .ה. יתא סיסבכ תויוכז . 2 . תובוט תודימ לש הקיתא - ריהבהל הסנמ
,המשייל ישוקב אטבתמ וזה השיaה לש הנורסח .םייוצר םיכרע לע תונעשהב אלא ,םיללכ אלב היוצר תוaהנתה יהמ טרפל
.םיכרע תמנפה לעו תוישיא תונוכת לע תססבתמ איהש jוויכ
קוחו הקיתא - .קוח שורדו היוצר תוaהנתהל םיטרפה תא ליבוהל ידכ הקיפסמ הניא הקיתאה םיתיעל רימז 1987 ":
בחר םוחת ריאשמ אוהו ,םייחה תוחרוא לכ תא רידסהל לaוסמ ונניא קוחהש דבלב תאז אל .קוחה לש סיסבה איה הקיתאה
הקיתאה אלל םויק ול jיא אוה qא ,לח אוהש םוחתב ,ומצע קוחהש אלא ,הקיתאה ידי לע רדסהל דואמ " קרב 1980 ריבסמ :
.טרפה לש ותעד לוקישל jותנה "יטתסא םaפ" כ תרדaומה תוaהנתהב התישאר קוח תוחתפתה לש תילאיצוסה הקימנידה יכ
העפותה םאב, qוסבל .הקיתא יללכ הרבחה הניקתמ ,תוילילשה תועפותה רואל קזחתמ הרבחה לש ירסומה הנסוח רשאכ
ילילפ קוחב רוסיאה jוaעי ,תוילילש תואצות הבינהו םישרוש התכה רנרו 1991 : ,קוחב) הקיתא יללכל יטפשמ דמעמ jתמ"
הקיתא ללכ jיב םייאלכ רוצי jיעמ ,דחוימ יפוא ילעב םיללכ רצוי אלא ,הקיתאה םוחתמ םתוא איצומ וניא (הזוחב וא תונקתב
."ליaר יטפשמ ללכ jיבו רוהט
תיעוצקמ הקיתא : הקיתאה ימוחתמ תחא רנרו 1980 : תוaהנתה לש םיילסרבינוא םיללכ עובקל תפאוש תיעוצקמ הקיתא "
" םייסמ עוצקמב םיקסועה לש היוארו הנוכנ WACHS 1985 jיב תויפיצה תא הרידסמה תוaהנתה יללכ לש תכרעמ יהוז :
?ירוביצה להנימה ישנאל תיעוצקמ הקיתאב ךרוצ שי םאה .ךדיאמ תורשה ילבקמ jיבל םניבו ,דחמ םמצע jיבל עוצקמה ישנא
רנרו 1991 תיטילופה הבישחב םייזכרמה םיילאוטקלטניאה תוחוכל . םיילושל רסומה תייaוס הקחדנ רבעב יכ jעוט :
jווכתמבש אלו jווכתמב ומרת לזרב jאצ סכנ וכפהש תושיa .רסומה תייaוסב jוידל תילילש המורת התייה וננמז תב תילהנמהו
.לaר תטישפ לש בצמל לוהינב רסומה תא ורדרידו ילוהינה השעמה דוסיבש רסומה תובישחב לוזלזל רנרו : יכ ריבסמ 1 .
.לשממב רסומה תייaוסב jוידה לע תמדרת הטעה jוסליו לש תימוטוכידה הדרפהה jורקע 2 התלעה -לוהינב תיעדמה השיaה.
.םייטסינומוה םיטרדנטס לש השיטנ הררaו תינוaרא תוילנויצרו תוליעי לש םינוירטירק jוילע ךרע ללכל 3 לש יטרקויבה לדומה.
רתוי אל םמצע תוארל ושרדנש םילהנמה לש ישיאה jופצמל תוירחאה תראשהו jופצמה תראשהו תירסומ תוילרטינ בינה רבו
.עוציב ישנאמ 4 םיינaרואו םייaולויב םילדוממו תוכרעמה תשיaמ. יללכלו jופצמל תונמאנל תמדוק jוaראל תונמאנש וקיסה
.jוילע ךרע לעב דעי אוה תכרעמה רואיש jורקעש jכו רסומה 5 תמיוסמ הaרדש הנעט הנידמה עדמב תיטסינויזיורה השיaה.
.תיטילופה תוחתפתהה ךילהת תא זרזל ידכ היוצר qאו תיחרכה תותיחש לש 6 jויערה תא הרידחה תוינידמה חותינ תשיa .
בירקהל jתינ הנעמלשו ,תוינידמה תעיבק לש תיפוסה תילכתה איה (תלעות-תולע יבושיחב תמלוaמה ) תינכט תוילאנויצרש
.םייטרקומדו םיינמוה םיכרע 7 jובשח לע םיישיא םיסרטניא שומימל האלמ היצמיטיaל הנתנ תירוביצה הריחבה תשיa .
.יטרקומדה ךילהתה לש ענמנ יתלב דוסיכ ,םיירוביצה םיסרטניאה
-תירוביצ הקיתא -ה תונשב תותיחשה תוישרפ תובקעב הרצונ 70 -ה האמה לש 20 ובשח התע דע טייaרטוו תשרפו
הרושהמ רוביצ ישנא לש תותיחש תוישרפ םa yוצל ולחה זאו םייבויח םיכרעו תונורקע ילעב םה םיימואלה םיaיהנמהש
םינוממהו םירחבנה רוביצה ידבועל תידוחיי הקיתא ב ךרוצ שיש התייה ךכיפל הנקסמה .תילארשיה הקיטילופב הנושארה
.ירוביצה דיקפתה יולימל רשקב תוררועתמש תודחוימה תומלידה לע בישהל הרומאש רימז 1987 תירוביצה הקיתאה" :
וא ירסומ סוזנצנוק jיעמ ,וינוממו רוביצה ירחבנ לש היוארה תוaהנתהה jיינעל רוביצב םילבוקמה רסומה יכרע תא תפקשמ
."תוניaההו רשויה ורקיעש לבוקמ רסומ ידבוע ידיב עייסל ידכ רוביצה ידבוע לע תיטרפה הקיתאה תלחהב יד היה הרואכל
ךא רוביצה ) רימז 1987 ( יכרע תא תמשיימ תירוביצה הקיתאה ךא ,לבוקמה רסומה לע תוססובמ jהיתש םנמא יכ ריבסמ
ידי לע תונתינה ולאמ תונוש תויהל תויושע הדי לע תונתינה תובושתה ךכיפל , ירוביצה תורישב םידחוימה םיבצמל רסומה
םויק יאש בצמ רצוויהל יושע תירוביצה הקיתאב .תוחטבה םייקל תבייחמ תיטרפה הקיתאה אמaודל .תיטרפה הקיתאה
םיאשונ שי jכ ומכ .יתא אלכ בשחי אל החטבה םויק יא וב בצמ ינש דצמו ,יקוח אל םa אלא יתא קר אל היהי החטבה
םיקלחנ ולא .םייטרפה םייחב תוליבקמ jיא םהל ,ירוביצה תורישל םיידוחייה ינשל םיaוס : 1 . ידכ ירוביצה דיקפתה לוצינ
תישיא תותיחש ÷ םיישיא םיכרצ תרשל 2 . לש ךרוצ םיתיעל ,ירוביצ ךרוצ תרשל ידכ ירוביצה דיקפתב יואר יתלב שומיש
המודב .עובקל השק לבוקמ רסומ והמ םלוא ,לבוקמ רסומ aשומב שומיש השוע תירוביצ הקיתא לש הרדaהה .ולוכ רוביצה
תיטפשמה תכרעמב "ריבסה םדאה" jחבמל ידמל הרורב היהת הבושתה . "לבוקמה רסומה " jחבמ תא ליעפהל jתינ
.תישיא תותיחשל ששח םמייק םהב םירקמב ) רימז 1987 ( ותוכמס ליעפמ וניא רוביצה דבוע יכ רמול jתינ הלאכ םירקמב" :
םיכרצל תוכמסה לוצינו ,רוביצה יכרצ תא תרשל ידכב ול הקנעוה תוכמסה יכ עדוי אוה םaש וילע הקזח jכש ,בל-םותב
א"ז הרורב הניא הבושתה םהב םירקמ םימייק יכ jעוט רימז ."רוביצה יפלכ תונמאנה תבוח לש הרפה םושמ הב שי םיישיא
הקיתאה יכ םירבוסה שי ? םימיוסמ םיאשונב רקשל רשל רתומ םאה :אמaודל . תקולחמב היונש qאו "רופא םוחתב" תאצמנ
בייחמ ימואלה סרטניאהש תיאבצ תינכתל רשקב וא עבטמ תוחיפ לש תינכתל רשקב תסנכל רקשל רשל השרמ תירוביצה
? ירוביצה סרטניאה תא תרשל ידכ ÷ וירבד יפל ÷ ךכב היהי וב הרקמ לכב רקשל רשל רתומ םאה ךא .דוסב התוא רומשל
jוaכ ,תירסומ הניחבמ דחוימב םירומח םירוסיא וב ÷ רוחשה םוחתה jיב יוצמ רופאה םוחתה ?ללכב רקשל רשל רתומ םאה
הניחבמ אל םaפ הב jיאש תוaהנתה ללוכה jבלה םוחתה jיבל ,םיילילפ םירוסיאכ םתוא עבוק קוחה הז םעטמש ,דחוש תלבק
ךרדב תכלל םיניינועמה םינוaה רוביצ ידבוע םa םישטשוטמ רופאה םוחתה תולובaו רחאמ .תיטפשמ הניחבמ אלו תירסומ
עיaהלו דועמל םייושע , רשיה תולולע םייתא אל ךא םייקוח םישעמ לש תואצות םימעפל , ךכמ הרתי .רופאה םוחתה ךותל
ירוביצה סרטניאה םשב הענש השעמ תויהל לוכי לשמל ךכ .םייקוח אל םישעמ לש תואצותל רבעמ הברה jוסא תורה תויהל
םוחתה תולובa תא jתינה לככ רורב jפואב רידaהל בושח jכל .תישיא תותיחש לש השעמ רשאמ רתוי רוביצל םיקזנ תורaל
.יוצרה רסומה אוה לבוקמה רסומה םאה הלאשב תקסוע תירוביצ הקיתא לש הרדaהל רשקב הנורחא היaוס .רופאה
aישהל היושע לבוקמהמ םיקוחרה םיללכ תנקתה .הרומעו םודס תמaוד , יוצרה jמ תוקוחר תויהל תויושע תויתרבח תולבוקמ
.םיימינפה םיכרעה כ"רדב םיחתנמ םיישיא םיכרע jיבל הקיתאה יללכ jיב טקילפנוק םייקשכ jכש , היתורטמ תא תורמל
רימז) :םייביטמרונ הקיתא יללכ עובקל שי תאז 1987 וא םירשיל םישנא תושעל וחוכב jיא תוaהנתה יללכ לש yבוק" : (
.ולש תירסומה תושיaרהו רשיה לכשה יפ לע קר ךרדומ היהי םדא, רבד לש ופוסב .םדאה לש ירסומה שוחל qילחת שמשל
ידכ שורד תוaהנתה יללכ לש yבוק תאז םע .רוביצה תרוקיבב דומעל לכות ותוaהנתהש רובס םדא ותוא םא , אוה jחבמה
. "ול םירכומ םניאש םיבצמב הכרדהו ונממ םיפצמ םהל םיטרדנטסה לש רואית רוביצה תרשמל תתל
ןורדג 'פורפ /לארשיב ישילשה רtגמה רמאמ 1.3 םיס"נתמ ,תסנכ יתב ) יתובדנתהה רוטקסה אוה ישילשה רוטקסה
(םימרות םינוaרא ,םיר"כלמ ,יבול ,רפס יתב,תודוaא , תותומע וידיקפת ינשו ישילשה רוטקסה : -םיתוריש תקפסה .א סיסבה
-ה תונשב חתפתהל הלחהש תינרדומ החוור תנידמ לש 50 -ה האמה לש 20 לע ההובa תוירחא תלבקמ הנידמהש חינמ
.םיחרזאה 1 . החוור תנידמו ישילשה רוטקסה - .םירטנלוו םינוaרא ול ורזעו ויכרצ תא קפיס טרפה החוורה תנידמ ינפל
-ה רוטקסה תובחרתהל ליבקמב השחרתה החוורה תנידמ לש החימצה 3 םיתורישה תא קפסל הפידעה הנידמהש הביסהמ
םיתוריש תיינק וא jומימ י"ע םירטנלוו םינוaרא תועצמאב םיבשותל . 2 . םימייק -ישילשה רוטקסל לשממה jיב הדובע תקולח
ירוביצה רוטקסל qילחת קפסמ ישילשה רוטקסה םהב םיבצמ השולש : םילשמ רצומ / ללכב םייק אל רצומ / יפילחת רצומ
3 . -ה רוטקסה י"ע םינתינה םיתורישה לש תונורתיה 3 - .א -ה רוטקסהו םיבשותל םידחא תונורתפ תתל הטונ לשממה 3
יפל םיכרצ רופתל הטונ -ה רוטקסה .a םיתורישו םירצומ בוציעב qתתשהל םילוכי םיחרזאה .ב .תוצובקה דועיי 3 רתוי ליעי
םיבדנתמ תדובע םש שיש ללaב רוביצהמ 4 .. : ישילשה רוטקסה לש תויעבה (תומורת) םיינוציח םיבאשמב תולת .א .ב
תוילוהינ תויעב 5 -ה תונש עצמאמ לחה ישילשה רוטקסה לש החימצה . 70 -ה תונשמ - 70 יaולואידיא jימי םישנאמ האירק שי
םירעפו החפשמב םייוניש שי קשמל תושירדה תא םיאתהל ךירצ .קשמב הלשממה תוברעתה תא םצמצל יaולואידיא ילאמשו
םייתרבח -תיחרזא הרבח לש החותיפ .ב 1 תיחרזא הרבח. - תוארוהל qופכב אלש תושענה תויתרבחה תויוליעפה ללכ
תוילידרומירפה וא תויתחפשמה תורaסמל yוחמו הנידמה לש תורישי 2 . הנידמב תנייפואמש הרבח - תיטילופ הרבח
תינתייצו תדכולמ הב הרבחהש תינרטפו תינרדח 3 תיטילופ לומ תיחרזא הרבח . . לע תיחרזאה הפידע תיביטמרונ הניחבמ
: תואבה תוביסהמ תיטילופה א תופיפכו תולת תוחפו המזוי רתוי שי םיחרזאל ב תויטנ חתפל רשפא, היחמ בחרמ שי
םירושיכו ג תונושל היצמיטיaל ד הנידמה לש המצועה לע םינוסיר תמייקמ תיחרזאה הרבחה 4 . םינוaראה לש המורתה
תיחרזאה הרבחה חותיפל םירטנלווה .א : הרבחב םיכרע םימדקמו םירמשמ ב ייחב רוביצה qותישל יזכרמ קיפא םיווהמ
הרבחה ג םזילרולפה םודיק ד ירוביצה רוטקסה תוליעפ לע הרקב הווהמ תוליעפה בוציע 5 . רזaמה תוליעפ לע תרוקיבה
:תיחרזאה 'בחב ישילשה .א יפלכ ישילשה רזaמה ידי לע םיaצוימש םידaונמ qאו םינושה , םיברה תושירדו םיסרטניאה
רוכינה תרבaהל ,היטרקומדב רבשמל םימרות הלשממה .הנידמה לש הטילשה תלוכיה תשלחהלו 'כואב .ב רזaמה ינוaרא
-ה 3 םיעיפשמ ליעפ קלח תחקל םיחילצמ םניאו ירוביצה םויה רדס לע םיאשונ תולעל תולוכיב תירוביצה תוינידמה לע
.תוינידמה בוציעב .ג -ה רזaמה תיתרבח תודיכל 3 תוירדילוסב עaופו יתרבח aוליפל םרו רבדהו תונוש תוצובק aציימ
המכסהל תובחר תויתשת רצויו "יתרבח jוה" חתפמ אוהש jעטנ דaנכ תורבח לש jמויקל השורדה תיתרבחה תוימכסהבו
תימואל 6 . תיחרזא הרבח לש החותיפל יתלשממ jומימ jיב רשקה - לע הביעמ תולשממה לע תרבוaה תיפסכה תולתה
תרבוaה תולתה -.םייתרבח םייוניש ימדקמכו םיידוחיי םיסרטניא יaציימכ םתלועפ תלוכי לע השקמו םהלש תואמצעה תדימ
שיש וז דחוימבו תיחרזאה הרבחה תרaסמב םינוaראה לש תיתרבח תיטילופה תוליעפב םיוסמ םוסרכל הליבוה תולשממב
.התוינידמ לע תורוקיב וא תולשממה דaנכ האיצי םושמ הב -ישילשה רוטקסב םינוגראה ןוימ ר"כלמ לש תורשה aוס
(חוור תלבקל אלש תודסומ) 1 . םיתוריש תקפסה -כ ישילשה רזaמה לש ובור - 40% תניחבמ םיליבומה םימוחתה תעברא.
םימוחת jווaמב םיתורישה יaוס לכ תא תללוכ .השפונו תוברתו החוור ,רקחמו ךוניח ,תד :םה םהב ולעפש םינוaראה רפסמ
םוי jועמ ) םירישי יתוריש:םתקפסה jפואו םיתורישה תקפסה ימוחת יבaל םירורב םיללכ jיא רשאכ קפסמ jוaראהש בחר
, תוחוקל ,םיבדנתמ תויהל םילוכי תורשה יקפס ,םולשת אלל וא םולשתב םיתוריש ,יאופר לופיט ומכ יתוריש וא (םידליל
, תומורת וא יתלשממ jומימב ,חוקלה תיבב, qינסב ,תימוקמ וא תיצרא המרב םיקפוסמ תויהל םילוכי םיתורישה ,םיריכש
םה jכ ומכ םינוש םינוaרא ידי לע וא jוaראה ידי לע תידעלב םיקפוסמ תויהל םילוכי ,אל וא יתלשממ חוקיפב תויהל םילוכי
.תדסוממ הניאש תישרוש תונaראתה וא דסוממ jוaרא ידי לע םיקפוסמ תויהל םילוכי 2 . רוגניסה -כ - 37% .רזaמה ינוaראמ
תוטלחה לע עיפשהלו תוסנל םיאבש תודסומ .הקיטילופו יתרבח יוניש ,קוח ינוaרא : םילעופ םה םהבש תוליעפה ימוחת jיב
.תורושקתה תועצמאב ,להק תעד לע העפשה , תותיבש jוaכ םיעצמאב .הלשממ תועצמאב תויהל תולוכי הלועפה תוטיש
,תוטיש לש םוצע לולכמ jאכ שי.לשממהו jוaראה תושירד jיב םכסומהו qתושמה תא תושיaדמש תוטיש וא תומיע וא הכבה
.תירוביצ תוינידמ לע העפשהל תנווכמו רוaינס תרתוכה תחת תוללכנ jלוכש תויaטרטסאו הלועפ יכרד 3 . ןומימה -כ - 16%
לועפל םינוaרא םתואל תמרוa איה םינוaרא וא jוaרא תנמממ jרקשכ ,תונרק לש תוליעפב רקיעב יוטיבל האב .רזaמה ינוaראמ
תחצנהל ודעונ . םיבאשמ רחא שופיחב קוסעל םיכירצ םניא םינוaראה ילהנמ .הפיקע איה התוליעפ .הל םייוצרה םינוויכב
.םינמאו םיררושמל תוaלמ ,תוצובקלו םידיחיל ,בוהא 4 םירחא. -כ - 30% .רזaמה ינוaראמ רtגמה לש ולדוג
לארשיב הנידמב ביצקת 91% ישילשה רוטקסב הכימת , 9% , -כ םיווהמ 10% -ב.קשמב םיקסעומה ךסמ 1998 -כ 25
היהש הנידמה לש ביצקתה ךותמ n דראילימ 250 .n jוילימ ?ישילשה רוטקסב \מות לשממה דציכ קוח יפ לע , םולשת
םיתוריש רבע , תוכימת , תונובזע jרקמ םיקנעמ
רמאמ 1.5 ןוספמות 'פ סינד תאמ / תובורמה םיידיה תייעב תוירוביצ תורשמ יאשונ לש תירסןמ תוירחא " לש ורמאמב
.תירסומ תוירחא תלטה לע השקמה תוינידמל םימרות םינושו םיבר תורשמ יאשונש הדבועה יכ ךכ לע jילמ אוה jוספמות
תלטהל הפידעה השיaה תיביטקלוק תוירחא -(תיכרריה) תיaרדמ תוירחא :תוירחאה aשומ תא תופלסמ תוירחא תוסיפת יתש
jכלו טעמכ תירסומ המצוע לכב הוולמ הניא תיaרדמ תוירחא jוספמות יפ לע .םיינוצרו םייתביס םינוירטירק איה תוירחא
הדותה תרכה תא ,יטילופה ודמעמ תא קזחמ הז ,ךפיהל אחא aיהנמה לע תילילש העפשה ול jיאש יטילופ לאוטירל הכפה
םהיתומורת תא תוהזל jתינ אל תיביטקלוק תוירחאב . תפסונ הריקח לכ םסוחו ירוביצה חוכיוה תא קיתשמ .ויפיפכ לש
.דיחי םדא לש ותמורת תא דירפהלו םיטרפה לש תוילאודיבידניאה -תירסומ תוירחא תלטה םיבר תורשמ יאשונש הדבועה
תיביטקלוק תוירחאו תיaרדמ תוירחא .תירסומ תוירחא ליטהל דואמ השקמ תינרדומ הנידמב תוינידמלו תוטלחהל םימרות
.תוירחאה aשומ תא תופלסמ -תוכלכולמ םיידי םייחב רשא םיכרדב לועפל תורשמ יאשונ םיבייחמ םיתיעל םיירוביצה םייחה
.(םישנא ייח לע תוירחא תחיקל ,aרה לשמל ) .הלוועכ ובשחי םייטרפה תוברה םיידיה תייעב - םוש תירסומ םישאהל jתינ אל
םהיתומורת תאש םינושו םיבר םישנא לש םהיתולועפ רצות jה תובר תויטילופ תואצותש םושמ תויטילופ תואצותב דיחי םדא
תוירחא .םירחא לש םהיתומורת jיבל jניב דירפהלו jדדובל רשפא יאש יאדובו ללכ תוהזל ילוא jתינ אל תוילאודיבידניאה
תייעב .הייפכב וא העידי יא ךותמ םילעופ םניאו םתוא םימרוaה הלא םה תואצותל םיארחא -רסומ לש תוירואית יפ לע תישיא
תואצותל תוירחאה ,יaרדמה לדומה יפל תיaרדמ תוירחא . יביטקלוקה לדומבו יaרדמה לדומב תפקתשמ תוברה םיידיה
.תוכמסה תרשרש תaספב בצינה םדאה לע תלפונ תויטילופ -רבו הקיטילופל להנימ jיב תימוטוכיד הדרפה הנשי יכ סרוa
aרדה לש איה תוירחאהו םהו תויה תירסומה תוירחאה םוחתל רבעמ jמזה בורב ירוביצה תורישב םידבועה בור .יטילופה
תא ומצע לע חקול שארב דמועה .תוירחאה תייעב םa תמייק תימוטוכיד הדרפה לעופב jיאו תויה .םינוממה תודוקפל םיתייצמ
םיaיהנמ jכלו ,טעמכ תירסומ המצוע לכב הוולמ הניא תיaרדמ תוירחא . םיניינעה דוסב היה אל םא םa תוירחאה אולמ
jיעמל תכפוה תוירחא תליטנ .(קרב וא יביב האר) .תלשוכ תוינידמ וא הטלחהל םתוירחא לע ריהצהל םינכומ םייטילופ
.ירוביצ jוידו הקידב תענומ תוירחא תחיקל .ךפיהל אלא ,aיהנמה לע תילילש העפשה לכ אל jיאש יטילופ לאוטיר תוירחא
תיביטקלוק רבח םישאהל jתינ םא הלאש תמייק . תמיוסמ תוינידמל םישנא לש םהיתומורת jיב דירפהלו דדובל jתינ אל -
לש המלש הרוש " הצובקה הנבמב המשאה .תובכרה דוש תמaוד jוaכ יביטקלוק qוa םישאהל שי aרבניפ יפ לע .יפיצפס
. "שיaנ יתלבו תושיaר רסח ,םידמימ םוצע םזינaרואל וכפהו וaזמתהש םידיחי 2 תופלסמ יביטקלוקה לדומה לש תואסריaה
.תוירחאה jויער תא תישיא תוירחא אל הלא םילדחמ וא םישעמ .וז האצותל הביס םה הרשמה אשונ לש וילשחמ וא וישעמ -
.הביסה אוה םדאה ,הביסה jוירטירק תא ליעפהל השק ,תיתביס תוירחא -jושאר jוירטירק .הייפכב וא העידי יא ךותמ ושענ
רחא והשימ , jכ יתישע אלול -םייתביס םיצורית .תרחא לועפל תלוכי רסוח -הריחבמ תוירחא -ינש jוירטירק -תירסומ תוירחא
לווע השוע היה רחא והשימ ÷ תיפולח הביסמ yורית תרחא תועט השוע היה רחא והשימ -תיתביס תוכייש.תאז השוע היה
?תוירחאב אשונ yילממ yעוי םאה .ידיקפתמ אל הז -הביס jיא יצורית .רתוי qא לודa -טנאק תא דיaהל שי חצור וליפא
,םילהנל םיפופכ םירטושו םיילאיצוס םידבוע ÷ בוחרה תמרב םיטרקויב .תוירחאהמ תיחפהל םילולע םיaהונו םיללכ.תמאה
.תישיא תוירחאל רותחל שי -םוכיסל ?תוירחא יאשונ םה םאה
'חי 2 הקטילופו להנימ ןיב רשקה-
הקיטילופהו להנימה jיב היוצרה םיסחיה תכרעמ המ -יביטמרונ רושימ . םיסחיה תכרעמ יהמ -(יוצמ ,ירואית) יריפמא רושימ
הקיטילופל להנימה jיב היוצמה
תירקיעה המלידה - דצמ .םהיניב הדובעה הקולח תויהל הכירצ ךיא ילהנמה aרדה jיבל יטילופה aרדה jיב הדובעה תקולח
יפכ בורה jוצר תא איצוהל םיצור ינש דצמ הייסולכואה ללכ תא תרשיו דיקפתה תא עדויש יעוצקמ aרד ,תודיקפ םיצור דחא
.לעופל רתויב הבוטה הרוצב היטרקומדב אטבתמ אוהש א ימוחת jיב תימוטוכיד הדרפה ידי לע וז המליד רותפל jתינ.
.הרורבו תידסומ תויהל הכירצ הדרפהה :רבסה -להנימהו הקיטילופה ב לעו תוינידמ תעיבקב קוסעל םיאקיטילופה לע.
.ינשב דחא ברעתהל ילב : רבסה -תוינידמה תא םשייל להנימה a . לש תויושרה תדרפה jויער ÷ תינויערה הקדצהה
הביצי היטרקומד רוציל ידכ תעצבמהו תטפוש, תקקוחמה תושרה jיב םדוק םינש האמ :רבסה .הייקסטנומ jיב דירפהל ךירצ
ירוביצה תורשה םa םידירפמו םיאב .םימלבו םינוזיא לש תכרעמ .םיעצבמו םיקקוחמ , םיטפוש :חוכה ידקומ .
אל/ןכ) תימוטוכידה הנחבהה תשיג , -עקר (ןבל/רוחש -ה האמה qוסב ב"הראב חתפתהל הלחה 19 ÷ : הaוה jוסליו
תורדגה : 1 qואשל שיש תולטמ יaוס ינש jיב הדרפה לש המרומכ jהו תואיצמה לש jמאנ רואיתכ jה הלבקתנ הנחבהה .
המישaהל 2 תעיבק :הל האיה םוחתל תלבaומ תויהל הילע םלוא .jוטלשה לש ענמנ יתלבו יחרכה קלח איה הקיטילופה ".
תועצמאב רהבוהו עבקנש יפכ ,הליהקה jוצר לש המשaהה אוה להנימה הז דaנכ .יבמופב ויוטיבו ושוביa ,הליהקה jוצר
ראשיהל הקיטילופה לעש איה jהמ תעבונה הנקסמהו -שדחה ירוביצה להנימה דוסיב תודמוע הלא תוחנה .יטילופה ךילהתה
.תיטילופ תוברועמ ילב םיינכטה ויכילה תא םשייל להנימל ריאשהלו תוינידמה תעיבק םוחתל הדומצ 3 " . ) ואדנג 1900 ( ÷
להנימהו חומה םה םיאקיטילופה ÷ תיסיפה היישעה תלועפל הבישחה תלועפ jיב סחיל ליבקמכ הקיטילופל להנימ jיב סחיה
. ינשב דחא םיברעתמ אל , עצבמ ירוביצה 4 . ) ןוסליו 1887 ( תוטלחהו םייטילופ תונורקע jיב הרורב הדרפה תמייק " ÷
ילבמ הלועפה jפוא תא תוקחלו תרחא הנידמל תכלל ?יבטימה ירוביצה להנימה והמ -" תילהנמה תכרעמה jיבל הלשממ
.רטשמה תטיש תא תוקחל :תורטמ :jוסליוו 1 . יעדמ םוחתכ להנימה םוחת תא רידaהל jויסינ 2 . ירוביצה להנימה לע jaהל
.התיחשמ תיטילופ תוברעתה ינפמ ::רקחמ םוחתכ תויולa jקלחו תויומס jקלח :תוחנה : 1 . דח jפואבו שארמ עובקל רשפא
התוא םיכפוה םא תיטילופל תכפוה הלאש ÷ .יעוצקמה םוחתל וא יטילופה םוחתל תכייתשמ תמיוסמ הלאש םא יעמשמ
.עוצקמ ישנאו םיאקיטילופל תולאשה תא jיימל jתינ . תאזכל 2 . -םיכרעב אלו תודבועב קסועה עדמ אוה לוהינה הז םיכרע
.םינלהנימ לש תודבועו םיאקיטילופ לש קוסיע 3 . .םיילסרבינוא לוהינ תונורקע םימייק םוחתכ לוהינה תא רוקחל jויסינ היה
:ידי לע יעדמ ) רולייט 1911 םירדaומה תונורקע לעו םיללכ לע ,םיקוח לע ססובמה ,יתימא עדמ אוה רתויב בוטה להנימה" ÷ (
) קילוa."רורבב 1937 תא וניליa jהבש תוטיש jתואב םדאה ינבב םילשומה םיקוחה תאו תונורקעה תא תולaל םיביוחמ ונא -(
) aיו jו'a.םימוטאב םילשומש םיקוחה 1946 להנימה רקחל הקדצהו סיסב תשמשמ םיעצמאו םידעי לש הימוטכידה" ÷ (
".לשממה לש לדבנ טביהכ ירוביצה םידיקפת תקולח דיקפתל םירחבמ -יטילופה aרדה: , (טושפ םדא) תוטוידה , םידמוע
שדחמ הריחבל . -ילהנימה aרדה (םישנא י"ע) דיקפתל םינוממ , (םירושיכ י"פע) םינעוצקמ , תועיבקמ םינהנ -הקיטילופ
.תונורקע/םיללכ ,תוינידמ תעיבק ,םיכרע ,(המ) תורטמ םיטרפ, תוינידמ םושיי/עוציב ,(ךיא)םיעצמא ,תודבוע -להנימ
-תימוטוכידה הנחבהה לע יביטמרונה רוערעה א תולאשל תעדה תא תתל םיאקיטילופל םרוa םייטרפ םירקמב קוסיעה .
.םעהמ קתונמ היהי יאקיטילופה :רבסה -תויללכ .ב ייוכיס תא םתעידי רואל , תורטמה תניחבב הדבכנ המורת להנימה ישנאל
וברעתי אל להנימה ישנאש םa אלא םייטרפ םירקמב וברעתי אל םיאקיטילופהש קר אל :רבסה.ךכב הכורכה תולעהו השומימ
תינכתה לש ו"כו תיביטקפאה תולעה המ בוט רתוי םיעדוי עוצקמה ישנא יכ הרקי אל רבדהש יוצר . םיאקיטילופה תדובעב
הדיחיל רושק ) 6 םיניבמ אל םהש םירבדב תוטלחה םיחקול םיאקיטילופה . ( a .םייתדבוע םידaיה jיב טפושכ יטילופה aרדה .
?jימאהל ימל ךפהה תא רמוא 'ב עוצקמ שיאו והשמ רמוא 'א עוצקמ שיאש חטשב אצמנ : רבסה . שארה תא רובשל ךירצ
עוצקמ שיא אל אוהש תורמל ברעתהל ךירצ יאקיטילופה .ד תיטילופה תוילרטינה סותימ ילרטינ תויהל לוכי םדא םאה :רבסה
בחרה רוביצה תא דימת תרשי אוה ךכו יטילופ ליעפ וא הaלפמ רבח אלש ילרטינ qוa היהי ירוביצה להנימה םא jכ ?תיטילופ
הרקי אל םלועל הז לעופב ךא ה הרטמה תא םישדקמ םיעצמאה לכ אל . אבצל , jוחטיב יaישת םירמוא םיאקיטילופה :רבסה
םיאקיטילופה םיבוט אל םיעצמאב שמתשי ירוביצה להנימהש םיבצמ ורצוי אלש תנמ לע .וחור לע הלועה לככ לועפל רוסא
.jזאלו ברעתהל םיבייח .ו רמא יאקיטילופש המ ) ורקמה תמרב תוינידמ םיעבוקשכ :רבסה תינכט אל הלועפ =תעד לוקיש
ליעפמל ךפוה אוה עaר ותואבו תעד לוקיש ליעפהל ךירצ תוינידמה תא עצבל רומאש דיקפהו םיטרפל םידרוי אל ( תושעל
תוינידמ .
יריפמאה רוערעה תימוטוכידה הנחבהה לע - תימוטוכיד הנחבה היהת יוצר אל א עבק ךרד תולצאומ ,תוינידמ תוטלחה .
ירוביצה להנימל -ב תשרופמ אלש תוינידמ .ולש דרשמה יריחבב רזענו קוסיעה םוחת תא עדוי אל רש :רבסה 100% זא
.לוקיש תושעל רתוי , חטשה ישנא לע תוכמס םיליצאמ .ב יטילופה aרדה לש וניינעל תוכפוה תוילהנימ תוטלחה :רבסה
.תוינידמה תעיבק םע דבב דב םיעצמאה תא לקוש יאקיטילופה .a תיטילופ הטלחהל תונוש תוביסמ וכפהש תונטק תוטלחה
'חיל ךייש) 2 (תוטלחה תלבק ד 'חיל ךייש ) .התוא עצבמ קר אלו תוינידמ עבוק ירוביצה להנימה . 6 ( ה םיאקיטילופה .
. םייטרפ םיאשונב עירכהל םישקבתמ ו .םייללכ הלועפ ילהנ תובורק םיתיעל עבוק ילהנימה aרדה .
םייטילופ םייונימ םaדה י"פע הדיקפתל םידיקפה לש יונימ י"ע איה ירוביצה להנימב תדובעב ברעתהל תויורשפאהמ תחא
-ה האמה לש 19 .םישדח תונמלו ילרדפה לשממה תא רטפל לוכי אישנה ללשה תטיש
הרוק המ ינש דצמו ?אלש וא ירוביצה להנימה תא הנמי הקיטילופש יביטמרונה רושימה ?יוצר ?רדסב הז םאה המליד התוא
.לשמימה לש ורבד תא חרכהב השוע אל ירוביצה להנימה .לעופב
?דיקפתל םיאתמ אלש םדא םינממ ךא םיאקיטילופ תונמל תוכז םינתונשכ הרוק המ -םייטילופ םייונימ תונורתי תוריהמ
לשממה תטילש קוזיח ,היישע , תוינידמה םע םיהוזמ םישנא,הaלפמה יכמות לומaת , היטרקומדה קוזיח , םדא לכל תונמדזה
jונער ,תונשדח ,תוליעי, ידדה jומאו qותיש ,תוביוחמ, , תויaוציי ,תוינויווש -םייטילופ םייונימ תונורסח . ,הלכשהו םירושיכ ירסח
הילפא ,קדצומ אל םודיק ,םירתוימ םידיקפת jויסינ ירסח ,הפולחתה בקע,תוביצי רסוח ,תותיחש ,לוזלז, , רצק חווט ילוקיש ,
רשל ידימ הלודa תוביוחמ , צ"הנימה תוכיאב העיaפ , השירפה תויולע תלדaה , רתוי םירשכוממ העינמ
יאקירמאה םגדה - רטשמה תטיש ירתאושינ רטשמ ,היטרקומד: , תויושר תדרפה שי : יטילופה aרדל הנוילע תופידע תנתינ
תימטוכיד הדרפה ןיא ירוביצה להנימל הקיטילופ jיב : ללשה תטיש : SPOÌL SYSTEM לכל תונמתהל לוכי םדא לכ
הטישה תורטמ .רוביצ יפסכב לוזלזו תויויחשל תרשקנ ,דיקפת - : ימולש ישנא) ירוביצה להנימב לשממה לש הטילשה קוזיח
הaלפמה jעמל םהיתויוליעפ לע הaלפמה לש םיכמות לומaת,(הדות יל םיריקומ : םינייפאמ הaלפמה ÷ "תונמאנה jורקע "
" תוירוביצ תורשמב היליעפ תא הכזמ תוריחבב הכוזה "חותפ םaד הנידמה תורישמ קלח וניא םא םa םדא לכ לש ותוכז ÷
לכ לע דדומתהל .תירוביצ הרשמ תועיבק .ילהנימה לaסב םיפרוa םיפוליח שי אישנה qלחתמש תמיא לכ ,jיא : םודיקו סויג
לע םידבוע יפ -כ) דבלב תוכומנה תוaרדה לע לחוה ירוביצה תורשה קוח תונמאנו םירשק : 10% יחצנמ לש ויה תורשמה רתיו (
.תוריחבה :הטישל תינויער הקדצה תריבצבו תויעוצקמב jורתי לכ jיאש החנהה-.ב"הרא לש יעיבשה אישנה jוסק'a ורדנא י"ע
םיפוליח jכל .תמדקומ הנכה ילב jאלמל לוכי םדא לכש ךכ ידכ דע תוטושפ jה ירוביצה רוטקסה תולטמש םושמ ילהנימ jויסינ
תיטילופ ההוזמה הנידמה תורש -.םיצוחנכ אלא םיקיזמכ וספתנ אל אישנה qלחתמש תמיא לכ ילהנימה לaסב םיפרוa
jוצרל רתוי בוט יוטיב jתניי ךכ .תונוכנ רתיב תוינידמה תא עצבי םירחבנל תוביוחמ ול שיש ךכמ הרתיו םירחבנה םע תיכרעו
.רוביצה ירחבנ י"ע אטובמ אוהש יפכ בורה :י-יאקירמאה םגדה תוחתפתה jוטלש" .םינשה םע חפתו ךלה ירוביצה רוטקסה
תנש -.רתויב תוריכבה תורשמה תורמל ללשה לש יתaרדה םוצמצ -"םירז לש 1883 jוטלדנפ קוח ÷ ,"ירוביצה תורשה קוח"
ויהש תוכומנה תורשמה יבaל קר לחוה קוחה .תועיבק םהל קינעהו תויעוצקמ לש םינוירטירק יפל םינוממה םידבועה תריחב
-כ 10% תנש -.ירוביצה תורשב תורשמה ךסמ 1920 לע ולאה תורשמה לש jקלח דמע - 50% תנש - 1940 הלעמ טלווזור -
-ל jקלח תא 85% תא וכפוהב תימוטוכידה הנחבהה לע ךמתסמ טלווזור .תיטרקויבה ותaלפמב ותטילש תא ססבל תנמ לע
ללש תורשממ תורשמה םייטילופה םייונימה םינורחאה םירושעב -םייטילופ םייונימ -."הקיטילופ" תולוטנו תועובק תורשמל
-מ םילפונ םיימשרה 1% תא רתוי בחרנ jפואב תומשיימו םיכרד ינימ לכב תונקתה תא תוכוזה תוaלפמה תופקוע לעופב םלוא
-.ללשה תטיש -ה תונש qוס 70 "רשוכה תטיש " רטרק י"ע םייונימה לש תויעוצקמ לע שaד תמיש :"רשוכה jורקע" -
,םייטילופה 9 בכרה תא הנמאנ aצייל הנידמה תוריש לaס לע : "תויaוצייה jורקע" -.תויaוצייו רשוכ םיaציימ הטישה תונורקע
jכ לעו חותפה םaדהו תונמאנה תונורקע לע אוה שaדה יונישה תורמל .(תויוכז jויוויש הריaה תנידמ) תרשמ אוה התוא 'כואה
תנש- .יטילופה aרדה תונוילע 1990 תוחפה תוaרדב רקיעב םייטילופה םייונימה 'סמ תא םצמצל yילמה רקלוו תדעו ח"וד ÷
םודיקו סויa , חותפ םaד -ריכבה aרדב. םייטילופ םייונימ jיא רטוזהו םייניבה aרדב :םויכ םינייפאמ .תוריכב תונמאנ ךמס לע
.םינשה לכ ךרואל םייטילופה םייונימה תא ובוחב jמות ינאקירמאה םaדה .תועיבק jיא, תויaוצייו תויעוצקמב הנתומ תיטילופ
םינייפאמ : .א ררa:jורסח .להנימה לע הלק הטילש ,היטרקומד רתי ,עצמ םישaהל לק ,תוaלפמה קוזיח jורתי :תונמאנ
.הקיטילופל jוזיא jיא ,דיקפתל םימיאתמ אל םייונימ ,רוביצ יפסכב לוזלז ררa ,תותיחש .ב תויונמדזה jויווש jורתי :חותפ םaד
.תורמרמתה, דרמ ,היצביטומ רסוח jורסיח .a jורתי: םירז לש jוטלש jורסיח םירחא םינוaראמ הדימלו תונשדח רשפאמ
.ההובa הדימל תולע ,תויכשמהו תוביצי רדעה ד אלש תויהל לוכי jורסח תויתרבח תולווע jוקית jורתי :תויaוצייה jורקע .
.תונמאנה jורתי םע רשוכה תונורתי בלשמ jורתי :רשוכה jורקע .ה רחבי דיקפתל רתויב םיאתמה הטישה דגנ םינועיט
::תיאקירמאה הרשכה רסוח ,םידבוע לש טעומ jויסינ , חווט ירצק םירושיכ ילעב ,םירושיכ ירסח , jונaנמ ,היצקטורפב םירחבנ
חפונמו ליעי אל , תנaוה אל הטיש , רוביצ יפסכ זובזב , תישיא הברק יפ לע םודיק , רטפל jתינו תויה תונוכנ אל תוארוה יולימ
יתוא
יטירבה םגדה - רטשמה תטיש : תירטנמלרפ תויושר תדרפה ןיא תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה jיב הרורב הדרפה jיא :
.ירוביצה תורישה ידיקפ םיקיזחמ תילהנימה הדימריפה שארבש תורשמה לכבו :תימוטוכיד הדרפה שי להנימו הקיטילופ jיב
.ילארטינ jפואב הלשממה תוינידמ תא עצבלו ויתוארוה תא םייקל ,רחבנה יטילופה aרדל yעייל רומא להנמה .ירוביצ
תיטילופ תוילרטינ תפאושו הריכבה תודיקפה לש תיטילופ תוילרטינ לע הרימשל תובישח תסחיימ תיטירבה הלשממה :
.תויטילופה םהיתופקשהל רשק ילב תודסומלו םיחרזאל תוינפ רסח תוריש וקפסי םיריכב םידיקפ יכ חיטבהל :רוגס םגד
.לכל חותפ וניאו תודיקפה ברקמ רחבנ ריכבה לaסה :יפ לע םידבוע םודיקו סויג רחבנ ריכבה לaסה ,םירושיכו תויעוצקמ
רתומ םויכ .םירושיכ א"ז דבלב יעוצקמ אוה להנמה .ירוביצה תורישב תוללכנ תורשמה לכ , דבלב תיעוצקמה תודיקפה ברקמ
.םהלש היaולואידיאל םיבורקה םיצעוי םמע איבהל םיאקיטילופל תועיבק . jוטלשה qלחתהב םa תועיבקמ םינהנ םידבועה :
:םגדה תוחתפתה תנש- 1854 qסונבו .םמודיקבו םידבוע סויaב רשוכה jורקע לע שaדה -ודוה לע jאילוורט -טוקתרונ ח"וד -
,תיתחפשמ וא תיתaלפמ הברק אלו םייתורחת םינחבמ תועצמאב א"כ סויa:ח"ודה תוצלמה .דיחא הנידמ תוריש םa ךכל
תוצלמה .דיחא הנידמ תורש ,קתו יפל קר אלו םירושיכ יפ לע םידבוע םודיק .תיסיפל תילאוטקלטניא הדובע jיב הרורב הקולח
ע"החלמ רחאל קרו הaרדהב ומשוי ח"ודה 1 רחאל קר .jאולמב ומשוי 70 .רתוי רחואמ הנש תנש - 1943 הרז תחלשמ ÷
תנש -.ליצרצ תא qילחמ ילסא הב 1968 - ותוא חותפלו תורישה לש רוaסה ויפוא תא תונשל ויתונקסמ jיב -jוטלופ ח"וד
תולטמה jמ הדובעה יכרד תאו jוaראה תרוצ תא רוזaל שי : דוסי jורקיע aיצמ ח"ודה .םייטילופ םייונימ ללוכ yוחבמ םייונימל
םיבבוח לש םתדובע לע jעשנ תורישה:ח"ודה תונעט רקיע .ךפיהל אלו תיזיפ הדובע) תורשה ךותב תודמעמ jיב הקולח
םיטעמל קר .תוירחאו תוכמס לכ םירסח תורישב םיקסעומה םיחמומה ,הליעומ אלו הדיבכמ (תילאוטקלטניא הדובע תמועל
תוינידמ ,ותוא בבוסה םלועהמ קתונמ הלשממה ידרשמ ובש לוהטיוו בוחר ,לוהינ ירושיכ שי םיריכבה םידיקפה ברקמ
רחאל קר jקלחב ומשוי ויתוצלמה .רסחב הקול יעוצקמה לaסה לש חותיפה 20 םידעצה " המרופר תרaסמב ר'צאת י"ע הנש
הרטמב תישיא תונמאנ סיסב לע םיישיא םיצעוי תונמל הלשממל רשפאמה aהונה שרתשה jוטלופ תדעו רחאל . "םיאבה
ותונברסו דרשמה תונרמש לע רבaתהל -כ לע דמע ולא לש םרפסמ . 30 תנשב -.וידחי םידרשמה לכב 1981 הדעו -
jפואב דובעל ותלוכיב jיאש אצומ אוה םא ודרשמ ל"כנמ תא qילחהל תונמדזה שדח רשל קינעהל העיצה ÷ תירטנמלרפ
תנש -.שריש יללכה להנמה םע jוצר עיבשמ 1985 יטילופ-א הריירק תוריש אוה ירוביצה תורשה " -aנורטסמרא ריכזת ÷
רשה תוירחאב איה תוינידמ תעיבק ...תיטילופה ותסיפתל רשק ילב ,רחבנה לשממה תא תרשל םישרדנ םידיקפה .עמשוממו
הטלחה לכ עצבל דיקפה לש ודיקפת .רשה ידיקפתמ םידרפנ םייתקוח תוירחא וא דיקפת דיקפל jיא תוינידמ תעיבקב .
תנש -.תיטילופ תוילרטינ -"אלש jיבו הל םיכסמ אוהש jיב בוט jוצרבו yרמב , תונמאנב 1988 י"ע םיאבה םידעצה ח"וד -
השפיח אלא תיטילופ תוילרטינ השפיח אל איה , להנימב הaרדב תואלעהבו םייונימב ישיא jיינע התליaש ר'צאת טרaרמ
- .התוינידמ לש תינויערה הסיפתהמ ובהלתהש םילהנמ המדיקו תנש 1992 רו'aיימ j'וa ÷ םירשל תוaהנתה יללכ -
ר'צאת לש הכישממ תורבחב תוריכב לוהינ תורשמל תיפוס םידמעומ תמישר לכ * :תויaוציי םע תויעוצקמ לש בוליש
תורבח jתואל רשאכ תומישר jתואב םיטועימ ינב לולכל תולוכי תומישרה * .תחא השיא תוחפל ללכל בייח תויתלשממ
..הלשממה שאר לש םדקומה ורושיא ילב דחוימ yעוי לש יונימ לכמ תוענמיה * .ינתא טועימ תוצובקל העיaנ שי תויתלשממ
-םייטילופ םייונימ לש םודיקב תוברעתה אלא םייטילופ םייונימ הינטירבב ויה אל הפוקתה לכ ךרואלש הארמ ל"נה םaדה
תונורקע.תכרעמה ךותמ םישנא אלא ,םייטילופ םייונימ ויה אל) ליעל םירקמה לכב ורמשנ "רוaסה םaדה"ו "תויעוצקמה"
.(תכרעמה ךותמ םישנא לש םודיקב תוברעתה :תילגנאה הטישה דגנ םינועיט ינפל םניחב דובעל םינכומ םישנא jיא
םתוא םירצועו םייוניש םיצור אל ,םינרמש ,תוריחבה , להקה תעד תא םיaציימ אל , םישנאל תונמדזה jתונ אלש רוaס תוריש
םישדח , תוינידמ תונשל דואמ השק לעופב , היישעה תאטובמ הניא להקה תעד , ינודא jכ) םיאקיטילופהמ רתוי קזח להנמה
(רשה , וז הטישב jתוינידמ ידעי תא םדקל תולוכי jניא יכ ונעט דנליז וינו הילרטסוא
:להנימו הקיטילופ -לארשיב ירוביצה תורשה הaלפמל jמאנ תויהל ךירצ היה להנמ םעפ תיטירבה תשרומה לע תססבתמ
רוביצל םיחותפ צ"הנמב םידיקפתה הור םויה רטשמה תטיש : ירטנמלרפ ?םינשה qלהמב התנתשה תירתואישנ התייה
תירטנמלרפל הרזח הכפהו תויושר תדרפה : .תקקוחמו תעצבמ תושר כ"ח םaו רש םa תויהל לוכי דחא לכ .jיא הדרפה
להנימו הקיטילופ ןיב תימוטוכיד : םייטילופ םייונימ תושעל רתומ .jיא תיטילופ תונמאנ םינשה jיב שי : 1948-1959 הפוקתה
.י"אפמו jוירוa-jב לש חותפ םגד : תונמתהל לוכי דחא לכ םידבוע םודיק םייטילופ םירשק יפל : תועיבק jכ : . ירוביצה תורשה
:הרשפ לש אצומ -לארשיב זרכמ תבוח לוחת אל םיריכב םידיקפת ילעבו יללכ להנמ יונימ לע , תורש ביצנ תא הנממ הלשממה
םירש לש םיריכב יונימ תרשאמו הלשממה ריכזמ תאו הלשממל יטפשמה yעויה תא ,הנידמה , תפסוהל חתפ ריתוה קקוחמה
קוחב העבקנש המישרל תורשמ , .םירשה ידמעומ תא דימת טעמכ לארשי תולשממ ורשיא לעופב תוחתפתה - " 1959 קוח
םייונימ÷ הנידמה תורש " שי תרמצה לע רשאכ םיזרכמ תבוח .דבלב תיתודיקפה תרמצל םייטילופה םייונימה תא םצמצמ
הניירש י"אפמ .תורשמ תולעהלו דירוהל jתינ , םינוירטירק אלל םייטילופ םייונימ לש המישר שי .ל"כנמה תושארב יונימ תדעו
םירושיכ יפל הריחבו םיזרכמ רשפאמ אוהש הזב רשוכה jורקע תא רשפאמ קוחה ליבקמב .הלש קזוחה לע הרמשו תורשמ
.םיראשנ תועיבקהו חותפ םaדה (jיע תיארמל קר ךא) 1959-1981 קוחה) לש הנושארה היצנדקה qוס דעו הנידמה תורש
(דוכילהו jיaב , יונימ .ללשה תטישב שמתשה אל ,ירוביצה רוטקסב םישנא qילחה אל , תויתכלממ לע רומשל הסינ jיaב
.הבוט רתוי הפוקת .ל"כנמה ידיקפתל תחתמ ושלח םייטילופה םייונימה לעופב .תולשממ תעד יפל דימת רשוא םיל"כנמ
1981-1990 : םייטילופ םייונימב הערה 1 .םישנא qילחהל ידכ לכה השעו ירוביצה רוטקסה ללaב זז אל דוכילה . 2 יוניש.
.qסכ םישנא הברהל םלשל הבייחש תרדסמ הדעומ ( תויעיבשה תטישל דוכילב אמaודל) תוaלפמה ךותב תוריחבה תטיש 3 .
טעמכ ועיaה אל , ינשל דחא לaר ומש ,ךל רומשאו יל רומש םייטילופ םייונימ תניחבמ עורa יכה ÷ תימואל תודחא תולשממ
.יטילופ יונימ לכ ורשיא 'טוא העבצה ,תויבויח תואצותל םעפ qא 1990 רבח םייונימ -הנידמה תורש קוחב ינשה jוקיתה
דרשמ לש תוהובaה תוaרדה עבראמ תחאב jהכל לוכי אל זכרמ רבח) הaלפמה לש םירחובה תודסומב רבחש הaלפמ
-כ הקיקחהמ האצותכ (יתלשממ 5000 םה הממ טילחהל םיכירצ םה וב הנידמה תורש ביצנמ בתכמ םיבקמ הנידמ ידבוע
.םירחובה תודסומה וא הנידמה תורש :םירטפתמ -ה תונש 90 םייונימ לבקל זכרמה ירבח לש yחל שי jוקיתהמ האצותכ .א :
.(הנידמה תורש אל ךא ירוביצ רוטקס) תויתלשממ תורבחב םיפתושל םלשל ךרדה ,jטק בור לע תונעשנ תוaלפמה .ב
תטיש תא תצק ההכמש רבד דוכילב זאו ךרעמב םדוק הסנכוה -סירמיירפה תטיש .a .םייטילופ םייונימב הז םיינויצילאוק
םימלשמו תולוק יפלא תורשע םיאיבמש תולוק ינלבק הז שי jכש המ ךב םירחובש םיפלא תורשעל םלשל השק .םייונימה
הטישה תא בציילו הלשממה שאר תא קזחל רומא היה .םלענו היה ÷ הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה קוח .ד. םהל
תורבחב םירוטקריידו םילהנמ לש םייונימ רושיאל תירוביצ הדעו המקוה .ה.ךופה היה לכה לעופב ךא לארשיב היטרקומדהו
םייונימ לטבמו קסופ אוהו חתפמ תדמע ספת קרב jורהא -צ"aב תוברעתה.ו .חוכ jיא תודעול יכ הברה רזע אל . תויתלשממ
קזח -הנידמה תורש ביצנ.ח .םייטילופ םייונימ qשוחו רבעבמ יביטקא רתוי תויהל ךפוהש qוa -הנידמה רקבמ .ז .םייטילופ
.yעייל קר אלא םתוא לוספל לוכי וניא ךא םירשכ אל םייונימ aיצהל ששוח אלו רתוי
ילארשיה םגדה יבגל וצילמהש תודעו : 1 . רורד לאקזחי תדעו : הצילמה -יקסרבוק תדעו ךותב הנשמ תדעו התייהש א בלשל.
,jומאה תורשמ לש המישרה תא םצמצלו תונמאנ םע תויעוצקמ ב הדעו היהתש ,ותיא ובזעי םa רש םע םיאבש םישנא.
דיקפתל םימיאתמ תמאב םהש םתוא jחבתש תיעוצקמ .a תורשמ ) םירורב םינוירטירק תועצמאב המישרה אשונ תרדסה
.(תיעוצקמ /jומא ד לע תומייקה תולבaהה לכ תא qקותב ריאשהל הדעוה העיצה הנידמה תוריש תורש קוחב jוקיתה תובקעב.
לע יתaלפמ÷ יטילופ yחל תלעפה םושמ הב שיש תיטילופ תוליעפ רבדב aויס jהל qיסוהלו הנידמ ידבוע לש תיתaלפמ תוליעפ
jמז jובשח לע וא הדובעה םוקמב השעת אל איהש דבלבו תיטילופ תוליעפ ריתהל רשפא םיכומנה םיaרדל רשאב .םירשה
.הדובעה 2 . יקסורבוק תדעו א קוחל qופכב ויתוארוה תאו רשה תוינידמ תא עצבל בייח הנידמ דבוע . ב שיש םידעצ תטיקנ.
,וילע הנוממה רשה לא jירשימב תונפל דבוע לש ותוכזש א"ז םיריכב הנידמ ידבוע לש הימונוטואו תויעוצקמ דדועל ידכ םהב
הרומח תועט הב שי ותעדלש תוינידמ עצבל וילע לטוה םא .הלשממה שאר לא םa םיינורקע םיאשונבו הנידמה רקבמ לא
.רוביצל יניצר קזנו a תיעוצקמ תעד תווח תסנכה תודעו ינפב aיצהל ריכב הנידמ דבועל ריתהל. (רשה תדמע לע תקלוחה)
.רשה תעד תא aיצהש רחאל ד הדעוה .ירוביצה תורשב חתפמ ידיקפתב םיטועימ לשו םישנ לש סחיב jטקה aוצייה תא jייצמ.
וא aורד ותואב jרפסמל יסחי תויהל ךירצ תונושה תויעוצקמה תורשמבו םיריכב םידיקפתב םישנה לש jaוציי יכ הצילמה
יכרד לע yילמהל jוכנל האצמ אל ךא ÷ ולוכ תורישב jקלחל תוחפל הווש תויהל בייח תוריכבה תומרב םישנה זוחא יכו עוצקמ
םיטועימה ינב jיינעב .םושיי qרצל ,הנידמה תורשב םירושיכ ילעב םיטועימ ינב בלשל jווכמבו הדמתהב yמאתהל הצילמה
..ירוביצה תורשהו הנידמה תוריש לש םיאשונב תוירוביצ תוצעומו תודעולו םיזרכמ תודעוול םיטועימה ינבמ םינחוב 1994-
1996 רמאמ÷ יוניש יללוכמ םידעצ ÷ 4.1 רונלג קחצי לש המרופרה דוד ר"ד ישארה jעדמה לשו הנידמה תורש ביצנ ÷
תא רדסל תוסנלו יקסרבוק תדעו חורב הנידמה תורשב ריכב יעוצקמ לaס רוציל התייה התרטמש המרופרל ופחד םה. ירד
.יטילופל ילהנמה aרדה jיב (הציחמ) הימוטוכיד היהתש םייטילופה םייונימה אשונ 1996 תא רטפל יביב jוטלש יפוליח ÷
דaנ קספ צ"aב qוסב -יטילופ יונימב ומולש שיא תא תונמלו רונלa .רטפתה רבכ רונלa ךא 3 . -רימז קחצי א דבועש jויערה .
qילחהל קדצומ היה לבקתמ היה וליאש jוויכמ ורקיעמ לוספ jויער אוה תישיא המע ההדזמ אוהש תוינידמ עצבל ךירצ רוביצ
.תינידמה הaהנהה תפלחתמ התייהש םעפ לכב ירוביצה תורשה לכ תא ב תא ללוש רימז ÷ "תיטילופה תוילרטינה סותימ " .
םירכומה םישנא וביבס סייaל איה ותבוח qא ילואו איה ותוכזו תינידמ תינכת עצבל רשה לע ליטמ יטרקומד רטשמ יכ הנעטה
רבד jיאש רמואו ולש תינידמה תינכתה עוציבב הנומאבו םלש בלב ודיב ועייסיש ידכ ולש תינידמה הפקשהה םע םיהוזמו ול
.ירוביצה תורשה לש תויכשמהלו תוביציל הז jועטמ רתוי jכוסמ a םדיקפת תא אלמל םיעדוי הנידמה ידבוע יכ דמלמ jויסינה.
ומוקמב אבה רשה לש תוינידמל םאתהב qלחתמ אוהשכ jכמ רחאלו דחא רש לש תוינידמל םאתהב . 4 הנידמה רקבמ . -
.הרטשמה לש יללכה חקפמה jיבל הרטשמה לע הנוממכ ודיקפת qקותב םינפה רש jיב תועד יקוליח תובקעב בתכנ ח"ודה
א ליצאהל aהונהו ךרוצה jיבו רשה לש תירוביצהו תילאירטסינימה תוירחאה jורקע jיב תויושaנתהה תא השיaדמ תעדה תווח.
םידבועל .םינוש םיאשונב יאמצע תעד לוקיש םייעוצקמ ב לארשיב. תיללכ תיביטמרונ הרדסה הב jיאו יללכ להנימ קוח jיא
ינורקעו רורב חרואב ועבקנ אל םייללכה םילהנמה תויוכמס םa .ריכבה יעוצקמה תווצה jיבל םירשה jיב םיסחיה תכרעמ לש
.קוחב .a הרוצ םיטשופ םייטילופה םייונימה .וידיקפת jווaמ לכ לע ירוביצה תורשב תחוור םילוספה םייטילופה םייונימה תעפות
.דיקפתב הכוזה אוה רתויב םיאתמה םדאה אלש: םלוכב הוושה דצה םלוא הרוצ םישבולו 5 -jמפ'צ . הרשמב תוילרטינ
תירסומ תותיחשל רבד לש ופוסב הליבומ תירוביצ 6 רורד jב תדעו . 1994 - יונימל םישדח םילהנו הדימ הנק חוסינל הדעו "
המקוה הדעוה "זרכממ תורוטפה הנידמה תורשל תורשמל הז עבקת איהש המש וטילחהש רונלaו jיבר jיב םיכוכיח תובקעב
.היהיש המ 1995 -ל םייונימה תמישר םוצמצ :תיתפרצה השיaה חורב תוצלמה השיaמ הדעוה 30 -מ ) תורשמ 300 לולכל ,(
הנשמ : שדח דיקפת תריצי ,רתות אל ל"כנמ aרדל תחתמ תיטילופ תוברעתה ,תימואל תוינידמ תעיבקל תועaונש תורשמ קר
לוכי רש לכ ,.דרשמל ל"כנמה םיב ךוותמ qוa היהיש דרשמה ךותמ והשימ רוaס םaדב ךא ל"כנמה לש יונימ היהיש ל"כנמל
ובזעו רשה םע דיקפתל וסנכי ,ינמז דיקפתב וקסעויש םייעוצקמו םיישיא םירזוע לש רפסמב לבaומ ילאירטסינימ הטמ םיקהל
םימכסה תרaסמב םייטילופ םייונימ חיטבהל רוסאש הצילמה איה jכ ומכ .תיעוצקמ םייונימ תדעו רובעל וכרטצי qסונבו ותיא
.jוטלש יפוליח ויהו חצרנ jיברש ללaב םולכ הזמ אצי אל ךא jיבר ידי לע ורשוא תוצלמהה. םיינויצילאוק
רמאמ יקסנרש /לארשיב תוינידמ בוציעו ירוביצה להנמב םירותלא 2.9 - וכותב אשונ ילנויצר yוח הטלחה לדומ -רותלא
jונכת ילב תוליעפ ררוa.תויופצ אל תויונמדזהל ביaהל ךרד אוה .תנכוסמו החוטב אל הביבסב ומכ ,ךרוצל תידיימ הבושת
אל הלועפ ,המידקמ הנכה אלב .רכומ ךילהל םאתהב וא jונכת ךותמ תאצויש תוליעפ וא יתטיש הלועפ ךילה וא ימשר
.jוסא הרה וא קירבמ תויהל לוכי להנמבו תוינידמ בוציעב רותלא .תננכותמ -המוחת תוילנויצר םע תודדומתהכ רותלא תויה
,םלש עדיב רסוח לשבו תורטמו תוענה ,תויונמאנ ,םיכרע ,םיסקלפר ,םיaהנמ ,םירשכ : ידי לע תלבaומ איה תוילנויצרהו
.ילאידיא jורתפ תאיצמ אקווד ואלו תודדומתה אוה רותלא .רתלאל םיצלאנ םירותלאל הטונ תילארשיה תוברתה תוביסה -
םיינויצה םיצולחה ודדומתה םתיאש םישקה םיאנתה .רותלא תלוכי השרדנ תוצופתב דורשל ידכ רותלאה תעפות תוחתפתהל
תורטמ jיב םאתמ רסוח םיבייוא תפקומו תורצ תעבש yרא ,יטירבה טדנמהו םיבייוא םינכש ,תחתופמ אלו החיחצ yרא ,
.רותלא םיכירצמ ולא לכ ינוליח-ידרחה טקילפנוקה, םיבאשמל תונורתי תולבוקמה תורירבהשכ הלועפ , תמא jמזב הלועפ -
רסוח לש בצמ , תואדו רסוח לש בצמ ,תואדו רסוח לש בצמ .תואדו רסוח לש בצמ ,קותישמ ענמיהל ךרד ,תומישי jניא
תוריהמב לועפל שי , תופולח לש תיסחי תוליעי ךירעהל jתינ אל ,תונמיהמ תודבוע טעמ ,םימידקת רסוח לש בצמ ,תואדו
.םילבaומ םיבאשמבו -תונורסח קזנ ,תינזבזב תוינידמ ,לודa ינוaרא סואכ ,תיארחא אל תוaהנתה, תעמשוממ אל תוaהנתה
.לופרע רצוי ,תופולח תניחב jיא ,תויעוצקמ אל תוטלחה ,תילמיטפוא אל הפולח תריחב ,ילכלכו יתרבח רותלא לש םירקמ
ילארשיה לשממב רותלא .תוינוליחו תויתד תוצובק לש תושירד -םילשוריב לשממ .תומיע לש בצמ תaפהל ילככ רותלא -
.הייבכמה jוסא ,היסורמ םילועל רויד :םיריהמ םייוניש םע דדומתהלו םיבאשמ לצנל ידכ רותלא ..שדח בצמב םימרוa
רותלאל םימרותה א -ישיא . ,תויטמזירכ ,םינוכיס תליטנל תונוכנ ,תילטנמ תושימa .ב -יתוברת תוכמותה תויוברת jנשי
.ו"כו דנלוה ,הינטירב ,תפרצ ,הינמרa jוaכ רותלא תוללושה ולאכו .ו"כו ב"הרא ,לארשי ,דרפס ,הילטיא אמaודל רותלאב .ג
-הביבס .תואדו יאו םיצחל תובורמ תוביבס jנשי .ד -רותלאה תויקוח .יקוח אוה רותלאה jהב תוביבס jנשי .ה -תופיחד תויעב
.aיהנמה י"ע ידיימ רותלא תוכירצמ תופוחד .ו -תומייק תורירב ?רותלאל הרירב הנשי םאה .ז -םיכרע לע תורשפתה רותלא
.םיכרע לע רשפתהל jתינשכ ירשפא .ח -תואצות .ותאצות יפ לע טפשנ רותלא
'חי 3 תוטלחה תלבק - - תורדגה : הטלחה - בצמ ותואל הבוaתכ הלועפ ךרד תריחבו םייק בצמל תעדומ תוסחייתהכ תרדaומ
jורוד .a) 1986 //( . לבקל רשפאש רתויב הבוטה הטלחהה -תילמיטפוא הטלחה // תוטלחה תלבק ךילהת - .א לש ךילהת
תויביטנרטלא םיכרד רפסמ ךותמ תחא הלועפ ךרד תריחב .ב ויורשפאהו הריחבה בחרמ תרצהל תוקינכט לש רובצמ
( דרנרב רטסצ לש הרדaה )
a .ויתורטמ תaשהל הלועפ jוויכ רחוב םדא ותועצמאב רשא ךילהת. ד תלבק ךילהת ךותב בלש השעמל איה הטלחהה .
.תוטלחהה תוטלחה יגוס : 1 . תויטקט תוטלחהו תויaטרטסא תוטלחה תיטקטל תיaטרטסא הטלחה jיב הנחבה: , הטלחה
jוaראה לש ולרוaל תויטירקו תובושח תוטלחה =תיaטרטסא , תויתועמשמ אל jהלש תוכלשההש תוטלחה =תיטקט הטלחה
רשי סחי -רתוי ךורא הלש העפשהה לש jמזה חווט:ש לככ רתוי תיaטרטסא היהת הטלחה.ולרוaו jוaראה לע , םיבאשמה
רשי סחי -רתוי םילודa המושייב םיכורכה , רשי סחי -רתוי הלודa הטלחהה העיפשמ הילע הייסולכואה , הלש תוכיפהה תדימ
(תיטקט התייה תוטרח םע היה םא) תוטרח ילבךופה סחי ÷ רתוי הנטק 2 . וא) תותנכותמ אל תוטלחהו תותנכותמ תוטלחה
(תונבומ יתלב תוטלחהו תונבומ תוטלחה קוידב jתוא תוקחל לוכי בשחמה רשא תוישונא תוטלחה =תונכתל תונתינ תוטלחה
jוaראב םיכומנה םיaרדל ולצאוי ולא תוטלחה ,(קנבב דיקפ qילחהל לוכי טמופסכ אמaודל) , =תונכתל תונתינ jניאש תוטלחה
ריכבה aרדה תלחנב וראשיי ולא תוטלחה ,jוצר עיבשמ jפואב םדאה תא qילחהל לוכי וניא בשחמה 3 . תומרב תוטלחה
:תואדו לש תונוש םימייק 3 : תוטלחה לש םיaוס א -jוכיס תולוטנ תוטלחה וא (תיטסינימרטד) תמלשומ תואדו תמר .
לש תורבתסה ,jהלש האצותה יבaל האלמ תואדו שי. jיטולחל תונבומ תוטלחה jה ולא ,תוימטירוaלא תוטלחה םa תוארקנ
100% האצותל ב . -ןוכיסב תוטלחה וא תיתורבתסה תואדו תמר לע jנורתפב ךמתסהל רשפא , תונבומ יתלב תוטלחה ללוכ
שארמ תועודי תוירשפאה הטלחהה תואצות לכ .תוימתירוaלאל jתוא ךופהל ךכ ידי לעו תורבתסההו הקיטסיטטסה יקוח
.(עבטמ תלטה אמaודל) .האצות לכ תושחרתהל תורבתסהה העודיו ג תואדו יא יאנתב תוטלחה וא תיארקא תואדו תמר . -
לש תוירשפאה תואצותה לכ יבaל יאדו ידימ jיא וב בצמ ,תואדו יא לש בצמב תולבקתמה תונבומ יתלב תוטלחה ללוכ
.תואצותהמ תחא לכ תושחרתהל תורבתסהה יבaל וא/ו הטלחהה
- תוטלחה תלבקב םילבוקמ םיבלש םיכרע /םידעי תעיבק:לדומב עיפוהל םיבייח םיבלשה לכ אל , תופולח חותיפ , תניחב
תופולח , הערכה , עוציב , הכרעה
תוטלחה תלבק לש םילדומ - תבכרומ תואיצמ לש טשפומ aוציי =לדומ . (םייתוגהנתה) םייריפמא םילדומ aיצהל םישקבמ :
.אבנל וא ריבסהל הסנמ רקוחה התוא תואיצמה תא ריבסהל ותלוכיב jחבנ יריפמא לדומ .(יוצמה תא) םימייק םיכילהת
םייביטמרונ םילדומ jחבנ יביטמרונ לדומ .(יוצרה תא) תוטלחה תלבק יכילהתל תויוארה םיכרדה תא aיצהל םישקבמ :
.רתוי תובוט תוטלחה בינהל ותלוכיב
תילנויצרה השיגה לדומ jויaיה =ויצר תופולח לש הריהזו תיתטיש הניחב לש הדלות הניהש הריחב איה תילנויצר הטלחה
.jהיתואצותו םיבלשה : םייכרריה) ( 1 . םיכרע /םידעי תעיבק 2 . תופולח תריציו יוהיז 3 . תויזחת תכירע 4 . הפולחב הריחב
רתויב הלודaה תלעותה תלעב רתויב הבוטה : תוחנה 1 . יפל רחובה ילכלכ רוצי אוה תוטלחהה לבקמ ÷ "ילכלכה םדאה "
תופולחל שידא היהי תוטלחהה לבקמ וא רתויב ההובa תלחות , רתויב הובaה תולע/תלעות סחי :לשמל.םיילכלכ םינוירטירק
ההז ילכלכ ךרע תולעב . 2 . תלוכי ,הנוכנ תואיצמ תנבה : הטלחהה תלבקל םישורדה םיעצמאה לכ תא שי תוטלחהה לבקמל
.ו"כו qסכ ,היaולונכט ,jמז ,תויזחת ,תופולח ,עדימ ,עדי ,דיתעה תא תוזחל 3 . .jוכיסב וא םיאדוכ תספתנ הטלחהה תביבס
4 . (םיבשוח םלוכ בשוח ל"כנמהש המ) .ינaומוהכ ספתנ jוaראה - . אצמתש דע שפחל ךישמת טחש תמרעב טחמ תאצמ םא
הבוט רתוי וזיא jהניב תוושהל לכותו טחמ דוע ::וינייפאמו לדומה תושירד 1 . jיינע לש ופוaל לבקתהל תוטלחהה לע
2 . םישרופמו םיטרופמ תויהל םיכירצ הטלחהה לש הנשמה ידעיו םידעיה 3 . יפ לע תושעיהל הכירצ תוביטנרטלאה תריחב
.jהב שומישה תויורשפאלו םידעיל jרשקה 4 . jהו תופולחל jה םיסחייתמה הטלחהה לש םינושה םידמימה תא תוהזל שי
םידעיל 5 . תא jוחבל שי לכ לש תולעותהו תויולעה לכ (ירשפא יתלב) תוביטנרטלאה 6 . תא קודבל שי לכ סחייתמה עדימה
הטלחהל 7 . לכ jחבהל תוכירצ הטלחהה jמ תועבונה תוירשפאה תואצותהו תועפשהה 8 . תא ססבל שי לכ , תוחנהה
תיעדמ הירואית לע הטלחהל סחיב תוכרעההו םינותנה :תונורתי 1 . השיa) תוטלחהה תלבק ךילהתל לאידיא/qר הווהמ
.(aישהל jתינ אלש רבד הז הרוהט תילנויצר 2 . וילע םתוא םינוש םינתשמל תוטלחהה לבקמ לש וביל תמושת תא הנפמ
jובשחב תחקל 3 . הטלחהה תוכיא רופישל בוט יוכיס שי ויתושירדבו לדומה יבלשב רתוי קבדי תוטלחהה לבקמש לככ .
4 . תונשדח רשפאמ . 5 . 'חי) הקדצהכ תוילנויצרה 2 210 ךא ירוביצה להנימב םיקסוע ונאש רמאש קיו לרק אוה רקוחה ÷ (
.םירחא םימוחתב םa לדומב שומיש קידצהל jתינ תונורסח 1 . : ילכלכ וניא םדאה:jאולמב תומייקתמ jניא לדומה תוחנה
'חי) תוהז הטלחה תויעבל םינוש תונורתפ 2 193 ילכלכ רוצי וניא םדאהש וחיכוה jמלהקו יקסרבט ÷ ( , תא םדאה תושרל jיא
jומייס ÷ עדימה תא דבעלו תואיצמה תא jיבהל ,דלונה תא תוארל תלוכי ,םיבאשמ ,עדימ ,עדי םישורדה םיעצמאה לכ 2 . jיא
הרבחב םיטרפה ללכ לש םיכרע לולקשל תלבוקמ ךרד 3 . דחוימב) jאולמב jמשייל jתינ אל כ"דבו תודבכ לדומה תושירד
(הקיטילופה םע תטלחומ הריתסב םידמוע םישרופמו םיטרופמ םידעי אמaודל ירוביצה רוטקסב 4 . וניא ילנויצרה ךילהתה
'חי ,םיריסאה סקודרפ) תילמיטפוא הטלחהל חרכהב ליבומ 2 182 םה תילנויצר הטלחה םיחקול וישנאש תורמלש חיכומ
(רתויב התוחפה הטלחהל ועיaה 5 . (jייל דד) "הנמז רחאל הטלחהל" ליבוהל יושע .רקיו השק , ךורא ךילהתה
-ןוצרה תעבשה לדומ jומייס י"ע) תלבaומה תוילנויצרה תשיa ךותמ רזaנ 1965 יבקמ תוaהנתה תא ריבסהל jויסינב (
.תוטלחהה .א-תוחנה .עוציב ירב םיבישחת קרו הaשה רב עדימ קר שורדל הילע הליעומ היהת תיביטמרונ הירואיתש ידכ .ב
לבקל ידכ ,םילבaומ תלוכיו עדי ותושרל:(תילנויצרה השיaב ילכלכה םדאל דוaינב ) "רחוב םזינaרוא" אוה תוטלחהה לבקמ
ותוא בבוסה לש םיטושפ םילדומ רצוי אוה הטלחה , תואיצמה" הניא ולש תואיצמה תסיפת לבaומ ולש עדיהש jוויכמ
"תיתימאה , תלבaומ ולש תוילנויצרה (ישונאה חומה) ויתולבaמ לשב ךא ,תוילנויצר תויהל jווכתמ אוה תוטלחהה לבקמ .a
תיבטימה הפולחה תא אלו תקפסמה הפולחה תא שפחמ -"jוצר עיבשמ"
:(ןומייס) תלבגומה תוילנויצרל תויודע טחמ דוע שפחל ךישמתש םעט jיא טחש תמרעב טחמ תאצמ םא 1 תוזחל תלוכי יא.
(ישונאה חומה תולבaמ) דיתעה תא . םוצמצל תנתינ אל וא השק לודaה הקלחבש הלודa תואדו יא . תויזחת לש העטומ יופימ
דיתעה רמאמ 2.1 jוכנ דיתעה תא תופמל רשפא יא םעפ qא ÷ "תוינידמ ירומיה" 2 הב תואיצמה תרכהב םדאה תולבaומ .
לעופ אוה - תואיצמה ייומידש ךכ ,םהל םירכומה םינשי םיחנומ תרזעב םישדח תואיצמ יבצמו שדח עדימ םaרתל םיטונ םישנא
"תיתימאה" תואיצמהמ םינושו ,jיטולחל טעמכ םיעובק םהלש - םיחמומב םרוקמש ,םיאצממו תויזחת ,םינועיט ,עדימ סמוע
תואיצמה תנבה לע רתוי דוע השקמ םהניב תוריתסו םיצעויו 3 וב םיבר םינותנ דבעל השק: עדימ דבעל תלוכיה תלבaמ.
לבaומ תופיצרבו תוליעיב דובעל לוכי חומב וב jמזה ךשמ ,תינמז 4 jמנהקו יקסרבט -תוהז הטלחה תויעבל םינוש תונורתפ.
תויעב יתש םירצוישכ וא הנוש הרוצב םעפ לכ הלאש םיחסנמ רשאכ הרוק המ הצובק התא לע ורקח 5 -תיתצובק הבישח.
-מ עבונש לשכ לש aוס 9 ,תועיaפ יא תיילשא ,ההובa תימינפ תודיכל :םינוש םימרוa תזרפומ תוימיטפוא , תדדועמה תוננאש
תונכתסה , הצובקל םיינוציח םימרוa לשו ביואה לש תיפיטואירטס הסיפתל הליבומה ,הצובקה לש ההובaה תוירסומב הנומא.
היתוצלמהמ םיaייתסמה , םיינוציח םיצעוימ םלעתהל הייטנה תא תקזחמה הצובקה ירבח לש םיהובaה םירושיכב הרכה ,
הצובקה וקמ םיטוסה םירבח לע yחל תלעפה , תובישח סוחייו םיעד תודיחא לש הילשא ,הצובקה ירבח לש תימצע הרוזנצ
הצובקה ירבח ברקב המכסהה םתעל :םיבלש jוכית ,עדימ qוסיא -jיעידומ , הפולחה -הערכה :םינייפאמ 1 . לש jטק 'סמ
תחא קר םימעפל , םומינימ תושירד , 2 . jימז עדימב דקמתמו ,יארקא ,יחטיש אוה עדימה רחא שופיחה 3 . תופולחה 'סמ
jטק כ"רדב אוה jטק לקשנה 4 . ינפב תחא לכ) םייסחי תונורסח/ תונורתי לש jזאמ ילב היינשה רחא תחא תונחבנ תופולח
המצע , 5 . םיטושפ םישרדנה םיבישחתה , 6 :םידדובו םיטושפ םה הערכהה יללכ , סוזנצנוק , המלשה לארשי yרא , סחיב
תוינידמ הנש אל םא , ךשמה החלצה שי םא -רבעה תוינידמ תואצותל , םייביטקייבוס ךילהתו תושירד :תונורתי 1 . ויתוחנה
(התוא לסופ אל) תילכלכ תוילנויצרל תובישח סחיימ ,תואיצמל תומאות 2 ,. טושפ יכ םא -חותינ שרוד , םושייל לוזו לק 3 ,.
טילחמה jוצר תעיבשמ תרחבנה הפולחה , (jושארה עaרהמ רבכ) תיבטימה הפולחל עיaהל יוכיס שי , תומזי םסוח וניא
תונשדחו . 4 - . תונשדחו תומזי דדועמש ילאנויצרה לדומה תמועל דדועמ וניא jוצרה תעבשה לדומ :תונורסח
1 . תונימז תופולחל סחיב תויבטימ jניאש תואצותל ליבוהל וא/ו תוינוניב קידצהל היושע תויביטקייבוסה . 2 . השירד רדעיהב
תחא קר םיתיעלו םומינימ תושירד לש jטק 'סמ םיביצמ כ"רדב תוטלחהה ילבקמ ,תשרופמ 3 . הקידב ,jימז עדימב תודקמתה
התוחנ הפולחב הריחבל ליבוהל תולולע היינשה רחא תחא תופולחה לש הקידבו תופולח לש jטק 'סמ לש 4 . חותינה
הפולח סחיב התוחנ הפולח לש הפדעהל ליבוהל םייושע םיטושפה הטלחהה יללכו תונורסח /תונורתי jזאמ רדעה ,ינטשפה
הנימזו הפידע
-תוטלחה תלבקל יתפסותה לדומה םולבדניל סלרא'צ י"ע , תוטלחה לע תוססובמ תולבקתמה תוטלחהה וב לדומ והז
jהל תילוש תפסות תווהמו ,רבעה (תוילנויצר ללכב jיא) יביטמרונ םa לדומה יכ jעוטו ,ירואיתכ לדומה תא aיצמ םולבדניל
-תוחנה 1 . םילבaומ הטלחהה לבקמ תושרל םידמועה ילאוטקלטניאה רשוכהו היצמרופניאה תורוקמ . 2 . qסכהו jמזה
םילבaומ תוינידמ תעיבקב עיקשהל רשפאש 3 . םיכרעב וקסעיש םהל תוביתכמה תויטפשמו תויטילופ תולבaמ להנימה ישנאל
דבלב םיטעומ תוינידמ יווקבו 4 . .תופידעה רדס לע וא/ו םיכרע לע המכסה jיא הב ,תיטסילרולפ היטרקומד :הטלחהה תביבס
5 . .םיעצמאה חותינמ תורטמה תריחב תא דירפהל jתינ אל 6 . וא (השעמ רחאל ) jהיתואצותב וניא תוטלחהה לש jנחבמ
תויוצרה תואצותה תא וביני jכאש (השעמה ינפל ) הכרעהב 7 . לע המכסהה : תומדוקה תוחנהה שולש לש אצוי לעופכ
.תוינידמה לש התונוכנל ידיחיה ישעמה jחובה אופא איה תוינידמ 8 . ימוחתב םושייל המיאתמה תיעדמ הירואית jיא
תוינידמה (התוא תרתוסש הקזח תוחפל תחא הירואית דוע הילע jיאש הירואית jיא ) . ידיחיה jחובהש חינמ םולבדניל
חותינ תא דירפהל ,שדחמ jוחבל jתינ אל םא המכסהה jחבמ הז . תיטילופ תוילנויצרמ רזaנ הבוט הפולח איה המל ירשפאה
המכסה הילע שי לבא הבוט תוחפ הטלחההש תויהל לוכיו המכסהה הז הבוט הטלחנש ידיחיה jחבמה ,תורטמהמ םיאצממה
.הפידע איה זא -םיירשפא םיילניצפוא םיבלש 1 . (הבוח אל) jתaשהל םיעצמאה לשו תורטמה לש לבaומ חותינ , 2 . תאלעה
תויתפסות תופולחל קר םיסחייתמ :תופולחה 3 . םיכרעמו תופולחה לש תוירשפא תובושח תואצותמ תומלעתה :תופולח חותינ
תואצותב םירושקה 4 . המכסהה jוירטירק יפל :תיפולח הריחב תלעותה ברמ תא jתייש המ תויצטיירפמיאל jותנ לבא jוכנ )
תוילנויצרה יפ לע השעמל המכסה הילע שיש הפולח םולבדניל י"פעו תקפסמ הפולח יל קיפסמ jומייס י"פע .תלחותה וא
(יתפסות קר םולבדניל יפ לעו תומייקה תופולחה לכ תא תולעל ךירצ תללוכה 5 . ומצע לע רזוחה יתרדס /יתע ךילהת
:םינייפאמ 1 . (תטלחומ הדרפה שי ילנויצרה לדומב) הלועפה יכרדו תורטמה תריחב jיב בוליש םויק 2 . jיב הנחבה jיאו תויה
(לבaומ אוהש וא) תורטמהו םיעצמאה לש חותינ םייקתמ אל םיעצמאל תורטמ 3 . לע תמכסומה תוינידמ איה -הבוט תוינידמ
רשאכ םיכרע לע םיכסהל ךירצ אל םיינידמ םיחתנמ לע רבדמ -(תילכתה לע םימיכסמ םניא םה םא םa) םינוש םיחתנמ
תוינידמ לע םימיכסמ 4 . םיכרעמו תובושח תופולחמ ,חומצל תויושעה תובושח תואצותמ םימלעתמ :לבaומ חותינ םיבושח
(חותינה תא טשפל ךירצש רמוא םולבדניל יתפסותל קר תוסחייתהב הז תוטלחהה תלבק ךילהת טושיפ ) 5 . -יתע ךילהת
יתרדס 6 . הירואית לע תונעשיה לש תבוח jיא .. תוינידמב תלבוקמ הטיש jעוט םולבדניל ,jמז jומה ךסוח הטישה :jורתי
.התרזעב רופתל םיחילצמו :תונורתי 1 . להנימה ישנא תא תוכובס תויעבב תשמשמה, תוינידמ תעיבק לש תלבוקמ הטיש וז
(םולבדניל) , 2 לש תללוכ הסיפתל עיaהל קרס jויסינ לכמ הבוטו תוכובס תויעבב ה"בק לש רחא לדומ לכ לע הפידע וז הטיש
('ל) תוישונא , 3 תויתפסות תופולח לש המכסהל עיaהל לק , 4 םשיילו םוזיל לק , 5 םיצוליאלו רבעה תוינידמל תוסחייתה תמייק
(jיטולחל רבעב התייהש תוינידמ יצוליאמ םלעתמ ילנויצרה לדומה ) הנממ םירזaנה , 6 המכסהה תיטסילרולפ היטרקומדב
(qקות jתונ הז םימיכסמ םלוכ םא םולבדניל י"פע ילהנימ qקות) תופולחל qקות הקינעמ 7 חווט תוכורא תורטמ עובקל רשפא.
הטלחהל תפסות בלש לכל qיסוהל jתינ םינשה ךשמב) .םייתפסות םייוניש לש הרדסב םהילא qואשלו ( 8 תענומ תויתרדסה.
תוכשמתמ תואיaש 9 רבעה תואיaשה תא תולקב jקתל jתינ. 10 הירואית לע תונעשהב ךרוצ jיא. :תונורסח 1 אל הטישה.
םולבדניל -הטלחהב םירושקה םייטנוולרה םיכרעה לכל החטבה תכרעמ תללוכ 2 יווקמ תומלעתהל איבהל הלולע הטישה.
(ךרדב תויועט) 'ל -םינייוצמ תוינידמ 3 ( הנממ םלעתנש תנייוצמ הפולח תויהל הלוכי) רורד -תונשדח םלוב לדומה. 4 לדומה.
(רתוי תובוט תוביטנרטלא שפחי אל jלצעה דיקפה ) רורד -"השעת לאו בש" לש תוינידמל אקנפשוa jתונ 5 . תימניד הביבסב
לככ ,jוכסיח -רתוי תימניד הביבסהש לככ) רורד -דיתעה תואצות יובינל יאדו סיסבכ רבעה תואצות לע ךמתסהל jתינ אל
(jורתי -רתוי הביצי הביבסהש 6 רורד -"דחי תבישח" לש האצות תויהל הלוכי המכסה. 7 םיידימת םייוניש שי תימניד הביבסב.
,היaולונכט ,םיבאשמב םייוניש jמזה לכ שיו ביצי אל םלועה ) רורד -רבעה תוינידממ jוצר תועיבשבו םיבאשמב תויעבב
(דיתעב jוצר תועיבש החיטבמ אל רבעב jוצר תועיבש 8 םיאב הרבחב המצועה ילעב לש םיסרטניאה וב בצמל ליבוהל יושע.
םומיסקמ לש הטלחה וא םישנא ידי לע תמכסומש הפולח המכסה פ"ע הטלחה ) .יתימאה "ירוביצה סרטניאה" אלו יוטיב ידיל
(תטלשה התילעה תא תתרשמ
-יביטמרונ ןויד םיבאשמ תעיבק ,תויעב תעיבק :םירבטצמה םיאנתה םימייקתמש יאנתב תוביצי תורבחל םיאתמ :רורד
שמתשהל אל הביס jיא תוילושב ונתשה םיבאשמהו התנתשה ךכ לכ אל היעבה םא) רבעה תוינידמ תואצותמ jוצר תועיבשו
(יתפסותה לדומב :םולבדניל jינ אל יקסורבוק תדעו ) תילנויצרה הטישב רשאמ רהמ רתוי תכל יקיחרמ םייונישל עיaהל jתינ
(הaרדהב תאז תושעל ךירצ תחא הכמב ירוביצה להנימה תא תונשל , יושעש המ : "השעת לא בש" לש תרוקיבה לע 'ל
םישי וניאש לדומב שמתשהל םצלאל הז םידיקפ קתשל "תברועמה תישילשה השיaה " רמאמ איצומ תברועמ הקירס :ינויצע
תברועמה הקירסה לדומ תונורתי תאו (יתפסותהו ילנויצרה ) לדומ לכ לש תונורתיה תא תחקל הסנמו אב אוה
-הפשאה חפ לדומ תנשב jוסלאו 'yראמ ,jהכ י"ע חתופש ירואית לדומ 1977 -ב ךרענ רקחמה., 4 תואטיסרבינוא יaוס
אוה jתוהמ תאש תויעב רותפל לוכי טרפה תוינעו תונטק תוללכמו תוינעו תולודa ,תונטק תוללכמ ,תורישעו תולודa :ב"הראב
לעופ jוaרא ,ול םירכומה םילכה תרזעב התוא jיבהל הסנמ אוה ,ול רכומ וניאש םוחתמ היעבב לקתינ טרפה רשאכ ,ריכמ
תונויסינ ירפ אוה תונורתפהמ קלח .תונתשמ החלצה תומרב jתוא םירתופו תויעבב םילקתנ jוaראב םיטרפה :ךרדה התואב
םירחא םינוaראב וכרענש םימוד , "ינוaרא jורכז"ל םיכפוהו םיטלקנ םיaוסה ינשמ תונורתפ . ינוaראה jורכזה = יוטיב jורכיזל
בצמ לכב לועפל שי םהיפל תונקתו םיקוח ,םיכמסמ ,םילקוטורפ :ילמרופ , ,תוaהנתה לש תומרונ :ילמרופ אל יוטיב jורכיזל
jוaראב תולחהה תלבק לשו הדובעה -םיצוליאו תולבגמ ÷ תילנויצרה השיaה יבaל םולבדניל הלעהש םיצוליאהו תולבaמה
לבaומ עדי:םיפקת , יניינע אל עדימ , תואדו יא ,רדוסמ אל תופידע תכרעמ , תימניד הביבס , םיבאשמ יצוליאו jמז יצחל * .
םידעיב תוברועמ תופולחה: לכהב ברועמ לכה תויבקעו רדס, qצר jיא תינוaראה תואיצמב , תלוכי ילב הזב הז םירושק םיכרע
םדירפהל , תוירואיתב תובלושמ תודבוע , ב"ויכו תונורתפה םע תועיפומ תויעבה * המוד וזה תינוaראה תואיצמה ינייפאמ
לדומה םש jאכמו הפשא חפל םירקוחה תעדל ?תוטלחה תולבקתמ qיא 1 . לפטמ אוה השדח היעבב לקתנ jוaראה רשאכ
יביטקלוקה jורכזב רבצנש עדיה יפל הב 2 . jורתפב ושמתשי :זא (המוד היעבב ולפיט רבכ םא) היעבל jורתפ jורכזב םייק םא
הז , תואוושה הנעצבתת אלו תונוש תופולח לש הקידב עצבתת אל 3 . םיאתתש ךכ חסונת איה -תרכומ הניא היעבה םא
רכומ jורתפל -םיאצממ הפשאה חפ לדומ .תומלעתה וא הסונמ י"ע תושענ תוריחבה בור .תויעב jורתפל הבוט הטיש וניא
-לדומה תונורתי ילבקמשכ ,הנתשמ הביבסב ,תונבומ יתלב תויעב ,םיטקילפנוקבו תורטמ לופרעב הקול jוaראהשכ לעופ
העורaה הרוצב תויעב תורתופ תוינעו תולודa תוללכמו תויעב הברה יכה תורתופ תורישעו תונטק 'נוא .םיקוסע תוטלחהה
.רתויב
תיטרקויבה הקיטילופה לדומ -ה תונשב הבצעתהש תיטילופה השיaל ךייתשמ 60 jוסילא י"ע חתופ לדומה .טדטשיונ י"ע
תנשב 1971 .הבוקב םיליטה רבשמב תוטלחה תלבק יכילהת÷ :תוחנה 1 . לעב דחא jקחשכ לעופ וניא -ינaורטה jוaראה
קצומו רורב יזכרמ סרטניא . 2 םיבר םינקחשמ תבכרומ לשממה תריז 3 . ,םיישיא ,םיינוaרא ) םינוש םיסרטניא jקחש לכל
תואיצמה לש םינוש םירבסהו תונבה ,תונוש תויומידק (םיימואל . 4 תלבaומ המצוע םינקחשל 5 . חוקימ לש האצות jה תוטלחה
.תנווכמ וא תילנויצר הריחב jניאו (יטילופ רצות)
לדבהה השיaה jיבל (תוחפל תחא הביטנרטלא ,םהילע םימיכסמ ,תופולח םילעמ ,םיבלש) תיתפסותה השיaה jיב
.םהניב יאוול רצות איה הטלחהה ,ונוויכל ךשומ דחא לכ םינקחשה jיב הקימנידמ האצותכ רצונ , הריחב jיינע jיא) תיטילופה
6 . תלבקו םימוחת הברהב קוסיע. םינקחשה לש םביל תמושת לע םירחתמ םיבר םיאשונ ,תימניד הניה תוינידמה בוציע תריז
םינקחשה לש בלה תמושת לע םירחתמ םיאשונה רצק jמז קרפב םימוחתב תוטלחה 7 . הקיטילופ jיב הנחבה תמייקתמ אל
היטרקויבב חתפמ תודמע ילעב םינקחשה qצרה תשיa .הקיטילופבו היטרקויבב חתפמ תודמע ילעב םה םינקחשה -להנימו
הקיטילופבו :םינייפאמ 1 . תוצובק רתוי ההובa תוחיכשב לבא ,תחא הצובק לש jוחצינ תאטבמ הטלחהה תובורק םיתיעל
תואירב קוח אמaודל ) jוסילא -.הליחתב הילא jווכתה אל םידדצהמ שיאש הטלחהל האיבמ םינוש םינוויכל תוכשומה תונוש
(תיתכלממ . 2 . רשפתהל, ענכשל ,דובעל ךירצ אישנה םa .ךילהתב תטלחומ תונוילעמ הנהנ וניא שיא 3 . לשממה תוaהנתה
תליחתב אמaודל) םיירקיעה םיקחשמה תואצותו םיינשמה םיקחשמה תואצות ,תודדוב תולועפ לש רצות איה םיוסמ אשונב
שי הaילה 0 (םיקחשמה לכב חרכהב חצינ אל תופילאל עיaמש ימ תופילאה לע םידדומתמ qוסבו ישילשו ינש בוביס שי 'קנ . 4
.השעמה העוציבל תימשרה הטלחהה jיב רעפ םייק כ"רדב 5 הדמעה POSÌTÌON הרידaמ הדמע ÷ 2 המ דחא :םירבד
תושעל בייח אוהש המ ינש דצמו ול שיש םילכה א"ז דיקפת ותואב תושעל לוכי םדא : םה רשאכ םינקחשל םיכפוה םישנא
חתפמ תודמע םיספות , תושעל בייח אוהש המ תאו לוכי אוהש המ תא הרידaמ jקחשה יוצמ הב הדמעה , תא תעבוק הדמעה
םינושה םיקחשמב קחשל ליחתמ אוה רשאכ jקחש לכ לש ותונוילע , יא תעצה :אמaוד) הדמעב היולת jקחשה לש ותדמע
(jומאה יא תעצה הלעת יתמ טילחמ תסנכה ר"וי דוכילה דaנ jומא , 6 תורתסנ תולועפ -םינקחש jיב תיטילופ םיסחי תכרעמ
,יבול ,תויצילאוק ,תורשפ ,חוקימ ) תוטלחהה תלבק יכילהת לע ותעפשהו ותמצוע תא jקחשה קזחמ jתועצמאבש תויולa וא
(דועו עדימ תורוניצ לעו עדימ לע הטילשו היצלופינמ ,םוי רדס תרתסה ,הלועפ qותיש
תברועמה הקירסה לדומ ינויצע היה ורצוי 1967 תללוכה תוילאנויצרה jיב א"ז תושיaה יתש jיב בלשל הסנמ הז לדומ .
תורמל תופולח לש בר רפסמ םינחוב רשאכ תובוט תוטלחהל יוכיסה תלדaה jיב בלשל jתינ יכ jעוט ינויצע .יתפסותה לדומל
קודבל ילנויצרה לדומה תשירד לע חספנ םא תאז עצבל לכונ .קמועל הפולח לכ קודבל השק ךכ תופולחה רפסמ לדaש לככש
,תופולח לש בר רפסמ הליחת ההזנ:הז םוקמבו קמועל הפולח לכ םילוקיש לע ססבתיש jהלש ינושאר jוניס ךורענ
תיביצקת תרaסמ לש המויקו לעופה לא האיצוהל תורשפאה ,יטילופה aרדה תעד לע לבקתהל הפולחה לש הייוכיס:jוaכ
,תודחא תופולח לוטיב בוש ,האלמ תוידוסיב אל jיידע יכ םא הדיפק קתיב וקדבי וראשנש תופולחה ,.המושיי תא תרשפאמה
רייסנד.ילנויצרה לדומה תשירדכ קמועל וראשנש תוטעמה תופלחה תקידב 1973 תושיaה יתש לש בולישה תא המדמ -
.הנומתב םיטרפ jוחבל רשפא היהיש ילב םיבר עקר ינותנ טולקל תרשפאמ תיוז תבחר השדע . qונ לש םוליצ תושדעל
ינשמ תונהל jתונ בלושמ שומיש .עקרה ינותנמ ךכ ידכ ךות םלעתהלו םינטק םיטרפ jוחבל תרשפאמ תיפוקסלט השדע
.תומלועה
תיתרדסה הטלחהה לדומ חתופ לדומה .הדימל ךילהתכ תוטלחה תלבק לש ךילהתה תסיפת(ילמיטפואה לדומה ךותב)
תונופטיש תריצעל רכס לש תידיימה ותיינב תובישחב םיריכמ לכה לשמל .קחוד jמזהשכ תואדו יא יאנת םע דדומתהל ידכ
דימ עירכהל jיא הז לדומ יפל .רכסה לש םיאתמה םוקימל רשאב תואדו יא שי םלוא (םידבכ םיקזנ םורaי הינבב בוכיע לכ)
תואדו יאה תמר jטקתשכל זא קרו היינבה ךלהמב עדימ שוכרל . םינוש םירתאב היינבב ליחתהל רשפא .םוקימה תלאשב -
ההובa (הפצה) בוכיע וא (jוכנ אל םוקימ) תועטה לש תולעהש רשפא םלוא ,ההובa תולעב ךורכ רבדהש רורב .עירכהל
. רתוי
רמאמ 3.1 - : ירד/לארשיב היטרקומדו היטרקורויב ייא רפסמ טעמל תירורפאו השלחכ תaצומ תילארשיה היטרקויבה
תובחרתה םע םא .העודי jתaשהל ךרדהו תומכסומ תורטמהש םוקמב תוינכט תויעבב לפטל תרשכומ היטרקורויבה. תוכיא
םע תודדומתהל םילועמה הילכ תא תמשיימ הלחהו תוינכט jניאש תומישמל תבותכ היטרקורויבה התשענ תינרדומה הנידמה
.תויעב jורתפל תרחא וא וז הקינכט אלו רכממו חוקימ ,מ"ומ ,ישפוח jויד " הנוש aוסמ "םילכ זaרא" תושרודה תויעב
םיאשונו תויעב רידaהל התטנו 'צות החיטבהש היטרקורויבה י"ע תמיואמ האצמנ םיתואנ םיכילהתב הניינעש היטרקומדה
דaאמה jוaרא לע jעשיהל ילב היתומישמב דומעל לכות אל תינרדומה הבחהש ךכ לע םיקלוח jיא .םייעוצקמ םיינכט םיחנומב
תוaהנתה יללכו 'בע ילהונ לע jעשנה jוaרא .רתוי תונטק תולטמל לקשמ תובכ תולטמ קוריפו תויעוצקמו תויחמומ וכותב
הפיאשה םע תבשייתמ הניא יביטקפא לשממל הפיאשה םלוא .םינותנ דוביעו jוניס הטישל יכרריה הנבמ , םישקונו םיעובק
לש הנינע jוטלשה תודסומ תא םיצעהל הדעונ היטקורויבהש דועב .תינוטלש המצועב הערל שומיש יפמ 'זא לע jaהל
הקזח היטרקורויב השורד היטרקומדל "המליד היטרקומדל הביצמ היטרקורויבה .םהינפמ 'זאה לע jaהל אוה היטרקומדה
( 'דכו תותיחש עונמל מ"ע) תיאמצעו ,תוריחב הקיחש תררוaו הנידמה jוטלש תא תקזחמ הקזח היטרקורויבש אלא
.יטרקומדה ךילהתהמ הרוטפו רחבנה aרדה תטילשמ הרוטפ הקזח היטרקורויב .'זאה לש תויטרפבו הימונוטואב
.תומומעו תורתוס תושירד היטרקורויבל הביצמ הדיצמ היטרקומדה לש םינייפאמ בלשמה לשממ תונבל jתינ םאה
.רחא וא הז jייפאמ לע רותיו עבות בוליש לכ רשפא ?לוהינו תיטסילרולפ היטרקומד :יכרריה לדומ להנמה הז לדומ יפל
דירפהלו jיחבהל jתינ היפ לעש " תימוטוכידה הקולחה" לע jעשנ הז לדומ .ויתוטלחה תא עצבמו רחבנה יטילופה aרדל qופכ
תימוטוכידה הקולחה .םמוחית תועצמאב תומלוע ינשמ תונהל שקבמה תוחוכ תדרפה לש לדומ והז .להנימל הקיטילופ jיב
אל היטרקורויבל הקוקז היטרקומדה...היטרקומדל היטרקורויב jיב חתמה תא רותפל ידכ הב jיא jכ לעו תירשפא יתלב איה
.תוילסרבינואו תויעוצקמל התרמוי לשב םa אלא התוליעי לשב קר :יעוצקמ לדומ ותסיפת תא באוש . תואמצעו הדרפה עיצמ
לש הנידמה תרותמ jיב רושיקה תיילוח תא םיקפסמו 'זאה 'בחה לש עירכמ ביכרמ םיווהמ ירוביצה תורישה ידיקפ היפ לעש
יטילופה aרדה תונוילעמ aייתסמ יעוצקמה לדומה .הרבחה לש םילסרבינואה םיסרטניאל טרפה לשל םיירלוקיטרפ םיסרטניא
.יטרקומד רטשמ של דוסי jבא איהש :יטסילרולפ לדומ תספתנ וז jכש הקזח היטרקורויב ינפמ ששחה ההקתמ ותרaסמב
םמצע לשמ םידעי םדקל םיפאוש םה רבד לכל םייטילופ םינקחשכ םיaהונ םיטרקורויב יכ סרוa הז לדומ ,ימיטיaל jקחשכ
. םבלל תובורקה תונכות לע jaהלו יפותיש לדומ םדדועלו םילהנמ םיכילהתב 'זא qותישל תויונמדזהה תבחרה סרוa:
תיaוצייל היטרקורויבה תא ךופהל עיצמ הז לדומ .ח"הבהו jונכתה תוצעוויהה יכילהתב םיווושכ qתתשהל רתוי החותפו
תאו חרזאה לש רוכינה תשוחת תא תוהקהל תאז םע דחיו הלש יעוצקמה jורתיה תא רמשל םיוקמ ךכ .חרזאה תעפשהל
היטרקומד jיבש חתמה תא רתויב הרורבה הרוצב תאטבמ םייטילופה םייונימה תלאש .בל תורירשב לועפל םידיקפה תייטנ
יטילופה aרדה jיבש המצועה jזאמ לע עיפשמ הנידמה תורישב תורשמ לש שויאה תינידמב יוניש לכ jכש היטרקורויבל
םילוקישל ךופכ ומצע האורה יעוצקמ הנידמ תוריש לש תובישחה לע םיקלוח jיא דחא דצמ .יעוצקמה aרדה jיבל רחבנה
jורקיעה לע תקולחמ jיא םa רחאה דצהמש אלא .םיטרקורויב םימרוa לש הלפמ תוברעתה ינפמ jיסחו םילסרבינjא
עצמ שממל ידכ רחבנש aרד ותוא לש תילאירטסינימהו תירוביצה תוירחאה לע יטילופה aרדה תונוילע רבדב יטרקומדה
.םיוסמ יתaלפמ ינויער תונרמש םייולתמ וזל ךא תויעוצקמב תנייטצמ תינרדומה 'חרב היטרקורויבה .יעוצקמ םזימיספו
? רשכ יטילופ יונימ והמ לשב וא יהשלכ הaלפמל ותוכייתשה לשב ירוביצה תורישב דיקפת אלממה םדא לוספל יוארה jמ
לכ יטילופה aרדל jיא jכ ומכ ,תיתaלפמ תוכיישל תוסחייתהה לש לקשמה אוה רימז י"פע לוספה . "תיטילופ הקיז" לש המויק
לש םמויקב דושחל םוקמ שי jכ תושעל רחוב אוה םאו םלוע תפקשהב ול םיבורקה םילהנמב חתפמ תורשמ שויאב ךרוצ
.םייניינע אל םילוקיש
יטרקויבה םגדה -תיטרקורויבה המגידרפה תורדגה סופיט בא -המaידרפ .תיaשומ תינבת ÷ יעדמה רשקהבו , -jוaרא
םיפתושמ םידעי תaשהל םאותמ yמאמ , - היטרקורויב דרשמ = ורויב jוטלש = היטרק םיוסמ aוס איה היטרקויב -
יטרקויב jוaרא אוה jוaרא לכ אל ךא , ילמרופ jוaרא לש , רשפאת םתרימש לע הדפקההש םיללכ :רבו -םיילנויצר םיללכ
יפל תונקדקדב תaהונהו הבותכה הקוחה תא קר האורה תודיקפ לש רטשמ.םידיקפ jוטלש:הייטרק ,ידעי תא aישהל jוaראל
.תידרשמ תבחס ,ימשרה דרשמה להונ םינייפאמ ירד : םיירואית : aיצמ 5 :היטרקויבה רואיתל םייזכרמ םינייפאמ jייפאמ
םיילנויצר םיללכ לע תססובמה הטילש תכרעמ לש המויק -יזכרמ , תרדaומ הדובע תקולח , םירדaומ תוaהנתה יללכו םילהנ ,
םיספט , תונובשח לוהינ וארבלא ) 1970 :(, ,ירוביצ להנימ :םידיקפ תועצמאב jולש ,jוaרא לש תוליעי יא :ילנויצר jוaרא
ינרדומה הרבחה , jוaראה אלב ו ) 1965 .תישיא-לא השיa ,םילהנ תכרעמ ,תויוכמס aרדמ :תוחמתה : ( סנואד ) 1967 (
איה היטרקורויבה ) "תואדרשמ" BUREEAU-NESS :הינייפאמש ( - הלודa לaסה תיצחממ תוחפ םיריכמ םיריכבה כ"דב
ינוניבהו רטוזה םתסנרפל jוaראב םייולתו תירקיעו האלמ הרשמב םיקסעומ םידבועה בור םירושיכ סיסב לע םודיקו יונימ
תקופת .qסכב תדדמנ הניא jוaראה
:תינרדומה הנידמב היטרקורויבה -ה האמה לש רצות איה ונל תרכומ איהש יפכ היטרקויבה 19 הכפהמה עקר לע
תיתיישעתה , -ה תואמב 19-20 .היטרקויבב םוצע לודיa לח לארשיבו ב"הראב ירוביצה רזaמב םידבועה ללכ 25% חוכמ
הדובעה , -ה האמב 20 ורציש ךבסהו ,ךכב םיכורכה הטילשה יישק ,jוטלשה ידיקפת יוביר לשב היצזיטרקורויבה ךילהת yאוה
הרזחו תוקופתו תושירד, םיביצקתל הרבחמ jכו הרזחו תוקופתו תושירד, םיביצקתל היטרקויבמ .הרבחב םיסרטניאה ידוaינ
ינאירבווה םגדה ידי לע רבוו סקמ ) 1864-1920 .היטרקויבה רקח יבאל בשחנ , יסורפ aולויצוס ,( -תוחנה איה היטרקורויבה
.וידיקפת יולימל ול שורד עדיב דיוצמה jוaרא ÷ "עדוי jוaרא" :תויומס תוחנה : ,החמומה םa אוה הרשמה אשונ הביבס
(תותנכותמ) תויתרaש תוטלחה ,תוטושפ תומישמ ,הביצי דועיי 1 . תועצמאב ,תופיקמ תולטמ עצבל דעונש jוaרא לש םaד
.(jלהל םינייפאמ 'ר) םיבר םיטרפ תדובע לש יתטיש םואיתו הדובע תקולח 2 . ÷ עדי לע תססובמה הטילש תייaולונכט
.תיתיישעתה הכפהמה בקע תוחתופמה תונידמה תא דקפש הטילשה רבשמל ירקיעה jורתפה םינייפאמ 1 הדובע תקולח .
.תידוקפת תוחמתה לע תססובמה 2 בטיה רדaומ תוכמס לש aרדמ . 3 תובוח תא םיטרפמה םיללכ לש הפיקמ תכרעמ .
.םהיתויוכזו םידבועה 4 םינוש הדובע יבצמב לופיטל םילהנ תכרעמ . . 5 תוישיא-לא . jוaראב םיישיא jיבה םיסחיב 6 תריחב .
.םרשוכ דוסי לע םמודיקו םידבוע
היטרקורויבה תונורתי 1 רבו . .תינדי הדובעכ תורחאה jוaראה תוטיש תאו הנוכמ תיטרקורויבה jוaראה תטישב האור :
.תודיחא ,תעד לוקיש תויכשמה ,עדי ,תוריהב תוריהמ , קויד "תונורתיה 2 ןגרומ . .תוליעיו תונימא תורידס :qיסומ 3 תקולח .
.עדימו עדי תריבצו םיחמומ סויa תרשפאמ תוחמתה תדדועמה הדובעה 4 תאו לופיטה תויכשמה תא החיטבמ תועיבקה .
.דרשמב עדיה תריבצ 5 . ירד ינייפאמ לכ תא וכותב דaאמה jוaרא אלב .תובכרומו תופיקמ תומישמ תעצבמ היטרקורויבה
.תינרדומה הרבחה לש היתומישמב דומעל רשפא יא היטרקורויבה
היטרקורויבה לש םיילילשה הידוקפת תללוכ היאר ילב תוחמתה-המישמ יקלחב תודקמתה , םדאהמ םימלעתמ-המישמ
קקזנה , ה"בקב aויתב שומישה תרבaה- תישיא לא השיa , תוירחאמ החירבו "jטק שאר" - הדובע תקולח , לע הפחמ-תועיבק
תויוכמס ךובמ ,תווצ חור תורצוויה תענומ -םיילמרופ םיללכ תכרעמ,.המזי אכדמ ,תוינוניב תרמשמ ,םילצע םידבוע ,
.תושדחה תוביסנל jוaראה תמאתהב היעב-תוירחאו עדי לע תוכמתסה , -jוaראה תויכשמה ,תוביצי אלא יעצמאכ לא jוaרא
ומצע ינפב תילכתכ תפוקת . -ילסרבינוא וניא רבו לש לדומה יכ החיכומ היצזינולוקדה
טרבור - דירפ הרישע היטרקויב - ,תוליעי ,תילנויצר הדובע תקולח ,תוחמתהו ההובa הרשכה ,תיכרריה תעמשמ ,תוילנויצר
,jוכסיח ,םכחותמו רקי דויצ ,םיילנויצארו םייקוח םיללכ .jייניע לש ופוaל םודיקו סויa ,א"כב רוסחמ ,האלמ הרשמב םידבוע
.לודa ירוביצ רוטקסמ קלח ,בושמל תונווכמ ,jaוה רכש ,תוניaה ,תינונכת תונווכמ היינע היטרקויב רסוח ,תוילנויצאר יא -
םילוקיש א"כב qדוע ,תורוטלחב םa םידבוע ,תוליעי רסוח ,תילנויצר יא הדובע תקולח ,םיכומנ םירושיכו תוחמתה ,תעמשמ
קלח ,בושמ רדעה ,דורי רכש , תותיחש ,רדס יא ,זובזב ,לדו jשי דויצ ,תוטלחהב תורירשו םזילמרופ ,סויaו םודיקב םירז
.jטק ירוביצ רוטקסמ :ןוטרומ םיסחיב םוצמצ םידבועה.טרפכ םדאה תסיפת לוטיב ÷ םידיקפת םיסחי תבחרהו םיישיא
תורטמל םיכפוה האו jוaראה יללכ תא םימינפמ םיטרקורויב םינוaראב היצזירוaטק aויתב שומישה תרבaה .jמצעלשכ תויוצר
.תוטלחה תלבקב יעצמאכ :קינtלס לעב םייניב aרד תרצוי ÷ לעייתהל jויסינ ךותמ יטרקוריבה jוaראב תויוכמס תלצאה
.םייתקלחמ םידעיל jוaראה ידעי jיב רעפה לדaו ךלוהו ,םירחאו םינוש םייתקלחמ םיסרטניא רנדלוג םיללכ לש םתורצוויה :
סחיב תיחוקיפ המצוע ליעפהל הלהנהל תמרוaה תוינוניב תחתפמ ךא םידבועהו הלהנהה jיב jויווש לש jיע תיארמ תרצוי
.םילהנ יפ לע jויוושל ךופה !וסניקרפ קוח = jיב רשק jיא רמולכ ."התמלשהל הצקוהש jמזה קרפ ידכ תבחרתמ הדובעה"
"ה סיסבב תומויסקא יתש .העוציבל הצקוהש םדאה חכ jיבל תשרדנה הדובעה :"ןוסניקרפ קוח תא תוברהל jיינועמ דיקפ לכ
הזל הז הדובע "םירציימ" םידיקפ .ול םיפופכה רפסמ . ירטיפה קוחה = :(רטיפ סנרול) דיקפתל דע ודיקפתב םדקתמ םדא
תורישכה÷ יא תaרד תא חיכוי וב דיקפת ותואל דע ותדובע ךלהמב םדוקמ דיקפ לכ עקתנ אוה םשו ועוציבב עורa אוהש
םינטק םידממב תוליחתמ תוכרעמ :תירטיפה הדימריפה .רתויב לודaה קזנה תא םורaיו (עצקתי" םשו) ,רתויב ההובaה
.ונבחרמו וננמז לכ תא שובכל ידכ תוחפותו
היטרקורויבה לש המצעה תורוקמ תוצובק לש וא םדא ינב לש תלוכי איה המצע םנוצר תא תופכל qא לע ,םירחא לע
שנוע וא םילומaת תעינמ,תודaנתה ) 1965BLAU הקרור) היטרקורויבה לש המצעה תורוקמ ( 1976 ,תועיבק , תוחמתה (
תויקוח
-היטרקורויבה לע חוקיפה תודסומ דוקפתה ביט לע חוקיפ היטרקומדה םשב חוקיפ < קוחה jוטלש םשב חוקיפ < "
-דוקפתה ביט לע חוקיפה ילמרופ חוקיפ , תינוציח תרוקיב תכרעמ , תימינפ תרוקיב תכרעמ , םידיקפתב םינהכמה רוביצ יaצינ
היטרקורויבב םינוש , (הייריעה תצעומ ,תסנכה) תורחבנ תויושר , תרושקתה יעצמא :ילמרופ אל חוקיפ םשב
:היטרקומדה טנמלרפה , ילמרופ חוקיפ , ילמרופ אל חוקיפ , הלשממה , תרושקתה יעצמא :קוחה ןוטלש םשב , יתב תכרע
טפשמה , יטפשמה yועייה תכרעמ , הנידמה תוריש תובצינ . .
'חי 4 *יטרקויב-רחאה םגדה -שדח ינוגרא םגד תארקל- הנושאר הלעממ המרופר : דלשה דוע לכ םישועש המ לכ
רמשנ .ראשנ דלשהש רקיעה yופיש לכ yופיש ומכ * הינש הלעממ המרופר : רחאל םaד)) יטרקורויב טסופה םaדה הז
החלצה ידדמ םיביצמ יטרקורויב רחאלה םaדב , שדחמ תונבלו סורהל (יטרקורויבה פ"ע תישענ החלצהה ידדמ תדידמו
.תוכיא דדמ הז "וזיא" :אמaודל.החלצה/עוציב ידדמ יטרקורויבה םגדה תודיקפה הז ירוביצה סרטניא לע עבוקש ימ : םגדה
יטרקורויב רחאה .ירוביצה סרטניאה ,ךל בוט המ הז :
:יטרקורויב רחאה םגדה ינייפאמ לש וזל תיפילח םaשומ תכרעמ לע jעשנו הינשה הלעמהמ המרופר הווהמ םaדה
תיטרקורויבה המaידרפה 1 . ,הטרפה ,תומישמ לוטיב :ירוביצה רוטקסה םוצמצ ÷ יטרפל ירוביצה םוחתה jיב השדח הנחבה
.הנשמ ינלבק 2 . דוקימ ,םירות רוציק ,םיכילה טושיפ ,תיתורחת הביס תריצי ,החלצה ידדמ תעיבק י"ע היטרקוריבה לועיי
.תוכיאב 3 . .ויכרצלו חרזאל בשקה תרבaה ÷ חרזאב דוקימ 4 . .תיטרקורויבה המaידרפב תויזוכירה םוקמב רוזיב תלצאה
.תויושרלו םידרשמל הטמה 'חימ תוכמסו תוירחא 5 . .תומושתב םוקמב תואצותב דוקימ 6 . רוטקסהמ לוהינ תוטיש תקתעה
.(םיאתמ חרכהב אל ,לוהינ תוטיש ריכהל ךירצ .בוט חרכהב אל יקסע לוהינ) .יקסעה 7 . . תירוביצ תוירחאו תופיקש
.רתוי qושח עדימה /תויולa ויה אל רבעב/ תונקת ומכ יולa חותפ תויהל ךירצ לכה -תופיקש*) תבוח -תירוביצ תוירחא*
.(.והשימ יפלע חוויד / תוירחאב האישנה :יטרקוריבה םגדה יונישל תוביס 1 ירוביצה רוטקסה לש ותוליעי רסוחו ולדוa .
רוטקסש לככ תילכלכ הסיפת - .ימואלניבה קושב jהלש תורחתה רשוכ לעו תונידמה לש תילכלכה החימצה לע ותעפשהו
.ליעי תוחפ אוה רתוי לודa ירוביצ 2 רתיל ,לוברס רתיל ואיבה , םילהנ וחישקה תויעבה תרמחהל ואיבה רבעה תומרופר.
,הררש - .היטרקומדה יכרעב העיaפלו המצועה זוכירל .הנושאר הלעממ תומרופר 3 jתובכרומו לשממהש תומישמה יוביר.
.היטרקורויבה לע הדובעה סמוע תאו הרבחה לע ילכלכה לטנה תא ודיבכה 4 תוכישממ םיירוביצה םיתורישה לש תויולעה .
וליפא עדימב הירטמיס יאו םייתלשממ םילופונומ- .הרקב יעצמא qוכאל םתלוכי יאו ,שוקיבה לע תולבaמ רדעה בקע רימאהל
.םהלש םידבועהו םילהנמ jיב 5 םיירוביצה םיתורישהמו םיטקיורפהמ םיבר ,יללכה ירוביצה סרטניאה תא תרשל םוקמב.
ולע םייתדה jוטלשה תפלחהב הלעמל ויה םיבשומהו םיצוביקה ךרעמה תפוקתב םעפ- .תמיוסמ סרטניא תוצובקל םידעוימ
.הטמל םהינש םויהו הלעמל 6 םיפוa ומקוה םימייק םיפוa לע תומישמ ליטהל םוקמב .הפופצ התשענ תיטרקוריבה הביבסה.
-םואית תויעבו תויוליפכ ,םיפוaה jיב תולת ÷ האצותה .םישדח .תוביס ינימ לכמ ירוביצה רוטקסה לש חופינ 7 היaולונכטה.
.yרמנ יתרושקת רוקיסל םידיקפה ישעמ תא ופשחו וז המצעב ומaפ עדימל רוביצה לש הרישיה תושיaנהו תרושקתב השדחה
8 .ירוביצה רזaמה יעוציבל רושקה לכב תויניצבו רוכינב הוולמה jוצר תועיבש רסוח ררוש םירחובה ברקב.
-יקסעה רוטקסהמ לוהינ תושיג תוכיא לוהינ תללוכ T.Q.M - השדח השיa -ה תונש qוס תארקל החתפתהש 80 חש
-ה האמה 20 . .(םיקסעב jפי לש החלצהה תובקעב) םידסיימ : (רקוח) aנימד םישגדה : ,תוכיא ,תוחוקל .דימתמ רופיש
14 :גנימד םתוא עבתש תונורקע תיולת הניא תוכיא תaשה ,תולקת םע םילשהל jיא ,jוילע דעי אוה דימתמה רופישה
,עוציב בaא םידבוע תכרדה דסמ ,םושייהו jונכתה יכילה לש דימתנ רופיש ,תוכיאב םa בשחתהב תורישו רצומ ,שוכר ,תרוקיב
לע םa םידעי עבק ,םייקל ילבמ ריהצת לא ,qותיש דדועו תוציחמ רסה ,jוaאהמ דחפה תא קחרה ,אמaוד שמשו aיהנמ היה
המל) .השיaה שומימל םידבועה ללכ תא םותר ,ךוניחו הכרדה דסמ , םידבועהמ הוואa םיענומה םימרוa לסח ,תוכיא סיסב
.(רתויל עיaהל qואשל jוצר תועיבש תמרל תעaה םא וליפא רפשל ךישמהל ךירצ דימת ל"כנמ תויהל ךפוה אל חוקלה םושיי
:םיירקיע םימוחת השימחב םינוaראב יכרע יוניש שרוד השיaה .ויתוחוקלל jוaראה סחי / םידבועה לש תוברועמה תמר
.jוaראב / .תוכיאב הכימתל jוaראה יבאשמ סויa./םחותינו םינותנ qוסיא / .ימצעה jוצרה תועיבש תילילש
שדחמ בוציעה תושיג ) Reengineering) BPR תועצמאב יוניש אלו יוניש תועצמאב רופיש ,ךרד תצירפ רחא שופיח -
.הרבחה תא ונסרה לבא קסעה תא ונלצה -שדחמ היינבו םייקה תסירה, רופיש -ה תונשב הדלנ השיaה 90 -ה האמה לש
20 דסיימ : רמה לאכימ םישגד : .תוציחמ לטנ jוaרא ,םיכילהתל תובישח ,תוחוקל ,תואצות :וטומ תשיטנ :ךרד תצירפ
.ירמaל םישדח םיכילהתב םתפלחהו םימייקה םיכילהתה :הדובע תקולחל תויופידע רדס םילעופ כ"חאו ךילהתה ,חוקלה יכרוצ
רוחאל וז 'קנמ * שדחמ בוציע jוaראה jיב הלועפ qותיש שי .םיבשחמ "לד" תרבח ומכ שדחמ בצעלו jוaראה תא תחקל -
תישיאה הנמה פ"ע קרו רחאמ יאלמ לש תוילע jומה ךסוח .קפסה לש בשחמל ילש בשחמהמ הנמזהב ידימ םיקפסו תוחוקל
.הנמזהה תעצבתמ התייה חוקלה לש * תוציחמ רובשל ,זוכיר - דיקפמ yורל םוקמב תולועפה לכ תא השעי דחא דיקפ
.הלועפ עצבמ דחא לכש דיקפל תונורסח /תונורתי : תונורתי : jוaראה תא ליצהל ידכ שרושהמ יוניש שורד םיתיעל :תונורסח
.קסעה לש הסירקל איבהל הלולעו ,עוציבל jונכת jיב לודa רעפב תאטבתמה ,תואצותה יבaל הלודa תואדו יא רחאה םגדה
?דבע אל המ -יטרקויב .הנידמב תילכלכה החימצה לע תוילילש תועפשה -ירוביצה רוטקסה לש ותוליעי רסוחו ולדוa
,הרבa תובכרומה ,וברתה תומישמה .המצוע זוכירו הררש ,לובריס ,םילהנ וחישקה ,תויעבה תא ופירחה רבעה תומרופר
.סרטניא 'בק רקיעב םיתרשמ םיירוביצה םיטקייורפה .תדרוי תוכיאהו תורימאמ םיירוביצה םיתורישה לש תויולעה ,דבכ לטנה
היaולונכטה .םואית תויעב תולועו םידיקפתב תוליפכ תרצונ ,הלדa םינושה םיפוaה jיב תולתהו חמוצ קר יטרקויבה להנימה
ונוצר תועיבשל םניא ירוביצה רזaמה לש םיעוציבה .להנימה ידיקפ יפלכ תרוקיבה תא תדדחמו -רוביצה ינפב עדימ תפשוח
.רחובה לש jוaרא ח"וד OECD ,תורזובמ לוהינ תוביבסל םיזוכיר םינבמ יוניש ,האצותה תוכיאבו תוליעיב תודקמתה רתוי -
הטמ יפוa לש תיaטרטסאה תלוכיה תרבaה ,תיתורחת הביבס תריצי תועצמאב םיירוביצה םיתורישה לועיב תודקמתה
.זכרמ=jכרצה -aיצמ יטרקויב רחאה םaדה .םייזכרמ
םלועב תומרופרה :תיטירבה המרופרה 1854 - לוהינ לע ח"וד- .jאילוורט ÷ טוקתרונ ח"וד תא תצמאמ הינטירב תלשממ
רחאל קר ואולמב םשויש ודוה לש תובשומה 70 ..הנש :ויתוצלמה רקיע 1 ,םייתורחת םינחבמ תועצמאב א"כ סויa . 2 .
,תיסיפ /תילאוטקלטניא הדובע הקולח 3 ,קתו קר אל םירושיכ יפ לע םידבוע םודיק . 4 לש ינוaרא הנבמ ÷ דיחא הנידמ תוריש.
.תויוכמס/םידיקפת תקולח רחא יתלשממ דרשמל ההז דחא יתלשממ דרשמ 1968 - jוטלופ ח"וד :תויעבה 1 תקולח.
הליעי הניא הדיבכמ הדובעה 2 תוירחאו תוכמס לכ םירסח תוישב םיחמומה. 3 ותוא בבוסה םלועה jמ קתונמ לוהטיוו.
4 *.רסחב הקול יעוצקמה לaסה לש חותיפה תוינידמ. [.רוaסה םaדה תא תונשל yילממ] :ויתוצלמה 1 לש רוaסה ויפוא יוניש.
.ירוביצה תורישה 2 רחאל קר יוטיב ולביק ח"ודה תוצלמה.ךפהל אלו תולטמה jמ ותדובע יכרד תאו jוaראה תרוצ תא רוזaל שי.
20 *.הנש .(jורתפ תשפחמ היעב אלו היעב םישפחמ תונורתפ , הפשאה חפ לדומ ומכ] 1970 ,תיה דרודא - שדחמ ונוaרא"
"יזכרמה לשממה לש .עוציבה לע חוקיפהו תוינידמ תעיבק ,ה"בק יכילהת לועייו רופיש הרטמה ÷ םיירקיעה םידעצה :
1 . םישדח םידרשמ תמקהו םידרשמ דוחיא 2 . jונכתו תוינידמ תכרעהל תיזכרמ הדיחי jוניכ 3 . םידיקפת תאצוה -הטרפה
הטרפהה ,ומשוי םינושארה םידעצה.םיינוציח םיפוaל הלשממה ידרשמ לש םתלועפ םוחתמ יזכרמה jוטלשל םיינויח םניאש
.אלו טעמכ 1979 - ר'צאת תפוקת , םדא חכ םוצמצ ÷ ) תיתועמשמ םצמוצ םדאה חוכ ,תויקסע לוהינ תוטיש ,זובזבב קבאמ
-כמ 730 -כל 580 & סקממ רנייר סייוa לוהינה רופישו לועייה תרטמל .תיתועמשמ הטרפה י"ע םa השענ תואצוהה םוצמצ. (
-ב שרפש רסנפס 86 . 1988 - .סביא ÷ םיאבה םידעצה ח"וד דקומ ביבס דרשמ לכ jaראל :תוירקיע תונקסמ שולש
תויונכוס םיקהל :הלועפל תוצלמה שולש.תוינידמה jומימ תכרעהב דימתמ רופיש ,jויסינו םירושיכ לעב לaסהש אדוול ,תמישמ
.לעופל ואצוי םייונישהש אדוול ודיקפתש ריכב דבוע תונמל ,הסונמו jמוימ דרשמ לכב לaסהש אדוול ,עוציב
סביא ח"וד תובקעב) :עוציבה תויונכוס םגד 1988 ( .א :(תוחנה) םaדל אצומה תודוקנ בוציע jיב תימוטוכיד הנחבה
המושייל תוינידמ (ילמרופ הרוצב הפתוש היהת הריכב תודיקפ םa) הכירצ קשמבו הרבחב ייחב לשממה תוברועמ .ב
םצמטצהל רוטקסה םוצמצ תינמי תילכלכ הסיפת) קיתעהלו תומישמ ול ריבעהל יוצר .רתוי ליעי יקסעה רוטקסה .a. ירוביצה
.לוהינ תושיa .תירוזיב הסיפת .ד :םaדה םשוימ םהב םירקמה תופולח שולש jוחבל דרשמה לע עוציב תונכוס תמקה ינפל
המישמה לוטיב:jהמ תחא עצבל jתינ םא תוארלו / הטרפה / הנשמ תונלבק .א :םינייפאמ בוציע jיב) תינבמ תימוטוכיד הדרפה
( תינויער קר אל תוינידמ םושייל תוינידמ .ב תויונכוסל היטרקויבהמ עוציב תולטמ תרבעה .a עaונב ) תילוהינ הימונוטוא
(לכה םצעבו םיבאשמ ,ביצקת לוהינל .ד (עצבל הכירצ תונכוסהו םידעי רידaמ דרשמה ) םידעי יפל הלועפל רבעמ .ה
(תוריש תנמא ,יתנש ח"וד ,הקסעה תינכת) יקסע לוהינ לש םיטנמלא .ו שי היטרקויבב) רורבו רדaומ תוירחאו תויוכמס םוחת
(תואסכה jיב לופיל לש תויעב .ז תיביטרפוא םירדaומו םירורב תומישמו םידעי .ח םיבאשמ לש תמכסומ תרaסמ .ט תופיקש
יתלשממה דרשמל תונכוסה jיב רשקה ביט 1 . (תויונכוס תריaסו תמקה jחוב) תונכוסה תמקה לע טילחמ יתלשממה דרשמה
2 . תיקסע תינכת ,תרaסמ ךמסמ -תוינידמה תרaסמ תא : עבוק תונכוסה לע הנוממה דרשמה / הצעומ) םידעי םינכוסל ביצמ
(תצעיימ / םיבאשמ הל הצקמ / תונכוסה תוליעפ תא רקבמ /חקפמ 3 . לע תירטנמלרפ תוירחא הנוממה רשל -תוירחא
היתוליעפ לע רשל ח"וד תתל הילע ךכיפלו תונכוסב השענה 4 . הלועפ לככ הלדaו תכלוהה הבחר הימונוטוא תויונכוסל
(.טומיקל תונתינ רתיו) .תיעוצקמ :.הינטירבב המרופרה תלחהל םימרוaה השיaה לש תיaולואידיאה ר'צאת 1 . רסוחו זובזב
תוליעי 2 . ירוביצה רוטקסה לדוa 3 . תומישמל ומיאתה אלש לוהינ תוטיש 4 . (תושימa רסוח) דיחא ינוaרא הנבמ 5 . היטרקוריב
.תיזוכיר : םיאבה םידעצה חוד הלשממה ידיקפתמ תצקמ תלטהו עוציב תויונכוס תמקה :המרופרל םיירקיע תודוסי ינש
jהילע תיזכרמה ו .תוינידמה עוציב jיבל ,םיבאשמ תאצקהו תוינידמ בוציע לש םידיקפת jיב הנחבה :המרופרה תונורתי
1 . המושייל תוינידמ תעיבק jיב הנחבהה תריצי 2 . (תוליעי jוחבל jתינ אל םידעי jיא םא ) םידעי יפל לוהינל רבעמ 3 . הרתפ
(ךפיהל אלו הנבמה יכרצ יפל תומישמ תרזa ,דיחא הינטירבב) השקונה ילהנמה הנבמה לש תוחישקה תייעב תא 4 . רשפאמ
(חווידהו תופיקשה ינייפאממ רזaנ) תונכוסה תלועפ לע טנמלרפה לשו רשה לש הלופכ תרוקיב . 5 . תילוהינ הימונוטוא רשפאמ
,הנעמ תניתנל jמז קרפ ,תונשדח תסנכה ,תעד לוקיש תושימa ,ח"הבקב רצק jמז קרפ :ונל תנתונ תילוהינ 'טוא) -(רוזיב)
'חיב רוזיבה תונורתי÷ םיביצקת 5 ( 6 . תינכתה : יולaו qושח לכה) -(תוריש תנמא) רוביצה יפלכ תביוחמו תופיקש לידaמ
(.jויעל םיחותפ םידעיהו תיקסעה :המרופרה תונורסח 1 . דדחא דצמ) -(תוירחא /הטרפה) תוסיפת יתש לש דוaינ -םושייל השק
לע הטילש םיצור תוירחאב .הטילש דוביאל איבמ הטילש qדוע ,רשהמ תוירחא א"ז תויזוכיר ינש דצמו הטרפה א"ז תירוזיב
(.חוקיפ ינונaנמ תריציו םידיקפת רוזיפ אוה jורתיפה רזבל םיצור ינש דצמ ךא הרוקש המ 2 . לש תוירחאה תייעב תא ךבסמ
םינוממה םירשה 3 . (הזב דמע אלו המרופרה ידעימ דחא היה) םידבועה רפסמב תוחיפ לח אל 4 . ימוחתל סחיב תיתייעב
קוש יחתינ תמועל קושה חוליפ תא קווישבו ךוניח :qסכב םתוא טמקל רתוי השקש םירבד) םייעוצקמ תוחפ םהש הלועפ
(רשפא jכש הלידa ירועישו 5 . (עוציבה תויונכוס לוהינב ברעתמו סנכנ רשה ) תישממ הימונוטוא jיא 6 . ילוקיש jיב הדירפמ
'חי).הבוציעב ינויח ביכרמ םה הלא םילוקיש רשאכ תוינידמ בוציעל עוציב 1 ( (םינרמש) הטרפהה תייaולואידיא jיב הרשפ
חוקיפ ,עוציבה תונכוסל תוירחאו תוכמס תרבעה ,הדיחיל םידעיו תורטמ תרדaה -(רובייל) תיתרבחה תוירחאה תסיפת jיבו
-תונכוס לכל ,תומישמל םאתהב -ינוaרא הנבמ בוציע ,יתלשממה דרשמה ידיב -םידעיה תaשה לע תוירחאו תונכוסה לע אלמ
.תוריש תנמא ,יתנש חוד ,תצעיימ הצעומ ,תיקסע תינכת ,תרaסמ ךמסמ
הילרטסואב המרופר לaסה חופיט ,םיבאשמה תקולחב רשויו תוניaה לע וסוסיבו להנימה לועיי ,רוביצל תונעיהה דודיעו חותיפ
לוהינל תויוכמס וקנעוי ,הלשממה תומזיל תונעה ולaי םידיקפ ,םידרשמה תא ונווכי םירש ,הקוסעתל תווש תויונמדזה תריציו
יכרצ -תינכת לכב ,תירוביצ תוינידמל תיaטרטסא הסיפת חותיפ ,jהל תוירחאבו תואצותב תודקמתה ,תושימaב םיבאשמ
.םייניינע םילוקיש סיסב לע ילהנמה לaסל םודיק ילולסמ תחיתפ ,זכרמב חוקלה
דנליז וינב המרופר רוזיב ,תוינידמ תייוותהj yועייב הטמה דוקימ, "רתכ" תודיחיל להנימהמ תודיחי קותינ ,jתינה לככ טירפהל
-ב ירוביצה להנימב םיקסעומה םוצמצ ,להנימה תודיחיל תיקסע העדות תרדחה ,לוהינל תואלמ תויוכמס 50% ךות 10 .םינש
היטרקויבה תויעב ÷ ב"הראב המרופרה 1980 רוביצה jומא תורערעתה : היטרקויבה תויעב תא הרידaה סייו לורק-
דע עיaהש ימלוa ימואלה רצותב לשממה לש וקלחב דימתמה לודיaל תרבוa תירוביצ תודaנתה .לשממב 40% תויונכוס יוביר .
יאו לשממה תועורז לע תולטומה תומישמה תובכרומ .תושדח תוינכת עוציב םישבשמה jהניב תידדהה תולתהו לשממה
סרטניא לש תוצובק םירציימה םינוaרא יוביר .םיטרקויבה תויחמומב רוביצה jומרב הקיחש .jהב הכורכה הברה תואדוה
.תוינידמה בוציע לע דיבכמה ,רחא וא הז ,דדוב לשממה לש שדחמ האצמה רבדב השדח הסיפת לשממה תולועפ ךרד
.תיטרקומדה הaלפמה ידמעומ רוa לאו jוטנילק ליב לש םתפוקתב החתפתהש 1992 רוa לש המרופרה תונורקע - 1 םוצמצ .
.תורחתב הדימעו םילופונומ לע רותיו -תוינויח אל תואצוה 2 תוחוקל תוריש . 3 םידבועל תויוכמס תלצאה . 4 תוליהקל עויס .
תוידוחייה jהיתויעב תא רותפל 5 תונייוצמ חופיט . ,םיתוריש יוaיה ,תוaיהנמ ,תומזי ,תוחילש -תינקירמאה הסיפתב יוניש
ואצותל תוירחא ,תוחוקל לש jוצר תועיבש תדידמ ,קוש תונורתפ ,תואצוה לע םיססובמה םיביצקת ,תויוכמס תלצאה jויער
האצמהב יזכרמ תואצות תaשהל תוירחאל םילהנ םויקל תוירחאמ ,תוירחאה תסיפתב יוניש - תב היaטרטסא 6 :םיבלש 1 .
.(qסכ זבזבל םהילע תופוכ) םנמזמ תולזוaה תולבaמ םילהנמה לש םכרד לעמ קלסל ידכ ,בוצקתה תא לעייל 2 תא רזבל .
.םרתפל ,םלמaתל ,םמדקל ,םידבוע רוכשל תוכמסה תא ,ליעי לוהינל םיצוחנה םילכה תא םילהנמל תתל ,לaסה תוינידמ
3 ) jהב ךורכ בר זובזבש תויתלשממה תושיכרה תא לעייל. 200 (הנשב רלוד דראילימ 4 תונעהמ בלה תמושת דקומ יוניש .
ורפהש ימ 5 תוניילול ישעמל jמז תוחפו רוביצה יכרוצ לע תונעל yמאמו jמז רתוי שידקהל ימוקמה jוטלשה תא תוחנהל.
. היטרקוריב
:לארשיב תומרופר לארשיב ירוביצה להנימה ינייפאמ זוכיר יקסרבוק תדעו תוצלמה תנש qוסב םסרפתה ÷ 1989 ,
לארשיב ירוביצה להנימה לש ובצמ :תירקיעה הנקסמה ,ותוללכב ירוביצה תורישב הקסעש הנידמה םוקמ הדיחיה הדעוה
.המרופרה לע יארחא היהיש תכרעמל ינוציח יארחא תונמח שי ,םיבר םימוחתב תידיימ המרופר בייחמ -םימtימה האמ קוח
היטרקויבה תא םצמצל ילארשי ןויסינ 1 .1989 הלטבאה םוצמצ :הרטמה .היטרקוריבה תא רצקל jויסינ - 2 . איה הלשממה
תויתדהו תולודaה תוaלפמה) תימואל תודחא תלשממ ( 3 . ימוחת בורב לורטנ -האצותהו הכשמנ תוaלפמה jיב תוביריה
תוינידמה 4 . .סרפ jועמש ,זאד רצואה רש :jויערה םזוי 5 . -"היטרקויבה רוציקל תינכת" תרזעב החימצה זוריז :jויערה רקיע
.םייטרקויבה םילושכמה לע ורבaתיש ,םוריח יווצ עויסב (םיטקייורפ) םימזימ םודיקו תועקשהב לופיט יכילה רוציק 6 . תעצה
רושימב היטרקויבה דוקפת לע תרוקיב בקע הלוע קוח ורקימה * הפיכאו תרוקיב ילכ תקנעה : (רורד לאקזחי) תרוקיבה
תכרעה לע ססובת תוינידמה םא רמולכ .תוינידמה בוציע ךילהתב רופיש םa היהי םא קר ,םיכרובמ הלשממל רתוי םיליעי
דוסי לע םירדaומ תוינידמ ידעצ תכרעה רשפאל ידכ) תללוכ תוינידממ ורזaנש םידעי לעו (תואדוה יא םצמצל) בצמ
לש yרחנ עוציב -הדספהב תויהל תוליעיה לש הרכש לולע תללוכ תוינידמו בצמ תכרעה רדעיהב .(םירורב םינוירטירק
.קזנ רתוי םרוa הבוט אל תוינידמ * .םיינבמ םיישק לשבו םייטילופ םילוקיש jיaב הלפנ העצהה
-יקסורבוק תדעו 1986 - הדעו הנידמה ביצקתמ םיכמתנה םיפוaו הנידמה תוריש לש תללוכ הקידבל תיעוצקמ -תירוביצ :
רורד לאקזחי 'פורפ ומוקמ אלממו ,יקסרבוק םייח תושארב , םלועמ שaוהש הנידמה תוריש לע רתויב ידוסיה חודה , תדוקנ
.תשרדנה האצותה תא איבהל םהב jיא םינטק םייוניש jכש הפיקמ המרופרב ךרוצב הרכהה :אצומה , שaוהש הדעוה חוד
רחאל 3 -ב םינש 1989 םיללוכ םיינורקע םיאשונ:םייזכרמ םיקלח השולש ללכ / םידבועה לaס ביט םודיק / לוהינה רופיש
:הדעוה תוצלמה -כ לש הלועפ qותיש רחאל ויה jתשaה) 70 ,שיא 130 ,תובישי 80 (םיחמומ תונויאר .: לש תשדוחמ הרדaה
תויחרכה jניאש תומישממ להנימה תא ררחשל הרטמב -הנידמה תוריש לש תומישמהו םידעיה / לש היצזיטילופ תעינמ
הנידמה תוריש ./ חרזאל תורישה רופיש / הלשממה לש הדיקפת יוניש ./ להנימה תודיחיל תוביצנהמ תויוכמס תרבעה -רוזיב
תונושה / תוינידמ חותינ תדיחי -הלשממה דיל הטמ תדובע ./ הרבחו קשמ יאשונב לשממה תוברועמ םוצמצ / לוקיש תבחרה
ל"כנמה לש ויתויוכמסו תעד / הדעו רושיאב יעוצקמ יונימ / א"כ תוכיא רופיש ,הידמימ םוצמצ -תוביצנה לש שדחמ היינב ./
.ודמעמ תרדאהו ופקיה םוצמצ -ריכב לaס תוכיא רופיש ./ qטוש דומילו הרשכהל -"תימואל תוינידמל הללכמ" תמקה / תaהנה
םיצירמת תכרעמ / א"כ חותיפ / תויומלתשה תבחרה / םיaשיהו םיעוציב ,הaרד ,הרשמ jיבו רכש jיב הקיז / תויוכז תעיבק
םידבוע לש תובוחו / תועיבק תלבק םרטב jויסינ תפוקת תכראה ,jירוטיפ ,םיכוסכסב ימינפ לופיט / חופיט -"תנקתמ הילפא "
םיטועימו םישנ םודיקו / תוaהנתה תומרונו תעמשמ לע qקות רתיב הדפקה / םירזועו םיינוציח םיצעוי לש םייונימ דוסימ
םייטילופ / תומרה לכב לוהינה רופישל ÷ "לוהינ תרות" חותיפ / .הכרעההו הטמ תדובע ,בוצקת ,הדובעה ךילהת תא רפשל /
ביצקת תטיש יוניש / יתלשממה להנימה לש אלמה בושקתה םודיק / הנידמה רקבמ תוחודל הקיזה תא קימעהל / םדא יונימ
המרופרה םושייל ינוציח . םלועב תורחא תומרופר לומ יקסרבוק תדעו תוצלמה -הנושהו המודה : ::המודה רזaמה תנטקה
םירחא םיפוaל יתלשממה להנמה ידימ הרaש תומישמ תאצוה ,חרזאל תורשה רופיש ,ירוביצה ::הנושה קר 'בוק תדעו
תא הל שיש הינטירבמ לידבהל וז הצלמהל -(עוציבה תויונכוס ) ידסומ jכות jיא לשממה ידיקפת תא שדחמ jוחבל הצילממ
עוציבה תויונכוס / התועמשמ הטמ תדובע -תורחא תונידמב תיקלח לפוט ,הטמ תדובע תaהנה לע שaדה רקיע 'בוק חודב
םירחא םיפוaל תוחפ, מ"שנל סחיב ילאקידר ינבמ יונישל השירדה רקיע /.דרשמה תדובע לש םיטרפ יטרפל סנכנ אל ,רוזיב
(רכשה לע הנוממ ,יללכ בשח ,םיביצקת) / עוצקמ שיא דיקפהל הצילממ אלא ,םושייה יכרד תא תטרפמ הניא 'בוק תדעו
.המרופרה עוציב לע המיאתמה המרב םיעוריאה תולשלתשה -תויתייעבהו המרופרה םושיי 14/1/1990 תלבקמ הלשממה ÷
תנווכה לע תדקפומ היהתש (רצואה רשו מ"הר מ"מ ,מ"הר) םירש תדעו תמקה .דחא הפ÷ יקסורבוק חוד תא תינורקע
:היתוטלחה , הדעוה תוצלמה לש jמושיי 1 הנידמה תורש ביצנ -"המרופרה עוציב לע הנוממה " תא תונמל. 2 לש עוציבה ךשמ.
- עבקנ המרופרה 3 םינש 3 .םושייה יבלשב תולועפה jיב רשק חטבויש דבלבו םיקלח םיקלח תוצלמהה תא עצבל jתינ.
4 ךות וקיפי הלשממה ידרשמ. 3 .םהידרשמל סחיב "הדובע תוריינ" םישדוח 5 להנמה רורחש תניחבל תפסונ הדעו תמקה.
תויחרכה jניאש תומישממ יתלשממה 6 תנשל הנידמה ביצקת . 91 שופיח לש םישדוח- .תוצלמהל תוסחייתה ךות jכוי
ומשוי אל תועצהה -תוצלמה םושייל תובר תודעו םיקה ביצנה- (תוצלמהל דוaינב הנידמה תוריש ביצנ לע טלחוה) דמעומ
-ב ומשוי אל יקסורבוק תדעו תוצלמה ,qדמה לע רתונ הדעוה חוד. 4 .הלשממה תטלחה רחאלש םינשה םושיי יאל תוביסה
המרופרה לש המלידה/ תירוביצה הכימתה תשלוח /תרשופ תיטילופ הכימת / "תחא תבב לכ"ה תונשל הפאש המרופרה :
.רורד לאקזחי 'פורפ -"ינררב םילאקידר " : jורתפה ..שלח יוניש jכוס הנידמה תוריש תוביצנ /הקיקח תועצמאב המרופר
1994 ךא תודaנתה וררועי אלש המרופרב שרדנל סחיב םילק םייוניש -"יוניש יללוחמ םידעצ " ךרד לועפל העיצמ מ"שנה -
.המרופרה תלaע תא המידק זיזהל םהב היהי :אמaודל םידרשמ תינכת ידרשמל תילוהינ הימונוטוא קינעהל :יזכרמה jויערה
:תינכתל םייזכרמה םידעי ינש.jויסינ תפוקתל תויוכמס רוזיב י"ע הלשממה 1 לש הלועפ םוחתב ילאקידר יונישל איבהל .
הנידמה תורשב שונאה יבאשמ םוחתב תוינידמ תעיבקב תדמתמה תיעוצקמ הטמ תדיחיל התושעל המaמב ,תוביצנה
.העוציב לע חוקיפבו 2 םיעצמאלו םיכרדל עaונה לכב ויתוערכהו ויבאשמ לוהינב יתלשממה דרשמה לש ודמעמ תא קזחל .
ורחבנ -'א בלשב .וידעי תaשהל םהב רחביש 3 תורשמ רוציל :וכמסוה םידרשמה הביבסה תוכיאו תוריית ,הרובחת -םידרשמ
לידaהלו תואלמaל השירפ רשפאל ,םיישיאו םייצוביק רכש יזוח ךורעל ,תוaרד תונשל ,וחיטשהל וא aרדמ תונבל ,jלטבלו
םיילוהינ םילכ חתפל :תבייחמ דרשמה לש תואמצעה קוזיחו תויוכמסה תלבק -"תבייחמ הליצא"ה .השירפ תואבצק
םכסה" לע םימתוח דרשמה ל"כנמו הנידמה תוריש ביצנ .חרזאל תורישה תא רפשלו םיטועימו םישנ םדקל ,םירפושמ
.ויתויוכז תאו דרשמה תובוח תא טרפמו jתלבקלו תויוכמס תלצאהל תובייחתה ללוכה "תרaסמ
הטרפה PRIVATIZATION "הטרפה הטילשל תירוביצ הטילשמ וא תולעבמ םיתוריש תקפסא וא םיסכנ תרבעה
חוקיפ > הקפסא > רוציי > jומימ -תורש /רצומ. תיטרפ הקזחא > לוהינ > תולעב -jוaרא "הטרפה #צר םיזוח ,הטרפה
המאלה ,תורחתל החיתפ , םיינוציח :לשממה ידיבש םינושה תוברעתהה ילכ 1 ,םיריחמ ,תויומכ לע -(חוקיפ) היצלוaר.
קושה הנבמ ,האושת ירועיש 2 י"ע םיתורישו םירצומ לש הקפסא וא/ו רוציי תוידיסבוס,qיקע,רישי יוסימ-הידיסבוסו יוסימ.
עוציבה תויונכוס תועצמאב םירצומ תקפסא ,לשממה 3 חוקיפ אלל תיביטרטסינימדא תוברעתה . ישפוחה קושה תונורקע
שי רשאכ ."תמלענה דיה" תומריפ וסנכיש עaרב םיהובa םיחוור ,הכומנ תומכ ,םיריחמ תיילע ,הובa שוקיב -דדוב jרצי
א"ז לקשמ יוויש היהי תומריפ ואציש עaרב םידרוי םיחוור ,םידרוי םיריחמ ,הלדa תומכ ,לדa עציה ,דרוי שוקיבה -תופסונ
עציה =שוקיב :קשמהו הרבחה ייחב לשממה תוברעתהל םילוקיש 1 :םייaולואידיא . תוירחאו תורח) יסאלק םזילרביל
/םייטרפ תואירב יתוריש קר חתפי ÷ (תישיא וחתפי אל -(לכהל תaאוד הנידמה ,תיביטקלוק תוירחא ,jויוויש) םזילאיצוס
jאכו םודאה וקל עיaתשכ קר ךל aואדל ליחתת הנידמה ,ומצע לע טרפה תוירחא ) החוור תנידמ /םייטרפ תואירב יתוריש
הצור אוהש תואפרמל ךלי דחא לכ -(תיביטקלוקה תוירחאה הליחתמ 2 יטילופ דספהה /חוורה ,jוהה הפיא :םייטילופ .
.תולוקב הכזא ינא טירפא ינא םא .םיטילופ םייונימ תושעל לוכ ינא דבל ינא םא . המאלה /הטרפה לש טקאמ 3 : םייתרבח .
יכרד ינימ לכב קשמב ברעתמ ינאש א"ז תירוביצ תוינידמ לש תינכת רצוי ינא.תויתרבח תולווע jקתל jויסינב איה אצומה 'קנ
ירוזא תתל טילחהל לוכי ינא .תנקתמ הפדעה /תנקתמ הילפא . תויונמדזה jויווש רוציל תנמ לע דלי לכל בשחמ תינכת 'aודל
.תויתרבח תולווע jקתלו םירוזאל עיaהל םילעפמ דדועל תנמ לע םיקנעמ ,יוסימ תניחבמ תופידע 4 ,הנידמ jוחטיב :םיימואל .
הביבס תוכיא 5 רתוי בוט הז תא השוע ימ ,רצומו תורש jתמב תיביטקפא תוכיא תוליעיל רקיעב םיסחייתמ :םיילוהינ .
יטרפה רוטקסה וא ירוביצה רוטקסה 6 aישהל ידכ םיאלהל וא טירפהל -םיילכלכ ורקמ םילוקיש .א םיינשל קלחתמ :םיילכלכ .
תאצקה לש םומיטפואל עיaמ אל תישפוח הלכלכ יאנתב קושה ובש בצמ =קוש ילשכ .ב םימולשת jזאמ רופיש ,החימצ
.םיירוביצ םירצומ .הכירצב תוינוציח תועפשה ,יעבט לופונומ :תואמaודל .םיבאשמהו תורוקמה
:םירצומ ןוחבא יטרפ רצומ /שומישהו וב שומישה תא עונמל jתינ-.(תואירב ,הרובק יתורש ,דלוקוש ,םחל,דוaיב ,jוזמ )
תישיא ולש הכירצ הרגא רצומ jתינ - ((יטרפ םa) הפשא יוניפ ,ךוניח יתורש ,תירוביצ הרובחת ,הרaא ישיבכ,היזיולט ,jופלט)
תפתושמ ולש הכירצ /שומישהו וב שומישה תא עונמל qתושמ רגאממ ןיבוט/רצומ aיד ,טפנ תודש,תויח דיצ ,רב יחרפ)
תישיא ולש הכירצ /שומישהו -וב שומישה תא עונמל jתינ אל -(סונייקואב ירוביצ רצומ jתינ אל -(ימואל jוחטיב,םי ,הכרדמ)
תפתושמ ולש הכירצ /שומישהו -וב שומישה תא עונמל יטרפ רצומ .תישיא הכירצה וא שומישה .תיתוכיאו תילכלכ דומאל לק -
.ותוכיא וא רצומה aוס aוס תא רוחבל לוכי טרפה .אל וא רצומה תא ךורצל םא רוחבל לוכי טרפה . העינמל jתינ רצומה
י"ע תושענ (ריחמו תומכ ) האצקהה תולאש .רצומה תא ךורצי /שמתשי טרפה םא קרו ךא עצבתי רצומה רובע םולשתה
.קושה תוחוכ לש םזינכמה -ירוביצ רצומ עונמל השק .םיבר י"ע תינמז ובו qתושמב ךרצנ .תיתומכו תיתוכיא הדידמל השק
שומישה /הכירצה תא תורמל .יטילופ ךילהתב תושענ (ריחמו תומכ) האצקהה תולאש .ורובע םליש אלש יממ רצומב
.(סובוטוא) ירוביצ רצומ אוהש רמוא וניא רבדה , הז רצומ קפסמ לשממהש ירוביצל יטרפה רוטקסה ןיב לדבהה אוה
.םייטרפ םaו םיירוביצ םירצומ םa קפסמ ירוביצה וליאו םייטרפ םירצומ קר קפסמ יטרפהש תוברעתהל םירבטצמ םיאנת
לשממה .קושה לשכ תא רותפל לשממה לש תלוכיה ,קוש לשכ לש ומויק :
קוש ילשכל תואמגוד : ירוביצ רצומ .א תעפות : FREE RÌDER השקו ירוביצ רצומב שומישה תא עונמל jתינ אלו רחאמ
וא תורaא קר) ירוביצ רצומל ריחמ עובקל jתינ אל ,םיטרפהמ דחא לכ ידי לע רצומב שומישה וא הכירצה תדימ תא דודמל
םיכרוצ םניאש ונעטיו ורקשי םיבר םהלש הכירצה יפל רצומה רובע םלשל םינכומ םה המכ םיטרפה תא ולאשי םא . (םיסימ
דחא לכ jכש רצייל וא קפסל jיינועמ אל יטרפה רוטקסה םתוא םירצומ aוס והז -תתחפומ םהלש הכירצהש וא ללכ רצומה תא
המיאתמה הרומתה תא ךכ לע םלשיש חיטבהל jתינ אלו רצומה jמ תונהיל לוכי ב הכירצב תינוציח העפשה . הנוק א jכרצ -
,תוירaיס :אמaודל ונממ קוזינ אוהש וא האנה ידי לע וא וב שמתשמ ךא רצומה תא הנוק אל ב jכרצ ,וב שמתשמו רצומ
.jכש לש םיכנוחמ םידלי ,קטייה הכירצו רוצי .a רוביצב jושיע תעינמ קוח קקוחל לוכיו ברעתמ לשממה ,תוילילשו תויבויח -
.קוזינה לע jaמו יעבט לופונומ.ד הסינכ רשפאלו לופונומה תא ריסהל שיו תוברעתהל הקדצה שי יעבט אל לופונומה רשאכ -
.טפוסורקיימ 'aודל ,קושל םירחתמ לש םירצומל תואמaוד תפתושמ האנה ,העינמל jתינ ,הרaא רצומ ÷ ךוניח .א - יטרפ ךוניח
,םייתרבח םירעפ םוצמצ ,הלכשה ,יכרע ךוניח :ךוניחה ידעי םה המ jיטולחל יטרפ רצומ תויהל ךפוה אוה זאו ינדיחי ךוניח הז
רצומ -הפשא יוניפ .ב .לכהב jולשכ שי yראב =הרבח ,הדימל תויונמוימ ,םייתרבח םירושיכ ,תואירב ,תוחיטבו jוחטב ,לוז
תישיא הכירצ ,העינמל jתינ ,יטרפ יטרפ תיבב .ומצע םדאה ,םינלבק ,תוימוקמ תויושר ידי לע תושעיהל לוכי הפשא יוניפ.
.המ קרז ימ קודבל jתינ אל qתושמ jיינבב ךא תישיא איה האנההו ותוא עונמל jתינ
רמאמ -ינואריו ,םולבנtור ,רונ לג/לארשיב ירוביצ להנימב המרופר 4.1 רזaמ הבר תויזוכיר (זוכרמ לובa) ידימ לודa ירוביצ
בצמה . (היטרקויב) עוציבב תונולשיכ (היטרקויב) םיירוביצה םיתורישהמ jוצר תועיבש רדעה (זוכרמ לובa) jוטלשה לש
הנידמ תוריש רדעה -צ"הנימה תדובעב הדימה לע רתי םיברעתמ םיאקיטילופה -הבר תיטילופ תוברועמ : לארשיב םייקה
רזaמב םילהנממ qסכ רתוי תולבקמ תוריכזמ -ינויaה אל רכש הנבמ .הנוש תורש םילבקמ יתלשממ דרשמ לכב -ינaומוה
.תוחוקלל תונווכמ לשו, תועוצקמ תואמצע לש תוברת רדעה .רתוי תויזוכירו תונשוימ חוקיפ תוטיש ,יטרפה יקסרבוק ח"וד -
תלצאה ,םישנ, םיטועימ ינב ,היצזוטילופ תעינמ ,לוהינה תרות ,להנמה דמעמ ,הכרעה ,הללכמ תמקה , תוריש רופיש
.בושקת ,בוצקת ךילהת ,ריכב לaס להנמ ,תויוכמס -ןמזוס תדעו םילאקידרה" חורב -אמaודל ,םידרשמ תמקה ,הטמ תדובע
.תואלמיaבו טרפב לופיט , א"כ ינקת לש תויוכמס ולצאוה -אמaודל םידרשמה תינכת תא המזי תובידנה "ינררבה ידען
-תינכתה קוזיח ,jמז םילזוaו םיליבaמה תוביצנב םידימתמה תוקקדזההו תולתה לוטיב ,יעוצקמ הטמל תוביצנה תכיפה
י"ע תורישי חודמ עצובמה יוניש לכ ,םיפסונ םידרשמ ופסונ הז בלשב .תוקופתל תובוח ללוכה דרשמה לש ימונוטואה ודמעמ
תכרעהל םייביטקפא םידממ תמaוד םירפושמ לוהינ ילכ חותיפ = :תבייחמ הלוצאה" .תוביצנה י"ע רקובמו ,בשחמל דרשמה
םודיק , םידבוע ,הלא םימוחתב תוינידמה שוביa רחא חקפתו עייסת תוביצנה .חרזאל תורשה רופישו םישנו םיטועימ
רכ qלחתה jוטלשה ÷ םייטילופ םייוניש ,שלח ירוביצ תוריש םיפידעמ םיאקיטילופה ירד פ"ע ÷ המרופרה jולשיכל תוביסה
.מ ,רצואב יללכה בשחה ,םיביצקת qaא ,םייעוצקמ םידוaיא ,םיריכב םידבוע ÷ םידaנתמ ,לארשיב צ"הנמה jיא ÷ יתלחתה
אל םינווaמו םיבר םימוחת וללכ ,תוצלמה המרופרה לש הייחב ינויח ביכרמ אוה ,הכורא הלשבה תפוקת ÷ jמז ,םיטפשמה
.דבלב תוביצנהמ תוטעמ תויוכמס תלצאה ,שלח יוניש jכוס .תכרעמל ינוציח יארחא רחבנ
הטרפהה לע SAVAS רמאמ – 4.4 הטרפה לע תוכמתסהה תתחפהו םייטרפ תודסומ לע תוכמתסהה תרבaה השוריפ
.םייתרבח םיכרצ תקפסאל jוטלשה הטרפהה ידגנתמ .םייטרפ םיקסע ידיל הידיקפתו הלשממה שוכר תריסמ איה הטרפה :
םייתלשממ םילופונומ תא תרשמ וניא בורל לופונומ .לופונומ םתויה איה םיירוביצה םיתורישה לש תירקיעה הפרותה תדוקנ -
.jכרצה תא לצנמו ליעי וניא ,ויתוחוקל לש םיסרטניאה םיכירצש םירורב םידיקפת םנשי םלוא הפידע הטרפהה jורקעב
הלשממה ידיב ראשיהל .הנידמה jוחטיב jוaכ 7 הטרפה תופולח :- ) 1 תורשקתה/תונלבקב דובע ( הלשממה הבש תיזוח
) .ול תמלשמ הלשממו תורישה עוציבל ר"כלמ וא חוור תורטמל יטרפ jלבק תרחב 2 םיפוaל הקינעמ הלשממה תונויכיז (
) חוקלה תא תורישי םיבייחמו 'בעה תא םיעצבמש םייטרפ 3 םלבקל םיאכזל םירבוש הקיפנמ הלשממהשכ םירבוש 'עמ (
) .ישפוחה קושב yוחנה תורישנ תא םיaישמ הלאו 4 ( החנהב יוצרה תורישה תא וקפסיש ךכ םיתוריש ינרציל תוידיסבוס
) םיאכזל 5 ) .שרוד לכל םולשתב םתוא םיקפסמו םיתורישו jיבוטב ךרוצב םיניחבמ םינרציהשכ קושה ( 6 םיירטנולוו םירדסה (
) .תומורת סויa/םיבדנתמ תועצמאב 'בעה תא םיעצבמו ךרוצה תא םירכמ םינוaראשכ 7 טרפה וא 'פשמשכ ימצע תוריש (
.רישי jפואב תורישה תא םיעצבמ הטרפה םידדועמה םינייפאמ תויולע ,רשקמ ליעי ,jכרצה תופדעהל הנענ, תורחת םדקמ -
,הרדaהל םישק םיתורישב לפטמ ,תופסונ תורטמ םדקמ ,רשועה לש שדחמ הקולח רפאמ ,לדוaל תונורתי aישמ ,תלעותל
יוביר בייחמ .הנידמה ידבוע רפסמ תא ליבaמ ,תוימרת ינפמ תיסחי jיסח ,םיקפס הטרפהה ןורתיל תויאר יכ חכומ -
jתינו תוחפ הלוע ינלבקה תורישה יכ אצמנ ,הלשממה תקפסאב תוריש לע בורל הפידע תוריש תקפסאל תיזוח תורשקתה
.םירתוס םינותנ םימייק םילוח יתב לועפתו למשח תקפסא יבaל .הפידע וא הווש תוכיאב תושדח הטרפה תומגמ יתוריש -
תובר תורבח הינטירבב ,םייטרפ תרושקת יניוול ,םימ תקפסאל תויטרפ תוכרעמ ,תוסיט חוקיפ ידיקפת ,וטרפוה האילכ
.יטרפה רזaמה jומימב המלש הדאיפמילוא המקוה ב"הראב .םיירוביצה םרוaמה םaו וטרפוה הטרפהה תונקסמ הטרפהל -
בור .םיתורישבו םיבוטב הרבחה יכרצ קופיסל רתוי תובוט ללכ ךרדבו םיכרד רתוי העיצמ הטרפהה .רידא לאיצנטופ
.ופוaל הרקמ לכ jוחבל שי .הטרפהל םינתינ םייתרבחה םיתורישה
'חי 5 ירוביצה להנימב הדובע תקולח :
.jוaראה לש ודוקפת jפוא לע תערכמ העפשה ינוaראה הנבמל םיסחיימ jכש לוהינב תיזכרמ היaוס איה הדובע תקולח
ינוגראה הנבמה :םיירקיע םיניינע ינש רידסמ 1 תודיחי לע jתלטהו הנשמ תומישמל jוaראה לש תויללכה תומישמה תקולח.
(יכנאה דממה) תודיחי-תת לעו 2 (יקפואה דממה ) aרדמה לש תונושה תומרב jמצע jיבל תודיחיה jיב jילמוa יסחי. תוביס
:הדובעה תקולחל תויסיסב 1 . תינוaראה הדיחיה לש התלוכי םa ךכ ,תלבaומ איה םדאה לש ותלוכי 2 . תויעבה תובכרומ
.תויחמומ תשרוד םדאה דדומתמ jתיא תומישמהו רואית רושימ רושימב .העפותכ תרבסומ הדובעה תקולח ?המ השוע ימ -
.תרחא ךרדב אלו וז ךרדב הדובעה הקלוח עודמ םילאושו תואיצמהמ תוחוקלב תואמaוד םיaיצמ ונא הז יביטמרונ רושימ ימ -
תלוכי תאו תויונמדזהו תויעב םע jוaראה לש תודדומתהה תלוכי תא רפשל jויסינה ביבס בוסנ jוידה ?המ תושעל ךירצ
ינוaראה הנבמל תסחייתמה החנהה ךותמו ,jוaראב תמייקה הדובעה תקולח יוניש ידי לע תאז .וידעי תא aישהל jוaראה
.jוaראה לש ודוקפת jפוא לע תערכמ העפשה
הדובעה תקולח תלאש :תומר רפסמב יוטיב ידיל האב 1 ירוביצה רזaמל יקסעה רזaמה jיב הדובע תקולח . 2 תקולח .
/ הלשממה ידרשמ jיב :ומצע ירוביצה רזaמה ךותב הדובע /תונושה תודיחיה jיב -יתלשממה דרשמה ךותב דרשמה jיב
/ (תויושר ,תויתלשממ תורבח) ומעטמ םילעופה םיפוa jיבל יתלשממה ימוקמה jוטלשל יזכרמה jוטלשה jיב
:ינוaראה הנבמב יוניש תכירעל תוביס 1 . jוaראה לש ודוקפתב םייוקיל 2 . לועיי 3 . יטילופה aרדה לש הטילשה קודיה 4 .
םישדח םידיקפת יולימל jוaראה תמאתה 5 . שדח jוזח תaשהל jוaראה תמיתר 6 . ירוביצה רזaמה םוצמצ 7 . ומש יוניש 8 .
תויעבב ,םיבאשמב, הביבסב םייוניש
ינוגרא יונישו הדובע תקולח :הדובעה תקולח רקח תוחתפתה יביטמרונ רושימ תושיג - להנימה תרותמ השיaה
=תיסאלקה לע וא םדא לע המישמ לכ תלטהו תונטק תומישמ תתל הלודa המישמ לוציפ =הדובע תקולח -ינאירבווה םaדה
.תחא הדיחי =יעדמה לוהינה תלוכסא תיבטימה ךרדה תא אוצמל ופאש ,םירחאו קיוורא ,לויאפ ,קילוa ,לוהינה תונורקע
÷ ינוaראה הנבמב רקיעב היולת תוליעיה יכו ,jוaראה לש הנוילעה ותרטמ איה תוליעיש וחינה םה ,jוaראב הדובע תקולחל
הנמ קילוa .הנבמל םידבועה תמאתה 4 ,םיפתושמ תוחוקל , qתושמ ךילהת ,תפתושמ הרטמ :jוaראב תולועפ yוביקל םיכרד
.qתושמ יפרaואיa רוזא
) jומייס לש תרוקיבה 1950 =( עבקי jוירטירק הזיא הניא הלאשה ,דחא qתושמ סיסבמ רתוי ללכ ךרדב שי הדיחי/ jוaרא לכל
.העובק תויהל תבייח הניא jוaראב הדובע תקולח תאזמ הרתי .qדעוי jוירטירק הזיא אלא תונוש תולועפ yבקל דציכ jרוו
=סינב יפל תויערא הדובע תוצובק תוויצב קוסעת ותלהנהו םימוחת jווaמב עוצקמ ישנא לש רaאמ jיעמ היהי ידיתעה jוaראה
.ךרוצה -ה תונש 60 =jאהקו yכ jורקע .החותפ תכרעמ jוaראב תוארל שי ,הרוaס תכרעמכ jוaראל תוסחייתהה לע תרוקיב
.הרטמה תaשהל הדיחיו תחא ךרד היהתש חרכה jיא -יללכ =שדחמ בוציע תא זכרמב דימעהל ,תוציחמ לוטנ jוaרא
(ךילהת ,רצומ ,חוקל יפל) תואצותה
הדובע תקולחב םילוקיש -ירואית רושימ 3 תואמגוד 1 . ךישמת הנושארה הדיחיה .תודיחי יתשל תינוaרא הדיחי לוציפ
.דבלב הב קוסעתש השדחה הדיחיל רבעותש תחא תוליעפ טעמל ,הלש תויוליעפה לכב קוסעל 2 . תויוכמס ריבעהל jויסינ
.תרחא תינוaרא הדיחיל תחא תינוaרא הדיחימ םיוסמ אשונב תוירחאו 3 . ינוaראה הנבמה יוניש -הדיחיה ךותב ינוaרא יוניש
םידיקפתה תקולחו
יונישל תודגנתה jכ ומכ .ושענש םיינוaרא םייוניש לש jולשיכו החלצה jיבהל ונל רוזעל היושע יונישל םידבוע תודaנתה תנבה
תונורסחהו תונורתיה תכרעהלו הדובע תקולחל תופולח לש jונכתל בושח ילכ הווהמ יונישל תודaנתהה תייaוסל תוסחייתה
.תופולח לש םישדח םיבצמל לaתסהל םילהנממו םידבועמ עבות אוה .עדונ אלה תא ובוחב jמוט ינוaרא יוניש םa יוניש לכ ומכ
לaסל םיתיעל ,הנוממל םישדח םידבוע תופפכהב , הנוממ תפלחהב ךורכ יונישש שי .םירכומ אל םילהנו הדובע יכילהת
ימ שי .םידיספמ שיו םיחיוורמ שי ינוaרא יוניש לכב ,סנואד .תודחא םינש וב הליב דבועהש דרשמהמ תיזיפ תוקתנתהב
תזזה ,ינכט יוניש וניא ינוaרא יוניש רומאכ .דוהא וניאש סוב לבקמש ימ שיו ,ותוירחא םוחת תבחרהלו הaרדב םודיקל הכוזש
יסחי םה המצוע יסחיש jוויכ .jוaראב המצועה תפמ תא הנשמj ,םנוצרל דוaינב םיתיעל ,םדא ינב הזיזמ jוaראה לש וaל תיבוק
תכאלמ תא םמצע לע ולטנ םיבר םינוaראב םידבוע ידעוו דיספהל םילולעש ימ לש תשקיע תודaנתהל תופצל שי ,ספא םוכס
םיטונ םהש ינפמ jהו םדמעמבו םתדובע יאנתב העיaפ ינפמ םידבועה לע jaהל םיפאוש םהש םושמ jה ינוaרא יונישב קבאמה
.םידבועה יניינע תא םדקל תונמדזה הלהנהה לש םוזי ךלהמ לכב תוארל
הדובע תקולחב להנימו הקיטילופ ירד לש ודידל ,דועו תאז .םיאקיטילופה תא םa תנייפאמ יונישל תודaנתהש jעוט ירד
לבקמ לש הסיפתה ךותמ םaו ,םייתaלפמו םיישיא םייטנסרטניא םילוקיש לש תרזaנכ םa תועבקנ הדובעה תקולחל תופולחה
.םיימואלה םיסרטניאה תא תוטלחהה תוינכת jיב האלמ היצרaטניא איה לארשיב םaו תונוש תונידמב עצוהש qידעה jורתפה
ךותמ) ידרשמ jיב םואיתב ךרוצה תא ומצמצי וא וענמיש לע המצע ידרשמ וא םילודa הלשממ ידרשמ תריצי ונייהד ,תולועפל
.דחא qוa /םדא ידיב המצוע תריבצ ינפמ ששחה םייק תיטרקומד 'בח לכב .חילצה אל הז jויסינ םלוא (יקסרבוק תדעו חוד
אלש jכתי ודיב חוכה היהי םאו םימיוסמ םיכרע aציימ הז qוaש םושמ רקיעב הלא תיחשמ חוכש ללaב קר אל םייק ששחה
.םירחא םיימיטיaל ויכרע jיבו וניב תישפוח תורחת םייקתהל לכוי תמרב .jוaראה לש םיכרעה תא qקשמ ינוaרא הנבמ :yליש
םייתד םיכרע אצמנ תיתד הרבח וז םא ,הלוכ הרבחה לש םיכרעה תא םימלaמ הרבחה לש תודסומה ,הנידמהו הרבחה
חוטיב) החוור לע םירבדמש תודסומ אצמנ תיטסילאיצוס 'בחב רבודמשכ .(תותדה דרשמ) תדה תא םיaציימש תודסומו
לכה םינשמ ינוaרא יוניש םישועשכ .ריכבה יטילופה יוביaה הז עבוקש המ , לצפלו םצמצל וא ינוaרא יוניש תושעל ידכ.(ימואל
המרב יתייעב ךילהת אוה ינוaרא יוניש . ותוכמסמו וחוכמ דבאל דחפה ללaב הזב jיינועמ אל תריכב תודמעב אצמנש ימו
.םיריכבה םייטילופה םיaרדה לש הברה םתובייוחמ אוה דיחיה יוכיסה .תודaנתה הנשי ,(jוaראה יכרע) תינוaראהו תישיאה
םיינוגרא םייונישל 'גוד לוציפו דוחיא לש םילוקיש .א"כב jוכסיחו תוליעי לש לוקיש -החוורהו הדובעה דרשמ דוחיא .א
. תויתaלפמ תויטילופ תוקולחמ לשב המהמתה דוחיאה יכ הארנ תונוש תויוחתפתה תריקסמ 'קויבה הנבמב תטילק .ב
תינושאר הטילק לע הדקפוה תידוהיה תונכוסהש ךכ הלועב לופיטה לצופ הליחתב -היילעה דרשמו תידוהיה תונכוסה :היילע
yמאל yלמוה הדעו תובקעב .עבק תטילקב לופיט לע דקפוה הטילקה דרשמ .דחוימב םיקקזנ םילועב לופיטו yראב הנש יצח
ותובקעב .הלשממה ידיל םילועה תטילק לע תוירחאה אולמ תא ריבעהלו הטילקב לוציפה תא לטבל רמולכ תינבמ הפולח
תונכוסה הaוסנ םכסהה תמיתח רחאל רצק jמז .ההילע תטילקל דרשמל תידוהיה תונכוסהמ תולטמ ריבעהל םכסוה
.םכסהה יולימ תא qקותב עבת אל ודיצמ הטילקה דרשמו ועצבל התובייחתהמ
תויtוכירו רוtיב תורדגה -זוכיר תוכמס תבחרהו םיוסמ jיינעב דחא םרוa לש תוטלחהה תוכמס םוצמצ ועמשמ ךילהתכ
.jיינע ותואב רחא םרוa לש הטלחהה -רוזיב םיוסמ jיינעב טילחהל המכסה וא האשרה םיוסמ םרוaל תנתינ הז ךילהתב
.רחא םרוa לש ותוכמס םוחתב jכל םדוק jותנ היהש הדימב זכורמ אוה ילהנימ jוaרא " : םיחנומה תא רידaמ -jומייס 'פורפ
םיכומנה םיaרדל היתויוכמסמ הליצאמ תיזכרמה הלהנההש הדימב רזובמ אוהו תיסחי םיהובaה םיaרדב תועבקנ תוטלחההש
"להנימה ךכמ האצותכ ,םיסחי הלא םיטלחומ םניא רוזיבו זוכיר םיaשומה תרדaה -רוזיבו זוכרמ jיב תימוטוכיד הדרפה jיא
אל . יתאוושה jפואב jוaרא לש בצמ ךירעהל jתינ .זכורמ וא רזובמ אוה םיוסמ jוaראה םא יעמשמ דח jפואב עובקל jתינ אל
jכתי אלו ,וילעמש הזל qופכ aרד לכש עבוקה ,יטרקויבה jוaראב תויaרדימה jורקיע תא דaונ הזו תויה טלחומ רוזיב jכתי
.ועוציבב תומיוסמ תויוכמס וביבס ךרוכ דיקפת לכש עבוקה ,jוaראב הדובעה תקולח jורקיע תא דaונ הזו תויה טלחומ זוכרמ
. יסחי רוזיב לש בצממ הענה תלטוטמכ םינוaראה תוaהנתה תא aיצה סורa 'פורפ
תונוש תושיג יפל רסלפ ) 1965 ( רידaה 3 :רוזיב aשומל תוסחייתהל תושיa :תיטילופה השיaה יתלב קלח רוזיבב האור
תויוכמס תליצא =ילהנמ רוזיב .םיחרזאל המצע תקנעה =יטילופ רוזיב .התקולחמו המצועה תפממ -תיטילופה הריזהמ דרפנ
.jוaראב םיכומנה םיaרדל םידעיה דחא .(תיזוכיר תיטילופ הטילש תוהזל תובר םיתיעל jתינ ,ילהנימ רוזיב לש םיבצמ תורמל)
.qידע חרכהב וניא רוזיבה) תוימוקמ /תוירוזא תודיחי ידיל ח"הבקל תוכמסה תרבעה אוה רוזיבה לש םיירקיעה השיaה
:תינירוטקודה לש תיטנמור הסיפת תרaסמב רוזיבל םיסחייתמל תינייפוא .תוריחו היטרקומד םע רוזיב תוהזל הטונ וז השיa
תלהנתמ דציכ אלא חוכהו תוכמסה ימ ידיב אל איה הלאשהו היטרקומד ילב רוזיב םייקל jתינ יכ jעוט רסלפ .תוימוקמ
תינוטלש/תינוaראה תרaסמה :תילהנמה השיaה :הדובע תקולחל םיירקיע םיסיסב ינש jיב יחרכה דוaינ םייק רסלפ ירבדל
לכ ,ו"כו ךוניח ,תואירב=דיקפתל הקולח) .jותנה חטשב םיבר םידועי אלמל ידכ תמייק תינוטלש תושר לכ .חטשו דיקפת
.(תימואלה המרב תודיחא רסוח ,תללוכ היאר =חטשל הקולח ,המישמהמ קלח לע תיארחא הדיחי
רוtיב : 4 :םיסופד 1 .םיכומנה םיaרדל םיריכבה םיaרדה jמ תויוכמס לש תיתומכ הלצאה הרקיעש -היצרטנצנוקד . 2 רוזיב .
הנשמ תדיחיל רדaומו יפיצפס אשונב תויוכמס רוזיב ורקיעש -ידיקפת 3 תוטלחה תלבקב הימונוטוא jתונ -ינבמ רוזיב .
תרזaנ תב תדיחיל 4 . תובר הנשמ תודיחיל תוטלחה תלבקבו תוינידמ תעיבקב הימונוטוא jתונה -ילרדפ רוזיב . םיישק
:ירוביצה להנימה לש ויפואב םיצוענ רוזיבב 1 . jידה תא jתיי שארב דמועה בורלו תירוביצ תרוקיבל הנותנ תירוביצה תכרעמה
2 . (הרישע לומ היינע תימוקמ הצעומ) jויווש יאל םרוaו םואיתה לע דיבכמ רוזיבה 3 . jופלט) םיקוחהמ הייטסל םרוa רוזיב
(רובש 4 . רוזיבב דועו םילופכ םיחמומ ,לופכ עדימ ,לופכ דויצ ונשיו תויה תמaפנ תילכלכה תוליעיה 5 . הניה היטרקויבה
.דואמ השק אוה יטרקויבה הנבמה קוריפ תורמל הדוסימ תינרמש 6 . לש המורתה תכרעהל עוציב ידדמ חותיפב ישוק ונשי
.jוaראה תקופתל הנשמה תודיחי : תונורתי הדימל תלוכי / .יונישל תולaתסה -תורכומ אל תוביסנל המאתהו שודיח ,תושימa
/ תוטלחה תלבקב םיחרזא תופתתשה / aישהל jתינ .תמיוסמ הייסולכוא תצובק וא רוזא םינייפאמה םיכרצלו תושירדל תונעה
.תויטרקויב תוחפ הדובע תוטישב םידעי / םיריהמ תוטלחה תלבק יכילהת / .ח"הבקב םיחרזא תופתתשה -היצזיטרקומד /
תונוש תויסולכוא לש םיידוחיי םיכרצל לשממה תונעה רשפאמ / הובa לרומ ,םידבוע לע תופתושו תוירחא תלטה / תברקמ
.םהל םיקוקזה הלאל א"כ יתוריש / jמזה תא םלצא לידaמו םיימוימוי םיאשונב לופיטמ םיהובaה םיaרדה תא ררחשמ
jונכתו הבישח תולועפל / הבר היצמרופניא םעו תרושקת תויעב אלל םוקמל הבריק ךות תויעב לש הליעי הלבק / תא תיחפמ
.תויעב jורתפו תבחס ענומו תרושקתה סמוע / .תימוקמ המרב העפשהו הבריק רתוי תוחפוקמ תוצובקל תורשפא jתונ / jתונ
jוaראה חותיפל yירמת / רישי עaמב םיאצמנ םידבועהו םילהנמה / לרומה תמר לעו םידבועה תענה לע עיפשמ / תא ריבaמ
הלהנהה יפלכ תוניועה תא תיחפמו יתצובקה דוכילה / םהיתוטלחה תואצות תא םיאור םילהנמה :תונורסח רסוח לש jוכיס
א"כ תוינידמלו לוהינל עaונש המב תונaוה רסוחו תויבקע / תרזובמ תכרעמב רתוי השק תויהל הלוכי תכרעמה לע הטילשה /
jוaראה תולועפב תויבקע יא לש jוכיס םייק / תכרעמה לש תודיחא רסוח / היאר jיא / ובירי תררוaש רתוי השק םואית תלוכי
תיתכרעמ / jוaראב תודיחיה לש היצזימיטפואמ עבונ תכרעמה לש היצזימיטפוא-תת / םרוaו םזיטוירטפ לאקול חתפמ
תוימואלה תורטמב העיaפל / לש תוריש תלבקו םכחותמו שידח דויצ תניחבמ לדוaה תונורתיב עaופ / זובזבו תויוליפכ רצוי
yר yירה תעפות ,םיחמומ :םינוaראב רוזיבה תדימ לע םיעיפשמה םייביטקייבוא םימרוa 1 . תניחבמ - לודa jוaראה לדוa
תיפרaואיaה ותסירפ ,תוחוקל רפסמ ,םידבוע רפסמ 2 . רפסמ,םיאשונ רפסמ ,םיכבדנ רפסמ -ההובa jוaרא תובכרומ תדימ
םיפינס 3 . ההובa הביבסה תונתשה תדימ 4 . ההובa jוaראה לשו םילהנמה לש תילהנימ היפוסוליפ 5 . לש תיaולונכט המר
jוaראה
tוכיר : תונורתי : תודיחא / א"כ לוהינ לש םיינכט םיטביהב תוחמתה חותיפ / לדוaל תונורתי / םואיתה תייעבל jורתפ / jוכסח
(yר 'yירה תעפות) / ביצקתל סחיב ההובa המרב םיתוריש / תויוליפכ לוטיב תונורסח תכרעמה לש תושקונ / ,תושימa רסוח
םינתשמ םיכרצל תונעה-יא / תויחנהו םיללכ תפיקעל םילהנמ לצא הייטנ חתפמ / םיחמומה לש םנמז לע תודיחי jיב תורחת /
םיימוקמה םייטילופה םייחבו רוביצה ייחב םיחרזא qתשל ישוק / תתחופה הטילשה קוח ,סנואד לש תחופה םואיתה קוח
tוכירה תולבגמ ) לaיאו ואדנל 1981 םינומ ( 4 :תירוזיבה השיaה הפידע היהת תומייק jתעברא םא . זוכירל תולבaמ תולובa
תיaרדמה הטילשה / הדימלה תלוכי תולבaמ / החמומה תוכמסל דיקפתה תוכמס jיבש חתמה / ילמרופ אלה הנבמה
? רוtיב וא תויtוכיר -qידע המ * 'חי לaיאו ואדנל) קרפה לעש המישמב יולת 5 , 68 איה jכיה קודבל שי המישמ לכ יבaל (
:םישממתמ רוזיבה תונורתי םאהו תaלטוקמ תצבשמ 1 תויזוכיר - תצבשמ (םיכרדב תונואת) 2 (תוומ שנוע ,בוצקת) רוזיב -
תצבשמ 3 תצבשמ רוזיב - 4 (הנידמה תמקה) תויזוכיר - יוצר aרד הזיאל ,םיכרעו םידעי רואל הניחב תשרוד jוaרא תטיש *
:הבר הדימב יולת רבדה הלק הבושת jיא וז הלאשל -jוaראב תוטלחה תלבקל תויוכמס לוצאל 1 תולצאומה תויוכמסה יפואב .
2 הלהנהה ירושיכב . 3 הכימתה תוכרעמ לש המילהה תדימב . 4 הביבסב םיינוציח םימרוaב .
לארשיב יtכרמ -ימוקמה ןוטלשה יסחי ימוקמ-ימצע ןוטלשל תיאפוריאה הנמאה -ב לחה החוסינ 1968 -ב םייתסה
1985 : 1 . .יטרקומד רטשמ לכ לש םיירקיעה תודוסיהמ דחא jה תוימוקמה תויושרה 2 . לוהינב qתתשהל םיחרזאה תוכז
.םייטרקומדה תונורקעה דחא הניה רוביצ יניינע 3 . רישיה jפואב וז תוכז שממל רשפאמ ימוקמה jוטלשה יכ איה הנומאה
.רתויב 4 . הברק קר אל) .חרזאל בורק םa אוהש ליעי להנמ קפסל לוכי תישממ תוירחא תולעב תוימוקמ תויושר לש jמויק
(חרזאל הaאד לש jבומב אלא תיזיפ 5 . תחת להנלו jווכל תוימוקמ תויושר לש jתלוכיו jתוכז ועמשמ ימוקמ ימצע לשממ
לש המעטמ jכוס קר תימוקמ תושרב תוארל jיא) השממל תלוכי םa תוכז קר אל -רוביצה יניינעמ יתועמשמ קלח jתוירחא
.(תוירחאב אשונה qוa אלא הנוילע תושר 6 . קוחה תרaסמב אלא תוימוקמה תויושרל תוירחא ריבעהל jיא 7 . תויושרה
.תומזי ליעפהל ,קוחל qופכב אלמ תעד לוקיש jהל תונקהל שי jכלו jמצע תוכזב תולעופה תויטילופ תויושי jה תוימוקמה
:לארשיב יtכרמ ימוקמה ןוטלשה יסחי ינייפאמ ירד ) 1994 בורבו יזכרמה jוטלשה לש "הנשמ jלבק" אוה ימוקמה jוטלשה -(
.וב yעוויהל ילב יזכרמה aרדב העבקנש תוינידמ עצבמ אוה םימוחתה / איה jכלו הלוכ הנידמל תוינידמ עבוק יזכרמה jוטלשה
.םיימוקמ םיכרצל תמאתומ הניא / "רוביצה יניינעמ יתועמשמ קלחל " תוירחאב אשונ ימוקמה jוטלשה / תוימוקמה תויושרל
(הפוריא תונידמ תיברמבש תיללכ תוכמסל דוaינב) שרופמב jהל וקנעוהש הלאל רבעמ תויוכמס jיא (הינטירבב םa) לארשיב /
:ל תמרוa תיזוכירה הטישה -ירד 1 . םירבשמב לופיטל איבמה הטלחהה ידקומ לע רתי סמועלו הערכה ידקומ לש jטק רפסמ
.הרaשבש םיאשונ לש החנזה רצויו 2 . .תומיאתמ תופולח תריצי אלו "עצוממל תוסנכתה" הדחאהל הטונה ,קוחר jוטלש 3 .
וירקבממ ששחו תילמרופה המרב ונממ שרדנה יפל aהני םא וירחובמ ששח -jחבמל דמוע -תוימוקמה תויושרב רחבנה aרדה
.םייאמצע םידעצב טוקני םא (יזכרמה jוטלשב) 4 . תוירחאב תאשל ךרוצה ינפמ וילע jaמ יזכרמה jוטלשה לש קחרמה
.תושרה שאר לע תלטומ המשאהו לארשיב ימוקמ יtכרמה ןוטלשה יסחי תוחתפתה 1949 םיריכמ ונא " :םינפה רש
תונוטלשה תוברעתה תא תשרוד הניא וללכב רוביצה תבוטש הרקמ לכבו תוימוקמה תויושרה לש תימצעה הרדaהה תוכזב
"תטלחומ הימונוטוא תוימוקמה תויושרל קינעהל םיצור ונא 1976 - רבנז תדעו תונחדקב הדבע - , 5 ) םינש 1976-1981 (
,םידיקפת תקולח :הדעוה דיקפת . ימוקמה jוטלשל יזכרמה jוטלשה jיב םיסחיה רבדב הלשממל תוצלמה שיaהל תנמ לע
תקוח תונורקע לע yילמהלו , תוימוקמה תויושרה תפמ יוניש ,הרקבו חוקיפ ירדס ,ימוקמה jוטלשל םיביצקתה תכרעמ jומימ
רמאמב תוצלמהה ) .ימוקמ jוטלשל דוסי 5.1 ( 1978 .תוימוקמ תויושרל תורישי תוריחב ,הנושארל - ינוי 1981 תוצלמה -
÷ רבנז תדעו 10 דומע ) דוסי יווק 81 .ימוקמה jוטלשה לש ודמעמ תא שדחמ הרידaמ ( ינוי 1985 ח"וד לע הלשממ רושיא -
(רצואה רשלו םינפה רשל תוברעתה תויוכמס תלדaה) ביצקתה תודוסי קוח תא המזי ליבקמבו רבנז תדעו םיפסכה תנש
1985/6 םויה ,הנידמה ביצקת ישילש ינש, תויושר שילש זא דע ) תויושרה jומימב ךפהמ ÷ 65% ,תוימצע תוסנכה 34%
(.הלשממ תופתתשה 1990 הרישי הטילק - 1992 jתמ לע הנידמה רקבמ חוד םושייל תירוביצה הדעוה -jמאנ תדעו -
.תוימוקמה תויושרה ידי לע תודסומל תוכימת
הדיחי 6 ביצקתה –
=ביצקת השורדה םיבאשמה תומכ םע תולטמ רשוק ביצקתה .תוסנכהו תואצוה םיaציימש םירפסמו םילימ ללוכה ךמסמ
.jעוציבל שי םילבaומ תורוקמהו ליאוה .תוישונא תורטמל םייפסכ םיבאשמ םוaרתב קסוע רתוי הבחרה ותרדaהב בוצקת
. תיטילופו תילכלכה הערכהה ינונaנמ םה םייביצקת םיכילהת .תונוש תורטמל םאיצוהל
:יקסבדליו פ"ע בוצקתה * לש יטילופה ויפוא לע דומעל םיעייסמ רשא םישוריפ 'סמ םנשיו "יטילופ המ רבד "אוה ביצקתה
ירוביצה בוצקתה תוסנכהו תואצוה םינייצמה םירפסמו םילימ ללוכה ךמסמ אוה ביצקת* תומכ םע תולטמ רשוק ביצקתה*
jעוציבל השורדה םיבאשמה תויפסכ תואצוה ראתמ ירוביצ ביצקת* תושרל םירחבנה תיב jיב הזוח jיעמ אוה ביצקת*
תעצבמה םידוaינו תורשפ ,םימכסה ,תוסובתו תונוחצינ qקשמ ביצקתה* תירוביצה הפוקה לע רומשל רשפאמ ביצקתה*
תוירוביצ תוטלחה םע םידיחי לש תונוצר רשוק ביצקתה* תויומידק qקשמ ביצקתה* הרבחה םא דמלמ ביצקתה *
תיטסילאיצוס הלשממה לש תילאקסיפה תוינידמה תא qקשמ ביצקתה* רלספ סמייג : ךילהת לש תודחא תונוכת הנמ
יא (ב"הרא ללוכ) תיטרקומד הנידמ םושב םלואו ילאנויצרו יתטיש היהי אוהש תופצל דוסי תונתונה ב"הראב ירוביצה בוצקתה
.ח"הבק לש ילאנויצר ךילהתב בוצקתה ךילהת תא jייפאל רשפא יקסבדליו כ"חאו םידעי לכ םדוק עובקל שי היפלש הטישה :
שמשל הלוכי הניאו תונושה תופולחה לש תונורסחהו תונורתיה תניחבל הלעי הניא jהניב עירכהל כ"חא קרו תופולח תוהזל
הערכהל עיaהל רשפאש ךכ תונורסחהו תונורתיה בושיח לע הליקמ איה םא תילאנויצר השחת הטיש .הדימלל jוכתמ
איה jיא םעפ qאו םיינוaרא םיצירמת תועצמאב ח"הבקל תיטילופ המצוע םותרל תויועט jקתל ידכ הירוטסיהב שמתשהל
דחי דימת הלא דרפנב םיבאשמ וא םידעי תaרדמ . -וידיקפתו ותוהמ ביצקתה :יקסבדליו יאנובשח דמימ ראתמה ךמסמ -
תוינכת וא םיטירפ לש םדיצב תואצוה יתוגהנתה דמימ ביצקתה עוציבל סחיב הלשממהמ קקוחמה תויפיצ - ילכלכ דמימ -
.תואצוהב jוכסיחו תוליעי תחטבהל םזינכמ יטפשמ דמימ עצבי לבקמהש הפצמ qסכה jתונשכ ,יטפשמ הזוח אוה ביצקתה -
.וינפב ובצוהש תורטמה תא םישaיו
5 ןיבור ןירייא -ירוביצה בוצקתה ינייפאמ 1990 : 1 תלוכיו תונוש תויומידק םינוש םידעי םהלש םינקחש לש לודa jווaמ.
.ביצקתה לע המכסה שבaל דעונ בוצקתה ךילהת -ביצקתה לע עיפשהל הנוש 2 תואצוהה לע םיטילחמהו לעופב םימלשמה.
.ביצקתה 'סמב תולולכ תואצוההש אדוול תוירחא תלטומ םיaיצנה לע jכל -תודרפנ תוצובק יתש jה 3 jיעמ אוה ביצקתה.
.תעצבמה תושרה jיבל רוביצה jיב הזוח 4 ,םיבאשמ תונימז ומכ םייתביבס םימרוa jובשחב תחקל שי הביבסל הפישח.
.תומדוק תויובייחתהו תוטלחה תובקעב תוחישק 5 ךרוצה) םיבר םיילהנמ םיצוליא jבוחב תונמוט תוירוביצ תוטלחה -םיצוליא.
.(שארמ רושיאב
בוצקתה לש יטילופה ןפה ÷ 2 םיברל דוסי ושמישו תיביטמרונה הלכלכהו לוהינה תרותמ םיבואש םינושארה םישוריפה
סרטניא 'בק תועפשהל ותפישח תא ליבaהלו ,םיאקיטילופה תוברעתה תא םצמצל ,בוצקתה ךילהת תא jקתל תונויסינהמ
הרבחה לכ לש אלו םירצ םיסרטניא קר םדקל תופאושה * וילע רומשל שי -תויניינע תוטלחהב םיברעתמ םייטילופ םינקחש
.תוליעי לש םילוקיש דוסי לע לבקתהל תוכירצ תויביצקת תוערכה ,םיאקיטילופה תוברעתה תא ליבaהלו תויותיחש ינפמ
הלא רוביצה ללכ jוצר תא תפקשמ הניא ותאצותש ינפמ יטילופ אוה -םיסרטניא תוצובק לש תמזaומ העפשהל jותנ ביצקתה*
תולוק תונקלו תויעוצקמ תולודש ליעפהל םהל רשפאמ סיכהש ולא jוצר תא . 3 םיאבה םישוריפה לע תרוקיבל יוטיב םינתונ
ימו תמיוסמ תיטילופ הטיש qקשמ בוצקתה ךילהת יכ איה תירקיעה הנעטה , (יקסבדלו) בוצקתל תיביטמרונה השיaה
ותוהמ -(יתפסות) ילטנמירקניא אוה בוצקתה ךילהת* .תיטילופה הטישה תא תונשל הצור םצעב בוצקתה תא תונשל qאושש
jתינ אל לבaומ ביצקתב -תונוש תוינכת לש jתובישח לע תועד יקוליח jנשי ךילהתב* .הנשל תחא םינקחש jיב מ"ומ איה
.לכה תושעל איבהל ידכ ךילהתב qתתשהל יושע עיפשהל הצורה דחא לכ -יטילופה ךילהתה דקומב איה ביצקתה תעפשה*
ול הבושחה האצקהה רושיאל .
םגרתל דציכ ?תירוביצ תוערכהל םיטרפ לש תונוצר תויולעל תולעותה jיב האוושה ךורעל ךרד לכ jיא בוצקתה ךילהתב
רוביצה יaיצנ תיטרקומדה הטישבו יכרע טופישל קקדזהל ילבמ םירחא םיטרפל תויולעהו תולעותה jיבל םיוסמ טרפל
.תויולע לומ תולעות לש יכרעה טופישה לע םידקפומה םה םיאקיטילופה 5 היתולבaמו התמורת תא םיריהבמה םינועיט לש
:החוורה תלכלכ 1 רבחה תחוור תא רפשל jתרטמ תוירוביצה תוטלחהה לכ. 2 ינבא םה הרבחב םיטרפה לש החוורה תומר.
'בחה תחוור לש jיינבה 3 הרבחה לש התחוור לע עיפשמ טרפה לש ותחוור לע עיפשמש המ לכ jכל. 4 תא לבקל ונילע.
ולש ותחוורל רשאב טרפ לכ לש וטופיש 5 לכונש ךכ םינוש םיטרפ לש םתחוור yוביקל רורב ךילה ונל היהיש םיצור ונייה.
.תורחא תוינידמ לש םירקמב התחוור םע תמיוסמ תוינידמ טקנית םא 'בחל היהתש החוורה תא תוושהל תוביסנבש תורמל
.םירקמה לכב םושי רב אוהש ךילהת jיא , יעמשמ דח טופישל עיaהל רשפא תומיוסמ תמלוה ךרד לע הבישח תאז םא
.תוינידמ תעיבקל עaונה לכב תובושח תובונת בינת תויתרבח תואצות תכרעהל ? יקסבדליו : jיינעב תומדקתה לכ הלח אל
.וישעמו ויתוינכות לש יפסכה יוטיבה , לשממה לש םייחה םד אוה ביצקתה .עוציב תב הניא (ייק לש) המישמהש םושמ הז
jכלו תושעל לשממה לע המ תעבוקה הירואית השעמל איה ביצקתב וללכייש 'עסה תעיבקל םינוירטירק תללוכה הירואית
תיפוטוא איה ביצקת לש תיביטמרונ הירואית דיקפת לש טקילפנוקה qוס םעמשמ התלבקו חותיפ :חנומה לש אלמב jבומב
.'בחב הלשממה ויהי המ תואדוב םיעדוי אל ונא .םלוכ jוצר תא עיבשהל רשפא יאו םינוש םירבד םיצור םינוש םיטרפ
.תופולחה jיב הריחבל םיללכ םינוירטירק jיאו תורחתמ תושירדו תוינכות jיב רוחבל םיכירצ ונחנא לבא וניתוטלחה תואצות
שי ?םישוע המ 2 :םיכרד 1 תבכרומה המישמה תא םיטשפמ . 2 .םיניינועמה םידדצה jיב המכסהל ליבויש jונaנמ םירצוי .
תיתפסותה הטישה םולבדניל$ ÷ ( ךילהת תועצמאב הנידמ ביצקת שוביa לש תבכרומה המישמה טושיפל יזכרמ ילכ
הנשה ביצקתל סיסבכ תמדוקה הנשה ביצקת תא םילבקמ .המכסהל jונaנמ םירצויו המישמה תא םיטשפמ . יטילופ
תוינכות שוביa .תויומידק רדסב יוניש וא םישדח םיכרצ ,םיריחמה תיילעל qופכב תועצבתמ םישועש תומאתהה .הירחאלש
תיבב זאו הלשממב הליחת תרבוע תינכותה ,הנומימל תושורדה תוסנכהה סויaו הנותנ הנשב תירוביצה 'צוהה ללכל תועaונה
.םירחבנה :תינכותה עוציב ותוחישק .םיירוביצ םיפוaב תולבקתמה תוטלחהמו ביצקתב תוכרענה תומאתהמ בכרומה בלש
תבכרומ הכ המישמ םע תודדומתהל םשרמ קר הניא וז הטיש .יונישל תנתינ הניאו טעמכ הרבעש הנשהמ ררaנה ביצקת לש
.יריפמא jחבמב השיaה תא דימעהל jתינ .התוזח תוaהנתה ריבסהל רשפאמה לדומ םa הלא :טסיג תושיa לע רקחמ ךרע
-מ רתויש הליaו ירוביצה להנימב ח"הבקב 30 jהיתונובת יכ תודרוש jה םולבדנילו jומייס לש תוירואיתה רבכ תוטלוש הנש
התמצועב jהילע הלוע אל הפולח םושש ךכ תופיקמו תויללכ .
בוצקתה \ילהת -ב 31.12.04 תנשל ביצקתה קוח תא תישילשו הינש האירקב תסנכה הרשיא 95 . :ולוכ בוצקתה ךילהת
הנש םותב םייתסמ ביצקתה תוטלחה עוציבו םירחתמה םישומישה jיב תיביצקתה הaועה תקולח ,ביצקתה לדוa תעיבק
ללוכ ךילהתה .השדח םיפסכ תנש הליחתמ שדח יתנש ביצקת לש ורושיא םעו תיביצקת 3 :םיבלש 1 תעaונה תינכת שוביa.
הנומימל תושורדה תוסנכהה סויaו הנותנ הנשב תירוביצה האצוהה ללכל 2 jכמ רחאלו הלשממב הליחת תינכתה רושיא.
םירחבנה תיבב 3 .םיירוביצ םיפוaב תולבקתמה תוטלחהמו ביצקתב תוכרענה תומאתהמ בכרומה בלש ,תינכתה עוציב.
תיביצקתה הגועה תקולח : תובוח רזחה 30% הרבעה ימולשת 28% תוינוחטיב תואצוה 18% תיחרזא הכירצ 17%
יארשא jמו תועקשה 7% תינייפוא הניא וז העפות לבא וב yצקל תלוכיה תא הליבaמ איה ,jיעל תטלוב ביצקתה לש ותוחישק
. לארשיל קר יקסבדליו : .תויאכזב yוציקו 'צוהה תנטקה הריעש (ינקירמאה) ביצקתב המרופר תוזחל ותוא איבה הז בצמ
לק :יתפסותה רבסהה qקותב קפקפמ אוה תעכו תוביציו תורישע תונידמב בוצקת תנייפאמ תויתפסות יכ רבס אוה רבעב
.ךשמתמ עפשל הייפיצה לע תססובמ תויתפסות .רתוי לבקמ דחא לכש המכסהל עיaהל ןדייק : שי :רתוי תיללכ הנקסמל עיaה
אלו םימיוסמ םוקמבו jמזב בוצקת לש ירואית לדומ לעכ תויתפסות לע בושחל .תיביצקת תוaהנתהל ילסרבינוא רבסהכ
:דנא'צמרפ הטלחה jכל , רתויב לודaה קיסעמה ,רתויב לודaה jוaראה איה הלשממה תוחתפתמהו תושעותמה תונידמה לכב
םתאצוהש םיבאשמה jיב וא יקסעל ירוביצה רזaמה jיב םינימזה םיבאשמה ךס תקולח לע הטלחה איה ביצקתה לדוa לע
איצוהל ישפוח חרזא ) תויטילופ תוטלחהל הפופכ 60% -ו הצור אוהש המ לע ותסנכהמ 40% וליבשב טילחת הלשממה (
ג"לתהו ביצקתה – ימלוגה ימואלה רצותה הנידמה ביצקת לדוa .םיתורישבו תורוחסב תימואלה הקופתה ךס תא אטבמ=
לשו םיטרפה לש תוטלחהל םינותנה םיבאשמ jיבל המצעל הצקמ הנידמהש םיבאשמה jיב הקולחה תא אטבמ a"לתל סחיב
.תויקסע תורבח שי 2 .יוסימה לטנ תלדaהו (תוולמ) ימינפה בוחה תולדaה :ביצקתב שורדה לודיaה jומימל םיכרד יקסבדליו :
לודaל לכוי אל ירוביצה רזaמהש ךכ a"לתהמ עובק רועישל תילרדפה האצוהה תלבaהל תינקירמאה הקוחב jוקית jקתל עיצה
רוציה qקיהל תירוביצה החימצה qקיה תרישק -(a"לתהמ שילש איה תירוביצה האצוהה ב"הראב) .יטרפה רזaמהמ רתוי
.הנש התואב a"לתה לודיaה רועיש תפסותב תמדוקה המשב האצוהב היולת היהת הנש לכב האצוההש ךכ יטרפה לכב
-ב תורבחה תונידמה OECD םישרדנ לודa אוהש לככש jוויכמ וניטקהל שיו ,(החימצ םלוב) ידימ לודa בשחנ ירוביצה רזaמה
.תילכלכ החימצל איבהל לוכי ולא םוצמצש עודיו תואצוהה jומימל תואוולה ,םיסימ רתוי -לארשיב a"לתה תירוביצ הכירצ
66% תיטרפ הכירצ , 34% תנשב . 1984 -כ התייה תירוביצה האצוהה ÷ 75% !a"מתהמ תעצה תללוכ תואצוהל ליבקמב
םילובקת תיזחת םa ביצקתה , -לארשיב לטנה ,qסומ ךרע סמ ,הסנכה סמ -םיסיממ רקיעב תואב הנידמה ביצקתב תוסנכהה
.דועו היינק סמ ,בכר תורaא ,קלד סמ ,סכמ ,םיקיסעמ סמ ,שוכר סמ ,חבש סמ
=ןוערג תיחפמ אוהש םושמ ביצקתה תוינידמ לש םייזכרמה םידעיה דחא אוה ומצמצו תוסנכהל תואצוהה jיב שרפהה אוה
םילובקת תויזחתו ביצקתה לדוa .עיקשהל הייטנה תרבaהלו תיבירה רועיש תדרוהל םרות ךכבו ימוקמ jוה סויaב ךרוצה תא
םה 2 םינתשמהמ דחא לכש ךכמ עבונ יבטימ "jוכנ" ביצקתה תעיבקב ישוקה .ביצקתה תאוושמב םילולכה םייזכרמ םינתשמ
ביצקתה לדוaש ךכמ עבונ רחא ישוק .תואדו יא טעמ אל תופופאה תוינוציח תויוחתפתהמ םa הלא תוטלחהמ קר אל עפשומ
תיזחת . (רורט) ונתטילשב jניאש תוינוציח תויוחתפתה תכרעה םa ,םינוש םיאשונב תוינידמ תוטלחה לש אצוי לעופ אוה
תוטלחה לע ראשה jיב תנעשנ וז תיזחת .תוסנכהה הבוa לע עיפשהל jויסינ והז רמולכ תינכת אלא תיזחת הניא םילובקתה
לש רצות אל אוה jוערaה לדוa םa .'דכו תורaא jיטקהל, םימיוסמ םיסימ לטבל ,םדירוהל וא סמ ירועיש תולעהל תוינכת וא
תא תוזחל ונילע ךכ םשלו רצותה qקיה לש תיזחת השורד a"מתה qקיה יפ לע עבקנ קוחב עובקה ולדוaו ליאוה .הטלחה
.קשמב החימצה ךילהת תא דדועל ודעונ םיסימב תותחפהו jועריaה jוסיר םa qסונב .האבה הנשב תילכלכ החימצה רועיש
לש תויומידקה רדס לע יטילופ קבאמ השעמל אוהש ביצקתה תאוושמ רועיש בושח הנתשמ תללוכ ביצקתה לדוa תאוושמ
הaועה לדוa .הלדוa תא שדחמ ריזחהל ימיטיaל jויסינ וללכבו הaועה תקולח לע חוכיו ,הנומימ יכרד לעו תירוביצה האצוהה
יכ jועטל םילוכי ביצקתה תרaסמב וללכנ אל םהיתוינכתש ימ jכלו םישדח םידעיו תומייק תויובייחתה דוסי לע ראשה jיב עבקנ
תנשב .jובשחב jאיבהל יואר 1993 jוערaה תתחפה קוח לבקתה
הנידמה תבוט לומ 'tאה תבוט םינaו םישיבכ תוחפ ,חרזאל םיתוריש תוחפ -jטק ירוביצ להנמ אוה תילכלכ החימצל חתפמה
אשונה יטילופה aרדל רצואה דרשמ jיב דוaינ םייק תונידמה לכבש אוה ירוביצה בוצקתב תויזכרמה תויעבה תחא .םיירוביצ
ויכרצל תונעיהלו 'זאל בושק תויהל ךרוצה א"ז םינוש הלועפ ימוחתל תוירחאב .הנידמה תבוטל aואדל ךרוצה jיבל רטשמ
-יטרקומד םיצור םיחרזאה המ בוט רתוי עדוי יטילופ aרדהש םיחינמ jכל .ויחלוש תא aצייל ירוביצה רחבנה לש ודיקפת
םa םירחבנה תא טפוש רוביצה :היעב jיא ילאידיא בצמב ?הנידמל בוט יכה המ םיעדוי םהש חינהל jתינ םאה איה הלאשה
רוביצה .הז לאידיאמ תוקוחר תויטרקומדה תורבחה לעופב .ךוראו ינוניב חווטב הנידמה תבוט תא תרשל םתחלצה תדימ יפל
יזר תא בוט ריכמ אל תוינוציח תויוחתפתהמ םa תעפשומ אלא תוינידמ תוטלחהב קר היולת אל קשמה תחלצה .הלכלכה
.הפוקה תרימש לע אוהו האצוהה לע םידקפומ םה -הלשממה ירבח ראשל רצואה רש jיב דוaינ :aודל jתוא תוזחל jתינ אלש
יתואישנ רטשמ - םירשה תא הנממ תעצבמה תושרה ב"הראב ,םירבדה ינפ םה ךכ ירטנמלרפ רטשמ - המכו המכ תחא לע
ירוביצ רחבנ אוה רצואה רש םa הזכ רטשמבש אלא תודחא תוaלפמ לש היצילאוק לע תנעשנ תעצבמה תושרה םא דוחייבו
לע 'זאה תבוטל הייטנב דימת דושח רצואה רש .yפח אוה התחלצהבש הaלפמב רבח אוה םaו שדחמ רחביהל qאוש jכלו
לכמ םיררחושמ תויהל עוצקמ ישנאכ םירומאה רצואה ידיקפ לש םתמצועל בושח רוקמ אוה הז דשחו הנידמה תבוט jובשח
םיריכב םידיקפל האוושהב הרוכב דמעממ םינהנ םה ולוכ קשמה לע םידקפומ םתויהב ,ללכה תבוטל הרזח תוביוחמ
.תיללכה הנומתב קלח לע םידקפומה םירחא הלשממ ידרשמב
תקולחו תויומידק רדס תעיבק הגועה תנשל הנידמה ביצקת 92 יפל רשוא אל ' 1.1 אל ביצקתהו הלחה םיפסכה תנש .
לע העבצההו תלחוימה הרשפה ךא תוצח רחאל םa וכשמנ הלשממה שאר תכשל jיבל תוידרחה תועיסה jיב םיעaמה .רשוא
.ערלו בוטל בוצקתה לש הקיטילופה תא תפקשמ "הטיחס" הנוכמה תוaהנתה .םיימוי רחאל קר וaשוה ביצקתה קוח
ביצקת רושיאב םינושאר םידעצ 95 ' טסוaוא תישארב 94 ביצקתב jועריaה לדוa לע jוידל הלשממה הסנכתה ' 95 לעו '
לע עיפשהל jויסינב רצואה רשו הלשממה שאר םע היצילאוקהמ תסנכ ירבח 'סמ ושaפנ הז עובשב .םיסימה תוינידמ
תנשח ביצקתה תא טסוaוא qוסב הרשיא הלשממה םיבר םינויד רחאל .הלשממה תוטלחה 95 ביצקתה תרaסמ תא הרaסו '
.םילק םינוקית םע רצואה דרשמ עיצהש חוקימו יתפסות יוניש דציכ ?םינוש םישומישל ביצקתה תאצקה לע םיטילחמ דציכ
?תואירב וא jוחטיב , תוניחל ךלי קלח היא םיטילחמ 2 :םיירקיע םינייפאמ 1 ללכ תא םינחוב jיא רמולכ יתפסות אוה בוצקתה.
תמדוקה הנשה ביצקתל םיילושב תומאתה םיכרוע אלא רחא וא הז םוחתל האצוהה 2 jיב חוקימ ךילהת אוה בוצקתה ךילהת.
בורקה אשונל האצקהה תא לידaהל םישקבמה םינוש םינקחש לש םתלועפ עקר לע שחרתמ אוהו םידרשמה ראשל רצואה
םבילל . 10.94 24 . תרבוע איה םימי המכ רובעכ , תרבועו הנושאר האירקל תסנכה jחלוש לע תחנומ ביצקתה תעצה
.םיפסכה תדעול ךוניחהמ 'aוד תוננכותמה תואצוהה תמישר תא קר תללוכ הניא תסנכה jחלוש לע תחנומה ביצקת תעצה :
-מ רתוי הקיזחמ איה .םילובקתה תיזחת תאו 20 .םירחא םיאשונל םישדקומה םירפס דועו דרשמ לכל רפס ,םילוחכ םירפס
-מ רתוי םישדקומ 'צוהה יפיעס טוריפ ירחא 300 .ביצקתה תעצה לע רבסה ירבדל ךוניחה דרשמ לש לוחכה רפסב םידומע
רבסהה ירבדב jיא םלוא .ביצקתה תעצהל רבסה םהב תוארל השק םירקמה בורב םינותנה תaצהב ברה טוריפה qא לע
תובושת שקבל יושע הל דaנתהל וא ביצקתה תעצהב ךומתל םא טילחהל שרדנה קקוחמהש תובר תולאשל הנעמ ביצקתל
.jהילע :תוביס 'סממ השקו תבכרומ ביצקת jיינעב לבקל שרדנ תסנכ רבחש הטלחהה 1 לוכיה עדימ ביצקתה תעצהב jיא.
.טילחהלו לוקשל עייסל 2 תסנכה ירבחל jתונ וניא אוהו םיישדוחכ אוה הילע העבהה דעו העצהה תשaה םוימ jמזה קרפ .
הב םילולכה םיבכרומהו םיברה םינותנה תא קמועל jוחבל תקפסמ תוהש םיהושה םהידיקפת יולימב ליבקמב םיקסועה
תא jחובה תוינידמ ךמסמ תויהל דעונשמ רתוי 'צוה לע הרקב ילכ שמשל דעונ ביצקתה רפסש הדבועה רואלו הז בצמ חכונ
ךילהתב שממ לש דיקפת אלמי םירחבנה תיבש ךכל תופצל השק ,דיתעב תושעל יוארש המ לע yילממו רבעה תוינכות
.בוצקתה
לארשיב : םידרשמה יaיצנ תא תעמוש איהש ירחאו ביצקתה תעצה תניחב תא תזכרמה איה תסנכה לש םיפסכה תדעו
תסנכה ירבח העבצהב יולת ביצקתה קוח תעצה רושיא רומאכ .תשילשו הינש האירקל ביצקתה קוח תא הניכמ איה םינושה
.הב םיניינועמ םהש םיביצקת האצקהב תוכזל ידכ תאז םילצנמה םהב שיו תורחא תונידמב לש תללוכה המישמה תקלוחמ :
תנכה ךילהת ךכ .תיזכרמ הדעול jהיתוצלמה תא תוריבעמ ולאו jתוחמתה יאשונ יפל טנמלרפ תודעו jיב ביצקתה תניחב
.הטעמ טנמלרפה תמושתו תעצבמה תושרה תטילשל כ"רדב jונ ורושיאש ביצקתה 26.12.94 תא תרשאמ םיפסכה תדעו
.תסנכב תישילשו הינש האירק רבע אוהו ביצקתה תעצה תא הרשיא םיפסכה תדעו :האילמל ותוא הריזחמו ביצקתה תעצה
םיכסוחהו םינרtפה לוחמ :םידרשמה לומ רצואה - קר דחוימ וניא םידרשמה ראשל רצואה דרשמ jיב qירחה חוכיוה
.ונונaסב קר אלא , לארשיל ןיבור : זובזב תולaל ,תירוביצ האצוהל תואצוה jוחבל אוה ביצקתה יפaא לש יתרוסמה דיקפתה
.ירוביצה קנראה ינaמכ םירכומ תונידמה לכב םיביצקתה qaא ידבוע .'צוהה תדaהל תושירדה בורל תונעה עונמל ,וניטקהלו
דומעל רשפא היהיש ךכ םינמוזמה םירזת תא להנלו תונועריa jיטקהל ,ביצקתה תא jזאל ךרוצה תא םישיaדמ םה
.האצוהל תויובייחתהב יקסבדליו : jיב jיחבה 2 קחשמה תא המיד אוה .םינכסחו םינרזפ :ביצקתה קחשמב םיירקיע םיקחש
הז ,הניטקהל הזו 'צוהה תא לידaהל qאוש הז :וידעצ תא םיאתמו דaנכש דמה ידעצ תא בטיה ריכמ דצ לכש יופצ דוקירל
טרפ :שארמ העודי איה םa קחשמה תאצות .המישרב yצקמ הזו הצור תמאב אוהש המל רבעמו לעמ תועצה שיaדמ
.תרחא וא וז הדימב םיצורמ םיאצוי לכה תוטעמ תובזכאל jיב 'צוהה תא םילידaמה םימרוaה :jייצמ אוה 1 תויובייחתה.
.דעיה 'כוא לש הרדaהה תבחרה וא דעיה 'כואב לודיa ומכ םייופצ םייוניש םע 'טוא לדaת jתולעש תוינכות ומכ תוחותפ
2 .רחא דרשמ םע םכסוהש המ שורדל םידרשמה לכ תא ועיניש םימידקת תעיבק. 3 תיבירב תואוולה jתמ ומכ תויומס 'צוה.
.הכומנ תונכבו רשפאה לככ םדקומ yעוויהל :םהלשמ תונורקע םידרשמה ידיקפ וחתיפ רצואה ידיקפ םע דדומתהל ידכ
,רצואל היינפה ינפל םיליבקמ םידרשמ םע קודבל ,םתוא קפסל אלא תויולע לע םינותנ ריתסהל אל ,רצואה ידיקפ םע
.תוריבס תושירד דימעהל
לארשיב םיביצקתה qגא - תוטלחהה תלבק ךילהת לש ילכלכה טביהב תלפטמה הטמ תדיחי .בוצקתלו ילכלכ jונכתל הדיחי
תורבעה רשאל םיכמסומ qaאב םיטנרפרה .םיטרפ יטרפל דע איה qטושה לוהינב ותוברועמ .תבחרנ העפשה לעב ,הלשממב
הניא הז qaא לע לארשיב תעמשומה תרוקיבה.qיעסל qיעסמ תויביצקת הלא "םיכסוח"הו "םינזיטרפה לוחמ"ל קר תעaונ
יחרזא qוaכ ודיקפת יולימ םצעל רקיעב ורקימב קסועה qוa .תיתרבחו תילכלכ תוינידמ שבaל הלשממה ידיב עייסל רומאה
תוינכתה יטרפב הז qaא תוברועמ .הלשממה לש הנוהכ תפוקתל רבעמש חווטל הבישחו תולודaה תולאשב קוסעל יונפ וניא
טעמל) תוינכתה יטרפב םיברעתמ םנמוא "רצואה ידלי" .םתנבה יפל םדיקפת תא אלמל םהל תרשפאמ הניא םידרשמה לש
תולובחתב .רחבנה יטילופה aרדה רשאמ רחא וניא "הביוא"ש תירוביצה הפוקה םירמושכ םמצע םיאור םה .(jוחטיבה דרשמ
הלשממה העבקש 'aסמב aהנתהל דעיו תוירחאב aוהנל םיכירצ םידרשמה יכ םינעוט םיביצקתה qaאב .ביצקת ךל השעת
qaא רומאכ םלוא.ומעטמ תוברעתה הנשי זא תמייק אל תוירחאהש עaרבו וזב וז תובולש תוירחאו תואמצע .תסנכה רושיאב
ירחא וביצקת לוהינב הימונוטואמ הנהנה ט"בהשממ yוח םניאש jיבו םיארחא םהש jיב םידרשמה לכב ברעתמ םיביצקתה
סופתל םדצמ jויסינל יוטיב אלא הניא םידרשמ לש תיארחא אל תוaהנתה םאה איה תררועתמה הלאשה .'aסמה העבקנש
רושיא תא לבקל ךרוצה .דרשמה יניינע לש ימינפה לוהינב םתעדל תימיטיaל אלה תוברעתהה לע רבaתהל ידכ םתלוכי לככ
(ו"כו םילהנ ,םיללכ ,תריינ ,תבחס ) םיביצקתה qaאב םידרשמה תולת תא ריבaמו הבר המצוע ול הנקמ טנרפרה :aוד qוסב
לירפא 90 םידמ תרומת :ילקש ביצקת רוסחמב הקול הטלחהה .yראב ונמזוה אל הכ דעש םידמ ב"הראב jימזהל ל"הצ הצר '
םלשל שי yראהמ םידמ תרומת וליאו יאקירמאה עויסה ביצקת 'aסמב םילבקתמה םירלודב םלשל jתינ תיאקירמא תרצותמ
ותרטמש דבלב ליaרתב רבודמ יכ םירמואה שי .וידבועמ תורשע רטפל הנומיד jתיכ לעפמ תא בייח הטלחהה שומימ .ח"שב
לעפמה ילעופל הנכסה חכונ וככרתי םיפסכה תדעו ירבחו רצואה ישארש החנהה .ולידaהל ביצקתה ימרוa יעבוק תא yלאל
הלטבאה תכומ הנומידב
םסקה רפסמ 700 - -ב יוטיב ידיל האב םיביצקתה qaא תוברעתה 2 :תוירקיע םיכרד 1 לש ביצקתה תעצה שוביa תרaסמב.
דרשמה לכ 2 .הנשה ךלהמב ביצקתב תולולכה תוינכתה עוציבב. יפיעסל הקולח אוה ביצקתב ירקיעה הטילשה רישכמ
תא לבקל שי qיעסל qיעסמ הרבעה םשל . ביצקתה לש ותוחישק רתוי הבר ךכ ,רתוי םיבר בוצקתה יפיעסש לככ האצוה
.םיביצקתה qaא תמכסה -ב 93 ביצקת יכ םיביצקתה qaא שאר רשיב ' 94 םידרשמ לש הלועפה שפוח תלדaה jמיסב דמוע '
ביצקת יפיעס לש הז 'סמ .ביצקתה יפיעס 'סמב רכינ םוצמצב אטבתמ הז הלועפ שפוח .םהיביצקת תאצוהב םייתלשממ
.הלשממה ידרשמב רצואה לש תיזכרמה הטילשה תא אטבמ ןורשו ירד : לע דמוע קרמנדו דנלוה ,הידבשב הנידמה ביצקת
-כ 700 -כ תמועל םיפיעס 7,314 ועיaה ךא 'עס לש רתוי לודa 'סמל 'צוהה תא לצפל רבעב וaהנ ולא תונידמ. לארשיב םיפיעס
תרaסמהמ הaירח ינפמ תונדפקב רומשל ךכ ךותבו םהיתוקופת תעיבקב בר הלועפ שפוח םידרשמל קינעהל שיש הנקסמל
.האצוהה 'עסל סחיב jטק 'סמל םידרשמה יביצקת תא קלחמ (לוחכה רפסה) ביצקתה תעצה רפס רומאכ .העבקנש םא
לש בר 'סמל הנשמה יפיעס םיקלוחמ הבו ביצקתה תוארוה 'בוח תא רצואה דרשמ םסרפמ תסנכב ביצקתה תעצה רושיא
ךרוצל איצוהל םיאשר םה jיאש אוה רבדה שוריפ .םידרשמה תא םיבייחמה םה וז תרבוחב םיטרופמה 'צוהה יפיעס .'עס יתת
םיאתמה 'עסב ול בצקוהש הזמ aרוחה םוכס םיוסמ jיינע . דרשמה בשח - יללכה בשחה qaא דבוע אוהש בשח דרשמ לכל
דוע לכ :ביצקתהמ הaירח תעינמל הרקב ילכ והז.'עסל הקולחל םיאתת לעופב 'צוההש אדוול ודיקפתו רצואה דרשמב
,דרשמש לש םינמוזמ םירזת להנמש הז אוה דרשמה בשח .תרמשנ תרaסמה םa 'עסל הקולחה תא תמאות לעופב האצוהה
שקבמ דרשמ רשאכ ררועתמ ישוקה .'עס לכב 'צוהה רועיש רחא בורקמ בקוע אוהו םולשת תארוה לכ לע השורד ותמיתח
םיפסכה תדעו רושיאו (qaאב דרשמה טנרפר) םיביצקתה qaא רושיא שרדנ ךכ םשלש jוויכמ 'צוהה 'עס לש ודועי תא תונשל
לבקל ךרוצה .'עסל 'עסמ םיביצקת תרבעהל ורושיא תא לבקל מ"ע טנרפרה םע םיפטוש םיעaמ םימייקמ םידרשמה .תסנכב
,םיללכ ,תריינ ,תבחס) םיביצקתה qaאב םידרשמה תולת תא ריבaמו (החמומ) הבר המצוע ול הנקמ טנרפרה רושיא תא
.םהב עובקל רומא אוה jיאש םיאשונב ולש תירשפא תורעתהל חתפ רצונ םa ךכ (וכו ,םילהנ םיבר ביצקתה יפיעסש לככ
.םיביצקתה qaב םידרשמה לש םתולת תרבוa jכו 'עסל 'עסמ רתוי תובר תורבעה תושרדנ jכ רתוי תיל"כנמ םא :אמaוד
שקבל טנרפרל הנופ הרשה .הרבעהה רושיאל הרשל תונפל הילע ינשל דחא qיעסמ ביצקת ריבעהל הכירצ ךוניחה דרשמ
.םיפסכה תדעו רושיא תא לבקל שי םיביצקתה qaאב טנרפרה תמכסה רחאל ,יונישל רושיא
:תויביצקתה תומרופרב שדחו ןשי 4 בוצקת תוטיש םיטירפ בוצקת) יתרוסמה ביצקתה ( ךמסמב םיעיפומש םינותנה
טרפ תaציימ הרוש לכ . םיטרפל םיסחייתמ רשאכ םימולשתו םילומaת וא בצקותמה qוaה לש תוסנכהו תואצוהל םיסחייתמ
תוסנכהו (םיטירפ) תונלבק תודובע, ד"כש ,למשח ,םימ , הדובע רכש לשמל האצוה רוקמ וא הסנכה רוקמ תויהל לוכיש
(jזאמל ליבקמ) ח"ודב הרוש aציימ םהמ דחא לכ .ךוניחמ וא תורaאמ , םינפה דרשממ שגד הרקבה טנמלא : :הרטמ םיצור
) תוירחא ידקומ רוציל 1 ) תוינוaרא תודיחי פ"ע ( 2 ) ודעוי םהלש תורטמל ואצוי םיפסכהשו תואצוהל תוסנכהה jיב םאתמ ( 3 (
הרטמל אצוה qסכהש חיכוהל םיבייחש תוינק תמישר ומכ הז חוקיפ רשפאמש ילכ והז -תויותיחש דaנ חוקיפ םיצור qוסבו
.דעוי הילאש :דעוימ ימל .ילועפתה לוהינה aרד תא שמשל םיאתמ לעופבו םיילוהינה םיaרדה לכ תא תרשל רומא ביצקתה
ןמזה חווט הנש : :םינותנה סיסב וילע םישועו הרבעש הנשה לש ביצקתה תא םיחקול .תמדוקה הנשה ינותנ לע םיססבתמ
.יתפסותה jפה פ"ע :הטלחהה aוס.ושדחתהש םיכרצה יפל םייוניש :תונווכמ תינוaראה 'חיה הלועפ וזיא םיקדוב אל .תומושת
.השוע ינוגראה הנבמל הקיז : 100% םילוכיש ךכ ינוaראה הנבמל האלמ תודימצבו jוaראב תוינוaרא 'חי פ"ע, הנבמל הקיז
ינוaרא הנבמ סיסב לע השענ םיטירפה jוימ :עדימה jוימ .הלש תואצוהה המ הדיחי לכב תעדל : ח"הבק qילהת הלעמלמ
.תילוהינה הסיפתה יהוז .האלמ הטילש הצורש , תויוכמס ליצאמש ל"כנמהמ ÷ הטמל :חותינה תמר טעמכ jיא ,דואמ הכומנ
.הקימעמ חותינ תדובע תשרדנ אל , םינותנה לש , עדימה לש ללכב םא חותינ -yוחנה עדימה ,תואנובשח -םידבועה קוסיע
תוירחא ,תיזכרמ -הרקב ,סכנה תרימש -ביצקתה דיקפת ,דידב -הדידמה חווט ,עוציב -בוצקתה ךילהת ,תומושת/ םיטירפ
.רישי -ינוaרא תובצקה רשק ,םיהז -ביצקת יaוויס ,תרזובמ -jונכת תוירחא ,תרזובמ -תילוהינ יקסרבוק תדעו ח"וד - תטיש
לארשיב תמשוימ) יתרוסמה ביצקתה (תושלוח) תונורסח 1 אלו (םיטקיורפ/רכשל תויפסכ רקיעב) תומושת ראתמ ביצקתה .
תוקופת 2 תושימaב עaופה םיטירפ ביצקת אוה ביצקתה .םהשלכ םיaשיה וא תוקופת ,תואצות תוינכות לע עדימ ביצקתב jיא .
3 תולועפו תוינכת יפל אלו תוינוaרא 'חי יפל תוaצומ תומושתה :יטמרaורפ וניא . 4 התוא םילבקמ לוהינה יaרד לכ.
םינוש עדימ יaוס תובייחמ תונוש תוטלחה רשאכ תיביצקת היצמרופניא 5 תויופידע תעיבקב דוקימ jיא . 6 תחא הנשל אוה .
תוחישק תרצוי ,תולועפו תוינכות תוכלשה תניחבל הקיפסמ אלש jמז תרaסמ -דבלב 7 קר םיסחייתמ כ"רדב -יתפסות אוה .
וב םיעיפומה 'עס לש םייקה סיסבהמ תותחפה וא תופסותל 8 ךרדכ jוזפיחב תישענ בוצקתה תינכת ÷ יניטור אוה.
תוליעי יחותינו תוביטנרטלא תניחב אלל, םיבאשמ תאצקה לע ח"הבק לש ךילהתכ אלו jוממ תaשהל תונבשחתהל
תויביטקפאו 9 םידיקפת ילעב לש תמצמוצמ 'בק רקיעב תרשמ -לוהינהו jונכתה יכילהת jיבל בוצקתה ךילהת jיב קתנ םייק.
דרשמב 10 תוטלחה תלבק לש ךילהת אלו יאנובשח אוה . :תונורתי 1 ינללוכ וניאש jוויכמ םיבושיח ךורעל לק. 2 תוררב.
.םיישקה לכ םע תחא תבב דדומתהל ךרוצ jיאש ךכ לוציפל תונתינ תויושaנתהל איבהל תולולעה 3 ביצקתהו עודי רבעה .
וילע ססבתמ 4 ענומ אל םa ךא תוינידמ חותינ שרוד וניא . 5 חווטל םיאתהל יושע אוה תינידמ הניחבמ ילרטינ אוהו ליאוה .
.יטרפ םוaרתל jתינ םהמ דחא לכש תוינידמה יווק לש בחר 6 תולaתסה רשוכ לעב . אוה ליעומ היהי יביצקת ךילהתש ידכ
ךירצ .היצלפידו היצלפניא ,םיפדועו תונועריa חכונ ,תויופצ יתלבו תויופצ :תוביסנב לכב םישי תויהל םימי תוכיראל הביסה
.םהמ דחא qאב תלחומ הרוצב לשכנ אל יכ אלא דחוימב חלצומ אוה יכ אל איה
קיש-תוקופת בוצקתו תולועפ בוצקת הירואיתב םייזכרמה םיאשונה דחאל בוצקתה םוחת ךפה תונורחאה םינשב
'עמ תריציבו תושדח תושיa חותיפב תוולמ ויה בוצקתה םוחתב הלא תויוחתפתה .םיירוביצ םינוaרא לוהינ לש הקיטקרפבו
.תדחוימ תיעוצקמ םיaשומ 2 ישנא לצא תיעוצקמה תורפסב .תושיaה יתש תויוחתפתהה זכרמב תודמוע תויביצקת תושיa
אלא הלא תושיa לש תילהנמה הלחהלו תלעותל רשאב המכסה יא קר אל תמייק בוצקתב םיקסועהו להנימה תוריהב יא qא
.jתוהמו הלא תושיa תועמשמל רשאב :תולועפ בוצקת הפוקת : -ה תונש qוסב איה וז השיa לש התליחת 40 ) 1949 (
-ה תונשב התחירפ אישל העיaה וזו ב"הראב 50 . עקרה : תרוקיבבו jוצרה תועיבש יאב yוענ וז השיa לש ושוביaל לע
וז בוצקת 'עמ . הaוהנ התייהש בוצקתה תוטיש לש היתושלוח תסחייתמ היצמרופניאה רשאכ בר טוריפב תנייפואמה
רשאכ .(תומושתל תונווכמ ,םיטירפ בוצקת המש םa jאכמ) דויצו תורושמ רכש ומכ jהב תשמתשמ הלשממהש "תומושת"ל
התייה בוצקתה לש תירקיעה הרטמה תיסחי תוטושפ ויה jהב לפוטש תויעבהו תומצמוצמ ויה יתלשממה להנימה תלועפ
םיפסכב שומישהו האצוהה יכרד לע הרקבו חוקיפ ילככ שמשל ,םיירוביצה המיאתה .םיכרצל וז בוצקת 'עמ םע ,םלוא
לש תויוליעפה 'עמ qקיהב תובחרתההו םייתלשממה םיביצקתה לש םוצעה לודיaה הרבע התובכרומבו ירוביצה להנימה
.תוליעיו jוכסיח ומכ םילוקישלו הלשממה תוליעפ םצעב תוניינעתהל םיפסכב הערל שומיש תעינמל הaאדהמ בלה תמושת
."תולועפ בוצקת" תשיa חותיפל עקר רצונו תמייקה בוצקתה 'עמ המיאתה אל הלא תוילכתל השיaל רתויב העודיה הרדaהה
י"ע הנתינ וז ) רבוה תדעו 1949 ( .ב"הראב ילרדפה להנימה 'עמ לכל וז השיa תלחה הצילמהש aוויס וא jוימ תטיש יהוז
תעצבמ הלשממהש תולועפ לע שaד המשה היצמרופניא רשאכ איה הסיפתה.jהב תשמתשמ הלשממהש תומושתה לע אלו
אלו aישהל םיצור םתואש םירבדה רובעב םיבאשמ תוצקהל איה הרטמה ירה תויתלשממ 'חיל ביצקת םירשאמ וא םיצקמ
.תונקל םיצור םתוא םירבדה רובעב :שגד לוהינה טנמלא :הרטמ רבaתהלו רפשל, יתרוסמה בוצקתב רסחה עדימה תמלשה
םילשכ לע :דעוימ ימל הדובע תוינכת תנכהל תודידמה תולועפה לע היצמרופניא םהל שי התרזעב .יביטרפואה לוהינה aרדל
:ביצקתה חווט תחא הנשל דעוימ םינותנה סיסב חותינ .רפתשהל רשפא ךיאו ורבע םינש לע ךמתסמ , רבעה לא jווכמ:
היהש המל םיתפסותו םילק םילדבה שיו תויה יתפסותה לדומה יפל :הטלחהה aוס .תיתאוושה תוליעי יחותינ ,יתרדס-יטיא
.תכל יקיחרמ םייוניש עצבל jתינ אל :ביצקתה תונווכמ תולועפ ינוגראה הנבמל הקיז -ב אל לבא תמייק : 100% ךילהת
ח"הבק הכומנ המרב עוציבה 'חיו תוליעפהמ הלעמל הטמלמ ליחתמ ביצקתה . םדוק היה אלש עדימ שי , ילנויצאר רתוי :
.םינותנ ביצקתה תולובa רשאכ :חותינה תמר לומ תולע תאוושה .ילש תוליעיה תא חתנל שרדנ ינאו רחאמ רתוי ההובa
תושעל jתינ םא הז קודבל לוכי ינאש המ ?הדובעה רכשב יונישמ תעבונ הייטסה םאה 'צוהה ביצקתב הייטס שישכ. תלעות
ךילהת ,תויוליעפ-yוחנה עדימה ,להנימ -םידבועה קוסיע .קפסה לצא ולע םירמוחה םא וא רכשב היילע התייה םא , המ רבד
,תיזכרמ -תילוהינ תוירחא ,תילועפת -הרקב ,תוליעי -ביצקתה דיקפת ,תויוליעפ -הדידמ חווט ,לוהינל הנכה -בוצקתה
רישי -ינוaרא תובצקה רשק ,םיהז -ביצקת יaוויס ,תרזובמ -jונכת תוירחא תססובמ ביצקתה תכירע ב שומיש לע 4 תוקינכט
:תוילהנימ ) 1 ( jוימ תטיש "תולועפ בוצקתב" שומישל רבעמה תויתועמשמ עוציב 'חיו תויוליעפ יוהיז לע תססובמה בייחמ
.הדידמל תנתינה "עוציב תדיחי" לש םיחנומב jרידaהל הנווכהש jוaראה לש תוינכתהו תולועפה ל ש יוהיז וז jוימ תטיש
."םיטירפ בוצקת"ל תינייפואה 'עמה יפיעס יפל jוימה תטישל דוaינה תדמוע ) 2 ( סמוע ידדמב שומישה וניומו והוז רחאל ÷
אוה אבה בלשה עוציבה 'חי וא תויוליעפה יפקתב תונוש תוינוaרא 'חי י"ע ועצוביש עוציבה 'חי 'סמ תכרעה סחייתמ הילא
"בע תינכות" תנכה תבייחמ וז השירד . ביצקתה ) 3 ( עוציב 'חיל תולע יבישחת 'חיה לע לטומש הכרעהו יוהיז לע qסונב ÷
'חיל תוילאיר 'צוהל םa אלא תוילנימונ תורישי 'צוהל קר אל םיסחייתמ הלא םיבישחת .עוציב 'חיל תולע יבישחת םa םיללכנ
שמשמ וז הניחבמ .יטנוולר רבדה םא עוציב 'חי לש םייקה יאלמה תא jובשחב תוחקולהו הרוקת 'צוה תאצקה ם a תללוכה
"תולועפ בוצקת" רוטקסב jוכסיחהו תוליעיה תעדות תרבaהב בושח ידסומ םרוa הווהמ ךכ י"עו 'עפ לש ריחמת 'עמ jיעמ
.תורחתה םרוa תאו חוורה jוירטירק תא רסחה ירוביצה ) 4 ( רבסה ירבדב שומישה 'חי יוהיז לע תססובמה תיביצקת 'עמ ÷
תבייחמ 'חיל תולע יבושיחו סמוע ידדמב שומישה לעו עוציבה םיביכרמה לש הכרעהו בושיחה תוישל רשאב םירבסה
יכמסממ דרפנ יתלב קלחכ םיטרופמ רבסה ירבד תפסוהב םa הוולמ היה "'עפ בוצקת"ב שומישש הביסה וז .םינושה
בוצקת לש תירקיעה ותמורת .(תוחפ םקלחבו רתוי םקלחב) החלצה לש תונוש תוaרדל האיבה 'עפ בוצקת תלחה .ביצקתה
'צוה jיב רשקל תוסחייתה לש jוויכב בוצקתה ךילהת לש חוקימה יסופדו תונווכמה תא הניש וניא אוהש ךכב התייה 'עפ
.הלשממב תויביטקודורפה תעדות תרבaהל םיירקיעה םילכה דחא ותויהבו תואצותל qסונב תוהמו ויפוא ללaב
בוצקתה ךילהת jיב בולישה תא ריבaה ךכבו תויביטרפוא 'חי להנמה ידיב יזכרמ לוהינ ילכ תויהל ךפה אוה ובש היצמרופניאה
.לוהינ יכילהתל תונורסח : קר תוסחייתה .לשמל ךוניח-תירוביצ תוליעפ לכ תמכל jתינ אל .הרשכה ךכל jיא , םילaרהב העיaפ
ביצקת תטיש .הבוט חוויד תכרעמו הרשכה ילעב םישנא םע םכחותמ להנמ בייחמ .םייתוכיאה םיטביהל אלו ,יתומכה טביהל
.שומימל השקו תבכרומ הטיש .תיביטקודד איה הבישחה .תכרעמב תוקלחמ jיב בר םואית הכירצמ תולועפ
תוקופת בוצקת qיעס תת : בוצקת תונכת ןונכת תכרעמ - ת"תתמ - :הפוקת -ה תונש qוסב שבaתהל לחה הז jויער 50
(ת"תתמ) בוצקת תונכת jונכת 'עמב"ב אוה קהבומה ויוטיב . ב"הראב ) הנושארל הלחוה רשא 61 .יאקירמאה ט"בהשמב (
.תורחא תונידמבו ב"הראב תוימוקמה תויושרב jכו ילרדפה להנימה תכרעמ לכב וז השיa הaהנוה כ"חא שגדה טנמלא :
jונכתה * .םהב תשמתשמ הלשממהש תומושתה לע אלו תעצבמ הלשממהש תולועפה איה תולועפ בוצקתב שaדה *
עצבל הלוכי תחא תינוaרא הדיחי * םיטקייורפו תויוליעפ תויצקנופ לע תססובמ תכרעמה * aישהל םיצור המ בושח וז הטישב
. תחא הרטמל םורתל וא עצבל תולוכי תוינוaרא תודיחי 'סמ וא תויוליעפ רפסמ תוקופתה בוצקת לש יזכרמה jויערה אוה :
ח"הבק ךילהתב יכ םיבאשמ תאצקה לע תוארקנה הלשממה לש תוירקיע תורטמל האצוהה יטרפ לכ תא סחייל שי
םידעיל הלשממל םיצקמש םיבאשמה תא סחייל היהי jתינ תרסמ רוציל jווכמ תוקופתה בוצקת רמולכ "תוקופת"
. jונכת לש היצטניירוא תלעב איה וז הטיש . םיבחר םיילאנויצקנופה החתפתה ת"תתמ ךילהתמ jוצרה תועיבש יא עקר לע
םיבאשמ לע ח"הבקל רישכמכ ךילהתה לש ויתושלוח לע תרוקיבכ םa jכו םיירוביצ םינוaראב בוצקתה :הרטמ הרידaמ איה
תונוכת ,בוצקתו תונכת jונכתל תסחייתמ . תוטלחה תלבקל תילאנויצר השיa .םייביצקת םידעיו תורטמ יחנומב התמישמ תא
איה התרטמ .םייפסכ םיחנומב םa jראבל jתינש תויביטרפוא הלועפ תוינכותל jונכתה ידעי לש םמוaרת אוה תא בלשל
היצמרופניאה הנבמ בוציעל תסחייתמ תונכתה תקינכט .תונכתה ךילהת תועצמאב בוצקתה יכילהת םע jונכתה ךילהת
הטלחהה רשאכ jוaראה לש תוינכת /תומישמ לע תדקוממ וז היצמרופניא .םיבאשמ תאצקה לע ח"הבק ךילהת תא החינזמה
.תויתועמשמ תואצותל 'צוה סוחיי וא תוקופתל תומושת סוחיי י"ע תושענ םיבאשמ תאצקה לע ימל תדעוימ : הדעונ וז הטיש
לש םיכרצה תא תרשל אלו םיבאשמ תאצקה לע טילחהל היהי ירקיעה םדיקפתש jפואב. (ריכבה) תונידמה יעבוק aרד
÷ תולע יבaל םינותנ תקידב ידי לע תוינידמ תעיבק לש ילנויצאר ךילהת הניה תירקיעה הרטמה ךכיפל .תיביטרפואה הדיחיה
תaשה לש תויביטקפאה תא קודבל תנמ לע הקופת ידדמ לע תוכמתסהו תיברימה הפולחה תריחב ,תופולח לש תלעות
תונואת תתחפה ומכ תיתרבח תועמשמ תולעב תוללוכ תוקופת jהש הלשממה לש תוירקיע תורטמ טרפל שי jכ ומכ .םידעי
. תוינידמה יעבוק aרד תמרב םיבאשמ תאצקה לש תויעב רותפל תנווכמ וז הטיש לש היצמרופניאה .ו"כו םיכרד :תונווכמ
רבעב ונaשהשו aישהל םיצורש תואצות םa הלא תולועפו תויולע קר אל םה םינותנה תוינידמה לש תואצותל .תוקופת חווט
ןמזה אוה תומישמה עוציבל 5 חווט תכורא ÷ םינש םינותנה יסיסב המשaהה תדימ תא jוחבל תלוכי א"ז דיתעה לא jווכמ ולש
.תוילנויצאר /תויתילכת לש לדומ יפל ,תויתרבח תוקופת לש :ינוaראה הנבמל הקיז הנבמהו ביצקתה ךמסמ jיב jיאו טעמכ
ינוaראה ח"הבק ךילהת .ורחבנש תומישמל ביצקתה תרקת תעיבקל jווכמ אוה רמולכ הטמל הלעמלמ ליחתמ בוצקתה: תמר
:חותינ .תjבכרומ חותינ תוטישו םיינוציח םיצעויב שומיש הכירצמ ההובa תורטמ -yוחנה עדימה,הלכלכ -םידבועה קוסיע
,תילועפת -הרקב ,תוינידמ -ביצקתה דיקפת ,הרטמה םוחתב ינללוכ -הדידמ חווט ,הנכה םדק jונכת -בוצקתה ךילהת ,תונווכו
בלוצ -ינוaרא תובצקה רשק ,םינוש -ביצקת יaוויס ,תיזכרמ -jונכת תוירחא ,תחקפמ -תילוהינ תוירחא ת"תתמל 3 :םיביכרמ
1 ינבמה. ,jוaראה לש תוירקיעה תומישמה ÷ 2 יביטמרופניאה. , (jהיריחמו תומושתה ) היתוילע לע תינכותה רואית ÷
3 יטילנאה. .תונוש חותינ תוקינכט ÷ לש תרaסמב aצומ ת"תתמה 5 .םינש * :תונורתי ילבקמ לש תועדומה תרבaהל איבה
תולועפ סוחייו תורטמ תעיבק ,םידבועה לש הבישחה יכרדב יונישל איבה*.תוליעי יתלב תוינכות לש jלוטיבב עייסו תוטלחהה
לש הבישחה יכרדב יונישל איבה * .היצמרופניא תורוקמ רתאלו עדימ תוכרעמ חתפל םילהנמה תא yירמה * תורטמל
.jשוימה יטרקרויבה jוaראל םישדח םידבוע תמרזהל םרa * .תורטמל תולועפ סוחייו ,תורטמ תעיבק ,םידבועה תונורסח :
אל ךא ילאנויצר לדומה סיסב לע יונב * .תיכרע הטלחה jיידע וז הבישי וא רפס תיב qידע המ הארמ וניא יטילנאה ביכרמה*
השיaה *.הטלחהה תוכיאל תוביטנרטלאה רפסמ jיב יתביס רשק רבדב תיריפמא החכוה jיא ,יריפמא jפואב תמוא אל
ביצקתה תואיצמב *.םייטילאנא םירושיכ לעבו jמוימ םדא חוכב רוסחמ םייק jכלו בכרומ אשונה *. ינוaראה דממל הסחייתה
jעמל תובר ולעפיש להנמל םידבועה jיב הלועפ qותישב ךרוצ שי* .ךפהה אלו תוינכותה תא ביתכמ .יונישה
: ןוימד דוסיב דמועה יסיסבה jויערה 2 .תויתועמשמ תואצותל תואצוהה תא בוצקתה ךילהתב סחייל ךרוצה ראוה תושיaה
םיאור םיאביצקתו םינלהנמש עיתפמ הז jיא jכל 2 הדבועהמ םa הבר הדימב תעפשומ וז תוסחייתה .םיהזכ הלא םיaשומ
."תומרaורפ בוצקת"כ םa תולועפ בוצקת" תא וניכ בוצקתה םוחתב םימוסרפ רפסמש
:ספא סיסב לע בוצקתה \ילהת ZBB ספא סיסב לע בוצקת ,שי לע שדח תפסוה לש תיתרוסמה בוצקתה תשיaל דוaינב
.הנוש תצק תדבועו תוקופת בוצקת תמרב תמדקתמ בוצקת תטיש יהוז .ספאמ רבד לכ לש תללוכ הקדצה שרוד :עקר תא
'בחה שומישל ריפ רטי הaה jויערה תיקסע .הלודa תנשב 72 תא םשייל ידכ ריפ תא היaרוa לשומ זא רטרק ימייa סייa
.הנידמה ינינע לוהינב הטישה ישארל הרוה אישנל רחבנשמ .ב"הראב םיירוביצ םינוaראהו םירעב תונידמב המשוי הטישה
תנשב לחה השדחה בוצקתה תטיש תא םשייל םילרדפה םידרשמה 79 . יתנשה וביצקת תא jיכמה דרשמ לכ וז הטיש יפל
.jושארה לקש/רלודה jמל תושקובמה תואצוהה תא קידצהל שרדיי ביצקת תיינבו תוינוגראה 'חיה חותינ יפל 3 :םיביכרמ
1 . .םהילא םa תעaונ תיביצקתה הטלחההש jוaראב םיפaא וא םינוaרא הטלחהה 'חי יוהיז 2 . לכ ,הטלחה תוליבח תיינב
.'חיה לש היתולועפ לולכמל תועaונה תוטלחהה תוחפל הניכמ הלחה 'חי לע 3 תוליבח : "רעזמה תליבח" תא תנייצמה
. 'חיה ידעי תמשaהל שורדה יביצקתה רעזמה qשמה תליבח" " 'צוהה לדוa תא הכרעמה תוינכותה ךשמהל תושורדה
,תוינידמב יתועמשמ יוניש אלב תומייקה הלועפהו לודגה תליבח .יחכונה ביצקתל האוושהב 'צוב לודיaה תא הכירעמה : 3 .
'חי לע הנוממה 'חיה תעבוק לקשה jמל האצוה לכ תקדצה תישעה וז הטישב aורידה תא ,תובישח רדס יפל תוליבחה aוריד
.תויטנוולרה הטלחהה תויעבל הנעמ שי וז הטישב הרואכל .תיתרוסמה הטישב תוררועתמה תיתרוסמה הטישב רומאכ
.ללכב הצוחנ איה םאה קודבלו התוא jוחבל םיעיaמ jיא כ"רדבש םושמ הלטבל השק יהשלכ תינכות הרשואש עaרמ ךכיפל
הבצקה לבקל יוכיס תוחפ שי רתוי תוצוחנ ילאו תושדח תוינכותל הייטנה דחוימב קחוד ךרוצ ררועתמ םאו תונשי תוינכתלמ
תושדח תונכת jביצקתב jמממלו תומייק תוינכות לטבל בטומ אל םא jוחבל תוסנל אלו ביצקתה תא לידaהל איה םוקמב
תישענ איה םא םa תאזכ הניחב ךא ספאמ תומייק תוינכות jוחבל רשפא תיתפסותה הטישב םa . ביצקתה תרaסממ aורחל
תאז תמועל .וקדבי jכא לוטיבל רתויב תובוטה תודמעומה jהש תוינכת jתוא אקוודש החיטבמ הניאו תיארקא איה * תטישב
רשפא היהיש ידכ תויתטישב הלוכ הלשממה לש 'עפהו תוינכתה תא jוחבלו ךירעהל איה השירדה ספא ב"ע בוצקתה
תוינכת jומימ רשפאלו תורחא תוינכת לש jתוליעי תא רפשל,תופוחד וא תובושח תוחפ תוינכת םצמצל וא לטבל םא טילחהל
.רתוי תובושח תושדח * םידעיה תaשהל תוביטנרטלא חותינ* .jוaראה רתוח םהילא םידעיה תא תעבוק הריכבה הלהנהה
תופידע רדס יפל םיטקיורפה תא ךרוע הדיחיה להנמ* .תושירדה תתחפהל jויסינ *.רתויב הבוטה הביטנרטלאה תריחבו
,דרוי ומכ תמאה * םיינויחה םיטקיורפה לע הטילחמ הלהנהה * שקובמה ביצקתה םוכסל הווש רבטצמה םמוכסש ךכ
לכתסמה ייניעב איה תונמואב הטישה תורטמ : המ דימת אל) .שדחמ םיבאשמ תאצקה *.םיביצקתב םוצמצו jוכסיח*
,בוצקת jיב רשק תריצי* .םידעיה תaשה לע םיביצקתה תועפשה חותינ* .תוביטנרטלא תכרעה* ,(ךישמיש םa אוה לחתוהש
.jושארה לקשה jמל האצוה לע קידצהל שי בוצקתה ךילהתב תומרה לכב םילהנמה qותיש* .חוקיפו jונכת םיירקיע םינועיט
:הטישה דaנ 1 . אליממ םא דוסיה jמ לכה jוחבל םעטה המו יונישל jותנ לכהש םינפ דימעהל םעטה המ , jויaיה רסח jויערה
למעב הרבטצהש המכוחה לע תונבלמ ענמיהלו רבעה יחקל תא jווכתמב חוכשל תוסנל עודמו ? םיילושב קר תונשל רשפא
םיקול םיטסילנויצרה יכ םינעוט ולא וליאו תונרמשב תויתפסותה ידיסח תא םימישאמ םידדצמה jאכ םa .םינשה ךרואל בר
.jוaראה ייחו הקיטילופה לש תיסיסב הנבה רסוחב 2 . וניא טושפ אוהש םושמ ותובישחב םיזaהל jיא jויaה jויערב שי םא םa
לשממב הטישה םושי לע םירקחמ . הנש לכב שדחמ לכה jוחבל תורשפאה רסוח לע הנעשנ וז השיaל םתודaנתה .םושי רב
.םיבאשמ לש תיתועמשמ הבסה /jוכסיחל המרת הטישהש הנקסמה תא וקזיח ילרדפה :תונורתי 1 תומרה לכב םילהנמ.
.תיביצקת תעמשמלו םידעי יוהיזל םיפתוש ושענ aרדמה 2 . אלו תיקלח התייה םא םa תוינכתה לכ לש ספאמ הניחבה
ביצקתה יכרוע תושרל דמע אל רבעבש עדימ הרצי תוכיא לש םינוירטירקב הדמע דימת אל םא םaו ספאמ הליחתה םלואו
ךרוצה םצע jחבנש רחאל יכ תודוהל שי 'טוא טעמכ ושדוח םינש הזש תוינכת לש שדחמ הניחבל תובישח העדונש qא
.הנש רובעכ תידוסי הניחב התוא לע רוזחל בר םעט jיא בוש תמיוסמ תינכתב :לארשי -ה תונש תישארב 90 jוחבל טלחוה '
רשפא היהי ךכ יכ החנהה .תוינכתה לש יתנש תלת בוצקתל השירדה הפסונ ךכל .הנש לכ תוינכתהמ שילש קר תוידוסיב
ךות הלשממה תוינכתה לכ תא jוחבל 3 םיביצקתל הקלחמה ח"וד יפל .הנשל תחא תינכת לכ jוחבל ךרוצהמ ענמיהלו םינש
םירקמבו תויתנש תלת תוינכת תודיחיהמ תיצחמ קר וניכה השדחה הטישה םושייל הנושארה הנשב רבכ רצואה דרשמב
לש תרaסמל רובעלו תיתנש תלתה תרaסמה תא חונזל טלחוה םייתנש רובעכ .קיפסמ תידוסי הקידבה התייה אל םידחא 6
לדומ יפ לע עבקנ וניא ביצקתה ? ילנויצרה לדומה יפ לע תוטלחה םילבקמ לארשיב ביצקתה תעיבקב ךתעדל םאה * .םינש
םדאה ילנויצרה לדומה יפ לע ,לדומה לש םינייפאמהו םיבלשה , דוסיה תוחנהל דaונמ ךילהתהו תויה ילנויצר תוטלחה תלבק
לכ תא םירדענ תוטלחה ילבקמש םa ונל רורב .םייטילופ םיסרטניא ידי לע םa םיענומ כ"חש ונל רורבו ילכלכ רוצי וניה
הניא תסנכה יכ קפס jיא ,ביצקתה תא שיaהל שי ראוניב לכש לבaומ אוה jמזה םa היaולונכטו qסכ ,עדימה לכ ,םיעצמאה
םידעיה ,jיינע לש ופוaל תולבקתמ jניא תוטלחהה .םיירשפאה םישיחרתה לכ תא תרדענ הטלחהה תביבסו ,ינaומוה jוaרא
.םיטרופמ אלו םימומע אקווד םה
רמאמ 6.1 - ירוביצ בוצקת לש הקיטילופה ןיבור - תויטילופ תוטלחה םיביצקת * .הריחבו הרירב םיפקשמ םיביצקת* ÷
לש שדחמ הקולח *תוירחאב האישנ* .םיילבולa תמועל םיילאקול םיסרטניא םיפקשמ םיביצקת *.תויומידק ירדס םיפקשמ
.םינוaראו םידיחי לש יסחי חוכ qקשמ ביצקתה *,(הקוסעתה תמר) תילקיסיפ תוינידמ *,(יוסימ תכרעמ) רשועה הריז
תידוחיי ךא הבושח תיטילופ .תולודa האצוה תוירוaטק jיב jיפילח לוהינ ÷ ךילהת* .תואוולהו jוזיא * .תואוושהו תוריחב* ÷
תולבaמ ,םיצוליא ,רוביצה יפלכ תוירחאב האישנ ,הביבסל חותפ ,םינוש םידעיו תונוש תופקשה ÷ יתלשממ בוצקת*
.רוביצ ,תויטפשמ 5 ירוביצ בוצקתל םינייפאמ .תוירחאב האישנ *.טילחמש הז אל אוה םלשמש ימ *.םינוש םינקחש *÷
ם יצוליא דואמ הברה* .תוביסנ תוריחב ,להק תעד , הלכלכ ÷ הביבסל תושיaר* םינקחשה ÷ םדיקפתו 1 ÷ םיטרקוריב.
.םירחתמ םידעי וא ,תיעוצקמ הדובע ,תוחוקלל הבטה ,תרוכשמה תלדaה ,דרשמה תלדaה 2 תא תוחדל ÷ םיביצקתה qaא.
תושקבה בור 3 (לשומ ריע שאר) .םיטרפכ םילעופ ÷ תעצבמה תושרה ישאר. 4 ."תומצע קורזל" בורל ÷ םיקקוחמ.
5 .סרטניא תוצובק. 6 . רישי דיקפת םיאלממ אל בורל ÷ םידיחי. 7 .שפנ ילוח רורחש ,האילכ תופיפצ ÷ טפשמ יתב. תוסיפת
ביצקתב הקיטילופ לש .הזת ÷ יטנא ,בוצקתו הקיטילופ .םזימרופר *÷ םזינימרטד *.יטסילרולפ jתמו אשמ ÷ יתפסות חוקימ*
.תוינידמ בוציע *. ךילהת *.םידיספמו םיכוז סרטניא . הצובק לש תאצמנה jיעה שארב ÷ jיעה שארב תיביצקת הטלחה
.ריעל םיעקשמ איבתש תנמ לע ,םוסרפ תרבח רוכשל וטילחה ,תפטוש הקוזחת jממל התורשפאב jיעו ,לודa jוערaב תלבק
העיטקל תרתינו תינלaתס השימa תוטלחה ךילה .תוסנכה :תוטלחה תלבק לש ,הצחמל םיאמצע ,םידרפנ םימרז השימח ÷
.עוציב .jוזיא .תואצוה : בוצקת ורקאמו ורקימ בוצקת ורקימ .םהלש תויaטרטסאב) םינקחשב תודקמתה ÷ בוצקת ורקאמ ÷
הלעמלמ) .הביבסהו בוצקתה יכילהת ,רוביצה תושירד ,תוסנכה ,םימדוק תוטלחה ילבקמ ,טפשמ יתב ,םייתביס םיצוליא
.(תיתטישו הטמל הנתשמ תויביצקת תוטלחה תלבק הפירחמ ביצקתה לע תורחתה* .jטק וא לדa סרטניא תוצובק לש jחוכ* ÷
.'וכו תוירורעש *.הביבסב םייוניש* .הנתשמ ומצע ביצקתה ךילהת *.תנתמתמ וא
אמ רמ 6.2 קיש ןלא 'פורפ / תיביצקת המרופרב םיבלש – ינותנא חתיפש תיaשומה תרaשמב ורזענ םירחאו yלוש קיש -
האמה תישארב ב"הרא ביצקת תא הנייפאש תיפסכ הטילשמ :תוחתפתה בלש הלא תירקמ אמחa הניא ת"תתמ יכ וארהו
.יaטרטסא jונכתל תומייק בוצקתה תוטיש לכב 3 , לש םיכילהת םימייק רתויב תיסיסבה םa ,ביצקת תכרעמ לכב",תויצקנופ
לועי ,jונכת : "הרקבו !ונכת - jונכתה .תורחבנ תוינכות רושיאו םייפולח הלועפ יביתנ תכרעה ,םידעי לע הטלחהב ךורכ
jוaראב וב ךילהתה איה וז 'נופ ÷ (ילאנויצאר תוטלחה תלבק ךילהת) .םיידיתע תוינידמ וקו םידעי שוביaו הכרעה אוה השעמל
לע שaד שי וב ת"תתמב יוטיב ידיל האב איה .םתוא וaישיש םיבאשמה תאו םידעי יוניש לע טילחמ , תוינידמה יווק תא עבוק
השבוaו החתופ איה .ריכבה aרדה י"ע םיעבקמה םיידיתעה תוינידמה יווקו םידעיה לש ילנויצר jפואב jונכת לש עדומ ךילהת
םיעבקנה םיילכלכו םייתרבח םידעי תaשהל יעצמא ביצקתב האורו ורקאמה תמרב תדקממה סנייק לש תיללכה הסיפתהמ
בוציעב יביטקייבוא חותינ ילכ םושייל 'פואה תא הנתנש 'עמ חותינ לש השדחה היaולונכטמ תעפשומו הלשממה י"ע
.תוינידמ לוהינ - איצויש תוינוaרא תודיחי תמקהל ,םייפיצפס םיטקייורפו תויוליעפל ורשואש םידעיה תונכתב ךורכ לוהינה
םיבאשמה תaשה תא חיטבהל הרומא וז 'נופ .ועצוביש תויוליעפה jיבל םידעי jיב רשקמ השעמל .לוהינה תוינכותה תא לעופל
איה האב .םתמשaהל ועצוביש תולועפה jיבל תורטמה תעיבק jיב םייניב בלש אוה הז ךילהת .תורטמ תaשהל יוארה םלוצינו
תשיaו תויאנובשח תוקינכט תרזעב תועובק תולועפו 'בע לש ליעי עוציב לע אוה ירקיעה שaדה וב םיעוציב בוצקתב יוטיב ידיל
. רולייט לש יעדמה לוהינה הרקב - עורזה א"ז לשממב םידיקפה יכ אדומה ךילהתב תקסוע .םידעיב הדימע תקידב
ועצבתי תויפיצפסה תולטמהש חיטבהל הרומא 'נופה .יטילופה aרדה לש תוינכתהו תוינידמה יווק תא םיעצבמ .תיעוציבה
תיזכרמ הרקב לע היהי שaדה רקיע םש תומושת פ"ע ביצקתב יוטיב ידיל האב איה . םינלהנמה י"ע תיביטקפאו הליעי הרוצב
טירפ לכ לש ינדפק עדימ םיליכמה 'עס תועצמאב בוצקת א"ז ילהנימה רושימב הערל לוצינ ינפמ הרימשל ביצקתהו 'צוהה לע
הרקבו לוהינ jונכת.(םילהנימה לש תעד לוקישל םוקמ jיא ) ונממ aרוח אלו עבקנש יפכ qסב שמשמ לשממהש הקידב בייחמ
הרטמ הכפהש ת"תתמל םיכמות אוצמל לק אל םויה . jוזיאל ךרדה תא אוצמל שי הזב הז םירחתמה םיכילהת בורל םיווהמ
בוצקת תונכת jונכת לש תוטיש ,שדח וניא עוציב לע שaדה .תרתוימ תריינ הבינהש תינתפאש המרופרל לשמלו תרוקיב יצחל
השיaה אוה וישכע תומרופרב הנושש המ .םינורחאה םירושעה ינשב וסונ םידעי יפל לוהינ לש וא ספא סיסב לע בוצקת לש
'צוהה ךסל ועבק תובר תונידמ .תיביצקתה 'aסמה לע הטילשב קוזיחה םע דחי םימשוימ יביצקת לוהינב םייונישה .תינללוכה
.יתלשממ דרשמ לכל תיביצקת 'aסמ עובקל aוהנ תורחא תונידמב םייונישו תומאתה ךורעל רתומ םתרaסמב קרש תוירוביצה
-ה האמה תליחתב jושאר בלש -ביצקתה תוחתפתה 20 תואצוה לע תיזכרמ הרקב .הרקב לע שaדה רקיע -תומושת ביצקת
-ה תונש qוסב ינש בלש .ילהנימה רושימב ,הערל לוצינ ינפב הרימשו 40 עוציבב קסע לוהינה לע שaדה רקיע -תולועפ ביצקת
-ה תונש qוסב ישילש בלש .תועובק תויוליעפבו הדובעה לש ליעי 50 תוינידמ תעיבק לע ,jונכתה לע שaדה רקיע -ת"תתמ ÷
עיaהל ידכ תושעל שי המ ,עיaהל םיצור jאל , םייביצקת םידעיו תורטמ יחנומב התמישמ תא הרידaמ ת"תתמ . תונשדחה
רתוי הברה תוטלחהה ,תושדח תועצה םע הרחתמ היהש המ לכ . הרטמ תנווכמו תיתילכת איה הריחבה תביס . םשל
.הaספב תועבקנ תוינידמה תוטלחההו עדימה לש המירזה jוויכ תא תכפוה ת"תתמ .(שרושהמ) תוינוציק
קרפ 7 בוצקת –
,ירוביצ jוaרא וא תירחסמ הרבח תושרל םידמועה םיבאשמה ךסב רבודמש jיבו ,ריעצ רענ לש סיכ ימדב רבודמש jיב ,בוצקת לכ
.תופולח jיב ,םירחתמ םישומיש jיב תעדומ אל וא תעדומ הריחבב ךורכ בוצקת ךכ jכל .רוסחמב םיאצמנה םיבאשמ תאצקהב ךורכ
הכורכה תוaהנתה לכל םייטנוולר םהש יפכ בוצקתל םייטנוולר ,םיימשרמו םיירואית םילדומ ,תוטלחה תלבק לש םילדומהש jאכמ
-ה תונשב רבכ שמיש ירוביצה בוצקתה ,םנמואו .תופולח jיב הריחבב 60 jיבל תללוכה תוילנויצרה תשיa jיב שטינש חוכיול אשונ
jיא םהידעלבש ÷ דויצו םדא חוכ ,qסכ ÷ םיבאשמ תאצקהב קסוע ירוביצ בוצקתו ליאוה .םויה דע ךשמנה חוכיו ,תיתפסותה השיaה
תיתלשממה היטרקורויבה דוקפת תא רפשל jויסנה תא ודקימ ,םינמזה לכב ,תולשממה לכ ,ודועיי תא אלמל לוכי ירוביצ qוa
.ירוביצה רזaמב המרופרה לש יזכרמה ריצה היה הילרטסואבו דנליז ונב בוצקתה ךילהתבידוסי יוניש .תויביצקת תומרופרב
םושמ רקיעב ,הב ולתש תווקתה תא המישaה אלש תינכות ,"יפסכ לוהינל המזוי" המדק הינטירבב "םיאבה םידעצה" תינכותל
ומקוה ותרaסמבו ינבמ יוניש ךרענ תינכותה םושייב ולaתנש םיישקה לע רבaתהל ידכ .jוצרמ אלו סנואמ הלועפ qתיש רצואהש
רבד לכל ביצקתה לש תיזכרמה תובישחה לשב .קחשמ יללכ לש הבחר תרaסמב ,יאמצע חרואב לועפל תורומא ויהש תויונכוס
וז הדיחי דחוית ,ירוביצה להנימה לש ויפואל רשאב ררועמו בש הז אשונש תולאשה לשבו ,וב קסוע ירוביצה להנימהש jיינעו
jיב הדובעה תקולחב ךכ ךותבו ,הנידמה יניינע לוהינב ,הקיטילופב jוד אוה בוצקתה ךילהתב jוידה ,הארנש יפכ .ירוביצ בוצקתל
.יתודיקפה aרדל יטילופה aרדה ביצקתל םינפ הברה םרתש רקוחה ,יקסבדליו jורהא ירבדכ ,"יטילופ המ רבד" אוה ביצקתה
םישוריפה jמ המכ .קתרמ רקחמ םוחתל םמעשמו ינכט אשונ ךפהו בוצקתה ךילהת לש הקיטילופה תנבהל התומכ jיאש המורת
אוה ביצקת* :ירוביצה ביצקתה לש יטילופה ויפוא לע דומעל ונל ועייסי "ירוביצ בוצקת"ו "ירוביצ ביצקת" םיחנומל יקסבדליו jתנש
יפל qסכ לש בוקנ םוכס איצונ םא :תיזחת אוה ביצקת* .תורטמ לעו םיטירפ לע תואצוה םינייצמה םירפסמו םילמ ללוכה ךמסמ
רשוק ביצקתה .ריחמ ות דמצומ םהמ דחא לכלש ,םידעי תרדס אוה ביצקתה ,jכל .תורחאו הלא תואצות aישנ ,תעצומה הקולחה
םושיר תועצמאב תולשממ לש םהישעמ תא םיראתמ םיירוביצ םיביצקת* .jעוציבל השורדה םיבאשמה תומכ םע עצבל שיש תולטמ
םיפסכה תא האיצומה תעצבמה תושרה jיבל ,תואצוה רשאמה ,םירחבנה תיב jיב הזוח jיעמ אוה ביצקת* .תויפסכה jהיתואצוה
תוaלפמ לשו םיטרפ לש תיסחיה המצועה תא qקשמ אוה .םידוaינו תורשפ ,םימכסה ,תוסובתו תונוחצנ qקשמ ביצקתה* .לעופב
םיבאשמה הב וראשייש חיטבהלו תירוביצה הפוקה לע רומשל רשפאמ ביצקתה* .םיבאשמה תקולחל ךרדה תעיבק תועצמאב
תונוצר רשוק ביצקתה* .תושרומ תורטמל קר אצוי ירוביצ qסכש אדוול הרקב ילכ קפסמ אוה .הלשממה תוטלחה עוציבל םישורדה
לשממה תוערכה תא םיפקשמ םיביצקת* .תונימזה תוסנכהל האצוהה תא םיליבaמ םיביצקת* .תוירוביצ תוטלחה םע םידיחי לש
לבקל םיאכז םיחרזאהש םיתורישה aוסל רשאב תיללכ תירוביצ המכסה םיפקשמ םיביצקת* .םתיישעמ עמניי וא השעיש םישעמל
.הלשממהמ םינוש םירבד םיצורה םיטרפו תוצובק jיב רשפמו ךוותמ בוצקתה ךילהת* .תויומידק qקשמ ביצקתה* .הלשממהמ
.הכומנ הסנכה ילעבל ההובa הסנכה ילעבמ םיבאשמ הריבעמ הלשממה םא דמלמ ביצקתה* .המכ לבקי ימ עבוק ביצקתה
ירוביצה להנימה רקוח.יוסימהו תירוביצה האצוהה תוסיו הניינעש תוינידמ ,הלשממה לש תילקיזיפה תוינידמה תא qקשמ ביצקתה*
ךילהתה* :ילנויצרו יתטיש היהי אוהש תופצל דוסי תונתונה ,ב"האב ירוביצה בוצקתה ךילהת לש תודחא תונוכת הנמ רלספ סמיי'a
jיא jכש ,שארמ עובק jמז ךותב תוטלחה לבקל בייחמ ךילהתה* .בטיה ותוא דומלל םילוכי וב םיפתתשמהש ךכ ,הנשל תחא הרוק
ביצקתה* .הלשממה תואצוה לכ תא השעמל קבוחו ופקיהב ינללוכ ביצקתה* .רשואמ יתנש ביצקת אלב דקפתל הלוכי הלשממה
תואצוהל תועצומה תואצוהה jיב האוושה ךורעל ,הכלהל תוחפל ,רשפאש ךכ ,qתושמ הנכמ qמשמ רלודהו ,םייפסכ םיכרעב aצומ
לש החלצהה תדימ לעו תואצוהה תמר לע רישע עדי דמוע תוטלחהה ילבקמ תושרל* .הנש התואב תונוש תולועפ jיב jכו רבעה
עדימהמ yוח .אישנה לש ותואר תדוקנמ תונוש תויaוס jחובה ,ביצקתה לוהינל דרשמה ,יזכרמ qוaב רזענ אישנה* .תונוש תוינכות
עדימ ,ביצקתה תaועב חתנ לע םינושה םירשה jיב הפירחה תורחתהמ בר עדימ אישנה באוש ,הז דרשממ לבקתמה ברה
םיטרפה יטרפ לכ ,יביצקתה ךמסמה לש ותובכרומו ולדוa תורמל* .תוינידמ ידעי לש תויומידק רדס עובקלו טופשל ול רשפאמה
רשפאמ הז םוכיס ."םיימואל םיכרצ" לש תמכסומה הרדaהה תא jתונ דחי םפוריצש ,םידחא םיפיעסב םימכוסמ וב םיעיפומה
רשפא יא ,ב"הרא הז ללכבו ,תיטרקומד הנידמ םושב ,םלואו .וירקיע תא תולק רתיב jיבהל בוצקתה ךילהתב םיפתושלו רוביצל
jורהא בתוכ בושחה ורפס לש תישילשה הרודהמל אובמב .תוטלחה תלבק לש ילנויצר ךילהתכ בוצקתה ךילהת תא jייפאל
תונורתיה תניחבל הליעי הניא ,jהיניב עירכהל זא קרו תופולח תוהזל כ"חא ,םידעי עובקל הליחת שי היפלש הטישה יכ ,יקסבדליו
בושיח תא הליקמ איה םא תילנויצר בשחית הטיש ,וירבדל .הדימלל jוכתמ שמשל הלוכי הניאו תונוש תופולח לש תונורסחהו
תלבקל תיטילופ המצוע םותרל ,תויועט jקתל ידכ הירוטסיהב שמתשהל ,הערכהל עיaהל רשפאש ךכ תונורסחהו תונורתיה
ךשמהב ."דחיב דימת אלא ,דרפנב םיבאשמ וא םידעי תaרדמ איה jיא םעפ qא ,םעפ qאו" ,םיינוaרא םיצירמת תועצמאב תוטלחה
.יטילופ ךילהתכ בוצקתה ךילהתו יטילופ ךמסמכ ביצקתה ספתנ עודמ ריהבנ בוצקתה לש יטילופה !פה השימח הנומ jיבור jירייא
,םינוש םידעי םהלש ,םינקחש לש לודa jווaמ .א :(תויטרפ תורבח לש בוצקתמ לידבהל) ירוביצ בוצקתל םידחוימה םינייפאמ
jיב jילמוaה תוליעפ תא רידסהל ,ראשה jיב ,דעונ בוצקתה ךילהת .ביצקתה הנבמ לע עיפשהל הנוש תלוכיו תונוש תויומידק
,םיל"כנמ ,הלשממה ידרשמב םיפaא ישאר jיבור הנומ םינקחשה jיב .ביצקתה ךמסמ לע המכסה םהיניב שבaלו םינקחשה
רושיאל תשaומה ביצקתה תעצה שוביa לע דקפומה יזכרמה דרשמה ÷ jבומכו ,סרטניא תוצובק יaיצנ ,טנמלרפ ירבח ,םיאביצקת
םירחבנה תיב ירבח לש תדמתמה םתפיאש רבדב תחוורה תיניצה הסיפתה לע קלוח jיבור) םירחבנה תיבב העבצהלו הלשממה
,תירוביצ תוחילש תשוחת םהבו ,םידחא םיעינמ תנייצמ איה .האצוהה תא לידaהל תירוביצה תאצוהה לע םייארחאה םידיקפ לשו
,ותוא םיקפסמש ימ םניא qסכב שמתשהל דציכ תוטלחהה תא םילבקמש ימ .ב .(הזה לבוקמה יומידה תא רערעל ידכ םהב שיש
,רוביצה יפלכ תוירחא םיaיצנה לע תלטומ תאזה הדרפהה חוכמ .תודרפנ תוצובק יתש םה םיטילחמהו םימלשמה .םהיaיצנ אלא
,םיaיצנה לש תיטילופה תולבוקמה תרזaנ םa וז הדרפהמ .םכסומה ביצקתה תרaסמב הלולכ jכא האצוה לכש אדוול םהילע ,רמולכ
תועצמאב ,רוביצה jיב תרכנש הזוח jייעמ אוה הנידמה ביצקת .a .םנוצר תא ועיבשיש תוטלחה לבקל םהמ םיפצמ םהיחלושש
ול לא ,רמולכ ,יולaו jבומ תויהל ,הב תאשונ תעצבמה תושרהש תוירחאה תא qקשל ךמסמה לע .תעצבמה תושרה jיבל ,ויaיצנ
jובשחב איבהל שי תויביצקת תוטלחה תלבקב ÷ הביבסל הפישח .ד .תמכסומ האצוה לש הווסמב הילע םכסוה לש האצוה ריתסהל
תויובייחתהמו תוטלחהמ תעבונה תוחישק ,םייופצ אל םוח יעוריא לש תורשפא ,םיבאשמ לש םתונימש ומכ םייתביבס םימרוa
,לשמל) הבר תושימa תבייחמ תואדו רסוחב תנייפואמה הביבסל וז הפישח .('וכו תובוח ,תונוערa ,תילאיצוס הקיקח) תומדוק
האצוה תמדקהב ,רתוי םיאתמ דעומל דע האצוה תייחדב ,שארמ הזחנ אלש האצוה qיעסל דחא האצוה qיעסמ םיביצקת תרבעהב
תוירחאב האישנל השירדהו רוביצה יפסכב הערל שומיש ינפמ ששחה ,םלואו .('וכו ,השדח הטלחה לשב ביצקתה yוציקב ,תננכותמ
תוירוביצ תוטלחה ÷ םיצוליא .ה .ירוביצה בוצקתה לש ישימחה jייפאמה jמ הלועש יפכ ,ךפיהל אלא תושימa םידדועמ םניא
םירצומו םיתוריש שוכרל הבוחה ,qיעסל qיעסמ םיפסכ תרבעהל שארמ רושיאב ךרוצה jוaכ ,םידיבכמ םיצוליאל תופפכומ
.'וכו ,יבמופ זרכמ תועצמאב %בוצקתב &יטילופ& שוריפ המ jמ הלועש יפכ ,םינוש םישוריפ "יטילופ" jיינעכ ירוביצה בוצקתה jופיאל
תוטלחהב ברעתהל םייטילופ םינקחשל רשפאמ אוהש הז jבומב יטילופ אוה בוצקתה ךילהת* :הז אשונב תקסועה תורפסה
הנושארבו שארב אוה בוצקת jכש ,םיאקיטילופ לש התיחשמהו הכוראה םדי ינפמ ביצקתה לע רומשל שי ,וז הסיפת פ"ע .תויניינע
תא רשפאה לככ ליבaהלו ,תוליעי לש םילוקיש דוסי לע קרו ךא לבקתהל תוכירצ תויביצקת תוערכהו ,ילוהינו ילכלכ ,ינכט םיינע
לש תמזaומ העפשהל jותנ אוהש הז jבומב יטילופ אוה בוצקתה ךילהת* .הלא תוערכהב םיאקיטילופה לש היוצר-אלה תוברעתהה
םהל רשפאמ םסיכש ימ jוצר תא אלא ,רוביצה ללכ jוצר תא תפקשמ הניא ותאצותש םושמ יטילופ אוה בוצקתה .סרטניא תוצובק
ךילהת* .םירחבנה תיב ירבח לש םלוק תא (תיטילופ הכימת תועצמאב וא עונכש ירבדב) תונקלו תויעוצקמ תולודש ליעפהל
םינוש םינקחש jיב מ"ומ לוהינ איה בותקתה לש ותוהמ ,רמולכ ,הקיטילופל תנתונ תיתפסותה השיaהש jבומב יטילופ אוה בוצקתה
לעםיבושח םינוידל תיזכרמ הריז שמשמ אוהש הז jבומב יטילופ אוה בוצקתה ךילהת* .המכסה ידיל םיעיaמל הנשל תחא םישaפנה
תוינכות ,לשמל ,תונוש תוינכות לש jתובישח לע תוקולחמה תא שיaדמ ךילהתה .הרבחהו הלכלכה ימוחתב תירוביצ תוינידמ
יטילופ אוה בוצקתה ךילהת* .לכה תושעל רשפא יא לבaומ ביצקתב ירהש ,ינועב המחלמל תוינכות תמועל ינרדומ קשנ חותיפל
yפחה לכש ,תובושחו תופיקמ הכ jה ביצקתה תרaסמב תולבקתמה תוטלחהה .יטילופה ךילהתה דקומב דמוע אוהש הז jבומב
םישוריפה ינש .ול היוצרה האצקהה רושיא ידיל איבהל ותלוכי בטימכ הסניו ךילהתב qתתשי הנידמב שחרתמה לע עיפשהל
לככ םצמצל ,בוצקתה ךילהת תא jקתל תונויסנה jמ םיברל דוסי ושמיש ,תויביטמרונ הלכלכו לוהינ תורותמ םיבואשה ,םינושארה
אלו ,םירצ םיסרטניא םדקל תופאושה ,סרטניא תוצובק לש jתעפשהל ותפישח תא ליבaהלו וב םיאקיטילופה תוברעתה תא רשפאה
השיaה לע תרוקיבל יוטב םינתונ ,םהבש jורחאה רקיעבו ,םירחאה םישוריפה תשולש .הלוכ הרבחה לש םיסרטניאה תא
תיטילופ הטיש qקשמ בוצקתה ךילהת יכ ,איה תירקיעה התנעטו ,ישארה הרבוד אוה יקסבדליוש תרוקיב ,בוצקתל תיביטמרונה
םעט jיא jכלו ,תימיטיaל איה וז הפיאש .תיטילופה הטישה תא תונשל השעמל שקבמ ,בוצקתה תא תונשל qאושש ימו ,תמיוסמ
לש אצומבו מ"ומב ךורכ בוצקתה ךילהת ,תמייקה תיטילופה הטישה תרaסמב .תילוהינ המרופרל הפיאש לש הווסמב הaיצהל
.תויזכרמ תוינידמ תויaוסלו תירוביצה האצוהה ללכל רושק אוהו ,םינוש המידק ירדסו תונוצר יעלב םינקחש jיב הרשפ םגרתל דציכ
%תוירוביצ תוערכהל םיטרפ לש תונוצר וא) םיוסמ טרפל תויולעוה תולעותה jיב האוושה ךורעל ךרד לכ jיא בוצקתה ךילהתב
םיאקיטילופה ÷ רוביצה יaיצנ תיטרקומדה הטישבו ,יכרע טופישל קקדזהל ילבמ םירחא םיטרפל תויולעהו תולעותה jיבל (הצובקל
,תויולעו תולעות לש תוישיא-jיב תואוושה ךורעל לק הז jיאש חכשנ לב .תויולע לומ תולעות לש יכרעה טופישה לע םידקפומה םה ÷
היעב אלא ,ולוכ הנידמה ביצקת הניא ונמוי רדס לע תדמועה היעבהש חיננ .ישוקה תא ריהבהל ידכ הז jיינעב טעמ ביחרהל הסננו
jמז תא רצקת שיבכה תלילס ?jטק בשומ הצוחה יאוותב ישאר שיבכ לולסל םאה :בוצקתה תלאשמ תינורקע הנוש הניאש ,הנטק
תא qוקעיש יפולח יאוותמ ,רתוי לוז jכלו ,רתוי רצק אוהש םושמ ילכלכ jורתי םיוסמה יאוותלו ,םויב םיעסונ תואמ לש העיסנה
לaר יכלוהל היופצה הנכסהו ,יופצה ריואה םוהיז ,וב ורבעיש בכרה ילכ שער לשב שיבכה תלילסל םידaנתמ בשומה יבשות .בשומה
יאוות ךרואל םתולעבבש תועקרק לע רתוול וצלאיי בשומה יבשות ,ךכב יד אל םא .רחאה דצל בשומה לש דחא דצמ רובעל ושקביש
שיבכב םיעסונה תואמל תיאדכ יאדווב איה ?תיאדכ שיבכה תלילס םאה .ךכ לע יוציפ ולבקיש ללכ םיחוטב םה jיאו ,שיבכה
jוירטירק הזיאב ,jכ םא ?החמומ ידיב הטלחחה תא דיקפנ םאה ?טילחנ דציכ ,jכבו .בשומה יבשותל תיאדכ הניאאיה .jנכותמה
רפסב ?יכרע טופישל קקדזהל ילבמ תאזכ היaוסב טילחהל רשפא םאה ?תיאדכ שיבכה תלילס םא עובקל ידכ החמומה שמתשי
לש היתולבaמ תאו התמורת תא ריהבהל ידכ םהב שיש םייזכרמ םינועיט השימח רזואהכזו יקוטס םיעיצמ תוינידמ חוצינל אובמ
םיטרפה לש החוורה תומר .ב .הרבחה תחוור תא רפשל jתרטמ תוירוביצה תוטלחהה לכ .א :קרפה לעש אשונל החוור תלכלכ
םירקמ תלוז .ד .הרבחה תחוור לע עיפשמ טרפה תחוור לע עיפשמש המ לכ ,jכל .a .הרבחה תחוור לש jיינבה ינבא םה הרבחב
םיטרפ לש םתחוור yוביקל רורב ךילה ונל היהיש םיצור ונייה .ה .ולש ותחוורל רשאב טרפ לכ לש וטופיש תא לבקל ונילע ,םירידנ
.תרחא תוינידמ טקניתש הרקמב התחוור םע ,תמיוסמ תוינידמ טקנית םא הרבחל היהתש החוורה תא תוושהל לכונש ךכ ,םינוש
ךרדה לע הבישח ,תאז םע .םירקמה לכב םושיי-רב אוהש ךילה jיא ,יעמשמ-דח טופישל עיaהל רשפא תומיוסמ תוביסנבש qא
תואוושה לש היעבה ,לומואב םאיליו יפל .תוינידמ תעיבקל עaונה לכב תובושח תונבות בינת תויתרבח תואצות תכרעהל תמלוהה
רשאכ" .ילכלכ רופיש בשחיי תוינידמב יוניש הזיא עבקנ ותרזעבש ילסרבינוא jוירטירק רוציל jויסנ לכ חרכהב לישכת תוישיא-jיב
רוזחנו ."הייקנה האצותה תא שארמ דומאל ךרד jיא ,כ"דב הרוקש יפכ ,םירחאל ערמו םידחא לע הבוטל עיפשמ תוינידמב יוניש
בשחיי יוניש הזיא" ,הלאשה םע דדומתהל ידכ יללכ jוירטירק חסינש jושארה ?הרבחה בצמ תא שיבכה רפשי םאה .ונלש המaודל
-ה האמה תישארב ,יקלטיא aולויצוסו jלכלכ ,וטראפ ודרפליו היה "?רופיש 20 שיאל ערמ וניאש יוניש לכ ,חסינש jוירטירקה יפל .
תולעות לש תוישיא-jיב תואוושה תכירעב ךרוצה תא qקוע הז jוירטירק .רופיש חרכהב בשחיי םירחא לש םבצמ תא ביטימו
.וטראפ עיצהש jוירטירקל שדח ביכרמ qיסומה ,jיינעמ jוירטירק עיצה רודלק jלכלכה .ונלש הרקמב ליעוהל ידכ וב jיא jכלו ,תויולעו
םאה .(יונישהמ םיעaפנה תכרעה יפל) דספהה jמ לודa (םיחיוורמה תכרעה יפל) ונממ חוורה םא רופיש בשחיי יוניש ,רודלק יפל
חותינה תדיחי jכש ,הנממ םלעתמ טושפ אוה ,אל ?תויולעו תולעות לש תישיא-jיבה האוושהה תייעב תא רתופ רודלק jוירטירק
הטלחהה jמ תורישי תועפשומה הלאמ תוחפל וא) דחי תוצובקה ללכמ תבכרומה ,הלוכ הרבחה אלא ,תרחא וא וז הצובק הניא ולש
םא םa ,תקדצומכ אצומה תדוקנב הקולחה תא לבקמ אוה :ולשמ תיכרע הסיפת לע jעשנ ומצע jוירטירקה ,jכ לע רתי .(קרפה לעש
םa חיננ .הקוחד םתסנרפש םוי יישק םיאלקח םה בשומה יבשותש חיננ .האוושהל סיסבכו ,jויווש-יא לש הלודa הדימ הב תמייק
םיעסונהש החנהה תא ךכל qיסונ .תועקרק תעקפה לשב הסנכה jדבוא םa אלא ,םוהיזו שער קר אל םורaת שיבכה תלילסש
קזנה םא תיאדכ היהת שיבכה תלילס ,רודלק jוירטירק יפל .ההובa םייח תוכיאו ההובa הסנכה יללעב םבור ויהי שיבכב ושמתשיש
םבצמש ימ לש םבצמ תא םיביטימו ער םבצמש ימ לש םבצמ תא םיערמ ונאש qא .םיעסונל חוורהמ jטק היהי םיבשותל םרaייש
תעדל .("הכוב ימו הכוז ימ") תויולעה תקולח jפואב jיינע ול jיא .רופיש םושמ ךכב היהי יכ ,עובקל רודלקל עירפמ רבדה jיא ,בוט
םרבא .ליבק אלו עלבומ יכרע טופיש לש סיסב לע לעופ (םימוד םינוירטירק ועיצהש םירחא לשו) רודלק לש jוירטירקה ,לומואב
ךורכה יכרעה לוקישהמ םלעתהל םוקמב ,ותעדל .תויולע לומ תולעות לש תישיא-jיב האוושהל יללכ jוירטירק אוה qא עיצה jוסaרב
וא רופיש אוה םיוסמ יוניש םא ךירעהל ידכ jלכלכה תא ושמשיש םייכרע תונורקע לש הרדס עדומב חסנל שי ,תאזכ האוושהב
הדימ וזיא ,םירחאמ םיבושח םימוחת וליא ,תקדוצ בשחית הקולח וזיא ,עובקל עיצמ jוסaרב ,תורחא םילמב .הרבחה בצמב הערה
החוור תייצקנופ ארקנ תונורקע לש וז הרדסל .'וכו ,םינוש םידעי לש םמודיק תבוטל לבקל הרבחה הנכומ ילכלכ jויווש-יא לש
תקפסמ הניא jוסaרב לש ותעצה םaש אלא .םייברמ םיכרע תלעב היהת וז היצקנופש ,ךכ ידיל עיaהל איה ,ונתפיאשו ,תיתרבח
ליבשב לבקל רשפא םאה .תוינידמ תועצה jוחבל שי םרואלש םייכרעה תונורקעה חוסינב אוה ישוקה .תוירוביצ תוערכהל םשרמ
םילוכי ונניא יכ ותדובעב הארה ,הלכלכל לבונ סרפ jתח ,ורא תנק ?הב םייחה םיטרפה תונוצר תא qקשתש הטלחה הלוכ הרבחה
,הארה ורא ,לומואב לש וחוסינבו .הרבחב םיטרפה לש החוורה תייצקנופמ (הלוכ הרבחל בוט המ) תיתרבח החוור תויצקנופ רוזaל
תלאשל jורתפ אצמנ אלש qאש ,תעדל בושח .תיטרקומד אל וא (תיaולה הניחבהמ) הביקע אל תויהל תבייח תיתרבח הריחבש
תוינידמ יחותינב םיבושחה םילכה דחא לש וסיסבב תחנומה איה רודלק עיצהש הטישה ,תויולעו תולעות לש תישיא-jיבה האוושהה
ישפוח' אוה יכ רמול לכונ אל וננוימדב aילפנ םא םa לוא" ,תופולח תניחבל ךרע בר אוה הז חותינ ילכ .תלעות-תולע יחותינו
תוצקהל טלחוי סיסב הזיא לע" ."'םיכרעמ X תוליעפל םירלוד A תוליעפל םוקמב B תנשב ייק הנידמה jעדמ לאש ? 1940 תורמל .
ותלאשב הaצוהש יפכ ,המישמהש םושמ הז jיינעב תומדקתה לכ הלח אל ,יקסבדליו בתוכ ,וז הלאש םע דדומתהל םינוש תונויסנ
הירואית .וישעמ לשו ויתונוכת לש יפסכה יוטיבה ,לשממה לש םייחה םד אוה ,ךישממ אוה ,ביצקתה .עוציב-תב הניא ,ייק לש
הירואית jכל" .תושעל הלשממה לע המ תעבוקה הירואית השעמל איה ביצקתב וללכייש םיפיעסה תעיבקל םינוירטירק תללוכה
הלשממה דיקפת לע טקילפנוקה qוס םעמשמ התלבקו החותיפ :חנומה לש אלמה jבומב תיפוטוא איה בוצקת לש תיביטמרונ
קפסל רשפאמ וניאש רוסחמ םייק* :תודחא תוחנהמ תיaול הנקסמ איה יקסבדליו לש בוצקתה תרות ,תיסיסבה התרוצב ."הרבחב
םהיניב האלמ המכסה רדעיהו תישונא הרבח לכב םיטרפה לש תופיאשבו תושירדב ,תונוצרב הבר תונוש תמייק* .םלוכ תונוצר תא
רשאב jה תואדוו-יאבו תובכרומב jייפאתמ ,הלשממה תולועפ ללכ תא qיקמה ,ירוביצה בוצקתה* .םהידעי לש תויומידקה רדס לע
תולעות לש תישיא-jיב האוושה ךורעל ךרד רדעיהב* .תויביצקת תוטלחה לש תואצותל רשאב jהו דיתעב תויביצקת תושירדל
תייעב תא ךופהל הלוכי התייהש תיתרבח החוור תייצקנופ ,תויהל הלוכיאל יכ םירמוא שיו ,jיא ,יכרע טופישל קקזיהל ילב תויולעו
רתי .(רוסח) םלוכ jוצר תא עיבשהל רשפא יאו ,םנוש םירבד םיצור םינוש םיטרפ ,jכבו .האוושהו הדידמ לש תינכט הייעבל בוצקתה
jוירטירק ונל jיאו ,תורחתמ תושירדותוינכות jיב רורבל ונילע לבא ,וניתוטלחה לש תואצותה ויהי המ תואדווב םיעדוי ונא jיא ,jכ לע
תבכרומה המישמה תא םיטשפמ :םיכרד יתש םיטקונ ,רבש לש ודוסיב ?םישוע המ .תופולח jיב הריחבל םייללכ םינוירטירק וא
יטרקומדה יטילופה ךילהתה וליאו ,טשפל הדעונ תיתפסותה הטישה .םיניינועמה םידדצה לכ jיב המכסהל ליבויש jונaנמ םירצויו
יזכרמ ילכ איה (םולבדניל לש) תיתפסותה הטישה .תויצוביק תוטלחהל הרשפה תא םaרתלו םיטרפ לש תונוצ jיב רשפל דעונ
אלא ,ולוכ ביצקתה תא םינחוב jיא וז הטישב .יטילופה ךילהתה תועצמאב הנידמה ביצקת שוביa לש תבכרומה המישמה טושיפל
םיכרצל ,םיריחמה תייעל ÷ תומאתה םיכרוע הז סיסב לעו ,הירחאש הנשה ביצקתל סיסבכ תמדוקה הנשה ביצקת תא םילבקמ
בושו בוש לכה תא jוחבל תורשפא לכ jיאש םושמ ,ונממ םיערוa וא סיסבל םיפיסומ וז הטישב .תויומידק רדסב יונישל וא ,םישדח
לדומ םa אלא ,הנידמה ביצקת שוביa ומכ תבכרומ הכ המישמ םע תודדומתהל םשרמ קר הניא תיתפסותה הטישה .הנשל תחא
תניחבל ושדקוה םיבר םירקחמ ,jכאו .יריפמא jחבמב השיaה תא דימעהל רשפא ,רמולכ .התוזחלו תוaהנתה ריבסהל רשפאמה
שוריפ לע תוקולחמו םינוש םיאצממ ובינה הלא םירקחמ ,הרבחה יעדמב םירחא םימוחתב ומכ .תיתפסותה השיaה לש התופקת
רקחמה לש רתויב טלובה jייפאמה ,ירוביצה להנימב תוטלחה תלבקל תושיa לש הפיקמ הקידב ךרעש ,טסיa ירבדל .הלא םיאצממ
-מ רתוי הזמש אוה םוחתב 30 .םולבדניל לש תרחאהו ,jומייס חתיפש תחאה ,תוירואית יתש וב טולשל תוכישממו וטלש הנש
אל jיידע הפולח םושש ,וזכ הדימב תופיקמו תויללכ jה םהלש תונבותהש םושמ ודרש םולבדנילו jומייס לש תוירואיתה" וירבדל
."תויללכבו המצועב םהילע התלע בוצקתה 'ילהת -ב 31.12.94 תנשל ביצקתה קוח תא תישילשו היינש האריקב תסנכה הרשיא
1995 םירחתמ םישומיש jיב ותקולחו הנידמה ביצקת ועבקנ ותרaסמבש ךשוממו בכרומ ךילהת ,ומויסל אל יכ qא ,ואישל עיaה ךכ .
jיב "תיביצקתה הaועה" תקולח ,ביצקתה לדוa תעיבק ÷ ולוכ בוצקתה ךילהת .'וכו היילע תטילק ,החוור ,ךוניח ,jוחטב ומכ
םאו ,(כ"דב רבמצד qוס) תיביצקתה הנשה םותב םייתסמ ÷ (לעופב האצוהה) בוצקתה תוטלחה עוציבו םירחתמה םישומישה
תעaונה קנע תינכות שוביa* :םיאבה םיבלשה תא ללוכ ךילהתה .השדח םיפסכ תנש הליחתמ שדח יתנש ביצקת לש תורושיא
תיבב jכמ רחאלו הלשממב הליחת ,תינכותה רושיא* .הנומימל תושורדה תוסנכהה סויaלו הנותנ הנשב תירוביצה האצוהה ללכל
ידרשמב הנשה ךלהמב תולבקתמה תוטלחה יפלאמו ביצקתב תוכרענה תומאתהמ בכרומה בלש ÷ תינכותה עוציב* .םירחבנה
.םינוש םיירוביצ םיפוaבו הלשממה הגועה לדוג תעיבק ( ביצקתה תאוושמ תנשל ביצקתה ירקיע רפס 1995 תוaלפתה תא aיצמ
:הנידמה ביצקתב תואצוהה 31% ,תובוח רזחהל םידעוימ 27.6% ,(החוור ימוחת) הרבעה ימולשתל 17.8% ,תוינוחטב תואצוהל
16.6% ,תיחרזא הכירצל 7% האצוההו תובוח רזחה .jיעל דימ תטלוב הזה ביצקתה לש ותוחישק .יארשא jתמלו תועקשהל
לופיט ,הלטבא ימד ,םיריעצ תוaוזל עויס) קוחב םינaועמ הרבעהה ימולשתמ רכינ קלח .ביצקתהמ תיצחמכ "םיעלוב" תינוחטבה
-כ .קשמה יאנתמו םייפרaומד םייונישמ אלא ,תוינידמ תוטלחהמ עפשומ וניא ידיימה חווטב םפקיהו ,('וכו ידועיס 65% האצוההמ
תא הליבaמ ביצקתה לש וז תוחישק .רכש ימולשתל םידעוימ ('וכו טפשמ יתב ,הרטשמ ,להנימ ,החוור ,ךוניח) תיחרזא הכימתל
הניא ביצקתה תוחישק ,םלואו .עיתרמ קשנב שמחלו קיזחהל שי אבצו ,םייקל שי םיקוח ,ריזחהל שי תובוח ירהש ,וב yצקל תלוכיה
,תוכרעהה תחא יפל .ביצקתב ידמל ההובa תוחישק תרכינ תורחא תונידמב םa .דבלב לארשי תא תנייפאמ 77% ביצקתהמ
הינטירבב ,הטילש-ינב םניא ב"הראב ילרדפה 81% הידוושבו 84% ביצקתה תנשב ונטקי וא jהש ומכ וארשיי ,ולדaי הלא תואצוה .
יכ ,ךירעה רלספ .תויביצקת תוטלחהב תולת ילב השדחה 60% חוטיב תרaסמב םדיחיל םימולשת םה ב"הראב הלא תואצוהמ
םולשתל תויובייחתה לש הדלות jה הטילש-תונב jניאש תואצוהה ךסמ תישימחכ ,וירבדל .תוינכות 'בויכו יאופר חוטיב ,ילאיצוס
הסיפתהמ aורחל יקסבדליו תא עינה הז בצמ .ביצקתה יכרוע תטילשל jותנ תויביצקתה תואצוהה ךסמ עברכ קר .תמדוק הנשמ
.תויואכזב yוציק הז ללכבו ,תואצוהה תנטקה היהי הרקיעש המרופר ,ניקירמאה ביצקתב תידוסי המרופר תוזחלו תיתפסותה
עיaהל לק" :יתפסותה רבסהה qקותב קפקפל לחה ,תוביצי תורישע תונידמב בוצקת תנייפאמ תויתפסות יכ רבעב רבסש ,יקסבדליו
לש הנרק הדרי ,aושaשה תחפשמ ,התע .ךשמתמ עפשל הייפיצה לע תססובמ ... תויתפסות .רתוי לבקמ דחא לכשכ המכסהל
jמזב בוצקת לש ירואית לדומ לעכ תויתפסות לע בושחל שיש jכתיי" :רתוי תיללכ הנקסמל העיaמ jדייק ."ותיא דחי תיתפסותה
הלשממה תוחתפתמהו תושעותמה תונידמה לכב ,דנא'צמרפ יפל ."תיביצקת תוaהנתהל ילסרבינוא רבסהכ אלו ,םימיוסמ םוקמבו
םיבאשמה ךס תקולח לע הטלחה ביצקתה לדוa לע הטלחהב תוארל aוהנ .רתויב לודaה קיסעמה ,רתויב לודaה jוaראה איה
תוטלחהל םיפופכה הלאל תויטילופ תוטלחהל הפופכ םתאצוהש םיבאשמה jיב וא ,יקסעה רזaמל ירוביצה רזaמה jיב םינימזה
איצוהל דציכ טילחהל ישפוח התא :חרזאל הלשממה הרמא וליאכ .קושה 60% ירועישל םאתהב ,ךכמ תוחפ qא וא) ךיתוסנכהמ
-ב תושעל המ טילחת הלשממה ,(הנידמב םיaוהנה סמה 40% תורוחסב תימואלה הקופתה ךס תא אטבמ a"לתה .םירתונה
םיבאשמה jיב הקולחה תא אטבמ (הנידמה תולובa ךותב תוקופתה ךס) a"מתל סחיב הנידמה ביצקת לדוa ,jכל .םיתורישבו
חולשל שקיב לט רמש סיכה jובשחמ .תויקסע תורבח לשו םיטרפ לש תוטלחהל םינותנה םיבאשמ jיבל המצעל הצקמ הנידמהש
,םלואו .ךמסמב םילולכה םידעיה עפש שומימל שרדנה ביצקתה לדוa תא בשחל םהל רוזעל דעונ הלשממה לש דוסיה יווק רבחמל
וא ,ימינפה בוחה תלדaה :ביצקתב שורדה לודיaה jומימל דבלב םיכרד יתש שי יכ ,תעדל םa םהילע .בשחמב יד jיא ,לט ריהבמ
jוaראב תורבחה תונידמה לכב .יוסימה לטנ תלדaה OECD jכש ,וניטקהל איה הפיאשה םלוכבו ,ידימ לודa בשחנ ירוביצה רזaמה
םוצמצו םיסמב התחפה .קשמה לע העפשה תעדונ ךכלו ויתויאצוה jומימל תואוולהו םיסמ רתוי םישרדנ רתוי לודa אוהש לככ
ביצקתה תעצה ,תואצוהה דצל ליבקמב .תילכלכ החימצ םירשפאמה םיאנת תריציל םייויח םידעצ םיבשחנ ימוקמ jוה סויaב ךרוצה
.הנש התואב יביצקתה jוערaה אוה הנותנ הנשב תויופצה תוסנכהל תוננכותמה תואצוהה jיב שרפהה .םילובקת תיזחת תללוכ
תוינידמ לש םייזכרמה םידעיה דחא אוה (סמה לטנ לע דיבכהל ילבמו תואצוהה םוצמצ תועצמאב) יביצקתה jוערaה םוצמצ
הייטנה תרבaהלו תיבירה רעש תדרוהל םרות ךכבו ימוקמ jוה סויaב ךרוצה תא תיחפמ אוהש םושמ ,תונידמה לכב ביצקתה
תנשל ביצקתה ירקיע רפס יפל .עיקשהל 1995 םא ."החימצל םימלוה םיאנת תריציל בושח יעצמא וניה יביצקתה jוערaה jוסיר" ,
-ה תונש תישארב 80 לע יביצקתה jוערaה דמע 10-15% םינשב ,a"מתהמ 1985-1989 .רצותל תיסחי ולדוaב חינז jוערaה היה
) לדaו jוערaה בש רבעשל מ"הירבמ היילעה לa בקע 4-5% תנשב .(רצותהמ 1993 עבקש ,jוערaה תתחפה קוח תא תסנכה הלביק
ביצקתה תנשל .יביצקת jוערaל םייברמ םירועיש 1994 לש יברמ רועיש קוחה עבק 3% ךלהמב תדרל רומאה רועיש ,a"מתהמ
רזaנה) ביצקתה לדוa אוה דחאה .ביצקתה תאוושמב םילולכה םייזכרמ םינתשמ ינש הכ דע ונייצ .לילכ לטבתיש דע ,םינשה
ךכמ עבונ יבטימ וא "jוכנ" ביצקת תעיבקב ישוקה .םילובקת תיזחת אוה רחאו (תוננכותמה תואצוהה qקיהמו תומדוק תויובייחתהמ
ךכמ עבונ רחא ישוק .תואדוו-יא טעמ אל תופופאה תינוציח תויוחתפתהמ םa אלא ,תוטלחהמ קר אל עפשומ םינתשמהמ דחא לכש
תוaוזל עויסה qקיה היהי המ טילחהל הלשממה לע ,לשמל .םינוש םיאשונה תוינידמ תוטלחה לש אצוי לעופ אוה ביצקתה לדוaש
חותיפב עיקשהל םאה ,ךוניחל האצוהה תא לידaהל םאה ,תיתשתב העקשהה qקיה תא לידaהל םאה ,הריד תשיכרב םיריעצ
תוסיפת לע קר אל תונעשנ הלא תוטלחה ,םלואו .'וכו ,םילוע םינעדמ קיסעהל םייטרפ םילעפמ דדועל םאה ,תילארשי ללח תינכות
,ךירעהל ונילע ךכ .ונתטילשב jניאש ,תוינוציח תויוחתפתה תכרעה לע םa אלא ,םינוש םידעי לש תיסחיה jתובישחל רשאב תויכרע
האבצ קוזיחל עצבמב תניוע הנידמ לחת םאה ,ךכשי וא רורטה רבaי םאה ,םימעה רבח תונידממ םילועה םרז jטקיי וא רבaי םאה
תוחפל ,איה אלא ,הלמה לש qורצה jבומב "תיזחת" הניא םילובקתה תיזחת .םולשה ךילהתל qרטצת ילוא וא ,שידח קשנ תשיכרלו
תנעשנ םילובקת תיזחת .וילע עיפשהל jויסנב םa אלא ,תוסנכהה הבוa תא דומאל jויסנב קר רבודמ jיא ,רמולכ ,תינכות ,הקלחב
רפס .'וכו תורaא jיטקהל ,םימיוסמ פםיסימ לטבל ,םדירוהל וא סמה ירועיש תא תולעהל תוינכות לע וא תוטלחה לע ראשה jיב
תנשל ביצקתה ירקיע 1995 תנשב םa ךשמית םיסמה ירועישב התחפהה תמaמ" יכ ,עבוק 1995 לש היינשה תיצחמה ...
תנש תליחתמ לחה עצובת ,הייסולכואב םייניבה תוצובק לע סמב תולקה תללוכה ,םידיחי יוסימב המרופרה 1995 םאתהב ÷
jוערaה לדוa ."הז אשונב תיתנש-ברה הקיקחל םאתהב qסונ זוחאב תורבחה סמ תחפוי jכ .תסנכב הקיקחלו הלשממה תטלחהל
,רצותה qקיה לע תיזחת ונל השורד ,a"מתה qקיה פ"ע עבקנ קוחב עובקה jוערaה לדוaו ליאוה .הטלחה לש רצות קר וניא אוה םa
דעי אלא ,תינוציח תוחתפתה רדaב קר וניא החימצה רועיש ,םלואו .האבה הנשב תילכלכ החימצה רועיש תא תוזחל ונילע ךכ םשלו
תנשל ביצקתה ירקיע רפס יפל .ביצקתה תוינידמ לש יזכרמ 1995 םייוניש ךורעל הלשממה הטילחה ,החימצה תא yיאהל המaמב" ,
.םינוש םיתורישו תורוחס לש םהיריחמ תא דירוהל םהב אהיש ,םייוניש םתואל jתינ דחימ שaד .םיאשונ לש בחר jווaמב םיינבמ
תבחרהב הצאה םירשפאמו ולש תורחתה רשוכ תאו קשמה תוליעי תא םירפשמ םa םיריחמה תדרוהל םימרותה םיינבמ םייוניש
ביצקתה לדוa תאוושמ .קשמב החימצה ךילהת תא דדועל ודעונ םיסמב תותחפהו jוערaה jוסיר םa ,הלעמל וניארש יפכ ."אוצייה
תוינידמ ידעצ לש םתחלצה תכרעהמו) תוינידמ תוטלחהמ jה אוה םa עפשומה ,החימצה רועיש ,בושח הנתשמ דוע תללוכ
רועיש רבדב תיזחתה* :הזב הז םיבולש םינתשמה תשולש ,וניארש יפכ .םיינוציח םינתשממ jהו ,(ומשויי jכא םא ,םיננכותמ
תוטלחהב יולת תואצוהה qקיה* .(תואצוה qקיה) תוינידמ תוטלחה םa םלוא ,תוינוציח תויוחתפתה jובשחב האיבמ החימצה
(וב הנטקה וא לודיa) יופצה לטנה* .םיסמה םלשמ לע וסימעי הלא תואצוהש לטנה תא ,ראשה jיב ,jובשחב תואיבמה תוינידמ
החימצה רועישב ,ראשה jיב ,יולת םילובקתה qקיה* .יופצה םילובקתה qקיה לע עיפשמה ,החימצה רועישב ,ראשה jיב ,יולת
תרaסמ תשבוaמ דציכ .החימצה תיזחת רואל עבקנ הזו ,יופצ רצות סיסב לע רדaומ jוערaה לדוa* .סמה ירועיש לע תוטלחהבו
עטמ קר םיקסוע תיביצקתה הaועה לדוa תעיבק ךילהתב ,ךשמהב הארנש יפכ ?תסנכהו הלשממה רושיאל תשaומה ביצקתה
לש תויומידקה רדס לע qירח יטילופ קבאמ והז רבד לש ורקיעב .ביצקתה תאוושמב רחא וא הז הנתשמ לע דמולמ חוכיווב
,עבקנ הaועה לדוa .הלדוa תא שדחמ רידaהל ימיטיaל jויסנ וללכבו ,הaועה תקולח לע חוכיו ,הנומימ יכרד לעו תירוביצה האצוהה
יכ ,jועטל םילוכי ביצקתה תרaסמב jיידע וללכנ אל םהיתוינכותש ימ jכלו םישדח םידעיו תומדוק תויובייחתה דוסי לע ,ראשה jיב
,ותקולח לע jהו ביצקתה לדוa לע jה ,הזכ חוכיו ,השעמל .ביצקתה לדוa תא jוחבלו בושל רחואמ אל jיידע יכו jובשחב איבהל יואר
jמזוה ,(רצואה דרמש ל"כנמ םימילו) םיביצקתה qaא שאר רבעשל ,לaופ jורהא רמ .ביצקתה לע העבצהה עaרל דע להנתמ
טסוaואב 1988 ,הדעוה ר"וי .לארשיב תואירבה תכרעמ לש התוליעיו הדוקפת תקידבל תיתכלממה הריקחה תדעו ינפב דיעהל
טילחה ימ ?תואירבל ךלי הנידמה ביצקתמ חתנ הזיא ועבקש םילוקישה ויה המ ,לaופ רמ" :הלאש והינתנ jוילעה ש"מהיב תטפוש
ביצקתה תנכה ךילהתל אלא ,תואירבה תכרעמל קר אל העaנ לaופ לש ותבושת ."?תונורקעה המ ?תוינידמה יללכ המ ?הז לע
.ולוכ הנידמה תבוט לומ םיחר)אה תבוט תוחפ ושוריפ jטק ירוביצ רזaמ ךא ,jטק ירוביצ רזaמ אוה תילכלכ החימצל חתפמה
בתוכ ,רוביצה .םיצור םיחרזאש םירבד םתואמ תוחפ ,םיירוביצ םינaו םישיבכ תוחפ ,תושלח תובכשל עויס תוחפ ,חרזאל םיתוריש
דחוימב ,תוירוביצה תואצוהה תלדaהב jיינועמ ךא ,םיסמל דaנתמ אוה :ירוביצה ביצקתל עaונה לכב תוישיא לוציפב הקול ,סרטיפ
העש אל םעבחר .םעבחר ךלמ תא וחנזש םיטבשה תרשע תא םירכוז אל יאדוו םיאקיטילופה .jירשימה ול תוליעומה תואצוהה
םרסיילו דיבכהל חיטבה ,ותכלממ יבשות לע ויבא המלש ליטהש דבכה לועה jמ לקהל םוקמבו ,םעה לא עמש אלו םינקזה תצעל
םיששוח םינרמשה .םיקלחה לכ ךסל אל ךא ,םיכמו שי ,יקסבדליו בתוכ ,ב"הראב תירוביצה האצוהה לש קלח לכל .םיברקעב
המ תא םילבקמ םידדצה ינש ,םידמוע םירבדהש יפכ" .ועaפיי החוורה תוינכותש םיששוח םילרבילה .ואלומי אל הנaהה יכרצש
הייטעבש ,ירוביצ בוצקתב תויזכרמה תויעבה תחא ."תדספומ האצי הנידמה קר .החוורלו הנaהל רתוי ההובa האצוה ÷ םיצור םהש
jיב תוטבחתהה איה ,םינוש הלועפ ימוחתל תוירחאב אשונה יטילופה aרדה jיבל תונידמה לכב רצואה דרשמ jיב יתוהמ דוaינ םייק
תיטרקומדה הטישב .םהיתושירד תא אלמלו םהיכרצל תונעיהל ,םיחרזאל בושק תויהל ךרוצה jיבל הנידמה תבוטל aואדל ךרוצה
בוט עדוי יטילופה aרדהש חינהל שי ,םירבדה עבטמ .םמשב טילחהל ךמסומ אוה קר .ויחלוש תא aצייל רוביצה רחבנ לש ודיקפת
ותחלצה ,םירחובה רוביצ םע qטוש עaמ םייקל רוביצה רחבנ לע המוש ,שדחמ הריחבל דמועש ימכ .םיחרזאה םיצור המ םירחאמ
םa יטילופה aרדהש ,jוחטב לש הדימ התואב חינהל רשפא םאה ,םלואו .םביל ישחרל jיבהל ותלוכיב ראשה jיב תינתומ רחביהל
וקלחב תולפונה תובטהה יפל קר אל וירחבנ תא טפוש רוביצה .תמייק הניא ללכ הייעבה ילאידיאה בצמב ?הנידמל בוט המ עדוי
ינוניבה חווטב הנידמה תבוט תא תרשל םתחלצה תדימ יפל םa אלא ,רצקה חווטב (לזומ ריחמב למשח ירישכמ וא תוינוכמ ומכ)
ירחבנ לע ךומסל רשפא הז jיעמ ילאידיא בצמב .(תילכלכ החימצל םיאנת תריצי ,ישונא jוהב העקשה ,תויתשת חתיפ) ךוראהו
,םלואו .יפלקב רוביצה םתוא שינעי jכ אל םאש ,םיידימ םיילרוטקלא םיaשיה תבוטל תירוביצה הפוקה תא וששורי אלש רוביצה
תררוש םיחמומ םינלכלכ ברקב םa .הלכלכה יזרב ויד איקב וניא רוביצה .הז ילאידיא בצממ תוקוחר תויטרקומדה תורבחה לעופב
,םיילכלכ םידעצ לש תוידיתעה תועפשהל רשאב דחוימבו ,הנותנ jמז תדוקנב קשמה בצמל רשאב תקולחמ לש תלטובמ אל הדימ
קר היולת קשמה תחלצה .ותורצוויהל יארחאה לע עיבצהל השק החמומל םa אלא טוידהל קר אל ,ילכלכ רבשמ לש הרקמבו
,יטילופה םינמזה חול ,דועו תאז .jתוזחל רשפא יאש תוינוציח תויוחתפתהמ הבר הדימב תעפשומ איהו תוינידמ תוטלחהב הקלחב
תדוקנב תומייקתמ תוריחבה .ילכלה םוחתב תוחתפתהה בצק תא םאות וניא ,תוריחב םויקו הנוהכ תפוקת םות דעומ תא ביתכמה
,תירקמ העפות הניא "תוריחב תלכלכ" .היהיש המל תוחטבה יפל קר אלו ,היהש המ יפל וירחבנ תא טפוש רוביצהו ,הנותנ jמז
,jוטלשב יתוא וריאשת םא לבא ,םכל ער וישכע" חסונ תוריחב תמסיסש ,חינהל ריבס .יטילופה ךילהתהמ דרפנ יתלב קלח אלא
םידקפומ םה .ירקמ וניא הלשממל וירבח ראש jיבל רצואה רש jיב דוaינה םa .תשקובמה האצותה תא בינת אל ,"םכבצמ רפתשי
םילוע ,םיררחושמ םילייח ,םירנויסנפ ,םינוש םילהק לש םנוצר תא םיaציימ םה .הפוקה תרימש לע דקפומ אוה וליאו ,האצוהה לע
תא ,םינימזה תורוקמה jיבל תוצאוהה jיב תיחרכהה הרשפה תא ,יללכה סרטניאה תא aציימ אוה ,תוקקזנ תוחפשמ ,םישדח
בייח אוה ,חווט תורצק תואצותה םיניינועמ םה .תיטילופה הנוהכה תפוקת קפואל רבעמ לא המידק טבמה תאו תללוכה הייארה
איה ךוניחה דרשמ תשיaיכ ,לaופ jעט ,והינתנ תטפושה תושארב תיתכלממה הריקחה תדעו ינפב ותודעב .קשמה דיתעל aואדל
÷ דימת ,דימת ... jוירטסינימה" :רמא ,םיביצקתה qaא שאר רבעב שמיש אוה םaש ,שידa בקעיו ."םלוכל םניחב ךוניח םומיסקמ
יל שיש בשוח ינא הזה qיעסב ,יתובר ÷ רמאו אבש רש יתיאר אל דוע .ביצקתה תא לידaהל הצרי ÷ דימת הלמה תא שיaדמ ינא
תחא לעו ,וידיקפ-וירש תא הנממ תעצבמה תושרה שאר םש ,ב"הראב ומכ ,יתואישנ רטשמב םירבדה ינפ םה ךכ ."... ידימ רתוי
ירטנמלרפ רטשמבש אלא .תורחא תוaלפמ לש היצילאוק לע תנעשנ תעצבמה תושרה םא דוחייבו ,ירטנמלרפ רטשמב המכו המכ
"דושח" רצואה רש .yפח אוה התחלצהבש הaלפמב רבח אוה םaו ,שדחמ רחביהל qאוש אוה םa ,רוביצ רחבנ אוה רצואה רש םa
,רצואה ידיקפ לש םתמצועל רתויב בושחה רוקמה אוה הז שדחו ,הנידמה תבוט jובשח לע םיחרזאה תבוטל הייטנב דימת
םינהנ םa םה ולוכ קשמה לע םידקפומ םתויהב .ללכה תבוטל הרזה תוביוחמ לכמ םיררחושמ תויהל ,עוצקמ ישנאכ ,םירומאה
םירבדה עבטמו ,תיללכה הנומתב םהלש םקלח לע קר םידקפומה ,םירחא הלשממ ידרשמב םידיקפל האוושהב הרוכב דמעממ
ירד םיבתוכ ,"תויביצקת תולבaמ וב jיא ךא ,בל תולאשמב ,םידעיב ריתע םלוע אוה םיאקיטילופה לש םמלוע" .ולידaהל םיניינועמ
דומעל ותמשימש ימ jיבל ,יטילופ jוה תיישעל םינותנ וינייעמ לכש ימ jיב ,"םיבוט"ו "םיער" jיב יחרכה דוaינב רבודמ jיא םלוא ,jורשו
תייצקנופ וב jיא ךא ,תולבaמ ולוכש יטרקורויב םלוע yראב חתפתה" םיאקיטילופה לש םמלוע לומ :ללכה תבוטל aואדלו yרפב
קועזל לוכי התא ,רבד ונל רוזעי אלו ,וידיב ונלוכ ,תרaסמה לע םירבדמ ונחנא ... רצואה דיב ,תחא דיב םינותנ ונחנא" ."הרטמ
."רבד םיעדוי אל ÷ םירחאהו ,לכה םיעדוי םה ,םינובנה םה ,םיקידצה םה וליאכ .אוושל הגועה תקולח ( תויומידק רדס תעיבק
תנשל הנידמה ביצקת 1992 ינפל רשוא אל 1.1.92 אל ביצקתהו ÷ הלחה םיפסכה תנש" :הרשיב "yראה" לש תישארה תרתוכה .
ביצקתה קוח לע העבצההו תלחוימה הרשפה ךא ,תוצח רחאל םa וכשמנ מ"הור תכשל jיבל תוידרחה תועיסה jיב םיעaמה ."רשוא
התייה הז jבומב .םיימוי רובעכ קר וaשוה 1992 הממ תצקמב הaרח הרשפה תaשהל המדקש תוaהנתהה םa ילואו ,jפוד תאצוי
םינכמ םיאנותיעהמ םיברש aוסה jמ תוaהנתה בטיה תפקשמ איה םייללכ םיווקב םלוא .הנידמה ביצקת רושיא ברע לבוקמש
לש הקיטילופה תא הנמאנ תפקשמ וז תוaהנתה ,ונתעדל .('וכו "השוב" ,"jויזב") םייוניa הנהכו הנהכ דוע הל םיפיסומו "הטיחס"
.ערלו בוטל ,בוצקתה ביצקת רושיאב םידעצ 1**+ ÷ ,גוא 1**4 ביצקתה תרגסמ תא תרשאמ לארשי תלשממ 'aוא תישארב
1994 ביצקתב jוערaה לדוa לע jוידל לארשי תלשממ הסנכתנ 1995 jמ תסנכ ירבח המכ ושaפנ עובש ותואב .םיסמה תוינידמ לעו
רצואה תטלחהל דaנתה ,היצילאוקה ר"וי ,jייד ילא כ"ח .הלשממה תטלחה לע עיפשהל jויסנב רצואה רש םעו מ"הור םע היצילאוקה
ביצקתב jוערaה תא דימעהל 1995 לע 2.75% ביצקתב היהש יפכ וריאשהל ךירצ היה יכ jעטו רצותהמ 1994 לש רועישב , 3%
השירד ירוחאמ .הייסולכואב תושלחה תובכשל תונוש תובטהו ךורא םידומיל םוי ומכ תויתרבח תוינכות jשממל שרפהבו ,רצותהמ
העצהה דaנ .םילק םינוקית םע רצואה דרשמ עיצהש ביצקתה תרaסמ תא הרשיא הלשממה .תיתרבחה הלודשה הבצייתה וז
לע jוערaה תא דימעהל תיפולח העצה ושיaהש םירש ינש ועיבצה 2.9% תלדaה יכ ,jעט ,תירטש רשה ,םידaנתמה דחא .רצותהמ
לש jנכותמה yוציקה תא עונמלו ביצקתל תורוקמ qיסוהל תרשפאמ התייה jוערaה 900 העיaפל םורaיש yוציק ,ח"ש jוילמ
jדמואב םיזaהל הלשממה הטונ ביצקתה לע םינוידב יכ ,רשה jעט jונכתהו הלכלכה דרשמ jaראש jויע םויב .חרזאל םיתורישב
ביצקת תלבק לע הטלחהב הלשממה תושרל םידמוע םניא םילקש ידראלימ jכ לעו ,היתוסנכה jדמואב תיחפהלו היתואצוה 1995 .
לע םינוידה םותב .םהב jושארה היה jוחטבה דרשמו ,םידרשמהמ דחא לכ ביצקת לע םינויד תרדסב הלשממה הלחה עובש רובעכ
תנשל הנידמה ביצקת תא 'aוא qוסב הלשממה הרשיא ביצקתה תקולח 1995 . חוקימו יתפסות יוניש תאצקה לע םיטילחמ דציכ
השולש ?תואירבל וא jוחטבל הצקוי קלח הזיאו ךוניחל הצקוי ביצקתה jמ קלח הזיא םיטילחמ דציכ ?םינוש םישומישל ביצקתה
:בוצקתב םיבושח םירקיע ינש לע ודמע תואירבה תוכרעמ תניחבל תיתכלממה הריקחה תדעו ינפב ודיעהש םיביצקתה qaא ישאר
הנשה ביצקתל םיילושב תומאתה םיכרוע אלא ,רחא וא הז םוחתל תאצוהה ללכ תא םינחוב jיא עמשמ ,יתפסות אוה בוצקתה*
.(םינוש םימרוa םיליעפמש yחלב jכו ,היילעב לודיa ומכםידחוימ םיכרצבו תילכלכ תיזחתב ,היצלפניאה רועישב בשחתהב) תמדוקה
לש השירדה לדוaמו םוצמצל (רצואה רש) ךלש השירדה קמועמ םיעבקנ םיילושה" :םיילושה aשומו תפלאמ העצה עיצה שידa בקעי
לש םתלועפ עקר לע שחרתמ אוהו םידרשמה ראשלש רצואה jיב חוקימ ךילהת אוה בוצקתה ךילהת* ."הבחרהל jוירטסינימה
ינפב זעוב דוד ירבדלו ."רמוא יתייה וליפא ירזכא .jכ ,חוקימ" :םבלל בורקה אשונל האצוהה תא לידaהל םישקבמה םינוש םינקחש
תשיa לש בוליש שי ,רמולכ ,ספאה תטישב בוצקתה תטישב ,םויה םa האצקה תמייקתמ אל הנידמה ביצקתב ..." :הדעו התוא
."םיאשונ לש תוקימעמ תוקידבל תויפיצפס תושירד םע םיילושה ,קוא 1**4 האירקל תסנכה !חלוש לע תחנומ ביצקתה תעצה
הנושאר -ב תסנכה jחלוש לע החנוה ביצקתה תעצה 24.10.94 תדעול הרבעוהו םידחא םימי רובעכ הנושאר האירקב הרשוא וזו
.(םיפסכה תדעוב רקיעב תעצבתמ הדובעה רבמצד qוס דע) םיפסכה 'וניחה ביצקתמ המגוד jחלוש לע תחנומה ביצקתה תעצה
הכירכב "םירפס" םירשעמ רתוי הקיזחמ העצהה .םילובקתה תיזחת תאו תוננכותמה תואצוהה תמישר תא קר תללוכ הניא תסנכה
תעצה רפס .ההובa הלכשה וא םימה קשמ ומכ םיאשונל םישדקומה ,רתוי םיקד םירפס המכ דועו ,דרשמ לכל רפס ,הלוחכ
קיזחמ ,לשמל ,תוברתהו ךוניחה דרשמ לש ביצקתה 387 -ב .םידומע 43 הליחת ,האצוהה יפיעס םיטרופמ םינושארה םידומעה
qיעס .םיפיעס-תתב כ"חאו תויללכ תוירוaטקב 20 דעוימה ,חותיפה ביצקתמ דרפנב) דרשמה לש qטושה ביצקתב וניינע ,המaודל
-ל לצופ הז qיעס .(םירחבנ םימוחתב תוימעפ דח תועקשהל 14 לשמל .םיפיעס-תתל םילצפתמ הלא הנשמ יפיעס .הנשמ יפיעס
הנשמ qיעסב 2023 תונתומ תואוולה ,םירומ תרשכהל תודסומ ,תוריש יאנת ,לשמל ,םהבו ,םיפיעס-תת הרשע שי (םירומ להנימ)
,לשמל .םיפסונ םיטרפו ,qיעס ותואב תישרומה האצוהה עיפומ םיפיעסה jמ דחא לכ דצל .'וכו םייaוaדפ םיזכרמ ,םירנימס ידימלתל
לע ביצקתה תעצהב דמע תוברתהו ךוניחה דרשמב ידוסי-לעה ךוניחל דעוימה ביצקתה ךס 4,330,669 ביצקת ךותמ) ח"ש יפלא
לש 14 -ל קלוחמ הז םוכס .(דרשמל הצקוהש ח"ש דראילימ 16 ) םידימלתל םיקנעמו תוaלמ ומכ ,םיפיעס 7,645 ,(ח"ש qלא
) jנוחמ רענב הכימת 3,257 ) םייניב תוביטחב רזע יתוריש וא ,(ח"ש qלא 206,736 האצוהה יפיעס טוריפ ירחא .(ח"ש qלא
רבסהה ירבד .ביצקתה תעצה לע רבסה ירבדל תוברתהו ךוניחה דרשמ לש לוחכה רפסב םידומע תואמ-שולשמ רתוי םישדקומ
רפס יתבו םידימלת תיזחת ,רזע ידבוע תולע ,ךוניחה תכרעמ לש תונושה תומרב תעש תולע) תויטסיטטס תואלבט עפש םיללוכ
לע עדימ דועו ,jהלש דעיה תייסולכוא ,תונושה תודיחיה ידעי טוריפו דרשמה תוינידמב םישaדהו םידעיה תרדaה ,('וכעו ה"נשתל
ימ.ביצקתה תעצהל רבסהםהב תוארל השק םירקמה בורב ,םינותנה תaצהב ברה טוריפה qא לע .jתלועפ יכרד לעו תודיחיה הנבמ
םישידקמ רבסהה ירבד .ודיב סרח הלעי ,הרישנ תעינמל דחיימ דרשמהש םיבאשמה qקיה והמ הז ךמסממ דומלל ,לשמל ,הסניש
םידימלת תרזחה" ,"היומסו יולa הרישנ לע חווידו הרקב ,הרישנ םוצמצ" םה הידעיש ,רידס רוקיבל הקלחמה תaצהל םידומע ינש
םינוש לופיט ימרוaו ךוניחה ימרוa תוברועמ תרבaה"ו ,"תוקקזנ תויסולחכואל תוימוקיש תולועפ םויק" ,"... םידומילה לaעמל םירשונ
הקלחמה לש דעיה תייסולכוא תרדaומ ךשמהב ."דרשמהו זוחמה ,בושייה ,ס"היב תמרב םירשונ םידימלתב לופיטו הרישנ תעינמב
) ךוניחה תכרעמב םילעופה רידס רוקיב יניצק רפסמ לע םינותנ םיaצומו ,התלועפ יכרדו 250 תעיבקל חתפמה jיוצמ ,(םרפסמ
לכל דחא רידס רוקיב jיצק) תורשמה רפסמ 120 jכ .דרשמה תוזוחמ יפל םידבועה תוaלפתה תaצומו ,(דעיה תייסולכואב םידימלת
תולעופ yראב יכ רסמנ 350 -ו תויחתפשמ תוינודעומ 208 jדיקפתלו תוינודעומה לש jביטל רבסה jיא) תוירפס-תיב תוינודעומ
תעצהב ךומתל םא טילחהל שרדנה ,קקוחמהש תובר תולאלשל הנעמ ביצקתל רבסהה ירבדב jיא ,םלואו .(הרישנ תעינמב
?ולדa וא רפסה יתבמ הרישנה ירועיש ותחפ םאה :jוaכ ,jהילע הבושת שקבל יושע ,הב םייוניש עובתל וא הל דaנתהל ,ביצקתה
הקלחמה ?הקלחמה ביצקת תא לידaהל יוצר םאה ?האצוהה ךס תא הקידצמ התמורת םה ?הרישנ תעינמל הקלחמה תמורת יהמ
לע דמוע וביצקתש ,החוורו ךוניח יתורישל qaאה תרaסמב תלעופ רידס רוקיבל 103,128 םוכסמ הקלחמה ביצקת והמ .ח"ש qלא
םתואמ קלח הזיא .ביצקתה רפסב םיוצמ וניא הז jותנ ?הז 103 עודמ ?תולועפל קלח הזיאו תורוכשמ םולשתל דעוימ ח"ש ינוילמ
תנשב הז qיעסב האצוהה התייה 1994 ) ביצקתהמ הנטק 73 תמועל האצוה ח"ש jוילמ 84 לודיaל הקדצהה יהמו ,(ביצקת jוילמ
jיא הלא לכל ?םיריחמה תיילעל רבעמ הז qיעסב יביצקתה 342 .הבושת םינתונ ביצקתה תעצהל רבסהה ידומע םישגדה
תולועפב ביצקת תלעפהב םינכדועמ תויופידע ירדס עובקל הרטמב ,דרשמה תודיחי לש הדובעה תוינכות לש תשדוחמ הניחב*
תכרעמ תועצמאב תילארשיה הרבחב םילועה בוליש פע דבב דב ,ילמרופ יתלבהו ילמרופה ךוניחב היילע תטילק* .ךוניחה דרשמ
רחמ, טקייורפ תלעפה* . "הלענ" טקיורפ תרaסמב םהירוה אלל yראל םילועה םידימלת תטילק הז ללכבו ,ךוניחה 98 םודיקל "
jיכהש המaמב ÷ ךוניחה יבלש לכבו םידימלתה לכל ,תועוצקמה תדימלב היaולונכטה לש המוקמו היaולונכטו עדמל ךוניחה יאשונ
דומיל תועש תפסות ךשמה* .יררה תדעו חוד תוצלמהל םאתהב ,יaולונכט יעדמה jדיעב םייחל הנידמה יחרזא לש אבה רודה תא
ךשמ תכראהל לועפל הלשממה תוטלחהל םאתהבו ךורא ךוניח םוי קוחל םאתהב םידומילה םוי תכראהל ךוניחה תכרעמל
-ל רפסה יתבב םידומילה 35 ךוניח תוכרעמב חווט תכוראו תדקוממ תיטסילוה תוברעתהל תינכות תלעפה* .תויעובש תועש
.הלאכ םיבושייל עייסל הרטמב הארוהה תוכיאו תיכוניח הריוא ,םיידומיל םיaשיה תניחבמ התואנ המרב תודקפתמ jניאש תויבושיי
לש םתרשכה רופישל םירומ תרשכהל תודסומה לש היצזימדקאה ךשמה* .הרומה דמעמ רופישל םירומה םע רכשה ימכסה םושיי*
ההובaה הלכשהה תכרעמ תא ביחרהל הרטמב תוירוזאה תוללכמה חותיפ* .הארוהה עוצקמ לש ותרקוי תאלעהו הארוהה ידבוע
לש םתקסעהל "תוברועמ"ה תינכות תלעפה* .לארשי תנידמב ההובa הלכשהל תודסומב םידמולה רפסמ תא תיתועמשמ לידaהלו
-כ 3,000 חותיפ ךשמה* .םירוהו תוימוקמ תויושר ,הנידמה jומימב ילמרופ יתלבה ךוניחבו םילשמה ךוניחב ,םילועו םיקיתו םירומ
םידומיל תוינכות חותיפ* .לועייו jוכסח תולועפ תועצמאב םיילכלכה םיצוליאל תוליעפה תמאתה בaא ,הסוסיבו ךוניחה תכרעמ
הרקבו חוקיפ* .תונמואו תוברת תודסומב הנידמה תכימת תלדaה* .תומדקתמ הארוה תוטיש חותיפ jכו םיינשדח הדימל יעצמאו
הארוה תועש jוaכ) תויזיפ תודיחי לש םיחנומבו םיילאיר םיריחמב תולועפ בוצקת הז ללכבו ,תובתהו ךוניחה דרשמ ביצקת לע
ךשמה תועצמאב ,ימוקמה jוטלשל םיפסכה תרבעה jונaנמ לועיי* .(תוליעפ םוחת לכב םידבוע ירפסמו םידימלת ירפסמ ,תויעובש
םיבאשמ תאצקה תטיש תלעפה* .תוימוקמה תויושרה בוצקתה רופיש jכו תוימוקמה תויושרל דחואמה םימולשתה ךרעמ רופיש
הaוהנה בוצקתה תטישל םאתהב תאזו הכ דע aוהנ היהש התיכל jקת םוקמב קימלתל jקת בוצקת לע תססובמה םייניבה תוביטחל
jקתו הארוהב םדא חוכ ,םירומ תרוכשמ יאשונב jוכימה ךרעמ לש יביטרaטניאה חותיפה ךשמה* .תידוסי לעה ךוניחה תכרעמב
,ס"היב תמרב תרשואמה האצקהה לש לעופב עוציבו הארוהה תועש תאצקה לע ךוניחה דרשמ לש הרקבה תבחרה* .תועשה
תבכרומ ביצקתה jיינעב לבקל שרדנ תסנכ רבחש הטלחהה .ךוניחה תכרעמב דחוימ ךוניח קוח םושיי ךשמה* .זוחמהו חקפמה
תשaה םוימ jמזה קרפ ,תינש .טילחהלו לוקשל עייסל לוכיה עדימ ביצקתה תעצהב jיא ,רומאכ ,תישאר .תודחא תוביסמ השקו
תוהש ,םינושה םהידיקפת יולמב ליבקמב םיקסועה ,תסנכה ירבחל jתונ וניא אהו ,םיישדוחכ אוה הילע העבצהל דעו העצהה
ינימ תחא קר איה ,רידס רוקיבל הקלחמ לש ונאבהש המaודה .הב םילולכה םיבכרומהו םיברה םינותנה תא קמועל jוחבל תקפסמ
אדוול) תואצוה לע הרקב ילכ שמשל דעונ ביצקתה רפסש הדבועה רואלו ,הז בצמ חכונ .דדוב דרשמ תרaסמב תאזו ,תורשע
ךמסמ תויהל דעונשמ רתוי (ביצקתהמ הaירח היהתאלש חיטבהלו ,םירחא םישומישל הנפוי אל דחא שומישל הצקוהש qסכ םוכסש
שממ לש דיקפת אלמי םירחבנה תיבש ךכל תופצל השק ,דיתעב תושעל יוארש המ לע yילממו רבעה תוינכות תא jחובה תוינידמ
םידרשמה יaיצנ תא תעמוש איהש ירחאו ,ביצקתה תעצה תניחב תא תזכרמש וז איה םיפסכה תדעו ,לארשיב .בוצקתה ךילהתב
שיו ,תסנכ ירבח תעבצהב יולת ביצקתה קוח תעצה רושיא ,רומאכ .תישילשו היינש האירקל ביצקתה קוח תא הניכמ איה םינושה
המישמה תקלוחמ תורחא תונידמב .תרחא וא וז הביסמ הב םיניינועמ םהש תיביצקת האצקהב תוכזל ידכ תאז םילצנמה םהב
הדעול jהיתוצלמה תא תוריבעמ הלאו ,('וכו jוחטב ,ךוניח) jתוחמתה יאשונ יפל ,טנמלרפ תודעו jיב ביצקתה תניחב לש תללוכה
תמושתו תעצבמה תושרה תטילשל כ"דב jותנ ורושיאו ביצקתה תנכה ךילהת ,ךכ וא ךכ .(ונלצא םיפסכה תדעו תמaוד) תיזכרמ
.הטעמ ךילהתל טנמלרפה ,מצד 1**4 האילמל ותוא הרי)חמו ביצקתה תא תרשאמ םיפסכה תדעו -ב הרשיא םיפסכה תדעו
26.12.94 יתרבחה יבולה תעצהל דaנתה ,לa הילדa כ"ח ,הדעוה ר"וי .תסנכה תאילמב תישילשו היינש האירקל ותוא הריבעהו ,
אוה יזכרמה דעיהש ,חוכשל jיא יכו ירשפא וניא רבדה יכ ,jיבהל הדובעהמ תסנכה ירבח לע יכ ,jעט אוה .ךורא םידומיל םוי aיהנהל
אל רצואה רשלו מ"הורל עיצמ ינא" :לa רמא הדובעהמ תסנכה ירבח דצמ םיצחלל רשאבו .החימצב ךישמהלו היצלפניאה תא jסרל
תובכשב עaפיו היצפלניאה תא הלעי ,ביצקתב jוערaה תא לידaי רבדהש ירה םיביתכת ינימ לכל ענכינ םא .םימויאל ענכיהל
תעצהל תויוaייתסה ושיaי יכ ומייא הדובעהמ תסנכ ירבחו ,ביצקתה תעצהל דaנתהו ותעדמ זז אל היצילאוקה ר"וי ."תושלחה
דע םידומילה םיו ךראוי הקוצמ תונוכשב יכ ,היצילאוקה ירבח תבישיב םכוס הרשפ אוצמל jויסנב .ביצקתה 14:00 -ב לחה , 1.9.95 ,
דע וכיראהל תורשפא קודבתש הדעו םקות יכו 16:00 ונל jיא" :מ"הור רמא הבישיה חתפב .הירחאל חתפיתש םידומילה תנשב
... היתולועפב הלאש jמיס םיליטמ םתאו ךוניחה jעמל התשעש הדיחיה הלשממה איה וזה הלשממה .ביצקתה תרaסמ תא אלא
םוי aיהנהל העצהה תולע ,וירבדל .הרשפה תא לביק אל jייד כ"ח ."העיסה תדובעבו הלשממה תדובעב תוילאיaלוק רתוי שפחמ ינא
'טפסב לחה חותיפ תורייעבו הקוצמ תונוכשב ךורא םידומיל 1995 -כב תכרעומ 180 תויופידעה ירדס תא תונשל ךירצ" .ח"ש jוילמ
לש תפסותש ביצקתב התכימת תא התנתה הרותה תודהי תaלפמ ."ךורא םידומיל םוי לש ותaהנה jממל רשפא זאו ביצקתב 150
לש תפסות השרד ס"ש תaלפמו ,הרות ידומלתל ח"ש jוילמ 200 תועיס םע תוינותרמ תושיaפ םייק טחוש רצואה רש .ח"ש jוילמ
ירבח םעו תואלקחה רש םע דעונ אוה ראשה jיב .ושaוהש תוברה תויוaייתסהל דaנתהלו ביצקתב ךומתל םענכשל ידכ םי"כח םעו
ירבח המכ ורaיש ביצקתה קוח לע העבצהל םדוק םיימוי .יתרבחה יבולה ירבח םעו החוורהו הדובעה תרש םע jכו ,יאקלחה יבולה
הייסולכואה jיב םירעפ תריaסל םידעוימה םיביצקתה qקיה לע תונבהל ועיaה אל יכ ,ולבק ובו מ"הור לא בתכמ םיברע תסנכ
קוחו םירדסהה קוח דaנ העבצה תלוז תרחא תורשפא ונידיב וריתוה אל ךכל יא" :ומייאו הנידמה תייסולכוא ללכל תיברעה
קוחל תונורחאה םינשב הוולנש ,קשמב םירדסהה קוח תא ךושמל הלשממה הצלאנ jייד ילא כ"ח לש ותוaייתסה בקע ."ביצקתה
תקרל חדקא םינווכמ ,הטיחס וז" :םעז יאביל םיטפשמה רש .תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי שומימ תא רשפאל דעונו ביצקתה
תעדל דוaינב הקיקח םוזייש ,המעטמ תסנכ רבחש ךכ הaלפמה תקוח תא תונשל עיצה הדובעה תaלפמ ריכזמ ."הלשממה
םידמעומה תמישרב ללכיהלו תומידקמה תוריחבב דדומתהל לכוי אל ,הלשממב jומא-יא תעבצהכ היהת ותעבצהש וא ,הלשממה
רושיאב תוכזל החילצה השלממה .(הז דיקפתמ רטפתה jכמ רחאלו) היצילאוקה ר"ויכ ודיקפתמ ומצע העשיה jייד כ"ח .תסנכל
-ה רקוב תונפל המייתסנש ,תזפחנה הקיקחל הרומתב) ס"ש תכימת תא החיטבהש ירחא ביצקתה קוחל תסנכה 30.12.94 לש ,
.(רשכ אל אופק רשב אוביי לע רסואה קוחה םיכסוחהו םינר)פה לוחמ םידרשמה לומ רצואה דרשמ jיב ררושה qירחה חוכיוה
תועצה jוחבל אוה בצקתה יפaא לש יתרוסמה דיקפתה ,jיבור יפל .ונונaסב ילוא אלא ,לארשיל דחוימ וניא םידרשמה ראשל רצואה
לכב םיביצקתה qaא ידבוע .תואצוהה תלדaהל תושירדה בורל תונעיה רשפאה לככ עונמלו וניטקהלו זובזב תולaל ,תירוביצ האצוהל
תונוערa jיטקהל ,ביצקתה תא jזאל ךרוצה תא םישיaדמ םה .ירוביצה קנראה יניaמכ ,םייעוצקמ "אל" ירמואכ םירכומ תונידמה
קחשמ"ב םיירקיע םינקחש ינשב jיחבה יקסבדליו .האצוהל תויובייחתב דומעל רשפא היהיש קר םינמוזמה םירזת תא להנלו
ידעצ תא בטיה ריכמ דצ לכ .השודנ הכפהש היפרaואירוכ םע יוצ דוקירל קחשמה תא המיד אוה .םיכסוחהו םינרזפה :"ביצקתה
רבעמו לעמ תועצה שיaמ הז ,הניטקהל הזו האצוהה תא לידaנל qאוש הז הנש רחא הנש :םהילא וידעצ תא םיאתמו דaנכש דצה
,ביצקתב הלדaה דaנכש דצה לע תופכל ידכ ךרדה עצמאב םישיבכ תלילס קיספמ הז ,המישרב yצקמ הזו ,הצור תמאב אוהש המל
:שארמ העודי איה םa קחשמה תאצות .תירוביצה הפוקה תדידש לע סמח קעוזו םיפסכה תרבעה לע הטילשה קודיהב ביaמ הזו
:יקסבדליו jייצמ תוצאוה םילידaמה םימרוaה jיב .תרחא וא וז הדימב םיצורמ םיאצוי לכה תוטעמ תובזכאל טרפ 1 תויובייחתה .
תייסולכוא לש הרדaהה תבחר וא דעיה תייסולכואב לודיa jוaכ םייופצ םיוניש םע תיטמוטוא לדaת jתולעש תוינכות ומכ ,ותוחתפ
.דעיה 2 .דחא דרשמ םע םכסוהש המ שורדל םידרשמה לכ תא ועיניש םימידקת תעיבק . 3 תואוולה jתמ ומכ ,תויומס תואצוה .
םדקומ yעוויהל :ומכ ,םהלשמ תונורקע םינושה םידרשמה ידיקפ וחתיפ רתואה ידיקפ םע החלצהב דדומתהל ידכ .הכומנ תיבירב
היינפה ינפל םיליבקמ םידרשמ םע קודבל ,םתוא קפסל אלא תויועל לע םינותנ ריתסהל אל ,רצואה ידיקפ םע תונכבו רשפאה לככ
.תוריבס תושירד דימעהל ,רצואל םיביצקתה #גא קר תעaונ הניא םיביצקתה qaא לע לארשיב תעמשומה תרוקיבה
ידיב עייסל רומאה ,יזכרמה qוaכ ודיקפת יולימ םצעל רקיעב אלא ,"םיכסוחהו םינרזפה לוחמ" לש תרכומה "היפרaואירוכ"ל
תפוקתל רבעמש חווטל הבישחבו תולודaה תולאשב קסעל יונפ וניא ורקימב קסועה qוa .תיתרבחו תילכלכ תוינידמ שבaל הלשממה
םדיקפת תא אלמל םהל תרשפאמ הניא םידרשמה לש תוינכות יטרפב םיביצקתה qaא תוברועמ ,jכ לע רתי .הלשממה של התנוהכ
אל הנומת ,םיביצקתנ לע הנוממה jaס רבעשל ,ךביונ jונמא טטרשמ "םיביצקתה qaא יפל םייחה" ורמאמב .םתנבה בטימ יפל
הקולחב ,ביצקתה תרaסמ שובשיaב qaאה לש תויטננימודה לע ולבק jורשו ירד .qaאה לש הדובעה יכרדו חורה יכלה לש האימחמ
תסנכב חתפמ ידיקפת ואלימש םישיא ועימשהש םיפירח םירבד םיאיבמ םה .ביצקתה תוטלחה עוציב ךלהמבו ולש תימינפה
ירמושכ םמצע םיאור םה .(jוחטבה דרשממ yוח) םידרשמה לש תוינכותה יטרפב םיברעתמ םנמוא "רצואה ידלי" .הלשממבו
הדוקפת תקידבל תיתכלממה הריקחה תדעו ינפב ותודעב .רחבנה יטילופה aרדה רשאמ דחא וניא "הביוא"ש ,תירוביצה הפוקה
,העבקנ וזשמו ,ביצקתה תרaסמ תעיבקב קר ברעתמ רצואה יכ ,הליחת לaופ jורהא jעט לארשיב תואירבה תכרעמ לש התוליעיו
תויעב jורתפל תופולח לע עיבצהל aהנ םיביצקתה qaא יכ לaופ ריהבה ךשמהב ."... הקולחה יבaל jיטולחל ימונוטוא אוה דרשמה"
תופולח םע עיפות איהש וניפיצו ונתיאמ בוט רתוי תעדוי איהש תכרעמה לע ונכמס דימת בצמו הרקמ לכב לבא" ,וררועתהש תונוש
."תוביטנרטלא הaיצמ אל המצע תכרעמהש עaרדב qילחת תווהל וא תיללכה הרוצב תוחנהל וא ,ידכ הדעונ ונלש הפולחה .הלשמ
התאו" :םיפירח םירבשמ תעינמל תוברעתה בייחמה בצמ ,"יללכ והוב והות"כ תואירבה תכרעמב בצמה תא לaופ ראית ךשמהב
jיידעש jימאמ ינאו ,ונמאה רצואב ונחנאש ,המל דוaינבו היוצרה הדימל רבעמ הברה םוי םויה יכילהתב ברועמ ךמצע תא אצומ
ךותמ לבא תיאמצע הרוצב להנתהל היכרצ ,תואירב ומכ תבכרומ תכרעמ יאדוו ,qוa .רצואה דיקפת וניא טחלהב הזש םינימאמ
ונחנא תמייק אל תוירחאש הל עבקש תרaסמה ,תרaסמב aהנתהל דעיו תוירחא הב ישיש חינמהתאש ערב :תחא החנה תדוקנ
םa הפקת תואמצעהו תוירחאה תאוושמש אלא ."םידבוע אל םירבדה יכ תויהל הלוכי אל איה ,תואמצע דעב דואמ תויהל םילוכי
תוירחאב אשונ אוה jיא ךא ,םידרשמה לש הדובעה יכרדו תויומידקה ירדס ,םידעיה שוביaב בר וחוכש ,םיביצקתה qaאב רבודמשכ
םניאש jיבו "םייארחא" םהש jיב ,םידרשמה לכב ברעתמ םיביצקתה qaא ,jכ לע רתי .םיידועייה םידרשמה לש הדובעה תואצותל
,איה תררועתמה הלאשהו .תרaסמה העבקנש ירחא וביצקת לוהינב הימונוטואמ ,רומאכ ,הנהנה ,jוחטבה דרשממ yוח ,"םייארחא"
אלה ,תוברעתהה לע רבaתהל ידכ םתלוכי לככ "סופתל" םדיצמ jויסנל יוטיב אלא הניא םידרשמ לש תיארחא אל תוaהנתה םאה
.דרשמה יניינע לש ימינפה לוהינב ,םתעדל ,תימיטיaל ביצקת 'ל השעת תולובחתב םיסוס רחס לש רופיס אוה ביצקתה לע ברקה
לירפא qוסב .םירלוד ינויליב לע תועיפשמה תוינכט תולובחתו תוידדצ-דח תודמע לש ,סרaנוקב םייקתמה 1990 ל"הצ יכ ,עדונ
jתינ תינקירמא תרצותמ םידמ תרומת :ילקש ביצקתב הקמונ הטלחהה .yראב jימזבל aהנ הכ העש םידמ ב"הראב jימזהל jווכתמ
שומימ .םילקשב קר םלשל jתינ yראב םינמזומה םידמ תרומת וליאו ,ינקירמאה עויסה ביצקת תרaסמב םילבקתמה םירלודב םלשל
-מ תורשע המכ רטפל הנומיד jתיכ לעפמ תא בייחמ היה הטלחהה 550 :הטלחחה לע ,לעפמה ל"כנמ ,jדפ ירמוע ביaה ךכו .וידבוע
לעפמל םיאב .םיאולימ ימי לש רתוי בוט לוצינב ליחתהל qידע ךוסחל םיצור םא לבא ,ל"הצ לש תיביצקתה הקוצמה תא jיבמ ינא"
םע 30 יקסנקרש ."םיימשל קעוז דרוסבא הז .ךממ תונקל םיקיספמ ונחנא תינכט הייעב ללaב :ול םירמואו ,הלועמ תרצות תונש
תינשב לארשיב בוצקתה תא jחב 1980-1982 -מ אתוי לש יצלפניא הב הררשש תע , 100% הז ירה איצוהל םידקמה לכ הז בצמב .
ילכלכ לוהינו ,תואצוהה תא הלידaמ ('וכו תואבצקה ,רכשה לש) תודמצהה תכרעמ .(םוי ידימ קחשנ qסכה ךרע ירהש) חבושמ
האצקההו jונכתה תוטטומתה"ל הייפיצ תמייק ,םייתרפס-תלת היצלפניא יאנתב ,תוחתפתמ תונידמב .ירשפא יתלבל טעמכ ךפוה
,הזמ םידרשמה יקידפו הזמ רצואה ידיקפ םיטקונש תויaטרטסאה הז םיניינע בצמב .תוטטומתה הלח אל לארשיב ."םירדוסמה
.jיעל בטיה תוטלוב םסקה רפסמ -.. שוביa תרaסמב תחאה :תוירקיע םיכרד יתשב יוטיב ידיל האב םיביצקתה qaא תוברעתה
אוה ביצקתב ירקיעה הטילשה רישכמ .הנשה ךלהמב ביצקתב תולולכה תוינכותה עוציבב תרחאה ,דרשמ לכ לש ביצקתה תעצה
תמכסה אלב השימaהל רשפא יאש תוחישק ,ביצקתה תוחישק רתוי הבר jכ ,רתוי םיבר םיפיעסהש לככ .האצוה יפיעסל הקולחה
'קואב םייקתהש ביצקתה לע jויע םויב .םיביצקתה qaא 1993 ביצקת יכ ,םיביצקתה qaא שאר ,טדורב דוד רשיב 1994 דמוע
רפסמב רכינ םוצמצב אטבתמ הז הלועפ שפוח .םהיביצקת תאצוהב םייתלשממה םידרשמה לש הלועפה שפוח תלדaה jמיסב
-מ) ביצקתה יפיעס 9645 -ל ,םיפיעס 7314 לע רצואה לש תיזכרמה הטילשה תא תחאב אטבמ ביצקת יפיעס לש הז רפסמ .(
לע דמוע קרמנדבו דנלוהב ,הידוושב הנידמה ביצקת יכ ,ואצמ jורשו ירד .הלשממה ידרשמ 700 וaהנ ולא תונידמ .דבלב םיפיעס
בר הלועפ שפוח םידרשמל קינעהל שיש ,הנקסמל ועיaה jה ךא ,םיפיעס לש לודa רתוי הברה רפסמל האצוהה תא לצפל רבעב
בשחה qaא דבוע אוהש בשח שי דרשמ לכל .העבקנש תרaסמהמ הaירח ינפמ תונדפקב רומשל ךכ ךותבו םהיתוקופת תעיבקב
לכ .ביצקתהמ הaירח תעינמל הרקב ילכ והז .םיפיעסל הקולחל םיאתת לעופב האצוההש אדוול ודיקפתו ,רצואה דרשמב יללכה
לש םינמוזמה םירזת תא להנמה הז אוה דרשמה בשח .תרמשנ תרaסמה םa ,םיפיעסל הקולחה תא תמאות לעופב האצוההש דוע
דרשמ רשאכ ררועתמ ישוקה .qיעס לכב האצוהה ירועיש רחא בורקמ בקוע אוהו ,םולשת תארוה לכ לע השורד ותמיתח ,דרשמה
לש םיפסכה תדעו רושיאו ,םיביצקתה qaא לש רושיא שרדנ דועייה תא תונשל ידכ .האצוה qיעס לש ודועי תא תונשל שקבמ
ידמו ,qיעסל qיעסמ םיביצקת ריבעהל ורושיא תא לבקל ידכ םיביצקתה qaא םע םיפטוש םיעaמ םימייקמ םידרשמה .תסנכה
רושיא תא לבקל ךרוצה .םיפסכה תדעו רושיאל התוא םיריבעמו דחוימ ספוטב תמכוסמה המישרה תא םיזכרמ השולש-םיישדוח
תוברעתהל חתפ רצונ םa ךכו .ותוצרל תוסנל םידרשמה תולהנה תא תבייחמ איה jכש ,הבר המצוע ול הנקמ םיביצקתה qaא
תובר תורבעה תושרדנ jכ ,רתוי םיבר ביצקתה יפיעסש לככ .םהב עובקל רומא אוה jיאש םיאשונב םיביצקתה qaא לש תירשפא
.םיביצקתה qaאב םידרשמה לש םתולת תרבוa jכו ,qיעסל qיעסמ רתוי ביצקתה תושלוח - תויביצקת תומרופרב שדחו !שי
יתרוסמה תושלוח ,לאשיב הaוהנה בוצקתה תטיש לש היתושלוח ירקיע תא תוריהבבו תויתיצמתב aיצמ יקסרבוק תדעו חוד
ושקיבש תוטישה תא aיצנ התע .ךשמהב ורהבוי jקלחו ,םדוק ונדמע jקלח לע .ולוכ םלועב בוצקת תוטישל םיסחיימ jתומכש
:חודב רמאנ ךכו .תיתרוסמה הטישה תא qילחהל ילוהינו ינונכת ילכ ÷ ביצקתה אלו טעמכש אוה תוימואל תומרופרמ םיחקלה דחא
יתלשממ דרשמ לכ לש וביצקת תא בצעל איה הרטמה .ביצקתה אשונב הקסע אלש תימואל המרב תילהנימ המרופר השחרתה
אוה לארשיב הנידמה ביצקתל יתקוחה סיסבה .תוליעי תקידבו תוטלחה תלבק ,jונכת :בחרה ונבומב ילוהינ רישכמל ךפהייש ,ךכ
qיעס 3 תחא הנשל היהי ביצקתה" יכ קוחבה עבקנ ,לשמל ,ךכ .ביצקתל םייסיסבה תונורקעה תא עבוקה ,הנידמה קשמ דוסי קוחל
תודוסי קוח אוה אשונב רתוי טרופמ קוח ."תטרופמ היהת ביצקתה תעצה" יכו ,"תוננכותמהו תויופצה הלשממה תואצוה תא איביו
תונורקעל תוטרופמ תוארוה עבוק אוה .עבק קוח לש דמעמ ול jתינ הנורחאל ךא ÷ ינמז קוח תויהל רומא היה ורוקמבש ,ביצקתה
םילעפמ) הנחלוש לע םיכומסה םידחא םיפוa יבaל jהו הלשממה ידרשמ יבaל jה ,תוינידמב הלשממה תא םיחנמה םייביצקתה
תואצוה תא הרידסמה תיסנניפ-תינכט תרaסמ קר וניא ביצקתה .(קוחב םהיתורדaהכ ,םיכמתנ םיפוaו םיבצקותמ םיפוa ,םייקסע
הלשממהש ,תללוכ הלועפ תינכות אוהש ,ביצקתה" :הנידמה רקבמ היצקתה ידיקפת תא רידaהל ביטיה .היתוסנכהו הלשממה
תרaסמ שמשמ ,הלשממה ÷ תעצבמה תושרה לש התדובע תורטמ תא עבוק ביצקתה :ול םיבר םידועיי ,תסנכה רושיאל השיaמ
ללוכ אהי ביצקתהש ,ךכב הטעמ אל הדימב היולצת וז הדובע לש התחלצה .ותדובעל החנמ וקו ךרד הרומו להנימה תולועפל סיסבו
םשלש ,תורטמה jהמ qקשי ביצקתהש ,jידה jמ .יתלשממה להנימה ךלי הבש ךרדה תא תוריהבב הוותיו דעומ דועב jכוי ,םלשו
."הלאה תורטמה יולימל םיפסכה תא הנידמה באשת םהמש תורוקמה םהמו ,רוביצה יפסכ תא איצוהל הלשממה תדמוע jתaשה
תוניינעתהה דצב .םיירוביצ םינוaרא לש לוהינה םוחתב םייזכרמה םיאשונה דחא תא םויכ הווהמ בוצקתה ךילהתש עיתפמ הז jיא
ותובישחב הרכהה הרבaו הכלה ,ירוביצה ביצקתב קוסיעה תא דימת הנייפאש ,םייאנובשחהו םיילכלכ-ורקמה םיטביהב תיתרוסמה
םירפסמ ,םינותנ תמישרב ורקיעש ,אדירa יאנובשח-יסנניפ ךילהת לאכ ביצקתה תא םיסחייתמ דוע אל .ילוהינ רישכמכ ביצקתה לש
תאצקה רבדב תוטלחה תלבק לש יזכרמה ינוaראה ךילהתה תא הווהמ ביצקתהש ,הסיפתה השבaתה הנורחאל .םיבישחתו
םבוליש ךותו בוצקתה ךילהתל הקיזב ושעי הלא םא קר ,הכרעה לש השיa חתפלו ירוביצה להנימב רופיש aישהל jתינשו ,םיבאשמ
לע העיבצמ ,לוהינהו jונכתה יכרצ תואר תדוקנמ ,הלשממה ידרשמב ביצקתה תנכהו בוצקתה ךילהת לש וינייפאמ תקידב .וב
טרפ) םיטקייורפ וא רכשל תויפסכ תומושת רקיעב ,תומושת רואיתל היצטניירוא בוצקתה תכרעמל .א :תואבה תושלוחה
.םהשלכ "םיaשיה" וא "תוקופת" ,תואצות ,תוינכות לע עדימ ביצקתב jיא .(המושת הווהמ אוה םaש ,םדא חוכ איש לע היצמרופניאל
ךירעהל רשפא יאש ,jכש לכ אלו ÷ בוצקתה ךילהת תרaסמב תואצותל תואצוה jיב הקיזה תא jוחבל תורשפא jיא ,ךכמ האצותכ
םaופ אוהש דבלב וז אלש ,בר טוריפב jייפואמה "םיטירפ ביצקת" םa אוה יחכונה ביצקתה .ב .תוינכותה לש תוליעיה תא ויפל
אל ÷ םילהנמל בר טוריפ םייק רשאכ ,jכש .לוהינה תושימaב עaופ םa אוהש אלא ÷ רקיעב תודקמתהבו תללוכה הייארה תלוכיב
יוניש לכו ,ביצקתב שארמ םיבתכומו "תומושר" ולא .תורטמה תaשהל ךרדב םייוניש תaהנה לע טילחהל םוקמ לכ טעמכ םהל רתונ
יפל אלו תוינוaרא תודיחי יפל תוaצומ תומושתה ÷ רמולכ ,יטמרaורפ וניא ביצקתה .a .םירושיא לש ךבוסמו ךורא ךילהת בייחמ jהב
אל .ד .jתולע לע עדימ וליפא וב jיא אלא ÷ תוינכות לש jתוליעי תא jוחבל תורשפא jיאש קר אל ,ךכמ האצותכ תולועפ וא תוינכות
(םיכומנה םיaרדהו יביטרפואה לוהינה יaרד ,הלהנהה) לוהינה יaרד לכ .תיביצקתה היצמרופניאה תצפהב היצאיצנרפיד תמייק
,jוaראב לוהינה יaרד jיב תילנויצר הדובע תקולח jורקעב עaופ הז רבד .היפל םילעופו תיביצקת היצמרופניא התוא םילבקמ
ידרשמה ביצקתב jיא .ה .(םינוש היצמרופניא יaוס תובייחמ תונוש תוטלחה) םהלש היצמרופניאה יכרצב היצאיצנרפיד תבייחמה
.ו .תויופידע תעיבק לש ךילהת ÷ ורקיעב ÷ אוה םיבאשמ תאצקהו לוהינ ,jונכת לש ךילהת יכ qא ,תויופידע תעיבקב שרופמ דוקימ
תא jוחבל ידכ המיאתמ jמז תביטקפסרפ תקפסמ הניא וז jמז תרaסמ ךא ,יתנש אוה ביצקתה .ביצקתה לש רצקה jמזה חווט
תולועפו תוינכות תונשל השק jכש ,תוחישק תרצוי הנש לש jמז תרaסמ ,דועו תאז .תולועפו תוינכות לש תוכלשהה תאו תועמשמה
יתפסות אוה ביצקתה .ז .תויופידעבו םישaדהב םייונישל איבהל jתינ רתוי ךורא jמז תרaסמב קר .הנש ךותב תויתלשממ
הנשה ביצקת אוהש) וב םיעיפומה םיפיעסה לש םייקה"סיסב"המ תותחפהל וא תופסותל קר םיסחייתמ כ"דב .(ילטנמרקניא)
הנה הלאכ תוינכותל תללוכה תוסחייתהה .רדוסמו יתטיש jפואב תנחבנ הניא תומייק תולועפ לש jתקדהו jתוציחנ .(תמדוקה
ךילהת לש יניטורה יפואה .ח .תמייקה בוצקתה תטישב תומייק תוינכותל "תוניסח" jייעמ הנשי השעמל .דבלב תנמדזמו תידרופס
לע תוטלחה תלבק לש ךילהתכ אלו ÷ jוממ תaשה םשל תונבשחתהל ךרדכ רקיעב jוזפיחב תישענ ביצקתה תנכה .בוצקתה
,תוינכותו תורטמ לש jתוציחנו jתויאדכ םצע וכלהמב תוקדבנ jיא ,כ"דב ,ךא יטילנא תויהל ךירצ בוצקתה ךילהת .םיבאשמ תאצקה
בוצקתה ךילהת jיב קתנ םייק .ט .תויביטקפאו תוליעי יחותינ וב םיכרענ jיאו תורטמ וא תומישמ עוציבל תוביטנרטלא תונחבנ jיא
בורל .('וכו םיביצקת jיצק ומכ) דרשמב םידיקפת ילעב לש תמצמוצמ הצובק רקיעב תרשמ ביצקתה .לוהינהו jונכתה יכילהת jיבל
הלא תושלוחו םינייפאמ לש תרבטצמה העפשהה ללaב .י .בוצקתה ךילהתב תוברועמו רשק טעמכ jיא תוינכותהו תודיחיה ילהנמ
.םיבאשמ תאצקה לע תוטלחה תלבק לש ילוהינ ךילהת אלו יאנובשח-יסנניפ ךילהת תויהל ידרשמה ביצקתה ,השעמל ,ךפוה
םינשה ךשמב ומשויו וחתופש ,תונושה בוצקתה תושיaל הרע הנשמה תדעו התייה ,הנודנה היaוסב היתוצלמה תא שבaל האובב
תשיa ,"םידעי לוהינ" תטישב בוצקת ,"בוצקת-תונכת-jונכת תכרעמ" ,"תולועפ ביצקת" :jוaכ ,תונושה תונידמב םיירוביצ םינוaראב
בוצקתה ךילהת תא בצעל המaמה jלוכל תפתושמ ךא ,הלא תויביצקת תושיa jיב םירכינ םילדבה םימייק ."ספא סיסב לע בוצקת"
.jהיתונורסחו jהיתונורתי חותינלו הלא תושיaמ תחא לכ לש םיaשיהה תכרעהב טרופמ jוידל סנכיהל םוקמה הז jיא .ילוהינ רישכמכ
שי ,תללוכ השיa שבוaתש דע .לארשיב תמיוסמ תיביצקת הטיש yומיא לע yילמהל ונתנווכב םa jיא .הפנע תורפס ךכ לע תמייק
רמשייש ,דבלבו .דרשמ לכ לש ויפוא יפל ,תונושה ביצקתה תוטישמ בולישה תריחבו תונורקעה םוaרת ,תמייקה תנוכתמה ,רשפאל
.תויופידעה רדס תעיבקל רישכמו ילוהינ ילככ בוצקתו jונכת לש jורקעה תוקופת בוצקתו תולועפ בוצקת - -תונכת-!ונכת תכרעמ
$ בוצקת //01 2 םינוaרא לוהינ לש הקיטקרפבו הירואיתב םייזכרמה םיאשונה דחא איה (ת"תתמ) בוצקת-תונכת-jונכת תכרעמ
יאדול בורק איה ת"תתמ ,תיעוצקמ בל תמושתו תוניינעתה qקיה לש םיחנומב" :ונייצב תאז אטיב ,ודלאו טיוד .םיירוביצ
תמישרב תאצמנ ת"תתמש הדבועב אוצמל jתינ וז השיa לש התבישחל תפסונ תודע ."ירוביצה להנימב רושעה לש תושחרתהה 62
jוaכ םישודיח םa םינמנ הילע ,האמה תישאר זאמ הרבחה יעדמב רתויב הברה העפשהה ילעבו םייתועמשמה םישודיחה
תרוקיבהו התעפוה תא ווילש תווקתהו תויפיצה ,ת"תתמ לע םיברה םימוסרפה תורמל ךא .םיבשחמו תימואלה הסנכהה תואנובשח
תוינוaראה תוכלשהה לע טעמ ךא עודי תובר תונידמב םיירוביצ םינוaרא לש לדaו ךלוה רפסמב המושיי תורמלו ,הדaנכ העמשוהש
בוצקתהו jונכתה יכילהת רופישל תויורשפא תולקשנ לארשיבש תעב .השעמל הכלה התלעפהב תוכורכה תוילהנימה תויעבהו
םישודיחה דחא תלעפהו םושייב תורושקה תוינוaראה תוכלשההו תוילוהינה תויעבה תנבהל הבר תובישח שי ,םייתלשממה
jכו ,םיירוביצ םנוaראב בוצקתה ךילהתמ jוצר תועיבש יא עקר לע השבaתהו החתפתה ת"תתמ .בוצקתה םוחתב רתויב םיבושחה
ךכב jייפואמ יתרוסמה ביצקתה .םיבאשמ תאצקה לע תוטלחה תלבקל רישכמכ ךילהתה לש ויתושלוח לע תרוקיבכ םa
תמועל .תומושתל היצטניירוא לעב ביצקת והז ,רמולכ ,דויצו רכש ומכ האצוהה יביכרמל תסחייתמ וב תללכנה היצמרופניאהש
.תומושתה שומישה י"ע aישהל םיצור םתוא ,תוקופתה וא םיaשיהה ,תואצותה תא תשרופמ הרוצב aיצמ הז ביצקת jיא ,תאש
,תוילכת וא תומישמ יפל אלו תוינוaרא תודיחי יפל תaצומ וב הלולכה היצמרופניאהש ,הז אוה יתרוסמה ביצקתה לש qסונ jייפאמ
,דועו תאז .jוaראה לש םיירקיעה םידעיהו תומישמה תא הרורבו תללוכ הרוצב תוארל תורשפא תוטלחהה לבקמל jתונ וניאש הנבמ
תוכלשהה תא jוחבל רשפאמ וניאו ,תקפסמ הביטקפסרפ קינעמ וניאש jמז חווט ÷ תחא הנשל כ"דב סחייתמ ילנויצנבנוקה ביצקתה
,בוצקתה ךילהתב םיפתתשמ לש תויודע jכו םייתלשממ םיביצקתלע םירקחמ .ותרaסמב תולבקתמה תוטלחהה לש ךורא חווטל
רבדה .ויביכרמ לש ידוסי חותינו תיתטיש הניחב אללו בר יתבשחמ yמאמ אלל עבקנ ביצקתה ,םיירוביצה םינוaראה בורבש וארה
יוהיזל יתטיש yמאמ השענ אל ,תוינכות לש jתויאדכ םצע תקדבנ אל ,םידעי םינחבנ אל ביצקתה תעיבק ךילהתבש ךכב אטבתמ
לע כ"דב םיעבקנ םיביצקת .םישרופמו םירורב םינוירטירקל תוסחייתה אלל תולבקתמ תוטלחהו ,תושדח תוביטנרטלא לש הכרעהו
,הבר הדימב ,םיaציימ הלא םיביצקת jכל .תמדוקה הנשה ביצקת אוה םתנכהל "סיסב"ה רשאכ ,יתפסות וא "ילטנמרקניא" סיסב
jכא ליעל וניוצש םינייפאמהש םימיכסמ להנימה ירקוח לכ אלש jייצל יוארה jמ .רבעה תולועפו תוינכות לש היצרaטניאו תויכשמה
תומייק .בוצקתה ךילהת לש תוילנויצרה תדימ תרבaה ושוריפ רופישש המכסה jיא ךא .םיבאמה תאצקה ךילהתב תולבaמ םיווהמ
םוצעה לודיaה ,םוקמ לכמ .ירוביצה ביצקתה לש ותוהמו ויפוא יבaל הנוש הייאר ךותמ תועבונה בוצקתל תורחא תושיa םa
םייתרבחה םיצחלהו ירוביצה להנימה תולועפמ jוצר תועיבש יא :הלשממה תולועפ לש jתובכרומבו jפקיהב ,םיירוביצ םיביצקתב
תורצוויה תא jיבהל שי הז עקר לע .בוצקתה יכילהת רופישל םיכרד שפחל ואיבה ,םיירוביצ םינוaרא לש םתלועפ רופישל ולעפוהש
.םיבאשמ תצקה לע תוטלחה תלבק לש תוילנויצרה תרבaהל תדעוימה השיa הווהמה ,ת"תתמ ת&תתמ תודוסי התייה ת"תתמ
jיא ,ת"תתמלע בתכנו רמאנש המ לכ תורמל ךא .םיקקוחמ יתב לש תוריקחו םינויזופמיס ,םירמאמ ,םירפס לש בר רפסמל אשונ
דחא התויהל qסונבש ךכ .המושיי תורשפאו הביט יבaל המכסה תמייק אלש םשכ ,וז תכרעמ לש תמכסומ הרדaה וליפא אצמנב
תודע .םיירוביצ םינוaרא לוהינ לש הירואיתב רתויב םיילאיסרברטנוקה םיאשונה דחא םa איה ת"תתמ ,רתויב םייזכרמה םיאשונה
רפסמבו (ילפיצינומ ,ימואל) תונוש לשממ תומרב ת"תתמ לש המושיי .תיסיסב היaולונימרט לע וליפא המכסה רדעה אוה הז בצמל
העפות עקר לע .תכרעמה לש יעמשמ דח רואית לע השקמה רבד ,התלעפהב םינוש םיסופד לש םשוביaל איבה ,תונידמ לש לודa
,תללוכ הניא ת"תתמ המ jייצל ופידעה םירקוח רפסמש עיתפמ הז jיא ,ת"תתמל תונוש תויצטרפרטניא תומייקש ךכב בשחתהבו וז
תaציימ הדוסיב .ת"תתמ לש םייסיסב םיביכרמ רפסמ יבaל המכסה לש הבר הדימ תמייקש הארנ ,םוקמ לכמ .הרידaהל םוקמב
תוטלחה תלבקל ילנויצרה לדומה תא םיאתהל jויסנ הווהמ איה .םיבאשמ תאצקהלו תוטלחה תלבקל תילנויצר השיa ת"תתמ
.בוצקתו תונכת ,jונכת :םיינוaרא םיכילהת השולשל תסחייתמ ,םשה jייצמש יפכ ת"תתמ .תבייחמו תיתועמשמ תינוaרא תרaסמל
םולכ אלו jיא הז רשקהב "תונכת" aשומל .תונכתה תועצמאב בוצקתה ךילהת םע jונכתה ךילהת תא בלשל איה םירקיעה התרטמ
הלועפ תוינכותל jונכתה ידעי םוaרת ךילהת :ושוריפ ת"תתמ תרaסמב תונכת .םיבשחמל תוינכות תנכה רשקהב ותועמשמ םע
שיאה ,ינקירמאה הנaהה דרשמב ת"תתמ לש טסקטיכראה היהש ימ ,'yטיה סלר'צ .םייפסכ םיחנומב םa jאטבל jתינש ,תויביטרפוא
ךא ,וזב וז תוכמותו תורושקה תוילוהינ תוקינכט יתש לש בוליש איה ת"תתמ :ךכ הרידaה ,רחא םדא לכמ רתוי וז השיa םע ההוזמה
וז איה וללה תוילוהינה תוקינכטה תחא .היינשה ידעלב תחאב שמתשהל jתינש דע ,תולדבנ הכ jה השעמל .וזמ וז תולדבנ
."'תוכרעמ חותינ' איה ת"תתמ לש היינשה תילוהינה הקינכטה ... 'תונכת' רתוי הטושפ הרוצב וא ,'יטמרaורפה בוצקתה' תארקנה
.םיבאשמ תאצקה לע תוטלחהה תלבק ךילהת תא הניזמה היצמרופניאה הנבמ בוציעל תסחייתמה וז איה תונכתה תקינכט
תומושת סוחיי י"ע תושענ םיבאשמ תאצקה לע תוטלחהה רשאכ ,jוaראה לש תונכותה וא תומישמה לעתדקוממ וז היצמרופניא
וז הקינכט לש ירקיעה רישכמה ."תוקופת בוצקת" וז השיa תארקנ םa ךכיפל .תויתועמשמ תואצותל תואצוה סוחיי וא ,תוקופתל
לש תוירקיעה תוילכתה וא תומישמה תא הaיצמה המישר יהוז ."יטמרaורפה הנבמה" ת"תתמ לש היaולונימרטב ארקנש המ אוה
תוסחייתמה תוינכותהו תויוליעפה לכ .םיבאשמ תאצקהל סיסב תשמשמה היצמרופניאה תaצומו תנaרואמ הביבסש ,jוaראה
תשדקומה תולעה לכ ךס תא תוארל jתינש ךכ ,הירוaטק התוא התוא תחת תוצבוקמ ,("הירוaטק" תארקנה) תישאר המישמל
תוקופתה ,רמולכ .היצמרופניאה תסחייתמ וילא jמזה חווט תכראה איה תונכתה תקינכט לש qסונ jייפאמ .המישמ התוא תaשהל
לש רבטצמה הריחמ תא תוארהל jתינ וז הרוצב .םינש רפסמ יבaל אלא ,תחא הנש תרaסמב קר אל תוaצומ תוינכותה לש תויולעהו
לש ךוראה חווטל תוכלשהה לע דומעל טמרופה רשפאמ jכ .jמז ךרואל תוקופתה תaשהל םינושה םיבלשה תאו ,תינכותה
תונכתה תקינכט לש ילמרופה יוטיבה .דיתעב הלעפהל תודעוימה תונכות aיצהל qאו ,ביצקתה תרaסמב תולבקתמה תוטלחההה
יטמרaורפה הנבמה לע ססובמה ,הז ךמסמ ."תיפסכהו תיטמרaורפה תינכותה" ארקנה ת"תתמ לש םייסיסבה םיכמסמה תחא אוה
ךכ ,םינש רפסמ לש חווטל jוaראה תוינכות לש תויופצה תוקופתהו תויולעה תא הaיצמה תמכסמ הלבט אוה ,הנש ידימ ךרענהו
הז הנבמ .ביצקתהו תטרופמה הדובעה תינכות םע jוaראה לש jונכתה תונויער בולישל יעצמאה תא הווהמ וז היצמרופניא תכרעמש
תויולע לע ,תויופידע רדס לע רוריבב עיבצמ אוה .ילנויצנבנוק ביצקתמ תלבקתמה וזמ jיטולחל הנוש היצמרופניא jבומכ jתונ
שומישה .ךורא jמז חווטל jוaראה תולועפ לש תוכלשהה לע jכו ,jוaראה לש םידעיה תמשaהל jתמורת תדימו תוינכות לש תדווקפתו
תוקינכט לש לולכמל איה הנווכה .ת"תתמ לש ינשה דוסיה תא הווהמ םיבאשמה תאצקה ךילהתב תומדקתמ חותינ תוקינכטב
שבaתה הלאה תוקינכטהמ קלח קר םנמוא .תוינידמ חותינו תוכרעמ חותינ ,תיביטקפא תולע חותינ ,תלעות-תולע חותינ ומכ חותינ
לע העיבצמ איהש ךכב וניא ת"תתמב שודיחה םלוא ,תוטלחה תלבק תויaולונכטב תויוחתפתההמ האצותכ ,תונורחאה םינשב קר
תויעב לע ושענ ,תונוש תוקינכטב שומיש ךות ,םיבר םיחותינ .ירוביצה להנימה לש הלועפה ימוחתב םיחותינ עצבל תורשפאה
לש העפשה התייה םטועימל קרש אוה הלא םירקחמ jייפאמה ךא ,המע רשק אללו ת"תתמ לש המושיי ינפל דוע ירוביצה להנימה
תלבק יכילהת לש םינייפאמלו םיכרצל הקיז אלל ושענ םירקחמהש םושמ רקיעב תאזו ,תוינידמה תעיבק יכילהת לע שממ
ת"תתמ לש התמורת .תוינידמה יעבוק תעידיל םהיתואצות ואבוה דימת אלו ,םיאתמ אל היה םיותיע ,בוצקתה יכילהתו תוטלחהה
ךכל ילמרופה יוטיבה .qטוש סיסב לע תוטלחה תלבק יכילהתב םבלשל תרשפאמו ,םיחותינל שוקיב תרצוי איהש ךכב תאטבתמ
תא הווהמ "יטמרaורפה ריכזתה" ."םידחוימה םיחותינה"ו "יטמרaורפה ריכזתה" :ת"תתמ ךילהתמ קלח םיווהמה םיכמסמ ינש םה
תינכותהש תוירקיעה תויעבה תא aיצמה ךמסמ והז .תמייק תינכות לש תרכינ הבחרהל וא ,השדח תינכות לש העצה לכל סיסבה
jויצ ךות ,הרחבנש הביטנרטלאה תאו ולקשנש תונושה תוביטנרטלאה תא ,תרשל האב תינכותהש םידעיה תא ,רותפל האב
חותינ ,םידעי חותינ ומכ םיאשונב qטוש jפואב םישענה םירקחמה םה "םידחוימה םיחותינה" .התריחבל םינוירטירקה
הלא םיכמסמ לש םבוליש ."יטמרaורפה ריכזתה" תנכהל סיסבה תא םיווהמ םהו ,תוינכות לש תויביטקפא תוניחב ,תוביטנרטלא
יושעה יתטיש חותינו הקידב היצמרופניא לע ססובמה יביצקת jויד ,jכש .הבושח תועמשמ לעב אוה תוטלחהה תלבק ךילהתב
.תעטוקמ היצמרופניאו םילפרועמ םינועיט לע ססובמה jוידמ ויפואבו ותמרב הנוש חרכהב אהי ,בתכב ביצקתהו ת&תתמ
ילנויצנבנוקה הירואיתה .ילנויצנבנוקה ביצקתל ת"תתמ לש הקיזה איה תיaטרטסאו תינורקע תועמשמ תלעב תרחא היaוס
ופוסב ,רמולכ .ךוראה חווטב תוחפל ,ילנויצנבנוקה בוצקתה ךילהת םוקמב אובל תדעוימה תכרעמ הב התאר ת"תתמ לש תיסלקה
אוה jויערה .םיבאשמ תאצקה לע תוטלחה הנעבקית התרaסמבש ,הדיחיה היצמרופניאה תכרעמ היהת ת"תתמ רבד לש
הקולחה תרaסמבו ,היצמרופניא תכרעמ התוא סיסב לע םלוכ ושעיי יטסיטטסהו יפסכה חווידהו עוציבה ,האשרהה ,האצקההש
תינכות"ב קלחה ותוא היהי תקקוחמה תושרה לש יקוחה qקותה תא לבקיש ביצקתה ,וז היצפסנוקב .ת"תתמ לש תילנויצקנופה
לש טמרופה תא םמצעל yמאל םיקקוחמה יתבל ת"תתמ יחתפמ וארק jכל .הנושארה הנשל סחייתמה "תיפסכהו תיטמרaורפה
,תאז תמועל .תויושרה יתש jיב בוצקתלו jונכתל הדיחא היצמרופניא תכרעמ רוציל ידכ תאזו ,םיביצקתה רושיאל סיסבכ ת"תתמ
הלעפוה איה .ול תפסותכ האב אלא ,ילנויצנבנוקה ביצקתל qילחת השמיש אל איה ,ת"תתמ המשוי םהב תומוקמה לכב טעמכ
הנaהה דרשמב וליפא .יתרוסמה ביצקתל סחייתהל םיכישממ םיקקוחמה יתב רשאכ ,תעצבמה תושרה לש תימינפ תכרעמכ
תנשמ ת"תתמ תלעופ םש ,ינקירמאה 1961 היצטניירואה לעב יתרוסמה ביצקתה םויה דע אוה סרaנוקל שaומה ביצקתה ,
תאצוי המaוד .םייביצקתה םינוידל סיסב וב תשמשמ הניאו סרaנוקל תשaומ הניא ת"תתמ לש היצמרופניאה תכרעמ .תומושתל
םמיאתהו הבצקהה יפיעס הנבמ תא הנישש ,קוח תקקוחמה תושרה הלביק םש ,jיסנוקסיו תנידמ לש jויסנה איה וז הניחבמ jפוד
ךכל תוביסה תחא .יונישה תועמשמ תא ךירעהל jתינ התרזעבש היצמרופניא jיידע jיא ךא ,ת"תתמ לש םינייפאמלו םיכרצל
תודaנתה ,ילנויצנבנוקה ביצקתה לע רתוול םיקקוחמה יתב תודaנתהב הצוענ ,ילנויצנבנוקה ביצקתל qילחתכ האב אל ת"תתמש
,הבושח תוחפ אלו תרחא הביס .הז רמאמ תרaסממ aורחי הב jוידש ,תיטילופה תכרעמהו ת"תתמ jיבש םיסחיה תייaוסב הרושק
היצמרופניאה תכרעמ .jהילע תונעל הכורע ת"תתמ jיאש ,תובושח תוינוaרא תויצקנופ אלממ ילנויצנבנוקה ביצקתהש ךכב הרושק
ביצקתה לש ויפואו והנבמ .תינוaרא הרקבו qטוש לוהינל ליעי יעצמא תויביטרפוא תודיחי ילהנמל תשמשמ יתרוסמה ביצקתה לש
ביצקתה ,דועו תאז .תיטרקורויב היצזיניטורפ רישכמו ,םיינוaרא םיטקילפנוק jורתפל חונ יעצמאל ותוא םישוע םa יתרוסמה
ךרוצה תא השיaדמ ת"תתמ דועב jכש ,תוללוכ תוילקיסיפ תולבaמ ומכ ,םיינוציח םיצוליאל המאתהו םינוaראל רשפאמ ילנויצנבנוקה
המaמ ךותמ ,האצוהה יפיעס תיינבב jייפואמ יתרוסמה ביצקתה תנכה ךילהת ירה ,jיינע לש ופוaל הלועפ לכו תינכות לכ jוחבל
הדיחיה תכרעמכ ת"תתמ תא תוארל השירדהש ךכ .םיילקיזיפ םילוקיש דוסי לע שארמ תעבקנה תיביצקתה הרקתל םמיאתהל
הארת רתוי תיטסילאיר השיa .לוהינה םוחתב ילנויצנבנוקה ביצקתה אלממש םידוקפתה תנבה יא לע הדיעמ םיבאשמ תאצקהל
.ילנויצנבנוקה בוצקתה ךילהת לש ודיצל לועפל ךרטצתש ,תכרעמ ת"תתמב תוטלחה תלבקב היצ)ילרטנצה תדימו ת&תתמ תחא
היפוסוליפ"ל וסחייתהב .תוטלחה תלבקב היצזילרטנצה תדימ לע התעפשה רועיש איה ת"תתמ םושייב תורושקה תויעבה
יבלשב םהו ביצקתה תנכה יבלשב jה ,םינוaראב תרכינ היצזילרטנצ-הד תבייחמ ת"תתמ" :דהקרוב עבוק ,ת"תתמ לש "תירוקמה
ידכ ,תרדaומ תינכות תרaסמב האצוה יפיעס jיב תורבעה תושעל תויוכמס לבקל םיבייח תודיחי ילהנמש ,jאכמ עמתשמ .ועוציב
יפכ וא ,היצזילרטנצ-הד רשפאת ,תיביטקפא ת"תתמש תווקל jתינ" ורמאב jורפק עיבה המוד העד ."םידעיה תaשה תא חיטבהל
,האלה jכו ,תודיחי ישארל תומיאתמ תויוכמס ונתנייש ךכ י"ע ,תויוכמסה לש היצזילנויצר רשפאת איה ,ךכל אורקל qידעמ ינאש
,יתרוסמה ביצקתה תרaסמב .ילנויצנבנוקה ביצקתה jיבל ת"תתמ jיבש םילדבהב yוענ וז השיaל רבסהה ."דוקיפה יווק ךרואל
עקר לע .םיהובaה םיaרדה רושיא jועט םהב יוניש לכ רשאכ ,םיטרופמה תומשושתה יפיעסל םידומצ ראשיהל תודיחי ילהנמ םיבייח
הלועפה יכרד לכ ירהש ,םילהנמ jיא השעמלש ,תויביטרפוא תודיחי יהנמ י"ע תובורק םיתילע תעמשומה הנעטה תא jיבהל jתינ הז
,תאז תמועל .תואצותל תוירחאב תאשל אוה לוהינה תייצקנופמ םהל רתונש דיחיה רבדהו ,שארמ םיעבקנ םהיתודיחיל תומושתהו
דוע לכ ,םיעצמאהו הלועפה יכרד תריחבל רשאב ,םילהנמל תושימa רתי תתל תרשפאמ תוקופתל היצטניירואה םע ת"תתמ תשיa
דרשמב רקיעב ,ת"תתמ םושייב jויסנה סיסב לע ,םוקמ לכמ .העבקנש תללוכה תרaסמבו תוקופתה תaשהב םילהנמה םידמוע
םינעוטה שי ,jכ לע רתי .תוטלחה תלבקב היצזילרטנצה תלדaהל האיבה אקווד ת"תתמש םיבר םירקוח םינעוט ,ינקירמאה הנaהה
לש שדחה ביצקתה היה םא" :jיקקמ תאז דיצהש יפכ ,ת"תתמ לש חלצומ םושייל יאנת איה תוטלחה תלבק יכילהתב היצזילרטנצש
לע העפשה לכ ול תויהל הלוכי התייה אל ,תויוכמסב היצזילרטנצה תלדaהב הוולמ היה אלו ,היצמרופניא תכרעמ קר הנaהה דרשמ
,הלעמל המצועה תרבעה jוויכב קר אל התייה ,הנaהה דרשמב ת"תתמ לש התעפשה" :רשומ דיעמש יפכ ,דועו תאז ."תוטלחהה
םייחרזאה םיחמומה ÷ םיחמומ לש םיוסמ aוס לש המצועה תרבaהב האטבתה qא אלא ÷ הנaהה רש לא םייאבצה םיתורישהמ
תלעפה תפוקתבש jייצמ אוה .הנaהה דרשמב בוצקתהו jונכתה יכילהת לע ורקחמה רaניזלש עיaה הנוש הנקסמל ."ילכלכ חותינל
וכמסב תויזוכירה תדימ תרבaהל םרוaה איה ת"תתמ אל ,ותעדל ךא ,הנaהה דרשמב היצזילרטנצה תדימ םנמוא הרבaוה ת"תתמ
jבלה תיבהמ לביקש ברה יוביaהו ,הראמנ-קמ הנaהה רש לש ותוישיא ויה תויזוכירה תרבaהל םיירקיעה םימרוaה .הטלחהה תוי
וליפאש ,ךכ לע תועיבצמ הלא תועד .תלעפומ התייה ת"תתמ אלול םa תויזוכירה ךילהת היה ,ותעדל ,הלא םימרוa ללaב .סרaנקהו
םושייש הארנ ,םוקמ לכמ .תויזוכירה תדימ לע ת"תתמ לש התעפשהל רשאב תורתוס qאו תונוש תוכרעה תומייק ,jויסנ ותוא יבaל
לש יביטaרaאה יפואה .היצזילרטנצ-הד לש jוויכב ÷ םקלחלו ,תויזוכיר לש jוויכב העפשה םקלחש ,םיכילהת רפסמב ךורכ ת"תתמ
תרבעה םיבייחמ ,תוינכות jיב jילמוaה יסחי תא jוחבל ךרוצהו תוינידמ תעיבק יכילהתב תללוכה הייארה תשaדה ,ת"תתמ תשיa
םדוק םהל התייה אלש היצמרופניא לבקל םיהובa םיaרדל תרשפאמ ת"תתמ ,דועו תאז .רתויב םיהובaה םיaרדל הטלחה תויוכמס
.תוכמס תקזחמו סוטטס תלמסמ היצמרפניא לע הטילשו ,המצוע רוקמ הווהמ היצמרופניאש ,העודי תינוaרא העפות וז ירהו ,jכל
דחא תא הווהמ עדיהש םושמ םתמצוע קוזיחל םרוa איה םa התייה םידרשמה תולהנה דיל חותינ תודיחי לש jתמקה ,ךכ לע qסונב
תושרה לע יזכרמ הטילש ילכ וב הארש םושמ jוסנו'a אישנה תא ביהלה ת"תתמה jויער .תוכמסה קוזיחל םרותו המצועה תורוקממ
איה jתוaהנתה תאש ,תעצבמה תושרה תודיחי תודaנתה לשב הב ולתש תווקתה תא המישaה אל ת"תתמ ,םלואו .תעצבמה
,תוינידמ תעיבקב לשממה תודיחי ואלימש יזכרמה ביקפתה דaנ תנווכמה ברחכ התייה ת"תתמה ,סרטיפ ירבדל .jווכל השקיב
םירשוק רשאכ .תומדוק תויובייחתהלו םיינוaרא תולובaל םירוויע םהש םידעי לש םעבט .התחלצהל תופצל םוקמ היה אל ךכיפלו
.הילאמ תנבומ הניא ותוציחנש ,דבלב תרש ילכל תוכפוהו jתובישחמ תודבאמ תוינוaראה תודיחיה ,םידעיל תורישי םיבאשמ
יעצמא וסינ jוסנו'a ירחא םיאישנש הביסה וז jכתייו ,הל לחייש תיזכרמה הטילשה תא jבלה תיבל קינעהל החילצה אל ת"תתמה
םייונימ ÷ jשי הטילש ילכב jaיירו jוסקינ ושמתשה ,חותינבו עדימב הנומטה המצועה לע םבהי ךילשהל םוקמב .םייפולח הטילש
יונימ ומכ הדימ התואב בושח היה רש תaרדל תחתמש םידיקפתל םימנאנ םידיקפ יונימש" ,דמל jוסקינ .חתפמ תורשמל םייטילופ
."הלחתהה jמ םאתהב לעפו תאז jיבה jaייר לש לשממה .רש $ ספא סיסב לע בוצקת 300 2 איה תיתרוסמה בוצקתה תטיש
תטישב .היתושלוחמ תחא וז ,יקסרבוק תדעו חוד יפלו ,ונממ תערוa וא תמדוקה הנשה ביצקתל הפיסומ איה ,ונייהד ,תיתפסות
תנשב .הלודa תיקסע הרבחב שומישל ריפ רטיפ הaה jויערה תא .ספאמ jחבנ ולוכ ביצקתה ,תאז תמועל ,ספא סיסב לע בוצקתה
1972 ,תונידמב המשוי הטישה .הנידמה לוהינ יניינעב הטישה תא םשייל ידכ ריפ תא ,הי'aרו'a תנידמ לשומ זא ,רטרק ימי'a סייa
בוצקתה תטיש תא םשייל םיילרדפה םידרשמה ישארל רטרק הרוה אישנל רחבנשמ .ב"הראב םירחא םיירוביצ םינוaראבו םירעב
תנשמ לחה השדחה 1979 רלודה jמל ,תשקובמה האצוהה תא קידצהל שרדיי יתנשה וביצקת תא jיכמה דרשמ לכ ,וז הטיש יפל .
.ב .םהילא תעaונ תיביצקתה הטלחההש jוaראב םיפaא וא םינוaרא ÷ הטלחה תודיחי יוהיז .א :הטישל םיביכרמ השולש .jושארה
:תוליבח שולש תוחפל הניכמ הטלחה תדיחי לכ .הדיחיה לש היתולועפ לולכמל תועaונה תוטלחהה לכ ÷ הטלחה תוליבח תיינב
תואצוהה לדוa תא הכירעמה "ךשמה תליבח" ,הדיחיה ידעי תמשaהל שורדה ביצקתה רעזמ תא תנייצמה ,"רעזמה תליבח"
תואצוהב לודיaה תא היכרעמה "לודיa תליבח"ו ,תוינידמב יתועמשמ יוניש אלב ,תומייקה תולועפהו תוינכותה ךשמהל תושורדה
הטלחהה תדיחי לע הנוממה הדיחיה תעבוק aורידה תא .תובישח רדס יפל תוליבחה aוריד .a .יחכונה ביצקתל האוושהב
תינכות הרשואש עaרמ תיתפסותנ הטישב ,רומאכ .תיתרוסמה הטישה תררועמש תויעבל הנעמ וז הטישב שי הרואכל .תיטנוולרה
תוצוחנ ילואו ,תושדח תוינכותל ,ךכיפל .ללכ הצוחנ איה םא קודבלו התוא jוחבל םיעיaמ jיא כ"דבש םומש הלטבל השקי ,יהשלכ
אלו ביצקתה תא לידaהל איה הייטנה ,דחוימב קחוד ךרוצ ררועתמ םאו ,תונשי תוינכותלמ הבצקה לבקל יוכיס תוחפ שי ,רתוי
הטישב םa .ביצקתה תרaסממ aורחל םוקמב תושדח תוינכות jביצקתב jממלו תומייק תוינכות לטבל בטומ םא jוחבל תוסנל
תומייק תוינכות jוחבל רשפא תיתפסותה הטישב םa .ביצקתה תרaסממ דורחל םוקמב תושדח תוינכות jוחבל רשפא תיתפסותה
רתויב תובוטה תודמעומה jהש תוינכות jתוא אקוודש החיטבמ הניאו תיארקא איה ,תישענ איה םא םa ,תאזכ הניחב ךא ,"ספאמ"
לש תולועפהו תוינכותה לכ תא jוחבלו ךירעהל איה השירדה ספא סיסב לע בוצקתה תטישב ,תאז תמועל .וקדביי jכא לוטיבל
jתוליעי תא רפשל ,תופוחד וא תובושח תוחפ תוינכות םצמצל וא לטבל םא טילחהל רשפא היהיש ידכ תויתטישב הלוכ הלשממה
ינש ,םלואו .חבשל יואר הטישה דוסיבש jויערה ,הרואכל .רתוי תובושחו תושדח תוינכות jומימ רשפאלו ,תורחא תוינכות לש
jותנ לכהש םינפ דימעהל םעטה המ :jויaה רסח jויערה יכ ,אוה דחאה jועיטה .ספא סיסב לע בוצקת דaנ ולעוה םיירקיע םינועיט
רבעה יחקל תא jווכתמב חוכשל תוסנל עודמו ?םיילושב קר תונשל רשפא אליממ םא ,לכה דוסיהמ jוחבל םעטה המו ,יונישל
תללוכה תוילנויצרה תשיa jיב חוכיול ונתוא ריזחמ הז jועיט ?תור םינש ךרואל בר למעב הרבטצהש המכוחה לע תונבלמ ענמיהלו
וליאו ,(רבעה שודיק) תונרמשב תיתפסותה ידיסח תא םימישאמ ספא סיסב לע סוצקתב םידדצמה jאכ םa .תיתפסותה השיaל
םא םaש ,אוה רחאה jועיטה .jוaרא ייח לשו הקיטילופ לש תיסיסב הנבה רסוחב םיקול םיטסילנויצרה יכ םינעוט תיתפסותה יסידח
ביצקתה יכרוע יכ ,םימדוקה םיקרפב וניאר .םושיי-רב וניא טושפ אוהש םושמ ,ותובישחב םיזaהל jיא ,jויaaה והשהזיא jויערב שי
יפל .הנש ידימ שדחמ לכה jוחבל תורשפאה רסוח לע הנעשנ םתודaנתה .תיתפסותה השיaב טהלב וכמתו jויערל ודaנתה לארשיב
רבדב תונעטה תא jחב אוה ."ירשפא וניא ספא סיסב לע בוצקתש ,עדוי בוצקתב jויסנ לעבלכ" ,יונתנא טרבור jונכתל החמומה
לע לוכיבכ"ספאה סיסב" דמע הנושארה ביצקתה תנשב רבכ יכ ,הליaו הי'aרו'aב הטישה םושיי 80% הנשב האצוהה תמרמ
ךותמ) הי'aרו'a לשממב תוקלחמ ישאר ינש קר .תמדוקה 13 לש תשדוחמ האצקהל הליבוה השדחה הטישהש ,ורמא (ונייאורש
jיבמ שיא ,םיבאשמ 32 קר ,תינכותל תינכותמ םילודa םימוכס לש הרבעה לע חוויד אל םיאביצקת 7 -ו ,תורופס תורבעה לע וחוויד
21 וא jוכסחל המרת אל הטישהש הנקסמה תא וקזיח ילרדפה לשממב הטישה םושיי לע םירחא םירקחמ .םייוניש ויה אל יכ ונעט
לע qיקמ רקחמב .םיבאשמ לש תיתועמשמ הבסהל 4 -ו םירע 4 ואצמ ספא סיסב לע בוצקתה תטיש תא ומשייש ב"הראב תונידמ
בוצקת תטיש jיידע איה ספא סיסב לע בוצקתה תטיש ,המש תורמצל .ספאמ הניחב הכרענ אל jבור בורב יכ ,יטראהו קיש
לע טלתשהל םילהנמה ושקתה ,ספאמ תידוסי הקידב ךורעל jויסנ השענ הנושארה הנשבש qא .תונטק תופסותב תדקמתמה
םה jכמ רחאלש הנשב .םתוירחאבש תינכותהמ קלח לע ידוסי עדימ קפסל םילaוסמ ויה תוקוחר םיתיעל קרו ,םישדחה םילהנה
האצוהה תמר לע ורביד םירקמה בורב ,ספאמ ליחתהל םוקמב יכ וליa יטראהו קיש .הנושארה הנשב ושעש טעמה לע םa ורתיו
הבינה הטישהש ,איה םירקחמהמ תנמתסמה הנקסמ דוע .תיתפסותה הטישה תא םמצעב ומשיי םישמ ילבמו ,"סיסבל תחתמ"ש
-מ רתוי" ,jבלה תיבה לש חוד יפל .תריינ לש תומוצע תומרע 9,500 -כ וניכה תודיחי ילהנמ 25,000 תוימינפ הטלחה תוליבח
םיפסכה תנש תארקל 1979 הלא תא ולטיבו תוליבח ודחיאש ירחא .jתוא וaרידו הלא ביצקת תועצה ורקס םיפסונ םילהנמ יפלאו ,
-כ תודיחיה ושיaה ךומנ aוריד ולביקש 10,000 הטישל םיטעמ אל תונורתי םa ויה ."...לוהינו בוצקתל יזכרמה דרשמל תוליבח
םא םa ,תוינכותה לכ לש ספאמ הניחבה .תיביצקת תעמשמלו םידעי יוהיזל םיפתוש ושענ aרדמה תומר לכב םילהנמ .השדחה
יכרוע תושרל דמע אל רבעבש עדימ הרציי ,תוכיא לש םינוירטירקב הדמע דימת אל םא םaו ,ספאמ הליחתה אלו תיקלח התייה
jחבנש רחאל יכ ,תודוהל שי ,תיטמוטוא טעמכ ושדוח םינש הזש תוינכות לש שדחמ הניחבל תובישח תעדונש qא ,םלואו .ביצקתה
טלחוה הידוושב יכ ,חכוויהל jיינעמ .הנש רובעכ תידוסי הניחב התוא לע רוזחל בר םעט jיא בוש ,תמיוסמ תינכותב ךרוצה םצע
-ה תונש תישארב 90 .תוינכותה לש יתנש-תלת בוצקתל השירדה הפסונ ךכל .הנש לכ תוינכותהמ שילש קר תוידוסיב jוחבל
לכ jוחבל ךרוצהמ ענמיהלו ,(היצנדקה ךשמ) םינש שולש ךותב הלשממה תוינכות לכ תא jוחבל רשפא היהי ךכ יכ התייה החנהה
קר ויכה השדחה הטישה םושייל הנושארה הנשב רבכ ,ידוושה רצואה דרשמב םיביצקתל הקלחמה חוד יפל .הנשל תחא תינכות
תא חונזל טלחוה םייתנש רובעכ .הייד תידוסי הקידבה התייה אל םירחא םירקמבו ,תויתנש-תלת תוינכות תודיחיה jמ תיצחמ
.תיתנש-שש תרaסמל רובעלו תיתנש-תלתה תרaסמה %שדחתה המ איה הלשממה ,ונלש aוסה jמ תירטנמלרפה היטרקומדב
.םתרומת םימלשמ הנידמה יחרזאש םיבאשמב שמתשמ ירוביצה רזaמה הבש ךרדה לע תיארחא ,תירוביצ ההפוקה לש הנמאנ
,הספדהל םוכס ,תורוכשמל םוכס ÷ םיביצקת ולביק הלשממה ידרשמ .תואצוהה לע דומצ חוקיפ תרזעב האלומ וז תוירחא ,רבעב
-ה תונשב ?ינויaה הארנ ... שדח דרשמ תיינבל jוכס 60 -הו 70 רבסהה .ירוטסיה חרוכ טעמכ ת"תתמב תוארל םיבר םירקוח וטנ
-ה תונשב בוצקתה תא הנייפאש תילהנימה הטילשהמ םדקתהל ךרוצה היה השדחה הטישה תעפוהל לבוקמה 50 -הו 60 ביצקתל ,
ינותנא חתיפש תיaשומה תרaסמב ורזענ םירחאו yלוש ,קיש .יaטרטסא jונכתב ,לשממה לש רתוי םיבכרומה םידיקפתב עייסיש
,האמה תישארב ב"הרא ביצקת תא הנייפאש תיפסכ הטילשמ :תוחתפתהב בלש אלא ,תירקמ המחa הניא ת"תתמ יכ ,וארהו
תשולשל .ביצקתה תוחתפתה ךילהתב ישילשה בלשה לש םכחותמו אלמ יוטיב השדחה הטישב האר yלוש .יaטרטסא jונכתל
חכונ יזכרמ דמעמל הכזש ,ילכלכה דיקפתה תא דנא'צמרפ qיסוה ÷ jונכתו לוהינ ,הטילש ÷ ביצקתה לש םייזכרמה םידיקפתה
-ה תונש תישאר זאמ תונידמהמ תובר ודקפש םיילכלכה םירבשמה 70 תורטמה ,םידיקפתה תעברא םיaצומ jלהלש הלבטב .
.ול תוולנה תויביצקתה תוטישה םa ומכ ,דיקפת לכ לש םינויפאהו תוירוביצ תואצוה בוצקת :האוושה י)כרמ דיקפת (הטילש)
!ויפאו תילכת (.םירחא לודיa ירועיש וא תואצוה תיחפהל .ב .טנמלרפה ינפב תוירחאב האישנ חיטבהל .א) תיביצקת הטיש תרוקיב)
.(םיטירפ י)כרמ דיקפת ,לוהינ !ויפאו תילכת .אצומה qסכל ךרע חיטבהל .ב .טנמלרפה ינפב תוירחאב האישנ חיטבהל .א הטיש
תיביצקת עוציב ידדמ ,עוציב תכרעה י)כרמ דיקפת jונכת !ויפאו תילכת תחטבה .ב .םינימז םיבאשמהש החנהב ,החימצ jונכת .א
jונכת .ה .ךורא חווטל jונכת .ד .ביצקתה תועפשה לש ילכלכ חותינ .a .תופולח תניחבו תועקשה תכרעה תועצמאב הליעי האצקה
.םיבאשמ תונימז לש תונוש תומרב בשחתהב יביצקת jונכת .ו .םיבאשמה תולבaמב תשרופמ הרכה םע תוינידמ תיביצקת הטיש
jונכת ,תוינכות לש שדחמ הניחב ,יתנש-בר בוצקת ,.םינוש םיילכלכ םידדמו םיaשומ ,תלעות-תולע חותינ ,ת"תתמ ,תוינכות בוצקת
ספא סיסב לע י)כרמ דיקפת הלכלכ !ויפאו תילכת תיטרפה תוליעפה תמרב תודונת לע הצפתש לשממה יביצקתב תושימa .א
.האצוהה לע תוילכלכ תולבaה .ד .היצלפניא תפוקתב תואצוה תמילב .a .קשמה לוהינ .ב .תילכלכ תוביצי חיטבתו תיביצקת הטיש
,םינמוזמ תלבaה ,a"מתהמ %-כ ללוכה jוערaה לע הטילש .דסוממ jונaמנ וא ,קוה-דא ידדמ תועצמאב תואצוהב תותחפהו תופסוה
הבינהש ,תינתפאש המרופרל לשמלו תרוקיב יציחל הרטמ הכפהש ,ת"תתמל םיכמות אוצמל לק אל םויה ...תויתקוח תולבaמ
חוד בתוכ ,עוציב לע שaדה .תרתוימ תריינ OECD לוהינ לש וא ספא סיסב לע בוצקת ,בוצקת-תונכת-jונכת לש תוטיש .שדח וניא ,
םיטביהה לכ תא קובחל תפאושה ,תינללוכ השיa אוה וישכע תומרופרב הנושש המ" .םינורחאה םירושעה ינשב חסונ ,םידעי יפל
תוברת יוניש ... םייטרקורויב םיכילה יוניש לש jיינע םתס הז jיא .ירוביצה רוטקסב יתוברת יוניש שורדש הרכה jכו ,לוהינ לש
יביצקת לוהינב םייונישה ,תינללוכה השיaל רבעמ ."תוידימ תואצותל תופצל תולוכי jניא תולשממ .דעומ-ךורא ךילהת אוה לוהינה
לודיa בצק ומכ) תירוביצה האצוהה ךסל םידעי ועבק תובר תונידמ .תיביצקתה תרaסמה לע הטילשה קוזיח םע דבב דב םימשוימ
תומאתה ךורעל רתומ םתרaסמב קרש ,(a"מתה ךסמ jועריaה לש וא תירוביצה האצוהה לש aa רועיש וא ,תירוביצה האצוהב רתומ
זאמ ,דנלוהבו ,יתלשממ דרשמ לכל תיביצקת תרaסמ עובקל aוהנ (הדנקו קרמנד ,הילרטסוא) תודחא תונידמב .םייונישו 1980
yרמב .םיינויצילאוקה םימכסהב תירוביצה האצוהה לש םיירקיעה םירטמרפה םיללכנ 1993 םינילכלכ לש היולת יתלב הדעו השיaה
qוריצב ,היאצממ תא הידווש תלשממ התנימש הנידמה ינעדמו 113 הדעוה" התנוכש ,הדעוה .הפיקמ המרופרל תורדaומ תוצלמה
ילכלכה םוחתב םיינוציק םידעצ טוקנל הצילמהו הידווש העלקנ וילאש ילכלכה רבשמה תא החתינ ,קבדניל תדעו וא ,"תילכלכה
םיאשונה דחא אוה בוצקתה ךילהת .ידסומו יטילופ רבשמ םa אוה הידוושב ילכלכה רבשמה יכ ,שיaדה הדעוה חוד .יטילופהו
תנשמ תידוושה הקוחה יכ ,םיארוקל םיריכזמ חודה ירבחמ .הדעוה הנחבש םייזכרמה 1809 לש jימויה תקיתע ותוכז יכ ,הזירכה
jייעמ שמשל היה םייפוריאה םיטנמלרפה לש יתרוסמה דיקפתה .טנמלרפה י"ע קרו ךא שמוממת ומצע תא תוסמל ידוושה םעה
ליטהל שקיב יעוציבה qוaהש םיסמל הקנפשוa תתלו ,תעצבמה תושרה לש םימילו ,ךלמה לש בלה תורירש ינפמ םיחרזאה לע jaמ
-ה האמבש ךכ לע העיבצה תילכלכה הדעוה .ויתולועפ תא jממל ידכ 20 דרשמ רקיעבו ,תעצבמה תושרה :םידיקפת ךופיה לח
וז תוחתפתה וסחיי הדעוה ירבח .םיסמה לטנ תלדaהל qחודה ירקיעה םרוaל היה טנמלרפה וליאו ,jסרמ םרוa ךפה ,רצואה
תוצובק לש הז לעמ יללכה סרטניאה תא דימעהל טנמלרפה לש תלוכיה רסוח ,םהירבדל .סרטניא תוצובק לש jתעפשה תוקזחתהל
הקיטילופ ינפמ היטרקומדה לעו הלכלכה לע jaהל רשפא דציכ .בוצקתה ךילהתב המרופרב ךרוצה לע דיעמ םירצ םיסרטניא ילעב
דרשמו מ"הור דרשמ) תויזכרמה םואיתה תודיחיל קינעהלו טנמלרפה תעשפה תא ליבaהל הצילמה הדעוה ,יופצכ ?תיטסילופופ
תא קזחל עצוה טנמלרפב םa .טנמלרפב jוידל אבות וזו ,דרשמ לכל האצקהה תרaסמלו האצוהה ךסל העצה שבaל תוכמס (רצואה
תעצהב יללכ jויד םייקי טנמלרפהש ירחא יכ ,הדעוה העיצה ,ךכיפל .םיפסכה תדעו ÷ ביצקתה אשונל תיזכרמה הדעוה לש הדמעמ
תועaונה תועובקה תודעוה ירבח תאו טנמלרפה ירבח תא בייחתש תרaסמ לע עיבצת וזו ,םיפסכה תדעול רבעות איה ,הלשממה
םיפסכה תדעול ובושי jלוכ תועצהה .םוחת לכל העבקנש האצוהה תרaסמב םינויד וכרעיי תאזכ הדעו לכב .םינוש האצוה ימוחתל
ךילה לש jויערל הריתסב דמוע וניא הזכ ינדפק ךילהת יכ ,ריבסהל ורהימ הדעוה ירבח .טנמלרפה רושיאל העצהה תא jיכת וזו
חוכמ אלו ,ולש ונוצרמ ,טנמלרפה רושיאב ,ולבקתי םא ,ולבקתי הלאו ,הקוחב םייוניש וכירצי םיעצומה םייונישה jכש ,יטרקומד
תולועפ לע חקפל טנמלרפה לע .וב ליחתמ קר אלא ,ביצקתה רושיאב םייתסמ וניא טנמלרפה דיקפת ,jכ לע רתי .yוחבמ הייפכ
רשקהב תאבומה ,הדעוה לש תרחא הצלמה .חוקיפ ידיקפת אלמל ותלוכי תא קזחל שי jכ לעו ,היתואצוה לעו תעצבמה תושרה
לע טנמלרפה לש הנוהכה תפוקת תא דימעהל איה ,רחא 4-5 םוקמב) םינש 3 בצעל jמז יד הלשממל jיא םייקה בצמבש םושמ ,(
.םיaשיהו תושימa ,םיצירמת jה ביצקתה יפיעס עוציב בלשל עaונש המב המרופרה לש חתפמה תולמ .חווט תכורא םירוביצ תוינידמ
תועצמאב תaשומ תושימa .תויביצקת תוטלחהב הלועפ שפוח לש ידמל לודa בחרמ רשפאל אוה תומרופרה לכב jושארה דעצה
חוד יפל .qיעסל qיעסמ םיפסכ תרבעה לע םידיבכמה םילושכמ תרסהו ביצקתה יפיעס רפסמ תנטקה OECD הל תאצומה השיa" ,
."םינמוזמ לש תללוכ הלבaמל qופכב ,תטפטוש תואצוה לש דחא qיעסל ,רכש ללjוכ ,תוילהנימה תואצוהה לכ דוחיא איה םיכלהמ
םיעדומ jלוכב .הירחא האבל תחא ביצקת תנשמ jוכסח רשפאל אלש ,תונידמה תיברמב םייקה להונה לוטיבב הוולמ הז דעצ
םישקבמו ,(וצוציקל איבתו yוחנ וניא רתונש םוכסה יכ דיעת םתאצוה יא אמש) ביצקתה תנש םות תארקל םיפסכ איצוהל jוזפיחל
תוריפמ תונהיל הכסחש הקלחמל רשפאל qאו ,להונה תא לטבל טושפ איה תאז תושעל םיכרדה תחא .jוכסחו תוליעי דדועל
jיב שרפהה תא אלא ,ביצקתה אולמ תא םילבקמ לשממ יפוa jיא וז הטישב ."וטנ הבצקה" קינעהל איה תרחא ךרד .jוכסחה
תוסנכהה לכב שמתשהל םידרשמל הריתמ וז הטיש .(םיתוריש לע םיבוa םהש תורaאמ) תננכותמה הסנכהל תננכותמה האצוהה
.לועיילו םדוקפת רופישל בושח yירמת תשמשמ איה ךכבו jקלחב וא םיבוa םהש


‫שינויים באור בחדר במהלך יום עבודה( לא משנה איזו מניפולציה הם עשו התפוקה עלה. הנחת הייסוד: העובדים הם כן‬ ‫בעלי רגשות ורצונות ואפשר לעודדם גם בדרכים לא כלכליות מסקנה: כל שינוי שיערך במפעל יגדיל את התפוקה‬ ‫אסכולת יחסי האנוש:מקגרגור היטיב להציג את הניגוד בין אסכולה זו לבין ההנחות של הניהול המדעי. המחלוקת‬ ‫הבסיסית נסבה על ההנחות שיש לנו בדבר טבעו של היצור האנושי. לפי תיאוריה אחת שכונתה תיאוריה ‪ X‬תהליך הניהול‬ ‫כרוך בהכוונת העובדים, הנעתם, בשליטה במעשיהם ובשינוי התנהגותם כדי להתאימה ליעדי הארגון. בלי התערבות פעילה‬ ‫זו של ההנהלה יהיו העובדים אדישים ואף עוינים לצורכי הארגון. תיאוריה זו יסודה בסדרת הנחות על טבע האדם/הוא עצל‬ ‫מטבעו ועובד מעט ככל האפשר/הוא חסר שאיפות/שונא אחריות ומעדיף להיות מונהג ומובל מלהנהיג ולהוביל/הוא מרוכז‬ ‫בצרכיו וברצונותיו שלו ואדיש ליעדי הארגון. תיאורית ‪: Y‬גורסת כי האדם אינו אדיש מטבעו/אלא נעשה כך בגלל הארגון/בכל‬ ‫עובד נמצא את היכולת לשאת באחריות ואת הנכונות לכוון התנהגות להשגת יעדים ארגוניים. על ההנהלה ליצור את‬ ‫התנאים לפיתוח מאפיינים אלה/המשימה החשובה ביותר של ההנהלה היא ליצור תנאים ארגוניים ושיטות עבודה שיאפשרו‬ ‫לעובדים להגשים את מטרותיהם שלהם באמצעות הכוונת מאמציהם להגשמת יעדי הארגון. .שני פנים לאסכולת יחסי‬ ‫האנוש::פן מוסרי- לא מוסרי להתייחס לעובד תוך התעלמות מצרכיו ורגשותיו הוא לא מכונה צריך להתייחס אליו מבחינה‬ ‫מוסרית כאל בן-אדם. פן תכליתי- מעשי, כמנהל מפעל כדאי לך להתחשב באדם וברצונותיו כי ככה תגביר את תרומתו‬ ‫למפעל. המשימה העיקרית של הארגון: לשלב בין המשימות וצרכי הארגון והעובד בסיס מדעי: למשתנים פסיכולוגיים‬ ‫וחברתיים נודעת השפעה רבה יותר על הפריון מאשר לתנאים פיזיולוגיים ומשכורות.)מגישת יחסי האנוש התפתחה גישת‬ ‫הניהול(‬ ‫תרומותיו של צ'סטר ברנרד 1. תפיסת הארגון כמערכת חברתית "ארגון" = אוסף שלפרטים וקב' עבודה שנמצאים כל הזמן‬ ‫במו"מ ושיתוף פעולה. הארגונים פועלים מכוח שיווי המשקל , תמריצים מהמפעל ותרומה מהעובד. הדגיש את חשיבות‬ ‫התמריצים החומריים. תבע את המושג "ארגון לא פורמלי"= לצד המבנה הארגוני הפורמלי יש מבנה ארגוני לא פורמלי‬ ‫בפועל הסמנכ"ל עושה את התפקיד של המנכ"ל, הפקידות עושות את העבודה של המנהלים. 2. הבהרת מושג הסמכות- "‬ ‫סמכות" = הזכות לתת הוראות ולתבוע ציות לאותן הוראות . ברנרד אומר שלשאלה אם יש לפקודה מסוימת סמכות תלויה‬ ‫בנכונות של מבצע הפקודה לציית לה. הוא נותן 4 תנאים מצטברים ללגיטימיות של פקודה:א.הפקודה צריכה להיות מובנת‬ ‫ב.על הפקודה לעלות בקנה אחד עם מטרות הארגון ג.אסור לפקודה להיות מנוגדת לאינטרסים האישיים של העובד‬ ‫ד.הפקודה ניתנת לביצוע‬ ‫סולם הצרכים של מאסלו- מאסלו היה פסיכולוג שטען שכדי שאדם יגיע להגשה עצמית הוא צריך לעבור ארבעה צרכים‬ ‫מצטברים מבסיס הפירמידה ועד לראשה: 1.צרכים בסיסיים של מזון , ביגוד , שתייה ומגורים- פיזיולוגיים. 2.צרכים של‬ ‫ביטחון , קביעות, תנאים סוציאליים – חברתיים 3.שייכות – האדם פועל להשתייך לחברה ולזכות בחיבה והאהדה -‬ ‫חברתיים 4.הערכה- הצורך בהערכה , כבוד ,חשיבות - הגשמה עצמית 5.מימוש עצמי- שאיפה למצות את הפוטנציאל‬ ‫הטמון באדם - הגשמה עצמית. ניתן לראות זאת בנתינת תמריצים לעובד קודם כל נותנים לו תמריץ חומרי לאחר שהוא‬ ‫ממצא אותו נותנים לו את רגשי השייכות וכך הלאה.‬ ‫האסכולה הקלאסית ועקרונות הניהול תקופה: סוף המאה ה-91 עד לשנות ה-04 של המאה העשרים, חוקרים: פיול,‬ ‫ארליק, פולט ועוד,הנחת יסוד: היעילות הכלכלית היא המטרה העליונה של כל ארגון,מטרה: ניסוח עקרונות ניהול‬ ‫אוניברסליים )ז"א תקפים בכל מקום ,זמן ומצב(, מיקוד: מבנה ארגוני, חלוקה עבודה ותאום דוגמאות לכללים אוניברסלים:‬ ‫א.אחדות הפיקוד- אדם לא יכול לשרת שני מנהלים ב.מוטת השליטה- היכולת של המנהל לפקח על עובדים היא מוגבלת )כ-‬ ‫6,5 עובדים כפיפים( ג.צמצום מרבי של מדרגי ההיררכיה.‬ ‫מאמר עקרונות ניהול כפתגמים – הביקורת של סיימון )7591( סיימון מותח ביקורת על גישת עקרונות הניהול ולמעשה‬ ‫מחסל אותה. הוא טוען שהעקרונות הם פתגמים ולא מדע. לדוגמא: עקרון אחדות הפיקוד- עובדים מקבלים הנחיות לא רק‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->